__MAIN_TEXT__

Page 1


Worldwide audiovisual productions and creative LED solutions Corporate Events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports www.faber-av.com

Photo: Jorrit Lousberg


VOORWOORD Het is met groot genoegen en trots dat ik U bij deze de veilingcatalogus mag presenteren van de inmiddels derde editie van de “Wolvega International Yearling Sale”. Wederom te houden natuurlijk op ons prachtige Victoria Park te Wolvega. Na een geweldige eerste editie 2017, met aan de “verkoopzijde” een mooie Euro 13.400 als gemiddelde opbrengst, waren het onze 2 grootste sponsoren Cees-Jan Faber & Fam. Veldink die direkt na de veiling aangaven: “Dit was fantastisch. Deze avond is in meerdere opzichten een stimulans voor de gehele drafsport. Hier moeten jullie mee doorgaan. Wij doen zeker weer mee als hoofdsponsors.” Dat was een mooie basis om op verder te bouwen. Klasse paarden als Gaya de Pervence, Joe Fanatic, Jambers, Jason Dragon en Velten von Flevo zijn hier onder de hamer gegaan. Vorig jaar was echter beduidend minder succesvol, op meerdere vlakken. En door meerdere factoren. Sommige die wij niet in de hand hadden maar ook door factoren die wij wél zelf kunnen beïnvloeden (datum veiling, selectie paarden etc). Wij zijn grondig gaan evalueren, hebben de nodige veranderingen doorgevoerd, met als gevolg dat we dit jaar veilen aan de vooravond van de Grand Prix Steven Bijkerk (GP de Victoria Park). Veel eerder in het seizoen dus ook. Ik ben zelf mijn vader verloren kort geleden, één van de grootste verliezen in mijn leven, ondanks zijn leeftijd. Cees-Jan Faber idem dito en onze grote vriend én “kartrekker” op VPW Alko Bijkerk verloor ook zijn vader recent. Steven Bijkerk (samen met zoon Alko) was sinds de opening van VPW september 2010 ook zo’n onvoorstelbaar belangrijke schakel (altijd aanwezig maar altijd op de achtergrond) waardoor wij nu staan waar we staan. En dat willen we eren middels zijn naamgeving aan de Grand Prix. Terug naar de veiling: Wij hebben geprobeerd meerdere dingen te veranderen, hopelijk ook verbeterd, we zullen het eind augustus zien. De recente ontwikkelingen op Duindigt zijn zeer positief, ons VPW draait als nooit tevoren, er zijn genoeg factoren die erop duiden dat wij zeker de komende jaren nog van prachtige Drafsport kunnen gaan genieten in Nederland. Doe er U voordeel mee. Wij als “team WIYS” zijn de afgelopen maanden er in ieder geval weer keihard tegenaan gegaan en het resultaat van onze inspanningen ligt nu voor U. Een catalogus van 68 jaarlingen (excl. wildcard) met daarin een mooi aanbod en vooral in de breedte voor-ieder-wat-wils. Onze veiling is best wel uniek in het opzicht dat alle opbrengsten onverkort ten goede komen aan VPW! Het team-WIYS bestaande uit manager Ralf Dekker, geassisteerd door Ferry Hollander, Ekko Kisjes, Arend Fledderus en ondergetekende doen zoals altijd , alles geheel vrijwillig. We hebben bij de start in 2017 het streven uitgesproken om in eigen land weer een internationaal platform te creëren voor de verkoop van topgefokte jaarlingen, ongeacht nationaliteit: “Succes kent geen grenzen!” Deze catalogus is wederom doorspekt met aansprekende bloedlijnen, mooi opgefokte jaarlingen en van alle jaarlingen zijn ook weer video’s en keuringsrapporten beschikbaar. De accommodatie VPW ademt drafsport uit op een niveau waarvan enkele jaren terug niemand dacht dat dit ooit nog mogelijk zou zijn in Nederland. Deze veiling is het product van vele handen, ik moet bij voorbaat veel mensen bedanken en denk dan vooral aan alle inbrengers, adverteerders en vrijwilligers. De bijdrage van deze mensen garandeert het welslagen van deze veiling. Een speciaal woord van dank gaat uit naar, Albert Dilling (website en fotografie), Willem Hess (catalogus en vormgeving), Hans Sinnige (veilingmeester), Ellen&Linda Hamming, Sier Schokker (financiële afhandeling), Faber (audiovisueel), fam. Veldink (VPW), De Werven Netwerk Notarissen (notaris) en Beijk Catering Service. Wij wensen U een fijne dag toe tijdens deze derde WIYS en hopen dat U het meest succesvolle jaarling selecteert en de droom van ieder fokker/inbrenger tot uiting laat komen. John Bootsman namens WIYS.

WHERE YOU CAN MEET

YOUR FUTURE CHAMPION WWW.YEARLINGSALE.NL 3


OOK IN 2019 LIVE TER DEKKING

Clint W Boko, 1.11,1 (2140m) / € 297.157

Bezoekadres: Vriesburgerweg 23A, 8475 EK Nijeholtpade Telefoon: 06-516 85 811 Pensiongeld: €12. Merrie met veulen €13,50 Voor boekingen en/of meer informatie kunt u ook contact opnemen met Cees Hetteling op telefoonnummer 06-513 74 793

Dekgeld: €400 Veulengeld: €750


DAGINDELING 13.00 uur 15.30 uur 17.00 uur 18.00 uur 18.05 uur

Bezichtigen jaarlingen Voorstelling jaarlingen  Buffet open Opening door John Bootsman  Start veiling

Victoria Park, Drafsportlaan 20, 8472 AS Wolvega Routebeschrijving vanuit richting Groningen Vanaf de A7 neemt u afslag Heerenveen /Zwolle. De A32. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park.   Routebeschrijving vanuit richting Zwolle. Vanuit Zwolle Neem de A50 (Arnhem) of de A28 (Amersfoort) richting Zwolle. Blijf op de A28 rijden. Volg op het knooppunt Lankhorst de A32 richting Meppel - Leeuwarden. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park.  Routebeschrijving vanuit richting Amsterdam Neem de A6 richting Almere - Lelystad. Volg de richting Lelystad - Emmeloord - Joure. Bij de grote rotonde bij Joure volgt u de A7 richting Heerenveen. Dan neemt u de A32 richting Heerenveen - Zwolle. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u driekwart. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park.


VEILINGVOORWAARDEN VEILINGVOORWAARDEN STICHTING WOLVEGA INTERNATIONAL YEARLING SALE ALGEMEEN

bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester het openingsbod verlagen tot aan Euro 1.000=. Als daarop geen enkel openingsbod gedaan wordt, is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen. 11. Het risico ter zake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddelijk van de verkoper over op de bieder/koper. 12. De bieder/koper dient onmiddelijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de bieder/koper hieraan niet voldoet is het bepaalde in artikel 19 en 20 van overeenstemmige toepassing.

1. Stichting Wolvega International Yearling Sale organiseert zaterdag 31 augustus 2019 een jaarlingen-veiling onder de naam Wolvega International Yearling Sale (hierna te noemen :’de veiling-organisatie’) op het VICTORIA PARK WOLVEGA. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van de Werven Netwerk Notarissen te Wolvega. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale, de verkoper en de bieder/koper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via Stichting Wolvega International Yearling Sale op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien. Alles wat in deze veilingvoorwaarden staat vermeld geldt uitdrukkelijk zowel voor alle beroepsmatigen (lees:trainers,pikeurs,fokkers,handelaren, etc.) als ook voor alle particulieren. De deelneming aan deze veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden. De relatie tussen Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkoper is een overeenkomst van opdracht. 3. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. Stichting Wolvega International Yearling Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt. 4. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale werkzaam zijn of waren. De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing, als waren zij de Stichting Wolvega International Yearling Sale zelf. 5. Een eventueel positief exploitatiesaldo van Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ten gunste komen van de prijzengelden / paardenkoersen op VICTORIA PARK WOLVEGA.

INFORMATIE

13. De Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaalt de catalogusvolgorde en heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de paarden, zonder de pretentie te hebben volledig te willen zijn. 14. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en ‘de veiling-organisatie’ vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen en/of aanvullingen dienen te worden aangebracht. 15. Een veterinaire keuring is verplicht. De paarden dienen te worden gekeurd volgens een door Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaald protocol. De aanwezige veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen kunnen op de dag van de veiling ter plekke worden ingezien. De inhoud van deze veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen zijn bindend voor ‘de veiling-organisatie’, de verkopers en de bieders/kopers. 16. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van de veilingorganisatie informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid waarbij zij bescheiden dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan deze veiling machtigen de bieders/kopers ‘de veiling-organisatie’ om informatie in te winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

DE VEILING

6. Alle te verkopen paarden zijn zaterdag 31 augustus 2019 vanaf de middag aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van VICTORIA PARK WOLVEGA. 7. De paarden worden vervolgens dezelfde avond op VICTORIA PARK WOLVEGA geveild door een door Stichting Wolvega International Yearling Sale aangewezen veilingmeester. De paarden worden voetstoots verkocht, in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bij gunning bevinden, zonder actie of refactie. 8. De veilingmeester heeft ten allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren. 9. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn paard blijkt te hebben terruggekocht wordt mede beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens álle bepalingen [waaronder mede begrepen alle (betalings)verplichtingen] in deze veilingvoorwaarden die bieders/ kopers betreffen. 10. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht met een minimuminzet à Euro 1.500.,=. Tot Euro 5.000,= zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 250.,= ; van Euro 5.000,= tot Euro 10.000,= met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 500.,= vanaf Euro 10.000,= tot Euro 25.000 met een verhoging van minimaal Euro 1000,= per bod. Vanaf Euro 25.000,= tot Euro 50.000,= met een verhoging van minimaal Euro 2.000,- = per bod en bij Euro 50.000,- = of meer een verhoging van minimaal Euro 5.000,- = per bod. De veilingmeester

INSCHRIJVING, KOSTEN, BETALING EN AFLEVERING

17. Het inschrijfgeld bedraagt €500 ,- (te vermeerderen met omzetbelasting) en is verschuldigd bij opgave. Verkoper betaalt 5% commissie over de verkoopprijs.(te vermeerderen met omzetbelasting). Verkoper wordt bij inhouding (lees: terugkoop) ook gezien als de koper ; bij terugkoop bedraagt de commissie dan eveneens 5%, (te vermeerderen met omzetbelasting). 18. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld verschuldigd wordt aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale (overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 ) zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 21 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Wolvega International Yearling Sale onder vermelding van de naam van het/de jaarling(en). De verkoper en zijn paard(en) worden pas toegelaten tot de veiling nadat hij bescheiden heeft overlegd waaruit blijkt het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Voor het geval verkoper ondernemer voor de btw is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen 19. De bieder/koper dient op de veiling over de koopsom een commissie van 5% over de afgeslagen koopsom (te vermeerderen met omzetbelasting) te voldoen. De koopsom vermeerderd met omzetbelasting en de commissie vermeerderd met omzetbelasting maken tezamen het totale aankoopbedrag van het desbetreffende paard, te betalen bij het secretariaat van de Stichting Wolvega International Yearling Sale, in Euro’s zonder enige korting of inhouding. 20. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft ‘de veilingorganisatie’ de bevoegdheid het paard onmiddelijk te herveilen,

6 3


VEILINGVOORWAARDEN waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en een eventuele lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling, aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De oorspronkelijke bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een eventuele hogere opbrengst na herveiling. 21. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met plokgeld. 22. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met trainersprovisies. 23. Slechts met voorafgaande verkregen toestemming van ‘de veilingorganisatie’ heeft de bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na deze veiling op de bankrekening van Stichting Wolvega International Yearling Sale dient te zijn bijgeschreven. De ‘veiling-organisatie’ heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderzins. Ook heeft ‘de veiling-organisatie’ ten allen tijde het recht een door haar gegeven toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken indien naar haar oordeel er twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid. 24. Betaling aan enig ander dan aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale bevrijdt de bieder/koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens voornoemde. 25. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen is deze van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overige door hem verschuldigde bedrag, verplicht aan ‘de veiling-organisatie’ een vergoeding te betalen ter grootte van 10 % van de koopsom (vermeerderd met omzetbelasting) dit nog vermeerderd met een rente van 1,5 % per maand over het totaal verschuldigde bedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot het tijdstip van algehele betaling. 26. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen heeft ‘de veiling-organisatie’ voorts de bevoegdheid, zonder ingebrekestelling namens de verkoper én zonder zijn toestemmimg, de (ver)koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/ koper blijven in dat geval wél jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale gehouden om aan al hun in deze veilingsvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen voorzover deze een vergoeding aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. 27. Indien de verkoper en/of bieder/koper in verzuim is/zijn aan zijn/ hun betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, dan komen alle (buiten)rechtelijke kosten die de Stichting Wolvega International Yearling Sale daardoor eventueel maakt voor rekening van eerder genoemde(n). 28. Indien en pas nadat alle (betalings)verplichtingen jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale is/zijn voldaan door zowel verkoper alsmede bieder/koper, dan zal ‘de veiling-organisatie’ uiterlijk één maand daarna de koopsom (minus afdrachten) aan de verkoper voldoen. 29. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel door de bieder/koper ten opzichte van de Stichting Wolvega International Yearling Sale is uitgesloten. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is ten allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.

nader door ‘de veiling-organisatie’ aan te wijzen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die betreffende veterinair ter zake is bindend. 31. Indien de verkoper aan (en naar bindend oordeel van) voornoemde veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te onderzoeken, of danwel indien het paard door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dán is de verkoper in die beide gevallen de in artikel 16 genoemde minimumcommissie verschuldigd aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale.

AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN

32. Verkopers zijn verplicht hun paarden (op eigen kosten) in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ paarden hier niet aan voldoen, is ‘de veiling-organisatie’ bevoegd deze zelf in veilingconditie te (laten) brengen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de Stichting Wolvega International Yearling Sale te maken kosten voor rekening komen van de desbetreffende verkopers. 33. Onmiddelijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over het paard kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. 34. De bieder/koper dient het door hem gekochte paard uiterlijk de dag ná de veiling om 09.00 uur op eigen kosten van VICTORIA PARK WOLVEGA te hebben verwijderd. Indien de bieder/koper het paard niet tijdig heeft verwijderd is hij van rechtswege in verzuim. De ‘veiling-organisatie’ heeft dan de bevoegdheid het paard van VICTORIA PARK WOLVEGA te (doen) verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door (en naar oordeel van) ‘de veilingorganisatie’ te maken kosten in dat verband voor rekening komen van de voornoemde bieder/koper. Deze bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard onstaan. 35. De ‘veiling-organisatie’ is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

STALONDEUGDEN EN GEBREKEN

36. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven en/of luchtzuigen, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 3 werkdagen na de veiling Stichting Wolvega International Yearling Sale hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte stellen. Alsdan zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar het oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten (waaronder de stalling, het transport en de veterinaire kosten) aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen indien naar het oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden. 37. Het bepaalde artikel 36 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard andere gebreken constateert (anders dan bovenbenoemde stalondeugden) alleen is de uiterlijke termijn dan 7 werkdagen bij alle andere gebreken ; m.u.v. 2 hierna speciaal benoemde gebreken namelijk cornage = termijn van 6 weken én arthrose = termijn van 8 weken na datum van aankoop. 38. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 3 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden oftewel niet binnen 7 dagen bij alle andere eventuele

AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING

30. Mocht een paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling kunnen deelnemen, dan dient dit door de verkoper tijdig, schriftelijk én met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te worden medegedeeld, waarna een

7 4


VEILINGVOORWAARDEN gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of om een beroep te doen op wilsgebrek.

grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien gewoon sprake zou zijn van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. De verkoper en/of bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 45 en hij vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voornoemde (leverings)voorwaarden. 47. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper. De Stichting Wolvega International Yearling Sale sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Stichting Wolvega International Yearling Sale

ONTBINDING EN VERNIETIGING

39. Indien de (ver)koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de bieder/koper en de verkoper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. De (ver) koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

CONVERSIE EN GESCHILLEN

48. Indien één of meerdere van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde (oude) niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling in, die met de bedoelde (oude) niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud. 49. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. In geval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te continueren. 50. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard ter zake van de biedingen en gunningen. 51. De rechtsverhoudingen tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkopers en bieders/kopers worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)..

AANSPRAKELIJKHEID

40. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. De verkoper vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld in artikel 14. 41. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinaire rapport, de veterinaire informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de veterinaire informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. 42. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deze veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden. 43. De Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ter zake van onder meer paarden geen verzekering afsluiten ten behoeve van verkopers en event. kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen risico aan deze veiling deelnemen adviseert de veiling-organisatie hen een bedoelde verzekering zelf af te sluiten. Ingeval van dood van het paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel door hemzelf afgesloten verzekering ontvangt, zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale de inschrijfkosten á Euro 500,= (excl. BTW) aan de betreffende verkoper terugbetalen en aan de betreffende bieder/koper het verschuldigde opgeld terugbetalen. Met voornoemde terugbetaling verleent de Stichting Wolvega International Yearling Sale service aan verkopers en/of bieders/kopers, zonder dat de Stichting Wolvega International Yearling Sale enige aansprakelijkheid erkent en zonder dat verkopers en/of bieders/kopers hieraan nu of in de toekomst rechten kunnen ontlenen. 44. Een ieder die schade toebrengt aan goederen (in eigendom van/ gebruikt door) van: VICTORIA PARK WOLVEGA en/of de Stichting Wolvega International Yearling Sale ( en/of personen die voor hen werkzaam zijn ) is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De verkopers en/of bieders/kopers en/of andere bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt ; zij vrijwaren ‘de veiling-organisatie’ van iedere aanspraak van derden ter zake daarvan, waaronder mede begrepen andere verkopers en/of andere bieders/ kopers en/of andere bezoekers. 45. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de verkoper en/ of bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht deze verkoper en/of bieder/koper zich om in de lidstaat van aankomst van het paard alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intra-communautaire transactie te verwezenlijken. 46. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de verkoper en/of bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter

8 5


24 uur per dag bereikbaar www.dierenkliniekwolvega


INDEX NR

NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

1

Little Star Boko

Yarrah Boko

Vonda Boko

Boko Stables & Stal Polly

2

Wildcard

Wildcard

Wildcard

Wildcard

3

Västerbo Naughty

Formula One

Vaga Västerbo

Västerbo Stuteri

4

Into the World

Very Well Jet

Romane Turgot

A.J. Mollema

5

Luuk Scott

The Bank

No Doubt About

W. Schotte

6

Lancome Boko

Virgill Boko

Uncommon Boko

Boko Stables & Stal Polly

7

Little Boy Newport

Crazed

Minaccia

P.S. ter Borgh

8

Lorens Flevo

SJ's Caviar

Jolly Jane

Flevofarm + K. Bos

9

Lotus Centaur

Caen Oldeson

I'm a Star

Stal Centaur

10

Lawrence Boko

Zola Boko

Florence Boko

Boko Stables Holland

11

Lisboa Renka

Passing Renka

Dazzling Renka

Renka Stables

12

Luuk Schermer

Broadway Hall

Yske Schermer

Stal Schermer

13

Lluc Boko

Yarrah Boko

Faith Boko

Boko Stables Holland

14

Lady's Convital

Voltigeur de Myrt

Charlotte W

G. Molhoek

15

Okumara Vrijthout

Love You

Sunset Magic

H. Buyl

16

Libera DW

Adrian Chip

Aphrodite Boko

J. de Wit

17

Laura Baldwin

Afwezig

Afwezig

Afwezig

18

Lola Vici

Orlando Vici

Elmira River

R. de Vries

19

Let's go BR

Yeovani Boko

Virginia Victory

G.J. Rentinck

20

Blessed Design

Robert Bi

Bonafide Bo Bo

J. Bokje

21

Lapdance Boko

Broadway Hall

U.Dance Lavec

Boko Stables & Stal Polly

22

Oza Vrijthout

Timoko

Penny Jet

H. Buyl

23

Ivanhoe Renka

Let's Go Along

Vi Vaea des Obeaux

Renka Stables

24

Lovely Dream

SJ's Caviar

Armbro Volcano

L.A. Schreuder

25

Lionel Scott

Tucson

Amazing Rose

W. Schotte

26

Lee Beuckenswijk

Quick Wood

Cunera Beuckenswyk

K. Schilstra

27

Impereur

Vramdao

Topaze Littoral

A.J. Mollema

28

Luciano Lobell

Bird Parker

Wichita River

Van Bellen Beheer BV

29

Lexia Boko

Amaru Boko

J C Josie

Boko Stables Holland

30

Leroy W

Virgill Boko

Deborah Boko

W.E.B. de Wolff

31

Västerbo Wordfeud

Amaru Boko

Alvena Vanja

Västerbo Stuteri

32

Land Lord Newport

Muscle Massive

More Diamonds

P.S. ter Borgh

33

Late Night Dream

Creatine

Hungadream

L.A. Schreuder

34

Happy Jack

Brioni

Almond Rich

Stall Birkenhof

35

Letitallblow

Voltigeur de Myrt

Ventura Boko

W.H.M. van de Sande

36

Love Me Scott

Love You

Tantivy Kievitshof

W. Schotte

37

Laura Boko

SJ's Caviar

National Lindy

Boko Stables Holland

38

Lucas

Quite Easy

Cindy Wielinga

D.P. Couperus

39

No Matter What

Explosive Matter

Millbar As

M. Lukje

40

Camilla Jet

Maharajah

First Lady Jet

Allevamenti Toniatti

41

Lover Schermer

Varenne

Famke Schermer

Stal Schermer

106


INDEX NR

ABANO AS NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

Lynn Transs R

Virgill Boko

Danique Transs R

K. Redder

43

Lozano Renka

Creatine

Ellen C Renka

Renka Stables

44

Treasure Design

Raja Mirchi

Starclass Design

J. Bokje

45

Lion JE

Robert Bi

Alie JE

E. Kruis & J. van Haastert

46

Proud Amour

Conway Hall

Proud Wood

K. de Wrede

47

Loves Caviar

SJ's Caviar

Nimbus Lavec

J. van Doleweerd

48

Lotti Newport

Muscle Massive

Britt Newport

P.S. ter Borgh

49

Il Padrino

Very Well Jet

Bring It Again

A.J. Mollema

50

Love Rhythm Flevo

SJ's Caviar

Can Can Rhythm

Flevofarm + N. Terpstra

51

Orgie Vrijthout

Love You

Wild and Fanatic

H. Buyl

52

Lucky Scott

Charly du Noyer

Bahira

W. Schotte

53

Lorenzo Idzarda

Voltigeur de Myrt

Dana Stardust

Y. van der Velde

54

Louis E Lobell

Ready Cash

Derby Lobell

Van Bellen Beheer BV

55

Lotte Flevo

SJ's Caviar

Volga River

Flevofarm + A. van Schie

56

Ida Newport

Goetmals Wood

Queensbury

P.S. ter Borgh

57

Cinciallegra Jet

Readly Express

Lituania Jet

Allevamenti Toniatti

58

Luthier Boko

Zola Boko

Nirvana Jet

Boko Stables Holland

59

Lincoln Transs R

Muscle Massive

Zabatinitranss R

K. Redder

60

Lindstedt Boko

SJ's Caviar

Felicia Boko

Boko Stables / D. van Doorn

61

Oase Vrijthout

Muscle Mass

Carisma Vrijthout

H. Buyl

62

In Extremis

Creatine

Pine Spirit

A.J. Mollema

63

Ossarie Vrijthout

Muscle Mass

Armbro Groenhof

H. Buyl

64

Luv Lois Schermer

Love You

Realy Furniture

Stal Schermer

65

Olly Vrijthout

Andover Hall

Barracuda

H. Buyl

66

Leonie F Boko

Muscles Yankee

Temple Boko

Flevofarm + Boko Stables

67

Luther King Boko

Robert Bi

Armbro Decade

Boko Stables Holland

68

La Martina Newport

SJ’s Caviar

Midnight Lace

P.S. ter Borgh

42

117


ContinuĂŻteit is gewaarborgd door de ideale combinatie van:

Kennis, passie, dienstbaarheid en bovenal gastvrijheid

1984

| 35 JAAR | 2019

Langestreek 11/12 Lemmer 0514-564747 pizzerialagondola.nl


VADERPAARDEN

ADRIAN CHIP 3,1.09,4 (SEK.10.203.131) Andover Hall- My Favorite Chip- Pine Chip

ADRIAN CHIP onderscheidt zich van veel andere Andover Hall-zoons: met zijn explosiviteit (startsnelheid, tempowisselingen) en handige looptechniek heeft hij niet alleen gepresteerd over mijlsbanen, maar tevens over 800- en 1.000-meterbanen. Zowel in Amerika als in Europa. En dat vertaalt zich duidelijk naar zijn productie, want zijn producten wisten topnummers te winnen over zowel de kleinste Italiaanse banen als op de grote piste van Vincennes. ADRIAN CHIP was ondanks zijn grootte als tweejarige reeds een van de besten van zijn jaargang. Hij vestigde dat jaar in de serie van de Matron Stakes een WR voor tweejarigen over een 1.000-meterbaan (1.11,8). In het volgende jaar was hij de nummer twee van zijn jaargang achter Donato Hanover, terwijl hij ook in Europa diverse klassiekers wist te winnen. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de serie en finale van de Gran Premio Orsi Mangelli, Ulf Thoresens Minneslopp, serie Hambletonian, serie Yonkers Trot, Solvalla Club Grand Prix, Axel Jensens Minneslopp en een serie van de Kung Gustaf V:s Pokal. Verder werd hij o.m. tweede in de Hambletonian en de World Trotting Derby en derde in de finales van de Breeders Crown, de Yonkers Trot, de Konung Gustaf V:s Pokal, het Forus Open en de Sundsvall Open Trot. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): VITRUVIO 4,1.10,4 (€ 1.120.698), DIAMANTEN 4,1.10,0 (SEK.7.212.731), VALDIVIA 4,1.11,8 (€ 228.812), SABA DEL RONCO 4,1.11,3 (€ 198.254), VAPRIO 4,1.11,6 (€ 111.508), MINNESTADS EL PASO 6,1.11,6 (SEK.1.069.469), VALLECCHIA DR 3,1.11,9 (€ 102.176), SIR ROBERT 4,1.13,6 (€ 101.040), THAIGER EXCLUSIVE 5,1.11,3 (SEK.985.089), etc. In Nederland en Duitsland: VITRUVIO 5,1.12,5 (€ 140.203), THELMA DE GLATIGNE 6,1.11,0 (€ 69.751), ADRIANO BR 4,1.12,3 (€ 27.880), etc. Vader van catalogusnummers 16

Fotocredits: Claes Kärsstrand AMARU BOKO beschikt over een heus elitepedigree. Vader Coktail Jet, en zijn vele met succes in de fokkerij actieve zoons, behoeft verder geen nadere introductie. Moeder Sue Boko heeft haar sporen in de fokkerij echter ook meer dan verdiend, zo bracht ze naast Amaru in de vorm van INTI BOKO 3,1.12,3 (SEK.5.233.000) en GRANT BOKO 4,1.10,9 (SEK.2.728.466) nog twee Klassieke- dan wel Groep I-winnaars. De loopbaan van AMARU BOKO kende aanvankelijk een kickstart. Als driejarige scoorde hij uit zijn eerste zes starts vier zeges, een tweede en een derde plek. Zijn explosiviteit was van begin af aan een belangrijk wapen. Bij zijn zevende start, de E3-finale over de middenafstand, knalde hij vanaf startnummer 5 direct naar de kop. Het was zijn eerste koers zonder ijzers onder alle vier zijn hoeven en blijkbaar bezorgde hem dat een extra versnelling. Hij won met speels gemak en liet o.a. Kadett C.D. en Raja Mirchi ver achter zich. Hij raakte echter geblesseerd en zou tien maanden langs de zijlijn staan. Gezien de op dat moment bestaande krachtsverhoudingen heeft hem dat veel winsom gescheeld.

AMARU BOKO 6,1.10,3 (SEK.4.370.093) Coktail Jet- Sue Boko- Yankee Glide

Eenmaal terug als vierjarige nam hij direct zijn plek weer in tussen de voorhoede van de jaargang, om vervolgens ook direct aansluiting te vinden bij de oudere eliteklasse. Zijn meest voorname zeges boekte hij in de E3-Final (middenafstand), serie Derby, serie Grand Prix de l’UET, serie SprinterMästaren, Gulddivisionen Final, Ego Boys Minne, Meadow Roads lopp, Gösta Bergengrens Minneslopp, Gävle Stora Pris, Östersunds Stora Stayerlopp, E3000 – Stayerlopp en een afdeling van de Gulddivisionen. Verder werd hij o.a. tweede in de Sundsvall Open Trot en derde in de SprinterMästaren Final. Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): de eerste jaargang (nu twee jaar oud) bestaat uit slechts vijf producten. Zijn eerste commerciële jaargang stamt uit 2018. Vader van catalogusnummers 29 - 31

ANDOVER HALL 3,1.09,4 ($870.510) Garland Lobell- Amour Angus- Magna Force

ANDOVER HALL is lid van een zeer bijzondere familie. Moeder Amour Angus geldt immers ook als moeder van de topdekhengsten Angus en Conway Hall, daarnaast is ze de grootmoeder van Hambletonian-winnaar Trixton. Amour Angus werd in 2008 dan ook geïntroduceerd in de Amerikaanse Hall of Fame. ANDOVER HALL won als tweejarige acht van zijn negen starts. Hij vestigde een wereldrecord en werd verkozen tot NOVA & Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt Of The Year. Als driejarige faalde hij als groot favoriet in de finale van de Hambletonian door een zeldzame stuurfout van John Campbell. Het bleek het enige smetje op een verdere glansrijke carrière. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in een heat en de race-off van de World Trotting Derby (in een toenmalig WR van 1.09,4), serie en finale Campbellville Stakes, Champlain Stakes, Bluegrass Stakes, Horseman Stakes, serie Breeders Crown en de Hanover Colt Stakes. Verder werd hij o.m. tweede in een serie van de Hambletonian, American-National Stakes, heat Kentucky Futurity, serie Canadian Trotting Classic en de Kentucky Spring Championship en derde in een serie van de Breeders Crown en een heat van de Kentucky Futurity. Vader van o.m. (eerste jaargang 2004): Algeheel kampioen der Amerikaanse Vaderpaarden in 2007; Juvenile Champion in 2007; leidend vaderpaard Amerikaanse driejarigen in 2013, met o.m. NUNCIO 3,1.08,7 (SEK.28.660.230), DONATO HANOVER 3,1.08,5 ($2.998.777)- World Champion, CREATINE 4,1.09,1 ($2.102.022), PAMPERED PRINCESS 3,1.10,2 ($1.648.362), IGOR FONT 5,1.09,9 (€ 1.204.933), BRAD DE VELUWE 4,1.09,7 (€ 1.141.155), ADRIAN CHIP 3,1.09,4 (SEK.10.203.131)World Champion, PERFECT SPIRIT 3,1.09,2 (SEK.9.938.079), MAGIC TONIGHT 5,1.09,3 (SEK.9.929.407), SPIDER BLUE CHIP 3,1.09,4 ($1.264.522)- World Champion, etc. Vader van catalogusnummer 65

13


STAL POLLY

HET VERTROUWDE ADRES VOOR: -weidegang -koerspaarden op rust -afveulenen en stallen van uw merrie -opfok jonge paarden

Stal Polly

Herbayumerweg 6 8862 CE Harlingen Email: stalpolly@hotmail.nl Mobiel: 06-30685430

Bros Stables great horses, great racing

Check out our broodmares, yearlings and foals on www.brosstables.com

facebook.com/bros.stables.1 twitter.com/BrosStables


VADERPAARDEN

BIRD PARKER 7,1.09,5 (€ 2.079.705) Ready Cash- Belisha- Fakir du Vivier

BIRD PARKER is een absolute alleskunner: naast zijn successen onder het zadel bewees hij zich ook in het aangespannen genre als een uitgesproken crack. Bovendien wist hij successen te boeken over ieder baantype en alle afstanden. Bird Parker is het eerste product van Ready Cash dat een Groep I-koers wist te winnen. En dat zegt veel, zo niet alles. Hij debuteerde reeds als tweejarige en was direct één van de aanvoerders van zijn generatie. Inmiddels geldt hij alweer een tijd als een uitgesproken wereldtopper. Zo leek hij in de Prix d’Amérique van 2016 zijn kansen te verspelen door een galoppade kort na de start, maar na een indrukwekkende inhaalrace (officieus geklokt in 1.10,5 over de laatste 1.950 meter!) wist hij toch nog in het geld te finishen. Deze prestatie is illustratief voor zijn enorme vermogen én speed. Zijn belangrijkste overwinningen: Prix de Paris, Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, St Léger des Trotteurs, Prix Félicien du Gauvreau, Prix Jean-Luc Lagardère, Prix des Ducs de Normandie, Harper Hanovers lopp, GP Gelsenkirchen, Prix du Président, Prix du Bourbonnais, Prix du Belgique 2018 & 2019, GP Stad Waregem, etc. Tweede: Prix d’Essai, GP du Sud-Ouest, Prix Ténor de Baune, Prix Chambon P, Prix Louis Tillaye, Prix Emmanuel Margouty, Prix Pierre Plazen, Prix Hémine, Prix Maurice de Gheest, Prix d’Eté, Prix Jean-Luc Lagardère, etc. Derde: Prix de l’Atlantique, Critérium Continental, Prix de Paris, Prix Jules Thibault, Crit. De Vit. de Basse Normandie, Prix du Bourbonnais, Prix de Bretagne, Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): GATSBY PERRINE 3,1.14,2 (€ 163.850)- Classique, GET HAPPY 3,1.13,2 (€ 78.600)- semi-classique, GAINSBOROUGH 3,1.14,1 (€ 55.720)- Classique, GERMAINE DE CORDAY 3,1.16,1 (€ 42.390), GOLD PARKER 3,1.16,7 (€ 40.400), GOLD MENCOURT 3,1.15,0 (€ 29.790), GAWANI DU BOCAGE 3,1.16,3 (€ 21.800), GARUDA FLIGNY 3,1.16,6 (€ 20.780), etc. In Duitsland: GLADIATEUR 3,1.13,6 (€ 27.287) Vader van catalogusnummer 28

BRIONI is Duits gefokt, maar werd gedurende zijn gehele koerscarrière getraind in Zweden. In zijn nieuwe thuisland behoorde hij al snel tot de uitgesproken publieksfavorieten; hij werd in 2011 dan ook verkozen tot Draver van het Jaar. Vader Timberland heeft inmiddels weliswaar veel knappe koerspaarden gebracht, toch mag de moederlijn van Brioni worden gezien als meest bijzondere aspect van zijn pedigree. Om te beginnen met moeder Armbro Edith, die verder Duitse jaargangtoppers bracht als Tipi, 8,1.11,8 (€ 236.732) en Addington, 6,1.12,3 (€ 82.872). Verder stamt een groot aantal toppers uit deze lijn (tweede en derde moeder), w.o. In Conchnito, 3,1.10,8 ($ 826.101), Nealy Lobell, 5,1.11,7 (SEK.6.930.740), Market Leader, 7,1.11,2 (SEK.5.895.460), Improve Ås, 8,1.09,9 (SEK.5.256.659), Herr Jägermeister, 1.10,7 (SEK.4.546.627), etc.

BRIONI 9,1.09,7 (SEK.13.956.977) Timberland- Armbro Edith- Florida Pro

Brioni won liefst 4 Groep I-koersen: de Elitlopp, de Olympiatravet, de Kymi Grand Prix en het EK der Vijfjarigen. Overige zeges van importantie boekte hij in de H.K.H. Prins Daniels lopp (Gr. II), de Duitse Breeders Crown en het 5-års eliten. Verder werd hij nog tweede in het Grand Critérium de Vitesse (Gr. I), de Finlandia Ajo (Gr. I) en het Hugo Åbergs Memorial (Gr. I). Vader van o.m. (eerste- kleine- jaargang 2012, eerste commerciële jaargang 2014): MAC SMILY 4,1.12,7 (€ 63.501), DOWN AND DIRTY 5,1.12,1 (NOK.436.928), SANDSJÖNS ENZO 4,1.12,4 (SEK.357.000), MAMBA 5,1.12,5 (SEK.301.267), NOBLE BOY 3,1.13,2 (SEK.292.300), VÄSTERBO RAINBOW 2,1.14,5 (SEK.253.000), MISS MARBEL 4,1.12,4 (SEK.232.446), ECHELON 3,1.14,7 (SEK.228.450), MISS GODIVA 3,1.14,4 (€ 20.236), NAGAMA 3,1.14,4 (€ 19.827), etc. Vader van catalogusnummer 34

BROADWAY HALL 2,1.12,6 ($436.790) Conway Hall- B Cor Tamgo- A Go Go Lauxmont

BROADWAY HALL is de verpersoonlijking van het begrip “natuurtalent”. De ongeslagen kampioen met het perfecte exterieur (1.57 m. hoog, 1.67 m. lang) stamt daarnaast ook nog eens uit één van de meest succesvolle moederlijnen van Noord-Amerika. Zijn succes als vaderpaard laat zich dan ook makkelijk verklaren. Als koerspaard kende Broadway Hall gedurende het tweejarigenseizoen zijn gelijke niet en bleef dan ook ongeslagen. Hij won o.m. de Breeders Crown en werd dat jaar vrijwel unaniem verkozen tot 2-Year-Old Trotting Colt of the Year. In de aanloop naar het driejarigenseizoen liep hij echter een ongelukkige blessure op, waardoor hij tot spijt van veel liefhebbers nooit meer terugkeerde in de baan. Inmiddels behoort hij tot ‘de gevestigde orde’ onder de dekhengsten. Zo bracht hij o.m. vijf World Champions, terwijl in Nederland GABRIELATRANSS R als tweejarige een nieuw Nederlands record vestigde (1.14,5 ). Vader van o.m. (eerste jaargang 2005): BROAD BAHN 3,1.10,2 ($1.547.988)- winnaar Hambletonian-, ACTION-BROADWAY 4,1.10,0 ($1.102.073), PILGRIMS TAJ 3,1.09,7 ($996.748), FRAU BLUCHER 4,1.09,2 ($988.264)- World Champion-, OPENING NIGHT 6,1.09,9 ($904.395), BROADWAY SCHOONER 3,1.10,6 ($885.933)- winnares Hambletonian Oaks-, THE BUDSTER 7,1.10,8 ($666.728), STORMIN NORMAND 3,1.09,5 ($600.052), PILGRIMS CHUCKIE 3,1.10,2 ($529.084)- World Champion-, FASHION FELINE 3,1.10,2 ($507.937), STAGE SHOW 3,1.10,3 ($507.577)- World Champion-, etc. In Europa: THAI BROADWAY 5,1.10,1 (Nok.5.416.847), MERMAID ÅS 5,1.10,5 (SEK.3.982.147), COOL KEEPER 6,1.10,0 (SEK.3.470.800), etc. In Nederland: BRUNO DI QUATTRO 9,1.10,2 (SEK.2.504.466), BROADWAYTRANSS R 3,1.13,4 (€ 86.390), COWBOY FANATIC 5,1.12,8 (€ 65.244), GALANTE OLANDESE 5,1.13,3 (€ 22.816), etc. Vader van catalogusnummers 12 - 21

15


VADERPAARDEN

CAEN OLDESON 6,1.12,7 (€ 165.607) Offshore Dream- Krona OldesonSmokin Yankee

CAEN OLDESON is één van de populairste Nederlandse dravers van deze eeuw. Dat heeft veel te maken met zijn trouw, zijn ijzeren gestel en (vooral) zijn enorme dosis speed. Wanneer hij op Duindigt bij de eerste zes paarden de laatste bocht uitkwam, dan was de winnaar op dat moment in feite al bekend. Zijn vader is de tweevoudig PdA-winnaar Offshore Dream, die in Nederland en Duitsland opvallend succesvol is. Zo bracht hij naast Caen nog klassieke- dan wel tonwinnaars als Dreambreaker, 5,1.11,6 (€ 322.968), Easytowin, 5,1.11,4 (€ 221.515) en Barack Flevo, 6,1.13,0 (€ 131.985). Moeder Krona Oldeson is een dochter van de Elitemerrie Usta Oldeson en daarmee is ze een halfzus van de (jaargang)toppers Elionora Oldeson, 6,1.13,8 (€ 164.050), Nike Oldeson, 5,1.15,7 (€ 122.121) en Hayo Oldeson, 5,1.14,3 (€ 90.831). CAEN OLDESON meldde zich als tweejarige aan het front en hij gold direct al als één van de uitgesproken jaargangtoppers. Precies in de Derbyselectie maakte deze oertrouwe crack een zeldzame galoppade, anders zou hij zijn carrière vermoedelijk hebben afgesloten met een aanzienlijk hogere winsom. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Grote Prijs der Lage Landen 2014+ 2015+ 2016, het Kampioenschap der Nederlandse Paarden 2015, het Kampioenschap van Nederland, de Gouden Zweep 2015, Sweepstakes, Derby Trial, Grote Unitrot Prijs, Interland Nederland- België en de Troost Derby. Verder werd hij o.m. tweede in de Prix Raymond Lhotte, Gouden Zweep 2017, de Fokkers Trofee en het Criterium der Driejarigen en derde in de Derby der Vierjarigen, Gouden Zweep 2014 + 2016 en de Prix de Saint-Chamond. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): eerste jaargang bestaat uit slechts 7 producten, w.o. JO JO HARLEY 3,1.15,9 (€ 3.590)- vierde in de Sweepstakes 2019- en JARINE LE GRAND 3,1.16,1 (€ 950). Vader van catalogusnummer 9

CHARLY DU NOYER is het prototype van de modern gefokte Franse draver: hij voert meer Amerikaans dan Frans bloed, terwijl zijn pedigree is opgebouwd middels korte generatieintervallen, in ieder geval naar Franse maatstaven. Hij stamt uit een superieure Amerikaanse moederlijn en deze familie heeft inmiddels ook de nodige invloed op de Franse fokkerij. Zo kennen wij zijn derde moeder Armbro Glamour als de moeder van COKTAIL JET 6,1.10,7 (€ 1.896.774), één van de beste Franse vaderpaarden van deze eeuw. Grootmoeder Delmonica Jet is bepaald niet bij de prestaties van haar moeder achtergebleven, want ze geldt als moeder- dan wel grootmoeder van o.m. QUAKER JET 8,1.09,6 (€ 1.758.330)Classique étalon, LOULOU JET 7,1.13,1 (€ 460.050)- étalon, POWER JET 6,1.11,7 (€ 396.663)étalon, QUOUKY JET 6,1.13,0 (€ 248.120), etc. Moeder Ornella jet bracht in de vorm van URBAIN JET 6,1.13,2 (€ 241.070) nog een tonwinnaar.

CHARLY DU NOYER 4,1.10,3 (€ 839.790) Ready Cash- Ornella Jet- Halimède

CHARLY DU NOYER heeft geheel overeenkomstig met zijn pedigree gepresteerd, hij was de aanvoerder van de ijzersterke “C”-jaargang. Sterker nog: volgens de pikeurs die hem hebben gereden beschikt hij van alle Ready Cash-zoons over de meeste rauwe speed! Zijn voornaamste overwinningen boekte hij in het Critérium des 3 Ans, het Critérium des 4 Ans, de Gran Premio Orsi Mangelli, de Prix Jean Le Gonidec, de Prix Jules Thibault, de Prix Gaston Brunet en de Prix Kurse. Verder werd hij tweede in het Critérium des 5 Ans, de Prix Jockey en de Prix Octave Douesnel en derde in het Critérium Continental, de Prix de Bretagne, de Prix Ténor de Baune en de Prix Charles Tiercelin. Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): reeds 18 gekwalificeerde producten (23%) per 20 juli. Vader van catalogusnummer 52

CONWAY HALL 3,1.10,5 ($818.884) Garland Lobell- Amour Angus- Magna Force

CONWAY HALL is de oudste van de beroemde Hall-broers en waarschijnlijk de meest geliefde. Hij brengt ongecompliceerde paarden van het typische Amerikaanse racertype. Paarden die presteren over ieder baantype, zowel in Amerika als Europa. Bovendien zien we een ongekend hoog starterpercentage onder zijn producten. Conway Hall was als twee- en driejarige een dominante factor in de sport, zowel in Amerika als in Europa. Als tweejarige werd hij dan ook verkozen tot Dan Patch, Nova & O’Brien 2-Year-Old Trotting Colt of the Year, als driejarige klopte hij in Europa niemand minder dan Varenne in de GP Orsi Mangelli. Daarnaast wist hij te winnen op pistes van 800 meter, maar ook op de 1 ¼ mijlsbaan van Colonial Downs. Vader van o.m. (eerste jaargang 2000): WISHING STONE 6,1.09,0 ($2.359.150),- World Champion-, ALGIERS HALL 3,1.10,5 (€ 1.267.641) ),- World Champion-, WINDSONG’S LEGACY 3,1.10,2 ($1.744.644)- Trotting Triple Crown-, WIN MISSY B 3,1.09,6 ($1.599.436), HABITAT 3,1.09,5 (SEK.9.638.269), DAYSON 3,1.09,2 ($1.067.712), MAKE IT HAPPEN 3,1.10,0 ($947.829), CREAMY MIMI 3,1.10,7 ($927.169), BARN DOLL 3,1.09,7 ($874.083), FOUR STARZ SPEED 4,1.10,3 ($838.545), etc. In Duitsland en Nederland: MISTER F DAAG 4,1.10,9 (€ 322.489)- winnaar Deutsches Traber-Derby, BROADWELL 4,1.12,1 (€ 210.070), UNITED LOVE 4,1.11,3 (€ 193.264), CONWAY FORTUNA 5,1.12,4 (€ 162.045), PAYMYBILLS DIAMANT 4,1.11,2 (€ 88.612), MISTER ED HELDIA 4,1.12,8 (€ 75.984), FREEWAY FORTUNA 6,1.11,9 (€ 73.910), BROADWAY FORTUNA 5,1.11,5 (€ 63.579), INIESTA 4,1.13,0 (€ 54.867), TOSCANINI FONT 5,1.12,7 (€ 50.727), HUMBLE HILL 3,1.12,7 (SEK.459.481), RENE M NEWPORT 3,1.12,8 (€ 43.056), CONTUCKY NEWPORT 6,1.13,6 (SEK.373.172), GAIA F BOKO 3,1.13,3 (€ 31.671), etc. Vader van catalogusnummers 46

16


VADERPAARDEN

CRAZED 3,1.09,6 ($1.063.059) Credit Winner- Mary Lou Hall- Mr Lavec

CRAZED was als koerspaard een fenomeen die onderdeel uitmaakte van een geweldige Amerikaanse jaargang, onder aanvoering van Deweycheatumnhowe. Laatstgenoemde werd gedurende zijn gehele loopbaan slechts drie keer geklopt, en uiteraard was Crazed verantwoordelijk voor één van die nederlagen (serie Canadian Trotting Classic). We zijn nu tien jaar verder en één ding mag duidelijk zijn: Crazed heeft zijn oude antagonist qua prestaties in de fokkerij ver achter zich gelaten. CRAZED debuteerde als tweejarige. Naast een overwinning in een Late Closer boekte hij een vierde plek in de Breeders Crown (serie) en een vijfde plek in de Matron Stakes (serie). Zijn echte doorbraak volgde een jaar later; hij werd gezien als de meest geduchte concurrent voor Dewey. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in de Colonial Trot (WR op 1.000-meterbaan: 1.10,5), serie + finale Matron Stakes, serie Hambletonian en een serie van de Canadian Trotting Classic. Verder werd hij tweede in de finale van de Hambletonian en een heat van de Kentucky Futurity en derde in de finale van de Canadian Trotting Classic. Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): CRAZY WOW 6,1.08,9 ($2.542.143)- World Champion, JL CRUZE 4,1.08,2 ($1.382.122)- World Champion, GURAL HANOVER 6,1.09,0 ($984.377), CRAZY ABOUT PAT 6,1.10,3 ($886.355), TIRADE HANOVER 4,1.09,1 ($844.896), THERAPUTIC 4,1.10,6 ($710.342), ANDY RAY 5,1.10,5 ($527.235), TUMBLE DUST 4,1.10,5 (SEK.4.788.456), CRAZSHANA 4,1.09,4 ($489.694), TWISTED PRETZEL 7,1.11,5 ($448.702), etc. Verder in Europa: ANTONIO TABAC 5,1.10,2 (SEK.2.611.466), EDER BOB 7,1.10,6 (SEK.1.560.423), FRANKIE BRODDE 7,1.11,5 (SEK.1.358.688), SERIOUS TRY 7,1.10,6 (SEK.1.226.300), TJACKO ZAZ 5,1.09,5 (SEK.1.121.381), etc. Vader van catalogusnummer 7

CREATINE is een prachtig gebouwde zoon van Andover Hall met veel uitstraling en nóg meer klasse. Als jong paard behoorde hij in Noord-Amerika tot de uitgesproken top van zijn jaargang, terwijl hij op latere leeftijd in Europa diverse Groep I-koersen wist te winnen. Moeder Berry Nice Muscles is een zogenaamde 100%-producente: al haar (vier) producten kwamen in de baan, waarbij zowel MISTER ANSON 3,1.10,7 ($249.457) als STRAWBERRY WINE 4,1.12,1 ($101.285) de $100.000-barrière wisten te slechten. Grootmoeder BLACKBERRY HANOVER 2,1.12,3 ($209.314) geldt als meervoudig Stakes-winnares en in de vorm van HERE’S THE MAGIC 9,1.11,3 ($481.783) en EWALD F BOKO 4,1.12,9 (€ 86.133) bracht ze inmiddels twee klassieke succespaarden. CREATINE debuteerde als tweejarige en in dat jaar wist hij de prestigieuze Bluegrass Stakes te winnen. Tevens wist hij zich een aantal keer te klasseren in de Kindergarten Classic Series. Zijn echte doorbraak volgde gedurende het driejarigenseizoen, waarna hij in de volgende twee seizoenen zowel in Noord-Amerika als Europa bewees tot de beste oudere paarden ter wereld te behoren. Zijn meest voorname wapen was zijn enorme explosiviteit/startsnelheid, terwijl zijn geweldige koershoofd ook dient te worden benoemd.

CREATINE 4,1.09,1 ($2.102.022) Andover Hall- Berry Nice MusclesMuscles Yankee

Zijn voornaamste zeges boekte hij in de finale van de Kentucky Futurity, de Carl Erskine Trot, serie Hambletonian, Bluegrass Stakes (zowel op 2 als 3), Allerage Farms Open Trot, American-National Open, Hugo Åbergs Memorial, Breeders Crown Open Final (5jr) en de S:t Michel-Ajo. Verder werd hij o.a. tweede in de Breeders Crown Final (3jr), American-National Stakes (3jr), Reynolds Memorial, Centaur Trotting Classic, UET Trotting Masters en de Anders Jahres Pokalløp en derde in de Yonkers International Trot, Jämtlands Stora Pris, TVG Free For All Championship, Breeders Crown Open Final (4jr) en de Charlie Hill Memorial. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): zijn eerste jaargang is thans één jaar oud. Vader van catalogusnummers 33 - 43 - 62

EXPLOSIVE MATTER 3,1.09,2 ($1.510.542) Cantab Hall- Fireworks HanoverMuscles Yankee

EXPLOSIVE MATTER is zonder enige twijfel een van de beste Amerikaanse koerspaarden ooit. Hij had alleen de botte pech dat hij precies in hetzelfde jaar geboren werd als Muscle Hill. Hij kon in ieder geval uitstekend uit de voeten over mijlbanen, maar tevens over het kleinere baantype. Zo vestigde hij als tweejarige (1.11,5) en als driejarige (1.10,2) wereldrecords op een duizendmeterbaan. Hij won o.m. de Matron Stakes, de Colonial Trot en de Bluegrass Stakes en werd verder tweede in de Hambletonian, de Breeders Crown, de Stanley Dancer Memorial, de Canadian Trotting Classic en de Kentucky Futurity. Na zijn koerscarrière kwam hij ter dekking te staan bij de Hanover Shoe Farms, waar hij aanvankelijk de tweede viool speelde achter hengsten als Cantab Hall, Donato Hanover en Andover Hall. Dit uitte zich in een minder aanbod aan merries, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Geheel op eigen kracht wist hij toch zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, wat enorm pleit voor zijn intrinsieke kwaliteiten als vaderpaard. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): PINKMAN 6,1.08,0 ($2.822.589)- World Champion, winnaar Hambletonian-, PHAETOSIVE 3,1.08,5 ($893.417), POLICY OF TRUTH 6,1.09,6 (SEK.5.461.400), OUTBURST 8,1.10,2 ($742.712)- World Champion-, LOVE MATTERS 5,1.09,7 (SEK.5.210.412), STRUCK BY LINDY 3,1.10,1 ($514.765), SMEXI 3,1.10,6 ($506.810), DATSYUK 3,1.09,1 ($473.680), WICKER HANOVER 3,1.10,2 (SEK.3.362.254), EXPLOSIVE DE VIE 4,1.09,9 (SEK.3.548.573), SMOKINMOMBO 3,1.10,5 ($421.587), etc. In Nederland (slechts 5 producten): FIDELITY RHYTHM 4,1.13,3 (€ 106.190), FAYE BROS 4,1.11,3 (SEK.855.500), HINGIS TRANSS R 4,1.13,9 (SEK.226.242) en JAZZRHYTHM FLEVO 2,1.14,3 (€ 9.405)- snelste Nederlandse tweejarige ooit. Thans actueel in Duitsland/ Zweden: PELLE BAROSSO 5,1.12,6 (SEK.585.494). Vader van catalogusnummer 39

17


VADERPAARDEN

FORMULA ONE 6,1.09,8 (SEK.4.384.941) Yankee Glide- Ferrari Of- Credit Winner

FORMULA ONE is een zoon Yankee Glide, die tezamen met Muscles Yankee geldt als de meest succesvolle zoon van Valley Victory in de fokkerij. Er wordt ook wel gesproken over het “Yankee Glide-type”, aangezien dit fokfenomeen vererft naar zijn evenbeeld. Formula One is hierop bepaald geen uitzondering. Hij is namelijk een prachtig gestroomlijnde en licht gebouwde hengst met een enorm effectief bewegingsmechanisme. Tevens beschikte hij over enorm veel explosiviteit, waardoor hij in de Zweedse competitie (waar startsnelheid zo’n belangrijke eigenschap is) vrijwel altijd de kop nam indien hij vanuit het eerste gelid startte. Zijn moeder Ferrari Of, zelf ook een startkanon en tevens tonwinnares, stamt uit een zeer chique familie. Zo bracht haar grootmoeder Promised Crown (een halfzus van Florida Pro en van de moeder van General November) toppers als Malabar Maple, 3,1.10,5 ($ 483.107), Muscle Power, 5,1.11,2 ($ 339.691) en Southwind Pinnacle, 2,1.13,6 ($ 232.275), terwijl ze tevens geldt als grootmoeder van de Zweedse jaargangcrack Dust All Over, 6,1.11,0 (SEK.3.992.769). Als driejarige wist hij in totaal 8 uit 10 starts te winnen. Hij vond vervolgens al snel aansluiting bij de oudere Zweedse eliteklasse en hij genoot een grote populariteit onder het Zweedse publiek. Zijn meest voorname overwinningen boekte hij in de Jämtlands Stora Pris, de Jägersro Stora Treåringspris en in series van het Sprintermästaren en de GP Orsi Mangelli. Verder werd hij o.m. tweede in de Årjängs Stora Sprinterlopp, de Rikstoto Europamatch en een serie van de Konung Gustaf V:s Pokal (derde in finale). Vader van o.m. (eerste jaargang 2015): V.G.’S UNSTOPPABLE 3,1.14,2 (SEK.203.100), COME TOGETHER 3,1.15,3 (SEK.180.000), TURENNE 3,1.16,7 (SEK.138.500), TITANIA R.L. 4,1.15,7 (SEK.138.001), MASERATI WOODLAND 4,1.15,6 (SEK.123.300), FERRARI 4,1.14,2 (SEK.115.000), etc. Vader van catalogusnummer 3

GOETMALS WOOD is een hypermodern gefokte Dubois-draver: zowel aan vaders- als aan moederszijde voert hij Amerikaans bloed, een gegeven dat we bijvoorbeeld ook zien bij Love You. Moeder Tahitienne heeft een enorme invloed op de Franse fokkerij. Zo bracht zij naast Goetmals Wood nog de cracks Mahana, 3,1.12,9 (€ 814.850)- classique- en Extrême Dream, 4,1.14,7 (€ 416.719)- étalon classique, terwijl ook Bon Conseil, 3,1.15,6 (€ 190.561)- étalon semiclassique, Valued Love, 5,1.13,4 (€ 166.330) en Cassette, 4,1.16,0 (€ 118.346)- semi-classique- de € 100.000-grens wisten te slechten. GOETMALS WOOD debuteerde als driejarige en was één van de uitgesproken vedetten van de ijzersterke “G”-jaargang. Hij won zowel over 1.600 meter als over 3.000 meter en kon uit de voeten op elk baantype. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Prix des Ducs de Normandie, Prix de Croix, Prix Phaëton, Prix Charles Tiercelin, Prix de Tonnac Villeneuve en de Prix Ephrem Houel. Verder werd hij o.a. tweede in de Prix de l’Etoile, Critérium des 5 Ans, Prix de Washington, Coupe Du Monde Du Trot, Prix Roederer, Prix Ariste Hémard, Prix Octave Douesnel, Prix Gaston de Wazières, Prix Guy Le Gonidec, Prix de la Haye en de Prix des Ducs de Normandie en derde in de Prix René Ballière, Championnat d’Europe des 5 ans en de Prix de Paris.

GOETMALS WOOD 6,1.11,9 (€ 894.189) And Arifant- Tahitienne- Kimberland

Vader van o.m. (eerste jaargang 2000): SINGALO 5,1.11,2 (€ 1.171.620)- étalon classique, MISS CASTELLE 5,1.11,8 (€ 1.090.650)- classique, SCIPION DU GOUTIER 3,1.11,9 (€ 1.062.100)- étalon classique, PRIVATE LOVE 7,1.11,4 (€ 847.145)- classique, SURABAYA JIEL 4,1.12,7 (€ 712.790)classique, PRODIGIOUS 7,1.11,1 (€ 644.130)- étalon classique, TROTTING RACE 4,1.11,5 (€ 626.600)- semi-classique, POPINÉE DE TIMBIA 6,1.10,8 (€ 594.477)- classique, RAMBO JET 5,1.12,2 (€ 546.910), FERRETERIA 4,1.11,4 (€ 481.090)- classique, etc. In Nederland en Duitsland: ZOLA BOKO 3,1.11,6 (SEK. 1.950.214), PROUD WOOD 3,1.12,0 (€ 89.466), PIPPA BAROSSO 5,1.12,6 (€ 80.580), NEVELE WOOD 3,1.12,5, € 67.606), ERWIN LOBELL 4,1.13,9 (€ 45.235), etc. Vader van catalogusnummer 56

LET’S GO ALONG 5,1.11,8 (€ 261.980) Coktail Jet- Go Along- Buvetier d’Aunou

LET’S GO ALONG is een fokproduct van de familie Dubois en dan weet u eigenlijk al genoeg. We hebben hier dus te maken met een Franse hengst die meer Amerikaans dan Frans bloed voert, terwijl deze moederlijn letterlijk uit iedere generatie klassieke winnaars voortbrengt. Moeder Go Along bracht naast Let’s Go Along nog twee tonwinnaars: TENDER AND TRUE 9,1.11,3 (€ 232.900) en SUNNY WINNER 6,1.13,9 (€ 153.800). Daarnaast is ze de grootmoeder van o.a. VIRGIOUS DE MAZA 9,1.11,0 (€ 804.095)- Gr. II, STILL IN LOVE 5,1.12,1 (€ 137.620), BE KING 5,1.14,7 (€ 118.650), EAST ISLAND 5,1.12,3 (€ 112.750), DREAM ALONG 6,1.13,9 (€ 109.120), ARTHUR MAZA 5,1.13,9 (€ 104.050), etc. Uit eerdere generaties stammen verder klassieke winnaars en/of dekhengsten als HIMO JOSSELYN 4,1.13,3 (€ 887.139)- étalon classique, KEED TIVOLI 8,1.11,8 (€ 603.388)- étalon classique, MODERN JAZZ 5,1.12,3 (€ 248.000)- étalon semiclassique, DRÉA JOSSELYN 4,1.15,5 (€ 211.721)- classique, e.v.a. LET’S GO ALONG was, geheel in overeenstemming met zijn afstamming, een vroegrijp natuurtalent die als driejarige al wist te zegevieren. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Prix de Verdun en de Prix de Lombez, verder werd hij tweede in de Prix Ovide Moulinet en de Prix d’Agen en derde in de Prix Jean Le Gonidec, Prix Doynel de Saint-Quentin en de Prix de Bellengreville. Vader van o.m. (eerste jaargang 2006): SOFIA THOURJAN 5,1.13,5 (€ 247.930), CALOU RENARDIÈRE 7,1.12,3 (€ 245.680), TENDER NIGHT 6,1.12,4 (€ 226.320), UNION MYSTIQUE 5,1.13,2 (€ 215.060), ULYSSE DE DÉMON 10,1.11,9 (€ 192.480), VOYOU DU YAMS 8,1.14,8 (€ 176.240), SWEET CRYSTAL 8,1.14,6 (€ 178.140), SIMPLY BLUE 7,1.13,3 (€ 174.410), BELLAGIO MONOI 8,1.12,5 (€ 174.290), TRUE LIFE 5,1.12,5 (€ 150.390), etc. In Duitsland: VICKY CORNER 5,1.13,3 (€ 53.609). Vader van catalogusnummer 23

18


VADERPAARDEN

LOVE YOU 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Coktail Jet- Guilty of Love- And Arifant

LOVE YOU was de beste draver van zijn generatie. Hij was een vroegrijp natuurtalent en hij blijkt dit talent ook te vererven. Wat heet. Love You heeft in Frankrijk min of meer de status van een halfgod, maar ook in de rest van Europa presteren zijn producten fantastisch. Zo verdienden zijn producten in 2013 wereldwijd meer dan 14 miljoen euro; een absoluut record! Ook in 2014, 2015 en 2016 was Love You ’s werelds meest succesvolle vaderpaard op basis van gewonnen prijzengeld. Love You is algeheel kampioen der Franse vaderpaarden 2012, 2013 en 2015; Elitehengst en algeheel kampioen der Zweedse vaderpaarden 2012, 2013, 2014 en 2015; meervoudig kampioen der vaderpaarden in o.a. Duitsland, Finland en Oostenrijk. In Nederland was hij van 2010 t/m 2015 en in 2017 kampioen der vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): BÉLINA JOSSELYN 7,1.10,2 (€ 2.284.930), QUAKER JET 8,1.09,6 (€ 1.758.330), ROYAL DREAM 7,1.10,7 (€ 1.591.310), QUALITA BOURBON 4,1.11,3 (€ 1.538.050), NAHAR 8,1.09,7 (SEK.13.268.689), UZA JOSSELYN 7,1.09,0 (€ 1.099.880), SANITY 6,1.09,2 (SEK.10.280.145), BOOSTER WINNER 6,1.10,2 (€ 987.650), VILLAGE MYSTIC 5,1.11,1 (€ 844.420), BOLERO LOVE 5,1.10,3 (€ 732.880), etc. In Nederland: BERRY’S BOY 6,1.12,6 (€ 301.710), COKTAIL FORTUNA 10,1.09,8 (SEK.2.709.016), ZORBA OLDESON 10,1.11,4 (€ 254.316), YOUR LOVE LOIS 7,1.11,0 (€ 232.794), DENISE F BOKO 7,1.11,5 (Nok.1.661.255), HAMBO TRANSS R 5,1.12,0 (€ 137.424), AVANTI L.M. 5,1.12,2 (€ 104.403), etc. Vader van catalogusnummers 15 - 36 - 51 - 64

Zelden, of misschien wel nooit, heeft een draver de gemoederen in Zweden- en daarbuiten- zo in beweging gebracht als MAHARAJAH. Vanaf zijn derde levensjaar was hij in de media reeds de drafsportequivalent van Zlatan Ibrahimovich, er ging immers geen week voorbij of zijn naam viel te lezen in de krantenkoppen. Volgens velen is hij simpelweg de beste Zweeds gefokte draver ooit. En het heeft er alle schijn van dat hij als vaderpaard wel eens dezelfde weg zou kunnen gaan bewandelen. In no time heeft hij in ieder geval al het predicaat Zweeds Elitehengst behaald. MAHARAJAH legde als tweejarige reeds met goed gevolg een zogenaamde “premielopp” af, waarna hij als driejarige zijn debuut maakte. Het duurde vervolgens niet lang eer hij als de Keizer der Zweedse dravers werd gezien. En die eretitel wist hij jaar in- jaar uit telkens weer waar te maken. Veelal won hij zijn koersen vanuit het dodenspoor, aangezien zijn motor simpelweg meer pk’s leek te bevatten dan die van zijn concurrenten. Al beschikte hij tevens over een enorme dosis speed, waarvan hij een ultieme demonstratie gaf tijdens zijn overwinning in de Olympiatravet.

MAHARAJAH 6, 1.10,3 (SEK. 23.534.423) Viking Kronos- Chili Khan- Giant Chill

Zijn erelijst is immens, derhalve volgt hier slechts een opsomming van zijn meest voorname overwinningen: Prix d’Amerique, Prix de Paris, Olympiatravet, GP de l’UET, Svenskt Travderby, Svenskt Travkriterium, Finale E3, Prix de Belgique, C.L. Müllers Memorial, Guldbjörken , etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): MAKETHEMARK 6,1.10,2 (SEK.7.653.010), WHO’S WHO 4,1.11,3 (SEK.5.964.759),- winnaar Svenskt Travderby, A SWEET DANCE 3,1.12,6 (SEK.2.376.000), MULLIGAN 4,1.11,8 (SEK.2.319.109), TRANSCENDENCE 4,1.11,0 (SEK.1.895.438), MONI VIKING 5,1.11,4 (€ 186.629), ZILATH 3,1.12,9 (€ 178.278), ELDORADO B 5,1.10,3 (SEK.1.439.000), WHITE LIGHTNING 4,1.11,9 (SEK.1.390.350), ALEPPO PINE 4,1.11,5 (SEK.1.334.750), etc. Vader van catalogusnummer 40

MUSCLE MASS 2,1.10,7 ($229.000) Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip

MUSCLE MASS bleek als tweejarige een niet te nemen horde. Bij zijn tweede start verpulverde hij het absolute wereldrecord van Chocolatier met een volle seconde (van 1.54.4 naar 1.53.4), de American National Stakes won hij met 10 lengtes en tijdens de Lexington-meeting verblufte hij de internationale fokkerij-industrie. Hij won dat jaar verder de Bluegrass Stakes, de International Stallion Stakes, de Review Stakes en de Hayes Memorial. T.g.v. diverse kleine blessures ging het driejarigen-seizoen voor een groot deel aan hem voorbij, waardoor zijn winsom is achtergebleven bij zijn enorme potentie. Vader Muscles Yankee is een van de beste dekhengsten uit de Amerikaanse geschiedenis en de meest succesvolle van deze eeuw. Alleen al in Amerika bracht hij meer dan 252 (!) tonwinnaars en 13 miljonairs. Even verderop op deze pagina(‘s) kunt u een uitgebreid overzicht van hem vinden. Moeder Graceful Touch bracht verder o.m. Hambletonian-winnaar Muscle Massive, 3,1.09,0 ($ 1.239.138) en Merrie Annabelle-winnares Thatsnotmyname, 2,1.11,5 ($ 335.250). Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): SIX PACK 3,1.07,9 ($1.508.685)- World Champion; Dan Patch 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 2018, PLUNGE BLUE CHIP 3,1.08,2 ($1.031.284)- World Champion, RIVETING ROSIE 4,1.10,1 ($ 903.520)- O’Brien 2-& 3-Year-Old Trotting Filly of the Year, RUBBER DUCK 4,1.09,2 ($564.749), MUSCLE MATTERS 4,1.10,3 ($519.775), ON A SUNNY DAY 4,1.10,1 ($503.058), MUSCLE HUSTLE 3,1.09,9 (SEK.4.327.230), MOTOWN MUSCLE 3,1.10,7 ($447.945), SUPERGIRL RILEY 3,1.09,1 ($430.338), MUSCLE BABY DOLL 3,1.09,6 ($392.375), THE VETERAN 4,1.09,1 ($361.955), MUSCLE UP THE GOAL 4,1.09,6 ($348.858)- World Champion, etc. In Duitsland en Nederland: MUSCLE SCOTT 3,1.12,5 (€ 156.095)- winnaar Deutsches Traber-Derby, GOING TRANSS R 5,1.13,9 (€ 36.933), JUAN BROS 3,1.13,4 (€ 30.540), JEWEL STAR 2,1.15,2 (€ 28.650), JOE FANATIC 2,1.15,0 (€ 20.750), JONAH VREDEBEST 2,1.14,4 (€ 13.355), etc. Vader van catalogusnummers 61 - 63

19


Maasland Vleeswaren b.v. Damsluisweg 89 Pannenberg 9 1332 EB Almere 5951 DM Belfeld Tel: 036-5371110 Tel: 077-3730303 Fax:036-5371173 Fax: 077-3737371 Surf ook eens naar onze website www.maaslandvleeswaren.nl


VADERPAARDEN MUSCLE MASSIVE 3,1.09,0 ($1.239.138) Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip

MUSCLE MASSIVE werd als jaarling verkocht voor de lieve som van $ 425.000, wat natuurlijk veel zegt over zowel zijn exterieur als zijn afstamming. Maar belangrijker nog: hij heeft het ook waargemaakt op de koersbanen. Hij koerste op zowel twee- als driejarige leeftijd uitsluitend op het hoogste niveau, in het zogenaamde Grand Circuit. Het natuurtalent dat hij vertoonde was natuurlijk al een goede indicatie van zijn potentie als dekhengst. Explosiviteit, spatzuivere gangen, veel speed en een geweldig koershoofd zijn de belangrijkste karakteristieken die op hem van toepassing zijn. Zijn meest voorname zeges behaalde hij in de Hambletonian, Stanley Dancer Memorial, serie + finale New Jersey Sire Stakes, Simcoe Stakes en de John Simpson Memorial. Verder werd hij tweede in een heat van de Kentucky Futurity, serie Hambletonian, International Stallion Stakes en de Historic Dickerson Cup; en derde in de finale van de Canadian Trotting Classic. Over zijn afstamming heeft u hierboven, bij zijn volle broer Muscle Mass, al kort kunnen lezen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2012): CRUZADO DELA NOCHE 3,1.09,5 ($1.320.339), SNOWSTORM HANOVER 2,1.10,3 (SEK.6.099.620), SPEAK TO ME 3,1.09,5 ($466.416), SONNET GRACE 3,1.09,5 ($445.755), TWO AM 3,1.09,9 ($411.605), MUSCLES JARED 2,1.10,6 ($390.193), TRUEMASS VOLO 3,1.10,2 ($346.152), TREVISO 2,1.10,3 ($330.515), LAWMAKER 3,1.10,6 ($328.115), RALPH R 2,1.10,8 ($286.959), etc. In Duitsland: VELTEN ISABEL 3,1.14,4 (€ 5.000)- 1 start; winnares serie Deutsches Stuten-Derby Vader van catalogusnummers 32 - 48 - 59

MUSCLES YANKEE is de koning. Niet meer en niet minder. Dat was hij als koerspaard al en in de fokkerij heeft hij zijn kroon overtuigend weten te behouden. Zijn producten wonnen alle denkbare klassiekers in Amerika, terwijl zijn nazaten ook in Europa hun sporen hebben nagelaten. Bovendien wonnen zijn zoons Deweycheatumnhowe, Muscle Hill en Muscle Massive drie keer achter elkaar de Hambletonian; dit was sinds de dagen van Star’s Pride niet meer voorgekomen. In Noord-Amerika was hij algeheel kampioen der vaderpaarden en aanvoerder van de Juvenile List in 2003, 2004, 2005, 2008 en 2009. Producent van 13 miljonairs en 246 tonwinnaars. Ook in 2019 is hij nog altijd actueel, zeker in Europa.

MUSCLES YANKEE 3,1.09,9 ($1.424.938) Valley Victory - Maiden Yankee Speedy Crown

Vader van o.m. (eerste jaargang 2000): MR MUSCLEMAN 5,1.09,1 ($3.582.823), MUSCLE HILL 3,1.08,5 ($3.273.342), DEWEYCHEATUMNHOWE 3,1.08,9 ($3.155.178), STRONG YANKEE 3,1.08,7 ($1.434.351), COSTA RICA 3,1.11,2 ($1.380.219), NEIGHSAY HANOVER 5,1.09,9 ($1.276.548), MUSCLE MASSIVE 3,1.09,0 ($1.239.138), LITTLE BROWN FOX 3,1.09,2 (SEK.7.813.101), HOUSETHATRUTHBUILT 3,1.10,1 ($1.164.931), LOOKING HANOVER 6,1.10,5 ($1.125.136), MUSCLES MARINARA 8,1.09,7 ($1.057.700), CORKY 3,1.10,0 (SEK.6.939.173), BLUR 3,1.11,6 ($1.022.268), etc. In Duitsland en Nederland: YUCCA BOKO 7,1.10.5 (SEK. 2.286.915), EASYPEASY RHYTHM 8,1.14,4 (€ 61.017), IL CAPITANO YANKEE 6,1.12,9 (€ 57.919), YAPPAR RIVER 5,1.13,3 ($45.944), FARAO F BOKO 4,1.15,0 (NOK.360.900), etc. Actueel in 2019: UNRESTRICTED 5,1.10,6 (SEK.3.155.630)- Zweden, JONESY 7,1.10,7 (€ 521.033)- Finland, BAD MOON RISING 3,1.13,2 (€ 240.087)- Denemarken/Finland, FERRARI B.R. 4,1.09,9 (NOK.1.709.594)- Noorwegen, FLYING FORTUNA 4,1.11,8 (SEK.1.732.732) en FLIRT FORTUNA 5,1.11,3 (€ 59.686)- Duitsland/ Finland, etc. Vader van catalogusnummer 66

ORLANDO VICI 4,1.12,7 (€ 835.990) Quadrophénio- Irlande du NordWorkaholic

ORLANDO VICI was als koerspaard een opvallende verschijning op de Franse pistes: uiterlijk doet hij namelijk denken aan het fijngebouwde Amerikaanse racertype. Hij wist dan ook reeds als tweejarige diverse malen te winnen. Hij beschikte echter ook over Franse eigenschappen als macht, vermogen en karakter: hij kon goed uit de voeten over ieder baantype en elke afstand, terwijl het begrip “dodenspoor” niet in zijn vocabulaire voorkwam. Inmiddels heeft hij als vaderpaard diverse jaargangen in de baan, waarbij we dezelfde eigenschappen terugzien als bij de Quadrophénio-zoon: vroegrijpe natuurtalenten die beschikken over macht, vermogen en onnoemelijk veel karakter. De statistieken die Orlando Vici kan overleggen zijn méér dan overtuigend. Hij brengt toppers in absolute zin, maar ook in de breedte scoort hij erg goed. Bovendien is hij als vaderpaard ook buiten Frankrijk erg succesvol. En dat is voor Franse hengsten lang niet altijd evident. Met name in Zweden (hij sloot zowel het jaar 2012 als 2013 af als de nummer 2 in de statistieken voor vierjarigen/ gem. prijzengeld per product) is hij ongekend populair. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007): UN MEC D’HÉRIPRÉ 8,1.09,5 (€ 2.059.853), LOOKING SUPERB 6,1.10,2 (€ 585.943), ALFAS DA VINCI 7,1.12,0 (SEK.5.505.491), ALIÉNOR DE GODREL 8,1.11,7 (€ 566.560), MONARK NEWMEN 5,1.11,4 (SEK.4.417.140), PATO 4,1.12,8 (SEK.4.208.000), A NOUS TROIS 5,1.12,3 (€396.810), NAROLD VOX 6,1.11,2 (SEK.3.811.700), RACING MANGE 5,1.10,1 (SEK.3.809.942), AMBASSADEUR D’AM 6,1.13,1 (€ 391.360), etc. In Duitsland en Nederland: ORLANDO JET 6,1.10,3 (€ 339.139), ATTRAPE MOI 7,1.11,6 (€ 136.328), EXCLUSIVE LANE 8,1.12,5 (€ 83.651), EXPLOSIVE LANE 4,1.12,1 (NOK.804.513), CRACK SUMMERLAND 8,1.12,7 (€ 79.563), BELLA DONNA 5,1.12,3 (SEK.534.796), BENICE BOKO 8,1.13,0 (SEK.501.930), LAURA VICI 3,1.14,4 (€ 41.823), EARLY STARDUST 4,1.13,7 (€ 41.255), etc. Vader van catalogusnummer 18

21


VADERPAARDEN PASSING RENKA 8,1.11,9 (€ 364.564) Tagliabue- Too Fast- Baltic Speed

PASSING RENKA is zonder enige twijfel één van de beste Nederlandse dravers ooit. Hij debuteerde reeds als tweejarige en boekte t/m zijn tiende jaar nationale en- vooral- internationale successen. PASSING RENKA beschikt over een heus Amerikaans elitepedigree. Zo is zijn vader Tagliabue de zesde Hambletonian-winnaar van fokfenomeen Super Bowl, terwijl deze moederlijn al helemaal van topkwaliteit is. Om te beginnen bracht moeder Too Fast in de vorm van Speeding Renka, 4,1.15,9 (€ 38.400) en Very Fast Renka, 5,1.14,7 (€ 33.315) nóg twee klassieke succespaarden. Maar wat te denken van derde moeder Exciting, die niet alleen te boek staat als moeder van de supercrack Nearly Perfect, 4,1.10,8 ($630.327), maar tevens als de grondlegster van een almaar groeiend aantal cracks. Vierde moeder Gypsy Slipper tenslotte mag min of meer gezien worden als de stammoeder van tientallen supercracks, onder aanvoering van Deweycheatumnhowe, 3,1.08,9 ($3.155.178). PASSING RENKA heeft, ondanks relatief kleine jaargangen, een behoorlijk stempel gedrukt op de Nederlandse fokkerij. Zo sloeg hij in 2009 een dubbelslag door winnaars in zowel de Derby (Zoran Lobell) als de Merriederby (Zytane Promise) te af te leveren. Daarnaast kenmerkt zijn productie zich door een zeer hoog starterpercentage. Dit jaar zal helaas zijn laatste jaargang worden geveild. Vader van o.m. (eerste jaargang 2004): ARIANE BEEMD 7,1.11,3 (€ 204.162), FLORIS BALDWIN 6,1.10,4 (Nok.1.018.809), ZORAN LOBELL 5,1.14,4 (€ 73.925)- winnaar Derby Z, ZAZAZOO 5,1.13,7 (€ 46.139), FARAH DIBA RIVER 5,1.12,1 (Nok.344.200), ZWAAN’S DEAN 9,1.15,0 (€ 37.207), ZOON VAN MINNE 5,1.15,2 (€ 36.608), BANTER BOY 7,1.16,2 (€ 28.161), EAGLE TRANSS R 5,1.14,2 (€ 26.730), GWENDOLYN FLEVO 4,1.13,3 (€ 20.203)- NL-record 2-jarigen: 1.14,4, etc. Vader van catalogusnummer 11

In de moderne drafsportfokkerij valt in ieder geval één patroon te ontdekken: negen van de tien succesvolle dekhengsten waren zelf vroegrijpe prestatiepaarden. Hengsten dus met de zo gewenste early speed. QUICK WOOD is het equivalent van vroegrijpheid: als tweejarige startte hij immers acht keer, waarvan hij vijf maal wist te winnen (8 st: 5- 1- 1). In totaal boekte hij acht zeges, w.o. die in de Prix Paul Viel, de Prix Emmanuel Margouty, de Prix De La Ligue Nationale De Rugby, de Prix du Louvre en de Prix Ourasi. Vader Love You is, net als zijn vader Coktail Jet, een uitgesproken producent van dekhengsten. Eerder heeft u in deze catalogus kennis kunnen nemen van het volledige overzicht van dit fenomeen. Moeder Dira, 4,1.14,5 (€ 346.212) was zelf een uitgesproken jaargangcrack en bracht verder o.m. No More Time, 3,1.13,4 (€ 108.972). Tevens is ze grootmoeder van Archangel AM, 7,1.11,6 (SEK.2.415.055) en Kalypso Face, 4,1.11,3 (SEK.1.240.579).

QUICK WOOD 3,1.11,1 (€ 334.420) Love You- Dira- Minou du Donjon

Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): CHISTOU D’IRATI 7,1.13,1 (€ 325.810), TIGER WOODS AS 6,1.11,5 (€ 296.593)- winnaar Deutsches Traber-Derby, BILLY DE LA CALADE 7,1.13,3 (€ 267.860), BICHON DEL GREEN 6,1.13,8 (€ 208.470), BOMINA 6,1.12,9 (€ 192.660), ARCHIBALDA 7,1.13,4 (€ 183.820), GOLDY STARDUST 5,1.11,7 (€ 130.152), BEA ECUS 6,1.13,3 (€ 127.020), BALZAC BOURGEOIS 6,1.12,5 (€ 125.500), DIOLINE DE LEXLOR 5,1.13,1 (€ 97.965), etc. Verder in Nederland en Duitsland: HILLARY QUEEN 5,1.10,8 (€ 94.968), GUSTAFSON 6,1.11,9 (€ 90.647), MUSTANG’S SALLY 4,1.12,6 (€ 88.030), VOYAGE D’AMOUR 5,1.10,9 (€ 68.374), GRANDE CUNERA 4,1.12,5 (€ 50.627), GIDEON H RENKA 6,1.13,3 (SEK.438.321), HERES BEUCKENSWIJK 4,1.14,2 (€ 35.273), CHICHEN ITZA 5,1.11,5 (€ 34.383), HAIROS F BOKO 5,1.13,0 (SEK.193.562), HUNTER MONTANA 5,1.14,0 (€ 20.100), HURRICANE 5,1.13,0 (€ 19.241), HOLD ME QUICK 3,1.15,0 (€ 14.895), etc. Vader van catalogusnummers 26

QUITE EASY 7,1.11,1 ($409.365) Andover Hall- Marita’s Victory- Valley Victory

QUITE EASY is statistisch gezien, met name wat betreft zijn starterpercentages, zonder enige twijfel één van de succesvolste dekhengsten van Europa. Deze vaststelling zal overigens nauwelijks verwondering wekken. Zo is hij subliem gefokt, terwijl hij als koerspaard mag worden gezien als de personificatie van de term early speed. Als tweejarige wist hij dan ook al zeven keer uit veertien starts te winnen, terwijl hij als driejarige één maand voor de Hambletonian nog werd gerangschikt als nummer twee van zijn jaargang (achter Donato Hanover). Een opgelopen infectie gooide echter voor een groot deel roet in het eten voor het hoogseizoen. Quite Easy stamt uit één van de rijkst producerende moederlijnen uit Amerika. Zo bracht zijn moeder, Hambletonian Oaks-winnares Marita’s Victory, 3,1.10,8 ($666.731), in de vorm van Stick Man Moe, 8,1.09,7 ($389.424 $) en From Above (US), 4,1.09,9 ($252.240) nog twee andere uitgesproken jaargangtoppers. Zijn grootmoeder Miss Marita bracht o.a. de fantastische Passionate Glide, 3,1.09,9 ($2.060.447) en de dekhengsten Mr Vic, 3,Q1.11,1 (318.942 $) en Mr Cantab, 3.1.10,6 ($139.419), terwijl uit de lijn van zijn derde moeder Keystone Profile, 3,1.11,6 ($158.064) weer dekhengsten stammen als Muscle Massive, 3,1.09,0 ($1.239.138) en Muscle Mass, 2,1.10,7 ($229.000). Vader van o.m. (eerste jaargang 2009): VENICE 8,1.10,8 (€ 829.490), MOVING ON 6,1.11,0 (€ 733.598), DEIMOS RACING 5,1.11,1 (SEK.6.119.273), POET BROLINE 5,1.10,2 (SEK.4.110.416), QUITE AN AVENGER 5,1.10,2 (€ 352.654), GRETZKY B.R. 5,1.11,1 (NOK.3.185.491), SLIDE SO EASY 10,1.10,3 (DKK.2.378.968), COKSTILE 6,1.09,6 (NOK.2.297.366), CALLELA LISBETH 4,1.11,0 (€ 224.538), etc. In Nederland en Duitsland: ZAUNI 3,1.12,8 (€ 165.174), DACEY BOKO 4,1.14,6 (€ 72.555), RED RIDING HOOD 6,1.11,3 (SEK.669.196), GENTO 6,1.11,8 (SEK.664.275), COMEONHILL 6,1.12,1 (SEK.498.727), GUSTY RHYTHM 4,1.12,5 (€ 43.655), etc. Vader van catalogusnummer 38

22


VADERPAARDEN

RAJA MIRCHI 7,1.08,9 (SEK. 8.726.632) Viking Kronos- Dame Lavec- Quito de Talonay

RAJA MIRCHI is, naar zijn eigen zeggen, het grootste talent dat wondertrainer Lutfi Kolgjini onder zijn hoede heeft gehad. En wie een klein beetje bekend is met de internationale drafsport weet dan genoeg. De hengst met de elite-afstamming won reeds als tweejarige zijn eerste Groep I-koers, terwijl hij in de daaropvolgende jaren tot de absolute top van de wereld behoorde. Hij won over alle alle afstanden, terwijl hij (naast zijn thuisland Zweden) Groep-koersen wist te winnen in Frankrijk, Italië en Noorwegen. RAJA MIRCHI stamt uit twee Elite-ouders, terwijl hij op basis van zijn geweldige prestaties in de fokkerij inmiddels zelf ook geldt als een Elitehengst. Vader Viking Kronos behoeft geen enkele nadere introductie, maar moeder Dame Lavec is op haar beurt ook al iets bijzonders. Zo bracht ze in de vorm van Lavec Kronos, 5,1.09,9 (SEK. 5.783.514) nóg een dekhengst, terwijl zowel haar moeder, Kit Lobell, 5,1.11,3 ($ 1.716.973), als haar grootmoeder, Keystone Pioneer, 5,1.13,1 ($ 1.071.927) te boek staan als legende. RAJA MIRCHI debuteerde reeds als tweejarige in Noord-Amerika, waarna een langdurige carrière in Europa volgde. Hij won in totaal vier Groep I-koersen (Svenskt Uppfödningslöpning, Ulf Thoresen Minneløp, Svenskt Trav-Kriterium en de Gran Premio Tino Triossi) en twee Groep II-koersen (Svenskt Mästerskap en de Prix Ténor de Baune). Verder werd hij o.m. tweede in de Norrbottens Stora Pris (Gr. I) en twee series van de Elitlopp en derde in de Jubileumspokalen (Gr. I). Vader van o.m. (eerste jaargang 2012): CYBER LANE 6,1.09,8 (SEK.9.857.485)- winnaar Svenskt Travderby, TREASURE KRONOS 5,1.09,7 (SEK.4.964.492), TARGET KRONOS 4,1.09,9 (SEK.3.290.273), RAJESH FACE 5,1.10,1 (SEK.2.202.532), PLATON FACE 6,1.12,1 (SEK.2.049.200), THE BUCKET LIST F 4,1.12,7 (SEK.2.007.582), CALAMARA’S GIRL 3,1.11,4 (SEK.1.831.760), SAHARA ONE 6,1.10,9 (SEK.1.606.096), SPICKLEBACK FACE 5,1.11,2 (SEK.1.383.935), ZARA KRONOS 3,1.12,6 (SEK.1.348.500), etc. Vader van catalogusnummer 44

READLY EXPRESS is zonder enige twijfel één van de beste dravers uit de Zweedse geschiedenis. En zeker ook één van de populairste. Zo werd hij in 2015 verkozen tot Zweeds Driejarige van het Jaar, een jaar later tot Zweeds Vierjarige van het jaar en zowel in 2017 als 2018 werd hij dubbel bekroond: Paard van het Jaar en Oudere Draver van het Jaar. Zoals zo vaak begon het ook bij READLY EXPRESS met zijn afstamming. Vader Ready Cash heeft zich natuurlijk gemanifesteerd als een waar fokkerijfenomeen, maar Readly onderscheidde zich van het gros van zijn halfbroers en zusters door zijn prettige, flegmatieke karakter. Moeder Caddie Dream was zelf als koerspaard al een uitgesproken jaargangtopper, terwijl ze door de verrichtingen van zowel Readly als zijn volle zus Caddie Lisieux, 4,1.10,6 (SEK.3.705.600) inmiddels ook geldt als Elitemerrie. Derde moeder Margit Lobell is een halfzus van niemand minder dan Mack Lobell, 3,1.09,7 (SEK.22.408.640) en zelf bracht ze o.m. Enjoy Lavec, 3,1.09,6 ($933.956).

READLY EXPRESS 7,1.08,9 (SEK.23.211.565) Ready Cash- Caddie Dream- Viking Kronos

READLY EXPRESS manifesteerde zich als driejarige al als uitgesproken leider van zijn jaargang, waarop hij vervolgens uit zou groeien tot één van de beste Zweeds gefokte paarden ooit. Hij wist te winnen over alle afstanden, ieder baantype en ongeacht koersverloop. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Prix d’Amérique 2018, Prix de France 2019, Grand Critérium de Vitesse, Svenskt Travderby, Svenskt Trav-Kriterium, Grand Prix de l’UET, Jubileumspokalen, European Championship for 5 year olds, Prix Ténor de Baune, Svenskt Mästerskap 2017 + 2018, Jämtlands Stora Pris, Finlandia-Ajo, serie Elitlopp, Eskilstuna Fyraåringstest, etc. Verder werd hij o.m. tweede in de finale van de Breeders Crown (3jr), Åby Stora Pris en de Prix de Bourgogne en derde in de Prix d’Amérique 2019, UET Trotting Masters en de Prix de Belgique. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 57

READY CASH 6,1.10,3 (€ 4.282.300) Indy de Vive- Kidéa- Extrême Dream

READY CASH wordt door velen gezien als ’s werelds beste draver van zijn generatie. Nooit eerder was er een Franse draver met zoveel pure snelheid en een dergelijk acceleratievermogen, terwijl hij als het aankomt op macht, vermogen en karakter niets onderdeed voor welke Franse koerslegende dan ook. Uit 68 starts won hij uiteindelijk 40 keer, waaronder 8 Groep I- en 23 Groep II-koersen. Zijn meest tot de verbeelding sprekende overwinningen behaalde hij in de Prix d’Amérique (2011 en 2012), de Prix de France (2011 en 2013), de Prix de Paris, het Critérium des Jeunes, de Prix Albert Viel, het Critérium des 3 Ans en de finale van de European Trotting Masters. Inmiddels heeft hij de rol van Love You als ’s lands beste vaderpaard overgenomen, in 2016 werd hij zowel in Frankrijk als Zweden algeheel kampioen der vaderpaarden; in 2017 en 2018 wederom in Frankrijk; Elitehengst Zweden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): BOLD EAGLE 6,1.08,4 (€ 4.560.820), READLY EXPRESS 7,1.08,9 (SEK.23.211.565), BIRD PARKER 7,1.09,5 (€ 2.079.705), TRADERS 4,1.10,1 (€ 1.372.700), DJANGO RIFF 4,1.11,0 (€ 1.338.200), ARLINGTON DREAM 8,1.10,9 (€ 1.108.600), BRILLANTISSIME 5,1.10,6 (€ 958.375), CHARLY DU NOYER 4,1.10,3 (€ 839.790), BUGSY MALONE 7,1.11,5 (€ 809.080) CASH GAMBLE 7,1.10,1 (€ 742.979), , etc. Overige landen/ actueel: JERRY MOM 5,1.12,6 (€ 177.296)- België, BVLGARY PEAK 4,1.13,6 (DKK.1.001.072)- Denemarken, LESPERANZA 5,1.11,3 (€ 114.742), ISABELLA BOSHOEVE 3,1.13,7 (€ 69.766) en NOBLE DOLLY 4,1.12,4 (€ 63.300)- Duitsland, HAPPY OCCAGNES 3,1.13,7 (€ 14.875)Nederland, CASH OKAY 4,1.11,0 (NOK.2.859.086)- Noorwegen, RECKLESS 5,1.10,4 (SEK.5.324.708) en MILLIONDOLLARRHYME 5,1.09,2 (SEK.1.538.000)- Zweden, e.v.a. Vader van catalogusnummer 54

23


VADERPAARDEN

ROBERT BI 6,1.09,0 (€ 1.059.895) Toss Out – Up Front JM – Self Possessed

ROBERT BI was als twee-, drie- en vierjarige de beste draver van Europa, terwijl hij zich later zou manifesteren als absolute wereldtopper. Bovendien beschikt hij over alle facetten om uit te kunnen groeien tot een topdekhengst op mondiaal niveau: exterieur- afstamming- gangen- klasse. ROBERT BI stond met name als drie- en vierjarige op eenzame hoogte in Europa. Later bleek hij gedurende zijn vierjarigenseizoen nauwelijks fit te zijn geweest, wat zijn dominantie des te indrukwekkender maakt. Hij wist zich vervolgens door te ontwikkelen tot één van de beste dravers ter wereld, met zijn WR in de Copenhagen Cup als pronkstuk. Zijn meest voorname overwinningen: Derby Italiano Del Trotto, GP Orsi Mangelli, GP de l’UET, Copenhagen Cup (WR: 1.10,0/2.011 m.), European Championship 5 Years Old, Prix de Washington; tweede in Prix Ténor de Baune, Prix de Washington, Prijs der Giganten; derde in Hugo Åbergs Memorial, Prix Doynel de Saint-Quentin. Naast zijn geweldige prestaties en dito exterieur beschikt Robert Bi ook nog over een afstamming om van te watertanden. Zo bracht zijn moeder in de vorm van Oasis Bi, 8,1.09,4 (SEK.17.911.464) nóg een internationale vedette. Grootmoeder Dalona Brisco, 3,1.13,2 ($122.372) bracht twee Gran Premio-winnaars: Candid Effe, 5,1.13,1 (€ 291.076) en Glamour Effe, 6,1.11,4 (€ 227.070). Tevens is ze de grootmoeder van Island Effe, 4,1.11,5 (€ 479.155). Derde moeder Icefolly bracht de miljonair Million Dollar Bye, 4,1.10,6 ($1.277.141), terwijl vierde moeder Icecapade geldt als de halfzus van Firm Tribute, 3,1.11,2 ($1.231.324). De eerste, zeer gelimiteerde, jaargang van Robert Bi werd geboren in 2017. Vader van catalogusnummers 20 - 45 - 67

Net zoals we eerder zagen bij zijn vader SJ’s Photo, leest het verhaal over SJ’S CAVIAR weg als een sprookje. Gefokt in het onbeduidende staatje Maryland leek hij niet voorbestemd voor grootse daden, maar uiteindelijk groeide hij uit tot ’s lands beste driejarige. Sterker nog: zelfs zonder startgerechtigd te zijn in de Hambletonian werd hij uiteindelijk verkozen tot de beste van zijn jaargang. Als koerspaard deed hij overigens niet denken aan zijn vader; hij was veel zuiverder in zijn gangen en beschikte over een meer gestroomlijnd exterieur. Slechts de succesvolle carrières van vader en zoon zijn vergelijkbaar. Zijn meest voorname verrichtingen: winst in serie + finale Canadian Trotting Classic, serie + finale Beacon Course Trot, Dexter Cup, final, serie + finale Currier & Ives Stakes, twee afd. PaSS (2jr), drie afdelingen + finale PaSS (3jr), Reynolds Memorial, Arden Downs Stakes, Reynolds Memorial en een serie van de Breeders Crown; tweede finale PaSS (2jr). WR 3-jarigen op 1.000-meterbaan: 1.11,1. Verkozen tot Dan Patch & NOVA 3-Year-Old Trotting Colt of the Year.

SJ’S CAVIAR 3,1.10,7 ($1.288.466) SJ’s Photo- Spawning- TV Yankee

SJ’S CAVIAR stond van 2002 t/m 2012 ter dekking in Noord-Amerika en sinds 2013 in Zweden. In Noord-Amerika bracht hij liefst zeven World Champion’s en 139 tonwinnaars (15 % van totale productie). In Zweden was hij in 2016 en 2017 het leidende vaderpaard bij de tweejarigen en in 2018 bij de driejarigen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2003): SEVRUGA 5,1.08,7 ($1.217.021)- World Champion, LIKEABATOUTAHELL 7,1.09,4 ($1.035.643)- World Champion, NOT AFRAID 5,1.09,1 ($965.084)World Champion, TRIUMPHANT CAVIAR 4,1.09,5 ($796.794)- World Champion, CENTURION ATM 3,1.09,0 ($728.894)- World Champion, CONRADS RÖDLUVA 3,1.11,9 (SEK.6.585.500)- Zweeds Driejarige & Merrie van het Jaar 2018, NF HAPPENSTANCE 4,1.09,9 ($661.321), HARD LIVIN 7,1.10,0 (SEK.5.468.170), COIN PERDU 3,1.12,1 (SEK.5.148.000), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2016, MR PINE CHIP 3,1.09,6 ($635.875), GLOBAL WELCOME 3,1.12,0 (SEK.4.393.500), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2017, etc. In Nederland/ Duitsland: VERY IMPRESSIVE S 4,1.11,6 (€ 104.726) Vader van catalogusnummers 8 - 24 - 37 - 47 - 50 - 55 - 60

THE BANK 3,1.08,9 ($1.110.300) Donato Hanover- Lantern KronosViking Kronos

THE BANK was in 2015 met zijn winrecord van 1.08,9 de snelste driejarige ter wereld van dat jaar. Hij is een bijzonder fraai gebouwde hengst met een lange schoft en een mooi sluitend kruis; de opgemaakte rapporten van na de Zweedse hengstenkeuring waren dan ook ronduit lyrisch. Hij verkreeg zelfs een extreem hoge waardering van 86 punten, wat staat voor een “bijzonder hoog ingeschatte fokkerijwaarde”. THE BANK legde als tweejarige reeds op 31 mei zijn eerste kwalificatieproef af; een gegeven dat direct aangeeft met welk bijzonder vroegrijp natuurtalent we hier van doen hebben. Hij koerste twee volledige seizoenen uitsluitend tegen de top van zijn jaargang, waarbij hij zich manifesteerde als één van de drie beste dravers van zijn generatie. Naast enorm veel speed beschikte hij ook over een geweldige mentaliteit; een fraaie demonstratie van beide facetten gaf hij bijvoorbeeld in de finale van de Breeders Crown voor driejarigen. Op een loodzware baan wist hij, ondanks een volledig parcours in het dodenspoor, in de laatste meters niemand minder dan Pinkman nog te kloppen. Hij boekte zeges in de Breeders Crown, Bluegrass Stakes, Stanley Dancer Memorial, de American-National Stakes en de finale van de Pennsylvania Sire Stakes. Moeder Lantern Kronos, 3,1.10,0 ($1.009.175), een volle zus van Going Kronos, 5,1.09,9 (SEK.6.674.034), was zelf een absolute vedette als koerspaard en ze blijkt nu ook in de fokkerij een klasse apart te zijn. Zo bracht ze in de vorm van King On The Hill, 3,1.09,9 (SEK.1.820.696) en de thans driejarige Hudson River, 2,1.11,7 ($200.589) nog twee Stakes-winnaars. Daarnaast is ze de grootmoeder van Osterc, 3,1.09,9 ($357.578). Haar volle zus Moonlight Kronos, 3,1.10,9 (SEK.476.777) tenslotte staat te boek als moeder van Dibaba, 4,1.11,4 (SEK.4.393.000). De eerste jaargang van THE BANK stamt uit 2017. Vader van catalogusnummer 5

25


VADERPAARDEN

TIMOKO 10,1.09,0 (€ 5.006.731) Imoko- Kiss Me Coulonces- And Arifant

TIMOKO is zonder enige twijfel een van de meest getalenteerde Franse koerspaarden van de laatste decennia. En in ieder geval de meestwinnende ooit! Hij debuteerde reeds op tweejarige leeftijd en deed dit in stijl middels een overwinning. Hij presteert over ieder baantype en alle afstanden, terwijl hij inmiddels het niet te bevatten aantal van 15 (!) Groep I-koersen wist te winnen: de Elitlopp (2 x), de Prix de France, het Grand Critérium du Vitesse (4 x), de Prix de l’Atlantique, de Grand Prix de Wallonie, de Kymi Grand Prix, de Prix de Sélection, het Critérium des 4 Ans, het Critérium Continental, het Critérium des 3 Ans en de Prix Albert Viel. Verder werd hij tweede in de Groep I-koersen Prix d’Amérique, Gran Premio Delle Nazioni, de Prix René Ballière, de Grand Prix d’UET, de Kymi GP, International Trot, de Prix de France (2 x) en de Prix de l’Etoile; en derde in de Prix d’Amérique, de GP Delle Nazioni, Kymi GP, Elitlopp, Prix de l’Atlantique en het Critérium des 5 Ans. Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): DREAMMOKO 5,1.09,4 (SEK.5.423.012), ELITE DU RUEL 4,1.10,3 (€ 394.694), HACHIKO DE VELUWE 5,1.11,6 (SEK.3.202.455), ETONNANT 4,1.12,0 (€ 340.400), FOLELLI 4,1.12,2 (€ 295.250), DIADEME ATOUT 6,1.12,8 (€ 235.290), ELISÉO 4,1.12,0 (€ 203.740), DANDY DE GODREL 5,1.12,1 (€ 203.320), DREAMER DE CHENU 6,1.12,1 (€ 181.880), DOULOUREUSE 5,1.12,0 (€ 176.536), etc. In Nederland en Duitsland: HIMOKO GREENWOOD 3,1.13,7 (€ 25.798), GRAND RIVER 5,1.14,4 (€ 19.340), etc. Vader van catalogusnummer 22

TUCSON was als tweejarige een waar fenomeen: uit zes starts wist hij vijf keer te winnen en werd hij één keer tweede. Ook op latere leeftijd zou hij nog Groep-koersen winnen en, wel zo belangrijk vanuit fokkersoogpunt, was hij succesvol op Scandinavische 1.000-meterbanen. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Prix Camille de Wazières, de Prix Kalmia, de Prix Paul Viel en de Prix Ourasi. Verder werd hij tweede in de Prix Emmanuel Margouty en de Prix Maurice de Gheest en derde in de Prix Pierre Plazen en de Prix Paul Karle. Vader Coktail Jet is een uitgesproken producent van topdekhengsten, maar datzelfde mag ook gezegd worden van deze moederlijn. Zo is grootmoeder Questane de moeder van Bassano, 6,1.14,1 (€ 508.250) en de grootmoeder van Nil, 10,1.10,9 (€ 522.040) en Ualtar, 5,1.12,2 (€ 246.710). En wat verder weg stamt ook Qwerty, 6,1.10,6 (€ 689.710) uit deze lijn. En de term “succesvol” is inmiddels ook van toepassing op Tucson, die in 2015 voor de dag kwam als de beste debuuthengst van Frankrijk.

TUCSON 4,1.12,6 (€ 453.613) Coktail Jet- Iolanthe- Buvetier d’Aunou

Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): ECU PIERJI 3,1.11,1 (€ 569.750), EXTASY D’OURVILLE 4,1.12,4 (€ 176.560), DELTA FAC 6,1.11,7 (€ 168.360), DONA NINA 5,1.12,2 (€ 158.040), DERRICK DE NGANDA 4,1.13,8 (€ 140.490), DARK MENCOURT 5,1.12,6 (€ 131.420), EMPEREUR DU BOULAY 4,1.14,2 (€ 97.910), ELEGANZA FAC 4,1.14,1 (€ 97.240), DOUCE BERRY 6,1.13,7 (€ 91.315), DUCSON IMPERIAL 3,1.14,6 (€ 81.370), etc. Vader van catalogusnummer 25

VARENNE 6,1.09,1 (€ 6.038.417) Waikiki Beach- Ialmaz- Zebu

“Il Capitano”. VARENNE is één van de beste, zo niet dé beste draver uit de geschiedenis. Alles wat er te winnen valt viel aan hem ten prooi, al dan niet zijn tegenstanders vernederend. Inmiddels blijkt hij ook in de fokkerij van unieke klasse te zijn, hij is dan ook sinds 2010 onafgebroken de kampioen der vaderpaarden van Italië. Varenne won als driejarige de Italiaanse Derby en zou uiteindelijk liefst 51 (!) Groep-koersen winnen. Waaronder natuurlijk dubbele zeges in de Prix d’Amérique en de Elitlopp. In de Amerikaanse Breeders Crown vestigde hij met zijn record van 1.09,1 een toenmalig wereldrecord. Overige Groep I- zeges: Gran Premio Delle Nazioni, Gran Premio d’Europa, Gran Premio Tino Triossi, Gran Premio Continentale, Preis Der Besten, Gran Premio Della Lotteria (3 x), Campionato Europeo dei 5 Anni, Grand Critérium de Vitesse, Olympiatravet (2 x), Coupe Du Monde de Trot (2 x), Gran Premio U.N.I.R.E. (2 x), Hugo Åbergs Memorial, Jubileumspokalen, Gran Premio Giubileo-Roma, Gran Premio Gaetano Turilli, Elite-Rennen, Trot Mondial en het Gala’ Internazionale Del Trotto. Vader van o.m. (eerste jaargang 2004): PASCIA’ LEST 5,1.09,1 (€ 1.667.773), LISA AMERICA 5,1.10,1 (€1.445.676), LANA DEL RIO 6,1.09,1 (€1.291.557), TWISTER BI 5,1.08,4 (SEK.11.748.276), NAPOLEON BAR 5,1.10,1 (€1.102.257), PRINCESS GRIF 7,1.10,3 (€ 932.927), ARAZI BOKO 11,1.09,8 (SEK.8.877.415), TONY GIO 4,1.10,4 (€ 808.365), OLONA OK 4,1.11,0 (€ 592.580), LIE DETECTOR 5,1.11,5 (SEK.5.264.871), e.v.a. Actueel in Nederland: GINA SCHERMER 5,1.10,5 (€ 123.842) Vader van catalogusnummers 41

26


VADERPAARDEN VERY WELL JET 5,1.13,3 (€ 300.270) Love You- Encombevineuse- Workaholic

VERY WELL JET is als zoon van Love You uit de fenomenale fokmerrie Encombevineuse absoluut één van de best gefokte dekhengsten van Frankrijk. Fokkerijfenomeen Love You behoeft geen nadere introductie, maar met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat Encombevineuse het vrouwelijke equivalent is van de fokkerijkampioen. Zo bracht ze naast Very Well Jet ook nog QUARO 4,1.13,3 (€ 534.530)- étalon classique, AVILA 3,1.12,7 (€ 481.700)- classique, KINDER JET 5,1.13,3 (€ 467.828)- étalon classique, ULZHANE 4,1.13,4 (€ 145.760) en RIVOLI JET 6,1.14,2 (€ 110.700). VERY WELL JET was, zoals het een Dubois-product betaamt, een vroegrijp koerspaard die zich wist te ontwikkelen tot een keiharde allrounder. Hij wist zich als tweejarige reeds te kwalificeren en als driejarige won hij al op de grote piste van Vincennes. Zijn voornaamste zeges boekte hij in de Prix Mebsuta, Prix de Nouzonville, Prix de Ferrières, Grand Prix de la Société des Courses de Lisieux en de Grand Prix Dynavena Maisagri Duran. Verder werd hij tweede in de Prix de Reims en de Prix Jean et André de la Vaissière en derde in de Prix de Montier-en-Der en de Prix du Parc des Princes. Overige Groep-klasseringen: Prix de Emile Bezière (vierde) en Prix G.N.T. Paris-Turf (vijfde). Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): reeds 44% van eerste jaargang is reeds gekwalificeerd, w.o. GÉKO DE ROUAISSE 3,1.16,2 (€ 11.900), GADGET DU PUITS 3,1.18,5, GASTOUNETTE 2,Q1.21,0, GERYWELL D’HAGUE 2,Q1.19,5, GASPAR DE FEMISSON 3,Q1.20,4, GATSBY CERISE 3,Q1.19,4, GREYWODGIRL BAMACE 3,Q1.19,5, GALAXY JASMA 2,Q1.19,2, etc. Vader van catalogusnummers 4 - 49

VIRGILL BOKO was niet alleen in Nederland de koning van zijn jaargang, middels zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET won hij ook het officiële Europese Kampioenschap der vierjarigen. Nooit wist een Nederlands gefokte draver op één dag zoveel geld te verdienen. Dit zegt natuurlijk alles over zijn geweldige klasse. Daarnaast is ook zijn pedigree van internationale allure. Zijn vader geldt in Zweden als elitehengst, terwijl de producten van moeder Ineke P Boko zo’n slordige € 1,5 miljoen bijeendraafden. Ze geldt dan ook onomstotelijk als de beste Nederlandse fokmerrie van de moderne drafsport. Virgill Boko wist zich reeds als tweejarige te kwalificeren en werd vervolgens voorzichtig gebracht door trainer Langeweg. Als driejarige debuteerde hij met een overwinning en met zeges in de Sweepstakes, de Derby en de Fokkerstrofee verdiende hij de denkbeeldige Triple Crown. In de volgende jaren zocht hij regelmatig de Europese top op, die hij met zijn vlammende eindschot meer dan eens zijn wil wist op te leggen. Hij presteerde zowel over de sprint-, midden- en stayersafstand. Het hoogtepunt in zijn carrière was uiteraard zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET.

VIRGILL BOKO 4,1.12,9 (€ 444.915) Express Ride- Ineke P Boko- Rule The Wind

In 2016 werd Virgill algeheel Kampioen der Nederlandse Vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): FACILE BOKO 3,1.11,5 (SEK.1.844.900), FAME BOKO 4,1.12,2 (SEK.939.595), EXCEPTIONAL BOKO 4,1.12,4 (€ 96.687), GINGER HELDIA 5,1.11,5 (€ 62.659), ISABELLA JE 4,1.13,9 (€ 53.450), ENNYUS BOKO 7,1.13,2 (€ 53.410), FELINE BOKO 5,1.12,5 (€ 53.250), EYE OF THE TIGER 6,1.13,6 (NOK.476.123), GREYHOUND BOKO 6,1.12,0 (SEK.425.100), HOOGERLAND 4,1.14,7 (NOK.378.588), SKYFALL 6,1.12,7 (€ 42.326), etc. Vader van catalogusnummers 6 - 30 - 42

VOLTIGEUR DE MYRT 7,1.09,7 (€ 1.406.277) Opus Viervil- Myrtille des Bois- Ténor de Baune

VOLTIGEUR DE MYRT is één van de populairste Franse dravers van de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met zijn fraaie exterieur, zijn uitstraling maar bovenal zijn enorme klasse. Hij debuteerde reeds als tweejarige, stootte een seizoen later door naar de Franse top en zou uiteindelijk uitgroeien tot één van de hoofdrolspelers in het Europese circuit. Waarbij hij zich manifesteerde als een allrounder bij uitstek: hij presteerde over iedere afstand en elk baantype. Op zijn afstamming valt ook al weinig aan te merken, hij is immers een kleinzoon van Prix d’Amérique-winnares Dryade des Bois, 7,1.11,5 (€ 1.326.821). Er stamt uiteraard nog een behoorlijk aantal klassieke winnaars uit deze lijn, w.o. Orla Fun, 6,1.11,2 (€ 714.930) en Gina du Martellier, 4,1.14,2 (€ 342.294). Een overzicht van zijn belangrijkste prestaties: winnaar van het Critérium des 4 Ans, Prix René Ballière, Prijs der Giganten, Prix Phaëton, Finale GNT Paris-Turf, Prix Henri Levesque, Prix Vindex, Grand Prix Anjou Maine, etc.; tweede in de Prix d’Amérique, GP Della Lotteria, Prix Louis Jariel, Prix Albert Demarcq, Prix Abel Bassigny, Prix de Belgique, etc.; derde in Prix de France (2x), Copenhagen Cup, Olympiatravet, Campionato Europeo, Prix du Bourbonnais, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2015): FAROUK DU GUELIER 3,1.14,3 (€ 80.060), FIACRE DU CHENE 4,1.13,8 (€ 45.040), FAYETTE 2,1.15,8 (€ 43.860), FOLIE DE HOUELLE 4,1.13,4 (€ 42.500), FIRST LADY CARJAC 4,1.14,3 (€ 40.280), FULL MOON DRALIAM 4,1.15,4 (€ 36.160), GOLD DE CHIMAY 3,1.16,1 (€ 35.680), FORT DES MALBERAUX 4,1.16,8 (€ 34.010), FUNAMBULE DE MAI 3,1.15,8 (€ 32.320), FUTAIE D’ERPION 4,1.13,8 (€ 29.890), etc. Vader van catalogusnummers 14 - 35 - 53

27


VADERPAARDEN

VRAMDAO 7,1.13,3 (€ 270.310) Quido du Goutier- Kiss Me CouloncesAnd Arifant

VRAMDAO is een halfbroer van niemand minder dan Timoko. En dat is natuurlijk al een aanbeveling op zich. Maar je zou hem veel te kort doen door hem alleen maar te omschrijven als “halfbroer van”. Zo beschikt hij over een prachtig exterieur, een geweldig karakter, fraaie gangen en veel vermogen. Hij heeft dan ook een fraaie conduitestaat opgebouwd. Vader Quido du Goutier was als koerspaard “Classique”, terwijl hij als vaderpaard inmiddels 33 tonwinnaars heeft gebracht. Naast Vramdao zijn dit o.m.: Alamo du Goutier, 7,1.12,4 (€ 437.970), Volcan d’Occagnes, 6,1.12,0 (€ 416.060), Vanae des Voirons, 8,1.13,0 (€ 296.330), Alceste du Goutier, 5,1.12,0 (€ 279.680), enz. Moeder Kiss Me Coulonces is een fenomenale fokmerrie; van haar 12 producten van drie jaar en ouder kwamen er namelijk 11 (!) in de baan. Naast Timoko en Vramdao bracht ze in de vorm van Umoko, 5,1.12,4 (€145.410) en Paolo Coulonces, 4,1.15,8 (€104.090) nog eens twee tonwinnaars, terwijl haar dochter Avanina, 3,1.15,7 (€36.100) geldt als semi-classique. Vramdao heeft zich in de loop der jaren bewezen als een keihard en allround koerspaard. Bovendien, en dat is vanuit foktechnisch perspectief wel zo belangrijk, kon hij uitstekend uit de voeten over ieder baantype. Zo wist hij te winnen op de duizendmeterbaan van Wolvega, maar ook op de grote pistes van Enghien en Cagnes-sur-Mer. In totaal won hij acht koersen, w.o. de Prix Léopold Verroken, de Prix du Palais Royal, de Prix Henri Callier, de Prix Pierre Bocquet, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): slechts 8 producten, w.o. de gekwalificeerden GLOWING MOKO 3,1.17,0 (€ 10.860), GOLDILOCKS 3,Q1.18,0 (€ 4.450) en GALTIKA DU SOIR 2,Q1.19,4 (€ 3.000). Vader van catalogusnummer 27

YARRAH BOKO is één van de meest aansprekende nieuwkomers in de internationale fokkerij. Deze gigant behoorde meerdere jaren tot de wereldtop, terwijl zijn pedigree het best valt te duiden door het begrip elite. Zo is hij een halfbroer van de tophengst en Europees kampioen Zola Boko, die op de volgende pagina wordt beschreven. Yarrah Boko was als koerspaard een allrounder van wereldformaat: zo won hij een serie van de Elitlopp over de sprintafstand in 1.09,7, terwijl hij tevens de Harper Hanovers lopp over 3.140 meter op zijn naam wist te schrijven. Met zijn ijzersterke fysieke en mentale gestel wist hij menig koers vanuit het dodenspoor te winnen. Naast zijn macht en vermogen beschikte hij echter ook over enorm veel explosieve speed: zijn tussentijd van 1.03,9 over de eerste 600 meter in de Prix de France van 2014 geldt nog steeds als de snelste opening ooit op de baan van Vincennes. De baan waar hij liefst vier winterseizoenen op rij wist te zegevieren!

YARRAH BOKO 8,1.09,7 (SEK. 11.173.712) Coktail Jet- Big Blue Kitten- Pine Chip

Zijn prestaties in Groep-koersen: eerste in Harper Hanovers lopp, Norrbottens Stora Pris, Svenskt Mästerskap, Prix de Belgique (2 x) en de Prix Du Luxembourg. Tweede in Olympiatravet, Svenskt Mästerskap en Jämtlands Stora Pris. Derde in Prix d’Amérique, Jubileumspokalen en de C.L.Müllers Memorial. Verder: eerste in serie Elitlopp, tweede in series Svenskt Travderby en Grand Prix de l’UET, derde in serie Elitlopp, heat Åby Stora Pris. Drievoudig Paard van het Jaar in Noorwegen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): PARTYMAN 3,1.14,7 (NOK.289.000), MASTER OF TRIX 3,1.14,8 (SEK.182.450), DARLING GODIVA 3,1.13,8 (SEK.166.000), DARKO 3,1.15,4 (SEK.95.000), HEAVENLY MAY 3,1.16,7 (SEK.90.500), etc. Vader van catalogusnummers 1 - 13 - 17

YEOVANI BOKO

YEOVANI BOKO is een volle broer van Virgill Boko, dus wat betreft zijn afstamming weet u dan genoeg. Een zoon van twee elite-ouders, waarbij moeder Ineke P Boko (zowel klassieke- als elitemerrie) gezien mag worden als Nederlands beste fokmerrie ooit.

4,1.13,6 (€ 93.290) Express Ride- Ineke P Boko- Rule The Wind

YEOVANI BOKO is echter niet zomaar “het broertje van”, als drie- en vierjarige maakte hij namelijk deel uit van de Europese top. Zijn belangrijkste zeges: Kampioenschap der Vierjarigen, Sprintkampioenschap der Vierjarigen, Sweepstakes, Driejarigen Juni Stakes en de Youngsters Stakes. Verder werd hij tweede in het 4-Åringselite (Bjerke), Driejarigen Voorjaar Stakes en Wolvega’s Vierjarigen Hengsten en Ruins Lente Stakes. Tenslotte werd hij nog derde in de Sweepstakes Trials en vijfde in de Derby. Ook in de fokkerij doet Yeovani Boko in feite niet onder voor zijn grote broer, ware het niet dat hij nauwelijks kansen heeft gehad. Met slechts 12 producten op startgerechtigde leeftijd is zijn (klassieke) succesratio echter ongekend hoog. Vader van o.m. (eerste jaargang 2012): HAYLEY JET 4,1.13,8 (€ 21.380), HINDY HEIKANT 4,1.13,7 (€ 18.986), GRAHAM CONVITAL 6,1.14,8 (€ 16.770), HOWIE STAR 4,1.16,1 (€ 8.810), HALEY VREDEBEST 4,1.15,9 (€ 8.785), I AM ZANDBERGEN 3,1.14,7 (€ 2.655), PIET DE WIT 3,1.16,1 (€ 2.390), etc. Vader van catalogusnummer 19

28


VADERPAARDEN

ZOLA BOKO 3,1.11,6 (SEK. 1.950.214) Goetmals Wood- Big Blue Kitten- Pine Chip

ZOLA BOKO gold in het najaar van 2009 in geheel Europa als de beste van zijn jaargang. Aanvankelijk wisten alleen de Zweden niet waar ze het zoeken moesten, maar vervolgens konden ook de Fransen alleen maar naar adem happen! In de aanloop naar het nieuwe seizoen liep een veterinaire ingreep, normaliter een routineklusje, uit in een nachtmerrie. Het zou het einde van zijn koerscarrière betekenen, terwijl hij eigenlijk nog moest beginnen met oogsten. Zola debuteerde als tweejarige; na een galoppade finishte hij te Jägersro nog als tweede achter Juggle Face. Hij begon sterk aan het driejarigenseizoen, maar nadat hij bij trainer Langeweg belandde begon het pas echt. Hij was geen onderdeel meer van de landelijke top, nee, hij was de top! Explosiviteit, macht, vermogen, speed; zelden heeft een driejarige zoveel indruk gemaakt in Europa. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in het EK der Driejarigen, de Prix Henri Cravoisier en de Jägersros Stora Treåringspris. Vader van o.m. (eerste jaargang 2012): ULTRA BRIGHT 5,1.10,0 (SEK.3.384.000), TUNIKA 4,1.10,9 (SEK.3.153.354), UNDINE 5,1.11,9 (SEK.2.000.240), ZOLLY 3,1.13,0 (SEK.1.973.750), MACK DRAGAN 5,1.12,0 (SEK.1.880.800), NOBEL AMOK 5,1.10,5 (SEK.1.761.607), LINUS BOY 7,1.11,3 (SEK.1.613.508), TELLMEASTORY 6,1.11,8 (SEK.1.469.340), ZOKO LANE 7,1.11,9 (SEK.1.438.602), ADAGIO TROT 4,1.11,7 (SEK.1.067.712), etc. In Duitsland en Nederland: GRIFT JR 4,1.12,7 (€ 38.409), UNSTOPPABLE 6,1.13,1 (€ 27.999), FRÄULEIN BUTCHER 4,1.13,6 (€ 16.713), FREEK SCHERMER 5,1.15,3 (€ 14.965), etc. Vader van catalogusnummers 10 - 58

Foto’s vaderpaarden: Bas Huybers en Claes Karrstrand

29


Industrieweg 51 • 7903 AJ Hoogeveen T (0031)528 - 271916 • F (0031)528 - 270047 • www.hodijcoatings.nl

TOTAALLEVERANCIER VAN LAKKEN EN COATINGS

Sommigen hebben al kleur van zichzelf, zij die het nodig hebben, komen bij ons!


1

LITTLE STAR BOKO (SE)

bruine hengst, 03- 06- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Victory Dream (US)

Valley Victory (US) Crown Dream (US)

Feeling Great (US)

Mystic Park (US) Katy Almahurst (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Love Touch (US)

Speedy Crown (US) Hoot Song (US)

LITTLE STAR BOKO (SE) Vonda Boko (US) 2003 2,1.12,7 ($36.319)

Self Possessed (US) 1996 3,1.09,4 ($1.346.390)

Ever So Lightly (US) 1995 4,1.14,7 ($30.068)

LITTLE STAR BOKO voert een kleine 10 % Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.13.534.364) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

TEQUILA SPUR (US) (2000, H. v. Muscles Yankee) 3,1.13,2 ($79.807). 12 zeges Mister Starlight (IT) (2006, H. v. Cantab Hall) 3,1.13,8 (€ 45.974). 9 zeges Lightfoot (US) (2002, M. v. Self Possessed) 2,1.13,3 ($12.260). Moeder van BILLIE BLUE 4,1.10,7 ($153.318). Grootmoeder van PILGRIMS TIDE 5,1.11,3 ($105.031) 3e moeder LOVE TOUCH (US) (1975, v. Speedy Crown) 3,T1.14,5 ($51.938). 4 zeges. Twee jaar, winnares Reynolds Mem.; derde in Hayes Mem., American-National S. Drie jaar, winnares Martha Washington T.; tweede Celia’s Counsel T., afd. Pennsylvania Sires S.; derde in Coaching Club Oaks, Flora Temple S. Moeder van o.m.: ESQUIRE SPUR (US) (1986, H. v. Joie de Vie) 3,1.12,1 (€ 348.899). 14 zeges. Dan Patch 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 1989 ESPRIT SPUR (US) (1988, M. v. Joie de Vie) 2,1.13,3 ($316.572). 9 zeges. Moeder van IVORY AS 4,1.11,1 (€ 119.852). Grootmoeder van ENNY YOUNGMAN 7,1.10,7 ($399.215), UNDER MY THUMB 3,1.12,3 ($228.167), CANTABS LIGHTNING 7,1.11,0 ($216.756), HOUSE OF CASH 7,1.10,8 ($202.528), THE SHEPHERD 7,1.12,1 ($ 190.623) en UP FRONT N CRAZY 4,1.11,7 ($185.119). Derde moeder van BILLY FLYNN 3,1.10,5 (SEK.3.571.555), MR CHICAGO 3,1.10,6 (SEK.1.508.972) en HENPECKED 4,1.12,6 ($105.915) ELAN SPUR (US) (1990, H. v. Joie de Vie) 8,1.11,8 ($160.502). 29 zeges Love Play (US) (1980, M. v. Super Bowl) 4,1.15,2 ($6.014). Moeder van VICTORY PLAY 3,1.13,0 ($106.130). Grootmoeder van EARLS MELODY 4,Q1.13,7 ($134.808) Embraceable (US) (1984, M. v. Arndon). Moeder van STAGS BREATH 3,1.11,8 (€ 244.905). Grootmoeder van SPUNKY JACK 6,1.10,8 ($531.463) My Ellie (US) (1983, M. v. Super Bowl). Grootmoeder van JAYPORT SWEETHEART 4,1.13,1 ($156.050) en JAYPORT FOREVER 6,1.14,1 ($106.204) Trieste (US) (1982, M. v. Bonefish). Grootmoeder van MISS USA 6,1.11,8 (SEK.1.757.648), TRESORA 7,1.12,3 ($169.724) en BANANA BALL 8,1.12,6 ($148.211). Vierde moeder van ROMPAWAY GALAXY 4,1.09,6 ($749.027), CASH OKAY 4,1.11,0 (NOK.2.859.086) en TRUEMASS VOLO 4,1.10,5 ($346.152)

Foundation mare: Abbess (U17). Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder VONDA BOKO (US) (2003, v. Self Possessed) 2,1.12,7 ($36.319). 2 zeges. Twee jaar, winnares afd. NJSS; tweede Champlain Stakes, afd. NJSS. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: CAPITANO BOKO (SE) (2009, R. v. Varenne) 6,1.12,6 (SEK.566.309). 13 zeges FONDA BOKO (SE) (2012, R. v. Zola Boko) 5,1.12,1 (SEK.504.500). 12 zeges. Ouder, derde Midsommarloppet, Final Ewaso Boko (SE) (2011, M. v. Credit Winner) 5,1.13,9 (SEK.252.650). 4 zeges Garbo Boko (SE) (2013, M. v. Going Kronos) 5,1.13,8 (SEK.208.800). 3 zeges Dreamgirl Boko (SE) (2010, M. v. Viking Kronos) 3,1.17,3 (SEK.25.000) Kiki Polly Boko (SE) (2017, M. v. Broadway Hall)- twee jaar in 2019 2e moeder Ever So Lightly (US) (1995, v. Supergill) 4,1.14,7 ($30.068). 5 zeges. Twee jaar, tweede afd. NJSS; derde in The Standardbred S. Moeder van o.m.: LIGHT HEADED (US) (2004, R. v. SJ’s Caviar) 6,1.12,3 ($502.143). 33 zeges LOVELY STARLIGHT (IT) (2005, H. v. Andover Hall) 9,1.12,6 (€ 143.036). 29 zeges NILSON STARLIGHT (IT) (2007, H. v. Indro Park) 8,1.12,7 (€ 103.092). 18 zeges

31


2

WILDCARD

32


3

VÄSTERBO NAUGHTY (SE) Verkoop met BTW

Yankee Glide (US) 1994 3,1.10,2 ($506.904)

Formula One (US) 2007 Ferrari Of (US) 6,1.09,8 (SEK.4.384.941) 2002

zwarte hengst, 30- 05- 2018 Eigenaar: Västerbo Stuteri

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Gratis Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Flight (US)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Southwind Palm (US)

Valley Victory (US) Promised Crown (US)

Quadrophénio (FR)

Dékeel (FR) Halte à la Biche (FR)

Irlande du Nord (FR)

Workaholic (US) Querbella (FR)

Fakir du Vivier (FR)

Sabi Pas (FR) Ua Uka (FR)

Lima du Vivier (FR)

Vasco (FR) Vesta IV (FR)

3,1.12,2 ($100.802)

VÄSTERBO NAUGHTY (SE) Vaga Vasterbo (FR) 2009 3,1.16,8 (€ 17.050)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Cool du Vivier (FR) 1990

VÄSTERBO NAUGHTY voert ruim 35 % Frans bloed en hij beschikt over een vitaal outcross-pedigree, waarbij is teruggefokt op Speedy Crown (5 x 4). Deze manier van fokken heeft zijn vruchten rijkelijk afgeworpen, met bekende proefstukken als Broad Bahn, 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On, 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense, 5,1.11,6 (€ 884.300), etc.

4e moeder Vesta IV (FR) (1965, v. Malbrough) 5,1.20,5. Moeder van o.m.: JAIL DU VIVIER (FR) (1975, R. v. Vasco) 5,1.19,7 (€ 108.239)- étalon Rhéa du Vivier (FR) (1993, M. v. Kronos du Vivier) 7,1.20,8 (€ 44.065). Moeder van ECU DU VERNAY 3,1.16,9 (€ 116.806)semi-classique. Grootmoeder van L’ECU DU VERNAY 7,1.12,5 (€ 540.230)- étalon-, TARTINE A THEO 7,1.13,3 (€ 193.080) en UN GÉANT D’AMOUR 10,1.11,6 (€ 151.723) Lima du Vivier (FR) (1977, M. v. Vasco) 4,1.20,3 (€ 39.705) zie boven Kabylie du Vivier (FR) (1976, M. v. Dor) 5,1.20,8 (€ 19.148). Moeder van ABYLIE DU VIVIER 8,1.14,0 (€ 317.170) en VOLCAN DU VIVIER 4,1.16,3 (€ 141.991)- étalon. Grootmoeder van QUAPRI DE FEUGÈRES 7,1.12,7 (€ 243.170), KISSIE DU VIVIER 5,1.14,9 (€ 217.409)- semi-classique-, DEESSE DE FEUGÈRES 7,1.17,6 (€ 180.888), EMMA DE FEUGÈRES 6,1.14,5 (€ 174.737) en MATINÉ DU VIVIER 4,1.15,1 (€ 113.200). Derde moeder van SIRENE DE FEUGÈRES 8,1.12,5 (€ 508.748)- semiclassique-, ABYDOS DU VIVIER 9,1.10,8 (€ 486.170)- Gr.III-, CROMY 5,1.13,2 (€ 192.960), TYROL DE FEUGÈRES 8,1.12,4 (€ 192.450), UNIE DRYME 6,1.13,6 (€ 191.150), UFANGIO 8,1.13,0 (€ 165.440), EZALYO SMART 5,1.13,3 (€ 156.250), ALBERTAINS 6,1.13,2 (€ 148.670) en SULTAN DE FEUGÈRES 4,1.14,3 (€ 110.460) Mesta du Vivier (FR) (1978, M. v. Vasco) 5,1.22,2 (€ 12.943). Moeder van BEST DU VIVIER 8,1.14,2 (€ 382.373). Grootmoeder van PETRONE DU VIVIER 8,1.11,7 (€ 290.860), KLASSIC DU VIVIER 9,1.14,8 (€ 122.369) en QUINTET DU VIVIER 4,1.13,3 (€ 120.813). Derde moeder van NICOS D’ANJOU 5,1.13,3 (€ 302.630)- semi-classique. Vierde moeder van TIAGO THELOIS 6,1.13,2 (€ 143.340) en UNIVERS D’OLIVERIE 9,1.14,6 (€ 126.600) Hova du Vivier (FR) (1973, M. v. Mitsouko) 5,1.23,4 (€ 5.900). Moeder van QUO DU VIVIER 8,1.13,2 (€ 284.779). Grootmoeder van GRAND FRERE 8,1.13,9 (€ 315.354) en QUEEN OF HONEY 6,1.14,6 (€ 118.840). Derde moeder van BOEING DU BOCAGE 6,1.12,0 (€ 440.740)- étalon classique. Vierde moeder van AKIM DU CAP VERT 5,1.10,5 (€ 1.356.305)étalon classique Questa du Vivier (FR) (1982, M. v. Buffet II). Grootmoeder van KITO DU VIVIER 9,1.10,4 (€ 1.700.333)- Gr.I Int.

Foundation mare: Bay Doll (U446). Bekende nazaten: Akim du Cap Vert, Boeing du Bocage, Bolide de Guéron, Gélino des Etangs, Gélinotte, Istraéki, Kito du Vivier, Niky des Etangs, Noiraud des Etangs, Line Pellois, Sirène de Feugères, Sogo, Tout ou Rien, Vigove, etc. 1e moeder Vaga Vasterbo (FR) (2009, v. Orlando Vici) 3,1.16,8 (€ 17.050). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Gilla Vasterbo (FR) (2016, M. v. Timoko)- in training 2e moeder Cool du Vivier (FR) (1990, v. Fakir du Vivier). Moeder van o.m.: TANDO BARBÈS (FR) (2007, R. v. Orlando Vici) 4,1.12,3 (€ 196.810) LYPCA DU VIVIER (FR) (1999, M. v. Ultra Ducal) 5,1.14,3 (€ 93.987). Moeder van ULÉO 4,1.13,4 (€ 99.550) Ionic du Vivier (FR) (1996, R. v. Passionant) 4,1.16,9 (€ 21.305) Mona du Vivier (FR) (2000, M. v. Sancho Pança) 5,1.17,8 (€ 20.920) Vaga Vasterbo (FR) (2009, M. v. Orlando Vici) 3,1.16,8 (€ 17.050) zie boven 3e moeder Lima du Vivier (FR) (1977, v. Vasco) 4,1.20,3 (€ 39.705). Moeder van o.m.: DEALER DU VIVIER (FR) (1991, R. v. Jet du Vivier) 8,1.14,9 (€ 244.802) FOUL DU VIVIER (FR) (1993, R. v. Granit) 8,1.15,1 (€ 169.821) BENJI DU VIVIER (FR) (1989, R. v. Jet du Vivier) 6,1.19,4 (€ 94.290) Uvéa du Vivier (FR) (1986, M. v. Hadol du Vivier) 5,1.20,2 (€ 27.166). Grootmoeder van QUICKLY TIME 4,1.12,6 (€ 154.530)

33


4

INTO THE WORLD (FR) Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Very Well Jet (FR) 2009 5,1.13,3 (€ 300.270)

Encombevineuse (FR) 1992 2,Q1.19,8 (€ 1.906)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Ugorella (FR)

Gipsy d’Hudson (FR) Qualis Gloria (FR)

Quito de Talonay (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Tahitienne (FR)

Lurabo (FR) La Ville Au Clerc (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Belle Ninon (FR)

Brutus Lucius (FR) Nina Ninon (FR)

INTO THE WORLD (FR) Romane Turgot (FR) 2005 6,1.14,2 (€ 86.180)

Extrême Dream (FR) 1992 4,1.14,7 (€ 416.719)

Innamorata Bella (FR) 1996 4,1.17,8 (€ 28.096)

INTO THE WORLD is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij is linebred op And Arifant (4 x 3), een- zeker naar Franse maatstaven, hypermoderne manier van fokken. Actuele jaargangcracks als Ferreteria, 4,1.11,4 (€ 481.090) en Green Grass, 3,1.14,0 (€ 283.900) zijn bijvoorbeeld op identieke wijze gefokt. Grootvader Extrême Dream geldt als één der beste père de mères in Frankrijk, met als absoluut klapstuk natuurlijk Ready Cash, 7,1.10,3 (€ 4.282.300).

bruine hengst, 29- 03- 2018 Eigenaar: A.J. Mollema

Innamorata Bella (FR) (1996, M. v. And Arifant) 4,1.17,8 (€ 28.096), zie boven Querida Bella (FR) (2004, M. v. And Arifant) 4,1.15,2 (€ 22.630). 3 zeges Golden Glory (FR) (1994, M. v. Uri) 4,1.15,9 (€ 14.940). 2 zeges. Moeder van ROCCO DARCHE 7,1.12,5 (€ 337.290) 4e moeder Nina Ninon (FR) (1979, v. Quioco) 4,1.23,4 (€ 2.775). Moeder van o.m.: HYPERION (FR) (1995, H. v. Atout du Closet) 8,1.12,3 (€ 500.118). Classique étalon NELATON (FR) (2001, H. v. Ténor de Baune) 8,1.14,8 (€ 105.220) Euphorion (FR) (1992, R. v. Rokardo) 8,1.18,0 (€ 32.252) Belle Ninon (FR) (1989, M. v. Brutus Lucius) 3,1.19,4 (€ 29.045), zie boven Karperon (FR) (1998, H. v. Varum d’Ombrée) 4,1.18,8 (€ 17.577)

Mère originelle: La Jardinière (E1), ook wel geduid als de Bursardine-stam. Bekende nazaten: Bleinheim, Elpenor, Fan Idole, Hyperion, Insert Gédé, Olga du Biwetz, Olten L, Queila Gédé, Salbry, Sinou Madrik, Une de Mai, Vat, Uniclove, etc. 1e moeder ROMANE TURGOT (FR) (2005, v. Extrême Dream) 6,1.14,2 (€ 86.180). 5 zeges. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Extremite Moko (FR) (2014, M. v. Imoko) 3,1.19,2 (€ 150) Gisele Moko (FR) (2016, M. v. Vramdao) 2,Q1.23,0 2e moeder Innamorata Bella (FR) (1996, v. And Arifant) 4,1.17,8 (€ 28.096). 3 zeges. Moeder van o.m.: BRAQUE TURGOT (FR) (2011, R. v. Nijinski Blue) 8,1.14,6 (€ 127.290). 4 zeges ROMANE TURGOT (FR) (2005, M. v. Extrême Dream) 6,1.14,2 (€ 86.180), zie boven Vanille Turgot (FR) (2009, M. v. Gai Brillant) 4,1.15,3 (€ 40.700). 3 zeges Always Turgot (FR) (2010, R. v. First de Retz) 4,1.16,5 (€ 12.720) 3e moeder Belle Ninon (FR) (1989, v. Brutus Lucius) 3,1.19,4 (€ 29.045). 2 zeges. Moeder van o.m.: LOVE ME TRUE (FR) (1999, H. v. Cygnus d’Odyssée) 7,1.13,2 (€ 69.912). 5 zeges

34


5

LUUK SCOTT (SE)

donkerbruine hengst, 06- 05- 2018 Eigenaar: W. Schotte

Verkoop met BTW

Donato Hanover (US) 2004 3,1.08,5 ($2.998.777)

The Bank (US) 2012 3,1.08,9 ($1.110.300)

Lantern Kronos (IT) 2005 3,1.10,0 ($1.009.175)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

D Train (US)

Donerail (US) Aldyth Hanover (US)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Bell Power (IT)

Pine Chip (US) Nara (US)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Vaunoise (FR)

Nicos du Vivier (FR) Quénavora (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Yankee Spirit (US)

Speedy Crown (US) Spiffey Yankee (US)

LUUK SCOTT (SE) No Doubt About (IT) 2007

Jag de Bellouet (FR) 1997 8,1.09,9 (€ 4.223.699)

Pine Spirit (US) 1998 2,1.16,4

LUUK SCOTT voert zo’n 15 % Frans bloed en hij is linebred op niemand minder dan Pine Chip (4 x 3), een type afstamming die we ook terugvinden bij (op het moment van schrijven) de nog ongeslagen Gimpanzee, 3,Q1.10,7 ($723.146), de 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2018.

FLASHBACK (DE) (2012, R. v. Expo Bi) 6,1.12,9 (€ 82.662). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby, Bayern-Pokal, Breeders Crown (NL); tweede Adbell Toddington-Rennen; derde 3 års Elite (NO); vierde Ulf Thoresens Minneløp. Vier jaar, winnaar Breeders Crown (NL); tweede Bayern Pokal. Ouder, tweede Prix de Bologne YANKEE ELMO (DE) (2005, H. v. Freiherr As) 5,1.12,1 (Nok.568.259). Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, winnaar Breeders Crown (DE); derde Criterium der Vierjährigen; vierde Groβer Preis von Deutschland JUAN LES PINS (DE) (2016, H. v. Expo Bi) 3,1.13,3 (€ 30.300). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby, BuddenbrockRennen; tweede Adbell-Toddington-Rennen, halve finale Breeders Course What A Spirit (DE) (2004, M. v. Defi d’Aunou) 4,1.16,3 (€ 4.510). Moeder van MUSCLE SCOTT 3,1.12,5 (€ 156.095)

Foundation mare: Kit, v. Pioneer (U37). Bekende nazaten: Bold And Fresh, Erwin Lobell, Expo Express, Fashion Athena, Gilda Newport, Hövding Lavec, Knows Nothing, Muscle Scott, Muscles Yankee, Pilgrims Taj, Plesac, Sand Vic, Smokin Yankee, Tango Negro, Unforgettable, Yankee Paco, Yursa Hanover etc. 1e moeder No Doubt About (IT) (2007, v. Jag de Bellouet). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Pearl Face (SE) (2012, M. v. Igor November) 7,1.11,4 (SEK.491.524). 5 zeges. Ouder, derde afd. V75 (2) Read My Face (SE) (2013, M. v. Raja Mirchi) 3,1.15,4 (SEK.55.050) Use Face (SE) (2016, M. v. Joke Face) 2,Q1.18,6 Tupac Face (SE) (2015, R. v. Raja Mirchi) 3,Q1.23,7 2e moeder Pine Spirit (US) (1998, v. Pine Chip) 2,1.16,4. Moeder van o.m.: UNFORGETTABLE (DE) (2002, H. v. Diamond Way) 9,1.09,9 (€ 894.854). Twee jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Bayerischer Jugendpreis; derde MAZDA Gold-Cup. Drie jaar, winnaar serie + finale Deutsches Traber-Derby, Bayerisches Zuchtrennen, Adbell Toddington-Rennen, Groβer Preis des Landes Nordrhein-Westfalen; tweede Breeders Crown, Buddenbrock-Rennen; vierde serie + finale GP Orsi Mangelli. Vier jaar, winnaar GP Tino Triossi, Breeders Crown; derde GP Continentale. Ouder, winnaar Prix des Ducs de Normandie, GP Ricardo Grassi, Charlie Mills-Memorial, Münchner Pokal, etc.; tweede Forus Open, GP Ivone Grasetto, GP du Conseil des Alpes-Maritimes, etc.; derde GP Città di Montecatini, N.J.Koster Memorial, Prix des Cévennes, etc. EXPO EXPRESS (DE) (2011, H. v. Expo Bi) 4,1.11,4 (€ 166.093). Twee jaar, tweede Breeders Crown (NL). Drie jaar, winnaar serie + finale Deutsches Traber-Derby, Adbell ToddingtonRennen, Buddenbrock-Rennen. Vier jaar, derde 4 års elite (NO), serie Energima Cup

3e moeder YANKEE SPIRIT (US) (1992, v. Speedy Crown) 3,1.13,2 ($251.633). Twee jaar, winnares 2 afd. + finale NYSS; tweede afd. NY Fair S., afd. NYSS. Drie jaar, winnares afd. Lady Suffolk S., 3 afd. NYSS; tweede in afd. Historic - Coaching Club S., afd. John Simpson Sr S.; derde in serie Hudson S., finale NYSS. Moeder van o.m.: RIZZUTO (US) (1999, R. v. Valley Victory) 4,1.12,8 ($102.474) 4e moeder SPIFFEY YANKEE (US) (1985, v. Joie de Vie) 3,1.14,7 ($68.088). Moeder van o.m.: SUNDAY YANKEE (US) (2000, M. v. Muscles Yankee) 4,1.11,3 ($382.392). Moeder van MISS SUE V 5,1.10,5 (SEK.3.088.593) en HOLIER THAN THOU 3,1.10,3 ($152.778)- World Champion Savvy Yankee (US) (1998, M. v. Balanced Image). Moeder van KNOWS NOTHING 4,1.09,5 (SEK.6.426.386), ROCKY BALBOA

5,1.11,1 ($435.880), MUSCLES TO SPARE 5,1.10,5 ($322.725), MUSCLES IN BLUE 2,1.12,5 ($134.499), HULK LOGAN 3,1.13,2 ($114.430), etc. Grootmoeder van SMART AS A WHIP 5,1.11,6 ($162.581), STRAIGHT A STUDENT 3,1.10,6 ($147.214), OMNIPOTENT 4,1.10,5 ($136.184), GENIUS AT WORK 5,1.11,3 ($117.949), etc. Yankee Senorita (US) (2002, M. v. Yankee Paco). Moeder van SENOR GLIDE 2,1.11,7 ($386.652)

35


6

LANCOME BOKO (NL)

bruine merrie, 31- 05- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Super Bowl (US) Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 ($ 1.292.048

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

Flory Messenger (US)

Rule the Wind (US)

Yankee Glide (US) 1994 3,1.10,2 ($506.904)

Warm All Over (US) 1996

LANCOME BOKO, een volle zus van jaargangcrack Exceptional Boko, is volledig Amerikaans gefokt en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe, 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($ 2.998.777) en Wishing Stone, 6,1.09,0 ($ 2.359.150) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US) Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Gratis Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Flight (US)

Sierra Kosmos (US)

Nearly Perfect (US) Sunkiss Bell (US)

Hugabunch (US)

Nevele Pride (US) Precious Stride (US)

LANCOME BOKO (NL) Uncommon Boko (US) 2002 2,Q1.14,1 ($125)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

2e moeder Warm All Over (US) (1996, v. Sierra Kosmos). Moeder van o.m.: Definitely Notable (US) (2005, R. v. New And Notable) 3,1.16,7 ($9.570) Landslide Luke (US) (2003, R. v. Yankee Glide) ($2.299) 3e moeder Hugabunch (US) (1985, v. Nevele Pride). Moeder van o.m.: STICKY AFFAIR (US) (1991, R. v. Armbro Goal) 4,1.13,5 ($153.574) Stronger (US) (1998, R. v. Donerail) 6,1.18,9 (Nok.206.850) Unparalleled (US) (1994, R. v. Balanced Image) 5,1.17,2 ($19.387) Adorablish (US) (2001, M. v. Yankee Glide) 3,Q1.19,8 ($750). Moeder van ADORABLE BEN 4,1.13,0 ($ 120.049) en CASHABUNCH 4,1.12,5 ($83.595)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Uncommon Boko (US) (2002, v. Yankee Glide) 2,Q1.14,1 ($125). Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: EXCEPTIONAL BOKO (NL) (2011, H. v. Virgill Boko) 4,1.12,4 (€ 96.687). 2- en 4-jarige Hengst van het Jaar. Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Productendraverij, Jonkerprijs; tweede Victoria Park Tweejarige Talenten Stakes. Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Breeders Crown, Troost Derby; tweede Fokkers Trofee; derde serie Breeders Course. Vier jaar, winnaar Duindigt’s Vierjarigen Sprintkampioenschap, Breeders Crown; tweede Derby der Vierjarigen, Criterium der Vierjarigen. Ouder, tweede Gouden Zweep, Prix de Villiers, Breeders Crown DANI BOKO (NL) (2010, R. v. From Above) 7,1.12,2 (SEK.594.252). Ouder, winnaar V75 Champions Fine Boko (NL) (2012, M. v. Virgill Boko) 3,1.16,7 (€ 4.635). Drie jaar, derde Duindigt’s Driejarigen Stakes Zambesi Boko (SE) (2006, R. v. Kadabra) 7,1.17,3 (€ 4.428) Henbianca Boko (NL) (2014, M. v. Virgill Boko) 3,1.16,1 (€ 3.815) Kluivert Boko (NL) (2017, H. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2019

36

4e moeder Precious Stride (US) (1981, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: DONTELLMENOMORE (US) (1988, H. v. Crowning Point) 3,1.11,0 (€ 505.992). Twee jaar, winnaar afd. Hanover Colt S. Drie jaar, winnaar Beacon Course T., American-National S., Zweig Mem., Currier & Ives T., serie Yonkers T., heat World Trotting Derby; tweede race-off World Trotting Derby. Ouder, winnaar GP Città di Treviso MISTER WONDERFUL (US) (1994, R. v. Super Bowl) 5,1.13,1 ($122.130) Victory Slide (US) (1998, M. v. Mr Vic) 3,1.13,2 ($8.579). Moeder van MARYANNE K 3,1.10,7 ($129.857). Grootmoeder van LITTLE BITTY LIES 3,1.11,3 ($160.938) Victory Walk (US) (1991, M. v. Valley Victory) ($304). Moeder van WALK ON 6,1.11,5 ($226.628) en ALWAYS VICTORIOUS 3,1.11,2 ($111.308). Grootmoeder van BERLUSCONI 6,1.10,8 (Nok.888.327). Derde moeder van SHOTPROOF 4,1.10,0 (Nok.1.234.170) Better Together (US) (1993, M. v. Crowning Point). Moeder van UWANTAPIECEOFME 10,1.10,8 ($401.881) en BETTER BETTER BEST 4,1.11,7 (€ 117.608). Grootmoeder van HAWK CLIFF 6,1.11,1 (SEK.1.306.450)


7

LITTLE BOY NEWPORT (DE) Verkoop met BTW

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Gratis Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Flight (US)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Classical Speed (US)

Speedy Crown (US) Classic Casette (US)

LITTLE BOY NEWPORT (DE) Minaccia (IT) 2006 5,1.12,4 (€ 21.150)

Yankee Glide (US) 1994 3,1.10,2 ($506.904)

Armbro Turnpike (US) 1997 3,1.14,3 ($25.242)

LITTLE BOY NEWPORT is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Super Bowl (4 x 3), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt. De kruising Crazed x Yankee Glide resulteerde reeds in cracks als Gural Hanover, 6,1.09,0 ($984.377) en Theraputic, 4,1.10,6 ($709.222).

bruine hengst, 04- 05- 2018 Eigenaar: P.S. ter Borgh

ULTIMATE ATHLETE (US) (2007, R. v. Malabar Man) 4,1.13,0 ($75.737) Armbro Amadeus (US) (2000, M. v. Malabar Man) 3,1.12,7 ($47.318). Moeder van AMPED UP HANOVER 3,1.10,1 ($264.155) Life Class (US) (2008, M. v. Angus Hall) 3,1.13,7 ($46.958). Moeder van LIFE WELL LIVED 4,1.11,3 ($229.633) en LIFE STRIKES 4,1.10,5 ($119.435) 4e moeder Classic Casette (US) (1982, v. Florida Pro) 2,Q1.18,1. Moeder van o.m.: CAYSTER (US) (1987, M. v. Speedy Somolli) 4,1.11,5 ($764.187Int.). World Champion. Dan Patch 2-Year-Old Trotting Filly of the Year. Derde moeder van van STEVEN DEL RONCO 5,1.11,8 (€ 154.532) en PAULA DEL RONCO 7,1.11,6 (€ 138.992) GIANT HIT (US) (1992, H. v. Speedy Crown) 3,1.10,8 ($646.650) PROGRAM SPEED (US) (1989, H. v. Super Bowl) 2,1.12,2 ($345.007) ROCKAROUNDTHECLOCK (US) (1995, H. v. American Winner) 3,1.11,5 ($227.485- Int.) SET THE PROGRAM (US) (1994, M. v. Super Bowl) 4,1.12,3 ($118.589). Moeder van RIGHTEOUS 4,1.12,6 ($110.453). Grootmoeder van MY LOVE BI 5,1.09,7 ($371.385), MOROSITA BI 7,1.11,1 ($257.574) en SHEER FLEX 6,1.10,8 ($202.923) EJECT (US) (1993, M. v. Super Bowl) 3,Q1.13,1 ($93.327). Moeder van KATIE’S KISS 6,1.12,7 ($193.415). Grootmoeder van EXTRACURRICULAR 9,1.09,6 ($402.470). Derde moeder van TROT FUDGE SUNDAE 4,1.10,8 ($413.678) DISKETTE (US) (1990, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,8 ($90.422). Grootmoeder van REMEE LA MARC 7,1.10,9 (SEK.2.427.267), ELK CREEK 5,1.11,3 ($234.839) en UNI OPTIC MAN 5,1.12,3 ($153.742) CLASICALLY DESIGNED (US) (1999, M. v. Lindy Lane) 3,1.12,3 ($79.349). Moeder van CLASSICAL ANNIE 5,1.10,6 ($366.704). Grootmoeder van SOUTHWIND FRANK 3,1.09,4 ($1.950.887)World Champion, Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year Platinum Lindy (US) (2005, M. v. Dream Vacation) ($176). Moeder van I WILL TAKE CREDIT 3,1.12,0 ($120.712) Classic N Lindy (US) (2004, M. v. Dream Vacation). Moeder van LINDY’S BEST YET 7,1.12,0 ($190.257) en SUPER CLASSIC 4,1.12,0 ($175.787)

Foundation mare: Molly J (U18). Bekende nazaten: Brigham Dream, Cayster, Crys Dream, Dream of Glory, Fitzgerald Bigi, Giant Hit, Greyhound, Hellava Hush, Incredible Abe, In Focus, Namarra Boko, Not Afraid, Obrigado, Southwind Frank, Timetosaygoodbye, Wolfgang, etc. 1e moeder Minaccia (IT) (2006, v. Yankee Glide) 5,1.12,4 (€ 21.150). 7 zeges. Vier jaar, derde Großer Preis von Deutschland / Stutenrennen. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Gentleman Newport (DE) (2013, R. v. SJ’s Photo) 4,1.14,8 (€ 18.555). 2 zeges. Vier jaar, tweede Pit Pan-Rennen; vierde Kurt Hörmann-Memorial Valentijn Newport (DE) (2014, R. v. Abano As) 5,1.18,0 (€ 950) Jin Jin Newport (DE) (2016, M. v. Abano As) 3,Q1.24,9 2e moeder Armbro Turnpike (US) (1997, v. Super Bowl) 3,1.14,3 ($25.242). Twee jaar, tweede Arden Downs S., Trillium S. Drie jaar, winnares afd. Celias Counsel Series; tweede afd. Flamboro Breeders. Moeder van o.m.: ARMBRO EXPRESSWAY (US) (2004, R. v. Donerail) 6,1.14,0 ($100.942) Minaccia (IT) (2006, M. v. Yankee Glide) 5,1.12,4 (€ 21.150), zie boven 3e moeder CLASSICAL SPEED (US) (1991, v. Speedy Crown) 3,1.13,0 ($50.540). Twee jaar, tweede in Robert Stewart S. final; derde in afd. Trillium S. (2). Drie jaar, winnares 2 afd. NYSS; derde in afd. Flamboro Breeders, afd. NYSS. Moeder van o.m.: COSINGTON (US) (1999, R. v. Malabar Man) 5,1.10,5 ($419.125) FANCY (US) (2009, M. v. Conway Hall) 3,1.11,0 ($91.404)

37


d w u o r t r e v n e E es voor adr op rust! r e v a r d w

u

Oudewijk 29 • 9354 VH Zevenhuizen Tel. privé: 0594 - 632510 • Stal: 06 -14788572


8

LORENS FLEVO (DE) Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Pink Cheeks (US)

Speedy Crown (US) Panty Raid (US)

Scoring Light (US)

Final Score (US) Ideal Light (US)

Coco Chanel (DE)

Action Nevele (DE) Weichsel (DE)

LORENS FLEVO (DE) Jolly Jane (DE) 2002 3,1.15,5 (€ 2.725)

Pink Diamond (DE) 1992 5,1.12,5 (€ 168.474)

Donna Karan (DE) 1996 2,1.20,4

LORENS FLEVO is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Speedy Crown (4 x 4), nog altijd de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807).

voshengst, 09- 04- 2018 Eigenaar: S. en T. Iwema & K. Bos

430.242). Drie jaar, winnaar Bernhard Frahm-Rennen, serie Deutsches Traber-Derby, Breeders Crown, Traber St.-Leger; tweede Adbell Toddington-Rennen, Buddenbrock-Rennen, Deutsches Traber-Derby; vierde serie GP Orsi Mangelli (Duits record: 1.12,0). Vier jaar, winnaar Breeders Crown, Prix Bohémia; derde Prix de Milan. Ouder, winnaar Prix Château du Loir; tweede Breeders Crown 2008 + 2009, Prix Thémis, Derby-Rekord-Meile 2010 + 2011; derde Prix de Boisy-Saint-Léger, Birger Bengtssons Minneslopp, Prix de Provence, Prix Bernard le Quellec, Prix de Rouergue, finale Hamburg-Cup; vierde Prijs der Giganten BENTLEY KARAN (NL) (2008, R. v. Pink Diamond) 6,1.11,7 ($234.214). Twee jaar, tweede Jonker Prijs. Drie jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Gr. Unitrot Prijs; derde Fokkers Trofee, Bayern-Pokal. Vier jaar, tweede Criterium Vierjarige H & R., serie GP de l’UET. Ouder, meervoudig winnaar New York-Circuit. SIR HAJO (DE) (2005, R. v. Diamond Way) 5,1.13,1 ($112.436). Twee jaar, tweede Breeders Crown. Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Bayern-Pokal; derde finale Deutsches Traber-Derby; vijfde EK 3-jarigen, Breeders Crown. Vier jaar, tweede Criterium der Vierjährigen; derde Breeders Crown. Geplaatst op Yonkers Raceway LAMBORGINI BS (DE) (2004, H. v. Diamond Way) 7,1.13,5 (Nok.586.783). Drie jaar, winnaar Trostlauf Deutsches Traber-Derby

Foundation mare: Miss Waxy (U1578). Bekende nazaten: Bentley Karan, Dream With Me, Sir Hajo, Sir Karan, etc. 1e moeder Jolly Jane (DE) (2002, v. Pink Diamond) 3,1.15,5 (€ 2.725). Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: DREAM WITH ME (NL) (2010, R. v. Dream Vacation) 5,1.10,1 (SEK.1.002.172). Snelste Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, winnaar Breeders Crown, serie Gran Criterium (in NR: 1.14,4). Drie jaar, winnaar Grote Unitrot Prijs, Derby Selectie; vierde Derby. Vier jaar, winnaar serie SprinterMästaren; derde Fyraåringseliten- Charlottenlund. Ouder, winnaar Prins Carl Philips Jubileumspokal (NR: 1.10,1) Dream of Success (DE) (2015, R. v. Dream Vacation) 3,1.14,1 (Dkk.160.459). Twee jaar, winnaar Poul Kraghs Mindeløb. Vier jaar, tweede Frosty Hanovers Mindeløb Bonita ST (NL) (2008, M. v. Open The Sky) 5,1.16,4 (€ 12.631). Drie jaar, derde Bayern-Pokal/ Stutenlauf Grande Geste (DE) (2013, R. v. Text Me) 5,1.17,1 (€ 2.992) Dream of Berlin (DE) (2014, R. v. Dream Vacation) 3,1.15,3 (€ 2.220) Dream of Speed (DE) (2016, M. v. Pastor Stephen) 3,Q1.18,2 Fearfornobody (DE) (2012, R. v. Repeat Love) 3,Q1.21,8 Dream of Money (DE) (2017, M. v. Quite Easy)- twee jaar in 2019

3e moeder Coco Chanel (1989 v. Action Nevele) 2, 1.17,2 (€ 41.737). Moeder van o.m.: COSMO CHANEL (DE) (1995, H. v. Campo Ass) 5,1.14,2 (€ 98.469) BYBLOS (DE) (1994, R. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,7 (€ 60.545) Egoiste (DE) (1997, H. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,3 (€ 28.130) Fendi (DE) (1998, M. v. Crysta‘s Best) 2, 1.16,6 (€ 15.036)

2e moeder Donna Karan (DE) (1996, v. Scoring Light) 2,1.20,4. Moeder van o.m.: SIR KARAN (DE) (2003, H. v. Pink Diamond) 5,1.11,6 (€

39


9

LOTUS CENTAUR (NL) Offshore Dream (FR) 2002 6,1.10,1 (€ 1.992.024)

Caen Oldeson (NL) 2009 6,1.12,7 (€ 165.607)

Krona Oldeson (NL) 1993 3,1.18,2 (€ 6.807)

bruine merrie, 18- 04- 2018 Eigenaar: Stal Centaur

Rêve d’Udon (FR)

Ejakval (FR) Mavia du Vivier (FR)

Enfilade (FR)

Tarass Boulba (FR) Tableau (US)

Smokin Yankee (US)

Speedy Crown (US) Modern Yankee (US)

Usta Oldeson (NL)

Heres (DE) Jona Buitenzorg (NL)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Vanessa Hill (US)

Hickory Pride (US) Viola Hill (US)

Rowdy Yankee (US)

Speedy Crown (US) Modern Yankee (US)

Keystone Meagen (US)

Speedy Count (US) Meadow Hazel (US)

LOTUS CENTAUR (NL) I’m A Star (US) 2002 4,1.10,8 ($177.654)

Sir Taurus (US) 1984 3,1.12,0 ($484.810)

Star of Mariah (US) 1988 3,T1.15,1 ($44.560)

LOTUS CENTAUR voert bijna 15 % Frans bloed en ze is linebred op Speedy Crown (4 x 3), nog altijd de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807). Tevens is er teruggefokt op de merrie Modern Yankee (4 x 4), we hebben hier dus te maken met de x-factor-theorie. Inteelt op dergelijke stammoeders is in de loop der jaren zeer succesvol gebleken, met bekende proefstukken als Armbro Glamour>Quaker Jet, 8,1.09,6 (€ 1.758.330), Somolli> CR Kay Suzie, 4,1.10,0 ($ 1.611.131), Victorious Lou> Chasing Tale, 3,1.10,2 ($ 800.056), e.v.a.

2e moeder Star of Mariah (US) (1988, v. Rowdy Yankee) 3,T1.15,1 ($44.560). 5 zeges. Moeder van o.m.: I’M A STAR (US) (2002, M. v. Sir Taurus) 4,1.10,8 ($177.654), zie boven R D Super Star (US) (1995, M. v. Super Stroke) 4,1.18,2 ($29.760). 15 zeges El Paso Dan (US) (2001, H. v. El Paso Kash) 3,1.14,6 ($8.623). 1 zege 3e moeder Keystone Meagen (US) (1978, v. Speedy Count) ($62). Moeder van o.m.: MARIAH’S TRIBUTE (US) (1991, R. v. Rowdy Yankee) 4,1.13,7 ($62.088). 9 zeges Star of Mariah (US) (1988, M. v. Rowdy Yankee) 3,T1.15,1 ($44.560), zie boven

Foundation mare: Molly Armstrong (U38), ook wel geduid als de Lady Ann Reed-stam. Bekende nazaten: Allison Hollow, Broadway Donna, Broadway Schooner, Cooler Schooner, Don’t Let’Em, Global Welcome, Light Kronos, Muscles Wiking BR, Peaceful Way, Russel November, SJ’s Caviar, Spider Blue Chip, Steinlager, Supergill, Toss Out, Winky’s Gill, Youana, Zacks Zoomer, etc. 1e moeder I’M A STAR (US) (2002, v. Sir Taurus) 4,1.10,8 ($177.654). 18 zeges. Twee jaar, winnares afd. NYSS; derde afd. NYSS. Drie jaar, winnares afd. NYSS; tweede finale NYSS- Saratoga; derde afd. NYSS (2). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd: EASTAR RAPIDA (SE) (2011, R. v. Juliano Star) 7,1.12,3 (SEK.606.600). 5 zeges. Drie jaar, winnaar E3 Consolation (zowel sprint als middenafstand); tweede From Aboves lopp; derde serie Svenskt Trav-Kriterium, ASVT Trottex Auktionslopp Doublestar Rapida (SE) (2010, R. v. Juliano Star) 5,1.11,8 (SEK.265.505). 7 zeges Hessel B.Rapida (SE) (2014, R. v. Ken Warkentin) 5,1.12,6 (SEK.218.300). 6 zeges Chaman Rapida (SE) (2009, R. v. Glidemaster) 4,1.14,2 (€ 11.818). 3 zeges. Drievoudig kortebaan-winnaar Kronos Centaur (NL) (2017, H. v. Broadway Fortuna)- twee jaar in 2019

4e moeder Meadow Hazel (US) (1961, M. v. Star’s Pride). Moeder van o.m.: KEYSTONE MEG (US) (1969, M. v. Harlan Dean) 4,1.16,6 ($46.344). Grootmoeder van FRANCONIA 6,1.11,5 ($527.151)- World Champion. Vierde moeder van FAMA CURRIT 8,1.10,5 (SEK.7.716.709) Keystone Mellow (US) (1975, M. v. Harlan Dean) 1.15,5 (SEK.369.155). Moeder van SANSIROSAN 4,1.14,7 (€ 110.978) Keystone Marietta (US) (1967, M. v. Harlan Dean) 2,1.22,9 ($610). Moeder van BAMBINO VON 3,1.14,7 ($123.018). Grootmoeder van SPRINGTOP 9,1.10,3 ($1.209.078). Derde moeder van SPUROFTHEHAUER 6,1.12,8 ($165.430)

40


10

LAWRENCE BOKO (SE)

bruine hengst, 31- 05- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 894.189)

Zola Boko (SE) 2006 3,1.11,6 (SEK. 1.950.214)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.12,2 ($54.989)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (US) Oligiste (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Gratis Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Flight (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Red Monkey (FI)

Armbro Goal (US) Underground Spring (US)

LAWRENCE BOKO (SE) Florence Boko (SE) 2012

Yankee Glide (US) 1994 3,1.10,2 ($506.904)

Monkey Ride (FI) 1996 3,1.13,0 (€ 179.998)

LAWRENCE BOKO voert zo’n 15 % Frans bloed en is outcross gefokt, op zowel Arnie Almahurst (5 x 5) als Speedy Somolli (5 x 5). Een vitaal pedigree dat staat voor early speed, macht en vermogen. Grootvader Yankee Glide behoort tot de absolute buitencategorie in de hoedanigheid van broodmare sire; hij was dan ook Noord-Amerikaans kampioen in 2012, 2014 en 2015. Met dank aan uitblinkers als Market Share, 5,1.08,6 ($3.792.101), Shake It Cerry, 4,1.08,2 ($2.786.104), Flanagan Memory, 6,1.09,2 ($1.609.330), e.v.a.

Her Majesty Boko (SE) (2014, M. v. Lucky Chucky) 3,1.16,4 (SEK.59.300) Whinchat Boko (SE) (2004, M. v. Muscles Yankee) 4,1.16,3 (SEK.42.298) 3e moeder RED MONKEY (FI) (1990, v. Armbro Goal) 5,1.13,9 (€ 42.554). Drie jaar, winnares Uudenmaan Upein. Vier jaar, tweede serie Finse Derby; vierde finale Finse Derby. Moeder van o.m.: MONKEY RIDE (FI) (1996, M. v. Express Ride) 3,1.13,0 (€ 179.998). Zie boven REDING MAN (FI) (2002, H. v. Ride The Night) 6,1.13,2 (€ 73.870). Ouder, winnaar K.G. Bertmarks Minneslopp Big Monkey (FI) (2000, R. v. Ride The Night) 7,1.14,4 (€ 24.245) Animal Tomson (FI) (2006, M. v. Not Disturb) 5,1.15,2 (€ 20.858) Kiss My Turku (FI) (2012, M. v. Express It) 4,1.13,9 (€ 20.416) Edelweiss (FI) (2003, M. v. Express Ride) 5,1.15,1 (€ 19.870) Arctic Emil (FI) (2004, H. v. Pine Chip) 4,1.14,4 (€ 14.620) Callela Rockhard (FI) (2010, R. v. Express It) 4,1.14,5 (€ 14.150) Elation Ride (FI) (1998, M. v. Express Ride). Moeder van AARON DE VELUWE 7,1.10,6 (€ 290.948), REDING LADY 6,1.11,0 (€ 161.735) en AMAZING RIDE 5,1.13,8 (€ 142.042). Grootmoeder van BRAD DE VELUWE 4,1.09,7 (€ 1.141.155), HACHIKO DE VELUWE 5,1.12,2 (€ 182.080) en DEMI DE VELUWE 6,1.11,7 (€ 137.355)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Ranch Kelly, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc. 1e moeder Florence Boko (SE) (2012, v. Yankee Glide). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Kopa Raymond Boko (SE) (2017, H. v. Zola Boko)- twee jaar in 2019 2e moeder MONKEY RIDE (FI) (1996, v. Express Ride) 3,1.13,0 (€ 179.998). Drie jaar, 10 starts- 10 zeges, winnares serie + finale E3-sprint, serie + finale E3-middenafstand, serie + finale Finse Breeders Crown. Vier jaar, winnares finale Finse Breeders Crown. Moeder van o.m.: Ashado Boko (SE) (2007, M. v. Yankee Glide) 5,1.12,7 (SEK.532.050) Chichina Boko (SE) (2009, M. v. Yankee Glide) 3,1.13,5 (SEK.180.600) Geremi Boko (SE) (2013, R. v. Yankee Glide) 5,1.14,0 (€ 13.359) Enoh Boko (SE) (2011, R. v. Donato Hanover) 7,1.14,1 (SEK.112.050) Demi Boko (SE) (2010, M. v. Yankee Glide) 3,1.15,2 (SEK.86.100)

41

4e moeder Underground Spring (US) (1985, v. Homesick) 3,1.14,1 (€ 17.562). Moeder van: SENSATION RIDE (FI) (1993, H. v. Express Ride) 4,1.13,3 (€ 85.415). Vier jaar, tweede Kuopio Stakes; derde GP de l’UET POURQUOI PAS (FI) (1992, R. v. Hadol du Vivier) 4,1.13,8 (€ 53.656). Vier jaar, winnaar Kuopio Stakes RED MONKEY (FI) (1990, M. v. Armbro Goal) 5,1.13,9 (€ 42.554). Zie boven Intensiv Ride (FI) (1995, M. v. Express Ride) 3,1.17,1 (€ 8.459). Moeder van MR NICE GUY 6,1.11,2 (€ 288.260)


11

LISBOA RENKA (NL)

bruine merrie, 22- 02- 2018 Eigenaar: R.C.M. Knipscheer

Verkoop met BTW

Tagliabue (US) 2001 3,1.10,6 ($904.600)

Passing Renka (NL) 1998 8,1.11,9 (€ 364.564)

Too Fast (US) 1992 2,1.15,8 (€ 5.130)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Double Coverage (US)

Speedy Crown (US) Beat The Clock (US)

Baltic Speed (US)

Speedy Somolli (US) Sugar Frosting (US)

Fast Catch (US)

Bonefish (US) Exciting (US)

Imoko (FR)

Viking’s Way (FR) Sépia (FR)

Kiss Me Coulonces (FR)

Jiosco (FR) Jolie Perle (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Vicky Normande (FR)

Mage de Bellouet (FR) Intermedia (FR)

LISBOA RENKA (NL) Dazzling Renka (FR) 2013

Timoko (FR) 2007 10,1.09,0 (€ 5.006.731)

Joyce de Gautiers (FR) 1997 4,1.17,3 (€ 22.458)

LISBOA RENKA voert een kwart Frans bloed en ze is gefokt via lijnteelt op Speedy Crown (4 x 4); wereldwijd de meest succesvolle manier van fokken. Dat geldt overigens ook gewoon voor Frankrijk, waar cracks als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930) en Un Mec d’Héripré, 8,1.09,5 (€ 2.059.853) op dezelfde manier gefokt zijn.

4e moeder Intermedia (FR) (1974, v. Tiburce II) 1.24,4 (€ 2.958). Moeder van o.m.: VICKY NORMANDE (FR) (1987, M. v. Mage de Bellouet) 6,1.15,9 (€ 171.947), zie boven Quatre Printemps (FR) (1982, R. v. Duc de Bellouet) 5,1.17,6 (€ 40.344) Caligo de Gautiers (FR) (1990, R. v. Raja de Bellouet) 4,1.20,5 (€ 10.900)

Mère originelle: Autre Galaoress 1e moeder Dazzling Renka (FR) (2013, v. Timoko). Dit is haar eerste product. 2e moeder Joyce de Gautiers (FR) (1997, v. Workaholic) 4,1.17,3 (€ 22.458). 3 zeges. Moeder van o.m.: Quoyce (FR) (2004, M. v. Full Account) 5,1.15,7 (€ 59.080). 3 zeges. Redoutable (FR) (2005, R. v. Lulo Josselyn) 4,1.14,9 (€ 57.040). 4 zeges Tintin Renka (FR) (2007, R. v. Echo) 5,1.16,1 (€ 51.970). 13 zeges Cocorosie Renka (FR) (2012, M. v. Saxo de Vandel) 4,1.14,3 (€ 10.260). 3 zeges Prima Chil (FR) (2003, M. v. Hand du Vivier) 3,Q1.21,0 (€ 4.090). 1 zege 3e moeder VICKY NORMANDE (FR) (1987, v. Mage de Bellouet) 6,1.15,9 (€ 171.947). 11 zeges. Ouder, winnares Prix de Limousin, Prix de Poitiers, Prix de Mulhouse, etc. Moeder van o.m.: MARLOU DE GAUTIERS (FR) (2000, R. v. Arnaqueur) 5,1.14,3 (€ 190.430) Athena de Gautiers (FR) (2010, M. v. Lilium Madrik) 5,1.16,5 (€ 55.300) Joyce de Gautiers (FR) (1997, M. v. Workaholic) 4,1.17,3 (€ 22.458), zie boven Kahira de Gautiers (FR) (1998, M. v. Capriccio) 4,Q1.19,4 (€ 4.540)

42


12

LUUK SCHERMER (NL)

donkerbruine hengst, 28- 03- 2018 Eigenaar: Stal Schermer

Verkoop met BTW

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

B Cor Tamgo (CA) 1992 4,1.12,5 ($24.567)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

A Go Go Lauxmont (US)

Balanced Image (US) Lauxmont Au Fait (US)

B Cor Tamara (CA)

Dream of Glory (US) Wood U (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Leonard Hanover (US)

Super Bowl (US) Laurel’s Tytan (US)

Vita Windspiel (NL)

Star Performer (US) Gonda Scotch (NL)

LUUK SCHERMER (NL) Yske Schermer (NL) 2005 5,1.17,6 (€ 2.920)

Wired Pine (US) 1996 3,Q1.12,6 ($67.840)

Dee Schermer (NL) 1986 5,1.14,5 (€ 20.307)

LUUK SCHERMER is volledig Amerikaans en outcross gefokt op Super Bowl (5 x 4). Cracks als Lucky Jim 4,1.08,5 ($1.930.402) en Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742) zijn op identieke wijze gefokt. De bloedverbinding tussen Broadway Hall en Pine Chip heeft zich ruimschoots bewezen en heeft o.a. geresulteerd in de supermerries Broadway Schooner 3,1.10,6 ($885.933) en Cooler Schooner 2,1.09,4 ($154.984)- World Champion.

3e moeder Vita Windspiel (NL) (1979, v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159). Moeder van o.m.: Dee Schermer (NL) (1986, M. v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307) zie boven Ivita Schermer (NL) (1991, M. v. Speedy Haven) 8,1.16,4 (€ 18.519) Teun Schermer (NL) (2001, R. v. Kramer Cash) 8,1.15,3 (€ 18.106) Lyda Schermer (NL) (1994, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). Moeder van Wanda W 6,1.14,0 (€ 35.855) Rita Schermer (NL) (1999, M. v. Invit Broline) 6,1.16,3 (€ 6.625) Susan Schermer (NL) (2000, M. v. Kramer Cash) 6,1.18,4 (€ 1.879). Moeder van Egbert Schermer 6,1.14,1 (€ 28.410)

Foundation mare: Lady Cabot (U42), in Nederland ook wel geduid als de Windspiel-stam. Bekende nazaten: Christiaan de Wet, Court Jester, George Scotch, Milo Windspiel, Titana P, Zisja M, etc. 1e moeder Yske Schermer (NL) (2005, v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Ids Schermer (NL) (2015, R. v. Yield Boko) 3,1.14,9 (€ 5.350). 4 starts: 4- 0- 0 Frits Schermer (NL) (2012, R. v. Zola Boko) 3,1.16,5 (€ 3.255) Karin Schermer (NL) (2017, M. v. Broadway Hall)- twee jaar in 2019

4e moeder Gonda Scotch (NL) (1965, v. Lord Scotch) 1.19,8 (€ 25.888). Moeder van o.m.: ZOMAR WINDSPIEL (NL) (1982, M. v. Mucho Pride) 1.17,6 (€ 37.387). Moeder van GEORGE SCOTCH 5,1.15,1 (€ 55.935) Czarin Windspiel (NL) (1985, M. v. Mucho Pride) 1.19,8 (€ 5.899). Moeder van MILO WINDSPIEL 5,1.11,4 (€ 278.324) Vita Windspiel (NL) (1979, M. v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159) zie boven

2e moeder Dee Schermer (NL) (1986, v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307). Moeder van o.m.: Siem Schermer (NL) (2000, R. v. Invit Broline) 8,1.14,6 (€ 30.090). Ouder, tweede Grote Kerstprijs; derde Gouden Paard Wolment Schermer (NL) (2004,M. v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716) Robin Schermer (NL) (1999, R. v. Invit Broline) 9,1.15,3 (€ 26.961). Ouder, winnaar Gouden Stakes; tweede 4,5 km. van Alkmaar Oleta Boko (NL) (1997, M. v. Smokin Yankee) 6,1.15,6 (€ 8.935) Yske Schermer (NL) (2005, M. v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920). Zie boven

43


13

LLUC BOKO (SE)

bruine hengst, 21- 03- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Donerail (US)

Valley Victory (US) Bedell (US)

Say Your Prayers (US)

Speed In Action (US) Tishes Wish (US)

LLUC BOKO (SE) Faith Boko (NL) 2012 4,1.15,2 (€ 21.533)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Insider Trade (US) 1997

LLUC BOKO voert een kleine 10 % Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.13.534.364) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

Azad Boko (US) (2007, H. v. Credit Winner) 3,1.15,7 ($18.923) Inside Boko (SE) (2015, M. v. Zola Boko) 3,1.17,7 (SEK.56.300) Hooray Boko (DE) (2014, M. v. Virgill Boko) 4,1.17,1 (€ 4.465) Graceful Boko (DE) (2013, M. v. Virgill Boko) 5,1.17,3 (€ 3.505) 3e moeder SAY YOUR PRAYERS (US) (1991, v. Speed In Action) 2,1.14,1 ($165.771). Twee jaar, winnares OHSS Final, Ohio Breeders’ Champ., Northfield Grand Circuit S., Tompkins-Geers S., Reynolds Memorial, 2 afd. OHSS; tweede Merrie Annabelle cons., afd. OHSS. Drie jaar, derde Reynolds Mem., Ohio Breeders’ Championship Final. Halfzus van RAFFAELLO AMBROSIO 4,1.10,3 ($810,614) en TERMINATOR HALL 4,1.11,1 ($230.612). Moeder van o.m.: AVALICIOUS (2011, M. v. RC Royalty) 3,1.10,5 ($202.438) PRAY FOR THE GRAY (2005, R. v. The Icepan Cometh) 3,1.13,2 ($173.741) DEADMANS CURVE (2000, H. v. Mr Lavec) 4,1.11,2 ($108.688) American Wish (1996, M. v. American Winner). Moeder van ALGIERS HALL 3,1.10,0 (€ 1.267.641), ASTRO HALL 3,1.12,2 ($261.949), AMERICA 3,1.11,6 ($221.682), DONATO’S WISH 5,1.11,0 ($150.461). Grootmoeder van POSSESS THE WILL 3,1.09,7 ($ 618.262), FRAC 5,1.11,3 ($237.868), HOLLYWOOD RUSTY 5,1.12,3 ($177.393) en APLOMB HANOVER 3,1.11,2 ($142.186)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Marseille, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Spotlite Lobell, Ranch Kelly, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc. 1e moeder FAITH BOKO (NL) (2012, v. Virgill Boko) 4,1.15,2 (€ 21.533). 5 zeges. Twee jaar, winnares Tweejarige Talenten Stakes. Drie jaar, winnares Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Merrie Derby Selectie; tweede in Duindigt’s Driejarigen Stakes; derde in Merrie Derby. Dit is haar eerste product. 2e moeder Insider Trade (US) (1997, v. Donerail). Moeder van o.m.: DARYL BOKO (FI) (2010, R. v. Majestic Son) 8,1.11,7 (AU$ 597.049). Vier jaar, winnaar serie Finse Derby; derde finale Finse Derby. Ouder, winnaar Cambridge Flying Stakes (NZ), John Cordina FFA (AUS) Those Blue Eyes (US) (2004, M. v. SJ’s Caviar) 3,Q1.12,1 ($ 41.468). Twee jaar, tweede serie Matron Stakes; derde finale Matron Stakes, Keystone Classic. Moeder van SWISH LANE 6,1.12,2 (SEK.899.696) Trader’s Dream (US) (2003, M. v. Garland Lobell) 3,1.12,7 (SEK.176.845) Cosy Boko (NL) (2009, M. v. Chocolatier) 5,1.14,9 (€ 17.830) Joan C Boko (SE) (2016, M. v. Zola Boko) 3,1.14,3 (SEK.147.200)

45


14

LADY’S CONVITAL (NL) Verkoop met BTW

Opus Viervil (FR) 2002 6,1.11,4 (€ 775.322)

Voltigeur de Myrt (FR) 2009 7,1.09,7 (€ 1.406.277)

Myrtille des Bois (FR) 2000 2,Q1.17,6 (€ 4.000)

Jag de Bellouet (FR)

Viking’s Way (FR) Vaunoise (FR)

Envoutante (FR)

Passionnant (FR) Uranie Mesloise (US)

Ténor de Baune (FR)

Le Loir (FR) Colivette (FR)

Dryade des Bois (FR)

Off Gy (FR) Tulipe d’Alligny (FR)

Dylan Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Delphis Delight (US)

Armbro Junction (US)

Meadow Road (SE) Renee Newton (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Miami Star (NL)

Yankee Me (SE) Hilde Buitenzorg (NL)

LADY’S CONVITAL (NL) Charlotte W (DE) 2010 3,1.16,4 (€ 5.100)

Abano As (DE) 1997 6,1.10,2 (€ 2.197.479)

Shauni Boko (DE) 2000 3,1.18,9 (€ 325)

LADY’S CONVITAL voert een fikse scheut Frans bloed (38%) en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

zwarte merrie, 05- 06- 2018 Eigenaar: G. Molhoek

3e moeder MIAMI STAR (NL) (1995, v. Yankee Me) 3,1.17,1 (€ 46.966). Twee jaar, winnares Kampioenschap der Tweejarigen; tweede Jofferprijs; derde Produktendraverij. Drie jaar, winnares Sweepstakes; tweede Fokkers Trofee Merries; derde Derby M. Moeder van o.m.: Zlatan Toscana (NL) (2006, H. v. Pim Wielinga) 6,1.15,5 (€ 9.065) Yoyo Forehand (NL) (2005, R. v. Wired Pine) 6,1.15,6 (SEK.69.121) Terence Boko (DE) (2001, R. v. Express Ride) 6,1.17,3 (€ 3.620)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

4e moeder Hilde Buitenzorg (NL) (1990, v. Defiant Yankee) 7,1.16,8 (€ 13.704). Halfzus van de moeders van BEAT THE WHEEL 3,1.09,5 ($303.178) en PATARA VRIJTHOUT 5,1.12,6 (€ 58.379) en van de grootmoeder van BEATGOESON HANOVER 5,1.09,5 ($1.157.830), BERNDT HANOVER 3,1.11,3 ($264.025) en BEISSINGER HANOVER 3,1.11,7 (SEK.2.093.366) en de derde moeder van LUCKYCHARM HANOVER 4,1.09,6 (SEK.3.851.039), LILU HANOVER 3,1.10,3 ($217.313), CANTAB FASHION 2,1.09,5 ($110.600), etc. Moeder van o.m.: TOTTI BOKO (SE) (2001, R. v. Express Ride) 8,1.12,4 (€ 117.295) MIAMI STAR (NL) (1995, M. v. Yankee Me) 3,1.17,1 (€ 46.966), zie boven

1e moeder Charlotte W (DE) (2010, v. Abano As) 3,1.16,4 (€ 5.100). 2 zeges. Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen/Finale B. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kimono (NL) (2017, M. v. Timoko)- twee jaar in 2019 2e moeder Shauni Boko (DE) (2000, v. Express Ride) 3,1.18,9 (€ 325). Moeder van o.m.: ABANI W (DE) (2005, M. v. Abano As) 3,1.14,9 (€ 34.076). 8 starts: 3- 2- 1. Twee jaar, winnares Future Stakes, Wolvega’s Tweejarigen Stakes; tweede Breeders Crown (DE). Drie jaar, winnares serie Arthur Knauer-Rennen; derde finale Arthur Knauer-Rennen. Moeder van ABASI 4,1.13,3 (€ 100.553) Easy To Please (DE) (2011, R. v. Abano As) 4,1.13,7 (€ 6.990). Drie jaar, derde Bayern-Pokal Charlotte W (DE) (2010, M. v. Abano As) 3,1.16,4 (€ 5.100), zie boven Annika W (NL) (2007, M. v. Abano As) 4,1.18,3 (€ 2.615)

46


15

OKUMARA VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Cressida Hanover (US)

Mr Lavec (SE) Cristi Hanover (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Ally Hall (US)

Garland Lobell (US) Ali’s Cat (US)

OKUMARA VRIJTHOUT (BE) Sunset Magic (US) 2009 2,1.12,5 ($44.505)

Glidemaster (US) 2003 3,1.09,1 ($1.968.023)

Sunset Grill (US) 2005 2,1.14,1 ($17.125)

OKUMARA VRIJTHOUT voert bijna een kwart Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Speedy Somolli (4 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij Amerikaanse miljonairs als Flanagan Memory, 6,1.08,9 ($1.609.330) en Caprice Hill, 4,1.08,9 ($1.329.072), maar ook bij een Europese crack als Support Justice, 6,1.10,2 (Nok.8.198.629).

Moeder van: PURE KEMP (US) (2014, M. v. Muscle Hill) 3,1.10,6 ($87.213). Twee jaar, tweede in afd. & finale Pure Ivory; derde in serie Peaceful Way S. FIND THE MAGIC (US) (2010, M. v. Chocolatier) 2,1.12,2 ($67.233). Twee jaar, winnares Reynolds Memorial en afd. NJSS; derde Marion Dancer Trot, serie Merrie Annabelle Trot, afd. NJSS en afd. The Kindergarten Series QB KEMP (US) (2015, R. v. Triumphant Caviar) 3,1.12,2 ($62.869). Twee jaar, tweede in afd. OH Fair S.; derde in afd. OHSS Act One (US) (2007, R. v. Yankee Glide) 3,1.15,3 ($46.605) The Tall Poppy (US) (2006, M. v. Muscles Yankee) 3,1.13,7 ($24.356)

Foundation mare: Sally Ann Shuter (U35). Bekende nazaten: Adrian Chip, Ally Hall, Amigo Hall, Fairbank GI, Genny Di Jesolo, Global Midnight, Great Challenger, Hoot Speed, Libeccio Grif, Macho Gams, Pastore Bob, Sholty Boko, Southwind Vernon, Victory Is Mine, Waikiki Beach, Yes Mickey, etc. 1e moeder SUNSET MAGIC (US) (2009, v. Glidemaster) 2,1.12,5 ($44.505). Twee jaar, winnares afd. PA Stallion Series, Lexington LC; tweede afd. PA Stallion Series, afd. Equinox Series; derde afd. Pennsylvania Sire S. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Nelio Vrijthout (BE) (2017, H. v. Yarrah Boko)- twee jaar in 2019

4e moeder ALI’S CAT (US) (1991, v. Meadow Road) 4,1.12,8 ($73.007). 2003 USHWA Broodmare of the Year. Moeder van: AMIGO HALL (US) (2000, H. v. Balanced Image) 3,1.10,8 ($928.183). O’Brien 3-Year-Old Trotting Colt of the Year. Winnaar Hambletonian ALLY HALL (US) (1999, M. v. Garland Lobell) 2,1.12,8 ($384.595) zie boven GREAT CHALLENGER (US) (2001, H. v. Conway Hall) 2,1.11,5 ($182.471) Athena Hall (US) (2002, M. v. Striking Sahbra) 2,T1.14,2. Moeder van SEASONED SAINT 4,1.11,0 ($201.392)

2e moeder Sunset Grill (US) (2005, v. Self Possessed) 2,1.14,1 ($17.125). Twee jaar, winnares afd. NJSS op The Meadowlands. Moeder van: MOLLY B GOLLY (US) (2010, M. v. Glidemaster) 4,1.11,8 ($73.844) SUNSET MAGIC (US) (2009, M. v. Glidemaster) 2,1.12,5 ($44.505) zie boven Sunset Cove (US) (2011, R. v. Glidemaster) 2,1.13,8 ($26.872) Global Trustful (SE) (2013, M. v. Donato Hanover) 4,1.14,4 (SEK.212.400) Global Utopia (SE) (2014, R. v. Muscles Yankee) 5,1.13,8 (SEK.174.000) 3e moeder ALLY HALL (US) (1999, v. Garland Lobell) 2,1.12,8 ($384.595). Twee jaar, winnares Oakville Trot, International Stallion S., Bluegrass S. en afd. Trillium Series; tweede Champlain S. en afd. Trillium Series.

bruine merrie, 25- 02- 2018 Eigenaar: H. Buyl

47


16

LIBERA DW (NL) Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Adrian Chip (US) 2004 3,1.09,4 (SEK.10.203.131)

My Favorite Chip (US) 1998 3,1.13,1 ($35.670)

bruine merrie, 25- 05- 2018 Eigenaar: A.J. de Wit-Minneboo

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Spinning Reel (US)

Super Pleasure (US) Fishing Fan (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

El Paso Kash (US)

Nevele Diamond (US) Texas Starlette (US)

E D Kash (FR)

Speedy Crown (US) Eva Kash (CA)

LIBERA DW (NL) Aphrodite Boko (NL) 2007 2,1.17,4 (€ 8.375)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Pocono Boko (US) 1998 4,1.14,8 (SEK.188.505)

LIBERA DW voert grofweg 10 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300). Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.477.120) en Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550) als meest sprekende voorbeelden.

derde Lars “Tvåan” Nilssons Minneslopp DYLAN F BOKO (NL) (2010, R. v. Ken Warkentin) 6,1.15,0 (€ 19.500) 11 zeges CARECA F BOKO (NL) (2009, R. v. Daguet Rapide) 3,1.16,2 (€ 15.410). Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Duindigts Tweejarigen Stakes BAHAMA BOKO (NL) (2008, M. v. Daguet Rapide) 2,1.16,7 (€ 14.480). Twee jaar, winnares Productendraverij; tweede Jugend-Preis/ Trial; derde Joffer Prijs. Moeder van FORTUNE BOKO 3,1.12,1 (Dkk.494.860) Emma F Boko (DE) (2011, M. v. Crazed) 3,1.15,2 (€ 9.682). Drie jaar, tweede serie Arthur Knauer-Rennen, Breeders Crown Entlastung Aphrodite Boko (NL) (2007, M. v. Love You) 2,1.17,4 (€ 8.375), zie boven Gentile F Boko (DE) (2013, R. v. RC Royalty) 4,1.15,7 (Nok.63.689)

Foundation mare: Lady Shipley (U29), ook wel geduid als de Jenny Lind-stam. Bekende nazaten: Broadwell, Cash Crowe, Citation Lindy, Combattante, Commander Crowe, Defi D’Aunou, JL Cruze, Kash’s Cantab, Kash’s Caviar, Keepitinthefamily, Love You, Muscle Matters, No Sex Please, Sandy Bowl, Smooth Muscles, Susie’s Magic etc.

3e moeder E D KASH (US) (1986, v. Speedy Crown) 3,1.13,1 ($309.049). World Champion. Twee jaar, winnares serie Breeders Crown, afd. Historic-Acorn S. Drie jaar, winnares Lady Suffolk S., 2 afd. NYSS; tweede Hanover-Hempt S. Moeder van: EDDY CASH (US) (2001, R. v. El Paso Kash) 7,1.11,6 ($263.197) Kash Era (US) (1991, M. v. Uptown) 3,Q1.15,7 ($36.847). Moeder van: KASH ECHO 3,Q1.13,2 ($185.610) en ESTA KASH 3,1.13,5 ($124.930). Grootmoeder van SUSIE’S MAGIC 4,1.10,1 ($700.946), KASH N CREDIT 6,1.11,7 ($196.847) en JAYPORTCASHFORLIFE 3,1.13,2 ($106.125). Derde moeder van MAGIC MARKER 3,1.09,9 ($158.775) Edja Kash (US) (1995, M. v. El Paso Kash) 3,Q1.16,7 ($24.272). Grootmoeder van CREDIT PRESS 5,1.12,5 ($237.766) Kash Elite (US) (1992, M. v. Super Bowl) 3,Q1.14,3 ($19.438). Moeder van HOLYROOD 3,1.13,0 ($114.735). Grootmoeder van HOLY KADABRA 2,1.14,1 ($96.511) A Babe (US) (1997, M. v. Balanced Image) 3,1.14,5 ($8.276). Moeder van SMOOTH MUSCLES 4,1.10,3 ($597.847)

1e moeder Aphrodite Boko (NL) (2007, v. Love You) 2,1.17,4 (€ 8.375). Twee jaar, winnares Duindigt Tweejarigen Zomer Stakes, Wolvega’s Tweejarigen Stakes. Drie jaar, tweede Duindigt’s Driejarigen Merrie Stakes. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Ghilaine F Boko (DE) (2013, M. v. Prodigious) 5,1.14,8 (€ 10.765). 3 zeges Ida F Boko (DE) (2015, M. v. Muscles Yankee) 4,1.16,5 (€ 5.760). 9 starts: 6- 2- 0 Firenze F Boko (NL) (2012, H. v. Muscles Yankee) 3,1.15,7 (€ 4.900). 1 zege Hermes F Boko (DE) (2014, R. v. Muscles Yankee) 5,1.16,4 (€ 4.403). 1 zege Kynthia DW (NL) (2017, M. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2019 2e moeder Pocono Boko (US) (1998, v. El Paso Kash) 4,1.14,8 (SEK.188.505). 7 Zeges. Moeder van: HAIROS F BOKO (DE) (2014, R. v. Quick Wood) 5,1.13,0 (SEK.193.562). Vier jaar, derde Shootingstar-Cup. Ouder,

48


17

LAURA BALDWIN (NL) Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

bruine merrie, 29- 04- 2018 Eigenaar: A. Ebbinge

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Express Pride (US)

Nevele Pride (US) Expresson (US)

Tanja Woldberg (NL)

Star Performer (US) Kristiane Hanover (NL)

LAURA BALDWIN (NL) Dante Buitenzorg (NL) 1986 9,1.14,1 (€ 75.852)

we zig

Tanja de Bruin (NL) 2001 3,1.17,0 (€ 2.798)

Af

Heidi H (NL) 1990 5,1.19,1 (€ 2.505)

50

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Unie Loe (NL)

Felix (NL) Philadelphia (NL)


18

LOLA VICI (DE)

bruine merrie, 08- 04- 2018 Eigenaar: R. de Vries

Quadrophénio (FR) 1982 6,1.13,9 (€ 446.294)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Irlande du Nord (FR) 1996

Dékeel (FR)

Rex Grandchamp (FR) Keel (FR)

Halte à la Biche (FR)

Valiant P (FR) Sa Biche (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Querbella (FR)

Chambon P (FR) Divine II (FR)

Incredible Nevele (US)

Nevele Pride (US) Rodney’s Prize (US)

Oh Kentucky (US)

Arnie Almahurst (US) Kentucky Belle (US)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (US)

Patriot Victory (US)

Valley Victory (US) Pay Me Cash (US)

LOLA VICI (DE) Elmira River (NL) 2011 4,1.16,7 (€ 5.137)

Incredible Crafts (US) 1987 8,1.11,5 (€ 291.311)

Lampedusa Sas (IT) 2005 2,Q1.20,7

LOLA VICI voert ruim 30 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Scot (5 x 5), een type pedigree dat we bijv. ook terugvinden bij de Hall-broers (Andover, Angus en Conway). Molly Armstrong (of ook wel haar moeder, Skip) geldt op papier als stammoeder van deze familie, al kwam deze lijn pas tot leven met de geboorte van (vijfde moeder) Lady Ann Reed in 1955. Als koerspaard was ze al bijzonder, maar het is door haar prestaties in de fokkerij waardoor ze uit zou groeien tot een absolute legende. Ze geldt als eerste “moderne” Foundation Mare en de productie van haar nazaten is ongekend sterk. Deze tak is hierop bepaald geen uitzondering!

Zweijährigen. Drie jaar, winnaar serie Gran Premio Orsi Mangelli, Breeders Crown, Trophäe Der Dreijährigen, Groβer Herbst-Preis der Traber; tweede serie + finale Deutsches Traber-Derby, finale Gran Premio Orsi Mangelli. Vier jaar, winnaar Gran Premio Tino Triossi. Ouder, winnaar Breeders Crown. PIK BUBE AS (DE) (1998, H. v. Diamond Way) 7,1.12,3 (€ 319.386). 30 zeges. Drie jaar, winnaar Bernhard FrahmRennen I. Ouder, tweede Gran Premio Della Lotteriaconsolation; derde Gran Premio Basilio Matti Patricia As (DE) (1996, M. v. Diamond Way) 5,1.13,9 (DKK.306.301). Moeder van Outrunner 9,1.12,9 (SEK.544.750) Prima As (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 6,1.16,0 (NOK.144.124) Pia Victory (DE) (1997, M. v. Diamond Way) 4,1.17,6 (€ 3.886). Moeder van GOLDDIGGER 5,1.12,5 (SEK.717.104). Grootmoeder van EMMA DI QUATTRO 4,1.12,9 (€ 69.968) en HANKYPANKY FRANCES 6,1.12,4 (SEK.610.800)

Foundation mare: Molly Armstrong (U38), ook wel geduid als de Lady Ann Reed-stam. Bekende nazaten: Allison Hollow, Broadway Donna, Broadway Schooner, Cooler Schooner, Don’t Let’Em, Global Welcome, Light Kronos, Muscles Wiking BR, Peaceful Way, Russel November, SJ’s Caviar, Spider Blue Chip, Steinlager, Supergill, Toss Out, Winky’s Gill, Youana, Zacks Zoomer, etc. 1e moeder Elmira River (NL) (2011, v. Incredible Crafts) 4,1.16,7 (€ 5.137). Drie jaar, tweede Troost Sweepstakes. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Pommerant (DE) (2017, R. v. Brillantissime)- twee jaar in 2019 2e moeder Lampedusa Sas (IT) (2005, v. Diamond Way) 2,Q1.20,7. Moeder van o.m.: Elmira River (NL) (2011, M. v. Incredible Crafts) 4,1.16,7 (€ 5.137). Zie boven Goo River Flevo (NL) (2013, M. v. Triton Sund) 4,1.16,2 (€ 3.185) 3e moeder Patriot Victory (US) (1991, v. Valley Victory). Moeder van o.m.: PABLO AS (DE) (1999, H. v. Diamond Way) 8,1.11,0 (€ 652.079). Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Preis des Winterfavoriten, Mazda Gold Cup, Championat der

51

4e moeder Pay Me Cash (US) (1994, v. Super Bowl) 2,Q1.19,3. Moeder van o.m.: CASH’S GOAL (US) (1993, M. v. Armbro Goal) 4,1.11,7 ($226.328). Moeder van MUSCLE FOR HIRE 7,1.13,3 ($94.781). Grootmoeder van WILD NORDIC 11,1.13,6 ($128.835) PAY TRIBUTE (US) (1981, R. v. Noble Gesture) 5,1.12,1 ($196.290). World Champion PAID THE PRICE (US) (1989, R. v. Prakas) 10,1.12,8 ($134.735) PEDDLER YORKTOWNE (US) (1987, H. v. Prakas) 3,1.13,5 ($128.626) Penelope Yorktowne (US) (1988, M. v. Prakas). Moeder van GOOD LUCK PENNY 5,1.11,6 ($209.823) en THELONIOUS 3,1.11,8 ($133.034). Grootmoeder van TWISTED PRETZEL 7,1.11,5 ($432.458), PLATOON SEELSTER 4,1.11,5 ($359.094), IPO BLUE CHIP 3,1.11,5 ($221.576), PEGASUS BLUE CHIP 4,1.11,1 ($141.411), etc. Derde moeder van MUSCLES WIKING BR 4,1.11,2 (SEK.4.198.117)


19

LET’S GO BR (NL) Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 (€ 1.292.048)

Yeovani Boko (NL) 2005 4,1.13,6 (€ 93.290)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

bruine hengst, 02- 04- 2018 Eigenaar: G.J. Rentinck

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Gutsy Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Glee Hanover (US)

Brilliant H (DK)

Frosty Hanover (US) Onyx Senator (DK)

Hannah Baldwin (NL)

Banana Peel (US) Roelina W (NL)

LET’S GO BR (NL) Virginia Victory (NL) 2003 5,1.14,7 (€ 34.885)

Castleton Bass (US) 1994 2,1.12,2 (€ 121.706)

Meg Baldwin (NL) 1995 3,1.16,8 (€ 18.333)

LET’S GO BR is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Super Bowl (3 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en de meest recente Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.13.534.364) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

Ylona Victory (NL) (2005, M. v. Castleton Bass) 6,1.15,7 (€ 10.620). Ouder, winnares Duindigts Bronzen Stakes 3e moeder Hannah Baldwin (NL) (1990, v. Banana Peel) 3,1.25,2. Moeder van o.m.: Meg Baldwin (NL) (1995, M. v. Brilliant H) 3,1.16,8 (€ 18.333). Zie boven Trish Medraz (NL) 2001, M. v. Brilliant H) 4,1.17,8 (€ 4.930) Velma Medraz (NL) (2003, M. v. Castleton Bass) 3,1.15,5 (€ 4.930) Oliver B Baldwin (NL) (1997, R. v. Keller Lobell) 4,1.17,9 (€ 4.742) Nigel Baldwin (NL) (1996, R. v. Yankee Tornado) 3,1.17,7 (€ 4.005) Scarlet Medraz (NL) (2000, M. v. Brilliant H) 3,1.20,2 (€ 1.840)

Mère originelle: Albertine (E22), dit is de Nederlandse tak van Tourterelle, via Baroline. Bekende nazaten: Boy S, Delight Nobo, Edon Prince, El Hadie, Isabella Janssen, Nevada K, Quicksilver S, Salvador S, Tim Hanover, Troubadour S, etc. 1e moeder VIRGINIA VICTORY (NL) (2003, v. Castleton Bass) 5,1.14,7 (€ 34.885). Drie jaar, winnares Grote Unitrot-prijs, Breeders Crown. Vier jaar, tweede Fillies & Mares Spring Stakes, Kwartfinale Kampioenschap der Vierjarigen. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Fonne Pomponne (NL) (2012, M. v. Open The Sky) 6,1.15,3 (€ 16.325). 18 zeges Guy Pomponne (NL) (2013, R. v. Abano As) 5,1.14,7 (€ 13.650). Twee jaar, vijfde Productendraverij, Jonkerprijs Eivissa Pomponne (NL) (2011, M. v. Open The Sky) 4,1.14,6 (€ 4.543) Kiekeboe (NL) (2017, H. v. Yeovani Boko)- twee jaar in 2019

4e moeder Roelina W (NL) (1975, v. Polardachs). Elitemerrie. Volle- dan wel halfzus van de moeders van DELIGHT NOBO 7,1.15,0 (€ 95.026) en KAPER W 1.17,2 (€ 47.220). Moeder van o.m.: BOY S (NL) (1984, R. v. Heres) 7,1.15,7 (€ 71.060) CHAMPION’S (NL) (1985, H. v. Heres) 6,1.16,6 (€ 48.963) Emma Baldwin (NL) (1987, M. v. Rising Wind) 4,1.17,0 (€ 20.080) Wheely F (NL) (1980, M. v. Uriosis P) 1.18,6 (€ 14.702) Iona Baldwin (NL) (1991, M. v. Leonard Hanover) 5,1.18,0 (€ 10.936)

2e moeder Meg Baldwin (NL) (1995, v. Brilliant H) 3,1.16,8 (€ 18.333). Drie jaar, winnares Criterium der Driejarige Merries, Wolvega’s M Stakes; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden Noord. Moeder van o.m.: VIRGINIA VICTORY (NL) (2003, M. v. Castleton Bass) 5,1.14,7 (€ 34.885). Zie boven Bass Victory (NL) (2008, R. v. Castleton Bass) 3,1.15,3 (€ 14.960). Twee jaar, derde VP Winterster der Tweejarigen. Drie jaar, winnaar Troost Sweepstakes, Fokkers Trofee Troost

52


20

BLESSED DESIGN (DE) Verkoop met BTW

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Gingerly (US)

Sierra Kosmos (US) Gingin Hanover (US)

Heres (DE)

Bibijunge (DE) Bunzer Mädel (DE)

Toulouse d’Aster (NL)

Fairmont Hanover (US) Koleah d’Aster (NL)

BLESSED DESIGN (DE) Bonafide Bo Bo (NL) 2008 2,1.17,3 (€ 3.520)

Incredible Hulk (US) 2000 3,1.11,2 (€ 251.996)

Delaunay (NL) 1986 5,1.17,1 (€ 2.269)

BLESSED DESIGN is een halfzus van het toptalent Masters Design, die door een noodlottig ongeval slechts één keer heeft gekoerst. Blessed Design is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, waarbij echter wel is teruggefokt op de vier meest invloedrijke Amerikaanse hengsten van de afgelopen 50 jaar: Speedy Crown (4 x 5), Star’s Pride (5 x 5), Super Bowl (4 x 5) en Valley Victory (5 x 4). Niemand minder dan World Champion Walner, 3,1.08,6 ($567.652) is op een enigszins vergelijkbare manier gefokt.

bruine merrie, 26- 03- 2018 Eigenaar: J. Bokje

WINSOME BO BO (NL) (2004, R. v. Zerberus) 5,1.13,6 (€ 23.990). Twee jaar, winnaar Wolvega W Zomerstakes; vijfde Jonkerprijs, Productenselectie. Drie jaar, winnaar Driejarigen Hengsten en Ruins Sprint Stakes; derde Derby Selectie; vierde Fokkers Troost Trofee. Ouder, meervoudig winnaar in Duitsland en Zweden Prominento Bo Bo (NL) (1998, R. v. Invit Broline) 5,1.17,0 (€ 13.219). Twee jaar, tweede PSH Wolvega’s P Zomer Stakes; derde PSH Wolvega’s P Herfst Stakes; vierde Jonkerprijs. Drie jaar, derde Unitrot Troost-prijs Artnouveau Bo Bo (NL) (2007, M. v. Classic Response) 6,1.16,7 (NOK.62.118) Yoboko Bo Bo (NL) (2005, H. v. Revenue) 2,1.17,3 (€ 4.425). Twee jaar, winnaar Future Stakes (zijn enige start)

Foundation mare: Woburn Maid (U55)- dit is de “Nederlandse” tak via Calumet Aster. Bekende nazaten: Armbro Continental, Celeritas Medo, Exito Frisiana, Friction, Friendly Amigo, Goodtimes, Goosebump Hanover, Mikado, Perfect Spirit, System Performance, Topass Medo, Uviana di Robles, Welcome Jacky, Whatthehecklavec, etc.

3e moeder Toulouse d’Aster (NL) (1977, v. Fairmont Hanover) 1.21,6 (€ 4.583). Moeder van o.m.: Chagall (NL) (1985, R. v. Heres) 6,1.18,0 (€ 15.292) Holbein (NL) (1990, H. v. Abogado) 9,1.15,7 (€ 9.813) Delaunay (NL) (1986, M. v. Heres) 5,1.17,1 (€ 2.269) zie boven

1e moeder Bonafide Bo Bo (NL) (2008, v. Incredible Hulk) 2,1.17,3 (€ 3.520). Twee jaar, derde Victoria Park Kerstster der Tweejarigen. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Masters Design (DE) (2014, R. v. Marco di Jesolo) 2,1.17,4 (€ 2.000). Slechts 1 start als tweejarige, tweede in JugendPreis – Trial. Daarna overleden Boss Design (DE) (2016, R. v. Timoko) 3,Q1.18,9b

4e moeder KOLEAH D’ASTER (NL) (1969, v. Deter d’Aster) 1.21,8 (€ 19.081). Drie jaar, winnares Sweepstakes. Halfzus van Elitemerrie Hanneke d’Aster 1.21,3 (€ 12.588), de moeder van VIROLI DI ROBLES 1.17,3 (€ 45.825) en UVIANA DI ROBLES 1.18,6 (€ 33.344) en grootmoeder van EXITO FRISIANA 4,1.14,9 (€ 83.060) en WHITE HONEY 1.16,6 (€ 71.513). Moeder van o.m.: WATTEAU D’ASTER (NL) (1980. R. v. The Black Douglas) 1.15,4 (€ 37.664) ANNEMIEK D’ASTER (NL) (1983, M. v. Heres) 7,1.17,3 (€ 23.324)

2e moeder Delaunay (NL) (1986, v. Heres) 5,1.17,1 (€ 2.269). Moeder van o.m.: RALLYSON BO BO (NL) (1999, H. v. Allison Hollow) 3,1.15,9 (€ 24.735). Twee jaar, winnaar Wolvega R Zomer Stakes; tweede Jonkerprijs, Duindigts R Zomer Stakes. Drie jaar, tweede serie A.E.V. Stakes; vierde Fokkers Trofee; vijfde Sweepstakes, Grote Unitrot Prijs. Vier jaar, tweede Vierjarigen Stakes (kwartfinale); vierde Kampioenschap der Vierjarigen

53


45 1973 - 2018

Uw vertrouwde adres voor:

* Op maat gemaakte tuigen en tuigage * Snelle en vakkundige repara�es * Speciale reclamedekens met bedrukking * Naamplaatjes, frontriem, padjes, petjes, etc. Kom langs en ervaar hoe betaalbaar kwaliteit kan zijn

WWW.ZADELMAKERIJ-BOSCH.NL Dealer van o.a:

SADDLE PROFESSIONAL


21

LAPDANCE BOKO (NL)

bruine hengst, 06- 04- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

B Cor Tamgo (CA) 1992 4,1.12,5 ($24.567)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

A Go Go Lauxmont (US)

Balanced Image (US) Lauxmont Au Fait (US)

B Cor Tamara (CA)

Dream of Glory (US) Wood U (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Margit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Matina Hanover (US)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Hot Lavec (SE)

Mr Lavec (SE) Lizzie Lee Brook (US)

LAPDANCE BOKO (NL) U.Dance Lavec (SE) 2012 3,1.17,1 (SEK.13.300)

Enjoy Lavec (SE) 1996 3,1.09,6 ($ 933.956)

Mazurka Lavec (SE) 2004

LAPDANCE BOKO is volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (5 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.357.402), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Grootvader Enjoy Lavec is als broodmare sire van de buitencategorie, met kleinkinderen als Father Patrick, 3,1.08,6 ($ 2.558.133), Uncle Peter, 4,1.08,7 ($ 1.290.660) en de thans actuele Green Manalishi, 2,1.09,7 ($ 510.557).

TANGO LAVEC (SE) (2011, R. v. Enjoy Lavec) 4,1.12,3 (SEK.329.750). Vier jaar, Winnaar serie Klass II Raven Lavec (SE) (2009, M. v. Flirtin Man) 4,1.14,8 (SEK.145.604) Valsa Lavec (SE) (2013, M. v. Enjoy Lavec) 4,1.15,2 (SEK.126.200) 3e moeder HOT LAVEC (SE) (1999, v. Mr Lavec) 2,1.14,8 (SEK.263.847). Twee jaar, tweede in serie ONSS. Moeder van o.m.: RAPTOR LAVEC (SE) (2005, R. v. Enjoy Lavec) 7,1.12,8 (SEK.552.450) Rimini Lavec (SE) (2009, M. v. Ken Warkentin) 5,1.14,5 (NOK.191.046) Smirnov Lavec (SE) (2010, H. v. Enjoy Lavec) 5,1.15,3 (NOK.79.491)

Foundation mare: Captain Roberts mare (U45), ook wel geduid als de Lady Dunn-stam. Bekende nazaten: Balanced Image, Designed To Be, Eelis, Emmylou Who, Emoticon Hanover, Greenshoe, Idole di Poggio, Jontte Boy, Like A Prayer, Meadow Roland, Nene Degli Ulivi, Noa Savoy, Opera November, Surprise Lord, Volocity de Vie, etc.

4e moeder LIZZIE LEE BROOK (US) (1985, v. Joie de Vie) 3,1.13,3 (SEK.2.306.740). World Champion. Twee jaar, winnares 2 afd. & finale New Jersey Sires S. op Freehold, finale New Jersey Fair S. 3 jaar, winnares serie & finale Charles I. Smith Mem., 2 afd. & finale New Jersey Sires S. op Meadowlands, serie Yonkers T. 4 jaar, winnares StoSprintern, K.G. Bertmarks Minneslopp (WR: 1.14,1b/2.140 m.), etc. Moeder van o.m.: CAPTAIN PRIMEAU (US) (2004, R. v. Enjoy Lavec) 6,1.10,3 ($ 397.347) BRIND’AMOUR (US) (2003, R. v. Enjoy Lavec) 3,1.14,6 ($ 50.804) DIXIE LAVEC (SE) (1995, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (SEK.325.000). Moeder van CADDIE GALLANT 5,1.12,2 (SEK.976.000)

1e moeder U.Dance Lavec (SE) (2012, v. Enjoy Lavec) 3,1.17,1 (SEK.13.300). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Jelena Boko (SE) (2016, M. v. Broadway Hall) 3,Q1.21,8 Kroatia Boko (SE) (2017, M. v. Broadway Hall)- twee jaar in 2019 2e moeder Mazurka Lavec (SE) (2004, v. Viking Kronos). Moeder van o.m.: EELIS (SE) (2014, R. v. Enjoy Lavec) 5,1.12,0 (SEK.1.580.300). Drie jaar, winnaar serie Klass II (2 x); tweede finale Klass II. Ouder, Winnaar Harper Hanovers lopp, serie Bronsdivisionen POPCORN LAVEC (SE) (2007, M. v. Enjoy Lavec) 4,1.13,2 (SEK.1.268.550). Drie jaar, winnares Sommarfavoriten Ston; tweede serie Svenskt Trav-Oaks, halve finale Breeders Crown; derde E3 Final Stoklass; vierde Svenskt Trav-Oaks. Vier jaar, winnares serie Derbystoet, serie Drottning Silvias Pokal; derde finale Drottning Silvias Pokal; vierde finale Derbystoet

55


22

OZA VRIJTHOUT (BE)

bruine merrie, 24- 04- 2018 Eigenaar: H. Buyl

Verkoop met BTW

Imoko (FR) 1996 5,1.14,6 (€ 131.899)

Timoko (FR) 2007 10,1.09,0 (€ 5.006.731)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Sépia (FR)

Jiosco (FR) Jolie Perle (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Nesmile (FR)

Capior (FR) Amours du Mesnil (FR)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Desdemona Hanover (US)

Super Bowl (US) Descent (US)

OZA VRIJTHOUT (BE) Penny Jet (SE) 2003 5,1.16,9 (€ 1.405)

Defi d’Aunou (FR) 1991 7,1.10,9 (€ 2.392.673)

Valley Lane (DE) 1998

OZA VRIJTHOUT voert ruim 40 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

Drie jaar, winnaar Ulf Thoresens Minneløp, Prix Léopold Verroken; tweede Derby Italiano del Trotto, Gran Premio Tito Giovanardi; vierde Gran Premio Orsi Mangelli. Vier jaar, derde Gran Premio Nello Bellei. Ouder, winnaar serie & finale Bjerke Cup, serie Sweden Cup; tweede European Championship for 5 years old 2015, Anders Jahres Pokalløp, Kjell P Dahlströms Minne; derde Ulf Thoresen Grand International, H.K.H. Prins Daniels lopp, Prix du Luxembourg, Prix de Brest Paolo de Lucia (IT) (2009, R. v. Prodigious) 9,1.13,7 (SEK.393.646) Lili (IT) (2005, M. v. Coktail Jet) 4,1.13,2 (€ 23.546). Moeder van UFO ROBOT HP 5,1.11,6 (€ 85.008)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Ranch Kelly, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc.

3e moeder DESDEMONA HANOVER (US) (1981, v. Super Bowl) 3,1.13,0 ($377.618). Twee jaar, winnares serie Merrie Annabelle T., Batavia Filly S., Hanover Filly S., Hanover-Hempt S., Final Lexington Filly S., serie Bluegrass S., Breeders Filly S.; tweede in Final Merrie Annabelle T., serie Lexington Filly S. Drie jaar, winnares afd. Pennsylvania Sires S. (2), Currier & Ives Filly S.; tweede in Arden Downs S., heat Lexington Filly S., heat Hambletonian Oaks, etc. Volle zus van DAVIDIA HANOVER 4,1.12,1 ($1.108.252), DITKA HANOVER 3,1.13,0 ($585.388) en DEMILO HANOVER 3,1.11,2 ($395.042) en volle dan wel halfzus van de moeders van MARIANS MAN 4,1.12,5 ($468.060), MR TASTY 4,1.10,5 ($466.753), DAVID SISU 5,1.10,3 (SEK.3.057.338), etc. en van de grootmoeders van VICTOR’S VICKY 7,1.11,5 ($712.342), KLM EXPRESS 8,1.11,3 ($691.743), THE BUDSTER 7,1.10,8 ($617.103), WINSUM RANGER 6,1.12,3 ($534.679), LINDY FIVE HUNDRED 8,1.11,4 ($360.745), etc. Moeder van o.m.: ROYAL VALENTINO (US) (1992, H. v. Royal Prestige) 3,1.13,5 ($81.329) Royal Pizzaz (US) (1991, M. v. Royal Prestige). Moeder van NORTHERN ENSIGN 3,1.11,0 ($323.973), NORTHERN FLASH 4,1.12,7 ($166.223) en NORTHERN JEWEL 3,1.13,7 ($137.791). Grootmoeder van ROSELLA ROSS 4,1.10,7 (€ 394.166) en NANA` ROSS 7,1.11,8 (€ 122.944)

1e moeder Penny Jet (SE) (2003, v. Defi d’Aunou) 5,1.16,9 (€ 1.405). 4 zeges. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: INLOVE VRIJTHOUT (BE) (2012, R. v. Love You) 5,1.13,1 (€ 39.599). 11 zeges. Twee jaar, winnaar Fokkerij Trofee der 2-jarigen; derde Trophée des 2 Ans, Trophée de L’Elevage des 2 Ans; vierde GP des Espoirs. Drie jaar, winnaar GP Paul Hayen Classic, Trophée des 3 Ans (2); tweede Darby 3 Ans, Fokkerij Trofee der 3-jarigen; derde Trofee der Driejarigen, Grand Criterium des 3 Ans. Vier jaar, tweede Fokkerij Trofee der 4-jarigen; derde GP Paul Hayen Classic, Trophée des 4 Ans, Darby 4 Ans. Ouder, winnaar Trophée des 5 Ans JAMES VRIJTHOUT (BE) (2013, H. v. So Lovely Girl) 6,1.14,2 (€ 22.649). 11 zeges. Drie jaar, winnaar Darby 3 Ans. Vier jaar, tweede Darby 4 Ans Go Love Vrijthout (BE) (2010, M. v. Love You) 4,1.16,4 (€ 7.333). 4 zeges L’Unique Vrijthout (BE) (2015, H. v. Love You) 4,1.18,2 (€ 240) Nightmare Vrijthout (BE) (2017, M. v. Love You)- twee jaar in 2019 2e moeder Valley Lane (DE) (1998, v. Lindy Lane). Moeder van o.m.: ROD STEWART (IT) (2010, H. v. Love You) 5,1.10,1 (€ 511.224).

56


23

IVANHOE RENKA (FR)

voshengst, 04- 03- 2018 Eigenaar: R.C.M. Knipscheer

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Let’s Go Along (FR) 1999 5,1.11,8 (€ 261.980)

Go Along (FR) 1994 4,1.16,7 (€ 34.652)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Cemona Josselyn (FR)

Kimberland (FR) Remouna (FR)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Ferraine d’Occagnes (FR)

Workaholic (US) Ode de Retz (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Héloïse Clairchamp (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Agrippa Mesloise (FR)

IVANHOE RENKA (FR) Vi Vaea des Obeaux (FR) 2009 3,1.15,3 (€ 55.790)

Password (FR) 2003 3,1.14,3 (€ 189.810)

Quinie Bourbon (FR) 2004 4,1.19,4 (€ 7.580)

IVANHOE RENKA voert 52 % Amerikaans bloed en hij is ingeteeld op Coktail Jet (2 x 4), een- zeker naar Franse maatstaven, hypermoderne manier van fokken. Deze nog niet vaak gebezigde manier van fokken resulteerde al in een topper als Best of Jets, 5,1.10,6 (€ 707.660) en jonge jaargangcracks als Ciperla Mag, 4,1.12,7 (€ 295.700) en Extra Light, 5,1.11,8 (€ 233.580). Ivanhoe voert tevens de x-factor van Nesmile (4 x 6) en die manier van fokken is extreem succesvol, met proefstukken als Royal Dream, 6,1.10,7 (€ 1.573.310), Uza Josselyn, 7,1.09,0 (€ 1.099.880), Aladin d’Ecajeul, 5,1.09,8 (€ 998.640), etc.

Soleil de la Rance (FR) (2006, H. v. Fleuron Perrine) 4,1.16,3 (€ 24.370) Power Bourbon (FR) (2003, R. v. In Love With You) 4,1.19,3 (€ 10.920) 4e moeder AGRIPPA MESLOISE (FR) (1988, v. Passionant) 4,1.16,8 (€ 109.382). Semi-classique. Vier jaar, winnares Prix de Tonnac-Villeneuve. Moeder van o.m.: PHILOTENOR (FR) (2003, H. v. Ténor de Baune) 3,1.14,4 (€ 202.020). Classique étalon. Drie jaar, winnaar Prix d’Essai, Saint-Léger des Trotteurs KSAR CLAIRCHAMP (FR) (1998, R. v. Dahir de Prélong) 10,1.13,6 (€ 130.875) Namira (FR) (2001, M. v. Ténor de Baune) 4,1.15,7 (€ 54.820) Lutine (FR) (1999, M. v. Ténor de Baune). Moeder van AVATAR DU VALO 6,1.14,3 (€ 126.140)

Mère originelle: L’Eclatant (E112). Bekende nazaten: Agrippa Mesloise, Belle Argence, Bomba, Hernani III, Ker Seddouk, Nady Royale, Odin de la Vente, Ozio Royal, Passionant, Philoténor, Pluvier III, Viking’s Way, etc.

5e moeder Néphèle (FR) (1979, v. Bellouet) 6,1.18,6 (€ 53.769). Moeder van o.m.: ODIN MESLOIS (FR) (2002, R. v. Flash Meslois) 8,1.15,1 (€ 129.420) AGRIPPA MESLOISE (FR) (1988, M. v. Passionant) 4,1.16,8 (€ 109.382). Zie boven Gédéon Meslois (FR) (1994, R. v. Speed Clayettois) 4,1.16,6 (€ 52.953) Jessie Mesloise (FR) (1997, M. v. Passionant) 4,1.16,8 (€ 11.761). Moeder van AGRIPPA MESLOISE 6,1.13,1 (€ 240.840)

1e moeder Vi Vaea des Obeaux (FR) (2009, v. Password) 3,1.15,3 (€ 55.790). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Heloise Renka (FR) (2017, M. v. Akim du Cap Vert)- twee jaar in 2019 2e moeder Quinie Bourbon (FR) (2004, v. Love You) 4,1.19,4 (€ 7.580). Moeder van o.m.: Vi Vaea des Obeaux (FR) (2009, M. v. Password) 3,1.15,3 (€ 55.790). Zie boven Cash des Obeaux (FR) (2012, R. v. Ready Cash) 4,1.17,6 (€ 24.840) 3e moeder Héloïse Clairchamp (FR) (1995, v. Buvetier d’Aunou) 4,1.16,3 (€ 40.915). Moeder van o.m.: Romy de la Rance (FR) (2005, M. v. Kaisy Dream) 3,1.15,8 (€ 45.750). Twee jaar, vijfde Prix Une de Mai. Drie jaar, vijfde Prix Gélinotte Vallée de la Rance (FR) (2009, M. v. Kérido du Donjon) 3,1.15,6 (€ 34.200)

6e moeder Folle Sissi (FR) (1971, M. v. Quito). Moeder van o.m.: ODIN DE LA VENTE (FR) (1980, H. v. Beau Ludois L) 5,1.17,8 (€ 288.281). Classique étalon Sissi de la Vente (FR) (1984, M. v. Florestan) 3,1.23,4 (€ 3.430). Grootmoeder van ELEANOR RIGBY 5,1.12,2 (SEK.778.650). Derde moeder van MR PELLEGRINO 9,1.11,1 (SEK.1.256.795)

57


24

LOVELY DREAM (NL) Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Hollys Margeo (US)

Blaze Hanover (US) Clever Diller (US)

LOVELY DREAM (NL) Armbro Volcano (CA) 1998 3,1.13,6 ($179.653)

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Hula Lobell (US) 1979 3,T1.15,4 ($52.565)

LOVELY DREAM is 100 % Amerikaans gefokt middels lijnteelt op de giganten Speedy Crown (4 x 4) en Super Bowl (5 x 3); een wereldwijd succesrecept. Zo zijn internationale cracks als Maharajah, 6,1.10,3 (SEK.23.534.423), Define The World, 6,1.09,5 ($1.654.115) en Nahar, 8,1:09,7 (SEK.13.268.689) op dezelfde manier gefokt. De kruising SJ’s Caviar x Garland Lobell resulteerde o.m. in Hambletonian Oaks-winnares Bold And Fresh, 5,1.10,2 (Nok.4.534.702).

bruine merrie, 10- 06- 2018 Eigenaar: L. A. Schreuder

(SEK.3.799.470) en MACHO GAMS 5,1.13,0 (€ 401.410) en van de vierde moeder van ADRIAN CHIP 3,1.09,4 (SEK.10.203.131), YES MICKEY 3,1.09,2 ($622.128), etc. Moeder van o.m.: WAIKIKI BEACH (US) (1984, H. v. Speedy Somolli) 3,1.11,3 ($344.004) ARMBRO NIKE (CA) (1992, M. v. Valley Victory) 3,1.13,2 ($180.191) ARMBRO LIMBO (CA) (1990, M. v. Speedy Crown) 2,1.13,8 ($176.938). Moeder van LIMBO GLIDE 2,1.11,7 ($276.907) en SOUTHWIND LUSTRE 4,1.10,8 ($131.465). Grootmoeder van SOUTHWIND VERNON 6,1.11,9 (€ 389.151). Derde moeder van LIBECCIO GRIF 6,1.10,7 (€ 764.231) en ULTIMALUNA GRIF 6,1.11,6 (€ 117.992) GIANT VOLCANO (US) (1991, H. v. Speedy Crown) 4,1.13,3 (Nok.1.188.938) ARMBRO ORBITAL (CA) (1993, M. v. Speedy Crown) 3,1.14,7 ($149.769). Moeder van MYSTICAL ESCAPADE 4,1.12,5 ($168.167) en ARMBRO AFICIONADO 6,1.12,3 ($110.551). Grootmoeder van JUSTASMALLTOWNGIRL 8,1.11,2 ($360.605), NEW ZION 5,1.11,6 ($178.453), MARY TODD 7,1.13,0 ($156.902), ROVANIEMI 3,1.13,5 ($108.226), BLAMEITONTHEWHISKY 3,1.11,7 ($103.605), PISTOLS ASPIRATION 7,1.12,7 ($101.646), etc. ARMBRO WAIKIKI (CA) (1999, M. v. Garland Lobell) 3,Q1.13,8 ($100.446). Moeder van ALLY-GAL RIDGE 3,1.11,2 ($216.128) ARMBRO POMPEI (CA) (1994, H. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 (€ 88.685) Armbro Kanaka (CA) (1989, M. v. Speedy Crown) 3,1.14,6 ($9.173). Moeder van ANGELO KOSMOS 6,1.11,1 ($222.452) en AMOUR KOSMOS 3,1.13,0 ($118.589). Grootmoeder van WIZARD OF OSNEY 5,1.11,5 ($114.234) Speed Dance (US) (1986, M. v. Speedy Somolli) 4,T1.16,4 ($391). Moeder van IMAGE OF SPEED 3,1.12,3 ($258.196), LEGIER MB 6,1.12,6 (€ 124.321) en SONG DANCE 3,Q1.14,8 ($105.782) Armbro Jilly (CA) (1988, M. v. Speedy Crown) 2,Q1.17,7 ($240). Moeder van CARTIER DI JESOLO 6,1.13,5 (€ 227.444), PABLO DI JESOLO 4,1.10,6 (€ 224.482), GENNY DI JESOLO 3,1.11,6 (€ 211.932), ELITE DI JESOLO 6,1.13,1 (€ 182.288) en VICTORY IS MINE 3,1.11,8 ($174.030) Armbro Bahrein (CA) (2001, M. v. King Conch). Moeder van FOX VALLEY QATAR 3,1.12,1 ($136.335)

Foundation mare: Sally Ann Shuter (U35). Bekende nazaten: Adrian Chip, Ally Hall, Amigo Hall, Fairbank GI, Genny Di Jesolo, Global Midnight, Great Challenger, Hoot Speed, Libeccio Grif, Macho Gams, Pastore Bob, Sholty Boko, Southwind Vernon, Victory Is Mine, Waikiki Beach, Yes Mickey, etc. 1e moeder ARMBRO VOLCANO (CA) (1998, v. Garland Lobell) 3,1.13,6 ($179.653). 4 zeges. Twee jaar, winnares afd. New York Sire S. (2); tweede in finale New York Sire S.; derde in afd. New York Sire S. Drie jaar, winnares afd. New York Sire S. (2); tweede in Flamboro Breeders S.; derde in finale New York Sire S. Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: ARMBRO DOMINO (CA) (2003, M. v. Self Possessed) 3,1.11,7 ($246.004). Drie jaar, winnares 2 afd. Celia’s Counsel Series; tweede in serie en finale Elegantimage S., Casual Breeze S. Moeder van SEVIYORUM 3,1.10,3 ($501.372) Orizaba (US) (2007, M. v. Yankee Glide) 3,1.10,8 (SEK.331.895). drie jaar, winnares Lexington LC (2); tweede in Tompkins S., Lexington LC en een Open T.; derde in Lexington LC Quemadas (SE) (2009, M. v. Muscles Yankee) 3,1.14,4 (SEK.305.800). Drie jaar, derde in finale E3 Noisy Nelly (US) (2006, M. v. Muscles Yankee) 3,1.12,8 ($33.441). Twee jaar, winnares Arden Downs S. Seismic (SE) (2011, R. v. From Above) 5,1.16,4 (SEK.46.600) 2e moeder HULA LOBELL (US) (1979, v. Super Bowl) 3,T1.15,4 ($52.565). Twee jaar, winnares Tompkins Mem., Battle Of Saratoga. Halfzus van HARMONY LOBELL 3,1.14,0 ($222.814) en HELOISE LOBELL 2,1.15,6 ($125.658) en van de grootmoeder van PASTORE BOB 5,1.09,6 (SEK.3.641.776) en MIGUEL WF 9,1.11,0 (€ 374.191) en van de derde moeders van GLOBAL MIDNIGHT 5,1.09,9

58


25

LIONEL SCOTT (SE)

bruine hengst, 12- 04- 2018 Eigenaar: W. Schotte

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Tucson (FR) 2007 4,1.12,6 (€ 453.613)

Iolanthe (FR) 1996 5,1.15,0 (€ 107.477)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Questane (FR)

Florestan (FR) Jaroussia (FR)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Armbro Flight (US)

Star’s Pride (US) Helicopter (US)

Arnie Almahurst (US)

Speedy Scot (US) Ambitious Blaze (US)

Spring Dash (US)

Lindy’s Pride (US) Spring Bonus (US)

LIONEL SCOTT (SE) Amazing Rose (SE) 1997 4,1.15,8 (SEK.60.500)

Armbro Goal (US) 1985 3,1.11,2 ($ 1.442.022)

Grassy Knoll (US) 1983 3,1.14,8 ($ 103.158)

LIONEL SCOTT voert ruim 20 % Frans bloed en hij is linebred op Speedy Crown (5 x 3). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807). Armbro Goal is nog altijd zeer actueel in de hoedanigheid van broodmare sire, denkt u maar aan de niet zo lang geleden ontvoerde Italiaanse vedette Unicka, 3,1.11,5 (€ 560.408). En eerder o.m.: Mack Grace SM, 7,1.10,8 (€ 1.944.440), Credit Winner, 3,1.10,6 ($1.495.295), From Above, 5,1.10,1 (SEK.8.344.320), e.v.a.

2e moeder GRASSY KNOLL (US) (1983 v. Arnie Almahurst) 3,1.14,8 ($103.158). Twee jaar, winnares finale Ohio State Fair S., afd. Ohio Sires S.; tweede finale Ohio Sires S., heat Ohio Filly Classics; derde serie Ohio State Fair S., afd. Ohio Sires S. Drie jaar, winnares Ohio State Fair S., afd. Ohio Sires S.; tweede afd. Ohio Sires S.; derde afd. Ohio Sires S. Moeder van o.m.: Mr Rose (SE) (1996, R. v. Pierre Pershing) 7,1.15,2 (SEK.256.550) Spring Rose (SE) (1998, M. v. Pierre Pershing) 7,1.13,5 (SEK.229.800). Moeder van FINISH BRANDON 5,1.11,6 (SEK.564.300) Jackpot Rozz (SE) (1989, R. v. Baltic Speed) 5,1.16,8 (SEK.123.755) New York Rozz (SE) (1993, R. v. Carlisle) 5,1.17,9 (SEK.62.768) Amazing Rose (SE) (1997, M. v. Armbro Goal) 3, 1.15,8 (SEK.60.500). zie boven

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Darling Mearas, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Oasis Bi, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse,Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Amazing Rose (SE)(1997 v. Armbro Goal) 3, 1.15,8 (SEK.60.500). Moeder van 10 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: CANDY MANN SCOTT (NL) (2009, H. v. Flirtin Man) 3, 1.14,8 (€ 29.885). Drie jaar, winnaar Derby Selectie; tweede 2 Companions Sale Grand Prix, Breeders Crown; derde, Sweepstakes, Fokkers Trofee. Dynamite Scott (NL) (2010, H. v. Love You) 5,1.15,2 (€ 10.940). 6 zeges Amazing Love (NL) (2007, R. v. Love You) 6,1.16,3 (€ 9.750). 3 zeges Ziggy Boko (NL) (2006, M. v. Everest Ås) 7,1.17,2 (€ 4.165) Eloise Scott (NL) (2011, M. v. Orlando Vici) 3,1.15,6 (€ 3.205) Grace Scott (NL) (2013, M. v. Flirtin Man) 3, Q1.16,8 (€ 1.950) Velten Vancouver (SE) (2017, H. v. Russel November)- twee jaar in 2019

3e moeder SPRING DASH (US) (1978 v. Lindy‘s Pride) 3, 1.14,8 ($339.457). Twee jaar, winnares Acorn S. Drie jaar, winnares Hambletonian Oaks, Coaching Club Trotting Oaks, Lady Suffolk T. Moeder van o.m.: GRASSY KNOLL (US) (1983, M. v. Arnie Almahurst) 3,1.14,8 ($103.158). zie boven Altar Bound (US) (1993, M. v. Supergill) 2,1.16,3 ($4.696). Moeder van SORBET 7,1.10,2 (SEK.5.551.526). Grootmoeder van NOBLE KNIGHT 3,1.11,0 (SEK.2.062.255) en KEEPIN THE CHIPS 3,1.10,6 ($ 221.059)- World Champion Cyclist (US) (1984, M. v. Speedy Scot). Moeder van TWELVE SPEED 3,1.12,7 ($236.111) Royal Respect (US) (1988, M. v. Royal Prestige). Moeder van ROYAL 4,1.11,8 (SEK.1.291.821)

59


Steenspecialisten sinds 1971 Van Dijk & Kuipers is een intermediair op het gebied van de openbare ruimte en specialist in straatbaksteen, natuursteen, beton-bestratingsproducten en lijnafwatering. Wij zijn uw partner met onafhankelijk advies bij de inrichting van de buitenruimte. Seerob 13, 9051 VA Stiens www.vandijkenkuipers.nl Tel: (058) 257 04 32


26

LEE BEUCKENSWIJK (NL) Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Quick Wood (FR) 2004 5,1.13,0 (€ 334.420)

Dira (FR) 1991 4,1.14,5 (€ 346.212)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Minou du Donjon (FR)

Quioco (FR) Géribia (FR)

Thalie (FR)

Ersin (FR) Hyacinthe (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Corte (FR)

Lurabo (FR) La Ville Au Clerc (FR)

Volo Prise (NL)

Brogan (US) Kristalprise (FR)

Tuke Janet (NL)

Germano (IT) Krone Bert S (NL)

LEE BEUCKENSWIJK (NL) Cunera Beuckenswyk (DE) 2009 3,1.17,5 (€ 1.500)

Look de Star (FR) 1999 5,1.12,7 (€ 224.277)

Mayrita Cunera (DE) 1994 3,1.19,5 (€ 1.893)

LEE BEUCKENSWIJK is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij is ingeteeld op Coktail Jet (3 x 3), een- zeker naar Franse maatstaven, hypermoderne manier van fokken. Deze nog niet vaak gebezigde manier van fokken resulteerde al in een topper als Best of Jets, 5,1.10,6 (€ 707.660) en jonge jaargangcracks als Ciperla Mag, 4,1.12,7 (€ 295.700) en Extra Light, 5,1.11,8 (€ 233.580).

donkerbruine hengst, 08- 04- 2018 Eigenaar: K. Schilstra

Giga Beuckenswijk (DE) (2013, R. v. Uriah Boko) 4,1.17,2 (€ 3.080) 3e moeder Tuke Janet (NL) (1977, v. Germano) 5,1.20,6 (€ 13.795). Moeder van o.m.: CALISTA CUNERA (NL) (1985, M. v. Heres) 6,1.16,8 (€ 45.604). Grootmoeder van VRIEND VRYENESSE 5,1.13,8 (€ 36.000) KALLISTOS CUNERA (DE) (1993, H. v. Volo Prise) 2,1.15,2 (€ 40.521). Snelste Duitse 2-jarige 1995 Dyenni Cunera (NL) (1986, M. v. Express Pride) 3,1.17,4 (€ 21.123). Moeder van NICK THE BANANAS 4,1.15,6 (€ 32.525) Easy Postille (NL) (1987, M. v. Mucho Pride) 5,1.17,8 (€ 13.364). Moeder van OFFSPRING NEVELE 3,1.15,9 (€ 77.193). Grootmoeder van YOLLY TOLLI T 6,1.12,9 (SEK.683.330)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Hingis Transs R, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder Cunera Beuckenswyk (DE) (2009, v. Look de Star) 3,1.17,5 (€ 1.500). 1 zege. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Joekel Twiko (NL) (2016, R. v. Broadway Fortuna) 3,Q1.20,1

4e moeder Krone Bert S (NL) (1969, v. Polardachs). Moeder van o.m.: Wimke (NL) (1980, M. v. Klaus) 1.16,6 (€ 18.178). Moeder van KOSMOS GROENHOF 3,1.15,6 (€ 43.946). Derde moeder van DUKE OF GREENWOOD 6,1.11,1 (€ 453.588) Bright Speed (NL) (1984, H. v. Snow Speed) 1.17,7 (€ 15.950) Ridder Bert (NL) (1975, R. v. Fontanes) 1.21,1 (€ 15.429) Tuke Janet (NL) (1977, M. v. Germano) 5,1.20,6 (€ 13.795), zie boven

2e moeder Mayrita Cunera (DE) (1994, v. Volo Prise) 3,1.19,5 (€ 1.893). 1 zege. Moeder van o.m.: URBAN BEUCKENSWYK (DE) (2002, H. v. Bosphorus) 7,1.12,9 (€ 65.300). 21 zeges. Drie jaar, vierde Grote Unitrot Prijs. Ouder, winnaar Großer Preis der Dietz-Fruchtsäfte (Deutsche Amateur-Meisterschaft 2007); derde BildPokal, Deutsche Amateur-Meisterschaft 2008, BundesChampionat der Amateure; vierde Prix Ella Yamira Beuckenswyk (DE) (2005, M. v. Freiherr As) 4,1.16,1 (€ 16.211). Drie jaar, tweede serie Arthur Knauer-Rennen; vierde Grote Unitrot Prijs Vonda Beuckenswijk (DE) (2003, M. v. Pink Diamond) 3,1.16,1 (€ 11.198) Warita Beuckenswijk (DE) (2004, M. v. Cantare) 6,1.17,7 (€ 3.830). Moeder van HERES BEUCKENSWIJK 4,1.14,2 (€ 35.273)

61


27

IMPEREUR (FR)

bruine hengst, 06- 04- 2018 Eigenaar: A.J. Mollema

Verkoop met BTW

Quido du Goutier (FR) 2004 3,1.12,3 (€ 640.120)

Vramdao (FR) 2009 7,1.13,3 (€ 263.360)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Idole de Tugeras (FR)

Coktail Jet (FR) Uka des Champs (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Alexane (FR)

Istraëki (FR) Silabelle (FR)

Defi d’Aunou (FR)

Armbro Goal (US) Nesmile (FR)

Cuenta (FR)

Ovni d’Avignère (FR) Leronique (FR)

IMPEREUR (FR) Topaze Littoral (FR) 2007 7,1.14,3 (€ 65.646)

Kid Blue (FR) 1998 4,1.14,3 (€ 166.478)

La Cuenta (FR) 1999 3,1.20,7 (€ 5.670)

IMPEREUR voert een fikse scheut Amerikaans bloed (35%) en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

Urfée Julry (FR) (2008, M. v. Joe L’Amoroso) 3,1.17,2 (€ 31.190). 2 zeges Né d’un Rêve (FR) (2001, H. v. Dream With Me) 4,1.20,3 (€ 11.930). 1 zege La Cuenta (FR) (1999, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.20,7 (€ 5.670), zie boven 4e moeder Leronique (FR) (1977, v. Fils Jacques) 4,1.23,4 (€ 7.958). 3 zeges. Moeder van o.a.: CUENTA (FR) (1990, M. v. Ovni d’Avignère) 6,1.15,4 (€ 53.693), zie boven Jéronico (FR) (1997, R. v. Djim du Hautvent) 3,Q1.20,9 (€ 5.412). 1 zege

Mère originelle: Quermitza (E806). Bekende nazaten: Crossman, Ebbon, Foris du Comtal,Glaxo du Comtal, Hyde Park, Superman, Sweety Des Bois, e.v.a. 1e moeder TOPAZE LITTORAL (FR) (2007, v. Kid Blue) 7,1.14,3 ( 65.646). 7 zeges. Ouder, tweede Championnat d’Hiver (2), Championnat des Trotteur Francais. Dit is haar eerste product.

5e moeder Veronique VIII (FR) (1965, v. Kristian d’Or). Moeder van o.a.: Néronique (FR) (1979, M. v. Fier Grandchamp) 5,1.24,5 (€ 5.298). 2 zeges. Grootmoeder van RUSH JURY 8,1.14,7 (€ 96.530)

2e moeder La Cuenta (FR) (1999, v. Defi d’Aunou) 3,1.20,7 (€ 5.670). 1 zege. Moeder van o.a.: VIRUS LITTORAL (FR) (2009, R. v. In Foot) 4,1.14,5 (€ 77.730). 4 zeges TOPAZE LITTORAL (FR) (2007, M. v. Kid Blue) 7,1.14,3 ( 65.646), zie boven Usky Littoral (FR) (2008, H. v. Orlando Sport) 4,1.14,3 (€ 42.980). 2 zeges Estrella de Launi (FR) (2014, M. v. Rodrigo Jet) 3,1.18,2 (€ 9.200). 1 zege 3e moeder CUENTA (FR) (1990, v. Ovni d’Avignère) 6,1.15,4 (€ 53.693). 6 zeges. Moeder van o.a.: OSEILLE JULRY (FR) (2002, M. v. Farnese) 4,1.14,2 (€ 76.770). 5 zeges ASTRÉE JULRY (FR) (2010, M. v. Jam Pridem) 5,1.14,4 (€ 73.130). 2 zeges

62


28

LUCIANO LOBELL (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Bird Parker (FR) 2011 7,1.09,5 (€ 2.079.705)

Belisha (FR) 1989 5,1.16,0 (€ 60.842)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Fakir du Vivier (FR)

Sabi Pas (FR) Ua Uka (FR)

Bénarès (FR)

Fandango (FR) Fleur des Veys (FR)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Florida Dame (US)

Arnie Almahurst (US) Promissory (US)

Speed Bowl (US)

Super Bowl (US) Speedy Love (US)

Flaming Yankee (US)

Speedy Crown (US) Mod Yankee (US)

LUCIANO LOBELL (NL) Wichita River (NL) 2004 2,1.15,6 (€ 47.940)

General November (DE) 1993 6,1.11,4 (€ 1.183.659)

Glamorous Yankee (US) 1989 6,1.16,3 (€ 12.456)

LUCIANO LOBELL voert een fikse scheut Frans bloed (35%) en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

UNBOUNDED RIVER (NL) (2002, R. v. Silver Pine) 9,1.10,8 ($286.856). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede in Sweepstakes; derde Derby. Vier jaar, tweede Finale Kampioenschap der Vierjarigen. Ouder, meervoudig FFA- en Preferred-winnaar op zowel Mohawk als Woodbine WICHITA RIVER (NL) (2004, M. v. General November) 2,1.15,6 (€ 47.940), zie boven TENNESSEE RIVER (NL) (2001, M. v. General November) 4,1.14,2 (€ 39.835). Twee jaar, winnares Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; derde in Productendraverij. Drie jaar, winnares Sweepstakes; derde Grote Unitrot Prijs, H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal. Moeder van ELLIOTT RIVER 4,1.14,6 (€ 37.760)

Foundation mare: Kit, v. Pioneer (U37). Bekende nazaten: Bold And Fresh, Erwin Lobell, Expo Express, Fashion Athena, Gilda Newport, Hövding Lavec, Knows Nothing, Muscle Sott, Muscles Yankee, Pilgrims Taj, Plesac, Sand Vic, Smokin Yankee, Tango Negro, Unforgettable, Yankee Paco, Yursa Hanover etc.

3e moeder FLAMING YANKEE (US) (1979, v. Speedy Crown) 3,1.17,8 ($84.749). Volle dan wel halfzus van YANKEE TORNADO 3,1.13,3 ($160.707) en van de moeders van SUNDAY YANKEE 4,1.11,3 ($382.392), YANKEE SPIRIT 3,1.13,2 ($ 251.633), etc., en van de grootmoeders van KNOWS NOTHING 4,1.09,5 (SEK.6.426.386), ROCKY BALBOA 5,1.11,1 ($435.880), SENOR GLIDE 2,1.11,7 ($386.652), MISS SUE V 5,1.10,5 (SEK.3.088.593), MUSCLES TO SPARE 5,1.10,5 ($322.725), HARPERS JOKER 5,1.10,7 (SEK. 2.890.222), etc., en van de derde moeder van UNFORGETTABLE 9,1.09,9 (€ 894.854), etc. en van de vierde moeder van PILGRIMS TAJ 3,1.09,7 ($996.748), etc. Moeder van o.m.: FEDERAL YANKEE (US) (1991, R. v. Valley Victory) 4,1.10,8 ($543.453) ATE THE TOWELL (US) (1993, M. v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($190.058). Moeder van REINVENT 3,1.10,8 ($386.007) en UP FRONT LARRY 3,1.10,5 ($310.960). Grootmoeder van DO IT FOR ANNIE 6,1.12,1 ($224.008), TRUST FUND BABY 5,1.12,6 ($149.877) en ATHENA HANOVER 2,1.13,1 ($110.598). Derde moeder van FASHION ATHENA 2,1.10,5 ($308.290), ALL CHAMPY 5,1.09,7 ($184.422), MERCURY FASHION 5,1.11,6 ($130.194) en FASHION GODDESS 5,1.11,5 ($111.686) YANKEE RYDER (US) (1992, H. v. Valley Victory) 3,1.12,5 (€ 48.584) Yankee Frisco (US) (1995, M. v. Baltic Speed). Moeder van YANKEE ELIZABETH 4,1.13,1 ($110.633). Grootmoeder van YANKEE FRENZY 4,1.10,5 ($273.581)

1e moeder WICHITA RIVER (NL) (2004, v. General November) 2,1.15,6 (€ 47.940). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, winnares Merrie Derby, Fokkers Trofee merries. Vier jaar, tweede halve finale Vierjarigenkampioenschap. Klassieke Merrie. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: HUGO LOBELL (NL) (2014, H. v. Prodigious) 4,1.12,7 (€ 57.973). Paard van het Jaar 2018. Drie jaar, winnaar Derbyselectie; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnaar Derby der Vierjarigen, Breeders Crown, Criterium der Vierjarigen, VPW Vierjarigen Challenge; tweede Deutschland Cup ERWIN LOBELL (NL) (2011, H. v. Goetmals Wood) 4,1.13,9 (€ 45.235). 3-jarige Hengst van het Jaar 2014. Drie jaar, winnaar Derby; vierde Fokkers Trofee. Vier jaar, vierde Derby der Vierjarigen DERBY LOBELL (NL) (2010, M. v. Love You) 4,1.14,6 (€ 24.150). Twee jaar, winnares Tweejarigen Herfst Stakes. Drie jaar, winnares Merrie Derby; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnares Breeders Crown Troostafd. Je t’aime Lobell (NL) (2016, M. v. Love You) 3,1.19,3 (€ 55) Kansas Lobell (NL) (2017, H. v. Conway Hall)- twee jaar in 2019 2e moeder Glamorous Yankee (US) (1989, v. Speed Bowl) 6,1.16,3 (€ 12.456). Moeder van o.m.:

donkerbruine hengst, 09- 05- 2018 Eigenaar: Van Bellen Beheer B.V.

63


29

LEXIA BOKO (NL)

bruine merrie, 17- 05- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Amaru Boko (SE) 2007 6,1.10,3 (SEK.4.370.093)

Sue Boko (US) 2000 4,1.12,3 (SEK.834.216)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Chipping Away (US)

Pine Chip (US) Wharton (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lady Three Oaks (US)

Tarport Devlin (US) Blythe Gesture (US)

Cooper Lobell (US)

Speedy Crown (US) Crystal Lobell (US)

Velvet Touch (US)

Noble Hustle (US) Velvet Count (US)

LEXIA BOKO (NL) J C Josie (US) 2004 3,1.11,6 ($ 148.066)

American Native (US) 1997 3,1.11,1 ($ 204.773)

KC Kate (US) 1995 3,1.13,7 ($ 21.802)

LEXIA BOKO, een halfzus van de Amerikaanse Stakes-

2e moeder KC Kate (US) (1995, v. Cooper Lobell) 3,1.13,7 ($ 21.802). Moeder van o.m.: J C JOSIE (US) (2004, M. v. American Native) 3,1.11,6 ($ 148.066), zie boven Rollette (US) (2011, M. v. American Native) 3,1.12,3 ($ 28.678) Kibosh (US) (2005, M. v. Vaporize) 3,1.13,6 ($ 13.021) Chesney (US) (2006, M. v. Vaporize) 3,1.15,1 ($ 12.309) Infared (US) (2010, R. v. American Native) 4,1.13,8 ($ 3.670)

winnaar The Last Chapter, voert een vleugje Frans bloed (9%) en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

3e moeder Velvet Touch (US) (1984, v. Noble Hustle) 5,1.15,7 ($ 58.350). Halfzus van VELVET JADE 3,1.14,2 ($ 115.574). Moeder van o.m.: BELLY UPTO THE BAR (US) (1997, R. v. Armbro Charger) 4,1.12,7 ($ 66.550) Brooklyn Bradly (US) (2002, R. v. Super Ben Joe) 3,1.15,2 ($ 20.703) Chargitojoni (US) (1999, M. v. Armbro Charger) 3,1.13,8 ($ 11.719). Moeder van CREDIT SCORE 5,1.11,5 ($ 263.801) Spectacular Stacey (US) (1992, M. v. Cooper Lobell) 3,1.16,6 ($ 5.617). Grootmoeder van RICCOLO 3,1.11,1 (SEK.960.805), SLOANE ELISE 3,1.12,0 ($ 132.930) en FOX VALLEY SHOUT 8,1.12,0 ($ 91.510)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Belina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder J C JOSIE (US) (2004, v. American Native) 3,1.11,6 ($ 148.066). Twee jaar, tweede in serie Illinois State Fair Colt S.; derde in Final Illinois State Fair Colt S., serie Lady Lincoln Land S. 3 jaar, winnares Final Violet S., ISOBA S., Fox Valley Diva S., afd. Fox Valley Evita Ser.; tweede in Final Illinois State Fair Colt S., ISOBA S., serie Violet S.; derde in afd. en finale Fox Valley Evita Ser. 4 jaar, tweede afd. Just A Con Man Ser.; derde in afd. en finale Just A Con Man Ser., Late Closer op Lexington. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: THE LAST CHAPTER (US) (2014, R. v. Chapter Seven) 4,1.09,5 ($ 205.333). 3 jaar, winnaar afd. en finale Williams Auto Ser. op Tioga, afd. Excelsior Ser. - A op Goshen; tweede in serie New York Sire S. op Yonkers, afd. Excelsior Ser. - A op Buffalo. 4 jaar, derde in afd Bonus Ser. op Yonkers (2 x). All For One (US) (2011, M. v. Swan For All) 2,1.14,6 ($ 5.050). John King Boko (NL) (2016, H. v. Yankee Glide) 3,1.15,4 ( € 1.000) Kattuso Boko (NL) (2017, H. v. Swan For All)- twee jaar in 2019

64


30

LEROY W (NL)

bruine hengst, 09- 04- 2018 Eigenaar: W.E.B. de Wolff

Verkoop met BTW

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 (€ 1.292.048)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Zoot Suit (US)

Nevele Pride (US) Glad Rags (US)

A Gift From Above (US)

Armbro Goal (US) Super Nice (US)

Speedy Lerom (US)

Nicholas Hanover (US) Sauterelles Glory (US)

Francy Marvel (US)

Inredible Nevele (US) Music Lassie (US)

LEROY W (NL) Deborah Boko (NL) 2010 4,1.14,6 (€ 10.665)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320)

Pop N Paula (US) 2003 4,1.13,5 ($ 125.845)

LEROY W is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Super Bowl (3 x 5), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amériquewinnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt. Grootvader From Above is nog redelijk onbeproefd als “morfar”, maar in de vorm van Who’s Who, 4,1.11,3 (SEK.5.864.759) heeft hij reeds een absolute crack op zijn conto.

JAMIE MARVEL (US) (1994, M. v. Go The Distance) 9,1.13,0 ($ 105.804). Twee jaar,winnares NJSS consolation en 3 afd. NJFS; derde in 2 afd. NJSS. Ouder, winnares consolation Autumn Foliage Series, Open Trot, Pocono Downs TROT’N MARVEL (US) (1993, H. v. Go The Distance) 3,1.12,5 ($ 105.618). Drie jaar, derde in $100,000 NJSS Championship (achter Mr Vic) en 2 afd. NJSS. Vier jaar, derde afd. Horse & Groom Series. Ouder, tweede in afd. Saratoga Series Amanda Marvel (US) (1997, M. v. Go The Distance) 5,1.14,2 ($ 11.546). Twee jaar, tweede in afd. NYSS; derde in afd. NYSS

Foundation mare: Matilda J (U156). Bekende nazaten: Andaz, Francy Marvel, Gobernador B, G T Meister, H P Espoir, H P Paque, Pop N Paula, R R Fastball, Viva Bayama, etc.

4e moeder MUSIC LASSIE (US) (1979, v. Steve Lobell) 6,1.15,9 ($ 59.248). Moeder van o.m.: FRANCY MARVEL (US) (1988, M. v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($ 84.668) zie boven BALTIC MARVEL (US) (1987, M. v. Baltic Speed) 3,1.15,0 (€ 42.588) Giverago (US) (1995, M. v. Go The Distance) 4,Q1.15,3 ($ 11.049) King Marvel (US) (1992, H. v. Go The Distance) 3,1.15,6 ($ 2.594) Mercedes Marvel (US) (1996, M. v. Go The Distance) 3,1.15,2 ($ 2.430) Hidden Melody (US) (1986, M. v. Excel Hanover). Moeder van JENNA MARVEL 3,Q1.13,6 ($ 364.825) en SONIC MARVEL 6,1.13,8 ($ 149.342)

1e moeder Deborah Boko (NL) (2010, v. From Above) 4,1.14,6 (€ 10.665). Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; derde Merrie Derby. Moeder van twee producten op startgerechtigde leeftijd: Jorick W (NL) (2016, R. v. Yield Boko) 2,Q1.18,2 Keathy W (NL) (2017, M. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2019 2e moeder POP N PAULA (US) (2003, v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($ 125.845). 29 starts: 20- 2- 0. Twee jaar, winnares 7 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Drie jaar, winnares 9 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Moeder van 3 producten, w.o.: Deborah Boko (NL) (2010, M. v. From Above) 4,1.14,6 (€ 10.665) zie boven Countess Boko (NL) (2009, M. v. Flirtin Man) 4,1.15,1 (€ 5.795) 3e moeder FRANCY MARVEL (US) (1988, v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($ 84.668). Twee jaar, winnares afd. NJSS . Drie jaar, winnares 2 afd. NJSS en 3 afd. NJFS; derde in $100,000 NJSS Final, 2 afd. NJSS en afd. NJFS. Moeder van o.m.: POP N PAULA (US) (2003, M. v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($ 125.845) zie boven

65


City Guide

Eén dekking van

Fakir du Vivier (FR)

Quouky Williams (FR)

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Sir Taurus (US)

Speedy Crown (US) Vanessa Hill (US)

Uniformite J P (US)

On The Take (US) Uneva J P (CA)

Balanced Image (US)

Noble Gesture (US) Well Molded (US)

Crown Crysta (US)

Crysta’s Crown (US) Choo Choo Charm (US)

CITY GUIDE (DE) 4,1.13,3 (€ 130.980)

Taurus Dream (US) 1999 3,1.11,1 ($536.236)

Crys Dream (CA) 2008 3,1.10,5 (€ 799.703)

Crysta’s Image (US) 1997 4,1.13,8 ($99.611)

KOERSCARRIÈRE Leeftijd

Starts

1e

2e

3e

Verdiensten

2

1

0

2

0

€ 1.540

3 4

11 8

4 6

0 1

0 0

€ 18.390 € 111.050

--

20

10

3

0

€ 130.980

Twee jaar, tweede Premio Nando. Drie jaar, winnaar Premio Frisky Bieffe, Premio Merano, Premio Cruise Team, Premio American Winner; vierde serie Deutsches TraberDerby; vijfde Prix Kurse (Gr. III). Vier jaar, winnaar Prix de la Madeleine, Prix Jean et André de la Vaissière, Prix de Gournay-en-Bray, Prix de Gueugnon, Boko Champions Challenge (Revanche); tweede Prix de la Porte de la Plaine. 1e moeder CRYS DREAM (CA) (2008, v. Taurus Dream) 3,1.10,5 (€ 799.703). Dan Patch, O’Brien 2-Year-Old Trotting Filly of the Year in 2010. Twee jaar, winnares serie + finale Goldsmith Maid T., serie + finale Peaceful Way S., Champlain S., afd. + finale In Free Ser. Drie jaar, winnares finale Matron S., Casual Breeze T., serie Elegantimage S., serie Hambletonian Oaks; tweede in finale Breeders Crown; derde in finale Hambletonian Oaks, American-National S., heat Kentucky Filly Futy. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: CLASSIC CONNECTION (DE) (2014, H. v. Love You) 5,1.10,9 (€ 212.820). Drie jaar, winnaar Breeders Crown, Deutsches Traber-Derby (Finale B); tweede Prix de Château-Chinon (Gr. III), Prix Emile Wendling (Gr. III), Prix de Montélimar, serie Breeders Course. Vier jaar, winnaar Prix de Genève (Gr. III); tweede Prix de Villiers; vierde Prix de Milan (Gr. III); vijfde Prix Camilla (Gr. III). Ouder, winnaar Prix de New York, Prix Henri Berry CITY GUIDE (DE) (2015, H. v. Love You) 4,1.13,3 (€ 130.980), zie boven 2e moeder CRYSTA’S IMAGE (US) (1997, v. Balanced Image) 4,1.13,8

Dolly Williams (FR)

($99.611). Twee jaar, winnares serie Ontario Sires S. - Gold; tweede in serie Ontario Sires S. - Gold, Final Ontario Sires S. - Gold; derde in serie Ontario Sires S. - Gold, serie Robert Stewart S. Drie jaar, tweede in serie Ontario Sires S. - Gold; derde in serie Ontario Sires S. – Gold. Moeder van o.m.: CRYS DREAM (CA) (2008, M. v. Taurus Dream) 3,1.10,5 (€ 799.703), zie boven BRIGHAM DREAM (CA) (2004, M. v. Kaisy Dream) 4,1.10,0 ($639.280). O’Brien Older Trotting Mare of the Year in 2008. Twee jaar, tweede in afd. Quebec Plus - Elite. Drie jaar, winnares Ontario Sires S. - Super Final, Ontario SBOA S., serie Ontario Sires S. – Gold (2), Final Ontario Sires S. - Gold, afd. Quebec Plus - Elite (2). Vier jaar, winnares serie + finale Breeders Crown; tweede in Allerage Farm T., afd. Classic Ser. Moeder van TAE KWON DEO 3,1.09,6 (SEK.1.754.716) ARIZONA DREAM (US) (2006, R. v. Like A Prayer) 4,1.12,3 ($88.419). Drie jaar, tweede in finale Kentucky Fair S. CEST FACILE (CA) (2009, M. v. In Dix Huit) 2,1.14,0 ($19.732). Twee jaar, tweede in afd. Ontario Sires S. – Grassroots. Moeder van CHAPTER ONE 3,1.12,7 (€ 48.651) Crystas Dream (US) (2002, M. v. SJ’s Photo) 3,1.14,8 ($14.156). Moeder van FIRST AQUA 7,1.10,5 ($115.537) 3e moeder CROWN CRYSTA (US) (1989, v. Crysta’s Crown) 6,1.12,1 ($121.949). Moeder van o.m.: EX KING (US) (2010, R. v. CR Excalibur) 6,1.11,5 ($210.005) GENERAL ROYAL (US) (2005, R. v. CR Excalibur) 3,1.12,6 ($158.946) CROWN HALL (US) (2003, H. v. Conway Hall) 10,1.12,8 ($101.372) VYINGFORTHECROWN (US) (2002, M. v. Striking Sahbra) 4,1.10,7 ($89.887) EASY VIRTUE (US) (2009, M. v. Striking Sahbra) 3,1.12,3 ($82.893) Crysta’s Chip (US) (1998, M. v. Pine Chip) ($4.250). Moeder van FERRARA’S GIRL 5,1.11,7 ($160.171)


Biedt op een dekking van City Guide! En u steunt Stichting Metakids ! Wat zijn metabole ziekten? Metabole ziekten, vrijwel niemand kent ze. Toch zijn ze één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Meer dan 10.000 Nederlandse gezinnen hebben één of meerdere kinderen in het gezin met een metabole ziekte. Veel kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens. Bij kinderen met een metabole ziekte gaat er iets mis in de chemische processen van hun lichaam. Metabole ziekten zijn slopers, letterlijk. Ze maken het lichaam kapot. In alle gevallen wordt het kind zonder behandeling ziek en in plaats van dat het kind opgroeit, begint een proces van onomkeerbare aftakeling, zowel lichamelijk als verstandelijk. De impact van een metabole ziekte is dan ook enorm. Stichting Metakids zet zich in voor onderzoek. Er is veel geld nodig voor onderzoek. Middels een dekking van de superster City Guide heeft eigenaar Leendert Gerrits een mooi gebaar gemaakt aan Stichting Metakids en de Wolvega International Yearling Sale. De opbrengst komt 1 op 1 terecht bij Stichting Metakids.

City Guide


PAUZE

PAUZE


31

Eigenaar: Västerbo Stuteri VÄSTERBO WORDFEUD Verkoop met BTW Fakir du Vivier (FR) (SE) Quouky Williams (FR) Dolly Williams (FR) bruine hengst, 27- 05- 2018

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Amaru Boko (SE) 2007 6,1.10,3 (SEK.4.370.093)

Sue Boko (US) 2000 4,1.12,3 (SEK.834.216)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Chipping Away (US)

Pine Chip (US) Wharton (US)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Big Blue Kitten (US)

Pine Chip (US) Dasooner Dabettor (US)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

Excuse My French (US)

Donerail (US) Xqsmwa (US)

VÄSTERBO WORDFEUD (SE) Alvena Vanja (SE) 2012 4,1.15,3 (SEK.104.500)

Zola Boko (SE) 2006 3,1.11,6 (SEK. 1.950.214)

Hand Over All (US) 2005 3,1.16,2 ($241)

VÄSTERBO WORDFEUD voert ruim 15 % Frans bloed en hij is linebred op Pine Chip (4 x 4) en outcrossed op Valley Victory (4 x 5), een type afstamming die we ook terugvinden bij (op het moment van schrijven) de nog ongeslagen Gimpanzee, 3,Q1.10,7 ($723.146), de 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2018. Wereldrecordhoudster Plunge Blue Chip, 3,1.08,2 ($1.031.284) beschikt overigens over een vergelijkbaar pedigree.

AMAZING GRACE (US) (2004, M. v. Credit Winner) 3,1.13,8 ($45.971). 3 zeges. Drie jaar, winnares afd. New York Sire S. Moeder van IF NOT WHY NOT 3,1.10,2 ($102.858) 4e moeder XQSMWA (US) (1995, v. Royal Prestige) 3,1.12,2 ($247.348). 11 zeges. Twee jaar, winnares afd. New York Sire S. (3); tweede in afd. New York Sire S., New York State Fair S.; derde in finale New York Sire S. Drie jaar, winnares finale New York Sire S., afd. New York Sire S. (3), serie & finale Harrington Sophomore T., New York State Fair S.; derde in afd. New York Sire S. Halfzus van COMPLEX SEA 3,1.14,1 ($139.575) en C’EST QUOI 4,1.13,6 ($134.646) en van de grootmoeders van SMARTY PANTS 5,1.11,1 ($464.706), SHE’S SO SAVVY 3,Q1.12,8 ($305.658), WILD SMILE 7,1.11,7 ($282.689), SUPERIORCOURT 7,1.12,5 ($183.628), MISS CLOSING 2,1.19,4* ($125.767), QUIKWIT 4,1.11,8 ($107.325), etc. Moeder van o.m.: ZIEGLER HANOVER (US) (2005, R. v. Andover Hall) 4,1.10,6 ($308.752). 42 zeges. Vier jaar, winnaar Frank Ryan Mem., afd. Don Mills Ser.; tweede in afd. General Brock Ser. XTATIC HANOVER (US) (2010, R. v. SJ’s Caviar) 6,1.10,8 ($243.003). 21 zeges XACTLY HANOVER (US) (2004, H. v. SJ’s Caviar) 3,Q1.10,0 (172.997). 5 zeges. Twee jaar, winnaar afd. & finale Kindergarten Classic Ser.; tweede in International Stallion S., serie Breeders Crown; derde in Bluegrass S., afd. Pennsylvania Sires S. Drie jaar, winnaar serie Goodtimes T.; tweede in serie Hambletonian; derde in finale Goodtimes T.

Foundation mare: Esther (U11). Bekende nazaten: Bicycle, Blue Porsche, Blur, Devious Man, D’One, Giant Diablo, Ilaria Jet, Jaded, Laddie, Mirtillo Rosso, Papagayo E, Perfectly Enough, Revenue, Shadow Gar, Shaq is Back, Timbal, Titanium Gar, Tony Gio, Vivid Photo, Zorba Oldeson, etc. 1e moeder Alvena Vanja (SE) (2012, v. Zola Boko) 4,1.15,3 (SEK.104.500). 2 zeges. Dit is haar enige product. 2e moeder Hand Over All (US) (2005, v. Andover Hall) 3,1.16,2 ($241). Moeder van o.m.: Alvena Utah (SE) (2011, R. v. From Above) 6,1.14,1 (SEK.307.000). 7 zeges. Alvena Vanja (SE) (2012, M. v. Zola Boko) 4,1.15,3 (SEK.104.500), zie boven 3e moeder Excuse My French (US) (2000, v. Donerail). Moeder van o.m.: SARKOZY (US) (2006, R. v. Credit Winner) 5,1.10,5 ($306.157). 19 zeges. Drie jaar, winnaar afd. New York-Bred LC op Saratoga; derde in afd. New York-Bred LC op Monticello en Vernon, Final New York-Bred LC op Saratoga. Vier jaar, derde in afd. Battle Of Saratoga Ser. Ouder, derde in afd. (2) & finale Battle Of Saratoga Ser. MAXINE THE MIGHTY (US) (2008, M. v. Tagliabue) 4,1.11,1 ($197.510). 12 zeges. Vier jaar, winnares afd. Mary Wohlmuth Mem.; tweede in finale Mary Wohlmuth Mem.

69


32

LAND LORD NEWPORT (DE) Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($ 1.424.938)

Muscle Massive (US) 2007 3,1.09,0 ($ 1.239.138)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($ 161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Super Way (US)

Super Bowl (US) Noble Gal (US)

Königskrone (DE)

Arden Al (US) Wallburg (DE)

Mr Novak (US)

Speedy Crown (US) Super Marianne (US)

Zimpulse S (NL)

Nevele Impulse (US) Wilma (DK)

LAND LORD NEWPORT (DE) More Diamonds (DE) 2004 6,1.13,9 (€ 30.390)

Diamond Way (DE) 1982 5,1.14,5 (€ 729.200)

More Impulse (DE) 1995 6,1.15,3 (€ 23.146)

LAND LORD NEWPORT is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807).

bruine hengst, 22- 05- 2018 Eigenaar: P.S. ter Borgh

More Diamonds (DE) (2004, M. v. Diamond Way) 6,1.13,9 (€ 30.390), zie boven More Junction (DE) (2014, R. v. Abano As) 4,1.13,0 (€ 11.830) More Muscles (DE) (2007, M. v. Center Field) 3,1.16,6 (€ 6.025). Drie jaar, tweede serie Arthur Knauer-Rennen 3e moeder Zimpulse S (NL) (1982, v. Nevele Impulse) 3,1.19,5 (€ 18.464). Moeder van o.m.: Love Trotting (DE) (1994, R. v. Chergon) 6,1.16,7 (€ 39.619) More Impulse(DE) (1995, M. v. Mr Novak) 6,1.15,3 (€ 23.146), zie boven Hermelijn S (NL) (1990, M. v. Long Legend) 6,1.16,6 (€ 22.140) Kwatta S (NL) (1993, M. v. Amor Geert) 3,1.17,4 (€ 17.177)

Foundation mare: Abbess (U17)- ook wel geduid als de Nannie Etticoat-stam. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Hingis Transs R, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a.

4e moeder Wilma (DK) (1973, v. Lord Valentine) 1.20,3 (€ 11.639). Moeder van o.m.: EDYCAIR S (NL) (1987, H. v. Day Care) 5,1.15,7 (€ 29.836). Ouder, winnaar Gouden Zweep Annigje S (NL) (1983, M. v. Nevele Impulse) 7,1.16,7 (€ 27.045) Just Beuckenswyk (NL) (1992, R. v. Bold Vigil) 7,1.15,7 (€ 24.997) Zimpulse S (NL) (1982, M. v. Nevele Impulse) 3,1.19,5 (€ 18.464), zie boven

1e moeder More Diamonds (DE) (2004, v. Diamond Way) 6,1.13,9 (€ 30.390). 10 zeges. Ouder, winnares Johannes Frömming-Memorial. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FRIENDSHIP NEWPORT (DE) (2012, H. v. Main Wise As) 4,1.12,5 (€ 67.476). Drie jaar, tweede Deutsches TraberDerby; derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, winnaar Breeders Crown Entlastung; derde DerbyRevanche Helena Newport (DE) (2014, M. v. Abano As) 5,1.18,4 (€ 540) Key West Newport (DE) (2017, H. v. Muscle Massive)- twee jaar in 2019 2e moeder More Impulse(DE) (1995, v. Mr Novak) 6,1.15,3 (€ 23.146). Moeder van o.m.: MORE CAVIAR (DE) (2010, H. v. Mr Pine Chip) 6,1.11,6 (€ 108.785). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Buddenbrock-Rennen; derde Adbell ToddingtonRennen. Vier jaar, tweede Criterium der Vierjährigen; derde Derby-Revanche. Ouder, winnaar Prix de Rennes; tweede Derby-Rekordmeile

70


33

LATE NIGHT DREAM (NL)

zwartbruine hengst, 05- 03- 2018 Eigenaar: L. A. Schreuder

Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Creatine (US) 2010 4,1.09,1 ($2.102.022)

Berry Nice Muscles (US) 2005 2,1.13,3 ($31.906)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Blackberry Hanover (US)

Donerail (US) Brittany’s Dream (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Cézio Josselyn (FR)

Armbro Goal (US) Quézira (FR)

Slave (FR)

Jiosco (FR) Intime (FR)

LATE NIGHT DREAM (NL) Hungadream (CA) 2004 3,1.12,8 ($35.598)

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Hungarie (FR) 1995

LATE NIGHT DREAM voert zo’n 15 % Frans bloed en is gefokt via outcross op Speedy Crown (5 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300). Credit Winner is in de hoedanigheid van broodmare sire verantwoordelijk voor miljonairs als Resolve, 4,1.08,4 ($2.621.086), Cruzado Dela Noche, 3,1.09,5 ($1.310.739) en Bar Hopping, 3,1.09,5 ($1.292.433).

winnaar Frank Ryan Memorial T., Nat Ray T., Arthur J Cutler Memorial; tweede Titan Cup prep.; derde Maple Leaf T., Titan Cup final HUNGADREAM (CA) (2004, M. v. Credit Winner) 3,1.12,8 ($35.598), zie boven 3e moeder SLAVE (FR) (1984, v. Jiosco) 3,1.14,2 (€ 61.345). Semi-classique. Twee jaar, winnares Prix Cavey Ainé (Gr. II). Moeder van o.m.: DANCE MARATHON (FR) (1991, H. v. Noble Atout) 6,1.12,6 (€ 361.794). Etalon classique KILDARE WOOD (FR) (1998, R. v. Coktail Jet) 7,1.12,9 (€ 279.837) MONTECATINI (FR) (2000, H. v. Défi d’Aunou) 5,1.13,9 (€ 175.630). Etalon semi-classique GRANDE LADY (FR) (1994, M. v. Buvetier d’Aunou) 4,1.14,2 (€ 172.892). Semi-classique. Moeder van ORELADY 3,1.14,9 (€ 185.480)- classique- en PINE CHIP WOOD 5,1.13,8 (€ 137.320)- étalon semi-classique. Grootmoeder van BOLERO LOVE 5,1.10,3 (€ 732.880)- étalon classique, UNE LADY EN OR 3,1.12,8 (€ 519.360)- classique, VRAI LORD 6,1.12,5 (€ 192.130), FLO WOOD 3,1.13,0 (€ 141.940)semi-classique, en TEXAS OF LOVE 4,1.12,5 (€ 114.700). Derde Moeder van PRETENCE (FR) (2003, M. v. Kaisy Dream) 3,1.14,0 (€ 124.818). Semi-classique. Grootmoeder van GALA TEJY 3,1.13,0 (€ 253.640)- classique TCHAO LOVE (FR) (2007, H. v. Love You) 5,1.13,6 (€ 96.020) JUST LIKE THAT (FR) (1997, M. v. Buvetier d’Aunou) 3,1.15,8 (€ 86.515). Semi-classique. Moeder van USTIE LOVE 4,1.12,3 (€ 278.130)- semi-classique- en JUST LIKE DREAM 3,1.11,6 ($266.277). Grootmoeder van JUST IN 3,1.13,0 ($147.239) Life Is Good (FR) (1999, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.16,9 (€ 43.214). Moeder van TRUE LIFE 5,1.12,5 (€ 150.390). Grootmoeder van DREAM LIFE 4,1.12,3 (€ 162.810)- semi-classique- en FANTASTIC LIFE 3,1.13,1 (€ 122.750)- semi-classique Casa Work (FR) (1990, M. v. Workaholic). Moeder van GOGO 7,1.13,4 (€ 307.586)- étalon classique. Grootmoeder van NORTH AMERICA 7,1.11,3 (€ 525.570)- classique-, GOOD FEELING 7,1.11,5 ($476.584) en FILLGOOD 3,1.14,0 ($100.912). Derde Moeder van CHICA DE JOUDES 7,1.10,9 (€ 464.620)- Gr. III, MISTER JP 3,1.13,0 (SEK.3.325.500) en ATLAS DE JOUDES 2,1.13,4 (€ 269.900)- étalon classique

Foundation mare: Kentucky (U402). Bekende nazaten: Atlas de Joudes, Bolero Love, Dance Marathon, Good Feeling, Hialca Speed, Hilda Zonett, Just Like Dream, Just Like That, Mister JP, Nimrod Boréalis, North America, Orelady, Slave Dream, Une Lady en Or, Uppercut de Manche, Vrai Lord, etc. 1e moeder HUNGADREAM (CA) (2004, v. Credit Winner) 3,1.12,8 ($35.598). Twee jaar, derde afd. NYSS. Drie jaar, winnares afd. NYSS; derde afd. NYSS. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd: Enjoy Dream (NL) (2011, R. v. Ganymède) 6,1.14,2 (€ 22.637). Drie jaar, winnaar Duindigts Driejarigen Herfst Stakes; derde Sweepstakes, Derby Selectie Dave Dream (NL) (2010, H. v. Love You) 6,1.13,6 (€ 22.285). Twee jaar, Winnaar Productenselectie. Drie jaar, Winnaar Duindigt’s Driejarigen Stakes; derde Sweepstakes, Fokkers Trofee. Vier jaar, vierde Derby der Vierjarigen, Breeders Crown First Dream (DE) (2012, R. v. Lindy Lane) 5,1.14,5 (€ 13.258). 6 zeges Gentle Dream (DE) (2013, H. v. Muscles Yankee) 4,1.14,6 (€ 6.962). Twee jaar, derde Preis des Winterfavoriten Kansas Dream (DE) (2017, H. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2019 2e moeder Hungarie (FR) (1995, v. Cézio Josselyn). Moeder van o.m.: SLAVE DREAM (CA) (2005, R. v. Pearsall Hanover) 4,1.09,6 ($874.240). Vier jaar, winnaar 2 series + finale Hiram Woodruff T.; tweede Frank Ryan Memorial T. Ouder,

71


34

HAPPY JACK (DE) Timberland (DE) 1998 7,1.12,4 (€ 304.782)

Brioni (DE) 2003 9,1.09,7 (SEK.13.956.977)

Armbro Edith (US) 1983

zwartbruine hengst, 24- 03- 2018 Eigenaar: Stall Birkenhof

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Maryland (DE)

Native Starlight (US) Faithful (DE)

Florida Pro (US)

Arnie Almahurst (US) Promissory (US)

Norah Lobell (US)

Speedy Crown (US) Normajean Hanover(US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Margit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Matina Hanover (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Courtland Lacey (US)

Speedy Crown (US) Killbuck Mary (US)

HAPPY JACK (DE) Almond Rich (DE) 2007 3,1.19,5 (€ 262)

Enjoy Lavec (SE) 1996 3,1.09,6 ($933.956)

Ottey Rich (DE) 1997

HAPPY JACK voert een vleugje Frans bloed (5%) en hij is linebred op Speedy Crown (4 x 4), nog altijd de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807). Grootvader Enjoy Lavec is als broodmare sire van de buitencategorie, met kleinkinderen als Father Patrick, 3,1.08,6 ($2.558.133), Uncle Peter, 4,1.08,7 ($1.290.660) en de thans actuele Green Manalishi, 2,1.09,7 ($510.557).

HOOGERLAND 8,1.14,5 (Nok.372.588) COTTON RICH (DE) (2009, R. v. Angus Hall) 6,1.12,4 (€ 38.527). Ouder, winnaar Bayerisches Zuchtrennen Volann Rich (DE) (2003, M. v. Viking’s Way) 7,1.14,5 (€ 22.210) Elliot Rich (DE) (2011, R. v. Kadabra) 4,1.14,3 (€ 14.117). Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby Famous Rich (DE) (2012, R. v. Goetmals Wood) 4,1.13,8 (€ 12.727). Vier jaar, derde serie Schwarzer Steward-Rennen 3e moeder Courtland Lacey (US) (1983, v. Speedy Crown). Moeder van o.m.: MIGHTY RICH (DE) (1995, H. v. Joie de Vie) 5,1.14,4 (€ 70.852) POINTER RICH (DE) (1998, R. v. Super Arnie) 4,1.14,8 (€ 44.452) Liquor Rich (DE) (1994, R. v. Larabello) 4,1.16,5 (€ 16.975) Ritchy Rich (DE) (1999, M. v. Diamond Way) 3,1.15,2 (€ 12.349). Moeder van WESSEL HEIKANT 4,1.11,5 (SEK.654.854)

Foundation mare: Mamie (U6). Bekende nazaten: Autumn Escapade, Banker Hall, Broadway Hall, Caprice Hill, Corky, CR Commando, Define The World, Double Exposure, Explosive Matter, Flanagan Memory, Fresh Yankee, Ken Warkentin, Moving On, Mystic Park, Napoleon Bar, Sceicco, Sebastian K, Sugarcane Hanover, Text Me, Traveling Man, Valley Victory, e.v.a.

4e moeder KILLBUCK MARY (US) (1969, v. Hickory Pride) 5,1.14,1 ($517.877). Moeder van o.m.: KILLBUCK LOBELL (1980, H. v. Speedy Crown) 4,1.14,8 ($93.868) MARY LOBELL (US) (1979, M. v. Speedy Crown) 5,1.12,8 (€ 51.727). Moeder van EXPRESSFINN 4,1.16,8 (€ 115.145). Derde moeder van COOLMAN CROWN 5,1.12,1 (SEK.3.092.721) Kirin Lobell (US) (1990, M. v. Speedy Crown). Moeder van WHAT A MAN 6,1.11,6 (SEK.2.031.311) en MAN ON THE MOON 6,1.11,8 (SEK.1.051.555). Grootmoeder van T J’S CONWAY 5,1.11,1 ($217.652) en TROT YOUR SOX OFF 6,1.12,7 ($157.864) Kristen Lobell (US) (1985, M. v. Speedy Crown). Moeder van SIROCCO SPUR 3,1.12,2 ($497.758) en GIANT MERMAID 4,1.11,3 ($365.039)- Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1995. Grootmoeder van DEFINE THE WORLD 6,1.09,5 ($1.654.115)- O’Brien 3-Year-Old Trotting Colt of the Year in 2008; World Champion, en PRETTY EDGY 9,1.11,8 ($192.800). Derde moeder van BLOWNOUTOFTHEWATER 4,Q1.10,7 ($249.208) Speedy Sydell (US) (1991, M. v. Speedy Crown). Grootmoeder van BAR NANCY 3,1.12,6 ($197.809)

1e moeder Almond Rich (DE) (2007, v. Enjoy Lavec) 3,1.19,5 (€ 262). Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: Apollonia (DE) (2012, M. v. Passing Renka) 5,1.14,7 (€ 12.531). 5 zeges Agostini (DE) (2011, R. v. Virgill Boko) 5,1.15,6 (€ 6.533). 3 zeges Eddie van Maiden (DE) (2015, R. v. Abano As) 3,1.20,9 (€ 225) Gypsy Eyes (DE) (2017, M. v. Brioni)- twee jaar in 2019 2e moeder Ottey Rich (DE) (1997, v. Supergill). Moeder van o.m.: YARDLY RICH (DE) (2005, H. v. Viking’s Way) 6,1.12,8 (€ 157.437). Drie jaar, winnaar Driejarigen Voorjaar Stakes; tweede serie & finale Deutsches Traber-Derby, Sweepstakes Trials. Vier jaar, winnaar Vierjährigen Marathon, Criterium der Vierjährigen; tweede Grote Kerst Prijs. Ouder, winnaar Hästägareföreningens Styrkeprov, Septemberstayern USCHI RICH (DE) (2002, M. v. Viking’s Way) 5,1.14,9 (€ 42.391). Twee jaar, winnares Herfst Stakes der Tweejarigen. Drie jaar, tweede serie Arthur Knauer-Rennen; derde finale Arthur Knauer-Rennen, Traber St.Leger. Ouder, winnares BéLeo Englebert-prijs. Moeder van SKYFALL 6,1.12,7 (€ 42.326) en

72


35

LETITALLBLOW (NL)

donkerbruine merrie, 19- 04- 2018 Eigenaar: W.H.M. v.d. Sande

Verkoop met BTW

Opus Viervil (FR) 2002 6,1.11,4 (€ 775.322)

Voltigeur de Myrt (FR) 2009 7,1.09,7 (€ 1.406.277)

Myrtille des Bois (FR) 2000 2,Q1.17,6 (€ 4.000)

Jag de Bellouet (FR)

Viking’s Way (FR) Vaunoise (FR)

Envoutante (FR)

Passionnant (FR) Uranie Mesloise (US)

Ténor de Baune (FR)

Le Loir (FR) Colivette (FR)

Dryade des Bois (FR)

Off Gy (FR) Tulipe d’Alligny (FR)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Chergon (DE)

Graf Zepplin (DE) Chelsy (DE)

Holley Ann Lobell (US)

Speedy Crown (US) Keystone Pioneer (US)

LETITALLBLOW (NL) Ventura Boko (DE) 2003

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($ 1.495.295)

Holly Ann (DE) 1997

LETITALLBLOW voert bijna 40 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

EVENING ANN (DE) (1992, M. v. Lisas Boy) 6,1.14,9 (SEK.969.254) Irabell (DE) (1989, M. v. Gridiron Lad). Moeder van OSCAR SCHINDLER SL 4,1.12,3 (€ 684.477), FIRABELLA 4,1.11,3 (€ 145.411) en OSCAR THE MO 1.14,2 (€ 120.885) 4e moeder KEYSTONE PIONEER (US) (1972, v. Hickory Pride) 6,1.12,6 ($1.071.927). Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1976; World Champion. Hall of Fame in 1998. Volle zus van KEYSTONE PATRIOT 5,1.13,0 (€ 815.940). Moeder van o.m.: KIT LOBELL (US) (1985, M. v. Speedy Crown) 5,1.11,3 (SEK.8.825.254). World Champion. Grootmoeder van RAJA MIRCHI 7,1.08,9 (SEK.8.726.632), LAVEC KRONOS 5,1.09,9 (SEK. 5.783.514) en OLIVIA LAVEC 7.1.10,9 (SEK. 1.806.444). Derde moeder van ORIONE SPIN 4,1.10,6 (SEK.2.356.259), ROCKET ZET 5,1.10,6 (SEK. 1.954.040), BRUNO BAGHEERA 4,1.10,8 (SEK.1.035.088), etc KELLER LOBELL (US) (1987, H. v. Speedy Somolli) 8,1.11,5 (€ 172.131) Kate Lobell (US) (1988, M. v. Speedy Somolli) 2,1.17,6 (€ 2.142). Grootmoeder van GRIFT JR 4,1.12,7 (€ 37.709). Derde moeder van FANTASY RIVER 5,1.12,0 (SEK.1.498.100)

Foundation mare: Midnight (U9). Bekende nazaten: Abano As, Barn Bella, Charly Du Noyer, Classic Photo, Clerk Magistrate, Coktail Jet, Crowning Classic, Fool’s Goal, Formula One, General November, Housethatruthbuilt, Kit Lobell, Lavec Kronos, Lucky Jim, Oscar Schindler SL, Pine Chip, Quaker Jet, Raja Mirchi, Resolve, Volstead etc. 1e moeder Ventura Boko (DE) (2003, v. Credit Winner). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Dodo de la Sable (NL) (2010, M. v. Magnificent Rodney) 6,1.14,1 (Nok.259.506). 9 zeges Karla Pioneer (NL) (2017, M. v. Raja Mirchi)- twee jaar in 2019 2e moeder Holly Ann (DE) (1997, v. Chergon). Moeder van o.m.: Joystreet Diamant (DE) (2005, M. v. Daguet Rapide) 4,1.17,1 (€ 5.835). 2 zeges Best of Germany (DE) (2004, M. v. Zerberus) 5,1.16,3 (€ 5.810). 5 zeges Non Stop Diamant (DE) (2009, R. v. Cherokee Chief) 3,1.18,7 (€ 1.510) 3e moeder HOLLEY ANN LOBELL (US) (1981, v. Speedy Crown) 4,1.17,5 (€ 34.538). Moeder van o.m.: DIZZY CRAB (DE) (1991, M. v. Abido) 4,1.13,6 (€ 504.250). Moeder van IMOLA NOVEMBER 5,1.13,5 (€ 266.400) HOLLEY ANTONY (DE) (1988, H. v. Graf Zepplin) 4,1.14,5 (€ 362.851)

73


Formulated for equine athletes Nutritionally complete feed Special acid buffers Stomach ulcer prevention Low in starch and sugar

WWW.HORSEFEED.NL - INFO@HAVENS.NL - +31 478-638 238


36

LOVE ME SCOTT (DE)

bruine hengst, 01- 05- 2018 Eigenaar: W. Schotte

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Winky’s Gill (US)

Bonefish (US) Lassie Blue Chip (US)

Speedy Somolli (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Tempera Lobell (US)

Dream of Glory (US) The Pro (US)

LOVE ME SCOTT (DE) Tantivy Kievitshof (DE) 2001 3,1.16,4 (€ 6.420)

Supergill (US) 1985 3,1.10,6 ($664.194)

Tantivy Lobell (US) 1984

LOVE ME SCOTT, een volle broer van de klassieke winnaars Caitlin en Hummer Scott, voert ruim 20 % Frans bloed en hij is linebred op zowel Speedy Somolli (4 x 3) als Super Bowl (4 x 3). Deze manier van fokken resulteerde zowel in Noord-Amerika als Europa in diverse (jaargang-)cracks, zoals Napoleon 3,1.10,2 ($789.229), Shadow Gar, 6,1.09,1 (SEK.5.372.438) en La Dany Bar 5,1.11,5 (€ 499.088). Supergill bracht in de hoedanigheid van broodmare sire supercracks als Corleone Kosmos 5,1.09,2 ($2.078.836), Mosaique Face 6,1.09,0 (SEK.13.659.198), Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.13.534.364), e.v.a.

2e moeder Tantivy Lobell (US) (1984, v. Speedy Somolli). Moeder van o.m.: EXACT KIEVITSHOF (NL) (1987, H. v. Florida Pro) 6,1.15,0 (€ 63.517). 19 zeges KOKOS KIEVITSHOF (DE) (1993, H. v. Quito de Talonay) 5,1.15,8 (€ 47.692) Nobel Kievitshof (DE) (1996, R. v. Sugarcane Hanover) 6,1.14,5 (€ 33.176) Top Gun (DE) (1998, R. v. Idéal du Gazeau) 3,1.16,7 (€ 20.576) Jacco Kievitshof (DE) (1992, R. v. Larabello) 6,1.16,2 (€ 20.043) Master Kievitshof (DE) (1995, H. v. Smokin Yankee) 4,1.17,2 (€ 13.468)

Foundation mare: Nell, v. Hiatoga (U23). Bekende nazaten: Charmy Skeeter, Continentalvictory, Dream of Goal, Frisky Frazer, Giant Chill, Incredible DJ, Melady’s Monet, Motown Muscle, Muscles Marinara, Radiofreccia Fi, Rokkakudo, SJ’s Photo, Taco Tuesday, etc.

3e moeder Tempera Lobell (US) (1980, v. Dream of Glory). Moeder van o.m.: TELLY THE PRO (US) (1986, H. v. Joie de Vie) 7,1.12,9 (NOK.873.951). 22 zeges. Ouder, winnaar Fretheims Minneløp; derde Klosterkogen Eliteløp Tarragon Lobell (US) (1987, H. v. Lindy’s Crown) 3,Q1.14,8 (€ 22.991)

1e moeder Tantivy Kievitshof (DE) (2001, v. Supergill) 3,1.16,4 (€ 6.420). Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen-Trostlauf; derde serie Arthur Knauer-Rennen. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: CAITLIN SCOTT (NL) (2009, M. v. Love You) 4,1.13,9 (€ 64.355). Drie jaar, winnares Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Troost Sweepstakes, Derby Selectie Merries; derde Derby Trial Merries. Vier jaar, winnares Breeders Crown, finale Vierjarigen Sprintkampioenschap, halve finale Derby der Vierjarigen, halve finale Criterium der Vierjarigen; tweede finale Derby der Vierjarigen, finale Criterium der Vierjarigen. Ouder, vierde Gouden Zweep. HUMMER SCOTT (NL) (2014, H. v. Love You) 4,1.13,9 (€ 27.295). Drie jaar, winnaar Sweepstakes. Vier jaar, tweede Sprintkampioenschap der Vierjarigen, VPW Vierjarigen Challenge; derde Championnat D’Été Emilio Scott (NL) (2011, H. v. Flirtin Man) 5,1.14,2 (Nok.95.669) Zafira Scott (NL) (2006, M. v. Duc du Bossis) 5,1.17,1 (Nok.31.477) Beloved Scott (NL) (2008, R. v. My Love Jet) 4,1.18,0 (€ 1.885) Khira Scott (DE) (2017, M. v. Charly du Noyer)- twee jaar in 2019

4e moeder The Pro (US) (1966, v. Porterhouse). Moeder van o.m.: TABOR LOBELL (US) (1983, H. v. Speedy Crown) 4,1.11,3 ($579.908) DRILL INSTRUCTOR (US) (1974, H. v. Nevele Pride) 5,1.14,7 ($117.504) CONCIERGE (US) (1972, H. v. Nevele Pride) 7,1.14,7 ($90.973) FAMILY DOCTOR (US) (1973, H. v. Nevele Pride) 6,1.14,0 ($89.391) Working Girl (US) (1971, M. v. Nevele Pride) 4,1.18,9 ($9.909). Moeder van STAKHANOVITE 5,T1.14,3 ($192.760). Grootmoeder van GENEVA BAMBINO 6,1.12,3 ($305.778) en THE FALL 5,1.14,6 ($100.471). Derde moeder van FOXY JAZZ 8,1.12,1 ($339.143) Vanessa Lobell (US) (1986, M. v. Speedy Somolli) 3,Q1.18,8 ($560). Moeder van WILLOW RUN HOTTIE 3,1.12,6 ($136.711). Grootmoeder van ITZAZIAM 6,1.10,8 ($285.585) en MOUNTAIN BREEZ 6,1.11,2 ($171.217) Pro Bono Lobell (US) (1978, M. v. Armbro Jet). Moeder van DELPHI’S JET 3,1.13,2 (€ 84.230)

75


37

LAURA BOKO (NL)

donkerbruine merrie, 24- 05- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Lindy’s Kick Back (US)

Super Bowl (US) High Kick (US)

LAURA BOKO (NL) National Lindy (IT) 2007 4,1.14,8 (€ 36.554)

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Spice World (US) 1997 3,1.12,5 ($ 6.100)

LAURA BOKO is volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Bonefish (4 x 5), Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Het Amerikaanse fenomeen Mission Brief, 3,1.08,6 ($ 1.599.587) is op een vergelijkbare manier gefokt. Grootvader Cantab Hall was in 2018 de leidende Amerikaanse broodmare sire op het gebied van 2- en 3-jarigen. Hij geldt als grootvader van actuele sterren als Manchego, 3,1.08,4 ($ 1.541.605), Six Pack, 3,1.07,9 ($ 1.389.290), Atlanta, 4,1.08,6 ($ 1.336.269), etc.

RED XING (US) (1994, H. v. Balanced Image) 3,1.11,0 (SEK.1.616.570) LATEST LOVER (US) (1995, M. v. Valley Victory) 3,1.11,8 ($ 178.679) Ole’Pele’ (US) (1993, H. v. Meadow Road) 5,1.13,2 ($ 21.459) Let’s Do The Lindy (US) (2002, M. v. Self Possessed). Moeder van LINDY’S TWO STEP 2,1.13,0 ($ 149.627) 4e moeder HIGH KICK (US) (1981, v. Speedy Crown) 3,1.13,5 ($ 86.505). Moeder van o.m.: LINDY’S SUPER KICK (US) (1990, H. v. Super Bowl) 3,1.11,4 (NOK.394.350) Augmentor (US) (1988, H. v. Meadow Road) 3,1.13,3 ($ 37.165) Lindy’s Valleygirl (US) (1991, M. v. Valley Victory) 3,1.14,0 ($ 2.800). Moeder van ONLY ANOTHER MAN 7,1.13,8 ($ 132.502)

Foundation mare: Minnie, v. Bald Stockings (U51). Bekende nazaten: Back To Victory, Brogan, Credit Fashion, Denim Boko, Don Dream, Gabbys Dream, Gazza Degato, Hitec Lou, Incredible Drpol, Macho Lindy, Mr Novak, Olganina, Please Poppy, Probe, Red Xing, Rex Håleryd, Spice It Up Lindy, Ulaan, etc.

5e moeder A.C.’S NANCY (US) (1961, v. Hoot Mon) 4,1.16,4 ($ 47.552). Volle zus van Hambletonian-winnaar A.C.’S VIKING 3,1.14,3 ($ 332.947). Moeder van o.m.: SUPER MON (US) (1975, H. v. Super Bowl) 6,1.13,1 (SEK.1.720.480) A CS ORION (US) (1968, H. v. Star’s Pride) 4,T1.14,7 ($ 200.907) A C’S WONDER (US) (1980, M. v. Speedy Crown) 3,T1.13,3 ($ 84.857). Moeder van PROBE 3,1.11,2 ($ 436.812). Grootmoeder van ANOTHER LINDY 11,1.12,1 ($ 314.295) Super Marianne (US) (1977, M. v. Super Bowl) 3,1.17,9 ($ 1.721). Moeder van MR NOVAK 3,Q1.13,3 ($ 445.163)

1e moeder National Lindy (IT) (2007, v. Cantab Hall) 4,1.14,8 (€ 36.554). 5 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kenya Boko (SE) (2017, M. v. Yarrah Boko)- twee jaar in 2019 2e moeder Spice World (US) (1997, v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($ 6.100). Moeder van o.m.: SPICE IT UP LINDY (US) (2003, R. v. SJ’s Caviar) 12,1.09,7 ($ 365.380) National Lindy (IT) (2007, M. v. Cantab Hall) 4,1.14,8 (€ 36.554), zie boven Go Go Lindy (US) (2002, M. v. Enjoy Lavec) 3,1.13,8 ($ 24.808) 3e moeder Lindy’s Kick Back (US) (1987, v. Super Bowl) 2,Q1.16,9 ($ 625). Moeder van o.m.: BACK TO VICTORY (US) (1992, M. v. Valley Victory) 3,1.12,0 ($ 297.943)

76


38

LUCAS (NL)

bruine hengst, 23- 05- 2018 Eigenaar: D.P. Couperus

Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Quite Easy (US) 2004 3,1.11,1 ($409.365)

Marita’s Victory (US) 1997 3,1.10,8 ($666.731)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed(US) Valley Victoria (US)

Miss Marita (US)

Joie de Vie (US) Keystone Profile (US)

Lemon Dra (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Danea (IT)

Singer Lobell (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Yankee Tornado (US)

Speedy Crown (US) Mod Yankee (US)

Else van Cornjum (NL)

Mucho Pride (US) Vera van Cornjum (NL)

LUCAS (NL) Cindy Wielinga (NL) 2009 6,1.14,6 (€ 25.255)

Bartali OK (IT) 1998 5,1.12,2 (€ 487.748)

Nancy Wielinga (NL) 1996 6,1.17,2 (€ 5.221)

LUCAS is (vrijwel volledig Amerikaans) outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300). De kruising Quite Easy x Bartali OK is nog maar zelden beproefd, maar resulteerde reeds in de Duitse Draver van het Jaar, Zauni 3,1.12,8 (€ 165.174).

tweede Finale Winterkampioenschap, Gouden Zweep; derde finale Buchmacher Sprint-Pokal, Kampioenschap Nederlandse Paarden; vierde Kampioenschap van Nederland, Grote Prijs der Lage Landen Anton Wielinga (NL) (2007, H. v. Armbro Goal) 4,1.15,5 (€ 12.545) Nancy Wielinga (NL) (1996, M. v. Yankee Tornado) 6,1.17,2 (€ 5.221), zie boven 4e moeder Vera van Cornjum (NL) (1979, v. Heres) 1.17,1 (€ 28.112). Moeder van o.m.: Hero van Cornjum (NL) (1990, R. v. Nevele Impulse) 5,1.16,7 (€ 23.479) Iris van Cornjum (NL) (1991, M. v. Yankee Tornado) 2,1.17,1 (€ 15.672). Moeder van BANK OF CORNJUM 8,1.13,9 (€ 58.842) Pam Wielinga (NL) (1998, M. v. Yankee Tornado). Moeder van WOUT WIELINGA 7,1.13,4 (SEK.553.207)

Mère originelle: Albertine (E22), dit is de Nederlandse tak van Tourterelle, via YY. Bekende nazaten: Alou van Camstra, Banker Transs R, Cornelia Unia, Digitalis, Duncan Crown, Ego Sum, Esperanza Guapa, Explosive Lane, Go For One, Greatest Secret, Ideaal, Kim Wielinga, Koos van Camstra, Leen van Camstra, Nick Hunter, Snel E, Speedy Aresy, Torro Ashton, Uranis Ter Lune, Wellington, Year of Transs R, Zally Ashton, etc. 1e moeder Cindy Wielinga (NL) (2009, v. Bartali OK) 6,1.14,6 (€ 25.255). 12 zeges. Vier jaar, winnares Action Skoatter Bokaal. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Karola (NL) (2017, M. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2019

5e moeder Jacatra (NL) (1968, v. Toreador) 1.33,8 (€ 45). Elitemerrie. Moeder van o.m.: SNEL E (NL) (1976, H. v. Deter d’Aster) 1.16,9 (€ 64.890) TRIANKA E (NL) (1977, M. v. Deter d’Aster) 1.18,8 (€ 33.720) ADA VAN CORNJUM (NL) (1983, M. v. Heres) 1.17,1 (€ 31.027). Elite & Klassieke merrie. Moeder van LEEN VAN CAMSTRA 4,1.12,6 (€ 224.552) en KOOS VAN CAMSTRA 5,1.14,2 (€ 60.338). Derde moeder van CORNELIA UNIA 4,1.14,5 (€ 74.115) en IDEAAL 4,1.13,6 (€ 23.500) Paranimf (NL) (1974, M. v. Lamour) 1.20,2 (€ 13.160). Moeder van HEIDI M 6,1.15,2 (€ 48.993). Grootmoeder van EGO SUM 9,1.12,2 ($209.952), YEAR OF TRANSS R 8,1.12,8 (€ 74.393) en STEFAN TRANSS R 7,1.14,8 (€ 59.211)

2e moeder Nancy Wielinga (NL) (1996, v. Yankee Tornado) 6,1.17,2 (€ 5.221). Moeder van o.m.: Cindy Wielinga (NL) (2009, M. v. Bartali OK) 6,1.14,6 (€ 25.255), zie boven Yessie Wielinga (NL) (2005, M. v. Västerbo Tomorrow) 4,1.16,9 (€ 5.805) 3e moeder Else van Cornjum (1987 v. Mucho Pride). Moeder van o.m.: KIM WIELINGA (NL) (1993, M. v. Yankee Tornado) 8,1.12,2 (€ 126.114). Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium der 3-jarige Merries. Vier jaar, vierde AEV Vierjarigen Stakes. Ouder, winnares Gouden Zweep, Kampioenschap Nederlandse Paarden, serie Buchmacher Sprint-Pokal;

77


39

NO MATTER WHAT (DE) Verkoop met BTW

Self Possessed (US) Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Explosive Matter (US) 2006 3,1.09,2 ($1.510.542)

Fireworks Hanover (US) 2001 4,1.11,7 ($15.525)

Canland Hall (US)

Muscles Yankee (US)

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($ 1.424.938)

Alibar (US) 2000 3,1.14,0 ($ 6.172)

NO MATTER WHAT is volledig Amerikaans gefokt, inbred op Muscles Yankee (3 x 2) en linebred op Garland Lobell (4 x 4). Deze hypermoderne manier van fokken is nog niet vaak gebezigd, maar in Noord-Amerika is één van de beste driejarige merries, Evident Beauty, 3,1.10,0 ($373.192), op een vergelijkbare manier gefokt. Grootvader Muscles Yankee is thans bovendien de leidende broodmare sire in Noord-Amerika.

Victory Dream (US) Feeling Great (US) Garland Lobell (US) Canne Angus (US) Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Financial Matters (US)

Sir Taurus (US) Matched Pearls (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Malabar Man (US)

Supergill (US) Lady Love McBur (US)

C C Jennifer P (US)

Garland Lobell (US) Atomic Reactor (US)

NO MATTER WHAT (DE) Millbar As (IT) 2006 3,1.13,8 (€ 26.280)

bruine hengst, 21- 04- 2018 Eigenaar: M. Lukje

Millbar As (IT) (2006, M. v. Muscles Yankee) 3,1.13,8 (€ 26.280) zie boven Libra As (IT) (2005, M. v. Yankee Glide) 3,1.17,6 (€ 660). Moeder van REVENGE WISE 9,1.12,5 (€ 91.767) 3e moeder C C Jennifer P (US) (1996, v. Garland Lobell). Moeder van o.m.: GERRI’S JOY (US) (2004, M. v. Enjoy Lavec) 3,1.10,8 ($ 641.905). Moeder van SMILIN ELI 3,1.09,7 (SEK.5.088.689), MAXUS 3,1.10,5 (SEK.1.807.580) en JOSIES JOY 2,1.11,0 ($ 107.904) BRANDON C’S (US) (2009, R. v. Chocolatier) 6,1.13,1 ($ 155.138) JADEN THE GREAT (US) (2002, H. v. Enjoy Lavec) 4,1.12,2 ($ 131.515) ALCARINE (US) (2007, M. v. Revenue) 4,1.11,6 ($ 73.407). Moeder van TOUR DE LINDY 4,1.11,5 ($ 110.205) Danny P (US) (2008, M. v. Glidemaster). Moeder van ITS CHOCOLATE TIME 6,1.11,5 ($ 127.495)

Foundation Mare: Miss Copeland (U12). Bekende nazaten: Amelie Grif, Canepa Hanover, Ed You, Gidde Palema, Glidemaster, Igor Brick, Madison Avenue, New Jersey Viking, Nuncio, Princess Grif, Smilin Eli, Snazzy Millie, etc. 1e moeder Millbar As (IT) (2006, v. Muscles Yankee) 3,1.13,8 (€ 26.280). 5 zeges op 2 en 3. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: HUMBLE HILL (NL) (2014, H. v. Conway Hall) 3,1.12,7 (Nok.449.197). Drie jaar, vierde Derby H, serie Breeders Course. Vier jaar, winnaar Finntack Bjerke Løpet/V75 Winter Burst; tweede finale Schwarzer Steward-Rennen, Chapel Hill (V75 SE). Ouder, Winnaar MJB Kraftfor-løpet (V75 NO) GALANTE OLANDESE (NL) (2013, M. v. Broadway Hall) 5,1.13,3 (SEK.235.906). Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries, Merrie Derby Selectie; vierde Merrie Derby Nobilta Hill (BE) (2017, M. v. Conway Hall)- twee jaar in 2019

4e moeder Atomic Reactor (US) (1987, v. Baltic Speed). Moeder van o.m.: NUKE IT LINSAY (US) (1992, M. v. Garland Lobell) 8,1.11,5 (€ 798.112). Moeder van NEW GENERATION 7,1.12,6 (€ 67.353), SUNRISE STAR 5,1.12,7 (€ 58.498) en CELEBRATION XL 4,1.12,6 (€ 41.047) NUKE IT FREDDIE (US) (1993, H. v. Garland Lobell) 4,1.12,7 (€ 145.800) Avie Hanover (US) (1998, M. v. Balanced Image) 3,1.14,1 ($ 33.045). Moeder van P L CONJURE 4,1.10,7 ($ 236.150) und P L EUREKA 5,1.10,7 ($ 222.109). Ragland Road (US) (1991, M. v. Garland Lobell) 3,Q1.20,0 ($ 1.566). Moeder van STAR ROSE 3,1.13,3 ($ 168.408) en RAGLAND ANDY 7,1.13,5 ($ 122.341) Nuke It Jenny (US) (1994, M. v. Garland Lobell) 3,Q1.18,1 ($ 280). Grootmoeder van CASH FOR GOLD 5,1.10,3 ($ 297.608)

2e moeder Alibar (US) (2000, v. Malabar Man) 3,1.14,0 ($ 6.172). Moeder van o.m.: Olivier As (IT) (2008, R. v. Pine Chip) 6,1.14,0 (€ 34.673). Drie jaar, winnaar St Leger/ Trial; tweede St Leger/ Trial; vijfde Bayern-Pokal. Vier jaar, derde Großer Pfingst-Preis der Stadt Pfarrkirchen, vierde finale Deutsche AmateurMeisterschaft

78


40

CAMILLA JET (IT)

bruine merrie, 20- 03- 2018 Eigenaar: Allevamenti Toniatti

Verkoop met BTW

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Maharajah (SE) 2005 6,1.10,3 (SEK.23.534.423)

Chili Khan (SE) 1996 5,1.13,1 (SEK.1.051.500)

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

Stevie Nicks (SE)

Tibur (FR) Västerbo Cheeta (SE)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Winky’s Gill (US)

Bonefish (US) Lassie Blue Chip (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Petite Evander (NZ)

Great Evander (NZ) Thearle (NZ)

CAMILLA JET (IT) First Lady Jet (IT) 2002 2,1.18,9 (€ 4.932)

Supergill (US) 1985 3,1.10,6 ($664.194)

Petite Victory (IT) 1991 3,1.12,5 ($210.647)

CAMILLA JET voert een vleugje Frans bloed (5%) en ze is linebred op zowel Bonefish (4 x 4) als Super Bowl), een type afstamming die we o.a. kennen van Syrinx Hanover, 3,1.10,5 ($1.699.426). Moeder First Lady Jet geldt als een 100%-producente: al haar producten op startgerechtigde leeftijd (10) wisten te winnen!

2e moeder PETITE VICTORY (IT) (1991, v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($210.647). 5 zeges. Twee jaar, winnares Kentucky Standardbred Sales Co. S., NJFS; tweede NJSS Final; derde in 2 afd. NJSS. Drie jaar, winnares 3 afd. NJSS; tweede NJSS Final- Meadowlands, serie & finale Charles Smith Trot, Lady Suffolk Trot, Hudson Filly Trot, 2 afd. NJSS; derde NJSS Final- Garden State Park en afd. NJSS. Moeder van o.m.: GRUCCIONE JET (IT) (2003, H. v. Pine Chip) 3,1.12,1 (€ 310.090). Drie jaar, winnaar GP Tito Giovanardi; tweede GP Elwood Medium, GP Italia, GP Veneto. Vier jaar, winnaar GP Citta` di Padova, GP Regione Campania, GP Presidente Della Repubblica; derde GP Freccia d’Europa LARICE JET (IT) (2005, H. v. Pine Chip) 7,1.11,3 (€ 234.816). Ouder, derde GP Due Mari, GP B. Mattii-C.I.G.T. Finale TAMMAR JET (IT) (2012, M. v. Naglo) 5,1.11,6 (€ 79.285) ESTELLA JET (IT) (2001, M. v. Supergill) 5,1.13,3 (€ 78.226). Moeder van OCCHIONE JET 6,1.10,1 (€ 605.455) NARVALO JET (IT) (2007, H. v. Pine Chip) 4,1.13,1 (€ 67.366)

Foundation mare: Brighton Girl (N51). Bekende nazaten: Cal Brydon, Calchips Brute, Calchips Muscle, Gruccione Jet, Larice Jet, Occhione Jet, Petite Evander, Petite Victory, Pride of Petite, etc. 1e moeder First Lady Jet (IT) (2002, v. Supergill) 2,1.18,9 (€ 4.932). Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd: OCCHIATA JET (IT) (2008, M. v. Pine Chip) 5,1.12,5 (€ 165.002). 24 zeges. Drie jaar, vierde Gran Premio Camp. Femm. dei 3 Anni-Finale. Ouder, tweede Gran Premio Ivone Grassetto; vierde Gran Premio Giorgio Jegher TAMIA JET (IT) (2012, M. v. Pine Chip) 6,1.11,7 (€ 162.652). 20 zeges. Vier jaar, derde Gran Premio Antonio Carena. Ouder, tweede Gran Premio Coppa di Milano PAVONE JET (IT) (2009, H. v. Pine Chip) 5,1.13,2 (€ 85.276). 24 zeges VIREO JET (IT) (2014, H. v. Igor Font) 4,1.12,3 (€ 50.262). 9 zeges Rangona Jet (IT) (2010, M. v. Pine Chip) 4,1.13,7 (€ 41.924). 7 zeges Zaffiro Jet (IT) (2015, H. v. Wishing Stone) 4,1.12,9 (€ 35.888). 16 starts: 10- 4- 0 Una Zinia Jet (IT) (2013, M. v. Pine Chip) 4,1.13,4 (€ 27.764). 11 zeges Nibbio Jet (IT) (2007, H. v. Pine Chip) 4,1.15,5 (€ 21.698). 4 zeges Savana Jet (IT) (2011, M. v. Igor Font) 4,1.14,3 (€ 14.974). 3 zeges Aloe Jet (IT) (2016, M. v. Pine Chip) 3,1.14,5 (€ 14.400). 3 zeges Bernadette Jet (IT) (2017, M. v. Maharajah)- twee jaar in 2019

3e moeder PETITE EVANDER (NZ) (1970, v. Great Evander) 7,1.13,3 ($736.619). Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1978. New Zealand Trotting Hall of Fame. Moeder van o.m.: PRIDE OF PETITE (US) (1988, M. v. Royal Prestige) 4,1.13,2 ($550.296- Int.). In US onder de naam “Royal Petite”. Inter Dominion Hall Of Fame PETITE VICTORY (IT) (1991, v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($210.647), zie boven MISTER SUG (US) (1993, R. v. Nearly Perfect) 5,1.13,0 ($112.674) PETITE SERENADE (US) (1995, M. v. Sierra Kosmos) 3,T1.14,6 ($49.510). Moeder van CALCHIPS BRUTE 5,1.09,6 ($1.082.437) en CALCHIPS MUSCLE 5,1.11,6 ($451.179)

79


BIJ ANEMONE HORSE TRUCKS BENT

U ALTIJD NUMMER 1

Your mobility partner in the equestrian world

WWW.ANEMONE.NL


41

LOVER SCHERMER (NL) Verkoop met BTW

Waikiki Beach (US) 1984 3,1.12,2 ($344.004)

Varenne (IT) 1995 6,1.09,1 (€ 6.038.417)

Ialmaz (IT) 1985 1.16,6 (€ 61.789)

Speedy Somolli (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Hula Lobell (US)

Super Bowl (US) Hollys Margeo (US)

Zebu (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Keystone Lady (US)

Baree (IT)

Speedy Crown (US) Spree Hanover (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Incredible Crafts (US)

Incredible Nevele (US) Oh Kentucky (US)

Dee Schermer (NL)

Leonard Hanover (US) Vita Windspiel (NL)

LOVER SCHERMER (NL) Famke Schermer (NL) 2012 4,1.17,6 (€ 470)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Wolment Schermer (NL) 2004 4,1.13,8 (€ 27.716)

Wolment Schermer (NL) (2004,M. v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716) zie boven Robin Schermer (NL) (1999, R. v. Invit Broline) 9,1.15,3 (€ 26.961). Ouder, winnaar Gouden Stakes; tweede 4,5 km. van Alkmaar Oleta Boko (NL) (1997, M. v. Smokin Yankee) 6,1.15,6 (€ 8.935) Yske Schermer (NL) (2005, M. v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920)

LOVER SCHERMER voert een slordige 15 % Frans bloed en hij is linebred op ’s werelds eerste “Speed Sire”: Speedy Somolli (3 x 5). Deze manier van fokken is zowel in Noord-Amerika als in Europa enorm succesvol gebleken, met bekende voorbeelden als Daylon Magician, 4,1.09,1 ($1.977.969), Grain Of Truth, 9,1.10,3 ($1.507.570), Zooming, 5,1.09,0 ($1.051.928), Dewycolorintheline, 4,1.10,6 ($1.018.581) en Tony Gio, 4,1.10,4 (€ 808.365). Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.477.120) en Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550) als meest sprekende voorbeelden.

4e moeder Vita Windspiel (NL) (1979, v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159). Moeder van o.m.: Dee Schermer (NL) (1986, M. v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307) zie boven Ivita Schermer (NL) (1991, M. v. Speedy Haven) 8,1.16,4 (€ 18.519) Teun Schermer (NL) (2001, R. v. Kramer Cash) 8,1.15,3 (€ 18.106) Lyda Schermer (NL) (1994, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). Moeder van Wanda W 6,1.14,0 (€ 35.855) Rita Schermer (NL) (1999, M. v. Invit Broline) 6,1.16,3 (€ 6.625) Susan Schermer (NL) (2000, M. v. Kramer Cash) 6,1.18,4 (€ 1.879). Moeder van Egbert Schermer 6,1.14,1 (€ 28.410)

Foundation mare: Lady Cabot (U42), in Nederland ook wel geduid als de Windspiel-stam. Bekende nazaten: Christiaan de Wet, Court Jester, George Scotch, Milo Windspiel, Titana P, Zisja M, etc. 1e moeder Famke Schermer (NL) (2012, v. Love You) 4,1.17,6 (€ 470). Dit is haar eerste product. 2e moeder Wolment Schermer (NL) (2004, v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716). Vier jaar, winnares afd. V65 op Jägersro. Ouder, winnares afd. V65 op Jägersro (2). Moeder van o.m.: Gerrit Schermer (NL) (2013, R. v. Love You) 5,1.14,5 (€ 17.938). 6 zeges Harmke Schermer (NL) (2014, M. v. Love You) 5,1.16,2 (€ 4.050). 6 starts: 1- 3- 1 Jesse Schermer (NL) (2016, H. v. Muscles Yankee) 3,1.18,9 (€ 700) Famke Schermer (NL) (2012, M. v. Love You) 4,1.17,6 (€ 470) Keizer Schermer (NL) (2017, R. v. Varenne)- twee jaar in 2019 3e moeder Dee Schermer (NL) (1986, v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307). Moeder van o.m.: Siem Schermer (NL) (2000, R. v. Invit Broline) 8,1.14,6 (€ 30.090). Ouder, tweede Grote Kerstprijs; derde Gouden Paard

bruine hengst, 16- 03- 2018 Eigenaar: Stal Schermer

5e moeder Gonda Scotch (NL) (1965, v. Lord Scotch) 1.19,8 (€ 25.888). Moeder van o.m.: ZOMAR WINDSPIEL (NL) (1982, M. v. Mucho Pride) 1.17,6 (€ 37.387). Moeder van GEORGE SCOTCH 5,1.15,1 (€ 55.935) Czarin Windspiel (NL) (1985, M. v. Mucho Pride) 1.19,8 (€ 5.899). Moeder van MILO WINDSPIEL 5,1.11,4 (€ 278.324) Vita Windspiel (NL) (1979, M. v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159) zie boven

81


42

LYNN TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 ($ 1.292.048)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Gridiron Lad (US)

Noble Gesture (US) Beach Girl (US)

Lily White (US)

Bonefish (US) Icecapade (US)

LYNN TRANSS R (NL) Danique Transs R (NL) 2010

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Little Ironlady (DE) 1994 3,1.16,2 (€ 79.883)

LYNN TRANSS R is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe, 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($ 2.998.777) en Wishing Stone, 6,1.09,0 ($ 2.359.150) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Grootvader Muscles Yankee is thans de leidende broodmare sire in NoordAmerika.

bruine merrie, 26- 03- 2018 Eigenaar: K. Redder

AZZURRI (DE) (2001, H. v. General November) 5,1.13,8 (€ 41.920). Vier jaar, winnaar Bronzen Stakes; derde Elite-Cup des Ruhrgebiets. Ouder, winnaar serie + finale Deutscher Fünf- und Sechsjährigen-Zirkel 2006 Avalanche (DE) (1999, R. v. Echo) 6,1.14,5 (€ 28.128) Cadabra Transs R (NL) (2009, R. v. Kadabra) 7,1.14,4 (SEK.193.324) Freedom Transs R (NL) (2012, M. v. Russel November) 5,1.14,3 (€ 18.881). Twee jaar, tweede Joffer Prijs; derde Duindigt’s Tweejarigen Stakes; vierde Jugend-Preis/Stutenlauf Angelique Transs R (DE) (2007, M. v. SJ’s Photo) 4,1.15,2 (€ 9.700). Drie jaar, winnares serie Arthur Knauer-Rennen; derde Buddenbrock-Rennen/Stutenlauf

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

3e moeder Lily White (US) (1986, v. Bonefish) 2,1.14,8 ($21.214). Moeder van o.m.: LITTLE RAINBOW (DE) (2004, R. v. Super Arnie) 5,1.11,3 (SEK.1.549.900) LITTLE WIND (SE) (1991, R. v. Rule The Wind) 5,1.15,4 (€ 80.907) LITLLE IRONLADY (DE) (1994, M. v. Gridiron Lad) 3,1.16,2 (€ 79.883). Zie boven LITTLE SOMA (DE) (1995, R. v. Speedy Soma) 4,1.15,0 (€ 57.054) Little Lucie (DE) (2000, M. v. Speedy Soma) 6,1.13,8 (€ 42.621) L’Ondine (DE) (2001, M. v. Gigaro) 4,1.16,7 (€ 6.472). Moeder van BIKINI 4,1.12,3 (Dkk.901.422)- winnares Deense Merriederby 2017

1e moeder Danique Transs R (NL) (2010, v. Muscles Yankee). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kande Transs R (NL) (2017, M. v. Robert Bi)- twee jaar in 2019 2e moeder LITLLE IRONLADY (DE) (1994, v. Gridiron Lad) 3,1.16,2 (€ 79.883). Twee jaar, tweede Championat der Zweijährigen, Stuten-Gold-Pokal; derde Bayerischer Jugend-Preis; vierde Jugend-Preis. Drie jaar, winnares Hamburger Dreijährigen-Preis. Moeder van o.m.: PLAYGIRL NOVEMBER (DE) (2002, H. v. SJ’s Photo) 3,1.14,4 (€ 191.062). Twee jaar, winnares MAZDA Gold-Cup, Championat der Zweijährigen, Bayerischer Jugendpreis; derde Preis des Winterfavoriten; vierde Breeders Crown. Drie jaar, winnares Breeders Crown; tweede serie Deutsches Traber-Derby; derde Bayern-Pokal, Adbell-Toddington-Rennen; vierde Deutsches Traber-Derby, St. Leger. Vier jaar, winnares Breeders Crown. Moeder van URBAN KRONOS 5,1.10,3 (SEK.1.205.200) ZALGADO TRANSS R (DE) (2006, R. v. SJ’s Photo) 6,1.12,8 (Nok.604.684). Drie jaar, tweede serie Deutsches TraberDerby; derde St. Leger; vierde Deutsches Traber-Derby

4e moeder ICECAPADE (US) (1979, v. Tamerlane) 2,T1.14,8 ($41.155). Halfzus van FIRM TRIBUTE 3,1.11,2 ($1.231.324). Moeder van o.m.: CHAMPION ON ICE (US) (1991, R. v. Armbro Charger) 4,1.10,3 ($266.660) ICE SCULPTOR (US) (1995, R. v. Master Willie) 4,1.13,8 ($116.928) ICECAPOR (US) (1985, M. v. Bonefish) 3,1.15,8 ($102.094) ICEFOLLY (US) (1984, M. v. Bonefish) 3,Q1.14,9 ($99.277). Moeder van MILLION DOLLAR BYE 4,1.10,6 ($1.277.141). Grootmoeder van CANDID EFFE 1.13,1 (€ 291.076) en GLAMOUR EFFE 6,1.11,4 (€ 227.070). Derde moeder van OASIS BI 8,1.09,4 (SEK.17.910.464), ROBERT BI 6,1.09,0 (€ 1.059.895) en ISLAND EFFE 4,1.11,5 (€ 522.950)

82


43

LOZANO RENKA (NL)

bruine hengst, 06- 04- 2018 Eigenaar: R.C.M. Knipscheer

Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Creatine (US) 2010 4,1.09,1 ($2.102.022)

Berry Nice Muscles (US) 2005 2,1.13,3 ($31.906)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Blackberry Hanover (US)

Donerail (US) Brittany’s Dream (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Lidice de Vandel (FR)

Cézio Josselyn (FR) Ellen de Vandel (FR)

Baltic Speed (US)

Speedy Somolli (US) Sugar Frosting (US)

Fast Catch (US)

Bonefish (US) Exciting (US)

LOZANO RENKA (NL) Ellen C Renka (NL) 2011 3,1.16,3 (€ 3.660)

Saxo de Vandel (FR) 2006 3,1.11,8 (€ 755.450)

Too Fast (US) 1992 2,1.15,8 (€ 5.130)

LOZANO RENKA voert zo’n 12 % Frans bloed en hij is linebred op Baltic Speed (5 x 3). De geweldige Possess The Magic 3,1.10,5 ($1.043.503) is bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier gefokt. Dit is één van de succesvolste families ter wereld, waarvan deze specifieke tak (vijfde moeder Gypsy Slipper) mag worden gezien als één van de productiefste.

VERY FAST RENKA (NL) (2003, H. v. Super Arnie) 5,1.14,7 (€ 33.315). Drie jaar, tweede Derby, Derby Fever Stakes Dream of Renka (NL) (2010, R. v. Love You) 5,1.14,5 (€ 27.450). Drie jaar, tweede VP Driejarige Kerststakes; derde VP Herfststakes 3e moeder Fast Catch (US) (1983, v. Bonefish) 2,1.18,2 ($8.958). Moeder van o.m.: Too Fast (US) (1992, M. v. Baltic Speed) 2,1.15,8 (€ 5.130). Zie boven Rapidity (US) (1993, M. v. Baltic Speed) 3,1.13,8 ($6.778). Moeder van MR POZEFSKY 4,1.13,0 ($77.778) Tournament Stock (US) (1989, v. Speedy Crown) 2,1.20,4 ($1.035). Moeder van CROWNS DIAMOND 6,1.11,5 (SEK.1.571.971) en AMERICAN CHAMPION 3,1.13,1 ($165.530). Grootmoeder van DARLING HORNLINE 5,1.11,5 (SEK.953.214)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Darling Mearas, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Oasis Bi, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse,Viking Kronos, e.v.a.

4e moeder Exciting (US) (1975, v. Super Bowl). Halfzus van de grootmoeder van DEWEYCHEATUMNHOWE 3,1.08,9 ($3.155.178)- Hall of Fame. Moeder van o.m.: NEARLY PERFECT (US) (1982, H. v. Songcan) 4,1.10,8 ($630.327). World Champion. Dan Patch Older Trotting Horse of the Year 1986 BALTIC ISLE (US) (1986, H. v. Baltic Speed) 3,1.13,2 (€ 79.531). Dekhengst in Finland EDWIN SEELSTER (US) (1981, R. v. Bonefish) 5,Q1.14,3 ($66.108) Exciting Goal (US) (1995, M. v. Armbro Goal) 3,1.13,1 ($41.415) Crimson Robe (US) (1988, M. v. Royal Prestige) 2,1.18,6. Grootmoeder van STONEBRIDGE DIABLO 7,1.12,2 ($690.408), SOUTHERN ROCKETOP 3,1.09,9 (SEK.5.137.263), DON’T KNOW CHIP 5,1.09,7 ($496.119), RUSS N US 3,1.11,3 ($338.842), CAN’TCUTTHATCHIP 4,1.11,0 ($327.390), STONEBRIDGE DIVA 3,1.12,3 ($261.118), SOUTHERN MAEBELLE 3,1.12,0 ($207.670), etc. Derde moeder van CHURITA 6,1.09,5 ($945.275), ROSE RUN SYDNEY 4,1.11,0 ($554.643), SAND WYNDHAM 7,1.10,5 ($529.071), ATLAS PEAK 6,1.11,0 ($262.472), etc.

1e moeder Ellen C Renka (NL) (2011, v. Saxo de Vandel) 3,1.16,3 (€ 3.660). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kosmos Renka (NL) (2017, R. v. Formula One)- twee jaar in 2019 2e moeder Too Fast (US) (1992, v. Baltic Speed) 2,1.15,8 (€ 5.130). Elitemerrie. Moeder van o.m.: PASSING RENKA (NL) (1998, H. v. Tagliabue) 8,1.11,9 (€ 364.564). Hall of Fame. Twee jaar, tweede Productenselectie. Drie jaar, winnaar Derby Trial, Sweepstakes Trial; tweede Wolvega Driejarigen Championship, serie AEV Stake Sprintkampioenschap; derde Fokkers Trofee; vierde E3-Revanschen. Vier jaar, tweede GP D’Inverno, Kampioenschap der Vierjarigen, Vierjarigen Derby. Ouder, winnaar Prix d’Arcachon, W.H. Geersen Prijs, Giganten Trial, Grote Kerstprijs, Fries Stayers Trofee; tweede Prix Jean-René Gougeon, Kampioenschap Nederlandse Paarden; derde Prijs der Giganten. 8 zeges in Frankrijk. SPEEDING RENKA (NL) (2000, H. v. Incredible Crafts) 4,1.15,9 (€ 38.400). Drie jaar, winnaar Sweepstakes Trial, derde Derby

83


SPORTSTAD

Café

f e o R Pe R D e e sf

r e K leK

ALLEMAAL VERWENNERIJ UIT ONZE KEUKEN In het hart van Sporstad Heerenveen vindt je Sportstad Café. Proef de sfeer en kom genieten van een heelijke lunch of diner. Maar ook voor een gezellige borrel ben je van harte welkom in onze sfeervolle trendy restaurant.

Abe Lenstra Boulevard 25 • Heerenveen Telefoon: 0513 - 612 479

www.sportstadcafe.nl

Ready2Race Erica 38, Wolvega Cornelis: 06 13 02 27 18 Sonja: 06 31 33 53 23 @ready2race

Een bedrijf met goed advies en een eerlijke prijs ! www.ready2raceshop.nl Uw leverancier voor de drafsport

Wahlstén: heeft alles voor paard en rijder

Chevi: de meest geliefde sulky

onder de rijders en trainers in Europa


44

TREASURE DESIGN (DE)

bruine merrie, 10- 06- 2018 Eigenaar: J. Bokje

Verkoop met BTW

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Rajah Mirchi (SE) 2007 Dame Lavec (SE) 7,1.18,9 (SEK.8.726.632) 1995

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Quito de Talonay (FR)

Florestan (FR) Dent Blanche (FR)

Kit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Keystone Pioneer (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Armbro Divine (US)

Florida Pro (US) Norah Lobell (US)

Volo Prise (NL)

Brogan (US) Kristalprise (NL)

Dyenni Cunera (NL)

Express Pride (US) Tuke Janet (NL)

2,1.14,3 (SEK.678.310)

TREASURE DESIGN (DE) Starclass Design (NL) 2000 4,1.14,0 (€ 8.903)

Divinator (US) 1994 3,1.11,1 ($ 159.380)

Kind of Special (NL) 1993 3,1.17,4 (€ 5.309)

TREASURE DESIGN voert een vleugje Frans bloed (ca. 8 %) en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een manier van fokken die (met name in Europa) zijn vruchten heeft afgeworpen. Denk daarbij aan o.m. Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Corleone Kosmos, 5,1.09,2 ($2.078.836). Deze moederlijn is één van de succesvolste ooit in Nederland en staat bijna garant voor klassiek succes.

2e moeder Kind of Special (NL) (1993, v. Volo Prise) 3,1.17,4 (€ 5.309). Moeder van 2 producten, w.o.: Starclass Design (NL) (2000, M. v. Divinator) 4,1.14,0 (€ 8.903) zie boven 3e moeder Dyenni Cunera (NL) (1986, v. Express Pride) 3,1.17,4 (€ 21.123). Volle- dan wel halzus van CALISTA CUNERA 6,1.16,8 (€ 45.604) en KALLISTOS CUNERA 2,1.15,2 (€ 40.521) en van de moeders van OFFSPRING NEVELE 3,1.15,9 (€ 77.275) en URBAN BEUCKENSWYK 7,1.12,9 (€ 65.300) en van de grootmoeder van YOLLY TOLLI T 6,1.12,9 (SEK.683.330). Moeder van o.m.: NICK THE BANANAS (NL) (1996, H. v. Call Upon) 4,1.15,6 (€ 32.525). Twee jaar, tweede Productenselectie. Drie jaar, derde AEV Stake Sprintkampioenschap; vierde Derby, Sweepstakes. Vier jaar, tweede Kampioenschap der Vierjarigen, PSH Vierjarigen Stakes ½ finale Letit Be Cunera (NL) (1994, M. v. Volo Prise) 3,1.15,5 (€ 25.389). Drie jaar, winnares G.P. Jaarlingenshow, Interland Nederland- België, Grote Prijs der Vaderpaarden; vierde Grote Unitrot Prijs; vijfde finale AEV Stake Sprintkampioenschap Terence Stardust (NL) (2001, R. v. Diamond Way) 3,1.16,9 (€ 8.980). Twee jaar, winnaar Unitrot Tweejarigenprijs; vierde Productendraverij, Jonkerprijs Pays the Bills (NL) (1998, H. v. Volo Prise) 3,1.16,3 (€ 7.888) Kind of Special (NL) (1993, M. v. Volo Prise) 3,1.17,4 (€ 5.309) zie boven

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Hingis Transs R, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder Starclass Design (NL) (2000, v. Divinator) 4,1.14,0 (€ 8.903). Twee jaar, tweede Duindigt’s S Zomer Stakes; derde Wolvega Zomer Stakes, S Najaar Stakes. Drie jaar, tweede Merrie-Derby Selectie. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: CLASSIC DESIGN (DE) (2005, H. v. Love You) 6,1.12,6 (€ 29.802). Vier jaar, winnaar Criterium der Vierjährigen/ Trial; derde NRZ-Pokal/Trial. Ouder, derde Charlie Mills-Rennen, BILDPokal/ Trial MUSCLE DESIGN (DE) (2013, R. v. Muscles Yankee) 4,1.13,4 (€ 20.352). Vier jaar, tweede Schwarzer Steward-Rennen; derde Mariendorfer Criterium Zabatini Design (NL) (2006, M. v. Not Disturb) 5,1.15,3 (€ 12.625). Ouder, tweede Stuten-Grand Prix/ Trial Bourbon Design (DE) (2011, M. v. Sam Bourbon) 5,1.13,9 (€ 10.984). Ouder, vierde Breeders Crown-Entlastung Bo Bo Design (NL) (2008, R. v. Orlando Vici) 4,1.16,1 (€ 4.070)

85


45

LION JE (NL)

bruine hengst, 20- 06- 2018 Eigenaar: E. Kruis & J. van Haastert

Verkoop met BTW

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895)

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Big Spender (SE)

Tibur (FR) Miss Kakadu (SE)

Ulli Girl (SE)

Second Boy (SE) Jenny Dalia (SE)

Play Action (US)

Noble Victory (US) Beat The Clock (US)

Wahine (NL)

Pepitone Hanover (US) Fan Dancer (NL)

LION JE (NL) Alie JE (NL) 2007

Spendic (SE) 1992 7,1.13,0 (€ 128.819)

Ibintulu (NL) 1991 6,1.15,4 (€ 23.029)

LION JE voert een vleugje Frans bloed en hij is outcross gefokt op Star’s Pride (5 x 5), een manier van fokken die in alle windstreken succesvol is gebleken. Bekende proefstukken met een dergelijke afstamming zijn o.m. Arch Madness, 7,1.08,6 ($4.288.981), Love You, 6,1.10,2 (€ 1.416.537) en International Trot-winnaar Papagayo E, 5,1.09,5 (Nok.8.240.309). Moeder Alie JE is een zogenaamde 100%-producente: al haar producten (van drie jaar en ouder) kwamen in de baan!

2e moeder Ibintulu (NL) (1991, v. Play Action) 6,1.15,4 (€ 23.029). 20 zeges. Moeder van o.m.: YOS JE (NL) (2005, R. v. Wired Pine) 6,1.13,6 (€ 51.965). Vier jaar, winnaar Wolvega’s Hengsten & Ruins Stakes. Ouder, winnaar Grote Kerst Prijs, GP Willem H Geersen REVEL RAPID (NL) (1999, M. v. Giant Chill) 5,1.16,3 (€ 30.213). Twee jaar, tweede Productendraverij. Drie jaar, tweede Sweepstakes; derde Fokkers Trofee Merries 3e moeder Wahine (NL) (1980, v. Pepitone Hanover). Moeder van o.m.: Ibintulu (NL) (1991, M. v. Play Action) 6,1.15,4 (€ 23.029 Euro), zie boven Junior (NL) (1992, R. v. Grundy’s Ebony) 5,1.14,6 (€ 18.866). 9 zeges Card Shark (NL) (1985, R. v. Arden Al) 6,1.15,8 (€ 6.875)

Foundation mare: Daisy, v. Highlander (U1479, in Nederland ook wel geduid als de Hanover Bertha-stam. Bekende nazaten: Alfa Nora, Bravo Nora, Clan Vrijenesse, Dex Beuckenswijk, Eibert Vrijenesse, Gazeau Skoatter, Iris Baldwin, Isabella JE, Jojo Buitenzorg, Kaliman, L’Espoir de BD, Macabre Meadow, Mac Kinley, Never Worry, Olympus, Oprah Victory, Prizefighter, Robin Buitenzorg, Sheriff As, Zar As, etc.

4e moeder Fan Dancer (NL) (1964, v. Curlew) 1.34,7 (€ 182). Elite Merrie. Moeder van o.m.: PRIZEFIGHTER (NL) (1974, H. v. Pepitone Hanover) 1.16,3 (€ 133.094). 26 zeges. Drie jaar, winnaar Sweepstakes; tweede Derby. Ouder, tweede EK der Vijfjarigen; derde Kampioenschap Nederlandse Paarden NEVER WORRY (NL) (1972, H. v. Star Performer) 1.16,6 (€ 78.707) RED SILKS (NL) (1975, M. v. Brogan) 1.18,6 (€ 37.028). Grootmoeder van ZARINA 3,1.14,4 (€ 103.335) en RED DIAMOND 4,1.14,0 (€ 59.728). Derde moeder van ZAR AS 3,1.14,2 (€ 178.580) MEXICALI ROSE (NL) (1971, M. v. Bedevil) 1.18,6 (€ 16.586). Grootmoeder van MACABRE MEADOW 6,1.14,6 (€ 69.214). Vierde moeder van YORK BALDWIN 6,1.13,8 (€ 39.530)

1 moeder Alie JE (NL) (2007, v. Spendic). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd: ISABELLA JE (NL) (2015, M. v. Virgill Boko) 4,1.13,9 (€ 52.680). 8 zeges. Twee jaar, winnares Flevofarm Talenten Stakes, Jofferprijs; tweede Productendraverij, M.O.M. Beheer Tweejarigenstakes, Duindigts Tweejarigen Herfststakes. Drie jaar, winnares Sweepstakes, Grote Unitrot Prijs, Breeders Crown, Sweepstakes Trials; tweede Derby, Criterium der Driejarigen, Fokkers Trofee Merries, Derby Trial Stakes Hurricane JE (NL) (2014, R. v. Yield Boko) 3,1.16,2 (€ 4.805). 2 zeges. Drie jaar, winnaar Troostderby; vierde Grote Unitrot Prijs Flair JE (NL) (2012, M. v. Eilean Donon) 4,1.17,4 (€ 4.890). 2 zeges Golden Girl JE (NL) (2013, M. v. Marco di Jesolo) 5,1.17,4 (€ 2.210). 2 zeges Josanne JE (NL) (2016, M. v. Marco di Jesolo) 3,Q1.18,6 Kyra JE (NL) (2017, M. v. Yield Boko)- twee jaar in 2019 e

86


46

PROUD AMOUR (SE)

lichtbruine merrie, 09- 05- 2018 Eigenaar: K. de Wrede

Verkoop met BTW

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Amour Angus (CA) 1987 3,1.16,6 ($21.355)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Magna Force (US)

Florida Pro (US) Rosemary (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (FR) Oligiste (FR)

Indro Park (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Fontola (IT)

Sweetbowl Hanover (US)

Super Bowl (US) Sweet Laughter (US)

PROUD AMOUR (SE) Proud Wood (IT) 2009 3,1.12,0 (€ 89.466)

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 902.773)

Berenice d‘Ete (IT) 1998 5,1.13,0 (€ 93.622)

PROUD AMOUR voert zo’n 18% Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcross-pedigree (Nevele Pride 5 x 5, Speedy Scot 5 x 5 en Super Bowl 5 x 4). De moederlijn van Lady Ann Reed is fenomenaal en nog altijd zeer actueel. Zo geldt Don’t Let’Em, 3,1.09,4 ($254.367) als één van de beste Amerikaanse driejarigen van dit moment.

Norah Leah (IT) (2007, M. v. Freiherr As) 4,1.13,5 (€ 18.348) Immortal Boko (SE) (2015, M. v. Explosive Matter) 4,1.17,2 (SEK.131.700) Zamorano (NL) (2006, H. v. Goetmals Wood) 6,1.14,6 ( € 15.755) 3e moeder Sweetbowl Hanover (US) (1985, v. Super Bowl). Volle- dan wel halfzus van SWAGGER HANOVER 6,1.12,0 ($422.378), SWEAT DEAL HANOVER 5,1.10,2 ($285.464), SERIOUS HANOVER 4,1.11,2 ($109.010) en SWEETLIFE HANOVER 6,1.14,9 (€ 53.614) en de moeders van SOLICITOR HANOVER 5,Q1.11,5 ($323.218), WATERLOO WILLIE 5,1.12,1 ($188.976), LIGHT IRON 6,1.12,8 ($127.280), TOBELL 5,1.11,8 ($122.536), etc. en de grootmoeders van BERTOS DREAM 4,1.11,3 ($176.971), BERTOS BUDDY 7,1.13,3 ($167.061), etc. Moeder van o.m.: BERENICE D’ETE (IT) (1998, M. v. Indro Park) 5,1.13,0 (€ 93.622) zie boven FOFO’ D’ETE (IT) (2002, H. v. Ganymède) 4,1.14,8 (€ 87.790) LEMON D’ETE (IT) (2005, H. v. Lemon Dra) 4,1.13,7 (€ 84.764). Drie jaar, vierde Gran Premio Dante SPECIAL NOBELL (IT) (1992, R. v. Crowning Point) 4,1.15,2 (€ 62.052) VONDER D’ETE (IT) (1995, H. v. Crowning Point) 4,1.15,7 (€ 56.010) Royal Font (US) (1990, v. Royal Prestige). Moeder van TREMENDOUS HIT 7,1.10,7 ($ 476.521), ROYAL C 9,1.13,3 ($ 143.652), REBELIOUS ROYALTY 3,Q1.14,1 ($ 81.727), etc. Grootmoeder van SIERRA RAPIDA 3,1.12,7 (SEK.1.345.897)

Foundation mare: Molly Armstrong (U38), ook wel geduid als de Lady Ann Reed-stam. Bekende nazaten: Allison Hollow, Broadway Donna, Broadway Schooner, Cooler Schooner, Don’t Let’Em, Global Welcome, Light Kronos, Muscles Wiking BR, Peaceful Way, Russel November, SJ’s Caviar, Spider Blue Chip, Steinlager, Supergill, Toss Out, Winky’s Gill, Youana, Zacks Zoomer, etc. 1e moeder PROUD WOOD (IT) (2009, v. Goetmals Wood) 3,1.12,0 (€ 89.466). Twee jaar, winnares Champions of Tomorrow Stakes; tweede Breeders Crown C. Drie jaar, winnares Ulf Thoresens Minneløp Hopper, Victoria Park Driejarige Merrie Stakes; tweede Treåringseliten (Solvalla), 2 Companions Sale GP; vierde GP Oaks del Trotto, 3-års elite (Bjerke), Prix Henri Cravoisier; vijfde Prix de Berlin, EK der Driejarigen. Vier jaar, derde Vierjährigen-Marathon / Stutenlauf. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Just Be Proud (NL) (2016, M. v. Timoko) 3,Q1.19,7 (€ 90) Knock On Wood (DE) (2017, H. v. Expo Bi)- twee jaar in 2019 2e moeder BERENICE D’ETE (IT) (1998, v. Indro Park) 5,1.13,0 (€ 93.622). Moeder van o.m.: PROUD WOOD (IT) (2009, M. v. Goetmals Wood) 3,1.12,0 (€ 89.466) zie boven Over the Edge (IT) (2008, M. v. Unforgettable) 5,1.13,2 (SEK.397.277). Drie jaar, tweede Deutsches Traber St. Leger- Stutenlauf Farnese Boko (SE) (2012, R. v. Virgill Boko) 6,1.14,1 (SEK.206.838)

87


47

LOVES CAVIAR (SE) SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

vosmerrie, 16- 04- 2018 Eigenaar: J. van Doleweerd

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Sierra Kosmos (US)

Nearly Perfect (US) Sunkiss Bel (US)

Kramer Spin (SE)

Speedy Spin (US) Cassiopeja (SE)

LOVES CAVIAR (SE) Nimbus Lavec (SE) 2005

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€1.416.537)

Kramer Collection (US) 1994 2,1.13,3 ($ 89.380)

LOVES CAVIAR voert zo’n 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Scot (5 x 5) als Super Bowl (5 x 5). Dit is een zeer vitale manier van fokken, met bekende proefstukken als de Hall-brothers, die over een vergelijkbaar pedigree beschikken. Grootvader Love You kennen we natuurlijk als père de mère van het fenomeen Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.477.120), maar ook van jongere cracks als Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550) en Mister F Daag, 4,1.10,9 (€ 322.489).

3e moeder Kramer Spin (SE) (1974, v. Speedy Spin). Zweedse Elitemerrie. Moeder van o.m.: EXCLUSIVE LAVEC (SE) (1996, M. v. Balanced Image) 3,Q1.12,2 ($ 275.096) KRAMER CASH (US) (1990, H. v. Super Bowl) 6,1.11,8 (SEK.1.460.590) KRAMER LYX (SE) (1984, H. v. Allen Hanover) 1.13,0 (SEK.959.170) KRAMER COLLECTION (US) (1994, M. v. Sierra Kosmos) 2,1.13,3 ($ 89.380). Zie boven Delightful Lavec (SE) (1995, M. v. Cumin) 2,1.14,1 ($ 25.385). Moeder van HONEY LAVEC 3,1.13,2 ($ 96.896) Kramer da Capo (SE) (1996, M. v. Allen Hanover) 1.18,1 (SEK.23.200). Grootmoeder van GARLAND KRONOS 8,1.09,8 (SEK.5.582.205), PANCOTTINA BAR 8,1.10,2 (€ 331.364), LOLLY KRONOS 4,1.12,6 (€ 207.123), ISLAND KRONOS 7,1.12,9 (€ 150.960), IORIO JET 4,1.13,3 (€ 122.679). Derde moeder van PIPPA BAROSSO 5,1.12,6 (€ 80.580) Kramer Samba (SE) (1985, M. v. Allen Hanover) Moeder van MR LAVEC 3,1.11,0 (SEK.13.473.915). Grootmoeder van LOY LAVEC 4,1.11,9 (SEK.1.528.675) en CONVERSA SM 1.13,1 (€ 165.114). Derde moeder van VICTOR CHUC SM 5,1.11,2 (€ 113.418)

Foundation mare: Sophronia (U31). Bekende nazaten: Anastasia Fella, Anna Mix, Antonio Tabac, Beau Mec, Callit, Fabulous Wood, Face Time Bourbon, Intoxicated, Jackhammer, Je T’aime Express, Mara Bourbon, Mister F Daag, Mr Lavec, One Too Many, Paparazzy, Pippa Barosso, Poet Broline, Policy of Truth, Poochai, Princess Face, Qualita Bourbon, Sam Bourbon, Tast of Bourbon, Venividivici Joe, etc. 1e moeder Nimbus Lavec (SE) (2005, v. Love You). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: LA PRINSESS (SE) (2009, M. v. Adams Hall) 6,1.12,4 (SEK.489.500). 9 zeges. Vier jaar, derde Stolopp- afd. V75. Ouder, derde Stolopp- afd. V75 Make us Happy (SE) (2015, M. v. Make It Happen) 3,Q1.23,1 2e moeder KRAMER COLLECTION (US) (1994, v. Sierra Kosmos) 2,1.13,3 ($ 89.380). Twee jaar, winnares Bluegrass S., John Simpson Sr S., afd. PaSS; tweede afd. PaSS, Reynolds Memorial; derde Keystone Classic S., serie Merrie Annabelle S. Moeder van o.m.: Kramer Lavec (SE) (2002, R. v. Kramer Boy) 3,1.14,3 (SEK.350.193). 8 zeges Powerful Lavec (SE) (2007, R. v. Goetmals Wood) 5,1.14,1 (SEK.228.577). 6 zeges

88


48

LOTTI NEWPORT (DE) Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($ 1.424.938)

Muscle Massive (US) 2007 3,1.09,0 ($ 1.239.138)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($ 161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Dylan Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Delphis Delight (US)

Armbro Junction (US)

Meadow Road (SE) Renee Newton (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Armbro Jezebel (US)

Royal Prestige (US) Keely Hanover (US)

LOTTI NEWPORT (DE) Britt Newport (NL) 2008 5,1.13,4 (€ 67.545)

Abano As (DE) 1997 6,1.10,2 (€ 2.197.479)

Tamara Groenhof (NL) 2001 2,1.17,4 (€ 2.535)

LOTTI NEWPORT is (vrijwel volledig Amerikaans) outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Speedy Somolli (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse miljonairs als Flanagan Memory, 6,1.08,9 ($1.609.330) en Caprice Hill, 4,1.08,9 ($1.329.072), maar ook bij een Europese crack als Support Justice, 6,1.10,2 (Nok.8.198.629).

donkerbruine merrie, 14- 07- 2018 Eigenaar: P.S. ter Borgh

Atle Newport (NL) (2007, R. v. Pearsall Hanover) 5,1.14,0 (Nok.248.571). 10 zeges Mamma Cass Elliot (DE) (2013, M. v. Quick Wood) 3,1.13,5 (€ 11.789). Vier jaar, tweede Walter Heitmann-Memorial, Großer Preis vom Spielcasino Bad Füssing Capitano Newport (NL) (2009, R. v. Juliano Star) 5,1.17,7 (€ 6.145) Darling Newport (NL) (2010, M. v. Juliano Star) 4,1.17,6 (€ 4.090)

Foundation mare: Nelly, v. Mambrino Sterley (U16). Bekende nazaten: Bee A Magician, Clint W Boko, Delmonica Hanover, Dibaba, Equinox Bi, Frances Jet Boko, Going Kronos, Guccio, Il Sogno Dream, International Moni, Lantern Kronos, Mass Production, Moni Maker, Mosaique Face, Panne de Moteur, Park Avenue Joe, Pembroke Prayer, Propulsion, Rae Boko, The Bank, Twister Bi, Yellow Eden, Yourworstnightmare, e.v.a.

3e moeder Armbro Jezebel (US) (1988, v. Royal Prestige) 4,1.15,0 ($30.252). Twee jaar, winnares afd. Marie Monahan Ser.; derde twee afd. Marie Monahan Ser. Drie jaar, tweede in NYB-LC; derde twee afd. NYSS, afd. NYB-LC en afd. Erie Canal Series. Vier jaar, derde afd. Erie Canal series. Moeder van o.m.: AGINCOURT (US) (1996, R. v. Super Bowl) 5,1.14,8 ($63.406) PROMISE GROENHOF (NL) (1998, M. v. Donerail) 2,1.16,2 (€ 26.478). 2 jaar, 5 starts: 4- 1- 0. Winnares Productendraverij, Joffer Prijs. Moeder van EUROPOORT PRIDE 4,1.12,6 (€ 47.419) Wizard Boko (SE) (2004, M. v. Starchip Entrprise) 3,1.13,9 (SEK.201.954) Jeepers (US) (1995, M. v. Super Bowl) 2,T1.14,8 ($19.849). Moeder van JAMIGO 8,1.12,8 ($126.435), JUSTWIN 4,1.13,1 ($116.387) en JAVARIS 3,1.13,2 ($109.942) Romy Groenhof (NL) (1999, M. v. Mack Lobell) 2,1.17,8 (€ 12.501). Twee jaar, winnares Joffer-prijs, Wolvega Zomer Stakes. Drie jaar, derde Derby Selectie Umbra Boko (SE) (2002, M. v. Coktail Jet) 3,1.16,3 (SEK.74.658) Vegas Boko (SE) (2003, R. v. Coktail Jet) 6,1.17,6 (SEK.53.500)

1e moeder BRITT NEWPORT (NL) (2008, v. Abano As) 5,1.13,4 (€ 67.545). Twee jaar, winnares Victoria Park Kerstster der Tweejarigen. Drie jaar, tweede Sweepstakes. Vier jaar, derde Breeders Crown. Ouder, winnares Master-Rennen 9; tweede Master-Finale (Gr. II), Breeders Crown. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Jade Newport (DE) (2016, M. v. Cantab Hall) 3,Q1.19,9 King Kong Newport (DE) (2017, H. v. Donato Hanover)- twee jaar in 2019 2e moeder Tamara Groenhof (NL) (2001, v. Express Ride) 2,1.17,4 (€ 2.535). Twee jaar, tweede Future Stakes, Producten Selectie. Moeder van o.m.: BRITT NEWPORT (NL) (2008, M. v. Abano As) 5,1.13,4 (€ 67.545) zie boven ZAMBROTTANEWPORT (NL) (2006, R. v. Juliano Star) 6,1.13,5 (€ 35.635). Twee jaar, winnaar Tweejarigen Najaar Stakes. Drie jaar, derde Troost Derby Heinz Heino (DE) (2011, R. v. Judge Joe) 5,1.14,1 (€ 38.803). 12 zeges

89


49

IL PADRINO (FR)

bruine hengst, 20- 05- 2018 Eigenaar: A.J. Mollema

Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Very Well Jet (FR) 2009 5,1.13,3 (€ 300.270)

Encombevineuse (FR) 1992 2,Q1.19,8 (€ 1.906)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Ugorella (FR)

Gipsy d’Hudson (FR) Qualis Gloria (FR)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Nanette de Rozoy (FR)

Caprior (FR) Hermine du Retz (FR)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Evangéline (FR)

Ladoas (FR) Kampana (FR)

IL PADRINO (FR) Bring It Again (FR) 2011 3,1.17,8 (€ 9.650)

Joker de Rozoy (FR) 1997 7,1.13,3 (€ 279.841)

New Creation (FR) 2001 7,1.13,0 (€ 178.740)

IL PADRINO is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Deze moederlijn staat al generaties lang voor een enorm hoog starterpercentage, zéker naar Franse maatstaven!

Overcomer (FR) (2002, H. v. Ganymède) 4,1.17,4 (€ 17.710). 1 zege 4e moeder Kampana (FR) (1976, v. Son Idylle P) 5,1.22,1 (€ 18.484). 1 zege. Moeder van o.m.: CORREOS (FR) (1990, H. v. Nicos du Vivier) 8,1.15,4 (€ 227.759). 11 zeges EVANGÉLINE (FR) (1992, M. v. Landoas) 6,1.16,2 (€ 140.281), zie boven Ispagnac (FR) (1996, R. v. Ogino) 8,1.18,0 (€ 49.926). 7 zeges Heathcliff (FR) (1995, R. v. Hêtre Vert) 5,1.16,4 (€ 48.232). 5 zeges Fulham (FR) (1993, H. v. Jet de Prapin) 4,1.17,1 (€ 43.738). 3 zeges Arachino (FR) (1988, R. v. Jaguar du Loir) 4,1.18,9 (€ 32.389). 2 zeges Jodelle (FR) (1997, M. v. Nicos du Vivier) 5,1.19,2 (€ 23.424). 3 zeges Tassili (FR) (1985, R. v. Bellouet) 7,1.23,2 (€ 20.431). 5 zeges

1e moeder Bring It Again (FR) (2011, v. Joker de Rozoy) 3,1.17,8 (€ 9.650). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Golden Cross (FR) (2016, M. v. Tango Quick)- in training Hammertime (FR) (2017, H. v. Very Well Jet)- twee jaar in 2019 2e moeder NEW CREATION (FR) (2001, v. Extrême Dream) 7,1.13,0 (€ 178.740). 11 zeges. Moeder van o.m.: DO IT AGAIN (FR) (2013, R. v. Singalo) 6,1.13,2 (€ 159.530). 11 zeges. Ouder, tweede Prix Equidia; derde Championnat d’Hiver (Revanche); vierde Grote Prijs der Lage Landen A MIRACLE (FR) (2010, R. v. Joker de Rozoy) 4,1.13,2 (€ 135.421). 2 zeges. Drie jaar, Winnaar Prix de Dreux; tweede Prix de la Goutte d’Or. Vier jaar, vijfde Grand Prix de Passau. Ouder, tweede Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie; derde Prix Monaco-Matin First Thing First (FR) (2015, M. v. Qualypso Jiel) 4,1.14,4 (€ 39.750). 2 zeges Bring It Again (FR) (2011, M. v. Joker de Rozoy) 3,1.17,8 (€ 9.650), zie boven 3e moeder EVANGÉLINE (FR) (1992, v. Landoas) 6,1.16,2 (€ 140.281). 7 zeges. Moeder van o.m.: NEW CREATION (FR) (2001, M. v. Extrême Dream) 7,1.13,0 (€ 178.740), zie boven

92


50

LOVE RHYTHM FLEVO (NL) Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Tagliabue (US)

Super Bowl (US) Double Coverage (US)

Wanda Volo (NL)

Brogan (US) Mirjam Volo (NL)

LOVE RHYTHM FLEVO (NL) Cancan Rhythm (NL) 2009 4,1.15,9 (€ 14.740)

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Rhythm and Speed (US) 1999 7,1.14,1 (€ 68.676)

LOVE RHYTHM FLEVO is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.357.402), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Grootvader Andover Hall manifesteert zich steeds meer in de hoedanigheid van broodmare sire, met dank aan supercracks als Propulsion, 6,1.08,1 (SEK.26.439.062), Classic Martine, 4,1.09,1 ($1.168.161), Archangel, 5,1.08,4 ($1.140.972), etc.

Breeders Crown; tweede Breeders Crown Merries. Drie jaar, winnares Derby; tweede Sweepstakes, Grote Unitrot Prijs, Derby Selectie; derde serie Breeders Course. Vier jaar, winnares Sprintkampioenschap der Vierjarigen; tweede Criterium der Vierjarigen; vierde Derby der Vierjarigen. Ouder, winnares Grand Prix Baron d’Ardeuil Aoc Buzet; tweede Prix Maurice Roucolle, Duindigts Grote Paasprijs EASYPEASY RHYTHM (NL) (2011, R. v. Muscles Yankee) 5,1.15,1 (€ 59.497- Int.). Ouder, winnaar Championnat d’Hiver, serie Schwarzer Steward-Rennen; derde finale Schwarzer Steward-Rennen. Export Zwitserland (CHF 53.280) GUSTY RHYTHM (NL) (2013, R. v. Quite Easy) 4,1.12,5 (€ 43.655). Twee jaar, tweede Winterster der Tweejarigen. Drie jaar, winnaar Fokkers Trofee, Derby Trial; tweede Derby; derde Derby Selectie. Vier jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Sprintkampioenschap der Vierjarigen; vierde Derby der Vierjarigen Cancan Rhythm (NL) (2009, M. v. Andover Hall) 4,1.15,9 (€ 14.740) zie boven Blazing Rhythm (NL) (2008, H. v. Royal Gull) 4,1.14,3 (€ 11.092). Vier jaar, derde finale Shootingstar-Cup Djazz Rhythm (NL) (2010, R. v. Credit Winner) 3,1.14,2 (SEK.69.800)

Foundation mare: Goshen Maid (U493), in Nederland ook wel geduid als de Eulogie-stam. Bekende nazaten: Diego Buitenzorg, Fidelity Rhythm, Gusty Rhythm, Pepiton, Rhythm and Speed, Speedy Webbster, Wanda Volo, etc. 1e moeder Cancan Rhythm (NL) (2009, v. Andover Hall) 4,1.15,9 (€ 14.740). 15 zeges. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Jazzrhythm Flevo (NL) (2016, M. v. Explosive Matter) 2,1.14,3 (€ 9.020). Snelste Nederlandse 2-jarige ooit. Twee jaar, winnares Jofferprijs (in nieuw koersrecord). Drie jaar, tweede Sweepstakes; vierde Criterium der Driejarigen Kiss Flevo Rhythm (NL) (2017, M. v. Varenne)- twee jaar in 2019 2e moeder RHYTHM AND SPEED (NL) (1999, v. Tagliabue) 7,1.14,1 (€ 68.676). Drie jaar, winnares R Stakes II, Duindigts R Paas Stakes. Vier jaar, winnares Autumn Stakes, Running Champion Stakes; tweede Kampioenschap der Vierjarigen, Voorjaarscriterium der Vierjarigen. Ouder, winnares Kampioenschap van Nederland, Gouden Zweep, Zilveren Stakes, Friese Stayers Trofee; derde Kampioenschap Nederlandse Paarden. Elite & Klassieke merrie. Moeder van 6 producten: FIDELITY RHYTHM (NL) (2012, M. v. Explosive Matter) 4,1.13,3 (€ 104.790). 2- en 3-jarige Merrie van het Jaar. Twee jaar, winnares Productendraverij, Joffer Prijs, Zweedse

bruine hengst, 25- 03- 2018 Eigenaar: S. en T. Iwema & T. Terpstra

3e moeder WANDA VOLO (NL) (1980, v. Brogan) 1.15,8 (€ 71.879). Twee jaar, winnares Toekomst Prijs. Moeder van o.m.: RHYTHM AND SPEED (NL) (1999, M. v. Tagliabue) 7,1.14,1 (€ 68.676) zie boven Jacky Flevo (NL) (1992, R. v. Firm Tribute) 6,1.17,1 (€ 9.722) 4e moeder MIRJAM VOLO (NL) (1971, v. Axkit Hollandia) 1.21,3 (€ 8.098). Elitemerrie. Moeder van o.m.: WANDA VOLO (NL) (1980,M. v. Brogan) 1.15,8 (€ 71.879) zie boven DIEGO BUITENZORG (NL) (1986, H. v. Brogan) 1.16,3 (€ 71.642) EELCO BUITENZORG (NL) (1987, R. v. Brogan) 1.16,5 (€ 40.268)

93


51

ORGIE VRIJTHOUT (BE)

bruine merrie, 24- 03- 2018 Eigenaar: H. Buyl

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Super Way (US)

Super Bowl (US) Noble Gal (US)

Königskrone (DE)

Arden Al (US) Wallburg (DE)

Heres (DE)

Bibijunge (DE) Bunzer Mädel (DE)

Wishfull Fortuna (NL)

Square Deal (US) Othella Fortuna (NL)

ORGIE VRIJTHOUT (BE) Wild And Fanatic (DE) 2004 3,1.17,0 (€ 675)

Diamond Way (DE) 1982 5,1.14,5 (€ 729.200)

Fanatic Wish (NL) 1988 3,1.16,3 (€ 45.900)

ORGIE VRIJTHOUT voert een kwart Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit, Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en de meest recente Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.13.534.364) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

Victor Fanatic (DE) (2003, R. v. Diamond Way) 6,1.13,2 (Dkk.218.078) The Best Fanatic (DE) (2001, M. v. Armbro Goal) 5,1.14,7 (€ 18.765). Drie jaar, winnares Kleines Halali III 2004 Entlastungsrennen. Ouder, tweede Finale Deutscher Zirkel für fünf- und sechsjährige Pferde. Moeder van Donadonitranss R 7,1.14,2 (€ 24.785) Outsider’s Wish (NL) (1997, R. v. Why Not) 4,1.15,4 (€ 12.627) Super Fanatic (NL) (2000, M. v. Incredible Crafts) 3,1.17,7 (€ 9.910). Klassieke Merrie. Moeder van COWBOY FANATIC 5,1.12,8 (€ 65.244), Balance Fanatic 3,1.16,2 (€ 22.995) en Elegance Fanatic 3,1.16,0 (€ 18.030). Grootmoeder van Joe Fanatic 2,1.15,0 (€ 20.750) Wild And Fanatic (DE) (2004, M. v. Diamond Way) 3,1.17,0 (€ 675), zie boven Redder’s Wish (NL) (1999, M. v. Nevele Impulse) 3,1.17,8 (€ 500). Moeder van WENNEMARS 4,1.15,8 (€ 27.620)

Foundation mare: Belle, v. Idler (U459), in Nederland ook wel geduid als de Narrenkappe-stam. Bekende nazaten: Codo Lucswolle, Cowboy Fanatic, Georgio Faune, Hertogin Fanatic, Paranoh, Tydi Flower, Wicky de Viking, Wikje Last, Vriend, Zantana, etc. 1e moeder Wild And Fanatic (DE) (2004, v. Diamond Way) 3,1.17,0 (€ 675). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Cool And Fanatic (DE) (2009, R. v. Castleton Bass) 6,1.15,8 (€ 22.026). 25 zeges Hertogin Fanatic (NL) (2014, M. v. Quite Easy) 4,1.12,4 (€ 17.660). 5 zeges. Drie jaar, winnares Breeders Crown; tweede Merriederby. Vier jaar, derde Jules Storme/ Ion Fakhir Fanatic (NL) (2012, R. v. Offshore Dream) 5,1.16,2 (€ 7.440). 5 zeges Ego Sum Fanatic (NL) (2011, M. v. Castleton Bass) 3,1.19,3 (€ 800) Nobel Vrijthout (BE) (2017, H. v. Love You)- twee jaar in 2019

3e moeder WISHFULL FORTUNA (NL) (1980, v. Square Deal) 1.18,0 (€ 21.278). Elitemerrie. Moeder van: FANATIC WISH (NL) (1988, M. v. Heres) 3,1.16,3 (€ 45.900), zie boven EVERYONE’S WISH (NL) (1987, M. v. Brogan) 5,1.14,4 (€ 41.977). Grootmoeder van WICKY DE VIKING 5,1.12,7 (€ 75.535). Derde moeder van FAVOURITE WISH 6,1.13,8 (€ 31.781) GAMBLER’S WISH (NL) (1989, M. v. Reunited) 7,1.17,2 (€ 29.221) Tombola’s Wish (NL) (2001, R. v. Diamond Way) 7,1.15,0 (Nok.185.448) Overrule’s Wish (NL) (1997, H. v. Why Not) 4,1.15,8 (€ 20.776)

2e moeder FANATIC WISH (NL) (1988, v. Heres) 3,1.16,3 (€ 45.900). Drie jaar, winnares Sweepstakes en Wickevoort van Crommelin Memoriaal. Moeder van o.m.: YONKER FANATIC (DE) (2005, R. v. Diamond Way) 9,1.12,4 (€ 87.127). Ouder, winnaar GP Willem H Geersen, Championnat d’Hiver (NL), Sprintkampioenschap van Alkmaar; tweede Kampioenschap van Nederland, 4,5 Km. Van Alkmaar, afd. V75 (SE)

94


52

LUCKY SCOTT (DE)

bruine merrie, 01- 05- 2018 Eigenaar: W. Schotte

Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Charly du Noyer (FR) 2012 4,1.10,3 (€ 812.590)

Ornella Jet (FR) 2002 3,1.18,4 (€ 5.780)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Halimède (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Udamès (FR)

Delmonica Jet (FR)

Tarass Boulba (FR) Armbro Glamour (CA)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Alf Palema (US)

Speedy Somolli (US) Highland Bridget (US)

Violetta As (DE)

Diamond Way (DE) Viola (DE)

LUCKY SCOTT (DE) Bahira (DE) 2012 3,Q1.19,1

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858)

Beautiful Rose (DE) 2003 3,1.14,7 (€ 52.590)

LUCKY SCOTT voert een goede 25 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Somolli (5 x 4) als Super Bowl (5 x 5). Een enigszins vergelijkbaar pedigree vinden we terug bij Kentucky Futurity-winnaar My MVP 4,1.09,2 ($879.804). Grootvader Pine Chip mag worden gezien als “buitencategorie” m.b.t. zijn productie als broodmare sire. Cracks als Yarrah Boko, 7,1.09,7 (SEK.11.173.712), Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131), Snow White, 2,1.10,1 ($1.433.551) en Muscle Massive, 3,1.09,1 ($1.239.138) zijn slechts enkele voorbeelden uit een eindeloze reeks.

4e moeder Viola (DE) (1988, v. Impish Pride). Moeder van o.m.: Violetta As (DE) (1992, M. v. Diamond Way) 4,1.15,8 (€ 37.273), zie boven Vietozia (DE) (1995, M. v. Diamond Way) 5,1.16,4 (€ 13.554) 5e moeder Veddaria (DE) (1971, v. Lieuvin). Moeder van o.m.: VARIO (DE) (1981, H. v. Hans Hanover) 10,1.14,8 (€ 95.167) Vedett (DE) (1977, R. v. Ast) 8,1.18,9 (€ 49.787) Vedana (DE) (1982, M. v. Hans Hanover) 7,1.16,9 (€ 47.243) Variano (DE) (1986, H. v. Hans Hanover) 5,1.15,8 (€ 37.631)

1e moeder Bahira (DE) (2012, v. Pine Chip) 3,Q1.19,1. Dit is haar eerste product. 2e moeder BEAUTIFUL ROSE (DE) (2003, v. Alf Palema) 3,1.14,7 (€ 52.590). 5 zeges. Drie jaar, winnares finale Arthur Knauer-Rennen; tweede serie Arthur Knauer-Rennen. Moeder van o.m.: Bahira (DE) (2012, M. v. Pine Chip) 3,Q1.19,1, zie boven Mary’s Luck (DE) (2009, M. v. SJ’s Photo) 3,Q1.21,2 3e moeder Violetta As (DE) (1992, v. Diamond Way) 4,1.15,8 (€ 37.273). 14 zeges. Moeder van o.m.: VERY VALENTINO (DE) (2000, R. v. Bosphorus) 8,1.13,8 (SEK.823.183). 37 zeges. Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnaar serie Gladiatoren-Rennen; tweede finale GladiatorenRennen. Ouder, tweede serie Charlie Mills-Memorial; vierde Breeders Crown BEAUTIFUL ROSE (DE) (2003, M. v. Alf Palema) 3,1.14,7 (€ 52.590), zie boven Vialli (DE) (2001, R. v. Bosphorus) 7,1.15,0 (€ 45.620). 25 zeges Nina Marie (DE) (2007, M. v. Abano As) 3,1.19,3 (€ 1.765) Vanilla Ninja (DE) (2004, M. v. Bosphorus). Moeder van Ippon Futura 9,1.13,5 (SEK.708.922)

95


53

LORENZO IDZARDA (DE)

donkerbruine hengst, 17- 04- 2018 Eigenaar: Y. van de Velde

Verkoop met BTW

Opus Viervil (FR) 2002 6,1.11,4 (€ 775.322)

Voltigeur de Myrt (FR) 2009 7,1.09,7 (€ 1.406.277)

Myrtille des Bois (FR) 2000 2,Q1.17,6 (€ 4.000)

Jag de Bellouet (FR)

Viking’s Way (FR) Vaunoise (FR)

Envoutante (FR)

Passionnant (FR) Uranie Mesloise (US)

Ténor de Baune (FR)

Le Loir (FR) Colivette (FR)

Dryade des Bois (FR)

Off Gy (FR) Tulipe d’Alligny (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Star Gédé (FR)

Florestan (FR) Haute Rue (FR)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Best of All (NL)

Heres (DE) Udi Pepper (NL)

LORENZO IDZARDA (DE) Dana Stardust (NL) 2010 3,1.18,2 (€ 690)

Juliano Star (FR) 1997 4,1.12,8 (€ 514.753)

Urania Stardust (NL) 2002 6,1.15,2 (€ 15.291

LORENZO IDZARDA is fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij beschikt over een vitaal outcross-pedigree, waarbij is teruggefokt op de legendarische Florestan (5 x 4). De jonge jaargangcrack Eye Of The Storm, 3,1.13,0 (€ 371.220) is op identieke wijze gefokt, maar ook toppers als Brillantissime, 5,1.10,6 (€ 958.375) en Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550) beschikken over de outcross-factor van Florestan.

Productendraverij. Moeder van o.m.: NIGEL STARDUST (NL) (1996, H. v. Keystone Patriot) 6,1.14,5 (€ 103.926). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs in Nederlands record: 1.14,6. Drie jaar, winnaar Derby, AEV Stake Sprintkampioenschap. Vier jaar, tweede PSH Voorjaarscriterium der Vierjarigen, interland BelgiëNederland Legend Stardust (NL) (1994, H. v. Volo Prise) 3,1.16,8 (€ 19.206). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs, Kampioenschap der Tweejarigen; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden. Drie jaar, winnaar serie AEV Stake Sprintkampioenschap der Driejarigen; derde Grote Prijs der Vaderpaarden Urania Stardust (NL) (2002, M. v. Super Arnie) 6,1.15,2 (€ 15.291). Zie boven Megan Stardust (NL) (1995, H. v. Nevele Impulse) 6,1.17,0 (€ 14.246). Drie jaar, winnaar Troost Trofee M; derde Grote Unitrot Prijs Randy Stardust (NL) (1999, H. v. Call Upon) 4,1.15,4 (€ 12.340). Drie jaar, tweede Criterium Hengsten & Ruins Timely Stardust (NL) (2001, M. v. Super Arnie) 4,1.16,1 (€ 3.870). Moeder van GOLDY STARDUST 5,1.11,7 (€ 122.272), BILL STARDUST 7,1.14,1 (€ 86.042) en EARLY STARDUST 6,1.13,5 (€ 43.415) Ivasty Stardust (NL) (1991, M. v. Count’s Pride) 3,1.21,7 (€ 794). Moeder van WAHINIE STARDUST 4,1.14,6 (€ 45.790)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder Dana Stardust (NL) (2010, v. Juliano Star) 3,1.18,2 (€ 690). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Red Light DC (DE) (2015, R. v. Marco di Jesolo) 4,1.15,1 (€ 6.000). 1 zege King idzarda (DE) (2017, H. v. Love You)- twee jaar in 2019 2e moeder Urania Stardust (NL) (2002, v. Super Arnie) 6,1.15,2 (€ 15.291). 11 zeges. Moeder van o.m.: Evans Stardust (NL) (2011, R. v. Fast Photo) 6,1.13,8 (€ 33.150). Ouder, winnaar afd. V65- Romme Fiona Stardust (NL) (2012, M. v. Gift Kronos) 3,1.15,9 (€ 14.073). Twee jaar, winnares serie Breeders Course Iyan Stardust (NL) (2015, R. v. Offshore Dream) 3,1.15,2 (€ 7.410). Drie jaar, derde Duindigt’s Driejarigen Mei Stakes Grady Stardust (NL) (2013, M. v. Quick Wood) 4,1.16,0 (€ 5.740) Dana Stardust (NL) (2010, M. v. Juliano Star) 3,1.18,2 (€ 690). Zie boven 3e moeder BEST OF ALL (NL) (1984, v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Twee jaar, winnares Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede

4e moeder UDI PEPPER (NL) (1978, v. Fairmont Hanover) 1.21,2 (€ 9.892). Nederlandse Elitemerrie. Halfzus van CRUISE MISSILE 9,1.16,8 (€ 50.213) en APOCALYPSE NOW 4,1.15,8 (€ 32.433) en de grootmoeder van NU PAGADI 5,1.10,9 (€ 637.191). Moeder van o.m.: D’ABORD FRISIA (NL) (1986, H. v. Worthy Dean) 1.17,6 (€ 31.546) PEPPER FRISIA (NL) (1998, M. v. Volo Prise) 2,1.17,1 (€ 24.337) BEST OF ALL (NL) (1984, M. v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Zie boven Yoran Frisia (NL) (2005, R. v. Pink Diamond) 5,1.15,6 (€ 23.753)

97


54

LOUIS E LOBELL (NL)

donkerbruine hengst, 06- 05- 2018 Eigenaar: Van Bellen Beheer B.V.

Verkoop met BTW

Indy de Vive (FR) 1996 7,1.11,9 (€ 500.666)

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Kidéa (FR) 1998 2,1.18,2 (€ 30.718)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Tékiflore (FR)

Képi Vert (FR) Morgaflore (FR)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Docéanide du Lilas (FR)

Workaholic (US) Océanide (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

General November (DE)

Valley Victory (US) Florida Dame (US)

Glamorous Yankee (US)

Speed Bowl (US) Flaming Yankee (US)

LOUIS E LOBELL (NL) Derby Lobell (NL) 2010 4,1.14,6 (€ 24.150)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Wichita River (NL) 2004 2,1.15,6 (€ 47.940)

LOUIS E LOBELL voert een slordige 40 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 5), een type afstamming die we o.a. terugvinden bij jonge Franse jaargangtoppers zoals Feeling Cash, 4,1.12,7 (€ 582.450), Fly With Us, 4,1.12,7 (€ 344.700) en Gamble River, 3,1.12,7 (€ 144.500). Een wellicht nóg interessanter aspect aan het pedigree van Louis is de kruising Ready Cash x Love You, bekend van de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.477.120) en Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550).

Moeder van o.m.: UNBOUNDED RIVER (NL) (2002, R. v. Silver Pine) 9,1.10,8 ($286.856). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede in Sweepstakes; derde Derby. Vier jaar, tweede Finale Kampioenschap der Vierjarigen. Ouder, meervoudig FFA- en Preferred-winnaar op zowel Mohawk als Woodbine WICHITA RIVER (NL) (2004, M. v. General November) 2,1.15,6 (€ 47.940), zie boven TENNESSEE RIVER (NL) (2001, M. v. General November) 4,1.14,2 (€ 39.835). Twee jaar, winnares Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; derde in Productendraverij. Drie jaar, winnares Sweepstakes; derde Grote Unitrot Prijs, H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal. Moeder van ELLIOTT RIVER 4,1.14,6 (€ 37.760)

Foundation mare: Kit, v. Pioneer (U37). Bekende nazaten: Bold And Fresh, Erwin Lobell, Expo Express, Fashion Athena, Gilda Newport, Hövding Lavec, Knows Nothing, Muscle Sott, Muscles Yankee, Pilgrims Taj, Plesac, Sand Vic, Smokin Yankee, Tango Negro, Unforgettable, Yankee Paco, Yursa Hanover etc.

4e moeder FLAMING YANKEE (US) (1979, v. Speedy Crown) 3,1.17,8 ($84.749). Volle dan wel halfzus van YANKEE TORNADO 3,1.13,3 ($160.707) en van de moeders van SUNDAY YANKEE 4,1.11,3 ($382.392), YANKEE SPIRIT 3,1.13,2 ($ 251.633), etc., en van de grootmoeders van KNOWS NOTHING 4,1.09,5 (SEK.6.426.386), ROCKY BALBOA 5,1.11,1 ($435.880), SENOR GLIDE 2,1.11,7 ($386.652), MISS SUE V 5,1.10,5 (SEK.3.088.593), MUSCLES TO SPARE 5,1.10,5 ($322.725), HARPERS JOKER 5,1.10,7 (SEK. 2.890.222), etc., en van de derde moeder van UNFORGETTABLE 9,1.09,9 (€ 894.854), etc. en van de vierde moeder van PILGRIMS TAJ 3,1.09,7 ($996.748), etc. Moeder van o.m.: FEDERAL YANKEE (US) (1991, R. v. Valley Victory) 4,1.10,8 ($543.453) ATE THE TOWELL (US) (1993, M. v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($190.058). Moeder van REINVENT 3,1.10,8 ($386.007) en UP FRONT LARRY 3,1.10,5 ($310.960). Grootmoeder van DO IT FOR ANNIE 6,1.12,1 ($224.008), TRUST FUND BABY 5,1.12,6 ($149.877) en ATHENA HANOVER 2,1.13,1 ($110.598). Derde moeder van FASHION ATHENA 2,1.10,5 ($308.290), ALL CHAMPY 5,1.09,7 ($184.422), MERCURY FASHION 5,1.11,6 ($130.194) en FASHION GODDESS 5,1.11,5 ($111.686) YANKEE RYDER (US) (1992, H. v. Valley Victory) 3,1.12,5 (€ 48.584) Yankee Frisco (US) (1995, M. v. Baltic Speed). Moeder van YANKEE ELIZABETH 4,1.13,1 ($110.633). Grootmoeder van YANKEE FRENZY 4,1.10,5 ($273.581)

1e moeder DERBY LOBELL (NL) (2010, M. v. Love You) 4,1.14,6 (€ 24.150). Twee jaar, winnares Tweejarigen Herfst Stakes. Drie jaar, winnares Merrie Derby; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnares Breeders Crown Troostafd. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kentucky Lobell (NL) (2017, H. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2019 2e moeder WICHITA RIVER (NL) (2004, v. General November) 2,1.15,6 (€ 47.940). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, winnares Merrie Derby, Fokkers Trofee merries. Vier jaar, tweede halve finale Vierjarigenkampioenschap. Klassieke Merrie. Moeder van o.m.: HUGO LOBELL (NL) (2014, H. v. Prodigious) 4,1.12,7 (€ 57.973). Paard van het Jaar 2018. Drie jaar, winnaar Derbyselectie; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnaar Derby der Vierjarigen, Breeders Crown, Criterium der Vierjarigen, VPW Vierjarigen Challenge; tweede Deutschland Cup ERWIN LOBELL (NL) (2011, H. v. Goetmals Wood) 4,1.13,9 (€ 45.235). 3-jarige Hengst van het Jaar 2014. Drie jaar, winnaar Derby; vierde Fokkers Trofee. Vier jaar, vierde Derby der Vierjarigen DERBY LOBELL (NL) (2010, M. v. Love You) 4,1.14,6 (€ 24.150), zie boven 3e moeder Glamorous Yankee (US) (1989, v. Speed Bowl) 6,1.16,3 (€ 12.456).

98


55

LOTTE FLEVO (NL)

bruine merrie, 23- 04- 2018 Eigenaar: S. en T. Iwema & A. van Schie

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Mr Vic (US)

Valley Victory (US) Miss Marita (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Incredible Nevele (US)

Nevele Pride (US) Rodney’s Prize (US)

Oh Kentucky (US)

Arnie Almahurst (US) Kentucky Belle (US)

LOTTE FLEVO (NL) Volga River (DE) 2003 4,1.15,5 (€ 2.045)

Yankee Mustang (US) 1998 3,1.11,7 ($ 345.745)

Wildcat Fan (US) 1988

LOTTE FLEVO is volledig Amerikaans gefokt middels lijnteelt op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken op Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe, 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($2.998.777), Wishing Stone, 6,1.09,0 ($2.359.150) en Lucky Chucky, 3,1.08,9 ($2.099.973) zijn allen exact volgens dezelfde componenten gefokt. Alle producten (3 jaar of ouder) van Volga River kwamen reeds in de baan!

2e moeder Wildcat Fan (US) (1988, v. Incredible Nevele). Moeder van o.m.: Orion Brillante (DE) (1997, R. v. Armbro Goal) 4,1.15,6 (€ 23.085). Winnaar Standardrennen River Kwai (DE) (1999, R. v. Haroun) 5,1.15,8 (€ 10.010). Derde: Schwarzer Steward-Rennen Jewel Viola (NL) (1992, M. v. Strausie). Moeder van Niatross 8,1.17,3 (€ 31.355) 3e moeder Oh Kentucky (US) (1982, v. Arnie Almahurst) 3,1.17,9 ($ 943). Moeder van o.m.: TAP IN (US) (1992, H. v. Armbro Goal) 3,1.11,5 (SEK.3.787.696) INCREDIBLE CRAFTS (US) (1987, H. v. Incredible Nevele) 8,1.11,5 (€ 291.311). Paard van het Jaar 1992; Hall of Fame BLUE GRIT (US) (1997, R. v. Armbro Goal) 4,1.12,7 ($76.284) Bernadette’s Cat (US) (1999, M. v. Pine Chip) 5,1.12,5 ($55.592). Moeder van SHOCKING SUPERMAN 4,1.11,8 (SEK.1.626.488) en SHOCKING ICON 4,1.12,7 (NOK.1.027.974) Wildcat’s Dream (US) (1993, M. v. Armbro Goal) 2,1.16,2 ($6.389). Moeder van BARONE ROSSO REX 5,1.13,5 (€ 229.524), FREEDREAM REX 7,1.12,9 (€ 140.027) en NEW DREAM REX 8,1.12,5 (€ 108.805). Grootmoeder van TRECCIADORO REX 6,1.10,9 (€ 96.734) en Hold Me Quick 3,1.15,0 (€ 14.895) Tourism (US) (1994, M. v. Speedy Crown). Moeder van GLOBAL GLAMOUR 3,1.12,3 ($187.510) en TRIPOFALIFETIME 3,1.12,3 ($124.960). Grootmoeder van HOORAYFORVACATION 5,1.09,7 ($294.539), GLOBAL ICE 4,1.12,2 ($201.701), GLOBAL MAGIC 2,1.12,3 ($144.779), etc.

Foundation mare: Ab (U14). Bekende nazaten: Alf Palema, Backfire, Born in the USA, Carisma Darby, Classic Lane, Cokstile, Creatine, CR Renegade, CR Kay Suzie, Digger Crown, Dover Dan, El Mago Pellini, Incredible Crafts, Jetstile, Mindyourvalue WF, Nevele Impulse, Random Destiny, Sonnet Grace, Tinak Mo, Tsunami Diamant, Tuonoblu Rex, Walner, Wind Of The North, etc. 1e moeder Volga River (DE) (2003, v. Yankee Mustang) 4,1.15,5 (€ 2.045). 4 zeges. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd: DELPHINE FLEVO (NL) (2010, M. v. Sugar Trader) 4,1.12,3 (€ 72.773). Vierjarige Merrie van het Jaar. Drie jaar, winnares Breeders Crown; tweede Merrie Derby; derde Fokkers Trofee Merries. Vier jaar, winnares Breeders Crown, Fyraåringslopp för Ston, Solvalla (SE); derde Derby Der Vierjarigen. Ouder, tweede Breeders Crown; derde Prix de Juan-les-Pins (Vincennes) EDGAR FLEVO (NL) (2011, H. v. Coktail Jet) 4,1.13,7 (€ 32.030). Vier jaar, winnaar serie Shootingstar-Cup. Ouder, winnaar Championnat D’Été Godiva Flevo (NL) (2013, M. v. Goetmals Wood) 3,1.14,5 (€ 21.893). Drie jaar, tweede Fokkers Trofee Merries; derde Merrie Derby. Ouder, tweede Breeders Crown, Championnat D’Été Hercules Flevo (NL) (2014, H. v. Quite Easy) 4,1.17,2 (€ 4.550). 5 zeges Jilt Flevo (NL) (2016, H. v. From Above) 3,Q.1.21,0 Kongo Flevo (NL) (2017, H. v. Conway Hall)- twee jaar in 2019

99


56

IDA NEWPORT (FR)

bruine merrie, 05- 04- 2018 Eigenaar: P.S. ter Borgh

Verkoop met BTW

And Arifant (FR) 1988 4,1.16,5 (€ 244.452)

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 894.190)

Tahitienne (FR) 1985

Sharif di Iesolo (IT)

Quick Song (US) Odile de Sassy (FR)

Infante d’Aunou (FR)

Niky des Etangs (FR) Oscana (FR)

Kimberland (US)

Nevele Pride (US) Astrasia (FR)

Oligiste (FR)

Greyhound (FR) Jinada (FR)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Nesmile (FR)

Capior (FR) Amours du Mesnil (FR)

Istraëki (FR)

Paléo (FR) Vanikie (FR)

Utopie du Buisson (FR)

Ura (FR) Neuilly (FR)

IDA NEWPORT (FR) Queensbury (FR) 2004 3,1.14,9 (€ 67.000)

Defi d’Aunou (FR) 1991 7,1.10,9 (€ 2.392.673)

Féerie du Buisson (FR) 1993 4,1.19,2 (€ 20.649)

IDA NEWPORT voert ruim 40 % Amerikaans bloed en ze is outcross gefokt op instituten als Caprior (5 x 4), Niky des Etangs (4 x 5), Star’s Pride (5 x 5) en Ura (5 x 4), een vitale manier van fokken die staat voor een sterker en gezonder individu.

3e moeder Utopie du Buisson (FR) (1986, v. Ura) 4,1.19,6 (€ 25.621). Moeder van o.m.: Eolie de Tourelle (FR) (1992, M. v. Moktar) 4,1.20,8 (€ 6.586). Grootmoeder van AMBROGOAL DES BAUX 4,1.13,6 (€ 161.750) Joy du Buisson (FR) (1997, M. v. Cézio Josselyn) 4,1.21,5 (€ 2.096). Moeder van TSAR DE TOUCHYVON 7,1.12,7 (€ 321.560), semi-classique 4e moeder NEUILLY (FR) (1979, v. Amyot) 4,1.16,1 (€ 256.076). Classique. Moeder van o.m.: HERMES DU BUISSON (FR) (1995, H. v. Buvetier d’Aunou) 4,1.14,0 (€ 406.864). Classique étalon Jodane du Buisson (FR) (1997, M. v. Cézio Josselyn) 2,Q1.22,4. Moeder van QUELIA DU BUISSON 5,1.14,1 (€ 106.550)

Mère originelle: Gloriette (E12). Bekende nazaten: Boys Going In, Florestan, Granit, Hague, Hermès du Buisson, Infante II, Natacha du Buisson, Neuilly, Olitro, Opium, Perlando, Roquépine, Sa Bourbonnaise, Sabi Pas, Ton Rêve De Cahot, etc. 1e moeder Queensbury (FR) (2004, v. Defi d’Aunou) 3,1.14,9 (€ 67.000). 4 zeges. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Caorches (FR) (2012, M. v. Goetmals Wood) 5,1.13,3 (€ 73.850). 4 zeges Escoville (FR) (2014, M. v. Scipion du Goutier) 3,1.18,9 (€ 1.220) Harfleur (FR) (2017, M. v. Che Jenilou)- twee jaar in 2019 2e moeder Féerie du Buisson (FR) (1993, v. Istraëki) 4,1.19,2 (€ 20.649). Moeder van o.m.: OLITRO (FR) (2002, H. v. Ganymède) 4,1.11,8 (€ 357.320). Classique étalon LA FEE (FR) (1999, M. v. Defi d’Aunou) 4,1.14,1 (€ 190.950). Semi-classique. MANETH WOOD (FR) (2000, M. v. Goetmals Wood) 6,1.14,8 (€ 118.900) US RABBIT (FR) (2008, R. v. Love You) 8,1.15,1 (€ 104.020) Queensbury (FR) (2004, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.14,9 (€ 67.000), zie boven Petit Louis (FR) (2003, R. v. Goetmals Wood) 7,1.14,2 (€ 58.830) Thank You Love (FR) (2007, M. v. Love You) 5,1.15,9 (€ 34.740) Vive Fée (FR) (2009, M. v. Love You). Moeder van ECLAT DE GLOIRE 5,1.13,5 (€ 200.850) en FEERIE WOOD 4,1.10,9 (€ 103.960)

101


57

CINCIALLEGRA JET (IT) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Readly Express (SE) 2012 7,1.08,9 (SEK.23.211.565)

Caddie Dream (SE) 2005 5,1.11,8 (SEK.2.951.717)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Fatima Lavec (SE)

Sugarcane Hanover (US) Margit Lobell (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Tevann (IT)

Napoletano (US) Evann C (IT)

CINCIALLEGRA JET (IT) Lituania Jet (IT) 2005 4,1.16,0 (€ 36.740)

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858)

Art Deco (IT) 1997 6,1.15,4 (€ 119.144)

CINCIALLEGRA JET voert 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Super Bowl (5 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.357.402), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Grootvader Pine Chip mag worden gezien als “buitencategorie” m.b.t. zijn productie als broodmare sire. Cracks als Yarrah Boko, 7,1.09,7 (SEK.11.173.712), Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131), Snow White, 2,1.10,1 ($1.433.551) en Muscle Massive, 3,1.09,1 ($1.239.138) zijn slechts enkele voorbeelden uit een eindeloze reeks.

bruine merrie, 20- 03- 2018 Eigenaar: Allevamenti Toniatti

derde Gran Premio Italia, Gran Premio Elwood Medium OIDIO JET (IT) (2008, H. v. Pine Chip) 5,1.13,9 (€ 55.654). 12 zeges NOCCIOLAIA JET (IT) (2007, M. v. Pine Chip) 4,1.13,3 (€ 42.258). 5 zeges. Moeder van VIOLETTO JET 5,1.10,9 (€ 141.492) Iordan Jet (IT) (2009, M. v. Pine Chip) 4,1.13,8 (€ 39.136). 4 zeges Lituania Jet (IT) (2005, M. v. Pine Chip) 2,1.16,4 (€ 36.740), zie boven 3e moeder Tevann (IT) (1993, v. Napoletano) 2,1.18,7 (€ 2.613). Moeder van o.m.: BOLERO BI (IT) (1998, H. v. Pine Chip) 6,1.14,2 (€ 189.182) ENIGMA BI (IT) (2001, M. v. Toss Out) 3,1.14,1 (€ 189.048) CLIFF BI (IT) (1999, H. v. Valley Boss Bi) 6,1.13,4 (€ 120.189) ART DECO (IT) (1997, M. v. Diamond Way) 6,1.15,4 (€ 119.144), zie boven LINDBERGH BI (IT) (2005, H. v. Sugarcane Hanover) 5,1.13,1 (€ 118.426) FENDI BI (IT) (2002, M. v. Sugarcane Hanover) 4,1.13,6 (€ 62.078). Moeder van SUNDANCE BI 4,1.11,8 (€ 133.792) en ZANIAH BI 4,1.10,5 (€ 102.510)

Foundation mare: Molly Armstrong (U38), ook wel geduid als de Lady Ann Reed-stam. Bekende nazaten: Allison Hollow, Broadway Donna, Broadway Schooner, Cooler Schooner, Don’t Let’Em, Global Welcome, Light Kronos, Muscles Wiking BR, Peaceful Way, Russel November, SJ’s Caviar, Spider Blue Chip, Steinlager, Supergill, Toss Out, Winky’s Gill, Youana, Zacks Zoomer, etc. 1e moeder Lituania Jet (IT) (2005, v. Pine Chip) 2,1.16,4 (€ 36.740). 7 zeges. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: TINAMO JET (IT) (2012, H. v. Naglo) 5,1.10,6 (€ 308.656). 16 zeges. Drie jaar, winnaar Gran Premio G. Stabile. Ouder, winnaar Prix de Montier-en-Der; tweede Summer Meeting Stayerserien 2017; derde Habibs Minneløp, Prix du Cantal Vampiro Jet (IT) (2014, H. v. Ken Warkentin) 4,1.12,7 (€ 24.854). 6 zeges Antigua Jet (IT) (2016, M. v. Naglo) 3,1.16,3 (€ 6.950) Brancaleon Jet (IT) (2017, H. v. Naglo) 2,1.17,6 (€ 960)

4e moeder EVANN C (US) (1985, v. Speedy Crown) 4,1.12,8 (€ 184.530). Twee jaar, tweede Acorn Stakes. Ouder, winnares Gran Premio Lotteria di Agnano. Moeder van o.m.: ACT EVANN (IT) (1997, M. v. Sugarcane Hanover) 6,1.11,5 (SEK.842.346). Moeder van MISS BENISS 6,1.11,2 (SEK.1.906.000) en CERVEZA 3,1.12,0 (SEK.903.421) DIVANN (IT) (2000, M. v. Supergill) 4,1.12,6 (SEK.684.670). Moeder van ALCOY 5,1.10,5 (€ 292.960) Centuria (IT) (1999, M. v. Supergill) 3,1.16,0 (SEK.218.368). Moeder van GIJON 4,1.11,6 (€ 108.323)

2e moeder ART DECO (IT) (1997, v. Diamond Way) 6,1.15,4 (€ 119.144). 6 zeges. Drie jaar, winnares Campionato Femm. 3 AnniConsolazione. Moeder van o.m.: GRACCHIO JET (IT) (2003, H. v. Pine Chip) 3,1.13,6 (€ 63.176). 4 zeges. Drie jaar, winnaar Gran Premio Maschio Angioino;

102


58

LUTHIER BOKO

bruine hengst, 02- 04- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 894.189)

Zola Boko (SE) 2006 3,1.11,6 (SEK. 1.950.214)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.12,2 ($ 54.989)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (US) Oligiste (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Winky’s Gill (US)

Bonefish (US) Lassie Blue Chip (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Pine Queen (US)

Giant Victory (US) Pine Speed (US)

LUTHIER BOKO Nirvana Jet (IT) 2007 4,1.12,4 (€ 59.370)

Supergill (US) 1985 3,1.10,6 ($ 664.194)

Silverwood (US) 2001 3,1.13,3 ($ 10.774)

LUTHIER BOKO voert zo’n 15 % Frans bloed en hij is linebred op de merrie Pine Speed (4 x 4). We hebben hier dus te maken met de X-factor van niemand minder dan Pine Chip! Supergill bracht in de hoedanigheid van broodmare sire supercracks als Corleone Kosmos, 5,1.09,2 ($ 2.078.836), Mosaique Face, 6,1.09,0 (SEK.13.659.198), Civil Action, 3,1.10,1 (€ 1.101.405) en D’One, 5,1.09,1 (SEK.8.886.287).

Woodmark (US) (2012, R. v. Lear Jetta) 3,1.12,3 ($ 43.943) Pine Of Broadway (US) (2008, R. v. Broadway Hall) 4,1.14,0 ($ 36.967) Broadway Chip (US) (2007, R. v. Broadway Hall) 3,1.13,1 ($ 31.510) President Pine (US) (2002, R. v. Lindy Lane) 5,1.14,9 ($ 18.980) 4e moeder Pine Speed (US) (1982, v. Speedy Somolli) 3,1.15,2 ($ 11.333). Moeder van o.m.: PINE CHIP (US) (1990, H. v. Arndon) 4,T1.09,0 ($ 1.710.858) World Champion KING PINE (US) (1992, H. v. Nearly Perfect) 3,1.10,8 ($ 489.142) SILVER PINE (US) (1995, H. v. Sierra Kosmos) 3,1.11,0 ($ 373.663) Golden Pine (US) (1996, M. v. Super Bowl) 3,1.14,6 ($ 12.826). Moeder van Playboy Wind 5,1.12,1 (€ 86.891) Pine Cloud (US) (1997, M. v. Super Bowl). Moeder van MENELAO DEI 6,1.13,2 (€ 162.480) en ODEON DEGLI DEI 3,1.13,6 (€ 133.934)

Foundation mare: Midnight (U9). Bekende nazaten: Abano As, Avalon Mists, Charly Du Noyer, Classic Photo, Clerk Magistrate, Coktail Jet, Crowning Classic, Fool’s Goal, Formula One, General November, Green Manalishi, Housethatruthbuilt, Kit Lobell, Lavec Kronos, Lucky Jim, Oscar Schindler SL, Pine Chip, Quaker Jet, Raja Mirchi, Resolve, Volstead etc. 1e moeder NIRVANA JET (IT) (2007, v. Supergill) 4,1.12,4 (€ 59.370). 8 zeges. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Iwan Boko (DE) (2015, H. v. Timoko) 4,1.12,7 (SEK.175.837). 6 zeges Junice Boko (NL) (2016, M. v. Zola Boko) 2,1.16,1 (€ 750) Haya Boko (DE) (2014, M. v. From Above) 3,Q1.24,2 2e moeder Silverwood (US) (2001, v. Self Possessed) 3,1.13,3 ($ 10.774). Moeder van o.m.: NIRVANA JET (IT) (2007, M. v. Supergill) 4,1.12,4 (€ 59.370) zie boven UTOPIA JET (IT) (2013, M. v. From Above) 4,1.12,4 (€ 52.826). 17 zeges Tanagra Jet (IT) (2012, M. v. Pine Chip) 4,1.16,3 (€ 9.656) Odalisca Jet (IT) (2008, M. v. Credit Winner) 3,1.17,3 (€ 5.198) 3e moeder Pine Queen (US) (1993, v. Giant Victory). Moeder van o.m.: KING CHIP (US) (2005, R. v. Sierra Kosmos) 5,1.13,0 ($ 60.718) Pine Judie (US) (2010, M. v. Cantab Hall) 3,1.12,0 ($ 47.087)

103


Schotte Vastgoed is een beleggingsmaatschappij in onroerende zaken. Heeft u of weet u hoogwaardig vastgoed te koop? Neemt u dan gerust contact op.

Ons vraag & aanbod vindt u ook op onze website.

Schotte Vastgoed BV Telefoon 010 - 4522631 Š BCM

www.schotte-vastgoed.nl

Unitrot Draver Jaarlingen

48

Veiling 2014


59

LINCOLN TRANSS R (NL)

Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($ 1.424.938)

Muscle Massive (US) 2007 3,1.09,0 ($ 1.239.138)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($ 161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Giant Force (US)

Meadow Road (SE) Sugar Plumsted (US)

Jistance F (NL)

Mark Six (US) Distance Veha (NL)

LINCOLN TRANSS R (NL) Zabatinitranss R (NL) 2006 4,1.15,7 (€ 40.625)

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($ 1.495.295)

Raisa Transs R (DE) 1999 6,1.17,8 (€ 4.050)

LINCOLN TRANSS R is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij voert een vitaal outcrosspedigree. Hij stamt uit de 100%-producente Zabatinitranss R, van wie alle producten in de baan verschenen. De kruising Muscle Massive x Credit Winner is nog maar sporadisch beproefd, desalniettemin wist in Noord-Amerika liefst 22 % van de producten gefokt via deze cross de grens van $ 100.000 te slechten, met voorop de supercrack Cruzado Dela Noche, 3,1.09,5 ($ 1.310.739).

vierde Productendraverij Velten Isabel (DE) (2016, M. v. Muscle Massive) 3,1.14,4 (€5.000). Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby Klarissa Velten (NL) (2017, M. v. Broadway Hall)- twee jaar in 2019 2e moeder Raisa Transs R (DE) (1999, v. Giant Force) 6,1.17,8 (€ 4.050). Moeder van o.m.: ZABATINITRANSS R (NL) (2006, M. v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625) zie boven Capriatitranss R (NL) (2009, M. v. Express It) 5,1.14,8 (€ 17.095). 13 zeges. Drie jaar, winnares Troost Breeders Crown. Vier jaar, derde Breeders Crown

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder ZABATINITRANSS R (NL) (2006, v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productendraverij; derde Jofferprijs. Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries, Derby Revanche Merries, Sweepstakes Trials, Derby Z Selectie; derde Sweepstakes. Vier jaar, tweede halve finale Kampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown; vijfde Großer Preis von Deutschland / Stutenrennen. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd: HINGIS TRANSS R (NL) (2014, M. v. Explosive Matter) 4,1.13,9 (SEK.226.242). Twee jaar, winnares Jofferprijs, Gonny D Tweejarigen Stakes; tweede Breeders Course cons.; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium der Driejarigen, Breeders Crown; derde Fokkers Trofee Merries, Federer Transs R (NL) (2012, H. v. Ganymède) 4,1.14,1 (€ 27.135). 7 zeges Gabrielatranss R (NL) (2013, M. v. Broadway Hall) 2,1.14,5 (€ 6.475). Tweejarige Merrie van het Jaar. Twee jaar, winnares Jofferprijs (in NL-record voor 2-jarigen: 1.14,5),

bruine hengst, 04- 04- 2018 Eigenaar: K. Redder

3e moeder JISTANCE F (NL) (1992, v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, tweede Fokkers Trofee Merries, Dragon Trotters Driejarigen Sire S., Grote Prijs der Vaderpaarden, Kampioenschap der 3-jarigen; derde H. van Wickevoort Crommelin Mem. Moeder van o.m.: SIRE TRANSS RR (DE) (2000, R. v. Diamond Way) 3,1.14,8 (€ 23.099). Twee jaar, tweede Breeders Crown; derde Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, tweede Breeders Crown Entlastung. Volita Transs R (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 9,1.16,3 (€ 11.320) 4e moeder Distance Veha (NL) (1986, v. Manza Buitenzorg). Halfzus van ABROGAN VEHA 7,1.14,6 (€ 135.805). Moeder van o.m.: KREKBOY F (NL) (1993, H. v. Worthy Boy Laren) 6,1.14,9 (€ 52.836). Drie jaar, tweede Grote Prijs van de Jaarlingenshow; derde Troost Trofee I. Ouder, winnaar Gouden Zweep JISTANCE F (NL) (1992, M. v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856) zie boven

105


60

LINDSTEDT BOKO (NL) Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. en D. van Doorn bruine hengst, 02- 05- 2018

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Gingin Hanover (US)

Super Bowl (US) Ginger Belle (US)

LINDSTEDT BOKO (NL) Felicia Boko (SE) 2012 4,1.15,2 (SEK.97.100)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Staro Almighty (SE) 2003

LINDSTEDT BOKO is volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.357.402), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300).

DAVY BOKO (NL) (2010, H. v. From Above) 4,1.14,2 (€ 79.040). Drie jaar, winnaar Derby, Sweepstakes, Duindigt’s Derby Trial; tweede Breeders Crown Gringo Boko (NL) (2013, R. v. From Above) 4,1.13,0 (NOK.205.624). Vier jaar, derde Criterium der Vierjarigen. Ouder, winnaar afd. V75 (NO) Celestial Boko (NL) (2009, M. v. Castleton Bass) 4,1.14,0 ( € 11.170). Drie jaar, tweede Criterium der Driejarige Merries Moeder van IDS BOKO 3,1.12,1 (€ 133.308)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Belina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder Felicia Boko (SE) (2012, v. Virgill Boko) 4,1.15,2 (SEK.97.100). Dit is haar eerste product.

3e moeder GINGIN HANOVER (US) (1989, v. Super Bowl) 3,1.11,5 ($ 269.556). Twee jaar, winnares Kentucky Stbd. Sale Co. T., Champlain Stakes, American-National S., serie Matron Stakes, etc. Moeder van o.m.: BOMBAY (US) (1997, H. v. Valley Victory) 3,1.11,8 (€ 249.044) Gingerly (US) (1994, M. v. Sierra Kosmos) 2,1.14,7 ($ 32.996). Moeder van INCREDIBLE HULK 3,1.11,7 (€ 254.746) Dirty Martini (US) (2002, M. v. Lindy Lane). Moeder van CASSIS 3,1.10,1 ($ 575.126) en STIR ME UP 4,1.11,3 ($ 192.332). Grootmoeder van THATS A BAD BOY 4,1.10,7 ($ 150.270)

2e moeder Staro Almighty (SE) (2003, v. Yankee Glide). Klassieke merrie. Moeder van o.m.: AIDA BOKO (NL) (2007, M. v. From Above) 8,1.10,7 (€ 234.696). Drie jaar, winnares Troost Sweepstakes,Derby Selectie; derde Fokkers Trofee, Breeders Crown. Vier jaar, winnares Kampioenschap der Vierjarigen, Casino Cosmopols lopp, Durk Minkema Memorial; tweede Sprintkampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown. Ouder, winnares Breeders Crown, serie Bronsdivisionen; tweede Lady Snärts lopp, Gouden Zweep, BILD-Pokal, Breeders Crown, Finn-Tack hoppeløp, serie + finale Hamburg Cup, Prix du Médoc, Prix d’Egletons, Prix de la Ville de Royan, DerbyRekordmeile; derde afd. V75 (SE), Breeders Crown, Prix de Feurs, BILD Hamburg-Pokal HIERRO BOKO (SE) (2014, R. v. From Above) 5,1.11,2 (SEK.748.883). Vier jaar, winnaar afd. V75 (SE); derde serie Klass II. Ouder, winnaar serie Bronsdivisionen; tweede V75 Champions

4e moeder GINGER BELLE (US) (1979, v. Speedy Crown) 3,1.12,3 ($ 227.263). World Champion op zowel 2 als 3. Volle dan wel halfzus van de grootmoeder van SNOW WHITE 3,1.10,1 ($1.433.551) en van de vierde moeder van DONATO HANOVER 3,1.08,5 ($ 2.998.777). Moeder van o.m.: GIRONDE HANOVER (US) (1994, M. v. Super Bowl) 3,1.11,6 ($ 359.522). Moeder van GODESS OF CHAOS 4,1.11,3 ($ 351.162). Grootmoeder van GEMATRIA 4,1.11,2 (NOK.1.976.761) en SOUTHWIND GLIDER 5,1.12,3 ($ 110.296). Derde moeder van HELLOISE BOKO 4,1.11,8 (SEK.934.950) GINGIN HANOVER (US) (1989, M. v. Super Bowl) 3,1.11,5 ($ 269.556), zie boven GEO HANOVER (US) (1990, H. v. Super Bowl) 3,1.12,7 ($ 78.479) Gorgeous Hanover (US) (1996, M. v. Super Bowl) 3,1.12,6 ($ 15.820). Grootmoeder van WEGOFERDAPRIZE 5,1.11,6 ($ 297.616)

106


61

OASE VRIJTHOUT (BE)

bruine merrie, 17- 03- 2018 Eigenaar: H. Buyl

Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Ténor de Baune (FR)

Le Loir (FR) Colivette (FR)

Ulodea (FR)

Quioco (FR) Loddess (FR)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Heart Throb Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Hilda Hanover (US)

OASE VRIJTHOUT (BE) Carisma Vrijthout (BE) 2006 3,1.18,3 (€ 1.712)

Lulo Josselyn (FR) 1999 4,1.13,6 (€ 367.000)

Abella (DE) 1999 3,1.14,7 (€ 35.844)

OASE VRIJTHOUT voert ongeveer een kwart Frans bloed en ze is gefokt via outcross op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Speedy Somolli (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij Amerikaanse miljonairs als Flanagan Memory, 6,1.08,9 ($1.609.330) en Caprice Hill, 4,1.08,9 ($1.329.072), maar ook bij een Europese crack als Support Justice, 6,1.10,2 (Nok.8.198.629).

Nederland-België; derde GP Paul Hayen Classic. Ouder, winnaar Fokkerij Trofee 5-jarigen, Coupe des 5 Ans, Trofee der 5-jarigen IYUCCA VRIJTHOUT (BE) (2012, R. v. Wired Pine) 4,1.13,2 (€ 32.550). 10 zeges. Drie jaar, winnaar Prix des Espoirs, Darby 3 Ans; derde GP des Geniteurs; vierde Grand Criterium des 3 Ans. Vier jaar, winnaar Trophée des 4 Ans, Darby 4 Ans, Fokkerij Trofee, Fokkerij Trofee der 4-jarigen; vierde GP Paul Hayen Classic Elegance Vrijthout (BE) (2008, M. v. Sharky Boko) 4,1.16,1 (€ 12.517). 3 zeges. Drie jaar, winnares Prix des Espoirs; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden; vierde GP Paul Hayen Classic Jada Vrijthout (BE) (2013, M. v. Otello Pierji) 4,1.15,3 (€ 8.138). 1 zege

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Darling Mearas, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Oasis Bi, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse,Viking Kronos, e.v.a.

3e moeder HEART THROB LOBELL (US) (1986, v. Speedy Somolli) 3,1.14,6 ($92.929). 9 zeges. Moeder van o.m.: XEA LOBELL (DE) (1997, M. v. Cumin) 5,1.15,7 (€ 41.030). Moeder van XEA VENUS 9,1.11,4 (€ 247.563) ABELLA (DE) (1999, M. v. Diamond Way) 3,1.14,7 (€ 35.844), zie boven Get Closer (SE) (1994, M. v. Mack Lobell) 7,1.14,8 (SEK.269.550)

1e moeder Carisma Vrijthout (BE) (2006, v. Lulo Josselyn) 3,1.18,3 (€ 1.712). Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: KALITA VRIJTHOUT (BE) (2014, M. v. Quite Easy) 4,1.15,6 (€ 22.477). 3 zeges. Drie jaar, winnares Trophée des 3 Ans; tweede GP Paul Hayen Classic; derde Darby 3 Ans. Vier jaar, winnares Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede Darby 4 Ans; vierde Prix Rencontre Belgique/France Nord-Est Jetlook vrijthout (BE) (2013, M. v. Look de Star) 4,1.17,8 (€ 1.461). 1 zege Mustang Vrijthout (BE) (2016, H. v. From Above)- in training

4e moeder Hilda Hanover (US) (1977, v. Super Bowl) 2,T1.17,1 ($10.092). Halfzus van HILTON HANOVER 8,1.12,7 ($509.723) en HONKIN HANOVER 4,1.11,0 ($263.768). Moeder van o.m.: HARLAN LOBELL (US) (1988, H. v. Speedy Somolli) 3,1.13,6 ($333.364- Int.) NORWEGIAN LASS (US) (1982, M. v. Speedy Crown) 4,1.14,8 ($102.311). Moeder van NORWEGIANS HEART 3,1.14,2 ($162.373) en AD ATOME 5,1.13,1 ($105.792). Grootmoeder van RAILROAD RON 5,1.10,5 ($228.910) en PINE NUT 4,1.12,5 ($111.098)

2e moeder ABELLA (DE) (1999, v. Diamond Way) 3,1.14,7 (€ 35.844). 4 zeges. Drie jaar, derde Breeders Crown; vierde Arthur Knauer-Rennen. Moeder van o.m.: FEARLESS VRIJTHOUT (BE) (2009, H. v. Jag de Bellouet) 5,1.13,3 (€ 73.353). 25 zeges. Drie jaar, winnaar Grand Criterium; derde Criterium des Poulains. Vier jaar, 13 starts: 11- 0- 1 ; winnaar Trophée de L’Elevage, Fokkerij Trofee, Interland

107


Snel & servicegericht voor professional en particulier

sijperdaverhuur.nl

0900 7474747


62

IN EXTREMIS (DE)

bruine merrie, 29- 05- 2018 Eigenaar: A. J. Mollema

Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Creatine (US) 2010 4,1.09,1 ($2.102.022)

Berry Nice Muscles (US) 2005 2,1.13,3 ($31.906)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Blackberry Hanover (US)

Donerail (US) Brittany’s Dream (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Spiffey Yankee (US)

Joie de Vie (US) Mod Yankee (US)

IN EXTREMIS (DE) Pine Spirit (US) 1998 2,1.16,4

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858)

Yankee Spirit (US) 1992 3,1.13,2 ($251.633)

IN EXTREMIS is een volledig Amerikaans gefokte merrie en ze is linebred op Speedy Crown (5 x 3). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn, 7,1.10,2 (€ 2.284.930), Urlo Dei Venti, 5,1.10,5 (€ 961.521) en Looking Superb, 6,1.10,2 (Nok.5.705.807).

Breeders Crown (NL); tweede Adbell Toddington-Rennen; derde 3 års Elite (NO); vierde Ulf Thoresens Minneløp. Vier jaar, winnaar Breeders Crown (NL); tweede Bayern Pokal. Ouder, tweede Prix de Bologne YANKEE ELMO (DE) (2005, H. v. Freiherr As) 5,1.12,1 (Nok.568.259). Drie jaar, derde serie Deutsches TraberDerby. Vier jaar, winnaar Breeders Crown (DE); derde Criterium der Vierjährigen; vierde Groβer Preis von Deutschland JUAN LES PINS (DE) (2016, H. v. Expo Bi) 3,1.13,3 (€ 30.300). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby, Buddenbrock-Rennen; tweede Adbell-ToddingtonRennen, halve finale Breeders Course. What A Spirit (DE) (2004, M. v. Defi d’Aunou) 4,1.16,3 (€ 4.510). Moeder van MUSCLE SCOTT 3,1.12,5 (€ 156.095)

Foundation mare: Kit, v. Pioneer (U37). Bekende nazaten: Bold And Fresh, Erwin Lobell, Expo Express, Fashion Athena, Gilda Newport, Hövding Lavec, Knows Nothing, Muscle Sott, Muscles Yankee, Pilgrims Taj, Plesac, Sand Vic, Smokin Yankee, Tango Negro, Unforgettable, Yankee Paco, Yursa Hanover etc. 1e moeder Pine Spirit (US) (1998, v. Pine Chip) 2,1.16,4. Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: UNFORGETTABLE (DE) (2002, H. v. Diamond Way) 9,1.09,9 (€ 894.854). Twee jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Bayerischer Jugendpreis; derde MAZDA Gold-Cup. Drie jaar, winnaar serie + finale Deutsches Traber-Derby, Bayerisches Zuchtrennen, Adbell Toddington-Rennen, Groβer Preis des Landes Nordrhein-Westfalen; tweede Breeders Crown, Buddenbrock-Rennen; vierde serie + finale GP Orsi Mangelli. Vier jaar, winnaar GP Tino Triossi, Breeders Crown; derde GP Continentale. Ouder, winnaar Prix des Ducs de Normandie, GP Ricardo Grassi, Charlie MillsMemorial, Münchner Pokal, etc.; tweede Forus Open, GP Ivone Grasetto, GP du Conseil des Alpes-Maritimes, etc.; derde GP Città di Montecatini, N.J.Koster Memorial, Prix des Cévennes, etc. EXPO EXPRESS (DE) (2011, H. v. Expo Bi) 4,1.11,4 (€ 166.093). Twee jaar, tweede Breeders Crown (NL). Drie jaar, winnaar serie + finale Deutsches Traber-Derby, Adbell Toddington-Rennen, Buddenbrock-Rennen. Vier jaar, derde 4 års elite (NO), serie Energima Cup FLASHBACK (DE) (2012, R. v. Expo Bi) 6,1.12,9 (€ 82.662). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby, Bayern-Pokal,

2e moeder YANKEE SPIRIT (US) (1992, v. Speedy Crown) 3,1.13,2 ($ 251.633). Twee jaar, winnares 2 afd. + finale NYSS; tweede afd. NY Fair S., afd. NYSS. Drie jaar, winnares afd. Lady Suffolk S., 3 afd. NYSS; tweede in afd. Historic - Coaching Club S., afd. John Simpson Sr S.; derde in serie Hudson S., finale NYSS. Moeder van o.m.: RIZZUTO (US) (1999, R. v. Valley Victory) 4,1.12,8 ($ 102.474) 3e moeder SPIFFEY YANKEE (US) (1985, v. Joie de Vie) 3,1.14,7 ($ 68.088). Moeder van o.m.: SUNDAY YANKEE (US) (2000, M. v. Muscles Yankee) 4,1.11,3 ($382.392). Moeder van MISS SUE V 5,1.10,5 (SEK.3.088.593) en HOLIER THAN THOU 3,1.10,3 ($152.778)- World Champion Savvy Yankee (US) (1998, M. v. Balanced Image). Moeder van KNOWS NOTHING 4,1.09,5 (SEK.6.426.386), ROCKY BALBOA 5,1.11,1 ($435.880), MUSCLES TO SPARE 5,1.10,5 ($322.725), MUSCLES IN BLUE 2,1.12,5 ($134.499), HULK LOGAN 3,1.13,2 ($114.430), etc. Grootmoeder van SMART AS A WHIP 5,1.11,6 ($162.581), STRAIGHT A STUDENT 3,1.10,6 ($147.214), OMNIPOTENT 4,1.10,5 ($136.184), GENIUS AT WORK 5,1.11,3 ($117.949), etc. Yankee Senorita (US) (2002, M. v. Yankee Paco). Moeder van SENOR GLIDE 2,1.11,7 ($386.652)

109


63

OSSARIE VRIJTHOUT (BE)

bruine merrie, 26- 05- 2018 Eigenaar: H. Buyl

Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Vaunoise (FR)

Nicos du Vivier (FR) Quénavora (FR)

Garland Lobell (US))

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Alexandra Hanover (US)

Super Bowl (US) Armbro Airy (US)

OSSARIE VRIJTHOUT (BE) Armbro Groenhof (NL) 2007 3,1.18,2 (€ 14.515)

Jag de Bellouet (FR) 1997 8,1.09,9 (€ 4.223.699)

Classic Beauty (US) 1996 3,1.12,5 ($170.605)

OSSARIE VRIJTHOUT voert grofweg 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Crown (4 x 5), ), een type afstamming die we o.a. terugvinden bij jonge Franse jaargangtoppers zoals Feeling Cash, 4,1.12,7 (€ 582.450), Fly With Us, 4,1.12,7 (€ 344.700) en Gamble River, 3,1.12,7 (€ 144.500), maar ook bij Amerikaanse cracks als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988) en To Dream On 3,1.09,7 ($975.395).

Plus - Elite. Moeder van o.m.: LADYLIND (US) (2001, M. v. Muscles Yankee) 3,1.11,1 ($399.556). Twee jaar, winnares Merrie Annabelle Trot, Champlain S., serie Oakville Trot en 2 afd. Pre School Series; tweede serie Matron S., serie Merrie Annabelle Trot en NJSS- Green Acres; derde serie + finale Goldsmith Maid Trot en serie Breeders Crown. Drie jaar, tweede Elegantimage S. consolation; derde Coaching Club Trotting Oaks. Moeder van JEZZY 4,1.09,9 ($834.240) en LADY WINONA 3,1.10,8 ($284.762). Grootmoeder van JEZZYS LEGACY 3,1.11,0 ($122.376) VALDEZ (US) (2003, R. v. Dream Vacation) 9,1.11,1 ($383.815) Diva Groenhof (NL) (2010, M. v. Ken Warkentin) 2,1.15,9 (€ 15.820). Twee jaar, tweede Productendraverij, Breeders Crown. Drie jaar, tweede Criterium der Driejarige Merries. Armbro Groenhof (NL) (2007, M. v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Zie boven Classic Groenhof (NL) (2009, M. v. Muscles Yankee) 3,1.15,8 (€ 14.240). Drie jaar, tweede Derby Trials; derde Fokkers Trofee Merries, serie Merrie Derby Gravin Groenhof (DE) (2013, M. v. Offshore Dream) 4,1.14,7 (€ 6.675)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Belina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder Armbro Groenhof (NL) (2007, v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Twee jaar, winnares Herfststakes der Tweejarigen. Drie jaar, winnares serie Merrie Derby, Sweepstakes Trials. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: Hands Up (NL) (2014, M. v. Russel November) 5,1.12,7 (Nok.201.894). 6 zeges. Drie jaar, derde Merrie Derby Frank the Voice (NL) (2012, R. v. Russel November) 2,1.21,0 (€ 480). Twee jaar, derde Jonkerprijs Moneyman Vrijthout (BE) (2016, H. v. Credit Winner) 3,1.19,2 (€ 480)- 1 start, 1 zege Nikita Vrijthout (BE) (2017, M. v. Panne de Moteur)- twee jaar in 2019

3e moeder Alexandra Hanover (US) (1990, v. Super Bowl) ($905). Volledan wel halfzus van AMAZING HANOVER 4,1.11,3 ($262.540), SHERBIE’S LADY 2,1.14,3 ($224.672) en van de moeder van S B INA 4,1.13,0 ($208.885) en van de grootmoeders van SPARE TIME ROZIE 4,1.09,7 ($289.836), DON’T BLINK 5,1.11,7 ($284.908), PHOTOSAVVY 5,1.10,8 ($236.159), CDS ELDORADO 7,1.11,2 ($231.283), EVOILA’ CAF 4,1.13,7 (€ 156.700), etc., en van de derde moeder van OLIMPUS CAF 5,1.12,2 (€ 258.592) en PAPER CAF 4,1.11,2 (€ 193.688). Moeder van 1 product: CLASSIC BEAUTY (US) (1996, M. v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Zie boven

2e moeder CLASSIC BEAUTY (US) (1996, v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Twee jaar, winnares afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Quebec CircuitDistinction; tweede in afd. + finale Perfecta Ser., 2 afd. Quebec Circuit - Elite; derde in afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Perfecta Ser. Drie jaar, winnares 2 afd. Quebec Circuit - Elite, 2 afd. Coupe Des Eleveurs , serie Quebec Plus - Elite; tweede in afd. + finale Quebec

110


64

LUV LOIS SCHERMER (NL)

bruine hengst, 10- 06- 2018 Eigenaar: Stal Schermer

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Incredible Nevele (US)

Nevele Pride (US) Rodney’s Prize (US)

Oh Kentucky (US)

Arnie Almahurst (US) Kentucky Belle (US)

Briljant H (DK)

Frosty Hanover (US) Onyx Senator (DK)

Tjesse Bon (NL)

Heres (DE) Liz Areta (NL)

LUV LOIS SCHERMER (NL) Realy Furniture (NL) 1999 5,1.13,9 (€ 46.499)

Incredible Crafts (US) 1987 8,1.11,5 (€ 291.311)

Gitty van Zuilen (NL) 1989 4,1.14,9 (€ 40.079)

LUV LOIS SCHERMER voert bijna een kwart Frans bloed en hij is outcross gefokt op Star’s Pride (5 x 5), een manier van fokken die in alle windstreken succesvol is gebleken. Bekende proefstukken met een dergelijke afstamming zijn o.m. Arch Madness, 7,1.08,6 ($4.288.981), Love You, 6,1.10,2 (€ 1.416.537) en International Trot-winnaar Papagayo E, 5,1.09,5 (Nok.8.240.309). Moeder Realy Furniture geldt niet alleen als Elite & Klassieke Merrie, maar tevens als 100%-producente: al haar producten kwamen in de baan!

Nederlandse Paarden, serie Bronsdivisionen; derde Grand Prix Paris Turf 2015; vierde Graf Kálmán HunyadyGedenkrennen, Prijs der Giganten 2012 FEMKE SCHERMER (NL) (2012, M. v. Love You) 4,1.13,5 (€ 30.500). Ouder, winnares Breeders Crown Elbert Schermer (NL) (2011, R. v. Conway Hall) 6,1.14,2 (€ 29.810). 8 zeges Zico (NL) (2006, R. v. Goetmals Wood) 6,1.14,5 (€ 26.800). Twee jaar, vierde Breeders Crown Gonda Schermer (NL) (2013, M. v. Love You) 4,1.14,8 (€ 11.000). 7 starts: 5- 1- 0 Jessy Schermer (DE) (2016, M. v. Love You) 3,Q1.16,6 (€ 200) 2e moeder GITTY VAN ZUILEN (NL) (1989, v. Brilliant H) 4,1.14,9 (€ 40.079). Twee jaar, winnares Grote Prijs der Vaderpaarden; vijfde Joffer Prijs. Drie jaar, vierde Sweepstakes. Moeder van o.m.: REALY FURNITURE (NL) (1999, M. v. Incredible Crafts) 5,1.13,9 (€ 46.499), zie boven VIKING FURNITURE (NL) (2003, R. v. Incredible Crafts) 7,1.13,8b (€ 45.057). 26 zeges Oprah Furniture (NL) (1997, M. v. Smokin Yankee) 5,1.15,7 (€ 9.863)

Foundation mare: Fanny Cook (U139), in Nederland ook wel geduid als de Prinzess Bertha-stam. Bekende nazaten: Amour de la Rue, Berry’s Boy, Ciske de Rat, Frej Nalan, Hit Parade, Jessy van Zuilen, Playing Tua, Top Arden, Your Love Lois, Zandokan Eden, Zorg van Boko, Zorro Tuna, etc. 1e moeder REALY FURNITURE (NL) (1999, v. Incredible Crafts) 5,1.13,9 (€ 46.499). Twee jaar, winnares Duindigt R Najaar Stakes I; tweede Wolvega R Najaar Stakes I. Drie jaar, winnares Derby Selectie II; tweede Derby; vierde Sweepstakes. Elite & Klassieke Merrie. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd: BERRY’S BOY (NL) (2008, R. v. Love You) 6,1.12,6 (€ 301.710). NL Hall Of Fame; Driejarige van het Jaar & Paard van het Jaar 2011. Drie jaar, winnaar Derby, Fokkers Trofee, Derby Selectie IV. Vier jaar, derde serie Criterium der vierjarige Hengsten en Ruins. Ouder, winnaar Prix Mizar, Prix de Chambéry; tweede Prix Cephens, Prix de Sillé-le-Guillaume, Grote Paasprijs; derde Prix de Bracieux, Prix de Villers Cotterêts, Prix Vichy Célestins, Prix de Châteaurenard YOUR LOVE LOIS (NL) (2005, R. v. Love You) 7,1.11,0 (€ 232.794). NL Hall Of Fame; Oudere Draver van het Jaar 2012 & 2013. Drie jaar, tweede Duindigt Winter Stakes der Driejarigen; derde Wolvega’s Driejarigen Hengsten & Ruins Winter Stakes I. Ouder, winnaar Prijs der Giganten 2013, finale Bronsdivisionen, Orrefors Kosta Bodas lopp (afd. V75), Grand Prix Paris Turf 2014, Nakoersen Elite Bokaal, Quicksilver S Cup, Mac Kinley Cup, Grand Prix Arqana Trot, Grand Prix du Conseil Général de l’Aisne, Prix Michel Flandre, Grand Prix Bofferding; tweede Kampioenschap

3e moeder Tjesse Bon (NL) (1977, v. Heres) 1.20,8 (€ 8.917). Elitemerrie. Moeder van o.m.: JESSY VAN ZUILEN (NL) (1992, M. v. Brilliant H) 7,1.13,3 (€ 55.489). Twee jaar, vierde Joffer Prijs. Drie jaar, tweede Criterium der 3-jarige Merries; vierde Sweepstakes; vijfde Grote Prijs der Vaderpaarden. Vier jaar, derde Wolvega’s Kampioenschap der 4-jarigen. Moeder van Lion Furniture 11,1.15,6 (€ 33.185) GITTY VAN ZUILEN (NL) (1989, M. v. Brilliant H) 4,1.14,9 (€ 40.079), zie boven Lars van Zuilen (NL) (1994, R. v. Brilliant H) 8,1.15,9 (€ 31.987) Koss van Zuilen (NL) (1993, R. v. Brilliant H) 5,1.17,0 (€ 20.167)

111


65

OLLY VRIJTHOUT (BE)

bruine merrie, 05- 04- 2018 Eigenaar: H. Buyl

Verkoop met BTW

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Amour Angus (CA) 1987 3,1.16,6 ($21.355)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Magna Force (US)

Florida Pro (US) Rosemary (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Biesolo (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Ossarie (FR)

Dance Queen (US)

Lindy’s Crown (US) Liveliness (US)

OLLY VRIJTHOUT (BE) Barracuda (NL) 2008 6,1.13,9 (€ 17.219)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Patara Vrijthout (NL) 1998 5,1.12,6 (€ 58.379)

OLLY VRIJTHOUT voert een slordige 20 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Scot (5 x 5) als Super Bowl (5 x 5), een vitale manier van fokken. De Hall-broers (Andover, Angus en Conway) zijn bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier gefokt. Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.477.120) en Face Time Bourbon, 4,1.10,8 (€ 658.550) als meest sprekende voorbeelden.

3e moeder Dance Queen (US) (1983, v. Lindy’s Crown) 3,1.15,7. Moeder van o.m.: PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, M. v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379), zie boven Like Buitenzorg (NL) (1994, H. v. On The Take) 4,1.16,7 (€ 10.789). 4 zeges. Drie jaar, winnaar Grote Prijs der Vaderpaarden III; vierde Grote Prijs van de Buitenzorg Veiling 4e moeder Liveliness (US) (1977, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: RAISE A BID (US) (1986, H. v. Cornstalk) 7,1.15,4 (€ 32.671) RESTLESS HEART (US) (1987, M. v. Defiant Yankee) 6,1.15,8 (€ 28.019) Hilde Buitenzorg (NL) (1990, M. v. Defiant Yankee) 7,1.16,8 (€ 13.704). Moeder van TOTTI BOKO 8,1.12,4 (€ 117.295) en MIAMI STAR 3,1.17,1 (€ 46.966). Derde moeder van ABANI W 3,1.14,9 (€ 34.076) Beat The Band (US) (1984, M. v. Lindy’s Crown). Moeder van BEAT THE WHEEL 3,1.09,5 ($303.178) en BEAT THE TAG 4,1.12,7 (Nok.907.269). Grootmoeder van BEATGOESON HANOVER 5,1.09,5 ($1.157.830), BERNDT HANOVER 3,1.11,3 ($264.025) en BEISSINGER HANOVER 3,1.11,7 (SEK.2.093.366). Derde moeder van LUCKYCHARM HANOVER 4,1.09,6 (SEK.3.851.039), LILU HANOVER 3,1.10,3 ($217.313), BELIEVABLE 8,1.12,3 ($145.148), LET’S BE HONEST 3,1.12,2 ($123.290), CANTAB FASHION 2,1.09,5 ($110.600), etc.

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Barracuda (NL) (2008, v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219). 11 zeges. Ouder, tweede Jules Stormes/ Kumpen. Dit is haar eerste product. 2e moeder PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379). 24 zeges. Drie jaar, winnares Sweepstakes; tweede AEV Stake Sprintkampioenschap. Ouder, winnares Kampioenschap Nederlandse Paarden, Jean Bouckaert, Generaal G.J.A.A. Baron van Heemstra Gouden Stakes; derde Grote Prijs der Lage Landen . Moeder van o.m.: Barracuda (NL) (2008, M. v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219), zie boven Kidspeed Vrijthout (BE) (2014, H. v. Leading Lantern) 5,1.14,7 (€ 11.533). 3 zeges. Drie jaar, tweede Darby 3 Ans. Vier jaar, tweede Grote Prijs der Vaderpaarden, Darby 4 Ans Ilman Vrijthout (BE) (2012, R. v. Pittman) 4,1.14,7 (€ 8.506). 8 zeges Cosmopolitan (NL) (2009, M. v. Varenne) 5,1.14,6 (Dkk.67.081). 6 zeges

112


66

LEONIE F BOKO (NL)

bruine merrie, 23- 05- 2018 Eigenaar: S. en T. Iwema & Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Valley Victory (US) 1986 3,1.11,8 ($485.307)

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Maiden Yankee (US) 1981 3,1.13,6 ($188.722)

Baltic Speed (US)

Speedy Somolli (US) Sugar Frosting (US)

Valley Victoria

Bonefish (US) Victorious Lou (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Wistful Yankee (US)

Noble Victory (US) Brazen Yankee (US)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) Brazen Yankee (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Cherished (US)

Baltic Speed (US) Beloved Way (US)

LEONIE F BOKO (NL) Temple Boko (US) 2001 3,1.12,8 (SEK.276.500)

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Charitable (US) 1996 3,1.14,1 ($2.849)

LEONIE F BOKO beschikt over een 100 % Amerikaans elitepedigree. Ze is gefokt via lijnteelt op Baltic Speed (3 x 4), Speedy Crown (3 x 4) en Noble Victory (4 x 4); een vergelijkbare afstamming vinden we bijvoorbeeld terug bij Hambo-tweede Smilin Eli, 3,1.09,7 (SEK.5.088.689). Een wellicht nog interessanter aspect is de kruising Muscles Yankee x Garland Lobell; in Noord-Amerika wist liefst 20 % van de totale productie gefokt via deze cross $ 100.000 of meer te verdienen. W.o. Lady Rainbow, 3,1.11,1 ($800.628), Mr Web Page, 6,1.11,0 ($553.239) en de “Nederlandse” Ladylind, 2,1.13,1 ($399.566). Moeder Temple Boko is afgelopen jaar uitgeroepen tot Elitemerrie.

Criterium Der Driejarigen, Duindigt’s Driejarigen Stakes; derde Derby F Bogey Boko (NL) (2008, H. v. Credit Winner) 6,1.14,2 (€ 39.334). 13 zeges. Winnaar Bahrenfeld-Cup II; derde German Tote Gold-Trophy Jaipur F Boko (DE) (2016, M. v. Muscles Yankee) 3,1.16,5 (SEK.91.500) Ismael F Boko (DE) (2015, H. v. Virgill Boko) 4,1.15,7 (€ 5.555). 3 zeges Harenne F Boko (DE) (2014, R. v. Varenne) 5,1.17,1 (€ 5.450). 7 zeges Konark F Boko (NL) (2017, M. v. Muscles Yankee)- twee jaar in 2019 2e moeder Charitable (US) (1996, v. Pine Chip) 3,1.14,1 ($2.849). Twee jaar, derde in Hoosier Stakes. Moeder van o.m.: GIVE N TAKE (US) (2006, M. v. Cantab Hall) 2,1.11,7 ($134.569). Twee jaar, winnares Kentuckiana Stallion S., Bluegrass S.; tweede Acorn S.; derde serie Goldsmith Maid Trot. Drie jaar, tweede Review Futurity, afd. PaSS; derde afd. PaSS, Lexington LC GIVEYOUREVERYTHING (US) (2009, R. v. Cash Hall) 7,1.12,8 ($97.913) Finest Chocolate (FI) (2010, R. v. Chocolatier) 7,1.12,7 (€ 37.620)

Foundation mare: Contention (U33). Bekende nazaten: Arctic Passion, Big Sky Hurricane, Cash Me Out, Claes Boko, Classical Way, Costa Rica, Crystal Fashion, Encore Encore, Express Road, Go Get Lost, Jerry Mom, Kerry Way, Lolique, Marielles, Matter Hatter, Nesta Effe, Oibambam Effe, Orione Degli Dei, Park Avenue Kathy, Pato, Plant The Seed, Rotation, Super Bowl, Traders, Walter White, Villiam, etc. 1e moeder Temple Boko (US) (2001, v. Garland Lobell) 3,1.12,8 (SEK.276.500). Elitemerrie. Twee jaar, winnares Menhammar Stuteris Tvååringspris. Drie jaar, tweede Oktan Sunds lopp; derde Treåringseliten Ston. Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: DENISE F BOKO (NL) (2010, M. v. Love You) 6,1.11,5 (NOK.1.661.255). 21 zeges. Winnares Finale Hoppedivisjonen, Miss Arabellas æresløp, DNTs Hoppeserie, Felleskjøtes Hoppeløp; tweede Kjell Håkonsens Æresløp, Sigbjørn Rishaugs Minneløp CRONOS F BOKO (NL) (2009, R. v. Express It) 7,1.13,7 (NOK.384.091). 18 zeges FARAO F BOKO (NL) (2012, R. v. Muscles Yankee) 5,1.14,3 (NOK.360.900). Twee jaar, winnaar Jonkerprijs, Breeders Crown; tweede Productendraverij. Drie jaar, winnaar

3e moeder CHERISHED (US) (1991, v. Baltic Speed) 3,1.13,1 ($78.265). Twee jaar, winnares American- National S., afd. Review Futurity; tweede Ohio Standardbred S.; derde Finale Hoosier Futurity, Arden Downs S.. Drie jaar, winnares Tompkins-Geers S.; derde afd. + Finale Review Futurity, Northfield Grand Circuit S., Hanover Filly S., Arden Downs S. Moeder van: Association (US) (1999, M. v. Pine Chip) 7,1.13,8 (NOK.378.200). Moeder van Bourbon Street 6,1.13,9 (NOK.385.023)

113


67

LUTHER KING BOKO (SE)

donkerbruine hengst, 19- 04- 2018 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895)

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Breena Almahurst (US)

Speedy Crown (US) Bustle (US)

LUTHER KING BOKO (SE) Armbro Decade (CA) 2003

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Aviano (US) 1997 3,1.10,8 ($823.228)

LUTHER KING BOKO is volledig Amerikaans gefokt en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe, 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($ 2.998.777) en Wishing Stone, 6,1.09,0 ($ 2.359.150) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

ARMBRO EMBELLISH (CA) (2004, H. v. Varenne) 7,1.12,9 (€ 45.536). 23 zeges Borga Avin (CA) (2005, R. v. Angus Hall) 2,1.13,3 (Dkk.204.905). 2 zege 3e moeder BREENA ALMAHURST (US) (1983, v. Speedy Crown) 4,T1.12,5 ($176.516). 11 zeges. Twee jaar, winnares Final Bluegrass S.; tweede in 2 heats The Standardbred S., serie en finale Lexington Filly S.; derde in Breeders Crown, Tompkins-Geers S., New York State Fair S., serie Bluegrass S. Drie jaar, tweede in afd. New York Sire S. Vier jaar, winnares serie en finale Capitol Hill Ser.; tweede in Maryland Inv. Trotting Champ. Moeder van o.m.: AVIANO (US) (1997, M. v. Pine Chip) 3,1.10,8 ($823.228), zie boven DAVANTI (US) (1996, H. v. Pine Chip) 3,1.11,2 ($355.881). 9 zeges Brescia (US) (1998, M. v. Sierra Kosmos) 2,Q1.16,8 ($9.245). 3 zeges. Grootmoeder van MYSTICAL DEW 4,1.10,8 ($317.892) en BETCHA 4,1.13,6 ($148.223)

Foundation mare: Ab (U14). Bekende nazaten: Alf Palema, Backfire, Carisma Darby, Classic Lane, Creatine, CR Renegade, CR Kay Suzie, Digger Crown, Dover Dan, El Mago Pellini, Incredible Crafts, Jetstile, Nevele Impulse, Random Destiny, Sonnet Grace, Tinak Mo, Tsunami Diamant, Tuonoblu Rex, Walner, Wind Of The North, etc. 1e moeder Armbro Decade (CA) (2003, v. Garland Lobell). Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: BOWIE BOKO (SE) (2008, R. v. Tagliabue) 7,1.13,3 (€ 83.299). 7 zeges. Vier jaar, winnaar Sverigeloppet, Final; tweede serie Svenskt Travderby ALEXIS BOKO (SE) (2007, M. v. Muscles Yankee) 5,1.12,6 (SEK.592.800). 7 zeges. Drie jaar, derde E3 Consolation. Vier jaar, tweede serie Drottning Silvias Pokal. Ouder, winnares Golden Weddings lopp Imagine Boko (SE) (2015, R. v. Kadabra) 4,1.14,7 (SEK.150.200). 2 zeges Cameo Boko (SE) (2009, R. v. Muscles Yankee) 4,1.13,1 (SEK.138.370). 4 zeges Duncan Boko (SE) (2010, R. v. Muscles Yankee) 5,1.14,3 (€ 4.762). 2 zeges Kandice Boko (SE) (2017, M. v. Readly Express)- twee jaar in 2019

4e moeder Bustle (US) (1969, v. Florlis). Moeder van o.m.: NOBLE HUSTLE (US) (1977, H. v. Noble Gesture) 3,1.13,5 ($399.620). Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year HARDESTY (US) (1976, R. v. Dream of Glory) 10,1.13,0 ($367.426) NOBLE TRAVELER (US) (1978, H. v. Noble Gesture) 3,1.13,2 ($263.137) BRIGHTON LOBELL (US) (1985, R. v. Speedy Crown) 13,1.13,6 ($229.967) AMERICAN HUSTLE (US) (1993, H. v. Supergill) 3,1.13,3 ($111.029) Noble Bustle (US) (1979, M. v. Noble Gesture) 3,1.15,6 ($11.820). Moeder van N Y LOBELL 2,1.14,6 ($261.969). Grootmoeder van IGLESIAS 4,1.12,2 (€ 259.190) en ROMAN KNOWS 5,1.12,5 ($157.905). Derde moeder van ISAK C.D. 7,1.11,7 (SEK.1.853.500) Once In A Lifetime (US) (1991, M. v. Speedy Crown) ($3.420). Moeder van CIRIO CAF 7,1.12,1 (€ 402.815) en LORENZ CAF 6,1.11,7 (€ 197.795). Grootmoeder van SCINTILLA CAF 3,1.12,5 (€ 163.142) Insideous Charm (US) (1992, M. v. Crowning Point) 2,1.20,3 ($ 295). Moeder van INVINCIBLE DREAM 3,1.10,3 ($ 234.997), etc.

2e moeder AVIANO (US) (1997, v. Pine Chip) 3,1.10,8 ($823.228). 7 zeges. Twee jaar, tweede Breeders Crown Final, Champlain S., Oakville S., serie Robert Stewart S.; derde in serie Breeders Crown. Drie jaar, winnares Breeders Crown Final, serie Hambletonian Oaks; tweede in Hambletonian Oaks Final, American-National S., serie Elegantimage S.; derde in serie Breeders Crown, afd. Trillium T. Moeder van o.m.: MR BIG (SE) (2009, R. v. Flirtin Man) 6,1.12,7 (€ 78.144). 11 zeges

115


68

LA MARTINA NEWPORT (DE) Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($ 1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Tulip One (US)

Prakas (US) Fresh N Easy (US)

LA MARTINA NEWPORT (DE) Midnight Lace (US) 2005 2,1.12,8 (€ 29.915)

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Art in Bloom (US) 1998 2,1.14,3 ($7.730)

LA MARTINA NEWPORT is volledig Amerikaans gefokt en en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe, 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($ 2.998.777) en Wishing Stone, 6,1.09,0 ($ 2.359.150) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Grootvader Muscles Yankee geldt als de regerende kampioen der Amerikaanse broodmare sires!

bruine merrie, 13- 06- 2018 Eigenaar: P.S. ter Borgh

2e moeder Art In Bloom (US) (1998, v. Pine Chip) 2,1.14,3 ($ 7.730). Twee jaar, Vierde Kentucky Standardbred S. Moeder van o.m.: TRUST ME NOW (US) (2004, R. v. Muscles Yankee) 8,1.13,2 (NOK.524.000) MIDNIGHT LACE (US) (2005, M. v. Muscles Yankee) 2,1.12,8 (€ 29.915). zie boven Oder Allmar (ITA) (2008, H. v. Cantab Hall) 5,1.14,9 (€ 18.159) 3e moeder Tulip One (US) (1987, v. Prakas). Moeder van o.m.: TRUSTWORTHY (US) (1992, H. v. Worthy Bowl) 3,1.11,7 ($ 336.692). Twee jaar, winnaar afd. ONTSS Gold; tweede Champlain S., Campbelville S. Drie jaar, O’Brien 3-Year-Old Trotting Colt of the Year. Winnaar, Canadian Trotting Classic, Gran Premio Orsi Mangelli, finale ONTSS Gold, Simcoe S., Galt Trot, Greyhound LC, Speedy Scot LC. Vier jaar, winnaar Gran Premio Mario Locatelli. CONQUISTADOR (US) (1995, R. v. Ultimate Kosmos) 4,1.13,7 ($ 118.754). Twee jaar, winnaar 2 afd. MASS; tweede afd. MASS TARZAN OFTHEJUNGLE (US) (1994, R. v. Welcometothejungle) 4,1.13,2 ($ 59.755). Twee jaar, winnaar afd. + finale MASS. Drie jaar, winnaar 3 afd. MASS; derde New England Sulky Championship. Vier jaar, derde Super Bowl Ser. Cons. Art In Bloom (US) (1998, M. v. Pine Chip) 2,1.14,3 ($ 7.730). zie boven

Foundation mare: Mamie (U6). Bekende nazaten: Autumn Escapade, Banker Hall, Broadway Hall, Caprice Hill, Corky, CR Commando, Define The World, Double Exposure, Explosive Matter, Flanagan Memory, Fresh Yankee, Ken Warkentin, Moving On, Mystic Park, Napoleon Bar, Sceicco, Sebastian K, Sugarcane Hanover, Text Me, Traveling Man, Valley Victory, e.v.a. 1e moeder MIDNIGHT LACE (US) (2005, v. Muscles Yankee) 2,1.12,8 (€ 29.915). Twee jaar, tweede Champlain S.; derde afd. NJSS. Drie jaar, tweede Sweepstakes Trials Merries, Driejarigen Juni Stakes; vierde 3-Åringselite, Bjerke. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: RENE M NEWPORT (DE) (2012, R. v. Conway Hall) 3,1.12,8 (€ 43.056). Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Hauptlauf. Drie jaar, winnaar St.Leger/ Trial; tweede Deutscher TraberSt.Leger; derde Buddenbrock-Rennen, Deutsches TraberDerby/ Finale B HONESTY NEWPORT (DE) (2014, M. v. Donato Hanover) 4,1.13,7 (€ 21.483). Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby, Breeders Crown/ Entlastung; tweede AdbellToddington-Rennen Stuten. Vier jaar, derde Breeders Crown Entlastung Elite Newport (NL) (2011, R. v. Sam Bourbon) 4,1.16,4 (€ 3.489) Jeanet Newport (DE) (2016, M. v. Conway Hall) 3,1.16,1 (€ 2.050) Knox Newport (DE) (2017, H. v. Donato Hanover)- twee jaar in 2019

116


AANTEKENINGEN

118


Profile for Dilling Design

Wolvega International Yearling Sale 2019  

Complete catalogus van de Wolvega International Yearling Sale 2019, 31 augutsus 2019

Wolvega International Yearling Sale 2019  

Complete catalogus van de Wolvega International Yearling Sale 2019, 31 augutsus 2019

Advertisement