Page 1

Ekonomika

10p.

Pasaulis

Kai­nų sū­puok­lės: elekt­ros ener­gi­ja bui­ti­niams var­to­to­jams ki­tą­met pa­brangs, du­jos at­pigs.

11p. Sprogimas Tel Avive, netoli Lietuvos ambasados, pakirto pastangas pasiekti paliaubas su palestiniečiais.

Sportas

12p.

Eko­lo­giš­ka ir sen­ti­men­ta­li gar­saus bri­tų di­ri­gen­to K.Burs­tei­no ke­lio­nė į pro­tė­vių že­mę.

Kroa­tų ir ser­bų konf­lik­to iš­da­va: „Žal­gi­rio“ var­žo­vai Eu­ro­ly­go­je li­ko be vy­riau­sio­jo tre­ne­rio.

16p.

Ketvirtadienis lapkričio 22, 2012 Nr. 273 (19832) Kaunodiena.lt 2 Lt

Nep­ri­si­šau­kia pa­gal­bos nei per gais­rą, nei už­pul­ti

K.Kriš­čiū­nas po­li­ti­kuo­ja per at­stu­mą Ta­das Šir­vins­kas Pro­ku­ro­rai ap­skun­dė spren­di­mą, ku­riuo bu­vu­siam vi­ce­me­rui Kęs­tu­ čiui Kriš­čiū­nui leis­ta da­ly­vau­ti ta­ ry­bos po­sė­džiuo­se. O po­li­ti­ko ad­ vo­ka­tas pra­šo at­šauk­ti drau­di­mą jo gi­na­ma­jam lan­ky­tis sa­vi­val­dy­ bės pa­sta­te. Paaiš­kės po sa­vai­tės

Kau­no apy­gar­dos teis­mas praė­ju­sią sa­vai­tę nu­spren­dė, kad grei­tai prieš teis­mą sto­sian­tis K.Kriš­čiū­nas jau ga­li ei­ti mies­to ta­ry­bos na­rio pa­ rei­gas, ta­čiau kar­do­mo­ji prie­mo­nė, drau­džian­ti po­li­ti­kui pa­tek­ti į sa­vi­ val­dy­bės pa­sta­tą, ne­bu­vo at­šauk­ta.

3

Dienos citata „Jūs tur­būt pa­ste­bė­jo­te, kad vi­so­mis ga­li­my­bė­mis, ku­rias lei­džia įsta­ty­mai, Pre­zi­den­tė nau­do­ja­si“, – sa­kė ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­klaus­ta, kaip ver­ti­na ga­li­my­bę tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bę be ke­lių mi­nist­rų. „„Ne­sup­ran­ta: šis ženk­las ges­tų kal­ba reiš­kia „pa­dė­kit“, ta­čiau to­kį pa­gal­bos šauks­mą re­tai kas su­pran­ta. 

Kaip, už­klu­pus ne­lai­mei, prisikviesti pa­ gal­bą kurč­ne­by­liui Lie­tu­vos pi­lie­čiui? Kreip­tis te­le­fo­nu 112 į Bend­rą­jį pa­gal­ bos cent­rą (BPC) be­pras­miš­ka: ši tar­ny­ba tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je vis dar ne­su­ge­ba priim­ti nei SMS, nei vaiz­do pra­ne­ši­mų. Turgelį stumia į šoną

MIESTAS 4p.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Vil­tis – kai­my­nai

Jau ket­vir­ti me­tai, kai te­le­fo­nu kal­ bė­ti ne­ga­lin­tiems neį­ga­lie­siems tu­rė­jo bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė BPC te­le­fo­nu iš­siųs­ti trum­pą­ją ži­nu­tę, ta­čiau šia pa­slau­ga neį­ma­no­ma pa­si­nau­do­ti iki šiol. Kal­bos ne­ga­lią

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tu­rin­tys žmo­nės po­li­ci­jos, me­di­kų ar ug­nia­ge­sių pa­gal­bos grei­čiau su­lauks pa­ra­šę po­pie­ri­nį laiš­ką, nei pa­si­nau­do­ję te­le­fo­nu 112. „Tai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta dar 2008 m. Vis­kas tempiasi, vyks­ ta vėž­lio grei­čiu“, – at­si­du­so Res­ pub­li­ki­nio kur­čių­jų rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Ro­ma Kleč­kovs­ka­ja.

2

7p.


2

Ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

Tema

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

60

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Anglies monoksidas (CO)

0 1,23

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

59

Nep­ri­si­šau­kia pa­gal­bos nei per gais­rą, nei už­pul­ti 1

Kal­bos ne­ga­lią tu­rin­tys lie­tu­viai yra su­da­rę ar­ ti­mų­jų ra­tą, ku­riems ra­šo ne­lai­ mės at­ve­ju, ta­čiau kar­tais ne­lai­ mės įvyks­ta, kai ar­ti­mų­jų ne­bū­na ša­lia ar­ba su jais neį­ma­no­ma su­si­ siek­ti. Ta­da be­lie­ka bet ko­kio­mis prie­ mo­nė­mis ban­dy­ti su­kel­ti triukš­mą ir ti­kė­tis, kad kaž­kas iš jį iš­gir­du­ sių­jų su­pran­ta ges­tų kal­bą.

ma, kad pro­ce­sas įgaus pa­grei­tį, kai sis­te­ma pra­dės veik­ti. Pra­ne­ši­mai ne­sup­ran­ta­mi

Kai at­si­tin­ka ne­ lai­mė, kur­tie­ji bė­ ga per kai­my­nus ir bel­džia į vi­sas du­ ris, kol kas nors pa­ ga­liau įsi­lei­džia. Vil­niu­je už­fik­suo­tas įvy­kis, kai chu­li­ga­nai su­mu­šė kur­čius vai­ki­ nus. Šauk­tis pa­gal­bos puo­lę jau­ nuo­liai il­gai blaš­kė­si, kol jos su­lau­ kė. Žmo­nės jų tie­siog ne­sup­ra­to, o kai ku­rie net iš­si­gan­do ir spru­ko ša­lin nuo neįp­ras­tu temb­ru sa­vo­ tiš­kus gar­sus lei­džian­čių kur­čių­jų. „Kai at­si­tin­ka ne­lai­mė, kur­tie­ji bė­ga per kai­my­nus ir bel­džia į vi­sas du­ris, kol kas nors pa­ga­liau įsi­lei­ džia. O ką da­ry­ti, jei ne­lai­mė įvy­ko so­de ar ke­ly­je?“ – klau­sė R.Kleč­ kovs­ka­ja. Duo­me­nų ba­zė ne­pa­dė­jo

Ga­li­my­bė iš­siųs­ti ži­nu­tę į BPC ža­ da­ma ki­tais me­tais, ta­čiau kal­bos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ne­be­ži­no, ar šiais pa­ža­dais ti­kė­ti. „Kur­čių­jų drau­gi­ja or­ga­ni­za­vo ne vie­ną įvai­rių mi­nis­te­ri­jų at­sto­ vų su­si­rin­ki­mą, bu­vo­me ir Sei­me, ir Vy­riau­sy­bė­je, bet taip ir lie­ka­me tarp dan­gaus ir že­mės. Tai pi­ni­ gų trūks­ta, tai duo­me­nų ba­zės rei­ kia“, – pa­sa­ko­jo R.Kleč­kovs­ka­ja. „Kur­čių­jų drau­gi­ją net ap­kal­ti­no, kad ji ne­su­da­rė duo­me­nų ba­zės, į ku­rią tu­rė­jo bū­ti įtrauk­ti trum­pą­ sias ži­nu­tes ga­lin­čių ra­šy­ti žmo­nių nu­me­riai. Kai mes tai pa­da­rė­me, rei­ka­las vis tiek ne­pa­ju­dė­jo“,  – tę­sė Kau­no kur­čių­jų rea­bi­li­ta­ci­jos

„„Prob­le­ma: to­kia ži­nu­te, iš­siųs­ta į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą, pa­gal­bos

ne­pri­si­šauk­tu­mė­te.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

cent­ro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Pu­ga­čiaus­ kie­nė.

bet ban­dy­mui įjun­gę to­kią pa­slau­ gą per mė­ne­sį su­lau­kė­me 5 tūkst. ži­nu­čių. Dau­ge­lis bu­vo tuš­čios, kai ku­rio­se pa­ra­šy­ta „La­bas“, bet nė vie­na jų ne­bu­vo su­si­ju­si su pa­gal­ bos šauks­mu“, – tei­gė BPC vir­ši­ nin­kas A.Ke­da­vi­čius. Kai trum­pą­sias ži­nu­tes prii­man­ ti sis­te­ma pra­dės veik­ti ofi­cia­liai, BPC pa­sieks tik iš duo­me­nų ba­zė­ je esan­čių te­le­fo­no nu­me­rių iš­siųs­ tos ži­nu­tės. R.Kleč­kovs­ka­ja sa­kė, kad pra­ di­nė neį­ga­lių­jų duo­me­nų ba­zė jau su­kur­ta, bet žmo­nės šiai ba­zei sa­ vo as­mens duo­me­nis kol kas pa­ti­ki be di­de­lio en­tu­ziaz­mo. Nea­be­jo­ja­

Priims ne vi­sas ži­nu­tes

Trum­pą­sias ži­nu­tes nu­me­riu 112 ga­lės siųs­ti tik tie, ku­rių te­le­fo­ nų nu­me­riai bus įtrauk­ti į spe­cia­ lią duo­me­nų ba­zę. Pa­sak BPC vir­ši­nin­ko Ar­tū­ro Ke­ da­vi­čiaus, to­kia pra­kti­ka įpras­ta ir ki­to­se ša­ly­se, bai­mi­nan­tis, kad ži­ nu­tė­mis atei­nan­čio duo­me­nų srau­ to neuž­kiš­tų šiukš­lė­mis va­di­na­mos ži­nu­tės. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, mes dar nie­ kur ne­pra­ne­šė­me, kad pla­nuo­ja­ me priim­ti trum­pą­sias ži­nu­tes,

BPC vir­ši­nin­kas A.Ke­da­vi­čius tei­ gė, kad ži­nu­tes lei­džian­ti priim­ ti sis­te­ma jau įdieg­ta, šiuo me­tu vyks­ta jos tes­ta­vi­mas, pa­ro­dęs, kad cent­ro atei­ty­je lau­kia ne tik tech­ni­ nės pro­ble­mos. „Ne vi­sa­da pa­vyks­ta tas ži­nu­tes su­pras­ti. Kur­tie­siems sun­ku ir su links­niais, ir su lai­kais. Su­dė­tin­ga su­pras­ti, kas ir ka­da at­si­ti­ko. To­dėl trum­po­sios ži­nu­tės – ne pa­ts ge­ riau­sias spren­di­mas. Pa­vyz­džiui, šve­dai juo nu­si­vy­lė, nes kol iš­siaiš­ ki­na­ma, kur ir ko­kios pa­gal­bos rei­ kia, vi­du­ti­niš­kai praei­na 15 mi­nu­ čių“, – pa­sa­ko­jo BPC va­do­vas. Net­ru­kus pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ir BPC dar­buo­to­jų, ir neį­ga­lių­jų mo­ ky­mus. Ti­ki­ma­si, kad po jų pa­rei­ gū­nai iš­moks ge­riau su­pras­ti trum­ pą­sias ži­nu­tes, o kur­tie­ji – aiš­kiau pa­ra­šy­ti, kas ir kur at­si­ti­ko. „Kur­tie­siems lie­tu­vių kal­ba nė­ra gim­to­ji. Ji jiems yra to­kia, kaip jums ang­lų ar ru­sų. Ges­tų ir lie­tu­vių kal­ bos gra­ma­ti­ka ski­ria­si. Lie­tu­vių kal­bos ge­rai ne­mo­kan­čio kur­čio­ jo pa­ra­šy­tų ži­nu­čių nie­ka­da ne­ma­ tęs žmo­gus iš tie­sų ga­li ne­sup­ras­ti, apie ką ra­šo­ma“, – tei­gė Kau­no ap­ skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cent­ro di­rek­to­rė Ra­mu­nė Leo­na­vi­čie­nė. Ji pa­sa­ko­jo, kad stre­so iš­tik­ tų kur­čių­jų pa­ra­šy­tos ži­nu­tės ga­ li bū­ti sun­kiai su­pran­ta­mos net su jais ko­ne kas­dien bend­rau­jan­tiems žmo­nėms. Vaiz­do skam­bu­čiai – atei­tis

R.Leo­na­vi­čie­nės nuo­mo­ne, BPC ei­na ne ta kryp­ti­mi. Jau šiuo me­ tu Kau­ne ges­tų kal­bos ver­ti­mo pa­ slau­gos tei­kia­mos vaiz­do skam­bu­ čiais 3G ry­šiu. Neį­ga­lia­jam te­rei­kia įsi­gy­ti vaiz­do fil­ma­vi­mo ka­me­rą tu­rin­tį te­le­fo­ną su 3G vaiz­do per­ da­vi­mo funk­ci­ja. „Bend­ra­jam pa­gal­bos cent­rui už­ tek­tų įdar­bin­ti 2–3 žmo­nes, mo­ kan­čius ges­tų kal­bą. Ma­no nuo­ mo­ne, taip bū­tų ir pa­pras­čiau, ir pi­giau. Jei­gu kas nors nu­tin­ka, net gir­din­tis žmo­gus iš stre­so ne vi­sa­

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Komentaras

Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė Bend­r uo­me­nės cent­ro „Vil­t ies pa­va­sa­r is“ va­do­vė

I

ki šiol su­ma­ž in­ta slau­gos pa­šal­ pa vi­siš­kos ne­ga­l ios žmo­nėms, bet drįs­ta­ma Sei­mo na­r iams iš­ mo­kė­ti tūks­tan­ti­nes išei­ti­nes pa­ šal­pas. Tai pa­ro­do, koks yra vals­ty­bės po­žiū­ris į žmo­gų su ne­ga­lia. Į silp­nes­ nius už sa­ve žiū­r i­ma kaip į me­d žia­ gą pro­jek­tams ar ne­rei­ka­lin­gą daik­tą, ku­ris kaip nors iš­gy­vens. Ne išim­tis ir klau­sos ne­ga­l ią tu­rin­tys žmo­nės. Jie ne tik ne­ga­li gau­ti pa­kan­ka­mai in­for­ ma­ci­jos, bet ne­tu­ri ga­li­my­bės su­lauk­ ti pa­gal­bos skam­bin­da­mi te­le­fo­nu 112. Eu­ro­pi­niai pro­jek­tai pir­miau­sia tu­rė­ tų bū­t i nu­k rei­pia­m i to­k ioms pro­ble­ moms spręs­ti, o ne į pri­va­tų vers­lą. Da­ bar daug kal­ba­ma, bet ma­žai da­ro­ma. Kai kam de­rė­t ų mė­ne­siui už­si­k imš­ ti au­sis, ta­da su­pras­tų, kas yra so­cia­ li­nė at­skir­t is. Dirb­t i­nai ku­ria­mos vie­ šo­sios įstai­gos ir vi­so­kie cent­rai, ku­rie daž­niau­siai ne­ša nau­dą tik tiems, ku­ rie ten dir­ba, o ne tiems, ku­rie tu­ri gau­ ti pa­slau­gą.

Bu­vo­me ir Sei­me, ir Vy­riau­sy­bė­je, bet taip ir lie­ka­me tarp dan­gaus ir že­mės. Tai pi­ni­gų trūks­ta, tai duo­me­nų ba­zės rei­kia. da su­ge­ba su­rink­ti nu­me­rį 112, o čia dar teks ra­šy­ti ži­nu­tę“, – kal­ bė­jo R.Leo­na­vi­čie­nė. A.Ke­da­vi­čius aiš­ki­no, kad vaiz­do skam­bu­čių ga­li­my­bė bu­vo svars­ to­ma, ta­čiau šian­dien tai yra neį­ ma­no­ma. Vaiz­do skam­bu­čius lei­ džian­tis ry­šys ap­rė­pia ne vi­są ša­lį, yra ir ki­tų tech­ni­nių pro­ble­mų. Ne­ kal­bant apie tai, kiek neį­ga­lių­jų įsi­ gy­tų to­kiems skam­bu­čiams pri­tai­ ky­tus te­le­fo­nus. Be to, A.Ke­da­vi­čiaus tei­gi­mu, BPC šiuo me­tu ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, ku­rios leis­tų sam­dy­ti ges­tų kal­bos ži­no­vus. Ne­va jų dar­ bo įkai­niai yra ge­ro­kai di­des­ni nei ei­li­nių BPC dar­buo­to­jų.

Kauno pareigūnai moko gintis patiems Ta­das Šir­vins­k as

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kau­n o ap­s kri­t ies vy­r iau­s ia­s is po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas neį­ga­lie­ siems or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­gy­nos pa­ mo­kė­les.

„„Su­do­mi­no: po­li­ci­ja į sa­vi­gy­nos už­siė­mi­mus kvie­čia vi­sus neį­ga­lius kau­

nie­čius. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pir­mai­siais „Sa­vi­gy­nos abė­cė­lės“ kur­san­tais ta­po Kau­no kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų ug­dy­mo cent­ro moks­lei­viai. Sa­vi­gy­nos teo­ri­jos kur­są jau iš­klau­sę vai­kai praė­ju­ sią sa­vai­tę rin­ko­si į pra­kti­nį už­ siė­mi­mą M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo sau­gu­mo fa­kul­te­te. Dau­giau nei va­lan­dą spe­cia­lio­je tre­ni­ruo­čių sa­lė­je su klau­sos ne­ ga­lią tu­rin­čiais vai­kais pa­tir­ti­mi da­li­jo­si ko­vi­nės sa­vi­gy­nos dės­ty­

to­jas Ed­mun­das Šta­re­vi­čius ir ke­ tu­ri jo auk­lė­ti­niai. „Šios pa­mo­kė­lės jie la­bai lau­kė. At­vyk­ti no­ri ir dau­giau vai­kų, nors da­bar nė­ra dau­giau vie­tos, bet pa­ rei­gū­nai ža­dė­jo, kad už­siė­mi­mai tę­sis ir atei­ty­je“, – vy­lė­si moks­ lei­vių auk­lė­to­ja Vi­da Ol­ber­gie­nė. E.Šta­re­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad per ke­lis už­siė­mi­mus ga­li­ma iš­mo­ky­ ti tik sa­vi­gy­nos pa­grin­dų. Už­siė­ mi­mai tu­rė­tų vyk­ti re­gu­lia­riai ne vie­nus me­tus. Jo nuo­mo­ne, sa­vi­ gy­nos tu­rė­tų mo­ky­tis vi­si, ne tik ko­vo­jan­tys rin­ge. „Gat­vė­je ki­to­kios tai­syk­lės. Už­ puo­li­kui ne­pa­sa­ky­si, kad pa­dė­tų pei­lį, nes tai­syk­lės ne­lei­džia“, – nu­s i­š yp­so­jo ko­v i­n ės sa­v i­g y­n os dės­ty­to­jas E.Šta­re­vi­čius.

Po­li­ci­ja į sa­vi­gy­nos už­siė­mi­ mus kvie­čia vi­sus neį­ga­lius kau­ nie­čius. No­rin­tie­ji su­ži­no­ti apie ap­si­sau­go­ji­mo nuo nu­si­kals­ta­mų vei­kų bū­dus ga­li kreip­tis į Kau­no ap­s kri­t ies vy­r iau­s io­jo po­l i­c i­jos ko­mi­sa­ria­to Ry­šių su vi­suo­me­ ne po­sky­rį te­le­fo­nu 8 37 303 231 ar­ba ra­šy­ti e. pa­štu info@kaunas. po­li­ci­ja.lt. Per už­siė­mi­mus taip pat bus aiš­ki­na­ma, kur kreip­tis ir kaip elg­tis tam tik­rų įvy­kių at­ve­jais. „Mes at­vyk­si­me ten, kur žmo­ nėms pa­to­giau su­si­rink­ti, o gal at­si­ve­ši­me juos pas sa­ve“, – ža­ dė­jo Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Tau­ris Staus­kis.


3

Ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

K.Kriš­čiū­nas po­li­ti­kuo­ja per at­stu­mą To­kiu spren­di­mu ne­bu­ 1 vo pa­ten­kin­ti nei pro­ ku­ro­rai, nei gi­na­mo­jo ad­vo­ka­tas,

„„Il­gis: 930 km vi­daus van­de­nų ke­lių tu­ri Lie­tu­va. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Upei­viai pa­skel­bė se­zo­no pa­bai­gą Na­vi­ga­ci­jos se­zo­nas baig­tas, ta­čiau va­kar pra­dė­tos dis­ku­si­jos, kaip atei­ty­je bū­tų ga­li­ma lai­vy­bą dar la­biau suin­ten­sy­vin­ti. Apie tai va­kar kal­bė­ta kon­fe­ren­ci­jo­je Kau­ne. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir vers­li­ nin­kų ak­ty­vu­mas lė­mė, kad šie­ met pra­dė­jo­me eksp­loa­tuo­ti 7,5 km vi­daus van­dens il­gio ke­lią Ne­ ry­je. Ši upė Vil­niaus ri­bo­se drie­ kia­si 16 km. Esu op­ti­mis­tas, kad atei­ty­je bus ga­li­ma plau­kio­ti kur kas il­ges­nė­je at­kar­po­je. To­kie van­ dens ke­liai ypač po­pu­lia­rūs ki­to­ se Eu­ro­pos sos­ti­nė­se – Pra­ho­je ar Pa­ry­žiu­je. Ti­kiuo­si, kad ir Kau­no sa­vi­val­dy­bė ims pa­vyz­dį iš sos­ti­ nės bei vyk­dys sa­vo pro­to­ko­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus – prie vi­sos Lie­ tu­vos trau­kos ob­jek­to „Žal­gi­rio“ are­nos pa­sta­tys ža­dė­tą­ją prie­ plau­ką“, – sa­kė vals­ty­bės įmo­nės „Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos“ (VVKD) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas La­ba­naus­kas. Jo tei­gi­mu, lai­vy­bos per­spek­ ty­vos ne­blo­gos, nes ku­ria­ma inf­ rast­ruk­tū­ra. Ki­tais me­tais Kau­ne, Mar­ve­lė­je, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti kro­vi­ni­nė prie­plau­ka. Tai pa­ska­ tin­tų lai­vy­bą. G.La­ba­naus­kas pa­ si­džiau­gė, kad ir sunk­me­čiu di­

rek­ci­jos spe­cia­lis­tai neiš­si­bė­gio­jo ir dir­bo ve­da­mi en­tu­ziaz­mo. VVKD Ke­lių sky­riaus vir­ši­nin­kas Au­re­li­jus Ri­mas ne­slė­pė, kad kar­ tais ge­rus no­rus ko­re­guo­ja tech­ ni­nių iš­tek­lių sto­ka – pa­vyz­džiui,

Gin­tau­tas La­ba­naus­kas:

To­kie van­dens ke­ liai ypač po­pu­ lia­rūs ki­to­se Eu­ ro­pos sos­ti­nė­se – Pra­ho­je ar Pa­ry­ žiu­je.

sun­ku su vie­na tu­ri­ma žem­siur­ be už­tik­rin­ti rei­kia­mą gy­lį vi­sa­me Ne­mu­no lai­vy­bos ruo­že iki Bal­ti­jos jū­ros. Šiais me­tais si­tua­ci­ją gel­bė­ da­vo lie­tūs, pa­kel­da­mi upės ly­gį. Kaip tei­gia­mą da­ly­ką vir­ši­nin­ kas mi­nė­jo švie­čian­čiais ir ne­švie­ čian­čiais van­dens ke­lio ženk­lais pa­žy­mė­tus van­dens marš­ru­tus. Mo­d er­n ūs švie­č ian­tys ženk­l ai nau­do­ja sau­lės ener­gi­ją. Jais pa­ žy­mė­ti ypa­tin­gos svar­bos van­ dens ke­liai – Kau­no ir Kur­šių ma­ rio­se bei Sma­li­nin­kuo­se iki Ru­si­jos sie­nos. 2012 m. na­vi­ga­ci­jos se­zo­nas van­dens ke­ly­je tarp Kau­no ir Klai­ pė­dos tru­ko 199 pa­ras. Bend­ras nau­do­ja­mų vi­daus ke­lių il­gis sie­ kė 384 km. Šis na­vi­ga­ci­jos se­zo­nas ypa­tin­ gas ir tuo, kad di­rek­ci­ja pa­ženk­li­no spe­cia­liais ženk­lais vi­sus ke­lius, iš­ sky­rus 1 km il­gio Mi­tu­vos ka­na­lą – tai idea­laus ke­lio pa­vyz­dys, ne­rei­ ka­lau­jan­tis žy­mė­ji­mo. Be nau­jai pra­dė­to eksp­loa­tuo­ti Ne­ries ruo­ žo Vil­niu­je, šie­met bu­vo pa­tiks­lin­ ti vi­sų Lie­tu­vos van­dens ke­lių ma­ ta­vi­mų ne­tiks­lu­mai.

ku­ris pra­šo pa­nai­kin­ti K.Kriš­čiū­ nui kar­do­mą­ją prie­mo­nę. Va­kar teis­mo at­sto­vai tei­gė, kad pro­ku­ro­rų skun­das ir ad­vo­ka­to pra­šy­mas bus ap­svars­ty­tas maž­ daug per sa­vai­tę. Ar­ti­miau­sias mies­to ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­ty­tas gruo­džio 6 d. K.Kriš­čiū­nas taip pat yra So­cia­ li­nių, svei­ka­tos ir šei­mos rei­ka­ lų ko­mi­te­to na­rys. K.Kriš­čiū­nas ga­lė­tų da­ly­vau­ti ko­mi­te­to po­sė­ džiuo­se, jei­gu jie vyk­tų ne sa­vi­ val­dy­bės pa­sta­te. „Tai, kad po teis­mo spren­di­mo ne­bu­vo nė vie­no posė­džio. Tai ir klau­si­mų jo­kių neiš­ki­lo“, – sa­kė K.Kri­čiū­nas. Stum­do frak­ci­jos fi­gū­ras

Nuo sa­vi­val­dy­bės mies­to ta­ry­bos rei­ka­lų K.Kriš­čiū­nas bu­vo nu­ša­ lin­tas de­vy­nis mė­ne­sius. Pa­sak po­li­ti­ko, po jam pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo mies­to ta­ry­bos na­riai skam­bu­čiais nea­pi­py­lė. „Pas­kam­bi­no tik so­cial­de­ mok­ra­tas Juo­zas Ole­kas ir mū­ sų jung­ti­nės frak­ci­jos na­rys Žid­ rū­nas Garš­va. Su juo kal­bė­jo­me apie frak­ci­jos rei­ka­lus, nes nė­ra dau­giau su kuo dau­giau apie tai pa­si­šne­kė­ti. Lei­pu­tė pri­sie­ki­nė­ja Sei­me, Va­lius Ame­ri­ko­je, tad mes su Žid­rū­nu ir dė­lio­ja­me. Frak­ci­jo­ je mes da­bar pa­grin­di­niai. Vi­sa­ da bu­vo­me to­kie, bet to ne­ro­dė­ me“, – pa­sa­ko­jo K.Kriš­čiū­nas.

Vi­ce­me­ru taps V.Vens­lo­vas?

Jung­t i­n ę so­c ial­d e­m ok­ra­t ų ir par­ti­jos „Taip“ frak­ci­ją su­da­ro tik ke­tu­ri na­riai: K.Kriš­čiū­nas, Ž.Garš­va, Va­lys Vens­lo­vas ir Va­ si­li­jus Po­po­vas, ku­ris šią sa­vai­tę ta­ry­bo­je pa­kei­tė į Sei­mą iš­rink­tą Orin­tą Lei­pu­tę. Ji ėjo ir me­ro pa­va­duo­to­jo pa­ rei­gas, ku­rioms frak­ci­ja tu­rės pa­ siū­ly­ti ki­tą kan­di­da­tą. Dėl kan­d i­d a­t ū­ros so­c ial­d e­ mok­ra­tai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti ki­ tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me Kau­no sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas:

Frak­ci­jo­je mes da­bar pa­grin­di­niai. Vi­sa­da bu­vo­me to­kie, bet to ne­ro­dė­me. K.Kriš­čiū­nas grįž­ti į me­ro pa­ va­duo­to­jo po­stą ne­ga­li, to­dėl bus ren­ka­ma­si tarp V.Vens­lo­vo ir V.Po­po­vo. „Kau­n o die­n os“ ži­n io­m is, V.Po­po­vui vi­ce­me­ro po­sto ne­ no­r i pa­t i­k ė­t i pa­tys so­c ial­d e­ mok­ra­tai. Prie so­cial­de­mok­ra­tų pri­s i­j un­g u­s io Ž.Garš­vos kan­ di­da­tū­ra grei­čiau­siai nė ne­bus svars­to­ma. „Abe­jo­ju, kad taip ga­li įvyk­ti. Siū­ly­sim kaž­ką iš so­cial­de­mok­ ra­tų. Be to, Garš­va anks­čiau sa­ kė, kad į šias pa­rei­gas ne­kan­di­ da­tuos“, – sa­kė O.Lei­pu­tė.

„„Sug­rįš: K.Kriš­čiū­nas ti­ki­si, kad ga­lės da­ly­vau­ti ki­ta­me sa­vi­val­dy­bės

ta­ry­bos po­sė­dy­je. 

Artūro Morozovo nuotr.


4

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Žai­biš­ka in­fek­ci­ja at­si­trau­kia Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Grės­min­gos me­nin­go­ko­ki­nės in­ fek­ci­jos už­klup­tas Kau­no Ge­di­mi­ no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo vi­du­ri­ nės mo­kyk­los pir­mo­kas Min­dau­ gas J. te­be­gy­do­mas Kau­no kli­ni­ kų Vai­kų rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je, ta­čiau si­tua­ci­ja ne­bė­ra to­kia pa­ vo­jin­ga.

Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­ kos va­do­vas pro­fe­so­rius Ri­man­ tas Kė­va­las pa­tvir­ti­no: „Žai­biš­ka me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos for­ma su­si­rgu­sio ber­niu­ko būk­lė ge­rė­ ja.“ Vai­ko svei­ka­tos būk­lė aky­lai ste­bi­ma, ta­čiau or­ga­niz­mo funk­ ci­jas pa­lai­kan­čių apa­ra­tų po­rei­ kis ma­žė­ja.

„„Pa­laips­niui: Mindaugo būk­lė

va­kar ėmė ge­rė­ti. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Me­di­kai dar ne­sku­ba švęs­ti per­ga­lės ir sa­ko, kad džiaug­sis tik tuo­met, kai ber­niu­kas iš in­ten­sy­ vaus gy­dy­mo pa­la­tos bus per­kel­ tas į pa­pras­tą. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad Min­ dau­gas blo­gai pa­si­ju­to pir­ma­die­ nį per pir­mą­ją pa­mo­ką. Iš Kau­no Ge­di­mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo mo­kyk­los vai­ką na­mo par­si­ve­ dė ma­ma. Ta­čiau ber­niu­kas ne­ pa­lio­vė vem­ti, karš­čia­vo, jį krė­ tė šaltk­rė­tis. Per pus­va­lan­dį karš­čia­vi­mas pa­ki­lo nuo 38,5 iki 41 laips­nio. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ber­niu­kas bu­vo nu­vež­tas į Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę. At­lik­ti ty­ri­mai di­de­lio ne­ri­mo ne­kė­lė. Gy­dy­to­jai įta­rė me­nin­gi­tą, ta­čiau vai­ką pa­ li­ko Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je. Pir­ma­die­nį prieš vi­dur­nak­ tį si­tua­ci­ja ėmė kar­di­na­liai keis­ tis. Ber­niu­kas pa­si­skun­dė ko­jų skaus­mais. Vai­ko ma­ma pa­ma­tė tar­si mė­ly­nė­mis nu­sė­tas ber­niu­ko ko­jas. Jis rea­ni­mo­bi­liu bu­vo per­ vež­tas į Kau­no kli­ni­kas. Si­tua­ci­ja blo­gė­jo žai­biš­kai. Vai­kas du­so. Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro duo­me­ni­mis, šie­met tai jau aš­tun­tas me­nin­go­ko­ki­nės in­ fek­ci­jos at­ve­jis Kau­no ap­skri­ty­ je. Šiais me­tais me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja pa­si­glem­žė ke­tur­me­čio gy­vy­bę Prie­nų ra­jo­ne. Per­nai me­ nin­go­ko­ki­ne in­fek­ci­ja Kau­no ap­ skri­ty­je su­si­rgo 11 as­me­nų, du kū­ di­kiai (1 mėn. ir 3 mėn.) mi­rė.

„„Pla­nas: ūki­nin­kams ir jų pre­kėms siū­lo­ma aikš­te­lė prie Kar­me­li­tų baž­ny­čios.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ūki­nin­kus ve­ja nuo „Ak­ro­po­lio“ Penk­ta­die­niais vei­kian­čio ūki­nin­kų tur­ge­lio prie įei­gos į „Ak­ro­ po­lį“ grei­čiau­siai ne­be­liks. Klau­si­mo, ar ūki­nin­kai ėmė truk­dy­ti „Ak­ro­po­liui“, nie­kas ne­ko­men­tuo­ja. Aiš­ku tiek, kad Kau­no val­di­ nin­kai tur­ge­lį no­ri per­kel­ti į ki­tą vie­tą. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

pre­kiau­ti že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­ vui „Lie­tu­viš­ka ūkio ko­ky­bė“.

Skun­džia­si gy­ven­to­jai?

Nus­te­bi­no prie­kaiš­tai

„Ta vie­ta, kur, atei­nant į pre­ky­bos cent­rą iš Griun­val­do gat­vės, pre­ kiau­ja ūki­nin­kai, yra vie­na pa­grin­ di­nių įei­gų į „Ak­ro­po­lį“, – aiš­ki­no Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­ riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­ čius. – Gre­ta vei­kia vers­lo mo­kyk­ la, yra įva­ža į vai­kų lop­še­lį-dar­že­lį. Šio­je vie­to­je bai­gia­mi re­konst­ruo­ti du pa­sta­tai. Kiek gir­dė­jau, gy­ven­ to­jai nė­ra pa­ten­kin­ti, kad šis pra­va­ žia­vi­mas toks už­spaus­tas.“ N.Va­lat­ke­vi­čius sa­kė, kad su­ lauk­ta dar vie­no pra­šy­mo čia steig­ ti tur­ge­lį. Že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vas „Lie­tu­viš­ka ūkio ko­ky­bė“ ir to­liau no­ri pre­kiau­ti penk­ta­die­niais, o Lie­tu­vos šei­mos ūki­nin­kų są­jun­ ga čia pre­kiau­ti pa­gei­dau­tų tre­čia­ die­niais. Vie­ta – prie baž­ny­čios

Lei­di­mas pre­kiau­ti penk­ta­die­niais bai­gia­si sau­sio 1 d. Kai ku­rie mies­to po­li­ti­kai pa­siū­ lė per­kel­ti ūki­nin­kus į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę ša­lia Kar­me­li­tų baž­ny­čios. Tie­sa, tam lei­di­mą ga­ lė­tų duo­ti tik mies­to ta­ry­ba, mat ši te­ri­to­ri­ja skir­ta sa­vi­val­dy­bės įstai­ gai „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­ te­lės“ ir ji už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą ren­ka rink­lia­vą. Po­li­ti­kai siū­lo dar vie­ną vie­tą iš „Ak­ro­po­lio“ priei­gų ve­ja­miems ūki­nin­kams – Stei­gia­mo­jo Sei­mo aikš­tė­je Se­na­mies­ty­je, Birš­to­no ir Šv.Gert­rū­dos gat­vių san­kir­to­je. Ūki­nin­kams bus siū­lo­mos abi nau­jos vie­tos, o nuo Nau­jų­jų ne­ be­bus pra­tęs­tas lei­di­mas penk­ta­ die­niais ša­lia Kau­no „Ak­ro­po­lio“

Ži­nia, kad prie „Ak­ro­po­lio“ ne­be­ bus lei­džia­ma veik­ti jo koo­pe­ra­ty­vo tur­ge­liui, nu­ste­bi­no koo­pe­ra­ty­vo „Lie­tu­viš­ka ūkio ko­ky­bė“ di­rek­ to­rių Min­dau­gą Ma­ciu­le­vi­čių. Jo tei­gi­mu, apie gy­ven­to­jų prie­kaiš­ tus jis gir­di pir­mą kar­tą.

ti tur­ge­lį, o da­bar koo­pe­ra­ty­vas ban­dys ieš­ko­ti ko­kių nors išei­čių. M.Ma­ciu­le­vi­čius tei­gė ne­ma­nąs, kad at­va­žia­vę ke­lio­li­ka ūki­nin­kų su­ke­lia ko­kių nors pro­ble­mų. „Iš žmo­nių gir­dė­jau tik ge­rų at­ si­lie­pi­mų. Jei mus per­kels į mi­ni­ mas vie­tas Se­na­mies­ty­je ar­ba prie Kar­me­li­tų baž­ny­čios, pra­ra­si­me pir­kė­jus. Mū­sų ko­le­gos or­ga­ni­za­ vo ren­gi­nį prie Kar­me­li­tų baž­ny­ čios ir nie­kas nea­tė­jo. Ne­ga­lė­si­me pri­vers­ti ūki­nin­kų vež­ti pro­duk­ ci­ją ten, kur jos nie­kas ne­pirks“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė M.Ma­ciu­le­vi­ čius. Kle­bo­nas su­tin­ka

Min­dau­gas Ma­ciu­le­vi­čius:

Ne­ma­nau, kad mū­ sų tur­ge­liai, ku­rie vei­kia tre­jus me­tus, kam nors truk­do.

„Ne­ma­nau, kad mū­sų tur­ge­liai, ku­rie vei­kia tre­jus me­tus, kam nors truk­do. Jie at­si­ra­do bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va, tam pri­ta­rė anuo­me­čiai „Ak­ro­po­lio“ sa­vi­nin­kai. Pre­ky­bos cent­rą pe­rė­mus nau­jiems sa­vi­ nin­kams, bend­ra­dar­bia­vi­mas taip pat pui­kiai tę­sė­si“, – sa­kė di­rek­ to­rius. Jo tei­gi­mu, žmo­nės jau pri­pra­ tę šio­je vie­to­je penk­ta­die­niais ras­

„Mes jau bu­vo­me pra­dė­ję pre­kiau­ ti prie Kar­me­li­tų baž­ny­čios, ta­čiau ten bran­giai mo­kė­da­vo­me“, – sa­kė Lie­tu­vos šei­mos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vi­das Juods­nu­kis. Jo tei­gi­mu, ūki­nin­kui tek­da­ vo mo­kė­ti 15 li­tų mo­kes­tį už die­ną ir dar ke­lis li­tus už sto­vė­ji­mą, tad da­lis ūki­nin­kų su pre­kė­mis pa­bė­ go prie „Ak­ro­po­lio“ įei­gos, kur ga­ li­ma pre­kiau­ti ne­mo­kant jo­kių mo­ kes­čių. V.Juods­nu­kis pa­si­ren­gęs kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę dėl lei­di­mo pre­kiau­ ti prie Kar­me­li­tų baž­ny­čios, ne­mo­ kant mo­kes­čių rink­lia­vą ren­kan­čiai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei. Me­ro pa­ta­rė­jo Ze­no­no Ab­ra­ma­ vi­čiaus tei­gi­mu, apie ga­li­my­bę pre­ kiau­ti prie Kar­me­li­tų baž­ny­čios jau bu­vo kal­bė­ta su baž­ny­čios kle­bo­ nu Re­nal­du Šumb­raus­ku. Pas­ta­ra­ sis tam esą ne­prieš­ta­ra­vo. Pre­kiau­ti Stei­gia­mo­jo Sei­mo aikš­tė­je abiem or­ga­ni­za­ci­joms pri­ klau­san­tys ūki­nin­kai ne­no­ri – čia bū­tų sun­ku at­si­ga­ben­ti pre­kių, pa­ di­dė­tų eis­mo spūs­tys.


5

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

miestas

Kau­nie­tis su­ži­no­jo bu­vęs tur­tin­gas Dek­la­ruo­da­mas pa­ja­mas kau­nie­tis ap­stul­bo, kad jo są­skai­tą bu­ vo pa­pil­dę 100 tūkst. li­tų. Tie­sa, šių pi­ni­gų žmo­gus ne­re­gė­jo, nes pi­ni­gai sku­biai bu­vo per­ves­ti į ki­tą są­skai­tą. Taip vie­na su sta­ty­bo­mis su­si­ju­si bend­ro­vė pa­ban­dė nu­slėp­ti apie 30 tūkst. li­ tų mo­kes­čių. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­ kes­čių ins­pek­ci­ja (AV­MI) at­sklei­dė dar vie­ną mo­kes­čių slė­pi­mo me­ cha­niz­mą. Nors ir neil­gai se­kė­ si mė­ty­ti pėd­sa­kus, ta­čiau pra­džia bu­vo per­spek­ty­vi. Nus­ta­ty­ta, kad vie­na bend­ro­vė pa­si­nau­do­jo kau­ nie­čio ban­ko są­skai­ta. Re­mian­tis trum­pam tur­tin­gu žmo­gu­mi ta­pu­sio kau­nie­čio paaiš­ ki­ni­mu, vis­kas pra­si­dė­jo nuo kai­ my­no pa­siū­ly­mo sa­vait­ga­liais pa­ dir­bė­ti kar­tu. Tam rei­kė­jo mė­ne­siui įsi­gy­ti vers­lo liu­di­ji­mą ir at­si­da­ry­ ti są­skai­tą ban­ke. Ga­vęs mo­kė­ji­ mo kor­te­lę su są­skai­ta ir ko­dais, jis juos ati­da­vė kai­my­nui, nes šis aiš­ ki­no, kad jų esą rei­kia no­rint įfor­ min­ti dar­bą bend­ro­vė­je.

Kau­nie­tis nu­ro­dė, kad jo­kių ke­ ra­mi­kos dar­bų, ku­riuos jam ne­ži­ no­mo­je su­tar­ty­je nu­ro­dė bend­ro­ vė, jis neat­li­ko ir pi­ni­gų ne­ga­vo. Be ki­ta ko, ne vi­są mė­ne­sį pa­dir­bė­jęs bend­ro­vė­je, ža­dė­tų 500 li­tų už­ dar­bio gy­ven­to­jas lau­kė vi­sus me­ tus. Bet pi­ni­gai taip ir ne­bu­vo per­ ves­ti. VMI paaiš­kė­jo, kad bend­ro­vė į jo są­skai­tą bu­vo per­ve­du­si be­ veik 30 tūkst. li­tų. Žmo­gus krei­ pė­si į įsi­dar­bin­ti pa­dė­ju­sį kai­my­ ną, bet tas pa­ta­rė ne­kel­ti triukš­mo ir dek­la­ruo­ti pa­ja­mas. Po to se­kė dar vie­nas kai­my­no pa­siū­ly­mas – tik vie­nai die­nai iš­siim­ti vers­lo liu­ di­ji­mą. Jis įti­ki­nė­jo, kad da­bar bend­ro­ vė tik­rai ke­ti­na per­ves­ti ža­dė­tus 500 li­tų. O vers­lo liu­di­ji­mą rei­kia dar kar­tą įsi­gy­ti, ka­dan­gi bend­

ro­vė kaž­ką ne taip įfor­mi­no ir ap­ skai­čia­vo di­des­nę, nei pri­klau­so, su­mą, tad tu­rės „nu­siim­ti skir­ tu­mą“. Bend­ro­vės ma­ni­pu­lia­ci­jos paaiš­ kė­jo tuo­met, kai gy­ven­to­jas ga­vo ban­ko iš­ra­šą: pi­ni­gų per­ve­di­mų ir išė­mi­mų iš jo są­skai­tos bu­vo at­lik­ ta be­veik už 100 tūkst. li­tų. Kau­no VMI vir­ši­nin­kas Gin­tau­ tas Muz­ni­kas pa­tvir­ti­no: „Bend­ro­ vė su­kčia­vo: ji nau­do­jo­si gy­ven­to­jo pa­tik­lu­mu, jo ban­ko duo­me­ni­mis ir kor­te­le siek­da­ma iš­veng­ti mo­ kes­čių.“ Kau­n e re­g ist­r uo­ta bend­ro­v ė dar­bus vyk­dė ne Kau­no mies­te. Nors dar­bi­nin­kas fi­nan­si­nių nuo­ sto­lių ne­pa­ty­rė, jis ga­li kreip­tis į ki­tas tar­ny­bas dėl to, kad bend­ ro­vė pa­si­nau­do­jo jo są­skai­ta be jo ži­nios.

„„At­ly­gis: už dar­bą sa­vait­ga­liais vie­na Kau­no bend­ro­vė skel­bė­si iš­mo­

kė­ju­si 100 tūkst. li­tų, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad san­do­ris – fik­ty­vus.„Shutterstock“ nuo­tr.


6

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

nuomonės

Kas at­sa­ko už vir­tua­lią erd­vę?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Vi­lius Mar­ti­šius Ad­vo­ka­tas

L

Ne­mie­li kul­tū­ros po­stai

apk­ri­čio 13 d. priim­to­je nu­tar­ty­je Aukš­čiau­sia­ sis Teis­mas pir­mą kar­tą in­ter­ne­to sve­tai­nės sa­ vi­nin­ką pri­pa­ži­no at­sa­kin­gu už ki­tų as­me­nų jo­je pa­skelb­tą in­ for­ma­ci­ją. Nors iš­lie­ka neaiš­ ku­mų, kaip vi­suo­me­nės in­ for­ma­vi­mo pa­slau­gų tei­kė­jai tu­rė­tų elg­tis dar prieš gin­čui pa­sie­kiant teis­mą, šis spren­di­ mas ga­li tap­ti pre­ce­den­tu nag­ ri­nė­jant vis daž­niau iš­ky­lan­čius klau­si­mus dėl at­sa­ko­my­bės už in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je skel­bia­ mą in­for­ma­ci­ją.

Ignas Jačauskas

T

Nuo pa­nei­gi­mo iki ka­lė­ji­mo

o­kia ta tik­ro­vė, kad rai­kant mi­nis­te­ ri­jų py­ra­gą su­skub­ta iš­si­da­ly­ti pi­ni­ gin­giau­sias, pres­ti­ži­nes, stra­te­gi­nes. Šie bū­si­mo­sios val­džios at­sto­vų epi­ te­tai ne­pri­li­po tik prie ke­lių „pe­ri­fe­ri­nių“ mi­nis­ te­ri­jų, tarp jų – Kul­tū­ros. Po­li­to­lo­gai pa­ta­ria ne­ si­ste­bė­ti, o, tie­są sa­kant, nie­kas to ir ne­da­ro. Tik įdo­miau, ar dėl to­kio po­sto ne­po­pu­lia­ru­ mo kal­tos tik pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės do­ta­ci­jos ir ES pi­ni­gai, ar yra ir su­bti­les­nių prie­žas­čių.

Gal­būt po­sto ne­no­ri­ma ir dėl to, kad teks pri­siim­ ti at­sa­ko­my­bę dėl kai ku­ rių ne­po­pu­lia­rių pro­jek­ tų – Val­do­vų rū­mų, Ope­ ros ir ba­le­to teat­ro sce­ nos at­nau­ji­ni­mo. Ga­li­ma spė­ti – gal­būt ne­pi­ni­gin­gos mi­nis­te­ri­ jos ne­no­ri­ma ir dėl to, jog bū­si­ma­jam va­do­vui teks pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl kai ku­rių ne­po­ pu­lia­rių ir vi­suo­me­nė­je daž­nai nei­gia­ma­me kon­teks­te ap­ta­r i­nė­ja­mų pro­jek­t ų (Val­do­v ų rū­mų sta­ty­bos, Ope­ros ir ba­le­to teat­ro sce­ nos at­nau­ji­ni­mo ir pan.) tę­si­mo. Be to, to­liau teks de­monst­ruo­ti ek­vi­lib­ris­ti­kos ele­men­tus, kaip iš ski­ria­mo men­ko fi­nan­sa­vi­mo iš­sau­go­ti kai kur griū­van­čius į kul­tū­ros pa­vel­dą įtrauk­ tus ar kul­tū­ros sklai­da už­sii­man­čius pa­sta­tus (ypač var­gais skun­džia­si teat­rai). Ki­tas da­ly­kas – nau­jie­siems va­do­vams kaž­ kaip teks rea­g uo­t i į bu­vu­sios val­d žios pra­ dė­tą skaid­ru­mo ini­cia­ty­vą, t.y. Sei­me priim­tą Kul­tū­ros ta­ry­bos įsta­ty­mą, ku­riuo da­lies kul­ tū­ros pi­ni­gų tvar­ky­mas bus pa­ti­kė­tas ne mi­ nist­rui, o me­no at­sto­vų de­le­guo­tiems Kul­tū­ ros ta­ry­bos na­riams. Dau­giau tos de­mok­ra­ti­ jos skirs­tant pi­ni­gus bus ar ma­žiau – kol kas pa­sa­ky­ti sun­ku. Bet bent jau no­rus kul­tū­ros at­sto­vai ver­ti­na tei­gia­mai. Apie švie­t i­mo mi­n ist­ro kė­dę sva­jo­ję Lie­tu­ vos len­k ų rin­k i­mų ak­ci­jos at­sto­vai ga­vo vi­ ce­mi­nist­ro po­stą, kaip ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ jo­je. Tar­si pa­g uo­dos pri­zą. Skep­t i­kams ga­l i­ ma pa­lin­kė­ti bent jau ne­skleis­ti pa­ni­kos, kad dėl to jau ry­toj bus įtei­sin­ta „Uli­ca Li­po­wa“ ar kaž­kas puls ati­da­ri­nė­ti ir gau­siai rem­ti Ju­lia­ no Tu­wi­mo mu­zie­jaus. Pri­si­min­ki­me, kad dvi gre­ti­mas tau­tas sie­ja ne tik po­li­ti­ka, bet ir tur­ tin­ga kul­tū­ra. informacija:

302 250

Įs­ta­ty­muo­se įtvir­tin­ta, kad drau­ džia­ma skleis­ti duo­me­nis, ku­rie že­mi­na fi­zi­nio as­mens gar­bę ir oru­mą, ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ ki­nę re­pu­ta­ci­ją. Kiek­vie­nas, ku­ rio tei­sės pa­žeis­tos, ga­li teis­mo tvar­ka rei­ka­lau­ti to­kią in­for­ma­ ci­ją pa­neig­ti ar pa­ša­lin­ti iš elekt­ ro­ni­nės erd­vės, taip pat pra­šy­ti at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą tur­ti­nę ir ne­ tur­ti­nę ža­lą. Tur­ti­nės ža­los dy­dis pri­klau­ so nuo to, ko­kia ža­la fak­tiš­kai pa­ti­ria­ma, o ne­tur­ti­nės ža­los dy­dis teis­mų pra­kti­ko­je daž­ niau­siai ne­per­žen­gia 10 tūkst. li­tų ri­bos. Už šmeiž­tą ir įžei­di­mą tai­ko­ ma ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­ bė – bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­ mas, areš­tas, lais­vės atė­mi­mas iki vie­nų me­tų, o už ap­šmei­ži­ mą ne­va pa­da­rius sun­kų nu­si­ kal­ti­mą ar­ba kai šmei­žia­ma per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­ mo­nę ar spau­di­ny­je – lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų. Teo­riš­kai at­sa­kin­gi vi­si

Tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą už drau­džia­mos in­for­ma­ci­jos pa­ sklei­di­mą pri­va­lo at­ly­gin­ti au­ to­rius, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai in­for­ma­ci­ja pa­skleis­ta per vi­ suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­ mo­nę ir ši prie­mo­nė ži­no­jo ar tu­rė­jo ži­no­ti, kad duo­me­nys nea­ti­tin­ka tik­ro­vės, taip pat, kai tuos duo­me­nis pa­skel­bė jos dar­buo­to­jai ar duo­me­nys bu­vo pa­skleis­ti ano­ni­miš­kai, o vi­suo­ me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė at­si­sa­ko nu­ro­dy­ti juos pa­tei­ku­ sį as­me­nį. Vis dėl­to at­sa­ko­my­bė už in­ for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mą nu­ma­ to­ma ir tra­di­ci­nių vi­suo­me­ nės in­for­m a­v i­m o prie­m o­n ių (TV, spau­da, ra­di­jas) bei in­for­ ma­ci­nių vi­suo­me­nės in­for­ma­ vi­mo prie­mo­nių (in­ter­ne­ti­nei ži­n iask­l ai­d ai, elekt­ro­n i­n ėms

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

prie­mo­nėms) sa­vi­nin­kams, net ir tech­ni­nių pa­slau­gų tei­kė­jams. Pa­vyz­džiui, as­me­nys, vien per­ duo­dan­tys in­for­ma­ci­ją elekt­ ro­ni­nių ry­šių tink­lu ar­ba su­tei­ kian­tys ga­li­my­bę juo nau­do­tis, ar­ba tuo­se tink­luo­se lai­ki­nai sau­gan­tys in­for­ma­ci­ją, tam tik­ rais at­ve­jais pri­va­lo at­sa­ky­ti už jų per­duo­da­mos, skel­bia­mos ar sau­go­mos in­for­ma­ci­jos tei­sė­ tu­mą.

Pa­gal ga­lio­jan­tį reg­la­men­ta­vi­mą neaiš­ku, kaip tu­ ri elg­tis tar­pi­nis vi­ suo­me­nės in­for­ ma­vi­mo pa­slau­gų tei­kė­jas.

As­muo, ku­ris ma­no, kad pa­ skelb­ta in­for­ma­ci­ja že­mi­na jo gar­bę ir oru­mą, pir­miau­sia tu­ ri kreip­t is su pa­reiš­k i­m u į tą as­m e­n į, ku­r is sau­go ar skel­ bia to­k ią in­for­m a­c i­j ą. Kai tai da­ro­m a in­ter­n e­to sve­tai­n ė­se, kreip­tis ga­li­ma į tos sve­tai­nės ad­m i­n ist­ra­to­r iaus funk­c i­j as at­lie­kan­tį as­me­nį, jei jis ne­ži­ no­mas ar neaiš­kus – į sve­tai­nės sa­vi­nin­ką, o jei ir šis ne­ži­no­ mas – į sve­tai­n ės re­g ist­ra­to­ rių ar prie­glo­bos pa­slau­gų tei­ kė­ją.

Neaiš­ku, kas tu­ri ver­tin­ti

Vis dėl­to pa­gal ga­lio­jan­tį reg­ la­men­ta­vi­mą neaiš­ku, kaip tu­ri elg­tis tar­pi­nis vi­suo­me­nės in­for­ ma­vi­mo pa­slau­gų tei­kė­jas. Su­si­ du­ria­ma su pro­ble­ma, kai pa­tei­ kia­mas rei­ka­la­vi­mas pa­ša­lin­ti tam tik­rą įžei­džian­čią ar šmei­ žian­čią in­for­ma­ci­ją, ar jis pri­va­ lo įver­tin­ti tos in­for­ma­ci­jos tu­ ri­nį, ar ne. Kol kas aiš­kaus at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą ne­pa­tei­kia ir teis­ mų pra­kti­ka. Praė­ju­sią sa­vai­ tę Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas įpa­ rei­go­jo tink­la­la­pio val­dy­to­ją iš pus­la­pio pa­ša­lin­ti in­for­ma­ci­ją, pri­pa­ži­nus ją gar­bę ir oru­mą že­ mi­nan­čiais su­bjek­ty­viais sam­ pro­ta­vi­mais, ku­rie ne­ga­li bū­ ti to­le­ruo­ja­mi ir ver­ti­na­mi kaip sa­vi­raiš­kos lais­vės as­pek­tu gin­ ti­na kri­ti­ka. Nu­tar­ty­je už­si­min­ta, kad in­for­ ma­ci­jos tu­ri­nio ver­ti­ni­mas reikš­ min­gas, spren­džiant dėl tar­pi­nio pa­slau­gų tei­kė­jo at­sa­ko­my­bės ap­ri­bo­ji­mų. Pa­žy­mė­ta, kad nag­ ri­nė­jant to­kį gin­čą teis­me, pri­ va­lo­ma įver­tin­ti, ar in­for­ma­ci­ja, ku­rią rei­ka­lau­ja­ma pa­ša­lin­ti, že­ mi­na as­mens gar­bę ir oru­mą. Vis dėlto ne­pa­teik­tas aiš­kus at­sa­ky­mas, ar iki­teis­mi­nė­je gin­ čo nag­ri­nė­ji­mo sta­di­jo­je tar­pi­nių pa­slau­gų tei­kė­jas, ga­vęs suin­te­ re­suo­to as­mens pra­ne­ši­mą apie pa­slau­gų tei­kė­jo sau­go­mą nu­ ma­no­mai ne­tei­sė­tą in­for­ma­ci­ ją, pa­ts pri­va­lo ver­tin­ti to pra­ne­ ši­mo tu­ri­nį, ar tu­ri ak­lai su­tik­ti

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

su rei­ka­la­vi­mu pa­ša­lin­ti in­for­ ma­ci­ją. Plo­na ri­ba

Įžei­džian­čios, že­mi­nan­čios gar­ bę ir oru­mą in­for­ma­ci­jos ne­ ga­li­ma vi­siš­kai pri­ly­gin­ti ki­tai įsta­ty­mais drau­džia­mai in­for­ ma­ci­jai (to­kiai kaip ka­ro kurs­ ty­mas, kurs­ty­mas smur­tau­ti, su­si­do­ro­ti ar pa­na­šiai), nes to­ kia in­for­ma­ci­ja yra kur kas su­ bjek­ty­ves­nė – ri­ba tarp ži­nios ir nuo­mo­nės la­bai sun­kiai ap­ čiuo­pia­ma. At­ri­bo­jant ži­nią nuo nuo­mo­nės bū­ti­na ana­li­zuo­ti vi­są straips­nio ar kal­bos teks­tą, pa­ sa­ky­mo ap­lin­ky­bes, kon­teks­tą, ry­šį su ki­ta pa­tei­kia­ma in­for­ma­ ci­ja, sa­ki­nio konst­ruk­ci­ją. Reikš­ mės ga­li tu­rė­ti ir pa­sa­ky­mo ap­ lin­ky­bės, tiks­lai. Jei tar­pi­nių pa­slau­gų tei­kė­jas tu­rė­tų ver­tin­ti skun­dų tu­ri­nį, tai reikš­tų, kad pri­va­tus fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo tu­ri spręs­ti tarp ki­tų as­me­nų ky­lan­čius gin­ čus, vyk­dy­ti tei­sin­gu­mo ins­ti­tu­ ci­jų funk­ci­jas. Tech­ni­nio po­bū­džio pa­slau­ gos tei­kė­jas ne­ga­li bū­ti ver­čia­mas ver­tin­ti in­for­ma­ci­jos tu­ri­nio tuo as­pek­tu, ar jis yra šmei­žian­tis, ar įžei­džian­tis žmo­gų, že­mi­nan­tis jo gar­bę ir oru­mą, pa­žei­džian­tis ju­ri­ di­nio as­mens da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją. Lie­ka ti­kė­tis, kad at­sa­ky­mai į li­ku­sius klau­si­mus bus pa­teik­ ti ki­to­se pa­na­šio­se by­lo­se, ku­ rių teis­muo­se nag­ri­nė­ja­ma ne vie­na.

Laiškus, pastebėjimus siųskite e.pašto adresu redakcija@kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Prob­le­ma: kar­tais nuo in­ter­ne­te pa­skel­bia­mų ko­men­ta­rų no­ri­si su­siim­ti už gal­vos.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

lietuva

Ne­si­bai­gian­čios kė­džių da­ly­bos Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ne­leng­va su­rai­ky­ti val­džios py­ra­ gą taip, kad bū­tų pa­ten­kin­ti vi­si. Tad iš ry­to val­džią paė­mę kai­rie­ ji kal­ba vie­naip, o po­piet vėl per­si­ gal­vo­ja. De­ry­bos dėl kė­džių Sei­me ne­si­bai­gė ir va­kar.

Kam pa­ti­kė­ti ku­ruo­ti slap­tų­jų tar­ ny­bų veik­lą? Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vui Ar­tū­rui Pau­laus­kui ar so­ cial­de­mok­ra­tui Ju­liui Sa­ba­taus­ kui? Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­ mi­nin­ko po­stas – itin gar­dus kąs­ nis, tad dėl jo tarp koa­li­ci­jos par­ tne­rių už­vi­rė tik­ras mū­šis.

Val­dan­tie­ji va­kar sa­ vo nuo­mo­nę kei­tė du sy­kius per die­ną. Val­dan­tie­ji va­kar sa­vo nuo­mo­ nę kei­tė du sy­kius per die­ną. Ry­te tvir­ti­no, kad NSGK ten­ka so­cial­ de­mok­ra­tams, bet po­piet paaiš­kė­ jo, kad jau ne­be: esą šis po­stas klius DP at­sto­vui. Tad NSGK kė­dę ma­ tuo­ja­si A.Pau­laus­kas. Ta­čiau kol kas neaiš­ku, ka­da įvyks pir­ma­sis ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­ria­me bū­tų ren­ka­mas jo pir­mi­nin­kas.

„„Abe­jo­nės: il­giau­siai svars­ty­ta, į

ku­rio ko­mi­te­to va­do­vo kė­dę pa­ so­din­ti A.Pau­laus­ką.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

A.Pau­laus­ko fi­gū­ra – it rakš­tis Ro­lan­do Pak­so par­ti­jai. Tad Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vai ne­pra­lei­do pro­gos pri­min­ti bu­vu­ sio Sei­mo pir­mi­nin­ko veik­los nu­ ša­lin­to­jo pre­zi­den­to R.Pak­so ap­ kal­tos is­to­ri­jo­je. Be to, vie­nas šios par­ti­jos ly­de­rių Va­len­ti­nas Ma­zu­ ro­nis, ku­riam ma­tuo­ja­ma ap­lin­ kos mi­nist­ro kė­dė, yra nu­teis­tas už A.Pau­laus­ko šmeiž­tą. „To­kie žmo­nės ne­tu­rė­tų va­do­ vau­ti nei vals­ty­bei, nei vie­noms ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, tarp jų – ir ko­mi­te­tams Sei­me“, – to­kiais pa­ reiš­ki­mais va­kar švais­tė­si V.Ma­zu­ ro­nis. Vis dėl­to dau­gu­mos Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vai jau iš­rink­ti. Aiš­ ku, kad Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui (URK) va­do­vaus su so­cial­de­mok­

ra­tais į Sei­mą pa­te­kęs bu­vęs Vil­ niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Be­ne­ dik­tas Juod­ka. Tie­sa, moks­li­nin­kui, ūmai ta­pu­ siam po­li­ti­ku, pri­ki­ša­ma, kad šis ne­tu­ri jo­kios dar­bo su dip­lo­ma­tais pa­tir­ties. Ma­ža to, ki­tą­met Lie­tu­va pir­mi­nin­kaus ES, tad ma­no­ma, kad URK tu­rė­tų va­do­vau­ti la­biau pa­ty­ ręs as­muo. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­ mi­te­to va­do­vu iš­rink­tas so­cial­de­ mok­ra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Į šį taip pat lė­kė kri­ti­kos strė­lės: il­ ga­me­tis Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­ si­jos va­do­vas juk nė ne­tu­ri aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo – tė­ra įgi­jęs pro­fe­ si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. O Biu­dže­to ir fi­ nan­sų ko­mi­te­tui va­do­vaus so­cial­ de­mok­ra­tas Bro­nius Bra­daus­kas. Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke iš­ rink­ta Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ ti­jos at­sto­vė Jo­li­ta Vaic­kie­nė, Kai­ mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vaus DP at­sto­vas Sau­lius Bu­ce­vi­čius, So­ cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui – so­cial­de­mok­ra­tė Kris­ti­na Miš­ki­ nie­nė, Svei­ka­tos rei­ka­lų – DP na­rė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, Vals­ty­bės val­ dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių – DP at­sto­ vas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų – so­cial­de­mok­ra­tas Ge­di­ mi­nas Kir­ki­las. Eko­no­mi­kos ko­mi­ te­tui tu­rė­tų va­do­vau­ti Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos at­sto­vas Ju­ lius Ve­sel­ka, ta­čiau bal­sa­vi­mas dėl jo kan­di­da­tū­ros dar ne­vy­ko.

Pre­zi­den­tės rei­ka­la­vi­mai mi­nist­rams Pre­zi­den­tė sa­ko, kad konk­re­čius kan­ di­da­tus į mi­nist­rus ver­tins tik po to, kai So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­ nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius bus pa­ tvir­tin­tas prem­je­ru Sei­me. Da­lia Gry­baus­kai­tė taip pat lei­do su­ pras­ti, kad iš­kart po rin­ki­mų apie val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mą bu­ vo kal­bė­ta ne tik su so­cial­de­mok­ra­ tais, bet ir ant­ro­je vie­to­je rin­ki­muo­ se li­ku­siais kon­ser­va­to­riais. Kon­ser­ va­to­rių va­do­vas, ka­den­ci­ją bai­gian­ tis prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­gia, kad dėl ga­li­my­bės for­muo­ti val­dan­ čią­ją koa­li­ci­ją bu­vo tik „ne­for­ma­lių pa­svars­ty­mų“. „Aš ne­no­r iu da­bar dis­k u­tuo­t i dėl konk­re­čių pa­var­džių“, – va­kar sa­kė Pre­zi­den­tė. „Mes kal­bė­si­mės su bū­si­muo­ju prem­ je­ru, jei­gu jį pa­tvir­tins Sei­me, apie konk­re­čias kan­di­da­tū­ras tik­tai po to, kai jau bus ga­li­ma tai da­ry­ti, kai pra­ dės laik­ro­dis tik­sė­ti, tai yra po jo pa­ tvir­ti­ni­mo per 15 die­nų. Da­bar apie tai kal­bė­ti dar anks­ti“, – sa­kė D.Gry­ baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė sa­kė, kad iš kan­di­da­tų į mi­nist­rus bus rei­ka­lau­ja­ma pro­fe­sio­ na­lu­mo, skaid­ru­mo, be to, bus rei­ka­ lau­ja­ma mo­kė­ti už­sie­nio kal­bas, ku­ rios bus rei­ka­lin­gos Lie­tu­vai pir­mi­ nin­kau­jant Eu­ro­pos Są­jun­gai ki­tą­ met.

„Pag­r in­d i­n iai rei­ka­la­v i­mai mi­n ist­ rams bus pro­fe­sio­na­lu­mas ir sri­ties ži­no­ji­mas, į ku­rią no­rė­tų ei­ti, skaid­ru­ mas, tai yra in­te­re­sų konf­lik­to ne­bu­vi­ mas ir vie­nos iš tri­jų dar­bi­nių ES kal­bų mo­kė­ji­mas“, – kal­bė­jo Pre­zi­den­tė. Trys dar­bi­nės ES kal­bos yra ang­lų, pran­cū­zų ir vo­kie­čių. Pap­ra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti anks­tes­nį pa­reiš­ki­mą, kad for­muo­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą bu­vo siū­lo­ma ne tik so­cial­ de­mok­ra­tams, Pre­zi­den­tė ne­tie­sio­giai už­si­mi­nė, kad to­kį pa­siū­ly­mą tu­rė­jo ir ant­ra pa­gal man­da­tų skai­čių li­ku­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ nys de­mok­ra­tai. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos pir­mų­jų vie­tų lai­mė­to­jos tu­rė­jo to­kią ga­li­my­bę, su jo­mis bu­vo kal­bė­ta. Pir­ma ir ant­ra vie­ta yra vi­sa­da tarp lai­ mė­ju­siųjų“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Čia pat ji pa­brė­žė, kad tik so­cial­de­mok­ra­ tai su­ge­bė­jo su­for­muo­ti dau­gu­mą. „Ne­for­ma­lių pa­svars­ty­mų bū­ta, bet iš mū­sų pu­sės kel­ta są­ly­ga – koa­li­ci­ja be Dar­bo par­ti­jos“, – prem­je­ro A.Ku­bi­ liaus at­sa­ky­mą per­da­vė jo pa­ta­rė­jas Vir­gis Va­len­ti­na­vi­čius. Žur­na­lis­tų pa­klaus­ta, kaip ver­ti­na ga­ li­my­bę tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bę be ke­lių mi­nist­rų, Pre­zi­den­tė at­sa­kė: „Jūs tur­ būt pa­ste­bė­jo­te, kad vi­so­mis ga­li­my­ bė­mis, ku­rias lei­džia įsta­ty­mai, Pre­zi­ den­tė nau­do­ja­si.“

KD, BNS inf.


8

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

lietuva Ban­dė pa­pirk­ti VMI?

Pa­si­kei­ti­mai ­ pa­sie­ny­je

Įro­di­nė­ja ­ sa­vo tie­są

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­ nai įtei­kė pra­ne­ši­mą apie įta­ ri­mą vie­nos Vil­niaus mies­te vei­kian­čios už­da­ro­sios ak­ci­ nės bend­ro­vės va­do­vei. Ji įta­ ria­ma per­da­vu­si ky­šius dviem Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) pa­rei­gū­nėms.

Lie­tu­vos ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­ čiaus sri­ties pa­sie­ny­je nu­ma­ to­ma steig­ti nau­ją sie­nos pe­ rė­ji­mo punk­tą. Pa­sie­nio po­ stas Rambynas–Dubkai bus įkur­tas ties ke­ti­na­mu sta­ty­ti til­tu per Ne­mu­ną. Per nau­ją­jį pa­sie­nio punk­tą bus nu­kreip­ ti kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai ir tran­zi­tas.

Iš pa­rei­gų už tei­sė­jo var­do pa­ že­mi­ni­mą at­leis­tas bu­vęs Kau­ no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­ sė­jas Al­man­tas Li­saus­kas ban­ do įro­dy­ti, kad iš dar­bo atleis­ tas neteisėtai. Va­kar Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš­nag­ri­nė­jo jo ieš­ki­nį Tei­sė­jų ta­ry­bai ir pre­ zi­den­tei. Spren­di­mas bus skel­ bia­mas gruo­džio 11 d.

Seinuose vėl girdėti lie­tu­viš­ka malda Len­ki­jo­je, Sei­nų mies­te­ly­je, ir ne­ to­lie­se esan­čia­me Ža­ga­rių kai­ me gy­ve­nan­tys lie­tu­vių tau­ty­ bės žmo­nės vėl at­ga­vo ga­li­my­bę sek­ma­die­niais mels­tis lie­tu­viš­kai Mi­šio­se, ta­čiau nuo­la­ti­nio ku­ni­go jiems dar teks pa­lauk­ti.

Sei­nuo­se vei­kian­čios lie­tu­vių kul­ tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos Šv.Ka­zi­mie­ro drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Vek­to­rius BNS sa­kė, kad praė­ju­sį sek­ma­die­nį lie­tu­viai su­lau­kė ku­ ni­go iš Lie­tu­vos Arū­no Ke­si­lio, jis pa­ža­dė­jo į Mi­šias Sei­nų ba­zi­li­ko­ je ir Ža­ga­rių baž­ny­čio­je at­vyk­ti ir ki­tą sek­ma­die­nį. „Da­bar pa­tar­nau­ja ku­ni­gai iš Lie­tu­vos. Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Mi­šias at­na­ša­vo ku­ni­gas Arū­nas Ke­si­lis. Jis ža­dė­jo, kad at­vyks ir atei­nan­tį sek­ma­die­nį, jau da­ro­ mi žings­niai, kad at­va­žiuo­tų ku­ ni­gas, ku­ris nuo­lat gy­ven­tų Sei­ nuo­se. To­kio ku­ni­go dar nė­ra“, – BNS sa­kė A.Vek­to­rius. Da­lis Len­ki­jos lie­tu­vių pra­ra­ do ga­li­my­bę mels­tis lie­tu­viš­ko­ se Mi­šio­se, kai spa­lio 1-ąją bu­ vo at­šauk­tas ku­ni­gas Ber­nar­das Au­gai­tis. Jis Mi­šias at­na­šau­da­

vo ir lie­tu­vių, ir len­kų kal­bo­mis. Šia­me Len­ki­jos pa­kraš­ty­je gy­ ve­nan­tys ti­kin­tys lie­tu­viai pra­ne­ šė, kad krei­pė­si į Vil­niaus ar­ki­vys­ ku­pą Aud­rį Juo­zą Bač­kį, kad šis pa­si­rū­pin­tų, jog jie ir to­liau ga­lė­tų mels­tis gim­tą­ja kal­ba. Kar­di­no­las BNS yra sa­kęs, kad Lie­tu­vo­je kol kas neat­si­ran­da ku­ni­go, ku­ris su­ tik­tų vyk­ti į Sei­nus.

Jis ža­dė­jo, kad at­ vyks ir atei­nan­tį sek­ma­die­nį, jau da­ ro­mi žings­niai, kad at­va­žiuo­tų ku­ni­gas, ku­ris nuo­lat gy­ven­ tų Sei­nuo­se.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Len­ki­jo­ je duo­me­ni­mis, Len­ki­jo­je gy­ve­ na apie 15 tūkst. lie­tu­vių kil­mės žmo­nių, dau­giau­sia – Sei­nų ir Puns­ko kraš­te ne­to­li vals­ty­bi­nės sie­nos su Lie­tu­va. BNS inf.

Pre­zi­den­tė lan­kė­si Ruk­lo­je Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­ gia­mai įver­ti­no Lie­tu­vos ka­riuo­ me­nė­je vyk­do­mus ke­lių sa­vai­čių ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus, per ku­riuos jau­nuo­liai įgy­ja ka­ri­nių ži­nių ir tam­pa ša­lies gy­ny­bai pa­ reng­to gink­luo­tų­jų pa­jė­gų re­zer­ vo da­li­mi.

Lan­ky­da­ma­si Ruk­lo­je įsi­kū­ru­sia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­ko­ma­ja­ me pul­ke, kur ste­bė­jo ba­zi­nio ka­ri­ nio pa­ren­gi­mo kur­są bai­gu­sių jau­ nuo­lių prie­sai­ką, Pre­zi­den­tė taip pat su­kri­ti­ka­vo prieš ket­ve­rius me­tus so­cial­de­mok­ra­tų val­džios priim­tą spren­di­mą at­si­sa­ky­ti šauk­ti­nių. „Iš­ties per šiuos tre­jus me­tus bu­vo la­bai daug pa­siek­ta. Nau­ja gy­ny­bos kon­cep­ci­ja priim­ta ir jau be­veik 1,5 tūkst. to­kių žmo­nių pa­ ruoš­tų, ku­rie tik­rai pa­si­ren­gę gin­ ti Tė­vy­nę“, – žur­na­lis­tams sa­kė vals­ty­bės va­do­vė. „Tai tas va­rian­tas, ku­ris tik­rai tin­ka mums, ne­di­de­lei vals­ty­bei, ku­ri ga­li tu­rė­ti ne­di­du­kę ka­riuo­me­ nę, bet la­bai mo­bi­lią, pro­fe­sio­na­lią kar­tu su pa­si­ren­gu­siais re­zer­vo ka­ riais“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė. Pre­zi­den­tės ver­ti­ni­mu, 2008 m. priim­tas stai­gus spren­di­mas at­si­ sa­ky­ti šauk­ti­nių ir pe­rei­ti tik prie

„„Nuomonė: D.Gry­baus­kai­tė su­kri­ti­ka­vo prieš ket­ve­rius me­tus so­cial­

de­mok­ra­tų val­džios priim­tą spren­di­mą at­si­sa­ky­ti šauk­ti­nių.pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės ta­po per di­de­le pra­ban­ga Lie­tu­vai. „No­rė­čiau il­giau at­sa­ky­ti, grįž­ da­ma į 2008 m., kai Lie­tu­va la­ bai stai­giai ap­si­spren­dė nu­trauk­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės for­ma­vi­mą ir pe­rei­ti tik prie pro­fe­sio­na­lios ka­ riuo­me­nės. To­kiai vals­ty­bei, kaip mes, tai iš­ties la­bai di­de­lė pra­ban­ ga. Toks stai­gus ka­riuo­me­nės su­

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

ma­ži­ni­mas ir tik bran­gios ka­riuo­ me­nės tu­rė­ji­mas nea­ti­ti­ko mū­sų po­rei­kių ir NA­TO gy­ny­bos kon­cep­ ci­jos“, – sa­kė Pre­zi­den­tė. „To­dėl ir bu­vo priei­ta prie iš­va­ dos, kad rei­kia tu­rė­ti ir pro­fe­sio­na­ lią ka­riuo­me­nę, bet kar­tu ir rim­tą pa­reng­tą re­zer­vą“, – sa­kė D.Gry­ baus­kai­tė. KD, BNS inf.


9

ketvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

OMX Vilnius

OMX Riga

+0,82 %

39,417

6094

vals­ty­bės re­mia­mų pa­sko­lų su­tar­tys šį ru­de­nį bu­vo pa­si­ra­šy­tos su stu­den­tais.

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1679 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3016 JAV do­le­ris 1 2,7054 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7102 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9600 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3705 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7050 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6196 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8658

pokytis

–0,2048 % +0,0907 % +0,1481 % +0,0591 % –0,0524 % +0,2683 % +0,1682 % +0,3317 % –0,0314 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,87

4,61

2,47

„Va­koil“

4,85

4,58

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta87,87 dol. už 1 brl. 111,32 dol. už 1 brl.

Oro uos­tuo­se – dau­giau ke­lei­vių Ša­lies oro uos­tuo­se – džiu­gios ži­nios. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, šie­met at­vy­ko ir iš­vy­ko dau­giau ke­lei­vių. Treč­da­liu dau­giau klien­tų skrai­di­no ir Lie­tu­vos oro li­ni­jų bend­ro­vės. O ki­ tais me­tais Vil­nių ir Tur­ki­jos Stam­bu­lo mies­tą tu­rė­tų su­jung­ti tie­sio­gi­nis skry­dis.

Ru­dens se­mest­rą stu­den­tai su ban­ kais iš vi­so pa­si­ra­šė su­tar­čių dėl dau­ giau kaip 31 mln. li­tų vals­ty­bės re­ mia­mų pa­sko­lų. Apie 20 mln. li­tų iš jų skir­ta stu­di­jų įmo­koms pa­deng­ti.

KD, BNS inf.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ val­do­mos Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės (KTE) ak­ci­nin­kai ga­li pa­si­keis­ti gruo­dį. „Gaz-„ p­rom“ pa­va­sa­rį nu­ta­rė par­duo­ti KTE po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių ne­su­ta­ri­mų su mies­to val­džia. KTE, pe­rim­ta JAV re­gist­ ruo­tos vers­li­nin­ko Ri­man­do Sto­nio bend­ ro­vės „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“, ke­ti­na in­ves­tuo­ti į nau­jus ko­ge­ne­ra­ci­nius blo­kus, ku­riuo­se nu­ma­to­ma nau­do­ti bio­ku­rą.

bend­ro­vė „Kau­no van­de­nys“ skirs mies­to van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­rai.

Vals­ty­bi­nis stu­di­jų fon­das pra­ne­šė, kad gy­ve­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti stu­den­tai pa­si­sko­li­no 11 mln. li­tų, da­li­nėms stu­di­joms pa­gal tarp­ tau­ti­nes (tarp­ži­ny­bi­nes) su­tar­tis paim­ta 146 tūkst. li­tų vals­ty­bės re­ mia­mų pa­sko­lų. Iš vi­so šį ru­de­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ tos 6094 vals­ty­bės re­mia­mų pa­sko­lų su­tar­tys. Dau­giau­sia – 3912 – vals­ty­bės re­mia­mų pa­sko­lų su­tar­čių stu­den­ tai pa­si­ra­šė su „Swed­bank“. Ant­ ras pa­gal po­pu­lia­ru­mą bu­vo DNB ban­kas, su juo pa­si­ra­šy­tos 1738 su­ tar­tys. Su Šiau­lių ban­ku stu­den­tai pa­si­ra­šė 228, su Ūkio ban­ku – 216 su­tar­čių. Vals­ty­bės pa­sko­lų su­tar­ tis pa­si­ra­šė du stu­den­tai, įsto­ję iki 2009 m. Jie stu­di­jų įmo­koms pa­si­ sko­li­no 1040 li­tų. Vals­ty­bės re­mia­mos pa­sko­los tei­kia­mos vi­so­se pa­ko­po­se stu­ di­juo­jan­tiems ar laips­nio ne­su­ tei­kian­čias stu­di­jų pro­gra­mas pa­si­rin­ku­siems as­me­nims, ne­ prik­lau­so­mai nuo stu­di­jų for­mos. Stu­den­tai vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las ga­li gau­ti stu­di­jų kai­nai su­ mo­kė­ti, gy­ve­ni­mo iš­lai­doms ir da­ li­nėms stu­di­joms pa­gal tarp­tau­ti­ nes (tarp­ži­ny­bi­nes) su­tar­tis. Vals­ty­bės pa­sko­las stu­di­jų įmo­ kai mo­kė­ti (520 li­tų) ga­li gau­ti iki 2009 m. įsto­ję stu­den­tai. Tei­sę į šią pa­sko­lą tu­ri Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pir­mo­sios pa­ ko­pos, vien­ti­sų­jų stu­di­jų ir ant­ro­ sios pa­ko­pos stu­den­tai, ku­rie mo­ka nu­sta­ty­to dy­džio stu­di­jų įmo­ką. Iš vi­so ru­dens se­mest­rą pra­šy­ mus gau­ti pa­sko­las pa­tei­kė 7587 stu­den­tai, jų pa­sko­loms pra­šy­ ta su­ma sie­kė 39,107 mln. li­tų. Tie stu­den­tai, ku­riems dėl tam tik­rų prie­žas­čių ne­bu­vo skir­tos vals­ty­ bės re­mia­mos pa­sko­los ir ku­rie lai­ ku ne­spė­jo pa­si­ra­šy­ti pa­sko­los su­ tar­čių, pra­šy­mus gau­ti pa­sko­las vėl ga­lės teik­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

+0,58 %

Kei­sis ­ ak­ci­nin­kai

mln. li­tų

Sko­li­no­si stu­di­joms ap­mo­kė­ti

–0,60 %

ekonomika

OMX Tallinn

„„ Kryp­tis: dau­giau­sia ke­lei­vių šie­

met, kaip ir per­nai, į Lie­tu­vos oro uos­tus at­vy­ko iš Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos ir iš­vy­ko į ją. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Į Lie­tu­vos oro uos­tus per šių me­ tų sausio–spalio mė­ne­sius at­vy­ko ir iš jų iš­vy­ko 2,735 mln. ke­lei­vių – 20,7 pro­c. dau­giau nei per tą pa­tį praė­ju­sių me­tų lai­ko­tar­pį. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, vien praė­ju­sį mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu spa­liu, į ša­lies oro uos­tus at­vy­ku­sių ir iš jų iš­vy­ku­sių ke­lei­vių skai­čius išau­go 13,7 pro­c., iki 281,7 tūkst. Spa­lį dau­giau­sia ke­lei­vių, be­veik penk­ta­da­lis, at­vy­ko iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir iš­vy­ko į ją. Ant­ra pa­gal po­pu­lia­ru­mą ša­lis – Vo­kie­ti­ja. Ne­ ma­žai ke­lei­vių į Lie­tu­vos oro uos­tus taip pat at­vy­ko ir iš jų iš­skri­do į Lat­ vi­ją, Da­ni­ją bei Ai­ri­ją. Pa­ly­gi­nus de­ šimt šių ir praė­ju­sių me­tų mė­ne­sių, ma­ty­ti, kad šie­met ke­lei­vių srau­tas į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir iš jos pa­di­dė­jo, o skri­du­sių kryp­ti­mi Lietuva–Latvija su­ma­žė­jo. Di­džio­ji da­lis ke­lei­

Nuo va­sa­ros pra­ džios tris ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę tie­sio­giai iš Vil­niaus į Stam­bu­lą tu­rė­ tų pra­dė­ti skrai­dy­ ti Tur­ki­jos oro li­ni­jų bend­ro­vės „Tur­kish Air­li­nes“ lėk­tu­vai. vių, 91,3 pro­c., šie­met at­vy­ko ir iš­ vy­ko re­gu­lia­riai­siais skry­džiais. Tai maž­daug penk­ta­da­liu dau­giau nei 2011 m. sausio–spalio mė­ne­siais. Oro uos­tuo­se šie­met pa­krau­ta ir iš­krau­ta 11,6 tūkst. to­nų kro­vi­nių ir pa­što – 7,2 pro­c. dau­giau nei per de­ šimt praė­ju­sių me­tų mė­ne­sių. Spa­

KD, BNS inf.

-25

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 Lapkričio 23–24 d.

VISOMS PREKĖMS

lį oro uos­tuo­se pa­krau­ta 1,5 tūkst. to­nų kro­vi­nių ir pa­što – 15,2 pro­c. dau­giau nei 2011-ųjų spa­lį. Iš vi­so šie­met ša­lies oro uos­tuo­se pa­ki­lo ir nu­tū­pė 35,7 tūkst. Lie­tu­vos ir už­sie­ nio oro bend­ro­vių lėk­tu­vų – 7,5 pro­c. dau­giau nei per de­šimt 2011 m. mė­ ne­sių. Lie­tu­vos oro bend­ro­vės sau­ sio–spalio mė­ne­siais skrai­di­no 541,4 tūkst. ke­lei­vių – 31,3 pro­c. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu. Ta­čiau kro­vi­nių ir pa­što per­ve­ ži­mas ša­lies oro li­ni­jų lėk­tu­vais ly­ gi­na­mu lai­ko­tar­piu su­ma­žė­jo 68,8 pro­c., iki 967 to­nų. Ki­tais me­tais ke­lei­vių oro uos­ tuo­se tu­rė­tų dar la­biau pa­gau­sė­ ti. Nuo va­sa­ros pra­džios tris ke­tu­ ris kar­tus per sa­vai­tę tie­sio­giai iš Vil­niaus į Stam­bu­lą tu­rė­tų pra­dė­ti skrai­dy­ti Tur­ki­jos oro li­ni­jų bend­ ro­vės „Tur­kish Air­li­nes“ lėk­tu­vai.

%

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui, tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.


10

ketvirtADIENIS, lapkriÄ?io 22, 2012

ekonomika

Vie­na kai­na – aukť­tyn, ki­ta – Ĺže­myn Elekt­ra bui­ti­niams var­to­to­jams 2013 m. brangs 5–7 cen­tais. Ta­Ä?iau ki­tą­met 8 cen­ tais at­pigs gy­ven­to­jams tie­kia­mos du­jos. Sta­sys Gu­da­vi­Ä?ius s.gudavicius@diena.lt

Nus­ta­tė nau­jus ta­ri­fus

Vals­ty­bi­nÄ— kai­nĹł ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lÄ—s ko­mi­si­ja (VKEKK) va­kar pa­tvir­ti­no nau­jus elekt­ros ener­gi­ jos par­da­vi­mo ta­ri­fus. At­siŞ­velg­ ta ÄŻ elekt­ros skirs­ty­mo bend­ro­vÄ—s „Les­to“ pa­siō­ly­mÄ… juos pa­di­din­ti. Elekt­ra brangs vi­du­ti­niť­kai 5,69 cen­to, ar­ba 12,8 pro­c. Pab­ran­gi­mÄ… nu­lė­mÄ— iĹĄau­gÄ™s vie­ťuo­sius in­te­re­ sus ati­tin­kan­Ä?iĹł pa­slau­gĹł (VIAP) mo­kes­tis.

Nau­jos kai­nos įsi­ga­lios nuo ki­ tų me­tų sau­sio 1-osios. Tai reiť­kia, kad 2013-ųjų sau­sį at­si­skai­tant uŞ ťių­me­tį gruo­dį dar bus ga­li­ma mo­ kė­ti se­nu ta­ri­fu. La­biau­siai elekt­ros kai­na augs var­to­to­jams, ku­rie nau­do­ja­si dvie­ jų lai­ko zo­nų skai­tik­liais ir tu­ri elekt­ri­nes vi­ryk­les. Die­ni­nis ta­ri­ fas jiems di­dės 6,9 cen­to, iki 54,5 cen­to, nak­ti­nis – 5,3 cen­to, iki 41,3 cen­to uŞ 1 kWh (su PVM). Vie­nos lai­ko zo­nos stan­dar­ti­nis ta­ri­fas nuo sau­sio bus 51,9 cen­ to (5,9 cen­to dau­giau nei ťie­met),

Nau­ji elekt­ros ener­gi­jos ta­ri­fai (kai­na su PVM, cen­tų uŞ 1 kWh) Ta­ri­fai Stan­dar­ti­nis Tu­rin­tiems elekt­ri­nes vi­ryk­les

Su­nau­do­jan­tiems dau­giau kaip 12 tōkst. kWh per me­tus

Vie­nos lai­ko zo­nos

51,9

50,5

48,5

Dvie­jų lai­ko zo­nų – die­ni­nė de­da­mo­ji

56,1

54,5

52,3

Dvie­jų lai­ko zo­nų – nak­ti­nė ir sa­vait­ga­lių de­da­mo­ji

42,2

41,3

40,1

Šal­ti­nis: VKEKK

R

„„Ar­gu­men­tas: elekt­ros pa­bran­gi­mas sie­ja­mas su iťau­gu­siu VIAP. 

tu­rin­tiems elekt­ri­nes vi­ryk­les – 50,5 cen­to, 6,3 cen­to bran­giau ne­ gu da­bar. VIAP ky­la į vir­ťų

Dvie­jĹł lai­ko zo­nĹł ta­ri­fais mo­kan­ tiems var­to­to­jams die­ni­nis ta­ri­fas brangs­ta 6,4 cen­to – jis sieks 56,1 cen­to uĹž ki­lo­vat­va­lan­dÄ™, nak­ti­nis bus di­des­nis 5 cen­tais – 42,2 cen­to. Dau­giau nei 12 tĹŤkst. kWh elekt­ ros su­nau­do­jan­tiems var­to­to­jams, mo­kan­tiems vie­nos lai­ko zo­nos ta­ri­fu, jis di­dÄ—s 6,2 cen­to, iki 48,5 cen­to uĹž ki­lo­vat­va­lan­dÄ™, o dvie­ jĹł lai­ko zo­nĹł ta­ri­fu – ati­tin­ka­mai 6,7 cen­to, iki 52,3 cen­to, ir 5,2 cen­ to, iki 40,1 cen­to. „Les­to“ skai­Ä?iuo­ja, kad vie­no na­mĹł ĹŤkio iť­lai­dos dÄ—l pa­bran­gu­ sios elekt­ros iĹĄaugs maŞ­daug 8 li­ tais per mė­ne­sÄŻ.

Kai­nĹł ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kÄ— Dia­ na Kor­sa­kai­tÄ— pa­brė­Şė, kad elekt­ ra brangs­ta dÄ—l pa­di­dė­ju­sio VIAP mo­kes­Ä?io. „Kai­nos au­ga, nes nu­ ma­to­mas ge­ro­kai di­des­nis VIAP biu­dĹže­tas. VIAP ta­ri­fas di­dĹžią­ja da­li­mi au­ga, nes yra be­veik ne­pa­ keis­ti kvo­ti­niai elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bos dy­dĹžiai to­se elekt­ri­nė­se, ku­rios nau­do­ja gam­ti­nes du­jas“, – tei­gÄ— ji. Pik­ti­no­si pa­pil­do­ma nať­ta

VKEKK va­kar nu­sta­tÄ— ir nau­jas bui­ti­niams var­to­to­jams tie­kia­ mĹł du­jĹł kai­nas, ku­rios ga­lios nuo Nau­jų­jĹł me­tĹł. Vi­soms var­to­to­jĹł gru­pÄ—ms kin­ ta­mo­ji du­jĹł kai­na su­ma­Şės 8 cen­ tais uĹž ku­bi­nÄŻ met­rÄ…. To­kÄŻ spren­di­ mÄ… ko­mi­si­ja priė­mÄ— at­si­Şvelg­da­ma ÄŻ bend­ro­vÄ—s „Lie­tu­vos du­jos“ tei­

„Shutterstock“ nuo­tr.

ki­mÄ… ir skai­Ä?ia­vi­mus. Pa­sak „Lie­ tu­vos du­jĹłâ€œ, du­jĹł kai­na gy­ven­ to­jams ga­lė­jo ma­Şė­ti 12 cen­tĹł uĹž ku­bi­nÄŻ met­rÄ…, ta­Ä?iau dÄ—l spren­di­mĹł fi­nan­suo­ti su­skys­tin­tų­jĹł gam­ti­niĹł du­jĹł ter­mi­na­lo sta­ty­bÄ… iĹĄ var­to­to­ jĹł lė­ťų du­jĹł kai­nÄ… siō­lo­ma ma­Şin­ti 4 cen­tais ma­Şiau. „Lie­tu­vos du­jĹłâ€œ va­do­vas Vik­to­ras Va­len­tu­ke­vi­Ä?ius kri­ti­kuo­ja val­dĹžios spren­di­mÄ… var­ to­to­jĹł lė­ťo­mis fi­nan­suo­ti bō­si­mo su­skys­tin­tų­jĹł gam­ti­niĹł du­jĹł ter­ mi­na­lo sta­ty­bÄ…. Jis bai­mi­na­si, kad dÄ—l to ga­li su­ma­Şė­ti bend­ro­vÄ—s par­ da­vi­mas ir ÄŻmo­nÄ— ga­li pa­tir­ti nuo­ sto­liĹł. „Tai vi­siť­kai at­ski­ras ob­jek­tas, ku­ris nie­ko bend­ra ne­tu­ri su du­ jĹł per­da­vi­mo sis­te­ma“, – pa­brė­Şė V.Va­len­tu­ke­vi­Ä?ius. Nau­ji du­jĹł ta­ri­fai gy­ven­to­jams ga­lios pir­mą­jÄŻ ki­tĹł me­tĹł pus­me­tÄŻ.

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

Kaip iĹĄsirinkti tinkamÄ… renovacijos partnerÄŻ Lina JauniĹĄkÄ— DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo sÄ—kmÄ— ir galutinis rezultatas priklauso nuo daugelio veiksniĹł. Vienas svarbiausiĹł – atnaujinimo darbus atliekanti ÄŻmonÄ—. Nuo jos priklausys, ar darbai bus atlikti laiku ir kokybiĹĄkai. IĹĄsirinkti patikimÄ… atnaujinimo partnerÄŻ – viena sudÄ—tingesniĹł uĹžduoÄ?iĹł bendrijoms. ÄŽ kÄ… atkreipti dÄ—mesÄŻ jÄŻ renkantis ir kokiĹł klaidĹł nedaryti? Svarbiausia – gera pradĹžia

Pasak Kaune ĹĄiuo metu baigiamo atnaujinti daugiabuÄ?io, esanÄ?io A.Mapu gatvÄ—je, bendrijos pirmininkÄ—s Marijos DanutÄ—s BĹžeskienÄ—s, kad daugiabuÄ?io atnaujinimas netaptĹł varginanÄ?iu procesu, bĹŤtina jau nuo pat pirmĹłjĹł ĹžingsniĹł pasikliauti patikimais specialistais. DaugiabuÄ?io atnaujinimas prasideda nuo pokalbiĹł su gyventojais, supaĹžindinant juos su esama padÄ—timi. „Jeigu bendrijos pirmininkas ateis ir pasakys gyventojams: „Žinot, mums reikia renovuotis“, – vargu ar jie iĹĄ karto su entuziazmu ĹĄiÄ… ĹžiniÄ… pasitiks. TodÄ—l atlikome daugiabuÄ?io techninÄ—s bĹŤklÄ—s ekspertizÄ™, termovizinÄ™ diagnostikÄ… ir sukvietÄ™ gyventojus ÄŻ susirinkimÄ… viskÄ… jiems parodÄ—me. Gyventojai aiktelÄ—jo pamatÄ™, kokia prasta namo bĹŤklė“, – pirmuosius Ĺžingsnius prisimena bendrijos pirmininkÄ—. Kitas svarbus Ĺžingsnis – parengti investicijĹł planÄ…. Tai yra atnaujinimo pradĹžiĹł pradĹžia, nuo kurios

priklauso visa tolesnÄ— atnaujinimo eiga ir rezultatas. „Jeigu ĹĄiame dokumente numatomi ne visi darbai, neskiriama lÄ—ĹĄĹł kokiam nors darbui, vÄ—liau jau nieko pakeisti nebegalima. TodÄ—l labai svarbu pasirinkti ir gerÄ… investicijĹł plano rengÄ—jÄ…. Mums pasisekÄ— – rengÄ—jai planÄ… parengÄ— itin preciziĹĄkai“, – pasakoja bendrijos pirmininkÄ—.

to daugiabutis pateko ÄŻ rĹŤpestingos bendrovÄ—s rankas, kuri apĹĄiltino sienas ir stogÄ…. Bendrijos pirmininkÄ— pasakoja, kad ÄŻmonÄ—s statybos vadovas itin kruopĹĄÄ?iai priĹžiĹŤrÄ—jo visÄ… atnaujinimo procesÄ…. Atlikti darbai buvo tikrinami, atliekami bandymai. „Ď mĹŤsĹł pastabas, pasiĹŤlymus buvo reaguojama akimirksniu,“ – teigia bendrijos pirmininkÄ—.

Pateisina gerÄ… vardÄ…

Analizuojant rangovĹł pateiktus pasiĹŤlymus nereikÄ—tĹł skubÄ—ti priimti sprendimo, vos pamaÄ?ius maĹžiausiÄ… kainÄ… pateikusiÄ… ÄŻmonÄ™. Pasak M.D.BĹžeskienÄ—s, reikia atidĹžiai iĹĄnagrinÄ—ti, kodÄ—l ta kaina maĹžesnÄ—. DaĹžniausiai iĹĄanalizavus dokumentus paaiĹĄkÄ—ja, kad ÄŻtraukti ne visi darbai. Pasak BĹŤsto ir urbanistinÄ—s plÄ—tros agentĹŤros (BUPA) VieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł ir informavimo skyriaus vedÄ—jos DanguolÄ—s MikutienÄ—s, ÄŻmonÄ—s, dalyvaujanÄ?ios rangos konkurse, pirmiausia turi atitikti iĹĄankstinius konkurso reikalavimus. Beje, analizuojant pateiktus pasiĹŤlymus reikÄ—tĹł pasiĹžiĹŤrÄ—ti, ar ĹĄie dokumentai galioja. Taip pat verta pasidomÄ—ti, ar ÄŻmonÄ— nÄ—ra reorganizuojama, ar nesiruoĹĄiama jos likviduoti. „VisĹł ĹĄiĹł dokumentĹł reikalaujama ne ĹĄiaip sau. MĹŤsĹł bendrija turÄ—jo progÄ… ÄŻsitikinti, kaip puikiai dirba ÄŻmonÄ—, kuri atitinka visus reikalavimus, kuri rĹŤpinasi savo vardu ir kuriai garbÄ™ daro dar vienas nepriekaiĹĄtingai atliktas darbas“, – tikina M.D.BĹžeskienÄ—. Kauno senamiestyje esantis 21 vieno bu-

Apsispręsti padeda Şvalgytuvės

Dauguma daugiabuÄ?iĹł bendrijĹł organizuodamos konkursus reikalauja, kad pretendentai turÄ—tĹł daugiabuÄ?iĹł atnaujinimo patirties, pateiktĹł pavyzdĹžiĹł, taip pat praĹĄoma rekomendacijĹł. KaunieÄ?iai prisiminÄ— ir kitÄ… principÄ… – geriau vienÄ… kartÄ… pamatyti, negu ĹĄimtÄ… kartĹł iĹĄgirsti. IeĹĄkodami ÄŻmonÄ—s, kuri modernizuos ĹĄildymo sistemÄ…, jie ne tik vartÄ— pateiktus pasiĹŤlymus, pavyzdĹžius, bet ir nuvaĹžiavo gyvai apĹžiĹŤrÄ—ti daugiabuÄ?io, esanÄ?io Jonavoje. „Šiame daugiabutyje ÄŻrengta bĹŤtent tokia sistema, kokiÄ… ir mes ruoĹĄÄ—mÄ—s ÄŻrengti. Tai, kÄ… pamatÄ—me, mums paliko gerÄ… ÄŻspĹŤdÄŻ – tokiĹł tvarkingĹł rĹŤsiĹł ir ĹĄilumos punktĹł iki tol nebuvome matÄ™. Tokios ĹžvalgytuvÄ—s ir netiesioginÄ—s rekomendacijos labai padÄ—jo orientuotis renkantis rangovus“, – ÄŻsitikinusi moteris. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ… (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.

ď ŽRenovuojamas: 8Nb[R Vb\ ZRab ONVTVNZN` Na[NbWV[aV QNbTVNObaV`

.:N]bTNacÛWR/B=.N_PUfc\[b\a_

ValstybÄ— remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palĹŤkanos nekinta visÄ… paskolos grÄ…Ĺžinimo laikotarpÄŻ – 20 metĹł) Modernizavimo projekto parengimas Statinio statybos techninÄ— prieĹžiĹŤra Projekto ÄŻgyvendinimo administravimo iĹĄlaidos Parama turintiems teisÄ™ ÄŻ bĹŤsto ir ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensavimÄ… Statybos darbĹł (energijÄ… taupanÄ?iĹł priemoniĹł) iĹĄlaidos: - sutaupius ne maĹžiau kaip 40 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos - sutaupius ne maĹžiau kaip 20 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos

3 proc. palĹŤkanos 100 proc. 100 proc. 100 proc. (0,35 Lt/m2) 100 proc. 30 proc. 15 proc.


11

KetvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

pasaulis At­si­sakė ­ vys­ku­pių

Te­ro­ris­tas ­ pa­kar­tas

Su­ta­ri­mo ­ ne­ra­do

Ang­li­konų baž­ny­čia ant­ra­ dienį su­kėlė sąmyšį ne­di­de­ le balsų per­sva­ra at­mes­da­ma mo­terų šven­ti­nimą į vys­ku­ pes ir su­truk­dy­da­ma pa­stan­ gas mo­der­ni­zuo­ti mi­li­jo­nus ti­ kin­čiųjų vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­ rin­čią bend­ruo­menę. Da­bar pa­sau­ly­je yra iš vi­so 37 ang­li­ konų vys­kupės.

Vie­nin­te­liam li­ku­siam gy­vam 2008 m. ata­kų Mum­ba­ju­je te­ ro­ris­tui va­kar bu­vo įvyk­dy­ta mir­ties bausmė – pra­ėjus be­ veik ket­ve­riems me­tams po to, kai 166 žmonės žu­vo per tris iš­puo­lių In­di­jos fi­nansų sos­tinė­je die­nas. Mo­ham­me­ das Ka­sa­bas anks­ti ry­te kalė­ji­ me bu­vo pa­kar­tas.

Eu­ro zo­nos fi­nansų mi­nist­ rai va­kar per de­ry­bas, ku­rios baigė­si pa­ry­čiais, ne­su­gebė­ jo su­si­tar­ti iš fi­nan­si­nio gelbė­ ji­mo fondų per­ves­ti Grai­ki­ jai 31,2 mlrd. eurų sie­kiant ap­ sau­go­ti šalį nuo bank­ro­to. Ginčų ki­lo dėl pa­pil­domų dve­ jų metų, ku­rių Grai­ki­ja pra­šo tau­py­mo pro­gra­mai.

Užd­raudė nuo­gy­bes San Fran­sis­kas at­si­sakė sa­vo ne­ var­žo­mos laisvės da­lelės – mies­to ta­ry­bo­je ne­di­de­le per­sva­ra bu­vo pa­tvir­tin­tas drau­di­mas vi­sa­me mies­te de­monst­ruo­ti nuo­gy­bes.

„„De­ry­bos: iš­puo­lis bu­vo įvyk­dy­tas tuo me­tu, kai JAV vals­tybės sek­re­torė H.Clin­ton Je­ru­zalė­je su Iz­rae­lio

prem­je­ru B.Ne­ta­nya­hu derė­jo­si dėl pa­liaubų Ga­zos Ruo­že. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pa­liau­bų viltis palaidojo bomba Tar­pi­nin­kams ban­dant nu­mal­šin­ti ka­rinį konf­liktą tarp Iz­rae­lio ir pa­les­ti­nie­čių gru­ puotės „Ha­mas“, Tel Avivą va­kar su­dre­ bi­no au­to­bu­so spro­gi­mas, nu­griaudėjęs ne­to­li Lie­tu­vos am­ba­sa­dos. Dra­ma­tiš­ka pa­dėtis

Ma­žiau­siai 21 žmo­gus bu­vo su­žeis­ tas, kai va­kar Tel Avi­vo cent­re spro­go au­to­bu­sas. Iz­rae­lio vald­žia pa­reiškė, kad tai bu­vo „te­ro­ro iš­puo­lis“. Pa­ reigū­nai įta­ria, kad sprog­muo bu­vo pa­dėtas pa­čia­me au­to­bu­se, ir pra­ dėjo ieš­ko­ti įta­riamųjų. Spro­gi­mas nu­griaudė­jo vos už pusės ki­lo­met­ro nuo Lie­tu­vos am­ ba­sa­dos. Tai va­kar pa­tvir­ti­no am­ ba­sa­do­rius Iz­rae­ly­je Da­rius De­ gu­tis, jis si­tua­ciją pa­va­di­no ga­na dra­ma­tiš­ka. Pa­sak dip­lo­ma­tinės mi­si­jos va­ do­vo, mies­to cent­re po įvy­kio judė­ ji­mas ap­ri­bo­tas, sau­gu­mo prie­mo­ nių ima­si ir pa­ti am­ba­sa­da. „Vi­sa tai įvy­ko ne­to­li am­ba­sa­dos, maž­ daug 500 m at­stu­mu. Vi­sas pe­ri­ met­ras už­da­ry­tas, tei­gia­ma, kad te­ro­ris­tas ar ke­li te­ro­ris­tai ga­li bū­ ti ne­to­li, be­veik vi­sas cent­ri­nis Tel Avi­vas yra užb­lo­kuo­tas ir mak­si­ ma­liai ri­bo­ja­mas žmo­nių judė­ji­ mas, – pa­sa­ko­jo am­ba­sa­do­rius. – Si­tua­ci­ja iš tiesų ga­na dra­ma­tiš­ka. Kiek turime ga­li­my­bių, imamės sau­gu­mo prie­mo­nių. Ven­gia­ma ir draud­žia­ma žmonėms išei­ti į gat­ ves, ra­gi­na­ma veng­ti būti žmo­nių su­si­būri­mo vie­to­se, va­žiuo­ti vie­ šuo­ju trans­por­tu ir be­rei­ka­lin­gai slam­pinė­ti, vaikš­tinė­ti po miestą ten, kur ne­rei­kia.“

Pri­minė in­ti­fadą

Spro­gi­mas nu­griaudė­jo tuo me­tu, kai JAV vals­tybės sek­re­torė Hil­la­ ry Clin­ton at­vy­ko į Iz­raelį derė­tis su prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­ hu, kaip būtų ga­li­ma nu­trauk­ti pa­ starąją sa­vaitę vy­kusį krau­jo lie­jimą Ga­zos Ruo­že. Vie­nas JAV am­ba­sa­ dos at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad juo­du ta­ria­si jau ant­rąkart per pa­starą­sias dvi die­nas. Jis pri­dūrė, kad dar še­šiems žmo­ nėms bu­vo su­teik­ta pa­gal­ba dėl pa­ tir­to šo­ko. Po­li­ci­ja nu­rodė, kad spro­gi­mas įvy­ko gatvė­je ne­to­li Ki­ri­jos – di­ de­lio Iz­rae­lio gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos komp­lek­so. Te­le­vi­zi­jos re­por­ta­žuo­se ma­to­ mas au­to­bu­sas iš­dau­žy­tais lan­gais, jo kor­pu­sas su­lanks­ty­tas spro­gi­mo jėgos. Šie vaiz­dai at­gai­vi­no pri­si­mi­ ni­mus apie 2000–2005 m. vy­ku­sią in­ti­fadą, pa­les­ti­nie­čių su­ki­limą. Ra­ke­tos skrie­ja to­liau

Iz­rae­l is pa­s tarąją sa­vaitę bu­vo įsit­raukęs į kru­viną konf­ron­ta­ciją su pa­les­ti­nie­čių ko­vo­to­jais Ga­zos Ruo­že. Ap­si­šau­dy­mas ra­ke­to­mis tęsėsi ir va­kar. Tel Avi­vas ata­ka­ vo fut­bo­lo sta­dioną Ga­zos Ruo­že, o pa­les­ti­nie­čiai at­sakė pa­leis­da­ mi dau­giau ra­ketų į Iz­rae­lio te­ri­ to­riją.

Per konf­liktą jau žu­vo maž­daug 140 pa­les­ti­nie­čių ir pen­ki iz­rae­lie­ čiai. Pa­liau­bos, ku­rias bu­vo ke­ti­ na­ma pa­skelb­ti vi­dur­naktį į tre­čia­ dienį, taip ir ne­įsi­ga­lio­jo konf­lik­to pusėms ne­pa­sie­kus su­ta­ri­mo. Iz­ rae­lis rei­ka­lau­ja nu­trauk­ti bet ko­ kias ata­kas iš Ga­zos Ruo­žo ir už­ kirs­ti ke­lią „Ha­mas“ gink­luo­tis. „Ha­mas“ rei­ka­lau­ja nu­trauk­ti Ga­ zos Ruo­žo blo­kadą ir su­stab­dy­ti tiks­li­nes pa­les­ti­nie­čių žu­dy­nes. „Ha­mas“ pa­svei­ki­no ata­ką

„Ha­mas“ at­sto­vai per Ga­zos me­ četės, sto­vin­čios prie­šais Ši­fos li­ go­ninę, gar­sia­kal­bius gyrė va­ka­ rykštę au­to­bu­so ata­ką. „Die­vas visų did­žiau­sias. Įvyk­ dy­ta ope­ra­ci­ja sio­niz­mo šir­dy­je“, – sakė kalbė­to­jas. „Ha­mas“ svei­ki­na šią kan­ki­nystės ope­ra­ciją ir pa­tvir­ti­na, kad tai sa­ vaime suprantamas at­sa­kas į Dal­lu šei­mos žu­dy­nes ir pa­les­ti­nie­čių ci­ vi­lių lik­vi­da­vimą“, – bu­vo sa­ko­ma pra­ne­ši­me. Kalbė­to­jas ome­ny­je turė­jo de­ vy­nis vie­nos Ga­zos šei­mos na­rius, ku­rie žu­vo sek­ma­dienį per Iz­rae­lio oro ata­ką.

At­me­tu­si skun­dus, kad žmo­nių ver­ti­mas pri­si­deng­ti pa­kirstų San Fran­sis­ko, kaip mies­to be su­var­ žymų, re­pu­ta­ciją, Pri­žiūrė­tojų ta­ ry­ba ant­ra­dienį še­šiais bal­sais pri­ tarė įsa­kui, ku­riuo vy­res­niems nei pen­ke­rių metų as­me­nims dau­gu­ mo­je viešų vietų, įskai­tant gat­ves, ša­li­gat­vius ir viešąjį trans­portą, draud­žia­ma de­monst­ruo­ti ge­ni­ ta­li­jas. Prieš įsaką bal­sa­vo pen­ki ta­ry­bos na­riai. Išim­tys bus tai­ko­mos san­kcio­ nuotų gat­vių mu­gių ir pa­radų, to­ kių kaip kas­me­tis gėjų pa­ra­das, da­ly­viams.

Tai jau ne­bėra ret­ kar­čiais ma­to­ma keis­to­ka San Fran­ sis­ko da­lis. Kast­ro ra­jo­ne tai vei­kiau ma­to­ma ko­ne sep­ ty­nias die­nas per sa­vaitę. Ta­ry­bos na­rys Scot­tas Wie­ne­ ris tokį drau­dimą pa­si­ūlė rea­guo­ da­mas į dažnė­jan­čius skun­dus dėl grupės vyrų, ku­rių nuo­gus kūnus ko­ne kas­dien ga­li­ma pa­ma­ty­ti gė­ jų pamėg­ta­me Kast­ro ra­jo­ne. Per ant­ra­die­nio po­sėdį jis sakė, kad prie­ši­no­si be­veik dve­jus me­tus, bet ga­liau­siai bu­vo pri­vers­tas im­ tis veiksmų. „Tai jau ne­bėra ret­kar­čiais ma­ to­ma keis­to­ka San Fran­sis­ko da­ lis. Kast­ro ra­jo­ne tai vei­kiau ma­

to­ma ko­ne sep­ty­nias die­nas per sa­vaitę“, – sakė S.Wie­ne­ris. Jo opo­nen­tai ta­ry­bo­je tvir­ti­no, kad drau­di­mas vi­sa­me mies­te ne­būti­nas ir kad jis tik nu­kreiptų po­li­ci­jos dėmesį nuo rim­tes­nių pro­blemų. Ta­ry­bos na­rys Joh­ nas Ava­lo­sas taip pat iš­reiškė su­si­rūpi­nimą tuo, kokį po­veikį šis įsa­kas pa­da­rys San Fran­sis­ko įvaizd­žiui. „Esa­me švie­sos spin­du­lys ki­ toms ša­lies da­lims ir kar­tais bū­ na tru­putį keis­tu­mo dėl to, kaip iš­reiš­kia­me sa­ve“, – sakė J.Ava­ lo­sas. Po ant­ra­die­nio bal­sa­vi­mo ta­ ry­bos po­sėdžių salė­je pa­si­gir­do švil­pi­mas ir ra­gi­ni­mai at­šauk­ ti S.Wie­nerį. Nu­distų ak­ty­vistė Gyp­sy Taub, ku­ri ke­lias sa­vai­tes prie­š ant­ra­die­nio po­sėdį or­ga­ ni­za­vo nuo­ga­lių pro­tes­tus ir žy­ gius, pro­tes­tuo­da­ma tuo­jau pat iš­si­rengė, bet še­ri­fo pa­reigū­nai ją iš­lydė­jo iš salės. Pa­gal S.Wie­ne­rio pa­si­ūlymą už pirmą naujų tai­syk­lių pa­žei­dimą būtų ga­li­ma skir­ti baudą iki 100 do­le­rių (270 litų), bet pro­ku­ro­rai turės teisę už tre­čią pa­žei­dimą pa­teik­ti kal­ti­ni­mus baud­žia­muo­ ju nu­si­žen­gi­mu, už kurį ski­ria­mos bau­dos iki 500 do­le­rių (1350 litų) ir vie­ni me­tai kalė­ji­mo. Mies­to įsta­ty­m o pro­jek­t ui dar tu­ri būti pri­tar­ta per ga­lu­ tinį bal­sa­vimą, be to, jį dar turės pa­si­ra­šy­ti me­ras Ed­wi­nas Lee. Drau­di­mas įsi­ga­liotų kitų metų pra­džio­je. Jau iš­kel­ta fe­de­ra­linė by­la, ku­ria sie­kia­ma blo­kuo­ti drau­dimą. San Fran­sis­kas yra vie­nas de­ mok­ra­tiš­kiau­sių miestų Jung­ tinė­se Vals­ti­jo­se. Jis vie­nas pir­ mųjų įtei­si­no tos pa­čios ly­ties as­menų san­tuo­kas. BNS inf.

BNS, BBC inf.

140

pa­les­ti­nie­čių

ir pen­ki iz­rae­lie­čiai žu­vo per sa­vaitę trun­kantį konf­liktą.

„„Pa­si­pik­ti­ni­mas: de­šim­tys žmo­nių prie San Fran­sis­ko pri­žiūrė­tojų

ta­ry­bos pro­tes­ta­vo prie­š naują įsta­tymą. 

AFP nuo­tr.


12

ketvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

sportas

„Chel­sea“ ne­sėk­mės au­ka – tre­ne­ris Stip­riau­sias Eu­ro­ pos fut­bo­lo klu­bas li­ko be tre­ne­rio – Lon­do­no „Chel­sea“ tre­ne­riui Ro­ber­to Di Mat­teo dar­bo pa­bai­ gą vai­ni­ka­vo triuš­ ki­namas pra­lai­mė­ ji­mas Čem­pio­nų ly­ go­je.

Sta­tis­ti­ka „„E gru­pė. „Nords­jael­land“ (Da­ni­ja)–

Donecko „Šach­tar“ (Uk­rai­na) 2:5 (2:2), Tu­ri­no „Ju­ven­tus“ (Ita­li­ja)–Londono „Chel­sea“ (Ang­li­ja) 3:0 (1:0). „„F gru­pė. Bo­ri­so­vo BA­TE (Bal­ta­ru­

si­ja)–„Lil­le“ (Pran­cū­zi­ja) 0:2 (0:2), „Va­ len­cia“ (Is­pa­ni­ja)–Miuncheno „Bay­ ern“ (Vo­kie­ti­ja) 1:1 (0:0). „„G gru­pė. Mask­vos „Spar­tak“ (Ru­

si­ja)–„Bar­ce­lo­na“ (Is­pa­ni­ja) 0:3 (0:3), Li­sa­bo­nos „Ben­fi­ca“ (Por­tu­ga­li­ja)– Glazgo „Cel­tic“ (Ško­ti­ja) 2:1 (1:1). „„H gru­pė. Stam­bu­lo „Ga­la­ta­sa­

ray“ (Tur­ki­ja)–„Man­ches­ter Uni­ted“ (Ang­li­ja) 1:0 (0:0), Klu­žo CFR 1907 (Ru­mu­ni­ja)–„SC Bra­ga“ (Por­tu­ga­li­ ja) 3:1 (3:1).

E gru­pė Komanda

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Sut­riuš­ki­no: „Ju­ven­tus“ žai­dė­jai po įvar­čių sma­gi­no­si su­pda­mie­si „Chel­sea“ var­tuo­se.

Lon­do­ne – pa­ni­ka

nams su­komp­li­ka­vo Lon­do­no ko­ man­dos pa­dė­tį. Da­bar „Chel­sea“ li­ki­mas at­si­dū­rė var­žo­vų ran­ko­ se. Pas­ku­ti­nia­me tu­re „mė­ly­nie­ji“ steng­sis įveik­ti Fa­ru­mo „Nords­ jael­land“ eki­pą ir lauks vie­tą aš­ tunt­fin ­ a­ly­je už­si­tik­ri­nu­sio Do­nec­ ko „Šach­tar“ klu­bo per­ga­lės prieš ita­lus.

Ro­ma­no Ab­ra­mo­vi­čiaus kant­ry­ bė iš­se­ko. Praė­ju­sią ge­gu­žę bū­tent ita­lų spe­cia­lis­tas po dau­gy­bės me­tų iš­ pil­dė Ru­si­jos mi­li­jo­nie­riaus sva­jo­nę ir at­ve­dė „mė­ly­nuo­sius“ į Eu­ro­pos fut­bo­lo vir­šū­nę. Trium­fas Čem­ pio­nų ly­gos fi­na­le Miun­che­ne pa­ dė­jo R.Di Mat­teo iš­sau­go­ti po­stą, ta­čiau blan­kus šio se­zo­no star­tas pri­ver­tė reik­lų­jį „Chel­sea“ sa­vi­ nin­ką ieš­ko­ti nau­jų spren­di­mų. Ant­ra­die­nį Čem­pio­nų ly­go­je pra­ lai­mė­ji­mas 0:3 Tu­ri­no „Ju­ven­tus“ eki­pai sve­čiuo­se ta­po le­mia­mas. „Eki­pos žai­di­mas ir re­zul­ta­tai bu­vo per pra­sti – klu­bo sa­vi­nin­kas ir val­dy­ba nu­spren­dė, kad rei­ka­ lin­gos per­mai­nos. „Chel­sea“ tu­rės su­si­do­ro­ti su už­duo­ti­mi per­ženg­ ti Čem­pio­nų ly­gos gru­pės eta­pą, taip pat ko­vo­ti dėl aukš­čiau­sių vie­ tų „Pre­mier“ ly­go­je ir tau­rių var­ žy­bo­se. Lon­do­no eki­pa dė­ko­ja R.Di Mat­teo už nu­veik­tą dar­bą, o nau­ja­ sis vai­ri­nin­kas paaiš­kės ne­tru­kus“, – skel­bia­ma klu­bo pra­ne­ši­me. Pra­lai­mė­ji­mas Ita­li­jos čem­pio­

Pra­lai­mė­ji­mas Ita­li­ jos čem­pio­nams su­ komp­li­ka­vo Lon­do­ no ko­man­dos pa­dė­tį. Da­bar „Chel­sea“ li­ki­ mas at­si­dū­rė var­žo­ vų ran­ko­se.

Pag­rin­di­niai kan­di­da­tai pe­rim­ ti kri­zės apim­tą Lon­do­no eki­pą yra bu­vęs „Bar­ce­lo­nos“ tre­ne­ris Jo­se­pas Guar­dio­la ir „Li­ver­pool“ klu­bą į Čem­pio­nų ly­gos vir­šū­nę at­ve­dęs Ra­fa Be­ni­te­zas, taip pat

– Av­ra­mas Gran­tas, Har­ry Redk­ nap­pas, Ce­sa­re Pran­del­lis ir Lau­ rent’as Blan­cas. Aist­ros Da­ni­jo­je

Ki­ta­me E gru­pės ma­če Do­nec­ko fut­bo­li­nin­kai 5:2 sve­čiuo­se įvei­kė da­nų „Nords­jael­land“, ta­čiau per­ ga­lę ap­tem­dė ne­spor­tiš­kas Uk­rai­ nos klu­bo žai­dė­jų el­ge­sys. Da­nai po 24-ąją mi­nu­tę Mor­te­ no Nordst­ran­do įvar­čio iš­si­ver­žė į prie­kį, ta­čiau jau po dvie­jų mi­nu­čių įvy­kęs in­ci­den­tas nu­lė­mė rung­ty­ nių baig­tį. Suk­lu­pus vie­nam Da­ni­ jos eki­pos fut­bo­li­nin­kui žai­di­mas bu­vo su­stab­dy­tas. „Šach­tar“ žai­ dėjas bra­zi­las Wil­lia­nas, ne­pai­sy­ da­mas ne­ra­šy­tų gar­bin­go žai­di­mo tai­syk­lių, spy­rė ka­muo­lį var­žo­vų var­tų link, jo tau­tie­tis Lui­zas Ad­ ria­no spur­ta­vo, su­klai­di­no var­ti­ nin­ką ir iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą – 1:1. Da­ni­jos ko­man­dos fut­bo­li­nin­kai šį epi­zo­dą ste­bė­jo sto­vė­da­mi, o po įvar­čio tarp abie­jų ko­man­dos žai­ dė­jų už­vi­rė aist­rin­gos dis­ku­si­jos. „Ne­ži­nau, ar vi­si „Šach­tar“ fut­ bo­li­nin­kai yra ban­di­tai, ta­čiau kai

„Scan­pix“ nuo­tr.

ku­rie jų žai­dė­jai, tre­ne­riai ir va­ do­vai tik­rai ne­tu­ri mo­ra­lės, – po ma­čo nir­šo „Nords­jael­land“ stra­ te­gas Kas­pe­ras Hjul­man­das. – Ma­ no nuo­mo­ne, tai ne­spor­tiš­kas el­ ge­sys.“ „Šach­tar“ tre­ne­ris Mir­cea Lu­ ces­cu sa­vo auk­lė­ti­nio akib­rokš­ tui ne­ra­do pa­si­tei­si­ni­mo. „Pak­ lau­siau Lui­zo, kas nu­ti­ko, o jis man at­sa­kė, kad tie­siog rea­ga­vo ins­tink­ty­viai: ka­muo­lį pa­siun­tė į var­tus“, – sun­kiai žo­džius rin­ko ru­mu­nas. Ra­mūs sep­ty­ni klu­bai

Po ant­ra­die­nį su­žais­tų su­si­ti­ki­mų vie­tas at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se už­si­tik­ri­no jau sep­ty­ni klu­bai. Prie anks­čiau vie­tas aš­tunt­fin ­ a­ ly­je už­si­tik­ri­nu­sių „Man­ches­ter Uni­ted“, „Bar­ce­lo­nos“, „Ma­la­gos“ bei „Por­to“ vie­nuo­li­kių pri­si­jun­gė „Šach­tar“, „Va­len­cia“ ir Miun­che­ no „Bayern“. „Va­len­cia“ ir „Bayern“ fut­bo­ li­nin­kams vie­tas ki­ta­me var­žy­bų eta­pe ga­ran­ta­vo tar­pu­sa­vio rung­ ty­nė­se už­fik­suo­tos ly­gio­sios 1:1.

Perg. Lyg.

1. „Šach­tar“ 2. „Ju­ven­tus“ 3. „Chel­sea“ 4. „Nords­jael­land“

3 2 2 0

1 3 1 1

Pral.

1 0 2 4

Įv.

Tšk.

12:7 10 11:4 9 10:9 7 3:16 1

F gru­pė Komanda

Perg. Lyg.

1. „Bayern“ 2. „Va­len­cia“ 3. BA­TE 4. „Lil­le“

3 3 2 1

1 1 0 0

Pral.

1 1 3 4

Įv.

Tšk.

11:6 10 11:4 10 8:11 6 4:12 3

G gru­pė Komanda

Perg. Lyg.

1. „Bar­ce­lo­na“ 2. „Ben­fi­ca“ 3. „Cel­tic“ 4. „Spar­tak“

4 2 2 1

0 1 1 0

Pral.

1 2 2 4

Įv.

Tšk.

11:5 12 5:5 7 7:7 7 6:12 3

H gru­pė Komanda

1. „Man­ches­ter Uni­ted“ 2. „Ga­la­ta­sa­ray“ 3. CFR 1907 4. „SC Bra­ga“

Perg. Lyg. Pral.

4 2 2 1

0 1 1 0

1 2 2 4

Įv.

Tšk.

9:5 12 5:5 7 8:7 7 6:11 3

Vil­čių iš F gru­pės pra­si­brau­ti į aš­tunt­fi­na­lį taip pat tu­rė­jęs Bo­ri­ so­vo BA­TE na­muo­se 0:2 bu­vo pri­ vers­tas ka­pi­tu­liuo­ti prieš „Lil­le“.

Krepšinio strategą pri­bai­gė ne vien ne­blai­vus žai­dė­jas Zag­re­bo iš­vy­ko neat­sis­vei­ki­nęs nė su vie­nu „Ce­de­vi­tos“ žai­dė­ju ar ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ju. „Mes bu­vo­me pa­si­ra­šę kont­rak­tą dve­jiems me­tams, vi­so­ke­rio­pai pa­ lai­kė­me jį, nors kai ku­rie re­zul­ta­tai šį se­zo­ną mū­sų ne­ten­ki­no“, – tei­

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Po­li­ti­ka ar tik spor­tas? Vie­nam ti­tu­ luo­čiau­sių Eu­ro­pos krep­ši­nio stra­ te­gų Bo­ži­da­rui Malj­ko­vi­čiui stai­ga pa­si­trau­kus iš Zag­re­bo „Ce­de­vi­tos“ eki­pos vy­riau­sio­jo tre­ne­rio pa­rei­ gų, ki­lo skir­tin­gų ver­si­jų apie ne­ti­ kė­to at­si­sta­ty­di­ni­mo prie­žas­tis.

Ser­bas B.Malj­ko­vi­čius kroa­tų klu­ bą pa­li­ko po dvie­jų iš ei­lės skam­ bių per­ga­lių Eu­ro­ly­go­je, kai „Ce­de­ vi­ta“ 79:69 įvei­kė Vi­to­ri­jos „Ca­ją La­bo­ral“ ir po dvie­jų pra­tę­si­mų 108:106 pa­lau­žė C gru­pės ly­de­rį Kau­no „Žal­gi­rį“. Be to, Zag­re­bo krep­ši­nin­kai lai­ mė­jo ir pa­sku­ti­nes Ad­ri­jos ly­gos rung­ty­nes – 91:86 pri­ver­tė ka­pi­ tu­liuo­ti veng­rų „Szol­no­ki Olaj“ ko­man­dą ir iš­ko­pė į 3-ią­ją vie­tą (6 per­ga­lės ir 3 pra­lai­mė­ji­mai). „Lapk­ri­čio 20-osios ry­tą man

Nė­ra jo­kios po­li­ti­kos. B.Malj­ko­vi­čius – la­bai apo­li­tiš­kas žmo­gus.

„„Sky­ry­bos: tarp B.Malj­ko­vi­čiaus ir „Ce­de­vi­tos“ per­bė­go juo­da ka­tė. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

pa­skam­bi­no B.Malj­ko­vi­čiaus agen­ tas Ivo Na­ki­čius ir pa­sa­kė, kad tre­ ne­ris mū­sų klu­be ne­be­dirbs. Tai ma­ne pri­bloš­kė. Iš­kart pa­skam­bi­ nau B.Malj­ko­vi­čiui. Jis pa­sa­kė, kad

ne­be­tu­ri jė­gų ir no­ro dirb­ti su „Ce­ de­vi­ta“, – po­rta­lui 24.sa­ta.hr pa­ pa­sa­ko­jo Zag­re­bo klu­bo spor­to di­ rek­to­rius Ma­te­jus Ma­mi­čius. B.Malj­ko­vi­čius (ar­ba Bo­ža) iš

gė M.Ma­mi­čius, at­me­tęs bet ko­kio Bo­žos konf­lik­to su žai­dė­jais ar klu­ bo va­do­vais ga­li­my­bę. Ser­bų ži­niask­lai­da iš­kė­lė ver­si­ją, kad B.Malj­ko­vi­čiaus spren­di­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti po­li­ti­nės ak­ tua­li­jos, ku­rioms ne­bu­vo abe­jin­ gi ir kai ku­rie „Ce­de­vi­tos“ krep­ ši­nin­kai.

Ne­se­niai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ka­ro nu­si­kal­ti­mų teis­mas pa­lei­do į lais­vę bu­vu­sius Kroa­ti­jos ge­ne­ro­lus An­tę Go­to­vi­ną ir Mla­de­ną Mar­ka­čą, kal­ tin­tus kru­vi­nais nu­si­kal­ti­mais bu­ vu­sios Ju­gos­la­vi­jos te­ri­to­ri­jo­je. Por­ta­lo te­leg­raf.rs ži­nio­mis, šį įvy­kį aud­rin­gu va­ka­rė­liu pa­žy­mė­ jo ke­li „Ce­de­vi­tos“ žai­dė­jai kroa­tai, o ki­tą die­ną gy­nė­jas Mar­ko To­mas į tre­ni­ruo­tę atė­jo ne­blai­vus. B.Malj­ ko­vi­čius no­rė­jo iš­mes­ti šį krep­ši­ nin­ką iš ko­man­dos, ta­čiau esą klu­ bo va­do­vy­bė tam ne­pri­ta­rė. Tuo­met Bo­ža tren­kė du­ri­mis. „Nė­ra jo­kios po­li­ti­kos. B.Malj­ko­ vi­čius – la­bai apo­li­tiš­kas žmo­gus“, – pa­reiš­kė M.Ma­mi­čius, pa­nei­gęs ga­li­mas Kroa­ti­jos ge­ne­ro­lų iš­tei­si­ ni­mo ir „Ce­de­vi­tos“ žai­dė­jų va­ka­ rė­lio są­sa­jas. Bu­vęs „Ce­de­vi­tos“ stra­te­gas bu­ vo nu­ma­tęs vis­ką paaiš­kin­ti va­kar va­ka­re sa­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je.


13

ketvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Jo­no in­dė­lio neuž­te­ko Sėk­min­giau­sias rung­ty­nes NBA čem­pio­na­te šį se­zo­ną su­žai­dęs Jo­nas Va­lan­čiū­nas To­ron­to „Rap­ tors“ eki­pos nuo aš­tun­to­jo pra­lai­ mė­ji­mo neiš­gel­bė­jo.

„„Sie­kis: D.Dik­čiaus tre­ni­ruo­ja­mų „Bal­tų-LSU“ tiks­las – iš­si­lai­ky­ti LKL.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Blan­kus star­tas op­ti­miz­mo neiš­sė­mė

Ka­na­dos eki­pa 98:106 sve­čiuo­ se nu­si­lei­do Fi­la­del­fi­jos „76-ers“ eki­pai. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus žais­ti 8 mi­nu­tes, sve­čiai dar tu­rė­ jo 7 taš­kų per­sva­rą, ta­čiau tuo­met ini­cia­ty­vos ėmė­si „76-ers“ bend­ ra­pa­var­džiai Nic­kas bei Thad­deu­ sas Youn­gai ir „di­no­zau­rai“ neat­ si­lai­kė. „Iš­ko­vo­jo­me per­ga­lę, iš ku­rios pri­va­lo­me pa­da­ry­ti iš­va­das. Bu­ vo­me la­bai ar­ti pra­lai­mė­ji­mo, nes ypač pra­stai pa­bai­gė­me tre­čią­ jį kė­li­nį. Pas­ku­ti­nia­me ket­vir­ty­ je mes ko­vo­jo­me iš vi­sų jė­gų ir tai mus iš­gel­bė­jo. Di­džiuo­juo­si sa­ vo auk­lė­ti­niais“, – tei­gė „76ers“ stra­te­gas Dou­gas Col­lin­sas. J.Va­lan­čiū­nas „Rap­tors“ gre­to­ se bu­vo pa­ste­bi­mas. Vi­du­rio puo­

lė­jas per 25 mi­nu­tes pel­nė 11 taš­kų (3/6 dvi­taš­kių, 5/6 bau­dų), at­ko­ vo­jo 11 ka­muo­lių, at­li­ko 3 re­zul­ ta­ty­vius per­da­vi­mus, blo­ka­vo 3 me­ti­mus, 1 sy­kį su­kly­do ir su­rin­ ko 22 nau­din­gu­mo ba­lus. Fi­la­del­fi­jo­je lie­tu­vis pa­ge­ri­ no sa­vo as­me­ni­nius at­ko­vo­tų ka­ muo­lių ir blo­kuo­tų me­ti­mų re­ kor­dus. Jo ko­man­dos drau­gas Li­nas Klei­za aikš­te­lė­je pra­lei­do 17 mi­ nu­čių ir pa­si­žy­mė­jo 5 taš­kais (1/1 dvi­taš­kių, 0/2 tri­taš­kių, 3/3 bau­ dų). Puo­lė­jas taip pat at­ko­vo­jo 3 ka­muo­lius ir su­rin­ko 6 nau­din­ gu­mo ba­lus. Šia­me ma­če To­ron­to klu­bui jau ga­lė­jo pa­dė­ti po čiur­nos trau­mos at­si­ga­vęs Ky­le’as Low­ry. Su šiuo krep­ši­nin­ku „Rap­tors“ stra­te­gas Dwa­ne’as Ca­sey sie­ja daug vil­čių ir ti­ki­si, kad jo va­do­vau­ja­ma ko­ man­da pa­ga­liau pra­dės kil­ti nuo Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos dug­no. KD inf.

Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) du­ris pra­vė­ru­si stu­den­tiš­ka Kau­ no „Bal­tų-LSU“ eki­pa kol kas kal­nų ne­nu­ver­tė, ta­čiau klu­bo di­ rek­to­rius Edas Nic­kus į atei­tį žvel­gia op­ti­mis­tiš­kai. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ša­lies pir­me­ny­bė­se kau­nie­čiams per pen­ke­rias rung­ty­nes pa­vy­ko lai­mė­ ti vos kar­tą, kai spa­lio pa­bai­go­je na­ muo­se 67:65 bu­vo įveik­ti Vil­niaus „Sa­ka­lai“. Ne ką ge­riau ko­man­dai se­ka­si ir Bal­ti­jos ly­gos (BBL) var­ žy­bo­se. Pa­ty­rę pen­kias ne­sėk­mes, „Bal­tai-LSU“ yra D gru­pės dug­ne ir yra vie­nin­te­lė ko­man­da, dar ne­ pa­ži­nu­si per­ga­lės sko­nio. Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį Da­riaus Dik­ čiaus tre­ni­ruo­ja­ma eki­pa žais la­bai svar­bias rung­ty­nes su ab­so­liu­čia LKL aut­sai­de­re „Pa­lan­ga“. E.Nic­ kus įsi­ti­ki­nęs, kad per­ga­lę bū­ti­na iš­ko­vo­ti. „Šia­me se­zo­no eta­pe tai bus vie­ nos svar­biau­sių rung­ty­nių, nes su­ si­tik­si­me su pa­grin­di­niais kon­ku­ ren­tais ko­vo­je dėl iš­li­ki­mo LKL. Pa­lan­giš­kiai per­ga­lių ne­tu­ri, tad kiek­vie­na to­kia dvi­ko­va su eki­pa, ku­ri mums li­pa ant kul­nų, yra la­ bai svar­bi“, – sa­kė E.Nic­kus. – Šeš­ta­die­nį ma­če su pa­lan­giš­ kiais ten­kins tik per­ga­lė? – pa­ klau­sė­me E.Nic­kaus. – Džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau tre­ni­ ruo­tė­se plu­ša vi­si krep­ši­nin­kai, ku­rie yra re­gist­ruo­ti ko­man­do­je. Pa­vy­ko iš­si­gy­dy­ti trau­mas: į ri­kiuo­tę grį­žo Ša­rū­nas Vin­ge­lis, taip pat pa­ge­rė­ jo To­mo Ur­bo­no svei­ka­ta. Gal­vo­ja­ me apie ant­rą­ją per­ga­lę LKL. – Kol kas LKL pir­me­ny­bė­se sėk­ min­gu žai­di­mu jū­sų klu­bas sir­ ga­lių ne­džiu­gi­na. Ar ne per di­ de­lės bu­vo am­bi­ci­jos sie­kiant su­grą­žin­ti ko­man­dą į stip­riau­ sių­jų klu­bų eše­lo­ną? – Prieš se­zo­ną sa­kiau, kad pir­ma­ sis mū­sų tiks­las – iš­sau­go­ti vie­tą aukš­čiau­sia­me di­vi­zio­ne. Jau ma­

tė­me dau­gu­mą sa­vo var­žo­vų, ko­vo­ jo­me su jais ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ga­li­me kau­tis dėl vie­tos pir­ma­ja­me aš­tun­tu­ke. Esa­me la­bai jau­na ko­ man­da ir pa­tir­tis, ku­rią įgy­tu­me žais­da­mi at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­ se, bū­tų ypač nau­din­ga. Ne­no­rė­tu­ me, kad se­zo­nas mums pa­si­baig­tų jau ba­lan­džio 12-ąją.

Jau ma­tė­me dau­gu­ mą sa­vo var­žo­vų, ko­vo­jo­me su jais ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ga­li­me kau­tis dėl vie­tos pir­ma­ja­me aš­tun­tu­ke. – Vos pra­si­dė­jus se­zo­nui per­da­ vė­te ko­man­dos va­džias D.Dik­ čiui. Ar jus ten­ki­na vy­riau­sio­jo tre­ne­rio dar­bas? – Tre­ne­ris daug ir no­riai dir­ba. Pa­ tir­ties Da­rius taip pat tu­ri. Bet ku­rio tre­ne­rio dar­bą api­bū­di­na re­zul­ta­tai. Mes jau pa­sie­kė­me eta­pą, kai lai­mė­ ti pri­va­lo­me. Net­ru­kus – 2013-ie­ji, pra­si­dės ant­ro­ji se­zo­no da­lis. Rei­ kia, kad lai­mė­tu­me rung­ty­nes, ku­ rios mums yra gy­vy­biš­kai svar­bios. – Ko, jū­sų nuo­mo­ne, la­biau­siai trūks­ta šie­me­tei eki­pai? Ką no­ rė­tu­mė­te pa­ge­rin­ti? – Kol kas di­džiau­sią ne­ri­mą ke­ lia ne­re­zul­ta­ty­vus žai­di­mas. Nie­ kaip ne­su­ge­ba­me įmes­ti dau­giau nei 60–65 taš­kų per rung­ty­nes. Ti­kiu, kad šios bė­dos iš­si­spręs po tri­jų mė­ne­sių per­trau­kos į ri­kiuo­ tę su­grį­žus Ša­rū­nui Vin­ge­liui. Tai žai­dė­jas, ku­ris per­nai Na­cio­na­li­ nės krep­ši­nio ly­gos var­žy­bo­se rink­ da­vo po 30 taš­kų. Stu­den­tų ly­go­je

Ša­rū­nas jau pa­ro­dė la­bai ge­rą re­ zul­ta­tą, tad ti­kiuo­si, kad ne ką pra­ sčiau pri­si­jungs prie ko­man­dos ir LKL pir­me­ny­bė­se. – Ne­se­niai jū­sų eki­pą pa­pil­dė pa­sau­lio jau­nių čem­pio­nas Žy­ gi­man­tas Sku­čas. Kaip jam pa­ vy­ko pri­tap­ti prie ko­man­dos? – Mums trū­ko žai­dė­jo, ku­ris ga­lė­tų sėk­min­gai žais­ti ar­ti krep­šio, ko­vo­tų dėl ka­muo­lio. Žy­gi­man­tą kvie­tė­me į sa­vo gre­tas dar prieš se­zo­no pra­džią, ta­čiau tuo­met ne­ga­vo­me pa­lei­džia­ mo­jo raš­to. Vis dėl­to ga­liau­siai pa­ vy­ko su­si­tar­ti ir ti­kiuo­si, kad mū­sų prie­ki­nės li­ni­jos žai­di­mas pa­ge­rės. – Bal­ti­jos ly­gos var­žy­bo­se kol kas pa­ty­rė­te pen­kias ne­sėk­mes. Ar tai reiš­kia, kad ša­lies pir­me­ ny­bės yra svar­bes­nės už ko­vas tarp­tau­ti­nia­me fron­te? – Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad Bal­ti­jos ly­gai ne­ski­ria­me dė­me­sio, ta­čiau pri­pa­ žin­siu, kad šia­me di­vi­zio­ne žai­ džia­me pra­stai. Rei­kė­tų pa­tek­ti tarp ke­tu­rių gru­pės ko­man­dų, kad ga­lė­tu­me tęs­ti ko­vą ki­ta­me eta­pe. Vis dėl­to jau ne kar­tą esu pa­brė­žęs, kad bū­tų ge­riau, kad LKL pir­me­ny­ bės vyk­tų ke­tu­riais ra­tais ir ne­rei­ kė­tų va­ži­nė­ti po sve­čias ša­lis kau­tis BBL pir­me­ny­bė­se la­biau dėl mo­ra­li­ nio po­bū­džio re­zul­ta­tų. – Su „Pa­lan­gos“ ko­man­da rung­ty­nes žai­si­te ne Kau­no spor­to ha­lė­je, o „Žal­gi­rio“ tre­ ni­ruo­čių cent­re. Ko­dėl? – Spor­to ha­lė­je vyks ki­tas ren­gi­nys (SEL gru­pės kon­cer­tas – aut.pa­st.). Krei­pė­mės į „Žal­gi­rio“ klu­bo va­ do­vus, jie mums pa­gel­bė­jo. Atei­ty­ je šia­me cent­re dar vie­nas rung­ty­ nes mums teks su­žais­ti su „Per­nu“ klu­bu iš Es­ti­jos. Vi­sus ki­tus ma­čus žai­si­me Kau­no spor­to ha­lė­je.

„„Bar­je­rai: J.Va­lan­čiū­ną stab­dė di­de­lės „76-ers“ ko­man­dos pa­jė­gos. „Reu­ters“ nuo­tr.

Eu­ro­ly­ga ne­pri­ta­rė FI­BA re­for­moms Pla­n uo­j a­m oms Tarp­t au­t i­n ės krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) re­ for­moms pa­si­prie­ši­no ne vien Eu­ro­pos ša­lių na­cio­na­li­nės fe­de­ ra­ci­jos, bet ir ga­lin­giau­sie­ji Eu­ro­ ly­gos klu­bai.

Bar­se­lo­no­je su­reng­to­je Eu­ro­ly­gos asamb­lė­jo­je ir ta­ry­bos po­sė­dy­ je bu­vo su­kri­ti­kuo­tas FI­BA cent­ ri­nės val­dy­bos pro­jek­tas, nu­ma­ tan­tis, be ki­ta ko, nau­ją Eu­ro­pos čem­pio­na­tų for­ma­tą ir su juo su­ si­ju­sius rink­ti­nių bei klu­bų var­žy­ bų ka­len­do­riaus pa­kei­ti­mus. Eu­ro­ly­gos na­rių ne­ten­ki­na tai, kad dėl rink­ti­nių in­te­re­sų bū­ tų per­trau­kia­mas klu­bų se­zo­nas. To­kiu at­ve­ju bū­tų su­dė­tin­ga su­ kvies­ti į na­cio­na­li­nes ko­man­das ryš­kiau­sias žvaigž­des, krep­ši­nin­ kai tu­rė­tų dar ma­žiau poil­sio. Asamb­lė­jo­je ap­tar­tos ir ki­ tos Eu­ro­pos krep­ši­nio ak­tua­li­ jos. Atk­reip­tas dė­me­sys į tai, kaip eko­no­mi­kos kri­zė da­ro įta­ką Eu­ ro­ly­gos ir jos klu­bų veik­lai. Šį se­zo­ną pa­ja­mos už te­le­vi­zi­ jos trans­lia­ci­jų tei­ses su­ma­žė­jo nuo 16,7 mln. iki 12,8 mln. eu­rų. Di­džiau­sias kri­ti­mas už­fik­suo­ tas Is­pa­ni­jo­je – nuo 5,4 mln. iki 2 mln. Dėl to su­si­trau­kė ir Eu­ro­ly­

gos biu­dže­tas – nuo 27,7 mln. eu­ rų iki 23,5 mln. Eu­ro­ly­gos va­do­vai tei­gė, kad spren­di­mas per­kel­ti rung­ty­ nes į ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį (anks­čiau jos vy­ko tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais), kad krep­ši­ nio var­žy­bos ne­si­kirs­tų su fut­bo­ lo Čem­pio­nų ly­ga, pa­di­di­no te­le­ vi­zi­jos au­di­to­ri­ją 120 pro­c. Re­mian­tis klu­bų dar­bo re­zul­ ta­tais, su­da­ry­tas vi­du­ti­nis op­ ti­ma­liai su­ba­lan­suo­to biu­dže­ to pa­vyz­dys: 5 pro­c. pa­ja­mų – už te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jų tei­sių par­ da­vi­mą, 13 pro­c. – už bi­lie­tus, 11 pro­c. – sa­vi­nin­ko in­ves­ti­ci­jos, 50 pro­c. – rė­mė­jų pa­gal­ba, 21 pro­c. – ki­tos pa­ja­mos. Eu­ro­ly­gos tech­ni­nė ko­mi­si­ ja pa­tei­kė pa­siū­ly­mą pa­di­din­ti krep­ši­nio aikš­tės plo­tį po 30 cm į abi pu­ses, kad tarp tri­taš­kio ir ga­li­nės li­ni­jos bū­tų dau­giau erd­ vės. Esą da­bar žai­dė­jai šio­se po­ zi­ci­jo­se pa­ti­ria sun­ku­mų, daž­nai už­mi­na li­ni­jas ir dėl to pra­ran­da ka­muo­lį. Asamb­lė­jos da­ly­viai dar tre­ jiems me­tams per­rin­ko is­pa­ną Jor­dį Ber­to­meu Eu­ro­ly­gos ge­ne­ ra­li­niu di­rek­to­riu­mi. KD inf.


14

ketvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

turtas

turtas@diena.lt Redaktorius Stasys Gudavičius

Skan­di­na­viš­ko­jo mo­de­lio pl Vos bet ku­rią Eu­ro­pos ša­lį api­ma so­cia­li­nio sek­to­riaus pro­ble­ mos – svei­ka­tos sis­te­mos pa­žei­džia­mu­mas, švie­ti­mo ir moks­lo ko­ky­bės su­pras­tė­ji­mas, pa­šal­pų me­to­di­kos griu­vi­mas ar bank­ ro­tas, la­bai ti­kė­ti­na, kad to­kias bė­das anks­čiau ar vė­liau kas nors ims siū­ly­ti spręs­ti tai­kant va­di­na­mą­jį skan­di­na­viš­ką mo­de­lį. Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Ge­ro­vės vals­ty­bės

Ži­no­ma, ties­mu­kas ban­dy­mas pri­ tai­ky­ti il­ga­me­tę Skan­di­na­vi­jos ša­ lių pa­tir­tį ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos me­to­di­ką baig­sis kaip ir bet koks neap­gal­vo­tas ko­pi­ja­vi­mas – tie­ siog ka­tast­ro­fiš­kai. Ta­čiau rei­kia įver­tin­ti tą fak­ tą, kad Nor­ve­gi­ja, Šve­di­ja, Da­ni­ja ir Suo­mi­ja tu­ri ne­ma­žai vals­ty­bės val­dy­mo ir su­ba­lan­suo­to biu­dže­ to for­ma­vi­mo pa­tir­ties. Be­veik vi­ suo­se Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, Pa­sau­lio ban­ko ir ki­tų pa­sau­li­nių ins­ti­tu­ci­jų rei­tin­guo­se skan­di­na­vai vi­suo­met uži­ma gar­bin­gas vie­tas, o daž­niau­siai – ir pa­čias vir­šu­ti­nes. Tos ša­lys tur­tin­ges­nės, so­cia­li­nė at­skir­tis jo­se ma­žiau­sia, nu­si­kals­ ta­mu­mo ly­gis že­mas, o pa­si­ten­ki­ ni­mas vals­ty­bės po­li­ti­ka ir ap­skri­ tai gy­ve­ni­mu, ne­pai­sant sau­lės trū­ku­mo, ypač aukš­tas. Fak­tas, kad Šve­di­jos sos­ti­nės Stok­hol­mo cent­re kai ku­rio­se vie­ to­se už bo­ka­lą alaus ga­li tek­ti su­ mo­kė­ti 50 eu­rų, la­biau­siai er­zi­na

Komentarai

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis Ban­ko „Swed­bank“ vy­r iau­sia­sis eko­no­m is­tas

S

kan­di­na­vi­jos vals­ty­bės – Da­ni­ ja, Šve­di­ja ir Nor­ve­gi­ja – yra di­ džiau­sias tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų šal­ti­nis Lie­tu­vo­je, jų in­ves­ti­ci­jos su­da­ro 31 pro­c. vi­sų in­ves­ti­ ci­jų. Suo­mi­ja ne­lai­ko­ma Skan­di­na­vi­jos ša­li­mi, ta­čiau ji kar­tu su mi­nė­to­mis vals­ ty­bė­mis bei Is­lan­di­ja pri­ski­ria­ma pla­tes­ nei – Šiau­rės ša­lių – gru­pei. Įt­rau­kus ir šią vals­ty­bę, in­ves­ti­ci­jų da­lis sie­kia dau­ giau nei treč­da­lį, ar­ba net 36 pro­c., vi­sų in­ves­ti­ci­jų. Vien iš Šve­di­jos in­ves­ti­ci­jos vir­ši­ja penk­ta­da­lį vi­sų tie­sio­gi­nių už­sie­ nio in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je. Svar­bu ir tai, kad Skan­di­na­vi­jos šalys yra in­ves­ta­vu­ sios ne tik į ke­lis sek­to­rius, kaip daž­nai

tu­ris­tus, o vie­ti­niai jau se­niai tai yra priė­mę kaip mo­kes­tį už svei­ ka­tą ir bū­ti­ną al­ko­ho­lio ap­mo­kes­ ti­ni­mą sie­kiant sta­bi­lių bei gau­sių vie­šų­jų pa­slau­gų. Be­je, pri­min­ti­na, kad al­ko­ho­lio par­da­vi­mo mo­no­po­lis Skan­di­na­ vi­jo­je te­bė­ra vals­ty­bės ran­ko­se.

Na­cio­na­li­nė va­liu­ ta yra la­bai svar­bus ūkio val­dy­mo įran­ kis. Ir skan­di­na­vai tuo mo­ka nau­do­tis.

Iš­lai­kė sa­vo va­liu­tas

Po pir­mo­jo pa­sau­li­nės kri­zės smū­ gio 2007–2009 m. Skan­di­na­vi­jos ša­lys at­si­tie­sė grei­čiau­siai ir įspū­ din­giau­siai. Pa­vyz­džiui, jų ak­ci­jų bir­žos net ir po vi­sų sun­ku­mų ki­lo ke­lio­mis de­šim­ti­mis pro­cen­tų. Pra­na­šu­mus ga­li­ma var­dy­ti to­ liau, ta­čiau svar­biau­sias klau­si­mas yra, kas lė­mė jų sėk­mę ir ko bū­tų ma­no­ma. Dau­giau­sia in­ves­ti­ci­jų ten­ka ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos, te­le­ko­mu­ ni­ka­ci­jų, did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ ci­jų bei fi­nan­sų sek­to­riams. Di­de­lę da­lį in­ves­ti­ci­jų srau­to lė­mė tie­ siog geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Tur­būt tai pa­ grin­di­nis paaiš­ki­ni­mas, ko­dėl Bal­ti­jos ša­ly­se do­mi­nuo­ja skan­di­na­vų ban­kai ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės, o ki­ to­se Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se – Aust­ ri­jos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų ša­lių kai­my­nių įmo­nės. Paaiš­kė­jus, kad Lie­tu­va taps ES vals­ty­be, in­ves­ti­ci­jų ri­zi­ka la­bai su­ ma­žė­jo, to­dėl Skan­di­na­vi­jos įmo­nės pra­dė­jo ak­ty­viai ieš­ko­ti nau­jų ga­li­my­ bių. Svar­bus bu­vo ir in­ves­ti­ci­jų mas­to eko­no­mi­jos efek­tas – Lie­tu­vo­je įsi­tvir­ti­ nus di­de­lėms ir sta­bi­lioms Skan­di­na­vi­ jos įmo­nėms, daug sau­giau jau­tė­si bei leng­viau in­for­ma­ci­ją apie ga­li­my­bes čia in­ves­tuo­ti ga­vo ir ma­žes­nės įmo­ nės. Svar­biau­si Lie­tu­vos bend­ra­dar­ bia­vi­mą su Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bė­mis le­mian­tys veiks­niai ne­si­ski­ria nuo tų, ku­rie ak­tua­lūs ir Lie­tu­vos įmo­nėms: ko­rup­ci­jos ly­gis, po­li­ti­nės ap­lin­kybės ir re­gu­lia­vi­mo sta­bi­lu­mas, nuo­sa­vy­bės

ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti ki­toms ša­lims, taip pat ir Lie­tu­vai. Skan­di­na­vi­jos ša­lių eks­por­tuo­ jan­čios eko­no­mi­kos ypač at­vi­ros. Be to, vi­sos ša­lys, iš­sky­rus Suo­mi­ ją, te­be­tu­ri iš­lai­kiu­sios sa­vo na­cio­ na­li­nes va­liu­tas, nors Šve­di­ja ir Da­ ni­ja yra ES vals­ty­bės, o Nor­ve­gi­ja la­bai glau­džiais fi­nan­si­niais ry­šiais su­si­ju­si su Bend­ri­ja, nors ir ne­ro­ dan­ti di­de­lio no­ro for­ma­liai pri­si­ jung­ti prie ES. Na­cio­na­li­nė va­liu­ta yra la­bai svar­bus ūkio val­dy­mo įran­kis. Ir skan­di­na­vai tuo mo­ka nau­do­tis. Tar­kim, jų ban­kų sek­to­riu­je ne­bu­ vo jo­kių skan­da­lų ir kri­zės su­kel­ tų griū­čių. „Plau­kio­jan­tis“ va­liu­tos kur­sas, su­de­rin­tas su skaid­ria bei nu­si­sto­ vė­ju­sia po­li­ti­ne sis­te­ma, ir stip­rūs cent­ri­niai ban­kai lei­do Skan­di­na­ vi­jos ša­lims iš­veng­ti dau­gu­mos per eu­ro kri­zę Vi­du­rio ir Pie­tų Eu­ro­ po­je pa­tir­tų pro­ble­mų. Eu­ras, uni­for­miš­kai pri­tai­ky­tas ra­di­ka­ liai eko­no­miš­kai skir­tin­go­se Pie­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­ly­se, ne­lei­do joms lanks­čiai bei ope­ra­ty­viai rea­ guo­ti ir tai­ky­ti mo­ne­ta­ri­nių prie­ tei­sių ap­sau­ga, vie­šo­jo pir­ki­mo skaid­ ru­mas, pro­gno­zuo­ja­ma ir ne­disk­ri­mi­ nuo­jan­ti eko­no­mi­nė po­li­ti­ka. No­rė­tų­si su­ras­ti ko­kių nors reikš­min­g ų is­to­ri­ nių, kul­tū­ri­nių ar ver­ty­bi­nių Lie­tu­vos ir Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių ry­šių, ta­čiau bi­jau, kad jų ne­daug. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad ver­ty­bės ir mo­ra­li­niai stan­dar­tai į Lie­ tu­vą bus im­por­tuo­ja­mi kar­tu su tech­ no­lo­gi­jo­mis.

Si­gi­tas Be­sa­girs­kas Lie­tu­vos pra­mo­n i­n in­k ų kon­fe­de­ra­ci­jos Eko­no­m i­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­r ius

S

kan­d i­na­vai tur­būt vie­n i pa­ ti­k i­m iau­sių Lie­t u­vos vers­lo par­tne­rių. Tie­sa, ši rin­ka ypa­ tin­ga tuo, kad yra la­bai už­da­

„„Op­ti­miz­mas: Šiau­rės ša­lys yra tur­tin­ges­nės, so­cia­li­nė at­skir­tis ma­žiau­sia

ku­mo, yra ypač aukš­tas. 

mo­nių iš­ki­lu­sioms pro­ble­moms spręs­ti. O skan­di­na­vai tuo me­tu tie­siog pa­di­di­no sa­vo kon­ku­ren­cin­gu­mą per su­men­ku­sią va­liu­tos ver­tę ir taip pa­ska­ti­no eks­por­tą bei ša­lies pa­ja­mų au­gi­mą. Tai, kad šios ša­lys ne­tu­rė­jo eu­ro, ap­sau­go­jo jas ne tik nuo ne­lanks­tu­mo bei pra­si­sko­li­nu­ sių ša­lių gel­bė­ji­mo, bet ir sko­lų pro­ ble­mų, ku­rios pra­si­dė­jo 2010 m. Tie­sa, ten­ka pa­brėž­ti, kad ban­kų kri­zės Skan­di­na­vi­jos ša­lys iš­ven­gė tik per plau­ką. Jų ban­kai ge­ro­kai

per­si­sten­gė su sko­li­ni­mu Bal­ti­jos ša­ly­se, ir tai la­biau pa­ken­kė ne jų ban­kų sis­te­mai, o Lie­tu­vos, Lat­vi­ jos ir Es­ti­jos eko­no­mi­koms dėl iš­ pūs­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir var­ to­ji­mo bur­bu­lų. Ta­čiau pa­čios Skan­di­na­vi­jos ban­kai dėl kri­zės ky­lan­čias pro­ ble­mas iš­spren­dė ypač pra­gma­tiš­ kai – sa­vo ša­ly­se jun­ta­mą kre­di­to trū­ku­mą jie kom­pen­sa­vo iš pa­da­ li­nių Bal­ti­jos ša­ly­se, spar­čiai grą­ žin­da­mi in­dė­lius pa­grin­di­niams ban­kams. Vien iš Lie­tu­vos taip iš­ pum­puo­ta ma­žiau­siai ke­li mi­li­jar­ dai li­tų.

ra ir to­dėl su sa­vo pre­kės ženk­lu į ją įsi­lie­ti be­veik neį­ma­no­ma. Skan­di­na­ vi­jos rin­ko­je su sa­vo pre­kės ženk­lais mū­sų įmo­nės dir­ba tuo at­ve­jų, kai jų ak­ci­nin­kai ar sa­vi­nin­kai yra skan­di­na­ vai, šiek tiek re­čiau – kai jos tu­ri la­bai stip­rų Skan­di­na­vi­jos par­tne­rį. Ta­čiau dau­ge­l iu at­ve­ju mes skan­d i­na­vams par­duo­da­me sa­vo dar­bo jė­gą, o ne pre­ kės ženk­lus. Dirb­ti su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis dėl la­bai aiš­kiai nu­sta­ty­tų tai­syk­lių ir rei­ka­la­vi­ mų ga­na leng­va, be to, ten nė­ra ko­rup­ ci­jos. Ki­ta ver­tus, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, pa­ly­gin­ti su Vo­kie­ti­ja, spren­di­mai prii­ ma­mi ga­na lė­tai. Kai ku­rios ša­lys, ypač Nor­ve­gi­ja, yra la­bai ne­lanks­čios, to­dėl kiek­vie­ną smulk­me­ną rei­kia de­rin­ti ge­ ro­kai iš anks­to. Daž­nai priim­ti spren­di­ mus ten už­trun­ka 2–3 mė­ne­sius. Lie­tu­va Skan­d i­na­v i­jai pa­t rauk­l i tuo, kad yra ar­ti­ma rin­ka, – mes ga­li­me pa­ ga­min­ti grei­tai ir ne­di­de­liais kie­kiais, be to, ko­ky­biš­kai. Jei­g u skan­di­na­vas pra­de­da dirb­t i su Lie­tu­vos įmo­ne ir pu­sę me­tų vis­kas klo­ja­si ge­rai, jis ži­ no, kad taip klos­ty­sis vi­są li­ku­sį lai­ką. Skan­d i­na­v ų vers­l i­n in­kai džiau­g ia­si

lie­tu­v ių pa­rei­g in­g u­mu, at­sa­ko­my­be, po­ž iū­riu į dar­bą. Be to, Lie­tu­va skan­ di­na­vams pa­trauk­li ir dėl sa­vo silp­nų pro­fsą­jun­gų. Jei­gu Skan­di­na­vi­jo­je no­ri ką nors da­ry­ti ki­taip, nei pla­na­vai, su­si­ du­ri su la­bai di­de­liu ir ne­pa­lan­kiu pro­ fsą­jun­gų spau­di­mu. O pas mus dar­bo rin­ka ge­ro­kai lanks­tes­nė. Tai­g i, net ir esant už­da­rai rin­kai bei skir­tu­mų tarp ša­l ių, su Skan­di­na­vi­ja mes bend­ra­dar­biau­ja­me ga­na daug – esa­me už­mez­gę par­tne­rys­tę bal­dų, teks­t i­lės, mais­to, ma­š i­nų ga­my­b os pra­mo­nė­je. Ka­dan­g i mū­sų ry­šiai ga­ na glau­dūs ir per il­gą lai­ko­tar­pį nu­si­ sto­vė­ję, jie, ma­nau, atei­ty­je tik stip­rės, o Skan­di­na­vi­ja ir to­liau iš­liks Lie­tu­vos stra­te­gi­nė par­tne­rė. Kol kas, ver­ti­nant apy­var­tos apim­tį, glau­džiau­siai ry­šius pa­lai­ko­me su Šve­di­ja. O pa­gal iš­si­vys­ ty­mo ly­gį bei men­ta­li­te­tą ar­ti­miau­sia rin­ka, ma­no ma­ny­mu, bū­t ų Da­n i­ja. Tur­tin­giau­sia rin­ka yra Nor­ve­gi­ja, ta­ čiau nor­ve­gų men­ta­li­te­tas šiek tiek ki­ toks, to­dėl su jais dirb­ti sun­kiau. Be to, ir lie­tu­vių įvaiz­dis Nor­ve­gi­jo­je šiek tiek blo­ges­nis, nes la­bai daug lie­tu­vių ten va­žiuo­ja tie­siog ver­gau­ti.

Iš­si­gel­bė­jo pa­si­nau­do­da­mi mu­mis


15

ketvirtADIENIS, lapkričio 22, 2012

turtas Im­por­tas iš ­ Lie­tu­vos – men­kas

Dau­giau­sia ­ eks­por­ta­vo bal­dų

Praė­ju­siais me­tais Skan­di­na­vi­jos ša­lys iš vi­so im­por­ta­vo pre­kių už 322 mlrd. eu­rų, ir tai bu­vo 12,6 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Ta­čiau lie­tu­viš­kos pre­kės 2011 m. su­da­rė 0,6 pro­c. vi­so Skan­di­na­vi­jos ša­lių im­por­to. Ne­ma­žą bend­ro Skan­di­ na­vi­jos ša­lių im­por­to da­lį su­da­rė skan­di­na­viš­kų pre­kių im­ por­tas. Dau­giau­sia praė­ju­siais me­tais im­por­tuo­ta pre­kių iš Vo­kie­ti­jos (16,6 pro­c.), ma­žiau – iš Šve­di­jos (8,3 pro­c.), Ru­ si­jos (6,4 pro­c.), Ny­der­lan­dų (6,2 pro­c.), Ki­ni­jos (5,8 pro­c.), Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (5,3 pro­c.), Da­ni­jos (5 pro­c.), Nor­ve­gi­ jos (5 pro­c.), Pran­cū­zi­jos (3,7 pro­c.), ki­tų ša­lių (37,7 pro­c.).

Praė­ju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2010-aisiais, Lie­tu­vos eks­ por­tas į Skan­di­na­vi­jos ša­lis išau­go 12 pro­c., anks­tes­nis me­ti­nis eks­por­to au­gi­mas sie­kė 35,6 pro­c. Dau­giau­sia praė­ju­siais me­tais Lie­tu­va į Skan­di­na­vi­ją eks­por­ta­vo bal­ dų – šios pre­kės su­da­rė 17,9 pro­c. vi­sų eks­por­tuo­tų pre­ kių. Me­die­na ir me­die­nos dir­bi­niai su­da­rė 10,1 pro­c., plas­ ti­kai ir jų dir­bi­niai 7,4 pro­c., ta­ba­kas ir per­dirb­ti ta­ba­ko pa­ kai­tai 6 pro­c., dir­bi­niai iš ge­le­žies ar­ba plie­no 5,9 pro­c., elekt­ros ma­ši­nos ir įren­gi­niai 4,8 pro­c., megz­ti ar­ba ner­ti dra­bu­žiai 3,9 pro­c., ki­tos pre­kės – 44 pro­c. vi­so eks­por­to.

pliu­sai ir mi­nu­sai

a, nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gis že­mas, o pa­si­ten­ki­ni­mas vals­ty­bės po­li­ti­ka ir ap­skri­tai gy­ve­ni­mu, ne­pai­sant sau­lės trū­ „Shutterstock“ nuo­tr.

Jei ne­ver­tin­si­me mo­ra­li­nių as­ pek­tų ir tarp­vals­ty­bi­nio tak­to, šis kont­ro­ver­siš­kai ver­tin­ti­nas žings­ nis Skan­di­na­vi­jos ban­kų sis­te­mą iš­gel­bė­jo pa­si­nau­do­jant mū­sų eko­ no­mi­ka. Ži­no­ma, ne­ma­ža Skan­di­na­vi­jos sėk­mės pa­slap­tis sly­pi kul­tū­ri­nė­ je sfe­ro­je. Eko­no­mi­kos skaid­ru­mas yra be­ne svar­biau­sias sėk­min­ go eko­no­mi­kos val­dy­mo ga­ran­tas. Už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai tai ver­ti­ na, ir ša­lis ne­si­skun­džia jų dė­me­ sio sto­ka. Be to, ten­ka at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad skan­di­na­vų ban­kai taip

Al­gi­man­tas Aks­ti­nas Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­l i­n is di­rek­to­r ius

S

kan­di­na­vi­jos ša­lių vers­las Lie­ tu­vo­je yra ga­na ak­ty­vus ir ga­ na daug in­ves­ta­vęs į tam tik­rus ša­lies sek­to­rius. Skan­di­na­vi­jos ša­lių ka­pi­ta­las ir vers­lo mo­de­lis, ga­li­ma sa­ky­ti, do­mi­nuo­ja ban­kų, fi­nan­sų sek­ to­riu­je, ta­čiau esa­ma ir skan­di­na­vų ka­ pi­ta­lo pra­mo­nės įmo­nių. Lie­tu­vo­je vyks­tant pri­va­ti­za­ci­jai skan­ di­na­vai pa­t i­kė­jo mū­sų dar­bo po­ten­ cia­lu ir kul­tū­ra. La­bai svar­bu, jog pa­ ma­tę ge­r us par­t ne­r ys­tės re­z ul­ta­t us jie su­pra­to, kad juos lė­mė mū­sų aukš­ čiau­sio ly­gio va­dy­bi­nin­kai. Šie Skan­di­ na­vi­jos įmo­nėms su­da­ro ge­ras są­ly­gas plės­tis į ki­tas rin­kas, ku­rio­se jie jau yra

stip­riai įkė­lę ko­ją į Bal­ti­jos ša­lis to­dėl, kad Nor­ve­gi­ja, Da­ni­ja, Suo­ mi­ja ir ypač Šve­di­ja yra vie­nos di­ džiau­sių in­ves­tuo­to­jų Lie­tu­vo­

je, Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je. Tie­siog pa­skui in­ves­ti­ci­jų pi­ni­gus atė­jo ir juos ad­mi­nist­ruo­jan­tys skan­di­na­ vų ban­kai.

Tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je 2011 m. pa­bai­go­je Šve­di­ja Nor­ve­g i­ja Suo­mi­ja Da­ni­ja

In­ves­tuo­to­jai 238 211 191 254

In­ves­ti­ci­jos (mln. li­tų) 7827,38 2522,63 1757,66 1584,76 Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

šiek tiek la­biau kva­li­fi­kuo­ti ar pa­ty­rę. Pa­vyz­d žiui, į Nepriklausomų valstybių sandraugos ša­lis: Ru­si­ją, Uk­rai­ną, Bal­ta­ru­si­ją, taip pat į Len­ki­ją kaip po­ so­vie­ti­nę ša­lį. Lie­t u­vo­j e iki šiol neat­š auk­t a stra­te­ gi­j a tap­t i pa­s lau­g ų ša­l i­m i Eu­ro­p os, Skan­d i­n a­v i­j os re­g io­n e. Prit­r auk­ tos in­ves­t i­c i­jos ir to­k ių gi­gan­t ų kaip „Wes­tern Union“ ar „Barc­l ays“ atė­ ji­m as tam­p a tar­s i vi­z i­t i­ne kor­te­le. Skan­d i­n a­vai pe­r i­m a pa­slau­g ų cent­ rų stei­g i­mo idė­j as ir pra­de­d a ak­t y­ viai steig­t i sa­vo fi­nan­s i­n ių pa­slau­g ų cent­r us mū­s ų ša­ly­j e. Juos for­muo­ jant bu­vo jun­t a­m as fi­n an­s ų spe­c ia­ lis­t ų, kal­b an­č ių Skan­d i­n a­v i­j os ša­l ių kal­b o­m is, po­rei­k is, to­dėl jų bu­vo pri­ trau­k ia­m a iš vi­s o Bal­t i­j os ša­l ių re­ gio­no. Au­gant po­rei­k iui, Lie­t u­va jau ban­do vers­l ą koo­p e­r uo­t i su moks­lu: su­jung­t i pro­fe­s i­nes ži­n ias ir skan­d i­ na­v ų kal­b ą, kad bū­t ų su­k u­r ia­ma pa­ pil­do­ma pri­dė­t i­nė ver­tė. Jei­gu Da­ni­ją pri­skir­tu­me prie Skan­di­ na­v i­jos ša­l ių, bū­t ų ga­l i­ma teig­t i, kad jos eko­no­mi­kos mo­de­l is Lie­tu­vai la­ bai pa­t rauk­lus. Pas­ta­r uo­ju me­tu Da­

ni­ja yra iš­si­kė­lu­si eko­no­mi­nį tiks­lą iš pra­mo­ni­nės, pro­duk­tus ga­mi­nan­čios, ša­lies tap­ti aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­ rian­čių pa­slau­gų vals­ty­be. Ši stra­te­gi­ja pa­na­ši į Lie­tu­vos tiks­lus, to­dėl, ma­nau, mums rei­kė­tų koo­pe­ruo­tis, mo­ky­tis iš rim­tos par­tne­rės, o ne vien kvies­tis in­ ves­ti­ci­jas. Be to, iš kai ku­rių Skan­di­na­vi­jos ša­lių ga­li­ma pe­rim­ti tam tik­ras ins­ti­tu­ci­jas, pa­vyz­d žiui, iš Šve­di­jos – vers­lo ta­ry­ bą. Mes Lie­tu­vo­je daž­nai dis­ku­tuo­ja­ me, ar pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­me sa­ vo so­cia­li­nių par­tne­rių su­ge­bė­ji­mus, ar tik su­ku­ria­me to­kias ins­ti­tu­ci­jas ir dar­bo gru­pes, ku­rio­se vien „nu­lei­džia­ mas ga­ras“. Ki­taip ta­riant, mū­sų ins­ti­tu­ci­jo­se vers­ las ne­tu­ri spren­džia­mo­jo bal­so, to­dėl, kaip daž­nai sa­ko­me, da­ly­vau­da­mas tik gaiš­ta lai­ką. O Šve­di­jo­je vers­lo ta­ ry­ba ste­bi ap­lin­ką, tu­ri sa­vo at­sto­vy­ bes ki­to­se ša­ly­se, taip pat Lie­tu­vo­je, bend­rau­ja ir dir­ba su in­ves­tuo­to­jais, vys­to bend­rus pro­jek­tus. Ma­nau, sėk­ min­giau­sius mo­de­lius ga­li­ma tai­ky­ti ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se. Parengė Li­na Mra­zaus­kai­tė

Lie­tu­vos eks­por­tas ir im­por­tas pa­gal vals­ty­bes 2012 m.*, mln. li­tų Są­jun­ga, vals­ty­bė ES Ai­ri­ja Aust­ri­ja Bel­g i­ja Bul­ga­ri­ja Če­k i­jos Res­pub­li­ka Da­ni­ja Es­ti­ja Grai­k i­ja Is­pa­ni­ja Ita­li­ja Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė Kip­ras Lat­vi­ja Len­k i­ja Liuk­sem­bur­gas Mal­ta Ny­der­lan­dai Por­tu­ga­li­ja Pran­cū­zi­ja Ru­mu­ni­ja Slo­va­k i­ja Slo­vė­ni­ja Suo­mi­ja Šve­di­ja Veng­ri­ja Vo­k ie­ti­ja

Eks­por­tas 35080,9 142,5 165,9 674,7 119,7 369,8 1188,8 4295,3 40,6 463,8 1012,9 3536,3 14,6 6400,2 3408,4 5,6 1,5 3367,4 123,1 1968,2 136,7 145,0 28,0 708,2 1904,4 305,6 4528,0

Im­por­tas 35431,2 152,8 468,3 1866,3 90,2 828,7 1047,8 1855,6 51,8 684,3 1924,1 1311,1 17,6 3721,3 6100,5 47,0 9,2 3483,1 58,4 1368,5 109,4 277,1 146,4 1187,1 2054,5 441,7 6128,3

* Sausio–rugsėjo mė­ne­siais. Į Nor­ve­g i­ją, ku­r i ne­prik­lau­so ES, Lie­tu­vos eks­por­tas sie­k ia 1071,4 mln. li­t ų, im­por­tas - 210,1 mln. li­tų. Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas


16

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

menas ir pramogos

Šį penk­ta­die­nį Kau­ no vals­ty­bi­nė­je fil­ har­mo­ni­jo­je pir­mą kar­tą bus at­lie­ka­ ma šiuo­lai­ki­nio bri­ tų kom­po­zi­to­riaus Keit­ho Burs­tei­no sim­fo­ni­ja „Eli­xyr“ ir dai­nų cik­las „Songs of Lo­ve and So­li­du­ te“ su Kau­no sim­fo­ ni­niu or­kest­ru ir Ri­ ta No­vi­kai­te. „„Sen­ti­men­tai: į Kau­ną gar­sus di­ri­gen­tas K.Burs­tei­nas at­ke­lia­vo kar­to­da­mas se­ne­lio ke­lio­nę Ang­li­jos link. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Vi­di­nių vib­ra­ci­jų su­kur­ta mu­zi­ka En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

K.Burs­tei­nas ti­tu­luo­ja­mas vie­nu žy­miau­sių D. Bri­ta­ni­jos kom­po­zi­ to­rių, glo­bo­ja­mas maest­ro Vla­di­ mi­ro Ash­ke­na­zio, kri­ti­kų va­di­na­ mas šiuo­lai­ki­niu to­na­lu­mo meist­ru. Kom­po­zi­to­riaus šak­nys glū­di Ru­ si­jo­je ir Lie­tu­vo­je, tad sim­fo­ni­jo­ je „Eli­xyr“ už­ko­duo­tas ly­riš­ku­mas sim­bo­liš­kai at­spin­di ir jo pa­ties is­ to­ri­ją. Kon­cer­tas bus įra­šy­tas, sim­ fo­ni­ją ke­ti­na iš­leis­ti di­džiau­sia pa­ sau­lio kla­si­ki­nės ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos įra­šų kom­pa­ni­ja „Na­xos“. – Kaip jau­čia­tės at­vy­kęs į Lie­ tu­vą tik­riau­siai pir­mą kar­tą? – Taip, Lie­tu­vo­je esu pir­mą kar­tą ir Kau­nas, ku­ria­me ap­si­sto­jau, man la­bai pa­tin­ka: mies­tas gra­žus, tu­ ri Se­na­mies­tį, yra ra­mus, la­bai ski­ ria­si nuo Lon­do­no, kur vis­ko la­bai daug, vis­ko per­krau­ta, daug chao­so. Čia vis­kas ra­miau ir ma­ne tai ža­vi. Iš sa­vo šei­mos, tu­rin­čios lie­tu­viš­ kų šak­nų, esu pir­ma­sis, ap­lan­kęs Lie­tu­vą. Ma­no se­ne­lis – lie­tu­vis, mi­rė 1890 m. ir, ži­no­ma, iš jo ne­su nie­ko su­ži­no­jęs, ta­čiau la­bai no­rė­ čiau ras­ti ko­kios nors in­for­ma­ci­jos apie lie­tu­viš­ką­ją šei­mos pu­sę. – At­va­žia­vo­te trau­ki­niu, o tai nė­ra įpras­ta šian­dien, kai dau­ ge­lis ke­liau­ja lėk­tu­vu... – Toks ke­lia­vi­mo bū­das sa­vo­tiš­kai

at­kar­to­ja ma­no se­ne­lio ke­lio­nę – ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad į Ang­li­ją jis taip pat ke­lia­vo trau­ki­niu – man tai yra svar­bu, ypač ke­liau­jant į Lie­tu­ vą. Ki­ta ver­tus, ke­liau­jant trau­ki­ niu, įvyks­ta aiš­kes­nis skir­tin­gų kul­ tū­rų sie­nų kir­ti­mas, juo la­biau kad ne­su bu­vęs Šiau­rės Eu­ro­pos da­ly­ je – Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­ je. Ir dar – ke­lio­nė trau­ki­niu sa­vo­ tiš­kai amor­ti­zuo­ja prieš kon­cer­tą, leng­viau įsi­gy­ven­ti, vis­kas vyks­ta ne taip grei­tai. Svar­biau­sia – lėk­ tu­vai la­bai ter­šia orą.

kon­cer­te ir dai­na­vo Ri­ta No­vi­kai­tė, bet aš nė neį­ta­riau, kad ji – lie­tu­vė, tai vi­siš­kas su­ta­pi­mas; ma­ne su­ža­ vė­jo jos bal­sas, eksp­re­si­ja, bal­so in­ ten­sy­vu­mas. Tai­gi su so­lis­te su­si­ti­ kau, pa­siū­liau jai žvilg­te­lė­ti į ma­no su­kur­tą dai­nų cik­lą „Songs of Lo­ve and So­li­du­te“. R.No­vi­kai­tei dai­nos pa­ti­ko, no­rė­jo­me su­reng­ti jų prem­je­ rą Lon­do­ne, bet R.No­vi­kai­tė dėl svei­ ka­tos tuo­met ne­ga­lė­jo dai­nuo­ti. Ki­ta ver­tus, šios dai­nos kaž­kiek evo­liu­cio­ na­vo, jas tru­pu­tį kei­čiau ir to­bu­li­nau, kol jos įga­vo da­bar­ti­nę for­mą.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te apie bū­si­mo­jo kon­cer­to pro­gra­mą Kau­no fil­ har­mo­ni­jo­je. – Šią pro­gra­mą nu­lė­mė pra­ktiš­kai du žmo­nės – tai me­co­sop­ra­nas Ri­ta No­vi­kai­tė, ku­riai pa­ti­ko ma­no kū­ry­ ba ir konk­re­čiai dai­nų cik­las „Songs of Lo­ve and So­li­du­te“, ir maest­ro V.Ash­ke­na­zis, ku­ris yra iš Bal­ta­ru­si­ jos, tai­gi iš tos pa­čios eu­ro­pi­nės da­ lies, gal­būt su­ta­po kaž­ko­kios vi­di­ nės vib­ra­ci­jos. Tai­gi jam la­bai pa­ti­ko ma­no sim­fo­ni­ja „Eli­xyr“, jis už­si­de­ gė ją įgy­ven­din­ti su Lie­tu­vos or­kest­ ru. R.No­vi­kai­tė yra kon­cer­ta­vu­si su Kau­no sim­fo­ni­niu or­kest­ru, taip vis­kas ir su­si­dė­lio­jo, esu čia.

– O ko ti­kė­tis iš sim­fo­ni­jos „Eli­ xyr“? – To­na­lio­ji mu­zi­ka, ku­rios lau­ke ku­ riu, gy­vuo­ja 400 me­tų, ta­čiau no­rė­ jo­si at­ras­ti kaž­ko dau­giau – su­teik­ti jai nau­jos ener­gi­jos, tai­gi ši sim­fo­ ni­ja – tar­si nau­jo­jo to­na­lu­mo kū­ri­ nys. Gi­mė ji ga­na at­si­tik­ti­nai: išė­jau pa­si­vaikš­čio­ti ir ei­nant per Va­ter­lo til­tą ji su­skam­bo ma­no gal­vo­je, be­je, tai man nu­tin­ka to­li gra­žu ne­daž­nai – pa­pras­tai mu­zi­ką už­ra­šau prie dar­bo sta­lo, ta­čiau šį­kart tai bu­vo kaip vi­zi­ja – aš ją iš­gir­dau. Sim­fo­ni­ja yra epi­nis kū­ri­nys, ji įkū­ni­ja cik­liš­ku­mą, tam tik­rą di­ na­mi­ką, tai­gi „Eli­xyr“ yra tri­jų da­ lių: pir­mą­ją pa­va­di­nau – „Švie­sos sklei­dė­jas“, ant­rą­ją, ku­ri sie­ja­si su ma­no ke­lio­ne į Lie­tu­vą, – „Sug­rį­ ži­mas“, o tre­čio­ji da­lis bu­vo tar­si klau­si­mas, ta­čiau vė­liau nu­ta­riau da­lims su­teik­ti ki­tus pa­va­di­ni­

– Kur su­si­pa­ži­no­te su Ri­ta No­ vi­kai­te? – Tai at­si­ti­ko per ma­no drau­gus, ak­ to­rius. Vy­ko kon­cer­tas Lon­do­ne ir to­ji ak­to­rių po­ra ma­ne į jį pa­kvie­tė. Ta­me

mus, ar­ti­mes­nius kla­si­ki­nės mu­zi­ kos api­brėž­tims, bet neat­si­sa­kant nau­jų for­mų ir švie­žaus gū­sio, tai­ gi pir­mo­ji da­bar va­di­na­si „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ant­ro­sios da­lies pa­va­di­ ni­mas – „Ada­gio“, tre­čio­ji – „Ala­ ma­sia“. Sa­vo kū­ri­niu ne­no­rė­jau nu­tol­ti nuo kla­si­kos, bet drau­ge sie­kiau jai su­teik­ti nau­ju­mo, švie­ žu­mo. Ki­ta ver­tus, sim­fo­ni­jos pa­ sta­ruo­ju me­tu ga­na re­tai pa­trau­kia kom­po­zi­to­rių dė­me­sį, to­dėl no­rė­jau sa­vo­tiš­kai at­kreip­ti dė­me­sį į šį žan­ rą ir mu­zi­kos to­na­lu­mą, ku­ris ga­li nau­jai su­skam­bė­ti kla­si­ki­nė­je sim­ fo­ni­jo­je. Sa­vo sim­fo­ni­ja aš sie­kiu pri­kel­ ti tai, kas XX a. mo­der­nio­jo­je kla­si­ ki­nė­je mu­zi­ko­je tar­si nyks­ta: ima­ma tar­si pa­mirš­ti, kad mu­zi­kos tiks­las yra iš­reikš­ti emo­ci­jas, ta­čiau ieš­ko­ma ki­tų mu­zi­kos iš­raiš­kos for­mų, spren­ di­mų, ki­tų mu­zi­kos ke­lių – ir tai kaip at­spin­dys, ką iš­gy­ve­na Eu­ro­pa XX a. Ša­lia vi­sų bran­duo­li­nių ka­tast­ro­fų, ka­rų ir ki­tų liūd­nų da­ly­kų vis dėl­to ga­li­ma pri­si­min­ti mu­zi­ką ir to­kią, ko­kia ji yra pa­vei­kiau­sia – iš­reiš­ kian­ti emo­ci­jas, kal­ban­ti apie mei­ lę ir liū­de­sį, ir nors tai kont­ras­tuo­ja su ša­lia vyks­tan­čio­mis blo­gy­bė­mis ir iš jų ky­lan­čio­mis dest­ruk­ci­jo­mis, ta­ čiau vi­sa tai ša­lia ir su­si­lie­čia. – Koks jū­sų ke­lias į kom­po­zi­ci­ ją, mu­zi­kos kū­ri­mą? Gal prieš tai gro­jo­te ko­kiu nors inst­ru­ men­tu?

– Ma­no tė­vai – or­kest­ro smui­ki­ nin­kai, tai­gi mu­zi­ka yra tar­si ma­ no krau­jy­je, ji vi­sa­da ma­ne su­po ir tar­si bu­vo ma­ny­je, ta­čiau jau­nys­tė­ je no­ri­si pa­ban­dy­ti ir ki­tus da­ly­kus. Man pri­rei­kė daug lai­ko, kol at­ra­ dau sa­vy­je kom­po­zi­to­riaus bal­są, kur­ti mu­zi­ką pra­dė­jau tik 30 me­tų, iki tol ty­ri­nė­jau ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­nius, di­ri­ga­vau or­kest­rui, nes esu bai­gęs di­ri­ga­vi­mo stu­di­jas. Tarp ku­rian­čių sa­vo bend­raam­ žių kom­po­zi­to­rių ne­ra­dau mu­zi­kos, ku­rios ieš­ko­jau, tai­gi nu­spren­džiau ieš­ko­ti jos sa­vy­je, ir tai bu­vo la­bai il­ga ke­lio­nė: daug da­ly­kų rei­kia at­ ras­ti, kol ga­lų ga­le pra­de­di kal­bė­ ti pa­ts, pa­vyz­džiui, kaip And­re­jaus Tar­kovs­kio fil­me „Veid­ro­dis“ stai­ga pra­by­la ne­kal­ban­tis ber­niu­kas, taip ir aš po kiek lai­ko tar­si ga­vau do­va­ ną ir ga­lė­jau pra­dė­ti kal­bė­ti. Me­no pa­sau­ly­je la­bai svar­bu iš­si­ lais­vin­ti. Ne­sa­kau, kad vie­nas bū­das yra tei­sin­gas, o ki­tas – ne; spręs­da­ mas, ku­riuo ke­liu ei­ti, pa­si­kliau­ju in­ tui­ci­ja. Į vis­ką daug gi­li­nau­si, nes nė­ ra nie­ko sa­vai­me su­pran­ta­mo, vis­kas ne­sun­kiai ap­ver­čia­ma. Bet po vi­so to ta­ve pa­gau­na lai­ko dva­sia ir nu­ve­da skir­tin­gais ke­liais, svar­biau­sia – įgau­ ni sa­vo bal­są. Ma­no mu­zi­ka to­na­li, tai yra na­tū­ra­li ir gir­di­ma gam­to­je, o XX a. mu­zi­ka bu­vo di­de­lis eks­pe­ri­men­ tas, ku­ris pa­sau­liui bu­vo rei­ka­lin­gas ir daug da­vė, bet eks­pe­ri­men­tuo­jant ne­ ga­li­ma už­si­sė­dė­ti – rei­kia ju­dė­ti to­liau ir at­ras­ti sa­vą­jį bal­są.


17

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

menas ir pramogos Pa­lai­mi­no Kul­tū­ros ta­ry­bą Va­kar Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pri­tar­ta Kul­tū­ros ta­ry­bos stei­gi­ mui nuo sau­sio, jo­je nu­ma­to­ma 20 pa­rei­gy­bių.

Anks­čiau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ ja siū­lė, kad nau­jo­je ins­ti­tu­ci­jo­ je dirb­tų dau­giau žmo­nių – 35, ta­čiau ga­lu­ti­nia­me mi­nist­rų ka­ bi­ne­to pa­tvir­tin­ta­me pla­ne šis skai­čius su­ma­žin­tas. Mi­nis­te­ri­jo­je ati­tin­ka­mai pa­ rei­gy­bių skai­čius ne­ma­ži­na­mas – pa­žy­mi­ma, kad, sie­kiant tin­ ka­mai įgy­ven­din­ti Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­jai pa­ves­tas funk­ci­jas, „yra bū­ti­ny­bė pa­lik­ti vi­sas tu­ri­mas pa­ rei­gy­bes mi­nis­te­ri­jos su­dė­ty­je“. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, 2013 m. Kul­tū­ros ta­ry­ba tu­rė­tų ad­mi­nist­ruo­ti 46 mln. li­tų vals­ ty­bės biu­dže­to lė­šų ir pri­žiū­rė­ti 4 tūkst. pro­jek­tų vyk­dy­mą. Mi­nis­ te­ri­jos ki­tų me­tų biu­dže­te nau­jai įstai­gai iš­lai­ky­ti su­pla­nuo­ta 1,148 mln. li­tų, taip pat tu­ri­mos pa­tal­ pos šios įstai­gos veik­lai. Pa­gal rug­sė­jį Sei­mo pa­tvir­tin­tą įsta­ty­mą ši įstai­ga ad­mi­nist­ruos kul­tū­rai ir me­nams ski­ria­mas lė­ šas, vyk­dys kul­tū­ros sek­to­riaus ste­bė­se­ną, ana­li­zuos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis vyk­do­mų pro­ gra­mų, pro­jek­tų ir ki­tų prie­mo­ nių ko­ky­bę. Ta­ry­ba bus at­skai­ tin­ga Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.

Kul­tū­ros ta­ry­ba tu­rė­tų ad­mi­nist­ ruo­ti 46 mln. li­tų vals­ty­bės biu­dže­ to lė­šų ir pri­žiū­rė­ ti 4 tūkst. pro­jek­tų vyk­dy­mą. Pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad kul­tū­ros po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo funk­ci­jas per­da­vus ki­tam su­bjek­tui, pa­ čios mi­nis­te­ri­jos veik­la bus op­ ti­mi­zuo­ta ir kon­cent­ruo­ta kul­ tū­ros po­li­ti­kai for­muo­ti. Įs­ta­ty­mu nu­ma­ty­ta, kad ta­ry­ba yra biu­dže­ti­nė įstai­ga prie Kul­ tū­ros mi­nis­te­ri­jos, pa­gal kom­pe­ ten­ci­ją įgy­ven­di­nan­ti vals­ty­bės po­li­ti­ką kul­tū­ros mi­nist­rui pa­ ves­to­se val­dy­mo sri­ty­se. Ta­ry­ba priims spren­di­mus dėl kul­tū­ros ir me­no pro­jek­tų fi­nan­ sa­vi­mo, ad­mi­nist­ruos Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dą, skirs sti­pen­di­jas me­no ir kul­tū­ros kū­rė­jams, teiks siū­ly­mus ir eks­per­ti­nę nuo­mo­nę kul­tū­ros ir me­no po­li­ti­kos klau­ si­mais. Kul­tū­ros ta­ry­bai va­do­vaus Vy­ riau­sy­bės pa­skir­tas pa­rei­gū­nas. Nu­ma­ty­ta, kad jis bus ski­ria­ mas ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Kul­tū­ros ta­ry­bos val­dy­bą su­da­ rys ren­ka­mų 10 na­rių, jos su­dė­tį ket­ve­riems me­tams ir­gi tvir­tins Vy­riau­sy­bė, o kan­di­da­tū­ras at­ rinks kul­tū­ros ir me­no or­ga­ni­za­ ci­jų de­le­guo­ja­mi rin­kė­jai. Kul­tū­ros ta­ry­ba stei­gia­ma pa­ to­bu­li­nus anks­čiau par­la­men­te teik­tus, bet at­mes­tus pro­jek­tus dėl Me­nų ta­ry­bos stei­gi­mo. BNS inf.

Iš baž­ny­čios din­go pa­veiks­las Iš Drus­ki­nin­kų baž­ny­čios (nuotr.) neaiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis din­go šven­tų­jų pa­veiks­las, pa­vel­do­sau­ gi­nin­kai dėl to krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Drus­ki­nin­kų pa­rei­gū­nai tre­čia­die­ nį pa­tvir­ti­no ga­vę Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) Aly­taus te­ri­ to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jo Aliaus Ba­ ra­naus­ko skun­dą dėl din­gu­sio pa­ veiks­lo „Kū­di­kė­lio gi­mi­mas“. Kaip BNS sa­kė pa­da­li­nio vy­riau­ sio­ji vals­ty­bi­nė ins­pek­to­rė Mar­ga­ ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė, kle­bo­ni­jo­je bu­ vęs pa­veiks­las mįs­lin­gai pra­žu­vo jau se­niai, po to il­gą lai­ką bu­vo mė­ gi­na­ma jo ieš­ko­ti per Baž­ny­čią, bet ne­sėk­min­gai. „Mes taip ir for­mu­la­vo­me ieš­ki­ nį po­li­ci­jai, kad jis yra din­gęs ne­ nus­ta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis. Krei­ pė­mės į po­li­ci­ją, kad kons­ta­tuo­tų tą fak­tą ir kad ta in­for­ma­ci­ja at­si­ ras­tų pa­gal tvar­ką In­ter­po­lo ieš­ko­ mų daik­tų są­ra­še“, – tei­gė ji. Anot ins­pek­to­rės, šis pa­veiks­ las su ki­tais Drus­ki­nin­kuo­se at­si­

dū­rė čia kle­bo­nau­jant Kons­tan­ti­ nui Ga­jaus­kui. „Jis bu­vo at­kel­tas 1965 m. iš Vil­ niaus ir ra­do Drus­ki­nin­kų baž­ny­čią bai­sios būk­lės ir be pa­veiks­lų. Jis, man at­ro­do, iš Do­mi­ni­ko­nų baž­ ny­čios at­si­ve­žė ne­nau­do­ja­mus pa­ veiks­lus, vi­siš­kai su­dris­ku­sius, ir juos res­tau­ra­vo sa­vo lė­šo­mis. Di­ die­ji at­si­dū­rė baž­ny­čio­je, o tas ma­ ža­sis, „Kū­di­kė­lis“, vi­są lai­ką bu­vo kle­bo­ni­jo­je“, – pa­sa­ko­jo ji. Pa­sak M.Ja­nu­šo­nie­nės, pa­vel­ do­sau­gi­nin­kai į kle­bo­ni­ją ne­bū­da­ vo įlei­džia­mi, tad jie tik spė­lio­ja, ka­da ir kaip pa­veiks­las din­go: „Po jo mir­ties, ti­kė­ti­na, aš ne­ži­nau, ar jį pa­sku­ti­niais li­gos me­tais glo­bo­jo gi­mi­nai­tė, bet mes tik iš nuo­gir­dų ži­no­me, kad ga­lė­jo bū­ti per­duo­tas jai kaip do­va­na, kaip at­si­dė­ko­ji­ mas.“ Po kle­bo­no mir­ties 2001 m. pa­ si­ge­dus pa­veiks­lo, jo bu­vo ieš­ko­ ma per Baž­ny­čią, bet ne­sėk­min­ gai. Tuo­met nu­spręs­ta kreip­tis į po­li­ci­ją.

„Kei­tė­si ne vie­nas ku­ni­gas, jis bu­vo ne­ras­tas, ir ta­da il­go­kai aiš­ ki­no­mės pa­čio­je Vil­niaus vys­ku­ pi­jo­je, ga­vo­me iš vys­ku­po Arū­no Po­niš­kai­čio ir Baž­ny­ti­nio pa­vel­ do mu­zie­jaus Si­gi­tos Mas­laus­kai­ tės at­sa­ky­mą, kad Baž­ny­čiai nė­ ra ži­no­ma pa­veiks­lo bu­vi­mo vie­ta. To­kiu at­ve­ju pa­gal tvar­ką tu­ri­me

pra­neš­ti po­li­ci­jai“, – pa­sa­ko­jo ins­ pek­to­rė. Jos ži­nio­mis, pa­veiks­las nė­ra itin se­nas ir ver­tin­gas. „Jis bu­vo ne­di­ de­lis ir tik­rai ne iš ba­ro­ko lai­ko­tar­ pio, grei­čiau­siai XIX a. Bet koks pra­ra­di­mas yra nuo­sto­lis pa­vel­ dui“, – tei­gė M.Ja­nu­šo­nie­nė. BNS inf.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę lai­ mėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Birutės Mackonytės knygą „Pėdsakai pernykščiame sniege“.

Kas paliko pilkam vyriokui kupiūrų pluoštelį – avansą už žmogžudystę, kurios jis nesugebėjo įvykdyti? Šią kraupoką mįslę per plauką išvengusiam mirties stambaus instituto vadovui apsiima išaiškinti Aldas Gailiušis, draugų rate jau vadinamas privačiu sekliu. Pastarasis, kaip ir kituose B. Mackonytės detektyvuose, neišsiverčia be tardytojo Mato Valksnos pagalbos.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, lapkričio 27 d.


18 2

ketvirtaDIENIS, lapkričio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������20 Pamesta� ���������������������������������������������������20 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, stalius-staklininkus (turinčius staklininko pažymėjimą), stalius, baldų apmušėjus, šaltkalvį-metalo tekintoją. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 1045700

Baldų gamybos įmonei reikalingi tekintojasfrezuotojas, šaltkalvis. Tel. 8 699 65 740. 1046971

Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, meistro (-ės)- sukirpėjo (-ės) bei vadybininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015. 1047333

Įmonei reikalingi: tiekėjas-mechanikas, šaltkalvis, tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 676 23 379, 8 676 23 382, 8 676 23 380.

Siuvyklai, siuvančiai palaidines, sukneles, sijonus, reikalingi (-os) patyrę (-usios) siuvėjai (-os). Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas laiku, taikomas premijavimas, pastoviai aprūpinama darbu. Kviečiame prisijungti. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 1046554

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, tinkuotojai, kitų specialybių darbininkai. Tel. (8 37) 375 331. 1046022

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1041822

Transporto įmonė priimtų į darbą: aukštos kvalifikacijos automobilių (vilkikų) šaltkalvį ir šaltkalvio padėjėją. Atlyginimas – nuo 3000 Lt. Tel. 8 686 20 383. 1047408

1047250

Kepyklai Panemunėje reikalingas kepėjas-formuotojas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1046834

Metalo apdirbimo įmonei reikalingi šaltkalvis-suvirintojas ir pagalbinis darbininkas. Tel. 8 612 12 796, 8 611 44 558. 1047670

Reikalinga mielinių gaminių kepėja-formuotoja naujai kuriamai darbo vietai užimti. Darbo patirtis – privalumas. Tel. 8 633 78 962, e. paštas darbuxs@gmail.com. 1046685

Reikalinga valytoja, darbas 8–17 val. Aleksote. Atlyginimas – 900 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. 8 656 20 014. 1046678

Reikalingas kepėjas-bandelių formuotojas. Tel. 8 678 42 717.

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 685 68 140. 1044353

UAB B&L Santechnika ieško projektų/ statybos darbų vadovų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045210

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045203

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Darbas Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1047476

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1029046

1047320

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 608 71 813. 1045086

Reikalingi vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais – privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004; egidijus088@gmail.com. 1045364

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

Paslaugos

1036369

1037050

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1043437

1046862

Šilainiuose dirbti alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 1047331

Siuvimo įmonė ieško: siuvėjų siūti „fletlocku“, plokščiasiūle, universalia siuvimo mašinomis; krovėjo; klojėjos; sukirpėjo. Tel. 8 655 21 923. 1040078

Siuvykla, dideliais kiekiais siuvanti trikotažinius gaminius, priima į darbą siuvėjas (-us) overlokininkes. Darbas viena pamaina. Atlyginimas tikrai geras ir mokamas laiku. Tel. 338 588, 8 615 71 100. 1046234

Skubiai reikalinga minkštųjų baldų užvalkalų siuvėja. Darbas Savanorių pr. nuo 8 iki 17 val. Įdarbiname. Vidutinis atlyginimas nuo 1 200 Lt. Tel. 8 673 06 774. 1046945

1031525

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038053

Psichologinė, psichoterapinė pagalba. Tel. 8 655 76 060. www.psichologinespaslaugos.lt. 1046874

Automobilininkams

1038239

AMT Service atlieka SUNKVEŽIMIŲ važiuoklės, variklio remonto darbus. Montuoja ratus. Suvirinimo darbai. Kalvarijos g. 128C, Kaunas, tel. 8 698 83 064, 551 280. 1046246

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1046071

1041859

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430.

1037392

1035413

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

1045811

1044758

Buitinės technikos remonto Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Kasu šulinius, kanalizacijas. Kalu adatas smėlyje ir žvyre. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1043975

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 699 54 577.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

1046578

1040539

1042697

1046608

1044288

1046785

1046765

1046515

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1044784

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1040565

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1040758

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1046479

Statybos, remonto „RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1047372

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1046040

Kokybiškai atlieku apdailos darbus. Montuoju gipso plokštes, kloju plyteles, glaistau, dažau, tapetuoju, atlieku staliaus darbus. Tel. 8 673 08 034. 1047502

Kokybiškai klojame laminuotas grindis, montuojame gipskartonį, darome pertvaras, dažome, kalame dailylentes, klijuojame plyteles. Tel. 8 607 11 921. 1047188

Kokybiškas laiptinių dažymas, remontas, apdaila už visiems prieinamą kainą. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1042369

Kokybiški gaminiai iš metalo Jums pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatūrų lankstymas, rostverkų gamyba. Tel. 8 657 88 778. 1045636

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037190

Medžio apdailos, medinių namų restauracijos darbai. Pavėsinės, terasos, dekoratyviniai šuliniai, malūnai, tvorelės. Smulkūs remonto darbai. Tel. 8 648 86 623. 1047727

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

Pakabinamosios lubos: mineralinės, aliumininės, fibrocementinės, plieninės. Lubų montavimas. Tel. 8 686 40 200; www.lubos.lt.

Atliekame statybos darbus: mūrijame, betonuojame. Tel. 8 675 45 001.

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams suteikiama garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. Galima pirkti išsimokėtinai. Daugiau informacijos www.languera.lt, e. paštas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

1034136

1046340

1044888

Atliekame visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 670 84 807. 1046994

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

1047474

1042138

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1047124

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

1045434

Restoranas ieško virėjo. Darbo pobūdis – maisto produktų paruošimas patiekalų gamybai, šaltų patiekalų gamyba. Atlyginimas nuo 1300 Lt. Daugiau informacijos tel. 8 678 80 880. Restoranui GAN BEI CITY reikalingas barmenas. Reikalavimas – analogiško darbo patirtis. Mes Jums siūlome galimybę dirbti ir užsidirbti laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 678 80 880.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

1047748

Elektriko paslaugos. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai, suteikiama garantija, taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1040717

1040303

Medikų

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287. 1047015

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1043254

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1040146

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1036574

1023752

1038357

1042754

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1036146

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1043722

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1042795

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, dušo kabinas, gyvatukus, maišytuvus. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1046768

Nukelta į 19 p.


19 3

ketvirtaDIENIS, lapkriÄ?io 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Ĺ ventÄ—ms

Paslaugos Statybos, remonto Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1046309

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496.

4 kambarių butą S.Žukausko g., VII a. Be tarpininkų. Tel. 8 682 23 623.

SalÄ— pobĹŤviams iki 50 asmenĹł. Yra pirtis, kubilas, maitinimas, nakvynÄ—. Tel. 8 659 21 691. 1044892

„AUJAMA“ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

1040985

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1040091

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. Lietaus, vÄ—dinimo sistemĹł, ÄŻvairiĹł lankstiniĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 1041637

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, plyteliĹł klojimas, laminatas, gipskartonis, elektros ir santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 1046797

Suvirintojas atlieka visus suvirinimo darbus (savo ir kliento namuose). Tel. 8 670 77 716. 1042247

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1044258

Tinkuojame kalkiniu cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

1047182

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1046826

Valau kaminus. Remontuoju krosnis. Tel. 8 683 43 119, 8 683 43 175. 1047379

Vandens gręŞiniai nuo 6 iki 150 metrų gylio. Siurblių montavimas. Tel. 8 683 24 738.

1046016

Visas patalpĹł remontas, pelÄ—sio naikinimas, sienĹł ĹĄiltinimas iĹĄ vidaus, tinkavimas, gipskartonio montavimas. www.apĹĄiltinimas.lt. Tel. 8 614 45 953. 1047337

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1042227

Vidaus ÄŻrangos

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1036053

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1047001

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone DviejĹł kambariĹł butÄ… A.Smetonos al., PanemunÄ—je (4/2 a., mĹŤriniame name, b. pl. 40 kv. m, balkonas, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos lauko durys, laminatas, tvarkingas). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 678 74 682. 1047227

11–20 a namų valdos sklypus Domeikavoje (yra elektra, vanduo, kelias, graŞi su vaizdu vieta). Be tarpininkų. 1 a kaina 3 400 Lt. Tel. 8 612 23 323. 1045974

15 a namĹł valdos sklypÄ… Rokuose, M.KrupaviÄ?iaus g., greta nauji namai. Arba keiÄ?iu ÄŻ butÄ…. Tel. 8 670 46 111. 1047307

150 a ĹžemÄ—s sklypÄ… (80x180 m) llgakiemyje, Garliavos sen. (geodeziniai topografiniai matavimai, ĹĄalia nauji namai). Kaina 48 000 Lt. Tel. 8 684 38 226. 1047305

2 a. rÄ…stinÄŻ aptinkuotÄ… namÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose, Kranto 17-oji g. (bendr. pl. 113 kv. m, renovuotinas, 13,5 a ĹžemÄ—s). Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 1047546

2 kambarių butą Centre (1 a. mediniame name, b. pl. 35 kv. m, ťildymas – krosnimi). Tel. 8 600 00 236, 8 676 92 244.

1044385

IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228.

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RITININÄ–S UĹ˝UOLAIDOS, ROMANETÄ–S, TINKLELIAI nuo vabzdĹžiĹł. UAB „Eurivila“, K.DonelaiÄ?io g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt.

2012 m. gruodĹžio 27 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Veronikai Senavaitienei priklausanÄ?io 2 kambariĹł buto (bendras plotas 46,06 kv. m) su rĹŤsiu (5,39 kv. m), esanÄ?io PieniĹł g. 2–23, Kaune. PradinÄ— parduodamo turto kaina 54960 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, t.y. 5496 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ V.SenavaitienÄ™, tel. 8 631 92 434. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053.

1047178

1039053

BaldĹžiĹł Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1039593

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047565

Greitai ir kokybiĹĄkai gaminame virtuvÄ—s, miegamojo, svetainÄ—s baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.grasma.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 1041614

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1045645

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1046693

NestandartiniĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, spintos, komodos, sekcijos ir kt. AtveĹžame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685.

1043091

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1047288

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1028078

4 kambarių butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5 a. mōrinio namo 4 a., vidinis, b. pl. 75,28 kv. m). Kaina sutartinė. Galima pirkti kieme esantį 18 kv. m garaŞą. Tel. 8 682 21 787. 1044713

Kitos

VERTĖJŲ

1042495

1047541

1047698

2012 m. gruodĹžio 27 d. 10.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Arui Vyturiui Sutkui priklausanÄ?io 0,6556 ha ploto ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ—s sklypo VaiĹĄvydavoje, un. Nr. 1901-0294-0039, esanÄ?io Kauno m. sav., Kauno m. PradinÄ— parduodamo turto kaina 68 800 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, t.y. 6880 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ A.V.SutkĹł, tel. 8 608 83 079. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 1047716

3 kambariĹł butÄ… DemokratĹł g., VilijampolÄ—je (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 61 kv. m, virtuvÄ— 6 kv. m, WC ir vonia atskirai, didelis ÄŻstiklintas balkonas, plastikiniai langai). Kaina 88 000 Lt. Tel. 220 455, 8 612 03 636. www.agmindis.lt. 1044984

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1046198

AntstolÄ— Reda StaĹĄenienÄ— skelbia Lijanos StankĹŤnaitÄ—s turto pardavimÄ… iĹĄ varĹžytyniĹł. IĹĄ varĹžytyniĹł parduodamos negyvenamosios patalpos 12-1(6,70 kv. m), 12-2(2,28 kv. m), 12-3(0,84 kv. m), 12-4(4,53 kv. m), 12-5(7,13 kv. m), 12-6(12,25 kv. m), esanÄ?ios Kranto 7-oji g. 8–12, Kaune, unikalus Nr. 1993-9017-7012:0014. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ LijanÄ… StankĹŤnaitÄ™ (tel. 8 638 12 170). Turto varĹžytynÄ—s vyks 2012 12 28 11 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina 48 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolÄ—s depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500400604, esanÄ?iÄ… AB DNB banke, deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra 4 800 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstolei Redai StaĹĄenienei, esanÄ?iai E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 4–16, Kaune, tel. (8 37) 225 632, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1047231

AntstolÄ— Reda StaĹĄenienÄ— skelbia RĹŤstelio ÄŒekaviÄ?iaus turto pardavimÄ… iĹĄ varĹžytyniĹł. IĹĄ varĹžytyniĹł parduodamas ĹžemÄ—s sklypas, esantis JonuÄ?iĹł k., Kauno r., plotas 0,2713 ha, unikalus Nr. 4400-1046-7000. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ RĹŤstelÄŻ ÄŒekaviÄ?iĹł. Turto varĹžytynÄ—s vyks E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 4–16, Kaune, 2012 12 28 13 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina 24 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500400604, esanÄ?iÄ… AB DNB bankas, deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra 2 400 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstolei Redai StaĹĄenienei, esanÄ?iai E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 4–16, Kaunas, tel. (8 37) 225 632, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1047531

AntstolÄ— Reda StaĹĄenienÄ— skelbia Vytautui GudaiÄ?iui, Kristinai Gudaitienei ir UAB „Landa“ priklausanÄ?io turto pardavimÄ… iĹĄ varĹžytyniĹł. IĹĄ varĹžytyniĹł parduodamos gamybinÄ—s patalpos, unikalus Nr. 1993-00617136:0004, bendr. pl. 2373,08 kv. m, ir 27/100 dalys kiemo statiniĹł (rampa), unikalus Nr. 1993-0061-7674, Europos pr. 122, Kaune. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ VytautÄ… GudaitÄŻ (tel. 8 686 56 423). Turto varĹžytynÄ—s vyks 2012 12 28 10 val. E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 4–16, Kaune. PradinÄ— turto pardavimo kaina 976 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500400604, esanÄ?iÄ… AB DNB bankas, deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra 97 600 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstolei Redai StaĹĄenienei, esanÄ?iai E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 4–16, Kaune, tel. (8 37) 225 632, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1047148

AntstolÄ— Rima GraĹžienÄ— skelbia Audronei Girnienei ir Sigitui Girniui priklausanÄ?io nekilnojamojo turto – keturiĹł kambariĹł buto su rĹŤsiu, bendras plotas 76,99 kv. m, esanÄ?io PagÄ—giĹł g. 26A–17, Kaune, vieĹĄÄ…sias varĹžytynes. PradinÄ— kaina 120 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Rimos GraĹžienÄ—s kontoros depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT72 7044 0600 0785 1437, AB SEB banke. VarĹžytynÄ—s vyks 2013 01 03 10 val. J.GruodĹžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolÄ— Rima GraĹžienÄ—. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: turtui apribota disponavimo teisÄ—. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1047529

AntstolÄ— Rima GraĹžienÄ— skelbia Audronei Girnienei ir Sigitui Girniui priklausanÄ?io nekilnojamojo turto – ĹžemÄ—s sklypo, ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties, plotas 2,0000 ha, esanÄ?io Vainatrakio k., RokĹł sen., Kauno r., vieĹĄÄ…sias varĹžytynes. PradinÄ— kaina 32 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Rimos GraĹžienÄ—s kontoros depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT72 7044 0600 0785 1437, AB SEB banke. VarĹžytynÄ—s vyks 2013 01 03 11 val. J.GruodĹžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolÄ— Rima GraĹžienÄ—. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: turtui apribota disponavimo teisÄ—. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1047533

Antano R. individuali ÄŻmonÄ— padeda pirkti, parduoti ĹžemÄ—s sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia ÄŻvairias nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1047011

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Kitos prekÄ—s AKCIJA malkoms. VeĹžame skaldytas ir supjautas trinkelÄ—mis. UĹžsakymus vykdome greitai ir sÄ…Ĺžiningai. Tel. 8 629 94 161. 1046181

1032324

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketuĹł, akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463.

Parduodu arba ilgesniam laikui nuomoju nedidelÄŻ 1 kambario butÄ… Kaune, Rokuose (5/2 a. mĹŤriniame name, pl. 28 kv. m). Tel. 8 672 19 899.

AtveŞame (nuo 1 tonos) skubiai medienos pjuvenų briketų, granulių, baltarusiťkų durpių briketų, saulėgrąŞų lukťtų briketų. Tel. 8 600 25 915.

Skubiai parduodamas 3 kambariĹł butas Dainavos mikrorajone, BirĹželio 23-iosios g. (bendras plotas 63 kv. m). Tel. 8 650 15 829. SuremontuotÄ… 3 k. butÄ… Dainavoje (5/1 a., 48 kv. m, nauja santechnika, el. instaliac., plast. langai, ÄŻst. balk., signalizacija). Tel. 8 670 34 434, e. paĹĄtas zimeonas@yahoo.com. 1045786

Bankroto administratorius UAB „ATENERGO“ skelbia bankrutavusios UAB „Efezas ir Ko“ turto pardavimÄ…. Parduodamas butas/patalpa-kambarys su rĹŤsiu (18 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, SavanoriĹł pr. 222–221, Kauno mieste. Kaina 10 000 Lt. Informacija teikiama ir parduodamo turto apĹžiĹŤra vykdoma iĹĄ anksto susitarus tel. 8 689 73 256. Ĺ iÄ… informacijÄ… galima rasti tinklapyje http://www.atenergo.lt.

TrijĹł kambariĹł butÄ… P.LukĹĄio g., KalnieÄ?iuose (penkiĹł aukĹĄtĹł blokinio namo I a., b. pl. 62 kv. m). Tel. 8 698 31 775.

BerĹžo ir juodalksnio 3 m ilgio malkas. AtveĹžu miĹĄkaveĹžiu. MaĹžiausias kiekis 18 m. Tel. 8 690 34 664.

UĹž labai gerÄ… kainÄ… naujos statybos dviejĹł, trijĹł kambariĹł butus Kaune (autonominis ĹĄildymas dujomis, Ĺžidinys, automobilio vieta, ĹĄalia IKI centras, iĹĄvystyta infrastruktĹŤra, visi miesto tinklai jau prijungti, sutvarkyta aplinka, maĹži mokesÄ?iai). Liko keturi butai. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Tel. 8 698 09 808.

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1045858

1047764

1046781

1046759

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1036018

1044658

1047509

1043368

1037430

BUAB „Rimduva“ parduoda ÄŻvairiĹł prekiĹł likuÄ?ius, ilgalaikÄŻ turtÄ…, automobilÄŻ „Ford Mondeo“. DÄ—l turto sÄ…raĹĄo ir kainĹł kreiptis ÄŻ administratoriĹł tel. 8 600 23 480. 1047592

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1041684

Vieno kambario butÄ… Veisiejuose (3 a. mĹŤrinio namo III a., bendr. pl. 40 kv. m, su nauja buitine technika ir baldais), ĹĄalia – AnÄ?ios eĹžeras. Tel. 8 684 38 226. 1047309

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028129

KALÄ–DINÄ– AKCIJA: skalbyklÄ—ms, viryklÄ—ms, ĹĄaldytuvams, integruojamai technikai. NUOLAIDOS iki 30 %. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 1045740

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 1028932

Parduodamos ÄŻvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1043919

Parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas, rÄ…steliais). AtveĹžimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paĹĄtas euruta66@gmail.com. 1043871

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1038048

Pigiai parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas ir Ä…Ĺžuolo bei juodalksnio atraiĹžas. Tel. 8 688 55 419. 1046142

Pigiai parduodu masaĹžinÄ™ lovÄ… „Ceragen“, bÄ—gimo takÄ…, siuvimo maĹĄinas – „Singer“, elektrinÄ™ ir overlokÄ…. PlastmasinÄ™ ĹžaliavÄ… granulÄ—ms, gaminius plastmasinius ir metalinius. Tel. 8 650 53 943. 1046923

1029455

Automobiliai ir detalÄ—s 2012 m. gruodĹžio 27 d. 10.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Eglei JuozapaviÄ?ienei priklausanÄ?io automobilio KIA SORENTO, pirmos registracijos data – 2005 11 29, degalai – dyzelinas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 5 600 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, t.y. 560 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. InformacijÄ… tel. 8 683 59 513 teikia antstolio padÄ—jÄ—jas Vitalijus Verikas. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 1047690

2012 m. gruodĹžio 27 d. 9.50 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Vilmai Kuosienei priklausanÄ?io automobilio ROVER 75, 2004 m. gamybos, degalai – benzinas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 1600 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, t.y. 160 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ V.KuosienÄ™, tel. 8 655 32 232. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 1047695

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, raugintus ir ĹĄvieĹžius kopĹŤstus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1033720

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1039961

SaulėgrąŞų lukťtų briketai – labai kaitrōs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir Şidiniams. AtveŞame. Tel. 8 678 16 731. 1034738

Skaldytas pusiau sausas berĹžo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914. 1047350

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 1029084

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I-V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1045109

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1045117

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022605

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022521

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

ketvirtaDIENIS, lapkričio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022775

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022420

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022856

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

1015060

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1036396

UAB „Derlinga žemė“ nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieš notarą. Tel. 8 686 86 065. 1036890

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 890 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1039145

1022334

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Visoje Lietuvoje – mišką su žeme ar išsikirsti. Atsiskaito iš karto, 5000–30000 Lt už ha. Tel. 8 600 29 417.

1022678

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027588

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

1027703

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 640 61 199. Namą, dalį namo, kotedžą su autonominiu šildymu Kaune ar šalia Kauno. Tel. 395 004, 8 614 21 023. 1046196

1038803

1045762

1044313

Ieškau pirkti sklypą, sodą arba sodybą Kaune ar šalia Kauno. Domina įvairūs pasiūlymai. Tel. 8 657 53 810, Martynas.

1047708

Paskolos

Lapkričio 23 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas, vyr. dirigentas Imants Resnis)

Solistė

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) Dirigentas KEITH BURSTEIN (D. Britanija)

1038012

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Programoje K.Burstein – Simfonija „Elixyr“ (premjera Lietuvoje) K.Burstein – Dainų ciklas „Songs of Love and Solitude“ (premjera Lietuvoje)

1038130

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1037979

Globėjas:

Kauno miesto savivaldybė

Rėmėjai:

Kauno diena

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1037958

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“.

1039221

Reikalingas kreditas 30000 litų, 2 procentai mėnesinių palūkanų, užstatas – nekilnojamasis turtas. Tel. 8 615 52 442. 1044739

Įvairūs

Kiti

Nuomoja II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 992533

Išnuomojamas kambarys Aleksote, privačioje valdoje (vyresnio amžiaus žmogui). Tel. 8 647 67 466, 291 223; e. paštas agt444@gmail.com. 1047780

Išnuomoju du kambarius trijų kambarių bute dviem vaikinams. Tel. 8 615 15 258. 1047241

1039103

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Paskolos palankiomis sąlygomis už užstatą. Nemokamai konsultuojame visais paskolų suteikimo klausimais. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 615 56 875.

1029130

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

1045591

1038324

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

1039124

Nemokamas fortepijono muzikos koncertas. Atlikėjas Adam Erickson iš JAV. Atliks klasikinius ir džiazo kūrinius. Gruodžio 7 d. 18 val. Organizatorius Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Koncertas vyks Draugystės g. 1.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

1041668

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Kelionės

Kviečia

1036294

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

1027653

1043423

1046667

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pervežame krovinius ir sunkiąją techniką iki 10 t Lietuvos ribose. Nuomojame ekskavatorių-krautuvą. Atliekame įvairius žemės kasimo darbus. Tel. 8 621 83 552.

Išnuomoju vieną kambarį trijų kambarių bute Senamiestyje (su visais patogumais, antrasis aukštas). Kaina 300 Lt. Tel. 8 653 90 867. 1047347

Gabenimai

Sauliaus Bazaro įmonė „Pianoforte“ (juridinio asmens kodas 133437859, buveinės adresas J.Mateikos g. 8, Kaune, įregistruota 1992 m. rugsėjo 7 d., duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami JAR tvarkomame VĮ „Registrų centras“) pertvarkoma į MB „Pianoforte“, buveinės adresas J.Mateikos g. 8, Kaune. Po pertvarkymo veiksianti mažoji bendrija perima visas individualios įmonės teises ir pareigas. Suinteresuoti asmenys su pertvarkymo dokumentais gali susipažinti individualios įmonės buveinėje. 1047248

Kviečia mokytis

1040838

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727.

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

995086

1038828

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037228

Norvegijos įmonė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1045731

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000. 1040288

Pirkčiau arba nuomočiausi butą, namą. Tel. 8 600 18 180 (Marius).

1047417

1046278

1046700

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1039631

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1046775

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1037026

Nemokami anglų k. kursai. Registracijos dienos: penktadienis (23 d.) 17–19 val. ir šeštadienis (24 d.) 15–17 val. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Tel. 8 606 78 591. 1045311

Kviečia mokytis

Pamesta Pamestą Kauno „Saulės“ gimnazijos brandos atestatą V Nr. 122709, išduotą 2007 m. Tomui Vaivadai, laikyti negaliojančiu.

1042535

1047814

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

Pamestą Lietuvos Respublikos Kauno miesto Lietuvos darbo federacijos Kauno apskrities skyriaus antspaudą laikyti negaliojančiu.

1047289

1047232


213

ketvirtaDIENIS, lapkričio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Atrodo paprastas klausimas, bet kartu ir sudėtingas, nes šiais metais kalėdinė dovana yra būti kartu! Kalėdinis kruizas – nuo 105 Lt (asm.) Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Informuoja RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS KARIUOMENĖS 94-OSIOMS METINĖMS Lap­kri­čio 22 d. 14 val. kvie­čia­me į Kau­no Pa­ne­mu­nės bu­vu­sią tur­gaus aikš­tę pa­ gerb­ti Tau­ro apy­gar­dos Bi­ru­tės rink­ti­nės žu­vu­sius par­ti­za­nus, vė­liau – į šven­ti­nę po­pie­tę Vai­do­to pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Nuo­šir­džiai lau­kia­me Lie­tu­vos ka­rių, Lais­vės ko­vo­to­jų, bu­vu­sių po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­ nių, ka­ri­nių vi­suo­me­ni­nių ir jau­ni­mo or­ga­ ni­za­ci­jų at­sto­vų ir vi­sų, be­si­do­min­čių Lie­tu­ vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­ja. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 656 27 860, Da­lia Luk­šai­ tė-Ma­ciu­ke­vi­čie­nė. Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga LDK Bi­ru­tės ka­ri­nin­kų šei­mų mo­te­rų drau­gi­ja Lap­kri­čio 23 d. 10 val. – šv. Mi­šios už Lie­tu­ vos ka­riuo­me­nę Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­ los) baž­ny­čio­je; 12 val. – Vy­čio Kry­žiaus or­ di­no vė­lia­vos kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je ir gė­lių pa­ dė­ji­mo ce­re­mo­ni­ja prie Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po; 16 val. – Vy­čio Kry­žiaus or­di­no vė­lia­ vos nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti mies­to vi­suo­menę.

KALĖDINIS IR NAUJAMETIS PASIŪLYMAS 3 DIENŲ KRUIZUI IŠ RYGOS Į STOKHOLMĄ KOKIA BUS ŠIAIS METAIS KALĖDINĖ DOVANA?

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai

KVIEČIAME! Kau­no ra­jo­no Sa­my­lų KC, Šlie­na­vo­je, lap­ kri­čio 22 d. 18.30 val. vyks sma­gi va­ka­ro­nė PADŪKĘS RUDUO. Links­mins liau­diš­ka ka­ pe­la „Lau­me­na” (vad. V.Dak­nys), jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ver­pe­tė­lis” (vad. E.Šni­pai­tis). „Ra­ga­nų bur­tai” jū­sų pa­slau­ goms... Įė­ji­mas lais­vas. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Lap­kri­čio 29 d. 16–17.30 val. – prof. ha­ bil. dr. A.Krið­čiū­nas. AR ŽMOGUS GALI BŪTI SVEIKAS? Gre­ta Že­mai­ty­tė, „Švie­su­vos” stu­ den­tė švie­tė­ja. OSTEOPATIJA. Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ ka­mi!

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM Travel“ Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Egiptas 2* HB (11 n.) – nuo 1459 Lt (asm.)

1036117

Sportas Kviečiame žaisti KERLINGĄ jau ir Kaune! Gerą nuotaiką ir smagius įspūdžius garantuojame! Surink 4 arba 8 žmonių komandą ir registruokis tel. 8 693 00 380, 8 601 65 380. KERLINGĄ žaidžiame Kauno ledo arenoje. Daugiau informacijos apie žaidimą www.forsarus.lt.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt Poilsinės kelionės: Tenerifė, Gran Kanarija – nuo 1472 Lt (asm.)

Jau prasidėjo išankstinis vasaros sezono kelionių pardavimas! Kelionės iš Kauno: Maljorka 3* HB – nuo 923 Lt (asm.) Alikantė 3* HB – nuo 943 Lt (asm.) Malta 3* HB – nuo 835 Lt (asm.) Kelionių ir bilietų skaičius ribotas!

1039410

Kelionių AgentūrA „Delta interservis“

Sveikata ir grožis Lieknėjimo studija „Graži Figūra“ kviečia padailinti kūno linijas. Dėmesio! Pirmieji klientai, įsigiję GRAŽIOS FIGŪROS paslaugų paketą mėnesiui (bodyflex dešimties treniruočių ciklas ir šokių pamokos), šokti mokysis nemokamai. Išsamesnė informacija: tel. 8 699 733 13, 8 652 26 609; www.grazifigura.lt. Studija įsikūrusi Laisvės al. 72, III aukšte. 1045831

Įvairūs

Lap­kri­čio 23 d. 14 val. Ei­gu­lių se­niū­ni­jos ČEČĖNIJOS aikš­tės am­fi­te­at­re (P.Luk­šio g. 60) – LIETUVOS KARIUOMENĖS 94-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Dai­nuos so­lis­tas šau­lys Do­vy­ das Jo­ku­baus­kis, gros Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ ny­bos or­kest­ras, veiks šiuo­lai­ki­nės ka­ri­nės gin­kluo­tės pa­ro­da, P.Ple­cha­vi­čiaus jau­no­ jo ka­rio mo­kyk­los auk­lė­ti­niai de­monst­ruos ka­ri­nius pra­ti­mus, tar­ny­bi­nių šu­nų pa­si­ro­ dy­mas, skam­bant links­mai mu­zi­kai, val­gy­ si­me ka­rei­viš­ką ko­šę. STALO ŽAIDIMŲ VAKARAS Kauno apskrities viešoji biblioteka kviečia rasti laiko pramogai ir žaisti stalo žaidimus. Lapkričio 22 d. 18 val. laukiame Jūsų restorane „Bernelių užeiga” Kauno centre (K.Donelaičio g. 11)! Čiupkite draugą už parankės ir atkeliaukite gerai praleisti laiko. Čia rasite bendraminčių, galėsite išmokti naujų stalo žaidimų arba žaisti jau pamėgtus. Žaidimai, kuriuos skolina „Hobbyshop”, patys įvairiausi: vieni reikalauja greitos reakcijos, pastabumo, kiti – susikaupimo ir loginio mąstymo, dar kiti – strateginių įgūdžių. Pramoga ir nauda vienu metu – kas gali būti geriau? Žaisime „Antimonopolį”, „Dobble”, „Blitz”, „Scrabble”,„Uno”, „Mamma Mia”, „Jungle Speed”, „Panikos bokštą”, „Tobago” ir daug kitų žaidimų. Turininga pramoga, azartas, dozė teigiamų emocijų ir smagus bendravimas – viskas garantuota! Renginys nemokamas.

NAUJIEJI METAI LAIVE Kviečiame Jus į šventę Baltijos jūroje – Rožiniai 80-ieji! Vakaro programa lietuvių kalba ir Amberlife koncertas! Maitinimas ir gėrimai į kainą įskaičiuoti Naujametis kruizas – nuo 570 Lt (asm.)

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt VASAROS SEZONO KELIONIŲ AKCIJA*! • iki – 50 % nuolaidos! • Pradinė įmoka tik 199 Lt • Mažiausios kainos garantija! • Galimybė keisti kelionės datą nemokamai! • Plačiausias pasirinkimas! Vasaros kelionę pirkite tik pasitarę su mumis!

Antalija – nuo 929 Lt Kreta – nuo 959 Lt Bulgarija – nuo 929 Lt Dalamanas – nuo 1029 Lt Sicilija – nuo 1659 Lt Kroatija – nuo 1189 Lt Kosas – nuo 1039 Lt Rodas – nuo 1159 Lt Kipras – nuo 1619 Lt Malaga – nuo 1949 Lt Barselona – nuo 1229 Lt Maljorka – nuo 1579 Lt Portugalija – nuo 1899 Lt Hurgada – nuo 1299 Lt Naujiena! Bodrumas (Turkija) – nuo 1059 Lt Naujiena! Riminis (Italija) – nuo 1489 Lt Naujiena! Nica (Prancūzija) – nuo 1819 Lt *vasaros sezono kelionių akcija galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Kelionių AgentūrA „Kelionių centras“

Informuoja Kauno tautinės kultūros centras A.Jakš­to g. 18 Lap­kri­čio 22 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: kom­po­zi­ci­jos su sti­li­zuo­to­mis žmo­nių fi­gū­ro­mis. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – li­te­ra­tū­ri­nis mu­zi­ki­nis va­ka­ras „Ru­ de­nė­jant” su sve­tai­nės „Ža­lia žo­lė” na­riais. Ve­da Al­gir­das Svi­dins­kas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Lap­kri­čio 25 d. 13 val. KTKC (A.Jakš­to g. 18) – pa­skai­ta „Nuo na­tū­ra­lios mir­ties iki eu­ta­na­zi­ jos”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ti­ki­mas su is­to­ri­ku Gin­ta­ru Druč­ku­mi „As­mens lai­ky­se­ na iš­skir­ti­nių ap­lin­ky­bių me­tu”. Lap­kri­čio 26 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: au­ga­li­nis or­na­men­tas (kar­pi­niai). Ve­da dai­li­nin­ kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 670 49 904. Lap­kri­čio 27 d. 18 val. KTKC (A.Jakš­to g. 18) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: vė­li­mas ant au­di­nio (nu­no felt tech­ni­ka). Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­ gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Lap­kri­čio 28 d. 18 val. – ru­dens va­ka­ro­ji­mai su Jo­na­vos su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro liau­diš­ kos mu­zi­kos ka­pe­la „Lan­ke­sa”, va­do­vas An­ta­nas Kir­ve­le­vi­čius. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Lap­kri­čio 29 d. 18val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: žmo­gaus fi­gū­ ros pro­por­ci­jos. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. ŠOKIŲ VAKARONĖ Lap­kri­čio 29 d. 18 val. – tra­di­ci­nių šo­kių va­ka­ro­nė „Pu­rie­nų” vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, S.Lo­zo­ rai­čio g. 13, su ka­pe­la „Lipk ant sie­nų”. Ga­lė­si­te tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį, iš­mok­ti nau­jų šo­kių, su­si­ras­ti nau­jų drau­gų. Renginys nemokamas.

A.Mickevičiaus g. 2A, Šiauliai, Tel. (8 41) 399 544, 8 698 07 197, e. paštas travel@splius.lt KALĖDINĖS IR NAUJAMETĖS KELIONĖS 11 29, 12 20 – Kalėdų mugės Niurnberge, Drezdene, 4 d./3 n., 640 Lt (iš Kauno). 12 14 – Kalėdos Krokuvoje (Varšuva–

Informuoja

Velička–Čenstakava), 3 d./2 n., 355 Lt (iš Kauno). 12 15 – kalėdinis Gdanskas (Gdanskas– Malborkas), 2 d./1 n., 260 Lt (iš Kauno). 12 20 – Kalėdos Harce (KvedlinburgasKonigsluteris–Vernigorode–Goslaras), 4 d./3 n., 595 Lt (iš Kauno). 12 15 – kalėdinė Ryga (Jaunpilio pilis–Ryga–Sigulda), 2 d./1 n., 155 Lt (iš Šiaulių). 12 30 – kruizas Ryga–Stokholmas–Rundalė – „Naujieji metai laive „Romantika“, 3 d./2 n., 795 Lt (iš Šiaulių). Apie „Kelionių centrą“ ir keliones www.travelcentre.lt

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10 Lapkričio 22 d. nuo 18 iki 19.30 val. – NEMOKAMAS SEMINARAS TĖVAMS apie patyčias, vaikų prisiimamus vaidmenis, reakcijas ir išgyvenimus. Registracija tel. 750 935.

KAUNO APSKRITIES MOTERŲ KRIZIŲ CENTRE teikiamos nemokamos socialinio darbuotojo, teisininko ir psichologo konsultacijos asmenims ir jų šeimos nariams, išgyvenantiems krizę. Išankstinė registracija tel. (8 37) 340 027 arba 8 679 31 930. Mūsų adresas A.Juozapavičiaus pr. 77 (III aukštas), Kaune.

Kviečia būsimas mamytes ir tėvelius dalyvauti NEMOKAMŲ SEMINARŲ CIKLE (II grupė – lapkričio 28 d., gruodžio 5 ir 12 d.). Seminarai vyks nuo 17 iki 19.15 val. Būtina registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt.

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba iš­gy­ve­nan­tiems ne­ tek­tis/ar­ti­mo­jo sa­vi­žu­dy­bę. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ ra­ci­ja tel. 8 618 05 005, e. p. aus­ri­ne@mo­ters-pa­gal­ba.lt.


22

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

kas, kur, kada Ramutė Teresė Kabelkaitė

Nuoširdžiai užjaučiame elektros ir automatikos baro darbuotoją Arūną ŽUKĄ dėl Mamos mirties. UAB „Korelita“ kolektyvas

(1940–2012) Ilgametė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė veteranė, pralaimėjusi neilgą nuožmią kovą su pragaištinga liga, vėlų lapkričio 20-osios vakarą išėjo anapilin. Ramutė gimė ir augo Marijampolėje. Mieste, kuris ne sykį bandė tapti Sūduvos krašto teatriniu centru. Tad 1956-aisiais, kai Lietuvos valstybinės konservatorijos auklėtiniai atvyko iš Vilniaus ir ėmėsi dar kartą atgaivinti miesto teatrą, ji turėjo progos pažinti šį viliojantį kūrybinį darinį, jį pamilti, puoselėdama savo svajonę tapti aktore. Atvykėliai – naujojo teatro aktoriai Valerija ir Stasys Ratkevičiai, nusprendę įkūnyti seniai užsibrėžtą tikslą – įkurti Lietuvoje profesinį lėlių teatrą, ėmėsi burti jam trupę. Ramutė, dar būdama Marijampolės 2-osios mokyklos abiturientė, nuskubėjo ten pirmoji. Režisierius, išvydęs dailią, spindinčiomis akimis mergaičiukę perspėjo: „Mieloji, pati tikriausiai svajoji būti scenoje? Nieko panašaus nebus. Čia – lėlių teatras, tu visada būsi pasislėpusi už širmos.“ Ramutė užsispyrusi kartojo: „Vis tiek noriu... aš labai noriu būti lėlių teatro aktore!“ Jos svajonė išsipildė. Pamažu, nelengvai mokėsi sunkios lėlininko profesijos, bet ištvėrė. Vėliau visa širdimi pamilo teatrą, tapusį jos tikraisiais namais, jame triūsiančius žmones ir lemtingąjį savo režisierių S.Ratkevičių. Žinia, ji nesužibėjo žvaigžde pagal dabar madingą šou pasaulio sampratą, tačiau tikrai tapo tuo derlingu Suvalkijos dirvos grumstu, kuriame tarpsta grožio ir gėrio daigai... Ramutė, pradėjusi savo kūrybinę atskaitą nuo pirmųjų šio teatro spektaklių „Stebuklingas Aladino žibintas“, „Velnių malūnas“, „Nykštukas Nosis“, „Zuikių mokykla“ ir kt., sukūrė per 70 įvairaus ryškumo vaidmenų. Po daugelio metų, pažymėdama savo pirmąjį jubiliejų, į klausimą „Ar esate laiminga, dirbdama būtent lėlių teatre?“, atsakė: „Jei nebūčiau laiminga – išeičiau. Esu laiminga nuo to laiko, kai dar Marijampolėje peržengiau jo slenkstį.“ Tačiau svarbiausia, kad Ramutė, įvardijusi teatrą tikrais namais, nesibodėjo jame dirbti įvairius darbus, būti visuomeniškai naudinga ir reikalinga šalia esantiems žmonėms, besidalijant ne vien teatro, bet ir buitiniais rūpesčiais. Niekada nesiskundė savo nesėkmėmis ir neverkšleno dėl asmeninių bėdų. Ramutė mylėjo žmones, todėl jos netektis teatro bendrijai skaudi, kelianti neužpildomą tuštumą... ...Nežinodami, kiek paviešėsime, Trokštam viską aprėpt savimi, Gretomis, lyg Čiurlionio procesijoj, Tyliai judam viena kryptimi. Kaip gyvenimo paveldo sumą, Po savęs palikim gerumą. (Antanas Žekas) Liūdintys bičiuliai Velionė pašarvota Kauno valstybiniame lėlių teatre (Laisvės al. 87A). Lankymas šiandien, lapkričio 22 d., nuo 10 iki 20 val. Šv. Mišios aukojamos lapkričio 23 d. 10 val. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6). Išlydėjimas iš teatro 11.30 val. į Marijampolės Senąsias kapines.

Amžinąjį atilsį Eidama 73-iuosius metus, lapkričio 20 d. amžinybėn iškeliavo ilgametė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė, pedagogė Ramutė Teresė KABELKAITĖ. Aktorė gimė 1940 m. birželio 12 d. Marijampolėje, čia baigė pradinę ir 2-ąją vidurinę mokyklą. 1958 m. kūrybinį kelią pradėjo Valerijos ir Stasio Ratkevičių įkurtame teatre vaikams Marijampolėje, nuo 1960 m. iki šių dienų vaidino Kauno valstybiniame lėlių teatre. R.T.Kabelkaitė visą gyvenimą atidavė mažiesiems žiūrovams, savo talentu sušildė daugiau nei 70 vaidmenų, aktyviai dalyvavo edukacinėje Lėlių muziejaus veikloje, nuoširdžiai rūpinosi teatro istorijos kaupimu ir saugojimu. Aktorės mirtis – didžiulė netektis artimiesiems, teatro kolektyvui ir visai lėlininkų bendruomenei. Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti aktorės R.T.Kabelkaitės artimųjų praradimo skausmą. Kauno valstybinio lėlių teatro kolektyvas Mirus LFTA nariui Viliui MEIDUI, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia Lietuvos futbolo teisėjų asociacija.

Nuoširdžiai užjaučiame tekstilės baro darbuotoją Joną GERČĄ dėl Mamos mirties. UAB „Korelita“ kolektyvas Julių ŠIDLAUSKĄ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas.

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1035549

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarptautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt. 1041950

Paminklai! Gaminami originalūs, įvairių spalvų paminklai (skulptūriniai paminklai ir skulptūros), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afrikietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Liejame pamatus, kalame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Dirbame ir žiemą. Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1044844

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Lap­kri­čio 22 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Lap­kri­čio 23 d. 18 val. – Da­nielis Da­nis. PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Iš­pa­žin­tis. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Ma­žo­ji sce­na. Lap­kri­čio 24 d. 15 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. 19 val. – Da­nielis Da­nis. AKMENŲ PELENAI. Pri­si­mi­ni­mų dra­ma. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­ čius. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Lap­kri­čio 23 d. 18 val. – Cy Colemanas. MIELOJI ČARITI. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Au­re­li­jus Liš­kaus­kas. Lap­kri­čio 24 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice’as. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Lapkričio 25 d. 12 val. – TRYS SESUTĖS IR BROLIUKAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

TEATRO KLUBAS

Lap­kri­čio 24 d. 12 val. – PRINCESĖS GIMTADIENIS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (pa­mo­kan­ti is­to­ri­ja apie pa­si­pū­tė­lę prin­ce­sę), nuo 5 m.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 22 d. 18 val. – M.Walczakas. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Lapkričio 23 d. 18 val. – K.Kostenka. HITLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Lapkričio 24 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VARTAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Lapkričio 22 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai“. Rež. V.Balsys. N-18 Lapkričio 24 d. 18 val. – B.Srbljanovič. BELGRADO TRILOGIJA (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!) Rež. D.Rabašauskas. N-18

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Lap­kri­čio 24 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! (te­at­ri­nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms…).

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

LAIMINGI ŽMONĖS Lapkričio 22 d. 18.30 val. – spektaklis VISU GREIČIU ATGAL. Režisierius A.Lebeliūnas.

J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Alek­so­to g. 10-4

Lap­kri­čio 22 d. 17 val. – ren­gi­nys iš cik­lo DEDIKACIJOS MAIRONIUI. Da­ly­vau­ja Mai­ro­ nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė, bro­lis kun. Sau­ lius – Pau­lius By­tau­tas (OFM), mu­zie­ji­nin­ kas Al­fas Pa­kė­nas, ak­to­rė Lai­ma Rup­šy­tė, smui­ki­nin­kė Li­ja­na Žie­de­ly­tė, skai­to­vė Zi­ta Kli­ba­vi­čie­nė.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA

Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Lap­kri­čio 23 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­ di­ja BRENDŽIO TRIMS. Bilietus platina „Tiketa”.

Lap­kri­čio 22 d. 18 val. – Ag­nės Jon­ku­tės ta­py­bos ir fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos NEREGIMŲJŲ ATVAIZDAI ati­da­ry­mas. Ga­le­ri­jos dar­bo lai­kas: II–V 11–18 val., VI–VII 11–17 val. Pa­ro­da veiks iki gruo­džio 16 d.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ M.Daukšos g. 30A

Lapkričio 22 d. 19 val. – SONUS.LUX. UNUM. Choreografė B.Letukaitė, garsas/ vaizdas Bionics & VJ Ramj. BLC verslo lyderių centras, K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53. Lapkričio 23 d. 19 val. – AR AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU? Choreografė B.Letukaitė. BLC verslo lyderių centras, K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53. Lapkričio 24 d. 15 ir 19 val. – IŠ(NE)PLAUTAS DANGUS. Choreografė B.Letukaitė. DAINOS, KURIAS DAINAVAU. Choreografė T.McLorg. 15 val. – nemokamas (kvietimus galite atsiimti šokio teatre „Aura“). Kultūros ir sporto centras „Girstutis“, Kovo 11-osios g. 26. Bilietų galima įsigyti bilietai.lt, „Girstučio“, Kauno dramos teatro kasose ir šokio teatre „Aura“, taip pat 1 val. prieš renginius. Daugiau informacijos tel. 202 062, e. paštu info@aura.lt ir www.aura.lt.

Laisvės al. 87A

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, UAB „Sweco hidroprojektas“ darbuotojai nuoširdžiai užjaučia įmonės inžinierius Vytautą ir Joną ŽILINSKUS, visą jų šeimą ir artimuosius.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

glaus­tai su­si­ju­sio­se su Bu­da Šak­ja­mu­niu: Lum­bi­ny­je, kur Bu­da gi­mė, Badh­ga­jo­je, kur jį ap­lan­kė nu­švi­ti­mas, Sar­nat­he, kur Bu­da Šak­ja­mu­nis sa­kė pir­mą­jį pa­moks­lą, ir Ku­ši­na­ga­ro kai­me, ku­ria­me Bu­da mi­rė. Šie ke­tu­ri kai­mai jau 2500 me­tų lai­ko­mi pa­čio­mis svar­biau­sio­mis pa­sau­lio bu­dis­tų pi­lig­ri­mi­nė­mis vie­to­mis. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus fo­to­gra­fi­jų al­bu­mo au­to­rius Pau­lius Nor­man­tas, pro­fe­so­rė, ha­bi­li­tuo­ta moks­lų dak­ta­rė Gra­sil­da Bla­žie­ nė, po­etas, ra­šy­to­jas Do­nal­das Ka­jo­kas ir ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius. Lap­kri­čio 23 d. 11.15 val. – ket­vir­to­ji vie­šų pa­skai­tų cik­lo IŠ AUDITORIJOS da­lis. „Post – ki­nas: skait­me­ni­nė te­ori­ja ir nau­jo­sios me­di­jos” pa­va­din­ta doc. dr. Ed­ga­ro Kli­vio pa­skai­ta bus skir­ta ap­tar­ti ki­no po­ky­čius nau­jų­jų me­di­jų am­žiu­je, svar­biau­sių te­ori­ nių klau­si­mų (to­kių kaip ki­no re­a­liz­mas ar au­to­rys­tė) nau­jam for­mu­la­vi­mui ir nau­jų są­vo­kų pri­sta­ty­mui.

renginiai KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Sa­va­no­rių pr. 206, sa­lė­je

Lap­kri­čio 22 d. 14 val. mi­ni­mos po­eto ku­ni­ go J.Ma­čiu­lio-Mai­ro­nio 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, sve­čiuo­sis ra­šy­to­jai A.Ru­sec­kai­tė ir J.Gim­be­ris. Ma­ty­si­te spek­tak­lį „Mai­ro­nio Lie­tu­va vis bu­vo, vis yra ir bus“ (pa­gal Mai­ ro­nio, R.Mi­ku­ta­vi­čiaus ir J.Gim­be­rio teks­tus).

V.KUDIRKOS VIEšOSIOS BIBLIOTEKOS ŠANČIŲ PADALINYS, Sandėlių g. 7

Lapkričio 22 d. 16 val. – Gintauto Labanausko kūrybos vakaras. „SKRYDŽIO“ PADALINYS, Kalniečių g. 174.

Lapkričio 22 d. 16 val. kviečia paminėti bibliotekos veiklos 25-metį, pabendrauti, pasidalyti prisiminimais, paklausyti prof. D.Sekmokienės paskaitos „Apie dvasinę visuomenės sveikatą“.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Nemuno g. 14, Rokai

Iki lapkričio 23 d. – Rokų ir jų apylinkių menininkų sambūris MENO VARTUOS. Lapkričio 22 d. 15 val. – menų savaitė, lapkričio 23 d. 17 val. – baigiamasis vakaraskoncertas. Veiks kūrybinių darbų paroda.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Lap­kri­čio 22 d. 17 val. – Pau­liaus Nor­man­ to fo­to­gra­fi­jų al­bu­mo KETURIOS BUDOS PĖDOS – KETURI ŠVENTIEJI MIESTAI pri­sta­ty­ mas. Ele­gan­tiš­ka­me žy­maus ke­liau­to­jo lei­di­ny­je – 108 nuo­trau­kos, da­ry­tos In­di­ jo­je ir Ne­pa­le 2007–2009 m., vie­to­vė­se,

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA Vil­niaus g. 33

Lap­kri­čio 23 d. 13 val. – kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Juo­zo Tū­be­lio 130-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Kon­fe­ren­ci­jo­je įžval­go­mis apie Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­me­ny­bes ir ver­ty­bes da­ly­sis Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. Ren­ gi­nį ati­da­rys „Con­si­lia aca­de­mi­ca” ta­ry­bos pir­mi­nin­kas akad. Le­o­nar­das Kai­riūkš­tis ir Kau­no mies­to me­ras An­drius Kup­čins­kas. Pra­neši­mus skai­tys Vil­niaus uni­ver­si­te­to Kau­no hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to prof. dr. Vir­gi­ni­ja Ju­rė­nie­nė, Ro­kiš­kio Juo­zo Tū­be­lio pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Zi­ta Ba­rai­šie­nė, Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros is­to­ri­kė dr. In­gri­da Ja­ku­ba­vi­čie­nė ir Vil­niaus edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to doc. dr. Kres­cen­ci­jus Stoš­kus. Me­ni­nę pro­gra­mą at­liks Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir Ro­kiš­kio Juo­zo Tū­be­lio pro­gim­na­zi­jos sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vas.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19, sa­lė­je

Lap­kri­čio 23 d. 14 val. – tarp­tau­ti­nio kul­tū­ ros ir me­no pro­jek­to „CreArt” pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei. CreArt – me­no ir kul­tū­ros kū­rė­jų mies­tų tin­klas. Tai – kul­tū­ri­nio ben­ dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tas tarp 14 vi­du­ti­nio dy­džio Eu­ro­pos mies­tų, ga­vęs Eu­ro­pos Ko­ mi­si­jos pa­ra­mą ir vyks­tan­tis 2012–2017 m. CreArt veik­los sri­tis – vaiz­duo­ja­mie­ji me­nai. CreArt tiks­las – ska­tin­ti kū­ry­biš­ku­mą, me­no mai­nus, su­teik­ti me­ni­nin­kams ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti sa­vo kū­ry­bą Eu­ro­pos mas­tu. CreArt skir­tas me­ni­nin­kams, ku­ra­to­riams, me­no ir kul­tū­ros stu­den­tams, va­dy­bi­nin­ kams, kul­tū­ros ope­ra­to­riams bei pla­čia­jai vi­suo­me­nei.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Lap­kri­čio 23 d. 15 val. – for­te­pi­jo­no ir vo­ ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos dės­ty­to­jų Lai­mos Ak­sa­mi­taus­kie­nės, Re­dos Sta­bins­kie­nės, Džul­je­tos Sklė­rie­nės for­te­pi­jo­no bei kon­ cert­meis­te­rio kla­sės mo­ki­niai ir dai­ni­nin­kė Jur­gi­ta Šal­čiū­tė (me­co­sop­ra­nas). Pro­gra­ mo­je skam­bės po­pu­lia­rio­ji mu­zi­kos kla­si­ka ir ma­žiau ži­no­mi už­sie­nio bei lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KAUNO BOTANIKOS SODO ORANŽERIJA Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6

Lap­kri­čio 23 d. 16 val. – Mai­ro­nio 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Bus ati­da­ry­ ta Verš­vų vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jos


23

ketvirtadienis, lapkričio 22, 2012

kas, kur, kada Edi­tos Sta­siu­lio­nie­nės pa­reng­ta pa­ro­da „Mai­ro­nis ir au­ga­lai”. Da­ly­vau­ja ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė, prof. ha­bil. dr. Vi­da Mil­da­žie­nė, mu­zie­ji­nin­kas Al­fas Pa­kė­nas, skai­to­vė Vio­le­ta Ba­ku­tie­nė.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, 322 kamb.

Lapkričio 23 d. 16 val. – Lietuvos kariuo­ menės karininko majoro Justino Juozo Mašioto knygos „Nuo Vaitiškių iki Augsbur­ go: karo metų atsiminimai” pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytojas prof. dr. Jonas Vaičenonis.

MENO GALERIJA „MJ STUDIJA” Ro­tu­šės a. 1

Lap­kri­čio 23 d. 18 val. ati­da­ro­ma me­ni­ nin­ko, gy­ve­nan­čio ir ku­rian­čio Nor­ve­gi­jo­je, Tomo Ge­čiaus­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­da VIDUTINIO DYDŽIO PAVEIKSLAI. Es­te­ti­ka, šva­ra, la­ko­niš­ku­mas ir ne­ti­kė­ tu­mas – taip bū­tų ga­li­ma ke­liais žo­džiais api­brėž­ti pa­ro­dos dva­sią. Tai ta­py­ba, ver­čian­ti žiū­ro­vą abe­jo­ti. Abe­jo­ti mi­tu apie pa­veiks­lą.

KAUNO MENININKŲ NAMAI

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00, 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 10.00 LR Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros“ projekto svarstymas ir priėmimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 12.45, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50, 18.40, 21.10, 23.30 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45, 23.40 „Rojus Lietuvoj“. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 23.25 Vakaro žinios. 0.10 Stilius. Veidai (k).

V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Lap­kri­čio 23 d. 18 val. – uni­ka­lios es­tų tri­ju­lės FREE TALINN TRIO ir sak­so­fo­ni­nin­ko Liu­do Moc­kū­no džia­zo kon­cer­tas. Da­ly­vaus: An­ne-Li­is Poll – vo­ka­las, An­to Pett – for­te­ pi­jo­nas, Ja­ak Sooäär – el. gi­ta­ra ir elek­tro­ ni­ka, Liu­das Moc­kū­nas – sak­so­fo­nas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Brėkš­tan­ti auš­ra. 2 da­lis“ – 22 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 19.15, 20.45, 21.45 val. „Svies­tas“ – 22 d. 14, 18 val. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai 2“ 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – 22 d. 13.10, 15.15, 17.15 val. „007 ope­ra­ci­ja „Sky­fall“ – 22 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val. „Grės­min­gas“ – 22 d. 20 val. „Ka­zi­no api­plė­ši­mas“ – 22 d. 22.15 val. „Monst­rų vieš­bu­tis“ 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­ kai) – 22 d. 11.10 val. „Monst­rų vieš­bu­tis“ (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – 22 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 19 val. „Lau­ki­niai“ – 22 d. 21 val. „Džo­kas“ (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – 22 d. 12 val. „Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ – 22 d. 16 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – Pasaulinė premjera. 22 d. 10.15, 11.30, 13.15, 14, 16, 17, 18.45, 21.30 val. „30 širdies dūžių“ – premjera. 22 d. 19.30, 21.45 val. „Debesų žemėlapis“ – išankstinis seansas. 22 d. 20 val. W.A.Mozarto opera „Tito gailestingumas“ – tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko „Metropolitan“ operos. 1 d. 19.55 val. Geriausios 2012 m. „Kanų liūtų“ rekla­ mos – 27 d. 22 val. „007 operacija „Skyfall“ – 22 d. 11.45, 15, 18, 21 val. „Monstrų viešbutis“ (lietuviškai) – 22 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45 val. „Septyni psichopatai“ – 22 d. 19, 21.15 val. „Vėžliuko Semio nuotykiai 2“ (3D, lietuviš­ kai) – iki 22 d. 10.30, 15.30, 17.45 val. „Asteriksas ir Obeliksas jos didenybės tar­ nyboje“ (3D, lietuviškai) – 22 d. 13 val. EUROPOS ŠALIŲ KINO FORUMAS „SCANORAMA“ „Tėvas“ – 22 d. 15 val. „Gelmė“ – 22 d. 16.30 val. „Hanusenas“ – 22 d. 17.30 val. „Gailestis“ – 22 d. 18.30 val. „Diazas“ – 22 d. 20.30 val. „Savaitgalis“ – 22 d. 21 val. „Sofija“ – 23 d. 16 val. „Vasaros žaidimai“ – 23 d. 19 val. „Koyaanisqatsi“ – 23 d. 21 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Lap­kri­čio 24 d. 18 val. – TEATRONO spek­ tak­lis „Juo­ko aka­de­mi­ja“. Lap­kri­čio 25 d. 12 val. – RAGANIUKĖS TEA­ TRAS. Vie­nos da­lies spek­tak­lis „Mie­gan­čio­ji Gra­žuo­lė“ (rež. R.Ur­bo­na­vi­čiū­tė, re­ko­men­ duo­ja­me vai­kams nuo 3 me­tų). Lap­kri­čio 29 d. 19 val. – kon­cer­tas su Egi­di­ ju­mi Si­pa­vi­čiu­mi. Gruo­džio 1 d. 19 val. – UŽUPIO TEATRO spek­tak­lis „Špil­kos“.

DATOS (lapkričio 22 d.)

TV programa

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (6). 13.40 „Madagaskaro pingvinai“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile!. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Visa menanti“ (N-7). 23.35 „Agentai“ (8) (N-7). 0.30 „V. Vizitas“ (8) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 „X faktorius“. 12.40 „Motina ir sūnus“. 13.10 Nuodėmių dešimtukas. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Paskutinė instancija. 20.00 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“ (9). 23.00 „Kaulai“. 0.00 „Žmogžudystė“. 1.00 „Lėlių namai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00, 13.00, 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Taip. Ne“ (k). 10.00 Žmogus prieš gamtą. Teksasas. Ekstremalūs išbandymai (N-7) (k). 11.00, 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 Ingos Valinskienės naujo albumo pristatymas koncerte „Mūsų meilė – mūsų turtas“. 22.25 Veiksmo f. „Turnyras“ (Jungtinė

Karalystė, 2009 m.) (N-14). 0.15 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 1.15 „Bamba“ (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Etnokultūros ratas. Kuršas (2002 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kine kaip kine. 11.55 Lietuvių kino aukso fondas. Tragikomedija „Atsiprašau“ (1982 m.). 13.25 Mokyklos langas. (k). 13.45 Prisiminkime. Groja M.K.Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansamblis. 14.00, 16.00 Dešimt metų po Prahos viršūnių susitikimo. Tarptautinės konferencijos tiesioginė transliacija iš LR Seimo Konstitucijos salės. 15.30 Muzikologės Irenos Mikšytės 85-mečiui. „Mūsų Kipras“ (1985 m.) (k). 17.30 Kultūra. Rašytojas Mykolas Sluckis. 17.45 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.00 Režisieriaus Eimunto Nekrošiaus 60-mečiui. Laiko portretai. E.Nekrošiaus pasaulis. 18.30 Grynas gyvenimas. 19.15 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Liongino Šepečio 85-mečiui. Knygos „Ar galėjau?“ pristatymas Signatarų namuose. 20.40 Prisiminkime. Groja M.K.Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansamblis. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Laisvas kritimas“ (2009 m.) (N-14). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. 23.50 Prisiminkime. Dainuoja Birutė Almonaitytė. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Jono Meko filmų retrospektyva (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Topmodeliai“. 11.00, 17.00 „Kobra 11“. 12.00, 18.00 „Aferistas“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 15.00 „Išlikimas“. 16.00, 1.00 „Vampyrų žudikė“. 19.00, 0.05 „CSI kriminalistai“. 21.30 Veiksmo f. „Išminuotojas“ (JAV, Pietų Afrika, 1998 m.). 23.30 „6 kadrai“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Mano draugė beždžionėlė“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Džekio Čano nuotykiai“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Keisti Blynelio Džeko nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“ (2). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“ (6). 17.00 Humoro s. „Didžioji sprogimo teorija“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.30 „Pasaulio virtuvė“. 18.00 „Purpurinis deimantas“ (JAV, Meksika, 2012 m.) (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Donos Leon detektyvai. Mirtis La Fenice teatre“ (Vokietija, 2003 m.). 22.50 „Mano slaptas mirtinas priešas“ (8, 9) (N-7). 0.50 „Vienuolikta valanda“.

10.05 „Linksmieji draugai“. 10.35 Senoji animacija. 11.10, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 14.00, 21.30 „Pasmerkti“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.30 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 Dok. f. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.57 Orai. 1.00 „Griūk negyvas!“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 10.50 Jėga, grožis, sveikata. 11.20 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.55 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 17.30 Nuomonės: iš sostinės. 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Drama „Mergina, verta milijono“ (N-14). 1.35 Komedija „Virtuvė sielai“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos I“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 17.00 „Didžiojo sprogimo teorija“. 17.30 Pasaulio virtuvė. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Detektyvas „Donos Leon detektyvai. Mirtis „La Fenice“ teatre“. 22.50 „Mano slaptas mirtinas priešas“. 0.50 „Vienuolikta valanda“.

8.00 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 10.00 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 11.55 Drama „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 17.30 Drama „Imtynininkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 19.25 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 23.05 Kriminalinis f. „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Maskvos CSKA. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–„Neptūnas“. 18.30 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio publicistinė laida. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Kauno „Žalgiris“. 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgris“. 23.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. II dalis. „Kuo tiki – toks ir esi“.

Šv. Cecilijos diena 1916 m. mirė JAV rašytojas Jackas Londonas. 1963 m. gimė latvių kilmės baleto artistė Ilzė Liepa. 1963 m. nužudytas 35-asis JAV prezidentas Johnas F.Kennedy. 1967 m. gimė amerikiečių aktorius Markas Ruffalo. 1976 m. gimė suomių roko dainininkas, grupės HIM lyderis ir vokalistas Ville Valo. 1984 m. gimė amerikiečių aktorė Scarlett Johansson. 1997 m. mirė australų grupės INXS lyderis Michaelas Hutchence’as.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, bet jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir smalsumas. Todėl palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais reikalais. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Daug laiko praleisite mąstydamas, kamuos bloga nuojauta. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Galimi konfliktai ir skaudūs įžeidimai. Nevarginkite savos galvos sudėtingomis mintimis, imkitės įprastų reikalų arba tiesiog pasivaikščiokite po parką ar mišką. Liūtas (07 23–08 23). Kils problemų, susijusių su asmeniniu gyvenimu, todėl būsite labai jautrus. Tikėtina daugybė sunkumų, klaidų, konfliktų, ir visa tai teks įveikti bei ištaisyti. Pirmoje dienos pusėje pasistenkite būti malonus, venkite kivirčų. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakaras palankus kūrybai. Skorpionas (10 24–11 22). Viskas užklups vienu metu. Problemų dėl darbo iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Šaulys (11 23–12 21). Jums atsivers galimybė žengti sėkmingu keliu, tačiau tuo galite ir nepasinaudoti. Ignoruosite savo jausmus ir ambicijas. Pasistenkite įveikti niūrią nuotaiką. O jeigu nepasiseks, nesijaudinkite – tai ne paskutinė galimybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas, neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl geriausia tiesiog patylėti ir imtis tiesioginių pareigų. Vandenis (01 21–02 19). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų atitrūkti nuo tikrovės. Realūs darbai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Žuvys (02 20–03 20). Esate svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje laikysis apniukę orai, nešals. Šiandien be žymesnių kritulių, oras šils iki 3–5 laipsnių. Penktadienį kai kur nedidelis lietus, oro temperatūra naktį bus 1–5, dieną 3–8 laipsniai šilumos.

Šiandien, lapkričio 22 d.

+3

+5

Telšiai

+4

Šiauliai

Klaipėda

+5

Panevėžys

+4

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

327-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 39 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+5

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +7 Brazilija +24 Briuselis +7 Dublinas +10 Kairas +23 Keiptaunas +21 Kopenhaga +10

Londonas +12 Madridas +13 Maskva +3 Minskas +3 Niujorkas +11 Oslas +7 Paryžius +8 Pekinas +7

orai kaune šiandien

Praha +7 Ryga +2 Roma +17 Sidnėjus +19 Talinas +4 Tel Avivas +21 Tokijas +13 Varšuva +5

+5

+4

Vėjas

4–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

+4

Alytus

Pa­bu­do „Žie­dų val­do­vo“ ug­ni­kal­nis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+5

+4

+3

5

+4

+5

+5

+4

3

+5

+6

+5

+5

2

rytoj

poryt

Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos ug­ni­kal­nis, ma­ to­mas fil­mo „Žie­dų val­do­vas“ sce­no­ se, iš­si­ver­žė va­kar, iš­spjau­da­mas pe­le­ nų stul­pą į tri­jų ki­lo­met­rų aukš­tį. Ton­ ga­ri­ro ug­ni­kal­nis siau­tė­jo pen­kias mi­ nu­tes. Dėl iš­si­ver­ži­mo bu­vo trum­pam už­da­ry­ti ke­liai, ci­vi­li­nės avia­ci­jos tar­ ny­bos pa­skel­bė pa­d i­d in­tą pa­reng­t į, o ne­to­li ug­ni­kal­nio esan­tys žy­gei­viai sku­bė­jo į sau­gias vie­tas. Šiau­ri­nės sa­ los cent­ri­nė­je da­ly­je esan­tis ug­ni­kal­nis snau­dė il­giau nei šimt­me­tį – iki šių me­ tų rugp­jū­čio, kai ga­lin­gas spro­gi­mas at­ vė­rė nau­ją kra­te­rį kal­no šlai­te ir nu­svie­ dė ak­me­nis to­liau nei du ki­lo­met­rus. BNS inf., AFP nuo­tr.

8.03 16.06 8.03 13.29 0.10

Vardai Cecilija, Celina, Dargintė, Kristinas, Selina, Steikintas.

2012-11-22 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you