Page 1

1

165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 31/12/13

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων». Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθηγητή, ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση μεταδεδομένων». Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» με κωδικό MIS 380255, Φ.Κ: D.553, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ‐ Πανεπιστήμιο Πατρών Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο‐ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη του Τμήματος Φιλολογίας, προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις έργου, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 30/9/2015 τα κάτωθι: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1449/12­12­2013 (τεύχος τρίτο) η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενικά Μαθηματικά» (ΦΥΕ 10). Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακ. έτη 2014­2017, 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης που περιλαμβάνουν 208 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) & 3 Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.). Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελληνική Γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης


2

“Διοίκηση Επιχειρήσεων” – MBA που γίνεται στην Αγγλική). Η έναρξη των σπουδών για τα παρακάτω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2014. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. Τα 1,3,4,5 & 6 πρέπει να πιστοποιούνται από ανάλογες επικυρωμένες βεβαιώσεις. Πληροφορίες δίδονται από τη Δ/νση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. στο τηλέφωνο 210­ 8011146 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.ige.gr/?p=896 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 18­12­2013 έως και 31­12­2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Αυλωναρίου (κ. Μουλού Μαρία ) και στον Β/Ν Σταθμό Κύμης ( κ Διαμαντή Φωτεινή) Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες στην κ. Μουλού Μαρία στα τηλέφωνα: 22230­29674 Αυλωνάρι, και στην κ Διαμαντή Φωτεινή 2222023323 και 2222350033 Κύμη. 165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"­ 31/12/13 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» Περισσότερα Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» Περισσότερα Περισσότερα Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» [...] Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009­2010, 2010­2011, 2011­2012, 2012­2013 [..] Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009­2010, 2010­2011, 2011­2012 και 2012­2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα Πιστοποίηση αναπηρίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα


3

1. 2. 3. 4.

165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"­ 31/12/13 Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο προσλήψεις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς Απασχόληση στο δημόσιο


4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΕΚ 1449/12­12­2013 τ. Γ΄ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων».

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα. Μαγδαληνή Μανωλοπούλου και κα. Γεωργία Αποστολοπούλου τηλ.: 26610 87860­87861


5

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2014, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.


6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθηγητή, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 1449/12­12­2013, τ. Γ΄ ●

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». ● Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση μεταδεδομένων».

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Βασίλειος Αρβανάκος και Μαρία Μαυρωνά Τηλ.: 2661087423, 2661087406


7

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου 2014, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.


8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: Οργάνωση και επεξεργασία (επισημείωση και μεταγραφή) διαλεκτικού υλικού, Υπολογιστική ανάπτυξη προϊόντων και Γλωσσολογική ανάλυση, διάχυση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» με κωδικό MIS 380255, Φ.Κ: D.553, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Πατρών Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη του Τμήματος Φιλολογίας, προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις έργου, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 30/9/2015 τα κάτωθι:

Αντικείμενο Έργου: Οργάνωση και επεξεργασία (επισημείωση και μεταγραφή) διαλεκτικού υλικού, Υπολογιστική ανάπτυξη προϊόντων και Γλωσσολογική ανάλυση, διάχυση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση με παραδοτέα: 1. ανεπεξέργαστο αρχείο προφορικού υλικού, 2. οργανωμένο σώμα δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει επισημείωση και μεταγραφή δεδομένων, 3. τελική μορφή του αρχείου και του ηλεκτρονικού λεξικού, 4. Υλικό, 5. Έκθεση. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:


9

Επιστημονική κατάρτιση‐γνώσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υπ. διδάκτορες από τις επιστήμες των ανθρωπιστικών σπουδών και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση γλωσσολογίας, μορφολογίας και γλωσσικής επάρκειας. Άλλες προϋποθέσεις‐κριτήρια: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση του Προγράμματος PRAAT. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων, του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών (5 θέσεις) και στις εγκαταστάσεις του Τομέα Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.(1 θέση).


10

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, στη Διεύθυνση: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον ΤΚ 26504, υπ’όψιν της καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη, μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. H αποστολή των δικαιολογητικών μέσω e-mail (σκαναρισμένα) στη διεύθυνση (ralli@upatras.gr) είναι εφικτή, αλλά μετά την επιλογή θα ζητηθεί από τον επιτυχόντα (ή την επιτυχούσα) να τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή. Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση: 1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 3. Τίτλοι σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών 4. Τυχόν βεβαιώσεις για απόδειξη σχετικής εμπειρίας Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να


11

καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων μετά τη δημοσιοποίησή τους και κατά το χρονικό πλαίσιο που θα ορίζεται στην ανακοίνωση αυτών. Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610‐996230, e‐mail: ralli@upatras.gr


12

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1449/12-12-2013 (τεύχος τρίτο) η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενικά Μαθηματικά» (ΦΥΕ 10).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20­12­2013 έως και την 20­02­2014. Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό τμήμα του


13

Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα. Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα. 1. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 2. Προκειμένου για πολίτες κρατών ­ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 3. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.


14

4. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ­ επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα­ οι οποίες να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) αντίτυπα. 6. Βεβαιώσεις ­ επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα­ εμπειρίας των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) αντίτυπα. 7. Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι: 8. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή. 9. Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της


15

τελικής πράξης διορισμού. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους­μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι πολίτες κράτους­μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης


16

γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 20­12­2013 έως 20­02­2014 στην αρμόδια Κοσμητεία: ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες: Καραχάλιου Χριστιάνα Τσαμαδού 13­15, 262 22 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610­367540 Fax:  2610­367520 E­mail: secretariat­sst@eap.gr


17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)

Σε 208 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) & 3 Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε) των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και 26 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης για τα ακ. έτη 2014­2017 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακ. έτη 2014-2017, 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης που περιλαμβάνουν 208 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) & 3 Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.). Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελληνική Γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης “Διοίκηση Επιχειρήσεων” – MBA που γίνεται στην Αγγλική). Η έναρξη των σπουδών για τα παρακάτω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2014.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρθ. 37 του Ν. 4186/2013, που αντικατέστησε το εδάφιο 10 του αρθ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) δύνανται να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα


18

οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, ήτοι δέκα (10) μηνών, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών έκαστου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το «Πληροφοριακό Έντυπο για την προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2014­2017» στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση σε μια (1) έως και δυο (2) Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.


19

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. 2014­2017 Ονομ/μο:……………… Πατρώνυμο:………………. 1) Κωδικός 1ης Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.: ……………… 2) Κωδικός 2ης Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.: ……………… Η υποβολή τ ω ν αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (www.eap.gr) Α π ό 2 0 ­ 1 2 ­ 2 0 1 3 ( 2 0 : 0 0 ) ως τις 31­ 0 1 ­ 2 0 1 4 ( 2 0: 0 0 ) Η α π ο σ τ ο λ ή δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν θ α γ ί ν ε ι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά μ ε σ υ σ τ η μ έ ν η ε π ι σ τ ο λ ή Α π ό 2 0 ­ 1 2 ­ 2 0 1 3 ω ς 3 1 ­ 0 1 ­ 2 0 1 4. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sep.eap.gr/index_14_15.html


20


21

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14/17­12­2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120, 60 και 80 ωρών σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία – Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα συστήματα άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία – Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία κτλ. Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.


22

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε., μέχρι την 10/01/2014, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ● ● ● ● ● ●

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ) 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 3. Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο 4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου 5. Εκπαιδευτικές ικανότητες 6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. Τα 1,3,4,5 & 6 πρέπει να πιστοποιούνται από ανάλογες επικυρωμένες βεβαιώσεις. Πληροφορίες δίδονται από τη Δ/νση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. στο τηλέφωνο 210- 8011146 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ige.gr/?p=896


23

Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα: ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


24

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Σκόπελος, Μαγνησίας Τ.Κ.37003, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131-103) από 30/12/2013 µέχρι 8/01/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%93%CE%A91%CE%94­8%CE%A7%CE%9D


25

Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007­2013» του  Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα: ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


26

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Μαρινάκη (τηλ επικοινωνίας:2831341205) από 25/12/2013 µέχρι 3/01/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%9E%CE%A91%CE%A8­0%CE%9B%CE%A0


27

Πρόσληψη 12 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ● ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ● ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, τ.κ. 171 21 υπόψη κας Β. Στασινοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 213­2025918) από 22.12.2013 έως


28

31.12.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%95%CE%9F%CE%9B9%CE%A0­%CE%92%CE %9A9


29

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου προκειμένου να λειτουργήσει τα «Γενικά Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2013­2014» ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη τριών καθηγητών φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 18-12-2013 έως και 31-12-2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Αυλωναρίου (κ. Μουλού Μαρία ) και στον Β/Ν Σταθμό Κύμης ( κ Διαμαντή Φωτεινή) Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες στην κ. Μουλού Μαρία στα τηλέφωνα: 22230-29674 Αυλωνάρι, και στην κ Διαμαντή Φωτεινή 2222023323 και 2222350033 Κύμη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%95%CE%9F%CE%9E6%CE%A8­811


30

Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου της Κω

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου της Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής­ παιδικοί σταθμοί » του ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω, για τις δομές : 1) παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ, 2) παιδικό σταθμό Αμερικής, 3) Βρεφικό σταθμό Ιερού Λόχου, 4) παιδικό σταθμό Αντιμάχειας, 5) παιδικό σταθμό Κεφάλου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ● ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 2 ● ΔΕ32 Μαγείρων 3 ● ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας 8 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη


31

διεύθυνση: Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Χατζηπέτρου Αιμιλίας και κ. Τσεσμεζή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 22420­29715­25316) από 20/12/2013 µέχρι 3/01/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%99­1%CE %97%CE%99


32

Πρόσληψη 9 ατόμων στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση εννέα (9) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Τμήμα Πολιτισμού (Δημοτικά Ωδεία), που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ Μουσικός Θεωρητικών Σπουδών 2 ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής 1 ΔΕ Μουσικός Πνευστών Οργάνων (Κλαρίνο­ Σαξόφωνο) 1 ΔΕ Μουσικός Κιθάρας 3 ΔΕ Μουσικός Πιάνου 1 ΔΕ Μουσικός Διεύθυνσης Χορωδίας 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


33

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63 200, Νομός Χαλκιδικής, απευθύνοντας την επιστολή στο τμήμα Διοικητικού, (τηλ. επικοινωνίας: 23730-65693) από 25/12/2013 µέχρι 3/01/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%93%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4­%CE% 98%CE%92%CE%9B


34

Πρόσληψη 1 ατόμου στη ΔΕΗ Α.Ε

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα: ΔΕ Συγκολλητών 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ­ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Χανίων – Τ.Θ. 234, Τ.Κ. 73100 ­ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗΣ απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ.κ. ΑΒΕΡΚΑΚΗ Ε., ΜΟΦΟΡΗ Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 28210 24208, 28210­24248) από 23.12.2013 έως 01.01.2014. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση


35

β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr) γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων ­> Εποχικό δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ­> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ­> Διαγωνισμών Φορέων ­> Εποχικό. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi­ektaktou­proswpikou/proslips i­ektaktou­proswpikou­ston­ais­xaniwn


36

Πρόσληψη 10 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε.

Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα: ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ● Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 31.12.2013 έως 9.01.2014: ● α) είτε αυτοπροσώπως, ● είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353577) και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος 36 και


37

Τσαμαδού 23, 1ος όροφος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 4146112 ­2104146140). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE% 93%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A12­3%CE%9B0

1. 165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 31/12/13

2. Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, 3. Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο Δημοσιογραφικά 165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"31/12/13


38

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών. Περισσότερα Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» Περισσότερα

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας


39

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Περισσότερα Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» [...]

Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Περισσότερα

Υπογραφή 20 αποφάσεων για έργα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» [...] Υπογραφή 20 αποφάσεων για έργα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στο πλαίσιο του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»


40

Περισσότερα

Υπογραφή 20 αποφάσεων για έργα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» [...] Υπογραφή 20 αποφάσεων για έργα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στο πλαίσιο του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Περισσότερα

Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 [..] Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Περισσότερα

Επιχορήγηση Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών


41

Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Περισσότερα

Σχετικά με τη λειτουργία των ΔΟΥ στις 2 και 3 Ιανουαρίου 2014 Σχετικά με τη λειτουργία των ΔΟΥ στις 2 και 3 Ιανουαρίου 2014 Περισσότερα

Δελτίο Τύπου -Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) εργοδοτών σε αναστολή Δελτίο Τύπου -Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) εργοδοτών σε αναστολή Περισσότερα Πιστοποίηση αναπηρίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πιστοποίηση αναπηρίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


42

Περισσότερα

Σε Διαβούλευση Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Ελέγχου Ψεκαστικών Σε Διαβούλευση Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Ελέγχου Ψεκαστικών Περισσότερα

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων Περισσότερα

165ο τεύχος εφημερίδας δημοσιογραφικά 31 12 13  

165ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 31/12/13 Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο προσλήψεις προκηρύ...