Page 1


Worldwide audiovisual productions and creative LED solutions Corporate Events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports www.faber-av.com

Photo: Jorrit Lousberg


VOORWOORD Het is met groot genoegen en trots dat ik U bij deze de veilingcatalogus mag presenteren van de inmiddels vijfde editie van de “Wolvega International Yearling Sale”. Zo’n 65 prachtig gefokte jaarlingen zullen onder de hamer komen op ons prachtige Victoria Park te Wolvega. Het is nu ruim 1 jaar geleden dat we vorig jaar éérst de eerder geplande datum van veilen moesten verplaatsen en daarna op miraculeuze wijze op vrijdag 11 september j.l. een veiling hebben kunnen organiseren tussen 2 heuse (semi) lockdowns in! En zelfs met een gelimiteerd publiek. Alle verzwarende en belemmerende faktoren in ogenschouw nemend was de vierde editie vorig jaar gewoon een prima veiling, in alle opzichten. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf (zijnde 14 july) heeft premier Rutte zojuist enkele “versoepelingen” in het Corona-beleid weer teruggedraaid, kortom we bevinden ons nog steeds in zeer onzekere tijden. Wat exakt zal gelden ten tijde van de veiling dit jaar 27 augustus weten we daarom nu nog niet met zekerheid maar we doen onze uiterste best om ook dit jaar weer een zo goed mogelijke veiling te organiseren. De veiling gaat in ieder geval met 100% zekerheid door, wij werken constant volgens de laatste richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en andere relevante overheden, maar houden tegelijkertijd ook onze optimale focus gericht op de belangen van inbrenger, koper en dier. Op sportief gebied hebben we als “Drafsport” zijnde natuurlijk een heel moeilijk jaar achter de rug (gelijk vele andere sporten) maar door keihard werken én zeer inventief te zijn hebben we ook deze gitzwarte periode overleefd. Er werd een fenomeen geschapen genaamd “VPW te Mons” waardoor onze trainers/rijders/eigenaren ondanks de toen geldende lockdown toch konden blijven koersen en het broodnodige prijzengeld genereren. Het team van Victoria Park creëerde een nieuw product dat nú al niet meer weg te denken is uit de Nederlandse Drafsport: “Wolvega Live!” En ook de Trotting Classics Tour (o.l.v. voorzitter Robin Goudsblom) is het laatste jaar écht tot bloei gekomen, het staat voor mij zelfs vast dat de TCT zal uitgroeien tot dé motor van het Nederlandse koerswezen. En dat heeft in 1 jaar tijd ook al geleid tot o.a. een grote expansieve groei van het aantal Nederlands gefokte veulens! Houdt w.b. de TCT trouwens de komende tijd de nieuwe ontwikkelingen en impulsen in de gaten, er staan echt weer geweldige dingen op stapel, impulsen die ontzettend positief zijn, óók voor de jaarlingen die geveild worden op onze (aankomende) W.I.Y.S.-veiling. Tenslotte nog even dit m.b.t. onze op handen zijnde veiling: Het zijn nu eenmaal “andere tijden” tegenwoordig, daar ontkomt helaas niemand meer aan. We weten allemaal ondertussen wel dat de enige echte manier om deze Covid-2019 (en al z’n varianten) een halt toe te roepen het collectief vaccineren is. Op het moment van schrijven zijn er in Nederland al ruim 19 miljoen vaccinaties geprikt en het huidige tempo van prikken is momenteel zo’n 250 vaccinaties per minuut. Het is op het moment van dit schrijven dus, met nog zo’n 6 weken tot aan de veiling, nog een vrij lange periode te gaan (er zijn nog veel onzekerheden) dus om nu al veel concrete dingen hier neer te schrijven lijkt me onnodig, houd a.u.b. gewoon onze website goed in de gaten voor updates en het laatste nieuws. Wat U in ieder geval WEL nu al kunt doen, als U van plan bent om de veiling te bezoeken, is Uzelf alvast aan te melden via : sale@ victoriaparkwolvega.nl Mocht U zich om persoonlijke redenen niet helemaal prettig voelen in een drukkere omgeving, dan is dit bij uitstek het jaar om de jaarlingen VOORAF te bezichtigen bij de fokkers thuis. Alle inbrengers ontvangen U met open armen om U in alle rust de jaarlingen in hun eigen omgeving te tonen en U desgewenst van de benodigde extra informatie te voorzien. Neem gerust contact op met de inbrengers van de jaarlingen waarin U geïnteresseerd bent en maak een afspraak. Tijdens de veiling van 27 augustus zijn er diverse trainers, agenten etc aanwezig die U graag van dienst willen zijn bij het aankopen van een jaarling mocht U zelf om persoonlijke redenen niet aanwezig kunnen cq willen zijn. Heeft U verder nog vragen, schroom niet contact met ons op te nemen, het “team WIYS” bestaande uit manager Ralf Dekker en bijgestaan door Ferry Hollander/Ekko Kisjes/Arend Fledderus/John Bootsman staat ten allen tijde voor U klaar. Deze veiling is het product van vele handen. Ik wil bij voorbaat vanaf deze plaats alvast mijn dank uitbrengen aan alle inbrengers, adverteerders, vrijwilligers, veilingmeester Hans Sinnige, Willem Hess (catalogus), Albert Dilling (website, fotografie), Bas Schwarz (pedigrees), fam. Hamming & Sier Schokker (financiële afhandeling), Faber (audio-visueel), Beijk Catering e.a. Wij wensen U alvast een fijne en “veilige” veilingdag toe en hoop dat U het meest succesvolle jaarling selecteert en de droom van ieder fokker/inbrenger tot uiting laat komen. John Bootsman, namens WIYS.

WHERE YOU CAN MEET YOUR FUTURE CHAMPION

WWW.YEARLINGSALE.NL 3


DAGINDELING 14.30 uur 16.30 uur 18.30 uur 18.35 uur

Bezichtigen jaarlingen Presentatie jaarlingen Opening veiling door John Bootsman Start veiling

Victoria Park, Drafsportlaan 20, 8472 AS Wolvega Routebeschrijving vanuit richting Groningen Vanaf de A7 neemt u afslag Heerenveen /Zwolle. De A32. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park. Routebeschrijving vanuit richting Zwolle. Vanuit Zwolle Neem de A50 (Arnhem) of de A28 (Amersfoort) richting Zwolle. Blijf op de A28 rijden. Volg op het knooppunt Lankhorst de A32 richting Meppel - Leeuwarden. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park. Routebeschrijving vanuit richting Amsterdam Neem de A6 richting Almere - Lelystad. Volg de richting Lelystad - Emmeloord - Joure. Bij de grote rotonde bij Joure volgt u de A7 richting Heerenveen. Dan neemt u de A32 richting Heerenveen - Zwolle. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u driekwart. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park.

4


VEILINGVOORWAARDEN VEILINGVOORWAARDEN STICHTING WOLVEGA INTERNATIONAL YEARLING SALE ALGEMEEN

bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester het openingsbod verlagen tot aan Euro 1.000=. Als daarop geen enkel openingsbod gedaan wordt, is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen. 11. Het risico ter zake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddelijk van de verkoper over op de bieder/koper. 12. De bieder/koper dient onmiddelijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de bieder/koper hieraan niet voldoet is het bepaalde in artikel 19 en 20 van overeenstemmige toepassing.

1. Stichting Wolvega International Yearling Sale organiseert vrijdag 27 augustus 2021 een jaarlingen-veiling onder de naam Wolvega International Yearling Sale (hierna te noemen :’de veiling-organisatie’) op het VICTORIA PARK WOLVEGA. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van de Werven Netwerk Notarissen te Wolvega. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale, de verkoper en de bieder/koper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via Stichting Wolvega International Yearling Sale op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien. Alles wat in deze veilingvoorwaarden staat vermeld geldt uitdrukkelijk zowel voor alle beroepsmatigen (lees:trainers,pikeurs,fokkers,handelaren, etc.) als ook voor alle particulieren. De deelneming aan deze veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden. De relatie tussen Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkoper is een overeenkomst van opdracht. 3. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. Stichting Wolvega International Yearling Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt. 4. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale werkzaam zijn of waren. De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing, als waren zij de Stichting Wolvega International Yearling Sale zelf. 5. Een eventueel positief exploitatiesaldo van Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ten gunste komen van de prijzengelden / paardenkoersen op VICTORIA PARK WOLVEGA.

INFORMATIE

13. De Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaalt de catalogusvolgorde en heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de paarden, zonder de pretentie te hebben volledig te willen zijn. 14. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en ‘de veiling-organisatie’ vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen en/of aanvullingen dienen te worden aangebracht. 15. Een veterinaire keuring is verplicht. De paarden dienen te worden gekeurd volgens een door Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaald protocol. De aanwezige veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen kunnen op de dag van de veiling ter plekke worden ingezien. De inhoud van deze veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen zijn bindend voor ‘de veiling-organisatie’, de verkopers en de bieders/kopers. 16. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van de veilingorganisatie informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid waarbij zij bescheiden dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan deze veiling machtigen de bieders/kopers ‘de veiling-organisatie’ om informatie in te winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

DE VEILING

6. Alle te verkopen paarden zijn vrijdag 27 augustus 2021 vanaf de middag aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van VICTORIA PARK WOLVEGA. 7. De paarden worden vervolgens dezelfde avond op VICTORIA PARK WOLVEGA geveild door een door Stichting Wolvega International Yearling Sale aangewezen veilingmeester. De paarden worden voetstoots verkocht, in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bij gunning bevinden, zonder actie of refactie. 8. De veilingmeester heeft ten allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren. 9. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn paard blijkt te hebben terruggekocht wordt mede beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens álle bepalingen [waaronder mede begrepen alle (betalings)verplichtingen] in deze veilingvoorwaarden die bieders/ kopers betreffen. 10. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht met een minimuminzet à Euro 1.500.,=. Tot Euro 5.000,= zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 250.,= ; van Euro 5.000,= tot Euro 10.000,= met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 500.,= vanaf Euro 10.000,= tot Euro 25.000 met een verhoging van minimaal Euro 1000,= per bod. Vanaf Euro 25.000,= tot Euro 50.000,= met een verhoging van minimaal Euro 2.000,- = per bod en bij Euro 50.000,- = of meer een verhoging van minimaal Euro 5.000,- = per bod. De veilingmeester

INSCHRIJVING, KOSTEN, BETALING EN AFLEVERING

17. Het inschrijfgeld bedraagt €600 ,- (te vermeerderen met omzetbelasting) en is verschuldigd bij opgave. Verkoper betaalt 5% commissie over de verkoopprijs.(te vermeerderen met omzetbelasting). Verkoper wordt bij inhouding (lees: terugkoop) ook gezien als de koper ; bij terugkoop bedraagt de commissie dan eveneens 5%, (te vermeerderen met omzetbelasting). 18. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld verschuldigd wordt aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale (overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 ) zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 21 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Wolvega International Yearling Sale onder vermelding van de naam van het/de jaarling(en). De verkoper en zijn paard(en) worden pas toegelaten tot de veiling nadat hij bescheiden heeft overlegd waaruit blijkt het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Voor het geval verkoper ondernemer voor de btw is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen 19. De bieder/koper dient op de veiling over de koopsom een commissie van 5% over de afgeslagen koopsom (te vermeerderen met omzetbelasting) te voldoen. De koopsom vermeerderd met omzetbelasting en de commissie vermeerderd met omzetbelasting maken tezamen het totale aankoopbedrag van het desbetreffende paard, te betalen bij het secretariaat van de Stichting Wolvega International Yearling Sale, in Euro’s zonder enige korting of inhouding. 20. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft ‘de veilingorganisatie’ de bevoegdheid het paard onmiddelijk te herveilen,

5


VEILINGVOORWAARDEN waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en een eventuele lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling, aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De oorspronkelijke bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een eventuele hogere opbrengst na herveiling. 21. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met plokgeld. 22. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met trainersprovisies. 23. Slechts met voorafgaande verkregen toestemming van ‘de veilingorganisatie’ heeft de bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na deze veiling op de bankrekening van Stichting Wolvega International Yearling Sale dient te zijn bijgeschreven. De ‘veiling-organisatie’ heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderzins. Ook heeft ‘de veiling-organisatie’ ten allen tijde het recht een door haar gegeven toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken indien naar haar oordeel er twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid. 24. Betaling aan enig ander dan aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale bevrijdt de bieder/koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens voornoemde. 25. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen is deze van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overige door hem verschuldigde bedrag, verplicht aan ‘de veiling-organisatie’ een vergoeding te betalen ter grootte van 10 % van de koopsom (vermeerderd met omzetbelasting) dit nog vermeerderd met een rente van 1,5 % per maand over het totaal verschuldigde bedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot het tijdstip van algehele betaling. 26. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen heeft ‘de veiling-organisatie’ voorts de bevoegdheid, zonder ingebrekestelling namens de verkoper én zonder zijn toestemmimg, de (ver)koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/ koper blijven in dat geval wél jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale gehouden om aan al hun in deze veilingsvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen voorzover deze een vergoeding aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. 27. Indien de verkoper en/of bieder/koper in verzuim is/zijn aan zijn/ hun betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, dan komen alle (buiten)rechtelijke kosten die de Stichting Wolvega International Yearling Sale daardoor eventueel maakt voor rekening van eerder genoemde(n). 28. Indien en pas nadat alle (betalings)verplichtingen jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale is/zijn voldaan door zowel verkoper alsmede bieder/koper, dan zal ‘de veiling-organisatie’ uiterlijk één maand daarna de koopsom (minus afdrachten) aan de verkoper voldoen. 29. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel door de bieder/koper ten opzichte van de Stichting Wolvega International Yearling Sale is uitgesloten. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is ten allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.

nader door ‘de veiling-organisatie’ aan te wijzen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die betreffende veterinair ter zake is bindend. 31. Indien de verkoper aan (en naar bindend oordeel van) voornoemde veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te onderzoeken, of danwel indien het paard door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dán is de verkoper in die beide gevallen de in artikel 16 genoemde minimumcommissie verschuldigd aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale.

AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN

32. Verkopers zijn verplicht hun paarden (op eigen kosten) in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ paarden hier niet aan voldoen, is ‘de veiling-organisatie’ bevoegd deze zelf in veilingconditie te (laten) brengen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de Stichting Wolvega International Yearling Sale te maken kosten voor rekening komen van de desbetreffende verkopers. 33. Onmiddelijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over het paard kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. 34. De bieder/koper dient het door hem gekochte paard uiterlijk de dag ná de veiling om 09.00 uur op eigen kosten van VICTORIA PARK WOLVEGA te hebben verwijderd. Indien de bieder/koper het paard niet tijdig heeft verwijderd is hij van rechtswege in verzuim. De ‘veiling-organisatie’ heeft dan de bevoegdheid het paard van VICTORIA PARK WOLVEGA te (doen) verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door (en naar oordeel van) ‘de veilingorganisatie’ te maken kosten in dat verband voor rekening komen van de voornoemde bieder/koper. Deze bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard onstaan. 35. De ‘veiling-organisatie’ is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

STALONDEUGDEN EN GEBREKEN

36. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven en/of luchtzuigen, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 3 werkdagen na de veiling Stichting Wolvega International Yearling Sale hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte stellen. Alsdan zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar het oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten (waaronder de stalling, het transport en de veterinaire kosten) aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen indien naar het oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden. 37. Het bepaalde artikel 36 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard andere gebreken constateert (anders dan bovenbenoemde stalondeugden) alleen is de uiterlijke termijn dan 7 werkdagen bij alle andere gebreken ; m.u.v. 2 hierna speciaal benoemde gebreken namelijk cornage = termijn van 6 weken én arthrose = termijn van 8 weken na datum van aankoop. 38. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 3 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden oftewel niet binnen 7 dagen bij alle andere eventuele

AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING

30. Mocht een paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling kunnen deelnemen, dan dient dit door de verkoper tijdig, schriftelijk én met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te worden medegedeeld, waarna een

6


VEILINGVOORWAARDEN gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of om een beroep te doen op wilsgebrek.

grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien gewoon sprake zou zijn van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. De verkoper en/of bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 45 en hij vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voornoemde (leverings)voorwaarden. 47. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper. De Stichting Wolvega International Yearling Sale sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Stichting Wolvega International Yearling Sale

ONTBINDING EN VERNIETIGING

39. Indien de (ver)koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de bieder/koper en de verkoper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. De (ver) koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

CONVERSIE EN GESCHILLEN

48. Indien één of meerdere van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde (oude) niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling in, die met de bedoelde (oude) niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud. 49. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. In geval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te continueren. 50. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard ter zake van de biedingen en gunningen. 51. De rechtsverhoudingen tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkopers en bieders/kopers worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)..

AANSPRAKELIJKHEID

40. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. De verkoper vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld in artikel 14. 41. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinaire rapport, de veterinaire informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de veterinaire informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. 42. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deze veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden. 43. De Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ter zake van onder meer paarden geen verzekering afsluiten ten behoeve van verkopers en event. kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen risico aan deze veiling deelnemen adviseert de veiling-organisatie hen een bedoelde verzekering zelf af te sluiten. Ingeval van dood van het paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel door hemzelf afgesloten verzekering ontvangt, zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale de inschrijfkosten á Euro 500,= (excl. BTW) aan de betreffende verkoper terugbetalen en aan de betreffende bieder/koper het verschuldigde opgeld terugbetalen. Met voornoemde terugbetaling verleent de Stichting Wolvega International Yearling Sale service aan verkopers en/of bieders/kopers, zonder dat de Stichting Wolvega International Yearling Sale enige aansprakelijkheid erkent en zonder dat verkopers en/of bieders/kopers hieraan nu of in de toekomst rechten kunnen ontlenen. 44. Een ieder die schade toebrengt aan goederen (in eigendom van/ gebruikt door) van: VICTORIA PARK WOLVEGA en/of de Stichting Wolvega International Yearling Sale ( en/of personen die voor hen werkzaam zijn ) is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De verkopers en/of bieders/kopers en/of andere bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt ; zij vrijwaren ‘de veiling-organisatie’ van iedere aanspraak van derden ter zake daarvan, waaronder mede begrepen andere verkopers en/of andere bieders/ kopers en/of andere bezoekers. 45. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de verkoper en/ of bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht deze verkoper en/of bieder/koper zich om in de lidstaat van aankomst van het paard alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intra-communautaire transactie te verwezenlijken. 46. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de verkoper en/of bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter

7


INDEX NR

NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

1

Rambo Vrijthout

Pastor Stephen

Lana Vrijthout

H. Buyl

2

Notorious VS

Crazed

Ice Cream Newport

Seffen Sports

3

Miracle Boszorg

Orlando Vici

Jody di Quattro

Stoeterij Boszorg

4

Nick Schermer

Explosive Matter

Telma Laksmy

Stal Schermer

5

Rescuesontheway SB

Helpisontheway

Magic Moment

Star Breeding

6

Nadira B Scott

Traders

Badira Bay

W. Schotte

7

Niklass Invicta

Chelsea Boko

Texallia

C. Schönhage

8

Katinka Newport TF

Up and Quick

Eva Castelle

Newport Breeding BV

9

Newton Renka

Booster Winner

El Passa Renka

R.C.M. Knipscheer

10

Navalie TS

Tobin Kronos

Chelsea Norg

S.J.S. ter Schure

11

Koos Koets

Ecu Pierji

Tetiaroa de Nay

Stal Van Nierop

12

Nora W

Chelsea Boko

Deborah Boko

W.E.B. de Wolff

13

Kanya Vrijthout

Eridan

Transatlantique

D. Sterck

14

Naikey

Robert Bi

Gyration Hanover

A. Bijkerk

15

Nolan Boko

Virgill Boko

Uncommon Boko

Boko Stables Holland

16

Madeleine Flevo

Tobin Kronos

Jolly Jane

T.J. Iwema

17

Kaxig Västerbo

Baltic Charm

Scarlet

Västerbo Stuteri

18

Raelynn Vrijthout

Love You

Kiss Me Beauty

H. Buyl

19

Niagara River

Orlando Vici

Hopewell River

A. van Schie / H. Hamming

20

Nimble Boy AJ

SJ’s Caviar

Barcelona Darby

A. Eijgelaar

21

Next Goodwin

Broadway Hall

Faith Boko

E.H. de Beij

22

Nora Transs R

Pastor Stephen

Broadway Transs R

K. Redder

23

Nakamura

Quick Wood

Andaluz

J.W.M. Engwerda & H. Zonderman

24

Brilliant Stardust

Classic Photo

Timely Stardust

J.W. Scheffer

25

Kanyon Vrijthout

Timoko

Elite of Fairy

D. Sterck

Pauze 26

Noche del Amor

Django Riff

Dasmijn Medo

Mw. M.H. van der Meulen

27

Nicole Scott

Conway Hall

Flo Kievitshof

W. Schotte

28

Nora Baldwin

Crazed

Bordeaux Baldwin

A. Ebbinge

29

Nimrod

Pastor Stephen

Barreltje

D.P. Couperus

30

Kensington Norg

Enino du Pommereux Tatiana Jiel

Ecurie Norg

31

Ryoko Vrijthout

Traders

Gaia Turbo

H. Buyl

32

Karin Renka

Feeling Cash

Villa Jo

J.A.M. Knipscheer

33

King Heuvelland

Brillantissime

Urca Boko

Opfokbedrijf Heuvelland

34

Niagara Newport

Crazed

Mascara Hanover

Newport Breeding BV

35

Goldfinger

Muscle Mass

Dincasue Heikant

M. Hauber

36

N17

Brillantissime

Tangeri Bi

W.G. Goedhart

37

RSpirit SB

Nuncio

Angel Eyes

Star Breeding

38

Nathan Schermer

Victor Gio

Famke Schermer

Stal Schermer

39

Kadence Dream

Offshore Dream

Cadence de Kacy

R. Wester

40

Noa Transs R

Brillantissime

Gabrielatranss R

K. Redder

41

Njord Invicta

Charly du Noyer

Chucky’s Nurse

C. Schönhage

8


INDEX NR

NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

42

Ramara Vrijthout

Nuncio

Barracuda

H. Buyl

43

Nichole Paasloo

Cash Gamble

Be Stuck Paasloo

H.J. de Boer

44

Nat King Boko

Broadway Hall

Applecider Hanover

Boko Stables Holland

45

Rafiqa Vrijthout

Muscle Mass

Donna de Tembia

H. Buyl

46

New Love Boszorg

Love You

Extra Dry

Stoeterij Boszorg

47

Naomy Scott

Southwind Frank

Caitlin Scott

W. Schotte

48

Neenah VS

Victor Gio

Gaga di Quattro

Seffen Sports

49

Kaunis Renka

Uhlan du Val

Bubble Jet

R.C.M. Knipscheer

50

Nova Diamond Boko

Tactical Landing

Diamondstone US

Boko Stables Holland

51

Naughty Boy

Timoko

Whopper Rich

Stal Van Nierop

52

Nibali Idzarda

Love You

Dana Stardust

Y.E. van der Velde

53

Nadyha

Crazed

Freiha Heikant

H.W. Schoonhoven

54

Nayeli

Robert Bi

Ultimate Lady

J.W.M. Engwerda

55

Romy Vrijthout

Pastor Stephen

Pointe de Vue

H. Buyl

56

Nadia C Boko

E L Titan

Hera F Boko

Boko Stables Holland

57

Nikita Flevo

Muscle Mass

Constantia River

A. van Schie / Flevofarm

58

Västerbo Oh My

From Above

Heart Lini

Västerbo Stuteri

59

Nikita Greenwood

Conway Hall

Just Smart

Gerrits Recycling Group B.V.

60

Natasja Scott

Villiam

Bahira

W. Schotte

61

RagNboneman SB

Southwind Frank

Arctic Tomson

Star Breeding

62

Nikita Newport

Crazed

Gilda de Vie

Newport Breeding BV

63

Nils Schermer

Yield Boko

Yske Schermer

Stal Schermer

64

Norris

Robert Bi

Fidelitas

A. Bijkerk

65

Radinka Vrijthout

Nuncio

Armbro Groenhof

H. Buyl

9VADERPAARDEN

BALTIC CHARM 5,1.11,0 (€ 399.850) Password- Ilikova- Cézio Josselyn

BALTIC CHARM is een Dubois-fokproduct en dan weet u eigenlijk al genoeg. We hebben hier inderdaad te maken met een vroegrijpe jaargangcrack, die wist uit te blinken in één van de sterkste generaties ooit: de B-jaargang. Een opvallend en wel zo belangrijk gegeven: hij kon uitstekend uit de voeten over de grote Franse pistes, maar hij draaide zijn hand ook niet om voor prestaties op een duizendmeterbaan. Zijn belangrijkste prestaties: winst in de Prix Henri Levesque (Gr. II), Prix de la Mayenne (Gr. III); tweede in de Prix de la Haye (Gr. II), Prix Phaeton (Gr. II), Grand National du Trot Paris-Turf (Gr. III); derde in Championnat Européen des 5 ans (Gr. I), Critérium des 5 ans (Gr. I) en de Prix Robert Auvray (Gr. II). Moeder Ilikova 4,1.16,6 (€ 85.410) stond zelf haar mannetje op de koersbanen, o.m. drie zeges op Vincennes, en in de fokkerij heeft zij zichzelf nog eens overtroffen. 12 van haar 14 producten kwamen in de baan, met naast Baltic Charm nóg twee tonwinnaars, in de vorm van Pacific Sud 8,1.13,2 (€ 153.080) en Trackman 4,1.15,7 (€ 108.900). Grootmoeder Elickova bracht de dekhengst Overtrick 7,1.12,1 (€ 371.670), terwijl derde moeder Kurkova te boek staat als grootmoeder van Olimède 4,1.11,0 (€ 478.410), étalon classique. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): IN PHYT’S WE TRUST 3,1.17,5 (€ 7.780), ILLA VILLA 3,1.16,4 (€ 7.350), IRREVERSIBLE 2,Q1.19,9 (€ 4.950), ICE CREAM BOND 3,Q1.19,2, ISADORA STAR 3,Q1.18,1, IRIS LAUALI 2,Q1.20,9, IDEO DU PAC 3,Q1.19,0, IPSON DE LINE 3,Q1.19,2, INGINIOUS MAGALOU 3,Q1.18,2, IXI DE MADA 3,Q1.20,0, etc.

Vader van catalogusnummer 17

BOOSTER WINNER was tijdens zijn koersloopbaan één van de absolute uitblinkers van de ijzersterke Franse B-jaargang. Hij behoorde als tweejarige reeds tot de top en hij kende vervolgens een duurzame carrière, waarbij hij zowel aangespannen als monté grootse successen wist te boeken, terwijl hij uitstekend uit de voeten kon over iedere afstand en elk baantype. Zijn belangrijkste verrichtingen: winnaar van de Prix des Elites (Gr. I), Prix d’Essai (Gr. I), Prix des Centaures (Gr. I), Prix Raoul Ballière (Gr. II), Prix Pierre Plazen (Gr. II), Prix René Palyart (Gr. II), Prix Ceneri Forcinal (Gr. II); tweede in de Prix du Président de la République (Gr. I), Prix Camille de Wazières (Gr. II), Prix Henri Ballières (Gr. II), Prix Jules Thibault (Gr. II), Prix de la Communauté de Communes du Thiérache du Centre (Gr. II), Prix de Rome (Gr. III), Prix Léopold Verroken (Gr. III); derde in de Grand Prix de Wallonie (Gr. I), Prix Hervé Ceran-Maillard (Gr. II), Grand Prix de la Toussaint (Gr. II), Prix Joseph Lafosse (Gr. II), Grand Prix de Bourgogne (Gr. II), Prix Victor Régis (Gr. II) en de Prix de Gien (Gr. III).

BOOSTER WINNER 6,1.10,2 (€ 987.650) Love You- Quille Viretaute- Elvis de Rossignol

BOOSTER WINNER stamt uit een rijk producerende moederlijn. Zo is zijn moeder Quille Viretaute 3,1.13,8 (€ 151.350)- Classique, een volle dan wel halfzus van de tonwinnaars Astral Viretaute 7,1.13,1 (€ 381.520), L’As de Viretaute 3,1.14,8 (€ 181.222), étalon classique en Rive de Viretaute 7,1.13,9 (€ 168.670). Derde moeder Ixia du Hard is o.m. grootmoeder van de klassieke Java Darche 10,1.10,7 (€ 1.047.944). Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): HOOKER BERRY 3,1.10,6 (€ 376.120)- Classique, HOPE ON VICTORY 3,1.12,3 (€ 160.180)- Classique, GRAINE DE CRACK 4,1.13,5 (€ 149.610)- semi-classique, HASTRONAUTE 4,1.12,1 (€ 131.360), GWENDOLO BELLO 4,1.12,4 (€ 125.400)- Gr. III, GAMIN DES PERDRIX 3,1.12,4 (€ 113.020)- Classique, GAIN ULTIME 5,1.13,2 (€ 99.230), GANGSTER DAVANESS 4,1.14,2 (€ 86.830), GENIUS WINNER 5,1.11,6 (€ 84.900), HELIOS ATOUT 4,1.13,7 (€ 72.130), etc. Vader van catalogusnummer 10

BRILLANTISSIME 5,1.10,6 (€ 958.375) Ready Cash- Ivre de Victoire- Buvetier d’Aunou

BRILLANTISSIME staat model voor de evolutie van de Franse drafsport en fokkerij. Een jonge, modern gefokte hengst met een prachtig, gestroomlijnd exterieur, een fikse dosis natuurtalent, vloeiende gangen en extreem veel speed en vermogen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren laten zien ook buiten de Franse pistes uitstekend uit de voeten te kunnen. Moeder Ivre de Victoire heeft zich inmiddels bewezen als producente van formaat; van haar negen producten op startgerechtigde leeftijd wisten er acht te winnen, w.o. Urgentissime, 3,1.13,5 (€ 167.240), Elegantissime, 4,1.12,4 (€ 151.950), Célèbrissime, 2,1.14,1 (€ 129.500) en Fastissime, 3,1.14,8 (€ 114.980). Alle gelden als semi-classique. Grootmoeder April Pearl is tevens de derde moeder van fenomeen Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 5.031.287). BRILLANTISSIME was, zoals het een zoon van Ready Cash betaamt, als twee- en driejarige de onbetwiste koning van zijn jaargang. Als tweejarige won hij vier van zijn zes starts, waarna hij als de gewinrijkste hengst van zijn lichting het jaar afsloot. Als driejarige won hij vijf koersen en ruim 440.000 euro; daarmee was hij nummer 3 van zijn jaargang. Met daarbij de aantekening dat hij een vrijwel zekere zege vlak voor de finish versprong in het Critérium des Jeunes. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Gran Premio d’Europa, de Gran Premio Continentale, de Gran Premio Duomo, Prix Kalmia, Prix Gaston Brunet, Prix Paul Karle, Prix Maurice de Gheest, etc. Overige resultaten in Groep I-koersen: tweede in de Prix Albert Viel, vierde in de Prix de l’Etoile en vijfde in het Championnat Européen des 5 Ans. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): GIRLS TALK 3,1.12,1 (€ 312.900)- Classique, GEMME DE BUSSET 4,1.13,3 (€ 228.780)- semi-classique, HEAVEN’S PRIDE 3,1.14,5 (€ 207.070)- semiclassique, HOKKAIDO JIEL 4,1.11,8 (€ 204.480)- Classique, GRANON VEDAQUAIS 3,1.12,3 (€ 156.000)- Classique, HEADLINE 3,1.13,8 (€ 151.070)- Gr. III, GUERILLA DE SIMM 4,1.13,1 (€ 146.570)- Classique, HIDDEN TEXAS 3,1.13,2 (€ 106.170), HOLZARTE VEDAQUAIS 2,1.13,9 (€ 104.860)- semi-classique, HAKIM GRIFF 4,1.12,3 (€ 97.640)- semi-classique, etc. Vader van catalogusnummers 33, 36 en 40

11


VADERPAARDEN BROADWAY HALL 2,1.12,6 ($436.790) Conway Hall- B Cor Tamgo- A Go Go Lauxmont

BROADWAY HALL is de verpersoonlijking van het begrip “natuurtalent”. De ongeslagen kampioen met het perfecte exterieur (1.57 m. hoog, 1.67 m. lang) stamt daarnaast ook nog eens uit één van de meest succesvolle moederlijnen van Noord-Amerika. Zijn succes als vaderpaard laat zich dan ook makkelijk verklaren. Als koerspaard kende Broadway Hall gedurende het tweejarigenseizoen zijn gelijke niet en bleef dan ook ongeslagen. Hij won o.m. de Breeders Crown en werd dat jaar vrijwel unaniem verkozen tot 2-Year-Old Trotting Colt of the Year. In de aanloop naar het driejarigenseizoen liep hij echter een ongelukkige blessure op, waardoor hij tot spijt van veel liefhebbers nooit meer terugkeerde in de baan. Inmiddels behoort hij tot ‘de gevestigde orde’ onder de dekhengsten. Zo bracht hij o.m. vijf World Champions, terwijl in Nederland GABRIELATRANSS R als tweejarige een nieuw Nederlands record vestigde (1.14,5 ). Vader van o.m. (eerste jaargang 2005): BROAD BAHN 3,1.10,2 ($1.547.988)- winnaar Hambletonian-, ACTION-BROADWAY 4,1.10,0 ($1.102.073), PILGRIMS TAJ 3,1.09,7 ($996.748), FRAU BLUCHER 4,1.09,2 ($988.264)- World Champion-, OPENING NIGHT 6,1.09,9 ($904.395), BROADWAY SCHOONER 3,1.10,6 ($885.933)- winnares Hambletonian Oaks-, THE BUDSTER 7,1.10,8 ($666.728), STORMIN NORMAND 3,1.09,5 ($600.052), PILGRIMS CHUCKIE 3,1.10,2 ($529.084)- World Champion-, FASHION FELINE 3,1.10,2 ($507.937), STAGE SHOW 3,1.10,3 ($507.577)- World Champion-, etc. In Europa: THAI BROADWAY 5,1.10,1 (Nok.5.485.847), MERMAID ÅS 5,1.10,5 (SEK.3.982.147), COOL KEEPER 6,1.10,0 (SEK.3.511.500), etc. In Nederland: BRUNO DI QUATTRO 9,1.10,2 (SEK.2.521.466), BROADWAYTRANSS R 3,1.13,4 (€ 86.390), COWBOY FANATIC 5,1.12,8 (€ 65.244), GALANTE OLANDESE 5,1.13,3 (€ 22.966), etc. Vader van catalogusnummers 21 en 44

CASH GAMBLE was één van de eerste toppers in Zweden van Ready Cash en normaal gesproken zouden we het zelfs hebben gehad over “de beste”, ware het niet dat hij later overvleugeld zou worden door het fenomeen Readly Express 7,1.08,9 (SEK.23.211.565). Laatstgenoemde is net als Cash Gamble gefokt via de kruising Ready Cash x Viking Kronos en deze manier van fokken is vergelijkbaar met de successen in Frankrijk i.c.m. Love You. Overige toppers die de Ready Cash x Viking Kronos-kruising voeren zijn o.m. Dibaba 5,1.11,2 (SEK.4.610.500), Vamp Kronos 4,1.11,2 (SEK.4.576.377) en Caddie Lisieux 4,1.10,6 (SEK.3.705.600). Moeder No Way Back bracht tevens de Noorse topper Sabrina Frecel 3,1.15,1 (NOK.358.000), die in 2019 ongeslagen bleef, w.o. een overwinning in de Norsk Trav Oaks. Verder kennen we deze moederlijn van de fameuze Menhammar Stuteri en fokproducten als Unrestricted 5,1.10,6 (SEK.3.155.630), Highway Patrol 4,1.12,6 (SEK.2.174.321) en Sir Remington 8,1.12,3 (SEK.1.972.100).

CASH GAMBLE 7,1.10,1 (SEK.7.485.801) Ready Cash- No Way Back- Viking Kronos

CASH GAMBLE debuteerde als driejarige en hij vond direct aansluiting bij de top van zijn jaargang. In de loop der jaren zou hij zich ontwikkelen tot een allrounder van internationale klasse. De Zweedse 1.000-meterbanen of de grote Franse pistes, het maakte hem allemaal niet uit. Zijn belangrijkste overwinningen: Prix Doynel de Saint-Quentin, Prix Jean-René Gougeon, Prix de BoissySaint-Léger, Prix Dominique Savary - Prix de la Méditerranée, Prix de Roquefort-les-Pins, Eskilstuna Fyraåringstest, serie GP de l’UET, serie Konung Gustaf V:s Pokal en de Anders Kilströms Minne, Final. Tweede: Prix du Luxembourg, Prix de Bruxelles, Prix Jean Riaud, Prix de New York, Prix de la Porte de Versailles en de Kriterierevanschen. Derde: finale Konung Gustaf V:s Pokal, Prix Jean-Luc Lagardère (2), Prix de Washington en de Prix des Cévennes. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang bestaat uit slechts 6 producten (3 Zweeds, 1 Italiaans, 1 Fins en 1 Belgisch). Sinds 2020 staat hij commercieel ter dekking. Vader van catalogusnummer 43

CHARLY DU NOYER 4,1.10,3 (€ 839.790) Ready Cash- Ornella Jet- Halimède

CHARLY DU NOYER is het prototype van de modern gefokte Franse draver: hij voert meer Amerikaans dan Frans bloed, terwijl zijn pedigree is opgebouwd middels korte generatieintervallen, in ieder geval naar Franse maatstaven. Hij stamt uit een superieure Amerikaanse moederlijn en deze familie heeft inmiddels ook de nodige invloed op de Franse fokkerij. Zo kennen wij zijn derde moeder Armbro Glamour als de moeder van Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.774), één van de beste Franse vaderpaarden van deze eeuw. Grootmoeder Delmonica Jet is bepaald niet bij de prestaties van haar moeder achtergebleven, want ze geldt als moeder- dan wel grootmoeder van o.m. Quaker Jet 8,1.09,6 (€ 1.758.330)Classique étalon, Loulou Jet 7,1.13,1 (€ 460.050)- étalon, Power Jet 6,1.11,7 (€ 396.663)- étalon, Quouky Jet 6,1.13,0 (€ 248.120), etc. Moeder Ornella jet bracht in de vorm van Urbain Jet 6,1.13,2 (€ 241.070) nog een tonwinnaar. CHARLY DU NOYER heeft geheel overeenkomstig met zijn pedigree gepresteerd, hij was de aanvoerder van de ijzersterke “C”-jaargang. Sterker nog: volgens de pikeurs die hem hebben gereden beschikt hij van alle Ready Cash-zoons over de meeste rauwe speed! Zijn voornaamste overwinningen boekte hij in het Critérium des 3 Ans, het Critérium des 4 Ans, de Gran Premio Orsi Mangelli, de Prix Jean Le Gonidec, de Prix Jules Thibault, de Prix Gaston Brunet en de Prix Kurse. Verder werd hij tweede in het Critérium des 5 Ans, de Prix Jockey en de Prix Octave Douesnel en derde in het Critérium Continental, de Prix de Bretagne, de Prix Ténor de Baune en de Prix Charles Tiercelin. Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): HELGAFELL 3,1.12,2 (€ 368.300)- classique, HARVEST DE BULIERE 4,1.11,7 (€ 138.360)- Gr. III, IT’S NOW OR NEVER 3,1.13,0 (€ 134.950)- classique, HUNTER VALLEY 4,1.12,9 (€ 114.560)- semi-classique, HAMILTON RENKA 3,1.12,3 (€ 106.22)- Gr. III, HELLS BELLS 4,1.12,4 (€ 89.970), HELENA BAROSSO 3,1.11,9 (€ 81.280)- semi-classique, HATHA JOSSELYN 4,1.14,0 (€ 63.850), HIMALAYA CUT 4,1.12,5 (€ 47.070), HARASSANTE 4,1.15,1 (€ 41.250), etc. Vader van catalogusnummer 41

12


VADERPAARDEN CHELSEA BOKO 7,1.10,2 (SEK.6.055.269) Chocolatier- Kelsea Boko- Joie de Vie

CHELSEA BOKO kende als driejarige zijn gelijke niet. Hij kreeg in zowel het Svenskt Travkriterium (Gr. I) als in de E3-finale (Gr. I) een onmogelijk parcours geserveerd, maar in beide Klassiekers maakte hij gehakt van zijn tegenstanders. Als vierjarige was hij helaas niet startgerechtigd in de Zweedse leeftijdsklassiekers, waardoor hij zijn status als beste van de jaargang verder niet kon kapitaliseren. Op oudere leeftijd wist hij zowel in Zweden als Frankrijk nog diverse topnummers te winnen, w.o. de Jämtlands Stora Pris (Gr. II) en de Prix du Plateau de Gravelle (Gr. III). Vader Chocolatier bracht zowel in Zweden als Noord-Amerika uitgesproken (jaargang)toppers, waarbij factoren als een hoog starterpercentage en hoge gemiddelde verdiensten per product in het oog springen. Tot zijn beste producten behoren o.m. Your Highness 6,1.09,7 (SEK.9.216.927), El Mago Pellini 6,1.10,8 (SEK.6.541.941), Southwind Pepino 5,1.09,1 ($617.574), Inti Boko 5,1.11,3 (SEK.5.913.500), Creme de Cocoa 3,1.10,6 ($494.070), etc. Moeder Kelsea Boko 6,1.12,0 (SEK.1.818.534) kennen we als winnares van o.a. de Derby, Productendraverij, Joffer-prijs, Sweepstakes en Fokkers Trofee natuurlijk maar al te goed. Ook in de fokkerij heeft ze het fantastisch gedaan. Haar tien producten wisten allemaal (!) te winnen, terwijl ze inmiddels ook geldt als grootmoeder van klassieke succespaarden als Harran Boko 7,1.09,4 (SEK.1.963.803), Kazan Vrijthout (winnaar Belgische Darby der 3-jarigen), Governess Boko en Guinea Boko. Grootmoeder Chickadee geldt in Nederland als zowel Elite als Klassieke merrie, terwijl deze moederlijn verder terugvoert naar de vierde moeder van CHELSEA BOKO, de ronduit legendarische Somolli! Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): eerste jaargang bestaat uit slechts 6 producten. Zijn eerste commerciële jaargang stamt uit 2019. Vader van catalogusnummers 8 en 13

CLASSIC PHOTO was de meest winnende Amerikaanse driejarige draver van zijn generatie. Gezien zijn sterke afstamming was dit in geen enkel opzicht een verrassing. Vader SJ’s Photo bracht mondiaal een enorm aantal cracks en een groeiend aantal succesvolle dekhengsten (naast Classic Photo o.m. SJ’s Caviar, ENS Snapshot- kampioen van Denemarken- en Super Photo Kosmos). Moeder Classic Winner bracht in de vorm van Classic Response, 3,1.10,6 ($ 162.419) nog een dekhengst, terwijl uit de lijn van de tweede en derde moeder supercracks kwamen als Crowning Classic, 5,1.11,6 (€1.621.879) en Gypsy Balance, 6,1.10,6 ($952.745). Classic Photo was als tweejarige al erg goed (o.a. tweede in Valley Victory Trot), maar als driejarige ontpopte hij zich als een oertrouw en keihard koerspaard met extreem veel speed. Hij won o.m. de serie en finale van de Canadian Trotting Classic en van de Stanley Dancer Trot, de finales van de Goodtimes Stakes en de American-National Stakes, en tenslotte de Review Stakes en een serie voor de Hambletonian. In de finale van de Hambletonian finishte hij als tweede.

CLASSIC PHOTO 3,1.08,9 ($ 1.447.004) SJ’s Photo- Classic Winner- American Winner

Inmiddels geldt hij als een mondiaal gerespecteerd vaderpaard. Zijn producten wonnen klassiekers in Noord-Amerika en in praktisch ieder land in Europa, terwijl hij in 2015 (met overmacht) kampioen werd der Finse vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007): RINGOSTARR TREB 7,1.08,2 (SEK.17.351.315)winnaar Elitlopp, MOSAIQUE FACE 6,1.09,0 (SEK.14.409.178)- World Champion & winnaar UET Trotting Masters-, TAKE MY PICTURE 6,1.10,0 ($1.184.526), CLASSIC MARTINE 4,1.09,1 ($1.168.161)- World Champion-, ZOOMING 5,1.09,0 ($1.090.268)- World Champion-, PICTURE THIS 3,1.10,1 ($555.585), OIBAMBAM EFFE 5,1.11,1 (€ 459.105), PERKINS GRIF 5,1.11,9 (€ 414.642), ROSSINI 4,1.09,9 ($480.982), PERKINS GRIF 5,1.11,9 (€ 425.964), etc. In Nederland (slechts 3 producten): DIAMOND 8,1.11,1 (€ 337.804)- Vierjarige hengst van het Jaar- en ILCLASSICO RENKA 4,1.13,9 (€ 41.423)- Tweejarige hengst van het Jaar. Vader van catalogusnummers 24

CRAZED 3,1.09,6 ($1.063.059) Credit Winner- Mary Lou Hall- Mr Lavec

CRAZED was als koerspaard een fenomeen die onderdeel uitmaakte van een geweldige Amerikaanse jaargang, onder aanvoering van Deweycheatumnhowe. Laatstgenoemde werd gedurende zijn gehele loopbaan slechts drie keer geklopt, en uiteraard was Crazed verantwoordelijk voor één van die nederlagen (serie Canadian Trotting Classic). We zijn nu tien jaar verder en één ding mag duidelijk zijn: Crazed heeft zijn oude antagonist qua prestaties in de fokkerij ver achter zich gelaten. CRAZED debuteerde als tweejarige. Naast een overwinning in een Late Closer boekte hij een vierde plek in de Breeders Crown (serie) en een vijfde plek in de Matron Stakes (serie). Zijn echte doorbraak volgde een jaar later; hij werd gezien als de meest geduchte concurrent voor Dewey. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in de Colonial Trot (WR op 1.000-meterbaan: 1.10,5), serie + finale Matron Stakes, serie Hambletonian en een serie van de Canadian Trotting Classic. Verder werd hij tweede in de finale van de Hambletonian en een heat van de Kentucky Futurity en derde in de finale van de Canadian Trotting Classic. Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): CRAZY WOW 6,1.08,9 ($2.532.143)- World Champion, JL CRUZE 4,1.08,2 ($1.613.267)- World Champion, LINDY THE GREAT 5,1.08,1 ($1.108.511), GURAL HANOVER 6,1.09,0 ($996.347), CRAZY ABOUT PAT 6,1.10,3 ($933.014), TIRADE HANOVER 4,1.09,1 ($844.896), THERAPUTIC 4,1.10,6 ($786.252), ANDY RAY 5,1.10,5 ($609.307), TUMBLE DUST 4,1.10,5 (SEK.4.788.456), CRAZSHANA 4,1.09,4 ($541.635), WILD AND CRAZY GUY 6,1.09,9 ($510.548), etc. Verder in Europa: ANTONIO TABAC 8,1.09,5 (SEK.3.474.638), TJACKO ZAZ 5,1.09,5 (SEK.2.204.675), EDER BOB 7,1.10,6 (SEK.2.116.123), FRANKIE BRODDE 7,1.11,5 (SEK.1.358.688), SERIOUS TRY 7,1.10,6 (SEK.1.226.300), etc.

Vader van catalogusnummers 3, 28, 34,52 en 62

13VADERPAARDEN DJANGO RIFF 4,1.10,1 (€1.384.400) Ready Cash- Rasta Perrine- Look de Star

DJANGO RIFF is één van de beste zoons van fenomeen Ready Cash en hij was de koning van de “D”-jaargang. Als driejarige wist hij liefst drie Groep I-koersen te winnen, terwijl hij in no time een miljoen euro wist te verdienen. Inmiddels is hij in vliegende vaart aan zijn loopbaan in de fokkerij begonnen, met successen in binnen- en buitenland. Hij is niet alleen een zoon van ’s werelds populairste dekhengst, Ready Cash, maar zijn moederlijn is ook van absolute topklasse. Moeder Rasta Perrine 5,1.12,8 (€ 106.440) was zelf een uitstekend koerspaard die zichzelf in de fokkerij (nu al) heeft weten te overtreffen. Haar drie eerste producten wisten elk namelijk meer dan 100.000 euro te winnen, met naast Django Riff ook Ellington Dream 7,1.12,2 (€ 151.495) en Get Happy 4,1.12,4 (€ 128.570)- semi-classique. Derde moeder Petite Perrine 7,1.16,6 (€ 107.583) bracht o.m. Flash Perrine 8,1.15,1 (€ 257.733), daarnaast is ze (over-)grootmoeder van o.a. Unabelle Perrine 5,1.11,6 (€ 379.966)- semi-classique, Asly de Florange 7,1.14,2 (€ 235.830), Leader Perrine 5,1.15,7 (€ 116.530), Minnie Perrine 5,1.13,8 (€ 108.490), etc. DJANGO RIFF manifesteerde zich als tweejarige direct als beste van de jaargang, terwijl hij als driejarige liefst drie Groep I-koersen wist te winnen. Hij was zowel in het aangespannen als het monté-genre succesvol, terwijl hij zijn klasse ook buiten Frankrijk heeft gedemonstreerd. Zijn belangrijkste zeges: Prix Comte Pierre de Montesson (Gr. I), Prix Albert Viel (Gr. I), Championnat Européen des 3 ans (Gr. I), Prix Octave Douesnel (Gr. II), Prix Lavater (Gr. II), Prix Jacques de Vaulogé (Gr. II), Prix Victor Régis (Gr. II), Prix Kalmia (Gr. II), Prix Paul Viel (Gr. II), Prix Maurice de Gheest (Gr. II), Prix Emmanuel Margouty (Gr. II), Prix Ourasi (Gr. III), Prix Louis Cauchois (Gr. III), Prix de Milan (Gr. III), Prix de Genève (Gr. III). Tweede in: Prix de l’Etoile (Gr. I), Criterium des 3 Ans (Gr. I), Prix Ovide Moulinet (Gr. II), Prix Jules Thibault (Gr. II), Prix Gaston Brunet (Gr. II), Prix Charles Tiercelin (Gr. II), Prix Abel Bassigny (Gr. II), Prix Paul Karle (Gr. II). Derde in: Groβer Preis von Deutschland (Gr. I), Prix de l’Etoile (Gr. I), Championnat Européen des 5 ans (Gr. I), Prix Doynel de Saint-Quentin (Gr. II). Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): Reeds 70 % (56 producten) gekwalificeerd, w.o. INTELLO 3,1.13,9 (€ 30.030), I PAY CASH 3,1.14,0 (€ 25.080), IF DE REVILLE 3,1.15,1 (€ 24.280), IVORY PERRINE 3,1.16,2 (€ 22.530), ILLUSTRE FERM 3,1.16,0 (€ 21.580), INSULA PERRINE 3,1.15,4 (€ 18.220), etc. In Zweden: GOOD VIBES 3,1.12,8 (SEK.977.500). In Nederland: CARLOFORTE FONT 3,1.13,4 (€ 17.998).

Vader van catalogusnummer 26 De fenomenaal gefokte Muscle Hill-zoon E L TITAN was één van de uitgesproken toppers van zijn jaargang. Zo klopte hij als tweejarige niemand minder dan Trixton in de International Stallion Stakes, als driejarige won hij de Carl Erskine Trot vóór Father Patrick en als vierjarige klopte hij Resolve in een winnende tijd van 1.09,2. Inmiddels is hij meer dan veelbelovend aan zijn fokkerijcarrière begonnen: van zijn eerste vier jaargangen kwam liefst 82,5% in de baan! Vader Muscle Hill behoeft nauwelijks introductie, hij wordt nu al gezien als één van de meest invloedrijke Amerikaanse vaderpaarden ooit. Deze moederlijn is minstens zo succesvol. Moeder Courtney Hall 3,1.10,8 ($118.986) won o.m. de Bluegrass Stakes, terwijl ze naast E L Titan nog toppers bracht als E L Ideal 3,1.08,9 ($830.857), Appomattox 4,1.09,1 ($619.895), E L Rock 4,1.10,2 ($378.265) en E L Rocket 3,1.10,1 ($241.310). Grootmoeder Canne Angus staat o.m. te boek als de moeder van Cameron Hall 4,1.10,7 ($ 1.816.236) en als grootmoeder van Cantab Hall 3,1.08,9 ($1.442.303), Ultimate Cameron 3,1.10,6 ($794.127), Chin Chin Hall 5,1.09,5 ($591.889), etc. Derde moeder Kenwood Scamper mogen we in feite beschouwen als de stammoeder van deze familie. Haar productie is immens, met haar kleinzoons Andover, Angus en Conway Hall als vaandeldragers.

E L TITAN 4,1.09,2 ($702.473) Muscle Hill- Courtney Hall- Garland Lobell

E L TITAN koerste zowel op 2-, 3- als 4-jarige op het allerhoogste niveau in Noord-Amerika. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Carl Erskine Trot, de International Stallion Stakes, de Madison County Trot, Galt Memorial en de Sebastian K Invitational. Verder werd hij tweede in de Canadian Trotting Classic, de Champlain Stakes, de Breeders Crown, de American-National Stakes (2) en een afdeling van de TVG Open Trot. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): SOUTHWIND AVENGER 4,1.09,5 ($590.491), HP TITANIA RUNNER 4,1.11,3 ($342.725), HAYEK 4,1.10,5 ($220.656), MOON BRIDGE 3,1.09,9 ($214.092), SPLASH BLUE CHIP 2,1.10,7 ($190.568), MANATLAS 3,1.11,3 ($171.902), JUMPSHOT 5,1.11,2 ($151.777), HP BRUXELLES 4,1.10,6 ($147.981), OKEANOS 3,1.11,2 ($139.477), WINDSONG PIONEER 4,1.10,5 ($137.382), etc. In Zweden: VEGAN FACE 3,1.10,5 (SEK.640.500). Vader van catalogusnummer 56

ECU PIERJI 3,1.11,3 (€ 569.750) Tucson- Tosca Pierji- Kaisy Dream

ECU PIERJI is één van de best gefokte dekhengsten van Frankrijk. Deze moederlijn is namelijk ronduit fenomenaal, de afgelopen zeven generaties hebben onafgebroken (semi-)klassieke winnaars geproduceerd. Vader Tucson is een exponent van de Coktail Jet-vaderlijn, terwijl moeder Tosca Pierji 2,1.16,3 (€ 52.800) geldt als semi-classique. Grootmoeder Intaille is een halfzus van de classique étalon Otello Pierji 6,1.10,8 (€ 463.690), die we natuurlijk kennen als vader van Duke of Greenwood. Intaille bracht diverse toppers, w.o. Vinci Pierji 8,1.12,8 (€ 417.080)- Gr. III, Silver Pierji 7,1.12,9 (€ 282.387)- étalon semi-classique, Quitou Pierji 5,1.13,8 (€ 173.847) en Alto Pierji 3,1.16,2 (€ 62.580)- semi-classique. Uit deze moederlijn stammen verder cracks als Latinus 5,1.13,7 (€ 1.054.050)- étalon classique, Milia Pierji 8,1.11,3 (€ 823.270)- classique, Pabius 6,1.13,1 (€ 346.740), Obélix Pierji 7,1.13,1 (€ 359.640), Kalipso Pierji 6,1.14,3 (€ 234.570), Talassius 5,1.17,1 (€ 226.791)- étalon classique, Torino Pierji 3,1.12,7 (€ 204.530)- étalon classique, etc. ECU PIERJI is het schoolvoorbeeld van de vroegrijpe jaargangcrack. Als tweejarige bleef hij uit drie starts ongeslagen, terwijl hij als driejarige liefst twee Groep I-koersen wist te winnen. Zijn belangrijkste overwinningen: Critérium des Jeunes (Gr. I), Prix de l’Etoile (Gr. I) in een nieuw koersrecord, 1.11,1/2.150 m., Prix Kalmia (Gr. II), Prix Paul Viel (Gr. II), etc. Tweede in Critérium des 3 ans (Gr. I), Prix Jacques de Vaulogé (Gr. II), Prix Abel Bassigny (Gr. II), Prix Victor Régis (Gr. II), Prix Pierre Plazen (Gr. II). Derde in Prix Paul Karle (Gr. II). Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): per 1 juli reeds 5 producten gekwalificeerd.

Vader van catalogusnummer 12

15


VADERPAARDEN

YIELD BOKO 5,1.10,2 (SEK.4.856.534) Viking Kronos- Ouzo Boko- Victory Dream

YIELD BOKO was als koerspaard een vroegrijp natuurtalent zoals men in Zweden zelden heeft aanschouwd. De prachtig gestroomlijnde hengst beschikte over spatzuivere gangen, veel explosieve speed en extreem veel klasse. Het zegt natuurlijk veel, zo niet alles, dat hij in één van de sterkste Zweedse jaargangen ooit behoorde tot de absolute uitblinkers. Vader Viking Kronos is een waar fenomeen. Dat was hij als koerspaard en dat is hij als vaderpaard (algeheel kampioen der Zweedse vaderpaarden 2010 en 2011 en Elitehengst). In tegenstelling tot de meeste toppers van Viking Kronos, die vaak nogal grof zijn in hun gangen, beschikte Yield juist over spatzuivere gangen en veel explosiviteit. Het is niet ondenkbeeldig dat dit gegeven valt toe te schrijven aan de kruising Viking Kronos x Victory Dream. Deze cross is tamelijk uniek, maar o zo succesvol. In Zweden zijn maar tien dravers die deze cross voeren geregistreerd, waarvan slechts één product de baan niet haalde. Geslaagde producten via deze min of meer Golden Cross zijn verder o.a. Micro Mesh, 7,1.10,2 (SEK.3.468.875), Prawns, 6,1.10,5 (SEK.2.132.550) en Oolong, 6,1.12,0 (SEK.1.154.700). Gedurende zijn drie- en vierjarigenseizoen werd Yield Boko gerangschikt als de nummer twee van zijn jaargang, achter niemand minder dan Maharajah. Zijn meest voorname zeges boekte hij in de Breeders Crown voor 3- en 4-jarigen, het EK der Vijfjarigen en de V75 International. Vader van o.m. (eerste jaargang 2014): GLOBAL BADMAN 4,1.11,5 (SEK.2.037.000), I’M A BELIEVER 5,1.12,0 (SEK.957.000), B.W.L. RUTHLESS 6,1.11,6 (SEK.840.600), G.R.J.’S WOLVERINE 6,1.12,9 (SEK.625.700), THAI EROS 4,1.11,4 (Nok.527.500), YIELDSON 6,1.12,0 (SEK.544.917), HIP HURRAY BOKO 6,1.12,9 (SEK.438.800), HILLBILLY WOODLAND 5,1.11,4 (SEK.438.800), GLOBAL AT WORK 5,1.11,8 (SEK.395.500), IMOLA BOKO 4,1.14,3 (SEK.288.600), etc. In Duitsland/ Nederland: HELEN BOKO 5,1.14,0 (Nok.226.093), GLADYS KNIGHT 5,1.12,9 (SEK.225.968), IDS SCHERMER 4,1.14,5 (€ 16.950), HIGHLANDER BOKO 6,1.14,8 (€ 14.280), JACK BALDWIN 5,1.14,4 (€ 7.350), etc. Vader van catalogusnummer 63

ENINO DU POMMEREUX was één van de beste dravers van zijn generatie. Zijn vader Coktail Jet staat te boek als een producent van dekhengsten, terwijl de prestaties van moeder Noune du Pommereux 5,1.13,7 (€ 173.310) in de fokkerij gerust “exceptioneel” genoemd mogen worden. Al haar producten (8) kwamen in de baan, met naast Enino o.m. Délia du Pommereux 8,1.09,8 (€ 1.572.670)- classique, Clif du Pommereux 8,1.11,0 (€ 524.025)- étalon semi-classique, Vénicio Pommereux 10,1.11,0 (€ 323.420), Gimy du Pommereux 4,1.11,8 (€ 162.340)- Gr. III, etc. Deze moederlijn levert iedere generatie opnieuw toppers, uit eerdere generaties komen o.a. Picsou de Villabon 8,1.10,9 (€ 825.720)- classique, Tabac Blond 6,1.14,3 (€ 684.423)- étalon classique, Hélia Barbès 9,1.12,2 (€ 496.645)- semi-classique, Milord du Chene 3,1.14,5 (€ 386.44)- étalon classique, Saphir d’Haufor 4,1.13,4 (€ 355.590)- étalon classique, etc.

ENINO DE POMMEREUX 6,1.09,9 (€ 862.180) Coktail Jet- Noune du PommereuxHalimède

ENINO DU POMMEREUX was een allround koerspaard met enorm veel speed, hij won het Criterium des 4 Ans dan ook in een nieuw koersrecord: 1.11,7b/2.850 meter. Zijn belangrijkste overwinningen: Criterium des 4 Ans (Gr. I), Prix Jockey (Gr. II), Prix Henri Levesque (Gr. II), Prix Jules Thibault (Gr. II), Prix Chambon P (Gr. II), Prix Vindex (Gr. III), Prix Gisella (Gr. III). Tweede in: Prix de Sélection (Gr. I), Critérium des 5 Ans (Gr. I), Prix des Ducs de Normandie (Gr. II), Prix de Belgique (Gr. II), Prix Ténor de Baune (Gr. II), Prix Louis Jariel (Gr. II), Prix Albert Demarcq (Gr. II), Prix Robert Auvray (Gr. II), Prix Ovide Moulinet (Gr. II), Prix Gaston Brunet (Gr. II), Prix Ephrem Houël (Gr. II). Derde in: Prix de Croix (Gr. II), Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr. II).

Vader van o.m. (eerste jaargang 2020): n.v.t. Vader van catalogusnummer 30

ERIDAN 6,1.10,2 (€ 688.713) Ready Cash- Topaze d’Atout- Coktail Jet

ERIDAN geldt van alle Ready Cash-dekhengsten als één van de populairste en dat is natuurlijk niet voor niets. Zowel qua afstamming als prestaties is hij namelijk absolute wereldtop. Tevens was hij als koerspaard een vroegrijp natuurtalent en afgaand op zijn eerste lichting tweejarigen vererft hij ook zo. Moeder Topaze d’Atout 5,1.12,7 (€ 179.541)- semi-classique, was als koerspaard al een topper, maar in de fokkerij lijkt ze nog beter op haar plek. Haar eerste twee producten gelden al als classique, naast Eridan ook Gunilla d’Atout 4,1.11,6 (€ 437.650), terwijl haar twee overige producten op startgerechtigde leeftijd ook al hebben gewonnen. Grootmoeder Gunilla 8,1.15,5 (€ 236.914) bracht naast Topaze d’Atout nog drie tonwinnaars: Un Roi D’Atout 10,1.12,5 (€ 447.994), Best Atout 8,1.12,7 (€ 155.100) en Abella D’Atout 5,1.14,5 (€ 105.460). ERIDAN gold als tweejarige al als één van de beste dravers van zijn jaargang. Die status zou in de daaropvolgende jaren niet meer veranderen, terwijl hij inmiddels behoort tot de absolute top van de oudere Franse eliteklasse. Bovendien levert hij zijn prestaties niet uitsluitend op de grote Franse pistes, hij bleek ook op de 1.000-meterbaan van Wolvega uitstekend uit de voeten te kunnen (overwinning in de Grand Prix de Victoria Park). Zijn belangrijkste overwinningen: Critérium Continental (Gr. I)- evenaring van koersrecord (Un Mec d’Héripré, 1.10,3/ 2.100 m.), Prix Charles Tiercelin (Gr. II), Prix Maurice de Gheest (Gr. II), Prix Pierre Plazen (Gr. II), Prix Victor Régis (Gr. II), Prix Abel Bassigny (Gr. II), Grand Prix de Victoria Park (Gr. II), Prix Ourasi (Gr. III), etc. Tweede in: Prix de Tonnac-Villeneuve (Gr. II), Prix Octave Douesnel (Gr. II), serie Grand Prix de l’UET. Derde in: Grand Prix de la Toussaint (Gr. II), Prix Henri Levesque (Gr. II), Prix Louis Jariel (Gr. II), Prix du Président (Gr. II), Grand Prix des Baléares (Gr. II), Prix de Joinville-le-Pont (Gr. III), Prix de Rome (Gr. III), etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): per 1 juli reeds 13 producten gekwalificeerd. Vader van catalogusnummer 14

16


VADERPAARDEN EXPLOSIVE MATTER 3,1.09,2 ($1.510.542) Cantab Hall- Fireworks HanoverMuscles Yankee

EXPLOSIVE MATTER is zonder enige twijfel een van de beste Amerikaanse koerspaarden ooit. Hij had alleen de botte pech dat hij precies in hetzelfde jaar geboren werd als Muscle Hill. Hij kon in ieder geval uitstekend uit de voeten over mijlbanen, maar tevens over het kleinere baantype. Zo vestigde hij als tweejarige (1.11,5) en als driejarige (1.10,2) wereldrecords op een duizendmeterbaan. Hij won o.m. de Matron Stakes, de Colonial Trot en de Bluegrass Stakes en werd verder tweede in de Hambletonian, de Breeders Crown, de Stanley Dancer Memorial, de Canadian Trotting Classic en de Kentucky Futurity. Na zijn koerscarrière kwam hij ter dekking te staan bij de Hanover Shoe Farms, waar hij aanvankelijk de tweede viool speelde achter hengsten als Cantab Hall, Donato Hanover en Andover Hall. Dit uitte zich in een minder aanbod aan merries, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Geheel op eigen kracht wist hij toch zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, wat enorm pleit voor zijn intrinsieke kwaliteiten als vaderpaard. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): PINKMAN 6,1.08,0 ($2.856.831)- World Champion, winnaar Hambletonian-, PHAETOSIVE 3,1.08,5 ($893.417), OUTBURST 9,1.10,0 ($836.291)- World Champion-, POLICY OF TRUTH 6,1.09,6 (SEK.5.903.400), LOVE MATTERS 5,1.09,7 (SEK.5.210.412), RICH AND MISERABLE 4,1.09,0 ($530.511), STRUCK BY LINDY 3,1.10,1 ($514.765), SMEXI 3,1.10,6 ($506.810), DATSYUK 3,1.09,1 ($473.680), WICKER HANOVER 3,1.10,2 (SEK.3.362.254), etc. In Nederland en Duitsland: FIDELITY RHYTHM 4,1.13,3 (€ 106.190), FAYE BROS 4,1.11,3 (SEK.855.500), KYRIAD NEWPORT 3,1.14,5 (€ 69.070), PELLE BAROSSO 5,1.12,6 (€ 66.155), HINGIS TRANSS R 4,1.13,9 (SEK.226.242), IRON TRANSS R 3,1.14,4 (Nok.140.327), JAZZRHYTHM FLEVO 2,1.14,3 (€ 12.205)- snelste Nederlandse tweejarige ooit, etc. Vader van catalogusnummer 5

FEELING CASH is één van de beste zoons van Ready Cash, zowel qua afstamming als prestaties. Hij beschikt over veel vermogen, maar tevens over een enorme dosis speed. Daarnaast is hij zo allround als maar zijn kan: hij geldt als semi-classique in het aangespannen genre en onder het zadel als classique. Zo vestigde hij afgelopen najaar nog een koersrecord in de Prix des Elites: 1.10,6b/ 2.200 meter. Moeder Royale Star 3,1.13,6 (€ 106.370)- semi-classique, bracht naast Feeling Cash nog twee uitgesproken toppers: Colonel 8,1.11,2 (€ 573.880)- classique, en Baldi Star 4,1.12,8 (€ 384.240)Gr. III. Derde moeder Corte 6,1.13,6 (€ 377.787)- semi-classique, kennen we o.m. van haar zoon Look de Star 5,1.12,7 (€ 224.277)- étalon classique, terwijl uit eerdere generaties een groot aantal cracks is voortgekomen. Denk dan o.m. aan Kiss Melody 4,1.11,3 (€ 910.098)- classique, Renoso 6,1.13,0 (€ 502.486)- étalon classique, Al Capone Jet 9,1.11,7 (€ 483.850)- étalon classique, etc.

FEELING CASH 5,1.10,6 (€1.091.780) Ready Cash- Royale Star- Coktail Jet

FEELING CASH wist als tweejarige reeds drie keer te winnen, vanaf driejarige leeftijd is hij bijna uitsluitend actief geweest in Groep-koersen. Zijn belangrijkste zeges: Prix des Elites 2020 (Gr. I), Prix Maurice de Gheest (Gr. II), Prix Louis Tillaye (Gr. II), Prix Raoul Ballière (Gr. II), Prix Lavater (Gr. II), Prix Hervé Ceran-Maillard (Gr. II), Prix Xavier de Saint-Palais (Gr. II), etc. Tweede in: Prix d‘Essai (Gr. I), Prix des Elites 2018 + 2019 (Gr. I), Prix de Vincennes (Gr. I), Prix des Centaures (Gr. I), Prix Joseph Lafosse (Gr. II), Prix Pierre Gamare (Gr. II), Prix de Basly (Gr. II), Prix Jacques de Vauloge (Gr. II), Prix Henri Ballière (Gr. II), Prix Ceneri Forcinal (Gr. II), Prix Philippe du Rozier (Gr. II), Prix Emile Riotteau (Gr. II), etc. Derde in: Grand Prix de Cornulier (Gr. I), Prix de Normandie (Gr. I), Prix des Centaures (Gr. I), Prix Edmond Henry (Gr. II). Vader van o.m. (eerste jaargang 2020): n.v.t. Vader van catalogusnummer 32

FROM ABOVE 5,1.10,1 (SEK. 8.344.420) Zoot Suit- A Gift From Heaven- Armbro Goal

FROM ABOVE is in vele opzichten bijzonder. Zo stamt hij uit een moederlijn waar drie Hambletonian-winnaars uit voortkwamen, te weten Bonefish, Giant Victory en Tagliabue. Daarnaast was hij de koning van zijn jaargang (vóór Gigant Neo) en via de reeks KriteriumDerby- Breeders Crown- Elitloppet werd hij de eerste draver uit de Zweedse geschiedenis die een zogenaamde “Grand Slam” wist te scoren. Tenslotte, en wellicht het meest belangrijk, is daar het gegeven dat hij bij aanvang van zijn carrière in de fokkerij nauwelijks ondersteuning kreeg. Ondanks aanvankelijke mini-jaargangen was zijn succesratio dermate hoog dat hij inmiddels alweer een aantal jaar behoort tot de gevestigde fokkerij-orde. In 2015 was hij de nummer twee op de algehele Zweedse ranglijst der vaderpaarden, terwijl hij in de daaropvolgende jaren telkens een positie in de top 10 innam. Vader van o.m. (eerste jaargang 2005): MARSHLAND 6,1.10,5 (SEK. 5.624.130), VIOLETTO JET 7,1.09,7 (€ 631.862), PASTORE BOB 6,1.09,5 (SEK.5.571.176), BROTHER BILL 5,1.11,5 (SEK.5.276.000), QUICK FIX 8,1.09,9 (SEK.4.653.964), PROBO OP 4,1.10,7 (€ 578.791), ORECCHIETTI 5,1.09,5 (SEK. 4.362.860), TAKETHEM 7,1.09,2 (DKK.2.871.150), TIMBAL 4,1.12,2 (SEK.2.676.479), RAGAZZO DA SOPRA 8,1.10,7 (SEK.2.582.265), etc. In Duitsland en Nederland: AIDA BOKO 7,1.10,7 (€ 234.696), IDS BOKO 6,1.10,3 (€ 214.978)- baanrecordhouder VPW, DURK M BOKO 10,1.11,5 (€ 80.520), DAVY BOKO 4,1.14,2 (€ 79.040), INEZ ALKI 5,1.12,2 (SEK.601.272), DANI BOKO 7,1.12,2 (SEK.594.752), YENDI BOKO 5,1.13,5 (€ 59.985), DIABLO BOKO 7,1.12,7 (SEK.443.862), ELEGANCE FANATIC 5,1.12,8 (NOK.404.451), ABOY FROM ABOVE 7,1.12,7 (DKK.323.549), FOR SALE 4,1.13,7 (€ 41.051), LADY DELUXE 4,1.13,4 (€ 33.948), JILT FLEVO 4,1.13,0 (€ 30.963), DIMAGGIO BOKO 4,1.13,5 (€ 25.116), KAZAN VRIJTHOUT 3,1.15,4 (€ 21.800), KEYTOWIN STARRO 2,1.15,0 (€ 21.488), de ongeslagen BEAMON BOKO 4,1.13,6 (€ 13.350), etc. Vader van catalogusnummer 58

17


24 uur per dag bereikbaar www.dierenkliniekwolvega


VADERPAARDEN HELPISONTHEWAY 3,1.09,5 ($610.446) Chapter Seven - Porque- Plesac

HELPISONTHEWAY is de enige zoon van het fenomeen Chapter Seven die beschikbaar is in Europa (afgezien van Scandinavië). En op de Wolvega International Yearling Sale heeft hij dit jaar slechts één product. Over “exclusief” gesproken… Vader Chapter Seven heeft zich in een relatief kort tijdsbestek gemanifesteerd als één van de beste Amerikaanse vaderpaarden van deze eeuw. Hij bracht al supercracks als Atlanta 4,1.07,9 ($2.752.973), Gimpanzee 4,1.08,4 ($2.701.075), Hypnotic AM 4,1.08,7 ($1.219.180), etc. Moeder en NYSS-kampioene Porque 4,1.12,3 ($272.863) is goed van start gegaan in de fokkerij, haar eerste drie producten wisten inmiddels allemaal te winnen. Naast Helpisontheway zijn dit Seventh Heaven 5,1.10,7 ($142.049) en Uncle Mack 4,1.11,3 ($65.463). Grootmoeder Hornby Michele bracht naast Porque nog de tonwinnaars Miss Michelle H 3,1.11,5 ($291.324) en Heathen Hall 4,1.11,8 ($119.916), terwijl derde moeder Hornby Tora 4,1.14,8 ($195.789) te boek staat als moeder van Hornby Duke 4,1.10,6 ($668.010) en Hornby Road 6,1.13,3 ($288.206). HELPISONTHEWAY behoorde als tweejarige reeds tot de top (o.a. derde in Kindergarten Final), maar als driejarige brak hij pas echt door. Middels overwinningen in vier afdelingen en de finale van de New York Sire Stakes kroonde hij zich tot de koning van New York, maar ook landelijk (Grand Circuit) boekte hij de nodige successen. Zijn belangrijkste zeges: 4 series + finale NYSS, TompkinsGeers Stakes, Circle City Trot, Dennis Drazin Trot en de John Simpson Memorial. Tweede in: Yonkers Trot, Carl Erskine Trot, 2 series NYSS, serie Empire Breeders Classic. Derde in: finale Kindergarten Series. Vader van o.m. (eerste jaargang 2020): n.v.t. Vader van catalogusnummer 6

LOVE YOU was de beste draver van zijn generatie. Hij was een vroegrijp natuurtalent en hij blijkt dit talent ook te vererven. Wat heet. Love You heeft in Frankrijk min of meer de status van een halfgod, maar ook in de rest van Europa presteren zijn producten fantastisch. Zo verdienden zijn producten in 2013 wereldwijd meer dan 14 miljoen euro; een absoluut record! Ook in 2014, 2015 en 2016 was Love You ’s werelds meest succesvolle vaderpaard op basis van gewonnen prijzengeld. Love You is algeheel kampioen der Franse vaderpaarden 2012, 2013 en 2015; Elitehengst en algeheel kampioen der Zweedse vaderpaarden 2012, 2013, 2014 en 2015; meervoudig kampioen der vaderpaarden in o.a. Duitsland, Finland en Oostenrijk. In Nederland was hij van 2010 t/m 2015 en in 2017 kampioen der vaderpaarden.

LOVE YOU 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Coktail Jet- Guilty of Love- And Arifant

Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): BÉLINA JOSSELYN 7,1.10,2 (€ 2.618.970)- classique, QUAKER JET 8,1.09,6 (€ 1.758.330)- étalon classique, ROYAL DREAM 7,1.10,7 (€ 1.591.310)- étalon classique, QUALITA BOURBON 4,1.11,3 (€ 1.538.050)- classique, NAHAR 8,1.09,7 (SEK.13.268.689), UZA JOSSELYN 7,1.09,0 (€ 1.278.078)- classique, SANITY 6,1.09,2 (SEK.10.280.145), BOOSTER WINNER 6,1.10,2 (€ 987.650)- étalon classique, VILLAGE MYSTIC 5,1.11,1 (€ 844.420)- étalon classique, BOLERO LOVE 5,1.10,3 (€ 732.880)- étalon classique, etc. In Nederland: BERRY’S BOY 6,1.12,6 (€ 301.710), COKTAIL FORTUNA 10,1.09,8 (SEK.2.764.516), ZORBA OLDESON 10,1.11,4 (€ 254.316), YOUR LOVE LOIS 7,1.11,0 (€ 232.794), HAMBO TRANSS R 6,1.10,5 (€ 222.238), DENISE F BOKO 7,1.11,5 (Nok.1.661.255), LOVE YOU TOO 3,1.12,9 (€ 104.450), AVANTI L.M. 5,1.12,2 (€ 104.403), etc.

Vader van catalogusnummers 31, 46 en 53

MUSCLE MASS 2,1.10,7 ($229.000) Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip

MUSCLE MASS bleek als tweejarige een niet te nemen horde. Bij zijn tweede start verpulverde hij het absolute wereldrecord van Chocolatier met een volle seconde (van 1.54.4 naar 1.53.4), de American National Stakes won hij met 10 lengtes en tijdens de Lexington-meeting verblufte hij de internationale fokkerij-industrie. Hij won dat jaar verder de Bluegrass Stakes, de International Stallion Stakes, de Review Stakes en de Hayes Memorial. T.g.v. diverse kleine blessures ging het driejarigen-seizoen voor een groot deel aan hem voorbij, waardoor zijn winsom is achtergebleven bij zijn enorme potentie. Vader Muscles Yankee is een van de beste dekhengsten uit de Amerikaanse geschiedenis en de meest succesvolle van deze eeuw. Alleen al in Amerika bracht hij 255 (!) tonwinnaars en 13 miljonairs. Moeder Graceful Touch bracht verder o.m. Hambletonian-winnaar Muscle Massive, 3,1.09,0 ($ 1.239.138) en Merrie Annabelle-winnares Thatsnotmyname, 2,1.11,5 ($ 335.250). Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): SIX PACK 3,1.07,9 ($1.939.604)- World Champion; Dan Patch 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 2018; Dan Patch Older Trotting Horse of the Year in 2019 , PLUNGE BLUE CHIP 3,1.08,2 ($1.576.251)- World Champion, RIVETING ROSIE 4,1.10,1 ($ 903.520)O’Brien 2-& 3-Year-Old Trotting Filly of the Year, MASCATE MATCH 4,1.10,0 (€ 702.762), RUBBER DUCK 4,1.09,2 ($609.074), ON A SUNNY DAY 4,1.10,1 ($546.493), MUSCLE MATTERS 4,1.10,3 ($519.775), THE VETERAN 5,1.08,5 ($496.723), SUPERGIRL RILEY 3,1.09,1 ($461.713), MUSCLE HUSTLE 3,1.09,9 (SEK.4.327.230), GUZZ MEARAS 5,1.09,6 (SEK.4.027.563), DYNAMIC EDGE 4,1.11,1 ($449.141), etc. In Duitsland en Nederland: MUSCLE SCOTT 3,1.12,5 (€ 156.095)- winnaar Deutsches Traber-Derby, JUAN BROS 5,1.11,1 (€ 147.389), JONAH VREDEBEST 4,1.11,6 (€ 77.545), IZZI’S NEWPORT 5,1.12,9 (€ 39.217), GOING TRANSS R 5,1.13,9 (€ 36.933), ILJA MEDO 4,1.13,4 (€ 36.640), JEWEL STAR 4,1.15,1 (€ 34.305), KENTUCKY RIVER 3,1.15,4 (€ 34.250)- winnaar Nederlandse Derby, JOE FANATIC 2,1.15,0 (€ 23.830), JO BLACK 5,1.13,5 (€ 16.245), etc. Vader van catalogusnummers 35,45 en 57

19


VADERPAARDEN

NUNCIO 3,1.08,7 (SEK.28.810.230) Andover Hall- Nicole Isabelle- Lindy Lane

NUNCIO behoorde tezamen met Father Patrick en Trixton tot “De Grote Drie” van een gedenkwaardige Amerikaanse jaargang. Vervolgens ontwikkelde hij zich in Zweden tot één van de beste dravers ter wereld. En als het gaat over de sprint en middenafstand misschien wel dé beste. Zijn cijfers spreken ook boekdelen: 63 starts- 42- 14- 4. In een paard-tegen-paard-gevecht gaf hij zich eigenlijk nooit gewonnen, ongeacht het parcours dat hij daarvoor diende af te leggen. Andover Hall heeft een enorme reeks cracks (én dekhengsten) gebracht, maar NUNCIO is de beste. Voor een volledig overzicht van de beste producten van Andover Hall verwijzen we u naar zijn omschrijving, enige pagina’s eerder in deze catalogus. Moeder Nicole Isabelle bracht in de vorm van Exarch 3,1.10,7 ($171.482) nog een Stakes-winnaar, terwijl derde moeder Cristi Hanover geldt als grootmoeder van Glidemaster 3,1.09,1 ($ 1.968.023), Truth In Action 7,1.11,3 ($ 336.359), Canepa Hanover 3,1.09,1 ($ 320.239) en Global Desire 2,1.12,8 ($ 131.287), etc. Zijn belangrijkste prestaties: eerste in Yonkers Trot, Kentucky Futurity, Matron Stakes (2), Bluegrass Stakes, Reynolds Memorial (2), serie Earl Beal jr Memorial, serie Pennsylvania Sire Stakes (4), serie + finale Elitlopp 2016, UET Trotting Masters, Oslo Grand Prix, Jubileumspokalen, Sundsvall Open Trot, Årjängs Stora Sprinterlopp, serie + finale Sprintermästaren, finale Breeders Crown (SE), Solvalla Grand Prix, serie Elitlopp 2017; tweede in serie + finale Peter Haughton Memorial, serie + finale Breeders Crown 2013 (US), Valley Victory Trot, Hambletonian, Stanley Dancer Memorial, finale Earl Beal jr Memorial, Zweig Memorial, finale Pennsylvania Sire Stakes, Triton Sunds lopp, serie Elitlopp 2015; derde in Breeders Crown 2015 (US), finale Elitlopp 2015, etc. Paard van het Jaar in Zweden in 2016. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): THEREISNOLIMIT S 2,1.12,2 ($17.950), JOYGO 2,Q1.14,6 ($6.000), AGGIORNAMENTO 2,1.13,5 ($5.850), LETSDOIT S 2,Q1.13,2 (per 05-07-2021). Vader van catalogusnummers 18, 37 en 65

OFFSHORE DREAM komen de beste facetten uit de Amerikaanse en Franse fokkerij tezamen. Vroegrijpheid, natuurtalent en explosieve speed enerzijds, maar tevens hardheid, duurzaamheid en vermogen. Feit is dan ook dat één van de meest succesvolle Franse vaderlijnen (Kerjacques) is gekoppeld aan één der beste Amerikaanse moederlijnen (Somolli).

OFFSHORE DREAM

Offshore Dream debuteerde als tweejarige (3 starts: 2- 1- 0), een jaar later maakte hij direct deel uit van de absolute Franse top. In de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot een allround koerspaard en één van ’s werelds beste. Hij presteerde over elk baantype en over iedere afstand, hij won zijn koersen net zo makkelijk van kop af als vanuit het veld. Zijn meest aansprekende overwinningen boekte hij in de Prix d’Amérique (2x), het Critérium Continental en het Championnat Européen des 5 Ans.

7,1.10,1 (€ 1.992.024) Rêve d’Udon- Enfilade- Tarass Boulba

Vader van o.m. (eerste jaargang 2007) : ULKA DES CHAMPS 9,1.11,5 (€ 746.780)- classique, DREAMBREAKER 8,1.09,8 (€ 626.458), BACKFIRE 5,1.10,4 (SEK.5.459.451), UNO DANCER 9,1.12,6 (€ 441.800), VAILLANT CASH 7,1.10,6 (€ 402.050)- étalon classique, TELL ME NO LIES 7,1.11,5 (€ 379.373), REPAY MERCI (DK) 7,1.09,9 (DKK.3.744.411), COEUR BAROC 5,1.11,3 (€ 360.754), UKA NORMANDE 9,1.12,3 (€ 350.890), UTOPISTE 8,1.13,0 (€ 342.370), ULTIMO DU DOUET 7,1.13,0 (€ 305.255), MIND YOUR FACE 6,1.11,1 (SEK.2.428.913), FACE’EM 4,1.12,7 (SEK.2.199.800), VERRAZANO BRIDGE 9,1.11,4 (€ 267.700), etc. In Duitsland en Nederland: EASYTOWIN 5,1.11,4 (€ 221.515), CAEN OLDESON 6,1.12,7 (€ 165.607), BARACK FLEVO 6,1.13,0 (€ 131.985), GENERAL LEE 7,1.12,9 (€ 61.404), SUPER QUEEN C 8,1.12,1 (€ 59.942), BONNE APARTE 5,1.13,2 (SEK.416.119), JANK SUMMERLAND 4,1.13,3 (€ 42.995), SIR MICHEL 4,1.12,2 (€ 42.067), CAPITOLE 5,1.14,3 (€ 38.631), BONNE AFFAIRE 5,1.13,1 (SEK.317.809), FANATIC STAR 5,1.14,3 (€ 20.578), e.v.a. Vader van catalogusnummer 39

ORLANDO VICI 4,1.12,7 (€ 835.990) Quadrophénio- Irlande du NordWorkaholic

ORLANDO VICI was als koerspaard een opvallende verschijning op de Franse pistes: uiterlijk doet hij namelijk denken aan het fijngebouwde Amerikaanse racertype. Hij wist dan ook reeds als tweejarige diverse malen te winnen. Hij beschikte echter ook over Franse eigenschappen als macht, vermogen en karakter: hij kon goed uit de voeten over ieder baantype en elke afstand, terwijl het begrip “dodenspoor” niet in zijn vocabulaire voorkwam. Inmiddels heeft hij als vaderpaard diverse jaargangen in de baan, waarbij we dezelfde eigenschappen terugzien als bij de Quadrophénio-zoon: vroegrijpe natuurtalenten die beschikken over macht, vermogen en onnoemelijk veel karakter. De statistieken die Orlando Vici kan overleggen zijn méér dan overtuigend. Hij brengt toppers in absolute zin, maar ook in de breedte scoort hij erg goed. Bovendien is hij als vaderpaard ook buiten Frankrijk erg succesvol. En dat is voor Franse hengsten lang niet altijd evident. Met name in Zweden (hij sloot zowel het jaar 2012 als 2013 af als de nummer 2 in de statistieken voor vierjarigen/ gem. prijzengeld per product) is hij ongekend populair. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007): UN MEC D’HÉRIPRÉ 8,1.09,5 (€ 2.065.238)- étalon classique, LOOKING SUPERB 6,1.10,2 (€ 655.911), NEXT DIRECTION 7,1.08,9 (€ 645.396), ALFAS DA VINCI 7,1.12,0 (SEK.5.505.491), ALIÉNOR DE GODREL 8,1.11,7 (€ 566.560)- semi-classique, RACING MANGE 7,1.09,5 (SEK.5.348.142), MONARK NEWMEN 5,1.11,4 (SEK.4.853.340), DEAR FRIEND 7,1.10,4 (SEK.4.765.673), NAROLD VOX 6,1.11,2 (SEK.4.384.200), PATO 4,1.12,8 (SEK.4.208.000), etc. In België, Duitsland en Nederland: ORLANDO JET 6,1.10,3 (€ 424.451), ATTRAPE MOI 7,1.11,6 (€ 136.328), EXCLUSIVE LANE 8,1.12,5 (€ 83.787), EXPLOSIVE LANE 4,1.12,1 (NOK.829.513), CRACK SUMMERLAND 8,1.12,7 (€ 83.459), BELLA DONNA 5,1.12,3 (SEK.534.796), BENICE BOKO 8,1.13,0 (SEK.501.930), LAURA VICI 3,1.14,4 (€ 43.048), EARLY STARDUST 4,1.13,7 (€ 41.255), KAELA VRIJTHOUT 4,1.14,0 (€ 36.371), RANCOON 3,1.13,0 (€ 34.858), etc. Vader van catalogusnummers 4 en 19

20


VADERPAARDEN PASTOR STEPHEN 3,1.10,1 (SEK.7.267.012) Cantab Hall- Gala Dream- Enjoy Lavec

PASTOR STEPHEN debuteerde als tweejarige reeds in juni. In feite bleef hij bij zijn eerste zeven starts ongeslagen, ware het niet dat hij in de finale van de Peter Haughton Memorial werd teruggesteld. Een zeer discutabele beslissing, waar toenmalig trainer Jimmy Takter zich tot op de dag van vandaag over op kan winden. Over het gehele seizoen zou hij nooit buiten de eerste twee finishen, waarna hij uiteindelijk werd verkozen tot Two-Year-Old Colt Trotter of the Year. Ook als driejarige behoorde hij tot de top van zijn jaargang, maar door toedoen van een hoefbeenfractuur zat zijn jaar er in september al op. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de serie en finale van de William Wellwood Memorial, serie Peter Haughton Memorial, de Champlain Stakes, de Simcoe Stakes en een serie van de Earl Beal jr. Memorial. Verder werd hij tweede in de serie en finale van de Breeders Crown, de serie en finale van de Valley Victory Stakes en de finale van de Earl Beal jr. Memorial. Tenslotte werd hij derde in een serie van de Hambletonian en vijfde in desbetreffende finale. Vader Cantab Hall behoeft geen nadere introductie, maar ook moeder Gala Dream is iets bijzonders. Zij is namelijk de halfzus van Chocolatier, 3,1.09,2 ($1.324.800) en Sugar Trader, 3,1.10,7 ($730.898) en tevens de moeder van Father Patrick, 3,1.08,6 ($2.558.133). Vader van o.m. (eerste jaargang- Zweden- 2013, buiten Zweden 2014): HOLY WATER 3,1.11,2 (€ 234.691), SON OF GOD 6,1.10,3 (SEK.2.123.200), PASTOR POWER 6,1.11,2 (SEK.1.851.000), REVEREND WINE 6,1.12,5 (SEK.1.521.800), INSPECTOR BROS 5,1.11,2 (€ 149.708), AVALON MISTS 3,1.13,1 (€ 147.139)- winnares Deutsches Stuten-Derby, BEARTIME 5,1.11,0 (SEK.1.322.512), RELIGIOUS 5,1.11.5 (€ 126.905), GLOBAL TAKEOVER 5,1.10,6 (SEK.1.218.804), DREAM LANE 4,1.11,4 (SEK.1.115.157), CAN LANE 8,1.11,1 (SEK.1.114.144), VIKINGS PREACHER 5,1.12,4 (SEK.908.800), etc. Verder in Nederland en Duitsland: OFFICER STEPHEN 5,1.11,4 (€ 104.131), STRAIGHT FLUSH 3,1.12,3 (€ 70.262), SACCARINA BE 5,1.12,5 (€ 47.314), JACKY BROS 5,1.12,3 (€ 34.183), etc. Vader van catalogusnummers 2, 22, 29 en 55

In de moderne drafsportfokkerij valt in ieder geval één patroon te ontdekken: negen van de tien succesvolle dekhengsten waren zelf vroegrijpe prestatiepaarden. Hengsten dus met de zo gewenste early speed. QUICK WOOD is het equivalent van vroegrijpheid: als tweejarige startte hij immers acht keer, waarvan hij vijf maal wist te winnen (8 st: 5- 1- 1). In totaal boekte hij acht zeges, w.o. die in de Prix Paul Viel, de Prix Emmanuel Margouty, de Prix De La Ligue Nationale De Rugby, de Prix du Louvre en de Prix Ourasi. Vader Love You is één van ’s werelds meest invloedrijke vaderpaarden van deze eeuw, hij bracht supercracks als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Quaker Jet 8,1.09,6 (€ 1.758.330), Royal Dream 7,1.10,7 (€ 1.591.310), Qualita Bourbon 4,1.12,3 (€ 1.538.050), Nahar 8,1.09,7 (SEK. 13.043.689), Uza Josselyn 7,1.09,0 (€ 1.278.078), etc. Moeder Dira, 4,1.14,5 (€ 346.212) was zelf een uitgesproken jaargangcrack en bracht verder o.m. No More Time, 3,1.13,4 (€ 108.972). Tevens is ze grootmoeder van Archangel AM, 7,1.11,6 (SEK.2.415.055) en Kalypso Face, 4,1.11,3 (SEK.1.240.579).

QUICK WOOD 3,1.11,1 (€ 334.420) Love You- Dira- Minou du Donjon

Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): CHISTOU D’IRATI 7,1.13,1 (€ 381.550), TIGER WOODS AS 6,1.11,5 (€ 296.593)- winnaar Deutsches Traber-Derby, BILLY DE LA CALADE 7,1.13,3 (€ 269.020), BICHON DEL GREEN 6,1.13,8 (€ 208.470), GOLDY STARDUST 5,1.11,7 (€ 202.965), BOMINA 6,1.12,9 (€ 195.130), ARCHIBALDA 7,1.13,4 (€ 183.820), DIOLINE DE LEXLOR 5,1.13,1 (€ 162.785), GUSTAFSON 7,1.10,8 (€ 154.000), VOYAGE D’AMOUR 5,1.10,9 (€ 144.764), BANCO DE MADKER 9,1.14,1 (€ 134.710), ETINCELLE DE NIEUL 7,1.14,2 (€ 134.100), etc. Verder in Nederland en Duitsland: HILLARY QUEEN 5,1.10,8 (€ 101.168), MUSTANG’S SALLY 4,1.12,6 (€ 88.030), GRANDE CUNERA 4,1.12,5 (€ 55.597), GIDEON H RENKA 6,1.11,8 (SEK.659.821), HERES BEUCKENSWIJK 6,1.12,2 (€ 51.322), CHICHEN ITZA 5,1.11,5 (€ 34.383), HOLD ME QUICK 5,1.14,0 (NOK.364.021), HURRICANE 5,1.13,0 (€ 27.592), INDIGO 6,1.12,0 (€ 25.320), HUNTER MONTANA 5,1.14,0 (€ 25.160), HAIROS F BOKO 5,1.13,0 (€ 20.066), etc. Vader van catalogusnummer 23

ROBERT BI 6,1.09,0 (€ 1.059.895) Toss Out – Up Front JM – Self Possessed

ROBERT BI was als twee-, drie- en vierjarige de beste draver van Europa, terwijl hij zich later zou manifesteren als absolute wereldtopper. Bovendien beschikt hij over alle facetten om uit te kunnen groeien tot een topdekhengst op mondiaal niveau: exterieur- afstamming- gangen- klasse. ROBERT BI stond met name als drie- en vierjarige op eenzame hoogte in Europa. Later bleek hij gedurende zijn vierjarigenseizoen nauwelijks fit te zijn geweest, wat zijn dominantie des te indrukwekkender maakt. Hij wist zich vervolgens door te ontwikkelen tot één van de beste dravers ter wereld, met zijn WR in de Copenhagen Cup als pronkstuk. Zijn meest voorname overwinningen: Derby Italiano Del Trotto, GP Orsi Mangelli, GP de l’UET, Copenhagen Cup (WR: 1.10,0/2.011 m.), European Championship 5 Years Old, Prix de Washington; tweede in Prix Ténor de Baune, Prix de Washington, Prijs der Giganten; derde in Hugo Åbergs Memorial, Prix Doynel de Saint-Quentin. Naast zijn geweldige prestaties en dito exterieur beschikt Robert Bi ook nog over een afstamming om van te watertanden. Zo bracht zijn moeder in de vorm van Oasis Bi, 8,1.09,4 (SEK.17.911.464) nóg een internationale vedette. Grootmoeder Dalona Brisco, 3,1.13,2 ($122.372) bracht twee Gran Premio-winnaars: Candid Effe, 5,1.13,1 (€ 291.076) en Glamour Effe, 6,1.11,4 (€ 227.070). Tevens is ze de grootmoeder van Island Effe, 4,1.11,5 (€ 479.155). Derde moeder Icefolly bracht de miljonair Million Dollar Bye, 4,1.10,6 ($1.277.141), terwijl vierde moeder Icecapade geldt als de halfzus van Firm Tribute, 3,1.11,2 ($1.231.324). Vader van (eerste jaargang 2017): zijn eerste jaargang bestaat internationaal slechts uit 4 producten, w.o. KATTIS J BOKO 4,1.11,7 (SEK.327.500) en NOXX VRIJTHOUT 4,1.14,0 (€ 11.673). Verder: LET IT BE VP 3,1.14,4 (€ 12.530), LIMITED EDITION BI 3,1.17,1 (€ 4.082), ROBERTSON 3,1.15,9 (€ 3.597), BLESSED DESIGN 3,1.14,1 (SEK.28.500), LUTHER KING BOKO 3,1.15,7 (€ 2.375), ROBERTS SON BB 3,1.15,9 (€ 1.450), MONAMI H 3,Q1.19,6. Vader van catalogusnummers 15, 54 en 64

21


OOK IN 2021 LIVE TER DEKKING

Onze verschillen maken ons sterker.

Clint W Boko, 1.11,1 (2140m) / € 297.157

Bezoekadres: Vriesburgerweg 23A, 8475 EK Nijeholtpade Telefoon: 06-516 85 811 Pensiongeld: €12. Merrie met veulen €13,50 Voor boekingen en/of meer informatie kunt u ook contact opnemen met Cees Hetteling op telefoonnummer 06-513 74 793

Dekgeld: €400 Veulengeld: €750

Onze specialisten hebben lokale kennis en vervullen hun rol in de maatschappij. In onze geïntegreerde partnership werken we, dankzij onze diversiteit, naadloos samen. Het andere perspectief Lees meer op mazars.nl


VADERPAARDEN

VIRGILL BOKO 4,1.12,9 (€ 444.915) Express Ride- Ineke P Boko- Rule The Wind

VIRGILL BOKO was niet alleen in Nederland de koning van zijn jaargang, middels zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET won hij ook het officiële Europese Kampioenschap der vierjarigen. Nooit wist een Nederlands gefokte draver op één dag zoveel geld te verdienen. Dit zegt natuurlijk alles over zijn geweldige klasse. Daarnaast is ook zijn pedigree van internationale allure. Zijn vader geldt in Zweden als elitehengst, terwijl de producten van moeder Ineke P Boko zo’n slordige € 1,5 miljoen bijeendraafden. Ze geldt dan ook onomstotelijk als de beste Nederlandse fokmerrie van de moderne drafsport. Virgill Boko wist zich reeds als tweejarige te kwalificeren en werd vervolgens voorzichtig gebracht door trainer Langeweg. Als driejarige debuteerde hij met een overwinning en met zeges in de Sweepstakes, de Derby en de Fokkerstrofee verdiende hij de denkbeeldige Triple Crown. In de volgende jaren zocht hij regelmatig de Europese top op, die hij met zijn vlammende eindschot meer dan eens zijn wil wist op te leggen. Hij presteerde zowel over de sprint-, midden- en stayersafstand. Het hoogtepunt in zijn carrière was uiteraard zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET. In 2016 werd Virgill algeheel Kampioen der Nederlandse Vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): FACILE BOKO 3,1.11,5 (SEK.1.844.900), FAME BOKO 8,1.11,8 (SEK.1.108.595), EXCEPTIONAL BOKO 4,1.12,4 (€ 97.512), KATE BALDWIN 4,1.09,6 (SEK.686.244)- snelste Nederlandse vierjarige en snelste Nederlandse merrie aller tijden, GINGER HELDIA 5,1.11,5 (€ 62.659), ISABELLA JE 5,1.13,2 (€ 60.695), ENNYUS BOKO 7,1.13,2 (€ 59.340), FELINE BOKO 5,1.12,5 (€ 53.250), EYE OF THE TIGER 6,1.13,6 (NOK.476.123), SKYFALL 6,1.12,7 (€ 48.466), HENBIANCA BOKO 6,1.13,2 (Dkk.381.750), GREYHOUND BOKO 6,1.12,0 (SEK.517.132), HOOGERLAND 4,1.14,7 (NOK.383.088), EMERALD BOKO 7,1.11,9 (SEK.458.449), etc. Vader van catalogusnummer 1

Net zoals we eerder zagen bij zijn vader SJ’s Photo, leest het verhaal over SJ’S CAVIAR weg als een sprookje. Gefokt in het onbeduidende staatje Maryland leek hij niet voorbestemd voor grootse daden, maar uiteindelijk groeide hij uit tot ’s lands beste driejarige. Sterker nog: zelfs zonder startgerechtigd te zijn in de Hambletonian werd hij uiteindelijk verkozen tot de beste van zijn jaargang. Als koerspaard deed hij overigens niet denken aan zijn vader; hij was veel zuiverder in zijn gangen en beschikte over een meer gestroomlijnd exterieur. Slechts de succesvolle carrières van vader en zoon zijn vergelijkbaar. Zijn meest voorname verrichtingen: winst in serie + finale Canadian Trotting Classic, serie + finale Beacon Course Trot, Dexter Cup, final, serie + finale Currier & Ives Stakes, twee afd. PaSS (2jr), drie afdelingen + finale PaSS (3jr), Reynolds Memorial, Arden Downs Stakes, Reynolds Memorial en een serie van de Breeders Crown; tweede finale PaSS (2jr). WR 3-jarigen op 1.000-meterbaan: 1.11,1. Verkozen tot Dan Patch & NOVA 3-Year-Old Trotting Colt of the Year.

SJ’S CAVIAR 3,1.10,7 ($1.288.466) SJ’s Photo- Spawning- TV Yankee

SJ’S CAVIAR stond van 2002 t/m 2012 ter dekking in Noord-Amerika en sinds 2013 in Zweden. In Noord-Amerika bracht hij liefst zeven World Champion’s en 140 tonwinnaars (15 % van totale productie). In Zweden was hij in 2016 en 2017 het leidende vaderpaard bij de tweejarigen en in 2018 bij de driejarigen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2003): SEVRUGA 5,1.08,7 ($1.217.021)- World Champion, CONRADS RÖDLUVA 5,1.09,7 (SEK.11.119.000)- Zweeds Driejarige & Merrie van het Jaar 2018, LIKEABATOUTAHELL 7,1.09,4 ($1.035.643)- World Champion, NOT AFRAID 5,1.09,1 ($965.084)- World Champion, TRIUMPHANT CAVIAR 4,1.09,5 ($796.794)- World Champion, CENTURION ATM 3,1.09,0 ($728.894)- World Champion, NF HAPPENSTANCE 4,1.09,9 ($661.321), COIN PERDU 3,1.12,1 (SEK.5.569.500), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2016, HARD LIVIN 7,1.10,0 (SEK.5.468.170), GLOBAL WELCOME 6,1.11,4 (SEK.5.254.500), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2017, STARO MIAMI 5,1.10,2 (SEK.4.979.513), MR PINE CHIP 3,1.09,6 ($635.875), etc. In Nederland/ Duitsland: VERY IMPRESSIVE S 4,1.11,6 (€ 117.633), VELTEN LIMELIGHT 5,1.11,5 (€ 56.947), VELTEN RED RED RED 5,1.13,4 (€ 23.780), DAYS OF THUNDER 3,1.13,5 (€ 16.400), RIET HAZELAAR 2,1.13,7 (€ 10.900), LIDERO 2,1.14,7 (€ 10.390), etc.

Vader van catalogusnummer 20

SOUTHWIND FRANK 3,1.09,4 ($1.950.887) Muscle Hill- Flawless Lindy- Cantab Hall

Als er één Muscle Hill-zoon is die geldt als het evenbeeld van zijn vader dan is het SOUTHWIND FRANK. Zowel qua uiterlijk als klasse. Inmiddels is hij meer dan overtuigend voor de dag gekomen met zijn eerste jaargang. Vader Muscle Hill behoeft nauwelijks introductie, hij wordt nu al gezien als één van de meest invloedrijke Amerikaanse vaderpaarden ooit. Naast Southwind Frank bracht hij toppers als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.392.609), Manchego 4,1.07,7 ($2.871.252), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.335.075), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc. Moeder Flawless Lindy 3,1.12,7 ($99.756) bracht slechts drie producten, die alle wisten te winnen. Naast Southwind Frank geldt ook Sans Defaut 3,1.10,5 ($275.722) als Stakes-winnaar. Grootmoeder Clasicaly Designed 3,1.12,3 ($79.349) is een volledan wel halfzus van toppers als Cayster 4,1.11,5 ($764.187- Int.), Giant Hit 3,1.10,8 ($646.650) en Program Speed 2,1.12,2 ($345.007); naast Flawless Lindy bracht ze tevens Classical Annie 5,1.10,0 ($366.704). SOUTHWIND FRANK kende als tweejarige zijn gelijke niet. Hij won liefst 11 van 12 starts, hij vestigde in 1.09,9 een nieuw WR voor 2-jarige hengsten en hij werd zowel in Amerika als Canada verkozen tot 2-YearOld Trotting Colt of the Year. Als driejarige finishte hij zelfs nooit buiten het geld! Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Breeders Crown, Peter Haughton Memorial, William Wellwood Memorial, NJSS Final (zowel op 2- als 3), Champlain Stakes, International Stallion Stakes (WR:1.09,9), Earl Beal jr Memorial, Reynolds Memoriam, Colonial Trot, Stanley Dancer Memorial. Tweede in: Hambletonian, Breeders Crown (3-jarigen), Kentucky Futurity en een serie van de Canadian Trotting Classic). Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): FLAWLESS COUNTRY 2,1.10,2 ($448.968), DELAYED HANOVER 3,1.10,2 ($198.630), TYPE A 3,1.10,3 ($187.209), FRANKLY MY DEAR 3,1.11,1 ($137.458), WHISKEY BLU 3,1.10,5 ($119.580), KILLER INSTINCT 3,1.11,8 ($86.932), CHIPPER KRONOS 3,1.12,3 (SEK.705.500), CAPSTONE 3,1.10,7 ($66.323), TART TONGUE 3,1.11,1 ($62.086), etc.

Vader van catalogusnummers 47 en 61

23


VADERPAARDEN TACTICAL LANDING 3,1.08,6 ($812.300) Muscle Hill- Southwind SerenaVarenne

TACTICAL LANDING werd als jaarling geveild voor 800.000 dollar, destijds het hoogste bedrag ooit op een openbare draverveiling. Dat bedrag zegt alles over zijn fenomenale afstamming, terwijl hij de aankoopprijs ook nog volledig heeft waargemaakt. Vader Muscle Hill behoeft nauwelijks introductie, hij wordt nu al gezien als één van de meest invloedrijke Amerikaanse vaderpaarden ooit. Naast Tactical Landing bracht hij toppers als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.392.609), Manchego 4,1.07,7 ($2.871.252), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.335.075), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc. Moeder Southwind Serena 3,1.10,7 ($385.088) besloot haar carrière met een overwinning in de Breeders Crown, vervolgens zou ze zich manifesteren als elitemerrie. Naast Tactical Landing bracht ze de World Champion Mission Brief (zie boven), Exemplar 9,1.09,5 ($416.742) en Earn Your Wings 3,1.09,6 ($314.530). TACTICAL LANDING wist zich als tweejarige te kwalificeren op The Red Mile in een kilometertijd van 1.12,0, waarbij hij liefst met 27 lengten voorsprong op de nummer twee door de finish kwam. Het natuurtalent was er dus, toch volgde zijn doorbraak (na een trainerswissel) pas een jaar later. In de loop van het seizoen werd hij steeds beter en hij sloot het jaar af als leider van de jaargang. Zijn belangrijkste overwinningen: serie + finale Breeders Crown, TVG Open Trot (tegen oudere dravers), serie Hambletonian, serie Kentucky Futurity, Bluegrass Stakes en een afd. Kentucky Sire Stakes. Verder werd hij nog tweede in de finale van de Kentucky Sire Stakes en derde in de finale van de Hambletonian. De eerste jaargang van TACTICAL LANDING (2020) wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 50

TIMOKO is zonder enige twijfel een van de meest getalenteerde Franse koerspaarden van de laatste decennia. En in ieder geval de meestwinnende ooit! Hij debuteerde reeds op tweejarige leeftijd en deed dit in stijl middels een overwinning. Hij presteert over ieder baantype en alle afstanden, terwijl hij inmiddels het niet te bevatten aantal van 15 (!) Groep I-koersen wist te winnen: de Elitlopp (2 x), de Prix de France, het Grand Critérium du Vitesse (4 x), de Prix de l’Atlantique, de Grand Prix de Wallonie, de Kymi Grand Prix, de Prix de Sélection, het Critérium des 4 Ans, het Critérium Continental, het Critérium des 3 Ans en de Prix Albert Viel. Verder werd hij tweede in de Groep I-koersen Prix d’Amérique, Gran Premio Delle Nazioni, de Prix René Ballière, de Grand Prix d’UET, de Kymi GP, International Trot, de Prix de France (2 x) en de Prix de l’Etoile; en derde in de Prix d’Amérique, de GP Delle Nazioni, Kymi GP, Elitlopp, Prix de l’Atlantique en het Critérium des 5 Ans.

TIMOKO 10,1.09,0 (€ 5.011.851) Imoko- Kiss Me Coulonces- And Arifant

Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): ETONNANT 7,1.09,7 (€ 942.000)- étalon classique, DREAMMOKO 5,1.09,4 (€ 665.314)- étalon classique, ELITE DU RUEL 4,1.10,3 (€ 409.394)Classique, FLAMBOYANT BLUE 4,1.12,0 (€ 363.480)- Gr. II, HACHIKO DE VELUWE 7,1.11,1 (€ 329.446)- winnaar Finse Derby, FOLELLI 4,1.12,2 (€ 327.820)- Classique, DOUCHKA WIND 7,1.10,8 (€ 323.765)- semi-classique, ELISÉO 4,1.12,0 (€ 310.120)- semi-classique, DREAMER DE CHENU 6,1.12,1 (€ 300.020)- Gr. III, FORUM MESLOIS 6,1.10,8 (€ 257.180)- Gr. III, DIMO D’OCCAGNES 8,1.11,4 (€ 242.770), DIADEME ATOUT 6,1.12,8 (€ 236.480)- Gr. III étalon, FRESNEAUX 4,1.11,8 (€ 236.470), DANDY DE GODREL 5,1.12,1 (€ 232.780)- Gr. III, etc. In Nederland en Duitsland: IWAN BOKO 5,1.12,0 (SEK.475.077), VICTORYMOKO 5,1.12,4 (€ 40.499), CALAMINTHA 5,1.13,5 (€ 33.069), JAMAICA FERRO 5,1.13,5 (€ 30.194), JETSKE BEEMD 4,1.12,6 (SEK.257.124), HIMOKO GREENWOOD 3,1.13,7 (€ 25.798), GRAND RIVER 5,1.14,4 (€ 19.340), etc. Vader van catalogusnummers 25 en 51

TOBIN KRONOS 4,1.10,4 (SEK.2.926.079) Muscle Hill- Zamia FC- Sugarcane Hanover

TOBIN KRONOS is één van de populairste Muscle Hill-zoons in de Europese fokkerij, zo niet de populairste. Zowel in 2018 als 2019 bediende hij in Zweden een vol dekboek (150 merries), terwijl er ook een grote vraag naar zijn diensten bestond in België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland en Noorwegen. Het kan dus bijna niet anders of we moeten hier met iets bijzonders te maken hebben. Vader Muscle Hill behoeft nauwelijks introductie, hij wordt nu al gezien als één van de meest invloedrijke Amerikaanse vaderpaarden ooit. Hij bracht al toppers als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.392.609), Manchego 4,1.07,7 ($2.871.252), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.335.075), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc. Moeder Zamia FC 4,1.13,5 (€ 468.285) wist o.a. de GP Citta` di Napoli (Gr. I) te winnen, terwijl liefst 9 van haar 10 producten wisten te winnen. Met naast Tobin klassieke succespaarden als Gift Kronos 5,1.09,2 (SEK.2.847.272), Mint Kronos 5,1.12,4 (€ 231.922), Namale Kronos 8,1.11,5 (SEK.1.676.592) en Legend Kronos 6,1.12,6 (€ 113.258). Deze moederlijn voert terug naar derde moeder Dance Slipper en zij staat aan de basis van deze ijzersterke tak, met Deweycheatumnhowe 3,1.08,9 ($3.155.178) als vaandeldrager. TOBIN KRONOS begon zijn carrière onder de hoede van trainer Stefan Hultman, waar hij als driejarige zes koersen wist te winnen. Hij ging dan ook als favoriet van start in de Italiaanse Derby, maar daar bleek hij precies een mindere dag te hebben. In de volgende jaren heeft hij zich bewezen als één van de beste dravers van Europa (van zijn generatie), tevens vestigde hij als vierjarige een wereldrecord! Zijn belangrijkste zeges: Wenngarn Yearling Sales/ The Owner Trophy (WR: 1.12,1b/2.140 m.), Berth Johanssons Memorial, Nu Pagadis lopp, Mack Clowns Minne, serie Derby Italiano Del Trotto, serie E3, serie Norrlands Grand Prix, E3 Consolation, serie Breeders Crown. Tweede in: serie + finale GP de l’UET, finale Norrlands Grand Prix, Hilda Zonetts lopp, halve finale Breeders Crown, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): n.v.t.

Vader van catalogusnummers 11 en 16

24


VADERPAARDEN

TRADERS 4,1.10,1 (€ 1.384.400) Ready Cash- Graziella- Giant Cat

TRADERS is als zoon van het fenomeen Ready Cash en stammend uit een ronduit legendarische Amerikaanse moederlijn, waaruit wij natuurlijk ook de Belgische crack Jerry Mom 6,1.11,0 (€ 582.010) kennen, één van de meest interessante en begeerde nieuwkomers in de internationale fokkerij. Moeder Graziella is overigens een halfzus van de dekhengst Express Road 7,1.11,4 (€ 499.321). TRADERS voert 55 % Amerikaans en 45 % Frans bloed. Zijn moederlijn is Amerikaans en zonder enige overdrijving legendarisch. Zo won vierde moeder Classical Way o.m. de Prix de France en vijfde moeder Kerry Way wist de Hambletonian in “straight heats” te winnen. Beide merries hebben dan ook een plekje in de Amerikaanse Hall Of Fame of Immortals. TRADERS wist zich als driejarige stormachtig te ontwikkelen, wat al snel resulteerde in een aantal semi-klassieke overwinningen in Frankrijk. Het volgende seizoen bleek er geen rem te zitten op zijn ontwikkeling en hij manifesteerde zich al snel als een van de allerbeste vierjarigen van Europa. Een van zijn meest gedenkwaardige prestaties van dat jaar was zijn overwinning op Bold Eagle in de Prix Marcel Laurent, waar hij een WR voor vierjarigen (1.10,1/2.100 m.) vestigde. In de daaropvolgende jaren bleek hij ook onder het zadel van wereldklasse. Overige Groep-zeges: Prix de Cornulier, Prix de l’Ile-de-France, Prix Edmond Henry (2), Prix Kerjacques, Prix Charles Tiercelin, Prix des Cevennes, Prix de la Ville de Caen, Prix Alfred Lefèvre, Prix de Chenonceaux, Prix de Milan, Prix de Château Chinon, Prix Emile Wendling en de Prix de Chenonceaux. Verder werd hij tweede in de Prix de Cornulier, Prix du Calvados en de Prix Kurse en derde in de Prix des Ducs de Normandie, Prix de Croix, Grand Prix Anjou-Maine en de Prix du Bois de Vincennes. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): JULA NETPRICE 3,1.16,4 (SEK.20.000), GEJST 3,1.18,9 (Dkk.7.500), LUNA SCOTT 3,1.16,5 (€ 820), GLOBAL COMMISSION 3,Q1.17,8 (SEK.8.000), FAIR TRADE 3,1.18,2 (€ 500), ATOM BET 3,1.20,4 (SEK.4.000), etc. Vader van catalogusnummers 7 en 42

VICTOR GIO beschikt over een pedigree om van te watertanden. Vader Ready Cash is sowieso de populairste dekhengst van Europa, maar ook moeder Ilaria Jet 6,1.11,2 (€ 1.074.213) heeft zich weten te manifesteren als een fenomeen. Eerst als koerspaard, vervolgens in de fokkerij. Liefst vier van haar vijf producten op startgerechtigde leeftijd hebben een record sneller dan 1.12,0, w.o. supercrack Tony Gio 4,1.10,4 (€ 1.041.654) en Breeders Course-winnares Unica Gio 4,1.11,7 (SEK.717.944). VICTOR GIO beschikte echter over het meeste natuurtalent van allemaal. In de spijkerharde Amerikaanse tweejarigencompetitie was hij namelijk één van de uitgesproken uitblinkers en in feite stond slechts een ongelukkig parcours (dodenspoor) de overwinning in de finale van de Peter Haughton Memorial in de weg. Dat hij ondanks het ongelukkige koersverloop toch gewoon tweede werd te worden zegt alles over zijn geweldige karakter. Een jaar later werd hij vervolgens derde in de serie van de Hambletonian en vijfde in de finale.

VICTOR GIO 3,1.09,0 ($175.171) Ready Cash- Ilaria Jet- Pine Chip

Ready Cash is momenteel zeer actueel in Noord-Amerika door toedoen van zijn zoons Ready For Moni 3,1.09,1 ($1.053.420) en Back of the Neck 3,1.09,2 ($517.357), maar het feit dat VICTOR GIO nog altijd geldt als de snelste driejarige ooit van Ready Cash zegt natuurlijk alles over zijn extreme talent! Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): n.v.t.

Vader van catalogusnummers 38 en 48

UHLAN DU VAL 6,1.10,5 (€ 1.026.710) Isléro de Bellouet- Indiana BeautifulBeautiful Somolli

UHLAN DU VAL is eigenlijk het prototype van de modern gefokte Franse draver, hij voert namelijk de dominante vaderlijn van Frankrijk (Viking’s Way), hij stamt uit een topmoederlijn en hij voert meer Amerikaans dan Frans bloed. Desondanks hebben de Franse fokkers hem aanvankelijk over het hoofd gezien, zijn eerste jaargangen zijn namelijk erg klein. Via zeer hoge starterpercentages en diverse tonwinnaars heeft hij zijn hoofd op eigen kracht boven het maaiveld uit weten te steken en dat wordt inmiddels onderkend door de Franse fokkers, de afgelopen jaren bediende hij namelijk een veel groter aantal merries. UHLAN DU VAL voert via zijn vader Isléro de Bellouet de Viking’s Way-vaderlijn en dat is tegenwoordig bijna een voorwaarde om te kunnen slagen in de Franse fokkerij. Moeder Indiana Beautiful bracht in de vorm van Clovis du Val 9,1.13,5 (€ 173.490) nog een tonwinnaar, terwijl ze tevens te boek staat als grootmoeder van Eléazar du Val 6,1.14,0 (€ 139.480). Uit eerdere generaties stamt een hele reeks aan klassiekers/ toppers, zoals Stirwen 7,1.14,5 (€ 563.695)- étalon classique, Oulka Vilhena 5,1.13,0 (€ 343.850)- classique, Surcouf de Laubois 4,1.13,4 (€ 211.230)- étalon semi-classique, Mérida du Cèdre 8,1.13,7 (€ 202.150), Clairefeuille 4,1.17,6 (€ 161.855)- classique, etc. UHLAN DU VAL debuteerde reeds als tweejarige, geheel in overeenstemming met zijn afstamming, en als driejarige trad hij toe tot de top van zijn jaargang. Zijn belangrijkste zeges: Prix de Belgique (Gr. II), Prix Chambon P (Gr. II), Prix de Bretagne (Gr. II), Prix Gaston Brunet (Gr. II), Prix de Boissy-Saint-Léger (Gr. III), Prix Raymond Fouard (Gr. III), Prix Caecilia (Gr. III). Tweede in: Prix de Sélection (Gr. I), Critérium des 5 ans (Gr. I), Critérium Continental (Gr. I), Prix du Bourbonnais (Gr. II) (2), Prix Louis Jariel (Gr. II), Prix des Cévennes (Gr. III), Prix Kurse (Gr. III), etc. Derde in: Championnat Européen des 5 Ans (Gr. I), Prix Chambon P (Gr. II), Prix Jockey (Gr. II), Prix Jean le Gonidec (Gr. II), Prix geny.com - Paris-Turf (Gr. III), etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2014): EMPEREUR DU CÉBÉ 7,1.10,1 (€ 221.940), ESPOIR DE BELLOUET 6,1.13,5 (€ 159.280), FAMOUS PORT 6,1.12,6 (€ 145.550), FUNKY GIRL 5,1.14,5 (€ 108.460), EOLE D’ORVAL 5,1.12,7 (€ 104.760), GÉLINOTTE DU RIB 5,1.13,5 (€ 92.890)- classique, ENVIE DE FLEUR 6,1.14,1 (€ 84.820), ESTRELLA JYL 5,1.12,8 (€ 84.480), FORREST D’ARC 4,1.13,2 (€ 69.620), FLIBUSTIA 6,1.14,5 (€ 55.400), etc.

Vader van catalogusnummer 49

25


NU IN DE WINKEL voer, e d w u o r t r e v t He sje! a j w u e i n n e e in

M A D E W I T H H E A R T B Y T H E H A R T O G F A M I LY


VADERPAARDEN

UP AND QUICK 9,1.09,4 (€ 2.383.476) Buvetier d’Aunou- Fichtre- Quiton du Coral

UP AND QUICK was de één van de dominante factoren in Franse drafsport van de afgelopen jaren. Deze alleskunner beschikte over alle facetten waar u naar zoekt: natuurtalent, explosiviteit, vermogen, perfecte gangen, exterieur en een geweldige afstamming. Vader Buvetier d’Aunou, de algeheel kampioen der Franse vaderpaarden in 2000, geldt inmiddels als een père de pères; een groot aantal van zijn zoons is zeer succesvol in de fokkerij, met Ganymède (tweevoudig kampioen der Franse vaderpaarden) als beste voorbeeld. Moeder Fichtre is ongetwijfeld één van de beste Franse fokmerries van de afgelopen decennia: ze bracht in totaal zeven producten, waarvan er zes (!) het schopten tot tonwinnaar. Naast Up And Quick: Touch Of Quick, 6,1.11,5 (€ 369.140), Quorum Quick, 10,1.13,8 (€ 251.970), Pelicano Quick, 4,1.13,9 (€ 223.376), Star Quick, 6,1.13,1 (€ 132.020) en Over Quick, 6,1.13,2 (€ 131.660). Up And Quick debuteerde reeds als tweejarige, waarbij al snel duidelijk werd dat hij beschikte over extreem veel talent. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een allrounder van formaat; op de 1000-meterbaan van Solvalla kon hij uitstekend uit de voeten (en dat is niet alle Franse dravers gegeven), terwijl hij zich op de grote piste van Vincennes natuurlijk ook als een vis in het water voelt. Zijn meest voorname (Groep I-) zeges behaalde hij in de Prix d’Amérique, Prix de Paris (2 x), Critérium des 5 Ans, Hugo Åbergs Memorial, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2015): FOR YOU MADRIK 6,1.11,1 (€ 391.760)- classique, AUDREY EFFE 3,1.12,3 (€ 299.160), FIORELLA DE TED 4,1.13,7 (€ 251.440)- classique, NIGHT BRODDE 6,1.09,5 (SEK.2.370.500), FORAYA DE CAHOT 4,1.12,8 (€ 149.730), GOULETTE 4,1.12,6 (€ 146.120)semi-classique, HERMES PAT 4,1.11,9 (€ 141.040)- semi-classique, FLORA DU POMMEREUX 5,1.11,8 (€ 135.230), FOUGUE DE DOLLAR 6,1.11,8 (€ 129.200), HIGHNESS QUICK 4,1.12,4 (€ 114.210)- semi-classique, etc. Vader van catalogusnummer 9

VILLIAM verblufte de drafsportwereld in 2017 door het Svenskt Trav-Kriterium te winnen in een nieuw wereldrecord van 1.12,0 over 2.640 meter. Een jaar later begon hij d.t.v. dekdiensten pas laat aan zijn seizoen, maar hij was precies op tijd terug om zijn tegenstanders op Vincennes volledig kansloos te laten in de finale van de Grand Prix de l’UET. Je zou dus kunnen stellen dat hij zowel Europees- als Wereldkampioen is. Maar hoe dan ook, de combinatie van speed en vermogen die hij aan de dag legde is maar zelden vertoond. “Adel verplicht”. De afstamming van VILLIAM is namelijk van absolute wereldklasse. Vader Muscle Hill geldt als één van de beste Amerikaanse vaderpaarden ooit, hij bracht inmiddels supercracks als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.392.609), Manchego 4,1.07,7 ($2.871.252), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.335.075), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc.

VILLIAM 4,1.11,3 (SEK.6.250.660) Muscle Hill – Gold Strike – Striking Sahbra

Moeder Gold Strike 6,1.10,9 (SEK.1.940.708) was op haar beurt ook een uitgesproken topper, zo won ze o.m. het Suur-Hollola-Ajo. Zij is een halfzus van Crystal Vic, de moeder van Lolique 6,1.10,0 ($1.091.435) en de grootmoeder van World Champion Crystal Fashion 4,1.08,0 ($1.738.444). En wanneer we wat dieper graven in zijn pedigree dan komen we uit bij zesde moeder Bewitch, de grootmoeder van absolute legendes als Super Bowl en Kerry Way! Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): n.v.t.

Vader van catalogusnummer 60

WHERE YOU CAN MEET

YOUR FUTURE CHAMPION WWW.YEARLINGSALE.NL

27


1

RAMBO VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Pastor Stephen (US) 2008 3,1.10,1 (SEK.7.267.012)

Gala Dream (US) 2001

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Enjoy Lavec (US)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US)

Maple Frosting (US)

Valley Victory (US) Valley Regina (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Kindava Hush (US)

Arndon (US) Quiet Elegance (US)

RAMBO VRIJTHOUT (BE) Lana Vrijthout (BE) 2015

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Ulana Boko (US) 2002

RAMBO VRIJTHOUT voert zo’n 15 % Frans bloed en hij is linebred op rasverbeteraar Valley Victory (4 x 4), op dit moment de meest succesvolle manier van fokken in Noord-Amerika. Actuele voorbeelden: Manchego 4,1.07,7 ($2.723.182), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.576.252), e.v.a.

bruine hengst, 26- 04- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Trotting Horse of the Year in 2005 ONCOMING HUSH (CA) (1994, H. v. Sierra Kosmos) 7,1.12,9 (€ 91.089). 12 zeges Olcese As (IT) (2008, H. v. Abano As) 5,1.14,9 (€ 43.203). 6 zeges Force Within (US) (1997, H. v. Donerail) 5,1.14,2 (€ 38.835). 11 zeges R Sweet Hush (US) (1995, M. v. Valley Victory) 2,1.15,6 ($1.260). Moeder van R COWBOY 6,1.12,1 ($286.378) en FIGHT TO WIN 9,1.13,3 ($117.536). Grootmoeder van GREENLEAF SLIM 7,1.11,2 (€ 207.763), LOVE N’HATE 5,1.11,6 (SEK.1.245.446), BELL A CHICK 7,1.11,5 ($101.832), etc.

Foundation mare: Molly J (U18). Bekende nazaten: Antonio Trot, Brigham Dream, Cayster, Classic Connection, Crys Dream, Dream of Glory, Fitzgerald Bigi, Giant Hit, Greyhound, Hellava Hush, Incredible Abe, In Focus, Moni Viking, Namarra Boko, Not Afraid, Obrigado, Southwind Frank, Tae Kwon Deo, Timetosaygoodbye, Wolfgang, etc.

4e moeder Quiet Elegance (US) (1982, v. Speedy Crown). Moeder van o.m.: E V CANE (GB) (1997, H. v. Sugarcane Hanover) 6,1.11,3 (€ 359.778). 40 zeges E V ELYSEE (FI) (1993, M. v. Mr Drew) 7,1.13,0 (SEK.2.685.418). 27 zeges KINDAVA HUSH (US) (1987, M. v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). Zie boven MEADOW GALLANT (US) (1986, H. v. Super Bowl) 2,1.13,3 ($102.835). 9 zeges Meadow Elegance (US) (1988, M. v. Arndon) 3,1.13,1 ($74.846). Moeder van BETTER BY DESIGN 6,1.10,3 ($313.969) en XTREME TALENT 7,1.11,7 ($137.846). Grootmoeder van LIKE A HUSH 7,1.11,3 ($159.704) en GLOWNGOLD 3,1.11,5 ($147.441) Meadow Hush (US) (1989, M. v. Arndon) 3,1.17,3 ($44.026). Moeder van JETER MARVEL 8,1.11,1 ($329.255) en MOB MUSCLE 7,1.12,7 (SEK.1.051.194). Grootmoeder van OBRIGADO 6,1.08,7 ($1.923.834), IZA BELLA 6,1.12,8 ($232.295), SILENT PICTURESHOW 4,1.12,6 ($184.213), etc. Serene Elegance (US) (1991, M. v. Super Bowl). Moeder van HOME BRED HERO 7,1.12,2 ($203.057). Grootmoeder van IL MAGO 6,1.09,7 ($904.220), SHOELESS WHITE SOX 4,1.10,3 ($515.111) en HERE COMES NUMBERS 6,1.09,9 ($389.223)

1e moeder Lana Vrijthout (BE) (2015, v. Love You). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Pamela Vrijthout (BE) (2019, M. v. Maharajah)- twee jaar in 2021 2e moeder Ulana Boko (US) (2002, v. Muscles Yankee). Moeder van o.m.: Zeus Boko (SE) (2006, R. v. Viking Kronos) 8,1.13,5 (SEK.469.600). 10 zeges Astro Boko (SE) (2007, R. v. Coktail Jet) 7,1.13,1b (SEK.327.001). 5 zeges Yitzhak Boko (SE) (2005, R. v. Kadabra) 6,1.15,1 (€ 20.147). 3 zeges Bridget Boko (SE) (2008, M. v. Viking Kronos) 5,1.14,2 (SEK.149.000). 4 zeges 3e moeder KINDAVA HUSH (US) (1987, v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). 9 zeges. World Champion. Twee jaar, winnares International Stallion S., finale Bluegrass S., The Standardbred S.; tweede in Hayes Mem., serie Bluegrass S.; derde in Breeders Crown. Drie jaar, winnares Hudson Filly T., heat Horseman S.; tweede in heat Review S., Currier & Ives Filly S., heat Horseman S.; derde in heat World Trotting Derby Filly S., Arden Downs S. Moeder van o.m.: HELLAVA HUSH (US) (2000, R. v. Lindy Lane) 5,1.09,0 ($1.140.974). 30 zeges. World Champion. Nova Older

28


2

NOTORIOUS VS (NL) Verkoop met BTW

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

Giant Victory (US)

Super Bowl (US) Pink Cheeks (US)

Trolley Square (US)

Speedy Somolli (US) Dance Slipper (US)

NOTORIOUS VS (NL) Ice Cream Newport (DE) SJ’s Photo (US) 1990 2015 4,1.10,2 ($1.300.946) Giant Emotion (US) 1998 5,1.11,3 (€ 105.082)

NOTORIOUS VS is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op zowel Speedy Somolli (4 x 4) als Super Bowl (4 x 4), een type afstamming die we kennen van toppers als Napoleon 3,1.10,2 (4789.229), Shadow Gar 6,1.09,1 (€ 592.283), La Dany Bar 5,1.11,5 (€ 498.764), etc.

Patch, Nova 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 2008. 2015 Hall Of Fame. GIANT MOTION (US) (1996, M. v. Giant Victory) 2,1.13,7 ($128.432). Moeder van GALE FORCE HANOVER 9,1.11,0 ($231.148), GYRATION HANOVER 4,1.11,1 ($163,406), GLORYDAYS HANOVER 4,1.11,2 ($132.113). GIANT EMOTION (US) (1998, M. v. Giant Victory) 5,1.11,3 (€ 105.082). Zie boven. GIANT CHECKERBOARD (US) (1994, H. v. Giant Victory) 3,1.14,2 ($97.204) CHARLES ATLAS (US) (2000, H. v. Muscles Yankee) 3,1.11,1 ($81,909) DRINKS LIKE A FISH (US) (2002, M. v. Muscles Yankee) 2,1.12,8 ($69.040). Moeder van O’DOYLE RULES 5,1.12,2 ($129.780) MR BADA BING (US) (2001, H. v. Muscles Yankee) 4,1.14,1 ($47.222) Smokeslikeachimney (US) (2004, M. v. Muscles Yankee) 3,1.12,6 ($8.065). Moeder van TOBACCO 7,1.11,2 (SEK.1.566.400) en QUIT SMOKING NOW 3,Q1:11,0 ($ 165.512)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beads, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fanucci Zet, Donna Soprano, Igor Font, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Power, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Southwind Tyrion, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Ice Cream Newport (DE) (2015, v. SJ’s Photo). Dit is haar eerste product. 2e moeder GIANT EMOTION (US) (1998, v. Giant Victory) 5,1.11,3 (€ 105.082). 15 zeges. Drie jaar, winnares afd. New Jersey Sires S. Ouder, winnares serie Mantorpsloppet; tweede in serie Silverdivisionen, finale Mantorpsloppet. Moeder van o.m.: ABSOLUT NEWPORT (NL) (2007, M. v. SJ’s Photo) 8,1.11,3 (€ 149.673). 21 zeges. Vier jaar, vierde in Johannes Frömming Memorial. Ouder, winnares V75 Champions, Cloetta-loppet, Sandås lopp, Golden Weddings lopp, Hästägarkannan – Stayerlopp, Hopeadivisioonafinaali FANTASIA NEWPORT (DE) (2012, M. v. Andover Hall) 5,1.14,5 (€ 23.826). Ouder, tweede in Breeders Crown (Entlastung). Doctor Newport (NL) (2010, R. v. Muscles Yankee) 5,1.15,8 (€ 2.453) Exotic Newport (NL) (2011, M. v. Broadway Hall) 3,1.16,5 (€ 2.245) 3e moeder Trolley Square (US) (1989, v. Speedy Somolli) 3,1.15,1 ($3.100). Moeder van o.m.: DEWEYCHEATUMNHOWE (US) (2005, H. v Muscles Yankee) 3,1.08,9 ($3.155.178). Dan Patch, Nova 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2007; Dan Patch Trotter of the Year; Dan

donkerbruine hengst, 13- 03- 2020 Eigenaar: Seffen Sports

4e moeder Dance Slipper (US) (1983, v. Noble Victory). Moeder van o.m.: AMASON FC (IT) (1997, M. v. Diamond Way) 5,1.12,5 (€ 185.190). 22 zeges. BJ’S CINDERELLA (US) (1988, M. v. Speedy Somolli) 4,1.13,8 ($151.629). Grootmoeder van BJ’S KING 3,1.11,0 ($112.781), GREAT MAGIC 6,1.11,3 ($102.705). Twiggy FC (IT) (1993, M. v. Speedy Somolli). Moeder van ZAMIA FC 4,1.13,5 (€ 468.285), INDY KRONOS 7,1.10,9 (€ 374.235), BORN KRONOS 4,1.13,5 (€ 163.766), ENDLESS KRONOS 4,1.14,3 (€ 108.570). Grootmoeder van TOBIN KRONOS 4,1.10,4 (SEK.2.926.079), GIFT KRONOS 6,1.09,2 (SEK.2.847.272), MINT KRONOS 4,1.12,5 (€ 210.594), NAMALE KRONOS 8,1.11,5 (SEK.1.676.592), etc.

29


30


3

MIRACLE BOSZORG (DE) Verkoop met BTW

Quadrophénio (FR) 1982 6,1.13,9 (€ 446.294)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Irlande du Nord (FR) 1996

Dékeel (FR)

Rex Grandchamp (FR) Keel (FR)

Halte à la Biche (FR)

Valiant P (FR) Sa Biche (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Querbella (FR)

Chambon P (FR) Divine II (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Udamès (FR)

Quioco (FR) Gadamès (FR)

Windsong’s Legacy (US)

Conway Hall (CA) Yankee Windsong (US)

Lucy di Quattro (IT)

Toss Out (US) Pia Victory (DE)

MIRACLE BOSZORG (DE) Jody di Quattro (DE) 2016

Ganymède (FR) 1994 6,1.11,4 (€ 762.477) Caluna di Quattro (DE) 2009 4,Q1.17,9

MIRACLE BOSZORG is ongeveer fiftyfifty Frans-Amerikaans en ze is outcross gefokt op de stamvaders Kerjacques (5 x 5) en Speedy Crown (4 x 5), een type afstamming die we terugvinden bij Franse toppers als Une Fille d’Amour 6,1.11,2 (€ 837.010) en Athos des Elfes 4,1.11,3 (€ 535.242).

donkerbruine merrie, 05- 04- 2020 Eigenaar: Stoeterij Boszorg

Flash di Quattro (DE) (2012, R. v. Conway Hall) 6,1.13,7 (€ 18.842). 6 zeges. 4e moeder Pia Victory (DE) (1997, v. Diamond Way) 4,1:17,6 (3.886 Euro). Mutter von: GOLDDIGGER (IT) (2003, R. v. Enjoy Lavec) 5,1.12,5 (717.104 SEK). Ouder, winnaar Grote Prijs der Lage Landen, Kees Verkerk Trofee; tweede Prijs der Giganten; derde Bjerke Stayerløp Inalco (IT) (2004, R. v. Armbro Goal) 8,1.13,8 (€ 38.422) Manon di Quattro (IT) (2006, M. v. Ganymede) 3,1.13,8 (SEK.109.116)

Foundation mare: Molly Armstrong (U38), ook wel geduid als de Lady Ann Reed-stam. Bekende nazaten: Allison Hollow, Back of the Neck, Broadway Donna, Broadway Schooner, Cooler Schooner, Don’t Let’Em, Light Kronos, Muscles Wiking BR, Peaceful Way, Real Cool Sam, Russel November, SJ’s Caviar, Spider Blue Chip, Steinlager, Supergill, Toss Out, Winky’s Gill, Youana, Zaniah Bi, etc. 1e moeder Jody di Quattro (DE) (2016, v. Ganymède). Dit is haar eerste product.

5e moeder Patriot Victory (US) (1991, v. Valley Victory). Halfzus van CASH’S GOAL 4,1.11,7 ($ 226.328), PAY TRIBUTE 5,1.12,1 ($ 196.290)World Champion, PAID THE PRICE 10,1.12,8 ($ 134.735) en PEDDLER YORKTOWNE 3,1.13,5 ($ 128.626) en van de moeders van GOOD LUCK PENNY 5,1.11,6 ($ 209.823), THELONIOUS 3,1.11,8 ($ 133.034), en van de grootmoeders van TWISTED PRETZEL 7,1.11,6 ($ 333.045), PLATOON SEELSTER 4,1.11,5 ($ 297.189), IPO BLUE CHIP 3,1.11,5 ($ 221.576), PEGASUS BLUE CHIP 4,1.11,1 ($ 141.411), en van de derde moeder van MUSCLES WIKING BR 4,1.11,2 (SEK.4.198.117). Moeder van o.m.: PABLO AS (DE) (1999, H. v. Diamond Way) 8,1.11,0 (€ 652.079). Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Preis des Winterfavoriten, Mazda Gold Cup, Championat der Zweijährigen. Drie jaar, winnaar serie Gran Premio Orsi Mangelli, Breeders Crown, Trophäe Der Dreijährigen, Groβer Herbst-Preis der Traber; tweede serie + finale Deutsches Traber-Derby, finale Gran Premio Orsi Mangelli. Vier jaar, winnaar Gran Premio Tino Triossi. Ouder, winnaar Breeders Crown. PIK BUBE AS (DE) (1998, H. v. Diamond Way) 7,1.12,3 (€ 319.386). 30 zeges. Drie jaar, winnaar Bernhard FrahmRennen I. Ouder, tweede Gran Premio Della Lotteriaconsolation; derde Gran Premio Basilio Matti

2e moeder Caluna di Quattro (DE) (2009, v. Windsong’s Legacy) 4,Q1.17,9. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd- 2 winnaars: Kimi di Quattro (SE) (2017, R. v. Maharajah) 3,1.14,7 (SEK.280.000). 3 zeges. Vier jaar, derde in Margaretas Tidiga Unghästserie Lukaku di Quattro (SE) (2018, R. v. Explosive Matter) 3,1.15,9 (SEK.71.900). 1 zege. 3e moeder Lucy di Quattro (IT) (2005, v. Toss Out). Moeder van o.m.: EMMA DI QUATTRO (DE) (2011, M. v. Ganymède) 4,1.12,9 (€ 69.968). 7 zeges. Drie jaar, winnares serie Arthur KnauerRennen; tweede finale Arthur Knauer-Rennen, Breeders Crown. Vier jaar, winnares Breeders Crown; derde Preis der Schnellsten JACY DI QUATTRO (DE) (2016, M. v. Ganymède) 4,1.14,2 (€ 26.850). 11 zeges.Drie jaar, winnares Halali 2019. HECTOR DI QUATTRO (DE) (2014, H. v. Quite Easy) 4,1.13,4 (€ 16.546). 2 zeges. Vier jaar, winnaar van Walter HeitmannMemorial

31


4

NICK SCHERMER (NL) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Explosive Matter (US) 2006 3,1.09,2 ($1.510.542)

Fireworks Hanover (US) 2001 4,1.11,7 ($15.525)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Financial Matters (US)

Sir Taurus (US) Matched Pearls (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Prig di Jesolo (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Armbro Devona (US)

NICK SCHERMER (NL) Telma Laksmy (IT) 2012 4,1.15,8 (€ 2.135)

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858) Nina di Jesolo (IT) 2007

NICK SCHERMER is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op de legendarische Speedy Crown (5 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als NoordAmerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

bruine hengst, 15- 04- 2020 Eigenaar: Stal Schermer

LEBON DI JESOLO (IT) (2005, H. v. Supergill) 7,1.12,2 (€ 161.708). 24 zeges. FUEGO DI JESOLO (IT) (2002, H. v. Malabar Man) 4,1.12,9 (€ 118.982). 3 zeges. DUBOIS DI JESOLO (IT) (2000, H. v. Buvetier d’Aunou) 5,1.14,3 (€ 115.480). 17 zeges. INGRID DI JESOLO (IT) (2004, M. v. Pine Chip) 6,1.12,0 (€ 115.374). 25 zeges. ZETA DI JESOLO (IT) (1996, M. v. Buvetier d’Aunou) 3,1.14,8 (€ 103.084). 7 zeges. Grootmoeder van PEARL AXE 4,1.11,5 (€ 172.477) EAGLE DI JESOLO (IT) (2001, M. v. Supergill) 3,1.12,8 (€ 61.306). 5 zeges. Cherie di Jesolo (IT) (1999, M. v. Armbro Goal) 3,1.16,7 (€ 27.268). 4 zeges. Moeder van LEX DI JESOLO 5,1.11,8 (€ 122.426). Grootmoeder van IRON LADY 3,1.10,6 (€ 149.386)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fannucci Zet, Donna Soprano, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Power, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Southwind Tyrion, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Telma Laksmy (IT) (2012, v. Pine Chip) 4,1.15,8 (€ 2.135). 2 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Leanne Schermer (NL) (2018, M. v. Ken Warkentin) 2,Q1.17,1

4e moeder ARMBRO DEVONA (US) (1982, v. Speedy Crown) 3,1.11,8 ($570.100). Dan Patch 3-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1985. World Champion. Volle zus van ARMBRO FERN 2,1.12,6 ($205.701) en van de moeders van ARMBRO KEEPSAKE 3,1.11,2 ($1.152.269), DONERAIL 3,1.11,2 ($703.049), etc. Moeder van o.m.: VAI DI JESOLO (IT) (1995, H. v. Diamond Way) 5,1.13,2 (€ 423.861). 22 zeges. THOR DI JESOLO (IT) (1993, H. v. Gator Bowl) 4,1.14,3 (€ 114.115). 16 zeges. Star di Jesolo (IT) (1992, M. v. Gator Bowl) 3,1.19,8 (€ 1.177). Moeder van EGOIST ANS 4,1.13,5 (€ 146.894) Uffa di Jesolo (IT) (1994, M. v. Napoletano). Moeder van BUWARA 4,1.13,7 (€ 244.706) en LUDWINE 7,1.10,9 (€ 147.247)

2e moeder Nina di Jesolo (IT) (2007, v. Supergill). Moeder van o.m.: Zar Laksmy (IT) (2015, R. v. Ready Cash) 3,1.15,9 (Nok.66.191). 4 zeges. Athos Laksmy (IT) (2016, H. v. Trixton) 4,1.14,0 (€ 4.132). 1 zege. Telma Laksmy (IT) (2012, M. v. Pine Chip) 4,1.15,8 (€ 2.135). Zie boven. Daria Laksmy (IT) (2019, M. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2021 3e moeder PRIG DI JESOLO (IT) (1990, v. Sharif di Iesolo) 3,1.15,6 (€ 79.237). 5 zeges. Twee jaar, tweede in Coppa Dell’Allevamento Femmine. Drie jaar, winnares GP Capanelle Femmine. Moeder van o.m.: BOSS DI JESOLO (IT) (1998, H. v. Baltic Speed) 6,1.13,1 (€ 653.212). 19 zeges.

32


5

RESCUESONTHEWAY SB (BE) Verkoop met BTW

Chapter Seven (US) 2008 4,1.08,5 ($1.954.966)

Helpisontheway (US) 2015 3,1.09,5 ($610.446)

Porque (US) 2006 4,1.12,3 ($272.863)

Windsong’s Legacy (US)

Conway Hall (CA) Yankee Windsong (US)

La Riviera Lindy (US)

Dream Vacation (US) Royal Lindy (US)

Plesac (US)

Armbro Charger (US) Astute Yankee (US)

Hornby Michelle (US)

A Go Go Lauxmont (US) Hornby Tora (CA)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Donerail (US)

Valley Victory (US) Bedell (US)

Armbro Megan (CA)

Speedy Crown (US) Delmegan (US)

RESCUESONTHEWAY SB (BE) Magic Moment (DE) 2012 2,Q1.19,3

In Dix Huit (IT) 2004 3,1.12,8 (€ 152.616) Millet LB (IT) 2006

RESCUESONTHEWAY SB voert een vleugje Frans bloed (ca. 6 %) en hij is linebred op Pine Chip (5 x 3), een manier van fokken die de laatste jaren zeer succesvol is gebleken. Denk dan aan Amerikaanse toppers als Gimpanzee 4,1.08,4 ($2.701.075), Hypnotic Am 3,1.09,1 ($1.170.584) en de thans driejarige Iteration 2,1.10,6 ($315.009).

bruine hengst, 17- 04- 2020 Eigenaar: Star Breeding

John Simpson Mem., New York State Fair S.; derde in AmericanNational S., Bluegrass S., serie Hambletonian Oaks, afd. New York Sire S. . Moeder van o.m.: AMITY LB (IT) (1997, M. v. Valley Victory) 4,1.12,6 (€ 509.953). 10 zeges. Twee jaar, winnares van Gran Premio Allevatori, Criterium Toscano; tweede in Criterium Arcoveggio. Drie jaar, winnares van Gran Premio Nazionale, XCVII Elwood Medium; tweede in Gran Premio Marangoni Filly. Vier jaar, winnares van Gran Premio Tino Triossi, Scandinavian Service Partners Euro Trot; derde in Gran Premio Citta’ di Cesena. EXELON LB (IT) (2001, H. v. Valley Victory) 6,1.11,2 (€ 258.940). 10 zeges. Twee jaar, winnaar LC-The Meadowlands. Drie jaar, winnaar van serie Derby Italiano Del Trotto; derde in Gran Premio Unire-Reg. Aut. Friuli Venezia Giulia. Vier jaar en ouder, winnaar van Gran Premio Citta’ Di Taranto, Gran Premio Ferrara; tweede in serie + finale Sweden Cup, serie + finale Premio Federnat, serie Gran Premio Della Lotteria; derde in Gran Premio Regione Campania, Gran Premio Presidente Della Repubblica, Gran Premio Encat, Gran Premio Duomo Flexa LB (IT) (2002, M. v. Muscles Yankee) 3,1.14,6 (€ 39.684). 4 zeges. Zenia LB (IT) (1996, M. v. Valley Victory). Moeder van ENOCH LB 5,1.13,5 (€ 165.134). Grootmoeder van MOSAIQUE FACE 6,1.09,0 (SEK.14.409.178), DIANA ZET 4,1.12,6 (SEK.9.277.500), IN TOTO SUND 6,1.10,0 (SEK.5.003.716), UPSET FACE 4,1.10,2 (SEK.2.260.974)

Foundation mare: Nelly, v. Mambrino Sterley (U16). Bekende nazaten: Bee A Magician, Clint W Boko, Delmonica Hanover, Diana Zet, Dibaba, Equinox Bi, Frances Jet Boko, Going Kronos, Guccio, Hail Mary, Il Sogno Dream, International Moni, Lantern Kronos, Mass Production, Moni Maker, Mosaique Face, Panne de Moteur, Park Avenue Joe, Pembroke Prayer, Propulsion, Rae Boko, Ready For Moni, The Bank, Twister Bi, Yellow Eden, Yourworstnightmare, e.v.a. 1e moeder Magic Moment (DE) (2012, v. In Dix Huit) 2,Q1.19,3. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Navigator SB (BE) (2017, H. v. Sam Bourbon) 4,1.16,8 (€ 1.030) Prime Minister SB (BE) (2019, H. v. From Above)- twee jaar in 2021 2e moeder Millet LB (IT) (2006, v. Donerail). Moeder van o.m.: PARADIZIAC (IT) (2009, R. v. Andover Hall) 6,1.12,5 (SEK.603.077). 10 zeges. Vier jaar, tweede in Prix d’Issoire MC ARTHUR (DE) (2014, R. v. Infinitif) 4,1.13,5 (€ 50.499). 4 zeges. Twee jaar, tweede in serie Breeders Course; derde in finale Breeders Course. Drie jaar, winnaar van Deutsches Traber St. Leger; tweede in serie Deutsches Traber-Derby; derde in Lord Pit-Rennen Supergirl (IT) (2011, M. v. Infinitif) 5,1.15,2 (€ 8.068). 4 zeges. Moeder van Lidero 2,1.14,7 (€ 9.490)

4e moeder DELMEGAN (US) (1978, v. Super Bowl) 4,T1.11,8 ($469.593). 29 zeges. Dan Patch 2-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1980; Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1982. World Champion. Moeder van o.m.: ARMBRO TEMPLE (US) (1997, M. v. Garland Lobell) 3,1.10,8 ($406.901). Moeder van TEMPLE OF DOOM 3,1.09,7 ($745.917), JIMMY SHIN 6,1.11,2 ($420.881) en VINO CAMIELLE 3,1.10,8 (€ 173.789). Grootmoeder van TEMPLE RUINS 3,1.10,6 ($288.526), SOUTHERN CROSS 4,1.10,2 ($160.088), etc.

3e moeder ARMBRO MEGAN (CA) (1991, v. Speedy Crown) 3,1.12,6 ($122.824). 3 zeges. Twee jaar, winnares finale Sorority T.; tweede in Acorn S., Hanover-Hempt S.; derde in Reynolds Mem., serie Merrie Annabelle T. Drie jaar, tweede in Buckette, Hanover Filly S.,

33


d w u o r t r e v n e E es voor adr op rust! r e v a r d w

u Snel & servicegericht voor professional en particulier

sijperdaverhuur.nl

0900 7474747

Oudewijk 29 • 9354 VH Zevenhuizen Tel. privé: 0594 - 632510 • Stal: 06 -14788572


6

NADIRA B SCOTT (DE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Traders (IT) 2012 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Graziella (IT) 2003 5,1.13,5 (€ 64.602)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Giant Cat (FR)

Quito de Talonay (FR) Pussy Cat (FR)

Working Mom (US)

Baltic Speed (US) Queen of Gainesway (US)

Lemon Dra (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Danea (IT)

Singer Lobell (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Cheetah (US)

Nevele Pride (US) Exciting Speed (US)

Udina Norton (NL)

Heres (DE) Briggetta Norton (NL)

NADIRA B SCOTT (DE) Badira Bay (DE) 2015

Bartali OK (IT) 1998 5,1.12,2 (€ 487.748) Novel Boshoeve (DE) 1996 6,1.16,4 (€ 14.276)

NADIRA B SCOTT voert zo’n 25% Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

bruine merrie, 10- 05- 2020 Eigenaar: W. Schotte

Derby. Vier jaar, derde in Breeders Crown. Ouder, derde in Breeders Crown. Mr Panamera (DE) (2013, R. v. SJ’s Photo) 7,1.13,3 (Dkk.298.150). 13 zeges. Bennet (DE) (2009, R. v. Bartali OK) 6,1.12,4 (SEK.118.786). 4 zeges. Novels Photo (DE) (2003, M. v. SJ’s Photo) 3,1.14,2 (€ 3.895). 4 zeges. Moeder van PALEMA PHOTO 8,1.12,6 (€ 69.404)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a.

3e moeder UDINA NORTON (NL) (1978, v. Heres) 5,1.16,9 (€ 49.360). 12 zeges. Drie jaar, derde in Sweepstakes. Moeder van o.m.: ROYAL BOSHOEVE (DE) (1999, H. v. Invit Broline) 7,1.13,1 (€ 192.837). 14 zeges. FREDDY BOSHOEVE (DE) (1988, H. v. Cheetah) 7,1.15,0 (€ 159.666). 22 zeges. KING BOSHOEVE (DE) (1993, R. v. Cheetah) 7,1.11,7 (€ 132.696). 64 zeges. IRIS BOSHOEVE (DE) (1991, M. v. Smokin Yankee) 4,1.15,0 (€ 48.419). 2 zeges. Moeder van EASY WAY SL 5,1.12,5 (€ 107.430) Heinz Boshoeve (DE) (1990, H. v. Zoot Suit) 7,1.15,1 (€ 46.323). 15 zeges. Jupiter Boshoeve (DE) (1992, R. v. Mark Six) 6,1.14,9 (€ 41.291). 6 zeges. Gonny Boshoeve (DE) (1989, M. v. Surge Hanover) 9,1.17,0 (€ 32.595). 11 zeges. Lars Boshoeve (DE) (1994, R. v. Diamond Way) 5,1.15,6 (€ 26.587). 14 zeges. Edina Boshoeve (DE) (1987, M. v. Super Way) 5,1.16,2 (€ 20.119). 4 zeges.

1e moeder Badira Bay (DE) (2015, v. Bartali OK). Dit is haar eerste product. 2e moeder Novel Boshoeve (DE) (1996, v. Cheetah) 6,1.16,4 (€ 14.276). 11 zeges. Moeder van o.m.: BAGLEY (DE) (2005, R. v. Bartali OK) 8,1.09,9 (SEK.3.878.716). 21 zeges. Twee jaar, winnaar van Breeders Crown, Grand Slam der Zweijährigen. Drie jaar, winnaar van Driejarigen Stakes II. Ouder, winnaar van Jämtlands Stora Pris, serie Olympiatravet, Charlie Mills-Mem., Breeders Crown, Hamburg-Cup; tweede in serie Sweden Cup, Breeders Crown, Bild-Pokal, Prix de Château du Loir; derde in Hugo Åbergs Memorial, Meadow Prophets Minne, serie Gulddivisionen, etc. LOTIS PHOTO (DE) (2004, H. v. SJ’s Photo) 9,1.12,8 (€ 174.258). 5 zeges. Drie jaar, winnaar van serie + finale Deutsches Traber-Derby; derde in Auktionsrennen. Ouder, winnaar van Prix de la Ville de Brou, Prix de Grosbois; tweede in Prix du Pôle d’Excellence Rurale; derde in Prix du Cantal, etc. Britany (DE) (2008, M. v. Diamond Way) 6,1.13,0 (€ 43.489). 6 zeges. Drie jaar, tweede in serie Deutsches Stuten-

35


7

NIKLASS INVICTA (SE) Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Electa LB (IT)

Supergill (US) Malika LB (IT)

NIKLASS INVICTA (SE) Texallia (IT) 2012

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Moxy LB (IT) 2006 3,1.13,1 (€ 35.486)

NIKLASS INVICTA is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op rasverbeteraar Valley Victory (4 x 4), op dit moment de meest succesvolle manier van fokken in Noord-Amerika. Actuele voorbeelden: Manchego 4,1.07,7 ($2.723.182), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.576.252), e.v.a. Grootvader Cantab Hall is op dit moment misschien wel de beste broodmare sire ter wereld, hij beschikt inmiddels over kleinkinderen als de reeds genoemde Manchego en Six Pack. Verder o.a. Atlanta, 4,1.07,9 ($2.659.653), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), etc.

Championship for 3 years old. Vier jaar, tweede in serie SprinterMästaren POLAR LB (IT) (2009, R. v. Classic Photo) 3,1.11,2 (SEK.771.750). 9 zeges. Drie jaar, tweede in serie E3 middenafstand; derde in serie E3 sprint, Sikta mot stjärnorna, final TEMPEL LB (IT) (2012, R. v. Conway Hall) 7,1.12,5 (SEK.704.348). 16 zeges. Raffle LB (IT) (2010, M. v. Cantab Hall) 3,1.14,4 (€ 47.270). 4 zeges. Twee jaar, tweede in serie Gran Criterium; derde in Gran Premio Allevatori- Filly Moxy LB (IT) (2006, M. v. Muscles Yankee) 3,1.13,1 (€ 35.486), zie boven Veba LB (IT) (2014, M. v. Love You) 4,1.14,0 (€ 32.520) Oxer LB (IT) (2008, H. v. Uronometro) 7,1.14,6 (€ 24.062) Benur Risaia TRGF (IT) (2017, H. v. Varenne) 4,1.13,8 (€ 17.044)

Foundation mare: Abbess (U17). Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Goldy Stardust, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a.

4e moeder MALIKA LB (IT) (1987, v. Homesick) 7,1.14,6 (€ 296.828). Twee jaar, winnares Criterium Partenopeo, Coppa Allevamento Filly A. Drie jaar, winnares Gran Premio Aste Filly; derde Gran Premio Etruria. Moeder van o.m.: DEMON LB (IT) (2000, H. v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (€ 79.968) GARNET LB (IT) (2003, H. v. Supergill) 6,1.14,6 (€ 72.079) Comet LB (IT) (1999, H. v. Supergill) 3,1.15,8 (€ 40.242) Iram LB (IT) (2004, H. v. Lemon Dra) 4,1.15,1 (€ 26.682) Electa LB (IT) (2001, M. v. Supergill) 3,1.15,2 (€ 23.959), zie boven

1e moeder Texallia (IT) (2012, v. Cantab Hall). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Lorenzo Boko (SE) (2018, R. v. Zola Boko) 3,1.15,2 (SEK.91.500). 1 zege Mowforth Boko (SE) (2019, M. v. Yarrah Boko)- twee jaar in 2020 2e moeder Moxy LB (IT) (2006, v. Muscles Yankee) 3,1.13,1 (€35.486). 4 zeges. Moeder van 2 producten- 1 winnaar: Sibley LB (IT) (2011, H. v. Conway Hall) 4,1.14,9 (€ 5.719) Texallia (IT) (2012, M. v. Cantab Hall), zie boven 3e moeder Electa LB (IT) (2001, v. Supergill) 3,1.15,2 (€ 23.959). Moeder van o.m.: NOAK LB (IT) (2007, R. v. Cantab Hall) 4,1.12,3 (€ 163.469). 8 zeges. Twee jaar, winnaar Criterium Vinovo; tweede in Gran Premio Allevatori. Drie jaar, derde in European

donkerbruine hengst, 03- 06- 2019 Eigenaar: C. Schönhage

36


8

KATINKA NEWPORT TF (NL/FR) Verkoop met BTW

Buvetier d’Aunou (FR) 1989 4,1.14,4 (€ 926.128)

Up And Quick (FR) 2008 9,1.09,4 (€ 2.042.040)

Fichtre (FR) 1993 4,1.17,2 (€ 69.654)

Royal Prestige (US)

Speedy Crown (US) Rosemary (US)

Nesmile (FR)

Caprior (FR) Amours du Mesnil (FR)

Quiton du Coral (FR)

Chambon P (FR) Isis du Coral (FR)

Tadjikie (FR)

Jonc d’Anson (FR) Hesterelle (FR)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Daisy Chain (FR)

Speedy Somolli (US) Kravotte (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Miss Castelle (FR)

Goetmals Wood (FR) Rive de Vire (FR)

KATINKA NEWPORT TF (NL/FR) Eva Castelle (FR) 2014 3,1.16,8 (€ 13.390)

Kaisy Dream (FR) 1998 4,1.12,3 (€ 1.012.913) Villa Castelle (FR) 2009 3,1.16,5 (€ 22.980)

KATINKA NEWPORT TF voert liefst 44 % Amerikaans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Caprior (4 x 5) als Speedy Crown (4 x 5). Een vergelijkbare afstamming kunnen we terugvinden bij Franse cracks als Draft Life 5,1.10,5 (€ 1.012.370) en Ecu Pierji 3,1.11,1 (€ 569.750). Kaisy Dream is een succesvolle père de mère, met proefstukken als Flamme du Goutier 5,1.10,6 (€ 720.570), Dreammoko 5,1.09,4 (€ 665.314), de reeds genoemde Ecu Pierji, Tae Kwon Deo 3,1.09,6 (SEK.3.004.116), etc.

bruine merrie, 07- 04- 2020 Eigenaar: Newport Breeding B.V.

Moeder van o.m.: DUC DE CASTELLE (FR) (2013, H. v. Quaker Jet) 7,1.12,8 (€ 156.030). 7 zeges FINE DE CASTELLE (FR) (2015, M. v. Saxo de Vandel) 5,1.14,0 (€ 67.660). 3 zeges ICONE DE CASTELLE (FR) (2018, M. v. Rocklyn) 3,1.13,4 (€ 67.000). Semi-classique. 3 zeges.

Mère originelle: Mine d’Or (E55). Bekende nazaten: Ave Avis, Bel Avis, Fandango, Himo Josselyn, Keed Tivoli, Khali de Vrie, Lejacque d’Houlbec, Ludo de Castelle, Miss Castelle, Olympio De Corseul, Opitergium, Pasithea Face, Royale de Crepon, Virgious du Maza, Zinzan Brooke Tur, etc. 1e moeder Eva Castelle (FR) (2014, v. Kaisy Dream) 3,1.16,8 (€ 13.390). Dit is haar eerste product. 2e moeder Villa Castelle (FR) (2009, v. Love You) 3,1.16,5 (€ 22.980). 1 zege. Moeder van o.m.: Idéal de Castelle (FR) (2018, H. v. Charly du Noyer) 3,1.13,7 (€ 38.550). 3 zeges Graal de Castelle (FR) (2016, H. v. Ready Cash) 3,1.14,1 (€ 18.470). 1 zege Eva Castelle (FR) (2014, M. v. Kaisy Dream) 3,1.16,8 (€ 13.390). Zie boven. 3e moeder MISS CASTELLE (FR) (2000, v. Goetmals Wood) 5,1.11,8 (€ 1.090.650). Classique. 16 zeges. Twee jaar, winnares Prix Unia. Drie jaar, winnares Prix D’Aix les Bains. Vier jaar, winnares Prix des Elites, Prix Philippe du Rozier, Prix Jacques Olry, Prix Edmond Henry, Prix Ceneri Forcinal; tweede in Prix du Président de la République, Prix Henri Ballière. Vijf jaar en ouder, winnares Prix Hervé Céran-Maillard, Prix Xavier de Saint Palais, Prix Victor Cavey, Prix Leon Tacquet, Prix Emile Riotteau; tweede in Prix des Elites, Prix de Normandie, Prix de l’Ile-de-France, Prix Jean Gauvreau; derde in Prix des Centaures, Prix Paul Bastard, Prix Camille Blaisot.

37

4e moeder Rive de Vire (FR) (1983, v. Jorky) 4,1.26,8 (€ 2.768). Moeder van o.m.: MISS CASTELLE (FR) (2000, M. v. Goetmals Wood) 5,1.11,8 (€ 1.090.650). Zie boven. LUDO DE CASTELLE (FR) (1999, H. v. Cygnus d’Odyssée) 7,1.11,9 (€ 852.924). Etalon Classique. 7 zeges. Drie jaar, winnaar Prix du Lot, Prix Emile Wendling. Vier jaar, winnaar Prix de Tonnac-Villeneuve; tweede in Prix de Sélection; derde in Prix Gaston Brunet. Vijf jaar en ouder, winnaar Prix de l’Ile-De-France, Premio Della Repubblica, Prix Georges Dreux; tweede in Prix de Croix, Prix Victor Cavey, Prix Edmond Henry, Gran Premio Renzo Orlandi, Gran Premio Costa Azzurra, Critérium de Vitesse de Basse Normandie, serie Gran Premio Della Lotteria, Prix Paul Buquet; derde in finale Gran Premio Della Lotteria, Prix de Cornulier. HISTOIRE DE VIRE (FR) (1995, M. v. Biesolo) 7,1.14,5 (€ 168.778). 7 zeges. Vier jaar, winnares Prix Posidonius, Prix Galathéa. Ouder, winnares Prix de Méhun sur Yèvre, Prix Lacrimosa, etc. DUC DE VIRE (FR) (1991, H. v. Opus Nonantais) 7,1.18,2 (€ 96.244). 5 zeges ETOILE DE VIRE (FR) (1992, M. v. Granit) 6,1.17,1 (€ 56.508). 4 zeges Ninon de Castelle (FR) (2001, M. v. Ganymède) 3,1.17,1 (€ 40.970). 2 zeges. Moeder van SALSA DE CASTELLE 4,1.14,1 (€ 146.290) Grive de Vire (FR) (1994, M. v. Biesolo) 4,1.17,4 (€ 28.127). 2 zeges. Moeder van QUODIAK 8,1.13,3 (€ 247.820), ROAD MOVIE 7,1.13,0 (€ 217.170), TWENTY 6,1.13,6 (€ 216.030), NIGHT INLET 8,1.13,4 (€ 153.770) en ULTIME MISS 3,1.15,5 (€ 108.900), semi-classique. Grootmoeder van CHILKOOT TRAIL 5,1.11,9 (€ 242.190)


uw leverancier in alle drafsport merken

Uw bedrijf voor: * Verkoop van drafsport artikelen * Inkoop van gebruikte artikelen. * Reparatie van sulky`s, harnachement en dekens. * Repaint Sulky`s * Bedrijf kleding advies op maat voorzien van logo`s * Custom made dekens, padjes, petjes, borststukken etc. Cornelis: 06 1302 2718 | Sonja: 06 3133 5323 info@ready2raceshop.nl | www.ready2raceshop.nl


9

NEWTON RENKA (NL) Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Booster Winner (FR) 2011 6,1.10,2 (€ 987.650)

Quille Viretaute (FR) 2004 3,1.13,8 (€ 151.450)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Elvis de Rossignol (FR)

Sancho Pança (FR) Velvet Slipper (US)

Aube et Vire (FR)

Jorky (FR) Ixia du Hard (FR)

Tagliabue (US)

Super Bowl (US) Double Coverage (US)

Too Fast (US)

Baltic Speed (US) Fast Catch (US)

Mondo Joe (US)

Valley Victory (US) Barnard Lobell (US)

Paradise Rose (DE)

Diamond Way (DE) Pertinent Rose (US)

NEWTON RENKA (NL) El Passa Renka (NL) 2011 5,1.15,3 (€ 21.980)

Passing Renka (NL) 1998 8,1.11,9 (€ 364.564) Ulriek Ravestein (NL) 2002 4,1.15,1 (€ 25.975)

NEWTON RENKA voert bijna een kwart Frans bloed, terwijl hij outcross is gefokt op Super Bowl (5 x 4). Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Grootmoeder Ulriek Ravestein geldt als een klassieke merrie, ze bracht dan ook vier klassieke succespaarden!

Derby Selectie; derde in Grote Unitrot Prijs, Sweepstakes, Breeders Crown. Vier jaar, tweede in Breeders Crown. JUNGLE RENKA (NL) (2016, M. v. Brad de Veluwe) 5,1.14,1 (€ 16.703). 8 zeges. Drie jaar, winnares Merriederby, Merrie Derby Selectie. El Passa Renka (NL) (2011, M. v. Passing Renka) 5,1.15,3 (€ 21.980). Zie boven.

Foundation mare: Nell, v. Hiatoga (U23). Bekende nazaten: Charmy Skeeter, Continentalvictory, Dream of Goal, Farlander AM, Frisky Frazer, Giant Chill, Golden Tricks, Incredible DJ, Melady’s Monet, Motown Muscle, Muscles Marinara, Radiofreccia Fi, Rokkakudo, SJ’s Photo, Taco Tuesday, etc.

3e moeder Paradise Rose (DE) (1995, v. Diamond Way). Moeder van: ULRIEK RAVESTEIN (NL) (2002, M. v. Mondo Joe) 4,1.15,1 (€ 25.975). Zie boven. CLASSIC LANE (NL) (2009, M. v. Orlando Vici) 3,1.14,7 (€ 26.033). 3 zeges. Drie jaar, tweede in Merrie Derby; derde in Sweepstakes, Grote Unitrot Prijs, Breeders Crown Wonderful (NL) (2004, R. v. Imoko) 6,1.14,6 (€ 17.165). 16 zeges. Drie jaar, tweede in Unitrot Troost Prijs. Ouder, winnaar van Stadspark Gouden St.

1e moeder El Passa Renka (NL) (2011, v. Passing Renka) 5,1.15,3 (€ 21.980). 10 zeges. Dit is haar eerste product. 2e moeder ULRIEK RAVESTEIN (NL) (2002, v. Mondo Joe) 4,1.15,1 (€ 25.975). 7 Zeges. Drie jaar, winnares van Merrie Derby Selectie II; derde in Wolvega U Voorjaar Stakes I. Vier jaar, winnares van H. van Wickevoort Crommelin Mem., Wolvega’s Vier- en Vijfjarige Merrie St., Wolvega’s Grote Kerst Prijs; tweede in Selection Merries St.; derde in Herfst Stakes Kwartet. Klassieke merrie. Moeder van o.m.: GIDEON H RENKA (NL) (2013, R. v. Quick Wood) 6,1.11,8 (SEK.659.821). 12 zeges. Drie jaar, derde in Derby G. Vier jaar, tweede in Breeders Crown. Ouder, winnaar van serie STL Klass I; tweede in Sommartravet Final, 4,5 Kilometer van Alkmaar, Breeders Crown. ILCLASSICO RENKA (NL) (2015, H. v. Classic Photo) 4,1.13,9 (€ 41.423). 6 zeges. Twee jaar, winnaar van Productendraverij; derde in Jonkerprijs, Breeders Crown, Flevofarm Talenten St. Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Derby Selectie II; tweede in Duindigts Driejarigen Mei St.; derde in Derby, Breeders Crown. Vier jaar, tweede in Breeders Crown; derde in Derby der Vierjarigen. HIGH FIVE RENKA (NL) (2014, M. v. Offshore Dream) 4,1.15,2 (€ 17.810). 4 zeges. Twee jaar, winnares van Wintertijd Tweejarigen St.; tweede in Breeders Crown. Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries; tweede in Merrie

bruine hengst, 31- 03- 2020 Eigenaar: R.C.M. Knipscheer

4e moeder Pertinent Rose (DE) (1984, v. Crysta’s Crown) 3,T1.14,2 ($16.347). 6 zeges. Halfzus van de moeder van CONTINENTALVICTORY 3,1.09,7 ($1.611.170)- Dan Patch, Nova 2-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1995; Dan Patch Horse of the Year; Dan Patch Trotter of the Year; Dan Patch, Nova 3-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1996; World Champion. Hall of Fame in 2007, VICTORY ABROAD 3,1.11,2 ($595.349), STAND STRONG 3,1.10,5 (SEK.1.957.650), LV GLORY BOUND 3,1.12,3 ($179.382), etc. Moeder van o.m.: Red Line (US) (1989, R. v. Speed Bowl) 4,1.12,6 ($53.782)

39


10

NAVALIE TS (DE) Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Tobin Kronos (IT) 2012 4,1.10,4 (SEK.2.926.079)

Zamia FC (IT) 1996 4,1.13,5 (€ 468.285)

bruine merrie, 23- 05- 2020 Eigenaar: S. ter Schure

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Sugarcane Hanover (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

Twiggy FC (IT)

Speedy Somolli (US) Dance Slipper (US)

Quadrophénio (FR)

Dékeel (FR) Halte à la Biche (FR)

Irlande du Nord (FR)

Workaholic (US) Querbella (FR)

Varenne (IT)

Waikiki Beach (US) Ialmaz (IT)

Rivi (DE)

Friendly Face (US) Rachel (DE)

NAVALIE TS (DE) Chelsea Norg (DE) 2009 5,1.13,7 (€ 24.363)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990) Rivarenne (DE) 2004

NAVALIE TS voert ruim 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Speedy Somolli (4 x 5). Voorbeelden van toppers met een dergelijk pedigree zijn o.m. Flanagan Memory 6,1.09,2 ($1.609.330), Caprice Hill 4,1.08,9 ($1.329.072) en Support Justice 6,1.10,2 (NOK.8.198.629),. Grootvader Orlando Vici doet de laatste tijd behoorlijk van zich spreken in de hoedanigheid van pèrede-mère, denk o.m. aan Power 4,1.11,0 (SEK.9.397.546), Gu d’Héripré 4,1.10,1 (€ 795.700), Noble Superb 5,1.11,2 (SEK.2.626.266)), etc.

4e moeder Rachel (DE) (1985, v. Sugarbowl Hanover) 4,1.16,5 (€ 31.598). 21 zeges. Moeder van o.m.: Rivi (DE) (1995, M. v. Friendly Face) 4,1.15,3 (€ 29.450). Zie boven Ravell (DE) (1991, M. v. Diamond Way) 5,1.15,2 (€ 26.485). 10 zeges Rive (DE) (1993, M. v. Diamond Way) 4,1.15,7 (€ 21.730). 12 zeges Rebell (DE) (1997, R. v. Coktail Jet) 4,1.14,5 (€ 15.483). 12 zeges

Foundation mare: Flash (U1606). Bekende nazaten: Bibi Barosso, Finca, Hegrina, Iron Vivant, Jasper Lane, Tomnjerry Diamant, Yankee, etc.

5e moeder Jalta (DE) (1978, v. Veronn) 4,1.21,4 (€ 19.992). 10 zeges. Halfzus van EMPIRE 1.17,2 (€ 90.102). Moeder van o.m.: YANKEE (DE) (1994, R. v. Shogun Lobell) 4,1.14,3 (€ 114.040). 37 zeges. Ouder, Winnaar van Granton Marketing Stayerskampioenschap, Winter Stayerskampioenschap; tweede in 4,5 Kilometer van Alkmaar JALNA (DE) (1991, M. v. Diamond Way) 5,1.15,3 (€ 45.377). 16 zeges. Moeder van JASPER LANE 12,1.10,5 (€ 232.338) JURY (DE) (1992, M. v. Diamond Way) 7,1.15,2 (€ 45.215). 11 zeges Rachel (DE) (1985, M. v. Sugarbowl Hanover) 4,1.16,5 (€ 31.598). Zie boven Jänner Diamant (DE) (1993, R. v. Diamond Way) 7,1.16,5 (€ 29.399). 12 zeges Ua Uta (DE) (1988, M. v. Socrates Lobell) 7,1.15,8 (€ 25.053). 10 zeges Samurai (DE) (1986, R. v. Meadow Matt) 4,1.18,2 (€ 23.417). 11 zeges

1e moeder Chelsea Norg (DE) (2009, v. Orlando Vici) 5,1.13,7 (€ 24.363). 9 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Mirone TS (DE) (2019, M. v. Jimmy William)- twee jaar in 2021 2e moeder Rivarenne (DE) (2004, v. Varenne). Moeder van o.m.: Get Lucky (DE) (2013, R. v. Zola Boko) 6,1.14,3 (SEK.300.065). 10 zeges Chelsea Norg (DE) (2009, M. v. Orlando Vici) 5,1.13,7 (€ 24.363). Zie boven First Express (DE) (2012, M. v. Ufo Kievitshof) 5,1.13,3 (€ 11.471). 3 zeges Limala Takoda (BE) (2015, M. v. Capetown Hall) 6,1.17,6 (€ 289) 3e moeder Rivi (DE) (1995, v. Friendly Face) 4,1.15,3 (€ 29.450). 17 starts- 13 zeges. Moeder van o.m.: RIWA (DE) (2006, M. v. Love You) 4,1.13,6 (€ 36.021). 7 zeges. Drie jaar, winnares Arthur Knauer-Rennen/ Finale B; derde in Breeders Crown. Moeder van TOMNJERRY DIAMANT 4,1.12,0 (€ 56.875) Roos Lane (DE) 2001, M. v. Lindy Lane) 7,1.14,6 (€ 8.608). 2 zeges

40


11

KOOS KOETS (FR)

voshengst, 22- 04- 2020 Eigenaar: J. van Nierop

Verkoop met BTW

Tucson (FR) 2007 4,1.12,6 (€ 453.613)

Ecu Pierji (FR) 2014 3,1.11,1 (€ 569.750)

Tosca Pierji (FR) 2007 2,1.16,3 (€ 52.800)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Iolanthe (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Questane (FR)

Kaisy Dream (FR)

Extrême Dream (FR) Daisy Chain (FR)

Intaille (FR)

Workaholic (US) Brettia (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Missile Toe (US)

O Ciudad (FR)

Valmont (FR) Suzon II (FR)

Tranitido (FR)

Granit (FR) Ujustida (FR)

Great Lady (FR

Quiradol d’Hilly (FR) Belle Gazou (FR)

KOOS KOETS (FR) Tetiaroa de Nay (FR) 2007 9,1.13,7 (€ 179.140)

Kleyton (FR) 1998 8,1.12,4 (€ 416.466) Moorea de Nay (FR) 2000 3,1.21,6 (€ 6.250)

KOOS KOETS is fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij is linebred op rasverbeteraar dan Workaholic (4 x 3). Een afstamming met exact dezelfde componenten vinden we bijvoorbeeld terug bij niemand minder dan Bold Eagle 6,1.08,4 (€ 5.031.287).

King Gazou (FR) (1998, R. v. Ago du Vivier) 6,1.16,6 (€ 6.183) Great Lady (FR) (1994, M. v. Quiradol d’Hilly) 3, 1.22,6 (€ 1.715). Zie boven 5e moeder Kokotte (FR) (1976, v. Nouvel An) 7,1.18,5 (€ 55.895). 2 zeges. Moeder van o.m.: ARTIMON (FR) (1988, R. v. Ortolan) 6,1.17,6 (€ 93.227). 12 zeges.

Mère originelle: Ouvrière (E5). Bekende nazaten: Allegra Gifont, Big Prestige, Courlis du Pont, Evidence Roc, Fleuron Perrine, Ganay de Banville, Gios de Jiel, Giuseppe Bi, Negre du Digeon, Nouba Turgot, Pecos Bi, Prince d’Espace, Quarla, Rapid Effe, Sharif di Iesolo, Ulysse, Ursulo De Crouay, Valchiria OP, Voltaire Gifont, etc. 1e moeder TETIAROA DE NAY (FR)(2007, v. Kleyton) 9, 1.13,7 (€ 179.140). 7 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: I Said No (FR) (2018, M. v. Baltic Charm)- in training 2e moeder Moorea de Nay (FR) (2000, v. Tranitido) 3,1.21,6 (€ 6.250). 1 zege. Moeder van o.m.: TETIAROA DE NAY (FR)(2007, M. v. Kleyton) 9, 1.13,7 (€ 179.140). Zie boven. 3e moeder Great Lady (FR) (1994, v. Quiradol d’Hilly) 3, 1.22,6 (€ 1.715). Moeder van o.m.: Quelle Lady de Nay (FR) (2004, M. v. Turquetil) 4,1.15,3 (€ 57.830). 3 zeges. Moorea de Nay (FR) (2000, M. v. Tranitido) 3,1.21,6 (€ 6.250). Zie boven. 4e moeder Belle Gazou (FR) (1989, v. Ortolan). Moeder van o.m.: VAL DE VILLETOT (FR) (2009, R. v. Hermes de Pericard) 7,1.15,2 (€ 123.670). 10 zeges. JUNIOR LE NOIR (FR) (1997, H. v. Tabac Blond) 8,1.15,6 (€ 91.930). 5 zeges. Moeder van ECUME DE REVILLE 3,1.12,9 (€ 181.320)- semi-classique

41


Paard beleren Paard in training Paard op rust Paard in revalidatie

ALLES kan op de Hanovers Hoeve Voor meer informatie kunt u bellen: 0513 – 633 319 of 06 - 53 420 381

©BCM

Henk Hamming, Linda en Niels Jongejans

A WINNING FEED CONCEPT Ö BJ

GO RN

OP & TIM OK O

FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.KRAFFTHORSENUTRITION.COM FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.KRAFFTHORSENUTRITION.COM

KRAFFT WORDT IN NEDERLAND GELEVERD DOOR SIMBA DIERVOERDERS. BEL ONS: 0513 622365 / 06 23987722


12

NORA W (NL)

bruine merrie, 13- 05- 2020 Eigenaar: W.E.B. de Wolff

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Zoot Suit (US)

Nevele Pride (US) Glad Rags (US)

A Gift From Above (US

Armbro Goal (US) Super Nice (US)

Speedy Lerom (US)

Nicholas Hanover (US) Sauterelles Glory (US)

Francy Marvel (US)

Inredible Nevele (US) Music Lassie (US)

NORA W (NL) Deborah Boko (NL) 2010 4,1.14,6 (€ 10.665)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320) Pop N Paula (US) 2003 4,1.13,5 ($125.845)

NORA W is volledig Amerikaans gefokt en ze is outcross gefokt op de legendes Armbro Goal (5 x 4), Florida Pro (4 x 5), Star’s Pride (5 x 5) en Super Bowl (4 x 5). Een dergelijke afstamming staat voor vitaliteit en een gezond individu. Grootvader From Above is nog redelijk onbeproefd als “morfar”, maar in de vorm van Who’s Who, 6,1.11,0 (SEK.8.570.759), Common Sense 3,1.09,6 ($243.161) en de Deense Derby-winnaar Extreme 5,1.11,3 (Dkk.1.497.791) heeft hij reeds drie absolute jaargangcracks op zijn conto.

NJFS; derde in 2 afd. NJSS. Ouder, winnares consolation Autumn Foliage Series, Open Trot, Pocono Downs TROT’N MARVEL (US) (1993, H. v. Go The Distance) 3,1.12,5 ($105.618). Drie jaar, derde in $100,000 NJSS Championship (achter Mr Vic) en 2 afd. NJSS. Vier jaar, derde afd. Horse & Groom Series. Ouder, tweede in afd. Saratoga Series Amanda Marvel (US) (1997, M. v. Go The Distance) 5,1.14,2 ($11.546). Twee jaar, tweede in afd. NYSS; derde in afd. NYSS

Foundation mare: Matilda J (U156). Bekende nazaten: Andaz, Francy Marvel, Gobernador B, G T Meister, H P Espoir, H P Paque, Pop N Paula, R R Fastball, Viva Bayama, etc.

4e moeder MUSIC LASSIE (US) (1979, v. Steve Lobell) 6,1.15,9 ($59.248). Moeder van o.m.: FRANCY MARVEL (US) (1988, M. v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($84.668) zie boven BALTIC MARVEL (US) (1987, M. v. Baltic Speed) 3,1.15,0 (€42.588) Giverago (US) (1995, M. v. Go The Distance) 4,Q1.15, ($11.049) King Marvel (US) (1992, H. v. Go The Distance) 3,1.15,6 ($2.594) Mercedes Marvel (US) (1996, M. v. Go The Distance) 3,1.15,2 ($2.430) Hidden Melody (US) (1986, M. v. Excel Hanover). Moeder van JENNA MARVEL 3,Q1.13,6 ($364.825) en SONIC MARVEL 6,1.13,8 ($149.342) ($2.594)

1e moeder Deborah Boko (NL) (2010, v. From Above) 4,1.14,6 (€ 10.665). Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; derde Merrie Derby. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Jorick W (NL) (2016, R. v. Yield Boko) 2,Q1.18,2 Maikel W (NL) (2019, H. v. Chelsea Boko)- twee jaar in 2021 2e moeder POP N PAULA (US) (2003, v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($125.845). 29 starts: 20- 2- 0. Twee jaar, winnares 7 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Drie jaar, winnares 9 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Moeder van 3 producten, w.o.: Deborah Boko (NL) (2010, M. v. From Above) 4,1.14,6 (€10.665) zie boven Countess Boko (NL) (2009, M. v. Flirtin Man) 4,1.15,1 (€ 5.795) 3e moeder FRANCY MARVEL (US) (1988, v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($84.668). Twee jaar, winnares afd. NJSS . Drie jaar, winnares 2 afd. NJSS en 3 afd. NJFS; derde in $100,000 NJSS Final, 2 afd. NJSS en afd. NJFS. Moeder van o.m.: POP N PAULA (US) (2003, M. v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($125.845) zie boven JAMIE MARVEL (US) (1994, M. v. Go The Distance) 9,1.13,0 ($105.804). Twee jaar,winnares NJSS consolation en 3 afd.

43


13

KANYA VRIJTHOUT TF (BE/FR) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Eridan (FR) 2014 6,1.10,2 (€ 688.403)

Topaze d’Atout (FR) 2007 5,1.12,7 (€ 179.541)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Gunilla (FR)

Viking’s Way (FR) Quatty du Vicomte (FR)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Taja du Vivier (FR)

Hymour (FR) Maja du Vivier (FR)

Podosis (FR)

Florestan (FR) Civette II (FR)

Algue Bellemoise (FR)

Jet du Vivier (FR) Ondine Bellemoise (FR)

KANYA VRIJTHOUT TF (BE/FR) Transatlantique (FR) 2007 6,1.13,0 (€ 192.864)

Joyau d’Amour (FR) 1997 8,1.11,6 (€ 1.428.513) Kelly des Oliviers (FR) 1993 4,1.18,5 (€ 6.401)

KANYA VRIJTHOUT TF is bijna fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt (44 % Amerikaans) en ze is linebred op de Franse rasverbeteraar Viking’s Way (4 x 3). Deze moederlijn is van oorsprong Amerikaans, maar geldt al decennia lang als één van de succesvolste families in Frankrijk.

bruine merrie, 01- 05- 2020 Eigenaar: D. Sterck

Jenna des Oliviers (FR) (1997, M. v. Minou du Donjon) 5,1.17,2 (€ 36.765). 6 zeges. Oscar des Oliviers (FR) (2002, R. v. Escartefigue) 3,1.19,5 (€ 7.756). 2 zeges. 4e moeder Ondine Bellemoise (FR) (1980, v. Florestan) 4,1.20,8 (€ 40.292). 4 zeges. Moeder van o.m.: KYOTO BELLEMOIS (FR) (1998, H. v. Corot) 7,1.13,4 (SEK.998.802). 6 zeges. FIESTA BELLEMOISE (FR) (1993, M. v. Kimberland) 3,1.16,7 (€ 91.805). 4 zeges. Moeder van NOUBA HOUBA 5,1.13,3 (€ 146.400). Grootmoeder van VALSE DE REVE 9,1.11,4 (€ 757.970)- classique, BACHAR 7,1.12,3 (€ 354.410)- Gr. III, ULTRA AMSTERDAM 9,1.12,8 (€ 193.330), ETAT CIVIL 6,1.13,5 (€ 127.160), etc. Datcha Bellemoise (FR) (1991, M. v. Nodesso) 4,1.18,7 (€ 56.902). 4 zeges. Grootmoeder van USHUAIA D’ISOP 10,1.15,0 (€ 146.890) Vittel Bellemois (FR) (1987, R. v. Jorky) 4,1.18,6 (€ 27.266). 1 zege. Homero (FR) (1995, R. v. Uno Atout) 4,1.17,9 (€ 19.919). 4 zeges.

Foundation mare: Laura Logan (U326). Bekende nazaten: Baltic Charm, Carus d’Occagnes, Cedre du Vivier, Fakir du Vivier, Hadol du Vivier, Jet du Vivier, Jiosco, Joyau d’Amour, Occitane, Olimède, Opus Viervil, Pluto du Vivier, Pythagoras Face, Quick Viervil, Roxane Griff, Texas Charm, The Lovely Gwen, Un Mec d’Héripré, Ustinof du Vivier, Valse Darling, 1e moeder TRANSATLANTIQUE (FR) (2007, v. Joyau d’Amour) 6,1.13,0 (€ 192.864). 6 zeges. Ouder, winnares Prix de Chambord, Prix de Clairefontaine, Prix de Gannat. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Jalila de Nappes (FR) (2019, M. v. Bird Parker)- twee jaar in 2021 2e moeder Kelly des Oliviers (FR) (1993, v. Podosis) 4,1.18,5 (€ 6.401). 1 zege. Moeder van o.m.: TRANSATLANTIQUE (FR) (2007, M. v. Joyau d’Amour) 6,1.13,0 (€ 192.864). Zie boven. QUAI D’ORSAY (FR) (2004, R. v. Sancho Pança) 7,1.14,7 (€ 95.080). 8 zeges. Vidéo Sage (FR) (2009, M. v. Ganymède) 4,1.15,3 (€ 58.430). 2 zeges. Sousse (FR) (2006, M. v. Kiwi) 4,1.17,2 (€ 36.750). 3 zeges. Royale City (FR) (2005, M. v. Ganymède) 4,1.18,4 (€ 16.300). 2 zeges. Moeder van CICERON D’OR 7,1.14,5 (€ 136.630) 3e moeder Algue Bellemoise (FR) (1988, v. Jet du Vivier) 3,1.20,4 (€ 10.557). 1 zege. Moeder van o.m.: HÉLÈNE FOLLE (FR) (1995, M. v. Jiosco) 9,1.13,9 (€ 356.630). 14 zeges. Semi-classique.

44


14

NAIKEY (DE)

Bruine merrie, 30- 04- 2020 Eigenaar: A. Bijkerk

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

S.J.’s Photo (US)

Photo Maker (US) Sassy Jane (US)

Spawning (US)

T V Yankee (US) Trout (US)

Giant Victory (US)

Super Bowl (US) Pink Cheeks (US)

Trolley Square (US)

Speedy Somolli (US) Dance Slipper (US)

NAIKEY (DE) Gyration Hanover (US) 2003 4,1.11,1 ($163.406)

S.J.’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($1.288.466) Giant Motion (US) 1996 2,1.13,7 ($128.432)

NAIKEY is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315). Tevens is ze teruggefokt op de merrie Tarport Lady Ann (5 x 5), een type afstamming die we bijv. ook terugvinden bij Expo Bi 5,1.12,1 (€ 395.608).

Annabelle T. Moeder van: GALE FORCE HANOVER (US) (2009, R. v. Muscles Yankee) 9,1.11,0 ($232.972) GYRATION HANOVER (US) (2003, M. v. SJ’s Caviar) 4,1.11,1 ($163.406). zie boven GLORYDAYS HANOVER (US) (2007, M. v. SJ’s Caviar) 4,1.11,2 ($132.113) Connecting People (US) (2004, H. v. Andover Hall) 5,1.12,7 (€ 34.910)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beads, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fanucci Zet, Donna Soprano, Igor Font, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Power, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Southwind Tyrion, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

3e moeder Trolley Square (US) (1989, v. Speedy Somolli) 3,1.15,1 ($3.100). Moeder van: DEWEYCHEATUMNHOWE (US) (2005, H. v Muscles Yankee) 3,1.08,9 ($3.155.178). Dan Patch, Nova 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2007; Dan Patch Trotter of the Year; Dan Patch, Nova 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 2008. 2015 Hall Of Fame. GIANT MOTION (US) (1996, M. v. Giant Victory) 2,1.13,7 ($128.432). zie boven GIANT EMOTION (US) (1998, M. v. Giant Victory) 5,1.11,3 (€ 105.082). Moeder van ABSOLUT NEWPORT 8,1.11,3 (€ 149.673) en FANTASIA NEWPORT 5,1.14,5 (€ 23.826) GIANT CHECKERBOARD (US) (1994, H. v. Giant Victory) 3,1.14,2 ($97.204) CHARLES ATLAS (US) (2000, H. v. Muscles Yankee) 3,1.11,1 ($81,909) DRINKS LIKE A FISH (US) (2002, M. v. Muscles Yankee) 2,1.12,8 ($69.040). Moeder van O’DOYLE RULES 5,1.12,2 ($129.780) MR BADA BING (US) (2001, H. v. Muscles Yankee) 4,1.14,1 ($47.222) Smokeslikeachimney (US) (2004, M. v. Muscles Yankee) 3,1.12,6 ($8.065). Moeder van TOBACCO 7,1.11,2 (SEK.1.566.400) en QUIT SMOKING NOW 3,Q1:11,0 ($ 165.512)

1e moeder GYRATION HANOVER (US) (2003, v. SJ’s Caviar) 4,1.11,1 ($163.406). Drie jaar, winnares 3 afd.. PASS; tweede PASS Final; derde afd. Celia’s Counsel Series. Vier jaar, tweede afd. + finale Lifetime Dream Series. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: GOING TRANSS R (NL) (2013, R. v. Muscle Mass) 5,1.13,9 (€ 36.933). 11 zeges. Drie jaar, derde Derby Selectie; vierde Breeders Crown; vijfde Derby G. Ouder, winnaar afd. V75 (NO) FLORIDA TRANSS R (NL) (2012, M. v. Muscles Yankee) 4,1.15,2 (€ 16.075). Twee jaar, vierde serie Breeders Course. Drie jaar, derde Derby Selectie; vijfde Derby F Iron Transs R (DE) (2015, R. v. Explosive Matter) 3,1.14,4 (Nok.140.327). 5 zeges. Drie jaar, winnaar op Forus (NO); derde in Adbell-Toddington-Rennen Jane Transs R (DE) (2016, M. v. Muscle Massive) 3,Q1.18,3 2e moeder GIANT MOTION (US) (1996, v. Giant Victory) 2,1.13,7 ($ 128.432). Twee jaar, winnares 2 afd. + finale NJSS, Acorn S., serie Merrie

45


ORDER BY FINISH Nu al mogelijk en straks ook aanwezig op de drafbaan. Finish Profiles voor al uw dak- en wandbeplating, loodsen, hallen en schuren.

www.finish-profiles-group.nl


15

NOLAN BOKO (NL)

bruine hengst, 10- 05- 2020 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 ($ 1.292.048)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Gratis Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Flight (US)

Sierra Kosmos (US)

Nearly Perfect (US) Sunkiss Bell (US)

Hugabunch (US)

Nevele Pride (US) Precious Stride (US)

NOLAN BOKO (NL) Uncommon Boko (US) 2002 2,Q1.14,1 ($125)

Yankee Glide (US) 1994 3,1.10,2 ($506.904) Warm All Over (US) 1996

NOLAN BOKO, een volle broer van jaargangcrack Exceptional Boko, is volledig Amerikaans gefokt en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Het terugfokken naar Speedy Crown geldt nog altijd als de meest succesvolle manier van fokken ter wereld! Supercracks als Commander Crowe 8,1.08,9 (SEK.34.345.097), Donato Hanover 3,1.08,5 ($2.998.777) en Wishing Stone 6,1.09,0 ($ 2.359.150) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

2e moeder Warm All Over (US) (1996, v. Sierra Kosmos). Moeder van o.m.: Definitely Notable (US) (2005, R. v. New And Notable) 3,1.16,7 ($9.570) Landslide Luke (US) (2003, R. v. Yankee Glide) ($2.299) 3e moeder Hugabunch (US) (1985, v. Nevele Pride). Moeder van o.m.: STICKY AFFAIR (US) (1991, R. v. Armbro Goal) 4,1.13,5 ($153.574) Stronger (US) (1998, R. v. Donerail) 6,1.18,9 (Nok.206.850) Unparalleled (US) (1994, R. v. Balanced Image) 5,1.17,2 ($19.387) Adorablish (US) (2001, M. v. Yankee Glide) 3,Q1.19,8 ($750). Moeder van ADORABLE BEN 4,1.13,0 ($120.049) en CASHABUNCH 4,1.12,5 ($83.595)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fannucci Zet, Donna Soprano, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Power, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Southwind Tyrion, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a. 1e moeder Uncommon Boko (US) (2002, v. Yankee Glide) 2,Q1.14,1 ($125). Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: EXCEPTIONAL BOKO (NL) (2011, H. v. Virgill Boko) 4,1.12,4 (€ 97.512). 2- en 4-jarige Hengst van het Jaar. Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Productendraverij, Jonkerprijs; tweede Victoria Park Tweejarige Talenten Stakes. Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Breeders Crown, Troost Derby; tweede Fokkers Trofee; derde serie Breeders Course. Vier jaar, winnaar Duindigt’s Vierjarigen Sprintkampioenschap, Breeders Crown; tweede Derby der Vierjarigen, Criterium der Vierjarigen. Ouder, tweede Gouden Zweep, Prix de Villiers, Breeders Crown DANI BOKO (NL) (2010, R. v. From Above) 7,1.12,2 (SEK.594.252). Ouder, winnaar V75 Champions Fine Boko (NL) (2012, M. v. Virgill Boko) 3,1.16,7 (€ 4.635). Drie jaar, derde Duindigt’s Driejarigen Stakes Zambesi Boko (SE) (2006, R. v. Kadabra) 7,1.17,3 (€ 4.428) Henbianca Boko (NL) (2014, M. v. Virgill Boko) 3,1.16,1 (€ 3.815) Kluivert Boko (NL) (2017, R. v. Virgill Boko) 4,1.15,4 (€ 1.400) Lancome Boko (NL) (2018, M. v. Virgill Boko) 3,1.19,4 (€ 190)

4e moeder Precious Stride (US) (1981, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: DONTELLMENOMORE (US) (1988, H. v. Crowning Point) 3,1.11,0 (€ 505.992). Twee jaar, winnaar afd. Hanover Colt S. Drie jaar, winnaar Beacon Course T., American-National S., Zweig Mem., Currier & Ives T., serie Yonkers T., heat World Trotting Derby; tweede race-off World Trotting Derby. Ouder, winnaar GP Città di Treviso MISTER WONDERFUL (US) (1994, R. v. Super Bowl) 5,1.13,1 ($122.130) Victory Slide (US) (1998, M. v. Mr Vic) 3,1.13,2 ($8.579). Moeder van MARYANNE K 3,1.10,7 ($129.857). Grootmoeder van LITTLE BITTY LIES 3,1.11,3 ($160.938) Victory Walk (US) (1991, M. v. Valley Victory) ($304). Moeder van WALK ON 6,1.11,5 ($226.628) en ALWAYS VICTORIOUS 3,1.11,2 ($111.308). Grootmoeder van BERLUSCONI 6,1.10,8 (Nok.888.327). Derde moeder van SHOTPROOF 4,1.10,0 (Nok.1.234.170) Better Together (US) (1993, M. v. Crowning Point). Moeder van UWANTAPIECEOFME 10,1.10,8 ($401.881) en BETTER BETTER BEST 4,1.11,7 (€ 117.608). Grootmoeder van HAWK CLIFF 6,1.11,1 (SEK.2.024.650)

47


16

MADELEINE FLEVO (DE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Tobin Kronos (IT) 2012 4,1.10,4 (SEK.2.926.079)

Zamia FC (IT) 1996 4,1.13,5 (€ 468.285)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Sugarcane Hanover (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

Twiggy FC (IT)

Speedy Somolli (US) Dance Slipper (US)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Pink Cheeks (US)

Speedy Crown (US) Panty Raid (US)

Scoring Light (US)

Final Score (US) Ideal Light (US)

Coco Chanel (DE)

Action Nevele (DE) Weichsel (DE)

MADELEINE FLEVO (DE) Jolly Jane (DE) 2002 3,1.15,5 (€ 2.725)

Pink Diamond (DE) 1992 5,1.12,5 (€ 168.474) Donna Karan (DE) 1996 2,1.20,4

MADELEINE FLEVO is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (5 x 5), een vitale en succesvolle manier van fokken. Bekende voorbeelden zijn o.m. JL Cruze 4,1.08,2 ($1.597.542), The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300) en Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2020 Venerate 2,1.09,5 ($772.914). Moeder Jolly Jane is bijna een zekerheidje als fokmerrie: 9 van haar 10 producten van drie jaar en ouder kwamen reeds in de baan.

2e moeder Donna Karan (DE) (1996, v. Scoring Light) 2,1.20,4. Moeder van o.m.: SIR KARAN (DE) (2003, H. v. Pink Diamond) 5,1.11,6 (€ 430.242). Drie jaar, winnaar Bernhard Frahm-Rennen, serie Deutsches Traber-Derby, Breeders Crown, Traber St.Leger; tweede Adbell Toddington-Rennen, BuddenbrockRennen, Deutsches Traber-Derby; vierde serie GP Orsi Mangelli (Duits record: 1.12,0). Vier jaar, winnaar Breeders Crown, Prix Bohémia; derde Prix de Milan. Ouder, winnaar Prix Château du Loir; tweede Breeders Crown 2008 + 2009, Prix Thémis, Derby-Rekord-Meile 2010 + 2011; derde Prix de Boisy-Saint-Léger, Birger Bengtssons Minneslopp, Prix de Provence, Prix Bernard le Quellec, Prix de Rouergue, finale Hamburg-Cup; vierde Prijs der Giganten BENTLEY KARAN (NL) (2008, R. v. Pink Diamond) 6,1.11,7 ($234.214). Twee jaar, tweede Jonker Prijs. Drie jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Gr. Unitrot Prijs; derde Fokkers Trofee, Bayern-Pokal. Vier jaar, tweede Criterium Vierjarige H & R., serie GP de l’UET. Ouder, meervoudig winnaar New York-Circuit. SIR HAJO (DE) (2005, R. v. Diamond Way) 5,1.13,1 ($112.436). Twee jaar, tweede Breeders Crown. Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Bayern-Pokal; derde finale Deutsches Traber-Derby; vijfde EK 3-jarigen, Breeders Crown. Vier jaar, tweede Criterium der Vierjährigen; derde Breeders Crown. Geplaatst op Yonkers Raceway LAMBORGINI BS (DE) (2004, H. v. Diamond Way) 7,1.13,5 (Nok.586.783). Drie jaar, winnaar Trostlauf Deutsches Traber-Derby

Foundation mare: Miss Waxy (U1578). Bekende nazaten: Bentley Karan, Dream With Me, Sir Hajo, Sir Karan, etc. 1e moeder Jolly Jane (DE) (2002, v. Pink Diamond) 3,1.15,5 (€ 2.725). Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: DREAM WITH ME (NL) (2010, R. v. Dream Vacation) 5,1.10,1 (SEK.1.002.172). Voormalig snelste Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, winnaar Breeders Crown, serie Gran Criterium (in NR: 1.14,4). Drie jaar, winnaar Grote Unitrot Prijs, Derby Selectie; vierde Derby. Vier jaar, winnaar serie SprinterMästaren; derde Fyraåringseliten- Charlottenlund. Ouder, winnaar Prins Carl Philips Jubileumspokal (NR: 1.10,1) DREAM OF SUCCESS (DE) (2015, R. v. Dream Vacation) 5,1.12,6 (Dkk.313.897). Twee jaar, winnaar Poul Kraghs Mindeløb. Vier jaar, tweede Frosty Hanovers Mindeløb, Derbyoptakten, Steher-Trophy Bonita ST (NL) (2008, M. v. Open The Sky) 5,1.16,4 (€ 12.631). Drie jaar, derde Bayern-Pokal/ Stutenlauf Lorens Flevo (DE) (2018, H. v. SJ’s Caviar) 2,1.16,0 (€ 3.814). Twee jaar, derde in Breeders Crown Dream of Money (DE) (2017, M. v. Quite Easy) 3,1.15,5 (SEK.95.727) Grande Geste (DE) (2013, R. v. Text Me) 5,1.17,1 (€ 2.992) Dream of Berlin (DE) (2014, R. v. Dream Vacation) 3,1.15,3 (€ 2.220) Dream of Speed (DE) (2016, M. v. Pastor Stephen) 3,Q1.18,2 (€ 1.200) Fearfornobody (DE) (2012, R. v. Repeat Love) 3,Q1.21,8 Mario Flevo (DE) (2019, H. v. Ringostarr Treb)- twee jaar in 2021

bruine merrie, 20- 04- 2020 Eigenaar: T.J. Iwema

3e moeder Coco Chanel (1989 v. Action Nevele) 2, 1.17,2 (€ 41.737). Moeder van o.m.: COSMO CHANEL (DE) (1995, H. v. Campo Ass) 5,1.14,2 (€ 98.469) BYBLOS (DE) (1994, R. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,7 (€ 60.545) Egoiste (DE) (1997, H. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,3 (€ 28.130) Fendi (DE) (1998, M. v. Crysta‘s Best) 2, 1.16,6 (€ 15.036)

48


17

KAXIG VÄSTERBO (FR) Verkoop met BTW

Password (FR) 2003 3,1.14,3 (€ 189.810)

Baltic Charm (FR) 2011 5,1.11,0 (€ 399.850)

Ilikova (FR) 1996 4,1.16,6 (€ 85.410)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Feraine d’Occagnes (FR)

Workaholic US) Ode de Retz (FR)

Cézio Josselyn (FR)

Armbro Goal (US) Quezira (FR)

Elickova (FR)

Workaholic (US) Kurkova (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Corte (FR)

Lurabo (FR) La Ville Au Clerc (FR)

Jiosco (FR)

Quioco (FR) Valse Bellemoise (FR)

Rocamadour (FR)

Granit (FR) Galande (FR)

KAXIG VÄSTERBO (FR) Scarlet (FR) 2006 4,1.15,1 (€ 16.642)

Look de Star (FR) 1999 5,1.12,7 (€ 224.277) Galilée du Val (FR) 1994 5,1.17,3 (€ 44.447)

KAXIG VÄSTERBO voert liefst 45 % Amerikaans bloed en hij is outcross gefokt op Patara (5 x 5), een manier van fokken die staat voor vitaliteit, kracht en gezondheid. Look de Star is zeer succesvol in de hoedanigheid van père-de-mère, met kleinkinderen als Django Riff 4,1.11,0 (€ 1.350.747), Axelle Darc 4,1.11,2 (€ 582.712), Grâce de Faël 4,1.11,8 (€ 339.100), etc.

voshengst, 06 - 05 - 2020 Eigenaar: Västerbo Stuteri

4e moeder Galande (FR) (1972, v. Vaccares II) 1.22,8 (€ 13.217). Moeder van o.m.: Qualvarin (FR) (1982, R. v. Florestan) 6,1.16,3 (€ 78.176). 6 zeges. Poesie (FR) (1981, M. v. Chambon P) 5,1.19,7 (€ 35.079). 5 zeges. Moeder van CENTER PIECE 5,1.13,5 (€ 243.445) Lutteuse Titan (FR) (1999, M. v. Biesolo). Moeder van SEA PEARL DU BARNE 7,1.13,7 (€ 175.740) Eager Beaver (SE) (1992, R. v. Smokin Yankee) 8,1.16,8 (SEK.54.750). 2 zeges.

Mère originelle: Orléanaise (E142). Bekende nazaten: Biflosac, Center Piece, Finaline, Kracovie, Super Berry Chenou, etc. 1e moeder Scarlet (FR) (2006, v. Look de Star) 4,1.15,1 (€ 16.642). 4 zeges. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Scarlet Collection (SE) (2012, R. v. Scarlet Knight) 8,1.13,1 (€ 27.986). 4 zeges. The Blue Lagoon (SE) (2017, M. v. Iceland) 4,1.17,0 (SEK.69.000). 1 zege. Digital Reliance (SE) (2016, M. v. Super Photo Kosmos) 5,1.17,3 (SEK.23.400). Jubla Västerbo (FR) (2019, M. v. Canadien d’Am)- twee jaar in 2021

5e moeder KRACOVIE (FR) (1954, v. Voronoff) 7,1.16,1 (€ 82.842). Classique. Winnares van Elitloppet (Solvalla), Åby Stora Pris (Åby), Gran Premio della Lotteria (Napoli), Prix de Washington (2), de Milan, de Brest, Constant Hervieu; tweede in Prix de France, International Trot (Roosevelt), etc.

2e moeder Galilée du Val (FR) (1994, v. Jiosco) 5,1.17,3 (€ 44.447). 6 zeges. Moeder van o.m.: POT AUX ROSES (FR) (2003, R. v. Hoskar) 9,1.13,2 (€ 273.610). 17 zeges. TIRADE (FR) (2007, M. v. Memphis du Rib) 7,1.13,6 (€ 201.870). 10 zeges. Scarlet (FR) (2006, M. v. Look de Star) 4,1.15,1 (€ 16.642). Zie boven. 3e moeder Rocamadour (FR) (1983, v. Granit). Moeder van o.m.: Bigorre (FR) (1989, M. v. Bellouet) 4,1.18,5 (€ 44.790). 6 zeges. Galilée du Val (FR) (1994, M. v. Jiosco) 5,1.17,3 (€ 44.447). Zie boven.

4918

RAELYNN VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Gigant Neo (SE)

Super Arnie (US) Clorita Lobell (US)

Cremona (DE)

Gridiron Lad (DE) Monique (DE)

RAELYNN VRIJTHOUT (BE) Kiss Me Beauty (BE) 2014 4,1.20,6 (€ 788)

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300) A Star In The Sky (AT) 2007 4,1.16,5 (€ 4.705)

RAELYNN VRIJTHOUT voert bijna 40 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Super Bowl (4 x 5), een vitale en succesvolle manier van fokken. Bekende voorbeelden zijn o.m. JL Cruze 4,1.08,2 ($1.597.542), The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300) en Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2020 Venerate 2,1.09,5 ($772.914).

bruine merrie, 15- 05- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Criterium der Vierjährigen. Ouder, derde in Gr. Daglfinger Stuten-Preis. Moeder van CROWN WOOD 6,1.12,4 (€ 68.188), CIAO AMORE 8,1.13,1 (€ 60.698) en CACHAMOUR 4,1.12,7 (€ 49.642) Cristallo SR (AT) (2009, H. v. Love You) 4,1.17,0 (€ 12.275). 11 zeges. 4e moeder MONIQUE (DE) (1978, v. Abido) 6,1.15,9 (€ 113.353).25 zeges. Moeder van o.m.: FAMOUS LAD (DE) (1993, H. v. Gridiron Lad) 4,1.12,4 (€ 378.489). 24 zeges. Weltrekordhalter. MAURITZ (DE) (1989, H. v. Gridiron Lad) 6,1.13,5 (€ 340.410). 43 zeges. CREMONA (DE) (1990, M. v. Gridiron Lad) 7,1.13,8 (€ 305.362). Zie boven. LESTER (DE) (1996, H. v. Gridiron Lad) 4,1.13,9 (€ 170.719). 16 zeges. ENAMEL (DE) (1992, R. v. Action Nevele) 7,1.16,4 (€ 93.053). 36 zeges.

Mère originelle: Baillette (E41). Bekende nazaten: Athena de Vandel, Bellino II, Che Jenilou, Daida de Vandel, Digne et Droit, Eclair de Vandel, Famous Lad, Fleur du Rib, Memphis du Rib, Perrin Dandin, Pirogue Jenilou, Qualmio de Vandel, Saxo de Vandel, Soleil du Fosse, Tornado du Rib, Triode de Fellière, Vulcain de Vandel, etc. 1e moeder Kiss Me Beauty (BE) (2014, v. Ready Cash) 4,1.20,6 (€ 788). Dit is haar eerste product. 2e moeder A Star In The Sky (AT) (2007, v. Gigant Neo) 4,1.16,5 (€ 4.705). Moeder van o.m.: Kiss Me Beauty (BE) (2014, M. v. Ready Cash) 4,1.20,6 (€ 788). Zie boven. 3e moeder CREMONA (DE) (1990, v. Gridiron Lad) 7,1.13,8 (€ 305.362). 24 zeges. Vier jaar, winnares Gr. Pr. von Deutschland; tweede in Gelsenkirchener Criterium. Ouder, winnares van Deutscher TraberZirkel; derde in Gr. Pr. von Ruhleben. Moeder van o.m.: ST. TROPEZ (DE) (2002, M. v. Armbro Goal) 5,1.12,9 (€ 66.646). 1 zege. Twee jaar, tweede in Championat der Zweijährigen. Drie jaar, winnares van Arthur Knauer-Rennen; tweede in serie Arthur Knauer-Rennen; derde in Sebastian UrbanRennen CREMONA GOAL (DE) (1999, M. v. Armbro Goal) 4,1.15,3 (€ 39.325). 15 zeges. Ouder, winnares van Deutscher Traber-Zirkel V Cremona Way (DE) (2000, M. v. Diamond Way) 4,1.15,9 (€ 26.479). 7 zeges. Vier jaar, derde in Breeders Crown,

51


19

NIAGARA RIVER (NL)

donkerbruine merrie, 22- 03- 2020 Eigenaren: A. van Schie en H. Hamming

Verkoop met BTW

Quadrophénio (FR) 1982 6,1.13,9 (€ 446.294)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Irlande du Nord (FR) 1996

Dékeel (FR)

Rex Grandchamp (FR) Keel (FR)

Halte à la Biche (FR)

Valiant P (FR) Sa Biche (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Querbella (FR)

Chambon P (FR) Divine II (FR)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

Marita’s Victory (US)

Valley Victory (US) Miss Marita (US)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Armbro Legacy (US)

Balanced Image (US) Armbro Ermine (US)

NIAGARA RIVER (NL) Hopewell River (NL) 2014 3,Q1.20,6

Quite Easy (US) 2004 3,1.11,1 ($409.365)

Twilight River (NL) 2001

NIAGARA RIVER voert ruim 30 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op de legendarische Speedy Crown (4 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als Noord-Amerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

Mehun sur Yevre, Prix des Vignerons de Buzet, Prix Patrick Mottier, Prix de Monflanquin, Prix d’Agen, Grand Prix de la Belgique, etc.; tweede in Grote Prijs der Lage Landen, Gouden Zweep, Kampioenschap Nederlandse Paarden, Kampioenschap van Nederland, Prix Varenne, Prix Hera, Prix d’Automne, Prix du Medoc; derde in Prix d’Aurillac, Prix Hera, etc. PROUD MARY (NL) (1998, M. v. Supergill) 5,1.15,2 (€ 13.053). 18 zeges. Drie jaar, winnares van Derby Selectie. Moeder van GUILLAUME BOKO 7,1.11,0 (€ 105.185) Wisconsin River (NL) (2004, R. v. Incredible Crafts) 5,1.15,2 (€ 17.475). 18 zeges Narrow Escape (NL) (1996, R. v. Super Pleasure) 5,1.17,5 (€ 13.593). 7 zeges Twilight River (NL) (2001, M. v. Super Arnie) 5,1.15,5 (€ 13.375). Zie boven. Uprising River (NL) (2002, R. v. Coktail Jet) 7,1.16,3 (Dkk.77.274). 2 zeges Zoelaj River (NL) (2006, M. v. Incredible Crafts). Moeder van Farah Diba River 5,1.12,1 (NOK.348.200)

Foundation mare: Jessie Pepper (U4), in Nederland ook wel geduid als de Tarragona-stam. Bekende nazaten: Arch Madness, Armbro Goal, Caen Oldeson, Chocolatier, Father Patrick, Ferrari BR, Goofy Greenwood, Gretzky B.R., Innovation Love, Love You Too, Lucky Chucky, Natural Herbie, Optimistic, Pastor Stephen, Sanity, San Pail, Welmoed Landerije, Yarrah Boko, Yucca Boko, Zola Boko, etc. 1e moeder Hopewell River (NL) (2014, v. Quite Easy) 3,Q1.20,6. Dit is haar eerste product. 2e moeder Twilight River (NL) (2001, v. Super Arnie) 5,1.15,1 (€ 13.375). 9 zeges. Moeder van o.m.: Hopewell River (NL) (2014, M. v. Quite Easy) 3,Q1.20,6. Zie boven Chatooga River (NL) (2009, M. v. Incredible Hulk). Moeder van GOOFY GREENWOOD 4,1.11,2 (€ 275.899)

4e moeder ARMBRO ERMINE (US) (1983, v. Speedy Crown) 3,1.11,6 ($284.641). Twee jaar, derde in afd. Canadian Ser. Drie jaar, winnares Lady Suffolk T., Kentucky Filly Futy., Zweig Mem. Filly, afd. NYSS, Bluegrass S.; tweede in finale Breeders Crown, finale Simcoe S., heat KY Filly Futy., La Belle Province T.; derde in serie Breeders Crown. Volle zus van ARMBRO GOAL 3,1.11,2 ($1.442.022). Moeder van o.m.: ARMBRO OTTER (US) (1993, R. v. Balanced Image) 6,1.12,5 ($127.826). 5 zeges. Armbro Perfect (US) (1994, M. v. Nearly Perfect). Moeder van ARMBRO VISION 4,1.11,0 ($240.424) en ARMBRO DECIMAL 5,1.12,7 ($133.850). Grootmoeder van ARCH MADNESS 7,1.08,6 ($4.288.981), IRON WILL 6,1.10,7 ($287.898), A ROD HALL 5,1.10,7 ($137.377), etc.

3e moeder Armbro Legacy (US) (1990, v. Balanced Image) p,3,1.13,3 ($6.788). 1 zege. Elitemerrie. Moeder van o.m.: OPTIMISTIC (NL) (1997, R. v. Incredible Crafts) 8,1.13,7 (€ 304.349). NDR Hall of Fame. 24 zeges. Drie jaar, winnaar van PSH Duindigts O Najaar Stakes, Grote Prijs der Vaderpaarden Zuid; derde in Wolvega’s Driejarigen Giganten Championship. Vier jaar, winnaar van Dragon Trotters Vierjarigen Stakes, Wolvega Vier en Vijfjarigen Championship, Duindigts O Voorjaar Stakes. Ouder, winnaar van H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal, Kampioenschap Nederlandse Paarden, Kampioenschap van Nederland, Grand Prix J.C. Fiolet Transports, Prix de

52


20

NIMBLE BOY AJ (DE) Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Halley Blue (FR)

Cézio Josselyn (FR) Jolie Perle (FR)

Cygnus d’Odyssée (FR)

Workaholic (US) Nymphe d’Odyssée (FR)

Embellie (FR)

Querfeu (FR) Via Modena (FR)

NIMBLE BOY AJ (DE) Barcelona Darby (FR) 2011 6,1.14,3 (€ 62.680)

Rocklyn (FR) 2005 5,1.11,9 (€ 480.430) Resille (FR) 2005

NIMBLE BOY AJ is grofweg fiftyfifty Frans-Amerikaans en outcross gefokt op de legendarische Speedy Crown (4 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als Noord-Amerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

SAM (FR) (2006, R. v. Buvetier d’Aunou) 4,1.15,7 (€ 74.250) Tabella (FR) (2007, M. v. Latinus). Moeder van FORCE VIVE 6,1.12,1 (€ 140.980)- semi-classique 4e moeder Via Modena (FR) (1987, v. Jet du Vivier). Moeder van o.m.: KART (FR) (1998, R. v. Extrême Dream) 9,1.15,0 (€ 189.644). 17 zeges. Gr. III. NOMADE (FR) (2001, M. v. Sancho Pança ) 5,1.13,9 (€ 176.230). 6 zeges. Semi-classique. Moeder van CHARMEUSE DU CORTA 4,1.13,7 (€ 102.270) LUCRECE (FR) (1999, M. v. Cygnus d’Odyssée) 5,1.13,8 (€ 96.451). 3 zeges. Semi-classique. Moeder van APOLLO DE NEULLIAC 8,1.14,1 (€ 117.660), DISCO 7,1.14,0 (€ 116.465) en VENUS DE NEULLIAC 4,1.14,4 (€ 113.620). Grootmoeder van CABALLIS 6,1.13,6 (€ 101.580) JOKER (FR) (1997, R. v. Cygnus d’Odyssée) 4,1.15,9 (€ 60.469). 11 zeges

Mère originelle: Mademoiselle de Valognes (E55). Bekende nazaten: Aladin d’Ecajeul, Balou Boy, Eperon d’Avallon, Espoir du Thune, Narval d’Ecajeul, Phlegyas, Quiz des Brouets, Réussite de Rozoy, Triomphe de Rozoy, Uaukir, Valko Jenilat, etc. 1e moeder BARCELONA DARBY (FR) (2011, v. Rocklyn) 6,1.14,3 (€ 62.680). 9 zeges. Vier jaar, winnares van Prix Ecole de Lads-Jockeys. Ouder, winnares van Prix Ville de la Capelle-en-Thiérache, Prix de Vervins, Marathon d’Éte, etc. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Magic Boy AJ (NL) (2019, H. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2021

5e moeder Halade (FR) (1973, v. Quodshou MF). Moeder van o.m.: QUINCAMPOIX (FR) (1982, H. v. Jet du Vivier) 5,1.16,1 (€ 119.794). 10 zeges. Etalon semi-classique.

2e moeder Resille (FR) (2005, v. Cygnus d’Odyssée). Moeder van o.m.: BARCELONA DARBY (FR) (2011, M. v. Rocklyn) 6,1.14,3 (€ 62.680). Zie boven Civka Burka Darby (FR) (2012, M. v. Néoh Jiel) 5,1.14,9 (€ 54.360). 4 zeges 3e moeder Embellie (FR) (1992, v. Querfeu) 4,1.19,0 (€ 12.562). Moeder van o.m.: OWEN (FR) (2002, R. v. And Arifant) 6,1.13,2 (€ 151.460). 6 zeges KIRALLA (FR) (1998, M. v. Cèdre du Vivier) 6,1.14,0 (€ 135.346). 7 zeges. Moeder van UAUKIR 3,1.12,7 (€ 263.140)- étalon classique, TWIST AGAIN 7,1.13,4 (€ 147.360), A CAPELLA 5,1.13,4 (€ 121.150), FORMI 4,1.13,8 (€ 113.070) en BRASILIA 7,1.14,6 (€ 101.970)

donkerbruine hengst, 05- 05- 2020 Eigenaar: A. Eijgelaar

53


Noordtrot, nieuws in woord en beeld www.noordtrot.nl | info@dutchtrottingnews.com 06-55777116

ALLES WAT JIJ MOET WETEN OM TE WINNEN

ELKE WEEK EEN NIEUWE AFLEVERING MET VASTE TAFELGASTEN EN RUBRIEKEN.


21

NEXT GOODWIN (NL) Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

B Cor Tamgo (CA) 1992 4,1.12,5 ($24.567)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

A Go Go Lauxmont (US)

Balanced Image (US) Lauxmont Au Fait (US)

B Cor Tamara (CA)

Dream of Glory (US) Wood U (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Donerail (US)

Valley Victory (US) Bedell (US)

Say Your Prayers (US)

Speed In Action (US) Tishes Wish (US)

NEXT GOODWIN (NL) Faith Boko (NL) 2012 4,1.15,2 (€ 21.533)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915) Insider Trade (US) 1997

donkerbruine hengst, 14- 06- 2020 Eigenaar: E.H. de Beij

NEXT GOODWIN is volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4), een vitale en succesvolle manier van fokken. Bekende voorbeelden zijn o.m. JL Cruze 4,1.08,2 ($1.597.542), The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300) en Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2020 Venerate 2,1.09,5 ($772.914).

Cosy Boko (NL) (2009, M. v. Chocolatier) 5,1.14,9 (€ 17.830) Azad Boko (US) (2007, H. v. Credit Winner) 3,1.15,7 ($18.923) Graceful Boko (DE) (2013, M. v. Virgill Boko) 7,1.13,8 (€ 10.185) Inside Boko (SE) (2015, M. v. Zola Boko) 3,1.17,7 (SEK.56.300) Hooray Boko (DE) (2014, M. v. Virgill Boko) 4,1.17,1 (€ 4.465)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Hickothepooh, Main Wise As, Marseille, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Sorella, Spotlite Lobell, Ranch Kelly, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc.

3e moeder SAY YOUR PRAYERS (US) (1991, v. Speed In Action) 2,1.14,1 ($165.771). Twee jaar, winnares OHSS Final, Ohio Breeders’ Champ., Northfield Grand Circuit S., Tompkins-Geers S., Reynolds Memorial, 2 afd. OHSS; tweede Merrie Annabelle cons., afd. OHSS. Drie jaar, derde Reynolds Mem., Ohio Breeders’ Championship Final. Halfzus van RAFFAELLO AMBROSIO 4,1.10,3 ($810,614) en TERMINATOR HALL 4,1.11,1 ($230.612). Moeder van o.m.: AVALICIOUS (2011, M. v. RC Royalty) 3,1.10,5 ($202.438). Moeder van LUCIUS VORENUS 3,1.10,2 ($143.083) PRAY FOR THE GRAY (2005, R. v. The Icepan Cometh) 3,1.13,2 ($173.741) DEADMANS CURVE (2000, H. v. Mr Lavec) 4,1.11,2 ($108.688) American Wish (1996, M. v. American Winner). Moeder van ALGIERS HALL 3,1.10,0 (€ 1.267.641), ASTRO HALL 3,1.12,2 ($261.949), AMERICA 3,1.11,6 ($221.682), DONATO’S WISH 5,1.11,0 ($150.461). Grootmoeder van POSSESS THE WILL 3,1.09,7 ($618.262), FRAC 5,1.11,3 ($266.598), APLOMB HANOVER 3,1.10,6 ($200.145), HOLLYWOOD RUSTY 5,1.12,3 ($177.393), etc.

1e moeder FAITH BOKO (NL) (2012, v. Virgill Boko) 4,1.15,2 (€ 21.533). 5 zeges. Twee jaar, winnares Tweejarige Talenten Stakes. Drie jaar, winnares Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Merrie Derby Selectie; tweede in Duindigt’s Driejarigen Stakes; derde in Merrie Derby. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Lluc Boko (SE) (2018, R. v. Yarrah Boko) 3,1.16,5 (Dkk.36.543). 1 zege. Monastery Boko (SE) (2019, H. v. Chelsea Boko)- twee jaar in 2021 2e moeder Insider Trade (US) (1997, v. Donerail). Moeder van o.m.: DARYL BOKO (FI) (2010, R. v. Majestic Son) 8,1.11,7 (AU$ 597.049). Vier jaar, winnaar serie Finse Derby; derde finale Finse Derby. Ouder, winnaar Cambridge Flying Stakes (NZ), John Cordina FFA (AUS) Those Blue Eyes (US) (2004, M. v. SJ’s Caviar) 3,Q1.12,1 ($ 41.468). Twee jaar, tweede serie Matron Stakes; derde finale Matron Stakes, Keystone Classic. Moeder van SWISH LANE 6,1.12,2 (SEK.899.696) Trader’s Dream (US) (2003, M. v. Garland Lobell) 3,1.12,7 (SEK.176.845) Joan C Boko (SE) (2016, M. v. Zola Boko) 4,1.13,6 (SEK.178.100)

55


22

NORA TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Pastor Stephen (US) 2008 3,1.10,1 (SEK.7.267.012)

Gala Dream (US) 2001

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Enjoy Lavec (US)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US)

Maple Frosting (US)

Valley Victory (US) Valley Regina (US)

Conway Hall (CA)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

B Cor Tamgo (CA)

A Go Go Lauxmont (US) B Cor Tamara (CA)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Highwaytranss R (NL)

Why Not (US) Susanne Belwin (NL)

NORA TRANSS R (NL) Broadwaytranss R (NL) 2008 3,1.13,4 (€ 86.390)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790) Ustasia Transs R (NL) 2002 4,1.13,7 (€ 59.990)

NORA TRANSS R is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en linebred op Garland Lobell (4 x 4) een zeer actuele en succesvolle manier van fokken. Denk dan o.m. aan Atlanta 4,1.07,9 ($2.659.653), Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735), Quincy Blue Chip 3,1.10,5 ($675.430), etc. Broadway Hall maakt steeds meer naam als broodmare sire, door toedoen van kleinkinderen als de reeds genoemde Broadway Donna, Dreambreaker 8,1.09,8 (€ 626.458), Action Uncle 3,1.10,1 ($577.535), etc.

donkerbruine merrie, 18- 05- 2020 Eigenaar: K. Redder

Eagle Transs R (NL) (2011, R. v. Passing Renka) 5,1.14,2 (€ 28.705). Twee jaar, tweede Duindigts Tweejarigen Stakes; derde Duindigt’s Tweejarigen Stakes. Drie jaar, vierde Criterium der Driejarigen. Ouder, derde Internationale Derby-Meisterschaft der Amateure In Love Transs R (NL) (2015, M. v. Broadway Hall) 3,1.16,5 (NOK.24.957) Doutzen Transs R (NL) (2010, M. v. Ken Warkentin) 3,1.18,8 (€ 645)

Foundation Mare: Lady Magic (U2351), in Nederland ook wel geduid als de Emma Baldwin-stam. Bekende nazaten: Broadwaytranss R, Ustasia Transs R, Winston Jac

3e moeder Highwaytranss R (NL) (1990, v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 18.163). Moeder van o.m.: USTASIA TRANSS R (NL) (2002, M. v. Super Arnie) 4,1.13,7 (€ 59.990). Zie boven Avenue Transs R (NL) (2007, R. v. Buvetier d’Aunou) 8,1.15,9 (€ 20.490). 15 zeges Zoshua Transs R (NL) (2006, R. v. Goetmals Wood) 6,1.14,9 (€ 17.420) Concordetranss R (NL) (2009, M. v. Kadabra) 4,1.15,1 (€ 12.035) Ytranssbelwin R (NL) (2005, R. v. Super Arnie) 5,1.17,4 (€ 2.490) Boeing Transs R (NL) (2008, M. v. General November) 3,1.19,2 (€ 1.020)

1e moeder BROADWAYTRANSS R (NL) (2008, v. Broadway Hall) 3,1.13,4 (€ 86.390). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productenselectie; derde Productendraverij. Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; tweede Merriederby, Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Driejarigen Kampioenschap van Friesland; vierde Sweepstakes. Vier jaar, winnares Vierjarige Merries Herfst Stakes; derde VP Vierjarige Merrie Stakes, Groninger Vierjarige Merrie Stakes. Ouder, tweede Prix de Verneuil, Prix de Cahors, Prix de Chevilly; derde Championnat du Trot Monté. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Kadans Transs R (NL) (2017, H. v. Russel November) 4,1.17,8 (€ 535) Montoya Transs R (NL) (2019, H. v. Quick Wood)- twee jaar in 2021

4e moeder SUSANNE BELWIN (NL) (1976, v. Heres) 1.19,0 (€ 39.706). Volle zus van ROBERT BELWIN 1.20,0 (€ 39.275) en YTRANSSBELWIN R 1.18,9 (€ 34.491). Moeder van o.m.: DEREDDERTRANSS R (NL) (1986, H. v. Surge Hanover)6,1.17,0 (€ 31.548) Highwaytranss R (NL) (1990, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 18.163). Zie boven

2e moeder USTASIA TRANSS R (NL) (2002, v. Super Arnie) 4,1.13,7 (€ 59.990). Twee jaar, winnares Unitrot Tweejarigen-prijs; tweede Productendraverij; derde Joffer Prijs. Vier jaar, tweede Sweepstakes, Fillies Stakes; derde Merrie Derby, Fokkers Trofee, H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal. Vier jaar, tweede Prix de Biarritz, Prix Jean et André de la Vaissiere. Moeder van o.m.: BROADWAYTRANSS R (NL) (2008, M. v. Broadway Hall) 3,1.13,4 (€ 86.390). Zie boven

56


23

NAKAMURA (NL)

donkerbruine merrie, 11- 04- 2020 Eigenaren: J.W.M. Engwerda en H. Zonderman

Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Quick Wood (FR) 2004 5,1.13,0 (€ 334.420)

Dira (FR) 1991 4,1.14,5 (€ 346.212)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Minou du Donjon (FR)

Quioco (FR) Géribia (FR)

Thalie (FR)

Ersin (FR) Hyacinthe (FR)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Please Polly (US)

Crowning Point (US) Suydam (US)

Nevele Impulse (US)

Nevele Pride (US) Floral Princess (US)

Varna Pluto (NL)

Kameraad (NL) Karla Pluto (NL)

NAKAMURA (NL) Andaluz (NL) 2007 4,1.13,2 (€ 20.595)

Pearsall Hanover (US) 1999 3,1.11,6 ($332.819) Pamela van’t Hof (NL) 1998 4,1.18,4 (€ 690)

NAKAMURA voert bijna 35 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op ’s werelds eerste Speed Sire, Speedy Somolli (5 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we o.a. terug bij Kentucky Futurity-winnaar My MVP 3,1.09,2 ($879.804). Pearsall Hanover is in Nederland opvallend succesvol als moeder-vader wanneer gecombineerd met de Love Youvaderlijn, denk o.m. aan Love You Too 3,1.12,9 (€ 103.050) en Innovation Love 3,1.11,6 (€ 81.900).

Elitemerrie. Moeder van o.m.: HUGGY BEAR (NL) (1990, H. v. Nevele Impulse) 6,1.15,3 (€ 53.005). 23 zeges. Ouder, winnaar Januari Stakes, Gouden Divisie; tweede Grote Prijs van Nederland; derde Dravers Gold Cup Mercedes Star (NL) (1995, M. v. Yankee Me) 6,1.15,0 (€ 24.438) Faraway (NL) (1988, M. v. Nevele Impulse) 5,1.15,4 (€ 23.194). Moeder van OLIVER FLEVO 2,1.16,3 (€ 64.064) Geeske (NL) (1989, M. v. Count’s Pride) 3,1.16,7 (€ 14.294) Jolly Rolly (NL) (1992, M. v. Yankee Tornado) 4,1.17,6 (€ 12.604) Orchid van’t Hof (NL) (1997, M. v. Nevele Impulse) 5,1.16,4 (€ 10.359)

Foundation mare: Maud K (U417); dit is de Nederlandse tak via Nelly Pluto. Bekende nazaten: Dacey Boko, Derek Baker, Hinde Buitenzorg, Huggy Bear, Jonah Vredebest, Karel Pluto, Odd’s Against, Until The End, Wanda Pluto, Watch The News, etc. 1e moeder Andaluz (NL) (2007, v. Pearsall Hanover) 4,1.13,2 (€ 20.595). Drie jaar, tweede Breeders Crown, Duindigt’s Herfststakes der Driejarigen, Merrie Derby Selectie. Vier jaar, derde Criterium Vierjarige merries, Groningen Vierjarigen Merries Stakes, VP 4jr. Merries Stakes. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: Indigo (NL) (2015, R. v. Quick Wood) 6,1.12,9 (€ 22.070). 11 zeges. Happy (NL) (2014, M. v. Prodigious) 4,1.13,5 (Nok.130.809). 3 zeges. Kaboom (NL) (2017, M. v. Explosive Matter) 3,1.15,3 (€ 7.420). 3 zeges. Drie jaar, tweede in Fokkers Trofee Merries. Love over gold (NL) (2018, R. v. SJ’s Caviar) 3,1.17,7 (€ 400)

4e moeder KARLA PLUTO (NL) (1969, v. Polardachs) 1.18,2 (€ 16.767). Elitemerrie. Moeder van o.m.: WANDA PLUTO (1980, M. v. Kameraad) 8,1.14,1 (€ 219.840). Hall of Fame. Grootmoeder van ODD’S AGAINST 5,1.13,8 (€ 219.318) en UNTIL THE END 4,1.15,1 (€ 77.375). Derde moeder van DACEY BOKO 4,1.14,6 (€ 72.555) COMRADE (NL) (1985, R. v. Kameraad) 6,1.15,8 (€ 45.711) VARNA PLUTO (NL)(1979, M. v. Kameraad) 1.16,2 (€ 34.805). Zie boven URLOW PLUTO (NL) (1978, R. v. Orlow) 1.18,9 (€ 33.872) Dorothe Pluto (NL) (1986, M. v. Kameraad) 4,1.17,3 (€ 29.246) Annfine Mountain (NL) (1983, M. v. Heres) 1.16,5 (€ 26.773) Zodia Pluto (NL) (1982, M. v. Kameraad) 5,1.17,0 (€ 15.723). Moeder van HINDE BUITENZORG 9,1.12,0 (€ 248.227)Paard van het jaar 1999 & 2000; Hall of Fame

2e moeder Pamela van’t Hof (NL)(1998, v. Nevele Impulse) 4,1.18,4 (€ 690). Moeder van o.m.: Andaluz (NL) (2007, M. v. Pearsall Hanover) 4,1.13,2 (€ 20.595). Zie boven Zeppelin Rapida (NL) (2006, R. v. SJ’s Photo) 4,1.14,0 (Dkk.122.106) 3e moeder VARNA PLUTO (NL)(1979, v. Kameraad) 1.16,2 (€ 34.805).

57


45 1973 - 2018

Uw vertrouwde adres voor:

* Op maat gemaakte tuigen en tuigage * Snelle en vakkundige repara�es * Speciale reclamedekens met bedrukking * Naamplaatjes, frontriem, padjes, petjes, etc. Kom langs en ervaar hoe betaalbaar kwaliteit kan zijn

WWW.ZADELMAKERIJ-BOSCH.NL Dealer van o.a:

Almere

Dronten

Emmeloord

Heerenveen

Lelystad

Wezep

Zeewolde

SADDLE PROFESSIONAL


24

BRILLIANT STARDUST (DE) SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

Classic Photo (US) 2002 3,1.08,9 ($1.447.004)

Classic Winner (US) 1995 3,Q1.12,6 ($72.121)

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Classic Somolli (US

Speedy Somolli (US) Gypsy C(US)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Arnies Likeness (US)

Arnie Almahurst (US) Picture Dart (US)

Heres (DE)

Bibijunge (DE) Bunzer Mädel (DE)

Udi Pepper (NL)

Fairmont Hanover (US) Jessie Pepper (NL)

BRILLIANT STARDUST (DE) Timely Stardust (NL) 2001 4,1.16,1 (€ 3.870)

Super Arnie (US) 1987 3,1.11,0 ($393.464) Best of All (NL) 1984 1.17,9 (€ 24.130)

BRILLIANT STARDUST is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Super Bowl (4 x 3), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315). Moeder Timely Stardust is in feite een Elitemerrie, ware het niet dat haar producten verdeeld zijn over twee verschillende stamboeken.

donkerbruine merrie, 01- 05- 2020 Eigenaar: J. W. Scheffer

Alltime Stardust (NL) (2007, R. v. Spendic) 5,1.14,2 (€ 16.451 Ouder, winnaar afd. V65- Jägersro Savira Stardust (DE) (2019, M. v. SJ’s Caviar)- twee jaar in 2021 2e moeder BEST OF ALL (NL) (1984, v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Twee jaar, Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede Productendraverij. Moeder van o.m.: NIGEL STARDUST (NL) (1996, H. v. Keystone Patriot) 6,1.14,5 (€ 103.926). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs in Nederlands record: 1.14,6. Drie jaar, winnaar Derby, AEV Stake Sprintkampioenschap. Vier jaar, tweede PSH Voorjaarscriterium der Vierjarigen, interland BelgiëNederland Legend Stardust (NL) (1994, H. v. Volo Prise) 3,1.16,8 (€ 19.206). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs, Kampioenschap der Tweejarigen; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden. Drie jaar, winnaar serie AEV Stake Sprintkampioenschap der Driejarigen; derde Grote Prijs der Vaderpaarden Urania Stardust (NL) (2002, M. v. Super Arnie) 6,1.15,2 (€ 15.291) Megan Stardust (NL) (1995, H. v. Nevele Impulse) 6,1.17,0 (€ 14.246). Drie jaar, winnaar Troost Trofee M; derde Grote Unitrot Prijs Randy Stardust (NL) (1999, H. v. Call Upon) 4,1.15,4 (€ 12.340). Drie jaar, tweede Criterium Hengsten & Ruins Ivasty Stardust (NL) (1991, M. v. Count’s Pride) 3,1.21,7 (€ 794). Moeder van WAHINIE STARDUST 4,1.14,6 (€ 45.790)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas e.v.a. 1e moeder Timely Stardust (NL) (2001, v. Super Arnie) 4,1.16,1 (€ 3.870). 4 zeges. Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd- 7 winnaars, w.o.: GOLDY STARDUST (DE) (2013, M. v. Quick Wood) 5,1.11,7 (€ 202.965). 26 zeges. Vier jaar, winnares Breeders Crown, Bruno Cassirer-Rennen, Schwarzer Steward-Rennen; tweede Mariendorfer Criterium I. Ouder, winnares Breeders Crown 2018 en 2020, Derby-Marathon-Pokal, Charlie-Mills-Memorial 2020, Hoppeliten- Charlottenlund; tweede Breeders Crown 2019, Charlie-Mills-Memorial 2019, Prix Adalberta- Vincennes BILL STARDUST (NL) (2008, H. v. Revenue) 7,1.14,1 (€ 86.192). Vier jaar, winnaar Breeders Crown. Ouder, winnaar Bjerke Stayerløp, Breeders Crown 2013; tweede Gouden Zweep; derde Breeders Crown 2014, Championnat des Trotteurs Hollandais EARLY STARDUST (NL) (2011, M. v. Orlando Vici) 6,1.13,5 (€ 43.415). 4-jarige Merrie van het Jaar. Drie jaar, tweede Duindigt’s Herfststakes der Driejarigen. Vier jaar, winnares Derby der Vierjarigen, Breeders Crown; derde Duindigt’s Vierjarigen Sprintkampioenschap PEARL STARDUST (DE) (2014, M. v. Revenue) 5,1.13,6 (€ 28.969). Drie Jaar, winnares Großer Preis der NRZ (Buddenbrock-Trial). Vier jaar, tweede in VPW Vierjarigen Challenge; derde in Breeders Crown

3e moeder UDI PEPPER (NL) (1978, v. Fairmont Hanover) 1.21,2 (€ 9.892). Nederlandse Elitemerrie. Halfzus van CRUISE MISSILE 9,1.16,8 (€ 50.213) en APOCALYPSE NOW 4,1.15,8 (€ 32.433) en de grootmoeder van NU PAGADI 5,1.10,9 (€ 637.191). Moeder van o.m.: D’ABORD FRISIA (NL) (1986, H. v. Worthy Dean) 1.17,6 (€ 31.546) PEPPER FRISIA (NL) (1998, M. v. Volo Prise) 2,1.17,1 (€ 24.337) BEST OF ALL (NL) (1984, M. v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Zie boven Yoran Frisia (NL) (2005, R. v. Pink Diamond) 5,1.15,6 (€ 23.753)

59


25

KANYON VRIJTHOUT TF (BE/FR) Eigenaar: D. Sterck

bruine hengst, 01- 05- 2020

Verkoop met BTW

Imoko (FR) 1996 5,1.14,6 (€ 131.899)

Timoko (FR) 2007 10,1.09,0 (€ 5.011.851)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Sépia (FR)

Jiosco (FR) Jolie Perle (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Katy Oul Dada (FR)

Podosis (FR) Ifalpa (FR)

KANYON VRIJTHOUT TF (BE/FR) Elite of Fairy (FR) 2014 3,1.16,7 (€ 14.720)

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300) Thalie of Fairy (FR) 2007 4,1.13,9 (€ 37.790)

KANYON VRIJTHOUT TF is grofweg fiftyfifty FransAmerikaans gefokt via lijnteelt op zowel And Arifant (3 x 5) als Viking’s Way (3 x 4), twee zeer bepalende stamvaders in de Franse fokkerij. Ready Cash is nog een piepjonge père-de-mère (zijn oudste kleinkinderen zijn pas zes jaar oud), toch heeft hij in die hoedanigheid al jaargangcracks geleverd in zowel Europa als Noord-Amerika, in de vorm van Hohneck 4,1.11,7 (€ 376.590), Havana D’Aurcy 3,1.13,2 (€ 306.450), San Moteur 4,1.11,4 (SEK.2.975.500), Ici C’Est Paris 3,1.13,3 (€ 181.660) en Cuatro de Julio 2,1.09,4 ($198.025).

Thalie of Fairy (FR) (2007, M. v. Love You) 4,1.13,9 (€ 37.790). Zie boven Princess of Fairy (FR) (2003, M. v. Giant Cat) 4,1.16,8 (€ 25.100). 2 zeges Queen of Fairy (FR) (2004, M. v. Fan Quick) 3,1.18,5 (€ 9.710) 4e moeder Ifalpa (FR) (1977, v. Tivaty Pélo) 4,1.23,4 (€ 10.351). 3 zeges. Moeder van o.m.: GOLF OUL DADA (FR) (1994, R. v. Auxerroi) 9,1.13,6 (€ 166.810). 11 zeges CELINE OUL DADA (FR) (1990, M. v. Qlorest du Vivier) 5,1.15,5 (€ 144.375). 13 zeges. Moeder van QUATTRO ECUS 8,1.11,1 (€ 465.096). Grootmoeder van ELISE DE BEYLEV 6,1.12,9 (€ 116.870) D’OUL DADA (FR) (1991, M. v. Sébrazac) 8,1.15,6 (€ 109.611). 8 zeges. Moeder van URISTAN DE BRENUS 7,1.15,2 (€ 141.270) Titine Oul Dada (FR) (1985, M. v. Jackson) 3,1.18,3 (€ 38.798). 3 zeges Rouky Oul Dada (FR) (1983, H. v. Vimont) 4,1.18,4 (€ 30.856). 5 zeges Julia Oul Dada (FR) (1997, M. v. Coktail Jet) 5,1.16,8 (€ 20.895). 2 zeges. Moeder van QUILIO ADA 10,1.12,8 (€ 188.670) en ROOKIE ADA 6,1.14,1 (€ 125.090) Ben Oul Dada (FR) (1989, R. v. Hurgo) 4,1.19,0 (€ 20.245). 3 zeges Aline Oul Dada (FR) (1988, M. v. Eole Grandchamp). Moeder van GOLD OUL DADA 7,1.16,5 (€ 108.073). Grootmoeder van TSAR DE JUZOLELO 8,1.13,6 (€ 100.790) en VAINQUEUR WELL 5,1.16,7 (€ 100.720) Heidi Oul Dada (FR) (1995, M. v. Vizir de Retz) 3,1.20,5. Moeder van PROSPER OUL DADA 4,1.13,3 (€ 157.949)

Mère originelle: Sainte Marie du Mont (E29). Bekende nazaten: As d’Espiens, Bel Ditto, Cléa Madrik, Clef des Champs, Esotico Star, Fossein, Impressionist, Juliano Star, Nestoriac, Prince Royal, Quioco, Star Gédé, Une Lady de Nappes, Valentin du Gite, etc. 1e moeder Elite of Fairy (FR) (2014, v. Ready Cash) 3,1.16,7 (€ 14.720). 1 zege. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Jackson Vrijthout TF (BE/FR) (2019, H. v. Timoko)- twee jaar in 2021 2e moeder Thalie of Fairy (FR) (2007, v. Love You) 4,1.13,9 (€ 37.790). 4 zeges. Moeder van o.m.: Déesse of Fairy (FR) (2013, M. v. Sam Bourbon) 6,1.15,8 (€ 43.295). 1 zege Elite of Fairy (FR) (2014, M. v. Ready Cash) 3,1.16,7 (€ 14.720). Zie boven Game Gala (FR) (2016, R. v. Orlando Vici) 4,1.16,5 (€ 12.720). 1 zege 3e moeder Katy Oul Dada (FR) (1998, v. Podosis) 3,1.19,1 (€ 5.199). Moeder van o.m.: CRACK DE REBECQ (FR) (2012, R. v. Nesos du Goutier) 7,1.14,1 (€ 120.340). 9 zeges. Ubu of Fairy (FR) (2008, R. v. Goetmals Wood) 5,1.15,3 (€ 43.760). 6 zeges

60


PAUZE

PAUZE26

NOCHE DEL AMOR (SE) Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Django Riff (FR) 2013 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Rasta Perrine (FR) 2005 5,1.12,8 (€ 106.440)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Look de Star (FR)

Coktail Jet (FR) Corte (FR)

Java Perrine (US)

Rêve d’Udon (FR) Petite Perrine (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Incredible Crafts (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Celeritas Medo (NL)

Volo Prise (NL) Velja V (NL)

NOCHE DEL AMOR (SE) Dasmijn Medo (NL) 2010 7,1.13,6 (€ 31.096)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Topass Medo (NL) 2001 6,1.12,4 (€ 97.089)

NOCHE DEL AMOR voert ruim 40 % Frans bloed, terwijl ze is gefokt middels lijnteelt op Coktail Jet (4 x 3). Dit is nog een tamelijk onbeproefde manier van fokken, maar deze resulteerde al in supertalent Ecurie D 4,1.09,2 (SEK.3.358.245). Nóg interessanter is de bloedverbinding tussen Ready Cash en Love You, die we kennen van de Franse supercracks Bold Eagle 6,1.08,4 (€ 5.031.287) en Face Time Bourbon 5,1.09,4 (€ 2.837.440).

Ketch Me Volo (NL) (2017, M. v. Broadway Fortuna)- gestorven als jaarling Marije Volo (NL) (2019, M. v. Regio)- twee jaar in 2021 3e moeder CELERITAS MEDO (NL) (1985, v. Volo Prise) 1.16,8 (€ 50.090). Twee jaar, winnares Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede in Productendraverij. Drie jaar, winnares Toekomst Prijs, Derby Proef, Grote Prijs der Vaderpaarden. Moeder van o.m.: TOPASS MEDO (NL) (2001, M. v. Incredible Crafts) 6,1.12,4 (€ 97.089). Zie boven Pegasus Medo (NL) (1998, R. v. Incredible Crafts) 5,1.16,3 (€ 8.331). 5 zeges Napoleon Medo (NL) (1996, H. v. Ata Star L) 5,1.18,3 (€ 7.987). 6 zeges

Foundation mare: Woburn Maid (U55), in Nederland ook wel geduid als de Calumet Aster-stam. Bekende nazaten: Celeritas Medo, Exito Frisiana, Fox Valley Liza, Friction, Friendly Amigo, Goodtimes, Goosebump Hanover, Noble Superb, Perfect Spirit, Rotate, System Performance, Topass Medo, Whatthehecklavec, White Honey, etc. 1e moeder DASMIJN MEDO (NL) (2010, v. Love You) 7,1.13,6 (€ 31.096). 4 zeges. Drie jaar, winnares VP Driejarige Kerststakes. Vier jaar, tweede in Championnat d’Hiver. Dit is haar eerste product. 2e moeder TOPASS MEDO (NL) (2001, v. Incredible Crafts) 6,1.12,4 (€ 97.089). 16 zeges. Twee jaar, winnares van Wolvega T Najaar Stakes, Hopeful Future Stakes I. Drie jaar, winnares van Grote Unitrot-prijs, Classic Future Stakes, Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede in Sweepstakes, AEV Stake Sprintkampioenschap; derde in Merrie Derby, Sweepstakes Trial II. Vier jaar, winnares Merries Summer Stakes, Groninger 4- en 5-jarige Merrie Stakes; tweede in Springtime Ladies Stakes. Ouder, winnares van Finale NDR Wolvega’s Wintercircuit, Grote Kerstprijs; tweede in Wolvega’s Vier- en Vijfjarige Merrie Stakes; derde in Koninginnedag Merries Stakes, Springtime Stakes I. Moeder van 6 producten: DASMIJN MEDO (NL) (2010, M. v. Love You) 7,1.13,6 (€ 31.096). Zie boven Feniks Volo (NL) (2012, H. v. Eilean Donon) 4,1.15,4 (Dkk.39.034). 2 zeges Invincible Volo (NL) (2015, R. v. Yason Boko) 4,1.14,2 (€ 4.695) Euro Pass Medo (NL) (2011, M. v. From Above) 4,1.18,3 (€ 1.538)

lichtbruine merrie, 01- 03- 2020 Eigenaar: Mw. M.H. van der Meulen

4e moeder Velja V (NL) (1979, v. Udet Hanover) 1.18,4 (€ 6.534). 5 zeges. Moeder van 1 product: CELERITAS MEDO (NL) (1985, M. v. Volo Prise) 1.16,8 (€ 50.090). Zie boven

63


27

NICOLE SCOTT (DE)

donkerbruine merrie, 14- 05- 2020 Eigenaar: W. Schotte

Verkoop met BTW

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Amour Angus (CA) 1987 3,1.16,6 ($21.355)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Magna Force (US)

Florida Pro (US) Rosemary (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

General November (DE)

Valley Victory (US) Florida Dame (US)

Flame Song (SE)

Predominant (US) Plusette (SE)

NICOLE SCOTT (DE Flo Kievitshof (DE) 2012 3,1.18,0 (€ 310)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€1.416.537) Opera November (DE) 2001 3,1.12,8 (€ 186.488)

NICOLE SCOTT voert ca. 10 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Arnie Almahurst (5 x 5), Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 5). De internationale crack Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131) is bijv. op exact dezelfde manier gefokt. De kruising Conway Hall x Love You kennen we o.m. van Mister F Daag 4,1.10,9 (€ 437.922).

3e moeder FLAME SONG (SE) (1988, v. Predominant) 7,1.13,7 (€ 51.876). Moeder van o.m.: OPERA NOVEMBER (DE) (2001, M. v. General November) 3,1.12,8 (€ 186.488). Zie boven MICHAELA NOVEMBER (DE) (1999, M. v. Sugarcane Hanover) 4,1.15,1 (€ 38.800). Drie jaar, winnares Key to VictoryRennen; derde Johannes Frömming-Memorial, Pit PanRennen. Moeder van FAME BOKO 8,1.11,8 (SEK.1.108.595). Grootmoeder van EYE OF THE TIGER 6,1.13,6 (Nok.476.123) ACTION TRANSS R (DE) (2007, M. v. Cantab Hall) 7,1.13,1 (€ 37.045). Drie jaar, derde serie Arthur Knauer-Rennen BLACKPEARL TRANS R (DE) (2008, M. v. General November) 4,1.16,0 (€ 31.945). Drie jaar, winnares serie + finale Johannes Frömming-Memorial; derde Victoria Park Driejarige Merries Stakes Yndigo Transs R (DE) (2005, M. v. General November) 4,1.13,9 (€ 23.041). Twee jaar, derde Drafcentrum Wolvega Tweejarigen Stakes. Drie jaar, tweede Duindigt Najaar Stakes der Driejarigen; derde Duindigt Winter Stakes der Driejarigen Excuse Me (NL) (2011, R. v. Naction Skoatter) 6,1.14,7 (Nok.107.435)

Foundation mare: Captain Roberts mare (U45), ook wel geduid als de Lady Dunn-stam. Bekende nazaten: Ab’sattitudeexpress, Balanced Image, Designed To Be, Emmylou Who, Emoticon Hanover, Greenshoe, Idole di Poggio, Jontte Boy, Like A Prayer, Meadow Roland, Nene Degli Ulivi, Noa Savoy, Opera November, Surprise Lord, Sweet Chapter, etc. 1e moeder Flo Kievitshof (DE) (2012, v. Love You) 3,1.18,0 (€ 310). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Kathy Scott (DE) (2017, M. v. Charly du Noyer) 3,1.15,1 (€ 5.534). 3 zeges. Drie jaar, tweede in Breeders Crown für 3-jährige Stuten (Entlastung) Luna Scott (DE) (2018, M. v. Traders) 2,1.17,4 (€ 320) Master Scott (DE) (2019, H. v. Traders)- twee jaar in 2021 2e moeder OPERA NOVEMBER (DE) (2001, v. General November) 3,1.12,8 (€ 186.488). Twee jaar, tweede in Breeders Crown; derde MAZDA Gold-Cup. Drie jaar, winnares Gran Premio Orsi Mangelli Filly, serie + finale Arthur Knauer-Rennen, serie + finale Breeders Crown, Bayerisches Zuchtrennen; tweede Groβer Preis der NRZ, SebastianUrban-Rennen; derde Traber St. Leger, Buddenbrock-Rennen. Moeder van o.m.: CAMIEL KIEVITSHOF (DE) (2009, R. v. Super Arnie) 8,1.11,6 (€ 52.284). 9 zeges. Drie jaar, tweede serie Deutsches Traber-Derby; vierde finale Deutsches Traber-Derby Perfect Hall (DE) (2014, R. v. Andover Hall) 5,1.14,1 (€ 23.666). 12 zeges. Twee jaar, derde Jugend-Preis Edgar Kievitshof (DE) (2011, R. v. Daguet Rapide) 6,1.15,7 (€ 13.988) Flo Kievitshof (DE) (2012, M. v. Love You) 3,1.18,0 (€ 310). Zie boven

4e moeder Plusette (SE) (1975, v. Caleb) 1.20,9 (SEK.22.900). Halfzus van de moeder van BLIXTEN PELLINI 8,1.12,1 (SEK.2.654.500) en JOHNNY WALKER BREW 10,1.12,1 (SEK.2.115.725). Moeder van o.m.: FLAME SONG (SE) (1988, M. v. Predominant) 7,1.13,7 (€ 51.876). Zie boven Panama K. (SE) (1989, M. v. Predominant) 8,1.14,9 (SEK.376.900) Cristin Prophet K. (SE) (1983, M. v. The Prophet) 1.16,2 (SEK.159.350)

64


28

NORA BALDWIN (NL) Verkoop met BTW

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Ténor de Baune (FR)

Le Loir (FR) Colivette (FR)

Three Troikas (DE)

Speedy Count (US) Troika (DE)

Keller Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Keystone Pioneer (US)

Fiola Crown (NL)

Lola’s Express (US) Youri Neyenrode (NL)

NORA BALDWIN (NL) Bordeaux Baldwin (NL) 2008 5,1.17,4 (€ 4.910)

Zerberus (DE) 1998 7,1.11,0 (SEK.5.653.441) Safari Baldwin (NL) 2000 3,1.14,3 (€ 26.190)

NORA BALDWIN stamt uit de lijn van Elitemerrie Fan Dancer, haar zesde moeder. Ze voert ca. 12 % Frans bloed en ze is linebred op Speedy Somolli (4 x 4). Deze manier van fokken is zowel in Noord-Amerika als in Europa enorm succesvol gebleken, met bekende voorbeelden als Daylon Magician 4,1.09,1 ($1.977.969), Grain Of Truth 9,1.10,3 ($1.507.570), Forbidden Trade 3,1.09,0 ($1.324.982) en Tony Gio, 4,1.10,4 (€ 1.050.415).

(€ 27.698). Drie jaar, tweede Troost Sweepstakes; derde Grote Unitrot Prijs, Fokkers Trofee Troost. Ouder, derde finale Deutsche Amateur-Meisterschaft Bordeaux Baldwin (NL) (2008, M. v. Zerberus) 5,1.17,4 (€ 4.910) zie boven 3e moeder Fiola Crown (NL (1988, v. Lola’s Express) 3,Q1.21,7 (€ 1.801). Moeder van o.m.: SAFARI BALDWIN (NL) (2000, M. v. Keller Lobell) 3,1.14,3 (€ 26.190) zie boven Pessoa Baldwin (NL) (1998, R. v. Brilliant H) 3,1.20,2 (€ 125)

Foundation mare: Daisy, v. Highlander (U1479, in Nederland ook wel geduid als de Hanover Bertha-stam. Bekende nazaten: Alfa Nora, Bravo Nora, Clan Vrijenesse, Dex Beuckenswijk, Eibert Vrijenesse, Gazeau Skoatter, Isabella JE, Jojo Buitenzorg, Kaliman, L’Espoir de BD, Macabre Meadow, Mac Kinley, Never Worry, Olympus, Oprah Victory, Prizefighter, Robin Buitenzorg, Sheriff As, Zar As, etc.

4e moeder Youri Neyenrode (NL) (1981, v. Pepitone Hanover) 1.19,8 (€ 3.199). Moeder van o.m.: MACABRE MEADOW (NL) (1995, R. v. Manza Buitenzorg) 6,1.14,6 (€ 69.214). Ouder, winnaar Stal a la Hausse Stayerskampioenschap Fiola Crown (NL (1988, M. v. Lola’s Express) 3,Q1.21,7 (€ 1.801) zie boven

1e moeder Bordeaux Baldwin (NL) (2008, v. Zerberus) 5,1.17,4 (€ 4.910). Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: KATE BALDWIN (NL) (2017, M. v. Virgill Boko) 4,1.09.6 (SEK.686.244). 3 zeges. Twee jaar, winnares Jofferprijs; derde Owners Cup, Duindigts Future Tweejarigen Stakes. Drie jaar, winnares Derby Selectie; tweede in Derby K; derde in Breeders Course 3 years old 2020 Bonuslopp. Vier jaar, winnares van serie STL Klass I; tweede in Påskägget IRIS BALDWIN (NL) (2015, M. v. Virgill Boko) 4,1.14,4 (€ 21.950). 8 zeges. Drie jaar, winnares Merriederby, Fokkers Trofee Merries; tweede in Breeders Crown Jack Baldwin (NL) (2016, R. v. Yield Boko) 5,1.14,4 (€ 6.955). 7 zeges Monique Baldwin (NL) (2019, M. v. Ringostarr Treb)- twee jaar in 2021 2e moeder SAFARI BALDWIN (NL) (2000, v. Keller Lobell) 3,1.14,3 (€ 26.190). Twee jaar, derde S Najaar Stakes, Wolvega Zomer Stakes. Drie jaar, winnares Merrie Derby, Merrie-Derby Selectie; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden; vierde Sweepstakes, Fokkers Trofee Merries. Moeder van o.m.: YORK BALDWIN (NL) (2005, R. v. Revenue) 6,1.13,8 (€ 39.530). Ouder, winnaar Gouden Paard, Gouden Stakes (2x), Bronzen Stakes (2x); vierde Gouden Zweep DOMECQ BALDWIN (NL) (2010, R. v. From Above) 7,1.13,1

donkerbruine merrie, 28- 05- 2020 Eigenaar: A. Ebbinge

5e moeder MEXICALI ROSE (NL) (1971, v. Bedevil) 1.18,6 (€ 16.586). Halfzus van PRIZEFIGHTER 1.16,3 (€ 133.094) en NEVER WORRY 1.16,6 (€ 78.707). Moeder van o.m.: Champ Neyenrode (DE) (1985, M. v. Brogan) 4,1.17,2 (€ 18.148) Mexicali Sue (DE) (1986, M. v. Surge Hanover) 3,1.17,9 (€ 13.907)

65


Formulated for equine athletes Nutritionally complete feed Special acid buffers Stomach ulcer prevention Low in starch and sugar

WWW.HORSEFEED.NL - INFO@HAVENS.NL - +31 478-638 238


29

NIMROD (NL)

bruine hengst, 04- 06- 2020 Eigenaar: D.P. Couperus

Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Pastor Stephen (US) 2008 3,1.10,1 (SEK.7.267.012)

Gala Dream (US) 2001

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Enjoy Lavec (US)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US)

Maple Frosting (US)

Valley Victory (US) Valley Regina (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Gingerly (US)

Sierra Kosmos (US) Gingin Hanover (US)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

D.I.F.Sund (SE)

Sugarcane Hanover (US) Speedy Sweep (SE)

NIMROD (NL) Barreltje (NL) 2008 7,1.14,6 (€ 25.480)

Incredible Hulk (US) 2000 3,1.11,2 (€ 251.996) Polaris LM (NL) 1998 4,1.16,1 (€ 10.555)

NIMROD is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op rasverbeteraar Valley Victory (4 x 4), op dit moment de meest succesvolle manier van fokken in Noord-Amerika. Actuele voorbeelden: Manchego 4,1.07,7 ($2.723.182), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.576.252), e.v.a. Incredible Hulk kennen we natuurlijk als de moeder-vader van Goofy Greenwood 4,1.11,2 (€ 275.899).

Valley Sund (NL) (2003, M. v. Västerbo Tomorrow) 5,1.17,4 (€ 5.915). 5 zeges 4e moeder Speedy Sweep (SE) (1975, v. Smokey Windswept) 3,1.23,1 (SEK.18.750). 1 zege. Moeder van o.m.: PELOTARD (SE) (1989, R. v. Ogorek) 10,1.14,1 (SEK.528.400). 9 zeges Big Air (SE) (1982, R. v. Air France) 1.15,7 (SEK.465.750). 11 zeges D.I.F.Sund (SE) (1990, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (€ 31.699). Zie boven Ron Dear Diamant (DE) (1994, R. v. Ron B Hanover) 5,1.16,4 (€ 28.274). 12 zeges Amway Diamant (DE) (1992, R. v. Sugarcane Hanover) 7,1.16,4 (€ 25.089). 22 zeges Perfect Scott (SE) (1980, R. v. Keystone Sycamore) 1.17,6 (SEK.83.650). 5 zeges Prevero (SE) (1984, R. v. Bearcat Hanover) 1.18,1 (SEK.61.675). 2 zeges Hilton (SE) (1986, R. v. Messerschmitt) 1.16,6 (SEK.52.500). 1 zege

Foundation mare: Sally Ann Shuter (U35). Bekende nazaten: Adrian Chip, Ally Hall, Amigo Hall, Day Or Night In, Fairbank GI, Genny Di Jesolo, Great Challenger, Hall of Muscles, Hoot Speed, Libeccio Grif, Macho Gams, Pablo di Jesolo, Pastore Bob, Sholty Boko, Southwind Vernon, Victory Is Mine, Waikiki Beach, Yes Mickey, etc. 1e moeder Barreltje (NL) (2008, v. Incredible Hulk) 7,1.14,6 (€ 25.480). 12 zeges. Ouder, tweede in serie van Shootingstar-Cup. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Go Lucky (NL) (2013, M. v. From Above) 3,1.15,6 (€ 8.550). Twee jaar, tweede in Duindigt Tweejarigen Stakes. Drie jaar, tweede in Troost Derby Hariane (NL) (2014, M. v. From Above) 4,1.17,6 (€ 205) Mirakel (NL) (2019, H. v. Classic Photo)- twee jaar in 2021 2e moeder Polaris LM (NL) (1998, v. Giant Chill) 4,1.16,1 (€ 10.555). 4 zeges. Drie jaar, winnares van Duindigts P Najaar Stakes II; derde in Fokkers Trofee. Moeder van o.m.: Barreltje (NL) (2008, M. v. Incredible Hulk) 7,1.14,6 (€ 25.480). Zie boven Arc de Triomphe (NL) (2007, R. v. Liverman Hanover) 5,1.16,3b (Dkk.43.700). 2 zeges Westend (NL) (2004, H. v. Dancer’s Victory) 3,1.18,0 (€ 1.625). 2 zeges 3e moeder D.I.F.Sund (SE) (1990, v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (€ 31.699). 5 zeges. Moeder van o.m.: Polaris LM (NL) (1998, M. v. Giant Chill) 4,1.16,1 (€ 10.555). Zie boven

67


30

KENSINGTON NORG TF (NL/FR) Eigenaar: Ecurie Norg

donkerbruine hengst, 06- 05- 2020

Verkoop met BTW

Quouky Williams (FR) Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Enino du Pommereux (FR) 2014 6,1.09,9 (€ 862.180)

Noune du Pommereux (FR) 2001

Armbro Glamour (CA)

Halimède (FR)

Ladakh Jiel (FR) 1999 11,1.10,2 (€ 930.720) Foletta (FR) 1993 3,1.15,2 (€ 47.213)

KENSINGTON NORG TF voert een fikse scheut Amerikaans bloed (35%) en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, waarbij is teruggefokt op de legendarische Sabi Pas (5 x 5). Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Franse cracks als Erminig d’Oliverie 5,1.11,1 (€ 1.003.74), Earl Simon 6,1.09,5 (€ 879.485) en Beauty Turgot 3,1.12,4 (€ 463.660).

Super Bowl (US) Speedy Sug (US) Buvetier d’Aunou (FR) Udamès (FR)

Dolly (FR)

Podisis (FR) Tulipe du Braud (FR)

Derby du Gîte (FR)

Riton du Gite (FR) Obrizia (FR)

Tokélia d’Alsace (FR)

Istraéki (FR) Fokélia (FR)

Loyd du Drac (FR)

Volnay II (FR) Fitza du Drac (FR)

Quira du Vernay (FR)

Apati (FR) Ira du Vernay (FR)

KENSINGTON NORG TF (NL/FR) Tatiana Jiel (FR) 2007 5,1.16,3 (€ 48.020)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

LAUREAT JIEL (FR) (1999, R. v. Aktaios de Jiel) 7,1.16,0 (€ 129.320) Foletta (FR) (1993, M. v. Loyd du Drac) 3,1.15,2 (€ 47.213). Zie boven Viva Roma (FR) (1987, M. v. Loyd du Drac) 4,1.18,3 (€ 39.559) Mukir Jiel (FR) (2000, H. v. Ukir de Jemma) 5,1.18,8 (€ 27.710)

Mère originelle: Moustique (E138), ook wel geduid als de Dragastam.

4e moeder Ira du Vernay (FR) (1977, v. Ura) 4,1.29,5 (€ 2.119). Moeder van o.m.: ROCKY DU VERNAY (FR) (1983, H. v. Datac) 6,1.15,6 (€ 142.105). Etalon Pimpante du Vernay (FR) (1981, M. v. Eole Grandchamp) 5,1.19,4 (€ 28.578). Moeder van COQUIN DES MARNY 7,1.15,8 (€ 111.593). Grootmoeder van OVNI DE MARNY 9,1.14,9 (€ 134.792) Aziza du Vernay (FR) (1988, M. v. Pontcaral) 4,1.21,2 (€ 22.745). Moeder van IOTA DU RIB 7,1.14,4 (€ 244.109) en HEAT DU RIB 9,1.14,0 (€ 119.100) Elodie du Vernay (FR) (1992, M. v. Niflosac) 3,Q1.23,9. Moeder van NAVRICK DU VERNAY 6,1.13,4 (€ 108.100) Stella du Vernay (FR) (1984, M. v. Kaiser Trot). Grootmoeder van NICA JELOCA 5,1.14,8 (€ 144.680). Derde moeder van VISEEU JELOCA 6,1.14,2 (€ 118.390)

1e moeder Tatiana Jiel (FR) (2007, v. Ladakh Jiel) 5,1.16,3 (€ 48.020). Drie jaar, winnares Prix de Lussac. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: Frederique Norg TF (NL/FR) (2015, M. v. Aladin d’Ecajeul) 5,1.15,2 (€ 8.330). 2 zeges Havana Norg TF (NL/FR) (2017, M. v. Atlas de Joudes) 4,1.18,6 (€ 530) Eat My Dust TF (NL/FR) (2014, R. v. Quick Wood) 4,Q1.22,4 Jarah Norg TF (NL/FR) (2019, M. v. Eridan)- twee jaar in 2021 2e moeder Foletta (FR) (1993, v. Loyd du Drac) 3,1.15,2 (€ 47.213). Moeder van o.m.: OREA JIEL (FR) (2002, M. v. Ukir de Jemma) 7,1.12,4 (€ 356.450). 11 zeges . Moeder van EVOLI JIEL 4,1.14,1 (€ 113.650) Tatiana Jiel (FR) (2007, M. v. Ladakh Jiel) 5,1.16,3 (€ 48.020). Zie boven Uméa (FR) (2008, M. v. Gios de Jiel) 4,1.14,9 (€ 44.900) Ramses Jiel (FR) (2005, R. v. Historien) 4,1.19,2 (€ 7.820) Petit Malin Jiel (FR) (2003, R. v. Defi d’Aunou) 4,1.17,8 (€ 5.600) 3e moeder Quira du Vernay (FR) (1982, v. Apaty). Moeder van o.m.: GRELAND (FR) (1994, H. v. Kimberland) 6,1.14,4 (€ 161.634). Ouder, vijfde Grand Prix d’Eté (Beaumont-de-Lomagne) KIARA JIEL (FR) (1998, M. v. Basic) 7,1.14,5 (€ 152.403)

68


31

RYOKO VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Traders (IT) 2012 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Graziella (IT) 2003 5,1.13,5 (€ 64.602)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Giant Cat (FR)

Quito de Talonay (FR) Pussy Cat (FR)

Working Mom (US)

Baltic Speed (US) Queen of Gainesway (US)

Prodigious (FR)

Goetmals Wood (FR) Imagine d’Odyssée (FR)

Memory de Joudes (FR)

Viking’s Way (FR) Udotee (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Guimauve des Sarts (FR)

Ultra Ducal (FR) Ode des Sarts (FR)

RYOKO VRIJTHOUT (BE) Gaia Turbo (FR) 2016

Artiste de Joudes (FR) 2010 8,1.12,2 (€ 426.670) Bella Turbo (FR) 2011

RYOKO VRIJTHOUT is fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en hij is linebred op de Franse rasverbeteraar Viking’s Way (4 x 4). Tevens is hij 5 x 5 teruggefokt op de merrie Tahitienne, een type afstamming die we o.a. kennen van Green Grass 4,1.11,2 (€ 702.800). Moeder Gaia Turbo is een halfzus van de Belgische Derby-winnaar Néo Turbo!

bruine hengst, 21- 02- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Clara Turbo (FR) (2012, M. v. Jag de Bellouet) 3,Q1.17,8. Moeder van MAYA TURBO 3,1.13,6 (€ 27.482) 4e moeder Ode des Sarts (FR) (1980, v. Florestan) 3,1.19,2 (€ 40.643). 2 zeges. Moeder van o.m.: AXE DES SARTS (FR) (1988, H. v. Mon Ouiton) 5,1.13,2 (€ 653.312). 8 zeges. Etalon classique. DAN DES SARTS (FR) (1991, H. v. Nodesso) 7,1.14,0 (€ 196.857). 8 zeges. Etalon classique. Guimauve des Sarts (FR) (1994, M. v. Ultra Ducal) 4,1.17,2 (€ 20.443). Zie boven. Fax des Sarts (FR) (1993, R. v. Sancho Pança) 3,1.16,1 (€ 13.614). 2 zeges. United des Sarts (FR) (1986, R. v. Maître Atout) 4,1.19,7 (€ 12.104). 2 zeges. Eva des Sarts (FR) (1992, M. v. Istraeki) 3,1.20,5 (€ 5.610). 1 zege. Moeder van KLARA DES SARTS 8,1.12,8 (€ 479.890)semi-classique. Grootmoeder van QUENOTTE DES SARTS 8,1.15,0 (€ 104.150).

Mère originelle: Branche Dor (E37). Bekende nazaten: Axe des Sarts, Best Bourbon, Dan des Sarts, Falcao de Laurma, Flambeau des Pins, Groom de Bootz, Happening, Idole Blonde, Iouky du Pré, Joyau d’Urbain, Klara des Sarts, Maya Turbo, Néo Turbo, Prince du Verger, Quiton du Coral, Ragtime du Parc, Roxana de Barbray, Uraki des Sarts, etc. 1e moeder Gaia Turbo (FR) (2016, v. Artiste de Joudes). Dit is haar eerste product. 2e moeder Bella Turbo (FR) (2011, v. Love You). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: NÉO TURBO (BE) (2017, H. v. Varenne) 3,1.14,0 (€ 26.080). 5 starts: 4- 1- 0. Drie jaar, winnaar van finale Vaderpaarden, GP Paul Hayen Classic 3 j. (Belgische Derby) Jamaica Turbo (FR) (2019, M. v. Charly du Noyer) 2,Q1.16,7

4e moeder Guimauve des Bois (FR) (1972, v. Sertorius) 6,1.19,5 (€ 27.456). Moeder van o.m.: TANIA DES SARTS (FR) (1985, M. v. Granit) 6,1.16,2 (€ 139.948). 4 zeges. Moeder van LOU DES SARTS 7,1.14,0 (€ 213.220) Quotane des Sarts (FR) (1982, M. v. Cotentin) 4,1.19,2 (€ 31.481). 2 zeges. Moeder van PHEBUS DE MESANGY 4,1.14,0 (€ 175.960). Grootmoeder van TOY DES SARTS 5,1.13,9 (€ 248.600) en VARCOROSO 10,1.13,0 (€ 246.310). Urtica des Sarts (FR) (1986, M. v. Kivièn) 3,1.20,5 (€ 9.284). 3 zeges. Moeder van GOLD DES SARTS 5,1.14,6 (€ 132.849) Pomone des Sarts (FR) (1981, M. v. Fleuronne) 3,1.25,3 (€ 1.585). Grootmoeder van NIKITA DE LA BOËTE 7,1.13,5 (€ 173.650), HOMÉLIE DES SARTS 4,1.15,6 (€ 120.602), VENUS DE LA BOËTE 6,1.14,9 (€ 107.890).

3e moeder Guimauve des Sarts (FR) (1994, v. Ultra Ducal) 4,1.17,2 (€ 20.443). 2 zeges. Moeder van o.m.: URAKI DES SARTS (FR) (2008, H. v. Niky) 5,1.11,4 (€ 343.060). 8 zeges. Etalon classique. EMPHASIS TURBO (FR) (2014, H. v. Jet Fortuna) 5,1.11,2 (€ 186.870). 4 zeges. VIANO TURBO (FR) (2009, R. v. Orsy Dream) 7,1.13,4 (€ 151.730). 7 zeges. Mauve des Sarts (FR) (2000, M. v. Alpha Barbès) 4,1.17,2 (€ 26.740). 4 zeges. Perrine des Sarts (FR) (2003, M. v. Extrême Aunou) 3,1.18,2 (€ 2.780)

69


Steenspecialisten sinds 1971 Van Dijk & Kuipers is een intermediair op het gebied van de openbare ruimte en specialist in straatbaksteen, natuursteen, beton-bestratingsproducten en lijnafwatering. Wij zijn uw partner met onafhankelijk advies bij de inrichting van de buitenruimte. Seerob 13, 9051 VA Stiens www.vandijkenkuipers.nl Tel: (058) 257 04 32


32

KARIN RENKA (FR)

bruine merrie, 29- 01- 2020 Eigenaar: J.A.M. Knipscheer

Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Feeling Cash (FR) 2015 5,1.10,6 (€ 1.091.780)

Royale Star (FR) 2005 3,1.13,6 (€ 106.370)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Joie de Vie (US)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Morning Star (FR)

Défi d’Aunou (FR) Corte (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Hangone (FR)

Workaholic (US) Rangone (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Rencoo (FR)

Chambon P (FR) Hanouchka (FR)

KARIN RENKA (FR) Villa Jo (FR) 2009 3,1.16,1 (€ 22.050)

Quatre Juillet (FR) 2004 3,1.13,0 (€ 286.180) Nébuleuse Jo (FR) 2001

KARIN RENKA is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en linebred op niemand minder dan Coktail Jet (4 x 3), een type afstamming die we o.m. kennen van Ecurie D 4,1.09,2 (SEK.3.583.245). De moederlijn van stammoeder Perce Neige is één van de succesvolste families in Frankrijk.

Cravoisier, Prix Victor Régis; tweede in Critérium des 3 Ans, Prix Paul Viel, Prix Jacques de Vaulogé; derde in Prix Capucine, Treåringseliten. Vier jaar, winnaar van Prix de Sélection; tweede in Prix de Tonnac-Villeneuve, Prix de Genève. Go On Jo (FR) (1994, R. v. Jiosco) 6,1.17,1 (€ 57.659). 6 zeges. Lady Jo (FR) (1999, M. v. Défi d’Aunou). Moeder van UN RENDEZ VOUS 7,1.13,7 (€ 113.920). Grootmoeder van FIORELLA DE TED 4,1.13,7 (€ 251.440)- classique.

Mère originelle: Perce Neige (E11). Bekende nazaten: Canadien d’Am, Detroit Castelets, Diable de Vauvert, Elite des Douets, Fiorella de Ted, Franc Quito, Hello Jo, Hymour, Mage de la Mérité, Mon Tourbillon, La Bourrasque, Olvera, Orélie de Retz, Tahita de Yet, Un Team de Nacre, etc.

4e moeder Hanouchka (FR) (1973, v. Larre F). Moeder van o.m.: Explorer (FR) (1992, R. v. Quilon) 5,1.15,7 (€ 85.768). 5 zeges. Nouko (FR) (1979, H. v. Buffet II) 4,1.19,2 (€ 60.646). 10 zeges. Mouchka (FR) (1978, M. v. Buffet II) 5,1.19,4 (€ 58.403). 6 zeges. Moeder van BOMBE DU BOUFFEY 8,1.15,4 (€ 202.003) en ELITE DES DOUETS 4,1.15,6 (€ 134.582). Grootmoeder van FORESTALL 4,1.14,4 (€ 105.876) Puffet (FR) (1981, M. v. Buffet II) 4,1.18,0 (€ 55.598). 5 zeges. Grootmoeder van MAGE DE LA MERITE 5,1.12,5 (€ 491.740)- étalon classique- en ANZA DU CARBONEL 5,1.13,0 (€ 202.560) Selrahc (FR) (1984, M. v. Buffet II) 4,1.21,8 (€ 16.525). 1 zege. Moeder van ELESIS DE SAUSAIE 8,1.14,0 (€ 263.032)- Gr. III, étalon. Ufette (FR) (1986, M. v. Buffet II). Moeder van DUCHESSE NORDIQUE 4,1.17,3 (€ 62.714)- classique. Vimiaque (FR) (1987, M. v. Buffet II). Moeder van EVIE DE LA MERITEE 3,1.18,0 (€ 61.490)- semi-classique.

1e moeder Villa Jo (FR) (2009, v. Quatre Juillet) 3,1.16,1 (€ 22.050). 2 zeges. 1ere catégorie. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd: Flevo Renka (FR) (2015, R. v. Saxo de Vandel) 6,1.13,8 (€ 43.000). 20 starts: 13- 3- 1. Ouder, tweede in Championnat d’Hiver; derde in Prix Eurotiercé - Kazire de Guez I Am Charly Renka (FR) (2018, R. v. Charly du Noyer) 2,Q1.18,7 Gaia Renka (FR) (2016, M. v. Repeat Love)- overleden als jaarling Honfleur Renka (FR) (2017, M. v. Saxo de Vandel)- gestorven als veulen 2e moeder Nébuleuse Jo (FR) (2001, v. Buvetier d’Aunou). Moeder van o.m.: Bello Jo (FR) (2011, R. v. And Arifant) 7,1.15,5 (€ 75.385). 3 zeges. Villa Jo (FR) (2009, M. v. Quatre Juillet) 3,1.16,1 (€ 22.050). Zie boven. 3e moeder Rencoo (FR) (1983, v. Chambon P) 3,1.22,3 (€ 17.547). 2 zeges. Moeder van o.m.: HELLO JO (FR) (1995, H. v. Buvetier d’Aunou) 3,1.13,1 (€ 642.131). 9 zeges. Etalon classique. Drie jaar, winnaar Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile, Prix Emmanuel Margouty, Prix Maurice de Gheest, Prix Kalmia, Prix Henri

71


33

KING HEUVELLAND (FR) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Brillantissime (FR) 2011 5,1.10,6 (€ 958.375)

Ivre de Victoire (FR) 1996 6,1.15,7 (€ 97.360)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

April Pearl (FR)

Passionant (FR) Perle du Corta (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (FR) Oligiste (FR)

Defi d’Aunou (FR)

Armbro Goal (US) Nesmile (FR)

Fine Perle (FR)

Marpheulin (FR) Altissima (FR)

KING HEUVELLAND (FR) Urca Boko (FR) 2008

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 902.773) Kefie Perle (FR) 1998 3,1.16,2 (€ 68.526)

KING HEUVELLAND voert ruim 40 % Amerikaans bloed en zijn pedigree is exemplarisch voor de x-factor van Dubois. King is namelijk gefokt middels lijnteelt op zowel Tahitienne (5 x 3) als Nesmile (4 x 4), de x-factor van twee ronduit legendarische merries. De x-factor van Nesmile resulteerde al in toppers als Royal Dream, 6,1.10,7 (€ 1.573.310), Uza Josselyn, 7,1.09,0 (€ 1.278.078) en Aladin d’Ecajeul, 5,1.09,8 (€ 998.640), van Tahitienne kennen we o.m. Green Grass 4,1.11,2 (€ 700.800).

bruine hengst, 05- 05- 2020 Eigenaar: Opfokbedrijf Heuvelland

Perle de Dramard (FR) (2003, M. v. Kaisy Dream) 4,1.15,9 (€ 34.040) 3e moeder FINE PERLE (FR) (1993, v. Marpheulin) 3,1.16,7 (€ 432.467). Classique. Drie jaar, winnares Prix des Elites, Prix Pierre Gamare, Saint-Léger des Trotteurs, Prix Hémine, Prix Masina, Prix Félicien Gauvreau, Prix Edouard Marcillac; tweede Prix Ozo; derde Prix de Basly. Moeder van o.m.: RÊVE DE COEUR (FR) (2005, R. v. Kiwi) 6,1.12,9 (€ 184.496) VAL DE COEUR (FR) (2009, R. v. Ganymède) 4,1.14,0 (€ 96.040) NEUF DE COEUR (FR) (2001, R. v. Buvetier d’Aunou) 5,1.15,1 (€ 91.200) UN DE COEUR (FR) (2008, H. v. Jardy) 5,1.15,1 (€ 80.990) KEFIE PERLE (FR) (1998, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.16,2 (€ 68.526) zie boven SEXY PERLE (FR) (2006, M. v. Love You) 3,1.15,3 (€ 64.600). Grootmoeder van ICI C’EST PARIS 3,1.13,3 (€ 181.660)classique. Quetty Perle (FR) (2004, M. v. Gobernador) 3,1.17,5 (€ 4.550). Moeder van VERDI DES CHARMES 5,1.14,8 (€ 111.920) en EXCELSIOR 4,1.13,6 (€ 103.400) Tina Perle (FR) (2007, M. v. Coktail Jet). Moeder van CARMIN 8,1.13,0 (€ 168.200) Pretty Perle (FR) (2003, M. v. Extrême Dream). Moeder van NUAGE EN CIEL 8,1.10,7 (€ 414.276), classique, en A NICE BOY 5,1.12,5 (€ 304.430)- winnaar Gr. III

Mère originelle: Sans Tache (E46). Bekende nazaten: Doberman, Fine Perle, Full Account, Gu d’Héripré, Gai Brillant, Hey Livvy, Ici C’Est Paris, Indro Park, Neoh Jiel, One du Rib, Plutonio, Proud Wood, Rolling d’Héripré, Royal Dream, Sucre, Union d’Urzy, Ursula Speed, Valberg, etc. 1e moeder Urca Boko (FR) (2008, v. Goetmals Wood). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Elvera (FR) (2014, M. v. Quick Wood) 5,1.14,2 (€ 29.516). 4 zeges Give You All Of Me (FR) (2016, R. v. Timoko) 4,1.15,8 (€ 10.305). 3 zeges Iris Heuvelland (FR) (2018, M. v. Cristal Money) 3,1.16,9 (€ 5.450) Heading Up High (FR) (2017, H. v. Charly du Noyer) 2,Q1.19,6 (€ 1.540) Je Suis Heuvelland (FR) (2019, M. v. Atlas de Joudes)- twee jaar in 2021 2e moeder KEFIE PERLE (FR) (1998, v. Defi d’Aunou) 3,1.16,2 (€ 68.526). Twee jaar, winnares Prix Marcel Dejean. Moeder van o.m.: BEBETO BOKO (FR) (2011, H. v. Saxo de Vandel) 4,1.14,3 (€ 91.280). 4 zeges Cafu Boko (FR) (2012, H. v. Roc Meslois) 4,1.13,3 (€ 53.434). 5 zeges Ademir Boko (FR) (2010, R. v. Coktail Jet) 4,1.14,0 (€ 39.080) Trancosa Boko (FR) (2007, M. v. Goetmals Wood) 4,1.14,4 (€ 38.450). Moeder van CALIZZA BOKO 5,1.11,9 (€ 162.790)

72

4e moeder Altissima (FR) (1988, v. Mon Tourbillon). Halfzus van MAESTRO BOURBON 7,1.12,8 (€ 368.005) en van de moeder van ROYAL DREAM 6,1.10,7 (€ 1.591.310), classique étalon. Moeder van o.m.: GAI BRILLANT (FR) (1994, H. v. Podosis) 4,1.14,7 (€ 1.050.374). Classique étalon FINE PERLE (FR) (1993,M. v. Marpheulin) 3,1.16,7 (€ 432.467) zie boven ULTISSIMO (FR) (2008, H. v. Gobernador) 5,1.11,6 (€ 277.440). Classique étalon Jelissa Perle (FR) (1997, M. v. Blue Dream) 2,Q1.22,0 (€ 915). Grootmoeder van DOBERMAN 4,1.12,1 (€ 448.510), classique étalon, DANUBE MESLOIS 6,1.14,4 (€ 117.460) en BAHIA MESLOISE 7,1.14,3 (€ 109.920)


34

NIAGARA NEWPORT (NL) Verkoop met BTW

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Examination (US)

SJ’s Caviar (US) Expressway Hanover (US)

NIAGARA NEWPORT (NL) Mascara Hanover (US) 2015 4,1.16,1 (€ 1.525)

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303) Muscaloosa (US) 2008

NIAGARA NEWPORT is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op de legendarische Speedy Crown (5 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als Noord-Amerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

donkerbruine merrie, 27- 05- 2020 Eigenaar: Newport Breeding B.V.

Annabelle T., Bluegrass S., Acorn S., serie Goldsmith Maid T.; derde in serie Breeders Crown. Drie jaar, winnares Simcoe S., finale Matron S., Buckette, finale Helen Smith Mem., afd. New Jersey Sires S. (2); tweede in Bluegrass S., heat Kentucky Filly Futy., serie Matron S., serie Hudson Filly T.; derde in finale New Jersey Sires S. Moeder van PUERTO RICO 5,1.10,8 ($104.055). SCREAM AND SHOUT (US) (2011, M. v. Muscles Yankee) 3,1.10,1 ($302.734). 2 jaar, tweede in Kentuckiana Stallion Mgmt T., Champlain S., serie Peaceful Way S., Acorn S., serie Breeders Crown; derde in Goldsmith Maid T., finale Matron S., International Stallion S., afd. Kindergarten Classic Ser. 3 jaar, tweede in Simcoe S., afd. New Jersey Sires S.; derde in Elegantimage S., Kentucky Filly Futy., afd. New Jersey Sires S.

Foundation mare: Contention (U33). Bekende nazaten: Arctic Passion, Big Sky Hurricane, Claes Boko, Classical Way, Costa Rica, Crystal Fashion, Encore Encore, Express Road, Global Upper Style, Go Get Lost, Jerry Mom, Kerry Way, Lolique, Looking Superb, Marielles, Matter Hatter, Nesta Effe, Oibambam Effe, Orione Degli Dei, Park Avenue Kathy, Pato, Plant The Seed, Rotation, Super Bowl, Traders, Walter White, Villiam, etc.

4e moeder EXPRESSWAY HANOVER (US) (1990, v. Prakas) 3,1.11,6 ($339.606). World Champion. Twee jaar, tweede in Reynolds Mem. Drie jaar, winnares Breeders Crown, Bluegrass S., afd. PaSS, heat Kentucky Filly Futy., Keystone Classic, heat Review S.; tweede in Matron S., World Trotting Derby Filly S., Colonial Lady T., Hanover-Hempt S., race-off Kentucky Filly Futy.; derde in heat Kentucky Filly Futy., heat Review S. Halfzus van EVERGLADE HANOVER 3,Q1.12,7 ($346.150) (Florida Pro), World Champion. Moeder van o.m.: ROTATION (US) (1999, H. v. Balanced Image) 4,1.10,0 ($1.245.143). Dan Patch, Nova Older Trotter of the Year; O’Brien Older Trotting Horse of the Year in 2003. Drie jaar, winnaar Ontario Sires S. - Super Final, serie Ontario Sires S. - Gold, serie Canadian Breeders Champ., afd. Tie Silk Ser.; derde in serie Canadian Trotting Classic, afd. Tie Silk Ser. Vier jaar, winnaar finale Maple Leaf T., Nat Ray, AmericanNational S., Allerage Farm T., serie & finale Konung Gustaf V:s Pokal. 5 jaar, winnaar Finlandia-Ajo, Prins Carl Philips Jubileumspokal. CAN ANYONE EXPLAIN (US) (2008, H. v. Windsong’s Legacy) 3,1.10,1 (SEK.396.444). Twee jaar, winnaar Late Closer op Lexington; derde in Late Closer op Lexington. Drie jaar, tweede in Bluegrass S.

1e moeder Mascara Hanover (US) (2015, v. Cantab Hall) 4,1.16,1 (€ 1.525). Dit is haar eerste product. 2e moeder Muscaloosa (US) (2008, v. Muscles Yankee). Moeder van o.m.: WALTER WHITE (US) (2012, R. v. Cantab Hall) 5,1.09,7 ($551.037). 26 zeges. Twee jaar, winnaar International Stallion S., afd. PaSS; tweede in afd. PaSS (2). Drie jaar, tweede in afd. PaSS (2), cons. Earl Beal Jr. Mem. MOSCONI HANOVER (US) (2013, R. v. Donato Hanover) 6,1.10,8 ($163.373). 16 zeges. Drie jaar, tweede in afd. Bobby Weiss Ser.; derde in afd. Bobby Weiss Ser. MONSTA HANOVER (US) (2014, H. v. Donato Hanover) 2,1.11,8 ($31.163). Twee jaar, tweede in afd. PaSS; derde in Keystone Classic, Pennsylvania All-Stars, Arden Downs S. 3e moeder Examination (US) (2003, v. SJ’s Caviar) 2,1.15,6. Moeder van o.m.: COSTA RICA (US) (2007, M. v. Muscles Yankee) 3,1.10,7 ($1.394.757). 16 zeges. Twee jaar, winnares finale Goldsmith Maid T., serie & finale Peaceful Way S, afd. New Jersey Sires S. (2), finale New Jersey Sires S. (2), Matron S., serie Merrie Annabelle T.; tweede in finale Merrie

73


Bij inlevering van deze advertentie krijgt u bij uw eerste bestelling als particulier t/m 31 augustus 20% korting op alle huurtarieven!


35

GOLDFINGER (DE)

zwartbruine hengst, 28- 03- 2020 Eigenaar: M. Hauber

Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Dylan Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Delphis Delight (US)

Armbro Junction (US)

Meadow Road (SE) Renee Newton (US)

Construction (US)

Super Bowl (US) Speedy Claudette (US)

Annemarie Hazela (NL)

Heres (DE) Rimi Hazelaar (NL)

GOLDFINGER (DE) Dincasue Heikant (NL) 2010 5,1.15,8 (€ 9.305)

Abano As (DE) 1997 6,1.10,2 (€ 2.197.479) Peggie Sue Heikant (DE) 1998 3,1.13,2 (€ 79.283)

GOLDFINGER voert een vleugje Frans bloed (ca. 3 %) en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Speedy Somolli (5 x 4), een vitale, maar vooral erg succesvolle manier van fokken. Voorbeelden van toppers met een dergelijk pedigree zijn o.m. Flanagan Memory 6,1.09,2 ($1.609.330), Caprice Hill 4,1.08,9 ($1.329.072) en Support Justice 6,1.10,2 (NOK.8.198.629), etc.

3e moeder ANNEMARIE HAZELA (NL) (1983, v. Heres) 4,1.16,1 (€ 61.473). 13 zeges. Drie jaar, winnares Sweepstakes. Volle zus van WICKY HAZELAAR 1.16,7 (€ 56.033). Moeder van 1 product: PEGGIE SUE HEIKANT (DE) (1998, M. v. Construction) 3,1.13,2 (€ 79.283). Zie boven MIKE HEIKANT (DE) (1995, R. v. Diamond Way) 3,1.14,9 (€ 62.825). Twee jaar, winnaar Preis des Winterfavoriten Ramona Heikant (DE) (1993, M. v. Grundy’s Ebony) 3,1.18,8 (€ 5.266) Sammy Joe Heikant (DE) (2000, M. v. Diamond Way) 3,1.18,6 (€ 4.800). Moeder van ANGEL HEIKANT 6,1.14,8 (€ 37.100). Grootmoeder van HEART OF STEEL 6,1.09,3 (SEK.3.056.783)

Foundation mare: Pigeon (U492), in Nederland ook wel geduid als de Mixerin-stam. Bekende nazaten: Annemarie Hazela, Diana R, First Hazelaar, Heart of Steel, Hillary Queen, Nightstar Yankee, Nimrod R, Rabbani, Sef Hazelaar, Tivoli Hazelaar, Victrix R, etc. 1e moeder Dincasue Heikant (NL) (2010, v. Abano As) 5,1.15,8 (€ 9.305). Twee jaar, tweede in Tweejarigen Herfst Stakes; vierde in Breeders Crown. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Ome Jan (DE) (2018, R. v. Royal Boshoeve) 3,1.18,9 (€ 70)

4e moeder Rimi Hazelaar (NL) (1975, v. Bento Kitty). Volle- dan wel halfzus van SEF HAZELAAR 1.17,8 (€ 62.161), TIVOLI HAZELAAR 1.16,8 (€ 57.254) en PRINS HAZELAAR 1.17,9 (€ 37.743). Moeder van o.m.: ANNEMARIE HAZELA (NL) (1983, M. v. Heres) 4,1.16,1 (€ 61.473). Zie boven WICKY HAZELAAR (NL) (1980, M. v. Heres) 1.16,7 (€ 56.033) Nero Hazelaar (DE) (1996, H. v. Diamond Way) 6,1.15,9 (€ 27.186) Hard Hazelaar (DE) (1990, R. v. Uno Hazellar) 7,1.17,8 (€ 21.656) Cecile Hazelaar (DE) (1985, M. v. Noble David) 5,1.17,2 (€ 21.525)

2e moeder PEGGIE SUE HEIKANT (DE) (1998, v. Construction) 3,1.13,2 (€ 79.283). 8 zeges. Twee jaar, winnares Championat der Zweijährigen, Preis der Präsidenten; tweede in Walter HeitmannStutenrennen. Drie jaar, tweede in Treåringseliten- Ston; derde in Groβer Herbst-Preis der Traber. Moeder van 5 producten: Cash Heikant (NL) (2009, R. v. Freiherr As) 5,1.15,1 (€ 20.686). 4 zeges. Twee jaar, tweede in VPW Tweejarigen Stakes I & II. Ouder, derde in Championnat d’Hiver Afreiha (NL) (2007, M. v. Freiherr As) 4,1.15,0 (€ 16.902). 6 zeges Dincasue Heikant (NL) (2010, M. v. Abano As) 5,1.15,8 (€ 9.305). Zie boven Faro Sue Heikant (NL) (2012, H. v. Open The Sky) 5,1.15,8 (€ 8.404). 4 zeges Banja Sue (NL) (2008, M. v. Freiherr As) 2,1.16,7 (€ 2.715). 1 zege. Twee jaar, derde in Duindigt Najaarsstakes der Tweejarigen II, Tweejarigen Nazomer Stakes II. Moeder van HILLARY QUEEN 5,1.10,8 (€ 101.168)

75


36

N17 (NL)

zwarte merrie, 16- 04- 2020 Eigenaar: W. G. Goedhart

Verkoop met BTW Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Brillantissime (FR) 2011 5,1.10,6 (€ 958.375)

Ivre de Victoire (FR) 1996 6,1.15,7 (€ 97.360)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

April Pearl (FR)

Passionant (FR) Perle du Corta (FR)

Waikiki Beach (US)

Speedy Somolli (US) Hula Lobell (US)

Ialmaz (IT)

Zebu (IT) Baree (IT)

Toss Out (US)

Supergill (US) Foreign Waters (US)

Rugiada Bi (IT)

Dance Marathon (US) Okayama (IT)

N17 (NL Tangeri Bi (IT) 2012 6,Q1.18,0

Varenne (IT) 1995 6,1.09,1 (€ 6.038.417) Erika Bi (IT) 2001 5,1.13,1 (€ 253.033)

N17 voert grofweg zo’n 25 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als Noord-Amerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

8 zeges. Twee jaar, winnaar van Coppa Allevamentomaschi; tweede in Gran Criterium, Criterium Vinovo. Drie jaar, winnaar van serie Derby Italiano; tweede in GP Nazionale, GP Citta` di Napoli, serie GP Orsi Mangelli; derde in finale Derby Italiano Del Trotto. Vier jaar, tweede in GP Citta` di Cesena; derde in GP Citta` di Torino, GP Citta` di Follonica. Ouder, winnaar GP E.N.C.A.T., GP Societa’ Campo di Mirafiori, Prix de Belgique; tweede in Prix d’Eté, Prix Jean le Gonidec, C.L. Müllers Memorial; derde in Forus Open, Prix de la Méditerranée, Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Prix du Bourbonnais. ERIKA BI (IT) (2001, M. v. Toss Out) 5,1.13,1 (€ 253.033). Zie boven. CARTER BI (IT) (1999, H. v. Toss Out) 3,1.14,5 (€ 102.470). 16 zeges. DARWIN BI (IT) (2000, H. v. Nadir LB) 9,1.13,7 (€ 96.036). 18 zeges.

Mère originelle: Ouvrière (E5). Bekende nazaten: Allegra Gifont, Big Prestige, Courlis du Pont, Evidence Roc, Fleuron Perrine, Ganay de Banville, Gios de Jiel, Giuseppe Bi, Negre du Digeon, Nouba Turgot, Pecos Bi, Prince d’Espace, Quarla, Rapid Effe, Sharif di Iesolo, Ulysse, Ursulo De Crouay, Valchiria OP, Voltaire Gifont, etc. 1e moeder Tangeri Bi (IT) (2012, v. Varenne) 6,Q1.18,0. Dit is haar eerste product. 2e moeder ERIKA BI (IT) (2001, v. Toss Out) 5,1.13,1 (€ 253.033). 10 zeges. Twee jaar, winnares van GP Coppa Allevamento, Criterium Toscano, Criterium Maremmano; derde in GP Allevatori, Gran Criterium Filly. Drie jaar, tweede in GP Camp. Femminile Dei 3 Anni, GP Campionato Femminile – consolazione. Vier jaar, tweede in GP Continentale – Filly. Moeder van o.m.: ROUGE BI (IT) (2010, M. v. Varenne) 5,1.11,8 (€ 123.031). 14 zeges. Twee jaar, tweede in GP Allevatori-Filly. Una Magia Bi (IT) (2013, M. v. Equinox Bi) 4,1.12,7 (€ 73.572). 16 zeges. Pirro Bi (IT) (2009, R. v. Varenne) 4,1.10,2 (€ 68.332). 6 zeges. Bomber Bi (IT) (2017, H. v. Manofmanymissions) 3,1.13,6 (€ 25.940). 4 zeges. Octavia Bi (IT) (2008, M. v. Self Possessed) 3,1.16,2 (€ 882). Moeder van ZOE BI 2,1.11,6 ($108.593)

4e moeder Okayama (IT) (1974, v. Barablu’) 1.19,4. Halfzus van SHARIF DI IESOLO 1.15,0 (€ 98.000). Moeder van o.m.: PECOS BI (IT) (1990, H. v. Dance Marathon) 3,1.14,8 (€ 690.544). 21 zeges. IVANHOE BI (IT) (1985, H. v. Super Lido) 6,1.15,4 (€ 141.427) ZENSON BI (IT) (1996, H. v. Valley Boss Bi) 5,1.13,3 (€ 129.768). 17 zeges. CORTEZ BI (IT) (1999, H. v. Toss Out) 5,1.13,7 (€ 124.130). 20 zeges. MYSTERE BI (IT) (1987, H. v. Contingent Fee) 4,1.16,9 (€ 115.325). 9 zeges. ALCAZAR BI (IT) (1997, H. v. Supergill) 5,1.13,4 (€ 100.190). 16 zeges.

3e moeder Rugiada Bi (IT) (1991, v. Dance Marathon) 3,1.19,1 (€ 909). Moeder van o.m.: GIUSEPPE BI (IT) (2003, H. v. Toss Out) 4,1.11,2 (€ 734.041).

76


37

R SPIRIT SB (BE)

bruine hengst, 17- 03- 2020 Eigenaar: Star Breeding

Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Nuncio (US) 2011 3,1.08,7 (SEK.28.660.230)

Nicole Isabelle (US) 2005 3,1.13,3 ($11.542)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Cynara Hanover (US)

Super Bowl (US) Cristi Hanover (US)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Ironie du Roumois (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Une Beauté de Yet (FR)

Sugarcane Hanover (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

Forbidden Pleasure (US)

Super Bowl (US) Cher Lobell (US)

R SPIRIT SB (BE) Angel Eyes (NL) 2007 4,1.15,3 (€ 13.135)

Open The Sky (FR) 2002 6,1.13,6 (€ 159.560) Nancy Limburgia (DE) 1996 5,1.14,6 (€ 24.284)

R SPIRIT SB voert grofweg 15 % Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (4 x 3), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315). Grootvader Open The Sky kennen we o.m. als broodmare sire van Heart of Steel 6,1.09,3 (SEK.3.056.783).

3e moeder Forbidden Pleasure (US) (1983, v. Super Bowl) 2,1.18,8 ($99). Moeder van o.m.: YALISA LIMBURGIA (NL) (2005, M. v. Incredible Hulk) 8,1.13,4 (SEK.393.777). 8 zeges. Drie jaar, winnares serie & finale Merrie Derby. Vier jaar, winnares Gottlieb Jauß-Memorial; tweede in Duindigt Vierjarige Merrie Zomerstakes, Drafcentrum Wolvega’s Vierjarige Merrie Stakes. Nancy Limburgia (DE) (1996, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.14,6 (€ 24.284). Zie boven. Mister Limburgia (DE) (1995, R. v. Minnesota Viking) 4,1.15,4 (€ 13.235). 5 zeges. Jason Limburgia (NL) (1992, H. v. Sugarcane Hanover) 6,1.17,1 (€ 11.242). 10 zeges.

Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Custom Cantab, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Eagle Eye Sherry, Falls For You, Fashionwoodchopper, Flawless Country, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missle Hill, Money On My Mind, On A Streak, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a.

4e moeder Cher Lobell (US) (1976, v. Speedy Crown) 3,1.18,7 ($1.995). Volle zus van CAMELIA LOBELL 3,1.12,2 ($401.811) en COBRA LOBELL 3,1.14,3 ($229.504) en van de moeders van PROMISING CATCH 3,1.11,5 (SEK.4.535.840) NATIVE BROOKIE 7,1.13,6 (€ 217.087) en GALAXY CHIP OM 5,1.12,1 (SEK.1.741.559) en van de grootmoeders van SCARLET KNIGHT 5,1.10,0 (SEK.17.860.273), L T’S BEST 4,1.09,5 ($467.995), MYSTERY PHOTO 4,1.10,0 ($377.258), etc. Moeder van o.m.: BULLVILLE VICTORY (US) (1991, H. v. Valley Victory) 3,1.10,3 (SEK.9.020.955) COLETTE LOBELL (US) (1986, M. v. Joie de Vie) 3,1.13,6 ($256.469). Moeder van TRAINFORTHEFUTURE 3,1.11,8 ($235.944). Grootmoeder van BEE LINE 3,1.11,3 ($400.738), BLAST OFF 3,1.12,1 ($225.200) en PAMPLONA 4,1.11,6 ($173.063) BULLVILLE CHEF (US) (1992, H. v. Flak Bait) 3,1.12,5 ($173.559) CONSUELA LOBELL (US) (1994, M. v. Mystic Park) 2,1.14,2 ($154.905). Moeder van MISTER GOAL 4,1.09,9 ($231.079)- World Champion, MISS GOAL 3,1.11,1 ($190.777) en INVINCIBLE SUN 2,1.13,0 ($114.959). Grootmoeder van I WANTED WINGS 3,1.11,2 ($394.424), DETROIT RAPPER 5,1.09,9 ($216.490), HAY BIG TUNA 8,1.12,1 ($165.515), etc.

1e moeder ANGEL EYES (NL) (2007, v. Open The Sky) 4,1.15,3 (€ 13.135). 4 zeges. Twee jaar, derde in Productendraverij. Drie jaar, winnares Duindigt Najaarstakes der Driejarigen. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Kaiser Lantern (BE) (2014, H. v. Leading Lantern) 6,1.15,5 (€ 14.456). 9 zeges. Nickels N Dimes (BE) (2017, M. v. From Above) 4,1.19,8 (€ 40) 2e moeder Nancy Limburgia (DE) (1996, v. Sugarcane Hanover) 5,1.14,6 (€ 24.284). Vier jaar, derde in Breeders Crown- Entlastung. Moeder van o.m.: VINCENZA (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 5,1.12,5 (Nok.784.952). 10 zeges. Drie jaar, winnares Kjell Olsen AS’ løp. Ouder, winnares Ole A Landaas Æresløp, afd. Noorse V75 (3); tweede in MegaFlis Hoppeløp, Kai Eriksens Minneløp, Miss Arabellas Æresløp; derde in Itaka Sunds lopp Without A Trace (DE) (2004, M. v. Chips and Fish) 8,1.15,0 (Dkk.186.934). 26 zeges.

77


WE HAVE A ‘HEART OF STEEL’ FOR MORE THAN 80 YEARS!

De totaalleverancier in staal

www.merwestaal.eu


38

NATHAN SCHERMER (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Victor Gio (IT) 2010 3,1.09,0 ($175.171)

Ilaria Jet (IT) 2004 6,1.11,2 (€ 1.074.213)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Toby’s Taxi (US)

Baltic Speed (US) Quaint Custom (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Incredible Crafts (US)

Incredible Nevele (US) Oh Kentucky (US)

Dee Schermer (NL)

Leonard Hanover (US) Vita Windspiel (NL)

NATHAN SCHERMER (NL) Famke Schermer (NL) 2012 4,1.17,6 (€ 470)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Wolment Schermer (NL) 2004 4,1.13,8 (€ 27.716)

NATHAN SCHERMER voert een slordige 25 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op zowel Arnie Almahurst (5 x 5) als Speedy Somolli (5 x 5). Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu. Nóg interessanter is de bloedverbinding tussen Ready Cash en Love You, die we kennen van de Franse supercracks Bold Eagle 6,1.08,4 (€ 5.031.287) en Face Time Bourbon 5,1.09,4 (€ 2.837.440).

Wolment Schermer (NL) (2004,M. v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716) zie boven Robin Schermer (NL) (1999, R. v. Invit Broline) 9,1.15,3 (€ 26.961). Ouder, winnaar Gouden Stakes; tweede 4,5 km. van Alkmaar Oleta Boko (NL) (1997, M. v. Smokin Yankee) 6,1.15,6 (€ 8.935) Yske Schermer (NL) (2005, M. v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920) 4e moeder Vita Windspiel (NL) (1979, v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159). Moeder van o.m.: Dee Schermer (NL) (1986, M. v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307) zie boven Ivita Schermer (NL) (1991, M. v. Speedy Haven) 8,1.16,4 (€ 18.519) Teun Schermer (NL) (2001, R. v. Kramer Cash) 8,1.15,3 (€ 18.106) Lyda Schermer (NL) (1994, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). Moeder van Wanda W 6,1.14,0 (€ 35.855) Rita Schermer (NL) (1999, M. v. Invit Broline) 6,1.16,3 (€ 6.625) Susan Schermer (NL) (2000, M. v. Kramer Cash) 6,1.18,4 (€ 1.879). Moeder van Egbert Schermer 6,1.14,1 (€ 28.410)

Foundation mare: Lady Cabot (U42), in Nederland ook wel geduid als de Windspiel-stam. Bekende nazaten: Christiaan de Wet, Court Jester, George Scotch, Milo Windspiel, Titana P, Zisja M, etc. 1e moeder Famke Schermer (NL) (2012, v. Love You) 4,1.17,6 (€ 470). Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Mats Schermer (NL) (2019, H. v. Victor Gio)- twee jaar in 2021 2e moeder Wolment Schermer (NL) (2004, v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716). Vier jaar, winnares afd. V65 op Jägersro. Ouder, winnares afd. V65 op Jägersro (2). Moeder van o.m.: Gerrit Schermer (NL) (2013, R. v. Love You) 5,1.14,5 (€ 17.938). 6 zeges Jesse Schermer (NL) (2016, H. v. Muscles Yankee) 3,1.15,4 (€ 5.190). 1 zege. Harmke Schermer (NL) (2014, M. v. Love You) 5,1.16,2 (€ 4.050). 6 starts: 1- 3- 1 Famke Schermer (NL) (2012, M. v. Love You) 4,1.17,6 (€ 470). Zie boven. Keizer Schermer (NL) (2017, R. v. Varenne) 4,1.19,7 (390) Mark Schermer (NL) (2019, H. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2019 3e moeder Dee Schermer (NL) (1986, v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307). Moeder van o.m.: Siem Schermer (NL) (2000, R. v. Invit Broline) 8,1.14,6 (€ 30.090). Ouder, tweede Grote Kerstprijs; derde Gouden Paard

donkerbruine hengst, 12- 03- 2020 Eigenaar: Stal Schermer

5e moeder Gonda Scotch (NL) (1965, v. Lord Scotch) 1.19,8 (€ 25.888). Moeder van o.m.: ZOMAR WINDSPIEL (NL) (1982, M. v. Mucho Pride) 1.17,6 (€ 37.387). Moeder van GEORGE SCOTCH 5,1.15,1 (€ 55.935) Czarin Windspiel (NL) (1985, M. v. Mucho Pride) 1.19,8 (€ 5.899). Moeder van MILO WINDSPIEL 5,1.11,4 (€ 278.324) Vita Windspiel (NL) (1979, M. v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159) zie boven

79


39

KADENCE DREAM (FR) Verkoop met BTW

Rêve d’Udon (FR) 1983 7,1.12,8 (€ 2.430.211)

Offshore Dream (FR) 2002 6,1.10,1 (€ 1.992.024)

Enfilade (FR) 1992 3,1.19,4 (€ 19.701)

Ejakval (FR)

Kerjacques (FR) Quadrivalse (FR)

Mavia du Vivier (FR)

Ursin L. (FR) Traviata III (FR)

Tarass Boulba (FR)

Speedy Somolli (US) Idie (FR)

Tableau (US)

Joie de Vie (US) Seascape Lobell (US)

Sancho Pança (FR)

Chambon P (FR) Dulcinée (FR)

Favorite Gédé (FR)

Jiosco FR) Tiflosa Gédé (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Maritza de Vandel (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Scottish de Vandel (FR)

KADENCE DREAM (FR) Cadence de Kacy (FR) 2012 5,1.16,1 (€ 28.225)

Prince Gédé (FR) 2003 6,1.11,6 (€ 633.970) Sagamatha (FR) 2006 3,1.18,5 (€ 8.130)

KADENCE DREAM voert ongeveer 40 % Amerikaans bloed en ze beschikt over een vitaal outcross-pedigree, waarbij is teruggefokt op Kerjacques (4 x 5). Een dergelijke (of vergelijkbare) afstamming vinden we terug bij Franse toppers als Késaco Phédo 6,1.09,9 (€ 1.961.313), Une Fille d’Amour, 6,1.11,2 (€ 837.010) en Athos des Elfes, 4,1.11,3 (€ 535.242).

bruine merrie, 24- 04- 2020 Eigenaar: R. Wester

1 zege. Griotte Deluss (FR) (2016, M. v. Bold Eagle) 3,1.18,4 (€ 8.790). 1 zege. 4e moeder Scottish de Vandel (FR) (1984, v. Istraëki) 3,1.17,8 (€ 41.436). 3 zeges. Moeder van o.m.: ECLAIR DE VANDEL (FR) (1992, H. v. Sancho Pança) 5,1.14,5 (€ 639.676). 12 zeges. Etalon classique. POLKA DE VANDEL (FR) (2003, M. v. Coktail Jet) 5,1.13,5 (€ 292.360). 6 zeges. Gr. III. SCARLET DE VANDEL (FR) (2006, M. v. Lulo Josselyn) 3,1.14,5 (€ 96.390). 4 zeges. Moeder van DENVER DE VANDEL 5,1.13,9 (€ 113.240) GALLIA DE VANDEL (FR) (1994, M. v. Sancho Pança) 4,1.16,8 (€ 81.180). 4 zeges. Classique. Moeder van DAIDA DE VANDEL 7,1.10,7 (€ 492.280)- semi-classique, TORNADE DU RIB 5,1.11,7 (€ 482.170)- semi-classique, PODIUM DU RIB 6,1.12,7 (€ 400.880), RIO DU RIB 5,1.12,8 (€ 294.970)Classique. Grootmoeder van CASTANELLA 6,1.12,9 (€ 211.120) Kalmia de Vandel (FR) (1998, M. v. Ténor de Baune) 3,1.17,4 (€ 33.853). 2 zeges. Moeder van QUALMIO DE VANDEL 4,1.12,1 (€ 685.300)- étalon classique, CRISTAL DE VANDEL 5,1.14,7 (€ 122.900). Grootmoeder van CORPS ET AME 8,1.13,7 (€ 171.400), BEST OF 4,1.14,0 (€ 104.500)- Gr. III, FALCO DE VANDEL 5,1.12,9 (€ 100.360), etc. Ottih de Vandel (FR) (2002, M. v. Buvetier d’Aunou) 4,1.15,5 (€ 33.330). 3 zeges. Moeder van BOSKIO DE VANDEL 4,1.12,5 (€ 157.575) en USKA DE VANDEL 5,1.13,0 (€ 117.900)- Gr. III. Deila de Vandel (FR) (1991, M. v. Sancho Pança) 2,1.18,9 (€ 28.630). 2 zeges. Moeder van USTAR DE VANDEL 8,1.12,8 (€ 405.005)- Gr. III, ODEISIS DE VANDEL 6,1.13,4 (€ 317.220)- étalon classique en MEHDI DE VANDEL 4,1.13,3 (€ 162.810). Grootmoeder van TRIODE DE FELLIERE 6,1.10,1 (€ 710.590)- Classique. Idole de Vandel (FR) (1996, M. v. Coktail Jet) 2,Q1.20,7. Moeder van PRINCE DE CHARME 6,1.11,0 (€ 162.789)- étalon semiclassique. Grootmoeder van FRANKLIN PARK 5,1.13,1 (€ 169.050)

Mère originelle: Baillette (E41). Bekende nazaten: Athena de Vandel, Bellino II, Che Jenilou, Daida de Vandel, Digne et Droit, Eclair de Vandel, Famous Lad, Fleur du Rib, Memphis du Rib, Perrin Dandin, Pirogue Jenilou, Qualmio de Vandel, Saxo de Vandel, Soleil du Fosse, Tornado du Rib, Triode de Fellière, Vulcain de Vandel, etc. 1e moeder Cadence de Kacy (FR) (2012, v. Prince Gédé) 5,1.16,1 (€ 28.225). 8 zeges. Ouder, winnares Championnat d’Hiver. Dit is haar eerste product. 2e moeder Sagamatha (FR) (2006, v. Coktail Jet) 3,1.18,5 (€ 8.130). Moeder van o.m.: Flamenca de Kacy (FR) (2015, M. v. Univers de Pan) 4,1.15,0 (€ 36.160). 2 zeges. Général de Kacy (FR) (2016, R. v. Ouragan de Celland) 3,1.14,8 (€ 31.030). 2 zeges. Cadence de Kacy (FR) (2012, M. v. Prince Gédé) 5,1.16,1 (€ 28.225). Zie boven. Estocade de Kacy (FR) (2014, M. v. Un Mec d’Héripré) 4,1.17,0 (€ 26.870). 2 zeges. Dolores de Kacy (FR) (2013, M. v. Orlando Vici) 3,1.16,6 (€ 23.410). 1 zege. 3e moeder Maritza de Vandel (FR) (2000, v. Buvetier d’Aunou). Moeder van o.m.: Tanzania (FR) (2007, M. v. Koréan) 4,1.13,8 (€ 69.360) Vicious Verveine (FR) (2009, M. v. Diamant Gédé) 4,1.14,3 (€ 43.110). 2 zeges. Hermès Deluss (FR) (2017, H. v. Timoko) 4,1.15,3 (€ 22.950).

80


40

NOA TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Brillantissime (FR) 2011 5,1.10,6 (€ 958.375)

Ivre de Victoire (FR) 1996 6,1.15,7 (€ 97.360)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

April Pearl (FR)

Passionant (FR) Perle du Corta (FR)

Conway Hall (CA)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

B Cor Tamgo (CA)

A Go Go Lauxmont (US) B Cor Tamara (CA)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Raisa Transs R (DE)

Giant Force (US) Jistance F (NL)

NOA TRANSS R (NL) Gabrielatranss R (NL) 2013 2,1.14,5 (€ 6.475)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790) Zabatinitranss R (NL) 2006 4,1.15,7 (€ 40.625)

NOA TRANSS R voert zo’n 30% Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Broadway Hall doet het trouwens opvallend goed in de hoedanigheid van broodmare sire, met bekende voorbeelden als Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735), Dreambreaker 8,1.09,8 (€ 626.458), Action Uncle 3,1.10,1 ($577.535), etc.

donkerbruine merrie, 18- 05- 2020 Eigenaar: K. Redder

D Tweejarigen Stakes; tweede Breeders Course cons.; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium der Driejarigen, Breeders Crown; derde Fokkers Trofee Merries LINCOLN TRANSS R (NL) (2018, H. v. Muscle Massive) 2,1.15,0 (€ 17.680). 2 zeges. Twee jaar, winnaar van Derby der Tweejarigen, Duindigt Tweejarigen Stakes; Federer Transs R (NL) (2012, H. v. Ganymède) 4,1.14,1 (€ 28.825). 7 zeges Velten Isabel (DE) (2016, M. v. Muscle Massive) 3,1.14,4 (€ 7.780). 4 starts: 3- 1- 0. Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby. 3e moeder Raisa Transs R (DE) (1999, v. Giant Force) 6,1.17,8 (€ 4.050). Moeder van o.m.: ZABATINITRANSS R (NL) (2006, M. v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625) zie boven Capriatitranss R (NL) (2009, M. v. Express It) 5,1.14,8 (€ 17.095). 13 zeges. Drie jaar, winnares Troost Breeders Crown. Vier jaar, derde Breeders Crown

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a.

4e moeder JISTANCE F (NL) (1992, v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, tweede Fokkers Trofee Merries, Dragon Trotters Driejarigen Sire S., Grote Prijs der Vaderpaarden, Kampioenschap der 3-jarigen; derde H. van Wickevoort Crommelin Mem. Moeder van o.m.: SIRE TRANSS RR (DE) (2000, R. v. Diamond Way) 3,1.14,8 (€ 23.099). Twee jaar, tweede Breeders Crown; derde Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, tweede Breeders Crown Entlastung. Volita Transs R (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 9,1.16,3 (€ 11.320)

1e moeder GABRIELATRANSS R (NL) (2013, M. v. Broadway Hall) 2,1.14,5 (€ 6.475). Tweejarige Merrie van het Jaar. Twee jaar, winnares Jofferprijs (in NL-record voor 2-jarigen: 1.14,5), vierde Productendraverij. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Martina Transs R (NL) (2019, M. v. Quick Wood)- twee jaar in 2021 2e moeder ZABATINITRANSS R (NL) (2006, v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productendraverij; derde Jofferprijs. Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries, Derby Revanche Merries, Sweepstakes Trials, Derby Z Selectie; derde Sweepstakes. Vier jaar, tweede halve finale Kampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown; vijfde Großer Preis von Deutschland / Stutenrennen. Moeder van o.m.: HINGIS TRANSS R (NL) (2014, M. v. Explosive Matter) 4,1.13,9 (SEK.226.242). Twee jaar, winnares Jofferprijs, Gonny

81

5e moeder Distance Veha (NL) (1986, v. Manza Buitenzorg). Halfzus van ABROGAN VEHA 7,1.14,6 (€ 135.805). Moeder van o.m.: KREKBOY F (NL) (1993, H. v. Worthy Boy Laren) 6,1.14,9 (€ 52.836). Drie jaar, tweede Grote Prijs van de Jaarlingenshow; derde Troost Trofee I. Ouder, winnaar Gouden Zweep


41

NJORD INVICTA (SE) Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Charly du Noyer (FR) 2012 4,1.10,3 (€ 812.590)

Ornella Jet (FR) 2002 3,1.18,4 (€ 5.780)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Halimède (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Udamès (FR)

Delmonica Jet (FR)

Tarass Boulba (FR) Armbro Glamour (CA)

Windsong’s Legacy (US)

Conway Hall (CA) Yankee Windsong (US)

Aerobics (US)

Muscles Yankee (US) Incredible Chic (US)

SJ’s Photo (US)

Photo Maker (US) Sassy Jane (US)

Kelsey A (US)

Mack Lobell (US) La Renaissance (US)

NJORD INVICTA (SE) Chucky’s Nurse (US) 2013 2,1.14,1 ($2.410)

Lucky Chucky (US) 2007 3,1.08,9 ($2.099.973) Male Nurse (US) 1999 3,1.11,7 ($95.434)

NJORD INVICTA voert zo’n 25 % Frans bloed en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Lucky Chucky is nog een jonge broodmare sire, maar toch geldt hij al als de grootvader van een Hambo-winnaar: Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.321.015)!

bruine hengst, 13- 03- 2020 Eigenaar: C. Schönhage

York Sire S., Zweig Mem. Filly, New York State Fair S., serie Hudson Filly T. Lonewolf McQuaider (US) (2014, R. v. Dejarmbro) 3,1.14,0 ($28.802). 4 zeges. Drie jaar, tweede in afd. OH Fair S. (6); derde in afd. OH Fair S. (3) My Cousin Lindy (US) (2009, R. v. Cantab Hall) 3,1.13,2 ($28.730). 2 zeges. Twee jaar, derde in afd. Kindergarten Classic Ser. Lindy’s RN (US) (2006, M. v. Muscles Yankee) 3,1.12,3 ($11.783). 1 zege. Drie jaar, derde in Zweig Mem. Filly. Moeder van JACK RULES 7,1.11,1 ($190.654) en PAGING DOCTORLINDY 4,1.11,0 ($109.448). Grootmoeder van SENORITA RITA 2,1.10,2 ($414.858)

Foundation mare: Minnie, v. Bald Stockings (U51). Bekende nazaten: Back To Victory, Brogan, BWT Burnin Alive, Credit Fashion, Denim Boko, Don Dream, Gabbys Dream, Gazza Degato, Hitec Lou, Incredible Drpol, Macho Lindy, Mr Novak, Olganina, Please Poppy, Probe, Red Xing, Rex Håleryd, Senorita Rita, Spice It Up Lindy, Ulaan, Zanzara Fas, etc.

3e moeder Kelsey A (US) (1992, v. Mack Lobell). Moeder van o.m.: COMMUTER LANE (US) (1998, H. v. Lindy Lane) 4,1.11,0 ($241.818). 10 zeges. RADIANT LINDY (US) (2004, M. v. Dream Vacation) 3,1.10,5 ($103.401). 2 zeges. Moeder van DENIM BOKO 5,1.10,7 (SEK.1.562.055) en ELDRICK BOKO 6,1.11,2 (SEK.1.530.910) MALE NURSE (US) (1999, M. v. SJ’s Photo) 3,1.11,7 ($95.434). Zie boven EZ PAST (US) (2000, M. v. Lindy Lane) 3,1.12,2 ($77.679). 3 zeges. Moeder van PHOTOSMART 3,1.11,8 ($197.222) HOLYHOLYGUACAMOLIE (US) (2011, R. v. Holy Guacamolie) 8,1.11,6 ($72.199). 17 zeges. DOCTOR LEE (US) (1996, H. v. Super Bowl) 5,1.12,6 ($69.653). 15 zeges. Show Me The Bling (US) (2009, M. v. Tom Ridge). Moeder van APRIL ROSE 4,1.09,5 ($329.496)

1e moeder Chucky’s Nurse (US) (2013, v. Lucky Chucky) 2,1.14,1 ($2.410). Twee jaar, tweede in finale INSS. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lacoste Boko (NL) (2018, H. v. Yarrah Boko) 2e moeder MALE NURSE (US) (1999, v. SJ’s Photo) 3,1.11,7 ($95.434). 9 zeges. Twee jaar, winnares Late Closer op Lexington; tweede in Late Closer op Lexington. Drie jaar, winnares Simcoe S., afd. Pennsylvania Sires S., serie Del Miller Mem., serie Elegantimage S.; tweede in Pennsylvania All-Stars, Late Closer op Lexington; derde in Late Closer op Lexington. . Moeder van o.m.: MACHO LINDY (US) (2004, R. v. Lindy Lane) 4,1.09,6 ($488.478). 24 zeges. World Champion. Drie jaar, derde in Late Closer op Lexington. Vier jaar, tweede in afd. (2) en finale Hiram Woodruff Ser. Ouder, derde in afd. en finale Glorys Comet Ser. SHOW YOUR LINDYS (US) (2007, M. v. Dream Vacation) 3,1.12,1 ($233.673). 7 zeges. Twee jaar, winnares afd. New York Sire S. (4); tweede in afd. New York Sire S.; derde in afd. New York Sire S. Drie jaar, winnares afd. New York Sire S. (3); tweede in afd. New York Sire S. (2); derde in afd. New

82

4e moeder La Renaissance (US) (1992, v. Speedy Crown) 2,1.20,2 ($8). Volle zus van MR NOVAK 3,1.12,0 ($445.163). Moeder van o.m.: MACKS SWEDE (SE) (1991, H. v. Mack Lobell) 3,1.13,2 (SEK.1.366.980). 14 zeges. Ooh La La (US) (1997, M. v. Balanced Image) 4,Q1.15,4 ($9.510). 2 zeges. Moeder van LAURENT 6,1.11,2 ($170.356) La Can Can (US) (2001, M. v. Angus Hall) 3,1.14,1 ($2.661). 1 zege. Moeder van DREAM DIRECTOR 6,1.11,8 (€ 191.871)


42

RAMARA VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Nuncio (US) 2011 3,1.08,7 (SEK.28.810.230)

Nicole Isabelle (US) 2005 3,1.13,3 ($11.542)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Cynara Hanover (US)

Super Bowl (US) Cristi Hanover (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Biesolo (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Ossarie (FR)

Dance Queen (US)

Lindy’s Crown (US) Liveliness (US)

RAMARA VRIJTHOUT (BE) Barracuda (NL) 2008 6,1.13,9 (€ 17.219)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Patara Vrijthout (NL) 1998 5,1.12,6 (€ 58.379)

RAMARA VRIJTHOUT voert bijna 20 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Super Bowl (4 x 5), een vitale manier van fokken. Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 5.031.287), Face Time Bourbon, 5,1.09,4 (€ 2.837.440) en “onze” Mister F Daag 4,1.10,9 (€ 437.922) als meest sprekende voorbeelden.

bruine merrie, 27- 05- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Ilman Vrijthout (BE) (2012, R. v. Pittman) 4,1.14,7 (€ 8.896). 8 zeges Cosmopolitan (NL) (2009, M. v. Varenne) 5,1.14,6 (Dkk.67.081). 6 zeges 3e moeder Dance Queen (US) (1983, v. Lindy’s Crown) 3,1.15,7. Moeder van o.m.: PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, M. v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379), zie boven Like Buitenzorg (NL) (1994, H. v. On The Take) 4,1.16,7 (€ 10.789). 4 zeges. Drie jaar, winnaar Grote Prijs der Vaderpaarden III; vierde Grote Prijs van de Buitenzorg Veiling

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beads, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fanucci Zet, Donna Soprano, Igor Font, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Power, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Southwind Tyrion, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

4e moeder Liveliness (US) (1977, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: RAISE A BID (US) (1986, H. v. Cornstalk) 7,1.15,4 (€ 32.671) RESTLESS HEART (US) (1987, M. v. Defiant Yankee) 6,1.15,8 (€ 28.019) Hilde Buitenzorg (NL) (1990, M. v. Defiant Yankee) 7,1.16,8 (€ 13.704). Moeder van TOTTI BOKO 8,1.12,4 (€ 117.295) en MIAMI STAR 3,1.17,1 (€ 46.966). Derde moeder van ABANI W 3,1.14,9 (€ 34.076) Beat The Band (US) (1984, M. v. Lindy’s Crown). Moeder van BEAT THE WHEEL 3,1.09,5 ($303.178) en BEAT THE TAG 4,1.12,7 (Nok.907.269). Grootmoeder van BEATGOESON HANOVER 5,1.09,5 ($1.157.830), BERNDT HANOVER 3,1.11,3 ($264.025) en BEISSINGER HANOVER 3,1.11,7 (SEK.2.093.366). Derde moeder van LUCKYCHARM HANOVER 4,1.09,6 (SEK.3.851.039), LILU HANOVER 3,1.10,3 ($217.313), LET’S BE HONEST 7,1.11,8 ($146.521), CANTAB FASHION 3,1.09,0 ($145.650), BELIEVABLE 7,1.11,0 ($145.148), etc.

1e moeder Barracuda (NL) (2008, v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219). 11 zeges. Ouder, tweede Jules Stormes/ Kumpen. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Olly Vrijthout (BE) (2018, M. v. Andover Hall) 3,1.17,3 (€ 48) Pearl Vrijthout (BE) (2019, H. v. Maharajah)- twee jaar in 2021 2e moeder PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379). 24 zeges. Drie jaar, winnares Sweepstakes; tweede AEV Stake Sprintkampioenschap. Ouder, winnares Kampioenschap Nederlandse Paarden, Jean Bouckaert, Generaal G.J.A.A. Baron van Heemstra Gouden Stakes; derde Grote Prijs der Lage Landen . Moeder van o.m.: Barracuda (NL) (2008, M. v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219), zie boven Kidspeed Vrijthout (BE) (2014, H. v. Leading Lantern) 5,1.14,7 (€ 13.512). 3 zeges. Drie jaar, tweede Darby 3 Ans. Vier jaar, tweede Grote Prijs der Vaderpaarden, Darby 4 Ans

83


“Er is meer dan zestig jaar ervaring in het recyclen van metalen. De kennis die we hebben opgebouwd, delen we graag met onze klanten.”

84


43

NICHOLE PAASLOO (DE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Cash Gamble (SE) 2011 7,1.10,1 (SEK.7.485.801)

No Way Back (SE) 2006

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

En Route (SE)

Viking’s Way (FR) Don’t Stop Me (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Gingerly (US)

Sierra Kosmos (US) Gingin Hanover (US)

Idéal du Gazeau (FR)

Alexis III (FR) Venise du Gazeau (CA)

Trapped (US)

Bonefish (US) Kimberly Dutchess (US)

NICHOLE PAASLOO (DE) Be Stuck Paasloo (NL) 2008 6,1.13,7 (€ 25.785)

Incredible Hulk (US) 2000 3,1.11,2 (€ 251.996) Stuck (SE) 1989 3,1.20,5 (SEK.2.000)

NICHOLE PAASLOO voert ongeveer 25 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, waarbij is teruggefokt op de Amerikaanse legendes Baltic Speed (5 x 5), Bonefish (5 x 4) en Super Bowl (5 x 5). Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu. Incredible Hulk kennen we natuurlijk als de moeder-vader van Goofy Greenwood 4,1.11,2 (€ 275.899).

dan wel halfzus van de grootmoeders van CIVIL ACTION 3,1.10,1 (€ 1.351.841), JUSTICE HALL 4,1.11,3 ($768.001), SPRINGBOARD 6,1.10,3 ($504.898), JUSTA REBEL 4,1.11,1 ($461.373), etc. en van de derde moeders van HABITAT 3,1.09,5 (SEK.9.638.269), TAKE MY PICTURE 6,1.10,0 ($1.171.061), etc. Moeder van o.m.: MARSHLAND (SE) (2005, H. v. From Above) 5,1.10,5 (SEK.5.624.130). drie jaar, winnaar From Aboves lopp; derde Big Noon Pokalen. Vier jaar, winnaar Big Noon Pokalen, Klass II Final, Solvallaserien I, Solvallaserien II, afd. V75 (Klass II); tweede serie + finale Svenskt Travderby, Prix Cagnes-sur-Mer, serie Konung Gustaf V:s Pokal. Ouder, winnaar Guldbjörken, Silverörnen, Färjestads Jubileumslopp, Gösta Bergengrens Minneslopp, L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning; tweede Olympiatravet, serie + finale Sweden Cup, Norrbottens Stora Pris, Årjängs Stora Sprinterlopp, Silverörnen; derde Prins Carl Philips Jubileumspokal, Meadow Prophets Minne TRAFFIC JAM (SE) (1985, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,3 (SEK.4.635.895). Elitsto. Twee jaar, winnares 3 afd. NYSS, serie Bluegrass S., Tompkins-Geers S.; tweede Breeders Crown, Champlain S., serie + finale International Stallion Stakes, finale Bluegrass Stakes. Drie jaar, winnares GP Orsi Mangelli, 4 afd. NYSS, Breeders Filly S.; derde serie Canadian Trotting Classic. Vier jaar, winnares serie Svenskt Travderby; tweede Momarken GP; vierde finale Svenskt Travderby. Moeder van KRAMER BOY 3,1.10,1 (SEK.14.431.899), EXPRESS LAVEC 6,1.13,7 (SEK.3.440.482) en FICO K JET 5,1.13,3 (€ 127.126). Grootmoeder van GALLANT KRONOS 5,1.11,5 (€ 128.343) MOUSETRAP (SE) (1988, H. v. Idéal du Gazeau) 8,1.14,7 (€ 155.413). 24 zeges NEW WORLD (SE) (1995, R. v. Smokin Yankee) 7,1.14,9 (€ 81.978) JAMPACKED (SE) (2002, R. v. Pine Chip) 6,1.13,2 (SEK.550.558) HOSTAGE (SE) (2000, M. v. Express Ride) 4,1.13,0 (SEK.543.000). Moeder van QUID PRO QUO 5,1.10,2 (SEK.7.068.290) BUMPER TO BUMPER (SE) (1994, M. v. Alf Palema) 7,1.14,5 (SEK.450.900) UNDER ARREST (SE) (1991, R. v. Smokin Yankee) 7,1.14,9 (SEK.326.018) GLUED (SE) (1999, M. v. Sugarcane Hanover) 4,1.15,3 (SEK.323.820). Moeder van QUICK FIX 8,1.09,9 (SEK.4.653.964)

Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Brambling, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Falls For You, Fashionwoodchopper, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missile Hill, Money On My Mind, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a. 1e moeder Be Stuck Paasloo (NL) (2008, v. Incredible Hulk) 6,1.13,7 (€ 25.785). Vier jaar, winnares Handicap-Pokal >>de luxe<<. Ouder, tweede Advents-Preis der Amateure. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Un Mec Paasloo (DE) (2018. R. v. Un Mec d’Héripré) 3,1.16,3 (€ 1.250). 2 zeges. Dream Paasloo (DE) (2017, R. v. Offshore Dream) 4,1.19,2 (€ 150) Noor Paasloo (DE) (2019, M. v. Bird Parker)- twee jaar in 2021 2e moeder Stuck (SE) (1989, v. Idéal du Gazeau) 3,1.20,5 (SEK.2.000). Moeder van o.m.: Jammed (SE) (2002, R. v. Smasher) 7,1.14,5 (SEK.311.100) Debts (SE) (1996, M. v. Zoot Suit) 6,1.15,6 (SEK.302.850). Ouder, winnares Solbacka Ranch Pokal Be Stuck Paasloo (NL) (2008, M. v. Incredible Hulk) 6,1.13,7 (€ 25.785). Zie boven Fast (SE) (1998, R. v. Express Ride) 8,1.15,9 (€ 19.890) American Paasloo (NL) (2007, M. v. Yankee Mustang) 7,1.14,8 (€ 8.133) Wala Paasloo (NL) (2004, M. v. Express Ride) 7,1.15,1 (€ 7.985) Captein Paasloo (NL) (2009, R. v. Joint Venture) 5,1.15,6 (€ 6.150) 3e moeder TRAPPED (US) (1980, v. Bonefish) 3,T1.14,7 ($1.560). Elitsto. Volle-

bruine merrie, 06- 06- 2020 Eigenaar: H. J. de Boer

85


44

NAT KING BOKO (NL) Verkoop met BTW

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

B Cor Tamgo (CA) 1992 4,1.12,5 ($24.567)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

A Go Go Lauxmont (US)

Balanced Image (US) Lauxmont Au Fait (US)

B Cor Tamara (CA)

Dream of Glory (US) Wood U (US)

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Sunkissed (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

NAT KING BOKO (NL) Applecider Hanover (US) 1998 3,1.12,0 ($500.589)

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946) Armbro Lamark (CA) 1990 3,1.14,5 ($4.945)

NAT KING BOKO is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op niemand minder dan Speedy Crown (5 x 3). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ’s werelds meest succesvolle, voor voorbeelden verwijzen wij u graag naar elders in deze catalogus. Grootvader SJ’s Photo is als broodmare sire van de absolute buitencategorie, terwijl de kruising Broadway Hall x SJ’s Photo een reeks cracks heeft opgeleverd. Met als uitschieter natuurlijk Action-Broadway 3,1.09,6 ($1.102.073), de Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 2011.

zwartbruine hengst, 27- 04- 2020 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

(SEK.345.050). 5 zeges Jonathan Boko (SE) (2016, R. v. Kadabra) 4,1.13,2 (€ 28.686). 2 zeges Dream In Chocolate (US) (2010, M. v. Chocolatier) 3,1.13,0 ($32.763). 6 zeges Kadapple (US) (2013, R. v. Kadabra) 3,1.13,0 ($11.060). 5 zeges Spiked Cider (US) (2004, H. v. Yankee Glide) 3,1.11,5 ($10.549). 2 zeges Kinnaird Boko (SE) (2017, M. v. Kadabra) 3,Q1.19,0. Overleden op 3 Shaken Not Stirred (US) (2008, M. v. Credit Winner). Moeder van SATIN DANCER 4,1.09,0 ($739.640) en SERENAS SERENADE 4,1.11,2 ($166.690)

Foundation mare: Mamie (U6). Bekende nazaten: Autumn Escapade, Banker Hall, Beautiful Sin, Broadway Hall, Caprice Hill, Corky, CR Commando, Define The World, Double Exposure, Elian Web, Explosive Matter, Flanagan Memory, Fresh Yankee, Ken Warkentin, Moving On, Mystic Park, Napoleon Bar, Sceicco, Sebastian K, Sugarcane Hanover, Text Me, Traveling Man, Valley Victory, Wild West Diamant, e.v.a.

2e moeder Armbro Lamark (CA) (1990, v. Speedy Crown) 3,1.14,5 ($4.945). 1 zege. Drie jaar, tweede in afd. Rosalind S. Moeder van o.m.: APPLECIDER HANOVER (US) (1998, M. v. SJ’s Photo) 3,1.12,0 ($500.589), zie boven R T J (US) (2000, R. v. Sierra Kosmos) 4,1.11,2 ($117.310). 13 zeges LANDMARK HANOVER (US) (1997, H. v. SJ’s Photo) 4,1.14,6 (NOK.357.500). 6 zeges Atouchtomuch (US) (2001, M. v. Meadowbranch Jerzy) 3,1.14,5 ($6.510). 1 zege. Moeder van TOUCHDOWN FRANCO 4,1.11,5 ($258.001)

1e moeder APPLECIDER HANOVER (US) (1998, v. SJ’s Photo) 3,1.12,0 ($500.589). 12 zeges. Twee jaar, winnares serie (2) en finale Pennsylvania Sires S., Pennsylvania All-Stars; tweede in Arden Downs S., afd. Fritz Beinhauer Mem. Ser. Drie jaar, winnares finale Elegantimage S., serie en finale Currier & Ives Filly S., afd. Pennsylvania Sires S. (3), Keystone Classic; tweede in serie Elegantimage S., serie Matron S., Late Closer op Lexington; derde in finale Matron S., Pennsylvania All-Stars. Moeder van 11 producten op startgerechtigde leeftijd, 7 winnaars, w.o.: SLIGHTLY TIPSY (US) (2006, M. v. Conway Hall) 4,1.11,1 ($171.544). 17 zeges. Moeder van TWO AM 5,1.09,5 ($524.214) HARD CIDER (US) (2007, R. v. Yankee Glide) 5,1.10,7 (NOK.1.452.134). 10 zeges. Vier jaar, winnaar van afd. Solvallaserien. Ouder, winnaar Prins Carl Philips Jubileumspokal; tweede in Armbro Keepsakes lopp; derde in Silverdivisionen, Final El Gaitero Sisu (SE) (2014, H. v. Deweycheatmnhowe) 4,1.12,6

86

3e moeder Sunkissed (US) (1981, v. Florida Pro). Volle zus van SUGARCANE HANOVER 4,1.11,2 (SEK.9.393.555). Moeder van o.m.: ARMBRO KISSED (CA) (1989, H. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 ($215.365). 6 zeges ARMBRO TROIKA (US) (1997, M. v. King Conch) 3,1.12,2 ($181.781). 4 zeges. Moeder van ARMBRO EQUINOX 3,1.12,5 ($158.011). Grootmoeder van SASS 3,1.10,2 ($402.699) VALLEY EVERGLADES (US) (1985, R. v. Speedy Somolli) 3,Q1.12,8 ($125.564). 14 zeges ARMBRO VALENTINO (FR) (1998, H. v. Lindy Lane) 5,1.12,0 ($109.084). 29 zeges


45

RAFIQA VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Sharif di Iesolo (IT)

Quick Song (US) Odile de Sassy (FR)

Ossarie (FR)

High Echelon (FR) Farissa (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Rarotonga (FR)

Hadol du Vivier (FR) Ira de Retz (FR)

RAFIQA VRIJTHOUT (BE) Donna de Tembia (BE) 2007 3,1.18,0 (€ 10.315)

Biesolo (FR) 1989 4,1.16,3 (€ 201.172) Grace de Tembia (FR) 1994 3,Q1.20,8

RAFIQA VRIJTHOUT voert ongeveer een kwart Frans bloed en ze is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.393.535), , etc. Grootvader Biesolo staat te boek als père-de-mère van cracks als The Best Madrik 6,1.10,1 (€ 1.367.710) en Nimrod Boréalis 7,1.11,8 (€ 1.366.900).

bruine merrie, 21- 02- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Eur. Des 3 Ans, Prix Uranie, Prix Reine du Corta, Prix Queila Gédé; derde in Prix de l’Etoile. Vier jaar, winnares Fyraåringseliten- Ston, Prix Guy Le Gonidec, Prix Charles Tiercelin; tweede Prix Gaston de Wazieres; derde in Prix de Sélection, Prix Ephrem Houel, Prix de Tonnac-Villeneuve. Ouder, tweede in GP de Baléar; derde in Prix de Bretagne, Critérium de Vitesse de Basse Normandie. Moeder van DAYBREAK 5,1.13,1 (€ 120.520) MAMAORA (FR) (2000, M. v. Extrême Dream) 4,1.13,4 (€ 347.773). 4 zeges. Semi-classique. Drie jaar, tweede in Prix Guy Deloison. Vier jaar, derde in Prix Charles Tiercelin, Prix Paul Leguerney. Ouder, winnares Prix Paul Bastard; tweede in Prix Camille Blaisot, Prix Victor Cavey, Prix Xavier de Saint Palais; derde in Prix Hervé Céran-Maillard. Moeder van COALINGA CITY 7,1.12,1 (€ 252.970) en ULTIMATE GLORY 7,1.13,5 (€ 168.820) Fameux Destin (FR) (2015, R. v. Ready Cash) 4,1.12,5 (€ 77.920). 6 zeges Go For The Gold (FR) (2016, H. v. Ready Cash) 5,1.11,9 (€ 73.470). 6 zeges Aglaé de Timbia (FR) (2010, M. v. Prince Gédé) 4,1.15,1 (€ 71.420). 5 zeges Star de Tembia (FR) (2006, M. v. Full Account) 4,1.15,1 (€ 68.120). 2 zeges

Mère originelle: Mandarine III (E25). Bekende nazaten: Balzac de L’Iton, Bluette d’Hilly, Demonia Roma, Diamant de Godrel, Guenoso, Hibiscus du Rib, Lucky d’Hilly, Mamaora, Pearl Queen, Popinée de Timbia, Villeroi, etc. 1e moeder Donna de Tembia (BE) (2007, v. Biesolo) 3,1.18,0 (€ 10.315). 3 zeges. Twee jaar, tweede in Des Espoirs. Drie jaar, tweede in Criterium des Pouliches. Vier jaar, tweede in Grand Criterium. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: JACKPOT VRIJTHOUT (BE) (2013, R. v. Real de Lou) 6,1.11,7 (€ 73.812). 20 zeges. Drie jaar, winnaar serie Darby 3 Ans; derde in GP Paul Hayen Classic 3 Ans. Vier jaar, tweede in serie Darby 4 Ans; vierde in GP Paul Hayen Classic 4 Ans. Ouder, winnaar van de Prix de la Durance, serie STL Bronsdivisionen Letitbe Vrijthout (BE) (2015, M. v. Prodigious) 3,1.16,6 (€ 4.648). 2 zeges. Drie jaar, tweede in serie Darby 3 Ans Mamaora Vrijthout (BE) (2016, M. v. Andover Hall) 3,1.15,9 (€ 4.180). 2 zeges. Drie jaar, winnares serie Darby 3 Ans Poseidon Vrijthout (BE) (2019, H. v. From Above)- twee jaar in 2021 2e moeder Grace de Tembia (FR) (1994, v. Workaholic) 3,Q1.20,8. Moeder van o.m.: POPINEE DE TIMBIA (FR) (2003, M. v. Goetmals Wood) 6,1.10,8 (€ 594.477). 8 zeges. Classique. Drie jaar, winnares van Prix du Lot; tweede in Critérium des 3 Ans, Champ.

87

3e moeder Rarotonga (FR) (1983, v. Hadol du Vivier). Volle zus van QUIRADOL D’HILLY 8,1.14,3 (€ 292.721) en van de moeder van MADAM VICTORY 8,1.13,4 (€ 309.530)- winnares Gr. III- en van de grootmoeder van BELLE VICTOIRE 5,1.14,3 (€ 120.490). Moeder van o.m.: Espoir de Tembia (FR) (1992, R. v. Jiosco) 4,1.17,9 (€ 23.523). 2 zeges Darling de Tembia (FR) (1991, M. v. Jiosco) 4,1.18,3 (€ 20.863). 3 zeges Amonga d’Hilly (FR) (1988, M. v. Mon Ouiton) 3,1.16,9 (€ 20.001). 1 zege. Moeder van SANS LIMITES 6,1.15,3 (€ 117.830). Grootmoeder van SWEET CRYSTAL 8,1.14,6 (€ 178.140)


46

NEW LOVE BOSZORG (NL) Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Ginger Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

NEW LOVE BOSZORG (NL) Extra Dry (US) 2002

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938) Armbro Vermouth (US) 1998 2,1.17,3 ($4.250)

NEW LOVE BOSZORG voert bijna een kwart Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (4 x 3), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315). Grootvader Muscles Yankee is in de hoedanigheid van broodmare sire zesvoudig kampioen in Noord-Amerika, maar ook in Europa is hij van grote invloed. Denk dan aan actuele kleinkinderen als Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), Zarenne Fas 5,1.09,8 (SEK.5.647.107), Ecurie D 4,1.09,2 (SEK.3.358.245), etc.

bruine hengst, 18- 05- 2020 Eigenaar: Stoeterij Boszorg

2e moeder Armbro Vermouth (US) (1998, v. Super Bowl) 2,1.17,3 ($4.250). Moeder van o.m.: COCKTAIL HOUR (US) (2004, M. v. Credit Winner) 4,1.11,3 ($204.704). Twee jaar, winnares afd. New York Sire S.; derde afd. New York Sire S. Drie jaar, winnares afd. New York Sire S. (4), Zweig Mem. Filly, New York State Fair S. Moeder van BAR HOPPING 3,1.09,5 ($1.292.433), CRICKET FASHION 2,1.09,9 ($137.622) en MARTINIWITHMUSCLE 3,1.09,6 (SEK.917.841) MELT IN YOUR MOUTH (US) (2009, R. v. Chocolatier) 4,1.11,3 ($97.852). Twee jaar, tweede in International Stallion S., cons. Wellwood Mem.; derde in Reynolds Mem. Confectionier (US) (2010, R. v. Chocolatier) 4,1.13,3 (€ 51.821) Drink N Drive (US) (2005, M. v. Lindy Lane) 3,1.12,6 ($34.266). Moeder van DERF HANOVER 5,1.10,0 ($203.914) Frozen Assets (US) (2008, R. v. Conway Hall) 6,1.12,0 ($28.523)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Belina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a.

3e moeder Ginger Lobell (US) (1978, v. Speedy Crown) 3,1.14,4 ($9.245). ¾-zuster van ON THE TAKE 3,1.13,2 ($232.732) en een volle zus van de moeder van GARLAND LOBELL 3,1.11,8 ($345.689). Moeder van o.m.: JEF’S SPICE (US) (1983, M. v. Super Bowl) 3,1.11,7 (€ 1.740.865). Dan Patch 3-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1986. Twee jaar, winnares Breeders Crown, afd. Pennsylvania Sires S. (4). Drie jaar, winnares Hambletonian Oaks, Breeders Crown, American-National S., Lady Suffolk T., afd. Pennsylvania Sires S., Hudson Filly T., Currier & Ives Filly S., Hanover Filly S.; tweede in Coaching Club Oaks, afd. Pennsylvania Sires S. (2), Zweig Mem. Filly, serie Bluegrass S., heat World Trotting Derby Filly S.; derde in heat World Trotting Derby Filly S. Ouder, winnares Gran Premio Gaetano Turilli, Gran Premio Duomo, Campionato Europeo, Gran Premio Della Repubblica, Gran Premio Della Vittoria, Gran Premio Renzo Orlandi, Gran Premio Citta di Trieste (2); tweede in Gran Premio Renzo Orlandi, Gran Premio Gaetano Turilli, Campionato Europeo; derde in Gran Premio Della Lotteria, Gran Premio Duomo, etc. CUMIN (US) (1987, H. v. Super Bowl) 3,Q1.12,8 ($150.527) ARMBRO PROUD (CA) (1994, M. v. Super Bowl) 3,T1.12,7 ($104.383) Armbro Ceylon (US) (2002, M. v. Mr Lavec) 3,1.14,7 ($43.854)

1e moeder Extra Dry (US) (2002, v. Muscles Yankee). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: JANK SUMMERLAND (NL) (2016, H. v. Offshore Dream) 4,1.13,3 (€ 39.240). 13 zeges. Drie jaar, winnaar Fokkers Trofee, Breeders Crown, Derby Selectie; tweede in Derby Revanche. Vier jaar, winnaar Duindigts Vierjarigen Sprintkampioenschap 2020, Critérium des 4 Ans, halve finale Derby des 4 Ans; tweede in finale Derby des 4 Ans Capitole (NL) (2009, R. v. Offshore Dream) 5,1.14,3 (€ 38.631). 19 zeges. Banditsummerland (NL) (2008, M. v. Mr Pine Chip) 6,1.14,0 (€ 25.694). 8 zeges. Twee jaar, tweede in Renbaan Duindigts Tweejarigen Stakes I. Drie jaar, tweede in Sweepstakes Trial Merries II Ike (NL) (2015, H. v. Conway Hall) 3,Q1.18,1 Lumière (NL) (2018, H. v. Conway Hall) 2,Q1.18,1

88


47

NAOMY SCOTT (DE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Southwind Frank (US) 2013 3,1.09,4 ($1.950.887)

Flawless Lindy (US) 2004 3,1.12,7 ($99.756)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Cantab Hall (US)

Self Possessed (US) Canland Hall (US)

Clasicaly Designed (US)

Lindy Lane (US) Classic Casette (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Tantivy Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Tempera Lobell (US)

NAOMY SCOTT (DE) Caitlin Scott (NL) 2009 4,1.13,9 (€ 64.355)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537) Tantivy Kievitshof (DE) 2001 3,1.16,4 (€ 6.420)

NAOMY SCOTT voert zo’n 10 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4), een vitale en succesvolle manier van fokken. Bekende voorbeelden zijn o.m. JL Cruze 4,1.08,2 ($1.597.542), The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300) en Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt of the Year 2020 Venerate 2,1.09,5 ($772.914).

bruine merrie, 06- 04- 2020 Eigenaar: W. Schotte

3e moeder Tantivy Lobell (US) (1984, v. Speedy Somolli). Moeder van o.m.: EXACT KIEVITSHOF (NL) (1987, H. v. Florida Pro) 6,1.15,0 (€ 63.517). 19 zeges KOKOS KIEVITSHOF (DE) (1993, H. v. Quito de Talonay) 5,1.15,8 (€ 47.692) Nobel Kievitshof (DE) (1996, R. v. Sugarcane Hanover) 6,1.14,5 (€ 33.176) Top Gun (DE) (1998, R. v. Idéal du Gazeau) 3,1.16,7 (€ 20.576) Jacco Kievitshof (DE) (1992, R. v. Larabello) 6,1.16,2 (€ 20.043) Master Kievitshof (DE) (1995, H. v. Smokin Yankee) 4,1.17,2 (€ 13.468)

Foundation mare: Nell, v. Hiatoga (U23). Bekende nazaten: Charmy Skeeter, Continentalvictory, Dream of Goal, Farlander AM, Frisky Frazer, Giant Chill, Golden Tricks, Incredible DJ, Melady’s Monet, Motown Muscle, Muscles Marinara, Radiofreccia Fi, Rokkakudo, SJ’s Photo, Taco Tuesday, etc. 1e moeder CAITLIN SCOTT (NL) (2009, v. Love You) 4,1.13,9 (€ 64.355). 9 zeges. Drie jaar, winnares Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Troost Sweepstakes, Derby Selectie Merries; derde Derby Trial Merries. Vier jaar, winnares Breeders Crown, finale Vierjarigen Sprintkampioenschap, halve finale Derby der Vierjarigen, halve finale Criterium der Vierjarigen; tweede finale Derby der Vierjarigen, finale Criterium der Vierjarigen. Ouder, vierde Gouden Zweep. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Jet Scott (DE) (2016, M. v. Conway Hall) 3,1.16,1 (€ 150)

4e moeder Tempera Lobell (US) (1980, v. Dream of Glory). Halfzus van TABOR LOBELL 4,1.11,3 ($579.908). Moeder van o.m.: TELLY THE PRO (US) (1986, H. v. Joie de Vie) 7,1.12,9 (NOK.873.951). 22 zeges. Ouder, winnaar Fretheims Minneløp; derde Klosterkogen Eliteløp Tarragon Lobell (US) (1987, H. v. Lindy’s Crown) 3,Q1.14,8 (€ 22.991)

2e moeder Tantivy Kievitshof (DE) (2001, v. Supergill) 3,1.16,4 (€ 6.420). Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen-Trostlauf; derde serie Arthur Knauer-Rennen. Moeder van o.m.: CAITLIN SCOTT (NL) (2009, M. v. Love You) 4,1.13,9 (€ 64.355). Zie boven. HUMMER SCOTT (NL) (2014, R. v. Love You) 6,1.11,3 (€ 43.763). 8 zeges. Drie jaar, winnaar Sweepstakes. Vier jaar, tweede Sprintkampioenschap der Vierjarigen, VPW Vierjarigen Challenge; derde Championnat D’Été. Ouder, tweede in serie STL Klass I, Breeders Crown Emilio Scott (NL) (2011, H. v. Flirtin Man) 5,1.14,2 (Nok.95.669) Zafira Scott (NL) (2006, M. v. Duc du Bossis) 5,1.17,1 (Nok.31.477) Beloved Scott (NL) (2008, R. v. My Love Jet) 4,1.18,0 (€ 1.885)

89


Voor succes in binnen & buitenland kom je naar Rothengatter Racing Stable op het strand Tel: 06 2025 1900

90


48

NEENAH VS (NL)

donkerbruine merrie, 20- 03- 2020 Eigenaar: Seffen Sports

Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Victor Gio (IT) 2010 3,1.09,0 ($175.171)

Ilaria Jet (IT) 2004 6,1.11,2 (€ 1.074.213)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Toby’s Taxi (US)

Baltic Speed (US) Quaint Custom (US)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

Weather Bird (US)

Lindy Lane (US) San Antonio Belle (US)

Esotico Star (FR)

Tarass Boulba (FR) Star Gédé (FR)

Comtesse d’Aunou (FR)

Baltic Speed (US) Nesmile (FR)

NEENAH VS (NL) Gaga di Quattro (NL) 2013 4,1.17,6 (€ 1.560)

Clerk Magistrate (US) 2005 3,1.09,0 ($800.437) Lady d’Aunou (FR) 1999 3,1.27,1 (€ 80)

NEENAH voert zo’n 25 % Frans bloed en ze is linebred op Baltic Speed (4 x 4). Een bijna identieke afstamming vinden we terug bij de fenomenale Possess The Magic 3,1.10,5 ($1.043.543). Met een vierde moeder als Nesmile, één van de meest invloedrijke fokmerries aller tijden, heeft Neenah tevens een enorme restwaarde voor de fokkerij!

(€ 236.540) Karine d’Aunou (FR) (1998, M. v. Extrême Dream) 3,1.18,3 (€ 10.461). Grootmoeder van COKTAIL DU NORD 6,1.15,5 (€ 102.730) Miss d’Aunou (FR) (2000, M. v. Extrême Dream) 3,1.20,6 (€ 7.800). Moeder van SOLO 4,1.14,2 (€ 95.080)- semiclassique

Foundation mare: Lady Shipley (U29), ook wel geduid als de Jenny Lind-stam. Bekende nazaten: Broadwell, Cash Crowe, Citation Lindy, Combattante, Commander Crowe, Defi D’Aunou, JL Cruze, Kash’s Cantab, Kash’s Caviar, Keepitinthefamily, Love You, Muscle Matters, No Sex Please, Presto, Sandy Bowl, Smooth Muscles, Susie’s Magic etc.

4e moeder NESMILE (FR) (1979, v. Caprior) 3,1.17,4 (€ 60.400). Semi-classique. Moeder van o.m.: DÉFI D’AUNOU (FR) (1991, H. v. Armbro Goal) 7,1.10,9 (€ 2.392.673). Etalon classique. BUVETIER D’AUNOU (FR) (1989, H. v. Royal Prestige) 4,1.14,4 (€ 926.128). Etalon classique. UNISPEED (FR) (1986, M. v. Speedy Somolli) 5,1.13,2 (€ 285.659). Semi-classique. Moeder van LITCHI 6,1.13,1 (€ 245.090) en GINGER LADY 5,1.15,6 (€ 108.452). Grootmoeder van ANTIPASTO 4,1.12,3 (€ 107.210) en SHE IS SO PRETTY 5,1.15,3 (€ 105.300) EXTRÊME AUNOU (FR) (1992, H. v. Baltic Speed) 5,1.13,7 (€ 265.554). Etalon semi-classique. Amour d’Aunou (FR) (1988, M. v. Speedy Somolli) 4,1.15,3 (€ 62.108). Moeder van PRIVATE LOVE 7,1.11,4 (€ 847.145)- Classique, OUR LOVE 4,1.12,9 (€ 244.360), IN LOVE WITH YOU 4,1.13,4 (€ 241.898)- étalon semiclassique, TES AMOURS 4,1.14,4 (€ 183.530)- Gr. III, en KEYSTONE DREAM 7,1.13,7 (€ 173.951). Grootmoeder van LOVE YOU 6,1.10,2 (€ 1.416.537)- étalon classique, NICE LOVE 7,1.11,9 (€ 435.550), étalon classique, REPEAT LOVE 4,1.13,3 (€ 290.680), étalon semi-classique, IN DIX HUIT 3,1.12,8 (€ 159.218), EACH TIME 3,1.13,9 (€ 127.950), semi-classique, PERHAPS LOVE 8,1.12,7 (€ 119.509) GAELLA 4.1.14,3 (€ 100.260).

1e moeder Gaga di Quattro (NL) (2013, v. Clerk Magistrate) 4,1.17,6 (€ 1.560). 2 zeges. Dit is haar eerste product. 2e moeder Lady d’Aunou (FR) (1999, v. Esotico Star) 3,1.27,1 (€ 80). Moeder van o.m.: Udina di Quattro (FR) (2008, M. v. And Arifant) 4,1.16,9 (€ 14.000). 5 zeges. 3e moeder Comtesse d’Aunou (FR) (1990, v. Baltic Speed). Moeder van o.m.: ONIC DREAM (FR) (2002, R. v. In Love With You) 6,1.13,5 (€ 134.906). 28 zeges. NEW YORK (FR) (2001,M. v. In Love With You) 3,1.12,9 (€ 129.460). 1re catégorie. Semi-classique. Moeder van TEXAS STYLE 3,1.13,1 (€ 304.210)- semi-classique, COMBATTANTE 4,1.12,4 (€ 267.740)- Classique, en DOUCE AVENTURE 4,1.11,7 (€ 105.860). Grootmoeder van HIDDEN TEXAS 3,1.13,2 (€ 106.170), ESPOIR PERMIS 7,1.13,6 (€ 104.740) Happiness d’Aunou (FR) (1995, M. v. Cézio Josselyn) 3,1.16,2 (€ 53.830). Moeder van QUARTZ D’AUNOU 8,1.13,6 (€ 145.560). Grootmoeder van SEPTIÈME CIEL 6,1.13,8

91


49

KAUNIS RENKA TF (NL/FR) Verkoop met BTW (SE) Viking’s Way (FR) Islero de Bellouet (FR) 1996 5,1.14,3 (€ 156.694)

Uhlan du Val (FR) 2008 6,1.10,5 (€ 1.062.710)

Indiana Beautiful (FR) 1996 3,1.16,6 (€ 22.768)

Password (FR) 2003 3,1.14,3 (€ 189.810) No Limit Jet (FR) 2001 4,1.17,8 (€ 21.090)

KAUNIS RENKA is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en linebred op Workaholic (4 x 4). Een dergelijke afstamming vinden we bijvoorbeeld terug bij niemand minder dan Bold Eagle 6,1.08,4 (€ 5.031.287). Deze moederlijn voert terug naar de internationale vedette Natacha du Buisson 6,1.16,4 (€ 245.378), de vijfde moeder van Kaunis.

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Quenavora (FR)

Paléo (FR) Celse Glatigny (FR)

Beautiful Somolli (FR)

Speedy Somolli (US) Hiorida (FR)

Dzeta des Pézeries (FR)

Workaholic (US) Jeanivette (FR)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Feraine d’Occagnes (FR)

Workaholic US) Ode de Retz (FR)

Défi d’Aunou (FR)

Armbro Goal (US) Nesmile (FR)

It’s My Hope (FR)

Coktail Jet (FR) Dan’s Girl (FR)

KAUNIS RENKA TF (NL/FR) Bubble Jet (FR) 2011 3,1.14,5 (€ 64.890)

bruine merrie, 07- 04- 2020 Eigenaar: R.C.M. Knipscheer

3e moeder IT’S MY HOPE (FR) (1996, v. Coktail Jet) 4,1.15,4 (€ 61.034). 2 zeges. Semi-classique. Moeder van o.m.: PRESTANCIA BELLA (FR) (2003, M. v. Hand du Vivier) 7,1.13,1 (€ 277.880). 13 zeges. Gr. III. SALSA BELLA (FR) (2006, M. v. Goetmals Wood) 4,1.13,1 (€ 134.910). 4 zeges. Semi-classique. Moeder van DENTELLA BELLA 5,1.12,8 (€ 200.810) BALLERINA BELLA (FR) (2011, M. v. Scipion du Goutier) 6,1.13,5 (€ 117.370). 9 zeges. ESTIMA BELLA (FR) (2014, M. v. Ready Cash) 6,1.14,1 (€ 101.450). 8 zeges. Americano Bello (FR) (2010, R. v. Goetmals Wood) 6,1.16,1 (€ 81.390). 7 zeges. Chicago Bello (FR) (2012, R. v. Goetmals Wood) 4,1.15,3 (€ 79.860). 6 zeges. Troika Bella (FR) (2007, M. v. Kaisy Dream) 4,1.17,9 (€ 14.610). 1 zege. Moeder van DONZELLA BELLA 8,1.14,4 (€ 121.345) Regina Bella (FR) (2005, M. v. Ganymède). Moeder van DOLLAR BABY ARBOR 7,1.13,7 (€ 108.240)

Mère originelle: Gloriette (E12). Bekende nazaten: Béline d’Urzy, Boys Going In, Dusty Shadow, Florestan, Granit, Hague, Hermès du Buisson, Hirondelle Sibey, Infante II, Natacha du Buisson, Neuilly, Olitro, Opium, Perlando, Roquépine, Sa Bourbonnaise, Sabi Pas, Scarlet Turgot, Ton Rêve De Cahot, etc. 1e moeder Bubble Jet (FR) (2011, v. Password) 3,1.14,5 (€ 64.890). 3 zeges, o.a. op Vincennes en Enghien. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Humble Stance (FR) (2017, H. v. Repeat Love) 3,1.14,9 (€ 41.560). 3 zeges. Joke Renka TF (NL/FR) (2019, M. v. Bold Eagle)- twee jaar in 2021

4e moeder Dan’s Girl (FR) (1991, v. Speedy Crown) 3,1.19,2 (€ 1.524). Halfzus van COROT 7,1.12,3 (€ 398.369)- Etalon classique. Moeder van o.m.: MAMBO KING (FR) (2000, H. v. Ganymède) 7,1.12,9 (€ 349.310). 10 zeges. Etalon semi-classique. Rembrandt (FR) (2005, R. v. Love You) 4,1.14,6 (€ 93.700). 6 zeges. Newton Jet (FR) (2001, R. v. Full Account) 4,1.15,1 (€ 79.040). 6 zeges. Calypso Queen (FR) (2012, M. v. Scipion du Goutier) 5,1.13,9 (€ 73.070). 4 zeges. Venedetta (FR) (2009, M. v. Nice Love) 3,1.17,7 (€ 10.660). Moeder van ETOILE DES YEDRAG 5,1.12,4 (€ 117.190)

2e moeder No Limit Jet (FR) (2001, v. Défi d’Aunou) 4,1.17,8 (€ 21.090). 2 zeges. Moeder van o.m.: TESIO (FR) (2007, R. v. Offshore Dream) 4,1.14,8 (€ 110.130). 4 zeges. Semi-classique. Bubble Jet (FR) (2011, M. v. Password) 3,1.14,5 (€ 64.890). Zie boven. Unlimited Jet (FR) (2008, M. v. Orlando Vici) 5,1.13,3 (€ 62.600). 5 zeges. Amos (FR) (2010, R. v. Kaisy Dream) 4,1.13,6 (€ 54.240). 1 zege. Hokio (FR) (2017, R. v. Boléro Love) 3,1.15,1 (€ 52.490). 6 zeges uit 10 starts. Edwina (FR) (2014, M. v. Quaro) 4,1.14,9 (€ 15.090). 1 zege. Gold Eagle (FR) (2016, H. v. Bold Eagle) 3,1.15,1 (€ 13.050). 2 zeges.

92


50

NOVA DIAMOND BOKO (NL)

zwartbruine merrie, 16- 03- 2020 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Tactical Landing (US) 2015 3,1.08,6 ($812.300)

Southwind Serena (US) 2004 3,1.10,7 ($385.088)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Varenne (IT)

Waikiki Beach (US) Ialmaz (IT)

Spice On Ice (US)

Pine Chip (US) Spicy Bones (US)

Conway Hall (CA)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

Meadowbranch Magic (US)

Valley Victory (US) Making Miracles (US)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

Mackadamian (US)

Mack Lobell (US) Peace A Pie (US)

NOVA DIAMOND BOKO (NL) Diamondstone US (US) 2015 3,1.11,1 ($123.767)

Wishing Stone (US) 2007 6,1.09,0 ($2.359.150) Don’t Think Twice (US) 2008 3,1.10,3 ($72.819)

NOVA DIAMOND BOKO is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op rasverbeteraar Valley Victory (4 x 4), op dit moment de meest succesvolle manier van fokken in Noord-Amerika. Actuele voorbeelden: Manchego 4,1.07,7 ($2.723.182), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.576.252), e.v.a.

DONNERS AM (SE) (2013, R. v. Infinitif) 6,1.11,7 (SEK.1.792.200) IT’S ON MY TAB (US) (2006, R. v. Cantab Hall) 5,1.11,8 ($110.155) FALCON AM (SE) (2015, R. v. Gift Kronos) 4,1.11,3 (SEK.889.500) DON’T THINK TWICE (US) (2008, M. v. Andover Hall) 3,1.10,3 ($72.819), zie boven Just Like A Dame (US) (2005, M. v. Conway Hall) 3,1.12,7 ($16.100). Moeder van HE’S A DIFFACOLT 9,1.10,0 (SEK.1.321.863)

Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Custom Cantab, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Eagle Eye Sherry, Falls For You, Fashionwoodchopper, Flawless Country, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missle Hill, Money On My Mind, On A Streak, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a.

4e moeder Peace A Pie (US) (1992, v. Valley Victory). Moeder van o.m.: PIZZA DOLCE (US) (2000, M. v. Conway Hall) 3,1.10,1 ($668.824). Dan Patch, Nova 2-Year-Old Trotting Filly of the Year in 2002. Moeder van MISS PARIS 3,1.10,5 ($865.338), BELLA DOLCE 3,1.11,1 ($730.384), FOR YOU ALMOSTFREE 5,1.10,1 ($510.824), BOLI 4,1.10,7 ($382.488) en CIAO DOLCE 3,1.09,5 ($173.809). Grootmoeder van RAGAZZO DOLCE 3,1.11,1 ($234.916), AMALFI COAST 3,1.11,1 ($168.611), MEGADOLCE 3,1.10,7 ($142.174), etc. MARS BAR (US) (1999, M. v. Malabar Man) 3,1.11,2 ($390.176). Grootmoeder van LUKAS HALL 3,1.10,6 ($261.415) THE LINDY TREATY (US) (2011, R. v. Conway Hall) 7,1.11,2 ($260.878) BIG STICK LINDY (US) (2007, H. v. Conway Hall) 3,1.12,0 ($236.176) Scrumptious Lindy (US) (2006, M. v. Cantab Hall) 3,1.12,2 ($25.254). Moeder van LINDYLICIOUS 3,1.11,1 ($171.526) en TEACH ME TO BUCKY 4,1.11,3 ($147.954) Peace N Harmony (US) (1995, M. v. Harmonious) 3,1.12,7 ($23.391). Moeder van LINDYS MAESTRO 5,1.10,3 ($152.678) en PEACE BRIDGE 4,1.11,3 ($128.386). Grootmoeder van CANTAB LINDY 6,1.10,2 ($659.092) Cream Puff (US) (1996, M. v. Pine Chip). Moeder van CREAMY MIMI 3,1.10,7 ($927.169). Grootmoeder van FRENCH LAUNDRY 3,1.09,1 (SEK.6.180.223), etc.

1e moeder DIAMONDSTONE US (US) (2015, v. Wishing Stone) 3,1.11,1 ($123.767). 2 zeges. Twee jaar, winnares Marion Dancer Memorial; tweede in afd. en finale NJSS, 2 afd. en finale New Jersey Stbd. Dev. Fund, John Simpson Memorial, Arden Downs S. Drie jaar, tweede in afd. NJSS; derde in finale NJSS. Dit is haar eerste product. 2e moeder DON’T THINK TWICE (US) (2008, v. Andover Hall) 3,1.10,3 ($72.819). 4 zeges. Twee jaar, tweede in afd. Pennsylvania Sires S. Drie jaar, tweede in Bluegrass S. Moeder van o.m.: DIAMONDSTONE US (US) (2015, M. v. Wishing Stone) 3,1.11,1 ($123.767), zie boven STONEFIRE US (US) (2017, H. v. Wishing Stone) 2,1.10,5 ($120.046) Elliotstone (US) (2018, H. v. Wishing Stone) 2,1.12,2 ($22.934) Dreamstone US (US) (2016, M. v. Wishing Stone) 3,1.11,1 ($17.821) 3e moeder MACKADAMIAN (US) (1997, v. Mack Lobell) 3,1.12,6 (SEK.692.258). 10 zeges. Moeder van o.m.:

93


51

NAUGHTY BOY (NL)

Verkoop met BTW

Imoko (FR) 1996 5,1.14,6 (€ 131.899)

Timoko (FR) 2007 10,1.09,0 (€ 5.011.851)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Sépia (FR)

Jiosco (FR) Jolie Perle (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Speedy Scot (US)

Speedster (US) Scotch Love (US)

Turn To Action (US)

Bonefish (US) Right Away (US)

NAUGHTY BOY (NL) Whopper Rich (DE) 2004 3,1.17,4 (€ 2.485)

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774) Early Action (US) 1987

NAUGHTY BOY voert zo’n 40 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op Bonefish (5 x 4), een type afstamming die staat voor een sterker en gezonder individu. Bekende dravers met een kruising op Bonefish zijn o.m. Readly Express 7,1.08,9 (SEK.24.711.565) en Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587).

donkerbruine hengst, 19- 05- 2020 Eigenaar: J. van Nierop

Ramble Rich (DE) (1999, R. v. Big Prestige) 6,1.17,1 (Nok.85.185). 8 zeges. 3e moeder TURN TO ACTION (US) (1982, v. Bonefish) 3,1.14,1 ($34.075). Drie jaar, winnares serie KYSS, Gay Acres Farm T.; tweede Breeders Filly S., Saul Camp Mem.; derde heat World Trotting Derby Filly S. Volle zus van GREATEST ACTION 3,1.13,7 (€ 182.497)- de moeder van MEADOWBRANCH LUCKY 3,1.11,2 (SEK.2.255.461) en MEADOWBRANCH HANS 5,1.10,4 ($320.466). Moeder van o.m.: JODPHUR RICH (DE) (1992, M. v. Demilo Hanover) 5,1.13,3 (€ 82.236). Moeder van JOEL CORTINA 6,1.11,7 (SEK.1.806.992) en JOS CORTINA 6,1.11,5 (SEK.1.400.429). FLYING ACTION (NL) (1988, R. v. Homesick) 7,1.14,8 (€ 52.753) Oliver Rich (DE) (1997, R. v. Demilo Hanover) 6,1.14,6 (€ 37.810) Master Rich (DE) (1995, R. v. Harmonious) 4,1.15,1 (€ 33.796) Wesley Rich (DE) (2004, H. v. Coktail Jet) 7,1.15,5 (SEK.197.332) Lowdy Rich (DE) (1994, M. v. Smokin Yankee) 4,1.16,2 (€ 18.003) Smokey Rich (DE) (2000, R. v. Armbro Goal) 4,1.16,3 (€ 11.546)

Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Anoka Hanover, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Venerate, Victory Tilly, When Dovescry, etc. 1e moeder Whopper Rich (DE) (2044, v. Coktail Jet) 3,1.16,7 (€ 14.720). 3 zeges. Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Kiss of Fire (NL) (2017, M. v. Timoko) 4,1.17,3 (€ 2.025). 3 zeges. Chesto Wood (NL) (2009, M. v. Goetmals Wood) 5,1.17,3 (€ 1.775) Johnny B Goode (NL) (2016, H. v. Liverman Hanover) 3,1.17,4 (€ 1.330) Miss Moneypenny (NL) (2019, M. v. Traders)- twee jaar in 2021 2e moeder Early Action (US) (1987, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: OREGON RICH (DE) (1997, R. v. Demilo Hanover) 6,1.13,2 (€ 65.828). 23 zeges. VANITY RICH (DE) (2003, M. v. Extrême Dream) 7,1.13,5 (Nok.421.430). 11 zeges. Ouder, winnares van Ole A Landaas Æresløp Yquem Rich (DE) (2005, M. v. Love You) 5,1.14,4 (€ 22.695). 4 zeges. Sydney Rich (DE) (2000, R. v. Diamond Way) 9,1.16,2 (€ 22.352). 22 zeges. Utah Rich (DE) (2002, M. v. Diamond Way) 6,1.16,0 (Nok.155.893). 5 zeges. Zipper Rich (DE) (2006, H. v. SJ’s Photo) 3,1.15,5 (€ 12.337). 2 zeges. Drie jaar, tweede in serie Deutsches Traber-Derby

94


52

NIBALI IDZARDA (NL) Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Guilty of Love (FR) 1994 3,1.17,1 (€ 54.058)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Amour d’Aunou (FR)

Speedy Somolli (US) Nesmile (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Star Gédé (FR)

Florestan (FR) Haute Rue (FR)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Best of All (NL)

Heres (DE) Udi Pepper (NL)

NIBALI IDZARDA (NL) Dana Stardust (NL) 2010 3,1.18,2 (€ 690)

Juliano Star (FR) 1997 4,1.12,8 (€ 514.753) Urania Stardust (NL) 2002 6,1.15,2 (€ 15.291)

NIBALI IDZARDA voert ca. 35 % Frans bloed en hij is linebred op zowel Super Bowl (4 x 4) als de merrie Nesmile (4 x 4). Van lijnteelt op Super Bowl zijn legio bekende voorbeelden, maar juist de combinatie met de x-factor van Nesmile is erg spannend. Die laatste manier van fokken resulteerde al in cracks als Royal Dream, 6,1.10,7 (€ 1.573.310), Uza Josselyn, 7,1.09,0 (€ 1.278.078), Aladin d’Ecajeul, 5,1.09,8 (€ 998.640), etc. Alle producten van Dana Stardust van drie jaar en ouder kwamen reeds in de baan.

voshengst, 14- 03- 2020 Eigenaar: Y. van de Velde

3e moeder BEST OF ALL (NL) (1984, v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Twee jaar, winnares Joffer Prijs, Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede Productendraverij. Moeder van o.m.: NIGEL STARDUST (NL) (1996, H. v. Keystone Patriot) 6,1.14,5 (€ 103.926). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs in Nederlands record: 1.14,6. Drie jaar, winnaar Derby, AEV Stake Sprintkampioenschap. Vier jaar, tweede PSH Voorjaarscriterium der Vierjarigen, interland BelgiëNederland Legend Stardust (NL) (1994, H. v. Volo Prise) 3,1.16,8 (€ 19.206). Twee jaar, winnaar Jonker Prijs, Kampioenschap der Tweejarigen; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden. Drie jaar, winnaar serie AEV Stake Sprintkampioenschap der Driejarigen; derde Grote Prijs der Vaderpaarden Urania Stardust (NL) (2002, M. v. Super Arnie) 6,1.15,2 (€ 15.291). Zie boven Megan Stardust (NL) (1995, H. v. Nevele Impulse) 6,1.17,0 (€ 14.246). Drie jaar, winnaar Troost Trofee M; derde Grote Unitrot Prijs Randy Stardust (NL) (1999, H. v. Call Upon) 4,1.15,4 (€ 12.340). Drie jaar, tweede Criterium Hengsten & Ruins Timely Stardust (NL) (2001, M. v. Super Arnie) 4,1.16,1 (€ 3.870). Moeder van GOLDY STARDUST 5,1.11,7 (€ 202.965), BILL STARDUST 7,1.14,1 (€ 86.192) en EARLY STARDUST 6,1.13,5 (€ 43.415) Ivasty Stardust (NL) (1991, M. v. Count’s Pride) 3,1.21,7 (€ 794). Moeder van WAHINIE STARDUST 4,1.14,6 (€ 45.790)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a. 1e moeder Dana Stardust (NL) (2010, v. Juliano Star) 3,1.18,2 (€ 690). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FromHeaven Idzarda (DE) (2016, R. v. From Above) 5,1.13,9 (SEK.235.531). 6 zeges Red Light DC (DE) (2015, R. v. Marco di Jesolo) 4,1.13,5 (€ 22.720). 5 zeges King Idzarda (DE) (2017, H. v. Love You) 4,1.17,8 (€ 1.750). 2 zeges Lorenzo Idzarda (DE) (2018, H. v. Voltigeur de Myrt) 3,Q1.20,2 Mac Idzarda (DE) (2019, H. v. Jimmy William)- twee jaar in 2021

4e moeder UDI PEPPER (NL) (1978, v. Fairmont Hanover) 1.21,2 (€ 9.892). Nederlandse Elitemerrie. Halfzus van CRUISE MISSILE 9,1.16,8 (€ 50.213) en APOCALYPSE NOW 4,1.15,8 (€ 32.433) en de grootmoeder van NU PAGADI 5,1.10,9 (€ 637.191). Moeder van o.m.: D’ABORD FRISIA (NL) (1986, H. v. Worthy Dean) 1.17,6 (€ 31.546) PEPPER FRISIA (NL) (1998, M. v. Volo Prise) 2,1.17,1 (€ 24.337) BEST OF ALL (NL) (1984, M. v. Heres) 1.17,9 (€ 24.130). Zie boven Yoran Frisia (NL) (2005, R. v. Pink Diamond) 5,1.15,6 (€ 23.753)

2e moeder Urania Stardust (NL) (2002, v. Super Arnie) 6,1.15,2 (€ 15.291). 11 zeges. Moeder van o.m.: Evans Stardust (NL) (2011, R. v. Fast Photo) 6,1.13,8 (€ 34.432). Ouder, winnaar afd. V65- Romme Iyan Stardust (NL) (2015, R. v. Offshore Dream) 6,1.14,9 (SEK.177.553). Drie jaar, derde Duindigt’s Driejarigen Mei Stakes Fiona Stardust (NL) (2012, M. v. Gift Kronos) 3,1.15,9 (€ 14.073). Twee jaar, winnares serie Breeders Course. Moeder van Lion’s Wish 2,1.14,8 (€ 12.890) Grady Stardust (NL) (2013, M. v. Quick Wood) 4,1.16,0 (€ 5.740)

9553

NADYHA (NL)

bruine merrie, 11- 05- 2020 Eigenaar: H.W. Schoonhoven

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Super Way (US)

Super Bowl (US) Noble Gal (US)

Königskrone (DE)

Arden Al (US) Wallburg (DE)

Cheetah (US)

Nevele Pride (US) Exciting Speed (US)

Formia Copper Cloud (FI)

Keystone Action (US) Scirocco (FI)

NADYHA (NL) Freiha Heikant (DE) 2002 4,1.13,9 (€ 16.005)

Diamond Way (DE) 1982 5,1.14,5 (€ 729.200) Flashlight (DE) 1991

NADYHA is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315).

2e moeder Flashlight (DE) (1991, v. Cheetah). Moeder van o.m.: FREIHERR AS (DE) (1997, H. v. Diamond Way) 6,1.10,2 (€ 1.474.780). 28 zeges. Twee jaar, derde in Preis des Winterfavoriten, Championat der Zweijährigen. Drie jaar, winnaar van Bayern-Pokal, Krone der Dreijährigen, Adbell Toddington-Rennen, Groβer Preis der NRZ, serie Deutsches Traber-Derby, Groβer Herbstpreis der Traber; tweede in Deutsches Traber-Derby, Deutsches Traber St. Leger, Buddenbrock-Rennen; derde in Trophäe der Dreijährigen, Breeders Crown. Vier jaar, winnaar van serie + finale Groβer Preis von Deutschland, Breeders Crown, Deutsches Criterium der Vierjährigen, Deutsches TraberChampionat; tweede in 4 års Elite (Bjerke), Criterium Continental; derde in Fyraåringseliten. Ouder, winnaar van Breeders Crown 2002 + 2003, Groβer Preis von Bayern, Gran Premio U.N.I.R.E., Racino Grand Prix, Gran Premio Ugo Berti, Badener Meile, Bild Pokal, serie Sweden Cup, serie Breeders Crown 2004; tweede in Gran Premio Gaetano Turilli 2003 + 2004, Breeders Crown 2004, Gran Premio Delle Nazioni, Bild Pokal, Gran Premio Duomo, Rikstotons Europamatch, serie Gran Premio Duomo, serie Breeders Crown 2002, Deutscher Traber-Zirkel, Prijs der Giganten, serie Gran Premio Della Lotteria 2003 + 2004 + 2006, Grand Prix de La Federation Du Nord; derde in Gran Premio Duomo 2003 + 2004, Elite-Rennen 2003 + 2004, Gran Premio Costa Azzurra, Gran Premio U.N.I.R.E., Grand Prix de La Federation Du Nord, heat Campionato Europeo 2004 (2), Bild Pokal, Gran Premio Repubblica, Graf Kalman Hunyady Gedenkrennen, serie Momarken Grand Prix, Preis der Besten, serie Prijs der Giganten, serie Gran Premio Citta’ di Montecatini, Gran Premio Della Lotteria, consolation, One of the Best (DE) (2004, H. v. Diamond Way) 5,1.12,7 (Nok.238.674). 2 zeges. Florenzo As (DE) (1995, R. v. Diamond Way) 6,1.15,5 (€ 28.840). 23 zeges. Freiha Heikant (DE) (2002, M.v. Diamond Way) 4,1.13,9 (€ 16.005). Zie boven Flair As (DE) (1998, M. v. Diamond Way) 3,1.15,0 (€ 9.723). Moeder van FABIAN AS 6,1.13,2 (Nok.603.005)

Mère originelle: Rigolette, v. Bayard (E135). Bekende nazaten: Beautiful Rose, Carlos des Caux, Freiherr As, Godolphin, Jillis Joker, Namanga Bo, Nomade du Digeon, Première Steed, Siko le Grand, Sydney, Unica Steed, etc. 1e moeder Freiha Heikant (DE) (2002, v. Diamond Way) 4,1.13,9 (€ 16.005). 6 zeges. Vier jaar, derde in Breeders Crown. Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: SJS JUNIOR C (DE) (2011, R. v. SJ’s Photo) 7,1.11,3 (€ 119.111). 11 zeges. Drie jaar, winnaar van Bayern-Pokal (Trial 1A en 2A); derde in Deutsches Traber St. Leger 2014 / Rolf Dautzenberg-Memorial. Vier jaar, derde in Großer Preis der NRZ. Ouder, winnaar van GP W.H.Geersen; tweede in Großer Preis der NRZ, Marathon-Serie 2, het Gouden Paard, Giganten Trial, Grote Kerstprijs, Midwintercriterium (2); derde in Breeders Crown 2016, Derby-Marathon-Pokal, Derby-Rekordmeile, Midwintercriterium, Championnat d’Hiver. SUPER QUEEN C (DE) (2013, M. v. Offshore Dream) 8,1.12,1 (€ 59.942). 9 zeges. Ouder, tweede in afd. Klass I; derde in Breeders Crown 2019. CREMERS BOY (NL) (2009, R. v. Abano As) 6,1.13,7 (€ 37.772). 14 zeges. Drie jaar, derde in VP Driejarige Hengsten & Ruins Kersttakes. Ouder, derde in Breeders Crown 2015. C’EST LA VIE C (DE) (2014, M. v. Offshore Dream) 5,1.13,6 (€ 25.928). 4 zeges. Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby; derde in Großer Preis des RBB Deutsches Stuten-Derby. Best of Love (NL) (2008, M. v. Love You) 6,1.13,4 (€ 21.298). 9 zeges. Arrivederci C (DE) (2012, R. v. SJ’s Photo) 5,1.15,5 (€ 8.383). 4 zeges. Eye Catcher C (DE) (2016, R. v. Timoko) 5,1.15,6 (€ 8.100). 6 zeges. Maylo (NL) (2019, H. v. Offshore Dream)- twee jaar in 2021

97


54

NAYELI (NL)

donkerbruine merrie, 28- 03- 2020 Eigenaar: J.W.M. Engwerda

Verkoop met BTW

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895)

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Speedy Somolli (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Geraldine Broline (US)

Bonefish (US) Flying Princess (US)

Express Pride (US)

Nevele Pride (US) Expresson (US)

Triomf van Boko (NL)

Star Performer (US) Mama Alkestis (NL)

NAYELI (NL) Ultimate Lady (DE) 2002 7,1.13,4 (€ 35.901)

The Bad Boy (SE) 1992 6,1.11,5 (SEK.6.676.482) Dakadvies (NL) 1986 4,1.17,4 (€ 11.199)

NAYELI is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.393.535), etc.

(€ 35.901). Zie boven My Lady (DE) (1995, M. v. Smokin Yankee) 5,1.17,9 (€ 10.584). 3 zeges. Tina von Gelre (DE) (2001, M. v. General November) 4,1.17,9 (€ 1.507) 3e moeder Triomf van Boko (NL) (1977, v. Star Performer) 1.21,4 (€ 9.307). 3 zeges. Twee jaar, tweede in Joffer Prijs. Moeder van o.m.: Dakadvies (NL) (1986, M. v. Express Pride) 4,1.17,4 (€ 11.118). Zie boven. Ever Pouw Lease (NL) (1987, M. v. Heres) 3,1.17,7 (€ 5.581). 2 zeges. Champion of Boko (NL) (1985, R. v. Worthy Dean) 1.18,4 (€ 3.789). 4 zeges.

Stammutter: Alwina (E602). Bekende nazaten: Action Nevele, C Alkestis van E, Claudia II, Gustafson, etc. 1e moeder Ultimate Lady (DE) (2002, v. The Bad Boy) 7,1.13,4 (€ 35.901). 9 zeges. Vier jaar, derde in Talentiade der Vierjährigen. Ouder, tweede in Wolvega’s Gouden Stakes. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd: GUSTAFSON (NL) (2013, R. v. Quick Wood) 7,1.10,8 (€ 153.550). 20 zeges. Drie jaar, tweede in Derby Selectie II. Vier jaar, winnaar Mohawk Mile; tweede in Derby der Vierjarigen. Ouder, winnaar van GP Stad Waregem, BILDPokal 2019, Breeders Crown 2018 + 2019 + 2020, Prix Pavés de Rue, Prix de Bercy, serie STL Silverdivisionen, serie Klass I; tweede in Prix Mikkeli, GP Willem H Geersen; derde in serie Silverdivisionen, Yesbox løpet HURRICANE (NL) (2014, R. v. Quick Wood) 6,1.12,7 (€ 29.430). 9 zeges. Vier jaar, winnaar van Championnat d’Été Immortality (NL) (2015, M. v. Passing Renka) 3,1.15,0 (€ 9.130). 1 zege. Drie jaar, tweede in Merriederby; derde in Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries Juliette (NL) (2016, M. v. Urban Beuckenswyk) 3,1.16,1 (€ 3.150). 4 zeges. King Louie (NL) (2017, R. v. Quick Wood) 3,1.16,0 (€ 2.000). 1 zege. Flying Ultimate (NL) (2012, M. v. Passing Renka) 3,1.20,4 (€ 1.750)

4e moeder Mama Alkestis (NL) (1971, v. Royal Hanover). Halfzus van C ALKESTIS VAN E 1.19,7 (€ 69.107) en van de moeder van ACTION NEVELE 3,1.16,1 (€ 158.756). Moeder van o.m.: Triomf van Boko (NL) (1977, M. v. Star Performer) 1.21,4 (€ 9.307). Zie boven. Right van Boko (NL) (1975, R. v. Germano) 1.20,1 (€ 7.828)

2e moeder Dakadvies (NL) (1986, v. Express Pride) 4,1.17,4 (€ 11.118). 10 zeges. Moeder van o.m.: Ultimate Lady (DE) (2002, M. v. The Bad Boy) 7,1.13,4

98


55

ROMY VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Pastor Stephen (US) 2008 3,1.10,1 (SEK.7.267.012)

Gala Dream (US) 2001

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Enjoy Lavec (US)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US)

Maple Frosting (US)

Valley Victory (US) Valley Regina (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Supreme Sahbra (US)

Speedy Somolli (SE) Ready Sahbra (US)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Leading Flower (US)

Florlis (US) Lena H (US)

ROMY VRIJTHOUT (BE) Pointe de Vue (US) 2010 3,1.12,3 ($64.070)

Striking Sahbra (US) 1990 3,1.12,1 ($217.492) Garland Bonita (US) 1995 3,1.13,0 ($246.422)

ROMY VRIJTHOUT is volledig Amerikaans gefokt en linebred op Garland Lobell (4 x 3), op dit moment één van de meest succesvolle manieren van fokken in NoordAmerika. Bekende voorbeelden zijn o.m. Atlanta 4,1.07,9 ($2.659.653), Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735) en Quincy Blue Chip 3,1.10,5 ($675.430).

bruine merrie, 11- 03- 2020 Eigenaar: H. Buyl

COUNTER POINTE (US) (2009, M. v. Striking Sahbra) 2,1.12,6 ($243.054). Twee jaar, winnares twee series ONTSS Gold, finale ONTSS Gold; tweede serie ONTSS Gold; derde ONTSS Super Final, serie ONTSS Gold, twee finales ONTSS Gold. Drie jaar, winnares twee series ONTSS Grassroots; derde serie ONTSS Grassroots. Moeder van SOUTHWIND CRUZE 5,1.10,5 ($301.275), SOUTHWIND CHROME 4,1.08,5 ($243.882) en HOLLYWOOD STORY 3,1.09,6 ($110.781) ABBEY CRAIG (US) (2001, M. v. Muscles Yankee) 4,1.10,8 ($219.817). Twee jaar, winnares serie + finale NJSS (Freehold), LC Lexington. Vier jaar, winnares Carney Mem., drie series + finale LC Saratoga; derde serie Armbro Flight T. Vijf Jaar, tweede Allerage Farms T.; derde in div. Miss Versatillity T. Moeder van JULA DOWNTON 3,1.10,6 ($136.579) POINTE TO POINTE (US) (2007, R. v. Mutineer) 3,1.12,6 ($153.681). Twee jaar, winnaar serie + finale ONTSS Gold, Bud Light S.; tweede serie ONTSS Gold; derde twee series ONTSS Gold. Drie jaar, winnaar twee series ONTSS Grassroots; derde serie ONTSS Grassroots TOTHEPOINTE JAMES (US) (2011, R. v. Deweycheatumnhowe) 4,1.13,5 ($ 53.396). Twee jaar, winnaar serie ONTSS Gold. Drie jaar, winnaar serie ONTSS Grassroots; tweede serie Dream of Glory T. Garland’s Yankee (US) (2002, H. v. Muscles Yankee) 3,1.15,6 ($ 13.080). Twee jaar, derde serie NJSS Green Acres. Drie jaar, derde serie NJSS Green Acres

Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Brambling, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Falls For You, Fashionwoodchopper, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missile Hill, Money On My Mind, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a. 1e moeder POINTE DE VUE (US) (2010, v. Striking Sahbra) 3,1.12,3 ($64.070). Twee jaar, winnares twee series ONTSS Grassroots; tweede serie + finale Balanced Image T. en twee series ONTSS Grassroots. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Jenny F Boko (DE) (2016, M. v. Yarrah Boko) 5,1.15,8 (€ 8.529) Norah Vrijthout (BE) (2017, M. v. Yarrah Boko) 3,Q1.19,0 Obelix Vrijthout (BE) (2018, R. v. Fearless Vrijthout) 3,Q1.15,6 2e moeder GARLAND BONITA (US) (1995, v. Garland Lobell) 3,1.13,0 ($246.422). 1997 ATAQ Award for two-year-old trotting fillies. Twee jaar, winnares van twee series + finale Coupe des Eleveurs (Montreal), vier series + finale Perfecta Series, drie series + twee finales Quebec Circuit- Elite, serie Quebec Circuit- Distinction; tweede serie + finale Quebec Circuit- Elite. Drie jaar, winnares twee series + finale Perfecta Series; tweede finale Perfecta Series, afd. Coupe des Eleveurs (Montreal); derde serie Canadian Breeders Champ. Moeder van o.m.: POINTE OF HONOUR (US) (2006, R. v. Striking Sahbra) 7,1.10,5 ($628.773). Twee jaar, winnaar ONTSS Super Final; tweede in twee series ONTSS Gold, serie Wellwood Mem.; derde Champlain S., finale ONTSS Gold

99

3e moeder Leading Flower (US) (1978, v. Florlis) 9,1.15,7 ($17.069). Moeder van o.m.: GARLAND BONITA (US) (1995, M. v. Garland Lobell) 3,1.13,0 ($246.422) zie boven LILI GARLAND (US) (1990, M. v. Garland Lobell) 5,1.14,8 ($59.529) GARLAND ELENA (US) (1996, M. v. Garland Lobell) 2,1.16,4 ($47.636) Fleur Sauvage (US) (1997, M. v. Savage Hanover) 4,1.19,0 ($3.220). Moeder van M C FELIX 6,1.10,7 ($372.854)


56

NADIA C BOKO (NL) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

E L Titan (US) 2011 4,1.09,2 ($702.473)

Courtney Hall (US) 2002 3,1.10,8 ($118.986)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Garland Lobell (US)

ABC Freight (US) Gamin Lobell (US)

Canne Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Dream Vacation (US)

Pine Chip (US) Dream on Victory (US)

NADIA C BOKO (NL) Hera F Boko (DE) 2014 3,1.14,3 (€ 5.400)

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303) My Star Trecker (US) 2004

My Starlet (US)

NADIA C BOKO is vrijwel volledig Amerikaans en ook erg spannend gefokt. Ze is namelijk linebred op zowel Garland Lobell (3 x 4) als de merrie Canne Angus (3 x 4), terwijl ook Valley Victory (4 x 5) van nodige invloed is. Een dergelijke afstamming vinden we terug bij een groot deel van de Amerikaanse toppers van de afgelopen seizoenen, zoals Amigo Volo 3,1.08,6 ($1.550.044), Greenshoe 3,1.08,2 ($1.353.772) en Sister Sledge 3,1.09,2 ($842.815). Tevens is de bloedverbinding Muscle Hill x Cantab Hall uitermate succesvol, met proefstukken als Manchego 4,1.07,7 ($2.723.181) en Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.259).

donkerbruine merrie, 31- 05- 2020 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Joie de Vie (US) Crown Starlet (US)

World Champion. Twee jaar, winnares finale Goldsmith Maid T., finale New Jersey Sires S.; tweede afd. New Jersey Sires S., serie Goldsmith Maid T.; derde serie Merrie Annabelle T. Drie jaar, winnares afd. New Jersey Sires S., Charles I. Smith Mem. Prep; tweede finale New Jersey Sires S., New Jersey Futy.; derde afd. New Jersey Sires S. Moeder van: MY STARCHIP (US) (1999, M. v. Pine Chip) 3,1.11,1 ($383.356). Moeder van VULCANIZE 3,1.10,8 ($621.633) en GUIDA MUSCLE 3,Q1.11,3 ($111.919). Grootmoeder van PRINCESS AURORA 3,1.10,2 ($327.323) NY STARLET (US) (1998, M. v. Lindy Lane) 3,1.12,8 ($155.410). Moeder van I KNOW MAGIC 4,1.11,3 ($324.728) en TOP BILLING 4,1.10,4 (SEK.1.604.833). Grootmoeder van ZETTE STARLET 3,1.11,3 ($177.894), STIRLING DEBUTANT 4,1.11,6 ($150.462) en ZETTE STARLING 4,1.11,0 ($104.712) Starlet’s Victory (US) (1995, M. v. Valley Victory) 2,1.14,0 ($20.009). Moeder van CLASSIC GRAND CRU 9,1.09,6 (SEK.8.499.520) Super Starlet (US) (2002, M. v. Muscles Yankee). Moeder van CONCENTRATION 2,1.11,0 ($253.603), ITHINKTHATSMINE 3,1.10,8 ($215.135) en JAKE GS CHAMPION 3,1.11,7 ($112.959). Grootmoeder van WITHOUT A WARNING 3,1.10,7 ($424.822)

Foundation mare: Romona (U61). Bekende nazaten: Before He Cheats, Classic Grand Cru, Crown Starlet, Forever Starlet, Gentleman, Gisela Ås, Handoverdabredfred, Kibitzer Hanover, Lady Starlet, Lass Quick, Mistery Woman, Muscovite, My Dolly, Mythical Lindy, Native Starlight, Princess Aurora, Pub Crawl, Sir Perseverance, Sissela Ås, Starchip Entrprise, Urlo Dei Venti, etc. 1e moeder Hera F Boko (DE) (2014, v. Cantab Hall) 3,1.14,3 (€ 5.400). Drie jaar, tweede in serie Deutsches Stuten-Derby. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Marilyn Boko (NL) (2019, M. v. Love You)- twee jaar in 2021

4e moeder CROWN STARLET (US) (1984, v. Speedy Crown) 3,1.12,8 ($625.887). Twee jaar, winnares American-National S.; tweede finale Merrie Annabelle T. Moeder van: SIR PERSEVERANCE (US) (2002, R. v. Self Possessed) 4,1.10,1 ($705.997). World Champion FOREVER STARLET (US) (2001, M. v. Self Possessed) 2,1.12,0 ($690.717). Dan Patch & Nova 2-Year-Old Trotting Filly of the Year LADY STARLET (1990, M. v. Joie De Vie) 2,1.14,2 ($251.112). Moeder van MY DOLLY 3,1.11,2 ($576.059) en A CROWN FOR LINDY 8,1.10,6 ($430.035). Grootmoeder van MYTHICAL LINDY 3,1.09,9 ($629.104), MYTHICAL HALL 6,1.11,5 ($565.615), PUB CRAWL 2,1.10,6 ($232.925), BIG MAN EV 3,1.10,6 (€ 200.437), etc. ZERO BOUNDARIES (US) (2006, R. v. Duke Of York) 4,1.11,1 ($224.215)

2e moeder My Star Trecker (US) (2004, v. Dream Vacation). Moeder van o.m.: L A FREEWAY (US) (2008, M. v. Kadabra) 3,Q1.11,8 ($205.635). Twee jaar, winnares serie ONTSS Gold, 2 series ONTSS Grassroots ; tweede finale ONTSS Gold; derde finale Goldsmith Maid T., ONTSS Super Final, serie ONTSS Gold. Drie jaar, derde serie ONTSS Gold, serie ONTSS Grassroots. Moeder van HOLLYWOOD HIGHWAY 4,1.10,5 ($196.894) Hera F Boko (DE) (2014, M. v. Cantab Hall) 3,1.14,3 (€ 5.400), zie boven Robin Longstride (US) (2012, R. v. Kadabra) 3,1.15,6 ($6.635) 3e moeder MY STARLET (US) (1989, v. Joie De Vie) 4,1.12,4 ($340.258).

100


57

NIKITA FLEVO (NL)

donkerbruine merrie, 20- 05- 2020 Eigenaar: A. van Schie en Flevofarm

Verkoop met BTW

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000)

Graceful Touch (US) 2000 2,1.12,2 ($161.893)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Act of Grace (US)

Valley Victory (US) Keystone Profile (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Margit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Matina Hanover (US)

Malabar Man (US)

Supergill (US) Lady Love McBur (US)

Onthewingsoflove (US)

Valley Victory (US) Pinafore Miss (US)

NIKITA FLEVO (NL) Constantia River (NL) 2009 7,1.12,1 (€ 45.941)

Enjoy Lavec (US) 1996 3,1.09,6 ($933.956) Frisia CR (IT) 2002 4,1.15,1 (€ 16.204)

NIKITA FLEVO is volledig Amerikaans gefokt en ze is inbred op Pine Chip (3 x 3) en linebred op zowel Speedy Crown (4 x 4) als Valley Victory (3 x 4). Amerikaanse supercracks als Gimpanzee 4,1.08,2 ($2.701.075), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.576.152) en Hypnotic AM 4,1.08,7 ($1.195.584).

($187.597). Twee jaar, winnares afd. NJSS- Freehold, afd. NJFS; tweede afd. NJSS- Garden State Park; derde Harold Dancer Trot. Drie jaar, winnares Helen Smith Trot, Buckette, Hudson Filly Trot, afd. NJSS- Freehold; tweede afd. NJSS- Garden State Park, NJSS Consolation; derde Zweig Mem. Filly. Moeder van o.m.: DESERT PINE (US) (2000, R. v. Pine Chip) 4,Q1.12,6 ($68.418) Lavinia CR (IT) (2005, M. v. Toss Out) 4,1.13,4 (€ 46.082) Zelante CR (IT) (2015, R. v. Maharajah) 4,1.13,4 (€ 43.353) Green River CR (IT) (2003, H. v. Supergill) 5,1.15,3 (€ 34.168)

Foundation mare: Midnight (U9). Bekende nazaten: Abano As, Barn Bella, Charly Du Noyer, Classic Photo, Clerk Magistrate, Coktail Jet, Crowning Classic, Fool’s Goal, Formula One, General November, Green Manalishi, Housethatruthbuilt, Kit Lobell, Lavec Kronos, Lucky Jim, Oscar Schindler SL, Pine Chip, Quaker Jet, Raja Mirchi, Resolve, Volstead etc.

4e moeder Pinafore Miss (US) (1989, v. Mystic Park) 3,1.14, ($12.104). Moeder van o.m.: DUST ALL OVER (SE) (2004, H. v. Super Arnie) 6,1.11,0 (SEK.3.992.769). ONTHEWINGSOFLOVE (US) (1995, M. v. Valley Victory) 3,1.12,3 ($187.597). Zie boven Dust of Dancing (US) (1997, R. v. Dancer’s Victory) 4,1.15,3 (€ 34.039) Ripken’s Victory (US) (1994, H. v. Valley Victory) 3,1.12,8 ($13.960)

1e moeder CONSTANTIA RIVER (NL) (2009, v. Enjoy Lavec) 7,1.12,1 (€ 45.941). Merrie van het Jaar Waarderingsprijs 2014. Ouder, 14 zeges op rij. Winnares Breeders Crown 2016. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Meghan Flevo (NL) (2019, M. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2021 2e moeder Frisia CR (IT) (2002, v. Malabar Man) 4,1.15,1 (€ 16.204). Moeder van o.m.: CONSTANTIA RIVER (NL) (2009, M. v. Enjoy Lavec) 7,1.12,1 (€ 45.941). Zie boven. Estonia River (NL) (2011, M. v. Incredible Crafts) 4,1.15,0 (€ 14.589). Twee jaar, tweede Breeders Crown; derde Jofferprijs, Wolvega’s Wintercup der Tweejarigen. Drie jaar, tweede Merrie Derby; derde Sweepstakes Iowa River (NL) (2015, M. v. Virgill Boko) 4,1.13,4 (€ 11.970). Drie jaar, derde Sweepstakes Katrionalemayrocks (NL) (2017, M. v. Virgill Boko) 2,1.15,1 (€ 10.755). Twee jaar, derde in Derby der Tweejarigen. Drie jaar, tweede in Merriederby; derde in Sweepstakes Falls River (NL) (2012, M. v. Angus Hall) 4,1.15,5 (€ 9.958)

5e moeder Promised Crown (US) (1985, v. Speedy Crown). Halfzus van ORLY AS 7,1.14,0 (€ 291.632) en FLORIDA PRO 3,1.11,5 ($349.229) en van de moeder van GENERAL NOVEMBER 6,1.11,4 (€ 1.183.659). Moeder van o.m.: MALABAR MAPLE (US) (1999, H. v. Malabar Man) 3,1.10,5 ($483.107) MUSCLE POWER (US) (2000, R. v. Muscles Yankee) 5,1.11,2 ($339.691) SOUTHWIND PINNACLE (US) (1993, H. v. Valley Victory) 3,1.12,3 ($232.275) WINGED VICTORY (US) (1994, M. v. Valley Victory) 3,Q1.12,3 ($117.419)

3e moeder ONTHEWINGSOFLOVE (US) (1995, v. Valley Victory) 3,1.12,3

101


U BENT ALTIJD NUMMER 1 BIJ ANEMONE HORSE TRUCKS

ABO

RENAULT MASTER MTM

NNE ER OP O NS YOU TUB E KAN AAL !

Your mobility partner in the equestrian world! PRO SAFETY INTERIEUR DUBBELE CABINE SULKY STEUNEN CAMERA & NAVIGATIE CRUISE CONTROL & AIRCO

WWW.ANEMONE.NL


58

VÄSTERBO OH MY (SE) Verkoop met BTW

Zoot Suit (US) 1973 3,1.12,5 ($ 375.728)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320)

A Gift From Heaven (US) 1993

Nevele Pride (US)

Star’s Pride (US) Thankful (US)

Glad Rags (US)

Greentree Adios (US) Jewel Rosecroft (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Super Nice (US)

Super Bowl (US) Dormitory (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Graceful Touch (US)

Pine Chip (US) Act of Grace (US)

Garland Lobell (US)

ABC Freight (US) Gamin Lobell (US)

Season’s Victory (US)

Valley Victory (US) Social Season (US)

VÄSTERBO OH MY (SE) Heart Lini (SE) 2010 4,1.13,0 (SEK.341.900)

Muscle Mass (US) 2005 2,1.10,7 ($229.000) Goolgardie Girl (US) 1998 3,1.18,2 ($100)

VÄSTERBO OH MY is volledig Amerikaans en outcross gefokt op Speedy Crown (4 x 5). Deze manier van fokken heeft zich zowel in Europa als Noord-Amerika dubbel en dwars uitbetaald, met voorbeelden als Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), Feeling Cash 5,1.10,6 (€ 1.091.780), Aetos Kronos 5,1.10,0 (SEK.8.869.262), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395), Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300), e.v.a.

bruine merrie, 06- 05- 2020 Eigenaar: Västerbo Stuteri

3e moeder Season’s Victory (US) (1993, v. Valley Victory). Moeder van o.m.: Queanbeyan (US) (2004, M. v. Conway Hall) 3,1.13,7 ($11.592). 1 zege. Machita (US) (2000, M. v. Garland Lobell) 2,1.14,9 ($1.760). Moeder van BLUE PORSCHE 3,1.10,1 ($642.128), MAGICAL MEMORIES 4,1.11,3 ($183.087), PROSPECT 3,1.11,5 ($138.966), D’BOMB 3,1.10,8 ($117.064), MY FRIEND 4,1.12,8 ($109.524), etc.

Foundation mare: Esther (U11). Bekende nazaten: Audrey Effe, Bicycle, Blue Porsche, Blur, Brother Bill, Devious Man, Dreambreaker, D’One, Giant Diablo, Ilaria Jet, Jaded, Kenziesky Hanover, Laddie, Mirtillo Rosso, Mission Accepted, Papagayo E, Perfectly Enough, Revenue, Shadow Gar, Shaq is Back, Timbal, Titanium Gar, Tony Gio, Vivid Photo, Zorba Oldeson, etc.

4e moeder SOCIAL SEASON (US) (1983, v. Homesick) 3,T1.13,6 ($15.248). 3 zeges. Twee jaar, winnares van afd. KYSS. Moeder van o.m.: PARTY PARTY (US) (1992, H. v. Valley Victory) 5,1.10,6 ($190.144). 10 zeges. DASH DRIVE (US) (1990, H. v. Valley Victory) 4,1.12,1 ($184.033). 22 zeges. VICTOR VICTOR (US) (1991, H. v. Valley Victory) 3,1.12,0 (SEK.1.430.350). 4 zeges. SPRING AFFAIR (US) (1988, H. v. Joie de Vie) 5,1.12,8 ($150.619). 8 zeges. TOUCHSTONE (US) (2000, H. v. Mr Vic) 3,1.12,3 ($142.335). 12 zeges. VICTORY DREAMER (US) (1996, M. v. Valley Victory) 2,1.15,1 ($12.187). 1 zege. Moeder van LADDIE 3,1.10,6 (SEK.7.044.266), ENJOY THE VICTORY 5,1.11,7 ($411.155), GIVE ME CREDIT 4,1.12,5 ($125.839) en HERO OF MY DREAMS 4,1.12,0 ($105.288). Grootmoeder van DUTCHESS SEELSTER 5,1.10,6 ($272.071) en JORDAN BLUE CHIP 2,1.11,0 ($148.258) Social Image (US) (2003, M. v. Balanced Image). Moeder van COMMENTARY 4,1.10,2 ($225.725)

1e moeder Heart Lini (SE) (2010, v. Muscle Mass) 4,1.13,0 (SEK.341.900). 3 zeges. Vier jaar, derde in afd. V75. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Västerbo Maharani (SE) (2018, M. v. Maharajah) 3,1.17,4 (SEK.8.500) 2e moeder Coolgardie Girl (US) (1998, v. Garland Lobell) 3,1.18,2 ($100). Moeder van o.m.: YOULNEVERWALKALONE (US) (2008, M. v. Kadabra) 4,1.11,3 ($126.660). 9 zeges. Drie jaar, winnares serie + finale Ontario Graduate Ser., afd. Ontario Sires S. - Grassroots (2); tweede in afd. Ontario Sires S. - Grassroots; derde in afd. Ontario Sires S. - Grassroots, afd. Ontario Graduate Ser. Moeder van ALWAYS BE WITH YOU 5,1.10,8 ($154.950) COLONIAL MANSION (US) (2003, R. v. Sir Taurus) 6,1.13,6 ($70.485). 7 zeges. Drie jaar, winnaar afd. New York Sire S.; tweede in Late Closer; derde in New York State Fair S. Heart Lini (SE) (2010, M. v. Muscle Mass) 4,1.13,0 (SEK.341.900). Zie boven. Foxy N Diamonds (US) (2004, M. v. Muscles Yankee) 3,1.14,7 ($1.250). Moeder van KING MUFASA 3,1.10,7 ($288.536)

103


59

NIKITA GREENWOOD (NL)

bruine merrie, 12- 04- 2020 Eigenaar: Gerrits Recycling Group B.V.

Verkoop met BTW

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Amour Angus (CA) 1987 3,1.16,6 ($21.355)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Magna Force (US)

Florida Pro (US) Rosemary (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Nausicaa d’Iroise (IT)

And Arifant (FR) Giboulée des Bois (FR)

NIKITA GREENWOOD (NL) Just Smart (NL) 2016

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300) Lullaby Face (SE) 2008

NIKITA GREENWOOD voert zo’n 20 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcross-pedigree (Super Bowl, 5 x 5), een type afstamming die we kennen van bijv. Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Ready Cash is zeker naar Franse maatstaven nog erg jong voor een père-de-mère, desondanks kan hij al bogen op kleinkinderen als Hohneck 4,1.11,7 (€ 376.590), Havana d’Aurcy 3,1.13,2 (€ 306.450), Cuatro de Julio 2,1.09,5 ($198.025) en Ici C’Est Paris 3,1.13,3 (€ 181.660).

Mistral d’Iroise (FR) (2000, R. v. Sancho Pança) 3,1.20,0 (€ 9.250) 1 zege Passion d’Iroise (FR) (2003, M. v. Coktail Jet) 4,1.18.7 (€ 8.460). 1 zege. Moeder van ECLAIR DE KEROSAY 6,1.12,8 (€ 150.140) 5e moeder Maleinaise (FR) (1978, v. Florestan) 4,1.19,8 (€ 28.599). 4 zeges. Moeder van o.m.: JEZABELLE DES BOIS (FR) (1997, M. v. Battling Joe) 6,1.11,6 (€ 483.072). 13 zeges. Semi-classique. DIAMANT DES BOIS (FR) (1991, R. v. Kepi Vert) 7,1.14,7 (€ 185.774) 13 zeges ANDALOU DES BOIS (FR) (1988, H. v. Chambon P) 5,1.15,5 (€ 88.367) 10 zeges CRISTAL DES BOIS (FR) (1990, R. v. Paugayen Port) 7,1.16,0 (€ 77.813) 8 zeges UNE PASSION (FR) (1986, M. v. Chambon P) 3,1.17,3 (€ 76.087) 7 zeges. Moeder van JOMO DU RIB 7,1.12,8 (€ 620.409)étalon classique, NIKITA DU RIB 5,1.12,2 (€ 511.860)classique, TINA DU RIB 5,1.12,0 (€ 261.170)- classique, FLASH DU RIB 8,1.15,9 (€ 225.429) en OXFORD DU RIB 5,1.12,7 (€ 167.000)- étalon semi-classique. Grootmoeder van SYDNEY DU RIB 10,1.12,3 (€ 435.020), VALJEAN DU RIB 7,1.14,0 (€ 219.650), QUIVA DU RIB 5,1.14,1 (€ 119.710), RADAR DU RIB 6,1.15,1 (€ 114.480) en AKITA DRY 6,1.13,3 (€ 108.530). Derde moeder van UNCARING 3,1.12,5 (€ 464.900)- étalon classique, CASSATE 7,1.11,8 (€ 445.520)- classique, DEEP IMPACT 6,1.13,4 (€ 190.170), DEVIL OR ANGEL 6,1.12,0 (€ 154.860), UVEO DU MAZA 9,1.13,8 (€ 114.950) en SALTO DU MAZA 5,1.14,3 (€ 104.000) Frivole des Bois (FR) (1993, M. v. Sancho Pança) 4,1.18,1 (€ 12.059). Moeder van MY DREAM THE BEST 8,1.13,9 (€ 200.580), LORD THE BEST 9,1.13,5 (€ 133.550) en URBAIN THE BEST 8,1.13,3 (€ 121.290). Grootmoeder van ULTRA DE VINDECY 9,1.11,6 (€ 350.870) Epice des Bois (FR) (1992, M. v. Sancho Pança). Grootmoeder van VERY VERY FAST 7,1.13,2 (€ 294.507), ESPOIR DU JOUR 5,1.13,1 (€ 100.620)

Foundation mare: Abbess (U17). Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Cash Bank Bigi, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Habib, Helpisontheway, Hingis Transs R, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a. 1e moeder Just Smart (NL) (2016, v. Ready Cash). Dit is haar eerste product. 2e moeder Lullaby Face (SE) (2008, v. Viking Kronos). Moeder van o.m.: Easter Smart (SE) (2014, M. v. Ready Cash) 3,1.15,7 (SEK.61.767). 4 zeges. Hypnotic Smart (SE) (2017, M. v. Voltigeur de Myrt) 4,1.14,2 (€ 2.450). 1 zege. Icone Smart (NL) (2015, M. v. Ready Cash)- twee jaar in 2017 3e moeder Nausicaa d’Iroise (FR) (2001, v. And Arifant). Moeder van o.m.: Cool Girl Lady (FR) (2012, M. v. Prince de Charme) 3,Q1.19,0 (€ 627) 4e moeder Giboulée des Bois (FR) (1994, v. Tarass Boulba) 2,Q1.21,9. Moeder van o.m.: VISION D’IROISE (FR) (2009, M. v. Ozio Royal) 7,1.15,2 (€ 130.720) 8 zeges Quezal d’Iroise (FR) (2004, R. v. Defi d’Aunou) 3,1.17,1 (€ 30.230) 2 zeges

104


60

NATASJA SCOTT (DE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Villiam (SE) 2014 4,1.11,3 (SEK.6.250.660)

Gold Strike (FI) 2002 6,1.10,9 (SEK.1.940.708)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Striking Sahbra (US)

Supergill (US) Supreme Sahbra (US)

Crystal Spur (US)

Prakas (US) Chilling Thoughts (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Alf Palema (US)

Speedy Somolli (US) Highland Bridget (US)

Violetta As (DE)

Diamond Way (DE) Viola (DE)

NATASJA SCOTT (DE) Bahira (DE) 2012 3,Q1.19,1

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858) Beautiful Rose (DE) 2003 3,1.14,7 (€ 52.590)

NATASJA SCOTT is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Arnie Almahurst (5 x 4) als Speedy Somolli (5 x 4). Een vergelijkbare afstamming vinden we bijv. terug bij Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131). Grootvader Pine Chip mag worden gezien als “buitencategorie” m.b.t. zijn productie als broodmare sire. Cracks als Yarrah Boko, 7,1.09,7 (SEK.11.173.712), Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131), Snow White, 2,1.10,1 ($1.433.551) en Muscle Massive, 3,1.09,1 ($1.239.138) zijn slechts enkele voorbeelden uit een eindeloze reeks.

donkerbruine merrie, 23- 05- 2020 Eigenaar: W. Schotte

Vialli (DE) (2001, R. v. Bosphorus) 7,1.15,0 (€ 45.620). 25 zeges Nina Marie (DE) (2007, M. v. Abano As) 3,1.19,3 (€ 1.765) Vanilla Ninja (DE) (2004, M. v. Bosphorus). Moeder van IPPON FUTURA 10,1.12,7 (SEK.1.003.722) 4e moeder Viola (DE) (1988, v. Impish Pride). Moeder van o.m.: Violetta As (DE) (1992, M. v. Diamond Way) 4,1.15,8 (€ 37.273), zie boven Vietozia (DE) (1995, M. v. Diamond Way) 5,1.16,4 (€ 13.554)

Mère originelle: Rigolette, v. Bayard (E135). Bekende nazaten: Beautiful Rose, Carlos des Caux, Freiherr As, Godolphin, Jillis Joker, Namanga Bo, Nomade du Digeon, Première Steed, Siko le Grand, Sydney, Unica Steed, etc.

5e moeder Veddaria (DE) (1971, v. Lieuvin). Moeder van o.m.: VARIO (DE) (1981, H. v. Hans Hanover) 10,1.14,8 (€ 95.167) Vedett (DE) (1977, R. v. Ast) 8,1.18,9 (€ 49.787) Vedana (DE) (1982, M. v. Hans Hanover) 7,1.16,9 (€ 47.243) Variano (DE) (1986, H. v. Hans Hanover) 5,1.15,8 (€ 37.631)

1e moeder Bahira (DE) (2012, v. Pine Chip) 3,Q1.19,1. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: May Scott (DE) (2019, M. v. Raja Mirchi)- twee jaar in 2021 2e moeder BEAUTIFUL ROSE (DE) (2003, v. Alf Palema) 3,1.14,7 (€ 52.590). 5 zeges. Drie jaar, winnares finale Arthur Knauer-Rennen; tweede serie Arthur Knauer-Rennen. Moeder van o.m.: Ti Amo Cortina (DE) (2016, R. v. Timoko) 4,1.19,1 (€ 200) Bahira (DE) (2012, M. v. Pine Chip) 3,Q1.19,1. Zie boven. 3e moeder Violetta As (DE) (1992, v. Diamond Way) 4,1.15,8 (€ 37.273). 14 zeges. Moeder van o.m.: VERY VALENTINO (DE) (2000, R. v. Bosphorus) 8,1.13,8 (SEK.823.183). 37 zeges. Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Breeders Crown. Vier jaar, winnaar serie Gladiatoren-Rennen; tweede finale GladiatorenRennen. Ouder, tweede serie Charlie Mills-Memorial; vierde Breeders Crown BEAUTIFUL ROSE (DE) (2003, M. v. Alf Palema) 3,1.14,7 (€ 52.590), zie boven

105


Maasland Vleeswaren b.v. Damsluisweg 89 Pannenberg 9 1332 EB Almere 5951 DM Belfeld Tel: 036-5371110 Tel: 077-3730303 Fax:036-5371173 Fax: 077-3737371 Surf ook eens naar onze website www.maaslandvleeswaren.nl


61

RAGNBONEMAN SB (BE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Southwind Frank (US) 2013 3,1.09,4 ($1.950.887)

Flawless Lindy (US) 2004 3,1.12,7 ($99.756)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Cantab Hall (US)

Self Possessed (US) Canland Hall (US)

Clasicaly Designed (US)

Lindy Lane (US) Classic Casette (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Lindiliana (US)

Speedy Crown (US) Petroliana (US)

Super Arnie (US)

American Winner (US) Conch (US)

Lola’s Pride (US)

Yankee Bambino (US) Lucky Lola (US)

RAGNBONEMAN SB (BE) Arctic Tomson (FI) 2006 4,1.13,3 (€ 19.146)

Lindy Lane (US) 1993 3,1.10,2 ($895.110) Juvel Brick (SE) 1996 6,1.15,0 (SEK.225.487)

RAGNBONEMAN SB is volledig Amerikaans gefokt, inbred op Lindy Lane (4 x 2), linebred op Valley Victory (4 x 3) en outcross gefokt op de merrie Yankee Duchess (5 x 5). In het laatste geval spreken we dan over de zgn. x-factor. En juist van Yankee Duchess is die x-factor ongekend succesvol, met proefstukken als Milligan’s School 7,1.09,8 (SEK.14.791.616), Ramona Hill 3,1.08,5 ($1.321.015), SJ’s Caviar 3,1.10,7 ($1.288.466), Mellby Free 6,1.09,7 (SEK.8.713.330), etc.

bruine hengst, 08- 05- 2020 Eigenaar: Star Breeding

DEMON BRICK (SE) (1990, H. v. Armbro Goal) 6,1.13,5 (SEK.1.999.226). 17 zeges. Drie jaar, tweede in Treåringsstjärnan; derde in Färjestads Nordiska 3-åringspris. Vier jaar, tweede in serie GP de l’UET. Ouder, winnaar GP Riccardo Grassi; tweede in serie GP Mario Locatelli; derde in Prix d’Isola RONDA BRICK (SE) (2004, M. v. Super Arnie) 5,1.12,0 (SEK.997.800). 13 zeges. Ouder, winnares Diamantstoet Final, Fiona Sans lopp, serie Diamantstoet (2); tweede in Diamantstoet, Final. Moeder van RACING BRODDA 5,1.11,4 (SEK.6.323.750) ELAN BRICK (SE) (1991, R. v. Demilo Hanover) 10,1.13,8 (SEK.793.150). 13 zeges. Vier jaar, winnaar afd. V75 (2). Ouder, winnaar afd. V75 (2); derde in afd. V75. Galant Brick (SE) (1993, H. v. Demilo Hanover) 3,1.14,8 (Nok.528.825). 6 zeges. Drie jaar, tweede in Stora Treåringspriset. Choice Brick (SE) (1989, M. v. Flak Bait) 6,1.14,9 (SEK.348.050). 6 zeges. Moeder van OPERETT BRICK 6,1.12,8 (SEK.1.001.000). Grootmoeder van ED YOU 9,1.09,9 (SEK.6.687.808) Pandora Brick (SE) (2002, M. v. Super Arnie) 3,1.14,3 (€ 25.682). 9 zeges. Indira Brick (SE) (1995, M. v. Texas) 4,1.16,9 (SEK.57.700). 2 zeges. Moeder van CAYENNE KÄBB 6,1.11,8 (SEK.1.366.250) Florett Brick (SE) (1992, M. v. Firm Tribute) 5,1.21,0 (SEK.2.000). Moeder van STAR RUNNING 9,1.10,9 (SEK.2.434.788)

Foundation Mare: Miss Copeland (U12). Bekende nazaten: Amelie Grif, Canepa Hanover, Ed You, Gangster Hanover, Gidde Palema, Glidemaster, Igor Brick, Madison Avenue, New Jersey Viking, Nuncio, Princess Grif, Smilin Eli, Snazzy Millie, etc. 1e moeder Arctic Tomson (FI) (2006, v. Lindy Lane) 4,1.13,3 (€ 19.146). 5 zeges. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Klassik Mcqueen (BE) (2014, M. v. Abano As) 5,1.14,5 (€ 11.892). 4 zeges. Jaegermeister (BE) (2013, R. v. Orlando Vici) 5,1.15,6 (€ 10.865). 11 zeges. Igor Mcqueen (BE) (2012, H. v. Lagon) 6,1.17,2 (€ 5.386). 3 zeges. Nitty Gritty SB (BE) (2017, M. v. Unforgettable II) 4,1.19,1 (€ 318) Message From Above (BE) (2016, H. v. From Above) 4,1.21,3 (€ 130) Private Banker SB (BE) (2019, H. v. Andover Hall)- twee jaar in 2021 2e moeder Juvel Brick (SE) (1996, v. Super Arnie) 6,1.15,0 (SEK.225.487). 9 zeges. Moeder van 1 product: Arctic Tomson (FI) (2006, M. v. Lindy Lane) 4,1.13,3 (€ 19.146). Zie boven.

4e moeder Lucky Lola (US) (1978, v. Tamerlane). Moeder van o.m.: SKIPPY’S LADY (US) (1982, M. v. Yankee Bambino) 3,1.14,1 ($123.682). 13 zeges. Moeder van IGOR BRICK 6,1.11,0 (SEK.9.772.296) en L’AIR DU TEMPS 5,1.12,1 ($191.374). Grootmoeder van ALLTID V.G. 4,1.12,2 (SEK.1.870.500) LOLA’S PRIDE (US) (1983, M. v. Tamerlane) 3,1.14,2 ($72.374). Zie boven.

3e moeder LOLA’S PRIDE (US) (1983, v. Tamerlane) 3,1.14,2 ($72.374). 5 zeges. Moeder van o.m.:

107


62

NIKITA NEWPORT (NL) Verkoop met BTW

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Crazed (US) 2005 3,1.09,6 ($1.063.059)

Mary Lou Hall (US) 1999 3,1.16,3 ($46.003)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Mr Lavec (SE)

Speedy Somolli (US) Kramer Samba (SE)

Miss Selected (US)

Crowning Point (US) Special Lobell (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Cressida Hanover (US)

Mr Lavec (SE) Cristi Hanover (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Allegro (US)

Arnie Almahurst (US) Appassionato (US)

NIKITA NEWPORT (NL) Gilda de Vie (US) 2011 2,1.13,3 ($23.518)

Glidemaster (US) 2003 3,1.09,1 ($1.968.023) Possessive Gal (US) 2002

NIKITA NEWPORT is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Mr Lavec (4 x 3), een tamelijk onbeproefde manier van fokken. De bloedverbinding Crazed x Yankee Glide resulteerde reeds in cracks als Gural Hanover, 6,1.09,0 ($996.347) en Theraputic, 4,1.10,6 ($783.752).

zwartbruine merrie, 16- 04- 2020 Eigenaar: Newport Breeding B.V.

CAMBRIDGE 4,1.10,3 ($148.910). HIGHER LOVE (US) (1987, M. v. Joie de Vie) 2,1.14,3 ($167.481). Moeder van LOOKOUT VICTORY 3,1.10,6 ($1.921.611), MS VIC 3,1.11,8 ($294.979), SKY WATCH 5,1.10,7 ($278.003), UNIVERSAL VICTORY 3,Q1.12,5 ($126.994), etc. Grootmoeder van KEENAN 4,1.10,5 ($573.427), CHOSEN VOYAGEUR 6,1.10,6 ($396.902), CARBON FOOTPRINT 4,1.11,3 ($328.725), SEARCH MISSION 4,1.12,0 ($290.371), MR INVINCIBLE 4,1.12,3 ($252.880), STANDPOINT 3,1.09,0 (SEK.2.447.996), PIERRE LAVEC 6,1.11,8 ($233.350), OYSTER KRONOS 4,1.10,4 (SEK.1.753.063), etc. CLEVEREST ENDEAVOR (US) (1991, R. v. Valley Victory) 3,1.12,2 ($162,487) EAGLE PRAYER (US) (2004, H. v. Like A Prayer) 5,1.11,0 ($119.082) MEADOWBRANCH MUSIC (US) (1995, M. v. Supergill) 3,1.13,2 ($69.703). Moeder van TABLE WINE 8,1.11,6 ($319.231). Grootmoeder van LINDYS JERSEY BOY 4,1.09,5 (€ 256.799), SHAKE IT OFF LINDY 3,1.10,8 ($216.554), IRON 3,1.10,3 ($187.812), etc. CONCERT GOER (US) (1989, M. v. Baltic Speed) 3,1.14,0 ($57.006). Moeder van CLAREEN 3,1.11,7 ($139.472). Grootmoeder van POSSESS THE MAGIC 3,1.10,3 ($1.043.503), SWAN IMAGE 4,1.09,5 ($628.952), MAGIC SWAN 4,1.11,1 ($450.047), SWAN IN A MILLION 6,1.10,1 ($350.404), SWAN FOR ALL 3,1.10,5 ($309.986), etc. Derde moeder van MANCHEGO 4,1.07,7 ($2.790.276), IN SECRET 6,1.10,0 ($855.510), MASTER OF LAW 4,1.09,6 ($536.651), etc. Musical Genius (US) (1986, M. v. Joie de Vie). Grootmoeder van NIGHT’S JAZZ 5,1.11,5 ($423.085), MYSTICAL ANN 5,1.11,8 (SEK.2.139.146), VELMA K 3,1.11,7 ($171.857), etc.

Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Anoka Hanover, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Venerate, Victory Tilly, When Dovescry, etc. 1e moeder GILDA DE VIE (US) (2011, v. Glidemaster) 2,1.13,3 ($23.518). 1 zege. Twee jaar, winnares afd. The Stallion Series . Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Jolene Newport (DE) (2016, M. v. Donato Hanover) 4,1.16,5 (€ 1.150). Kampala Newport (DE) (2017, M. v. Muscle Massive) 4,1.20,1 (€ 550) Matador Newport (DE) (2019, H. v. Crazed)- twee jaar in 2021 2e moeder Possessive Gal (US) (2002, v. Self Possessed). Moeder van o.m.: GILDA DE VIE (US) (2011, M. v. Glidemaster) 2,1.13,3 ($23.518). Zie boven Possessive Power (US) (2008, H. v. Credit Winner) 4,Q1.13,5 ($13.089) 3e moeder Allegro (US) (1981, v. Arnie Almahurst) 2,1.14,8 ($4.826). Twee jaar, winnares Frank Ervin T. Drie jaar, derde in afd. Erie Canal Ser. Moeder van o.m.: MUSICAL VICTORY (US) (1996, M. v. Valley Victory) 3,1.10,7 ($502.384). World Champion. Moeder van MUSICAL RHYTHM 7,1.08,9 ($787.734), PHOTO KING 5,1.10,0 ($442.996), MUSICAL MYSTERY 3,1.11,2 ($290.952), MUSICAL SPELL 4,1.11,2 ($201.496), etc. Grootmoeder van

108


63

NILS SCHERMER (NL) Verkoop met BTW

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Yield Boko (SE) 2005 5,1.10,2 (SEK.4.856.534)

Ouzo Boko (US) 1997

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Victory Dream (US)

Valley Victory (US) Crown Dream (US)

Chatty Hanover (US)

Super Bowl (US) Chickasaw (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Leonard Hanover (US)

Super Bowl (US) Laurel’s Tytan (US)

Vita Windspiel (NL)

Star Performer (US) Gonda Scotch (NL)

NILS SCHERMER (NL) Yske Schermer (NL) 2005 5,1.17,6 (€ 2.920)

Wired Pine (US) 1996 3,Q1.12,6 ($67.840) Dee Schermer (NL) 1986 5,1.14,5 (€ 20.307)

NILS SCHERMER is volledig Amerikaans gefokt en linebred op Super Bowl (4 x 4), een meer dan beproefde manier van fokken met legio succesvolle voorbeelden, zoals Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315).

bruine hengst, 18- 05- 2020 Eigenaar: Stal Schermer

(€ 20.307) zie boven Ivita Schermer (NL) (1991, M. v. Speedy Haven) 8,1.16,4 (€ 18.519) Teun Schermer (NL) (2001, R. v. Kramer Cash) 8,1.15,3 (€ 18.106) Lyda Schermer (NL) (1994, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). Moeder van Wanda W 6,1.14,0 (€ 35.855) Rita Schermer (NL) (1999, M. v. Invit Broline) 6,1.16,3 (€ 6.625) Susan Schermer (NL) (2000, M. v. Kramer Cash) 6,1.18,4 (€ 1.879). Moeder van Egbert Schermer 6,1.14,1 (€ 28.410)

Foundation mare: Lady Cabot (U42), in Nederland ook wel geduid als de Windspiel-stam. Bekende nazaten: Christiaan de Wet, Court Jester, George Scotch, Milo Windspiel, Titana P, Zisja M, etc. 1e moeder Yske Schermer (NL) (2005, v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920). Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Ids Schermer (NL) (2015, R. v. Yield Boko) 4,1.14,5 (€ 16.950). 11 starts: 9- 1- 0. Frits Schermer (NL) (2012, R. v. Zola Boko) 3,1.16,5 (€ 3.255) Luuk Schermer (NL) (2018, H. v. Broadway Hall) 3,1.14,7 (€ 1.000). 1 start- 1 zege.

4e moeder Gonda Scotch (NL) (1965, v. Lord Scotch) 1.19,8 (€ 25.888). Moeder van o.m.: ZOMAR WINDSPIEL (NL) (1982, M. v. Mucho Pride) 1.17,6 (€ 37.387). Moeder van GEORGE SCOTCH 5,1.15,1 (€ 55.935) Czarin Windspiel (NL) (1985, M. v. Mucho Pride) 1.19,8 (€ 5.899). Moeder van MILO WINDSPIEL 5,1.11,4 (€ 278.324) Vita Windspiel (NL) (1979, M. v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159) zie boven

2e moeder Dee Schermer (NL) (1986, v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307). Moeder van o.m.: Siem Schermer (NL) (2000, R. v. Invit Broline) 8,1.14,6 (€ 30.090). Ouder, tweede Grote Kerstprijs; derde Gouden Paard Wolment Schermer (NL) (2004,M. v. Incredible Crafts) 4,1.13,8 (€ 27.716) Robin Schermer (NL) (1999, R. v. Invit Broline) 9,1.15,3 (€ 26.961). Ouder, winnaar Gouden Stakes; tweede 4,5 km. van Alkmaar Oleta Boko (NL) (1997, M. v. Smokin Yankee) 6,1.15,6 (€ 8.935) Yske Schermer (NL) (2005, M. v. Wired Pine) 5,1.17,6 (€ 2.920). Zie boven 3e moeder Vita Windspiel (NL) (1979, v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159). Moeder van o.m.: Dee Schermer (NL) (1986, M. v. Leonard Hanover) 5,1.14,5

109


Continuïteit is gewaarborgd door de ideale combinatie van:

Kennis, passie, dienstbaarheid en bovenal gastvrijheid

1984

| 35 JAAR | 2019

Langestreek 11/12 Lemmer 0514-564747 pizzerialagondola.nl


64

NORRIS (DE)

Zwartbruine merrie, 1- 4- 2020 Eigenaar: A. Bijkerk

Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895)

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Margit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Matina Hanover (US)

Meadow Road (SE)

Madison Avenue (US) Francessa (SE)

Gidget Hanover (US)

Super Bowl (US) Gifted Hanover (US)

NORRIS (DE) Fidelitas (DE) 2004 3,1.13,2 (€ 27.638)

Enjoy Lavec (US) 1996 3,1.09,6 ($933.956) Fendi November (DE) 1992 5,1.18,7 (€ 2.761)

Norris is volledig Amerikaans gefokt en linebred op zowel Speedy Crown (4 x 4) als Super Bowl (4 x 4). Deze manier van fokken is uitermate succesvol gebleken, met proefstukken als Maharajah 6,1.10,3 (SEK.23.534.423), Pascia’ Lest 5,1.09,1 (€ 1.667.773), Nahar 8,1.09,7 (SEK.13.268.689), Define The World 6,1.09,5 ($1.654.115), e.v.a.

Moeder van o.m.: FROHSINN (DE) (1999, H. v. Bosphorus) 5,1.14,0 (€ 48.769). 16 zeges. Vier jaar, winnaar Deutsche Amateurmeisterschaft. Ouder, tweede in serie Deutscher Traber- Zirkel FIDELITAS (DE) (2004, M. v. Enjoy Lavec) 3,1.13,2 (€ 27.638). Zie boven Fröhliche (DE) (2005, M. v. Edel Cheetah) 6,1.13,4 (SEK.274.206). 7 zeges. Freude (DE) (2003, M. v. SJ’s Photo) 6,1.14,5 (€ 19.926). 3 zeges. Fascination (DE) (2000, M. v. Edel Cheetah) 4,1.15,0 (€ 15.800). 7 zeges. Franck Ribery (DE) (2008, R. v. Daguet Rapide) 4,1.14,2 (€ 14.598). 5 zeges. Finja H (DE) (2010, M. v. Pablo As) 6,1.16,1 (SEK.69.087). 2 zeges.

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Belina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder FIDELITAS (DE) (2004, v. Enjoy Lavec) 3,1.13,2 (€ 27.638). 12 zeges. Drie jaar, winnares Stuten Grand Slam; derde in serie Arthur Knauer-Rennen. Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FRÄULEIN WUNDER (DE) (2010, M. v. Love You) 4,1.14,2 (€ 84.788). 3 zeges. Twee jaar, tweede in Jugend-Preis, Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, winnares van Deutsches Stuten-Derby, Breeders Crown; tweede in Deutsches Traber St.Leger. Vier jaar, derde in Großer Stuten-Preis Von Deutschland, Derby-Revanche FITFORFUN (DE) (2015, M. v. Baltimore As) 5,1.12,7 (€ 24.930). 10 zeges. Drie jaar, winnares van Sunset Lane-Rennen. Vier jaar, derde in Schwarzer Steward-Rennen. Ouder, winnares van Derby-Pokal der Flieger. Foradori (DE) (2012, R. v. Muscles Yankee) 6,1.15,2 (Nok.130.270). 4 zeges. Roberts Son BB (DE) (2018, R. v. Robert Bi) 3,1.16,3 (€ 1.000). 1 start- 1 zege.

3e moeder Gidget Hanover (US) (1976, v. Super Bowl) 3,T1.14,2 ($2.649). Halfzus van GIL HANOVER 3,1.15,3 ($137.811). Moeder van o.m.: GERSHWIN HANOVER (US) (1982, R. v. Florida Pro) 6,1.13,8 ($238.718). 48 zeges. GLASS HANOVER (US) (1986, H. v. Florida Pro) 5,1.13,0 (€ 126.852). 17 zeges. Hektor November (DE) (1994, R. v. Reado) 6,1.17,3 (€ 21.288). 8 zeges. Kitty November (DE) (1997, M. v. Sugarcane Hanover) 3,1.18,1 (€ 12.066). 6 zeges. Graceland Hanover (US) (1984, M. v. Florida Pro) 3,1.15,6 ($12.172). 3 zeges. Moeder van TABOR LAND SM 5,1.13,6 (€ 337.271). Grootmoeder van MACK GRACE SM 7,1.10,8 (€ 1.976.441), RON HOWARD SM 7,1.12,3 (€ 121.958) en DEMON LAND SM 4,1.13,7 (€ 116.208) Glenora Hanover (US) (1983, M. v. Florida Pro) 4,1.17,2 ($9.689). Moeder van RAMONA SOL 5,1.13,4 (€ 230.350) en DALENA ALA 4,1.12,4 (€ 169.600). Grootmoeder van BOSFORO SOL 4,1.12,7 (€ 216.695), FAST EFFE 5,1.13,1 (€ 128.326), MEADOW EFFE 7,1.13,6 (€ 117.767)

2e moeder Fendi November (DE) (1992, v. Meadow Road) 5,1.18,7 (€ 2.761).

111


65

RADINKA VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Nuncio (US) 2011 3,1.08,7 (SEK.28.810.230)

Nicole Isabelle (US) 2005 3,1.13,3 ($11.542)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Cynara Hanover (US)

Super Bowl (US) Cristi Hanover (US)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Vaunoise (FR)

Nicos du Vivier (FR) Quénavora (FR)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Alexandra Hanover (US)

Super Bowl (US) Armbro Airy (US)

RADINKA VRIJTHOUT (BE) Armbro Groenhof (NL) 2007 3,1.18,2 (€ 14.515)

Jag de Bellouet (FR) 1997 8,1.09,9 (€ 4.223.699) Classic Beauty (US) 1996 3,1.12,5 ($170.605)

RADINKA VRIJTHOUT voert grofweg 15 % Frans bloed en ze is inbred op Garland Lobell (3 x 3) en linebred op Super Bowl (4 x 4). Met name het terugfokken op Garland Lobell, hetzij via in- of lijnteelt, is de laatste jaren opvallend succesvol in Noord-Amerika. Denk dan aan toppers als (inteelt) Traverse Seelster 5,1.09,2 ($740.609), Dream Kid 3,1.12,5 ($607.452), Seviyorum 3,1.10,3 ($501.372) en (lijnteelt) Atlanta 4,1.07,9 ($2.659.653), Greenshoe 3,1.08,2 ($1.353.772), etc.

donkerbruine merrie, 06- 05- 2020 Eigenaar: H. Buyl

Plus - Elite. Moeder van o.m.: LADYLIND (US) (2001, M. v. Muscles Yankee) 3,1.11,1 ($399.556). Twee jaar, winnares Merrie Annabelle Trot, Champlain S., serie Oakville Trot en 2 afd. Pre School Series; tweede serie Matron S., serie Merrie Annabelle Trot en NJSS- Green Acres; derde serie + finale Goldsmith Maid Trot en serie Breeders Crown. Drie jaar, tweede Elegantimage S. consolation; derde Coaching Club Trotting Oaks. Moeder van JEZZY 4,1.09,9 ($834.240) en LADY WINONA 3,1.10,2 ($284.762). Grootmoeder van ZIG ZAG 4,1.10,0 ($197.798) en JEZZYS LEGACY 3,1.09,4 ($164.923) VALDEZ (US) (2003, R. v. Dream Vacation) 9,1.11,1 ($383.815) Diva Groenhof (NL) (2010, M. v. Ken Warkentin) 2,1.15,9 (€ 15.820). Twee jaar, tweede Productendraverij, Breeders Crown. Drie jaar, tweede Criterium der Driejarige Merries. Armbro Groenhof (NL) (2007, M. v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Zie boven Classic Groenhof (NL) (2009, M. v. Muscles Yankee) 3,1.15,8 (€ 14.240). Drie jaar, tweede Derby Trials; derde Fokkers Trofee Merries, serie Merrie Derby Gravin Groenhof (DE) (2013, M. v. Offshore Dream) 4,1.14,7 (€ 6.675)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Bélina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Fleche Bourbon, Forbidden Trade, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder Armbro Groenhof (NL) (2007, v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Twee jaar, winnares Herfststakes der Tweejarigen. Drie jaar, winnares serie Merrie Derby, Sweepstakes Trials. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Hands Up (NL) (2014, M. v. Russel November) 5,1.12,7 (Nok.300.394). 6 zeges. Drie jaar, derde Merrie Derby Frank the Voice (NL) (2012, R. v. Russel November) 2,1.21,0 (€ 480). Twee jaar, derde Jonkerprijs Moneyman Vrijthout (BE) (2016, H. v. Credit Winner) 4,1.16,1 (€ 1.578) Ossarie Vrijthout (BE) (2018, M. v. Muscle Mass) 3,Q1.25,7 Pwojtech Vrijthout (BE) (2019, H. v. Nuncio)- twee jaar in 2021

3e moeder Alexandra Hanover (US) (1990, v. Super Bowl) ($905). Volledan wel halfzus van AMAZING HANOVER 4,1.11,3 ($262.540), SHERBIE’S LADY 2,1.14,3 ($224.672) en van de moeder van S B INA 4,1.13,0 ($208.885) en van de grootmoeders van SPARE TIME ROZIE 4,1.09,7 ($289.836), DON’T BLINK 5,1.11,7 ($284.908), PHOTOSAVVY 5,1.10,8 ($236.159), CDS ELDORADO 7,1.11,2 ($231.283), EVOILA’ CAF 4,1.13,7 (€ 156.700), etc., en van de derde moeder van OLIMPUS CAF 9,1.12,4 (€ 262.639) en PAPER CAF 4,1.11,2 (€ 193.688). Moeder van 1 product: CLASSIC BEAUTY (US) (1996, M. v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Zie boven

2e moeder CLASSIC BEAUTY (US) (1996, v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Twee jaar, winnares afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Quebec CircuitDistinction; tweede in afd. + finale Perfecta Ser., 2 afd. Quebec Circuit - Elite; derde in afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Perfecta Ser. Drie jaar, winnares 2 afd. Quebec Circuit - Elite, 2 afd. Coupe Des Eleveurs , serie Quebec Plus - Elite; tweede in afd. + finale Quebec

112


AANTEKENINGEN

113


AANTEKENINGEN

114
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.