Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

PENKTADIENIS, RUGsėjO 21, 2012

www.kl.lt

Stovos skaitikliai yra, o mokėjimo tvarka dar neparengta.

Gandų apie grobiamus vaikus istorija nesibaigė.

Miestas 3p.

Užribis 7p.

221 (19 522)

M.Lewinsky už 12 mln. dolerių žada papasakoti apie B.Clintono pomėgį grupiniam seksui.

Pasaulis 9p.

Ne­san­tai­ką kurs­to šuo „At­sar­giai, pik­tas šuo“ – to­kiu įspė­ji­ mu pa­žy­mė­to na­ mo gy­ven­to­jai bei sa­vi­nin­kai ne pir­ mus me­tus kau­ na­si dėl rot­vei­le­rio Ma­fo. Sie­kian­tis, kad šio gy­vū­no na­me ne­lik­tų, bend­ra­sa­vi­ nin­kis įvyk­dė sa­vo­ tiš­ką eks­pe­ri­men­ tą, ku­rio re­zul­ta­tas – mies­to ta­ry­bos na­ riai lai­ko­si ka­te­go­ riš­kų ir vi­siš­kai prie­ šin­gų nuo­mo­nių tuo pa­čiu klau­si­mu.

Kaina 1,30 Lt

„Da­bar vyks­ta vi­sų, kas da­ly­vau­ja prieš­rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je, ru­jo­ji­mas.“ Klai­pė­dos vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas apie mies­te suak­ty­vė­ju­sį po­li­ti­ka­vi­mą.

4p.

Rin­ki­mai nu­gi­nė į teis­mą Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Iš rin­ki­mų į Sei­mą ko­vos pa­ša­lin­ ta klai­pė­die­tė Al­do­na Tu­nik pa­si­ ry­žu­si tei­sy­bės, jei jos ne­ras Lie­tu­ vos teis­muo­se, ieš­ko­ti net Stras­bū­ re. Teis­mų slenks­čius vis dar mi­na ir Bal­ti­jos apy­gar­do­je sa­va­ran­kiš­ kai kan­di­da­tuo­ti no­rin­ti par­la­men­ ta­rė As­ta Bau­ku­tė. Pa­sis­kun­dė Pre­zi­den­tei

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Ke­ti­na kreip­tis į Stras­bū­rą

Klai­pė­die­čio pen­si­nin­ko Zig­mo Kan­ čiaus­ko pa­var­dė ge­rai ži­no­ma be­veik vi­siems mies­to ta­ry­bos na­riams, sa­ vi­val­dy­bės val­di­nin­kams, 1-ojo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nams, Sei­mo kont­ro­lie­riui.

4

„„Konf­ron­ta­ci­ja: Z.Kan­čiaus­kas (dešinėje) ko­vo­ja, kad bro­liams pri­klau­san­čio­je na­mo da­ly­je ne­gy­ven­tų šuo. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

TAVO MIESTO NAUJIENOS PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

www.KL.lt Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714

51

Lt

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šią sa­vai­tę iš kan­di­da­tų są­ra­šų iš­ brau­kė A.Tu­nik, ku­rią vie­na jau­na par­ti­ja bu­vo iš­kė­lu­si kan­di­da­te ne­ to­li­mo ra­jo­no vien­man­da­tė­je apy­ gar­do­je. VRK nu­spren­dė klai­pė­die­tę pa­ ša­lin­ti iš rin­ki­mų, nes ji esą nu­slė­ pė sa­vo teis­tu­mą. Mo­te­ris bu­vo nu­ teis­ta už tai, kad už­gau­liai raš­tu pa­že­mi­no teis­mą.

2


PENKTADIENIS, RUGsėjo 21, 2012

RINKIMŲ ORAKULAS Prieš artėjančius Seimo rinkimus dienraščio „Klaipėda“ skaitytojai kviečiami pademonstruoti savo politinę nuojautą ir spėti, kurie du kandidatai pirmajame ture surinks daugiausia balsų Klaipėdos vienmandatėse rinkimų apygardose.

Rin­ki­mai nu­gi­nė į teis­mą

Danės

Baltijos

Marių

Pajūrio

Sergej Bondar (LLRA)

Audronė Barauskienė (KP)

Birutė Boreikina (DP)

Ala Guseva (LŽP)

Aldona Ivoškienė (LPP)

Andrius Burba (LiCS)

Nerijus Čapas (TS-LKD)

Aras Kaikaris (ST)

Ričardas Jovaiša (ST)

Natalja Istomina (TT)

Aivaras Gečas (DDVP)

Genoveita Krasauskienė (DP)

Aloyzas Každailevičius (LSDP)

Algimantas Jarukaitis (LVŽS)

Ligita Girskienė (IP)

Vilma Kvietkauskienė (DDVP)

Algimantas Kirkutis (TVS)

Evaldas Jurkevičius (TS-LKD)

Eligijus Masiulis (LRLS)

Daina Lingienė (RP)

Vytautas Kuklys (DK)

Rita Karpenkienė (RP)

Aleksandr Michailov (LLRA)

Ernestas Lukauskas (LVŽS)

Naglis Puteikis (TS-LKD, IP)

Tamara Lochankina (LLRA) Šarūnas Navickis (LS, IP)

Gintautas Mieleika (LVŽS) Lilija Petraitienė (LSDP)

Pranas Norvilas (TT) Raimundas Palaitis (LiCS)

Lina Šukytė (TT)

Raimundas Paliukas (DP)

Vidmantas Plečkaitis (LiCS)

Danas Paluckas (LSDP)

Rimantas Taraškevičius (LiCS)

Irena Šiaulienė (LSDP)

Gediminas Pocius (IP)

Julija Pliutienė (LLRA)

Audrius Vaišvila (LRLS)

Artūras Šulcas (LRLS)

Artūras Razbadauskas (TT)

Nerijus Stasiulis (LCP)

Vytautas Valevičius (LVŽS)

Edgaras Valeckas (ST) Artūras Žigas (TVS)

Egidijus Rumša (DK) Marius Stankevičius (ST)

Alina Velykienė (LRLS)

Algimantas Švanys (TS)

Pranas Žeimys (TS-LKD)

Benas Šimkus (DP)

1

Nuosp­ren­dis įsi­tei­sė­ 1 jo, ta­čiau šie­met ge­gu­žę Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas priė­mė jos

Tomas Viluckas (DK)

ka­sa­ci­nį skun­dą, ku­ris kol kas nė­ra baig­tas nag­ri­nė­ti. VRK lai­kė­si po­zi­ci­jos, jog kan­ di­da­tė nu­slė­pė sa­vo teis­tu­mą, jo ne­nu­ro­džiu­si ko­mi­si­jai pa­teik­ tuo­se an­ke­tos duo­me­ny­se, nes nuo­spren­dis yra įsi­tei­sė­jęs. A.Tu­nik iki šiol įsi­ti­ki­nu­si, jog ka­sa­ci­nio skun­do priė­mi­mas reiš­ kia, kad by­la iki šiol nė­ra baig­ta ir ji ne­nu­teis­ta, to­dėl ir ne­nu­ro­dė teis­ tu­mo. „VRK pa­žei­dė vi­sas pro­ce­dū­ras. Ma­no by­la iki ga­lo dar nė­ra iš­nag­ ri­nė­ta. Be to, vi­si kan­di­da­tai jau bu­vo pa­skelb­ti „Vals­ty­bės ži­nio­se“, o iš jų nė vie­nos pa­var­dės jau ne­be­ ga­li­ma iš­grauž­ti“, – sa­vo tei­su­mu bu­vo įsi­ti­ki­nu­si klai­pė­die­tė. Va­kar ji Vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ ra­ci­niam teis­mui ap­skun­dė VRK spren­di­mą ją pa­ša­lin­ti iš kan­di­da­ tų są­ra­šų. „Skun­dą nu­siun­čiau ir Pre­zi­den­ tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Esu tei­si ir tei­sy­bę tik­rai ra­siu. Jei Lie­tu­vos teis­mo spren­di­mas man bus ne­pa­ lan­kus, tuo­met vals­ty­bę pa­duo­siu į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą Stras­bū­re ir pri­si­tei­siu vi­sus pa­tir­ tus nuo­sto­lius“, – ryž­tin­gai nu­si­ tei­ku­si bu­vo A.Tu­nik.

Lau­kia tei­sin­gu­mo

Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­ mas va­kar nag­ri­nė­jo par­la­men­ ta­r ės A.Bau­k u­t ės skun­d ą. Juo mo­te­ris pra­šo pa­nai­kin­ti VRK spren­di­mą jos ne­re­gist­ruo­ti sa­

– kan­di­da­tas Klai­pė­dos vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se nu­ro­dė, jog bu­vo teis­tas va­ran­kiš­ka kan­di­da­te Klai­pė­dos Bal­ti­jos vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, nes ji esą ne­su­rin­ko rei­kia­mo tūks­tan­čio gy­ven­to­jų pa­ ra­šų. Nors A.Bau­ku­tė Bal­ti­jos rin­ ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jai pri­sta­tė 1 tūkst. 374 pa­ra­šus, 360 pa­ra­ šų rin­ki­mų prie­vaiz­dai iš­bro­ka­vo. VRK bu­vo dar griež­tes­nė – pa­li­ko ga­lio­jan­čius tik 983 pa­ra­šus, ku­rių ir neuž­te­ko, kad A.Bau­ku­tė bū­tų įre­gist­ruo­ta kan­di­da­te. Vy­r iau­s ia­s is ad­m i­n ist­ra­c i­n is teis­mas spren­di­mą skelbs šian­dien. „Ne­ži­nau, koks jis bus, bet ti­kiuo­si, kad tei­sin­gu­mas nu­ga­lės“, – vy­lė­ si A.Bau­ku­tė. Su­ga­di­no kra­ną

Ke­tu­rio­se Klai­pė­dos vien­man­da­tė­ se apy­gar­do­se Sei­mo na­rio man­da­ to kol kas sie­kia 53 kan­di­da­tai. VRK nė vie­no iš jų ne­pa­ša­li­no dėl to, kad šie bū­tų nu­slė­pę teis­tu­mą. Iš 53 kan­di­da­tų tik vie­nas VRK pa­teik­to­je an­ke­to­je nu­ro­dė, jog yra teis­tas. Tai pri­pa­ži­no Pa­jū­rio vien­ man­da­tė­je apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­ jan­tis Da­nas Pa­luc­kas.

„„Prie­žas­tis: VRK klai­pė­die­tę A.Tu­

nik iš rin­ki­mų ko­vos pa­ša­li­no, nes ji esą nu­slė­pė sa­vo teis­tu­mą.

„Bu­vau jau­nas ir kvai­las, to­dėl ir pri­si­dir­bau. Ga­vau vie­ne­rius me­tus lyg­ti­nai, to­dėl ka­lė­ji­me ne­sė­dė­jau“, – tei­gė kan­di­da­tas. Jis bu­vo nu­baus­tas dar 1996 me­ tais. Tuo­met še­šio­lik­me­tis D.Pa­ luc­kas su ke­liais drau­gais su­ga­di­no ge­le­žin­ke­li­nin­kų kra­ną – pa­si­sa­vi­ no da­lį ka­be­lių. „Bū­da­mi jau­nuo­liai tie­siog ne­tu­rė­jo­me kur iš­lie­ti ener­ gi­jos. Teis­tu­mas jau yra iš­ny­kęs, ta­čiau vis tiek pri­va­lau jį dek­la­ ruo­ti. To­kia tvar­ka ir jos lai­kau­si“, – praei­ties ne­slė­pė D.Pa­luc­kas.

Pa­ro­do­je – in­ter­je­ro ir di­zai­no idė­jos

PRIZAI NUGALĖTOJAMS: I vieta – 200 litų vertės prekybos centro čekis.

II vieta – 100 litų vertės

„„Ren­gi­nys: Klai­pė­dos are­no­je va­kar ati­da­ry­ta tris die­nas truk­sian­ti in­ter­je­ro ir di­zai­no idė­jų pa­ro­da „In­ter

prekybos centro čekis.

a.dykoviene@kl.lt

III vieta – 50 litų vertės prekybos centro čekis.

Vardas: Pavardė: Telefonas:

De­co 2012“. 

As­ta Dy­ko­vie­nė

Uos­ta­mies­ty­je pir­mą kar­tą or­ga­ ni­zuo­ja­ma in­ter­je­ro ir di­zai­no idė­ jų pa­ro­da. Jo­je da­ly­vau­ja dau­giau nei šim­tas įmo­nių iš Lie­tu­vos, taip pat iš Lat­vi­jos.

Ren­gi­ny­je sa­vo dar­bus pri­sta­to jau­ni ir jau pri­pa­ži­ni­mą pel­nę di­ zai­ne­riai, įmo­nės bei na­mų įran­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

gos ir bal­dų ga­min­to­jai. Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riai ne­slė­pė, kad pra­ džio­je sun­kiai se­kė­si rink­ti da­ ly­vius, ta­čiau ne­tru­kus pa­si­py­lė gau­sy­bė no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti pa­ ro­do­je. 70 pro­c. da­ly­vių – klai­pė­ die­čiai. „Pag­rin­di­nis da­ly­vių no­ras, kad bū­tų lan­ky­to­jų, kad bū­tų kon­tak­tų ir kont­rak­tų“, – pa­sa­ko­jo pa­ro­dos „In­ter De­co 2012“ pro­jek­to va­do­vė Za­ri­na Lu­ko­šiū­nė.

Esą nė­ra leng­va pri­trauk­ti da­ly­ vius, ne ką leng­viau ir lan­ky­to­jus. La­bai svar­bu, kad jie, čia atė­ję, kaž­ ką ras­tų, įsi­gy­tų, pa­si­sem­tų idė­jų, vė­liau pri­tai­ky­tų sa­vo na­mams. Pa­ro­dos me­tu bus su­reng­ta 12 pa­žin­ti­nių se­mi­na­rų, skir­tų tiek da­ly­viams, tiek lan­ky­to­jams. Jų te­ mos – nuo na­mų in­ter­je­ro kū­ri­mo fi­lo­so­fij­ os bei pra­kti­nių spren­di­mų iki būs­to eko­lo­gi­jos bei nau­jau­sios įran­gos pri­sta­ty­mų.


3

PENKTADIENIS, RUGsėjo 21, 2012

miestas Gat­vė­je – il­gas sta­las

Už­da­rys se­zo­ną

Dis­ku­tuos apie pa­va­di­ni­mus

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Pan­go­ je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, bus pa­sta­ty­tas re­kor­diš­kai il­gas sta­las, prie ku­rio vi­si su­sė­du­ sie­ji ga­lės pa­si­džiaug­ti pra­bė­ gu­sios va­sa­ros re­zul­ta­tais, pa­ si­da­ly­ti nau­jo­mis idė­jo­mis. Taip jau penk­tą kar­tą bus mi­ni­ma vi­sai šei­mai skir­ta tūks­tan­čio sta­lų šven­tė „Pa­lan­gos sta­las“.

Šeš­ta­die­nį skel­bia­mas Klai­pė­ dos bai­ke­rių se­zo­no už­da­ry­mas. Ta pro­ga tra­di­ciš­kai mies­to gat­ vė­mis va­žiuos mo­to­cik­li­nin­kų ko­ lo­na. Ji 18 val. pa­ju­dės nuo poil­ sia­vie­tės „Žu­vėd­ra“. Mo­to­cik­ lai va­žiuos Pa­ma­rio gat­ve, Gi­ru­lių plen­tu, P.Li­dei­kio, Her­kaus Man­ to, Nau­jo­jo So­do, Nau­ją­ja Uos­to, Spor­ti­nin­kų, Vir­šu­ti­ne gat­vė­mis.

Šian­dien nuo 9 val. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to au­lo­je (Man­to g. 84) ren­gia­ma kon­fe­ren­ci­ja-dis­ ku­si­ja: „Var­dai, var­dy­nas, var­dy­ nos: as­men­var­džių ir ki­tų pa­va­ di­ni­mų ak­tua­li­jos“. Jo­je bus skai­ to­mi pra­ne­ši­mai apie ne­lie­tu­viš­ kų as­men­var­džių var­to­ji­mą, ne­ lie­tu­viš­kus įmo­nių pa­va­di­ni­mus, dis­ku­tuo­ja­ma ki­tais klau­si­mais.

Pro­spek­tą iš­rau­sė elekt­ri­kai Mil­da Ski­riu­tė

Sa­vi­val­dy­bė. Penk­ta­die­nį mies­to me­ ras Vy­tau­tas Grub­l iaus­kas vyks į Vil­ nių, kur da­ly­vaus vals­ty­bi­nės įmo­nės Re­gist­rų cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mo­je tarp­ tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

m.skiriute@kl.lt

Jau ku­ris lai­kas klai­pė­die­čiai tu­ ri vaikš­čio­ti iš­raus­tu Sta­ty­bi­nin­ kų pro­spek­tu. Čia kei­čia­ma vi­du­ ti­nės įtam­pos ka­be­li­nė li­ni­ja, ku­ ria elekt­ros ener­gi­ja tie­kia­ma Žar­ di­nin­kų mik­ro­ra­jo­nui.

Bend­ro­vės LES­TO at­sto­vas Er­ nes­tas Nap­rys tvir­ti­no, kad ši li­ni­ ja bu­vo pri­pa­žin­ta ava­ri­nės būk­lės. Nu­ma­to­ma, kad li­ni­jos pa­kei­ti­mas at­sieis apie 180 tūkst. li­tų. Dar­bai Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­te tu­ri bū­ ti baig­ti iki gruo­džio 3 die­nos. Ta­ čiau, anot E.Nap­rio, di­džią­ją da­lį jų ti­ki­ma­si pa­baig­ti jau šią sa­vai­tę. „Pa­kei­tus ka­be­li­nę li­ni­ją pa­di­dės elekt­ros tie­ki­mo pa­ti­ki­mu­mas Žar­ di­nin­kų mik­ro­ra­jo­nui“, – tvir­ti­no at­sto­vas. E.Nap­rio tei­gi­mu, apie dar­bus, dėl ku­rių rei­kės lai­ki­nai nu­trauk­ti elekt­ros tie­ki­mą, var­to­ to­jai bus in­for­muo­ti SMS ži­nu­tė­ mis ir elekt­ro­ni­niais laiš­kais.

Ren­g i­nys. Šeš­t a­d ie­n į 14 valandą Kon­cer­t ų sa­lė­j e vyks kul­t ū­ros ren­ gi­nys, skir­t as paminėti Bal­t ų vie­ny­ bės die­n ą. Jame pa­s i­ro­dys me­no an­ samb­l iai iš Lat­v i­jos ir Klai­p ė­dos ap­ skri­t ies. 17 valandą ant Bi­r u­tės kal­no Pa­l an­go­j e vyks šven­tės tę­s i­nys. Ne­ mo­k a­m ą ren­g i­n į or­g a­n i­z uo­j a Klai­ pė­dos ap­s kri­t ies lat­v ių aso­c ia­c i­j a „At­pū­t a“.

„„Dar­bai: Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­te kei­čia­ma vi­du­ti­nės įtam­pos ka­be­li­nė li­ni­ja.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Dėl lei­di­mų vers­li­nin­kams – py­la klerkams Val­di­nin­kai nuo po­li­ti­kų ga­vo py­los, kad net per ke­lis mė­ne­sius ne­su­gal­vo­jo, ko­ kius lei­di­mus tu­rė­tų iš­si­pirk­ti ko­mer­ci­nių pa­tal­pų sa­vi­nin­kai ir nuo­mi­nin­kai, kad jie au­to­mo­bi­lius nuo ki­tų me­tų ap­mo­kes­tin­ to­se te­ri­to­ri­jo­se ga­lė­tų sta­ty­ti ne­mo­ka­mai. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Lei­di­mus teks pirk­ti

Mies­to ta­ry­ba yra nu­spren­du­si, jog nuo sau­sio 1-osios se­na­mies­ty­je ir mies­to cent­re rei­kės mo­kė­ti ne tik už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą gat­vė­se ir aikš­tė­se, bet ir dau­gia­bu­čių na­ mų kie­muo­se. Nu­ma­ty­ta, kad bu­tų sa­vi­nin­kai ir nuo­mi­nin­kai ga­lės iš­si­pirk­ti lei­di­ mus. Vie­nam bu­tui bus iš­duo­da­mi du lei­di­mai. Pir­ma­sis me­tams kai­ nuos 5 li­tus, ant­ra­sis – 250 li­tų. Šiuos lei­di­mus įsi­gi­ję bu­tų sa­vi­ nin­kai ar le­ga­lūs nuo­mi­nin­kai au­ to­mo­bi­lius ne­mo­ka­mai ga­lės sta­ ty­ti 200 met­rų ap­link na­mą. Kai mies­to ta­ry­bo­je bu­vo tvir­ ti­na­ma to­kia tvar­ka, iš­kart ki­lo klau­si­mas, kaip bus su ko­mer­ci­ nių pa­tal­pų, ku­rių se­na­mies­ty­je ir mies­to cent­re yra gau­su, sa­vi­ nin­kais bei nuo­mi­nin­kais. Spren­ di­mo pro­jek­tą, už kiek jie ga­lė­tų įsi­gy­ti lei­di­mus, bu­vo įpa­rei­go­ta pa­reng­ti Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Dienos telegrafas

Siū­lė ke­tu­ris va­rian­tus

Ta­čiau va­kar Mo­kes­čių sky­riaus ve­ dė­ja Jo­lan­ta Up­tie­nė Fi­nan­sų ir eko­ no­mi­kos ta­ry­bos na­riams pri­sta­tė ne ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, o dar­bo gru­pės iš­va­das. Pa­siū­ly­ti ke­ tu­ri va­rian­tai, to­dėl po­li­ti­kų pra­šy­ta pa­ta­ri­mo, ku­riuo ke­liu pa­suk­ti.

Po­li­ti­kai taip pat pa­ brė­žė, kad gy­ven­to­ jai ga­li iš­veng­ti ne­ pa­to­gu­mų – esą te­ rei­kia de­ta­liuo­ju pla­nu na­mui pri­si­ skir­ti kie­mą. Pir­muo­ju va­rian­tu siū­lo­ma leis­ ti ko­mer­ci­nių pa­tal­pų sa­vi­nin­kams įsi­gy­ti to­kius pa­čius lei­di­mus sta­ ty­ti au­to­mo­bi­lius, kaip ir gy­ven­to­ jams ar bu­tų nuo­mi­nin­kams. Ant­ra­sis va­rian­tas – su­teik­ti ju­ ri­di­niams as­me­nims, pra­šan­tiems lei­di­mo au­to­mo­bi­lį sta­ty­ti ap­mo­

„„Tvar­ka: vai­ruo­to­jams nuo ki­tų me­tų teks mo­kė­ti už bet ko­kia­me se­

na­mies­čio kam­pe pa­sta­ty­tą au­to­mo­bi­lį.

kes­tin­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to leng­va­tą. Tre­čias va­rian­tas – įves­ti nau­ ją ko­mer­ci­nio lei­di­mo rū­šį. Jis kai­ nuo­tų 450 li­tų me­tams ir jį įsi­gy­ti ga­lė­tų du vie­nų pa­tal­pų ap­mo­kes­ tin­to­je te­ri­to­ri­jo­je nau­do­to­jai. Ket­vir­tuo­ju va­rian­tu pa­siū­ly­ ta su­ma­žin­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čio me­ti­nio abo­ne­men­to kai­ną: gel­to­ no­jo­je zo­no­je – nuo 1 tūkst. iki 700 li­tų, o rau­do­no­jo­je zo­no­je – nuo 2 tūkst. iki 1 tūkst. 400 li­tų. Vie­nam – du

„Tik­rai ne­ska­nu, kad mums at­ne­ šė­te ke­tu­ris va­rian­tus, nors bu­vo­te įpa­rei­go­ti pa­teik­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą“, – val­di­nin­ kams prie­kaiš­tų ne­gai­lė­jo ko­mi­te­to na­riai. J.Up­tie­nė tei­si­no­si, kad vi­siSvei­k a­t a. Klai­p ė­d ie­č iai kvie­č ia­m i ne­mo­ka­mai pa­si­t ik­r in­t i svei­ka­tą. Vi­ si no­rin­tie­ji ga­lės su­ži­no­ti cho­les­te­ro­ lio kie­k į krau­jy­je, pa­si­tik­rin­ti krau­jos­ pū­d į, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­ lis­tai at­l iks kū­no ma­sės ana­l i­zę. Pa­ tik­ros vyks Klai­p ė­dos vi­s uo­me­nės svei­k a­tos biu­re (Taikos pr. 76) pir­ ma­d ie­n į ir ket­v ir­t a­d ie­n į nuo 10 iki 16 valandos, o penk­ta­d ie­n į nuo 9 iki 13 valandos. Re­g ist­ra­ci­ja vyks­t a te­ le­fo­nais: (8 46) 23 47 96, 8 615 16155, elekt­ro­ni­niu pa­štu viktorija@sveika­ tosbiuras.lt. Pa­t ik­ros skir­tos Pa­sau­l i­ nei šir­d ies die­nai. Ji mi­n i­ma rug­sė­jo 25 die­ną. Bend­ra­b u­t is. Šiais moks­lo me­t ais Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stu­den­tai ga­ li džiaug­t is ge­res­nė­m is gy­ve­n i­mo bend­ra­bu­č iuo­se są­ly­go­m is: bend­ra­ bu­t is, esan­t is Tai­kos pr. 30, dėl itin prastos jo būklės bu­vo už­da­r y­tas, o ja­me gy­ve­nu­s iems stu­den­t ams pa­ siū­ly­ta per­si­kel­t i į Kark­lų g. 5 esan­t į pastatą. Nau­ja­me Klai­p ė­dos uni­ver­ si­te­to stu­den­t ų bend­ra­bu­t y­je – erd­ vūs kam­ba­r iai, su­re­mon­t uo­t i ir jau­ kūs ko­r i­do­r iai, san­da­r ūs lan­gai bei tvar­k in­ga ap­l in­ka. Ja­me įsikūrė apie pustrečio šimto jau­nuo­l ių. Iš vi­so šia­ me bend­ra­bu­t y­je yra 62 kam­ba­r iai (256 vie­tos).

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

ke­tu­ri va­rian­tai tu­ri nei­gia­mų pa­ sek­mių, to­dėl ir no­rė­ta pa­si­tar­ti su po­li­ti­kais, ko­kį spren­di­mo pro­jek­ tą reng­ti. „Vis­kas juk ir taip aiš­ku. Jei vie­ nam bu­tui – jo sa­vi­nin­kams ar le­ ga­liems nuo­mi­nin­kams – yra su­tei­ kia­mi du lei­di­mai ne­mo­ka­mai sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius, toks pat prin­ci­pas tu­ ri ga­lio­ti ir ko­mer­ci­nėms pa­tal­poms. Vie­nam tur­to vie­ne­tui – du lei­di­ mai“, – aiš­ki­no ko­mi­te­to na­riai. Su­tar­ta, kad toks mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas ir bus ren­gia­ mas. Po­li­ti­kai taip pat pa­brė­žė, kad gy­ven­to­jai ga­li iš­veng­ti ne­pa­to­gu­ mų – esą te­rei­kia de­ta­liuo­ju pla­nu na­mui pri­si­skir­ti kie­mą. Rei­kia­mus do­ku­men­tus esą ga­li su­tvar­ky­ti ir vie­nas na­mo gy­ven­to­jas, ta­čiau tai kai­nuo­tų apie 1 tūkst. li­tų.

Mir­tys. Va­kar Ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 5 klai­p ė­d ie­ čių mir­t ys. Mi­rė Ana Ste­pa­no­va (g. 1923 m.), Bi­r u­ta Ona Tu­to­rai­t ie­nė (g. 1927 m.), Ve­ro­ni­ka Al­do­na Vol­ko­va (g. 1934 m.), Sta­sys Graus­lys (g. 1950 m.), Vy­tau­tas Dar­g is (g. 1958 m.). Lė­bar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mi Sta­n is­lo­vas Mi­ka­laus­kas, Vy­tau­ tas Dar­g is. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 11 mo­te­r ų. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 9 ber­niu­kai (dvy­niai). Grei­to­j i. Va­kar iki 17 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 56 iš­k vie­ ti­mų. Klai­pė­d ie­čiai dau­g iau­sia skun­ dė­si aukš­t u krau­jos­pū­d žiu. Me­d i­kai į pa­gal­bą sku­b ė­jo ir in­sul­tą pa­t y­r u­ siems žmo­nėms.


4

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

miestas

Ne­san­tai­ką kurs­to šuo 1

Net­ru­kus apie šio žmo­ gaus rei­ka­lą ga­li iš­girs­ti ko­rup­ci­jos at­ve­jus ti­rian­tys pa­rei­ gū­nai Vil­niu­je, o šią lie­tu­viš­ką pa­ var­dę gal­būt pra­dės mo­ky­tis tar­ti ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai Stras­bū­re. 65 me­tų vy­ras yra pa­ra­šęs šūs­nį skun­dų į įvai­riau­sias ins­ti­tu­ci­jas ir su­kau­pęs ne­ma­žai sve­rian­tį pluoš­ tą la­pų su jų at­sa­ky­mais.

Vy­tau­tas Če­pas

Mies­to ta­r y­bos na­r ys, vi­ce­me­ras, Ad­m i­n ist­ra­ci­nės ko­m i­si­jos prie Klai­pė­dos mies­to sa­v i­val­dy­bės ta­r y­bos pir­m i­n in­kas

B

Anū­kas bi­jo rot­vei­le­rio

Z.Kan­čiaus­kui pri­klau­so vir­šu­ti­nis mū­ri­nu­ko aukš­tas, kur yra at­ski­ras bu­tas. Tik tua­le­tas vi­sam na­mui – vie­nas, apa­čio­je prie lau­ku­jų du­rų bend­ra­me ko­ri­do­riu­je. Vy­ras jau se­no­kai ne­gy­ve­na tė­vų na­muo­se, o į jam pri­klau­san­čią da­lį no­rė­tų įleis­ti nuo­mi­nin­kus. „Bu­to ap­žiū­rė­ti bu­vo atė­jęs ne vie­nas žmo­gus. Jiems vis­kas ti­ko, tik ap­si­gy­ven­ti čia at­si­sa­ko vien to­dėl, kad pir­ma­ja­me aukš­te lai­ ko­mas di­džiu­lis rot­vei­le­ris. Ma­ žų vai­kų tu­rin­tys žmo­nės ne­ke­ti­na aiš­kin­tis, ar šis šuo pik­tas, ar puo­ la suau­gu­siuo­sius, kaip rea­guo­ja į vai­kus. Jo­kie ar­gu­men­tai nuo­mi­ nin­kų ne­su­lai­ko, jie tie­siog pa­sa­ ko, kad ne­no­ri gy­ven­ti su di­džiu­liu šu­ni­mi bend­ro­se pa­tal­po­se, ir išei­ na“, – pa­sa­ko­jo Z.Kan­čiaus­kas. Šia­me bu­te ne­no­ri gy­ven­ti ne­ tgi ne­se­niai iš Is­pa­ni­jos į Klai­pė­dą grį­žu­si Z.Kan­čiaus­ko duk­ra su de­ vy­ne­rių me­tų sū­nu­mi. Vy­ras pa­sa­ ko­jo, kad anū­ką Is­pa­ni­jo­je iš­gąs­di­ no šuo, to­dėl vai­kas da­bar bi­jo vi­sų lo­jan­čių ke­tur­ko­jų, ne­svar­bu, ar jis ag­re­sy­vus, ar tai­kus. Bu­tas ne­ša nuo­sto­lius

„Prieš ke­le­tą me­tų su­re­mon­ta­vau tą bu­tu­ką. Man tai kai­na­vo apie še­šis tūks­tan­čius. Ti­kė­jau­si, kad jį iš­nuo­mo­siu ir kiek­vie­ną mė­ne­ sį gau­siu bent po­rą ar tris šim­tus li­tų, ta­čiau iki šiol ne­ran­du žmo­ nių, ku­rie su­tik­tų gy­ven­ti būs­te, kur bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se vaikš­ti­nė­ja suau­gęs rot­vei­le­ris“, – guo­dė­si Z.Kan­čiaus­kas. No­rė­da­mas, kad na­me ne­lik­tų šuns, vy­ras ap­skun­dė kai­my­nus. Jis ti­kė­jo­si, jog sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­ sios tvar­kos sky­riaus val­di­nin­kams už­teks pra­neš­ti, kad ne­bu­vo da­vęs raš­tiš­ko su­ti­ki­mo lai­ky­ti rot­vei­le­rį, ir sa­vi­nin­kai bus nu­baus­ti. Ta­čiau klai­pė­die­tis kly­do – tai te­bu­vo jo ko­vos pra­džia. Ra­mio­je Jot­vin­gių gat­ve­lė­je lan­ kė­si ne vie­na ko­mi­si­ja, pa­rei­gū­nai

Komentaras

„„Bū­das: Ma­fas ne­pris­ki­ria­mas ko­vi­nių šu­nų veis­lei, jis neiš­gąs­di­no konf­lik­to tir­ti at­vy­ku­sių pa­rei­gū­nų bei val­di­nin­kų. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai kal­ bi­no Z.Kan­čiaus­ką ir pir­ma­ja­me aukš­te gy­ve­nan­čius Eu­ge­ni­ją Raš­ ki­nie­nę bei jos gy­ve­ni­mo drau­ gą Vla­di­mi­rą Zub­ri­lo­vą, ap­žiū­rė­jo na­mo kie­mą ir ne­pa­bū­go pa­ma­ty­ti rot­vei­le­rį Ma­fą. Au­gin­ti­niui duodavo kau­lų

De­šim­ties me­tų šuo ne­puo­lė nė vie­no sve­ti­mo, jo pa­ma­ty­ti pa­no­ ru­sio žmo­gaus. Jis net ne­su­lo­jo, tik smal­siai apuos­tė ir viz­gi­no sa­ vo beuo­de­gį pa­stur­ga­lį. „Ži­nau, kad jis nė­ra pik­tas. Pats anks­čiau jį glos­ty­da­vau ir kau­liu­ kų at­neš­da­vau. Bet ne apie tai kal­ ba. Ma­no anū­kas bi­jo šuns, kad ir koks jis bū­tų, o ir nuo­mi­nin­ kai ne­no­ri. Tik dėl to ir rei­ka­lau­ju, kad Ma­fą pa­siim­tų jo tik­rie­ji šei­ mi­nin­kai – ma­no bro­lio Ed­var­do, gy­ve­nan­čio Vil­niu­je, uoš­vė. Nie­ ko dau­giau ne­no­riu, tik kad na­me ne­lik­tų šuns. Kiek aš ga­liu nuo­sto­ lius pa­tir­ti. Ka­dan­gi man pri­klau­ san­čia­me bu­te nie­kas ne­gy­ve­na, jis yra ne­šil­do­mas, po žie­mos at­si­lu­ po ta­pe­tai. Ma­no in­ves­ti­ci­jos nuė­ jo šu­niui ant uo­de­gos“, – pik­ti­no­ si Z.Kan­čiaus­kas. Šu­nį au­gi­nan­tys su­gy­ven­ti­niai ti­ki­na gal­vą pa­dė­sian­tys, bet Ma­ fo neat­si­sa­ky­sian­tys, nes jis nie­ kam ne­truk­do. „Mes tu­ri­me vi­sus do­ku­men­tus, kai­my­nų pa­ra­šus, kad jie su­tin­ka su

šuns kai­my­nys­te. O Zig­mas ne­tu­ri tei­sės kel­ti rei­ka­la­vi­mus, nes čia ne­ gy­ve­na, nors ir yra bu­to ant­ra­ja­me aukš­te sa­vi­nin­kas. Es­mė ne šuo, o bro­lių san­ty­kiai. Ne­liks šuns, jis su­ gal­vos ką nors ki­ta. Juk bu­vo ko­mi­ si­jos, žiū­rė­jo, aiš­ki­no­si ir vi­si kaip vie­nas nu­spren­dė, kad pa­žei­di­mo nė­ra“, – ti­ki­no E.Raš­ki­nie­nė.

Var­ty­da­mas pluoš­ tą ofi­cia­lių raš­tų Z.Kan­čiaus­kas ti­ki­ no, kad tik­rai ne vi­ si ofi­cia­lūs as­me­ nys į jo skun­dus at­sa­kė vie­no­dai.

mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­ kas, vi­ce­me­rai Ar­tū­ras Šul­cas ir Vy­tau­tas Če­pas, Sei­mo kont­ro­lie­ rius Au­gus­ti­nas Nor­man­tas įsi­ti­ ki­nę, kad Z.Kon­čiaus­kas yra ne­ tei­sus, o jo skun­dai ne­pag­rįs­ti. Jų tei­gi­mu, rot­vei­le­rių veis­lės šu­ nys ne­pris­ki­ria­mi ko­vi­nių ar pa­vo­ jin­gų šu­nų ka­te­go­ri­jai. Ma­fas, vi­ sų ap­si­lan­kiu­sių­jų įsi­ti­ki­ni­mu, yra tai­kus ir grės­mės ne­ke­lia. Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lės rei­ ka­lau­ja gau­ti vi­sų na­me gy­ve­nan­ čių pil­na­me­čių as­me­nų su­ti­ki­mą lai­ky­ti ke­tur­ko­jį. Na­mas, ku­ria­me au­gi­na­mas šuo, pri­klau­so trims bro­liams, ta­čiau nė vie­nas jų ten ne­gy­ve­na, tad esą ir Z.Kan­čiaus­ko su­ti­ki­mo ne­rei­kia. Kar­to­da­mi tuos pa­čius ar­gu­ men­tus vi­si jie tei­gia, kad šuo lai­ ko­mas tei­sė­tai, o jo šei­mi­nin­kų nė­ ra už ką baus­ti. Ra­gi­na ne­nu­leis­ti ran­kų

Ma­fas gy­ve­na tei­sė­tai

Var­ty­da­mas pluoš­tą ofi­cia­lių raš­tų Z.Kan­čiaus­kas ti­ki­no, kad tik­rai ne vi­si ofi­cia­lūs as­me­nys į jo skun­dus at­sa­kė vie­no­dai. Apy­lin­kės ins­pek­to­rius Ne­ri­jus Men­de­lis, jo tie­sio­gi­nis vir­ši­nin­ kas Klai­pė­dos 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Pet­ras Ste­pa­na­ fas, sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus spe­cia­lis­tės bei va­do­vė,

Ta­čiau bū­re­lis ki­tų ofi­cia­lių as­me­ nų ti­ki­na prie­šin­gai. Z.Kan­čiaus­ko na­muo­se lan­kė­si, į rei­ka­lo es­mę taip pat gi­li­no­si mies­ to ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Lu­pei­ka, Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis, ofi­cia­ liai ir ar­gu­men­tuo­tai po­zi­ci­ją dės­ tė ta­ry­bos na­rė Li­li­ja Pet­rai­tie­nė bei jos ko­le­gė ad­vo­ka­tė Zi­ta Šli­čy­tė. L.Pet­rai­tie­nės raš­te tei­gia­ma, kad „...as­muo gy­ve­nan­čiu pri­pa­ žįs­ta­mas net dėl būs­te lai­ko­mų as­

u­vau ta­me na­me, kal­bė­jau su žmo­nė­mis, ma­čiau vis­ką pa­ ts ir su­pra­tau, kad pro­ble­ma išei­na už nor­ma­lių san­ty­kių tarp žmo­nių ri­bų. Tai yra gin­čas tarp bro­l ių. Tei­sin­g iau, tai yra pa­to­lo­g i­nis san­ty­kis, nes dėl šuns sta­ty­ti ant blaks­ tie­nų vi­sas įma­no­mas įstai­gas yra ne­ nor­ma­lu. Iš tie­sų šuo lai­ko­mas pa­gal vi­sas ga­lio­jan­čias tai­syk­les. Ant­ra­ja­me aukš­te nie­kas ne­gy­ve­na, o tai­syk­lė­se ra­šo­ma, kad rei­ka­lin­gi vi­sų na­me gy­ ve­nan­čių suau­gu­sių­jų pa­ra­šai. Gy­ve­ nan­čių ten nė­ra, yra tik atei­nan­tys. To po­no, ku­ris skun­džia­si, duk­ra, be­je, la­ bai pro­tin­ga mo­te­ris, yra man sa­kiu­si, kad ten nė­jo ir neis. Jei­gu ji ten ap­si­gy­ ven­tų ir pa­ra­šy­tų skun­dą, o ko­mi­si­ja įsi­ti­kin­tų, kad ji ne­ga­li ten gy­ven­ti dėl šuns, ta­da bū­tų pa­grin­das im­tis prie­ mo­nių. Da­bar mes tu­ri­me lai­ky­tis įsta­ ty­mo rai­dės. Ma­tau, kad tarp tų bro­lių yra iš­kreip­ti, pa­gie­ža per­lie­ti san­ty­kiai. Ma­nau, jei ne­lik­tų šuns, at­si­ras­tų ki­tų pre­teks­tų skųs­tis. Nes jau da­bar po­li­ ci­ja pra­šo­ma baus­ti na­mo gy­ven­to­jus, ku­rie nu­lau­žė kriau­šę, nu­pjo­vė vi­jok­lį, pa­vo­gė ang­lis ir dau­gy­bę ki­tų da­ly­kų. Kiek­vie­nas me­de­lis ten yra konf­lik­to prie­žas­tis. Da­bar vyks­ta vi­sų, kas da­ ly­vau­ja prieš­rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je, ru­jo­ ji­mas. Jei jie sa­ko, kad ga­lio­jan­čios tai­ syk­lės yra blo­gos, te­gu siū­lo jas keis­ti.

me­ni­nių daik­tų. Šiuo at­ve­ju pi­lie­tis Z.Kan­čiaus­kas yra ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to bend­ra­sa­vi­nin­kis ir na­me yra ne vie­nas jo as­me­ni­nis daik­ tas...“, to­dėl bu­vo bū­ti­nas jo su­ti­ ki­mas lai­ky­ti šu­nį. Ki­ti ta­ry­bos na­riai bei po­li­ti­kai pa­ta­rė vy­rui ne­nu­leis­ti ran­kų ir rei­ka­lau­ti baus­ti kai­my­nus tol, kol jie pa­vargs mo­kė­ti bau­das ir at­si­ kra­tys au­gin­ti­nio. Įk­vėp­tas ti­ki­ni­mo, kad yra tei­sus, bei ra­gi­ni­mo ne­pa­si­duo­ti Z.Kan­ čiaus­kas ke­ti­na ne­nu­leis­ti ran­kų ir ža­da skųs­tis žmo­gaus tei­sių sau­ go­to­jams bei ko­rup­ci­ją ti­rian­tiems pa­rei­gū­nams. „Ne vie­nas man at­ra­šė ir žo­džiu aiš­ki­no – kreip­ki­tės į teis­mą. Aš ži­ nau, kad by­li­nė­tis bran­giai kai­nuos, o be to, tai vi­sai ne teis­mo rei­ka­las. Tie­siog tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lių. Va ši­to ir siek­ siu“, – tei­gė Z.Kan­čiaus­kas.

GERBIAMI VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖS DARBUOTOJAI, Klaipėdos pramonininkų vardu sveikinu Jus gražios sukakties proga. Džiaugiamės, kad viena stipriausių Vakarų Lietuvos pramonės įmonių per dešimtmetį sugebėjo ne tik išlaikyti sunkmečio išbandymus, bet ir drąsiai auginti verslą, veržtis į užsienio rinkas. Stipri vadovų ir darbuotojų komanda įrodė, kad sėkmės formulę galima atrasti tik atsakingai ir kryptingai dirbant: nauji fabrikai Ukrainoje, Baltarusijoje, plėtojamas bendradarbiavimas su koncernu IKEA, ambicingi ateities planai. Linkiu, kad užsibrėžti tikslai neleistų abejoti, sėkmės skatintų, o nesėkmės stiprintų. Šventinės nuotaikos visiems ir kiekvienam! Klaipėdos pramonininkų asociacijos prezidentas Rimantas Taraškevičius


5

PENKTADIENIS, RUGsÄ—jo 21, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/Lietuva

KrikĹĄto tÄ—vÄ… parinko moÄ?iutÄ— Va­kar Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kÄ—s teis­ me tę­sė­si And­riaus ĹŞso bau­dĹžia­mo­sios by­ los dÄ—l ma­Şa­me­tÄ—s tvir­ki­ni­mo nag­ri­nė­ji­mas.

ky­tÄ… liu­di­ji­mÄ…, esÄ… jis Stan­kō­nĹł na­ muo­se pro at­vi­ras du­ris pa­ste­bė­jÄ™s tik su apa­ti­niais vaikť­tan­tÄŻ L.Stan­ kō­nai­tÄ—s duk­ros krikť­ta­tė­vÄŻ A.ĹŞsÄ…. „Ke­dĹžiai nie­kad ne­bu­vo per­Şen­gÄ™ mō­sĹł laip­ti­nÄ—s slenks­Ä?io“, – tvir­ ti­no jis. L.Stan­kō­nai­tÄ—s mo­ti­na T.Stan­ kō­nie­nÄ— teis­mui tei­gÄ—, kad jos duk­ tÄ— nuo­lat skun­dė­si, esÄ… ji Ke­dĹžiĹł na­muo­se bu­vo en­gia­ma. Liu­dy­to­ ja emo­cin­gai tvir­ti­no, kad A.ĹŞsas sten­gė­si pa­dė­ti jos duk­rai su­si­grą­ Ĺžin­ti anō­kÄ™ iĹĄ D.Ke­dĹžio, o krikť­to tė­vu pa­si­rink­ti A.ĹŞsÄ… duk­rai pa­ siō­lÄ— ji pa­ti.

„„Po­kal­bis: su mi­nist­ru K.Star­ke­vi­Ä?iu­mi su­si­ti­ku­si Pre­zi­den­tÄ— D.Gry­

baus­kai­tÄ— ap­ta­rÄ— at­si­gau­nan­Ä?io Ĺže­mÄ—s ĹŤkio pa­dė­tÄŻ. 

Bu­vęs ťa­li­nin­kas ta­po prie­ťi­nin­ku

„„Nei­gia­mai: S.Stan­kō­nas tvir­ti­no, kad jis ir Şmo­na prieť­ta­ra­vo duk­ros

san­ty­kiams su D.Ke­dŞiu. 

Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Po­sė­dy­je liu­di­jo Lai­mu­tÄ—s Stan­ kō­nai­tÄ—s tė­vai Sta­sys Stan­kō­nas ir Tat­ja­na Stan­kō­nie­nÄ— bei Ma­rius Kup­re­vi­Ä?ius. No­rė­jo kreip­tis ÄŻ po­li­ci­jÄ…

Pir­ma­sis liu­di­jÄ™s S.Stan­kō­nas pa­ tvir­ti­no, kad pa­Şi­no­jo A.ĹŞsÄ…. „Jis tris kar­tus bu­vo mō­sĹł na­muo­se. Pir­mą­kart at­vy­ko tie­siog pa­si­kal­ bė­ti. Ant­rą­kart – su vai­ko tei­siĹł ap­sau­gos tar­ny­ba, tre­Ä?ią­kart – per bu­to ap­Şiō­rą“, – pa­sa­ko­jo jis. Liu­dy­to­jas tei­gÄ—, jog itin nei­gia­ mai nu­si­tei­kÄ™s dÄ—l L.Stan­kō­nai­tÄ—s ir DrÄ…siaus Ke­dĹžio san­ty­kiĹł bu­vo dÄ—l to, kad jo duk­rai drau­gys­tÄ—s pra­ dĹžio­je ne­bu­vo nÄ— ĹĄe­ťio­li­kos. Be to, S.Stan­kō­nas tei­gÄ— no­rė­jÄ™s kreip­tis ÄŻ po­li­ci­jÄ…, nes D.Ke­dys tu­rė­jo ly­ti­niĹł san­ty­kiĹł su pen­kio­lik­me­te.

R

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr.

S.Stan­kō­no tvir­ti­ni­mu, L.Stan­ kō­nai­tÄ— iĹĄ D.Ke­dĹžio na­mĹł pas tė­ vus grį­Şo dÄ—l to, kad pa­tir­da­vo D.Ke­dĹžio pa­ty­Ä?ias ir jo na­muo­se bu­vo pa­vers­ta tar­nai­te. Kal­bė­da­mas apie L.Stan­kō­nai­tÄ—s iť­si­kė­li­mÄ… ÄŻ nuo­mo­ja­mÄ… bu­tÄ…, tė­vas pa­sa­ko­jo, kad duk­tÄ— iť­si­kraus­tÄ—, nes no­rė­jo gy­ven­ti sa­va­ran­kiť­kai. „Ji ver­tė­si kaip su­ge­bė­jo“

Anot S.Stan­kō­no, duk­ra jam tei­gÄ—, kad jos ir A.ĹŞso san­ty­kiai – tik da­ ly­kiť­ki, drau­giť­ki. Vy­ras tvir­ti­no, kad iĹĄ anō­kÄ—s ne­ gir­dė­jo neÄŻp­ras­tĹł Ĺžo­dĹžiĹł, kol ma­ Ĺža­me­tÄ— dar ne­gy­ve­no Ke­dĹžiĹł na­muo­se. Kal­bė­da­mas apie 2006– 2008 m., liu­dy­to­jas pa­sa­ko­jo, kad L.Stan­kō­nai­tÄ— tuo me­tu ver­tė­ si kaip su­ge­bė­jo – dir­bo pa­da­vė­ja, taip pat bu­vo re­mia­ma tė­vĹł. S.Stan­kō­nas pa­nei­gÄ— anks­Ä?iau D.Ke­dĹžio tė­vo Vy­tau­to Ke­dĹžio iť­sa­

Pre­zi­den­tō­ros nuo­tr.

Že­mės ōkio per­spek­ty­vos įver­tin­tos tei­gia­mai

IĹĄ pra­dĹžiĹł ak­ty­viu D.Ke­dĹžio ĹĄa­li­ nin­ku bu­vÄ™s M.Kup­re­vi­Ä?ius, vė­liau ta­pÄ™s ar­ťiu Ke­dĹžiĹł ĹĄei­mos prie­ťi­ nin­ku, teis­me pri­si­pa­Şi­no 2010 m. prie Ke­dĹžiĹł na­mĹł va­do­va­vÄ™s pa­si­ prie­ťi­ni­mui ant­sto­liui, ku­ris bu­vo ÄŻpa­rei­go­tas per­duo­ti teis­mo nu­tar­tÄŻ grą­Şin­ti mer­gai­tÄ™ L.Stan­kō­nai­tei. M.Kup­re­vi­Ä?ius pri­pa­Şi­no, jog prieĹĄ dve­jus me­tus Ke­dĹžiĹł ĹĄei­ma ti­ki­no jÄŻ, kad rei­kia „nu­trauk­ti ĹĄÄŻ cir­ką“ ir iť­ves­ti Ĺžmo­nes iĹĄ gat­vÄ—s. Ke­dĹžiĹł na­muo­se lan­kę­sis M.Kup­ re­vi­Ä?ius pa­sa­ko­jo, kad ĹĄa­lia vai­ko daŞ­nai at­si­ras­da­vo jos se­ne­liĹł Ke­ dĹžiĹł kai­my­nÄ— Olia, ku­ri nuo­lat ska­ tin­da­vo vai­kÄ… pa­pa­sa­ko­ti tai, „kÄ… su ja da­rÄ— pe­do­fi­lai“. „Man tai pa­si­ro­dÄ— ne­svei­ka – vai­kui, ku­ris, kaip ta­da ti­kė­jau, pa­ty­rÄ™s prie­var­tÄ…, nuo­lat pri­min­ti apie tai. Pa­da­riau iť­va­dÄ…, kad tre­ Ä?ias pe­do­fi­las yra ku­ria­mas. Sup­ ra­tau, kad Ke­dĹžiĹł ĹĄei­ma Ĺži­no ki­tÄ… tie­sÄ…, ne­gu ta, ku­ri bu­vo sklei­dĹžia­ ma“, – sa­kÄ— liudytojas. Ki­tas po­sė­dis Kau­no pe­do­fi­li­jos by­lo­je nu­ma­ty­tas atei­nan­tÄŻ ket­vir­ ta­die­nÄŻ, rug­sė­jo 27-Ä…jÄ….

4

Pre­zi­den­tÄ— Da­lia Gry­baus­kai­tÄ— su Ĺže­mÄ—s ĹŤkio mi­nist­ru Ka­ziu Star­ke­ vi­Ä?iu­mi ap­ta­rÄ— pa­dė­tÄŻ Ĺže­mÄ—s ĹŤkio sek­to­riu­je, ĹĄiĹł me­tĹł der­liĹł ir de­ry­ bas dÄ—l nau­jos ES fi­nan­si­nÄ—s per­ spek­ty­vos.

Pre­zi­den­tÄ—s tei­gi­mu, spar­Ä?iai au­ gan­ti Ĺže­mÄ—s ĹŤkio pro­duk­ci­jos ga­ my­ba, treÄ?­da­liu pa­di­dė­jÄ™s eks­por­ tas ir re­kor­di­nis 4 mln. to­nĹł grō­dĹł der­lius ro­do, kad Lie­tu­vos Ĺže­mÄ—s ĹŤkis at­si­gau­na ir tam­pa kon­ku­ ren­cin­gas ES, kaip pra­ne­ťė pre­zi­ den­tō­ra. „Tiks­lin­gai nu­kreip­tos ES pa­ra­ mos lė­ťos pa­ska­ti­no Ĺže­mÄ—s ĹŤkio at­si­ga­vi­mÄ… ir pa­dė­jo mo­der­ni­zuo­ti ne tik stam­bius, bet ir smul­kius bei vi­du­ti­nius ĹŤkius. Svar­bu, kad bu­vo ne tik su­ma­Şin­tas biu­rok­ra­tiz­mas, bet ir uŞ­tik­rin­tas skaid­rus lė­ťų pa­ skirs­ty­mas“, – pa­brė­Şė vals­ty­bÄ—s va­do­vÄ—.

– tiek mln. tonĹł grĹŤdĹł ĹĄiemet prikĹŤlÄ— Lietuvos ĹŤkininkai. Re­mian­tis „Farm­sub­si­dy“ rei­ tin­gais, Lie­tu­va iĹĄ 20-os vie­tos pa­ ki­lo ÄŻ 4 pa­gal pa­ra­mos Ĺže­mÄ—s ĹŤkiui pa­skirs­ty­mo skaid­ru­mÄ…. Pre­zi­den­tÄ— pa­brė­Şė, jog skaid­rus ir efek­ty­vus nau­jo­sios ES fi­nan­si­ nÄ—s per­spek­ty­vos lė­ťų pa­skirs­ty­ mas bō­ti­nas, ir to­liau Ĺže­mÄ—s ĹŤkio sek­to­rius aug­tĹł bei bō­tĹł pa­Şan­ giai ĹŤki­nin­kau­ja­ma. Tai, pa­sak jos, prio­ri­te­ti­nis Ĺ˝e­mÄ—s ĹŤkio mi­nis­te­ ri­jos uŞ­da­vi­nys. „KlaipÄ—dos“, BNS inf.

UAB „Vilkmergės alus“

„VilkmergÄ—s Kvietinis“ – tradiciĹĄkai gyvas UgnÄ— LaĹĄaitÄ— Kvietinis alus – viena seniausiĹł alaus rĹŤĹĄiĹł Europoje, jÄŻ nuo seno virÄ— ir lietuviai. Dabar ĹĄÄŻ nepaprasto skonio ir aromato alĹł vartotojams pristato ir XVIII a. aludarystÄ—s tradicijas atgaivinusi „VilkmergÄ—s alaus“ darykla. Pasak jos vadovo RamĹŤno BlazarÄ—no, maĹžoje darykloje kruopĹĄÄ?iai ir nedidelÄ—mis partijomis verdamas „VilkmergÄ—s Kvietinis“ nustebins net ir ne kartÄ… ragavusius daĹžnai tiesiog baltuoju vadinamo alaus.

„Šis alus, kaip ir kiti mĹŤsĹł produktai, verdamas pagal XVIII a. tradicijas: ne tik nepasterizuojamas, bet ir neďŹ ltruojamas, todÄ—l dar vadinamas gyvu. Jis yra gaivus ir lengvas, tinkamas ragauti tiek per pietus, tiek per vakarienÄ™. Be to, tai bene vienintelis gyvas kvietinis alus Lietuvoje“, – sakÄ— R.BlazarÄ—nas. Jo teigimu, dÄ—l savo gaivumo „VilkmergÄ—s Kvietinis“ puikiai dera prie Ĺžuvies bei jĹŤrĹł gÄ—rybiĹł patiekalĹł, o ĹĄvelniai salstelÄ—jÄ™s jo skonis tinkamas mÄ—gaujantis sĹŤriais. Naujasis alus 28 dienas brandinamas „VilkmergÄ—s alaus“ daryklos rĹŤsiuose. Jis pasiĹžymi kremine tekstĹŤra, yra drumstos, beveik

baltos spalvos. GÄ—rimo sudÄ—tyje yra natĹŤraliĹł mieliĹł nuosÄ—dĹł, tad prieĹĄ pilant jÄŻ ÄŻ taurÄ™ rekomenduojama paversti butelÄŻ, kad mielÄ—s pakiltĹł. DÄ—l ypatingo skonio kvietinis laikomas gurmaniĹĄku alumi. „DaĹžnai Lietuvoje kvietinis alus geriamas pagardintas citrinos skiltele, taÄ?iau tokiose senomis tradicijomis pasiĹžyminÄ?iose ĹĄalyse kaip Belgija ar Vokietija tai neÄŻprasta. „VilkmergÄ—s Kvietinio“ taip pat nereikia gardinti jokiais papildomais prieskoniais. Jis pasiĹžymi natĹŤraliu citrusĹł aromatu, tad skanaujant iĹĄ lÄ—to atsiskleidĹžia tikra skoniĹł puokĹĄtė“, – kvietinio alaus ragavimo ypatumais dalijosi R.BlazarÄ—nas. Pasak jo, geriausiai minÄ—tos skoninÄ—s alaus ypatybÄ—s atsiskleidĹžia, kai jis patiekiamas 7–9 °C laipsniĹł temperatĹŤros. Daugiau informacijos apie ĹĄio alaus vartojimÄ… ir laikymÄ… galima rasti kitoje butelio etiketÄ—s pusÄ—je. Siekiant iĹĄlaikyti autentiĹĄkumÄ… bei uĹžtikrinti aukĹĄtÄ… kokybÄ™, „VilkmergÄ—s Kvietinis“ pilstomas ÄŻ specialius pusÄ—s senosios lietuviĹĄkos kvortos, lygios 0,41 litro, butelius. Storas jo dugnas ir tamsus stiklas apsaugo alĹł nuo ĹĄviesos ir padeda iĹĄlaikyti ypatingÄ… alaus skonÄŻ bei kvapÄ….

ď ŽDegustacija:  CVYXZR_TĂ›` NYNb`• QN_fXY\` cNQ\cN` ?/YNgN_Ă›[N` QNYVWN`V XcVRaV[V\ NYNb` _NTNcVZ\ f]Nab

ZNV`CYNQ\/bXĂ›[\[b\a_


6

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

nuomonės

Bran­gi ne­mo­ka­ma te­le­vi­zi­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Politinė uola Stasys Gudavičius

R

ytoj pirmajam atkurtos Lietuvos prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui sukaktų 80 metų. Iki gražaus jubiliejaus šiam iškiliam valstybės veikėjui pritrūko vos pustrečių metų. Šiomis dienomis vyksta daug renginių, skirtų A.Brazausko jubiliejui paminėti. Jų išties gausu, nes šis žmogus tapo vienu svarbiausių XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios Lietuvos veikėjų. Vien visų jo eitų pareigų ir titulų išvardijimas galėtų užimti ne mažiau kaip pusę šios skilties. Štai keletas jų – prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, vicepremjeras, Nepriklausomybės akto signataras, Vytauto Didžiojo ordino su aukso grandine kavalierius, vienos stambiausių šalies politinių partijų lyderis.

Vien visų A.Brazausko eitų pareigų ir titulų išvardijimas galėtų užimti pusę šios skilties. Ne mažiau nei pareigų ar titulų A.Brazauskui teko politinių išbandymų. Prisiminkim, kad ir 1993–1998 m. kadenciją Lietuvos prezidento poste: lito įvedimas, kova su didžiule infliacija ir ekonomikos nuosmukiu, savanorių maištas pakaunėje, rusų kariuomenės išvedimas laiku, krizinė sumaištis Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, kova su išsikerojusiu organizuotu nusikalstamumu, bankų griūtis, istoriniai iššūkiai užsienio politikoje, tarp jų – valstybinių sienų nustatymas, integracijos į ES ir NATO pradžia, griežti protokolo reikalavimai per popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą. Vien šių įvykių pakaktų visam politiko gyvenimui. O jie A.Brazauskui teko vos per penkerius kadencijos prezidento poste metus. Vakar per iškilaus politiko 80-mečio jubiliejaus minėjimą kai kurie jo bendražygiai kalbėjo: „Negalime įveikti laiko, bet galime perimti gerąją patirtį. Iš A.Brazausko galime perimti didžiulę patirtį įvairiais aspektais. Pavyzdžiui, galime iš jo išmokti telkti, o ne skaldyti. Telkti įvairiems darbams ir tikslams taip, kaip mokėjo A.Brazauskas.“ Galima nemėgti A.Brazausko, galima nesutikti ir kritikuoti jo politines pažiūras, bet nepaneigsi – jis buvo viena lietuviškos politikos, viena iš vos kelių šalies Nepriklausomybės įtvirtinimo stambiausių uolų. Vienas iš svarbiausių autoritetų. Jų dabartinėje Lietuvoje jau labai stinga.

V

is gar­siau ir įky­riau per vi­sas įma­no­mas ko­mu­ ni­ka­ci­jos prie­mo­nes pra­ dė­jus gąs­din­ti, kad nuo spa­lio 29 die­nos te­le­vi­zo­rius ro­dys šnipš­tą, su­si­rū­pi­no­me „skait­me­ni­ za­vi­mu­si“ ir mes. Gun­do vi­si, kaip tik be­ga­li, kad tik to­je, o ne ki­to­je fir­mo­je įsi­ves­ tum ka­be­li­nę ar skait­me­ni­nę te­le­ vi­zi­ją. Ir te­le­vi­zo­rius do­va­no­ja, ir mo­kes­čių ke­lis mė­ne­sius mo­kė­ ti ne­rei­kia, ir įve­di­mas nie­ko ne­ kai­nuo­ja. Pa­si­do­mė­jus, ko­kios yra ka­ be­li­nės te­le­vi­zi­jos įve­di­mo są­ ly­gos, bu­vo paaiš­kin­ta, kad pa­si­rin­kus ne­ter­mi­nuo­tą su­ tar­tį įve­di­mo mo­kes­tis 69 li­ tai, o pa­si­rin­kus ter­mi­nuo­tą su­tar­tį – ne­kai­nuo­ja nie­ko. Ži­no­ma, pa­si­rin­ko­me ter­mi­ nuo­tą su­tar­tį. Tie­sa, įspė­jo, kad rei­kės tu­rė­ ti ka­be­lį, ant­ga­lį ir sie­no­je iš­gręž­ti sky­lę. Ku­rio­je vie­to­je pa­da­ry­ti tą sky­lę, mes, aiš­ku, ne­ži­no­me – juk ne spe­cia­lis­tai esa­me, tad pa­lau­kė­me meist­rų. Ir pra­si­dė­jo. Sky­lė ka­be­liui bu­vo iš­gręž­ta per 2-3 mi­nu­tes nau­ do­jant mū­sų elekt­rą. Dar­bas bu­vo įkai­no­tas 20 li­tų. Už mū­sų nu­pirk­to ka­be­lio pri­ tvir­ti­ni­mą prie sie­nos paė­mė po 2 li­tus už met­rą. Už mū­sų ant­ga­lio pri­jun­gi­mą prie mū­sų ka­be­lio, o tai už­tru­ko ne dau­giau nei dvi mi­nu­tes, paė­mė 5 li­tus. Be to, meist­rai pa­reiš­kė, kad ka­be­lis su­jung­tas dar dvie­jo­se vie­ to­se, tad paė­mė dar 10 li­tų.

Vie­ną die­ną kie­me kak­to­mu­ša su­si­ti­ kau kai­my­nę, ku­ri ve­džio­jo šu­nį. Gal ir ge­ras tas jos au­gin­ti­nis, nė­ra ag­re­sy­vus. Ta­čiau ma­ne pa­ma­tęs jos ga­na di­do­kas šuo puo­lė svei­kin­tis abiem prie­ki­nė­mis le­te­no­mis ir tekš­te­lė­jo jas man ant krū­ ti­nės. Jo mur­zi­nos pė­dos taip ir li­ko ant ma­no nau­jo pal­to. Tai pa­ma­čiu­si kai­ my­nė tars­te­lė­jo: oi, koks ne­ge­ras šu­ne­ lis, iš­ter­lio­jo te­tai pal­tą. Ne­si­no­ri pyk­ tis su kai­my­nais, bet ty­liai pa­gal­vo­jau: aš jos šu­niui – ne te­ta, o kai­my­nė bent iš man­da­gu­mo ga­lė­jo pa­siū­ly­ti iš­va­ly­ ti ma­no pal­tą. Ar bent ži­no, kiek to­kia pa­slau­ga kai­nuo­ja? Žmo­nės, lai­ky­kit sa­vo šu­nis ant trum­po pa­va­džio. Klai­pė­die­tė

Te­le­fo­nai ty­li

„„Stebina: meistrai moka priblokšti savo darbo įkainiais. „Shutterstock“ nuotr.

Iš vi­so už ne­mo­ka­mą te­le­vi­zi­jos pa­jun­gi­mą su­mo­kė­jo­me 80 li­tų Ste­bi­na ci­niš­ku­mas ir įžū­lu­mas. Įver­ti­nu­si su­gaiš­tą meist­rų lai­ką ir kai­nas, sa­ky­čiau, kad tai to­ly­gu api­plė­ši­mui. Žmo­nės dir­ba po 11 va­lan­dų per die­ną ir už­dir­ba tik 40 li­tų, o po­nai meist­rai už 2-3 mi­nu­ čių dar­bą, ku­ris ne­rei­ka­lau­ja jo­kių

M.Ski­riu­tė. „Po­li­ti­kams pa­rū­po tur­gus“, „Klai­pė­da“, 2012 09 20 ***

Se­na­sis tur­gus, kaip ir se­na­mies­tis bei cent­ras, sis­te­min­gai stu­mia­mi že­myn. Ma­tyt, kaž­kas tu­ri di­de­lių pla­nų, bet rei­kia „pra­va­ly­ti“ te­ri­to­ ri­ją nuo ne­rei­ka­lin­go ba­las­to. n

ypa­tin­gų ži­nių, tu­riu gal­vo­je, sky­ lės iš­grę­ži­mą, drįs­ta im­ti 20 li­tų. Tie­sa, su­da­rant su­tar­tį nuo mū­sų nu­lu­po 15 li­tų re­gist­ra­ci­jos mo­kes­ tį ir dar 29 li­tus paė­mė už su­teik­tą tei­sę nau­do­tis kor­te­le. Tai štai koks tas „ne­mo­ka­mas“ te­le­vi­zi­jos įve­di­mas. Al­do­na M.

Ma­nau, kad pa­ti mies­to val­džia ve­ja pir­kė­jus iš tur­gaus, nes ma­ši­ nų pa­sta­ty­mas mo­ka­mas. Jei man rei­kia 5 ki­log­ra­mų bul­vių, tai ge­ riau dėl jų nu­va­žiuo­siu iki nau­jo­ jo tur­gaus. Ten ma­ši­nos sto­vė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ir iš­lai­dos gau­na­si to­ kios pa­čios. ...

To­kia že­mė sto­vi be dar­bo. Sa­ky­ kim, tur­gus dir­ba dvi die­nas per sa­vai­tę, o dar pen­kias ten nie­ko ne­ vyks­ta – dir­ba tik už­da­ras pa­vil­jo­ nas. Mies­to cent­ras ne­ne­ša pi­ni­gų – eko­no­mi­nis ab­sur­das, po­nai... Bai

***

Ap­mo­kes­ti­no aikš­te­les ap­link tur­ gų, o da­bar ieš­ko, kur din­go pir­kė­ jai. Tų, ku­rie ga­li pės­ti atei­ti, yra ma­žai, o va­žiuo­tie­ji ne­va­žiuos, nes ne­no­ri mo­kė­ti dar ir už au­to­ mo­bi­lį.

Nuo sau­sio 1-osios, kai rei­kės pra­ dė­ti mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lių lai­ky­mą kie­muo­se, dar ma­žiau bus gy­ven­to­ jų. O kai ap­mo­kes­tin­si­te vi­są Klai­pė­ dos mies­tą, tai be­liks tik sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, par­tie­čiai ir sen­mer­gės.

wes

Via­čes­la­vui Kar­ma­no­vui

Mū­sų vai­kas pra­dė­jo lan­ky­ti dar­že­lį. Ki­lo klau­si­mų, ku­riuos no­rė­jau iš­siaiš­ kin­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­ je. No­rė­jau su­ži­no­ti, ko­kios leng­va­tos dėl mo­kes­čių už dar­že­lius ga­li ti­kė­tis vai­ko tė­vai, jei jie yra stu­den­tai. Ta­ čiau ma­ne nu­ste­bi­no, kad nė vie­nu šios mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je nu­ro­dy­ tu te­le­fo­nu aš ne­ga­lė­jau pri­si­skam­bin­ ti. Kon­tak­tuo­se ra­dau Vy­tau­to gat­vė­ je 12 įsi­kū­ru­sio mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­nio uos­ta­mies­ty­je te­le­fo­nus. Nu­ro­dy­ta, kad čia dir­ba trys žmo­nės. Ta­čiau vi­są die­ną ne­ga­lė­jau pri­si­skam­bin­ti. Gal jie ne­dir­ba? Ar kas ži­no­jo, kad toks sky­ rius yra Klai­pė­do­je? Ole­gas

Kul­tū­ros mo­ky­tis teks dar il­gai

Vis gal­vo­ju, kiek dar tu­rės praei­ti me­ tų, kol mū­sų vy­rai taps to­kie pat, ko­ kius ma­to­me nu­va­žia­vę į Va­ka­rų Eu­ ro­pos ša­lis. Aną die­ną ėjau ša­li­gat­viu. Pro ma­ne ne­grei­tai pra­va­žia­vo pra­ban­ gus au­to­mo­bi­lis. Kai ma­ši­na su­si­ly­gi­no su ma­ni­mi, lan­gas pra­si­da­rė, vai­ruo­to­ jas iš­sprie­gė nuo­rū­ką. Ge­rai, kad at­šo­ kau ir ji ne­pa­tai­kė į ma­ne. O juk ga­lė­ jo pa­deg­ti, nes rū­buo­se yra sin­te­ti­kos. Pas­kui il­gai gal­vo­jau, ko­dėl tvar­kin­ gai ap­si­ren­gęs, iš au­to­mo­bi­lio spren­ džiant, tur­tin­gas vy­ras yra toks ne­ praus­ta­bur­nis. Es­mė ne tai, kad vos ne­pa­tai­kė į ma­ne ta nuo­rū­ka, bet kad jam ky­la min­tis šiukš­lę mes­ti per lan­ gą. Išo­riš­kai gra­žus ir šva­rus, vi­du­jai su­pu­vęs – taip jį api­bū­din­čiau. Liūd­ na ma­ty­ti to­kius vaiz­dus.

***

Ka­ri­na

Ma­nau, tuš­čia dis­ku­si­ja. Vi­sos bė­ dos dėl ne­nor­ma­lių mo­kes­čių. as

***

O kar­tais Klai­pė­dos po­li­ti­kams ne­ pa­rū­po, ko­dėl ma­žė­ja gy­ven­to­jų skai­čius Lie­tu­vo­je??? jooo

***

Kal­ti ka­sos apa­ra­tai. ma­nau Por­ta­lo kl.lt skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai

Mokestis – pagal plotą

„Karštame telefone“ žmogus pikti­ nosi, kad jų name remontuotas šilu­ mos mazgas, o šių darbų kaina išdalyta priklausomai nuo buto ploto. Žmogus norėtų, kad visi butai už tai mokėtų po lygiai. Tačiau jis neteisus. Kam rekons­ truojamas šilumos mazgas? Tam, kad sumažėtų šildymo sąnaudos. O šildo­ mi yra kvadratai. Investicija sumažins kvadrato šildymo kaštus. Todėl logiš­ ka, kad investicija būtų ir dalijama pa­ gal butų plotą, nes atsipirkimas taip pat skaičiuosis pagal buto plotą. Rimantas Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

***

***

hmm

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

Kas iš­va­lys pal­tą?

Se­na­sis tur­gus tuš­tė­ja dėl mo­kes­čių

***

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 728

telefonas@kl.lt

Atgarsiai

Įdo­mu, kam nau­din­ga VšĮ reor­ga­ ni­zuo­ti į UAB? Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė grei­tai vi­sai vie­šų­ jų pa­slau­gų ne­be­teiks, vi­są tur­tą pri­va­ti­zuos kla­ni­niai mi­li­jo­nie­riai. O ta­da su­gal­vos tur­gų „su­bank­ro­ tin­ti“ ir ko­kį dan­go­rai­žį pa­sta­ty­ ti to­je vie­to­je. V.Kar­ma­no­vas da­ ro vis­ką, kad tik jam ati­tek­tų šil­ta UAB’o va­do­vo kė­dė. Į to­kius po­ stus dar­buo­to­jai tu­rė­tų bū­ti at­ ren­ka­mi vie­šo kon­kur­so bū­du, o ne juos tu­ri skir­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja! Taip ir su­si­da­ro kla­nai.

karštas telefonas

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Krasauskienė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

užribis Din­go be ži­nios

Per­va­žia­vo ko­ją

Su­čiu­po chu­li­ga­ną

Po­li­ci­ja ieš­ko 45-erių Gin­ta­ro Už­ ku­rė­lio, ku­ris lie­pos 21-ąją išė­jo iš na­mų ir ne­grį­žo. Din­gu­sio­jo be ži­nios po­žy­miai: vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo, vi­du­ti­nio ūgio, akys ru­ dos, plau­kai juo­di. Ypa­tin­gi po­žy­ miai – ant pe­ties ir ant ko­jos tu­ ri ta­tui­ruo­tes. As­me­nis, tu­rin­čius duo­me­nų apie ieš­ko­mą jau­nuo­lį, pra­šo­me in­for­muo­ti po­li­ci­ją.

Klai­pė­do­je ko­le­ga au­to­mo­bi­ liu klai­pė­die­čiui su­traiš­kė ko­ją. Ne­lai­mė nu­ti­ko Per­kė­los gat­ vė­je esan­čio­je įmo­nės te­ri­to­ri­ jo­je. Au­to­mo­bi­liu „Mer­ce­des“ pa­ju­dė­da­mas iš vie­tos 37-erių V.K už­va­žia­vo ant 47-erių A.K. ko­jos. Dėl dau­gy­bi­nių pė­ dos kau­lų lū­žių vy­ras gy­do­mas trau­mų sky­riu­je.

Klai­pė­die­čiai su­ga­vo au­to­mo­ bi­lius nio­ko­ju­sį chu­li­ga­ną. Vė­ ly­vą tre­čia­die­nio nak­tį žmo­nės pa­ste­bė­jo, kad kaž­kas iš­dau­žė „Vol­vo“ ir „Wart­burg“ ma­ši­nų lan­gų stik­lus. Gy­ven­to­jai su­lai­ kė 41-erių Klai­pė­dos ra­jo­no Di­ tu­vos kai­mo gy­ven­to­ją E.L. ir per­da­vė pa­tru­liams. Vy­ras už­ da­ry­tas į areš­ti­nę.

Mies­te – gais­ras po gais­ro As­ta Alek­sė­jū­nai­tė Eve­li­na Mi­ku­tie­nė Klai­pė­dos prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­ mo val­dy­bos ug­nia­ge­siai sku­bė­ jo ge­sin­ti įmo­nė­je „Klai­pė­dos kra­ nai“ įsi­plies­ku­sio gais­ro, ku­rį su­kė­ lė kait­len­tė.

„„Ty­ri­mas: vis dar aiš­ki­nama­si, kas in­ter­ne­te pa­sklei­dė ži­nią apie pre­ky­bos cent­ruo­se ne­va gro­bia­mus vai­kus. 

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Gro­bia­mų vai­kų is­to­ri­jo­je atsirado nau­jas vei­kė­jas Aukš­čiau­sių ša­lies pa­rei­gū­nų dė­me­sio su­ lau­kęs ty­ri­mas dėl me­la­gin­gų gan­dų apie pre­ky­bos cent­ruo­se ne­va ma­siš­kai gro­ bia­mus vai­kus pa­si­su­ko ne­ti­kė­ta link­ me – išaiš­kin­tas dar vie­nas ga­li­mas gan­dų sklei­dė­jas, ta­čiau jis iš­vy­kęs į už­sie­nį.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Po ap­klau­sos ta­po liu­di­nin­ke

Dar va­sa­rą Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad prie gan­dų pla­ti­ni­ mo so­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je „Fa­ ce­book“ ga­lė­jo pri­si­dė­ti anks­čiau ne­teis­ta 37-erių kre­tin­giš­kė Aud­ ro­nė Kont­ri­mai­tė. Ta­čiau lie­pos pra­džio­je ap­klaus­ to­ji šio­je by­lo­je bu­vo įvar­dy­ta kaip liu­di­nin­kė. Paaiš­kė­jo, kad kre­tin­giš­kė so­cia­ li­nia­me tink­la­la­py­je tik per­ra­šė iš kaž­kur nu­girs­tą gan­dą, to­dėl jos ne­ ga­li­ma bū­tų kal­tin­ti pa­ni­ką vi­suo­ me­nė­je su­kė­lu­sios ži­nios au­to­re. Mo­ters pa­skleis­tuo­se sa­ki­niuo­se nė­ra pa­tvir­ti­ni­mo, kad ji tik­rai ži­ nan­ti fak­tų apie pa­gro­bi­mus. Ty­ri­me – nau­jas vei­kė­jas

Ty­rė­jai ne­tru­kus iš­siaiš­ki­no dar vie­ną as­me­nį, ku­ris bus ap­klau­

sia­mas šio­je by­lo­je. Paaiš­kė­jo, kad pa­rei­gū­nai ieš­ko į už­sie­nį iš­vy­ku­ sio vy­riš­kio, ta­čiau ar grei­tu lai­ku jį pa­vyks ap­klaus­ti, ne­drįs­ta pro­ gno­zuo­ti. „Ga­liu tik pa­tvir­tin­ti, kad šio­je by­lo­je kre­tin­giš­kė bu­vo ap­klaus­ ta kaip liu­dy­to­ja. To­li­mes­nių pro­ce­si­nių veiks­mų ne­ga­lė­čiau

Paaiš­kė­jo, kad pa­rei­ gū­nai ieš­ko į už­sie­nį iš­vy­ku­sio vy­riš­kio. ko­men­tuo­ti, ne­tru­kus paaiš­kės, ko­dėl esu toks ne­kal­bus“, – ti­ ki­no Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Si­mo­nas Ge­nys. Kol kas ži­no­ma tik tiek, kad pro­ ku­ro­rų ieš­ko­mas vy­riš­kis į už­sie­ nį iš­vy­kęs ne dėl to, kad pa­si­slėp­ tų nuo tei­sin­gu­mo. Vy­ras sve­čio­je ša­ly­je už­dar­biau­ja.

Nep­ra­ne­ša­ma, ko­kio mies­to gy­ ven­to­jo pa­var­dė mi­ni­ma šia­me ty­ ri­me, tei­gia­ma tik tiek, kad jis nė­ ra klai­pė­die­tis. Gre­sia iki dve­jų me­tų ne­lais­vės

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl in­ter­ne­te sklin­dan­čio gan­do, kad pre­ky­bos cent­ruo­se ma­siš­kai gro­bia­mi vai­ kai, ku­rie vė­liau nau­do­ja­mi kaip or­ga­nų do­no­rai, pra­dė­tas po to, kai į pa­rei­gū­nus dėl ža­los re­pu­ta­ ci­jai krei­pė­si pra­mo­gų ir pre­ky­bos cent­ro „Ak­ro­po­lis“ va­do­vy­bė. Krau­pio­mis de­ta­lė­mis api­pin­ ta iš­mo­nė ne­tru­kus tiek įaud­ri­no gy­ven­to­jų vaiz­duo­tę, kad gan­dų sklei­dė­jus nu­ro­dė išaiš­kin­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ar­tū­ras Me­lia­nas bei po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Ty­ri­mo ėmė­si Klai­pė­dos ap­ skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­ si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­ rei­gū­nai ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Klai­pė­die­čiams tai pir­mas to­kio po­bū­džio ty­ri­mas. Ta­čiau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, vi­ so­je ša­ly­je tik­ri­nę in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mus iš­puo­lius prieš ma­ža­me­ čius, įsi­ti­ki­no, kad pre­ky­bos cent­ ruo­se nuo me­na­mų pa­gro­bė­jų ne­nu­ken­tė­jo nė vie­nas vai­kas. Ne­ bu­vo gau­ta ir tė­vų pra­ne­ši­mų apie pa­na­šius da­ly­kus. Už me­la­gin­gą pra­ne­ši­mą apie vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų ar­ ba iš­ti­ku­sią ne­lai­mę, jei dėl to ki­lo žmo­nių są­my­šis ar­ba bu­vo pa­da­ry­ ta di­de­lė tur­ti­nė ža­la, gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų.

Gais­ras ki­lo ket­vir­ta­die­nį ry­te. Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu bu­vo pra­neš­ta, kad Ši­lu­tės plen­te de­ga an­ga­ras. Į įvy­kio vie­tą at­vy­ko ke­tu­rios Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ma­ši­nos. Ug­nį su­val­dy­ti pa­vy­ko per pu­sant­ros va­lan­dos. Dėl ko ki­lo gais­ras, kol kas nu­sta­ ti­nė­ja­ma, bet įta­ria­ma, jog an­ga­ras ga­lė­jo už­si­lieps­no­ti nuo įjung­tos elekt­ri­nės kait­len­tės. Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, me­ta­li­nia­ me neap­šil­tin­ta­me an­ga­re ge­ro­kai ap­de­gė su­krau­ti bal­dai, ap­rū­ko sie­ nos ir lu­bos. Nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį uos­ta­mies­ty­je mal­šin­ti dar du gais­rai. Įmo­nės „Šva­ros cent­ras“ už­ra­kin­to­ se pa­tal­po­se už­si­lieps­no­jo iš­va­ly­mui pa­lik­tas au­to­mo­bi­lis. Nuo di­de­lės ne­ lai­mės iš­gel­bė­jo pa­sta­te bu­vu­si įreng­ ta ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja.

Klai­pė­dos prieš­gais­ri­nės gel­bė­ ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­sių eki­pa­žą, tre­čia­die­nio va­ka­rą grįž­tan­tį iš ki­ tos ne­lai­mės vie­tos, su­stab­dė sau­ gos tar­ny­bos eki­pa­žas, ku­ris ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Lie­pų gat­vės 54aja­me na­me ki­lo gais­ras. Paaiš­kė­jo, kad įmo­nės pa­tal­po­ se už­si­de­gė „Opel Vi­va­no“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Už­ra­kin­to­je au­top­lo­vyk­los pa­tal­ po­je bu­vo ir „Au­di A6“ au­to­mo­bi­ lis, bet jis ne­nu­ken­tė­jo. O štai „Opel“ su­de­gė ne­pa­tai­ so­mai. Per gais­rą iš­de­gė au­to­mo­ bi­lio sa­lo­nas, iš­by­rė­jo stik­lai, su­ de­gė prie­ki­nės ir ga­li­nės lem­pos, ap­si­ly­dė ma­ši­nos prie­kis, gro­te­ lės. Ap­rū­ko au­top­lo­vyk­los lu­bos, nu­de­gė ap­švie­ti­mo lem­pos, ap­si­ ly­dė plas­ti­ki­nės du­rys ir plas­ti­ki­nė ap­dai­la, su­de­gė vi­du­je bu­vęs dul­ kių siurb­lys. Prieš ky­lant gais­rui Lie­pų gat­ vė­je, ug­nia­ge­siai mal­ši­no lieps­nas Pi­lies gat­vės 4-aja­me na­me įsi­kū­ ru­sio­je mais­to pro­duk­tų par­duo­tu­ vė­lė­je. Čia už­si­de­gė grei­to mais­to pa­ruo­ši­mui nau­do­ja­mi rie­ba­lai. Ta­čiau gais­rą pa­vy­ko už­ge­sin­ti. Pa­tal­pos iš­vė­din­tos, žmo­nės ne­ nu­ken­tė­jo.

Atš­vai­tus dalijo ir me­ras Eve­li­na Mi­ku­tie­nė e.mikutiene@kl.lt

Jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­niams pra­si­dė­jus, uos­ta­mies­čio gy­ven­ to­jams va­kar da­ly­ti at­švai­tai.

Mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­ kas kar­tu su Klai­pė­dos vi­suo­me­ nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tais da­li­jo at­švai­tus, kad su­trum­pė­jus švie­siam pa­ros lai­kui ir pra­stė­jant oro są­ly­goms pės­tie­ji bū­tų ge­riau ma­to­mi. V.Grub­liaus­kas pri­si­pa­ži­no, jog pa­ts ei­da­mas į dar­bą ne­pa­sii­ma at­ švai­to, ta­čiau tuoj pat pri­dū­rė, kad

tam­siu pa­ros me­tu ne­ten­ka daug vaikš­čio­ti. „Ši ak­ci­ja, ma­nau, ne tik man pri­mi­nė at­švai­tų tei­kia­mą nau­dą. Ti­kiu, jog nuo šio va­ka­ro uos­ta­ mies­čio gy­ven­to­jai ne­pa­mirš pa­ siim­ti at­švai­tų ir pa­si­rū­pins ne tik sa­vo, bet ir ar­ti­mų­jų sau­gu­mu“, – vy­lė­si me­ras. Ak­ci­ja su­si­do­mė­jo ir au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai. Drą­ses­ni ke­lei­viai tie­sė ran­kas per au­to­mo­bi­lių lan­gus, kad gau­tų at­švai­tą. Atš­vai­tai bu­vo da­li­ja­mi prie pre­ ky­bos cent­ro „Ak­ro­po­lis“ san­kry­ žos bei At­gi­mi­mo ir Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė­se.

„„Pa­ženk­li­no: V.Grub­liaus­kas švie­siap­lau­kei at­švai­tą už­se­gė ant ko­jos. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


8

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

ekonomika

Viš­tieną leis įver­tin­ti iš nau­jo Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Au­gant viš­tie­nos pro­duk­ci­jos pa­klau­sai už­sie­ny­je, ša­lies ga­ min­to­jai pri­vers­ti tai­ky­tis prie eks­por­to rinkų var­to­ji­mo įpro­ čių. Eks­por­tas ska­ti­na in­ves­ti­ ci­jas ir naują pro­duk­ciją įves­ti į Lie­tu­vos rinką.

Ang­li­jo­je, Olan­di­jo­je, Prancū­ zi­jo­je ir ki­to­se už­sie­nio rin­ko­se, kur įmo­nių grupės „KG Group“ paukš­ti­nin­kystės bend­rovės eks­por­tuo­ja per treč­dalį Lie­tu­ vo­je pa­ga­mi­na­mos paukš­tie­nos pro­duk­ci­jos, var­to­tojų įpro­čiai yra šiek tiek ki­to­kie nei lie­tu­ vių. Siek­da­mi su­tau­py­ti už­sie­ nio var­to­to­jai mie­liau ren­ka­si su­pjaus­tytą ly­gio­mis da­li­mis ir pa­gal svorį surū­šiuotą viš­tie­nos pro­duk­ciją. Tuo tiks­lu įmo­nių gru­pei „KG Group“ pri­klau­san­tis Vil­niaus paukš­ty­nas šiais me­tais daug in­ ves­ta­vo. Grupės in­ves­ti­ci­jos į ga­ my­bos tech­no­lo­gijų mo­der­ni­za­ vimą die­giant nau­jas ga­my­bos li­ni­jas šiais me­tais sie­kia per 46 mln. litų, in­ves­ti­ci­jos vien į Vil­ niaus paukš­tyną su­da­ro per 20 mln. litų.

At­lik­tos in­ves­ti­ci­ jos pa­di­dins pri­ dėtinės vertės paukš­tie­nos pro­ duktų ga­mybą ir eks­por­to mastą. „Didė­jant paukš­tie­nos su­var­ to­ji­mui ir viš­tie­nos pro­duktų eks­por­tui, Vil­niaus paukš­ty­ no šių­metės in­ves­ti­ci­jos skir­tos ga­my­bi­niams pa­jėgu­mams di­ din­ti. Šiais me­tais įdieg­tos mo­ der­nios paukš­tie­nos ka­lib­ra­vi­ mo tech­no­lo­gi­jos, leid­žian­čios viš­čiuką ir bet ku­rią jo dalį su­ pjaus­ty­ti ly­giai, o su­pjaus­ty­tas da­lis surū­šiuo­ti su pa­čia ma­ žiau­sia svo­rio pa­klai­da. Paukš­ tie­na tiks­liai su­skirs­to­ma į po­ rci­jas, tad ge­ro­kai pa­to­giau ją ga­min­ti“, – apie naujovę Lie­ tu­vo­je pa­sa­ko­jo įmo­nių grupės „KG Group“ va­do­vas Taut­vy­ das Barš­tys. Praplėtęs viš­tie­nos pro­duktų asor­ti­mentą Vil­niaus paukš­ty­ nas šį ru­denį pra­de­da tiek­ti pla­ tų ka­lib­ruo­tos viš­tie­nos asor­ ti­mentą ir į Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­lus bei res­to­ra­nus. Tei­gia­ ma, kad įdie­gus nau­jo­ves paukš­ ty­no per­dir­bi­mo sąnau­das pa­vy­ ko su­ma­žin­ti 6 pro­c. Pa­sak įmo­nių grupės va­do­ vo T.Barš­čio, di­delė ka­lib­ruotų viš­tie­nos pro­duktų da­lis eks­ por­tuo­ja­ma į Va­karų Eu­ro­pos ir ki­tas ša­lis. Eks­por­tui aug­ti daug įta­kos turė­jo ga­li­mybė tiek­ti di­ delį su­pjaus­ty­tos ly­gio­mis da­ li­mis ir surū­šiuo­tos pa­gal svo­ rį pro­duk­ci­jos kiekį. Šių metų pirmą pus­metį Vil­niaus paukš­ ty­no eks­por­tas, pa­ly­gin­ti su to­ kiu pat pra­ėju­sių metų lai­ko­tar­ piu, išau­go be­veik du­kart.

Ūkininkai kviečiami susitvarkyti melioracijos griovius Žemdirbiai turi puikią galimybę iškirsti krūmynus melioracijos grioviuose, pa­ gerinti savo laukų būklę ir pagražinti kraš­ tovaizdį. Jie kviečiami teikti paraiškas Lie­ tuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. progra­ mos priemonei „Pelno nesiekiančios in­ vesticijos“. Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt

Paraiškų laukiama iki spalio 31 d.

Ūkininkų susidomėjimas parama melioracijos grioviams tvarky­ ti ir toliau didėja. Laikas parodė, kad paraiškų teikimas aktyviau­ siai vyksta paskutinėmis jų teikimo termino dienomis, todėl savival­ dybių rajonų melioracijos specia­ listai, padedantys sukomplektuoti paraiškas, jau turi dirbti įtemptai, kad laiku suspėtų sutvarkyti do­ kumentus. Atsižvelgus į didelį ūkininkų užimtumą, vykdant šienapjūtės, derliaus nuėmimo ir dorojimo dar­ bus, nuspręsta pratęsti paraiškų rinkimą melioracijos grioviams tvarkyti iki spalio 31 d. Laukia daug darbo

Lietuvoje nusausinta beveik 3 mln. ha žemės, iš jų – 2,5 mln. ha sudaro žemės ūkio naudmenys. Daugiau kaip 52 tūkst. km magistralinių melioracijos griovių vingiuoja per ūkininkų laukus. Maždaug pusės jų būklė yra apgailėtina. Pagal atliktą inventorizaciją, įvertinus meliora­ cijos statinius, reikėtų rekonstruoti apie 10 tūkst. km ir remontuoti 16 tūkst. km griovių. Ypač sudėtinga situacija pajūrio zonoje. Ten daug kur vien dėl to sulaukiama mažes­ nių derlių. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos žem­ dirbius kviečia iki spalio pabai­ gos teikti paraiškas ir tvarkyti savo valdose melioracijos griovius. Ūki­ ninkai, kurie jau pateikė paraiškas, džiaugiasi, kad patirtos išlaidos bus kompensuojamos, o jų laukų būklė pagerės. Darkė kraštovaizdį

Kretingos rajone, Kalniškių kai­ me, Vladas Baltuonis su sūnumi įkūrę didelę kalakutų fermą. Ten klega 10 tūkst. paukščių. „Turi­ me savo skerdyklą, ce chus, to­ dėl pa tys pa ruo šia me pro duk­ ciją. Taip pat pa tys au gi na me javus, iš ku rių ga mi na me ka la­ ku tams le salą, todėl už sii ma me ir au galų au gi ni mu“, – pa sa ko­ jo V.Baltuonis. Jo valdose esančiame melioraci­ jos griovyje jau priaugę ne tik gau­ sybė krūmų, bet ir suvešėjo me­ džiai. „Kai tik sužinojome apie palankias sąlygas gauti už tai dar ir paramą, nedvejodami teikėme paraišką priemonei „Pelno nesie­ kiančios investicijos“. Jau ir iki tol ketinome imtis šio darbo“, – tvir­ tino V.Baltuonis.

Jis labiausiai džiaugiasi, kad, su­ tvarkius prižėlusius melioracijos griovius, pagražės kraštovaizdis. Ūkininkas įsipareigojo prižiūrė­ ti griovį penkerius metus. Jis turės nušienauti šlaitus, neleisti vėl at­ želti krūmams. Įsiveisė bebrai

Kretingos rajone, Jokubavo kai­ me, ūkininkaujantis Stasys Kra­ kys apie 200 ha užsėjęs kviečiais, rapsais, žirniais, grikiais. Labiau­ siai sėkmingai ūkininkauti trukdo dažnai patvinstantys laukai. „Me­ lioracijos įrenginiai jau seni, o dar melioracijos grioviuose įsigudrino užtvankas statyti bebrai, kurių čia prisiveisė devynios galybės“, – tei­ gė S.Krakys. Šie gyvūnai priaugusiuose krū­ mais ir medžiais grioviuose turi apsčiai statybinės medžiagos užt­ vankoms ręsti. „O tada, kai tik gau­ siau palyja, patvinsta dideli laukų plotai. Šiemet daug kur negalėjau įvažiuoti su technika ir nupurkš­ ti augalų. Daug kur komplikuotas ir derliaus nuėmimas“, – guodėsi žemdirbys.

Nuspręsta pratęsti paraiškų rinkimą melioracijos grio­ viams tvarkyti iki spalio 31 d.

Sėja S.Krakio ūkyje irgi vėlavo būtent dėl didelės drėgmės lau­ kuose. Todėl čia melioracija čia vaidina ypač svarbų vaidmenį. „Sužinojęs apie galimybes gau­ ti paramą pateikiau paraišką ir po sėjos pradėsiu kirsti krūmynus ir medžius grioviuose. Mano valdo­ se jie driekiasi net 5 km“, – sakė S.Krakys. Ji vylėsi, kad sutvarkyti grio­ viai išgelbės bent nuo bebrų ant­ plūdžio. „Suprantama, kad reikė­ tų tvarkyti ir melioracijos sistemas laukuose, bet ir švarūs grioviai tu­ rėtų pagerinti situaciją“, – vylė­ si S.Krakys. Prastesni derliai

Kitas pajūrio regiono ūkininkas, Klaipėdos rajone, Veiviržėnų kai­ me gyvenantis Sta sys Ma rozas taip pat guodėsi drėgnais laukais. „Jei vasara lietingesnė, sudėtin­ ga įvažiuoti su technika, taip pat sulaukiame daug prastesnių der­ lių nei kituose rajonuose“, – tei­ gė jis. S.Ma rozas sakė pri kulian­

„„Sprendimas: Klaipėdos„rajono„ūkininkas„Raimundas„Rėbžda„džiaugia-

si„pateikęs„paraišką„tvarkyti„savo„laukuose„griovį,„kuris„jau„labai„priaugęs„įvariausių„augalų.„ „ Vytauto„Liaudanskio„nuotr.

tis tik 2–2,5 t iš hek ta ro grūdų. „Ne veltui Klaipėdos rajone daug že mių dir vo nuo ja. Ją tie siog neapsimoka dirbti dėl sudėtingų sąlygų. Tai didina ir dabų savi­ kainą, o derliai būnamenki ir ne­ duoda tiek pajamų, kiek įdedama triūso“, – aiškino žemdirbys. S.Marozas įsitikinęs, kad Lie­ tuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“ labai naudinga. „Tai bent iš dalies padės gelbėti laukus. Šia priemone žem­ dirbiai turėtų masiškai naudotis. Juk griovys ilgas, ne per vieno ūki­ ninko laukus, todėl idealu būtų, jei visi imtų tvarkytis vienu metu“, – mano S.Marozas. Laukia paraiškų

Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamen­ to Melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Vitukynas sakė, kad paramos in­ tensyvumas siekia iki 100 proc. Pareiškėjų ūkiuose savivaldybės specialistas sudaro sąmatą ir įver­ tina darbų išlaidas pagal tai, kiek gausiai apžėlęs augalais melioraci­ jos griovys. Kilometras griovio su abiem šlaitais prilyginamas hekta­ rui. Maksimali paramos suma – 50 tūkst. litų. „Pirmuoju paraiškų rinkimo lai­ kotarpiu gautos 99 paraiškos, ku­ riose prašoma paramos suma iš viso sudarė 2,25 mln. litų. Šiemet priemonei „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinti skirta 10 mln. litų. Tokia pati suma numa­ tyta ir kitiems metams“, – teigė V.Vitukynas. Aktyviausi šį kartą buvo Kupiš­ kio, Plungės, Varėnos, Lazdijų, Šiaulių, Pasvalio, Radviliškio ra­ jonų savivaldybių žemdirbiai. Kol kas mažiau paraiškų sulaukiama iš pajūrio rajonų. Labai atsilie­

ka suvalkiečiai. Kol kas sulaukia­ ma nedaug paraiškų ir iš Klaipė­ dos krašto. Supaprastintos taisyklės

Žemės ūkio mi nis te ri ja, atsi­ žvelgda ma į ūki ninkų pa gei da­ vi mus, su pap ras ti no šios prie­ monės įgy ven di ni mo tai syk les. Nuo šiol me lio ra ci jos grioviams tvarky ti pa kan ka savival dybės ra šy ti nio su ti ki mo su tvar ky ti me lio ra ci jos griovį. „Nebū ti na išgriebti nušienautos žolės, kaip buvo reikalauta anksčiau“, – tei­ gė V.Vitukynas. Ūkininkai sutvarkę griovius pen­ kerius metus privalės užtikrinti jo priežiūrą. Tvarkymui bus skiriama po 517 litų hektarui kasmet. Paramos gavėjai gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, užsiiman­ tys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą. Pagal šią priemonę pareiškėjas gali pateikti tik vieną šios paramos paraišką. Pareiškėjas įsipareigoja sutvar­ kyti ne mažesnį kaip 1 ha melio­ racijos griovių plotą, kurio vienti­ sa dalis negali būti mažesnė negu 0,3 ha. Melioracijos griovio plo­ tas turi būti pamatuotas nuo me­ lioracijos griovio kranto linijos su vandens paviršiumi iki melioraci­ jos griovio šlaito viršutinės briau­ nos ir 1 m pločio daugiamečių žo­ lių apsaugine juosta. Tinkamos finansuoti išlaidos: krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo ir su­ tvarkymo darbai; medžių ir kitos augalijos, augančios ant melioraci­ jos griovio šlaitų, pašalinimo ir su­ tvarkymo darbai; augalijos išvaly­ mas iš melioracijos griovio dugno; drenažo žiočių ir latakų išvalymas ir sutvarkymas. Užs. 1018409


9

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

pasaulis Nuo­ga­lių ­ at­sto­vy­bė

Pa­gim­dė­ fron­to li­ni­jo­je

Uk­rai­nos fe­mi­nis­čių or­ga­ni­za­ci­ja „Fe­ men“, gar­sė­jan­ti ra­di­ka­liais iki pu­sės nuo­ gų mo­te­rų pro­tes­tais, ant­ra­die­nį ati­da­rė sa­vo pir­mą­ją at­sto­vy­bę už­sie­ny­je – Pran­ cū­zi­jos sos­ti­nė­je. Ta pro­ga su­reng­ta pro­ tes­tuo­to­jų nuo­go­mis krū­ti­mis de­monst­ ra­ci­ja vie­na­me mu­sul­mo­niš­ko Pa­ry­žiaus 18-ojo ra­jo­no kvar­ta­le. Ki­tus or­ga­ni­za­ci­jos cent­rus atei­ty­je ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti Mon­ rea­ly­je, Niu­jor­ke ir San Pau­le.

Bri­tų ka­riš­kė, tar­nau­jan­ti fron­to li­ni­jo­je Af­ ga­nis­ta­ne, pa­gim­dė NA­TO ba­zė­je, ku­rio­je yra dis­lo­kuo­ta, – ke­lios die­nos po to, kai tą ba­zę už­puo­lė Ta­li­ba­no ko­vo­to­jai. Bri­tų spau­da pra­ne­ša, kad mo­te­ris, ku­ri ant­ra­ die­nį Kemp Bas­tio­ne, Hel­man­do pro­vin­ci­ jo­je, pa­gim­dė ber­niu­ką, ne­ži­no­jo, kad lau­ kia­si. Mo­ti­na ir kū­di­kis lau­kia spe­cia­lis­tų me­di­kų ko­man­dos iš Oks­for­do li­go­ni­nės, o pa­skui bus par­skrai­din­ti na­mo.

Bru­nė­jaus sul­to­no, ku­ris yra vie­ nas tur­tin­giau­sių pa­sau­lio žmo­ nių, duk­ters su­tuok­tu­ves šį sa­ vait­ga­lį vai­ni­kuos pra­ban­gi ce­ re­mo­ni­ja mo­nar­cho 1,7 tūkst. me­ nių rū­muo­se. Kul­mi­na­ci­ja – sek­ma­die­nį

„„Li­ki­mas: pa­sak drau­gų, M.Le­wins­ky sa­vo 40-ąjį gim­ta­die­nį su­tiks be

vy­ro, nirš­da­ma dėl to, kad jos re­pu­ta­ci­ja bu­vo su­žlug­dy­ta vi­so pa­sau­ lio aky­se. „Scan­pix“ nuo­tr.

M.Le­wins­ky drioks­te­ls Pa­sak JAV ži­niask­lai­dos, mo­te­ris su­si­ti­ki­nė­ja su stam­bio­mis ša­lies lei­dyk­lo­mis, ti­kė­da­ma­si pa­si­ra­šy­ ti su­tar­tį dėl sa­vo me­mua­rų pub­ li­ka­vi­mo. Nors po­ten­cia­lūs lei­dė­jai pa­si­ra­šė kon­fid ­ en­cia­lu­mo su­tar­ tį, žur­na­lis­tai iš­šniukš­ti­nė­jo, kad už sa­vo at­vi­ra­vi­mus M.Le­wins­ky pra­šo 12 mln. do­le­rių (32 mln. li­ tų). Jos kū­ri­nį ži­niask­lai­da jau pa­ va­di­no kny­ga, ku­rio­je bus pa­pa­sa­ ko­ta vis­kas. Su kuo de­ra­si bu­vu­si B.Clin­to­no mei­lu­žė, dar pa­slap­tis. „Ma­nau, kiek­vie­nas stam­bus lei­ dė­jas no­rė­tų iš­girs­ti, ką gi ji ruo­ šia­si pa­ra­šy­ti“, – laik­raš­čiui „The New York Post“ sa­kė in­for­muo­tas šal­ti­nis. Sva­jo­nės apie gru­pi­nį sek­są

Nors pa­ti M.Le­wins­ky kol kas vie­šai ne­skel­bia sa­vo pla­nų, apie juos ži­ niask­lai­dai jau pa­sa­ko­ja jos drau­gai. „Mo­ni­ca ga­li ap­ra­šy­ti, kaip Bil­ las ėjo vis to­liau, apie tai, kaip jis aist­rin­gai no­rė­jo sek­so tri­se, or­gi­ jų ir įvai­riau­sių sek­so žais­liu­kų, – M.Le­wins­ky drau­gą ci­ta­vo „Hol­ ly­wood Li­fe“. – Ji ga­li pri­si­min­ti vis­ką, ką Bil­las pa­sa­ko­jo apie Hil­ la­ry (žmo­ną – red. pa­st.), taip pat fak­tą, kad, jo ma­ny­mu, ne jis vie­ nas ieš­ko­jo mei­lės šo­ne.“ Sklin­da gan­dai, kad JAV vals­ ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ry Clin­ton siun­ta iš­gir­du­si apie M.Le­wins­ky pla­nuo­ja­mus iš­leis­ti me­mua­rus.

mln. do­le­rių

kom­pen­sa­ci­ją pri­si­tei­sė nuo spra­gin­tų ku­ku­rū­zų su­si­rgęs ame­ri­kie­tis Way­ne’as Wat­so­nas.

Bru­nė­jus šven­čia ka­ra­liš­ką­sias ves­tu­ves

Gar­sio­ji Mo­ni­ca Le­ wins­ky, vos neiš­ ver­tu­si Bil­lo Clin­to­ no iš pre­zi­den­to po­ sto, nu­spren­dė ge­ rai už­si­dirb­ti iš sa­vo skan­da­lin­gos praei­ ties.

Pra­šo 12 mln. do­le­rių

7,2

Pa­te­kę į kny­gy­nų len­ty­nas šie ga­ li pa­lai­do­ti jos ga­li­my­bes ka­da nors užim­ti JAV pre­zi­den­to po­stą. „Mo­ni­ca ban­do ju­dė­ti į prie­kį, bet praei­ties šmėk­la – ro­ma­nas su pre­zi­den­tu – ją vis per­se­kio­ja, – pa­sa­ko­jo M.Le­wins­ky drau­gas. – Sa­vo 40-ąjį gim­ta­die­nį ji su­tiks be vy­ro, nirš­da­ma dėl to, kad jos re­ pu­ta­ci­ja bu­vo su­žlug­dy­ta vi­so pa­ sau­lio aky­se.“

Mo­ni­ca ga­li ap­ra­šy­ ti, kaip Bil­las ėjo vis to­liau, apie tai, kaip jis aist­rin­gai no­rė­ jo sek­so tri­se, or­gi­jų ir įvai­riau­sių sek­so žais­liu­kų. Pas­pir­tis B.Oba­mai?

Lei­di­nys „The Exa­mi­ner“ ban­dė nag­ri­nė­ti, kam ga­li bū­ti nau­din­gi M.Le­wins­ky me­mua­rai ar­ba vien kal­bos apie to­kią kny­gą, ir pa­da­rė pa­ra­dok­sa­lią iš­va­dą. B.Clin­to­nui ši kny­ga ga­li tik pa­ dė­ti, nes tik pa­di­dins su­si­do­mė­ ji­mą juo. O at­si­žvel­gus į tai, kad pa­rė­męs Ba­rac­ko Oba­mos kan­di­ da­tū­rą į ša­lies va­do­vus eksp­re­zi­ den­tas pa­sie­kė po­pu­lia­ru­mo pi­ką, ži­nia apie M.Le­wins­ky me­mua­rus ga­li nu­lem­ti res­pub­li­ko­no Mit­to Rom­ney pra­lai­mė­ji­mą.

„Skan­da­las kar­tais tik­rai ga­ li išei­ti kan­di­da­tui į nau­dą“, – re­ ziu­ma­vo „The Exa­mi­ner“. Tie­sa, „The Huf ­fi ng­ton Post“ at­ lik­ta ap­klau­sa pa­ro­dė, kad nau­jie­ na apie ga­li­mą de­mas­kuo­jan­čios kny­gos pa­si­ro­dy­mą ame­ri­kie­čius su­do­mi­no la­biau nei pa­tys M.Le­ wins­ky me­mua­rai. Be­veik 50 pro­c. res­pon­den­tų at­ sa­kė, jog ne­skai­tys jos at­vi­ra­vi­mų, ir tik 36 pro­c. ma­no, kad skai­ty­tų. ne­wsru.com inf.

Ro­ma­nas su pre­zi­den­tu

32 me­tų prin­ce­sė Ha­jah Ha­fi­zah Su­ru­rul Bol­kiah ir jos 29 me­tų jau­ni­kis Pen­gi­ra­nas Ha­ji Mu­ham­ ma­das Ru­zai­ni šia­me ma­žy­čia­ me naf­tos gau­sia­me is­la­miš­ka­me sul­to­na­te, ku­rį jau 600 me­tų val­ do ta pa­ti ka­ra­liš­ko­ji šei­ma, žie­ dus su­mai­nė va­kar, o sek­ma­die­nį per ra­fi­nuo­tą ce­re­mo­ni­ją bus ofi­ cia­liai pri­sta­ty­ti ka­ra­liš­kie­siems rū­mams. Sek­ma­die­nio ce­re­mo­ni­ja vai­ni­ kuos dau­giau kaip sa­vai­tę trun­ kan­čias ves­tu­vių iš­kil­mes. Į nuo­ta­kos tė­vo 66 me­tų sul­ to­no Has­sa­na­lo Bol­kiah ren­gia­ mą ban­ke­tą jau­na­ve­džių gar­bei, ku­ris įvyks sek­ma­die­nio va­ka­ rą, pa­kvies­ti Piet­ry­čių Azi­jos ša­ lių ly­de­riai ir už­sie­nio ka­ra­liš­kie­ ji as­me­nys. Re­ta jau­du­lio ap­raiš­ka

Ha­fi­zah, ku­ri yra įgi­ju­si vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą, yra penk­tas sul­to­no ir ka­ra­lie­nės Sa­ le­hos vai­kas. Ji dir­ba pa­rei­gū­ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je. P.H.M.Ru­ zai­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jas ir dir­ba prem­je­ro biu­re. Abie­jų bo­sas – nuo­ta­kos tė­vas, ku­ris yra ir prem­je­ras, ir fi­nan­sų mi­nist­ras, ir gy­ny­bos mi­nist­ras. Sul­to­nas iš tri­jų san­tuo­kų tu­ri 12 vai­kų – pen­kis sū­nus ir sep­ty­ nias duk­te­ris, o Ha­fi­zah san­tuo­ ka yra pir­mo­sios jo vai­kų ves­tu­vės nuo 2007-ųjų. To­kios jung­tu­vės pa­pras­tai bū­na re­ta jau­du­lio ap­ raiš­ka Bru­nė­ju­je, ku­ris gar­sė­ja lė­tu gy­ve­ni­mo tem­pu ir nak­ti­nio gy­ve­ni­mo ne­bu­vi­mu, nes al­ko­ho­

lis pa­gal is­la­mo nuo­sta­tas iš es­ mės yra už­draus­tas. Auk­si­ne mašina ne­va­žiuos

2004 m. įvy­ku­sios sos­to įpė­di­ nio al Muh­ta­dee Bil­lah ves­tu­vės į sos­ti­nę Ban­dar Se­ri Be­ga­va­ną su­ trau­kė di­džiu­les mi­nias, o sve­čių są­ra­še bu­vo dau­giau kaip 2 tūkst. var­dų, tarp jų – ka­ra­liš­kų­jų as­ me­nų iš Ja­po­ni­jos, Jor­da­ni­jos, Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Ma­lai­zi­jos. Tarp šios sa­vai­tės links­my­ bių bu­vo nak­ti­niai bu­dė­ji­mai rū­muo­se po­rai pa­lai­min­ti, bet mo­nar­chi­ja at­si­sa­kys tra­di­ci­ nio va­žia­vi­mo sos­ti­nės gat­vė­mis paauk­suo­tu ka­ra­liš­ko­sios šei­mos „Rolls-Roy­ce“. Pap­ras­tai slap­tu­mą sau­gan­ti mo­nar­chi­ja to­kio spren­di­mo ne­ paaiš­ki­no.

To­kios jung­tu­vės pa­pras­tai bū­na re­ ta jau­du­lio ap­raiš­ ka Bru­nė­ju­je, ku­ris gar­sė­ja lė­tu gy­ve­ni­ mo tem­pu.

Tur­tin­gas nykš­tu­kas

Bru­nė­jaus sul­to­na­tas, ku­rio iš­ ta­kos sie­kia XV a., yra ab­so­liu­ti mu­sul­mo­niš­ka ma­la­jų mo­nar­chi­ ja, ku­ri vi­siš­ką ne­prik­lau­so­my­bę nuo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­sie­ kė 1984 m. Bor­neo sa­los plo­te­ly­je įsi­kū­ręs sul­to­na­tas iš­gau­na daug naf­tos ir gam­ti­nių du­jų. Šis tur­tas Bru­nė­jaus pi­lie­čiams, ku­rių yra ma­žiau nei 400 tūkst., at­ne­ša vie­nas di­džiau­sių pa­ja­mų Azi­jo­je. BNS inf.

1997 m. M.Le­wins­ky pa­pa­sa­ko­jo vi­ suo­me­nei apie sa­vo mei­lės nuo­ty­ kius su B.Clin­to­nu, ku­rie pra­si­dė­jo dar 1995-ai­siais. 1998 m. bu­vu­si Bal­ tų­jų rū­mų sta­žuo­to­ja pa­tei­kė sa­vo su­kne­lę, ku­rią vil­kė­jo per su­si­ti­ki­mą su pre­zi­den­tu Ova­li­nia­me ka­bi­ne­te 1997 m. va­sa­rio 27 d. ir ant ku­rios li­ ko ne­dvip­ras­miš­kų pėd­sa­kų. M.Le­wins­ky su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga mai­nais į ap­sau­gą nuo teis­mi­nio per­se­kio­ji­mo. DNR tes­tai pa­ro­dė, kad sper­ma ant su­kne­lės bu­vo B.Clin­to­no. 1999 m. bu­vo pra­dė­ta B.Clin­to­no ap­ kal­tos pro­ce­dū­ra, bet ne dėl neiš­ti­ki­ my­bės žmo­nai, o dėl me­la­gin­gų pa­ ro­dy­mų da­vus prie­sai­ką. Ga­liau­siai Se­na­tas iš­tei­si­no pre­zi­den­tą ir jis iš­ sau­go­jo po­stą.

„„Iš­rink­to­ji: prin­ce­sė Ha­fi­zah yra vie­na iš 12-os sul­to­no Has­sa­na­lo

Bol­kiah vai­kų, ji tu­ri vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ba Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je. AFP nuo­tr.


10

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

sportas Pateko į ketvirtfinalį

Palangiškių pergalė

G.Bagdonas buvo 12-as

Rusijoje vykstančiame vyrų teniso turnyre „St. Petersburg Open“ pergalę iškovojo Ričardas Berankis. 22-ejų lietuvis vakar 6:3 įveikė mačo nebaigusį 24-erių estą Jurgeną Zoppą (ATP-77) ir iškopė į ketvirtfinalį. Antroji pergalė užtikrino R.Berankiui 45 ATP klasifikacijos taškus ir 11 445 dolerių čekį.

Sezonui besirengiantys „Palangos“ krepšininkai sužaidė pirmąsias kontrolines rungtynes. Jų varžovais Palangoje buvo Jūrmalos „Jurmalas Sports“ ekipa, praėjusį sezoną Latvijos čempionate buvusi septinta. Pergalę po atkaklios kovos šventė šeimininkai 64:62. Pergalingus taškus pelnė Evaldas Lengvinas.

Belgijoje surengtose dviratininkų lenktynėse „Omloop van het Houtland Lichtervelde“ 12-ą vietą užėmė „An Post-Sean Kelly“ ekipos narys Gediminas Bagdonas. Egidijus Juodvalkis („Landbouwkrediet“) liko 46-as. G.Bagdonas varžybas baigė pagrindinėje grupėje kartu su nugalėtoju vokiečiu Marceliu Kitteliu.

Sporto telegrafas Ketvirti. Klaipėdos futbolo mokyklos 10–11 metų vaikų komanda (treneriai Raimondas Vainoras ir Pranas Ivaškevičius) dalyvavo tarptautiniame futbolo turnyre Ukrainoje. Beregovo mieste varžėsi aštuonios ekipos iš Vengrijos, Ukrainos ir Lietuvos. Klaipėdiečiai iškopė į pusfinalį, tačiau šiame etape po baudinių nusileido vengrams. Nepasisekė ir rungtynėse dėl 3-iosios vietos. Beregovo „Kolos“ žaidėjai buvo pranašesni 2:1. Geriausiu turnyro vartininku buvo pripažintas Dovydas Komža, Klaipėdos komandos žaidėju – Kasparas Davidonis. Rezultatyviai turnyre rungtyniavo Arvydas Eibutis (4 įvarčiai), Kasparas Davidonis (3), Karolis Žebrauskas (3) ir Nedas Sudintas (2). Vicečempionės. Vengrijoje prasidėjusiose pasaulio jaunimo (iki 19 metų) šiuolaikinės penkiakovės pirmenybėse sidabro medalius iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Estafetės varžybose sidabro medaliais pasidabinusios sesės dvynės Ieva ir Emilija Serapinaitės bei Karolina Gužauskaitė surinko 4 064 taškus. Lietuvės 84 taškais atsiliko nuo auksą iškovojusios Rusijos komandos. Bronza atiteko Prancūzijos merginoms. Futbolas. Sužaistos likusios aštuonerios UEFA Čempionų lygos futbolo turnyro grupių varžybų pirmojo turo rungtynės. Lygiosiomis pirmojo turo E grupės mačą baigė taurės savininkė Londono „Chelsea“ (Anglija) vienuolikė, rungtynes su Italijos čempionais Turino „Juventus“ futbolininkais baigusi 2:2 (2:1). Kitas praėjusio sezono finalininkas Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) klubas savo aikštėje 2:1 (1:0) įveikė „Valencia“ (Ispanija) ekipą, o daugiausia įvarčių sirgaliai išvydo Barselonoje, kur Ispanijos vicečempionė „Barcelona“ 3:2 (1:1) palaužė Maskvos „Spartak“ (Rusija) futbolininkus.

Antroji „Dragūno“ sėkmė Klaipėdos „Dragūno“ vyrai, namie 42:27 nugalėję Šiaulių „Universiteto-Gubernijos“ ekipą, iškovojo antrąją pergalę Lietuvos rankinio lygos (LRL) čempionate.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Daugkartiniai šalies čempionai galingai pradėjo susitikimą. Įpusėjus kėliniui klaipėdiečiai pirmavo įtikinamu 9 įvarčių skirtumu – 14:5, o pasibaigus kėliniui turėjo dviženklę persvarą – 23:12. „Akivaizdžiai skyrėsi komandų meistriškumas, – po susitikimo sakė klaipėdiečių ekipos vyriausiasis treneris Artūras Juškėnas. – Tačiau pernelyg daug leidome varžovams pelnyti įvarčių.“ Paprašytas pakomentuoti naująjį čempionatą, strategas tvirtino, kad jis bus labai intriguojantis. „Į Alytų grįžę keletas patyrusių žaidėjų sustiprino Dzūkijos sostinės komandą. Kauno „GranitąGają-Karį“ vėl treniruojantis Valdemaras Novickis su auklėtiniais

„„Landumas: klaipėdiečiai (mėlyni marškinėliai) dažnai rasdavo spragų šiauliečių gynyboje.

sieks aukščiausių tikslų. Taip pat ir kitos ekipos sustiprėjo bei pasipildė naujokais“, – sakė specialistas. „Universiteto-Gubernijos“ treneris Arūnas Balčiūnas, vykdamas į pajūrį, didelių vilčių nepuoselėjo. „Vasarą komandą paliko keletas žaidėjų. Juos pakeitė jauni vyrukai, kuriems sunku kovoti su klaipėdiečiais“, – guodėsi vadovas. Antrą pergalę čempionate iškovojo ir vicečempionai „Granito-Gajos-Kario“ rankininkai. Jie namie 36:27 (15:15) palaužė Varėnos „Ūlos“ komandą. Dzūkai, pirmąjį kėlinį priešinęsi tituluotiems varžovams, po pertraukos buvo bejėgiai.

Klaipėdos ir Kauno ekipos antrojo turo rungtynes žaidė anksčiau, nes jau rytoj pradės Baltijos rankinio lygos (BRL) varžybas. Šeštadienį 17 val. abi Lietuvos komandos susitiks laikinojoje sostinėje. Sekmadienį „Dragūnas“ vyks į Minską, kur susirems su garsiuoju Baltarusijos klubu – ASK. Iš viso 2012-2013 metų BRL rungtyniaus aštuonios ekipos iš keturių valstybių: „Dragūnas“, „Granitas-Gaja-Karys“ (Lietuva), ASK (Baltarusija), Dobelės „Tenax“, Rygos „LSPA/NB-SAN“ (Latvija), Kehros „Kehra/Daisy“, Polvos „Polva Serviti“ (Estija) ir Rihimiakio „Riihimäen Cocks“ (Suomija).

LRL nuotr.

Rungtynių statistika „Dragūnas“ – „Universitetas-Gubernija“ 42:27 (23:12). G.Juška 8, E.Vorobjovas, M.Dumčius po 5, K.Stropus, T.Stankevičius po 4, J.Truchanovičius 3, E.Griežė, B.Petreikis, A.Šrederis po 2, G.Vaitkus, R.Dulinskas po 1/J.Kueva-Kaspi 6, A.Budrys 4, T.Klungevičius, R.Ramašauskas po 3, M.Valuckas 2, T.Damašauskas, A.Balčiūnas po 1. „Granitas-Gaja-Karys“ – „Ūla“ 36:27 (15:15). V.Drevinskas 11, P.Šarkauskas 7, E.Balčiūnas 4, L.Feoktistovas 3/Š.Krisiulevičius 7, K.Ikasala, K.Krisiulevičius po 5, R.Palevičius 4, E.Sereičikas 3.

Irkluotojams – medaliai Česlovas Kavarza Iš Duisburge (Vokietija) vykusio pasaulio meistrų (senjorų) irklavimo čempionato klaipėdiečiai „Dangės yriai“ klubo nariai Vida Stačkutė-Šatienė ir Arūnas Šatas grįžo netuščiomis.

„„Pora: sutuoktiniai V.Stačkutė-Šatienė ir A.Šatas liko patenkinti savo

pasirodymu Vokietijoje.

V.Stačkutė-Šatienė iškovojo du sidabro ir vieną bronzos medalį. A.Šatas prizininku tapo vieną kartą. Tiesa, visi medaliai buvo tokie pat – iš stiklo. Jų vertę nusakė išgraviruota pirmenybėse užimta vieta. Arčiausiai čempionės vardo klaipėdietė buvo irkluodama dvivietę valtį su latve Laila Lapina. Šioje klasėje, kaip ir laukta, vyko nuožmi

kova. Lietuvės ir latvės duetas nuo nugalėtojų atsiliko vos sekunde. Antrą vicečempionės titulą V.Stačkutė-Šatienė laimėjo spausdama keturvietės valties irklus. Ji kartu su kaunietėmis Nijole ir Rasa Savickytėmis, vilniete Nijole Kundrotiene buvo antra tarp 3542 metų senjorių. Vienviečių valčių klasėje mūsų sportininkė į priekį praleido Anglijos ir Čekijos atstoves – Susanną Holt ir Daną Drdakovą. „Trečius metus nesikeičia prizininkių trejetas šioje klasėje, – pasakojo V.Stačkutė-Šatienė. – Man pavyko laimėti 2010-aisiais, tačiau pastaraisiais metais pirmauja varžovės.“ Vyrų vienvietininkų klasėje rungtyniavęs A.Šatas buvo pasi-

ryžęs tapti čempionu. Pagrindinė kova užvirė tarp trijų dalyvių – klaipėdiečio, olando Johano Bieldermano ir vokiečio Kocho Hilko. Vos greitesnis 1 000 m distancijoje buvo J.Bieldermanas. Antras liko vokietis, trečias – A.Šatas. Vokietijoje varžėsi per 3 000 įgulų iš įvairiausių pasaulio šalių. Vyriausiam dalyviui buvo net 94 metai. Lietuvos himnas nugalėtojų garbei skambėjo dukart. Čempione vienviečių valčių klasėje tapo pastaruoju metu Danijoje gyvenanti Rūta Gečiauskaitė. Ant aukščiausios prizininkų pakylos laiptelio kopė dviviečių valčių grupėje greičiausiai plaukusios N.Savickytė ir N.Kundrotienė.


11

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

pramogų

Redaktorė Rita Bočiulytė

gidas

Mu­zi­ki­nia­me teat­re – lan­guo­tas se­zo­nas Lan­guo­tas – taip Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nis mu­zi­ki­nis teat­ ras pri­sta­to šian­ dien pra­si­de­dan­tį sa­vo 26-ąjį se­zo­ną, pub­li­kai ža­dan­tį dar dau­giau at­vi­ru­mo, įvai­ro­vės, ši­lu­mos ir švie­sos.

Ri­ta Bo­čiu­ly­tė r.bociulyte@kl.lt

Sus­pin­do nau­jais lan­gais

Teat­ro va­do­vo Ra­mū­no Kaub­rio žo­ džiais, šis se­zo­nas lan­guo­tu va­di­na­ mas ne tik sim­bo­liš­kai – at­lie­piant po­diu­mo ma­dos nau­jie­nas. „Mū­sų teat­ras pa­si­puo­šė nau­jais lan­gais – sie­kia­me pub­li­kai su­teik­ti dau­giau švie­sos ir ši­lu­mos. Nau­ji lan­gai – dar dau­giau są­sa­jų su pla­čiuo­ju pa­ sau­liu, dar dau­giau at­vi­ru­mo, – su­ gre­ti­no teat­ro va­do­vas. – Ir mes, šio teat­ro žmo­nės, bū­si­me lan­guo­ti – įvai­rūs, įdo­mūs, daug dir­ban­tys ir daug pa­da­ran­tys.“ Pla­nuo­ja­ma, kad vyks­tan­tis teat­ ro re­mon­tas bus baig­tas po dvie­jų mė­ne­sių. Bus pa­keis­ti vi­si pa­sta­ to lan­gai, per­tin­kuo­tos by­ran­čios sie­nos, su­tvar­ky­tas kie­mas, at­lik­ti kos­me­ti­nės ap­dai­los dar­bai vi­du­je. Pub­li­ka jo­kio dis­kom­for­to ne­tu­rė­tų pa­tir­ti jau da­bar, ža­dė­jo R.Kaub­rys, skelb­da­mas nau­jo se­zo­no pra­džią. Šį se­zo­ną Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­ me teat­re žiū­ro­vų lau­kia be­ne še­ šios prem­je­ros – ne­ma­ri kla­si­ka bei žan­rų įvai­ro­vė, nau­ji spek­tak­liai ir nau­jos kon­cer­ti­nės bei teat­ra­li­zuo­ tos pro­gra­mos. Šian­dien teat­ro se­zo­ną pra­dės prem­je­ri­nis V.Ga­ne­li­no miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“ – praė­ju­sios va­ sa­ros fes­ti­va­lio „Mu­zi­ki­nis rugp­jū­ tis pa­jū­ry­je“ pa­si­di­džia­vi­mas. Per fes­ti­va­lį pa­ro­dy­ti du pir­mie­ji spek­ tak­liai su­lau­kė di­džiu­lio pub­li­kos su­si­do­mė­ji­mo ir ova­ci­jų. Iš tri­jų ki­lo­met­rų vir­vės

Sek­ma­die­nį teat­ras lau­kia ma­žų­jų žiū­ro­vų. Ja­me „Ver­pa­lų pa­sa­kas“ vai­kams iki 4 me­tų pa­gal kla­si­ki­nes lop­ši­nes bai­gia pa­sta­ty­ti re­ži­sie­rė ir lib­re­to au­to­rė Rū­ta Bu­ni­ky­tė, dai­ li­nin­kė Re­na­ta Val­čik, kom­po­zi­to­ rius ir aran­žuo­to­jas Kris­ti­jo­nas Lu­ čins­kas ir mu­zi­kos va­do­vas Dai­nius Pa­vi­lio­nis.

„„Ma­žie­siems: ko­lo­nų sa­le vir­tu­sia­me teat­ro ant­ro­jo aukš­to fo­jė vyks­ta pa­sku­ti­nės „Ver­pa­lų pa­sa­kų“ re­pe­ti­ci­jos žiū­ro­vams iki ket­ve­rių me­tų. 

Spek­tak­ly­je dai­nuos ir vai­dins teat­ro so­lis­tės Va­le­ri­ja Bal­sy­tė, Lo­ re­ta Ra­me­lie­nė, Na­ta­li­ja Ur­ni­kie­ nė ir Jad­vy­ga Grik­šie­nė. Jau da­bar teat­ro fo­jė, vir­tu­sia­me ko­lo­nų sa­ le, kur vyks spek­tak­lis, akį trau­kia neįp­ras­tos jo de­ko­ra­ci­jos. Jos vi­sos – megz­tos. „Įs­pū­dis kol kas ati­ tin­ka mū­sų pa­stan­gas, – džiau­gė­si „Ver­pa­lų pa­sa­kų“ dai­li­nin­kė R.Val­ čik. – Mez­gi­niai išau­go mil­ži­niš­ki, nes siū­lais ta­po eko­lo­giš­kos vir­vės iš per­dirb­to tri­ko­ta­žo. Tos vir­vės pri­rei­kė maž­daug 3 tūkst. met­rų, nes iš jos su­kū­rė­me vi­są pa­sau­ lį. Tai ob­jek­tų teat­ras, ža­di­nan­tis vai­kų vaiz­duo­tę.“ Prem­je­ros – skir­tin­gų žan­rų

Po sa­vai­tės Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro sce­no­je pub­li­kos lauks vie­ nos da­lies šo­kio ir mu­zi­kos šou „Pilna’tis“ prem­je­ra. Kaip ža­dė­jo spek­tak­lį ku­rian­tys jo re­ži­sie­riai ir cho­reog­ra­fai In­ga Briaz­ka­lo­vai­tė su Ri­čar­du Jan­ke­vi­čiu­mi, tai bus kva­ pą gniau­žian­tis re­gi­nys. Va­sa­rį sce­no­je tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ ti dar vie­na nau­jie­na – šiuo­lai­ki­ nio lat­vių kom­po­zi­to­riaus Zig­ma­ro Lie­pi­nio mu­zi­ki­nę dra­mą „Ada­ta“ ruo­šia­si sta­ty­ti pir­ma­sis šio kū­ri­nio re­ži­sie­rius R.Kaub­rys. Na­cio­na­li­ nė „Ada­tos“ prem­je­ra nu­skam­bė­ jo Ry­go­je, Lat­vi­jos na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re 2007-ai­siais. Ki­ tą­met „Ada­ta“ at­gims Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro sce­no­je. 2013-ai­siais sa­vo va­sa­ros fes­ti­ va­liui „Mu­zi­ki­nis rugp­jū­tis pa­jū­ ry­je“ Klai­pė­dos mu­zi­ki­nis teat­ras ruo­šia­si pa­sta­ty­ti G.Donizetti’o

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

rą su­grįš „Štrau­sia­na“, pa­va­sa­riop – ir „Šikš­nos­par­nis“ su nau­jais ar­ tis­tais.

ope­rą „Mei­lės elik­sy­ras“, taip pat su­telk­ti jung­ti­nes mu­zi­ki­nes pa­jė­ gas ir at­lik­ti G.Verdi’o „Re­quem“. Jau­nie­siems žiū­ro­vams teat­ ras dar ruo­šia edu­ka­ci­nį pro­jek­ tą „Uver­tiū­ra“, ga­biau­sią jau­ni­mą su­burs į tra­di­ci­nį jau­nų­jų ta­len­tų fes­ti­va­lį.

Ieš­ko pa­va­duo­to­jo me­nui

Su­lauks įvai­rių sve­čių

Lan­guo­ta­me teat­ro re­per­tua­re – ke­le­tas nau­jų kon­cer­ti­nių pro­jek­ tų. Bai­gian­tis rug­sė­jui nu­ma­ty­tas iš „De­biu­tų“ pro­gra­mos išau­gin­ tas dvie­jų da­lių kon­cer­tas, skir­tas maest­ro Eduar­do Ka­nia­vos ju­bi­ lie­jui. Juo Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re de­biu­tuos du jau­ni di­ri­gen­ tai To­mas Amb­ro­zai­tis ir Fio­do­ras Ka­li­ni­nas. Teat­ra­li­zuo­tą kon­cer­tą „Sap­nai apie Brod­vė­jų“ re­ži­suo­ja R.Bu­ni­ky­tė, nau­ją sim­fo­ni­nę pro­ gra­mą, skir­tą Klai­pė­dos kraš­to pri­ jun­gi­mo prie Lie­tu­vos 90-me­čiui, ruo­šia teat­ro vy­riau­sia­sis di­ri­gen­ tas D.Pa­vi­lio­nis. Teat­ras su­lauks įvai­rių sve­čių. Spa­lį ja­me vai­dins Ru­si­jos na­cio­ na­li­nės teat­ro pre­mi­jos „Auk­si­nė kau­kė“ lau­rea­tas Per­mės teat­ras „U mos­ta“. Spa­lio 12-ąją teat­re vyks jau­ni­mo kon­tak­tų mu­gė, į ku­rią jau už­si­re­gist­ra­vo 30 jau­ni­mo or­ ga­ni­za­ci­jų. Lapk­ri­tį Klai­pė­dos mu­ zi­ki­nis teat­ras or­ga­ni­zuo­ja du iš­ skir­ti­nius ita­lų kom­po­zi­to­riaus ir pia­nis­to Vin­cen­zo Cip­ria­ni pro­jek­ to „WE­KE: mu­zi­ka for­te­pi­jo­nui ir sty­gi­niams“ kon­cer­tus Klai­pė­do­je ir Vil­niu­je. Gruo­dį uos­ta­mies­čio teat­ re kon­cer­tuos dai­ni­nin­kai No­me­da Kaz­laus­kai­tė-Kaz­laus ir Os­ca­ras

Ramūnas Kaub­rys:

Kol kul­tū­ros dar­buo­ to­jo at­ly­gi­ni­mas – vie­ nas ma­žiau­sių ša­ly­je, kad­rų kai­ta neiš­ven­ gia­ma. Ma­ri­nis, nau­ja­me­ti­nia­me „Ope­ ris­si­mo“ kon­cer­te ir G.Ver­di „Tra­ via­to­je“ dai­nuos Mask­vos di­džio­jo teat­ro so­lis­tas Ole­gas Dol­go­vas. Bus staig­me­nų ir re­per­tua­ri­ niuo­se teat­ro spek­tak­liuo­se. Le­ gen­d i­n ia­m e J.Boc­ko miu­z ik­l e „Smui­ki­nin­kas ant sto­go“ Ra­bio vaid­me­ny­je pa­si­ro­dys Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ak­to­rius Ri­man­tas Pe­la­kaus­kas, vai­din­ti šia­me spek­ tak­ly­je į Klai­pė­dą at­vyks ar­tis­tai iš Len­ki­jos, o klai­pė­die­čiai juos pa­ keis šio miu­zik­lo pa­sta­ty­me Len­ki­ jo­je. „Sap­nuo­se apie Brod­vė­jų“ pa­ va­sa­rį dai­nuos so­lis­tai iš Šve­di­jos. Pa­siil­gu­siems J.Straus­so mu­zi­kos prieš Nau­juo­sius į teat­ro re­per­tua­

Anot teat­ro va­do­vo, nie­ko nuo­sta­ baus, kad teat­re po tru­pu­tį kei­čia­ si kū­ry­bi­nė ko­man­da – vie­ni išei­ na, ki­ti atei­na čia dirb­ti. Vie­ni ieš­ko ge­res­nio dar­bo už­mo­kes­čio ki­to­se sri­ty­se ir sve­čio­se ša­ly­se, ki­ti bai­gia kar­je­rą ar neat­lai­ko įtam­pos, bū­na, kad ir neiš­lai­ko pro­fe­si­nės ates­ta­ ci­jos eg­za­mi­no. Štai ope­ros so­lis­tė Svet­la­na Kons­tan­ti­no­va iš­vy­ko gy­ ven­ti ki­tur, o teat­ro so­lis­tų vo­ka­lis­ tų gre­tas pa­pil­dė Ro­kas Spa­lins­kas ir Re­gi­na Bag­da­na­vi­čiū­tė. Šiek tiek pa­si­kei­tė ir ba­le­to tru­pė bei teat­ro cho­ras. „Kol kul­tū­ros dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas – vie­nas ma­žiau­sių ša­ ly­je, kad­rų kai­ta neiš­ven­gia­ma“, – įsi­ti­ki­nęs R.Kaub­rys, at­kak­liai šiuo me­tu ieš­kan­tis pa­va­duo­to­jo me­nui. „Siū­lė­si per 20 žmo­nių, bet, de­ja, kan­di­da­to ne­ra­do­me“, – skės­čio­jo ran­ko­mis teat­ro va­do­vas. Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro in­ for­ma­ci­jos ir par­da­vi­mų sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta Pet­raus­kie­nė tvir­ti­no, kad teat­ras ne tik di­de­lį dė­me­sį ski­ ria edu­ka­ci­jai, jau­ni­mui, tarp­tau­ ti­niams kū­ry­bi­nių mai­nų pro­jek­ tams, bet ir to­bu­li­na bi­lie­tų kai­nų sis­te­mą. Šiuo me­tu per­kant bi­lie­ tus iš anks­to jie 30 pro­c. pi­ges­ni nei li­kus dviem sa­vai­tėms iki spek­tak­ lio ar kon­cer­to. Bi­lie­tai į spek­tak­ lius vai­kams kai­nuo­ja 12–15 li­tų, suau­gu­sie­siems – 23–32 li­tus, tik į nau­ja­me­ti­nius ren­gi­nius jie ge­ro­kai bran­ges­ni – po 77–109 li­tus.


12

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

pramogų gidas Pris­ta­tys žy­gio kny­gą ir fil­mą

Klai­pė­dos ap­skri­ties Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ren­gi­nių sa­lė­je ki­tą sa­vai­tę bus pri­sta­ty­ta Gin­ta­ro Kal­te­nio kny­ ga „Žy­gis že­mai­tu­kais iki Juo­do­sios jū­ros: 2 000 ki­lo­met­rų is­ to­ri­jos“. Kar­tu bus ro­do­mas An­ta­no Glus­ki­no do­ku­men­ti­nis fil­ mas „2 000 ki­lo­met­rų is­to­ri­jos“ ir vyks dis­ku­si­ja apie žy­gio po­ ty­rius su žy­gy­je da­ly­va­vu­siais rai­te­liais. Kny­gos pri­sta­ty­me da­ ly­vaus žy­gio va­do­vas G.Bab­ra­vi­čius, žy­gio idė­jos au­to­rius ir rai­ te­lių va­das G.Klim­ke­vi­čius, rai­te­liai S.Nag­ly­tė ir kny­gos au­to­ rius. Pub­li­kos lau­kia ma­lo­nios staig­me­nos. KUR? I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ko­je (Her­kaus Man­to g. 22). KA­DA? Rug­sė­jo 27 d. 15 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Prem­je­ra – se­na­ja­me teat­ro pa­sta­te

Bai­gian­tis rug­sė­jui Klai­pė­dos dra­mos teat­ras kvie­čia į prem­je­ rą neįp­ras­to­je erd­vė­je. Vie­no žy­miau­sių šiuo­lai­ki­nių šve­dų ra­šy­ to­jų ir dra­ma­tur­gų P.O.En­quis­to vie­nos da­lies psi­cho­lo­gi­nė dra­ ma „Lū­šies va­lan­da“ žiū­ro­vų lauks re­konst­ruo­ja­ma­me se­na­ja­ me teat­ro pa­sta­te. Spek­tak­lį re­ži­sa­vo bei sce­nog­ra­fi­ją jam su­ kū­rė žy­mi lat­vių re­ži­sie­rė Ma­ra Ki­me­lė. Vai­dins ak­to­riai Jo­nas Ba­ra­naus­kas, Ma­rius Pa­že­rec­kas, Re­na­ta Idze­ly­tė ir Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė. „Lū­šies va­lan­da“ – tai vai­ki­nu­ko, už­da­ry­to į psi­ chiat­ri­jos li­go­ni­nę už dvi­gu­bą žmog­žu­dys­tę, is­to­ri­ja. KUR? Klai­pė­dos dra­mos teat­re (Teat­ro a. 2). KA­DA? Rug­sė­jo 28 d. 18 val., 30 d. 17 val. KAI­NA? 11,5–41,5 Lt.

Dainuojamoji poezija – rudens vakarais siantis L.Nazarenko romansų vakaras. Šis koncertas patiks ne tik romantikos išsiilgusiems žmonėms, bet ir visiems, kurie vertina prasmingas dainas bei kokybišką jų atlikimą. Spalio 18-ąją festivalis Gargžduose pasitiks savo „brolį” – tarptautinį dainuojamosios poezijos festivalį „Tai aš”. Publikos lauks susitikimas su charizmatišku, nesenstančiu bardu A.Kulikausku, jaunosios kartos atstovais A.Zalieska-Zala, A.Driuku ir, be abejo, svečiais iš užsienio.

Rita Bočiulytė Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio „Muzikiniais monologais“ vakar Klaipėdos rajono centre prasidėjo VI Gargždų dainuojamosios poezijos festivalis „Skambant gitarai“, publiką pakviesiantis dar į šešis koncertus. Gera atsvara popkultūrai

Jie vyks ne tik Gargžduose, bet ir Doviluose, Agluonėnuose, Vėžaičiuose. „Labai noriu, kad gražios muzikos ir prasmingo žodžio galėtų paklausyti kuo daugiau mūsų rajono gyventojų“, – teigė festivalio meno vadovė Šarūnė Petruškevičienė, kasmet su Gargždų kultūros centru organizuojanti bent po tris festivalius. – Mūsų rajone labai gražiai ir įdomiai atrodo profesionalios muzikos meno renginių paletė, – pasakojo ji. – Pavasarį visame rajone aidi Gargždų muzikos festivalis, Gospelų festivalis. Šią vasarą startavo labai gražus ir prasmingas renginys – Kretingalės muzikos festivalis „Jaunieji talentai” – tikiuosi, kad jis vyks kiekvienais metais, ir linkiu organizatoriams bei mecenatams kuo didžiausios sėkmės. Teoriškai be festivalio liko tik vienas sezonas – žiema, nes rudenį jau šeštus metus iš eilės visus kviečia Gargždų dainuojamosios poezijos festivalis „Skambant gitarai”. Visų festivalių metu vyksta maždaug trys dešimtys kokybiškų renginių, ir tai labai gerai, nes sudaro atsvarą vasaros švenčių metu vyraujančiai popkultūrai. Mano nuomone, pusiausvyra tarp įvairių renginių žanrų – vienas iš pagrindinių kokybiškos kultūros rajone bruožų. Apžvelgiant festivalių renginių pasiskirstymą, matyti, kad labiausiai iki šiol buvo pamaloninti Gargždų, o nuo šių metų vasaros – ir Kretingalės gyventojai. Betgi trys iš septynių šiemečio dainuojamosios poezijos festivalio renginių vyks kituose mūsų rajono miesteliuose. Išaugo dalyvių gretos

– Kodėl bardų festivalis vyksta rudenį? – Turbūt ne tik man ruduo asocijuojasi su ilgėjančiais vakarais. Norisi nueiti į gražų ir šiltą renginį arba paskaityti gerą knygą, pabūti su draugais. Tad labai noriu, kad festivalio renginiuose žmonės galėtų atsipalaiduoti, pasiklausyti geros muzikos, prasmingų dainų tekstų, kad pabendrautų su dainuojamosios poezijos atlikėjais. Tegul trumpėjančias dienas mums pakeičia prasmingas buvimas kartu. Joks televizorius nepakeis gyvos muzikos koncerto, o po darbų skir-

Su kilnia misija

„„Dalyviai: Klaipėdos rajone vykstančiame dainuojamosios poezijos festivalyje pasirodys bardai L.Nazarenko,

A.Svidinskas, G.Arbačiauskas, A.Kulikauskas, A.Zalieska-Zala, pianistas V.Vaitkevičius ir dar visas būrys at­ likėjų iš Lietuvos bei užsienio

ti porą valandų sau – ar daug? Juolab kad šiųmetė festivalio programa įvairi, spalvinga, viliuosi, sulauks didelio publikos dėmesio. – Ar turite partnerių? – Jau trejus metus bendradarbiaujame su viešąja įstaiga „Bardai.Lt“ ir Vilniaus mokytojų namais. Todėl antrą kartą per mūsų festivalio uždarymą pas mus svečiuosis tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis ,,Tai aš“. Tuo labai džiaugiamės, nes vis dėlto ne Klaipėdą, ne Kretingą ar Šilutę, o būtent Gargždus renkasi didžiausio dainuojamosios poezijos festivalio Lietuvoje rengėjai. Festivalis turi ir senų gerų draugų – rėmėjų. Tai viešbutis ir kavinė „Lijo“, bendrovė „Tik jums“, Klaipėdos rajono savivaldybė. Esu visiems labai dėkinga už visokeriopą paramą –finansinę, informacinę, paslaugomis ir produkcija. – Kas pas jus dainuos skambant gitarai ir ne tik jai? – Šiemet dauguma atlikėjų mūsų festivalyje pasirodys pirmą kartą. Tai Algirdas Svidinskas, Liuba Nazarenko, Andrius Zalieska-Zala, Aurimas Driukas, Mindaugas Ancevičius. Trumpai tariant, žiūrovai išgirs ne tik žinomus atlikėjus, tokius kaip O.Ditkovskis, Andrius Kulikauskas, Neda, bet ir galės įvertinti labai sa-

vitus ir įdomius jaunosios kartos bardus. Taip pat bus proga išgirsti autorius iš kitų šalių. Greta tradicinių koncertų įsipins laisvo pobūdžio renginys „Naktinėjimai“ ir Gargždų kultūros centre vyksiantys „Muzikos ir poezijos skaitiniai“, kuriuose žiūrovai išvys muzikos, aktorystės, poezijos ir improvizacijos lydinį. Fortepijonu gros iš Gargždų į Didžiają Britaniją emigravęs pianistas Vidas Vaitkevičius. Vidas – labai talentingas vaikinas, konkurse iškovojo teisę koncertuoti vienoje garsiausių britų koncertinių salių. Vaidybinę renginio dalį užpildys Gargždų kultūros centro teatro studijos „Kėdės” aktoriai, bei Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentai. Keliaus po rajoną

– Gal trumpai apžvelgtumėte festivalio programą? – Kaip žinote, festivalis jau prasidėjo, ir rytoj, tikiuosi, visiškai naujai jame suskambės tradicinis renginys „Naktinėjimai”. Kiek metų organizavau „Naktinėjimus“, tiek nebuvau patenkinta rezultatu. Nes visada norėjau visiškai laisvo vakaro prie kavos puodelio ar taurės vyno, kai gali, jei nori, atsisėsti ant žemės, jei nori, prie staliuko su draugais, kad nebūtų jokio atstumo tarp atlikėjo ir publikos. „Lijo” aplinka, mano galva,

idealiai tinka norimai „Naktinėjimų“ atmosferai. Ten galėsite neformalioje aplinkoje pasiklausyti pirmą kartą festivalyje dalyvausiančio bardo M.Ancevičiaus bei kitų dainuojamosios poezijos atlikėjų iš Klaipėdos regiono.O gal kažkas ekspromtu norės paimti gitarą ir sudainuoti savo kūrybos dainą? Mielai prašome. Renginys nemokamas. Rugsėjo 27-ąją festivalis keliaus į Agluonėnų etnografinę sodybą. Ten pasirodys savitas atlikėjąasA.Svidinskas, nevadinantis savęs nei poetu, nei bardu, nei folkloristu, pagrindinę profesiją gavęs gimdamas – būti žmogumi. Jei bent viena iš jo veiklos profesijų aplenks įgimtąją, sako, jausis nusikaltęs. Dainose ir poezijoje jis išlieja tai, kas jam aktualu, tai, dėl ko skauda, ar kas kelia džiaugsmą. Spalio 2-ąją – sustojimas Vėžaičiuose. Į festivalį šiuosyk kartu su žmona Agne sugrįš puikiai visiems žinomas aktorius, atlikėjas G.Arbačiauskas. Šeimyninis duetas išskirtinis tuo, kad su poezija susipina gitaros ir violončelės muzika. Mat Giedriaus žmona Agnė – profesionali muzikė, grojanti violončele, ir jie puikiai vienas kitą papildo. Spalio 16-ąją atvyksime į Dovilus. Brangiausi žmonės, jaukus vakaras ir nuostabi muzika, kuri širdyse ir ausyse skambės ilgai – štai tokias emocijas žada tąvakar vyk-

– Jūsų festivalis vėl rengia gerumo akciją? – Kaip kasmet, kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi organizuojame gerumo akciją – renkame aukas sunkomis ligomis sergantiems Klaipėdos rajono vaikams. Ankstesnių festivalių metu žiūrovai jau padėjo vėžiu ir diabetu sergantiems mažyliams, prisidėjo prie klausos negalią turinčios mergytės gydymo. Tiesiog padėdami vieni kitiems, savo rajono gyventojams, mes atliekam svarbiausią savo žmogiškąją pareigą. Festivalį „Skambant gitarai“ organizuoja Gargždų kultūros centras. Renginio mecenatas – Klaipėdos rajono savivaldybė, tarp rėmėjų – Lietuvos kultūros fondas. Didysis informacinis rėmėjas – dienraštis „Klaipėda“.

Programa Rugsėjo 22 d. 20 val. Gargždų viešbutyje-kavinėje „Lijo“ – „Naktinėjimai“ su bardu M.Ancevičiumi. Nemokamai. Rugsėjo 27 d. 19 val. Agluonėnų etnografinėje sodyboje – A.Svidinsko autorinių dainų vakaras. Bilietai – po 5 Lt. Spalio 2 d. 19 val. Vėžaičių kultūros centre – G. ir A. Arbačiauskų autorinis koncertas. Bilietai – po 5 Lt. Spalio 12 d. 18 val. Gargždų kultūros centre – „Muzikos ir poezijos skaitiniai“. Nemokamai. Spalio 16 d. 19 val. Dovilų etninės kultūros centre – romansų karalienės L.Nazarenko koncertas. Bilietai – po 5 Lt. Spalio 18 d. 18 val. Gargždų kultūros centre – VI Gargždų dainuojamosios poezijos festivalio „Skambant gitarai“ uždarymo koncertas. Pasirodys tarptautinio dainuojamosios muzikos festivalio „Tai Aš“ dalyviai A.Kulikauskas. A.ZalieskaZala, A.Driukas bei svečiai iš užsienio. Bilietai – po 10, 15 Lt. Bilietai parduodami dieną prieš renginį ir renginio dieną. Priimamos išankstinės kolektyvinės paraiškos. Gargždų kultūros centro kasos tel. (8 46) 452631, darbo laikas – 16.30–18 val.


13

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

pramogų gidas Fo­tog­ra­fi­jo­se – ak­tas ir kraš­to­vaiz­dis

Šian­dien Pa­lan­gos ga­le­ri­jo­je „Ra­my­bė“ ati­da­ro­ma Klau­so En­ de­rio (Vo­kie­ti­ja) fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Ak­tas ir kraš­to­vaiz­dis“. K.En­de­ris (g. 1939 m.) yra ži­no­mas vo­kie­čių fo­tog­ra­fas, dau­gy­ bės pa­ro­dų, kny­gų, al­bu­mų ir fo­tog­ra­fi­jos žur­na­lų au­to­rius bei iliust­ra­to­rius. Ber­ge­ne gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis fo­to­me­ni­nin­kas api­bū­di­na­mas kaip poe­tas ir ak­tų fo­tog­ra­fas. Ak­tų fo­tog­ra­fi­ja jam yra fo­tog­ra­fi­jos žan­rų ka­ra­lie­nė. Me­ni­nin­kas daž­niau­siai fo­ tog­ra­fuo­ja gam­to­je, har­mo­nin­gai kom­po­nuo­da­mas mo­ters kū­ ną ją su­pan­čio­je ap­lin­ko­je. Pa­ro­da veiks iki spa­lio 20 d. KUR? „Ra­my­bės“ ga­le­ri­jo­je Pa­lan­go­je (Vy­tau­to g. 35). KA­DA? Ati­da­r y­mas – rug­sė­jo 21 d. 17.30 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Pran­cū­zų ir lie­tu­vių me­no pa­ro­da

Po sa­vai­tės Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­re (KKKC) pra­ si­dės lie­tu­vių ir pran­cū­zų au­to­rių šiuo­lai­ki­nio me­no pro­jek­tas „Pres­ti­žas: šių die­nų fan­tas­ma­go­ri­ja“. Pa­ro­do­je bus eks­po­nuo­ ja­mi Pran­cū­zi­jos me­ni­nin­kų W.Al­mend­ros, P.Bis­mut­ho, D.Bu­re­ no ir C.Fon­tai­ne kū­ri­niai, Lie­tu­vai at­sto­vaus K.In­čiū­rai­tė, Ž.Kem­ pi­nas, J.Lai­vys, J.Me­kas, D.Nar­ke­vi­čius, Š.Sau­ka, S. ir P. Sta­ni­kai. Į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą spe­cia­liai at­vyks pa­sau­li­nio gar­so pran­cū­ zų fi­lo­so­fas ir pa­ro­dų ku­ra­to­rius, Pa­ry­žiaus me­no aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Ni­co­las Bour­riaud. KUR? KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). KA­DA? Ati­da­r y­mas – rug­sė­jo 28 d. 18 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Ne­pas­te­bi­mos kas­die­ny­bės ato­dan­gos Ry­toj Klai­pė­dos kul­ tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro (KKKC) Me­ no kie­mo ga­le­ri­jo­je ati­da­ro­ma To­mos Šli­mai­tės ir Vai­dos Ta­mo­še­vi­čiū­tės pa­ro­da „Ne­pas­te­bi­ ma kas­die­ny­bė“.

„„„Virs­mas“: kad­ras iš V.Ta­mo­še­vi­čiū­tės per­for­man­so.

Kas sie­ja Vai­dos ir To­mos dar­bus? Su­si­ti­ko abi at­si­tik­ti­nai, bet, kaip paaiš­kė­jo vė­liau, at­si­tik­ti­nu­mų ne­ bū­na. Jos tik tru­pu­tį ap­len­kė lai­ką. Jų dar­bai tiek išo­riš­kai, tiek vi­du­mi la­bai skir­tin­gi, skir­tin­gas kū­ry­bos ir me­ni­nės iš­raiš­kos su­vo­ki­mas, bet

jos iš kar­to su­pra­to, kad tu­ri kaž­ką bend­ro... Abi me­ni­nin­kės pa­ro­do­je at­skleis sa­vo žvilgs­nį į kas­die­ny­bę, į da­ly­kus, su ku­riais su­si­du­ria­me kas­dien, bet dėl sku­bos ir įpra­ti­mo jų net ne­be­pas­te­bi­me. To­ma skel­bia daik­tų re­vo­liu­ci­ją ir me­ta iš­šū­kį vi­suo­me­nės nu­sta­ ty­toms nor­moms bei tai­syk­lėms, ku­rias pa­tys su­si­ku­ria­me. Pa­ro­do­je bus To­mos ins­ta­lia­ci­ja „Daik­tų re­ vo­liu­ci­ja“. Me­ni­nin­kė ma­to daik­ tų gro­žį ir ti­ki me­no ga­lia. Ji džiau­ gia­si gy­ve­ni­mu ir spal­vo­mis: lais­to, taš­ko, pri­ke­lia se­nus, kas­dien ma­to­ mus daik­tus nau­jam me­ni­niam gy­ ve­ni­mui. Se­nas ra­di­jas, sta­las, in­dai, švies­tu­vai, žais­lai ir net su­kne­lė su­ švin­ta ryš­kio­mis ema­lės spal­vo­mis. Tai To­mos vi­di­nis iš­si­lais­vi­ni­mas, pa­nei­giant ka­no­nus ir tai­syk­les. Ji pri­ver­čia pa­mirš­ti daik­tų funk­ci­jas ir ra­gi­na tie­siog gro­žė­tis jais. Vai­da pa­teiks sa­vo as­me­ni­nę kas­die­ny­bę. Pa­ro­do­je ji įkur­dins

sa­vo ta­py­bos dar­bų cik­lą „Klai­ pė­dos die­no­raš­čiai“, per­for­man­so „Virs­mas“ ir že­mės me­no ak­ci­jos „Vei­dų ke­lias“ vaiz­di­nę do­ku­men­ ta­ci­ją. Ji ne to­kia džiu­gi ir ne to­kia spal­vo­ta, kaip To­mos. Vaikš­čio­ji­ mas ri­ba, vis tuo pa­čiu ke­liu. Vis ra­tu, kol su­vo­kia­ma, kad ei­ta ap­ lin­kui, kad bū­tų at­si­dur­ta to­je pa­ čio­je vie­to­je. Kur­ta tam, kad bū­tų su­griau­ta, griau­ta tam, kad ga­li­ ma bū­tų kur­ti iš nau­jo. Sa­vęs kar­ to­ji­mas, nai­ki­ni­mas, nie­ki­ni­mas, no­ras iš­nyk­ti, su­si­reikš­mi­ni­mas, mė­ga­vi­ma­sis kan­čia, džiau­gi­ma­ sis liū­de­siu, ver­ki­mas iš džiaugs­ mo, dė­lio­ji­mas sa­vęs iš ga­ba­liu­kų. Vai­da kal­ba apie sa­ve, per sa­ve ir sau. Griau­da­ma ir kur­da­ma, gim­ da­ma ir mir­da­ma, vėl iš nau­jo ei­ da­ma am­ži­nu ra­tu... Ver­ni­sa­žas – rug­sė­jo 22 d. 18 val. KKKC Me­no kie­mo ga­le­ri­jo­je (Baž­ny­ čių g. 4). Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo 29 d. „Klaipėdos” inf.

Fo­to­me­no „De­konst­ruk­ci­jos“

Pa­žįs­tant sa­ve per mies­tą

Ba­ro­ti ga­le­ri­jo­je šian­dien du­ris at­ vers klai­pė­die­čio fo­to­me­ni­nin­ko Da­riaus Vai­če­kaus­ko fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „De­konst­ruk­ci­jos“.

Ki­tą sa­vai­tę Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­ mu­ni­ka­ci­jų cent­ro re­zi­den­tė Dai­na Pup­ke­vi­čiū­tė uos­ta­mies­čio Me­no kie­me ren­gia jaus­mi­nės kar­tog­ra­ fi­jos dirb­tu­ves / va­ka­ro­ji­mus „Ma­ no mies­tas: mies­tas ma­ny­je“.

Kęs­tu­tis Ša­po­ka

D.Vai­če­kaus­kas jau be­veik de­šimt­ me­tį nuo­sek­liai dir­ba įvai­riais fo­ tog­ra­fi­jos de­konst­ra­vi­mo bū­dais, iš es­mės su­si­dur­da­mas su tra­di­ ci­nės fo­tog­ra­fi­jos, po­stfo­tog­ra­fi­jos ir kon­cep­tua­liz­mo pro­ble­ma­ti­ka, ta­čiau tuo pa­čiu me­tu lik­da­mas už jų ar tarp jų. Griež­tos kla­si­fi­ka­ci­ jos ven­gi­mas yra są­mo­nin­ga me­ni­ nin­ko kū­ry­bi­nė tak­ti­ka, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę „at­si­sa­ky­ti“ fo­tog­ra­fi­jos, lie­kant jos te­ri­to­ri­jo­je. „De­konst­ruk­ci­jų“ cik­las kaip tik pa­rem­tas at­si­sa­ky­mo, ar­ba „dvi­gu­ bo nai­ki­ni­mo“, tak­ti­ka, kai D.Vai­ če­kaus­kas ren­ka­si įvai­rių lie­tu­ vių fo­tog­ra­fų, kla­si­kų ir ne kla­si­kų, dar­bus ir juos „nai­ki­na“, su­pjaus­ ty­da­mas ho­ri­zon­ta­lio­mis da­li­mis. Taip sim­bo­liš­kai nai­ki­na­mas ko­le­ gos kū­ri­nys ar­ba tam tik­ras iko­ni­nis (at)vaiz­das (ne ori­gi­na­las, o skait­ me­ni­nė ko­pi­ja?) ir kar­tu pa­bė­ga­ma nuo sa­vo kaip kū­rė­jo iš­skir­ti­nu­mo au­ros. Tai­gi to­kiu „nai­ki­ni­mo“ ak­tu tar­si de­konst­ruo­ja­ma Lie­tu­vos fo­ tog­ra­fi­jos is­to­ri­ja ir jos hie­rar­chi­ja. Ta­čiau „nai­ki­ni­mas“ yra tik pra­ di­nė in­ten­ci­ja, nes D.Vai­če­kaus­ kui de­konst­ra­vi­mas reiš­kia nau­jų pra­smių at­vė­ri­mą ar­ba pro­jek­ci­ją į sis­te­mą ki­tu kam­pu. Jis ne tik ir ne tiek pa­nei­gia au­to­riaus „ins­ti­ tu­ci­ją“, kiek su­kei­čia ir su­pai­nio­ja pra­smi­nius šios są­vo­kos ak­cen­tus.

„„In­terp­re­ta­ci­jos: D.Vai­če­kaus­kas

jų – ir Ar­vy­do Stub­ros kū­ri­nius.

De­konst­ruo­jant pra­smės per­konst­ ruo­ja­mos pa­gal tam tik­rą sis­te­mą, kai ko­leg(i)ų fo­tog­ra­fų dar­bų ko­pi­ jos ne tik kruopš­čiai su­pjaus­to­mos ly­gio­mis ho­ri­zon­ta­lio­mis da­li­mis, bet ir su­de­da­mos at­gal kiek­vie­nos at­rai­žos tu­ri­nį ap­ver­čiant aukš­tyn ko­jo­mis ho­ri­zon­ta­liai ir ver­ti­ka­liai. To­kiu bū­du pir­mi­nis šal­ti­nis, t.y. ori­gi­na­lus at­vaiz­das, iš­sau­go ba­ zi­nę sa­vo struk­tū­rą, lie­ka at­pa­žįs­ ta­mas ir iki tam tik­ros ri­bos „skai­ to­mas“, ta­čiau tuo pa­čiu me­tu yra vi­siš­kai ki­tas ir ori­gi­na­lus (?) ki­ to au­to­riaus kū­ri­nys. Tai­gi tu­ri­me rei­ka­lą su iš­virkš­čiu ar­ba dvi­gu­bai ap­vers­tu (at)vaiz­du, taip pat ap­ vers­ta au­to­riaus ins­ti­tu­ci­ja tie­sio­ gi­ne ir per­kel­ti­ne pra­smė­mis.

tys su­vo­kia­me sa­ve ir kaip mus su­ vo­kia ki­ti, su­si­ję su mies­to, ku­ria­me gy­ve­na­me, iden­ti­te­tu?“ – svars­tė D.Pup­ke­vi­čiū­tė. Šie ir dar dau­ge­lis klau­si­mų jai ky­la nuo­la­ti­nių ke­lio­nių me­tu, kai ap­si­sto­da­vo pa­gy­ven­ti vie­na­me mies­te nuo mė­ne­sio iki me­tų. „Ne­ ži­nau, ar ra­dau at­sa­ky­mus, bet tik­ rai at­ra­dau, kad kiek­vie­na­me mies­ te, ku­ria­me gy­ve­nau, su­si­kū­riau sa­vo mies­tą, ku­rio že­mė­la­pis ženk­ li­na fi­zi­nius mies­to ob­jek­tus, ta­čiau jo ver­tės, reikš­mės ir mas­te­liai yra ki­to­niš­ki“, – tei­gė me­ni­nin­kė. Jos jaus­mi­nės kar­tog­ra­fi­jos dirb­ tu­vės / va­ka­ro­ji­mai vyks rug­sė­jo 25 ir 26 d. 18 val. Klai­pė­dos me­no kie­ me (Baž­ny­čių g. 4). Anot D.Pup­ke­ vi­čiū­tės, tai bus lais­vos for­mos dis­ ku­si­jos, pai­ša­lio­ji­mai ir pa­si­bu­vi­mai su šia te­ma, sie­kiant pa­žin­ti sa­ve per mies­tą ir mies­tą per sa­ve. Da­ly­viai re­gist­ruo­ja­mi tel. 313 691 ar­ba el. pa­štu: aiste@kulturpolis.lt.

„Dar Hei­deg­ge­ris tei­gė, kad žmo­gaus bu­vi­mui es­mi­niai yra du as­pek­tai: bu­vi­mas su (ki­tais) ir bu­vi­mas ša­lia / tarp (daik­tų). Žmo­gus sa­ve iden­ ti­fi­kuo­ja ry­šiais ir san­ty­kiais – ry­ šiais su ki­tais žmo­nė­mis, san­ty­kiais su erd­ve ir daik­tais to­je erd­vė­je. Kaip mes tarps­ta­me mies­te, ku­rio vie­ nas iš dau­ge­lio bruo­žų yra per­tek­ lius – žmo­nių, san­ty­kių, pra­smių; ku­ria­me ap­stu ne­ti­kė­tu­mų, mums su­ke­lian­čių pa­vo­jaus sig­na­lus, ku­ ria­me neiš­ven­gia­mai re­čiau ar daž­ niau pa­ti­ria­me jaus­mą, kad ne­ga­li­me sa­vaip per­da­rė kitų fo­tog­ra­fų, tarp­ kont­ro­liuo­ti si­tua­ci­jos? Kaip nu­sta­ to­me, kad mies­tas yra mū­sų na­mai? Kaip pa­si­ren­ka­me sa­vo mies­tą? O Iš es­mės, tam­pa ne­beaiš­ku, su gal tai mies­tas pa­si­ren­ka mus? Kaip „Klaipėdos” inf. kuo tu­ri­me rei­ka­lą – lie­tu­vių fo­ ir ar mū­sų iden­ti­te­tas, tai, kaip pa­ tog­ra­fij­ os is­to­ri­jos ci­ta­ta ar ori­gi­na­ liu kū­ri­niu, imi­tuo­jan­čiu „ci­ta­tą“, nes pa­ts ci­ta­vi­mo veiks­mas taip pat tar­si ap­ver­čia­mas aukš­tyn ko­jo­mis – ne­beaiš­ku, D.Vai­če­kaus­kas ci­tuo­ ja (ne)kla­si­kus ar jie ci­tuo­ja jį? Tai­gi me­ni­nin­kas su­ku­ria dis­kur­ si­nės ent­ro­pi­jos si­tua­ci­ją, ku­rio­je stei­gia pa­pil­do­mus su­bkon­teks­tus, taip be­si­steng­da­mas pri­vers­ti žiū­ro­ vus nuo­lat ba­lan­suo­ti nea­pib­rėž­to­ je bū­se­no­je ir to­kiu bū­du kur­ti sa­vas hie­rar­chi­nes au­to­rys­tės ver­si­jas. D.Vai­če­kaus­ko „De­konst­ruk­ci­jų“ ver­ni­sa­žas Ba­ro­ti ga­le­ri­jo­je (Aukš­ to­ji g. 1) – 17 val. Pa­ro­da veiks iki „„Nuo­tai­ka: D.Pup­ke­vi­čiū­tės „Fo­te­lis min­ty­to­jui“ tar­si nu­tei­kia lais­vos for­mos dis­ku­si­jai. spa­lio 17 d.


14

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

pramogų gidas M.Ogins­kio fes­ti­va­ly­je grie­š or­kest­rai

Plun­gė­je vyks­tan­čia­me VII tarp­tau­ti­nia­me M.Ogins­kio fes­ti­ va­ly­je šian­dien grieš Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras, ku­riam di­ ri­guos jo me­no va­do­vas S.Kry­lo­vas, at­lik­sian­tis ir smui­ko so­ lo par­ti­jas. Kon­cer­te skam­bės M.K.Čiur­lio­nio Pen­ki pre­liu­dai, V.A.Mo­zar­to Di­ver­tis­men­tas Nr.3, F-dur, A.Vivaldi’o „Me­tų lai­ kai“, P.Sarasate’s „Kar­men fan­ta­zi­ja“. Ki­tą sa­vait­ga­lį fes­ti­va­lį už­baigs Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas G.Rin­ke­vi­čiaus. Su so­lis­tais I.Prud­ni­ko­vai­te ir V.Vyš­niaus­ku or­ kest­ras at­liks G.Mah­le­rio „Dai­ną apie Že­mę“. KUR? My­ko­lo Ogins­kio dva­re Plun­gė­je. KA­DA? Rug­sė­jo 21 ir 29 d. 17 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Kon­cer­tuos Klai­pė­dos džia­zo gran­dai

Uos­ta­mies­čio „Me­nų val­gyk­la“ ry­toj kvie­čia į su­si­ti­ki­mą ir kon­ cer­tą, ku­ria­me pa­si­ro­dys du gar­sūs Klai­pė­dos džiaz­me­nai – Vy­tau­tas Grub­liaus­kas-Kon­gas ir Sau­lius Šiau­čiu­lis. Il­ga­me­čiai ko­le­gos, mu­zi­kan­tai ir pe­da­go­gai su pub­li­ka bend­raus links­mai, šmaikš­čiai, au­toi­ro­niš­kai ir mu­zi­kuos kaip vi­suo­met mak­si­ma­ liai pro­fe­sio­na­liai, su po­lė­kiu. Į va­ka­rą su­si­rin­ku­sių­jų lau­kia ge­ro džia­zo do­zė ir mu­zi­ki­niai pri­si­mi­ni­mai apie pa­tir­tis, gast­ro­les, nuo­ty­kius, ku­riuos pa­ty­rė šie­du gran­dai, pa­bu­vo­ję vi­so­se Lie­tu­ vos ir ne tik jos vie­nos sce­no­se. KUR? Klai­pė­dos „Me­nų val­gyk­lo­je“ (Dar­žų g. 18). KA­DA? Rug­sė­jo 22 d. 20 val. KAI­NA? 10 Lt.

Šve­dų „Krou­ma­ta“ – rit­mo, triukš­mo ir šla­me­sio ko­ri­fė­jai Šią sa­vai­tę pra­si­dė­ ju­sio Klai­pė­dos kon­ cer­tų sa­lės fes­ti­va­ lio „Per­mai­nų mu­zi­ ka“ vie­na di­džiau­ sių int­ri­gų – mu­ša­ mų­jų inst­ru­men­ tų an­samb­lio „Krou­ ma­ta“ (Šve­di­ja) kon­ cer­tas „Būg­ni­ji­mas su „Krou­ma­ta“.

Ki­tą sa­vai­tę klai­pė­die­čių fes­ti­va­ ly­je pa­si­ro­dy­sian­ti „Krou­ma­ta“ – ne tik ko­lek­ty­vas, o net reiš­ ki­nys, da­ran­tis tie­sio­gi­nę įta­ ką mu­ša­mų­jų mu­zi­kos si­tua­ci­ jai pa­sau­ly­je. Per dau­giau nei 30 ak­ty­vios veik­los me­tų „Krou­ma­ ta“ tarp­tau­ti­nė­je mu­zi­kos rin­ko­je įtvir­ti­no sa­vo pa­va­di­ni­mą, ku­ris se­no­vės grai­kų kal­ba reiš­kia tie­ siog mu­ša­muo­sius inst­ru­men­

tus. Gim­to­jo­je Šve­di­jo­je an­samb­ lis lai­ko­mas kul­ti­niu ko­lek­ty­vu ir kvie­čia­mas gro­ti ka­ra­liaus Ka­ro­ lio XVI Gus­ta­vo rū­muo­se. Kon­ cer­tuo­da­ma sve­tur „Krou­ma­ta“ gar­bin­gai at­lie­ka sa­vo ša­lies mu­ zi­kos am­ba­sa­do­riaus vaid­me­nį. Taip bu­vo ir 2011-ųjų bir­že­lį, kai an­samb­lio kon­cer­tu sau­sa­kim­ šo­je Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­ har­mo­ni­jos sa­lė­je bu­vo pa­mi­nė­ ta Šve­di­jos na­cio­na­li­nė die­na bei Šve­di­jos ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo su­kak­tis. Pre­ci­zi­ka ir vir­tuo­ziš­ku­mu gar­ sė­jan­čio ko­lek­ty­vo pa­si­ro­dy­mai, vyks­tan­tys tiek di­džiau­sio­se sce­ no­se, tiek mo­kyk­lų sa­lė­se, ža­vi itin iš­ra­din­go­mis pro­gra­mo­mis. An­samb­lis ne tik ku­ria eta­lo­ni­nes žy­miau­sių XX a. opu­sų mu­ša­mie­ siems inst­ru­men­tams in­terp­re­ta­ ci­jas, bet ir už­sa­ko nau­jus kū­ri­ nius da­bar­ties kom­po­zi­to­riams. Iš vi­so „Krou­ma­ta“ yra at­li­ku­ si dau­giau nei 220 kū­ri­nių prem­ je­rų, pa­si­ro­džiu­si dau­giau nei 40 ša­lių, iš­lei­du­si 20 kom­pak­ti­nių plokš­te­lių. An­samb­lio is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1978-ai­siais. Nuo tol ne kar­tą kei­ tė­si gru­pės su­dė­tis, re­per­tua­ras ir net ju­ri­di­nis sta­tu­sas. Da­bar­ti­ niai an­samb­lio mu­zi­kan­tai Jo­ha­ nas Silv­mar­kas, Ro­ge­ris Bergströ­

mas, Ul­ri­kas Nils­so­nas ir Pon­tu­sas Lan­gen­dor­fas ne tik tę­sia šlo­vin­gas praei­ties tra­di­ci­jas, bet ir rea­li­zuo­ ja nau­jus su­ma­ny­mus. Šie at­li­kė­ jai pa­si­žy­mi re­ta kū­ry­bi­ne iš­mo­ne. Sa­vo veik­la de­monst­ruo­jan­tys mu­ ša­mų­jų mu­zi­kos sa­va­ran­kiš­ku­mą ir vi­sa­ver­tę gar­sų ga­mą jie ne­ven­gia jung­ti­nių pro­jek­tų su ki­tais ko­lek­

„Krou­ma­tos“ kon­ cer­te bus pa­mi­nė­tas fes­ti­va­lio „Per­mai­nų mu­zi­ka“ pa­va­di­ni­ mo įkvė­pė­jo J.Cage’o 100-me­tis, su­teik­ sian­tis pro­gą įsi­ti­ kin­ti, jog „vis­kas yra mu­zi­ka“.

ty­vais, pvz., sim­fo­ni­niais or­kest­ rais. Be­je, prieš de­šimt­me­tį „Krou­ ma­ta“ mu­zi­ka­vo Vil­niu­je, Kong­re­sų rū­mų sa­lė­je, kar­tu su Lie­tu­vos vals­ ty­bi­niu sim­fo­ni­niu or­kest­ru, di­ri­ guo­ja­mu Min­dau­go Pie­čai­čio. Kon­c er­te „Būg­n i­j i­m as su „Krou­ma­ta“ bus pa­mi­nė­tas fes­ti­

„„Per­ku­si­nin­kai: pre­ci­zi­ka ir vir­tuo­ziš­ku­mu gar­sė­jan­čios „Krou­ma­tos“

pa­si­ro­dy­mai ža­vi itin iš­ra­din­go­mis pro­gra­mo­mis.

va­lio „Per­mai­nų mu­zi­ka“ pa­va­di­ ni­mo įkvė­pė­jo J.Cage’o 100-me­ tis, su­teik­sian­tis pro­gą įsi­ti­kin­ti, jog „vis­kas yra mu­zi­ka“. Skam­ bės šio au­to­riaus kom­po­zi­ci­ja „Bran­ches“ / „Ša­kos“. Bus mu­ zi­kuo­ja­ma ne tik įpras­tais ar ma­ žiau ži­no­mais per­ku­si­niais inst­ ru­men­tais, bet ir įvai­riau­siais daik­tais, tad va­ka­ro me­tu pub­ li­kos lau­kia daug ne­ti­kė­tu­mų. Įs­pū­din­gą an­samb­lio pro­gra­ mą pra­dės G.Ligeti’o „Pre­liu­das au­to­mo­bi­lio sig­na­lui“, pra­tęs I.Xe­na­kio „Ok­ho“ ir J.Eriks­so­no „Träd“ / „Ran­kų miš­kas“, ku­ ria­me ma­rim­ba bus gro­ja­ma net

aš­tuo­nio­mis ran­ko­mis, o fi­na­li­ nis per­ku­si­jos meist­ro S.Reich’o „Drum­ming“ / „Būg­ni­ji­mas“ pa­ nar­dins į vi­siš­ką tran­są. „Rit­mo, triukš­mo ir šla­me­sio ko­ ri­fė­jų va­ka­ras bus tik­rai įspū­din­gas. Atei­ki­te ir pa­tys tuo įsi­ti­kin­ki­te“, – ža­dė­jo fes­ti­va­lio me­no va­do­vė Lo­ re­ta Nar­vi­lai­tė. Kon­c er­tas „Būg­n i­j i­m as su „Krou­ma­ta“ – rug­sė­jo 26 d. Klai­ pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). Kon­cer­to pra­džia – 18 val., o 17 val. ant­ro­jo aukš­to fo­jė ren­gia­ mas prieš­kon­cer­ti­nis su­si­ti­ki­mas su at­li­kė­jais. „Klaipėdos” inf.

„Liūd­ni sli­bi­nai“ – prieš dva­sios kon­ser­van­tus Lie­tu­vių skaus­mą bei ne­gan­das ne­si­gė­di­jan­tys vie­šai ap­dai­nuo­ ti „Liūd­ni sli­bi­nai“ spa­lio pra­džio­ je Klai­pė­do­je pri­sta­tys nau­ją sa­ vo „Al­bu­mą be jo­kių Ė“. Ant­ro­jo al­bu­mo bei ket­ve­rių me­tų gim­ta­ die­nio pro­ga „Liūd­ni sli­bi­nai“ su­ rengs kon­cer­tą be jo­kių „Ė“ „Švy­ tu­rio me­nų do­ke“.

Šį­kart gru­pė ska­tins lie­tu­vius at­ si­sa­ky­ti įvai­rių „Ė“. Nuo se­no lie­ tu­vių kul­tū­ro­je ir kal­bo­je vy­ra­vu­si rai­dė nau­ja­me al­bu­me bei kon­cer­ ti­nia­me tu­re po Lie­tu­vą sim­bo­li­ zuos dva­sios kon­ser­van­tus, truk­ dan­čius žmo­nėms ju­dė­ti, aug­ti bei jaus­tis pra­smin­gai. „Ant­ra­sis al­bu­mas ir ar­tė­jan­tis tu­ras yra dar du svar­būs žings­niai mū­sų pa­grin­di­nio tiks­lo link – kad Lie­tu­vo­je kiek­vie­nas žmo­gus jaus­ tų tvir­tą že­mę po ko­jom ir aukš­tą dan­gų virš gal­vos, iki ku­rio tik auk ir auk. To­dėl, at­si­žvelg­da­mi į nū­ die­nos ku­pi­ną „Ė“ pa­sau­lį, ska­tin­ si­me kiek įma­no­ma at­si­sa­ky­ti ža­ lin­gų­jų „Ė“ – ne gė­dy­tis, o iš­drįs­ti, ne sė­dė­ti, o ei­ti, ne bum­bė­ti, o keis­

„„Pro­ga: „Liūd­ni sli­bi­nai“ į kon­cer­ti­nį tu­rą po Lie­tu­vą su­si­ruo­šė no­rė­da­

mi pub­li­kai pri­sta­ty­ti sa­vo ant­rą­jį al­bu­mą ir kar­tu at­švęs­ti gru­pės ket­ ve­rių me­tų gim­ta­die­nį. Lau­ry­no Ma­tai­čio nuo­tr.

ti“, – tei­gia gru­pės sme­ge­nų be „Ė“ sa­vi­nin­kas Vai­das Kub­lins­kas. Kon­cer­tuo­se be jo­kių „Ė“ skam­ bė­sian­ti mu­zi­ka va­lys žmo­gų nuo vi­di­nės tar­šos bei ra­gins at­si­sa­ky­ti

po­zi­ci­jos „ė!“, daž­nai nau­do­ja­mos ap­lin­ki­nių at­žvil­giu. Iš na­tū­ra­lių jaus­mų, min­čių ir gar­sų ruo­šia­ma pro­gra­ma ska­tins pro­pa­guo­ti kal­bi­ nių, dva­si­nių ir in­te­lek­tua­li­nių min­

čių rū­šia­vi­mą bei ant­ri­nį pa­nau­do­ ji­mą. Juk, kaip tei­gia spal­vin­gie­ji liū­de­sio maiš­ti­nin­kai, jei­gu kaž­kas su­dau­žė šir­dį, ne­rei­kia jos iš­kart mes­ti į kon­tei­ne­rį – ją ga­li­ma su­ kli­juo­ti ir pa­nau­do­ti dar ne kar­tą. Sce­no­je skam­bės per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus pa­gal ži­no­mų Lie­tu­ vos poe­tų, lie­tu­vių liau­dies bei pa­čių gru­pės na­rių teks­tus su­kur­tos dai­ nos. Atė­ję į „Kon­cer­tą be jo­kių Ė“ ga­lės pir­mie­ji iš­girs­ti ir nau­jau­sius „Liūd­nų sli­bi­nų“ kū­ri­nius. Sie­los ir ap­lin­kos eko­lo­gi­ją ska­tins pa­gal An­ta­no Ba­ra­naus­ko „Anykš­čių ši­ le­lį“ tri­ju­lės pa­reng­ta dai­na. Re­per­ tua­rą taip pat pa­pil­dys Mai­ro­nio žo­ džiais at­lie­ka­mos dai­nos „Iš­nyk­siu kaip dū­mas“ bei „Kas tas pa­slap­tis su­pras­tų“. Nuo dva­si­nės žmo­gaus bū­se­nos neat­sie­ja­mos gam­tos prie­ žiū­ra pa­ska­tins su­si­rū­pin­ti kai­my­ nai Kaž­kas, Bet­kas ir Nie­kas eko­lo­ gi­jos him­ne „Net­var­ka“. Kon­cer­tuo­se be jo­kių „Ė“ bus ir du švie­ži „Liūd­nų sli­bi­nų“ ing­ri­dien­tai. Per­ku­si­jų rit­mais ko­vin­gą iš­si­va­ly­mo dva­sią bu­dins Ge­di­mi­nas Au­gus­tai­ tis, o va­do­vau­tis gy­ve­ni­mo be jo­kių

„Ė“ tie­so­mis kvies bo­so par­ti­ją at­ lik­sian­tis Lai­mo­nas Ma­tas. „Liūd­ni sli­bi­nai“ per ket­ve­rius me­tus su­ren­gė be­veik 200 au­to­ri­ nių kon­cer­tų di­džiau­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se bei mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­ se. Gru­pė yra įver­tin­ta Sau­liaus My­ ko­lai­čio var­di­ne pre­mi­ja, no­mi­nuo­ta M.A.M.A. mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­muo­ se ir lai­mė­ju­si T.Ė.T.Ė. ap­do­va­no­ji­ mą „Tau­tos bal­so“ no­mi­na­ci­jo­je. 2010-ųjų ru­de­nį „Liūd­ni sli­bi­ nai“ iš­lei­do de­biu­ti­nį sa­vo „Al­bu­ mą, ra­gi­nan­tį tau­tą“. Dai­nų teks­ tus chu­li­ga­niš­ki „Liūd­nų sli­bi­nų“ ak­to­riai-mu­zi­kan­tai-ko­mi­kai grie­ bia iš to­kių poe­tų kaip Hen­ri­kas Ra­daus­kas, Si­gi­tas Pa­ruls­kis, Juo­ zas Er­lic­kas, Ka­zys Bin­kis, Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius, Kris­ti­jo­nas Do­ne­ lai­tis ir net pa­ties Mai­ro­nio. Kon­cer­ti­nį tu­rą „Liūd­ni sli­bi­ nai“ pra­dės spa­lio 5 d. Klai­pė­do­je. Jų kon­cer­to „Švy­tu­rio me­nų do­ke“ pra­džia – 20 val. Bi­lie­tai – po 25 Lt, ren­gi­nio die­ną – 30 Lt. Juos ga­li­ ma įsi­gy­ti „Ti­ke­to­je“ ar­ba ren­gi­nio die­ną „Švy­tu­rio me­nų do­ke“. „Klaipėdos” inf.


19

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Svajonių knygos“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Sandros Brown „Vienudu“ ir Susanos Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ .

Sandra Brown. „Vienudu“. Lėktuvui sudužus Kanados miškų platybėse, dviem nepažįstamiesiems belieka kliautis vienas kitu. Sužeista ir persigandusi Rastė Karlson atsiduria viena su bauginančiu vyru. Tačiau ji supranta: be jo neišgyvens nė dienos laukinėje gamtoje. Vietnamo karo veteranas Kuperis Landris giliai širdyje nešiojasi nuoskaudą ir griežia dantį ant dailių turtingų moterų, tokių kaip Rastė. Žavi jauna verslininkė – jam tik erzinanti našta. Tankiame miške tyko pavojai, o ir aplinkybės susiklosto ne jų naudai. Sunkumus Rastė su Kuperiu gali įveikti, bet jie visiškai nesitiki užsigeisią šio to daugiau nei vien išgyventi... Susan Mallery. „Kaip iš giedro dangaus“. Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet gana! Nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučių kambarėliuose... Bus smagu, įsižiebs aistra, netrūks nuotykių. Bent jau Heilė to tikisi, tačiau Kevinas dar nieko nenujaučia...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 25 d.

PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714.

51

Lt

Avinas (03 21–04 20). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Galimas kivirčas ir emocijų protrūkis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Jautis (04 21–05 20). Būsite energingas, jausite nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Pasistenkite nuo pat ryto tinkamai paskirstyti laiką ir darbus, kad vakare nepasirodytų, jog nieko nespėjote nuveikti, nors ir išliejote begalę energijos ir jėgų. Dvyniai (05 21–06 21). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos negu naudos. Visi nemalonumai praeis ir rytoj galėsite užsiimti įprastais reikalais. Vėžys (06 22–07 22). Patirsite sunkumų bendraudamas, liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Todėl verčiau patylėkite, jei neturite rimtų argumentų. Liūtas (07 23–08 23). Būsite kalbus, noriai ir lengvai bendrausite – visa tai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Svarbiausia, kokias temas ir problemas spręsite, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Mergelė (08 24–09 23). Esate susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Bus sunku pasirinkti ir apsispręsti, tad geriau nesiimkite nieko svarbaus. Svarstyklės (09 24–10 23). Būsite romantiškas ir svajingas. Galbūt sutiksite žmogų, kurį pamilsite ir susiesite su juo savo gyvenimą. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite seno draugo. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų jausmams ir norui tobulėti ar ką nors keisti. Teks pasukti galvą, norint teisingai pasirinkti, tačiau šios paieškos gali tapti labai įdomiu procesu. Šaulys (11 23–12 21). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis ar artimais draugais. Jūsų psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su kolegomis. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų karjera neigiamai veiks šeimą ir jūsų santykius. Pasistenkite šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir vakarą skirkite artimiausiems žmonėms. Vandenis (01 21–02 19). Savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite, taip vis tiek nieko nepakeisite. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.

TAVO MIESTO NAUJIENOS www.KL.lt


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus vėsi, su trumpais lietumis. Šiandien vie­ tomis palis. Temperatūra bus 14–16 laipsnių šilumos. Šeštadienio nak­ tį temperatūra sieks 5–9, dieną 13–15 laipsnių šilumos, daug kur palis.

Šiandien, rugsėjo 21 d.

+14

+14

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+14

Šiauliai

Klaipėda

+15

Panevėžys

+15

Utena

+14

7.02 19.21 12.19

265-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 101 diena. Saulė Mergelės ženkle.

Tauragė

+15

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +18 Brazilija +31 Briuselis +18 Dublinas +12 Kairas +31 Keiptaunas +15 Kopenhaga +13

kokteilis Kai­my­nų šuns įpro­tis „Kaip at­pra­tin­ti kai­my­nų šu­nį ne­gu­lė­ti ant mū­sų ki­li­mė­lio, skir­to ko­joms va­ly­ ti“, – per „Kok­tei­lį“ skai­ty­to­jų pa­ta­ri­mo pra­šo Si­gi­ta. Anot mo­ters, kai­my­nai tu­ri kud­lo­tą ke­ tur­ko­jį, ku­riuo ne itin rū­pi­na­si. „Jie ne­si­var­gi­na ve­džio­ti šu­n į po lau­ ką, – pa­sa­ko­jo skai­ty­to­ja. – Di­džiau­sias kai­my­nų rū­pes­tis – pra­ver­ti du­ris, kad šuo pa­ts nuei­tų pa­si­vaikš­čio­ti. Na, dar rei­k ia ati­da­r y­t i du­r is, kai au­g in­t i­n is grįž­ta iš­si­t uš­t i­nęs. Ta­čiau pa­sta­rą­jį veiks­mą kai­my­nai daž­nai už­m irš­ta at­lik­ti. Tad šu­nė­kas, kol jo sa­vi­nin­kai jį pri­si­mins, lū­ku­riuo­ja laip­ti­nė­je. Ir vi­ sa­da kaž­ko­dėl su­si­ran­go ne ant šei­mi­ nin­kų, o ant mū­sų ki­li­mė­lio.“ Si­gi­ta bai­mi­na­si, kad šuo, ku­ris tur­būt neį­si­vaiz­duo­ja, kaip at­ro­do šam­pū­nas, ga­li tu­rė­ti įvai­rių gy­vių. „Ne­sup­ran­tu, ko­dėl tas šu­va taip pa­ mė­go mū­sų ki­li­mė­lį, – svars­tė klai­pė­ die­tė. – Jis nie­k uo ne­si­ski­r ia nuo ki­ tų, ko­kius tu­ri ki­ti gy­ven­to­jai. Gal kuo nors ki­li­mą iš­tep­ti, kad kud­lius at­pras­ tų rai­ty­tis prie mū­sų du­rų?“

Londonas +17 Madridas +28 Maskva +19 Minskas +13 Niujorkas +23 Oslas +13 Paryžius +18 Pekinas +27

Praha +16 Ryga +15 Roma +22 Sidnėjus +20 Talinas +13 Tel Avivas +30 Tokijas +28 Varšuva +16

Vėjas

0–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+15

+14

Marijampolė

Vilnius

+15

Alytus

Mantas, Mantvilas, Matas, Nijolė, Viskintė.

rugsėjo 21-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

10

14

13

11

5

10

13

11

10

7

9

12

11

11

8

rytoj

sekmadienį 1942 m. gi­mė mu­zi­ko­ lo­gas Do­na­tas Kat­kus.

1947 m. gi­mė JAV ra­šy­ to­jas Step­hen King. 1949 m. JAV, Di­džia­jai Bri­ ta­ni­jai ir Pran­cū­zi­jai at­si­ sa­k ius oku­pa­ci­nių zo­nų įkur­ta Va­ka­rų Vo­kie­ti­ja. 1949 m. ko­mu­n is­t ų ly­ de­riai Ki­ni­jo­je pa­skel­bė Ki­ni­ją Liau­dies Res­pub­ li­ka. 1964 m. po 164 me­t us tru­ku­sios bri­tų ju­ris­dik­ ci­jos Mal­ta pa­skel­bė ne­ prik­lau­so­my­bę. 1965 m. gi­mė pran­cū­z ų ra­šy­to­jas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­

kas, ro­ma­no „Mei­lė trun­ ka tre­jus me­tus“ au­to­rius Fre­de­ric Beig­be­der. 1993 m. Ru­si­jos pre­z i­ den­tas Bo­ri­sas Jel­ci­nas pa­lei­do par­la­men­tą. 1996 m. Ko­lum­bi­jos pre­ zi­den­to Er­nest Sam­per lėk­t u­ve ke­l io­nės į JAV iš­va­k a­rė­se ap­t ik­t i be­ veik ke­t u­r i ki­log­ra­mai he­roi­no. 1997 m. iš­si­ver­žęs ug­ni­ kal­nis su­nai­ki­no Mon­se­ rat sa­los At­lan­to van­de­ ny­ne oro uos­tą.

Fo­tog­ra­fo ob­jek­ty­ve – kraš­tie­čiai Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cent­re tre­čia­die­nio va­ka­rą su­si­rin­kę vie­tos gy­ven­to­jai su ne­ ri­mu lau­kė dien­raš­čio „Klai­pė­da“ fo­to­ ko­res­pon­den­to Vy­tau­to Liau­dans­kio fo­ tog­ra­fi­jų pa­ro­dos ati­da­ry­mo.

„„Au­gin­ti­nis: vie­ni žmo­nės šu­ni­

mis la­bai rū­pi­na­si, ki­tiems jie – gal­vos skaus­mas.

Ma­mų juo­ke­liai Iš lau­ko atė­jo du pur­vo ga­ba­lai. Sa­ko­si esan­tys ma­no vai­kai. Iš bal­so pa­na­šūs. Rei­kės nu­praus­ti. Ta­da paaiš­kės.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Iš­vy­dę sa­vo pa­čių, ar­ti­mų­jų ar kai­my­nų vei­dus vei­vir­žė­niš­kiai džiū­ga­vo pa­me­ną aki­mir­ką, už­ fik­suo­tą fo­tog­ra­fi­jo­je, ar at­pa­žįs­ tan­tys vei­dą, žvel­gian­tį iš nuo­ trau­kos. Tiks­las bu­vo pa­siek­tas – pil­nu­ tė­lė­je Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros na­mų sa­lė­je pa­ro­dos žiū­ro­vų vei­duo­se švy­tė­jo emo­ci­jos. „Džiau­giuo­si pa­ts su­ti­kęs se­niai ma­ty­tus žmo­nes, ne kiek­vie­ną die­ ną šiuos vei­dus pa­ma­ty­si“, – su­ lau­kęs bū­rio svei­kin­to­jų džiau­gė­si V.Liau­dans­kis. Ži­n o­m o fo­to­ko­res­p on­d en­to V.Liau­dans­kio do­va­na gim­ti­nei – pa­ro­da, pa­va­din­ta „Vei­vir­žė­nų vie­ tos dva­sia“. Apie šim­tą fo­tog­ra­fi­jų, ku­rio­ se už­fik­suo­ti ne tik žmo­nės, bet ir reikš­min­ges­ni mies­te­lio įvy­kiai, spor­to var­žy­bos ar gam­ta, pa­ sak pa­ro­dos au­to­riaus, bu­vo sun­ ku at­rink­ti. Šį kar­tą jis sten­gė­si,

kad nuo­trau­kos at­spin­dė­tų pa­vel­ do te­mą. Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­si­rin­ kę V.Liau­dans­kio kla­sės drau­gai, mo­ky­to­jai ir nuo vai­kys­tės jį pa­ži­ no­ję vei­vir­žė­niš­kiai su pa­si­di­džia­ vi­mu kal­bė­jo apie au­to­rių ir dar vai­kys­tė­je už­gi­mu­sią jo aist­rą fo­ tog­ra­fij­ ai. „Ma­ža­kal­bis ir rim­tas Vy­tas mū­ sų kla­sė­je bu­vo vi­sų įvy­kių met­ raš­ti­nin­kas. Jei ki­ti ber­niu­kai pa­si­ skųs­da­vo, kad mer­gai­tės ne­no­ri su jais šok­ti, tai Vy­tas pra­si­tar­da­vo, kad mer­gai­tės ne­no­ri fo­tog­ra­fuo­ tis“, – pri­si­mi­nė bu­vu­si V.Liau­ dans­kio kla­sės auk­lė­to­ja Ire­na Ur­ bo­nie­nė. Pa­ro­da Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cent­ re veiks iki rug­sė­jo 30 die­nos ir taps vie­nu iš Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nių. Vė­liau pa­ro­da ke­liaus į Vil­nių, kur bus eks­po­nuo­ja­ma drau­ge su ki­tų Lie­tu­vos fo­tog­ra­fų ana­lo­giš­ ko­mis pa­ro­do­mis, o per me­tus ap­ ke­liaus dau­gy­bę ša­lies vie­to­vių ir tuo­met vėl grįš į Vei­vir­žė­nus.

VIKINGŲ LOTO

Šei­mi­nin­kų var­gai Tie, ku­rie tvir­ti­na, kad šuo bai­siau už ma­rą, yra tei­sūs. Jie no­rin­čiuo­sius įsi­gy­ti šu­nis per­spė­ ja: „Tap­si­te sei­lių nai­ki­ni­mo nuo džin­ sų ir striu­kių spe­cia­lis­tais, įgu­si­te va­ ly­ti po pa­si­vaikš­čio­ji­mo pur­vi­nų pė­dų pa­lik­tus pėd­sa­kus ant grin­dų ir gram­ dy­t i sve­ti­mų iš­ma­tų li­ku­čius nuo sa­ vo ba­t ų, drą­siai kirp­si­te na­g us, va­ly­ si­te au­sis, plau­si­te akis. Drėg­no kai­lio kva­pas kels ma­lo­nų jau­du­lį. Be­je, jū­sų striu­kė ir kel­nės kve­pės tuo pa­čiu“.

Nr. 1019 2012 09 19 AUKSO PUODAS – 37 406 145 Lt DIDYSIS PRIZAS – 3 057 238 Lt 05 07 08 16 36 37 Auksinis skaičius 25 Papildomi skaičiai 20 29 6 tarp jų auksinis sk. 37 406 145 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 764 309 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. 1 000 000 Lt (1 priz.) 5 skaičiai 27 756 Lt (2 priz.) 4 skaičius 200 Lt (370 priz.) 3 skaičiai 12 Lt (8316 priz.) 2 + papildomas sk. 6 Lt (12011 priz.)

Links­mie­ji tirš­čiai Mo­te­r is per­k a bal­dus. Par­d a­vė­ja klau­sia: – Kam jūs per­ka­te to­kią aukš­tą spin­tą? Gal lu­bos la­bai aukš­tos? – Kad ne. Kai­my­nas aukš­tas. Čes­ka (397 719; o jums, mie­li skai­ty­to­jai, ar kar­tais ne­si­no­ri kai ku­riems kai­my­nams ka­rū­ną ant gal­vos kas­tu­vu pa­tai­sy­ti?)

Vardai

Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Mini One Countryman 02308440-*******

******

259-

* reiškia bet koks skaičius

„„Emo­ci­jos: tė­viš­kė­je su­reng­to­je V.Liau­dans­kio pa­ro­do­je daž­nas at­pa­ži­no iš fo­tog­ra­fi­jų žvel­gian­tį vei­dą – tė­

vą, kai­my­ną ar sa­ve pa­tį, tik de­šim­čia me­tų jau­nes­nį. 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Prognozė: Aukso puode – 39 mln. Lt Didysis prizas – 3 mln. Lt

2012-09-21 Klaipeda  
2012-09-21 Klaipeda  
Advertisement