Page 1

lietuva

7p.

pasaulis

9p.

sportas

10p.

1 me portale Atnaujinta – nosantaka na.lt/naujienos/kaujōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

 ?B4@Âź7<% =2;8A.162;6@

vartai ÄŻ Kau

santaka

Ya Nb[\QVR[N `N[aNXN-X QRYVR[Ă&#x203A; CV\YRaN7b\ ?RQNXa\_Ă&#x203A;

Pro­ku­ro­ras iť­reiť­kÄ&#x2014; ­ no­rÄ&#x2026; ap­klaus­ti ­ L.Stan­kō­nai­tÄ&#x2014;s ­ duk­rÄ&#x2026;, ta­Ä?iau ­ Vil­niaus tei­sÄ&#x2014;­jai ĹĄÄŻ pra­ťy­mÄ&#x2026; at­me­tÄ&#x2014;.

JAV sukrÄ&#x2014;tÄ&#x2014; dar vienas kruvinas ­ incidentas mokykloje: ­ trylikametis ­ nusiĹĄovÄ&#x2014; ­ bendramoksliĹł ­ akivaizdoje.

?2:6.

D.Lav­ri­no­vi­Ä?ius: ­ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­risâ&#x20AC;&#x153; ­ Mask­vo­je ­ ga­li ÄŻveik­ti ­ CSKA.

ĹĄka moters

;_"&

ni LiĹŤdnai iro mas Nepriklauso Teatmeno centras jÄŻ sejÄ&#x2026; ro klubas nau jo premzonÄ&#x2026; pradÄ&#x2014; takliu jeriniu spek tam â&#x20AC;&#x17E;PjesÄ&#x2014; praras Liubalsuiâ&#x20AC;&#x153; pagal tÄ&#x2014;s nai mo Ar cijos lis ir pjesÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;KatinÄ&#x2014; PaukĹĄtelisâ&#x20AC;&#x153;.

DeimantÄ&#x2014;

Dementavi

istorija

Vaizduojama viena ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s menininkĹł ĹĄeimos diena, per kuriÄ&#x2026; numetama vis kita ĹĄeiminÄ&#x2014;s idilÄ&#x2014;s kaukÄ&#x2014; ir atsiveria skaudus paĹžemintos moters paveikslas.

Ä?iĹŤtÄ&#x2014;

Teat rologÄ&#x2014;

Ăş cVRWĂşaNYR[a

TNbYĂ&#x203A;WĂşQ OĂ­cV`Â&#x201C;aVXN] .YRX`\8NgN[NcVĂ&#x2DC;VNb`[b\a_ $7 ! XRYfaĂ&#x203A;`NZ '$&% &' )&;% a RYV\.=b #&% "&$% '3$"%' $ ' Y\O R`XV`V_=NbX !!7-&"$7 "4%"  %' %!" aV[Ă&#x203A;YV\./VN [V[V[XĂş8N !: # &'" &3'(!'#%''  $ !$'% ' : '4% Zb`QcVRWĂşZR `V[TN`[RV]NT_Ă&#x;`aN` "%)9&;%$" $ ď ŽTema: _N &!;% %'% $&! XVNb[RaRV $'%&!&" !!;% $&"% ""4%" #&) "'!$ cR_aV[VZN`Â&#x201C;cRV '"&!%"%&;! $&" $")&%("#&" "!'"&" '* #"*&"$'% $&)!!&' $)&#&%%'& %'" # %( ''3&"#5%&$' &6'#3;%!; %""' !&!;+ ;%)(' $ $" '$&"#$3 "& 7 !;&. (4;"( &" " 8%&"%("% "% !% #$3&$( :38 &"$'%& '4%!) ( %(!! #$ %'%&$"3 '% ';4 #%""! "&8  ! % '# & 3 #%$") % ")" 3 & % '" &$#$&%( !)5&$'" " '$ !$ $:3 "& " %&!!67! %#&" # "4% $)3!') %($'%% - '* 4(&!( "8 $! 3 $ !" #$" 8# $*'"!6"&"!" '$7 %'$:4& " '"$'3 ( !$3 (:"%% ( !&%&;% '% ! # % $ ' # ! ;%#' "& 8 ' 3$   3 $& 7 "%%"%&;%% #'  & $;#%& $!&7 &:$&$"" 8 &;%:9! $!(&:"%&"$7 6$'" %#4 '% %#&" 9 #'&%&"# #$3&$! ! "#%'3 #$ 83$;8 ! &!;% 49$"( ;% !&!%&6' $$ $&(;%("% (! %)$&"% $"(*8$"!8 %)$%( '2'"% !&: !%&' (" $ (7) !$"!"% $ !$ " &% %#&" 3()%&$'' #$! %#$! "(!" % " 3"-3#49$"% (*"$$%"' 8#$ " '"% : &-& !  $ % %!"$;&7% 3 &  %&# ! #3;" %!3"% #&) &;% "!"$ "% $ 7 #$"(*"% ! $# " !&'% %' ,% &# %#&) " %". "! '%&" "!"% "&"$ $$) ; 7( $&#)$ !; $ !& "4 !& %' 4 *$" 49$" &$#&&$" %+%'4&! &"$7()( 4 # &$!&$8 '"& #%$") ' "!&$%&'" &7 4" ! &% . &!;%$'3& &!;+ '* !* 3&$ 3 "%%!&) % (!3'" &$:& $&$'% !'"& ;%2 $" % $"!3 $%&38 !-(*'" 73 "%!#$ 4%(8:% $%- (7# 8%&) "!"$%# "$ ')&; (" (;7 ! %&% "&   !;% % %'" &$#$ &* !;% !! $"#% %;&"# #%%'%7 47$3 $&:(%% & (%&3 ! %:9!() #"49$:#% #& $ '$8!' "4% &$"%"% %#&) %''% 6 "%("4 " #4 %!%9&)% !)%&"% &)&'$$)$ $ #()% '3 $"!"% % '$% " !&% ; $ &%($ % ! "3!'4! ;% ' (7 % (!& 3 &!;" $ !"# "&$%#(% &$% '%'!"$% &388 %# " #48 % !'"& % % " & $ #4 !&"% ' '%'%&# &' 3% - (!3 $ !'%& ! #%&$!' !8 &6'(!'#" &$&8 (; ! $$8 '3&% %" #"$ $" 4 "! %!!; $ - !'4&7$! %'+-%# 9! " "#$"%%"%&;%(!! &" #'%5 )& (;7 #$3& #&" $ ' 8 '%$$ '% #'"'% (! "$ .%;#$$%& "%$4%9$!;% #$" '%%(%&:) 49$" &  " &;$ $ " % %!& #& 3)& %("&$"3 (*'" &"!%#'! :% '%&6' "  # # %'4$)& ' 8 &# ' &%'$&% & "! %$% & & "$'% $! &3 "&#'3& $#&%$ !&% #(7;74&$)& "% 4 !&$# -$%'% ! )$ !; (7; %: 7 #!7 # &"$ $8%' &' $ % (;"% $" ! $"&";&$' !$( &!;% 3!'4!&% $ % $";% ! &)% );% 5 ')&;% ')&; #%5 &6' 9$!) 7'$7!  "!!4!" !'"&#%"" 7; #%; 4 '" %!"$ &$%';'4'$"%%#% &  $ :"# 9&;% %$&!! ()$""(!" &$&9$"% " %("4 "!8%;&" 2 "%) #&) ()$8:'4%!:%(' ''# '%&$ %#&) &%% 89!8(!"% !"$ "(7( 6 3) 3& !& 6' !6  ! " %%;(% % ) 8 $9#%& $% !" (;"#$ &:& $ '!"! "$ $ '$ % $ (*'" ) 5" %$" &!'&6'3 ;7#%$" &)% !; ($%& 4(&:3" 3&"#$* %%("%'&'"  !#)!&8 %" #$4%  % "3 4! "!&$% &$%%&"$8  '$ %#$' 6 " " #& $ & # !&%" ' " ' %&;&6'!'"&" !' &# *'" "% &!;% ( %% % %%" )$' 3! #& %49$"( % "

)$"#$" 4!"%'%("(  $ % & #$)& !'#&) "%'%# $'4 !&%&" !%& %& !; !'" 2" %&'+0 ! !&+!&"# # &)&$# & %$%'% " &#"#$ 0!#0 #&#" "!'$#9 $# #&%0!&+0"!/.!&" "# #&# ! # "  # 2 #*$ " +& !#" "1%& "##&# $"!$#   !""#! ! %!2" - -$*,# &#"$#!0 0 "%!"%. ""!"% #$# $0$! !%2"!"" !*#$#- '!"1#  ! $%*"" $$# -# " ! 0"-$ $#

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Penktadienis rugsÄ&#x2014;jo 28, 2012 Nr. 227 (19786) Kaunodiena.lt 2 Lt

Lie­tu­vos vai­kai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiukť­liĹł mai­ťuo­se, kon­tei­ne­riuo­se

Vers­las: imk sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s bend­ro­ves Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ko sie­kia Kau­no kon­ser­va­to­riai, siō­ly­da­mi sa­vi­val­dy­biĹł bend­ro­ viĹł val­dy­bas for­muo­ti tik iĹĄ vers­ li­nin­kĹł ir val­di­nin­kĹł? Opo­zi­ci­jos ir val­dan­Ä?io­sios koa­li­ci­jos at­sto­ vai ÄŻta­ria, kad kai ku­riems vers­lo at­sto­vams tai su­da­ry­tĹł ga­li­my­bÄ&#x2122; pa­si­pel­ny­ti. Iť­ky­la pa­vo­jus ir dÄ&#x2014;l ko­rup­ci­niĹł san­do­riĹł.

Sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s ÄŻmo­niĹł val­dy­bos po kiek­vie­nĹł rin­ki­mĹł ati­ten­ka val­ dan­Ä?io­sioms par­ti­joms, ku­rios de­ le­guo­ja sa­vo at­sto­vus. Kau­no me­ras And­rius Kup­Ä?ins­kas su par­ti­jos ko­ le­go­mis pa­si­ťo­vÄ&#x2014; pa­keis­ti ĹĄiÄ&#x2026; tvar­ kÄ&#x2026;. For­ma­lus pre­teks­tas â&#x20AC;&#x201C; Vers­lo ta­ry­bos pa­siō­ly­mas ÄŻ sa­vi­val­dy­biĹł ÄŻmo­niĹł val­dy­bas de­le­guo­ti vers­li­ nin­kĹł at­sto­vus, taip esÄ&#x2026; ma­Şi­nant po­li­ti­kĹł ÄŻta­kÄ&#x2026;.

2

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;No­ri­me lie­tu­viams pa­dÄ&#x2014;­ti at­ras­ti pa­sau­lÄŻ, o pa­sau­liui â&#x20AC;&#x201C; pa­Şin­ti musâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; rek­to­rius Zig­mas Ly­de­ka,­ Vy­tau­to Di­dĹžio­jo uni­ver­si­te­tui va­kar­ ati­da­rius sa­vo at­sto­vy­bÄ&#x2122; Va­ťing­to­ne. Â&#x201E;Â&#x201E;De­ga­li­nÄ&#x2014;­je: krau­pus ra­di­nys ap­tik­tas ĹĄiukť­liĹł mai­ťe tua­le­te. 

Ĺ a­ly­je â&#x20AC;&#x201C; dar vie­no kō­di­kio la­vo­nÄ&#x2014;­lis. Tre­ Ä?ia­die­nÄŻ, apie 19 val., jis bu­vo ÄŻgrĹŤs­tas ÄŻ ĹĄiukť­liĹł mai­ťÄ&#x2026; ir pa­lik­tas ĹĄa­lia Il­ga­kie­mio esan­Ä?ios de­ga­li­nÄ&#x2014;s tua­le­te. Kō­di­kiai, iť­me­ ta­mi kaip ĹĄiukť­lÄ&#x2014;s, Lie­tu­vos ne­bes­te­bi­na.

Prenumeruokite ĹĄeĹĄtadieninĂĄ dienraĂ°tĂĄ trims mĂŤnesiams tik uĹž

27

litus

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Jur­gi­ta Ĺ a­kie­nÄ&#x2014;

j.sakiene@kaunodiena.lt

Mai­ťas pa­si­ro­dÄ&#x2014; per sun­kus

â&#x20AC;&#x17E;Vis­ko gy­ve­ni­me esu ma­Ä?iu­si, bet to­kiĹł da­ly­kĹł... Tai sun­kiai su­vo­ kia­maâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar sukrÄ&#x2014;sta kalbÄ&#x2014;­ jo de­ga­li­nÄ&#x2014;s, ku­rio­je ras­tas kō­di­kio la­vo­nas, ve­dÄ&#x2014;­ja In­ga Ku­raus­kie­nÄ&#x2014;.

Pa­sak jos, nau­ja­gi­mio kō­nÄ&#x2026; tre­ Ä?iadienio vakarÄ&#x2026; ra­do de­ga­li­nÄ&#x2014;s ope­ra­to­rius, ne­ťÄ&#x2122;s ĹĄiukť­les. â&#x20AC;&#x17E;Jis iĹĄ de­ga­li­nÄ&#x2014;s tua­le­to ĹĄiukť­lia­dÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;s iĹĄÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; mai­ťÄ&#x2026; su ĹĄiukť­lÄ&#x2014;­mis. Mai­ťas bu­vo neÄŻp­ras­tai sun­kusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ ko­jo mo­te­ris. Dar­buo­to­jas, nu­ne­ ĹĄÄ&#x2122;s mai­ťÄ&#x2026; iki kon­tei­ne­rio, jÄŻ pra­plÄ&#x2014;­ťÄ&#x2014;.

3p.

4

nø ir gaukite dova

pakvietimĂ

ĂĄ pasirinktĂ filmĂ  PasiĂťlymas galioja uĹžsiprenumeravus dienraĹĄtĂĄ rugsĂŤjo 24â&#x20AC;&#x201C;29 dienomis. Pakvietimas galioja vienam asmeniui. Prizø kiekis ribotas. Daugiau informacijos www.kaunodiena.lt.


2

Penktadienis, Rugsėj0 28, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

46 50mg/m

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,50

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

68

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Vers­las: imk sa­vi­val­dy­bės bend­ro­ves Kan­di­da­tus pa­rink­tų sa­ 1 vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus su­da­ry­tas At­ran­kos

ko­mi­te­tas. Val­dy­bos bū­tų su­da­ro­ mos iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos spe­cia­lis­tų ir vers­lo at­sto­vų. Toks pro­jek­tas jau pri­sta­ty­tas Kau­ no mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tams. Opo­zi­ci­jai ir net val­dan­čia­jai dau­ gu­mai pri­klau­san­tiems Kau­no mies­to ta­ry­bos na­riams ki­lo įta­ ri­mų, kad kon­ser­va­to­riai sie­kia ne su­ma­žin­ti po­li­ti­kų įta­ką, o už­val­ dy­ti dau­gu­mą sa­vi­val­dy­bės bend­ ro­vių. Tar­si la­pė viš­ti­dė­je

Mies­to ta­ry­bos na­rys Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad nau­ ja val­dy­bų su­da­ry­mo tvar­ka leis­tų su­ve­šė­ti ko­rup­ci­jai ir nu­ste­ken­tų svar­bias kau­nie­čiams įmo­nes.

„Tai tas pa­ts, kas įsi­leis­ti la­pę į viš­ti­dę. Koks vers­li­nin­kas eis dirb­ ti į val­dy­bas, au­kos bran­gų lai­ką be ko­kių nors sa­va­nau­diš­kų in­te­re­ sų?“ – re­to­riš­kai klau­sė A.Gar­ba­ ra­vi­čius. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad vers­li­nin­kai įžvel­gė nau­jas rin­kas. „Mo­no­po­ li­nės sa­vi­val­dy­bės įmo­nės at­si­durs vers­lo ran­ko­se. Tai ir­gi ga­lės tap­ti po­li­ti­kų pa­dė­kos for­ma už pa­ra­mą. O tai jau gry­niau­sia ko­rup­ci­ja“, – ma­no po­li­ti­kas. A.Gar­ba­ra­vi­čiaus nuo­mo­ne, me­ ras, pri­tar­da­mas Vers­lo ta­ry­bos pa­ siū­ly­mui, grei­čiau­siai tu­rė­jo nu­si­ leis­ti spau­di­mui iš ša­lies. „Ne­ti­kiu, kad tai jo idė­ja. Jei no­ri­me skaid­ ru­mo ir efek­ty­vu­mo, tu­ri­me leis­ ti val­dy­me da­ly­vau­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir opo­zi­ci­jos de­le­guo­ tiems at­sto­vams. Nie­ko ver­tos

šne­kos, kad sa­vi­val­dy­bių spe­cia­ lis­tai už­tik­rins kva­li­fi­kuo­tą val­dy­ mą. Juk jie ir cyp­te­lė­ti bi­jo be sa­ vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ži­nios. O jis ski­ria­mas val­dan­čių­ jų“, – pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys. Pa­vo­jin­ga įta­ka

Kau­no ta­ry­bos na­rys ir „Kau­no ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­ mi­nin­kas Ry­tis Šat­kaus­kas taip pat įžvel­gia daug nau­jos tvar­kos pa­vo­jų, ga­li­my­bių pikt­nau­džiau­ti vers­li­nin­ kams. „Kau­no ener­gi­ja“ daug lė­šų ski­ria įvai­rių dar­bų ir pa­slau­gų pir­ ki­mams. Vers­li­nin­kų iš Lon­do­no ir Niu­jor­ko neat­si­ve­ši­me. Jie bus kau­ nie­čiai ir su­si­ję su šio mies­to vers­ lais. Tad val­dy­bo­je at­si­dū­rę sta­ty­bų, vamz­džių, ki­ti vers­lo at­sto­vai var­gu ar at­si­spirs pa­gun­dai ne­pro­te­guo­ ti sa­vų įmo­nių. O kas bus, kai val­

dy­bo­je at­si­durs su ener­gi­jos vers­lu su­si­ję žmo­nės, ku­rie ne­suin­te­re­ suo­ti ši­lu­mos kai­nų ma­žė­ji­mu? Ta­ da žmo­nių po­rei­kis mo­kė­ti ma­žiau už ši­lu­mą bus ig­no­ruo­ja­mas“, – įsi­ ti­ki­nęs R.Šat­kaus­kas. Jis kri­ti­ka­vo ir ke­ti­ni­mus „Kau­ no ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ry­bą su­ da­ry­ti iš sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jų. „Jie yra pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­ dy­bės va­do­vų, ku­rie yra po­li­ti­kai, to­dėl ir po­li­ti­nė įta­ka neiš­ven­gia­ ma, tai­gi kal­bos, esą nau­ja tvar­ka leis iš­veng­ti po­li­ti­kos įta­kos, nie­ko ne­ver­tos“, – tei­gė R.Šat­kaus­kas. Iki šiol į „Kau­no ener­gi­jos“ ste­ bė­to­jų ta­ry­bą Kau­no ta­ry­bos par­ ti­jų frak­ci­jos de­le­guo­da­vo sa­vo at­sto­vus, tarp jų ir opo­zi­ci­ja. „Po­ li­ti­kai yra at­sa­kin­gi prieš rin­kė­jus, o sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jai bus vi­ siš­kai pri­klau­so­mi nuo me­ro. Rin­ kė­jai nie­kam ne­rū­pės“, – ma­no R.Šat­kaus­kas. Me­ras ri­zi­kos ne­ma­to

And­rius Kup­čins­kas:

Į val­dy­bas siū­lo­ mi vers­li­nin­kai tu­ rės nu­ro­dy­ti, ar jų veik­la val­dy­bo­je ne­si­ker­ta su pri­va­ čiais in­te­re­sais.

Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius:

Tai tas pa­ts, kas įsi­ leis­ti la­pę į viš­ti­dę. Koks vers­li­nin­kas eis dirb­ti į val­dy­bas, au­ kos bran­gų lai­ką be ko­kių nors sa­va­nau­ diš­kų in­te­re­sų?

Ry­tis Šat­kaus­kas:

Vers­li­nin­kų iš Lon­ do­no ir Niu­jor­ko neat­si­ve­ši­me. Jie bus kau­nie­čiai ir su­si­ję su šio mies­to vers­lais.

Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas ne­ma­no, kad nau­ja val­dy­bų su­da­ ry­mo tvar­ka gun­dys vers­li­nin­kus pikt­nau­džiau­ti. „Į val­dy­bas siū­lo­mi vers­li­nin­kai tu­rės nu­ro­dy­ti, ar jų veik­la val­dy­ bo­je ne­si­ker­ta su pri­va­čiais in­te­ re­sais. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms ne­ ga­lės va­do­vau­ti spe­cia­lis­tai iš tos pa­čios veik­los sri­ties. Pa­vyz­džiui, trans­por­to įmo­nių at­sto­vai ne­ga­lės bū­ti mies­to au­to­bu­sų ar tro­lei­bu­sų par­kų val­dy­bų na­riai“, – tei­gė jis. Pa­sak A.Kup­čins­ko, sa­vi­val­dy­bės įmo­nių stra­te­gi­nė veik­la ir tiks­lai kar­tą per me­tus tu­rės bū­ti pri­sta­ to­mi Kau­no mies­to ta­ry­bo­je. „Taip

Komentaras

Auš­ra Ru­čie­nė

Tei­si­n in­kė, Kau­no ta­r y­bos na­rė

P

ar­ti­jų frak­ci­jos Kau­no ta­ry­bo­ je į val­dy­bas skir­da­vo ne po­ li­ti­kus, o spe­cia­lis­tus. Kau­no ta­r y­bos na­r iai yra ren­ka­m i vi­suo­me­nės. Jie pa­skui de­le­g uo­ja ir na­r ius į val­dy­bas. O kas pa­si­keis, jei tai da­rys ne ta­ry­bos na­riai, o ki­ti? Pir­ miau­siai rei­kė­tų gau­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų iš­va­das, ar tai tik­rai pa­ge­rins sa­vi­val­dy­bių įmo­nių dar­bą. Ne­rei­kė­tų ma­ny­ti, kad tik vers­lo aso­cia­ci­jų at­sto­ vai apie tai ge­riau­siai iš­ma­no. Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vės yra daug kuo įdo­mios vers­lui – ga­li bū­ti ieš­ko­ma ga­ li­my­bių ten įdar­bin­t i sa­vus žmo­nes, da­ry­ti ki­to­kią įta­ką. Sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų veik­la val­dy­ bo­se ir­gi ke­lia abe­jo­nių. Juk ten dar­bas neap­mo­ka­mas. Pir­miau­siai tar­nau­to­ jai tu­rė­tų tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo tie­sio­ gi­nes pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bė­je.

sie­kia­me dau­giau skaid­ru­mo ir iš­ veng­ti klai­dų, kaip at­si­ti­ko su Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės par­da­vi­ mu, ku­rį kont­ro­lia­vo „Kau­no ener­ gi­jos“ val­dy­ba“, – kal­bė­jo me­ras. Pa­sak jo, dar bus svars­to­ma, iš ko­kių na­rių bus lei­džia­ma su­da­ry­ ti „Kau­no ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ ry­bą. Iš vi­so sa­vi­val­dy­bė val­do 16 bend­ro­vių.


3

Penktadienis, Rugsėj0 28, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Paini iš­ža­gi­ni­mo is­to­ri­ja Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Po­li­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad Kau­ne gal­būt iš­ža­gin­ta 20-me­tė neatsk­ lei­dė vi­sos tie­sos ar­ba ne­tgi pa­ me­la­vo.

Į po­li­ci­ją mer­gi­na dėl iš­ža­gi­ni­ mo krei­pė­si rug­sė­jo 24 d. Ji tei­ gė, kad sek­ma­die­nį va­ka­re Ei­gu­ lių mik­ro­ra­jo­ne, prie vi­są pa­rą dir­ban­čios al­ko­ho­lio ka­vi­nėspar­duo­tu­vės „Ban­gi­nu­kas“, ją į au­to­mo­bi­lį „BMW X5“ įsi­tem­pė trys vy­rai, ku­rie vė­liau ją iš­ža­gi­ no. Aist­rą pa­ten­ki­nę nu­si­kal­tė­liai

„„Iškilmės: vakar Kaune oficialiai pristatyta VDU atstovybė JAV. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

VDU žen­gia į Ame­ri­ką Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU), va­kar ati­da­ręs ofi­cia­lią at­ sto­vy­bę Va­šing­to­ne, ta­po pir­muo­ju Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tu, tu­ rin­čiu fi­lia­lą Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV). bus nau­din­ga ir mums, ir jums“, – sa­kė A.Meye­ris. Til­tas į ki­tą že­my­ną

„„Tiks­las: VDU rek­to­rius Z.Ly­de­ka ti­ki­si, kad at­sto­vy­bė pa­ska­tins Ame­

ri­kos lie­tu­vius do­mė­tis Lie­tu­vos moks­lo ir stu­di­jų pa­sie­ki­mais.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Svar­bi mi­si­ja

„Šios at­sto­vy­bės tiks­las – ne tik vi­sa­me pa­sau­ly­je skleis­ti ži­nią apie VDU, bet ir pa­ska­tin­ti Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius at­si­gręž­ti į sa­vo ša­lį, do­mė­tis jos moks­lo, stu­ di­jų pa­sie­ki­mais, pri­si­dė­ti juos įgy­ ven­di­nant“, – sa­kė VDU rek­to­rius Zig­mas Ly­de­ka. Rek­to­rius pa­ste­bė­jo, kad VDU nuo šiol įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti nau­ ją funk­ci­ją – am­ba­sa­do­riaus. „Tai bus mū­sų mo­ra­li­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas vi­siems. No­ri­me lie­tu­viams pa­dė­ ti at­ras­ti pa­sau­lį, o pa­sau­liui – pa­ žin­ti mus“, – tvir­ti­no Z.Ly­de­ka. Uni­ver­s i­te­to va­d o­vas ža­d ė­ jo, kad ši plėt­ra nebus pas­ku­ti­nė. VDU atei­ty­je no­rė­tų sa­vo at­sto­vy­ bę įsteig­ti ir Eu­ro­po­je, gal­būt Vo­ kie­ti­jo­je, su ku­ria taip pat pa­lai­ko glau­džius ry­šius. Įs­tei­gė ir fon­dą

Prie VDU at­sto­vy­bės taip pat ati­ da­ro­mas fon­das, ku­ris tu­rė­tų pa­ dė­ti fi­nan­si­nei pa­ra­mai pa­siek­ti Lie­tu­vą: fon­du ga­lės pa­si­nau­do­ ti vi­si no­rin­tie­ji pa­rem­ti tam tik­rą įstai­gą, li­go­ni­nę ar konk­re­tų žmo­ gų Lie­tu­vo­je.

„Ti­kiu ir ti­kiuo­si, kad ry­šiai tik stip­rės. Ma­nau, kad VDU pa­si­tar­ naus pri­trauk­ti nau­jų ga­li­my­bių ne tik Lie­tu­vos stu­den­tams. Jau yra pla­nuo­ja­mi ke­li pro­jek­tai, vyks­ ta de­ry­bos su ke­lio­mis pui­kio­mis mo­kyk­lo­mis. VDU yra tei­sin­ga­me ke­ly­je ir ly­de­riau­ja tarp Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų“, – sa­kė VDU do­cen­ tas Ed­vi­nas Minkš­ti­mas, dir­ban­tis su at­sto­vy­bės JAV pro­jek­tu.

Ats­to­vy­bė bus pui­ kus til­tas į Ame­ri­ kos že­my­ną. At­vy­ko pa­svei­kin­ti

Prieš ati­da­rant at­sto­vy­bę VDU jau žen­gė rim­tą žings­nį. Bir­že­lį bu­ vo už­megz­ta par­tne­rys­tė su vie­na gar­siau­sių – Džu­li­jar­do me­no mo­ kyk­la. VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tams jau dės­to šios Niu­jor­ko mo­kyk­los dės­ty­to­jai, pa­tir­ti­mi da­ li­ja­si pa­sau­ly­je ži­no­mi at­li­kė­jai. Pas­vei­kin­ti uni­ver­si­te­to at­sto­vy­ bės Šiau­rės Ame­ri­ko­je ati­da­ry­mo pro­ga at­vy­ko Džu­li­jar­do mo­kyk­los pro­de­ka­nas Ada­mas Meye­ris. „Per­duo­du šil­čiau­sius svei­ki­ni­ mus. Mes ti­ki­me šia par­tne­rys­te, ji

Vie­nas pa­grin­di­nių VDU at­sto­vy­ bės Šiau­rės Ame­ri­ko­je tiks­lų – to­ liau ska­tin­ti tarp­tau­ti­nę plėt­rą ir plė­to­ti par­tne­rys­tę su svar­biau­ sio­mis Šiau­rės Ame­ri­kos mo­kyk­ lo­mis, uni­ver­si­te­tais, švie­ti­mo ir kul­tū­ros pro­jek­tais. Per at­sto­vy­bę bus de­ri­na­mi aka­ de­mi­niai mai­nai, pa­dė­sian­tys uni­ ver­si­te­tams Lie­tu­vo­je ir Ame­ri­ko­je keis­tis dės­ty­to­jais ir stu­den­tais. VDU at­sto­vy­bės Šiau­rės Ame­ ri­ko­je ofi­cia­lios ati­da­ry­mo iš­kil­ mės po pie­tų vy­ko uni­ver­si­te­to Di­džio­jo­je au­lo­je. Šven­ti­nę nuo­ tai­ką su­kū­rė kon­cer­tas, ku­rį do­va­ no­jo Mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­ tai. Skam­bė­jo F.Cho­pi­no, G.Ver­di, C.De­bus­sy ir ki­tų pa­sau­ly­je ge­rai ži­no­mų kom­po­zi­to­rių še­dev­rai. Is­to­ri­nio įvy­kio pro­ga VDU bend­ruo­me­nės at­vy­ko pa­svei­kin­ti ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tas, VDU ta­ry­ bos pir­mi­nin­kas Val­das Adam­kus. „Esu čia ne tik pa­svei­kin­ti, bet ir kar­tu su vi­sais pa­si­džiaug­ti šiuo is­ to­ri­niu įvy­kiu“, – sa­kė V.Adam­kus. Pre­zi­den­tas pri­si­mi­nė se­nus įvy­kius, kai tik gi­mė idė­ja at­kur­ti Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą. Dar tuo­met pro­fe­sū­ra kal­bė­jo, kad uni­ ver­si­te­tas tu­ri bū­ti at­vi­ras ir neuž­ si­da­ry­ti vie­no­je erd­vė­je – Kau­ne, Lie­tu­vo­je. „Šian­dien jūs įgy­ven­di­no­te prieš daug me­tų už­si­brėž­tus tiks­lus. VDU at­si­ve­ria pui­kios ga­li­my­bės plės­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­ bes su vi­su pa­sau­liu. Džiau­giuo­si, kad vi­zi­ja vir­to rea­ly­be“, – kal­bė­ jo V.Adam­kus. Di­džiau­sios sėk­mės nau­jai įsteig­ tai at­sto­vy­bei lin­kė­jo JAV am­ba­sa­ dos Lie­tu­vo­je kul­tū­ros ata­šė Ni­na Mur­ray. „Ats­to­vy­bė bus pui­kus til­ tas į Ame­ri­kos že­my­ną“, – tei­gė N.Mur­ray. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas bu­vo įkur­tas Kau­ne 1922 m. So­vie­tų oku­pa­ci­jos me­tais, 1950-ai­siais, jis bu­vo už­da­ry­tas, o 1989-ai­siais at­ kur­tas pa­de­dant lie­tu­vių išei­vi­jai.

esą su­gir­dė au­kai neaiš­kios kil­ mės tab­le­tę ir iš­me­tė ją į gat­vę. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius va­kar pa­tiks­li­no, kad pa­teik­ta įvy­kio ver­si­ja ne­pa­sit­vir­ti­no. „Per ty­r i­m ą paaiš­k ė­jo, kad tvir­ti­ni­mas apie pri­vers­ti­nį įlai­ pi­ni­mą į au­to­mo­bi­lį nea­ti­tin­ ka tik­ro­vės“, – sa­kė K.Kas­ciu­ ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu Ža­lia­kal­ nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­ gū­nai aiš­ki­na­si, ar mer­gi­na tik­rai pa­ty­rė sek­sua­li­nę prie­var­tą.

Ro­tu­šė­je – tu­riz­mo cent­ras Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nuo šiol ro­tu­šės du­rys bus pla­čiau at­ver­tos ne tik jau­na­ve­džiams, bet ir tu­ris­tams. Čia ati­da­ry­tas Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TIC) šeš­ta­sis pa­da­li­nys.

Jis įreng­tas ne­di­de­lė­je pa­tal­po­ je, tik įė­jus pro pa­grin­di­nes du­ris. Ati­da­ry­mas va­kar su­ta­po su Pa­ sau­li­ne tu­riz­mo die­na. Ro­tu­šė­je įsi­kū­ru­sia­me cent­re siū­lo­ma ne tik ne­mo­ka­mų mies­to že­mė­la­pių, bet ir su­ve­ny­rų su Kau­no vaiz­ dais – mi­nia­tiū­ri­nių odi­nių už­ra­ šų kny­gu­čių, gra­vi­ruo­tų me­ta­li­nių vi­zi­ti­nių kor­te­lių dėk­lų, me­di­nių at­vi­ru­kų ir ran­kų dar­bo žva­kių.

Prie įė­ji­mo du­rų tu­ris­tus pa­si­ tin­ka mo­ne­tų kal­vė – čia kiek­vie­ nas už 7 li­tus ga­li įsi­gy­ti mo­ne­tos ruo­ši­nį, iš ku­rios ga­li­ma nu­si­kal­ din­ti no­ri­mą at­vaiz­dą. Iš­kil­min­ga ati­da­ry­mo ce­re­ mo­ni­ja ir sim­bo­li­nės juos­te­lės per­kir­pi­mas su­ta­po su vo­kie­čių tu­ris­tų eks­kur­si­jos ap­si­lan­ky­ mu – jie ir bu­vo pir­mie­ji pa­da­li­ nio sve­čiai. „Mies­to ro­tu­šė – vie­nas la­biau­ siai lan­ko­mų ob­jek­tų, tad pa­gal­ vo­jo­me, kad bū­tent čia ir rei­kia ati­da­ry­ti dar vie­ną pa­da­li­nį“,  – sa­kė Kau­no TIC di­rek­to­rius Si­gi­ tas Si­da­ra­vi­čius. Ati­da­rius cent­rą vi­si no­rin­tie­ ji ga­lė­jo leis­tis į ne­mo­ka­mą eks­ kur­si­ją po Kau­ną dvi­ra­čiais.

„„Įkur­tu­vės: S.Si­da­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, ro­tu­šė – vie­nas la­biau­siai tu­

ris­tų lan­ko­mų ob­jek­tų, to­dėl čia ati­da­ry­tas Kau­no TIC pa­da­li­nys. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

SVARBIAUSIA – ŽMOGUS! Steponas Vaièikauskas

Aleksoto-Vilijampolës apygarda Politinë reklama apmokëta ið Stepono Vaièikausko politinës reklamos sàskaitos. Uþs. 1019737


4

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

tema

Lie­tu­vos vai­kai – šiukš­lių mai­šuo­se, ko

„Žmo­gų iš­ti­ko šo­kas. Jis 1 skam­bi­no man ir klau­ sė, ką da­ry­ti. Sa­kiau skam­bin­

ti 112 ir vyk­dy­ti vi­sas jų inst­ruk­ci­ jas“, – tei­gė ve­dė­ja. Mai­šo vir­šu­je bu­vo pri­mes­ta daug tua­le­ti­nio po­ pie­riaus. De­ga­li­nės ve­dė­jai I.Ku­raus­kie­nei sun­ku su­pras­ti, kaip ga­li­ma iš­mes­ti kū­di­kį į šiukš­lių dė­žę. Keis­ta ir tai, kad to­kiam nu­si­kal­ti­mui pa­si­rink­ ta fil­muo­ja­ma vie­ta. De­ga­li­nės pa­ tal­pas ste­bi vaiz­do ka­me­ros, ta­čiau tua­le­te, kur ir bu­vo iš­mes­tas nau­ ja­gi­mis, jų nė­ra. „Per die­ną pas mus ap­si­lan­ ko šim­tai klien­tų, sun­ku pa­ste­bė­ti kaž­ką įtar­ti­na“, – sa­kė I.Ku­raus­ kie­nė. Ji pri­dū­rė, kad vis dėl­to tu­ ri įta­ri­mų, kas ga­lė­jo taip pa­sielg­ ti, bet jų lin­ku­si ne­skelb­ti. „Kas, jei bū­siu ne­tei­si?“ – svars­tė pa­šne­ko­ vė. Jos tei­gi­mu, dau­gu­ma de­ga­li­ nės klien­tų yra nuo­la­ti­niai lan­ky­ to­jai. Į pra­ne­ši­mą apie ra­di­nį, de­ga­li­ nės ve­dė­jos tei­gi­mu, po­li­ci­ja rea­ ga­vo žai­biš­kai. Kri­mi­na­lis­tai įvy­ kio vie­to­je, anot I.Ku­raus­kie­nės, dir­bo iki 3–4 val. ry­to. Ras­ti du įta­ria­mie­ji

Va­kar po­piet Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­ji spe­cia­ lis­tė Vai­da Ki­birkš­ty­tė in­for­ma­ vo, kad dėl šio įvy­kio yra su­lai­ky­ tas vie­nas įta­ria­ma­sis – vy­ras. Va­ka­re Drus­ki­nin­kuo­se bu­vo ras­ta dar vie­na įta­ria­mo­ji – 24 me­ tų mo­te­ris, kaip ma­no­ma, kū­di­kio ma­ma. Tai „Kau­no die­nai“ pa­tvir­ ti­no Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­ nin­kas Ro­mas Ože­lis. Į areš­ti­nę už­da­ry­ta 24-erių mer­ gi­na ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti suim­ ta – pro­ku­ro­rai kreip­sis į teis­mą dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pa­ sky­ri­mo. Po­li­ci­ja ieš­ko­jo į de­ga­li­nę už­su­ ku­sio konk­re­taus au­to­mo­bi­lio, ku­ riuo, kaip įta­ria­ma, ir va­žia­vo kū­di­

kio ma­ma, jos mo­ti­na ir pa­sta­ro­sios su­gy­ven­ti­nis. Tei­gia­ma, kad bū­tent jį po­li­ci­ja ir su­lai­kė pir­mą­jį. Anot pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vės, nau­ja­gi­mio mir­ties prie­žas­tis dar ti­ria­ma. Ber­niu­ko am­žius ir tiks­ li mir­ties da­ta ne­skel­bia­mi. V.Ki­ birkš­ty­tė pa­tvir­ti­no tik tai, kad ma­žy­lis gi­mė iš­ne­šio­tas. Ži­niask­lai­do­je taip pat skel­bia­ ma, kad ber­niu­kas į šiukš­lių mai­ šą įmes­tas be jo­kių dra­bu­žių, tik su saus­kel­nė­mis. Vie­nin­te­lė vei­kian­ti nak­tį

Gar­lia­vos apy­lin­kių, ku­rioms pri­ klau­so Il­ga­kie­mio kai­mas, se­niū­nas Ei­mun­tas Rau­ge­vi­čius pa­ste­bė­jo tik vie­ną de­ga­li­nės, ku­rio­je at­si­kra­ty­ta nau­jag­imio, iš­skir­ti­nu­mą. „Kiek ži­nau, va­žiuo­jant tarp Kau­no ir Aly­taus ji yra vie­nin­te­lė dir­ban­ti nak­tį. Bet nau­ja­gi­mis iš­ mes­tas die­ną ar va­ka­re, to­dėl net ne­nu­ma­nau, ko­dėl pa­si­rink­ta bū­ tent ši de­ga­li­nė“, – trau­kė pe­čiais se­niū­nas. De­ga­li­nė yra prie ke­lio Kaunas– Alytus, Il­ga­kie­mio kai­mas yra už šio ke­lio, ne abi­pus jo, to­dėl E.Rau­ ge­vi­čius ne­lin­kęs nu­si­kal­ti­mo sie­ti su šio kai­mo gy­ven­to­jais. „Il­ga­kie­mis yra ar­ti Kau­no. To­ kių di­de­lių pro­ble­mų, kaip ato­ kes­nė­se nuo Kau­no se­niū­ni­jo­se, čia nė­ra. Dau­gu­ma žmo­nių tu­ ri dar­bą ar­ba yra iš­vy­kę į už­sie­nį. Kai­me yra įsi­kū­ru­sios trys di­de­lės įmo­nės. Aiš­ku, yra ir skur­džiau gy­ve­nan­čių, taip pat ir aso­cia­ lių žmo­nių. Vis dėl­to tai nė­ra toks ma­si­nis reiš­ki­nys, kaip kai ku­rio­ se ki­to­se se­niū­ni­jo­se“, – tei­gė se­ niū­nas. „Man iš­vis ne­sup­ran­ta­ma, kaip ga­li­ma ši­taip, de­ga­li­nė­je, at­si­kra­ ty­ti vai­ku“, – su­si­jau­di­nęs kal­bė­ jo E.Rau­ge­vi­čius. Jis pri­dū­rė, kad Il­ga­kie­my­je yra dvi de­ga­li­nės. Ir abie­jo­se yra įreng­tos fil­ma­vi­mo ka­me­ros.

Pa­skan­di­no klo­ze­te? Kau­n o apy­g ar­dos teis­m e nag­r i­ nė­j a­m a Aly­t ų su­k rė­t u­s i nau­j a­g i­ mio nu­ž u­dy­mo by­l a. Tei­s ia­mų­j ų suo­le 24-erių Sand­r a Do­v y­do­v a, kal­t i­n a­m a sa­vo nau­j a­g i­m io nu­ žu­dy­mu. Kal­t i­na­mo­jo­je iš­va­do­je tei­g ia­ma, kad S.Do­vy­do­va per­nai va­sa­r į ant klo­ze­to pa­g im­dė ber­n iu­k ą, jam įkri­t us į klo­ze­t ą, nu­t rau­kė virkš­ te­lę ir ty­čia jį pa­l i­ko gal­v u­te pa­n i­ ru­sį į klo­ze­te bu­v u­sį van­de­n į. Vė­ liau nau­ja­g i­mio kū­nas bu­vo įdė­tas į mai­šą, o dar po ke­lių die­nų iš­mes­ tas į kon­tei­ne­r į prie na­mų. Pro­k u­ro­r ų tei­g i­mu, „mo­te­r is iš anks­to tu­rė­jo tiks­lą at­si­k ra­ty­t i kū­ di­k iu“. Krau­pų ra­di­nį ap­ti­ko S.Do­vy­do­vos su­gy­ven­ti­nio mo­ti­na, ku­ri ir iš­kvie­ tė po­li­ci­ją. „Pask­li­do pū­van­čios mė­ sos kva­pas“, – teis­me pri­si­mi­nė mo­ te­ris. Šio­je by­lo­je nuo­spren­d is dar ne­ pas­kelb­tas.

Laidojo sru­tų duo­bė­je Prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vą su­k rė­tė tra­ge­d i­ja Ly­duo­k ių se­n iū­n i­jo­je, Ku­ rė­jų kai­me (Uk­mer­gės r.).

Uk­mer­gės po­l i­ci­jos pa­rei­g ū­nai po ap­klau­sos R.Bur­nei­kie­nės na­mo jau ne­be­pa­lei­do.

Ne­nau­do­ja­mo­je Bur­nei­kių dar­ži­nė­je esan­čio­je sru­tų duo­bė­je bu­vo ras­tas nau­ja­g i­mio la­vo­nė­l is. Duo­bė­je pra­ dė­jus dar­buo­tis pa­rei­gū­nams paaiš­ kė­jo, kad čia yra ir dau­giau vai­kiš­kų kau­lų.

Su mo­te­ri­mi bu­vo su­lai­ky­tas ir į areš­ ti­nę dviem pa­roms už­da­ry­tas jos vy­ ras 38 me­tų Gin­tau­tas Bur­nei­ka. Vy­ ras tei­gė jau pu­sant­rų me­tų ne­tu­rė­ jęs in­ty­mių san­ty­kių su žmo­na. Bir­ že­lio pa­bai­go­je gi­męs kū­di­kis bu­vęs ne jo. Esą žmo­na su­si­ra­du­si mei­lu­žį. Vy­ras ti­ki­no ap­skri­tai nie­ko apie kū­ di­kį ne­ži­no­jęs.

Paaiš­kė­jo, kad kau­le­liai sru­tų duo­bė­ je – dar vie­no tos pa­čios šei­mos kū­di­ kio. Įta­ria­mo­ji mo­ti­na tei­gė šį vai­ke­lį pa­gim­džiu­si prieš po­rą me­tų.

Iš na­mų bu­vo iš­vež­ti ir lai­ki­nai Uk­ mer­gės vai­k ų glo­bos na­muo­se ap­ gy­ven­d in­t i abu su­tuok­t i­n ių vai­kai: 12-me­tė duk­tė ir me­tais jau­nes­n is sū­nus.

Tai, kad 30-me­tė Ra­sa Bur­nei­kie­nė į šią sru­tų duo­bę ga­lė­jo įmes­ti ne vie­ ną sa­vo kū­di­kį, paaiš­kė­jo at­li­kus ne­ gy­vo nau­ja­gi­mio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę.

Atsk­leis­t i žiau­r ius R.Bur­nei­k ie­nės nu­si­kal­t i­mus pa­dė­jo aky­la Ly­duo­ kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ne­rin­ga Ja­nuš­ke­vi­čie­nė.

Į Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­ vež­ta Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­ja R.Bur­ nei­k ie­nė pri­s i­pa­ž i­no, kad ir prieš dve­jus me­tus ji na­muo­se pa­g im­dy­ tą kū­d i­k į pa­skan­d i­no van­dens du­ be­ny­je, o po to įme­tė į tą pa­čią sru­ tų duo­bę.

Tai ji, kan­k i­na­ma blo­gos nuo­jau­tos, krei­p ė­s i į po­l i­c i­j ą ir pra­ne­š ė, kad gal­būt R.Bur­nei­k ie­nė nu­slė­p ė gim­ dy­mą.

Gar­si is­to­ri­ja Klai­pė­do­je Sa­vo nau­ja­gi­mių dvy­nu­kų nu­žu­dy­mu ap­kal­tin­ta Vik­to­ri­ja Fi­li­po­nen­ko, 10 me­ tų ne­lais­vės nu­teis­ta už vie­no kū­di­kio nu­žu­dy­mą, dėl ki­to vai­ke­lio gy­vy­bės atė­mi­mo jos kal­tė neį­ro­dy­ta – jis, kons­ ta­ta­vo eks­per­tai, jau gi­mė ne­gy­vas.

Nors V. Fi­l i­po­nen­ko ti­k i­na, kad ne­ pla­na­vo at­si­kra­ty­ti nau­ja­g i­mio, pro­ ku­ra­t ū­ros nuo­mo­nė ki­to­k ia. Mo­te­ ris per vi­są nėš­t u­mą ne­bu­vo ap­si­ lan­k iu­si pas gy­dy­to­ją, net ne­ž i­no­jo, kad lau­k ia­si ne vie­no, o dvie­jų vai­ kų, ne­bu­vo su­pir­k u­si vai­k ui krai­te­ lio, o ar­ti­mų­jų ir pa­ž įs­ta­mų pa­klaus­ ta dėl pa­di­dė­ju­sio svo­rio ir pil­vo, aiš­ ki­no, kad tu­ri virš­k i­ni­mo pro­ble­mų, ge­ria vais­tus.

Teis­mas įro­dė, kad V.Fi­li­po­nen­ko slė­ pė nėš­tu­mą net nuo pa­čių ar­ti­miau­ sių žmo­n ių ir bend­ra­dar­bių, li­k us iki gim­dy­mo 3 mė­ne­siams, jai pa­vy­ ko tai nu­slėp­ti ir nuo gy­dy­to­jų. Anot jos, tuo me­tu ji dar bu­vo neiš­sis­ky­ru­ si su pir­muo­ju vy­ru, to­dėl ne­no­rė­jo ap­kal­bų, esą bū­tų pa­sa­k iu­si vė­liau, nes vai­ko no­rė­jo ir jo lau­kė.

14 me­tų ne­lais­vės klai­pė­die­tei pra­šęs pro­ku­ro­ras ir to­liau sieks, kad V.Fi­li­ po­nen­ko su­lauk­t ų baus­mės ir už ant­ro­jo kū­di­kio nu­žu­dy­mą.

Pirmieji Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo darbai jau suplanuoti Sulaukus žinių apie paskirtą Euro­ pos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, pajudėjo Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos su­ tvarkymo projektas. Jį rengiantys architektai jau suplanavo pirmuo­ sius darbus – aplink bažnyčią bus įrengta danga, sumontuotos lie­ taus ir nuotekų, apšvietimo ir vaiz­ do stebėjimo sistemos. „Visas projektas yra suskaidytas į kelis etapus. Šventovės aplinka bus suformuota dviem lygiais. Vir­ šutinėje terasoje palei šlaitą siūlo­ me įrengti trikampio formos aikštę, o apatinėje dalyje – automobilių stovėjimo aikštelę”, – pasakojo pro­ jekto autorius architektas Aurimas Ramanauskas.

jekto vertę nuo 4,9 mln. litų iki 3,46 mln. litų. Per pirmąjį etapą rengiamasi sutvarkyti maždaug 3 tūkst. kv. m plotą. Klojant grindinį bus įrengtos ir šešios apšvietimo atramos. Įreng­ ti šviestuvai tamsiuoju paros metu apšvies visą bažnyčios šventoriaus teritoriją. „Įgyvendinus šį projektą, Kaune atsivers dar viena patraukli erdvė tu­ ristams ir piligrimams, kurie, atvykę ir susipažinę su šia šventove, galės pasinaudoti Žaliakalnio funikulie­ riumi ir taip pasieks centrinę miesto dalį. Tikiuosi, kad Kauno Prisikėlimo bažnyčios aplinka galutinai bus su­ tvarkyta jau kitais metais”, – teigė Kauno miesto meras Andrius Kup­ činskas.

Sumažėjo projekto vertė Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventorius užima maždaug 7 tūkst. kv. m plotą, kurį ketinama išgrįsti A.Juozapavičiaus pr. ir Parodos g. rastais senojo grindinio akmenimis. Tai leis sumažinti preliminarią pro­

Skyrė dalinį finansavimą Šių metų birželį Kauno miesto sa­ vivaldybė su partnere – VšĮ Pa­ minklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo taryba Ūkio ministerijai pateikė paraišką dėl Kauno Kris­ taus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos

sutvarkymo projekto dalinio finan­ savimo. Prieš dvi savaites Kauną pasiekė džiugi žinia – ūkio ministras Ri­ mantas Žylius šį projektą įtraukė į Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siū­ lomų finansuoti pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programą, sąrašą. „Džiaugiuosi, kad į mūsų krei­ pimąsi dėl Kauno Kristaus Prisikėli­ mo bažnyčios aplinkos sutvarkymo finansavimo geranoriškai atsiliepė ir ūkio ministras, ir premjeras. Ga­ vus ES paramą, Kauno miesto sa­ vivaldybė taip pat galės prisidėti prie šio reikšmingo visai Lietuvai istorinio paminklo galutinio sutvar­ kymo”, – pabrėžė miesto vadovas A.Kupčinskas. Europos Sąjungos Paskirta struktūrinių fondų paramos suma siekia 1 mln. litų. Likusi sumos dalis bus finansuojama iš kitų šaltinių, tarp jų – ir iš Kauno miesto savival­ dybės biudžeto. Užs. 1023220


5

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

tema

on­tei­ne­riuo­se Ko­dėl ryž­ta­ma­si

iš­mes­ti sa­vo kūdikį?

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ša­lia Kau­no de­ga­li­nės tua­le­te ra­ dus ne­gy­vą nau­ja­gi­mį vėl ki­lo dis­ku­si­jos, kas mo­te­rį ga­li pa­ska­ tin­ti to­kiam žings­niui, ir paska­ tino pri­si­min­ti gy­vy­bės lan­ge­ lius. Jų Kau­ne vei­kia du – P.Ma­ žy­lio (V.Put­vins­kio g. 3) ir Kau­no krikš­čio­niš­kuosiuo­se gim­dy­mo na­muo­se (Miš­ko g. 27). Pa­ti­ria šo­ką

„„Lem­tis: vos gi­mu­sio kū­di­kio ka­pa­vie­tė – tarp at­lie­kų.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Tai, kad mo­ti­na at­si­sa­ko ką tik gi­mu­sio vai­ko ar kė­si­na­si į jo gy­ vy­bę, vi­sų pir­ma ga­li lem­ti šei­mi­ nė, so­cia­li­nė pa­dė­tis ir psi­cho­lo­gi­ nė bū­se­na“, – įsi­ti­ki­nęs P.Ma­žy­lio gim­dy­mo na­mų va­do­vas Eu­ge­ni­ jus Va­la­se­vi­čius. Be­si­lau­kian­čios mo­te­rys jaut­ riau į vis­ką rea­guo­ja. „Jos kar­ tais be prie­žas­ties net ver­kia, ki­ tą kar­tą be prie­žas­ties ir juo­kia­si. Kai ku­rioms kū­di­kis ke­lia di­de­ lį stre­są. Gi­mus kū­di­kiui, kai ku­ rios mo­te­rys su­trin­ka, ne­ži­no, ką da­ry­ti“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. Bū­tent to­dėl ir or­ga­ni­zuo­ja­ mi spe­cia­lūs kur­sai be­si­lau­kian­ čioms mo­te­rims. „Tos, ku­rios nėš­tu­mo me­tu už­ si­sklen­džia, sle­pia­si, bi­jo gim­dy­ mo, gi­mus kū­di­kiui, pa­ti­ria šo­ką ir bū­na, kad vai­ke­lį nu­me­ta“, – ne­ slė­pė E.Va­la­se­vi­čius. Ko­dėl kai ku­rios, ne­no­rė­da­mos pa­čios au­gin­ti vai­ke­lio, ne­pa­lie­ ka jo li­go­ni­nė­je, neat­ne­ša į gy­vy­ bės lan­ge­lį? „Dėl gė­dos jaus­mo, iš bai­mės. O gal ir trūks­ta in­for­ma­ ci­jos apie gy­vy­bės lan­ge­lius?“ – spė­lio­jo gy­dy­to­jas.

Jis pa­ste­bė­jo, kad, ati­da­rius gy­vy­bės lan­ge­lį, su­lau­kė ne­tgi pa­šai­pų, kal­ti­ni­mų no­ru pa­si­ rek­la­muo­ti. „O iš tik­rų­jų jau iš­ gel­bė­ti pen­ki vai­kai, tarp jų – ir dvy­nu­kai. Kaip kas no­ri, tas taip ga­li šne­kė­ti, bet lan­ge­lis yra rei­ ka­lin­gas“, – ak­cen­ta­vo E.Va­la­se­ vi­čius.

V.Ru­dzins­kas pa­siū­lė pa­si­žval­ gy­ti, kiek ap­link smur­to – ir psi­ cho­lo­gi­nio, ir fi­zi­nio. Me­di­kas ap­gai­les­ta­vo, kad pa­ gal­bos kri­zės iš­tik­tai nėš­čia­ jai sis­te­ma ku­ria­ma nuo gy­vy­bės lan­ge­lių. Jo nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ ti at­virkš­čiai. Gy­vy­bės lan­ge­liai tu­rė­tų bū­ti pa­sku­ti­nis sis­te­mos laip­te­lis.

Ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo

Į Kau­no krikš­čio­niš­kų­jų gim­ dy­mo na­mų gy­vy­bės lan­ge­lį per po­rą me­tų bu­vo at­neš­ti du nau­ ja­gi­miai. Šių gim­dy­mo na­mų di­ rek­to­r iaus pa­va­d uo­to­jo Vir­ gi­l i­jaus Ru­d zins­ko nuo­m o­n e, kiek­vie­ną at­ve­jį, kai mo­ti­na nu­ spren­džia at­si­sa­ky­ti nau­ja­gi­mio ar ne­tgi jį iš­mes­ti, rei­kia nag­ri­ nė­ti at­ski­rai. „Toks žings­nis – tik­rai ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Gal taip pa­siel­ gę žmo­nės pa­tys pa­ty­rė smur­tą? Ga­li­ma kal­bė­ti ir apie to­kį da­ly­ką kaip poa­bor­ti­nis sind­ro­mas. Iš­ gy­ve­nus vie­ną ar dau­giau abor­tų, leng­viau per­žen­gia­ma ri­ba, kai ban­do­ma at­si­kra­ty­ti kū­di­kio“, – aiš­ki­no V.Ru­dzins­kas. Gy­dy­to­jas įsi­ti­ki­nęs: to­kių poel­ gių prie­žas­čių vi­sų pir­ma rei­kė­tų ieš­ko­ti vi­suo­me­nė­je. Ap­lin­kui – smur­tas

„Ta be­si­lau­kian­ti mo­te­ris iš dan­ gaus ne­nuk­ren­ta. Ji tu­ri ir ar­ti­ muo­sius, ir bio­lo­gi­nį vai­ko tė­vą. Aiš­ku, to­kie poel­giai nė­ra pa­tei­ si­na­mi bet ko­kiu at­ve­ju, bet mes raš­ko­me vai­sius nuo di­de­lio me­ džio, ku­ris yra mū­sų bend­ruo­ me­nės abe­jin­gu­mas“, – įsi­ti­ki­ nęs me­di­kas.

Tei­sė­ta ga­li­my­bė

Gy­vy­bės lan­ge­lis – tei­sė­ta ga­li­ my­bė kū­di­kio ne­no­rin­tiems au­ gin­ti tė­vams iš­lik­ti neieš­ko­miems ir ne­bau­džia­miems.

Vir­gi­li­jus Ru­dzins­kas:

Mes raš­ko­me vai­sius nuo di­de­lio me­džio, ku­ris yra mū­sų bend­ ruo­me­nės abe­jin­gu­ mas. Toks lan­ge­lis yra spe­cia­li kap­ su­lė, į ku­rią iš gat­vės pu­sės įdė­ jus nau­ja­gi­mį, bu­din­tį gim­dy­mo na­mų per­so­na­lą pa­sie­kia per­ spė­ji­mo sig­na­las ir spe­cia­lis­tai sku­biai pa­si­rū­pi­na vai­ku, ku­riuo ne­ga­li ar ne­no­ri rū­pin­tis ma­ma, tė­vas. Pa­lik­to vai­ko ar­ti­mie­ji, gi­mi­ nės, se­ne­liai ar pa­tys tė­vai per tris mė­ne­sius ga­li kreip­tis į gy­ dy­mo įstai­gą ir pa­siim­ti kū­di­kį. Vė­liau kū­di­kis įre­gist­ruo­ja­mas ir jam su­tei­kia­ma ga­li­my­bė aug­ti val­diš­kuo­se na­muo­se ar bū­ti įvai­ kin­tam.


6

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

nuomonės

Ko­dėl blo­gai an­te­nos ant sto­gų

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Sa­vas sve­ti­mas skaus­mas

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

rieš po­rą de­šimt­me­čių ži­nių lai­do­se ma­ty­da­mi kaž­kur to­li nu­fi l­muo­tus apo­ka­l ip­t i­n ius vaiz­dus iš­g y­ven­da­ vo­me aki­mir­kos koš­ma­rą, ta­čiau su­ vo­ki­mas, kad Bang­la­de­šas ar Hai­tis yra vi­so­ mis pra­smė­mis ne­pa­sie­kia­mi, bu­vo pui­ki pa­ guo­da. Ba­das, li­gos, sti­chi­nės ne­lai­mės at­ro­dė esan­čios kaž­kur ki­ta­pus ge­le­ži­nės už­dan­gos. Šian­dien, kai ke­lio­nei kur nors į Hai­tį ar Kam­ bo­džą ne­be­li­ko nei po­li­ti­nių, nei fi­zi­nių kliū­ čių, nai­vu ma­ny­ti, kad te­nykš­tės ne­lai­mės su mu­mis ne­su­si­ju­sios. Kan­čios, ku­rią pa­ti­ria vai­kai Sie­ra Leo­nė­je ar Si­r i­jo­je, mas­tas sun­k iai su­vo­k ia­mas. Ba­das, li­gos, iš­nau­do­ji­mas – daž­nas jų tie­siog ne­tu­ri vai­kys­tės. Sy­kiu su hu­ma­ni­ta­ri­ne siun­ta sve­ tim­ša­liai ge­ra­da­riai pa­si­da­li­ja ir da­le­le sa­vo šir­dies ši­lu­mos, o grįž­da­mi na­mo par­ve­ža ži­ nių iš pa­ties pra­ga­ro že­mė­je.

Kiek mū­sų ir mū­sų gar­ se­ny­bių dė­me­sio su­lau­ kia skaus­mas, esan­tis vi­ sai ša­lia? Kuo gar­ses­nis to­kios hu­ma­ni­ta­ri­nės mi­si­jos da­ly­vis, tuo, re­gis, tu­rė­tų bū­ti ir įtai­ges­nės jo sklei­džia­mos ži­nios apie ne­gan­dų iš­kan­kin­ tus to­li­mų kraš­tų žmo­nes. Ir da­bar Af­ri­ko­je lan­ko­si bū­re­lis mū­sų gar­se­ ny­bių. Jos ra­šo die­no­raš­čius, tik­r iau­siai fil­ muo­ja šiur­pą ke­lian­čius kad­rus, o su­grį­žu­sios su­rengs spau­dos kon­fe­ren­ci­jų, įspū­džius iš­ klos bliz­giems žur­na­lams... Krau­pūs žvaigž­džių liu­di­ji­mai, re­gis, ne­ga­li lik­ ti neiš­girs­ti. Ta­čiau tie, kurie pa­tys yra gy­vi so­ pu­liai, jų ne­gir­di: są­var­ty­nų žmo­nės, sa­vo at­ža­ lų kū­nais pre­kiau­jan­tys pra­si­gė­ru­sio kai­mo gy­ ven­to­jai ar iš pir­mo žvilgs­nio so­čiai gy­ve­nan­ tys vai­kai – vi­sai to­kie kaip tie, ku­rių sa­va­no­riš­ kos mir­tys pa­ženk­li­no nau­jų­jų me­tų pra­džią. Iki šių pa­gal­bos lau­kian­čių žmo­nių – ne de­ šim­tys va­lan­dų ke­lio, ge­ro­kai ma­žiau. Bet kiek mū­sų ir mū­sų gar­se­ny­bių dė­me­sio su­lau­kia skaus­mas, esan­tis vi­sai ša­lia? Mū­sų žvaigž­dės ga­li ap­si­vilk­ti el­ge­tos skran­ dą, pa­skai­ty­ti kny­gą ar do­va­no­ti žais­lą vai­kų na­mų auk­lė­ti­niams. Tik to ne­pa­kan­ka. Kad ap­mal­šin­tu­me ar­čiau­siai esan­čius so­pu­ lius, ne­bū­ti­na vyk­ti į to­li­mas ša­lis. Ne­rei­kia net keis­ti įpras­to gy­ve­ni­mo rit­mo – tik vie­ną va­ka­ rą per sa­vai­tę pra­leis­ti ne klu­be ar spor­to sa­lė­je, bet prie te­le­fo­no, kal­ban­tis su di­de­les tra­ge­di­jas iš­gy­ve­nan­čiais ma­žais žmo­nė­mis. „Vai­kų li­ni­ jos“ sa­va­no­riai, ku­rių gre­tos Lie­tu­vo­je, de­ja, nuo­ lat per ma­žos, pa­tvir­tins: kant­rus pa­šne­ko­vas per nak­tį ga­li nu­trauk­ti ne vie­ną sau ir pa­sau­liui pa­skelb­tą ka­rą. Tai ga­li bū­ti pa­pras­čiau nei ke­ liau­ti į sve­ti­mą ša­lį, bet ne ma­žiau svar­bu. informacija:

302 250

P

ub­li­ka­ci­ja „Su skait­me­ ni­ne te­le­vi­zi­ja – re­bu­ sas dėl an­te­nų“ („Kau­ no die­na“, rug­sė­jo 24 d.) pri­ver­tė su­ne­rim­ti ne vie­ną dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­ją, ypač gy­ve­nan­čius vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se. Straips­ny­je pa­svars­ ty­mai dėl ko­lek­ty­vi­nių an­te­nų sta­ty­mo ant dau­gia­bu­čių na­mų sto­gų pri­me­na so­vie­ti­nius lai­ kus, kai kiek­ve­nas na­mo gy­ven­ to­jas vis lai­pio­da­vo na­mo sto­gais ir su­ki­nė­da­vo an­te­nas ka­da tik pa­no­rė­jęs. Be jo­kios at­sa­ko­my­ bės sto­gais bė­gio­da­vo ir vai­kai, paaug­liai, vis kaž­kam pa­si­ro­dy­ da­vo, kad jo te­le­vi­zo­rius ne­pa­ kan­ka­mai aiš­kiai ro­do. Sto­gą den­gę spe­cia­lis­tai tai įvar­di­jo kaip pa­grin­di­nę prie­žas­ tį, dėl ku­rios pra­kiu­ro dau­gu­mos na­mų sto­gai, ir su­ti­ko su­teik­ti sto­go re­mon­tui 10-ies me­tų ga­ ran­ti­ją su są­ly­ga, kad priei­gos prie na­mo sto­go bus ra­ki­na­mos ir joks pra­ša­lai­tis ne­lips ant na­mo sto­go, juo la­biau ne­tvir­tins jo­kios įran­ gos. Bran­giai su­mo­kė­ję už ga­li­ my­bę gy­ven­ti sau­sai, mes ir vėl stu­mia­mi į praėjusius lai­kus. Ži­nant, kad mū­sų ša­lį ne­re­tai ap­lan­ko vėt­ros, ku­rios iš­gul­do me­džius, ar pro­tin­ga siū­ly­ti gy­ ven­to­jams ant na­mo sto­go sta­ ty­ti an­te­nas? Kie­no in­te­re­sams at­sto­vau­ja­ma, kai re­ko­men­ duo­ja­ma na­mo sto­gus ir vėl nu­ smaigs­ty­ti an­te­no­mis, siū­lant

Mindaugo Vaičiulio (BFL) nuotr.

gy­ven­to­jams kreip­tis į dau­gia­bu­ čius ad­mi­nist­ruo­jan­čias įmo­nes, ku­rios jau ir pre­li­mi­na­rias kai­nas ap­skai­čia­vo. Už­tek­tų nors vie­ nam na­mo gy­ven­to­jui kreip­tis į

pil­dy­ti ne­rei­kia. Iš­sa­mes­nę kon­ sul­ta­ci­ją bū­tų ga­li­ma su­teik­ti ži­ nant jū­sų pa­rei­gi­nes funk­ci­jas.

Auš­ra Ru­čie­nė Ad­vo­ka­tė

K

au­no ad­vo­ka­tė Auš­ra Ru­čie­nė at­sa­kė į po­rta­ lo kau­no­die­na.lt skai­ty­ to­jų klau­si­mus.

– Dir­bu Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Lo­gis­ti­kos sky­riaus Ūkio po­sky­ry­je pa­gal dar­bo su­tar­tį. Ne­su nei sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas, nei kar­je­ros tar­ nau­to­jas. Ar man pri­va­lu pil­ dy­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ ra­ci­ją? – Jei­gu dir­ba­te pa­gal dar­bo su­ tar­tį ir ne­tu­ri­te sau pa­val­džių dar­buo­to­jų, ku­riems ga­li­te duo­ti nu­ro­dy­mus, mi­nė­tos dek­la­ra­ci­jos

na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių – ir veiks­ mas pa­ju­dė­tų. Žmo­nių in­te­re­sai ir ga­li­my­bės la­bai skir­tin­gi, to­dėl gy­ven­to­jų su­prie­ši­ni­mas ga­ran­ tuo­tas. O įgy­ven­di­nus re­ko­men­

duo­ja­mą ko­lek­ty­vi­nių an­te­nų pro­gra­mą ir vėl ken­tė­si­me dėl pra­kiu­ru­sių sto­gų. Su ne­ri­mu dau­gia­bu­čio na­mo 5-ojo aukš­to gy­ven­to­ja Jad­vy­ga

– Man teis­mas iš bu­vu­sio darb­da­vio pri­tei­sė neiš­mo­ kė­tą at­ly­gi­ni­mą. Krei­piau­si į ant­sto­lį, ta­čiau man sko­lin­ga bend­ro­vė ne­be­vyk­do veik­los. Ką šiuo at­ve­ju da­ry­ti? – Jū­sų pa­teik­tame klau­si­me trūks­ta in­for­ma­ci­jos, nes ne­nu­ro­ dė­te, dėl ko­kių prie­žas­čių bend­ro­ vė ne­vyk­do veik­los, ar jai iš­kel­ta bank­ro­to by­la. Jei­gu veik­la ne­ vyk­do­ma vien dėl to, kad ne­bū­tų at­si­skai­ty­ta su kre­di­to­riais, tiks­ lin­ga kreip­tis į iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­nus, kad bū­tų pra­dė­tas ty­ri­mas dėl bend­ro­vės bu­hal­te­ ri­nės veik­los. Ta­čiau bū­ti­na, kad ant­sto­lis ban­dy­tų nu­kreip­ti išieš­ ko­ji­mą į bend­ro­vės tur­tą. – Nuo­sa­vos val­dos že­mės skly­pas ly­gio­mis da­li­mis pri­ klau­so trims bend­ra­tur­čiams, že­mė ofi­cia­liai ne­pa­da­ly­ta, t.y. bend­ra­tur­čių bend­ra da­

li­nė nuo­sa­vy­bė. Ten pat esan­ tis tri­jų bu­tų na­mas at­ski­rais įtei­sin­tais bu­tais pri­klau­so at­ ski­riems sa­vi­nin­kams. Vie­nas iš bend­ra­tur­čių mi­rė. Ar pa­gal tes­ta­men­tą pa­vel­dė­tą bu­tą ir da­lį že­mės pa­vel­dė­to­jas ga­lės par­duo­ti tik vi­siš­kai įtei­si­nęs juos sa­vo var­du? Ar ga­li vie­ nas iš bend­ra­tur­čių par­duo­ti sa­vo že­mės da­lį bet kam, o ne bend­ra­tur­čiui? Ar bu­tas ta­me pa­čia­me na­me tu­ri ar ga­li bū­ti par­duo­da­mas tik su pri­klau­ san­čia že­mės da­li­mi? – Taip, pa­vel­dė­to­jas tu­ri tei­ sę par­duo­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą tik tuo­met, kai bus su­tvar­ky­ti jo nuo­sa­vy­bę pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­ men­tai ir pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­ mus su­skirs­ty­tas že­mės skly­pas. Įs­ta­ty­mas nu­ma­to sa­vi­nin­ko pa­ rei­gą pir­ma pa­siū­ly­ti pirk­ti sa­ vo tu­ri­mą da­lį tur­to bend­ra­tur­ čiams, ta­čiau jei bend­ra­tur­čiai ne­su­tin­ka to tur­to pirk­ti už nu­ ro­dy­tą kai­ną, tuo­met šis tur­tas ga­li bū­ti par­duo­da­mas bet kam. Ne­ma­nau, kad bu­tas ga­lė­tų bū­

ti par­duo­tas tik su že­mės skly­pu, ta­čiau yra tam tik­ros įsta­ty­mo iš­ly­gos, kai ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ga­li bū­ti par­duo­da­mas tik su že­ me. Dėl la­bai tiks­laus at­sa­ky­mo trūks­ta duo­me­nų – ko­kio dy­džio že­mės skly­pas pri­klau­so nuo­sa­ vy­bės tei­se, kur yra že­mės skly­ pas, o kur bu­tas. – Į ma­no nuo­sa­vą bu­tą be ma­ no ži­nios įsi­kė­lė mo­te­ris su dviem ne­pil­na­me­čiais vai­ kais. Aš šiuo me­tu iš­vy­ku­si iš Lie­tu­vos. Kaip man iš­kel­din­ti ne­tei­sė­tai ma­no bu­te ap­si­gy­ ve­nu­sią šei­mą? Gir­dė­jau, kad tai pa­da­ry­ti ga­li bū­ti su­dė­tin­ ga dėl to, kad yra ne­pil­na­me­ čių vai­kų, ne­pai­sant to, kad jie ne­tei­sė­tai užė­mė ma­no bu­tą. – Ka­dan­gi esa­te bu­to sa­vi­nin­kė, tu­ri­te tei­sę as­me­nis, ku­rie pa­žei­ dė nuo­sa­vy­bės tei­ses jū­sų at­žvil­ giu, iš­kel­din­ti. Dėl as­mens, ku­ris pa­žei­dė įsta­ty­mą, tu­ri ne­pil­na­ me­čių vai­kų, ga­li bū­ti ap­sun­kin­ tas tik pro­ce­si­nio spren­di­mo vyk­ dy­mas, bet ne jo priė­mi­mas.

Laiškai neatspindi redakcijos nuomonės reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis GenysKaip iš­pra­šy­ti ne­kvies­tus gy­ven­to­jus?

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Nuomonė: skaitytoja nuogąstauja, kad ant daugiabučių stogų neturėtų būti keliamos antenos.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Penktadienis, Rugsėj0 28, 2012

Lietuva

Teis­mas ne­lei­džia ap­klaus­ti mer­gai­tės By­lo­je, ku­rio­je And­rius Ūsas kal­ti­na­mas ma­ža­me­tės tvir­ki­ni­mu, va­kar ap­klaus­ta ke­le­tas liu­dy­to­jų. Pro­ku­ro­rai iš­reiš­kė no­rą ap­ klaus­ti Drą­siaus Ke­džio ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­rą, ta­ čiau tei­sė­jai šį pra­šy­mą at­me­tė. Kęs­tu­tis Ne­verauskas k.neverauskas@diena.lt

Pro­fe­so­rė: tai bu­vo A.Ūsas

Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Lai­ma Bloz­ne­ly­tė-Plėš­ nie­nė, dir­ban­ti Vil­niaus uni­ver­si­ te­to On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­te ir be­si­ ver­čian­ti pri­va­čia pra­kti­ka, va­kar teis­me pa­tvir­ti­no, kad su A.Ūsu ji bu­vo su­si­ti­ku­si be­veik prieš pen­ ke­rius me­tus. „Tai bu­vo 2007 m. gruo­dį ar­ba 2008 m. sau­sį ar va­sa­rį. Pas ma­ne pa­si­ro­dė trys as­me­nys, at­ro­dė, kad tai šei­ma. Vie­nas iš jų bu­vo ap­kū­ nus vy­ras, dvi mo­te­rys ir mer­gai­ tė“, – pa­sa­ko­jo gar­si me­di­kė. Liu­dy­to­ja teis­me pa­tvir­ti­no vė­ liau su­pra­tu­si, kad pas ją lan­kė­ si A.Ūsas, Lai­mu­tė Stan­kū­nai­tė ir jos se­suo Vio­le­ta Na­ru­še­vi­čie­nė su sa­vo duk­ra. „Kai aš vy­rui pa­siū­liau nu­si­ reng­ti, kad jį ap­žiū­rė­čiau, jis pa­sa­ kė, kad jam vi­sai ne­rei­kia kon­sul­ ta­ci­jos, tik pa­sa­kė, kad tu­ri da­ri­nį ant ly­ties or­ga­no. Prie vi­sų jis tą da­ri­nį ir pa­ro­dė. Tai bu­vo tre­čio­ jo laips­nio vyn­dė­mė“, – tę­sė pro­ fe­so­rė. Ap­žiū­rė­jo ir mer­gai­tę

„Tai bu­vo vie­nin­te­lis pa­cien­tas, ku­ris krei­pė­si dėl vyn­dė­mės ant ly­ties or­ga­no. Ne­ma­čiau jo­kios pra­smės ša­lin­ti to­kią vyn­dė­mę, nes ji ne­su­da­ro jo­kių ne­pa­to­gu­ mų“, – pri­si­mi­nė me­di­kė. Ji pro­ce­dū­rą at­lik­ti at­si­sa­kė. Pro­fe­so­rės nuo­sta­bai, vy­res­nio­ji su A.Ūsu atė­ju­si mo­te­ris, V.Na­ru­ še­vi­čie­nė, pa­si­pik­ti­no to­kiu spren­ di­mu ir, anot liu­dy­to­jos, pa­reiš­kė: „Mes mo­ka­me, jūs dir­ba­te.“ Tuo­met V.Na­ru­še­vi­čie­nė esą pa­ pra­šė ap­žiū­rė­ti mer­gai­tę. Me­di­ kė at­li­ko da­li­nę ap­žiū­rą, ra­gi­no ją leis­tis ap­žiū­ri­mai taip, kaip gy­dy­ to­ja ap­žiū­rė­jo „tė­ve­lį“. „Mer­gai­tė pa­sa­kė vie­nin­te­lį sa­ki­nį: „Jis man ne tė­ve­lis“, – pri­si­mi­nė gy­dy­to­ja.

Kal­ti­no me­di­kę

Pa­rei­gū­nams pa­reiš­kus, kad po mir­t ies at­l ik­to­je ap­ž iū­ro­je ant A.Ūso kū­no vyn­dė­mė neap­tik­ ta, gar­si me­di­kė už­si­mi­nė, kad skro­di­mą at­li­kę eks­per­tai ga­lė­jo ir ne­pas­te­bė­ti vyn­dė­mės ša­li­ni­ mo pėd­sa­kų. Tei­sė­jui už­si­mi­nus, kad po­mir­ ti­nia­me A.Ūso ap­žiū­ros ak­te nė­ra jo­kio įra­šo apie vyn­dė­mę, pro­fe­ so­rė ne­nus­te­bo. „M.Gor­ba­čio­vas tu­ri vyn­dė­mę – var­gu ar ji ap­ ra­šy­ta pa­cien­to kor­te­lė­je, bet ją ma­to vi­sas pa­sau­lis“, – sa­kė me­ di­kė. Teis­mui įta­ri­mų su­kė­lė tai, kad pas me­di­kę ap­si­lan­kę žmo­nės ne­ bu­vo iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę. Re­ gist­ra­ci­jos žur­na­luo­se ne­bu­vo jo­ kių kon­tak­ti­nių duo­me­nų.

L.Bloz­ne­ly­tė-Plėš­nie­nė:

Prie vi­sų jis tą da­ri­ nį ir pa­ro­dė. Tai bu­vo tre­čio­jo laips­nio vyn­ dė­mė. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės pro­ ku­ra­t ū­ros pro­k u­ro­ras Egi­d i­j us Mo­tie­jū­nas tvir­ti­no, kad L.Bloz­ ne­ly­tė-Plėš­nie­nė pa­žei­dė įsta­ty­ mą pir­miau­sia kreip­da­ma­si į pri­ va­čius as­me­nis ir pa­vie­šin­da­ma me­di­ci­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nis apie pri­va­tų as­me­nį. Teis­m e da­ly­va­v u­s iai ant­ra­jai A.Ūso žmo­nai Go­dai pa­prie­kaiš­ ta­vu­si, kaip mi­nė­tos vyn­dė­mės ga­lė­jo ne­pas­te­bė­ti ji pa­ti, pu­sę me­tų gy­ve­nu­si su A.Ūsu, pro­fe­ so­rė tei­gė, kad G.Ūsie­nė tu­rė­jo pa­ste­bė­ti tą da­ri­nį. Pra­dan­gi­no įra­šą?

Teis­mo po­sė­dy­je va­kar liu­di­jo bu­ vu­si L.Stan­kū­nai­tės kla­sės drau­gė Re­na­ta And­riu­le­vi­čiū­tė, ku­ri tei­ gė, kad A.Ūsą drau­gės na­muo­

Ki­tas po­sė­dis – po sa­vai­tės By­los nag­r i­nė­ji­mas bus tę­sia­mas ki­ tą sa­vai­tę – spa­l io 4 d. Ja­me ke­t i­na­ ma ap­klaus­ti pe­do­fi­li­jos by­lą ty­ru­sią po­l i­ci­jos ty­rė­ją Ra­są Kai­r ie­nę ir bu­ vu­sią Kau­no mies­to apy­l in­kės pro­ ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rę Ge­no­vai­tę Ro­ čie­nę. Taip pat kvie­čia­ma pir­mo­ji A.Ūso su­tuok­ti­nė ir ak­ty­vis­tas Vi­ta­ li­jus Ker­šis. L.Stan­kū­nai­tė by­li­nė­ja­si su R.Kai­rie­ ne teis­me. Šios by­los duo­me­n i­m is, 2008 m. gruo­d žio mė­ne­sį R.Kai­r ie­ nė ir Egi­d i­jus Kuc­kai­l is kau­n ie­čiui D.Ke­d žiui esą ne­tei­sė­tai iš­da­vė pa­

žy­mą, kad jo ma­ža­me­tė duk­ra bu­vo prie­var­tau­ja­ma mer­gai­tės mo­t i­nos L. Stan­k ū­nai­tės tė­v ų na­muo­se. Vė­l iau, re­m ian­t is šia pa­ž y­ma, Kau­ no mies­to apy­l in­kės teis­mas iš mo­ ters atė­mė duk­rą. Dėl E.Kuc­kai­lio ir R.Kai­rie­nės veiks­mų nu­ken­tė­ju­sią­ja pri­pa­ž in­ta L.Stan­k ū­nai­tė 2011 m. pa­ va­sa­r į Pa­ne­vė­ž io mies­to apy­l in­kės teis­mui bu­vo pa­tei­ku­si 40 tūkst. li­tų ieš­ki­nį Lie­tu­vos vals­ty­bei, o tų pa­čių me­tų gruo­džio pra­džio­je vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je pra­ne­šė pa­di­di­nan­ ti ieš­ki­nio su­mą iki 100 tūkst. li­tų.

se ma­čiu­si po­rą kar­tų. Liu­dy­to­ ja taip pat ti­ki­no, kad jos drau­gės L.Stan­kū­nai­tės san­ty­kiai su duk­ra bu­vo „mo­ti­niš­ki ir šil­ti“. Pa­sak R.And­riu­le­vi­čiū­tės, vie­ ną kar­tą jai te­ko lan­ky­tis ir Ke­ džių na­muo­se Gar­lia­vo­je. Anot jos, L.Stan­kū­nai­tė tei­gė, kad su­ da­ro­mos kliū­tys pa­siim­ti duk­rą iš se­ne­lių jai skir­tam lai­kui, to­dėl R.And­riu­le­vi­čiū­tė bu­vo pa­pra­šy­ ta va­žiuo­ti kar­tu ir fil­muo­ti vi­zi­ tą. Vaiz­do įra­šo neiš­li­ko. Va­kar teis­me liu­di­jo vai­kų dar­ že­lio auk­lė­to­ja ir mer­gai­tės gy­dy­ to­ja, ku­rios tvir­ti­no ne­pas­te­bė­ju­ sios jo­kių L.Stan­kū­nai­tės el­ge­sio keis­tu­mų.

„„Pat­vir­ti­no: pro­fe­so­rė L.Bloz­ne­ly­tė-Plėš­nie­nė teis­me pa­sa­ko­jo apie

keis­tą A.Ūso vi­zi­tą pas ją.

Pra­šy­mą at­me­tė

Kol kas ne­bus spren­džia­ma, ar ap­ klaus­ti nu­ken­tė­ju­sią­ją ma­ža­me­ tę – L.Stan­kū­nai­tės ir Drą­siaus Ke­džio duk­te­rį. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja at­ me­tė pro­ku­ro­ro pra­šy­mą ap­klaus­ ti da­bar su mer­gai­te bend­rau­jan­tį psi­cho­lo­gą. Šis spe­cia­lis­tas, pro­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ku­ro­ro ver­ti­ni­mu, teis­me tu­rė­tų pa­sa­ky­ti nuo­mo­nę dėl pa­kar­to­ti­ nės vai­ko ap­klau­sos. Teis­mo tei­gi­mu, „neaiš­ku, ar šia­ me by­los eta­pe to­kia ap­klau­sa tiks­ lin­ga“. Jei­gu pro­ku­ro­ras ar ki­ti by­los da­ly­viai vėl kreip­sis su pa­na­šiu pra­ šy­mu, jis ga­lės bū­ti svars­to­mas.


8

penktADIENIS, rugsėjo 28, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1555 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3383 JAV do­le­ris 1 2,6790 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7267 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9597 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3283 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6573 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5873 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8557

pokytis

–0,1550 % –0,0023 % –0,1528 % –0,2415 % –0,0161 % +0,0986 % –0,3018 % –0,0419 % –0,0350 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,09

4,72

2,47

„Va­koil“

5,01

4,63

2,49„Brent“ naf­ta91,02 dol. už 1 brl. 111,62 dol. už 1 brl.

Pre­ky­bos au­gi­mas pra­de­da lė­tė­ti Maž­me­ni­nė pre­ky­ba rugp­jū­tį to­ liau au­go, ta­čiau maž­me­ni­nin­kų apy­var­tos au­gi­mas pra­dė­jo lė­tė­ti.

„Ste­bi­mos laips­niš­ko lė­tė­ji­mo ten­den­ci­jos vi­so­se pa­grin­di­nė­ se pre­kių gru­pė­se. Aiš­ku, ga­li­ ma džiaug­tis, kad vis tiek iš­lie­ka tei­gia­mas au­gi­mas“, – sa­kė ban­ ko „Dans­ke“ vy­res­nio­ji ana­li­ti­kė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ta Kly­vie­nė. Pa­sak ana­li­ti­kės, rugp­jū­tį tra­di­ ciš­kai dėl iš­par­da­vi­mų šok­te­lė­jo pre­ky­ba dra­bu­žiais ir ava­ly­ne. V.Kly­vie­nė tei­gė, kad di­džiau­ sios grės­mės maž­me­ni­nin­kų apy­

„„Ten­den­ci­ja: rugp­jū­tį tra­di­ciš­

kai šok­te­li pre­ky­ba dra­bu­žiais ir ava­ly­ne dėl iš­par­da­vi­mų, o ru­ de­nį ji ima ma­žė­ti, nes gy­ven­to­ jai pra­de­da ruoš­tis šil­dy­mo se­ zo­nui. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

var­tai ga­li bū­ti Len­ki­jos zlo­to pi­ gi­mas ir re­kor­di­nių kai­nų šil­dy­mo se­zo­nas. Anot V.Kly­vie­nės, ti­ki­ ma­si, kad Len­ki­jos cent­ri­nis ban­ kas su­ma­žins ba­zi­nę pa­lū­ka­nų nor­mą, nes tai at­pi­gin­tų zlo­tą ir ati­tin­ka­mai ga­li pa­ska­tin­ti „ap­ si­per­ka­mą­jį tu­riz­mą“ šio­je ša­ly­ je. O šil­dy­mo se­zo­nas tra­di­ciš­kai gy­ven­to­jus ver­čia la­biau už­ver­ti pi­ni­gi­nes, ma­ži­na ir jų lū­kes­čius. Pre­ky­bos apim­tis Lie­tu­vo­je, iš­ sky­rus au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą ir re­mon­tą bei mai­ti­ni­mo ir gė­ri­mų įmo­nes, šių me­tų sausį–rugpjū­ tį bu­vo per 17 mlrd. li­tų (be PVM) – 5,5 pro­c. dau­giau nei per tą pa­tį 2011-ųjų lai­ko­tar­pį. Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­ nių, pre­kiau­jan­čių mais­to pre­kė­ mis, al­ko­ho­liu ir ta­ba­ku, apy­var­ta per me­tus pa­di­dė­jo 1,8 pro­c., ne mais­to pre­kė­mis (neįs­kai­tant au­ to­mo­bi­lių ir de­ga­lų) pre­kiau­jan­ čių įmo­nių – 12 pro­c., au­to­mo­bi­ lių de­ga­lų maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių – 0,3 pro­c. Rugp­jū­tį, pa­ly­gin­ti su lie­pa, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tis Lie­tu­vo­je, iš­sky­rus au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą ir re­mon­tą bei mai­ ti­ni­mo ir gė­ri­mų įmo­nes, išau­go 3,9 pro­c. (pa­ša­li­nus se­zo­no įta­ ką, su­men­ko 0,8 pro­c.), iki 2,39 mlrd. li­tų. Per mė­ne­sį įmo­nių, pre­kiau­jan­ čių mais­to pre­kė­mis, apy­var­ta su­ ma­žė­jo 1 pro­c., pre­kiau­jan­čių ne mais­to pre­kė­mis išau­go 7,9 pro­c., au­to­mo­bi­lių de­ga­lų maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių apy­var­ta pa­di­ dė­jo 5,7 pro­c., at­si­žvel­giant į pa­ ly­gi­na­mą­sias kai­nas. Rugp­jū­tį la­biau­siai pa­di­dė­jo kny­gų maž­ me­ni­nė pre­ky­ba spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se – 72,1 pro­c. Mai­ti­ni­mo ir gė­ri­mų tei­ki­mo veik­los įmo­nių apy­var­ta rugp­jū­ tį bu­vo 97,7 mln. li­tų – 3,6 pro­c. ma­žesnė nei lie­pą. BNS, KD inf.

–0,02 %

OMX Tallinn

–0,11 %

Lie­tu­vos ban­kas pra­ne­šė, kad cent­ ri­nio ban­ko val­dy­bos spren­di­mu va­ kar iš­duo­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je e. pi­ni­gų įstai­gos li­cen­ci­ja, su­tei­kian­ti tei­sę leis­ ti nau­do­ti e. pi­ni­gus ir teik­ti mo­kė­ji­mo pa­slau­gas. Pir­mą­ja Lie­tu­vo­je e. pi­ni­ gų įstai­ga ta­po įmo­nė „EVP In­ter­na­tio­ nal“. Ji ke­ti­na kon­ku­ruo­ti su ko­mer­ci­ niais ban­kais siū­ly­da­ma pi­ges­nius mo­ kė­ji­mus in­ter­ne­tu.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

OMX Riga

Leis e. pi­ni­gus

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,04 %

18,6 proc.

dau­giau nau­jų įmo­nių įsteig­ta per pir­mą me­tų pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai.

Jau ki­tais me­tais Lie­tu­vai gre­sia tūks­tan­ti­nės bau­ dos už ne­per­dirb­tas at­lie­kas. Į są­var­ty­ nus mū­sų ša­ly­je pa­ ten­ka 90 pro­c. gy­ ven­to­jų iš­me­ta­mų šiukš­lių, nors Lie­tu­ va yra įsi­pa­rei­go­ju­si 2013-ai­siais per­dirb­ ti pu­sę vi­sų at­lie­kų. „„Si­tua­ci­ja: jau ki­tą­met vals­ty­bei gre­sia san­kci­jos už at­lie­kų per­dir­bi­mo

įsi­pa­rei­go­ji­mų ES ne­vyk­dy­mą. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Griež­tės at­lie­kų tvar­ky­mas Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Eu­ro­pos ap­lin­kos agen­tū­ros ata­ skai­to­je tei­gia­ma, kad Lie­tu­va atliekų tvarkymo srityje yra tarp la­biau­siai at­si­lie­kan­čių ES ša­lių. Skai­čiuo­ja­ma, kad šiuo me­tu su­ rū­šiuo­ja­ma vos 10 pro­c. bui­ti­nių at­lie­kų. Da­bar už kiek­vie­ną to­ną per­dirb­tų bui­ti­nių at­lie­kų Lie­tu­ va iš ES gau­na 250 li­tų sie­kian­čią kom­pen­sa­ci­ją. Ta­čiau jau ki­tą­met gre­sia bau­dos, de­šimt kar­tų di­des­ nės nei šios iš­mo­kos, – už įsi­pa­rei­ go­tą, bet ne­per­dirb­tą to­ną at­lie­kų reiks mo­kė­ti po 2,5 tūkst. li­tų. VšĮ „Ža­lia­sis taš­kas“ at­sto­vės El­zės Ru­die­nės tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų su­rin­ki­mas yra pra­stas, nors si­tua­ci­ja šiek tiek ge­ rė­ja. „2009 m. duo­me­ni­mis, su­ren­ ka­ma 20 pro­c. stik­li­nės ta­ros, ku­ri iš­lei­džia­ma į rin­ką. O po­pie­riaus ir kar­to­no su­ren­ka­ma 14 pro­c., PET ta­ros – 16 pro­c., plas­ti­ko – 5 pro­c., me­ta­lo – 6 pro­c. 2010 m. duo­me­nys dar nė­ra tiks­lūs, bet jie la­bai pa­na­

šūs“, – sa­kė E.Ru­die­nė. Pa­sak jos, no­rint įgy­ven­din­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ES, rei­kia su­rink­ti ir perdirbti 50 pro­c. atliekų.

Lie­tu­va atliekų tvar­ kymo srityje yra tarp la­biau­siai at­si­ lie­kan­čių ES ša­lių.

„Ge­res­nius at­lie­kų rū­šia­vi­mo re­zul­ta­tus ga­li­ma pa­siek­ti švie­ čiant vi­suo­me­nę, ko­dėl rū­šiuo­ ti yra nau­din­ga. Vie­nas ar­gu­men­tų – rū­šiuo­da­mi at­lie­kas nu­to­li­na­me dar vie­no nau­jo są­var­ty­no at­si­ra­di­ mą. Sie­kia­me, kad at­lie­kas rū­šiuo­ jan­tys gy­ven­to­jai mo­kė­tų ma­žes­nį at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tį, no­ri­ me, kad bū­tų di­fe­ren­ci­juo­ja­mi ta­ ri­fai rū­šiuo­ja­moms ir ne­rū­šiuo­ja­ moms at­lie­koms“, – sa­kė ji. Pa­sak E.Ru­die­nės, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­ bė­se di­fe­ren­ci­juo­ti ta­ri­fai at­si­ras jau

šių me­tų pa­bai­go­je, in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms bus pri­sta­ty­ti spe­cia­lūs at­lie­kų rū­ šia­vi­mo kon­tei­ne­riai. „Nors var­to­to­jai gau­na daug in­ for­ma­ci­jos įvai­riais ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais, ta­čiau tai ne­nu­ro­do konk­re­čių žings­nių, ku­riuos var­to­ to­jas tu­ri ženg­ti įsi­gi­jęs ir nau­do­ da­mas vie­ną ar ki­tą pro­duk­tą. Net no­rin­tys elg­tis at­sa­kin­gai daž­nai ne­ži­no, kaip elg­tis konk­re­čio­je si­ tua­ci­jo­je“, – tei­gė Ing­ri­da Du­bins­ kai­tė, VšĮ „Al­che­mic LT“ kon­sul­ tan­tė ir va­do­vė. Lie­tu­vos ga­min­to­jai ir im­por­tuo­ to­jai įpa­rei­go­ti su­rink­ti da­lį at­lie­kų pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus, to­dėl ar­tė­ jant įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­di­dė­ji­mo ter­ mi­nui vers­las ima­si ini­cia­ty­vų jau šie­met. Siek­da­ma pa­ska­tin­ti var­to­to­jus rū­šiuo­ti at­lie­kas, Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­ja kar­tu su par­tne­riais pri­sta­tė var­to­to­jų švie­ ti­mo ir in­for­ma­vi­mo apie at­sa­kin­ gą var­to­ji­mą bei at­lie­kų rū­šia­vi­mą sis­te­mą za­lias­ka­ta­lo­gas.lt.


9

penktADIENIS, rugsėjo 28, 2012

pasaulis Kar­pys ­ to­liau

O.bin La­de­nas ­ bu­vo vie­naa­kis?

Grai­ki­jos tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­nė vy­riau­ sy­bė su­ta­rė dėl pa­grin­di­nių punk­tų 13,5 mlrd. eu­rų ver­tės biu­dže­to iš­lai­dų tau­py­ mo prie­mo­nių pro­gra­mo­je, ku­ri rei­ka­lin­ ga, Atė­nams sie­kiant gau­ti to­les­nes ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do su­teik­tos pa­ sko­los iš­mo­kas. Kaip va­kar nu­ro­dė Fi­nan­ sų mi­nis­te­ri­ja, vals­ty­bė ti­ki­si su­tau­py­ti 11,5 mlrd. eu­rų, o dar 2 mlrd. eu­rų su­rink­ti pa­di­di­nu­si mo­kes­čius.

Tarp­tau­ti­nio dži­ha­dis­tų tink­lo „Al Qae­da“ va­do­vas Ay­ma­nas al Za­wa­hi­ri (nuotr.) jau ant­rą­kart šį mė­ne­sį pa­si­ro­dė vie­šu­mo­je. Tre­čia­die­nį in­ter­ne­te bu­vo pa­skelb­tas be­ veik va­lan­dos truk­mės vaiz­do įra­šas, ku­ ria­me jis, dė­vin­tis bal­tus ara­biš­kus marš­ ki­nius ir tur­ba­ną, pa­sa­ko­ja apie Osa­mos bin La­de­no gy­ve­ni­mą ir tei­gia, kad jis ne­ ma­tė de­ši­ne aki­mi dėl jau­nys­tė­je pa­tir­to ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo.

607

skor­pio­nus

kon­fis­ka­vo Ita­li­jos mui­ti­nin­kai iš ki­no, at­skri­du­sio į Flo­ren­ci­ją.

Če­ki­ja su­švel­ni­no al­ko­ho­lio drau­di­mą Če­ki­jos vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­skel­bė iš da­lies at­šauk­sian­ti drau­di­mą pre­kiau­ti stip­riai­siais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ku­ris bu­ vo įves­tas rug­sė­jo 14 d. dėl ap­si­ nuo­di­ji­mo me­ta­no­liu už­terš­tais gė­ri­mais ban­gos, nu­si­ne­šu­sios ma­žiau­siai 25 žmo­nių gy­vy­bę.

„„Ge­du­las: C.Pou­lo­so sa­vi­žu­dy­bė su­krė­tė Stil­vo­te­rio mo­kyk­los bend­ruo­me­nę. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Moks­lei­vis nu­si­žu­dė bend­ra­moks­lių aki­vaiz­do­je JAV Ok­la­ho­mos vals­ti­jo­je 13-me­tis moks­ lei­vis atė­jo į mo­kyk­lą ap­si­vil­kęs pik­ta­ da­rio kos­tiu­mą ir nu­si­šo­vė bend­ra­moks­ lių aki­vaiz­do­je. Mėgs­ta­miau­sias su­per­he­ro­jus

In­ci­den­tas įvy­ko tre­čia­die­nį Stil­vo­ te­rio mies­to vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Ca­de’as Pou­lo­sas atė­jo vil­kė­da­mas „Bet­me­no“ ko­mik­sų pik­to­jo per­ so­na­žo Dvi­vei­džio kos­tiu­mą. Tą­ dien mo­kyk­lo­je bu­vo te­mi­nė die­na – „Ateik vil­kė­da­mas mėgs­ta­miau­ sio su­per­he­ro­jaus kos­tiu­mu“. Apie 8 val., prieš pir­mą pa­mo­ ką, mo­kyk­los ko­ri­do­riu­je pa­si­gir­ do šū­vis. At­bė­gę mo­ky­to­jai ir vai­ kai pa­ma­tė rus­vap­lau­kio aš­tun­to­ko kū­ną ir ša­lia gu­lin­tį pis­to­le­tą. Po­ li­ci­ja aiš­ki­na­si, iš kur paaug­lys ga­ vo gink­lą. „Ma­čiau jį gu­lin­tį ant grin­dų, ap­ link gal­vą bu­vo krau­jo“, – pa­sa­ko­jo aš­tun­to­kas Aa­ro­nas Ve­se­la­kas. „Iš pra­džių vi­si pa­ma­nė, kad tai po­kštas. Pas­kui iš­gir­dau kly­kian­ čius žmo­nes“, – sa­kė de­vin­to­kė Ash­lyn Lund­holm. Stil­vo­te­rio po­li­ci­jos ka­pi­to­nas Ran­dy Dic­ker­so­nas sa­kė, kad ko­ri­ do­rius bu­vo pil­nas moks­lei­vių, be­ si­ruo­šian­čių ei­ti į sa­vo kla­ses, to­dėl sa­vi­žu­dy­bės liu­di­nin­kų bu­vo daug. Pa­rei­gū­nas pri­dū­rė, kad nie­kas iš

ap­link bu­vu­sių žmo­nių ne­nu­ken­ tė­jo. Iš kar­to po in­ci­den­to po­li­ci­ ja eva­ka­vo be­veik 700 moks­lei­vių, taip pat vi­sus iš ša­lia esan­čios mo­ kyk­los. Vi­sos pa­mo­kos tra­ge­di­jos die­ną bu­vo at­šauk­tos.

Iš pra­džių vi­si pa­ma­ nė, kad tai po­kštas. Pas­kui iš­gir­dau kly­ kian­čius žmo­nes.

Prie­žas­tis – pa­ty­čios?

Kas pa­stū­mė­jo paaug­lį į sa­vi­žu­dy­ bę, iki ga­lo neaiš­ku. Jo­kio prieš­mir­ ti­nio raš­te­lio jis ne­pa­li­ko. Mo­ky­ to­jai sa­kė, kad aš­tun­to­kas mo­kė­si ge­rai, apie jo­kias mo­ki­nio pro­ble­ mas jie duo­me­nų ne­tu­rė­jo. Ta­čiau C.Pou­lo­so drau­gai, feis­ bu­ke su­kū­rę spe­cia­lų me­mo­ria­li­ nį pus­la­pį, ne­su­tin­ka su mo­ky­to­ jų nuo­mo­ne. „Ti­kiuo­si, da­bar vi­si su­pras, kad pa­ty­čios ne­priim­ti­nos, kad jos

skau­di­na žmo­nes. Mes ži­no­me, ką tau te­ko iš­gy­ven­ti. My­li­me ir mel­ džia­mės už ta­ve“, – ra­šė vie­nas feis­bu­ko var­to­to­jas. Po­li­ci­ja ėmė aiš­kin­tis, ar iš C.Pou­lo­so mo­kyk­lo­je bu­vo ty­čio­ ja­ma­si.

„Nuo ket­vir­ta­die­nio bus ga­li­ma par­da­vi­nė­ti ir var­to­ti gė­ri­mus, ku­riuo­se al­ko­ho­lio kie­kis di­des­ nis nei 20 pro­c., pa­ga­min­tus iki 2012 m. sau­sio 1 d., – prem­je­ras Pet­ras Ne­ča­sas tre­čia­die­nį sa­kė žur­na­lis­tams. – Taip pat bus ga­ li­ma par­da­vi­nė­ti nau­jai pa­ga­min­ tus gė­ri­mus su nau­jo­sio­mis ban­ de­ro­lė­mis.“ Če­ki­ja, ku­ri pa­gal al­ko­ho­lio var­ to­ji­mą tarp suau­gu­sių gy­ven­to­jų pa­sau­ly­je nu­si­lei­džia tik Mol­do­ vai, šį mė­ne­sį už­drau­dė pre­kiau­ ti stip­riai­siais gė­ri­mais ša­ly­je, o vė­liau – ir juos eks­por­tuo­ti, kai de­šim­tys žmo­nių mi­rė ar­ba bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­ti dėl ap­si­nuo­di­ji­mo me­ta­no­liu. Pir­ma­die­nį Če­ki­jos po­li­ci­ja pra­ ne­šė suė­mu­si du as­me­nis, įta­ria­ mus va­do­va­vus su­klas­to­tų gė­ri­ mų pla­ti­ni­mui. Įta­ria­ma, kad šie du vy­rai ga­mi­no me­ta­no­lio tu­rin­ čius gė­ri­mus rugp­jū­tį bei rug­sė­jį ir pa­lei­do juos į Če­ki­jos rin­ką. Jei­ gu jų kal­tė bū­tų įro­dy­ta, vy­rams gre­sia ne­lais­vė iki gy­vos gal­vos. Bu­vo suim­ti iš vi­so 42 įta­ria­ mie­ji, iš jų 22 pir­ma­die­nį te­be­bu­ vo lai­ko­mi areš­ti­nė­je. Kaip pra­ne­ša Če­ki­jos ži­niask­lai­ da, nuo me­ta­no­liu už­nuo­dy­tų gė­

ri­mų iki tre­čia­die­nio mi­rė jau 26 žmo­nės. Tre­čia­die­nį de­šim­tys ap­ si­nuo­di­ju­sių žmo­nių te­be­bu­vo gy­ do­mi Če­ki­jos li­go­ni­nė­se, o kai ku­ riems iš jų bu­vo su­kel­ta dirb­ti­nė ko­ma. Kai ku­rie pa­cien­tai apa­ko. Po­li­ci­ja pir­ma­die­nį nu­ro­dė, kad Če­ki­jos rin­ko­je te­bė­ra pa­skli­ dę apie 15 tūkst. lit­rų už­nuo­dy­ tų gė­ri­mų.

Tre­čia­die­nį de­šim­ tys ap­si­nuo­di­ju­sių žmo­nių te­be­bu­vo gy­do­mi Če­ki­jos li­ go­ni­nė­se, o kai ku­ riems iš jų bu­vo su­ kel­ta dirb­ti­nė ko­ma.

Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo spaus­din­ti nau­jas ban­de­ro­les, ku­rio­mis bus žy­mi­mi sau­gūs gė­ri­mai. Dau­giau nei 20 mln. lit­rų stip­ rių­jų gė­ri­mų bu­vo išim­ta iš rin­ kos, jie bus grą­žin­ti į pre­ky­bą pa­tik­ri­nus. O vi­si res­to­ra­nuo­ se lai­ky­ti at­kimš­ti bu­te­liai tu­rės bū­ti su­nai­kin­ti, kaip nu­ro­dė vy­ riau­sy­bė. „Tai­ko­ma išim­tis bran­giam al­ ko­ho­liui – ba­rų sa­vi­nin­kai ga­lės ati­duo­ti pa­tik­rin­ti tuos bu­te­lius, ir jei­gu juo­se ne­bus ras­ta me­ta­no­ lio, bu­te­liai bus lai­ko­mi šva­riais“, – nu­ro­dė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nist­ras Leo­šas He­ge­ris. BNS inf.

Šū­viai mo­kyk­lo­se ai­di daž­nai

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, ku­rio­se ant­ ro­ji kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ga­ran­tuo­ ja pi­lie­čiams tei­sę lai­ky­ti ir ne­šio­tis gink­lus, tra­giš­ki in­ci­den­tai mo­ky­ mo įstai­go­se – ga­na daž­ni. Vie­nas pa­sta­rų­jų įvy­ko ko­vą Džek­son­vi­lio mies­te, Flo­ri­dos vals­ti­jo­je. Vys­ku­pi­jos mo­kyk­los is­pa­nų kal­bos mo­ky­to­jas at­leis­tas iš dar­ bo grį­žo po ke­le­to va­lan­dų, nu­šo­ vė di­rek­to­rę ir nu­si­šo­vė pa­ts. Pa­sak po­li­ci­jos, vy­ras atė­jo į mo­ kyk­lą per pie­tų per­trau­ką ir ne­kliu­ do­mas įsi­ne­šė gink­lą, pa­slė­pęs jį gi­ta­ros dėk­le. Per in­ci­den­tą moks­ lei­viai ne­nu­ken­tė­jo. „Bet­me­no“ ko­mik­sų per­so­na­žo kos­tiu­mas, ku­rį vil­kė­jo C.Pou­lo­sas, ame­ri­kie­čiams pri­mi­nė dar vie­ną kru­vi­ną tra­ge­di­ją, įvy­ku­sią Den­ ve­ry­je šie­met lie­pą. Kau­kė­tas už­ puo­li­kas Ja­me­sas Hol­me­sas įsi­ver­ žė į ki­no teat­rą, kur bu­vo ro­do­mas nau­jas fil­mas apie Bet­me­ną „Tam­ sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“, ir ėmė šau­ dy­ti į žiū­ro­vus. Žu­vo 12 žmo­nių, 40 bu­vo su­žeis­ti. „The Dai­ly Mail“, ne­wsru.com inf.

„„ Nuo­dai: Če­ki­ja šį mė­ne­sį už­drau­dė pre­kiau­ti stip­riai­siais gė­ri­mais

ša­ly­je, o vė­liau – ir juos eks­por­tuo­ti, kai de­šim­tys žmo­nių mi­rė ar­ba bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­ti dėl ap­si­nuo­di­ji­mo me­ta­no­liu. „Reu­ters“ nuo­tr.


10

Penktadienis, rugsėjo 28, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Pert­rau­ka čem­pio­na­te – vos jam pra­si­dė­jus Pra­si­dė­jo Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ ki­nio ly­gos (LMRL) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­vau­ja aš­tuo­nios ko­ man­dos.

Pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se praė­ju­sio se­zo­no čem­pio­nės Kau­no ra­jo­no „Gar­lia­va-SM-CAS­CA­DA“ ran­ ki­nin­kės sve­čiuo­se 35:22 nu­ga­ lė­jo po per­trau­kos į aukš­čiau­sią­jį di­vi­zio­ną su­grį­žu­sią Ute­nos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro (KKSC) eki­pą.

Rink­ti­nę lip­dy­si­me dau­giau­sia iš Lie­tu­ vos ko­man­doms at­ sto­vau­jan­čių žai­dė­ jų, nes le­gio­nie­res sun­ku pri­si­šauk­ti. LMRL čem­pio­na­te taip pat var­ žo­si dar dvi kau­nie­čių ko­man­ dos – „AC­ME-Žal­gi­ris“ ir „Šir­ šės-Ga­ja“, trys Vil­niaus klu­bai – „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ ja“, „LEU Švie­sa-Eg­lė“ ir „Ba­ka­ lė­ja-Tau­ras“ bei Pa­ne­vė­žio KKSC ran­ki­nin­kės. Net­ru­kus ša­lies pir­me­ny­bė­se bus per­trau­ka, nes at­ran­kos var­ žy­bo­se į 2013 m. pa­sau­lio čem­ pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rą star­tuos Lie­tu­vos rink­ti­nė. Mū­siš­kės Eu­ ro­pos zo­nos 3-io­jo­je gru­pė­je iš­ mė­gins jė­gas su Bal­ta­ru­si­jos, Len­ ki­jos ir Ita­li­jos eki­po­mis.

Į pir­mą­ją tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ lą, ku­ri vyks Vil­niu­je, lie­tu­vės su­si­rinks rug­sė­jo 30-ąją. Rink­ ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­ rie­jus Pe­ro­vas pa­kvie­tė 19 žai­dė­ jų iš „Gar­lia­vos-SM-CAS­CA­DA“, „AC­ME-Žal­gi­rio“, „East­con AGVil­niaus ko­le­gi­jos“, „LEU Švie­ sos-Eg­lės“ ir Pa­ne­vė­žio KKSC klu­bų ir tris le­gio­nie­res – Bi­ru­tę Stellb­rink („Frisch Auf Goep­pin­ gen“, Vo­kie­ti­ja), Auš­rą Stan­ku­ tę („Ana­gen­ni­si Ar­tas“, Grai­ki­ja) ir Dai­vą Alek­sand­ra­vi­čiū­tę („SG BBM Bie­tig­heim“, Vo­kie­ti­ja). „Rink­ti­nę lip­dy­si­me dau­giau­ sia iš Lie­tu­vos ko­man­doms at­ sto­vau­jan­čių žai­dė­jų, nes le­ gio­nie­res sun­ku pri­si­šauk­ti dėl už­sie­nio klu­bų in­te­re­sų, ku­riems svar­biau­sia – na­cio­na­li­niai čem­ pio­na­tai“, – sa­kė A.Pe­ro­vas. Spa­lio 3-ią­ją Lie­tu­vos ran­ki­ nin­kės Mo­gi­lio­ve žais su bal­ta­ ru­sė­mis, o 7 d. Pa­ne­vė­žio „Ci­do“ are­no­je – su ita­lė­mis.

Miun­che­ne. 

Sta­tis­ti­ka Ute­n os KKSC–„Gar­l ia­v a-SMCAS­CA­DA“ 22:35 (12:20). Įvar­čiai: M.Vait­k u­tė 9, G.Ma­me­n iš­k y­tė 5, I.But­k u­tė 4, L.Krins­k ie­nė 2, L.Fi­ li­pa­vi­čiū­tė ir M.Kaš­kaus­kai­tė po 1/I.Moc­ke­vi­čiū­tė 13, D.Šat­kaus­kai­ tė 10, N.Mik­šy­tė 6, D.Bu­tė­nai­tė 3, S.Na­vic­kai­tė 2, E.Žu­kai­tė 1. KD inf.

Var­žy­bų ka­len­do­rius „„Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos

čem­pio­na­tas: Kau­no „AC­ME-Žal­gi­ ris“ – Vil­niaus „Ba­ka­lė­ja-Tau­ras“ (šeš­ ta­die­nį, rug­sė­jo 29 d., 13 val. Ve­te­ri­na­ ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je, Til­žės

„„Prog­re­sas: D.Lav­ri­no­vi­čius tvir­ti­na, kad A.Go­mels­kio tau­rės tur­ny­re „Žal­gi­ris“ bus ki­toks nei per var­žy­bas

g. 18); Kau­no „Šir­šės-Ga­ja“ – Vil­niaus „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ja“ (šeš­ ta­die­nį, rug­sė­jo 29 d., 13 val. Kau­no spor­to mo­kyk­los „Ga­ja“ sa­lė­je, Bi­jū­ nų g. 12).

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

D.Lav­ri­no­vi­čius: „Žal­gi­ris“ Mask­vo­je ga­li įveik­ti CSKA Rug­sė­jo 29–30 d. Mask­vo­je vyk­sian­tis tra­di­ci­nis Alek­sand­ro Go­mels­kio tau­rės tur­ny­ras Kau­no žal­gi­rie­čiui Dar­ju­šui Lav­ri­ no­vi­čiui – pui­ki pro­ga su­si­tik­ti su bu­vu­siais ko­man­dos drau­gais. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

32-ejų puo­lė­jas grįš ten, kur pra­ lei­do vi­są praė­ju­sį se­zo­ną. Mask­vos CSKA klu­bo marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs D.Lav­ri­no­vi­čius tvir­ti­na: dvi­ko­va su mask­vie­čiais bus iš­skir­ti­nė. Tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je šeš­ta­die­nį „Žal­gi­ris“ iš­mė­gins jė­gas bū­tent su CSKA. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je su­ si­tiks Eu­ro­ly­gos čem­pio­nas Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ ir Kras­no­da­ro „Lo­ ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­pa. „Mask­vos ko­man­do­je ge­riau­sio drau­go ne­tu­rė­jau. Esu toks, kad su vi­sais pui­kiai su­ta­riu, mėgs­tu pa­ juo­kau­ti ar per­si­mes­ti ke­le­tu žo­ džių. Ru­si­jos sos­ti­nė­je pra­leis­ti me­tai bu­vo pui­kūs, tad bus sma­gu vėl ten su­grįž­ti“, – sa­kė D.Lav­ri­ no­vi­čius. – Dar­ju­šai, ar ma­čas su CSKA jums bus kuo nors iš­skir­ti­nis? – pa­klau­sė­me puo­lė­jo. – Dvi­ko­vos su bu­vu­sio­mis ko­man­ do­mis vi­suo­met bū­na šiek tiek iš­ skir­ti­nės, ta­čiau dar svar­biau šio­ se rung­ty­nė­se bus tai, kad ga­lė­si­me pa­si­tik­rin­ti sa­vo jė­gas žais­da­mi su pajėgiausiais var­žo­vais. Pus­fi­na­ ly­je pa­ma­ty­si­me, ko­kios spor­ti­nės for­mos esa­me, ku­ria kryp­ti­mi ju­ da­me, ką rei­kia pa­to­bu­lin­ti. Se­zo­ nas jau pra­si­dė­jo, tad to­kie ma­čai la­bai svar­būs ir nau­din­gi. – „Žal­gi­rio“ ir Mask­vos eki­ pos ke­liai jau ga­lė­jo su­si­kirs­ti Miun­che­ne vy­ku­sia­me „Be­ko“ tau­rės tur­ny­re, ta­čiau su­klu­

po­te pus­fi­na­ly­je. Ar da­bar­ti­nis „Žal­gi­ris“ yra pa­jė­gus įveik­ti mask­vie­čius jų aikš­tė­je? – Ma­nau, kad vis­kas įma­no­ma. Vis­ kas pri­klau­sys nuo mū­sų pa­čių. Svar­ bu ge­rai nu­si­teik­ti, ati­duo­ti vi­sas jė­ gas ir ko­vo­ti dėl kiek­vie­no ka­muo­lio. Miun­che­no tur­ny­re mums ne­ga­lė­jo pa­dė­ti Man­tas Kal­nie­tis ir Ri­man­tas Kau­kė­nas. Jie ren­gia­si žais­ti Mask­ vo­je, tad ir „Žal­gi­ris“ grei­čiau­siai bus vi­sai ki­toks. Krep­ši­nio spe­cia­lis­ tai taip pat ga­lės su­si­da­ry­ti tik­res­nį vaiz­dą apie mū­sų ko­man­dos pa­jė­

J.Kaz­laus­kas ir E.Mes­si­na – aukš­ čiau­sio ly­gio spe­ cia­lis­tai, ta­čiau jų dar­bo me­to­dai ir krep­ši­nio fi­lo­so­fi­ja tik­rai ski­ria­si.

gu­mą ir ga­li­my­bes. Dar vie­na svar­bi de­ta­lė: CSKA klu­bui se­zo­nas taip pat tik pra­si­dė­jo. Mask­vie­čių ko­man­dai va­do­vau­ja nau­jas tre­ne­ris, yra nau­ jų žai­dė­jų. CSKA, kaip ir mes, dar tik ruo­šia­si svar­biau­siems mū­šiams ir nė­ra ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos. Pus­fi­na­ly­je vis­ko ga­li bū­ti. – Praė­ju­sį se­zo­ną CSKA eki­pai di­ri­ga­vo Jo­nas Kaz­laus­kas, jį pa­kei­tė Et­to­re Mes­si­na. Ar la­ bai ski­ria­si Mask­vos ko­man­dos žai­di­mas?

– Mask­vie­čių žai­di­mo brai­žas pa­ si­kei­tė. Abu tre­ne­rius pui­kiai pa­ žįs­tu. Per kar­je­rą man te­ko dirb­ti ir su vie­nu, ir su ki­tu. J.Kaz­laus­kas ir E.Mes­si­na – aukš­čiau­sio ly­gio spe­ cia­lis­tai, ta­čiau jų dar­bo me­to­dai ir krep­ši­nio fi­lo­so­fi­ja tik­rai ski­ria­si. – Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ su­si­tiks su „Olym­ pia­cos“. Ar ru­sų klu­bas pa­jė­gus įkąs­ti Eu­ro­ly­gos čem­pio­nams? – Kras­n o­d a­r ie­č iai ga­l i pa­teik­ ti sen­sa­ci­ją. La­bai ge­rai pa­žįs­tu šią ko­man­dą. Jau praė­ju­sį se­zo­ną „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ bu­vo kie­tas rie­šu­tas. Šie­met klu­bo am­bi­ci­jos – dar di­des­nės. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ ban“ va­do­vai ne­šykš­tė­jo pi­ni­gų, įsi­gi­jo ke­lis pui­kius krep­ši­nin­kus iš Eu­ro­ly­gos ko­man­dų, pri­si­vi­lio­ jo tre­ne­rį Jev­ge­ni­jų Pa­šu­ti­ną. Eu­ ro­ly­gos čem­pio­nai pri­va­lės pa­plu­ šė­ti iš pe­ties. – Per sa­vo kar­je­rą ne vie­nus me­tus pra­lei­do­te už­sie­nio klu­ buo­se. Kaip ver­ti­na­te mask­vie­ tiš­ką­jį eta­pą? – Kiek­vie­no­je už­sie­nio ko­man­do­ je ma­no vaid­muo bu­vo skir­tin­gas. Kar­tais bu­vau ly­de­ris, kar­tais kil­ da­vau pakeisti komandos draugą nuo at­sar­gi­nių suo­lo. Vi­so­se eki­ po­se su­kau­piau pa­tir­ties. Praė­jęs se­zo­nas CSKA bu­vo įdo­mus, iš­ko­ vo­jo­me ke­lis tro­fė­jus, tik la­bai gai­ la, kad su­klu­po­me Eu­ro­ly­gos fi­na­ le. Vis dėl­to ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti: at­sto­vau­ti to­kiam pro­fe­sio­na­liam, pui­kiai or­ga­ni­zuo­tam klu­bui neat­ si­sa­ky­tų bet ku­ris krep­ši­nin­kas.


11

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

12p.

pramogų

Filmai, kuriuos verta pamatyti.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

Fes­ti­va­ly­je – ki­toks žvilgs­nis į šo­kį Pro­vo­kuo­ja­mu aust­rų šo­kio spek­tak­liu „Ma­giš­ka“ pra­si­dė­jęs Tarp­tau­ti­nis šo­kio fes­ti­va­lis „Aura’22“ pri­sta­to ne vie­ną įspū­ din­gą pa­sta­ty­mą. Mo­der­naus šo­kio mė­ gė­jų iš Kau­no ži­no­ma pran­cū­zų gru­pė „A.lter S.es­sio“ pa­kvies į per­for­ma­ty­vų šo­ kio spek­tak­lį. Tam­sio­ji jū­ros pu­sė – to­kia nor­ve­gų šo­kio spek­tak­lio te­ma.

Gru­pė „A.lter S.es­sio“ iš Pran­cū­ zi­jos į šo­kį žvel­gia kiek ne­tra­di­ci­ niu kam­pu. Įspūdingos tech­no­lo­ gi­jos – la­ze­rių švie­sos ir pie­ši­niai, kur­ti­na­mas gar­sas ir žiū­ro­vus vir­ pi­nan­čios gar­sų vib­ra­ci­jos – ku­ ria šal­tą, sun­kų ir il­gam iš­lie­kan­tį įspū­dį. „A.lter S.es­sio“ 2010-ai­ siais sve­čia­vo­si tarp­tau­ti­nia­me šo­ kio fes­ti­va­ly­je su mo­nos­pek­tak­liu „Netektys|Sluoksniai“, ku­rį žiū­ ro­vams pa­ro­dė ja­po­nų šo­kė­ja Yum Kei­ko Ta­kaya­ma.

Ne­pap­ras­tu mu­zi­ kos, ju­de­sio ir vaiz­ do jun­gi­niu bei gar­sų vib­ra­ci­jo­mis šis šo­ kio spek­tak­lis tu­rė­tų ypač pa­tik­ti jau­na­jai pub­li­kos da­liai. Ne­pap­ras­tai iš­raiš­kin­ga, smul­ ku­tė, dar­nių ju­de­sių šo­kė­ja tie­siog siurb­te siur­bė ją su­pan­čių žiū­ro­vų dė­me­sį. Tai bu­vo vie­nas per­for­ma­ ty­viau­sių šo­kio spek­tak­lių, ku­ria­ me su­si­lie­jo vaiz­das, gar­sas ir ju­de­ sys. Ši Lie­tu­vos pub­li­kos pa­mėg­ta, anot „Au­ros“ va­do­vės ir cho­reog­ ra­fės Bi­ru­tės Le­tu­kai­tės, „atei­vė iš ki­tos pla­ne­tos“ su par­tne­riu Gian­ ni Jo­sep­hu ir vėl su­grįž­ta į Kau­ną su nau­juo­ju prem­je­ri­niu spek­tak­liu „Pat­va­ru­mas“. Ne­pap­ras­tu mu­zi­ kos, ju­de­sio ir vaiz­do jun­gi­niu bei gar­sų vib­ra­ci­jo­mis šis šo­kio spek­ tak­lis tu­rė­tų ypač pa­tik­ti jau­na­jai pub­li­kos da­liai, eks­pe­ri­men­tuo­jan­ čiai su įvai­rio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. „Pat­va­ru­me“ su­si­pi­na trys di­ men­si­jos: vaiz­das, šo­kis ir ins­ta­ lia­ci­ja. Šios trys vie­na su ki­ta su­ si­ju­sios šo­kio da­lys iš­dės­ty­tos taip, kad pa­pil­dy­tų vie­na ki­tą. Ke­tu­ rių da­lių struk­tū­ra yra iš­lai­ko­ma: lau­ki­mas, „Bu­vi­mas ten (ar čia)“, kri­ti­mas, pra­skaid­rė­ji­mas. To­liau nag­ri­nė­jant pra­ra­di­mo są­vo­ką at­ sklei­džia­mi kri­ti­mo ir kryp­ties as­

pek­tai, esan­tys neaiš­kio­je zo­no­je. Šo­ky­je du ti­pa­žai tar­si va­kuu­me prie­ši­na­mi vie­nas ki­to tech­ni­koms ir tiks­lams. Šie du kla­jo­jan­tys kū­nai brė­žia kryp­čių ir erd­vių že­mė­la­ pį. Tai tam­pa sa­vo­tiš­ku svy­ra­vi­mu tarp ko­vos ir žai­di­mo, kol ga­liau­siai vis­kas žlun­ga. Nor­ve­gi­jai at­sto­vau­jan­ti cho­ reog­ra­fė In­gun Bjørnsgaard pri­sta­ to spek­tak­lį „Jū­ra“. Nor­ve­gų dra­ ma­tur­go Hen­ri­ko Ib­se­no pje­sės įkvėp­ta­me spek­tak­ly­je nag­ri­nė­ja­ mas dvi­ly­pu­mas, neaiš­kus il­ge­sys, no­ras iš­nyk­ti, ne­švan­ku­mas ir vi­ suo­ti­nis pa­vir­šu­ti­niš­ku­mas. Cho­ reog­ra­fę vi­suo­met do­mi­no mo­ters, kaip mi­ti­nės bū­ty­bės, pro­to­ti­pas, ku­ris su­si­pi­na su šiuo­lai­ki­ne mo­ te­ri­mi. Au­to­rę įkvė­pė nor­ve­gų dra­ma­tur­go tam­sio­ji ir gun­dan­ ti jū­ros pu­sė – sle­pian­ti mis­ti­ką ir ne­ži­nią. Cho­reog­ra­fė su šo­kė­jais pra­lei­do ne­ma­žai lai­ko skai­ty­da­mi ir ana­li­ zuo­da­mi H.Ib­se­no pje­sę „Da­ma iš jū­ros“. „Kai spek­tak­lis jau bu­vo už­baig­tas, su­pra­tau, kad pa­ts šo­kis tu­ri bū­ti vi­siš­kai ki­toks nei H.Ib­se­ no dra­ma. Ne­no­rė­jau tap­ti pri­klau­ so­ma nuo pa­sta­ro­jo dra­ma­tur­go, to­dėl sten­giau­si dirb­ti prie to, kas ma­ne do­mi­na“, – apie sa­vo pa­sta­ ty­mą yra sa­kiu­si I.Bjørnsgaard. Cho­reog­ra­fė pri­si­pa­ži­no ne­no­ rin­ti, kad žiū­ro­vai atei­tų pa­si­ruo­ šę gi­liai ana­li­zuo­ti spek­tak­lį: „Ge­ riau įsi­klau­sy­ki­te į kom­po­zi­to­riaus Geiro Jens­se­no elekt­ro­ni­nės mu­ zi­kos gar­sus, at­rink­tus iš mus su­ pan­čios ap­lin­kos“. KD inf.

kas: Tru­pės „A.lter Ses­sio“ spek­tak­lis „Pat­va­ru­mas“. kur: Kul­tū­ros ir spor­to cent­re „Girs­tu­tis“. kada: Rug­sė­jo 28 d. 19 val. kas: I.BjOrnsgaard pro­jek­tas „Jū­ra“. kur: Kul­tū­ros ir spor­to cent­re „Girs­tu­tis“. kada: Rug­sė­jo 30 d. 18 val.

„„Ašt­ru: vi­suo­ti­nis pa­vir­šu­ti­niš­ku­mas – vie­na nor­ve­gų šo­kio spek­tak­lio „Jū­ra“ te­mų.


12

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

pramogų alėja Tarptautinis kauno kino festivalis pristato

Nuo ket­vir­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio Rež. Do­min­ga So­to­mayor; vai­di­ na San­ti Ahu­ma­da, Emi­lia­no Frei­ feld, Fran­cis­co Pérez-Ban­nen, Pao­ la Gian­ni­ni, Jor­ge Bec­ker, Axel Du­ pré; Či­lė, Ny­der­lan­dai; Dra­ma; 94 min.; 2012 m.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Lietuvos taukus surijo rusai“. Knyga „Lietuvos taukus surijo rusai“ – tai pasakojimas apie vadinamąjį atšilimo laikotarpį, kai 1953–1964 m. Sovietų Sąjungai vadovavo Nikita Chruščiovas. Tuo metu šmaikštuoliai ir ėmė santrumpą LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika – versti taip: „Lietuvos taukus surijo rusai“. Nors sovietmetis jau seniai pasibaigęs ir, atrodo, visos tuomet uždraustos temos dabar jau išnagrinėtos, vis dėlto tos epochos istorijoje vis dar esama baltųjų dėmių. Iki šiol mažai kalbėta apie tai, kad Lietuvoje sovietai laikė branduolinį ginklą ir kad į mūsų šalį buvo nukreiptos NATO raketos. Taigi, jei tik būtų kilęs bent mažiausias abiejų karinių blokų konfliktas, Lietuva būtų buvusi nušluota nuo žemės paviršiaus.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, spalio 2 d.

Vis­kas pra­s i­d e­d a ket­v ir­ta­d ie­ nį. Vis­kas bai­g ia­s i sek­m a­d ie­n į. De­šimt­me­tė Liu­ci­ja (San­ti Ahu­ ma­d a) ir sep­tyn­m e­t is Ma­n ue­ lis (Emi­lia­no Frei­feld) su tė­vais Ana (Pao­la Gian­ni­ni) ir Fer­nan­ du (Fran­cis­co Pérez-Ban­nen) iš­ ke­liau­ja il­gam sa­vait­ga­liui. Po­ra nu­spren­dė iš­si­skir­ti, ta­čiau iš­vy­ ka į Či­lės šiau­rę jau bu­vo pa­ža­dė­ ta vai­kams, tad jie vis tiek nu­ta­ ria ke­liau­ti. Ke­lio­nė pa­ma­žu virs­ta pa­sku­ ti­niu at­si­svei­ki­ni­mu. Ke­lias il­gas. Vie­ni­ša­me pei­za­že ir už­da­ro­je ma­ ši­nos erd­vė­je ima skleis­tis su­tuok­ ti­nių ne­su­ta­ri­mai. Vai­kai tie­siog

no­ri nu­va­žiuo­ti į pa­plū­di­mį, Fer­ nan­das – į že­mę, pa­vel­dė­tą iš tė­ vo, o Ana – į neeg­zis­tuo­jan­čią vie­ tą, kur vis­kas vėl yra ge­rai. Fil­mas „Nuo ket­vir­ta­die­nio iki sek­ma­ die­nio“ – to­li­mas ir frag­men­tiš­kas Liu­ci­jos žvilgs­nis į pa­sku­ti­nę šei­ mos ke­lio­nę. Fil­mas pel­nė ne vie­ną ap­do­va­ no­ji­mą: „Tig­ro“ ap­do­va­no­ji­mą Tarp­tau­ti­nia­me Ro­ter­da­mo ki­no fes­ti­va­ly­je (Ny­der­lan­dai), ge­riau­ sio fil­mo ap­do­va­no­ji­mus Tarp­tau­ ti­nia­me ne­prik­lau­so­mo ki­no fes­ ti­va­ly­je „In­die­Lis­boa“ (Li­sa­bo­na, Por­tu­ga­li­ja), „Nau­jų­jų ho­ri­zon­tų“ ki­no fes­ti­va­ly­je (Vroc­la­vas, Len­ki­ ja), Gra­na­dos ki­no fes­ti­va­ly­je (Is­ pa­ni­ja). kas: Fil­mo „Nuo ket­vir­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio“ sean­sas. kur: Ki­no teat­re „Ro­mu­va“. kada: Rug­sė­jo 28 d. 19.45 val.

Rak­to sky­lu­tė Rež. Guy Mad­din; vai­di­na: Ja­son Pat­ric, Isa­bel­la Ros­sel­li­ni, Udo Kier, Ke­vin McDo­nald, Broo­ke Pals­son, Da­vid Wont­ner; Ka­na­da; dra­ma, tri­le­ris; 93 min.; 2011 m.

Gangs­te­ris ir dy­ki­nė­to­jas tė­vas Uli­ sas Pi­kas (Ja­son Pat­ric) po il­go lai­ ko grįž­ta na­mo. Jis par­si­ga­be­na du jau­nuo­lius: pa­sken­du­sią mer­gai­tę De­ni (Broo­ke Pals­son), ku­ri pa­slap­ tin­gai at­gy­ja, ir su­pan­čio­tą įkai­ tą už­kimš­ta bur­na, ku­ris pa­si­ro­do esąs jo pa­ties sū­nus Me­ner­sas (Da­ vid Wont­ner). Sut­ri­kęs Uli­sas neat­ pa­žįs­ta sa­vo sū­naus, ta­čiau jau­čia tu­rįs at­lik­ti odi­sė­ją sa­vo na­muo­se. Jis vaikš­to še­šė­liuo­se, ku­riuo­se pil­ na ne­gy­vų gi­mi­nai­čių vai­duok­lių, kur lai­kas ir erd­vė kei­čia­si, o sie­nos per­smelk­tos siel­var­to ir ge­du­lo. Iš kam­ba­rio į kam­ba­rį jis ke­liau­ja nuo ga­li­nių na­mų du­rų to­lyn, į mie­ga­ mą­jį, kur jo lau­kia žmo­na Hia­cin­ta (Isa­bel­la Ros­sel­li­ni). Uli­so odi­sė­ja po na­mus pa­ma­žu tam­pa emo­ci­ ne ke­lio­ne, per ku­rią iš­ryš­kė­ja Pi­ kų šei­mos pa­slap­tys... Pri­pa­žin­tas eks­cent­riš­ka­sis Ka­na­dos re­ži­sie­rius Guy Mad­di­nas su­jun­gia Ho­me­ro epi­nę poe­mą „Odi­sė­ja“ ir kla­si­ki­nio Ho­li­vu­do siau­bo bei gangs­te­rių fil­ mus ir su­ku­ria tam­sų, siur­rea­lis­ti­ nį, vi­zua­liai įspū­din­gą ir keis­tą fil­ mą apie at­si­mi­ni­mus ir ne­tek­tį. 2011 m. Vist­le­rio ki­no fes­ti­va­ly­je (Ka­na­da) fil­mas įver­tin­tas Bor­so­so ap­do­va­no­ji­mu kaip ge­riau­sias Ka­ na­dos fil­mas. Re­ži­sie­riaus ke­lias į ki­no pa­sau­ lį bu­vo vin­giuo­tas. Po eko­no­mi­ kos stu­di­jų Vi­ni­pe­go uni­ver­si­te­te G.Mad­di­nas už­si­dir­bo pra­gy­ve­ni­ mui da­žy­da­mas na­mus. Praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čių san­dū­ ro­je G. Mad­di­nas su­si­do­mė­jo ki­nu ir da­bar yra pri­pa­žin­tas ki­no kū­rė­jas. kas: Fil­mo „Rak­to sky­lu­tė“ sean­sas. kur: Ki­no teat­re „Ro­mu­va. kada: Rug­sė­jo 28d. 21.30 val., spa­lio 7 d. 16.30 val.


13 3

penktaDIENIS, rugsėjo 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 13 Paslaugos������������������������������������������ 13, 14 Parduoda� ����������������������������������� 14, 15, 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 16 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 15, 16 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai. Važiuojame ir į Rusiją. Tel. 8 620 81 000, 8 698 49 705.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1018489

Šiuo metu ieškome

EKONOMIKOS SKYRIAUS REDAKTORIAUS(-ĖS) Darbo vieta Vilnius Darbo pobūdis: N informacijos apie ekonominius įvykius rinkimas, aktualijų sekimas, lankymasis įvykių vietose; N apžvalgų ir straipsnių rengimas, reikalingų iliustracijų parinkimas; N publikacijų laikraštyje ir internete redagavimas. Reikalavimai: N aukštasis universitetinis ar neuniversitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, filologijos ar žurnalistikos srityse); N daugiau nei 1 metų sėkminga žurnalistinio darbo patirtis; N puikios lietuvių kalbos gramatikos ir stilistikos žinios; N visuomenės informavimą, žurnalistų etiką reglamentuojančių teisės aktų išmanymas; N geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, PowerPoint); N vairuotojo pažymėjimas; N domėjimasis šalies bei užsienio politine, ekonomine ir visuomenine situacija. Įmonė siūlo: N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti gerų rezultatų; N visas socialines garantijas.

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Kaunas. Tel. 8 600 37 610. 1023986

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt per mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087. 1000672

Restoranas „Bajorkiemis city“, esantis miesto centre, ieško virėjų ir virėjų padėjėjų. Tel. 8 614 88 454. 1016346

Restoranas Kaune ieško virėjų, padavėjų ir pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 678 80 880. 1023093

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Kreiptis tel. (8 37) 386 980. 1022987

Siuvimo įmonei Domeikavoje reikalinga siuvėja. Atlyginimas 1000–1500 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. 8 699 75 052, (8 37) 554 071, e. paštas erlandod@takas.lt.

1024362

Stabiliai dirbanti transporto įmonė ieško tarptautinių reisų vairuotojo, maršrutas Lietuva–Vokietija–Lietuva. Kreiptis tik turintiems patirties. Atsiskaitome laiku. Tel. 8 652 96 610 darbo valandomis.

Buitinės technikos remonto Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1008002

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1019896

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1022912

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1021710

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1015375

Siūlo darbą AB „Lytagra” siūlo darbą: prekių žinovei (-ui)-apskaitininkei (-ui). Reikalavimai: išsilavinimas – aukštesnysis (aukštasis); programos NAVISION žinios – privalumas. CV siųsti e. paštu d.balsiene@lytagra.lt, faksu (8 37) 405 493. 1022998

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1020098

Kepyklai Panemunėje reikalingas kepėjasmiltininkas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1024971

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Ąžuolinių baldų gamybos įmonei Noreikiškėse reikalingas stalius-staklininkas. Kreiptis tel. 8 686 51 249; nerijus@fornestas.lt.

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti Aleksote, maisto prekių parduotuvėje, slankiuoju grafiku nuo 8 iki 21 val. Tel. 8 687 52 790.

1025066

Dirbti UAB „Seduja“ skubiai reikalinga konditerė (-is) konditerijos gaminiams puošti. Reikalavimai: savo darbo išmanymas, kruopštumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 362 275 d. d. 1023148

Įmonei UAB „Specialūs mechanizmai“ reikalingas mechanizatorius dirbti ekskavatoriumi ir buldozeriu. Galimas lankstus darbo grafikas. Tel. 8 626 69 293. 1021838

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą, įdomų ir dinamišką darbą bei galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356. 1024712

1011551

Ieško darbo Energinga moteris, dirbusi prekyboje ir slaugoje, ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus, išskyrus intymų. Tel. 8 641 17 663.

1008211

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as). Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1023263

Reikalingas stalius, sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 687 52 455. 1017850

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 1023174

Kavinei reikalinga (-as) barmenė (-as) ir virėja (-as). Reikalavimai: darbo patirtis, atsakingumas, be žalingų įpročių. Tel. 8 689 92 743.

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

1022458

1000876

1013614

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1023427

Kompiuterininkų

Paslaugos Medikų

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008054

1013368

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1007056

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1016081

KOJŲ KRAUJOTAKOS PATIKRA. Kompresinių „Venotrain“ kojinių parinkimas. AKCIJOS. M.Daukšos g. 29, Kaunas, tel. 204 337. 1024304

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 1011087

Automobilininkams Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionieriai. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1018249

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1003738

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1024408

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1017364

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1023357

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Griovimo darbai. Tel. 8 648 73 778. 1018350

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1012297

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

1011341

1023599

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

1023690

1009121

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolat arba savaitgaliais. Tel. 8 606 85 045. 1024486

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1023001

1017116

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

1021183

Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „Ekonomikos skyriaus redaktorius“ siųskite e. pašto adresu: s.gudavicius@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577.

Statybos, remonto

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1011373

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1010764

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177. 1013861

Dažome, glaistome, tapetuojame, dedame laminatą, tvirtiname gipskartonį. Patirtis. Tel. 8 605 45 180, e. paštas artas2222@gmail.com. 1020339

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1022993

Atliekame pastatų šiltinimą, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 653 39 495. 1013269

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1010121

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1018541

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992969

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1020538

Du patyrę meistrai atlieka paruošimo, dažymo, tapetavimo darbus. Montuoja gipsą. Tinko remontas ir lyginimas. Tel. 8 686 38 118, 8 682 87 697. 1022224

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, rugsėjo 28, 2012

klasifikuoti skelbimai www.laiptiniudazymas.lt. Kokybiškas, nebrangus laiptinių dažymas. Tel. 8 635 53 335.

Paslaugos Statybos, remonto

1023945

Vidaus įrangos

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

1,5 kambario butą Sukilėlių pr., Kaune (37,5 kv. m, I a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys). Tel. 8 609 92 890.

1023441

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1011346

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1023914

LAIPTŲ gamyba. Iš sausos ąžuolo, uosio medienos gaminame laiptus, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 1021444

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 1016960

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1016389

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1008268

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1020576

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1019880

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1010714

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 1018978

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1010644

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 1012275

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1017156

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004540

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1019508

Kloja trinkeles, akmenis, stato bortelius. Naudoja savo ar užsakovo medžiagas, suteikia garantiją. Tel. 8 645 34 902. 1023524

KLOJAME trinkeles. Statome vejos ir gatvės bortelius. Ruošiame pagrindus. Tel. 8 699 81 776. 1024404

Kloju trinkeles, darau laiptų pakopas, kt. darbus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 603 63 232. 1023512

Kokybiškai ir greitai dengiame stogus įvairia danga. Skardos lankstymo ir montavimo darbai. Komplektuojame medžiagas. Tel. 8 671 78 390, 8 682 47 001. 1015975

Kokybiškas vonių RESTAURAVIMAS! Dirbame visoje Lietuvoje. www.vannavanna.lt. Tel. 8 614 88 953, e. paštas info@vannavanna.lt. 1013408

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 1024716

Meistrai atliks vidaus patalpų dažymo darbus. Tel. 8 609 59 615, 8 608 38 756. 1023691

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šiltinimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1016863

Mūrijimo, betonavimo, vidaus apdailos ir kiti bendrastatybiniai darbai. www.istaka.lt. 1019157

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930808

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1012784

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1007620

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekių pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166.

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1009439

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt 1011219

Baldžių

1016257

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, gyvatukus, maišytuvus, dušo kabinas. Garantijos. Tel. 8 604 95 971.

1020407

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1009752

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1014486

Stogdengys, turintis patirties, greitai ir kokybiškai dengia šlaitinių ir karkasinių namų stogus. Tel. 8 673 96 426. 1019126

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 1013830

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1023243

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1019689

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8687 82 448. 1008453

1017551

Spaudžiame ir pasterizuojame sultis. Dirbame be poilsio dienų. www.spaudyklaVaisvydavoje.lt. Tel. 8 687 40 118, 8 612 23 665. 1024182

Trinkelių klojimo darbai. Tel. 8 687 94 549, e. paštas 4edgaras@gmail.com.

1022234

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1019645

1024465

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

13,46 a namų valdos sklypą Sargėnuose (dujos, elektra, vanduo, kanalizacija, užtvaras). Netoli mokykla, nuo „Megos“ 4 km. 1 aro kaina 10000 Lt. Tel. 8 686 90 007.

1008238

1024473

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

2 kambarių butą Žeimenos g. (50 kv. m, 5/3 a., plastikiniai langai, šarvo durys, tamsus kambariukas, reikalingas einamasis remontas). Kaina 81000 Lt. Tel. 8 686 90 007.

1014300

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1012653

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1011493

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1024205

Teisinės paslaugos

1023353

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597.

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

125 kv. m kotedžą su dalimi žemės Pakrantės g., Raudondvario link (trinkelės, šildomos grindys, šildymas dujomis ir kt.). Kaina 250000 Lt. Tel. 8 686 90 007.

1019050

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

1018086

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1023116

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Kokybiškos, nebrangios teisinės paslaugos! Konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus ir teikiame teisines paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims Kaune: sutarčių, juridinių asmenų dokumentų rengimas, skyrybų ir išlaikymo priteisimo dokumentai, ieškinių, atsiliepimų, apeliacinių skundų rašymas, skolų išieškojimas. www.teisineveikla.lt. I.Kanto g. 24–23, Kaunas. Tel. 8 654 21 533. 1019844

Kitos

1024467

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 1022150

3 k. butą Akademijos mstl. (b. pl. 64 kv. m, II a., plytinis namas, autonominis šildymas dujomis, du balkonai, parketas). Kaina 154 000 Lt. Tel. 397 624, 8 614 59 531. 1020463

3 k. Šv. Gertrūdos g. (5/4 a., 1988 m., mūrinis, b. pl. 70 kv. m, tinka biurui, suremontuotas). Kaina 175 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1023338

Antstolė Reda Stašenienė skelbia Stanislavos Liatekės turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: 0,10 ha žemės sklypas, esantis Babtų k., Kauno r., pradinė kaina 8 400 Lt; 0,26 ha žemės sklypas, esantis Babtų k., Kauno r., pradinė kaina 21 840 Lt. Dėl turto apžiūros kreiptis į Stanislavą Liatekę, Raudondvario pl. 160-1, Kaunas, tel. 8 615 33 347. Turto varžytynės vyks 2012 11 08 10 val. E.Ožeškienės g. 4–16, Kaune. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. LT334010042500400604, esančią AB DNB bankas, dešimt procentų parduodamo turto kainos. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei Redai Stašenienei, esančiai E.Ožeškienės g. 4–16, Kaunas, tel. (8 37) 225 632, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1023652

999406

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. 8 684 74 312; www.musukvartalai.lt. 1021178

Kleboniškyje, už sodų, parduodamas 10 a namų valdos sklypas su visomis komunikacijomis. Keliai asfaltuoti. 1 aro kaina 18 500 Lt. Tel. 8 610 92 739. 1022268

Namo dalį (1 k.) Pušyno g. (25 bendr. pl., kambarys 14, virtuvė 7 krosnis, 1,4 aro žemės, ūkinis). 32 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. sonata888888@gmail.com.

kv. m kv. m, Kaina paštas 1023330

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, geri kaimynai, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai už šildymą). Parduodame su daline arba visa apdaila. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1020913

Naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1023948

Parduoda dviejų kambarių butą Kauno centre, Bažnyčios g. (tvarkingas, yra garažas, 1 aras išpirktos žemės). Tel. 8 603 91 022. 1024476

Parduoda dviejų kambarių butą Šilainiuose, Jotvingių g. (5 a. namo I a., tvarkingas, plastikiniai langai, šarvuotos durys). Tel. 8 603 91 022. 1024478

Parduodamas 1 kambario butas Dainavos r., V.Krėvės pr. (3 a. penkių aukštų blokiniame name, bendr. pl. 30 kv. m, suremontuotas, be balkono) arba keičiamas į dviejų kambarių butą Kaune. Kaina 56 000 Lt. Tel. 8 650 34 949. 1023935

Parduodamas 8 arų namų valdos sklypas su namu, kuriam reikia kapitalinio remonto. Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 603 91 022. 1024488

Parduodamas dviejų kambarių bendrabučio tipo butas Jonavos g. (V a., plastikiniai langai, šarvuotos durys). Tel. 8 603 91 022. 1024477

Parduodamas sodo sklypas Kačerginės sodų bendrijoje, 6 arai žemės, vaismedžiai, ribojasi su mišku, upeliu. Kaina 14 000 Lt. Tel. 8 603 91 022. 1024484

Parduodamas vieno kambario butas Rasytės g. (5 a. namo II a., tvarkingas, maži mokesčiai, puikus susisiekimas). Tel. 8 603 91 022. 1024485

Parduodu sklypą Domeikavoje, Varluvos k., 10,8 a. Yra elektra, vandentiekis, nuotekos. Kaina 48 000 Lt. Tel. 8 614 38 759. 1023475

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (bendr. pl. 100 kv. m, 6 arų žemės sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina sutartinė. Tel. 742 255, 8 626 27 666. 1018493

1024898

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1008307

Atvežame baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių didmaišiuose, supjautų lentelių. Tel. 8 677 57 228. 1022284

DUJOS – balionais į namus Kaune ir Kauno r. Atvežimas nemokamas. Superkame, parduodame balionus. Tel. 8 686 86 452. 1024380

Antstolis M.Petrovskis skelbia Lino Mataičio turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Parduodamas 6 kambarių butas, bendr. pl. 124,26 kv. m, su rūsiu, 5 a., esantis Laisvės al. 110–44, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į antstolį M.Petrovskį, tel. (8 37) 227 214. Turto varžytynės vyks 2012 10 31 11 val. A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 275 200 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10 % parduodamo turto kainos – 27 520 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas, hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, A.Mickevičiaus g. 56-18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1024369

Parduodama sodyba pamiškėje. Gyvenamasis namas, 1,6600 ha žemės, 1,1000 ha miško. 35 km nuo Kauno, Kazlų Rūdos sav., Lūšnos k. Tel. 8 629 66 973. 1022971

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1011517

Statybinės medžiagos Parduodu sausas ir šlapias uosio ir ąžuolo lentas (5 cm storio, 9 proc.). Tel. 8 612 12 003. 1021474

Nukelta į 15 p.


153

penktaDIENIS, rugsėjo 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Statybinės medžiagos

Maisto prekės Parduodame maistines bulves ‘Laura’, ‘Melody’. Kreiptis ASU Bandymų stotis, Noreikiškės, tel. 8 687 86 019, darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val. 1020964

Parduodu bulves: ‘Vineta’, ‘Laura’, ‘Santi’, ‘Presto’. Didesnį kiekį atvežu į namus. Tel. 8 641 11 915.

1018626

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Tel. 8 683 54 559. 1024195

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 1021602

Rugsėjo 28 d., penktadienį, 18 val. Koncertas, skirtas Donato Katkaus 70-mečiui ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus Solistė INGRIDA RUPAITĖ (smuikas) Dirigentas DONATAS KATKUS Programoje – kompozitorių J.Haydn, E.Grieg, V.Bartulio kūriniai Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt; galioja „Auksinis“ koncertų abonementas

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1014550

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg), geros kainos, greitas pristatymas. Kaune atvežame nemokamai. Tel. 8 614 88 448. 1021247

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1015549

Atvežame fasuotų durpių briketų (Baltarusija), karšto presavimo saulėgrąžų lukštų briketų (Rusija). Kaune pristatymas nemokamas. Tel. 8 600 25 915.

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai šeimai Žaismingos muzikos orkestras IX KLAIPĖDOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Mindaugas Bačkus Svečias MICHAEL SIEFKE (kūno perkusija, Vokietija) Dalyvauja: Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros studentai Dirigentas MINDAUGAS PIEČAITIS Bilieto kaina 10 Lt

1020568

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1009739

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784.

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami.

1012664

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1021554

Filharmonijos partneriai:

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1015707

Malkas (beržas, 3 m). Kaina sutartinė. Atvežimas, iškrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939.

Filharmonijos dienraštis

1018732

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 120 Lt), beržas (107 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845. 1000827

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

974166

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1011405

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 1015807

Parduodu galvijų mėšlą (perpuvęs), 6–7 tonos su atvežimu – 500 Lt Kaune ir Kauno r. Tel. 8 685 47 033. 1023486

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 1014013

Nukelta į 16 p.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


16 2

penktaDIENIS, rugsėjo 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1009243

1006811

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1019492

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1009223

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993232

1011839

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1008941

1020018

Norvegų bendrovė perka žemės ūkio paskirties žemę nuo 4 ha. Tel 8 643 75 526.

Perka

1009185

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1011873

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022559

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022475

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022729

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022374

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022810

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022288

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022640

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992926

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1008966

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1018951

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1012326

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997729

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Pakrauname, išvežame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 604 27 116.

1023122

Padedu parduoti, išnuomoti NT. Daugiausia naujų butų, komercinės patalpos Kaune. 011 brokeris Ernestas Adomaitis. Tel. 8 693 00 011, e. paštas ernestas@011.lt. 1003305

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. 1015014

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 86 065. 1009173

Perku lietuviškas slyvas, tinkamas džiovinti. Tel. 8 699 34 745. 1024711

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1012711

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 890 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas. Tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

Išsinuomoja

Keičia

Vieno kambario butą Kaune. Siūlyti tik apšildomą kietuoju kuru arba su autonominiu šildymu. Tel. 8 670 67 990.

1024193

Gabenimai

997680

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 300 917, 8 600 40 550. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 531, 8 676 22 529. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 301 251, 8 600 41 775. 1021096

Įvairūs Nuomoja

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1021220

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 1011893

0–24 val. atvežame juodžemio, durpių, žvyro, smėlio, skaldos. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1016768

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. BOBCAT paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1018878

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1006004

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 1016948

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1021622

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1019253

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1016809

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1023345

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1011250

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1010929

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1010909

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1010889

Išnuomoja tvarkingą 1 kambario butą Kaune, A.Juozapavičiaus pr. (su baldais ir buitine technika). Nuomos kaina 300 Lt. Tel. 8 676 52 385.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1008473

1024510

Išnuomojamas 1 kambario butas Savanorių pr., prie „Aklųjų kombinato“, su baldais ir buitine technika, po remonto. Tel. 307 200, 8 649 66 811.

1020325

Išnuomojamas 2 kambarių tvarkingas butas Dainavos r., su baldais, buitine technika, maži mokesčiai. Tel. 8 617 74 394. 1024378

Išnuomoju 43 kv. m komercines patalpas Kaune, Savanorių pr., netoli Aklųjų kombinato. Tel. 8 652 98 717.

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 1020068

220 455 PASKOLOS 8 612 03 636 www.agmindis.lt

E.Ožeškienės g. 23-2

1024302

Nebrangiai išnuomoju kambarius (4 kambarių bute) Kaune, A. Šančiuose, ramybę ir tylą mėgstantiems žmonėms. Yra visi patogumai. Tel. 8 676 90 477 arba 8 683 53 527. 1024899

Trumpalaikė butų nuoma nuo 1 val. ir ilgiau Žaliakalnyje ir Centre. Tel. 8 686 38 830.

1024666

KEIČIU 2 kambarių 46 kv. m butą I aukšte Dainavos mikrorajone į 1 kambario butą pirmajame aukšte be priemokos. Nesiūlyti bendrijų. Tel. 8 608 67 102. 1024184

1009263

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

kviečia

Nukelta į 17 p.

Pamesta Pamestą Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos brandos atestatą V Nr. 197024 ir brandos atestato priedą VP Nr. 227372, išduotą 2009 07 10, laikyti negaliojančiu. 1024496

Lietuviškos mėsos krautuvėlė–kokybės ir žemų kainų lyderė! Veiverių g. 27 rugsėjo 29 d. 8 val. atidaroma „Lietuviškos mėsos krautuvėlė“ – tai viskas, kas susiję su lietuviškos mėsos auginimu, gaminimu, pardavimu ir išsamia informacija bei konsultacija. Nuoširdžiai kviečiame į svečius TAVE, TAVO šeimos narius, kolegas, bendradarbius.


173

penktaDIENIS, rugsėjo 28, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1020, rugsėjo 26 d. AUKSO PUODAS – 39 382 756 Lt DIDYSIS PRIZAS – 3 163 849 Lt 03 15 17 18 34 48 Auksinis skaičius 21 Papildomi skaičiai 09 14 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk. 46 956 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 7 043 Lt (8 priz.) 4 skaičiai – 157 Lt (478 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (8667 priz.) 2 + papildomas sk. 6 Lt (12312 priz.) Prognozė: Aukso puode – 44 mln. Lt Didysis prizas – 6 mln. Lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokyklėlės Turi svajonę, tačiau nežinai kaip ją pasiekti? Kviečiame mokyklinio amžiaus vaikus, norinčius tapti finansiškai savarankiškais, į praktinius užsiėmimus, kuriuose ne tik sužinosite tikrąją pinigų vertę, bet ir išmoksite sukurti savo verslą. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087.

1020260

M.DOBUŽINSKIO ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS kviečia vaikus ir jaunimą lankyti studijas: dailės ir dizaino (realistinis piešimas, tapyba, kompozicija, grafika); taikomojo meno (dekupažas, tekstilė, tapyba ant šilko, įvaizdžio kūrimas); keramikos ir stiklo; animacijos (filmų ir komiksų kūrimas); muzikos. Centras ruošia moksleivius stoti į aukštąsias meno mokyklas. Prašymai priimami V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039. Mokestis – minimalus, rezultatas – maksimalus! 1013738

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1023958

www.tdg.lt

1009549

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose. 1004262

Pramogos DĖMESIO! AKTORIŲ TRIO. Nuoširdžiai įsimylėję dainą trys puikiai žinomi Lietuvos aktoriai Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis spalio 16 d. 18 val. – Kauno valstybinėje filharmonijoje. Skambės autorinės dainos ir baladės. Bilietai parduodami: Filharmonijos kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt kasose. 1024866

Šokiai, dainavimas VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI kviečia: į tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, mergaičių ir jaunučių chorus, estrados studiją „M.E.S.“, sportinių šokių studiją „Mida“, diskotekų vedėjų, šiuolaikinių šokių, breiko, akordeono, dailės, dizaino, keramikos, teatro, renginių organizatorių, gitaros, kanklių, smuikininkų, mušamųjų instrumentų, žurnalistų, folkloro, vaikinų dainavimo studijas, liaudies instrumentų orkestrą. Tel. (8 37) 423 205; www.vmlr.lt. 1010206

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

1024513

Informacija apie parengtą žemės sklypo PRANCŪZŲ g., Kaune, planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui. Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – sklypo suformavimas prie esamų pastatų Prancūzų g., Kaune. Pareiškėja – Marijona Aldona Subačienė. Plano rengėjas – UAB „Kaunas Real Estate“, Vasario 16-osios g. 5A, Kaunas, tel./faks. (8 37) 209 793, 8 614 29 466, e. paštas info@rek.lt. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012 09 28 iki 2012 10 12 rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 5A, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos. 1024499

Informuojame, kad keičiasi T.Kleivos firmos „Tomas ir Tauras“, kodas 133738257, pavadinimas. Naujas pavadinimas IĮ TK44. 1025148

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt.

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija BALTA kviečia registruotis naujiems mokslo metams Tekstilės meno mokykloje. Užsiėmimai vyksta atvirose, visiškai įrengtose ir aprūpintose visa reikalinga įranga galerijos meno dirbtuvėse. Užsiėmimus veda dailininkai profesionalai. Pradžia spalio 1 d. Adresas M.Valančiaus g. 2. Registracija e. p. mazgass@delfi.lt arba tel. (8 37) 200 885, 8 612 45 928. Daugiau informacijos www.tdg.lt. GRAFIKOS IR PROGRAMAVIMO STUDIJA kviečia 4–12 kl. moksleivius rinktis 2012/2013 mokslo metų programas: architektūra, programavimas, 3D grafika ir animacija, interneto svetainės. Mūsų adresas J.Naugardo g. 10 (Senamiestis). Tel. (8 37) 200 288, 8 640 34 845; www.prografika.lt.

1024090

Informacija apie parengtą žemės sklypo DARŽELIO g. 1, Kaune, planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui. Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – sklypo suformavimas prie esamų pastatų Darželio g. 1, Kaune. Pareiškėjai – Mindaugas Paplauskas, Gediminas Paplauskas, Darželio g. 1, Kaunas, tel. 8 674 78 949. Plano rengėjas – UAB „Kaunas Real Estate“, Vasario 16-osios g. 5A, Kaunas, tel./faks. (8 37) 209 793, 8 614 29 466, e. paštas info@rek.lt. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012 09 28 iki 2012 10 12 rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 5A, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Naujųjų Metų šventimas laive!

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“ Kaina 2100 Lt (asm., kaina be akcijos 5590 Lt).

1011632

A.Rečiūno firma „Fakro stogo langai“ (į. k. 170786094, adresas J.Brundzos g. 1, Prienai) keičia pavadinimą į UAB „ANREDA“. Tel. (8 37 ) 313 850.

1024431

Kaina nuo 570 Lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Mokymai

Kiti

IĮ „Švaros versmė“ (teisinė forma – individuali įmonė, kodas 159830798, buveinė Statybininkų g. 13A, Garliavos m., Kauno r. sav., duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale) pertvarkoma į UAB „Švaros versmė“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė). Su steigimo dokumentais galima susipažinti nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. įmonės buveinėje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA 2012 12 31 – 2013 01 02

Į kainą įskaičiuota: • Vieta kajutėje. • Naujametė vakarienė švediško stalo restorane ir gėrimai. • Turtingi pusryčiai švediško stalo restorane į vieną Jūsų pasirinktą pusę. • Pramoginė ir poilsinė programa dvi naktis: patrauklūs žaidimai, gyva šokių muzika, diskoteka, vidurnakčio šou programa, daug staigmenų ir dovanų. • Specialūs naktipiečiai.

1020235

Kviečiame pradinukus į „Linksmąją mokyklėlę“, kurioje vaikai įsisavins ir pagilins pradinių klasių žinias. Dirbame su vaikais pasitelkdami įvairiausius žaidimus, aktyvią veiklą, naudodami nestandartinius mokymo metodus pagal pradinio ugdymo gaires ir reikalavimus. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087.

Įvairūs Kelionės

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1018673

Sportas TAPK KREPŠININKU! 7–17 metų vaikinai kviečiami sportuoti „Tornado“ krepšinio mokykloje, kur Jūsų lauks: profesionalūs treneriai, varžybos, stovyklos, socialinės akcijos, susitikimai su garsiais krepšininkais, turnyrai, šventės, kelionės. Informacija tel. 8 687 98 017, 8 678 80 817, www.tornadas.lt, info@tornadas.lt. . 1012951

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1008852

Anglų kalbos pamokos visų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Mokymas individualiai ir grupėse. Registruotis iš anksto tel. 8 616 36 739.

1024360

Spalio 3 d. 18.30 val. Mimozos g. 6, Kaune, LSSD Kauno skyrius pradeda 6 mėn. kinologų kursus. Tel. 8 687 70 451. 1024190

TSMI rengia psichologijos, teisės, vadybos, finansų bakalaurus eksternu ir veda šių specialybių 3 mėn. kursus. www.tsmi.lt. Tel. 8 636 35 877, 8 600 08 395. 1020163

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val. NUOLAIDOS KRUIZAMS IKI 60 % ! 8 dienų kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA– ISPANIJA–TUNISAS, 2012 11 26–12 03.

informuoja EIGULIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ Rug­sė­jo 28 d. nuo 17 iki 21 val. ČEČĖNIJOS AIKŠTĖJE kon­cer­tuos an­sam­blis „Sma­rag­ das”, Pi­lė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir „Ra­sos” gim­na­zi­jos moks­lei­vių ko­lek­ty­vai, pu­čia­ mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras ĄŽUOLYNAS, fol­klo­ro an­sam­blis JOTIJA. 19 val. dai­nuos OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS, 20 val. – ARVYDAS VILČINSKAS. KAUNO JUNGTINIS SVEIKATOS KLUBAS kar­tu su Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru ir Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja kvie­ čia švęs­ti Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną ren­gi­nių cik­lu „Ju­dėk, ke­liauk, ben­ drauk!” Į ren­gi­nius kvie­čia­me at­vyk­ti Kau­no sen­jo­rus ir ne tik. Rug­sė­jo 28 d. 10–11 d. – fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­la (mankš­ta) Vi­li­jam­po­lė­je, Są­jun­gos a. (prie tre­ni­ruok­lių). Rug­sė­jo 29 d. 10–11 val. – fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­la (mankš­ta, žai­di­mai) VDU Kau­no bo­ ta­ni­kos so­de, Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. Ren­gi­nių pro­gra­mą ga­li­te ras­ti ad­re­su <http://www.lkka.lt/spor­tas/nau­jie­nos/ lkka-kvie­cia-sves­ti-tarp­tau­ti­ne-pa­gy­ve­nu­ siu-zmo­niu-die­na-ren­gi­niu-cik­lu-ju­dek-ke­li> bei https://www.fa­ce­bo­ok.com/#!/lkka. aka­de­mi­ja <https://www.fa­ce­bo­ok.com/> Kau­no jung­ti­nio svei­ka­tos klu­bo in­for­ma­ci­ja V.LANDSBERGIO KNYGOS PRISTATYMAS Rug­sė­jo 29 d. 13 val. Kau­no įgu­los ka­ri­ nin­kų ra­mo­vė­je vyks Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Vy­tau­to Land­sber­gio kny­gos „Re­zis­ ten­ci­jos pra­džia. 1941-ųjų bir­že­lis: do­ku­ men­tai apie še­šių sa­vai­čių lai­ki­ną­ją Lie­ tu­vos Vy­riau­sy­bę” pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus prof. V.Land­sber­gis.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18 Rugsėjo 30 d. 13 val. – paskaita ŽMOGAUS PRIGIMTIS IR MALONUMAI. Lektorius Aleksandras Žarskus. Kviečiame mokytojus, mokinius ir jų šeimos narius dalyvauti Kauno tautinės kultūros centro tradiciniame projekte „Giminės medis”. Darbus pristatyti iki spalio 19 d. į KTKC, A.Jakšto g. 18. Informacija tel. 8 686 85 545, www.ktkc.lt, metodininkė Jurgita Kilikauskienė.

16 dienų kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA– ISPANIJA–MAROKAS–BRAZILIJA, 2012 11 24–12 11. Kaina 4770 Lt (asm., kaina be akcijos 10800 Lt). Į nurodytas kainas įskaičiuota: lėktuvo bilietai, apgyvendinimas kajutėje su balkonu, trijų kartų maitinimas kruizo metu, tarpinė nakvynė viešbutyje. Vietų skaičius ribotas.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19 Rug­sė­jo 28 d. 15 val. – šven­tė skir­ta Tarp­tau­ti­nei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nai pa­mi­nė­ti O ŠIRDYJE DAR NE RUDUO. 15 val. – Kau­no „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vių mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas. 16 val. – kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja: Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas), Min­dau­gas Jan­kaus­kas (te­no­ras), Be­ata Ving­rai­tė (for­te­pi­jo­nas). Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENAI Spa­lio 1 d. – pro­gra­ma, skir­ta Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nai. 12 val. – Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nos pa­mi­ nė­ji­mas Lais­vės alė­jo­je prie Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės. Da­ly­vaus Kau­no mies­to me­ ras A.Kup­čins­kas, ta­ry­bos na­riai, LPS „Bo­ čiai” va­do­vai, Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­ tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­nas”. 13 val. Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­ mai” (Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1) – kon­ cer­ti­nė pro­gra­ma, skir­ta Pa­gy­ve­nu­sių žmo­ nių die­nai. Pro­gra­mą do­va­nos ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė, Kau­no mu­zi­kos an­sam­blis „Ai­niai” ir liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis „Bo­čiai”. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas! Kvie­čia LPS Kau­no ben­dri­ja „Bo­čiai” ir Kau­ no kul­tū­ros cen­tras „Tau­tos na­mai” VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Spalio 2 d. 18 val. – SVEIKATOS MOKYKLOS atidarymas. Kadangi spalio mėnesį švenčiame Pagyvenusių žmonių dieną, tad ir paskaitos tema parinkta VALGYK TIEK, KIEK REIKIA, o ne tiek, KIEK NORI. Sužinosime apie sveikatą žalojantį maistą. Pasimokysime pasigaminti įvairaus raugo. Pristatysime mėnesio sveikatinimosi programą. Paskaitą skaitys gydytoja-homeopatė Aiva Vaivarienė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį. Žolinčių akademija, Panemunės bendruomenės centras, Panemunės seniūnija TARPTAUTINEI KURČIŲJŲ DIENAI Spa­lio 3 d. Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­mai” (Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1) – Tarp­tau­ti­nės kur­čių­jų die­nos ren­gi­niai. 11 val. – in­for­ma­ci­nė sklai­da „Žmo­nės su klau­sos ne­ga­lia”. Or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos kur­čių­jų drau­gi­ja. 15.30 val. – „Nors vai­kas ne­gir­di”. Kau­no kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų ug­dy­mo cen­ tro veik­la. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.


18

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

„GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

teatras

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl UAB „Girobusas“ darbuotojo Antano GIRDAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. UAB „Girobusas“ kolektyvas

Gyvenimo lemtis išsivedė Tave. Užgeso žiburys... Nuliūdę krinta lapai. Taip rudeniška sieloje. Mirus mokytojui Zigmantui VAŠKEVIČIUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė. Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės ima ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Skaudžią netekties valandą, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame buvusią ilgametę Apskaitos ir finansų katedros dėstytoją Veroniką Urbonavičienę. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresnįjį mokslo darbuotoją Egidijų URBONAVIČIŲ, mirus tėtei, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendradarbiai.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Rug­sė­jo 28 d. 21 val. – Tarp­tau­ti­nis šo­kio fes­ti­va­lis AURA’22. KVAILIŲ LAIVAS (šo­kio spek­tak­lis). Cho­re­ogr. Niv Shein­feld & Oren La­or (Iz­ra­e­lis), Rū­tos sa­lė. Rug­sė­jo 29 d. 17 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. Spektaklis skirtas 100-osioms Kauno teatrų dailininko Mykolo Labucko gimimo metinėms pažymėti.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Rug­sė­jo 28, 29, 30 d. 18 val. – PREMJERA. Jo­ha­nnas Strau­ssas. ČIGONŲ BARONAS. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas še­dui­ kis, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, sce­nog­ra­ fas An­du Du­mit­res­cu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius, cho­re­og­ra­fas Dai­nius Ber­vin­gis, chor­meis­ te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktoriui Zenonui VAŠKEVIČIUI skiriame nuoširdžius užuojautos žodžius, mirus mylimam broliui. Bibliotekos kolektyvas XXVII knygos mėgėjų draugijos narį Zenoną Vaškevičių nuoširdžiai užjaučiame, mirus broliui. XXVII knygos mėgėjų draugija

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 1007535

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMA­ VIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Doku­ mentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šven­ tosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 1017930

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 998821

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 1005407

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame vi­ soje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai. lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Gar­ liava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1015396

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

Rug­sė­jo 29 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų. Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Rug­sė­jo 28 d. 18 val. – E.Io­nes­ko. PLIKA­ GALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Rug­sė­jo 29 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Rug­sė­jo 30 d. 18 val. – P.La­gerk­vis­tas. NEŪŽAUGA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Rugsėjo 29 d. 12 val. – Spektaklis vaikams. A.Dilytė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Dilytė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34

Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuo­tai­kin­gas mi­nia­tiū­rų spek­tak­lis vi­sai šei­mai. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Rug­sė­jo 28 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ ja BRENDŽIO TRIMS. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta.“

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Rugsėjo 29 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIE­ JI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Rug­sė­jo 30 d. 14.30 val. – Vil­niaus kur­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tro liau­dies te­at­ro „Mi­mi­ ka” spek­tak­lis APKABINK KYLANTĮ. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

Kovo 11-osios g. 26

Tarptautinis šokio festivalis AURA’22 www.dancefestival.lt Rugsėjo 28 d. 19 val. – šokio spektaklis PATVARUMAS. A.LTER S.ESSIO (Prancūzija). Rugsėjo 29 d. 18 val. – TARPTAUTINIS ŠOKIO PROJEKTAS (Lietuva, Olandija). Programoje – keturi šokio spektakliai: „Pamestos akys”, „Nužudyti Viktorą”, „Miražas”, „W(o)men”. Rugsėjo 30 d. 18 val. – šokio spektaklis JŪRA. Ingun Bjornsgaard Prosjekt (Norvegi­ ja). Festivalio uždarymas. Bilietų galima įsigyti bilietai.lt kasose.

renginiai PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Rug­sė­jo 28 d. 16 val. – „Me­no pa­ži­ni­mo pa­mo­ka” sa­vi­val­dy­bių mu­zie­jų mu­gės pa­ro­do­se. Jau dau­ge­lio pa­mėg­tų „Me­no pa­ži­ni­mo pa­mo­kų” me­tu pro­gra­mos au­to­ rė ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė pri­sta­tys Ro­kiš­ kio kraš­to mu­zie­jaus pa­rodą „Or­na­men­to me­lo­di­ja juos­to­se ir me­dy­je”. Vi­si kar­tu at­ra­si­te „Kre­tin­gos kraš­to nai­vio­jo me­no klo­dus” bei dar kar­te­lį ga­lė­si­te žvilg­te­lė­ti į ga­na ge­rai vi­siems pa­žįs­ta­mą tra­di­ci­nę teks­ti­lę pa­ro­do­je „Sū­du­vos spal­vos”.

M.DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRO GALERIJA V.Krėvės pr. 54

VII Tarptautinis rusų kultūros ir meno festivalis Kaune Rugsėjo 28 d. 17 val. – kamerinio muziki­ nio teatro „El Art” meno projekto SENOVĖS SLAVŲ MOTYVAI atidarymas (Maskva). Edukacinės programos jaunimui. Įėjimas nemokamas.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Rug­sė­jo 28 d. – „Žiem­ga­los” lei­dyk­los die­ na. Veiks pa­ro­dos: „Žiem­ga­los” lei­dyk­los lei­di­niai 1998–2012” ir Vy­tau­to Di­džpet­rio fo­to­gra­fi­jos „Šiau­rės Lie­tu­va: kraš­to­vaiz­dis”. 16 val., da­ly­vau­jant an­sam­bliui „Žai­sa”, kraš­tie­čiams, prof. Ro­mu­al­dui Apa­na­vi­ čiui, Pet­rui Kimb­riui, at­ver­si­me nau­jau­sių lei­di­nių pus­la­pius. Lei­dyk­los re­dak­to­rius Vy­tau­tas Di­džpet­ris pa­si­da­lys min­ti­mis apie lei­dyk­los ir „Žiem­ga­los” drau­gi­jos Kau­no sky­riaus veik­lą. Spa­lio 1 d., Tarp­tau­tinę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną, 12 val. bib­lio­te­ka kvie­čia mies­to gy­ ven­to­jus į su­si­ti­ki­mą su AB LESTO at­sto­vais. Su­si­ti­ki­mo tiks­las – kad sen­jo­rai su­ži­no­tų, kaip sau­giai ir ra­cio­na­liai nau­do­tis elek­tros ener­gi­ja ir pa­to­giai su­mo­kė­ti są­skai­tas in­ter­ ne­te. Į bib­lio­te­ką at­vykęs eks­per­tas pa­si­da­ lys pa­ta­ri­mais, kaip tau­so­ti elek­tros ener­giją ir su­ma­žin­ti sa­vo elek­tros sąskai­tas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Rug­sė­jo 29 d. 13 val. mu­zie­jaus kon­cer­tų sa­lė­je – tra­di­ci­nis mu­zie­jaus ren­gi­nys „At­gims­tan­tys ban­do­ni­jų gar­sai”: BANDO­ NIJŲ MUZIKOS VALANDA. Kvie­čia­me vi­sus ban­do­ni­jos ger­bė­jus į su­si­ti­ki­mą su ban­ do­ni­jos tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jais – Erž­vil­ko ban­do­ni­nin­kais ir šių tra­di­ci­jų pe­rė­mė­jais – Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo an­sam­bliu „Kau­no ban­do­ni­ja” (vad. A.Kas­ pe­ra­vi­čius). Ren­gi­nio sve­čiai – liau­diš­kos ka­pe­los „Gir­na­pu­sė” mu­zi­kan­tai.

A.MICKEVIČIAUS SLĖNIS Radvilėnų pl.

nyčios choras (vadovas Rolandas Daugėla), aktorius Petras Venslovas. Muzika: „Dueto menas” – Arnas Mikalkėnas (akordeonas) ir Tomas Razmus (saksofonas).

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Rug­sė­jo 29 ir 30 d. 16–16.30 val. – Kau­no mies­to ka­ri­lio­nininko Ju­liaus Vil­no­nio at­ lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­bės K.Or­fo mu­zi­ka.

PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Že­mai­čių g. 31, Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė

Rug­sė­jo 30 d. 12 val. Ža­lia­kal­nio ben­ druo­me­nės ren­gi­nių cik­lo „Ža­lia­kal­nis ir ža­lia­kal­nie­čiai” ati­da­ry­mo po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­lan­da KAI ŠIRDY – VISA LIETUVA. Mai­ro­nio, J.Mar­cin­ke­vi­čiaus, D.Poš­kie­nės ei­les skai­tys ak­to­riai Pet­ras Ven­slo­vas ir Kris­ti­na Ka­za­ke­vi­čiū­tė. Mai­ro­nio ir Mu­zie­jų me­tų ren­gi­nius pri­sta­tys Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ ja, LUMA na­rė Ra­min­ta An­ta­nai­tie­nė. Mu­ zi­kuos kan­kli­nin­kė Lion­gi­na Sta­siu­le­vi­čie­nė. Veiks vir­tu­a­li pa­ro­da „Mai­ro­nio me­tai”.

KAUNO ARKIKATEDRA BAZILIKA Vilniaus g. 1

Rugsėjo mėnesio sekmadieniais 16 val. arkikatedroje bazilikoje vyksta Kauno religi­ nės muzikos centro (KRMC) organizuojama profesionalių menininkų kultūrinė akcija – koncertų ciklas „Kad vėl sugaustų didieji Kauno arkikatedros vargonai”. Rugsėjo 30 d. GALA koncerte dalyvaus visi solistai: Živilė Lamauskienė (sopranas), Kristina Siurbytė (sopranas), Raimonda Tallat-Kelpšaitė (sopranas), Rita Novikaitė (mecosopranas), Rita Preikšaitė (mecosopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras), Povilas Padleckis (te­ noras), Martynas Beinaris (baritonas), Jonas Lamauskas (baritonas), Ilona Klusaitė (smui­ kas), Valdas Kijauskas (fleita), Algis Šeduikis (saksofonas), Justinas Straukas (trimitas), Dalia Jatautaitė (vargonai) ir Antanas Preik­ ša (skaitovas). Įėjimas nemokamas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Spalio 1 d. 13 val. Kauno „Bočiai” mini Pagyvenusių žmonių dieną. Koncertuos aktorė Nijolė Narmontaitė, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai”, liaudiškos muzikos ansamblis „Bočiai”. Renginys nemokamas.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Spalio 1 d. 15 val. – vokalinės muzikos koncertas, skirtas Pasaulinei muzikos dienai. Dalyvaus VDU Muzikos akademijos prof. Tomo Ladigos dainavimo klasės studentai Edita Astrauskaitė ir Artūras Kurmalijevas, koncertmeisterė Rita Kochanauskaitė. Kon­ certą ves prof. T.Ladiga. Programoje skam­ bės lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos, romansai bei arijos iš populiarių operų ir miuziklų. Įėjimas su muziejaus bilietais.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, IV a. fo­jė

Spa­lio 1 d. 17 val. – fo­to­gra­fo Juo­zo Va­liu­ šai­čio fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos SIELOMS DRUSKA pri­sta­ty­mas ir au­to­riaus do­ku­men­ti­nių fil­mų „Ro­žių gė­ri­mas” (18 min.) bei „Ma­ lo­nių liū­tis” (24 min.) per­žiū­ra. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Pa­ro­do­je – nuo­trau­kos iš šv. Te­re­sė­lės iš Liz­jė re­lik­vi­jų ke­lio­nės po Lie­tu­ vos ben­druo­me­nes.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Rugsėjo 29 d. 14 val. Kauno bendruo­ menės centras „Girsta” kviečia į tradicinę RUDENINĘ POEZIJOS VALANDĄ Adomo Mickevičiaus slėnyje, skirtą Jonui MačiuliuiMaironiui. Dalyvauja: Maironio muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, Vytauto baž­

Spa­lio 1 d. 18 val. – KŪRYBOS VALANDA su po­etu Vid­man­tu El­miš­kiu. Apie V.El­miš­kį reik­liai pa­kal­bės po­etas Vik­to­ras Ru­džians­ kas, mu­zi­kuos pia­nis­tė Švie­sė Čep­liaus­kai­ tė, Vid­man­to ei­lė­raš­čių per­skai­tys ir pa­si­ rū­pins, kad va­lan­da ne­pra­ilg­tų ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė. V.El­miš­kis skai­tys, at­sa­ki­nės į

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 30 d. 12 val.

„GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 30 d. 18 val.

1007583

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

30 d. 12 val.


19

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

kas, kur, kada klau­si­mus, su­vai­dins à la per­for­man­są... Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

TV programa

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Spa­lis – pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių mė­nuo. Kiek­ vie­ną spa­lio šeš­ta­die­nį (spa­lio 6, 13, 20, 27 d.) 11 val. kvie­čia­me sen­jo­rus į ne­mo­ka­ mas eks­kur­si­jas po Kau­no mies­to mu­zie­jų. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt.

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS Muziejaus g. 7, tel. 220 691

Iki spalio 2 d. veikia Biržų krašto muziejaus „Sėla” paroda VIDURIO BALTIJOS KARO AMATAI XVI–XVIII a. – Lietuvos muziejų metų programos dalis. Įėjimas nemokamas. Iki spalio 2 d. veikia Kupiškio etnografijos muziejaus paroda KUPIŠKIO KRAŠTAS YRA VISĖP SLAUNAS – Lietuvos muziejų metų programos dalis. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti antradienį–šeštadienį 10–17 val.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Lau­ki­niai“ (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra) – 4 d. 21 val. „Lai­ko kil­pa“ – iki 4 d. 17.15, 21.45 val. „Džo­kas“ 3D – iki 4 d. 14.15 val. „Džo­kas“ – iki 4 d. 11.15, 13.15, 15.15 val. „Pa­ra­nor­ma­nas“ 3D – iki 4 d. 12.15, 16.15* val. (*išsk. 30, 2 d.). „Vy­ras su ga­ran­ti­ja“ – iki 4 d. 19.45 val. „Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ – iki 4 d. 18.15, 20.15 val. „Į Ro­mą su mei­le“ – iki 4 d. 12, 14.15, 18.45, 21* val. (*išsk. 4 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – 30, 2 d. 16.15 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D – iki 4 d. 22.15 val. „Bor­nas. Pa­li­ki­mas“ – iki 4 d. 20.45 val. „Pa­tru­lių zo­na“ – iki 4 d. 14.45, 18.30 val. „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 4 d. 16.30 val. „Te­dis“ – iki 4 d. 19, 21.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 4 d. 11.30, 13.45, 16 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – 29, 30 d. 10.20 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 4 d. 10.45, 12.45, 17 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Laiko kilpa“ (premjera) – iki 4 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21 val.; 28, 29 d. 23.45 val. „Paranormanas“ 3D (premjera) – iki 4 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Laukiniai“ – 4 d. 20.15 val. „Kita svajonių komanda“ – iki 4 d. 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30 val.; 28, 29 d. 23.59 val. „Į Romą su meile“ – iki 4 d. 16, 18.15, 20.30 val.; 28, 29 d. 22.45 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – 29, 30 d. 11 val.; iki 4 d. 13.45, 16.15 val. „Balsuok už mane!“ – iki 4 d. 11.45, 16.45, 21.15 val. „Pagrobimas“ – iki 4 d. 14.15, 19 val.; 28, 29 d. 23.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – 29, 30 d. 11.15 val.; iki 4 d. 13.30 val. „Bornas. Palikimas“ – iki 4 d. 13, 20.15 (seansas nevyks 4 d.) val. „Nesunaikinami 2“ – iki 4 d. 18 (seansas nevyks 2 d.) val.; 28, 29 d. 23 val. „Tedis“ – iki 4 d. 20.45 val.; 28, 29 d. 23.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 4 d. 10.45 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – iki 4 d. 10.30 val. „Patrulių zona“ – iki 4 d. 15.45 val. „Demonas viduje“ – iki 4 d. 18.45 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 4 d. 21.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Mylimieji“ – 2 d. 17.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

Kino centras „cinamon“

28 d. 17.15 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Žuvies diena“ (1989 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ (8). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra. 13.00 „Nickelodeon“ valanda. Nugalėtoja“ (8). 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 „Drakonų kova Z“. 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Koncertas „Visos dainos Alai Pugačiovai“ (Rusija, 2010 m.). 21.20 Farai (N-14). 22.20 Kriminalinis trileris „Rūkstantys tūzai“ (D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 0.40 Veiksmo f. „Persekiojamasis“ (JAV, 1995 m.).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“ (2). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Šok su manimi šokių konkursas, 2012 m. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Nuodėmių dešimtukas. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuotykių f. „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“ (JAV, 2005 m.). 22.00 Nuotykių f. „Karibų piratai. „Juodojo perlo“ užkeikimas“ (JAV, 2003 m.). 0.50 Komedija „Savigynos mokykla“ (JAV, 2006 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k) 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k) 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Taip. Ne“ (k) 11.30 „Auksarankiai“ (N-7). 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Kriminalinė komedija „Net negalvok!“ (Rusija, 2003 m.) (N-14).

DATOS (rugsėjo 28 d.) 22.40 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.40 Galiūnų čempionų lygos etapas Portugalijoje (k) 0.45 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Anim. s. „Nuotykiai elfų šalyje“ (Vokietija, D.Britanija, 2004 m.). 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). Gražiausios akimirkos (k). 13.15 „Piano.lt“ vasaros festivalio uždarymo koncertas. Dalyvauja prof. P.Geniušas (fortepijonas), L.Geniušas (fortepijonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dirigentas prof. S.Sondeckis (k). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 15.15 Kaimo akademija. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Penki vakarai. Susitikimas su ekonomiste Marija Rastenyte. 19.30 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas Visuomenės harmonizavimo parke Prienų rajone. Koncertuoja „Happyendless“ ir „Liūdni slibinai“. 20.30 Kultūra. Poetas, vertėjas Almis Grybauskas. 20.45 Arti toli. 21.15 Kapitonų mūšis. 21.55 Lietuvių dokumentikos meistrai. Viktoras Starošas. „Achilo kulnas“ (1986 m.), „Victoria (Pergalė)“ (1992 m.). 23.00 Džiazo vakaras. 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, 2012 m. I.Butmanas ir Kauno bigbendas. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Auksinės melodijos.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (2). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“ (9). 17.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (3). 19.00, 2.20 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Gyvenimas“. 22.00 „Pabėgimo karaliai“ (7). 23.00 „Tikri bičai“. 0.00 „Kaltės kaina“. 0.50 Aukščiausia pavara.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir Pabaisa“. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Džekio Čano nuotykiai“ (5, 6). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Purpurinis deimantas“ (5) (N-7). 18.00 „Pasaulio virtuvė“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 „Volanderis“ (4) (N-7). 22.50 Muz. drama „Paskutinės disko stiliaus dienos“ (JAV, 1998 m.) (N-7).

10.10 Anim. s. „Linksmieji draugai“ (1) (Kanada, JAV, 2004 m.). 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Paliktų žmonų klubas (5). 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Svetimi“ (5, 6). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas (6). 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Svetimi“ (7, 8). 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

9.15 Vasara su Asta. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „Nužudyti Staliną“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (2) (N-7). 16.00 Žinios. 16.10 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. 18.35 „Griūk negyvas“ (N-7). 18.50 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (Prancūzija, Vokietija, Ispanija, 2006 m.) (N-14). 0.35 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (2) (N-7).

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino diena Tuskulėnų aukų atminimo diena Pasaulinė pasiutligės diena 1533 m. Rumunijoje gimė Steponas Batoras, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. 1867 m. gimė rašytoja Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė-Lazdynų Pelėda. 1924 m. gimė italų kino aktorius Marcello Mastroianni. 1994 m. plaukdamas iš Talino į Stokholmą Baltijos jūroje nuskendo keltas „Estonia“. Žuvo 852 žmonės.

horoskopai 9.00 Žinios (k). 9.20 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7). 11.20 Nuomonės (k). 12.15 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.45 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 18.30 Auto-moto. 19.00 Nuotykių f. „Sachara“ (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Fantastinis trileris „Tikslas“ (N-14). 1.00 Istorinė drama „Henrikas IV“ (1) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Džekio Čano nuotykiai“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.55 Skaimeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Kriminalinis trileris „Volanderis“. 22.50 Muz. drama „Paskutinės disko stiliaus dienos“.

8.00 Drama „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 9.40 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.20 Trileris „Lemtingas kelias“ (Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.45 Drama „Vidaus imperija“ (Prancūzija, JAV, Lenkija, 2006 m.) (N-14). 22.45 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.40 Komedija „Bruno“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Rockingham). 14.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Rockingham). 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 16.40 Automoto. 17.10 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Karaliaus taurė. „Caja Laboral“–„Lagun Aro GBC“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės CSIO 5* žirgų konkūrų varžybos Maskvoje. 22.15 Futbolo dievai. D.Maradona. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas.

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Nešvaistykite puikios dienos smulkmenoms, atsipalaiduoti ir pailsėti suspėsite savaitgalį. Jautis (04 21–05 20). Jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia su niekuo nesusipykti, nes susitaikyti po to bus sudėtinga. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Kils pavojus būti suklaidintam. Patirsite psichologinį spaudimą. Kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs, norėsite mėgautis savimi. Tikėtinas meilės romanas. Esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų, tad stabtelėkite ir atsipūskite. Mergelė (08 24–09 23). Prisiminsite jaunystę ar malonius praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis kils nesutarimų ar net agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Svarstyklės (09 24–10 23). Puikus laikas imtis protinės veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite geros progos numatyti profesinės veiklos perspektyvas ir parengti naujus planus. Skorpionas (10 24–11 22). Karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Sveika nuovoka padės pasirinkti tinkamą kelią. Laikas žengti į priekį. Šaulys (11 23–12 21). Sėkmingas laikas. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik apie tai niekam nesakykite, slėpkite savo spėliones, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Ožiaragis (12 22–01 20). Vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Vandenis (01 21–02 19). Jei vengsite savo pareigų, galite prarasti draugus. Visas pastangas skirkite būtiniausiems dalykams, nesivelkite į debatus, kad neprikalbėtumėte nesąmonių ir nereikėtų vėliau gailėtis. Žuvys (02 20–03 20). Dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių. Ši diena sėkminga ir žadanti puikių rezultatų. Pasistenkite nepraleisti jos bergždžiai.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje vyraus permainingi orai. Šiandien visoje šalyje numatomas trumpas lietus. Oro temperatūra bus 14–17 laipsnių šilumos. Šeštadienį palis tik vietomis. Termometrai naktį rodys 8–12, dieną –15–17 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugsėjo 28 d.

+15

+15

Telšiai

+14

Šiauliai

Klaipėda

+15

Panevėžys

+17

Utena

+15

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

272-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 94 dienos. Saulė Svarstyklių ženkle.

+16

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +33 Berlynas +17 Brazilija +28 Briuselis +16 Dublinas +14 Kairas +32 Keiptaunas +16 Kopenhaga +15

Londonas +16 Madridas +20 Maskva +24 Minskas +17 Niujorkas +18 Oslas +13 Paryžius +17 Pekinas +23

orai kaune šiandien

Praha +16 Ryga +17 Roma +28 Sidnėjus +21 Talinas +14 Tel Avivas +34 Tokijas +27 Varšuva +19

Vėjas

Marijampolė

3–10 m/s

Į kran­tą iš­plau­kė ban­gi­nis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+16

+12

+13

7

+10

+17

+14

+10

5

+11

+14

+11

+13

7

rytoj

poryt

Ang­l i­jos Nor­tum­ber­lan­do gra­f ys­tė­je iš­plau­kė aš­tuo­n ių met­r ų il­g io ma­ža­ sis ruo­žuo­tis. Gel­bė­to­jai ma­no, kad iš­ se­kęs gy­vū­nas ne­tu­ri ga­li­my­bių iš­gy­ ven­ti. Ban­gi­n į ap­ž iū­rė­jęs ve­te­ri­na­ras nu­sta­tė de­hid­ra­ta­ci­ją ir di­de­l į iš­se­k i­ mą, gy­vū­no svo­ris ge­ro­kai ma­žes­nis už nor­ma­lų. Ma­ž ie­ji ruo­ž uo­čiai prie Di­d žio­sios Bri­ta­ni­jos kran­tų plau­k io­ ja po vie­ną ar­ba bu­ria­si į gru­pes po du ar tris. Jie pa­pras­tai lai­ko­si maž­daug 60 km at­stu­mu nuo kran­to li­ni­jos ir į kran­tą iš­plau­kia itin re­tai. Taip nu­tin­ ka dėl neįp­ras­tų oro są­ly­gų ar­ba ban­ gi­niui su­si­rgus. „The Guar­dian“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Pi­lis pri­kel­ta nau­jam gy­ve­ni­mui Va­kar prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja ati­da­ry­ta Me­di­nin­kų pi­lis. Bai­gus pir­mą­jį pi­lies re­konst­ruk­ci­jos eta­ pą, pi­lies šiau­rės ry­tų bokš­te (don­ žo­ne) bus ati­da­ry­ta mu­zie­jaus eks­ po­zi­ci­ja. Pir­mo aukš­to sa­lė­je bus pa­sa­ko­ ja­ma apie Lie­tu­vos mū­ri­nes pi­lis ir eks­po­nuo­ja­mi ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­ niai, ant­ra­ja­me veiks XIV–XVIII a. Lie­tu­vos ka­ry­bai skir­ta eks­po­zi­ci­ ja, tre­čia­ja­me – Lie­tu­vos X–XX a. si­dab­ro dir­bi­nių eks­po­zi­ci­ja. Ket­ vir­ta­me aukš­te bus eks­po­nuo­ja­mi pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­ zaus­ko me­džiok­lės tro­fė­jai ir pei­ lių ko­lek­ci­ja, penk­ta­me aukš­te bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti sie­ni­ne ta­py­ba de­ ko­ruo­tą me­nę, o nuo bokš­to kuo­rų – ap­žvelg­ti pi­lies apy­lin­kes. 27 m don­žo­ne veiks ir mi­ni­ma­ lių ga­ba­ri­tų stik­li­nis lif­tas, ku­ris vy­res­nio am­žiaus ir neį­ga­lius lan­ ky­to­jus kels iki pat penk­to­jo bokš­ to aukš­to. Pi­lies frag­men­tai nuo 1961 m. bu­vo ne kar­tą kon­ser­vuo­ti, res­ tau­ruo­ti, tad lan­ky­to­jai sie­no­ se ga­lės iš­vys­ti is­to­ri­nius sluoks­ nius. Iš­ryš­kės zo­nos, iki kur pi­lis bu­vo su­griau­ta ir kiek kar­tų ji res­ tau­ruo­ta. Kaip sa­kė Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­ jaus, ku­rio pa­da­li­nys yra Me­di­nin­ kų pi­lis, di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Po­ vi­liū­nas, su­tvar­ky­ti pa­sta­rą­ją bu­vo ne­men­kas iš­šū­kis. Pra­dė­ti te­ko nuo nu­lio: tei­siš­kai įre­gist­ruo­ti že­mę ir sta­ti­nius bei pa­reng­ti re­konst­ruk­ ci­jos pro­jek­tą. Vyk­dant pro­jek­tą, įreng­ti į pi­lies te­ri­to­ri­ją įva­žia­vi­mo var­tai, su­tvar­ky­ta in­ži­ne­ri­nė inf­ rast­ruk­tū­ra ir nu­ties­tos ko­mu­ni­ ka­ci­jos, at­lik­ti bū­ti­ni ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai, be ku­rių ne­ga­li bū­ti pra­dė­ti pi­lia­vie­tės tvar­ky­mo dar­bai.

Vos 30 km nuo Vil­niaus stūk­san­ti vi­du­ram­žių pi­lis – vie­nas se­niau­sių iš­li­ku­sių mū­ri­nių sta­ti­nių. Tiks­li šios pi­lies, kaip ir ki­tų ap­ tva­ri­nių – Kau­no, Ly­dos, Krė­vos – pi­lių sta­ty­bos da­ta nė­ra ži­no­ma. Ma­no­ma, kad tai Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no (1316–1341 m.) bal­tiš­kuo­ju ply­tų ri­ši­mo bū­du pa­sta­ty­ta mū­ri­nė ap­tva­ri­nė pi­lis. Šiau­rės ry­tų bokš­te, don­žo­ne, kur da­bar įsi­kū­ręs mu­zie­jus, bu­vo gy­ ve­na­mo­sios pa­tal­pos. Don­žo­nas ir pie­ti­nis bokš­tas at­ li­ko flan­gi­nes gy­ny­bos funk­ci­jas, gy­nė pi­lies sie­nas ir var­tus iš šo­no. Ry­ti­nis ir va­ka­ri­nis bokš­tai sau­go­ jo dve­jus įva­žia­vi­mo var­tus. Šiau­ ri­nė­je ir pie­ti­nė­je sie­no­se esan­tys var­tai bu­vo 5 m aukš­ty­je su me­di­ niais pa­ke­lia­mai­siais til­tais. Gy­ny­ bi­nės sie­nos bu­vo apie 1,8 m sto­ rio, 12–14 m aukš­čio. Sie­no­se bu­vo įreng­ta apie 280 šau­dy­mo an­gų, šau­lių ga­le­ri­jos. Tai­kos me­tu pi­lies bokš­tuo­se gy­ve­no ne­di­de­lė (iki 20ies) ka­rių įgu­la. Pir­m ą kar­t ą pi­l is pa­m i­n ė­ ta 1387-ai­siais. Is­to­ri­niai šal­ti­niai mi­ni, kad 1402 m. Kry­žiuo­čių or­ di­nas pi­lį su­de­gi­no. Ma­no­ma, kad nu­ken­tė­jo tik ją juo­sę me­di­niai gy­ ny­bi­niai įtvir­ti­ni­mai, o pa­ti pi­lis ne­tu­rė­jo bū­ti la­bai su­nio­ko­ta, ka­ dan­gi iš čia 1415 ir 1426 m. Lie­tu­ vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas siun­tė laiš­kus. Ži­no­ma, kad XV–XVI a. san­dū­ ro­je pi­lies vi­di­nia­me kie­me esan­ čias gy­ny­bi­nes konst­ruk­ci­jas ir pa­sta­tus nu­siau­bė gais­ras. Po jo tvir­to­vė neat­si­ga­vo. XVI–XX a. pra­džio­je pi­ly­je bu­vo įsi­kū­ręs dva­ ras su sa­vo pa­sta­tais, dar­žais ir so­ dais. BNS inf.

+16

+17

Vilnius

+17

Alytus

7.15 19.00 11.45 17.59 5.17

Vardai Saliamonas, Tautvydas, Vaclovas, Vientautė.


1

Penktadienis, rugsėjo 28, 2012

At­nau­jin­ta­me po­rta­le http://kauno.die­na.lt/naujienos/kaunosantaka – var­tai į Kau­no kul­tū­ros gy­ve­ni­mą ir erd­vė jū­sų kū­ry­bai. santaka@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė REMIA

Nr. 59

santaka

Liūd­nai iro­niš­ka mo­ters is­to­ri­ja Nep­rik­lau­so­mas me­no cent­ras Teat­ ro klu­bas nau­ją­jį se­ zo­ną pra­dė­jo prem­ je­ri­niu spek­tak­liu „Pje­sė pra­ras­tam balsui“ pa­gal Liu­ ci­jos Ar­mo­nai­tės pje­sę „Ka­ti­nė­lis ir Paukš­te­lis“.

Vaiz­duo­ja­ ma vie­na šiuo­lai­ki­ nės me­ni­ nin­kų šei­ mos die­na, per ku­rią nu­me­ta­ma vis ki­ta šei­ mi­nės idi­ lės kau­kė ir at­si­ve­ria skau­dus pa­že­min­ tos mo­ters pa­veiks­las.

Dei­man­tė De­men­ta­vi­čiū­tė Teat­ro­lo­gė

Spek­tak­lis kur­tas ke­tu­rių me­ni­ nin­kų – ak­to­rių Auš­ros Pu­ke­ly­tės ir And­riaus Bia­lob­žes­kio, dai­li­ nin­kės Mar­tos Vo­sy­liū­tės ir kom­ po­zi­to­riaus Mar­ty­no Bia­lob­žes­kio. Prem­je­ro­je kal­ba­ma ga­na ak­tua­lia psi­cho­lo­gi­nio smur­to prieš mo­te­ rį šei­mo­je te­ma­ti­ka. Siek­da­mi į šią pro­ble­mą pa­žvelg­ti ne­vie­na­reikš­ miš­kai ir be mo­ra­li­zuo­jan­čio to­no, spek­tak­lio kū­rė­jai pa­si­tel­kia imp­ ro­vi­za­ci­ją, iro­ni­ją bei prieš­ta­rin­gą vaiz­do ir gar­so jung­tį. Spek­tak­ly­je iš­lai­ko­ma pa­grin­ di­nė L.Ar­mo­nai­tės mo­nod­ra­mos „Ka­ti­nė­lis ir Paukš­te­lis“ siu­že­ti­nė li­ni­ja – vaiz­duo­ja­ma vie­na šiuo­lai­ ki­nės me­ni­nin­kų šei­mos die­na, per ku­rią nu­me­ta­ma vis ki­ta šei­mi­nės idi­lės kau­kė ir at­si­ve­ria skau­dus pa­že­min­tos mo­ters pa­veiks­las. Paukš­te­lis – vie­ni­ša mo­te­ris, paau­ko­ju­si ope­ros so­lis­tės kar­je­rą, sa­vo troš­ki­mus, sa­vas­tį, gy­ve­nan­ ti šei­mo­je it paukš­te­lis, už­da­ry­tas nar­ve. Ka­ti­nė­lis – gar­sus ak­to­rius, nuo­lat psi­cho­lo­giš­kai gniuž­dan­tis sa­vo žmo­ną. Vis dėl­to sce­no­je re­ gi­ma ne mo­nod­ra­ma, o dvie­jų vei­ kė­jų pa­si­ro­dy­mas. Pje­sė­je veiks­mas ku­ria­mas per Paukš­te­lio pri­zmę, o Ka­ti­nė­lis vei­kia ne­tie­sio­giai, kai gir­di­mas tik jo bal­sas, jiems kal­ ban­tis te­le­fo­nu. Spek­tak­ly­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir kaip Ka­ti­nė­lis kal­ba te­ le­fo­nu, ir kaip, bū­da­mas gar­sus ak­

„„Te­ma: ra­mus dvie­jų me­ni­nin­kų Ka­ti­nė­lio (A.Bia­lob­žes­kis) ir Paukš­te­lio (A.Pu­ke­ly­tė) sam­bū­vis – tik ap­gau­lė, jųd­vie­jų ta­len­tų

ver­ti­ni­mas – vei­kiau ne­tei­sin­gas nei pa­grįs­tas. 

to­rius bei at­li­kė­jas, da­ly­vau­ja sa­va­ me pa­si­ro­dy­me už­sie­ny­je. A.Bia­lob­žes­kio ku­ria­mas vaid­ muo dar la­biau iš­ryš­ki­na A.Pu­ke­ly­ tės įkū­ni­ja­mos so­lis­tės skaus­min­ gą šird­gė­lą ir ne­vil­tį. Toks ak­to­rių spren­di­mas yra svei­kin­ti­nas, ta­čiau kar­tais no­rė­tų­si iš­vys­ti ir dau­giau jųd­vie­jų imp­ro­vi­za­ci­jos. Ak­to­rių vai­dy­ba ver­ta pa­gy­ri­mo, jie taik­liai ir įti­ki­namai at­sklei­džia sa­vo vei­kė­jų cha­rak­te­rius, nuo­lat ba­lan­suo­da­mi tarp dra­ma­tiz­mo ir iro­ni­jos. Pas­ta­ro­sios spek­tak­ly­je gau­su, nors kai ku­riais mo­men­tais ji ir nu­stel­bia dra­ma­tiš­ką­ją spek­ tak­lio pu­sę, iro­ni­ja pa­si­tar­nau­ja sie­kiant pa­ro­dy­ti vei­kė­jų prieš­ta­ rin­gu­mą, taip pat iš­lai­ky­ti žiū­ro­ vų dė­me­sį. A.Pu­ke­ly­tės vei­kė­jos iro­ni­ja yra tar­si kau­kė, už ku­rios sle­pia­si kan­ čia. Ji iš­ly­di vy­rą į už­sie­nį, į jo pa­ si­ro­dy­mą. Ji rū­pes­tin­ga, at­si­da­vu­ si sa­vo su­tuok­ti­niui, ta­čiau šir­dies gi­lu­mo­je jau­čia jam nea­py­kan­tą. Ji yra ope­ros so­lis­tė, ta­čiau nuo to lai­ko, kai su­si­pa­ži­no su sa­vo vy­ru, ne­be­dai­nuo­ja, nes jai tai drau­džia

da­ry­ti pa­ts su­tuok­ti­nis. So­lis­tė ne­ be­ga­li dau­giau ši­to pa­kęs­ti ir li­ku­ si vie­na na­mie per­mąs­to sa­vo kas­ die­ny­bę bei tik­ruo­sius troš­ki­mus, ku­rių svar­biau­sias – mu­zi­ka. Ko­ miš­ku­mo at­spal­vį jos bal­se kai ka­da kei­čia rau­do­ji­mas, pa­gie­ža ir at­vi­ ra dra­ma. Grei­tai ji vėl sa­vo skaus­ mą pri­den­gia iro­ni­jos kau­ke. Šiuos mo­men­tus su­stip­ri­na ir ne­ri­mo ke­lian­ti M.Bia­lob­žes­kio „am­bien­ ti­nė“ mu­zi­ka, kont­ras­tuo­jan­ti su A.Pu­ke­ly­tės iro­niš­kai iš­tar­tų žo­ džių reikš­me. A.Bia­lob­žes­kis įkū­ni­ja vy­ro, psi­ cho­lo­giš­kai gniuž­dan­čio sa­vo žmo­ ną, ti­pa­žą. Jis nuo­lat skam­bi­na žmo­nai, ta­čiau kiek­vie­nu po­kal­biu tik dar la­biau ją liū­di­na. Jo bal­so to­nas ap­gau­lin­gai mei­lus ir ra­mus, nė­ra pik­tas ar įsak­mus, ta­čiau, ko ge­ro, to­dėl tik dar la­biau ke­lian­tis žmo­nai ne­ži­no­my­bės bai­mę. Spek­tak­ly­je, skir­tin­gai nei pje­sė­ je, ban­do­ma šiek tiek dau­giau pa­ žvelg­ti į šio vei­kė­jo pri­gim­tį, ta­čiau iki ga­lo jo el­ge­sio prie­žas­tys nė­ra iša­na­li­zuo­ja­mos, ir tai pa­lie­ka­ma pa­da­ry­ti pa­tiems žiū­ro­vams.

Alek­so Ka­za­na­vi­čiaus nuo­tr.

Ka­ti­nė­lis ke­liau­ja į už­sie­nį pa­ ro­dy­ti sa­vo kaip ak­to­riaus ta­len­to, ta­čiau paaiš­kė­ja, kad jis nė­ra to­kia jau di­de­lė žvaigž­dė, o vi­so la­bo jau mo­kyk­lo­je iš­mok­tą Ham­le­to mo­ no­lo­gą emig­ran­tams dek­la­muo­ jan­tis at­li­kė­jas. Emig­ran­tų pub­li­ką, ku­riai vai­ di­na Ka­ti­nė­lis, pui­kiai at­sto­ja pa­ ties spek­tak­lio žiū­ro­vai. Vei­kė­jas krei­pia­si į juos, do­va­no­ja sa­vo ir žmo­nos fo­tog­ra­fi­jas, taip ban­do­ ma trin­ti ri­bą tarp teat­ro ir rea­ly­ bės. Šia­me iro­ni­zuo­ta­me pa­si­ro­dy­ me jis at­sklei­džia sa­vą­jį sar­kas­tiš­ką po­žiū­rį ap­skri­tai į vi­sas mo­te­ris – kaip že­mes­nes bū­ty­bes. Tai dar la­ biau su­stip­ri­na jo kaip men­kys­tos po­rtre­tą. Spek­tak­lio sce­ni­nė erd­vė mi­ni­ ma­li, jo­je tė­ra vie­na de­ko­ra­ci­ja – bal­ta­me fo­ne vaiz­duo­ja­mi mar­ gas­pal­vių gė­lių žie­dai. Tai ta­ry­tum A.Pu­ke­ly­tės he­ro­jės na­mų, pil­nų vy­ro do­va­no­ja­mų gė­lių, ku­rių ji ne­ ken­čia, iliust­ra­ci­ja. Ši M.Vo­sy­liū­tės funk­cio­na­li de­ko­ra­ci­ja spek­tak­ly­ je sim­bo­liš­kai virs­ta ir du­ri­mis, ir lan­gu, taip pat ji daž­nai kont­ras­

tuo­ja su sce­no­je re­gi­mu mo­ters dra­ma­tiš­ku vi­di­niu pa­sau­liu. Spek­tak­ly­je su­skam­ba ir tin­ka­mai su­kom­po­nuo­ta Gia­co­mo Puc­ci­ni ir mi­nė­ta „am­bien­ti­nė“ mu­zi­ka. Vai­ di­ni­mas ku­pi­nas prieš­ta­ra­vi­mų, ska­ti­nan­čių in­terp­re­ta­ci­jas. Ne­vie­ na­reikš­miš­ka ir spek­tak­lio pa­bai­ ga, kai Ka­ti­nė­lis pa­ga­liau su­grįž­ta na­mo pas Paukš­te­lį ir, at­ro­do, jųd­ vie­jų gy­ve­ni­mas yra toks, kaip ir iki šiol – iš pa­žiū­ros lai­min­gas, bet juk spek­tak­ly­je paaiš­kė­jo, kad tai – tik iliu­zi­ja, ir ko­kie bus to­li­mes­ni šios šei­mos san­ty­kiai, pa­lie­ka­ma žiū­ro­ vų pa­mąs­ty­mams. Vis dėl­to pa­bai­go­je no­ri­si pa­ma­ ty­ti, ku­ria kryp­ti­mi pa­si­suks jųd­ vie­jų li­ki­mas ir ar pa­vyks Paukš­ te­liui iš­si­lais­vin­ti iš Ka­ti­nė­lio gniauž­tų, ar ne. „Pje­sė pra­ras­tam bal­sui“ – spek­ tak­lis, kur­tas be jo­kios re­ži­sū­ri­nės pa­gal­bos. Re­ži­sie­riais tam­pa pa­ tys ak­to­riai, kiek drą­siau in­terp­ re­tuo­da­mi pje­sę, ta­čiau kar­tu ir at­skleis­da­mi li­te­ra­tū­ros kū­ri­ny­ je vaiz­duo­ja­mą liūd­ną vie­nos mo­ ters is­to­ri­ją.

Tau­to­dai­li­nin­kams Kau­no vie­šo­sio­se erd­vė­se gar­siems as­me­nims ar­ba svar­biems is­to­ri­niams įvy­kiams pa­žy­mė­ti pa­sta­ty­ta apie 60 de­ko­ra­ty­vi­nių kry­žių, kop­lyts­tul­pių ar ki­to­kių kryž­dir­bys­tės pa­vyz­džių. La­bai ap­mau­du, kad ant dau­ge­lio jų ne­nu­ro­dy­tos au­to­rių pa­var­dės, pa­sta­ty­mo da­ta, o kar­tais net neaiš­ku, ko­kiai pa­skir­čiai kū­ri­nys pa­sta­ty­tas. Pra­šom tau­to­dai­li­nin­kų apie sa­ve ir sa­vo kū­ri­nius in­for­muo­ti Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ką Va­len­ti­ną Ja­zers­kį tel. 8 699 04 992 ar­ba tau­to­dai­li­nin­ką Jo­ną Luk­šę tel. 8 604 48 150.


2

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

santaka /teatras

Nau­ja­sis se­zo­nas ir int­ri­guo­jan­ti o Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis teat­ras (KVMT) nau­ją­jį kū­ry­bi­nį se­zo­ną šian­dien pra­de­da įspū­din­ga prem­je­ra – Jo­han­no Straus­so ope­re­te „Či­go­nų ba­ro­nas“, ku­rią re­ži­sa­vo jau­nas ta­len­tin­gas me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Še­dui­kis.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ope­re­tė, re­viu, miu­zik­las

Re­ži­sie­rius pra­si­ta­rė, kad kur­da­mas „Či­go­nų ba­ro­ną“ ge­ro­kai ri­zi­ka­vo, nes nau­ja­ja­me pa­sta­ty­me ne­ven­gė nau­jų spren­di­mų ir sten­gė­si at­si­ sa­ky­ti įpras­tų ope­re­ti­nių štam­pų. Ta­čiau žiū­ro­vas nie­kuo ne­ri­zi­kuo­ ja, ypač jei­gu iš­siil­gęs gai­vių emo­ ci­jų. Pir­ma­sis G.Še­dui­kio kū­ry­bi­nis dar­bas – KVMT Gae­ta­no Do­ni­zet­ ti ope­ra „Liu­či­ja di La­mer­mur“ bu­ vo įver­tin­ta ir Auk­si­niais kry­žiais, ir „For­tū­nos“ pre­mi­jo­mis. „Lapk­ri­tį vi­sų lau­kia taip pat neįp­ras­to žan­ro spek­tak­lis, – pa­si­ da­li­jo ge­ro­mis ži­nio­mis rek­la­mos ir in­for­ma­ci­jos va­do­vė Li­na Stan­ke­ vi­čiū­tė, – mu­zi­ki­nis re­viu „Zygf­ ry­do Ver­ne­rio ka­ba­re­tas“, o po Nau­jų­jų me­tų – cho­reog­ra­fo Alek­ sand­ro Jan­kaus­ko šo­kio spek­tak­lis „Notr­da­mo le­gen­da“. Šį se­zo­ną ne­liks nu­skriaus­ti ir pa­tys ma­žiau­sie­ji – pa­va­sa­rį jie iš­ vys sma­gią bei pa­mo­kan­čią Eduar­ do Cha­ga­gor­tia­no ope­rą „Au­si­ nė ke­pu­rė“. Teat­ro ko­lek­ty­vas taip pat kvies kar­tu mi­nė­ti me­ni­nin­kų ju­bi­lie­jus, ža­da daug įvai­rių kon­ cer­tų pro­gra­mų, ypa­tin­gą Nau­jų­ jų su­ti­ki­mą, o cho­reog­ra­fai ste­bins sa­vo kū­ry­bos va­ka­rais. Spa­lio 23 d. teat­re vie­šės Bal­ ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nis mu­zi­ki­nis teat­ras – pa­ro­dys sa­vo nau­jau­ sią prem­je­rą Leo­nar­do Berns­tei­no miu­zik­lą „Vest­sai­do is­to­ri­ja“. Be­je, vi­sos prem­je­ros ir ki­ti re­per­tua­ro spek­tak­liai bus ro­do­mi su iš es­mės at­nau­jin­ta sce­nos gar­so ir švie­sos tech­ni­ka. „Žiū­ro­vai ga­lės džiaug­tis pui­kiu gar­su sė­dė­da­mi ne tik par­te­ry­je,

pir­muo­se aukš­tuo­se, bet kiek­vie­ no­je vie­to­je, – ma­lo­nias nau­jie­nas pri­sta­tė teat­ro va­do­vo pa­va­duo­ to­jas Ri­man­tas Le­ka­vi­čius. – Tai ypač ak­tua­lu miu­zik­lams, ku­riuos sta­tant nau­do­ja­mas pa­pil­do­mas įgar­si­ni­mas. Ki­ta ver­tus, tai at­vers ir nau­jų idė­jų bei ga­li­my­bių kū­rė­ jams, re­ži­sie­riams.“ Pa­ty­ru­si ko­man­da

Praė­ju­sį se­zo­ną KVMT žiū­ro­vai mė­ga­vo­si dviem vi­siš­kai nau­jais ope­ros spek­tak­liais, ku­rie ir tarp pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kų, ir tarp žiū­ ro­vų su­lau­kė di­džiu­lio pa­si­se­ki­mo. Tai Auk­si­niais sce­nos kry­žiais ap­ do­va­no­ta G.Do­ni­zet­ti „Liu­či­ja di La­mer­mur“ ir įspū­din­gu sce­no­ vaiz­džiu bei pui­kiu at­li­ki­mu ste­bi­ nu­si Giu­sep­pe Ver­di „Ati­la“.

Sta­ty­to­jai ža­da pro­ vo­kuo­ti, pa­bėg­ti nuo ope­re­tės žan­ro ka­ no­nų, o šiuo­lai­kiš­ka sce­nog­ra­fi­ja ir vaiz­ do prie­mo­nės kont­ ras­tuos su pra­ban­ giais J.Stat­ke­vi­čiaus kos­tiu­mais. Ope­re­tę „Či­go­nų ba­ro­nas“ sta­to nuo „Liu­či­jos di La­mer­mur“ prem­ je­ros pub­li­kai pui­kiai ži­no­ma sce­ nos meist­rų ko­man­da: re­ži­sie­rius G.Še­dui­kis, sce­nog­ra­fas An­du Du­ mit­res­cu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­ čius. Ope­re­tės mu­zi­ki­niam veiks­ mui va­do­vau­ja di­ri­gen­tas Vir­gi­li­

„„Nuotaikinga: naujojoje operetėje netrūks lengvumo, puošnumo ir pokštų, Artū

jus Vi­soc­kis, cho­reog­ra­fas Dai­nius Ber­vin­gis. Sta­ty­to­jai ža­da pro­vo­kuo­ti, pa­ bėg­ti nuo ope­re­tės žan­ro ka­no­nų, o šiuo­lai­kiš­ka sce­nog­ra­fi­ja ir vaiz­ do prie­mo­nės kont­ras­tuos su pra­ ban­giais J.Stat­ke­vi­čiaus kos­tiu­ mais. Vaid­me­nis ope­re­tė­je ku­ria: Ra­min­ta Vai­ce­kaus­kai­tė, Gi­ta­na Peč­ky­tė, Ed­mun­das Sei­lius, Vai­das Vyš­niaus­kas, Min­dau­gas Zim­kus, Ge­di­mi­nas Ma­ciu­le­vi­čius, To­mas La­di­ga, Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas, Eu­ge­ni­jus Chreb­to­vas, Ri­ta Preik­ šai­tė, Rū­ta Zai­kaus­kai­tė, Mo­ni­ka Sa­ka­laus­kai­tė, Jus­ti­na Tom­ku­tė, Rai­mon­da Tal­lat-Kelp­šai­tė, Gied­ rė Juk­ne­vi­čiū­tė, Egi­di­jus Ba­vi­ki­nas, Ža­nas Vo­ro­no­vas, Gied­rius Pruns­ kus, Da­nie­lius Vėb­ra, Ri­čar­das Ka­ ra­le­vi­čius, teat­ro cho­ro dai­ni­nin­kai ir ba­le­to šo­kė­jai.

Spal­vin­gas mu­zi­ki­nis re­viu

Ant­ro­ji se­zo­no prem­je­ra „Zygf­ry­ do Ver­ne­rio ka­ba­re­tas“ – spal­vin­ gas mu­zi­ki­nis re­viu tu­rė­tų ne­nu­vil­ ti be­si­do­min­čių­jų teat­ro me­ni­nin­kų as­me­ni­niu gy­ve­ni­mu. Spek­tak­ly­je – dau­gy­bė teat­ra­ lų gy­ve­ni­mo pe­ri­pe­ti­jų su jaus­mų dra­mo­mis, ak­to­rių tar­pu­sa­vio san­ ty­kiais ne tik sce­no­je, už­ku­li­siuo­se, bet ir už teat­ro ri­bų. Vei­kė­jai pa­sa­ kos apie sa­ve pa­si­tel­kę ži­no­mas ir re­čiau nū­die­nos est­ra­do­je skam­ ban­čias ame­ri­kie­čių miu­zik­lų dai­ nas, pran­cū­zų šan­so­nas ir ki­tą sce­ ni­nę mu­zi­ką. Spek­tak­lio idė­ja pa­dik­ta­vo ir ne­ ti­kė­tą žan­rą – mu­zi­ki­nį re­viu, ku­ ris gi­mė at­si­svei­ki­nus su itin žiū­ ro­vų ir teat­ro ar­tis­tų mėg­tu Joh­no Kan­de­rio miu­zik­lu „Ka­ba­re­tas“. Nau­jo­jo spek­tak­lio lib­re­to au­to­rė Vik­to­ri­ja Strei­ča (ji pel­nė Auk­si­ nį sce­nos kry­žių už pa­grin­di­nį Sa­ li Boulz vaid­me­nį mi­nė­ta­me J.Kan­ de­rio miu­zik­le), re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­ čius, dai­li­nin­kė Vil­ma Ga­lec­kai­ tė-Dab­kie­nė, cho­reog­ra­fai Dai­ nius Ber­vin­gis, Gin­ta­ras Vi­soc­kis, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Mu­zi­ki­nia­me re­viu vai­dins ne tik tru­pės so­lis­tai, cho­ro ir ba­le­ to ar­tis­tai. Čia ap­stu ir kvies­ti­nių žvaigž­džių: ak­to­rius D.Meš­kaus­ kas, dai­ni­nin­kas Je­ro­ni­mas Mi­lius, Eve­li­na Sa­šen­ko, Mo­ni­ka Sa­ka­laus­ kai­tė ir kt. Šo­kio ir plas­ti­kos sin­te­zė

„„Vertybės: pa­grin­di­nė operetės min­tis yra žmo­giš­ko­ji sa­vi­gar­ba, lais­vės troš­ki­mas ir vi­sa­ga­lė mei­lė.

Šo­kio spek­tak­lį „Notr­da­mo le­gen­ da“ žiū­ro­vas iš­vys per sim­bo­li­nę Mei­lės die­ną, va­sa­rio 14-ąją. No­rė­ da­mas į šią po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­ dan­čią is­to­ri­ją pa­žvelg­ti plas­ti­kos ir šo­kio pa­le­tės spal­vo­mis, spek­tak­lio sta­ty­to­jas cho­reog­ra­fas Alek­sand­ ras Jan­kaus­kas pa­gal ži­no­mą Vic­to­

ro Hu­go dra­mą „Pa­ry­žiaus ka­ted­ ra“ pa­ra­šė lib­re­tą. Sa­vo is­to­r i­jo­je cho­reog­ra­fas į pir­m ą pla­n ą ke­l ia pa­g rin­d i­n ės vei­kė­jos Es­me­ral­dos tra­ge­di­ją ir vis­ką pa­sa­ko­ja jos lū­po­mis, taip iš­veng­da­mas tra­di­ci­nių pa­mo­ky­ mų apie mei­lę. Grei­čiau at­virkš­ čiai: žiū­ro­vas spek­tak­ly­je tu­rės iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę ati­džiau pa­ ty­ri­nė­ti šį ga­lin­gą ir pa­slap­tin­ gą jaus­mą, pa­žvelg­ti į sa­vo pa­ ties vi­dų, su­vok­ti, kad ne­ža­bo­ti žmo­gaus no­rai ga­li su­terš­ti vi­sa, kas gry­na bei di­din­ga ir pa­ga­liau pa­ma­ty­ti, kad šiuos pro­ce­sus su­ stab­dy­ti ga­li tik mir­tis. Po­pu­lia­rią mei­lės is­to­ri­ją pa­sa­ko­ da­mi nau­ju šo­kio ir plas­ti­kos bū­du spek­tak­lio sta­ty­to­jai žu­dan­čią nea­ py­kan­tą prie­ši­na su mei­lės jaus­mo me­ta­mor­fo­ze ir žmo­niš­ku­mu. Spek­tak­lio mu­zi­kos au­to­rius ir aran­žuo­to­jas kom­po­zi­to­rius – An­ta­nas Ja­sen­ka, di­ri­gen­tas – Jo­ nas Ja­nu­le­vi­čius. Be ori­gi­na­lio­sios mu­zi­kos, spek­tak­ly­je gir­dė­si­me ir ne­ma­žai ži­no­mų me­lo­di­jų iš gar­ sio­jo Ri­char­do Coc­cian­te miu­zik­ lo. Sce­nog­ra­fi­ją pa­sta­ty­mui ku­ria dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, kos­ tiu­mų dai­li­nin­kė – Rū­ta Bi­liū­nai­tė, vaiz­do ins­ta­lia­ci­jų au­to­rius – Vla­ das Šers­to­bo­je­vas. Spek­tak­ly­je su KVMT ba­le­to tru­ pės ar­tis­tais šoks ir pri­pa­žin­ti Lie­ tu­vos šo­kio me­no at­li­kė­jai bei pui­ kiai pa­si­ro­dę šo­kio spek­tak­ly­je „Dul­kių spin­de­sys“ cho­ro ar­tis­ tai, vaid­me­nis kurs ir teat­ro so­lis­ tai, dai­ni­nin­kai. „Či­go­nų ba­ro­no“ int­ri­ga

Tai­gi jau šian­dien kvie­čia įspū­din­ga prem­je­ra – ope­re­tė „Či­go­nų ba­ro­ nas“. Jos lib­re­to li­te­ra­tū­ri­niu šal­ti­ niu ta­po veng­rų ra­šy­to­jo Mo­ro Jo­ ka­jaus no­ve­lė „Sa­fi“, ku­rio­je, kaip ir ope­re­tė­je, pa­grin­di­nė min­tis yra


3

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

santaka/atodangos kaunodiena.lt/nau­jie­nos/­kau­no­san­ta­ka

operetė Vi­sos prem­ je­ros ir ki­ti re­per­tua­ro spek­tak­liai bus ro­do­mi su iš es­mės at­nau­jin­ta sce­nos gar­ so ir švie­sos tech­ni­ka.

„„Stu­den­tas: 1922 m. F.Kir­ša Ber­ly­ne stu­di­ja­

vo vo­kie­čių kal­bą, li­te­ra­tū­rą, fi­lo­so­fi­ją. 

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus fon­do nuo­tr.

„„Va­do­vas: kai ku­rių šal­ti­nių tei­gi­mu, auk­so

per­ga­be­ni­mo ope­ra­ci­jai va­do­va­vo būsimasis ministras J.Urb­šys.

„„Nau­jie­na: V.Lands­ber­gis-Žem­kal­nis at­sklei­dė

iki šiol ne­ži­no­mą Lie­tu­vos auk­so per­ga­be­ni­mo is­to­ri­ją. Nuotr. iš kny­gos „Iš at­min­ties ek­ra­no“

Lie­tu­vos auk­są gel­bė­jo džeim­sais bon­dais vir­tę pa­trio­tai

ūro Morozovo nuotr.

žmo­giš­ko­ji sa­vi­gar­ba, na­cio­na­li­nis iš­di­du­mas, lais­vės troš­ki­mas ir vi­ sa­ga­lė mei­lė. Dėl sa­vo iš­plė­to­tos ope­re­ti­nės mu­zi­ki­nės dra­ma­tur­gi­jos ir ope­ ros ka­no­nų pai­sy­mo šis sce­ni­nis J.Strau­sso kū­ri­nys daž­nai va­di­na­ mas ko­miš­ką­ja ope­ra. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties „Či­go­nų ba­ro­nas“ bu­vo įtrauk­tas ir į tar­pu­ka­rio Lie­ tu­vos Vals­ty­bės teat­ro re­per­tua­ rą, o mu­zi­ki­nio teat­ro tru­pė jį sta­tė 1946, 1950 ir 1976 m. „Tai la­bai mu­zi­ka­lus ir di­na­ miš­kas kū­ri­nys, ja­me įvy­kiai, dra­ ma sklei­džia­si per mu­zi­ką, o ne, tar­kim, vei­kė­jų dia­lo­gus ar pro­zi­ nius in­tar­pus“, – kal­bė­jo „Či­go­ nų ba­ro­no“ di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kas ir jam pritarė vi­sa kū­ ry­bi­nė gru­pė. „Ne­bus ka­da pail­ sė­ti nei man, nei mu­zi­kan­tams“, – šyp­so­jo­si maest­ro ir pri­dū­rė, kad teat­ro re­per­tua­re da­bar bus žy­m iau­s ios J.Straus­s o ope­re­ tės – „Šikš­nos­par­nis“, „Vie­nos krau­jas“, „Nak­tis Ve­ne­ci­jo­je“ ir „Či­go­nų ba­ro­nas“. „Be­je, pa­sta­ ro­sios dra­ma­tur­gi­ja yra rim­čiau­ sia“, – pa­ste­bė­jo V.Vi­soc­kas. „Pas­ta­ty­mas su­kur­tas, ga­li­ma sa­ky­ti, kont­ras­to prin­ci­pu, – int­ ri­ga­vo re­ži­sie­rius G.Še­dui­kis, – ir iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad tam tik­ri kont­ras­tuo­jan­tys da­ ly­kai, tar­kim, žmo­nės at­ro­do iš vie­ no am­žiaus, o veiks­mas vyks­ta ki­ tur, jie kal­ba šiuo­lai­kiš­ka kal­ba, bet tai ir yra bū­das, kaip šian­dien mes ga­li­me ne­su­nio­ko­da­mi kom­po­zi­to­ riaus ir dra­ma­tur­go dar­bo apie tai kal­bė­ti mū­sų kal­ba.“ Žiū­ro­vas ne­tu­rė­tų la­bai iš­si­gąs­ ti. Vi­sa tai, ko ti­ki­ma­si iš ope­re­tės: links­mu­mo, puoš­nu­mo, leng­vu­mo ir po­kštų – bus ir nau­ja­ja­me „Či­go­ nų ba­ro­ne“, tik ko­kia­me kon­teks­te vi­sa tai bus – štai čia ir yra di­džio­ ji int­ri­ga.

Vir­g i­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Vy­tau­tas Lands­ber­gis-Žem­kal­ nis – ži­no­mas ar­chi­tek­tas, vi­ suo­me­nės vei­kė­jas jau­nys­tė­je, 1922 m. su Faus­tu Kir­ša ir dar ke­ liais lie­tu­viais at­li­ko svar­bią vals­ ty­bės už­duo­tį – per­ga­be­no trau­ki­ niu Lie­tu­vos auk­są iš Vo­kie­ti­jos ban­ko į Švei­ca­ri­ją. Dau­gy­bė klau­si­mų

Kas at­ve­dė V.Lands­ber­gį-Žem­ kal­nį, jau­ną šei­mos gal­vą, į Ber­ ly­ną? Kaip jis pa­te­ko į gink­luo­ tų Lie­tu­vos auk­są ga­be­nu­sių vy­rų še­še­tu­ką? Kaip vy­ko ši at­sa­kin­ga ope­ra­ci­ja, apie ku­rią iki šiol nie­ko ne­ži­no­jo nei Lie­tu­vos ban­ko Pi­ni­ gų mu­zie­jus, nei kal­bin­ti tar­pu­ka­ rio ban­ki­nin­kys­tės is­to­ri­jos ty­ri­ nė­to­jai? Į šiuos ir ki­tus klau­si­mus at­sa­kė pa­ts V.Lands­ber­gis-Žem­ kal­nis sa­vo at­si­mi­ni­mų kny­go­je „Iš at­min­ties ek­ra­no“. 1893 m. gi­męs lie­tu­vių tau­ti­nio są­jū­džio vei­kė­jo teat­ra­lo Gab­rie­ liaus Lands­b er­g io-Žem­kal­n io šei­m o­je, ar­c hi­tek­t ū­ros stu­d i­ jų Ry­go­je ra­ga­vęs, už pa­si­žy­mė­ ji­mą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­se ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­ žiu­mi su kar­dais, V.Lands­ber­gisŽem­kal­nis pa­si­nau­do­jo ka­riams sa­va­no­riams, anks­čiau stu­di­ja­ vu­siems aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, su­teik­ta ga­li­my­be išei­ti į at­sar­gą ir tęs­ti moks­lus. Tad 1920 m. ka­rys grį­žo į Kau­ ną, su­si­tuo­kė su Jo­no Jab­lons­ kio duk­ra Ona, bai­gu­sia me­di­ci­ nos stu­di­jas Pe­ter­bur­ge. Net­ru­kus su­si­lau­kė duk­ters. Bū­si­ma­jam ar­ chi­tek­tui bu­vo sun­ku iš­lai­ky­ti šei­ mą ir sva­jo­ti apie stu­di­jas už­sie­ ny­je – te­ko už­dar­biau­ti tal­ki­nant ar­chi­tek­tams Vla­di­mi­rui Du­be­ nec­kiui ir My­ko­lui Son­gai­lai. No­ rė­da­mas pra­tęs­ti Ry­go­je pra­dė­tas

stu­di­jas, bū­si­ma­sis ar­chi­tek­tas įsto­jo į Aukš­tes­nią­ją tech­ni­kos mo­kyk­lą Kau­ne. Pa­dė­jo ko­vos drau­gai

Ne­ga­vęs sti­pen­di­jos stu­di­joms Lie­tu­vo­je, bū­si­ma­sis ar­chi­tek­tas 1922 m. iš­va­žia­vo lai­mės ieš­ko­ti į Ber­ly­ną. Ten įsi­kur­ti jam pa­dė­jo drau­gai – bu­vę ka­riuo­me­nės ka­ pi­to­nai Juo­zas Urb­šys, dir­bęs Lie­ tu­vos pa­siun­ti­ny­bės Ber­ly­ne Kon­ su­li­nio sky­riaus ve­dė­ju, ir Sta­sys Gird­vai­nis, tuo me­tu ėjęs Lie­tu­ vos pa­siun­ti­ny­bė­je sek­re­to­riaus pa­rei­gas. Pas­ta­ra­sis gy­ve­no vie­no iš bro­ lių fi­nan­si­nin­kų Vai­lo­kai­čių na­ muo­se, ku­riuo­se at­si­ra­do vie­tos ir V.Lands­ber­giui-Žem­kal­niui. Trys drau­gai – S.Gird­vai­nis, J.Urb­šys ir V.Lands­ber­gis-Žem­kal­nis – va­ka­ rais daž­nai su­si­tik­da­vo šiuo­se na­ muo­se. Kai bū­si­ma­sis ar­chi­tek­tas pa­ ga­liau ap­si­spren­dė stu­di­juo­ti ar­ chi­tek­tū­rą Ro­mo­je, ne­ga­lė­jo iš­ va­žiuo­ti iš Ber­ly­no, nes ki­še­nė­se švil­pa­vo vė­jai. Ir šį kar­tą pa­dė­jo ko­vos drau­gai – tas pa­ts S.Gird­ vai­nis pra­ne­šė V.Lands­ber­giuiŽem­kal­niui, kad iš pa­ti­ki­mų vy­rų ren­ka­ma pa­ly­da Lie­tu­vos auk­sui iš Ber­ly­no ban­ko nu­vež­ti į Švei­ ca­ri­ją. S.Gird­vai­nis į auk­so pa­ ly­do­vų są­ra­šą įtrau­kė ir bū­si­mą­ jį ar­chi­tek­tą, ku­riam anuo­met iš tie­sų rei­kė­jo to­kio ge­rai ap­mo­ka­ mo dar­bo.

už­tai­sy­tą re­vol­ve­rį. Trys vy­rai at­ si­sė­do vie­no­je ku­pė pu­sė­je, trys – ki­to­je, o vi­du­ry­je su­kro­vė tuos pen­kis ar še­šis di­de­lius la­ga­mi­ nus su auk­su. Pa­ly­da ne­mie­go­jo, nes bi­jo­jo ga­li­mo už­puo­li­mo nak­ tį, jei trau­ki­nys bū­tų su­stab­dy­tas. Nak­tis praė­jo ra­miai – anks­ti ry­ tą trau­ki­nys at­vy­ko į Ba­ze­lį vo­kiš­ ko­jo­je Švei­ca­ri­jos da­ly­je. Ten šio kro­vi­nio jau lau­kė po­li­ci­ja ir dvi plat­for­mos, skir­tos to­les­nei auk­ so ke­lio­nei.

V.Lands­ber­gis-Žem­kal­nis:

Sei­fuo­se vis­ką pa­tik­ ri­no, priė­mė, su­ra­šė ak­tą, mes pa­si­ra­šė­ me. Ta­da lai­min­gai nu­lei­do­me re­vol­ve­ rių sau­gik­lius, išė­ jo­me, ge­rai pa­pie­ta­ vo­me ir sėk­min­gai grį­žo­me į Ber­ly­ną. Be­je, V.Lands­ber­gis-Žem­kal­ nis ste­bė­jo­si, kaip vie­nas iš vo­ kie­čių ne­ši­kų, iš­si­ri­kia­vu­sių prie už­kar­do, kai ant plat­for­mų bu­vo ve­ža­mas kro­vi­nys, nu­len­kė gal­vą ir pa­gar­biai pa­sa­kė: „Das li­tauis­ che Gold“ („Lie­tu­vių auk­sas“ – liet.k.). Ri­zi­ka ap­si­mo­kė­jo

Ku­pė su auk­su

Še­ši vy­rai, tarp ku­rių bu­vo ir poe­ tas Faus­tas Kir­ša, la­ga­mi­no dy­džio dė­žes su ply­tos di­du­mo auk­so ly­ di­niais per­kro­vė iš Ber­ly­no ban­ ko į ma­ši­ną ir nu­ve­žė į ge­le­žin­ke­ lio sto­tį. Net­ru­kus še­ši ypa­tin­gos mi­si­jos vyk­dy­to­jai įsi­tai­sė vie­no­je ku­pė. Kiek­vie­nas šio itin bran­gaus kro­vi­nio pa­ly­do­vas tu­rė­jo ki­še­nė­je

Lie­tu­vos auk­są už už­kar­do pa­si­ ti­ko švei­ca­rų sar­gy­ba, ku­ri vy­rus su bran­giu kro­vi­niu pa­ly­dė­jo iki sunk­ve­ži­mio. Ga­liau­siai lie­tu­viai auk­są pa­ly­dė­jo iki ban­ko, o vė­liau pa­tys su­kro­vė bran­gią­sias „ply­ tas“ į sei­fus. „Sei­f uo­s e vis­k ą pa­t ik­r i­n o, priė­mė, su­ra­šė ak­tą, mes pa­si­ra­ šė­me. Ta­da lai­min­gai nu­lei­do­me

re­vol­ve­r ių sau­g ik­l ius, išė­jo­m e, ge­rai pa­pie­ta­vo­me ir sėk­min­gai grį­žo­me į Ber­ly­ną“, – ra­šė pri­si­ mi­ni­muo­se V.Lands­ber­gis-Žem­ kal­nis. Kar­tu jis pa­si­džiau­gė, kad ri­ zi­kin­ga ke­lio­nė ap­si­mo­kė­jo – už auk­so per­ga­be­ni­mą už­dir­bo tiek, kad ga­lė­jo va­žiuo­ti į Ro­mą ir ten pra­gy­ven­ti ke­lis mė­ne­sius. Iš tos lai­mės iš­va­žiuo­da­mas net sa­vo ap­dris­ku­sį ap­siaus­tą Ber­ly­ne pa­ li­ko. Į Ro­mą jį iš­ly­dė­jo J.Urb­šys, F.Kir­ša ir B.Sruo­ga. At­sa­ky­mų dar nė­ra

Kiek bū­ta to auk­so, ku­rį ga­be­no bū­si­mie­ji tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos eli­ to at­sto­vai, ir ko­dėl rei­kė­jo jį per­ ga­ben­ti, šian­dien ne­ga­li pa­sa­ky­ ti nei Lie­tu­vos ban­ko, nei jo fi­lia­lo Kau­ne at­sto­vai. Pa­si­dai­rius po ano me­to spau­ dą, dė­me­sį pa­trau­kia in­for­ma­ci­ja apie 1922 m. rugp­jū­tį priim­tą Pi­ ni­gi­nio vie­ne­to įsta­ty­mą ir tai, kad Lie­tu­vos pi­ni­gų sis­te­ma bu­vo pa­ rem­ta auk­su. Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­ mą tu­rė­jo bū­ti stei­gia­mas Lie­tu­ vos ban­kas, o pa­sta­ra­jam įsteig­ti tu­rė­jo bū­ti pa­nau­do­tas kre­di­tas iš auk­so fon­do. Lie­tu­vos auk­so fon­do di­džią­ ją da­lį su­da­rė iš So­vie­tų Ru­si­jos auk­so mo­ne­to­mis gau­ta kom­pen­ sa­ci­ja (3 mln. auk­so rub­lių) pa­gal 1920 m. lie­pos 12 d. su­da­ry­tą Tai­ kos su­tar­tį už ka­ro me­tais pa­da­ry­ tus nuo­sto­lius. Apie Vo­kie­ti­jos ar Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se esan­tį Lie­tu­vos auk­są ne­kal­ba­ma. Gal to­dėl, kad į sau­ ges­nę ša­lį – Švei­ca­ri­ją per­ga­ben­to auk­so kie­kis bu­vo ne­di­de­lis, pa­ly­ gin­ti su anuo­met bu­vu­siu Lie­tu­ vo­je? Sun­ku tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­ kia bu­vo to auk­so, lai­ky­to Ber­ly­no ban­ke, kil­mė. Anot eko­no­mis­tų, grei­čiau­siai tai bu­vo ak­ty­vios to me­to pre­ky­bos re­zul­ta­tas.


4

penktadienis, rugsėjo 28, 2012

santaka /tavo krantas kaunodiena.lt/nau­jie­nos/­kau­no­san­ta­ka Vi­du­tis Mi­lius

Kny­gų žiur­kės kam­pe­lis

Sko­lin­gas nuo­dė­mę lie­ku Ir degs įka­lin­tas ak­muo

Trys ir vie­na

Ota Pa­vel „Pui­kių­jų stir­ni­nų mir­ tis. Kaip aš su­ti­kau žu­vis“ (ver­tė V.Dekš­nys), Ty­to al­ba, 252 p.

Švei­ko dva­sia nie­ka­da neap­leis če­kų kul­tū­ros – tai vi­siš­kai aiš­ku ir iš jų fil­mų, ir iš jų ro­ma­nų. Ta keis­ta hu­mo­ro, ab­sur­do ir grau­ du­lio sim­bio­zė duo­da pui­kių re­ zul­ta­tų, įdo­mu – ko­dėl tik vie­no­ je šio­je tau­to­je (čia dar ga­lė­tu­me pri­dė­ti žy­dus, bet kiek ki­ta pra­ sme). O.Pa­ve­las bu­vo če­kų spor­ti­nės žur­na­lis­ti­kos pra­di­nin­kas, ta­čiau su­si­rgo ūmia ma­nia­ki­ne dep­re­ si­ja. O to­kiu at­ve­ju kas dau­giau lie­ka – tik sės­ti ir ra­šy­ti kny­gas. Pas­ta­ro­jo­je – du pa­sa­ko­ji­mų rin­ ki­niai, nors iš es­mės – vie­nas, au­ to­biog­ra­fin ­ is, įma­no­mas pa­va­din­ ti „Štai kaip mes gy­ve­no­me“. O gy­ve­nai juk taip, kaip pri­si­me­ni gy­ve­nęs. Vie­nas ak­cen­tuos ru­ti­ną ir nuo­bo­dį, ki­tas – var­gus ir ne­ pri­tek­lius, o šios kny­gos au­to­rius kiek­vie­ną at­min­ties de­ta­lę lyg pa­ kli­bi­na pirš­tu tar­si ne­sta­bi­lų pie­ ni­nį dan­tį ir pa­krai­po gal­vą: aha, kaip juo­kin­ga – dan­tis, o kli­ba. Tai tik­rai juo­kin­ga kny­ga. Švel­ niai, sa­vaip mi­no­riš­kai ir la­bai jaut­riai juo­kin­ga. Kar­tais – su aša­ra šyp­se­nos kam­pu­ty. Švei­kui pa­tik­tų.

Ar­vy­das Pa­le­vi­čius, Gin­ta­ras Pa­ tac­kas „Pa­sau­lis, ku­rio nė­ra“, UAB In­di­go, 80 p.

O štai kny­ga, vi­siš­kai ne­tin­kan­ ti prie ką tik pri­sta­ty­tų. Kaip sa­ ko­ma, „iš ki­tos ope­ros“. Bet pri­

li­po kny­gy­ne man prie del­no, tad te­ko par­si­neš­ti. Įsi­vaiz­duo­ju Gin­ ta­rą Pa­tac­ką da­bar kur nors Lais­ vės alė­jo­je sė­din­tį prie sta­le­lio, o ant to sta­le­lio – am­ži­no­ji ka­va ir ši kny­ga. Ša­lia gu­li tu­ši­nu­kas au­ tog­ra­fams da­ly­ti – gal net paauk­ suo­tas, nes au­tog­ra­fai ir tu­rė­tų bū­ti da­li­ja­mi paauk­suo­tais tu­ši­ nu­kais. Kny­go­j e ra­s i­m e anks­ty­vo­ jo Pa­tac­ko teks­tų, kai šis poe­ tas bu­vo sun­kiai pra­noks­ta­mas. O ge­rus da­ly­kus ir pra­var­tu nuo­ lat pri­min­ti pub­li­kai. Da­lis jos bus jau pa­mir­šu­si šiuos pui­kius teks­tus, ki­ta da­lis – ap­skri­tai dar ne­skai­čiu­si. Pa­v y­d žiu ne­s kai­č iu­s ie­s iems – jų lau­kia ne­men­kas at­ra­di­mo džiaugs­mas. Ne­ži­nau, ką pa­sa­ky­ti apie pa­ veiks­lus, rep­ro­du­kuo­ja­mus ša­ lia ei­lė­raš­čių. Vi­siš­kai ne­ži­nau. Na, „Pa­sau­ly­je, ku­rio nė­ra“ dar yra pa­veiks­l ų. Tar­s i iliust­r uo­ jan­č ių ei­l ė­raš­č ius. Tik tiek ir pa­sa­ky­siu.

Vla­di­mir Na­bo­kov „Lo­li­ta“ (ver­tė S.Pa­peč­kie­nė), Va­ga, 384 p.

Na, čia jau tar­si ne­bė­ra ką pa­sa­ ky­ti – „Lo­li­tos“ ne­skai­tė tur­būt tik da­bar­ti­niai pra­di­nu­kai, bet ir tie grei­tai per­skai­tys. Vie­na žy­ miau­sių pa­sau­lio kny­gų, ka­dai­ se bu­vu­si ir vie­na skan­da­lin­ giau­sių. Ji liu­di­ja du da­ly­kus. Pir­mas: be­si­kei­čian­tys lai­kai, pa­pro­čiai ir vie­šo­ji erd­vė. Kas dar prieš ke­lis de­šimt­me­čius bu­vo skan­ da­lin­ga, da­bar jau nie­ko ne­ste­ bi­na ir ne­šo­ki­ruo­ja. Da­bar tur­ būt la­b iau šo­k i­r uo­ja gam­tos ap­ra­šy­mai nei sek­so. Ir ant­ras: vi­siš­kai ne­svar­bu, apie ką ra­šė au­to­rius. Jei tai bū­tų tik is­to­ri­ja apie pu­sam­žio pro­fe­so­riaus (ir) kū­niš­ką mei­lę paaug­lei, kny­ga jau bū­tų pa­mirš­ta sy­kiu su šim­ tais pa­na­šių. Ta­čiau tai, kaip jis tą da­ro, pa­ver­čia „Lo­li­tą“ ne­ blės­tan­čiu še­dev­ru. To­kiu sti­ liu­mi ga­li­ma ra­šy­ti apie bet ką, taip pat ir apie jau mi­nė­tą gam­tą – pa­vei­ku­mas bus ne ma­žes­nis. Ži­no­ma, sek­sua­li­nė gi­ja čia ku­ ria pa­pil­do­mų įtam­pų ir skai­ty­ to­jas gal vi­sai džiau­gia­si, kad ra­ šo­ma ne apie gam­tą. Skai­čiau šią kny­gą ke­lis kar­tus ir nie­ka­da ne­su per­skai­tęs iki ga­lo.

Vi­sa­da pa­kak­da­vo tiek, kiek per­ skai­ty­da­vau, nes iš­ti­si pa­sau­liai ten ve­ria­si veik kiek­vie­na­me pus­ la­py­je. Na­bo­ko­vas yra Na­bo­ko­vas, ką čia dau­giau pri­dur­si.

Lai­kau dan­tim su­kan­dęs sie­lą Spar­nuo­tą nuo­ta­ką vil­ties Juo­da naš­lė pa­siu­tus šė­lo Kas ran­ką iš­mal­dai iš­ties

Gy­ve­ni­mą pa­mi­lęs tran­kų Da­bar aš sa­ka­las esu Ki­lau pa­ženk­lin­tas į dan­gų Į pa­čią akį de­be­sų

My­lėk ma­ne ar neap­kęs­ki Ski­riu tau gė­lę be žie­dų Min­tis pra­žy­du­sias nu­dras­kė Ir sir­po vė­jas be klai­dų

Į že­mę snau­džian­čią žvel­giu Užs­nū­do kal­vos, van­de­ny­nai Už­bur­tą są­mo­nę va­giu Ir šnabž­da tik pli­ki smė­ly­nai

Išk­ry­pus są­mo­nė kva­to­jo Už vie­ną muš­tą nu­lį duos Ir šo­ka val­są ger­vės ko­ja Ir švy­ti nuo­smu­kis vei­duos

Žai­bu į že­mę nu­gar­mė­siu Ir degs įka­lin­tas ak­muo Nuk­ri­tęs pra­kai­tu ty­lė­siu Pra­virks su­de­gin­tas žel­muo

Nut­rū­ko sie­la nuo gran­dies Ir pa­ru­gėm lais­va kla­jo­jo Bep­ras­mę nuo­spau­dą vil­ties Šu­nų bū­rys rū­ke ap­lo­jo

Ir nu­si­ris per erd­vę ai­das Ne­bū­siu nie­kam rei­ka­lin­gas Už­ge­sęs šal­tas že­mės vei­das Ug­nia­ku­ras lie­tuj su­stin­gęs

Pa­do­va­no­kit sie­los kva­pą Be jos ato­dū­sių il­gų Su­ra­dęs jos be­var­dį ka­pą Sko­lin­gas nuo­dė­mę lie­ku

Pri­pil­kit sau­ją krau­jo vy­no

Aš pa­mir­šau

Šliau­žiu per ko­pas prie šal­ti­nio Del­nai su­džiū­vę šne­ka Pri­pil­kit sau­ją krau­jo vy­no Tarp pirš­tų smil­tys te­ka

Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi „Ką aš kal­ bu, kai kal­bu apie bė­gi­mą“ (ver­ tė J.Po­lons­kai­tė), Bal­tos lan­kos, 192 p.

Aš pa­mir­šau tą švel­nų var­dą Nors nie­ka­da jo ne­ži­no­jau Sus­tok, – šau­kiau, – gy­ven­ti ver­ta Tu pa­ki­lai ir nu­plas­no­jai

Ki­ni­jo­je nė­ra gy­vo­sios gam­tos ob­ jek­to, ku­ris ne­ga­lė­tų virs­ti mais­ tu, o Ja­po­ni­jo­je nė­ra veiks­mo, ne­ ga­lin­čio virs­ti dva­si­ne pra­kti­ka. Ypač jei tas veiks­mas su­si­jęs su va­lios iš­ban­dy­mu ir kar­to­ja­mas nuo­la­tos. H.Mu­ra­ka­mi kny­gos lie­tu­viš­ kai jau uži­ma pu­sę len­ty­nos, ta­ čiau tai per aki­vaiz­dus dva­si­nės pra­kti­kos liu­di­ji­mas – šia pra­ kti­ka už­sii­ma daug kas. Au­to­rius tu­ri ir ki­tą, daug re­tes­nę, – bė­ga ma­ra­to­ną. Apie tai skai­ty­da­vo­ me jo kny­gų ano­ta­ci­jo­se, o da­bar pa­ts au­to­rius smul­kiai pa­pa­sa­ko­ ja kaip ir kas. Nors kai kas ma­no, kad tai sa­ vaip mar­gi­na­li­nė H.Mu­ra­ka­mi kny­ga „iš­ti­ki­miau­siems ger­bė­ jams“, ko ge­ro, ji yra vie­na įdo­ miau­sių. Ne taip leng­va pa­ra­šy­ti kny­gą vien apie tai, kaip bė­gi ma­ ra­to­ną. Ir dar pa­ra­šy­ti taip įdo­ miai. Čia ir vi­sos pa­ke­lei­vės de­ta­ lės: ką au­to­r ius-bė­g i­kas ma­ to, ko klau­so­si, ko­kį sa­lo­tos la­pą de­da­si ant duo­nos, ką tuo me­ tu gal­vo­ja. Pap­ras­tai ir skaid­riai, lyg tu­šu ant šil­ko. Ma­ra­to­nas, ži­ no­ma, ga­na mis­ti­nis da­ly­kas, iš ša­lies at­ro­do, kad, nu­bė­gus jau pu­sę jo tra­sos, są­mo­nė­je tu­rė­tų pra­si­dė­ti keis­ti pro­ce­sai. Au­to­ rius to ne­mis­ti­fi­kuo­ja, ta­čiau ir jam ma­ra­to­nas yra vie­na me­di­ ta­ci­jos for­mų. Ži­nant tra­sos il­gį – 42,195 km – ga­li­ma pa­gal­vo­ ti, kad bė­gi­mas trun­ka ma­žiau­ siai pa­rą. Nie­ko pa­na­šaus – au­ to­rius šį at­stu­mą nu­bė­ga per 3,5 va­l an­d os. Bė­g io­ja kas­d ien (ne kas­dien bū­tent tiek), o pa­bė­gio­ jęs dar spė­ja ra­šy­ti sa­vo ne­plo­ nas kny­gas. Nė kiek nea­be­jo­ju, kad nė vie­ nas šias ei­lu­tes skai­tan­čių­jų nė­ra bė­gęs ma­ra­to­no. Tad pa­si­skai­ty­ ki­me, ką apie šią įdo­mią pa­tir­tį, tam­pan­čią ir dva­si­ne, ra­šo žy­ miau­sias Ja­po­ni­jos au­to­rius.

Nak­ties še­šė­ly pra­din­gai Ty­lė­jo ak­me­nys ir žo­lės Tik kva­pą vė­jo pa­li­kai Ir švie­tė dan­gu­je gry­nuo­lis

Pa­ren­gė poe­tas Kęs­tu­tis Na­va­kas

Šnabž­dė­jo nend­rės va­ka­re Ban­ge­lės ne­ri­mą niū­nia­vo Ir sken­do min­tys eže­re Ir šven­tas var­das ta­vo

Mir­ties ieš­ko­jau Mir­ties ieš­ko­jau, ne­ra­dau Ra­dau tik gai­žią am­ži­ny­bę Gal ji ne man, gal ji tik tau To­dėl ski­riu tau pir­me­ny­bę Ieš­ko­jau mei­lės ne­ra­dau Nes ne­ži­no­jau, kaip at­ro­do Gal ji ne man, gal ji tik tau Gal aš ne­ver­tas ro­jaus so­do Kan­čia pa­ti ma­ne su­ra­do O aš jos pri­zas – do­va­na Kan­čių skry­ne­lėj El Do­ra­do Jos mei­lė sirps­ta am­ži­na

Iš­ger­čiau vi­są van­de­ny­ną Smė­ly­nai šnabž­da ir vai­to­ja Ir ne­ša vė­jas vie­šą ži­nią Išt­roš­kus dy­ku­ma ro­po­ja Ran­ka nu­svi­ro iš­ties­ta Po ko­jom del­nas nu­si­ri­to Vil­tis su­klu­pus pa­smerk­ta Iš troš­ku­lio nu­vy­tus kri­to

Ra­mu­nės aša­rom ver­kei Ska­bau ra­mu­nės la­pe­lius Ir ža­lią pa­slap­tį sun­kiu O kur su­rast pra­džios ke­lius Ir ra­są nuo akių brau­kiu Val­do­vas vieš­pats de­be­sų Pra­žy­do ran­ko­je laz­da Gy­vy­bės pra­dme­nis ne­šu Ir švin­ta že­mė už­bur­ta Ra­mu­nės aša­rom ver­kei Ir už­snū­dai nu­ri­męs Kaip kve­pia bun­dan­tys lau­kai Taip kve­pia kū­di­kis tik gi­męs

Robertas Kanys. Ten ir atgal.

2012-09-28 Kauno diena  
2012-09-28 Kauno diena  
Advertisement