Page 1

ekonomika

7p.

Naujuoju Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu išrinktas R.Dargis.

sportas

8p. Devyniolikmetė G.Venčkauskaitė – dar viena Lietuvos penkiakovininkė Londono olimpinėse žaidynėse.

pasaulis

Per Jo­ni­nių šven­tę Ne­mu­no sa­lo­je „Kau­no die­na“ vai­šins duo­na.

10p.

Kalėti nuteistam buvusiam Rumunijos premjerui A.Năstase mirtis pasirodė mielesnė už belangę.

12p.

Penktadienis birželio 22, 2012 Nr. 145 (19704) Kaunodiena.lt 2 Lt

Sa­vi­val­dy­bė­je – ka­ra­liaus Išsigando: ki­rai puo­la ir in­ter­pe­lia­ci­jos šmėk­los šu­nis Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kai ku­rie kau­nie­čiai šio­mis die­ no­mis pa­si­ju­to tar­si siau­bo fil­me „Paukš­čiai“, nes jų ke­tur­ko­jus au­ gin­ti­nius ata­ka­vo ki­rai. „Ačiū Die­ vui, kad paukš­čiai ne­puo­lė ma­no vai­ko“, – džiau­gė­si vie­na mies­tie­ tė. Or­ni­to­lo­gai ra­mi­na – jo­kios mis­ ti­kos nė­ra. Bi­jo paukš­čių

Į „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ją krei­pė­ si ke­lios mo­te­rys, ta­pu­sios paukš­ čių iš­puo­lio au­ko­mis. „Ant­ra­die­nio va­ka­rą pri­si­min­siu il­gai, nes ma­no šu­nį už­puo­lė ki­rai. Jie skrai­dė taip že­mai, kad net iš­si­gan­dau, jog ne­ su­žeis­tų ma­no sū­naus“, – pa­sa­ko­ jo kau­nie­tė Vai­da, ku­rią paukš­čiai iš­gąs­di­no ne­to­li pre­ky­ bos cent­ro „Sa­vas“.

3

Dienos citata „Čia ne teat­ras ir ne kon­cer­ tas. Pra­šom liau­tis plo­jus“, –

„„Am­bi­ci­jos: me­rą kri­ti­kuo­jan­tys opo­zi­ci­jos at­sto­vai iro­ni­zuo­ja, kad A.Kup­čins­kas no­ri už­si­dė­ti mies­to val­do­vo ka­rū­ną.

Kau­no me­ras yra lin­kęs elg­tis kaip vien­val­ dis ka­ra­lius, ne­si­var­gi­nan­tis de­rin­ti sa­vo veiks­mų su ta­ry­ba. To­kių kal­ti­ni­mų And­ riui Kup­čins­kui pa­žė­rę opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė siek­sian­tys jo at­sta­ty­di­ni­mo.

Tomo Raginos nuo­tr.

Ofi­cia­lia­me me­ro krei­pi­me­si kar­ to­ja­mas žo­dis „mes“, to­dėl, pa­sak po­li­ti­kų, su­si­da­ro ap­gau­lin­gas įspū­ „Mes su tuo ne­su­tin­ka­me“ dis, kad kal­ba­ma vi­sos Kau­no mies­to ðeðtadieniná „Kauno ir di­nio elekt­ri­ Opo­zi­ci­jos Pirkite at­sto­vus pa­pik­ti­no vie­ ta­rdienos“ y­bos var­dienraðtá du. „Pag­rin­ na­ša­liš­ka me­ r o ini­ c ia­ t y­ v a kreip­ t is į nės ak­ c i­ n in­ k o pla­ n ai jame rasite kuponà, kurá galësite iðsikeisti mums yra ne­ Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ va­ priim­ti­ni. At­ro­do, kad „Gazp­rom“ á bilietà vienam asmeniui do­vus dėl Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos ke­ti­na pa­si­trauk­ti be įsi­pa­ VDU Kauno Botanikos sodorei­ kasoje. elekt­ri­nės (KTE) atei­ties. go­ji­mų įvyk­dy­mo. Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

2

svars­tant klau­si­mą dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės, Sei­mo pir­mi­nin­kei Ire­nai De­gu­tie­nei ­ te­ko til­dy­ti ir šio pro­jek­to ša­li­nin­kus, ir prie­ši­nin­kus.

5p.

1

2012 birželio 22, penktadienis,

t aunodiena.l santaka@k lienė Violeta Juode Redaktorė REMIA

dieniniu Tik su ðeðta dienrašèiu

ÁËJIMASbotanikos sodà

! S A M A K O M E N

o Á VDU Kaun

var

me portale Atnaujinta – nosantaka jienos/kau ena.lt/nau jūsų kūrybai. http://kauno.di gyvenimą ir erdvė kultūros tai į Kauno

santaka

zės analizė

tybės: kri Šeimos ver

Nr. 46

trinio gmeną tea sis rybinę stai Kauno maža Netikėtą kū gai pateikė sezono pabai s amerikiečių tęs į garsau „Sil­ teatras, pakvie wardo Albee’o pjesės Ed „Ožka, arba s dramaturgo ma ni di lus pava vija“ (origina ja“) premjerą. Kas yra Silvi

Režisie­ rius su­ būrė an­ samblį talentin­ gų vien­ minčių, sugebė­ jusių per­ teikti itin raiškius persona­ žų cha­ rakterius.

9–30

viją. Žinia ką, vardu Sil paplin­ mylimą... ož draugo dėka Jankus netrukus to ma ir respektabiliai i­ no iur„by„tė)„ir„v Martino ta, tampa ži na„Sti„vi„(K.S sys, pasi­ ruomenei, ir „kštas„su„griau„ Vytautas Bal cijų pri­ elitinei bend du, kad persona­ u„kaus„kas)„po Režisierius cen­ r„ti„no„(R.Ši„m mai. Akivaiz doksalių situa no savo Būtent tai ak ra, ne„kal„tas„Ma rinkęs šį para do estetika pagrįstą šei visus tuos metus gyve sų atsitiko. „Posūkis: ve„ni„mą. kin­ iš tie torių ansamblis ir režisū vieniši. „ sur žai ir ab ję tą, timė vo dar­ jų ypač išraiš sodrin sos„šei„mos„gy„ . tuoja ak tuose, susve tas tarpusavio sio ir skyrė lo at­ si išties neleng gro­ dėme ir puošniems drabužiams pjesėje pabrėž nublanksta, kūrinį, ėmė čio ypatingo dėme­ kiau je susvetimėjimo ir me naus sai nio ta ri ir išo šio to­ sū už jan Tokio liacija bo, reikalau monės ir jų vienintelio linkiai cija. Kas slypi dymų našta jai pa­ giems mai labai vykę, ir būtenttingi vienišumas, izo ną. Kažkas potekstei, iš t dau­ mosferoje ir Kostiu išban ir skir į tolesnį pla niai po ir li ra kių kia ta ko sua ti­ kiai sio subtiliai trau ty sek žio, prieš si Mar džian at atsklei mai­ lio homo šeiminiai san rui gali ji charakterių kinamo valdo siskleidžia kinami. Veid meistriškumo, tik pažymėtų siuže­ Bi tik­ keliama, ar sų pirma at sunkiai paaiš lė vy tų, nesunkiai paaiš ri bei atvira tokios kiais, tik tam it požiūriai vi detales. Spektaklio truojama mei gybę užslėp losofinių klodų. – valdo retsy ma, ir itin ašt de­ demons išbandymus? aprangos fi minaci­ ną momentais, kaip sako mas sūra, nystės nės, tokios šeimos mo kyti tinių linijų ir atsklei­ per jimui ir kul rais me V.Balsio reži pje­ išlai Tasai apsėdi meistriškai trūkį. idėjai, pakylė jo. Tiesą sakant, das visa galia at­ visuo tika – bene svarbiausias K.Siurbytė jie ypač padė Vid­ velniui apsėdus. regėjimai ypač mų pro meto lio kri nėms scenoms herojės jaus torius vūs pra tent vo zi sy sios sa Bū po ta­ ro pul jo kūrybinis je. vas. džia tik im ly kom štai ty ir apgaulės, me spektak sės leitmo Spektaklio tą ne­ nose su Stivi, siskleidė šia koncent­ Neištikimybės,– bene pagrindinės tulis, atrodo, nuolat įtikinami sce tokiame konteks­ taupiomis, mantas Bar dyba lės temos sugebėta itin monėmis atskleis­ lin­ aktorių vai garsinį foną, namu da K.Siurbytė kurias ak­ parodyti my lį talen­ mei Meistriška logų temos, mai. Be pretenzingą ruotomis prie respektabilios šei­ kai neįsime gali dar giliau tos ir išduotos, subūrė ansamb jutusių Stivi mono itin įtikina kali­ skambantį visiš retsykiais ir su­ te ir Režisierius apgau čių, ne tik pa bėju­ torė perteikia ti šiuolaikinės, kylėti pjesės idėją į galėjo čios moters, da visa jėga dotos ir vo gų vienmin pa leitmotyvu, ti kai kurias dramatizmą. Būtent ta bet ir suge do kingai panau lygme­ tin sai pi­ mos dramą, nau tes, tį ku to, pa teks nan ir bės. ri gas, po ar­ bend matinti, pjesės ir įsime­ tės galimy jos monolo aukštesnį, api sugebėjo užčiuop­ itin raiškius rakte­ nės K.Siurby gijus Endriukai­ dra razes, daugmaž žinomas, ir nuskamba piktinimo, sarkaz­ sių perteikti raf cha pasi nį. Režisierius sės personažų vi­ Rosas (Remi miesčioniškos vi­ pa personažų atpažįstamas. zo Schu­ nas teisėto pje sutelkęs namus savo tos jų ba sunkiai visą dėmesį ti tą užslėptą karštligišką tiesos ir paniekos. kad ir Fran dimui tis) – tipinis toks sensaci ir rius. V.Balsys, ką, per veikėjų siu­ Pavyzdžiui, jai, sukurtą Wil­ mo tui Martinas, tam apsė nės atstovas, puliarios te­ dinį nerimą raiš Vel kauke tam­ po pa­ suome dainą Silvi į aktorinę iš komedijai nusitraukęs kepurytę, logines linijas zi­ kūrėjas, skleidėjas, jas, nuolat pa­ berto re’o paiešką. jus, cho pea psi praė kes ir iliu vedė žetines mo Sha Juk pjesės rangančią apgaulingų zijos laidos siems, lia natvė pančią besi niui atvėrė nai iš Veronos“. kad tik ją vie­ kokio levi persisotinu jimas ir vie ko­ „Du po E.Albee’s, pasak jo paties, bando įtikinti Stivi, aisiais laips chą, o išvengdamas bet ta­ metantis viskuo Susvetimė visus tuos bee’o 2002­ de tiems snobams jų kra torius būtent jęs ir mylįs Ši 74­erių E.Altrukus prestižines ar realistinių cinės nuobodžiaujan Lyg ir geriausias au panaudojo sūnui ir nintelę mylė buitinimo ne vijos vardą jieną. atsirastų tui jis aiškina jas pel­ su siekti egzisten parašyta ir jęs ne­ Sil kią nors nau dijos. Tada 22 metus, vel „Tony“ premi pro­ lių sugebėjo pa gas, o sužino iš šios kome limybių ir K.Siur­ juokavo. ma Pulitzerio bei tumų. Martino drau skandalingą žinią, jai, kad tik pa kštas tampa rea­ giau ga nytai vadina kritikos aukš egzistencinis paky­ tišką . daug dau liniam talentui, be to, niusi pjesė pel čia gluminti ir žeisti. Fikcija ir po tikrove. Žlunga rių va pikan ją paskleidžia visiems Žinoma, tas lin ga bytės voka gų tikroji tin lo būtent akto les sis dia un­ gai mas ma vokacine, ga lestingai apnuogi­ rių ne no pir ku lia, žlunga visa rė slidaus, an­ tų kai gai lėjimas įma sai ir klasi­ tino karjera, turių aktorių riukaitis sukū ir tuščiagar­ paaiškė Autorius ne itin darnios šeimos mos gero­ nu R.End užslėpti niuan Tačiau ir ne tik Mar Nedidelis ke šei lio vie ka. kė ta smė, dė lė ros gis, tai se pra re si žiū pri pa puo na iš riško je veikia, žlugdan­ kuriam parafrazės. tiek metų mas spek­ pumą, viską tį į nea­ samblis sceno Šimukausko Mar­ gu pavyduolio paveikslą, kos ironiškos muzikos spektak­ tiškas šauks santykių tra no bio vė. Jo bevil je „Aš tik pajuoka­ resnės vertybės. jimą, peraugan ritmu. Ramū tinas darbas akto­ go zistuoja jokios čius, kuriantis be įmant nenukentėjo. tį nepasitikė ką griūtį. taklio pabai – įsimin per­ neeg siš audinys Ancevi neįtikina. tinas tinas ryboje. Tokio įtaigaus pykantą ir vi Mindaugas kiai. lio vaid­ lio vau...“ nieko kū tektas Mar riškai tas itin pui vi sūnaus Bi nei? Garsus archi tis savo 50­metį, riaus jimo, tokio itin meist ar visuome Martino ir Sti kartą atskleisti savo Finalas išspręs do K.Siurbytės čian ka dievams sikūni ir aki­ kės, dvi­ ro ne sudė­ Au Grėjus, šven gaus – kau tingai pasi chitektū­ menį, turėjo baltu­ tojasi greitai, taringą vidų, prestižinę ar kuriamo žmo jinusios asmeny­ Veiksmas plė me, kokią savo gy­ Efek pasipuošusi akinamo tik laimėjęs premiją bei 27 mln. vi, personažo prieš su tėvais, ypač su to susidve Sti ma ar daru. Ji pa­ ap pės džiai ti. Mar­ tu ly rio stilizuo sukėlė santykius rikos įti­ vaiz ros Pritzke neteko maty griūtį pats kas tingus cija, susirado ir mo ožkos ko, aktorius konkursą Ame bės – senokai taudamas chameleoniš nu. Tai pavy lanis. M.An­ venimo skleista sensa ir ją papjo­ ti pa dolerių vertės tui kurti, nelauktai ka, pokš jo ti Mar pa kė ti plas taip ner­ sur Puiki nevienap sią ožką, ­ nose tinas, tik paerzinti amžinai vi prie aplinkos, svajonių mies dišką situaciją, ku­ kinantis ir varžove tapu vi gali trium organiškas sce sur prisitaikymas ki rankų pirštų ju­ norėjęs sią nosį kaišio­ vė. Silvijos nėra, Sti paaukojusi patenka į ab mė ne tik ligiš cevičius labiau lų gale tas tarpusa­ žinėjantį ir smal ju iškyla grės vingai karšt keičiama ne tik vei­ fuoja, ga rioje akimo žėja ir šmi šeimai. mel­ ti, ji ir trium su tėvu, kai Rosą. jerai, bet ir mo luobas ai desiai, mikliai ir balso tembras jantį draugą kas meistriškai pa­ fuo Tik kam? Ar dievams, Mar­ susvetimėji jo gerovei, kar da mas mies čio­ ką. tinui vio mimika, bet R.Šimukaus no norą pokštauti au t ramybės ir šviesumos va­ riose do Nuvai ni kuo mukausko Mar ti jie apsikabina. ser vertybes, ku – visa tai R.Ši gos svarbos bruožų rodo ne tik Mar savotiškas „gyve­ džian ir visai šeimai? Ar kon leis ir niškos šeimos tos skiriama paro­ tin gos pa tik­ jame tinui visuomenei, kuri neat pės pastan vie suteikia ypa vaidinti (toks sų tam ir gru tie Jis at­ iš nės kė ir je. bi ly nin rius ry daugiausia bet jai Su­ li tak Kū gesiui, auto visame spek kritiku ir ro scenoje dai kienė nimo artistas“), kam nenusako­ tyvia s tokių kaip Martinas? ra­ domajam bliz bet kokia paskleis­ kų vertybių Mažytėje teat pra čią aistrą kaž būti kontro­ nepriim nė­Žukaus ru miesčioniš savo savastį vidų Kažemėkie joje slypin gali skleidžia, kad ti nesąmonė tokioje vejinusių ir tam, kas ne mūsų Inga bet kokių buities detalių, dančių indi jan neigėju. mas ir sid ruk­ mam, stebino ir esmės neran gė ta provokuo je tampa neapibrėžtu menei mų aplinko Maloniai nu kinio teatro pri­ ven stilizuotas metalo konst ir liuojama. Tasai įsuka dusių, žmonių visuo dirbtinių jaus tiesa ir luošina vi­ muzi – tik sindromas taipnamai respektabiliai jelėmis Valstybinio tinos Siurbytės at­ su ožkos ko homo duplex ba įtiki sensaci­ nepaneigiama cijų krėslas nereikia. vimo kamera. herojų, kad jis nesuge sius į tokių madonos Kris žmonos Stivi vaid­ siems, kas gi ta Roso filma sus, pakliuvu aplinką. su stilizuo akcentuotas per aktorių paaiškinti savo artimie Martino se tas no lik siųjų sce ku se tam­ sia mo mas jų ištroš kia sensacija ju­ muo. Aktorė pir cija, Vyks mus, dailininkė daugiau i uo atveju to anti elegan

Gediminas

dieno

mis

Šiandien su „Kauno diena“ – kultūros ir meno priedas

„Santaka“


2

Penktadienis, birželio 22, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,37

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

41

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Sa­vi­val­dy­bė­j ir in­ter­pe­lia­c Mes su tuo ne­su­tin­ka­ 1 me. Apie tai sa­vo laiš­ke in­for­ma­vau „Gazp­rom“ va­do­vy­

„„Pra­šy­mas: Kau­no big­ben­do ko­lek­ty­vui dėl va­do­vo A.Bu­to trū­ko kant­ry­bė, to­dėl tei­sy­bės nu­spren­dė ieš­

ko­ti kreip­da­mie­si į po­li­ti­kus. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Big­ben­do ko­lek­ty­vas rei­ka­lau­ja va­do­vo gal­vos Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no big­ben­do ko­lek­ty­ve su­ si­kau­pu­sios nuo­skau­dos pa­sie­ kė apo­gė­jų – mu­zi­kan­tai rei­ka­ lau­ja, kad bū­tų at­leis­tas va­do­vas Ar­vy­das Bu­tas. Ta­čiau jis pa­siū­ ly­tas lai­ki­nai va­do­vau­ti nau­jam da­ri­niui „Kau­no san­ta­ka“, su­for­ muo­tam iš an­samb­lio „Ai­niai“, pu­čia­mų­jų or­kest­ro „Ąžuo­ly­nas“ ir Kau­no big­ben­do. Pra­šo at­sta­ty­din­ti

A.Bu­tas Kau­no big­ben­do va­do­ vu ta­po prieš dve­jus me­tus, mi­ rus il­ga­me­čiam ko­lek­ty­vo įkū­rė­ jui ir me­no va­do­vui Ro­mual­dui Grabš­tui. „Kai prieš dve­jus me­tus jis lai­ mė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są va­ do­vo pa­rei­goms užim­ti, vi­siems bu­vo staig­me­na. Ne vie­nam ki­ lo klau­si­mų, ar jis tą kon­kur­są lai­mė­jo tei­sė­tai. Žmo­gus atė­jo iš sta­ty­bų aikš­te­lės, to­dėl bu­vo ga­ na keis­ta, kad jis nu­run­gė ki­tus kon­ku­ren­tus, ku­rie bu­vo ži­no­mi kul­tū­ros pa­sau­ly­je“, – pri­si­mi­nė big­ben­do di­ri­gen­tas To­mas Bo­ ty­rius. Il­gą lai­ką bren­dęs konf­lik­tas įga­vo ki­tą for­mą, kai be­veik vi­ si ko­lek­ty­vo mu­zi­kan­tai su di­ ri­gen­tu T.Bo­ty­riu­mi nu­spren­dė raš­tu kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­ją ir po­li­ti­kus, pra­šy­ da­mi at­leis­ti iš pa­rei­gų big­ben­do va­do­vą A.Bu­tą. „Dau­g iau nei 90 pro­c. ko­ lek­ty­vo pa­si­ra­šė po šiuo raš­tu. Ma­n au, tai at­s pin­d i vi­s ų mū­ sų nuo­mo­nę“, – sa­kė di­ri­gen­tas T.Bo­ty­rius.

Prie­kaiš­tų va­do­vui – daug

Kau­no big­ben­do ko­lek­ty­vas nuo pra­džių ste­bė­jo­si, kaip ir ko­dėl A.Bu­tas, bū­da­mas in­di­vi­dua­lios sta­ty­bų įmo­nės va­do­vu, ta­po kon­ cer­ti­nės įstai­gos va­do­vu. Pa­sak mu­zi­kan­tų, iš sta­ty­ bų aikš­te­lės į džia­zo erd­vę atė­jęs A.Bu­tas į kon­cer­ti­nę veik­lą žiū­ ri la­bai ap­lai­džiai – ne­da­ly­vau­ ja Kau­no big­ben­do kon­cer­tuo­se, ne­spren­džia ky­lan­čių pro­ble­mų. „Vi­sus di­džiau­sius Kau­no big­ ben­do kon­cer­tus A.Bu­tas yra ati­ da­vęs pri­va­čiai va­dy­bi­nei kom­ pa­ni­jai, ku­ri už jį rū­pi­na­si vi­su va­dy­bi­niu dar­bu“ – dės­to­ma big­ ben­do ko­lek­ty­vo raš­te. Įž­vel­gia šmeiž­tą

„Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­ja te­gu aiš­ki­na­si ir ti­ria kal­ti­ ni­mų pa­grįs­tu­mą. Aš pa­ts neįž­ vel­giu jo­kio pa­grin­do, kad bū­tų ga­li­ma ne­pa­si­ti­kė­ti ma­no dar­ bu“, – griež­tai at­kir­to Kau­no big­ ben­do va­do­vas A.Bu­tas.

Ga­li bū­ti, kad rei­kės ieš­ko­ti bū­dų, kaip ge­rin­ti mik­rok­li­ ma­tą ko­lek­ty­ve. Jis ėmė ti­kin­ti, kad Kau­no big­ ben­dui ne­ti­ko nė vie­nas iš tri­jų bu­vu­sių va­do­vų – mu­zi­kan­tai esą ra­šė raš­tus, kad yra ne­pa­ten­kin­ti jų dar­bu. „Tik­riau­siai čia yra mu­zi­kan­ tų ant­ra pro­fe­si­ja – nuo­lat skųs­ tis. Aš tik­rai ne­ko­men­tuo­siu šios si­tua­ci­jos ir jo­kių in­ter­viu ne­da­ ly­siu“, – pa­reiš­kė big­ben­do va­

do­vas A.Bu­tas, neo­fi­cia­liai va­di­ na­mas žmo­gu­mi, tu­rin­čiu ge­rą „sto­gą“ Kau­no me­ri­jo­je. „Dve­jus me­tus dir­bu big­ben­do va­do­vu ir nie­ka­da jo­kiais klau­si­ mais žur­na­lis­tams ne­da­viau in­ ter­viu ir ne­ke­ti­nu duo­ti“, – iš­sa­ kė sa­vi­va­ldy­bės me­no ko­lek­ty­vui va­do­vau­jan­tis A.Bu­tas. „Ko­lek­ty­vas ne­gra­žiai apie ma­ ne kal­ba – kad esu ne­kom­pe­ten­ tin­gas. Var­gu ar jie ži­no, kad esu bai­gęs mu­zi­kos aka­de­mi­ją, gro­jęs Kau­no mu­zi­ki­nia­me teat­re. Man jau at­si­bo­do, kad vi­si ma­ne tik šmei­žia“, – lie­jo nuo­skau­das jis. Siū­lo psi­cho­lo­go pa­gal­bą

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­nius Rat­ke­lis pa­tvir­ti­no, kad spe­cia­liai big­ben­do mu­zi­kan­tų skun­dui tir­ ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. „Va­do­vas mums tu­ri raš­tu pa­ teik­ti pa­siaiš­ki­ni­mą. Ta­da ko­mi­ si­ja sės prie sta­lo ir aiš­kin­sis, ap­ klaus va­do­vą ir dar­buo­to­jus. Kol ko­mi­si­ja neiš­ty­rė konf­lik­to ap­lin­ ky­bių, aš jo­kių iš­va­dų ne­ga­liu pa­ teik­ti“, – sa­kė su­da­ry­tai ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kau­jan­tis D.Rat­ke­lis. „Aš va­do­vui pa­ts tu­riu la­bai daug klau­si­mų. Mums svar­bu iš­siaiš­kin­ ti, ar va­do­vas, kaip tei­gia­ma, tik­rai pa­žei­dė įstai­gos nuo­sta­tus, ne­si­lai­ kė sa­vo pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mo, gal­ būt net įsta­ty­mus pa­žei­dė“, – pa­ sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. „Jei­gu ir ne­pa­vyks ras­ti pa­žei­di­ mų, tai ga­li bū­ti, kad rei­kės ieš­ko­ ti bū­dų, kaip ge­rin­ti mik­rok­li­ma­tą ko­lek­ty­ve. Juk tu­ri­me psi­cho­lo­gi­ nę tar­ny­bą prie sa­vi­val­dy­bės, jie at­lie­ka mik­rok­li­ma­to ty­ri­mus“, – šmaikš­ta­vo D.Rat­ke­lis.

bę“, – vie­šai pa­reiš­kė A.Kup­čins­ kas, prieš­ta­rau­jan­tis, kad „Gazp­ rom“ bū­tų leis­ta per­leis­ti 99,5 pro­c. KTE ak­ci­jų ma­ža­jam elekt­ri­ nės ak­ci­nin­kui – bend­ro­vei „Cle­ ment Po­wer Ven­tu­re Inc.“

Įž­vel­gia sa­vi­va­lia­vi­mą

„Elekt­ri­nės atei­tis mies­tui tu­ri stra­te­gi­nę reikš­mę, to­dėl pa­reiš­ ki­mą šiuo klau­si­mu me­rui rei­kė­ jo bent jau ap­svars­ty­ti ta­ry­bo­je ir gau­ti pro­to­ko­li­nį pa­ve­di­mą. Tuo­ met vis­kas bū­tų su­pran­ta­ma ir etiš­ka. Apsk­ri­tai vi­sa ta is­to­ri­ ja ke­lia la­bai daug klau­si­mų“, – nuo­gąs­ta­vo mies­to ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius. Opo­zi­ci­jos at­sto­vas Ar­tū­ras Or­ laus­kas įžvel­gia me­ro sa­vi­va­lia­vi­ mą ir ma­no, kad yra pa­kan­ka­mai prie­žas­čių pra­dė­ti rink­ti pa­ra­šus dėl in­ter­pe­lia­ci­jos. „Kiek ži­nau, da­ry­da­mas mies­ tui la­bai svar­bų pa­reiš­ki­mą me­ ras sa­vo po­zi­ci­jos ne­de­ri­no nei su frak­ci­jo­mis, nei se­niū­nų suei­go­je. Kas jį įga­lio­jo?“ – ste­bė­jo­si A.Or­ laus­kas. „Me­ras tam­pa pa­na­šus į mies­to ka­ra­lių. Tuo­met pa­ts me­tas pri­ min­ti, kad me­ru jis bu­vo iš­rink­ tas mies­to ta­ry­bos na­rių bal­sais ir kad jų ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti“, – sa­kė A.Or­laus­kas, pa­brė­žęs, kad pa­ra­ šus dėl in­ter­pe­lia­ci­jos ke­ti­na pra­ dė­ti rink­ti ki­tą sa­vai­tę. Pa­siū­lė res­ti­tu­ci­ją

Pa­si­pik­ti­ni­mo šur­mu­lį su­kė­lu­sia­ me laiš­ke, ku­ria­me A.Kup­čins­kas Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ va­ do­vus ofi­cia­liai in­for­ma­vo ne­su­ tin­kan­tis su jų pra­šy­mu ne­prieš­ ta­rau­ti kont­ro­li­nio KTE ak­ci­jų pa­ke­to per­lei­di­mui, Kau­no me­ras, var­to­da­mas žo­dį „mes“, in­for­ma­ vo: „Pats są­ži­nin­giau­sias spren­ di­mas dėl ak­la­vie­tės mū­sų san­ty­ kiuo­se bū­tų 2003 m. pri­va­ti­za­vi­mo san­do­rio res­ti­tu­ci­ja, ku­ri, ti­kiuo­ si, rem­sis drau­giš­ku ir abi įtrauk­tas pu­ses ten­ki­nan­čiu su­si­ta­ri­mu.“ Kai ku­rie mies­to ta­ry­bos na­riai su Kau­no ta­ry­ba ne­de­rin­tą me­ ro laiš­ką pa­va­di­no A.Kup­čins­ko vien­val­dys­tės sie­ki­mu. Pa­si­gen­da ar­gu­men­tų

Vie­na­ša­liš­kai me­ro po­zi­ci­jai ne­ pri­ta­rian­tys mies­to ta­ry­bos na­riai kri­ti­kuo­ja už­mo­jus ka­dai­se par­

„„Už­mo­jis: mies­to ta­ry­bos na­rys A.Or­l

na­vi­čius A.Kupčinskui kritikos irgi n

duo­tą elekt­ri­nę vėl pe­rim­ti mies­to ži­nion. „Vi­siš­kai neaiš­ku, ko­kiais ar­gu­men­tais to­kia me­ro po­zi­ci­ ja yra pa­rem­ta. Kaip ži­no­ma, ta­ ry­bos po­tvar­kiu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, tu­rin­ti pa­reng­ti pa­ siū­ly­mus ir iš­va­das dėl elekt­ri­nės atei­ties. Tų iš­va­dų iki šiol dar nie­ kas ne­ma­tė, o me­ras jau pa­sku­bė­ jo pa­da­ry­ti pa­reiš­ki­mą“, – ste­bė­ jo­si A.Or­laus­kas. Me­ro krei­pi­ma­sis bu­vo pa­skelb­ tas bir­že­lio 1-ąją, ta­čiau dar­bo gru­pė dėl elekt­ri­nės per­spek­ty­vų iki šiol dar nė­ra ap­si­spren­du­si.

Mies­tas kaip šil­ kuo­se skęs­ta sko­ lo­se ir dar pla­nuo­ ja pe­rim­ti to­kį su­ dė­tin­gą ūkį kaip elekt­ri­nė. „Šią sa­vai­tę dar­bo gru­pės na­riai ren­ka­si į ei­li­nį po­sė­dį: nag­ri­nė­si­ me ke­lis ga­li­mus elekt­ri­nės atei­ties va­rian­tus. Vie­nas jų – su­si­grą­žin­ ti elekt­ri­nę į mies­to ūkį“, – sa­kė dar­bo gru­pės va­do­vas, mies­to ta­ ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Ge­di­ mi­nas Žu­kaus­kas. Už­mo­jus ver­ti­na skep­tiš­kai

Mies­to kon­ser­va­to­rių am­bi­ci­jas pe­rim­ti kar­tą jau par­duo­tą elekt­ri­ nę kri­ti­kuo­jan­tys opo­zi­ci­jos na­riai ti­ki­na, kad to­kio pla­no įgy­ven­di­ni­ mas vi­siš­kai ne­pag­rįs­tas rea­lio­mis ga­li­my­bė­mis.

Ang­lų eg­za­mi­no derlius Kaune – Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Va­kar pa­skelb­ti ang­lų kal­bos bran­ dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai pra­džiu­ gi­no dau­gu­mą Kau­no abi­tu­rien­tų. Dau­giau nei pu­sės jį lai­kiu­sių­jų re­ zul­ta­tas vir­ši­jo 50 ba­lų. „„Sėk­min­gas: ang­lų kal­bos eg­za­mi­no Kau­ne neiš­lai­kė vos 12 iš be­veik

2,5 tūkst. abi­tu­rien­tų. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Eg­za­mi­no neiš­lai­kė tik 12 jau­nuo­ lių, be­si­mo­kiu­sių pro­fe­si­nė­se bei vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se. Gim­na­zis­

tai iš­lai­kė vi­si. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus for­ ma­lio­jo švie­ti­mo po­sky­rio vy­riau­ sio­sios spe­cia­lis­tės Zi­tos Blė­die­ nės, ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną šie­met Kau­ne lai­kė 2437 abi­tu­rien­tai. 45 jų bu­vo įver­tin­ti šim­tu­kais. Dau­giau­sia šim­tu­kų pel­nė Kau­ no tech­n o­l o­g i­jos uni­ver­s i­te­to gim­na­zi­jos at­sto­vai – 12. Aš­tuo­ nis mak­si­ma­lius įver­ti­ni­mus ga­vo J.Jab­lons­kio, še­šis – Jė­zui­tų, pen­

kis – „Var­po“, po du – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­ si­te­to „Ra­sos“ gim­na­zi­jų bei J.Ba­ sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­sto­vai. Šim­tu­ku bu­vo įver­tin­tos ir vie­ no eks­ter­no (bu­vu­sio mo­ki­nio) bei vie­no pro­fe­si­nės – Kau­no tai­ko­ mo­sios dai­lės mo­kyk­los – abi­tu­ rien­to ang­lų kal­bos ži­nios. Kaip tei­gė Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­ nų cent­ro di­rek­to­rius Sau­lius Zy­


3

Penktadienis, birželio 22, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

je – ka­ra­liaus ci­jos šmėk­los

Išsigando: ki­rai puo­la šu­nis te­ris džiau­gė­si, kad jos 1 Mo­ šuo – il­gap­lau­kis tak­sas,

var­du Mik­sas, ne­ma­žai sve­ria, nes esą ki­taip paukš­tis bū­tų nu­si­ne­ šęs gy­vū­nė­lį. „Ačiū Die­vui, kad paukš­čiai ne­ puo­lė ma­no vai­ko, ku­ris ve­dė šu­ niu­ką. Kaž­ko­kia ne­są­mo­nė – ne­ ga­li­ma sau­giai išei­ti pa­si­vaikš­čio­ti prie na­mų“, – iš­gąs­čio ne­slė­pė mo­te­ris.

Or­ni­to­lo­gas Ri­čar­das Pa­ta­pa­vi­ čius pri­ta­ria, kad ki­rų sklei­džia­ mas gar­sas žmo­nėms ga­li su­kel­ti dis­kom­for­tą. „Ki­rų bal­sas tik­rai ne­pri­me­na lakš­tin­ga­los čiul­bė­ji­mo, jis ga­ na šai­žus. Paukš­čiai triukš­mau­ti pra­de­da nuo anks­ty­vo ry­to, to­dėl nor­ma­lu, kad žmo­nės pyks­ta“, – tei­gė paukš­čių spe­cia­lis­tas. Ne­puo­la, o gi­na­si

Jie kly­kia, cy­pia, gąs­di­na vi­sus praei­ vius. Bai­su praei­ti, kad koks ne­kirs­tų sna­pu.

Or­ni­to­lo­gas R.Pa­ta­pa­vi­čius pa­pa­ sa­ko­jo, kad Eu­ro­po­je jau tris de­ šimt­me­čius ste­bi­mas reiš­ki­nys, kai ki­rai pe­ri mies­tuo­se.

Po­pu­lia­ci­ja au­ga

Pa­sak spe­cia­lis­tų, Kau­ne tai vyks­ta ke­lio­se vie­to­se: ant pre­ ky­bos cent­ro „Sa­vas“, bu­vu­sios ra­di­jo ga­myk­los pa­sta­to Drau­ gys­tės g., kai ku­rių dau­gia­bu­ čių sto­gų. „Ki­rai gy­ven­to­j ų ne­p uo­ la, jie gi­na­si. Kaip tik šiuo me­tu paukš­čių jau­nik­liai yra paau­gę, to­dėl tė­vai sa­vo­tiš­kai gi­na juos nuo žmo­nių, gy­vū­nų. Šuo – ki­rų prie­šas. Tai jiems įgim­tas da­ly­ kas. Iš kar­to su­vei­kia sa­vi­sau­gos ins­tink­tas, ypač da­bar, kai rei­kia gin­ti jau­nik­lius“, – pa­sa­ko­jo or­ ni­to­lo­gas.

Komentaras Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė

r­laus­kas (nuotr. kairėje) – vie­nas iš in­ter­pe­lia­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių. G.J.Fur­ma­ negaili. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo, Tomo Raginos nuo­tr.

„Kaip sa­vi­val­dy­bė tvar­ko­si su stra­te­gi­nę reikš­mę mies­tui tu­rin­ čio­mis įmo­nė­mis, aki­vaiz­džiai ga­ li­me pa­ma­ty­ti pa­si­žiū­rė­ję į si­tua­ci­ją „Kau­no van­de­ny­se“, kur pro­fe­sio­ na­lai kei­čia­mi po­li­ti­nį už­nu­ga­rį tu­ rin­čio­mis fi­gū­ro­mis“, – pa­ste­bė­jo mies­to ta­ry­bos na­rys G.J.Fur­ma­ na­vi­čius. „Mies­tas kaip šil­kuo­se skęs­ ta sko­lo­se ir dar pla­nuo­ja pe­rim­ti to­kį di­džiu­lį ir su­dė­tin­gą ūkį kaip elekt­ri­nė. Čia rei­kia so­li­džių ad­mi­ nist­ra­ci­nių re­sur­sų, ku­rių Kau­ne, ma­nau, stin­ga. Apie tai spren­džiu iš to, kad sa­vi­val­dy­bė la­bai blo­gai tvar­ko­si sa­vo val­do­mo­se bend­ro­ vė­se“, – sa­kė val­dan­čia­jai koa­li­ ci­jai pri­klau­san­tis mies­to ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Mi­kė­nas. Už­si­mi­nė apie pa­tai­ka­vi­mą

Da­lį ta­ry­bos na­rių pa­pik­ti­nu­sį pa­ reiš­ki­mą pa­ra­šęs me­ras A.Kup­čins­ kas tvir­ti­no be­si­rū­pi­nan­tis mies­to ir vals­ty­bės in­te­re­sais. „Aš ge­rai jau­čiu nuo­tai­kas ta­ ry­bo­je ir už vi­są ta­ry­bą tik­rai ne­ šne­ku. Jie at­sa­kys už tai, jei bus nu­trauk­ta su­tar­tis ir neį­vyk­dy­ ti elekt­ri­nės sa­vi­nin­kų įsi­pa­rei­go­ ji­mai, ku­rių dy­dis – 105 mi­li­jo­nai. Ma­nau, kad kai ku­rie ta­ry­bos na­ riai tie­siog no­ri kaž­kam įsi­teik­ti, o tai ker­ta­si ir su mies­to, ir su vals­ty­ bės ener­ge­ti­niais in­te­re­sais“, – pa­ reiš­kė A.Kup­čins­kas. „Tas ma­no laiš­kas de­rin­tas su tei­si­nin­kais ir pa­dik­tuo­tas vie­nin­ te­lio rū­pes­čio – kad mies­tas ne­ pra­ras­tų in­ves­ti­ci­jų, ku­rios jam tei­sė­tai pri­klau­so“, – sa­vo po­zi­ci­ją dės­tė Kau­no me­ras.

Anot jo, mies­to ta­ry­ba re­tai ka­ da bal­suo­ja vie­nin­gai, tad, A.Kup­ čins­ko ma­ny­mu, jo pa­reiš­ki­mas esą ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip di­džio­ sios da­lies ta­ry­bos na­rių po­zi­ci­jos iš­raiš­ka. „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, su nie­kuo ne­de­rin­tas A.Kup­čins­ko laiš­kas nu­ste­bi­no ne tik opo­zi­ci­ jos, bet ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rius.

Kon­cer­tuo­ja nuo ry­to

„Kas ry­tą nuo 4 val. klau­so­mės ki­ rų kon­cer­to, jie ap­rims­ta tik apie 8 val., kai į pre­ky­bos cent­rą pra­de­ da rink­tis žmo­nės. Gal­būt tai at­ bai­do paukš­čius. Iš kur Kau­ne jų tiek daug pri­si­vei­sė?“ – ste­bė­jo­ si Vai­da.

Šiuo me­tu ki­rai yra pik­čiau­si, nes jau­nik­liai pra­de­da mo­ky­tis skrai­ dy­ti. Per pa­sta­r uo­sius me­t us Kau­ne pa­gau­sė­jo ki­rų po­pu­lia­ci­ja, ta­čiau or­ni­to­lo­gai nep­rog­no­zuo­ja, ko­kia si­tua­ci­ja bus po me­tų. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, jei­gu ki­rų po­ pu­lia­ci­ja Kau­ne dar la­biau gau­sė­ tų, rei­kė­tų ieš­ko­ti bū­dų, kaip ją su­ ma­ž in­ti.

Sa­v i­val­dy­bės ap­l in­kos ap­sau­gos sky­r iaus ve­dė­ja

J

ūs ma­ne nu­ste­bi­no­te – tik­rai pir­mą kar­tą gir­džiu, kad Kau­ ne rei­kė­tų re­gu­liuo­ti ki­rų po­ pu­l ia­ci­ją. Iš gy­ven­to­jų ne­sa­ me ga­vę nė vie­no skun­do dėl ki­r ų, to­dėl ir nea­na­li­za­vo­me, ar mies­te yra daug šių paukš­čių. Skun­dų dėl var­nų gau­na­me ga­na daž­nai. Sie­k iant su­ma­ž in­ti bet ko­k ių paukš­ čių po­pu­l ia­ci­ją, rei­k ia ras­t i prie­žas­ tis, ko­dėl jie mies­te taip gau­siai vei­ sia­si. Daž­n iau­siai nu­t in­ka taip, kad paukš­čiai tu­r i kaž­ko­k ių nuo­la­t i­n ių mai­t i­n i­mo­si šal­t i­n ių, to­dėl lie­ka to­ je vie­to­je.

Kas kli­bi­na koa­li­ci­ją?

Su me­ro ar­gu­men­tais ne­su­tin­kan­ tys mies­to po­li­ti­kai juo­se įžvel­gia po­li­ti­ka­vi­mą, ku­ris truk­do priim­ ti mies­tie­čiams nau­din­gus spren­ di­mus. „Jei yra se­no­sios elekt­ri­nės pir­ kė­jas, ku­ris iki 2015 m. ga­ran­tuo­ ja at­pi­gin­ti ši­lu­mą, rei­kia im­tis spren­di­mų, kad tai įvyk­tų grei­ čiau, nes Kau­ne ši­lu­mos ener­gi­jos kai­na yra pa­ti di­džiau­sia“, – pa­ste­ bė­jo G.J.Fur­ma­na­vi­čius. „Ar mums ver­ta pe­rim­ti elekt­ri­ nę ir pri­si­riš­ti prie du­jų? Juk spe­ cia­lis­tai be­veik vie­nu bal­su kal­ba, kad ši­lu­mą pi­giau ga­min­ti nau­do­ jant bio­ku­rą“, – sa­kė A.Or­laus­kas. Kai ku­rie opo­zi­ci­jos at­sto­vai ti­ ki­si, kad in­ter­pe­lia­ci­ja gal­būt at­ vė­sins vis la­biau ryš­kė­jan­tį A.Kup­ čins­ko po­lin­kį į vien­val­dys­tę. Nea­be­jo­ja­ma, kad ban­dant kon­ ser­va­to­rių ran­ko­se su­telk­ti kuo dau­giau val­džios, iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­sto nuo­lat ban­do­ma iš­vers­ti koa­li­ci­nės par­ti­jos at­sto­vą so­cial­de­mok­ra­ tą An­ta­ną Nes­tec­kį. Ta­čiau to­kios pa­stan­gos ar­do ir taip jau ne­tvir­tą val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos da­ri­nį.

46 šim­tu­kai bar­tas, Lie­tu­vo­je 100 ba­lų iš ang­lų kal­bos eg­za­mi­no ga­vo 206 abi­tu­ rien­tai. Vi­so­je Lie­tu­vo­je ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko lai­ky­ti 19 130 abi­tu­rien­tų, ta­čiau lai­kė 18 510 (apie 96,76 pro­c. už­si­re­gist­ra­ vu­sių­jų). Šie­met tai bu­vo po­pu­ lia­riau­sias pa­si­ren­ka­ma­sis eg­za­ mi­nas. Ne­pa­ten­kin­tie­ji įver­ti­ni­mu ga­li pra­šy­ti jį per­svars­ty­ti. Ape­lia­ci­jas

Ki­ta kau­nie­tė skun­dė­si, kad taip pat iš­si­gan­do ki­rų: „Prie „Vy­tu­ rio“ mo­kyk­los esan­čia­me sta­dio­ ne vi­sa­da pil­na šių paukš­čių. Jie kly­kia, cy­pia, gąs­di­na vi­sus praei­ vius. Bai­su praei­ti, kad koks ne­ kirs­tų sna­pu“, – pa­sa­ko­jo ji.

Praėjusią sa­vai­tę pa­jū­ry­je po pa­ plū­di­mį vaikš­čio­jan­tys gel­bė­to­jai ma­tė, kaip at­skri­dęs ki­ras nuo že­ mės pa­grie­bė ma­žą šu­niu­ką ir nu­ si­ne­šė jį į jū­rą.

rei­kia pa­teik­ti mo­kyk­los di­rek­to­ riui per tris dar­bo die­nas nuo vals­ ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­ tų pa­skel­bi­mo die­nos. Kad gau­tų ates­ta­tą, abi­tu­rien­ tams šie­met iš vi­so rei­kia iš­lai­ky­ti du bran­dos eg­za­mi­nus – pri­va­lo­ mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir vie­ną pa­si­ ren­ka­mą­jį. Jų pa­kaks sto­jan­tie­siems į ko­le­gi­jas. Pla­nuo­jan­tie­ji stu­di­juo­ ti uni­ver­si­te­tuo­se tu­rė­jo lai­ky­ti dar vie­ną bran­dos eg­za­mi­ną.

„„Bai­mė: ant pre­ky­bos cent­ro sto­go liz­dus su­si­su­kę ki­rai gąs­di­na kau­nie­čius. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, Sauliaus Žiūros (BFL) nuo­tr.


4

Penktadienis, birželio 22, 2012

Miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Išk­ry­pė­lio pra­mo­ga – vi­zi­tai į teis­mą Sep­ty­nio­li­kai me­tų ka­lė­ti už try­li­ka­me­čio iš­ža­gi­ni­mą nu­teis­tas kau­nie­tis Er­vy­das Če­ka­na­vi­čius vėl mi­na Kau­no apy­lin­ kės teis­mo, ku­ria­me yra iš­gir­dęs ne vie­ną nuo­spren­dį, slenks­tį. „„Sta­tis­ti­ka: per pa­sta­ruo­sius dve­

jus me­tus ban­dy­dami ne­tei­sė­tai pri­si­jung­ti prie elekt­ros tink­lų žu­ vo 14 žmo­nių. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Mir­ti­na elekt­ros sro­vė Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jo­je, so­dų bend­ri­jo­je „Že­mėt­var­ki­nin­kas“, sa­va­va­liš­kai ban­dęs pri­si­jung­ti prie elekt­ros tink­lų žu­vo pen­kias­ de­šimt­me­tis vy­ras.

Dėl šio įvy­kio ty­ri­mą pra­dė­jo Vals­ ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja. Šie­ met tai ant­ras at­ve­jis, kai sa­va­va­liš­ ki gy­ven­to­jų veiks­mai ar­ba sau­gaus el­ge­sio rei­ka­la­vi­mų ne­pai­sy­mas bai­gia­si žū­ti­mi. Pir­mi­niais duo­me­ ni­mis, žu­vu­sy­sis J.R. sa­va­va­liš­kai įsi­bro­vė į ka­be­li­nę spin­tą ir ban­ dė pri­jung­ti 0,4 kV įtam­pos ka­be­ lį, ku­rį bu­vo pa­klo­jęs po že­me. Su sa­vi­mi vy­ras tu­rė­jo įran­kius, ku­ riais ka­be­li­nės spin­tos apa­čio­je iš­ pjo­vė an­gą pa­pil­do­mam ka­be­liui. „Nuo­lat pri­me­na­me apie gre­ sian­čius pa­vo­jus. De­ja, gy­ven­to­jai ne­pai­so mū­sų per­spė­ji­mų, įspė­ja­ mų­jų ženk­lų ir ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­ be, kad ga­lė­tų pa­si­pel­ny­ti“, – sa­ kė LES­TO Pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Juo­zas Ša­ke­la. KD inf.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Šį kar­tą E.Če­ka­na­vi­čius tei­sia­mas dėl Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ro­ro Vy­tau­to Ga­ta­vec­ko įžei­di­mo ir ne­ pa­gar­bos teis­mui. Šis pro­ku­ro­ras pa­lai­kė vals­ty­bi­ nį kal­ti­ni­mą try­li­ka­me­čio iš­ža­gi­ ni­mo by­lo­je. E.Če­ka­na­vi­čius bu­vo kal­ti­na­mas, kad 2009 m. bir­že­ lį, ap­svai­gi­nęs ber­niu­ką al­ko­ho­liu ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, prie­var­ta­vo jį sa­vo bu­te. Tuo­met pro­ku­ro­ras pa­pra­šė, kad pe­do­fi­lui bū­tų pra­tęs­tas suė­mi­mo ter­mi­nas. Su­tei­kus tei­sę kal­bė­ti E.Če­ka­na­ vi­čiui, pa­sta­ra­sis iš­si­lie­jo. Nors ir ne­var­to­jo ne­cen­zū­ri­nių žo­džių, jo

iš­rėž­ta ti­ra­da bu­vo il­gas pro­ku­ro­ro V.Ga­ta­vec­ko įžei­di­nė­ji­mas. Ka­dan­gi toks E.Če­ka­na­vi­čiaus el­ge­sys kar­to­jo­si ga­na daž­nai, pro­ ku­ro­ras neap­si­ken­tė ir pa­ra­šė tar­ ny­bi­nį raš­tą. Taip bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl įžei­di­mo ir ne­pa­gar­ bos, ku­ris pa­sie­kė Kau­no apy­lin­ kės teis­mą. Va­kar by­los nag­ri­nė­ji­mą te­ko ati­ dė­ti iki ru­dens. E.Če­ka­na­vi­čiui ne­ pa­ti­ko, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis pro­ku­ ro­ras V.Ga­ta­vec­kas pra­šo nag­ri­nė­ti by­lą jam ne­da­ly­vau­jant. „Pro­ku­ ro­ras gal ven­gia ar tu­ri ko­kių nors komp­lek­sų, – gar­siai svars­tė E.Če­ ka­na­vi­čius. – Be to, aš ne­ga­lė­jau tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti šiai by­lai, nes ne­ga­vau pra­ne­ši­mo apie šian­die­

„„Pa­si­kaus­tęs: ne kar­tą už pe­do­fi­li­ją teis­tas E.Če­ka­na­vi­čius teis­me kar­

to­jo ne vie­no Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nių ap­ra­šy­mą.nos po­sė­dį.“ Iš Ky­bar­tų ko­lo­ni­jos at­vež­tas E.Če­ka­na­vi­čius po­ri­no, kad tu­rė­jo daug ki­tų rei­ka­lų. Taip pat jis pa­reiš­kė no­rą pa­ts su­si­ras­ ti ad­vo­ka­tą, o ne nau­do­tis vals­ty­ bės skir­to­jo pa­slau­go­mis. E.Če­ka­na­vi­čius nuo se­no gar­ sė­ja po­mė­giu il­gai ir iš­ve­džio­da­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mas kal­bė­ti, skųs­ti ne tik teis­mų spren­di­mus, bet ir vi­sus pro­ce­sų da­ly­vius ir jų veiks­mus. Pas­ku­ti­nį kar­tą E. Če­ka­na­vi­čius bu­vo teis­tas 2003 m. už pen­kio­li­ ka­me­čio tvir­ki­ni­mą. Išė­jęs į lais­ vę 2008 m., jis po pus­me­čio vėl įkliu­vo.

Už sto­vė­ji­mą bus ga­li­ma su­mo­kė­ti ban­ko kor­te­lė­mis Rugp­jū­čio pa­bai­go­je kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai už au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mą ap­mo­kes­tin­to­se gat­vė­se ir aikš­te­lė­se ga­lės at­si­skai­ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis.

„„Bū­dai: iki šiol vai­ruo­to­jai ga­lė­jo at­

si­skai­ty­ti elekt­ro­ni­nė­mis kor­te­lė­ mis, gry­nai­siais pi­ni­gais ir SMS.Tomo Raginos nuotr.

Šiuo me­tu vai­ruo­to­jai už sto­vė­ji­ mą tris­de­šimt aš­tuo­niuo­se au­to­ ma­tuo­se ga­li at­si­skai­ty­ti gry­nai­ siais pi­ni­gais, spe­cia­lia elekt­ro­ni­ne kor­te­le ar­ba trum­pą­ja ži­nu­te. „Šiuo me­tu vyks­ta pro­gra­ma­vi­ mo dar­bai, ruo­šia­ma sis­te­ma. Pla­ nuo­ja­ma, kad rugp­jū­čio ant­ro­je

pu­sė­je vai­ruo­to­jai ga­lės at­si­skai­ty­ ti ban­ko kor­te­lė­mis. Iš vi­so mies­te sto­vės pen­kias­de­šimt skai­ty­tu­vų, ku­riuo­se už sto­vė­ji­mą bus ga­li­ ma at­si­skai­ty­ti tiek ban­ko kor­te­le, tiek jau įpras­ta elekt­ro­ni­ne kor­te­ le“, – tei­gė „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­ mo aikš­te­lių“ di­rek­to­rius Sau­lius Staš­kū­nas. Pa­sak mies­to ta­ry­bos na­rio Vy­ gan­do Gu­dė­no, nau­ja ap­mo­kė­ji­mo for­ma bus pa­to­gi tiek mies­tie­čiams, tiek ir iš už­sie­nio at­vyks­tan­tiems mies­to sve­čiams, ku­riems ne­be­rei­

kės keis­tis va­liu­tos. „Te­rei­kės su­ rink­ti sa­vo kor­te­lės slap­ta­žo­dį. Ši pro­ce­dū­ra vi­siš­kai ne­si­ski­ria nuo tos, ku­rią kas­dien at­lie­ka­me pre­ ky­bos cent­ruo­se ar ki­to­se vie­to­ se, ku­rio­se yra ga­li­my­bė at­si­skai­ ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo V.Gu­dė­nas. Už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą at­si­ skai­tant ban­ko kor­te­lė­mis, rink­lia­ vos dy­dis vai­ruo­to­jams liks toks pat – tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­tį ap­mo­kės „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“. KD inf.

Kauno rajone kuriamos naujos darbo vietos UAB „Super montes“, atliekas surenkanti ir rūšiuojanti įmonė Kauno rajone, įrengė naują mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo liniją. Linijai įrengti ir aptarnauti sukurta 20 naujų darbo vietų Kauno rajono gyventojams. Įmonės vadovas Arūnas Staškauskis informavo, kad bendrovė per metus ketina surūšiuoti 30 tūkstančių tonų atliekų, tačiau, jei gyventojai aktyviau rūšiuotų atliekas ir naudotųsi nemokamai surenkamų antrinių pakuočių paslaugomis, įmonė galėtų surūšiuoti apie 60 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų ir įkurtų dar 20 naujų darbo vietų. 80 proc. atliekų bus perdirbama, ne daugiau kaip 20 proc. pateks į sąvartynus, tai leis keturis kartus pailginti sąvartyno eksploatavimo laiką. „Ketiname tobulinti technologijas ir siekti, kad atliekų, vežamų į sąvartynus, procentas dar sumažėtų“, – ateities planais dalijosi A.Staškauskis. „Siekiant sumažinti patenkančių į sąvartyną atliekų kiekius, neužtenka vien įrengti technologines linijas, tačiau būtina, kad gyventojai rūšiuotų atlie-

 Naujos atliekų rūšiavimo linijos atidarymo šventėje dalyvavo daug garbių svečių (iš

kairės į dešinę) A.Staškauskis, J.Šimėnas, V.Makūnas, J.Urbanavičius.

kas. Gaila, kad neturime atliekų rūšiavimo kultūros, tačiau stengiamės motyvuoti gyventojus: pastatome nemokamai konteinerius, nemoka-

mai surenkame atliekas, statome tik vieną konteinerį visų rūšių antrinėms atliekoms, kad nereikėtų jų patiems rūšiuoti.“

Linijos atidaryme dalyvavęs Seimo narys, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas sakė, kad bendrovėje lankėsi prieš porą metų – tirti gyventojų skundo. Pasak Seimo nario, per tą laiką įvyko akivaizdžių pasikeitimų. „Lietuvoje atliekų tvarkymo situacija labai bloga, Europos Sąjungoje esame treti nuo galo. Jei kitos šalys iš atliekų padaro kitą produktą ar žaliavą, paverčia energija, tai Lietuvoje viskas keliauja į sąvartynus. „Super Montes“ yra teisingame kelyje“, – sakė J. Šimėnas. Seimo narį stebina tai, kad valstybė skiria milijonines lėšas aplinkos apsaugai, o rezultato beveik nematyti – praktiškai visos atliekos keliauja į sąvartynus. Nors įgyvendinama daug programų, rengiamos įvairios akcijos, atliekų rūšiavimas yra vis dar opi problema Lietuvoje. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pasidžiaugė, kad bendrovėje šiandien dirba 70 Kauno rajono gyventojų. „Naujai įrengta linija – didžiulė nauda ne tik rajonui, regionui, bet ir Lietuvai. Bendrovė pradeda vadovautis europiniais stan-

dartais – į sąvartyną pateks ne daugiau kaip 20 procentų atliekų“, – sakė V.Makūnas. Įdiegus liniją, pirmame komunalinių atliekų rūšiavimo etape bus atskiriamos inertinės medžiagos, antrame – bioskaidžios atliekos, po to rūšiuojamos antrinės, tinkamos perdirbti atliekos, kurias bendrovė parduos perdirbėjams. Įrangai įsigyti bendrovė investavo 3,5 mln. litų ir savo jėgomis įrengė atliekų rūšiavimo liniją. Vykdant projektą, aplinkos taršai sumažinti visoje bendrovės teritorijoje, kuri užima 4,5 hektaro, įrengta lietaus ir buitinių nuotekų sistema. Bendrovė surenka, saugo ir rūšiuoja popieriaus, kartono, plastiko, metalo, stiklo, tekstilės, medžio pakuočių atliekas, nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, perdirba plastiko ir stiklo pakuočių atliekas. Tai didžiausią stiklo kiekį Kauno rajone perdirbanti įmonė. Praėjusiais metais UAB „Super Montes“ perdirbo 25 tūkstančius tonų stiklo atliekų. UAB „Super Montes“, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. Tel. (8 37) 441 164 Užs. 978242


5

penktadienis, birželio 22, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Rado „bla­kę“

Vy­riau­sy­bė iš­pe­šė iš Sei­mo lei­di­mą ki­ tą sa­vai­tę pa­si­ra­ šy­ti kon­ce­si­jos su­ tar­tį su Ja­po­ni­jos kon­cer­nu „Hi­ta­chi“, pa­si­rink­tu stra­te­gi­ niu in­ves­tuo­to­ju į Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) sta­ty­bas.

Val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­ tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ ti­ja nu­spren­dė kreip­tis į tei­sė­sau­ gos ins­ti­tu­ci­jas dėl ras­tos, kaip įta­ ria­ma, klausymosi įran­gos.

„„Neiš­gir­do: Sei­mas neį­sik­lau­sė į pro­tes­tuotojų prieš bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos vys­ty­mą bal­są. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sei­mas ta­rė „taip“ atomui Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Til­dė prie­ši­nin­kus ir ša­li­nin­kus

Va­kar Sei­me su­reng­ti ga­lu­ti­niai bal­sa­vi­mai dėl Vy­riau­sy­bės pa­ reng­tų įsta­ty­mų, ku­riais at­ve­ria­ mas ke­lias su­si­tar­ti su „Hi­ta­chi“ dėl VAE sta­ty­bos. Prieš bal­sa­vi­mus įvy­ko pa­sku­ ti­nės dis­ku­si­jos. Opo­zi­ci­ja kal­bė­ jo prieš ato­mi­nį pro­jek­tą, val­dan­ tie­ji jį gy­nė. Opo­zi­ci­nė Dar­bo par­ti­ja (DP) pa­rė­mė VAE pro­jek­tą. Ta­čiau, siek­da­mi šios pa­ra­mos, val­dan­ tie­ji bu­vo pri­vers­ti su­tik­ti su DP pa­siū­ly­to­mis pa­tai­so­mis. Svar­biau­sia jų – Vy­riau­sy­bė įpa­ rei­go­ta su­lig kiek­vie­nu VAE pro­ jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­pu kreip­tis į Sei­mą lei­di­mo jį tęs­ti. Vyks­tant de­ba­tams dėl ato­mi­ nės elekt­ri­nės Sei­mo po­sė­džių sa­ lės bal­ko­ne su­si­rin­ko VAE prie­ši­ nin­kų ir ša­li­nin­kų gru­pės. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė bu­vo pri­vers­ta juos įspė­ ti, kad ne­triukš­mau­tų ir ne­plo­tų par­la­men­ta­rams pa­si­sa­kius. „Čia ne teat­ras ir ne kon­cer­tas. Pra­šom

liau­tis plo­jus. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­ siu pri­vers­ta jus iš­pra­šy­ti iš sa­lės“, – grės­min­gu to­nu pa­reiš­kė I.De­ gu­tie­nė.

„Per­ne­lyg di­de­li fi­nan­si­niai įsi­ pa­rei­go­ji­mai“, – ko­men­tuo­da­mas sa­vo bal­sa­vi­mą pa­reiš­kė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K.Gla­vec­kas.

Komentaras

Da­ly­va­vo 74 parlamentarai

Dau­gu­ma par­la­men­ta­rų pri­ta­rė, kad bū­tų su­reng­tas var­di­nis bal­ sa­vi­mas dėl abie­jų įsta­ty­mų priė­ mi­mo. Ta­čiau opo­zi­ci­niai so­cial­de­mok­ ra­tai, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ ja bei Krikš­čio­nių par­ti­jos at­sto­vai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me. So­cial­de­mok­ra­tai taip pat pra­ ne­šė pa­lie­kan­tys opo­zi­ci­jos su­da­ ry­tą koa­li­ci­ją, nes DP pa­rė­mė val­ dan­čių­jų pa­teik­tus pro­jek­tus dėl VAE sta­ty­bos. Var­di­nia­me bal­sa­vi­me iš vi­so da­ly­va­vo 74 Sei­mo na­riai. Už abu svar­biau­sius įsta­ty­mus bal­sa­vo be­veik vi­si val­dan­tie­ji ir DP at­sto­vai. Prieš abu įsta­ty­mus bu­vo li­be­ra­lai Kęs­tu­tis Gla­vec­kas ir Lai­mon­tas Di­nius, su­si­lai­kė li­ be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė bei li­be­ral­ cent­ris­tė Arū­nė Strib­ly­tė. Be to, dėl Kon­ce­si­jos su­tar­ties su „Hi­ ta­chi“ įsta­ty­mo su­si­lai­kė kon­ser­ va­to­rius Ry­tas Kup­čins­kas.

Dar svars­tys dėl re­fe­ren­du­mo

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ne­slė­ pė džiaugs­mo: „No­riu vi­sus pa­ svei­kin­ti ir pa­dė­ko­ti už su­dė­tin­ gus, bet rei­ka­lin­gus ir is­to­ri­nius spren­di­mus.“ Priim­tie­ji įsta­ty­mai įsi­ga­lios, kai juos pa­si­ra­šys Pre­zi­den­tė Da­ lia Gry­baus­kai­tė. Pla­nuo­ja­ma, kad jau bir­že­lio 28 d. su „Hi­ta­chi“ bus pa­si­ra­šy­ta kon­ce­si­jos su­tar­tis. Ti­ki­ma­si, kad 16–18 mlrd. li­ tų ver­tės VAE bus pa­sta­ty­ta iki 2022 m. Ki­t ą sa­vai­t ę Sei­m as svars­tys opo­z i­c i­jos pa­s iū­ly­m ą šį ru­d e­ nį kar­t u su nau­jo­jo par­l a­m en­to rin­k i­m ais su­reng­t i pa­ta­r ia­m ą­ jį re­fe­ren­d u­m ą dėl nau­jos ato­ mi­n ės elekt­r i­n ės sta­ty­b os Lie­ tu­vo­je. Be to, net ke­lios ini­cia­ty­vi­nės gru­pės ren­ka pi­lie­čių pa­ra­šus dėl to­kio re­fe­ren­du­mo su­ren­gi­mo.

Al­gis Kru­pa­vi­čius Po­l i­to­lo­gas

K

a­dan­gi ato­mi­niai įsta­ty­mai Sei­me priim­ti ne­la­bai įti­ki­ na­ma bal­sų per­sva­ra, o da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios par­ti­jos ne­ga­li ti­kė­tis daug vie­tų ar par­ la­men­ti­nės dau­gu­mos nau­ja­me Sei­me, yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ru­de­nį ar­ba ki­tų me­tų pra­džio­je dis­ku­si­ja dėl VAE pro­jek­to bus at­nau­jin­ta, ir nau­jas Sei­ mas ga­li re­vi­zuo­ti da­bar­ti­nius spren­ di­mus. Toks sce­na­ri­jus jau tu­ri pre­ce­ den­tą. Tai ener­ge­ti­kos bend­ro­vė „Leo LT“, ku­ri bu­vo įsteig­ta so­cial­de­mok­ra­ tų val­dy­mo me­tais, bet į val­džią atė­jus kon­ser­va­to­riams – išar­dy­ta, abe­jo­jant skaid­ru­mu. Šiuo klau­si­mu bus svar­bi ir Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja. Kol kas, at­ro­do, Pre­zi­den­tė nė­ra iki ga­lo už­tik­rin­ta dėl Vi­sa­gi­no pro­jek­to bū­ti­ny­bės.

„Kiek ži­nau, iš tik­rų­jų dėl to­kių fak­tų bus kreip­ta­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ jas ir kai at­liks ty­ri­mą, ta­da ga­lė­si­me pla­čiau ko­men­tuo­ti“, – sa­kė par­ti­jos va­do­vas prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Par­ti­jos vyk­do­ma­sis sek­re­to­rius Rai­ mun­das Alek­na sa­kė, kad tei­si­nin­kų pa­pra­šy­ta pa­ruoš­ti „do­ku­men­tus kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl gal­būt nu­si­kals­ta­mos vei­kos prieš Tė­vy­nės są­jun­gą“. Pak­laus­tas, ar ke­ti­na­ma kreip­tis dėl ras­tos gal­būt klausymosi įran­ gos, jis at­sa­kė – „tam tik­ru po­žiū­ riu taip“.

Rai­mun­das Alek­na:

Ma­ne tik­tai in­for­ma­ vo, kad tai kaž­ko­kia klausymosi apa­ra­ tū­ra. R.Alek­na pri­pa­ži­no, kad kon­ ser­va­to­riams įta­ri­mų su­kė­lu­si gal­ būt pa­si­klau­sy­ti skir­ta įran­ga bu­vo ap­tik­ta par­ti­jos būs­ti­nė­je Vil­niaus se­na­mies­ty­je. „Kiek ma­ne in­for­ ma­vo, tai bu­vo nu­sta­ty­ta mū­sų po­sė­džių sa­lė­je, būs­ti­nė­je. Ma­ne tik­tai in­for­ma­vo, kad tai kaž­ko­kia klausymosi apa­ra­tū­ra“, – sa­kė jis. „Pa­sa­kiau, kad tei­si­nin­kai pa­ ruoš­tų krei­pi­mą­si į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas“, – pri­dū­rė R.Alek­na. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tei­gia su šiuo įren­gi­niu nie­kaip ne­ san­ti su­si­ju­si. „Tik­rai ne. Tai nė­ra mū­sų įran­ga“, – tvir­ti­no STT at­ sto­vas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­ tas in­ci­den­to kol kas ne­ko­men­tuo­ ja. Tei­sė­sau­ga tvir­ti­na, kad lau­kia ofi­cia­laus kon­ser­va­to­rių krei­pi­ mo­si ir vi­sos tu­ri­mos me­džia­gos, įskai­tant ir pa­čią „bla­kę“. Ta­da bus spren­džia­ma, ar pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to klausymosi. KD, BNS inf.

Grės­min­gi kal­ti­ni­mai daž­nai bai­gia­si šnipš­tu Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Sei­me iš pra­džių nu­skam­ba grės­ min­gi pro­ku­ro­ro žo­džiai, bet paskui įsi­vy­rau­ja ra­my­bė. Taip ne­ re­tai bai­gia­si is­to­ri­jos, kai Sei­mas pa­nai­ki­na po­li­ti­kų ar tei­sė­jų tei­si­ nę ne­lie­čia­my­bę. For­mu­luo­tė vi­sa­da vie­no­da

„Pra­šau leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­ mo­jon at­sa­ko­my­bėn, suim­ti ar­ba ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“, – to­kiais žo­džiais sa­vo pra­šy­mą bai­gia ge­ne­ ra­li­nis pro­ku­ro­ras, at­vy­kęs į Sei­mą pra­šy­ti tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­ nai­ki­ni­mo. Šios ka­den­ci­jos Sei­mas iš­gir­ do ne vie­ną to­kį pra­šy­mą ir daž­ niau­siai duo­da­vo su­ti­ki­mą. Ta­čiau griež­čiau­sios pro­ku­ro­rų kar­do­mo­ sios prie­mo­nės ne­su­lau­kė nė vie­ nas įta­ria­ma­sis. To­kių pa­vyz­džių daug. Nau­ jau­sias – kon­ser­va­to­rius Vi­ tas Ma­tu­zas. Jam mes­ti grės­min­

gi kal­ti­ni­mai: pikt­nau­džia­vi­mas, nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­vi­ mas, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas, net­gi pi­ni­gų grobs­ty­mas. V.Ma­tu­zui gre­ sia net 8 me­tai ne­lais­vės. Li­kę by­los, su ku­ria sie­ja­mas šis po­li­ti­kas, „vei­kė­jai“ bu­vo ar te­bė­ ra suim­ti. Pas­ku­ti­nis toks – lo­bis­ tas And­rius Ro­ma­novs­kis, su­lai­ky­ tas prieš ke­lias die­nas. Ta­č iau pa­ts Sei­m o na­rys nė­ ra nei su­lai­ko­mas, nei sui­ma­mas, nei so­d i­n a­m as į ka­l ė­j i­m ą, nors ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ga­vo Sei­ mo lei­di­mą su­var­žy­ti V.Ma­tu­zo lais­vę. Įta­ria­mie­ji vaikš­to lais­vė­je

30 tūkst. li­tų ky­šio ėmi­mu kal­ti­ na­mo bu­vu­sio Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo Ry­šar­do Skir­tu­no lais­vė ir­gi lig šiol ne­su­var­žy­ta. Sei­mas pa­nai­ki­no ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo Ri­man­ to Sa­vic­ko tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, ta­čiau jo by­la dar ne­baig­ta, bu­vęs tei­sė­jas vaikš­to lais­vė­je.

Pa­da­rius nu­si­kal­ti­mų kal­ti­na­ miems po­li­ti­kams ar tei­sė­jams pro­ku­ro­rai daž­niau­siai už­drau­džia iš­vyk­ti iš ša­lies. Ta­čiau nė vie­nas jų ne­bu­vo su­lai­ky­tas ar su­var­žy­tas griež­čiau. Pap­ras­ti žmo­nės, pa­da­rę ana­lo­ giš­kus nu­si­kal­ti­mus, ku­riais kal­ ti­na­mi po­li­ti­kai ar tei­sė­jai, ne­re­tai pū­do­mi ka­lė­ji­muo­se. Nie­kur ne­pa­bėgs?

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­ mi­te­to pir­mi­nin­ko Sta­sio Šed­ba­ro to­kia pra­kti­ka ne­ste­bi­na. Pa­sak jo, tie­siog ne­bū­ti­na tai­ky­ti griež­čiau­ sių san­kci­jų. „Pa­vyz­džiui, V.Ma­tu­zo at­ve­jis. Kaip nu­ro­dė pro­ku­ro­rai, įro­dy­mai prieš jį jau su­rink­ti ir pa­tvir­tin­ti. Tai ko­kia pra­smė tam žmo­gui su­ var­žy­ti lais­vę? Ji var­žo­ma ta­da, kad ne­pa­bėg­tų, ne­pa­sis­lėp­tų, ne­ da­ry­tų po­vei­kio ki­tiems by­los da­ ly­viams. Bet jei tai yra tei­sė­jas ar po­li­ti­kas, kaip jis pa­bėgs? Tai ne tie žmo­nės, ku­rie bėgs į Is­pa­ni­

ją ar ki­tur“, – sam­pro­ta­vo S.Šed­ ba­ras. Jis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad ant­ ran­kių už­dė­ji­mas – pa­ro­do­ma­sis veiks­mas ir to rei­kia im­tis tik ta­da, kai tik­rai bū­ti­na. Ant­ran­kiai var­gu ar gre­sia

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­ vai nu­ro­do, jog tai, kad nė vie­nam as­me­niui, ku­riam bu­vo pa­nai­kin­ta tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, griež­tos kar­ do­mo­sios prie­mo­nės ne­bu­vo skir­ tos, ne pro­ku­ro­rų pra­kti­kuo­ja­ma dokt­ri­na ar po­zi­ci­ja. Esą tai reiš­kia, kad ne­bu­vo griež­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo pa­grin­dų. Į Sei­mą yra kreip­ta­si ir dėl Kau­ no tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­ mo, neat­me­tant ir lais­vės su­var­žy­ mo. Po sa­vai­tės par­la­men­ta­rai bal­ suos, ar pri­tar­ti to­kiam pro­ku­ro­rų pra­šy­mui. Ta­čiau, kaip ro­do pra­kti­ka, men­ ka ti­ki­my­bė, kad N.Venc­kie­nė ga­lė­ tų bū­ti suim­ta.

„„Bal­suos: po sa­vai­tės Sei­mas tu­

rės ap­si­spręs­ti, ar leis­ti su­var­žy­ti tei­sė­jos N.Venc­kie­nės lais­vę. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


6

penktADIENIS, birželio 22, 2012

nuomonės

Re­mon­tai – be pla­nų ir stab­džių?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kir­viu ta­šy­ta pro­pa­gan­da Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

L

ie­t u­va bai­g ia pa­skęs­t i keis­t ų rek­la­mų upė­se. Anks­č iau už pa­va­s a­ rio po­lai­d į lie­jo­si se­r ia­ las „Kai­my­nai“, ku­r ia­me vai­d i­nę „Vil­n iaus ener­g i­jos“ in­ž i­n ie­r iai ir fi­nan­si­nin­kės skai­čia­vo, kiek vil­ nie­čiams kai­nuo­ja ši­lu­ma. Da­bar plūs­te­lė­jo nau­ja ban­ga: ge­riau­siu ete­rio lai­ku trans­l iuo­ja­mos pa­sa­ kos apie Vi­sa­g i­no ato­mi­nę elekt­ ri­nę (VAE). Rim­ti vy­rai kad­re ir už kad­ro rim­ tai po­ri­na apie rim­tą pro­jek­tą – to­ kį rim­tą ir taip rim­tai, kad iš­gir­dęs ant­rą sa­k i­n į vi­du­t i­n is sta­t is­t i­n is te­le­v i­z i­jos žiū­ro­vas be są­ž i­nės grau­ža­ties sprun­ka į ki­tą ka­na­lą. Ge­riau tau­ti­nio se­ria­lo aist­ros nei be aist­ros kal­ban­tis VAE ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius.

Nors VAE kol kas yra mi­ra­žas, tik juod­raš­ čiuo­se eg­zis­tuo­jan­tis pro­jek­tas, pa­sa­kos jau se­ka­mos. Pa­sik­lau­sęs po­strin­gau­to­jų ga­l i pa­ma­ny­t i, kad VAE – tik­ras No­ jaus lai­vas, ku­r iuo Lie­t u­va iš­ plauk­tų į vi­siš­kos ener­ge­ti­nės ne­ prik­lau­so­my­bės van­de­nis, su­tau­ py­tų be­ga­lę pi­ni­g ų ir už juos pri­ si­sta­ty­t ų mo­k yk­lų bei li­go­n i­n ių. Ir nors VAE kol kas yra mi­ra­žas, tik juod­raš­čiuo­se eg­z is­t uo­jan­t is pro­jek­tas, pa­sa­kos jau se­ka­mos. At­ro­do, bus se­ka­mos in­ten­sy­viai – už vi­sus šiam tiks­lui šie­met skir­ tus 3 mln. li­tų. Re­mia­mas prie sie­nos pa­siaiš­kin­ ti dėl šios rek­la­mi­nės kam­pa­ni­jos prem­je­ras ėmė muis­ty­tis. Esą, Os­ ta­po Ben­de­r io žo­d žiais ta­r iant, „kon­k u­r uo­jan­t i fir­ma“ ato­m i­n ių elekt­r i­n ių Ka­l i­n ing­ra­do sri­t y­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je rek­la­mai iš­lei­d žia daug dau­g iau pi­ni­g ų. Gal ir iš­lei­d žia, nors to­k ios kryp­ tin­gos kontrp­ro­pa­gan­dos ap­raiš­ kų mū­sų ži­nių erd­vė­je rei­kė­tų ge­

ro­kai paieš­ko­ti. Gir­dė­ti tik vie­nas ki­tas prieš­ta­rau­jan­č io­jo bal­s as, al­ter­na­t y­v io­sios ener­ge­t i­kos rė­ mė­jų pa­si­s a­k y­mai. Nuo­sek­l ios, aukš­tos ko­ky­bės, su­kur­tos pa­gal veiks­m in­g iau­sius juo­dų­jų tech­ no­lo­g i­jų me­to­dus pro­pa­gan­dos – to­kios, ko­kią esa­me įpra­tę ste­bė­ti „kon­k u­r uo­jan­čios fir­mos“ įta­kos zo­no­je ir ku­ri ga­lė­tų su­bur­ti VAE prie­ši­nin­k ų kri­ti­nę ma­sę, nė­ra. Bet ko­k iu at­ve­ju mū­siš­kė sme­ ge­nų plo­v i­mo ak­ci­ja ga­l i­m iems kon­k u­ren­t ams tik­rai pra­l ai­m i. Jos sce­na­ri­jus – neį­ti­k i­mai ba­na­ lus, pa­si­r ink­tos raiš­kos prie­mo­ nės, ne­pai­sant vi­sų XXI a. eg­z is­ tuo­jan­čių tech­no­lo­g i­nių ga­l i­my­ bių, ne­pri­lygs­ta net pri­va­lo­mą­ja tvar­ka prieš fil­mų sean­sus ro­dy­ tiems ki­no žur­na­lams „Ta­r y­bų Lie­t u­va“, ku­r iuos sėk­m in­gai pra­ žio­vau­da­vo­me so­v iet­me­čiu. Vie­š ai se­k a­mos pa­s a­kos apie VAE pri­me­n a ne­b ent pra­s tos rek­l a­mos sim­b o­l iu ta­pu­s ią so­ cia­l i­nės rek­l a­mos kam­p a­n i­ją – po mer­dė­ju­s į Kau­n ą iš­k a­bi­nė­ tus mil­ž i­n iš­k us pla­k a­t us, ban­ džiu­sius pa­kel­t i kau­n ie­čių nuo­ tai­ką, įteig­t i, kad ir šia­me mies­te ga­l i­ma gy­ven­t i. Ša­ly­je ap­stu rin­ko­da­ros spe­cia­ lis­t ų, ži­nan­čių, ką da­r y­t i, no­r int įti­k in­t i vi­sus, abe­jo­jan­čius VAE rei­ka­l in­g u­mu. Reng­t i vie­šas dis­ ku­si­jas, pieš­ti ko­mik­sus ar fi­nan­ suo­t i me­n i­n in­k ų ins­t a­l ia­c i­j ų bran­duo­l i­ne te­ma kū­r i­mą – bet ko­k iu at­ve­ju da­r y­t i tai bent jau pro­fe­sio­na­liai, su­bti­liai, ne ta­šant kir­viu, bet dro­ž iant skal­pe­l iu. Ar ga­l i bū­t i ko­k ios nau­dos iš to­ kių kos­t iu­muo­t ų vy­r ų se­ka­mų pa­sa­k ų, vei­k iau­siai at­sa­k y­t ų tik „pi­g iai pra­si­su­kę“ to­k io so­l i­daus vals­ty­bi­n io už­sa­k y­mo vyk­dy­to­ jai ir tie, kas par­duo­da jiems sa­vo ete­rio lai­ką. Aki­vaiz­du, kad tie 3 mln. li­tų iš­ mes­ti į ba­lą. Net jei kaž­kam ir at­ ro­do, kad esa­me pa­kan­ka­mai tur­ tin­gi ir ga­lė­tu­me švais­ty­tis mi­li­jo­ nais, la­biau gai­la ne tų tri­jų mi­li­jo­ nų šla­man­čių­jų, o tų tri­jų mi­li­jo­nų Lie­tu­vos žmo­nių. Gai­la, nes kai kam val­d žio­je vis dar at­ro­do, kad tau­ta yra ne­ver­ta bū­t i dis­k u­si­jų par­t ne­re, ne­nu­si­ pel­no iš­sa­mių aiš­ki­ni­mų ir ar­gu­ men­tų. Šliūkš­te­lė­jai pro­pa­gan­dos – it ant be­na­mio šuns van­dens, ir ra­mu. Jo­k ių ne­pa­to­g ių klau­si­mų, abe­jo­n ių, jo­k ių prieš­ta­rau­jan­č ių bal­s ų.

informacija:

302 250

„„Ne­ri­mas: kai ku­rie kau­nie­čiai nuo­gąs­tau­ja, kad dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys kai­my­nai, re­mon­tuo­da­mi sa­vo bu­

tus, pa­žei­džia vi­so pa­sta­to konst­ruk­ci­jas, vamz­dy­nus. 

D

au­gia­bu­čiuo­se bu­tų gy­ven­to­ jams ta­pus vi­sa­tei­siams sa­ vi­nin­kams, kai ne­tgi bend­ri­ jų pir­mi­nin­kai lais­va­no­riš­kai ne­ga­li užei­ti pa­tik­rin­ti ra­dia­to­rių skai­ čiaus ar­ba skai­tik­lio rod­me­nų, at­si­ra­ do pro­ble­mų ir dėl re­mon­tų. Tai ak­ tua­lu vi­sa­me Kau­ne. Bu­tų sa­vi­nin­kai, da­ry­da­mi re­mon­tą, iš da­lies iš­griau­na per­tva­ras – pa­pras­tai išar­do tua­le­to ir vo­nių pa­tal­pė­lių sie­nas. Per­ke­lia džio­ vin­tu­vus, ne­tgi nuo gy­va­tu­kų įren­gia šil­do­mas vo­nių grin­dis (pa­skui ste­ bi­ma­si, ko­dėl gy­va­tu­kai ėmė nau­do­ti dau­giau ši­lu­mos). Vir­tu­vių pa­tal­po­se

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Ava­ri­nių at­ve­jų dar nė­ra bu­vę, bet dėl pra­stos ven­ti­lia­ci­jos, gar­so, nuo­te­kų skun­džia­si ne vie­nas kau­nie­tis. At­ ro­do, kol neį­lū­žo ko­kio bu­to lu­bos ar grin­dys, kol ne­si­de­for­ma­vo sie­nos ar­ ba kol ne­su­ma­nė to bu­to par­duo­ti ir ne­si­krei­pė į Re­gist­rų cent­rą dėl bu­to pla­no su­da­ry­mo, nie­kas ir ne­kont­ro­ liuos to­kių re­mon­to dar­bų? Mies­tie­ čiams bū­tų įdo­mu iš­girs­ti iš at­sa­kin­gų as­me­nų, kas ir ko­kiu bū­du kont­ro­ liuo­ja to­kius re­mon­tus ir į ką kreip­ tis pa­ste­bė­jus na­me to­kius re­mon­tus at­lie­kant. Va­lius V.

Dau­giau dė­me­sio „Ro­mu­vos“ fil­mams

N

e­se­niai veik­lą at­nau­ji­nęs ki­no teat­ras „Ro­mu­va“ – vie­nin­te­lis Lais­vės alė­jo­ je. At­ro­dy­tų, ne­tu­rė­tų bū­ti pro­ble­mų jį ap­rū­pin­ti įdo­miais ne­ ko­mer­ci­niais fil­mais, ku­rie pa­trauk­ tų žiū­ro­vų dė­me­sį. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu „Ro­mu­va“ fil­mais ap­rū­pi­na­ma at­mes­ti­nai. Daž­niau­siai gau­na­mi ne­se­niai ir il­ gai ki­tuo­se ki­no teat­ruo­se ro­dy­ti fil­

mai. Pa­vyz­džiui, „Snie­guo­lės is­to­ ri­ja“, „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus“ ir kt. bu­vo ro­dy­ti du mė­ne­sius. Per tą lai­ką lan­ky­to­jai tik­rai spė­jo juos pa­ma­ty­ti. Tad kam ta­da ei­ti į „Ro­ mu­vą“? Dėl to „Ro­mu­vos“ va­do­vy­bė tik skun­džia­si, kad gau­na se­nus fil­mus, bet reik­liau ne­spren­džia ap­rū­pi­ni­mo fil­mais klau­si­mų. O juk ir se­nes­nių fil­mų yra įdo­mių, juos vy­res­ni žiū­ro­

vai pri­mir­šo ir mielai dar pa­žiū­rė­tų, o jau­ni­mas ir vi­sai ne­ma­tęs. Štai „Gra­ ži mo­te­ris“, „My­li­mo­ji Kla­ra“, is­to­ ri­nis „Po­pie­žius Bor­dži­ja“, „Ele­gi­ja“ ir daug ki­tų. Ko­dėl to­kie fil­mai ne­ ga­lė­tų bū­ti ro­do­mi „Ro­mu­vo­je“? Tai bū­tų nau­din­ga ir žiū­ro­vams, ir ki­ no teat­rui, ku­ris pa­pil­dy­tų sa­vo biu­ dže­tą. Ki­no žiū­ro­vai N.Ra­daus­kai­tė, I.Ka­po­čiū­nie­nė, L.Da­nai­tis

Akivaizdi ne­pa­gar­ba ša­lies praei­čiai

A

p­si­lan­kiu­si Ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je pa­si­ju­tau tar­si bū­ čiau ne is­to­ri­nė­je vie­to­je, o pa­plū­di­my­je. Ant žo­lės pa­ si­tie­su­sios au­dek­lą sau­lė­je ke­pi­no­ si jau­nos mer­gi­nos. Į akis kri­to ne­ to­li ant suo­liu­ko rū­kan­ti mer­gu­žė­lė. Jai pri­ta­rė pro ša­lį su ci­ga­re­tė­mis lū­ po­se praei­nan­čios mo­te­rys. Iš Ka­ro mu­zie­jaus išė­jęs vy­ru­kas – gal lan­ ky­to­jas, o gal ir dar­buo­to­jas – taip

pat mik­liai už­si­de­gė ci­ga­re­tę, ei­ da­mas per so­de­lį de­monst­ra­ty­viai trau­kė dū­mą. Su­si­mąs­čiau. Kam ta­da jau se­ niai so­de­ly­je iš­kel­ti sten­dai, sa­kan­ tys, kad čia ne­rū­ko­ma, ne­ge­ria­ma, jei daug žmo­nių vi­so to ne­pai­so? Skau­džiau­sia, kad prie to­kių ten­ka pri­skir­ti jau­ni­mą (be abe­jo ne vi­są), ku­ris vi­siš­kai ne­ger­bia sa­vo ša­lies praei­ties, is­to­ri­jos ir di­de­lės pa­gar­

bos ver­to­je vie­to­je el­gia­si kaip tik­ ras šiau­da­dū­šis. Sun­ku su­pras­ti, kad į to­kius akis ba­dan­čius fak­tus vi­siš­kai ne­rea­guo­ja Ka­ro mu­zie­jaus dar­buo­to­jai, ku­rių pa­rei­ga per­spė­ ti rei­kia­mų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čius pi­lie­čius. Tvar­kai pa­lai­ky­ti čia tu­rė­ tų bu­dė­ti žmo­nių bri­ga­da, kad Ka­ ro mu­zie­jus iš­lik­tų ver­tas tik­ro­jo sa­ vo var­do. Is­to­ri­kė M.Tiš­ke­vi­čie­nė

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

įren­gia­mi kam­ba­riai užak­li­nant ka­ na­li­za­ci­jos vamz­džių iš­va­dus ant sto­ go – dėl to sun­kiau va­ly­ti ka­na­li­za­ci­jos vamz­džius. Re­konst­ruo­jant pa­kei­čia­ mi ven­ti­lia­ci­jos ka­na­lų pa­ra­met­rai ar­ ba jie užak­li­na­mi. Ne­re­tai pa­žei­džia­ mos ir lai­kan­čio­sios konst­ruk­ci­jos. To­kių per­dir­bi­nių va­rian­tų esa­ma pa­čių įvai­riau­sių. Bė­da, kad tai da­ro­ ma be pro­jek­tų ir nie­kam jų ne­kont­ ro­liuo­jant. Bu­to sa­vi­nin­kas – pa­ts sau šei­mi­nin­kas. Jis sa­vo veiks­mais ne­pa­ val­dus dau­gia­bu­čių na­mų bu­tų sa­vi­ nin­kų bend­ri­jai, bu­tų na­mų prie­ žiū­ros tar­ny­bai ar kam nors ki­tam.

„Shutterstock“ nuo­tr.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, birželio 22, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,35 %

+0,05 %

41 pro­c.

dau­giau ke­lei­vių šie­met, pa­ly­gin­ti su per­nai, skrai­di­no ša­lies skryd­žių bend­rovės.

–0,19 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Už­mo­kes­čio ­ sąnau­dos ne­mažė­jo

Per me­tus ša­lies įmonė­se au­go ne tik dar­ buo­tojų skai­čius, bet ir jiems mo­ka­mi at­ ly­gi­ni­mai. Dar­bo už­mo­kes­čio sąnau­das ma­ži­nu­sių veik­los šakų šie­met be­veik ne­ li­ko. Šių metų pir­mo ket­vir­čio re­zul­ta­ tai ro­do, kad per me­tus dar­buo­tojų skai­ čius au­go 4,2 pro­c., vi­du­tinės al­gos – 3,2 pro­c., o lėšos at­ly­gi­ni­mams ūgtelė­jo 7,5 pro­c. At­ly­gi­nimų įta­ka dar­bo sąnaudų au­ gi­mui pa­siekė 44 pro­c.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2888 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2716 JAV do­le­ris 1 2,7231 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6658 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9534 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1307 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6022 Ru­si­jos rub­lis 100 8,2619 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8745

R

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,1980 % –0,2149 % +0,0772 % –0,1685 % –0,0404 % –0,1376 % +0,4540 % –1,2361 % -

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,76

4,46

2,41

„Va­koil“

4,72

4,42

2,42

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

80,31 dol. už 1 brl. 91,90 dol. už 1 brl.UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Geros idėjos vertos pinigų Justinas Gapšys Verslininko Naglio Menkevičiaus įkurtas greitojo tailandietiško maisto baras „Wok & Roll“ jau kurį laiką džiugina vilniečius, o jo klientai, kaip teigiama šūkyje, gali pasiekti „čirškančią nirvaną“. Pinigų verslo pradžiai N.Menkevičius gavo pasinaudojęs lengvatine paskola iš Verslumo skatinimo fondo, kurį administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

„„Žings­nis: Lie­tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to pa­rei­

gas nuo šiol eis Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plėtros aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, įmo­nių grupės „Ei­ka“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R.Dar­gis.Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Pra­mo­ni­nin­kai iš­si­rin­ko naują va­dovą Va­kar Lie­tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPK) iš­rin­ko ant­ rą or­ga­ni­za­ci­jos va­dovą per vi­ są sa­vo gy­va­vi­mo is­to­riją. Dvi­ kovą dėl nau­jo LPK pre­zi­den­to po­sto laimė­jo 52 metų Ro­ber­tas Dar­gis.

Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plėtros aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, įmo­nių grupės „Ei­ka“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R.Dar­gis LPK pre­zi­ den­tu iš­rink­tas neei­li­nia­me kon­ fe­de­ra­ci­jos su­va­žia­vi­me. Nau­jas pa­rei­gas jis eis ket­ve­rius me­tus. „Pra­mo­ni­ninkų, kaip svar­baus Lie­tu­vos vers­lo bend­ruo­menės bal­so, pa­rei­ga – pa­lai­ky­ti ak­tyvų dia­logą su vald­žia ir siek­ti kuo ge­ resnės, aiš­kios ir sta­bi­lios ap­lin­ kos vers­lui. Kiek­vie­nos vals­tybės pa­ma­tas yra pi­lie­tiš­ki, ak­tyvūs, ku­rian­tys žmonės. Mes tu­ri­me pa­ska­tin­ti juos iš­ban­dy­ti sa­vo jė­ gas ir idė­jas, pa­ra­gin­ti kur­ti, tu­ ri­me rūpin­tis, kad dar­niai vers­lo plėtrai ir ini­cia­ty­vai būtų kuo ge­ riau­sios sąly­gos“, – sa­ky­da­mas rin­kimų kalbą teigė R.Dar­gis. Į LPK pre­zi­den­to po­stą taip pat pre­ten­da­vo „Vi­čiūnų“ įmo­ nių grupės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Iki neei­li­nio su­va­žia­vi­mo ir LPK pre­zi­den­to rin­kimų kon­fe­de­ra­ci­jai At­sip­ra­šy­mas „Kau­no die­nos“ ket­vir­ta­die­nio, bir­že­lio 21 d. nu­me­ry­je 12 p. prie „NOR­DIA Baub­lys & Part­ners“ at­sto­vo Eval­do Ra­po­lo ko­men­ ta­ro išs­paus­din­ta ne to as­mens nuo­trau­ka. At­sip­ra­šo­me!

lai­ki­nai va­do­va­vo vi­cep­re­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Rai­nys. Pa­rei­gas jis per­ėmė, kai per­nai spalį ne­tikė­tai mirė il­ga­me­tis or­ga­ni­za­ci­jos va­ do­vas, „Ache­mos grupės“ pre­zi­ den­tas ir did­žiau­sias ak­ci­nin­kas Bro­nis­lo­vas Lu­bys. Vers­li­nin­kas kon­fe­de­ra­ci­jai va­do­va­vo nuo pat jos įstei­gi­mo, 18 metų. LPK su­va­žia­vimą ir nau­jai iš­ rinktą pre­zi­dentą R.Dargį svei­ ki­no prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, mi­nist­rai, Sei­mo frak­cijų se­niū­ nai, svei­ki­ni­mo žodį at­siuntė Pre­ zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. Per su­va­žia­vimą pra­mo­ni­nin­ kai taip pat ap­tarė svar­biau­sias šian­die­nos eko­no­mi­kos ak­tua­ li­jas ir įver­ti­no pa­si­rink­tas vals­ tybės prie­mo­nes, sie­kiant šalį iš­ ves­ti iš krizės. Ren­gi­ny­je taip pat bu­vo ap­do­ va­no­ti 22 ge­riau­si 2011 m. Lie­tu­ vos eks­por­tuo­to­jai mažų, vi­du­ ti­nių ir di­de­lių įmo­nių grupė­se, Vy­tau­to And­riaus Grai­čiū­no ap­ do­va­no­ji­mu bu­vo pa­gerb­ti vers­lo bend­ruo­menės pri­pa­ži­nimą pel­ nę va­dy­bos ly­de­riai: bend­rovės „Ami­li­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius, Lie­tu­vos grūdų per­dirbėjų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Min­ dau­gas Ged­vi­las, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­f. dr. Al­ vy­das Pum­pu­tis ir Kau­no tech­no­ lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ap­lin­kos in­ži­ ne­ri­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius pro­f. dr. Jur­gis Ka­zi­mie­ras Sta­niš­kis. Lie­tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­ fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja 39 ša­ki­nes ir 9 re­gio­ni­nes vers­lo bei pra­monės aso­cia­ci­jas, ku­rios jun­gia dau­ giau nei 2,7 tūkst. įvai­raus pro­fi­ lio įmo­nių. KD, BNS inf.

Apie tai, kaip idėja gali tapti verslu, pašnekovas pasakojo noriai: „Mintis atidaryti nestandartinę lauko kavinę transporto priemonėje kilo važinėjant po Berlyną. Norėdami gauti finansavimą verslo pradžiai įkeitėme nekilnojamąjį turtą, o suktis turėjome greitai, nes jau buvome laimėję savivaldybės konkursą lauko kavinei įrengti prie Vilniaus Vingio parko.“ Verslo pradžia lengva nebuvo: apie kavinę sparčiai pasklido žinia, nes greitojo tailandietiško maisto tokioje aplinkoje Vilniuje dar niekas nesiūlė. „Augant klientų skaičiui, sušlubavo aptarnavimo kokybė – išryškėjo patirties stygius, – sakė N.Menkevičius. – Supratome, kad jei norime gerinti kokybę ir greitį, turime tobulinti darbo procesus.“ Paklaustas patarimo susidomėjusiems nauju greitojo maisto verslu, N.Menkevičius rekomendavo gerai išanalizuoti jo specifiką arba kreiptis į šios srities specialistą – taip bus galima lengviau išvengti ateities klaidų. „Visada galima stačia galva nerti į šaltą verslo jūrą ir mokytis iš savo klaidų, tačiau šis būdas – brangesnis“, – įsitikinęs verslininkas. Apie tai, kad svarbu gerai apgalvoti verslo pradžią, kalba ir finansų srities ekspertė, Finansų analitikų asociacijos narė Vita Markevičiūtė. Jos teigimu, bet kokiame versle reikia aiškiai suvokti, į kokius klientus bus orientuojamasi ir kokia vertė bus siūloma. „Prieš pasirinkdami restoraną ar kavinę ir juose apsilankę, juos vertindami žmonės apsvarsto tuos pačius kriterijus, tačiau prieš ir po vizito juos išdėsto skirtinga tvarka. Svarbu vienodai rūpintis, kad klientai būtų patenkinti viskuo – aptarnavimu, maistu ir jo pateikimu, vieta, kaina, reputacija – negalima išskirti vieno kriterijaus ir mažiau rūpintis kitais“, – kalbėjo V.Markevičiūtė. Ekspertė teigė, kad greitojo maisto restorano veikla greitai gali tapti pelninga, jei jo savininkas tiksliai reaguoja į klientų poreikius, sugeba išlaikyti jų srautą ir efektyviai valdyti maisto tiekimą

„„Sugalvojo: mintis„atidaryti„nestandartinę„lauko„kavinę„transporto„prie-

monėje„verslininkui„kilo„važinėjant„po„Berlyną.„ „

bei gamybą, neturi didelių įsipareigojimų. „Restoranų ir kavinių savininkai kasdien susiduria su keliais iššūkiais: surasti ir išlaikyti savo konkurencinį pranašumą, aukštą kokybę, nuolat keistis ir išlikti madinga vieta. Ne mažiau svarbu yra kasdien stebėti klientų skaičių ir apyvartos rodiklius. Šie rodikliai lemia daugelį tolesnių sprendimų ir veiksmų“, – sakė pašnekovė. V.Markevičiūtė pasakojo, kad Lietuvoje naują verslą pradėti nelengva: bankai skolina nenoriai arba su aukštomis palūkanomis ir asmeniniu laidavimu, rizikos kapitalo fondai pradeda domėtis tada, kai atsiranda pirmieji sėkmingo verslo įrodymai, o palūkanos šiame verslo etape yra labai svarbios. Tokiai finansų ekspertės nuomonei pritaria ir INVEGOS generalinio direktoriaus pareigas l. e. Audrius Zabotka. Pašnekovas teigė, kad mažą verslą norinčius pradėti žmones nuo tokios minties gali visai atgrasyti paskolų palūkanų

UAB„„Miesto„erdvės“„archyvo„nuotr.„

našta. Pradinis verslo etapas yra ne tik sunkus, bet ir rizikingas, o jei bankai išdrįsta finansuoti rizikingus projektus, tai tik didelėmis palūkanomis. „Tačiau iš ES socialinio fondo lėšų įsteigtas Verslumo skatinimo fondas leidžia pasinaudoti puikia galimybe nebrangiai pasiskolinti verslui ir gauti dalinį paskolų palūkanų kompensavimą iki 95 proc. Be to, nemažą vaidmenį atlieka INVEGOS garantija paskolos užstatui iki 80 proc. paskolos sumos. Visa tai sumažina kredito įstaigos baimę ir leidžia smulkiajam verslininkui lengviau kvėpuoti“, – sakė A.Zabotka. Taigi pagalba, kurią gali suteikti INVEGA valstybės garantijų forma ir iš dalies kompensuodama palūkanas, gali būti labai svarbi.


8

penktADIENIS, birželio 22, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Leng­vaat­le­čių tre­ne­ris pa­ža­dais ne­si­žars­to Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

1 342 – tiek leng­vaat­le­čių šiais me­ tais var­žy­sis atei­nan­tį tre­čia­die­ nį Suo­mi­jos sos­ti­nė­je Hel­sin­ky­je pra­si­dė­sian­čia­me Eu­ro­pos čem­ pio­na­te. Tarp jų bus ir 24 mū­sų ša­ lies at­sto­vai.

Kęs­tu­tis Je­zep­či­kas:

Į lū­kes­čius žvel­ gia­me re­zer­vuo­tai. Rink­ti­nė li­pa į kal­ną.

„Ga­lu­ti­nį spor­ti­nin­kų, ku­rie vyks į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą, są­ra­šą ži­ no­jo­me praė­ju­sios sa­vai­tės pa­ bai­go­je, ta­čiau bu­vo li­ku­si da­lis spor­ti­nin­kų, ku­ri va­di­na­ma pa­ lai­ky­mo gru­pe. Ga­vo­me ži­nią, kad ke­tu­ri iš pen­kių šio­je gru­ pė­je bu­vu­sių spor­ti­nin­kų įgi­ jo tei­sę da­ly­vau­ti pir­me­ny­bė­se“, – džiau­gė­si Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Je­zep­či­kas. Už Eu­ro­pos čem­pio­na­to bor­to li­ko šuo­li­nin­kas į to­lį Da­rius Au­ čy­na. „Jo spor­ti­nė for­ma ir re­zul­ ta­tai ge­rė­ja, ta­čiau pa­siek­tas re­ zul­ta­tas ne­bu­vo pa­kan­ka­mas“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­ris. Pak­laus­tas apie lū­kes­čius čem­ pio­na­te, K.Je­zep­či­kas kal­bė­jo at­ sar­giai ir pa­ža­dų ne­žars­tė. „Į lū­ kes­čius žvel­gia­me re­zer­vuo­tai. Rink­ti­nė li­pa į kal­ną. Šiais me­ tais kal­no vir­šū­nė yra olim­pi­nės žai­dy­nės. Da­bar tu­rė­tu­me pa­

kil­ti, vė­liau šiek tiek nu­si­leis­ti ir kil­ti dar aukš­čiau, – dės­tė spe­ cia­lis­tas. – Ži­no­ma, kai ku­riems spor­ti­nin­kams Eu­ro­pos čem­pio­ na­tas bus vir­šū­nė. Ki­ti at­le­tai ti­ ki­si, kad di­džiau­sias ir svar­biau­ sias pri­zas čem­pio­na­te – tie­siog pa­tek­ti į olim­pi­nę ko­man­dą.“ Tre­ne­ris ne­slė­pė, kad prieš sa­ vai­tę džiau­gė­si, kai sprin­te­rė Li­ na Grin­či­kai­tė įvyk­dė olim­pi­nį B nor­ma­ty­vą ir pri­si­jun­gė prie šių me­tų Lietuvos olimpiečių. „Vi­sa­ da ja ti­kė­jau. Ži­no­jau, kad anks­ čiau ar vė­liau ji iš­ko­vos ke­lia­la­pį į Lon­do­no žai­dy­nes. Svar­bu, kad nor­ma­ty­vas pa­siek­tas pa­čiu lai­ku – da­bar ga­li­ma bus ra­miai ruoš­ tis ir ne­pri­reiks pa­pil­do­mų star­ tų. Šiais me­tais L.Grin­či­kai­tei šiek tiek truk­dė trau­mos, ta­čiau jau da­bar ma­tau, kad jos spor­ti­ nė for­ma ge­rė­ja pa­gal gra­fi­ką“, – kal­bė­jo tre­ne­ris. Jis pri­mi­nė, kad olim­pi­niais me­tais į Eu­ro­pos čem­pio­na­to pro­gra­mą nė­ra įtrauk­tas ma­ra­to­ nas ir spor­ti­nis ėji­mas, o pa­grin­ di­nės Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ ti­kos ša­lys: Vo­kie­ti­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ru­si­ja, Pran­cū­zi­ja, Is­ pa­ni­ja, Ita­li­ja ir Len­ki­ja – siun­čia į Suo­mi­jos sos­ti­nę visiškai sukom­ plektuotas ko­man­das. Tre­ne­ris tei­gė, kad jo nė kiek ne­nus­te­bi­no du­kart olim­pi­nio čem­pio­no dis­ko me­ti­ko Vir­gi­ li­jaus Alek­nos spren­di­mas ne­ da­ly­vau­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­te. „Apie tai bu­vo kal­bė­ta ir se­zo­no pra­džio­je, to­dėl ne­nus­te­bau. At­ le­tas nuo­sek­liai ruo­šia­si olim­pi­ nėms žai­dy­nėms. Ma­nau, įver­ti­ nus Vir­gi­li­jaus sta­žą, spren­di­mas ne­da­ly­vau­ti Eu­ro­pos pir­me­ny­ bė­se yra la­bai lo­giš­kas“, – sa­kė K.Je­zep­či­kas.

24

– tiek mūsų lengvaatlečių varžysis Helsinkyje.

Al­gir­do Pau­laus­ ko tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos mo­te­ rų krep­ši­nio rink­ ti­nė vyk­do ša­ lies krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­jos iš­kel­tą pla­ną. At­ran­kos var­žy­bo­se į Eu­ro­ pos pir­me­ny­bes lie­tu­vės iš­ko­vo­ jo ant­rą­ją per­ga­ lę – 78:64 Kau­ne įveik­ta Slo­va­ki­jos rink­ti­nė. „„Svars­tyk­lės: Lie­tu­vos rink­ti­nė pa­da­rė net 22 klai­das, ta­čiau tai ne­sut­ruk­

dė mū­siš­kėms iš­ko­vo­ti įspū­din­gą per­ga­lę.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

A.Pau­laus­kas: tokia per­ga­lė – ste­buk­las Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Sa­vo­je aikš­te­lė­je lie­tu­vai­tės iš­lie­ ka ne­nu­ga­li­mos. Anks­čiau lie­tu­vės 88:47 ne­pa­li­ko vil­čių olan­dėms, ta­ čiau sve­čiuo­se ne­ti­kė­tai klup­te­lė­jo prieš kol kas be pra­lai­mė­ji­mų žen­ gian­čias slo­vė­nes 68:79. Su dviem per­ga­lė­mis A.Pau­laus­ko auk­lė­ti­nės C gru­pė­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą. Į Se­ no­jo že­my­no mo­te­rų krep­ši­nio pir­ me­ny­bių fi­na­lo eta­pą, ku­ris 2013 m. bir­že­lio 15–30 d. vyks Pran­cū­zi­jo­je, pa­teks dvi ge­riau­sios gru­pės eki­pos. Le­mia­mą pra­na­šu­mą Lie­tu­vos rink­ti­nė su­si­kū­rė ket­vir­ta­ja­me kė­ li­ny­je. Svar­biau­sio­mis ma­čo mi­ nu­tė­mis pui­kiai rung­ty­nia­vo rink­ ti­nės ly­de­rės Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė, Ma­ri­na So­lo­po­va ir Gin­ta­rė Pet­ro­ ny­tė. Vi­sos jos ir bu­vo re­zul­ta­ty­ viau­sios šei­mi­nin­kių ko­man­do­je. Ne­pai­sant per­ga­lės, rink­ti­nės vai­ri­nin­kas ne­li­ko pa­ten­kin­tas sa­ vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mu. A.Pau­ laus­kas pa­žy­mė­jo, kad mū­siš­kės su­kly­do net 22 kar­tus ir 19 sy­kių

lei­do slo­va­kėms at­ko­vo­ti ka­muo­lį po sa­vuo­ju krep­šiu. „Tik­rai džiau­giuo­si šia per­ga­le, nes lai­mė­ti 14 taš­kų pri­da­rius tiek klai­dų ir dar taip pra­stai ko­vo­jant po sa­vuo­ju krep­šiu yra tik­ras ste­buk­ las. Kai ko vis dar ne­sup­ran­tu. Kai ku­rios jau­nos žai­dė­jos su­trin­ka ir iš bai­mės ne­si­nau­do­ja tuo, ką mo­ka. Nors jos tik­rai tu­ri vi­sas ga­li­my­bes žais­ti ge­rai“, – tei­gė stra­te­gas. Anot jo, šia­me ma­če la­bai svar­bus bu­vo ly­de­rių in­dė­lis. „Le­mia­mo­mis aki­mir­ko­mis ge­rai su­žai­dė pa­grin­ di­nės žai­dė­jos – S.Lin­ke­vi­čie­nė, M.So­lo­po­va, sa­vo žo­dį ta­rė G.Pet­ ro­ny­tė, ir gi­nan­tis, ir puo­lant la­bai pa­dė­jo Ka­mi­lė Na­cic­kai­tė. Mer­gi­ nos pa­sku­ti­nėmis mi­nu­tė­mis su­si­ kau­pė le­mia­mam štur­mui ir lai­mė­ jo­me“, – džiau­gė­si stra­te­gas. Ant­ra pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą Lie­ tu­vos eki­po­je bu­vu­si M.So­lo­po­va gy­rė ko­man­di­nę dva­sią. „Po pra­lai­ mė­ji­mo Slo­vė­ni­jo­je la­bai no­rė­jo­me rea­bi­li­tuo­tis. Žai­dė­me tik­rai ge­rai, vi­sa ko­man­da ko­vo­jo iki rung­ty­nių pa­bai­gos. Da­bar tu­ri­me pa­mirš­ti

Re­zul­ta­tas Lietuva–Slovakija 78:64 (17:18, 17:17, 20:16, 24:13). S.Lin­ke­vi­čie­nė 21 taš­kas, M.So­lo­po­va 19, G.Pet­ro­ny­tė 17 / R.Vy­nu­cha­lo­va 13, L.Kup­či­ko­va 11, G.Ku­ba­to­va ir E.Law­les­s po 9.

C gru­pė Komanda

1. Slo­vė­ni­ja 2. Lie­tu­va 3. Slo­va­ki­ja 4. Bel­gi­ja 5. Ny­der­lan­dai

Perg. Pral.

3 2 1 0 0

0 1 1 2 2

Taškų sant.

201:191 234:190 128:127 108:127 99:154

šias rung­ty­nes ir reng­tis ma­čui su bel­gė­mis“, – sa­kė gy­nė­ja. Ki­to­se šios gru­pės rung­ty­nė­se ly­de­rė Slo­vė­ni­ja na­muo­se lai­mė­jo prieš Ny­der­lan­dus 68:52. Da­bar Lie­tu­vos rink­ti­nės lau­kia dvi iš­vy­kos iš ei­lės – bir­že­lio 23 d. į Bel­gi­ją, ir bir­že­lio 30 d. – į Ny­der­ lan­dus.

Olimpinėje pen­kia­ko­vi­nin­kų Man­tas Stan­ke­vi­čius Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės olim­pi­nė rink­ti­nė pa­gau­sė­jo. Po tarp­tau­ti­nės fe­de­ra­ci­jos spor­ti­ nin­kų rei­tin­ga­vi­mo į olim­pi­nį trau­ ki­nį įšo­ko de­vy­nio­lik­me­tė Gin­ta­rė Venč­kaus­kai­tė.

Ke­lia­la­pius į Lon­do­ną jau anks­čiau sa­vo ki­še­nė­se tu­rė­jo Jus­ti­nas Kin­ de­ris ir Lau­ra Asa­daus­kai­tė.

„„De­biu­tan­tė: pa­sku­ti­nę aki­mir­ką ke­lia­la­pį į olim­pi­nes žai­dy­nes iš­ko­vo­

ju­sios de­vy­nio­lik­me­tės G.Venč­kaus­kai­tės (dešinėje) Lon­do­ne lau­kia svar­biau­sias kar­je­ros star­tas. Alf­re­do Plia­džio nuo­tr.

– Kaip rea­ga­vo­te su­ži­no­ję, kad G.Venč­kaus­kai­tė pa­te­ko į Lon­ do­no olim­pi­nes žai­dy­nes? – pa­klau­sė­me Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ci­jos (LŠPF) pre­zi­den­to Vik­to­ro Ma­jaus­ko. – Tai mums bu­vo la­bai ma­lo­ni ži­nia. Šiek tiek nu­ste­bo­me. Ži­no­ma, ti­kė­ jo­mės ke­lia­la­pio, ta­čiau bu­vo­me at­ sar­gūs, ka­dan­gi ži­no­jo­me Gin­ta­rės

re­zul­ta­tą Pa­sau­lio tau­rės fi­na­le, kur spor­ti­nin­kė li­ko 26-a. Kai tik su­ži­no­ jo­me rei­tin­gus, ap­si­džiau­gė­me. Nu­ džiu­gi­no­me ir Lie­tu­vos tau­ti­nį olim­ pi­nį ko­mi­te­tą (LTOK). Jie, aiš­ku, iš vie­nos pu­sės nu­džiu­go, iš ki­tos – rei­ kės ieš­ko­ti dau­giau pi­ni­gų (juo­kia­si). – Spor­ti­nin­kei dar tik de­vy­nio­ li­ka me­tų, o jau lau­kia star­tas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se... – Kai G.Venč­kaus­kai­tė grį­žo iš Pa­ sau­lio tau­rės fi­na­lo, pa­gal­vo­jau, kad jai dar vis­kas prieš akis. Pa­ sa­kiau spor­ti­nin­kei, kad vis­kas bus ge­rai, o štai da­bar to­kia si­tua­ci­ ja, ku­rią ga­li­ma drą­siai pa­va­din­ti „ne­pri­si­kal­bė­jo­me“. Mū­sų tre­ne­ riai ne­re­tai yra prie­ta­rin­gi – pro­ gno­zuo­ti ke­lia­la­pių ne­drįs­ta. – Grei­čiau­siai į olim­pi­nes žai­ dy­nes pla­na­vo­te siųs­ti dau­giau

spor­ti­nin­kų? Olim­pi­nis vi­ce­ čem­pio­nas Ed­vi­nas Krun­gol­ cas li­ko be ke­lia­la­pio. Tai bu­vo šio se­zo­no staig­me­na? – Iš jo ti­kė­jo­mės ke­lia­la­pio, ta­čiau ne­sup­ra­to­me, kas nu­ti­ko. At­ro­do, spor­ti­nin­kui ne­trūks­ta ko­vin­gu­ mo, kū­nas – spor­tiš­kas. Vi­si fi­zi­niai duo­me­nys yra, ta­čiau šiais me­tais jam ne­si­se­kė var­žy­bo­se, ne­pa­vy­ko pa­ro­dy­ti ge­rų re­zul­ta­tų, to­dėl da­ bar jo į var­žy­bas ne­be­lei­si­me. – Bet pa­ts spor­ti­nin­kas bu­vo už­si­mi­nęs apie 2016 m. olim­ pi­nes žai­dy­nes. – Ma­nau, kad apie olim­pi­nes žai­ dy­nes po ket­ve­rių me­tų jis tik­rai ne­ gal­vo­ja. Tai bū­tų su­dė­tin­ga. Šiuo­ lai­ki­nės pen­kia­ko­vės jau­ni­mas iš vi­so pa­sau­lio au­ga. Ed­vi­nui šiuo me­tu yra 38-eri, po ket­ve­rių me­tų bus 42-eji. Ar ga­li­me įsi­vaiz­duo­


9

penktADIENIS, birželio 22, 2012

sportas

Eu­ro zo­nos kri­zės aki­vaiz­do­je – grai­kų ir vo­kie­čių su­si­rė­mi­mas Eu­ro­pos fut­bo­lo pir­me­ny­bė­se – le­mia­mų ko­vų me­tas. Va­kar vė­lai va­ka­re Var­šu­vo­ je ket­virt­fin ­ a­lių ma­ra­to­ną pra­dė­jo Por­tu­ga­li­ja ir Če­ki­ja, o šian­dien Gdans­ke į ko­vą stos Vo­kie­ti­jos ir Grai­ki­jos rink­ti­nės. Mu­du su­si­ta­ rė­me, kad ji ne­si­kiš į fut­bo­ lą, o aš – į po­li­ti­ ką.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Kra­to­si po­li­ti­nio kon­teks­to

Po­li­ti­nio prie­sko­nio šių me­tų čem­ pio­na­te ne­trū­ko. Nors prieš šian­ dien vyk­sian­tį ma­čą bu­vo pri­si­ min­tas vis di­dė­jan­tis Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės spau­di­mas Grai­ki­jai dėl ne­vyk­do­mų re­for­mų sten­gian­tis iš­lai­ky­ti sta­bi­lią pa­dė­tį eu­ro zo­no­ je, Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­nų stra­te­gas Joa­chi­mas Löwas į po­li­ti­nes ir eko­ no­mi­nes spe­ku­lia­ci­jas ne­si­lei­do. 52-ejų stra­te­gas žur­na­lis­tams pa­tei­kė šmaikš­tų at­sa­ky­mą. „Mū­sų san­ty­kiai su An­ge­la Mer­kel (Vo­kie­ ti­jos kanc­le­re – aut. pa­st.) yra ge­ ri. Mu­du su­si­ta­rė­me, kad ji ne­si­kiš į fut­bo­lą, o aš – į po­li­ti­ką“, – ge­ros nuo­tai­kos ne­slė­pė J.Lö­was. Vo­kie­ti­ja – vie­nin­te­lė šio čem­ pio­na­to eki­pa, pir­mą­jį var­žy­bų eta­pą įvei­ku­si be nuo­sto­lių. „Sa­vo pla­ną vyk­do­me be prie­kaiš­tų, ta­ čiau ži­no­me sa­vo pro­ble­mas ir pa­ si­steng­si­me žai­di­mą dar la­biau pa­ to­bu­lin­ti“, – at­vi­ra­vo J.Lö­was. Po­li­ti­nio kon­teks­to kra­tė­si ir grai­kai. „Esa­me čia ne tam, kad po­ li­ti­kuo­tu­me. Tu­ri­me rep­re­zen­tuo­ti sa­vo ša­lį ir net jei vi­sas pa­sau­lis ži­ no apie mū­sų ša­lies kri­zę, ma­nau, kad šiuo me­tu ne tai yra svar­biau­ sia. Svar­biau­sia, kad ga­li­me vil­kė­ti na­cio­na­li­nės rink­ti­nės marš­ki­nė­ lius su sa­vo ša­lies vė­lia­va. Gin­si­me sa­vo ir sa­vo tau­tos gar­bę“, – tvir­ti­ no sau­gas Kos­tas Kat­sou­ra­nis. Re­vo­liu­ci­ja – ne už kal­nų

Kol ket­virt­fi­na­lių dvi­ko­vų lau­kia Uk­rai­na, šio­je ša­ly­je to­liau ver­da dis­ku­si­jos dėl skan­da­lin­go veng­ rų ar­bit­ro Vik­to­ro Kas­sai spren­di­ mo neįs­kai­ty­ti šei­mi­nin­kų įvar­čio į ang­lų var­tus. Nuo­ša­ly­je ne­li­ko ir gar­siau­sias vi­sų lai­kų fut­bo­lo ar­bit­ras Pier­lui­gi

„„San­tū­rus: vo­kie­čių rink­ti­nės stra­te­gas J.Löwas prieš ket­virt­fi­na­lio dvi­ko­vą ne­si­lei­do į spe­ku­

lia­ci­jas apie po­li­ti­nius Vo­kie­ti­jos ir Grai­ki­jos san­ty­kius. 

Col­li­na. Žy­mu­sis ita­las pri­pa­ži­no, kad ta­me epi­zo­de bu­vo pa­da­ry­ta klai­da. Jis tei­gė, kad veng­rų tei­sė­ jas ir jo asis­ten­tai tur­ny­re dau­giau dar­bo ne­tu­rės, ta­čiau kri­ti­kos jiems ne­pa­reiš­kė. Ita­las pa­brė­žė, kad jei­ gu pa­si­lik­tų dirb­ti to­liau, V.Kas­sai jaus­tų per­ne­lyg di­de­lį spau­di­mą. Iki šiol kon­ser­va­ty­vaus po­žiū­ rio lai­kę­sis Tarp­tau­ti­nės fut­bo­ lo fe­de­ra­ci­jos (FI­FA) pre­zi­den­tas Sep­pas Blat­te­ris taip pat, at­ro­do, at­ly­žo. Po skan­da­lu pa­si­bai­gu­sių rung­ty­nių Do­nec­ke švei­ca­ras pa­ reiš­kė, kad var­tų li­ni­jos kont­ro­lės tech­no­lo­gi­jos ta­po bū­ti­ny­bė. „Po šių rung­ty­nių var­tų li­ni­jos kont­ro­ lės tech­no­lo­gi­ja dau­giau nė­ra al­ ter­na­ty­va, o ta­po bū­ti­ny­bė“, – tei­ gė FI­FA va­do­vas. Šiuo me­tu FI­FA ban­do dvi skir­ tin­gas sis­te­mas, ku­rios tu­rė­tų pa­dė­ ti tei­sė­jams nu­spręs­ti, ar ka­muo­lys

kir­to var­tų li­ni­ją. Šią tech­no­lo­gi­ ją for­ma­liai bus leis­ta nau­do­ti lie­ pos 5 d. Tai san­kcio­nuos Tarp­tau­ ti­nė fut­bo­lo aso­cia­ci­jų ta­ry­ba. Vis dėl­to tech­no­lo­gi­jų die­gi­mo fut­bo­le opo­nen­tas ir kri­ti­kas UE­FA pre­zi­den­tas Mi­che­lis Pla­ti­ni ir jo bend­ra­žy­gis P.Col­li­na kol kas lai­ ko­si sa­vo. „Šia­me čem­pio­na­te ar­ bit­rai dir­ba ge­rai. Per 24 ma­čus jie priė­mė apie 302 spren­di­mus. 289 iš jų bu­vo tei­sin­gi, o 13 – ne. Tai reiš­kia, kad tei­sė­jo tei­sin­gų spren­ di­mų pro­cen­tas – 95,7“, – tei­gė še­šis kar­tus FI­FA ge­riau­sio ar­bit­ro ap­do­va­no­ji­mą pel­nęs P.Col­li­na. Ru­sams – tik­ras pra­ga­ras

Nie­kaip su gru­pės var­žy­bo­se pa­ tir­tu fias­ko ne­ga­li su­si­tai­ky­ti am­ bi­cin­gie­ji ru­sai. Va­kar paaiš­kė­jo, kad sen­sa­cin­gai pa­sku­ti­nes A gru­ pes rung­ty­nes grai­kams pra­lai­mė­

rink­ti­nė­je – nau­ja kregž­dė ti to­kio am­žiaus spor­ti­nin­ką olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se? Ne­la­bai. Ži­no­ma, pa­sau­ly­je vis­ko bū­na, ta­čiau kol kas vil­čių su juo ne­sie­ja­me. – LŠPF kar­tą jau bu­vo „ap­vog­ta“ – Do­na­ta Rim­šai­tė iš­vy­ko į Ru­si­ ją. Ne­bi­jo­te, kad tai ga­li pa­kar­to­ ti ir ki­ti jau­ni spor­ti­nin­kai? – Pa­sa­ky­siu pa­pras­tai. Vie­nin­te­ lis da­ly­kas, apie ku­rį rei­kia gal­ vo­ti šio­je si­tua­ci­jo­je, – gau­na­ma nau­da iš to­kio eks­por­to. Juo­kau­ ju. Iš es­mės šiuo me­tu tu­ri­me ne­ ma­žai ge­rų jau­nų spor­ti­nin­kų, ku­ rie yra ver­ti atei­ties me­da­lių. Tu­riu gal­vo­je se­se­ris Emi­li­ją ir Ie­vą Se­ra­ pi­nai­tes, Li­ną Ma­tu­le­vi­čiū­tę, Lu­ką Kont­ri­ma­vi­čių. Ne­gal­vo­ja­me apie tai, kad jie ruo­šia­si pa­lik­ti ša­lį. Jau­ni­mo pa­sie­ki­mai tie­siog džiu­ gi­na, ma­to­me per­spek­ty­vas ir tuo džiau­gia­mės.

– Ar Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­ kia­ko­vės fe­de­ra­ci­ja jau ap­ri­mo? – Rim­ti Ru­si­jos žmo­nės jau se­niai su­ pra­to, kad nie­ko ne­bus įma­no­ma pa­ keis­ti po priim­to LTOK spren­di­mo ne­ leis­ti Do­na­tai at­sto­vau­ti kai­my­ni­nei ša­liai. Kai ku­rie ap­ri­mo, ta­čiau da­ lis spor­to val­di­nin­kų no­ri pa­si­reikš­ti kel­da­mi triukš­mą, ku­ris be­pras­miš­ kas. Tie­siog tai no­ras lik­ti dė­me­sio cent­re, ta­čiau da­bar – vis­kas ra­mu. Sa­vait­ga­lį Mask­vo­je vy­ko var­žy­bos, į ku­rias ru­sai pa­kvie­tė ir mū­sų spor­ti­ nin­kus. Tre­čio­je vie­to­je bu­vo D.Rim­ šai­tė, ket­vir­ta li­ko L.Asa­daus­kai­tė. Jas sky­rė tik 20 taš­kų. Nie­kas ne­ži­ no, ar tai yra tik­ri re­zul­ta­tai. Gal ru­ sai no­rė­jo suor­ga­ni­zuo­ti gar­bės su­si­ ti­ki­mą, ku­ria­me vi­sas pa­sau­lis tu­rė­jo pa­ma­ty­ti, ku­ri spor­ti­nin­kė yra stip­ res­nė. Ru­sai vis dar žai­džia žai­di­mus. Mes į tai ne­krei­pia­me dė­me­sio – tai bu­vo ko­mer­ci­nis tur­ny­ras, ku­rio pri­

zi­nis fon­das ne­ma­žas, o Lau­rai tai bu­vo pui­kus jė­gų pa­tik­ri­ni­mas. – Sa­ky­ki­te, ar ne­ste­bi­na, kad šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė trau­ kia jau­ni­mą? – Tai – ri­te­riš­ka spor­to ša­ka. Įsi­ vaiz­duo­ja­me, kad ri­te­ris yra gar­ bės žmo­gus. Bū­tent tai svar­bu mū­ sų spor­te. Jei­gu yra pe­rei­na­ma prie ko­mer­ci­jos ir ma­te­ria­lių sie­ kių, šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė ne­ten­ ka pra­smės. Ma­nau, tai ir trau­kia jau­nus ir gar­bin­gus žmo­nes. – Ži­nau, kad ne­mėgs­ta­te klau­ si­mo apie pro­gno­zes, ta­čiau... – Tik­rai ne­mėgs­tu šio klau­si­mo, nes spor­ti­nin­kai ir tre­ne­riai vė­liau ma­ ne ba­ra (juo­kia­si). Pa­sa­ky­siu trum­ pai: jei­gu ne­si­ti­kė­tu­me me­da­lių, ne­ma­ty­tu­me pra­smės vyk­ti į olim­ pi­nes žai­dy­nes.

Tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mai 1. Dic­kas Ad­vo­caa­tas (Ru­si­ja, 7 mln. eu­rų per me­tus), 2. Ce­sa­re Pran­del­ li (Ita­l i­ja, 3 mln.), 3. Joa­chi­mas Lö­ was (Vo­k ie­t i­ja, 2,5 mln.), 4. Roy‘us Hodg­s o­n as (Ang­l i­j a, 2 mln.), 5. Ber­tas van Mar­w ij­kas (Ny­der­lan­ dai, 1,8 mln.), 6. Gio­van­n i Tra­pat­ to­ni (Ai­ri­ja, 1,5 mln.), 7. Vi­cen­te Del Bos­que (Is­pa­n i­ja, 1,5 mln.), 8. Pau­ lo Ben­to (Por­t u­ga­l i­ja, 1,5 mln.), 9. Laurent‘as Blanc‘as (Pran­cū­zi­ja, 1,2 mln.), 10. Ole­gas Blo­chi­nas (Uk­rai­ na, 0,6 mln.), 11. Fer­nan­do San­tosas (Grai­k i­ja, 0,5 mln.), 12. Eri­kas Ham­ ré­nas (Šve­d i­ja, 0,4 ,mln.), 13. Mor­ te­nas Ol­se­nas (Danija, 0,39 mln.), 14. Fran­cis­ze­kas Žmu­da (Len­k i­ja, 0,3 mln.), 15. Mi­cha­las Bi­le­kas (Če­ ki­ja, 0,2 mln.), 16. Sla­ve­nas Bi­l i­ćius (Kroa­ti­ja, 0,16 mln.).

Veng­ro ne­bus UE­FA pa­skel­bė, ku­rie ke­tu­ri tei­sė­ jai dirbs per ket­v irt­fi ­na­l io rung­t y­ nes. Tai ang­las Ho­war­das Web­bas (Čekija–Portugalija), slo­vė­nas Da­ mi­ras Sko­m i­na (Nyderlandai–Da­ nija), ita­las Ni­co­la Riz­zo­l i (Ispani­ ja–Prancūzija) ir po­r tu­ga­las Ped­ ro Proen­ca (Anglija–Italija). Pus­fi­ na­lių ir fi­na­lo tei­sė­jų pa­var­dės bus pa­skelb­tos vė­liau.

AFP nuo­tr.

ję ir už at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų bor­to li­kę Ru­si­jos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kai dar Len­ki­jo­je su­lau­kė sa­vų sir­ga­lių už­gau­lio­ji­mų. Apie čem­pio­nų ti­tu­lą prieš pir­ me­ny­bes svai­čio­ję šios ša­lies žur­ na­lis­tai ir sir­ga­liai sa­viš­kiams už­ kū­rė tik­rą pir­tį. Į rim­tą akis­ta­tą su įnir­šu­siais aist­ruo­liais vos tik grį­ žus į Var­šu­vos „Bris­tol“ vieš­bu­ tį te­ko sto­ti rink­ti­nės ka­pi­to­nui And­re­jui Ar­ša­vi­nui. Sir­ga­liai plū­do Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“ žvaigž­dę už be­vil­tiš­ką pa­si­ro­dy­mą ir kal­ti­ no, kad rink­ti­nės žai­dė­jai ne­su­ge­ bė­jo už nu­vi­lian­tį žai­di­mą at­si­pra­ šy­ti gau­siai Len­ki­jos sta­dio­nuo­se juos pa­lai­kiu­sių aist­ruo­lių. Pa­na­ šiai kliu­vo ir Ro­ma­nui Pav­liu­čen­ kai, Ro­ma­nui Ši­ro­ko­vui ir net tris įvar­čius šia­me tur­ny­re įmu­šu­siam jau­na­jam Ala­nui Dza­go­je­vui. Ži­niask­lai­dos at­sto­vų pa­grin­di­

niu tai­ki­niu ta­po rink­ti­nės stra­te­ gas Dic­kas Ad­vo­caa­tas. Ru­sai įsiu­ to, kad tre­ne­ris pir­mą in­ter­viu da­vė ne jiems, o sa­vo gim­to­sios ša­lies dien­raš­čiui „Al­ge­meen Dagb­lad“. Ma­ža to, tik­ru smū­giu į pa­šir­džius žur­na­lis­tams ta­po tre­ne­rio pa­reiš­ ki­mas, kad ki­to­kio re­zul­ta­to bu­vo ti­kė­tis sun­ku, nes „Ru­si­jo­je nė­ra fut­bo­lo žvaigž­džių“. Tuo­met iš kar­to bu­vo pri­si­min­ ta, kad, gau­da­mas 7 mln. eu­rų me­ ti­nį at­ly­gi­ni­mą, D.Ad­vo­caa­tas bu­vo bran­giau­siai ap­mo­ka­mas tre­ne­ ris tarp vi­sų „Eu­ro-2012“ da­ly­vių. Ma­ža to, vi­sų li­ku­sių tri­jų A gru­pės ko­man­dų tre­ne­riai kar­tu per me­tus už­dir­ba tik 1 mln. eu­rų. Dar prieš šį čem­pio­na­tą D.Ad­ vo­caa­tas bu­vo pa­reiš­kęs, kad nuo ru­dens kel­sis gy­ven­ti į Ny­der­lan­ dus ir tre­ni­ruos „PSV Eind­ho­ven“ eki­pą.


10

penktADIENIS, birželio 22, 2012

pasaulis

5

tūkst., ar­ba be­veik de­šim­ta­dalį, dar­buo­tojų ža­da at­leis­ti Prancū­zi­jos oro linijų bend­rovė „Air Fran­ce“.

Pa­vo­jaus ­ sig­na­las

Pi­lo­tas ­ de­zer­ty­ras

Šve­di­ja su­stip­ri­no sa­vo ato­mi­nių elekt­ri­nių ­ ap­saugą, nes prie vie­nos jų bu­vo ras­tas sunk­ve­ži­mis su sprog­me­ni­mis. Sprogs­ta­ mo­sios med­žia­gos, prie ku­rių ne­bu­vo jo­ kio sprog­dik­lio, bu­vo ras­tos tre­čia­dienį per įprastą pa­tik­ri­nimą pra­mo­ninė­je te­ri­ to­ri­jo­je ne­to­li Ring­hal­so ato­minės elekt­ rinės ša­lies piet­va­ka­riuo­se. Teisė­sau­gos pa­reigū­nai ti­ria sa­bo­ta­žo ver­siją, bet ­ įta­ria­mie­ji kol kas ne­nus­ta­ty­ti.

Jor­da­ni­jos šiaurė­je esan­čio­je oro pa­jėgų bazė­je va­kar nu­tūpė Si­ri­jos nai­kin­tu­vas „Mig-21“. Pi­lo­tas kreipė­si į ka­ra­lystės va­ do­vus su pra­šy­mu su­teik­ti jam po­li­tinį prie­globstį. Anks­čiau Si­ri­jos vald­žia pra­ nešė, kad dis­pe­če­riai pra­ra­do ryšį su pul­ ki­nin­ku Has­sa­nu Ha­ma­da, kai jis vykdė tre­ni­ruo­jamąjį skrydį. Per­nai kovą pra­si­ dėjęs konf­lik­tas Si­ri­jo­je jau nu­si­nešė dau­ giau nei 15 tūkst. žmo­nių gy­vybę.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras trenkė du­ri­mis Lat­vi­jos tei­sin­gu­mo mi­nist­ras va­kar pa­skelbė, kad at­si­sta­ty­di­ na dėl ne­su­ta­rimų su prem­je­ru Vald­žiu Domb­rovs­kiu žydų nuo­ sa­vybės res­ti­tu­ci­jos klau­si­mu.

Gai­dis Bėrzi­nis sakė, kad at­si­sta­ ty­di­na prem­je­rui pri­myg­ti­nai pa­ rei­ka­la­vus įkur­ti naują ko­mi­siją, ku­ri tirtų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­jos per Antrąjį pa­sau­linį karą nu­žu­ dytų Lat­vi­jos žydų gi­mi­nai­čiams klau­simą. G.Bėrzi­nis tvir­ti­no, jog anks­ tesnė ko­mi­si­ja jau išsp­rendė res­ ti­tu­ci­jos klau­simą 2010 m. pa­ reng­to­je ata­skai­to­je. „At­siž­vel­giant į prem­je­ro ir tei­ sin­gu­mo mi­nist­ro skir­tingą su­ pra­timą dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to per­da­vi­mo žydų re­li­ginėms ir so­cia­linėms or­ga­ni­za­ci­joms, su­ si­klostė si­tua­ci­ja, kai mi­nist­ras dau­giau ne­be­ga­li pro­duk­ty­viai dirb­ti“, – tei­gia­ma G.Bėrzi­nio pa­reiš­ki­me, ku­ris ket­vir­ta­dienį ry­te bu­vo pa­skelb­tas mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je. G.Bėrzi­nis kal­ti­na prem­jerą dėl žydų or­ga­ni­za­cijų lo­biz­mo da­rant po­li­tinį spau­dimą įkur­ti naują ko­ mi­siją ir pri­du­ria, kad tai pa­veiks mi­nis­te­ri­jos ga­li­my­bes dirb­ti sa­ vo darbą. Ne­pai­sy­da­mas pa­si­trau­ki­mo G.Bėrzi­nis, ku­ris bu­vo sa­vo par­ ti­jos kan­di­da­tas į prem­je­rus per 2011 m. par­la­men­to rin­ki­mus, Lat­vi­jos vi­suo­me­ni­nei te­le­vi­zi­ jai LNT sakė, kad jo Na­cio­na­li­ nis al­jan­sas lie­ka įsi­pa­rei­gojęs

V.Domb­rovs­kio koa­li­ci­nei trijų par­tijų vy­riau­sy­bei. Vis­gi eks­per­tai tvir­ti­na, jog tei­ sin­gu­mo mi­nist­ro žings­nis iš­ryš­ ki­no di­de­les pro­ble­mas val­dan­ čiųjų gre­to­se. So­cio­lo­gas Ai­ga­ras Frei­ma­nis teigė, kad žydų klau­ si­mas nėra vie­nin­te­lis įtrūki­mas koa­li­ci­jo­je ir tai ne­bu­vo vie­nin­telė prie­žas­tis, dėl ku­rios G.Bėrzi­nis pa­li­ko po­stą. Eks­per­tas pri­minė koa­li­ci­jos par­tne­rių ne­su­ta­ri­mus dėl ban­ko „Hi­potē­ku ban­ka“ įsta­ ti­nio ka­pi­ta­lo di­di­ni­mo ir ne­tgi to­kių „bui­ti­nių“ klau­simų, kaip uostų val­dy­bos na­rių sky­ri­mai. Lat­vi­jos par­la­men­to pir­mi­ ninkė Sol­vi­ta Abuol­ti­nia G.Bėrzi­ nio spren­dimą pa­va­di­no neap­gal­ vo­tu ir neat­sa­kin­gu, bet pa­žadė­jo, kad par­tne­riai steng­sis iš­sau­go­ ti koa­li­ciją. Taip pat ji kri­ti­ka­vo ban­dy­mus su­klai­din­ti Lat­vi­jos vi­suo­menę, kad žydų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­ja yra svar­biau­sias po­li­ tinės dar­bot­varkės klau­si­mas. Žydų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­jos klau­si­mas yra opus Bal­ti­jos vals­ tybėms. Lat­vi­jo­je 70 tūkst. iš 85 tūkst. prie­š karą gy­ve­nu­sių žydų ka­ro me­tais bu­vo iš­žu­dy­ti, kai ku­riais at­ve­jais – bend­ri­nin­kau­jant vie­ tos gy­ven­to­jams. Ta­čiau kai ku­rie lat­viai tei­gia, jog ne­prik­lau­so­ma Lat­vi­jos vals­ tybė ne­ga­li būti lai­ko­ma at­sa­kin­ga už na­cių ir so­vietų do­mi­na­vi­mo lai­kais įvyk­dy­tus ka­ro nu­si­kal­ti­ mus bei tur­ti­nius nuo­sto­lius. BNS inf.

Aukš­čiau­ sio­jo teis­ mo ver­dik­ tas pri­vers po­li­ti­kus du­kart pa­ gal­vo­ti prie­š nau­ do­jan­tis sa­vo įga­ lio­ji­mais ir vals­tybės biud­žetą nau­do­jant as­me­ni­ niams in­te­ re­sams.

„„Pa­cien­tas: eksp­rem­jerą A.Năsta­se li­go­ninė­je ap­lankę drau­gai ir bend­ra­žy­giai sakė, kad

jo būklė sta­bi­li, jis yra sąmo­nin­gas. 

Nu­si­žu­dy­ti ne­pa­vy­ko

Gy­dy­to­jai va­kar traukė kulką iš kak­lo bu­vu­siam Ru­mu­ni­jos prem­je­rui Ad­ria­nui Năsta­se, ku­ris bandė nu­si­žu­dy­ti po to, kai teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti jam skirtą kalė­ji­mo bausmę. Būklė sta­bi­li

61 metų eksp­rem­je­ras sau į gerklę šovė į jo na­mus at­ėjus dviem po­li­ ci­nin­kams, ku­rie turė­jo nu­lydė­ti jį į kalė­jimą. Po­li­ti­kas pa­prašė lei­di­ mo pa­siim­ti ke­lias kny­gas, išė­jo iš kam­ba­rio, po ke­lių se­kund­žių ban­ dė nu­si­šau­ti, po to bu­vo sku­biai iš­ vež­tas į li­go­ninę. Bu­ka­reš­to li­go­ninės gy­dy­to­jai va­kar at­li­ko ope­ra­ciją, kad išimtų A.Năsta­se gerklė­je įstri­gu­sią kulką. Po­li­ti­ko drau­gai ir bend­ra­žy­ giai, ap­lankę jį li­go­ninė­je, sakė, kad pa­cien­to būklė sta­bi­li, jis yra sąmo­nin­gas. „Ti­kiuo­si, kad jis pa­ sveiks“, – sakė pirm­taką li­go­ninė­ je ap­lankęs da­bar­ti­nis Ru­mu­ni­jos prem­je­ras Vic­to­ras Pon­ta. Ko­rup­cinė sche­ma

„„Spau­di­mas: Lat­vi­jos prem­je­ras V.Domb­rovs­kis pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­

ja steig­ti naują ko­mi­siją ir iš nau­jo nag­rinė­ti žydų nuo­sa­vybės res­ti­ tu­ci­jos klau­simą. AFP nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Ru­mu­ni­jos aukš­čiau­sios ins­tan­ ci­jos teis­mas tre­čia­dienį at­metė A.Năsta­se ape­lia­ciją dėl nuo­ sprend­žio ko­rup­ci­jos by­lo­je, ku­ rią ati­džiai stebė­jo ES. 61 metų A.Năsta­se, ku­ris 2000–2004 m.

va­do­va­vo so­cial­de­mok­ratų vy­riau­ sy­bei, bu­vo nu­teis­tas dve­jiems me­ tams kalė­ji­mo, nes, siek­da­mas bū­ ti per­rink­tas, pa­si­sa­vi­no maž­daug 1,5 mln. eurų sa­vo 2004 m. rin­kimų kam­pa­ni­jai. Pro­ku­ro­rai sakė, kad vals­ty­binės ins­ti­tu­ci­jos ir pri­va­čios įmonės bu­ vo spaud­žia­mos da­ly­vau­ti vie­na­me 2004 m. sta­tybų kon­kur­se, ku­rio da­ly­va­vi­mo mo­kes­čiai pe­rei­da­ vo per ke­lias sąskai­tas, o ga­liau­siai būda­vo ski­ria­mi A.Năsta­se pre­zi­ den­tinės kam­pa­ni­jos pla­ka­tams. Nors A.Năsta­se tuo me­tu bu­vo vy­riau­sybės va­do­vas, jis bu­vo nu­ teis­tas kaip So­cial­de­mok­ratų par­ti­ jos, ku­rios kan­di­da­tas bu­vo, ly­de­ris. Eksp­rem­je­ras griež­tai neigė jam pa­teik­tus kal­ti­ni­mus, tvir­ti­no ta­ pęs po­li­ti­nio teis­mo au­ka ir žadė­ jo kreip­tis į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­ sių Teismą Strasbū­re. Dar dvi by­los

Bu­vu­siam prem­je­rui iš­kel­tos dar dvi by­los, jų nag­rinė­ji­mas iki ga­lo

ne­baig­tas, nes pro­ku­ro­rai pa­teikė ape­lia­ci­jas. Gruodį A.Năsta­se bu­vo iš­tei­sin­tas ko­rup­ci­jos by­lo­je dėl įtar­tinų 400 tūkst. do­le­rių, ku­riuos esą pa­veldė­ jo jo žmo­na. Sausį po­li­ti­kas lyg­ti­nai nu­teis­tas už šan­tažą ir iš­tei­sin­tas dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo. Pro­ku­ro­rai kal­ti­na jį pa­ėmus 630 tūkst. eurų ky­šių iš sta­ tybų bend­rovės sa­vi­ninkės mai­nais į Sta­tybų ins­pek­ci­jos va­do­vo po­stą. Įspėji­mas po­li­ti­kams

Or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ ter­na­tio­nal“ 2011 m. ata­skai­to­ je Ru­mu­ni­ja, 2007 m. įsto­ju­si į ES, va­di­na­ma vie­na la­biau­siai ko­rum­ puotų Bend­ri­jos vals­ty­bių. Briu­se­lis ra­gi­na Bu­ka­reštą ak­ty­ viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, ypač gi­liai įsi­šak­ni­ju­sia tei­sinė­je sis­te­mo­je, ku­riai di­delę įtaką da­ro po­li­ti­kai. „Ma­nau, vis­kas, kas bu­vo da­ro­ma pa­sta­rai­siais me­tais re­for­muo­jant Ru­mu­ni­jos tei­sinę sis­temą, pa­ga­ liau pra­de­da duo­ti re­zul­tatų, – sa­ kė ty­rimų cent­ro „Ex­pert Fo­rum“ ko­rup­ci­jos eks­pertė Lau­ra Ste­fan. – Aukš­čiau­sio­jo teis­mo tre­čia­die­nio ver­dik­tas at­ve­ria naują erą Ru­mu­ni­ jos teisėt­var­kos is­to­ri­jo­je, kur teisė­ jai ne­be­bi­jo teis­ti įta­kingų žmo­nių. Tai pri­vers po­li­ti­kus du­kart pa­gal­ vo­ti prie­š nau­do­jan­tis sa­vo įga­lio­ ji­mais ir vals­tybės biud­žetą nau­do­ jant as­me­ni­niams in­te­re­sams. Tai la­bai stip­rus įspėji­mas.“ BNS, AFP inf.


11

penktadienis, birželio 22, 2012

12p.

pramogų

Joninių šventėje kvepės „Kauno dienos“ duona.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja Po dar­bų – at­gai­va prie van­dens Atė­jus va­sa­rai, ne vie­no dir­ban­čio kau­nie­čio min­tys klai­džio­ja po šil­tus kraš­tus, jū­rą dar ar neat­ras­tus kam­ pe­lius. Daž­nai šios pra­mo­gos bū­na ar­čiau, nei at­ro­do.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„„Pa­si­rin­ki­mas: nors šil­ta­sis se­zo­nas Lie­tu­vo­je trum­pas, van­dens pra­mo­gų pa­kan­ka. 

Pa­sie­kia­mos ran­ka

kai­na ne­vir­ši­ja 20 li­tų, vai­kams jos kai­nuo­ja per­pus pi­giau.

Kau­ne, be pa­pras­tų plau­ki­mo ba­ sei­nų, di­des­nių van­dens pra­mo­gų par­kų nė­ra, ta­čiau paieš­ko­jus ga­ li­ma ras­ti ne­ma­žai ir ki­to­kių pra­ mo­gų. Vie­na la­biau­siai pa­sta­ruo­ju me­tu iš­po­pu­lia­rė­ju­sių pra­mo­gų – van­ dens tu­riz­mas. Ir nors yra gau­sy­bė to­kią pa­slau­gą siū­lan­čių bend­ro­vių gra­žiuo­se Lie­tu­vos gam­tos kam­pe­ liuo­se, šią pra­mo­gą ga­li­ma ras­ti ir mies­to cent­re. „Pra­mo­gų kau­nie­čiams tik­rai ga­ li­me pa­siū­ly­ti įvai­rių – pra­de­dant plau­ki­mu nuo Vy­tau­to baž­ny­čios lai­vais „Tols­to­jus“, „Ait­ra“ ir bai­ giant se­no­sio­mis sa­vait­ga­lio pra­ mo­go­mis – šeš­ta­die­nį plau­ki­mu lai­vu iki Kruo­nio hid­roe­lekt­ri­nės, o sek­ma­die­nį – iki Rum­šiš­kių, star­ tuo­jant nuo se­no­sios Kau­no ma­rių prie­plau­kos“, – sa­kė Kau­no re­gio­ no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­ rek­to­rius Si­gi­tas Si­da­ra­vi­čius. Plau­kiant šeš­ta­die­nį, ap­lan­ko­mi Pa­kal­niš­kių, Vieš­kū­nų ir Do­vai­no­ nių pi­lia­kal­niai, įspū­din­go dy­džio ato­dan­gos, Paukš­čių sa­los, glau­ džian­čios dau­gy­bę rū­šių spar­nuo­ čių, ir le­gen­do­mis api­pin­tas Mer­ ga­kal­nis. Rum­šiš­kė­se sek­ma­die­nį ga­li­ma ap­lan­ky­ti Liau­dies bui­ties mu­zie­ jų, ap­žiū­rė­ti iš ma­rių dug­no per­ kel­tą se­ną­ją baž­ny­čią. Šių ke­lio­nių

Ne­ma­ty­tas Kau­nas

„Kau­ne van­dens pra­mo­gas siū­lo daug bend­ro­vių. Vie­nas po­pu­lia­ res­nių marš­ru­tų – plau­ki­mas lai­vu „Tols­to­jus“ iki Ku­lau­tu­vos. Vie­na eg­zo­tiš­kiau­sių ke­lio­nių, ku­rią tik da­bar at­ran­da dau­gu­ma mies­tie­ čių, – plau­ki­mas bai­da­rė­mis nuo Kau­no hid­roe­lekt­ri­nės iki san­ta­ kos. Šis 14 km marš­ru­tas trun­ka apie tris va­lan­das – jis ypač po­pu­ lia­rus tarp bend­ra­dar­bių po dar­bo va­lan­dų“, – sa­kė S.Si­da­ra­vi­čius.

Ne­mu­nas nė­ra la­bai srau­nus, kliū­čių čia taip pat nė­ra daug, tad marš­ru­tas tin­ ka plau­kian­tie­siems pir­mą kar­tą. Plau­kiant šiuo marš­ru­tu at­si­ve­ ria dar ne­ma­ty­ta Kau­no pu­sė nuo van­dens. Ne­mu­nas nė­ra la­bai srau­ nus, kliū­čių čia taip pat nė­ra daug, tad marš­ru­tas tin­ka plau­kian­tie­ siems pir­mą kar­tą. Prap­lau­kia­ma pro Pa­ne­mu­nę, Šan­čius, kol, ar­tė­ jant fi­ni­šui, ga­li­ma pa­žvelg­ti į ori­

gi­na­liai de­ko­ruo­tą „Žal­gi­rio“ are­ nos pu­sę, ku­rios ne­si­ma­to nuo mies­to pu­sės. Ke­lio­nei ga­li­ma pa­si­sam­dy­ti gi­ dą, ku­ris pa­sa­ko­tų apie uni­ka­lių vie­tų is­to­ri­ją, ga­li­ma su­sto­ti Pa­ ne­mu­nės ši­le. To­kia iš­ky­la žmo­gui kai­nuo­ja apie 30 li­tų. Ana­lo­giš­ ku marš­ru­tu ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir plaus­tą, ku­ria­me tel­pa iki 15 žmo­ nių. Į kai­ną įei­na ir trans­por­ta­vi­ mo pa­slau­gos iš plau­ki­mo fi­ni­šo į pra­džią. Se­no­ji „Ra­ke­ta“

Be jau mi­nė­to „Tols­to­jaus“, Rau­ dond­va­rio link plau­kia ir lai­vas „Ait­ra“, o šven­čiant įvai­rias šven­ tes, ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti „Ra­ke­tos“ ti­po lai­vą ir juo pa­siek­ti Ni­dą. S.Si­ da­ra­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad šiuo lai­vu ne­bė­ra re­gu­lia­rių marš­ru­tų iki Ni­dos. „Į mus nuo­lat krei­pia­si Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiai ir lau­žy­ta kal­ba ta­ria „Ra­ ke­tos“ pa­va­di­ni­mą. Šis lai­vas jiems pri­me­na se­nus lai­kus, kai iš Kau­no jie ga­lė­da­vo pa­siek­ti šį ku­ror­tą, ku­ rį praė­ju­sio am­žiaus pra­džio­je bu­ vo pa­mė­gę Vo­kie­ti­jos in­te­lek­tua­lai, ra­šy­to­jai ir dai­li­nin­kai“, – sa­kė di­ rek­to­rius. Jau se­no­kai Birš­to­ne vyks­tan­tys plau­ki­mai vi­kin­gų val­ti­mis kau­ nie­čių kol kas ne­ pa­sieks.

12

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


12

penktadienis, birželio 22, 2012

pramogų alėja kaunodiena.lt/naujienos

Po dar­bų – at­gai­va p 11

„„Star­tas: šian­dien jau pra­dė­ta kep­ti Jo­ni­nių duo­na, ku­rią šven­tės da­

ly­viams do­va­nos „Kau­no die­nos“ dar­buo­to­jai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Kau­no die­na“ da­ly­sis ru­gio ga­ly­be Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Se­niau Jo­ni­nė­se žiū­ro­vų ne­bū­da­ vo – į šven­tę žmo­nės atei­da­vo pa­ si­sem­ti iš gam­tos gy­vas­ties. Kie­no gy­vas­tis gam­to­je yra at­kak­liau­ sia? Ru­gio grū­do. Iš­ken­tęs žie­mą, pa­va­sa­rį jis su­ža­liuo­ja tam, kad tap­tų duo­na kas­die­ni­ne.

Įp­ras­min­da­mas šį šven­tą ru­gio ry­šį su žmo­gu­mi „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­jos ko­lek­ty­vas šeštadienį Nemuno saloje vyksiančioje Jo­ ni­nių šven­tė­je da­ly­sis duo­na: ru­ gi­ne, bran­din­ta me­di­niuo­se ku­bi­ luo­se su na­tū­ra­liu rau­gu, da­ly­sis kaip da­li­ja­si su sa­vo skai­ty­to­jais kas­die­niais (ir ne) įvy­kiais mies­ te, ša­ly­je ir pa­sau­ly­je. Šios kas­die­ny­bės drus­ka, šven­ ti­nės nak­ties šel­mys­tės cuk­ru­mi,

pra­mo­gų kmy­nais pa­ska­nin­tos, ru­gi­niais ru­piais mil­tais ir van­ de­niu pa­šven­tin­tos duo­nos kau­ nie­čiai ga­lės par­si­neš­ti į na­mus ir pa­gal se­ną lie­tu­vių pa­pro­tį įmū­ ry­ti jos ga­ba­liu­ką į sta­to­mo na­ mo ker­tės pa­ma­tus – tuo­met gy­ ve­ni­mas ja­me bū­siąs lai­min­gas ir tur­tin­gas. Ra­gau­da­mi „Kau­no die­nos“ už­ sa­ky­mu su ge­ra nuo­tai­ka iš­kep­tos, ran­ko­mis min­ky­tos ru­paus ma­li­ mo ru­gi­nių mil­tų duo­ne­lės, drau­ ge pa­gerb­si­te ir pro­tė­vių tra­di­ci­ ją, nes lie­tu­viai duo­ną val­go nuo se­no­vės. Moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad val­gan­tie­ji ru­gi­nę duo­ną net 30 pro­c. ma­žiau ser­ga šir­dies li­ go­mis. Štai jums ru­gio ir spau­ dos ga­ly­bė, ku­rią šeš­ta­die­nį Jo­ni­ nių šven­tė­je iš vi­sos šir­dies jums do­va­nos „Kau­no die­nos“ ko­lek­ ty­vas.

S.Si­da­ra­vi­čius tei­gė kol kas ne­su­lau­kęs pa­na­ šių siū­ly­mų iš vers­li­nin­kų plauk­ ti se­no­vi­nių lai­vų mo­de­liais. Daž­ nai šie lai­vai va­di­na­mi žal­čiais, o di­des­nie­ji – dra­ko­nais. Juo­se tel­pa nuo 8 iki 20 irk­luo­to­jų, vai­ri­nin­kas ir būg­ni­nin­kas. Mėgs­tan­tie­ji ra­mes­nes pra­mo­gas jų ga­li ras­ti Kau­no jachtk­lu­be. Čia ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti bu­ri­nę jach­tą ar bur­lai­vį tiek poil­siui, tiek šven­ tėms plau­kio­ti po Kau­no ma­rias. Nuo­mo­ja­mi ir ka­ta­ma­ra­nai, mo­ to­ri­nės val­tys. Šių van­dens pra­mo­gų kai­na svy­ ruo­ja nuo 120 iki 300 li­tų. Jachtk­lu­ be ga­li­ma sės­ti ir į van­dens dvi­ra­tį. „Tu­ri­me tik­rai ne­ma­žai pra­mo­ gų – ka­te­rių, van­dens mo­to­cik­ lų, ta­čiau šią va­sa­rą po­pu­lia­riau­ sia – jach­tos nuo­ma, ku­rios kai­na pra­si­de­da nuo 120 li­tų. Nuo­mo­ da­mi van­dens mo­to­cik­lą žmo­gaus taip tie­siog į van­de­nį ne­lei­džia­ me – vyks­ta mo­ky­mai, čia pat yra ir van­dens pra­mo­goms bei spor­tui skir­ta par­duo­tu­vė“, – sa­kė bend­ ro­vės „Kau­no žal­gi­rio jachtk­lu­bas“ di­rek­to­rė Edi­ta Ūsai­tė.

Ašt­res­ni po­jū­čiai

Mėgs­tan­tie­siems ašt­res­nius po­jū­ čius jachtk­lu­bas ga­li pa­siū­ly­ti van­ dens mo­to­cik­lą, grei­taei­gį ka­te­rį. Jų nuo­mos kai­nos ge­ro­kai di­des­ nės – nuo 400 iki 500 li­tų. Vie­na pi­ges­nių ir po­pu­lia­res­nių pra­mo­ gų – van­dens sli­džių nuo­ma. Jo­ mis ga­li­ma pa­plau­kio­ti su­mo­kė­jus apie 50 li­tų.

Ad­re­na­li­no ga­li­ma gau­ti ir iš­si­nuo­mo­ jus nar­dy­mo įran­gą. Be plau­kio­ji­mo bur­len­te, ku­riam rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs įgū­džiai, ga­ li­ma iš­ban­dy­ti ir dar vie­ną ne­se­ niai į Lie­tu­vą at­ke­lia­vu­sią nau­jo­ vę – jė­gos ait­va­rus. Ši spor­to ša­ka – skrie­ji­mas van­dens pa­vir­šiu­mi su jė­gos ait­va­ru jau ta­po olim­pi­nė ir pir­mie­ji auk­so me­da­liai čem­pio­ nams bus už­ka­bin­ti 2016 m. Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je. Lie­tu­viai daž­niau­siai šiam spor­ tui ren­ka­si Grai­ki­jos Ko­so ar­

„„ Atrakcija: adrenalino mėgėjams –

ba Ro­do sa­las, ta­čiau jė­gos ait­va­ rų mė­gė­jų ga­li­ma su­tik­ti ir Kau­no ma­rio­se. Pa­sak E.Ūsai­tės, ne­ma­žai


13

penktadienis, birželio 22, 2012

pramogų alėja

prie van­dens

smagūs pasivažinėjimai vandens motociklais.

en­tu­zias­tų star­tuo­ja nuo jachtk­lu­ bo te­ri­to­ri­jos. Ad­re­na­li­no ga­li­ma gau­ti ir iš­ si­nuo­mo­jus nar­dy­mo įran­gą. Su ja siū­lo­ma pa­ner­ti, pa­vyz­džiui, į Drą­sei­kių kar­je­ro dug­ną. Skaid­ ria­me ir spal­vin­ga­me tven­ki­ny­ je ga­li­ma ste­bė­ti ne­ma­žai įvai­rių rū­šių žu­vų. Kau­ne siū­lo­ma už­si­sa­ky­ti pa­ žin­ti­nių nė­ri­mų – tai pir­mo­ji pa­ žin­tis su nė­ri­mo įran­ga ir tech­ni­ ka. Pu­sant­ros va­lan­dos trun­kan­čio ma­lo­nu­mo kai­na sie­kia apie 150 li­tų. No­rin­tie­ji to­liau mo­ky­tis nar­ dy­mo me­no ga­li tai da­ry­ti ir siek­ ti tarp­tau­ti­nio ser­ti­fi­ka­to, ku­rį tu­ rint lei­džia­ma pa­si­ner­ti į 18 m gy­lį. To­kių kur­sų kai­na sie­kia apie 900 li­tų. Jie su­si­de­da iš ke­lių teo­ri­nių už­siė­mi­mų, ke­lių nė­ri­mo pa­mo­kų ba­sei­ne ir at­vi­ra­me van­de­ny­je.

Van­dens pra­mo­gos Kau­ne „„Plau­ki­mas lai­vu nuo se­no­sios

Kau­no ma­rių prie­plau­kos (T.Ma­ siu­lio g. 21, prie Pa­žais­lio) Kruo­nio hid­roe­lekt­ri­nės ir Rum­šiš­kių link – 17–20 li­tų, vai­kams tai­ko­mos nuo­ lai­dos. „„Ke­lio­nė lai­vu „Tols­to­jus“ marš­ru­

tu Kaunas–Zapyškis–Kulautuva– Kaunas – 18 li­tų.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Pas „Se­na­mies­čio žio­gą“ – už­sie­nie­čiai Va­ka­ro­ji­mo po at­vi­ru dan­gu­mi tra­di­ci­ją jau še­še­rius me­tus puo­ se­lė­jan­tis fes­ti­va­lis „Se­na­mies­čio žio­gas“ kvie­čia į ant­rą­jį šio se­zo­no kon­cer­tą, ku­rio afi­šo­se – ir se­niai pa­žįs­ta­mi var­dai, ir dau­ge­liui dar ne­gir­dė­tos nau­jo­kų pa­var­dės.

Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lio kon­cer­ tą pra­dės jau­nie­ji dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos at­li­kė­jai. Šį kar­tą žiū­ro­ vams sa­vos kū­ry­bos dai­nas pri­ sta­tys bro­lis ir se­suo – Pau­lius ir Gab­rie­lė Pas­tau­kos, ku­riuos tik­rai ver­ta iš­girs­ti tiems, kam pa­tin­ka dai­nuo­ja­mo­ji poe­zi­ja. Ki­ta va­ka­ro vieš­nia – Ie­va Nar­ ku­tė. Švel­nus ir už­bu­rian­tis bal­ sas, jaut­rūs ir gi­lūs dai­nų teks­tai, ste­reo­ti­pus lau­žan­ti mu­zi­ka – to­ kia yra ši jau­na at­li­kė­ja. Nors dau­ ge­lis apie I.Nar­ku­tę su­ži­no­jo tik iš­ gir­dę fil­me „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ skam­ban­čią jos dai­ną „Rau­do­ni va­ ka­rai“, fes­ti­va­lio „Se­na­mies­čio žio­ gas“ klau­sy­to­jai Ie­vą ir jos „Rau­do­ nus va­ka­rus“ pa­žįs­ta jau še­še­rius me­tus. Šį kar­tą kon­cer­te ji pa­si­ro­

dys su Kęs­tu­čiu Plei­ta (flei­ta) ir Ka­ ro­liu Jan­čen­ko­vu (gi­ta­ra). Su jau­ną­ja at­li­kė­ja sce­na da­ly­ sis ir pri­pa­žin­to bar­do Ole­go Dit­ kovs­kio bei Ne­dos Ma­lū­na­vi­čiū­tės due­tas. Pras­min­gi teks­tai, ne­ba­ na­li mu­zi­ka, vir­tuo­ziš­kos flei­tos ir vo­ka­lo imp­ro­vi­za­ci­jos, džia­zo ele­ men­tai ir stip­ri vi­di­nė ener­gi­ja – vi­sa tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti due­to pa­ si­ro­dy­muo­se. Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je pa­si­ ro­dys dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos ger­bė­jams pui­kiai ži­no­ma gru­ pė „Ar­ba­ta“. Į ant­rą­jį de­šimt­me­ tį įžen­gu­si gru­pė vis dar ne­pa­liau­ ja ste­bin­ti nuo­tai­kin­ga, links­ma ir už­ve­dan­čia gy­va mu­zi­ka. Už­su­kę į sve­čius pas „Se­na­mies­čio žio­gą“ And­rius Za­lies­ka (vo­ka­las, gi­ta­ra), Si­gi­tas Lo­bė (akor­deo­nas, kla­vi­ ši­niai, pri­ta­rian­ty­sis vo­ka­las), Po­ vi­las Ra­čas (gi­ta­ra) ža­da paieš­ko­ti dar ne­gir­dė­tų me­lo­di­jų. Va­ka­ro staig­me­na bus pa­sau­ lio mu­zi­kos due­tas iš Bal­ta­ru­si­jos – Tat­ja­na So­lov­jo­va ir Alek­san­de­ ris Blo­chi­nas. Tat­ja­na yra dau­ge­lio

Bal­ta­ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, Ru­si­jo­je ir Len­ki­jo­je vyks­tan­čių fes­ti­va­lių lau­rea­tė. Dai­nų au­to­rė ir at­li­kė­ja mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti su mu­ zi­ki­niais žan­rais juos mai­šy­da­ma ir ieš­ko­da­ma ki­to­kio skam­be­sio. Mul­tiinst­ru­men­ti­nin­kas A.Blo­chi­ nas gro­ja flei­ta, per­ku­si­ja, ar­fa, ka­ lim­ba ir dau­gy­be ki­tų inst­ru­men­ tų, ku­rių di­džią­ją da­lį pa­si­ga­mi­na sa­vo ran­ko­mis. Tai due­tas, ne­tu­ rin­tis sie­nų, ku­ris fes­ti­va­ly­je „Se­ na­mies­čio žio­gas“ pri­sta­tys gi­lias Bal­ta­ru­si­jos dai­nuo­ja­mo­sios poe­ zi­jos žan­ro tra­di­ci­jas. Kie­me­lio ap­lin­ką pa­gra­žins Dei­ man­tės Di­ri­kie­nės ir Vi­dos So­lu­ gu­bie­nės ju­ve­ly­ri­kos ir fo­tog­ra­fi­ jos dar­bų pa­ro­da „ART i Šo­kas“ bei VDU ja­po­nis­ti­kos klu­bo „Ori­ ga­mi“ dirb­tu­vės. KD inf.

kas: fes­ti­va­lio „Se­na­mies­čio žio­gas“ kon­cer­tas. kur: Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­jaus kie­me­ly­je. kada: bir­že­lio 28 d. 19 val.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Jane Porter Phillips knygą „Atostogų flirtas“. Jam atiteko vasarnamis, „Porsche“ ir jauna draugė. Ji liko su dviem vaikais ir sudaužyta širdimi. Nuo šiol interjero dizainerė Džekė priversta iš naujo kurti gyvenimą. Bet kaip ištverti vienišus vakarus darganotame Sietle? Kaip vėl pasijusti moterimi, kai tiek metų buvai vien žmona ir mama? O dar tas nelemtas keturiasdešimtmetis, pakibęs ant nosies! Įkalbėta draugės Džekė ryžtasi kelias dienas praleisti... saulėtuose Havajuose. Viena. Laimei, neilgam. Egzotiška sala, gaivus vandenynas, svaigūs kokteiliai ir flirtas su žaviu jaunu banglenčių sporto instruktoriumi Kajumi – geresnės gimtadienio staigmenos nė nesugalvosi!

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

„„Pra­mo­gi­nė ke­lio­nė lai­vu „Ait­ra“

Ne­mu­no upe – 18–24 li­tai. „„Plau­ki­mas bai­da­rė­mis Ne­mu­nu

Kau­ne – 30 li­tų. „„Van­dens sli­dės ke­lioms va­lan­

doms – 50 li­tų. „„Jach­tos, bur­lai­viai, mo­to­ri­nės val­

tys – 120–300 li­tų. „„Van­dens mo­to­cik­las, grei­taei­gis

ka­te­ris – va­lan­da 400–500 li­tų. „„Jė­gos ait­va­ras (vi­sas įran­gos

komp­lek­tas) die­na 150–220 li­tų. „„Nė­ri­mai nuo 150 iki 900 li­tų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, birželio 26 d.


14 2

penktaDIENIS, birželio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 15 Perka� ���������������������������������������������������� 15, 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������� 17 Kviečia� ������������������������������������������������ 16, 17 Dovanoja�������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi darbuotojai dirbti kebabų kioske. Tel. 8 604 46 799, 8 686 02 893.

DARBo skelbimai

974224

Reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys E kat., dirbti maršrutu Lietuva–Vokietija –Lietuva. Teirautis tel. 8 698 38 628. 977918

Reikalingi: sandėlininkai, sandėlio, gamybos (1700), apsaugos (1200) darbuotojai, vairuotojai, fasuotojai, valytojai, kiemsargiai. Tel. 8 674 57 008. 977496

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

974993

Siūlo darbą „Alkava“ ieško patyrusio vadybininko vadovauti specializuotam konditerijos parduotuvių tinklui Kauno mieste. CV siųsti kazimieras@alkava.lt. 976552

Atsidarantis automobilių servisas Žemuosiuose Šančiuose siūlo darbą automechanikui ir montuotojui-balansuotojui. Atlyginimas – sutartinis. Tik su patirtim, išmanančiam darbą. Tel. 8 674 41 559, e. paštas kukliauskas@gmail.com. 976176

Baldų įmonei reikalingas (-a) siuvėjas (-a). Darbas Rumšiškėse arba namuose. Tel. 8 698 75 656, e. paštas info@jaseviciausbaldai.lt

976187

Baldų įmonei reikalingas lakuotojas-beicuotojas. Darbas Rumšiškėse. Tel. 8 698 75 656. 975010

Ieškomi plataus profilio statybos darbininkai. Kontaktinis tel. (8 37) 324 181, 8 698 10 662.

977923

Įmonei reikalingas autobokštelio ZIL vairuotojas, pageidaujame be žalingų įpročių. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 976249

Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 643 89 586.

978010

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas ir konditerė. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties, apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 977129

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas autošaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. 976946

Maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikalingas apsaugos darbuotojas. CV siųsti savaskampas@hotmail.com. Tel. (8 37) 551 758.

Siuvimo įmonė ieško: modelių siuvėjos (paltai, švarkai, palaidinės, suknelės), siuvėjų dirbti operacijomis. Tel. 8 655 44 339. 974057

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 966544

Stabiliai dirbančiai Kauno įmonei „Klasikinė tekstilė” nuolatiniam darbui siuvimo ceche reikalinga (-as) meistrė (-as)-technologė (-as), reikalavimai: panašaus darbo patirtis, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Tel. 8 610 36 804. 977068

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

977136

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888. 976677

UAB „Minderus“ reikalingi: apdailininkai, dažytojai, plytelių klojėjai, betonuotojai, pagalbiniai darbininkai. Darbas Kaune Tel. 8 673 09 453. 974934

UAB „Restauracija“ reikalingi: mūrininkas, tinkuotojas, galintys dirbti restauruojamuosiuose pastatuose. Tel 8 687 25 092. 975197

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 969317

Valymo paslaugų įmonei reikalingos valytojos (-ai). Pageidautina, mokantys dirbti su grindų plovimo mašina. Kreiptis tel. 8 610 23 143, (8 37) 314 388, e. paštas gilrinda@dokeda.lt. 977941

977596

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas autokrautuvo vairuotojas, dirbti gatavos produkcijos sandėlyje. Kreiptis adresu Nemajūnų g. 31, Kaunas, skambinti tel. 8 612 96 776, 8 616 42 920. 977727

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas frezuotojas. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel./faksas 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 973313

Reikalingas konditeris-tešlos formuotojas dirbti kepyklėlėje, Vytauto pr. 6, Kaunas. Patirtis būtina. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 975940

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 971987

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 973459

Reikalingi PVC dangos klojėjai. Kreiptis tel. 8 685 14 931, 8 685 14 931, 8 656 39 332, e. paštas saturnitas@gmail.com. 977802

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai darbui maršrutu Lietuva–Europa; Europa –Rusija. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 37 362 094, 8 685 77 899. 977781

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 962535

Reikalinga

Buitinės technikos remonto

977610

Paslaugos

971137

Akcija! Net 35 proc. nuolaida aterosklerozės profilaktikai: kaklo kraujagyslių echoskopija + lipidograma – tik 86 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 966500

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Sukilėlių pr. 3. Tel. 705 900, 8 656 39 353; www.roplastitus.lt.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

973349

973187

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

976463

976470

AEG, „Ardo“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 684 82 194. 977875

ARDO, AEG, BOSCH ir kt. automatinių skalbimo mašinų ir mikrobangų krosnelių remontas. Skubus iškvietimas. Garantijos. Tel. 8 671 49 521, e. paštas remontas@smr.lt. 976623

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 977534

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962843

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 971558

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 968030

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 977225

Kompiuterininkų

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 976158

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 977275

974942

961429

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978050

Atliekame namų fasadų šiltinimo darbus, struktūrinį dažymą. Tel. 8 687 53 187.

972126

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 976064

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 976751

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 973406

Atliekame visus statybos, remonto, apdailos darbus. Tel. 8 600 28 653. www.evasta.lt. 968107

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

977427

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

976546

Statybos, remonto

972012

967649

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

975483

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 977230

973991

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

969954

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946952

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

973593

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

961883

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 973084

Keičiame asbestinius stogus į kt. stogų dangą, padedame kaimo tipo vietovių gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dėl asbestinių stogų keitimo. Tel. 8 687 75 804. 975367

Klojame trinkeles, šaligatvio plyteles, statome bortus, montuojame tvoras. Betonuojame, mūrijame, tinkuojame, lyginame sklypus. Tel. 8 674 68 080. 977472

969709

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 972411

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 968080

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

977453

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garantiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899.

Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo darbus. Dedu laminuotas grindis. Tvarkau langokraščius. Tel. 8 673 89 588.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Kompiuterių taisymas. Virusų šalinimas, bevielio tinklo konfigūravimas. „Windows“ ir reikalingų programų įrašymas. Atvykstame pas klientą. Tel. 8 651 67 272.

970694

Greitai ir kokybiškai įrengiame pramonines grindis. Tel. 8 648 45 994, e. paštas strongfloor@super.lt.

973431

951564

962348

975351

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, „Wireless“ tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

974328

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, stogelius, grotas, tvoras, duris. Liejame pamatus ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt.

973551

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

953493

Automobilininkams

Gaminame faneruotas duris (nestandartinės, įvairi faneruotė). Kietieji baldai. Sutartis. Garantija. Tel. 8 678 42 952, 8 678 62 620; www.bustodurys.lt.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

927456

Medikų

977076

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

974067

Įmonė, turinti autotransportą su šaldymo įranga (iki 3,5 t), siūlo paslaugas ir ieško įmonių bendradarbiauti. Tel. 8 699 98 934.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Fasadų šiltinimas polistirenu, armuojame, dedame dekoratyvinį tinką. Naudojame savo arba kliento medžiagas. Tel. 8 646 19 135.

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

959831

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 976972

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 973236

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 975595

Kloju trinkeles. Tel. 8 641 53 152.

976963

Kokybiškai glaistome, dažome, tapetuojame, dedame „plaukiojančias“ grindis. Tel. 8 676 29 795, 8 673 36 368, 241 380. 976536

Medžio apdailos darbai: senų medinių namų restauracija, pavėsinės, terasos, dekoratyviniai šuliniai, malūnai, tvorelės. Tel. 8 648 86 623. 971549

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 976587

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 967943

Mūrininkai mūrija namus iš įvairių blokelių ir klinkerio plytų. Tel. 8 699 34 653.

964870

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930766


153

penktaDIENIS, birželio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971; www.arstalita.lt.

Paslaugos Statybos, remonto Pastatų fasadų šiltinimas putų polistirolu. Dedame struktūrinį tinką, dirbame su savo medžiagomis. 7 metų patirtis. Tel. 8 603 61 599. 977894

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 977814

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 975149

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 963412

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 972809

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 978007

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 970745

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 970377

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdyną, stato WC, vonias, dušo kabinas, gyvatukus, maišytuvus. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 976216

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 967537

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968922

Statau karkasinius namus, pirtis. Statau tvoras. Atlieku visą lauko ir vidaus apdailą. Darbus atlieku kokybiškai. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. 8 686 71 655. 973132

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156. 967353

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959785

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 978004

Tarpblokinių sujungimų remontas, apšiltinimas, hermetizavimas. Daugiabučių namų fasadų remontas, dengimas termokeraminiais dažais. Bendrijoms darbus atlikti galime išsimokėtinai. Garantija. Tel. 8 636 03 604. 971324

Tinkuojame vidų ir išorę. Tinkuojame kalkiniu ir gipsiniu tinku (su mūsų arba kliento medžiagomis). Tel. 8 685 83 785. 976881

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 964851

Tvenkinių kasimas, melioracinių sistemų remontas ir įrengimas, žemių lyginimas. Darbai pelkėtose vietose. Tel. 8 614 61 960. 966063

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790. 976755

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

973176

Vidaus įrangos Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 976779

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS sodyboms, namams, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS. Nėra abonentino mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 976012

967469

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 972589

Baldžių

15,8 a sklypą Kaune su komunikacijomis. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 655 55 644.

978005

2 kambarių butą Cente, Gedimino g. (bendr. pl. 62 kv. m, IV a.). Kaina 125 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 635 58 762.

976476

2 kambarių butą Šilainiuose, Baltijos g. 98 (50 kv. m, 5/5 a., kampinis) namas bendrijos, tvarkingas, yra rūsys. Kaina 85 000 Lt. Tel. 8 648 79 656. 974756

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava–Marijampolė, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

2012 m. liepos 30 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varžytynės Rolandui Radzevičiui priklausančio garažo (bokso) su rūsiu, bendras plotas 32,05 kv. m, esančio adresu Skirmanto g. 9A–11, Kaunas. Pradinė parduodamo turto kaina 6 060 Lt. Norintys dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT537044060003022440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį, kas sudaro 606 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Rolandą Radzevičuų, adresu Sukilėlių pr. 63–81, Kaunas. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

974900

973537

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 974251

Greitai ir kokybiškai gaminame virtuvės, miegamojo, svetainės baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964916

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 976321

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 976229

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956890

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www. kavinepartizanai.lt. 963250

Masažas, pedikiūras, depiliacija cukrumi. Antakių korekcija – 5 Lt; dažymas – 5 Lt. Tel. 8 678 81 816. 977697

Kitos

971599

977821

2012 m. liepos 30 d. 10.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varžytynės Jurgitai Ožekauskienei ir Gintarui Ožekauskui priklausančios 393/805 dalies 0,0805 ha ploto žemės sklypo (Un. Nr.4400-08268282) su pastatu-gyvenamuoju namu 1A1m (bendras plotas 82,30 kv. m, gyvenamas plotas 45,99 kv. m), pastatu-garažu 5G1p (užstatytas plotas 24,00 kv. m), esančio adresu Kauno m. sav., Kauno m., Pušyno g. 14. Pradinė parduodamo turto kaina 60 000 Lt. Norintys dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT537044060003022440, AB SEB bankas, 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį, kas sudaro 6 000 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Jurgitą Ožekauskienę, tel. 8 600 85 768. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 977810

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 964893

Aplinkotvarka, medžių-gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922. 973104

250 kv. m namą Pikulo g. 64. Kaina 360 000 Lt. Tel. 8 698 21 958.

976540

3 kambarių butą Riomerio g. (bendr. pl. 56 kv. m, I a., vidurinė laiptinė). Nedidelės šildymo kainos. Kaina 90 000 Lt, galima derėtis. Tel. 353 596, 8 681 27 815. 977798

3 kambarių butą V.Krėvės pr. (9 a. blokinio namo VIII a.). Plastikiniai langai, šarvuotos durys. Be tarpininkų. Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 617 36 736. 971496

4 kambarių butą Rasytės g., Šilainiuose (bendr. pl. 81 kv. m, 9/2 a., blokinis namas). Tel. 360 477, 8 603 58 318. 975347

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

4 kambarių tvarkingą butą, mūriniame name, prie Botanikos sodo (5/4 a., vidinis, šiltas, yra parketas, pakeisti langai, durys, su baldais). Tel. 8 614 55 269.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

6 a sklypą su vasarnamiu (20 kv. m) Rokuose, SB „Jiesia“, 15 km nuo Kauno, labai geras susisiekimas ir mikroautobusu. Aptvertas ir apsodintas. Vanduo visą sezoną geriamas iš šaltinio už 100 m. Kaina 44 000 Lt (derinama). Tel. 8 620 39 018.

972560

977212

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 977749

parduoda

974745

974473

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 976712

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą KOVO 11-OSIOS g. (5/2 a., kambarys 17 kv. m, virtuvė 6 kv. m, balkonas, plast. langai, šarvo durys). Kaina 49 900 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 977627

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 974515

2 k. butą Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (9 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 53 kv. m, neeilinio išplanavimo, tvarkingas, šiltas ir šviesus). Be tarpininkų. Tel. 8 682 62 660. 965241

2 k. butą Ž.Šančiuose (b. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, internetas, signalizacija, po remonto, nėra gyvatuko mokesčio). Tel. 8 674 64 821. 967846

Dviejų kambarių butą Senamiestyje, J.Gruodžio g. (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 62, kambariai 18, 20, virtuvė 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 148 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 971582

Dviejų kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. 6 (penkių aukštų blokinio namo V a.). Kaina apie 68 000 Lt. Tel. 8 658 39 635. 977690

Mūrinį namą Žaliakalnyje, A.Baranausko g. (1957 m., bendr. pl. 157 kv. m, 10 arų žemės sklypas, yra visos komunikacijos). Kaina 719 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448.

Mūrinį namą Gervėnupyje, Kauno r. (bendr. pl. 45 kv. m, 7,4 a žemės sklypas, name įvesta elektra, vanduo, WC lauke, už 100 m autobuso stotelė). Kaina 48 000 Lt. Tel. 220 455, 8 614 84 500.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

Parduodamos 157,74 kv. m gamybinės patalpos (Draugystės g. 19, Kaunas) kartu su elektros apskaitos skydu, praėjimo kontrolės įrenginiu, vėdinimo sistema, oro kondicionieriais ir plastikinėmis pertvaromis, už 180 000 Lt. Norinčių pirkti prašymai priimami e. paštu info@administravimas.lt; faksas (8 37) 261 122, arba adresu Raudondvario pl. 99, LT-47184, Kaunas, UAB „Verslo konsultantai“, tel. (8 37) 201 433.

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870.

Parduodu 1 k. 34 kv. m butą Žaliakalnio rajone, 5 plyt./3 a. Butas vidinis, tvarkingas, plastikiniai langai. Labai geras susisiekimas su Klinikomis ir centru. Tel. 8 653 66 543.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Parduodu išreklamuotus-reklamuojamus TAXI tel. numerius (parduodu ir po vieną): 8 616 33 377, 8 652 33 777, 8 676 95 495, (8 37) 333 000, 333 666, 333 777, 333 888. Teirautis tel. 8 646 46 366.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884.

971590

977763

977516

977682

Parduodu sodą Gervėnupyje, SB „Pavasaris“ (6 arai žemės, yra namas). Tel. 748 223. 977281

Sklypą Kauno r., Pociūnuose (0,7 ha, elektra, privažiavimas, ribojasi su tvenkiniu, 70 m pakrantės, aplink gyv. namai). Tel. 302 537, 8 659 79 940. 975756

Skubiai 1,5 kambario butą prie „Saulėtekio“ (V a., bendr. pl. 42 kv. m). Tel. 765 155.

976612

Vieno aukšto naujos statybos karkasinį namą Alksnių g., Vaišvydavoje (b. pl. 80 kv. m, 8,5 a sklypas). Kaina 175 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 978153

Vieno kambario butą Šiaurės pr. (penkių aukštų namo III a.). Butas tvarkingas, plastikiniai langai. Kaina 82 000 Lt. Tel. 8 698 09 340. 977692

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

973216

957424

Kitos prekės Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Vasaros kainomis. Tel. 8 683 13 463. 974104

973163

966142

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 969920

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 972688

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

976983

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

977710

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas). Tel. 8 691 52 139. 969623

Malkos pigiau. Tel. 8 631 33 736.

976642

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974138

Parduodu 3 ha dirbamos žemės netoli Birštono. Kaina sutartinė. Tel. 8 607 05 984. 977807

Parduodu: vienkiemį 40 km nuo Kauno, tarp miškų, prie upelio; fermų kompleksą; Trakuose – gyvenamąjį namą. Tel. 8 612 12 600. 976252

Buitinė technika

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960710

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 971215

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992. 969653

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkelėmis, skaldytas, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@gmail.com.

951977

821539

970764

971051

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 970792

Baldai Gražią, puikiai išlaikytą jugoslavų gamybos 4 durų spintą su antresolėmis. Taip pat 2 spinteles. Kaina 300 Lt. Tel. 389 820, 8 621 45 479. 977800

Vertybiniai popieriai

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

966857

Pigiai parduodu malkas, ąžuolo atraižas. Tel. 8 688 55 419.

976565

2012 m. liepos mėn. 30 d. 9.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g.22-3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Nerijui Tuškevičiui priklausančių UAB „Vilimax“ į. k. 302688324 29 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Pradinė parduodamų visų akcijų kaina 16 240 Lt. Norintys dalyvauti varžytynėse, privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT537044060003022440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį, kas sudaro 1 624 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 977824

Statybinės medžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976502

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90575, www.metrampa.lt. 969242

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 973690

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939924

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939703

971585

Parduodama gyvenamojo mūrinio namo dalis su garažu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro žemės, atskiras įėjimas, autonominis šildymas, namas šiltas, tvarkingas). Kaina 177 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 971594

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 940000

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, birželio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939778

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939627

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939851

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939555

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 974773

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 975492

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 971163

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968698

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964678

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964655

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

969076

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 973519

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 974352

Lietuviško kapitalo imonė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę. Pageidautina Jonavos, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio apylinkėse. Pageidautina nuo 5 ha. Tel. 8 686 86 065, 8 618 87 113.

971100

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894167

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 951597

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais, jo likučius, 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207.

971074

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 976853

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964699

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968608

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 609 96 655, 8 614 21 023. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 614 21 015. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą su autonominiu šildymu. Tel. 302 531, 8 600 41 775. 975755

Įvairūs

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 975987

Savivartis su hidromanipuliatoriumi veža žvyrą, smėlį, skaldą, žemes iki 10 t, statybines medžiagas. Tel. 8 657 81 131.

975929

Kelionės G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

972231

Nuomoja Išnuomojamas tvarkingas 2 kambarių butas su baldais Dainavoje, Draugystės g. Kaina 450 Lt + mokesčiai. Tel. 8 685 41 970. 977861

Išsinuomuočiau vieno kambario butą V.Krėvės pr., Savanorių pr., Kalniečiuose, Eiguliuose. Mokėsiu iki 320 Lt. Tel. 8 614 10 211. 977603

Išsinuomoja 50 m. dirbantis vyras išsinuomotų kambarį. Gali būti ir be patogumų. Tel. 8 683 33 299. 977791

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

951588

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE – vyksta nuolaidų akcija! Informacija teikiama ir užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 965335

Poilsis prie jūros Šventojoje. Kambarių nuoma rąstiniuose nameliuose. Visi patogumai. Tel. 8 656 91 282; www.zuvedrutakas.lt. 974127

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971864

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 971337

Paskolos

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

977086

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 973956

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 970593

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967676

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 971729

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; „BOBcat“ ir ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

977828

Atvežu (20 t – 12 kub. m/6X6) juodžemį daržui ir pievelei, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu nereikalingą gruntą, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 972863

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

976696

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 970819

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

967211

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967132

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967110

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967089

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964826

Kiti Birželio 29 d. 14 val. Donelaičio g. 62/53, Kaune, vyks BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimas. Su darbotvarke galima susipažinti Savanorių pr. 262–105, Kaune, iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. 8 686 83 541. 977701

Nukelta į 17 p.


173

penktaDIENIS, birželio 22, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1006, birželio 20 d. AUKSO PUODAS – 17 445 139 Lt DIDYSIS PRIZAS – 4 657 049 Lt 02 06 10 31 34 37 Auksinis skaičius 18 Papildomi skaičiai 23 33 6 tarp jų auksinis sk. – 17 445 139 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 4 657 049 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 172 206 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 6 753 Lt (8 priz.) 4 skaičiai – 157 Lt (456 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (8422 priz.) 2 + papildomas sk. – 7 Lt (10652 priz.) „Mini One Countryman“ ****** 17207759435-******* * reiškia bet koks skaičius Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 16 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

Įvairūs Kiti Informuojame parengtą žemės sklypo Gižų g. 16, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pareiškėjai Marius Ūsas, gyv. Prokupio g. 1, Kauno r.; Povilas Butkus, Alisa Butkienė gyv. Plokščių g. 13A, Kaune. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus adresu Gižų g. 16, Kaune. Planavimo pagrindas: 2012 m. balandžio 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1238 „Dėl žemės sklypo Gižų g. 16 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“. Plano rengėjas UAB „Architectus verus“. Projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, tel. 8 686 11 821, e. paštas ceslovass@gmail.com. Žemės sklypo planas bus eksponuojamas nuo 2012 06 22 iki svarstymo, kuris vyks Aleksoto seniūnijos patalpose 2012 07 23, 11 val. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. 977886

Informuojame, kad 2012 06 28 10 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje vyks Tarybos posėdis. Su posėdžio darbotvarke ir sprendimų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt/Taryba/tarybos darbotvarkė; seniūnijų skelbimų lentose ir Savivaldybės skelbimų lentoje prie mero priimamojo. KRS inf. 977872

Informuojame, kad Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., SB „Pašvaistė“ žemės sklypo kad. Nr. 5240/0046:49, priklausančio pil. Edmundui Merčaičiui 2012 liepos 3 d. 10 val. bus atliekami kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo Nr. 48 savininkas kviečiamas atvykti į sklypo vietą arba kreiptis į UAB MATAVIMŲ SFERA K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas. Tel. 8 674 80 729, e. paštas matavimu.sfera@inbox.lt.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Pramogos Kviečiame šeimas ir vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius į Koučingo ir lyderystės vasaros stovyklas nuo liepos 9 dienos. Daugiau informacijos www.tla.lt, tel. 8 656 23 723.

Įvairūs Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla kartu su 130 Vilniaus, Kauno, Alytaus miesto bei Joniškio rajono švietimo įstaigų baigė įgyvendinti projektą „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-133), kuriam įgyvendinti buvo skirta beveik 7 mln. litų ES paramos lėšų. Projektas buvo įgyvendinamas 3 metus, projekto veiklose sudalyvavo beveik 2300 asmenų. Įgyvendinant projektą kvalifikaciją kėlė vadovai ir kiti darbuotojai: auklėtojų padėjėjos, sekretorės, buhalterės, bibliotekininkės, slaugės, virėjos, kt. administracinis personalas.

Į projekto veiklas buvo integruotas lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektas siekiant keisti moterų bei vyrų vaidmenų šio sektoriaus veikloje stereotipus. Sėkmingas projekto įgyvendinimas padėjo švietimo įstaigų administraciniam personalui įgyti kvalifikaciją, kurią privalo turėti, kad vykdytų savo tiesiogines funkcijas, ir patobulinti esamą kvalifikaciją bei žinias. Užs. 978095

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tenerifė – nuo 1645 Lt (asm.) Tailandas – nuo 3995 Lt (asm.)

Birželio 25 d. 15 val. KVIEČIA Pramonės rajono gyventojus į susitikimą-diskusiją su gydytoja kardiologe Irena Petrauskiene apie širdies ligas ir riziką jomis susirgti. Bus pristatoma nemokama širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos patikros programa. Susitikimas vyks Dainavos poliklinikoje (Pramonės 31, I a. salėje). Renginys nemokamas. Informacija tel. 8 682 37 312, (8 37) 456 727. 978222

Kviečiame dalyvauti unikaliame rekolekcijų projekte jaunimui „Magis 2012“! Birželio 30–liepos 8 d. jaunimas iš visos Lietuvos dalyvaus piligriminėse kelionėse arba vykdys pasirinktus socialinius eksperimentus. Junkis ir leiskis kartu į magiškąją kelionę su Dievu į save ir pasaulį! Daugiau informacijos: www.jesuit.lt/magis, www.facebook.com/MagisLT, e. p. magis.projektas@gmail.com.

Praleisk savaitgalį viename iš Europos miestų! Paryžius – nuo 595 Lt (asm.) Roma – nuo 608 Lt (asm.) Bremenas – nuo 695 Lt (asm.) Žiemos kelionių pardavimai – prasidėjo! Frankfurtas – nuo 552 Lt (asm.) Įsigykite dabar – geriausia kaina! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, Egiptas – nuo 1295 Lt (asm.) kelionių ir bilietų skaičius ribotas. Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

972576

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“

informuoja VASAROS STOVYKLĖLĖS Kau­no m. sa­vi­val­dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia ma­žuo­sius kau­nie­čius į pro­ jek­to „Skai­ty­ki­me drau­ge: atos­to­gos su kny­ga” va­sa­ros sto­vyk­lė­les. Reng­si­me ge­riau­sio skai­ty­to­jo – Kny­gos ri­te­rio kon­kur­są, su­si­tik­si­me su kny­gų lei­dė­jais, ra­šy­to­jais, drau­ge skai­ ty­si­me, iš­ky­lau­si­me, lan­ky­si­me Vai­kų li­te­ra­tū­ros ir ki­tus mu­zie­jus. Sto­vyk­lė­lės veiks: Lie­pos 2–9 d. – Šan­čių pa­da­li­nys, San­dė­lių g. 7, tel. 740 167. Lie­pos 2–10 d. – Dai­na­vos pa­da­li­nys, Sa­va­no­rių pr. 380, tel. 313 949. Lie­pos 9–13 d. – Ei­gu­lių pa­da­li­nys, Šiau­rės pr. 95, tel. 386 972. Lie­pos 9–13 d. – Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius, V.Krė­vės pr. 97A., tel. 313 218. Lie­pos 9–13 d. – Ža­lia­kal­nio pa­da­li­nys, Sa­va­no­rių pr. 56, tel. 206 234. Lie­pos 16–20 d. – Alek­so­to pa­da­li­ny­s, Vei­ve­rių g. 43, tel. 295 777. Lie­pos 16–20 d., rug­pjū­čio 6–10 d. – Skry­džio pa­da­li­nys, Kal­nie­čių g. 174., tel. 386 893. Rug­pjū­čio 1–12 d. – Auš­ros pa­da­li­nys, Auš­ros g. 37, tel. 730 994. Rug­pjū­čio 6–10 d. – Ber­že­lio pa­da­li­nys, Tai­kos pr. 113B, tel. 452 404. Rug­pjū­čio 7–14 d. – Ro­mai­nių pa­da­li­nys, Chod­ke­vi­čių g. 6, tel. 478 332. Rug­pjū­čio 20–25 d. – Ne­ries pa­da­li­nys, Var­nių g. 36–43, tel. 363 070. Rug­pjū­čio 28 d. – ge­riau­sie­ji skai­ty­to­jai, skai­ty­mo va­do­vai bus pa­kvies­ti į įšvy­ką „Mai­ro­ nio ke­liais”. Re­gist­ruo­ki­tės sa­vo bib­lio­te­ko­se. Dau­giau in­for­ma­ci­jo­se ra­si­te bib­lio­te­kos sve­tai­nė­je www.kau­nas.mvb.lt. Ma­Ža­sis lek­to­riu­mas Du­jo­tie­kio 26A, su­sto­ji­mas „Girs­tu­tis”, tel. 8 652 24 646 Bir­že­lio 22 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne.

KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­ myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

930542

965819

UAB „Langretė“ (kodas 160425195) keičia pavadinimą į UAB GALIUS E. 977930

Dovanoja Dovanoju labai gražų rainą kačiuką ir katytę (1,5 mėn.), galiu atvežti į namus. Tel. 8 660 78 383. 977762

977780

GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS ŽIEMOS SEZONO KELIONĖMS • Avansas tik nuo 50 Lt. • Mažiausios kainos garantija. • Nemokamas kelionės keitimas. • Rinksitės iš plačiausios kurortų, kelionės datų, trukmės, viešbučių pasiūlos.

Kviečia

Pranešame, kad detali informacija apie UAB „Nuaras“ sugautus gyvūnus, kurių savininkų neįmanoma nustatyti, teikiama tel. 322 333 ir www.animal.lt.

Dovanoju trumpaplaukį, kaštoninės spalvos 4 mėn. sargiuką. Tel. 440 152, 8 618 85 985.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

DOVANA: užsisakant žiemos kelionę dovanosime 7 d. automobilio saugojimą Vilniaus oro uoste! Egiptas, Hurgada – nuo 1399 Lt Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1399 Lt Egiptas, Taba – nuo 2179 Lt Egiptas, Marsa Alamas – nuo 2249 Lt Kanarų salos, Tenerifė – nuo 1659 Lt JAE, Dubajus – nuo 3119 Lt Indija, Goa – nuo 3399 Lt Tailandas, Bankokas – nuo 3629 Lt Slidinėjimas Italijoje – nuo 1519 Lt Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1939 Lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

977892

Pranešame, kad 2012 m. balandžio 20 d. dalininkų sprendimu nuo 2012 m. balandžio 30 d. likviduojama viešoji įstaiga Išeivijos institutas (kodas 135610288, buveinė S.Daukanto g. 25, Kaunas, registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas). Tel. 8 616 87 546, e. paštas iseivijosapskaita@gmail.com.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

977361

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt PRASIDĖJO „NOVATURO” 2012–2013 m. ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAS! Iki 2012 m. liepos 15 d. •Iki 50 % nuolaidos! •Pradinė įmoka – tik nuo 50 Lt* •Mažiausios kainos garantija! •Galimybė keisti kelionės datą nemokamai! •Plačiausias pasirinkimas!

Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos. * Užsakymo metu už poilsio ir slidinėjimo keliones mokate tik 199 Lt (asm.), pažintines keliones lėktuvu – 150 Lt (asm.), pažintines keliones autobusu – 50 Lt (asm.) Likusią sumą – likus 21 dienai iki išvykimo. AKCIJA PERKANTIEsieMS KELIONES IŠSIMOKĖTINAI 0 % palūkanos** 0 % sandorio sudarymo mokestis** ** Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.


18

penktadienis, birželio 22, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį Mirus ilgametei Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai Genei MATICKIENEI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia darbuotojų kolektyvas. Mirus ilgamečiam sodininkų bendrijos „Judrė“ nariui Jevgenijui SURSIAKOVUI, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia bendrijos nariai.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Bir­že­lio 22 d. 19 val. – tru­pė iš Ja­po­ni­ jos JIUTAMAI. JAPONIJOS GAMTOS IR ISTORIJOS VIENOVĖS IŠRAIŠKA TRADICINĖJE JAPONŲ MUZIKOJE IR ŠOKYJE. Ma­žo­ji sa­lė. Kaina 20 litų (bilietų galima įsigyti tik renginio dieną teatro kasoje).

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Mirus kolegei logopedei Danutei ŽILINSKIENEI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno ikimokyklinių įstaigų logopedai, specialieji pedagogai ir kuratorė. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, Aldoną BRŪZGIENĘ nuoširdžiai užjaučia VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojai. Sunkią netekties valandą, mirus mamai ir anytai, nuoširdžiai užjaučiame LKKA studijų ir mokslo infrastruktūros plėtros ir priežiūros skyriaus darbuotojus Aušrą PEČIULIENĘ ir Algirdą PEČIULĮ, jų šeimas ir artimuosius. Atsisveikinimas vyks birželio 22 d. 12–16 val. A.Juozapavičiaus pr. 1, 3 salėje. LKKA bendruomenė Arūną STANKEVIČIŲ dėl sūnaus mirties skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame hum. m. dr. Virginijų SUVEIZDĮ, mirus broliui. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros kolektyvas Skaudžią netekties ir liūdesio valandą AB „Kauno energija“ darbuotoją Aleksandrą Zavtrikovą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai.

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 964938

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 28 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė pa­gal R.Bred­be­rį. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYS­ TĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Bir­že­lio 23 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – UMA-UMA, rež. A.Žiu­raus­kas (kaip tarp su­si­vė­lu­sių bū­ti su­si­šu­ka­vu­siam, tarp nuo­ bo­džių – įdo­miam, kaip nuo al­ka­nų ap­gin­ti ge­riau­sią drau­gą?), nuo 3 metų.

„Girs­tu­čio“ rū­mai

976235

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977834

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 964763

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

KAUNO MIESTO JONINIŲ ŠVENTĖ EIGULIUOSE Če­čė­ni­jos aikš­tės am­fi­te­at­ras

Bir­že­lio 23 d. 18 val. – Šiau­lių są­jun­gos 93-iųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Ku­ni­go žo­dis, mies­to me­ro Andriaus Kupčinsko, Sei­mo na­rio prof. Ari­man­to Dum­čiaus, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do pulk. An­ta­no Plies­kio svei­ki­ni­mai, pa­gerb­si­me Jo­nus ir Ja­ni­nas. Pri­tars liau­diškos me­lo­di­jos. Kon­cer­tuos: Šau­lys Do­vy­das Jo­ku­baus­kis, ma­ty­si­me JAUNŲJŲ ŠAULIŲ ri­kiuo­tę. Vai­kų ir moks­ lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų mu­zi­kos stu­di­jos M.E.S so­lis­tai ir an­sam­blis, EIGULIŲ ben­ druo­me­nės cen­tro mo­te­rų an­sam­blis, Liau­ diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la LAUMENA (va­do­vas Vladas Daknys). Dai­nuos STANO. Prie Jo­ni­nių lau­žo skam­bės dai­nos, tra­di­ci­ nis po­rų šo­kis su skry­bė­lė­mis, veiks at­rak­ cio­na­da, gro­žė­si­mės fe­jer­ver­kais. Vai­šin­si­mės lie­tu­viš­ka duo­na, duo­nos gi­ra ir vais­van­de­niais. Če­čė­ni­jos aikš­tė­je veiks ba­ras. Šven­tės ve­dė­jas: Vilius Kaminskas. Šven­tės ren­gė­jai: Eigulių, Kalniečių ben­ druomenių centrai.

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 8 37 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Muziejaus g. 7

DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 25 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Dak­ta­ ras”. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis.

Birželio 25 d. 16 val. – atidaroma Raimon­ do Puišio meninės fotografijos paroda ir vyks jo fotografijų albumo „AUKŠTUMOS, ŽEMUMOS“ pristatymas.

renginiai Lie­tu­vos Švie­ti­mo is­to­ri­jos muziejuS Vy­tau­to pr. 52

Bir­že­lio 22 d. 17 val. vyks Jo­lan­tos Le­vi­nai­ tės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos pri­sta­ty­mas. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 22 d.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Birželio 22 d. 16 val. vyks autentiškų laiškų, iš kurių gimė knyga TŪKSTANTMEČIO ŽIEDAS. VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIETUVAI, perdavimas ir skaitymas. Su renginio sve­ čiais bendraus knygos redaktorius poetas Robertas Keturakis, knygos sudarytoja ir leidėja gyd. Aurelija Davydavičienė, aktorė Laima Rupšytė-Strazdauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.

Ro­tu­šės a. 19, salė

Bir­že­lio 25 d. 16 val. – kvie­čia­me vi­sus gy­ ve­ni­mą jaut­riau ge­ban­čius ma­ty­ti žmo­nes į ren­gi­nį, skir­tą po­pu­lia­rin­ti vai­ko glo­bą šei­mo­je „Erd­vi šir­dis 2012”. Lau­kia­mi ne­abe­jin­gi, smal­sūs vi­suo­me­nės pi­lie­čiai, no­rin­tys pra­ver­ti už­dan­gą ir pa­si­ žiū­rė­ti ten, kur gal nie­ka­da ne­bu­vo­me. Tiek gal­vo­jan­tiems apie sa­vo šei­mą ir vai­kus jo­je, tiek ke­ti­nan­tiems pa­si­da­ly­ti sa­vait­ ga­liu ar va­sa­ra su at­stum­tu vai­ku, o gal tap­ti glo­bė­jais – vi­siems bus įdo­mu pa­bū­ti šia­me ren­gi­ny­je. Psi­cho­lo­gi­nės pa­ra­mos ir kon­sul­ta­vi­mo cen­tro ir glo­bė­jų ren­gi­ny­je: Ine­sos Kur­ klie­ty­tės fil­mas „Bū­ti my­li­mam”; glo­bė­jų su­kur­tos pa­sa­kos apie glo­bą; vai­kų laiš­kai; iliu­zio­nis­to Mo­des­to Pet­ri­ko triu­kai; daug šyp­se­nų, sal­du­my­nų, mu­zi­kos.

Kau­no Įgu­los Ka­ri­nin­kų Ra­mo­vė A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

JONINĖS (Ra­sos) KAUNE Ne­mu­no sa­la

Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tras kvie­čia bir­ že­lio 23 d. 19 val. su­si­rink­ti į Jo­ni­nių šven­tę Ne­mu­no sa­lo­je, kur vyks gyvosios istorijos festivalis „Europa. Napoleonas I Kaune. 1812“. Ženg­da­mi į šven­tę pro žo­ly­nais api­ pin­tus Ra­sos var­tus prau­si­mės, svei­kin­si­me ben­druo­me­nę ir gam­tą. Čia pin­si­me vai­ ni­kus, ku­po­liau­si­me, rink­si­me žo­le­les, nes ti­kė­ta, kad šį­va­kar su­rink­ti au­ga­lai įgy­ja ypa­tin­gų gy­dy­mo ga­lių. Iš su­rink­tos gė­lių puokš­tės spė­si­me sa­vo at­ei­tį. Šven­tės vie­to­je se­nu pa­pro­čiu bus iš­kel­ta žo­ly­nais pa­puoš­ta kar­tis, va­di­na­ma ku­po­le. Kar­tu su fol­klo­ro an­sam­bliais KUPOLĖ, SODYBA, ATALYJA tau­ti­nio me­no ansambliu NEMUNAS gar­bin­si­me žo­lę, sau­lę, ug­nį, van­de­nį, pluk­dy­si­me vai­ni­kus. Su links­ mai­siais mu­zi­kan­tais su­ksi­me ra­te­lius, dai­ nuo­si­me, šok­si­me. At­nau­jin­ki­me ug­nį, nes tą­nakt ug­nies lieps­na tu­ri ap­va­lan­čią, gė­rį gau­si­nan­čią ga­lią, o sklei­džia­ma švie­sa ir ši­lu­ma įku­ria mū­sų šir­dy­se nau­ją kū­ry­bos au­ku­rą. Ug­nies apei­gas pa­dės at­lik­ti fa­ky­rų gru­pė UGNIES VALDOVAI. Tik iš­bu­vus vi­sa­me šven­tės vyks­me, ga­li­ma at­ras­ti pa­par­čio žie­dą ir su­ži­no­ti svar­biau­

Birželio 28 d. 19–20 val. – klasika Miesto sode (Laisvės al. 93). Dalyvaus Kauno bigbendas. Vadovas Arvydas Butas. 20.30 val. „Romuvos pasažas” (Laisvės al. 54). Rasabasa (alternatyve/dream pop/shoe­ gaze). Birželio 29 d. – „Dūdos Laisvės alėjoje”. 16 val. eitynės nuo Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios (Soboro), 16.30–17 val. koncertas Muzikinio teatro sodelyje. Dalyvaus Kauno pučiamųjų ins­ trumentų orkestras „Ąžuolynas” ir merginų choreografinė grupė.

V. Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka Vi­tebs­ko pa­da­li­nys P.Luk­šio 58, sa­lė

Bir­že­lio 29 d. 16 val. Ei­gu­lių ben­druo­me­ nės cen­tro an­sam­blis „Sma­rag­das” kvie­čia į vienų me­tų gim­ta­die­nio šven­tę. Da­ly­vaus et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Sū­du­va” ir mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Va­ka­rė”.

Kau­no Pi­lis Pi­lies g. 17

Bir­že­lio 29 d. 16 val. vyks al­bu­mo-kny­gos „Spal­va ir žo­dis” pri­sta­ty­mas. Kny­gos su­da­ ry­to­ja LUMA (Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja).

„ŽALGIRIO“ ARENA Bir­že­lio 29–lie­pos 8 d. 8.45 val. – FIBA U17 pa­sau­lio jau­nių krep­ši­nio čem­pio­na­tas. Bi­lie­tus pla­tina „Ti­ke­ta”, kai­nos nuo 7 Lt.

PER JONINES MUZIEJAI NEDIRBS

ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­jus

965106

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399.

sią gy­ve­ni­mo pa­slap­tį. Ren­gė­jai ra­gi­na, su­si­tel­kus į ar­ti­mų­jų bū­rį, su­lauk­ti vi­dur­ nak­čio ir ne­pa­mirš­ti liet­pal­čio! In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 407 135, 8 679 36 796; www.ktkc.lt.

Bir­že­lio 25 d. 18 val. – kvie­čia­me į ne­mo­ ka­mą pa­skai­tą „Sėk­mė be stre­so”. Pa­ skai­to­je bus nag­ri­nė­ja­mos te­mos: re­a­ly­bė su­si­ju­si su stre­su; svar­biau­sias kiek­vie­no mū­sų in­stru­men­tas – pro­tas; aiš­kus mąs­ ty­mas, emo­ci­nis sta­bi­lu­mas kaip sau­gaus pro­to ga­ran­tas. Pa­skaitą skai­tys Kemb­ri­džo In­teg­ra­laus svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­rius me­di­ci­nos m. dr. Pras­hantas Ka­ko­day.

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO 71-OSIOS METINĖS Miš­ko g. 1 kie­mas (bu­vęs „Lie­tū­kio“ ga­ra­žas)

Bir­že­lio 27 d. 17.30 val. – prie pa­min­kli­nio ak­mens mi­nė­si­me Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do pra­džios Kau­ne 71-ąsias me­ti­nes. Kvie­ čia­me su mū­sų ben­druo­me­ne pri­si­min­ti liūd­nus 1941 m. įvy­kius ir pa­gerb­ti au­kų at­mi­ni­mą. Ap­lan­ky­si­me: Žy­dų ka­pi­nes Vi­li­jam­po­lė­je (Kal­nų g.); pa­min­klą VII for­to pri­ei­go­se; Žy­dų ka­pi­nes Rad­vi­lė­nų pl. Au­to­bu­sas išva­ žiuo­ja 18 val. nuo Miš­ko g. 1.

EINAM KAUNAS 2012 Birželio 27 d. 18–20 val. – „Šokam lindiho­ pą” (Laisvės al., Muzikinio teatro sodelis).

Pranešame, kad per Jonines (birželio 24 d.) Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus ir jo padaliniai: M.Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų ga­ lerija, Keramikos muziejus, Velnių muziejus, A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, A. ir P.Galaunių namai, M.Rakauskaitės ir L.Truikio memorialinis muziejus, J.Zikaro memorialinis muziejus, Istorinė LR prezidentūra, M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose, V.K.Jonyno galerija Druskininkuose nedirbs.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Iki liepos 1 d. veikia VDA Kau­no dai­lės fa­ kul­te­to RETROSPEKTYVINĖ PARODA, skir­ta aukš­tų­jų dai­lės kur­sų 90-me­čiui Kau­ne pa­mi­nė­ti. Kau­no me­no mo­kyk­los reikš­mė Kau­no ir vi­sos Lie­tu­vos me­no is­to­ri­jai jau se­niai ne­gin­či­ja­ma – ją ga­li­ma va­din­ti pir­mą­ja na­cio­na­li­ne mo­kyk­la, lie­tu­viš­kos pro­fe­sio­ na­lio­sios dai­lės tra­di­ci­jos ži­di­niu. Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­tas, bū­da­mas tie­sio­gi­niu Kau­no me­no mo­kyk­ los tra­di­ci­jų se­kė­ju, pa­va­sa­rį mi­nėjo Kau­no me­no mo­kyk­los 90-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Ret­ros­pek­ty­vi­nė­je pa­ro­do­je, ap­rėpian­čio­ je 90-ies me­tų lai­ko­tar­pį, eks­po­nuo­ja­mi dar­bai rep­re­zen­tuo­ja il­ga­me­tį jau­nų­jų me­ni­nin­kų in­dė­lį į Kau­no me­no is­to­ri­ją, at­spin­di sa­vi­tas kū­ry­bi­nes pa­ieš­kas. Pir­mą­jį Kau­no me­no mo­kyk­los lai­ko­tar­ pį pri­sta­to ta­py­bos, skulp­tū­ros, gra­fi­kos dar­bai ir pie­ši­niai. Eks­po­nuo­ja­mi ir jau chres­to­ma­ti­niai kū­ri­niai, ir tik mu­zie­jų fon­duo­se sau­go­ti, ma­žai ro­dy­ti dar­bai. 1940–1991 m. lai­ko­tar­pį pa­ro­do­je rep­re­ zen­tuo­ja dau­giau­sia tai­ko­mo­sios dai­lės kū­ri­niai iš pri­va­čių ko­lek­ci­jų, at­spin­din­tys to lai­ko­tar­pio Kau­no me­no is­to­ri­jos ke­lią. Nau­jau­si pa­ro­dos eks­po­na­tai iš VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­to fon­dų at­sto­vau­ja šių die­nų me­no ten­den­ci­joms. Pa­ro­da pa­reng­ta iš Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­ lio­nio dai­lės mu­zie­jaus, Na­cio­na­li­nio dai­lės mu­zie­jaus, Z.Var­naus­ko ko­lek­ci­jos, pri­va­čių as­me­nų ko­le­kci­jų, VDA Kau­no dai­lės fa­ kul­te­to fon­duo­se sau­go­mų dar­bų – re­ta,

971189

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

28 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

23 d. 12 val.

JONINĖS (Ra­sos) KAUNE

23 d. 19 val.


19

penktadienis, birželio 22, 2012

kas, kur, kada ver­tin­ga ir so­li­di 90-ies me­tų lai­ko­tar­pio Kau­no me­no is­to­ri­jos ap­žval­ga. Ret­ros­pek­ ty­vi­nė pa­ro­da kal­ba ne tik apie is­to­ri­ją, tam­pa iš­skir­ti­ne švie­žio me­no šven­te bei edu­ka­ci­niu kul­tū­ri­niu ren­gi­niu.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Roko amžius“ – iki 28 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val. „Ronalas Barbaras“ 3D (liet. k.) – iki 28 d. 23, 25, 27 d. 21.45 val. „Mes už... Lietuvą!“ – iki 28 d. 16.10, 19.05 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 28 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 28 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Prometėjas“ 3D – 23, 25, 27 d. 21.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – iki 28 d. 12.30, 21.15 val. „Černobylio dienoraščiai“ – iki 28 d. 17.10, 22.15 val. „Diktatorius“ – iki 28 d. 18.15, 20.15, 22.45* val. (*išsk. 27 d.) „Ko laukti, kai laukies“ – iki 28 d. 11.30, 15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 28 d. 13.55 val. Bilieto kaina 6 Lt!

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35, 23.40 UEFA EURO 2012 studija. 21.45 UEFA EURO 2012 ketvirtfinalio rungtynės. Vokietija–Graikija. Tiesioginė transliacija iš Gdansko (Lenkija). 22.30 Loterija „Perlas“. 22.45 UEFA EURO 2012 ketvirtfinalio rungtynės. Vokietija–Graikija. Tiesioginė transliacija iš Gdansko (Lenkija). 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ronalas Barbaras“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 28 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.30 val.; 22, 23 d. 23.45 val. „Roko amžius“ (premjera) – iki 28 d. 10.30, 13.15, 16.15, 19, 22 val. KINO STARTAS SU LNK. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ 3D (pasaulinė prem­ jera) – 3 d. 19 val. Pamatyk pirmas. Bilietai jau parduodami. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 28 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18, 20.45 val.; 22, 23, 27 d. 23.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 28 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.15 val. „Prometėjas“ 3D – iki 28 d. 11.15, 14.30, 17.30 (seansas nevyks 24 d.), 20.30 val.; 22, 23, 27 d. 23.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – iki 28 d. 13, 18.15, 21 val. „Diktatorius“ – iki 28 d. 16.30 (seansas ne­ vyks 26 d.), 21.15 val.; 22, 23, 27 d. 23 val. „Bernvakaris Australijoje“ – iki 28 d. 14, 18.45 val. „Nenugalimieji: narsos įstatymas“ – iki 28 d. 21.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – iki 28 d. 15.15 val. „Mes už Lietuvą“ (liet. k.) – 24 d. 17.30 val.; 27 d. 23.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Žaislų istorija 3“ (liet. k.) – iki 28 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 28 d. 11.45 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Žmonos maiš­ tas“ – 26 d. 16.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 22 d. 19 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 21 val. – Ki­no nak­ tis – du fil­mai už vie­no kai­ną – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li...Snie­guo­lės is­to­ri­ja”. Nuo­ty­kių ko­me­di­ja. „Ta­das Blin­da. Pra­džia”. Nuo­ty­ kių, Lie­tu­va. Bir­že­lio 23, 24 d. 13 val. – „Tri­ju­lė iš Bel­vi­lio”. Ani­ma­ci­nis, nuo­ty­kių. 14.30 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 16.15 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­ džia”. Nuo­ty­kių. Lie­tu­va. 18.15 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 20 val. – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja”. Nuo­ty­kių ko­me­di­ja.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

22 d. 21 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (5). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Krymo muzikos festivalis 2011. Uždarymo koncertas (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 „Meilės miestas“. 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“ (2). Svečiai: I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Radži, L.Mikalauskas, „Studentės“, „Nerija“ ir kt. 21.50 Veiksmo f. „Lenktynės su mirtimi“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.40 Siaubo trileris „Pagieža 3“ (Japonija, JAV, 2009 m.) (S). 1.30 Siaubo f. „Naujasis Veso Kreiveno košmaras“ (JAV, 1994 m.) (S).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Kaštonas. Centrinio parko didvyris“ (JAV, 2004 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 Komedija „Norbitas“ (JAV, 2007 m.). 22.15 Veiksmo f. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.). 23.55 Komedija „Orų mergaitė“ (JAV, 2009 m.). 1.45 Kriminalinė drama „Išlikimo pamoka“ (JAV, 2008 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“. 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

DATOS (birželio 22 d.) 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Drama „Benamis“ (Rusija 2006 m.) (N-14). 23.40 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.40 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 1.45 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.45 Kuluarai (k). 14.25 Prisiminkime. Skambina Balys Dvarionas (k). 14.40 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (1, 2) (Švedija, 2009 m.) (k). 15.40 „Prokurorai“ (6) (k). 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Geriausi lietuvių kompozitorių kūriniai iš LRT archyvų. B.Kutavičiaus oratorija „Iš jotvingių akmens“. Atlieka „Naujosios muzikos ansamblis“, vadovas Š.Nakas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Yra šalis... (2011 m.). 20.45 Prisiminkime. Dainuoja Nijolė Ščiukaitė. 21.00 Arti toli. 21.30 Kapitonų mūšis. 22.05 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Stirna. Izabelė Vilimaitė“ (2005 m.). 23.00 Džiazo vakaras. „Vilnius Mama Jazz 2011“. „Robert Glasper Experiment“ (2). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Tamsusis riteris“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Mažylė Houp“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.55 „Medikopteris“. 19.00, 1.00 „CSI Majamis“. 21.00 Veiksmo drama „Tikrasis teisingumas“ (1) (JAV, 2010 m.). 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (7). 10.30 „Betmenas“. 11.00 „EimiJumi roko grupė“. 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 „San Fransisko raganos I“. 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XII. Mažos malonės“ (D.Britanija, 2009 m.). 23.10 „Bręstantis blogis“. 0.10 „Saugotojas“ (N-14).

10.20 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 23.20 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.).

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

8.00, 13.00 Lietuva–Venesuela–Londonas. 8.15, 14.45 Negaliu tylėti. 9.15 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.15, 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Ilgai ir laimingai. 15.45 „Didieji politikai. Franklinas Rooseveltas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.10 „Didieji politikai. Franklinas Rooseveltas“ (2) (N-7). 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.55 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela–Londonas. 21.55 Vertas kinas. Fantastinė romantinė komedija „Vasarvidžio nakties sapnas“ (Italija, Jungtinė Karalystė, JAV, 1999 m.) (N-7). 0.30 „Zona“ (N-14).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Bambu“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 12.00 Drama „Viršūnė“ (N-7). 13.50 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Santuoka“ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.55 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Spąstai“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Dok. muz. f. „The Doors“: kai esi keistas“ (N-14). 0.45 Fantastinis trileris „Tikslas“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 17.30, 18.30, 20.30 Muzika. 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „EimiJumi roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Mažos malonės“. 23.10 „Bręstantis blogis“. 0.10 „Saugotojas“.

8.00 Veiksmo drama „Korupcijos teisė“ (Rusija, 2005 m.) (N-14). 10.00 Veiksmo drama „Trūkstama grandis“ (Prancūzija, P.Afrika, D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 12.05 Komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.45 F. „Pirmoji eskadrilė“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 22.05 Komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.00 Trileris „Pagrobimas“ (JAV, P.Afrika, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.00 Automoto. 15.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“– „Napoli“. 19.15 Triatlonas „Alpe d’Huez“. 20.15 Olimpinės žaidynės. 20.30 Beiruto maratonas. 21.15 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras, 2012 m. (2). 22.15 Sporto metraštis. 22.25 Profesionalų boksas. Sh.Mosley ir R.Mayorga. 23.15 Profesionalų boksas. Sh.Mosley ir R.Mayorga.

Vasaros saulėgrįža 1898 m. gimė vokiečių rašytojas Erichas Maria Remarque’as. 1940 m. gimė estrados dainininkė Nijolė Ščiukaitė. 1941 m. prasidėjo Birželio sukilimas siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 1941 m. Antrajame pasauliniame kare Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą (Barbarosos operacija). 1949 m. gimė amerikiečių aktorė, triskart laimėjusi „Oskarą“, Meryl Streep. 1985 m. gimė Graikijos krepšininkas Sofoklis Schortsanitis.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks aplinkinių pritarimo ir meilės. Galite susipykti su mylimu žmogumi, todėl patirsite stresą. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Sugebėsite apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Vėžys (06 22–07 22). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Kas nors argumentuotai prieštaraus jūsų interesams. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Neskubėkite pateikti savo išvadų ir apibendrinimų, tam nepalanki diena. Liūtas (07 23–08 23). Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus ir imtis juos įgyvendinti. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus lengvai pasiekiama. Mergelė (08 24–09 23). Derėtų nuodugniai apmąstyti, ką ketinate daryti dalykinėje srityje, versle. Tai geras metas pasirašyti finansines, pirkimo ir pardavimo sutartis. Svarstyklės (09 24–10 23). Siekiant įgyvendinti planus ir projektus trukdys emocijos. O sprendžiant svarbų reikalą, nervingumas gali pakišti koją. Pasimankštinkite, palįskite po dušu, pakvėpuokite grynu oru. Kuo greičiau atsikratysite streso, tuo greičiau viskas susitvarkys. Skorpionas (10 24–11 22). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjerą remsitės savo idėjomis ir įgyta patirtimi. Šaulys (11 23–12 21). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Tik nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, galėsite juos patikrinti, nes jūsų protas bus ypač aktyvus. Netyčia neįskaudinkite pačių artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Vandenis (01 21–02 19). Būsite labai energingas ir aktyvus, jausite nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Žuvys (02 20–03 20). Viską vertinsite ir branginsite, o darbas ir problemų sprendimas teiks malonumą. Neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti reikalus, nes artėja ne itin palankus laikotarpis.


Orai

Šiandien bus lietinga ir vidutiniškai šilta. Temperatūra bus 17–21 laipsnis šilumos. Šeštadienio naktis bus lietinga ir šilta, temperatūra bus 13– 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomi trumpi lietūs, oras šils iki 18–22 laipsnių.

Šiandien, birželio 22 d.

+18

+21

Telšiai

+20

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+18

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

174-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 192 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +23 Brazilija +27 Briuselis +18 Dublinas +15 Kairas +36 Keiptaunas +17 Kopenhaga +18

Londonas +19 Madridas +32 Maskva +22 Minskas +23 Niujorkas +32 Oslas +21 Paryžius +20 Pekinas +32

orai kaune šiandien

Praha +25 Ryga +21 Roma +30 Sidnėjus +16 Talinas +20 Tel Avivas +31 Tokijas +23 Varšuva +24

Vėjas

Marijampolė

1–7 m/s

Ge­gu­žė – re­kor­diš­kai šil­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+20

+18

+16

3

+16

+20

+18

+14

8

+17

+19

+17

+13

5

rytoj

poryt

+20

+18

JAV na­cio­na­l i­n is kli­ma­to duo­me­nų cent­ras pa­skel­b ė, kad pa­sta­rą­ją ge­ gu­žę oro tem­pe­ra­t ū­ra pa­sau­ly­je 1,21 laips­n io vir­ši­jo vi­du­t i­nę XX a. šiam mė­ne­siui bū­d in­gą tem­pe­ra­t ū­rą. To­ dėl 2012 m. ge­gu­žė ta­po šil­čiau­sia ge­ gu­že oro tem­pe­ra­tū­ros sau­su­mos pa­ vir­šiu­je per ste­bė­ji­mų is­to­r i­ją. At­siž­ vel­g us ir į tem­pe­ra­t ū­rą van­dens pa­ vir­šiu­je, 2012 m. ge­g u­žė vir­ši­jo XX a. vi­dur­k į 0,66 laips­n io. Tem­p e­ra­t ū­ra vir­ši­jo vi­dur­k į be­veik vi­so­je Eu­ro­po­ je, Azi­jo­je, Šiau­rės Af­r i­ko­je, di­d žio­jo­ je Šiau­rės Ame­ri­kos da­ly­je ir pie­ti­nė­ je Gren­lan­di­jo­je. gis­me­teo.ru inf., AFP nuo­tr.

Vilnius

+19

Alytus

4.41 21.59 17.18 7.49 23.11

Vardai Eigedė, Inocentas, Kaributas, Laima, Paulinas, Tomas.

2012-06-22 Kauno diena  

Devyniolikmetė G.Venčkauskaitė – dar viena Lietuvos penkiakovininkė Londono olimpinėse žaidynėse. 5p. e Penktadienis birželio 22, 2012 Nr. 1...

2012-06-22 Kauno diena  

Devyniolikmetė G.Venčkauskaitė – dar viena Lietuvos penkiakovininkė Londono olimpinėse žaidynėse. 5p. e Penktadienis birželio 22, 2012 Nr. 1...

Advertisement