Page 1

ketvirtadienis, liepos 5 d., 2012 m. Nr. 156 (1355) 

Par­la­men­to priim­tas kal­bos įsta­ty­mas Uk­rainą įstūmė į gi­lią krizę. Pasaulis 12p.

TAi­KiK

Je šeštadieni­ly­ s TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

sausio 23 d.,

2010 m.

nr. 15 (671)

Olim­pinė­ diena.lt lie­Tu­vių­šug­nis­ ir­dy­se

2,00 Lt

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“

Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

+

Pasaulis

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

jo Dievas“

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti? „Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

Savaitė S­ horosk op ir­KryŽia as ŽodiS

8p. MieStaS

Idėja, verta „Kristoforo“ Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

TV HERO JUS

KULinAR iJA vo­ve­rai­č

Gyven m o va­rik­liis ­–­meilė „Irmanto sriubos“ be Irmanto

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

PORTRETA S

montažas

27p.

Sportas

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

ių­der­lius

bibLioTeK tikė­ji­mas­ir­ A

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

šiandien priedai

NEt 38

PROGRA MOs

„Mane išgelbė

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

liepos 7 d.

D.Gry­baus­kaitė jau tre­jus me­tus triū­ sia be ofi­cia­lių ato­ stogų. Ilsė­tis ji ne­si­ ren­gia ir šie­met. Lietuva 5p.

diena.lt

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

aist­ra

Darbas užsieny je – tik miražas

Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

1,30 Lt

Poryt — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika

STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

Kino Že­mynųFoTeLiS ­at­si­ra­ kal­ti­nin­ di­mo­ kas

Žvel­giant žai­bams į akis Tiražas 35 510

Nė vie­na aukš­to­ji mo­kyk­ la Lie­tu­vo­je, drįstu drąsiai pa­sa­ky­ti, ne­galėtų teig­ti, kad vei­kia to­bu­lai. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras ­ Ste­po­na­vi­čius

6p.

Miestas

2p.

Val­džios už­gai­dai ne­pak­lus Sa­v i­val­dybė ne­s i­r uo­š ia at­s i­s a­k y­ ti sa­vo už­mo­jo me­ta­l i­n ius kios­k us pa­keis­t i nau­jais pa­v il­jo­nais. Tie­sa, išim­čių grei­čiau­siai bus. Val­d i­n in­ kams po ran­ka turė­jo pa­kliū­ti ir nau­ ji „Lie­tu­vos spau­dos“ kios­kai, ta­čiau da­bar biu­rok­ratų to­nas švelnė­ja, nes mi­l i­jo­nus į nau­jus sa­vo kios­k us in­ ves­ta­vu­si įmonė ne­pa­si­duos.

Miestas „„Kad­ras: ne­ma­žai žmo­nių, susidūrę su to­kių vaizdų med­žio­to­jais, tik pa­su­kiotų pirštą prie smil­ki­nio, bet ten­ka pri­pa­žin­ti – gra­žu. 

Kai tik pra­de­da griaudė­ti ir pa­si­ro­do pir­ mie­ji blyks­niai, jie stve­ria fo­toa­pa­ra­tus ir bėga ten, iš kur ge­riau­siai at­si­ve­ria žai­ buo­jan­tis dan­gus. Žaibų med­žio­to­jais va­ di­na­mi fo­tog­ra­fai pri­pažįs­ta, kad šis už­siė­ mi­mas pa­vo­jin­gas, bet už­fik­suo­ti kad­rai to ver­ti.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Dieną ne­fo­tog­ra­fuo­ja

Naktį į tre­čia­dienį dėl dan­gu­je siautė­jan­čių žaibų iš baimės už­ mig­ti ne­galė­jo dau­ge­lis gy­ven­tojų. Ta­čiau fo­tog­ra­fams Mi­kui Bin­kiui ir To­mui Ba­ziui tai bu­vo dar vie­ na fo­tog­ra­fi­jos at­žvil­giu itin pa­si­ se­ku­si nak­tis. „Bu­vo la­bai įdo­mu fo­tog­ra­fuo­ti. Pats tas jaus­mas, kai

Tomo Bazio nuo­tr.

ap­link ta­ve vi­sur žai­bai, yra tie­siog neap­sa­ko­mas“, – sakė T.Ba­zys. Abu fo­tog­ra­fai teigė mėgi­nan­tys fo­tog­ra­fuo­ti, kai žai­buo­ja. „Be­veik vi­sa­da grie­biu fo­toa­pa­ratą ir bėgu ten, kur ga­li­ma tų žaibų pa­ma­ty­ ti: į lauką ar į bal­koną“, – pa­sa­ko­jo M.Bin­kis. Pas­kui žai­bus, jei tu­ri ga­ li­mybę, laks­to ir T.Ba­zys, šį už­siė­ mimą va­di­nan­tis sa­vo lais­va­lai­kiu. Tie­sa, jie žai­bus fo­tog­ra­fuo­ja naktį.

2

4p.

Pigūs bi­lie­tai – tik pa­ža­duo­se

Kitas „Vilniaus dienos“ numeris išeis liepos 7 d., šeštadienį.


2

ketvirtADIENIS, liepos 5, 2012

miestas

5p.

Lietuvos sienos pažeidėjų padvigubėjo.

Žvel­giant žai

„„Dve­jonės: nors sa­vi­val­dybės kler­kai iš pra­džių pla­na­vo nuo mies­to pa­vir­šiaus nu­šluo­ti ir „Lie­tu­vos spau­

dos“ kios­kus, da­bar ža­da spren­dimą ati­dėti vėles­niam lai­kui. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Kioskų keis­ti ne­ke­ti­na And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Sa­vi­val­dybė ne­si­ruo­šia at­si­sa­ky­ ti sa­vo už­mo­jo me­ta­li­nius kios­kus pa­keis­ti nau­jais pa­vil­jo­nais. Tie­ sa, išim­čių grei­čiau­siai bus. Val­ di­nin­kams po ran­ka turė­jo pa­ kliū­ti ir nau­ji „Lie­tu­vos spau­dos“ kios­kai, ta­čiau da­bar biu­rok­ratų to­nas švelnė­ja. Įvaiz­dis kai­nuos tūkstan­čius

Sa­vi­val­dybė, pa­si­šo­vu­si įvyk­dy­ ti kioskų re­formą, ši­taip sie­kia iš­ gelbė­ti miestą nuo kraš­to­vaizdį dar­kan­čių me­ta­li­nių būde­lių. Dar ne­se­niai at­sa­kin­gi as­me­nys iš sos­ tinės sa­vi­val­dybės ti­ki­no, kad vi­ si be išim­ties, taip pat „Lie­tu­vos spau­dos“, kios­kai turės būti pa­ keis­ti nau­jais. Ir nors sa­vi­val­dybės spren­di­ mu iš jos at­rinktų ga­min­tojų pa­ vil­jo­nus bus ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ar­ ti­miau­siu me­tu, nei pre­kiau­to­jai, nei ki­ti kioskų sa­vi­nin­kai to da­ ry­ti ne­bes­ku­bi­na­mi. Vil­niaus sa­ vi­val­dybės Vers­lo or­ga­ni­za­vi­mo ir lei­dimų po­sky­rio vedė­ja Vir­gi­ na Sky­rienė dien­raš­čiui teigė, kad kol kas ga­lu­ti­nai ne­nuspręs­ta, ku­ riuos kios­kus nu­kel­ti, o ku­riuos keis­ti nau­jais. Tai turėtų paaiškė­ti ar­ti­miau­siu me­tu pa­ren­gus mies­ to schemą. „Su­tar­tys su pa­vil­jonų sa­vi­nin­ kais ga­lio­ja iki 2013 m. ba­land­žio 1 d. Ar­ti­miau­siu me­tu taip pat bus pa­reng­ta mies­to sche­ma. Jo­je bus pa­teik­ta de­ta­li in­for­ma­ci­ja, kur bus įreng­ti nau­ji pa­vil­jo­nai, ku­rių iš jų bus nu­spręsta at­si­sa­ky­ti. Kol kas ši in­for­ma­ci­ja tiks­li­na­ma“, – teigė V.Sky­rienė.

Me­ta­li­nių va­gonė­lių ne­bus

Dar prie­š mėnesį sa­vi­val­dybės klerkų to­nas bu­vo kur kas griež­ tes­nis. Sa­vi­val­dybės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­cijų de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius dien­ raš­čiui yra sakęs, kad nuo va­sa­ros bus kei­čia­mi vi­si kios­kai, ne­pai­ sant jų nau­ju­mo ir bran­gu­mo. Mies­to vald­žia už­sibrėžė tikslą, kad vi­sos „ma­žo­sios pre­ky­vietės taptų vie­no­dos“.

Vy­tau­tas Gri­nius:

No­ri­me, kad kios­ kai būtų vie­no­dos iš­vaiz­dos, o ne taip, kaip da­bar: vie­ni šio­kie, ki­ti – ki­to­kie.

„Kai baig­sis da­bar­tinės su­tar­tys su kios­kus nuo­mo­jan­čiais pre­ky­ bi­nin­kais, jie turės pa­gal mies­ to pa­si­ūlytą pro­jektą pa­si­ga­min­ti kioską, jei norės, kad pra­tęstu­ me lei­di­mus. No­ri­me, kad kios­ kai būtų vie­no­dos iš­vaiz­dos, o ne taip, kaip da­bar: vie­ni šio­kie, ki­ti – ki­to­kie“, – kioskų re­for­mos es­ mę pri­statė V.Gri­nius. Sa­vi­val­dybės at­sto­vo tei­gi­mu, mėne­sinė rink­lia­va už pre­kybą kios­kuo­se ir taip ne­di­delė. Tad ne­pai­sant to, kad naujųjų kios­ kų kai­na yra nuo 10 tūkst. iki 140 tūkst. litų, ko­kios nors fi­nan­sinės pa­gal­bos per­kant kioską iš mies­to tikė­tis ne­rei­kia. „Kon­tei­n e­r ius pri­m e­n an­tys sta­ti­niai tik­rai ne­puo­šia mies­to.

O nau­ja tvar­ka ga­lios be išim­ties vi­siems kios­kams, taip pat spau­ dos“, – yra sakęs V.Gri­nius. Su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko

Su did­žiau­sio kioskų tink­lo Vil­ niu­je turė­to­ja „Lie­tu­vos spau­da“ Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei su­si­tar­ti kol kas ne­pa­vy­ko. Dien­raš­čio kal­bin­ tas „Lie­tu­vos spau­dos“ ge­ne­ra­ li­nis di­rek­to­rius Dai­nius Dau­pa­ ras teigė esąs in­for­muo­tas apie Vil­niaus sa­vi­val­dybės ke­ti­ni­mus, ta­čiau ma­no, kad keis­ti vi­sus be išim­ties pa­vil­jo­nus mies­te yra ne­ pro­tin­ga. „Esa­me in­for­muo­ti apie Vil­ niaus sa­vi­val­dybės ke­ti­ni­mus, ta­čiau konk­re­čių su­si­ta­rimų kol kas nėra. Iš vi­so Vil­niu­je tu­ri­me 112 pre­ky­bos vietų, iš ku­rių 11 yra itin mo­dernūs „R-kiosk“. Vi­sos mūsų val­do­mos pre­ky­bos vie­tos sos­tinė­je, ir ne tik, nuo­lat at­nau­ ji­na­mos ir pri­žiū­ri­mos“, – teigė D.Dau­pa­ras. Anot pa­šne­ko­vo, „Lie­tu­vos spau­da“ viską at­nau­ji­no sa­vo lėšo­mis. Ypač daug pi­nigų į spau­ dos kioskų at­nau­ji­nimą bu­vo in­ ves­tuo­ta per pa­sta­ruo­sius ke­letą metų, taip pat tuo me­tu, kai Lie­ tu­vo­je siautė eko­no­minė krizė. „Už sa­vo pi­ni­gus esa­me pa­darę la­bai daug. Eko­no­mi­nis sunk­me­ tis mus pa­lietė tie­sio­giai, o rin­kos at­si­ga­vi­mo po­žy­mių kol kas ne­ jau­čia­me, todėl pri­si­jun­gi­mo prie šios Vil­niaus sa­vi­val­dybės ini­ cia­ty­vos klau­simą itin kruopš­ čiai ana­li­zuo­ja­me. Pag­rin­di­niai veiks­niai, lem­sian­tys mūsų pa­si­ rin­kimą, – ga­li­ma in­ves­ti­cijų grą­ ža ir vers­lo tęsti­nu­mo už­tik­ri­ni­ mas“, – pa­brėžė D.Dau­pa­ras.

Teks su­si­mokė­ti pa­tiems Sa­v i­val­dybės at­s to­vai in­for­ma­vo, kad kios­k us ga­m ins VšĮ „Vi­z ua­l i­n ių ko­mu­n i­ka­cijų stu­d i­ja“, UAB „Ry­ter­ na“ ir UAB „Aliu­mi­nio konst­ruk­ci­jos“. Už nau­juo­sius pa­vil­jo­nus jų sa­vi­nin­ kai turės su­si­mokė­ti pa­tys.

„„Įkvėpi­mas: aud­rin­ga nak­tis vie­nus ver­čia tūno­ti to­li­miau­sio­je namų kertė 

tūkst. litų. No­rin­tys 7,5 kv. m pa­vil­jo­ no turės mokė­t i nuo 12 tūkst. iki 38 tūkst. litų.

Dau­g iau­s ia teks at­seikė­t i pa­v il­jo­ nus tu­r in­t iems mies­to cent­re ir se­ na­mies­ty­je.

Nuo mies­to cent­ro nu­to­lu­sioms, ta­ čiau ar­čiau cent­ro esan­čioms te­r i­ to­r i­joms skir­t i pa­v il­jo­nai – bran­ges­ Nuo mies­to cent­ro nu­to­lu­sioms te­ri­ ni. Jie, pri­klau­so­mai nuo dyd­ž io, ga­li to­r i­joms skir­ta 6 kv. m ma­žo­ji pre­ky­ kai­nuo­ti nuo ir 22 tūkst., ir 108 tūkst. bos vie­ta kai­nuos nuo 10 tūkst. iki 35 litų.

Už naują 8 kv. m pa­vil­joną ga­li tek­ti pa­klo­ti nuo 30 tūkst. iki 65 tūkst. litų. Di­des­nis, 22 kv. m, pa­vil­jo­nas ga­li kai­ nuo­ti nuo 70 tūkst. iki 140 tūkst. litų. Kios­ko sa­vi­nin­kas ga­li pa­si­rink­ti bet kurį iš kon­kursą laimė­ju­sių ga­min­tojų.

Smogė ir Lie­tu­vos ban­kui Naktį į tre­č ia­d ienį žai­b as trenkė ir į Lie­t u­vos ban­ko pa­s tatą Vil­n iu­ je, Žirmūnų gatvė­j e. „Žmonės ne­ nu­kentė­j o, bet bu­vo pa­d a­r y­t a ža­ la įran­g ai“, – po­r ta­lui die­n a.lt sakė Lie­t u­vos ban­ko Ry­š ių su vi­s uo­me­ ne sky­r iaus vir­š i­n in­kas Gied­r ius Si­ mo­n a­v i­č ius.

Jis taip pat džiaugė­s i, kad ne­nu­ kentė­j o žmonės, bet ap­g ai­les­t a­vo, jog dėl elekt­ros išk­ro­vos bu­vo su­ga­ din­t a au­to­m a­t inė vartų už­d a­r y­mo sis­te­ma, vie­no lif­to val­dy­mo įran­ga ir po­ra kom­piu­te­r ių, žai­b as taip pat su­t rikdė kon­d i­c io­n a­v i­mo sis­temą. Ban­ko tur­t as bu­vo ap­d raus­t as. Žai­


3

ketvirtADIENIS, liepos 5, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

i­bams į akis No­rint tai da­ry­ti dieną, 1 pa­šne­kovų tei­gi­mu, pir­ miau­sia rei­kia spe­cia­lios tech­ni­kos.

„Sten­giuo­si dau­giau fo­tog­ra­fuo­ ti naktį, nes ne­tu­riu pa­kan­ka­mai įran­gos fo­tog­ra­fuo­ti dieną. Tam rei­kia turė­ti gerų tam­si­nan­čių stiklų rin­kinį. Ne­sis­ten­giu į tai la­bai daug in­ves­tuo­ti“, – sakė M.Bin­kis ir pri­dūrė, kad naktį da­ry­tos nuo­trau­kos gra­žesnės nei dieną. Pa­vo­jin­gas po­mėgis

Žmonėms, ku­rie iš­girdę griausmą ir iš­vydę blyks­tes dan­gu­je puo­la už­si­da­ry­ti langų, šis už­siė­mi­mas at­ro­do iš­ties pa­vo­jin­gas. To­kiu jį va­di­na ir fo­tog­ra­fai. M.Bin­kio tei­ gi­mu, pri­klau­so nuo to, kaip ir kur tai da­ro­ma. „Jei fo­tog­ra­fuo­ji na­mie, pa­vyzd­žiui, aš pa­ts fo­tog­ra­fuo­ju per bal­ko­no stiklą, tai ne­la­bai pa­ vo­jin­ga. Aiš­ku, jei fo­tog­ra­fuo­ji kur nors gam­to­je, jau pa­vo­jin­giau“, – aiš­ki­no fo­tog­ra­fas.

To­mas Ba­zys:

At­sis­to­jau fo­tog­ra­fuo­ ti po med­žiu, nes bu­ vo ge­ras kam­pas. Tik po ku­rio lai­ko su­si­vo­ kiau, kur sto­viu. Ant­rus me­tus fo­tog­ra­fi­ja už­sii­ man­tis T.Ba­zys pa­sa­ko­jo, kad kar­ tais pri­trūksta ati­du­mo sau­gu­mo at­žvil­giu. Naktį į tre­čia­dienį jie su drau­gais va­žinė­jo po miestą ir gau­ dė žai­bus. „At­sis­to­jau fo­tog­ra­fuo­ ti po med­žiu, nes bu­vo ge­ras kam­ pas. Tik po ku­rio lai­ko su­si­vo­kiau, kur sto­viu. Pabė­gau nuo to med­žio. Pas­kui dar nu­va­žia­vo­me į ap­leis­tas sta­ty­bas. Ten di­de­li skersvė­jai, žai­ bo­laid­žių nėra, už­li­pom į pa­sku­tinį aukštą. Tik vėliau ki­lo min­tis, kad tai pa­vo­jin­ga“, – kalbė­jo fo­tog­ra­fas. Pa­vo­jus pa­vo­ju, bet šio­je vie­to­ je tiktų pa­sa­ky­ti, kad ko ne­pa­da­ry­ si dėl ge­ro kad­ro. Kaip sakė T.Ba­ zys, ži­nai, kad re­zul­ta­tas išeis la­bai gra­žus, ir tai, ką ma­tai, yra gra­žu. „Už­si­žiū­ri į tuos žai­bus, lau­ki lau­ ki, fo­tog­ra­fuo­ji, tik pa­skui pa­gal­ vo­ji, kas galėtų būti, jei­gu...“ – sakė pa­šne­ko­vas. Jis pri­dūrė, kad žaibų fo­tog­ra­fi­ja už­sii­ma, nes ir pa­čiam įdo­mu pa­ma­ty­ti, kas išeis,

Komentaras Kęstu­tis Kviet­kaus­kas

Ap­sau­gos nuo žaibų spe­cia­l is­tas

K

ad žai­bas pa­tai­kys į žmogų, yra la­b ai ma­ž a ti­k i­mybė. Ne­ma­nau, kad rei­k ia im­t is ko­kių nors spe­cia­lių sau­gos prie­mo­n ių. Sa­k y­k i­me, pa­pras­čiau­sia prie­monė ga­li būti kad ir gu­mi­niai ba­ tai. Jie su­ma­ž i­na po­ten­cialą – ryšį su že­me. Tai pir­mas žings­n is, leng­vas, pa­pras­tas ir nau­d in­gas. Iman­t is sau­ gu­mo prie­mo­nių ga­l i­ma fo­tog­ra­fuo­t i iš au­to­mo­bi­lio. To­k iu at­ve­ju sąly­tis su že­me bus per gu­mi­nes pa­dan­gas.

ką pa­ts su­ge­ba, taip pat ki­tiems pa­ro­dy­ti gam­tos grožį, kurį daž­ niau­siai pra­mie­ga­me. Ti­ki­si pa­gau­ti ža­liąjį

M.Bin­kis, kalbė­da­mas apie sau­ gumą fo­tog­ra­fuo­jant žai­bus, tei­ gė mėgstan­tis tai da­ry­ti sau­giai, neekst­re­ma­liai. „Te­gul kad­ras išei­ na pa­pras­tes­nis, bet sau­gu­mas yra did­žiau­sias prio­ri­te­tas“, – pri­si­pa­ ži­no pa­šne­ko­vas. Kar­tais no­rint pa­gau­ti pik­tuo­sius dan­gaus lie­žu­vius fo­tog­ra­fams ten­ ka at­si­dur­ti iš­ties ne­sau­gio­se vie­ to­se. Ma­ši­na va­žiuo­ti į miš­kus ant skard­žių, kur, T.Ba­zio tei­gi­mu, vos pa­ts pa­sto­vi, o dar ir ma­ši­na ga­li nu­šliauž­ti že­myn. Pa­sak jo, svar­ bu to­kiais mo­men­tais ir fo­toa­pa­ ratą sau­go­ti, kad neišs­lystų, ne­su­ judėtų ir neap­lytų. Ten­ka kars­ty­tis ir po sta­ty­bas, vi­sur land­žio­ti. Ta­ čiau at­vejų, kad būtų reikėję ropš­ tis į med­žius, dar ne­bu­vo. Pak­laus­tas, ar šia­me pro­ce­se api­ ma ir baimės jaus­mas, M.Bin­kis sa­ kė, kad toks kar­tas yra buvęs. „Vie­ nin­te­lis kar­tas, kai bu­vo tik­rai bai­su, bu­vo per škvalą 2009 m., jei tiks­liai pa­me­nu. Bu­vau Kau­ne, mus užg­riu­ vo stip­riau­sia aud­ros da­lis: žai­bai, lie­tus, vėjas, med­žiai daužė­si į lan­ gus. Ta­da tik­rai bu­vo bai­su fo­tog­ra­ fuo­ti“, – pri­si­minė pa­šne­ko­vas. Kalbė­da­mas apie fo­toa­pa­ratų iškrės­tus po­kštus M.Bin­kis pri­si­ minė at­vejį, kai taikė­si pa­gau­ti va­di­ namąjį ža­liąjį žaibą. Pa­sak fo­tog­ra­fo, tai yra re­tas reiš­ki­nys. „Jis būna ta­da, kai žai­bas tren­kia į žemę, į elekt­ros pa­stotę, būna iš­ly­dis ir dan­gus nu­ si­da­žo ža­lia spal­va. Du kar­tus te­ko ma­ty­ti tokį žaibą, bet tais mo­men­ tais apa­ra­tas ėmė ir ne­su­veikė. Dėl to la­bai gai­la. Bet ti­kiuo­si, kad to­kių kadrų dar pa­si­tai­kys“, – vil­ties ne­ pra­ran­da apie pen­ke­rius me­tus žaibų fo­tog­ra­fi­ja už­sii­man­tis M.Bin­kis.

Gais­ras – tik vie­nas Tre­čia­die­nio naktį Vil­niu­je pra­ū žus aud­rai į gaisrą Pa­gi­rių kai­me Vil­niaus ra­jo­ne skubė­jo ug­nia­ge­siai. Kaip BNS in­for­m a­vo Prieš­g ais­r inės ap­s au­g os ir gelbė­j i­m o de­p ar­t a­ men­to (PAGD) Si­t ua­c ijų koor­d i­n a­ vi­mo sky­r ius, naktį tren­k us žai­bui

ė­je, o ki­tus ve­ja į lauką – fo­tog­ra­fuo­ti. To­mo Ba­zio ir Mi­ko Bin­kio nuo­tr.

už­s i­degė na­m as Pa­g i­r iuo­s e, Beržų gatvė­j e. Čia at­vy­kus ug­nia­ge­siams na­mas de­ gė at­vi­ra lieps­na, nu­degė na­mo sto­ gas, me­d inės per­dan­gos, iš­degė na­ mo vi­dus. Dau­g iau išk­vie­timų PAGD tre­čia­die­nio naktį ne­su­laukė.

Pa­li­ko be elekt­ros Vil­niaus re­gio­ne ke­li šim­tai var­to­tojų va­kar li­ko be elekt­ros.

bo smūgis iš esmės ban­ko veik­los ne­s ut­r ikdė. „Nors pa­g al pir­m inį ver­t i­n imą nuo­s to­l iai ne­d i­d e­l i, ti­k imės, kad po­s a­k is, jog žai­b as du kar­t us į tą pa­č ią vietą ne­t ren­k ia, Lie­t u­vos ban­ko at­ž vil­g iu su­veiks“, – sakė G.Si­mo­n a­v i­č ius.

ne, ke­l i šim­tai var­to­tojų li­ko be elekt­ ros. Jiems elekt­ros tie­k imą at­nau­jin­ LES­TO dis­pe­če­r i­n io cent­ro Re­ž imų ti ke­t i­na­me ar­t i­m iau­siu me­tu“, – tei­ pla­na­v i­mo sky­r iaus va­do­vas Er­v i­ gė E.Pa­rei­g is. nas Pa­rei­g is sa­kė, kad aud­ra siautė Pa­sak jo, elekt­ros tie­k i­mas Vil­n iaus vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau stip­riau­sia ji re­g io­no var­to­to­jams turė­jo būti at­ bu­vo Vil­niu­je. nau­jin­tas dar tre­čia­dienį. „Si­t ua­ci­ja nor­ma­l i, nėra ekst­re­ma­l i. Škva­las Lie­t u­vo­je siautė ir pra­ėjusį Lie­tus ir aud­ra bu­vo vi­so­je Lie­tu­vo­ sa­vait­galį. Tuo­met elekt­ros tie­ki­mas je, ta­čiau stip­riau­sia – Vil­niaus re­g io­ bu­vo su­trikęs apie 5 tūkst. var­to­tojų.

Gy­ven­tojų neiš­gir­do Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­ ba tre­čia­dienį bend­ru su­ta­ri­mu nu­ sprendė Ver­kių gatvė­je esantį sta­ dioną ne kon­kur­so būdu iš­nuo­mo­ ti Ge­le­ži­nio Vil­ko spor­to mo­kyk­lai. Čia ke­ti­na įsi­kur­ti reg­bi­nin­kai.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ ry­ba tokį spren­dimą pri­ėmė ne­ pai­sy­da­ma ap­lin­ki­nių gy­ven­ tojų prie­šta­ra­vimų. Pre­ten­ziją dėl planų iš­nuo­mo­ti sta­dioną ne kon­kur­so būdu pa­rašė ap­link sta­ dioną esan­čius na­mus ad­mi­nist­ ruo­jan­čios bend­ri­jos val­dy­bos pir­mi­ninkė, vėliau su­rink­ti gy­ ven­tojų pa­ra­šai. Apie 150 Ver­kių spe­cia­lio­sios mo­kyk­los sta­dio­no kai­my­nystė­je sto­vin­čių dau­gia­ bu­čių gy­ven­tojų pa­si­rašė pe­ti­ciją prie­š reg­bio sta­dio­no įren­gimą. „Tą te­ri­to­riją da­bar ga­li­ma pa­ va­din­ti pel­ke, pie­va. Tai vi­siš­kai ne­sut­var­ky­ta vie­ta. No­ri­ma su­ tvar­ky­ti, kad galėtų vyk­ti reg­bio tre­ni­ruotės, gal ir var­žy­bos. Nuo­ mos ter­mi­nas – 20 metų, kas mė­ nesį mo­kant 100 litų. Gy­ven­to­jai

prie­šta­rau­ja, bet tai la­bai keis­ta, kai sta­dio­no si­tua­ci­ja tik­rai bai­si“, – sakė sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­ to­rius Gin­ta­ras Al­fon­sas Pet­ro­nis. Gy­ven­to­jai bi­jo pra­ras­ti ra­mybę ir vietą lais­va­lai­kiui pra­leis­ti. Jų po­zi­ciją pa­lai­kan­tis ta­ry­bos na­ rys Ge­di­mi­nas Rud­žio­nis klausė, kodėl pa­sta­ruo­ju me­tu tai­ko­ma­ si į sos­tinės mo­kyklų sta­dio­nus, ap­link ku­riuos sto­vi gy­ve­na­mie­ ji na­mai, kai Vil­niu­je būtų ga­li­ma ras­ti daug laisvų vietų. G.A.Pet­ro­nis te­pa­sakė, kad G.Rud­žio­nis tik­riau­siai la­biau su­si­rūpinęs dėl ki­to, Šeš­kinė­je esan­čio, mo­kyk­los sta­dio­no. Turė­tos ome­ny­je ki­tos mo­ kyk­los sta­dioną taip pat norė­ ta ne kon­kur­so būdu iš­nuo­mo­ti reg­bi­nin­kams. Rad­vilų gim­na­zi­ jos sta­dioną Šeš­kinės mik­ro­ra­ jo­ne nu­si­žiūrė­jo Vil­niaus reg­bio aka­de­mi­ja. Gy­ven­to­jai, su­ži­noję apie šiuos mies­to sa­vi­val­dybė­je rez­ga­mus pla­nus, ėmė rink­ti pa­ ra­šus, kad sta­dio­nas ne­būtų iš­ nuo­mo­tas. Sa­vi­val­dybės ta­ry­bo­je šis klau­si­mas tre­čia­dienį vis dėl­ to ne­kel­tas.

„„Buldozeris: nors gyventojai itin aktyviai priešinosi regbio stadiono

statyboms, visi jų skundai miesto valdžios nesujaudino. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Dvi mo­kyk­los pa­virs vie­na Vil­niaus sa­vi­val­dybė va­kar nu­ sprendė su­jung­ti dvi sos­tinė­je esan­čias ru­sa­kal­bių vaikų mo­ kyk­las. Iki rugsė­jo Lu­kiš­kių ir Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­rinės mo­kyk­los bus su­jung­tos į Vil­ niaus cent­ro vi­du­rinę mo­kyklą.

Ji veiks Lu­kiš­kių skers­gat­vy­je esan­ čio­se pa­tal­po­se, ku­rio­se da­bar yra Lu­kiš­kių vi­du­rinė mo­kyk­la. Nau­ jo­ji mo­kyk­la įgy­ven­dins prie­šmo­ kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad jo­je mo­ky­sis apie 430 mo­ki­nių. Anot sa­vi­val­dybės, reor­ga­ni­ zuo­ti mo­kyk­las su­jun­giant jas į vieną nu­spręsta dėl itin ma­ žo moks­lei­vių skai­čiaus abie­ jo­se ug­dy­mo įstai­go­se, nes dėl šios prie­žas­ties mo­kyk­loms trū­ ko mo­ki­nio krep­še­lio lėšų tin­ka­ mai ug­dy­mo ko­ky­bei už­tik­rin­ti – nau­joms mo­ky­mo prie­monėms,

įran­gai įsigyti, mo­ky­tojų kva­li­fi­ ka­ci­jai kel­ti. Vil­niaus Lu­kiš­kių vi­du­rinė­ je mo­kyk­lo­je 2011–2012 moks­ lo me­tais mokė­si 302 mo­ki­niai – mo­kyk­la dir­bo 57 pro­c. pa­ jėgu­mu, jo­je bu­vo su­for­muo­ta 15 kla­sių komp­lektų. M.Do­bu­žins­ kio vi­du­rinė­je mo­kyk­lo­je mokė­si 160 mo­ki­nių ir mo­kyk­la dir­bo 35 pro­c. pa­jėgu­mu, jo­je bu­vo su­for­ muo­ti de­vy­ni kla­sių komp­lek­tai. Be to, abie­jo­se mo­kyk­lo­se tu­ ri­mas vie­nuo­lik­tokų skai­čius pa­ gal Vy­riau­sybės nu­ta­rimą ne­lei­ do nuo rugsė­jo 1 d. komp­lek­tuo­ti vie­nuo­liktų kla­sių. „Todėl ne­būtų su­da­ry­tos sąly­ gos moks­lei­viams įgy­ti vi­du­rinį iš­si­la­vi­nimą, per ar­ti­miau­sius me­tus bend­ras mo­ki­nių skai­čius su­mažėtų tiek, kad reikėtų už­da­ ry­ti abi mo­ky­mo įstai­gas“, – tei­ gia­ma pra­ne­ši­me. VD, BNS inf.


4

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Rei­ka­la­vo nea­tim­ti paviljono

Nus­ta­to­mos bi­lie­tų kai­nos „„30 mi­nu­čių bi­lie­to – 2,5 li­to; „„60 mi­nu­čių bi­lie­to – 3,5 li­to; „„vien­kar­ti­nio bi­lie­to, įsi­gy­to iš vai­

ruo­to­jo, – 4 li­tai;

Rū­ta Gri­go­ly­tė

„„1 die­nos (24 va­lan­dų) ter­mi­nuo­to­

Pi­lies gat­vė­je esan­čių su­ve­ny­rų pre­ky­bos pa­vil­jo­nų li­ki­mą spręs mies­to val­džia. Prie Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tre­čia­die­ nį pi­ke­ta­vo nea­tim­ti dar­bo vie­ tų pra­šan­tys pre­ky­bi­nin­kai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos poa­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta, ar pa­vil­jo­ną, esan­ tį Pi­lies gat­vė­je ties Kons­tan­ti­ no Sir­vy­do skve­ru, pen­ke­riems me­tams ne kon­kur­so bū­du iš­ nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“. Šį plo­tą įmo­nė nau­do­tų kaip dvi­ra­čių, rie­džių nuo­mos punk­ tą, bet tu­rė­tų tei­sę ir per­nuo­ mo­ti. Nusp­ręs­ta klau­si­mą teik­ ti ko­mi­te­tams svars­ty­ti. „Ras­ki­te dvi­ra­čiams ki­tą vie­ tą“, – pla­ka­te pra­šy­mą už­ra­ šę pi­ke­tuo­to­jai kant­riai sto­vė­ jo lie­tu­je. „Jie iš mū­sų jau tre­čią pa­vil­jo­ną no­ri atim­ti“, – skun­dė­si pre­ky­bi­ nin­kai. Sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius tei­ gė, kad pre­kiau­to­jams su­ve­ny­ rais pa­siū­ly­ta al­ter­na­ty­vų. „Be to, pre­ky­bi­nin­kai čia pre­ kiau­ja tik iki 16 val. Jie iš­grę­žio­ jo pa­vil­jo­nus, ap­ka­bi­nė­jo, pre­ kiau­ja so­vie­ti­ne at­ri­bu­ti­ka. Vi­sa tai at­ro­do ap­gai­lė­ti­nai“, – nuo­ mos idė­ją gy­nė V.Gri­nius.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

jo bi­lie­to – 13 li­tų; „„3 die­nų (72 va­lan­dų) ter­mi­nuo­to­

jo bi­lie­to – 23 li­tai; „„10 die­nų (240 va­lan­dų) ter­mi­nuo­

to­jo bi­lie­to – 46 li­tai; „„Skir­tu­mas: mies­to va­do­vai ti­ki­na, kad vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos Vil­niu­je at­pigs, bet iš tie­sų nuo rugp­jū­

čio vi­du­rio pi­giau­sias bi­lie­tas kai­nuos 2,5 li­to. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Iš pa­ža­dų – šnipš­tas

„„30 die­nų ter­mi­nuo­to­jo bi­lie­to –

110 li­tų; „„30 die­nų ter­mi­nuo­to­jo bi­lie­to, ga­

lio­jan­čio tik dar­bo die­no­mis, – 100 li­tų; „„3 mė­ne­sių (90 die­nų) ter­mi­nuo­

to­jo bi­lie­to – 330 li­tų;

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­kar vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­tvir­ ti­no nau­jas vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų kai­nas. Kaip tei­gia­ma pa­ čios sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­muo­se, „ma­žes­nes“, bet iš tik­ro kai­ nos bus di­des­nės.

„„3 mė­ne­sių (90 die­nų) ter­mi­nuo­

sės ak­to pa­sek­mės, ko­kių prie­mo­ nių bū­ti­na im­tis, sie­kiant pa­sta­rų­jų iš­veng­ti“ pa­brė­žia­ma, kad „priė­ mus siū­lo­mą spren­di­mą nei­gia­mų pa­sek­mių ne­nu­ma­to­ma“.

„„9 mė­ne­sių (270 die­nų) ter­mi­nuo­

Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Nei­gia­mų pa­da­ri­nių ne­nu­ma­to

Sei­mas iki 9 pro­c. su­ma­ži­no pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) vie­ ša­jam trans­por­tui. Nau­ja­sis PVM ta­ri­fas įsi­ga­lios nuo sau­sio 1 d. Nu­ ma­to­mos kai­nos, apie ku­rias kal­ ba­ma sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­muo­se, iš es­mės yra ma­žes­nės, nei bū­tų bu­vu­sios ne­pa­kei­tus PVM ta­ri­fo, ta­čiau jos vis tiek bus di­des­nės nei da­bar­ti­nės. „Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis vien­kar­ ti­nis bi­lie­tas su­tei­kia tei­sę ke­lei­viui va­žiuo­ti vie­na trans­por­to prie­mo­ ne iki marš­ru­to pa­sku­ti­nės sto­te­lės. No­rė­da­mas tęs­ti ke­lio­nę per­sės­ da­mas į ki­tą trans­por­to prie­mo­nę, ke­lei­vis tu­ri pirk­ti ki­tą vien­kar­ti­nį bi­lie­tą, t. y. mo­kė­ti už ke­lio­nę tiek kar­tų, kiek per­sė­di­mų jis pa­da­ro. Dėl šios prie­žas­ties ke­lei­vis ren­ka­si jam ne­pa­to­gius, lai­ko at­žvil­giu il­ ges­nius ke­lio­nės marš­ru­tus be per­ sė­di­mų. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad 49,7 pro­c. vi­sų ke­lio­nių vie­ šuo­ju trans­por­tu bū­na su per­sė­di­ mais“, – tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te dėl bi­lie­tų kai­nų ir rū­šių. Raš­to skirs­ny­je „Ga­li­mos tei­ gia­mos ar nei­gia­mos priim­to tei­

Eduar­das Tru­se­vi­čius:

Įsi­ga­lio­jus šioms kai­ noms, gy­ven­to­jas, pa­vyz­džiui, va­žiuo­ da­mas iš Pa­ši­lai­čių į sto­tį, mo­kės daug dau­giau nei da­bar.

„Įver­ti­no­me sa­vi­val­dy­bės biu­ dže­to ga­li­my­bes. Ki­tą­met įsi­ga­lio­ jus ma­žes­niam PVM ta­ri­fui kai­nos ma­žės“, – tei­gė ta­ry­bos po­sė­dy­ je nuo­mo­nės iš­sa­ky­ti pa­kvies­tas sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ki­ mo pa­slau­gos“ di­rek­to­rius Gin­tas Bliu­vas. Dau­ge­lio neį­ti­ki­no

Vis dėl­to me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko itin pa­lai­ko­mo siū­ly­mo ga­li­mus nei­ gia­mus pa­da­ri­nius nu­ma­to pa­tys

gy­ven­to­jai ir ne­ma­žai sa­vi­val­dy­ bės ta­ry­bos na­rių. Nai­ki­na­mi at­ ski­ri pi­ges­ni trans­por­to bi­lie­tai tiems, ku­rie va­ži­nė­ja tik au­to­bu­ sais ar­ba tik tro­lei­bu­sais. At­me­tus tu­rin­čius per sa­vo ke­ lio­nę vie­šuo­ju trans­por­tu per­sės­ ti as­me­nis, ki­tiems vi­sos bi­lie­tų kai­nos iš es­mės di­dė­ja. Sun­ku įsi­ vaiz­duo­ti ir kiek­vie­ną ke­lio­nės bei trans­por­to prie­mo­nės lau­ki­mo mi­ nu­tę skai­čiuo­jan­čius, ypač se­ny­ vus, žmo­nes. „Da­lį vie­šo­jo trans­por­to naš­tos no­ri­ma be­są­ly­giš­kai per­kel­ti gy­ ven­to­jams. No­riu pa­sa­ky­ti, kad to­ li gra­žu ne vi­sos vi­di­nės tau­py­mo ga­li­my­bės yra iš­nau­do­tos. Įsi­ga­ lio­jus šioms kai­noms, gy­ven­to­jas, pa­vyz­džiui, va­žiuo­da­mas iš Pa­ši­ lai­čių į sto­tį, mo­kės daug dau­giau nei da­bar. Su šiuo klau­si­mu į ta­ry­ bą siū­lau grįž­ti tik iš­nag­ri­nė­jus vi­ sus fi­nan­si­nius as­pek­tus. Pa­čią e. bi­lie­to sis­te­mą, pri­ta­riu, rei­kia to­ liau dieg­ti, bet kai­nų ne­be­ga­li­me kel­ti“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys Eduar­ das Tru­se­vi­čius. Jam pri­ta­rė ir Ge­di­mi­nas Ru­džio­ nis: „Rei­kia ieš­ko­ti tei­sin­go spren­ di­mo bei tei­sin­gos kai­nos ir tiems, ku­riems ne­rei­kia nei per­sė­di­nė­ti, nei va­žiuo­ti va­lan­dą, o tik, pa­vyz­

to­jo bi­lie­to, ga­lio­jan­čio tik dar­bo die­no­mis, – 300 li­tų; „„6 mė­ne­sių (180 die­nų) ter­mi­nuo­

to­jo bi­lie­to – 660 li­tų; „„6 mė­ne­sių (180 die­nų) ter­mi­nuo­

to­jo bi­lie­to, ga­lio­jan­čio tik dar­bo die­no­mis, – 600 li­tų; to­jo bi­lie­to – 990 li­tų; „„9 mė­ne­sių (270 die­nų) ter­mi­

nuo­to­jo bi­lie­to, ga­lio­jan­čio tik dar­ bo die­no­mis, – 900 li­tų.

džiui, 46 mi­nu­tes.“ „Nuo Nau­jų­jų me­tų įsi­ga­lio­jus ma­žes­niam PVM vis tiek kai­na pa­lie­ka­ma ne 2 li­tai, o 2,2 li­to, tai­gi kai­na tik­rai ne­su­ma­ žė­ja, kaip skel­bia­te. Kur yra ska­ti­ ni­mas nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­ tu?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Liud­kovs­kis. Gy­nė nau­ją tvar­ką

„No­ri­te pa­po­li­ti­kuo­ti? Įsik­lau­sy­ki­ te: vi­si ga­lės va­ži­nė­ti vi­so­mis įma­ no­mo­mis vie­šo­jo trans­por­to prie­ mo­nė­mis su tiek per­sė­di­mų, kiek jiems rei­kia. Siū­lau pa­leis­ti šią sis­ te­mą, kvie­čiu bal­suo­ti už. Po Nau­ jų­jų me­tų ma­ty­si­me re­zul­ta­tus“, – pa­ties ma­ny­mu, į klau­si­mą at­sa­kė ak­ty­vus siū­ly­mo pro­pa­guo­to­jas Ro­mas Ado­ma­vi­čius. „Lu­pi­ka­vi­mas“, – tie­siai švie­ siai nuo­mo­nę apie siū­lo­mą sis­te­ mą rė­žė ta­ry­bos na­rė Vio­le­ta Po­ dols­kai­tė. Nau­jų rū­šių bi­lie­tai ir jų kai­nos Vil­niu­je įsi­ga­lios nuo rugp­jū­čio 15 d.

Tra­kuo­se irk­luos pa­tys stip­riau­si Lie­ka ma­žiau nei sa­vai­tė iki Tra­ kuo­se lie­pos 10–15 d. vyk­sian­čio FI­SA pa­sau­lio iki 23 me­tų irk­la­vi­ mo čem­pio­na­to.

Ne­se­niai mū­sų ša­lies irk­la­vi­mo sos­ti­nė­je va­di­na­muo­se Tra­kuo­se vy­ko ju­bi­lie­ji­nė jau 50-oji „Gin­ta­ ri­nių irk­lų“ re­ga­ta, o da­bar Tra­kai pa­si­tin­ka sve­čius iš dau­giau nei 60 vals­ty­bių. To­kio ran­go spor­to ren­gi­nys Lie­ tu­vo­je vyks­ta pir­mą kar­tą: į pa­sau­ lio čem­pio­na­tą at­vyks­ta dau­giau nei 1000 at­le­tų, juos at­ly­dės gau­si tre­ne­ rių ir spe­cia­lis­tų, įvai­rių ša­lių fe­de­ra­ ci­jų at­sto­vų, žur­na­lis­tų ko­man­da. Tai ant­ras pa­gal svar­bą (po pa­ sau­lio suau­gu­sių­jų čem­pio­na­to)

ren­gi­nys irk­luo­to­jų var­žy­bų ka­len­ do­riu­je. Čem­pio­na­to pro­gra­mo­je – 21 rung­tis, tiek bus iš­da­ly­ta ir me­ da­lių komp­lek­tų. Be­je, 2011 m. mū­sų ša­lies irk­luo­ to­jai pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­ na­tuo­se iš­ko­vo­jo 11 me­da­lių. Sa­ ko­ma, jog na­mie ir sa­vos sie­nos pa­de­da, tad ga­li­ma lauk­ti, kad Tra­ kuo­se per ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ ni­ją Lie­tu­vos vė­lia­va kils ne kar­tą. Fa­vo­ri­tais to­kio ran­go var­žy­bo­se va­di­na­mi itin se­nas irk­la­vi­mo tra­ di­ci­jas tu­rin­čių ša­lių – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Aust­ra­li­jos, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos – spor­ti­nin­kai. Į Tra­kus sa­vo ša­lių irk­luo­to­jų at­vyks pa­lai­ ky­ti apie 3000 šio spor­to mė­gė­jų. VD inf.


5

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sie­nos pa­žei­dė­jų padvigubėjo

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­ kai­tė jau tre­ jus me­tus triū­ sia be ato­sto­ gų. Atos­to­gau­ ti ji ne­si­ruo­ šia ir šie­met. O prem­je­ras ir Sei­mo pir­mi­ nin­kė ren­gia­si at­si­pūs­ti mė­ne­ sio pa­bai­go­je.

Pa­sie­nie­čiai pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį su­lai­kė du­kart dau­giau sie­nos pa­žei­dė­jų nei tuo pa­čiu lai­ ko­tar­piu per­nai.

„„Tra­sa: prem­je­ras A.Ku­bi­lius per ato­sto­gas tra­di­ciš­kai va­žiuos dvi­ra­čiais. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Eks­ce­len­ci­ja ne­pails­ta, nors ir ne­siil­si Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

ką, o Al­gir­das Bra­zaus­kas trauk­da­ vo į Ni­dą, Ro­lan­das Pak­sas iš­vyk­da­ vo pail­sė­ti į Lie­tu­vos pa­jū­rį.

„Įs­ta­ty­mas ne­nu­ma­to“

„Pre­zi­den­tė kaip ir anks­tes­niais me­tais nea­tos­to­gaus. Atos­to­gų ne­ nu­ma­to ir Pre­zi­den­to įsta­ty­mas“, – taip la­ko­niš­kai dėl D.Gry­baus­kai­tės poil­sio šią va­sa­rą at­sa­kė jos at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė. Ta­čiau tai dar ne­reiš­kia, kad D.Gry­ baus­kai­tė vi­siš­kai ne­pail­sės. Pa­si­bai­ gus in­ten­sy­viam po­li­ti­niam se­zo­nui ji ga­li ke­lioms die­noms nu­vyk­ti at­si­ pūs­ti prie jū­ros ar kur ki­tur. Ofi­cia­liai Pre­zi­den­tė tuo me­tu nea­tos­to­gaus, to­liau eis sa­vo pa­ rei­gas, ne­bus pa­va­duo­ja­ma Sei­mo pir­mi­nin­kės, nes bus pa­si­ren­gu­si rei­ka­lui esant bet ku­riuo mo­men­ tu grįž­ti į dar­bo vie­tą. Iš tie­sų, nei Pre­zi­den­to įsta­ty­me, nei Kons­ti­tu­ci­jo­je apie ša­lies va­do­vo ato­sto­gas ne­kal­ba­ma. Ta­čiau anks­ tes­ni pre­zi­den­tai išei­da­vo ato­sto­gų. An­tai Val­das Adam­kus su žmo­na kiek­vie­nais me­tais vė­ly­vą žie­mą ar anks­ty­vą pa­va­sa­rį vyk­da­vo į Mek­si­

Ir mins, ir irk­luos

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, kaip ir kas­met, ne­tru­kus skirs lai­ko ir taip mėgs­ta­mam dvi­ra­čiui, ir pairk­luo­ ti. Vy­riau­sy­bės va­do­vas sa­vo ato­ sto­gas pra­dės lie­pos 23-ią­ją. Jis ato­sto­gaus vie­ną ar ke­lias sa­vai­tes – dar neaiš­ku. A.Ku­bi­lius ak­ty­vų poil­sį ren­gia­si de­rin­ti su pra­si­dė­ ju­sia Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. „Prem­je­ras su žmo­na Ra­sa sa­vo ato­sto­gas pra­dės da­ly­vau­da­mi tra­ di­ci­nia­me jau 11-aja­me sa­vai­ti­nia­ me dvi­ra­čių žy­gy­je „Suk į de­ši­nę“. Sa­vai­tę dvi­ra­čiais su par­ti­jos bi­čiu­ liais ke­liaus per Aukš­tai­ti­ją. Prem­ je­ro ato­sto­gų pla­nuo­se yra ir tra­di­ ci­nis žy­gis bai­da­rė­mis srau­nio­mis Lie­tu­vos upė­mis ir upe­liais“, – in­ for­ma­vo prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Jar­da Paukš­tie­nė. Atos­to­gau­jan­tį prem­je­rą grei­ čiau­siai pa­va­duos fi­nan­sų mi­nist­ rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Bend­raus su šei­ma

Sei­mo se­si­ja jau bai­gė­si, tad par­ la­men­to va­do­vė taip pat ren­gia­ si at­si­pūs­ti. Maž­daug po dvie­jų sa­vai­čių ji iš­vyks į so­dy­bą Mo­lė­ tuo­se. „Sei­mo pir­mi­nin­kės dar­bot­var­ kė su­pla­nuo­ta iki lie­pos vi­du­rio, o nuo ta­da ji, kaip ir kas­met, pla­ nuo­ja kiek dau­giau lai­ko pra­leis­ ti su šei­ma so­dy­bo­je ne­to­li Mo­lė­ tų. Sei­mo va­do­vei toks poil­sis yra pa­ts ge­riau­sias. Ta­čiau net ir to­ mis lais­ves­nė­mis nuo pa­rei­gų sa­ vai­tė­mis nu­ma­to­mi ke­li ren­gi­niai, ku­riuo­se Sei­mo pir­mi­nin­kė tu­rės da­ly­vau­ti“, – pra­ne­šė I.De­gu­tie­nės at­sto­vas spau­dai Juo­zas Ruz­gys. Nei Sei­mo na­riams, nei par­la­ men­to pir­mi­nin­kui įsta­ty­mai ato­ sto­gų, prie­šin­gai nei Mi­nist­rų ka­ bi­ne­to na­riams, ne­nu­ma­to. Pa­gal įsta­ty­mo rai­dę tarp Sei­mo se­si­jų par­la­men­ta­rai tu­rė­tų tęs­ti dar­bą ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, su­si­ti­ki­ nė­ti su rin­kė­jais. Ta­čiau jie vyks­ta ato­sto­gau­ti, nors sa­vo ato­sto­gų kol kas neį­tei­si­no.

Sei­mas ban­dys įveik­ti ve­to Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­ ta­vo Sei­mo priim­tą įsta­ty­mą, ku­ riuo nuo 10 iki 7 tūkst. su­ma­ži­na­ mas nau­jai sa­vi­val­dy­bei įsteig­ti bū­ti­nas gy­ven­to­jų skai­čius.

Vals­ty­bės va­do­vė grą­ži­no par­la­ men­ta­rams pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ ti ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas. D.Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė Sei­mui lai­ ky­ti jas ne­priim­to­mis. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­ bių smul­ki­ni­mas tik iš­pūs­tų biu­ rok­ra­ti­nį apa­ra­tą ir tap­tų pa­pil­ do­ma fi­nan­si­ne naš­ta vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. „Ma­žos, fi­ nan­siš­kai silp­nos sa­vi­val­dy­bės iš­ lai­ky­ti­nės ne­ga­lė­tų sa­va­ran­kiš­kai už­tik­rin­ti žmo­nėms ko­ky­biš­kų pa­ slau­gų. De­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų at­ siei­nan­čios val­dy­mo są­nau­dos gul­ tų ant vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų pe­čių“, – ar­gu­men­ta­vo D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, „žmo­nėms ne­rei­kia dau­giau biu­rok­ra­ti­jos, jiems rei­kia efek­ty­viai dir­ban­čios ir jų pro­ble­ mas su­pran­tan­čios val­džios“.

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Ma­žos, fi­nan­siš­kai silp­nos sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ky­ti­nės ne­ga­lė­tų už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kų pa­slau­gų. To­d ėl, Pre­z i­d en­t ės nuo­m o­ ne, „bū­ti­na stip­rin­ti se­niū­ni­jas ir bend­ruo­me­nes, o ne prieš rin­ki­ mus kur­ti nau­jus po­stus suin­te­re­ suo­tiems po­li­ti­kams“. D.Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­ sį, kad „dau­gu­ma Eu­ro­pos vals­ty­

bių ei­na ne sa­vi­val­dy­bių smul­ki­ni­ mo, bet stam­bi­ni­mo ke­liu“. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad veiks­min­ giau­siai dir­ba 40 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės. Pa­si­nau­do­ti Sei­mo priim­ta įsta­ ty­mo pa­tai­sa, lei­džian­čia su­ma­žin­ ti sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čių žmo­ nių skai­čių, sie­kė Pab­ra­dė, no­rė­ju­si iki 2015 m. at­si­skir­ti nuo Šven­čio­ nių ra­jo­no ir įsteig­ti sa­vo sa­vi­val­ dos ins­ti­tu­ci­jas. Sei­mo narys Va­len­ti­nas Stun­ dys, ini­ci­ja­vęs pa­tai­są, neat­me­ta, kad par­la­men­ta­rai ban­dys at­mes­ ti Pre­zi­den­tės ve­to. V.Stun­džio tei­ gi­mu – smul­kes­nė sa­vi­val­dy­bė yra „vie­tos val­džios priar­ti­ni­mas prie žmo­nių“. Prii­mant įsta­ty­mo pa­tai­są už bal­ sa­vo 74 Sei­mo na­riai. Tai dau­giau, nei rei­kia, kad ve­to bū­tų at­mes­tas. VD inf.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ ba (VSAT) pra­ne­šė, kad as­me­nų, mė­gi­nan­čių ne­leis­ti­no­je vie­to­je kirs­ti vals­ty­bės sie­ną, pa­dau­gė­jo prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja, bet su­ ma­žė­jo pa­sie­ny­je su Ru­si­ja. Sie­nos pa­žei­dė­jų skai­čių, anot VSAT, pa­di­di­no gru­pė­mis įkliū­ nan­tys Gru­zi­jos pi­lie­čiai – jų tar­ ny­ba su­lai­kė tris kar­tus dau­giau nei sie­nos pa­žei­dė­jų lie­tu­vių. Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­ tį pa­sie­nie­čiai su­lai­kė 296 as­me­ nis, ne­tei­sė­tai kir­tu­sius Lie­tu­vos sie­ną. 2011-ai­siais per tą pa­tį lai­ ko­tar­pį bu­vo su­lai­ky­ti 147 to­kie as­me­nys. Prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja Lie­ tu­vos pa­sie­nie­čiams įkliu­vo 190 as­me­nų. Per še­šis pir­muo­sius praė­ju­sių me­tų mė­ne­sius Bal­ta­ ru­si­jos pa­sie­ny­je bu­vo su­lai­ky­ti 77 pa­žei­dė­jai. Prie Lie­tu­vos ir Ru­si­jos Ka­li­ ning­ra­do sri­ties sie­nos su­lai­ky­tų pa­žei­dė­jų per­nai pir­mą­jį pus­me­ tį bu­vo 50, šie­met – 30. Pa­sie­nie­čiai ma­no, kad šis ma­ žė­ji­mas su­si­jęs su tuo, jog šią sie­ ną sau­gan­čių VSAT už­kar­dų ruo­ žuo­se įdieg­ta tech­ni­nė sie­nos kont­ro­lės sis­te­ma. „Ja nau­do­ da­mie­si pa­sie­nie­čiai kiau­rą pa­ rą lyg ant del­no ma­to vi­są sie­nos li­ni­ją ir jos priei­gas, o pa­ste­bė­jus įtar­ti­ną ju­dė­ji­mą be­lie­ka pa­siųs­ ti ar­čiau­siai esan­čius pa­tru­lius ir pa­žei­dė­jus ar nu­si­kal­tė­lius su­lai­ ky­ti“, – tei­gia VSAT. Šie­met per pus­me­tį pa­sie­nie­ čiai dėl vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo drau­džia­mo­se vie­to­se su­lai­kė 152

296 as­me­nis

šie­met su­lai­kė Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai. gru­zi­nus, 33 af­ga­nis­ta­nie­čius, 14 viet­na­mie­čių, 13 ru­sų, 8 bal­ta­ru­ sius. Ki­tų tau­ty­bių pa­žei­dė­jų su­ lai­ky­ta ne dau­giau kaip po pen­kis. Su­lai­ky­ti ir sie­ną ne­le­ga­liai ban­dę kirs­ti 56 Lie­tu­vos pi­lie­ čiai. Už ne­tei­sė­tą vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mą Lie­tu­vos bau­džia­ma­ja­ me ko­dek­se nu­ma­ty­ta bau­da ar­ ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų. VD, BNS inf.

„„Sta­t is­t i­k a: Lie­tu­vos pa­sie­nio

stul­pų kas­met ne­pai­so šim­tai už­sie­nie­čių. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sau­su­mos pa­jė­gos turi naują vadą Šian­dien Vil­niu­je, aikš­tė­je prie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­do­vy­bės šta­bo, vyks iš­ kil­min­ga sau­su­mos pa­jė­gų va­do pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja. Pen­ke­ rius me­tus pa­jė­goms va­do­va­vu­ sį ge­ne­ro­lą ma­jo­rą Jo­ną Vy­tau­tą Žu­ką pa­keis bri­ga­dos ge­ne­ro­las Al­man­tas Lei­ka.

Ce­re­mo­ni­jo­je pla­nuo­ja da­ly­vau­ ti kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­ nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ar­vy­das Po­cius, Es­ti­jos ir Lat­vi­ jos ka­riuo­me­nių Sau­su­mos pa­jė­ gų va­dai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gų, pa­da­li­nių va­do­vy­bė. Ge­ne­ro­las ma­jo­ras J.V.Žu­kas pa­ skir­tas į Lie­tu­vos ka­ri­nio at­sto­vo NA­TO ir ES pa­rei­gas Briu­se­ly­je. Iki pa­sky­ri­mo į nau­ją­sias pa­ rei­gas bri­ga­dos ge­ne­ro­las A.Lei­ka ėjo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas. A.Lei­ka kraš­to ap­sau­gos sis­te­ mo­je tar­nau­ja nuo 1991 m. ko­vo, tar­ny­bą pra­dė­jęs tuo­me­tė­je Sa­va­ no­riš­ko­jo­je kraš­to ap­sau­gos tar­ ny­bo­je.

Sau­su­mos pa­jė­gų va­dą į pa­rei­ gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras ka­riuo­me­nės va­do tei­ki­mu. Sau­su­mos pa­jė­gos yra su­de­da­ mo­ji Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­ gu­lia­rių­jų pa­jė­gų da­lis. Šiuo me­ tu pa­jė­go­se tar­nau­ja ir dir­ba apie 3,5 tūkst. ka­rių bei ci­vi­lių ir apie 4,3 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių. VD inf.

„„Kar­je­ra: A.Lei­ka kraš­to ap­sau­

gos sis­te­mo­je tar­nau­ja nuo 1991-ųjų. Alf­re­do Plia­džio (KAM) nuo­tr.


6

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

nuomonės

Da­lis aukš­tų­jų mo­kyk­lų įver­tin­tos nei­gia­mai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

A Pa­sa­ky­kit, kas tas Min­dau­gas?

Ignas Jačauskas

B

i­jo­č iau bū­t i už­k lup­tas ne­t i­kė­t u klau­s i­mu: o kas tas jū­s ų Min­dau­ gas? Įta­r iu, tek­t ų ap­ si­r i­bo­t i trum­pa is­to­r i­ja apie dar trum­p es­n į Lie­t u­vos ka­ra­lys­tės eg­z is­ta­vi­mą, apie pir­mo­jo ir vie­ nin­te­l io Lie­t u­vos ka­ra­l iaus san­ tuo­ką su ku­n i­gaikš­t ie­ne Mor­ta ir dar ke­le­t u is­to­r iš­kai men­kai nau­din­g ų fak­tų, at­si­ga­mi­nan­čių iš dar mo­k yk­lo­je skai­ty­tos lie­tu­ vių kla­si­k ų dra­ma­t ur­g i­jos. Kad die­na svar­bi – taip. Kad ver­ta bū­ ti įtrauk­ta į vals­ty­bės šven­čių są­ ra­š ą, tur­būt nie­kas ne­si­g in­č i­ja.

Nė­ra „pui­kes­nės“ pro­ gos su­gie­do­ti vals­ty­bės him­ną, nei per Min­dau­ gi­nes už­li­pus ant te­le­vi­ zi­jos bokš­to. Bet ga­l i­te kas nors pa­sa­ky­ti, kuo Lie­t u­vo­je, be re­t ų džiu­g i­nan­čių išim­čių, ski­ria­si va­sa­rio 16-oji, ko­ vo 11-oji nuo lie­pos 6-osios? Kuo ki­to­k ios ka­r i­nių or­kest­r ų ei­ty­nės Ge­d i­mi­no pro­spek­tu ir stab­te­lė­ ji­mai prie „stra­te­g i­n ių“ vie­t ų, ge­ rai „su­pia­r in­tos“ kal­bos apie vals­ ty­bin­g u­mą ir jo reikš­mę prie Sei­ mo, Vy­riau­sy­bės, pre­zi­den­tū­ros? Gal ki­taip ke­l ia­mos vė­lia­vos prie val­diš­k ų pa­sta­tų? Pa­vyz­džiui, ir da­bar at­si­ran­da en­ tu­zias­tų, sa­kan­čių, kad nė­ra pui­ kes­nės pro­gos su­g ie­do­t i vals­ty­ bės him­ną, nei per Min­dau­gi­nes už­li­pus ant te­le­vi­zi­jos bokš­to, ant vi­sų žy­mes­nių Lie­tu­vos kal­nų ir pi­lia­kal­nių, ant na­mo sto­go, prie Vy­r iau­sy­bės ir prie gim­ta­d ie­n i­ nio sta­lo. Gal tai il­gai­n iui su­ke­ lia „tei­sin­g us“ pa­t rio­t i­n ius jaus­ mus, ar­che­ti­pi­nį vie­ny­bės pa­ju­ti­ mą, ku­ris bu­vo tik­ras bei nuo­šir­ dus ne­bent at­si­ko­vo­jant ne­prik­ lau­so­my­bę. Bet ar nuo vi­so to pa­ si­da­ro aiš­k iau, kas tas Min­dau­

gas ir kuo jis svar­bus? Man – ne. Kaip ir sa­k iau, yra ke­lios gra­ž ios lie­pos 6-osios tra­d i­ci­jos, pa­v yz­ džiui, Moks­lei­vių dai­nų šven­tė (ir vėl­g i – kuo tai sie­ja­si su Min­dau­ gu bei Lie­t u­vos ka­ra­lys­te, ne­ga­ liu pa­sa­ky­ti), ku­ri iš na­cio­na­li­nio trans­l iuo­to­jo ete­r io net iš­stums se­nius ir ko­mi­sa­rus rek­sus. Ge­rai ir tai, kad be­ne vie­nin­te­lė te­le­vi­ zi­ja iš tie­sų nu­spren­dė iš­siaiš­kin­ti ir vi­siems išaiš­k in­t i šios šven­tės bei pa­t ies ka­r ū­na­vi­mo reiš­k i­n io is­to­ri­nę svar­bą, at­si­kra­tę sal­džia­ žo­d žia­vi­mo apie vals­ty­bin­gu­mą ir tau­tos vie­ny­bę ba­las­to. Be­je, Kau­no pi­ly­je taip pat vyks te­m i­n is Vals­t y­b ės die­nos mi­ nė­ji­mas – bus ro­do­ma Mai­ro­n io dra­ma „Di­dy­sis Vy­tau­tas – Ka­ra­ lius“ (ko­dėl ne, pa­v yz­d žiui, Jus­ ti­no Mar­cin­ke­v i­č iaus „Min­dau­ gas“ – ne­drįs­tu klaus­ti), nors dau­ ge­ly­je ki­t ų sa­v i­val­dy­bių bus ap­ si­ri­bo­ta vie­tos folk­lo­ro ar folk­ro­ ko gru­pių pa­si­ro­dy­mais, vė­lia­v ų pa­kė­li­mu. Neaiš­k u, ar vi­so to rei­k ia. Jei ge­ rai su­pran­t u, ne­ma­ža da­l is tau­ tos džiau­g ia­s i ne­prik­l au­so­mai nuo to, ar tai bū­t ų Min­dau­go, ar Jo­no, ar Švč. Mer­ge­lės Ma­r i­jos Ėmi­mo į dan­g ų die­na. Nes lais­ va­d ie­n is (gal ir ge­rai) yra svar­ bes­nė tau­ti­nės kul­tū­ros da­lis nei ka­žin ­ko­kios šven­ti­nės abst­rak­ci­ jos, kaip ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­ vi­mas, se­nas se­nas ka­ra­lius ir jo kar­tos lie­t u­v ių pa­go­n ių apei­gos trum­piau­sią me­tų nak­t į. Sup­ran­ tu – pa­ti vals­ty­bė yra da­ri­nys be emo­ci­jų, ji nie­kaip ne­ver­ti­na psi­ cho­lo­g i­n io ir emo­c i­n io val­d iš­ kų ce­re­mo­n i­jų po­vei­k io, tik tu­r i mig­lo­tą tiks­lą kaip nors tęs­t i sa­ vo vals­t y­bi­nę li­n i­ją – emo­ci­jos at­si­ran­da, kai ta­me da­ri­ny­je vei­ kia žmo­nės. Vis­g i iš kuk­lios pa­tir­ties ga­liu pa­ sa­k y­t i – švęs­t i mums rei­k ia mo­ ky­t is. Ne dėl to, kad pa­g rin­d i­nė šven­t i­nė tra­d i­ci­ja bet ku­r ia pro­ ga – be­si­l ie­jan­tys al­ko­ho­l io upe­ liai (ne tik pro­vin­ci­jo­je, kaip daug kas mėgs­ta sa­ky­ti, bet ir did­mies­ čiuo­se) ar kad tos šven­ti­mo emo­ ci­jos kar­tais bū­na per daug. Švęs­ ti, anot švie­saus at­m i­n i­mo re­l i­ gi­jo­t y­r i­n in­ko Gin­t a­ro Be­res­ne­ vi­č iaus, reiš­k ia „mi­nė­t i tai, kas šven­ta“. Jei tau tai ne­šven­ta, ki­ taip ta­riant, ne­svar­bu – ku­rių vel­ nių tuo­met mi­nė­ti?

ukš­tų­jų mo­kyk­lų išo­ri­nio ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad bent sep­ty­ni iš kol kas 17 įver­tin­tų uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų iki me­tų pa­bai­gos gaus nei­ gia­mą ver­dik­tą. Jau da­bar aiš­ku, kad nei­gia­mus įver­ti­ni­mus su­ži­nos Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja, Vers­lo ir va­dy­bos aka­ de­mi­ja, Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas, Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­ te­tas, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nio vers­lo mo­ kyk­la ir Kol­pin­go ko­le­gi­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ ta­ras Ste­po­na­vi­čius pa­brė­žė, kad išo­ri­nis ver­ti­ni­mas nė­ra „nei nuo­ spren­dis, nei ga­lu­ti­nė iš­va­da“. Ta­ čiau tai lems trum­pes­nį šių mo­kyk­ lų ak­re­di­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį – jos bus ak­re­di­tuo­ja­mos tik tre­jiems me­ tams. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas nu­ ma­to, kad tuo at­ve­ju, jei bend­ras aukš­to­sios mo­kyk­los ver­ti­ni­mas yra tei­gia­mas, aukš­to­ji mo­kyk­la ak­re­di­ tuo­ja­ma še­še­riems me­tams. Aukš­tų­jų mo­kyk­lų išo­ri­nį įver­ti­ni­ mą su­da­ro dvi da­lys – at­ski­rai ver­ ti­na­mi mo­kyk­los iš­tek­liai ir veik­ la. Šiuo me­tu at­lik­tos vi­sos sep­ty­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų įver­ti­ni­mo pro­ce­ dū­ros, iki me­tų pa­bai­gos bus baig­ta

dar de­šim­ties aukš­tų­jų mo­kyk­lų ant­ ro­ji įver­ti­ni­mo da­lis.

Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius:

Išo­ri­nis ver­ti­ni­mas nė­ra nei nuo­spren­dis, nei ga­lu­ti­nė iš­va­da. Iš sep­ty­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų, ku­ rio­se at­lik­tos vi­sos įver­ti­ni­mo pro­ ce­dū­ros, ne­pa­lan­kiau­siai įver­tin­ ta Vers­lo ir va­dy­bos aka­de­mi­ja – jos ir iš­tek­liai, ir veik­la įver­tin­ti nei­gia­ mai. Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je ir Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te nei­gia­mai įver­tin­ta veik­la.

Dar de­šim­ty­je aukš­tų­jų mo­kyk­lų kol kas at­lik­ta tik pir­mo­ji – iš­tek­lių – įver­ti­ni­mo da­lis. Nei­gia­mai iš­tek­liai įver­tin­ti Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­te­te, Šiau­lių uni­ver­si­te­te, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nio vers­lo mo­kyk­lo­je. Jei bent vie­na iš įver­ti­ni­mo da­lių nei­gia­ma, mo­kyk­lai su­tei­kia­ma lai­ko įgy­ven­din­ti eks­per­tų re­ko­men­da­ci­ jas, ir ne vė­liau kaip per dve­jus me­tus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ juo­ja pa­kar­to­ti­nį veik­los įver­ti­ni­mą. Jei pa­kar­to­ti­nai aukš­to­sios mo­kyk­los veik­la įver­ti­na­ma nei­gia­mai, ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­nai­kin­ti lei­di­mą vyk­dy­ti stu­di­jas ir su stu­di­jo­mis su­si­ju­sią veik­lą. Pa­sak G.Ste­po­na­vi­čiaus, įver­ti­ni­ mo in­for­ma­ci­ja ro­do, kad pa­si­temp­ ti rei­kia vi­siems. Taip pat jis pa­brė­ žė, kad šiuo me­tu at­lik­tas įver­ti­ni­mas at­spin­di 2008–2010 m. si­tua­ci­ją ir da­lį trū­ku­mų aukš­to­sios mo­kyk­los jau yra iš­tai­siu­sios. „Nė vie­na aukš­to­ji mo­kyk­la Lie­tu­ vo­je, drįs­tu drą­siai pa­sa­ky­ti, ne­ga­lė­ tų teig­ti, kad vei­kia to­bu­lai“, – api­ bend­ri­no mi­nist­ras. Nu­ma­to­ma, kad vi­sos aukš­to­sios mo­kyk­los bus įver­tin­tos 2014 m. pra­džio­je. VD, BNS inf.

„„Pa­žy­mys: Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas yra tarp tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų, ku­rių veik­la ga­vo nei­gia­mą įver­ti­ni­mą. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris pa­rė­mė prem­je­rą

S

ei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris so­cial­ de­mok­ra­tas Al­gir­das But­ke­ vi­čius su­ti­ko su Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) iš­va­da dėl prem­je­ro And­ riaus Ku­bi­liaus. VTEK ne­pa­rė­mė opo­zi­ci­nės Dar­ bo par­ti­jos įta­ri­mų, kad prem­je­ras ga­lė­jo pa­žeis­ti Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, kai 2009 m. krei­pė­si į Ru­si­jos gam­ti­nių du­jų gi­gan­tą „Gazp­rom“ dėl bend­

ro­vės „Ache­ma“ rei­ka­lų. Nuo ta­da „Ache­mai“ du­jos tie­kia­mos pi­giau nei „Lie­tu­vos du­jų“ var­to­to­jams. Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, Vy­riau­sy­bės va­do­vas tu­ri rū­pin­tis ša­lies vers­lu. „Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas tu­ri gal­vo­ti ir apie vers­lą, ir apie žmo­nes. Jei­gu vys­to­mas Lie­tu­vo­je vers­las ir „Ache­ ma“, ku­ri su­var­to­ja, at­ro­do, treč­da­lį gam­ti­nių du­jų, neiš­min­tin­ga bū­ti vi­ siš­kai abe­jin­gam ir ne­si­kal­bė­ti nei su vers­lu, nei su du­jų tie­kė­jais“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Vers­las, po­li­ti­ka ir moks­las tu­ ri tu­rė­ti si­ner­gi­ją. Ta­čiau, prem­je­rui pa­si­ra­šant to­kį raš­tą „Gazp­rom“, tu­ ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­si­ta­ri­mas, ap­ta­ria­ma ir pa­sa­ko­ma, kad bus kreip­ta­si. Vie­šu­mo rei­kia, siekiant ap­si­sau­goti nuo tam tik­rų in­terp­re­ ta­ci­jų. Šiuo at­ve­ju vie­šu­mo ne­bu­vo. Ta­čiau fak­tiš­kai aš ne­ma­nau, kad mi­nist­ras pir­mi­nin­kas bū­tų pa­da­ręs nu­si­žen­gi­mą“, – sa­kė so­cial­de­mok­ ra­tų va­do­vas. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

kETVIRTADIENIS, LIEPOS 5, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,13 %

+0,95 %

12,2 pro­c.

per­nai ūgtelė­jo ry­šių sek­to­riaus in­ves­ti­ci­jos į e. ry­šių inf­rast­ruktūrą.

+1,52 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Maž­me­ninės ­ pre­ky­bos spur­tas

Maž­me­ninė pre­ky­ba Lie­tu­vo­je ge­gužę, pa­ ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2011-ųjų mėne­siu, pa­ didė­jo 5,2 pro­c., – tai bu­vo ket­vir­tas pa­gal dydį au­gi­mas ES, kaip pa­skelbė „Eu­ros­ tat“. Pa­gal me­tinį au­gimą Lie­tuvą ap­lenkė ir pirmą vietą uži­ma Es­ti­ja (10,4 pro­c.), ant­ro­je vie­to­je at­si­dūrė Lat­vi­ja (7,4 pro­c.), tre­čio­je – Ru­mu­ni­ja (5,9 pro­c.). Lietu­ vą taip pat aplenkė ES nepriklausančios Šveicarija ir Norvegija.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2776 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2981 JAV do­le­ris 1 2,7417 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7060 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9575 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2238 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5925 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5161 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8747

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,0519 % –0,0999 % +0,0511 % +0,2965 % –0,0121 % +0,2096 % –0,0196 % +0,9890 % +0,0313 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,76

4,46

2,38

„Kvis­ti­ja“

4,65

4,35

2,38

„Va­koil“

4,71

4,41

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta87,16 dol. už 1 brl. 99,93 dol. už 1 brl.

Pa­var­go dirb­ti tik už pi­ni­gus Šiuo me­tu dar­bo ieš­ko ne tik be­dar­biai. Net de­vy­ni iš de­šim­ties as­menų, tu­rin­čių darbą, gal­vo­ja apie naują. Keis­ti dar­bo­vietę no­ri­si ne tik dėl fi­nan­si­nių mo­tyvų, bet ir ieš­kant ga­li­my­bių, kur sa­ve rea­li­zuo­ti.

Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Dar­buo­to­jai no­ri at­si­skleis­ti

„Žmo­gus pa­pras­tai ieš­ko ga­li­my­bių pa­nau­do­ti sa­vo ži­nias, gebė­ji­mus, ta­lentą ir no­ri ką nors pa­siek­ti, kad ma­tytų pra­smę ir jaustų pa­si­ten­ki­ nimą. Dar­bas pa­pras­tai už­tik­ri­na pra­gy­ve­nimą, ta­čiau ki­tos svar­bios sąly­gos ran­da­mos ne kiek­vie­na­me dar­be“, – sakė kon­sul­ta­cijų bend­ rovės „OVC Con­sul­ting“ kon­sul­ tantė No­me­da Kuo­dienė. Pa­sak jos, tai pri­klau­so tiek nuo pa­ties dar­ buo­to­jo, tiek nuo darb­da­vio.

rea­li­za­vimą, gerų dar­bo re­zul­ tatų sie­kimą, tuo kri­tiš­kes­nis yra darb­da­viui. Ga­li­mos kliū­tys, pri­ klau­san­čios nuo darb­da­vio, – ne­ sut­var­ky­ti pro­ce­sai, iš­tek­lių sty­ gius, ne­tin­ka­mas va­do­va­vi­mas. Tai sa­ve rea­li­zuo­ti sie­kian­čius dar­buo­to­jus „žeid­žia“ la­biau­siai ir tai tam­pa prie­žas­ti­mi ieš­ko­ti to­ kios ap­lin­kos, ku­ri leistų jam at­ skleis­ti ir au­gin­ti sa­vo po­ten­cialą, pa­siek­ti pra­smingų re­zul­tatų“, – pa­brėžė pa­šne­kovė. Pa­sak N.Kuo­ dienės, nėra ge­res­nio vais­to kaip aiš­ki abi­pusė ko­mu­ni­ka­ci­ja or­ga­ ni­za­ci­jo­je, kad išei­nan­tys dar­buo­ to­jai ne­taptų staig­me­na ar pro­ble­ ma darb­da­viui. Ne­pa­ten­kin­ti dar­bo sąly­go­mis

No­me­da Kuo­dienė:

Dar­bas pa­pras­tai už­ tik­ri­na pra­gy­ve­nimą, ta­čiau ki­tos svar­bios sąly­gos ran­da­mos ne kiek­vie­na­me dar­be. „Darb­da­vys tu­ri gebė­ti su­kur­ ti dar­buo­to­jus įsit­rauk­ti ska­ti­nan­ čią ap­linką. Kuo dar­buo­to­jas la­ biau orien­tuo­tas į sa­vo po­ten­cia­lo

Dar­bo paieš­kos po­rta­lo CVban­kas.lt at­lik­ta ap­klau­sa at­skleidė, kad dau­ gu­ma dir­ban­čių gal­vo­ja apie dar­ bo kei­timą. Vi­du­ti­niš­kai sep­ty­ni iš de­šim­ties dar­buo­tojų jau yra tvir­tai ap­si­sprendę ir nuo­lat ieš­ko tin­kamų dar­bo pa­si­ūlymų, dar du iš de­šim­ ties darbą norėtų keis­ti, ta­čiau tam ne­si­ryž­ta. Sa­vo dar­bu la­bai pa­ ten­kin­ti vos de­šim­ta­da­lis res­pon­ dentų – jie dar­bo keis­ti ne­pla­nuo­ja ir nau­jo neieš­ko. Dau­giau kaip pu­ sė dir­ban­čių pri­pažįs­ta, kad jų dar­ bas nu­si­bodęs ir ne­beį­do­mus, ir tai yra vie­na iš prie­žas­čių svars­ty­ti ga­ li­mybę dirb­ti ki­tur. „Šiuo me­tu dar­buo­to­jams dar­ be yra svar­biau­sia rea­li­zuo­ti sa­ve, nors per­nai gruodį juos mo­ty­va­ vo ge­ras at­ly­gi­ni­mas. Todėl ne­jus­ da­mi, kad pa­kan­ka­mai įgy­ven­di­na sa­vo no­rus bei po­rei­kius, dar­buo­to­ jai ima svars­ty­ti ga­li­mybę su­si­ras­ti

Dar­buo­to­jams svarbūs da­ly­kai Savęs realizacija

24

16

% 22 Atlyginimas

Santykiai su darbdaviu

18 Santykiai su kolegomis

20

5 Galimybė tobulėti

„„Sąly­gos: dau­gu­ma ke­ti­nan­čių keis­ti darbą ieš­ko ne di­des­nio at­ly­gi­ni­mo, o ga­li­my­bių sa­ve rea­li­zuo­ti. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

kitą darbą, ku­ria­me jaustų pil­natvę. Ant­ro­je vie­to­je pa­gal svarbą yra at­ ly­gi­ni­mas – šie­met ma­žiau dir­ban­ čių, ku­rie su­tiktų dirb­ti už di­desnį at­ly­gi­nimą pra­stesnė­mis dar­bo sąly­go­mis. Taip pat svarbūs kri­te­ ri­jai – ga­li­mybė to­bulė­ti, san­ty­kiai su ko­le­go­mis ir darb­da­viu“, – tei­ gė bend­rovės „Di­gi­net LT“ di­rek­ to­riaus pa­va­duo­to­ja Vik­to­ri­ja Ste­ po­na­vi­čiūtė. Ty­rimų bend­rovės „Minds­ha­ re“ ap­klau­sa taip pat at­skleidė, kad ma­žiau­siai pa­ten­kintų dar­bo sąly­go­mis iš Bal­ti­jos vals­ty­bių yra Lie­tu­vo­je. 61 pro­c. res­pon­dentų Lie­tu­vo­je teigė, jog da­bar­tinės dar­bo sąly­gos juos ten­ki­na. Lat­vi­ jo­je taip tvir­ti­no 73 pro­c., Es­ti­jo­je – 75 pro­c. ap­klaustųjų. Dar­bo už­ mo­kes­tis ten­ki­na 24 pro­c. res­pon­

dentų Lie­tu­vo­je, 29 pro­c. – Lat­vi­ jo­je, 18 pro­c. – Es­ti­jo­je. Kei­čia­si gink­lai

Dar vi­sai ne­se­niai ge­rus dar­buo­to­ jus darb­da­viams pa­vyk­da­vo iš­lai­ ky­ti pa­si­ūlius di­desnį at­ly­gi­nimą, ta­čiau šiuo me­tu esą ne vi­suo­met toks pa­si­ūly­mas su­lai­ko. „Džiu­ gu, kad pa­tys dar­buo­to­jai su­vo­ kia, kad ge­ros dar­bo sąly­gos – ne tik di­de­lis at­ly­gi­ni­mas. Šiuo me­ tu rin­ko­je ne­daug įmo­nių, ga­lin­ čių kel­ti at­ly­gi­ni­mus, todėl darb­ da­v iai sten­g ia­s i pa­s i­ū ly­t i kitą pri­dėtinę vertę – ne­ma­te­ria­li­nių da­lykų“, – sakė bend­rovės „Hay Group“ At­ly­gio in­for­ma­ci­nių pa­ slaugų va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Eli­gi­jus Ka­jie­ta. Pa­sak jo, rin­ko­je tvy­rant nea­pibrėž­tu­mui šiuo me­

tu tikė­tis, kad at­ly­gi­ni­mai augs, būtų per daug am­bi­cin­ga. „Įmonės, ku­rios pla­nuo­ja pa­kel­ ti at­ly­gi­ni­mus, tai ke­ti­na da­ry­ti at­ sar­giai ir daž­niau­siai tų gru­pių dar­ buo­to­jams, ku­riuos la­biau­siai no­ri iš­lai­ky­ti. Vi­si darb­da­viai suin­te­ re­suo­ti svar­biau­sio­se po­zi­ci­jo­se turė­ti ge­riau­sius žmo­nes“, – teigė pa­šne­ko­vas. Pak­laus­tas, ar vis dar rin­ko­je vyks­ta ko­va dėl ta­lentų ir ar dėl to kei­čiant darbą ga­li­ma tikė­ tis di­des­nio at­ly­gi­ni­mo, E.Ka­jie­ ta pa­brėžė, kad ko­va dėl ta­lentų li­ ko, bet pa­si­keitė gink­lai. „Pi­ni­gai ar­ba di­des­nis at­ly­gi­ni­mas nėra tas gink­las, kurį ga­li sau leis­ti įmonės ir ku­rio da­bar rei­kia dar­buo­to­jams. Did­žiau­sias gink­las – dar­bo tu­ri­ nys, sta­bi­li bend­rovė, va­do­va­vi­ mo ko­kybė“, – at­kreipė dėmesį jis.


8

KetvirtADIENIS, liepos 5, 2012

tema

Iš­ma­nio­ji šil­dy­mo sis­te­ma – su­ma­niems gy­ven­to­jams Yra dau­gybė būdų, kaip su­tau­py­ti ši­lu­mos ener­gi­jos ir jai iš­leid­žiamų pi­nigų. Kai ku­rių gy­ven­tojų pa­tir­tis ro­do, kad pa­ly­gin­ti ne­di­delė in­ves­ti­ci­ja ga­li duo­ti di­delį efektą. Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Li­ko tik se­nos sie­nos

Praė­ju­sių metų gruodį ma­žiau­siai už ši­lu­mos ener­giją Lie­tu­vo­je mokė­ jo Ma­žei­kiuo­se esan­čio vie­no dau­ gia­bu­čio gy­ven­to­jai. Neį­ti­ki­ma, bet aki­vaiz­du – už vieną ki­lo­vat­va­landę (kWh) ši­lu­mos ener­gi­jos gy­ven­to­jai mokė­jo vos 88 cen­tus. Šia­me na­ me gy­ve­nan­tiems ma­žei­kiš­kiams 60 kv. m plo­to bu­to šil­dy­mas at­ si­ėjo vos 53 li­tus. O per­nai gruo­ dį sos­tinė­je dau­giau­sia už to­kio pa­ ties plo­to šil­dymą mokė­jo Ag­rastų gatvės gy­ven­to­jai – be­veik 700 li­ tų, Kau­ne Jakš­to gatvės gy­ven­to­jai – 710 litų, o Klaipė­dos Liepų gatvės gy­ven­to­jams te­ko mokė­ti 540 litų. Ma­žei­kių Sodų gatvės 10-o na­ mo bend­ri­jos pir­mi­ninkė Ni­jolė Ši­liaus­kienė ne­slėpė, kad re­zul­ta­ tai pra­no­ko gy­ven­tojų lūkes­čius. „Tai at­si­ti­ko todėl, kad re­no­va­ci­jos ėmėmės iš pe­ties. Bu­vo re­no­vuo­tos ne tik dau­gia­bu­čio sie­nos, bet ir vi­ sa ši­lu­mos sis­te­ma. Iš prie­š 40 me­ tų sta­ty­to dau­gia­bu­čio li­ko tik se­ ni blo­kai. Mums pa­si­sekė, nes 85 pro­c. re­no­va­ci­jos darbų, tarp jų ir ši­lu­mos punk­to mo­der­ni­za­vimą, fi­nan­sa­vo ES. Tie­sa, daug ką 100 pro­c. fi­nan­sa­vo­me pa­tys, pvz., ra­ dia­to­rius, da­vik­lius ir ki­ta, bet nė vie­nas gy­ven­to­jas dėl to ne­si­gai­li“, – dėstė N.Ši­liaus­kienė. Pa­sak jos, prie­š me­tus at­lik­ta na­mo re­no­va­ci­ ja iš pa­grindų gy­ven­to­jams kai­na­ vo 125 li­tus už 1 kv. m. Tai­gi, 60 kv. m plo­to bu­to re­no­va­ci­ja at­si­ėjo 7,5 tūkst. litų. „Pla­nuo­ja­me, kad in­ ves­ti­ci­jos at­si­pirks jau po ki­to šil­ dy­mo se­zo­no“, – teigė dau­gia­bu­ čio bend­ri­jos pir­mi­ninkė. Gy­ven­to­jai ži­no ge­riau­siai

Po pa­sta­to ir ši­lu­mos sis­te­mos re­no­ va­ci­jos minė­tas dau­gia­bu­tis Ma­žei­ kiuo­se su­var­to­ja pen­kis kar­tus ma­ žiau ši­lu­mos nei prie­š re­no­va­ciją. Praė­jusį šil­dy­mo se­zoną 1 kv. m šil­dy­ti pri­reikė vos 1,16 kWh, o anks­tesnė­ mis žie­mo­mis pri­reik­da­vo 5 kWh. „Mes nie­ka­da ne­mokė­jo­me la­bai daug, nes vi­sa­da visą ši­lu­mos ūkį laikė­me sa­vo ran­ko­se. Ši­lumą vi­sa­ da pa­tys re­gu­lia­vomės, iki re­no­va­ ci­jos – ši­lu­mos punk­te, da­bar – sa­ vo bu­tuo­se. Įsi­ti­ki­nau, kad nie­kas ge­riau už gy­ven­to­jus ne­ži­no, kiek

rei­kia ši­lu­mos“, – pa­brėžė N.Ši­ liaus­kienė. Pa­sak jos, no­rint įdieg­ti iš­ma­niąją dau­gia­bu­čio ši­lu­mos ūkio val­dy­mo sis­temą kiek­vie­na­me bu­te reikė­jo se­nus ra­dia­to­rius pa­keis­ti į nau­jus su ter­mos­ta­tais (re­gu­lia­to­riais) ir da­vik­liais, ku­rie su­ren­ka in­for­ma­ ciją apie kiek­vie­no bu­to ši­lu­mos su­nau­do­jimą ir per­duo­da į cent­rinį kom­piu­terį. „Cent­ri­nis kom­piu­te­ris sto­vi pas ma­ne bu­te, aš ma­tau vi­ sus 322 ra­dia­to­rius ir se­ku, kiek jie su­var­to­ja ener­gi­jos. Kiek­vie­no bu­ to ata­skai­tas pa­tei­kiu ši­lu­mos tink­ lams ir bend­ri­jos bu­hal­te­rei. Pa­gal pa­čių su­rink­tus duo­me­nis mo­ka­me tiek už šil­dymą, tiek už karštą van­ denį. Ši­lu­mos tink­lai ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių pri­kiš­ti sa­vo na­gus, t. y. nei pa­di­din­ti, nei su­ma­žin­ti mū­ sų su­var­to­ja­mos ši­lu­mos ener­gi­ jos kiekį“, – pa­sa­ko­jo ma­žei­kiškė. Pa­sak N.Ši­liaus­kienės, kai ši­lu­mos val­dy­mo kom­piu­te­ris gy­ven­tojų ran­ko­se, ne­ky­la jo­kių konf­liktų ir su ši­lu­mos tiekė­jais.

Už šil­dymą rei­kia mokė­ti tik tiek, kiek su­var­to­ja pa­ts gy­ ven­to­jas, o ne tiek, kiek į namą ši­lu­mos ener­gi­jos pa­tie­kia ši­ lu­mos tiekė­jas.

Už­ko­duo­tas ne­pa­si­tikė­ji­mas

Nors Eu­ro­pos Par­la­men­to di­rek­ty­ vo­je (2006/3/2/EB) kal­ba­ma apie ener­gi­jos efek­ty­vu­mo di­di­nimą pa­ si­tel­kiant mo­der­nias in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas (IT) ir ne­prik­lau­somą au­ditą, Lie­tu­vos gy­ven­tojų pa­si­ tikė­ji­mas au­to­ma­ti­zuo­to­mis ener­ gi­jos ap­skai­tos ir val­dy­mo sis­te­ mo­mis vis dar ne­di­de­lis. Por­ta­lo die­na.lt skai­ty­tojų ap­ klau­sa pa­rodė, kad did­žio­ji da­ lis (63 pro­c.) did­mies­čių gy­ven­ tojų ne­pa­si­ti­ki IT tai­ky­mu ši­lu­mos ūky­je. Tik kas de­šim­tas mies­tie­tis yra nie­ko prie­š, kad jo gy­ve­na­ma­ me dau­gia­bu­ty­je ši­lu­mos ūkis bū­ tų kom­piu­te­ri­zuo­tas. Dien­raš­čio kal­bin­ti pa­šne­ko­vai vie­na­reikš­miš­kai su­tin­ka, kad šio

ne­pa­si­tikė­ji­mo pa­grin­das – per­nai sos­tinę su­krėtęs ši­lu­mos su­var­to­ ji­mo nu­skai­ty­mo nuo­to­li­niu būdu skan­da­las. Tuo­met ki­lo įta­ri­mas, kad nuo­to­li­nis duo­menų nu­ra­šy­ mas esą su­si­jęs ir su nuo­to­li­niu ši­ lu­mos tie­ki­mo re­gu­lia­vi­mu. Ta­čiau, pa­sak Lie­tu­vos ši­lu­mos tiekėjų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Vy­ tau­to Sta­siū­no, Vals­ty­binės met­ro­ lo­gi­jos tarnybos iš­va­da, kad nuo­to­ liu būdu per­duo­da­mos in­for­ma­ci­jos pa­klai­da yra nu­linė, pa­tvir­ti­no, jog gy­ven­tojų pa­si­prie­ši­ni­mas bu­vo be pa­grin­do. „Todėl nuo­to­li­nio nu­ skai­ty­mo sis­te­ma bu­vo grąžin­ta ir vei­kia to­liau“, – sakė jis. Pa­lai­ko tau­pymą

„Ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mas ir IT ja­me die­gi­mas – neiš­ven­gia­ma atei­tis. Jų nau­do­ji­mas pa­to­gus ir var­to­to­jams, ir ener­gi­jos tiekė­jams. Prad­žio­je ban­do­ma kom­piu­te­ri­zuo­ti ši­lu­mos punk­tus, pa­ma­žu IT skver­ bia­si ir į dau­gia­bu­čių bu­tus, kur ant ra­dia­to­rių už­de­da­mi ši­lu­mos ap­skai­ tos da­vik­liai. Tu­rint to­kius duo­me­ nis, ga­li­ma tiks­liai pa­skirs­ty­ti ši­lu­ mos ener­gi­jos kiekį. Iš 17 tūkst. ša­lies dau­gia­bu­čių, ku­riems ši­lu­ma tie­kia­ ma cent­ra­li­zuo­tai, to­kią ap­skaitą bu­ tuo­se tu­ri vos 1 tūkst. dau­gia­bu­čių, dau­gu­ma jų Vil­niu­je, jie yra nau­jos sta­ty­bos ar­ba re­no­vuo­ti na­mai“, – sakė V.Sta­siū­nas. Tie­sa, už šil­dymą no­rint mokė­ ti ma­žiau vien tiks­lios ap­skai­tos neuž­ten­ka. Tam rei­kia turė­ti ir ši­lu­ mos ener­gi­jos kie­kio re­gu­lia­to­rius ant kiek­vie­no bu­to ra­dia­to­riaus. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ši­lu­mos tiekė­ jai ne­si­prie­ši­na, kad būtų ma­ži­ na­mas ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­ to­ji­mas, nes vi­lia­si, jog atei­ty­je cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­mos ener­gi­ja bus pa­trauk­li ir dėl to pa­ daugės var­to­tojų. Lie­tu­vos ši­lu­ mos tiekėjų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­ mis, šiuo me­tu Lie­tu­vos mies­tuo­se prie cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­ mos ener­gi­jos sis­te­mos yra pri­si­ jungę 70 pro­c. ga­limų var­to­tojų, dar 30 pro­c. ši­lu­mos ener­giją ga­ mi­na­si pa­tys. Val­dy­mas tik vie­no­se ran­ko­se

Dau­gia­bu­čių ši­lu­mos val­dy­mo IT sis­te­mo­mis pre­kiau­jan­tys at­sto­ vai ne­sle­pia, kad gy­ven­tojų su­si­ domė­ji­mas jo­mis ne­di­de­lis. „Gy­

ven­to­jams ne­ky­la klau­simų dėl ap­čiuo­piamų da­lykų nau­din­gu­mo, t. y. šil­ti­ni­mo va­tos ir ki­ta, bet nuo­ lat abe­jo­ja­ma dėl iš­ma­niųjų ši­lu­ mos iš­tek­lių val­dy­mo priemonių“, – sakė bend­rovės „IRTC“ tech­ni­ kos di­rek­to­rius Al­bi­nas Re­kus. Pa­ sak jo, at­sa­ky­ti į klau­simą, o kam to rei­kia, pa­de­da ar­gu­men­tas, kad už šil­dymą rei­kia mokė­ti tik tiek, kiek su­var­to­ja pa­ts gy­ven­to­jas, o ne tiek, kiek į namą ši­lu­mos ener­gi­jos pa­tie­kia ši­lu­mos tiekė­jas. Bend­rovės „Ener­gi­jos ser­vi­sas“ di­rek­to­riaus Ri­čar­do Jas­po­nio pa­stebė­ji­mu, ieš­ko­ti ši­lu­mos punk­ to val­dy­mo al­ter­na­tyvų gy­ven­to­jai pra­de­da neap­si­kentę di­de­lių sąs­ kaitų už šil­dymą. „Skai­čiuo­ja­me, kad kom­piu­te­ri­za­vus šil­dy­mo val­ dymą ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­to­ji­ mas vi­sa­me dau­gia­bu­ty­je su­mažė­ja apie 20 pro­c. Pag­rin­dinė su­mažė­ji­ mo prie­žas­tis – ga­li­mybę re­gu­liuo­ti šil­dymą tu­rin­tys gy­ven­to­jai pra­de­da ra­cio­na­liai ir sąmo­nin­gai varto­ti ši­ lu­mos ener­giją“, – sakė R.Jas­po­nis. Pa­sak pa­šne­kovų, rin­ko­je esan­ čios IT ši­lu­mos val­dy­mo sis­te­mos yra ga­na skir­tin­gos ir esą la­bai svar­ bu, vie­na ar abiem kryp­ti­mis val­ do­ma in­for­ma­ci­ja. Jei­gu ga­li­mybę šil­dymą re­gu­liuo­ti tu­ri tik gy­ven­ to­jai – ti­ki­mybė su­tau­py­ti yra la­bai di­delė, jei­gu tai ga­li pa­da­ry­ti ir ši­lu­ mos tiekė­jas – gy­ven­tojų tau­py­mas ga­li būti tik bergžd­žias rei­ka­las. Siū­lo vi­suo­tinę sis­temą

No­rint su­ma­žin­ti gy­ven­tojų sąskai­ tas už šil­dymą, kaip nuo­lat kar­to­ ja ša­lies po­li­ti­kai, reiktų su­ma­žin­ti ne tik ši­lu­mos su­var­to­jimą, bet su­ tvar­ky­ti ir nee­fek­ty­viai dir­ban­čius dau­gia­bu­čių ši­lu­mos tink­lus. Tuo tiks­lu VšĮ „Smart Green Ci­ty“ yra su­kūru­si vi­suo­tinę ener­gi­jos iš­tek­ lių au­to­ma­ti­zuo­tos in­for­ma­cinės val­dy­mo sis­te­mos kon­cep­ciją. Ta­ čiau ji jau ne pir­mus me­tus dūla po­li­tikų stal­čiuo­se. Pa­sak VšĮ „Smart Green Ci­ty“ di­ rek­to­riaus Rim­gau­do Ža­liaus­ko, dau­ gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mas tik iš išorės es­minės pro­ble­mos neišspręs, di­de­ lio efek­to vals­ty­bei ne­duos ir pa­vie­ nių dau­gia­bu­čių ini­cia­ty­vos. Tei­gia­ ma, kad eko­no­mi­nis nau­din­gu­mas būtų pa­siek­tas tai da­rant vi­suo­ti­nai. „No­rint su­ma­žin­ti šil­dy­mo iš­lai­ das pir­miau­sia rei­kia op­ti­mi­zuo­ ti ši­lu­mos su­var­to­jimą ir pa­di­din­ti ši­lu­mos tink­lo efek­ty­vumą. No­rint tai pa­da­ry­ti pir­miau­sia rei­kia de­ mo­no­po­li­zuo­ti ši­lu­mos ener­ge­ti­kos rinką, at­ski­riant ga­mybą, trans­por­ ta­vimą ir pa­skirs­tymą. Ant­ra, būti­ na su­kur­ti bendrą ener­gi­jos iš­tek­ lių in­for­ma­cinę val­dy­mo sis­temą,

In­ves­ti­cijų į dau­gia­bu­čio na­mo ši­lu­mos ūkį efek­ty­vu­mo įver­ti­ni­mas Dau­g ia­bu­čio būklė Ne­re­no­vuo­tas Ne­re­no­vuo­tas, bet iš da­lies at­nau­jin­tas (plas­ti­k i­niai lan­gai) Re­no­vuo­tas (sie­nos, lan­gai, sto­gas) Re­no­vuo­tas ir per­tvar­ky­ta ši­lu­mos sis­te­ma Nau­ja sta­ty­ba

Vi­du­ti­niš­kai su­var­to­ Ši­lu­mos su­var­ ja­mos ši­lu­mos ener­g i­ to­ji­mo su­mažė­ji­ jos kie­k is (kWh/kv. m)* mas (pro­c.)** 25,998 17,96 31 14,965 41 10,2425 61 10,205 61

In­ves­ti­cijų dy­dis (li­tais)*** 2200 24 000 26 200 -

At­si­per­ka­mu­mo lai­ko­tar­pis (me­tais)**** 3,3 27,8 20,5 -

* 2012 m. va­sa­rio duo­me­nys ** Pa­ly­g i­nti su ne­re­no­vuotų namų ši­lu­mos su­var­to­ji­mu *** 60 kv. m bu­to ši­lu­mos sis­te­mos per­tvar­ky­mas **** Skai­čiuo­jant, kad bu­to šil­dy­mo kai­na yra vi­du­ti­niš­kai 350 litų per mėnesį

Šal­ti­nis: VšĮ „Smart Green Ci­ty“

„„Ga­li­mybės: no­rint su­ma­žin­ti gy­ven­t

su­var­to­jimą, bet ir su­tvar­ky­ti nee­feku­ri leistų val­dy­ti ener­ge­ti­kos tin­ klų dar­bo ko­kybę ir at­si­ran­dan­ čius nuo­sto­lius. Tre­čia, in­ves­tuo­ ti į IT ener­ge­ti­kos sri­ty­je, sie­kiant su­ma­žin­ti nuo­sto­lius ir prie­žiū­ros sąnau­das. Taip pat būti­na su­kur­ ti vi­suo­tinę in­for­ma­cinę sis­temą var­to­to­jams, ku­ri leistų vi­sa­pu­siš­ kai įsi­ver­tin­ti si­tua­ciją ir priim­ti ra­ cio­na­lius ši­lu­mos ener­gi­jos var­to­ ji­mo spren­di­mus“, – prie­mo­nes var­di­jo pa­šne­ko­vas. Ta­čiau, R.Ža­ liaus­ko tei­gi­mu, no­rint pa­siek­ti eko­no­minį efektą rei­kia pa­reng­ti ir priim­ti ati­tin­kamą įsta­ty­minę bazę, o tam nie­kas ryž­tis ne­no­ri.

1

tūkst.

dau­gia­bu­čių Lie­tu­vo­je nau­do­ja au­to­no­minę ši­lu­ mos re­gu­lia­vi­mo sis­temą.


9

KetvirtADIENIS, liepos 5, 2012

tema Jei­gu ga­li­ mybę šil­ dymą re­ gu­liuo­ti tu­ri tik gy­ ven­to­jai – ti­ki­mybė su­tau­py­ti yra la­bai di­delė, jei­ gu tai ga­li pa­da­ry­ti ir ši­lu­mos tiekė­jas – gy­ven­tojų tau­py­mas ga­li būti tik bergžd­žias rei­ ka­las.

Su­tau­py­ta ši­lu­ma tam­pa tiekėjų nuo­sto­liu Jo­li­ta Ma­žei­kienė Ši­lu­mi­ninkų pa­siaiš­ki­ni­mas, kad jų pel­nas ne­prik­lau­so nuo per­ duo­to ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kio, – tik akių dūmi­mas.

Vals­ty­binė kainų ir ener­ge­ti­kos kont­rolės ko­mi­si­ja (VKEKK) dar prie­š me­tus yra išaiš­ki­nu­si, kad ši­lu­mos tiekėjų rea­li­zuo­ja­mas ši­ lu­mos kie­kis ir pel­nas tar­pu­sa­vy­je ne­su­siję. Pa­gal Ši­lu­mos ūkio įsta­ ty­mo ir Ši­lu­mos kainų nu­sta­ty­mo me­to­diką VKEKK, ši­lu­mos tiekė­ jams nu­sta­ty­da­ma ba­zi­nes ši­lu­ mos kai­nas, nu­sta­to būtiną­sias ši­ lu­mos tie­ki­mo sąnau­das, į ku­rias įei­na dar­bo už­mo­kes­čio, il­ga­lai­ kio tur­to nu­si­dėvėji­mo, re­mon­to ir ki­tos iš­lai­dos. Nus­ta­tant vie­no ener­gi­jos vie­ne­to kainą, me­tinė pa­sto­viųjų sąnaudų su­ma da­li­ja­ ma iš pro­gno­zuo­ja­mo rea­li­zuo­ti ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kio. Pro­gno­zuo­tas ši­lu­mos ener­gi­jos rea­li­za­ci­jos kie­kis daž­niau­siai ne­ su­tam­pa su fak­ti­niu ši­lu­mos ener­ gi­jos rea­li­za­ci­jos kie­kiu. Ši­lu­mos kainų nu­sta­ty­mo me­ to­di­ko­je yra nu­ma­ty­tas rea­li­ zuo­tos ši­lu­mos kie­kio po­ky­čio ko­re­ga­vi­mo koe­fi­cien­tas. Šio koe­ fi­cien­to nau­do­ji­mas už­tik­ri­na, kad var­to­to­jai ne­per­mokėtų, jei fak­ti­ nis rea­li­zuo­tos ši­lu­mos kie­kis yra di­des­nis, nei bu­vo pro­gno­zuo­ta, ir kad ši­lu­mos tiekė­jai pa­dengtų nu­sta­tytą sąnaudų sumą, jei rea­ li­zuo­tos ši­lu­mos kie­kis yra ma­žes­ nis, nei bu­vo pro­gno­zuo­ta.

VKEKK yra išaiš­ki­nu­si, kad jei pra­ėjusį ata­skai­tinį lai­ko­tarpį ši­ lu­mos ener­gi­jos bu­vo rea­li­zuo­ ta dau­giau, nei pro­gno­zuo­ta, ir ši­lu­mos tiekė­jas dėl to turė­jo dau­giau pa­jamų, šia pa­pil­do­ma pa­jamų su­ma yra ma­ži­na­ma ši­ lu­mos tiekė­jo per atei­nantį lai­ko­ tarpį deng­tinų me­ti­nių sąnaudų su­ma, įskai­tant nor­ma­ty­vinį pel­ ną, t. y. ati­tin­ka­ma da­li­mi ma­ži­ na­ma atei­nan­čio lai­ko­tar­pio ši­lu­ mos ener­gi­jos kai­na. Pa­sak VšĮ „Smart Green Ci­ty“ va­do­vo Rim­gau­do Ža­liaus­ko, pla­ nuo­tos ši­lu­mos tiekėjų pa­ja­mos iš ne­rea­li­zuo­to ši­lu­mos kie­kio tam­pa ši­lu­mi­ninkų nuo­sto­liais, ku­rie nu­ sta­tant ši­lu­mos kainą ki­tam šil­dy­ mo se­zo­nui gali būti kom­pen­suo­ja­ mi pa­di­di­nant ši­lu­mos kai­nos ta­rifą. Kad taip skai­čiuo­ja­ma, su­ti­ko ir Lie­tu­vos ši­lu­mos tiekėjų aso­cia­ci­ jos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Sta­siū­nas. „Jei­gu ši­lu­mos įmonė nu­sta­tant ši­ lu­mos ener­gi­jos kainą pa­teikė di­ desnį nu­ma­tomą pa­ga­min­ti kiekį, nei tą žiemą su­var­to­jo gy­ven­to­jai, tuo­met lai­ko­ma, kad įmonė pa­ tyrė nuo­stolį ir ki­tais me­tais kai­ na pa­ko­re­guo­ja­ma“, – pa­ti­ki­no V.Sta­siū­nas. Ta­čiau jis ne­su­ti­ko su nuo­mo­ne, jog tai reiš­kia, kad už gy­ven­tojų su­tau­pytą ener­giją vė­ liau vis tiek rei­kia su­mokė­ti. „Nes­var­bu, kad vie­nas na­mas tau­po ši­lu­mos ener­giją, o ki­tam gal tie­kiant ši­lumą ne­pa­ti­ria­ma nuo­sto­lių tink­luo­se, ta­čiau taip nu­sta­ty­ ta, kad vi­si vie­no mies­to gy­ven­to­jai mo­ka vie­nodą kainą“, – sakė jis.

Pla­nuo­tas ir fak­tiš­kai rea­li­zuo­tos ši­lu­mos kie­kis Bend­rovė

tojų sąskai­tas už šil­dymą, reiktų ne tik su­ma­žin­ti ši­lu­mos k­ty­viai vei­kian­čius dau­gia­bu­čių ši­lu­mos tink­lus. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ba­zi­nis rea­li­zuo­tas ši­lu­mos kie­k is (tūkst. MWh) 2010 m. fak­tiš­kai rea­li­zuo­tos ši­lu­mos kie­k is (tūkst. MWh) 2011 m. fak­tiš­kai rea­li­zuo­tos ši­lu­mos kie­k is (tūkst. MWh)

„Vil­niaus ener­g i­ja“

„Kau­no ener­g i­ja“

„Klaipė­dos ener­g i­ja“

2569,3

1395,8

894,6

2617,8

1381,9

939,1

2316,9

1231,9

827,7 Šal­ti­nis: VKEKK

Komentaras

Rūta Di­dikė

„NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

K

aip ir paaiš­k i­no VKEKK, jei ši­lu­mos su­nau­do­ja­ma dau­g iau ir dėl to ši­lu­mos tiekė­j as gau­n a dau­g iau pa­j amų, tos pa­j a­mos ne­pris­k i­r ia­ mos tiekė­jo pel­nui, o yra ski­r ia­mos atei­n an­č ių ata­skai­t i­n ių metų ši­lu­ mos tiekė­jo sąnau­doms deng­t i. Tai reiš­k ia, kad var­to­to­j ams ne­reikės pa­t iems deng­t i da­l ies tiekė­jo sąnau­ dų, nes jos bus pa­deng­tos iš ši­lu­mos tiekė­jo „pa­pil­do­mai už­dirbtų“ pi­nigų, ku­r ie gau­t i dėl di­des­n io, nei pla­nuo­ ta, ši­lu­mos su­var­to­ji­mo. Ta­č iau išp­l au­k ia prie­š in­g a si­t ua­ ci­j a, ku­r ios VKEKK ne­p a­ko­men­t a­ vo. Ši­lu­mos kainų nu­s ta­t y­mo me­ to­d i­ko­je nu­ma­t y­t a, kad pa­ja­mos už par­duotą ši­lumą tu­r i pa­deng­t i ši­lu­ mos ga­my­b os, pir­k i­mo, per­da­v i­mo ir par­d a­v i­mo pa­s to­v ią­s ias, veik­los bei kin­t amą­s ias sąnau­d as ir už­t ik­ rin­t i nor­m a­t y­v inį pelną. Šios pa­j a­ mos su­ren­k a­mos iš visų ši­lu­mos var­to­tojų. Jei dėl tam tikrų veiks­nių (la­bai šil­ ta žie­ma, su­mažė­jo did­žiųjų ši­lu­mos var­to­tojų, ar, tar­kim, re­no­vuo­ta daug gy­ve­namųjų namų), ku­rie ne­bu­vo įver­tin­ti anks­čiau ar jų iš tiesų ne­bu­ vo ga­li­ma įver­tin­ti ir nu­ma­ty­ti, ši­lu­ mos ener­gi­jos bu­vo rea­li­zuo­ta ma­ žiau, nei bu­vo pla­nuo­ta, nu­sta­tant ši­lu­mos ener­gi­jos kainą pla­nuo­tos ši­ lu­mos tiekė­jo fik­suo­tos sąnau­dos iš gautų pa­jamų ne­pa­si­den­gia. Ati­tin­ka­ mai ne­pa­dengtų sąnaudų da­lis turė­ tų būti per­ke­lia­ma atei­nan­tiems me­ tams ir ta su­ma įtrau­kia­ma į kitų metų sąnau­das, ku­rias turės pa­deng­ti var­to­ to­jas, mokė­da­mas už ši­lumą. Tai reiš­ kia, kad ir ši­lu­mos kai­na ga­li didė­ti.

PASKOLA DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMUI – BŪSTUI, O NE ASMENIUI „Pagal s ta butų savin tistiką, atnaujintų in paskolą ka kai už šildymą ir to, imant kreditą pagal JES rtu per me CA progra SItu ka keliais šimtais ar s sumo- lauja užs mą, bankas nereika tančiu litų net tūkstatyti turt o namo gy mažiau, nei seno negali padidinti ir , taip pat ve tik už šild ntojai, mokantys nes esamos 3 pro palūkanų, c. palūkan ymą. Pav yra fiksuo yzdži os butų 3300 kv. m. dau ui, 55 tiems gy tos. O nepasiturin namo, ku v g e ia n b to u ja č io ms rio jekto vert atnaujinimo pro- mo išlaidos paden atnaujiniė gia ir kuriam yra 1 000 000 Lt proc. Taip pat svarb mos 100 kreditas im u paminė ti , k a d ba metų, sta ndartinio, amas 20 būstui, nko paskola skiriam o ne asm a 60 kv. m, buto savin en in to dalis s kui tenkanti kredi- pasikeitus savinin iui, todėl u valstybė kui nauja būsto sa s p s yra 12600 v Lt, mėnes arama įsipareig ininkas perima ir o (kreditas io ji m įm u o s ka dėl p ir 70 Lt. O palūkanos) – apie - konsultuoja Šia askolos“ juk atnau ulių bank V il n iaus re jin o giabutis sunaudoja tas dau- dovas V giono projektų va iktoras Bu 50 -60 proc. maži draitis. au jant kuro šilumos. Didėkainoms š tumas tik is skirdidės. Be


10

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

sportas

Per pir­mą­jį bar­je­rą – ga­lin­gu šuo­liu Sta­tis­ti­ka Lie­tu­va–­Ve­ne­sue­la 2012 07 03, Ka­ra­ka­so „Po­lied­ro“ are­na.

100:82

(23:21, 26:15, 31:28, 20:18) Lie­tu­va: L.Klei­za 28 taš­kai, M.Kal­nie­tis 13 (8 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), M.Po­cius 12, J.Ma­čiu­lis (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir Š.Ja­si­ ke­vi­čius (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) po 11, D.Son­gai­la 8, P.Jan­kū­nas 6, J.Va­lan­čiū­nas 5, R.Kau­kė­nas ir R.Jav­to­kas po 3.

Ve­ne­sue­la: G.Vás­que­zas 24, J.Co­xas ir O.Tor­re­sas po 14, G.Eche­ni­que 12, D.Cu­ bil­la­nas ir W.Gra­te­ro­las po 5, G.Varga­s ir H.Ro­me­ro po 4.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 27/45 (60 pro­c.) ir 17/39 (44 pro­c.), tri­taš­kiai – 9/18 (50) ir 11/25 (44), bau­dų me­ti­mai – 19/24 (79) ir 15/21 (71), at­ko­vo­ti ka­muo­ liai – 34 ir 34, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 25 ir 19, klai­dos – 13 ir 16, pe­rim­ti ka­muo­ liai – 9 ir 7.

Re­zul­ta­tai „„A gru­pė. Jordanija–Puerto Ri­kas 52:93 (11:29, 11:25, 10:18, 20:21). S.Dagh­ le­sas 17 taškų / P.J.Ra­mo­sas 20. „„Var­žo­vai: bu­vę mo­kyk­los drau­gai L.Klei­za ir G.Vás­que­zas pri­si­mi­ni­mus apie praei­tį ati­dė­jo į ša­lį. 

To­mo Tu­ma­lo­vi­čiaus (krep­si­nio­sir­dis.lt) nuo­tr.

Tie, ku­rie pa­šai­piai ver­ti­no Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės re­zul­ta­tus kont­ro­li­nė­se var­žy­bo­se, ga­li nu­ry­ti kar­čią pi­liu­lę: pir­ma­ja­me olim­pi­nių žai­dy­nių at­ran­kos tur­ny­ro ma­če Kęs­tu­čio Kem­zū­ros ka­riau­na ne­su­tei­kė jo­kių vil­čių am­bi­cin­ga­jai Ve­ne­sue­los eki­pai. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ma­čas bai­gė­si in­ci­den­tu

„Ne vie­nus me­tus žai­džiu rink­ti­ nė­je ir ži­nau, kaip rei­kia pa­skirs­ ty­ti jė­gas. Kont­ro­li­nės var­žy­bos ir ofi­cia­lūs ma­čai yra du skir­tin­gi da­ ly­kai“, – po per­ga­lės 100:82 prieš

Ve­ne­sue­los ko­man­dą kal­bė­jo Li­ nas Klei­za. To­ron­to „Rap­tors“ puo­lė­jas vien per pir­mą­ją rung­ty­nių da­lį su­rin­ko 19 taš­kų, o dvi­ko­vą bai­gė sa­vo są­ skai­to­je tu­rė­da­mas 28 taš­kus. Rung­ty­nių pa­bai­go­je neiš­veng­ta emo­ci­jų pro­trū­kio. Vi­si šei­mi­nin­kų tak­ti­niai su­ma­ny­mai at­si­muš­da­vo į

mo­no­li­ti­nę Lie­tu­vos rink­ti­nės gy­ ny­bos sie­ną. At­si­dū­rę be­si­ve­jan­ čių­jų vaid­me­ny­je, ve­ne­sue­lie­čiai pra­dė­jo ner­vin­tis. Tiek krep­ši­nin­ kai, tiek emo­cin­ga­sis jų tre­ne­ris Eri­cas Mus­sel­ma­nas vis daž­niau reiš­kė pre­ten­zi­jas tei­sė­jams. Li­kus žais­ti 5 sek., K.Kem­zū­ra pa­pra­ šė mi­nu­tės per­trau­kė­lės. Tai la­bai

suer­zi­no NBA pa­tir­ties tu­rin­tį Ve­ ne­sue­los stra­te­gą. E.Mus­sel­ma­nas po ma­čo ne­pa­da­vė ran­kos K.Kem­ zū­rai, o praei­da­mas pro ša­lį mes­te­ lė­jo: „Juok­da­rys!“

Kęstutis Kemzūra:

Šiose var­žy­bo­se kiek­vie­nas taš­kas svar­bus.

Iro­niš­ka, ta­čiau sa­ve an­tiim­pe­ ra­lis­ti­ne va­di­nan­čios Ve­ne­sue­los krep­ši­nio rink­ti­nę tre­ni­ruo­ja ame­ ri­kie­tis. Eks­cent­riš­ka­sis šios so­ cia­liz­mo kont­ras­tų ku­pi­nos vals­ ty­bės ly­de­ris Hu­go Chá­ve­zas ne kar­tą Jung­ti­nes Vals­ti­jas yra įvar­ di­jęs kaip blo­gio ašį. Lie­tu­vos rink­ti­nės vai­ri­nin­kas į E.Mus­sel­ma­no iš­si­šo­ki­mą rea­ga­vo ra­miai. „Šiose var­žy­bo­se kiek­vie­ nas taš­kas svar­bus, to­dėl ir ė­miau per­trau­kė­lę. Blo­giau­sia, kad to­je si­tua­ci­jo­je ne­pa­da­rė­me to, ką nu­ brai­žiau, ir neį­me­tė­me“, – paaiš­ ki­no K.Kem­zū­ra. Aikš­tė­je – lyg Ho­li­vu­de

„„Pranašumas: lietuviai pranoko varžovus taiklumu iš „„Vir­tuo­zas: šį kar­tą M.Kal­nie­čio są­skai­to­je – net 8

visų pozicijų. 

AFP nuo­tr.

re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai. 

.

Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai su­si­dū­rė ne tik su sau­sa­kim­šai „Po­lied­ro“ are­ ną už­pil­džiu­sių 15 tūkst. aist­ruo­lių mi­nia, bet ir su pro­vo­kuo­jan­čiais Ve­ne­sue­los rink­ti­nės ly­de­rio Grei­ vi­so Vás­que­zo įpro­čiais. Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“ klu­ be rung­ty­niau­jan­tis gy­nė­jas po be­ veik kiek­vie­no sa­vo taik­laus me­ti­

„„C gru­pė. Do­mi­ni­kos Respubli­ ka–Pietų Ko­rė­ja 95:85 (17:19, 20:22, 34:24, 24:20). A.Hor­for­das 30 / E.Sand­ri­nas 21. „„D gru­pė. Makedonija–Naujoji Ze­

lan­di­ja 84:62 (26:11, 18:20, 16:17, 24:14). B.McCa­leb­bas 23 (11 re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų) / A.Pled­ge­ris 11.

mo nė­rė­si iš kai­lio – šo­ki­nė­da­vo ir emo­cin­gais mos­tais steng­da­vo­si dar la­biau įaud­rin­ti sa­vo ger­bė­jus. „Ho­li­vu­das... Jei jam ge­riau mai­ vy­tis, te­gul taip da­ro, – var­žo­ vo azar­to ne­su­reikš­mi­no Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nas Ro­ber­tas Jav­ to­kas. – Tie jo mo­ja­vi­mai mums tik pri­dė­jo mo­ty­va­ci­jos.“ Su G.Vás­que­zu vie­nos JAV mo­ kyk­los ko­man­do­je rung­ty­nia­vęs L.Klei­za ne­bu­vo nu­ste­bęs. „Grei­vi­so pie­tie­tiš­kas bū­das ir įnir­šis pa­de­da jam bū­ti ge­ru krep­ši­nin­ku“, – sa­kė vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rių. Praė­ju­sią nak­tį lie­tu­viai žai­dė ant­rą­ sias rung­ty­nes su Ni­ge­ri­jos rink­ti­ne. Puer­to Ri­kas ar Grai­ki­ja?

Pir­mo­sio­s ket­virt­fi­na­lio da­ly­vė­s po ant­ro­sios var­žy­bų die­nos ta­po Ru­si­jos, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kos, Puer­to Ri­ko ir Grai­ki­jos rink­ti­nės. Su vie­na iš pa­sta­rų­jų dvie­jų rink­ ti­nių ket­virt­fi­na­ly­je grei­čiau­siai teks kau­tis mū­sų krep­ši­nin­kams. Grai­kai ir Puer­to Ri­ko krep­ši­nin­kai iš ko­vos eli­mi­na­vo Jor­da­ni­ją. Azi­jos eki­pa A gru­pė­je at­ro­dė be­vil­tiš­kai – eu­ro­pie­čiams nu­si­lei­do 63:107, o Cent­ri­nės Ame­ri­kos at­sto­vams – 52:93. Šian­dien ry­te grai­kai ir puer­to­ri­kie­čiai ko­vė­si dėl pir­mo­ sios vie­tos gru­pė­je. Pa­na­ši pa­dė­tis su­si­klos­tė ir C gru­pė­je, kur dvi ne­sėk­mes pa­ ty­rė ir na­mo iš­ke­lia­vo Pie­tų Ko­ rė­ja. Ko­rė­jie­čius įvei­kė Ru­si­ja ir Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka. Šan­sus pra­si­brau­ti į ket­virt­fin ­ a­lį iš­sau­ go­jo Ma­ke­do­ni­jos rink­ti­nė, 84:62 su­triuš­ki­nu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­ jos krep­ši­nin­kus.


11

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Lie­tu­vius ga­lė­jo iš­gel­bė­ti tik per­ga­lė Lie­tu­vos sep­ty­nio­lik­me­čių vai­ki­ nų krep­ši­nio rink­ti­nė le­mia­mas rung­ty­nes dėl ke­lia­la­pio į pa­sau­ lio čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­lį va­ kar Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je žai­ dė su Ar­gen­ti­nos ko­man­da.

„„ Pro­fe­sio­na­las: nau­ja­sis „Žal­gi­rio“ klu­bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Va­si­liaus­kas spor­to pa­sau­ly­je – ne nau­

jo­kas. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Aukš­tu­mų su „Žal­gi­riu“ sieks ne vien aikš­tė­je Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­bas tu­ri nau­ją ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių – daug­ kar­ti­niams Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gų čem­pio­nams va­ do­vaus Vi­ta­li­jus Va­si­liaus­kas. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

V.Va­si­liaus­kas ge­ne­ra­li­nio di­rek­ to­riaus po­ste pa­kei­tė Jo­ną Sta­dal­ nin­ką, ku­ris pra­dė­jo nau­jos veik­los eta­pą nuo­sa­va­me vers­le. V.Va­si­liaus­kas – ne nau­jo­kas spor­to pa­sau­ly­je: jis dau­giau nei tre­jus me­tus dir­bo Ško­ti­jos fut­bo­lo „Pre­mier“ ly­go­je rung­ty­niau­jan­čio Edin­bur­go „Hearts“ klu­bo ko­mer­ ci­jos di­rek­to­riu­mi ir bu­vo val­dy­ bos na­rys. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­nęs vy­ras su­ti­ko priim­ti nau­ją iš­šū­kį ir grįž­ti į tė­vy­nę. – Ar il­gai svars­tė­te priim­da­mas šį spren­di­mą? – va­kar pa­klau­sė­ me V.Va­si­liaus­ko. – Kai su­lau­kiau „Žal­gi­rio“ klu­ bo sa­vi­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­ vo pa­siū­ly­mo, vis­ką ap­svars­čiau ir ap­si­spren­džiau. Aukš­čiau­sio ly­ gio spor­te ne­su nau­jo­kas. Nea­be­jo­ ju, kad nau­ja­ja­me dar­be man la­bai pra­vers Ško­ti­jo­je įgy­ta pa­tir­tis. Dir­ bau aukš­to tarp­tau­ti­nio ly­gio or­ga­ ni­za­ci­jo­je, gi­lią is­to­ri­ją tu­rin­čia­me klu­be su­kau­piau daug ži­nių ir in­ for­ma­ci­jos, ku­rią bus ga­li­ma pui­ kiai pri­tai­ky­ti ir „Žal­gi­ry­je“.

– Va­do­vau­si­te klu­bui, ku­ris vi­ suo­met ke­lia tik aukš­čiau­sius tiks­lus. Tu­ri­te am­bi­cin­gų su­ ma­ny­mų? – Steng­siuo­si, kad klu­bas pro­gre­ suo­tų. No­riu, kad „Žal­gi­ris“, kaip vers­lo or­ga­ni­za­ci­ja, to­bu­lė­tų ir ei­tų į prie­kį. Siek­siu, kad dirb­tu­me pel­nin­ gai, pa­di­din­tu­me pa­ja­mas, kad ko­ man­da sėk­min­gai žais­tų ir Lie­tu­vos, ir tarp­tau­ti­nė­se are­no­se. Kas­met rei­ ka­la­vi­mai griež­tė­ja, di­dė­ja. Sup­ran­ tu at­sa­ko­my­bę ir jos ne­bi­jau.

No­riu, kad „Žal­gi­ris“, kaip vers­lo or­ga­ni­ za­ci­ja, to­bu­lė­tų ir ei­ tų į prie­kį. – Ar jau spė­jo­te pa­žin­ti ko­man­ dą, su ku­ria teks dirb­ti? – Kol kas dar spė­jau pa­bend­rau­ti tik su klu­bo ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ ban­čiais spe­cia­lis­tais. Su krep­ši­ nin­kais esu su­si­pa­ži­nęs per te­le­ vi­zi­ją (šyp­so­si). Kai vi­si su­grįš iš rink­ti­nių ar po ato­sto­gų, su­si­pa­ žin­siu su kiek­vie­nu žai­dė­ju at­ski­ rai. Ne­ma­nau, kad kils ko­kių nors pro­ble­mų.

– Gal­būt dėl nau­jų pa­rei­gų „Žal­ gi­rio“ klu­be pa­lik­si­te „Hearts“? – Edin­bur­go klu­be grei­čiau­siai lik­ siu tik val­dy­bos na­rys ir Ško­ti­jos sos­ti­nė­je ku­ruo­siu kai ku­riuos pro­ jek­tus. Jau ar­ti­miau­siu me­tu ti­kiuo­ si vi­su šim­tu pro­cen­tų įsi­trauk­ti į „Žal­gi­rio“ klu­bo veik­lą – ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­riaus pa­rei­gos bus svar­ biau­sios.

Mū­siš­kių pa­dė­tį su­komp­li­ka­vo pra­lai­mė­ji­mas ant­ra­die­nį B gru­ pės ly­de­riams kroa­tams – 78:82, ku­rie va­kar iš­ko­vo­jo penk­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės – 73:68 įvei­kė Is­ pa­ni­jos krep­ši­nin­kus. „Žai­dė­me su stip­ria ko­man­da, Eu­ro­pos čem­pio­ne. Nag­ri­nė­jant Kroa­ti­jos eki­pos žai­di­mo įra­šus bu­ vo sun­ku ras­ti silp­ną var­žo­vų vie­tą. Kar­lo Zga­ne­cas ir Mar­ko Ara­po­vi­ čius – la­bai pa­jė­gūs aukš­taū­giai, o eki­po­je rung­ty­niau­ja ir ta­len­ tin­giau­sias Eu­ro­pos krep­ši­nin­kas Ma­rio He­zon­ja. Ma­nau, kad ge­rai at­li­ko­me na­mų dar­bus, kai­ta­lio­ jo­me gy­ny­bos sis­te­mas, no­rė­jo­me iš­muš­ti juos iš vė­žių, bet pri­trū­ko jė­gų. Vy­rų ko­vin­gu­mu esu pa­ten­ kin­tas“, – po ma­čo su kroa­tais sa­ kė Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis. Prieš dvi­ko­vą su ar­gen­ti­nie­ čiais (2 per­ga­lės ir 2 pra­lai­mė­ji­ mai), ku­rie 106:59 su­triuš­ki­no Pie­tų Ko­rė­jos krep­ši­nin­kus, Lie­ tu­vos rink­ti­nės są­skai­to­je bu­vo 1 per­ga­lė ir 3 ne­sėk­mės. Su kroa­tais į ket­virt­fi­na­lį iš B gru­pės pa­te­ko is­pa­nai ir ka­na­ die­čiai (po 3 per­ga­les ir 2 pra­lai­ mė­ji­mus). A gru­pė­je iki penk­to­jo tu­ro nė kar­to ne­suk­lu­po JAV vai­ki­nai (4, 0). Į ki­tą čem­pio­na­to eta­pą taip pat pre­ten­da­vo Aust­ra­li­ja (3, 1), Ki­ni­ja (3, 1), Pran­cū­zi­ja (1, 3) ir

Če­ki­ja (1, 3). Vi­sas vil­tis bu­vo pra­ ra­dę tik egip­tie­čiai (0, 4). Kau­ne vie­šin­tis Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) pre­zi­den­tas Yva­nas Mai­ ni­ni, pa­gy­ręs lie­tu­vius už aukš­ čiau­siu ly­giu su­reng­tą pa­sau­lio čem­pio­na­tą, neiš­ven­gė klau­si­mų apie Ve­ne­sue­lo­je vyks­tan­tį vy­ rų krep­ši­nio olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­rą.

Ma­nau, kad ge­rai at­li­ko­me na­mų dar­bus, bet pri­trū­ ko jė­gų.

„Vi­si šio tur­ny­ro da­ly­viai bu­ vo šo­ki­ruo­ti, bet ge­rą­ja pra­sme, kaip ge­rai pa­si­ren­gė or­ga­ni­za­to­ riai. Nuos­ta­bi are­na, pui­kūs vieš­ bu­čiai, daug žiū­ro­vų. Tai mums svar­biau­sia. Krep­ši­nis – ne vien Eu­ro­pa“, – tvir­ti­no FI­BA va­do­ vas, tar­tum Ka­ra­ka­se rung­ty­ niau­jan­čios ko­man­dos, tarp jų – ir Lie­tu­vos, ne­bū­tų su­si­dū­ru­sios su įvai­riais ne­sklan­du­mais. VD inf.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Kroatija 78:82 (17:21, 20:17, 14:20, 27:24). H.Sap­r y­k i­nas 23 taš­kai, E.Šeš­kus 14, L.Mo­tie­jū­ nas 12/K.Zga­ne­cas 20 (19 at­ko­ vo­t ų ka­muo­l ių), T.Gab­r i­čius 18, M.Ara­po­vi­čius 13.

– Ar ne­bus su­dė­tin­ga per­sio­ rien­tuo­ti iš fut­bo­lo į krep­ši­nį? – Sun­kiau bu­vo iš krep­ši­nio per­ sio­rien­tuo­ti į fut­bo­lą (juo­kia­si). Iki „Hearts“ dir­bau su Pa­ne­vė­ žio ir Vil­niaus are­no­mis su­si­ju­ siais vers­lo pro­jek­tais, tad ne­ma­ nau, kad kils ko­kių nors pro­ble­mų. Dar­bas spor­to or­ga­ni­za­ci­jo­se, kad ir skir­tin­go­se, tu­ri ne­ma­žai pa­na­ šu­mų. – Ko­kie pir­mie­ji dar­bai lau­kia jū­sų? – Jau penk­ta­die­nį iš­skri­si­me į Bar­ se­lo­ną, kur bus trau­kia­mi Eu­ro­ ly­gos tur­ny­ro bur­tai. Ka­ta­lo­ni­jo­je su­si­rinks vi­sų klu­bų at­sto­vai, tad bus pir­ma­s kar­tas, kai at­sto­vau­siu „Žal­gi­riui“. Įdo­mu, ko­kius var­žo­ vus žal­gi­rie­čiams šie­met mums lems bur­tai.

„„Iš­šū­kis: Lie­tu­vos jau­niai ryž­tin­gai pa­si­prie­ši­no Eu­ro­pos čem­pio­

nams kroa­tams. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

A.Gu­džių ap­len­kė tik olim­pi­nis čem­pio­nas Po ne­sėk­min­go pa­si­ro­dy­mo Eu­ ro­pos čem­pio­na­te Lie­tu­vos dis­ko me­ti­kas And­rius Gu­džius (nuotr.) pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą, ta­čiau kol kas neį­vyk­dė olim­pi­nio A ly­gio at­ran­kos nor­ma­ty­vo.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vil­jan­dy­je (Es­t i­ja) įvy­k u­s io­se „BIG­BANK Auk­so ly­gos“ va­sa­ros se­zo­no leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­

bų ant­ra­ja­me eta­pe kau­nie­tis nu­ svie­dė dis­ką 63,39 m ir užė­mė ant­ rą­ją vie­tą. Tre­ne­rio Vac­lo­vo Ki­dy­ko auk­lė­ ti­nį ap­len­kė tik olim­pi­nis čem­pio­ nas es­tas Ger­das Kan­te­ris – 65,16 m. Tre­čias bu­vo šve­das Nik­las Arr­he­nius – 62,30 m, ket­vir­tą­ ją vie­tą užė­mė 2004-ųjų Atė­nų olim­pia­dos bron­zos me­da­lio lai­

mė­to­jas Alek­sand­ras Tam­mer­tas – 61,82 m. A.Gu­džius yra vir­ši­jęs olim­pi­nį B ly­gio nor­ma­ty­vą (63,00 m), ta­čiau tai ne­ga­ran­tuo­ja ke­lia­la­pio į Lon­ do­no žai­dy­nes, nes A ly­gio nor­ma­ ty­vą (65,00 m) yra įvyk­dęs Vir­gi­li­ jus Alek­na. Tarp vi­sų lai­kų Lie­tu­vos dis­ ko me­ti­kų A.Gu­džius – sep­tin­

tas. To­liau yra nu­me­tę V.Alek­na (73,88 m), Ro­mas Ubar­tas (70,06 m), V.Ki­dy­kas (68,44 m), Igo­ris Av­ru­ni­nas (67,14 m), Jo­nas Šiau­ di­nis (65,08 m) ir Va­le­ri­jus Mu­ra­ šo­vas (64,98 m). Šiuo me­tu olim­pi­nius A ir B ly­gio nor­ma­ty­vus yra įvyk­dę 19 Lie­tu­vos leng­vaat­le­čių. VD inf.


12

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

pasaulis Kru­vi­nas ­ iš­kraus­ty­mas

Eks­hu­muos ­ pa­lai­kus

Įk­ve­pian­tis ­ at­ra­di­mas

Vo­kie­ti­jos Karls­rū­hės mies­ te iš­kraus­ty­mas iš būs­to va­ kar bai­gė­si tra­ge­di­ja. Ke­le­tą mė­ne­sių nuo­mos ne­mo­kė­jęs vy­riš­kis paė­mė įkai­tais ant­ sto­lį, šalt­kal­vį, bu­to sa­vi­nin­ ką ir nau­ją­jį nuo­mi­nin­ką. Po­li­ ci­ja štur­ma­vo bu­tą, bet vi­sus pen­kis žmo­nes ra­do ne­gy­vus su šau­ti­nė­mis žaiz­do­mis.

Pa­les­ti­nos na­cio­na­li­nės ad­ mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Mah­ mu­das Ab­ba­sas lie­pė eks­hu­ muo­ti sa­vo pirm­ta­ko Yas­se­ro Ara­fa­to (nuo­tr.) pa­lai­kus, ki­ lus įta­ri­mų, kad jis ga­lė­jo bū­ ti nu­nuo­dy­tas po­lo­niu. Jo bu­ vo ras­ta Y.Ara­fa­to daik­tuo­se, ku­riuos jo su­tuok­ti­nei grą­ži­ no Pa­ry­žiaus li­go­ni­nė.

Eu­ro­pos bran­duo­li­nių ty­ri­ mų cent­ro moks­li­nin­kai at­ ra­do nau­ją su­ba­to­mi­nę da­le­ lę ir ti­ki­si, kad tai yra Higg­so bo­zo­nas – pa­grin­di­nis Vi­sa­ tos sta­ty­bi­nis ele­men­tas, dar va­di­na­mas die­viš­ką­ja da­le­le. Jei­gu re­zul­ta­tai pa­si­tvir­tins, tai ga­li tap­ti vie­nu svar­biau­ sių am­žiaus at­ra­di­mų.

Kal­bos įsta­ty­mas, ku­riam po karš­ tų svars­ty­mų pri­ta­ rė Uk­rai­nos par­la­ men­tas, įstū­mė ša­ lį į nau­ją kri­zę, ku­ ri ga­li baig­tis pir­ma­ lai­kiais par­la­men­to rin­ki­mais.

„„Kivirčas: kal­bos įsta­ty­mas pa­kurs­tė su­si­rė­mi­mus ir par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je, ir gat­vė­se. 

AFP nuo­tr.

Ru­sų kal­ba vėl su­prie­ši­no Uk­rai­ną Pre­zi­den­tas ra­gi­na de­rė­tis

Pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­ čius pra­bi­lo apie pir­ma­lai­kius par­ la­men­to rin­ki­mus. „Aš ma­nau, jog mes tu­ri­me pa­ da­ry­ti vis­ką, kad par­la­men­tas dirb­ tų ir to­liau. Už­baig­ti šią se­si­ją ir, be abe­jo, pra­dė­ti se­si­ją šių me­tų rug­ sė­jį. Tai svar­biau­sias už­da­vi­nys“, – sa­kė ša­lies va­do­vas per su­si­ti­ki­mą su par­la­men­to ir Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos frak­ci­jų va­do­vy­be. Pre­zi­den­tas pri­dū­rė, kad jei­gu ne­pa­vyks sta­bi­li­zuo­ti par­la­men­to dar­bo, rei­kės pe­rei­ti prie pir­ma­ lai­kių par­la­men­to rin­ki­mų pro­ce­ dū­ros. „Ta­čiau ma­nau, kad, prieš pra­ dė­da­mi šią pro­ce­dū­rą, tu­ri­me iš­ nau­do­ti vi­sas sa­vo ga­li­my­bes. Tu­ ri bū­ti su­reng­tos de­pu­ta­tų de­ry­bos frak­ci­jo­se, be abe­jo, tu­ri bū­ti de­ry­ bos su opo­zi­ci­jos frak­ci­jų va­do­vais, taip pat su Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ku“, – sa­kė V.Ja­nu­ko­vy­ čius. Pa­tai­sų ne­svars­tė

Anks­čiau tre­čia­die­nį Aukš­čiau­ sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­kas Vo­lo­ dy­my­ras Lyt­vy­nas pa­reiš­kė ke­ ti­n ąs at­s i­s ta­ty­d in­t i ir jo­k io­m is ap­l in­k y­b ė­m is ne­pa­s i­ra­š y­s ian­t is įsta­ty­mo, ku­ris smar­kiai iš­ple­ čia ru­sų kal­bos var­to­ji­mą. At­sis­ ta­ty­din­ti ke­ti­na ir jo pa­va­duo­to­jas My­ko­la To­men­ka, ku­ris pri­klau­ so opo­zi­ci­nei Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko blo­ko-Tė­vy­nės frak­ci­jai. Sep­ty­ni opo­zi­ci­nių par­ti­jų de­pu­ta­tai pa­ skel­bė ba­do strei­ką. Aukš­čiau­sio­ji Ra­da ant­ra­die­nį 248 bal­sais priė­mė įsta­ty­mą „Dėl vals­ty­bi­nės kal­bos po­li­ti­kos pa­ grin­dų“, ne­su­ti­ku­si svars­ty­ti maž­

daug 2 tūkst. pa­tai­sų, ku­rias pa­siū­ lė opo­zi­ci­ja. Do­ku­men­tas lei­džia vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­joms var­ to­ti re­gio­no kal­bas sa­vo dar­be, jei­ gu jų te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na ne ma­žiau kaip 10 pro­c. žmo­nių, ku­rie kal­ba ati­tin­ka­ma kal­ba.

Jev­ge­ni­jus Za­cha­ro­vas:

Šis įsta­ty­mas bus nau­do­ja­mas tam, kad uk­rai­nie­čių kal­ ba bū­tų ig­no­ruo­ja­ ma, o var­to­ja­ma tik ru­sų, ku­ri nė­ra nyks­ tan­ti ir ku­riai ne­ky­la jo­kių grės­mių.

Opo­zi­ci­ja tai va­di­na „šliau­žian­ čiu dvi­kal­bys­tės įve­di­mu“. Be to, opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai tvir­ti­na, kad bal­sa­vi­mas bu­vo klas­to­ja­mas, nes tarp bal­sų už yra opo­zi­ci­jos de­pu­ ta­tų, ku­rie yra įsta­ty­mo prie­ši­nin­ kai, bal­sų, tarp jų – M.To­men­kos bal­sas. Kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų, bū­ti­na, kad jį pa­si­ra­šy­tų par­la­men­to pir­ mi­nin­kas, pa­skui – Uk­rai­nos pre­ zi­den­tas. Nu­ken­tė­jo V.Klyč­ko

Bal­sa­vi­mas dėl kal­bos įsta­ty­mo ant­ra­die­nį par­la­men­te bai­gė­si val­ dan­čio­sios Re­gio­nų par­ti­jos ir opo­ zi­ci­jos de­pu­ta­tų su­si­stum­dy­mais. Pro­tes­tų bei su­si­rė­mi­mų ki­lo ir už par­la­men­to sie­nų. Ki­je­vo cent­ re, prie kul­tū­ros cent­ro „Uk­rai­nos

na­mai“, per de­monst­ran­tų ir po­li­ ci­jos su­si­rė­mus nu­ken­tė­jo de­šim­ tys žmo­nių. „Uk­rai­nos na­muo­se“ tu­rė­jo bū­ti su­reng­ta pre­zi­den­to spau­dos kon­ fe­ren­ci­ja, bet su­si­rin­kus gau­sy­bei pro­tes­tuo­to­jų ji bu­vo at­šauk­ta. Įtū­žę de­monst­ran­tai ėmė svai­ dy­ti į po­li­ci­ją bu­te­lius ir purkš­ ti ae­ro­zo­liu, o pa­rei­gū­nai at­sa­kė aša­ri­nė­mis du­jo­mis. Žur­na­lis­tai pra­ne­šė ma­tę krau­juo­jan­čių žmo­ nių – ir pro­tes­to da­ly­vių, ir po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nų. Pra­ne­ša­ma, kad nuo aša­ri­nių du­ jų nu­ken­tė­jo ir Uk­rai­nos de­mok­ra­ ti­nio al­jan­so už re­for­mas (UDAR) ly­de­ris, Uk­rai­nos bok­si­nin­kas Vi­ ta­li­jus Klyč­ko. Anks­čiau jis bal­sa­vi­mą už kal­ bos įsta­ty­mą pa­va­di­no „da­bar­ti­ nio šau­ki­mo par­la­men­to po­li­ti­ne sa­vi­žu­dy­be“ ir pa­ra­gi­no opo­zi­ ci­jos Aukš­čiau­siojo­je Ra­do­je de­ pu­ta­tus at­si­sa­ky­ti sa­vo man­da­tų bei jė­gas su­telk­ti į rin­ki­mų kam­ pa­ni­ją. Me­di­kų pa­gal­bos prie „Uk­rai­nos na­mų“ pri­rei­kė ži­no­mam žur­na­ lis­tui, laik­raš­čio „Zer­ka­lo ne­de­li“ ap­žval­gi­nin­kui Ser­ge­jui Rach­ma­ ni­nui, ku­ris pri­si­jun­gė prie de­pu­ ta­tų pa­skelb­to ba­do strei­ko.

Kai­nuos mi­li­jar­dus

Val­dan­čio­sios Re­gio­nų par­ti­jos frak­ci­jos pir­mi­nin­kas Alek­sand­ras Jev­re­mo­vas ti­ki­no, kad bal­suo­da­ ma už kal­bos įsta­ty­mą par­ti­ja įvyk­ dė per anks­tes­nius rin­ki­mus rin­kė­ jams duo­tą pa­ža­dą. Vie­nas įsta­ty­mo au­to­rių Va­di­ mas Ko­les­ni­čen­ka tei­gė, kad do­ ku­men­tas tik pa­tvir­ti­na Uk­rai­nos eu­ro­pie­tiš­ką kur­są bei re­mia­si Eu­ ro­pos re­gio­nų ir tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bų char­ti­ja. Bet Char­ko­vo žmo­gaus tei­sių gy­ nė­jų gru­pės at­sto­vas Jev­ge­ni­jus Za­ cha­ro­vas ti­ki­no, kad char­ti­ja trak­ tuo­ja­ma klai­din­gai. „Šis įsta­ty­mas bus nau­do­ja­mas tam, kad uk­rai­nie­čių kal­ba bū­tų ig­no­ruo­ja­ma, o var­to­ja­ma tik ru­sų, ku­ri nė­ra nyks­tan­ti ir ku­riai ne­ky­ la jo­kių grės­mių“, – aiš­ki­no J.Za­ cha­ro­vas. Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai su­skai­čia­ vo, kad kal­bos įsta­ty­mo įgy­ven­di­ ni­mas ir ofi­cia­lių do­ku­men­tų ver­ ti­mas į re­gio­ni­nes kal­bas mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­sieis 17 mlrd. gri­vi­ nų (5,7 mlrd. li­tų). Kal­bą mai­no į du­jas?

Opo­zi­ci­ja ti­ki­na, kad nau­jas kal­ bos įsta­ty­mas skal­do ša­lį ir ke­

Kal­bos įsta­ty­mas Nau­ją kal­bos įsta­ty­mą ini­ci­ja­vo pre­ zi­den­to V.Ja­nu­ko­vy­čiaus (nuo­tr.) Re­ gio­nų par­ti­ja, ku­rią re­mia daug ru­sa­ kal­bių tu­r in­t i ry­t i­nė Uk­rai­nos da­l is. Kri­ti­kai ša­lies va­do­vą ir jo par­ti­ją kal­ ti­na glau­d žiais ry­šiais su Mask­va.

nės kal­bos sta­t u­są. Ji ga­lės bū­t i var­ to­ja­ma teis­muo­se, li­go­n i­nė­se, mo­ kyk­lo­se ir ki­to­se vals­ty­bės įstai­go­se.

Pa­gal įsta­ty­mą ša­lies ry­tuo­se pla­čiai var­to­ja­ma ru­sų kal­ba gaus re­g io­n i­

Uk­rai­nie­čių kal­bai pa­lie­ka­mas vals­ ty­bi­nės kal­bos sta­tu­sas.

Gy­ven­to­jai ga­lės pa­s i­r ink­t i kal­b ą, ku­ria jiems bus iš­duo­ti do­ku­men­tai, – uk­rai­nie­čių ar re­g io­ni­ne.

lia grės­mę vals­ty­bė su­ve­re­nu­mui. „Jie (val­dan­tie­ji – red. pa­st.) da­bar skal­dys vals­ty­bę ne tik pa­gal kal­bi­ nius, bet ir pa­gal re­li­gi­nius bei ki­ tus po­žy­mius“, – įspė­jo Ju­li­jos Ty­ mo­šen­ko blo­ko-Tė­vy­nės frak­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus So­bo­le­vas. Pa­na­šios nuo­mo­nės lai­ko­si ir po­ li­to­lo­gas Alek­sand­ras Pa­li­jus. „Re­gio­nų par­ti­jos tiks­las – pa­ kurs­ty­ti ne­san­tai­ką ir ski­li­mą vi­ suo­me­nė­je, bet tęs­ti abie­jų pu­sių plė­ši­mą va­do­vau­jan­tis prin­ci­pu „skal­dyk ir val­dyk“, – sa­kė jis Vo­ kie­ti­jos na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­ jui „Deuts­che Wel­le.“ Po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, kad kal­ bos įsta­ty­mo priė­mi­mas su­ta­po su prem­je­ro M.Aza­ro­vos pa­reiš­ki­ mais apie pro­gre­są du­jų de­ry­bo­se su Ru­si­ja. A.Pa­li­jus įsi­ti­ki­nęs, kad ru­sų kal­bos klau­si­mas ta­po mai­no­mą­ja mo­ne­ta de­ry­bo­se su Mask­va, ly­giai taip pat, kaip Se­vas­to­po­lis per de­ ry­bas dėl du­jų 2010-ai­siais. Tuo­ met pa­gal Char­ko­vo su­si­ta­ri­mus Uk­rai­na su­ti­ko dar 25 me­tams Ru­ si­jos jū­rų lai­vy­nui iš­nuo­mo­ti Se­ vas­to­po­lio uos­tą, o mai­nais ga­vo 30 pro­c. nuo­lai­dą ru­siš­koms du­ joms.


13

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 6 li­tai.

KUR? Ga­le­ri­joje „Var­tai“, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ki­no cent­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. KA­DA? Lie­pos 10 d. KIEK? 17 li­tų.

Žai­džia­me ka­rą

Iš­li­ki­mo dės­niai

„Nor­ma“ su­grįž­ta

Ka­ro žai­di­mą „Risk“ 1956-ai­siais su­kū­rė re­ži­sie­rius Albert’as La­mo­ ris­se’as, gal­vo­da­mas apie po­li­ti­nę Pran­cū­zų val­džios ir vi­suo­me­ nės at­sa­ko­my­bę. Lai­kai kei­čia­si kar­tu su mū­sų po­li­ti­nės at­sa­ko­ my­bės su­pra­ti­mu. Me­ni­nin­ko Da­riaus Mik­šio per­for­man­se šį žai­ di­mą žais po­li­to­lo­gai, kri­ti­kai, po­li­ti­kai.

Nau­jau­sia Vidminos Sta­siu­ly­tės ins­ta­lia­ci­ja „Ho­mo“ (2012 m.) ir drau­ge su Ša­rū­nu Ake­lai­čiu, Zbig­ne­vu Bar­to­se­vi­čiu­mi bei An­ta­ nu Domb­rovs­kiu su­kur­tas vi­deo­dar­bas (2011 m.) iš­reiš­kia su­bjek­ ty­vų pa­sau­li­nės glo­ba­li­za­ci­jos ver­ti­ni­mą ir kar­tu vei­kia kaip me­ta­ fo­ra, įkū­ni­jan­ti žmo­ni­jos sie­kius už­ka­riau­ti bei nai­kin­ti.

Tie­sio­giai iš kas­me­čio Taor­mi­nos me­no fes­ti­va­lio Si­ci­li­jo­je, Ita­li­jo­ je, bus trans­liuo­ja­ma žy­miau­sia kom­po­zi­to­riaus Vin­cen­zo Bel­li­ni ope­ra „Nor­ma“. Lie­tu­vo­je ši ope­ra vie­nin­te­lį kar­tą pa­sta­ty­ta Na­cio­ na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re 1987-ai­siais, pa­grin­di­nį Nor­mos vaid­me­nį at­li­ko sop­ra­nas Ire­na Mil­ke­vi­čiū­tė.

KUR? Kons­ti­tu­ci­jos pr. 12. KA­DA? Šian­dien 21 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Mu­zi­kos rū­sy­je, A.Jakš­to g. 9. KA­DA? Šian­dien 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? UNES­CO ko­mi­si­jos ga­le­ri­jo­je, Šv. Jo­no g. 1. KA­DA? Iki rugp­jū­čio 13 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Lie­pos 8 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ki­nas ant pie­ve­lės

Ge­ros nuo­tai­kos žiūps­nis

žmo­giš­kiau­sias Žmo­gus gam­to­je

Daik­tų is­to­ri­ja ant sta­lo

Tę­siant ki­no po at­vi­ru dan­gu­mi se­si­ją di­džia­ ja­me ek­ra­ne ant pie­vu­tės ša­lia ba­ro „Route66“ bus ro­do­mas se­nas ge­ras Stanley Kub­ric­ko še­ dev­ras „Pri­su­ka­mas apel­si­nas“. Jei lis lie­tus, sean­ sas vyks po sto­gu.

Bar­do Ovi­di­jaus Ju­cio kon­cer­te skam­bės tiek klau­sy­to­jams ge­rai ži­no­mos, tiek nau­jos dar nie­ kur ne­gir­dė­tos dai­nos. Vie­nos bus grei­tos, links­ mos, ki­tos – žais­min­gos su po­zi­ty­vaus sar­kaz­mo prie­sko­niu.

Jū­ra­tės Ba­tū­ros-Lem­kės ta­py­bos ir gra­fi­kos dar­bų pa­ro­do­je „Dia­lo­gas su gam­ta“ eks­po­nuo­ ja­ma 16 įvai­rios ta­py­bos tech­ni­kos dar­bų, ku­ rie ro­do sim­bo­li­nes žmo­gaus ir gam­tos gy­ve­ ni­mo są­sa­jas.

Blu­sų tur­gus – dau­giau gy­ve­ni­mo bū­das ir so­cia­ li­za­ci­jos for­ma nei vers­las – pa­žįs­ta­mas dau­ge­ liui vil­nie­čių. Čia ne­bū­ti­na pirk­ti, ta­čiau įma­no­ ma su­ras­ti se­ną mie­lą nie­ku­tį, dra­bu­žį, gal net kny­gą.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Mylių Amerika“ (5). 14.00 Klausimėlis.lt. 14.15 Europos vidury. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25 22.05 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.35 Verslas. 20.40 Kultūra. 20.45 Sportas. 20.50 Orai. 20.55 Vyrų krepšinio olimpinis atrankos turnyras. Apžvalga. 21.00 Kine kaip kine. 21.30, 22.10, 23.15 Drama „Niekas nenorėjo mirti“ (1965 m.) (N-7). 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.13 Orai. 23.45 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (1) (Švedija, 2009 m.).

LTV 13.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Koncertas „Slavianskij bazar 2011“ (2) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (4). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 0.45 „Trauma“ (4) (N-7). 1.40 Sveikatos ABC (k).

8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Veiksmo komedija „Kaimynas šnipas“ (JAV, 2010 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 Animac. s. „Ant bangos“ (1) (JAV, Kanada, 2009 m.). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Dar pažiūrėsim… 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (6). 23.00 Veiksmo f. „Užklasinė veikla“ (JAV, 2009 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

TV3

BTV

6.40 6.55 7.25 7.55

Teleparduotuvė. „Kempiniukas Plačiakelnis“. „Simpsonai“. „Darbštuolis Tedas“ (9, 10).

LNK 22.25 val.

6.30 7.00 7.25 8.00

Televitrina. Žinios (k). Smagiausios akimirkos. „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7).

TV3 11.00 val.

9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2011“. 0.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.05 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.35 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV

5.00, 17.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 20.45, 23.25 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 „Oskaro oazė“. 8.15 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Lietuva–Nigerija. Vaizdo įrašas 10.15 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Teritorija. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas.

BTV 20.25 val.

14.45 Negaliu tylėti. 15.45 „Frankenšteinas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.07, 17.17, 18.27, 20.42, 23.22 Orai. 16.10 Dok. f. „Frankenšteinas“ (tęs.) (N-7). 17.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.30 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Lietuva–Nigerija. Vaizdo įrašas. 20.30, 23.10 Reporteris. 21.00 Trileris „Pašalinti Karterį“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 23.40 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.15 Kriminalinė komedija „Prilaikyk liežuvį“ (Jungtinė Karalystė, 2005 m.) (N-14).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 21.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (birželis). 14.15 Tarptautinis Prahos maratonas. 15.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.00, 18.00 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras (2012 m.). 19.15 Sportas LT. Jaunimo kultūrizmo čempionatas. 19.45, 20.45 Olimpinės žaidynės. 20.00 Sporto metraštis. 20.10 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. IV etapas (Oulton Park). 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. D.Alexanderis ir A.Kotelnikas, T.Cloudas ir G.Johnsonas (2010 m.).

lietuvos ryto tv 6.30 val.


Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

14

menas ir pramogos

SIĹŞLO DARBÄ„ 

>=38B4@89>AX<>=\?@88<AX30@1YD08@C>B> 9Y4:A?438B>@8[ D03F18=8=:Y4:A?438B>@8[ 8@ ?@4:F1>A064=BY 4; diena.lt/naujienos/kultura

&/;738>9=+7 .+;,>3 /8=?+;A4/ ;/35+ 63813:+1+6,383+3N<.+;,>9=94+39< 6+81M 1+7A,+ +;,+< :;3/ <=+563M 6+81M :;9C63M 1+73837+< :6+<=359 <> ;38537+< 6+81M +:5+><=M >J.N437+< 0;/B+?37+< ?3;3837+< 7/=+69 :49?3 7+< $/13<=;>9=3< .+;,9 .3/8973<  ?+6=/6  

Va­kar Sei­mo rō­ muo­se ati­da­ry­ta vai­kĹł pie­ťi­niĹł pa­ro­ da pra­si­dÄ&#x2014;­jo moks­ lei­viĹł dai­nĹł ĹĄven­ tÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Mō­sĹł var­das â&#x20AC;&#x201C; Lie­tu­vaâ&#x20AC;&#x153; ren­gi­niai. Mu­zi­kos, ĹĄo­kiĹł ir me­no fies­ta truks iki sek­ma­die­nio.

 

' E$(F ;/35+63813 .3;,=3 (3683>4/ ,/=98>9=94+3 =385>9=94+3 <=+63+3.+363.N< 0+<+.9 I36=38=94+3 +:.+3638385+3 :6A=/63M 5694N4+398=+5==/6 

   

(/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; ,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6= 

Technikos remonto

Â&#x201E;Â&#x201E;DĹžiaugsmas: per plaukÄ&#x2026; patvirtinta moksleiviĹł dainĹł ĹĄventÄ&#x2014; links-

" G(H8/8+> mins vilnieÄ?ius ir sostinÄ&#x2014;s sveÄ?ius %'$! visÄ&#x2026; savaitgalÄŻ. .94+7Q ,>3=38KAndriaus =/-2835Q D I+6.A=>?>< Ufarto (BFL) nuotr. <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6=

PrasidÄ&#x2014;jo dai­nĹł ĹĄven­tÄ&#x2014;Sei­mo rō­muo­se va­kar bu­vo ati­da­ ry­ta res­pub­li­ki­nio moks­lei­viĹł kō­ ry­bi­niĹł dar­bĹł kon­kur­so ge­riau­siĹł dar­bĹł pa­ro­da, pra­dÄ&#x2014;­ju­si vi­sÄ&#x2026; sa­ vait­ga­lÄŻ truk­sian­tÄŻ dai­nĹł ĹĄven­tÄ&#x2014;s ma­ra­to­nÄ&#x2026;. Anot ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rÄ&#x2014;s Na­cio­na­li­nÄ&#x2014;s M.K.Ä&#x152;iur­lio­nio me­ nĹł mo­kyk­los, pie­ťi­niĹł kon­kur­ so tiks­las bu­vo po­pu­lia­rin­ti Lie­ tu­vos dai­nĹł ĹĄven­Ä?iĹł tra­di­ci­jas ir is­to­ri­jÄ&#x2026;, ug­dy­ti mo­ki­niĹł pi­lie­tiť­ ku­mÄ&#x2026; ir kul­tō­ri­nÄ&#x2122; sa­vi­mo­nÄ&#x2122;, puo­ se­lÄ&#x2014;­ti mo­ki­niĹł kō­ry­bi­nius ir me­ ni­nius ge­bÄ&#x2014;­ji­mus. Be­je, kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo moks­lei­viai nuo 7 iki 18 me­tĹł, su­lau­kÄ&#x2014; iť­skir­ti­nio dÄ&#x2014;­me­sio â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ 45 mo­kyk­lĹł gau­ti 726 ta­py­bos, gra­fik ­ os, pie­ťi­mo, skulp­ tō­ros, ke­ra­mi­kos, teks­ti­lÄ&#x2014;s, fo­tog­ ra­fi­jos ir ki­ti kō­ri­niai. â&#x20AC;&#x17E;Ma­lo­nu ma­ty­ti ĹĄian­dien taip gra­Şiai pa­puoť­tus Sei­mo rō­mus. Jō­sĹł dar­bai su­tei­kia gy­vu­mo ĹĄiam pa­sta­tui, ku­ris prieĹĄ Vals­ty­bÄ&#x2014;s die­nÄ&#x2026; at­ve­ria du­ris vi­siems mies­ tie­Ä?iams ir Vil­niaus sve­Ä?iamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svei­kin­da­ma moks­lei­vius sa­kÄ&#x2014; Sei­ mo pir­mi­nin­kÄ&#x2014; Ire­na De­gu­tie­nÄ&#x2014;. Moks­lei­viĹł dai­nĹł ĹĄven­tÄ&#x2014;s ren­ gi­niai sos­ti­nÄ&#x2014;­je truks iki sek­ma­ die­nio. Ket­vir­ta­die­nÄŻ nu­ma­to­mas pu­Ä?ia­mų­jĹł or­kest­rĹł pa­ra­das â&#x20AC;&#x201C; nuo Ro­tu­ťÄ&#x2014;s aikť­tÄ&#x2014;s ir Ge­di­mi­no pro­ spek­to pa­ra­do da­ly­viai Ĺžy­giuos iki Min­dau­go pa­mink­lo. Penk­ta­die­nÄŻ, mi­nint Vals­ty­bÄ&#x2014;s die­nÄ&#x2026;, vyks vie­ nas svar­biau­siĹł ren­gi­niĹł â&#x20AC;&#x201C; Dai­nĹł die­na Vin­gio par­ke. Be se­nų­jĹł lie­tu­viĹł liau­dies dai­ nĹł, skam­bÄ&#x2014;s ir Mi­ka­lo­jaus Kons­ tan­ti­no Ä&#x152;iur­lio­nio dai­nĹł trip­ti­kas

â&#x20AC;&#x17E;Oi le­kia le­kiaâ&#x20AC;&#x153;, Vy­tau­to Ker­na­gio dai­nĹł kom­po­zi­ci­ja, net ke­li lat­viĹł ir es­tĹł kō­ri­niai. Folk­lo­ro ko­lek­

Ire­na De­gu­tie­nÄ&#x2014;:

Jō­sĹł dar­bai su­tei­ kia gy­vu­mo ĹĄiam pa­sta­tui, ku­ris prieĹĄ Vals­ty­bÄ&#x2014;s die­nÄ&#x2026; at­ ve­ria du­ris vi­siems mies­tie­Ä?iams ir Vil­ niaus sve­Ä?iams.

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B

py­ne at­skleis­ti vai­ko gy­ve­ni­mÄ&#x2026;, o sek­ma­die­nÄŻ Kal­nĹł par­ke nu­ma­to­ KelioniĹł mas an­samb­liĹł va­ka­ras â&#x20AC;&#x17E;Tai gra­ NX >=3>=Y 6@48B08 D4O0<4 A8C= Ĺžiai, gra­ŞiaiA0C6808 ma­ne au­ gi­noâ&#x20AC;&#x153;. B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[t 4; Skai­Ä? iuo­ja­m a, kad ĹĄven­ Ä&#x2014;­  =5>@<028 je da­ l y­ v aus per 800 ko­ l ek­ t y­ v Ĺł: 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2><  225 cho­rai, 225 ĹĄo­kÄ&#x2014;­jĹł ko­lek­ty­ 4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 vai, 198 an­samb­lio va­ka­ro ko­lek­ 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 ty­vai, 55 pu­Ä?ia­mų­jĹł or­kest­rai ir 8=5>$6<08;2>< 29 cho­reog­ra­fi­jos gru­pÄ&#x2014;s iĹĄ Lie­ tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, ku­rio­ seKitos dai­nuo­ja, ĹĄo­ka, mu­zi­kuo­ja per 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F 20 tĹŤkst. mo­ki­niĹł. Ren­gi­ny­je da­ 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4; ly­vaus ke­lias­de­ťimt tĹŤks­tan­Ä?iĹł sve­Ä?iĹł. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; Lat­vi­jos ir Es­t i­ jos de­le­ga­ci­jos. Be­je, dar Ĺžie­mÄ&#x2026; ĹĄvie­ti­mo ir moks­ lo mi­nist­ras Gin­ ta­ras Ste­ NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; po­na­vi­Ä?ius bu­vo pa­skel­bÄ&#x2122;s, kad ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= dÄ&#x2014;l tau­py­mo ĹĄi iĹĄ anks­to pla­nuo­ 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; ta ĹĄven­tÄ&#x2014; ĹĄie­met neį­vyks, ta­Ä?iau su­lau­kÄ&#x2122;s gau­sios kri­ti­kos to­kius ke­ti­ni­mus at­ťau­kÄ&#x2014;. Tie­sa, ĹĄven­ tei skir­ta ma­Şes­nÄ&#x2014; su­ma â&#x20AC;&#x201C; ne­be 8 %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 mln. li­tĹł, kiek anks­Ä?iau pla­nuo­ :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> ta jai iť­leis­ti, o 4,8 mln. Lie­tu­vos

4;  moks­lei­viĹł dai­nĹł ĹĄven­tÄ&#x2014;s at­ski­rai % ?4@:0! nuo J% Lie­tu­v& +, .H os dai­nĹł 0@\=>A ĹĄven­Ä?iĹł@ren­ D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> gia­mos nuo 1964 m. +>:0<4,+ 4;

PARDUODA

PERKA

 VD inf.ty­vai tÄ&#x2026; die­nÄ&#x2026; taip pat pa­si­ro­dys ÄŻvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se, vyks sa­vi­val­dy­biĹł vÄ&#x2014;­lia­vĹł pa­ra­das, pu­ Ä?ia­mų­jĹł or­kest­rĹł ei­ty­nÄ&#x2014;s nuo Ka­ ted­ros aikť­tÄ&#x2014;s iki Bal­to­jo til­to, kur nu­ma­to­ma skrai­dyk­liĹł ĹĄven­tÄ&#x2014;. Ĺ eť­ta­die­nio va­ka­rÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Sie­mensâ&#x20AC;&#x153; are­no­je vyks ĹĄo­kiĹł ĹĄven­tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lai­ko vai­kaiâ&#x20AC;&#x153;, ku­rios idÄ&#x2014;­ja â&#x20AC;&#x201C; liau­dies, kla­si­ki­niĹł ir ĹĄiuo­lai­ki­niĹł ĹĄo­kiĹł

Nak­ti­nis eis­mas ÄŽVAIRĹŞS Kita Lie­pos 6â&#x20AC;&#x201C;9 d. nak­ti­mis 40â&#x20AC;&#x201C;50 mi­ 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ nu­Ä?iĹł in­ter­va­lu va­Şiuos pen­ki nak­ B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> ti­niai au­to­bu­sai, ta­Ä?iau juo­se ne­ga­ 1F;021 @%%0=:@CBC> lios ÄŻpras­ti bi­lie­tai â&#x20AC;&#x201C; juos uĹž 3 li­tus 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> teks pirk­ti iĹĄ vai­ruo­to­jo. Lie­pos 6â&#x20AC;&#x201C;8 @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- 

- R-/&* & - U60;8>B0A d. vie­ťa­sis trans­ por­tas kur­ suos 0A<C> il­ IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 giau. Vi­sÄ&#x2026; sa­vait­ga­lÄŻ jis va­Şi­nÄ&#x2014;s sek­ <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> ma­die­nio gra­fi­ku, kaip pra­ne­ťa Vil­ @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 niaus mies­ toXA8B48A\98<> sa­vi­val­dy­384=08 bÄ&#x2014;. 10=:@>B> 1F;>A :0@BC ?@8 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA

08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= 5>@<02890B4;50:A 

Na­cio­na­li­niĹł pre­mi­jĹł laukimas Lie­tu­vos na­cio­na­li­niĹł kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jĹł ko­mi­si­ja jau prii­ ma siō­ly­mus dÄ&#x2014;l kan­di­da­tĹł gau­ ti na­cio­na­li­nes kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jas.

Siō­ly­ti kō­rÄ&#x2014;­jÄ&#x2026;, ku­ris tu­rÄ&#x2014;­tĹł gau­ ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nÄ&#x2122; kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jÄ&#x2026;, ga­li tik ju­ri­di­niai as­me­nys, kaip pra­ne­ťÄ&#x2014; Kul­tō­ros mi­nis­te­ri­ja. Tie­sa, no­rin­tys pa­siō­

ly­ti kan­di­da­tus tu­rÄ&#x2014;­tĹł pa­sku­bÄ&#x2014;­ti â&#x20AC;&#x201C; tei­ki­mai bus prii­ma­mi tik du mÄ&#x2014;­ ne­sius, iki rug­sÄ&#x2014;­jo 1 d. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nÄ&#x2014;s kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jos tei­kia­mos kas­ met uĹž reikť­min­giau­sius pa­sta­ rų­jĹł sep­ty­ne­riĹł me­tĹł Lie­tu­vos ir Pa­sau­lio lie­tu­viĹł bend­ruo­me­nÄ&#x2014;s dar­bus kul­tō­ros ir me­no sri­ty­ je ar­ba uĹž il­ga­me­tÄŻ kō­rÄ&#x2014;­jo in­dÄ&#x2014;­lÄŻ ÄŻ kul­tō­rÄ&#x2026; ir me­nÄ&#x2026;.Na­cio­na­li­nių kul­tō­ros ir me­

 ' -+&* , -

-*T , no pre­ mi­jĹł lau­ rea­tA:;F?> ams ski­ ria­mD>D> os +S ,0@4=6B0A O4<\A 4A0=Z8> vienos pre­mi­jos pi­ni­gi­nÄ&#x2014;8;=8C94 iť­raiť­kA:;F a 6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 ?>:03 @! â&#x20AC;&#x201C; 104 tĹŤkst. li­tĹł. 14=3@0A?;>B0A  70 ?;0=0A Kas­ met34B0;CA8A ski­ria­m a ne,;0=0D8<> dau­giau?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 kaip ĹĄe­ťios pre­mi­jos, iĹĄ ku­riĹł ne =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  gXA0:F<0A   dau­ iau kaip @ vie­ na ga­li bō­ ti ski­ 34B0;8>9> ria­ma uĹžB4@8B>@89[ il­ga­me­t?;0=0D8<> ÄŻ Ĺžmogaus>@60=8G0B> kō­ry­ @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

bi­nÄŻ in­dÄ&#x2014;­lÄŻ ÄŻ kul­tō­rÄ&#x2026; ir me­nÄ&#x2026;. Pre­ mi­jos ski­ria­mos nuo 1989 m.

VD, BNS inf.

 @468AB@0289>A @  ?;0=0D8<>AY;F6[AYD030A 34B0;8>9>?;0=>3>:C<4=BC8@4=6B8 @ +, ,;0=0D8<> B8:A;0A! =4 :48Z80=B O4<\A A:;F?> B8:A;8=\A ?0A:8@B84A 8@ 14=3@>9>?;0=>A?@4=38=8[?0B8:A;8=B8A:;F?> @810A8@?;0=C>90<>AB4@8B>@89>A=0C3>98<>8@ BD0@:F<>@4O8<Y,;0=0D8<>>@60=8G0B>@8CA! %J0;B>=0AHX:**0A8=A:8> 68;=8CA=5>@<0289YB48:80WABCB8A 0;4 B0AB4;4?0NB0A :4ABCB8A$ KepyklÄ&#x2014;lei KalvarijĹł g. reikalinga vyr. kasiB0;4B0A;B 4B0;8>9>?;0=>@4=6\90A! %J-4 ninkÄ&#x2014;. ?@>94:B0D8<0AK Darbas pamainomis. Tel. 8 B48:80<0 655 77 6@>C? =5>@<02890 884. B4;C:8N:8[6 981083 8;=8CA8=5>$@46@>C?;B C?0@4=6BC Konditerijos ÄŻmonÄ&#x2014; priims ÄŻ darbÄ&#x2026; Vilniaus 34B0;8C>9C?;0=C60;8<0ACA8?0O8=B8=C> regione vairuotojÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł, vadybinin8:830@1>384=><8A?0A?@> kÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł ir prekybos agentÄ&#x2026;. Tel. 8 94:B>@4=6\9Y,0@4=6B>34B0;8>9>?;0=>D84N0 611 45 000. 4:A?>G82890=C>8:8L=8 983974 ?8N:8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4*C>G0?0D8Z80CA StatybĹł srityje stabiliai dirbanti ÄŻmonÄ&#x2014; nuo68;=8CA84N0AACA8@8=:8<0A!34B0;8>9> latiniam darbui ieĹĄko kvaliďŹ kuotĹł santech?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A nikĹł. Teirautis tel. (8 5) 270 6892, 8 686 <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 52 171. 8;=8C94 ,;0=0D8<> ?0A8];F<[ ?0B48:8<> 984626 BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 UAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: :80<8 ?@>94:B>mĹŤrininkai, @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 betonuotojai, pagalbiniai dar@0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> bininkai. Kontakt. tel. 8 659?01086>A 38 437, 8,;0=0 659 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? 38 414. A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 979397 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 UAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A elektrikai, vÄ&#x2014;dinimo ir kondicionavimo sis4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A temĹł montuotojai. Kontakt. tel. 88=A?4:289>A 659 38  ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[ 437, 8 659 38 414.  979416 ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/158 82(:.=950(38 4-573(*/0( 9,2  ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A 

 Statybos ir remonto  ' -+&* ,

-

-*T , +S SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ Ekovata, termoputa, polistireno granulÄ&#x2014;ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?0@4=6B> O4<\AdirA:;F mis. 1 kv.?@>243]@Y m â&#x20AC;&#x201C; nuo 73\; Lt. Konsultuojame, ?> >1@>D>;\A : A:;F?> M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  bame visoje Lietuvoje. Tel.70 8 689 68 :03 528. @ 982861 ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94   34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 KelioniĹł <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, VeĹžame poilsiautojus iĹĄlogistika Vilniaus, Kauno <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0AÄŻ I :9/4>0<45:= O8:9S /,<-N *4794,?= PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir;<448= atgal),Onuo 35 Lt. Tel. ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 8 699 A?@4=38=8CA 99 965, 8 612?030;FB8 22 227. A:;F?Y =CAB0BFB8 ?;0=> 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N 975431 (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  Kitos (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC KvieÄ?iame ĹĄeimas6 ir vaikus,8;=8CA jaunimÄ&#x2026; ir 3890H ,0<\=:0;=8> ,0@4=6 suaugusiuosius ÄŻ KouÄ?ingo ir lyderystÄ&#x2014;s vasaros stovyklas nuo liepos 9 dienos. KelioniĹł Daugiau informacijos www.tla.lt , tel. =4?9 8 J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 656 23 723, e. paĹĄtas info@tla.lt. >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 977331

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

PASLAUGOS

PASLAUGOS

ketvirtadienis, liepos 5, 2012 B>34B0;8>9>?;0=>4:A?>G82890I=C>< 646CO\A38:8<18@O4;8>3,0=4 @8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4M0;8>9808;=8CA 84N0A0?B0@8<0ADF:A<18@O4;8>3 D0; ,0<\=:0;=8> 6 =5>@<02890 B48:80 <0B4; ,;0=0D8<>?0A8];F<088@ ?0AB01>AB48:80<8?;0=0D8<>>@60=8G0B>@8C88@ ?@>94:B>@4=6\9C8@0NBC8@B4;45>=C8:8D84N>0? B0@8<>384=>AB<4AB[?;0=0D8<>?0A8];F<[ ?0@48N:\90834B0;8>9>?;0=>A?@4=38=8CA148D84 N>AD0@ABF<>?@>243]@0A60;80?A:[AB80;ABF 18=48B4@8B>@89[?;0=0D8<>8@AB0BF1>A8=A?4:28 908?@84?;8=:>A<8=8AB4@89>A*C>G0?0D8Z80CA 6 ?4@<\=4AX=C>?0@48N:\90<A@468AB@C>B> ?@0=4N8<>XB48:8<>384=>A 

,0@4=6B0A 028>=0;8=\AO4<\AB0@=F1>A?@84 M4<\A ]:8> <8=8AB4@89>A 8;=80CA @09>=> O4 <\BD0@:>A A:F@80CA D43\9> XA0:F<0A 3\; O4<\A A:;F?> :03 @ ! 4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ A4= 8; Kita =80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> Boleslavo Katkovskij turto paveldÄ&#x2014;tojoms 94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 Teresai KoloĹĄevskai ir Audronei KancÄ&#x2014;. Ĺ . m. @8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % liepos 18 d. 13.30 ir 14 val. Vilniaus r., SuderJ''& H

4; k., 4kad. ?0NB0A vÄ&#x2014;s sen., VydautiĹĄkiĹł vykssklypĹł, 4P42B8DCA$6<08;2>< Nr. 4103/0100:2072, 4103/0100:2070, ka- dastriniai matavimai. KvieÄ?iame dalyvauti.   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A Matavimus atlieka UAB+ -( â&#x20AC;&#x17E;BMO Projektaiâ&#x20AC;?, =0@80<A 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   g. D0; 0B0A:08B8=8A Vilnius, LinkmenĹł 13.N0C:80<0A Tel. 8 601 71 112. 985027 @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A 4;<8O *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= ,?9: 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A Vadovaujantis LR ĹžemÄ&#x2014;s ÄŻstatymo 7 str. 1 d. %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 1 p., 40 str; 8@ LRBD8@B8=8<0A sodininkĹł bendrijĹł ÄŻstatymu;0B0A 0B0A:08B0 -4D8G>@80CA   LR:08B0 aplinkos ministro 2004 m. spalio BD8@B8=8<0A 4 d. ÄŻsa- 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A kymu Nr. 3D-452/D1-513 ir atsiĹžvelgiant ÄŻ TeUD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A ritorijĹł planavimo dokumento patikrinimo -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 aktÄ&#x2026; Nr. TPA-(8.30)-68, 2012 01 11 patvirtinta ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 NĹ˝T prie1CA ŽŪM Ĺ˝emÄ&#x2014;s tvarkymo departamen<0A N0C:80<0A   D0; B>94 Kita to?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 Ĺ˝emÄ&#x2014;tvarkos skyriaus vedÄ&#x2014;jos Zitos KvietM FNĹ˝T :9><,=>Q -4?<,=D @4=? =N<,J? ;,</?: kienÄ&#x2014;s prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus 9>A?8@<8=8=:\ /, ,>=,<2,= vedÄ&#x2014;jo ÄŻsakymu O@,4<4,= 2012 m. 6,9.074,<490= balandĹžio 11 d.;<060= Nr. 49VÄŽ-(14.49.2.)-972 patvirtintas Ĺ˝emÄ&#x2014;s skly?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N 90 8,K0=9L % J 4:8;=>90<>9>

C@B>-0> ,@>94:B08K 0B;84 po:0 formavimo ir pertvarkymo projektas, Vil904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D niaus m. SB â&#x20AC;&#x17E;Agregatasâ&#x20AC;&#x153;, EglinÄ&#x2014;s SodĹł 2-oji 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: -0AB8=\=[ :Sklypo % J8;<0K g. C34@D\A 2, skl. kad.A4= Nr. 0101/0050:663. sa6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! vininkÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Tatjana UrbanoviÄ?ienÄ&#x2014;. Projekto !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F rengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Geo groupâ&#x20AC;&#x153;, LaisvÄ&#x2014;s pr. 12524,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 502, Vilnius. Tel. 8 612 13 816, e. paĹĄtas geo  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ dezija@geogroup.lt.  984951 30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074: /  @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

ÄŽVAIRĹŞS

ÄŽVAIRĹŞS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

 

 %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSIKELIONIŲ KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683>< KARĹ Ä&#x152;IAUSI PASIĹŞLYMAI &/6+5<  

   KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> 9E052(/1(8#! " Ĺ˝emiausios Ĺžiemos"# sezono "# kelioniĹł kainos *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, PARKINGÄ&#x201E; VILNIAUSB ORO UOSTE! F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: ÄŠ9kç¼kĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽk¼œĂ&#x152;ÂĄkĂ&#x2C6;kÂśĂ&#x201C;¼­kÄ&#x17D; %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, Egiptas nuo 1295 Lt ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<> ÄŠ:Â&#x160;¾ŽkÂľkĂ&#x152;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152;ÂŽÂ&#x160;ÂĽĂ&#x201C;ÂĽÂľkĂ&#x152;Ä&#x17D;

!> Austrija nuo 1305 Lt 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 I :4AZ808A ÄŠL¼œŽĂ&#x152;ÂĽĂ&#x201C;Â&#x2018;Ă&#x152;ÂĽĂ&#x17D;Ă&#x2026;°kÂ&#x192;ÂĽkĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;Ă&#x2026;kĂ&#x152;ÂĽĂ&#x203A;°Ă&#x152;Ä&#x17D; @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, TenerifÄ&#x2014;s nuo 1645 Lt "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O Tailandas nuo 3995 Lt DOVANA: UĹ˝SISAKANT Ĺ˝IEMOS KELIONÄ&#x2DC;, 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: DOVANOSIME 7 DIENŲ AUTOMOBILIO %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A Daugiau kelioniĹł pasiĹŤlymĹł www.krantas.lt <B>: ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7>

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I Bir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt Didingoji Italija 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> +CG849[=0:B8A0@NCD>94 Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377IB Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B nuo 1197 Lt 9?:

!> -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Praha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt B =;,945, :=>,<,@,9?: !> Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt ",7>,E !> Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt G($G'("%?>8;A8=\A <,4645,2,764/46SE!> Ispanija, Kosta Dorada â&#x20AC;&#x201C;B 999 Lt 68?B0A)C@6030=C> =;,945, :=>,:<,/,E!> Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 %C;60@890=C>B =;,945,746,9>SE

 Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt L@80=:0=C>B <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt @4B0=C>B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> Turkija, Marmaris 1289 Lt <:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt; Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= 995 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1078 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 3500 24;>,=?<2,/,9?:!> Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt; Tunisas â&#x20AC;&#x201C; 770 Lt G$)"% ?72,<45,E!> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; po 08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> ilsinÄ&#x2014;s): Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis H<4!,96,E !> â&#x20AC;&#x201C; Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; G(!'% <0>,E

 !> Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> STOVYKLOS LIETUVOJE A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47 Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt;

C@:890=B0;890I B =49S= RaganÄ&#x2014; 550 Lt; Energetikas 600 Lt; <?4C,=#47?9?: !> Laimingas Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt; C<,074=E24;>,=9?: !> Trimitas 520 Lt ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B 370 Lt MaĹžieji Laukystos piratai ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I Holivudo akademija 599 LtB :74@?/:,6,/0845,!> ,>@BC60;890;60@D\I B Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B Avataro nuotykiai kartu 450 Lt @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB Mes ĹĄampinjonai 450 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Aplink pasaulÄŻ per 7 dienas 499 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Mano pasaulis 595 Lt ",9:;,=,?74=!> Kitas variantas 359 Lt 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Dodi 550 Lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE "# %& "$A"& %C;60@89>94 Bâ&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 Lt dienai Stovykla Ukrainoje '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Lt Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 !>/409,4 Bulgarijoje 1699 Lt <B80F',74?>D !> (& Kroatijoje 2149 Lt Juodkalnijoje 1899 Lt %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> AVIABILIETAI* ?:/6,7945:50 !> Delis nuo 1870 Lt; Tokijas â&#x20AC;&#x201C; 2229 Lt; Seulas &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> â&#x20AC;&#x201C;-F60I B>:7>;<0A 2308 Lt; SingapĹŤras â&#x20AC;&#x201C; 2310 Lt; Bankokas %# â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI)4;A8=:8A 2409 Lt; Puketas â&#x20AC;&#x201C; 2610 Lt 074=9?: !> *kainos ÄŻ abi puses

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> KELTAI 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> JoninÄ&#x2014;s Baltijos jĹŤroje (Tallink 3 d. kruizas) ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> nuo 105 Lt; Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Hel;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !> sinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !> Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas) # KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas) (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas) U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando &B2,E'>:63:78,= VIZOS (,749,=E07=4964= ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt; BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,=


15

ketvirtadienis, liepos 5, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

NEMOKAMI SKELBIMAI

T A R S

KASSI,

AN DA !

SA I KN

37O

OFFICIAL PROFILE ON FACEBOOK FACEBOOK.COM/370MAGAZINE Čia visada rasi PDF versiją

skelbimai


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje toliau prognozuojamas lietus su perkūnija. Šiandien daug kur lis trumpai, griaudės perkūnija. Temperatūra sieks 22–28 laipsnius šilumos. Penktadienį taip pat daug kur numatomas trumpas lietus su perkūnija. Naktį temperatūra sieks 15–17, dieną 27–30 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai smarkiai keistis neturėtų.

Šiandien, liepos 5 d.

+24

+24

+26

Telšiai

Šiauliai

+27

Klaipėda

Panevėžys

+24

Utena

+25

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.50 21.56 17.06 22.27 7.05

187-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 179 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+27Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +28 Brazilija +25 Briuselis +22 Dublinas +19 Kairas +34 Keiptaunas +17 Kopenhaga +22

Londonas +22 Madridas +31 Maskva +28 Minskas +29 Niujorkas +35 Oslas +26 Paryžius +22 Pekinas +30

orai vilniuje Šiandien

Praha +28 Ryga +24 Roma +29 Sidnėjus +15 Talinas +21 Tel Avivas +32 Tokijas +28 Varšuva +32

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+25

+28

+26

+18

3

Vėjas

+23

+27

+25

+20

3

+25

+29

+27

+19

3

šeštadienį

+25

Alytus

0–6 m/s

DATOS (liepos 6 d.) Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 1253 m. kunigaikštis Mindaugas karūnuotas Lietuvos karaliumi. 1907 m. gimė Meksikos dailininkė Frida Kahlo. 1928 m. gimė poetė Janina Degutytė. 1935 m. gimė Tibeto dvasinis vadovas Dalai Lama XIV. 1946 m. gimė JAV aktorius Sylvesteris Stallone. 1951 m. gimė Australijos aktorius Geoffrey Rushas. 1961 m. gimė krepšininkas, treneris Gintaras Krapikas. 1980 m. gimė Ispanijos krepšininkas Pau Gasolis.

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas iš „Svajonių romanų“ serijos: Charlene Sands „Atsakymas – ne!“ ir Sandros Marton „Jei mane mylėtum... Niekas nesulaikys milijonieriaus viešbučių magnato Evano Tailerio nuo keršto. Jis ilgai nesvarstęs suvilioja Eleną Rojal, pikčiausio konkurento dukterį. Evanas planuoja ne tik išgauti šeimos paslaptis iš gundančios viešbučių imperijos paveldėtojos, bet ir pasimėgauti kiekviena keršto akimirka! Atkaklus verslininkas Dantė Orsinis vyksta į Braziliją apžiūrėti didelio ūkio. Išaiškėja, kad jo paveldėtoja yra Gabrielė, moteris, kurios jis taip ir nesugebėjo pamiršti... Tačiau kur dingo sėkmingą karjerą Niujorke dariusi moteris? Ir kas tas tamsiaplaukis berniukas, vadinantis ją mama?

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 10 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Vardai Šiandien: Antanas, Butginas, Filomena, Gintas, Karolina, Mantmilė Rytoj: Dominyka (Domė), Ginvilė, Marija, Mindaugas, Narvydas, Nerilė, Nerilis, Nervilė, Nervilas, Pulgis

1879 m. gimė JAV tenisininkas ir politikas Dwightas Davisas, jo vardu pavadintos komandinės pasaulio vyrų teniso taurės varžybos. 1911 m. gimė Prancūzijos premjeras ir prezidentas Georges’as Pompidou. 1927 m. gimė poetė Liūnė Sutema (Zinaida Nagytė-Katiliškienė). 1946 m. Paryžiuje pirmą kartą pademonstruotas bikinis, sukurtas modeliuotojo Louiso Réardo. 1963 m. gimė JAV aktorė Edie Falco. 1979 m. gimė Prancūzijos tenisininkė, buvusi pirmoji pasaulio raketė Amélie Mauresmo. 1980 m. gimė prancūzų aktorė, modelis Eva Green.

penktadienį

Vilnius

Marijampolė

DATOS (liepos 5 d.)

Rytas

+28

+23

6

7

8

9

10

11

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Niekam nepirškite savo nuomonės, būkite atsargus su žodžiais. Jautis (04 21–05 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite priimti netinkamą sprendimą, iššvaistyti per daug pinigų. Geriau piniginę palikite namuose. O šiaip tai įprasta diena. Dvyniai (05 21–06 21). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbesnis nei įprastai. Tik tinkamai atsirinkite pokalbio temas ir problemas spręsite jau šiandien, nieko neatidėliokite. Vėžys (06 22–07 22). Naujo ciklo pradžia. Leiskite sau šiek tiek papramogauti, pasimėgauti gyvenimu. Skirkite laiko savo dvasiniam pasauliui pažinti, meditacijai. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas susivokti savo mintyse ir priimti tinkamus sprendimus. Paprašykite draugų patarimo, jei dėl ko nors abejojate. Mergelė (08 24–09 23). Pats laikas rinktis baldus, spalvas ir t. t. Pasikeis požiūris į vertybes. Atsipalaiduokite, mėgaukitės gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai bei konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Skorpionas (10 24–11 22). Būsite labai susikaupęs, visus darbus atliksite greitai. Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas bei veiksmus. Kai kurie vertinimai gali būti nevisai teisingi. Šaulys (11 23–12 21). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti nuomonės. Ožiaragis (12 22–01 20). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie turės įtakos jūsų namams. Nepavyks su aplinkiniais pasidalyti savo išgyvenimais. Galbūt kas nors išvis nenorės ir negalės suprasti jūsų jausmų. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien aplinkinių sumanymai atrodys kvaili. Jeigu tai tiesa, o jūsų vertinimai teisingi, tikrai galima ginčytis su aplinkiniais, nes, pasitelkus rimtus argumentus, tai seksis puikiai. Žuvys (02 20–03 20). Susidomėsite kūryba. Rašydamas ar kalbėdamas sugebėsite lengvai išreikšti svajones, atrasite įkvėpimo šaltinį. Tačiau per daug neįsijauskite – kyla pavojus nuskęsti fantazijose.

2012-07-05 Vilniaus diena  
2012-07-05 Vilniaus diena  

TAiKiKlyJe NEt 38 „Mane išgelbėjo Dievas“ Galvodavau,kąmanreikėtų TV HEROJUS PORTRETAS + Todėl, Kad esu VilnieTis sausio 23 d., 2010 m. nr....

Advertisement