Page 1

TAI­KIK­LY­JE

Vy­rams plas­tinės ope­ra­ci­jos – ne ta­bu

Nr. 44 2013 m.

Tiražas 33 480

TV HE­RO­JAI

„Žvaigžd­žių de­šim­tu­ko“

ko­man­da TV MI­SI­JA Pir­mie­ji „Pirk dramblį“ dar­bai

SKA­NAUS Vai­duok­lių šventės sim­bo­lis

AR ŽI­NO­JAI? Žvaigždė­tas J.Ro­berts ke­lias

KINO FOTELIS Kru­vi­na ve iks­mo efektų miš­rainė

­


=6?86A2 B?;.9·6?

9.6:¼86A2 :2A6;Á .946?6<• ./<;2:2;A·1C62: 6RX\XVaR

`]NbQ\` XV\`Xb\`R V_ ]_RXfO\` PR[a_b\`R

C62;6;A296@

<3606.9B@

B?;.9.@

.=628?2=6;Á

6?2B?<9F4·


pjūvis AMP­LUA

3

UŽ KAD­RO

P

raė­ju­sią sa­vaitę LNK te­ le­vi­zi­ja pa­kvietė į ne­ įprastą de­gus­ta­ciją – sos­ tinės ka­vinė­je „Caif Ca­fe“ pri­sta­ty­ta „Lie­tu­vos bal­so“ ka­va, ruo­šia­ma pa­gal spe­ cialų re­ceptą. Ją pa­ga­min­ti ir pa­si­ūly­ti LNK ku­li­na­ri­nio šou teisė­jai Ag­nei Ja­ge­la­vi­ čiū­tei išdrį­so „Lie­tu­vos bal­ so“ vedė­jas Ro­lan­das Vil­kon­ čius. Nau­jovė įver­tin­ta pui­ kiai, ta­čiau pa­ti­kin­ta, kad ka­ vos ra­gau­to­jo bal­sas vis­gi ne­taps dan­giš­kas. Mėgau­jan­ tis nau­ja ka­va pri­sta­ty­tos ir „Lie­tu­vos bal­so“ nau­jie­nos – at­skleis­ti pro­jek­to mo­ky­tojų asis­ten­tai. Do­na­to Mont­vy­ do pa­gal­bi­nin­ku ta­po mu­zi­ kos va­dy­bi­nin­kas Mar­ty­nas Ty­la, dai­ni­nin­kas Ed­ga­ras Lu­bys gelbės Ka­ta­ži­nai Ne­ myc­ko, Arū­nui ir In­gai Va­ lins­kams pa­ta­rimų duos mu­ zi­kos pro­diu­se­ris ir kom­po­ zi­to­rius Ge­di­mi­nas Zu­jus, o Merū­nui Vi­tuls­kiui – dai­ni­ ninkė, LRT pro­jek­to „Auk­si­ nis bal­sas“ da­lyvė Gir­mantė Vait­kutė.

LNK nuo­tr.

Prie LNK ­ „Ži­nių“ sta­lo L

„Lie­tu­vos bal­so“ ka­va

Bu­tau­to Ba­raus­ko / BFL nuo­tr.

SUGRĮ­ŽI­MAS

NK ete­ry­je iš­mušė Ro­lan­do Vil­ kon­čiaus, pa­sta­rai­siais me­tais be­si­dar­ba­vu­sio už­ku­li­siuo­se ir ve­ du­sio tik pro­gi­nius ren­gi­nius, va­ lan­da. Jis su­grįžo kaip mu­zi­ki­nio pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ vedė­jas, o da­bar žiū­ro­vai jį iš­vy­do ir „ži­niu­ ko“ kėdėje. Iki pa­sku­tinės mi­nutės slėpta, kad būtent R.Vil­kon­čius taps at­si­nau­ji­nu­sių LNK va­ka­ro „Ži­nių“ vedė­jos Agnės Za­cha­re­vi­ čienės par­tne­riu. Te­le­vi­zi­ja ti­ki­ si, kad ži­no­mas pra­mo­gi­nių laidų vedė­jas ži­nioms su­teiks lais­vu­mo, leng­vu­mo. „La­biau­siai ma­ne ža­vi tai, kad tai ne­bus la­bai griež­tas ži­ nių for­ma­tas. Svei­ki­nu Ži­nių tar­ ny­bos spren­dimą iš­lais­vin­ti ži­nias, su­teik­ti joms naujų spalvų. Vėles­ nio va­ka­ro ži­nioms rei­kia nau­jo for­ma­to, ku­ria­me vedė­jai galėtų pa­dis­ku­tuo­ti, ap­si­keis­ti nuo­monė­ mis, nau­jai pa­žvelg­ti į pra­bėgu­sios die­nos įvy­kius“, – sakė R.Vil­kon­ čius. Ir ne­slėpė, kad nau­ja­sis amp­ lua jo gy­ve­nimą ap­vertė aukš­tyn ko­jom: rei­kia pra­tin­tis prie nau­jo ko­lek­ty­vo, nau­jos par­tnerės, pri­ si­jau­kin­ti su­flerį, jo lau­kia dar­bas va­ka­rais tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je, o kad tam už­tektų jėgų ir ūpo – ma­ žiau­siai dvi va­lan­dos spor­to ry­tais.

TV MI­SI­JA

Pir­mie­ji „Pirk dramblį“ dar­bai

D

Kad­ras iš lai­dos

Mo­ko­si nuo kiau­ši­nio vi­ri­mo L

i­ki­mo iro­ni­ja – itin griež­tai no­ rin­čius pa­tek­ti į did­žiau­sią ku­li­ na­rinį šou „Sko­nis“ ver­tinęs Liu­tau­ ras Čep­rac­kas ne­su­rin­ko vi­sos sa­vo ko­man­dos. Todėl šiam teisė­jui bu­ vo su­teik­ta teisė iš­si­rink­ti ko­man­ dos narį iš tų, ku­rie bu­vo at­mes­ti pir­ma­ja­me at­ran­kos eta­pe. Liu­tau­ ras juo­kau­ja pa­si­rinkęs „dvi už vie­ nos kainą“ – grupės „Šar­ka“ na­res Ievą Sta­siu­le­vi­čiūtę ir Gin­tarę Va­ lai­tytę. Ei­da­mos į pro­jektą mer­gi­nos ne­slėpė – sa­ve lai­ko ge­ro­mis mais­to ga­min­to­jo­mis, jų pa­tie­ka­lus įver­ti­ na ir drau­gai. Ta­čiau „Sko­nio“ teisė­

ar nė mėnuo ne­praė­jo nuo TV3 trans­liuo­to pa­ra­mos pro­ jek­to „Pirk dramblį“, o jo rengė­ jai jau raš­ko vai­sius. Per kon­certą Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do gy­ven­ tojų ge­ro­vei paau­ko­ta apie 300 tūkst. litų, dar apie 100 tūkst. ge­ ros va­lios žmonės paau­ko­jo ki­tu me­tu. Dėl pirmųjų gautų pi­nigų Zoo­lo­gi­jos so­das jau su­laukė šiau­ ri­nio el­nio iš Da­ni­jos – jam šiuo me­tu skir­tas pri­va­lo­ma­sis ka­ran­

ti­nas iki Kalėdų. Net­ru­kus Zoo­lo­ gi­jos sodą turėtų pa­siek­ti be­ge­ motės Co­liukės jau­ni­kis iš Is­pa­ ni­jos. Ir jau pra­dėtas tvar­ky­ti be­ždžio­ny­no pa­sta­tas be­ždžio­niu­kui Mun­čiui. Paau­ko­ti Lie­tu­vos zoo­ lo­gi­jos so­dui bei pa­do­va­no­ti jo gy­ven­to­jams tik­ras Kalė­das ga­li­te ir to­liau in­ter­ne­to sve­ tainė­je www. au­kok.lt.

jų jos bu­vo nu­karū­nuo­tos – nė vie­ nas jų ne­pa­no­ro pa­kvies­ti į sa­vo ko­ mandą. Ga­vu­sios ant­rą ga­li­mybę jos pri­žadė­jo įro­dy­ti, kad yra ver­tos pa­ si­tikė­ji­mo ir bus pa­klus­nios Liu­tau­ ro mo­kinės. „Čia paaiškė­jo, kad net ne­mo­ka­me iš­vir­ti kiau­ši­nio pa­gal tai­syk­les! Iš duo­tos va­lan­dos 40 mi­ nu­čių su­gai­šo­me, kad iš­vir­tu­me kiau­šinį taip, kaip rei­kia“, – sakė I.Sta­siu­le­vi­čiūtė. Mer­gi­noms te­ko įsi­gy­ti vir­tu­vi­nes svars­tyk­les ir mo­ ky­tis ga­min­ti tiks­liai pa­gal re­cep­tus, nes mo­ky­to­jas užd­raudė ga­min­ti iš akies, – anot jo, jų akys žvai­rai ro­do. TV3 ar­chy­vo nuo­tr.

TV HE­ROJĖ

PIR­KI­NYS

Nie­kur ne­din­go A

k­torė In­ga Jan­kaus­ kaitė sėkmin­gai dir­ba ir iš LNK mu­ zi­ki­nio pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ nie­kur ne­dings bei pas kon­ku­ren­tus ne­pabėgs, kaip pa­ti­ ki­no jo rengė­jai žiū­ ro­vus, spėlio­ju­sius, kodėl lai­do­je iš­vy­do tik jos par­tnerį Ro­landą Vil­kon­ čių. Mo­ters ne­pa­si­ro­dy­mo prie­žas­ tis – pa­ti pa­pras­čiau­sia: nu­tar­ta, kad vedė­jai dar­bus drau­giš­kai pa­si­da­lys. R.Vil­kon­čius to­liau drąsins mu­zi­ki­

nių dvi­kovų da­ly­vius, o I.Jan­kaus­kaitė va­ do­vaus no­kau­tams. Šiuo me­tu „Lie­tu­ vos bal­so“ da­ly­viai ren­gia­si lem­tin­ goms dvi­ko­voms ir ko­vo­ja dėl ke­ lia­la­pio į fi­nalą. Šio eta­po nau­jovė – mu­zi­ kinės va­gystės. Tai reiš­ kia, kad pro­jek­to mo­ky­to­jai galės iš­gelbė­ti sa­vo kon­ku­rentų ug­ dy­tus ta­len­tus, at­si­dūru­sius ties išk­ri­ti­mo ri­ba, – tie­siog pa­kvies­ti juos į sa­vo ko­mandą.

Prieš­ves­tu­vi­niai koš­ma­rai L

NK įsi­gi­jo teisę kur­ti BBC trans­ liuotą si­tua­cijų ko­me­diją „Blo­ giau­sia ma­no gy­ve­ni­mo sa­vaitė“. Po did­žiulės sėkmės Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je se­ria­las bu­vo sėkmin­ gai pri­tai­ky­tas ki­to­se ša­ly­se. Lie­tu­ viškąjį jo va­riantą su lie­tu­vių ak­ to­riais kurs pro­diu­se­rių bend­rovė „VRS WPI Vil­nius“, ži­no­ma to­kiais po­pu­lia­riais se­ria­lais kaip „Na­mai, kur šir­dis“, „Pa­vog­ta laimė“, „Ma­ no my­li­mas prie­še“, „Tik­ras gy­ve­ ni­mas“. Kad įsi­vaiz­duo­tumė­te, kas yra blo­giau­sia gy­ve­ni­mo sa­vaitė, LNK me­ta ke­lias užuo­mi­nas – tai bus šou apie ves­tu­vių pla­na­vimą,

vi­sus bai­siau­sius koš­ma­rus ir kvai­ lys­tes, ko­kių tik ga­li­ma pa­da­ry­ti su uoš­viais. Pag­rin­di­nis se­ria­lo he­ro­ jus ruo­šia­si ves­tuvėms, ku­rios tu­ rėtų būti nuo­sta­biau­sias jo gy­ve­ni­ mo įvy­kis. Po­ra tu­ri baig­ti ke­lis pa­ sku­ti­nius pa­ren­gia­muo­sius dar­bus: iš­si­rink­ti žie­dus, su­reng­ti bern­va­ karį bei merg­va­karį ir ga­lu­ti­nai nu­ spręsti, kas kur sėdės. Kas ga­li nu­ tik­ti blo­go? Kad ir tai, jog jau­ni­kis su­ge­ba du­kart pa­mes­ti žiedą, nu­ ma­ri­na uoš­vių šunį, su­mai­šo sa­vo būsi­mos žmo­nos bei uoš­vių mie­ ga­muo­sius ir su­ke­lia komą jau­no­ sios se­ne­lei.


4

TAIKIKLYJE

„Ke pas šamlionė a šeštad ną“ – ienį 19 val .

TV3 kelionė anapus Agnė Klimčiauskaitė

Kreipėsi į Estijos aiškiaregę Kadaise per Vėlines deginti laužai, rengtos giminių vaišės kapinėse, giedotos giesmės, prišaukiančios mirusiuosius, – vėlės buvo ne baidomos nuo namų, bet laukiamos juose, o ilgainiui mirusiųjų pagerbimo tradicija susitraukė iki gausybės žvakelių deginimo. Kad Vėlinės – pati tinkamiausia proga ne tik prisiminti bei pagerbti mirusiuosius, bet ir pažvelgti anapus, pakalbinti tuos, kurie artimiesiems prabyla tik sapnuose, įsitikinusi ir TV3 televizija. Ji lapkričio 2 d. rodys specialią laidą „Kelionė pas šamaną“, kurioje aiškiaregė „išskaitys“ anapilin iškeliavusių įžymybių portretus. Laidos kūrėjai nuvyko pas Estijos aiškiaregę Anną, gyvenančią beveik už tūkstančio kilometrų nuo Vilniaus ir garsėjančią ypatingomis galiomis. Prodiuserė Jurga

Gusarovienė sako, kad ilgai ieškojo žmogaus, nebijančio mirusiųjų pasaulio, galinčio nuspėti praeitį ir ateitį. Esate skeptiškas, netikite anapusinio pasaulio egzistavimu, vėlių klajonės, ženklai, skambučiai iš „ten“ jums kelia juoką, o pokalbius su mirusiaisiais ar jų regėjimą vadinate šizofrenija? Net ir tokiu atveju aiškiaregės žodžiai šokiruos ir privers jus susimąstyti, kaip tikina laidos kūrėjai.

Drumsčia V.Šapranausko ramybę Teisūs tie, kurie spėjo, kad televizija dar ilgai nepaleis balandį iš gyvenimo pasitraukusio aktoriaus ir populiaraus laidų vedėjo Vytauto Šapranausko. Rodos, nieko keisto – jis ne tik savo bičiuliams bei artimiesiems, bet ir TV žiūrovams paliko daug neatsakytų klausimų. Santūriausi žiūrovai turės dar vieną progą pagrūmoti televizijai, kad ši drumsčia jo taip trokštą ramybę, o smalsiausi – išgirsti sukrečiančių detalių.

TV3 kalbintai aiškiaregei pateikė ir keletą žymių Lietuvos žmonių nuotraukų. Jose – ir V.Šapranauskas bei visuomenės veikėja Irena Matijošaitienė, apie kuriuos moteris nieko iki tol nebuvo girdėjusi ir žinojusi. Beje, iškart pajautusi mirusiųjų atvaizdus, aiškiaregė laidos kūrėjus perspėjo, kad su mirtimi reikia elgtis labai atsargiai, – galima pakenkti ne tik sau, bet ir mirusiajam. I.Matijošaitienę bei V.Šapranauską ji apibūdino labai tiksliai, tarsi juos būtų daug metų gerai pažinojusi. „Tai buvo labai vienišas, jautrus, talentingas žmogus, kuris per visą savo gyvenimą neturėjo nė vieno tikro artimo draugo. Daugelis juo naudojosi, ir jis tai suprato“, – kalbėjo apie V.Šapranauską. Moteris toliau pasakojo jaučianti jo vienatvę, o kai prieš maždaug šešerius metus nutrūko santykiai su mylėtomis moterimis, aktorius galutinai nusivylė gyvenimu. „Jis tikė-

josi, kad po mirties palengvės, bet dabar jam dar blogiau – jo siela neranda ramybės, blaškosi tarp dviejų pasaulių“, – savo regėjimais specialioje laidoje dalysis aiškiaregė. „Jaučiu baisią vienatvę, mano širdis plyšta iš skausmo“, – šiuos žodžius lydėjo aiškiaregės ašaros.

Pokalbis su mirusia mama Prie filmavimo grupės prisijungė ir aktorė, televizijos laidų vedėja Violeta Mičiulienė. Vasarą ji mėnesį praleido Sibire, kur, be įvairių nuotykių, jos laukė susitikimas su šamane. „Klaidžiojome kalnuose šešias valandas, kol radome jos namą. Vos atsisėdusi prie keistais ženklais sužymėto stalo išgirdau, kad turiu pasirinkti, kurio mirusio man artimo žmogaus sielą noriu išsikviesti. Šiurpas kūnu nubėgo, bet ryžausi ištarti savo mamos, mirusios prieš trisdešimt metų, vardą. Po kelių minučių šamanė pranešė, kad mamos

Protėviai tikėjo, kad dienoms trumpėjant, o naktims ilgėjant mirusiųjų pasaulis priartėja prie gyvųjų. O vėlų rudenį minimos Vėlinės – ne tik priminimas, kad prieš mirtį visi esame lygūs, bet ir kvietimas susitikti su mirusiaisiais. vėlė yra su mumis, galiu jos ko nors paklausinėti. Aš klausinėjau, šamanė man atsakinėjo. Ji pasakė dalykų, apie kuriuos žinojau tik aš ir mano mama“, – TV3 premjeroje „Kelionė pas šamaną“ keistą vizitą prisiminė V.Mičiulienė.

K.Brazauskienei pranašauja vestuves Linksmesnė gaida papuošė įžvalgas apie garsiosios prezidento Algirdo Brazausko našlės ponios Kristinos ateitį. Estijos aiškiaregė pažėrė daug įdomių komentarų: „Siūlau šiai elegantiškai damai nesiveržti į politiką – tai ne jos sritis. Ji neturi savybių, reikalingų politikui, tačiau gali pasireikšti kitur. Ji sukurta verslui! Galėtų būti puiki viešbučio valdytoja. Matau, kad ji prieš keletą metų įsigijo puikų sklypą gamtoje – gal prie ežero, gal prie upės. Jei ten pradės kaimo turizmo verslą, atras save, jai gerai seksis. Žvejyba, kitos vandens pramogos, svečių priėmimas – tai šios moters sritis.“ Maža to, aiškiaregė K.Brazauskienės likimo linijoje regi dar vieną galimybę ištekėti. Esą, šalia jos atsiras maždaug 67-erių pasiturintis ir pikto būdo vyras, ir tik pačiai našlei reiks nuspręsti – nori ji tekėti ar ne.

Grožio industrija vyrams – ne tabu Agnė Klimčiauskaitė Populiarius mitus, kad vyrai Lietuvoje mažai rūpinasi savo sveikata, kad tik menka sauja jų kreipiasi į medikus dėl grožio procedūrų arba operacijų, kad tikras vyras rūpinasi ne savo išvaizda, o išmintimi ar pinigine, paneigia TV3 projektas „Grožio architektai“. Pacientas Nr. 1 – taip galima vadinti jo dalyvį 34-erių vilnietį Ovidijų Norvilą. Viešumoje jis – jausmais nesivadovaujantis teisininkas, o sielos gelmėse – jautrus ir dėl savo išvaizdos didžiai išgyvenantis žmogus. Atsikratęs 60 kilogramų jis susidūrė su kita problema – kūnas tiesiog subjuro, pilvas ir krūtys nukaro. Tešliumi, kiaule, nevaleika vadinamas vyras ryžosi nutraukti šį košmarą ir įgyvendinti seną svajonę – išmokti šokti salsą. Kardinaliems išvaizdos pokyčiams ryžosi ir žinomas muzikantas, grupės „Rondo“ siela Aleksandras IvanauskasFara. Jam gyvenimą gadino užkritę akių vokai, raukšlės, prastos būklės

dantys, nualinta oda. Dar vienas dainininkas, pasiryžęs gultis ant plastinės chirurgijos specialistų stalo, – Anatolijus Oleinikas, „Chorų karuose“ vadovavęs Druskininkų chorui. Su juo apie problemas ir trokštamus pokyčius kalbėjo „TV diena“. – Kokios problemos jus atvedė pas „Grožio architektus“? – Kaip ir visi žmonės – yra gražūs ar turintys akivaizdžių problemų, turi daug draugų ar yra vieniši, – turi savo bėdų ir bėdyčių. Ir kiekvienam iš mūsų jos atrodo pačios didžiausios, svarbiausios ir labiausiai trukdančios gyventi. Mano peilis – prastas regėjimas, bėrimo sugadinta veido oda ir prastai atrodantys dantys. Įtemptas, streso pilnas gyvenimas, grojimas fleita, dainavimas – ir rezultatas akivaizdžiai matyti. Todėl labai džiaugiuosi, kad patekau į šou ir kad „Grožio architektuose“ galiu šalinti savo trūkumus, kad man padės atkurti šypseną, ištaisys sąkandį ir t. t. Ir pagaliau atsikratysiu akinių. Tuo labiau kad vasarą manęs laukia graži šventė – vestuvės. Labai smagu, jog turiu galimybę iki

jos atsikratyti savo kompleksų, padailinti savo išvaizdą ir būti gražus savo moteriai. – Akiniai – labai tinkama detalė savo stiliui kurti. Jie nešiotojui gali suteikti išskirtinumo, solidumo, žaismingumo, lengvabūdiškumo, elegancijos. Kodėl trokštate jų atsikratyti? – Aš matau tik jų trūkumus. Tai koncertuose nukrenta, tai varžtelį pametu, tai stikliukas iškrenta, įėjus į šiltesnę aplinką, stiklai aprasoja, kelia diskomfortą. Net ir tiesioginiame eteryje yra nutikę tokių kuriozų kaip netyčia išdaužti stiklai. Su kontaktiniais lęšiais irgi nejauti visiško patogumo, kartais juos pameti. Taigi jie tiesiogiai kliudo mano darbui. – Nejaučiate skausmo baimės? – O kas skausmo nebijo ir kam jis patinka? Esu gana jautrus skausmui, bet jei dėl puikaus rezultato paskaudės savaitę ar mėnesį, tiek to – pakentėsiu. Vis geriau nei kankintis visą tolesnį gyvenimą. – Kaip į jūsų sprendimą reagavo šeima?

– Kadangi mama – medikė, labai jaudinasi. Artimieji – taip pat. Juk akių operacija ir yra rimta operacija, ne paprasta grožio procedūra – lendama prie ragenos, šlifuojama ir t. t. Bet jie žino, kaip vargstu dėl akių. Žinoma, tai ne toks trūkumas kaip prarasta koja ar po avarijos sudarkytas kūnas, veidas, bet man mano bėdos svarbios. – Matyt, girdėjote posakį, kad vyrui užtenka būti vos gražesniam už beždžionę? – Gal tai kam nors ir tinka, bet juk koncertuose žmonės nelabai nori žiūrėti į beždžionę. Negaliu teigti, kad mūsų visuomenė sugadinta, gal labiau tiktų sakyti – pamiršusi tikrąsias vertybes. Dauguma yra užburti gražių, tobulų daiktų ir žmonių, nepriekaištingų šypsenų, modelio išvaizdos. Man išorinis grožis nėra labai svarbus, bet jei pasisekė pakliūti į šou, kodėl nepasinaudojus proga pataisyti išvaizdą? Deja, kuo toliau, tuo labiau žmonės atkreipia dėmesį į „standartus“, išorę, o ne į gebėjimą išreikšti muziką. Taip jau yra ir arba švytuoji su švytuokle kartu, arba ji tave išspjauna.

„Gro archite žio sekma ktai“ – d 17.25 ieniais val.


TV herojai

5

„Žvaigžd­žių de­šim­tu­ko“ pa­stip­ri­ni­mas TV3 lai­dos „Žvaigžd­žių de­šim­tu­kas“ ko­man­do­je – po­ky­čiai. Prie TV pro­jektų da­lyvės Di­le­tos Meš­kaitės ir šou vers­lo sen­bu­vio, hu­mo­ris­to Vi­ta­li­jaus Co­lo­lo pri­si­jungė Ok­sa­na Pi­kul-Ja­sai­tienė.

Kadrai iš laidos

Ma­tyt, ne vie­nas žiū­ro­vas šyp­telės – tai bent int­ri­ga, juk kas jau kas, bet žvaigžd­žių gy­ve­ni­mas mer­gi­ nai pui­kiai pa­žįsta­mas iš ar­ti, tad jos pa­si­ro­dy­mas vie­na­me ar ki­ta­me te­le­vi­zi­jos žur­na­le apie Lie­tu­vos gar­se­ny­bių gy­ve­nimą te­bu­vo lai­ ko klau­si­mas. O.Pi­kul-Ja­sai­tienė – TV3 nau­jokė, bet ne te­le­vi­zi­jos de­ biu­tantė. Be epi­zo­di­nių šmėkštelė­ jimų įvai­rio­se lai­do­se, ji su vi­so­mis „Olia­lia pu­pytė­mis“ prie­š ket­ve­rius me­tus ta­po int­ri­guo­jan­čio LNK pro­jek­to „Karš­tas va­karė­lis“ vedė­ jo­mis. Slap­tos ka­me­ros žan­ro lai­da jai tuo­met itin ti­ko – pa­ti bu­vo ką tik pa­gau­ta žur­na­listų, ku­rie in­ter­ ne­te ra­do pub­li­kuo­tas vi­siš­kai nuo­ gos Ok­sa­nos nuo­trau­kas. Mo­te­riai ne­sve­ti­mas hu­mo­ro žan­ras. Įver­tin­ ti jos ku­ria­mus vaid­me­nis žiū­ro­vai turė­jo pro­gos žiūrė­da­mi LNK hu­ mo­ro lai­das „La­ba die­na“, „Dzin“, o kar­tu su ja nu­si­fil­muo­ti ke­liuo­se lai­dos „Op­lia“ epi­zo­duo­se išdrį­so ir krep­ši­nin­kas Ok­sa­nos vy­ras Si­mas Ja­sai­tis. Kalbė­da­ma apie darbą hu­ mo­ro lai­do­se O.Pi­kul-Ja­sai­tienė yra sa­kiu­si, kad sma­giau­sia vai­din­ti siu­že­tus, iš ku­rių ga­li pa­si­juok­ti ne tik žiū­ro­vas, bet ir pa­tys ak­to­riai. Pir­mas rim­tas mer­gi­nos dar­bas te­le­vi­zi­jo­je bu­vo LNK lai­da apie

žvaigžd­žių gy­ve­nimą „Kaž­kas at­si­ti­ ko“, ku­rią ji vedė su hu­mo­ris­tu Ka­ ro­liu Sa­ka­laus­ku. Tuo­met Ok­sa­na džiaugė­si ga­li­my­be at­si­dur­ti ki­to­ je ba­ri­kadų pusė­je – nuo­lat bu­vu­si bul­va­ri­nių laidų tai­ki­niu, čia ji pa­ ti nu­si­taikė į žvaigž­des ir sle­pia­ mus jų gy­ve­ni­mus. „Anks­čiau iš­ gal­vo­tos is­to­ri­jos, ne­tik­ri gan­dai ar tam tik­ri ver­ti­ni­mai man su­kel­da­vo pyk­čio ki­birkš­čių. Da­bar į viską žiū­ riu su šyp­se­na. At­virkš­čiai, man la­ bai smal­su – kaip šįkart ma­ne pa­ro­ dys, ko­kią is­to­riją ir kaip pa­pa­sa­kos, kokį gandą su­ži­nos“, – tuo­met su šyp­se­na kalbė­jo O.Pi­kul-Ja­sai­tienė. Nau­ja­sis jos amp­lua – ne itin nu­ tolęs nuo anks­tes­nio­jo. Kar­tu su ko­ le­go­mis mo­te­ris pri­sta­tys nau­jie­ nas apie žvaigžd­žių kar­je­ros vin­gius, ato­stogų pla­nus, nau­jau­sius pir­ki­ nius ir t. t. „Jei tavęs ne­bus „Žvaigžd­žių de­šim­tu­ke“, va­di­na­si, tu – ne žvaigždė!“ – juo­kau­ja lai­dos tri­julė. „Žvaigžd­žių de­šim­tu­ke“ – įdo­miau­ sios, sen­sa­cin­giau­sios, pi­kan­tiš­kiau­ sios ir dra­ma­tiš­kiau­sios sa­vaitės nau­jie­nos. O TV3 žiū­ro­vai ir to­liau galės spręsti, ku­ri žvaigždė bei nau­ jie­na ver­ta būti de­šim­tu­ko viršūnė­je, o kas ne­ver­tas dėme­sio, ne­pai­sant įdėtų pa­stangų su­blizgė­ti. Pa­rengė Agnė Klim­čiaus­kaitė

„Žvaig de­šim­t žd­žių pir­ma­d u­kas“ – ie 20.30 ­niais val. TV3 nuotr.


6

kino fotelis

Kru­vi­na veiks­mo efektų miš­rainė At­ro­do, kad mek­si­kie­čių re­ži­sie­rius Ro­ber­tas Rod­ri­gue­zas pa­gimdė dar vieną did­vyrį, ku­rio nuo­ty­kius ga­li­ma klo­nuo­ti iki be­ga­lybės. Jau da­bar Ma­četė nu­rungė kai ku­riuos po­pu­lia­rius su­per­me­nus.

N-16 „Ma­četė žu­do“ Nuo 2013 11 01 Truk­mė 110 min.

JAU KINE

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Ki­no šlamš­to pa­ro­di­ja

„Ma­četė žu­do“ (Ma­che­te Kills) Veiks­mo tri­le­ris. JAV, 2013 m. Rež. Ro­ber­tas Rod­ri­gue­zas. Vai­di­na D.Tre­jo, M.Gib­so­nas, Ch.Shee­nas, An­to­nio Ban­de­ra­sas, Jes­si­ca Al­ba, La­dy Ga­ga.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3

Ma­četė į šį pa­saulį at­ėjo la­bai keis­ to­mis ap­lin­kybė­mis. Kartą Quen­ ti­nas Ta­ran­ti­no su sa­vo drau­ge­liu R.Rod­ri­gue­zu pri­si­minė se­niai pa­ mirštą pra­ktiką per vieną seansą ro­dy­ti du fil­mus. Žiū­ro­vams tai bu­vo ge­ra pro­ga už vie­no fil­mo kainą pa­ma­ty­ti du. Daž­ niau­siai tai būda­vo B ka­te­go­ri­jos pro­ duk­ci­ja, ku­rią kri­ti­kai pa­krikš­ti­jo žod­ žiu „trash“ („šlamš­tas“– angl.). Drau­ gai su­manė su­kur­ti po pa­na­šios sti­lis­ ti­kos filmą, su­jung­ti juos abu į vieną seansą ir dar įterp­ti neeg­zis­tuo­jan­ čių filmų anonsų. Taip 2007-ai­siais gimė Q.Ta­ran­ti­no „Mir­ties įro­dy­mas“ ir R.Rod­ri­gue­zo „Te­ro­ro pla­ne­ta“. Pas­ tarąją fil­mo dalį pra­dėjo at­ski­ra trum­ pa no­velė, pa­va­din­ta „Ma­če­te“.

Filmą pra­noks­tan­tis pro­lo­gas No­velė­je nuo­žmios iš­vaiz­dos mek­si­ kie­tis (akt. Dan­ny Tre­jo) už di­de­lius

Kadrai iš filmo

pi­ni­gus pa­sam­do­mas nu­žu­dy­ti kaž­ kam ne­įtin­kan­čio po­li­ti­ko. Iš­virkš­čio­ je pal­to pusė­je pri­si­segęs mil­ži­nišką pei­lių ar­se­nalą Ma­četė pri­si­sta­to to­ kiais žod­žiais: „Aš kai­nuo­ju bran­giai, juk už ma­ne ge­res­nio nėra.“ Ke­lios trum­pos sce­nelės įtai­giai pa­tvir­ti­na tokį drąsų tei­ginį – žu­di­kas ge­rai val­ do bet kokį ginklą, o fi­na­le net skrai­ do mo­to­cik­lu, prie ku­rio pri­tvir­tin­tas ug­ni­mi spjau­dan­tis kul­kos­vai­dis. Ge­ resnės (ir sti­lin­gesnės) ki­no šlamš­to pa­ro­di­jos ne­su­kurtų ir žy­miau­si šio žan­ro meist­rai. Ka­žin ar šią no­velę kur­da­mas R.Rod­ri­gue­zas jau gal­vo­jo ka­da nors su­grįžti prie to­kio įspūdin­go per­so­na­žo. Bet po „Te­ro­ro pla­ne­tos“ prem­je­ros vi­si tik ir kalbė­jo apie pa­tį filmą pra­noks­tantį pro­logą. To­ dėl žiū­rovų lūkes­čių ne­no­rin­tis nu­

vil­ti re­ži­sie­rius pri­vers­tas Ma­četės nuo­ty­kius tęsti jau tre­čią kartą.

Ag­re­sy­vus ab­sur­das Dėl lo­gi­kos gal­vos ne­kvar­ši­nan­tis R.Rod­ri­gue­zas vėl nau­do­ja anks­ tes­nio fil­mo schemą. „Ma­četė­ je“ (2010 m.) kla­joklį žu­diką vie­ nas vers­li­nin­kas pa­samdė pa­ša­lin­ ti ko­rum­puo­to se­na­to­riaus, pa­skel­ bu­sio kry­žiaus žygį ne­le­ga­liems imig­ran­tams. Nau­ja­ja­me fil­me Ma­četę „įdar­bi­na“ pa­ts JAV pre­ zi­den­tas (akt. Car­lo­sas Esté­ve­zas, pa­si­va­dinęs Char­lie Shee­nu). Vy­ ru­ko lau­kia pa­ties Džeim­so Bon­do ver­ta mi­si­ja – jis pri­va­lo Mek­si­ko­ je lik­vi­duo­ti psi­cho­patą mi­li­jar­die­ rių Vozą. Šis ma­nia­kas (jį su­vai­di­ no Me­las Gib­so­nas) sva­jo­ja už­val­ dy­ti pa­saulį ir sa­vo tiks­lui jau ren­

gia kos­mi­nius gink­lus, nu­tai­ky­tus į Va­šing­toną. To­kios su­per­ba­na­lios siu­že­to užuo­ maz­gos au­to­riams vi­siš­kai pa­kan­ka, už­tai iš­ra­din­gu­mo kurdami spe­cia­ liuosius efek­tus ne­pritrūks­ta. Efek­tin­ gai nu­fil­muo­tos kau­ty­nių sce­nos, ku­ rio­se Ma­četė, kaip jam įpras­ta, dis­po­ nuo­ja ne­įti­kimų formų plie­ni­niais aš­ me­ni­mis (pei­lio, įmon­tuo­to į mo­bilųjį te­le­foną, galėtų pa­vydė­ti pa­ts Bon­das. Džeim­sas Bon­das). Bet ab­so­liu­tus ag­ re­sy­vaus ab­sur­do sim­bo­lis ga­li būti vie­nos he­ro­jaus prie­ši­ninkės plie­ninė penk­to dyd­žio lie­menėlė su dviem mi­nia­tiū­ri­niais kul­kos­vaid­žiais. Žod­žiu, pui­ki pra­mo­ga žai­biš­ku grei­čiu ek­ra­ne be­si­kei­čian­čių vaiz­ dų fe­jer­ver­kui. Su sąly­ga, kad ženg­ da­mi į ki­no salę iš­jung­tumė­te ne tik mo­bilųjį te­le­foną, bet ir sveiką pro­tą.

Iš kalė­ji­mo į Ho­li­vudą Apie pa­grin­di­nio vaid­mens at­likėją D.Tre­jo ga­li­ma pa­sa­ko­ti va­landų va­lan­das! Šio spal­ vin­gos biog­ra­fi­jos ak­to­riaus (ne kartą sėdėju­sio kalė­ji­me už ry­šius su nar­ko­tikų ma­fi­ja ir gy­dy­to nuo kvai­šalų pri­klau­so­mybės) kūry­binį kraitį su­da­ro be­veik 250 (!) vaid­menų – tiek vi­so­ kiau­sio plau­ko nu­si­kaltė­lių tik­rai nėra su­vai­dinęs nie­kas ki­tas. Jis de­biu­ta­vo rusų re­ži­sie­riaus And­re­ jaus Kon­ča­lovs­kio Ho­li­vu­de su­kur­ta­me veiks­mo fil­me „Trau­ki­nys bėglys“ (1985 m.), ku­riam bu­vo pa­sam­dy­tas kaip kalė­ji­mo rea­

Pui­ki pra­mo­ga žai­biš­ku grei­čiu ek­ra­ne be­si­kei­čian­čių vaizdų fe­jer­ver­kui. Su sąly­ga, kad ženg­da­mi į ki­no salę iš­jung­tumė­te ne tik mo­bilųjį te­le­foną, bet ir sveiką pro­tą.

li­jas pui­kiai iš­ma­nan­tis kon­sul­tan­tas. Ka­dan­ gi jis fil­ma­vi­mo aikš­telė­je bu­vo natū­ra­liau­ sias iš visų ka­li­niais ap­si­me­tan­čių ak­ to­rių, re­ži­sie­rius įti­ki­no pro­diu­se­ rius, kad šis tik­ro­mis ze­ko ta­tui­ ruotė­mis iš­mar­gin­tas vy­ru­kas būti­nai pa­si­ro­dytų fil­me (jis iš tikrųjų ne kartą šmėste­li kad­ re, o vie­no­je sce­no­je net kau­ na­si su ak­to­riu­mi Eri­cu Ro­bert­ su). Ka­dan­gi D.Tre­jo, be ki­ta ko, yra R.Rod­ri­gue­zo ant­ros eilės pusb­ro­ lis, nie­ko nuo­sta­baus, kad gi­mi­nai­tis re­ži­sie­ rius daž­nai jį kvie­čia į sa­vo fil­mus.

Kino premjeros N-18

N-13

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo lapkričio 1 d.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo lapkričio 1 d.

Tamsoje tūnančios paslaptys

Juodojo humoro terapija

„Tūnąs tamsoje. Antra dalis“ toliau pasakoja Lambertų šeimos kovą su antgamtinėmis jėgomis. Nors iš komos pabudęs jų sūnus Daltonas grįžta į šeimos gyvenimą, Lambertai jaučia, kad jis nėra tas pats vaikas. Šeima persikelia, tačiau paaiškėja, kad į naujus namus atvyksta ne vieni… Neapsikentę namuose vykstančių keistenybių pagalbos jie kreipiasi į paranormalių reiškinių detektyvą bei vaiduoklių medžiotojus.

Filmas „Pistonai“ patiks tiems, kuriems patiko „Radioshow“, „Boratas“, ir tiems, kurie užsiprenumeravę „Pistonų“ „YouTube“ kanalą. Neklauskit, apie ką ši pusantros valandos juodai balta juosta. Tiesiog ateikite pažiūrėti, kaip turi atrodyti tikrai juokingas filmas. Nenusižengiantys savo principui stebinti ir nieko nevynioti į vatą, „Pistonai“ savo gerbėjams dovanoja juodojo humoro šoko terapiją.


2013 11 02 17.25 NTV mir



23.00 LRT



Šeštadienis 23.55 LNK

7 

„Kaubojai“ („Ковбои“)

„Rokis“ („Rocky“)

„Velniop tą Sarą Maršal“ („Forgetting Sarah Marshall“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Stanislavas Titarenka. Vaidina Jegoras Berojevas, Aleksejus Komaška.

Veiksmo drama. JAV, 1976 m. Rež. Johnas G.Avildsenas. Vaidina Sylvesteris Stallone, Talia Shire.

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Nicholas Stolleris. Vaidina Kristen Bell, Jasonas Segelis.

Kaubojais bendradarbiai vadina du smogiamojo būrio operatyvininkus Stasą Kovalskį ir Igorį Boicovą. Jie labai skirtingi, bet tai visai netrukdo Stasui bei Igoriui draugauti ir kartu atlikti sudėtingas užduotis. Darnus tandemas ima irti, kai Igoris įsimyli.

Jaunas italų emigrantų palikuonis Rokis Balboa vakarais kaunasi vieno Filadelfijos sporto klubo ringe, kur už pergalę gauna keturias dešimtis dolerių. Netekęs šio uždarbio vaikinas kurį laiką dirba skolų išieškotoju, bet greitai gauna šansą sugrįžti į ringą.

Sara Maršal yra tikra TV žvaigždė, vaidinanti populiariame kriminaliniame seriale, o jos draugas Piteris Breteris ketina sukurti miuziklą „Drakula“. Kartu juodu pragyveno jau penkerius metus. Tačiau kartą Piteris sužino, kad Sara susirado kitą vaikiną.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 Bėdų turgus (k). 7.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“. 10.00 Linksmoji knyga. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Pasaulio dokumentika. „Hanibalas“ (2) (N-7). 13.00 Šeštadienio detektyvas. „Inspektorius Luisas“ . 15.00 Istorijos detektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Klasikinės arijos, skambėjusios „Triumfo arkoje“. 19.00 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 Dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ baigiamasis koncertas. Dalyvauja Vidas Petkevičius, Vytautas V.Landsbergis, Algirdas Klova, Virgis Stakėnas, Saulius Bareikis, Andrius Kaniava, Rugiaveidė, Vygandas Kazlauskas, Gediminas Storpirštis, ir kt. 23.00 F. „Rokis“ (JAV, 1976 m.). 1.20 Pasaulio dokumentika. „Hanibalas“ (2) (N-7) (k).

6.30 „Pirmykštė žemė“. 6.55 „Didysis filmukų šou“. 7.20 „Policijos akademija“. 7.45 „Keista šeimynėlė“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“. 9.00 „Ponas Bynas“ (N-7). 9.30 Padėkime augti. 10.00 F. „Spidas Reiseris“ (Australija, JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 12.25 F. „Šuns istorija“ (JAV, 1999 m.). 14.05 „Komisaras Aleksas“. 15.00 „Didingasis amžius“. 17.00 „Viešbutis „Grand Hotel“. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 F. „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.55 F. „Velniop tą Sarą Maršal“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 2.15 F. „Lobiai O.K.“ (Rusija, 2012 m.) (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 Anim. s. „Čimos legendos“ (1) (Danija, Indija, Tailandas, 2013 m.). 8.00 „Simpsonai“. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 F. „Pinokis“ (2002 m.). 13.20 F. „102 dalmatinai“ (JAV, 2000 m.). 15.30 F. „Vaiduoklių gaudytoja“ (JAV, 2012 m.). 17.20 „Kastlas“. 18.20 „Eurojackpot“. 18.30 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. TV3 orai. 19.00 Kelionė pas šamaną. 20.00 F. „Du broliai – tigrės vaikai“ (Prancūzija, D.Britanija, 2004 m.). 22.10 F. „Sinbadas ir Minotauras“ (JAV, 2011 m.).

0.00 F. „Išduotas pasitikėjimas“ (Kanada, 2012 m.). 1.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.

6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra (k). 8.00 „Galileo“. 8.30 Cukrus. 9.00 Nerealu! 9.30 Apie žūklę. 10.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 11.00 Europos mėgėjų galiūnų čempionatas. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Jake’as Gyllenhaalas ir Bearas Gryllsas“ (7). 13.00 Dviračio šou (k). 14.00 Prajuokink mane (k). 15.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 17.00 „Svotai“ (7) (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis. 19.00 Savaitės kriminalai. 19.30 F. „Pirato širdis“ (N-7). 21.25 F. „Peržengta riba“ (N-14). 23.20 F. „Nešiotojai“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Bamba TV.

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 8.00 Pasaulis X. 9.00 Dok. f. „Tyrinėtojai. Imperatoriaus išgelbėjimas“. 10.00 Kitoks pokalbis. 11.00 Viskas bus gerai! 12.40 Žinių naujienos. 13.50 „Klounas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 17.00 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.30 Žinių naujienos. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Šeštadienio detektyvas. „Pono Vičerio įtarimai“ (N-7). 23.20 Siaubo naktis. „Dažasvydis“ (S).

8.05 Vėlinių tradicijos. Metamorfozės. 8.50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 9.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 9.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 9.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 10.00 Krikščionio žodis (rusų k.). 10.15 Kelias (evangelikams) (k). 10.30 Dainų dainelė. 2010 m. Laureatų koncertas (1). 12.00 Aktoriaus Kęstučio Genio 85-osioms gimimo metinėms. Kauno dramos teatro spektaklis. Antonas Čechovas. „Ivanovas“ (1988 m.). 14.50 Kine kaip kine. 15.15 Muz. f. „Vakar ir visados“ (1984 m.). 16.20 Vėlinės. 2000 m. 16.33 Etnografinis f. „Dzūkų laidotuvių apeigos“ (2007 m.). 17.00 Jono Meko filmų retrospektyva. „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ (1971–1972 m.). 18.30 Žinios (k). 18.45 Muzika gyvai. Vilniaus festivalis. J.S.Bacho muzikos grožis ir gelmė. Dirigentas S.Krylovas. 20.15 Nerimo poezija. Vidurnakčio skaitymai ir muzika TV bokšto salėje.

21.00 F. „Melancholija“ (N-14). 23.10 Panorama (k). 23.30 Sportas . Orai (k). 23.40 Lietuvos advokatūrai – 95. „Kęstutis Čilinskas (1946–2011). Advokatas žmogaus teisių gynėjas“. Iš dok. apybraižų ciklo „Advokato kelias“ (k). 23.55 XVIII Pažaislio muzikos festivalis. Baigiamasis koncertas. A.Dvorákas. „Stabat Mater“. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai. Dirigentas Gintaras Rinkevičius (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ 8.40 „Daktaras Ozas“ (N-7). 10.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (3) (N-7). 11.00 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein“ (7). 13.00 „Keksiukų karai“. 14.00 „Superauklė“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su prof. Pietro U.Dini. VDU karta. 16.00 „Alabama – namai namučiai“ (N-7). 17.00 „Goko drabužių kelionė“. 18.00 „Magijos paslaptys“ (N-7). 19.00 S. „Seserų mainai“ (1, 2) (Rusija, 2005 m.) (N-7). 21.00 F. „Vaitas Erpas“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 1.00 „Nuotakos siaubūnės“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Realybės šou „Iš peties“ (1) (JAV, 2009 m.). 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 „Simpsonai“. 13.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 14.30 Jokių kliūčių! 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas (3). 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 19.05 F. „Kodas. L.O.B.I.A.I.“ (JAV, 2004 m.). 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23-iojo buto“ (7, 8). 0.00 „Tamsusis riteris“ (7). 1.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 1.55 „Kovotojas nindzė“.

10.05 Kultūra +. 10.35 Beatos virtuvė. 11.30 Laikas keistis. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 „Dauntono abatija“ (2). 16.00 „Frosto prisilietimas“. 17.30 „Rutos Rendel detektyvai“ (3). 18.30 Labanakt, vaikučiai. 20.00 F. „Stebuklinga akimirka“ (JAV, 2013 m.). 21.35 F. „Liepsnojančios širdys“ (JAV, 2013 m.).

7.20 F. „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 9.00 Sveikatos šaltiniai (k). 9.30 F. „Džeinė Eir“ (N-7). 11.30 Nuomonės (k).

12.20 F. „Paskutinė naktis“ (N-7). 13.50 Patinka vairuoti (k). 14.20 F. „Nepageidaujami genai“ (N-7). 16.00 Telelaikraštis. 16.10 Animacinis f. „Kikės siuntinių tarnyba“ 18.00 Susitikimai (k). 18.50 F. „Žvėrelių maištas“ (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 F. „Vaiduoklis“ (N-14). 23.10 F. „Vykrutasai“ (N-7). 0.50 F. „Ateini čia arba gausi į dūdą“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Dok. f. „Barako Obamos istorija“ (Australija, JAV, D.Britanija, Kanada, 2012 m.). 10.15 „Kupidonas“ (3) (N-7). 11.15 Geros savijautos gidas. 11.45 Mados legendos. 12.15 „Fortjė faktorius“ (N-7). 13.15 „Įkalčiai“ (N-7). 14.15 F. „Lobių sala“ (1, 2) (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 18.00 Svajonių kruizai. 19.00 „Protėvių šauksmas“. 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Sveikatos užtaisas. 21.00 F. „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-7). 23.10 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 23.40 Žymiausios pasaulio vietos. 0.10 Rekordininkai. 0.40 Geros savijautos gidas.

7.00 Komedija „Sėkmės, džentelmenai!“ (Rusija, 2012 m.). 9.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2006 m.) (N-7). 11.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Anim. f. „Mažojo Niko nuotykiai“ (Suomija, Vokietija, Danija, 2012 m.). 15.00 Trileris „Advokatas iš Linkolno“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Drama „Bebras“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2011 m.) (N-7). 21.00 Auksinė premjera. Romantinė komedija „Kuoktelėję“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 23.00 Siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Drama „Pavojingas metodas“ (D.Britanija, Vokietija, Kanada, 2011 m.) (N-7).

6.05 Drama „Marija Antuanetė“. 8.15 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 9.50 Drama „Paklydėlės širdys“. 12.10 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 14.15 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 16.15 Nuotykių f. „Marija Antuanetė“. 18.30 Drama „Viktorija. Jaunoji karalienė“. 20.20 Drama „Magdalietės“.

22.20 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 0.25 Drama „Ieškantys laimės“. 2.25 Kriminalinė komedija „Nepastebimoji“.

7.00 „Vovačka“. 7.55 Kviestinė vakarienė. 12.05 Pasverti ir laimingi. 12.55 Mes ir nesapnavome. 15.25 Aktuali tema. 16.20 Keistenybės. Požemio keliautojai. 17.05 Slaptos teritorijos. 18.00 Paklydimų teritorija. 19.45 Žiūrėkite visi. 21.50 M.Zadornovo koncertas. 0.15 Melodrama „Virtiniai su vyšniomis“. 1.30 „Kareiviai“.

6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Apžiūra. 6.55 Pagrindinis kelias. 7.25 Gaminame maistą. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.25 „Gluchariovas“. 14.20 Aš lieknėju. 15.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 16.10 Mūsiškiai. 17.25 S. „Kaubojai“ (1–4). 21.00 Pokalbių šou „DNR“. 21.55 „Likimo ženklai“. 0.35 Šachmatų apžvalga.

4.00 F. „Karštas lapkritis“. 5.25, 6.15 F. „Stipri silpna moteris“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 7.25 Anim. f. 7.45 Šunų planeta. 8.15 Šeštadienio talka. 9.25 Miestelis. 10.05 F. „Medaus mėnuo“. 12.30 Visa Rusija. 12.45 Sąžiningas detektyvas. 13.15 F. „Vienas, du! Tave myliu!“ 16.40 Šeštadienio vakaras. 18.45 Šokiai su žvaigždėmis. 21.40 F. „Mano jaunikio nuotaka“. 23.40 F. „Nuosprendis“.

5.30 Džiazas. 10.30 J.Neumeierio baletas „Dama su kamelijomis“. 12.45 Dok. f. „Kaip buvo statomas baletas „Dama su kamelijomis“. 13.30 Divertismentas. 14.30 F.J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 16.00 G.Mahlerio „Daina apie Žemę“. 18.20 M.Alexanderio trio koncertas Marsjako džiazo festivalyje. 19.20 P.Dukaso ir J.Sibeliuso kūrinių koncertas. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Somonas Bokanegra“. Dainuoja Milano „La Scalos“ teatro artistai. 0.30 Džiazas. Koncertuoja Ch.Dave’as ir draugai. 1.30 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 9.30 Majamio tarptautinis oro uostas. 12.00 Mobili užkandinė. Itališka virtuvė.

12.30 Mobili užkandinė. Ispaniška virtuvė. 13.00 Mobili užkandinė. Kiniška virtuvė. 13.30 Prabangus poilsis. Rusija. 14.00 Prabangus poilsis. Pietų Afrika. 14.30 Naujo būsto paieška. Ekvadoras. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.30 Naujo būsto paieška. Sent Lusija. 16.00 Naujo būsto paieška. Italija. 16.30 Mano namelis su ratais. 18.00 Amerikos maistas. Portlandas. 19.00 Amerikos maistas. Hiustonas. 20.00 Mobili užkandinė. Artimųjų Rytų malonumas. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Ekstremalios vandens pramogos. Denveris. 22.30 Ekstremalios vandens pramogos. Džersis. 23.00 Amerikietiški kalneliai. Geriausieji. 0.00 Stebukladariai vakarėlyje. 0.30 Stebukladariai vakaruose. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Proto žaidimai. 11.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 12.00 Proto žaidimai. 13.00 „Didžioji migracija“. 14.00 Salos. Galapagai. 15.00 Užmiršto miesto auksas. 16.00 Lobius gabenantis laivas. 17.00 Proto žaidimai. 18.00 Lobių ieškotojai. Montana. 19.00 Senovės paslaptys. 20.00 Draudimai. 21.00 Draudimai. Kolekcininkai. 22.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 24.00 Senovės paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Karo laikų ūkininkai“. 8.05 „Laiko komanda“. 9.00 „Barokas!“ 10.10 „Geometrijos genijai“. 11.10 „Senovės pasauliai“. 12.10 „Karo laikų ūkininkai“. 13.20 „Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai“. 14.20 „Iš Rytų į Vakarus“. 15.30 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 16.30 „Rusijos istorija“. 17.25 „XX a. pagal J.May“. 18.00 „Nuslėptos istorijos“. 19.00 „Misija X“. 20.00 „Paslaptingi medžiotojai“. 21.00 „XX a. pagal J.May“. 22.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Pragariška katė. 8.15, 22.55 Simpatiški kačiukai ir šuniukai. 9.10 N.Bakerio gyvūnai. Tikrasis gremlinas.

10.05 Susigiminiavę su beždžionėmis. Naujas gyvenimas. 10.30 Pelkynų gyventojai. 11.00 Ekstremalai. 11.55 Šiaurės Amerika. Išmok vaikystėje, kitaip neišgyvensi. 12.50 Pragariška katė. 18.20 Vabalų gigantų karai. 19.15 Ruudas ir jo vabalai. Vabalai superdidvyriai. 20.10 Aligatorių tramdytojai. 21.05 Ryklių miestas. 22.00 Mieliausi Amerikos augintiniai. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Netikėti užpuolimai. 0.45 Aligatorių tramdytojai.

9.30 „Touring“ klasės automobilių lenktynės Kinijoje. 10.15 Angliškojo biliardo turnyras Kinijoje. 12.00 Geriausiųjų dešimtukas. 12.30 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 14.30 Angliškojo biliardo turnyras Kinijoje. 18.15 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 21.00 Geriausiųjų dešimtukas. 21.30 Angliškojo biliardo turnyras Kinijoje. Pusfinalis. 24.00 Sporto žurnalas. 0.05 Dvikovos. Kovos klubas. 1.45 „Sport Excellence“ žurnalas. 1.50 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 3.00 Angliškojo biliardo turnyras Kinijoje.

7.55, 9.55 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro ketvirtfinalis. 11.55 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 13.05 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“–„Strasbourg“. 14.55 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 16.25 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“–„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“– „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro pusfinalis. 0.00 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro pusfinalis. 2.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 2.50 Boksas. A.Abrahamas ir G.De Carolis. 4.00 Boksas. G.Golovkinas ir C.Stevensas. Tiesioginė transliacija.


8

SEKMADIENIS



21.10 TV3

9.00 9.30 10.00 11.50 13.50 14.50 17.00 17.45 18.45 19.00 19.30 21.30 0.35

21.30 LNK



„Pagrobtas gyvenimas“ („Abduction“)

„Seksas ir miestas 2“ („Sex and the City 2“)

Veiksmo drama. JAV, 2011 m. Rež. Johnas Singletonas. Vaidina Tayloras Lautneris, Sigourney Weaver.

Romantinė komedija. JAV, 2010 m. Rež. Michaelas Patrickas Kingas. Vaidina Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall.

Radęs savo nuotrauką dingusių vaikų portale Neitonas labai susikremta. Negi ir jis buvo pagrobtas? Paauglys paskambina nuotrauką paviešinusiam žmogui, ir šis ima Neitoną kamantinėti. Netrukus į jo namus pasibeldžia policininkais prisistatantys vyrai.

Antrajame filme Miranda kartu su vyru atidaro restoraną. Hario ir Šarlotės santuoką užklumpa rūpesčiai. Sveikata susirūpinusi Samanta prisimena nuostabius metus, praleistus kartu su buvusiu draugu, ir sugrįžta pas jį. O Kerė bando priprasti prie žmonos statuso.

6.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai) (k). 6.30 Šventadienio mintys. 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Vagių vagis“ (Vokietija, 2009 m.). 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 Pasaulio dokumentika. Senovės pasauliai (2). „Geležies amžius“ (subtitrai). 13.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė“ (N-7). 15.00 Dok. f. „Kita svajonių komanda“ (JAV, 2012 m.). 16.55 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.58 Orai. 17.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 17.30 Stilius. 18.30 „Šok!“ 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Dok. f. „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus“ (1). 22.45 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Paskelbta žmogžudystė“ (N-7) (k).

6.30 6.55 7.20 7.45 8.10 8.35

2013 11 03

„Pirmykštė žemė“. „Didysis filmukų šou“. „Policijos akademija“. „Keista šeimynėlė“. „Ogis ir tarakonai“. „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“. Sveikatos ABC. Apie ūkį ir bites. F. „Nensė Driu“. F. „Nepageidaujami genai“ (N-7). „Komisaras Aleksas“. „Didingasis amžius“. Ne vienas kelyje. Teleloto. Žinios. Sportas. Orai. „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Skonis. „Seksas ir miestas 2“ (JAV, 2010 m.) (N-14). F. „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 „Čimos legendos“ (2). 8.00 „Simpsonai“. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 F. „Aš ir mano antrininkė“ (JAV, 1995 m.). 13.05 F. „Pamišę dėl šokių“ (JAV, 2011 m.). 15.20 F. „Diagnozė: paauglystė“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2008 m.). 17.25 Grožio architektai. 18.30 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 „X faktorius“. 21.10 F. „Pagrobtas gyvenimas“ (JAV, 2011 m.). 23.30 F. „Gamtos šėlsmas. Lavina“ (Kanada, D.Britanija, Bulgarija, 2004 m.).

1.15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra (k). 8.00 „Galileo“. 8.30 Tauro ragas. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 „Pavojingi susitikimai. Misija – begemotas“ (5) (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio šou (k). 14.00 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 Mistinės istorijos. 19.00 Rosamunde Pilcher. F. „Gyvatės rojuje“ (N-7). 21.00 Rusų kinas. Trileris „Kova su šešėliu III. Paskutinis raundas“ (Rusija, 2011 m.) (N-14). 23.45 F. „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (k).

7.29 7.45 8.00 9.00 9.50 10.25 11.00 11.30 12.00 14.05 15.00

17.00 17.10 18.00 18.20 20.30 21.00 21.20 22.20 23.55 1.00

TV parduotuvė. „Oskaro oazė“. Patriotai. Dok. f. „Tyrinėtojai. Adolfo Hitlerio likimas“ (Rusija, 2007 m.). Namų daktaras. Teritorija. Šiandien kimba. Mūsų miškai. Detektyvas „Pono Vičerio įtarimai“ (N-7). „Klounas“ (N-7). VTB jungtinė lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija)–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Žinios. Orai. „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Žinios. Orai. „Odisėja“ (3, 4) (N-7). Žinių naujienos. Žinios. Orai. „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Nuoga tiesa. „Praeities šešėliai“ (4). „Klounas“ (N-7).

8.05 „Aivenhas“. 8.30 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.55 „Aviukas Šonas“. 9.00 Vilniaus teatro „Lėlė“ 55-mečiui. Marcelijaus Martinaičio „Žemės dukra“ (1989 m.). 9.50 Tokie jie buvo... Dainininkė Sigutė Trimakaitė. 10.00 Rytas su... kunigu Ričardu Doveika. 10.45 „Šiaurietiškas būdas“. 11.15 Lietuvos advokatūrai – 95. „Kęstutis Čilinskas (1946–2011). Advokatas žmogaus teisių gynėjas“. Iš dok. apybraižų ciklo „Advokato kelias“ (k). 11.30 Pasaulio kultūros paveldo objektai Japonijoje (5) (k). 11.50 Dok. f. „Nuo vandenyno iki vandenyno. Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybei apginti“ (2013 m.) (k).

12.20 G.Verdi 200-osioms gimimo metinėms. LNOBT opera „Rigoletas“. Muzikinis vadovas ir dirigentas Martynas Staškus, rež. Gintaras Varnas, scenografė Jūratė Paulėkaitė. 14.30 Mūsų miesteliai. Rusnė. 15.25 Klaidelė. 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Kultūros savanoriai (k). 16.30 Taikomosios dailės šviesa (4) (k). 17.00 „Inspektorius Luisas“. 18.30 Žinios (k). 18.35 Dok. f. „Scientologija. Neskelbti faktai“. 19.20 Aktoriaus Kęstučio Genio 85-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Kęstutis Genys“ (1998 m.). 20.15 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 21.00 Durys atsidaro. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Vasaros MEDIA studija. Geriausi trumpametražiai filmai (2004 m.) (k). 22.00 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2013“ (2). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas. Orai (k). 23.15 Savaitė (k). 23.40 Pasaulio dokumentika. Senovės pasauliai (2). „Geležies amžius“ (D.Britanija, 2010 m.). 0.35 Dar širdyje – ne sutema.

7.15 7.45 8.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 19.00

20.00 21.00 22.30 0.20

8.45 9.00 9.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

21.30 22.00 23.00 0.00 1.00

Teleparduotuvė. „Kas namie šeimininkas?“ „Daktaras Ozas“ (N-7). „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (4) (N-7). „Dirbantys gyvūnai“. „Gepardų dienoraščiai“. „Penki ingredientai“. „Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein“ (8). „Keksiukų karai“. „Superauklė“ (N-7). Teleparduotuvė. Alchemija LI. Atgal į meną. VDU karta (k). „Alabama – namai namučiai“ (N-7). „Vila prie ežero“ (5). Paslaptingos istorijos. Dok. f. „Aura. Iš dabarties – apie praeitį ir ateitį“ (2006 m.). „Magijos meistrai“ (N-7). Detektyvas „Tagartas XXIII. Viršūnė“ (N-14). „Irenė Hus. Aukso veršis“ (5) (N-14). „Nuotakos siaubūnės“.

Teleparduotuvė. Tavo augintinis. Vienam gale kablys. J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. Adrenalinas. „Simpsonai“. „Kovotojas nindzė“. Jokių kliūčių! „Iš peties“ (2). Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. Jokių kliūčių! „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. „Formulės-1“ pasaulio čempionato „Indijos didžiojo prizo“ lenktynės Vaizdo įrašas „Klivlando šou“. „Vilko bilietas“. „Nepasitikėk bjaurybe iš 23-iojo buto“. „Tamsusis riteris“ (8). „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.

10.05 11.00 11.30 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 18.30 20.00 21.35 23.05

7.20 9.00 9.30 10.00 10.30 12.10 12.40 14.15 15.50 16.00 16.25 18.00 18.30 20.30 21.00 22.20 0.20

9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 16.05 17.30 18.00 19.00

20.00 21.00 22.55 23.25

Svajonių sodai. Mamyčių klubas. Mūsų gyvūnai „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. „Meilės sūkuryje“. „Dauntono abatija“ (3). „Frosto prisilietimas“. „Rutos Rendel detektyvai“ (4). Labanakt, vaikučiai. F. „Svajonių viešbutis. Žvaigždės virš Tailando“ (Vokietija, 2004 m.). F. „Stebuklinga akimirka“ (JAV, 2013 m.). Kultūra +.

F. „Laris Kraunas“ (N-7). Gyvoji kalba. Mano augintinis. Vieną kartą (k). F. „Mergaitė ir lapė“. Kauno istorijos (k). F. „Išeities kodas“ (N-7). F. „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (N-7). Telelaikraštis. Kertinis akmuo. F. „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (N-7). Dvimiesčio savaitė. F. „Klajoklis“ (N-7). Melomano pusvalandis. F. „Mažieji plėšikai“ (N-7). F. „Konspiratorė“ (N-14). F. „Pjūklas VI“ (S).

Klaipėdos savaitė (k). Sveikatos užtaisas. „Protėvių šauksmas“. Reidas (k). Svajonių kruizai. Žymiausios pasaulio vietos. Rekordininkai. Klaipėdos savaitė (k). Lietuvos kapinės. Anim. f. „Paryžiaus monstras“ (Prancūzija, 2011 m.). Anim. f. „Saulės princesė“. Mados legendos. „Trauma“ (4) (N-7). Dok. f. „Karalienė Elžbieta II. Aukščiausioji valdžia“ (Australija, JAV, D.Britanija, Kanada, 2012 m.). „Kupidonas“ (4) (N-7). VIP seansas. „Nemirtingieji“ (N-14). Klaipėdos savaitė (k). F. „Pagrobimas“ (JAV, 2012 m.) (N-14).

7.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (N-7). 9.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 11.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Laris Kraunas“ (JAV, 2011 m.). 15.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 17.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Komedija „Rusų nuotykiai Las Vegase“ (Rusija, JAV, 2013 m.) (N-7). 21.00 Auksinė premjera. Mistinis trileris „Ketvirtasis lygmuo“ (N-7). 23.00 Komedija „Kietašikniai“ (JAV, 2013 m.) (S). 1.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

6.00 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 8.00 Drama „Viktorija. Jaunoji karalienė“. 9.50 Komiška drama „Pamotė“. 12.00 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 14.00 Drama „Ieškantys laimės“. 16.05 Drama „Jonvabaliai sode“. 18.00 Drama „Didžioji scena“. 20.05 Kriminalinė komedija „Nepastebimoji“. 21.45 Drama „Ieškantys laimės“. 0.00 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“.

7.00 7.55 10.20 11.05 12.45 16.05 23.00 0.45

„Vovačka“. M.Zadornovo koncertas. Tai bent! Dokumentinis projektas. Mirtis jiems tinka. S. „Apsimetėlis“. S. „Džokeris“. Karinė paslaptis. „Kareiviai“.

5.30 Laukinis pasaulis. 6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Vaikų rytas. 6.50 Jų papročiai. 7.25 Pirmoji pavara. 8.20 Valgome namie! 8.55 Technikos stebuklas. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Aukso dulkės. 16.10 Savas žaidimas. 17.25 „Kaubojai“. 21.00 Kaip per išpažintį. I.Mirošničenko ir L.Rubalskaja. 22.05 „Likimo ženklai“. 0.45 J. ir N. Kobzonai. Gyventi, kad mylėtum.

3.40 6.55 7.40 8.20, 9.15 9.45 10.20 12.20 14.15 16.05 19.30 23.20

F. „Buvau tau mylimoji“. Pats sau režisierius. Ryto paštas. 12.00, 18.00 Žinios. Juoko panorama. Gyvūnų pasaulyje. F. „Kartą po dvidešimt metų“. F. „Mano jaunikio nuotaka“. F. „Mano tėtis – pilotas“. Juoktis leidžiama. F. „Rudeninė meilės melodija“. F. „Mano dukrelė“.

5.25 Džiazas. 10.30 G.Verdi „Requiem“. 12.20 Bavarijos radijo orkestro ir choro koncertas. 13.35 G.Donizetti operos „Popėjos karūnavimas“ koncertinė versija. 16.50 Džiazas. M.Alexanderio koncertas „The Full Monty“. 17.35 Divertismentas. 18.00 B.Britteno opera „Piteris Grimesas“. Dainuoja Milano „La Scalos“ teatro artistai. 21.00 Divertismentas. 21.30 „West-Eastern Divan“ orkestras groja R.Wagnerio ir M.Ravelio kūrinius. 23.10 D.Barenboimas diriguoja W.A.Mozarto XX koncertą fortepijonui. 0.30 Džiazas. Koncertuoja B.McFerrinas ir „The Yellow Jackets“. 1.45 Nakties programa.



22.05 NTV MIR

„Likimo ženklai 3“ („Знаки судьбы 3“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Valerijus Miznikovas. Vaidina Aleksandras Mironovas, Lilija Burkova.

2002 m. paslaptingomis aplinkybėmis dingsta vienas iš geriausių vietos policijos tardytojų Ivanas Romanovas. Oficialiai paskelbiama, kad jis dingo be žinios, tačiau jo dukra Elena tiki, kad tėvas gyvas. Tęsdama šeimos tradiciją ji ateina dirbti į policiją.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Mano namelis su ratais. 12.00 Amerikos maistas. Hiustonas. 13.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 14.00 Naujo būsto paieška. Airija. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Naujo būsto paieška. Norvegija. 15.30 Naujo būsto paieška. Australija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Cove Suites“ viešbutis. 17.00 Išgelbėkite mano verslą! „Oaks Inn“ viešbutis. 18.00 Prabangus poilsis. Rusija. 18.30 Prabangus poilsis. Pietų Afrika. 19.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 20.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 22.00 Ant bangų. 23.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 0.00 Įamžinta mistika. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių guolis. 11.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 12.00 Proto žaidimai. Nežinau. 13.00 „Didžioji migracija“. 14.00 Salos. Islandija. 15.00 Vaiduoklių miesto auksas. 16.00 Apleisti pastatai. 17.00 Laimėk konkursą ir griauk. 18.00 Lobių ieškotojai. Karalius ir žiedas. 19.00 Amerikos užtemimas. 21.00 „Lamborghini“ automobilių gamykla. 22.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 23.00 Amerikos užtemimas.

7.00 „Karo laikų ūkininkai“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Barokas!“ 10.05 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „Karo laikų ūkininkai“. 13.00 „Kelionės pabaiga“. 14.00 „Karalių Jurgių epochos namai“. 15.00 „Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai“. 16.00 „Paslaptingi medžiotojai“. 17.00 „Viduramžių numirėliai“. 17.50 „Laiko komanda“. 18.40 „Karo laikų ūkininkai“. 21.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 22.10 „Antroji Pompėja. Gyvenimas ir mirtis Herkulanume“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Pragariška katė. 8.15 Simpatiški kačiukai ir šuniukai.

9.10 N.Bakerio gyvūnai. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Beverli Hilso mada. 11.00 Ekstremalai. 11.55 Šiaurės Amerika. 12.50 Gyvenimas bandoje. 17.25 Liūto uoloje. 18.20 Oro uostas gyvūnams. 19.15 Nepaprasti šunys. 19.40 Pelkynų gyvūnai. 20.10 Aligatorių tramdytojai. 21.05 Kaip išmaitinti ryklį. 22.00 Liūto riaumojimas. 22.55 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Brangiai kainuojančios klaidos. 0.45 Aligatorių tramdytojai.

9.30 „Touring“ klasės automobilių lenktynės Kinijoje. 10.00 „Touring“ klasės automobilių lenktynės Kinijoje. 12.00 „Porsche“ automobilių lenktynės Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 12.30 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 13.45 „Porsche“ automobilių lenktynės Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 14.30 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 17.30 Niujorko maratonas. Tiesioginė transliacija. 20.00 Jojimo turnyras Prancūzijoje. 21.00 Dailiojo čiuožimo turnyras Kinijoje. 23.00 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 0.30 Geriausiųjų dešimtukas. 1.00 Automobilių ir motociklų sporto žurnalas. 1.15 Niujorko maratonas. 2.15 Dailiojo čiuožimo turnyras Kinijoje.

7.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 7.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 08.00 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro pusfinalis. 10.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“– „Liverpool“. 12.20 Boksas. G.Golovkinas ir C.Stevensas. 13.30 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. 14.50 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Cardiff“–„Swansea“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro finalas. 23.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“–„Tottenham“. 0.50 Krepšinis. Eurolyga. „Lietuvos rytas“– „Laboral Kutxa“.


2013 11 04 15.05 NTV mir



21.30 BTV



pirmadienis 0.00 TV3

9 

„Šiaurės vėjas“ („Ветер северный“)

„Iliuzionistas“ („The Illusionist“)

„Tėvynė“ („Homeland“)

Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Igoris Moskvitinas. Vaidina Sergejus Gorobčenka, Karina Razumovskaja.

Romantinė drama. Čekija, JAV, 2006 m. Rež. Neilas Burgeris. Vaidina Edwardas Nortonas, Jessica Biel.

Kriminalinis serialas. JAV, 2011 m. Rež. Michaelas Cuesta. Vaidina Claire Danes, Damianas Lewisas.

Baigusi muzikos mokyklą admirolo duktė Katia Andrejeva išteka už kapitono Vasilijaus Kasimovo. Per vestuves pasirodo kapitonas Prozorovas ir trenkia jaunikiui į veidą sakydamas: „Čia tau už Letunovą.“ Dabar jaunoji pasiryžusi išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko.

Austrijos-Vengrijos imperijos saulėlydžio metais jaunoji hercogienė ir baldžiaus sūnus pamilo vienas kitą, bet buvo priversti išsiskirti. Kai juodu vėl susitiko, mergina ruošėsi tekėti už sosto paveldėtojo, o vaikinas tapo iliuzionistu. Dabar tarp jų – praraja.

Į JAV sugrįžta seržantas Nikolas Brodis, keletą metų praleidęs „Al Qaedos“ nelaisvėje. Jis pasitinkamas kaip didvyris, tačiau CŽV agentei Kerei Matison ramybės neduoda įtarimas. Gal Nikolas grįžta namo su Jungtinėms Valstijoms priešiška misija?

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Visi namie (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Referendumo agitacijai skirta laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Stilius (k). 13.55 Laba diena, Lietuva. 14.00 Žinios. Orai. 14.10 Laba diena, Lietuva. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 23.00 Sportas. 23.05 Orai. 23.10 Dokumentinio kino vakaras. „Galingiausia pasaulio bomba“ (D.Britanija, 2011 m.) (subtitrai). 0.10 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 1.25 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Ogis ir tarakonai“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 F. „Turtuolis Ričis“ (JAV, 1994 m.) (k). 10.50 F. „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 Telenovelė „Audra“ (1) (Meksika, 2013 m.) (N-7). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 Nuo... Iki... 21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 „Judantis objektas“ (N-7). 23.00 „Paskutinė tvirtovė“ (N-7). 0.00 „Visa menanti“ (N-7). 0.55 „Karališkos kančios“ (7). 1.50 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Vyno kelias“. 11.05 F. „Du broliai – tigrės vaikai“ (Prancūzija, D.Britanija, 2004 m.). 13.30 „Antinas Narsuolis“ (4). 14.00 „Madagaskaro pingvinai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Rosarija“ (9). 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 žinios. 19.20 TV3 sportas. 19.25 TV3 orai.

19.30 „Moterų laimė“. 20.00 Gyvenimas yra gražus. 20.30 Žvaigždžių dešimtukas. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 „Pasmerkti 2“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. 0.00 Kriminalinis serialas „Tėvynė“ (1) (JAV, 2011 m.). 1.10 „Liudininkai“ (6). 2.00 „Choras“ (2). 2.55 „Penktadienio vakaro žiburiai“ (8).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Ekstrasensų mūšis (k). 9.00 F. „Rosamunde Pilcher. Gyvatės rojuje“ (Vokietija, 2013 m.) (N-7) (k). 11.00 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 Realybės šou „Runkelių sala“. 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 Realybės šou „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Bosas“ (6) (N-7). 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane. 21.30 F. „Iliuzionistas (Čekija, JAV, 2006 m.) (N-14). 23.50 „Sostų karai“ (8) (N-14). 1.00 „Bosas“ (6) (N-7) (k). 2.00 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 3.05 Bamba TV.

6.24 TV parduotuvė. 6.40 Teritorija. 7.15 Mūsų miškai. 7.50 Šiandien kimba. 8.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 9.15 Nuoga tiesa. 10.55 Kitoks pokalbis. 11.55 Žinių naujienos. 12.15 Viskas bus gerai! 14.05 TV parduotuvė. 14.30 Žinių naujienos. 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.20 Namų daktaras. 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.35 Žinių naujienos. 18.45 Dok. f. „Tyrinėtojai. Septyni Stalino bunkeriai“ (Rusija, 2008 m.). 19.50 „Albanas“ (2). 21.00 Reporteris. Orai. 21.45 Žinių naujienos. 22.00 Nusikaltimas ir bausmė. 23.00 „Odisėja“ (7) (N-7). 0.05 „Klounas“ (N-7). 1.05 Reporteris. Orai. 1.50 Žinių naujienos.

8.05 Brolių Grimmų pasakos. „Vagių vagis“ (Vokietija, 2009 m.). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Kine kaip kine (k). 12.25 Muz. f. „Vakar ir visados“ (1984 m.) (k).

13.30 Kultūra. Menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai. 13.50 Dok. f. „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus“ (1) (2013 m.). 15.00 Šventadienio mintys. 15.25 Taikomosios dailės šviesa (3) (k). 15.55 Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai (4). Sigutė Ach (k). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Dok. f. „Kita svajonių komanda“ (JAV, 2012 m.). 19.50 Valstybinio jaunimo teatro spektaklis. „Barbora ir Žygimantas“ (pagal J.Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). 21.35 F. „Rokis“ (JAV, 1976 m.) (N-14). 23.30 Panorama (k). 23.50 Sportas (k). 23.55 Orai (k). 0.00 Linija, spalva, forma (k). 0.45 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2013“ (2).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Supermeno nuotykiai“. 8.15 „Muča Luča“. 8.40 „Betmeno nuotykiai“. 9.05 „Magijos paslaptys“ (N-7). 10.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 11.00 „Auklė“. 12.00 „Čakas“ (N-7). 13.00 Telenovelė „Purpurinis deimantas“ (1) (JAV, Meksika, 2012 m.). 14.00 „Goko drabužių kelionė“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 17.00 „Langai“ (N-7). 18.00 „Auklė“. 19.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Septyniolika pavasario akimirkų“ (3, 4). 23.10 „Dūmas“ (N-14). 0.10 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.05 Sveikatos ABC.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.05 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.05 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 23.00 F. „Kukurūzų vaikai. Apreiškimas“ (JAV, 2001 m.). 0.45 „CSI Majamis“. 1.35 „Kastlas“.

8.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.55 „Dauntono abatija“ (2). 10.00 „Linksmieji traukinukai“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 F. „Svajonių viešbutis. Žvaigždės virš Tailando“ (Vokietija, 2004 m.).

12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 F. „Mano kaimelis Indijoje“ (Vokietija, 2011 m.). 22.55 „Vienintelė“. 23.55 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“.

9.00 Dvimiesčio savaitė (k). 9.30 F. „Mažieji plėšikai“ (N-7). 10.50 Melomano pusvalandis. 11.20 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 13.05 F. „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (N-7). 14.45 Telelaikraštis. 15.50 F. „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 F. „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 20.30 Mūsų praeities beieškant. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 F. „Elitinės prostitutės dienoraštis“ (N-14). 22.40 Žinios (k). 23.00 F. „Eurazijos aborigenas“ (N-14). 0.50 F. „Taip pat, bet kitaip“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 „Trauma“ (4) (N-7). 10.30 Mados legendos. 11.00 F. „Didelė mažytė aš“ (Prancūzija, Belgija, 2010 m.). 12.40 Geros savijautos gidas. 13.10 Sveikatos užtaisas. 13.40 „Fortjė faktorius“ (N-7). 14.40 F. „Prarastų sielų sala“ (Danija, Švedija, Vokietija, 2007 m.). 16.30 Lietuvos kapinės. 17.00 Rekordininkai. 17.30 Klaipėdos savaitė (k). 18.00 „Protėvių šauksmas“. 19.00 „Komanda Č“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Žymiausios pasaulio vietos. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Che Guevara“ (1) (Prancūzija, Ispanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 23.20 „Balticum TV“ žinios. 23.35 F. „Meilės šventė“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

7.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 9.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Romantinė drama „Džeinė Eir“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 13.00 Psichologinis trileris „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.00 Fantastinė drama „Daktaro Parnaso Fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 17.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.).

19.00 Fantastinė komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 21.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 23.00 Trileris „Sandėris“ (Kanada, JAV, 2005 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Vudstokas“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

6.15 Komiška drama „Pamotė“. 8.25 Drama „Didžioji scena“. 10.30 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 12.00 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 14.00 Drama „Jonvabaliai sode“. 16.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 18.00 Komedija „Protingi žmonės“. 20.00 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 22.10 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 0.00 Drama „Elžbieta. Aukso amžius“.

6.40 Anim. f. 6.50, 19.20, 22.15 S. „Kulinaras“ (1–20). 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 20.20 Kviestinė vakarienė. 21.25 Tai bent!

5.35 Įžymybės. 6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 F. „Kapitono Granto vaikai“. 8.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 9.05 Skausmo skonis. 10.05 Pokalbių šou „DNR“. 11.25 Iki teismo. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 14.35 Gelbėtojai. 15.05 F. „Šiaurės vėjas“. 17.20 „Kaubojus“. 20.55 „Antrasis smogiamasis“. 22.50 „Lokio irštva“. 0.45 Prokuroro patikra.

4.00 F. „Kareivis Ivanas Brovkinas“. 5.30 F. „Kareivis Ivanas Brovkinas plėšiniuose“. 7.20 Anim. f. „Maša ir lokys“. 7.40 „Tėvai ir vaikai“. 9.20 Humoro koncertas. 11.15, 12.20, 18.35 F. „Tik apie meilę“. 12.00, 18.00 Žinios. 20.00 F. „Legenda Nr. 17“. 22.40 F. „Pakaita“.

4.45 Džiazas. 10.30 Y.Wang ir G.Capuconas groja L.van Beethoveno ir S.Rachmaninovo kūrinius. 12.05 Koncertuoja G.Capuconas ir jaunieji talentai. 13.00 Divertismentas. 14.00 B.Millepiedo baletas. J.Robbinso vakaras. 16.15 M.Ravelio, R.Schumanno, B.Bartoko kūrinius groja Ciuricho „Tonhalle“ orkestras. 17.15 Divertismentas. 18.00 Ch.Gounod opera „Romeo ir Džuljeta“. Dainuoja R.Alagna ir A.Netrebko.

20.30 Divertismentas. 21.30 D.Bareinboimo ir „West-Eastern Divan“ orkestro koncertas Berlyne. 23.30 D.Bareinboimas groja W.A.Mozarto 24-ąjį koncertą fortepijonui. 0.30 B.McFerrino „Spirityouall“ „Alfa“ džiazo festivalyje. 1.30 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 11.30 Neplanuota kelionė į Naująjį Orleaną. 12.00 Receptai iš Karibų jūros. 13.00 Amerikos maistas. Viskonsinas. 14.00 Naujo būsto paieška. Ispanija. 14.30 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Naujo būsto paieška. Panama. 15.30 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Vermont Inn“ viešbutis. 17.00 Ramybės ieškotojai. Malta. 18.00 Receptai iš Karibų jūros. 19.00 Amerikos maistas. Viskonsinas. 20.00 Naujo būsto paieška. Ispanija. 20.30 Naujo būsto paieška. Italija. 21.00 Išgelbėkite mano verslą! 22.00 Mano namelis su ratais. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalėjimo sunkumai. 11.00 Ginklų valdovai. 12.00 Aliaskos aukso ieškotojų varžytuvės. 13.00 Žvejybos karaliai. 14.00 Paskutinis Sumatros tigras. 15.00 Šunys. Gaujos vadas. 16.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 17.00 R.Klifas Korėjoje. 18.00, 19.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Kalintys užsienyje. Somalio pragaras. 22.00 Kalėjimo sunkumai. Meilė už grotų. 23.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Karvedžiai“. 11.00 „Viduramžių monarchija. Moterys valdžioje“. 12.00 „Karo laikų ūkininkai“. 13.10 „Antroji Pompėja. Gyvenimas ir mirtis Herkulanume“. 14.15 „Karalių Jurgių epochos namai“. 15.20 „Laiko komanda“. 16.15 „Karvedžiai“. 17.10 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.00 „Karalių Jurgių epochos namai“. 19.00 „Hanibalo pėdomis“. 20.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 21.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.

22.00 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 23.00 „Mirties įrankiai“.

7.00, 11.55, 16.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 9.10 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 10.05, 14.40 Brangūs mano kaimynai. 11.00 Riksmas. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Greitoji veterinarų pagalba. 13.45 S.Backshallas. Plaukimas su pabaisomis – hipopotamas. 15.30 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 17.25 Viskas apie šunis. 18.20 Žydrosios planetos stebuklai. Pietų Amerika. 19.15 „Ryklių mėnuo“. 25 geriausi epizodai. 20.10 Pelkynų broliai. 21.05 Žudikas namuose. 22.00 Simpatiški kačiukai ir šuniukai. 23.50 Susirėmimas Liberčio apygardoje. 0.45 Man įkando. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Juodojo delfino užpuolimas.

9.30 Automobilių ir motociklų sporto žurnalas. 9.45 Niujorko maratonas. 11.30, 12.30 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 13.30 „Touring“ klasės automobilių lenktynės Kinijoje. 14.50 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 16.30, 17.30 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 18.30 Europos futbolo apžvalga. 19.30 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 21.45 Sporto kuriozai. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 22.30 Amerikietiškosios imtynės. Kolekcija. 23.30 Europos futbolo apžvalga. 0.30 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 2.20 Sporto kuriozai.

10.50 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 11.20 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ lenktynės. 13.30 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyro finalas. 16.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 18.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“–„Liverpool“. 20.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 22.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 0.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 1.00 Motosportas. „Nascar“ 500 mylių lenktynių apžvalga.


10

ANTRADIENIS 10.00 NTV MIR

2013 11 05 

21.30 BTV





22.00 LNK

„Žymė“ („Клеймо“)

„Sėkmės, Čakai“ („Good Luck Chuck“)

„Lenktynės su mirtimi“ („Freerunner“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Michailas Smirnovas. Vaidina Ada Rogovceva, Feliksas Antipovas.

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Markas Helfrichas. Vaidina Dane’as Cookas, Jessica Alba.

Veiksmo filmas. JAV, 2011 m. Rež. Lawrence’as Silversteinas. Vaidina Seanas Farisas, Amanda Fuller.

Į nedidelį miestelį netoli Sankt Peterburgo incognito sugrįžta respektabili dama Olga Luganskaja. Moteris paskiria pasimatymą vietos kriminaliniam autoritetui. Šį viešnios pasirodymas priverčia sunerimti. Netrukus atvykėlė atsiduria ligoninėje.

Odontologas Čarlis Loganas patinka panelėms ir lengvai su jomis randa bendrą kalbą, bet niekaip nepatiria tikrosios meilės. Užtai kiekviena su Čarliu naktį praleidusi panelė tuoj pat susiranda savo antrąją pusę. Čarliui kurį laiką tokia situacija net patinka.

Begalę matytų štampų surankioję filmo autoriai sukūrė dar vieną istoriją apie tai, kaip persekiojamas vyrukas turi nubėgti ilgą distanciją iš vieno miesto galo į kitą. Kartu su Rajenu bėga jo draugė, o ant vaikino kaklo kabo bomba su laikrodiniu mechanizmu.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ baigiamasis koncertas. Dalyvauja V.Petkevičius, V.V.Landsbergis, A.Klova, V.Stakėnas, S.Bareikis, A.Kaniava, Rugiaveidė, V.Kazlauskas, G.Storpirštis ir kt. (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 13.55 Laba diena, Lietuva. 14.00 Žinios. Orai. 14.10 Laba diena, Lietuva. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Pinigų karta. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 23.00 Sportas. Orai. 23.10 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 0.10 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 1.25 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Na, palauk!“ 7.40 Anim. f. „Beždžionėlės ir plėšikai“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 Skonis (k). 10.45 Lietuvos balsas (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Audra“ (2) (N-7). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 „Pašėlusios močiutės“. 21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 F. „Lenktynės su mirtimi“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.50 „Visa menanti“ (N-7). 0.45 „Karališkos kančios“ (8). 1.40 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Madagaskaro pingvinai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Vyno kelias“. 11.00 TV pagalba. 11.55 Kvieskite daktarą! 12.25 „Juodoji skylė“ (4). 12.55 „Monsunas“ (6). 13.30 „Antinas Narsuolis“ (5). 14.00 „Madagaskaro pingvinai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Rosarija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 žinios. 19.20 TV3 sportas. 19.25 TV3 orai. 19.30 „Moterų laimė“. 20.00 Prieš srovę. 20.57 Misija „Lituanica 80“.

21.00 21.35 21.55 21.58 22.00 23.05 0.05 1.10 2.00 2.50

„Pasmerkti 2“. TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Transporteris“. „CSI kriminalistai“. „Tėvynė“ (2). „Liudininkai“ (7). „Choras“ (3). „Penktadienio vakaro žiburiai“ (9).

15.00 15.30 16.20 17.40 18.00 18.15 18.45 19.50 20.00 20.25

6.30 7.00 7.03 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 19.30 20.00 20.30 21.30 23.40 0.40 1.40

6.39 6.55 7.40 7.50 10.00 11.00 11.45 11.55 13.00 14.00 14.25 15.00 16.00 16.20 17.00 17.20 18.00 18.35 18.45 19.50 21.00 21.37 21.42 21.45 22.00 23.00 0.05 1.05 1.42 1.47 1.50

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“. Mistinės istorijos (k). „Pirato širdis“ (1) (Ispanija, Vokietija, 2006 m.) (N-7) (k). „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). Kalbame ir rodome. „Muchtaro sugrįžimas“. „Runkelių sala“. „Narutas. Viesulo kronikos“. „Tikri pabaisos“. „Pragaro virtuvė“. „Muchtaro sugrįžimas“. Žinios. „Bosas“ (7) (N-7). Žinios. Dviračio šou. Yra kaip yra. F. „Sėkmės, Čakai“ (JAV, Kanada, 2007 m.) (N-14). „Gyvi numirėliai“ (8). „Bosas“ (7) (N-7) (k). „Prokurorų patikrinimas“ (N-7).

TV parduotuvė. Reporteris. Žinių naujienos. S. „Albanas“ (1, 2) (Rusija, 2006 m.). „Klounas“ (N-7). Reporteris. Žinių naujienos. „Odisėja“ (7) (N-7). Nusikaltimas ir bausmė. TV parduotuvė. Lietuva tiesiogiai (k). „Klounas“ (N-7). Žinios. Orai. „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika. Žinios. Orai. Lietuva tiesiogiai. Žinios. Orai. Žinių naujienos. Dok. f. „Tyrinėtojai. Mirtina Napoleono klaida“ (Rusija, 2008 m.). „Albanas“ (3). Reporteris. Pažangi Lietuva. Orai. Žinių naujienos. Patriotai. „Odisėja“ (8) (N-7). „Klounas“ (N-7). Reporteris. Pažangi Lietuva. Orai. Žinių naujienos.

8.00 Programos pradžia. 8.05 „Namelis prerijose“. 8.50 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Durys atsidaro. 11.55 Valstybinio jaunimo teatro spektaklis. „Barbora ir Žygimantas“ (pagal J.Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“) (k). 13.40 XVIII Pažaislio muzikos festivalis. Baigiamasis koncertas. A.Dvorákas. „Stabat Mater“. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai. Dirigentas Gintaras Rinkevičius (k).

21.00 21.30 21.45 22.30 23.00 23.30 23.50 23.55 0.00 0.55

7.15 7.50 8.15 8.40 9.05 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 23.15 0.15 1.10

9.15 9.30 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.05 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.35

23.40 0.35 1.30 1.45

7.45 8.40 9.45 10.10 10.45

Kultūros savanoriai (k). Linija, spalva, forma (k). Laba diena, Lietuva (k). Žinios (k). Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). „Nuotykiai elfų šalyje“. Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Klaidelė. Septynios Kauno dienos. Dailininko Jono Vaičio 110-osioms gimimo metinėms. Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai (5). Kęstutis Kasparavičius. Formatas. Poetas Aidas Marčėnas (k). Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. Pasaulio dokumentika. Lemtingi metai“ (5). Naktinis ekspresas. Panorama (k). Sportas (k). Orai (k). Dokumentinio kino vakaras. „Galingiausia pasaulio bomba“. Muzikos pasaulio žvaigždės.

Teleparduotuvė. „Supermeno nuotykiai“. „Muča Luča“. „Betmeno nuotykiai“. „Džiunglių princesė Šina“ (N-7). „Laukinis gyvenimas“. „Auklė“. „Čakas“ (N-7). „Purpurinis deimantas“ (2) (N-7). „Alabama – namai namučiai“ (N-7). Teleparduotuvė. „Šeimynėlė“ (N-7). „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). „Langai“ (N-7). „Auklė“. „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). F. „Nerealusis Halkas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). „Dūmas“ (N-14). „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). „Užmirštieji“ (2) (N-7).

Teleparduotuvė. Tavo augintinis. „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Trečias luitas už Saulės“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. Teleparduotuvė. „Robinas iš Šervudo“. „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Kastlas“. „CSI Majamis“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. UEFA čempionų lygos rungtynės. „Manchester City“–„PFC CSKA Moskva“. Tiesioginė transliacija. „CSI Majamis“. „Kastlas“. UEFA čempionų lygos apžvalga Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas (3).

„Žavūs ir drąsūs“. „Dauntono abatija“ (3). „Linksmieji traukinukai“. Senoji animacija. F. „Mano kaimelis Indijoje“ (Vokietija, 2011 m.).

12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 F. „Tėčio trimitas“ (JAV, 2013 m.). 22.40 „Vienintelė“. 23.40 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“.

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Surikatos“ (N-7). 10.45 Mūsų praeities beieškant (k). 11.15 Anim. f. „Halkas prieš Torą“ (N-7). 12.45 F. „Taip pat, bet kitaip“ (N-7). 14.30 Telelaikraštis. 15.20 F. „Agora“ (N-7). 17.30 Mano augintinis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Susitikimai. 19.00 Dok. f. „Tyson“ (N-7). 20.30 Plyta prie plytos. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (N-7). 23.35 Žinios (k). 23.55 F. „Pragaras Konektikute“ (N-14). 1.40 F. „Operacija „Delta farsas“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Žymiausios pasaulio vietos. 9.45 „Protėvių šauksmas“. 10.45 „Komanda Č“ (N-7). 11.45 F. „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 13.40 „Trauma“ (4) (N-7). 14.40 Mados legendos. 15.10 F. „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, 2007 m.). 17.15 Kinomano užrašai (k). 17.30 Geros savijautos gidas. 18.00 „Kupidonas“ (4) (N-7). 19.00 „Komanda Č“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Įkalčiai“ (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 Kinomano užrašai (k). 22.15 Dok. f. „Karalienė Elžbieta II. Aukščiausioji valdžia“ (2012 m.). 23.15 „Fortjė faktorius“ (N-7). 0.15 „Trauma“ (4) (N-7).

7.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 9.00 Fantastinė komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 11.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.05 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.05 Kriminalinė komedija „Daug vargo dėl pinigų“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 19.00 Mistinis trileris „Naujoji dukra“ (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

23.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 1.00 Mistinis trileris „Aukštasis žmogus“ (JAV, Kanada, Prancūzija, 2012 m.) (N-7).

5.30 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 7.30 Komedija „Protingi žmonės“. 9.20 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 12.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 13.45 Drama „Elžbieta. Aukso amžius“. 15.50 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“. 18.00 Trileris „Narkozė“. 19.35 Romantinis trileris „Jaunatis“. 21.50 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 23.35 Kriminalinė drama „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“.

7.05 Anim. f. 7.15, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.40 Nemeluok man! 9.50, 17.30 Šeimos dramos. 11.35, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.25 „Tyrėjai“. 12.50 Mašinos. Kosmoso technologijos. 13.35 Aktuali tema. 14.30 Tai bent! 15.20 Humoro festivalis „Jūrmala“. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.10 Jaunystės eliksyras. 0.00 Didžiosios vandens paslaptys. 0.50 „Instruktorius“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Kulinarų dvikova. 9.25 Rusiškas įdaras. 10.00 S. „Žymė“ (1). 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.40 Gydytojų sprendimas. 17.25 Prokurorų patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 S. „Piatnickio rajonas“. 21.40 „Antrasis smogiamasis“. 23.35 „Lokio irštva“.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Jefrosinija“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 13.05 Ieškotojai. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Kaimo gydytoja“. 18.50 Tiesioginis eteris. 19.55 S. „Viešbutis „Prezidentas“. 21.50 „Teisė į tiesą“. 22.45 I.Susanino pėdsakais. 23.40 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 0.35 Merginos.

4.25 Džiazas. 10.30 Koncertas „Rusijos naktys“. Atlieka A.Netrebko ir D.Bareinboimas.

11.55 A.Netrebko ir R.Villazonas koncertuoja Eliziejaus laukų teatre. 13.30 Divertismentas. 14.30 Bordo kvartetų festivalyje. 15.50 V.Sokolovas groja B.Bartoko kūrinius smuikui. 16.40 V.Sokolovas groja P.Čaikovskio koncertus smuikui. 17.10 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Trubadūras“. Dainuoja Niujorko „Metropoliten“ operos artistai. 20.30 Divertismentas. 21.30 M.A.Charpentier kantata „Dovydas ir Jonatanas“. Diriguoja W.Christie. 0.30 Koncertuoja K.Werneris ir Briuselio džiazo orkestras.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Havajuose. 11.30 Neplanuota kelionė į Meksiką. 12.00 Receptai iš Karibų jūros. 13.00 Amerikos maistas. Čikaga. 14.00 Naujo būsto paieška. Londonas. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Ispanija. Londonas. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 17.00 Ramybės ieškotojai. Namibija. 18.00 Receptai iš Karibų jūros. 19.00 Amerikos maistas. Čikaga. 20.00 Naujo būsto paieška. Londonas. 20.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 21.00 Mobili užkandinė. Polineziečių virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. Havajai. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu.

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00

Ryto programa. Lobių laivas. Ginklų valdovai.. Dubajaus tarptautinis oro uostas. Kalintys užsienyje. Kai gyveno dinozaurai. Žvejybos karaliai. Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. Užmiršto miesto auksas. Proto žaidimai. Žmogbeždžionės. Skaičių žaidimai. Kas jus veda iš proto? Lavinkite protą. Būk dėmesingas! Kalėjimo sunkumai. Protestai. Žmogbeždžionės. Skaičių žaidimai.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Hanibalo pėdomis“. 11.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 12.00 „Karo laikų ūkininkai“. 13.10 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 14.10 „Karalių Jurgių epochos namai“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Hanibalo pėdomis“. 17.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“.

18.00 „Karalių Jurgių epochos namai“. 19.00 „Hanibalo pėdomis“. 20.00 „Šventyklos kalnas“. 21.00 „Paslaptingi medžiotojai“. 22.00 „Viduramžių numirėliai“. 23.00 „Mirties įrankiai“.

7.00, 11.55, 16.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Žydrosios planetos stebuklai: Pietų Amerika. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Viskas apie šunis. 10.05, 14.40 Žudikas namuose. 11.00 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Žemės drebėjimas. Pandų gelbėjimas. 13.45 S.Backshallas. Plaukimas su pabaisomis – Humboldto kalmaras. 15.30 Pragariška katė. 17.25 Blogas šuo. 18.20 Miklūs žvėrių pabėgimai. 19.15 Simpatiški kačiukai ir šuniukai. 21.05 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 22.00 Veterinaras. 22.55 Greitoji veterinarinė pagalba. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. Gudruolis. 0.45 Undinės. Aptiktas kūnas.

9.30 Sporto žurnalas. 9.35 Europos futbolo apžvalga. 10.35 Sporto kuriozai. 11.35 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 12.15 Žirgų sportas. 12.30 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato ketvirtfinalis. 13.30 Europos futbolo apžvalga. 14.30, 17.00 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinalis. 20.00 Sporto kuriozai. 21.00 Profesionalų boksas. 24.00 Kitas lygis. Automobilių sporto žurnalas. 0.15 „Touring“ klasės automobilių lenktynių apžvalga. 0.45 Futbolo žurnalas. 0.55 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinaliai.

11.00 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro apžvalga. 12.00, 14.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 16.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 18.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 18.25 Boksas. G.Golovkinas ir C.Stevensas. 19.35 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Juventus“–„Real“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester City“–CSKA. 1.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.


2013 11 06 19.50 NTV mir



21.00 LRT KULTŪRA



trečiadienis 22.00 LNK

11



„Piatnickio rajonas“ („Пятницкий“)

„Tiranozauras“ („Tyrannosaur“)

„Invazija“ („The Invasion“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Mičislavas Juzovskis. Vaidina Viktorija Tarasova, Dmitrijus Mazurovas.

Drama. D.Britanija, 2011 m. Rež. Paddy Considine’as. Vaidina Peteris Mullanas, Olivia Colman.

Veiksmo trileris. Australija, JAV, 2007 m. Rež. Oliveris Hirschbiegelis. Vaidina Nicole Kidman, Danielis Craigas.

Tai jau trečiasis populiaraus veiksmo serialo sezonas. Dabar pagrindiniams herojams teks imtis ne tik teisėjų, bet ir budelių vaidmens. Slaptu balsavimu Zimina ir jos bendražygiai nusprendžia, kas kokio likimo nusipelno.

Džozefo gyvenimas įkalintas tarp lošimo namų, apšepusio namo ir aludės. Jis yra jautrios sielos žmogus, tik pasigėręs tampa nebevaldomas. Pažintis su pamaldžia labdaros parduotuvės darbuotoja Hana girtuoklio egzistencijai suteikia naujų impulsų.

Epidemijų kontrolės centro vadovas Kaufmanas, pasigavęs iš kosmoso atsklidusią infekciją, ryžtasi užkrėsti kuo didesnį tautiečių būrį. Gavęs tokią injekciją žmogus tampa zombiu. Išgelbėti žmoniją gali tik berniukas, turintis imunitetą kosminiam užkratui.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Šok!“ (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Emigrantai (k). 13.55 Laba diena, Lietuva. 14.00 Žinios. Orai. 14.10 Laba diena, Lietuva. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Lietuva gali. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 23.00 Sportas. Orai. 23.10 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 0.10 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 1.25 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Na, palauk!“ 7.40 Anim. f. „Beždžionėlės operoje“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 9.30 KK2 penktadienis (k). 11.00 KK2. 11.55 „Judantis objektas“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Audra“ (3) (N-7). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 Diagnozė: valdžia. 21.21 Žinios. Verslas. 21.35 Renkamės Europą. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 F. „Invazija“ (Australija, JAV, 2007 m.) (N-7). 0.05 „Visa menanti“ (N-7). 1.00 „Karališkos kančios“ (9) (N-7). 1.55 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Madagaskaro pingvinai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Vyno kelias“. 11.00 TV pagalba. 11.55 Kvieskite daktarą! 12.25 „Juodoji skylė“ (5). 12.55 „Monsunas“ (7). 13.30 „Antinas Narsuolis“ (6). 14.00 „Madagaskaro pingvinai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Rosarija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 žinios. 19.20 TV3 sportas. TV3 orai. 19.30 „Moterų laimė“. 20.00 „Motina ir du sūnūs“. 20.30 Opiumas liaudžiai. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 „Pasmerkti 2“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Elementaru“.

23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 Tėvynė“ (3). 1.10 „Liudininkai (8). 2.00 „Choras“ (4). 2.50 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Yra kaip yra (k). 9.00 F. „Aš parsisiunčiau vaiduoklį“ (JAV, Kanada, 2004 m.) (N-7) (k). 11.00 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Runkelių sala“. 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Bosas“ (8) (N-7). 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. 21.30 F. „Infiltruoti“ (Honkongas, JAV, 2006 m.) (N-14). 0.35 „Bosas“ (8) (N-7) (k). 1.35 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 2.45 Bamba TV.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.40 Žinių naujienos. 7.50 „Albanas“ (2, 3). 10.00 „Klounas“ (N-7). 11.00 Reporteris. 11.45 Žinių naujienos. 11.55 „Odisėja“ (8) (N-7). 13.00 Patriotai. 14.00 TV parduotuvė. 14.25 Lietuva tiesiogiai (k). 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.20 Viskas bus gerai! 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 Žinių naujienos. 18.45 Dok. f. „Tyrinėtojai. Caro šeimos žudynės“ (Rusija, 2008 m.). 19.50 „Albanas“ (4). 21.00 Reporteris. 21.37 Aktyvi Lietuva. 21.42 Orai. 21.45 Žinių naujienos. 22.00 Sąmokslo teorija. Tiesioginė debatų laida. 23.00 „Odisėja“ (9) (N-7). 0.05 „Klounas“ (N-7). 1.05 Reporteris. 1.42 Aktyvi Lietuva. 1.47 Orai. 1.50 Žinių naujienos.

8.05 „Namelis prerijose“. 8.50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Naktinis ekspresas (k). 12.00 G.Verdi 200-osioms gimimo metinėms. LNOBT opera „Rigoletas“ (k). 14.05 Dok. f. „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 m.“ 15.00 Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Kęstutis Kasparavičius (k). 15.30 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.).

18.15 Linksmoji knyga. 18.45 Rašytojo, dailininko Leonardo Gutausko 75-mečiui. Veidai. Pokalbis su dailininku ir rašytoju L.Gutausku (1988 m.). 20.00 Istorijos detektyvai. 20.45 Formatas. Poetas Romas Daugirdas. 21.00 Elito kinas. „Tiranozauras“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-14). 22.30 Rašytojo, dailininko Leonardo Gutausko 75-mečiui. Kūrybos metas. L.Gutauskas. Rašančiojo tapytojo kompleksas (2001 m.). 23.00 Naktinis ekspresas. 23.30 Panorama (k). 23.50 Sportas (k). 23.55 Orai (k). 0.00 Rašytojo, dailininko Leonardo Gutausko 75-mečiui. Vaid. f. „Vilko dantų karoliai“ (to paties pavadinimo L.Gutausko romano motyvais) (1997 m.).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Supermeno nuotykiai“. 8.15 „Muča Luča“. 8.40 „Betmeno nuotykiai“. 9.05 „Džiunglių princesė Šina“ (N-7). 10.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 11.00 „Auklė“. 12.00 „Čakas“ (N-7). 13.00 „Purpurinis deimantas“ (3) (N-7). 14.00 „Alabama – namai namučiai“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 17.00 „Langai“ (N-7). 18.00 „Auklė“. 19.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 21.00 F. „Bėgantys į žvaigždes“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.45 „Dūmas“ (N-14). 23.45 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 0.40 „Užmirštieji“ (3) (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.05 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Chelsea FC“–„FC Schalke 04“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 „CSI Majamis“. 1.30 „Kastlas“.

8.05 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 „Linksmieji traukinukai“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 F. „Tėčio trimitas“ (JAV, 2013 m.). 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.

17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 F. „Širdies plakimas“ (Vokietija, 2013 m.). 22.45 „Vienintelė“. 23.45 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“.

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (N-7). 11.35 Susitikimai (k). 12.25 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 14.10 Anim. f. „Alfa ir Omega“ (N-7). 15.40 Telelaikraštis. 15.55 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Lietuvos kapinės. 18.50 F. „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 20.30 Sodui ir namams. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 F. „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 23.15 Žinios (k). 23.35 F. „Keleiviai“ (N-14). 1.05 F. „Aušros kariai“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Kupidonas“ (4) (N-7). 10.45 „Komanda Č“ (N-7). 11.45 Sveikatos užtaisas. 12.15 Kinomano užrašai (k). 12.30 F. „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 14.15 Žymiausios pasaulio vietos. 14.45 „Protėvių šauksmas“. 15.45 F. „Atpirkimo ožys“ (Rusija, 2004 m.) (N-7). 17.30 Mados legendos. 18.00 „Įkalčiai“ (N-7). 19.00 „Komanda Č“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Rekordininkai. 20.45 „Fortjė faktorius“ (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 F. „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-14). 23.40 Sveikatos užtaisas.

7.00 Kriminalinė komedija „Daug vargo dėl pinigų“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 9.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 11.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Fantastinė drama „Melancholija“ (Danija, Švedija, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 17.10 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Mistinis trileris „Ketvirtasis lygmuo“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 1.00 Kriminalinė drama „Patruliai“ (JAV, 2012 m.) (N-14).

6.05 Trileris „Narkozė“. 7.40 Muz. drama „8 mylia“. 9.35 Romantinis trileris „Jaunatis“. 11.50 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“. 14.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 16.00 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 18.00 Siaubo trileris „Pabudimas“. 19.55 Fantastinis romantinis f. „Užtemimas“. 22.05 Kriminalinė drama „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“. 0.35 Siaubo trileris „Gotika“.

7.05 Anim. f. 7.15, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.40 Nemeluok man! 9.45, 17.30 Šeimos dramos. 11.30, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.20 S. „Be galiojimo laiko“. 13.10 Jaunystės eliksyras. 14.05 Didžiosios vandens paslaptys. 14.55 Ekstrasensų mūšis. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Mes ir nesapnavome. 0.00 Dievų maistas. 0.45 „Instruktorius“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.55 Šiandien. 8.25 Būsto klausimas. 9.30 Važiuojame valgyti! 10.00 „Žymė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.40 Gydytojų sprendimas. 17.45 Prokurorų patikra. 18.55 Kalbame ir rodome. 19.50 „Piatnickio rajonas“. 22.00 „Antrasis smogiamasis“. 0.20 „Lokio irštva“.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Jefrosinija“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 13.05, 23.50 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Kaimo gydytoja“. 18.50 Tiesioginis eteris. 19.55 „Viešbutis „Prezidentas“. 21.50 „Teisė į tiesą“. 22.45 Specialusis korespondentas. 0.45 Sąžiningas detektyvas.

4.40 Džiazas. 10.30 B.Millepiedo baletai „Amoveo“, „Rožės spektras“, „Silfidės“. 11.45 Dok. f. „Šokis yra gyvenimas. B.Millepiedo portretas“. 12.40 B.Millepiedo baletas „Sarabande“ ir „Ši dalis tamsoje“. 13.30 Divertismentas. 14.15 G.F.Händelio oratorija „Mesijas“. 16.40 R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“. Dainuoja Niujorko „Metropoliten“ operos solistai.

21.00 Divertismentas. 21.30, 22.00, 22.35 W.A.Mozarto Koncertai fortepijonui. Diriguoja D.Bareinboimas. 23.05, 23.45 D.Bareinboimas diriguoja W.A.Mozarto koncertus fortepijonui. 0.45 J.Ballardo trio koncertuoja Viletos džiazo festivalyje. 1.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 11.30 Neplanuota kelionė į Meksiką. 12.00 Receptai iš Karibų jūros. 13.00 Amerikos maistas. Aliaska. 14.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! 17.00 Ramybės ieškotojai. Ekvadoras. 18.00 Receptai iš Karibų jūros. 19.00 Amerikos maistas. Aliaska. 20.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 20.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 21.00 Ant bangų. 22.00 Stebukladariai Jamaikoje. 22.30 Stebukladariai Olandijoje. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalėjimo sunkumai. 11.00 Ginklų valdovai. 12.00 Žmogbeždžionės. 13.00 Skaičių žaidimai. 14.00 Admiraliteto salos lokiai. 15.00 Žvejybos karaliai. 16.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 17.00 Užmiršto miesto auksas. 18.00 Proto žaidimai. 19.00 Lobių ieškotojai. 20.00 Tyrinėtojai Kolorado kalnuose. 21.00 Užmiršto miesto auksas. 22.00 Kalėjimo sunkumai. Pasaulis be žmonių. 23.00 Lobių ieškotojai. 0.00 Tyrinėtojai Kolorado kalnuose. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Hanibalo pėdomis“. 11.00 „Paslaptingi medžiotojai“. 12.00 „Šventyklos kalnas“. 13.00 „Viduramžių numirėliai“. 14.00 „Karalių Jurgių epochos namai“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Hanibalo pėdomis“. 17.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.00 „Karalių Jurgių epochos namai“. 19.00 „Hanibalo pėdomis“. 20.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 21.10 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 22.20 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.

23.10 „Mirties įrankiai“. 0.05 Nakties programa.

7.00, 11.55, 16.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Veterinaras. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 21.05 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 11.00 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 S.Backshallas. Plaukimas su pabaisomis – anakonda. 15.30 Pragariška katė. 17.25 Mažylių planeta. Rūšių gelbėjimas. 18.20 Kinologija. 19.15 Veterinaras. 20.10 Greitoji veterinarinė pagalba. 22.00 Draustinio prižiūrėtojai. 22.55 Šiaurės Amerika. 23.50 Katės pakliuvo į bėdą. 0.45 Grobis – žmogus. Žudikai laisvėje.

9.30 Kitas lygis. Automobilių sporto žurnalas. 9.45 „Renault“ automobilių lenktynės. 10.35 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinaliai. 12.35 Angliškojo biliardo turnyro Kinijoje finalas. 14.00 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinalis. 15.15 Jaunimo futbolo čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. 16.45 Jaunimo futbolo čempionų lyga. Londono „Chelsea“– Gelzenkircheno „Schalke 04“. 19.00 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinaliai. 21.30 Sportuojantys broliai. 23.05 Žirgų sportas. 23.10 Golfas. USPGA turnyras. 0.10 Golfo HSBC turnyras. 1.15 „Rolex Racing“ buriavimo regata. 1.50 Sporto žurnalas. 2.00 Jaunimo futbolo čempionų lyga.

11.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 12.00, 14.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 16.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 18.00 „Formulė-1“. „Abu Dabio didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 18.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Zenit“–„Porto“. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“–„Schalke“. 1.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.


12

KETVIRTADIENIS 15.40 NTV MIR

22.00 LNK



23.10 LRT



„Sala“ („The Island“)

„Važiuok“ („Drive“)

Medicininis serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Kazbekas Meretukovas, Vladimiras Filimonovas. Vaidina Jana Aršavskaja.

Fantastinis trileris. JAV, 2005 m. Rež. Michaelas Bay. Vaidina Ewanas McGregoras, Scarlett Johansson.

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Nicolas Windingas Refnas. Vaidina Ryanas Goslingas, Carey Mulligan.

Jie neturi policijos įgaliojimų ir valdžios, bet sugeba puikiai išnarplioti sudėtingas bylas, išsiaiškina pacientus kankinančias paslaptis ir dar gelbėja gyvybes. Nors visas ligoninės personalas turi savo gyvenimus, darbas jiems visų svarbiausias.

Linkolnas šeštasis yra vienas utopinio miesto gyventojų. XXI a. viduryje specialiame rezervate laikomi žmonės, kurie net neįtaria, kokiam tikslui netrukus pasitarnaus. Kol kas visi jie laukia, kada gi pagaliau ateis jų eilė keliauti į specialią salą.

Los Andželo naktinio gyvenimo specifiką gerai pažįstantis kaskadininkas nesibodi (suprantama, už gerą atlygį) iš nusikaltimo vietos į saugų rajoną žaibišku greičiu pavėžėti sprunkančius plėšikus. Bet kartą vaikinas įsivelia į mirtinai pavojingą konfliktą.

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). „Rojus Lietuvoj“ (k). Pinigų karta (k). „Namelis prerijose“. Bėdų turgus (k). Laba diena, Lietuva. Žinios. Orai. Laba diena, Lietuva. Žinios. Sportas. Orai. „Viena byla dviem“ (N-7). „Kobra 11“ (N-7). Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Klaidos kaina (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Specialus tyrimas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 23.00 Sportas. Orai. 23.10 F. „Važiuok“ (JAV, 2011 m.) (S). 1.10 „Viena byla dviem“ (k). 2.25 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Na, palauk!“ 7.30 Anim. f. „Pelenė“ (Rusija, 1979 m.). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 Pašėlusios močiutės (k). 9.50 Nuo... Iki... (k). 10.50 „Didingasis amžius“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Audra“ (4) (N-7). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 F. „Sala“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 0.45 „Ties riba“ (2) (N-14). 1.40 Sveikatos ABC (k).

Teleparduotuvė. „Madagaskaro pingvinai“. „Simpsonai“. „Meilės triumfas“. „Meilės sūkuryje“. „Vyno kelias“. TV pagalba. Kvieskite daktarą! „Juodoji skylė“ (6). „Monsunas“ (8). „Antinas Narsuolis“ (7). „Madagaskaro pingvinai“. „Simpsonai“. „Rosarija“. „Nepaklusni širdis“. TV pagalba. Kvieskite daktarą! TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Moterų laimė“. Humoro grandų šou. Misija „Lituanica 80“. „Pasmerkti 2“. TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Kobra 11“. „Kaulai“. „Tėvynė“ (4). „Liudininkai“ (9). „Choras“ (5).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija.



„Gydytojų sprendimas“ („Дело врачей“)

6.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.55 14.00 14.10 15.30 15.50 17.00 18.00

6.40 6.55 7.25 7.55 8.55 10.00 11.00 11.55 12.25 12.55 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.55 18.30 19.20 19.30 20.00 20.57 21.00 21.35 21.55 22.00 23.05 0.05 1.10 2.00

2013 11 07

7.03 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 19.30 20.00 20.30 21.30 23.20 0.20 1.20 2.25

6.39 6.55 7.40 7.50 10.00 11.00 11.45 11.55 13.00 14.00 14.25 15.00 16.00 16.20 17.00 17.20 18.00 18.35 18.45 19.50 21.00 21.37 21.42 21.45 22.00 23.35 0.40 1.17 1.22 1.25

„Muchtaro sugrįžimas“. Yra kaip yra (k). „Svotai“ (7) (N-7). Mistinės istorijos (k). „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). Kalbame ir rodome. „Muchtaro sugrįžimas“. „Runkelių sala“. „Narutas. Viesulo kronikos“. „Tikri pabaisos“. „Pragaro virtuvė“. „Muchtaro sugrįžimas“. Žinios. „Bosas“ (9) (N-7). Žinios. Dviračio šou. Yra kaip yra. F. „Blogio pinklės“ (JAV, 2012 m.) (N-14). „Karo vilkai. Likvidatoriai 2“ (8) (N-14). „Bosas“ (9) (N-7) (k). „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). Bamba TV.

TV parduotuvė. Reporteris. Žinių naujienos. „Albanas“ (3, 4). „Klounas“ (N-7). Reporteris. Žinių naujienos. „Odisėja“ (9) (N-7). Sąmokslo teorija. TV parduotuvė. Lietuva tiesiogiai (k). „Klounas“ (2) (N-7). Žinios. Orai. Viskas bus gerai! Žinios. Orai. Lietuva tiesiogiai. Žinios. Orai. Žinių naujienos. Dok. f. „Sprogimas starto metu“ (Rusija, 2008 m.). „Albanas“ (5). Reporteris. Įdomi Lietuva. Orai. Žinių naujienos. Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. „Klounas“ (N-7). Reporteris. Įdomi Lietuva. Orai. Žinių naujienos.

8.05 „Namelis prerijose“. 8.50 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Naktinis ekspresas (k). 12.00 Aktoriaus Kęstučio Genio 85-osioms gimimo metinėms. Kauno dramos teatro spektaklis. A.Čechovas. „Ivanovas“ (1988 m.) (k). 14.45 Lietuvos advokatūrai – 95. „Kęstutis Čilinskas (1946–2011). Advokatas žmogaus teisių gynėjas“. Iš dok. apybraižų ciklo „Advokato kelias“ (k). 15.00 Dailininko Jono Vaičio 110-osioms gimimo metinėms (k). 15.30 Istorijos detektyvai. 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.45 Dok. f. „Dovydas prieš Galijotą. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – kova už tiesos žodį ir laisvę tada, kai tauta buvo pavergta“ (2013 m.). 19.45 „Japonų mokslo avangardas“ (4). 20.00 Šventadienio mintys (2009 m.).

20.30 Įspūdingiausios Azijos šventovės (1). „Ankoro šventykla. Karaliaus sapnas. Kambodža“. 21.00 Kultūros savanoriai. 21.30 Kultūra. Skulptorius Romas Kvintas. 21.45 Legendos. 22.30 Lietuvių kinas trumpai. Vasaros MEDIA studija. Geriausi trumpametražiai filmai (2). 22.50 Kultūra. Pianistas Kasparas Uinskas. 23.00 Naktinis ekspresas. 23.30 Panorama (k). 23.50 Sportas. Orai (k). 0.00 Elito kinas. „Tiranozauras“ (D.Britanija, 2011 m.).

7.15 7.50 8.15 8.40 9.05 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00

22.50 23.50 0.45

9.15 9.30 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30

23.20

1.05

Teleparduotuvė. „Supermeno nuotykiai“. „Muča Luča“. „Betmeno nuotykiai“. „Džiunglių princesė Šina“ (N-7). „Laukinis gyvenimas“. „Auklė“. „Čakas“ (N-7). „Purpurinis deimantas“ (4) (N-7). „Penki ingredientai“. „Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein“ (7) (k). Teleparduotuvė. „Šeimynėlė“ (N-7). „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). „Langai“ (N-7). „Auklė“. „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). Detektyvas „Komisarė Lindholm. Bevardė mergina“ (2007 m.) (N-7). „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). „Farų šeima“ (N-7). „Užmirštieji“ (4) (N-7).

Teleparduotuvė. Vienam gale kablys. „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Trečias luitas už Saulės“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. Teleparduotuvė. „Išlikimas“. „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Kastlas“. „CSI Majamis“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. F. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.). Eurolygos rungtynės. „Anadolu Efes Istanbul“–Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas. „CSI Majamis“.

8.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.55 Detektyvinė drama „Rutos Rendel detektyvai“ (1) (D.Britanija, 1989 m.). 9.55 „Linksmieji traukinukai“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 F. „Širdies plakimas“ (Vokietija, 2013 m.). 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“.

20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 F. „Nuotaka Afrikoje“ (Vokietija, 2010 m.). 22.50 „Vienintelė“. 23.50 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“.

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 11.15 Lietuvos kapinės (k). 11.45 F. „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 13.25 F. „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 15.00 Telelaikraštis. 15.35 F. „Greičio gatvės. Be taisyklių“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Mūsų praeities beieškant. 19.00 Nuomonės. 20.00 Jeilio universiteto choras atlieka M.Lauridseno „Lux Aeterna“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 F. „Lūšnynų milijonierius“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 F. „Broliai“ (N-14). 1.25 F. „Prancūziška apgaulė“ (N-7).

9.00 9.15 9.45 10.45 11.45 12.15 14.00 15.00 15.30 16.30

17.30 18.00 19.00 20.00 20.15 20.45 21.45 22.00 23.00 0.00

„Balticum TV“ žinios. Rekordininkai. „Įkalčiai“ (N-7). „Komanda Č“ (N-7). Lietuvos kapinės. F. „Madam Irma“ (Prancūzija, 2006 m.). „Kupidonas“ (4) (N-7). Reidas. Eismo įvykių kronika (k). Svajonių kruizai. Dok. f. „Karalienė Elžbieta II. Aukščiausioji valdžia“ (Australija, JAV, D.Britanija, Kanada, 2012 m.). Žymiausios pasaulio vietos. „Fortjė faktorius“ (N-7). „Komanda Č“ (N-7). „Balticum TV“ žinios. Geros savijautos gidas. „Trauma“ (5) (N-7). „Balticum TV“ žinios. „Kupidonas“ (4) (N-7). „Įkalčiai“ (N-7). Svajonių kruizai.

7.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Mistinis trileris „Ketvirtasis lygmuo“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 11.00 Drama „Gyvenimo medis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.15 Romantinė komedija „Subtilumas“ (Prancūzija, 2011 m.). 15.00 Istorinė romantinė drama „Popiežė Joana“ (Vokietija, D.Britanija, Italija, 2009 m.) (N-7). 17.25 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 19.00 Romantinė komedija „Kuoktelėję“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.). 21.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.). 23.05 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Istorinis trileris „Pabėgimas“ (Norvegija, 2012 m.) (N-7).

6.00 Dramatinis trileris „Prielipa“. 8.00 Veiksmo drama „Juodasis auksas“. 10.15 Fantastinis romantinis f. „Užtemimas“. 12.25 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 14.25 Siaubo trileris „Gotika“. 16.10 Siaubo trileris „Pabudimas“. 18.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 20.20 Romantinė komedija „Meilės žinutės“. 22.00 Drama „Prisiminti numirusius“. 0.00 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“.

7.05 Anim. f. 7.15, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.40 Nemeluok man! 9.50, 17.30 Šeimos dramos. 11.35, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.25 „Be galiojimo laiko“. 13.15 Dievų maistas. 14.05 Mes ir nesapnavome. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Keistenybės. 22.15 F. „Nuodėmių miestas“. 0.15 Kokie žmonės! 1.05 „Instruktorius“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.40 Šiandien. 8.25 Vasarnamiai. 9.30 Medicinos paslaptys. 10.00 „Žymė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.40 Gydytojų sprendimas. 17.45 Prokurorų patikra. 18.55 Kalbame ir rodome. 19.50 „Piatnickio rajonas“. 22.05 „Antrasis smogiamasis“. 0.00 „Lokio irštva“.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Jefrosinija“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 13.05, 0.20 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Kaimo gydytoja“. 18.50 Tiesioginis eteris. 19.55 „Viešbutis „Prezidentas“. 21.50 „Teisė į tiesą“. 22.45 Dvikova.

4.55 Džiazas. 10.30 D.Fray groja W.A.Mozarto XXII koncertą fortepijonui. 11.20 Dok. f. „Portretas. D.Fray groja J.S.Bacho kūrinius“. 11.50 D.Fray groja W.A.Mozarto XXV ir XXII koncertus fortepijonui. 12.35 B.Chamayou koncertas Over siur Uazo muzikos festivalyje. 13.30 Divertismentas. 14.15 P.Dukaso ir J.Sibeliuso kūrinių koncertas. 16.00 Strasbūro filharmonijos orkestras groja G.Ligeti, M.Ravelio ir D.Šostakovičiaus kūrinius.

17.30 Divertismentas. 17.45 G.Donizetti opera „Ana Bolena“. Dainuoja A.Netrebko. 20.30 Divertismentas. 21.30 Džiazas. A.Ceccarelli koncertuoja Patrimonijaus festivalyje. 22.30 L.Sclaviso kvintetas groja Europos džiazo festivalyje. 23.30 Džiazas. Koncertuoja S.Belmondo kvartetas. 0.40 Džiazas. V.Cantuarios kvinteto koncertas. 1.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Naujojoje Meksikoje. 11.30 Neplanuota kelionė į Havajus. 12.00 Receptai iš Karibų jūros. 13.00 Amerikos maistas. Portlandas. 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. Hondūras. 15.00 Naujo būsto paieška. Vietnamas. Australija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Caribe Playa Beach“ viešbutis. 17.00 Ramybės ieškotojai. Las Vegasas. 18.00 Receptai iš Karibų jūros. 19.00 Amerikos maistas. Portlandas. 20.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. Hondūras. 21.00 Prabangus poilsis. Graikija. Škotija. 22.00 Įamžinta mistika. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu.

8.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00

Ryto programa. Kalėjimo sunkumai. Ginklų valdovai. Lobių ieškotojai. Tyrinėtojai Kolorado kalnuose. Tanzanijos slėnio gyventojai. Žvejybos karaliai. Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. Užmiršto miesto auksas. Proto žaidimai. Tikroviškai apie Rusiją. Kaubojai. Ginklo broliai. Gelbėjimo komanda. Spąstai. Kalėjimo sunkumai. Moterų kalėjimas. Tikroviškai apie Rusiją. Ginklo broliai.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Hanibalo pėdomis“. 11.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 12.10 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 13.20 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 14.10 „Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Hanibalo pėdomis“. 17.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.00 „Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai“. 19.05 „Karvedžiai“. 20.00 „Misija X“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.10 „Žmonijos kelionė“. 23.00 „Mirties įrankiai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 11.55 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Pandos nuotykiai. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Mažylių planeta. Rūšių gelbėjimas. 10.05, 14.40, 21.05 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 11.00 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Pelkynų gyventojai. 13.45 Sniego leopardas žaliajame Londone. 15.30 Pragariška katė. 17.25 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 18.20 Vertėjas iš šunų kalbos. 19.15 Draustinio prižiūrėtojas. 20.10 Šiaurės Amerika. 22.00 Supergyvatė žmogėdra. 22.55 Supergyvatės žmogėdros sugrįžimas. 23.55 Laukinės katės. 0.45 Aš gyvas.

9.30 Automobilių sportas. 9.35 „Touring“ klasės automobilių lenktynės. 10.05 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinaliai. 12.35 Jaunimo futbolo čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. 14.00 Jaunimo futbolo čempionų lyga. Londono „Chelsea“– Gelzenkircheno „Schalke 04“. 15.00 Sporto kuriozai. 16.00, 17.30 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinalis. 19.00 Jaunimo futbolo čempionų lyga. Londono „Chelsea“ – Gelzenkircheno „Schalke 04“. 20.00 Galiūnų varžybos Lenkijoje. 21.00 Dvikovos. „Combat Games“. 23.00 Dvikovos. Kovos klubas. 0.05 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato pusfinalis. 1.00 Dju Valė ralis. 1.15 „Touring“ klasės automobilių lenktynės. 1.45 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato rungtynės.

11.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 11.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 12.00, 14.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 16.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 18.00 Tenisas. „BNP Paribas Masters Paris“ turnyro apžvalga. 18.55 Krepšinis. Eurolyga. „Lietuvos rytas“–„Maccabi“. Tiesioginė transliacija. 20.55 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“– „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 22.40 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Baskets“–„Emporio Armani“. 0.30 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Legia“–„Trabzonspor“.


2013 11 08 19.40 NTV mir



21.00 LNK



penktadienis 21.50 TV3

13



„Kaubojai“ („Ковбои“)

„International“ („The International“)

(„Captain America: The First Avenger“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Stanislavas Titarenka. Vaidina Jegoras Berojevas, Aleksejus Komaška.

Trileris. D.Britanija, JAV, Vokietija, 2009 m. Rež. Tomas Tykweris. Vaidina Clive’as Owenas, Naomi Watts.

Veiksmo filmas. JAV, 2011 m. Rež. Joe Johnstonas. Vaidina Chrisas Evansas, Hugo Weavingas.

Serijoje „Liūnas“ sugrąžintas į seną darbovietę Stasas Kovalskis tampa papulkininkiu, o jo porininko Igorio Boicovo vietą užima Saša Bojeris. Naujasis tandemas gauna įsakymą ištirti daug klausimų keliančią kolonijos viršininko ir jo žmonos nužudymo bylą.

Interpolo agentas Luisas Selindžeris ir Manhatano apygardos prokuroro pavaduotoja Eleonora Vitman pasiryžę demaskuoti tarptautinį komercinį kredito banką, kurio vadovai nesibodi verstis ginklų prekyba ir finansuoja teroristų organizacijas.

Styvas Rodžersas nuo gimimo buvo silpnas mažylis. Kai Europoje prasideda Antrasis pasaulinis karas, vaikiną medikai pripažįsta netinkamu karo tarnybai. Bet Styvui pasiūloma sudalyvauti gynybos projekto eksperimente ir tapti nenugalimu superdidvyriu.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Rojus Lietuvoj“. 11.00 Specialus tyrimas (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Klaidos kaina (N-7) (k). 13.55 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. 14.05 Orai. 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.30 Žinios. 15.40 Sportas. 15.45 Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.10 Verslas. 18.15 Kultūra. 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Durys atsidaro. 23.30 „Detektyvė King“ (9) (N-7). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Na, palauk!“ 7.40 Anim. f. „Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dainavo“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 Valanda su Rūta (k). 10.45 „Didingasis amžius“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Audra“ (5) (N-7). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 24 valandos. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. 21.00 F. „International“ (D.Britanija, JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14). 23.25 F. „Bundoko šventieji 2. Visų šventųjų diena“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.50 F. „Karštinė 2. Pavasario karštligė“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Madagaskaro pingvinai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Vyno kelias“. 11.00 TV pagalba. 11.55 Kvieskite daktarą! 12.25 „Juodoji skylė“ (7). 12.55 „Monsunas“ (9). 13.30 „Antinas Narsuolis“ (8). 14.00 „Madagaskaro pingvinai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Rosarija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 18.30 TV3 žinios.

19.20 TV3 sportas. 19.25 TV3 orai. 19.30 Anim. f. „Nerealieji“ (JAV, 2004 m.). 21.50 F. „Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas“ (JAV, 2011 m.). 0.15 F. „Kontrolė“ (JAV, Aruba, 2004 m.). 2.15 „Džo“ (7). 3.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Yra kaip yra (k). 9.00 Prajuokink mane (k). 10.00 Ekstrasensų mūšis (k). 11.00 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Runkelių sala“. 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Bosas“ (N-7). 19.30 Žinios. 20.00 F. „Šanchajaus kaubojus“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 22.15 Amerikietiškosios imtynės. 23.15 F. „Robotas policininkas. Išsilydymas“ (Kanada, 2000 m.) (N-14). 1.05 F. „Infiltruoti“ (Honkongas, JAV, 2006 m.) (N-14) (k). 3.45 Bamba TV.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.40 Žinių naujienos. 7.50 „Albanas“ (4, 5). 10.00 „Klounas“ (N-7). 11.00 Reporteris. 11.45 Žinių naujienos. 11.55 Nuoga tiesa. 13.30 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika. 14.00 TV parduotuvė. 14.25 Lietuva tiesiogiai (k). 15.00 „Klounas“ (3) (N-7). 16.00 Žinios. 16.17 Orai. 16.20 Viskas bus gerai! 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 Žinių naujienos. 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 Žinių naujienos. 18.45 Dok. f. „Smogiamoji jėga. NSO“ (Rusija, 2007 m.). 19.50 Kitoks pokalbis. 20.50 Pasaulis X. 21.50 F. „2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.10 F. „Devintieji vartai“ (Ispanija, Prancūzija, JAV, 1999 m.) (N-14).

8.05 „Namelis prerijose“. 8.50 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Naktinis ekspresas (k). 12.00 Muzika gyvai. Vilniaus festivalis. J.S.Bacho muzikos grožis ir gelmė. Dirigentas S.Krylovas (k). 13.30 Dailininko Jono Vaičio 110-osioms gimimo metinėms (k). 14.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

15.10 Lietuvių kinas trumpai. Vasaros MEDIA studija. Geriausi trumpametražiai filmai (2) (k). 15.30 Legendos (k). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Gustavo enciklopedija. 18.40 Lietuvių dokumentika. „Man Lietuva kaip motina“ (2012 m.). 19.40 Lietuvos advokatūrai – 95. „Kęstutis Lipeika. Advokatas mokytojas“. Iš dok. apybraižų ciklo „Advokato kelias“. 20.00 Jono Meko filmų retrospektyva. „Prarasta prarasta prarasta“ (1–3). 21.30 Dok. f. „Lašas jūroje“ (Suomija, 2012 m.). 22.30 Džiazo vakaras. XXVI tarptautinis festivalis „Vilnius Jazz 2013“. „Hildegard Lernt Fliegen“ (Šveicarija). 23.30 Panorama (k). 23.50 Sportas (k). 23.55 Orai (k). 0.00 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Supermeno nuotykiai“. 8.15 „Muča Luča“. 8.40 „Betmeno nuotykiai“. 9.05 „Džiunglių princesė Šina“ (N-7). 10.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 11.00 „Auklė“. 12.00 „Čakas“ (N-7). 13.00 „Purpurinis deimantas“ (5) (N-7). 14.00 „Penki ingredientai“. 14.30 „Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein“ (8). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 17.00 „Langai“ (N-7). 18.00 „Auklė“. 19.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 21.00 „Mergina, kuri žaidė su ugnimi“ (2) (N-14). 22.55 Snobo kinas „Ir aš noriu“ (Rusija, 2012 m.) (N-14). 0.35 „Užmirštieji“ (5) (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Statybų TV. 10.05 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 Farai. 21.30 „6 kadrai“. 23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23-iojo buto“. 0.00 „Tamsusis riteris“ (9). 1.00 Aukščiausia pavara. 2.00 „CSI Majamis“.

7.55 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50 „Rutos Rendel detektyvai“ (2). 9.50 „Linksmieji traukinukai“. 10.15 Senoji animacija. 10.50 F. „Nuotaka Afrikoje“ (Vokietija, 2010 m.).

12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 F. „Padėkos namai“ (JAV, 2013 m.). 22.40 Chorų karai. 1.20 „Vienintelė“.

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Lūšnynų milijonierius“ (N-7). 11.20 Nuomonės (k). 12.10 F. „Potiche. Žmonos maištas“ (N-7). 13.50 F. „Prancūziška apgaulė“ (N-7). 15.35 Telelaikraštis. 15.55 F. „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 17.30 Lietuvos kapinės (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvoji kalba. 19.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (N-7). 20.30 Gyvenu čia. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 F. „Ačiū, užteks!“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 F. „Bebras“ (N-14). 0.45 F. „Trys įtemptos dienos“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Geros savijautos gidas. 9.45 „Fortjė faktorius“ (N-7). 10.45 „Komanda Č“ (N-7). 11.45 Dok. f. „Karalienė Elžbieta II. Aukščiausioji valdžia“ (Australija, JAV, D.Britanija, Kanada, 2012 m.). 12.45 Svajonių kruizai. 13.45 Rekordininkai. 14.15 „Įkalčiai“ (N-7). 15.15 F. „Mėnesienos karalystė“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 17.00 Sveikatos užtaisas. 17.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.00 „Trauma“ (5) (N-7). 19.00 „Komanda Č“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Mados legendos. 20.45 Pagaliau penktadienis! „Bučinys kiaurai sieną“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 22.20 „Balticum TV“ žinios. 22.35 F. „Septyni kardai“ (Pietų Korėja, Honkongas, Kinija, 2005 m.) (N-14).

7.00 Istorinė romantinė drama „Popiežė Joana“ (Vokietija, D.Britanija, Italija, 2009 m.) (N-7). 9.25 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 11.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2006 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Sėkmės, džentelmenai!“ (Rusija, 2012 m.).

„Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas“

19.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.). 21.00 Auksinė premjera. Siaubo trileris „Palata“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.00 Drama „Pavojingas metodas“ (D.Britanija, Vokietija, Kanada, 2011 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Gimtadienis“ (JAV, 2013 m.) (N-7).

5.35 Veiksmo drama „Juodasis auksas“. 7.45 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 9.55 Romantinė komedija „Meilės žinutės“. 11.30 Mistinis trileris „Aklumas“. 16.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 18.10 Biografinė drama „Nuostabi malonė“. 20.15 Kriminalinė drama „Įsibrovimas“. 21.55 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 23.45 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“.

7.05 Anim. f. 7.15, 19.15 Patikima priemonė. 8.05, 16.40 Nemeluok man! 9.45, 18.20 Šeimos dramos. 11.30, 20.05 Kviestinė vakarienė. 12.20 „Be galiojimo laiko“. 13.10 Kokie žmonės! 14.05 Moterų valdžia. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.50 Aktuali tema. 22.40 Pasaulio paslaptys. Ugnies galia. 23.30 S. „Juodasis kambarys“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 8.25 Akistata. 9.25 Gelbėtojai. 10.00 „Žymė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.40 Gydytojų sprendimas. 17.35 Prokurorų patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.40 „Kaubojai“. 23.15 Nepaprastas koncertas, skirtas „Mentų“ dienai.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Jefrosinija“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 Visa Rusija. 9.45 1000 smulkmenų. 10.20 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 12.15 Sočio dienoraštis 2014. 13.05, 0.05 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Kaimo gydytoja“. 18.50 Tiesioginis eteris. 19.55 „Viešbutis „Prezidentas“. 21.50 „Teisė į tiesą“. 22.45 Gyvas garsas.

4.55 Džiazas. 10.30 Ciuricho „Tonhalle“ orkestras groja I.Stravinskio ir G.Antheilo kūrinius.

12.05 F.Mendelssohno ir B.Britteno kūrinius groja Ciuricho „Tonhalle“ orkestras. 13.00 Divertismentas. 14.15 Džiazas. M.Alexanderio koncertas „The Full Monty“. 15.30 Džiazas. Koncertuoja D.Reeves. 17.10 Džiazas. Koncertuoja G.Porteris. 17.40 Divertismentas. 18.00 V.Bellini opera „Puritonai“. Dainuoja Niujorko „Metropoliten“ operos solistai. 20.45 Divertismentas. 21.30 M.Béjart’o baletas „Šviesa“. Šoka Lozanos M.Béjart’o baleto trupė. 22.50 Dok. f. „M.Béjartas! Koks Béjart’as?“ 0.40 Džiazas. Koncertuoja O.Sosa ir NDR didysis orkestras. 1.10 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 11.30 Neplanuota kelionė į Havajus. 12.00 Receptai iš Karibų jūros. 13.00 Amerikos maistas. Denveris. 14.00 Naujo būsto paieška. Čilė. 14.30 Naujo būsto paieška. Švedija. 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.30 Naujo būsto paieška. Vokietija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Triangle T“ viešbutis. 17.00 Ramybės ieškotojai. Šri Lanka. 18.00 Receptai iš Karibų jūros. 19.00 Amerikos maistas. Denveris. 20.00 Naujo būsto paieška. Čilė. 20.30 Naujo būsto paieška. Švedija. 21.00 Mano namelis su ratais. 22.00 Laukiniai Karpatai. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalėjimo sunkumai. 11.00 Ginklų valdovai. 12.00 Tikroviškai apie Rusiją. 13.00 Ginklo broliai. 14.00 Grizlių teritorija. 15.00 Žvejybos karaliai. 16.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 17.00 Užmiršto miesto auksas. 18.00 Tunų žvejyba. 19.00 Išgyventi Aliaskoje. Upė neteka atgal. 20.00 Šamų žvejybos turnyras. 22.00 Kalėjimo sunkumai. Atstumtieji. 23.00 Išgyventi Aliaskoje. 0.00 Žvejybos karaliai.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Karvedžiai“. 11.00 „Misija X“. 12.00 „Mokslo istorija“. 13.10 „Žmonijos kelionė“. 14.10 „Įsimylėję J.Austen“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Karvedžiai“. 16.50 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.50 „Įsimylėję J.Austen“. 19.00 „Karvedžiai“.

20.00 „Antroji Pompėja. Gyvenimas ir mirtis Herkulanume“. 21.10 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 22.00 „Paslaptingi medžiotojai“. 23.00 „Mirties įrankiai“.

7.00, 11.55 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Mažylių planeta. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 10.05, 14.40, 21.05 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 11.00 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Veterinaras. 13.45 Sniego leopardas žaliajame Londone. 15.30 Pragariška katė. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.15 Supergyvatė žmogėdra. 20.10 Supergyvatės žmogėdros sugrįžimas. 22.00 N.Marvenas ir rykliai. 22.55 Pelkynų gyventojai. 23.50 Slaptieji agentai. 0.45 Monstrai manyje. Teroristai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Tigras puola prižiūrėtoją.

9.30 Dailiojo čiuožimo turnyras Japonijoje. Vyrai. 10.45 Dailiojo čiuožimo turnyras Japonijoje. Poros. 11.45 Dailiojo čiuožimo turnyras Japonijoje. Vyrai. 12.15 Dailiojo čiuožimo turnyras Japonijoje. Moterys. 13.45 „Sport Excellence“ žurnalas. 14.45 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato rungtynės dėl III vietos. 17.00 Pasaulio jaunimo (iki 17 m.) futbolo čempionato finalas. 20.00 Sporto kuriozai. 20.30 Medkirčių pasaulio čempionatas. 21.30 Profesionalų boksas. D.Britanija. 23.30 Žirgų sportas. 23.45 Boulingo turnyras. 0.45 Sporto kuriozai. 1.00 Dju Valė ralis. II diena. 1.30 Kitas lygis. Automobilių sporto žurnalas. 1.45 „Renault“ automobilių lenktynės.

11.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.00, 14.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 16.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 18.00 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“–„Žalgiris“. 19.50 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Nanterre“ – „Budivelnik“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“–CSKA. 1.30 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras.


14

skanaus

Rudeninis geismo kvapas

Agnė Klimčiauskaitė Prieš 7 tūkst. metų moliūgus auginę senovės Meksikos gyventojai vargiai galėjo įsivaizduoti, kad ši daržovė, vadinta dievų dovana, taps šiurpiu Helovino – Vaiduoklių – šventės simboliu. Jie moliūgų riekeles kepdavo ant laužo, virdavo ar džiovindavo, moliūgus naudodavo puošmenoms ar indams. Anot šaltinių, būtent su moliūgo sėklomis, kaip taikos ženklu, Amerikos indėnai sutiko atvykėlius iš Ispanijos – didžiojo keliautojo Kristupo Kolumbo jūreivius, kurie ir atgabeno moliūgus į Europą. Liaudies medicina moliūgo sėklas pataria krimsti vyrams, nes jose yra medžiagų, saugančių nuo prostatos ligų, o pačius moliūgus vartoti visiems, norin-

tiems atsikratyti antsvorio, – 100 gramų šios daržovės yra tik 25 kcal. Moliūgams visgi retokai pasiseka pakliūti ant stalo. Tačiau artėjant Helovinui vyksta tikros moliūgų skerdynės – jie skobiami, juose išpjaunamos kuo klaikesnės grimasos, o viduje įstatoma žvakė, tik matant keletą kilogramų kvepiančios jų masės skėsčiojama rankomis, ką iš jos pagaminti. Čikagos mokslininkai turėtų tvirtą atsakymą – moterys, kepkite moliūgų pyragą, nes jo kvapas vyrams atrodo geidulingiausias. Paruošti jį galima naudojantis protėvių patirtimi: nupjauti moliūgo viršų, išskobti sėklas, pripilti pieno, medaus bei prieskonių ir kepti karštuose pelenuose. Na, o tiesiog norintiems pasimėgauti moliūgais ne tik Helovino proga „TV diena“ siūlo išbandyti keletą receptų.

„Shutterstock“ nuo­tr.

Traškios užkandėlės su jogurtiniu padažu 36 trikampėliams reikės

„„2 v. š. alyvuogių aliejaus; „„1 vidutinio svogūno; „„112- v. š. klevų sirupo (galite keisti medumi); „„1 v. š. balzaminio acto; „„36 v. š. moliūgų tyrės*; „„1/2 a. š. druskos; „„1 a. š. ciberžolių; „„1 a. š. cinamono; „„1/2 a. š. imbiero miltelių; „„1/4 a. š. aitriosios paprikos; „„9 ryžių lapų; „„60 ml augalinio aliejaus. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Skardą išklokite kepimo popieriumi. Keptuvėje įkaitinki-

te alyvuogių aliejų, sudėkite susmulkintą svogūną, apkepinkite 2–3 minutes. Pilkite klevų sirupą, balzaminį actą ir pavirkite porą minučių. Tada dėkite moliūgų tyrę ir prieskonius, gerai išmaišykite, kepkite 3–4 minutes. Palikite atvėsti. Kiekvieną ryžių lapą sukarpykite į keturis kvadratėlius. Aptepkite iš abiejų pusių aliejumi, į vidurį dėkite po šaukštelį moliūgų masės ir sulenkite kaip trikampius. Juos švelniai apspauskite, kad masė tolygiai pasiskirstytų. Kepkite orkaitėje 8–10 minučių, kol apskrus. Patiekite su jogurtiniu žolelių padažu. Padažui reikės

„„112- stiklinės natūralaus jogurto; „„stiklinės kapotų kalendrų; „„stiklinės kapotų petražolių; „„4 v. š. žaliųjų citrinų sulčių; „„2 v. š. alyvuogių aliejaus; „„1 a. š. medaus; „„3 a. š. Dižono garstyčių; „„1 a. š. druskos; „„žiupsnio pipirų. Į plaktuvo indą dėkite kalendras, petražoles, garstyčias, medų, pilkite žaliųjų citrinų sultis, alyvuogių aliejų ir sutrinkite iki vientisos masės. Į dubenį pilkite jogurtą, berkite druską, pipirų, įmaišykite aliejaus ir žolelių mišinį.

Kalakutienos ir moliūgų troškinys 6–8 porcijoms reikės

„„2 v. š. alyvuogių aliejaus; „„1 svogūno; „„1 raudonos paprikos; „„1 žalios paprikos; „„3 skiltelių česnako; „„žiupsnio druskos, pipirų; „„2 a. š. džiovintų raudonėlių; „„2 a. š. aitriosios paprikos; „„1 a. š. džiovintų čiobrelių; „„1 a. š. džiovintų bazilikų; „„1/2 kg kalakutienos; „„1 skardinės (400 g) tamsių pupelių; „„1 skardinės (400 g) šviesių pupelių; „„400–450 g moliūgo; „„400 g pomidorų; „„400 g pomidorų padažo; „„450 ml vištienos sultinio; „„1 skardinės (285 g) kukurūzų; „„1 nedidelės aitriosios paprikos. Dideliame puode įkaitinkite aliejų. Susmulkinkite svogūną, paprikas, sudėkite į puo-

dą, apkepinkite, kol suminkštės. Smulkiai supjaustykite česnako skilteles, dėkite į puodą. Berkite druskos, pipirų, raudonėlius, aitriųjų paprikų miltelius, bazilikus ir čiobrelius. Gabalėliais supjaustykite kalakutieną ir dėkite į puodą, apkepinkite. Pupeles prieš dėdami į puodą nuvarvinkite. Sudėkite nedideliais kubeliais supjaustytą moliūgą, pomidorus, kukurūzus, susmulkintą aitriąją papriką, pilkite pomidorų padažą ir sultinį. Gerai išmaišykite ir troškinkite ant mažos ugnies apie 2 valandas. Patiekite apibarstę sūriu ar su tortilijomis.

Raudonųjų lęšių ir moliūgų sriuba Rei­kės

„„2 a. š. alyvuogių aliejaus; „„2–3 svogūnų; „„1 a. š. išspausto česnako; „„950 ml daržovių sultinio; „„stiklinės raudonųjų lęšių; „„druskos, pipirų; „„1/4 a. š. cinamono; „„1/8 a. š. saldžiosios paprikos miltelių; „„stiklinės vandens; „„250 g moliūgo; „„1 pomidoro; „„1 v. š. citrinų sulčių; „„3 v. š. natūralaus jogurto; „„poros saujų skrudintų moliūgų sėklų; „„ryšelio petražolių.

Puode įkaitinkite aliejų. Susmulkinkite svogūnus, česnaką ir pakepinkite 4 minutes. Dėkite nuplikytą, nuluptą ir smulkiai supjaustytą pomidorą. Įmaišykite sultinį, dėkite lęšius, kubeliais supjaustytą moliūgą, cinamoną ir saldžiosios paprikos miltelius. Užvirkite, uždenkite ir pavirkite apie 20–30 minučių, kol moliūgas suminkštės. Pagardinkite druska ir pipirais. Sriubą sutrinkite trintuvu. Supilkite vandenį bei citrinų sultis ir užvirkite. Patiekite su jogurtu, apibarstykite moliūgų sėklomis ir kapotomis petražolėmis.

Aromatingas moliūgų pyragas Rei­kės

„„220 g miltų; „„212- a. š. kepimo miltelių; „„1/2 a. š. druskos; „„1/2 v. š. malto imbiero; „„1 a. š. malto cinamono; „„1/2 a. š. maltų muskato riešutų; „„1/4 a. š. maltų gvazdikėlių; „„55 g sviesto; „„60 ml alyvuogių aliejaus; „„280 g rudojo cukraus; „„2 didelių kiaušinių; „„120 ml puodelio pasukų; „„160 g moliūgų tyrės*; „„sviesto formai patepti.

rios šviesios masės. Po vieną įmuškite kiaušinius, išplakite. Pamažu pakaitomis įmaišykite miltų mišinį ir pasukas. Įmaišykite moliūgų tyrę. Masę supilkite į kepimo formą. Kepkite apie 40–45 minutes. Palikite pusvalandžiui atvėsti. Prieš patiekdami apibarstykite cukrumi ir cinamonu.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Į nedidelį dubenį dėkite miltus, kepimo miltelius, druską, imbierą, cinamoną, maltus muskato riešutus ir gvazdikėlius, viską išmaišykite. Į didelį dubenį pilkite alyvuogių aliejų, dėkite sviestą, berkite cukrų ir išplakite iki pu-

* Moliūgų tyrė Moliūgų tyrę galite pasigaminti taip: išskaptuokite moliūgo minkštimą, sudėkite į kepimo indą, uždenkite dangčiu ir kepkite 175 laipsnių karštumo orkaitėje apie valandą. Sutrinkite trintuvu. Moliūgo tyrė naudojama sriuboms, virtinukams, sausainiams, pyragams, kūdikių maisteliui ir t. t., ją galite užšaldyti.


ar žinojai?

Ju­lia Fio­na Ro­berts

★★Gimė 1967 m. spa­lio 28 d. Smir­ nos mies­te (JAV) siurb­lių par­ davė­jo Wal­te­rio Ro­bert­so ir ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mo agentės Bet­ty Lou šei­mo­je. ★★Tėvai – ak­to­riai mėgėjai, turė­jo ne­di­delę par­duo­tuvę, ku­rio­je nuo­ lat lankė­si ak­to­riai, re­ži­sie­riai ir ki­tos įžy­mybės. Juo­du iš­sis­kyrė, kai Ju­liai bu­vo ket­ve­ri. Kai jai bu­ vo de­vy­ne­ri, tėtis mirė nuo vėžio. Ma­ma iš­tekė­jo ant­rą kartą. ★★Tu­ri brolį Ericą ir se­se­ris Lisą bei ant­ro­jo­je mo­ti­nos san­tuo­ko­je gi­mu­sią Nan­cy. ★★Did­žiau­sia J.Ro­berts sva­jonė vai­kystė­je – tap­ti ve­te­ri­na­re. ★★Bro­lis Eri­cas pir­mas pra­si­brovė į didįjį ek­raną: pirmą kar­ tą ki­ne jis nu­si­fil­ ma­vo, kai Ju­liai te­bu­vo 11 metų. Bai­gu­si mo­kyklą ji iš­vy­ko pa­skui brolį į Niu­jorką. Prad­žio­je jai ne­la­ bai sekė­si ieš­ko­ti vaid­menų, todėl pra­gy­ve­ni­mui už­si­dir­bdavo par­ duo­tuvė­je. Si­tua­ci­ja pa­si­keitė, kai Eri­cas jai pa­dėjo gau­ti vaid­menį fil­ me „Rau­do­nas krau­jas“. ★★Mi­li­jonų gerbėjų šir­dis J.Ro­berts už­ka­ria­vo pro­sti­tutės vaid­me­niu juos­to­je „Gra­ži mo­te­ris“. Bu­vo tris kar­tus no­mi­nuo­ta „Os­ka­rui“ (1990 m. – „Plie­ninės mag­no­li­ jos“, 1991 m. – „Gra­ži mo­te­ris“, 2000 m. – „Eri­na Bro­ko­vič“). Už vaid­menį juos­to­je „Eri­na Bro­ko­

„Scanpix“ nuo­tr.

vič“ Ju­lia bu­vo ap­do­va­no­ta „Os­ ka­ru“. Tarp gar­siau­sių jos filmų – „Ma­no ge­riau­sio drau­go ves­ tuvės“, „No­ting Hi­las“, „Pabė­gu­ si nuo­ta­ka“, „Ou­še­no vie­nuo­lik­ tu­kas“, „Mek­si­kie­tis“, „Ame­ri­kos nu­mylė­ti­niai“ ir kt. ★★Jos ho­no­ra­rai yra to­kie pat kaip ir ak­to­rių vyrų – ga­li siek­ti net 20 mln. JAV do­le­rių. ★★San­ty­kiai su šei­mos na­riais – su­dėtin­gi. Se­niai nie­kam ne pa­ slap­tis, kad Ju­lios ir bro­lio san­ ty­kiai įtemp­ti, – vy­resnė­lis esą ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su tuo, kad į kiną at­ves­ta se­suo jį pa­tį nu­ stūmė į pa­ribį. O apie jau­nesnės se­sers Nan­cy Mo­tes eg­zis­ta­ vimą dau­ge­lis su­ži­no­jo vi­sai ne­se­niai, kai mo­te­ris nu­ tarė pra­bil­ ti apie se­sers pa­lik­tas nuo­ skau­das. Jau­ nėlė tei­gia, kad ak­torė il­gus me­ tus šaipė­si iš ap­ kūnios jos figū­ ros ir ga­liau­ siai ne­tie­sio­ giai pri­vertė ją at­lik­ti skrand­žio ma­ži­ni­mo ope­ra­ ciją, dėl ku­rios pa­ vy­ko kūno svo­ rį su­ma­žin­ti nuo

Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Tomo Rekio knygą „Sovietų armijoje“.

15

125 iki 72 kg. Nan­cy įsi­ti­ki­nu­si, kad Ju­lia pa­vy­di jai ar­timų san­ ty­kių su ma­ma. ★★Ta­čiau pa­čios Ju­lios šei­ma, ro­dos, tik­ra užuovė­ja. Jos as­me­ni­nis gy­ ve­ni­mas bu­vo ga­na aud­rin­gas – Ju­lia bu­vo iš­tekė­ju­si už Lyle’o Lo­vet­to, su­si­ti­kinė­jo su ak­to­riais Kie­fe­riu Sut­her­lan­du, Lia­mu Nee­ so­nu, Matt­hew Per­ry, vi­si laukė jos ir ak­to­riaus Ben­ja­mi­no Brat­ to ve­dybų. Ta­čiau 2000-ai­siais, kai buvo filmuojamas „Mek­si­kie­ tis“, ji su­ti­ko ir pa­mi­lo ope­ra­to­rių Da­nielį Mo­derį. Tuo me­tu jis dar bu­vo vedęs vi­za­žistę Verą Steim­ berg, ta­čiau po­ra ne­su­tarė. Už sa­ vo laimę J.Ro­berts te­ko pa­klo­ ti 200 tūkst. JAV do­le­rių – to­kia skolų naš­ta slėgė vyrą. Po po­ros metų juo­du su­si­tuokė, 2004 m. su­laukė dvy­nių Ha­zel ir Fin­no, o 2007 m. gimė sūnus Hen­ry. ★★Vai­kystė­je ak­torė ir jos bro­lis kentė­jo nuo mik­čio­ji­mo. ★★Ži­niask­lai­dai pri­si­pa­ži­no, kad pui­kią šu­kuo­seną ban­do iš­ sau­go­ti ne­plau­da­ma plaukų 10 dienų ar net dvi sa­vai­tes. Ma­ kiažą da­ro gulė­da­ma, nes ma­ no, kad tai pa­de­da vei­dui at­si­ pa­lai­duo­ti. ★★Gimė bap­tis­to ir ka­ta­likės šei­mo­je, ta­čiau pa­ti po ke­lionės į In­diją ir Balį, kur fil­ma­vo­si juos­to­je „Val­gyk, mels­kis, my­ lėk“, ta­po pra­kti­kuo­jan­čia in­duis­te.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai

Tai knyga apie tarnybą sovietų armijoje. Ji vyko ne karo ar regioninio konflikto aplinkoje, bet ramioje vietoje įprasta eiga, kurios esminis akcentas buvo forsuotas ideologinis auklėjimas. Atitinkamai skleidėsi ir tos ideologijos tikslai – pirmiausia vadinamojo naujo sovietinio žmogaus formavimas. Tai ne vien akla marionetė, bet apskritai buko, nemąstančio žmogaus tipas, mechaniškai atliekantis sistemines funkcijas. Ideologiniu požiūriu armijos aplinka nesiskyrė nuo sovietinio civilinio gyvenimo, tačiau buvo kur kas intensyvesnė. Tai, kas civiliams buvo peršama tarsi geruoju - įmantriu propagandiniu gudrumu, laikantis įvairių kompromisų, – kariams jau buvo brukama muštro principu. „Nesupranti galva – suprasi rankomis, kojomis“, – populiarus sovietų armijos posakis. Beprasmiška ideologija, ekstremalios būties sąlygos verčia giliau pažvelgti į pačią egzistenciją, įvertinti visų laikų žmonių santykių problemas. Ir neišvengiamai kyla klausimas, ar tikrai viskuo galima apkaltinti vien sovietinę sistemą? Autoriaus patirtis teikia užuominų, kad esama civilizacija remiasi iš esmės tais pačiais principais, tik pridengtais kultūros šydu. Ir žmogaus išlikimo problema nesiriboja vien buvusios sovietinės ideologijos veiksniais. Tomas Rekys - talentingas publicistas, šiuo metu gyvenantis Čikagoje.

Vertikaliai: Tupajos. Remarka. Aronija. Elena. Tikėti. Uranas. Nei. Šyna. Galis. Gut. Ola. Tenas. Jūra. Ra. Būras. Panas. Saris. Levas. Sotis. Tušas. Alodas. Manai. PV. Badas. Krabas. Gei. Ilas. Tartu. Išara. Horizontaliai: Išorė. Abi. Pakyla. Lal. Varėna. Soda. Jota. Sodas. Boni. Batas. SI. Tūris. Jugeris. Ka. Taranas. RR. Alas. Mat. Renis. Tabu. Melas. Luna. Mes. Pešasi. San. Javai. Rangūnas. Ga. Euras. Per. Abitas. Avia. Pažymėtuose langeliuose: Teisės aktas.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Faina Sitnikova iš Kauno, Gintarė Aničienė iš Klaipėdos ir Nelita Žiūkaitė iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2013 10 31 tvdiena  
2013 10 31 tvdiena  
Advertisement