Page 1

Televizijos PROGRAMos kovo 30– balandžio 5 d.

2013 m. Nr. 13

premjera

TV1 „Al­che­mi­jo­je“ – nau­jas per­mainų pro­jek­tas

Taikiklyje

kam svogūnų, Kam kiaušinių TV herojuS Iš ra­di­jo ži­nių – į „In­fo­dieną“

Tiražas 35 090


pjūvis KI­NO­TE­KA

PREM­JE­RA

Išs­kir­ti­niai su­si­ti­ki­mai N

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5, (IV aukštas) 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka BTV

a­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas žiū­ro­ vams Ve­lykų pro­ga pa­rengė tris do­va­nas. Pir­mo­ji – nau­jas fil­mas „Vei­das už bal­so“ apie garsųjį Lie­tu­vos te­norą, Na­ cio­na­linės pre­mi­jos lau­reatą Vir­gi­lijų No­reiką (1 nuotr.). Filmą sek­ma­dienį ro­dys LRT te­le­vi­zi­ja. Praė­ju­siais me­tais aš­ tuntą de­šimtį įpusėjęs Maest­ro, per sa­vo kar­jerą su­dai­navęs per 800 so­li­nių kon­certų, at­likęs vaid­me­nis 45 ope­ro­se ir išugdęs dau­giau nei 40 mo­ ki­nių, at­si­svei­ki­ no su did­žią­ja sce­na. O te­le­vi­zi­jos ka­na­las „LRT kultū­ra“ per Ve­ly­kas kvie­ čia į dvi prem­ 1 je­ras apie iš­ki­lius Lie­tu­vos me­ni­nin­ kus. Sek­ma­dienį do­ku­men­ti­nis fil­mas

„Pet­ras, teat­ras ir TV“ pa­sa­kos apie teat­ ro bei te­le­vi­zi­jos re­ži­sie­rių, ak­to­ rių Petrą Likšą (2 nuotr.), kurį vy­res­nio­ji kar­ta pri­si­me­na kaip pir­mo­jo lie­tu­viš­ 2 ko se­ria­lo „Pet­rai­čių šei­mo­je“ pa­grin­dinį vei­ kėją. Antrąją Ve­lykų dieną žiū­ro­vai kvie­čia­mi žiūrė­ti do­ku­men­tinę juostą „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ja­mas ir pa­sku­ti­nis“ apie vieną gar­siau­sių Lie­tu­vos re­ži­ sie­rių, Na­ cio­na­linės pre­mi­jos lau­reatą Arū­ ną Žeb­ riūną (3 3 nuotr.).

TV3 nuo­tr.

Televizijos PRoGRAMos kovo 30– balandžio 5 d.

2013 m. Nr. 13

„Alchemijoje“ – premjerA TV1 nau­jas­per­mainų­pro­jek­Tas

Taikiklyje

kam svogūnų, kam kiaušinių TV herojuS Iš radijo žinių – į „Infodieną“

Tiražas 35 090

Po­ve­ly­ki­niai TV3 mi­tai N

et­ra­di­cinės vir­tuvės gerbėjų pa­ lai­ko­ma „Vir­tuvės mitų griovė­ jų“ ko­man­da, ką tik su­grįžu­si iš Azi­jos, ant­rąją Ve­lykų dieną su TV3 pri­sta­tys spe­cia­lią tie­sio­ginę in­te­rak­ty­vią laidą „Vir­tuvės mitų griovė­jai. Po Ve­lykų“. Šven­tinė­je lai­do­je mais­to ga­mi­ni­mo mi­tus lau­žan­ti vy­rukų tri­julė – Al­fas Iva­naus­kas, Ali Gad­ži­je­vas ir Mar­ty­nas Praš­ke­vi­čius – kalbės apie ne­tra­di­ci­

„Al­che­mi­jos“ per­mainų pro­jek­tas

K

SKO­NIS

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako

TV1 nuo­tr.

nius kiau­ši­nių da­žy­mo būdus, taip pat apie įdo­mius prie­sko­ni­nius au­ga­lus, ku­riuos galė­si­te ne­sudė­tin­gai už­siau­ gin­ti ant sa­vo pa­langės. Ži­no­ma, stu­ di­jo­je ne­trūks sma­gių sve­čių, ga­min­ sian­čių gard­žiau­sius pa­tie­ka­lus iš vir­ tų kiau­ši­nių. Taip pat lai­do­je iš­vy­si­te, ką žie­mos vi­du­ry­je lai­dos vedė­jai trau­ kė iš eže­ro dug­no. Tie­sio­ginė ku­li­na­ rinė trans­lia­ci­ja truks net dvi va­lan­das.

et­vir­tus me­tus skai­čiuo­jan­ ti TV1 lai­da „Al­che­mi­ja“ – pui­kus pa­vyz­dys, kad ga­li­ma sėkmin­gai gy­vuo­ti ir gau­sin­ ti žiū­rovų būrį ne­nu­leid­žiant kar­telės, ne­ban­dant pa­tai­kau­ti ir pa­pras­tin­ti pa­sau­lio. Lai­dos au­to­riai įsi­ti­kinę, kad tie­sus kalbė­ji­mas in­te­lek­tua­lio­mis te­ mo­mis yra pa­gar­ba au­di­to­ri­jai, ir pri­sta­to naują pro­jektą, skirtą per­mainų te­mai. „Al­che­mi­jos“ lai­dos apims ke­tu­rias kultū­ ros pub­li­cis­ti­kai ar­ti­mas te­mas: žur­na­lis­tiką, uni­ver­si­tetą, li­te­ ratūrą, vals­tybę. Ki­taip ta­riant, šios lai­dos skir­tos kalbė­ti apie in­for­ma­ciją, edu­ka­ciją, kūrybą ir sis­temą, ku­rio­je vi­sa tai funk­ cio­nuo­ja. Laidų sve­čiai – pre­ zi­den­tas Val­das Adam­kus, fi­lo­ so­fas Leo­ni­das Dons­kis, is­to­ri­ kas Egi­di­jus Alek­sand­ra­vi­čius, ra­šy­to­jai Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius, Do­nal­das Ka­jo­kas, Her­kus Kun­ čius, so­cio­lo­gas Jo­nas Ruš­kus, po­li­to­lo­gas Egi­di­jus Va­rei­kis ir dau­gybė kitų iš­ki­lių nūdie­ nos Lie­tu­vos ir ne tik Lie­tu­vos kultū­ros žmo­nių.

3


4

taikiklyje

Svogū­nai ar kiau­ši­niai? Me­la­gių dieną, ku­ri šie­met su­tam­pa su ant­rąja Ve­ lykų die­na, LNK ir BTV ner­sis iš kai­lio be­si­da­ly­da­mos po­li­tikų ir žiū­rovų dėmesį. Abu ka­na­lai trans­liuos iden­tiš­kas hu­mo­ris­ti­nių ap­do­va­no­jimų ce­re­mo­ni­jas. „Auk­s svogū­n i­niai a pirma­d i“ – 18.25 ie­nį val.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Rau­do­nus ki­li­mus tiems, ku­rie mus juo­ki­no vi­sus me­tus, – po­ li­ti­kams, vers­li­nin­kams, dai­ni­nin­kams, mu­zi­kan­tams, vi­suo­ menės veikė­jams, – ties BTV „Auk­si­niai svogū­nai“ ir LNK „Auk­ si­niai kiau­ši­niai“. O „TV die­na“ iš ar­čiau žvel­gia į šią dvi­kovą.

Pro­jek­tas Pro­jek­tas BTV „Auk­si­niai svogū­nai“

Vedė­jai Arū­nas Va­lins­kas ir Jus­ti­nas Jan­ke­vi­čius

Ypa­tu­mai Ce­re­mo­ni­jos te­ma – ru­siš­kas fil­mas „12 kėdžių“, tad ati­tin­ka­mai bus įteik­ta 12 „Auk­si­nių svogūnų“. Jie ati­teks Metų ves­tu­vių, mo­ters, žmo­nos, po­sa­kio ir kitų no­mi­na­cijų nu­galė­to­jams. No­mi­na­ci­jos bus pa­slėptos dvy­li­ko­je kėdžių, o pa­tys vedė­jai per­si­kūnys į ge­rai ži­no­mus per­so­na­žus. J.Jan­ke­vi­čius ruo­šia­si did­žio­jo kom­bi­na­to­riaus Os­ta­po Ben­de­rio vaid­me­niui – to, ku­ris be cen­to ki­šenė­je ga­li so­čiai pa­val­gy­ ti, kel­ti ves­tu­ves, plauk­ti krui­zi­niu lai­vu ar su­reng­ti šach­matų tur­nyrą. A.Va­lins­kas taps le­gen­di­nio per­so­na­žo kom­pa­nio­nu, su­ktu pli­kiu Ki­ sa Vo­rob­ja­ni­no­vu. Ren­gi­nys, truk­sian­tis dau­giau nei dvi va­lan­das, bus tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas iš Šiau­lių are­nos, ku­rio­je kon­cer­tuos be­veik 100 Lie­tu­vos sce­nos gar­se­ny­bių. Ža­da­ma, kad 12 pirmųjų ren­gi­nio sve­čių, at­vy­ku­sių su sa­vo kėdėmis, bus pa­so­din­ti gar­bin­go­se vie­to­se.

Ko­zi­riai Il­ga­metės tra­di­ci­jos – ba­land­žio 1-osios jau ne­beį­ma­no­ma įsi­vaiz­ duo­ti be pa­ties A.Va­lins­ko ini­ci­juotų „Auk­si­nių svogūnų“. Ap­do­ va­no­ji­mai šie­met bus tei­kia­mi jau 14 kartą. Per šį laiką pro­jek­tas spėjo pa­būti ki­tuo­se ka­na­luo­se, vėl su­grįžo į BTV, kaip ir A.Va­ lins­kas bu­vo nu­klydęs ana­pus ba­ri­kadų – pa­sukęs į po­li­tiką, bet vėl at­si­davęs rūpi­na­si sa­vo kūri­niu. „Auk­si­nių svogūnų“ kūrėjai kon­ku­ren­tus ga­li drąsiai pa­šiep­ti dėl ne­sėkmin­go hu­mo­ro šven­ tės ko­pi­ja­vi­mo – po­rą metų į dvi­kovą stoję LNK ap­do­va­no­ji­mai, va­din­ti „Dvi­ra­čio žvaigž­ de“, ka­pi­tu­lia­vo rei­ tingų len­telė­je. Pro­ jek­to kūrėjai ti­ki žiū­ rovų iš­ti­ki­my­be, ža­da dirb­ti du kar­tus dau­ giau ir pa­da­ry­ti dvi­gu­bai ge­resnį pro­jektą už kon­ku­ rentų.

LNK „Auk­si­niai kiau­ši­niai“

Vedė­jas Žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis

Ypa­tu­mai Ce­re­mo­ni­jo­je ža­da­ma su­bti­laus hu­mo­ro, iro­ni­jos ir rimtų po­li­ti­nių temų dar­na. O kaip ki­taip, jei po aš­tuo­ne­rių metų į LNK grįžęs E.Ja­ ki­lai­tis po­li­ti­kus vi­suo­met ete­ry­je kal­bin­da­vo rim­to­mis te­mo­mis, o šiuos na­cio­na­li­nius hu­mo­ro ap­do­va­no­ji­mus ku­rian­ti „Dvi­ra­čio šou“ ko­man­da iro­ni­zuo­da­vo tam tik­rus jų poel­gius ar būdo bruo­žus. Tai­ gi ren­gi­nio int­ri­ga ir yra dviejų pa­sau­lių – to, ku­ria­me gy­ve­na „Dvi­ ra­čio šou“ su sa­vo per­so­na­žais, ir to, ku­ria­me su­ka­si realūs po­li­ ti­kai, – san­dūra. LNK „Auk­si­nius kiau­ši­nius“ pri­sta­to kaip hu­mo­ ro ir su­si­tai­ky­mo va­karą, mat „Dvi­ra­čio šou“ per­so­na­žai tai­ky­sis su po­li­ti­kais. Kuo ža­da ste­bin­ti, ko­man­da par­ti­za­niš­kai ty­li, bet vie­na staig­me­na pra­sly­do į vie­šumą – at­si­kurs grupė „69 dan­gu­je“, o prie mer­ginų pri­si­jungs mi­nistrė Bi­rutė Vėsaitė. Ji kar­tu turėtų trauk­ti dai­ ną „Su­pervė­saitė“. Tie­sa, vo­ka­li­nius gebė­ji­mus pa­de­monst­ruo­ti drįs tik­ ra mi­nistrė ar „Dvi­ra­čio šou“ per­so­ nažė, taip pat nu­ty­li­ma.

Ko­zi­riai Dėl šios ce­re­mo­ni­jos jėgas su­vie­ni­jo net trys pro­diu­se­rių bend­rovės. LNK, „Dvi­ ra­čio šou“ ir „TV Play“ ti­ki­na, kad žiū­ro­ vus pri­blokš dar ne­ma­ty­to mas­to re­gi­niu. „Auk­si­nių kiau­ši­nių“ bliz­ge­sys turėtų jau iš to­lo nu­blan­kin­ti kon­ku­rentų ren­ginį. Ko­zi­riu būtų ga­li­ma va­din­ti ir žiū­rovų mėgstamą „Dvi­ra­čio šou“ per­so­nažą – mi­ li­jo­nie­rių UAB „Mėsli­ta“ di­rek­to­rių Sau­lių Pošką, ku­ris drąsiai po­strin­gau­ja apie var­ guo­lių mąstymą, pa­sa­ko­ja apie tur­ tuo­lių gy­ve­ni­mo ypa­ tu­mus ir ti­ki­na tu­ „Auk­si­ rįs auk­sinį kiau­ nia k ia šinį, ku­ris kai­nuo­ u­ši­niai“ i – pirm ja dau­giau ne­gu ­ a 19.00 ­dienį gar­su­sis And­riaus val. Šed­žiaus her­bas.


tv herojus

Iš ra­di­jo – į „In­fo­dieną“ Il­giau­sio­je Lie­tu­vo­je in­for­ma­cinė­je lai­do­je „In­fo­die­na“ – nau­jas due­tas. Vie­toj Dei­vi­do Jur­se­vi­čiaus pub­li­cis­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos ka­na­lo „In­fo TV“ ži­nias kar­tu su Ra­sa Ta­pi­nie­ne ves žur­na­lis­tas Vik­to­ras Ja­kov­le­vas.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Įdo­mu tai, kad jo žmo­na Re­na­ ta Ša­ka­lytė – žiū­rovų my­li­ma TV3 te­le­vi­zi­jos „ži­niukė“. V.Ja­ kov­le­vo balsą pui­kiai pa­žįsta „M-1“ ra­di­jo sto­čių, kur jis pa­ sta­ruo­sius pu­santrų metų rengė ir skaitė ži­nias, bei na­cio­na­li­nio ra­di­jo, kur dir­bo net še­še­rius me­tus, klau­sy­to­jai. Rei­kia pri­ dur­ti, kad 2008 m. žur­na­lis­tas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu na­ cio­na­li­nio ra­di­jo dar­buo­to­ju ir du­syk už do­ku­men­ti­nes lai­das bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos ra­ di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos stei­ gia­ma „Pra­gied­ru­lių“ pre­mi­ja. „Ki­ti ma­no, kad te­le­vi­zi­ja – aukš­tes­nis laip­te­lis, bet aš žiū­ riu į tai ne kaip į aukš­tumą, o kaip į naują pro­fe­sinę pla­tumą. Džiau­giuo­si tuo, kad ži­nau, kaip rei­kia dirb­ti ra­di­ju­je, ir su­ ži­no­siu, kaip dirb­ti te­le­vi­zi­jo­je“, – „TV die­nai“ sakė V.Ja­kov­le­vas. – Kuo „In­fo­die­na“ jums at­ro­do ypa­tin­ga, kuo iš­sis­ki­ria iš kitų in­ for­ma­ci­nių laidų? – Tuo, kad ži­nios čia ro­do­mos nuo­lat. Tuo, kad čia vis­kas taip di­ na­miš­ka, kaip nie­kur ki­tur nėra. Ga­li­mybė bet ka­da įsi­jun­gus te­le­ vi­zo­rių pa­ma­ty­ti ži­nias, pa­žiūrė­ ti ga­ba­liuką ir su­ži­no­ti, kas vyks­ta šiuo me­tu, yra tik­rai uni­ka­li. Vi­ sa­da ak­tua­li dis­ku­si­ja – ar tu­ri­me ro­dy­ti tai, ką no­ri­me, ar tai, ko už­ si­ma­no žiū­ro­vai, o su „In­fo­die­na“ ati­ti­tin­ka­me vi­suo­menės po­reikį, nes ji pa­ti yra di­na­miš­ka, veik­li, ne

vie­nu me­tu žmonės grįžta iš dar­ bo. Tai la­bai svar­bu. – Pris­ta­tant bet ko­kias ži­nias, mėgsta­ma pa­brėžti ob­jek­ty­vumą. Ar iš esmės ži­nios ga­li būti ob­jek­ ty­vios? – Ži­no­ma. Bet ob­jek­ty­vu­mas ir­gi yra tam tik­ras žai­di­mas – kaip pa­ teik­ti in­for­ma­ciją. Sten­giamės at­ spindė­ti vi­sas įma­no­mas pu­ses, bet ži­nios yra la­bai su­pap­ras­tin­tas pa­ sau­lio vaiz­das – juk pa­kal­bi­na­me tik ke­lis žmo­nes, tu­rin­čius skir­tingą nuo­monę. Kad turė­tu­me visą, ben­ drą vaizdą, tu­ri­me žvelgti dar pla­ čiau: žiūrė­ti fil­mus ku­ria nors te­ ma, do­ku­men­ti­nes, dis­ku­sijų lai­das, – tai vi­sas pa­ke­tas to, ką da­ro, ro­do te­le­vi­zi­ja, ki­tos in­for­ma­vi­mo prie­ monės. Ži­nios yra tik vie­na to žai­ di­mo da­lis. Vi­si žaid­žia­me ob­jek­ty­ vu­mo žai­dimą. Tai – pro­fe­si­nis mi­ ni­mu­mas, kurį tu­ri­me pa­da­ry­ti.

Mąsty­mas, kad žmo­gus, pri­sta­tan­tis ži­nias, yra lyg be­jaus­mis ro­bo­tas, ku­ris jo­kiu būdu ne­ga­li iš­reikš­ ti emo­cijų, yra pa­senęs. – Ar to­kio­je di­na­miš­ko­je sri­ty­je kaip ži­nios ga­li įsi­suk­ti ru­ti­na? – Ru­ti­na įlen­da vi­sur, net ir vai­ruo­ jant au­to­mo­bilį ar ga­mi­nant val­ gy­ti. Bet kaip ga­li­ma, pvz., ga­min­ ti pa­tie­ka­lus įdo­miai, es­te­tiš­kai, sau ke­liant nau­jus iššū­kius, taip juos ga­li­ma kel­ti bet ku­ria­me dar­be. Ren­giant ži­nias ir­gi ga­li­ma at­ras­ti įvai­rių iššū­kių ir sau, ir ko­man­dai.

„In­fo­die ­na“ kasd ­ ien – 17–21 val.

TV1 nuo­tr.

– Kas le­mia, kad vie­nos ži­nių lai­ dos po­pu­lia­resnės už ki­tas? – Dau­giau galė­siu pa­sa­ky­ti tik po ke­lių mėne­sių dar­bo. Ma­nau, la­bai daug ele­mentų: nuo žmo­gaus, ku­ ris pri­sta­to ži­nias, iki bal­so temb­ro, užsk­landų spalvų, žmo­nių po­mėgio žiūrė­ti vieną ar kitą ka­nalą. Kal­ bant apie įpras­tas ži­nias, vėlgi la­bai svar­bu, kas ro­do­ma prie­š jas ir po jų, ži­nios tam­pa ele­men­tu, ku­ris su­ trau­kia, su­lai­ko au­di­to­riją. Bet tai ne­ga­lio­ja kal­bant apie „In­fo­dieną“. – Ra­di­jo „ži­niu­kas“ ne­ma­to­mas. Ar kaip nors spe­cia­liai ruo­šiatės dar­bui te­le­vi­zi­jo­je – mo­kotės ne­ ver­ba­li­nio bend­ra­vi­mo, mi­mikų, emo­cijų tram­dy­mo? – O kodėl jas reikėtų tram­dy­ti? Ma­nau, natū­ra­lu­mas yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Jei ma­no­te, kad žmo­gus, skai­ty­da­mas ži­nias ra­di­

ju­je, kaip nors iš­reiš­kia sa­vo nuo­ monę ar net ko­kią pirštų kom­bi­ na­ciją pa­ro­do, tai tik­rai taip nėra. Natū­ra­lu, kad jei nu­tin­ka kas nors links­ma, džiu­gi nau­jie­na, pvz., Kau­no kli­ni­ko­se šei­mai gims­ta ke­ tu­ri vai­kai, šyp­se­na jun­ta­ma ir pra­ne­šant per ra­diją. Ji, ma­nau, tu­ri būti ir skai­tant ži­nią te­le­vi­zi­ jo­je. Mąsty­mas, kad žmo­gus, pri­ sta­tan­tis ži­nias, yra lyg be­jaus­mis ro­bo­tas, ku­ris jo­kiu būdu ne­ga­li iš­ reikš­ti emo­cijų, yra pa­senęs, se­niai ne­be­ga­lio­ja nie­kur. Tie vei­dai ju­da, šyp­so­si. Ir tai – svar­bus da­ly­kas. – Ly­gi­ni­mo su žmo­na, TV3 ži­nių vedė­ja, tik­riau­siai neiš­veng­si­te. O tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­jos? – Tai ne­gre­sia. Vis­gi ži­nios yra dar­bas. Turė­si­me ga­li­mybę ne­ kalbė­ti apie darbą ir kalbė­ti apie ki­tus da­ly­kus.

5


2013 03 30

šeštadienis

lietuviškos

21.00 Velyknakčio liturgija.

0.15 „Aš tave irgi myliu“.

19.00 Paslapčių namai.

21.00 „Transporteris 3“.

16.10 „Pieno žvaigždės“– „Lietuvos rytas“

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Ekologiškiausi pasaulio namai. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Išgelbėti „Titaniką“ (D.Britanija, 2012 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 13.55 Futbolas. „SMS Credit. lt“ A lyga. Gargždų „Banga“ – Panevėžio „Ekranas“. Tiesioginė transliacija iš Gargždų. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Velyknakčio liturgija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. 23.30 Koncertas „Teisingos dainos“.

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Žvėrelių būrys“ (2). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus voras“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių f. „Šuo futbolininkas. Europos taurė“ (JAV, 2004 m.). 11.45 Komedija „Nenaudėlė beždžionėlė“ (Japonija, JAV, 1994 m.). 13.40 Veiksmo komedija „Mirtinas ginklas 3“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Komedija „Kvaišos detektyvai“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo f. „Ieškomas“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-14). 0.15 Romantinė komedija „Aš tave irgi myliu“ (Australija, 2011 m.) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7) (k). 7.30 Atsargiai – moterys! (k). 8.00 Brydės. 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7) (k). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 Mitų griovėjai (N-7). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (k). 16.00 Juoko kovos (N-7) (k). 17.00 „Svotai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Transporteris 3“ (Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 2009 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Šlykštynė“ (Kanada, JAV, 2006 m.) (S). 0.40 „Mentai“ (N-7) (k). 1.40 Bamba (S).

7.39 TV parduotuvė. 7.55 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 Velykų skanėstai. 9.40 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 10.00 Padėkime augti. 10.30 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Gamink sveikiau!“ 11.30 Velykų skanėstai. 12.00 Gyvenimo būdas. 13.00 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (1) (N-7). 14.00 „Jaunikliai“ (N-7). 14.40 Velykų skanėstai. 15.10 Super L.T. (N-7). 16.00 Žinios. 16.08 Orai. 16.10 LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Supernamai. 19.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Praeities šešėliai“ (N-14). 23.40 Kriminalinė drama „Milijonas dolerių“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-14).

21.00 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Bakuganas“. 7.30 „Ant bangos“ (6). 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Komedija „Kadetė Kelė“ (JAV, Kanada, 2002 m.). 13.10 Romantinė komedija „Teta Helena“ (JAV, 2004 m.). 15.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.10 „Svotai“. 17.25 „Visos upės teka“ (5). 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Nuotykių f. „Kodas. L.O.B.I.A.I“ (JAV, 2004 m.). 23.35 Veiksmo trileris „Ugnikalnis“ (JAV, 1997 m.). 1.35 Karinė drama „Kovos taisyklės“ (JAV, 2000 m.).



22.00 LNK



„Kodas: L.O.B.I.A.I.“ („National Treasure“)

„Ieškomas“ („Wanted“)

Nuotykių filmas. JAV, 2004 m. Rež. Jonas Turteltaubas. Vaidina Nicolas Cage'as, Harvey Keitelis.

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija, 2008 m. Rež. Timuras Bekmambetovas. Vaidina Jamesas McAvoy, Angelina Jolie.

Archeologas Benas Geitsas tikisi rasti tamplierių ordino riterių lobį, kurio nesėkmingai ieškojo Beno tėvas ir senelis. Pasirodo, šį lobį paslėpė pirmieji JAV prezidentai, o nuorodas į slaptavietę pažymėjo vieno dolerio banknote ir Nepriklausomybės deklaracijoje.

Pagal Marko Millaro komiksą sukurtame filme niekuo nepasižymintį Veslį Gibsoną bendradarbiai laiko nevykėliu, o merginos ignoruoja. Visi įsitikinę, kad jis nieko nepasieks. Gal taip ir būtų buvę, jei kartą Veslis nebūtų sutikęs Lape pramintos merginos.

7


8

šeštadienis

2013 03 30

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė. Antra knyga“ pristatymas (k). 11.00 Dar širdyje – ne sutema. 11.30 „Lyderiai“. 12.15 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.30 Keliaukim! 13.55 Režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Juodasis baltojo brolis“ (1998 m.). 14.30 Pergalės kaina. 14.55 Negali būti. 15.20 „Atžalos“ (k). 16.10 Emigrantai. 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Toks mano likimas“ (1994 m.), „Iš avinėlių gyvenimo“ (1996 m.) (k). 18.00 Muzika gyvai. 4-asis J.S.Bacho muzikos festivalis. 19.35 Amerika nematytoji (5). 20.20 Dovydas prieš Galijotą. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – kova už tiesos žodį ir laisvę tada, kai tauta buvo pavergta (2013 m.). 21.15 Kultūra. Aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis (2006 m.). 21.30 Vaid. f. „Atsisveikinimas“ (2010 m.) (N-7). 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Šv. Jokūbo festivalis. G.Rossini. Mažosios iškilmingos mišios.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“. 8.40 Daktaras Ozas. (N-7). 10.30 „Gyvybės planeta“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Keksiukų karai“. 13.00 Istorinė drama „Napoleonas ir Žozefina. Meilės istorija“ (1) (JAV, 1987 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta. Victoras Diawara. 16.00 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ (N-7). 17.00 „Marijos širdis“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 Detektyvas „Detektyvė Samanta. Žmogžudystės nuotrauka“ (JAV) (N-7). 21.00 Komedija „O dabar skelbiu jus Čaku ir Lariu“ (JAV, 2007 m.). 23.10 „Puma“. 0.10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 1.05 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ (7) (N-7) (k).

5.00 Info diena. 9.00 Info diena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.45 Dviračio šou (k). 15.10 KK2 (N-7) (k). 15.45 Dviračio šou (k). 16.10 KK2 (N-7) (k). 16.45 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 17.40 Dviračio šou (k). 18.05 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo.. Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 0.15 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo.. Iki... (k). 2.05 24 valandos (N-7) (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.55 24 valandos (N-7) (k). 4.40 Alchemija. VDU karta (k).

23.35 TV3

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys (4). 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių! 14.30 Aukščiausia pavara. J. Bondo automobiliai. 16.00 „Tornadų persekiotojai“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Komedija „Savigynos mokykla“ (JAV, 2006 m.). 20.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Pabėgimo karaliai“ (5). 23.00 „Nokautas“ (4). 0.00 „Gelbstint Greisę“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Pabėgimo karaliai“ (5). 2.40 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Sportuok su mumis. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Istorinė drama „Pasaulio sutvėrimas“ (1, 2) (JAV, 2000 m.).



7.20 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Anim. f. „Alfa ir Omega“. 13.15 Jėga, grožis, sveikata (k). 13.45 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 15.20 Telelaikraštis. 16.25 Animacinis f. „Kikės siuntinių tarnyba“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.45 Komedija „Vykrutasai“. 20.30 Mūzos. 21.00 Romantinė drama „Pirmoji meilė“ (N-7). 22.40 Komedija „Mergišius“. 0.40 Fantastinis f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (8). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Komanda Č“ (N-7). 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Romantinė komedija „Tik draugai“ (N-7). 17.30 Kriminalinė veiksmo komedija „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija) (N-7). 19.15 „Maisto detektyvai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Šventinis filmas. „Artūras ir Minimukai“. 22.20 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.30 Reidas. (k). 1.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 1.30 „GSG 9: elitinis būrys“.

21.00 TV1

6.00 Miesto fiesta. 7.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 8.40 „Liuks!“ muzika. 10.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 12.00 Miesto fiesta (k). 13.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 14.40 „Liuks!“ muzika. 16.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 18.00 Miesto fiesta (k). 19.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 20.40 „Liuks!“ muzika. 22.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 0.00 Miesto fiesta (k). 1.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 2.40 „Liuks!“ muzika. 4.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Ugnikalnis“ („Volcano“)

„O dabar skelbiu jus Čaku ir Lariu“ („I Now Pronounce You Chuck & Larry“)

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Mickas Jacksonas. Vaidina Tommy Lee Jonesas, Anne Heche.

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Dennis Duganas. Vaidina Adamas Sandleris, Kevinas Jamesas.

Angelų miestu vadinamas Los Andželas yra patyręs visokių nelaimių – žemės drebėjimų, gaisrų ir net potvynių. O šio filmo autoriai sugebėjo pažadinti žemės gelmėje snaudžiančias jėgas. Pirmieji pavojaus signalus išgirdo naują metro tunelį rausiantys darbininkai.

Gaisrininkui Čakui jo porininkas ir senas draugas Laris po daugelio tarnybos metų pasiūlo... susituokti! Jei manote, kad filmo autoriai pateikia mums dar viena dviejų gėjų istoriją, tai smarkiai klystate. Lario vedybų motyvai su vyriška meile neturi nieko bendra.


2013 03 30 rusiškos

7.05 Naujienos. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Saladinas“. 8.00 Animacija. „Linksmieji kamuoliukai“. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.30 „Karavanų medžiotojas“. 13.00 Naujienos. 13.30 „Karavanų medžiotojas“. 16.00 Naujienos. 16.20 Humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 16.45 Atspėk melodiją. 18.20 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 20.00 Laikas. 20.30 „Ekstrasensų mūšis. Titanų kova“ (su subtitrais lietuvių k.). 22.45 Premjera. „Kubas“. 0.50 Šiandien vakare su A.Malachovu. 1.20 Nuotykių f. „Specialiosios paskirties būrys“.

5.45 Kaip reikia. 6.10 „Kareiviai“. 8.50 Švarus darbas. 9.35 100 procentų. 10.05 Nemeluok man. 13.20 Keistenybės. 14.20 Slaptos teritorijos. 15.15 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 16.10 Karinė paslaptis. 18.10 Žiūrėkite visi! 19.30 Baisūs žaislai. 20.30 Mirtis Veidrodžių karalystėje. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 23.20 Žvaigždžių paslaptys. 0.15 Savaitė.

6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Apžiūra. 6.55 Pagrindinis kelias. 7.25 Gaminame maistą. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.25 Savas žaidimas. 12.10 Mūsiškiai. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.55 Tyrimą atliko... 15.50 Atmintinos melodijos. 16.30 Šviesos spindulys. 17.25 „Mentas“. 21.05 Rusiškos sensacijos. 22.05 Tu nepatikėsi! 23.00 S. „Nešvarus darbas“ (1, 2). 0.50 Vasermano reakcija.

filmai

4.00 Vaid. f. „Jūsų stotelė, ponia“. 5.35, 6.15 Vaid. f. „Visą gyvenimą“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 7.45 Ryto paštas. 8.20 Šeštadienio talka. 9.15 Aiškiaregystės paslaptis. 10.05 Proturizmas. 10.30 Vaid. f. „Aplodismentai, aplodismentai...“ 12.30 Sąžiningas detektyvas. 12.55 Miestelis. 13.25 Ypatingas atsitikimas. 14.15, 0.10 Mitiajaus juokai. 16.15 Šeštadienio vakaras. 18.45 Vaid. f. „Juodoji žymė“. 22.20 Vaid. f. „Štirlico žmona“.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Senosios Beriozovkos galas“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Miesto legendos. 13.30 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Jeigu rytoj į žygį“ (1, 2). 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00, 0.30 Savaitės briaunos. 18.00 Alternatyvi istorija. Petropolis – langas į Aziją. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Rusiškas akcentas. 23.30 Mistifikuotojai. Hitlerio klastotė.

7.00 Komiška melodrama „Tik su tavimi“. 9.00 Komedija „Jakudzos dukra“. 11.00 Romantinė komedija „Spartakiada. Atšilimas“. 13.00 Komiškas detektyvas „Dinastijos įpėdinio žiedas“. 15.00 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 17.00 Komedija „Arka“. 19.00 Komedija „Rževskis prieš Napoleoną“. 21.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 23.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 1.00 Drama „Būgnelis, būgnas“.

7.00 Biografinė drama „Karalienė“ (2006 m.). 9.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 13.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 15.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (N-7). 17.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (N-7). 19.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.).

6.00 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 8.00 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 9.45 Romantinė komedija „Naktys Las Vegase“. 12.00 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 14.00 Draminis trileris „Paslaptingas langas“. 16.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 18.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 20.00 Komedija „Pabėgimas į rojų“. 22.00 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 0.00 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“.

5.45 „Liežuvautoja“. 10.00, 16.35, 20.00 „Tarpininkas Keitas“. 11.40 „Seklys“. 12.30 „Milijonieriaus nuotaka“. 13.25 „Kelionė namo“. 15.05 „Vestuvinis verslas“. 18.20 „Širdies priepuolis“. 19.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 22.30 „Šeimos genealogija“. 23.20 „Atostogos su Dereku“. 0.55 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 2.15 „Šeimos medis“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 8.30 Įsijunk internetą. 9.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 9.30 Viskas apie verslą. 10.10 Laida apie futbolą. 10.30 Dirbantieji. Mozambikas. 11.30 Reporterių pranešimai. 12.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 12.30 Naujienos iš viso pasaulio. 13.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 13.30 Mūsų pasaulis. 14.30 Kino naujienos. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Kelionių laida. 16.30 Žvilgsnis iš Londono. 17.10 Mano šalis. Kinija. 18.30 Mūsų pasaulis. 19.30 Įvartis. 20.30 Kelionių laida. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Įsijunk internetą. 22.30 Reporterių pranešimai.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Žvilgsnis atgal. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. 8.30 Sveikatos laida. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Žirgų lenktynės. 9.45 Transporto mazgas. 10.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 11.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Ch.Amanpour reportažai. 12.30 Afrika iš arti. 13.00 Pokalbiai apie Aziją. 13.30 Sveikatos laida. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 14.30 Padėtis Kinijoje. 15.00 Naujienos. Speciali laida. 15.30 Žvilgsnis atgal. 16.00 Pasaulio žemėlapis. 16.30 Afrikos balsai. 17.00 Europos verslas. 18.00 Pasaulio sporto naujienos. 18.30 Laida apie tenisą. 19.30 Afrika iš arti. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 20.45 Ateities miestai. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 21.45 Ateities miestai. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 22.30 Speciali naujienų laida. 23.00 Žirgų lenktynės. 23.30 Pasaulio sportas.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. . 3.30 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 6.50 „Top 5“. Justinas Bieberis. 7.30 Tikro garso koncertas. 8.00 Paauglių dievaičiai. 9.40 „World Stage“. 10.05 „Top 5“. Justinas Bieberis. 10.25 Interviu su Justinu Bieberiu. 10.50 „Holivudas“. 15.00 „Jauni ir susituokę“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 17.55 „Nepritampanti“. 19.40 „Jauni ir susituokę“. 20.30 TV šou „Medžioklė“. 21.20 TV šou „Staigmena“. 22.10 Realybės šou „Krantas“. 0.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.30 Interviu su Justinu Bieberiu.

5.35 Džiazas. 10.30 Dok. f. „R.Nurijevas. Neprilygstama žvaigždė“. 11.25 R.Nurijevo ir M.Petipa baletas „Bajaderė“. 13.25 Divertismentas. 14.00, 15.25, 16.50 Styginis kvartetas „Belcea“ groja L. van Beethoveno kvartetus. 18.15 Džiazas. G.Perreto „Elektrinis epas“. 19.00 „The Headhunters“ koncertuoja Nansi džiazo festivalyje. 20.10 L.van Beethoveno kūrinių koncertas. Diriguoja V.Jurovskis. 21.00 Divertismentas. 21.30 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. Diriguoja M.Jansonas. 0.00 Divertismentas. 0.30 Džiazas. Viduržemio jūros dainos Melose.

9


10

šeštadienis

2013 03 30

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre. 10.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 11.00 Pakrančių karai. 11.30 Pramogos vandenyje. Italija. 12.00 Skaniausi makaronai. 12.30 Maisto mašina. 13.00 Maistas rojuje. Baltimorė. 14.00 Naujo būsto paieška. Airija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 15.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 16.00 Kryptis. Madagaskaras. 17.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! „Fiddlers Inn“ viešbutis. 19.00 Maistas rojuje. Baltimorė. 20.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „Newport Spa & Whirlpool“ viešbutis. 23.00 Pavojingos žemės. Madagaskaras. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 8.00 „Pelningos griuvenos“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 13.25 „Maisto varžybos“. 14.20 „Nepalaužiamieji“. 15.10 „Prieš gamtos stichiją“. 16.05 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Prieš gamtos stichiją“. 21.20 „Nepalaužiamieji“. 22.10 „Gentis“. 23.00 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Sniegu užverstas greitkelis. 10.30 Užmiršti sporto apdovanojimai. 11.00 Apleista alus darykla. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. 14.00 Kongo upės žmogėdros. 15.00 Krokodilų dvikovos. 16.00 Antarktidoje likęs viskis. 17.00 JAV kariai Afganistane. 18.00 „Luzitanijos“ laivo paslaptys. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Aferistai ir turistai. 21.00 Draudimai. Intymūs netikėtumai. 22.00 Kalintys užsienyje. 23.00 Aferistai ir turistai. 0.00 Draudimai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Ar žinai, kas esi?“ 8.05 „Laiko komanda“. 9.05 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 10.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 13.00 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 16.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.00 „Šventyklos kalnas“. 21.00 „Karvedžiai“. 21.55 „Keno Folletto kelionė į viduramžius“. 22.55 „Mirties įrankiai“. 0.00 Nakties programa.

11.30 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Pagauti į kadrą. 9.10 Mikaelos zooturas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.00 Veterinaras. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55, 21.05 Afrikoje: Iškyšulys. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 18.20 Kai gyvūnams išgyventi? Miškai. Kalnai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Pragariška katė. 22.55 B.Bailey ir povai. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: didvyriai ir košmarai. 0.45 Paskutinė Liuvos liūtė.

7.00 „Akis už dramblį“. 8.00 „Mažyliai“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Zoologijos sodas“. 19.00 „Britanijos gamta“. 20.00 „Žemės planeta“. 21.00 „Rojaus paukščiai“. 22.00 „Sumaniosios sepijos“. 23.00 „Dykumų liūtai“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“– Sankt Peterburgo „Spartak“. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Klaipėdos „Neptūnas“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 18.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–„Prienai“. 20.00 Krepšinio pasaulyje. 20.30 Sporto metraštis. 20.45 Sportas LT. „Freestyle motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje“.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Užduotis: automobilis. 12.15 Normaliai. 12.45 TV žurnalas apie automobilių sportą. 13.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 14.15 „Sport1“ reportažas. 14.45 AG profesionalai. 15.45 Rankinis. Bundeslyga. „Kiel“–„Hamburg“. 18.00 Sportinis pokeris. 20.00 „Sport1“ reportažas. 20.30 Krepšinis. 21.00 Krepšinis. Bundeslyga. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.00 Amerikietiškųjų imtynių žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

9.30 Atviras biliardo turnyras Pekine. 11.30 Futbolas. „NextGen“ serija. 13.30 Atviras biliardo turnyras Pekine. 16.30 Pasaulio komandinis stalo teniso čempionatas. 18.00 Sporto kuriozai. 20.30 Šokiai. „WDAF didysis prizas“. 22.00 Atviras biliardo turnyras Pekine. Pusfinaliai. 0.15 Kovos sportas. „Total Ko“. 1.15 Kovos sportas. 2.15 Sporto kuriozai.

7.50, 10.20 Tenisas. Majamio „Sony Open“ turnyro pusfinalis. 12.50 Krepšinis. Eurolyga. „Alba“–„Žalgiris“. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“ – „Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 16.45 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 18.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“–„Stoke“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 22.00 Boksas. Tony Bellewas ir Isaacas Chilemba. Tiesioginė transliacija. 1.00 Futbolas. Pasaulio čempionato atranka. Juodkalnija–Anglija. 2.50 Boksas. Manny Pacquiao ir Juanas Manuelis Márquezas. 4.00 Boksas. Brandonas Ríosas ir Mike'as Alvarado. Tiesioginė transliacija.

21.00 Balticum Auksinis



„Karavanų medžiotojas“ („Oхотник за караванами“)

„Rizikinga erzinti diedukus“ („RED“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Sergėjus Čekalovas. Vaidina Aleksejus Serebriakovas, Andrejus Samininas.

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Robertas Schwentke. Vaidina Bruce'as Willisas, Helen Mirren.

1986-ieji, Afganistanas. Amerikiečiai apginklavo modžahedus slaptu ginklu prieš rusų oro pajėgas. Majoras Okovalkovas gauna specialią užduotį – išsiaiškinti, koks tai ginklas. Dabar majoro vadovaujamas būrys privalo sumedžioti ginklus gabenantį karavaną.

Kadaise jie buvo laikomi geriausiais ir vykdė slapčiausias užduotis, tačiau išėjo į pensiją žinodami per daug paslapčių. Dabar naujieji CŽV vadovai kuria planą, kaip apkaltinti žvalgybos veteranus nusikaltimais, apjuodinti jų reputaciją ir tyliai juos sunaikinti.


2013 03 31

sekmadienis

lietuviškos

17.40 „Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika“.

21.00 „Chotabyčius“.

19.30 Chorų karai.

10.00 Sekmadienio rytas.

19.10 „Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas“.

6.00 Klausimėlis.lt 6.15 Velykos Zervynose. 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“ (7). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Anim. f. „Volisas ir Gromitas. Ne tos kelnės“ (D.Britanija, 1993 m.). 10.30 Gustavo enciklopedija (su subtitrais). 11.00 „Aviukas Šonas“. 11.15 Velykų šv. Mišios ir Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas „Urbi et Orbi“ iš Romos šv. Petro aikštės. 13.30 Šventadienio mintys. 14.00 Detektyvo klasika. Šerloko Holmso sugrįžimas (4, 5) (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Juozo Erlicko autorinis vakaras „Baltais klavišais per juodą gyvenimą“ (1). 17.40 Dok. f. „Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika“ (2012 m.). 18.45 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 „Mūsų laisvės metai – 1994“ (2). 23.15 Komedija „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, Italija, 2008 m.) (N-7).

6.20 „Sedrikas“. 6.45 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.10 „Antinas Gudruolis“. 7.35 Anim. f. „Alvinas ir burundukai sutinka Frankenšteiną“ (JAV, 1999 m.). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Užburtoji Ela“ (JAV, D.Britanija, 2004 m.). 11.55 Veiksmo komedija „Medalionas“ (N-7). 13.45 Veiksmo komedija „Vyrai juodais drabužiais“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 15.45 Nuotykių komedija „Jau atvažiavom?“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.00 „Linksmos Velykos su LNK“. Specialiame šventiniame koncerte dalyvauja: M.Jampolskis, Irūna, I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Č.Gabalis, Čilinam, Kvinta, E.Sipavičius, I.Valinskienė, „Patruliai“, Radži, Deivis ir Renata ir kt. (2013 m.). 21.00 Veiksmo komedija „Chotabyčius“ (Rusija, 2006 m.) (N-7). 22.55 Romantinė komedija „Seksas ir miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.50 Siaubo trileris „Nepažįstamojo skambutis“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

7.05 Teleparduotuvė. 7.20 Anim. f. „20000 mylių po vandeniu“ (JAV, 2004 m.). 8.55 Anim. f. „Egipto princas“ (JAV, 1998 m.). 10.50 Komedija „Beždžionėlė ledo ritulininkė“ (Kanada, JAV, 2000 m.). 12.40 Fantastinė drama „Edvardas Žirkliarankis“ (JAV, 1990 m.). 14.50 Komedija „Kaimiečiai Beverlyje“ (JAV, 1993 m.). 16.40 Romantinė drama „Purvini šokiai“ (JAV, 1987 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Chorų karai. Tiesioginė transliacija. 22.30 Fantastinis trileris „Išeities kodas“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.). 0.15 Veiksmo trileris „Ugnikalnis“ (JAV, 1997 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Ingos Valinskienės naujo albumo pristatymas koncerte „Mūsų meilė – mūsų turtas“. 13.00 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.30 Atsargiai – moterys! (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Juoko kovos (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Komedija „Vedybų planuotoja“, (JAV, 2001 m.). 22.20 Komedija „Laikinai nėščia“ (JAV, 2009 m.). 00.00 Jūrų velniai (kart.). 01.00 Bamba (S)

7.49 TV parduotuvė. 8.05 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 10.00 Namų daktaras. 10.30 Supernamai. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.00 Super L.T. (N-7). 12.55 „Mainai gamtoje“ (N-7). 13.50 „Jaunikliai“ (N-7). 14.40 Velykų skanėstai. 15.10 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10, 17.10 Gyvenimo būdas. 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 16.45 Nuoga tiesa. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „TV pokštai“ (N-7). 18.40 Velykų skanėstai. 19.10 Komedija „Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Komedija „Velniop meilę!“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-14). 0.40 „Kaunas Jazz“ pristato „The Earth Wind & Fire Experience“ ir Alo McKay koncertą.

22.30 TV3



22.55 LNK



„Išeities kodas“ („Source Code“)

„Seksas ir miestas“ („Sex and the City“)

Fantastinis trileris. JAV, Prancūzija, 2011 m. Rež. Duncanas Jonesas. Vaidina Jake'as Gyllenhaalas, Michelle Monaghan.

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Michaelas Patrickas Kingas. Vaidina Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall.

Karys Kolteris Stivensas dalyvauja eksperimente „Išeities kodas“. Vyras privalo surasti sprogdintoją, padėjusį bombą priemiestiniame Čikagos traukinyje. O kad būtų lengviau, Kolteriui suteikiama galimybė patekti į kito žmogaus kūną likus 8 minutėms iki jo žūties.

Praėjus ketveriems metams po paskutinio populiaraus serialo sezono milijonų moterų širdis užkariavęs kvartetas sugrįžta. Keri pagaliau įkalbėjo savo draugą ją vesti. Miranda aiškinasi santykius su neištikimu vyru. Šarlotė pastojo, o Samanta užmezgė naują romaną.

11


12

SEKMADIENIS

2013 03 31

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 10-asis „Vilniaus gospelo muzikos festivalis 2012“. Dalyvauja gospelo muzikos chorai iš Lietuvos ir Švedijos (k). 9.15 Dok. f. „Piligrimystės vietos Lietuvoje“. 10.10 Koncertas „Pabudimo giesmė“ (2011 m.). 10.40 Asistentas vienai dienai. 11.30 Dok. f. „Laimingi buvę jo akivaizdoje“ (2007 m.). 12.00 4-ojo tarptautinio Jaschos Heifetzo smuikininkų konkurso finalo koncertas (1). 13.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 14.55 Kas nor dainuotie. Suvalkiečių dainos. 15.15 „Frosto prisilietimas“. 17.00 Lietuvių dokumentika. „Prisilietimai“. Dok. f. apie menininką Joną Arčikauską (2008 m.) (k). 18.00 Vesėlios anoj šaly. Etnografinis vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“. 19.25 Durys atsidaro. 19.50 Dok. f. „Petras, teatras ir TV“. 20.45 Šventinis koncertas „Pavasariniai žiedai“ (1). Dalyvauja: Gytis Paškevičius, Rytis Cicinas, Neli Paltinienė, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Ovidijus Vyšniauskas, Simonas Donskovas, Vytautas Šiškauskas, Birutė Dambrauskaitė, Vytautas ir Eglė Juozapaičiai, Stasys Povilaitis ir kt. 22.20 Vizijos ir tikrovė. Lietuvos Respublikos prezidentūros rūmai. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). Orai (k). 23.15 Aktoriaus Arno Roseno 80-osioms gimimo metinėms. 23.35 Aktoriaus Arno Roseno 80-osioms gimimo metinėms. Istorinė drama „Sodybų tuštėjimo metas“ (1, 2) (1976 m.).

7.15 7.50 8.40 10.30 11.30 12.00 13.00 14.45 15.15 17.00 18.57 19.00 21.00 22.40 0.05 0.30

5.55 6.25 8.00 8.40 9.05 9.45 10.10 10.45 11.10 11.40 13.00 13.30 13.55 15.00 15.45 16.50 17.35 18.40 19.20 19.45 20.30 21.00 22.35 23.55 0.30 0.55

Teleparduotuvė. „Nepaprastoji istorija“. Daktaras Ozas. (N-7). „Gyvybės planeta“. „Gyvūnijos pasaulyje“. „Keksiukų karai“. „Napoleonas ir Žozefina. Meilės istorija“ (2). Teleparduotuvė. Komedija „Denis – grėsmė visuomenei“ (JAV, 1993 m.). Iš Charlotte’s Link kolekcijos. Melodrama „Apgaulė“ (N-7). Žodis – ne žvirblis (k). „Karališkos kančios“. Mistinis trileris „Džesis Stounas. Plonas ledas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). „Pavojingasis Deivisas“ (8) (N-7). „Sėsk ir tylėk“ (N-14). Detektyvas „Detektyvė Samanta. Žmogžudystės nuotrauka“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k).

KTV – kino ir televirtuvė. Valanda su Rūta (k). KK2 (N-7) (k). Dviračio šou (k). KK2 (N-7) (k). Dviračio šou (k). KK2 (N-7) (k). Dviračio šou (k). Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1998 m.) (k). KK2 Penktadienis (N-7). Teleparduotuvė. KTV – kino ir televirtuvė. Pasaulis X (N-7) (k). 24 valandos (N-7) (k). Nuo.. Iki... (k). 24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Alchemija. VDU karta (k). 24 valandos (N-7) (k). „Alfa“ savaitė (k). Valanda su Rūta (k). Plikis ir ponia (N-7) (k). KK2 (N-7) (k). Dviračio šou (k). KK2 (N-7) (k).

22.20 LIETUVOS RYTO TV

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 Topmodeliai. 14.00 Jokių kliūčių! 15.00 Nenugalimas banzuke. 16.00 „Tornadų persekiotojai“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Nuotykių f. „Paskutinis oro valdytojas“ (JAV, 2010 m.). 21.00 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Pabėgimo karaliai“ (6). 23.00 „Nokautas“ (5). 0.00 „Gelbstint Greisę“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Bobo užkandinė“. 2.40 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

7.20 Komedija „Bėgam, bėgam“ (N-7). 9.00 Romantinė drama „Pirmoji meilė“ (N-7). 10.30 Koncertas „Prisikėlimo saulė rieda per pasaulį“. 11.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 12.05 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (N-7). 14.00 Mūzos (k). 14.30 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 15.55 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Anim. f. „Elijas ir Karališka jachta“ (N-7). 18.00 Koncertas „Ar jauti mano meilę“. 19.15 Komiška drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 21.00 Komedija „Subtilumas“. 22.45 Biografinė drama „Manęs čia nėra“. 0.30 Veiksmo f. „Samdomų žudikų valdžia“ (N-14).

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Šeimos savaitė. 11.35 Mamyčių klubas. 12.05 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Istorinė drama „Marija, Jėzaus motina“ (JAV, 1999 m.). 21.40 Istorinė drama „Pasaulio sutvėrimas“ (2) (JAV, 2000 m.).

15.50



8.45 9.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00

17.25 19.15 19.45 20.00 21.00 23.10 23.40

Ieškokime geriausio! Klaipėdos savaitė. (k). „Maisto detektyvai“. Mūsų augintiniai. „Advokatė Lovinski“. „Vaiduokliškos istorijos“. „Karamelė“. Reidas. (k). TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ Fantastinė romantinė nuotykių komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). Anim. f. „Sparnai“ (Rusija, 2012 m.). Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“. „Vienišų seselių klubas“. Ieškokime geriausio! Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (9). Šventinis filmas. „Tristanas ir Izolda“ (N-7). Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). Romantinė komedija „Naktis prieš egzaminą“ (Italija, 2007 m.) (N-14).

23.15 LRT

6.00 Kai švenčia Avinai. 7.50 „Liuks!“ muzika. 8.15 Ugnies tramdytojai. 10.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas. 12.00 Kai švenčia Avinai (k). 13.50 „Liuks!“ muzika. 14.15 Ugnies tramdytojai (k). 16.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 18.00 Kai švenčia Avinai (k). 19.50 „Liuks!“ muzika. 20.15 Ugnies tramdytojai (k). 22.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 0.00 Kai švenčia Avinai (k). 1.50 „Liuks!“ muzika. 2.15 Ugnies tramdytojai (k). 4.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Velniop meilę!“ („Down with Love“)

„Labas ir sudie!“ („Hello, Goodbye“)

Komedija. JAV, Vokietija, 2003 m. Rež. Peytonas Reedas. Vaidina Renée Zellweger, Ewanas McGregoras.

Komedija. Prancūzija, Italija, 2008 m. Rež. Grahamas Guitas. Vaidina Fanny Ardant, Gérard'as Depardieu.

1963-ieji. Barbara Novak konservatyvioje Amerikoje skleidžia feminizmo idėjas. Moterys vis dažniau kartoja dvi jos bestselerio „Velniop meilę!“ idėjas: „Meilei – ne, karjerai – taip!“ Patikrinti autorės įsitikinimų tvirtumą pabandys žurnalistas Kačeris Blokas.

Kelionė į užsienį sujaukia įprastą gyvenimą. Žydų tautybės sutuoktiniai Alenas ir Žizelė Paryžiuje jau seniai gyvena kartu. Kai jųdviejų sūnus sumano vesti katalikę, tėvai nusprendžia vykti į savo istorinę tėvynę. Bet iš karto pakliūva į biurokratijos spąstus.


2013 03 31 rusiškos

6.30 Naujienos. 6.40 Armijos parduotuvė! 7.20 Animacija. Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.50 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.15 Metas pietauti. 9.55 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.30 Palaidos pastabos su D.Krylovu. 13.20 Melodrama „Nusišypsok, kai verkia žvaigždės“. 15.20 Komedija „Išnuomota mama“. 17.05 „Yesterday live“. 18.10 „Fort Bojard“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.05 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga. 23.30 Komedija „Pokrovskio vartai“. 1.50 Pozneris. 2.40 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 5.35 Muzika.

5.45 SSRS legendos. Sovietinė estrada. 6.25 Mes ir nesapnavome. 9.05 Aktuali tema. 10.00 Dievų maistas. 11.00 Nemeluok man. 12.15 Reporterio istorijos. 12.50 M.Zadornovo koncertas. 14.40, 21.35 S. „Būrys“. 20.00 Pragaro virtuvė. 23.15 Ekstrasensų mūšis. 0.55 Keistenybės.

6.45 Gelbėtojai. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Tiesiog cirkas. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.25 „Kelių patrulis“. 16.25 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 „Jūrų velniai“. 22.25 Geležinės ledi. 23.15 Ypatingas atsitikimas. 23.50 „Nešvarus darbas“. 1.40 Kremliaus vaikai. Stalino vaikai (2). 2.35 Šachmatų apžvalga.

filmai

4.45 Vaid. f. „Juodoji žymė“. 8.00 Šunų planeta. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Ne pati sėkmingiausia diena“. 13.30 Juodosios skylės. Baltosios dėmės. 14.15 Miestelis. 15.10 Anim. f. „Maša ir lokys“. 15.25 Mitiajaus juokai. 17.05 Vaid. f. „Svajoti nekenksminga“. 20.30 Faktorius A. 22.20 Sekmadienio vakaras. 23.10 Proturizmas. 0.20 Vaid. f. „Šiaurės pašvaistė“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.15 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Vartininkas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Miesto legendos. 13.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Jeigu rytoj į žygį“ (1, 2). 16.00 ART navigatorius. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00 Mistifikuotojai. Hitlerio klastotė. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.30 Mistifikuotojai. Parduoti Amitvilio košmarą. 0.30 Be kvailių.

8.00 Komedija „Arka“. 10.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 12.00 Komedija „Rževskis prieš Napoleoną“. 14.00 Komiškas detektyvas „Zuikio dėsnis“. 16.00 Komedija „Absoliutus ryšys“. 18.00 Komedija „Vardinės“. 20.00 Drama „Būgnelis, būgnas“. 22.00 Melodrama „Satisfakcija“. 0.00 Melodrama „Pradedantiesiems mylėti“.

7.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Romantinė istorinė drama „Popiežė Joana“ (Vokietija, D.Britanija, Italija, 2009 m.) (N-7). 11.25 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 15.05 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 17.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Auksinė premjera. Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 1.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7).

7.30 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 9.15 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 11.00 Komedija „Broliai Solomonai“. 13.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 15.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 17.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 18.50 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 20.30 Draminis trileris „Kasandros sapnas“. 22.25 Romantinė mistinė drama „Vanilinis dangus“. 0.45 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“.

5.50 „Gilmorų merginos“. 6.45, 13.30, 20.10 „Seklys“. 11.00, 19.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 11.50, 21.50 „Tarpininkas Keitas“. 14.20 „Vaivorykštės gentis“. 15.55 „Kritimas“. 17.30 „Šeimos genealogija“. 0.20 „Kelionė namo“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai. 10.30 Kino naujienos. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 12.10 Mano šalis. Kinija. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Viena kvadratinė mylia. 14.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.30 Viskas apie verslą. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Dirbantieji. Mozambikas. 18.30 Reporterių pranešimai. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Viena kvadratinė mylia. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Viskas apie verslą. 22.15 Laida apie sportą. 22.30 Kino naujienos.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Pokalbiai apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Savanoriai korespondentai. 10.30 Laida apie tenisą. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Speciali naujienų laida. 13.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 14.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 14.30 „CNN Go“. Kinija. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Veikli moteris. 15.45 Ateities miestai. 15.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Atviri kortai. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Veikli moteris. 19.45 Transporto mazgas. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 Padėtis Kinijoje. 22.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 22.30 Pasaulio sporto naujienos. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 9-ojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.00 Paauglių dievaičiai. 8.25 „World Stage“. 9.15 „Top 5“. Justinas Bieberis. 9.40 Interviu su Justinu Bieberiu. 10.05 Tikro garso koncertas. 10.30 TV šou „Medžioklė“. 12.10 „Jauni ir susituokę“. 13.50 „Eilinė Onutė“. 15.30 „Holivudas“. 19.40 TV šou „Medžioklė“. 20.30 „Jauni ir susituokę“. 21.20 „Bedarbiai“. 22.10 „Džersio pakrantė“. 0.40 Realybės šou „Krantas“. 1.30 Tik hitai.

5.45 Džiazas. 10.30 „The Tallis Scholars“ koncertuoja Epo muzikos festivalyje. 11.55 Koncertuoja „Huelgas“ ansamblis. 13.15 Divertismentas. 14.30 Koncertuoja D.Bareinboimas ir „West-Eastern Divan“ orkestras. 16.30 Džiazas. Koncertuoja F.Wesley ir „The New JBs“. 17.30 Divertismentas. 18.00 H.Berliozo opera „Beatričė ir Benediktas“. Atlieka „Comique“ operos artistai. 19.55 Divertismentas. 21.30 J.S.Bacho vokalinė instrumentinė drama „Pasija pagal Matą“. 23.25 L.van Beethoveno ir R.Strausso kūrinių koncertas. 0.30 Džiazas. Vakaras, skirtas C.Tayloro 80-mečiui.

13


14

sekmadienis

2013 03 31

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 11.00 Kryptis. Madagaskaras. 12.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 13.00 Ekstremali virtuvė. 14.00 Naujo būsto paieška. Bolivija. 14.30 Naujo būsto paieška. Čilė. 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 17.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre. 17.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 18.00 Pakrančių karai. 18.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 19.00 Ekstremali virtuvė. 20.00 Išgelbėkit mano verslą! „Newport Spa & Whirlpool“ viešbutis. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! ,,Fiddlers Inn“ viešbutis. 22.00 Kelionės motociklu. 23.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pelningos griuvenos“. 9.00 „Įmanoma – neįmanoma“. 9.55 „Everesto ligoninės priimamasis“. 10.45 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 11.45 „Sunkiausi darbai“. 16.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.20 „Maisto varžybos“. 22.10 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 23.05 „Prieš gamtos stichiją“. 23.55 „Nepalaužiamieji“. 0.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Užmiršti sporto apdovanojimai. 10.30 Apleista alaus darykla. 11.00 Aliaskos auksas. 12.00 Kriminalistų kasdienybė. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Lėktuvų avarijų priežastys. 19.00 Kontrabandininkai JF.Kennedy oro uoste. 21.00 Užmiršti Biblijos personažai. 22.00 Kontrabandininkai JF.Kennedy oro uoste. 0.00 Užmiršti Biblijos personažai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Gremo kerštas. 9.10 Mikaelos zooturas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.00 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Afrikoje: Madagaskaras. 12.50 Kaip gyvūnams išgyventi? Pelkės ir krūmynai. Smėlis ir jūra. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.35 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Aligatoriaus užpuolimas. 19.15 Judantis taikinys. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Nežinomos salos: Brazilija / Amazonė. 22.55 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: motinos gamtos košmarai. 0.45 Kaip netapti ryklio auka? 1.35 Paskutinis šansas.

7.00 „Ar žinai, kas esi?“ 8.05 „Laiko komanda“. 9.05 „Rusijos menas“. 12.05 „Haydno beieškant“. 14.05 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.30 „Susipažinkite: romėnai“. 19.00 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 20.00 „Mokslo istorija“. 21.00 „Londono ligoninė“. 22.10 „Karvedžiai“. 23.10 „1066-ieji“. 0.15 Nakties programa.

13.20 1 Baltijos

7.00 „Skrydis dėl išlikimo“. 8.00 „Mažyliai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Chandani – dramblių prižiūrėtojo duktė“. 15.00 „Dramblių užkalbėtojas“. 16.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 17.00 „Malda už paukščius“. 18.00 „Neįprasti Amerikos augintiniai“. 19.00 „Draugystė su lūšimis“. 20.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 0.00 Nakties programa.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Sportas LT. „Freestyle motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje“. 13.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Maskvos CSKA. 15.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 17.00 Sportas LT. Atviras Lietuvos dziudo turnyras 2012. 17.30 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 18.30 Sportas LT. Lietuvos boulingo čempionato finalas 2012. 19.00 BEKO-LKL Žvaigždžių diena. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas.

9.30 Atviras biliardo turnyras Pekine. 12.30 Visos sporto šakos. 12.45 Dviračių lenktynės „Frandrijos turas“. 18.00 Oksfordo ir Kembridžo universitetų irklavimo varžybos. 19.00 Stalo teniso komandinio pasaulio čempionatas. 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 22.00 Atviras biliardo turnyras Pekine. Finalas. 1.00 Dviračių lenktynės „Frandrijos turas“. 2.15 Sporto kuriozai.

8.25 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro apžvalga. 9.25 Krepšinis. Eurolyga. „Montepaschi“ –„Barcelona“. 11.15 Boksas. Tony Bellewas ir Isaacas Chilemba. 12.25 Boksas. Brandonas Ríosas ir Mike'as Alvarado. 13.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“ – „Manchester United“. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Aston Villa“–„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 17.30 „Formulė-1“. Malaizijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 18.30 Tenisas. Majamio „Sony Open“ turnyro finalas. Tiesioginė transliacija. 21.30 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 23.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Aston Villa“–„Liverpool“. 1.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 10.00 Futbolas. Legendiniai įvarčiai. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 15.00 Futbolas. Bundeslyga. 15.35 Sportinis pokeris. 16.35 Rankinis. Bundeslyga. 20.00 „Sport1“ naujienos. 20.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.30 „Sport1“ naujienos. 22.00 Sportinis pokeris. 23.00 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 0.45 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

22.25 TV1000



„Nusišypsok, kai verkia žvaigždės“ („Улыбнись, когда плачут звезды“)

„Vanilinis dangus“ („Vanilla Sky“)

Melodrama. Ukraina, 2010 m. Rež. Marina Vroda. Vaidina Viktorija Isakova, Aleksandras Golubevas.

Romantinė mistinė drama. JAV, Ispanija, 2001 m. Rež. Christopheris Crowe. Vaidina Tomas Cruise'as, Penélope Cruz.

Pašėlęs vaikinas Jegoras Nikolskis susilažino su draugais ir nušoko nuo stogo. Atsipeikėjęs ligoninės palatoje Jegoras įsimyli jį išgelbėjusią žavią chirurgę Aną, tačiau jų draugystė tęsis neilgai. Anai bus lemta ištekėti už miesto mero, o Jegoras ras kitą nuotaką.

Pagal ispanų režisierius Alejandro Amenábaro filmą „Atmerk akis“ sukurtame amerikietiškame perdirbinyje gražuolis Deividas gyvenime pasiekė viską, ko širdis geidžia. Per savo gimtadienį jis susipažįsta su geriausio draugo mergina Sofija. O kitą rytą įvyksta baisi nelaimė.


2013 04 01

pirmadienis

lietuviškos

18.30 „Kita svajonių komanda“.

19.00 „Auksiniai kiaušiniai“.

9.30 Virtuvės mitų griovėjai.

18.25 „Auksiniai svogūnai 2013“.

21.20 „Nepaprasti panelės Adelės nuotykiai“.

6.00 Kas pakorė sūpuoklėles. Šv.Velykų tradicijos Užpalių kaime. 6.35 Velykos Suvalkijos kaime. 7.30 Anim. f. „Toras. Asgardo pasakojimai“ (JAV, 2011 m.). 8.55 Anim. komedija „Volisas ir Gromitas. Gyvenimas arba mirtis“ (2008 m.). 9.30 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (2010 m.). 11.00 X tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (2). 12.00 Istorinis dok. f. „Atlantida. Pasaulio pabaiga – legendos gimimas“ (D.Britanija, 2011 m.). 14.00 Koncertas „Velykų džiaugsmas“. 16.00 Klausimėlis.lt. 16.15 Juozo Erlicko autorinis vakaras „Baltais klavišais per juodą gyvenimą“ (2). 17.40 Inteligentai. Juozo Erlicko dainos. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.30 Dok. f. „Kita svajonių komanda“ (JAV, 2012 m.). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00, 22.05 Velykų koncertas „Tai darykite mano atminimui“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.30 Lietuvos paveldo „Šviesuliai“ – literatūrinę muzikinę tautosklaidą pristato Keistuolių teatro intymi vyrų trupė „Erelis“.

6.30 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.30 Nuotykių f. „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 9.20 Nuotykių f. „Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo“ (JAV, 2008 m.). 11.10 Veiksmo komedija „Mis Slaptoji Agentė 2. Ginkluota ir žavinga“ (Australija, JAV) (N-7). 13.25 Veiksmo komedija „Nacionalinis saugumas“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 15.10 Veiksmo komedija „Vyrai juodais drabužiais 2“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 16.55 Nuotykių komedija „Jau baigėm?“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Nacionaliniai apdovanojimai „Auksiniai kiaušiniai“. Tiesioginė transliacija (2013 m.). 22.00 Veiksmo f. „Nesunaikinami 2“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.05 Siaubo f. „Melagių diena“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.50 „Vampyro dienoraščiai“ (7) (N-14).

7.35 Teleparduotuvė. 7.50 Komedija „Beždžionėlė riedlentininkė“ (JAV, Kanada, 2001 m.). 9.30 Virtuvės mitų griovėjai. Po šv. Velykų. Tiesioginė transliacija. 11.20 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“ (Rusija, 2011 m.). 13.05 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, 2006 m.). 15.05 Fantastinis nuotykių f. „Beždžionių karalius“ (JAV, Vokietija, 2001 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 nuotykių pasaka „Veidrodėli, veidrodėli…“ (JAV, 2012 m.). 21.10 Romantinė komedija „Marlis ir aš“ (JAV, 2008 m.). 23.35 Fantastinis trileris „Išeities kodas“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Anim. f. „Rifo pasaka. Kaip drąsuolis žuviukas ryklį pamokė“ (JAV, 2006 m.). 9.20 Juoko kovos (N-7) (k). 11.20 Komikų klubas (N-7) (k). 12.20 Lietuvos muzikos legendos (k) 14.20 „Lietuvos komiko vakaras 2012“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Auksiniai svogūnai 2013“. Apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių arenos. 21.00 Lietuviška Pelenės istorija. Vaidina: Vitalijus Cololo, Julius Žalakevičius, Renata Kutinaitė, Larisa Kalpokaitė, Indrė Burlinskaitė, Greta Lebedeva, Laima Tamulytė-Stončė (N-7). 22.00 Nuotykių trileris „Misija: Marsas“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 0.05 Ekstrasensų mūšis (N-7). 1.05 „Pagal įstatymą“ (N-7) (k). 1.35 Bamba (S).

7.04 TV parduotuvė. 7.20 „Padūkėlis Eliotas“. 7.50 Velykų skanėstai. 8.20 Vaid. f. „Beieškant Rin Tin Tino“ (Bulgarija, JAV, 2007 m.). 10.15 Velykų skanėstai. 10.45 Drama „Somersbis“ (Prancūzija, JAV, 1993 m.) (N-7). 13.05 2013 m. Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai. 15.55 Velykų skanėstai. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 V.Noreikos koncertas „Ačiū už meilę“. Dalyvauja: M.Vitulskis, E.Seilius, V.Vyšniauskas. 18.20 Velykų skanėstai. 19.00 Komedija „Eisas Ventura. Kai gamta šaukia“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Nuotykių komedija „Nepaprasti panelės Adelės nuotykiai“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 23.45 Dok. f. „Pasaulio lemtis“ (N-7).

19.00 TV3



22.00 LNK



„Veidrodėli, veidrodėli… Snieguolės istorija“ („Mirror Mirror“)

„Nesunaikinami 2“ („The Expendables 2“)

Nuotykių pasaka. JAV, 2012 m. Rež. Tarsemas Singh’as. Vaidina Julia Roberts, Lily Collins.

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Sylvesteris Stallone, Arnoldas Schwarzeneggeris.

Užburtoje Karalystėje gyvena princesė Snieguolė. Dienas ir naktis ji leidžia tėčio karaliaus pilyje ir svajoja apie stebuklingą meilę. O šalį valdanti Piktoji Karalienė sėdi sau auksinę kriauklę primenančiame soste ir terorizuoja aplinkinius keistais įsakymais.

Darni samdinių komanda paslaptingojo pono Čerčo siunčiama į Albaniją. Čia Gazako kalnuose sudužusio lėktuvo seife yra planas su tiksliai pažymėta vieta, kurioje nuo Šaltojo karo laikų šachtoje naujojo šeimininko laukia sovietų paliktos penkios tonos plutonio.

15


16

PIRMADIENIS

2013 04 01

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Dok. f. „Senieji Lietuvos vargonai“ (2007 m.) (k). 9.00 Komedija „Labas ir sudie!“ (2008 m.) (N-7). 10.40 Tarmių metai. Speciali laida Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Tarmė – sava giesmė (k). 12.00 4-ojo tarptautinio Jašos Heifico smuikininkų konkurso finalo koncertas (2). 13.40 „Auksiniai scenos kryžiai“. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės (k). 15.45 Tele bim-bam. 17.00 „Vienintelis, nepakartojamas ir paskutinis“. Dok. f. apie kino režisierių Arūną Žebriūną (2011 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.10 Mūsų miesteliai. Papilys (1997 m.). 19.00 „Tristanas ir Izolda“. Dviejų veiksmų baletas pagal Richardo Wagnerio, Henko de Vliegerio muziką. Choreografas Krzysztofas Pastoras, muzikinis vadovas ir dirigentas Modestas Pitrėnas, scenografas Adomas Jacovskis. 20.45 „Pavasariniai žiedai“ (2). Šventiniame koncerte dalyvauja Gytis Paškevičius, Rytis Cicinas, Neli Paltinienė, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Ovidijus Vyšniauskas, Simonas Donskovas, Vytautas Šiškauskas, Birutė Dambrauskaitė ir kt. 22.45 Dok. f. „Lioj, bajoraite“. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. „Koridorius“ (1995 m.). 0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. Po bazilikų skliautais.

7.15 7.50 8.15 8.40 9.05 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.45 15.15 18.00 18.55 19.00 20.00 21.00 23.00 1.10

5.25 6.10 7.15 7.55 8.20 9.00 9.15 9.40 10.45 11.30 12.35 13.10 14.30 15.50 16.30 17.00 17.45 18.45 19.30 20.40 21.10 22.30 23.50 0.30 0.55 1.10

21.00 TV1

Teleparduotuvė. „Geniuko Vudžio šou“. „Garfildas“. „Marvel animė. Ernis“. „Draugai IV“ (N-7). „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). „Vaiperis“ (N-7). „Liežuvautoja“ (N-7). „Istviko raganos“ (N-7). „Napoleonas ir Žozefina. Meilės istorija“ (3) (N-7). Teleparduotuvė. Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 000 000“. „Detektyvė Rizoli“ (N-7). Žodis – ne žvirblis. „Langai“ (N-7). „Mentalistas“ (N-7). Romantinė komedija „Mano geriausio draugo vestuvės“ (N-7). Komedija „Kietakiaušiai“ (JAV, 2007 m.) (N-14). Sveikatos ABC (k).

24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 24 valandos (N-7) (k). Žinios. „Alfa“ savaitė (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Pasaulis X (N-7) (k). KTV – kino ir televirtuvė. KK2 penktadienis (N-7). Plikis ir ponia (N-7) (k). Ne vienas kelyje (k). „Alfa“ savaitė (k). 24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Nuo... Iki... (k). Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). KK2 penktadienis (N-7). Plikis ir ponia (N-7) (k). Ne vienas kelyje (k). „Alfa“ savaitė (k). Žinios. Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1998 m.) (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Realybės drama „Gamtos jėgos“ (1) (JAV, 2012 m.). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“ (6). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Trileris „Beždžionė žudikė“ (Tailandas, 2007 m.). 1.00 Mistinė drama „Abejonė“ (JAV, 2008 m.). 2.50 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Istorinė drama „Marija, Jėzaus motina“ (JAV, 1999 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Romantinė komedija „Džeinė skuba į pasimatymą“ (JAV, Kanada, 2003 m.).



„Mano geriausio draugo vestuvės“ („My Best Friend’s Wedding“) Romantinė komedija. JAV, 1997 m. Rež. P.J.Hoganas. Vaidina Julia Roberts, Rupertas Everettas.

Kulinarinių leidinių autorė Džulijana Poter ir jos senas pažįstamas Maiklas Onilas kažkada prisiekė susituokti, jeigu iki 28 metų abu nesusiras antrųjų pusių. Numatytas terminas artėja, o Maiklas paskelbė apie savo ketinimą vesti didelio turto paveldėtoją Kim.

7.15 Komedija „Potiche. Žmonos maištas“ (N-7). 9.00 Sveikatos šaltiniai. 9.30 Romantinė komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (N-7). 11.15 Laiko pjūvis. 11.45 Komiška drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 13.30 Koncertas „Ar jauti mano meilę?“ (k). 14.45 Telelaikraštis. 15.30 Anim. f. „Saulės princesė“ (N-7). 17.00 Dok. f. „Bebriuko nuotykiai“ (N-7). 18.15 Koncertas „Džiazo miniatiūros su Giedre Kilčiauskiene“. 19.30 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija“. 21.00 Komedija „Subtilumas“. 22.50 Drama „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 0.40 Komedija „Nuotaka paštu“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (9). 10.30 Anim. f. „Paryžiaus monstras“ (2011 m.). 12.05 Melodrama „Raudonasis šuo“ (2011 m.). 13.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.15 XIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis: Jojo Mayer & Nerve. 16.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Kurjeris“. 17.45 Klaipėdos savaitė. (k). 18.15 „Maisto detektyvai“ (18). 18.45 „Broliai detektyvai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Šventinis filmas. „Mėnesienos karalystė“ 22.40 „Balticum TV“ žinios. 22.55 „Senas geras faras“. 23.55 „Komanda Č“ (N-7).

6.00 „Ką daryt?“ Radži koncertas. 7.15 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 8.45 „Liuks!“ muzika. 10.35 Grupės „Bavarija“ koncertas. 12.00 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 13.15 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 14.45 „Liuks!“ muzika. 16.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 18.00 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 19.15 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 20.45 „Liuks!“ muzika. 22.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 0.00 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 1.15 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 2.45 „Liuks!“ muzika. 4.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Muzika. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Muzika. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.30 LRT KULTŪRA



„Koridorius“ Drama. Lietuva, 1995 m. Rež. Šarūnas Bartas. Vaidina Š.Bartas, Katerina Golubeva.

Sunku apibrėžti, kurių žanrų pavadinimus galima šiam filmui pritaikyti. Po „Trijų dienų“ Š.Bartas žengia dar vieną didelį žingsnį link vadinamojo grynojo kino. Slogi filmo atmosfera audžiama iš vaizdinių, prisiminimų, rūko ir kažkokioje gretimoje realybėje vos girdimų garsų.


2013 04 01 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.45 „Gyvenimas pagal taisykles ir be jų“. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 Suprasti. Atleisti. 14.55 Gyvenamoji aplinka. „Svetimi pinigai“. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.40 „Sutarties sąlygos“. 22.35 Vakarinis Urgantas. 23.25 Vakaro naujienos. 23.45 Gyvenkime sveikai.

5.50, 13.45 Šeimos dramos. 6.40 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05, 17.05 Žiūrėkite visi! 8.00 Patikima priemonė. 8.50 Nuteisk mane. 10.05 Kviestinė vakarienė. 11.00 SSRS legendos. Sovietinis sportas. 11.55 SSRS legendos. Sovietinis kinas. 12.45 Nemeluok man. 14.40 Žvaigždžių paslaptys. 15.35 Pragaro virtuvė. 17.25 Komedija „Leiski tave pabučiuoti... vėl“. 19.30 Koncertas „Svotai švenčia“. 22.00 Pasverti ir laimingi. 23.10 Dydis turi reikšmės. Konkurso dienoraštis. 23.15 Dievų maistas. 0.10 Slaptos teritorijos. 1.00 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi! 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Nuojauta“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Jūrų velniai“. 22.40 „Voratinklis“. 0.35 „Ypatingosios paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Pagaminta SSRS“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 S. „Sklifosovskis“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Šalies budėtojas. 0.00 „Miškuose ir kalnuose“. 0.50 Žinios +. 1.05 Vaid. f. „Moterų ir šunų žiaurumo lavinimas“ (1). 2.30 Miestelis. 3.15 Vesti.ru.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Be kvailių. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00 „Varovai“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00, 17.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Cirkas įžiebia šviesas“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 20.00 Juoko diena. 23.00 Vaid. f. „Šeštasis“.

6.00 Komedija „Vardinės“. 8.00 Drama „Paskui tave“. 10.00 Komedija „Absoliutus ryšys“. 12.00 Muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 14.30 Melodrama „Pradedantiesiems mylėti“. 16.20 Melodrama „Satisfakcija“. 18.10 Muz. drama „Kartą su manimi“. 20.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 22.00 Komedija „Laimės klubas“. 0.00 Komedija „Prancūzų kilmės asmuo“.

7.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 15.00 Romantinė komedija „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 19.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 21.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Istorinė nuotykių drama „Centurionas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 1.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

7.00 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 8.50 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 11.00 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“. 13.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 14.55 Detektyvinis trileris „Gerasis vokietis“. 16.50 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 19.00 Mistinis trileris „23“. 21.00 Drama „Tikri chuliganai“. 23.00 Romantinė komedija „Nuo turto prie skurdo“. 1.00 Nuotykių fantastinis f. „Beovulfas“.

6.45, 11.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.40 „Seklys“. 9.30 „Seseriška neapykanta“. 12.00 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 0.20 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.00 „Kelionė namo“. 20.10 „Šok iki nukritimo“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Po skalpeliu“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30 Azijos verslo apžvalga. 2.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 Ekstremalūs išbandymai. 9.10 „Eilinė Onutė“. 10.00 „Made“. 10.50 „Nepritampanti“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 Ekstremalūs išbandymai. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Nepritampanti“. 16.40 „Broliai“. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Ekstremalūs išbandymai. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Jauni ir susituokę“. 21.20 „Džersio pakrantė“. 22.10 Realybės šou „Krantas“. 23.00 „Nepritampanti“. 23.50 TV šou „Staigmena“. 0.40 „Džersio pakrantė“. 1.30 Realybės šou „Krantas“.

5.25 Džiazas. 10.30 G.Mahlerio VII simfonija. 11.50 A.Brucknerio V simfonija. 13.10 Divertismentas. 14.30 R.Nurijevo baletas „Pelenė“ pagal S.Prokofjevo muziką. 16.15 G.Verdi opera „Likimo galia“. Diriguoja Z.Mehta. 18.55 Klasikos archyvai. P.Fournier. 19.50 Divertismentas. 20.15 W.A.Mozarto opera „Užburtoji fleita“. Diriguoja S.Rattle’as. 23.15 Divertismentas. 23.45 Klasikos archyvai. P.Fournier ir W.Kempfas. 0.55 Dok. f. „Džiazo baronienė“.

17


18

pirmadienis

2013 04 01

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 11.00 Bebaimiai. Sumatra. 12.00 Amerikos maistas. Majamis. 13.00 Maisto mašina. 13.30 Kiniškų koldūnų gamyba. 14.00 Būsto paieška. Italija. 14.30 Būsto paieška. Norvegija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona. 16.00 Keliautojas. Londonas. 17.00 Bebaimiai. Sumatra. 18.00 Būsto paieška. Italija. 18.30 Būsto paieška. Norvegija. 19.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 20.00 Kelionė į Gruziją. 20.30 Kelionė į Prahą. 21.00 Užkariautojas Bertas Meine. 21.30 Pakrančių karai. 22.00 Užkariautojas Bertas Jutoje. 22.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 23.00 Keliautojas. Londonas. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona.

6.00 „Pelningos griuvenos“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 9.55 „Gentis“. 10.50 „Konstruokime!“ 11.45 „Savamoksliai išradėjai“. 12.35 „Įmanoma – neįmanoma“. 13.25 „XXI a. karo laivas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Gentis“. 16.05 „Konstruokime!“ 16.55 „Savamoksliai išradėjai“. 17.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 18.45 „Edo nuotykiai“. 19.40 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 20.30 „Nepalaužiamieji“. 21.20 „Ekstremalūs išbandymai“. 22.10 „Prieš gamtos stichiją“. 23.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 23.55 „FTB: kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Juodieji Jeloustouno vilkai. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 Užmiršti Biblijos personažai. 13.00 Lėktuvų avarijų priežastys. 14.00 Milžiniško aštuonkojo paieškos. 15.00 Nepaprastos žuvys. 16.00 Kontrabandininkai J.F.Kennedy oro uoste. 18.00 Apokalipsė. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 20.00 Amerikiečių kolonija. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Amerikiečių kolonija. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 13.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „Egiptas“. 21.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 22.00 „Kovos klubas: smurto istorija“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Žemės drebėjimas. Pandų gelbėjimas. 10.05 Karibai. 11.00 Arklių gelbėtojas. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinaras žygyje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Beždžionių mieste: beždžionių dievo rūstybė. 17.25 Gamta jėga. 18.20 Karūnuoti augintiniai: šunys. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Galapagų salos. 22.00 B.Bailey ir povai. 22.55 Pragariška katė. 23.50 Lokio gelbėjimas.

7.00 „Neįprasti Amerikos augintiniai“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Gegutė“. 9.55 „Rojaus paukščiai“. 10.50 „Kazuarai“. 12.00 „Malda už paukščius“. 13.00 „Didysis baltasis garnys – gyvenimo ir mirties drama“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Paseka – Velykų drambliukė“. 23.00 „D.Britanijos gamta“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždžės“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 14.45 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“– Maskvos CSKA. 16.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– „Nižnij Novgorod“. 17.55 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 19.45 Sportas LT. V tarptautinis memorialinis P.Eigmino sambo turnyras. 20.30 BEKO-LKL Žvaigždžių diena. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Klaipėdos „Neptūnas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 11.45 Atviras biliardo turnyras Pekine. 12.45 Dviračių lenktynės „Frandrijos turas“. 13.45 Futbolas. „NextGen“ serija. 15.45 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 18.30 Futbolas. „NextGen“ serija. Finalas. 21.00 Europos futbolo apžvalga. 21.45 Visos sporto šakos. 22.05 Amerikietiškosios imtynės. 23.30 Sporto kuriozai. 0.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas.

11.05 Boksas. Brandonas Riosas ir Mike’as Alvarado. 14.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“ – „Manchester United“. 15.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. Prancūzija–Lietuva. 17.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. Majamio „Sony Open“ turnyro apžvalga. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“–QPR. Tiesioginė transliacija. 0.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 11.45 Futbolas. Jaunimo turnyras Diuseldorfe. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 23.15 „Liga total!“ 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

19.00 TV1000



„Nuojauta“ („Предчувствие“)

„23“ („The Number 23“)

Mistinis serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Aliona Semionova. Vaidina Jelena Morozova, Vera Voronkova.

Mistinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Joelis Schumacheris. Vaidina Jimas Carrey, Virginia Madsen.

Valentina Smolina dirba paštininke, jos gyvenimas teka įprasta vaga, ir moteris nesitiki nieko ypatinga. Kartą ji patenka į avariją ir po šio įvykio pradeda matyti pranašiškus vaizdus iš ateities. Taip ji sužino daug tiesos apie sūnų, vyrą ir moterį, kurią vadino motina.

Gyvūnų kontrolės departamento darbuotojui Volteriui Sparou žmona gimtadienio proga padovanoja mistinį romaną. Skaitydamas vyras ima suprasti, kad čia aprašytas... jo paties gyvenimas. Vadinasi, tikėtina, kad Volterio laukia ir siaubinga knygos herojaus ateitis.


2013 04 02

antradienis

lietuviškos

6.00 Labas rytas, Lietuva.

15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

19.50 Paslapčių namai.

21.30 Pasitarkime.

9.30 Padėkime augti.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 Nuotykių f. „Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo“ (JAV, 2008 m.) (k). 9.10 Veiksmo komedija „Mis Slaptoji Agentė 2. Ginkluota ir žavinga“ (Australija, JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 11.20 Fantastinė komedija „Vyrai juodais drabužiais 2“ (JAV, 2002 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 Telenovelė „Tūkstantis ir viena naktis“ (1) (Turkija, 2011 m.) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Čempionas 3. Išpirkimas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „Vampyro dienoraščiai“ (8) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“ (3). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Pabudimas“ (3). 1.55 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k) 10.00 „Alibi. Daktaras Monro“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas: Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

7.14 TV parduotuvė. 7.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.30 Super L.T. (N-7). 9.30 Padėkime augti. 10.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.10 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 13.10 „Griūk negyvas!“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Gyvenimo būdas. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Pasaulio lemtis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai (k). 18.35 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (2) (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.35 Reporteris. 1.17 Orai.

11.20 LNK



„Vyrai juodais drabužiais 2“ („Men in Black II“) Fantastinė komedija. JAV, 2002 m. Rež. Barry Sonnenfeldas. Vaidina Willas Smithas, Tommy Lee Jonesas.

Nuo pirmojo filmo įvykių praėjo ketveri metai. Agentas Kėjus iš aktyvios veiklos pasitraukė. O jo kolega agentas Džėjus susiduria su tikru sąmokslu, kurį sumanė ir organizavo pikta monstrė Serlina, Žemės gyventojams pasirodanti seksualios manekenės pavidalu.

22.35 LNK



„Čempionas 3. Išpirkimas“ („Undisputed 3: Redemption“) Veiksmo filmas. JAV, 2010 m. Rež. Isaacas Florentine’as. Vaidina Scottas Adkinsas, Markas Ivaniras.

Rusijos kalėjime įkalintas boksininkas Jurijus Boiko buvo nelegalių kautynių be taisyklių čempionas. Dabar dėl kelio traumos jis negali vaikščioti nešlubuodamas. Tačiau Jurijus sutinka dalyvauti bokso turnyre, kurio laimėtojas gaus ypatingą dovaną – laisvę.

19


20

antradienis

2013 04 02

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. 4-asis J.S.Bacho muzikos festivalis. Bachas ir Lietuvos muzika. Dalyvauja festivalio orkestras „Musica humana“ (meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda), valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir dirigentas Povilas Gylys), solistai (k). 13.05 Vienas eilėraštis. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Papilys (1997 m.) (k). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.40 Tapatybė.lt. 19.00 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Romualdo Granausko knygos „Šventųjų gyvenimai“ pristatymas. 20.15 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 21.45 Skambantis namelis (1969 m.). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia: po dvejų metų“ (2). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia: po penkerių metų“ (1) (Danija, 2005 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Amerika nematytoji (5). 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Operetė – mano meilė.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Marvel animė. Ernis“ (N-7). 9.05 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Istviko raganos“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Draugai IV“ (N-7). 17.25 „Namai, kur širdis“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Karys“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Naujasis Veso Kreiveno košmaras“ (JAV, 1994 m.) (S). 1.00 „Ties riba“ (N-14).

5.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 6.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 7.50 Ne vienas kelyje (k). 8.30 „Alfa“ savaitė (k). 9.00 Žinios. 9.15 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo... Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.00 TV1

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“ (2). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“ (7). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 Veiksmo s. „Geri vyrukai“ (1) (JAV, 2010 m.). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 Komedija „Tikri bičai“ (1) (Rusija, 2009 m.). 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FC Bayern München“–„Juventus“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Karinė drama „Berniukas dryžuota pižama“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.). 1.30 UEFA čempionų lygos apžvalga. 1.45 „6 kadrai“. 2.10 „CSI Majamis“.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Romantinė komedija „Džeinė skuba į pasimatymą“ (JAV, Kanada, 2003 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Komedija „Vyriška nuojauta“ (Rusija, 2007 m.). 0.10 Paslapčių namai.



„Karys“ („Soldier“)

9.00 Fotografijos istorija (k). 9.30 Komedija „Subtilumas“. 11.15 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.45 Drama „Osama“ (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 16.10 Komiška drama „Čia ir dabar!“ (N-7). 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (1) (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Fantastinis trileris „Aušros kariai“ (N-14). 0.55 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 13.50 „GSG 9: elitinis būrys“. 14.50 „Vaiduokliškos istorijos“. 15.20 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.50 Anim. f. „Saulės princesė“ (2007 m.). 17.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (9). 18.15 „Vienišų seselių klubas“. 18.45 „Verbų sekmadienis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“ (N-7).

21.20 Init

6.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 7.30 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 8.45 „Liuks!“ muzika. 10.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 12.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 13.30 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 14.45 „Liuks!“ muzika. 16.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 18.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 19.30 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 20.45 „Liuks!“ muzika. 22.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 0.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 1.30 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k).

7.00 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Jūrų vilkas“ („Der Seewolf“)

Veiksmo trileris. D.Britanija, JAV, 1998 m. Rež. Paulas W.S.Andersonas. Vaidina Kurtas Russellas, Connie Nielsen.

Nuotykių filmas. Vokietija, 2008 m. Rež. Christophas Schrewe. Vaidina Thomas Kretshmannas, Florianas Stetteris.

Seržantas Todas būdamas vaikas pakliuvo į karinę mokyklą, kurioje buvo mokomas būti gailesčio nepažįstančia žudymo mašina. Bet kai jo kartos karius pakeitė naujokai, visi veteranai buvo gabenami į planetos pakraštį ir palikti numirti. Todui pasisekė – jis liko gyvas.

Jacko Londono romano ekranizacijoje jaunas rašytojas Hemfris van Veidenas per stebuklą išgyvena per laivo katastrofą. Jį priglaudžia kapitonas Larsonas, dėl savo nuožmaus charakterio vadinamas Vilku. Hemfris privalo paklusti kapitonui, nors ne visada jam pritaria.


2013 04 02 rusiškos

5.50 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Reikalauju skyrybų. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Sutarties sąlygos“. 23.15 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Vakaro naujienos. 0.20 Gyvenkime sveikai. 1.10 Vaid. f. „Tu mano vienintelė“. 2.45 Suprasti. Atleisti. 3.40 Mados nuosprendis.

5.55, 15.05, 17.55 Šeimos dramos. 6.45, 13.15 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 Pasverti ir laimingi. 8.05, 16.55 Patikima priemonė. 9.00 Nuteisk mane. 10.10 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 11.05 Sovietų šalies pokštai. 12.50 Žiūrėkite visi! 13.45 Skubus iškvietimas. 14.10, 16.05 Nemeluok man. 18.50, 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.55 Karinė paslaptis. 22.45 Aktuali tema. 23.45 Planeta nori mylėti. 0.35 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Mamyte, aš myliu žudiką!“ 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Nuojauta“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.25 „Jūrų velniai“. 22.30 „Voratinklis“. 0.25 „Ypatingosios paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.05 „Miškuose ir kalnuose“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Pagaminta SSRS“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Sklifosovskis“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Specialusis korespondentas. 1.00 Žinios +. 1.15 Sąžiningas detektyvas. 1.50 „Moterų ir šunų žiaurumo lavinimas“ (2). 3.15 Visa Rusija.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 12.00, 17.00 Dokumentinis ekranas. Mistifikuotojai. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 13.00 Juoko diena. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 20.00 „Varovai“. 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 23.00 Vaid. f. „Caro medžioklė“.

6.00 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 8.25 Muz. drama „Kartą su manimi“. 10.00 Melodrama „Dvi istorijos apie meilę“. 12.00 Drama „Maldavimas“. 14.00 Komedija „Laimės klubas“. 16.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 18.00 Romantinė komedija „Meilės sutartis“. 20.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 22.00 Komiškas veiksmo f. „Nevykėlis“. 0.00 Kriminalinė melodrama „Virtiniai su vyšniomis“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 13.25 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 15.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (N-7). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.05 Kriminalinė komiška drama „JCVD“ (N-7). 21.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“. 1.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“.

7.00 Detektyvinis trileris „Gerasis vokietis“. 9.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 11.00 Drama „Svarbiausias vakaras“. 13.00 Nuotykių fantastinis f. „Beovulfas“. 15.00 Mistinis trileris „23“. 16.55 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 19.00 Kriminalinė drama „Meilė už mane stipresnė“. 21.15 Drama „Infiltruoti“. 23.50 Komedija „Pabėgimas į rojų“. 1.50 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“.

6.45, 11.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.35 „Seklys“. 9.30 „Laikinai nėščia“. 12.00 „Vestuvinis verslas“. 14.25 „Liežuvautoja“. 15.20, 0.15 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.15 „Saldus kąsnelis“. 19.20 „Liežuvautoja“. 20.10 „Šok iki nukritimo“. 21.00 „Sudek šokyje“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Buvusios Holivudo žmonos“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 Ekstremalūs išbandymai. 9.10 „Eilinė Onutė“. 10.00 „Made“. 10.50 „Nepritampanti“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 Ekstremalūs išbandymai. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Nepritampanti“. 16.40 „Broliai“. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Ekstremalūs išbandymai. 19.40 „Holivudas“. 20.30 TV šou „Medžioklė“. 21.20 „Džersio pakrantė“. 22.10 Realybės šou „Krantas“. 23.00 „Nepritampanti“. 23.50 „Jauni ir susituokę“. 0.15 TV šou „Staigmena“. 0.40 „Džersio pakrantė“.

5.15 Džiazas. 10.30 N.Rimskio-Korsakovo ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas Liucernoje. 12.25 L.van Beethoveno ir R.Strausso kūrinių koncertas 14.10 Divertismentas. 14.30, 15.30, 15.55 L.van Beethoveno Sonatos fortepijonui. Groja D.Bareinboimas. 16.20, 16.35, 17.10 L.van Beethoveno Sonatos fortepijonui. 17.20 Divertismentas. 18.00 M.Musorgskio opera „Borisas Godunovas“. Diriguoja K.Nagano. 20.30 Divertismentas. 21.30 D.Šostakovičiaus opera „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“. 0.00 Divertismentas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja „Polyrythme“ orkestras. 1.35 Nakties programa.

21


22

antradienis

2013 04 02

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Londonas. 11.00 Bebaimiai. Nepalas. 12.00 Maistas rojuje. Ostinas. 13.00 Kokosų gliaudymo varžybos. 13.30 Sušių meistrai. 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 14.30 Kelionė į Prahą. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Škotija. 16.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 17.00 Bebaimiai. Nepalas. 18.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 18.30 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 19.00 Keliautojas. Londonas. 20.00 Klajokliai. Australija. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! „Dude Rancher Lodge“ viešbutis. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „Newport SPA & Whirlpool“ viešbutis. 23.00 Keliautojas. Rytų Teksasas.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 9.55 „Nepalaužiamieji“. 10.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 11.45 „Prieš gamtos stichiją“. 12.35 „XXI a. karo laivas“. 13.25 „Kaip auga laivai“. 14.25 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Nepalaužiamieji“. 16.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 16.55 „Prieš gamtos stichiją“. 17.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 18.45 „Edo nuotykiai“. 19.40 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Ypatingosios operacijos“. 22.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 23.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 23.55 „FTB: kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių guolis. 11.00 Antarktidoje likęs viskis. 12.00 Amerikiečių kolonija. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Tigro paieškos. 15.00 Nepaprastos žuvys. 16.00 Amerikiečių kolonija. 17.00 Kalintys užsienyje. Jamaika. 18.00 Apokalipsė. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 20.00 Laiko kapsulė fermerio kieme. 20.30 Pensilvanijos nafta ir bankas. 21.00 Kelias per pragarą. Kanada. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Laiko kapsulė fermerio kieme. 23.30 Pensilvanijos nafta ir bankas. 0.00 Kelias per pragarą. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Egiptas“. 12.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 13.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 21.00 „Vikingų istorijos“. 22.10 „Mirties įrankiai“. 23.10 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

19.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Karūnuoti augintiniai: šunys. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Gamtos jėga. 10.05 Galapagų salos. 11.00 Šunų jauniklių fabrikas. 11.55, 12.50, 22.00 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Beždžionių mieste: nepažįstamasis. 17.25 J.Corwinas laisvėje. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Šri Lanka. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Malavis. 23.50 Sugautas su įkalčiais. 0.45 Tamsos nelaisvėje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Kalnų žavesys“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „D.Britanijos gamta“. 0.00 Nakties programa.



„Meilė už mane stipresnė“ („Reign Over Me“) Kriminalinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Mike’as Binderis. Vaidina Adamas Sandleris, Liv Tyler.

Po rugsėjo 11-osios teroro aktų Čarlis Fainmenas neteko šeimos. Prabėgus penkeriems metams jis sutinka savo buvusį bičiulį Alaną Džonsoną. Atrodo, kad Alano gyvenimas puikus, tačiau jis turi problemų. Ir Čarliui, ir Alanui reikia artimo bičiulio paramos.

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 14.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždžės“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 18.15 Sporto metraštis. 18.30 Krepšinio pasaulyje. 19.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 22.10 SPORT 1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (I). 23.00 Žinios +. 23.15 SPORT 1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (I).

9.30 Visos sporto šakos. 9.45 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 12.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 13.00 Visos sporto šakos. 14.00 Futbolas. „NextGen“ serija. Finalas. 15.30 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 18.30 Visos sporto šakos. 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 22.00 Profesionalų boksas. A.Abrahamas (Vokietija)–R.Stieglitzas (Vokietija). 0.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas.

22.30 NTV mir

11.05 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga. 12.05 „Nascar“. 400 mylių lenktynių apžvalga. 13.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“–QPR. 14.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 17.30 Rankinis. Europos čempionato atranka. Vengrija–Latvija. 18.55 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. „Prienai“– „Ventspils“. Tiesioginė transliacija. 21.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. PSG–„Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Juventus“. 1.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 Normaliai. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Sport1“ dokumentika. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.00 Pramoginė laida. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.30 „Premier“ lyga. 21.00 Linksmiausios reklamos. 21.15 Pokalbių laida apie futbolą. 1.00 Nakties programa.



„Voratinklis“ („Паутина“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Vladimiras Krasnopolskis, Valerijus Uskovas. Vaidina Olegas Charitonovas, Olegas Šklovskis.

Seklys Fiodoras Tumanovas patenka į žiaurių nusikaltimų voratinklį ir yra kaskart vis labiau į jį įtraukiamas. Nesiseka jam ir tarnyboje – jis perkeliamas į žemesnes pareigas už tai, kad nevykdė vyresnybės įsakymų. Tačiau dėl to išgyventi nėra kada – reikia imtis naujos bylos.


2013 04 03

trečiadienis

lietuviškos

22.05 Teisė žinoti.

15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

22.05 „Daktaras Hausas“.

20.30 Taip. Ne.

13.55 „Sodo detektyvės“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 24 valandos (N-7) (k). 9.50 Būk mano meile! 10.55 Nuotykių komedija „Jau baigėm?“ (JAV, Kanada, 2007 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (2) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Diagnozė: valdžia. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Komedija „Viskas bus gerai“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.40 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (9) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI kriminalistai“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 „Pabudimas“ (4). 1.55 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Gyvenimo būdas. 9.30 Namų daktaras. 10.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.10 Reporteris. 12.55 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai (k). 18.35 Dok. s. „Mainai gamtoje“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.35 Reporteris. 1.17 Orai.

10.55 LNK



„Jau baigėm?“ („Are We Done Yet?“) Nuotykių komedija. JAV, Kanada, 2007 m. Rež. Steve’as Carras. Vaidina Ice’as Cube’as, Nia Long.

Kartais iš mažųjų padaužų galima sulaukti ir tokių problemų, kad tenka susimąstyti, ar tik kurdamas šeimą nebūsi padaręs klaidos. Panašios mintys vis dažniau ateina į galvą Nikui Personsui, susiruošusiam į naujametę kelionę su savo draugės vaikais.

22.35 LNK



„Viskas bus gerai“ („Everything Must Go“) Komedija. JAV, 2010 m. Rež. Danas Rushas. Vaidina Willas Ferrellas, Rebecca Hall.

Pagal JAV rašytojo Raymondo Carverio apsakymą „Kodėl tu nešoki?“ sukurtame filme komikas W.Ferrellas vaidina darbą praradusį Niką Helsį, kurį žmona paprasčiausiai išmeta iš namų. Dabar per keturias dienas geraširdis vyras turi išparduoti visus savo daiktus.

23


24

TREČIADIENIS

2013 04 03

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia: po dvejų metų“ (2) (k). 12.00 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia: po penkerių metų“ (1) (Danija, 2005 m.) (k). 12.35 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi (k). 14.40 Tapatybė.lt (k). 15.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. Operetė – mano meilė (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Atžalos“. 22.00 Savęs link. Belaukiant stebuklo. Režisieriaus A.Aramino pasaulėžiūra (1997 m.). 22.25 Elito kinas. Komedija „Laplandijos odisėja“ (Suomija, Airija, Švedija, 2010 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho Motetai.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Marvel animė. Ernis“ (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Istviko raganos“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Draugai IV“ (N-7). 17.25 „Namai, kur širdis“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo drama „Spartakas“ (1, 2) (JAV, 2003 m.) (N-7). 0.25 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.00 TV1

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Topmodeliai. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“ (3). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“ (8). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“ (2). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“ (2). 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Real Madrid CF“–„Galatasaray A.S.“ Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.45 „6 kadrai“. 1.10 „CSI Majamis“. 2.00 „Gamtos jėgos“ (3). 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.20 „Andželas ir draugai“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Komedija „Vyriška nuojauta“ (Rusija, 2007 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Romantinė drama „Audringas susitikimas“ (Vokietija, 1993 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (1) (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Trileris „Prie pat tavo durų“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.30 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Fotografijos istorija. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios.Orai. 21.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (2) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Trileris „Atskirtoji“ (N-14). 0.50 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7).

8.45 9.00 9.15 9.45 10.45 11.15 12.15 12.45 13.45 14.15 14.45 16.45 17.15 18.15 18.45 19.45 20.00 20.15 21.15 22.15 22.30 22.45 23.45

Ieškokime geriausio! „Balticum TV“ žinios. „Vaiduokliškos istorijos“. „Broliai detektyvai“. „Vienišų seselių klubas“. Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (9). TV šou „Maisto detektyvai“. „Komanda Č“ (N-7). Reidas. Eismo įvykių kronika (k). Mūsų augintiniai. Romantinė komedija „Gera kompanija“. „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. „Senas geras faras“. TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ „Jūros patruliai“ (N-7). Ieškokime geriausio! „Balticum TV“ žinios. „Advokatė Lovinski“. „Karamelė“. „Balticum TV“ žinios. Kinomano užrašai (k). „Verbų sekmadienis“ (N-7). „GSG 9: elitinis būrys“.

6.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 7.25 „Liuks!“ muzika. 9.15 „Ką daryt?“ Radži koncertas. 10.30 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 12.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 13.25 „Liuks!“ muzika. 15.15 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 16.30 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 18.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 19.25 „Liuks!“ muzika. 21.15 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 22.30 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 0.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 1.25 „Liuks!“ muzika. 3.15 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 4.30 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

22.25 LRT KULTŪRA



„Spartakas“ („Spartacus“)

„Laplandijos odisėja“ („Napapiirin sankarit“)

Veiksmo drama. JAV, 2003 m. Rež. Robertas Dornhelmas. Vaidina Goranas Visnjicius, Alanas Batesas.

Komedija. Suomija, Airija, Švedija. 2010 m. Rež. Dome Karukoski. Vaidina Pamela Tola, Jussi Vatanenas.

72 m. prieš Kristų. Romos imperija plečia savo valdas, o aukštuomenė smaginasi stebėdama gladiatorių kautynes. Dar būdamas vaikas Spartakas tapo vergu ir anksti pakliuvo į gladiatorių mokyklą. Užaugęs jis sukelia maištą ir imasi vadovauti sukilusiems vergams.

Vaikinas, vardu Janė, Laplandijoje gyvena iš bedarbio pašalpos. Jo merginai Inarei atsibodo, kad jis yra toks nepraktiškas ir nesusiranda rimto užsiėmimo. Kartą Inarė iškelia jam ultimatumą, ir Janė ima sukti galvą, kaip iš šios komplikuotos situacijos išsikapstyti.


2013 04 03 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Reikalauju skyrybų. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Sutarties sąlygos“. 23.15 Lietuvos laikas. 23.25 Vakarinis Urgantas“. 0.00 Vakaro naujienos. 0.20 Gyvenkime sveikai. 1.10 Vaid. f. „Apie katiną...“ 2.15 Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuosprendis. 4.05 „Prekybos centras“. 4.50 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.55, 15.00, 18.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 Įsivaizduokite. 7.40 Kaip reikia. 8.05, 17.45 Patikima priemonė. 9.00, 16.50 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 Skubus iškvietimas. 14.10, 15.55 Nemeluok man. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.35 Mokslo apgautieji. 23.35 Kosmoso broliai.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.20 Būsto klausimas. 10.25 Važiuojame valgyti! 11.00 „Mamyte, aš myliu žudiką!“ 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Nuojauta“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Jūrų velniai. Viesulas“. 22.40 „Voratinklis“. 0.35 „Ypatingosios paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.50 „Miškuose ir kalnuose“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Pagaminta SSRS“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Sklifosovskis“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Be nuoskaudos. A.Širvindtas. 1.45 Žinios +. 2.00 Vaid. f. „Nešaudykite baltųjų gulbių“ (1). 3.15 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Varovai“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Caro medžioklė“ (1). 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Caro medžioklė“ (2).

6.00 Drama „Maldavimas“. 8.00 Romantinė komedija „Meilės sutartis“. 10.00 Drama „Kaukazas“. 12.00 Drama „Norų medis“. 14.00 Drama „Atvykėlis darbuotojas“. 16.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 18.00 Biografinis f. „Trys Dostojevskio moterys“. 20.00 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 22.00 Tragikomedija „Figa.Ro“. 0.00 Drama „Dešimt metų be teisės susirašinėti“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (N-7). 9.05 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“. 11.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (N-7). 13.10 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Fantastinė istorinė drama „1612-ieji: tamsiųjų laikų kronikos“. 19.25 Trileris „Dvylika“ (N-7). 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 23.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Kriminalinė veiksmo drama „Infiltruotieji“ (JAV, Honkongas, 2006 m.) (N-7).

7.10 Drama „Svarbiausias vakaras“. 9.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 10.35 Siaubo trileris „Gotika“. 12.20 Komedija „Pabėgimas į rojų“. 14.20 Drama „Meilė už mane stipresnė“. 16.35 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 19.10 Drama „Jausmų galia“. 21.00 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“. 23.10 Drama „Didžioji scena“. 1.15 Drama „Atsiskyrėlis“.

6.45, 11.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.35 „Seklys“. 9.25 Nora Roberts. „Prakeikti vandenys“. 11.55 „Meilės įrodymas“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 0.15 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.00 Nora Roberts. „Paveldėta žmogžudystė“. 20.10 „Šok iki nukritimo“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Sudek šokyje“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 Ekstremalūs išbandymai. 9.10 „Eilinė Onutė“. 10.00 „Made“. 10.50 „Nepritampanti“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 Ekstremalūs išbandymai. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Nepritampanti“. 16.40 „Broliai“. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Ekstremalūs išbandymai. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Bedarbiai“. 21.20 „Džersio pakrantė“. 22.10 Realybės šou „Krantas“. 23.00 „Nepritampanti“. 23.50 TV šou „Medžioklė“. 0.40 „Džersio pakrantė“.

4.45 Džiazas. 10.30 R.Nurijevo baletas „Pelenė“ pagal S.Prokofjevo muziką. 13.00 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho Kalėdų oratorija. 15.00 J.S.Bacho Kantatos. Diriguoja S.Kuijkenas. 16.00 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. Diriguoja H.von Karajanas. 17.20 Divertismentas. 18.00 J.Massenet opera „Šventoji“. Dalyvauja R.Fleming. 20.20 Divertismentas. 21.30 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. Diriguoja M.Jansonas. 22.55 R.Strausso kūrinių koncertą diriguoja M.Jansonas. 0.30 Dok. f. „O.Sousa. Afrikos suvenyrai“.

25


trečiadienis

26

2013 04 03

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 11.00 Bebaimiai. Peru. 12.00 Amerikos maistas. Florida. 13.00 Valgomų automobilių lenktynės. 13.30 Šokolado mados. 14.00 Būsto paieška. Nepalas. 14.30 Būsto paieška. Airija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kvebekas. 16.00 Keliautojas. II pasaulinio karo pėdsakais. 17.00 Bebaimiai. Peru. 18.00 Būsto paieška. Nepalas. 18.30 Kelionė į Prahą. 19.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 20.00 Klajokliai. Kirgizija. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Pavojingi keliai. 22.30 Gyvenant kelionėmis. Kuba. 23.00 Keliautojas. II pasaulinio karo pėdsakais.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 6.30 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 9.55 „Savamoksliai išradėjai“. 10.50 „Oho, šito nežinojau!“ 11.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 12.35 „Kaip auga laivai“. 13.35 „Mokslas apie uraganus“. 14.25 „Stipriausi koziriai“. 15.15 „Savamoksliai išradėjai“. 16.05 „Oho, šito nežinojau!“ 16.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 17.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 18.45 „Edo nuotykiai“. 19.40 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Technikos stebuklai“. 23.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 23.55 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 0.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Lašišų kelias. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 Laiko kapsulė fermerio kieme. 12.30 Pensilvanijos nafta ir bankas. 13.00 Kelias per pragarą. 14.00 Žuvys grobuonės. 15.00 Nepaprastos žuvys. 16.00 Laiko kapsulė fermerio kieme. 16.30 Pensilvanijos nafta ir bankas. 17.00 Kelias per pragarą. 18.00 Mūšis Egipto dykumoje. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Draudimai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 0.00 Draudimai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 12.00 „Sidabro miestai“. 13.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „Futbolas ir Afrika“. 21.00 „Muhammado Ali istorija“. 22.00 „Muhammadas ir Larry“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

19.10 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 B.Bailey ir povai. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 J.Corwinas laisvėje. 10.05 Šri Lanka. 11.00 Siaubo namai. 11.55 Purvinas darbas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Gyvūnų apsaugos skyrius. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Beždžionių mieste: čia gyvena drakonai. 17.25 N.Bakerio gyvūnai: jūros drakonas. 18.20 Viskas apie šunis. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Hebridai. Vankuveris. 22.55 Laukinė Prancūzija: Alpių viršūnės. 23.50 Majamio zoologijos sodas. 0.45 Pavojuje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: lenktynės iš katapulto.

7.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Bohemija – metai pelkėse“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Orangutanų dienoraštis“.



„Jausmų galia“ („Eternal Sunshine of the Spotless Mind“) Drama. JAV, 2004 m. Rež. Michelis Gondry. Vaidina Jimas Carrey, Kate Winslet.

Džoelis ir Klementina mylėjo vienas kitą, bet dabar atsiduria prie dramatiškų išbandymų slenksčio. Seni jausmai išblėso, ir buvę įsimylėjėliai griebėsi naujausio medicinos išradimo – atminties korekcijos. Abu nori ištrinti iš atminties bendrus prisiminimus.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 16.45 LKL. Klaipėdos „Neptūnas“– Kauno „Žalgiris“. 18.30 Sporto metraštis. 18.40 Žalgirio TV. Eurolygos rungtynių belaukiant. Kauno „Žalgiris“ prieš Bambergo „Brose Baskets“. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL. Pasvalio „Pieno žvaigždžės“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Kikbokso turnyras. K-1 kariai. Perversmas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Ronaldo.

9.30, 13.00 Futbolas. „NextGen“ serija. 10.30 Visos sporto šakos. 12.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 14.00 Atviras biliardo turnyras Pekine. 15.15 Lengvosios atletikos apžvalga. 15.30 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 18.30 Futbolas. „NextGen“ serija. Finalas. 19.30 Europos šaudymo čempionatas. 20.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. Norvegija–Škotija. 21.50 Visos sporto šakos. 22.00 Golfo turnyrai. 23.50 Buriavimo regata Omane. 0.30 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas.

20.25 NTV mir

10.35 Boksas. Tony Bellewas ir Isaacas Chilemba. 11.45 „Futbol Mundial“ žurnalas. 12.15 „Formulė-1“. Australijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 13.15 „Formulė-1“. Malaizijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 14.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. PSG–„Barcelona“. 16.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Juventus“. 17.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. Turkija–Lietuva. Tiesioginė transliacija. 19.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Malaga“–„Borussia“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Galatasaray“. 1.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Sport1“ dokumentika. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Pramoginė laida. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.15 Sportinis pokeris. 22.15 Užduotis: automobilis. 23.15 Dvikovos. 0.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 1.00 Nakties programa.



„Jūrų velniai. Viesulas“ („Морские дьяволы. Cмерч“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Aleksandras Kartochinas. Vaidina Olegas Černovas, Anotonas Guliajevas.

Naujajame sezone bus dar daugiau pavojingų ir intriguojamų situacijų, į kurias patenka elitinio būrio „Taifūnas“ kariai. Profesionalų būrį papildė jaunesnioji leitenantė Jevgenija Muraškova. Komanda nuo šiol bus vadinama „Viesulu“, nes jos sulaikyti neįmanoma.


2013 04 04

ketvirtadienis

lietuviškos

19.40 Vieša paslaptis.

22.35 „Mentalistas“.

19.20 „Pamiršk mane“.

20.30 Lietuvos muzikos legendos.

21.45 Super L.T.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva.. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Nacionaliniai apdovanojimai „Auksiniai kiaušiniai“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (3) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (6) (N-7). 23.35 „Deksteris“ (6) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Lietuviška Pelenės istorija. Vaidina: Vitalijus Cololo, Julius Žalakevičius, Renata Kutinaitė, Larisa Kalpokaitė, Indrė Burlinskaitė, Greta Lebedeva, Laima Tamulytė-Stončė (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Dviese prieš gamtą (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Lietuvos muzikos legendos. 22.30 Kriminalinė drama „Lemiamas taškas“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.) (N-14). 1.20 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.20 Brydės (k). 2.50 Bamba (S).

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Nuoga tiesa. 10.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 11.00 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (2) (N-7). 12.10 Reporteris. 12.55 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Gamink sveikiau!“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Mainai gamtoje“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai (k). 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.15 Kultūra. 20.18 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.45 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 23.50 Reporteris. 0.32 Orai. 0.35 Supernamai.

21.20 Init

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 Komedija „Dievobaimingos kalės“ (1) (JAV, 2012 m.). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“ (4). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Pabudimas“ (5). 1.50 Drama „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (1) (Rusija, 2010 m.).



22.30 BTV



„Raudonasis šuo“ („Red Dog“)

„Lemiamas taškas“ („Match Point“)

Drama. Australija, JAV, 2011 m. Rež. Krivas Stendersas. Vaidina Joshas Lucasas, Rachael Taylor.

Kriminalinė drama. D.Britanija, JAV, 2005 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina Jonathanas Rhysas Meyersas, Scarlett Johansson.

Pagal tikrus įvykius sukurtas filmas pasakoja jaudinančią istoriją, įvykusią Australijoje. Kartą paklydėlį šunį priglaudžia darbininkų bendruomenė. Šuo labai prisiriša prie naujoko Džono Granto, o šiam netikėtai žuvus avarijoje kelerius metus ieško savo šeimininko.

Jaunas tenisininkas Krisas Viltonas dirba treneriu privačiame klube. Čia jis susipažįsta su kilmingos šeimos atžala Tomu Hiujitu ir jo seserimi Chloja. Užsimezga audringas romanas. Tačiau netrukus Kriso ir Chlojos santykius sudrumsčia Tomo draugė Nola Rais.

27


28

ketvirtadienis 2013 04 04 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (k). 12.25 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Romualdo Granausko knygos „Šventųjų gyvenimai“ pristatymas (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. Petras Vileišis ir Juzefas Montvilas (2002 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Aurikos ir Algirdo Selenių animacija. „Magas“ (2007 m.), „Help me“ (2012 m.), „Jūratė ir Kastytis“ (2012 m.), „Eglė – žalčių karalienė“ (2003 m.). 21.45 Kultūra. Dailininkas Mikalojus Vilutis. 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Našlių pakrantė“ (2006 m.), „Aktas“ (2000 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 Anim. s. „Detektyvas Drupis“ (1) (JAV, 1993 m.). 8.40 „Marvel animė. Ernis“ (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Istviko raganos“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Draugai IV“ (N-7). 17.25 „Namai, kur širdis“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Makbraidas. Kas čia Marčio žudikas?“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 22.45 „Begėdis“ (N-14). 23.50 Kriminalinis s. „Farų šeima“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 0.45 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.30 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Nenugalimas banzuke. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“ (4). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“ (9). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“ (3). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“ (4). 21.30 Kriminalinė drama „Išlikimo pamoka“ (JAV, 2008 m.). 23.15 „6 kadrai“. 23.55 Eurolygos rungtynės. „TOP 16“. Kauno „Žalgiris“–Bambergo „Brose Baskets“. Vaizdo įrašas. 1.40 „Gamtos jėgos“ (4). 2.05 „Geri vyrukai“ (3). 2.55 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.45 „Andželas ir draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.45 Romantinė drama „Audringas susitikimas“ (Vokietija, 1993 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Akla meilė“ (Vokietija, 1994 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (2) (N-7). 10.55 Kai Lietuvos nebuvo (k). 11.25 Anim. f. „Halkas prieš Torą“ (N-7). 12.55 Telelaikraštis. 15.45 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Raudonasis šuo“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Dok. f. „Tyson“ (N-7). 0.55 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 Romantinė komedija „Tik draugai“ (Vokietija, JAV, Kanada, 2005 m.) (N-7). 14.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 15.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 23.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (9). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

23.50 TV1

6.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 7.25 „Liuks!“ muzika. 9.15 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 10.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 12.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 13.25 „Liuks!“ muzika. 15.15 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 16.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 18.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 19.25 „Liuks!“ muzika. 21.15 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 22.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 0.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 1.25 „Liuks!“ muzika. 3.15 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 4.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.



„Išlikimo pamoka“ („Detention“)

„Farų šeima“ („Blue Bloods“)

Kriminalinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Harry Wineris. Vaidina Penelope Ann Miller, Yancey Arias.

Kriminalinis serialas. JAV, 2010 m. Vaidina Donnie Wahlbergas, Bridget Moynahan.

Glorija yra pareiginga mokytoja, dirbanti vidurinėje mokykloje Los Andžele. Kartą važiuodama į darbą ji atsitiktinai tampa susišaudymo liudininke. Moteris pamato žudiką, o šis įsidėmi ją. Bijodama nusikaltėlių keršto Glorija atsisako duoti parodymus policijai.

Frenkas Reiganas vadovauja Niujorko policijai. Namie jis yra darnios šeimos patriarchas. Ir darbe, ir namie, ir santykiuose su politikais Frenkui praverčia jo sugebėjimas būti diplomatu. Vienintelė moteris šeimoje – Erina – dirba Niujorko prokuroro padėjėja.


2013 04 04 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Reikalauju skyrybų. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Sutarties sąlygos“. 23.15 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Vakaro naujienos. 0.20 Nakties belaukiant. 1.00 Muzika. Žvaigždėlaivis. 1.20 Komedija „Šansas“. 2.40 Suprasti. Atleisti. 3.35 Mados nuosprendis. 4.25 „Prekybos centras“. 5.10 Muzika.

6.00, 14.55, 18.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.05 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.15, 9.00, 16.50 Nuteisk mane. 8.05, 17.45 Patikima priemonė. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Mokslo apgautieji. 12.05 Aktuali tema. 13.30 Skubus iškvietimas. 14.00, 15.55 Nemeluok man. 20.55 Mes ir nesapnavome. 23.55 Žvaigždžių drakonų kraujas. 0.45 Kas atsitiko?

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Mamyte, aš myliu žudiką!“ 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Nuojauta“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Jūrų velniai“. 22.40 „Voratinklis“. 0.35 „Specialiosios paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.40 „Miškuose ir kalnuose“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Pagaminta SSRS“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Sklifosovskis“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Dvikova. 1.35 Žinios +. 1.50 Vaid. f. „Nešaudykite baltųjų gulbių“ (2). 3.15 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Varovai“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Caro medžioklė“ (2). 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Pas jus atėjo angelas“.

8.00 Biografinis f. „Trys Dostojevskio moterys“. 10.00 Drama „Viena grandis“. 11.45 Drama „Atgaila“. 14.20 Tragikomedija „Figa.Ro“. 16.05 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 17.55 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 20.00 Komiška melodrama „Auksinis raktelis“. 22.05 Istorinė drama „Pakraštys“. 0.15 Komedija „Viskas įskaičiuota“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Trileris „Dvylika“ (N-7). 11.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Romantinė istorinė drama „Popiežė Joana“. 15.25 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 17.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 19.20 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 23.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7).

7.05 Siaubo trileris „Gotika“. 8.50 Drama „Atsiskyrėlis“. 10.35 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 13.10 Drama „Didžioji scena“. 15.15 Romantinė drama „Jausmų galia“. 17.00 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 19.00 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 21.00 Romantinė drama „Meilės romano pabaiga“. 23.00 Komedija „Pirmųjų žmonų klubas“. 1.00 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“.

6.45, 11.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.35 „Seklys“. 9.20 „Žaidimai“. 12.00 „Saldus kąsnelis“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.00 „Kritimas“. 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 21.00, 23.05 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Žvaigždės gimimas“. 23.30 „Projektas „Vestuvės“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30 Azijos verslo apžvalga. 2.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Ch.Amanpour reportažai. 0.30 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 Ekstremalūs išbandymai. 9.10 „Eilinė Onutė“. 10.00 „Made“. 10.50 „Nepritampanti“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 Ekstremalūs išbandymai. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Nepritampanti“. 16.40 „Broliai“. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Ekstremalūs išbandymai. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „16-os ir nėščia“. 21.20 „Džersio pakrantė“. 22.10 Realybės šou „Krantas“. 23.00 „Nepritampanti“. 23.25 Kai man buvo 17 metų. 23.50 „Bedarbiai“. 1.30 Realybės šou „Krantas“.

5.10 Džiazas. 10.30 L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 11.45 L.van Beethoveno Sonatos fortepijonui Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32. 13.00 Divertismentas. 14.15, 15.30 L.van Beethoveno Sonatos fortepijonui. 17.00 R.Wagnerio opera „Valkirijos“. Diriguoja D.Bareinboimas. 18.00 G.Verdi opera „Likimo galia“. Dainuoja Vienos operos teatro solistai. 20.55 Divertismentas. 21.30 Džiazas. Koncertuoja M.Portalo „Bailord“ sekstetas. 22.40 Europos džiazo festivalyje koncertuoja M.Portalas ir B.Z.Duo. 23.40 Dok. f. „M.Portalas. Odisėja“.

29


30

ketvirtadienis 2013 04 04 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Transatlantinis skrydis. 11.00 Bebaimiai. 12.00 Ekstremali virtuvė. 13.00 Vieno žmogaus grupė. 13.30 „Pasaulio picos taurė“. 14.00 Būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika. 16.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas. 17.00 Bebaimiai. 18.00 Būsto paieška. Meksika. 18.30 Būsto paieška. Anglija. 19.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės. 20.00 Pavojingos žemės. Borneo. 21.00 Kryptis. Čilė. 22.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Kopenhaga. 23.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 9.55 „Maisto varžybos“. 10.20 „Maisto varžybos“. 10.50 „Technikos stebuklai“. 12.35 „Mokslas apie uraganus“. 13.25 „Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.05 „Technikos stebuklai“. 17.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 18.45 „Edo nuotykiai“. 19.40 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 20.30 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 21.20 „L.Theroux. Tvarka ir chaosas Johanesburge“. 22.15 „JAV karinė laboratorija“. 23.05 „Per kančias ir bangas“. 23.55 „FTB: kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Žuvys grobuonės. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Draudimai. 14.00 Ryklių guolis. 15.00 Nepaprastos žuvys. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Draudimai. 18.00 Mūšiai dėl Kursko. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Paranormalūs reiškiniai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Muhammado Ali istorija“. 12.00 „Muhammadas ir Larry‘is“. 13.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „Dirbtinių palydovų istorija“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.00 „Visa tiesa apie Jurijų Gagariną“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

17.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: jūros drakonas. 10.05 Hebridai. 11.00 Kaulai. 11.55 Alkatraso tvenkinio vėžliai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinaras laukinėje gamtoje: Peru. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Beždžionių mieste: žmonių pragaras. 16.30 Kinologija. 17.25 Keisti augintiniai. 18.20 „Šunų jaunikliai“. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras Bondai Bičas. 21.05 Indijoje: Taro dykuma. 22.00 Gyvenimas bandoje: bušo įstatymas. 22.55 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 23.50 Išdavystė.

7.00 „Bohemija – metai pelkėse“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „D.Britanijos gamta“.



„Prieš saulėlydį“ („Before Sunset“) Romantinė drama. JAV, 2004 m. Rež. Richardas Linklateris. Vaidina Ethanas Hawke’as, Julie Delpy.

Džesis ir Selina susipažino traukinyje ir praleido romantišką naktį Vienoje. Išsiskirdami jie susitaria po metų susitikti toje pačioje vietoje, bet susitarimo nesilaiko. Po devynerių metų likimas juos suveda Paryžiuje. Šį kartą jie turi tik pusantros valandos.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 LKL. Pasvalio „Pieno žvaigždžės“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.00 LKL. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Klaipėdos „Neptūnas“. 18.30 Sporto metraštis. 18.40 „Žalgirio TV“. Eurolygos rungtynių belaukiant. Kauno „Žalgiris“–Bambergo „Brose Baskets“. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Sporto metraštis. 22.00 SPORT 1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II). 23.00 Žinios +. 23.15 SPORT 1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II).

9.30 Europos šaudymo čempionatas. 10.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 11.45 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 12.45 Atviras biliardo turnyras Pekine. 14.00 Visos sporto šakos. 15.30 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 18.30 Atviras biliardo turnyras Pekine. 20.00 Futbolas. „NextGen“ serija. Pusfinalis. Švedija–Danija. 22.00 Kovos sportas. „Superkombat“. 0.00 Sportinis pokeris. 1.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“.

0.35 NTV mir

11.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 11.35 Golfas. PGA turo užkulisiai. 12.05 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Galatasaray“. 15.25 Rankinis. Europos čempionato atranka. Turkija–Lietuva. 16.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesioginė transliacija. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“– „Brose Baskets“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“– „Rubin“. Tiesioginė transliacija. 0.05 Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Sport1“ dokumentika. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Pramoginė laida. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.15 Užduotis: automobilis. 20.45 Motosportas. 23.15 Smiginis. 1.00 Nakties programa.



„Specialiosios paskirties agentas“ („Aгент особого назначения“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Konstantinas Stackis. Vaidina Sergejus Peregudovas, Vladimiras Matvejevas.

Ignatas Barabanovas narplioja pačias sudėtingiausias ir pavojingiausias bylas, kartais net siunčiamas į užsienio valstybes. Jis labai impulsyvus, karštakošis ir nepripažįsta kompromisų. Barabanovas tiki, kad jo neįmanoma nužudyti! Juk taip išpranašavo būrėja.


2013 04 05

penktadienis

lietuviškos

21.15 Duokim garo!

0.05 „Anakonda 4. Kraujo žymės“.

19.20 „Nerealieji“.

15.00 „Raudonas dangus“.

20.20 „Žaliasis drakonas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 10.45 Klausimėlis.lt (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Siaubo drama „Prieglauda“ (Ispanija, Meksika, 2007 m.) (N-14). 1.15 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (4) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Saugykla“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.05 Veiksmo trileris „Anakonda 4. Kraujo žymės“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.55 „Mentalistas“ (6) (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 23.10 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.10 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.10 Bamba (S).

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Nuoga tiesa. 10.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 11.00 „Mainai gamtoje“ (N-7). 12.10 Reporteris. 12.55 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, Dok. f. „Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos“ (N-7). 16.00, Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos“ (N-7). 17.00, Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Drama „Žaliasis drakonas“ (Pietų Korėja, 2001 m.) (N-7). 22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.30 BTV

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Dievobaimingos kalės“ (2). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Chorų karai. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Anim. f. „Nerealieji“ (JAV, 2004 m.). 21.40 Veiksmo komedija „Sachara“ (JAV, Ispanija, Vokietija, 2005 m.). 0.05 Veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2007 m.).



21.40 TV3



„Naša Raša. Likimo kiaušai“ („Наша Russia: яйца судьбы“)

„Sachara“ („Sahara“)

Komedija. Rusija, 2010 m. Rež. Glebas Orlovas. Vaidina Sergejus Svetlakovas, Michailas Galustianas.

Veiksmo komedija. JAV, Ispanija, 2005 m. Rež. Breckas Eisneris. Vaidina Matthew McConaughey, Penélope Cruz.

Du nelegalūs darbininkai iš Tadžikistano Ravšanas ir Džumšutas Maskvoje gauna užsakymą suremontuoti turtingo oligarcho butą. Kai netikėtai pradingsta jųdviejų viršininkas Lionia, vyrukai leidžiasi jo ieškoti. Porelė sužino legendinių Likimo kiaušų paslaptį.

Į Šiaurės Afriką ištirti stichiškai kilusios epidemijos siunčiama daktarė Eva Rochas. Jai pavyksta nustatyti, kad ligos protrūkio priežastimi tapo gamtos tarša chemikalais. Netrukus Eva supranta, kad moteriškas ir profesinis smalsumas jai gali kainuoti gyvybę.

31


32

penktadienis

2013 04 05

lietuviškos

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas (k). 12.30 Dok. f. „Lioj, bajoraite“ (k). 12.50 Savęs link. Belaukiant stebuklo. Režisieriaus A.Aramino pasaulėžiūra (1997 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Tūkstantmečio pokalbiai. 19.30 Dok. f. „Be sienų. Dainuojanti Europa“ (Nyderlandai, 2013 m.). 20.20 Koncertas „Europos be sienų muzikos apdovanojimai 2013“ (Nyderlandai, 2013 m.). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Hikashu“ (Japonija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pramoginės muzikos koncertas. Linas Adomaitis. 15 metų scenoje.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Detektyvas Drupis“ (2). 8.40 „Marvel animė. Ernis“ (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Majamio ligoninė“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Draugai IV“ (N-7). 17.25 „Namai, kur širdis“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XV. Sugriautas gyvenimas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 Siaubo trileris „Padaras“ (JAV, 1982 m.) (N-14). 0.50 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo... Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „CSI Majamis“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“ (5). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“ (4). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Pabėgimo karaliai“ (7). 23.00 „Nokautas“ (6). 0.00 „Gelbstint Greisę“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „CSI Majamis“. 2.40 „Gamtos jėgos“ (5). 3.05 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Akla meilė“ (Vokietija, 1994 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Drama „Gyvenimo karuselė“ (Vokietija, 1994 m.). 23.05 Chorų karai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Raudonasis šuo“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Dok. f. „Tyson“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 17.30 Misijos Baltijos jūros regione (k). 18.00 Žinios. 18.20 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Išpirka“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Veiksmo komedija „JCVD“ (N-14). 0.50 Siaubo trileris „Rifas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Trileris „Sandėris“ (N-7). 14.15 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 15.15 Ieškokime geriausio! 15.30 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Ugnis ir ledas“ (N-7). 22.20 „Balticum TV“ žinios. 22.35 Kriminalinis siaubo trileris „Proto medžiotojai“ (JAV, Olandija, D.Britanija, 2004 m.) (N-14).

0.05 TV3

6.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 7.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.45 „Ką daryt?“ Radži koncertas. 12.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 13.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.45 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 18.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 19.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.45 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k). 0.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 1.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.45 „Ką daryt?“ Radži koncertas (k)

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Saugykla“ („Stash House“)

„Auksinės gėlės prakeiksmas“ („The Curse of the Golden Flower“)

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Eduardo Rodriguezas. Vaidina Dolphas Lundgrenas, Briana Evigan.

Veiksmo drama. Honkongas, Kinija, 2007 m. Rež. Zhangas Yimou. Vaidina Chow Yun-fatas, Gong Li.

Deividas ir Ema Nešai persikelia į ką tik įsigytą būstą. Vienoje vietoje pora aptinka slaptavietę, pilną narkotikų. Vos tik šeimininkai praneša apie radinį policijai, juos aplanko šautuvu ginkluotas kaimynas. Ramaus gyvenimo perspektyvą keičia kruvinas košmaras.

Kinijos imperatoriaus rūmuose bręsta perversmas. Taika tarp valdovo, jo žmonos ir trijų sūnų neįmanoma, nes jau brandinami planai, kaip atsikratyti galingų giminaičių. Šlovės ir galios link vedantį kelią ženklina laikinos karinės sąjungos bei išdavystės.


2013 04 05 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Reikalauju skyrybų. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 18.00 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.10 Dvi žvaigždės. 23.50 Dokumentinė drama „Antonas čia, šalia“. 2.45 Melodrama „Mechaniko Gavrilovo mylima moteris“. 4.00 Suprasti. Atleisti. 4.55 Mados nuosprendis. 5.45 „Prekybos centras“.

6.00, 14.55, 18.45 Šeimos dramos. 6.50, 13.05 Vaikų klubas. „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.15 Mokslo apgautieji. 8.05, 17.50 Patikima priemonė. 9.05, 16.50 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Karinė paslaptis. 13.35 Skubus iškvietimas. 14.00, 15.55 Nemeluok man. 20.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Geležinė uždanga. 21.50 Kūrėjai. 22.45 Keistenybės. 23.50 Kaip reikia.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Mamyte, aš myliu žudiką!“ 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. Žemės energija. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Jūrų velniai“. 22.30 „Voratinklis“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Miškuose ir kalnuose“. 10.00, Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 13.00, Žinios. 14.00 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Pagaminta SSRS“. 18.40 Žinios. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 Humoro festivalis „Jūrmala“. 22.05 Vaid. f. „Vėlyva meilė“. 0.00 Vaid. f. „Meilei amžius – ne riba?“ 1.45 Vaid. f. „Mano draugas Ivanas Lapšinas“. 3.30 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Varovai“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Pas jus atėjo angelas“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Surasti ir neutralizuoti“.

6.00 Drama „Atgaila“. 8.35 Komiška melodrama „Leiskite pabučiuoti… vėl“. 10.40 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 12.45 Romantinė drama „Ašik Keribas“. 14.10 Drama „Kovotojui neskauda“. 16.00 Komiška melodrama „Auksinis raktelis“. 18.10 Komiška melodrama „Myliu – ir taškas“. 20.00 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 22.00 Fantastinis kovinis f. „Naujoji Žemė“. 0.05 Melodrama „Sniego karalienė“.

7.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 9.20 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 11.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 13.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 15.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 19.00 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 21.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 23.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Bepročiai“ (N-7).

7.00 Komedija „Pirmųjų žmonų klubas“. 9.00 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“. 11.00 Komiška drama „Pritarimų namai“. 13.00 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 15.00 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 17.00 Komedija „Žinių vedėjas“. 19.00 Komiška drama „Grynbergas“. 20.55 Kriminalinė drama „Generolo duktė“. 23.00 Drama „Mergina su trūkumais“. 1.15 Komiškas trileris „Prielipa“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.35 „Seklys“. 9.25 „Pagrobimas“. 11.55 „Mirtina manija“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Margo“. 21.00 „Žvaigždės gimimas“. 21.25, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Buvusios Holivudo žmonos“

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Ch.Amanpour reportažai. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 P.Morgano laida. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 Ekstremalūs išbandymai. 9.10 „Eilinė Onutė“. 10.00 „Made“. 10.50 „Nepritampanti“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 Ekstremalūs išbandymai. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Nepritampanti“. 16.40 „Broliai“. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Ekstremalūs išbandymai. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Staigmena“. 21.20 „Interneto kvailiai“. 22.10 „Vidutiniokai“. 23.00 „World Stage“. 23.50 „16-os ir nėščia“. 0.40 „Džersio pakrantė“.

5.00 Džiazas. 10.30 S.Bolivaro jaunimo orkestras koncertuoja Liucernoje. 12.25 G.Mahlerio Antroji simfonija. 13.50 Divertismentas. 14.15 Džiazas. Koncertuoja F.Wesley ir „The New JBs“. 15.25 W.Marsaliso septetas koncertuoja Marsiako džiazo festivalyje. 16.25 W.Colonas groja „Tiempo Latino 2007“. 17.25 A.Netrebko ir R.Villazonas koncertuoja Eliziejaus laukų teatre. 19.05 G.Puccini opera „Kregždutė“.. 21.00 Divertismentas. 21.30 Baletas „Romeo ir Džuljeta“ pagal S.Prokofjevo muziką. 0.00 I.Stravinskio baletas „Vestuvės“. Choreografė B.Nižinskaja.

33


34

penktadienis

2013 04 05

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas. 11.00 Bebaimiai. Papua Naujoji Gvinėja. 12.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 13.00 Rekordas iš blynų. 13.30 Omarų gliaudymo varžybos. 14.00 Būsto paieška. Australija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai. 16.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės. 17.00 Bebaimiai. Papua Naujoji Gvinėja. 18.00 Būsto paieška. Australija 19.00 Vakarų Teksasas. 20.00 Klajokliai. Nigerija. 21.00 Pavojingos žemės. 22.00 Beždžionių planeta. 23.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 9.55 „Greičiausias motociklas pasaulyje“. 10.50 „Nejaugi tai dyzelis?“ 11.45 „R.Garriottas: misija įmanoma“. 12.35 „Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą“. 13.25 „Sankirta“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Greičiausias motociklas pasaulyje“. 16.00 „Nejaugi tai dyzelis?“ 16.55 „Misija įmanoma“. 17.50 „Sankirta“. 18.45 „Edo nuotykiai“. 19.40 „Sunkiausi Amerikos darbai“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Konstruokime!“ 22.10 „Savamoksliai išradėjai“. 23.05 „Per kančias ir bangas“. 23.55 „FTB: kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Liūtė išgelbėjo antilopę. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Paranormalūs reiškiniai. 14.00 Karališkosios kobros paslaptys. 15.00 Nepaprastos žuvys. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Ardėnų operacija. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 20.00 Už grotų. Banditai gaujos. 21.00 Bėgliai iš Misisipės kalėjimo. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Už grotų. 0.00 Bėgliai iš Misisipės kalėjimo. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Dirbtinių palydovų istorija“. 13.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 21.00 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 22.00 „Kovos klubas: smurto istorija“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

20.55 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 „Šunų jaunikliai“. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Keisti augintiniai. 10.05 Indijoje: Taro dykuma. 11.00 Kačių krizė. 11.55 Švilpiko diena. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Paskutinis šansas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Beždžionių mieste: pabaisa turguje. 17.25 Kaip tapti... liūtu. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Indijoje: Gangas – gyvybės upė. 22.00 Rykliai nakties priedangoje. 22.55 Banginių karai. 23.50 Didelė gelbėjimo operacija. 0.45 Vabalų milžinų karai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: dantys, nagai, siaubas.

7.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Ežio metai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Paseka – Velykų drambliukė“. 23.00 „D.Britanijos gamta“.



„Generolo duktė“ („The General’s Daughter“) Kriminalinė drama. JAV, 1999 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Johnas Travolta, Madeleine Stowe.

Viename JAV kariniame dalinyje nužudyta generolo dukra Lizė Kembl, tarnavusi Psichologijos centre. Kariškiai nelinkę viešinti paslapčių ir stengiasi viską išsiaiškinti patys. Todėl nužudymo bylos imasi tardytojas Polas Breneris su pagalbininke Sara Senhil.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– „Nižnij Novgorod“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“– Mariupolio „Azovmaš“. 16.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždžės“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Klaipėdos „Neptūnas“. 21.00 Žinios +. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Platini.

9.30 Europos šaudymo čempionatas. 10.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionatas. 11.30 Automobilių žiedinių lenktynių apžvalga. 12.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 13.30 Visos sporto šakos. 15.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“. 18.30 Galiūnų varžybos Martinikoje. 19.30 Visos sporto šakos. 21.00 Medkirčių pasaulio čempionatas. 22.00 Profesionalų boksas. 0.00 Kovos sportas. „Total Ko“. 1.00 Dviračių lenktynės „Baskijos krašto turas“.

10.55 Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės. 12.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“– „Rubin“. 14.35 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“– „Brose Baskets“. 16.25 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 18.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 18.55 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. „Kalev / Cramo“– „Barona Kvartāls“. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbol Mundial žurnalas. 21.40 Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.40 Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės.

7.00 Ryto programa. 8.00 „Formulė-1“. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Sport1“ dokumentika. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.55 Motosportas. 19.00 Pramoginė laida. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 19.55 Motosportas. 22.15 Pokalbis su žvaigžde. 23.15 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Antroji lyga. 0.40 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

23.50 1 Baltijos



„Antonas čia, šalia“ („Антон тут рядом“)

Dokumentinė drama. Rusija, 2012 m. Rež. Liubovė Arkus.

Sankt Peterburge leidžiamo kino žurnalo „Seans“ redakciją kartą iš tolimo kaimo pasiekė laiškas su labai nerišliu tekstu. Redaktorę Liubovę Arkus intuicija privertė paieškoti keisto laiško autoriaus. Pasirodė, kad tai autizmu sergantis paauglys Antonas Charitonovas.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Pero Olovo Enquisto knygą „Asmens gydytojo viešnagė“.

XVIII a. Danijos dvaras. Šalį valdo psichiškai nesveikas karalius Kristijanas VII, prievarta apvesdintas su nepilnamete Anglijos princese Karolina Matilda. Bet tikroji valdžia, suprantama, yra įtakingų dvariškių rankose. Siekdami savo tikslų, jie nutaria karaliaus asmens gydytoju iš Altonos pakviesti daktarą Štruenzę, garsėjantį švietėjiškomis idėjomis. Tačiau dvariškių užmačioms lemta žlugti – žavus ir ryžtingas gydytojas ne tik įgyja karaliaus pasitikėjimą, tampa slaptuoju jo kabineto ministru, pasiryžusiu pakeisti Daniją, bet ir pakeri jaunąją karalienę. Tarp jųdviejų įsižiebia aistringa ir pražūtinga meilė. Peras Olovas Enquistas (gim. 1934) du kartus apdovanotas Augusto premija – vienu reikšmingiausių apdovanojimų Švedijoje. Pirmą kartą už romaną „Kapitono Nemo biblioteka“, antrą – už romaną „Asmens gydytojo viešnagė“. Be daugybės kitų apdovanojimų, rašytojas pelnė ir Švedijos akademijos apdovanojimą, dar vadinamą „mažuoju Nobeliu“.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Larija Jasevičienė iš Kauno, Rūta Zaborščikova iš Klaipėdos ir Edvinas Ašmonas iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Maldonis. Va. Moliūgas. Skrudas. Lieki. Intuicija. Betonas. Armada. Peru. Irtyšius. Ravi. Op. Isa. Tiara. Sima. Ra. Gėdinsis. Sietuva. Jono. Nė. Dvėseliena. Vis. Horizontaliai: Molbertas. Salierai. ID. Lietuva. EV. Dūko. Irutė. Loginė. Us. Na. Ave. Misisipė. Al. Statinėje. Užkurys. Don. Rimša. Ina. Bucai. SNO. Didutis. Svajas. Mini. Asa. Masės. Pažymėtuose langeliuose: Burbuolės.

E

L

R


2013-03-28 TV diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you