Page 1

NPROEt 38 GRA Mos

2012 m. gruodžio 29 d.

AL­BU­MAS

Ko­miš­kas ba­tų par­da­vė­jas – Elas Ban­dis

TAI­KIK­LY­JE

Jau­ki ke­lio­nė

į nau­juosius portretas

KINO FOTELIS

BIB­LIO­TE­KA

Pran­cū­zi­jos ža­ve­sys

KULINARIJA Sal­džios 2012-ųjų pa­ly­dė­tu­vės

Tiražas 35 720

Aki­mis ir kū­nais pap ­ a­sa­ko­ta mei­lės is­to­r i­ja


3

R

yš­kiau­si įspū­džiai, siau­tu­lin­gos gy­ve­ni­mo aki­mir­kos, ne­si­bai­gian­čių links­ my­bių ra­tas, ste­buk­lų lau­ki­mas ir pa­ža­dai ką nors keis­ti – neat­sie­ja­mi Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mo at­ri­bu­tai. Pa­ly­dė­ti se­nuo­sius na­muo­se su šei­ma at­ro­do ma­žų ma­žiau­siai keis­ta – lyg na­mų jau­ku­mas ne­bū­tų tai, už ką ty­liai dė­ko­ja­me Kū­čių va­ka­rą. „TV die­na“ skai­ty­to­jams lin­ki prie 2013-ųjų pa­ža­dų pri­dė­ti ker­ti­nį – vi­sus me­ tus rū­pin­tis na­mų jau­ku­mu ir ša­lia esan­čiais. Tu­rė­ti kur su­grįž­ti po kau­kių puo­tų. Ir no­rė­ti su­grįž­ti į na­mus, kur lau­kia te­gu ir ne sėk­mės džen­tel­me­nas, o iš­ti­ki­mai my­lin­tis Elas Ban­dis, kur džiaugs­min­gai pa­si­tin­ka kaž­ke­lin­tą šo­ko­la­di­nį py­ra­gė­lį kem­šan­ti ant­ro­ji pu­sė, be­si­vi­lian­ti, kad li­ku­sias ka­lo­ri­jų bom­bas neut­ra­li­zuo­si­te jūs. Su­si­kur­ti na­mus, ku­riuo­se su my­li­mais žmo­nė­mis bū­tų ge­ra imp­ro­vi­zuo­ti Sau­lės cir­ką, sva­jo­ti apie juo­dų­jų vilk­dal­gių lau­kus ar įsi­ves­ti sek­ma­die­nio tra­di­ci­ją gy­ven­ti pa­gal ža­vin­gos Pran­cū­zi­jos tai­syk­les.

10

Imp­re­sio­nis­ti­nis jau­ku­mas

6

Nau­ja­me­tė TV ke­lio­nė

12 Kla­si­kos iš­nie­ki­ni­mo pa­vyz­dys

8

46

Ko­miš­kas ame­ri­kie­čio pro­to­ti­pas

KOMIŠKAS BATŲ PARDAVĖJAS – ELAS BANDIS

NET 38

PROGRAMOS

2012 m. gruodžio 29 d.

ALBUMAS

Sal­džios pa­gun­dos

TAIKIKLYJE

JAUKI KELIONĖ

Į NAUJUOSIUS PORTRETAS

KINO FOTELIS

BIBLIOTEKA

Prancūzijos žavesys

KULINARIJA Saldžios 2012-ųjų palydėtuvės

Tiražas 35 720

Akimis ir kūnais papasakota meilės is torija

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai: Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Ieva Janavičienė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­p ė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka „Shut­ters­tock“

48

Bū­ti­ny­bė pirk­ti kny­gas


pjūvis

4

Pa­va­ka­rio lai­dų mū­šis I

š­kart po Nau­jų­jų me­tų TV3 te­le­vi­zi­ja iš­trauks dar vie­ ną gink­lą kon­ku­ren­ci­nė­je ko­ vo­je su LNK. Tai – tie­sio­gi­nė pa­va­ka­rio lai­da „Die­na“, ku­ ri bus ro­do­ma šio­kia­die­niais 17 val. – tuo pat me­tu kaip ir LNK in­for­ma­ci­nė po­kal­bių lai­da „La­bas va­ka­ras, Lie­tu­ va“. TV3 int­ri­gą ke­ti­na iš­lai­

ky­ti iki pat ete­rio prem­je­ros, ta­čiau už­ku­li­siuo­se kal­ba­ma, kad nau­ją­jį pro­jek­tą pa­si­keis­ da­mi ves su­trum­pė­ju­sios ry­ ti­nės lai­dos „Nau­ja die­na“ ve­ dė­jai – Ag­nė Gri­ga­liū­nie­nė ir Mar­ty­nas Star­kus (nuotr. de­ šinėje) bei Jur­gi­ta Jur­ku­tė ir Min­dau­gas Rai­nys. Ana­lo­giš­ ka LNK lai­da, ku­rią kas­dien

ve­da Ži­vi­lė Vaš­ky­tė ir Pau­ lius Sku­čas (nuotr. kairėje), tie­sio­giai trans­liuo­ja­ma nuo ru­dens se­zo­no pra­džios. Jo­ je sten­gia­ma­si di­na­miš­kai pa­ teik­ti nau­jau­sias ži­nias, čia kvie­čia­mi sve­čiai ir ver­da po­ kal­biai įvai­riau­sio­mis te­mo­ mis, gau­su tie­sio­gi­nių trans­ lia­ci­jų iš įvy­kių vie­tų. LNK nuo­tr.

Dai­nuo­jan­ti nuo­ta­ka I

LNK nuo­tr.

TV3 nuo­tr.

š LNK rea­ly­bės šou „Ra­dži ieš­ko žmo­nos“ iš­kri­tu­si sen­ bu­vė Ele­na Jur­gai­ty­tė grau­ džiai lie­jo aša­ras. Ta­čiau ne­ tru­kus bū­tent jai ga­lė­jo pa­vy­ dė­ti li­ku­sios ko­vo­ti dėl Ra­dži šir­dies – Ele­nai bu­vo įteik­tas kvie­ti­mas į gran­dio­zi­nį LNK pro­jek­tą „Žvaigž­džių due­tai“. Pats Ra­dži jai pa­siū­lė vie­toj mei­lės rink­tis kar­je­rą ir ban­dy­ ti kuo dau­giau pa­siek­ti mu­zi­ kos sri­ty­je. Aps­tul­bin­ta „ne­be“ nuo­ta­ka ne­tvė­rė džiaugs­mu, ti­ki­no be­si­jau­čian­ti kaip sap­ ne ar kaip kos­mo­se ir pa­ža­dė­jo, kad gi­ta­ra kam­pe ne­dul­kės.

P

o TV lai­dų ve­dė­ jo Pier­so Mor­ga­no ko­men­ta­rų apie gink­ lų kont­ro­lę pe­ti­ci­ją, ra­ gi­nan­čią jį de­por­tuo­ ti iš Ame­ri­kos, pa­si­ra­ šė 73 tūkst. as­me­nų. To­ kios reak­ci­jos P.Mor­ ga­nas nu­si­pel­nė už tai, kad griež­tai su­kri­ti­ka­vo gink­lų lai­ky­mui pri­ta­ rian­čius lai­dos sve­čius. Po lai­dos Bal­tų­jų rū­mų in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­ si­ro­dė pe­ti­ci­ja, ku­rio­je CNN lai­dų ve­dė­jas kal­ti­ na­mas prie­šiš­ku iš­puo­

liu prieš JAV kons­ti­tu­ ci­ją, konk­re­čiai – prieš Ant­rą­ją pa­tai­są, Ame­ri­ kos pi­lie­čių tei­sių kri­ti­ ka. JAV pi­lie­čiai tu­ri tei­ sę Bal­tų­jų rū­mų in­ter­ ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­ ti pe­ti­ci­ją, jei­gu per 30 die­nų su­ren­ka ma­žiau­ siai 25 tūkst. pa­ra­šų. Ta­ da Bal­tie­ji rū­mai pri­va­lo rea­guo­ti į ją. CNN in­ci­ den­to ne­ko­men­tuo­ja, o pa­ts P.Mor­ga­nas pa­reiš­ kė, kad pe­ti­ci­jos jam nė kiek ne­rū­pi – svar­bes­ni žu­vę žmo­nės.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Rei­ka­lau­ja­ma de­por­tuo­ti iš Ame­ri­kos


6

taikiklyje

LNK naktinis ži­bu­rė­lis Vi­są pa­sku­ti­nę se­nų­jų ir pir­mą­ ją nau­jų­jų me­tų die­ną LNK žiū­ ro­vų steng­sis pri­trauk­ti fil­mų re­per­tua­ru – nuo Ha­rio Po­te­rio bur­tų iki „Li­ki­mo iro­ni­jos, ar­ ba Po pir­ties“ ku­rio­zų. O va­ka­ro kul­mi­na­ci­ja – tra­di­ci­nis links­ mas ži­bu­rė­lis. Juos ka­na­las pra­ de­da fil­muo­ti li­kus ge­ram mė­ ne­siui iki Nau­jų­jų me­tų. Šie va­ka­rė­liai tam­pa po­pu­lia­riau­sia pro­gra­ma, su ku­ria Lie­tu­va pa­ ly­di se­nuo­sius me­tus. Šie­me­čio va­ka­rė­lio te­ma bus mu­zi­ki­nis tri­le­ris „Įst­ri­gę pre­ky­bos cent­ re. Žyd­ra­sis ži­bu­rė­lis 2013“, fil­ muo­tas nak­ti­mis tuš­čia­me pre­ ky­bos cent­re. Jo is­to­ri­ja pra­si­ de­da „Me­di­nin­kų“ res­to­ra­ne, kur su­tik­ti Nau­jų­jų me­tų su­si­ ren­ka vi­sos LNK žvaigž­dės. Ta­ čiau paaiš­kė­ja, kad nie­kas ne­

pa­gal­vo­jo apie nau­ja­me­čius fe­ jer­ver­kus. To­mas Ali­šaus­kas pa­ža­da nu­va­žiuo­ti į par­duo­tu­ vę. Į kom­pa­ni­ją pa­si­siū­lo ir Žy­ gi­man­tas Sta­kė­nas. Šių pri­žiū­ rė­ti iš­vyks­ta Rū­ta Mi­kel­ke­vi­ čiū­tė. Tuo me­tu nu­si­kal­tė­liai Ug­nė Skons­ma­nai­tė ir Bu­du­lis (Ri­mas Ša­paus­kas) rez­ga pla­ną, kaip api­plėš­ti pre­ky­bos cent­rą. To­mas nie­kaip ne­ran­da fe­jer­ ver­kų. Stai­ga pa­ma­to du­ris, ant ku­rių už­ra­šas „Pa­ša­li­niams įei­ ti drau­džia­ma“. Pa­te­kus į vi­dų, du­ris iš pre­ky­bos sa­lės už­ra­ki­ na ap­sau­gos dar­buo­to­jas. Žy­ gi­man­tas apie par­duo­tu­vės už­ da­ry­mą iš­girs­ta tua­le­te, o Rū­ta – per­si­ren­gi­mo ka­bi­no­je. Pra­ si­de­da nuo­ty­kių ir veiks­mo ku­ pi­na nau­ja­me­tė nak­tis pre­ky­ bos cent­re.

BTV kau­kių pa­ra­das Bal­ti­jos te­le­vi­zi­ja su­tik­ti nau­ jus me­tus ruo­šia­si ne ma­žiau at­sa­kin­gai nei kon­ku­ren­tės. Šio ka­na­lo žiū­ro­vų taip pat lau­ kia vi­ta­mi­no C do­zė su ko­me­ di­jo­mis, grei­to­ji me­tų ap­žval­ ga „Pliu­sai. Mi­nu­sai“ ir šven­ ti­nis kon­cer­tas „Nau­ja­me­tė kau­kių fies­ta“, ku­ria­me da­ly­ vaus Ma­rius Ge­laž­ni­kas, Ry­tis Ci­ci­nas, Bi­ru­tė Damb­raus­kai­ tė, Dei­vy­das Zvon­kus, Rus­la­

nas Ki­ril­ki­nas, „ Šar­kA“, „Stu­ den­tės“, Kris­ti­na Kaz­laus­kai­tė, „Či­li­nam“ ir ki­ti. O pa­sku­ti­nes 2012-ųjų se­kun­des skai­čiuos BTV nau­ja­me­tis žvaigž­džių pa­ ra­das, su­reng­sian­tis tik­rą kar­ na­va­lą. Pir­mą­ją 2013-ųjų die­ną BTV ko­mi­kų de­san­tas su­si­burs lai­do­je „Pra­juo­kink Nau­juo­sius me­tus“, o va­ka­re žiū­ro­vų lauks lie­tu­viš­ka kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ ja „Ze­ro 2“.

Kla­si­ki­nės mu­zi­kos gar­sai, nuo­ty­kiai nak­ti­nia­me pre­ky­ bos cent­re, ve­dė­jai, tam­pan­tys po­li­ti­kų nuo­dė­mių skai­čiuo­ to­jais, kau­kių puo­ta, šėls­mas pa­sa­kiš­ko­ je fies­to­je – to­kią ke­lio­nę į Nau­juo­sius me­tus siū­lo te­le­vi­ zi­jos, ku­rių pro­gra­ mas ap­ž vel­gia „TV die­na“.

Jau­ki ke­lio­nė


Pa­sa­kiš­ka PBK fies­ta Pir­ma­sis Bal­ti­jos ka­na­las (PBK), be pluoš­to fil­mų, taip pat neat­ si­sa­kys pa­ro­dy­ti kul­ti­nių ko­ me­di­jų „Li­ki­mo iro­ni­ja, ar­ba Po pir­ties“ ir „Li­ki­mo iro­ni­ja, ar­ba Lai­min­gų Nau­jų­jų!“ Į nau­ja­me­ tę pro­gra­mą tra­di­ciš­kai įtrauk­ti Lie­tu­vos ir Ru­si­jos va­do­vų svei­ ki­ni­mai. O nau­ja­me­tė nak­tis ža­ da­ma iš­ties pa­šė­lu­si. Pir­miau­ sia, šou sce­nos de­ko­ra­ci­jos pri­ me­na pa­sa­kų mies­tą. Šou ve­dė­ jais taps Di­mit­ri­jus Na­gi­je­vas ir La­ri­sa Gu­ze­va, per­si­ren­gu­si bo­ru­žė­lės kos­tiu­mu. Čia auk­si­ niais tvis­kan­čiais kas­pi­nais pa­ si­puo­šęs Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas dai­

„Shutterstock“ nuotr.

į 2013-uo­sius LRT kla­si­ka ir R.Mei­lu­ty­tė LRT te­le­vi­zi­ja sa­vo žiū­ro­vus kvies pri­si­min­ti svar­biau­ sius me­tų įvy­kius. Pir­miau­ sia – šven­ti­nė­je „Pa­no­ra­mo­ je“, ku­ri pri­sta­tys įsi­min­ti­ niau­sius įvy­kius ir in­ter­viu su svar­biais ša­liai žmo­nė­ mis. O šven­ti­nė­je Nau­jų­jų me­tų pro­gra­mo­je „Tai, kas svar­biau­sia“ Ne­mi­ra Pump­ ric­kai­tė kal­bins ryš­kiau­sias me­tų žvaigž­des. Sua­be­jo­ ju­sių, kad tik­rų žvaigž­džių Lie­tu­vo­je nė­ra, te­le­vi­zi­ja su šyp­se­na pa­klaus­tų – koks gi ki­tas epi­te­tas tik­tų olim­pi­ nei ir pa­sau­lio čem­pio­nei 15-me­tei plau­ki­kei Rū­tai Mei­lu­ty­tei? Mer­gi­na per sa­

vo spor­ti­nę kar­je­rą pa­ge­ri­ no ke­tu­ris Eu­ro­pos bei pus­ šim­tį Lie­tu­vos re­kor­dų ir pri­ver­tė tau­tie­čius brauk­ ti džiaugs­mo aša­ras. Lai­do­ je R.Mei­lu­ty­tė kal­bės ne tik apie spor­to laimėjimus, bet ir pri­si­pa­žins, kad dar prieš po­rą me­tų nuo­šir­džiai ti­kė­jo Ka­lė­dų Se­ne­liu. Nau­ja­me­ te pro­gra­ma ne­liks nu­si­vy­ lę kla­si­ki­nės mu­zi­kos ger­ bė­jai – jų lau­kia šven­ti­nis „Trium­fo ar­kos“ kon­cer­tas, o pir­mą­ją 2013-ųjų die­ną – tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas Vie­nos fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ ni­nio or­kest­ro nau­ja­me­tis kon­cer­tas.

nuos La­dy Ga­gos dai­nas, De­ni­ sas Mei­da­no­vas taps Ad­ria­no Ce­len­ta­no ir dai­nuos ap­sup­tas žą­sų, an­čių, ož­kų, avių. Nau­ja­ me­čio PBK šou ko­zi­ris – per­dai­ nuo­ti pa­sau­li­niai hi­tai ir po­pu­ lia­rio­jo šou „Bal­sas“ da­ly­viai. Pir­mą kar­tą už­dai­nuos Alek­ sand­ras Gor­do­nas – ir ne vie­ nas, o su „Bu­ra­no­vo mo­čiu­tė­ mis“. 30 eg­lu­čių: di­džiau­sia – 4 m aukš­čio, ma­žiau­sia – 80 cm, 60 dė­žių šal­tų­jų lieps­ne­lių, 250 kg ser­pan­ti­no, 300 kg dirb­ti­nio snie­go, 500 kg sal­dai­nių – to­ kius nau­ja­me­čio šou skai­čius pa­si­di­džiuo­da­mas var­di­ja PBK.

TV3 nuo­dė­mių plo­vi­mas TV3 te­le­vi­zi­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad nau­juo­sius me­tus žiū­ro­vai no­ri su­tik­ti links­mai kva­to­da­mi, o ne ste­bė­da­mi žvaigž­džių links­my­ bes, tad me­tų san­dū­rai pa­ruo­šė gau­sy­bę fil­mų. Tarp jų – ir vi­zi­ ti­ne ka­na­lo kor­te­le ta­pę „Vie­no na­muo­se“ nuo­ty­kiai – šį­kart bus ket­vir­to­ji fil­mo da­lis, ir ypa­tin­ ga duok­lė vai­kams – „WALL-E. Šiukš­lių prin­co is­to­ri­ja“, ir le­ gen­di­nė „Li­ki­mo iro­ni­ja, ar­ba Po pir­ties“. 2013-ųjų iš­va­ka­rė­ se TV3 ete­rį pa­sieks ir šven­ti­nė lai­da „Be ko­men­ta­rų. Su Nau­jais me­tais!“ Džiu­gas kar­tu su ko­le­ go­mis Sand­ra Dauk­šai­te ir Al­ giu Ra­ma­naus­ku įsi­kū­nys į kul­

ti­nės ru­sų ki­no juos­tos „Li­ki­mo iro­ni­ja, ar­ba Po pir­ties“ he­ro­ jus. Jie žiū­ro­vams ža­da at­skleis­ti tai, ką po­li­ti­kai nu­slė­pė nuo tau­ tos, ir pa­skelbs 2012-ųjų ge­riau­ siuo­sius įvai­rio­se kategorijose. O į nau­juo­sius me­tus TV3 žiū­ ro­vus pa­ly­dės per­nai su­kur­ta re­ ži­sie­riaus Ti­mū­ro Bek­mam­be­to­ vo šven­ti­nė ko­me­di­ja „Eg­lu­tės 2“ (nuotr.). Ryš­kiau­si Ru­si­jos ak­ to­riai į nau­ja­me­tę miš­rai­nę su­ dė­jo sep­ty­nias is­to­ri­jas, 46 ak­to­ rius, 218 eg­lu­čių, 200 kg snie­go, 5 stik­lai­nius ža­lių­jų žir­ne­lių, 20 kg man­da­ri­nų ir dau­gy­bę ki­tų ne ma­žiau svar­bių kom­po­nen­tų! Pa­ren­gė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė


8

albumas

Ko­miš­ka­sis ame­ri­kie­čio pro­to­ti­pas „TV die­nos“ al­bu­me – ak­to­rius Edas O’Neil­las, ku­rio he­ro­jus – ko­miš­kas, ne­lai­min­gas ba­tų par­ da­vė­jas Elas Ban­dis – se­ria­le „Ve­dęs ir tu­ri vai­kų“ ta­po ti­piš­ko ame­ri­kie­čio pro­to­ti­pu. Tarp fut­bo­lo ir me­nų Ed­war­das O’Neil­las gi­mė 1946 m. ba­lan­džio 12 d. Jangs­ tau­ne, JAV Oha­jo vals­ti­jo­je, plie­no ap­dir­bė­jo ir bu­vu­sios so­cia­li­nės dar­buo­to­jos, įmo­nės sa­vi­nin­kės šei­mo­je. Po jo šei­ mo­je gi­mė dar du sū­nus ir dvi duk­te­rys. Edas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo kaip tė­vas – nuo plie­no ap­dir­ bi­mo, taip pat dir­bo įvai­riau­ sius dar­bus nuo bar­me­no iki au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jo. Vai­ki­ nas sva­jo­jo apie fut­bo­lo lau­rus, ta­čiau li­ki­mas kor­tas su­dė­lio­jo ki­taip. E.O’Neil­las dve­jus me­ tus Oha­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­ vo me­nus ir is­to­ri­ją. O jo ke­lias į di­dį­jį ek­ra­ną bu­vo tik­rai duo­ bė­tas. Jau­nuo­lis ne­sėk­min­gai ban­dė gau­ti vaid­me­nį pje­sė­ je „Skry­dis virš ge­gu­tės liz­do“ Jangs­tau­no teat­re. Bet po pus­ me­čio čio­nai su­grį­žu­sio jo lau­ kė Bur­to Lan­cas­te­rio pa­ro­di­ja ir grai­kų sar­gy­bi­nio vaid­muo „An­ti­go­nė­je“. Edas ėmė stu­di­ juo­ti Jangs­tau­no uni­ver­si­te­

te, vai­di­no vie­tos teat­re ir dės­ tė ko­le­dže.

Vė­ly­vas po­sū­kis į ak­to­rys­tę O vi­siš­kai pa­suk­ti į ak­to­rys­tę jis nu­spren­dė tik 1977-ai­siais. Dėl to Edas per­si­kė­lė į Niu­jor­ ką, gy­ve­no vieš­bu­ty­je, dir­bo pa­ ran­ki­niu res­to­ra­ne ir ėmė stu­ di­juo­ti teat­ro mo­kyk­lo­je. Le­dai pa­ju­dė­jo po po­ros me­tų – jis bu­vo dub­le­ris vie­no­je Brod­vė­ jaus pje­sė­je, ta­čiau kai pa­grin­ di­nis ak­to­rius ne­pa­si­ro­dė, te­ko at­lik­ti jo vaid­me­nį. Pir­mas gar­ ses­nis jo vaid­muo ki­ne bu­vo fil­me „Crui­sing“ su Alu Pa­ci­no. O di­džio­ji sėk­mė jį ap­lan­kė ne­ ti­kė­tai – vie­ną die­ną Edui vai­ di­nant tarp žiū­ro­vų bu­vo ir ka­ na­lo „Fox“ at­sto­vas. Šis pa­siū­lė jam su­da­ly­vau­ti se­ria­lo „Ve­dęs ir tu­ri vai­kų“ at­ran­ko­je. Se­ria­lo kū­rė­jai at­sklei­dė, kad E.O’Neil­ lą jie pa­si­rin­ko iš kar­to, kai tik jis pri­ver­tė vi­sus leip­ti juo­kais su­vai­din­da­mas pro du­ris įei­ nan­tį Elą Ban­dį.

At­sik­ra­tė Ban­džio eti­ke­tės Vi­są de­šimt­me­tį – 1987– 1997 m. – kur­to se­ria­lo „Ve­dęs ir tu­ri vai­kų“ pa­grin­di­nis he­ ro­jus Elas Ban­dis pui­kiai ži­no vis­ką, ką pri­va­lo ži­no­ti tik­ras vy­ras: kur su­ras­ti te­le­vi­zoriaus pul­te­lį, ko­kį alų ger­ti, į kie­ no krū­ti­nę spok­so­ti, kur lai­ky­ti ran­ką žiū­rint te­le­vi­zo­rių. Už šį vaid­me­nį E.O’Neil­las 1993 m. bu­vo no­mi­nuo­tas „Auk­si­niam gaub­liui“ kaip ge­riau­sias TV ko­me­di­jos ar miu­zik­lo ak­to­rius. Bai­gus kur­ti se­ria­lą, Edas su­ ge­bė­jo at­si­kra­ty­ti Elo Ban­džio eti­ke­tės ir sėk­min­gai su­vai­di­ no fil­muo­se „Kau­lų ko­lek­cio­ nie­rius“ su Den­ze­lu Was­hing­ to­nu ir „Lai­min­gi skai­čiai“ su Joh­nu Tra­vol­ta bei Li­sa Kud­ row. Vė­liau – ke­le­tas trum­pa­ lai­kių vaid­me­nų se­ria­luo­se, o da­bar E.O’Neil­las vai­di­na sėk­ min­ga­me ABC se­ria­le „Mo­der­ ni šei­ma“, ku­ria­me jo jau­nu­tės žmo­nos vaid­me­nį at­lie­ka ko­ lum­bie­tė Sof­ía Ver­ga­ra.

Gy­ve­ni­mo žvaigž­dės Sa­vo var­di­nės žvaigž­dės Ho­li­ vu­do Šlo­vės alė­jo­je E.O‘Neil­las su­lau­kė bū­da­mas 65-erių ir sa­ kė ne­si­ti­kė­jęs bū­ti taip pa­gerb­ tas. Tuo­met pa­lai­ky­ti ak­to­riaus atė­jo ir svar­biau­sios jo mo­te­ rys te­le­vi­zi­jos ek­ra­ne – žmo­ną Pe­gę se­ria­le „Ve­dęs ir tu­ri vai­ kų“ vai­di­nu­si ak­to­rė Ka­tey Sa­ gal bei duk­ros Ke­lės vaid­me­nį at­li­ku­si Chris­ti­na App­le­ga­te. O sa­vo gy­ve­ni­mo žvaigž­de ak­to­rius nea­be­jo­ti­nai pa­va­din­ tų žmo­ną Cat­he­ri­ne, su ku­ria su­si­tuo­kė 1986-ai­siais. Ji, be­je, pa­si­ro­dė po­ro­je „Ve­dęs ir tu­ri vai­kų“ epi­zo­dų. Edas ir Cat­he­ ri­ne 1989-ai­siais ėmė gy­ven­ ti at­ski­rai, ta­čiau po ket­ve­rių me­tų vėl su­siė­jo. Šei­ma au­gi­na dvi duk­ras – Clai­re (g. 1996 m.) ir Sop­hią (g. 1999 m.). Be šei­mos ir vai­kų, vie­nu di­ džiau­sių sa­vo gy­ve­ni­mo pa­sie­ ki­mų E.O’Neil­las va­di­na juo­dą­ jį dir­žą, gau­tą 22 me­tus pra­si­ mo­kius dvi­ko­vų. Pa­ren­gė Ie­va Ja­na­vi­čie­nė


portretas

Imp­re­sio­nis­ti­nis jau­ku­mas Op­ti­mis­tiš­kas, smal­sus, pa­rei­gin­gas, sen­ti­men­ta­lus, iš­ti­ki­mas, jaus­min­gas, at­vi­ras iš­šū­kiams – epi­te­tai, tin­kan­tys TV3 „ži­ niu­kui“ Ro­kui Pet­ke­vi­čiui, mi­nė­ju­siam ži­nių ve­dė­jo kar­je­ros 20-me­tį, ku­ris te­be­die­vi­na nuo­la­ti­nį tie­sio­gi­nio ete­rio tei­kia­ mą ad­re­na­li­ną, ener­gi­jos gau­na klau­sy­da­mas ope­ros, o sie­los džiaugs­mo – iš tė­čio pa­vel­dė­tuo­se „iri­sų“ – vilk­dal­gių – lau­ kuo­se. To­k į imp­re­sio­nis­tiš­kai jau­kų jo po­rtre­tą ta­po „TV die­na“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Daik­tas: daik­tu bū­ti ne­si­no­ri, na, ne­bent la­bai žmo­nėms nau­ din­gu daik­tu – jau­kiais na­mais.

Gy­vū­nas: nuo vai­kys­tės tu­rė­jau vilk­šu­nį. Šei­mos dva­re ir da­ bar toks yra. Mau­rui dvy­lik­ti me­tai – gy­v y­bin­gas, pro­tin­gas, prie­rai­šus vo­kie­čių avi­ga­nis. Mau­ras dva­re – vi­suo­ti­nis nu­ my­lė­ti­nis: tu­ri sa­vo odi­nę so­fą ir net at­si­dūs­ta kaip žmo­g us...

TV3 nuotr.

10

Au­ga­las: juo­da­sis vilk­d al­gis iš tė­č io pa­li­ki­mo.

JEI BŪ­ČIAU...

Pa­veiks­las: Vin­cen­to van GoPa­tie­ka­las: jau­t ie­nos did­keps­nis. g­ho „Iri­sai“.

Li­te­ra­tū­ros he­ro­jus: pro­fe­so­rius Preob­ra­žens­kis Mi­c hai­lo Bul­ ga­ko­vo „Šuns šir­dy­je“.

Gė­ri­mas: gra­na­t ų sul­tys.


Ša­lis: vi­sur ge­rai, bet na­mie ge­riau­sia! Ne­pa­v y­du­liau­ju emig­ran­t ams – nei ba­ go­tiems, nei bied­niems...

Mo­te­ris: prie­šin­gos ly­t ies at­ sto­vės kai­ly­je sa­ve įsi­vaiz­ duo­t i la­bai sun­ku... Iš­kart pri­si­me­nu ko­me­d i­ją „Džia­ze tik mer­gi­nos“. <...> Da­ly­kiš­ kos mo­te­r ys ar­ba na­mų šei­ mi­nin­kės – tai vi­sa­da da­lis pa­slap­t ies. Vi­sa­da tu­ri lik­t i mįs­lė... Taip bu­vo, kai Leo­ nar­das da Vin­ci ta­pė sa­vą­ją Mo­ną Li­z ą, taip yra ir XXI a. Sen­ten­ci­ja: „Va­ka­ras ne­nu­mal­ do­mai ar­tė­ja“ ren­gian­t is lai­ dai. Pas­ku­t i­nė va­lan­da prieš ete­r į – in­ten­sy­viau­sia ir įdo­ miau­sia. Vi­si de­gam vie­nu jaus­mu: kad spė­tu­me, kad ge­ riau, kad įdo­miau... 18.45 val. – TV3 „Ži­nios“. Tu­riu bū­t i pui­ kios for­mos... Et, tai kas­d ie­nis eg­za­mi­nas... Per 20 me­t ų „Ži­ nios“ ta­po ma­no DNR da­li­mi ir tuo net la­bai džiau­giuos!

Vai­sius: obuo­lys.

Pei­za­ž as ir kva­pas: jū­ros.

Jaus­mas: har­mo­ni­ja.

Nau­jie­na: nau­jie­nos – ma­no ka­sie­ny­bė. Jų bū­na ge­r ų ir blo­g ų, ne­ ti­kė­t ų ir nu­ma­ty­t ų – kam ko­kių rei­kia, bet rei­kia bū­t i­nai... Kon­ cer­to, fil­mo, TV šou ku­r į va­ka­rą ga­li ir ne­bū­t i, bet „Ži­nių“ – ne. Lau­kiu po­zi­ty­vios sen­sa­ci­jos... Bū­č iau tik­rai lai­min­gas ga­lė­da­ mas pra­neš­t i: „Vė­ž ys vi­siš­kai nu­ga­lė­tas...“

Spal­va: sau­lė­t a.

Is­to­ri­nė as­me­ny­bė: bū­tų įdo­ mu at­si­dur­ti Kip­ro Pet­raus­ko kai­ly­je – maest­ro gy­ve­no savo var­du pa­va­din­to­je gat­vė­je, bu­ vo ga­bus, bet tu­rė­jo sko­lų, nuo ku­rių bė­go, – kad ir paau­ko­ da­mas sa­vo at­vaiz­d ą tua­le­ti­ nio mui­lo eti­ke­tei... Nu­g y­ve­no 82 me­tus, ta­po gy­va le­gen­ da... Su­ta­rė su tau­ti­nin­kais ir su ko­mu­nis­tais, na­cių oku­pa­ci­ jos me­tais užau­gi­no žy­dų mer­ gai­tę, tu­rė­jo sa­ba­lų kai­li­nius, o se­nat­vė­je sir­go skle­ro­ze... Bū­da­mas de­vin­to­kas pa­bė­gau iš pa­mo­kų, nuė­jau į Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ją, į Kip­ro šimt­me­čiui skir­t ą moks­ li­nę kon­fe­ren­ci­ją. Išk­lau­siau 14 pra­ne­ši­mų. Bu­vo la­bai įdo­mu.


12

Kino fotelis

Kai du fil­mai ski­ria­si ne

Ant­rą­ją Ka­lė­dų die­ną LNK pri­mi­nė prieš ke­ tu­ris de­šimt­me­čius su­kur­tą ru­siš­ką ko­me­di­ją „Sėk­mės džen­tel­me­nai“. O di­džiuo­siuo­se ki­no ek­ra­nuo­se pa­si­ro­do jos per­dir­bi­nys. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Išei­na kaip vi­sa­da Nau­jų idė­jų ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta ne tik Ho­li­vu­dui. Ten dar šią pro­ble­mą bent jau kom­ pen­suo­ja aukš­tas fil­mo au­to­rių pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gis. O štai da­bar­ti­nė­je Ru­si­jo­je de­fi­ci­tu ta­ po ir ge­ras siu­že­tas, ir ta­len­tas. Ka­lam­bū­rų gau­sio­je ru­sų kal­ bo­je yra daug to­kių fra­zių, ku­rių tik­ro­ji reikš­mė iš­ryš­kė­ja tik na­ cio­na­li­nia­me kon­teks­te. „No­rė­jo­ me kaip ge­riau, o išė­jo kaip vi­sa­ da“, – ši ne­ma­ri bu­vu­siam Ru­si­ jos prem­je­rui Vik­to­rui Čer­no­myr­ di­nui ne­ti­kė­tai iš­sprū­du­si min­tis jau du de­šimt­me­čius pri­si­me­na­ ma ta­da, kai rei­kia pa­brėž­ti, kad dar vie­na pla­čiai iš­rek­la­muo­ta idė­ja vir­to pa­pras­čiau­siu šnipš­ tu. Da­bar­ti­niam Ru­si­jos ki­nui ši min­tis tin­ka idea­liai. Kaip ir dar vie­nas am­ži­nai ak­tua­lus po­sa­kis: „Kad ir ką iš at­ski­rų da­lių ban­dy­ tų su­rink­ti mū­sų pra­mo­nė, vis tiek gau­na­me kul­kos­vai­dį.“

Ru­sų Spiel­ber­gas Di­de­lis to­kio iš at­ski­rų da­lių su­ ren­ka­mo ki­no spe­cia­lis­tas Ru­

„Sėk­mės, džen­tel­me­nai!“ („Джентльмены, удачи!“) Ko­me­di­ja. Ru­si­ja, 2012 m. Rež. Dmit­ri­ jus Ki­se­lio­vas. Vai­di­na Ser­ge­jus Bez­ru­ko­vas, Go­ša Ku­cen­ka, Ma­ri­na Pet­ren­ko, Va­len­ti­nas Smir­nits­kis.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

1

si­jo­je da­bar yra pro­diu­se­ris ir re­ži­sie­rius Ti­mū­ras Bek­mam­ be­to­vas, ta­pęs nau­jo­jo ru­sų ko­ mer­ci­nio ki­no sim­bo­liu. Kar­ tais jis net pa­va­di­na­mas ru­sų Spiel­ber­gu, nes iš tik­rų­jų pa­si­ žy­mi ypa­tin­gu ge­bė­ji­mu, kaip sa­ko ame­ri­ kie­čiai, užuo­ sti di­de­lių pi­ ni­gų kva­pą. Griu­vus so­ vie­tų im­pe­ ri­jai jis kū­ rė pra­ban­ga ste­bi­nan­čius ban­ko „Im­ pe­rial“ rek­la­ mos kli­pus, ku­rie at­ro­dė kaip mi­nia­ tiū­ri­niai is­to­ ri­nės te­ma­ ti­kos fil­mai. Vė­liau pa­ge­ ri­no fi­nan­si­nius re­kor­dus pa­gal fan­tas­to Ser­ge­jaus Luk­ja­nen­ kos ro­ma­nus su­kur­tais fil­mais „Nak­ties sar­gy­ba“ (2004 m.) ir „Die­nos sar­gy­ba“ (2005 m.). Po jų bu­vo pa­kvies­tas į Ho­li­vu­ dą. Čia iš kar­to veiks­mo fil­mui „Ieš­ko­mas“ jis ga­vo be­veik 70 mln. do­le­rių biu­dže­tą ir su­tar­ tį su da­bar be­ne gei­džia­miau­sia ak­to­re An­ge­li­na Jo­lie. O pa­tei­ si­nęs ame­ri­kie­čių lū­kes­čius jis iš pa­ties Ti­mo Bur­to­no su­lau­kė pa­siū­ly­mo nu­fil­muo­ti ko­mik­są „Ab­rao­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­jas“. Šis lai­mės kū­di­kis ne­pa­mirš­ ta ir Ru­si­jos – jo­je kas­met įgy­

JAU KINE

Iš­nie­ki­ni­mas: kul­t i­nės ru­siš­kos si­dū­rė ci­niš­kų afe­ris­t ų ran­ko­se

ven­di­na ko­kį nors ki­no pro­jek­ tą, daž­niau­siai kaip pro­diu­se­ ris. Ir be­veik vi­sa­da prieš Nau­ juo­sius me­tus. Šios tra­di­ci­jos T.Bek­mam­be­to­vas neiš­da­vė ir šie­met – pa­tei­kė kla­si­ki­nės ko­ me­di­jos „Sėk­mės džen­tel­me­ nai“ per­dir­bi­nį.

Bergž­džias dar­bas Kla­si­ki­nių ko­me­di­jų per­dir­bi­ niai – bergž­džias dar­bas. Net ame­ri­kie­čiams to­kios pa­stan­ gos daž­niau­siai virs­ta mon­kės biz­niu. Ru­sai taip pat ne kar­tą ban­dė pa­ge­rin­ti sa­vo se­nas ko­ me­di­jas, bet re­zul­ta­tas bū­da­vo kaip vi­sa­da.

Mes to­kių nau­ja­da­rų, ku­rių pa­gau­sė­jo pa­sta­ruo­ ju me­tu, taip pa­t pri­si­žiū­ rė­jo­me į va­lias. Jų kū­rė­jams tik­rai trūks­ta pirm­ta­kų ta­len­to, tak­to ir su­bti­lu­mo, ku­rie da­bar kei­čia­mi ama­tu, ne­pa­gar­ba tra­ di­ci­joms ir vul­ga­ru­mu ma­nant, kad kvai­lė pub­li­ka bus lai­min­ ga vien ma­ty­da­ma te­le­vi­zi­jos iš­po­pu­lia­rin­tas ki­no ir est­ra­dos gar­se­ny­bes.

Ap­gai­lė­ti­ni pig­mė­jai Jei bū­tų ki­taip, nie­kam nė į gal­vą nea­tei­tų švent­va­giš­ka min­tis kė­sin­tis į kla­si­ki­nius „Sėk­mės džen­tel­me­nus“. Jau vien to­dėl, kad juo­se vai­di­nę ko­mi­kai Jev­ge­ni­jus Leo­no­vas, Sa­ve­li­jus Kra­ma­ro­vas ar Geor­


tik kab­le­liu ir šauk­tu­ku N-13 „Sėk­mės, džen­tel­me­nai!“ Nuo 2012 12 28 Trukmė 100 min.

Ko­mi­kai J.Leo­no­vas, S.Kra­ma­ro­vas ar G.Vi­ci­nas bu­vo uni­ka­lia Die­vo do­va­na apdovanoti ak­to­riai. O juok­ da­riai iš nau­jos ver­si­jos pirm­ta­kų fo­ne at­ro­do tik kaip sa­vo iš­skir­ti­nu­mu įti­kė­ję ap­gai­lė­ti­ni pig­mė­jai.

ko­me­d i­jos „Sėk­mės džen­tel­me­nai“ (kad­ras kai­rė­je) per­d ir­bi­nys su­ke­lia ap­mau­dų jaus­mą, kad dar vie­na tik­ra na­cio­na­li­nė ver­ty­bė vėl at­ e.  Kad­r ai iš fil­mų gi­jus Vi­ci­nas bu­vo uni­ka­lia Die­vo do­va­na apdovanoti ak­to­ riai. O juok­da­riai iš nau­jos ver­ si­jos pirm­ta­kų fo­ne at­ro­do tik kaip sa­vo iš­skir­ti­nu­mu įti­kė­ję ap­gai­lė­ti­ni pig­mė­jai.

Jie ne tik ne­si­dro­vi teig­ti, kad nau­jas fil­mas su se­nuo­ju ne­tu­ri nie­ko bend­ra, iš­sky­rus du tuos pa­čius žo­džius pa­va­di­ ni­me. Da­bar po pir­mo­jo žo­džio pa­ra­šy­tas kab­le­lis, o po ant­ro­jo

– šauk­tu­kas. To, anot au­to­rių, pa­kan­ka, kad kal­bos apie pla­ gia­tą bū­tų lai­ko­mos ne­ko­rek­ tiš­ko­mis. Tą pa­čią teo­ri­ją tu­rė­ tų pa­tvir­tin­ti ir pa­keis­ti he­ro­ jų var­dai.

Bet vi­sos šios kos­me­ti­nės prie­mo­nės tik­rai ne­ga­li už­ glais­ty­ti ap­mau­daus jaus­mo, kad dar vie­na tik­ra na­cio­na­li­ nė ver­ty­bė vėl at­si­dū­rė ci­niš­kų afe­ris­tų ran­ko­se.

kio vei­dą, jo at­pa­ž in­ti ne­bu­vo įma­no­ ma. To­dėl po fil­mo prem­je­ros ge­rą pus­ me­t į spau­do­je ir in­ter­ne­te vy­ko azar­ tiš­kas žai­di­mas „Ats­p ėk, kas su­vai­di­no V.Vy­soc­k į?“. Kad S.Bez­ru­ko­vas yra ta­ len­tin­gas ak­to­rius, gin­č y­tis ne­si­no­ri. Jis ne kar­t ą (ypač spek­tak­liuo­se) tai įro­ dė. Bet daž­niau­siai jis da­ly­vau­ja tuo­se ki­no pro­jek­tuo­se, už ku­riuos siū­lo­mas ir ge­ras ma­te­ria­li­nis at­ly­gis, ir ga­ran­tuo­ tas po­pu­lia­ru­mas.

kur kas svar­biau sa­vo var­do ne­su­terš­ti jų ta­len­to ne­ver­tais dar­bais. To­kią prin­ ci­pi­nę nuo­sta­t ą kaž­ka­da pui­kiai iš­reiš­kė le­gen­di­nė ru­sų ak­to­rė Fai­na Ra­nevs­ka­ ja: „Su­vai­din­ti blo­ga­me fil­me ar spek­ tak­ly­je yra tas pat, kas spjau­ti į am­ž i­ ny­b ę.“ O ne­pa­mirš­ta­mų ly­ri­nių ko­me­ di­jų re­ž i­sie­rius El­da­ras Ria­za­no­vas šią min­t į iš­sa­kė pro­ziš­kiau: „Di­de­lius pi­ni­ gus už komp­ro­mi­są su sa­vo są­ži­ne pra­ val­gy­si, o gė­da liks.“

Vy­res­nės kar­tos ru­sų ak­to­riams bu­vo

Pa­si­rin­ki­mas vi­sa­da yra!

S.Bez­ru­ko­vas jau ke­lia aler­gi­ją Vie­niems im­po­nuo­ja jo ener­gi­ja ir iš­ vaiz­da. O ki­tiems jo nuo­la­ti­nis mir­gė­ji­ mas pla­čiai rek­la­muo­ja­muo­se TV ir ki­no pro­jek­tuo­se jau ke­lia aler­gi­ją. Šmaikš­taus žo­džio ki­še­nė­je nie­kad neieš­ ko­jęs ru­sų ak­to­rius Va­len­ti­nas Gaf­tas, gar­sė­jan­tis ne tik ta­len­tu ir šmaikš­čiu lie­ žu­viu, bet ir ko­le­gas šiur­pi­nan­čio­mis pik­ to­ko­mis epig­ra­mo­mis, apie šį ak­to­rių pa­ sa­kė štai ką: „Bai­su ne tai, kad ka­da nors nu­mir­si. Kur kas bai­siau gal­vo­ti, kad mi­ru­sį ta­ve ga­li su­vai­din­ti S.Bez­ru­ko­vas.“

Ne­gai­les­tin­ga epig­ra­mos au­to­riaus iro­ ni­ja tam­pa aiš­ki ta­da, kai pri­si­me­ni, kaip S.Bez­ru­ko­vas at­vi­ru ki­ču dvel­kian­čiuo­se biog­ra­fi­niuo­se fil­muo­se ir se­ria­luo­se vai­ di­no ge­nia­lius Ru­si­jos poe­tus Alek­sand­rą Puš­ki­ną (net tris kar­tus), Ser­ge­jų Je­se­ni­ ną (jį ak­to­rius vai­di­no ir į Lie­tu­vą at­vež­ta­ me spek­tak­ly­je-kon­cer­te), Vla­di­mi­rą Vy­ soc­k į („Vy­soc­kis. Ačiū, kad gy­vas“). Pas­t a­ro­jo fil­mo tit­ruo­se S.Bez­ru­ko­vo pa­var­d ės nė­ra, nes po spe­cia­lia kau­ ke, be­veik to­bu­lai at­ku­rian­čia V.Vy­soc­


14

Kino fotelis

„Iš vi­sų me­nų mums svar­b Prieš de­vy­nis de­šimt­me­čius pi­lie­ti­nio ka­ro apim­to­je Ru­si­jo­je Le­ni­nas iš­ta­ rė gar­sią fra­zę: „Iš vi­sų me­nų da­bar mums svar­biau­si yra ki­nas ir cir­kas.“ Sau­lės cir­kas iš Ka­na­dos įro­do, kad ši min­tis ak­tua­li ir da­bar. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

V

„Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ Nuo 2012 12 28 Trukmė 83 min.

Sau­lės cir­ko be­lau­kiant 2011-ųjų pa­bai­go­je žie­mos spei­gus Lie­tu­vo­je tirp­dė gar­ saus Sau­lės cir­ko vai­di­ni­mas „Sal­tim­ban­co“. Ki­tų me­tų ant­ ro­je bir­že­lio pu­sė­je šis Sau­lės cir­kas Vil­niu­je ro­dys nau­jau­ sią pro­gra­mą „Alegr­ía“. O da­ bar mū­sų ek­ra­nuo­se pa­si­ro­do fil­mas apie šio nuo­sta­baus ko­ lek­ty­vo pa­si­ro­dy­mus Las Ve­ ga­se. Ti­kė­tis, kad tai bus pui­ki pra­ mo­ga, ga­li­ma vien to­dėl, kad šį ori­gi­na­lų fil­mą re­ži­sa­vo dvie­ jų „Nar­ni­jų“ au­to­rius And­ rew Adam­so­nas ir pro­diu­se­ ris Ja­me­sas Ca­me­ro­nas, ku­ris ir šiam pro­jek­tui pa­si­tel­kė 3D tech­no­lo­gi­jas.

Vie­nu me­tu skir­tin­go­se ša­ly­se Sau­lės cir­kas („Cir­que du So­ leil“) – pa­sau­li­nio gar­so tru­pė, ki­lu­si iš pran­cū­za­kal­bio Kve­ be­ko, esan­čio Ka­na­do­je. 1984ai­siais su­si­for­ma­vęs cir­ko ko­ lek­ty­vas vie­ni­jo 73 ar­tis­tus, ku­riuos drau­gėn su­bū­rė du en­ tu­zias­tai Guy La­li­berté ir Da­ nie­lis Gaut­hier. Da­bar tru­pė­ je yra dau­giau nei 4000 na­ rių, iš ku­rių net 1300 – pro­ fe­sio­na­lūs cir­ko ar­tis­tai. Nuo pat pir­mo­jo vie­šo pa­si­ro­dy­mo Sau­lės cir­kas ste­bi­na iš­mo­ne, griau­na vi­sas fan­ta­zi­jos ri­bas ir de­monst­ruo­ja tru­pės ar­tis­tų meist­riš­ku­mą, žmo­gaus kū­no ga­li­my­bes.

Tai, kad šia­me kū­ry­bin­ga­ me ko­lek­ty­ve tiek daug ar­tis­tų, lei­džia vie­nu me­tu skir­tin­go­se ša­ly­se ro­dy­ti ke­le­tą vai­di­ni­mų. Jiems tin­ka ir tra­di­ci­nio cir­ko pa­vil­jo­nai, ir mo­der­niai įreng­ tos teat­rų sce­nos, ir mil­ži­niš­ kos spor­to are­nos. Sta­tis­ti­ka skel­bia, kad tru­pės pa­si­ro­dy­ mus kas­met ste­bi apie 15 mln. žmo­nių vi­suo­se že­my­nuo­se, o me­ti­nės ko­lek­ty­vo pa­ja­mos sie­kia 600 mln. do­le­rių.

Pa­ki­lo net į kos­mo­są Tei­gia­ma, kad Sau­lės cir­kas tra­di­ci­niam cir­kui su­tei­kė vi­ sai nau­ją pa­vi­da­lą. Tuo ga­lė­ jo įsi­ti­kin­ti ir tie, ku­rie šie­met ste­bė­jo 74-ąją „Os­ka­rų“ įtei­ki­

mo ce­re­mo­ni­ją. Per ją įpras­tas mu­zi­ki­nes šio gran­dio­zi­nio šou pau­zes už­pil­dė įspū­din­gi Sau­ lės cir­ko pa­si­ro­dy­mai.

No­rint pa­pa­sa­ko­ti mei­ lės is­to­ri­ją ne­bū­ti­na kal­ bė­ti žo­džiais, o šis fil­ mas – tai aki­mis ir kū­ nais pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja. Po­pu­lia­riosios mu­zi­kos ger­ bė­jai tik­riau­siai pri­si­me­na įspū­din­gą cir­ki­nin­kų pa­si­ro­dy­ mą per „Eu­ro­vi­zi­ją“, 2009ai­siais trans­liuo­tą iš Mask­vos. Bet, ko ge­ra, aukš­čiau­sią tik­rą­ ja šio žo­džio pra­sme pa­sie­ki­


biau­si yra ki­nas ir cir­kas“ Duok­lė M.Jack­so­nui

JAU KINE

Vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio dai­ni­nin­ kų, po­pka­ra­liaus var­dą mu­zi­kos pa­sau­ly­je pel­nęs Mi­chae­ las Jack­so­nas taip pat bu­vo aist­rin­gas Sau­lės cir­ko ger­b ė­ jas. Ka­na­dos cir­ko pa­ si­ro­dy­mą su­ž a­vė­tas mu­ zi­kan­tas il­gai sva­jo­jo apie bend­r ą pro­jek­t ą. De­ja, įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nės ne­bes­p ė­jo. Bet po mu­zi­kan­to mir­ties 2009ai­siais Sau­lės cir­kas, šiuo me­ tu pa­sau­ly­je pri­sta­t an­t is per 20 skir­t in­g ų pa­si­r o­d y­m ų, nu­spren­d ė ati­duo­ti duok­lę M.Jack­so­nui. Taip gi­m ė pa­sau­li­nis pa­si­ro­dy­m ų tu­ras „Mi­chael Jack­son: The Im­ mor­tal World Tour“, pa­rem­tas po­p ka­ra­liaus kū­r y­ba. Cir­ko tru­p ės ar­ tis­tai šį mu­zi­ki­n į vai­di­ni­mą va­di­na jų do­va­na le­gen­di­niam dai­ni­nin­kui ir ma­lo­nu­mu sa­vo sie­loms. Prie šio pro­jek­to mie­lai pri­si­jun­g ė kvies­ti­niai mu­z i­kan­t ai, ak­to­riai ir il­ gus me­tus su M.Jack­so­nu gast­ro­lia­ vu­sios tru­p ės na­riai. Pa­si­ro­dy­mo re­ž i­ sie­rius Ja­mie Kin­gas 1992–1994 m. bu­vo pa­grin­di­nis kon­cer­t ų tu­ro „Dan­ ge­rous“ šo­kė­jas; mu­zi­kos re­ž i­sie­rius Gre­gas Phil­lin­ga­ne­sas dir­bo prie dau­

mą 2009-ai­siais pa­de­monst­ra­ vo Sau­lės cir­ko įkū­rė­jas G.La­ li­berté – jis ta­po vie­nu pir­mų­ jų pa­sau­ly­je kos­mo­so tu­ris­tų. Taip eks­cent­riš­ka­sis cir­ki­nin­ kas sie­kė at­kreip­ti žmo­ni­jos dė­me­sį į eko­lo­gi­jos pro­ble­mas ir ma­žė­jan­čius gė­lo van­dens iš­tek­lius. Koks gi dau­giau ar­ tis­tas ga­li pa­si­gir­ti pa­na­šiais ne­že­miš­kais pa­sie­ki­mais?

Apie mei­lę be žo­džių Da­bar mū­sų ek­ra­nuo­se pa­si­ ro­dan­tis fil­mas „Sau­lės cir­ kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ yra jau penk­tas šios cir­ko tru­pės ban­ dy­mas pri­si­sta­ty­ti ne tik cir­ ko ger­bė­jams, bet ir ki­no žiū­ ro­vams. Pir­mie­ji šios uni­ka­

lios tru­pės fil­mai „Ma­giš­kas cir­kas“ (1989 m.) ir „Nau­jo­ ji pa­tir­tis“ (1991 m.) bu­vo tie­ siog do­ku­men­ti­niai re­por­ta­ žai, su­da­ry­ti iš at­ski­rų cir­ko nu­me­rių. Vė­les­ni fil­mai „Žmo­ gaus ke­lio­nė“ (2000 m.) ir „Alegría“ (2001 m.) jau tu­rė­jo at­ski­rus nu­me­rius siejan­čius siu­že­tus. Fil­mo „Sau­lės cir­kas. Vi­sa­ tos pa­kraš­ty“ siu­že­tas skir­tas ke­tu­rioms sti­chi­joms – orui, van­de­niui, ug­niai ir že­mei. Triu­kai, ku­riuos at­lie­ka ta­len­ tin­giau­si pa­sau­ly­je cir­ko ar­ tis­tai, iš­ties uni­ka­lūs. Vi­si jie sa­vaip iliust­ruo­ja ne­su­dė­tin­ gą is­to­ri­ją apie mer­gi­ną Mi­ją ir Oro Ak­ro­ba­tą – iš­skir­tus įsi­

my­lė­jė­lius, ku­rie trokš­ta vėl bū­ti drau­ge. Mi­ją vai­di­nan­ti Ei­ca Linz Sau­lės cir­ko tru­pė­je dar­buo­ja­ si jau dvy­lik­tus me­tus. Ji įsi­ ti­ki­nu­si, kad no­rint pa­pa­sa­ko­ ti mei­lės is­to­ri­ją ne­bū­ti­na kal­ bė­ti žo­džiais, o šis fil­mas – tai aki­mis ir kū­nais pa­pa­sa­ko­ta is­ to­ri­ja. Įsi­jaus­ti į ją pa­de­da ne tik nuo­sta­būs kos­tiu­mai, kva­ pą gniau­žian­tys triu­kai ir įspū­ din­gi ka­me­ros ra­kur­sai, bet ir jau­di­nan­ti mu­zi­ka. Fil­mo gar­so ta­ke­lis taip pat ne­pa­liks abe­ jin­gų, juk juos­to­je, be ori­gi­na­ lių kom­po­zi­to­riaus Be­noît Jut­ ra­so kom­po­zi­ci­jų, vy­ku­siai pa­ nau­do­tos „The Beat­les“ ir El­vio Pres­ley me­lo­di­jos.

gu­mos M.Jack­so­no al­bu­mų, o gar­ sus Niu­jor­ko di­zai­ne­ris Zal­dy Go­ co kū­rė kos­tiu­mus pa­sku­ ti­niam po­pka­ra­liaus pro­jek­tui „This is it“, ku­ris taip ir neį­v y­ko. „The Im­mor­t al“ – ne­ pap­ras­t ai puoš­nus re­gi­ nys, ku­ria­me M.Jack­so­no dai­nos ir jo fir­mi­niai šo­ kiai su­si­pi­na su ak­ro­ba­ti­ niais cir­ko tru­p ės pa­si­ro­dy­mais. Pen­ kis mė­ne­sius ak­t y­viai kur­tas kon­cer­ tas šiuo me­tu ro­do­mas Eu­ro­pos are­ nų sce­no­se. Cho­reog­ra­fas Tra­vi­sas Payne’as pri­pa­ žįs­ta, kad su­dė­tin­giau­sia už­duo­tis bu­ vo su­kur­ti šou be pa­ties M.Jack­so­no: „Kur­da­mas pa­si­ro­dy­mą dir­bau taip, lyg Mi­chae­las sto­vė­t ų man už nu­ga­ros ir vis­k ą ste­b ė­t ų“, – pa­sa­ko­jo cho­reog­ ra­fas. Šo­kė­jų ir ar­tis­t ų tru­p ė – tarp­ tau­ti­nė: čia pe­t ys į pe­t į šo­ka ja­po­nai ir pran­cū­zai, ame­ri­kie­čiai ir ru­sai, kai ku­ rie dėl kal­bos bar­je­ro ne­sup­ran­ta vie­ ni ki­t ų, ta­čiau sinch­ro­niš­kai ju­da kar­ tu. Juos vie­ni­ja mei­lė M.Jack­so­no su­ kur­tam pa­sau­liui ir jo kū­r y­bai. Pa­si­ro­dy­mo veiks­mas vyks­ta dai­ni­nin­ ko ran­čo­je „Ne­ver­land“, o įspū­din­giau­si nu­me­riai at­lie­ka­mi skam­bant to­kiems hi­tams kaip „They Don’t Ca­re About Us“, „Thril­ler“ ir „Smooth Cri­mi­nal“.

„Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ („Cir­que du So­leil: Worlds Away“) Fan­tas­ti­ka. JAV, 2012 m. Rež. A.Adam­so­nas. Vai­di­na E.Linz, Igo­ris Za­ri­po­vas, Dal­la­sas Bar­net­tas, Ja­so­nas Ber­ren­tas, Joh­nas Clarke’as.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

5


16

kinas vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 10.30 (seansas nevyks 1 d.), 11.45 (seansas nevyks 1 d.), 14.30, 17, 20.15 (seansas nevyks 31 d.) val. „Džekas Ryčeris“ – Premjera. Iki 3 d. 10.45 (seansas nevyks 1 d.), 13.30, 16.15, 19 (seansas nevyks 31 d.), 21.40 (seansas nevyks 31 d.) val. „Sėkmės, džentelmenai!“ – Premjera. Iki 3 d. 11.15 (seansas nevyks 1 d.), 13.45, 16.30, 18.45 (seansas nevyks 31 d.), 21 (seansas nevyks 31 d.) val. „Ralfas Griovėjas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 13.15 val. „Ralfas Griovėjas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 12.15 val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 1 d.), 13, 15.15, 17.15, 19.15 (seansas nevyks 31 d.) val. „Pi gyvenimas“ (3D) – Iki 3 d. 14.45, 18.15 (seansas nevyks 31 d.), 21.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ – Iki 3 d. 11.30 (seansas nevyks 1 d.), 15, 18.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (HFR 3D) – 29, 30, 1–3 d. 20 val. „Zambezija“ (3D, lietuviškai) – Iki 3 d. 10.15 (seansas nevyks 1 d.), 16 val. „Zambezija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 12.30, 17.45 val. „Optimisto istorija“ – Iki 3 d. 15.30, 20.45 (seansas nevyks 31 d.) val. „Didieji lūkesčiai“ – Iki 3 d. 18 val. „Debesų žemėlapis“ – 29, 30, 1–3 d. 21.15 val. „Širdžių ėdikas“ – 29, 30, 1–3 d. 21.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 12 (seansas nevyks 1 d.), 14.45, 17.30 (seansas nevyks 31 d.), 20.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Džekas Ryčeris“ – Premjera. Iki 3 d. 12 (seansas nevyks 1 d.), 15, 18.20, 21.20 (seansas nevyks 31 d.) val. „Sėkmės, džentelmenai!“ – Premjera. Iki 3 d. 11.40 (seansas nevyks 1 d.), 14, 16.45, 19.15, 21.40 (seansas nevyks 31 d.) val. „Ralfas Griovėjas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. 29–31, 2, 3 d. 11.20 val. „Ralfas Griovėjas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 14 val. „Didieji lūkesčiai“ – Premjera. Iki 3 d. 12.20 (seansas nevyks 1 d.), 15.15, 18.10, 20.50 (seansas nevyks 31 d.) val. „Vargdieniai“ – Išankstinis seansas. 31 d. 18.30 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ – Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 1 d.), 14.20, 17.50, 21.10 (seansas nevyks 31 d.) val.

„Hobitas. Nelaukta kelionė“ (HFR 3D) – 29, 30, 1–3 d. 20.15 val. „Pi gyvenimas“ (3D) – Iki 3 d. 13, 16, 19 (seansas nevyks 31 d.), 22 (seansas nevyks 31 d.) val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 12.15 (seansas nevyks 1 d.), 14.15, 16.15, 18.40 val. „Širdžių ėdikas“ – Iki 3 d. 16.30, 19 (seansas nevyks 3 d.), 21.30 (seansas nevyks 31, 3 d.) val. „Zambezija“ (3D, lietuviškai) – Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 1 d.), 15.55 val. „Zambezija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 13.50, 18 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – 29, 30, 1–3 d. 21 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Debesų žemėlapis“ – Iki 3 d. 13.30, 17, 20.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Optimisto istorija“ – Iki 3 d. 15, 17.30, 20.15 (seansas nevyks 31 d.) val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Džekas Ryčeris“ – Premjera. 29, 30, 2, 3 d. 11, 13.45 (seansas nevyks 30 d.), 16.30, 19.15, 22 val., 31 d. 10.30, 13, 15.30 val.

„Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D) – Premjera. 29 d. 10.15, 14.30, 16.15, 18, 19.15 val., 30 d. 10.15, 14.30, 16.15, 19.30 val., 31 d. 10.15, 12, 16.15, 18.15 val., 2 d. 10.15, 12, 16.20, 18.15, 19.30 val., 3 d. 10.15, 12, 16.20, 19.15 val. „Sėkmės, džentelmenai!“ – Premjera. 29 d. 12.30, 17.15, 19.30, 21.45 val., 30 d. 12.30, 15, 17.15, 19.15, 21.30 val., 31 d. 11, 13.15, 15.45, 18 val., 2, 3 d. 12.30, 14.45, 17, 19.30, 21.30 val. „Ralfas griovėjas“ (3D) – Išankstiniai seansai. 29, 30 d. 14.45 val., 31 d. 12.45 val., 2, 3 d. 17 val. „Ralfas griovėjas“ – Išankstiniai seansai. 29, 30 d. 12 val., 31, 2, 3 d. 14 val. „Pi gyvenimas“ (3D) – 29, 2, 3 d. 10.30, 13, 15.45, 18.30, 21.15 val., 30, 31 d. 10, 12.30, 13.45 (seansas vyks 30 d.), 15.15 (seansas vyks 31 d.), 17, 19.45 (seansas vyks 30 d.), 21.30 (seansas vyks 30 d.) val. „Zambezija“ (3D) – 29, 3 d. 10.45, 12.45, 14.45 val., 30 d. 10.45, 12.45, 17.30 val., 31 d. 10.45, 15.15, 17.15 val., 2 d. 14.45 val. „Zambezija“ – 29, 30, 2, 3 d. 10, 12 (2 d. vyks seansas mamoms su mažyliais) val., 31 d. 12.30, 16.15 val.

„Optimisto istorija“ – 29 d. 21.30 val., 30 d. 18 val., 2 d. 21.45 val., 3 d. 21.15 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (HFR 3D) – 29–31, 2, 3 d. 11, 14.30, 18 (seansas nevyks 31 d.), 21.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (3D) – 29 d. 20 val., 30 d. 20.30 val., 31 d. 16.30 val., 2 d. 20.15 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ – 29, 30, 2, 3 d. 16, 19.30 val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – 29, 30 d. 14 val., 31 d. 14.15 val., 2, 3 d. 10.30 val. „Legendos susivienija“ (3D, lietuviškai) – 29–31, 2 d. 10.30, 18 (seansas vyks 31 d.) val., 3 d. 14 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Neregių žemė“ – 29 d. 15 val., 30 d. 18.10 val. „Narcizas“ – 29 d. 17 val., 30 d. 15 val., 1 d. 20.20 val., 3 d. 17 („Vilniaus dienos“ seansas) val. „Angelų dalis“ – 29 d. 19 val., 30 d. 21 val., 1 d. 19.20 val., 2 d. 21.10 val., 3 d. 21.10 val., 4 d. 19 val. „Apgaulinga aistra“ – 29 d. 21 val., 30 d. 19 val., 2 d. 19.10 val. „Aurora“ – 3 d. 18.50 val., 4 d. 21 val. „Optimisto istorija“ – 4 d. 16.40 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ Animacinių filmų programa „Kalėdinis tindirindis“ – 29, 30 d. 13 val. NAUJAUSIA LIETUVIŲ DOKUMENTIKA „Liza, namo!“ – 29 d. 15.40 val., 1 d. 17.30 val. „Tėvas“ – 30 d. 16.50 val., 2 d. 17.30 val. „Igruški“ – 1 d. 17.30 val.

„Optimisto istorija“ – 29 d. 21.30 val., 30 d. 18 val., 31 d. 17.30 val., 1 d. 20 val., 2 d. 20.30 val., 3 d. 16.30 val., 4 d. 19.30 val. Savaitgalis su „Pasaka“. Svečias – Vėjų fėja – 30 d. 14 val. „Laukiniai“ – 30 d. 19.30 val., 2 d. 20.15 val., 3 d. 18 val., 4 d. 18.45 val. „Meilė yra viskas, ko reikia“ – 31 d. 17.15 val., 1 d. 21.30 val., 3 d. 21.30 val. „Angelų dalis“ – 3 d. 19 val., 4 d. 16.45 val. „Aurora“ – 4 d. 19 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 10.30 (seansas nevyks 1 d.), 13.15, 15.45, 17.45, 20.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Džekas Ryčeris“ – Premjera. Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 28, 1 d.), 13.45, 16.30, 19 (seansas nevyks 31 d.), 21.45 (seansas nevyks 31 d.) val. „Ralfas Griovėjas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 14.15 val. „Ralfas Griovėjas“ (lietuviškai) – Premjera. 29–31, 2, 3 d. 11.30 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

„Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę“ – 29 d. 15.30, 18 (šeimos seansas) val., 31 d. 17 (šeimos seansas) val., 1 d. 18 val., 3 d. 15.30 (beibikinas) val. „Mažylis Nikolia“ – 29 d. 16 val., 30 d. 15.30 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ – 29 d. 17 (šeimos seansas) val., 30 d. 15 val., 1 d. 17.15 (šeimos seansas) val. „Karališka drąsa“ – Šeimos seansai. 29 d. 17.30 val., 30 d. 16 val., 1 d. 17 val. „Pabandom iš naujo“ – 29 d. 19 val., 30 d. 17 val., 3 d. 16 val. „Magiškas Paryžius 3“ – 29 d. 19.30 val., 30 d. 20.30 val., 31 d. 20 val., 1 d. 19 val., 2 d. 22 val., 4 d. 22.15 val. Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika – 29 d. 20 val., 30 d. 17.30 val., 2 d. 19.30 val., 3 d. 15 (senjorų arbatėlė) val. „Virš įstatymo“ – 29 d. 21 val., 31 d. 19.30 val., 1 d. 19.15 val., 2 d. 18 val., 3 d. 21 val., 4 d. 16.30 val. „Širdžių ėdikas“ – 29 d. 21.15 val., 30 d. 20 val., 31 d. 19 val., 1 d. 21 val., 2 d. 18.30, 21 val., 3 d. 21.15 val., 4 d. 17.30 val.

„Sėkmės, džentelmenai!“ – Premjera. Iki 3 d. 11.15 (seansas nevyks 1 d.), 13.30, 16.15, 18.30, 21 (seansas nevyks 31 d.), 23.15 (seansas vyks 29 d.) val. „Vargdieniai“ – Išankstinis seansas. 31 d. 18 val. „Fėja“ – Kitokio kino klubas. 1 d. 18 val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 11.45 (seansas nevyks 1 d.), 14, 16, 18 (seansas nevyks 31, 1, 3 d.) val. „Pi gyvenimas“ (3D) – Iki 3 d. 18.15, 21.30 (seansas nevyks 31 d.), 22.45 (seansas vyks 28, 29 d.) val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (HFR 3D) – Iki 3 d. 10.15 (seansas nevyks 1 d.), 17.30 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (3D) – 29, 30, 1–3 d. 21.15 val. „Optimisto istorija“ – Iki 3 d. 14.15, 20.45 (seansas nevyks 31 d.), 23.30 (seansas vyks 29 d.) val. „Zambezija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 10.45 (seansas nevyks 1 d.), 15.15 val. „Zambezija“ (3D, lietuviškai) – Iki 3 d. 13 val. „Širdžių ėdikas“ – 29, 30, 1–3 d. 20.15, 22.30 (seansas vyks 29 d.) val. „Debesų žemėlapis“ – Iki 3 d. 17 val.


namų kinas CINAMON PLC „Mega“

„Ralfas Griovėjas“ (lietuviškai) –Išanks­ tiniai seansai. Iki 3 d. 14.15 val. „Džekas Ryčeris“ – Premjera. Iki 3 d. 12.45 (seansas nevyks 1 d.), 15.30, 18.15 (seansas nevyks 31 d.), 21 (seansas nevyks 31 d.) val. „Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 15, 17 (seansas nevyks 31 d.) val. „Pi gyvenimas“ (3D) – 29, 30, 1–3 d. 19 val. „Pi gyvenimas“ – Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 1 d.), 13.35, 16.30, 19.05 (seansas nevyks 31 d.), 21.45 (seansas nevyks 31 d.) val. „Zambezija“ (3D, lietuviškai) – Iki 3 d. 13.10 val. „Zambezija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 10.45 (seansas nevyks 1 d.), 16.10, 18.05 (seansas nevyks 31 d.) val. „Optimisto istorija“ – 29, 30, 1–3 d. 22.15 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (3D) – 29, 30, 1–3 d. 21.35 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ – Iki 3 d. 11.25 (seansas nevyks 1 d.), 17.10 (seansas nevyks 31 d.), 20.35 (seansas nevyks 31 d.) val. „Širdžių ėdikas“ – 29, 30, 1–3 d. 20 val. „Legendos susivienija“ (3D, lietuviškai) – 29, 30, 1–3 d. 11 val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 12 (seansas nevyks 1 d.), 14.50 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Saulės cirkas. Visatos pakrašty“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 3 d. 10.30 (seansas nevyks 1 d.), 13, 15.30, 17.45 val. „Džekas Ryčeris“ – Premjera. Iki 3 d. 11.15 (seansas nevyks 1 d.), 14.15, 18, 21 (seansas nevyks 31 d.) val. „Ralfas Griovėjas“ (lietuviškai) – Prem­ jera. Iki 3 d. 12, 14.30 val. „Karališkas romanas“ – Premjera. Iki 3 d. 17.15, 20.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Sėkmės, džentelmenai!“ – Premjera. Iki 3 d. 11 (seansas nevyks 1 d.), 13.15, 15.45, 18.45 (seansas nevyks 31 d.), 21.45 (seansas nevyks 31 d.) val. „Vargdieniai“ – Išankstinis seansas. 31 d. 18 val. „Legendos susivienija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 10.45 (seansas nevyks 1 d.), 12.45, 15, 17, 19.15 (seansas nevyks 31 d.) val. „Pi gyvenimas“ (3D) – Iki 3 d. 14.45, 18.15, 21.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Zambezija“ (3D, lietuviškai) – 29–31, 2, 3 d. 10.15 val. „Zambezija“ (lietuviškai) – Iki 3 d. 12.30 val. „Hobitas. Nelaukta kelionė“ (3D) – 29, 30, 1–3 d. 20.15 val. „Širdžių ėdikas“ – 29, 30, 1–3 d. 21.15 val.

DVD nau­jie­nos „Ug­ni­mi prieš ug­nį“ („Fi­re with Fi­re“)  Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris. JAV, 2012 m. Rež. Da­vi­das Bar­ret­tas. Vai­di­na Jos­has Du­ha­me­lis, Bru­ce’as Wil­li­sas, Ro­sa­rio Daw­son, Vin­nie Jo­ne­ sas, Vin­cen­tas D’Onof­rio. DVD: „Ac­me“. Kri­mi­na­li­niuo­se tri­le­riuo­ se gar­su­sis kie­tas rie­šu­tė­ lis B.Wil­li­sas fil­muo­ja­si daž­ nai ir no­riai. Bet kaip tik tai ima kenk­ti jo re­pu­ta­ci­jai. Nes pa­sta­ruo­ju me­tu jis mir­ga fil­muo­se, ku­rie ne­ver­ti nei jo ran­go, nei ta­len­to. Be to, vis daž­niau vie­na ryš­ kiau­sių žvaigž­d žių su­tin­ka at­lik­ti vi­sai ne pa­grin­di­nius vaid­me­nis. Ir tai at­ro­do keis­tai. Ne­pa­pil­dys ak­to­riaus per­ga­lių są­ra­š o ir kri­mi­na­ li­nis tri­le­ris „Ug­ni­mi prieš ug­n į“, ku­r į rea­li­za­vo bu­vęs kas­ka­di­nin­kas D.Bar­ret­tas. Gal kaip tik to­dėl fil­mui ir trūks­ta svar­biau­sių šiam žan­rui ypa­t y­bių: kie­tai su­

ręs­to siu­že­to, tvir­tos re­ž i­sū­ros, psi­cho­lo­gi­n ės įtai­ gos, pa­ga­liau ele­men­ta­rios lo­gi­kos. Ma­t yt, tai su­vo­kė ir tik­rie­ji fil­mo šei­mi­nin­kai – iš kar­to nu­spren­dė jį pla­ tin­ti DVD pa­vi­da­lu. Ta­p ęs ma­ž os krau­tu­vė­lės sa­vi­nin­ko ir sa­vo sū­naus nu­ž u­dy­mo liu­di­nin­ku, ug­nia­ge­sys Dže­re­mis Kol­ma­ nas vos iš­ven­gia mir­ties. Jis tu­ri liu­dy­ti prieš nu­si­kals­ ta­mo sin­di­ka­to bo­s ą. Vai­k i­nui pa­ski­ria­ma liu­dy­to­jų ap­sau­gos pro­gra­ma. De­ja, ma­fi­ja ne­tru­kus at­sklei­ džia jo nau­ją­ją ta­pa­t y­b ę. Dže­re­mis pri­vers­tas im­tis veiks­m ų, kad su­si­grą­ž in­t ų įpras­t ą gy­ve­ni­mą ir iš­gel­ bė­t ų my­li­mus žmo­nes.

„Nak­ties še­šė­liai“ („Dark Sha­dows“)  Mis­ti­nis tri­le­ris. JAV, 2012 m. Rež. Ti­mas Bur­to­nas. Vai­di­na John­ny Dep­pas, Mi­chel­le Pfeif­fer, Eva Green, He­le­na Bon­ham-Car­ter, Jon­ny Lee Mil­le­ris. DVD: „Vi­deop­la­net“. Jei fil­mą re­ž i­sa­vo T.Bur­to­nas, o pa­grin­di­n į vaid­me­n į su­k ū­r ė J.Dep­pas, jo­k ios pa­pil­do­mos rek­la­mos ne­rei­k ia – bet koks nau­jas gar­sio­jo tan­de­ mo dar­bas pa­smerk­tas sėk­mei. „Nak­ties še­šė­liai“ su­ kur­ti pa­gal po­pu­lia­rų sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio ame­ri­ kie­tiš­ką TV se­ria­lą (1966–1971 m.), ku­ris anuo me­tu sėk­min­gai pe­rė­mė es­ta­fe­tę iš beuž­gęs­tan­čios „Adam­ sų šei­my­nė­lės“. Abu žiū­ro­vų pa­mėg­ti se­ria­lai tar­si krei­ va­me veid­ro­dy­je vaiz­da­vo idea­lią ame­ri­kie­tiš­ką šei­mą, ku­rios ver­ty­bės ir tar­pu­sa­vio san­ty­kiai įga­vo ma­kab­riš­

ką eks­cent­riš­ko gro­tes­ko pa­vi­da­lą. Svar­biau­si „Nak­ties še­š ė­lių“ įvy­k iai pra­si­de­da tuo­met, kai be­veik du šim­ tus me­t ų pa­to­gia­me kars­te pra­gu­lė­jęs tam­sos ri­te­ris pri­si­ke­lia iš le­tar­go, nes trokš­ta su­si­ras­ti ka­dai­se jį iš­ da­vu­sią, bet vis dar ne­pa­mirš­t ą my­li­mą­ją. Kai „Nak­ ties še­š ė­lių“ se­ria­las pa­si­ro­dė Ame­ri­kos ek­ra­nuo­ se, vam­py­rai ka­ra­lia­vo tik B kla­s ės siau­bo tri­le­riuo­se. Šei­my­ni­nei au­di­to­ri­jai skir­tuo­se re­gi­niuo­se to­k ie per­ so­na­ž ai dar ne­si­lan­kė. Kas ki­ta – mū­sų lai­kai, kai be vam­py­r ų neap­siei­na nei kny­gų ra­šy­to­jai, nei fil­m ų kū­ rė­jai. T.Bur­to­no fil­mas pa­ten­ka į ge­rai pa­tręš­t ą dir­vą.

„Pag­ro­bi­mas“ („Sto­len“)  Veiks­mo tri­le­ris. JAV, 2012 m. Rež. Si­mo­nas Wes­tas. Vai­di­na Ni­co­ las Ca­ge’as, Jos­has Lu­ca­sas, Ma­lin Aker­man, Dan­ny Hus­to­nas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. Ak­to­rius N.Ca­ge’as ir re­ži­sie­rius S.Wes­tas su­si­dū­rė ku­riant fil­mą „Ka­li­nių lėk­tu­vas“ (1997 m.). Ja­me ak­to­rius vai­di­no bu­vu­sį JAV ar­mi­jos ka­ri­nin­ką, grįž­tan­t į na­mo po aš­tuo­ne­rių ka­lė­ji­me pra­leis­tų me­ tų ir at­si­dū­ru­sį lėk­tu­ve, ku­rį už­gro­bia itin pa­vo­jin­gi re­ci­ dy­vis­tai. Taip pat aš­tuo­ne­rius (koks su­ta­pi­mas!) me­tus pra­lei­dęs už gro­tų na­mo grįž­ta „Pag­ro­bi­mo“ he­ro­jus. Ir jo na­muo­se lau­kia be tė­vo užau­gu­si duk­ra. Tik ly­gin­ ti tar­pu­sa­vy abie­jų N.Ca­ge’o per­so­na­ž ų vi­sai ne­si­no­ri. Ka­me­ro­nas Po ka­lė­ji­me at­si­dū­rė už tai, kad gin­da­mas nėš­čią žmo­ną nuo už­puo­li­ko nu­žu­dė smur­tau­to­ją (kas į

to­k į žmo­gų ga­lė­tų mes­ti ak­me­nį?), o Vi­las Mont­go­me­ ris sa­vo mo­ra­li­nius prin­ci­pus iš­sa­ko jau pir­mo­je „Pag­ro­ bi­mo“ sce­no­je: „Die­vi­nu auk­są – tai vie­nin­te­lis ver­tin­gas da­ly­kas pa­sau­ly­je.“ Už tai, kad kar­tu su sėb­rais da­ly­va­vo api­plė­šiant ban­ką, Vi­las ir ga­vo tai, ko nu­si­pel­nė. Kad iš ka­lė­ji­mo išė­jęs Vi­las nu­spren­dė tap­ti vi­sai ki­ tu žmo­gu­mi, abe­jo­ti ne­ten­ka. Ta­čiau trum­po­je su­si­ti­ki­ mo su paaug­le duk­ra sce­no­je vos nu­ž y­mė­tos psi­cho­ lo­gi­nės dra­mos kon­tū­rus kei­čia veiks­mo ki­no sche­ma. Ji ima stan­dar­tiš­kai plė­to­tis ta­da, kai bu­vęs Vi­lo sėb­ras pa­gro­bia jo duk­rą ir rei­ka­lau­ja se­no gro­bio da­lies. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


šeštadienis

18

2012 12 29

lietuviškos

21.00 Ansamblio „Nerija“ jubiliejinis koncertas.

19.00 Radži ieško žmonos.

9.30 Mamyčių klubas.

10.00 Šeštadienio rytas.

10.00 Padėkime augti.

6.30 Anim. s. „Ozis ir Driksas“ (1) (JAV, 2002 m.). 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“ (2). 8.10 „Zigis ir Ryklys“. 8.35 „Ogis ir tarakonai“. 9.00 Apie ūkį ir bites. 9.30 Girių horizontai. 10.00 Anim. f. „Svajonių traukinys“ (JAV, 2004 m.). 12.05 Komedija „Briliantinė ranka“ (Rusija, 1968 m.). 14.15 Veiksmo komedija „Mirtinas ginklas 4“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 16.55 Juodojo humoro komedija „Nuogas ginklas: iš policijos metraščių“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Radži ieško žmonos (N-7). 21.15 Romantinė komedija „Mano žmona – ragana“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 23.25 Komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 1.45 Siaubo komedija „Zombių karalius“ (D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2004 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mažieji išdykėliai“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Monsunas“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Patys pačiausi. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 F. šeimai „Sniegas“ (Kanada, JAV, 2004 m.). 12.55 F. šeimai „Indėnas spintelėje“ (JAV, 1995 m.). 14.50 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 16.40 „Choras“ (6). 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Šok su manimi. Tiesioginė transliacija. 22.30 Kas? Kur? Kada? 23.45 Romantinė komedija „Tegyvuoja meilė“ (JAV, D.Britanija, 2003 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Kaip „Baba“ Kalėdas šventė. Dalyvauja V.Mičiulienė, V.Cololo, I.Valinskienė, R.Šilanskas, L.Tamulytė, B.Dambrauskaitė, V.Stakėnas, „Rondo“ ir kiti. 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Duok „labas“. 9.00 „Autofanai“. 9.30 Statybų TV. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 Žmogus prieš gamtą. Apleistas uostas (N-7). 13.00 Galiūnų čempionų lygos finalas Martinikoje. 14.00 „Muzikinė kaukė“ (k) 16.00 Prajuokink Kalėdas. Dalyvauja V.Cololo, V.Mičiulienė, R.Bingelis, A.Orlauskas ir kiti (N-7) (k). 17.30 „Cukrus“ (N-7) (k). 18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 19.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Jūrų velniai“ (N-7). 21.20 Veiksmo f. „Pragaro pasiuntinys“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 23.15 Siaubo f. „Varnos“ (Vokietija, 2005 m.) (S). 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.00 Klausimėlis.lt. 6.15 Duokim garo! (k). 8.15 Gimtoji žemė. 8.45 Anim. istorinis nuotykių f. „Aivenhas“ (4). 9.20 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Muzikinė istorija „Šokio karalienė“. 13.30 „Juokis“. Humoro šventė. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.20 Nuotykių kino vakaras. „Šarpas. Šarpo teisybė“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Ansamblio „Nerija“ jubiliejinis koncertas. Dalyvauja Stasys Povilaitis, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Vitalijus Pauliukas, Birutė Petrikytė, Edmundas Kučinskas, Antanas Čapas, Laima Žemaitytė, Roma Mačiulytė, svečiai: grupės „Studija“, „Tabasko“, Rytis Cicinas, Kastytis Kerbedis, Ovidijus Vyšniauskas, Rolandas Petrikis, Andželika ir Povilas Meškėla. 23.15 Komedija „Agentas 117. Rio neatsako“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14).

21.00 TV1



7.44 TV parduotuvė. 8.00 Žinios. Orai. 8.30 Gimnazistai. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Padėkime augti. 10.35 Pradėk nuo savęs. 11.10 Skonio reikalas. 12.10 Žinios. Orai. 12.40 „Amerikos muzikos apdovanojimai 2012“. 15.45 Super L.T. Metų apžvalga (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. Metų apžvalga (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Negaliu tylėti. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Griūk negyvas!“ 19.00 „Komisaras Megrė“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Draminis trileris „Nukopijuota žmogžudystė“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 23.45 Trileris „Palaimintoji“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-14).

21.15 LNK



„Pono Byno atostogos“ („Mr. Bean’s Holiday“)

„Mano žmona – ragana“ („Bewitched“)

Pavargęs nuo darganoto Londono oro Bynas išsiruošia atostogų į prancūziškąją Rivjerą. Kadangi jo kelionėje amžinai nutinka visokių idiotiškų dalykų, niekad nenusimenantis vyrukas pasiima filmavimo kamerą, kad galėtų fiksuoti visas keistenybes.

Izabelė Belou yra tikrų tikriausia ragana. Tačiau ji nusprendžia sulaužyti šimtametes piktųjų dvasių tradicijas, kad galėtų gyventi kaip paprasta mergina. Visus gudriausius burtus Izabelė nė nesvarstydama atiduotų už galimybę sutikti mielą ir patikimą vyriškį.

Komedija. D.Britanija, Prancūzija, Vokietija, 2007 m. Rež. Steve’as Bendelackas. Vaidina Rowanas Atkinsonas, Willemas Dafoe.

Romantinė komedija. JAV, 2005 m. Rež. Nora Ephron. Vaidina Nicole Kidman, Willas Ferrellas.


2012 12 29

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 Šventadienio mintys. 10.00 Miesto kodas. 10.30 Žiogelio legenda. 11.20 Vienas eilėraštis. 11.30 Anim. s. „Stebuklingi vaikai“ (1, 2) (Japonija, 2004–2005 m.). 12.20 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 13.10 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. „Gamtoje. Ekspedicija į Australiją (4). „Antrojoje Tėvynėje“ (1996 m.). 13.40 Drama „Nieko panašaus į šventes“ (JAV, 2008 m.). 15.20 Kodėl egzistuoja skurdas? (5). „Saulės mamos“. 16.15 Juditos Leitaitės benefisas Chodkevičių rūmuose (k). 17.10 Dok. f. „Traukinys stovi penkias minutes“ (2009 m.) (k). 18.05 Inteligentai. 19.00 Tikro garso konkursas „Lapės rock-in-pop 2011/2012“ (3). 19.45 Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis. Mari Marsot. „Laukim skambučio“. 20.45 Muz. f. „Varpo kėlimas“. Kompozitorius Feliksas Bajoras, eilės Jono Strielkūno (1990 m.). 21.10 Muzika gyvai. Leonardas Bernsteinas. Mišios. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Pramoginės muzikos koncertas. Grupės „Rondo“ 25-ojo gimtadienio koncertas (2002 m.). 0.35 Saksofono romantikas Petras Vyšniauskas. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Ričardas Šumila (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“. 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.00 Dok. s. „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (1) (D.Britanija, 2011 m.). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 Mano virtuvė. 13.00 Veiksmo komedija „K-9. Privatus detektyvas“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLI. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.00 „Sumažink mane“. 18.00 „Marijos širdis“ (N-7). 19.00 „Įvykis“ (N-7). 20.00 „Užribis“ (N-7). 21.00 Komedija „Pono Byno atostogos“ (D.Britanija, Prancūzija, Vokietija, 2007 m.). 22.40 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 23.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.45 „Nuotakos siaubūnės“. 1.45 „Sumažink mane“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 „Kulinarijos meistras“ (3). 12.00 Adrenalinas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „Kulinarijos meistras“ (4). 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Naša Raša“. 18.10 „Ekspedicija į Arktį“. 19.05 Karinė drama „Perl Harboras“ (JAV, 2001 m.). 22.30 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.50 „Herojai“. 1.40 „Naša Raša“.

23.15 LRT

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje. 14.10 KK2 (N-7). 14.35 Dviračio šou. 15.00 Karamelinės naujienos (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 15.55 Dviračio šou. 16.20 Karamelinės naujienos (N-7). 16.50 KK2 (N-7). 17.15 Dviračio šou. 17.40 Karamelinės naujienos (N-7). 18.10 KK2 (N-7). 18.35 Dviračio šou. 19.00 Pasaulis X (N-7). 19.50 Nuo... Iki... 20.40 Diagnozė: valdžia. 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55 24 valandos (N-7). 22.40 Farai (N-14). 23.30 24 valandos (N-7). 0.15 Nakties programa.

9.50 Beatos virtuvė. 10.40 Patys pačiausi. 11.10 Ką manai? 12.10 „Linksmieji draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Drama „Miegantis tigras“ (Vokietija, 1995 m.).



7.00 Anim. f. „Alfa ir Omega“. 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Naisių vasara“. 11.20 Nuomonės (k). 12.15 Romantinė komedija „Meilės vadyba“ (N-7). 13.50 Vilnia – Vilniaus motina. 14.20 Drama „Tapti žvaigžde“. 16.05 Telelaikraštis. 16.15 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Trileris „Išpirka“ (N-14). 22.55 Drama „Melancholija“. 1.05 Komedija „Beieškant Amandos“ (N-14).

8.00 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.35 Drama „Korupcijos teisė“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 13.35 F. „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 15.50 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14. 18.30 Komedija „Perskaityk ir sudegink“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.10 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 21.55 F. „Senelės berniukas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.40 Trileris „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Likimo dovana“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 12.15 „Vienišų seselių klubas“. 12.45 „Pražūtingas auksas“ 13.45 „Senas geras faras“. 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Ieškokime geriausio! 15.30 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.). 17.30 F. „Lengvabūdė marti“ (D.Britanija, Kanada, 2008 m.). 19.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 F. „Sparnai“ (Rusija, 2012 m.). 22.05 „Henrikas IV“ (2) (N-14). 23.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.15 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.00 „Laukinė gamta. Tikrosios istorijos“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 Mano virtuvė. 13.00 Veiksmo komedija „K-9. Privatus detektyvas“. 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLI. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Lietuva – poezijos skambesy. 20.30 Muzika. 21.00 Komedija „Pono Byno atostogos“. 22.40 „Dešimčia metų jaunesni“. 23.45 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 0.45 „Nuotakos siaubūnės“. 1.45 „Sumažink mane“.

23.45 TV3



„Agentas 117. Rio neatsako“ („OSS 117: Rio ne reponds plus“)

„Tegyvuoja meilė“ („Love Actually“)

Agentas 117 Juberas Bonisjė siunčiamas į Braziliją. Čia saugų prieglobstį surado bausmės išvengę Antrojo pasaulinio karo nusikaltėliai. Agentas 117 privalo surasti slaptą mikrofilmą, kuriame užfiksuoti nacistams simpatizuojantys prancūzų politikos veikėjai.

Kur tik pažvelgsi, visur pilna akivaizdžių meilės apraiškų. Šis jausmas suvienija vyrus ir žmonas, tėvus ir sūnus, draugus ir bendradarbius, roko žvaigždes ir valstybės vadovus. Likus kelioms savaitėms iki Kalėdų ir juos ištinka patys nuostabiausi stebuklai.

Komedija. Prancūzija, 2009 m. Rež. Michelis Hazanavicius. Vaidina Jeanas Dujardinas, Louise Monot.

Romantinė komedija. JAV, D.Britanija, 2003 m. Rež. Richardas Curtisas. Vaidina Hugh Grantas, Emma Thompson.

19


šeštadienis

20

2012 12 29

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Smogiamoji jėga“. 12.00 Kitos naujienos. 12.30 „Kontrolinis pirkimas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.00 „Du Vsevolodo Abdulovo gyvenimai“. 14.55 „Mados nuosprendis“. 16.00 Vakaro naujienos. 16.55 „Suprasti. Atleisti“. 17.35 „Susituokime“. 18.35 „Stebuklų laukas“. Naujametė laida. 20.00 Laikas. 20.40 „Ekstrasensų mūšis. Trečiasis pasaulinis“. 23.05 „Vakarinis Urgantas“. 0.05 Komedija „Dešimt jardų“. 1.40 Muz. komedija „Tabako kapitonas“. 3.00 Vaid. f.„Žmogus iš Juodosios Volgos“. 4.40 „Suprasti. Atleisti“. 5.05 Vaid. f. „Aelita, nesikabinėk prie vyrų“. 6.30 Muzika.

5.35 „Borodinas. Generolo sugrįžimas“. 7.50 „Kareiviai“. 8.40 Reporterio istorijos. 9.45 Žiūrėkite visi! 19.30 M.Zadornovo koncertas. 21.30 Humoro šou. 0.20 Žiūrėkite visi! 1.10 Reporterio istorijos.

3.55 NTV rytas. 6.30 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00 Šiandien. 8.20 Vaid. f. „Brandos atestatas“. 10.10 Įžymybės. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 Šiandien. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 14.00 Šiandien. 15.35 „Išdavikas“. 15.20 Akistata. 16.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.00 Šiandien. 17.35 Prokuroro patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.35 „Laukinis“. 21.25 „Volkovo valanda“. 23.20 „Gydytojas“. 1.10 Daina jūsų staliukui.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 9.15 Vaid. f. „Miestiečiai“. 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 10.05 Vaid. f. „ Nevykusi nuotaka“ (1). 12.15 Vaid. f. „Rudeniniai rūpesčiai“. 13.55 Vaid. f. „Virvių virvę veja“. 15.55, 1.10 Vaid. f. „Įsakyta tuoktis“. 18.20 „Šokiai su žvaigždėmis 2012“. 21.25 Vaid. f. „Milijonierius“. 23.25 Komedija „Storuliai“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 2012-ieji. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Brangi nuotaika“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00, 21.00 Vaid. f. „Verkiu iš anksto“. 15.00, 23.30 „Autobusas“. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00 Megapolis. 17.10 Didžioji apgaulė. Armija, kurios nebuvo. 18.00 Pergalės kaina. 19.00 Dokumentinis ekranas. 20.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Rusiškas akcentas. 0.30 Vaid. f. „Sukeisti“.

5.00 Melodrama „Po Mergelės ženklu“. 7.00 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 9.00 Melodrama „Nuotaka“. 11.00 Komedija „Eglutės“. 12.50 Komedija „Vyras bendram gyvenimui“. 14.50 Drama „Namas turtingiesiems“. 17.00 Komiška melodrama „Mano vaikinas – angelas“. 19.00 Komedija „Absoliutus ryšys“. 20.30 Trileris „Kaukas“. 22.30 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 0.40 Kriminalinė drama „Pirammmidė“.

naujienos

7.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 9.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 11.05 F. „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 F. „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 15.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 19.00 F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 Fantastinė drama „Kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 8.30 Įsijunk internetą. 9.10 Reporterių pranešimai. 9.30 Geriausios metų istorijos. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Geriausios metų istorijos. 12.10 Reporterių pranešimai. 12.30 Geriausios metų istorijos. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Mūsų pasaulis. 14.30 Kino naujienos. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Kelionių laida. 16.30 Žvilgsnis iš Londono. 17.10 Greičiau, aukščiau, stipriau. Bėgimas. 18.30 Mūsų pasaulis. 19.30 Įvartis. 20.30 Kelionių laida. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Įsijunk internetą. 22.10 Geriausios metų istorijos. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 0.10 Nakties programa.

4.00 Drama „Savaitė“. 6.00 Drama „Universiteto dvasia“. 8.00 Kriminalinė romantinė drama „Vedybinis gyvenimas“. 9.50 Draminis miuziklas „Devyni“. 12.00 Drama „Pasilik paskutinį šokį“. 14.00 Draminis trileris „Pakartota žmogžudystė“. 15.50 Nuotykių komedija „Meksikietis“. 18.00 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 20.10 Draminis trileris „Gyventojas“. 21.55 Trileris „Patriotų žaidimai“. 0.00 Drama „Deganti lyguma“.

6.00, 8.00, 9.00, 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15, 18.15 Azijos verslas. 8.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Verslininkų kelionės. 10.30 Laida apie tenisą. 11.00, 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Ch.Amanpour laida. 12.30, 18.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Tarptautiniai reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00, 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Reportažai iš viso pasaulio. 15.30 Pokalbiai apie Kiniją. 15.45 Ateities miestai. 16.00 Speciali naujienų laida. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 19.00 Sporto pasaulis. 19.30 Laida apie golfą. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 23.00 Tarptautiniai reportažai. 23.30 Speciali naujienų laida.

5.40 „Kalėdos“. 7.20, 23.40 „Kalėdinis bučinys“. 9.00 „Tarpininkas Keitas“. 14.15 „Kalėdų Senelio byla“. 15.45 „Kalėdiniai laiškai“. 17.20 „Kalėdos Manhatane“. 19.00 „Peterio draugai“. 20.40 „Pavogtos Kalėdos“. 22.10 „Šešėlių salos paslaptis“.

muzika

7.00, 15.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Integralas. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

6.35, 2.25 Tik hitai. 8.30 Top 20. Kanye Westas. 10.10 Top 20. „Pink“. 11.50 „Kambarių plėšikai“. 13.05 „Broliai“. 13.55, 18.55 „Eilinė Onutė“. 14.45 „Nepritampanti“. 15.35 „Made“. 17.15 „Paauglės motinos“. 19.45 Už kadro. „Brėkštanti aušra 2“. 20.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 21.25 Geriausios 90-ųjų dainos. 23.05 „World Stage“. 23.55 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 1.35 „World Stage“.

4.30 Džiazas. 10.30 M.Béjart’o baletas „Kantata 51“. 10.55 M.Béjart’o baletas „Aplink pasaulį per 80 minučių“. 12.25 Dok. f. „M.Béjart’as! Koks Béjart’as?“ 13.55 Divertismentas. 14.30 F.Liszto ciklas „Klajonių metai“. Groja B.Chamayou. 17.10 Džiazas. Koncertuoja B.Wintersteino trio. 18.10 „Hypnotic Brass Ensemble“ koncertuoja Viletos džiazo festivalyje. 19.20 J.Adamso ir G.Mahlerio kūrinių koncertas Los Andžele. 21.00 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Figaro vestuvės“. Dainuoja Bastilijos teatro artistai. 0.30 Džiazas. Koncertuoja I.Papasovas ir „Swedding Band“.


2012 12 29 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 20.00 Hedonizmas. Ekvadoras. 21.00 Įkvėpimo sala. 22.00 Tikrasis gyvenimas. Dievo miestas. 22.30 Pavojingi keliai. 23.00 Keliautojas. Kinų kvartalas. 0.00 Laikas Amerikoje. Masačusetsas. 1.00 Nakties programa.

6.00 Dokumentinis serialas „Ekstremalas Someris“ (JAV, 2009 m.). 9.00 Dokumentinis serialas „Stipriausi koziriai“ (JAV, 2008 m.). 12.35 „Juodasis auksas“. 20.30 „Kaip išgyventi katastrofą“. 21.20 Dokumentinis f. „JAV maršalai: operacija „Sakalas“ (JAV, 2010 m.). 22.10 „Karinės pratybos“. 22.55 Dokumentinis serialas „Stebuklingos istorijos“ (Australija, 2008 m.). 0.45 Nakties programa.

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Greiti ir įsiutę. 11.00 Didžiosios gamyklos. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Plėšrūnai. Gepardai. 14.00 Pasaulio pabaigos prognozės. 16.00 Atlantidos beieškant. 17.00 Ateiviai Europoje. 18.00 Katastrofa danguje. 19.00 Keliaujantys kaliniai. 20.00 Sukčių miestas. Roma. 21.00 Draudimai. Poros. 22.00 Pasienis. Reidas vandenyne. 23.00 Katastrofa danguje. 0.00 Keliaujantys kaliniai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Pakalbėkime su gyvūnais. 7.25 J.Corwinas laisvėje: Panamos plėšrūnai. 7.50 Laukinis šou. 8.15 Spjaudančios kobros. 9.10 Mažylių planeta; lopšelis gamtoje. 10.05 Dikas ir Domis skuba į pagalbą. 10.30 Viskas apie šunis. 11.00 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 11.55 Nacionaliniai parkai: Naujosios Zelandijos Fjordlandas. 12.50 Blogas šuo: katės ir dideli nemalonumai. 13.45 Krokodilų medžiotojai. 18.20 Kaip gyvūnams išgyventi? Miškai. Kalnai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Nacionaliniai parkai: Naujosios Zelandijos Fjordlandas. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Skunkų tramdytojas. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: poliarinio lokio užpuolimas.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 10.00 „Medicinos pionieriai“. 13.00 „Seniai pamirštos dietos“. 14.00 „Kai maurai valdė Europą“. 16.00 „Egiptas“. 17.00 „Karvedžiai“. 18.00 „Atskleisti paslaptį“. 19.00 „Seniai pamirštos dietos“. 20.00 „J.Austen: asmeninio gyvenimo nesėkmės“. 21.30 „Krakatau: paskutinės dienos“. 22.30 „Rugsėjo 11-oji: nepaprastoji padėtis“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Golfas su gyvūnais“. 8.00 „Liūtų medis“. 8.55 „Gyvūnėlių globėjai“. 13.40 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Orangutanų dienoraštis“. 20.05 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Auginant Sančą“. 22.00 „Musono kalnai“. 23.00 „Didžiųjų mantų karalienė“. 0.00 Nakties programa.

18.00 TV1000



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 Sportas LT. „Vilnius Dance Festival 2011“ (parodomoji programa). 12.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevežio „Lietkabelis“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 15.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Minsk“. 17.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Mariupolio „Azovmaš“. 20.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „LSU-Baltai“–Kauno „Žalgiris“. 22.45 Sportas LT. Ving tsun kung fu dvikovos seminaras Kaune.

8.40 Rankinis. Europos moterų čempionato finalas. 11.00, 12.50 Krepšinis. Eurolygos šešioliktuko rungtynės. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“– „Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 16.55 Motosportas. WRC sezono apžvalga. 17.25 Ledo ritulys. KHL. „Vytiaz“–Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“– „Tottenham“. 21.50 Ledo ritulys. KHL. „Vytiaz“–Rygos „Dinamo“. 23.50 Krepšinis. Eurolygos šešioliktuko rungtynės. 1.40 „Formulė-1“. Brazilijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.

9.30, 11.45, 12.30, 19.00 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 10.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 12.15 Žiemos sporto apžvalga. 14.00 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 16.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 18.30 „Biatlono pasaulio taurė“. 19.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 20.30 „Biatlono pasaulio taurė“. 21.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 22.00 Kovos sportas. „Total KO“. 2.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 TV žurnalas apie žirgus ir jojimą. 10.45 Sporto viktorina. 13.30 Normaliai. 14.00 Futbolas. 19.30 Krepšinis. Paskutinės 2012 m. varžybos. 21.30 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 1.00 Nakties programa.

0.05 1 Baltijos



„Monos Lizos šypsena“ („Mona Lisa Smile“)

„Dešimt jardų“ („The Whole Ten Yards“)

1953 m. Amerikoje moterys mokosi kovoti už savo teises. Išdidi Berklio mokyklos absolventė Ketrin Vatson gauna darbą prestižinėje merginų gimnazijoje. Ketrin didžiuojasi galėdama čia skaityti meno istorijos paskaitas ir kelti geriausių Amerikos merginų intelekto lygį.

Po komedijoje „Devyni jardai“ patirtų įvykių Nikas Ozeranskis pasidarė dar bailesnis. Džilės idėja tapti žudike virto tikru košmaru aplinkiniams. O gangsteris Džimis tapo tikru namisėda. Viskas sugrįš į savo vėžes, kai iš kalėjimo išeis mafiozas Laslas Gogolakas.

Romantinė komedija. JAV, 2003 m. Rež. Mike’as Newellas. Vaidina Julia Roberts, Kirsten Dunst.

Komedija. JAV, 2004 m. Rež. Howardas Deutchas. Vaidina Bruce’as Willisas, Matthew Perry.

21


22

sekmadienis

2012 12 30

lietuviškos

21.15 „Mūsų laisvės metai – 1991“.

19.00 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra.

19.30 „X faktorius“.

9.30 „Autopilotas“.

11.00 Šiandien kimba.

6.00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 7.15 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.15 Kaimo akademija. 8.45 Anim. s. „Odisėjo klajonės“ (Vokietija, 2002 m.). 9.20 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Brolių Grimų pasakos. „Brėmeno muzikantai“ (Vokietija, 2009 m.). 11.45 Cirkas. IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (3). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Planeta Žemė“ (4). „Urvai“ (D.Britanija, 2006 m.). 13.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios. 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 16.45 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 17.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.15 Klausimėlis.lt. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 „Mūsų laisvės metai – 1991“. 23.45 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.30 „Ozis ir Driksas“ (2). 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“ (3). 8.10 „Zigis ir Ryklys“. 8.35 „Ogis ir tarakonai“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 „Pasaulio virtuvė“. 10.00 Komedija „Prielipa“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 12.00 Komedija „Praktinė magija“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 14.10 Romantinė komedija „Vestuvių dainininkas“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 16.10 Juodojo humoro komedija „Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės kvapas“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra. Superfinalas. Tiesioginė transliacija. 23.25 Drama „Miegančių drugelių tvirtovė“ (Lietuva, 2012 m.) (N-14). 1.50 Juodojo humoro komedija „Nuogas ginklas: iš policijos metraščių“ (JAV, 1988 m.) (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mažieji išdykėliai“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Monsunas“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Keturkojis šou. 11.00 F. šeimai „Sniegas 2“ (JAV, 2008 m.). 12.50 Romantinė drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.). 15.05 Anim. f. „Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius“ (Rusija, 2004 m.). 16.40 „Choras“ (7). 17.40 Ką manai? 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 „X faktorius“. 22.15 Veiksmo f. „Universalus karys. Regeneracija“ (JAV, 2009 m.). 0.10 Nuotykių drama „Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 2.20 Veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“. 8.00 Tauro ragas (N-7). 8.30 Brydės. 9.30 „Autopilotas“. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 Plėšrūnai. Negailestingi žudikai (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.05 „Komikų klubas“ (N-7) (k). 16.45 „Taip. Ne“ (k) 18.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Emilie Richards. Romantinė drama „Širdies sprendimas“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 22.20 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“ (JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 0.35 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.35 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

7.54 TV parduotuvė. 8.10 Žinios. Orai. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Namų daktaras. 10.30 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.35 Mūsų miškai. 12.10 Žinios. Orai. 12.30 „Mis pasaulis 2012“. Grožio konkursas. Transliacija iš Kinijos. 15.00 Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Gyvenimo būdas. 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Negaliu tylėti. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Griūk negyvas!“ 19.00 Detektyvas „Sodo detektyvės. Vandens atmintis“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Pasaulio lietuviai Lietuvai. 22.25 Trileris „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.40 Kriminalinė drama „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

12.50 TV3



20.20 BTV



„Muzika, suradusi mus“ („August Rush“)

„Širdies sprendimas“ („Entscheidung des Herzens“)

Našlaičių prieglaudoje užaugęs Evanas Teiloras iš kitų vaikų išsiskiria keistu talentu girdėti muziką, sklindančią iš aplinkos. Jos vedamas Evanas ir iškeliauja į platųjį pasaulį. Berniukas klauso savo širdies balso ir tiki, kad būtinai susiras savo mamą ir tėtį.

Pagal bestselerių autorės Emilie Richards knygą sukurtame filme turtuolis Viljamsas Naujojoje Zelandijoje nori nupirkti ūkį, kurio reikalai balansuoja ties bankroto riba. Kaip tik tada čia grįžta Kesė su sūnumi. Apylinkėse sklando gandai, kas yra berniuko tėvas.

Romantinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Kirsten Sheridan. Vaidina Freddie Highmore’as, Keri Russell.

Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Johnas Delbridge’as. Vaidina Luise Bähr, Simonas Boeris.


2012 12 30

sekmadienis

regioninės

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (3) (2007 m.). 9.20 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Dailininkė ir rašytoja Birutė Ach. 10.10 Muzikinės išdaigos „Piano.lt“ salėje. Dalyvauja fortepijonų duetas Romualdas Lukošius ir Rimantas Jurkonis, Raimonda Tallat-Kelpšaitė (vokalas), Gediminas Laurinavičius (mušamieji), kompozitorius Arūnas Navakas. 11.30 „Stebuklingi vaikai“ (3, 4). 12.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 13.40 Kalbos vakaras, 2012 m. Kalbos premijos įteikimas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 15.10 „Šarpas. Šarpo teisybė“ (N-7). 16.55 Jubiliejinis „Trimito“ koncertas. 19.00 Tikro garso konkursas „Lapės rock-in-pop 2011/2012“ (4). 19.50 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 20.20 Lietuvių kinas trumpai. „Balkonas“ (2008 m.) (k). 21.10 Operos solisto Eduardo Kaniavos jubiliejinis koncertas. Dalyvauja Eduardas Kaniava ir jo mokiniai, LNOBT simfoninis orkestras. Dirigentas Martynas Staškus. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Komedija „Agentas 117. Rio neatsako“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“. 8.40, 23.20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.00 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (2) (N-7). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 Mano virtuvė. 13.00 Nuotykių komedija „K-911“ (JAV, 1999 m.). 14.45 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Juokas juokais (k). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 17.00 „Sumažink mane“. 18.00 „Marijos širdis“ (N-7). 19.00 „Įvykis“ (N-7). 20.00 „Užribis“ (N-7). 21.00 Iš Bastėjos kolekcijos. Melodrama „Namai ten, kur širdis“ (Vokietija) (N-7). 22.50 Alchemija XLI (k). 0.20 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 1.20 „Sumažink mane“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Ekspedicija į Arktį“. 11.00 „Kulinarijos meistras“ (4). 12.00 Adrenalinas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „Kulinarijos meistras“ (5). 13.55, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.05 „Ledo kelias“. 16.00 „Naša Raša“. 18.10 „Ekspedicija į Arktį“. 19.05 Nuotykių komedija „Nėra ko prarasti“ (JAV, 1997 m.). 21.05 „Klivlando šou“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.05 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.50 „Klivlando šou“. 1.15 „Išvaduotojas“.

23.25 LNK

5.05 Girių horizontai. 5.30 Apie ūkį ir bites. 6.00, 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30 Alchemija (k). 6.55 Valanda su Rūta. 8.10 KK2 (N-7). 8.35 Dviračio šou. 9.00 Karamelinės naujienos (N-7). 9.30 KK2 (N-7). 9.55 Dviračio šou. 10.20 Karamelinės naujienos (N-7). 10.50 KK2 (N-7). 11.15 Dviračio šou. 11.40 Karamelinės naujienos (N-7). 12.10 KK2 (N-7). 12.35 Dviračio šou. 13.00 Teleparduotuvė. 13.55 24 valandos (N-7). 14.40 Pasaulis X (N-7) (k). 15.30 24 valandos (N-7). 16.15 Nuo... Iki... (k). 17.05 24 valandos (N-7). 17.45 Diagnozė: valdžia (2013 m.) (k). 18.35 24 valandos (N-7). 19.15 Alchemija (k). 19.40 24 valandos (N-7). 20.20 Valanda su Rūta (k). 21.35 Retrospektyva. „Poetas Antanas A.Jonynas“ (2012 m.). Dok. f. iš ciklo „Menininkų portretai“. 22.05 Dviračio šou. 22.30 Karamelinės naujienos (N-7). 22.55 KK2 (N-7). 23.20 Dviračio šou. 23.45 Karamelinės naujienos (N-7).

10.00 Svajonių sodai. 10.50 Keturkojis šou. 11.40 Mamyčių klubas. 12.10, 12.40 „Linksmieji draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Drama „Debesys horizonte“ (Vokietija, 1995 m.).



„Miegančių drugelių tvirtovė“ Drama. Lietuva, 2012 m. Rež. Algimantas Puipa. Vaidina Janina Lapinskaitė, Giedrė Giedraitytė.

Pagal Jurgos Ivanauskaitės romaną sukurtas filmas pasakoja apie pasiturinčią penkiasdešimtmetę Moniką, ištekėjusią už jaunesnio vyro Lino. Nedidelė automobilio avarija kartą apnuogina šioje šeimoje tvyrančią įtampą ir sutuoktinių santykių trapumą.

7.00 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 9.00 Sveikatos šaltiniai (k). 9.30 Apie fotografiją. 10.00 Sveikas žmogus (k). 11.00 Kauno istorijos (k). 11.30 Drama „Klajoklis“ (N-7). 13.20 Misijos Baltijos jūros regione (k). 13.50 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 15.35 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 18.05 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.30 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 22.35 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (N-14). 0.10 Biografinė drama „Manęs čia nėra“ (N-14).

8.00 Komedija „Perskaityk ir sudegink“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 11.25 Nuotykių f. „Senelės berniukas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 13.10 Drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 14.55 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.). 16.30 Veiksmo f. „DOA: gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 20.10 Drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 21.45 Romantinė komedija „Tik draugai“ (Vokietija, JAV, Kanada, 2005 m.). 23.25 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 „Maisto detektyvai“ (5). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Komedija „Kaktusas“ (Prancūzija, 2005 m.). 16.40 F. „Chaoso teorija“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 18.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 19.15 „Vienišų seselių klubas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 21.00 F. „Kurjeris“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 22.45 Klaipėdos savaitė (k). 23.15 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV, 2007 m.).

7.00 Kauniečių akimis. 7.15, 9.00, 19.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.00 „Laukinė gamta. Tikrosios istorijos“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 Mano virtuvė. 13.00 Nuotykių komedija „K-911“. 14.45 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Juokas juokais (k). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.00 „Sumažink mane“. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.05 Kauniečių akimis. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 Melodrama „Namai ten, kur širdis“. 22.50 Alchemija XLI (k). 23.20 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 0.20 „Nuotakos siaubūnės“. 1.20 „Sumažink mane“ (k).

0.10 TV3



„Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė“ („In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale“) Nuotykių drama. JAV, Vokietija, 2007 m. Rež. Uwe Bollas. Vaidina Jasonas Stathamas, Leelee Sobieski.

Piktadario Galijono vadovaujami priešai trokšta užimti Ebo pilį ir nužudyti karalių Konreidą. Karo apimtoje šalyje į žygį išsiruošia karys Farmeris, kuris nori surasti savo pagrobtą žmoną.

23


24

sekmadienis

2012 12 30

rusiškos

filmai

naujienos

muzika

7.05, 8.00, 11.00 Naujienos. 7.30 Animacija. 8.15 F. „Paskui du zuikius“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.25 „Kvapas“. 12.30 Anim. f. „Pernykštis sniegas“. 13.00 Naujienos. 13.20 Anim. f. „Žiema Rūgpienių kaime“. 13.35 Anim. f. „Atostogos Rūgpienių kaime“. 14.00 F. „Vargšė Saša“. 16.05 Komedija „Naujametis detektyvas“. 18.05, 21.25 „Auksinio gramofono“ premijos įteikimo ceremonija. 20.00 Sekmadienio laikas. 23.35 Komedija „Operacija „Su Naujaisiais metais!“ 1.40 F. „Turkiškas gambitas“. 3.40 Vaid. f. „Iš poilsiautojų gyvenimo“.

3.45 Vaid. f. „Pirmoji meilė“. 5.00 Vaid. f. „Bjaurusis ančiukas“. 8.20 Ryto paštas. 9.00 Žinios. 9.15 Juoko panorama. 9.45 Gyvūnijos pasaulyje. 10.15 „Nevykusi nuotaka“ (2). 12.00 Žinios. 12.15 Visa Rusija. 12.25 Miestelis. 13.00 Fokus-pokus. Stebuklingos paslaptys. 13.55 Vaid. f. „Saldi moteris“. 15.55 Komedija „Pulsiu į geras rankas“. 18.00 Žinios. 18.20 Vaid. f. „Sode ar darže“. 22.00 Vaid. f. „Ši moteris atėjo pas mane“. 0.05 Vaid. f. „Žiemos tango“.

7.00 Anim. f. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 9.00 F. „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 11.00 F. „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.). 13.00 F. „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 15.00 Veiksmo f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 17.00 F. „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 19.00 F. „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, 2009 m.) (N-7). 21.30 F. „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 23.00 F. „Kolumbiana“. 1.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Indijos verslo apžvalga. 8.30 Kelionių laida. 9.10 Reporterių pranešimai. 9.30 Kino naujienos. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Žvilgsnis iš Londono. 11.10 Greičiau, aukščiau, stipriau. Plaukimas. 12.10, 13.30, 16.30, 19.10 Geriausios metų istorijos. 13.10 Reporterių pranešimai. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Įsijunk internetą. 18.30 Indijos verslo apžvalga. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kino naujienos. 22.10 Greičiau, aukščiau, stipriau. Gimnastika. 23.30 Geriausios metų istorijos.

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00 „Kareiviai“. 9.20 Sovietinės legendos. 10.10 Sovietinis sportas. 11.05 Legenda apie sovietinę eilę. 12.15 Sovietinė mada. 13.10 Būsto klausimas. 14.10 Sovietinės šventės. 15.10 Mūsų laiminga vaikystė. 16.05 Sovietinė estrada. 17.50 Sovietinis kinas. 18.10 Sovietinės dešros gimimas ir mirtis. 19.05 Specialus projektas. 19.55 „Žydrųjų žiburėlių“ paslaptys. 20.55 Kita Naujųjų metų pusė. 21.55 Rusiškas korporatyvas. 22.45 Žvaigždžių Naujieji metai. 23.40 Ekstrasensų mūšis. 1.30 Keistenybės.

6.00 Skeneris. 7.00, 9.00 Anim. f. 8.00 Vaid. f. „Mašos ir Vitios naujamečiai nuotykiai“. 10.00 SSRS kinas. „Neįvykęs atsitikimas“. 11.50, 16.20 Megapolis. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Vaid. f. „Sėkmės jums, ponai!“ 15.00, 23.30 „Autobusas“. 16.00 ART navigatorius. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Kvailių nėra. 18.00 Savaitės briaunos. 19.00 Dokumentinis ekranas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 21.00 TV šou „Pamatyk mane“. 1.30 Metų daina.

4.00 Drama „Universiteto dvasia“. 6.00 Kriminalinė romantinė drama „Vedybinis gyvenimas“. 7.55 Drama „Pasilik paskutinį šokį“. 9.50 Draminis trileris „Pakartota žmogžudystė“. 11.45 F. „Meksikietis“. 13.55 Romantinė komedija „Nuo turto prie skurdo“. 15.50 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 18.00 Trileris „Patriotų žaidimai“. 20.05 Drama „Deganti lyguma“. 22.00 Veiksmo f. „Pranašas“. 23.50 F. „Žvaigždžių kelias“.

6.35, 3.15 Tik hitai. 8.30 Top 20. „Pink“. 10.10 Be muzikos. Akonas. 11.00 „World Stage“. 11.50 Kai man buvo 17 metų. 16.00 „Brėkštanti aušra 2“. 16.25 „Made“. 18.05 „Broliai“. 18.55 „Nepritampanti“. 19.45 „Eilinė Onutė“. 21.25 „Paauglės motinos“. 23.05 „Nepritampanti“. 23.55 „Interneto kvailiai“. 0.45 „Džersio pakrantė“. 2.25 Be muzikos. Akonas.

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Vaikų rytas. 6.50 Pagrindinis kelias. 7.20 Jų papročiai. 8.25 Gaminame maistą. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.25 Savas žaidimas. 12.10 Aukso dulkės. 12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.40 Mūsiškiai. 15.30 „Išdavikas“. 16.25 Atmintinos melodijos. 17.30 Akistata. 18.30 Trileris „Sugrįžimas“. 20.20 Pokalbių šou „Šluota“. 21.15 „Volkovo valanda“. 23.15 Vaid. f. „Kraujo broliai“. 1.10 Daina jūsų staliukui. 2.25 Piktžodžiavimo mokykla.

5.00 Melodrama „Svarbiausia – spėti“. 7.00 Nuotykių melodrama „Dvylikta vasara“. 9.00 Komiška melodrama „Nuomininkė“. 11.00 Komiška melodrama „Mano vaikinas – angelas“. 13.00 Komedija „Absoliutus ryšys“. 15.00 Biografinis f. „Trys Dostojevskio moterys“. 17.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“. 19.00 F. „Viskas įskaičiuota“. 21.00 Kriminalinė drama „Pirammmidė“. 23.00 F. „Ak šalti, šalti!“ 1.00 Melodrama „Ištikimas draugas“.

5.40 „Kalėdos iš didžiosios raidės“. 7.15 „Niekas neprilygsta šventėms“. 9.00 „Tarpininkas Keitas“. 14.00 „Kalėdinis bučinys“. 15.40 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 17.20 „Kalėdos“. 19.00 „Kalėdinė byla“. 20.40 „Kalėdiniai laiškai“. 22.10 „Kalėdos iš didžiosios raidės“. 23.50 „Peterio draugai“.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Europos verslas. 9.30 Ekologijos sprendimai. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 „Kaip pati žaliuoju“. Ledo paslaptys. 13.00 Tarptautiniai reportažai. 13.30 Speciali naujienų laida. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Kelionė į Kiniją. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.30 Žirgų lenktynių apžvalga. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 Pokalbiai apie Kiniją. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Pasaulio sporto naujienos.

4.25, 16.30 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Kalėdų oratorija (IV ir VI kantatos). 14.45 A.Striggio Mišios 40-iai ir 60-iai balsų. 13.00 Divertismentas. 14.30 P.Boulezas diriguoja R.Wagnerio, A.Schoenbergo, A.Bergo kūrinių koncertą. 15.45 C.Evoros ir draugų koncertas. 17.30, 20.45 Divertismentas. 18.00 H.Berliozo opera „Benvenutas Čelinis“ 21.30 P.Čaikovskio 4-oji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 22.20 P.Čaikovskio 5-oji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 23.20 P.Čaikovskio 2-oji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 0.30 Y.Lateefo koncertas Milane.


2012 12 30 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Užkariautojas Bertas. 11.00 Naktis Las Vegase. 12.30 Užkariautojas Bertas. 14.30 Naktis Las Vegase. 16.00 Užkariautojas Bertas. 19.00 Keliautojas. Kinų kvartalas. 20.00 Amerikos maistas. Sietlas. 21.00 Laikas Amerikoje. Tenesis. 22.00 JAV pilietinio karo pėdsakais. 23.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės. 0.00 Įkvėpimo sala. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Didžiosios gamyklos. 11.00 Greiti ir įsiutę. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Išradimai. 14.00, 15.00 Sukčių miestas. 16.00 Pasaulio pabaiga. 17.00 Mistika. Ateiviai. 18.00 Akimirka iki katastrofos. 19.00 Majų povandeninis pasaulis. 20.00 Apokalipsės ženklai. 21.00 Dingę Amerikos lobiai. 22.00 Majų povandeninis pasaulis. 23.00 Apokalipsės ženklai. 0.00 Akimirka iki katastrofos. 1.00 Nakties programa.

7.00 Pakalbėkime su gyvūnais. 7.25 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu: raganosiai. 7.50 Laukinis šou. 8.15 Pavojingi afrikiečiai. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Dikas ir Domis skuba į pagalbą. 10.30 Viskas apie šunis. 11.00 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 11.55 Žmogus ryklys. 12.50 Kaip gyvūnams išgyventi? Pelkės ir šabakštynai. Smėlis ir jūra. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.35 Veterinarai gelbėtojai. 16.30 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Aligatorių tramdytojai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Dideli ir baisūs. 22.55 Blogas šuo. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: dramblio užpuolimas. 0.45 Aptiktas veislynas.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „LSU-Baltai“–Kauno „Žalgiris“. 12.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–„Donetsk“. 15.45 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 16.45 Sporto metraštis. 16.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“– Kauno „Žalgiris“. 18.45 Sportas LT. V tarptautinis memorialinis dr. Pranciškaus Eigmino sambo turnyras. 19.15 Sportas LT. 20.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. „Ateities CUP 2012“ 1999 m. vaikų futbolo turnyras.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 9.00 „Įmanoma – neįmanoma“. 9.55 „Šiaurės jūra“. 10.45 „Teleskopo „Hubble“ peizažai“. 11.45 „Sunkiausi darbai“. 12.30 „Ekstremalūs išbandymai“. 19.40 „Pirmyn į Dakarą!“ 20.25 „Dvi savaitės San Kventino kalėjime“. 21.25 „Gaujų pasaulis“. 23.05 „Kaip išgyventi katastrofą“. 23.55 „JAV maršalai: operacija „Sakalas“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Impresionistai“. 13.00 „Seniai pamirštos dietos“. 14.00 „Susipažinkite: romėnai“. 17.00 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Londono ligoninė“. 21.00 „Karvedžiai“. 22.00 „Kroatijos karaliai“. 23.00 „778-ieji: olando giesmė“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 8.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 13.30 „Gyvūnų parkas“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 20.05 „Arkos palikuonys“. 21.00 „Didžiųjų mantų karalienė“. 22.00 „Auginant Sančą“. 23.00 „Musono kalnai“. 0.00 Nakties programa.

9.30, 12.15, 0.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 10.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.15 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 14.00 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 16.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 19.00 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 20.00 Šokiai. „Kremliaus taurė“. 21.00 Dailiojo čiuožimo žvaigždžių šou. 22.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 1.00 Ledo ritulys. „Spenglerio taurės“ pusfinalis.

18.00 TV1000



23.35 1 Baltijos

9.05 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Spartak“. 11.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Reading“– „Manchester United“. 12.55 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“–CSKA. Tiesioginė transliacija. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“– „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. Žurnalas „Futbol Mundial“. Naujametis šou. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. QPR–„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“–CSKA. 21.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“– „Chelsea“. 23.40 Krepšinis. Eurolygos finalas.

7.00 Ryto programa. 9.30 TV žurnalas. 10.00 Sporto viktorina. 12.00 Futbolas. Bundeslyga. 14.00 Pokalbis su žvaigžde. 15.00 Sportinis pokeris. 17.00 Krepšinis. BBL. 21.00 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 1.00 Nakties programa.



„Patriotų žaidimai“ („Patriot Games“)

„Operacija „Su Naujaisiais metais!“ („Операция „С Новым годом!“)

CŽV agentas Džekas Rajenas su žmona ir dukrele išvyksta atostogų į Londoną. Anglijos sostinėje įžūliai veikia airių teroristų grupuotė, ketinanti užgrobti valdžią. Visai atsitiktinai Rajenas pakliūva į „patriotų“ veiklos sūkurį ir sužino jų žaidimo taisykles.

Naujųjų metų išvakarėse ligonių palatoje generolas Ivolginas sušaukia pasitarimą ir išdėsto operacijos „Su Naujaisiais metais“ planą. Svarbiausi šio slapto susirinkimo klausimai – kur gauti eglę, degtinės ir moterų, nes kokios gi šventės be šių tradicinių atributų?

Trileris. JAV, 1992 m. Rež. Phillipas Noyce’as. Vaidina Harrisonas Fordas, Anne Archer.

Komedija. Rusija, 1996 m. Rež. Aleksandras Rogožkinas. Vaidina Aleksejus Buldakovas, Sergejus Makoveckis.

25


26

pirmadienis

2012 12 31

lietuviškos

21.00 „Tai, kas svarbiausia“.

14.55 „Likimo ironija, arba Po pirties“.

21.55 „Eglutės 2“.

21.00 „Naujametė kaukių fiesta“.

18.20 Jameso Blunto koncertas iš Paryžiaus.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta. 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Rasos lašeliai 2012“. 14.45 Juozo Erlicko autorinis vakaras „Baltais klavišais per juodą gyvenimą“ (2). 16.15 „Juokis 2012“. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 Šventinė Naujųjų metų programa „Tai, kas svarbiausia“. 22.00 Loterija „Perlas“. 0.30 Šventinis „Triumfo arkos“ koncertas. Dalyvauja L.Gordon (JAV), A.Grigorian, L.Gubaidulina, E.Bavikinas, I.PrudnikovaitėPitrėnė, R.Vaicekauskaitė, D.Montvydas, K.Zmailaitė, E.Seilius, M.Vitulskis, Kauno miesto simfoninis orkestras (dirigentas M.Staškus), LRT grupė. 2.30 Geros dainos.

6.25 Komedija „Turtuolis Ričis“ (JAV, 1994 m.) (k). 8.10 Nuotykių f. „Letenos“ (Australija, D.Britanija, 1997 m.). 9.45 Nuotykių f. „Mėnulijos paslaptis“ (D.Britanija, Prancūzija, Vengrija, 2008 m.). 11.45 Nuotykių f. „Haris Poteris ir ugnies taurė“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.) (N-7). 14.55 Romantinė komedija „Likimo ironija, arba Po pirties“ (N-7) (Rusija, 1975 m.). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Komedija „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų! (Rusija, 2007 m.) (N-7). 21.40 „Įstrigę prekybos centre“. Žydrasis žiburėlis 2013 (2012 m.) (N-7). 0.30 Grupės „Rondo“ lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros gimtadienio koncertas (2012 m.). Dalyvauja Merūnas, Ž.Žvagulis, I.Starošaitė, Mia, Č.Gabalis, E.Jakštytė, D.Montvydas ir kiti. 3.30 Komedija „Po velnių, kur Kalėdų Senelis?“ (JAV, 2008 m.) (S).

6.55 Teleparduotuvė. 7.10 Anim. f. „Užburtoji fleita“ (JAV, 1994 m.). 8.05 „Jonas Brothers“ koncertas (JAV, 2009 m.). 9.35 Komedija „Verkiant reikia Kalėdų Senelio“ (JAV, 2011 m.). 11.20 Nuotykių f. „Narsusis princas“ (D.Britanija, Vokietija, 1997 m.). 13.10 Komedija „Užsispyrusi blondinė“ (JAV, 2001 m.). 15.05 Komedija „Vienas namuose 4“ (JAV, 2002 m.). 16.50 F. šeimai „Kalėdų Senis 3“ (JAV, 2006 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Be komentarų. Su Naujaisiais metais! Pikantiškiausių 2012-ųjų įvykių apžvalga. 20.05 Anim. f. „WALL-E. Šiukšlių princo istorija“ (JAV, 2008 m.). 21.55 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 0.00 Komedija „Likimo ironija, arba Po pirties“ (Rusija, 1975 m.). 3.30 Komedija „Jackass 3.5“ (JAV, 2011 m.).

6.40 Televitrina. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.10 Anim. f. „Linksmasis svirpliukas ir vabalai milžinai“ (Brazilija, 2009 m.). 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 „Kas pirmas į Naujuosius?“ Šventinė laida. 12.15 Kaip Baba Kalėdas šventė. Dalyvauja V.Mičiulienė, V.Cololo, I.Valinskienė, R.Šilanskas, L.Tamulytė, B.Dambrauskaitė, V.Stakėnas, Rondo ir kiti. (k) 13.15 Komedija „Įkaitas medyje“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 15.05 Nuotykių f. „Auksaspalvio retriverio teismas“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Veiksmo komedija „Taksi 3“ (Prancūzija, 2003 m.). 20.00 Žinios. Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Pliusai minusai. Metų apžvalga. 21.00 „Naujametė kaukių fiesta“. Šventinis koncertas. 23.30 Naujametis žvaigždžių paradas. 1.15 Naujametė pasaka miuziklas „Šaltukas“ (Rusija, 2010 m.). 3.20 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

13.10 TV3



18.00 BTV

7.19 TV parduotuvė. 7.35 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.20 „Padūkėlis Eliotas“. 8.30 „Oskaro oazė“. 8.45 Skonio reikalas. 9.45 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 10.45 Nuotykių f. „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 12.55 Komedija „Gyvenimas ar kažkas panašaus“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 14.50 „Lotynų Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai 2012“. 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Lotynų Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai 2012“. 17.00 Žinios. Orai. 17.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Jameso Blunto koncertas iš Paryžiaus. 19.40 Koncertas „Mes visada Tave mylėsime. „Grammy“ sveikina Whithey Houston“. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „2012 m. Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai“. 0.30 Alternatyvūs muzikos apdovanojimai T.Ė.T.Ė. 2012.



„Užsispyrusi blondinė“ („Legally Blonde“)

„Taksi 3“ („Taxi 3“)

Prekybos mokyklos pažiba Elė Vuds yra natūrali blondinė, ir ši aplinkybė tampa lemiama jos skyrybų su mylimu vaikinu priežastimi. Kita jos vietoje būtų žliumbusi ir keikusi likimą. O Elė nusprendžia įrodyti visam pasauliui ir, žinoma, Vorneriui, kad ji nėra kvailė.

Marselio policija pastebi, kad prieš Kalėdas mieste padaugėjo Senelių Šalčių, kurie rūpinasi ne tik dovanomis. Policininkui Emiljenui jie jau atsibodo. Jaunuolis įtaria, kad po raudonais kostiumais ir dirbtinėmis barzdomis slepiasi išradinga nusikaltėlių gauja.

Komedija. JAV, 2001 m. Rež. Robertas Luketicius. Vaidina Reese Witherspoon, Luke’as Wilsonas.

Veiksmo komedija. Prancūzija, 2003 m. Rež. Gérard’as Krawczykas. Vaidina Samy Naceri, Frédéricas Diefenthalis.


2012 12 31

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Stebuklingi vaikai“ (5, 6). 12.20 Kai tūkstančiai dainuoja Lietuvą. 2012-ųjų Moksleivių dainų šventės apžvalga. 13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 14.35 Dok. f. „Geriausi Lietuvos neįgalieji metų sportininkai 2012“. 14.50 Dok. f. „Gyventi“ (1987 m.). 15.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 15.30 Vienos filharmonijos simfoninio orkestro vasaros koncertas „Šokiai ir bangos“ Šėnbrune. Programoje – P.Čaikovskio, M.Musorgskio, A.Borodino, C.Debussy, R.Strausso ir A.Ponchielli kūriniai. Dirigentas Gustavo Dudamelis. 17.10 Apie R.M.Rilke Dotnuvos vienuolyne (1994 m.). 17.50 Tie genelio margumynai. Folkloro kolektyvų vakaronė. 19.00 LNOBT spektaklis. G.Verdi opera „Traviata“. 21.00 Mėnulio spindesy. Pagal Fausto Latėno muziką. 21.35 Dainuoja pasaulio operos žvaigždės. 22.30 Panorama (k). 22.50 Sportas (k). 22.55 Orai (k). 23.15 Muzikinis spektaklis „@ Hoffmann_Spragtukas“. 0.00 Koncertas „ABBA – stebuklų pasaulis“. 1.40 „Je t’aime – Aš tave myliu“. Prancūziškų dainų vakaras. Dalyvauja Evelina Sašenko, Vygantas Kazlauskas, Laurent’as Secco (Prancūzija).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (2). 9.05 Anim. f. „Bastūno istorija“ (JAV, 1991 m.). 10.30 Anim. f. „1001 Kiškio Kvankos pasaka“ (JAV, 1982 m.). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Romantinė komedija „Tarnybinis romanas“ (1, 2) (Rusija, 1977 m.). 0.25 Veiksmo f. „Malibu ekspresas“ (S) (JAV, 1985 m.). 2.30 Romantinė komedija „Zakas ir Miri kuria porno“ (JAV, 2008 m.) (S).

5.30 24 valandos (N-7). 6.15 Diagnozė: valdžia (k). 7.05 24 valandos (N-7). 7.50 Alchemija (k). 8.15 24 valandos (N-7). 9.00 Žinios. 9.15 Retrospektyva. Kino operatorius Viktoras Radzevičius (k). 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.45 Alchemija (k). 13.15 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 Valanda su Rūta. 15.55 Retrospektyva. Kino operatorius Viktoras Radzevičius (k). 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Veiksmo f. „Uola“ (JAV, 1996 m.). 0.10 „6 kadrai“. 0.40 „Naša Raša“. 1.30 „Klivlando šou“. 1.55 „CSI Niujorkas“. 2.45 „Lyga“.

10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 11.05 Nomeda. 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 Nomeda. 22.15 „Naisių vasara“. 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.

19.19 LNK



9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.20 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 F. „Vėjavaikė“ (N-7). 13.30 Koncertas „Electric lady“ (k). 14.00 Telelaikraštis. 15.25 F. „Žvėrelių maištas“. 17.00 Koncertuoja Irūna, M.Jampolskis ir Paulius. 18.00 Žinios. 18.20 Anim. f. „Halkas prieš Ernį...“ 19.00 „Po pasaulio pabaigos“. 21.00 Žinios. 21.20 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 23.15 „69 danguje“. 23.55 Naujametis sveikinimas. 0.05 „Lapės-Rock-In-Pop 2011/2012“. 1.20 Komedija „Potiche. Žmonos maištas“ (N-7).

8.00 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.40 Drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 11.15 Romantinė komedija „Tik draugai“ (Vokietija, JAV, Kanada, 2005 m.) (N-14). 18.00 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 19.45 Drama „Labos nakties ir sėkmės“ (JAV. Prancūzija, D.Britanija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 21.25 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.05 Trileris „Infiltruoti“ (JAV, 2006 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 10.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 11.30 F. „Myliu tave, Paryžiau“. 13.40 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.10 „Pražūtingas auksas“. 15.10 Anim. f. „Paryžiaus monstras“ (Prancūzija, 2011 m.). 16.45 Klaipėdos savaitė (k). 17.15 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 18.15 „Maisto detektyvai“ (5). 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 F. „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 F. „Pirmoji meilė“ (Rusija, 2009 m.). 0.40 XV Klaipėdos pilies džiazo festivalis: „Tower of Power“.

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 9.30 Muzika. 10.30 Anim. f. „1001 Kiškio Kvankos pasaka“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas“. 0.25 Veiksmo f. „Malibu ekspresas“. 2.30 Romantinė komedija „Zakas ir Miri kuria porno“.

21.00 TV1



„Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“ („Ирония судьбы. Продолжение“)

„Tarnybinis romanas“ („Служебный роман“)

Prabėgo dešimtmečiai, už lango vėl gruodžio 31-oji. Naujiesiems metams ruošiasi Maskva ir Sankt Peterburgas, oro uostai ir stotys, ir, be abejo, Statybininkų gatvės gyventojai. Ženios draugai ir sūnus Kostia nusprendžia paruošti jam netikėtą naujametę dovaną.

Statistikos įstaigos direktorės Liudmilos Kaluginos pavaduotojas Jurijus Samochvalovas įtikina savo draugą Anatolijų Novoselcevą dėl karjeros su niurzga šefe užmegzti šiltesnius santykius per vakarėlį. Tačiau Kalugina tokioms provokacijoms nepasiduoda.

Komedija. Rusija, 2007 m. Rež. Timuras Bekmambetovas. Vaidina Konstantinas Chabenskis, Liza Bojarskaja.

Romantinė komedija. Rusija, 1977 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Alisa Freindlich, Andrejus Miagkovas.

27


28

pirmadienis

2012 12 31

rusiškos

filmai

naujienos

6.00, 8.00, 10.00, 13.00 Naujienos. 6.10 Labas rytas. 8.20 Komedija „Merginos“. 10.20 R.Paulas. Maestro sugrįžimas. 11.15 Anim. f. „Trejetas iš Rūgpienių kaimo“. 11.35 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“. 13.20 Vaid. f. „Pelenė“. 14.50 Komedija „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“. 16.25 Komedija „Likimo ironija, arba Po pirties“. 20.00 Senųjų metų palydos. 21.55 Rusijos Federacijos prezidento V.Putino naujametis sveikinimas. 22.00, 0.00 PBK naujametė naktis. 23.55 Lietuvos Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės naujametis sveikinimas. 1.45 Devintojo dešimtmečio diskoteka.

3.50 Vaid. f. „Ūsuotoji auklė“. 5.00 Naujametė komedija „Šauk nedelsdamas!“ 6.50 Vaid. f. „Kerėtojas“. 9.40 Geriausios dainos 2012. 11.35 Juoko karaliai. 12.00 Žinios. 12.25 Juoko karaliai. 14.50 Vaid. f. „Tai atsitiko per Naujuosius metus“. 16.40 Šokiai su žvaigždėmis. 18.20 Muz. komedija „Raudonkepuraitė“. 20.30 Naujametis žvaigždžių paradas. 21.55 Rusijos Federacijos prezidento V.Putino naujametis sveikinimas. 22.00 Naujametis žydrasis žiburėlis 2013. 2.30 Naujametė diskoteka.

7.00 F. „1612-ieji. Tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 9.25 Komedija „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, Izraelis, Italija, 2008 m.) (N-7). 11.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 13.00 F. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 17.25 Anim. f. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 19.00 F. „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 21.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 23.00 F. „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 1.00 F. „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 Būti čempionu. E.Lidellis. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Viena kvadratinė mylia. 16.30 Pasaulio verslo naujienos. 16.45 Pasaulio sportas. 17.30 Atviras pokalbis. 18.30 Būti čempionu. E.Lidellis. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.30 Mūsų pasaulis. 22.30 Viena kvadratinė mylia. 23.30 Atviras pokalbis.

6.05 S. „Provincialai“ (1–8). 13.25 M.Zadornovo koncertas. 15.20 Humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 21.55 Rusijos Federacijos prezidento V.Putino naujametis sveikinimas. 22.00 „Retro FM“ legendos.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00, 21.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00, 16.00 „Atpildas už meilę“. 10.00 „Mentų karai“. 10.50 Megapolis. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 Dokumentinis ekranas. 13.00 Vaid. f. „Sukeisti“. 14.30 Rusiškas akcentas. 15.00, 17.00 Ypatinga nuomonė. 18.00 F. „Karnavalas“ (1, 2). 20.30, 0.00 Metų daina. 21.30 Amerikiečių lyga „LIK 2012“. 1.30 Vaid. f. „Šuo ant šieno“. 4.00 Vaid. f. „Šiaudinė skrybėlė“ (1, 2).

4.00 Veiksmo f. „Pranašas“. 6.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 8.00 Komedija „Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti“. 9.50 Drama „Didžioji scena“. 12.00 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 14.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 16.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 18.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 20.10 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 22.10 Drama „Atsiskyrėlis“. 0.00 Komiška drama „Grynbergas“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Lemiami 2012 m. įvykiai. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.10 Jūs juoksitės! 6.00 Šiandien. 6.20 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00 Šiandien. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Technikos stebuklas. 9.25 Valgome namie. 10.00 Vasarnamiai. 11.00 Šiandien. 11.30 SSRS dainos. „Likimo ironija...“ 12.25 Detektyvas „Gluchariovas kine“. 14.10 Ir vėl sveiki! 15.05 „Sutuoktiniai“. 17.00 Šiandien. 17.00 Komedija „Dodo diena“. 18.50 Kalbame ir rodome. 21.55 Rusijos Federacijos prezidento V.Putino naujametis sveikinimas. 22.05 Geros muzikos festivalis. 0.45 „Gluchariovas. Ateikite, Naujieji metai!“ 2.40 Naujametė karaokė.

5.00 Komedija „Ados šeimynėlė“. 7.00 F. „Virtualus romanas“. 9.00 Komiška melodrama „Gesinkit šviesą!“ 11.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“. 13.00 F. „Ak šalti, šalti!“ 15.00 Komiška melodrama „Likimo ironija, arba Laimingų naujųjų!“ 17.00 Komedija „Eglutės“. 19.00 F. „Mano vaikinas – angelas“. 21.00 Melodrama „Sniegas ant galvos“. 23.00 F. „Sniego karalienė“. 1.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“.

5.40 „Kalėdinis bučinys“. 7.20 „Kalėdos Manhatane“. 9.00 „Liežuvautoja“. 14.00 „Kalėdos“. 15.35 „Paslaptingos Kalėdos. Šešėlių salos paslaptis“. 17.10 „Niekas neprilygsta šventėms“. 19.00 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 20.40 „Peterio draugai“. 22.20 „Kalėdos iš didžiosios raidės“. 23.50 „Kalėdinė byla“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.35 Tik hitai. 8.30 Top 10. FLO-RIDA. 9.20 Top 10. Nelly Furtado. 10.10 „Nepritampanti“. 11.00 Už kadro. „Brėkštanti aušra 2“. 11.25 Aklas pasimatymas. 16.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.05 „Broliai“. 21.00 „Džersio pakrantė“. 21.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.40 TV šou „Staigmena“. 23.30 „Tikrasis gyvenimas“. 0.20 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 P.Čaikovskio Ketvirtoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 11.30 P.Čaikovskio Trečioji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 12.25 Dok. f. „Maestro ir Piotras Iljičius“. 13.15 Divertismentas. 14.30 M.Monnier baletas „Dvynių paradoksas“. 16.05 Dok. f. „Montpeljė šokis. Zigzagas“. 17.35 Divertismentas. 18.30 Koncertuoja C.Bartoli ir Berlyno filharmonijos orkestras. 20.45 Divertismentas. 21.30 Opera „Hoffmano pasakos“. Dainuoja „Metropolitan“ operos solistai. 0.30 Džiazas. Koncertuoja A.Jamalis ir Y.Lateefas. 1.40 Džiazas. Koncertuoja J.Scofieldo kvartetas. 2.40 Džiazas. Koncertuoja M.Fergusonas. 3.40 Nakties programa.


2012 12 31 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Kryptis. 19.00 Keliautojas. Pietų Atlanto valstybės. 20.00 Vestuvės Filipinuose. 20.30 Kelionė į Seulą. 21.00 Kelionės motociklu. 23.00 Keliautojas. Festivaliai. 0.00 Ekologiškos atostogos. Indija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Reaktyviniai mokymai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.55 „Ratai iš ano pasaulio“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.35 „Reaktyviniai mokymai“. 13.25 „Pirmyn į Dakarą!“ 14.20 „Tankų dirbtuvė“. 15.10 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.05 „Akis į akį su gamta“. 16.55 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.50 „Akis į akį su gamta“. 23.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Pavojingiausios profesijos“. 0.45 Nakties programa.

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Įkalintieji. Meksikos kalėjimas iš arti. 11.00 Majų požemių pasaulis. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Milžiniško kalmaro žvejyba. 14.00 Pavojingiausi įkandimai. 15.00 Majų požemių pasaulis. 16.00 Apokalipsės ženklai. 17.00 Jeigu bus pasaulio pabaiga. 18.00 Įkalintieji. Chaosas Kalifornijoje. 19.00 Amerikos čigonų tradicijos. 20.00 Aukso paieška Aliaskoje. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Amerikos čigonų tradicijos. 23.00 Aukso paieška Aliaskoje. 0.00 Mūšiai dėl Midvėjaus atolo. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Geometrijos genijai“. 11.05 „Londono ligoninė“. 12.10 „Seniai pamirštos dietos“. 13.20 „Ar žinai, kas esi?“ 14.30 „Ofenbacho pėdomis“. 15.30 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.35 „Elektros istorija“. 17.45 „Žmonijos kelionė“. 18.45 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XIV“. 21.00 „778-ieji: olando giesmė“. 22.00 „Kroatijos karaliai“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 12.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti? 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinėje karalystėje“. 17.55 „Slaptas primatų gyvenimas“. 19.00 „Laukinio pasaulio viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „Auginant Sančą“. 0.00 Nakties programa.

15.05 NTV mir

7.00 Laukinis šou. 7.25 Kaip tapti... liūtu. 8.15 Kinologija. 9.10 Kačių neįmanoma nemylėti. 10.05 Saba ir raganosio paslaptis. 11.00 Karina: laukinis safaris. 15.35 Billas ir povai. 19.15 Vertėjas iš šunų kalbos. 19.40 Veterinaras. 20.10 Tramdytojas pagal iškvietimą: skerdynės avilyje. 20.35 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Liūtai ir milžinai. 22.00 Skunkų tramdytojas. Dar vienas smūgis. 22.55 Katė iš pragaro. 23.50 Arklių gelbėtojas. 0.45 Po užpuolimo: rizikingi pasivaikščiojimai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.



12.00 Televitrina. 13.00 Žiemos ledo pasaka. Čiuožimas už gyvybę. 14.00 Žiemos ledo pasaka. Iš visos širdies. 15.00 Žiemos ledo pasaka. Muzika ir šokis. 16.00 Žiemos ledo pasaka. Neužmirštamos akimirkos. 17.00 Žiemos ledo pasaka. Stebuklų metas. 18.00 Žiemos ledo pasaka. Čiuožimas vienija. 19.00 Žiemos ledo pasaka. Draugams ir šeimai. 20.00 Žiemos ledo pasaka. Čiuožimas už gyvybę. 21.00 Žiemos ledo pasaka. Šventinis spektaklis. 22.00 Žiemos ledo pasaka. Dailiojo čiuožimo magija. 23.00 Žiemos ledo pasaka. Dailiojo čiuožimo žvaigždės. 0.00 Žiemos ledo pasaka. Teatralizuotas gimnastikos ir dailiojo čiuožimo koncertas.

9.00 „Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 10.00 Futbolas. Žurnalas „Futbol Mundial“. Naujametis šou. 10.30 Motosportas. WRC. Prancūzijos lenktynių apžvalga. 12.00 „Formulė-1“. Brazilijos didžiojo prizo lenktynės. 14.20 Rankinis. Europos moterų čempionato finalas. 16.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Chelsea“. 19.45 Krepšinis. Eurolygos finalas. 22.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 0.30 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 1.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 2.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos 1999 m. finalas. „Manchester United“–„Bayern“. 4.30 Krepšinis. 1999 m. Eurolygos finalas. „Kinder“–„Žalgiris“.

9.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 10.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.30 Dailiojo čiuožimo varžybos Prancūzijoje. 12.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.00 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 16.00 Teniso turnyras Katare. 22.30 Visos sporto šakos.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 10.00 Sporto viktorina. 12.30 Normalu. 13.00 Stalo tenisas. 14.00 Sportinis pokeris. 15.00 Dokumentika. 19.00 Vaid. f. „Jie vadino jį buldozeriu“ (Vokietija, 1978 m.). 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

22.10 TV1000



„Sutuoktiniai“ („Супруги“)

„Atsiskyrėlis“ („Detachment“)

Prieš Naujuosius metus padaugėja išradingų apiplėšimų. Seniais Šalčiais ir Snieguolėmis apsimetantys nusikaltėliai apiplėšinėja inkasatorius, o vaizdo stebėjimo kameras uždengia balionais. Bet per vieną tokį apiplėšimą pavyksta sugriauti banditų scenarijų.

Mokytojui Henriui Bartsui niekaip nepavyksta užmegzti artimesnio ryšio su mokiniais. Tikriausiai todėl, kad jis pats ligi šiol nerodė noro įveikti nesusikalbėjimo barjerą tarp savęs ir mokinių bei kolegų. Tačiau naujoje mokykloje viskas pasikeičia.

Detektyvinis serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Ivanas Ščiogolevas. Vaidina Inga Oboldina, Sergejus Šnyrevas.

Drama. JAV, 2011 m. Rež. Tony Kaye. Vaidina Adrienas Brody, Jamesas Caanas.

29


30

antradienis

2013 01 01

lietuviškos

20.50 Tu pabūk su manim.

19.00 „Kaukė“.

19.40 „Žaislų istorija 3“.

21.55 „Zero 2“.

13.50 „Grammy“ sveikina Whithey Houston“.

6.00 Geros dainos (k). 7.00 Cirkas. IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (3) (k). 7.45 Brolių Grimų pasakos. „Brėmeno muzikantai“ (Vokietija, 2009 m.) (k). 9.00 „Senis“ (N-7). 9.30 Anim. komedija „Volisas ir Gromitas. Išvyka į Mėnulį“ (D.Britanija, 1989 m.). 10.00 „Aviukas Šonas“. 10.10 „Kurmis ir Kalėdos“. 10.20 „Kurmis ir muzika“. 10.30 Šv. Mišių, vadovaujamų Šventojo Tėvo, skirtų Pasaulinei taikos dienai, tiesioginė transliacija iš Vatikano bazilikos. 12.15 Vienos filharmonijos simfoninio orkestro naujametis koncertas. Tiesioginė transliacija iš Vienos. 14.45 Šventinė Naujųjų metų programa „Tai, kas svarbiausia“ (k). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 Šventinis „Triumfo arkos“ koncertas (k). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Sportas. Orai. 20.50, 22.05 Tu pabūk su manim. Ovidijaus Vyšniausko autorinis koncertas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 Komedija „Alibi“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.45 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.40 Anim. f. „Naujieji keršytojai. Augantys didvyriai“ (JAV, 2008 m.). 8.00 Nuotykių f. „Kalėdos Kaslberio pilyje“ (JAV, 2011 m.). 9.35 Anim. f. „Tomas ir Džeris lobių saloje“ (JAV, 2006 m.). 10.50 Nuotykių f. „Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai“ (JAV, 2005 m.). 12.30 Veiksmo komedija „Mažasis didysis karys“ (Kinija, 2010 m.) (N-7). 14.30 Romantinė komedija „Muzika ir žodžiai“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 16.35 Muz. komedija „Mamma Mia!“ (D.Britanija, JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Veiksmo komedija „Kaukė“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 21.00 Nuotykių drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.25 Veiksmo trileris „Poseidonas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 1.25 Komedija „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“ (Rusija, 2007 m.) (N-7) (k).

5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 7.50 „Hana Montana“. 9.15 Anim. nuotykių f. „Delgas“ (JAV, 2008 m.). 10.55 Fantastinė komedija „Mano mielas marsietis“ (JAV, 1999 m.). 12.40 Anim. f. „Nykštukas Nosis“ (Rusija, 2003 m.). 14.15 Fantastinis nuotykių f. „Eragonas“ (JAV, 2006 m.). 16.20 Romantinė komedija „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ (JAV, 1998 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Realybės šou „Pilis“ (Lietuva, Gruzija, 2012 m.). 19.40 Anim. f. „Žaislų istorija 3“ (JAV, 2010 m.). 21.40 Romantinė komedija „Pametę galvas Las Vegase“ (JAV, 2008 m.). 23.35 Parodijų komedija „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ (JAV, 2008 m.).

6.40 Televitrina. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.10 „Alfa ir Omega“. 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 Prajuokink Kalėdas. Dalyvauja: V.Cololo, V.Mičiulienė, R.Bingelis, A.Orlauskas ir kiti (N-7) (k). 12.25 „Auksiniai svogūnai 2012“. 15.25 Komedija „Šnipų vaikučiai 4. Viso pasaulio laikas“ (JAV, 2011 m.). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Nuotykių komedija „Šanchajaus kaubojus“ (JAV, Honkongas, 2000 m.) (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Prajuokink Naujuosius metus (N-7). 21.55 Kriminalinė komedija „Zero 2“ (Lietuva, 2010 m.) (N-14). 23.50 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 0.50 Kas pirmas į Naujuosius? (k). 2.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

7.14 TV parduotuvė. 7.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.00 „Padūkėlis Eliotas“. 8.25 „Oskaro oazė“. 8.35 Romantinė komedija „Princas ir aš. Karališkosios vestuvės“ (JAV, 2006 m.). 10.15 F. šeimai „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“ (JAV, 2007 m.). 12.00 Komedija „Pamišęs dėl krepšinio“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 13.50 „Mes visada Tave mylėsime. „Grammy“ sveikina Whithey Houston“. 15.00, 16.10 „Mis Visata 2012“. Grožio konkursas. Transliacija iš Las Vegaso. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.20 Negaliu tylėti. 19.20 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Veiksmo drama „Indėnų karys“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.40 Fantastinis nuotykių f. „Bibliotekininkas. Likimo ieties beieškant“ (JAV, 2004 m.) (N-14).

16.35 LNK



18.00 BTV



„Mamma Mia!“ („Mamma Mia!“)

„Šanchajaus kaubojus“ („Shanghai Noon“)

Pagal ABBA dainas sukurtas miuziklas – tai istorija apie merginą Sofiją, kuri sumanė sužinoti, kas jos tikrasis tėvas. Į savo vestuves Graikijoje ji pakvietė tris buvusius motinos gerbėjus. Visi jie šiame Viduržemio jūros rojuje lankėsi beveik prieš 20 metų.

XIX a. pabaigoje Kinijos imperijoje daugybės sargybinių apsupta gyvena princesė Pei. Kartą ją pagrobia piktadariai ir išgabena į Ameriką. Princesės gelbėti išvyksta Rytų dvikovų asas Čonas Vangas. Jau Nevadoje jis traukinyje sutinka šaunų plėšiką Rojų Obenoną.

Muzikinė komedija. D.Britanija, JAV, Vokietija, 2008 m. Rež. Phyllida Lloyd. Vaidina Meryl Streep, Pierce’as Brosnanas.

Nuotykių komedija. JAV, Honkongas, 2000 m. Rež Tomas Dey. Vaidina Jackie Chanas, Owenas Wilsonas.


2013 01 01

antradienis

regioninės

8.00 Tie genelio margumynai. Folkloro kolektyvų vakaronė (k). 9.10 Maironio 150-ųjų gimimo metinių iškilmingas vakaras-minėjimas Kauno valstybiniame dramos teatre. 10.40 Išdaigos Bašmukų gatvėje. P.Hakso pasakos motyvais. Vaidina Keistuolių teatro aktoriai. 11.30 „Stebuklingi vaikai“ (7, 8). 12.20 Pramoginės muzikos koncertas. Grupės „Rondo“ 25-ojo gimtadienio koncertas (2002 m.) (k). 13.25 Dok. f. „Kaip draugas jūsų pažįstams. K.Donelaitis“ (LKS, 1989 m.). 13.45 Dok. f. „Ruduo Tolminkiemyje“ (1988 m.). 14.35 Etnografo Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms. N.Vėlius. Dok. f. „Čia ir ten“ (2002 m.). 15.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 15.30 Teatralizuotas koncertas „Arijos iš dušo“. Gražiausios operų arijos ir ansambliai, ištraukos iš miuziklų. 18.00 Koncertas „ABBA – stebuklų pasaulis“. 19.45 Kalėdinis šventinis koncertas „Didžiausia dovana“. 21.15 „Carmen“. Spektaklis pagal G.Bizet ir R.Ščedrino muziką. 22.30 Panorama (k). 22.40 Sportas (k). 22.45 Orai (k). 22.50 Keitės ir miestai, ir veidai... 0.20 Evelina Sašenko atlieka Édith Piaf dainas.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (3). 9.10 Anim. f. „Betmenas ir ponas Šaltis“ (JAV, 1998 m.). 10.25 Anim. f. „Antinas Dafis Svajonių saloje“ (JAV, 1983 m.). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Muz. drama „Mylimoji“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 23.25 „Skaičiai“ (N-7). 0.25 „Pabėgimas“ (6) (N-7). 1.25 Juokas juokais (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Veiksmo trileris „Snaiperis“ (JAV, 2007 m.). 0.00, 2.10 „6 kadrai“. 0.30 „CSI Niujorkas“. 1.20 „Pagrindinis įkaltis“.

21.40 TV3

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.35 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Diagnozė: valdžia. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... 17.00 KK2 (N-7) (k). 17.25 Dviračio šou (k). 17.50 24 valandos (N-7) (k). 18.35 KK2 (N-7) (k). 19.05 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 19.35 Dviračio šou (k). 20.00 Diagnozė: valdžia (k). 20.40 24 valandos (N-7) (k). 21.20 KK2 (N-7) (k). 21.50 Dviračio šou (k). 22.20 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 22.50 Nuo... Iki... (k). 23.45 KK2 (N-7) (k). 0.10 Nakties programa.

9.20 „Linksmieji draugai“. 9.50 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 „Naisių vasara“. 22.25 Drama „Pūga pavasarį“ (Vokietija, 1996 m.). 0.05 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 10.50 Naujametis koncertas „Po pasaulio pabaigos“. 12.50 Komedija „Potiche. Žmonos maištas“ (N-7). 14.35 Telelaikraštis. 15.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (N-7). 17.00 Koncertas „Lapės-Rock-In-Pop 2011/2012“ (k). 18.15 Anim. f. „Kikės siuntinių tarnyba“. 20.00 Koncertas „Deivis ir grupė“. 21.00 Trileris „Suvokimas“. 22.30 Komedija „Eglutės“. 0.15 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 Kinomano užrašai (k). 11.00 F. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 12.55 F. „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 14.40 „Vaiduokliškos istorijos“. 15.10 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.40 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 17.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 18.15 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 18.45 „Likimo dovana“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 F. „Raudonasis šuo“ (Australija, JAV, 2011 m.). 23.40 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

22.50 LRT

8.00 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 9.45 Drama „Labos nakties ir sėkmės“ (JAV. Prancūzija, D.Britanija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 11.25 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 13.05 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 15.15 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 19.50 F. „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.45 Drama „Tėvelio mažoji mergaitė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.30 Drama „Apreiškimo knyga“ (Australija, 2006 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 10.00 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.25 Anim. f. „Antinas Dafis Svajonių saloje“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00. „Meilė ir kančia“ 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Muzika. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Muzika. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Muz. drama „Mylimoji“. 23.25 „Skaičiai“. 0.25 „Pabėgimas“. 1.25 Juokas juokais (k).



„Pametę galvas Las Vegase“ („What Happens in Vegas“)

„Alibi“ („The Alibi“)

Filmas prasideda kaip anekdotas. Du nepažįstamieji ryte atsibunda vienoje lovoje. Abiem beprotiškai skauda galvą, ir nė vienas negali prisiminti, kodėl jie kartu. Pamažu pradeda aiškėti, kad išvakarėse Džekas ir Džoja Las Vegaso lošimo namuose išlošė krūvą pinigų.

Rėjus Eliotas vadovauja tarnybai, organizuojančiai alibi tiems, kurie nori pabūti atskirai nuo savo mylimųjų. Verslas klesti, bet kartą Rėjų užgriūva problemos. Viskas prasideda po to, kai vieno Rėjaus kliento meilužė tampa pavojingų seksualinių žaidimų auka.

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Tomas Vaughanas. Vaidina Ashtonas Kutcheris, Cameron Diaz.

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Mattas Checkowski. Vaidina Steve’as Cooganas, Rebecca Romijn.

31


32

antradienis

2013 01 01

rusiškos

filmai

naujienos

4.00 Devintojo dešimtmečio diskoteka. 6.25 F. „Išėjo degtukų“. 8.00, 10.00 Naujienos. 8.15 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“. 9.40, 10.10 Komedija „Merginos“. 11.25 Komedija „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“. 12.55 Komedija „Likimo ironija, arba Po pirties“. 16.10 Komedija „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“ 18.10 Komedija „Meilė ir balandžiai“. 20.00 Naujametis koncertas. 22.10 F. „Briliantinė ranka“. 23.50 Komedija „Gyveno trys viengungiai“. 1.50 Komedija „Rusiškas suvenyras“. 3.35 Komedija „Verslo žmonės“. 4.55 Muzika.

3.35 Koncertas. Geriausios dainos. 5.15 „Ne tik apie meilę“. N.Baskovas. 7.05 Vaid. f. „Tai atsitiko per Naujuosius metus“. 8.50 Vaid. f. „Sniegas ant galvos“. 10.35, 12.10 Vaid. f. „Paprastas stebuklas“. 12.00 Žinios. 13.35 Metų humoras. 15.30 Metų daina. 18.15 Naujametė komedija „Eglutės“. 19.55 Naujametė komedija „Eglutės 2“. 21.50 Pirmasis naujametis vakaras. 23.25 Vaid f. „Stileivos“. 2.00 Vaid. f. „Mano meilė“.

7.00 Anim. f. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 9.00 Muz. melodrama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 13.00 F. „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 15.05 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 17.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 19.00 F. „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 23.00 F. „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 F. „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 Kalbančios knygos. T.Morrison. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Viena kvadratinė mylis. 16.30 Pasaulio verslo naujienos. 16.45 Pasaulio sportas. 17.30 Atviras pokalbis. 18.30 Kalbančios knygos. T.Morrison. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.30 Mūsų pasaulis. 22.30 Viena kvadratinė mylia. 23.30 Atviras pokalbis. 0.30 Nakties programa.

5.25 „Retro FM“ legendos. 17.10 Žiūrėkite visi! 20.00 M.Zadornovo koncertas. 21.50 Žiūrėkite visi! 23.40 Paklydimų teritorija. 0.30 Būsto klausimas.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00, 10.30 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. vaikams „Potapovai, prie lentos!“ 11.00 Vaid. f. vaikams „Mažojo lordo džiaugsmas ir liūdesys“. 12.30 Amerikiečių lyga „LIK 2012“. 15.00, 0.30 Vaid. f. „Gruodžio 32-oji“. 16.30, 2.00 Nustebink mane. 18.30 Vaid. f. „Mano didelės armėniškos vestuvės“. 22.00 F. „Šuns širdis“ (1, 2). 4.00 Vaid. f. „Ispanų aktorė rusų ministrui“.

4.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 5.55 Drama „Didžioji scena“. 8.00 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 10.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 12.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 13.55 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 15.50 Fantastinė drama „Pasaulių karas“. 18.00 F. „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 21.10 Komiška drama „Grynbergas“. 23.10 Drama „Infiltruoti“.

5.00 Komiška melodrama „Gesinkit šviesą!“ 7.00 Melodrama „Sniego karalienė“. 9.00 Komiška melodrama „Likimo ironija, arba Laimingų naujųjų!“ 11.00 Komedija „Eglutės“. 13.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“. 15.00 F. „Mano vaikinas – angelas“. 17.00 F. „Senis Šaltis visada skambina… triskart!“ 19.00 Drama „Naujametis romanas“. 21.00 F. „Ak šalti, šalti!“ 23.00 F. „Virtualus romanas“. 1.00 F. „Sniegas ant galvos“.

4.50 „Kalėdinis vakarėlis“. 6.25 „Kalėdinė byla“. 8.05 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 9.45 „Liežuvautoja“. 15.15 „Kalėdiniai laiškai“. 16.50 „Pavogtos Kalėdos“. 18.25 „Kalėdinis bučinys“. 20.00 „Kalėdos Manhatane“. 21.40 „Kalėdinė byla“. 23.15 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 0.50 „Kalėdos iš didžiosios raidės“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 2012 m. svarbiausi įvykiai. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 2012 m. svarbiausi įvykiai. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

6.15 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.05 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 8.45 Vaid. f. „Ar galima tave vadinti mama?“ 10.25 Detektyvinis s. „Baltosios deivės vaikai“ (1). 11.25 Moteriškas žvilgsnis. 12.15 S. „Pasidalijimas. Kraujas ir pienas“ (1, 2). 14.05 Prisiekusiųjų teismas. 15.05 S. „Liejyklos pr. 4“. 17.00 Šiandien. 17.30 S. „Liejyklos pr. 4“. 19.30 „Laukinis“. 21.25 „Narkotikų prekyba“. 23.20 Vaid. f. „Tyrimo klaida“. 1.15 NTV naujametė naktis.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.35 Tik hitai. 8.30 Top 20. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 21.25 „Džersio pakrantė“. 23.05 Realybės šou „Snooki“. 23.55 TV šou „Staigmena“. 0.45 „Tikrasis gyvenimas“. 1.35 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 10.30 J.Adamso ir G.Mahlerio kūrinių koncertas Los Andžele. 12.15 P.Boulezas diriguoja R.Wagnerio, A.Schoenbergo, A.Bergo kūrinių koncertą. 13.35 Divertismentas. 14.30 G.F.Händelio oratorija „Mesijas“. 17.30 Divertismentas. 18.00 G.F.Händelio opera „Orlandas“. Dainuoja R.Jacobs. 20.20 Divertismentas. 21.30 M.Musorgskio opera „Borisas Godunovas“. Diriguoja V.Gergijevas. 0.30 Koncertuoja D.N.Roseas ir sūnūs. 1.30 Džiazas. E.Palmieri „Salsa Orchestra“ koncertas. 2.35 Nakties programa.


2013 01 01 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Istoriniai ženklai. 11.00 Keliautojas. Už kadro. 12.00 Keliautojas. Aplink pasaulį. 20.00 Keliautojas. Už kadro. 21.00 Kelionė į Jutą. 21.30 Naktis Las Vegase. 22.00 Pavojingi keliai. 22.30 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 23.00 Keliautojas. Urugvajus ir Paragvajus. 0.00 Hedonizmas. Ekvadoras. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 11.00 „Ferrari“ automobilių gamyklos. 12.00 Laukinė Aliaska. 13.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 14.00 Medžiotojų genties paieškos. 15.00 „Baccardi“ romo gamyklos. 16.00 Laukinė Amerikos gamta. 17.00 Automobilių meistrai. 18.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 19.00 Tunų žvejyba. 20.00 Apokalipsė. Kaip iškilo A.Hitleris. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 23.00 Nuskendęs nacistų povandeninis laivas. 0.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 Laukinis šou. 7.25 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu. 8.15 Kinologija. 9.10 Katė iš pragaro. 10.05 Liūtai ir milžinai. 11.00 Rūsčioji Arktis. 12.50 Lotynų Amerikoje. 14.40 Savana Lein: rūsčios damos pasirengimas šeimai. Žudikas namuose. 16.30 Žydriosios planetos stebuklai. 18.40 Veterinaras. 19.15 Vertėjas iš šunų kalbos. 20.10 Tramdytojas pagal iškvietimą: kelių demonai. 20.35 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Krokodilų upės liūtai. 22.00 Aligatorių tramdytojai. 22.55 Nuodų medžiotojai. Ateivių įsibrovimas. 23.50 Šunų jauniklių fabrikas. 0.45 Karališkosios kobros ieškojimas. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 Žiemos ledo pasaka. Teatralizuotas gimnastikos ir dailiojo čiuožimo koncertas. 14.00 Žiemos ledo pasaka. Dailiojo čiuožimo festivalis. 15.00 Žiemos ledo pasaka. Muzika ir šokis. 16.00 Žiemos ledo pasaka. Čiuožimas už gyvybę. 17.00 Žiemos ledo pasaka. Iš visos širdies. 18.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“–Kauno „Žalgiris“. 19.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 21.35 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „LSU-Baltai“–Kauno „Žalgiris“. 23.20 Automoto.

6.00 „Reaktyviniai mokymai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.55 „Akis į akį su gamta“. 12.35 „Reaktyviniai mokymai“. 13.25 „Pirmyn į Dakarą!“ 14.20 „Tankų dirbtuvė“. 15.10 „Akis į akį su gamta“. 17.50 „Reaktyviniai mokymai“. 18.45 „Pirmyn į Dakarą!“ 19.40 „Pavojingiausios profesijos“. 20.30 „Ratai iš ano pasaulio“. 21.20 „Pelningos griuvenos“. 22.10 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 23.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Pavojingiausios profesijos“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.05 „778-ieji: olando giesmė“. 12.10 „Edvardo laikų ūkininkai“. 13.20 „Ar žinai, kas esi?“ 14.30 „Berliozo pėdomis“. 15.30 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.35 „Elektros istorija“. 17.45 „Žmonijos kelionė“. 18.45 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XVI“. 21.00 „Mitų medžiotojai“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 12.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinėje karalystėje“. 17.55 „Didžiosios katės dienoraštis“. 19.00 „Laukinio pasaulio viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00, 21.30 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „Rojaus paukščiai“. 0.00 Nakties programa.

9.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.30 Teniso turnyras Katare. 12.45 Jojimo apžvalga. 13.00 Ledo ritulys. „Spenglerio taurės“ finalas. 14.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 17.00 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 18.30 Žiemos sporto šakos. 18.45 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 20.15 Teniso turnyras Katare. 22.30 Profesionalų boksas. Turnyras Latvijoje. 23.15 Dakaro ralis. 0.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 1.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“.

10.25 NTV mir



6.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „AS Roma“–„Dynamo Kyjiv“. 7.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos finalas. „Milan“–„Liverpool“. 10.00 Krepšinis. Eurolygos finalas. „Maccabi“– „Panathinaikos“. 12.10 Tenisas. „Barclays“ ATP pasaulio turo finalinio turnyro finalas. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“–„Fulham“. Tiesioginė transliacija. 16.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.10 Futbolas. „Vokietijos DfB taurė“. „Borussia“–„Bayern“. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Southampton“– „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“–„Fulham“. 23.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Latvija. 1.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Švedija. 3.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Southampton“– „Arsenal“. 5.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Turkija–Lietuva.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 10.00 Stalo tenisas. 11.00 Sporto viktorina. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 15.00 Sportinis pokeris. 17.00 „Sport1“ žaidimai. 17.05 „Premier“ lyga. 17.40 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 1.00 Nakties programa.

15.50 TV1000



„Baltosios deivės vaikai“ („Дети белой богини“)

„Pasaulių karas“ („War of the Worlds“)

Gabus kriminalinių bylų tyrėjas Aleksandras Zavjalovas, perspektyvus prokuratūros darbuotojas Germanas Goraninas ir neseniai iš kalėjimo grįžęs Piotras Zabelinas draugauja nuo vaikystės. Bet dabar jų ramiame mieste prasideda šiurpių žmogžudysčių serija.

Pagal Herberto G.Wellso romaną sukurtame filme Žemė tampa ateivių invazijos zona. Žmonių rasei iškyla grėsmė tapti naujųjų agresorių vergais. Pačiame netikėtai atsivėrusio pragaro centre atsiduria Ferjė šeima – Rėjus, Merė En ir jų mažoji dukrelė Reičelė.

Detektyvinis serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Aleksandras Pavlovskis. Vaidina Olga Ivolgina, Kirilas Grebenščikovas.

Fantastinė drama. JAV, 2005 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Tomas Cruise’as, Dakota Fanning.

33


34

trečiadienis

2013 01 02

lietuviškos

22.15 Koncertas Elžbietos II karūnavimo jubiliejui.

9.05 „Kalėdos Kaslberio pilyje“.

17.40 „Gyvenimo kryžkelės“.

8.05 „Aš parsisiunčiau vaiduoklį“.

10.55 „Boni ir Klaidas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 Didysis žvaigždžių koncertas „Siemens“ arenoje (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. 18.45 Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15, 23.30 Koncertas, skirtas karalienės Elžbietos II deimantiniam karūnavimo jubiliejui (D.Britanija, 2012 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 0.55 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 Nuotykių f. „Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai“ (JAV, 2005 m.) (k). 9.05 Nuotykių f. „Kalėdos Kaslberio pilyje“ (JAV, 2011 m.) (k). 11.00 Muz. komedija „Mamma Mia!“ (D.Britanija, JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: valdžia (2013 m.). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Nuotykių komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 0.25 „Įstatymas ir tvarka“ (5) (N-7). 1.20 „V. Vizitas“ (N-7).

7.15 Teleparduotuvė. 7.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. f. „Žaislų istorija 3“ (JAV, 2010 m.). 13.00 „Šeimos reikalai“ (6). 13.30 „Bailus voveriukas“ (5). 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Dok. drama „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 S. „Pamiršk mane“ (Lietuva, 2013 m.). 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Tikrasis teisingumas“. 1.05 „Anarchijos vaikai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.05 Komedija „Aš parsisiunčiau vaiduoklį“ (Kanada, JAV, 2004 m.). 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 „Šeimos šventė“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“ (N-7). 22.25 „Mentai“ (N-7). 0.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Boni ir Klaidas“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Kaip kyla uraganai“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kaip kyla uraganai“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „Leonardas“ (1) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.35 Reporteris. 0.27 Orai. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

19.20 TV3



„Pamiršk mane“ Serialas. Lietuva, 2013 m. Rež. Raimundas Banionis. Vaidina Aldona Bendoriūtė, Andrius Bialobžeskis.

Ketvirtos atžalos besilaukiančios Rūtos šeima ideali. Vyras Danielius – populiarus ir pasiturintis televizijos laidų vedėjas. Visuose interviu Danielius pabrėžia ištikimybę žmonai ir meilę vaikams. Rūtos tėvams jis – nuostabus žentas. Bet gal tai tik gražus fasadas?

21.00 TV1



„Įtikinamas motyvas“ („Just Cause“)

Drama. JAV, 1995 m. Rež. Arne Glimcheris. Vaidina Seanas Connery, Laurence’as Fishburne’as.

Harvardo universiteto profesorius Armstrongas yra mirties bausmės priešininkas. Kartą jo pagalbos paprašo juodaodis Bobas Fergiusonas, nuteistas mirti už mažos mergaitės nužudymą. Mirties bausmės diena greitai išauš, bet vaikinas prisiekinėja esąs nekaltas.


2013 01 02

trečiadienis

regioninės

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LNOBT paramos fondo „Orfėjo lyra“ didysis Kalėdų koncertas (k). 13.15 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 13.45 „Apglėbsiu visą žemę su meile ir daina“. Kazys Boruta (2005 m.). 14.40 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Etnokultūros ratas. „Laumė... Ragana... Legenda ar realybė?“ (2001 m.). 18.45 „Je t’aime – Aš tave myliu“. Prancūziškų dainų vakaras (k). 20.00 Aktoriaus ir režisieriaus Algio Latėno 60-mečiui. Kūrybos metas. Aktorius ir režisierius Algis Latėnas (2000 m.). 20.35 Aktoriaus ir režisieriaus Algio Latėno 60-mečiui. Tragikomedija „Riešutų duona“ (1977 m.). 21.45 Aktoriaus ir režisieriaus Algio Latėno 60-mečiui. Kai mūzos prabyla. Aktorius Algis Latėnas skaito Pauliaus Širvio poeziją. 22.05 Muzikinių teatrų režisieriaus Eligijaus Domarko 70-mečiui. Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. P.Maskanis. „Kaimo garbė“. 23.20 Etnografo Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms. N.Vėlius. Dok. f. „Čia ir ten“ (2002 m.) (k). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Elito kinas. Čekų animacijos klasika.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (4). 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Drama „Įtikinamas motyvas“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 23.05 „Skaičiai“ (N-7). 0.05 „Pabėgimas“ (7) (N-7). 1.05 Juokas juokais (k).

5.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 6.00 Nuo... Iki... (k). 6.55 Ne vienas kelyje (k). 7.30 Girių horizontai (k). 8.00 KTV – kino ir televirtuvė. 8.30 Alchemija. 9.00 Žinios. 9.15 Retrospektyva. Kino operatorius Viktoras Radzevičius (k). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00, 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Komedija „Karštos sėdynės“ (JAV, 2007 m.). 23.15 Europos pokerio turas. 0.15 „6 kadrai“. 0.45 „CSI Niujorkas“. 1.35 „Pagrindinis įkaltis“. 2.25 „6 kadrai“.

8.35 „Linksmieji draugai“. 9.05 Senoji animacija. 10.20 Drama „Pūga pavasarį“ (Vokietija, 1996 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 „Naisių vasara“. 22.25 Drama „Kova dėl meilės“ (Vokietija, 1996 m.). 0.05 „Mano likimo šeimininkė“.

21.30 TV6



9.00 Sveikatos šaltiniai (k). 9.30 Trileris „Suvokimas“ (N-7). 11.30 Muz. kompozicija „Mefistofelio kerai“ (k). 12.45 Komedija „Eglutės“ (N-7). 14.15 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 17.30 Apie fotografiją (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Misijos Baltijos jūros regione (3). 19.30 „Naisių vasara“. 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Akis“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Nuotykių komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 1.10 Veiksmo komedija „ŽKVD“ (N-14).

8.00 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 9.50 Draminis trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.45 Drama „Tėvelio mažoji mergaitė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Devintam danguj“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.20 Drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 23.00 Trileris „Gynėjas“ (Tailandas, 2005 m.) (S).

7.00, 8.30, 9.30 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Veiksmo f. „Įtikinamas motyvas“. 23.05 „Skaičiai“. 0.05 „Pabėgimas“. 1.05 Juokas juokais (k).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Kritinė riba“ (N-7). 12.15 „Maisto detektyvai“ (5). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 Mūsų augintiniai. 14.45 Ieškokime geriausio! 15.00 Drama „Triušio urvas“. 16.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 17.15 „Senas geras faras“. 18.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 18.45 „Pražūtingas auksas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Likimo dovana“. 23.45 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

22.35 LNK



„Karštos sėdynės“ („Hot Rod“)

„Eglutės“ („Ёлки“)

Bebaimis kaskadininkas Rodas Kimblas turi problemą. Iš jo tyčiojasi net triukų su motociklu negerbiantis patėvis Frenkas. Kai netikėtai Frenkui sustreikuoja širdis, posūnis imasi jį gelbėti. Operacijos brangios, o pinigų nėra, todėl reikia ką nors sugalvoti.

Filmo veiksmas apima gruodžio 31-ąją vykstančius komiškus nesusipratimus, į kuriuos vienuolikoje Rusijos miestų įtraukiama begalė personažų – nuo paprasto taksisto iki Rusijos prezidento. Visus juos sieja šešių rankų paspaudimo teorija.

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Akiva Schafferis. Vaidina Andy Sambergas, Jorma Taccone.

Nuotykių komedija. Rusija, 2010 m. Rež. Timuras Bekmambetovas. Vaidina Ivanas Urgantas, Vera Brežneva.

35


36

trečiadienis

2013 01 02

rusiškos

filmai

6.00 Humoro festivalis „Jūrmala“. 6.20 F. „Briliantinė ranka“. 8.00, 10.00, 16.00 Naujienos. 8.35 F. „Saugokite vyrus“. 10.30 Gyvenamoji aplinka. 11.35 Komedija „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“ 13.30 S. „Moterų gydytojas“. 14.30, 16.00 S. „Vienmyliai“. 17.20 Atspėk melodiją. 17.50 Stebuklų laukas. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.15 20 geriausių metų dainų. 22.30 „Retro FM“ legendos. 0.40 Komedija „Dvi strėlės. Akmens amžiaus detektyvas“. 2.10 Vaid. f. „Vakarinė suknelė“. 3.20 Vaid. f. „Sanikovo žemė“. 4.50 Muzika.

3.50 Visa Rusija. 4.05 Melodrama „Meilė pagal receptą“. 7.15 Naujametė komedija „Eglutės“. 8.50 Naujametė komedija „Eglutės 2“. 10.40 Vaid. f. „Šikšnosparnis“. 12.00 Žinios. 12.15 Vaid. f. „Šikšnosparnis“. 13.35 Metų humoras. 15.25 Metų daina. 18.00 Žinios. 18.25 Vaid f. „Lėlės“. 22.15 Antrasis naujametis vakaras. 23.50 Vaid. f. „Naujametė žmona“. 1.35 Vaid f. „Namų šeimininkė“.

5.45, 7.05 „Retro FM“ legendos. 10.20 Rusiškas korporatyvas. 11.10 Kita Naujųjų metų pusė. 12.10 M.Zadornovo koncertas. 13.50 S. „Minos laivakelyje“ (1–8). 21.35 Žvaigždžių Naujieji metai. 22.25 „Žydrųjų žiburėlių“ paslaptys. 23.20 Meilė ir... kitos negandos. 1.00 Piko valanda.

4.10 Vaid. f. „Laukiniai“. 6.15 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00 Šiandien. 8.25 Valgymas be taisyklių. 9.25 Aukso dulkės. 10.00 „Baltosios deivės vaikai“ (2). 11.00 Šiandien. 11.25 Moteriškas žvilgsnis. 12.15 „Pasidalijimas. Kraujas ir pienas“ (3, 4). 14.05 Prisiekusiųjų teismas. 15.05 „Liejyklos pr. 4“. 17.00 Šiandien. 17.30 „Liejyklos pr. 4“. 19.30 „Laukinis“. 21.25 „Narkotikų prekyba“. 23.20 Vaid. f. „Aferistė“. 1.15 Senelis pagal iškvietimą, arba Pašaliniams įeiti... leidžiama. 3.15 Biografinis f. „Musorgskis“.

naujienos

7.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 9.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 F. „Pietietiškos istorijos“ (Vokietija, JAV, Prancūzija, 2006 m.). 13.20 F. „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 15.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 21.00 F. „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 23.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 1.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 12.45, 16.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 13.30 Kalbančios knygos. R.Fordas. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Mano šalis – Indija. 16.30 Pasaulio verslo naujienos. 17.30 Atviras pokalbis. 18.30 Kalbančios knygos. R.Fordas. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 21.30 Mūsų pasaulis. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Viskas taip. 7.00 Anim. f. 7.30 Vaid. f. vaikams „Kol tiksi laikrodžiai“. 9.00, 16.00 „Atpildas už meilę“. 10.00, 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Ispanų aktorė rusų ministrui“. 15.00, 17.00 Ypatinga nuomonė. 18.00 Ieškome išeities. 19.00 Šviesos rate. 21.00 „Mentų karai“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Išpirka“.

7.30 F. „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 10.40 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 12.40 Veiksmo f. „Itališkas apiplėšimas“. 14.40 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 16.25 Anim. komedija „Ant bangos“. 18.00 Veiksmo f. „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 21.10 Drama „Infiltruoti“. 0.00 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“.

5.00 F. „Ak šalti, šalti!“ 7.00 Anim. f. „Alisos gimtadienis“. 9.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“. 11.00 Drama „Naujametis romanas“. 13.00 Komedija „Senis Šaltis visada skambina… triskart!“ 15.00 Komedija „Žmogus iš Kapucinių bulvaro“. 17.00 Komiška melodrama „Išsisukinėjimai“. 19.00 Komiška melodrama „Aštuoni pirmi pasimatymai“. 20.35 Drama „Koktebelis“. 22.30 F. „Genijus“. 1.20 Siaubo f. „Skarda“.

4.50 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 6.30 „Kalėdiniai laiškai“. 8.05 „Kalėdos“. 9.45 „Liežuvautoja“. 15.15 „Kalėdinė byla“. 16.50 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 18.25 „Kalėdos Manhatane“. 20.00 „Niekas neprilygsta šventėms“. 21.35 „Pavogtos Kalėdos“. 23.10 „Kalėdinė byla“. 0.45 „Kalėdinis bučinys“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.35 Tik hitai. 8.30 Top 20. 10.10 „Nepritampanti“. 11.00 „Eilinė Onutė“. 16.50 Aklas pasimatymas. 21.25 „Eilinė Onutė“. 23.05 „Nepritampanti“. 23.55 TV šou „Staigmena“. 0.45 „Tikrasis gyvenimas“. 1.35 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 10.30 Dok. f. „Choreografo G.Romano portretas“. 11.00 G.Romano baletas „Arija“. Šoka Béjart’o baleto trupė. 11.45 M.Béjart’o baletas „Spragtukas“. 13.55 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho Kalėdų oratorija. 15.45 A.Striggio Mišios 40-iai ir 60-iai balsų. 17.15 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Figaro vestuvės“. Dainuoja Bastilijos teatro artistai. 19.55 Divertismentas. 21.30 P.Čaikovskio Šeštoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 22.30 P.Čaikovskio Trečioji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 23.25 Dok. f. „Maestro ir Piotras Iljičius“. 0.30 Džiazas. Koncertuoja J.Gonzalezo kvartetas. 1.35 Nakties programa.


2013 01 02 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Olandija. 11.00 Įkvėpimo sala. 12.00 Azijos virtuvė. Japonija. 13.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 14.00 Kruizu link Islandijos. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 16.00 Keliautojas. Antarktika. 17.00 Įkvėpimo sala. 18.00 Kruizu link Islandijos. 19.00 Keliautojas. Beždžionių planeta. 20.00 Be tabu. Sent Luisas. 21.00 Klajokliai. Kirgizija. 22.00 Laikas Amerikoje. Tenesis. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 0.00 Į priekį su automobiliu „Trabant“. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Mercedes“ automobilių gamykla. 11.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 12.00 Nuskendęs nacistų povandeninis laivas. 13.00 Anakonda, gyvačių karalienė. 14.00 Virusologo kelionės. JAV. 15.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 16.00 Nuskendęs nacistų povandeninis laivas. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Porsche“ automobilių gamyklos. 19.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 20.00 Draudimai. Alkoholio draudimas. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 23.00 Draudimai. Alkoholio draudimas. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 Laukinis šou. 7.25 Neįprasti N.Bakerio gyvūnai. 8.15 Kinologija. 9.10 Simpatiški kačiukai ir šuneliai. 10.05 Pasaka apie skorpioną. 11.00 D.Britanijos gamta su P.Mearsu. 14.40 N.Marvenas pristato. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 20.10 Tramdytojas pagal iškvietimą. Kapų atkasimo naktis. 20.35 Gyvūnų karalystė. 21.05 Planetos graužikai. 22.00 Neištyrinėtos salos. Šri Lanka. 22.55 Dideli ir baisūs: paukščiai. 23.50 Agentai stažuotojai. 0.45 Mirtinas lietus. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Nekviesti svečiai.

6.00 „Reaktyviniai mokymai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00, 19.40 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.55 „Ratai iš ano pasaulio“. 10.50 „Pelningos griuvenos“. 11.40 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 12.35 „Reaktyviniai mokymai“. 13.25 „Pirmyn į Dakarą!“ 14.20 „Tankų dirbtuvė“. 15.10 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.05 „Pelningos griuvenos“. 16.55 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 17.50 „Reaktyviniai mokymai“. 18.45 „Pirmyn į Dakarą!“ 20.30 „Edo nuotykiai“. 21.20 „Gigantiški statiniai“. 22.10 „Technikos stebuklai“. 23.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Pavojingiausios profesijos“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.10 „Karvedžiai“. 12.10 „Edvardo laikų ūkininkai“. 13.20 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 14.30 „Pučinio pėdomis“. 15.30 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.35 „Elektros istorija“. 17.45 „Žmonijos kelionė“. 18.45 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Barokas!“ 21.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XIV“. 22.10 „Rusijos istorija“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 12.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinėje karalystėje“. 17.55 „Dramblio dienoraštis“. 19.00 „Laukinio pasaulio viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „Vienišius Džordžas ir kova dėl Galapagų“. 0.00 Nakties programa.

21.10 TV1000



12.00 Televitrina. 13.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv– Kuban“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“– „Donetsk“. 20.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“– Klaipėdos „Neptūnas“.

7.30 Boksas. D.Haye ir D.Chisora. 8.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“–„Newcastle“. 10.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“– „Chelsea“. 12.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“– „Tottenham“. 13.55 Rankinis. Europos moterų čempionato pusfinalis. 15.25 Rankinis. Europos moterų čempionato rungtynės dėl trečios vietos. 17.10 Futbolas. „Anglijos FA taurės“ finalas. „Chelsea“–„Liverpool“. 19.10 Boksas. M.Pacquiao ir J.M.Marquezas. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“– „Everton“. Tiesioginė transliacija. 0.00 „Premier League World“ žurnalas. 0.30 „Manchester City“–QPR.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės Dubajuje. 10.00 Dakaro ralis. 10.30 Ledo ritulys. 12.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 13.15 Teniso turnyras Katare. 22.30 Visos sporto šakos. 0.00 Jojimo turnyras Londone. 0.05 Jojimo turnyras Ispanijoje. 1.10 Jojimo apžvalga. 1.15 Golfas. 1.25 Jachtų klubas. 1.35 Teniso turnyras Katare.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00, 15.30 TV parduotuvė. 18.30 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 19.15 Futbolas. Bundeslyga. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Dokumentika. 0.45 Turbo. 1.00 Nakties programa.

0.40 1 Baltijos



„Infiltruoti“ („The Departed“)

„Dvi strėlės. Akmens amžiaus detektyvas“ („Две стрелы“)

Bostono policininkas Bilis Kostiganas gauna užduotį policininkų gretose aptikti užsimaskavusius gangsterių „kurmius“ ir suduoti skaudų smūgį airių mafijos vadeivai Frenkui Kostelui. O banditams pavyksta į policiją infiltruoti savą vyruką Koliną Saliveną.

Gūdžiame miške gyvenantys laukiniai žmonės kartą aptinka dviem strėlėmis nužudytą gentainį. Velionio našlė reikalauja surasti žmogžudį, kuris turėtų jai pakeisti žuvusį vyrą. Iš pradžių apkaltinamas visai niekuo dėtas vyriškis.

Drama. JAV, 2006 m. Rež. Martinas Scorsese. Vaidina Leonardo DiCaprio, Jackas Nicholsonas.

Komedija. Rusija, 1989 m. Rež. Ala Surikova. Vaidina Natalija Gundareva, Armenas Džigarchanianas.

37


38

ketvirtadienis

2013 01 03

lietuviškos

21.15 Tautos aikštė.

19.55 Valanda su Rūta.

11.00 „Vienas namuose 4“.

11.00 „Mažieji verslo genijai“.

10.55 „Šunys kosmonautai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. 18.45 Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 0.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 Anim. f. „Tomas ir Džeris lobių saloje“ (JAV, 2006 m.) (k). 10.10 Veiksmo komedija „Kaukė“ JAV, 1994 m.) (N-7) (k). 12.10 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai (2012 m.). 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Vienveidis“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 0.15 „Įstatymas ir tvarka“ (6) (N-7). 1.10 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Vienas namuose 4“ (JAV, 2002 m.). 13.00 „Šeimos reikalai“ (9). 13.30 „Bailus voveriukas“ (6). 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Dok. drama „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Drama „Pamiršk mane“ (Lietuva, 2013 m.). 19.50 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“. 23.00 „Ieškotojas“ (3). 0.00 „Tikrasis teisingumas“. 1.00 „Anarchijos vaikai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.05 Komedija „Įkaitas medyje“ (JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 Komedija „Mažieji verslo genijai“ (JAV, 2000 m.). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“. 22.35 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“ (JAV, D.Britanija, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Brydės (k). 2.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 Dok. f. „Šunys kosmonautai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Leonardas“ (1) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Leonardas“ (1) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 „Leonardas“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.35 Reporteris. 0.27 Orai. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

10.10 LNK



21.30 TV6



„Kaukė“ („The Mask“)

„Transporteris“ („The Transporter“)

Stenlis Ipkisas – banko tarnautojas, kuriam visi lipa ant galvos. Vieną itin nesėkmingą dieną vaikinas randa skandinavų dievo Lokio kaukę. Ją užsimaukšlinęs Stenlis tampa romantišku superherojumi. Bet jo išdaigos nepatinka gaujos vadeivai Dorianui Taireliui.

Buvęs JAV specialiųjų pajėgų operatorius Frenkas Martinas pragyvenimui užsidirba saugiai gabendamas krovinius iš vienos vietos į kitą. Vyras visada vadovaujasi trimis griežtomis taisyklėms: nekeisk sandėrio, neklausinėk vardų ir neatidaryk bagažo.

Veiksmo komedija. JAV, 1994 m. Rež. Chuckas Russellas. Vaidina Jimas Carrey, Cameron Diaz.

Veiksmo trileris. Prancūzija, JAV, 2002 m. Rež. Louis Leterrier. Vaidina Jasonas Stathamas, François Berléandas.


2013 01 03

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Etnokultūros ratas. „Laumė... Ragana... Legenda ar realybė?“ (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kine kaip kine. 11.55 Lietuvių kino aukso fondas. „Dievų miškas“. Vaid. f., sukurtas pagal B.Sruogos prisiminimų romaną „Dievų miškas“ (2005 m.) (N-7). 13.50 Muzikinių teatrų režisieriaus Eligijaus Domarko 70-mečiui. Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. P.Maskanis. „Kaimo garbė“ (k). 15.06 Muz. f. „Varpo kėlimas“. Kompozitorius Feliksas Bajoras, eilės Jono Strielkūno (1990 m.) (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Kodėl egzistuoja skurdas? (6). „Vargšai mes“ (D.Britanija, 2012 m.). 20.25 Nepažintas pasaulis. Kuršių nerija. 20.55 Dirigento Petro Bingelio 70-mečiui. Dalia Kutraitė kalbina... Petrą Bingelį (1998 m.). 21.30 Lietuvių kinas trumpai. Trumpametražis f. „Egzistencija“ (2004 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. Trilogija „Dar sykį!“ (1) (Lietuva, 1989 m.). 0.15 Panorama (k). 0.40 Verslas (k). 0.45 Kultūra (k). 0.50 Sportas (k). 0.55 Orai (k). 1.00 Kalbos vakaras. 2012 m. Kalbos premijos įteikimas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti (k).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (5). 9.05 Anim. s. „Galingasis šuo Kriptas“ (1) (JAV, 2005 m.). 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 „Anika – nusikaltimų reporterė“ (3) (N-14). 22.50 „Begėdis“ (N-14). 23.50 „Gynėjai“ (N-7). 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 1.50 Juokas juokais (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Veiksmo trileris „Transporteris“ (Prancūzija, JAV, 2002 m.). 23.15, 1.30 „6 kadrai“. 23.50 „CSI Niujorkas“. 0.40 „Pagrindinis įkaltis“.

22.35 BTV

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa (k).

8.35 „Linksmieji draugai“. 9.05 Senoji animacija. 10.20 Drama „Kova dėl meilės“ (Vokietija, 1996 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 „Naisių vasara“. 22.25 Romantinė drama „Puodelis arbatos su profesorium“ (Vokietija, 1996 m.). 0.10 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“. 11.05 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.35 Nuotykių komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.50 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“. 17.30 Plyta prie plytos. 18.00 Žinios. 18.20 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Kitas!“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“ (N-14). 1.00 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7).

8.00 Komedija „Devintam danguj“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.20 Drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 19.50 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.50 Drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 Drama „Baaderio-Meinhof kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Likimo dovana“. 12.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 13.15 Komedija „Velniop tą Niojį!“ (Prancūzija, 2009 m.). 14.55 Ieškokime geriausio! 15.10 F. „Ugnis ir ledas“ (Rumunija, 2008 m.). 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 S. „GSG 9: elitinis būrys“ (1) (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 23.00 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 0.00 „Pražūtingas auksas“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Detektyvas „Anika – nusikaltimų reporterė“. 22.50 Drama „Begėdis“. 23.50 Drama „Gynėjai“. 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“ (k). 1.50 Juokas juokais (k).

22.35 LNK



„Perskaityk ir sudegink“ („Burn After Reading“)

„Vienveidis“ („The One“)

Viename sporto klube dirbantys du puskvailiai treneriai atsitiktinai aptinka diskelį su CŽV agento memuarais. Čadui Feldhaimeriui ir Lindai Litzkei užtenka proto sumąstyti, kad šis tarsi iš dangaus nukritęs koziris padės abiem išspręsti finansines problemas.

Policininkas Gabrielis susiduria su savo tamsiąja puse – iš kitos visatos ar paralelinio pasaulio atvykusiu kosminiu dvyniu, kuris nori Gabrielį sunaikinti. Paskui antrininką seka du ano pasaulio atstovai. Netrukus Gabrielio gyvenimas labai komplikuojasi.

Kriminalinė komedija. JAV, D.Britanija, Prancūzija, 2008 m. Rež. Ethanas ir Joelis Coenai. Vaidina George’as Clooney.

Veiksmo trileris. JAV, 2001 m. Rež. Jamesas Wongas. Vaidina Jetas Li, Jasonas Stathamas.

39


40

ketvirtadienis

2013 01 03

rusiškos

filmai

6.00 „Jūrmala 2011“. 7.15, 8.20 Komedija „Triufaldinas iš Bergamo“. 8.00, 10.00, 16.00 Naujienos. 10.30 Didelis skirtumas. 11.30 Vaid. f. „Princesė ant pupų“. 13.25 „Moterų gydytojas“. 14.20, 16.10 „Vienmyliai“. 17.15 Atspėk melodiją. 17.45 Stebuklų laukas. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.15 Komedija „Pelenė“. 21.50 Detektyvas „Tuščios vietos genijus“. 23.35 Komedija „Negali būti! 1.20 Žvaigždėlaivis. 1.40 F. „Sanikovo žemė“. 3.05 Komedija „Rusiškas suvenyras“. 4.50 Muzika.

3.55 Vaid. f. „Ak, vodevili, vodevili...“ 5.00 Vaid. f. „Keturi tankistai ir šuo“. 7.00, 9.20 Nuotykių melodrama „Aukštasis pilotažas“. 9.00, 12.00, 17.40 Žinios. 10.40, 12.15 Vaid. f. „Šiaudinė skrybėlė“. 13.30 Anim. f. „Maša ir lokys“. 13.55 Vaid. f. „Varenka“. 15.45 Humoro koncertas. 18.00 Žinios. 18.25 Vaid. f. „Senelės paskutinės dienos“. 22.15 Vaid. f. „Kiekvienas už save“. 0.00 Naujametė komedija „Žadėtasis“. 1.45 Vaid. f. „Dvikova“.

5.55 Piko valanda. 6.20, 7.10 S. „Minos laivakelyje“ (1–8). 13.50 Kosminių istorijų diena. 14.45 Mirtis kaip stebuklas. 15.40 Lobių ieškotojai. 16.40 Senųjų planetų architektai. 17.40 Žvaigždžių vartų saugotojai. 18.40 Apokalipsės šešėlis. 20.30 Galaktikos žvalgai. 21.30 Povandeninė visata. 22.25 Mėnulio lenktynės. 0.15 Gigantų laikas.

6.00, 15.00, 17.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Atpildas už meilę“. 10.00 „Mentų karai“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Išpirka“. 18.00 48 minutės. 19.00 Savo akimis. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 21.00 „Mentų karai“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Vaikas lapkričiui“.

5.30 Gyvena gi žmonės! 6.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00 Šiandien. 8.25 Valgymas be taisyklių. 9.25 Rusiškas įdaras. 10.00 „Baltosios deivės vaikai“ (3). 11.00 Šiandien. 11.25 Moteriškas žvilgsnis. 12.15 „Pasidalijimas. Kraujas ir pienas“ (5, 6). 14.05 Prisiekusiųjų teismas. 15.05 „Liejyklos pr. 4“. 17.00 Šiandien. 17.30 „Liejyklos pr. 4“. 19.30 „Laukinis“. 21.25 „Narkotikų prekyba“. 23.20 Vaid. f. „Neišardoma sąjunga“. 1.15 Pirmoji naktis su O.Menšikovu.

5.00 Drama „Koktebelis“. 6.50 Komedija „Žmogus iš Kapucinių bulvaro“. 8.50 Komiška melodrama „Aštuoni pirmi pasimatymai“. 10.20 Detektyvas „Moteris baltais drabužiais“. 13.05 Drama „Kalėjimo romansas“. 14.50 Kriminalinė komedija „Genijus“. 17.30 Komedija „Rževskis prieš Napoleoną“. 19.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 21.00 Siaubo f. „Skarda“. 23.00 F. „Kaltinami žmogžudyste“. 1.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 3.20 Komedija „Į šipulius“.

naujienos

muzika

7.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Istorinė veiksmo drama „Kapitonas Alatriste“ (Ispanija, 2006 m.) (N-7). 15.20 Romantinė komiška drama „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 17.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 19.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Istorinė karinė drama „1971-ieji“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 23.15 Kriminalinis siaubo trileris „Patologija“ (JAV, 2008 m.) (S). 1.00 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45 BBC naujienos. 10.30 Pasaulio verslo naujienos. 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 Kalbančios knygos. J.C.Oates. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Mano šalis – Kinija. 16.30 Pasaulio verslo naujienos. 16.45 Pasaulio sportas. 17.30 Atviras pokalbis. 18.30 Kalbančios knygos. J.C.Oates. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.30 Mūsų pasaulis. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.35 Tik hitai. 8.30 Top 20. 10.10 „Nepritampanti“. 11.00 Aš turiu antsvorio. 16.40 „Made“. 21.25 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.15 „Džersio pakrantė“. 23.55 TV šou „Staigmena“. 0.45 „Tikrasis gyvenimas“. 1.35 Tik hitai.

7.25 Veiksmo f. „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 10.35 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 12.20 Anim. komedija „Ant bangos“. 13.55 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 15.35 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 18.00 Fantastinis veiksmo f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 21.40 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“. 23.30 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai.

5.05 Džiazas. 10.30 L.van Beethoveno Septintoji simfonija. 11.35 L.van Beethoveno uvertiūra „Korolianas“. 11.45 J.Brahmso Antroji simfonija. 12.30 Diriguoja C.Kleiberas. 13.30 Divertismentas. 14.30 P.Čaikovskio Šeštoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 15.30 P.Čaikovskio Trečioji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 16.25 Dok. f. „Maestro ir Piotras Iljičius“. 17.00 Divertismentas. 17.30 G.Bizet opera „Karmen“. Dainuoja J.M.Lo Monaco. 20.45 Divertismentas. 21.30 G.Porteris koncertuoja Nicos džiazo festivalyje. 22.40 B.Blade’as ir „Fellowship“ grupė koncertuoja Emilijono džiazo festivalyje. 0.15 Džiazas. B.Blade’o „Mama Rosa“ Kjuli džiazo festivalyje. 1.25 Nakties programa.

4.50 „Kalėdinis vakarėlis“. 6.30 „Pavogtos Kalėdos“. 8.10 „Kalėdos Manhatane“. 9.45 „Gyvenimas kaip šou“. 15.05 „Kalėdinis bučinys“. 16.40 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 18.25 „Pavogtos Kalėdos“. 20.00 „Peterio draugai“. 21.45 „Kalėdos“. 23.25 „Kalėdiniai laiškai“. 0.55 „Kalėdos su geriausiais draugais“.

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.


2013 01 03 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Antarktida. 11.00 Įkvėpimo sala. 12.00 Azijos virtuvė. Korėja. 13.00 Azijos virtuvė. Indija. 14.00 Kruizu Amazonės upe. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 16.00 Keliautojas. Barselona. 17.00 Įkvėpimo sala. 18.00 Bebaimiai keliautojai. Laosas. 19.00 Keliautojas. Pietryčių Kinija. 20.00 Vestuvės Singapūre. 20.30 Kelionė į Kvebeką. 21.00 1812 m. karo keliu. 22.00 Bebaimiai keliautojai. Nepalas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 0.00 Į priekį su „Trabant“ automobiliu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Protaujantys šunys. 11.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 12.00 Laukiniai Šiaurės gyvūnai. 13.00 Labiausiai išdykę gyvūnai. 14.00 Nusikaltimai gamtai. Dramblio kaulas. 15.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 16.00 Draudimai. Alkoholio draudimas. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 19.00 Ateiviai Europoje. 20.00 NSO besivaikant. Nusileidimo aikštelė. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Ateiviai Europoje. 23.00 NSO besivaikant. Nusileidimo aikštelė. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 Laukinis šou. 7.25 Veterinaras. 8.15 Kinologija. 9.10 Nepaprasti šunys. 10.05 Planetos graužikai. 11.00 Dikas ir Domias skuba į pagalbą. 13.45 Blogas šuo. 15.35 Felinologija. 17.25 Simpatiški kačiukai ir šuneliai. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 20.10 Tramdytojas pagal iškvietimą. 20.35 Gyvūnų karalystė. 21.05 Amerikos barsukas. 22.00 A.Stevenso nuotykiai. Prarastas Australijos rojus. 22.55 Liūto uoloje. 23.50 Lokio gelbėjimas. 0.45 Žmogėdros. Liūtai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Uodega per galvą.

6.00 „Reaktyviniai mokymai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.55 „Edo nuotykiai“. 10.50 „Gigantiški statiniai“. 11.40 „Technikos stebuklai“. 12.35 „Reaktyviniai mokymai“. 13.25 „Pirmyn į Dakarą!“ 14.20 „Tankų dirbtuvė“. 15.10 „Edo nuotykiai“. 16.05 „Gigantiški statiniai“. 16.55 „Technikos stebuklai“. 17.50 „Reaktyviniai mokymai“. 18.45 „Pirmyn į Dakarą!“ 19.40 „Pavojingiausios profesijos“. 20.30 „Dvi savaitės San Kventino kalėjime“. 21.30 „Gaujų pasaulis“. 23.10 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Pavojingiausios profesijos“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.10 „Rusijos istorija“. 12.10 „Edvardo laikų ūkininkai“. 13.20 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 14.30 „Malerio pėdomis“. 15.30 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.35 „Elektros istorija“. 17.45 „Žmonijos kelionė“. 18.45 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Barokas!“ 21.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XVI“. 22.00 „Mitų medžiotojai“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.10 Nakties programa.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Dramblio dienoraštis“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinėje karalystėje“. 17.55 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 19.00 „Laukinio pasaulio viltis“. 20.05 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 21.00 „Orangutanų dienoraštis“. 22.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“. 23.00 „Meilė ir mirtis per vieną naktį – kalmarų dauginimasis ir migracija“.

15.35 TV1000



12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 16.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevežio „Lietkabelis“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Minsk“. 20.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“–Kauno „Žalgiris“.

10.10 „Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 11.10 Motosportas. „Spidvėjaus didysis prizas“. 14.55 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“–„Salavat Yulaev“. Tiesioginė transliacija. 17.25 Golfas. PGA turo užkulisiai. 17.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“–Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 20.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“– „Panathinaikos“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“–„Caja Laboral“.

9.30 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 10.30 Teniso turnyras Katare. 11.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 12.15 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.00 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 16.15 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 18.15 „Biatlono pasaulio taurė“. 20.00 Teniso turnyras Katare. 22.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 23.00 Kovos klubas. 0.00 Sportinis pokeris. 1.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 2.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Futbolas uždarose patalpose. 21.00 „Sport1“ naujienos. 21.15 Vaid. f. „Nuožmi mašina“ (JAV, D.Britanija, 2001 m.). 23.15 Vaid. f. „Futbolo chuliganai“ (JAV, D.Britanija, 2005 m.). 1.20 Nakties programa.

20.15 1 Baltijos



„Pagauk, jei gali“ („Catch Me if You Can“)

„Pelenė“ („Zолушка“)

Nuskurdinto amerikiečio sūnus Frenkas Ebegneilas meta iššūkį Amerikos imperijai. Jis išmoksta padirbti čekius, vėliau zuikiu skraidydamas garsiausių oro linijų bendrovių lėktuvais grynina svetimus milijonus ir mausto tautiečius, apsimesdamas tai mediku, tai teisininku.

Maša Krapivina – viena iš daugelio merginų, atvykusių į Maskvą gaudyti savo laimės paukštės. Vakarais ji mokosi, o dienomis dirba kambarine turtuolių šeimoje. Maša, kaip dauguma merginų, įsimylėjusi garsų dainininką Aleksejų Karalaitį ir svajoja su juo susitikti.

Biografinė drama. JAV, 2002 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Leonardo DiCaprio, Tomas Hanksas.

Komedija. Rusija, 2012 m. Rež. Sergejus Ivanovas. Vaidina Kristina Asmus, Nikita Jefremovas.

41


42

penktadienis

2013 01 04

lietuviškos

18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

19.19 „Auksinis gramofonas 11“.

19.20 „Garfildas“.

11.00 „Krikštašunis“.

6.30 Ryto reporteris.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Neatsigręžk“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Nuotykių komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.) (N-7) (k). 10.50 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Koncertas „Auksinis gramofonas 11“ (Rusija, 2006 m.). Dalyvauja N.Baskovas, F.Kirkorovas, V.Meladzė, S.Rotaru, D.Bilanas, N.Presniakovas, Valerya, L.Agutinas, I.Kobzonas ir kt. 21.20 Farai (N-14). 22.20 Veiksmo f. „Atpildas“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-14). 0.30 Siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, 2010 m.) (S).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Romantinė komedija „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ (JAV, 1998 m.). 13.30 „Bailus voveriukas“ (7). 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Dok. drama „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Garfildas“ (JAV, 2004 m.). 20.50 Nuotykių komedija „Netikra vienuolė“ (JAV, 1992 m.). 22.50 Komedija „Mis Kovas“ (JAV, 2009 m.). 0.40 Veiksmo trileris „Komando“ (JAV, 1985 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.05 Nuotykių f. „Auksaspalvio retriverio teismas“ (JAV, 2000 m.) (N-7) (k). 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 Komedija „Krikštašunis“ (Kanada, 2010 m.) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Komiška drama „Vėrinys Sniego Bobai“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 22.55 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.55 Galiūnų čempionų lygos finalas Martinikoje (k) 0.55 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „Leonardas“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 „Leonardas“ (2) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Leonardas“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.35 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Vertas kinas. Biografinė drama „Édith Piaf. Rožinis gyvenimas“ (Prancūzija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 0.20 Teritorija.

20.50 TV3



21.40 Lietuvos ryto TV



„Netikra vienuolė“ („Sister Act“)

„Édith Piaf. Rožinis gyvenimas“ („La môme“)

Juodaodė mergina Deloris Van Kartjė nuo ją persekiojančių gangsterių pasislepia vienuolyne. Anksčiau Deloris buvo naktinio klubo dainininkė, todėl ir už aukštų vienuolyno sienų ji pritaiko savo sugebėjimus, net suburia katalikišką „Kristaus tarnaičių“ popmuzikos grupę.

Iki šiol veiksmo filmus kūręs režisierius O.Dahanas, iliustruodamas Édith Piaf biografiją, atsisakė linijinio pasakojimo ir sukūrė labai ryškų bei spalvingą vaizdų kaleidoskopą, kuriame dainininkės gyvenimo etapai sudėlioti nechronologine tvarka.

Nuotykių komedija. JAV, 1992 m. Rež. Emile’is Ardolino. Vaidina Whoopi Goldberg, Harvey Keitelis.

Biografinė drama. Prancūzija, D.Britanija, 2007 m. Rež. Olivier Dahanas. Vaidina Marion Cotillard, Gérard’as Depardieu.


2013 01 04

penktadienis

regioninės

8.00 Anim. istorinis nuotykių f. „Aivenhas“ (Prancūzija, Kanada, 1996 m.). 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Koncertas „Iššūkis žvaigždėms“ (k). 12.30 Kalėdinis šventinis koncertas „Didžiausia dovana (k). 14.00 Algis Latėnas skaito Antano Strazdo eiles. 14.15 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 LNOBT spektaklis. Baletas „Žydrasis Dunojus“ (pagal Johanno Strausso muziką). Choreografas Andrejus Melanjinas (Rusija). Muzikos vadovas ir dirigentas Martynas Staškus. Scenografijos ir kostiumų dailininkas Viačeslavas Okunevas (Rusija). Šviesų dailininkas Levas Kleinas. 20.40 Arti toli. 21.15 Lietuviškos dainos konkurso Maironio eilėmis „Drąsiai, aukštai pakils balsai“ koncertas (k). 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. „Trio Vein“ ir Janas Maksimovičius (Šveicarija, Lietuva). 23.45 Dok. f. „Geriausi Lietuvos neįgalieji metų sportininkai 2012“ (k). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Bardų festivalis Kulautuvoje „Akacijų alėja“ (3).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (6). 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Prarastas vaikas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 F. „Atpirkimas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Herojai“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.50 „CSI Niujorkas“. 1.40 „Pagrindinis įkaltis“. 2.30 „6 kadrai“.

22.20 LNK

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.40 Ne vienas kelyje (k). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Alchemija (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

8.30 „Linksmieji draugai“. 9.00 Senoji animacija. 10.15 Romantinė drama „Puodelis arbatos su profesorium“ (Vokietija, 1996 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 „Naisių vasara“. 22.25 Drama „Nepaprasta meilė“ (Vokietija, 1993 m.). 0.05 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Kitas!“ (N-7). 10.50 Sveikas žmogus (k). 11.45 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.55 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 17.30 Misijos Baltijos jūros regione (k). 18.00 Žinios. 18.20 Muz. dok. f. „Šviesk!“ 20.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Paspringęs“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „45-asis kalibras“ (N-14). 1.00 Fantastinis trileris „Aušros kariai“ (N-14).

8.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 9.50 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.35 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.30 Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 F. „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 14.00 „Kritinė riba“ (N-7). 15.00 Ieškokime geriausio! 15.15 F. „Viršūnė“ (Vokietija, JAV, 2007 m.). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 S. „GSG 9: elitinis būrys“ (1) (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 20.45 F. „Suaugusi dukra, arba Testas dėl...“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Komedija „Virtuvė sielai“ (Vokietija, 2009 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Prarastas vaikas“. 22.50 Karinė drama „Atpirkimas“.

23.15 LRT



„Atpildas“ („A Man Apart“)

„Neatsigręžk“ („Ne te retourne pas“)

Agentas Šonas Veteris dirba kovos su narkotikų mafija skyriuje. Pareigūnams pavyksta suimti didžiausio Meksikos narkotikų kartelio vadeivą Meną Liucerą, ir šis likusią gyvenimo dalį turės praleisti Kalifornijos kalėjime. Tačiau švęsti pergalę aiškiai per anksti.

Rašytoja Žana turi viską, apie ką tik gali pasvajoti, – mylintį vyrą ir mylimus vaikus. Tačiau Žana pastebi, kad jos kūne vyksta keistos permainos. Kai ima kamuoti košmarai, Žana iškeliauja į Italiją ieškoti paslaptingos moters, kuri kažkaip susijusi su jos praeitimi.

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija, 2003 m. Rež. F.Gary Gray. Vaidina Vinas Dieselis, Larenzas Tate’as.

Trileris. Prancūzija, 2009 m. Rež. Marina de Van. Vaidina Sophie Marceau, Monica Bellucci.

43


44

PENKTADIENIS

2013 01 04

RUSIŠKOS

6.00 Humoro koncertas „Jūrmala 2011“. 8.00, 10.00, 16.00 Naujienos. 8.20 Komedija „Mergina be adreso“. 10.55 Didelis skirtumas. 11.55 Komedija „Mano mama – nuotaka“. 13.15 „Moterų gydytojas“. 14.15, 16.10 „Vienmyliai“. 18.25 Atspėk melodiją. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.15 Stebuklų laukas. 21.25 Naujametė komedija „Atsitiktiniai pažįstami“. 23.05 Komedija „Tas pats Miunhauzenas“. 1.25 Komedija „Keturių širdys“. 3.00 Vaid. f. „Ilga naujametė naktis“. 4.05 Komedija „Negali būti!“ 5.45 Muzika.

FILMAI

4.00 Meduolių namelis. 4.30 Vaid. f. „Keturi taksistai ir šuo 2“. 7.00 Nuotykių melodrama „Aukštasis pilotažas“. 9.00 Žinios. 9.20 Nuotykių melodrama „Aukštasis pilotažas“. 10.40, 12.15 Vaid. f. „Gražus vyras“. 12.00, 17.40 Žinios. 13.20 Anim. f. „Maša ir lokys“. 14.00 Vaid. f. „Snieguolė suaugusiam sūnui“. 15.45 Šventinis koncertas. 18.00 Žinios. 18.25 Vaid. f. „Meilė kaip nelaimingas atsitikimas“. 22.15 Vaid. f. „Kiekvienas už save“. 0.00 Komedija „Į jūrą!“ 1.50 Vaid. f. „Vienišas angelas“.

6.00 Piko valanda. 6.25 Senųjų planetų architektai. 7.15 Žvaigždžių vartų saugotojai. 8.10 Apokalipsės šešėlis. 10.20 Sovietų šalies pokštai. 12.00 Dešimtojo dešimtmečio diena. Raudonoji avietė. 12.55 Ant vištos kojelių. 13.50 Kraujo broliai. 14.40 Aukso veršeliai. 15.35 „Burda“ ir draugai. 16.25 Pažink savus. 17.20 NSO. Ypatingos svarbos byla. 19.25 Žiūrėkite visi! 20.25 Vakarinis kvartalas. 22.15 M.Zadornovo koncertas.

6.00, 15.00, 17.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Atpildas už meilę“. 10.00, 21.00 „Mentų karai“. 11.00 Savo akimis. 12.00 48 minutės. 13.00 Vaid. f. „Vaikas lapkričiui“. 18.00 Artima kova. 19.00 Viskas taip. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius. 0.00 Skeneris.

4.25 6.10 8.00 8.25 9.25 10.00

5.00 Detektyvas „Moteris baltais drabužiais“. 7.45 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 9.10 Komedija „Rževskis prieš Napoleoną“. 11.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 13.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 15.30 F. „Senis Šaltis visada skambina… triskart!“ 17.20 Drama „Kosmosas kaip nuojauta“. 19.00 Detektyvas „Pyragėliai su bulvėmis“. 21.00 Komedija „Į šipulius“. 22.45 F. „Derintojas“. 1.30 F. „Nenugalimasis“. 3.30 F. „Arbitras“.

Muz. f. „Cirkas“. „Muchtaro sugrįžimas“. Šiandien. Valgymas be taisyklių. Rusiškas įdaras. „Baltosios deivės vaikai“ (4). 11.00 Šiandien. 11.25 Moteriškas žvilgsnis. 12.15 „Pasidalijimas. Kraujas ir pienas“ (7, 8). 14.05 Prisiekusiųjų teismas. 15.05, 17.30 „Liejyklos pr. 4“. 17.00 Šiandien. 19.30 „Laukinis“. 21.25 Filmas apie filmą „Triskart laukinis“. 22.20 Vaid. f. „Vėl Naujieji!“ 2.05 Gaisras džiunglėse. NTV tropikų puota.

7.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 11.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 13.20 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 17.05 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 19.00 F. „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.). 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 23.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 1.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7).

4.25 Fantastinis nuotykių f. „Penki vaikai ir burtai“. 6.00 Komedija „Šokoladinės blondinės“. 7.35 Fantastinis veiksmo f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 11.10 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 13.00 Komedija „Veino pasaulis 2“. 15.40 Drama „Marija Antuanetė“. 18.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 20.15 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“. 22.30 Komedija „Motinystė“. 0.05 Siaubo f. „Skambutis“.

4.55 „Kalėdos iš didžiosios raidės“. 6.30, 0.50 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 8.10 „Kalėdinis vakarėlis“. 9.45 „Gyvenimas kaip šou“. 15.15 „Pavogtos Kalėdos“. 16.50 „Kalėdiniai laiškai“. 18.25 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 20.00 „Kalėdinis bučinys“. 21.35 „Kalėdinė byla“. 23.10 „Peterio draugai“.

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45 BBC naujienos. 10.30 Pasaulio verslo naujienos. 10.45 BBC naujienos. 11.30 Idėjų lietus. 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 Kalbančios knygos. P.Austeris. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Idėjų lietus. 16.30 Pasaulio verslo naujienos. 16.45 Pasaulio sportas. 17.30 Mano šalis – Indija. 18.30 Kalbančios knygos. P.Austeris. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 20.45 Pasaulio sportas. 21.30 Mūsų pasaulis. 22.30 Mano šalis – Kinija. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

MUZIKA

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

6.35 8.30 10.10 11.00 18.30 21.25 22.25 23.55 0.45 1.25

Tik hitai. Top 20. „Nepritampanti“. „Paauglės motinos“. Mano saldusis 16-asis gimtadienis. „Nepritampanti“. TV šou „Interneto kvailiai“. „World Stage“. Top 20. Tik hitai.

5.00 Džiazas. 9.30 P.Čaikovskio Ketvirtoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 11.20 P.Čaikovskio Penktoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 12.20 P.Čaikovskio Antroji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 13.30 Džiazas. „Trombone Shorty“ ansamblio koncertas Vienoje. 13.40 Divertismentas. 14.40 O.Portuondo koncertuoja Marsiako džiazo festivalyje. 15.50 Džiazo koncertas Madride. 17.30 G.F.Händelio opera „Julijus Cezaris“. Dainuoja N.Dessay. 21.10 Divertismentas. 21.30 M.Petiipos, F.Ashtono baletas „Miegančioji gražuolė“. 0.30 A.Toussaintas koncertuoja Parsiako džiazo festivalyje. 1.30 C.Hadeno „Liberaton Nusic“ orkestro koncertas. 2.35 Nakties programa.


2013 01 04 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Barselona. 11.00 Įvėpimo sala. 12.00 Amerikos maistas. Detroitas. 13.00 Azijos virtuvė. Malaizija. 14.00 Kruizu link Islandijos. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Įkvėpimo sala. 18.00 Laikas Amerikoje. Tenesis. 19.00 Keliautojas. Los Andželas. 20.00 Kelionės motociklu. 21.00 Tikrasis gyvenimas. Paunių gentis. 21.30 Svetimšalis. Oklandas. 22.00 Be tabu. Havajai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. San Diegas. 0.00 Keliautojas. Los Andželas. 1.00 Nakties programa.

10.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 11.00 Ateiviai Europoje. 12.00 NSO besivaikant. Nusileidimo aikštelė. 13.00 Kojotų antpuolis. 14.00 Nusikaltimai gamtai. 15.00 Ateiviai Europoje. 16.00 Išbandykite save, atkreipkite dėmesį. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Ferrari“ automobilių gamyklos. 19.00 Apokalipsė. Kodėl kilo Antrasis pasaulinis karas. 20.00 Slaptas A.Hitlerio ginklas. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Apokalipsė. Kodėl kilo Antrasis pasaulinis karas. 23.00 Slaptas A.Hitlerio ginklas. 0.00 Tunų žvejyba.

7.00 Laukinis šou. 7.25 Mažylių planeta. 8.15 Felinologija. 9.10 Blogas šuo. 10.25 Amerikos barsukas. 11.00 Mirtinos gelmės. 12.50 Rykliai. 13.45 Baltųjų ryklių įsibrovimas. 14.40 Ryklių šeimos. 15.35 25 geriausi „Ryklių mėnesio“ epizodai. 16.30 Oro nasrai. 17.25 Dreifas. 18.20 Nasrai. Apokalipsė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 20.00 Tramdytojas pagal iškvietimą. Vėžliai. 20.35 Gepardų karalystė. 21.05 Gamtos superdidvyriai. 22.00 Oro nasrai. 22.55 Vabalų milžinų karai. 23.50 Sugautas su įkalčiais. 0.45 Krokodilai žudikai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „LSU-Baltai“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Minsk“. 20.00 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 21.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

6.00 „Reaktyviniai mokymai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00, 19.40 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.50 „Dvi savaitės San Kventino kalėjime“. 10.50 „Stebuklingas išsigelbėjimas Hadsone“. 11.40 „Pirmasis kontaktas“. 12.35 „Reaktyviniai mokymai“. 13.25 „Pirmyn į Dakarą!“ 14.20 „Tankų dirbtuvė“. 15.10 „Dvi savaitės San Kventino kalėjime“. 16.10 „Stebuklingas išsigelbėjimas Hadsone“. 17.00 „Pirmasis kontaktas“. 17.50 „Reaktyviniai mokymai“. 18.45 „Pirmyn į Dakarą!“ 20.30 „Ratai iš ano pasaulio“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Gentis“. 23.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Pavojingiausios profesijos“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.05 „Projektas „Mandela“. 12.10 „Edvardo laikų ūkininkai“. 13.20 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 14.30 „Kristaus suėmimas“. Mįslingas paveikslo likimas“. 15.30 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.35 „Elektros istorija“. 17.45 „Žmonijos kelionė“. 18.45 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Barokas!“ 21.00 „Kroatijos karaliai“. 22.00 „Gynyba pagal Garou“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 8.55 „Laukinio pasaulio viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 12.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinėje karalystėje“. 17.55 „Orangutanų dienoraštis“. 19.00 „Laukinio pasaulio viltis“. 20.05 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Arkties alpinistai“. 23.00 „Roplių gelbėtojai“. 0.00 Nakties programa.

9.30 „Biatlono pasaulio taurė“. 10.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 16.45 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 17.45 „Biatlono pasaulio taurė“. 20.00 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 20.15 Teniso turnyras Katare. 21.15 Biliardas. Europos turas. 0.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 1.00 Automobilių lenktynės Austrijoje. 1.30 Dakaro ralis. 2.15 Visos sporto šakos.

20.15 TV1000



11.05 Krepšinis. Europos krepšinio čempionato antras ketvirtfinalis. 12.55 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 15.05 Rankinis. Europos moterų čempionato pusfinalis. 16.35 Rankinis. Europos moterų čempionato rungtynės dėl trečios vietos. 18.20 Rankinis. Europos moterų čempionato finalas. 20.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“– „Unicaja“. Tiesioginė transliacija. 22.40 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce Ulker“– „Montepaschi“. 0.30 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“– „Besiktas“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 14.00 Futbolas uždarose patalpose. 15.30 Sporto viktorina. 0.00 „Premier“ lyga. 0.30 Turbo. 1.00 Nakties programa.

21.25 1 Baltijos



„Nepalaužiama drąsa“ („The Brave One“)

„Atsitiktiniai pažįstami“ („Случайные знакомые“)

Radijo stoties vedėja Erika Bein su mylimuoju gimtajame mieste tampa smurto aukomis. Centriniame parke vaikštinėjančią porelę sumuša ir apiplėšia padugnių gauja. Erikos vaikinas nužudomas, o ji pati atsigavusi po komos ima keršyti už sugriautą gyvenimą.

Verslininkas Aleksandras privatizavo senelių sanatoriją, kurioje darbavosi Vera. Paskelbus teismo sprendimą mergina pavogė Aleksandro portfelį su dokumentais. O vėliau juodu susitiko atokaus kaimelio troboje, kurioje buvo priversti laukti Naujųjų metų.

Kriminalinis trileris. JAV, Australija, 2007 m. Rež. Neilas Jordanas. Vaidina Jodie Foster, Terrence’as Howardas.

Komedija. Rusija, 2012 m. Rež. Vera Glagoleva. Vaidina Viktorija Tolstoganova, Kirilas Safonovas.

45


46

skanaus Svei­kuo­lių de­ser­tas Rei­kės

„„3/4 stik­li­nės mėgs­ta­mų dribs­nių; „„1 stik­li­nės avi­ži­nių dribs­nių; „„1/3 stik­li­nės ra­zi­nų; „„1/3 stik­li­nės ka­po­tų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų; „„1/4 stik­li­nės pjaus­ty­tų džio­vin­tų obuo­lių; „„1/3 stik­li­nės lydyto šo­ko­la­do; „„1/4 stik­li­nės sau­lėg­rą­žų sėk­lų; „„2 v. š. cuk­raus pud­ros; „„1/4 stik­li­nės mil­tų; „„75 g ly­dy­to svies­to; „„1/4 stik­li­nės pie­no; „„1 kiau­ši­nio.

Į du­b e­n į su­d ė­k i­te dribs­n ius ir vi­sus džio­vin­tus vai­sius, saulėgrąžų sėklas, miltus, cukraus pudrą, iš­mai­š y­k i­te. Pil­k i­te ly­dy­t ą svies­t ą, šokoladą, pie­ ną, iš­plak­t ą kiau­š i­n į ir ge­rai iš­mai­š y­ ki­te. Ke­pi­mo for­m ą iš­k lo­k i­te ke­pi­mo po­pie­r iu­m i ar svies­t u iš­tep­k i­te kek­ siu­k ų for­m e­les. Iš ma­s ės for­muo­k i­ te tvir­t us ru­t u­liu­k us, o jei nau­do­ja­ te kek­siu­k ų for­m e­les, su­d ė­t ą ma­s ę ge­rai pa­spaus­k i­te šaukš­t u. Kep­k i­te 30 mi­nu­č ių ar­ba iki auk­si­n ės ru­dos spal­vos vi­du­t i­nio karš­tu­mo or­kai­t ė­je (180 laips­nių). Pa­li­k i­te at­vės­ti or­kai­ tė­je. De­ser­t ą ga­li­te lai­k y­ti her­me­tiš­ ka­me in­de­ly­je iki 5 die­n ų.

Ka­vos pan­na co­ta su kon­ja­ku Rei­kės

„„250 ml pie­no; „„250 ml 30 pro­c. rie­bu­mo grie­ti­nė­ lės; „„15 g že­la­ti­nos; „„2 v. š. cuk­raus; „„100 ml ka­vos li­ke­rio ar­ba stip­rios ka­ vos; „„50 ml kon­ja­ko; „„uo­gų pa­puoš­ti.

Že­la­ti­ną už­pil­ki­te ne­di­de­liu kie­kiu van­ dens ir pa­li­ki­te iš­brink­ti. Į puo­dą su­pil­ ki­te pie­ną, grie­ti­nė­lę ir cuk­rų. Už­vir­ki­te ir tru­pu­t į at­vė­sin­ki­te. Su­pil­ki­te li­ke­rį ar­ ba ka­vą bei kon­ja­ką. Išb­rin­ku­sią že­la­ti­ ną iš­tir­pin­ki­te. Į ją įpil­ki­te ke­lis šaukš­tus pie­no ir grie­ti­nė­lės mi­ši­nio, iš­mai­šy­ki­te ir su­pil­ki­te į li­ku­sį pie­no ir grie­ti­nė­lės mi­ ši­nį. Ma­sę iš­pils­ty­ki­te po­rci­jo­mis į in­de­ lius ar tau­res. Lai­ky­ki­te šal­tai bent 5 va­ lan­das. No­rė­da­mi pa­tiek­ti de­ser­tą išim­ tą, in­de­lį įsta­ty­ki­te į in­dą su karš­tu van­ de­niu, kad tru­pu­t į ati­tirp­tų. Jei nau­do­si­ te si­li­ko­ni­nes for­me­les, de­ser­t ą išim­si­te leng­vai. Pa­tie­ki­te su uo­go­mis.

Sal­džios 2012-ų Šo­ko­la­das, sal­dai­niai, py­ra­gai, py­ra­gai­čiai, ban­ de­lės, spur­gos, kre­mai... Kiek daug sal­daus gy­ ve­ni­mo pa­gun­dų, ku­rio­mis gąs­di­na mi­ty­bos spe­cia­lis­tai ir ku­rioms be są­ži­nės grau­ža­ties pa­ si­duo­da­me ne tik per šven­tes. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Mar­gas sal­du­my­nų pa­sau­lis ypač vi­lio­ja žie­mą, pa­ti­riant stre­są dėl dar­bo, šei­mos, PMS. Ma­no­ma, la­biau­siai nuo­tai­ką pa­ke­lia šo­ko­la­das, nes ja­me yra se­ro­to­ni­no ga­my­bą ska­ti­nan­čio

cuk­raus ir ra­mi­nan­čių rie­ba­lų. Kon­di­te­ri­nin­kai ypač džiau­gia­ si tam­sią­ja me­tų da­li­mi – žmo­ nės kur kas daž­niau ir gau­siau ima var­to­ti sal­du­my­nų, ku­rie esą pa­de­da iš­gy­ven­ti ru­dens,


„Bė­gan­tys“ šo­ko­la­di­niai py­ra­gai­čiai Rei­kės

„„2 kiau­ši­nių; „„80 g ru­do­jo cuk­raus; „„120 g 70 pro­c. šo­ko­la­do; „„80 g svies­to; „„20 g mil­tų.

Įkai­tin­ki­te or­kai­tę iki 220 laips­nių. Šo­ ko­la­dą su svies­tu iš­tirp­dy­ki­te du­be­ny­je, įsta­t y­ta­me į ver­dan­t į van­de­nį. Kiau­ši­ nių try­nius iš­pla­ki­te su cuk­ru­mi iki bal­ tu­mo. Ki­ta­me du­be­ny­je iki pu­ru­mo iš­ pla­ki­te bal­t y­mus. Į try­nių pla­ki­nį su­pil­ ki­te ly­dy­t ą šo­ko­la­dą su svies­tu, įmai­šy­ ki­te mil­tus ir at­sar­giai įmai­šy­ki­te bal­t y­ mus. For­me­les iš­tep­ki­te svies­tu ir dė­ ki­te į jas šo­ko­la­di­nę ma­sę. Kep­ki­te 7–8 mi­nu­tes. Išt­rau­kę pa­li­ki­te ke­le­t ą mi­nu­ čių at­vės­ti. Pa­tie­ki­te su mėgs­ta­mu kre­ mu, le­dų bur­bu­liu­ku ar uo­go­mis.

Šven­ti­nė tin­gi­nio deš­ra Rei­kės

„„80 g svies­to; „„200 g 70 pro­c. šo­ko­la­do; „„2 kiau­ši­nių try­nių; „„100 g cuk­raus pud­ros; „Shutterstock“ nuotr.

ųjų pa­ly­dė­tu­vės žie­mos dep­re­si­ją ir, ži­no­ma, pa­gar­di­na šven­tes. Vis dėl­to moks­li­nin­kai, mi­ ty­bos spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad ne­tei­sin­gai ma­no­ma apie sal­ du­my­nus kaip apie nai­ki­nan­ čius blo­gą nuo­tai­ką. Tei­gia­ma, kad sal­du­my­nai, kaip ir kep­tas mais­tas bei rie­būs pie­no pro­ duk­tai, net iki 60 pro­c. ga­li pa­ di­din­ti ti­ki­my­bę su­si­rgti dep­ re­si­ja. Kad ma­ža ne­pa­si­ro­dy­ tų, da­lis moks­li­nin­kų ne­ven­gia gar­siai aiš­kin­ti apie sal­daus gy­ve­ni­mo kai­ną ir ža­lą. Pa­ sak jų, sal­du­my­nų mė­gė­jai la­ biau mie­guis­ti ir ne to­kie dar­ bin­gi, bal­to­sios mir­ties au­kos,

jiems gre­sia ne tik su­ge­dę dan­ tys ir fi­gū­ros po­ky­čiai, bet ir ne­vai­sin­gu­mas, žar­ny­no vė­žys, trum­pes­nis gy­ve­ni­mas, že­mes­ nis in­te­lek­tas ir kt. Iš­gel­bė­ti ga­li tik sal­du­my­nų al­ter­na­ty­ vos: švie­ži ir džio­vin­ti vai­siai, ki­sie­lius, varš­kė, me­dus, rie­šu­ tai ir pan. Ži­no­ma, vi­si mi­nė­ti pa­vo­ jai ty­ko sma­li­žių, ku­rių mei­lė sal­du­my­nams vir­to ma­ni­ja. O ne­ke­ti­nan­tiems at­si­sa­ky­ti sal­ džių ma­lo­nu­mų, ta­čiau ne­pa­ mirš­tan­tiems, kas yra sai­kas, „TV die­na“ siū­lo pa­ly­dė­ti 2012uo­sius su ke­tu­riais nuo­dė­mės ver­tais de­ser­tais.

„„2 ml va­ni­lės ekst­rak­to; „„80 g kon­den­suo­to pie­no; „„100 ml sal­daus vy­no (ge­riau­sia li­ke­ri­ nio, po­rtvei­no); „„žiups­ne­lio drus­kos; „„200 g sau­sai­nių, su­tru­pin­tų į ma­žus ga­ba­liu­kus; „„80 g mig­do­lų dribs­nių; „„80 g džio­vin­tų span­guo­lių; „„80 g pis­ta­ci­jų; „„ka­ka­vos mil­te­lių.

Šo­ko­la­dą su svies­tu iš­tirp­dy­k i­te du­ be­ny­je, įsta­t y­t a­me į ver­dan­t į van­de­ nį. Nuim­k i­te nuo ug­nies ir šiek tiek at­ vė­sin­k i­te. Kiau­ši­nių try­nius iš­pla­k i­te iki bal­tu­mo. Įmai­šy­ki­te į šo­ko­la­do ir svies­ to mi­ši­n į. Taip pat įmai­š y­k i­te cuk­raus pud­rą, va­ni­lės ekst­rak­t ą, kon­den­suo­ tą pie­ną, pil­k i­te vy­ną ir ber­k i­te drus­ kos. Vis­k ą ge­rai iš­mai­š y­k i­te. Dė­k i­te sau­sai­nių ga­ba­liu­kus, mig­do­lų drož­ les, span­guo­les ir pis­ta­ci­jas. Ge­rai iš­ mai­šy­ki­te. Iš­ties­ki­te ke­pi­mo po­pie­riaus la­pą, api­bars­t y­ki­te jį ka­ka­vos mil­te­liais, kad ma­sė ne­pri­lip­t ų. For­muo­ki­te no­ri­ mos for­mos ir il­gio deš­rą, su­su­k i­te ją į po­pie­rių. Pa­li­ki­te sting­ti šal­dy­tu­ve 3–4 va­lan­das. Ta­da pjaus­t y­k i­te ne­di­de­liais grie­ž i­n ė­liais. Tin­gi­nio deš­rą šal­dy­tu­ve ga­li­te lai­k y­ti ne il­giau kaip sa­vai­t ę.


biblioteka

Pran­cū­zi­jos ža­ve­sys „TV die­nos“ žvilgs­nis šį­kart kryps­ta į Pran­cū­zi­ ją, džia­zuo­jan­t į Pa­ry­žių, pa­tre­šu­sį bu­tą Bas­ti­li­ jos kai­my­nys­tė­je, se­no­jo pran­cū­ziš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus, at­sklei­džian­čius šei­mos ver­tę ir vi­ sa įvei­kian­čią mei­lės ga­lią, sa­vo­tiš­ką Pran­cū­zi­ jos pa­sau­lį su biu­rok­ra­ti­nė­mis pink­lė­mis, vy­riš­ kos ava­ly­nės ne­šio­ji­mo pa­slap­ti­mis ir sū­rio pa­ tie­ki­mo eti­ke­tu. O apie sa­vo at­ra­di­mus kny­gų pa­sau­ly­je pa­pa­sa­ko­jo LNK „Ži­nių“ ve­dė­ja Li­na Kai­ry­tė. Kny­gos – po­pu­lia­riau­sia do­va­na Su kny­gų pa­sau­liu ma­no san­ty­kiai ga­ na ar­ti­mi. Ne­tu­riu mėgs­ta­miau­sio au­ to­riaus ir ren­kuo­si įvai­riau­sią li­te­ra­tū­ rą. Pas­ta­ruo­ju me­tu žiū­riu, ku­rios kny­ gos yra po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je, ir sten­ giuo­si jas per­skai­ty­ti. Da­bar ma­no ran­ ko­se – nau­jau­sia Kris­ti­nos Sa­ba­liaus­kai­ tės kny­ga „Da­nie­lius Dal­ba & ki­tos is­to­ ri­jos“. Di­de­lės bib­lio­te­kos ne­tu­riu – da­lis kny­gų yra pa­lik­tos ma­no pir­muo­se na­ muo­se, pas ma­mą, ki­ta da­lis nuo­lat su ma­ni­mi ke­liau­ja. Vie­tos ne­ras­čiau ba­na­liems mo­te­riš­ kiems ro­ma­nams. Kny­gos, kaip už­dirb­ ti mi­li­jo­ną, kaip tap­ti pui­kiu ly­de­riu, ke­tu­ rias­de­šimt sėk­mės tai­syk­lių ir pa­na­šios yra gal ge­riau nei mei­lės ro­ma­nai, bet ir­gi neįei­na į ma­no prio­ri­te­tus. Daž­nai sa­ky­ da­vau, kad vie­na mėgs­ta­miau­sių ma­no

kny­gų yra lie­tu­vių au­to­riaus To­mo Sa­ka­ laus­ko „Ča­ko­na. Už­ma­rio smė­lio kal­nai ir XXX vi­zi­jų“. Ją kart­kar­tė­mis ir at­si­vers­ da­vau vėl. O da­bar dau­giau­sia skai­tau is­ to­ri­nius ar ki­to­kius ro­ma­nus, to­dėl ne­be­ sug­rįž­tu. Kny­gos yra vie­na po­pu­lia­riau­ sių ma­no do­va­nų – daž­nai jas per­ku ar­ ti­miems žmo­nėms, ypač vai­kams. Vai­ kams, paaug­liams per­ku kla­si­kos kny­gas, ku­rias tie­siog pri­va­lu per­skai­ty­ti. Ne­su su­si­dė­lio­ju­si są­ra­šo, ką bū­ti­nai tu­ rė­čiau per­skai­ty­ti. Per­me­tu aki­mis kny­ gų re­cen­zi­jas ir pri­si­tai­kau sau tin­ka­ mą. Tik tu­riu bė­dą – kny­gą, ku­rią no­riu per­skai­ty­ti, per­ku kny­gy­ne, nei­mu jos iš bib­lio­te­kos, ne­si­sko­li­nu – no­riu per­skai­ čiu­si ją tu­rė­ti len­ty­no­je. Baig­siu skai­ty­ti K.Sa­ba­liaus­kai­tės kny­gą ir vėl ei­siu nau­ jos ieš­ko­ti.

Da­vi­das Le­bo­vit­zas. „Sal­dus gy­ve­ni­mas Pa­ry­žiu­ je“. „Va­ga“, 2012 m. 320 p. Tai leng­vą šyp­se­ną ke­lian­ ti, ska­niai sma­gi kny­ga, įžū­ lus ir smal­sus žvilgs­nis į pa­si­ gė­rė­ti­ną sū­rių, šo­ko­la­do ir ki­ tų gur­ma­niš­kų nuo­dė­mių pa­ sau­lį Pa­ry­žiu­je... Pir­mą­kart čia ap­si­lan­kęs 1980-ai­siais, kny­ gos au­to­rius ne­pa­lio­vė sva­jo­ ti apie su­grį­ži­mą į la bel­le Fran­ ce ir la­biau­siai vi­lio­jan­tį mies­ tą – Pa­ry­žių... Du de­šimt­me­čius pra­lei­dęs Ame­ri­kos kon­di­te­ri­ jo­se, pa­ra­šęs ne vie­ną ku­li­na­ri­ jos kny­gą, jis iš­si­ren­gė į nau­ją gy­ve­ni­mą – gy­ve­ni­mą vie­no­je gra­žiau­sių ir gur­ma­niš­kiau­sių

pa­sau­lio sos­ti­nių. Ge­ro­kai pa­ tre­šu­sia­me bu­te Bas­ti­li­jos kai­ my­nys­tė­je.

San­ta Mon­te­fio­re. „So­di­nin­kas iš Pran­cū­zi­ jos“. „Al­ma lit­te­ra“, 2012 m. 376 p. Mi­ran­da su Dei­vi­du pa­lie­ka Lon­do­ną ir su vai­kais at­si­kraus­ to gy­ven­ti į kai­mą – se­no­viš­ ką dva­rą, ap­sup­tą ka­dai­se bu­vu­ sio pui­kaus so­do. Bet iš­trū­kę iš mies­to su­maiš­ties juo­du pa­ten­ ka ne į idi­lę, o į akis­ta­tą su sa­ vi­mi ir nu­ty­lė­to­mis nuo­skau­do­ mis, neiš­sa­ky­tu ne­pa­si­ten­ki­ni­ mu bei abe­jo­nė­mis. Šei­mą iš­tin­ ka kri­zė. Ir tuo­met į du­ris pa­si­ bel­džia pa­slap­tin­gas, ža­vus ne­ pa­žįs­ta­ma­sis – pran­cū­zas so­di­ nin­kas bei pa­si­siū­lo ku­rį lai­ką pa­gy­ven­ti dva­re ir at­gai­vin­ti ap­

leis­tą so­dą. Ta­čiau šiam žmo­gui pa­vyks pa­gy­dy­ti ne tik so­dą, bet ir Mi­ran­dos bei Dei­vi­do sie­las.

Pau­la McLain.

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

48

„Pa­ry­žiaus žmo­na“. „Va­ga“, 2011 m. 400 p. 1920-ie­ji, Či­ka­ga. Hed­lė Ri­ čard­son – ty­li mer­gi­na, ro­dos, tu­rin­ti vis­ką, iš­sky­rus mei­lę ir... gy­ve­ni­mą. Tol, kol su­tin­ka Er­nes­tą He­ming­vė­jų ir šis įsu­ ka ją į sa­vo gy­ve­ni­mo bei kū­ ry­bos tor­na­dą. Ro­ma­no veiks­ mas per­si­ke­lia į Pa­ry­žių, kur jie – auk­si­nė po­ra – kar­tu su le­gen­di­nės pra­ras­to­sios kar­ tos at­sto­vais pa­si­ne­ria į džia­ zuo­jan­čio Pa­ry­žiaus gy­ve­ni­ mo imp­ro­vi­za­ci­jas. E.He­ming­ vė­jus, ap­sup­tas dai­lių mo­te­rų ir ta­len­tin­gų kon­ku­ren­tų, sie­

kia at­ras­ti sa­vo kū­ry­bos brai­žą, už­tik­rin­sian­tį jam vie­tą li­te­ra­ tū­ros is­to­ri­jo­je. Pa­ren­gė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė


horoskopas

Astrologinė prognozė gruo­džio 29–sausio 4 d. AVINAS

VĖŽYS

SVARSTYKLĖS

OŽIARAGIS

Sa­vait­ga­lį bus sma­gu su­kio­ tis vir­tu­vė­je, le­ pin­ti šei­mos na­rius, iš­ban­dy­ ti re­cep­tus. Sek­ma­die­nį ver­ši­ tės į nuo­ty­kius ar į sce­ną. Ki­tą sa­vai­tę sek­sis kū­ry­bi­nė veik­la, kaip vi­jur­kai su­ksi­tės pra­mo­gų vers­le. Nau­ja­me­tis va­ka­ras ža­da links­my­bių, bet pir­mą 2013-ųjų die­ną sa­vi­jau­ta bus pra­sta dėl pa­gi­rių ar in­fek­ci­jos. Po šven­čių pra­var­tu pul­ti į dar­bą, de­rė­tis, tar­tis dėl dar­bo už­mo­kes­čio.

La­biau­siai do­mins bui­tis, pi­ni­gai, do­ va­nos. Ga­li pa­pil­ nė­ti jū­sų pi­ni­gi­nė, ta­čiau dėl par­tne­rio pro­ble­mų pi­ni­gų ga­li ir su­ma­žė­ ti. Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se mie­ lai triū­si­te vir­tu­vė­je ar džiaug­ si­tės, kad tuo už­sii­ma ki­ti, o jūs ga­li­te ra­miai sma­gu­riau­ti. Re­gis, gau­si­te do­va­nų. Pir­mą ki­tų me­ tų die­ną kaž­kur va­žiuo­si­te, rū­ pin­si­tės in­for­ma­ci­jos ga­vi­mu ar­ ba pa­tei­ki­mu. La­biau rū­pin­ki­tės sa­vo ir vai­kų svei­ka­ta.

Sa­vait­ga­lis ir pir­ma­die­nis ska­tins pri­si­gal­ vo­ti ne­bū­ti­nos veik­los, ro­dy­tis vie­ šu­mo­je. Įdo­miai klos­ty­sis san­ty­ kiai su par­tne­riais ir nau­jais pa­ žįs­ta­mais. Gal­būt jums bus pa­ siū­ly­ta la­biau suar­tė­ti, ner­ti į mei­lės nuo­ty­kį ar įsi­jung­ti į di­ de­lę kom­pa­ni­ją. Nau­jų­jų metų su­ti­ki­mu džiaug­si­tės, jei su ju­ mis kar­tu bus ge­rų drau­gų bū­ rys. Po šven­čių į pa­vir­šių ga­li iš­kil­ti se­nos nuo­dė­mės.

Sa­vait­ga­lis pa­lan­ kus iš­vy­koms, su­si­ti­ki­mams. Atk­reip­ki­te dė­ me­sį į ar­ti­mų žmo­nių pa­ta­ri­mus. Pa­si­nau­do­ ki­te pro­ga su­si­tai­ky­ti su svar­biu jums as­me­niu. Ga­li­mos nau­din­ gos iš­lai­dos. Nau­jų­jų me­tų iš­va­ ka­rė­se svar­bu pri­si­de­rin­ti prie šei­mos na­rių ir su jais ne­si­pyk­ti. Re­gis, bū­si­te iš­lai­des­ni ir dos­ nes­ni nei pa­pras­tai. Ki­tą sa­vai­tę bū­si­te nu­si­tei­kę pa­pil­dy­ti ži­nių ir įspū­džių ar­se­na­lą.

JAUTIS

LIŪTAS

SKORPIONAS

VANDENIS

Pe­rio­do pra­džio­ je ti­kė­ti­ni su­si­ti­ ki­mai su ger­bė­ jais, drau­gais, gi­ mi­nai­čiais. Ne tik kar­tu vy­ną ger­si­te, bet ir šį tą svar­baus ap­tar­si­te, su­si­tar­si­te. Ga­li­mas sve­čias iš to­li. Sau­go­ ki­tės trau­mų. Ge­riau­sia Nau­ juo­sius me­tus at­švęs­ti na­muo­ se su šei­ma. Nuo ant­ra­die­nio to­liau švę­si­te ir tur­būt net sma­ giau nei per tik­rą­sias šven­tes. Ti­kė­ti­ni po­bū­viai, mei­lės nuo­ ty­kiai. Daug lai­ko no­riai skir­si­ te kū­ry­bai, spor­tui.

Ra­miai ruoš­ki­ tės tam, ko no­ rė­tu­mė­te. Pa­sit­rau­ki­te į še­šė­lį, to­liau nuo šur­mu­ lio, int­ri­gų, konf­lik­tų. Ga­li­mos trau­mos ir li­gos. Tik­rai ne­kaip jau­si­tės, jei per daž­nai kil­no­ja­ te stik­liu­ką. Nuo sek­ma­die­nio jus itin ža­vės leng­vi flir­tai, ro­ man­tiš­kos int­ri­gos. Lauk­da­mi Nau­jų­jų me­tų no­riai bruz­dė­si­ te vir­tu­vė­je, o juos švę­si­te su my­li­mu žmo­gu­mi ar šei­ma. Po šven­čių pro­fe­si­nė­je sri­ty­je jū­sų ak­ty­vu­mas bus ga­na di­de­lis.

Sa­vait­ga­lį ga­li­ te leis­tis į ke­lio­ nę ar­ba rū­pin­tis sve­čiais iš to­li. Ti­kė­ti­nas kul­tū­ri­ nis ren­gi­nys, reikš­min­gas pa­ si­ma­ty­mas, po­bū­vis ar pa­si­ro­ dy­mas. Nuo pir­ma­die­nio sek­ sis ne­blo­gai, jei ga­lė­si­te pa­si­ rink­ti, su kuo su­tik­ti Nau­juo­ sius me­tus, ar­ba jei­gu jums rei­ kia dirb­ti ir ti­kė­ti­nas pa­pil­do­ mas už­dar­bis. Ner­si­tės iš kai­lio, kad at­kreip­tu­mė­te do­mi­nan­čio as­mens dė­me­sį. Bet tą žmo­gų ver­tin­ki­te ob­jek­ty­viau.

Sa­vait­ga­lį ga­li­te už­megz­ti reikš­ min­gą par­tne­ rys­tę ar ro­man­ tiš­ką pa­žin­tį. Ne­ py­ki­te ant kon­ku­ren­tų, jei jie at­ro­do pra­na­šes­ni. Ver­čiau pa­ tys pa­si­temp­ki­te. Nau­jų­jų me­ tų su­ti­ki­mas at­neš ro­man­ti­kos ir nuo­ty­kių. Dėl neįp­ras­to el­ge­ sio su prie­šin­gos ly­ties as­me­ niu su­lauk­si­te ko­men­ta­rų. Po šven­čių tik­tų už­baig­ti svar­bius fi­nan­si­nius rei­ka­lus – pa­šal­pų, drau­di­mo, pa­sko­lų, mo­kes­čių, ali­men­tų, kom­pen­sa­ci­jų.

DVYNIAI

MERGELĖ

ŠAULYS

ŽUVYS

Rū­pin­si­tės na­ mų jau­ku­mu, mais­tu, poil­ siu, o jei ruo­ šia­tės vieš­na­gėn – ir do­va­no­mis. Ga­li­mas nuo­ ty­kis, flir­tas. At­sar­giai ke­ly­je. Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se tur­ būt sve­čiuo­si­tės pas gi­mi­nes ar­ba jų su­lauk­si­te sa­vo na­muo­ se. Ta­čiau jums ga­li bū­ti sun­ku pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­ki­nių nuo­ tai­kų kai­tos ir bend­ro ne­sta­bi­ lu­mo. Ar­ba kaip tik ki­tiems bus ne­leng­va dėl jū­sų vis kai­ta­lio­ ja­mų pla­nų ir po­kal­bio te­mų.

Pe­rio­do pra­džio­ je ne­sun­kiai pri­ tap­si­te bet ko­kio­ je drau­gi­jo­je, su­ ge­bė­si­te dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis. Už­meg­si­te nau­jų pa­žin­čių, o dėl jų vė­liau įsi­trauk­si­te į ko­kią nors veik­lą ar kom­pa­ni­ją. Pa­si­ju­si­te įsi­my­lė­ję. Prieš Nau­juo­sius me­ tus su įkvė­pi­mu pa­si­ner­si­te į kū­ ry­bi­nę veik­lą ar­ba apims toks tin­gu­lys, kad no­rė­si­te tik ge­rai iš­si­mie­go­ti ne­lauk­da­mi jo­kio vi­ dur­nak­čio. Nuo tre­čia­die­nio pa­ ju­si­te au­gan­čią ener­gi­ją.

Bū­ki­te ati­des­ni na­ miš­kių, o ypač ant­ros pu­sės, lū­ kes­čiams. Kar­tu ap­tar­ki­te fi­nan­si­ nes ga­li­my­bes ir pla­nuo­ja­mus pir­ki­nius. Šiuo me­tu ga­li­te at­ nau­jin­ti ro­man­tiš­ką ry­šį ar įsi­gy­ ti pla­nuo­tą daik­tą. Di­des­nė ava­ ri­jų, trau­mų grės­mė. Nau­juo­sius metus gal­būt su­tik­si­te už­sie­ny­je ar pas tuos, ku­riuos ma­to­te re­tai. O jei vyk­si­te į kul­tū­ri­nį ren­gi­nį, ga­li­te su­tik­ti įta­kin­gą pa­žįs­ta­mą. Nuo ant­ra­die­nio no­riai dar­buo­si­ tės ir ne­blo­gai sek­sis.

Jums sek­sis da­ry­ti įspū­dį. Ne­pa­mirš­ ki­te, kad ro­man­tiš­ kus ry­šius stip­ri­na mie­los staig­me­nos, ta­ čiau jaus­ki­te sai­ką iš­lai­dau­da­ mi. La­biau pri­žiū­rė­ki­te vai­kus. Svei­ka­ta bus leng­vai pa­žei­džia­ ma. Ki­tą sa­vai­tę po­ky­čiai lau­kia as­me­ni­niuo­se san­ty­kiuo­se. Gal­ būt la­bai suak­ty­vės kon­ku­ren­tai mei­lės sfe­ro­je, o gal im­si­te konf­ lik­tuo­ti su vers­lo par­tne­riais. Vi­ sais at­ve­jais at­si­žvel­ki­te ir į ki­tų žmo­nių reik­mes, ne tik sa­vo.

Sidonija

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Emile’o Ajaro knygą „Pseudo“ ir Romaino Gary knygą „Emile’o Ajaro gyvenimas ir mirtis“.

Įkopęs į septintą dešimtį, Romainas Gary buvo vienas populiariausių Prancūzijos rašytojų ir žurnalistų. Jausdamas, kad skaitytojai bei kritikai jau yra priklijavę jam pripažinto, tačiau geriausius laikus jau pragyvenusio rašytojo etiketę, kitą romaną jis pasirašė Emile’o Ajaro slapyvardžiu. Antroji šiuo vardu pasirašyta knyga „Gyvenimas dar prieš akis“ sulaukė didžiulės sėkmės, pelnė rašytojui Goncourt’ų premiją ir tapo perkamiausiu XX amžiaus prancūzų romanu.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Edita Pečiūrienė iš Kauno, Virginija Balsytė-Jackuvienė iš Klaipėdos ir Petras Traknys iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gruodžio 22 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Kapišonas. Upsala. Akas. Patefonas. Navara. Alovė. Ibisa. Alanas. Ril. Šagalas. Vaka. Diavara. Alisa. Sbiras. Ak. Ir. Iš. Aširatis. La. Atjautimas. Dašis. Šasas. Kanosa. Horizontaliai: Nuoširdumas. Sanitarija. Bakas. Ša. Lavašas. Už. Kasa. Arbata. Ragaišis. Kupala. Rima. Alvaras. Patina. SAS. Asa. Šefas. Laida. Ol. „Viksan“. Nenoras. Šo. Avikailis. Sėla. Rasa. Pažymėtuose langeliuose: Maksimalus.


2012-12-29 TV diena  
2012-12-29 TV diena  
Advertisement