Page 1

Lietuva

Ekonomika

5p. D.Ba­ra­kaus­kas iš pa­grin­dų ima­si per­tvar­kų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos au­toū­ky­je.

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė Suo­mi­ją nu­ro­do pa­vyz­džiu ir vers­lo, ir ener­ge­ti­kos sri­ty­je.

7p.

Pasaulis

Kau­no meist­rų su­konst­ruo­ti au­to­mo­bi­liai lie­tu­viams per bran­gūs.

8p.

Sės S.Ber­lus­co­ni už gro­tų, ar jam pa­vyks iš­veng­ti nelaisvės?

10p.

Trečiadienis gegužės 15, 2013 Nr. 110 (19971) kaunodiena.lt 2 Lt

Iš šven­tės – vėl į mū­šį

Vi­ru­sas žudikas su ka­rū­na Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Nau­jos rū­šies paukš­čių gri­po pro­ trū­kis Ki­ni­jo­je, mir­tį ne­šan­tis ko­ro­ na­vi­ru­sas, iš Sau­do Ara­bi­jos, Jor­ da­ni­jos per­si­kė­lęs į Eu­ro­pą, grės­ min­gi ir mums – juo­lab da­bar. La­bo­ra­to­ri­jos pa­si­ren­gu­sios

„Net­ru­kus pir­mi­nin­kau­si­me ES, su­stip­rės ry­šiai su jos ša­li­mis, be to, pra­si­de­da va­sa­ros ato­sto­gos, daug kas joms ren­ka­si Ry­tų ša­lis, tarp jų – Ki­ni­ją, to­dėl pa­vo­jus už­si­ krės­ti nau­jais plin­tan­čiais vi­ru­sais yra rea­lus“, – per­spė­ja Na­cio­na­li­ nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ ros la­bo­ra­to­ri­jos Kli­ni­ki­nių ty­ri­mų sky­riaus va­do­vas Al­gir­ das Griš­ke­vi­čius.

2

Dienos citata „Mes apie ska­lū­nus kal­ba­ me taip, lyg jau da­bar bū­ ti­nai tu­ri­me nu­spręs­ti, ar par­si­duo­ti ame­ri­ko­nams, ar tar­nau­ti ru­sui“, –

Tomo Raginos nuotr.

And­rius Ma­mon­to­vas siū­lo ge­riau pa­lauk­ti tech­no­lo­gi­nio pro­gre­so, kad ga­li­ma bū­tų iš­gau­ti ne 10, o bent 20 pro­c. du­jų.

Žal­gi­riečiai, va­kar at­siė­mę LKL čem­pio­nų žie­dus, šian­dien sto­s į naują ko­vą 

traK ai

Vilniu s

Kaun

as

anyK

ščiai

igna

lina

Zara

sai

šaKiai

Viskas, ką reikia žinoti 2013 m. vasarą

pala

nga

nering

a

drus

KininK

ai

Biršto

nas

D

dvaisdaieji rengi ros niai Klaipė da

rytoj su laikraščiais

9p.

6p.


2

Trečiadienis, Gegužės 15, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

0,60

10 mg/m3

Pakelių poilsio aikštelės – ir poilsiui, ir šalies įvaizdžiui gerinti

Keliaujantieji automobiliais po įvairias šalis pastebi, kad Lietuvos ir Latvijos magistralių pakelėse nėra patogių poilsio aikštelių būtiniausiems poreikiams patenkinti. O juk mūsų šalys yra tranzitinės valstybės su Rytų rinkomis. Šią problemą ryžosi išspręsti Kauno technologijos universitetas kartu su partneriais: Lietuvos nacionaline ekspeditorių asociacija LINEKA, Latvijos transporto plėtojimosi ir mokslo asociacija bei Latvijos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija (LANA). Kartu jie vykdė projektą „Pakelės infrastruktūros ir poilsio zonų koncepcija“ programos „Latvijos–Lietuvos pasienio zonų

bendradarbiavimas 2007–2013 metais“ ribose. Visa per projektą sukaupta informacija yra viešai prieinama www. roadcomfort.eu. Pirmiausia buvo atlikti tyrimai: matuoti automobilių srautai, vykdytos tranzitinių reisų vairuotojų apklausos, skaičiuoti įvairūs poilsio aikštelių scenarijai ir jų atsiperkamumas. KTU Architektūros ir kraštotvarkos katedra pagal pateiktus tyrimų rezultatus modeliavo tinkamiausias Lietuvos–Latvijos pakelių poilsio zonas. Tyrimą konstatuota, kad pakelių aikštelės turi atlikti dvigubą funkciją – tarnauti ir tranzitiniam judėjimui, ir kartu tenkinti vietos vartotojų poreikius. KTU partnerių (geografų) iš Versalio universiteto (Prancūzija) atlikti tyrimai įrodė, kad keliai daro didelę įtaką prie jų įsikūrusių miestų plėtrai, tam tikrų pastatų ir ekonominių zonų atsiradimui (ryškiausi pavyzdžiai (Kaunas, Pasvalys). Kelerius

metus stebėti keliai „Via Baltica“, Kaunas–Ryga, Klaipėda–Kaunas. KTU mokslininkai, gavę savo partnerių rezultatus, pradėjo modeliavimo procesą. Naudotas erdvės sintaksės metodas. Juo remiantis nustatyti tie keliai, kurie dažniausiai bus pasirenkami beveik visų keliautojų iš visų įmanomų taškų šalies viduje (trumpiausio kelio metodas). Modeliuotos lengviausiai pasiekiamos pakelių miestų erdvės. Taip siekta išsiaiškinti vietinių vartotojų poreikius. Toliau su GIS („Miesto planu“) specialistais parengta metodika, išskirtos buferinės zonos, jos dalytos į atkarpas 100 km atstumu. Šie duomenys sutapdinti su kita informacija (apie žemės naudojimą, funkciniu zonavimu: pvz., muitinė, automobilių aptarnavimo centrai, oro uostas, geležinkelis, kultūros paveldo objektai ir kt.). Ir tada iš esmės įvertintos labiausiai ir mažiausiai tinkamos atkarpos, parengti ekonomikos scenarijai (minimum ir maksimum), vizualizacijos. Užs. 1112476

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

39

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Vi­ru­sas žudi Ši la­bo­ra­to­ri­ja jau pa­si­ 1 ren­gu­si iden­ti­fi­kuo­ti Ki­ ni­jo­je prieš mė­ne­sį pa­pli­tu­sį nau­ją

paukš­čių gri­po H7N9 vi­ru­są, nu­si­ ne­šu­sį 24 gy­vy­bes. Vi­ru­sas nu­sta­ ty­tas 126 žmo­nėms. Vais­tų prieš jį nė­ra, o komp­li­ka­ci­jos – plau­čių už­de­gi­mas, krau­jo už­krė­ti­mas, vi­ daus or­ga­nų funk­ci­jų ne­pa­kan­ ka­mu­mas – sun­kios, vys­to­si la­ bai spar­čiai. H7N9 vi­ru­są pla­ti­na paukš­čiai. Guo­džia ne­bent tai, kad žmo­gus žmo­gui jo per­duo­ti ne­ga­ li. Vis dėl­to, per­spė­ja Pa­sau­lio svei­ ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, jei­gu vi­ru­sas pri­si­tai­kys prie ap­lin­kos ir pra­dės plis­ti iš žmo­gaus žmo­gui, grės­mė taps di­džiu­lė. Moks­li­nin­kai per­ spė­ja, kad vi­ru­sas iš tik­rų­jų spar­ čiai mu­tuo­ja.

Se­ni kaip pa­sau­lis

Pa­sau­ly­je, dau­giau­sia Azi­jo­je, vis dar kla­jo­ja ir vi­ru­sas H5N1 bei jo at­mai­nos, su­kė­lu­sios paukš­čių gri­ po epi­de­mi­ją 1997 m. ir pa­rei­ka­la­ vu­sią dau­gy­bę au­kų. Pa­sau­lį 2009 m. su­krė­tė Mek­si­ko­je pra­si­dė­ju­ si 300 tūkst. gy­vy­bių nu­si­ne­šu­si kiau­lių gri­po pan­de­mi­ja. Ją su­kė­lė vi­ru­sas H1N1, pa­rei­ka­la­vęs au­kų ir Lie­tu­vo­je. Da­bar ky­la nau­ja vi­ru­sų su­kel­tų li­gų grės­mė. „Mik­ro­bai ir vi­ru­sai nie­kur ne­ dings­ta. Jie eg­zis­ta­vo, eg­zis­tuo­ja ir eg­zis­tuos keis­da­mie­si. Jie la­bai grei­tai pri­si­tai­ko prie nau­jų vais­tų, o an­ti­bio­ti­kai vi­ru­sų iš vi­so ne­vei­ kia. Jie vei­kia tik bak­te­ri­jas, to­dėl

ir plin­ta vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos“, – nė kiek ne­pa­guo­džia kau­nie­tis in­ fek­to­lo­gi­jos pro­fe­so­rius Al­vy­das Laiš­ko­nis. Šią sa­vai­tę jis iš­skren­da į Pran­ cū­zi­ją, Li­lio uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­ nę, kur gy­do­mi du nau­ju mir­ti­nu ko­ro­na­vi­ru­su hCoV-EMC už­si­ krė­tę pran­cū­zai. Pir­ma­sis jų ne­se­ niai grį­žo iš Du­ba­jaus.

Į pa­la­tas neis

Pir­mie­ji su­si­rgi­mai nuo ko­ro­na­vi­ ru­so už­re­gist­ruo­ti Sau­do Ara­bi­jo­je ir Jor­da­ni­jo­je. Net­ru­kus jie su­ra­do au­kų Vo­kie­ti­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­ lys­tė­je ir Pran­cū­zi­jo­je. Nuo vi­ru­ so su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų jau mi­rė 18 žmo­nių. Ant­ra­sis pran­cū­zas su­si­rgo už­ si­krė­tęs nuo pa­la­tos kai­my­no. Tai pa­tvir­ti­na grės­min­gą ži­nią, kad nau­ja­sis ko­ro­na­vi­ru­sas per­duo­da­ mas žmo­gaus žmo­gui. Abie­jų li­go­ nių būk­lė la­bai sun­ki: jie karš­čiuo­ ja, kos­ti, su­tri­kęs kvė­pa­vi­mas. Tei­gia­ma, kad nau­ja­sis ko­ro­na­ vi­ru­sas daž­niau­siai su­ke­lia plau­čių už­de­gi­mą ir inks­tų veik­los ne­pa­ kan­ka­mu­mą. Kol kas apie nau­ją­ jį vi­ru­są hCoV-EMC ži­no­ma ne­ daug. Ar pro­fe­so­riui A.Laiš­ko­niui ne­ ky­la grės­mė už­si­krės­ti šiuo vi­ru­su Pran­cū­zi­jo­je? „Ži­no­ma, ky­la, to­dėl aš nei­siu į pa­la­tą, kur tie du li­go­niai ser­ga. Ko man ten ei­ti?“ – klau­si­mu į klau­si­ mą at­sa­kė A.Laiš­ko­nis.

Gy­vi pri­si­mi­ni­mai

„„Pagarba: Ro­mo Ka­lan­tos žū­ties vie­to­je Mies­to so­de va­kar pa­gerb­

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

ta jo au­ka 1972-ai­siais. „Kai au­ka pa­ger­bia­ma, ne­svar­bus kau­nie­čių skai­čius, svar­bus jų nu­si­tei­ki­mas. Ne vel­tui Ro­mas žu­vo – tą tra­giš­ ką įvy­kį at­si­me­na dar dau­ge­lis kau­nie­čių, tuo­me­čių mo­ki­nių, stu­den­ tų. Kaip šian­dien pri­si­me­nu „vo­ro­no­kus“, sunk­ve­ži­mius, tarp žmo­nių šmi­ri­nė­jan­čius neaiš­kius ti­pus su fo­toa­pa­ra­tais ir blyk­sė­mis. Taip jie mus, mo­ki­nius, gąs­di­no, at­seit nu­fo­tog­ra­fuos, iš­siaiš­kins ir iš­mes iš mo­kyk­lų ar ins­ti­tu­tų“, – taip po­rta­le kau­no­die­na.lt va­ka­rykš­tį mi­nė­ji­ mą ko­men­ta­vo vie­nas skai­ty­to­jas, 1972-ųjų įvy­kių liu­dy­to­jas.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


3

TreÄ?iadienis, GeguŞės 15, 2013

miestas

ikas su ka­rō­na Jis paaiť­ki­no, kad ko­ro­na­vi­ru­so pa­va­di­ni­mas ki­lęs nuo jo for­mos – lyg vi­ru­sas tu­rė­tų ka­rō­nė­lę.

Ko­ro­na­vi­ru­sas, ne­ pa­te­kęs į or­ga­niz­ mą, gy­vuo­ja vos die­ną ir yra leng­vai su­nai­ki­na­mas.

ser­gan­Ä?iuo­sius bi­jo­da­mi uŞ­si­krÄ—s­ ti. Vals­ty­bÄ— neuŞ­tik­ri­no ap­sau­gos, ku­ri ne­ma­Şai kai­nuo­ja. „Pas li­go­nius Ä—jo sa­va­no­riai, ku­ rie tei­kia pa­gal­bÄ… iĹĄ ÄŻsi­ti­ki­ni­mĹł, o ne dÄ—l pi­ni­gĹł. Sie­kiant iť­gel­bė­ti uŞ­ si­krė­tu­siuo­sius rei­kia daug pi­ni­gĹł ir mei­lÄ—s Ĺžmo­gui. Pas mus me­di­ci­ na ta­po vers­lu, o ne pa­ťau­ki­mu“, – ap­gai­les­tau­ja pro­fe­so­rius. Lie­tu­vos uŞ­kre­Ä?ia­mų­jĹł li­gĹł ir AIDS cent­ras ra­mi­na: Vo­kie­ti­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je kon­tak­tÄ… su pir­mai­siais nau­juo­ju ko­ro­na­vi­ru­su uŞ­si­krė­tu­siais li­go­niais tu­rė­jo apie 200 as­me­nĹł, tarp jĹł ir me­di­ci­nos per­so­na­las, ta­Ä?iau li­ko svei­ki. Ap­sau­gos prie­mo­niĹł ko­ky­bÄ—

Pran­cō­zai bi­jo­jo uŞ­si­krės­ti

„Pa­na­ťus vi­ru­sas Pran­cō­zi­jo­je jau uŞ­fik­suo­tas prieĹĄ ke­le­rius me­tus. Man ta­da te­ko ma­ty­ti vie­nÄ… juo uŞ­si­krė­tu­siĹł li­go­niĹł. Jis bu­vo izo­ liuo­tas“, – pa­me­na itin glau­dĹžius ry­ťius su ko­le­go­mis pran­cō­zais pa­ lai­kan­tis pro­fe­so­rius A.Laiť­ko­nis ir pa­brė­Şia, kad dÄ—l ĹĄios ĹĄa­lies me­di­ kĹł bud­ru­mo vi­ru­sas Pran­cō­zi­jo­je neiĹĄp­li­to, bet taip at­si­ti­ko Ka­na­do­ je. Pran­cō­zi­jo­je, pa­sa­ko­ja pro­fe­so­ rius, da­lis me­di­kĹł at­si­sa­kÄ— gy­dy­ti

Ne­va­Şiuo­ti ÄŻ tuos ra­jo­nus, kur ser­ ga­ma. Tai vie­nas bō­dĹł iť­veng­ti uŞ­ si­krė­ti­mo nau­jais ne­val­do­mais vi­ ru­sais. O jei ar­ti­mie­ji jĹł par­veĹĄ iĹĄ ko­man­di­ruo­tÄ—s? „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ ja tu­ri at­kreip­ti dė­me­sÄŻ ÄŻ at­vyks­ tan­Ä?ius ar iĹĄ uŞ­sie­nio grį­Şu­sius ir su­si­rgu­sius Ĺžmo­nes. Apie nau­jas vi­ru­si­nes li­gas bō­ti­na in­for­muo­ ti me­di­kus ir vi­suo­me­nÄ™. Su­da­ry­ti su­tar­tis su pa­sau­lio la­bo­ra­to­ri­jo­mis nau­jiems vi­ru­sams iden­ti­fi­kuo­ ti. Nu­pirk­ti kau­kiĹł. Jos tu­ri bō­ti ne bet ko­kios, o spe­cia­lios. To­kios bran­gios, bet pas mus pri­per­ka­ ma nie­ko ver­tĹł sku­du­rĹł ir gal­vo­ ja­ma, kad jie pa­dÄ—s, – pik­ti­na­si Lie­tu­vos in­fek­to­lo­gĹł drau­gi­jos vi­ ce­pir­mi­nin­kas A.Laiť­ko­nis. – Rei­

kia pirk­ti tai, kÄ… nu­ro­do spe­cia­lis­ tai. Jei vi­ru­si­nÄ—s li­gos plis to­liau ir PSO pa­skelbs re­ko­men­da­ci­jas ÄŻsi­ gy­ti spe­cia­liĹł kau­kiĹł, ir Lie­tu­vai teks pirk­ti.“ Eu­ro­pos li­gĹł pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lÄ—s cent­ras re­ko­men­duo­ ja dÄ—l nau­jo­jo ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ ci­jos tir­ti as­me­nis, ku­rie 10 die­nĹł iki pa­si­reiť­kiant kvė­pa­vi­mo ta­kĹł in­fek­ci­jos po­Şy­miams ke­lia­vo po Ara­bi­jos pu­sia­sa­lÄŻ ir po kai­my­ni­ nes ĹĄa­lis. Ty­ri­mai – po mir­ties

Na­cio­na­li­nÄ— vi­suo­me­nÄ—s svei­ka­tos prie­Şiō­ros la­bo­ra­to­ri­ja pa­si­ren­gu­si nau­jĹł vi­ru­sĹł ty­ri­mams. „Mō­sĹł la­bo­ra­to­ri­ja yra pa­sau­li­ niĹł la­bo­ra­to­ri­jĹł tink­lo da­lis, pri­ pa­Şin­ta Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ ni­za­ci­jos kaip Na­cio­na­li­nis gri­po cent­ras“, – tiks­li­na Svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nis­te­ri­jos Li­gĹł pre­ven­ci­ jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tÄ— Ne­ri­ja Kup­re­vi­Ä?ie­nÄ—. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad na­cio­na­li­nÄ—s la­bo­ ra­to­ri­jos bō­tĹł pa­si­ren­gu­sios nu­sta­ ty­ti nau­jus vi­ru­sus, ne­tgi at­siun­tÄ— kul­tō­rÄ… – gy­vÄ… vi­ru­sÄ… jÄŻ pa­Şin­ti. Va­di­na­si, mō­sĹł ĹĄa­lies me­di­kams ÄŻta­rus nau­jÄ… gri­po ar­ba ko­ro­na­vi­ ru­sÄ…, la­bo­ra­to­ri­ja jÄŻ ga­lė­tĹł iden­ti­ fi­kuo­ti? ÄŽ ĹĄÄŻ klau­si­mÄ… la­bo­ra­to­ri­ jos at­sto­vas A.Griť­ke­vi­Ä?ius at­sa­ko: taip, bet pa­tei­kia ir abe­jo­niĹł, nes la­bai daug kas pri­klau­so nuo ÄŻta­ri­ mĹł, uŞ­sa­ky­mĹł, spe­cia­liĹł sis­te­mĹł.

Pritraukus ES struktĹŤriniĹł fondĹł paramÄ…, Raudondvario pl. rekonstrukcijÄ… galÄ—sime pradÄ—ti 2015 m.

ď ŽPlanai: XRYV[V[XNVQN_Ob`?NbQ\[QcN_V\]YXRaV[N]_NQĂ›aV_fa\W

Kelininkai Ĺžengia ÄŻ Raudondvario plentÄ… Ĺ iÄ… savaitÄ™ kelininkai pradÄ—s darbus Raudondvario pl., kur bus tvarkomos pavojingiausios, didĹžiausiÄ… pavojĹł kaunieÄ?iĹł automobiliams kelianÄ?ios duobÄ—s.

„Darbai ĹĄioje gatvÄ—je bus pradÄ—ti jau rytoj. Planuojame, kad per dvi savaites kelininkai sutvarkys didĹžiausiÄ… pavojĹł kelianÄ?ias duobes“, – teigÄ— Kauno miesto savivaldybÄ—s Miesto tvarkymo skyriaus vedÄ—jas Aloyzas PakalniĹĄkis. Raudondvario pl. yra tiestas 1983 m., t. y. prieĹĄ 30 metĹł. Tiesiant ĹĄiÄ… gatvÄ™ nebuvo ÄŻrengti normalĹŤs pagrindai. Ĺ iuo metu yra nusidÄ—vÄ—jusi ne tik virĹĄutinÄ— gat-

vÄ—s danga, bet ir poĹžeminÄ—s komunikacijos. „VienintelÄ— iĹĄeitis – ĹĄios gatvÄ—s rekonstrukcija. Mes jau inicijavome rekonstrukcijos techninio projekto rengimÄ…. Pritraukus ES struktĹŤriniĹł fondĹł paramÄ…, Raudondvario pl. rekonstrukcijÄ… galÄ—sime pradÄ—ti 2015 m.“, – sakÄ— Kauno miesto savivaldybÄ—s administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Skilandis. Preliminariais skaiÄ?iavimais, 7,5 km ilgio Raudondvario pl. rekonstrukcija gali kainuoti apie 80–90 mln. litĹł. TikslesnÄ— suma paaiĹĄkÄ—s parengus techninÄŻ rekonstrukcijos projektÄ…. Per rekonstrukcijÄ… bus pakeistos poĹžeminÄ—s komunikaci-

jos, ÄŻrengti visus normatyvus atitinkantys pagrindai, nutiestas keliĹł sluoksniĹł asfaltbetonio sluoksnis, pakloti nauji ĹĄaligatviai ir ÄŻrengtas naujas gatvÄ—s apĹĄvietimas.

Darbai – visame mieste Ĺ iÄ… savaitÄ™ kelininkai pavojingiausias duobes taip pat tvarko Ĺ ilainiĹł pl., Pane riĹł g., KÄ— dainiĹł g., MariĹł g., T. Masiulio g., V.KrÄ—vÄ—s pr., TvirtovÄ—s al., SalakĹł g., Ĺ venÄ?ioniĹł g. ir L.Ivinskio g. UĹžs. 1113073

„„Grės­mė: Kinijos gatvėse mirga plakatai su patarimais, kaip apsisaugo-

ti nuo H7N9 viruso. 

AFP nuo­tr.

„Jei li­go­nis at­vyks iĹĄ Ki­ni­jos – tir­si­me dÄ—l H7N9. DÄ—l ko­ro­na­vi­ ru­so rei­kia nau­jos tvar­kos. Ieť­ko­ da­mi gri­po vi­ru­so ar ne­Şi­no­da­mi, kad pa­Şeis­ti inks­tai, jo ne­su­ra­ si­me, o vi­sĹł ti­pĹł tir­ti ne­ga­li­me. Tik mir­ties at­ve­ju vi­sus ty­ri­mus da­ro­me“, – liĹŤd­nÄ… fak­tÄ… pami­ ni la­bo­ra­to­ri­jos sky­riaus va­do­ vas A.Griť­ke­v i­Ä? ius, ir teig­d a­ mas, ir neig­da­mas la­bo­ra­to­ri­jos ga­li­my­bes. Tai, kad jos yra ri­bo­

tos, pa­tvir­ti­na dar vie­nas fak­tas: ĹĄe­ťio­lik­me­Ä?iam lie­tu­viui su­si­r­ gus Ĺžmo­niĹł kar­viĹł rau­pais, vi­ru­ sas iden­ti­fi­kuo­tas tik Vo­kie­ti­jos R.Ko­cho ins­ti­tu­te. Ra­mi­na ne­bent tai, kad, anot moks­li­nin­kĹł, hCoV-EMC, kaip ir ki­ti ko­ro­na­vi­ru­sai, yra ga­na gleŞ­ nas. Ne­pa­te­kÄ™s ÄŻ or­ga­niz­mÄ…, ĹĄis vi­ru­sas gy­vuo­ja vos die­nÄ… ir yra leng­vai su­nai­ki­na­mas ÄŻpras­to­mis de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis.


4

Trečiadienis, Gegužės 15, 2013

Miestas

Tei­sė­jas panoro daryti tvarką Kreip­tis dėl blo­gy­bių mies­te ga­li bet ku­ ris Kau­no gy­ven­to­jas. Vie­nų pa­tir­tis ro­ do, kad į pa­sta­bas ne­rea­guo­ja­ma, ki­ ti džiau­gia­si ko nors pa­sie­kę. Vis dėl­to, spręs­da­mi mies­tie­čių rū­pes­čius, val­di­ nin­kai re­tai nu­ro­do be­si­krei­pu­sio as­ mens pa­rei­gas, ne­bent tai – tei­sė­jas.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pa­da­rė kar­je­rą

Šian­dien Kau­no sa­vi­val­dy­bės Eis­ mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos dar­bot­ var­kė­je tarp 14 nu­ma­ty­tų klau­si­ mų vie­nas iš­si­ski­ria for­mu­luo­te: „Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo B.Var­sac­ko pra­šy­mas ties Sa­va­no­ rių pr. 91 įreng­ti ati­tva­rus.“ Ar tei­sė­jas ten gy­ve­na ir no­ri pa­ si­rū­pin­ti eis­mo sau­gu­mu? Bro­nius Var­sac­kas la­biau ži­no­mas kaip Kė­ dai­nių apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas, ku­ris ty­rė Drą­siaus Ke­džio ma­ža­ me­tės duk­ros gy­ve­na­mo­sios vie­tos nu­sta­ty­mo by­lą. Tei­sė­jas pa­skel­bė nu­tar­tį, ku­rio­je ma­ža­me­tės D.Ke­ džio duk­ters gy­ve­na­mo­ji vie­ta nu­ sta­ty­ta pas mo­ti­ną Lai­mu­tę Stan­ kū­nai­tę. Kar­je­ros laip­tai tei­sė­ją B.Var­ sac­ką pa­ky­lė­jo į Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jus. Ap­si­gy­ve­nęs Kau­ ne tei­sė­jas ėmė­si spręs­ti sa­vo gy­ ve­na­mo­jo­je vie­to­je ki­lu­sius keb­lius klau­si­mus. Mo­kyk­lo­je dir­ba žmo­na

Paaiš­kė­jo, kad tei­sė­jo B.Var­sac­ko nu­ro­dy­tu ad­re­su yra Kau­no Vin­co Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la. „Ko­ kius ati­tva­rus įreng­ti? Kur įreng­ti?

Kas krei­pė­si?“ – klau­si­mais „Kau­ no die­ną“ api­py­lė mo­kyk­los di­rek­ to­rė Jū­ra­tė Bi­jei­kie­nė. Di­rek­to­rė su ko­le­gė­mis ti­ki­no, kad jų nie­kas nein­for­ma­vo apie ko­kius nors ke­ti­ni­mus dėl ati­tva­ rų. Iš­gir­du­sios, kad dėl ati­tva­rų krei­pė­si kaž­kas iš teis­mo, pe­da­go­ gės ėmė svars­ty­ti ga­li­mas kan­di­ da­tū­ras. Su­si­vo­kė tik iš­gir­du­sios tei­sė­ jo B.Var­sac­ko pa­var­dę. Pa­si­ro­do, tei­sė­jo B.Var­sac­ko žmo­na Aud­ro­nė Var­sac­kie­nė šio­je mo­kyk­lo­je pra­di­ nu­kus mo­ko ang­lų kal­bos. Prob­le­ma iš­ties eg­zis­tuo­ja

Tarp­du­ry­je stab­te­lė­ju­si A.Var­sac­ kie­nė at­ro­dė nu­ste­bu­si. Ir ne tik dėl di­rek­to­rės kvie­ti­mo, o ir dėl jos vy­ ro krei­pi­mo­si įreng­ti ties mo­kyk­la ati­tva­rus. „Pir­mą kar­tą gir­džiu“, – pe­čiais gūž­te­lė­jo A.Var­sac­kie­nė. Ji ti­ki­no, kas su­tuok­ti­nis jai neuž­si­ mi­nė apie to­kius sa­vo ke­ti­ni­mus. „Di­rek­to­re, o ar tai blo­gai?“ – tar­si gin­da­ma­si pa­klau­sė A.Var­ sac­kie­nė. Di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja. A.Var­sac­ kie­nė pri­dū­rė, kad tė­vai, vež­da­mi vai­kus į mo­kyk­lą ir at­va­žiuo­da­mi jų pa­siim­ti, ša­li­gat­viu va­žiuo­ja iki pat mo­kyk­los du­rų. „Ne kar­tą krei­ pė­mės į po­li­ci­ją. Bu­vo su­reng­ti rei­

„„Užk­liu­vo: teisėjui ne­pa­ti­ko va­ži­nė­ji­mas ša­li­gat­viu prie mo­kyk­los. 

Aš pa­ pras­čiau­ siai iš­ reiš­kiau rū­pes­tį Ke­lių po­ li­ci­jai.

„„Statusas: B.Var­sac­ko pareigos – svarios.

dai ir kai ku­rie tė­vai bu­vo nu­baus­ti. Ta­čiau vis tiek va­ži­nė­ja“, – ne­slė­pė mo­kyk­los va­do­vė J.Bi­jei­kie­nė. Pe­ da­go­gės iro­ni­za­vo, kad, jei ga­lė­tų, tė­vai au­to­mo­bi­liais tur­būt ir į kla­ sę įva­žiuo­tų.

Ne­pa­mir­šo pri­si­sta­ty­ti

Vis dėl­to mo­te­rys ne­ga­lė­jo at­si­ste­ bė­ti to­kia tei­sė­jo ini­cia­ty­va. Juo­lab kad ir pa­ts tei­sė­jas pa­tvir­ti­no žmo­ nos į dar­bą ne­ly­din­tis ir tik kar­ tą yra pa­ste­bė­jęs to­je vie­to­je ša­li­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

gat­viu va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. „Aš pa­pras­čiau­siai iš­reiš­kiau rū­ pes­tį Ke­lių po­li­ci­jai, o jie pa­ža­dė­ jo pa­si­rū­pin­ti“, – paaiš­ki­no B.Var­ sac­kas. Apie sa­vo rū­pes­tį žmo­nai esą jis pa­mir­šo pa­si­pa­sa­ko­ti. O ir į po­li­ci­ ją tei­sė­jas esą krei­pė­si kaip pa­pras­ tas pi­lie­tiš­kas gy­ven­to­jas. „Pa­rei­gų juk ne­nus­lėp­si“, – tei­si­no­si B.Var­ sac­kas. Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo po­sky­rio vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Li­nas Gu­do­nis nu­ra­ mi­no, kad dėl pa­dė­ties prie mo­ kyk­los anks­čiau ar vė­liau ir taip bū­tų spren­džia­ma. „Jis pri­si­sta­tė kaip tei­sė­jas, tai mes ir pa­ra­šė­me, kad tei­sė­jas“, – juo­kė­si L.Gu­do­nis. Pa­rei­gū­nai pa­ ste­bė­jo, kad pres­ti­ži­nes pa­rei­gas uži­man­tys žmo­nės mėgs­ta įra­šy­ ti jas sa­vo pra­šy­muo­se. Įk­ve­pian­tis tei­sė­jo pa­vyz­din­gu­mas ra­gi­na lauk­ ti ki­tų jo ini­cia­ty­vų Kau­no mies­te.


5

trečiADIENIS, gegužės 15, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Pa­nai­ki­no ­ rink­lia­vas

Kvai­šalų ­ lo­bis

Kur din­go vai­kai?

Sei­mas pa­nai­ki­no rink­lia­vas už ne­įga­liųjų au­to­mo­bi­lių sta­tymą miestų aikš­telė­se. Ati­tin­ka­mos Rink­liavų įsta­ ty­mo pa­tai­sos leis ne­be­rink­ ti vie­tinės rink­lia­vos už au­to­ mo­bi­lių, pa­žymėtų ne­įga­lio­jo as­mens kor­te­le, sta­tymą sa­ vi­val­dy­bių ta­rybų nu­sta­ty­to­ se vie­to­se.

Lie­tu­vos mui­ti­nin­kai iš Lie­ tu­vos į Bal­ta­ru­siją grei­tai gen­dan­čius pro­duk­tus ve­ žančiame vil­ki­ke sek­ma­dienį ap­ti­ko ypač įmant­rią, pneu­ ma­ti­niais įren­gi­niais val­ domą slėptuvę, jo­je pa­reigū­ nai ra­do 768 kg ha­ši­šo. Apy­ tikslė nar­ko­tikų vertė juo­do­ jo­je rin­ko­je – 23,5 mln. litų.

Pen­ki vai­kai ke­lia trintį tarp Len­ ki­jos ir Lie­tu­vos. Vil­niaus apy­gar­ dos pro­ku­ratū­ra pra­dėjo aiš­kin­ tis į Lie­tuvą ne­grįžtan­čių vaikų iš­ vy­kos į Len­kiją ap­lin­ky­bes. Len­ ki­ja įžvel­gia po­li­tiką.

VRM au­toū­kio lau­kia per­mai­nos Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­jos (VRM) au­toū­ky­je ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma per­mainų. Mi­nis­te­ri­jos at­stovų tei­gi­mu, da­bar autoū­kio veik­la ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vi, tad ren­gia­mas pla­nas, kaip ją pa­ge­rin­ti. Eglė Še­pe­tytė

e.sepetyte@diena.lt

Su­sig­riebė po in­ci­den­to

Per­mai­nos VRM au­toū­ky­je pra­si­ dėjo dar ba­land­žio pra­džio­je, kai mi­nist­rui Dai­liui Ba­ra­kaus­kui sa­ vait­ga­lio naktį pa­no­rus nu­vyk­ ti į Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sienį paaiškė­jo, kad dar­bo vie­to­je bu­din­ tys įstai­gos me­cha­ni­kas ir vai­ruo­ to­jas ne­blaivūs. Ma­ža to, pa­ke­liui į mi­nist­ro na­mus tas pa­ts ne­blai­ vus vai­ruo­to­jas kir­to san­kryžą de­ gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­ lui ir bu­vo su­stab­dy­tas po­li­ci­jos. Jam nu­sta­ty­tas 1,96 pro­milės gir­ tu­mas. Iš kar­to po įvy­kio abu nu­si­ žengę dar­buo­to­jai at­leis­ti iš dar­bo. Dar dviem jų vir­ši­nin­kams skir­ti pa­pei­ki­mai, o D.Ba­ra­kaus­kas ini­ ci­ja­vo tar­ny­binį pa­tik­ri­nimą. VRM in­for­ma­vo, kad po pa­tik­ri­ni­ mo nu­spręsta su­griež­tin­ti au­toū­kio dar­buo­tojų kont­rolę: įves­ti pa­tik­ri­ ni­mai per šven­tes ir naktį, re­gu­lia­ riai tik­ri­na­mas dar­buo­tojų blai­vu­ mas. Taip pat esą au­toū­kio sky­rių va­do­vams nu­ro­dy­ta su­stip­rin­ti dar­ bo pro­ce­so ir dar­bo drausmės kont­ rolę. Dar vie­nas po­ky­tis – au­toū­kio žemės bei pa­statų val­dy­mas bu­ vo per­duo­tas Tur­to val­dy­mo ir ūkio de­par­ta­men­tui prie VRM.

Pak­laus­tas, ar au­toū­ky­je būta ir dau­giau drausmės pa­žei­dimų, A.Juo­ce­vi­čius at­sakė nei­gia­mai, ta­čiau teigė ma­nan­tis, kad „prie­ žiū­ros trūksta, jei­gu ga­li vyk­ti to­ kie da­ly­kai“. A.Juo­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, prie­ mo­nių pla­nas jau ren­gia­mas, o re­ zul­tatų ga­li­ma tikė­tis po ke­le­to sa­ vai­čių. Ta­čiau konk­re­čių veiksmų au­toū­kio dar­bui re­gu­liuo­ti vi­ce­mi­ nist­ras neatsk­leidė – esą pir­miau­ sia rei­kia at­lik­ti ana­lizę ir pa­reng­ ti planą. Vi­daus rei­kalų mi­nist­ras D.Ba­ ra­kaus­kas taip pat sakė ma­nan­tis, kad po­ky­čiai au­toū­ky­je būti­ni. „Tas in­ci­den­tas yra tik si­tua­ci­ jos, ku­ri yra au­toū­ky­je, pa­da­ri­nys. Trūkumų ten tik­rai yra, ir tas in­ci­ den­tas tai pa­tvir­ti­na. <...> To­liau žiū­riu, kad tie da­ly­kai ne­pa­si­kar­ totų. Jei va­do­vai ne­su­sit­var­ko, tu­ ri būti priim­ti po­li­ti­niai spren­di­ mai, ku­riuos aš tu­riu teisę priim­ti ir pri­ėmiau. Au­toū­kis per­duo­tas tie­sio­giai Tur­to val­dy­mo ir ūkio de­par­ta­men­tui. Ati­tin­ka­mai pa­ keis­ta pa­val­du­mo po­li­tinė sri­tis – Tur­to val­dy­mo de­par­ta­men­tas ir au­toū­kis yra per­duo­da­mas ku­ruo­ ti vie­nam vi­ce­mi­nistrų, ku­ris tu­ ri la­bai di­delę pa­tirtį, – de­vy­ne­

rius me­tus dir­bo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riu­mi. Ki­taip sa­kant, per­da­ ry­ta val­dy­mo pi­ra­midė“, – aiš­ki­no D.Ba­ra­kaus­kas. Ža­da reor­ga­ni­za­ciją

Prieš ke­letą metų VRM au­toū­ kiu bu­vo su­si­domė­ju­si Vals­tybės kont­rolė. Au­di­to­riai ta­da kons­ta­ ta­vo, kad au­toū­kis galėtų būti ma­ žes­nis, o mi­nis­te­ri­ja ir jos įstai­gos val­do dau­giau pa­talpų bei trans­ por­to prie­mo­nių, nei rei­ka­lin­ga jų funk­ci­joms at­lik­ti. Be to, Vals­tybės kont­rolė ydin­ga pa­va­di­no pra­ktiką pri­žiūrė­ti ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to bei Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) au­to­mo­bi­lius. Pak­laus­tas, ar mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na svars­ty­ti tokį klau­simą, D.Ba­ra­kaus­ kas sakė, kad iš prin­ci­po da­bar­tinė sis­te­ma tin­ka­ma, ta­čiau už­si­minė apie ga­limą reor­ga­ni­za­ciją. „Da­ry­si­me ir reor­ga­ni­za­ciją, spręsi­me būtiną funk­cijų at­li­kimą, žmo­nių skai­čių ir visą va­dy­bos pi­ ra­midę“, – teigė mi­nist­ras. D.Ba­ra­kaus­ko tei­gi­mu, au­toū­kio ma­ži­ni­mo klau­si­mas yra svars­ty­ti­ nas, bet rea­liai jį su­ma­žin­ti sun­kiai pa­vyktų. „VRM yra at­sa­kin­ga, kad vi­sos jai pa­vald­žios tar­ny­bos vyk­ dytų sa­vo funk­ci­jas. Tai ne­pap­ras­ tas klau­si­mas, juk ne­da­ry­si­me taip, kad FNTT turėtų sa­vo ne­di­delį au­ toūkį. Prob­le­mos yra daug gi­lesnės, pa­vyzd­žiui, da­lis FNTT ope­ra­cijų yra ne­vie­šos. Tai daug su­dėtin­giau, ne­gu at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio“, – sakė D.Ba­ra­kaus­kas. Ar per reor­ga­ni­za­ciją ke­ti­na­ma at­leis­ti dar­buo­tojų, mi­nist­ras at­ sa­ky­ti ne­galė­jo.

Trūku­mai aki­vaizdūs

Vis dėlto mi­nis­te­ri­jos va­do­vybė nu­sprendė im­tis ir di­des­nių per­ tvarkų. Praei­to mėne­sio pa­bai­ go­je mi­nist­ras D.Ba­ra­kaus­kas iš­ lei­do įsa­kymą, ku­riuo au­toū­kio ku­ra­vimą iš mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio Eval­do Gus­to per­davė vi­ce­mi­nist­ rui Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui. Mi­ nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad šiuo veiks­mu sie­kia­ma už­tik­rin­ti efek­ty­vesnį au­ toū­kio veik­los or­ga­ni­za­vimą. Pats A.Juo­ce­vi­čius sa­ko ma­tan­tis au­ toū­kio val­dy­mo trūkumų, tad po­ ky­čiai neiš­ven­gia­mi. „Mes ma­no­me, kad ta veik­ la, ku­ri vyk­do­ma, yra ne­pa­kan­ka­ mai efek­ty­vi. Ad­mi­nist­ra­ci­ja mums duo­da pre­ten­zijų dėl val­dy­mo da­ lykų, būna ir dar­bo drausmės nu­si­ žen­gimų. Ma­tyt, reikės per­žiūrė­ti vi­sus tuos da­ly­kus“, – sakė vi­ce­ mi­nist­ras.

„Tai­gi, ma­nau, šis rei­ka­las tu­ri po­li­tinį mat­menį. Kai prie­š dve­jus me­tus pa­blogė­jo Len­ki­jos ir Lie­tu­ vos san­ty­kiai, iš Lie­tu­vos at­si­ra­do sig­nalų dėl mūsų veik­los. Sup­ran­ ti, kad nau­do­da­ma­si pro­ga Lie­tu­ va no­ri įbes­ti Len­ki­jai dar vieną dyglį“, – sam­pro­ta­vo mo­te­ris.

Pa­sak Len­ki­jos nau­jienų po­rta­ lo wprost.pl, Vil­niaus pro­ku­ratū­ ra tik­ri­na, ar Len­ki­jo­je ne­bu­vo ne­ teisė­tai įvai­kin­ti vai­kai iš Lie­tu­vos. Gdynės uos­ta­mies­ty­je įsikū­ ru­sio pa­gal­bos vai­kams fon­do „Šir­dys vai­kams“ va­dovė Syl­wia Kar­łows­ka sa­ko, kad per 20 šios ins­ti­tu­ci­jos veik­los metų į Len­ kiją iš Lie­tu­vos bu­vo at­va­žiavę dau­giau nei 5 tūkst. vaikų ir kad or­ga­ni­zuo­ti to­kias vieš­na­ges bu­ vo gau­tas Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­ nis­te­ri­jos lei­di­mas. „Bio­lo­gi­niai tėvai su­si­tarė su ke­ liais globė­jais len­kais, kad jie pa­gei­ dau­ja, jog vai­kai mo­kytų­si Len­ki­ jo­je. Ati­tin­ka­mi do­ku­men­tai bu­vo pa­reng­ti pas no­tarą Lie­tu­vo­je, – kalbė­jo S.Kar­łows­ka. – Ne­sup­ ran­tu, kodėl šis rei­ka­las da­bar taip trik­do Vil­niaus pa­reigū­nus? Juk tie vai­kai – aštuoniolikos, še­še­rių, de­ vy­ne­rių ir du – vie­nuo­li­kos metų – Len­ki­jo­je yra jau 2–9 me­tus.“ Ji ti­ki­no, kad vaikų bend­ra­vi­ mas su sa­vo šei­mo­mis Lie­tu­vo­je nėra nu­trūkęs.

Len­kai ne­be­leid­žia vai­kams su­si­tik­ti su tėvais ir bend­ rau­ti te­le­fo­nu. Anks­čiau pra­neš­ta, kad pen­ki vai­kai Vil­nios pa­grin­dinė­je mo­ kyk­lo­je šiais moks­lo me­tais taip ir ne­pa­si­rodė. Vil­niaus sa­vi­val­ dybės at­stovė Li­na Juš­ke­vi­čienė sakė, kad len­kai ne­be­leid­žia vai­ kams su­si­tik­ti su tėvais ir bend­ rau­ti te­le­fo­nu. Vie­na ma­ma, len­kams ati­da­vu­si sūnų ir dukrą, pa­de­da­ma so­cia­li­nių dar­buo­tojų Len­ki­jo­je teis­muo­se pra­dėjo kovą dėl vaikų su­si­grąži­ ni­mo. Kitų vaikų tėvams Lie­tu­vos teis­muo­se ren­gia­ma­si vi­siš­kai ap­ ri­bo­ti tei­ses į at­ža­las, ta­da len­kams at­si­vertų ke­lias tap­ti ofi­cia­liais įtė­ viais ar globė­jais. KD, BNS inf.

Dva­si­niai ly­de­riai par­ėmė len­kus Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad žmo­ gaus gy­vybės ap­sau­ga tam tik­rais at­ve­jais ga­li kel­ti ne­leng­vai išsp­rend­žiamų di­lemų, ta­čiau „tai nėra prie­žas­tis pra­ras­ti ryžtą la­ biau gin­ti gy­vybę, kaip ir sunkūs pa­si­rin­ki­mai ki­to­se gy­ve­ni­mo sri­ ty­se ne­ga­li mo­ty­vuo­ti at­si­sa­ky­mo siek­ti gėrio.“ Ba­landį LLRA at­sto­vai Sei­me, Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ristų) na­rys Kęstu­tis Dauk­šys ir „Drąsos ke­ lio“ par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Al­ gir­das Pa­tac­kas par­la­men­te įre­ gist­ra­vo Gy­vybės pre­na­ta­linė­je fazė­je įsta­ty­mo pro­jektą, ku­riuo būtų draud­žia­ma at­lik­ti abor­tus. Pro­jektą ver­tinę Sei­mo tei­si­ nin­kai nu­rodė, kad ky­la klau­ si­mas dėl jo ati­tik­ties tarp­tau­ tinėms kon­ven­ci­joms, taip pat ke­lia­ma abe­jonė ir dėl jo ati­tik­ ties Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jai. Pa­gal pro­jektą nėštumą gy­dy­ to­jas galėtų nu­trauk­ti tik tuo at­ ve­ju, jei nėštu­mas grėstų nėš­ čios mo­ters gy­vy­bei ar svei­ka­tai ar­ba būtų pa­grįstų įta­rimų, kad nėštu­mas at­si­ra­do dėl nu­si­kals­ tamų veikų. Nut­rauk­ti nėštumą esant minė­toms sąly­goms būtų leid­žia­ma, jei nuo nėštu­mo pra­ džios būtų pra­ėję ne dau­giau kaip 12 sa­vai­čių.

Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­jos (LLRA) sie­kis draus­ti abor­tus Lie­ tu­vo­je su­laukė trijų baž­ny­čių va­ dovų pa­lai­ky­mo. Lie­tu­vos re­li­gi­ nių bend­ruo­me­nių va­dovų va­kar išp­la­tin­ta­me pa­reiš­ki­me tei­gia­ ma, kad nėštu­mo nu­trau­ki­mas vi­suo­met yra gy­vybės at­ėmi­mas konk­re­čiam žmo­gui.

„Už­si­mez­gu­si gy­vybė yra ne mo­ ters or­ga­nas, bet ge­ne­tiš­kai uni­ka­ lus žmo­gaus emb­rio­nas, ku­ris, kai jam ne­sut­ruk­do­ma aug­ti ir vys­ ty­tis, tam­pa sa­va­ran­kiš­ku as­me­ niu. Todėl nėštu­mo nu­trau­ki­mas vi­suo­met yra gy­vybės at­ėmi­mas konk­re­čiam žmo­gui“, – tei­gia­ma Lie­tu­vos vys­kupų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­ko ar­ki­vys­ku­po Si­gi­to Tam­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos evan­ge­ likų liu­te­ronų baž­ny­čios vys­ku­ po Min­dau­go Sa­bu­čio ir Lie­tu­vos sta­čia­ti­kių ar­ki­vys­ku­po Ino­ken­ti­ jaus pa­reiš­ki­me. Jų tei­gi­mu, teisė į pri­va­tumą nėra pa­kan­ka­ma ir mo­ra­li­niu po­ žiū­riu pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis atim­ti žmo­gui gy­vybę. „Le­mia­mu ar­gu­men­tu ap­si­ sprend­žiant dėl ne­gi­mu­sios gy­ vybės ne­ga­li būti lai­ko­mas ir tei­ gi­nys, kad jos ap­sau­ga pa­žeid­žia teisę į as­mens fi­zi­nio vien­ti­su­mo ger­bimą“, – tvir­ti­na dva­si­nin­kai.

KD, BNS inf.

Len­ki­jos pa­vyz­dys?

„„Prie­žas­tis: per­mai­nos VRM au­toū­ky­je pra­si­dėjo, kai mi­nist­rui D.Ba­ra­

kaus­kui sa­vait­ga­lio naktį pa­no­rus nu­vyk­ti į Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­ sienį paaiškė­jo, kad dar­bo vie­to­je bu­din­tys įstai­gos me­cha­ni­kas ir vai­ ruo­to­jas ne­blaivūs. And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

Lie­t u­vos svei­k a­tos in­for­m a­c i­jos cent­ro duo­me­n i­m is, 2004 m. at­ lik­ta 10,644 tūkst. dirb­t i­nių abortų, 2011 m. – 6205. Lie­t u­vo­je nu­t rauk­t i nėštumą šiuo me­tu leid­ž ia­ma iki 12 nėštu­mo sa­ vaitės be pa­pil­domų sąlygų.

ES abor­t ai draud­ž ia­m i Mal­t o­ je, Ai­r i­j o­j e ir Len­k i­j o­j e. Li­k u­s ios vals­t ybės, tarp jų ir Lie­t u­va, abor­ tų ne­d raud­ž ia, tik nu­s ta­to ribą, iki ku­r ios jis leid­ž ia­m as. Šis ter­ mi­n as svy­r uo­j a nuo 10 iki 18 sa­ vai­č ių.


6

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ka­ras ke­liuo­se-2. Nu­lio era

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

raė­jo vos ke­l i va­s a­r iš­k i sa­vait­ga­ liai, o Lie­tu­vos pa­ke­lės jau nu­sė­tos nau­jo­mis ava­ri­jų au­kų ge­din­čio­mis žva­ke­lė­mis. Vi­suo­me­nei svars­tant, ar tai į ša­lį grįž­tan­čio se­no pa­žįs­ta­mo ka­ro ke­ liuo­se ženk­lai, Sei­me ver­da dis­ku­si­jos dėl ini­ cia­ty­vos griež­tin­ti baus­mes už vai­ra­vi­mą ap­ svai­g us – di­d in­t i pi­n i­g i­nę bau­dą, il­ges­n iam lai­ko­tar­piui atim­t i tei­sę vai­r uo­t i, nu­ma­t y­t i ga­li­my­bę kon­fis­kuo­ti au­to­mo­bi­l į ir pan. Pir­mo­ji ka­ro ke­l iuo­se se­r i­ja at­slū­go iš­t ies ėmus dras­t iš­k ų prie­mo­n ių, tarp jų – ir su­ griež­ti­nus Ke­l ių eis­mo tai­syk­les (KET), pa­di­ di­nus baus­mes. Ar sėk­mės is­to­r i­ja pa­si­kar­ tos? Dėl tei­g ia­mo at­sa­ky­mo šį­kart ne­ga­lė­tu­ me bū­ti to­k ie tik­ri. Sta­t is­t i­ka tei­g ia, kad nu­si­žen­g i­mus, už ku­ riuos siū­lo­ma di­d in­t i baus­mes, daž­n iau­siai pa­da­ro itin men­kas ofi­cia­l ias pa­ja­mas gau­ nan­tys vai­ruo­to­jai. Ko­k ia pra­smė skir­ti pen­ kia­ženk­lę bau­dą žmo­gui, jei iš jo vals­ty­bė ne­ ga­li pri­si­teis­ti nė ke­tur­ženk­lės? Jo­k ios. Nuo tei­sės bet ko­k ių vie­šo­sios tvar­kos pa­ žei­d i­mų ge­r iau­siai su­lai­ko ne tiek griež­tos gre­sian­čios baus­mės, kiek jų neiš­ven­g ia­mu­ mas. Bū­tent to – nu­li­nės ga­li­my­bės iš­si­suk­ti nuo baus­mės – mū­sų ša­ly­je la­biau­siai stin­ga kal­bant ir apie KET pa­žei­di­mus.

Išei­tis, jei nė­ra nei pa­tru­ lių, nei pi­ni­gų nau­jiems sam­dy­ti, la­bai pa­pras­ta: su­ma­žin­ti lei­džia­mo gir­ tu­mo ly­gį iki ma­giš­ko 0. Apie tai, kad net ir akis­ta­ta su Lie­tu­vos po­li­ci­ja ne vi­sa­da bai­gia­si tei­sin­gu­mo lai­mė­ji­mu, ga­li pa­pa­sa­ko­ti ne vie­nas ere­liš­kos pa­tir­ties tu­rin­ tis po­li­ti­kas – te­rei­kia at­si­sa­ky­ti pūs­ti į al­ko­tes­ te­rį ir pa­reikš­ti pa­gei­da­vi­mą bū­ti pa­tik­rin­tam me­di­ci­nos įstai­go­je. Taip išau­ga ga­li­my­bė pra­ blai­vė­ti iki lei­džia­mos 0,4 pro­mi­lės ri­bos. Po­l i­ci­ja ko­ne kiek­v ie­ną sa­vait­ga­l į skel­bia­si ren­g ian­t i spe­cia­l ius rei­dus, ta­čiau sta­t is­t i­ka by­lo­ja, kad iš 1 000 Lie­tu­vos žmo­nių per me­ tus vi­du­t i­n iš­kai pa­t ik­r i­na­mas tik maž­daug 40-ies blai­v u­mas. Pa­žan­ges­nė­se ES ša­ly­se šis ro­d ik­l is dau­g iau nei 10 kar­t ų di­des­n is – va­di­na­si, ir ti­k i­my­bė, kad bent kar­tą per me­ tus teks pūs­ti į al­ko­tes­te­r į, yra ly­g i 1:2. Be­pi­g u jiems, suo­m iams ar vo­k ie­čiams, ga­ lin­t iems ant kiek­vie­no kam­po pri­sta­ty­t i pa­ tru­lių? Išei­tis, jei nė­ra nei pa­tru­lių, nei pi­ni­g ų nau­jiems sam­dy­ti, la­bai pa­pras­ta: su­ma­ž in­ti lei­džia­mo al­ko­ho­lio krau­jy­je ly­g į iki ma­giš­ko nu­l io. Ir jo­k ių iš­ly­g ų. informacija:

302 250

A.Ma­mon­to­vas: Lie­tu­vai trūks­ta kul­tū­ros ir švie­ti­mo

G

at­vės mu­zi­kos die­na nė­ ra vien gat­vės mu­zi­kan­ tų die­na. Tai yra ren­gi­ nys, ku­rio me­tu bet kas ga­li tap­ti gat­vės mu­zi­kan­tu. Tai, anot šio pro­jek­to ini­cia­to­riaus And­riaus Ma­mon­to­vo, yra pa­ grin­di­nė Gat­vės mu­zi­kos die­nos min­tis. Apie šeš­ta­die­nį vyk­sian­ tį pro­jek­tą, įkve­pian­čią kū­ry­bi­nę praei­tį ir da­bar­tį, atei­ties pla­nus – ži­no­mo dai­nų kū­rė­jo ir at­li­kė­ jo po­kal­bis su po­rta­lo www.kau­ no­die­na.lt skai­ty­to­jais.

– Sa­vait­ga­lį bus šven­tė – Gat­ vės mu­zi­kos die­na. And­riau, ar jums tai ir­gi šven­tė? Kuo ši die­na to­kia ypa­tin­ga? – Tai yra tie­siog ge­ra die­na, pil­ na mu­zi­kos ir drau­giš­kos at­mos­ fe­ros. Man pa­tin­ka, kad gat­vė­se at­si­ran­da dau­giau be­si­šyp­san­ čių žmo­nių ir po­zi­ty­vumo, ku­rio mums kar­tais taip trūks­ta. – Užau­go­me su jū­sų mu­zi­ka, ver­kė­me su lau­žo švie­sa... No­rė­čiau jus ma­ty­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­tu. Tik jūs ga­li­te pa­ ban­dy­ti ką nors pa­keis­ti... – Ne­ma­nau. La­bai glos­to sa­vi­ mei­lę, kai kas nors sa­ko kaip jūs, bet no­rė­čiau iš­lik­ti svei­ko ir rea­ lis­tiš­ko po­žiū­rio. No­rė­čiau lik­ ti mėgs­ta­mas at­li­kė­jas, o ne ne­ ken­čia­mas po­li­ti­kas. – Kaip ver­ti­na­te ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bą Lie­tu­vo­je ir ska­lū­nų du­jų paieš­kas? – Kai vi­sas pa­sau­lis ban­do at­si­ sa­ky­ti ato­mi­nės ener­ge­ti­kos, mes kaž­ko­dėl kim­ba­me ant tos meš­ ke­rės. Bet ku­riuo at­ve­ju, pri­si­mi­ nus LEO LT pro­jek­tą ir per jį iš­ plau­tus mi­li­jo­nus, aš ne­ti­kiu, kad tai šva­rus rei­ka­las. NE­TI­KIU. Dėl ska­lū­nų. La­bai keis­ta, kad yra tik dvi nuo­mo­nės. TAIP ar­ ba NE. O ko­dėl? Ar tik dvi įma­ no­mos? Mes apie ska­lū­nus kal­ ba­me taip, lyg jau da­bar bū­ti­nai tu­ri­me nu­spręs­ti, ar par­si­duo­ ti ame­ri­ko­nams, ar tar­nau­ti ru­ sui. Bet gal­būt rei­kė­tų kiek pa­ lauk­ti, kol tech­no­lo­gi­jos taps to­bu­les­nės? Gal­būt pa­lik­ti kaž­ ką ir mū­sų vai­kams? Juk pa­gal da­bar­ti­nį iš­ga­vi­mo bū­dą tik 10 pro­c. esan­čių du­jų bū­tų iš­gau­ ta ir jau to­je vie­to­je iš­ga­vi­mas tap­tų ne­beį­ma­no­mas. Gal pa­ lau­ki­me tech­no­lo­gi­nio pro­gre­ so, kai bent 20 pro­c. bū­tų ga­li­ ma iš­gau­ti? Čia kaip ir gy­ve­ni­me – kai ne­ ži­nai, ką da­ry­ti, gal­būt kol kas nie­ko ne­da­ry­ti, kol ži­no­si tiks­ liai.

– Ei­mun­to Nek­ro­šiaus nu­ lip­dy­tas Ham­le­tas, Ma­rio Mar­tin­so­no ku­ni­gas ar­ba „Amayos“ ke­liau­to­jas – to­ kie skir­tin­gi, bet kar­tu pa­na­ šūs. Ma­mon­to­viš­ki. Pa­na­ šiai ta­len­tin­gai įkū­ny­ti. Ko dar ga­li­me ti­kė­tis teat­ro ar­ ba ki­no sce­no­je? Ko­kie ar­ti­ miau­si pla­nai? – Kol kas ma­no pla­nas yra kon­ cer­tai spa­lio mė­ne­sį. Jiems ir skir­tas vi­sas ma­no lai­kas da­bar. Ra­šau mu­zi­ką vie­nam fil­mui, bet apie tai dar anks­ti pa­sa­ko­ti. Ak­ to­riu­mi sa­vęs ne­lai­kau, to­dėl ir ne­sie­ju jo­kių konk­re­čių pla­nų su tuo. Be­je, Ham­le­tą šį gruo­dį Vil­ niu­je su­vai­din­si­me jau pa­sku­ti­ nį kar­tą. – Ko­kios re­li­gi­jos pa­se­kė­ jams sa­ve pri­skir­tu­mė­te, jei ap­skri­tai ti­ki­te Die­vu? – Tai klau­si­mas, ku­rį vis ban­dau iš­siaiš­kin­ti. Nep­rik­lau­sau jo­kiai re­li­gi­jai, bet pa­lai­kau se­no­jo bal­ tų ti­kė­ji­mo iš­pa­žinėjus, nes jie vi­ so­mis jė­go­mis sten­gia­si iš­sau­go­ ti mū­sų ša­lies kul­tū­rą ir tik­rą­ją ta­pa­ty­bę. – Per sa­vo kar­je­rą, ku­riai nė­ ra ly­gių Lie­tu­vo­je per be­veik 30 me­tų, esa­te iš­lei­dęs daug al­bu­mų, ku­rie ta­po vi­so­kiais ...iau­siais. Ar pla­nuo­ja­te dar drioks­te­lė­ti mu­zi­ki­ne pra­ sme? Ko­kie pla­nai ap­skri­ tai, gal dar kar­tą „Eu­ro­vi­zi­ ją“ štur­muo­ti? – Nie­ko ne­no­riu štur­muo­ti. Aš ne štur­ma­nas. – Kaip ma­no­te, ko mū­sų vi­ suo­me­nei šiuo me­tu trūks­ta la­biau­siai? Gal­būt to­le­ran­ci­ jos, em­pa­ti­jos? – Švie­ti­mo ir kul­tū­ros. Nuo šių dvie­jų da­ly­kų pra­si­de­da vi­si ki­ti ir, tie­są sa­kant, jais bai­gia­si....

„„Pa­si­rin­ki­mas: ne­pai­sant vi­suo­ti­nio po­pu­lia­ru­mo ir vie­šai dės­to­

mų nuo­mo­nių ša­liai svar­biais klau­si­mais, A.Ma­mon­to­vas į po­li­ti­ ką su­kti ne­ke­ti­na. Margaritos Vorobjovaitės nuotr.

– Esu di­de­lė jū­sų kū­ry­bos ger­bė­ja nuo „Fo­je“ lai­kų. Gal ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių gru­pė iš­si­ sky­rė? – Gru­pė bai­gė sa­vo gy­va­vi­mą, kai iš­nau­do­jo vi­są sa­vo po­ten­cia­lą ir ne­be­no­rė­jo kar­to­tis. Prie­žas­ čių yra daug, bet vie­na pa­grin­ di­nių – kiek­vie­nas lai­kui bė­gant pra­dė­jo­me gy­ven­ti gan skir­tin­ gus gy­ve­ni­mus ir mū­sų po­žiū­riai į tai, ką da­rė­me kar­tu, pra­dė­ jo skir­tis. Ga­li­ma svars­ty­ti, kas bū­tų, bet tai nie­kaip ne­pa­kei­čia to, kas YRA. – Dėl ko gy­ve­na And­rius Ma­ mon­to­vas? – Dėl džiaugs­mo ir lai­mės. – No­riu jums pa­dė­ko­ti už tai, kad nee­mig­ra­vo­te, kad sa­vo

pa­vyz­džiu įro­dė­te, jog ga­li­ ma ne­pra­ras­ti po­pu­lia­ru­mo ir ne­par­da­vi­nė­jant sa­vo šei­ mos (vai­kų nuo­trau­kų, in­ ty­mių is­to­ri­jų ir t. t.). Sy­kiu no­riu pa­klaus­ti: ko­kias stu­ di­jas rink­tu­mė­tės, jei bū­tu­ mė­te abi­tu­rien­tas? – Ne­sis­ten­giu gy­ven­ti, kad bū­ čiau pa­vyz­dys. Ne kiek­vie­nas ma­no poel­gis ar spren­di­mas yra ge­ras pa­vyz­dys. Tu­rė­tu­mė­te at­ si­rink­ti kas kar­tą... Ką stu­di­juo­ čiau? Ki­nų kal­bą. – Gir­dė­jau, kad vi­sai ne­var­ to­ja­te al­ko­ho­lio. Pa­sa­ky­ki­te, kaip priė­jo­te iki to­kių san­ty­ kių su juo. – Di­de­lių ir karš­tų san­ty­kių ne­ tu­rė­jau. Tie­siog vie­ną die­ną nu­ si­su­ko­me vie­nas nuo ki­to ir ne­be­ tu­ri­me no­ro at­si­suk­ti.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

– Ne taip se­niai aiš­kiai iš­reiš­ kė­te sa­vo nuo­mo­nę dėl Vi­ sa­gi­no AE. Ko­kios ap­skri­tai jū­sų po­li­ti­nės pa­žiū­ros? Ar ne­pla­nuo­ja­te pa­suk­ti į po­li­ ti­ką? – Ne­ži­nau, ar tai yra po­li­ti­nės pa­žiū­ros. Ma­no nuo­mo­nė kai ku­riais klau­si­mais yra tie­siog ma­no kaip žmo­gaus nuo­mo­nė. Ji ne­bū­ti­nai at­sto­vau­ja ko­kioms nors po­li­ti­nėms kryp­tims. Po­li­ ti­kai ne­su su­tver­tas, nes ne­tu­rė­ čiau kant­ry­bės vi­są lai­ką šyp­so­ tis opo­nen­tams ir vai­din­ti ra­mų. Grei­čiau­siai bū­tų mo­men­tas, kad nu­trūk­čiau ir pa­siųs­čiau... ga­nė­ ti­nai to­li.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

trečiADIENIS, gegužės 15, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,19 %

–0,03 %

7,8 mln. litų

– tiek už pikt­naud­žia­ vimą do­mi­nuo­ja­ma pa­dėti­mi į biud­žetą su­ mokė­jo „Or­len Lie­tu­va“.

–0,80 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

In­ter­ne­to sau­gu­mas Lie­tu­vo­je ma­žiau­sias

Lie­tu­vai ky­la did­žiau­sia elekt­ro­ni­nių nu­si­ kal­timų grėsmė Bal­ti­jos ša­ly­se. Tai tei­gia pa­sau­linės an­ti­vi­ru­sinės pro­gra­minės įran­ gos ga­min­to­ja „Kas­pers­ky Lab“. Apkrės­ti kom­piu­terį vi­ru­sais nar­šant in­ter­ne­te Lie­ tu­vo­je ky­la 26,48 pro­c. ri­zi­ka, Lat­vi­jos ri­ ziką eks­per­tai įver­ti­no 24,98 pro­c., o Es­ti­ jos – 24,46 pro­c. Po­pu­lia­riau­si užk­ratų pla­ ti­ni­mo ka­na­lai Bal­ti­jos re­gio­ne yra užkrės­ tos ir pa­vo­jin­gos in­ter­ne­to sve­tainės.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0545 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0656 JAV do­le­ris 1 2,6544 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6273 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9328 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2972 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5861 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4858 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7808

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,1700 % –0,5674 % –0,1692 % –0,0723 % –0,0405 % –0,3256 % +0,0371 % +0,1014 % –0,0719 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,74

4,48

2,35

„Va­koil“

4,79

4,52

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,99 dol. už 1 brl. 102,82 dol. už 1 brl.

For­suos ri­bo­ji­mus rūka­lams

Su Suo­mi­jos va­do­vu Sau­ li Nii­nistö va­ kar su­si­ti­ku­ si Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė ne­gailė­jo pa­gyrų Suo­ mi­jai ir vi­ soms Skan­ di­na­vi­jos vals­tybėms.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis tei­gia, kad pir­mi­nin­kau­da­ma ES Ta­ry­bai Lie­tu­va sieks už­kirs­ti ke­lią vil­kin­ti spren­dimą dėl ta­ ba­ko pro­duktų pla­ti­nimą griež­ ti­nan­čios di­rek­ty­vos.

ne dar ke­li ter­mi­na­lai galėtų būti pa­sta­ty­ti. Ita­li­jo­je ar ki­to­se ša­ly­se, pa­vyzd­žiui, vos ne kas pen­kias­de­ šimt ki­lo­metrų sta­to­mi to­kie ter­ mi­na­lai. Kon­ku­ren­ci­jos čia jo­kios ne­bus, at­virkš­čiai – mes vie­ni ki­ tiems galė­si­me pa­dėti. Taip pat kon­ku­ren­ci­ja galbūt bus su vamz­ dynų tiekė­jais. Turė­da­mi net du ter­mi­na­lus re­gio­ne galė­si­me da­ ry­ti di­delę įtaką ir di­delį spau­dimą, kad vamzd­žiuo­se esan­čių dujų kai­ na būtų ge­ro­kai ma­žesnė“, – sakė D.Gry­baus­kaitė. Eu­ro­p os Ko­m i­s i­jos už­sa­k y­ mu kon­sul­ta­cijų įmonės „Booz & Com­pa­ny“ at­lik­ta stu­di­ja dėl re­ gio­ni­nio SGD ter­mi­na­lo pa­rodė, jog tin­ka­miau­sia vie­ta re­gio­ni­niam SGD ter­mi­na­lui yra Suo­mi­jos įlan­ ko­je, prie Es­ti­jos ir Suo­mi­jos. Lie­tu­vos vald­žia ne kartą yra pa­reiš­ku­si, kad SGD ter­mi­na­las Klaipė­do­je galės tap­ti re­gio­ni­nis ir du­jo­mis ap­rūpin­ti Bal­ti­jos ša­ lis kai­my­nes. Lie­tu­va iki 2014 m. pa­bai­gos ke­ti­na pa­sta­ty­ti nuo­savą SGD ter­mi­nalą, ku­rio pa­jėgu­mas būtų 2–3 mlrd. ku­bi­nių metrų per me­tus. Re­gio­ni­nis ter­mi­na­las ap­rūpintų du­jo­mis Bal­ti­jos vals­ty­bes ir Suo­ miją, ku­rios da­bar yra vi­siš­kai pri­ klau­so­mos nuo Rytų tiekė­jo. Ter­ mi­na­lui būtų su­teik­ta ES fi­nan­sinė pa­ra­ma.

„Jei­gu Ai­ri­jai pir­mi­nin­kau­jant pa­vyktų pa­siek­ti pa­grin­dinį su­si­ta­rimą, tai būtų did­žiu­ lis laimė­ji­mas ir ta­da Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu tik­rai būtų tikė­ti­na, kad būtų ga­li­ma atei­ti iki bal­sa­vi­mo. Šiuo at­ve­ju mūsų pir­mi­nin­ka­vi­mo už­duo­ tys iš­kils daug aiš­kiau, kai lie­ pą turė­si­me pa­žan­gos re­zul­tatą iš Ai­ri­jos pir­mi­nin­ka­vi­mo. Mes bent jau ti­kimės pa­siek­ti pirmą bendrą pa­grin­dinį su­si­ta­rimą, kad, tar­ki­me, ša­lys narės vi­sos su­tin­ka ir yra jau su­ta­ria­ma su Eu­ro­pos Par­la­men­tu dėl bend­ ros spren­di­mo pro­cedū­ros. Jei­ gu tai mums pa­vyktų, tai būtų tik­rai laimė­ji­mas – tuo­met bal­ sa­vi­mas liktų tik­tai jau Grai­ki­jai pir­mi­nin­kau­jant. Op­ti­ma­liu at­ ve­ju galėtų būti taip, kad ir bal­ sa­vi­mas galėtų baig­tis, tar­ki­me, šių metų gruodį“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je va­kar sakė mi­ nist­ras. Di­rek­tyvą Lie­tu­vos pa­reigū­ nai va­kar ap­tarė su tarp­tau­ti­ nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ cijų at­sto­vais. Pa­sak Na­cio­na­linės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­rolės koa­li­ci­jos pre­zi­den­to Au­re­li­jaus Ve­ry­gos, sie­kiant su­stab­dy­ti di­rek­ty­vos pri­ėmimą pro­pa­gan­da skleid­žia­ma ir Lie­tu­vo­je. „Turbūt ei­li­niam gy­ven­to­jui la­bai sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kios jėgos su­telk­tos, kad ši­ta di­rek­ ty­va ne­būtų priim­ta. Ir, kaip jau bu­vo pa­minė­ta šian­dien su­si­ti­ ki­me, ta­ba­ko bend­rovės per me­ tus Eu­ro­po­je iš­leid­žia apie 5 mln. eurų vien tik lo­biz­mui sam­dy­da­ mos apie šimtą visą dar­bo laiką dir­ban­čių žmo­nių, kad su­stab­ dytų šitą pro­cesą. Jau Lie­tu­vo­je skleid­žia­ma la­bai daug ten­den­ cin­gos, me­la­gin­gos in­for­ma­ci­ jos, pa­vyzd­žiui, tei­gia­ma, kad bus at­leis­ta apie 1300 žmo­nių, jei­gu ši­ta di­rek­ty­va bus priim­ta, o mes pui­kiai ži­no­me, jog tiek nė ne­dir­ba vi­so­je pra­monė­je“, – pa­sa­ko­jo jis. Nau­jo­ji ta­ba­ko ga­mi­nių di­ rek­ty­va įsi­ga­lios, jeigu jai pri­ tars vi­sos 27 vals­tybės narės ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas.

KD, BNS inf.

KD, BNS inf.

„„Re­zul­ta­tas: po su­si­ti­ki­mo su Suo­mi­jos va­do­vu S.Nii­nistö Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė ne­dvip­ras­miš­kai pa­si­sakė tiek už

skan­di­na­viš­kas in­ves­ti­ci­jas, tiek už ato­minės ener­ge­ti­kos plėtrą Lie­tu­vo­je. 

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

Suo­miją nu­rodė kaip pa­vyzdį At­ne­ša vers­lo kultūrą

Pa­sak Pre­zi­dentės, skan­di­na­viš­kos in­ves­ti­ci­jos at­ne­ša ne tik fi­nan­sinę ar ino­va­ty­vių tech­no­lo­gijų naudą, bet kar­tu – naują, skaid­rią vers­ lo kultūrą. „Vyksime į Klaipėdą, kur kar­tu ati­da­ry­si­me la­bai mums nau­dingą, įdo­mią tech­no­lo­giš­kai „For­tum“ įmonę, ku­ri nau­dos bei de­gins Klaipė­dos re­gio­no at­lie­kas, šiukš­ les ir taip ga­mins tiek ši­lumą, tiek elekt­ros ener­giją. Norė­čiau pa­ brėžti, kad to­kia kom­bi­na­ci­ja su­ tei­kia ga­li­mybę Suo­mi­jos žmonėms mokė­ti už ši­lumą be­veik du ar tris kar­tus ma­žiau, nei mo­ka Lie­tu­vos žmonės. Tai­gi Skan­di­na­vi­jos, Suo­ mi­jos in­ves­ti­ci­jos atei­na ne tik su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet taip pat su nau­ja, skaid­ria, ne­ko­rum­ puo­ta vers­lo kultū­ra. O tai Lie­tu­vai la­bai svar­bu, nes mo­ky­tis ge­riau iš to­kios vers­lo kultū­ros, nei iš ki­to­ kios, ku­rią at­si­nešė­me iš praei­ties“, – bend­ro­je Lie­tu­vos ir Suo­mi­jos pre­zi­dentų spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je vakar sakė D.Gry­baus­kaitė. Parėmė ato­minę elekt­rinę

Be to, Pre­zi­dentė ak­cen­ta­vo, kad ma­žoms vals­tybėms ap­si­mo­ka turė­ti ato­minę ener­ge­tiką. „Ma­žoms vals­tybėms, <...> ku­ rios ne­tu­ri ki­to­kių šal­ti­nių, iki šiol ap­si­mokė­jo turė­ti ato­minę ener­ ge­tiką sa­vo ener­ge­tikos sis­te­mo­je,

no­rint už­tik­rin­ti sau­gumą ir tech­ no­lo­gijų ko­kybę“, – žur­na­lis­tams sakė D.Gry­baus­kaitė. D.Gry­baus­kaitė pa­brėžė, jog ato­ minė ener­ge­ti­ka pa­trauk­li tuo, kad ji ma­žai ter­šia ap­linką. Pre­zi­dentė taip pat pa­reiškė, kad pa­si­kliau­ ti vien bio­ku­ru reikštų sa­vo miš­ kų de­gi­nimą.

Da­lia Gry­baus­kaitė:

Skan­di­na­vi­jos, Suo­ mi­jos, in­ves­ti­ci­jos atei­na ne tik su nau­jo­ mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet taip pat su nau­ja, skaid­ria, ne­ko­rum­ puo­ta vers­lo kultū­ra. „Vis­kas pri­klau­so nuo to, ką mes ma­no­me ge­riau pa­nau­do­ti ir ko­kia pro­por­ci­ja, ar tik­tai bio­kurą (o tai reiš­kia ga­liau­siai de­gin­ti sa­vo miš­ kus), ar vis dėlto turė­ti tokį san­tykį tarp ener­gijos re­sursų, ku­rie būtų ne­nai­ki­nan­tys ir mūsų gam­tos, ir mūsų ša­lies, o kar­tu už­tik­rintų pa­ kan­ka­mai pi­gią ener­giją“, – kalbė­ jo Pre­zi­dentė. Suo­mi­jos va­do­vas S.Nii­nistö pa­brėžė, kad jo ša­lis tvir­tai re­mia bran­duo­linę ener­ge­tiką, ku­ri su­

da­ro apie 40 pro­c. vi­sos elekt­ ros ener­ge­ti­kos. Šio­je ša­ly­je da­ bar sta­to­mas penk­tas reak­to­rius, o par­la­men­tas yra iš­davęs lei­dimą dar dviem. „Sup­ran­tu, kad Lie­tu­vo­je vyks­ ta la­bai in­ten­sy­vios dis­ku­si­jos dėl ato­minės elekt­rinės pro­jek­to. No­ riu tie­siog pa­sa­ky­ti, kad Suo­mi­jo­je sta­to­me penktą reak­to­rių“, – sakė Suo­mi­jos va­do­vas. Dujų ter­mi­na­lai ne­kon­ku­ruos?

S.Nii­nistö taip pat pa­brėžė, kad Klaipė­do­je sta­to­mas su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų (SGD) ter­mi­na­las ne­kon­ku­ruos su Suo­mi­jos įlan­ko­je pla­nuo­ja­mu sta­ty­ti re­gio­ni­niu ter­ mi­na­lu. „Aš su­pra­tau, kad ne­bus kon­ku­ ren­ci­jos tarp šių pro­jektų ar­ba jo­ kios ža­los, nes Lie­tu­vos pro­jek­tas yra vie­ti­nis. Be to, mes ne­ži­no­me, ko­kia vie­ta bus pa­rink­ta re­gio­ni­ niam ter­mi­na­lui. Aš ne­ma­tau jo­kių pro­blemų dėl to“, – kalbė­jo Suo­ mi­jos va­do­vas. Lie­tu­vos Pre­zi­dentė pri­dūrė, jog Lie­tu­va SGD ter­mi­nalą sta­to sa­vo reikmėms. „Mūsų ter­mi­na­las sta­to­mas dau­ giau­sia Lie­tu­vos reikmėms, be to, jis bus pa­sta­ty­tas ge­ro­kai grei­čiau nei re­gio­ni­nis ter­mi­na­las. Re­gio­ni­ niu ter­mi­na­lu va­di­na­mas tik dėl to, kad galbūt su­gebės ap­tar­nau­ti ke­ lias ša­lis. Bet Bal­ti­jos ša­lių re­gio­


8

trečiADIENIS, gegužės 15, 2013

pasaulis „Ne“ gėjams

Su­laikė agentą

Su­kilė­lių žiau­ru­mas

Mask­vos me­ri­ja pa­skelbė ne­ ke­ti­nan­ti pa­ten­kin­ti les­bie­čių, gėjų, bi­sek­sua­lių ir lytį pa­kei­ tu­sių as­menų bend­ruo­menės pra­šy­mo leis­ti su­reng­ti sos­ tinė­je ei­ty­nes ge­gužės 25 d. Iki šiol vi­si sek­sua­li­nių ma­ žumų mėgi­ni­mai gau­ti lei­dimą reng­ti ak­ci­jas ne­su­lauk­da­vo Mask­vos vald­žios pa­lai­ky­mo.

Ru­si­jos pa­reigū­nai su­laikė Mask­vo­je dir­busį įta­riamą JAV cent­rinės žval­gy­bos val­dy­bos agentą, o vėliau per­davė jį at­gal JAV am­ba­sa­dai. Apie tai pra­ nešė Ru­si­jos fe­de­ra­linė sau­gu­ mo tar­ny­ba. Įta­ria­mas agen­tas Rya­nas C.Fogle’as dir­bo pri­si­ deng­da­mas am­ba­sa­dos tre­čio­ jo sek­re­to­riaus pa­rei­go­mis.

„Hu­man Rights Watch“ ir Si­ri­ jos opo­zi­cinė Na­cio­na­linė koa­ li­ci­ja pa­smerkė šiurpų vaiz­do ­ įrašą, ku­ria­me ma­ty­ti, kaip vie­nas su­kilė­lis ko­vo­to­jas išp­jau­na Si­ri­jos ka­riui širdį ir ją val­go. Ta­da jis prie la­vo­no pa­ reiškė: „Pri­sie­kia­me Die­vui, kad su­val­gy­si­me jūsų šir­dis ir ke­pe­nis, jūs, Bas­ha­ro šu­nys.“

Trečias Te­midės kir­tis Buvęs Ita­li­jos prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni kaip rei­kiant įsiu­ti­ no teisė­saugą. Tre­čio­ji by­la prie­š mag­natą taip pat ga­li baig­tis kalė­ji­mo nuo­sprend­žiu, jei teis­ mas pa­ten­kins pro­ku­rorų pra­ šymą pa­tup­dy­ti S.Ber­lus­co­ni į be­langę.

To­kią bausmę pro­ku­ro­rai siū­lo už tai, kad S.Ber­lus­co­ni ly­tiš­kai san­ ty­kia­vo su ne­pil­na­me­te Ka­ri­ma El Mah­roug, o pa­skui pa­si­nau­do­jo tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi ir ją išt­raukė iš areš­tinės. Mo­te­ris bu­vo su­lai­ ky­ta va­gi­liau­jan­ti. Ma­ža to, teis­mui kal­tin­to­jai pa­ si­ūlė užd­raus­ti po­li­ti­kui iki gy­ve­ ni­mo ga­lo dirb­ti vals­tybės tar­ny­ bo­je.

Kal­tin­to­jai siūlė užd­raus­ti po­li­ti­kui iki gy­ve­ni­mo ga­lo dirb­ti vals­tybės tar­ny­bo­je. Tai jau tre­čio­ji by­la, ku­rio­ je tei­sia­mas S.Ber­lus­co­ni. Anks­ čiau dėl vie­na­me jo ži­niask­lai­dos im­pe­ri­jos laik­raš­čių „Il Gior­na­ le“ išs­paus­dintų nu­te­kintų slap­to po­li­ci­jos klau­sy­mo­si ste­nog­ramų teis­mas S.Ber­lus­co­ni skyrė metų laisvės at­ėmi­mo bausmę. Nu­te­kin­to­se skam­bu­čio ste­ nog­ra­mo­se bu­vo kal­ba­ma apie drau­di­mo gi­gantės „Uni­pol“ ban­dymą pe­rim­ti banką BNL. Straips­niu siek­ta prie­š 2006 m. rin­ki­mus disk­re­di­tuo­ti vieną De­ mok­ratų par­ti­jos aukš­to ran­go

narį. S.Ber­lus­co­ni bro­lis Pao­lo, „Il Gior­na­le“ re­dak­to­rius, bu­vo nu­ teis­tas kalė­ti dve­jus me­tus ir tris mėne­sius. O Mi­la­no ape­lia­ci­nis teis­ mas prie­š sa­vaitę pa­li­ko ga­lio­ ti že­mesnės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­dimą skir­ti ket­ve­rių metų kalė­ji­mo bausmę dėl mo­kes­čių klas­to­ji­mo, jo bend­ro­vei „Me­ dia­set“ įsi­gy­jant filmų ro­dy­mo tei­ses. Be to, teis­mas pen­ke­riems me­tams užd­raudė S.Ber­lus­co­ni ei­ti vals­ty­bi­nes pa­rei­gas. Tie­sa, šį spren­dimą dar tu­ri pa­ tvir­tin­ti ka­sa­ci­nis teis­mas, į kurį kreipė­si mag­na­to ad­vo­ka­tai. Ta­ čiau tai jau pa­sku­tinė ins­tan­ci­ja, ku­riai ga­li­ma skųstis. Tie­sa, ma­žai kas ti­ki, kad S.Ber­ lus­co­ni ra­gaus kalė­ji­mo duo­nos. Jam yra 76 me­tai, o pa­gal Ita­li­ jos įsta­ty­mus vy­res­ni nei 75 me­ tų žmonės, nu­teis­ti kalė­ti ma­žiau nei dve­jus me­tus, rea­liai į kalė­ jimą ne­siun­čia­mi. Daž­niau­siai at­ si­per­ka­ma vie­šai­siais dar­bais. Be to, S.Ber­lus­co­ni ad­vo­ka­tai nea­be­jo­ti­nai ban­dys vil­kin­ti vi­ sas by­las, kad joms sueitų se­na­ ties terminas. Mag­na­tas il­gai neigė kal­ti­ni­ mus, kad ly­tiš­kai san­ty­kia­vo su K.El Mah­roug per vieną iš va­di­ namųjų bun­ga bun­ga va­karė­lių sa­vo vi­lo­je ne­to­li Mi­la­no. Kal­ti­ ni­mus, esą dir­bo pro­sti­tu­te, neigė ir pa­ti K.El Mah­roug. Ji pra­ėjusį mėnesį net su­rengė pro­testą prie Mi­la­no teis­mo ir reiškė pa­si­pik­ti­ nimą, kad ją kal­ti­na san­ty­kia­vus su bu­vu­siu Ita­li­jos prem­je­ru. Pats S.Ber­lus­co­ni taip pat pik­ ti­no­si teisė­sau­ga sa­ky­da­mas, kad teisė­jai nu­si­statę prie­š jį. AFP, „Eu­ro­news“, BNS inf.

Krūties vėžys – daž­niau­sia mo­ terų on­ko­lo­ ginė li­ga pa­sau­ ly­je. Norė­da­ma jos iš­veng­ti Ho­li­vu­do su­perž­vaigždė An­ge­ li­na Jo­lie ry­žo­si, kad jai būtų at­ lik­ta pre­ven­cinė abiejų krūtų pa­ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ja.

„„Ži­nia: A.Jo­lie norėtų, kad vi­sos mo­te­rys su­si­rūpintų sa­vo svei­ka­ta. „Reu­ters“ nuo­tr.

A.Jolie: „Sprendimas nesumenkina moteriškumo“ Daž­niau­sia vėžio for­ma

Kiek­vie­nais me­tais krūties vėžys diag­no­zuo­ja­mas dau­giau nei mi­li­ jo­nui mo­terų vi­sa­me pa­sau­ly­je. Iš jų kas­met net 600 tūkst. mirš­ta. ES ša­ly­se šio ti­po vėžys pa­ts daž­ niau­sias. Lie­tu­vo­je mir­čių nuo krū­ ties vėžio kas­met daugė­ja. Be to, kas­met pa­cientės vis jau­nesnės. Daž­niau­siai ši li­ga būdin­ga 55–65 metų mo­te­rims, ta­čiau vis daž­niau pa­si­tai­ko at­vejų, kai vėžys diag­no­ zuo­ja­mas 45–49 metų mo­te­rims. Per me­tus Lie­tu­vo­je iš vi­so diag­ no­zuo­ja­ma apie 1,2 tūkst. naujų krūties vėžio at­vejų. Pa­ly­gin­ki­me: JAV ati­tin­ka­mai diag­no­zuo­ja­ma apie 180 tūkst. at­vejų. Ryž­tin­gas spren­di­mas

„„Smūgis: pro­tes­tuo­to­jai nu­švilpė S.Ber­lus­co­ni ša­li­ninkų mi­tingą prie­š

teisė­saugą. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

37-erių A.Jo­lie vi­sai ne­tikė­tai pra­ bi­lo apie tai, kad bi­jo­da­ma su­si­rgti krūtų vėžiu nu­sprendė at­lik­ti dvi­ gubą mas­tek­to­miją. Ak­torė pa­skelbė apie tai straips­ ny­je „Ma­no me­di­ci­ni­nis pa­si­rin­ki­ mas“ („My Me­di­cal Choi­ce“), kurį pa­skelbė JAV dien­raš­tis „The New York Ti­mes“. A.Jo­lie rašė, kad pa­ si­rin­ko at­lik­ti pro­cedūrą, nes tu­ri geną, di­di­nantį krūties ir kiau­šid­žių vėžio ri­ziką. Pa­sak jos, gy­dy­to­jai nu­statė, kad dėl ge­no BRCA1 jai yra net 87 pro­c. krūties vėžio ir 50 pro­c. kiau­šid­žių vėžio ti­ki­mybė. Ak­torė, be to, pri­ dūrė, kad jos mo­ti­na mirė nuo vė­ žio būda­ma 56-erių.

„Kai su­ži­no­jau, kad to­kia ma­no tik­rovė, nu­sprend­žiau būti ak­ty­ vi ir su­ma­žin­ti tą ri­ziką, kiek ga­liu. Priė­miau spren­dimą at­lik­ti pre­ ven­cinę dvi­gubą mas­tek­to­miją, – pa­brėžė A.Jo­lie. – Pradė­jau nuo krūtų, nes man krūties vėžio ri­ zi­ka di­desnė ne­gu kiau­šid­žių, ir ta ope­ra­ci­ja su­dėtin­gesnė.“ Li­go­ninė­je A.Jo­lie pra­lei­do iš vi­ so tris mėne­sius ir da­bar, kaip ji ra­ šė, vėžio ri­zi­ka su­men­ko iki 5 pro­c. Ak­torė džiaugė­si, kad jos vai­kams da­bar ne­reikės bai­min­tis, jog pra­ ras mo­tiną.

Kai su­ži­no­jau, kad to­kia yra ma­no tik­ rovė, nu­sprend­žiau būti ak­ty­vi ir su­ma­ žin­ti ri­ziką. Kar­tu ak­torė pa­ra­gi­no vi­sas mo­ te­ris pa­si­rūpin­ti sa­vo svei­ka­ta. Taip pat ji pa­dėko­jo sa­vo vy­rui Ho­li­vu­ do žvaigž­dei Bra­dui Pit­tui, kad šis ją pa­laikė. „Nusp­rend­žiau pa­sa­ky­ti vie­šai, nes yra dau­gybė mo­terų, ku­ rios ne­ži­no, kad gy­ve­na vėžio šešė­ ly­je, – pa­brėžė straips­ny­je A.Jo­lie. – Man pa­si­sekė, kad tu­riu gy­ve­ni­ mo par­tnerį B.Pittą. Jis ma­ne la­bai pa­lai­ko ir ap­gau­bia mei­le. Kiek­vie­ nam, ku­rio mer­gi­nos ar žmo­nos lau­ kia toks iš­ban­dy­mas, ga­liu pa­sa­ky­

ti, kad tu esi la­bai svar­bi šio pro­ce­so da­lis.“ A.Jo­lie pri­dūrė: „Spren­di­mas ne­su­men­ki­na mo­te­riš­ku­mo.“ „Gy­vybė svar­biau už grožį“

Dvi­gu­ba mas­tek­to­mi­ja yra at­lik­ta tūkstan­čiams mo­terų. Per­nai to­kiai ope­ra­ci­jai ry­žo­si ro­ke­rio Oz­zy Os­ bour­ne’o žmo­na Sha­ron, su­ži­no­ju­ si apie ga­limą grėsmę. Be­je, Sh.Os­ bour­ne jau sir­go gaub­tinės žar­nos vėžiu ir jį iš­si­gydė. „Kai su­ži­no­jau, kad tu­riu krūties vėžio geną, pa­ gal­vo­jau: „Pers­va­ra ne ma­no pusė­ je.“ Jau bu­vau sir­gu­si vėžiu, ne­ norė­jau gy­ven­ti sle­gia­ma ne­ri­mo. Nusp­rend­žiau viską pa­ša­lin­ti ir at­li­kau dvi­gubą mas­tek­to­miją“, – pra­ėju­sių metų lapk­ritį pa­sa­ko­jo gar­saus ro­ke­rio žmo­na. Sausį apie tai, kad at­li­ko ma­stek­ to­mi­jos pro­cedūrą, pra­nešė kon­ kur­so „Mis Ame­ri­ka“ da­lyvė Al­lyn Ro­se. Mo­te­ris sakė, kad jai me­di­kai ne­nus­tatė BRCA1 ir BRCA2 genų, ta­čiau ap­ti­ko kitą pa­vo­jingą geną, ga­lintį kel­ti grėsmę. Krūties vėžys pa­kir­to jos mo­tiną, mo­čiutę ir tetą, todėl A.Ro­se pa­reiškė, kad jai „gy­ vybė svar­biau už grožį“. Taip pat krūtų ša­li­ni­mo ope­ra­ciją yra at­li­ku­si bu­vu­si mu­zi­kos grupės „Li­ber­ty X“ narė Mi­chel­le Hea­ton. Mo­te­ris ry­žo­si ope­ra­ci­jai po to, kai su­ži­no­jo, kad tu­ri BRCA2 geną. Tai reiš­kia, kad krūties vėžio ri­zi­ka bu­ vo 80 pro­c. BBC, „Dai­ly Mail“, „NBC News.com“, BNS inf.


9

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

Sportas

Žal­gi­rie­čiai su­si­žė­rė tro­fė­jus ir ti­tu­lus Po va­ka­rykš­tės tre­ ni­ruo­tės – Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­ gos (LKL) čem­pio­ na­to pa­baig­tu­vių iš­kil­mės, o jau šian­ dien ir ry­toj – VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos ket­virt­ fi­na­lio dvi­ko­vos. Toks per­mai­nin­ gas Kau­no „Žal­gi­ rio“ ko­man­dos šių die­nų tvar­ka­raš­tis. „„Tro­fė­jus: „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­no P.Jan­kū­no ir vyriausiojo trenerio J.Plazos ran­ko­se – LKL čem­pio­nų tau­rė. 

Ma­rius Bag­do­nas, Ro­mas Po­de­rys LKL žie­das – ir me­rui

Va­kar Kau­ne su­reng­to­je LKL se­zo­ no už­da­ry­mo šven­tė­je iš­da­ly­ti ju­ bi­lie­ji­nio – 20-ojo – čem­pio­na­to ap­do­va­no­ji­mai. LKL čem­pio­nų žie­dai įteik­ti žai­ dė­jams Min­dau­gui Kuz­mins­kui, Kšiš­to­fui ir Dar­ju­šui Lav­ri­no­vi­ čiams, Ri­man­tui Kau­kė­nui, Ro­ber­ tui Jav­to­kui, Oli­ve­riui La­fayet­te’ui, Pau­liui Jan­kū­nui, Adui Juš­ke­vi­čiui, Jef­fui Foo­te’ui, Mar­ko Po­po­vi­čiui, Vy­te­niui Lip­ke­vi­čiui, Ma­rio De­la­ šui, Ta­dui Kli­ma­vi­čiui, Do­nal­dui McGrat­hui, vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Joa­nui Pla­zai, tre­ne­riams Oli­ve­riui Kos­ti­čiui, Sau­liui Štom­ber­gui, Min­ dau­gui Bra­ziui, fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ ne­riams Ne­ri­jui Na­vic­kui ir Jus­ti­nui Grai­niui bei ma­sa­žuo­to­jui Pau­ liui Ja­ci­kui. LKL žie­das už pa­gal­bą „Žal­gi­rio“ klu­bui šį fi­nan­siš­kai la­ bai sun­kų se­zo­ną įteik­tas ir Kau­no mies­to me­rui And­riui Kup­čins­kui. Me­tų tre­ne­riu pri­pa­žin­tas J.Pla­ za, o nau­din­giau­siuo­ju LKL di­ džio­jo fi­na­lo se­ri­jos žai­dė­ju ir gar­bin­giau­siuo­ju krep­ši­nin­ku – M.Kuz­mins­kas.

„Man tai – la­bai svar­bus įver­ti­ ni­mas. Tai yra pir­ma­sis ma­no ti­ tu­las, pel­ny­tas už Is­pa­ni­jos ri­ bų. Lie­tu­va tu­ri la­bai daug stip­rių tre­ne­rių, tad ma­lo­nu, kad ap­do­ va­no­ji­mą sky­rė man“, – šyp­so­jo­ si J.Pla­za.

Joanas Plaza:

Tai yra pir­ma­sis ma­ no ti­tu­las, pel­ny­tas už Is­pa­ni­jos ri­bų. Lie­ tu­va tu­ri la­bai daug stip­rių tre­ne­rių, tad ma­lo­nu, kad ap­do­va­ no­ji­mą sky­rė man. „Du pri­zai ma­ne tik­rai nu­ste­ bi­no. Ma­lo­nu, kad tei­sė­jai iš­rin­ ko gar­bin­giau­siuo­ju žai­dė­ju, ta­ čiau gal­būt tai kaip tik reiš­kia, kad pra­stai gi­nuo­si, tai­gi ir pra­žan­gų su­ren­ku ma­žai, – ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo M.Kuz­mins­kas. – O dėl nau­din­giau­sio­jo žai­dė­jo... Me­luo­ čiau, jei sa­ky­čiau, kad šio įver­ti­ ni­mo vi­siš­kai ne­si­ti­kė­jau. Kir­bė­jo min­tis, kad su bro­liais Lav­ri­no­vi­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

čiais esu tarp kan­di­da­tų į šį ti­tu­lą. Sma­gu skam­bia na­ta už­baig­ti LKL se­zo­ną.“ P.Jan­kū­nas jau tu­ri sep­ty­nis LKL čem­pio­no žie­dus – tiek pat, kiek iki šiol re­kor­di­nin­ku bu­vęs Kęs­tu­ tis Šeš­to­kas, praei­ty­je taip pat vil­ kė­jęs „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius. „Žal­gi­riui“ taip pat at­sto­va­vo, bet į ki­tus klu­bus iš­vy­ko ir LKL se­zo­no su Kau­no ko­man­da ne­bai­gė krep­ši­ nin­kai Trem­mel­las Dar­de­nas (žai­ dė 8 rung­ty­nes), Ib­ra­hi­mas Jaa­be­ ras (4) ir Man­tas Kal­nie­tis (1). Išs­kir­ti­nis įvy­kis

Pir­mą kar­tą per LKL is­to­ri­ją bron­ zos me­da­lius iš­ko­vo­ję „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kai džiū­ga­vo la­biau nei de­šim­tą kar­tą vi­ce­čem­pio­ne ta­ pu­sios Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­dos žai­dė­jai. Klai­pė­die­čiai ma­žo­jo fi­na­lo se­ ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių 3:2 (67:78, 84:82, 85:83, 81:90 ir 86:72) pri­ ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti „Prie­nų“ eki­pą, le­mia­mas penk­tą­sias rung­ty­nes lai­mė­ję var­žo­vų aikš­tė­je. „Nep­t ū­n o“ stra­te­gas Ka­z ys Maks­vy­tis tei­gė, kad ši sėk­mė jam – iš­skir­ti­nė: „Su jau­ni­mo rink­ti­nė­ mis te­ko iš­ko­vo­ti sva­rių per­ga­lių

„„Dub­lis: nau­din­giau­sias LKL di­džio­jo fi­na­lo se­ri­jos žai­dė­jas M.Kuz­mins­

kas už ko­rek­tiš­ku­mą pel­nė ir gar­bin­giau­sio­jo krep­ši­nin­ko ti­tu­lą.

Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­ se, ta­čiau su klu­bo ko­man­da – tai di­džiau­sias ma­no kar­je­ros pa­sie­ki­ mas, neei­li­nis ir tur­būt vi­sam gy­ ve­ni­mui įsi­min­ti­nas įvy­kis.“ Su­kau­pė nau­jų jė­gų

Šian­dien LKL čem­pio­nai pra­dės ko­ vą ki­ta­me fron­te – VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos ket­virt­fi­na­ly­je. Se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių žal­gi­rie­ čiai iš­mė­gins jė­gas su Ru­si­jos at­sto­ vais – „Niž­nij Nov­go­rod“ krep­ši­ nin­kais, ku­riuos re­gu­lia­rio­jo se­zo­no var­žy­bo­se įvei­kė 76:58 ir 69:62. „Žai­si­me taip, kaip iki šiol. Ne­ de­ra keis­ti sti­liaus, ku­rio lai­kė­mės vi­są se­zo­ną. Bet ku­riuo at­ve­ju, man re­gis, se­ri­ja bus įtemp­ta“, – tei­gė J.Pla­za. „Per ke­lias lais­vas die­nas pail­ sė­jo­me psi­cho­lo­giš­kai. Ti­kiuo­si, kad ket­virt­fi­na­lį pra­dė­si­me nau­jo­ mis jė­go­mis. Šie­met abu ma­čai su „Niž­nij Nov­go­rod“ ko­man­da bu­vo ga­na sun­kūs. Ji man šiek tiek pri­ me­na „Prie­nus“. La­bai svar­bu lai­ mė­ti abe­jas pir­mą­sias rung­ty­nes sa­vo aikš­tė­je, kad į Ru­si­ją vyk­tu­ me tu­rė­da­mi so­li­dų pra­na­šu­mą“, – kal­bė­jo M.Kuz­mins­kas. Rū­pes­čiai – vie­no­di

„„Iškilmės: krepšininkai į šventę atėjo su žmonomis, draugėmis ir vaikais.

Nors va­kar tre­ni­ra­vo­si 14 žal­gi­rie­ čių, vi­siš­kai svei­ki yra vos aš­tuo­

ni pa­grin­di­nės su­dė­ties žai­dė­jai. To­dėl J.Pla­za į pra­ty­bas pa­kvie­ tė dub­le­rius Ma­rių Gri­go­nį, To­mą Dim­šą, Min­dau­gą Kup­šą ir Ed­ga­ rą Ula­no­vą. „Da­bar tas me­tas, kai mums la­ bai rei­kia vi­sų ko­man­dos aist­ruo­lių pa­ra­mos. Esa­me stip­riai su­žeis­ti – mū­sų gre­tos dėl įvai­rių prie­žas­čių pra­re­tė­jo. D.Lav­ri­no­vi­čius ne­si­ tre­ni­ra­vo su ko­man­da nuo LKL fi­ na­lo pa­bai­gos, M.Po­po­vi­čius taip pat jau­čia skaus­mus ir spor­tuo­ ja tik su­lei­dus skaus­mo mal­ši­na­ muo­sius. Pra­ra­do­me J.Foo­te’ą, ne­ga­luo­ja ir D.McGrat­has. Jei vi­si mū­siš­kiai bū­tų ri­kiuo­tė­je, tuo­met tik­rai bū­tu­me ket­virt­fi­na­lio fa­vo­ ri­tai“, – sa­kė J.Pla­za. „Žal­gi­rie­čiai be di­des­nio var­ go ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nais, nors var­žo­vas bu­vo rim­tas – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Tad aki­vaiz­du: ket­virt­fi­na­ly­je mū­sų lau­kia la­bai sun­ki už­duo­tis“, – nea­be­jo­jo Že­ mu­ti­nio Nau­gar­do krep­ši­nin­kus mušt­ruo­jan­tis ser­bas Zo­ra­nas Lu­ ki­čius. Jam, kaip ir „Žal­gi­rio“ stra­te­gui, rū­pes­čių su­kė­lė žai­dė­jų trau­mos. Paū­mė­jus ke­lio są­na­rio skaus­ mams, iki se­zo­no pa­bai­gos ne­rung­ ty­niaus vie­nas „Niž­nij Nov­go­rod“ ly­de­rių – 188 cm ūgio gy­nė­jas Oba­ dia­has Throt­te­ris.


10

trečiadienis, gegužės 15, 2013

20p.

ratai

Kauno oro uoste vaikai tempė lėktuvą.

ratai@diena.lt Redaktorius Marius Bagdonas

Kau­no auk­sa­ran­kių še­dev Tra­di­ci­nė­je au­to­ mo­bi­lių, lo­gis­ti­kos ir trans­por­to pa­ro­do­ je „ALT 2013“ praė­ju­ sį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vi­sų lan­ky­to­jų akys kry­po į vie­ną eks­ po­na­tą – kau­nie­čio Man­to Kuz­mars­kio spe­cia­liai šo­nas­ ly­džio (drif­to) var­ žy­boms pa­reng­tą „Nis­san Sil­via S15“.

300 tūkst.

– tiek litų jau investuota į šį automobilį. „„Pa­ro­da: iš­skir­ti­nio au­to­di­zai­no kū­ri­nį fo­tog­ra­fas G.Ma­tu­lai­tis įam­ži­no me­ni­nė­se nuo­trau­ko­se. 

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Biu­dže­tas – ne­ri­bo­tas!

Dau­giau kaip 700 AG au­to­mo­bi­ lį nuo­trau­ko­se įam­ži­no fo­tog­ra­fas Gied­rius Ma­tu­lai­tis, o jas pa­ro­dos lan­ky­to­jai ga­lė­jo iš­vys­ti ša­lia pa­ ties eks­po­na­to. Anot au­to­mo­bi­lių spor­tui nea­be­jin­go fo­to­me­ni­nin­ ko, tai bu­vo pir­mas kar­tas Lie­tu­ vo­je, kai ša­lia nuo­trau­kų ro­dy­ti ir jų pro­to­ti­pai. „Au­to­mo­bi­lių spor­tui nea­be­jin­ gas Gied­rius – ge­ras mū­sų bi­čiu­lis. Jis pa­no­ro įam­žin­ti šį au­to­di­zai­no kū­ri­nį nuo­trau­ko­je, o mes tam ne­ prieš­ta­ra­vo­me. Sma­gu, kad au­to­ mo­bi­lių pa­ro­dų ren­gė­jai Lie­tu­vo­je pra­de­da su­pras­ti, kad rei­kia ir šou, ku­ris pa­dė­tų pri­trauk­ti lan­ky­to­jų“, – kal­bė­jo M.Kuz­mars­kis. Daug pa­vy­džių žvilgs­nių su­lau­ kęs „Nis­san Sil­via S15“ kur­tas vis la­biau Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jan­čios spor­to ša­kos, ku­rią kal­bi­nin­kai

siū­lo va­din­ti šo­nas­ly­džiu, var­žy­ boms. Iš gat­vės lenk­ty­nių ir „sau­ lu­čių pie­ši­mo“ ki­lu­sios var­žy­bos vyks­ta at­vi­ro­je aikš­te­lė­je, spor­ti­ nin­kų pa­si­ro­dy­mus ver­ti­na tei­sė­ jai. Šo­nas­ly­dis lai­ko­mas žie­di­nių lenk­ty­nių prie­šin­gy­be – au­to­mo­ bi­lio ne­sly­di­mas čia reiš­kia klai­dą,

Dau­giau­sia ku­ria­ me už­sie­nie­čiams. Esa­me su­konst­ra­vę vie­ną au­to­mo­bi­lį ir lie­tu­viui, ta­čiau tai be­veik išim­tis. dėl ku­rios pra­ran­da­mi ba­lai. Au­to­ mo­bi­liai ruo­šia­mi ir puo­šia­mi, nes ver­ti­na­ma ir jų iš­vaiz­da. Kuo ge­ riau at­ro­do au­to­mo­bi­lis, tuo la­biau trau­kia žiū­ro­vų akį, o tei­sė­jai jį ge­ riau įsi­dė­mi.

„Iš pra­džių tai tu­rė­jo bū­ti grei­ tas pro­jek­tė­lis. Už­sa­ko­vas pra­šė į įpras­tą au­to­mo­bi­lį įdė­ti ga­lin­gą „Toyo­ta Sup­ra“ va­rik­lį ir pa­keis­ ti ke­lias pa­ka­bas. Vis dėl­to ape­ti­ tas ky­la be­val­gant – pa­skui klien­tas už­si­ma­nė, kad au­to­mo­bi­lis bū­ tų skir­tas ne tik šo­nas­ly­džio var­ žy­boms, bet ir pa­si­pui­kuo­ti prieš drau­gus. Dar­bų apim­tys vis au­go, kol ga­liau­siai bu­vo pa­sa­ky­ta: biu­ dže­tas ne­ri­bo­ja­mas, da­ryk vis­ką, ką no­ri!“ – šyp­so­da­ma­sis pri­si­mi­ nė M.Kuz­mars­kis. Nuo sta­ty­bų prie au­to­mo­bi­lių

Auk­sa­ran­kis meist­ras pri­pa­žįs­ta, kad į pi­ni­gus ne­krei­pian­tys dė­me­ sio klien­tai šiais lai­kais – re­te­ny­bė. 31-ų vy­ras au­to­mo­bi­lius konst­ruo­ ja ir dai­li­na sep­tin­ti me­tai. Iš pra­ džių tai bu­vo tar­si lais­va­lai­kio po­ mė­gis, ta­čiau juo to­liau, juo la­biau jis įtrau­kė. „Bu­vau pra­dė­jęs sta­ty­bų vers­ lą, ta­čiau ga­liau­siai tei­sė­ja­vi­mas


11

trečiadienis, gegužės 15, 2013

ratai

v­ras

„„Dar­bas: M.Kuz­mars­kis su ko­man­da au­to­mo­bi­lį „Nis­san Sil­via S15“ to­bu­li­na il­giau nei pu­sant­rų me­tų. 

Tar­si lėk­tu­vas

Gied­riaus Ma­tu­lai­čio nuo­tr.

au­to­mo­bi­lių var­žy­bo­se ir krapš­ ty­m a­s is ga­ra­ž e – įvai­r ių pro­ to­t i­p ų konst­ra­v i­m as – nu­ga­l ė­ jo. Iš au­to­m o­b i­l ių konst­ra­v i­m o dar neuž­d ir­b u tiek, kiek ge­rai­ siais sta­ty­b ų kles­t ė­j i­m o lai­kais, bet pra­gy­ven­ti ga­li­ma“, – dės­tė M.Kuz­mars­kis. Anot, pa­šne­ko­vo, lie­tu­viai – ypač tau­pūs, tad dau­gu­ma šo­ nas­ly­džio mė­gė­jų au­to­mo­bi­lius ga­mi­na­ pa­tys, o jei­gu ir nu­si­per­ ka kie­no nors su­konst­ruo­tą, daž­ niau­siai per­dir­ba pa­gal sa­vo po­rei­ kius. Šo­nas­ly­džio var­žy­bo­se vie­tos klai­doms nė­ra, to­dėl ir tech­ni­ka tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ta vai­ruo­to­jo pa­ to­gu­mui. „Nis­san Sil­v ia S15“ už­sa­k ė klien­tas iš Mins­ko. Į šį au­to­mo­ bi­lį jau in­ves­tuo­ta apie 300 tūkst. li­tų. „Dau­giau­sia ku­ria­me už­ sie­nie­čiams. Esa­me su­konst­ra­vę vie­ną au­to­mo­bi­lį ir lie­tu­viui, ta­ čiau tai be­veik išim­tis“, – šyp­te­ lė­jo meist­ras.

M.Kuz­mars­kis di­džiuo­ja­si: „Nis­ san Sil­via S15“ – ana­lo­gų ne­tu­rin­tis kū­ri­nys. Juo jau do­mi­si au­to­mo­bi­li­ nin­kai ir iš ke­lių Eu­ro­pos ša­lių, ir iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų. Au­to­mo­bi­lis pra­ dė­tas to­bu­lin­ti prieš pu­sant­rų me­tų, pro­ce­sas tę­sia­si lig šiol. „Net­ru­kus ja­me bus įmon­tuo­ta BMW pa­va­rų dė­žė, o sie­kia­my­bė – iš­spaus­ti 950 AG“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Bal­ta­ru­sis vers­li­nin­kas pa­gei­da­vo ypač pla­taus au­to­mo­bi­lio, tad kau­ nie­čiai su­pir­ko ati­tin­ka­mų dy­džių ir pro­por­ci­jų spar­nus, slenks­čius ir stik­lo au­di­nius. „Au­to­mo­bi­lis man šiek tiek pa­na­šus į lėk­tu­vą. Ne vel­ tui ja­me įmon­tuo­tos NA­SA oro įlei­ di­mo an­gos – iš avia­ci­jos į au­to­mo­ bi­lių pra­mo­nę atė­ju­si plat­for­ma, ku­ria sten­gia­ma­si iš­gau­ti kuo ma­ žes­nį oro pa­si­prie­ši­ni­mą. De­šim­ties to­kių an­gų ak­cen­tas au­to­mo­bi­lį da­ ro iš­skir­ti­nį“, – apie di­zai­no su­bti­ ly­bes pa­sa­ko­jo kū­rė­jas. Šia­me ke­tur­ra­čia­me še­dev­re ne­ ra­si­me nė ma­žiau­sio plo­te­lio, prie ku­rio ne­bū­tų pri­si­lie­tu­si me­cha­ni­ko ran­ka. Klien­tas pa­gei­da­vo, kad au­to­ mo­bi­liu ga­lė­tų ir va­ži­nė­ti gat­vė­mis, ir da­ly­vau­ti var­žy­bo­se. Tad bu­vo įdė­ti stip­res­ni stab­džiai, pa­di­din­tas kė­bu­lo stan­du­mas, iki smulk­me­nų iša­na­li­zuo­tos va­rik­lio au­ši­ni­mo su­ bti­ly­bės, sa­lo­no di­zai­nas. „Nis­san 200SX“ mo­de­lį, ant ku­rio plat­for­mos su­kur­tas S15 pro­to­ti­pas, ja­po­niš­kų au­to­mo­bi­ lių mė­gė­jai lai­ko di­zai­no eta­lo­ nu. „Eu­ro­po­je to­kių mo­de­lių nė­ra daug ir jie nė­ra pi­gūs. Tai tik­rai ne pa­ts pi­giau­sias va­rian­tas. Be to, te­ ko at­si­žvelg­ti į kai ku­riuos iš­skir­ti­ nius už­sa­ko­vo pa­gei­da­vi­mus. Vien „Bri­de“ ke­lei­vio sė­dy­nė kai­nuo­ja 2 000 eu­rų, nors ga­li­ma bū­tų nu­ si­pirk­ti ir už 2 000 li­tų, ir ji bū­tų skir­ta tam pa­čiam tiks­lui – sė­dė­ti.

12

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Tarp Marijampolės ir Kauno gerės susisiekimas geležinkeliu Dalia Giriūnaitė Lietuvoje įgyvendinant tarptautinio geležinkelio „Rail Baltica“ projektą, ruože Marijampolė–Kazlų Rūda– Kaunas palei rusiško standarto vėžę (1520 mm pločio) bus tiesiama europinio standarto vėžė (1435 mm). Ruože taip pat projektuojama geležinkelio tiltų rekonstrukcija, bus didinamas traukinių greitis. Tarp Marijampolės ir Kauno krovininiai traukiniai galės išvystyti iki 80 km/val., o keleiviniai – iki 120 km/val. greitį.

„Teigiama geležinkelio „Rail Baltica“ reikšmė bus ta, kad dalį žaliavų ir produkcijos iš miesto įmonių bus galima išvežti geležinkeliu ir taip suma-

žinti sunkiasvorių automobilių srautus. Šiuo metu vien į koncerno „Ikea“ įmonių grupę per parą atvyksta ir iš jos išvyksta apie 300 sunkiasvorių stambiųjų mašinų“, – sakė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius. Dėmesys saugumui Padidėjus traukinių važiavimo greičiui, svarbu užtikrinti saugumą, todėl geležinkelio kelio kreivėse, kuriose matomumas nepakankamas, bus įrengiamos specialios tvoros, ribojančios žmonių ir gyvūnų patekimą ant bėgių. Arčiausiai geležinkelio esančioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat bus statomos apsauginės sienelės, kurios mažins triukšmą.

Bendro Europos geležinkelių tinklo link Lietuva aktyviai dalyvauja kuriant bendrą Europos geležinkelių tinklą. Nutiesus geležinkelį „Rail Baltica“, geležinkelių įmonėms ir operatoriams krovinių vežimo srityje taps lengviau konkuruoti su kitomis sausumos transporto rūšimis, o krovinių savininkams atsiras platesnės galimybės naudotis visų rūšių transportu. Mūsų šalyje geležinkelio „Rail Baltica“ vėžė vingiuos maršrutu Lenkijos ir Lietuvos siena–Mockava–Šeštokai– Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas– Gaižiūnai–Radviliškis–Šiauliai–Joniškis–Lietuvos ir Latvijos siena. Daugiau informacijos apie projektą teiraukitės bendruoju projekto „Rail Baltica“ direkcijos telefonu (8 5) 269 2058, e. pašto adresu info @rail-baltica.lt arba skaitykite interneto svetainėje www.rail-baltica.lt. Informacija taip pat teikiama projekto „Rail Baltica“ direkcijos priimamuosiuose Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos geležinkelio stotyse. Jų darbo laikas nurodytas svetainėje www.rail-baltica.lt. Užs. 1112754

Informacija

„ Patogu: per Lietuvą nutiesus modernius geležinkelio bėgius, bus galima aptarnauti

didesnį keleivių ir krovinių srautą, traukiniai galės važiuoti didesniu greičiu.

66 km ilgio ruože Marijampolė– Kazlų Rūda–Kaunas bus klojama sugretinta europinio standarto (1435 mm pločio) vėžė.


12

trečiadienis, gegužės 15, 2013

ratai

Kau­no auk­sa­ran­kių še­dev­ras 2013 m. sausio 23 d., trečiadienį, 10 val. Aleksandro Stulginskio universitete 214 kab. 2013 m. vasario 6 d., trečiadienį, 10 val. Aleksandro Stulginskio universitete 214 kab. kompiuterių salė2013 salėje m. gegužės 17 d., val.r.)Lietuvos agrarinių ir miškų kompiuterių (Studentų g. penktadienį, 13, Akademija,9.30 Kauno Žemės ūkio ministerija organizuoja je (Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.) Žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį renginį: mokslų centro Miškų instituto salėje (2 a., Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.) informacinį renginį LR žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį seminarą

„Lietuvos kaimo pLėtros 2007–2013 metų programos

„Hibridinės drebulės auginimo teorija ir praktika: trumpos rotacijos plantapriemonių ,,Žemės ūkiomiškininkystės vandentvarka“ ir ,,peLno nesiekiančios ciniai želdiniai ir parama sektoriui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones bei galimybės po 2013 m.“ investicijos“ įgyvendinimas vadovaujantis meLioracijos

techniniais regLamentais ir taisykLėmis“.

Seminare kviečiami dalyvauti miškų savininkai, ūkininkai ir visi kiti, besidomintys želdinių veisimu bei galimybe gauti paramą Renginyje kviečiami dalyvauti Pagėgių, Alytaus, Palangos, Druskininkų, Pasvalio, Plungės, Zarasų, Rapagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. dviliškio, Raseinių, Rietavo ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijų melioracijos specialistai. tracijų melioracijos specialistai.

„„Sub­ti­ly­bės: kau­nie­čių su­konst­ruo­ta­me au­to­mo­bi­ly­je pil­na uni­ka­lių

tech­no­lo­gi­nių ir in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų.

Seminaras nemokamas. Renginys nemokamas. Trukmė: apie Trukmė: ~2 val.3 val.

Užs. 1112296 1073745

pat su­mon­tuo­ti ra­ 11 Taip tai, ku­rių mo­de­lis ypač

re­tas ne tik Eu­ro­po­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Vien dė­vė­ti jie kai­nuo­ja apie 4 000 eu­rų. Ant stab­džių dis­ kų iš­rai­žy­ta klien­to pra­var­dė – tai vėl­gi pa­pil­do­mos iš­lai­dos“, – už­ sa­ko­vo įno­rius var­di­jo kau­nie­tis.

Prieš traukinį nelaimėsi

Bėgius saugiai kirsti galima tik tam skirtose vietose, laikantis saugos reikalavimų. Būkime saugūs, neerzinkime likimo.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

Ma­das dik­tuo­ja ame­ri­kie­čiai

Kau­nie­tis džiau­gia­si, kad Lie­tu­vo­ je au­to­mo­bi­lių konst­ra­vi­mas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis. „Tai tie­siog aist­ ra. Sė­di ir lau­žai gal­vą, ką ir kaip pa­da­ry­ti. Nuo brė­ži­nių iki idė­jos rea­li­za­vi­mo praei­na la­bai daug lai­ ko. Kiek­vie­na smul­kiau­sia de­ta­lė su­ke­lia daug dis­ku­si­jų, vi­si spren­ di­mai tu­ri bū­ti pa­grįs­ti ir at­lik­ti la­ bai konk­re­čią funk­ci­ją“, – aiš­ki­no M.Kuz­mars­kis. Au­to­mo­bi­li­nin­kas ati­džiai se­ka pa­sau­li­nes spor­ti­nių au­to­mo­bi­ lių kū­ri­mo ma­das, ta­čiau pri­si­pa­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ži­no, kad in­di­vi­dua­liems eks­pe­ri­ men­tams šio­je sri­ty­je taip pat yra daug lais­vės. „Au­to­mo­bi­lių pa­sau­ ly­je dar nė­ra bend­ros nuo­mo­nės, koks iš tie­sų tu­rė­tų bū­ti šo­nas­ly­ džio lenk­ty­nėms skir­tas au­to­mo­ bi­lis. Vi­si ieš­ko, eks­pe­ri­men­tuo­ ja“, – pa­ste­bi kau­nie­tis. Anot jo, šiuo me­tu ga­li­ma iš­skir­ti dvi sto­vyk­las. Vie­na – kon­ser­va­to­ riai, ne­si­sten­gian­tys au­to­mo­bi­lių pa­da­ry­ti grei­tes­nių ir to­bu­les­nių. Jų su­pra­ti­mu, trans­por­to prie­mo­ nė tu­ri bū­ti la­bai že­ma, var­žy­bo­se to­kie au­to­mo­bi­liai pra­ktiš­kai ne­da­ ly­vau­ja. Ki­ta sto­vyk­la – en­tu­zias­ tai, da­ly­vau­jan­tys var­žy­bo­se. Šio­je sri­ty­je tech­ni­kos ma­das jau ku­ ris lai­kas dik­tuo­ja Jung­ti­nės Vals­ ti­jos, mat šo­nas­ly­džio var­žy­bo­se čia da­ly­vau­ja ir pro­fe­sio­na­lios au­ to­mo­bi­lių spor­to ko­man­dos, tu­rin­ čios di­džiu­les in­ži­nie­rių ir tech­ni­ kų pa­jė­gas.


13

trečiadienis, gegužės 15, 2013

menas ir pramogos

A.Pojavio pasirodymo „Eurovizijoje“ komentarai kaunodiena.lt

Mu­zie­jai parodys žaismingus veidus Mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną Kau­ne įsi­kū­rę mu­zie­jai šeš­ta­die­nį du­ris lan­ky­to­jams at­vers dar pla­čiau: pa­siū­lys ne­mo­ka­mų ori­gi­na­lių ren­gi­nių ir kvies pa­nak­ti­nė­ti.

Ma­da ir gink­lai

Šven­ti­niai ren­gi­niai Mies­to mu­ zie­ju­je pra­si­dės jau 10 val. Vi­są pus­die­nį, 11–16 val., čia vyks kū­ ry­bi­nės dirb­tu­vės „Lai­ki­no­sios sos­ti­nės ma­dos sa­lo­nas“, 17 val. bus ati­da­ry­ta pa­ro­da „Kau­no po­ nios ir po­nai: XX a. 3–4 de­šimt­ me­čio sti­lius“, ku­rio­je pri­sta­to­mos mu­zie­jaus fon­duo­se sau­go­mos fo­ tog­ra­fi­jos ir ano me­to ma­dos žur­ na­lų pus­la­piai at­skleis tar­pu­ka­ rio kau­nie­čių ap­ran­gos ypa­tu­mus, pa­na­šu­mus ir skir­tu­mus su pa­sau­ lio ma­da. Nuo 18 val. vi­si no­rin­tie­ji ga­lės už­suk­ti į imp­ro­vi­zuo­tą fo­toa­tel­jė „Ma­ža­sis Pa­ry­žius“ ir įsiam­žin­ti pa­si­puo­šus sme­to­niš­ko lai­ko­tar­pio ap­ran­gos de­ta­lė­mis, ku­rias ga­mi­no kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių da­ly­viai. Nuo 16 iki 22 val. Kau­no mies­ to mu­zie­jus lan­ky­to­jus priims ne­ mo­ka­mai. Lan­ky­to­jų lauks ir Vy­tau­to Di­ džio­jo ka­ro mu­zie­jus, ku­ria­me nuo 18 val. gros Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­ kest­ras, mies­to mu­zi­kos mo­kyk­lų moks­lei­viai. Nuo 19 val. bus ga­li­ ma iš­vys­ti vi­du­ram­žių žai­di­mų bei šo­kių, 19.30 val. ka­ro klu­bų na­riai pri­sta­tys gink­luo­tę ir šar­vuo­tę, vė­ liau bus de­monst­ruo­ja­mi is­to­ri­niai kos­tiu­mai. 22 val. Kau­no šo­kio teat­ ras „Au­ra“ pa­ro­dys vie­ną nau­jau­ sių dar­bų – spek­tak­lį „1863“. Nuo 18 val. iki vi­dur­nak­čio veiks flo­ris­ ti­kos pa­ro­da „Guns & Ro­ses“. Pi­ly­je – ke­lio­nė į vi­du­ram­žius

Nuo vi­dur­die­nio į šven­ti­nius ren­ gi­nius pa­kvies Kau­no pi­lis, ku­rios priei­go­se vyks ne­mo­ka­mi Kau­ no mies­to mu­zie­jaus ir kvies­ti­nių edu­ka­to­rių pro­jek­tai: ga­mi­na­mi vi­ du­ram­žių kok­liai, se­no­vi­niai lie­tu­ vių žais­lai ir mu­zi­kos inst­ru­men­tai, žal­va­ri­niai pa­puo­ša­lai. No­rin­tie­ ji ga­lės iš­mė­gin­ti jė­gas vi­du­ram­žių žai­di­muo­se, pa­šau­dy­ti iš lan­ko. Be to, bus pri­sta­ty­ta at­nau­jin­ta eks­po­zi­ci­ja „Kau­no pi­lies is­to­ri­ jos mo­zai­ka“ ir nau­jos eks­po­zi­ci­ jos erd­vės „Kau­no pi­lies teis­mas“ ir „Pri­si­liesk prie XVII a. Kau­no: nuo kok­lio iki puo­do šu­kės“. 16–16.45 val. veiks Pi­lies mu­gė. Vi­si no­rin­tie­ji ga­lės ap­žiū­rė­ti pi­lies gy­nė­jų šar­vus, ka­la­vi­jus ir ki­tas ka­ rui skir­tas prie­mo­nes, iš­girs­ti apie eks­po­nuo­ja­mas pa­go­niš­kų die­vų skulp­tū­ras, įsiam­žin­ti gė­dos sie­ no­je ar­ba nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti vil­kė­ da­mi vi­du­ram­žių kos­tiu­mą. 16.45 val. pra­si­dės Ne­mu­nu lai­ vu at­plau­ku­sių kry­žiuo­čių mū­ šio ins­ce­ni­za­ci­ja, vyks in­te­rak­ty­vi eks­kur­si­ja po Kau­no pi­lį, kry­žiuo­ čio teis­mo pro­ce­sas ir eg­ze­ku­ci­ja. 18.35 val. lau­ko ki­ne – is­to­ri­nio fil­mo „Her­kus Man­tas“ (1972 m.) sean­sas. Skry­dis lai­ko lėk­tu­vu

Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros lan­ky­to­jai nuo 14 iki 17 val. ga­lės skrai­dy­ti lai­

ko lėk­tu­vu ir pa­si­sve­čiuo­ti pas gar­ siau­sius Lie­tu­vos la­kū­nus Ste­po­ną Da­rių ir Sta­sį Gi­rė­ną. Lau­ke vei­kian­čios fo­tog­ra­fi­ jų pa­ro­dos „Var­dan tos Lie­tu­vos! Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gy­ve­ni­mo skry­dis“ fo­ne lau­kia pa­ sa­ko­ji­mai iš Lie­tu­vos avia­ci­jos is­ to­ri­jos, ir, ži­no­ma, pa­žin­tis su tau­ tos he­ro­jais. Nuo 17 iki 18.30 val. Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros Au­dien­ci­jų sa­lė­je vyks Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­ kyk­los mo­ky­to­jos In­gos Ra­gi­nie­nės kla­si­ki­nės gi­ta­ros kla­sės mo­ki­nių

kon­cer­tas. Lan­ky­to­jai iš­girs pa­čias įspū­din­giau­sias gi­ta­ros me­lo­di­jas, o kon­cer­tą už­baigs jung­ti­nis 12 gi­ ta­ris­tų an­samb­lis A.Piaz­zol­los kū­ ri­niu „Li­ber­tan­go“ ir Mon­ty Nor­ ma­no „Džeim­so Bon­do te­ma“. Nuo 20 iki 22 val. Is­to­ri­nė pre­zi­ den­tū­ra pa­kvies į ret­ro ki­no va­ka­ rą (XX a. 1 pu­sė), skir­tą ir vai­kams, ir jų tė­ve­liams. Bus pri­sta­ty­tas dai­ li­nin­ko, sce­nog­ra­fo, lė­li­nin­ko Sta­ sio Ušins­ko su­kur­tas nuo­tai­kin­gas

Nuo 16 iki 22 val. Kau­no mies­to mu­ zie­jus lan­ky­to­jus priims ne­mo­ka­mai. pir­ma­sis lie­tu­viš­kas ma­rio­ne­čių fil­mas „Sto­ru­lio sap­nas“ (1938 m.), vie­no iš ani­ma­ci­nio ki­no pra­di­nin­ kų Vla­dis­lo­vo Sta­re­vi­čiaus „Va­ba­lų is­to­ri­jos“ ir ki­ti to lai­ko­tar­pio me­ ni­nio ki­no kū­ri­niai. Žiū­ro­vai pa­

ma­tys pir­muo­sius lie­tu­viš­ko ki­no ban­dy­mus, taip pat su­ži­nos apie tar­pu­ka­rio ki­no vir­tu­vę, kū­rė­jus ir ak­to­rius, ga­lės pa­si­gro­žė­ti se­ną­ja ani­ma­ci­ja. Su tar­pu­ka­rio ki­nu lan­ ky­to­jus su­pa­žin­dins ki­no is­to­ri­kas ir kri­ti­kas Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas. Kaip gims­ta vel­niš­kas me­nas

Vel­nių mu­zie­ju­je vi­są šeš­ta­die­ nį (12, 15, 17 val.) vyks ne­mo­ka­mos eks­kur­si­jos, per ku­rias lan­ky­to­ jai ne tik su­si­pa­žins su eks­po­zi­ci­ja, bet ir su­ži­nos daug int­ri­guo­jan­čių, ne­ti­kė­čiau­sių is­to­ri­jų iš mu­zie­jaus gy­ve­ni­mo. Vi­są die­ną ma­žuo­sius lan­ky­to­ jus ir jų tė­ve­lius į ma­gi­jos ir bur­tų pa­sau­lį kvies mu­zie­ju­je gy­ve­nan­ti ra­ga­na Kan­ka­ra. Iš jos ga­li­ma bus iš­mok­ti bur­ta­žo­džių, už­kal­bė­ji­ mų, įdo­miau­sių skai­čiuo­čių, su­ ži­no­ti ori­gi­na­lų jau­nys­tės elik­sy­ ro re­cep­tą. Vi­si žiū­ro­vai ga­lės ­da­ly­vau­ti jiems la­biau­siai pa­ti­ku­sio eks­ po­na­to rin­ki­muo­se, iš­vys pa­čius

nau­jau­sius, vi­sai ne­se­niai į Vel­ nių mu­zie­jų pa­te­ku­sius vel­niu­kus. Ap­si­lan­kiu­sie­ji bus pa­kvies­ti kur­ ti lin­kė­ji­mus mu­zie­jui ant vel­niš­ ko po­rtre­to. Nuo 19 iki 23 val. lau­kia­mi drą­ suo­liai, ne­bi­jan­tys links­min­tis vel­ nių ap­sup­ty­je. Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tį vai­ni­kuos bri­tų me­ni­nin­ko Ste­ve­no Vin­cen­to Mit­chel­lo dar­ bų pa­ro­dos „Devil‘s“ už­da­ry­mo ren­gi­nys. Ekst­ra­va­gan­tiš­kas, iš­ skir­ti­nio mąs­ty­mo ir sa­vi­tos pa­ sau­lė­žiū­ros au­to­rius pri­sta­tys tik šiai nak­čiai skir­tą ins­ta­lia­ci­ją. Bus ga­li­ma gy­vai iš­vys­ti, kaip gims­ta S.Mit­chel­lo dar­bai. Ypa­tin­gą at­mos­fe­rą kurs al­ter­ na­ty­vi gru­pės „Nek­ro dis­ko“ mu­ zi­ka. KD inf.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus ir Gedimino Sta­ nišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurnalistas gauna paslaptingą laišką, kuriame užduodamas vienintelis klausimas. Siekdamas sužinoti atsakymą, jis virtualioje erdvėje užmezga pažintį su charizmatiškąja Berta. Juk santykiai namuose vis vien pašliję. Veiksmas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tampa sąmokslo Europoje liudininku. Vidinių prieštaravimų kamuojamas pagrindinis herojus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: aistringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose. Galiausiai darosi neaišku, kokias paslaptis slepia laikrodininkas. Japonijos konsulo dukterėčią jis sutiko prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Skaitytojas virtuoziškai perkeliamas tai į tarpukario Kauną, tai sugrąžinamas atgal į šiuos laikus...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 21 d.


14 2

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Paslaugos�����������������������������������������������������������������������������������������������������14, 15

skelbimai

Parduoda� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 15, 16 Perka� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai� ������������������������������������������������������� 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis��������������������������������������������������������� 17 Kviečia� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Pamesta� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Informuoja� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Restoranas ieško virėjų, padavėjų ir pagalbinių darbuotojų. CV siųsti e. paštu henrikas@gabeicity.lt. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880 (skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.).

DARBo skelbimai

1109507

Restoranų tinklui „Bajorų kiemas“ reikalingi virėjai. Turintieji mažai patirties apmokomi. Tel. 8 611 29 129.

Ieškome

1112607

SPAUDOS PLATINTOJO(-OS) Karmėlavoje

Turėti individualios veiklos pažymėjimą. Kreiptis tel. 302 242, 302 228.

Siūlo darbą Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525. 1104579

Baldų gamybai Domeikavoje reikalingi: baldų surinkėjai, baldžiai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės), dažytojai (-os). Tel. 8 657 52 722. 1112841

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai-konditeriai. Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628. 1110255

Gamybos įmonei reikalingi: dažytojas poliuretaniniais dažais (turintis patirties) ir Mdf šveitėjas-paruošėjas. Tel. 8 699 65 740. 1099138

Ieškome sandėlio darbuotojų sandėlyje (-18 C temp.) Garliavoje. Darbas 5 dienas per savaitę, slankiuoju grafiku. Siūlome nuolatinį darbą draugiškame kolektyve, visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį, aprūpiname darbo rūbais ir avalyne. Kreiptis tel. 8 612 14 978 arba e. paštu cv@nnl.lt. 1112712

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1110692

Plečiame kolektyvą ir ieškome siuvėjų siūti šiomis siuvimo mašinomis: flatlocku, kanto, plokščiasiūle, overloku, tiesiasiūle. Taip pat reikia: lygintojos, pakuotojos (0,5 etato, gali būti studentė), klojėjos, sukirpėjo. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1102692

Reikalinga (-as) siuvėja (-as) siūti moteriškus švarkelius namuose. Tel. 8 687 92 212. 1112676

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1110780

Reikalingas elektros variklių vyniotojas. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 362 486. 1110161

Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

1112744

Reikalingas savivarčio su hidromanipuliatoriumi vairuotojas. Darbas Kaune. Tel. 8 698 25 082. 1112691

Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas dirbti vilkiku. Maršrutas LT–NL–LT. Laiku mokamas atlyginimas. Teirautis tel. 8 680 98 660; vinata@zebra.lt 1112489

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 19 444. 1112267

Reikalingas žolės pjovėjas dirbti traktoriuku, trimeriu. Tel. 8 612 69 176. 1112327

Reikalingi „Bobcat“ vairuotojai dirbti Kaune. Tel. 8 610 40 356. 1112330

Įmonei reikalingi fasado šiltintojai, automobilinio bokštelio ZIL vairuotojas ir aukštalipiai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 1109756

Kepyklai Panemunėje reikalingas duonos ir pyrago gaminių kepėjas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1112666

Laikinai dirbti (1 mėn.) reikalinga (-as) valytoja (-as) Aleksote. Tel. 8 615 85 252, skambinti iki 17 val. 1112533

Metalo apdirbimo įmonė ieško eksporto vadybininko (-ės). Naujų klientų paieška, užsakymų formavimas. Patirtis ir anglų kalba – būtina. Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų. CV siųsti info@metalinis.lt. 1111066

Metalo apdirbimo įmonė ieško tekintojo. Tel. 8 686 46 626, e. paštas kadis@ kadis.lt. 1111253

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 1107354

Reikalingi darbininkai statybose. Teirautis tel. 8 610 40 356. 1111988

Reikalingi lauko teritorijos valytojai. Darbo laikas nuo 6 iki 14.30 val. ir nuo 13.30 iki 22 val., PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 015. 1111640

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 685 81 081, 8 699 73 083. 1110175

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 671 78 390.

1102704

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas.

Nedidelei trikotažo siuvyklai reikalinga siuvėja siūti overloku arba plokščiasiūle mašina. Nuolatinis darbas draugiškame kolektyve, laiku mokamas 1500–2000 Lt atlyginimas. Darbas Vilijampolėje. Tel. 8 612 28 853.

Reikalingi vairuotojai dirbti taksi su firmos automobiliais. Pirmenybė teikiama dirbusiems tokį darbą. Tel. 8 606 39 767.

1112461

1112548

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945.

Reikalingi: atestuotas statybos darbų vadovas, turintis patirties; mūrininkai, tinkuotojai. Tel. 8 686 17 334.

1092237

1110702

1112937

Restoranui „CanCan pizza“ Kaune reikalingi: GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI. Tel. 8 659 84 902. CV siųsti elektroniniu paštu ruta. grinceviciene@delano.lt. 1112536

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 675 23 777.

1105848

Siuvyklai, siuvančiai moteriškas kelnes ir sijonus, reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), turinčios patirties. Darbas viena pamaina 7–16 val. Puikios darbo sąlygos. Vidutinis atlyginimas 1300 Lt, mokamas du kartus per mėnesį. Galima uždirbti 2000 Lt ir daugiau, reikia tik noro. Tel. 362 909, 8 685 11 951. 1110427

Skubiai reikalinga (-as) gatavų gaminių lygintoja (-as). Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį. Teirautis tel. 8 656 84 644 nuo 7 iki 16 val. 1112442

Skubiai reikalingi darbininkai dirbti aplinkos tvarkymo, juodžemio lyginimo darbus. Teirautis tel. 8 610 40 356.

1111984

Skubiai reikalingi turintys patirties skrajučių platintojai (gerai apmokamas darbas Kaune). Tel. (8 37) 209 002, 8 659 86 909. 1112554

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104665

Statybų bendrovė UAB „Gensera“ šiuo metu ieško: gamybos vadovo, projektų vadovų, darbų vadovų, meistrų, vamzdynų montuotojų ir pagalbinių darbininkų. Kreiptis telefonu (8 46) 416 188 arba e. paštu info@ gensera.lt. 1108117

Technologinės įrangos, nestandartinių įrengimų gamybos įmonei reikalingas konstruktorius. Braižymas kompiuteriu. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis tel./faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 1111700

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

UAB „Dovaina“, gaminanti maisto pramonės įrengimus, plečia savo veiklą ir ieško: 1. Šaltkalvių. Būtina mokėti skaityti brėžinius, darbo patirtis būtų privalumas. 2. Inžinieriaus technologo. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis maisto pramonės įmonėje. Darbo pobūdis – technologinių maršrutų sudarymas, dokumentacijos ruošimas. 3. Elektriko-automatikos inžinieriaus. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, panašaus darbo patirtis. Darbo pobūdis – elektros schemų sudarymas įrengimams, elektrinės dalies surinkimas, montavimas. 4. Įrengimų aptarnavimo inžinieriaus. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, rusų kalbos mokėjimas, galimybė vykti į komandiruotes, panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Darbo pobūdis – įrengimų gamyba ir remontas. Tel. 8 652 68 450, CV siųsti zilvinas@dovaina.lt. 1109882

UAB „Rokų keramika“ skubiai reikalingas tekintojas-frezuotojas. Tel. 8 685 53 878. 1112340

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia suvirintojus, šaltkalviusmontuotojus, smėlininkus dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjus gyvenimo aprašymus prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1111322

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094991

Viešbučiui-restoranui reikalingi darbuotojai ūkio darbams. Tel. 8 685 67 777. 1112134

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895.

1110732

UAB „Heliopolis“ dirbti Kaune ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: darbo sandėlyje patirtis, el. krautuvo vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti info@heliopolis.lt, tel. (8 5) 263 7002. 1112301

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti kryptimis Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705 1103957

UAB „Dovaina“, gaminanti maisto pramonės įrengimus, plečia savo veiklą ir ieško KONSTRUKTORIAUS įrenginiams projektuoti, tobulinti ir techninei dokumentacijai ruošti. Reikalavimai: darbo su „Solidworks“ programa patirtis, aukštasis techninis išsilavinimas, mechanizmų konstravimo ir metalo konstrukcijų stiprumo skaičiavimo bei panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 68 450, CV siųsti zilvinas@dovaina.lt. 1110115

1112702

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1098615

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 40 % nuolaida. Tik gegužės mėn. konsultacija – nemokama. Registruotis tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1109046

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1107805

Sveikatos sutrikimų nustatymas biofunkciniu testavimu. Organizmo pakitimų įvertinimas, konsultavimas, programų sudarymas sveikatos, mitybos klausimais. Tel. 8 613 98 091. 1112596

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1110185

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1112436

1109951

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Graikijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose (ir iš algos), viešbučiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1112742

Ieško darbo 38 m. mergina, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 12 m. darbo patirtį tarptautinėje įmonėje, ieško nuolatinio administracinio darbo. Tel. 8 612 62 996. 1112733

Buitinės technikos remonto Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1106906

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1109712

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Paslaugos Medikų

1107834

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1109063

1109515

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Limfodrenažinis masažas su detoksikuojančiu, liekninančiu įvyniojimu. Sertifikuoti specialistai. Atidarymo nuolaidos. UAB „Sveikatos medis“, Veiverių g. 183D, Kaunas, tel. 8 612 46 962.

Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1110452

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1101207

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1111797

Medicinos centre „Neuromeda“ konsultuoja ir gydo aukščiausios kvalifikacijos vaikų ir suaugusiųjų neurologai, psichiatrai ir psichologai. Gydomos įvairios priklausomybės formos, kodavimas, išblaivinimas. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1104047

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 1110673

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1110555

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1112685

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1111787

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1111846

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1112368

Nukelta į 15 p.


15 3

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

Paslaugos Kompiuterininkų

1107471

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1106932

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1107228

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101631

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1106849

Statybos, remonto

Atvežame 1–5 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1110246

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1110890

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096713

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1105526

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Stogų dengimas, remontas. Tel. (8 37) 330 686, 8 682 62 551. 1109786

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1110925

Buto remontas: glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato dėjimas. Nuolaidos medžiagoms. Tel. 8 627 08 018, e. paštas apdailiux@gmail.com. 1112277

Dažau, tapetuoju, glaistau butus, namus, biurus; dedu laminatą. Ilgametė darbo patirtis. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 1112297

Dažymas, tapetavimas, laminato, grindų dėjimas. Elektros darbai. Medžiagų pristatymas. Tel. 8 606 04 513. 1111670

Dažome namus struktūriniais dažais, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 631 10 315. 1112399

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098554

Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipskartonį. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156.

1111586

1109721

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1111335

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527. 1111630

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187. 1098845

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1089565

1110760

1111753

Rimtas meistras dažo lauko fasadus, sodo namelius, butus, gamybines patalpas. Atlieka plastikinių langų apdailą. Tel. 8 607 03 388

Vonių restauravimo patirtis 17 m. Sustiprinta GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1112188

1111842

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1112252

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1112076

Santechnikas Jums patogiu laiku (ir poilsio dienomis) atlieka visus santechnikos darbus. Taikau nuolaidas. Garantija. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609. 1105669

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, maišytuvus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padeda nupirkti, atvežti. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1110230

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938. 1109395

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Pjaustau ir virinu dujomis. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069. 1111951

1104446

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. 1111949

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1107078

Kokybiškai remontuojame ir dažome namų ir daugiaaukščių pastatų fasadus, laiptines, balkonus. Hermetizuojame tarpblokines siūles ir sienas. Garantija 5 m. Tel. 8 610 00 574, 8 684 30 856. 1112559

Langai ALUPLAST profilio, 6 kamerų – už 5 kamerų kainą. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidaus apdailą. Nuolaidos iki 30 %. Pramonės pr. 16, Kaunas. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 321 033, 8 670 04 759. 1111597

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus. Tel. 8 653 66 987.

1106653

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasame, lyginame, ruošiame pagrindus. Klojame trinkeles. Tel. 8 600 72 223. 1107146

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

1107391

1111947

1099885

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, tvoros, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. www.wellding.lt. Tel. 8 636 19 730. 1111661

1111073

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdyną, klozetus, sumontuos atbulinį vožtuvą ar šildymo sistemą. Tel. 8 677 76 588. 1111945

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1101363

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Konsultuojame. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1107676

Skardinimo darbai. Stogų remontas, dengimas, dažymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas, valymas. Tel. 8 677 96 297.

Lombardo paslaugos, vertingų daiktų supirkimas. Lombardai: K.Petrausko g. 6, Žaliakalnis (PC „Express market“), P.Lukšio g. 70, Eiguliai (PC „Norfa“), A.Juozapavičiaus pr. 84A, Ž. Šančiai. Tel. 8 690 63 600.

1108596

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1110267

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1112350

Žemės kasimo, lyginimo darbai traktoriumi, 1 val. – 80 Lt. Trinkelių, plytelių, vejos, kelio bortų klojimas, pagrindų ruošimas, tvorų statymas. Tel. 8 654 89 956. 1100450

Žemės kultivavimas, frezavimas – kaina nuo 10 Lt už a. Žolės pjovimas – kaina nuo 4 Lt už a. Medžių, krūmų pjovimas. Dirbama Kauno apskr. Tel. 8 616 71 652. 1108469

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1111440

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1110550

Laivų langai ir durys iš nerūdijančio plieno: virina, sandarina. Tel. 8 638 80 787, 8 610 36 887, 8 656 20 802. 1112422

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1111049

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104344

Baldžių

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899.

Atliekame skardinių stogų restauraciją, šveičiame, dažome, užtaisome skyles. Valome kaminus, lietvamzdžius. Kt. dažymo darbai. Tel. 8 647 09 868.

1112347

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913.

1103453

UAB „Lietukas“ priima užsakymus bituminių stogų remonto darbams atlikti. Atliekame ir stogų renovacijos darbus. Tel. 8 685 73 608.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

Mūrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas. Klojame kiliminę dangą. Betonuojame laiptus, terasas. Tel. 8 680 50 069.

Atlieku vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas, plytelių klijavimas. Tel. 8 679 45 576.

1104221

1111874

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1112298

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1109076

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Santechnikas-suvirintojas kvalifikuotai montuoja vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemas. Keičiame WC, dušo kabinas. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. 8 675 55 026.

Montuojame gipskartonį. Glaistome, dažome, tapetuojame. Remontuojame ir butus. Galime pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1112017

1109085

1109767

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111140

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

1110994

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1111474

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

1111167

Tarpblokinių sujungimų remontas. Fasadų šiltinimas termokeraminiais dažais. Plokščiųjų stogų dengimas. Tel. 8 654 38 041.

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597.

1104102

Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF įranga, kalkių ir gipso mišiniais. Tel. 8 672 80 397 AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@ arventa.lt.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1107734

1109824

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1105224

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1110747

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1112373

Teisinės paslaugos

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą prie Lampėdžių karjero, Raudondvario pl. (9/3 a., b. pl. 21 kv. m, WC ir vonia kartu, didelis įstiklintas balkonas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1112695

1 kambario butą Centre, E.Ožeškienės g. (3 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 35 kv. m, signalizacija, plastikiniai langai, šarvuotos durys, autonominis šildymas, tinka ir biurui). Kaina 90 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1112428

2 a. namą Vaidoto g. (2009 m., 207 kv. m, 5 a sklypas, ekonomiškos komunalinės paslaugos, rami vieta, šalia PC „Maxima“, mokykla). Tel. 8 659 00 145, 8 659 00 146. 1108370

2 k. butą (51 kv. m, 5/1 a., mūrinis, tvarkingas, šiltas, maži mokesčiai, stipri bendrija, baldai). Kaina 115 000 Lt. Turiu kitą, pigesnį variantą. Tel. 8 678 00 678. 1100862

2 k. butą Senamiestyje, M.Daukšos g. (b. pl. 57 kv. m, rekonstruotas, suremontuotas, aukštos lubos). Tel. 8 698 12 529. 1107404

3 kambarių butą Tvirtovės al., šalia Klinikų (4/1 a., plytinis, b. pl. 61 kv. m, pastogėje – 18 kv. m patalpa, rūsys 6 kv. m). Kaina 129 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 228 152. 1112390

5 a sodo SKLYPĄ Amaliuose (miesto komunikacijos, projektas namo statybai), kaina 75 000 Lt, ir SODĄ Gervėnupyje su nameliu, kaina 40 000 Lt. Tel. 8 687 36 825. 1111651

5,3 a sodo sklypą Drąseikiuose, SB „Alksnynė“ (elektra, vanduo laistymui, graži vieta, šalia upelio). Kaina 15 000 Lt. Tel. 8 678 36 344. 1112485

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt. 1058111

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 1112694

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Kitos

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas, įrengimas. Namų šiltinimas, apkalimas įvairiomis dailylentėmis. Vidaus įrengimo darbai. Tel. 8 634 55 006.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Perku, padedu parduoti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555. www.simokusilas.lt.

1062236

1107976

1108931

1112773

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, grindų, plytelių klojimas, santechnika. Smulkūs elektros darbai. Tel. 8 616 23 924. 1110568

Stogų dengimas – karkasinių namų, priestatų, pertvarų montavimas, pamatų liejimas. Remontuojame senus stogus. Tel. 8 677 76 588. 1112500

Stogų dengimas. Pastatų šiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100621

1103997

1106637

Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Žemės apdirbimo darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1112572

Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt. 1105299

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

Kasa tvenkinius, lygina žemes, rauna kelmus ir krūmus. Ilgastrėlių ekskavatorių nuoma. Tel. 8 614 61 960.

Tarpblokinių siūlių sienų remontas, dažymas. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 24 m). Tel. 8 601 37 177.

Medžių šalinimo darbai, genėjimas, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas ir aeravimas. Tel. 8 611 45 542.

1110287

1100646

1112278

1111230

1107293

Pigiai namą su 4,5 a žemės sklypu Žemalės g., Šilainiuose (355 kv. m, graži vieta, ant šlaito, labai rami vieta). 1 kv. m kaina 1 000 Lt. Tel. 8 698 00 944. 1102762

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 686 58 063 (Martynas). 1108718

Reikalinga paskola. Grąžinimas garantuojamas nekilnojamuoju turtu įį įkeičiant, taip pat notaru, hipoteka. Mokėsiu iki 4,5 % metinių palūkanų. Tel 8 678 00 678 1100826

Sodą Jūrės kaime, netoli Kauno (nebaigtas statyti mūrinis namas, vanduo, elektra, šulinys, arti miškas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 680 89 258. 1111658

Tikrai tvarkingą, jaukų, šiltą namą Kaune, Romainiuose (puiki vieta, visos komunikacijos, 252 kv. m, 8,7 a). Skubiai, be tarpininkų. Kaina 470 000 Lt. Rimtam pirkėjui – gera nuolaida! Tel. 8 687 75 53 936, 8 614 73 257. 1112538

Nukelta į 16 p.


16 2

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Statybinės medžiagos

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Skubiai ir nebrangiai parduodamas 2 kambarių butas Šilainiuose, Baltų pr. (tarpiniame aukšte). Tel. 8 610 61 919. 1111997

PIGIAUSIAI LIETUVOJE bituminius lakštus – 13,12 Lt už kv. m, skaidrius; tentines medžiagas. Karvės kailius – nuo 529 Lt už vnt. Tel. 8 682 66 288; www.ramchos.lt. 1107893

Kitos prekės

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, šildymas autonominis, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 2 k. butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (4/1 a., plytinis, b. pl. 42 kv. m, virtuvė 5,5 kv. m, WC ir vonia kartu, 2 rūsiai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 4 k. butą A. Šančiuose, Medvėgalio g. (5/4 a., b. pl. 37 kv. m, laminatas, tapetai, šiltas, su baldais ir buitine technika). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 3 k. butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5/3 a., plytinis, b. pl. 62 kv. m, plast. langai, tamsus kambarys, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, S.Žukausko g. (5/3 a., b. pl. 50 kv. m, langai plastikiniai, nauji radiatoriai, įstiklintas balkonas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, A.Baranausko g. (5/2 a., b. pl. 64 kv. m, geras išplanavimas, vidinis, tvarkingas, bendrija). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1112692

Geležinkelio atšaką Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Stoties g. (306 m ilgio). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, b. pl. 64 kv. m, puikiai įrengtas, pakeisti radiatoriai, elektros instaliacija, santechnika). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Sodą Šlienavoje, SB „Šaltinėlis“ (6 a žemės, aptverta teritorija, arti tvenkinio, yra gręžinys, mobilus dvigubas namelis, viduje vanduo). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, M.Riomerio g. (5/1 a., b. pl. 45 kv. m, vidinis, šiltas, kambariai erdvūs, tvarkingi). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 4 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/5 a., b. pl. 78 kv. m, virtuvė 6.5 kv. m, 2 balkonai, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1112693

1107890

1101299

Beržo, uosio, ąžuolo, drebulės, alksnio malkas trinkelėmis arba skaldytas. Kaina – nuo 85 Lt už metrą. Tel. 8 676 49 094. 1112448

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1110480

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107111

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074522

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1107709

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094351

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1105124

1111193

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1108025

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1111767

Pigiai parduodu „trailerį“ su visais patogumais, gintaro ir plastmasinius gaminius, enciklopediją, knygas, testamentus. Tel. 8 650 53 943. 1110439

Pigiai skaldytos beržo, juodalksnio, ąžuolo malkos. Tel. 8 681 41 485.

1112688

Sausos pigiausios malkos ir statybinė mediena. Atvežame. Tel. 8 651 11 564, 8 656 29 692. 1112002

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1107524

Perka

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1105102

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101082

Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

1109846

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065610

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1107595

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.). Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1093493

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096445

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071825

Baldai

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107099

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1107540

Parduodu naudotą geros būklės sofą-lovą. Tel. 8 672 69 552. 1112606

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108316

1111313

Pensininkas (vaikštantis, nerūkantis) išsinuomotų ilgam laikui kambarį pirmajame aukšte. Tel. 8 630 18 610. 1112857

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1103493

Greita paskola be užstato! www.creditor.lt.

Gabenimai

1108681

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1111241

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105586

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1108783

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104187

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104114

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1104137

1112478

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. BOBCAT paslaugos. Išvežame (atvežame) statybinį laužą. Tel. 8 698 07 749. 1106015

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078.

1108367

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyro, žemių ir t. t. Tel. 8 687 73 505.

UAB „Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696. 1107565

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811. 1081480

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094402

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 614 21 023, 8 676 22 955.

tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

1097371

1104380

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1112385

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1110024

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798. 1112307

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1109972

Savikrovio savivarčio paslaugos. Žemės, žvyro, komposto atvežimas, šiukšlių, statybinio laužo išvežimas. Aplinkos tvarkymas. Žemės darbai. Tel. 8 698 88 879. 1112566

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Kiti 214-osios BSB, įm. k. 135350367, GYVENTOJAMS! VISUOTINIS SUSIRINKIMAS ŠAUKIAMAS 2013 m. gegužės 30 d. 19 val., registracija nuo 18.30 val. K.Griniaus mokyklos, Šiaurės pr. 97, aktų salėje. Bendrijos narių registracija būtina. Darbotvarkė: 1. 214-osios BSB visuotinio ataskaitinio butų savininkų susirinkimo už 2012 metus vedimas. 2. Bendrijos naujų įstatų priėmimas ir tvirtinimas dėl naujos redakcijos Bendrijų įstatymo įsigaliojimo nuo 2012 07 01. Su paruoštais bendrijos įstatais, metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir bendrijos visuotinio butų savininkų susirinkimo darbotvarke galima susipažinti namų skelbimų lentose ir bendrijos būstinėje. Bendrijos valdyba, 2013 05 07. 1112456

Aš, Dainius Ačas, ATSIPRAŠAU nukentėjusiųjų A.Liutkevičiaus, J.Sakalausko, M.Marge­vi­ čiaus už padarytus turto nuostolius. 1112605

Atliekamas viso organizmo testavimas molekuliniu lygiu, nustatant sveikatos sutrikimų priežastį. Tel. 8 620 78 443.

1110618

1111217

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Informacija apie projekto užbaigimą ir rengiamą viešą susirinkimą. Parengtas projektas „Katilinės pastato (1H2p) Varnių g. 48, Kaunas, rekonstravimo projektas”. Su projektiniais sprendiniais susipažinti galima UAB „ENERGETIKOS LINIJOS“ patalpose, A.Strazdo g. 22, Kaunas, tel. (8 37) 407 061 darbo valandomis. Viešas susirinkimas vyks Kaune, Raudondvario pl. 86A, AB „Kauno energija“ salėje, gegužės 29 d. nuo 17.30 val.

1111453

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1111854

Kelionės

Trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 395 098, 8 614 21 015.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Sodybą arba kolektyvinį sodą šalia Kauno, gražioje vietoje. Tel. 8 609 96 653, 8 614 23 050.

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

1111821

reklamos pardavimo skyrius:

1105654

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681, 441 088.

1100804

1104075

1110323

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

1090057

1096737

Išsinuomočiau butą Jonavoje. Tel. 8 685 54 545.

Pirkčiau būstą. Remontą galėtume pasidaryti patys. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Siūlyti įvairius variantus. Galima ir SMS, perskambinsiu. Tel. 8 672 77 277.

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt.

Išsinuomoja

„Kauno dienos“

1094457

1112068

1112630

Parduodamas medinis 104 kv. m NAMAS su atskirais statiniais: ūkiniu pastatu, garažu. 18 a žemės sklypas su sodu ir daržu. Visos komunikacijos. Saugi kaimynystė. Nuo Kauno 20 km, Jonavos rajone, Batėgalos kaime, Kalno g. Kaina 180 000 Lt. Tel. 8 685 02 140.

1111554

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Superkame visų markių automobilius. Išrašome išregistravimo pažymas. Mokame visą sumą iš karto. Tel. 8 674 87 259, e. paštas jusuautosupirkimas@ gmail.com.

Parduodamas 2 kambarių butas Prienų r., Jiezno miestelyje (2/1 a., šaltas vanduo, kanalizacija, elektrinis boileris, apkūrenama kietuoju kuru, yra sandėliukas, rūsys, žemės daržui). Tel. 8 675 75 285.

1112335

Nuomojamos komercinės patalpos (47 kv. m, autonominis šildymas, trifazė) Kovo 11osios g. 116, antrajame aukšte. Tel. 8 686 88 561.

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1104209

1109456

1112147

Paskolos

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

Superkame sraiges. Punktai: Kaunas – Panerių g. 400; Raudondvaris – S.Naujalio g. 17; Piliuona – parduotuvė „Taurakiemis“. Tel. 8 652 24 671.

2 a. mūrinį namą Vilkaviškyje (netoli ežero) arba keičiu į 2 kambarių butą Kaune (mūriniame name, 2 arba 3 a.). Tel. 8 601 75 763.

1091920

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1112085

Kitose vietose

Nuomoja Vasaros laikotarpiui išnuomoju 1 kambarį (17 kv. m) 3 kambarių bute miesto centre. Pageidautina dirbantys studentai vaikinai. Vienam asmeniui kaina 250 Lt. Tel. 229 619, 8 645 82 941.

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

1104025

UAB EUROFOREST 2

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Įvairūs

1112807

1110627

1112542

Parduodu: mašiną, 1 kambarį 3 kambarių bute. 1 kambarį išnuomoju. Remontuoju laiptines. Esu našlys, noriu susirasti moterį iki 65 m. Tel. 733 559 vakare nuo 18 val. 1112349

Nukelta į 17 p.


17 3

Trečiadienis, gegužės 15, 2013

klasifikuoti skelbimai

tau­ta“ (va­do­vas Sau­lius Li­pins­kas). Mu­zie­ jaus lan­ky­mas ir ren­gi­niai yra ne­mo­ka­mi. Į eks­kur­si­ją po Mai­ro­nio bu­tą ir edu­ka­ci­ nę pro­gra­mą pra­šom re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu (8 37) 206 842.

Įvairūs Kiti

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2013–2023 m.

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2013 06 03 iki 2013 07 10 bus galima susipažinti su Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013–2023 m. sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Plano rengėjai: Kauno SĮ „Kauno planas“ (Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220 146, faksas (8 37) 337 774, e. paštas kaunoplanas@ takas lt) kartu su UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Urbanistika“. Bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2013 06 17 iki

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS Ge­gu­žės 18 d. 18–19 val. – gro­ja Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­ kest­ras. 18–22 val. – edu­ka­ci­nė pro­gra­ma (ta­py­ba ant van­dens), Všį „VYTA“. 18.30–20 val. – kon­cer­tuo­ja Kau­no mu­zi­ kos mo­kyk­lų jau­nie­ji at­li­kė­jai. 19–20 val. – Vi­du­ram­žių žai­di­mai ir šo­kiai. 19–20 val. – mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ky­to­jos kon­cer­tuo­ja eks­po­zi­ci­jų sa­lė­se. 19.30–20 val. – ka­ro klu­bų nau­do­ja­mos gin­kluo­tės ir šar­vuo­tės de­monst­ra­vi­mas. 20–21 val. – kon­kur­sas-žai­di­mas (dė­lio­ nės). 21–20.30 val. – is­to­ri­nių kos­tiu­mų de­ monst­ra­vi­mas. 22–22.30 val. – Kau­no šo­kio te­at­ro „Au­ra“ spek­tak­lis „1863“. 18–24 val. – flo­ris­ti­kos pa­ro­da „Guns & ro­ses“. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

2013 07 10 Kauno miesto savivaldybės administracijos pastato pirmojo aukšto fojė, Laisvės al. 96, Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose, Kęstučio g. 66A, ir visose Kauno miesto seniūnijose darbo laiku. Išsamiau susipažinti su bendrojo plano sprendiniais galima iš anksto susitarus telefonu su PV Dovile Dimidavičiūte tel. (8 37) 220 146 arba Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Meile Nistelyte, tel. (8 37) 423 382. Susitikimas su visų bendrojo plano dalių rengėjais numatomas š. m. birželio 21 ir liepos 5 d. nuo 10 iki 12 val. Kauno miesto savivaldybėje. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. liepos 10 d. 17 val. Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaunas. Pasiūlymus dėl bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu.

VELNIŲ MUZIEJUS V. Put­vins­kio g. 64 Ge­gu­žės 18 d. 12, 15, 17 val. – ne­mo­ka­mos eks­kur­si­jos, ku­rių me­tu lan­ky­to­jai ne tik su­ si­pa­žins su mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ja, bet ir su­ ži­nos daug in­tri­guo­jan­čių, ne­ti­kė­čiau­sių is­ to­ri­jų iš mu­zie­jaus gy­ve­ni­mo. Vi­są die­ną ma­žuo­sius lan­ky­to­jus ir jų tė­ve­lius į ma­gi­jos ir bur­tų pa­sau­lį kvies mu­zie­ju­je gy­ve­nan­ti ra­ga­na Kan­ka­ra. Iš jos ga­li­ma bus iš­mok­ti bur­ta­žo­džių, už­kal­bė­ji­mų, įdo­miau­sių skai­ čiuo­čių, su­ži­no­ti ori­gi­na­lų jau­nys­tės elik­sy­ ro re­cep­tą. Nuo 19 iki 23 val. lau­kia­me vi­sų drą­suo­lių, ne­bi­jan­čių links­min­tis vel­nių ap­sup­ty­je. Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tį vai­ni­kuos bri­tų me­ ni­nin­ko Ste­ve­no Vin­cen­to Mit­chel­lo dar­bų pa­ro­dos DEVIL’S už­da­ry­mo ren­gi­nys. Eks­tra­ va­gan­tiš­kas, iš­skir­ti­nio mąs­ty­mo ir sa­vi­tos pa­sau­lė­žiū­ros au­to­rius pri­sta­tys nau­ją, tik šiai nak­čiai, skir­tą ins­ta­lia­ci­ją. Ga­lė­si­te gy­ vai iš­vys­ti, kaip gims­ta S.Mit­chel­lo dar­bai. At­ėję į mu­zie­jų pa­si­ju­si­te lyg pa­te­kę į au­to­ riaus kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Ypa­tin­gą at­mos­ fe­rą kurs gru­pės NEKRO DISKO mu­zi­ka. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt „Keliauti drauge linksmiau!” Keliaujant trise – vienas keliauja nemokamai! AKCIJA PAŽINTINĖMS KELIONĖMS Į BELGIJĄ, GRAIKIJĄ, ISPANIJĄ, ITALIJĄ, KROATIJĄ, PORTUGALIJĄ, PRANCŪZIJĄ, TURKIJĄ, VOKIETIJĄ!

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA Vil­niaus g. 33 Ge­gu­žės 18 d. nuo 14 iki 17 val. lan­ky­to­jai ga­lės „skrai­dy­ti lai­ko lėk­tu­vu“ ir pa­si­sve­ čiuo­ti pas gar­siau­sius Lie­tu­vos la­kū­nus Ste­ po­ną Da­rių ir Sta­sį Gi­rė­ną. Lau­ke vei­kian­čios fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos „Var­ dan tos Lie­tu­vos! Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gy­ve­ni­mo skry­dis“ fo­ne lau­kia pa­sa­ ko­ji­mai iš Lie­tu­vos avia­ci­jos is­to­ri­jos, ir, ži­no­ ma, pa­žin­tis su tau­tos he­ro­jais – S.Da­riu­mi ir S.Gi­rė­nu, ku­rių skry­dis per At­lan­tą vie­ni­jo ir vis dar te­be­vie­ni­ja pla­čiai po pa­sau­lį pa­ skli­du­sius lie­tu­vius. Nuo 17 iki 18.30 val. Au­dien­ci­jų sa­lė­je vyks Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos In­gos Ra­gi­nie­nės kla­si­ki­nės gi­ta­ros kla­sės mo­ki­nių kon­cer­tas. Lan­ky­to­jai iš­girs pa­čias įspū­din­giau­sias gi­ta­ros me­lo­di­jas, o kon­cer­ tą už­baigs jung­ti­nis 12 gi­ta­ris­tų an­sam­blis A.Piaz­zol­los kū­ri­niu „Li­ber­tan­go“ ir Mon­ty Nor­ma­no „Džeim­so Bon­do te­ma“. Nuo 20 iki 22 val. – ret­ro ki­no va­ka­ras (XX a. I p.), ku­ris su­ža­vės tiek vai­kus, tiek jų tė­ ve­lius. Pri­sta­ty­si­me dai­li­nin­ko, sce­nog­ra­fo, lė­li­nin­ko Sta­sio Ušins­ko su­kur­tą nuo­tai­kin­ gą pir­mą­jį lie­tu­viš­ką ma­rio­ne­čių fil­mą „Sto­ ru­lio sap­nas“ (1938 m.), vie­no iš ani­ma­ci­ nio ki­no pra­di­nin­kų Vla­dis­lo­vo Sta­re­vi­čiaus „Va­ba­lų is­to­ri­jas“ bei ki­tus to lai­ko­tar­pio me­ni­nio ki­no kū­ri­nius. Su tar­pu­ka­rio ki­nu lan­ky­to­jus su­pa­žin­dins ki­no is­to­ri­kas ir kri­ ti­kas Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

Akcijos sąlygos: 1. Galioja užsakymams, priimtiems iki 2013 05 19 (imtinai). 2. Kelionė užsakoma visiems vienu metu, keliaujančiųjų maršrutas ir kelionės data sutampa. 3. Apgyvendinimas triviečiuose kamba­ riuose. 4. Kelionės išvykimo data iki 2013 05 31. 5. Kelionės kaina užsakymui skaičiuoja­ ma nuo katalogo kainos. 6. Kuro mokestis skaičiuojamas tik 2 ke­ liautojams. Daugiau informacijos www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“ gustacija, Seinai, unikali senovės baltų genčių gyvenvietė. 05 25 – „Mažų miestelių didelės paslap­ tys”, 98 Lt. Naisiai, Joniškėlis, Pakruo­ Tel. 207 879, 8 698 03 091 jo dvaras, naktinė ekskursija Karpių dva­ M.Valančiaus g. 19 ro parke. (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) 06 01 – „Vasaros sutiktuvės Augusta­ E. p. info@turinfo.lt, ve”, 124 Lt. www.musuodiseja.lt Suvalkai, plaukimas kanalais, Rospudos 05 18 – „Punsko link pas jotvingius“, 91 slėnis, žvėrienos degustacija, fontanų Lt. Nacionalinių lenkiškų patiekalų de­ šou Veisiejuose.

Kviečia mokytis

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuo­ tojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų ap­ tarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 1109294

Kviečia

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio pa­ rengimo – 2013 05 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informa­ cija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104370

Pamesta

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010.

Dingusį Kauno socialinių paslaugų ir staty­ bos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinio pažymėjimą Nr. 1439566, išduotą Tomui Dubinskui, laikyti negalio­ jančiu.

SB „Lokomotyvas“ nariams! Š. m. birželio 16 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis sodo bendri­ jos susirinkimas. Dienotvarkėje: metinė finansinė ataskaita; bedrijos pirmininko rinkimai; einamieji klausimai. Pirmininkas.

Pamestą Kauno m. „Saulės“ gimnazijos 2b kl. gimnazisto Roko Malako mokinio pažy­ mėjimą Nr. 1246941 laikyti negaliojančiu.

1112272

1112435

1112687

1112840

Informuoja Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na ir Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tis MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13 Ge­gu­žės 18 d. 10–17 val. – Mai­ro­nio bu­to, eks­po­zi­ci­jų, rū­ sių lan­ky­mas. 12 val. – eks­kur­si­ja po Mai­ro­nio butą. 15 val. – edu­ka­ci­nė pro­gra­ma „Vieš­na­gė Mai­ro­nio na­muo­se“. 17–22 val. – Mai­ro­nio rū­mų po­že­mių lan­ky­ mas, ku­riuo­se bu­vo ka­li­na­mas ir vie­nas su­ ki­li­mo va­dų – ku­ni­gas An­ta­nas Mac­ke­vi­čius. 17 val. – veik­los, skir­tos pa­mi­nė­ti 1863 me­ tų su­ki­li­mo 150-ąsias me­ti­nes bei Tar­mių me­tus: ak­to­rė Lu­ci­ja Zo­rū­bai­tė at­liks li­te­ra­ tū­ri­nę pro­gra­mą, skam­bės liau­dies dai­nos, ku­rias dai­nuos KTU fol­klo­ro an­sam­blis „Goš­

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Raudondvario pl. 150, UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų salėje Gegužės 16 d. 16–17.30 val. – gyd. Valdo­ nė Valienė. (NE) STEBUKLINGAS BŪDAS LIE­ KNĖTI. Jau penkti metai visi renginiai nemokami! Kauno tautinės kultūros centras A.Jakšto g. 18 Gegužės 15 d. 18 val. – vakaronė ,,Šokim!“. Veda Daugailė Braziulytė. Įėjimas nemoka­ mas. Gegužės 16 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molberto“: peizažas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Gegužės 18 d. 15 val. – paskaita „Akys ir pa­ galba regėjimui“. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Susitikimas su VDU doktorante Ri­ mute Garnevičiūte „Katalikų laidotuvių pa­ pročiai ir religingumo raiška Kupiškio apylin­ kų laidotuvėse (XX a. vid. – XXI a. pradžia)“. Gegužės 20 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jau­ nimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugs­ mai“: gėlių tapyba. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė.


18

Trečiadienis, Gegužės 15, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Restorano JACHTKLUBAS darbuotojai nuoširdžiai užjaučia artimuosius dėl tragiškos Simono LINGĖS mirties. Ritą RADIŠAUSKIENĘ, lopšelio-darželio „Žara“ direktorės pavaduotoją ugdymui, skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia lopšelio-darželio „Žara“ bendruomenė. Mirus tėvui, Audrį ŠATĄ, velionio šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia medžiotojų būrelio „Šušvė“ nariai. PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105862

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104596

Kviečia

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 15 d. 18.30 val. – Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­ di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 16 d. 18.30 val. – pa­gal Jez But­ ter­worth. JERUZALĖ. Eks­cen­triš­ka tra­gi­ko­ me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – Edit­ta Braun com­ pa­ny. ŠIUO METU GYVENU... Šo­kio spek­ tak­lis. Cho­re­ogr. Edit­ta Braun, Ju­an Dan­te Mu­ril­lo Bo­ba­di­la. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ma­rius von Ma­y­en­burgas. BJAURUSIS Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­ li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – Edit­ta Braun com­ pa­ny. ŠIUO METU GYVENU... Šo­kio spek­ tak­lis. Cho­re­ogr. Edit­ta Braun, Ju­an Dan­te Mu­ril­lo Bo­ba­di­la. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­ de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fij­os ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Ti­mot­hee de Fom­bel­le. ŠVYTURYS. Vie­nos da­lies mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Gin­ta­ ras Var­nas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Gegužės 15 d., trečiadienį, 18 val. KOTRYNA KAKLAUSKAITĖ (fortepijonas) MYKOLAS BAZARAS (fortepijonas)

Programa: A.Ginastera – Kreolų šokių siuita, op. 15 D.Scarlatti – Sonata As-dur, K. 127, L. 186; Sonata c-moll, K. 302, L. 7 F.Liszt – Sonata h-moll J.S.Bach–W. Kempff – Siciliana iš Sonatos fleitai Nr. 2, Es-dur, BWV 1031 F.Schubert – „Klajūno fantazija“, C-dur, op. 15 (D. 760) M.Ravel – siuita „Atspindžiai“

Bilieto kaina 10 Lt

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Informuoja NEMOKAMAS GYVŪNĖLIŲ TIKRINIMAS Dr. Leono Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje iki gegužės 19 d. vyksta NEMOKA­ MAS gyvūnėlių tikrinimas. Profesionali gydytojų komanda kartu su studentais nemokamai atliks kraujo sudė­ ties tyrimus, konsultuos šėrimo, auginimo, priežiūros ir kt. klausimais. Privaloma iš­ ankstinė registracija tel. 362 303. TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI Ge­gu­žės 15 d. 17 val. Ge­ro­jo Ga­ny­to­jo pa­ ra­pi­jos baž­ny­čio­je (V.Krė­vės pr. 95) – Kau­no me­nų dar­že­lio „Etiu­das“ ren­gi­nys SAULALA RIDUOLĖLA, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­ nai. Ren­gi­nį ves Do­vi­lė Ta­lač­kai­tė, Jur­gi­ta Ur­ni­žie­nė, Aud­ro­nė Spei­čie­nė. MEMORIALINĖ LENTA NORVEGIJOS KARALYSTĖS KONSULATUI Ge­gu­žės 16 d. 15 val. – me­mo­ria­li­nės len­ tos, skir­tos Nor­ve­gi­jos ka­ra­lys­tės kon­su­la­tui (1933–1940), ku­riam va­do­va­vo prof. Jo­nas Šim­kus (1873–1944), pir­ma­sis Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos pre­ky­bos ir pra­mo­nės mi­nist­ras, ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ja ant pa­sta­to Ne­pri­ klau­so­my­bės a. 7. MINĖSIME TARPTAUTINĘ AUGALŲ DIENĄ Ge­gu­žės 17 d. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­ to Kau­no bo­ta­ni­kos so­de (Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6) vyks ren­gi­niai, skir­ti tarp­tau­ti­nei ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­nai – Au­ga­lų Ža­va­die­niui – pa­ mi­nė­ti. Šven­tė Kau­no bo­ta­ni­kos so­de pra­si­dės 11 val. Po ati­da­ry­mo sa­vo me­ninę pro­gramą ir pa­reng­tus vai­di­ni­mus sce­no­je pa­teiks ma­

žiau­si ren­gi­nio da­ly­viai – de­šim­ties vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­ti­niai. Jiems taip pat bus skir­tas orien­ta­ci­nis žai­di­mas „Pa­žink au­ga­lus bo­ta­ni­kos so­de“, ža­da­mos įvai­rios staig­me­nos. Nuo 12 iki 15 val. di­džio­jo­je pie­vo­je veiks pro­gra­ma moks­lei­viams: in­te­rak­ty­vių moks­lo ban­dy­mų pro­gra­ma pa­la­pi­nių-la­ bo­ra­to­ri­jų mies­te­ly­je, orien­ta­ci­nis žai­di­ mas moks­lei­viams „Rask ir pa­žink au­ga­lus so­de“, Sep­ty­nių Bal­ti­jos so­dų spal­vų al­che­ mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, eb­ru me­no de­monst­ra­ ci­jos, gy­vų gė­lių pa­veiks­lų pa­ro­da „Tarp gė­ lių“, Kau­no J.Gru­šo me­no mo­kyk­los at­vi­ros dirb­tu­vės „Pa­svei­kin­ki­me vie­ni ki­tus“. Nuo 15 iki 18 val. vyks pro­gra­ma, skir­ta „vi­ siems, kas ne­tin­gi“. Jos me­tu bus or­ga­ni­ zuo­ja­mos te­mi­nės eks­kur­si­jos bo­ta­ni­kos so­de, pri­sta­to­mi se­no­jo bo­ta­ni­kos so­do mu­zie­jaus ir her­ba­riu­mo lo­biai, vyks eg­zo­ tiš­ki dru­ge­lių šou oran­že­ri­jo­je, au­ga­lų ar­ba­ tų de­gus­ta­ci­ja, įvai­rūs kon­cer­tai. 21 val. Bo­ta­ni­kos so­de pra­si­dės spal­vų nak­ tis oran­že­ri­jo­je, ar­ba­tų de­gus­ta­ci­ja ir eg­zo­ tiš­kų dru­ge­lių šou. Vi­sa ren­gi­nio pro­gra­ma http://bo­ta­ni­ka. vdu.lt/?pa­ge_id=5292. NEMOKAMI KURSAI V.Ku­dir­kos bib­lio­te­ka iki 2014 m. ba­lan­ džio mė­ne­sio or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus pa­žen­ gu­sie­siems DARBAS KOMPIUTERIU IR IN­ TERNETO GALIMYBĖS. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ ci­ja į mo­ky­mus (8 37) 222 357 nuo 9 iki 19 val. Pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ki­te www.kau­nas.mvb.lt. Bū­ti­ni kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­grin­dai.

Ge­gu­žės 15 d. 17 val. – Ge­na­di­jus Glad­ ko­vas. BRĖMENO MUZIKANTAI.2 veiks­mų miu­zik­las vai­kams ir tė­ve­liams. Re­ži­sie­rius Dmit­ri­jus Har­chen­ko (Es­ti­ja), di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė An­ne-Mai Hei­ mo­la (Es­ti­ja). SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Ge­gu­žės 16 d. 17 val. – Ri­char­das Rod­ger­ sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Re­ži­sie­rius Ne­ri­jus Pet­ro­kas, di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė Vir­gi­ ni­ja Idze­ly­tė. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiks­mų ope­ re­tė. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­ tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Ag­ris Da­ni­le­vičs (Lat­vi­ja). Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­xey Ste­pa­niuk (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­der Klein (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Ge­gu­žės 19 d. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Ri­ce. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas XX lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI-2013, skir­tas KVLT 55-me­čiui Ge­gu­žės 16 d. MOKSLEIVIŠKO LĖLIŲ TEATRO DIENA 10.30 val. Lė­lių te­at­ro I aukš­to fo­jė – vai­kų kū­ry­bos lė­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mas. 11 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras. PRINCESĖS GIMTA­ DIENIS (rež. Al­gi­man­tas Stan­ke­vi­čius). 12 val. Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Šiau­ lių r. Gruz­džių šei­mos lė­lių te­at­ras „Ab­ ra-Ka­dab­ra”. PIENĖS SUKNELĖ (rež. Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė). 14 val. Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­ tu­čio g. 74A) – Kau­no r. Gar­lia­vos Jo­nu­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­los vai­kų lė­lių te­at­ras. PASAKA APIE SAGĄ (rež. Zil­vi­ja Sy­lie­nė).

„Bjaurusis“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

15 d. 19 val.

15 val. Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Šir­vin­ tų r. sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Dru­žų vai­ kų lė­lių te­at­ras „Sku­du­ri­nė Onu­tė”. PASAKA APIE NARSIĄ MOČIUTĘ, JOS DRAUGUS IR DRAKONĄ (rež. Mei­lė Mor­kū­nie­nė). Ge­gu­žės 17 d. 12 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Kau­ no vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras. SKRUDŽAS, ARBA DIENA, KAI GALIMA ATVERTI SAVO ŠIRDĮ (rež. Ar­vy­das Le­be­liū­nas). 15 val. Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­ tu­čio g. 74A) – Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ ras”. COLIUKĖ (rež. Lo­re­ta Skrui­bie­nė). 16 val. Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Mask­ vos lė­lių te­at­ras „Tri­li­ka” (Ru­si­ja). MUSĖS VESTUVĖS (ru­sų k., rež. Di­na Pe­tu­cho­va). 18 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – su­si­ti­ki­mas su re­ži­sie­riu­mi, dai­li­nin­ku, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­a­tu Vi­ta­li­ju­mi Ma­zū­ru (ve­dė­jas – Vil­niaus „Lė­lės” te­at­ro me­no va­do­vas Vil­man­tas Juš­kė­nas). Ge­gu­žės 18 d. 12 val. Lais­vės alė­jo­je – LĖLIŲ IR KAUKIŲ PARADAS. 13 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Kau­ no vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras. SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (rež. Ole­gas Žiugž­da). 14 val. (žiū­ro­vams), 15.15 val. (da­ly­viams) Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Klai­pė­dos lė­ lių te­at­ras. STEBUKLINGAS PELENĖS LAIKAS (rež. Gin­ta­rė Rad­vi­la­vi­čiū­tė). 16 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – ren­gi­nys, skir­tas KVLT 55-me­ čiui, PASAKA NESENSTA NIEKADA. 17.30 val. (žiū­ro­vams), 19.30 val. (da­ ly­viams) Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­tu­čio g. 74A) – Gar­di­no sri­ties lė­lių te­at­ras (Bal­ta­ru­si­ja).PIKŲ DAMA (ru­sų k., su­au­gu­sie­siems, rež. Ole­gas Žiugž­da). Ge­gu­žės 19 d. 11 val. Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­ je (Kęs­tu­čio g. 74A) – Vil­niaus „Sta­lo” te­at­ras. VĖJŲ MOTĖ (rež. Sau­lė De­gu­ty­tė). 12 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Lat­vi­ jos vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras (Ry­ga). SMĖLIO PASAKA (rež. Vi­ja Bluz­ma). 14 val. Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je (Lais­vės al. 71) – Vil­niaus „Lė­lės” te­at­ras. AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS (rež. Ri­mas Drie­žis).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

GYČIO IVANAUSKO TEATRAS Gegužės 15 d. 19 val. – TANGO SALON. Režisierius G.Ivanauskas. KITOKS TEATRAS Gegužės 16 d. 18 val. – PRANAŠAS. Kartoki­ te: MYLIU! Režisierius R.Vitkaitis. DOMINO TEATRAS Gegužės 17 d. 18 val. – ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinskis. LAIMINGI ŽMONĖS Gegužės 18 d. 18 val. – KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU. Režisierius A.Lebeliūnas.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ge­gu­žės 15 d. 16 val., 19 d. 12 val. – S.Iva­ naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­ gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Di­ly­tė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Gegužės 19 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuotaikingas miniatiūrų spektaklis visai šeimai. Teatro kasoje bilietai parduodami 2 val. prieš spektaklį (kasos tel. 220 586).

„Monmarto žibuoklė“ KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

17 d. 18 val.

renginiai MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ge­gu­žės 15 d. 17 val. – po­kal­bis apie na­cio­ na­li­nės li­te­ra­tū­ros pa­vel­dą, Lie­tu­vos ra­šy­to­ jų są­jun­gos lei­dyk­lai bai­gus leis­ti kny­gų se­ri­ ją „Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros lo­by­nas. XX am­žius“. Da­ly­vau­ja kny­gų se­ri­jos Vi­suo­me­ni­nės re­ dak­to­rių ta­ry­bos na­riai Pet­ras Pa­li­lio­nis, Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, me­ce­na­tas Čes­lo­vas Kar­baus­kis, ak­to­rė Vi­li­ja Gri­gai­ty­tė, ra­šy­to­ jai Al­do­na Ru­sec­kai­tė, Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, Vid­man­tas Kiau­šas-El­miš­kis ir ki­ti. Ge­gu­žės 16 d. 16 val. – ra­šy­to­jo, Na­cio­na­ li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to Hen­ri­ko Al­gio Čig­rie­jaus ju­bi­lie­ji­nė po­pie­tė su nau­ja kny­ga „Ati­da­ryk, kai­my­ne“. Kny­gos au­to­rių kal­bins mu­zie­jaus di­rek­to­ rė, ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė. Prieš ren­gi­nį bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti pa­ro­dą „Au­to­biog­ra­fi­ ja H.A.Č.“ (Hen­ri­kui Al­giui Čig­rie­jui – 80).

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 322 k.

Ge­gu­žės 15 d. 17 val. – kny­gos „Ano­ni­mi­niai al­ko­ho­li­kai. Pa­sa­ko­ji­mas, kaip tūks­tan­čiai vy­rų ir mo­te­rų pa­svei­ko nuo al­ko­ho­liz­mo“ pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Lie­tu­vos AA na­riai. Pri­sta­ty­mas skir­tas Lie­tu­vos AA 25-osioms įkū­ri­mo me­ti­nėms ir Tarp­tau­ti­ nei šei­mos die­nai pa­mi­nė­ti.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS“ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Ge­gu­žės 16 d. 15 val. – TV lai­dos „Kad­ro dis­ ku­si­ja“ fil­ma­vi­mas. Dis­ku­si­jos te­ma „Sąmo­nin­gas var­to­ji­mas“. Re­gist­ruo­tis jo­nas@kad­ras.lt.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 55

Ge­gu­žės 15 d. 16 val. – Al­do­nos Ke­tu­ra­kie­ nės pa­reng­tos mo­nog­ra­fi­jos „Por­ce­lia­nas Lie­tu­vo­je” pri­sta­ty­mas. 17 val. – Al­do­nos Ke­tu­ra­kie­nės pa­ro­dos KONTRASTAI ati­da­ry­mas. A.Ke­tu­ra­kie­nės per­so­na­li­nė­je pa­ro­do­je pri­sta­to­mi ne­įpras­ to – kau­li­nio por­ce­lia­no dir­bi­niai. Kiek­vie­ nas jos kū­ri­nys tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. Ga­li­ma jus­ti me­ni­nin­kės pri­si­mi­ni­mus ir pa­tir­tis, ku­rios kar­tu su por­ce­lia­no ma­se virs­ta me­no kū­ri­niais. Me­ni­nin­kė ga­li pa­pa­sa­ko­ti vi­sų sa­lė­je eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių at­si­ra­di­ mo ap­lin­ky­bes, ta­čiau žiū­ro­vui už­ten­ka tik ma­ty­ti kū­ri­nį – sa­vą­ją is­to­ri­ją jis ku­ria pats.

VDU LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS S.Dau­kan­to g. 25, II a.

Ge­gu­žės 15 d. 17 val. VDU Lie­tu­vių iš­ei­vi­jos ins­ti­tu­tas ir Val­do Adam­kaus pre­zi­den­ti­nė bib­lio­te­ka-mu­zie­jus kvie­čia į pro­fe­so­riaus Egi­di­jaus Alek­san­dra­vi­čiaus kny­gos KARKLO DIEGAS. LIETUVIŲ PASAULIO ISTORIJA su­ tik­tu­ves. Da­ly­vaus: kny­gos au­to­rius prof. ha­bil. dr. Egi­di­jus Alek­san­dra­vi­čius, prof. dr. An­ta­ nas Ku­la­kaus­kas, doc. dr. Dai­va Kris­ti­na Kuz­mic­kai­tė, V.Adam­kaus pre­zi­den­ti­nės bib­lio­te­kos-mu­zie­jaus di­rek­to­rius Arū­nas An­ta­nai­tis, lei­dyk­los „Ver­sus au­reus” di­rek­ to­rius dr. Ar­tūras Mic­ke­vi­čius ir fil­mi­nin­kas Hen­ri­kas Gul­bi­nas.

VDU TEATRAS S.Dau­kan­to g. 27, I aukš­tas, sa­lė­je

Ge­gu­žės 15 d. 19 val. – nau­ja spek­tak­lio LIE­ TUVA BRANGI in­ter­pre­ta­ci­ja. Idė­jos au­to­rė, cho­re­og­ra­fė ir at­li­kė­ja Aus­tė­ja Vil­kai­ty­tė. Me­nų spaus­tu­vės jau­nų­jų sce­nos me­ni­ nin­kų pro­gra­mai „At­vi­ra erd­vė“ su­kur­to spek­tak­lio „Lie­tu­va bran­gi“ at­spir­ties taš­ kas – ro­man­ti­nė Mai­ro­nio ir jo am­ži­nin­kų at­gims­tan­čios ša­lies idė­ja, šios idė­jos po­eti­ nis, mu­zi­ki­nis ir erd­vi­nis gro­žis. Aus­tė­ja Vil­kai­ty­tė šiam spek­tak­liui ren­ka­ si ne­įpras­tą kon­cep­tu­a­laus šo­kio kal­bą, de­ rin­da­ma ju­de­sį ir bal­są, gy­vą ben­dra­vi­mą ir me­di­jas. Pir­ma­sis spek­tak­lio va­rian­tas „Lie­tu­va bran­

„Klounų šou“ KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 19 d. 12 val.


19

Trečiadienis, Gegužės 15, 2013

kas, kur, kada gi Nr. 1 – šiuo­lai­ki­nio šo­kio es­ki­zas“, bu­vo pri­sta­ty­tas pra­ėju­sių me­tų fes­ti­va­lio „Nau­ ja­sis Bal­ti­jos šo­kis“ pro­gra­mo­je. Es­ki­zas tu­ rė­jo stip­raus po­li­tiš­kai kri­ti­nio at­spal­vio. Cho­re­og­ra­fė rin­ko­si sa­ty­ri­nį žan­rą. Kū­ri­nio prem­je­ra – „Lie­tu­va bran­gi Nr. 2“, bu­vo pri­sta­ty­ta sos­ti­nės Me­nų spaus­tu­vė­je, ir stip­riai sky­rė­si sa­vo po­bū­džiu nuo es­ki­zo. Ant­ra­sis spek­tak­lio va­rian­tas ta­po dau­giau po­etiš­kas. Tai Mai­ro­nio bei Š.P.Bod­le­ro per­ so­na­žų ke­lio­nė lai­ko juos­ta nuo 1910-ųjų iki 2012-ųjų, kuo­met į Mai­ro­nio na­mus bu­vo pa­kvies­ti pir­mie­ji lan­ky­to­jai. Pas­ta­rą­jį kar­tą ruoš­da­ma­si spek­tak­liui au­to­rė pri­jun­gė epi­ lo­gą, ku­ris iš­spren­dė daug abe­jo­nių bei vi­di­ nių me­ni­nių kon­flik­tų, lei­do grįž­ti prie ins­tink­ tų ir su­tei­kė kū­ri­niui pan­kro­ki­nio „vai­bo“.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778

Ge­gu­žės 16–17 d. nuo 9 val. – tra­di­ci­nė kas­ me­ti­nė 17-oji moks­li­nė Kau­no is­to­ri­jos kon­ fe­ren­ci­ja „Mo­te­rys Kau­no gy­ve­ni­me“, skir­ta pa­gerb­ti ne tik Lie­tu­vos vals­ty­bei ir vi­suo­me­ nei, bet ir mies­tui nu­si­pel­niu­sias mo­te­ris.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Di­dy­sis Get­sbis” 3D (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra!) – 16 d. 21.20 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2” 3D – iki 16 d. 11.45*, 13.45 val. (*išsk. 15 d.). „Ri­fo pa­sa­ka 2” – iki 16 d. 13, 15, 17 val. „Ope­ra­ci­ja: Zo­dia­kas” – iki 16 d. 14, 18.20, 21.30 val. „Ge­le­ži­nis žmo­gus 3” 3D – iki 16 d. 15.45, 18.30, 21.20* val. (*išsk. 16 d.). „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je” – iki 16 d. 12.15, 16.15, 18.15 val. „Dyk­vie­tė” – iki 16 d. 20.45 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5” – iki 16 d. 20.15, 22.15 val. „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė” (lie­t. k.) – iki 16 d. 12, 14.15, 16.25 val. „Už­mirš­tie­ji” – iki 16 d. 21.45 val. „Kru­džiai” 3D (lie­t. k.) – 15 d. 11.30 val. „Kru­džiai” (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. „Va­len­ti­nas vie­nas” – iki 16 d. 19 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Agentų žaidimai“ (premjera, N-13) – iki 16 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15, 21.15 val. „Operacija: Zodiakas“ 3D (premjera, N-13) – iki 16 d. 19.20 val. „Operacija: Zodiakas“ (premjera, N-13) – iki 16 d. 15 val. „Rifo pasaka 2“ (premjera, liet. k., N-7) – iki 16 d. 10.15, 14.30 val. „Rifo pasaka 2“ 3D (premjera, liet. k., N-7) – iki 16 d. 12.30, 16.30 val. COSMO VIP SEANSAS. „Didysis Getsbis“ 3D (N-13) – 16 d. 20.30 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 16 d. 12, 14.45, 18, 20.45 val. „Geležinis žmogus 3“ 3D (N-13) – iki 16 d. 11, 14.15, 17.15, 20.30 (seansas nevyks 16 d.) val.; 16 d. 21.30 val. „Geležinis žmogus 3“ (N-13) – iki 16 d. 18.30, 21.30 (seansas nevyks 16 d.) val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 16 d. 12.45, 15.15, 17.45 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 16 d. 11.45, 16.15, 21 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – iki 16 d. 14, 18.45 val. „Dykvietė“ (N-16) – iki 16 d. 20.15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – iki 16 d. 10.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – iki 16 d. 13 val. „Mergvakaris Maljorkoje“ (N-13) – iki 16 d. 17.30 val. „Pats baisiausias filmas 5“ (N-13) – iki 16 d. 21.50 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 15 d. 17 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 19 val. – specialus renginys Šeimos dienai. Nemokamas!

„Žirklės” DOMINO TEATRAS

17 d. 18 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 15.45 Klausimėlis.lt. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Emdeno“ vyrai“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 LRT ekonomikos forumas. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Emdeno“ vyrai“ (3) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (6) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.45 „Ponas Bynas“ (3, 4) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (7). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (7). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 „Ponas Bynas“ (5, 6) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Projektas „Rojus“ (D.Britanija, JAV, Kanada, 2008 m.) (N-14). 0.40 „Havajai 5.0“ (6) (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (5) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Didvyrių draugužiai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (4). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“ (2). 23.05 „Pelkė“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 „Eureka“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Užkalnio 5 (N-7). 9.00 Juoko kovos (N-7). 10.00 Dviese prieš gamtą (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Gyvenimo spalvos. 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7).

DATOS (gegužės 15 d.) 22.30 „Karo angelai“ (N-7). 23.30 Baladė apie Bomberį (N-7) (k). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Išsiskyrę!“ (3, 4). 12.30 Muzikos pasaulio žvaigždės Šoka Paryžiaus operos baleto žvaigždė Marie Claude Petragalla, baleto trupė „Alois“ (k). 13.00 Dok. s. „Apie teisę“ (1, 2) (2012 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Kasdienybės aitvarai. Lietuvos pirtis (2008 m.). 15.00 MES 2013. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Ludwigas van Beethovenas. Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 5 Es-dur, op. 73. Atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistė Mūza Rubackytė. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Giminės ir...“ (3). 22.00 Daugkartinio Europos čempiono trenerio Algirdo Šociko 85-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Gyvenimas ringe“ (1962 m.) (k). 22.25 Elito kinas. Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai baigus leisti knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Pokalbis Rašytojų klube apie nacionalinės literatūros paveldą (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Veiksmo f. „Sukrečiantis skrydis“ (JAV, 1997 m.). 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 Aukščiausia pavara. 1.55 „CSI Majamis“. 2.50 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.55 „Pokojus“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 Vesternas „Meilė ateina tyliai“ (2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Namai“ (JAV, 2004 m.). 23.35 Paslapčių namai.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Kitaip. Su Nomeda. 9.20 Namų daktaras. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 Dok. f. „K-19. Nepagražinta versija“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Skėrių gaudytojai“ (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai.

17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.35 „Pažabok stresą!“ (N-7). 19.35 VTB jungtinė lyga. Ketvirtfinalio rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 21.35 Žinios. Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Nebylus liudijimas“ (N-7). 0.40 Žinios. Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 11.10 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.00 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Fotografijos istorija. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Ikaras“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 0.45 Drama „Kelias“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

6.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 7.20 „Liuks!“ muzika. 9.25 Grupės „Antis“ koncertas. 10.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 12.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 15.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 16.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 18.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 21.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 22.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 0.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 3.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 4.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 15.05 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Rygos VEF. 18.25 Sporto metraštis. 18.45 Žinios +. 19.00 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija. 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – specialus interviu). 21.15 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija. 21.25 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija. 21.40 Automoto. 22.10 SPORT1 ringas: tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 metų) (1). 23:00 ŽINIOS + 23:15 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas 2013 m.

Tarptautinė šeimos diena Steigiamojo Seimo diena Šv.Izidorius, Sėjos pabaiga 1571 m. totoriai sudegino Maskvą. 1821 m. gimė Artūras Severinas Grosas (slp. Aleksandraitis), 1863 m. sukilimo veikėjas. Mirė 1870 m. 1904 m. gimė kompozitorius Vladas Jakubėnas. Mirė 1970 m. 1920 m. susirinkęs 112 atstovų Lietuvos Steigiamasis Seimas, išrinktas 1920 metų balandžio 14–16 d., paskelbė Lietuvą demokratine respublika. 1923 m. gimė vienas garsiausių praėjusio amžiaus fotografų amerikietis Richardas Avedonas. Mirė 2004 m. 1928 m. prezidentas A.Smetona priėmė antrąją Lietuvos Valstybės Konstituciją. 1942 m. gimė dailininkė Marta Valaikienė. 1977 m. gimė daugkartinė Lotynų Amerikos šokių Lietuvos čempionė Eglė Visockaitė.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių ir artimųjų pritari­ mo bei meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis, todėl patirsite stresą. Jautis (04 21–05 20). Palanki die­ na kurti planus, priimti sprendi­ mus. Rasite išeitį iš bet kokios problemi­ nės situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. . Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite bendrauti ir pasidalyti mintimis. Tačiau pokalbio partnerį rinkitės atsar­ giai, kad vėliau netektų gailėtis dėl to, ką pasakėte. Vėžys (06 22–07 22). Palanki die­ na atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija bei pasišventimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate ku­ pini energijos bei emocijų. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėk­ minga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Be to, galite pa­ milti vyresnį už save žmogų. Mergelė (08 24–09 23). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Būkite at­ sargūs, nes teks rinktis – draugiška kom­ panija ar nepritarimas tam tikroms aplin­ kinių idėjoms. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nepatenkinti supančiu pasau­ liu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir patys jaučiatės nemylimi. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys. Skorpionas (10 24–11 22). Galbūt su kažkuo konfliktuosite. Nesutari­ mai, beįsiplieskiantys dėl pernelyg dide­ lio emocijų antplūdžio, pareikalaus iš jū­ sų daug kantrybės. Šaulys (11 23–12 21). Aptarinėdami požiūrius į vertybes, nesutiksite su artimais žmonėmis arba autoritetingais asmenimis. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę. Ožiaragis (12 22–01 20). Laukia svarbus susitikimas su jaunu žmo­ gumi ar su kuo nors iš jūsų pažįstamų. Ga­ limi emocionalūs pokalbiai – pasistenkite būti supratingi ir nuolaidūs. Vandenis (01 21–02 19). Esate lin­ kę viską supaprastinti. Ieškosite kažko neįprasto, kad galėtumėte pritaiky­ ti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pa­ žinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite ma­ lonių įspūdžių tyrinėdami savo jausmus ir bendraudami su artimais žmonėmis. Teigiamai vertinsite paslap­ tingus savo charakterio bruožus.


Orai

Šiandien dieną šils iki 20 laipsnių, bus debesuota su pragiedruliais. Rytoj naktį bus apie 12 laipsnių šilumos. Dieną oro temperatūra pakils iki 22 laipsnių, nedidelis lietus numatomas daugelyje šalies rajonų.

Šiandien, gegužės 15 d.

+19

+17

+18

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+20

Utena

+20

Tauragė

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +25 Berlynas +23 Brazilija +24 Briuselis +16 Dublinas +10 Kairas +29 Keiptaunas +18 Kopenhaga +18

Londonas +13 Madridas +13 Maskva +27 Minskas +25 Niujorkas +19 Oslas +10 Paryžius +16 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga +14 Roma +20 Vėjas Sidnėjus +20 2–4 m/s Talinas +12 Tel Avivas +23 Tokijas +24 Varšuva +21

+19

+20

Marijampolė

Vilnius

+20

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.13 21.19 16.06 9.37 0.48

135-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 230 dienų. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai Algedas, Izidorius, Jaunutė, Sofija.

Gel­bės oa­zę

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+20

+17

+10

4

+16

+22

+19

+13

3

+19

+24

+20

+15

3

rytoj

poryt

Ki­n i­jos vy­r iau­sy­bė ban­dys iš­sau­go­t i dy­ku­mų mies­tą. Šiau­rės va­ka­r ų Ki­ni­ jo­je esan­čiam pa­sta­tų komp­lek­sui, ku­ ris yra ša­l ia Pus­mė­nu­l io eže­ro, iš­k i­lo pa­vo­jus bū­ti už­pus­ty­tam smė­lio. Eže­ ras yra už 6 km į pie­tus nuo Dun­huan­ go mies­to. Ma­no­ma, kad šiai oa­zei vi­ du­ry­je dy­ku­mos ga­li bū­ti dau­g iau nei 2 tūkst. me­tų. Pas­ta­ruo­ju me­tu eže­ras ėmė spar­čiai sek­ti. 2006 m. nu­spręs­ta, kad eže­ras bus pa­pil­dy­tas van­de­niu, ta­čiau šių prie­mo­n ių ne­pa­ka­ko. Pus­ mė­nu­lio eže­ras – po­pu­lia­ri tu­ris­tų ap­ si­lan­ky­mo vie­ta. Dy­ku­mų plė­ti­ma­sis – vie­na di­d žiau­sių Ki­ni­jos pro­ble­mų. „Dai­ly Mail“, „Scan­pix“ nuo­tr.

įvairenybės

Sa­va­no­rių pro­spek­tas pra­žy­do Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„Truk­te­lė­ji­mas: ke­lias­de­šimt vai­kų iš­ju­di­no be­veik 7 to­nas sve­rian­

tį lėk­tu­vą. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vai­kai tem­pė lėk­tu­vą Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Be­veik 30 Pa­ne­mu­nės pra­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vių pa­bi­ro ne­ to­li Kau­no oro uos­to nu­si­lei­di­ mo ta­ko. Čia jiems or­ga­ni­zuo­ta eks­kur­si­ja, no­rint pa­ro­dy­ti, kaip ke­liau­ja siun­tos. Įdo­miau­sia jos da­li­mi ta­po kro­vi­ni­nio lėk­tu­vo tem­pi­mas ir gais­ri­nės tech­ni­kos ap­žiū­rė­ji­mas. „Kuo anks­čiau pa­ma­tai įdo­mių da­ly­kų, tuo dau­giau lai­ko tu­ri pa­ gal­vo­ti apie bū­si­mas stu­di­jas, dar­ bus. Per penk­tą­jį sa­vo gim­ta­die­nį iš tė­vų ga­vau kny­gu­tę apie kos­ mo­są, ku­rią at­si­me­nu iki šiol. Gal tai ir pa­ska­ti­no do­mė­tis avia­ci­ja, tiks­liai­siais moks­lais? Vai­kys­tė­je tin­ka­mai pa­ro­dy­tų da­ly­kų įspū­ džiai iš­lie­ka il­gam ir ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę įta­ką“, – sa­kė siun­tų ga­be­ ni­mo vers­lą Lie­tu­vo­je įkū­ręs Vla­ das La­šas. Jis ir bu­vo ek­skur­si­jos ini­cia­to­rius. Di­džiau­sia at­rak­ci­ja vai­kams ta­po kro­vi­ninio lėk­tu­vė­lio „Let L

410“ tem­pi­mas. Sus­to­ję į vo­re­lę ir ran­ko­se lai­ky­da­mi vir­vę vai­kai įsi­ti­ki­no sa­vo jė­ga – nuo ne­smar­ kaus truk­te­lė­ji­mo ke­lio­li­kos vie­tų lėk­tu­vas pa­ju­dė­jo iš vie­tos. Vė­liau pra­di­nu­kai ga­lė­jo ste­bė­ ti vi­są pro­ce­są, kaip žmo­nes pa­ sie­kia siun­tos. Mo­ki­niai oro uos­to dar­buo­to­ jams tu­rė­jo dau­gy­bę klau­si­mų: ne tik ko­kia­me aukš­ty­je skren­da lėk­tu­vai, ta­čiau ir ar į jų temp­ tą lėk­tu­vą bū­tų ga­li­ma su­tal­pin­ ti di­de­lį be­ge­mo­tą. Pa­ne­mu­nės pra­di­nu­kus la­bai su­do­mi­no oro uos­to gais­ri­nės ma­ši­nos „Lent­ ner Aven­ger“ de­monst­ra­vi­mas. Ae­rod­ro­mo sau­gos tar­ny­bos vy­ rų val­d o­m os ma­š i­n os ga­l i pa­ vy­dė­ti bet ku­ri gais­ri­nin­kų ko­ man­da. Ant tan­ke­tės va­žiuok­lės su­ mon­tuo­ta gais­ri­nė ma­ši­na – itin grei­ta, ga­li pa­vež­ti iki 10 tūkst. lit­rų van­dens, o jos van­dens čiurkš­lė sie­kia net iki 100 m. Ji skir­ta tik ne­lai­mėms oro uos­te lik­vi­duo­ti.

Min­tis pa­puoš­ti pa­grin­di­nę mies­ to ar­te­ri­ją gė­lė­mis ki­lo Kau­no vers­ li­nin­kams. To­kią do­va­ną mies­ tie­čiams nu­spren­dė pa­do­va­no­ti Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­ tų rū­mų klu­bas „Vers­las Kau­nui“. Per šią sa­vai­tę žie­dais bus pa­da­ bin­ti ke­li šim­tai elekt­ros ap­švie­ ti­mo stul­pų abi­pus Sa­va­no­rių pr. nuo įva­žia­vi­mo į mies­tą iki Tai­kos pr. san­kry­žos. Ant stul­pų dar­bi­nin­kai su­ka­bins po du di­de­lius va­zo­nus su svy­ran­ čio­mis pe­lar­go­ni­jo­mis. Vers­li­nin­kai nu­pir­ko ir gė­lių, ir spe­cia­lių va­zo­nų lai­kik­lių, ku­riuos per­duos Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­ bei, kad ki­tą­met juo­se vėl su­žy­dė­ tų gė­lės. „Šią mū­sų klu­bo ini­cia­ty­vą pa­ va­di­no­me „Žy­dim“. La­bai no­rė­jo­ me pa­da­ry­ti kaž­ką ge­ro Kau­nui ir jo gy­ven­to­jams“, – sa­kė idė­jos au­to­rė, klu­bo pir­mi­nin­kė, „Swed­bank“ Pie­

„„Žie­dai: Sa­va­no­rių pr. pra­žy­dę elekt­ros ap­švie­ti­mo stul­pai džiu­gins vi­

są va­sa­rą. 

tų Lie­tu­vos fi­lia­lo val­dy­to­ja Kris­ti­na Ža­liš­ke­vi­čie­nė. Anot jos, ak­ci­ją pa­ lai­ko ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­ri su­ ti­ko pa­dė­ti pa­ka­bin­ti gė­les ir jas pri­ žiū­rė­ti vi­są va­sa­ros se­zo­ną. „Kvie­čia­me vi­sus mies­to gy­ven­ to­jus, įmo­nes ir įstai­gas ge­gu­žę bend­ro­mis pa­stan­go­mis pa­puoš­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ti Kau­ną – sa­vo ap­lin­ką, bal­ko­nus, kie­mus, gat­ves ap­so­din­ti gė­lė­mis“, – kal­bė­jo K.Ža­liš­ke­vi­čie­nė. Gra­ži idė­ja kai­na­vo apie 30 tūkst. li­tų. „No­rė­tu­me la­bai pa­pra­šy­ ti, kad gė­lė­mis vi­si gro­žė­tų­si, jas sau­go­tų ir ne­lau­žy­tų“, – ak­cen­ta­ vo klu­bo pir­mi­nin­kė.

Spal­vin­go­sios Ro­žy­tės vi­zi­tas Kau­ne Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Dau­gy­bė vė­jy­je be­si­plaiks­tan­čių gė­lė­tų plo­ny­čių ska­rų, juo­sian­ čių ne­di­de­lio ūgio mo­ters lie­me­nį ir pe­čius, ant pri­vel­to pe­ru­ko kėp­ san­ti bliz­gia auk­so spal­vos juos­te­ le ap­ve­džio­ta gel­to­na skry­bė­lė ir prie jos pri­de­rin­ta nu­ne­šio­ta gel­ to­na ran­ki­nė, ryš­kiu rau­do­niu nu­ la­kuo­ti na­gai, sun­kūs su­vars­to­mi ba­tai – taip pa­si­da­bi­nu­si į Kau­ną iš Vil­niaus at­vy­ko sos­ti­nė­je ge­rai ži­no­ma Ro­žy­tė. „Ži­nau, kad pa­tin­ku me­no žmo­ nėms, žur­na­lis­tams – jie kas­dien ma­ne už­kal­bi­na gat­vė­je. Kar­tą net bu­vau pa­kvies­ta į „Ma­dos in­fek­

ci­ją“, kur de­m onst­ra­vau to­kį vie­ną gra­žų dra­bu­žį, o pa­ti ren­giuo­si taip, kaip man pa­tin­ka“, – ti­ki­no ko­ke­tiš­kai tai pa­kel­ da­ma, tai nu­leis­da­ ma akis, ap­ve­džio­tas juo­du pieš­tu­ku taip, tar­si bū­tų nu­žen­gu­si iš tar­pu­ka­rio be­gar­sio fil­mo ek­ra­no, 65 me­ tų Ro­žy­tė. Anot jos, spal­vin­ gai ir kar­tu pa­trauk­ liai ap­si­reng­ti yra vi­ sai ne­sun­ku – rei­kia tik sko­nį tu­rė­ti ir už­ suk­ti į pa­dė­vė­tų dra­ bu­žių par­duo­tu­ves.

„At­leis­ki­te, ne­be­li­ko lai­ ko su ju­mis šne­kė­ti – tu­riu dar Lais­vės alė­jo­je kau­nie­ čiams pa­si­ro­dy­ti, duo­ny­ tės ir svies­tu­ko nu­si­pirk­ti bei trau­ki­niu grįž­ti į Vil­ nių“, – paaiš­ki­no sku­biu žings­niu Kau­no cent­ri­ nės gat­vės link tol­da­ ma Ro­žy­tė, ne pir­mą de­šimt­me­tį trau­kian­ti praei­vių žvilgs­nius sa­ vo eg­zo­tiš­ka ap­ran­ga. „„Ke­liau­to­ja: Ro­žy­tė, ku­

rią pa­žįs­ta ko­ne vi­si vil­ nie­čiai, trau­ki­niu at­vy­ko į Kau­ną. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

2013-05-15 Kauno diena  
2013-05-15 Kauno diena  
Advertisement