Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Penktadienis, birželio 15 d., 2012 m. Nr. 139 (1338) 

Nau­jovės bus bran­gesnės „Pa­si­ruoš­ki­te nau­ jovėms“, – pri­sta­ty­ da­mas pa­ga­liau aiš­ kią formą įga­vu­sią ke­le­rius me­tus sun­ kiai ke­lią be­si­sky­nu­ sią e. bi­lietų sis­temą sakė Vil­niaus me­ ras Artū­ras Zuo­kas. Paaiškė­jo, kad nau­ jovės pa­di­dins gy­ ven­tojų iš­lai­das.

diena.lt

1,30 Lt

Sup­ra­tau, kad pa­gelbė­ti ki­tiems reikėtų sa­vo, o ne sve­ti­mais pi­ni­gais. Bu­vu­si Sei­mo ka­si­ninkė Re­gi­na­ Pet­ke­lienė

9p.

Miestas

2p.

Ban­dys gai­vin­ti se­nas tra­di­ci­jas

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Miestas

Ne­liks vien­kar­ti­nių bi­lietų

Nuo rugpjū­čio 15 d. Vil­niu­je įve­da­ mi nau­jų rūšių vie­šo­jo trans­por­to e. bi­lietai. Iki tos die­nos nuo lie­pos 15-osios e. bi­lie­to sis­te­ma bus tes­ tuo­ja­ma. Vil­niaus vi­ce­me­ras Ro­ mas Ado­ma­vi­čius va­kar su­reng­to­ je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je teigė, kad il­gai­niui po­pie­ri­nių bi­lietų ne­liks. „Siek­si­me vi­sais būdais, kad gy­ ven­to­jai at­prastų nuo jų. Nuo Nau­ jųjų metų jų turėtų ne­be­lik­ti“, – sakė R.Ado­ma­vi­čius. Be to, bus pa­nai­kin­ ti skir­tin­gi – au­to­busų ir tro­lei­busų – bi­lie­tai.

2

3p.

Vy­ninės is­to­ri­jos ne­si­bai­gia

„„Nesėkmės: sos­tinės vi­ce­me­ras R.Ado­ma­vi­čius iki ga­lo įdieg­ti e. bi­lie­to sis­temą sten­gia­si jau su tre­čiu ar ket­vir­tu

me­ru. Be­lie­ka tikė­tis, kad pa­vyks šįkart. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Re­fe­ren­dumų aist­ruo­liai vie­ni­ja­si Re­fe­ren­dumą dėl ato­minės elekt­ rinės no­rin­tiems su­reng­ti ža­lie­ siems – ne­ra­mios die­nos. Bir­že­lio pa­bai­go­je jie tu­ri pri­sta­ty­ti pa­rašų rin­ki­mo la­pus, bet kiek pa­si­ra­šiu­sių jau yra – neaiš­ku nė jiems pa­tiems.

„„Iššū­kis: re­fe­ren­du­mas ku­riuo nors klau­si­mu su­ren­gia­mas tik tuo at­

ve­ju, jei­gu per tris mėne­sius ini­cia­to­riai su­ren­ka 300 tūkst. jį re­mian­ čių pi­lie­čių pa­rašų. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Todėl tenka vienytis su kitų pa­sta­ ruo­ju me­tu gau­siai už­derė­ju­sių re­ fe­ren­dumų ini­cia­to­riais ir ban­dyti kar­tu rink­ti pa­ra­šus. Nors ne­stin­ga abe­jo­nių, ar lai­ku su­rinktų pa­rašų pa­kaks ir ar re­fe­ren­du­mai tik­rai įvyks. Plačiau skaitykite

Lietuva

7

Lau­ko ka­v inę ša­l ia Šv. Kot­r y­n os baž­ny­čios įren­gian­čiam Ste­pui Vi­ soc­k ui vėl ne­s i­s e­ka. Šį kartą koją ki­ša ka­vinės plo­tas, – pa­vel­do­sau­gi­ nin­kai tei­gia, kad jis per di­de­lis. „Jie ne­tu­ri nė vie­no lei­di­mo, tad siek­si­ me, kad Sta­tybų ins­p ek­ci­ja įpa­rei­ gotų šį sta­t inį nu­griau­t i“, – tvir­t i­no pa­vel­do sar­gai.


2

penktADIENIS, birželio 15, 2012

miestas Pri­si­mi­nė­me skau­džią is­to­ri­ją Įvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se va­ kar bu­vo mi­ni­ma Ge­du­lo ir vil­ ties die­na. Tą pa­čią die­ną vy­ko ir bir­že­lio 15-ąją mi­ni­mai Oku­ pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nai skir­ti ren­gi­niai. 1940 m. bir­že­lio 15 d. So­vie­tų Są­jun­ga, su­lau­žy­da­ ma tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, oku­ pa­vo Lie­tu­vą. 1941 m. bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo pir­ma­ sis ma­si­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mas į Ru­si­ją.  To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Nau­jo­vės bus bran­ges­nės 1 Ki­ta nau­jo­vė – vien­kar­ ti­nius bi­lie­tus pa­keis 30 ir 60 mi­ Pa­leng­vins gin­čus

Ry­toj Ge­di­mi­no pro­spek­tas kve­pės žo­ly­nais. Čia žo­li­ nin­kai iš vi­sos Lie­tu­ vos su­veš lau­kuo­se ir pie­vo­se su­rink­tas vais­ta­žo­les, ga­lė­si­te įsi­gy­ti eko­lo­giš­kų pro­duk­tų, už­suk­ti į žo­le­lė­mis ir me­du­ mi kve­pian­čią gro­ žio pir­tį. Šeš­ta­die­nį sos­ti­nė­je ka­ra­liaus Žo­ly­nų tur­gus.

nu­čių ga­liojantys. To­kių bi­lie­tų pra­na­šu­mas tas, kad su tuo pa­čiu bi­lie­tu, kol jis ga­lios, bus ga­li­ma per­sės­ti į ki­tą trans­por­to prie­mo­ nę. Ko­kia iš to nau­da tiems, ku­ riems tarp per­sė­di­mų rei­kia lauk­ ti, ne­ži­nia. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ di­rek­to­rius Gin­tas Bliu­vas ti­ki­no, kad bent to­ kie at­ve­jai, kai ne dėl ke­lei­vio kal­ tės ke­lio­nė­je su­gaiš­ta­ma il­giau, nei nu­ma­ty­ta trans­por­to gra­fi­ kuo­se, yra „la­bai re­ti“. „To­kiu at­ve­ju ir ki­lus gin­čui su kont­ro­lie­riais bus leng­va nu­sta­ty­ ti, ar vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­ nė iš­ties vė­la­vo, už­tru­ko il­giau, nei nu­ma­ty­ta gra­fi­ke“, – kaip bus spren­džia­mos ga­li­mos si­tua­ci­jos, jei­gu ke­lei­vis, nu­si­pir­kęs 30 ar 60 mi­nučių ga­lio­jantį bi­lie­tą, ne dėl sa­vo kal­tės va­žiuos il­giau, aiš­ki­no A.Zuo­kas. G.Bliu­vo tei­gi­mu, bu­vo at­lik­ ti ty­ri­mai, ku­rie pa­ro­dė, kad dau­ gu­mos (41,5 pro­c.) vil­nie­čių vie­na ke­lio­nė vie­šuo­ju trans­por­tu trun­ ka iki 30 mi­nu­čių.

Siek­si­me vi­sais bū­ dais, kad gy­ven­to­jai at­pras­tų nuo po­pie­ ri­nių bi­lie­tų. Pa­si­rin­ki­mas su­ma­žės

Da­bar mė­ne­si­nis bi­lie­tas va­žiuo­ti tro­lei­bu­su ar­ba au­to­bu­su kai­nuo­ja 85 li­tus, va­žiuo­ti tik dar­bo die­no­ mis – 75 li­tus. 110 li­tų mė­ne­si­nis bi­lie­tas kai­nuo­ja no­rin­tiems nau­ do­tis ir au­to­bu­sais, ir tro­lei­bu­sais (tik dar­bo die­no­mis – 100 li­tų). Pa­nai­ki­nus skir­tin­gus au­to­bu­ sų ir tro­lei­bu­sų bi­lie­tus, ga­li­my­bė rink­tis pi­ges­nį bi­lie­tą iš­nyks. Ter­mi­nuo­to bi­lie­to įsi­gi­ji­mas ne­be­bus sie­ja­mas su ka­len­do­ri­niu mė­ne­siu: jo ga­lio­ji­mas pra­si­dės nuo pir­mo ak­ty­va­vi­mo trans­por­to prie­mo­nė­je. 30 die­nų ter­mi­nuo­ tas bi­lie­tas kai­nuos 110 li­tų, toks pa­ts, bet ga­lio­jan­ tis tik dar­bo die­no­mis – 100 li­tų. J e i ­g u Sei­m as pri­tar­tų ­m a­ž esniam p r i ­d ė ­t i ­ nės ver­ tės mo­kes­ čiui (PVM), šios kai­nos ati­t in­ka­m ai

Į mies­tą – tur­t

„„ Šventė: visą šeštadienį Gedimino pr

„„Atei­tis: pa­pras­tų po­pie­ri­nių bi­lie­tų ne­be­liks. Vis­kas bus perkelta­

į e. kor­te­les. 

bū­tų 100 ir 90 li­tų. Il­ga­lai­kio ga­ lio­ji­mo bi­lie­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ ti trims, še­šiems ar­ba de­vy­niems mė­ne­siams, jų kai­nos ati­tin­ka­mai bus 330, 660 ir 900 li­tų. „Tai tu­ rė­tų bū­ti pa­to­gu pa­mirš­tan­tiems pa­si­pil­dy­ti e. bi­lie­tą kas mė­ne­sį ar­ba įmo­nių, ku­rios ap­mo­ka sa­

vo dar­buo­to­jų ke­lio­nių iš­lai­das, bu­hal­te­riams“, – sa­kė G.Bliu­ vas. Nu­ma­to­ma, kad moks­lei­ viams vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tas vi­siems moks­lo me­tams kai­nuos 180 li­tų. Nau­jas bi­lie­tų kai­nas dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Vil­niaus mies­ to ta­ry­ba.

Nau­jo­sios kai­nos Da­b ar bi­l ie­ tai be nuo­lai­ dų kai­nuo­ja 2,5 li­to per­kant vie­ ša­ja­me trans­por­ te, 2 li­tus – spau­dos kios­ke. 30 mi­nu­čių ga­lio­ji­ mo truk­mės bi­lie­ tas (jei­gu Sei­mas ki­tą sa­vai­tę ne­pri­ tars, kad bū­tų su­ ma­ž in­t as PVM ta­ri­fas vie­ša­jam trans­por­tui) be nuo­l ai­dos kai­ nuos 2,5 li­to, 60 mi­nu­čių – 3,5 li­to. Jei­gu Sei­mas pri­ tar­t ų ­ma­žesniam

lių, mėgautis pramogomis, o moter

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

PVM, šios kai­nos ati­tin­ka­mai bū­tų 2,2 ir 3,2 li­to. Per­kan­tiems su 50 pro­c. nuo­lai­da bi­lie­tas da­bar kai­nuo­ja 1 li­tą, 1,25 li­to – per­kant trans­por­to prie­mo­ nė­je. Pa­gal nau­ją­ją kai­no­da­rą per­kan­ tiems su 50 pro­c. nuo­lai­da 30 mi­nu­ čių bi­lie­tas kai­nuos 1,25 li­to, jei­gu Sei­ mas pri­tar­tų ­ma­žesniam PVM – 1,1 li­ to; 60 mi­nu­čių bi­lie­tas kai­nuos 1,75 li­ to, su­ma­ži­nus PVM kai­nuo­tų 1,6 li­to. Per­kan­tiems su 80 pro­c. nuo­lai­da bi­ lie­tas kai­nuo­ja 40 cen­tų, 44 cen­tus – per­kant trans­por­to prie­mo­nė­je. Pa­ gal nau­ją­ją kai­no­da­rą per­kan­tiems su 80 pro­c. nuo­lai­da 30 mi­nu­čių bi­ lie­tas kai­nuos 50 cen­tų, jei­gu Sei­ mas pri­tar­tų ­ma­žesniam PVM – 44 cen­tus; 60 mi­nu­čių bi­lie­tas kai­nuos 70 cen­tų, su­ma­ži­nus PVM kai­nuo­tų 64 cen­tus.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Ži­no­mi nuo XIX a.

Pa­sak ra­šy­ti­nių šal­ti­nių, Žo­ly­nų tur­gūs, se­niau dar va­din­ti Ra­ga­ nų tur­ge­liais, la­biau­siai bu­vo pa­ ste­bė­ti tar­pu­ka­riu. Nors, kaip tei­ gia žy­mus et­no­lo­gas pro­fe­so­rius Li­ber­tas Klim­ka, jie gal­būt yra daug anks­tes­ni. „Jau XIX a. me­na, kad mo­te­rys iš vi­sų Vil­niaus apy­ lin­kių konk­re­tų lai­ko­tar­pį ati­tin­ kan­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­ mis su­vež­da­vo lau­kuo­se ir pie­vo­se su­rink­tas vais­ta­žo­les, va­zo­ni­nes gė­les. Ir prie baž­ny­čių miestie­ čiams siū­ly­da­vo tai, kas iš gam­ tos“, – apie vie­ną įdo­mes­nių se­ no­jo Vil­niaus tra­di­ci­jų – Žo­ly­nų tur­gų – pa­sa­ko­jo Vil­niaus et­ni­nės kul­tū­ros cent­ro vy­r.koor­di­na­to­ rė ir Žo­ly­nų tur­gaus or­ga­ni­za­to­rė Lo­re­ta Šar­kai­tė. Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, bė­gant lai­ kui šie tur­gūs la­bai pri­ta­po. Ir da­ bar iš­li­ku­si tra­di­ci­ja prie baž­ny­čių, pa­vyz­džiui, per at­lai­dus, pre­kiau­ti vais­ta­žo­lė­mis. Kaip sa­kė L.Šar­kai­ tė, to­kie Žo­ly­nų tur­gūs bu­vo vie­tos mu­gių pra­džia. Žo­ly­nų tur­gus tra­di­ciš­kai vyks­ta sa­vai­tę prieš Jo­ni­nes, ar, kaip anks­

čiau va­din­da­vo, Ra­sas, kad ne­si­ dub­liuo­tų su šven­te, kai žmo­nės pa­tys iš­vyks­ta į gam­tą. Tą sa­vai­tę iki Jo­ni­nių ir per jas, tur­gaus or­ga­ni­za­ to­rės tei­gi­mu, au­ga­lai ve­ši la­biau­ siai ir dau­ge­lio vais­ta­žo­lių vais­ti­nės ypa­ty­bės iš­ryš­kė­ja ge­riau­siai. „Šis Žo­ly­nų tur­gus skir­tas bū­tent mies­ tie­čiams, kad jie ga­lė­tų įsi­gy­ti eko­ lo­giš­kų ir nau­din­gų vais­ta­žo­lių bei jų pro­duk­tų“, – sa­kė L.Šar­kai­tė. Svar­biau­sia – vais­ta­žo­lės

Ar le­ga­lūs bu­vo to­kie tur­ge­liai anks­ čiau, sun­ku pa­sa­ky­ti, bet, pa­šne­ko­ vės ma­ny­mu, nie­kas dėl to ne­pyk­ da­vo, nes liau­dies me­di­ci­na tuo lai­ko­tar­piu užė­mė tam tik­rą vie­tą. Da­bar vi­si tu­ri tu­rė­ti lei­di­mus, pra­ de­dant or­ga­ni­za­to­riais, kad to­kį tur­ gų ap­skri­tai bū­tų ga­li­ma reng­ti, taip pat pre­ky­bi­nin­kai. Pre­kiau­jan­čių vais­ta­žo­lė­mis tu­ri bū­ti pa­ten­tuo­ti eko­lo­gi­niai ūkiai, jų pro­duk­ci­ja tu­ri bū­ti iš­tir­ta. Kaip sa­kė Et­ni­nės kul­ tū­ros cent­ro vyr. koor­di­na­to­rė, ne­ ga­li bet kas pri­skin­ti žo­le­lių ir atei­ti jų par­da­vi­nė­ti. Ry­toj į Ge­di­mi­no pro­spek­te vyk­ sian­tį Žo­ly­nų tur­gų at­vyks­ta per šim­tą pre­ky­bi­nin­kų. Jau spė­ju­sio­ je įsi­tvir­tin­ti šven­tė­je lan­ky­to­jų lauks ra­ga­nos, bū­rė­jos, žo­li­nin­kės,


3

penktADIENIS, birželio 15, 2012

miestas Pri­si­mi­nė­me skau­džią is­to­ri­ją

­tai iš gam­tos

Ste­buk­lai ša­lia baž­ny­čios tę­sia­si And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Lau­ko ka­vi­nę Vil­niaus g. 37 sta­ tan­čiam vers­li­nin­kui Ste­pui Vi­ soc­kui vėl ne­si­se­ka. Šį kar­tą ko­ją jam pa­ki­šo ka­vi­nės plo­tas.

Po „Vil­niaus die­nos“ pub­li­ka­ ci­jų ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kų vi­zi­to bend­ro­vės „Sa­lan­da“ di­rek­to­rius S.Vi­soc­kas įro­di­nė­jo, kad ša­lia Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čios au­gan­ti lau­ ko ka­vi­nė yra vi­siš­kai le­ga­li. Kad ji at­si­ras­tų, įvyk­dy­ta ne­va pa­grin­ di­nė są­ly­ga – gau­tas pa­sta­to, prie ku­rio šlie­ja­si lau­ko ka­vi­nė, sa­vi­ nin­kų su­ti­ki­mas pri­jung­ti ko­mu­ ni­ka­ci­jas: van­den­tie­kio, nuo­te­kų sis­te­mą ir elekt­rą. Iš tie­sų vie­šo­ji įstai­ga Mo­ky­to­jų na­mai, ad­mi­nist­ruo­jan­ti Šv. Kot­ ry­nos baž­ny­čią, tar­pi­nin­ka­vo gau­

Vi­tas Kar­čiaus­kas:

Jie ne­tu­ri nė vie­no bū­ti­no lei­di­mo, tad siek­si­me, kad Sta­ ty­bų ins­pek­ci­ja įpa­ rei­go­tų sa­vi­nin­kus šį sta­ti­nį nu­griau­ti.

nant iš sa­vi­val­dy­bės to­kį su­ti­ki­mą. Tai dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no Mo­ky­to­ jų na­mų di­rek­to­rė Zi­ta Žep­nic­kie­ nė. Tie­sa, vė­liau iš Vil­niaus sa­vi­val­ dy­bės atė­jo ži­nia, kad toks lei­di­mas vis dėl­to ne­bu­vo su­teik­tas. Ta­čiau Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ ta­men­to (KPD) spe­cia­lis­tai įsi­ti­ ki­nę, kad jei­gu toks lei­di­mas ir

bū­tų bu­vęs, vien jo ne­bū­tų pa­ka­ kę. KPD Vil­niaus te­ri­to­ri­nio sky­ riaus va­do­vas Vi­tas Kar­čiaus­kas pa­brė­žė siek­siąs, kad šis ne­le­ga­ liai au­gan­tis sta­ti­nys bū­tų nu­ griau­tas. „Jie ne­tu­ri nė vie­no bū­ti­no lei­ di­mo, tad siek­si­me, kad Sta­ty­bų ins­pek­ci­ja įpa­rei­go­tų sa­vi­nin­kus šį sta­ti­nį nu­griau­ti“, – tvir­ti­no V.Kar­čiaus­kas. Pa­sak V.Kar­čiaus­ko, sta­to­mos lau­ko ka­vi­nės te­ra­sos plo­tas vir­ ši­ja 40 kv. m, o tai jau reiš­kia, kad kin­ta sta­ti­nio sta­tu­sas. „Aiš­ku, čia yra Vil­niaus sa­vi­val­ dy­bė, bet že­mė pri­klau­so Na­cio­ na­li­nei že­mės tar­ny­bai, o iš šios jie lei­di­mo nė­ra ga­vę. Taip pat lei­di­ mą tu­rė­jo gau­ti ir iš mū­sų de­par­ ta­men­to, nes di­de­lio plo­to te­ra­sa truk­do priei­ti prie pa­vel­do“, – pa­ brė­žė V.Kar­čiaus­kas.

rospekte veiksiančiame Žolynų turguje galėsite įsigyti ekologiškų vaistažoys – net pasipuošti: nusipinti įvairiaspalvių vainikų. Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.

Lo­re­ta Šar­kai­tė:

Jau XIX a. me­na, kad mo­te­rys iš Vil­niaus apy­lin­kių su­vež­da­vo lau­kuo­se ir pie­vo­se su­rink­tas vais­ta­žo­les, va­zo­ni­nes gė­les. vais­ta­žo­lių ir ki­tų svei­kų pro­duk­ tų, tau­to­dai­lės dir­bi­nių par­da­vė­ jai. Tur­gaus pa­grin­das – žo­li­nin­ kų pre­ky­ba, tad mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai tu­rės ga­li­my­bę įsi­gy­ti eko­lo­giš­kų vais­ta­žo­lių, su­ži­no­ti jų pa­skir­tį, tra­di­ci­nius gy­dy­mo me­ to­dus. „La­biau­siai ak­cen­tuo­ja­ me žo­li­nin­kus, jie su­da­ro apie pu­ sę vi­sų pre­ky­bi­nin­kų. Ži­no­ma, bus ir pre­kiau­jan­čių, pa­vyz­džiui, ran­kų dar­bo sū­riais. Bet jie vi­si su žo­le­lių prie­dais, vais­ta­žo­lė­mis, prie­sko­ niais“, – pa­sa­ko­jo or­ga­ni­za­to­rė. Pir­ty­je at­gau­si­te jė­gas

Ši šven­tė yra vie­nas „Kul­tū­ros nak­ ties“ ren­gi­nių. Ka­dan­gi, kaip tei­gė pa­šne­ko­vė, tur­gaus or­ga­ni­za­to­rius yra Et­ni­nės kul­tū­ros cent­ras, ak­

cen­tuo­ja­ma liau­diš­ko­ji, tra­di­ci­nė kul­tū­ra. Ry­toj Ge­di­mi­no pro­spek­ te kon­cer­tuos daug folk­lo­ro an­ samb­lių, dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos at­li­kė­jų, šven­tės sve­čius links­mins pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai. „Jie vai­dins įvai­rius tur­gaus per­so­na­žus. Ne­ nus­teb­ki­te, jei kont­ra­ban­di­nin­kas pa­siū­lys jums ką nors ne­le­ga­laus įsi­gy­ti“, – juo­kė­si L.Šar­kai­tė. Net­rūks čia ir links­my­bių, juo­kų, žai­di­mų. Šven­tė­je iš įvai­riau­sių žo­ lių ir gė­lių bus ga­li­ma pa­čiam nu­ si­pin­ti vai­ni­ką. V.Ku­dir­kos aikš­tė­ je, ša­lia sce­nos, veiks teat­ra­li­zuo­ta gro­žio pir­tis. Kaip ža­da ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė, už­su­kę į žo­le­lė­mis ir me­du­mi kve­pian­čią pir­tį iš­kart at­ gau­si­te jė­gas. „Jo­je vyks tam tik­ros gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, grą­ži­nan­ čios jau­nys­tę, gro­žį ir svei­ka­tą. Bet neį­si­vaiz­duo­ki­te, kad vi­du­ry Ge­di­ mi­no pro­spek­to dar ir iš­si­mau­dy­si­ te“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Tur­gu­je, be tra­di­ci­nio li­to, kur­ suos ir Žo­ly­nų tur­gaus pi­ni­gas jon­ pi­ni­gis. Jų įsi­gy­ti ga­lės vi­si, ak­ty­ viai da­ly­vau­jan­tys pra­mo­go­se ar­ba per­kan­tys tur­gu­je. O 20 val., su­ kau­pę jon­pi­ni­gių, ga­lė­si­te atei­ti į auk­cio­ną ir įsi­gy­ti tau­to­dai­li­nin­kų ar su žo­ly­nais su­si­ju­sių me­no kū­ ri­nių.

„„Dar­bai: nors sta­ty­bų lei­di­mo nė­ra, prie Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čios dar­bai lėtai, bet vyksta. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Aikš­te­les už mi­li­jo­nus Vil­niu­je įrengs „Ci­ty Ser­vi­ce“ Vil­niaus mies­te vai­kų žai­di­mų aikš­ te­les įrengs ir pri­žiū­rės pen­kių įmo­ nių kon­sor­ciu­mas, ku­ria­me da­ly­ vau­ja ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to prie­žiū­ ros įmo­nė „Ci­ty Ser­vi­ce“ ir jos ant­ri­ nė bend­ro­vė „Ci­ty Ser­vi­ce LT“.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ ne­šė, kad kon­sor­ciu­mas pa­teikė nau­din­giau­sią pa­siū­ly­mą, ku­rio ver­tė – 11,988 mln. li­tų. Kon­sor­ciu­mą su­da­ro „Ci­ty Ser­ vi­ce“, „Ci­ty Ser­vi­ce LT“, „Eco­ no­mus“, „Ksil Pa­sau­lis“, taip pat Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „Eže­rė­lio vai­vo­rykš­tė“. Kon­kur­se da­ly­va­vo du da­ly­ viai. Ant­ra­sis – Len­ki­jos įmo­nių „No­vum“ ir „Lars“ kon­sor­ciu­ mas, bet jo pa­raiš­ka bu­vo at­mes­ ta, nes nea­ti­ti­ko kri­te­ri­jų, kaip

„„Už­mo­jai: kon­kur­so lai­mė­to­jas pri­va­lės mies­te įreng­ti daugiau nei

200 aikš­te­lių. Tai kai­nuos be­veik 12 mln. li­tų. 

ra­šo­ma cent­ri­nia­me vie­šų­jų pir­ ki­mų po­rta­le. Kon­kur­so lai­mė­to­jas pri­va­lės mies­te įreng­ti 50–62 aikš­te­les,

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

skir­tas iki­mo­kyk­li­nu­kams, ir 150– 188 žai­di­mų aikš­te­les, skir­tas vai­ kams nuo 6 me­tų. VD, BNS inf.


4

penktadienis, birželio 15, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Vagis ka­lės be­veik 3 me­tus Alek­sand­ras Strel­ni­ko­vas, pa­vo­ gęs 31,6 tūkst. li­tų iš eksp­rem­je­rės Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės, ketvirta­ dienį nu­teis­tas 2 me­tų ir 9 mė­ne­ sių lais­vės atė­mi­mo baus­me.

„Ka­dan­gi tai jau jo 20 teis­tu­mas, jis bu­vo su­lai­ky­tas ir Vil­niaus 1-ojo apy­lin­kės teis­mo nu­teis­tas. Su­bend­ri­nus tuos nuo­spren­džius jam išei­na 2 me­tai 9 mė­ne­siai at­ lie­kant baus­mę pa­tai­sos na­muo­ se“, – BNS sa­kė Vil­niaus mies­ to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo at­sto­vė Ai­ri­nė Še­re­ly­tė. A.Strel­ni­ko­vas teis­mo spren­di­mu taip pat tu­rės at­ly­gin­ti K.Pruns­kie­ nei 31,657 tūkst. li­tų ža­lą. Sau­sio 24 d. į Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pa­tal­pas Vil­niu­je, K.Stul­ gins­kio gat­vė­je, užė­jo ne­pa­žįs­ ta­mas as­muo. Jis dar­buo­to­jams paaiš­ki­no, kad atė­jo pas par­ti­jos pir­mi­nin­kę K.Pruns­kie­nę. Ka­dan­gi tuo me­tu jos ka­bi­ne­te ne­bu­vo, sve­čiui pa­siū­ly­ta pa­lauk­ ti. Pa­si­nau­do­jęs, kad ku­rį lai­ką li­ko nie­kie­no ne­ste­bi­mas, iš gu­lin­čios ant sta­lo ran­ki­nės vy­ras pa­gro­bė pi­ni­gi­nę su pi­ni­gais. Ko­vo 15-osios ry­tą po su­reng­ tos tiks­li­nės slap­tos ope­ra­ci­jos Pa­ vil­ny­je su­lai­ky­tas ankš­čiau teis­tas A.Strel­ni­ko­vas, gi­męs 1957 m. Paaiš­kė­jo, kad po va­gys­tės įta­ ria­ma­sis il­giau nei mė­ne­sį gy­ve­no vie­na­me Vil­niaus vieš­bu­čių, pi­ ni­gus lei­do nar­ko­ti­nėms medžiagoms, ki­toms sa­vo reik­mėms, da­

li­jo pa­žįs­ta­miems, o pa­si­bai­gus pi­ni­gams iš vieš­bu­čio iš­si­kraus­tė ir ap­si­gy­ve­no nak­vy­nės na­muo­se. Teis­me jis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. A.Strel­ni­ko­vas teis­mo po­sė­ džiuo­se tvir­ti­no, kad tik­rai ne­bū­tų vo­gęs, jei bū­tų ži­no­jęs, kad ran­ki­ nė pri­klau­so K.Pruns­kie­nei, nes ši jam yra ne­ma­žai pa­dė­ju­si. VD, BNS inf.

„„Pa­to­gu­mas: „Kul­tū­ros nak­tį“ vil­nie­čiams na­mo ne­rei­kės kėb­lin­ti pės­tu­te.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ne­pa­mir­šo nak­ti­nė­to­jų 

Po ren­gi­nių ma­ra­to­no „Kul­tū­ros nak­tį“ na­mus bus ga­li­ma pa­ siek­ti ne tik pės­čio­mis ar au­to­mo­bi­liu – nak­ti­niai au­to­bu­sai tą­nakt va­žiuos nuo 23.10 iki 4.30 val.

„„Nuosp­ren­dis: K.Pruns­kie­nę ap­

vo­gęs vil­nie­tis tu­rės at­ly­gin­ti jai ža­lą, sie­kian­čią dau­giau kaip 31 tūkst. li­tų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.Be to, vyks­tant ren­gi­niui Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jų ir sve­čių pa­to­ gu­mui 88-ojo Nep­rik­lau­so­my­ bės aikštė–Gedimino prospektas–Maironio gatvė–Rotušė ir 89-ojo Nep­rik­lau­so­my­bės aikštė–Gedimino prospektas–Rotušė–Maironio gat­vė marš­ru­tų se­na­mies­čio au­to­bu­sai va­ži­nės il­giau, iki 2 val. Va­žiuos šie nak­ti­niai au­to­bu­sai: 101N marš­ru­to Saulėtekis–Vilniaus gatvė–Savanorių prospektas– Laisvės prospektas–Fabijoniškės, 102N Pilaitė–Šeškinė–Kons­ ti­tu­ci­jos prospektas–Markučiai, 103N Santariškės–Didlaukio gatvė–Pylimo gatvė–Stotis–Žemieji Pa­ne­riai, 104N Fabijoniškės–Žirmūnai–J.Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė– Naujininkai, 105N Pašilaičiai–Justiniškės–Žvėrynas– Žy­gi­man­tų gatvė–Naujoji Vil­nia.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­ me­na, kad, nau­do­da­ma­sis nak­ti­ niu vie­šuo­ju trans­por­tu, ke­lei­vis įlip­da­mas tik pro prie­ki­nes du­ris tu­rės iš kar­to, iš vai­ruo­to­jo, nu­si­ pirk­ti nak­ti­nio vie­šo­jo trans­por­ to bi­lie­tą, ku­rio kai­na 3 li­tai. Įp­ ras­ti vien­kar­ti­niai bei ter­mi­nuo­ti ir mė­ne­si­niai bi­lie­tai nak­ti­nia­me trans­por­te ne­ga­lios. Nak­tį į bir­že­lio 17-ąją sos­ti­nė­je vyks be­veik pu­sant­ro šim­to įvai­ riau­sių kul­tū­ros ren­gi­nių. Tarp pri­sta­to­mų pro­jek­tų – tiek „Kul­ tū­ros nak­ties“ lan­ky­to­jų pa­mėg­ti tra­di­ci­niai ren­gi­niai, tiek kū­ry­bi­ nės prem­je­ros. Vie­na jų – Kau­no „Psi­li­ko­no teat­ro“ nau­jas spek­tak­lis „Išp­lėšk sie­lą“ pa­gal Os­ca­ro Wil­de’o pa­sa­ ką „Žve­jys ir jo sie­la“. Šiuo pro­ jek­tu kū­rė­jai sie­kia eks­pe­ri­men­tų su žmo­gaus kū­nu fo­ne ap­čiuop­ti

sie­lą – at­skir­ti ją nuo kū­no ir iš­tir­ ti jos svo­rį šian­die­nos pa­sau­ly­je. Tam pa­si­tel­kia­mos mi­nia­tiū­ri­ nės si­li­ko­no lė­lės, vaiz­do pro­jek­ci­ ja ir gy­va mu­zi­ka, ku­rią „Kul­tū­ros nak­ty­je“ at­liks gru­pė iš Mask­vos „Jaz­za­tor“. Po de­biu­to Vil­niu­ je pa­sau­li­nė spek­tak­lio prem­je­ra vyks tarp­tau­ti­nia­me gat­vės teat­ ro fes­ti­va­ly­je Olan­di­jo­je. VD inf.

45 minutės

– maž­daug kas tiek lai­ko nak­tį kur­suos au­to­bu­sai.

Tie, kas sku­bės, ga­lės su­tau­py­ti Rugp­jū­tį vyk­sian­tis vie­nas di­ džiau­sių spor­to ren­gi­nių Lie­tu­vo­ je „Ve­lo­ma­ra­to­nas 2012“ kvie­čia re­gist­ruo­tis dvi­ra­čių spor­to en­tu­ zias­tus ir spor­ti­nin­kus. Ne­mo­ka­ mai da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je ga­lės vi­ si, už­si­re­gist­ra­vę iki rugp­jū­čio 18 d. Ki­tiems teks krapš­ty­ti 5 li­tus.

Dau­giau­sia da­ly­vių Lie­tu­vo­je pri­ trau­kian­čia­me ren­gi­ny­je da­ly­vau­ ti kvie­čia­mi vi­si dvi­ra­čių mėgėjai, ku­rie pa­gal sa­vo am­žių ir ga­li­my­ bes ga­li pa­si­rink­ti tri­jų ti­pų dis­ tan­ci­jas: spor­ti­nin­kų (80 km ar­ba 40 km), mė­gė­jų (24 km) ir vai­kų (2,4 km). Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riaus Be­ ne­dik­to Va­na­go tei­gi­mu, to­kie ren­gi­niai la­bai pri­si­de­da prie dvi­ ra­čių kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mo Lie­ tu­vo­je ir pa­de­da for­muo­ti mies­ to vei­dą. „Re­kor­diš­kai daug en­tu­zias­tų, spor­ti­nin­kų ir žiū­ro­vų pri­trau­

kian­tis ren­gi­nys – vie­nas gra­ žiau­sių spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo ren­gi­nių Lie­tu­vo­je. To­kie ren­gi­ niai for­muo­ja iš­skir­ti­nę dvi­ra­čių mėgėjų kar­tą, mies­to vei­dą, ska­ ti­na už­siim­ti ak­ty­viu bei svei­ku gy­ve­ni­mo bū­du. Taip pat tai pui­ ki ak­tua­lių so­cia­li­nių te­mų plat­ for­ma, sie­kian­ti in­for­muo­ti bei švies­ti vi­suo­me­nę“, – kal­bė­jo B.Va­na­gas. Prieš tre­je­tą me­tų pradėtas organizuoti ren­gi­nys spar­čiai po­ pu­lia­rė­ja. Pir­mai­siais me­tais jis su­lau­kė apie 2700 da­ly­vių, ant­ rą­met Vil­niaus gat­vė­mis jau va­ žia­vo re­kor­di­nis skai­čius – 3700 – dvi­ra­ti­nin­kų. Šie­met, or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, pla­nuo­ja­mas dar di­des­nis da­ly­vių skai­čius, tad, sie­kiant už­tik­rin­ ti sklan­dų star­to nu­me­rių iš­da­vi­ mą, da­ly­viai ra­gi­na­mi re­gist­ruo­ tis anks­čiau. VD inf.

„„Au­ga: kas­met da­ly­vau­ti Ve­lo­

ma­ra­to­ne už­si­re­gist­ruo­ja vis dau­giau dvi­ra­ti­nin­kų.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


6

penktADIENIS, birželio 15, 2012

nuomonės

Lie­tu­va – ne­drau­giš­kų ša­lių pen­ke­tu­ke

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L Is­to­ri­ja ir kai­my­nai

Valentinas Beržiūnas

P

raei­t is Lie­t u­vo­je la­bai daž­n ai pa­s i­tel­k ia­m a „prie­š ų“ bei „drau­g ų“ įvaiz­d žiui kur­t i ir stip­ rin­t i. Tie­sa, sėk­m in­g iau šis is­to­ ri­jos įna­g is nau­do­ja­mas tik „prie­ šams“ at­ras­ti. Ne­v y­kę spren­d i­mai tiek vi­daus, tiek už­sie­nio po­l i­ti­ko­je la­bai daž­ nai tei­s i­n a­m i skam­biais ar­g u­ men­tais apie išo­rės jė­g ų ke­lia­mą grės­mę.

Keis­ta, kad, pa­vyz­džiui, pir­ma­sis Ru­si­jos pre­zi­ den­tas Bo­ri­sas Jel­ci­nas Lie­tu­vo­je ne­su­lau­kė de­ra­mo įver­ti­ni­mo. Nie­kas ne­si­g in­či­ja – tarp­tau­t i­nė­ je sis­te­mo­je kiek­v ie­na ša­l is žai­ džia sa­vo žai­di­mą. Ta­čiau nuo­la­ ti­nis kai ku­r ių vals­ty­bių grės­mės ak­cen­ta­vi­mas jau ver­čia už­duo­ ti klau­si­mą – ar ne­tam­pa­me „ap­ sup­ta tvir­to­ve“, kur vi­si, ku­rie už sie­nos, – prie­šai? Kuo čia dė­ta is­to­ri­ja? Ne­ky­la abe­ jo­nių, kad Lie­tu­vo­je po po­ros me­ tų bus di­džiai pa­mi­nė­tas 1514 m. įvy­kęs Or­šos mū­šis. Ko­dėl? Dėl pa­pras­tos prie­žas­ties. Šia­me mū­ šy­je ko­vė­si Lie­tu­vos Di­d žio­sios Ku­n i­gaikš­t ys­tės ir Mask­vos Di­ džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­ me­nės. Ki­taip ta­riant, lie­tu­viai su mask­vė­nais (ru­sais). 1362 m. ru­de­ nį prie Mė­ly­nų­jų Van­de­nų įvy­kęs LDK ka­riuo­me­nės ir Auk­so or­dos mū­šis taip pat ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į gar­bin­gą mi­nė­ji­mą... 1410 m. Žal­g i­r io mū­šis, ži­no­ma, pa­t s svar­biau­sias dau­ge­l iui lie­ tu­v ių, – pa­ga­l iau bu­vo įveik­tas vo­k ie­čių or­d i­nas, il­g us šimt­me­ čius te­ro­r i­za­vęs LDK. Tie­sa, šios kau­ty­nės dė­me­siu Lie­tu­vo­je ne­ si­skun­d žia, o jei vie­toj vo­k ie­čių bū­t ų bu­vę ru­s ai? Ma­ny­t u­me, švęs­tu­me gar­siau... Vis­g i čia pa­mi­nė­si­me vie­ną mū­ šį, ku­r is tik­rai nu­si­pel­no di­de­l io dė­me­sio, ta­čiau jo, mū­sų su­bjek­ ty­viu ver­ti­ni­mu, ne­su­lau­kia. Tai – Sa­las­pi­lio mū­šis 1605 m. Šios kau­

ty­nės – vie­na di­d žiau­sių Abie­jų Tau­t ų Res­pub­l i­kos ka­r i­n ių sėk­ mių. Lie­t u­vos et­mo­nas Jo­nas Ka­ro­ lis Chod­ke­vi­čius su­ge­bė­jo mes­ti iš­šū­k į di­d žiu­lei Šve­d i­jos ka­r iuo­ me­nei. Is­to­r i­kai tvir­t i­na, kad jė­ gų san­t y­k is šve­dų nau­dai bu­vo ke­l is kar­tus di­des­n is – maž­daug 4 tūkst. prieš 14 tūkst. Ži­no­ma, 2005 m. šio mū­šio mi­nė­ ji­mas Lie­tu­vo­je įvy­ko, ta­čiau ne­ bu­vo itin skam­bus. Ar dėl to, kad ko­vo­jo­me su šve­dais? Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai, re­ gis, la­biau­siai per­si­smel­kę is­to­ri­ jos dva­sia. Ta­čiau is­to­ri­jos vin­giai tai už­g lais­to­m i, tai pa­g i­l i­na­m i šį tą nu­ty­lint, o šį tą paa­fi ­šuo­jant. Vi­s os tar­p u­k a­r io lai­ko­t ar­p iu tarp Lie­t u­vos ir Len­k i­jos eg­z is­ ta­vu­sios pro­ble­mos dėl Vil­niaus kraš­to oku­pa­ci­jos – ne­reikš­m in­ gos, nes kai kal­ba­ma apie „tre­ čią­ją“ jė­gą, ži­no­ma, Ru­si­ją, is­to­r i­ ja tam­pa pa­ran­k ia prie­mo­ne aiš­ kin­ti, kur­g i sly­pi da­bar­ti­nio konf­ lik­to prie­žas­tys. To­k iu at­ve­ju ne­be­rei­k ia nei ana­ li­z uo­t i konf­l ik­to prie­žas­čių, nei blai­v iai ver­t in­t i „stra­te­g i­n ių są­ jun­g i­nin­k ų“ veiks­mų. Kiek ži­no­ma, tiek cent­r i­nė val­ džia Len­k i­jo­je, tiek vie­tos len­k ų ma­ž u­mų at­sto­vai reiš­k ia pre­ten­ zi­jas Lie­tu­vai. Tar­pu­ka­riu, kiek ži­ no­ma, bū­tent Var­šu­va ėmė­si žy­ gių prieš Vil­n ių, o tiks­l iau, į Vil­ nių. Bet tai ne­svar­bu. Nes di­d žiau­ sias „prie­šas“ Lie­t u­vo­je – Ru­si­ja. Šios ša­l ies is­to­r i­nės skriau­dos (taip, jų bū­ta daug) aki­m irks­n iu su­lau­k ia skam­baus įver­t i­n i­mo, pa­mirš­tant vis­ką. Ko­dėl, pa­v yz­d žiui, pir­ma­sis Ru­ si­jos pre­z i­den­tas Bo­r i­s as Jel­ci­ nas Lie­t u­vo­je ne­su­lau­kė de­ra­ mo įver­t i­n i­mo? Tie­sa, jis ir Ru­si­ jos re­for­ma­to­riai tu­rė­jo sa­vų mo­ ty­v ų pa­lai­k y­t i mū­sų ne­prik­lau­ so­my­bės sie­k ius, ta­čiau pa­lai­ky­ mas bu­vo. O es­tai jau prieš ku­r į lai­ką nu­ta­ rė įam­ž in­ti B.Jel­ci­no in­dė­l į į šios Bal­ti­jos ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės at­k ū­ri­mą. Apsk­r i­tai is­to­r i­jos po­l i­t i­za­v i­mas – ne­leis­t i­nas už­sie­n io po­l i­t i­ko­ je, jei san­ty­k iuo­se su kai­my­nais no­r i pa­siek­t i ką nors konst­r uk­ ty­vaus. Ga­lų ga­le, jei jau už­sie­n io po­l i­t i­ kos nuo is­to­r i­jos ne­su­ge­bi, o ir ne­no­ri at­skir­ti, rei­kė­tų „sis­te­mi­nę Lie­tu­vos is­to­ri­jos po­li­ti­ką“, kaip ją api­bū­di­no vie­nas po­li­ti­nis vei­kė­ jas, pa­da­r y­t i bent šiek tiek nuo­ sek­les­nę.

ie­tu­va pa­ten­ka į pir­mą pen­ ke­tu­ką ša­lių, ku­rias Ru­si­jos gy­ven­to­jai lai­ko ne­drau­giš­ ko­mis. Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­ fax“ pra­ne­šė, kad, Le­va­dos cent­ro ge­gu­žę at­lik­tos ap­klau­sos duo­me­ ni­mis, 25 pro­c. res­pon­den­tų Lie­tu­vą įvar­di­jo kaip ne­drau­giš­ką ša­lį. Daž­niau­siai ru­sai kaip ne­drau­giš­ ką ša­lį įvar­di­jo Gru­zi­ją – tai tei­gė 41 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių, 35 pro­c. res­pon­den­tų mi­nė­jo JAV, 26 pro­c. – Lat­vi­ją, 23 pro­c. – Es­ti­ją. Drau­giš­kų ša­lių są­ra­šo vir­šu­je at­ si­dū­rė Bal­ta­ru­si­ja, ją iš­sky­rė 34 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių. Ka­zachs­ta­ną mi­ nė­jo 28 pro­c., Vo­kie­ti­ją – 17 pro­c., Ki­ ni­ją – 16 pro­c., Uk­rai­ną – 13 pro­c. res­ pon­den­tų. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, ru­sų po­žiū­ris į JAV ir ES per pa­sta­ruo­ sius tris mė­ne­sius pa­ge­rė­jo. Tei­gia­mai at­si­lie­pian­čių apie JAV skai­čius išau­ go nuo 50 iki 54 pro­c., po­zi­ty­viai nu­ si­tei­ku­sių ES at­žvil­giu pa­dau­gė­jo nuo 60 iki 65 pro­c. 76 pro­c. ap­klau­sos da­ ly­vių pa­si­sa­kė už san­ty­kių su Va­ka­rais stip­ri­ni­mą, o at­si­ri­bo­ji­mą nuo Va­ka­rų pa­lai­kė 13 pro­c. res­pon­den­tų. Apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta 130 mies­tų 45 re­gio­nuo­se.

„„Apk­lau­sa: ket­vir­ta­da­lis Mask­vos ir ki­tų Ru­si­jos mies­tų gy­ven­to­jų Lie­tu­vą

VD, BNS inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

va­di­na ne­drau­giš­ka vals­ty­be. 

1941-ųjų įvy­kius ver­ti­na ki­taip

G

ru­pė ži­no­mų Lie­tu­vos pi­lie­ čių pa­skel­bė at­vi­rą laiš­ką, ku­ria­me po­le­mi­zuo­ja­ma su aka­de­mi­kais, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­kri­ti­ka­vu­siais val­džios dė­me­sį 1941 m. bir­že­lį su­for­muo­tos Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vo Juo­ zo Amb­ra­ze­vi­čiaus-Bra­zai­čio pa­lai­ kų per­lai­do­ji­mui. „Š. m. bir­že­lio 11 d. ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­skelb­tas aka­de­mi­kais įvar­ dy­tų gru­pės as­me­nų vie­šas laiš­kas, ku­ria­me kaip di­de­lė mo­ra­li­nė klai­da įver­tin­tas Lie­tu­vos val­džios mė­gi­ ni­mas de­ra­mai pa­gerb­ti Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vo J.Amb­ra­ze­vi­ čiaus-Bra­zai­čio at­mi­ni­mą. J.Amb­ra­ze­vi­čius-Bra­zai­tis – iš­ki­ lus pa­trio­tas ir vals­ty­bi­nin­kas, bu­vo pri­vers­tas va­do­vau­ti tau­tai ne­pap­ ras­tai su­dė­tin­go­mis po­li­ti­nė­mis są­ ly­go­mis, ir jo veik­la ne­ga­li bū­ti su­ pras­ta va­do­vau­jan­tis tik da­bar­ti­nės ideo­lo­gi­nės kon­junk­tū­ros kli­šė­mis. Laiš­ke ši veik­la aiš­ki­na­ma ir ver­ti­ na­ma su­pap­ras­tin­tai ir ten­den­cin­gai, at­sie­jant ją nuo konk­re­taus is­to­ri­nio to me­to įvy­kių kon­teks­to. Mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji, ne­dvip­ ras­miš­kai pa­reiš­kia­me, kad Lie­tu­vos

žy­dų bend­ruo­me­nės su­nai­ki­ni­mas yra be iš­ly­gų smerk­ti­nas kaip di­džiu­ lis ir, de­ja, nea­ti­tai­so­mas nu­si­kal­ti­ mas, ku­riam ne­ga­li bū­ti jo­kio mo­ra­ li­nio ir po­li­ti­nio pa­tei­si­ni­mo. Ta­čiau šio nu­si­kal­ti­mo pa­smer­ki­mas ne­tei­ kia jo­kio pa­grin­do ver­tin­ti tra­giš­kus 1941 m. įvy­kius pa­gal su­pap­ras­tin­tas ideo­lo­gi­nes sche­mas, tai­kant dve­jo­ pus mo­ra­li­nius stan­dar­tus. Laiš­ko au­to­rių klau­sia­me: Ar lie­tu­vių tau­ta ne­tu­rė­jo tei­sės gin­ti sa­vo lais­vę ir prie­šin­tis so­vie­ ti­nei oku­pa­ci­jai bei anek­si­jai? Ar po iš­ti­sus me­tus tru­ku­sio so­ vie­ti­nio te­ro­ro ir 1941 m. bir­že­lio trė­ mi­mų bu­vo jė­ga, ga­lė­ju­si su­truk­dy­ti ka­ro pra­džio­je pra­si­dė­ju­siam spon­ ta­niš­kam tau­tos su­ki­li­mui? Kaip tu­rė­jo elg­tis Lie­tu­vos pi­lie­ čiai to­mis ap­lin­ky­bė­mis: su gė­lė­mis iš­ly­dė­ti oku­pan­tų ar­mi­ją, vie­tos ko­ mu­nis­ti­nius ko­la­bo­ran­tus ir Pra­vie­ niš­kių, Pa­ne­vė­žio me­di­kų bei Rai­nių bu­de­lius? Su gink­lu ran­ko­se stab­dy­ti ver­mach­tą taip at­ve­riant ga­li­my­bę ir to­liau vež­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jus į Si­ bi­ro mir­tį, o be­si­trau­kian­tiems oku­ pan­tams – pa­lik­ti Lie­tu­vo­je dar dau­ giau nu­žu­dy­tų ne­kal­tų au­kų?

Ar is­to­ri­niu po­žiū­riu tei­sin­ga, o mo­ra­li­niu – są­ži­nin­ga po dau­giau nei pu­sės šimt­me­čio iš tei­suo­lių po­zi­ci­ jos ver­tin­ti praei­ties įvy­kius ži­nant, jog tuo­me­ti­niai jų da­ly­viai vei­kė ypa­tin­go­mis is­to­ri­nė­mis ap­lin­ky­bė­ mis ir, kaip daž­nai nu­tin­ka is­to­ri­jo­je, iš prin­ci­po ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti dau­ge­ lio sa­vo spren­di­mų ir veiks­mų to­les­ nių pa­da­ri­nių? Są­ži­nin­gas at­sa­ky­mas į šiuos klau­ si­mus pa­dė­tų at­si­kra­ty­ti ideo­lo­gi­ zuo­to ir kon­junk­tū­ri­nio po­žiū­rio į mū­sų is­to­ri­ją. Tik są­ži­nin­gas ir at­ vi­ras su­dė­tin­gų praei­ties įvy­kių ap­ mąs­ty­mas bei ver­ti­ni­mas ga­li iš tie­sų su­tai­ky­ti per juos nu­ken­tė­ju­ sius žmo­nes bei tau­tas ir ap­mal­šin­ ti pa­tir­tų tra­giš­kų ne­tek­čių su­kel­tą skaus­mą.“ Šį laiš­ką pa­si­ra­šė 61 pi­lie­tis, tarp jų – An­ta­nas Bu­ra­čas, Vy­tau­tas Dau­ jo­tis, Al­gir­das End­riu­kai­tis, Bro­nis­ lo­vas Gen­ze­lis, Ro­mual­das Ozo­las, Vy­tau­tas Radž­vi­las, Ari­man­tas Raš­ ki­nis, Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius, An­go­ni­ta Rup­šy­tė, Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, Al­fon­sas Sva­rins­kas, Ar­vy­das Šlio­ge­ris, Lai­ mu­tis Telks­nys, Zig­mas Vaiš­vi­la. VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

penktADIENIS, birželio 15, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sno­riu­kus įsi­gi­jo Lie­tu­vos pa­štas „„Gau­sa: jei­gu ini­cia­to­riams pa­vyk­tų su­rink­ti 300 tūkst. pi­lie­čių pa­ra­šų, šį ru­de­nį ga­li­me tu­rė­ti net ke­lis re­fe­ren­du­mus įvai­riais klau­si­mais. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Re­fe­ren­du­mų aist­ruo­liai vie­ni­ja­si Bai­mė dar sy­kį taip ir ne­su­rink­ti rei­kia­mo gy­ven­to­jų pa­ra­šų skai­čiaus re­fe­ren­du­ mams pri­ver­tė jų iniciatorius vie­ny­tis. Pa­ra­šus dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų ir par­la­men­to na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo jie jau ren­ka drau­ge. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Skel­bia su­rin­kę treč­da­lį pa­ra­šų

Pa­ta­ria­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl ato­ mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų no­ rin­t iems su­reng­t i ža­l ie­s iems – ne­ra­mios die­nos. Bir­že­lio pa­ bai­go­je Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­ mi­si­jai (VRK) rei­kia pri­sta­ty­ti pa­ra­šų rin­ki­mo la­pus, o kiek pa­si­ ra­šiu­sių jau yra – neaiš­ku nė jiems pa­tiems. Pust­re­čio mė­ne­sio pa­ra­šus ren­ kan­tys šios ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vai apie tai kal­ba kol kas la­bai at­sar­giai. „Tik da­bar pra­de­da­me su­rink­ti la­pus, tad pa­sa­ky­ti, kiek yra su­rink­ta, kol kas neį­ma­no­ma. Mū­sų lau­kia di­de­lis ir kruopš­tus dar­bas“, – Li­nas Bal­sys, Ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­tu­to at­sto­vas, dar ne­drįs­ta gar­siai skelb­ti apie ne­ sėk­mę. Jo tei­gi­mu, pro­gno­zuo­ti, ar 300 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ra­šų su­rink­ ti pa­vy­ko, kal­bė­ti dar per anks­ti: „Te­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad prieš ato­ mi­nę ener­ge­ti­ką yra daug žmo­nių – ir jie pa­si­ra­šė no­riai. Tai liu­di­ja ir vi­suo­me­nės ap­klau­sos.“ Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­ sto­vai, sie­kian­tys, kad bū­tų priim­ tas ato­mi­nę ener­ge­ti­ką drau­ džian­tis įsta­ty­mas, – at­vi­res­ni. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rio To­mo To­mi­li­no tei­gi­mu, prieš po­rą sa­ vai­čių su­skai­čiuo­ta, kad pa­vy­ko su­rink­ti apie 100 tūkst. gy­ven­to­ jų pa­ra­šų. „Da­bar tu­rė­tų bū­ti jau dau­giau. Vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­da­li­ jo­me la­pų, kad su­rink­tu­me 400 tūkst. pa­ra­šų. Taip, jei su­rink­tu­ me, bū­tų is­to­ri­nis įvy­kis, bet kar­

te­lė – la­bai aukš­ta“, – san­tū­riai kal­bė­jo T.To­mi­li­nas. Tie­sa, pa­ ra­šus rink­ti Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma są­jun­ga ga­li dar vi­są mė­ne­sį, o Ar­tū­ro Zuo­ko po­li­ti­nis sam­bū­ris „Taip!“, sie­kian­tis ma­ žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių, – dar du mė­ne­sius.

To­mas To­mi­li­nas:

Jei su­rink­tu­me, bū­ tų is­to­ri­nis įvy­kis, bet kar­te­lė – la­bai aukš­ta. Su­kir­to ran­ko­mis

Bai­min­da­mie­si ne­sėk­mės ir ma­ ty­da­mi, kad vei­kiant at­ski­rai rei­ kia­mo pa­ra­šų skai­čiaus su­rink­ti ne­pa­vyks, L.Bal­sio va­do­vau­ja­mi ža­lie­ji ir A.Zuo­ko par­ti­ja nu­ta­rė veik­ti drau­ge. Tai­gi, vie­nu me­tu kvie­čia pa­si­ra­šy­ti ir už Sei­mo na­ rių skai­čiaus ma­ži­ni­mą, ir prieš ato­mi­nę ener­ge­ti­ką. Rink­ti pa­ ra­šus pa­de­da ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai. „Bend­ra­dar­biau­ja­me vi­si drau­ ge. Mes pa­de­da­me A.Zuo­kui, ir jie mums pa­de­da, bend­ra­dar­biau­ja­ me ir su L.Bal­siu. Vi­si kar­tu pa­ra­ šus ren­ka­me“, – kal­bė­jo T.To­mi­ li­nas. Nė vie­na or­ga­ni­za­ci­ja neatsk­lei­ džia, kiek pi­ni­gų jau iš­leis­ta rek­ la­mai, pa­ra­šų rin­ki­kams. Vi­si su­ tar­ti­nai aiš­ki­na, kad tai – kuk­lios su­mos. Po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­li­kaus­ kas pri­mi­nė, kad su­rink­ti 300 tūkst. pa­ra­šų – be­veik neį­vei­ kia­ma už­duo­tis: „O en­tu­ziaz­mo,

kad gy­ven­to­jai pa­tys im­tų ieš­ko­ ti rin­ki­kų, nė­ra. Kiek­vie­nas ne­ si­ne­šio­ja as­mens do­ku­men­to. Iš­ ties sun­ku su­rink­ti tiek pa­ra­šų, kai suau­gu­sių­jų Lie­tu­vo­je tė­ra 2 mln. Nors ap­klau­sos ro­do, kad šių re­ fe­ren­du­mų for­mu­luo­tėms dau­ giau žmo­nių lin­kę pri­tar­ti nei ne­ pri­tar­ti.“ Rin­ki­kų ka­sos – tuš­to­kos

67 tūkst. li­tų – maž­daug tiek vi­ siems trims re­fe­ren­du­mų ini­cia­ to­riams, VRK duo­me­ni­mis, yra paau­ko­ję fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­ me­nys. Dau­giau­sia au­kų – be­veik 36 tūkst. li­tų – lig šiol ga­vo Ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­tu­to re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai. Dos­niau­sias au­ko­ to­jas – vers­li­nin­kas, bu­vęs And­ riaus Ja­nu­ko­nio, „Icor“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko, bend­ra­žy­gis Re­mi­gi­ jus La­pins­kas – re­fe­ren­du­mo ini­ cia­to­riams at­rie­kė 20 tūkst. li­ tų, Lie­tu­vos ža­lių­jų są­jū­dis – 5 tūkst., dar 10 tūkst. li­tų šiam rei­

ka­lui sky­rė pa­ts Ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas. Ki­tai Lie­tu­vos vals­tie­ čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­ra­šų rin­ ki­mo ini­cia­ty­vai lė­šų, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, tes­ky­rė par­ti­jos pir­ mi­nin­kas vers­li­nin­kas R.Kar­baus­ kis. Jis, VRK bir­že­lio 1-ąją pa­teik­ tais duo­me­ni­mis, jau paau­ko­jo 21 tūkst. li­tų. A.Zuo­ko or­ga­ni­zuo­ja­mą pa­ra­šų rin­ki­mą pa­rė­mė tik Ne­ri­jus Ur­ bo­nas ir And­rius Vai­ce­kaus­kas, jie sky­rė 10 tūkst. li­tų.

Pas­merk­ti žlug­ti Pa­ra­šai re­fe­ren­du­mams ini­ci­juo­ti Lie­tu­vo­je bu­vo rink­ti 16 kar­tų, ta­čiau vi­sos šios ini­cia­ty­vos žlu­go. Vien dėl to, kad ini­cia­to­riai ne­su­rink­da­vo rei­ kia­mo pa­ra­šų skai­čiaus. Nau­jau­sias ban­dy­mas – Ar­tū­ro Pau­ laus­ko 2010 m. ini­cia­ty­va. Ja bu­vo sie­kia­ma, kad pi­lie­čiai, su­rin­kę 300 tūkst. pa­ra­šų, ga­lė­tų pa­skelb­ti pir­ ma­lai­kius rin­ki­mus.

Komentaras Pa­ve­las Ku­ja­lis Lig­šio­l inis VRK pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­jas

D

i­de­lio džiu­ge­sio iš pa­ra­šų rin­ki­kų kol kas ne­gir­dėti – tad jiems, ma­tyt, se­ka­si ne­ kaip. Pri­pa­žin­ki­me: klau­si­ mai dėl re­fe­ren­du­mo tik­rai „įdo­mūs“. Dėl už­fi k­suo­t ų pa­žei­d i­mų ren­kant pa­ra­šus – šį­syk, sa­ky­čiau, gana ra­mu. Ne­se­niai pa­ra­šai bu­vo ren­ka­mi vals­ ty­bi­nės įstai­go­je. Man pa­čiam as­me­ niš­kai pa­skam­bi­no iš vie­nos po­lik­li­

Bank­ru­tuo­jan­tis ban­kas „Sno­ras“ pa­si­ra­šė pre­li­mi­na­rų su­si­ta­ri­mą su Lie­tu­vos pa­štu dėl maž­daug 230 vi­so­je ša­ly­je esan­čių kios­ke­lių, ar­ ba va­di­na­mų­jų sno­riu­kų, ir jų tur­ to par­da­vi­mo.

San­do­rio ver­tė kol kas ne­skel­bia­ ma. Neo­fi­cia­lūs šal­ti­niai ma­no, kad ji ga­li siek­ti ke­lis mi­li­jo­nus li­tų. Tai yra pir­ma­sis su­si­ta­ri­mas dėl ke­lių mi­li­jar­dų li­tų ver­tės tur­to pra­ra­du­sio ban­ko da­lies tur­to par­ da­vi­mo. „Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad iš­si­ rink­tas Lie­tu­vos pa­štas, nes kon­ ku­ren­tų bu­vo dau­giau. Esa­me nu­ ma­tę, kaip sėk­min­gai, pa­nau­do­jant pa­što po­ten­cia­lią, plė­to­ti kios­ke­lių veik­lą“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Nuo iš­sa­mes­nių ko­men­ta­rų jis kol kas su­si­lai­kė. „Džiau­gia­mės pa­sie­kę su­si­ta­ri­mą su Lie­tu­vos pa­štu ir siek­si­me glau­ džiai bend­ra­dar­biau­ti, kad už­tik­ rin­tu­me sklan­dų šio tur­to par­da­vi­ mą. Par­da­vi­mą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ant­ra­die­nį kre­di­to­rių su­si­rin­ki­me iš­rink­tas kre­di­to­rių ko­mi­te­tas“, – sa­kė „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­rius Nei­las Coo­pe­ris. Pa­sak jo, kre­di­to­rių ko­mi­te­tui pa­tvir­ti­nus par­da­vi­mą ir pa­si­bai­ gus par­da­vi­mo pro­ce­sui, bus pa­ teik­ta dau­giau in­for­ma­ci­jos. Lie­tu­vos pa­štas pa­reiš­kė, kad lai­ ky­sis kon­fi­den­cia­lu­mo su­si­ta­ri­mo ir nie­ko ne­ko­men­tuos, kol „Sno­ro“ kre­di­to­rių ko­mi­te­tas priims spren­ di­mą dėl san­do­rio. VD, BNS inf.

ni­kos ir klau­sė, ar įstai­go­je taip elg­tis ga­l i­ma. Va­do­vams bu­vo paaiš­k in­ta, kad jei įstai­gos dar­bo ne­truk­do, pa­ra­ šų rin­ki­mą su­de­ri­na su va­do­vu, rink­ ti pa­ra­šus ga­li­ma. Re­fe­ren­du­mo ini­cia­ to­rių su­rink­tus pa­ra­šus skai­čiuo­si­me tik ta­da, jei jie bus su­rink­ti. Iš pra­džių tik­rin­si­me, ar nė­ra va­di­na­mų­jų vie­ na­ran­kių už­pil­dy­tų la­pų, ar nu­ro­dy­ta vi­sa pri­va­lo­ma in­for­ma­ci­ja. Ga­li tek­ ti sam­dy­ti ir ra­šy­se­nos eks­per­tus – tai ga­li už­truk­ti ke­le­tą sa­vai­čių. Tai­gi, kiek pir­mo­ji gru­pė su­rin­ko pa­ra­šų, ga­li­me su­ži­no­ti lie­pos vi­du­ry­je.

Z.Vai­gaus­kas pa­lik­tas VRK va­do­vo ka­bi­ne­te Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­skir­tas dar vie­ną ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją va­ do­vau­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­ mi­si­jai (VRK). Šios ins­ti­tu­ci­jos pir­ mi­nin­ku jis dir­ba jau 18 me­tų.

„„Rekordas: jeigu VRK pirminin-

ku vėl paskirtas Z.Vaigauskas išliks šiame poste visą kadenciją, jis šiai institucijai bus vadovavęs net 22 metus. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Po to, kai šį ant­ra­die­nį Sei­mo na­ riai slap­tu bal­sa­vi­mu at­me­tė par­la­ men­to va­do­vės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mą nau­juo­ju VRK pir­mi­ nin­ku skir­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Tei­ sė­kū­ros sky­riaus va­do­vą Aud­rių Ka­sins­ką, ji va­kar bu­vo pri­vers­ta

teik­ti Z.Vai­gaus­ko kan­di­da­tū­rą. Jai Sei­mo na­riai slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ ta­rė. Už bu­vo 70, prieš 24, su­si­lai­ kė 21 par­la­men­ta­ras. Ras­ti 3 su­ga­ din­ti biu­le­te­niai. „Pa­gal bend­ras nuo­tai­kas, ku­rias pa­ma­čiau Sei­me, dėl komp­ro­mi­so, kad iš tik­rų­jų at­lik­tu­me sa­vo pa­ rei­gas ir VRK bū­tų su­da­ry­ta, tei­kiu Z.Vai­gaus­ką į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kus“, – pra­ne­šė Sei­mo va­do­vė. Ji tvir­ti­no su­si­da­riu­si įspū­dį, jog dau­gu­ma par­la­men­ta­rų no­ri, kad Z.Vai­gaus­kas lik­tų va­do­vau­ ti VRK. Pa­ti I.De­gu­tie­nė ma­nė, kad per­ mai­nos yra ge­rai, to­dėl bu­vo su­ra­

du­si ki­tą kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas: „Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad prieš tai bu­ vę pa­rei­gū­nai blo­gai dir­bo, bet at­ si­nau­ji­ni­mas vals­ty­bės tar­ny­bo­je, pa­ga­liau nau­jos kar­tos, jau­nes­nių žmo­nių įtrau­ki­mas, man at­ro­do, yra nau­din­gas. Bet ko­kio­se vals­ty­ bės val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se.“ Pat­vir­ti­nus Z.Vai­gaus­ką, at­vi­ ru bal­sa­vi­mu bu­vo priim­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl li­ku­sių nau­jos su­dė­ ties VRK na­rių pa­sky­ri­mo. Ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas ir na­riai Sei­mo po­ sė­dy­je bu­vo pri­saik­din­ti, pra­dė­jo ei­ti sa­vo pa­rei­gas. Va­kar bu­vo pa­sku­ti­nė die­na pa­ tvir­tin­ti nau­jos su­dė­ties VRK.

Prieš ke­lias die­nas Z.Vai­gaus­ kas tei­gė, kad yra pa­si­ren­gęs per­ duo­ti rei­ka­lus nau­jam VRK va­do­ vui: „Ma­no daik­tai iš ka­bi­ne­to jau iš­kraus­ty­ti.“ Da­bar Z.Vai­gaus­kas tu­rės su­grįž­ ti į dar­bo ka­bi­ne­tą su vi­sais sa­vo daik­tais. Pats nau­ja­sis se­na­sis VRK va­do­ vas kol kas ne­pat­vir­ti­na neo­fi­cia­ lių spė­lio­nių, kad po šį ru­de­nį vyk­ sian­čių Sei­mo rin­ki­mų pa­si­trauks iš ko­mi­si­jos, nes jau ateis jo pen­ si­jos lai­kas. Da­bar, anot Z.Vai­gaus­ ko, svar­biau­sia – ge­rai pa­si­reng­ti spa­lio 14-ąją vyk­sian­tiems rin­ki­ mams.


8

penktADIENIS, birželio 15, 2012

ekonomika

Smul­kio­jo vers­lo va­rik­lis – sva­jonės brėžė, kad tik po pu­santrų me­ tų paaiškės, ar in­ves­ti­ci­niai pla­nai bu­vo ap­gal­vo­ti. Paš­ne­ko­vas pro­gno­za­vo, kad tik 15 pro­c. iš in­ves­ti­ ci­jas pla­nuo­jan­čių įmo­nių su­lauks tei­giamų re­zul­tatų. O tai, jo ma­ny­ mu, yra tik ne­di­delė vers­lo da­lis.

Atei­nan­čiais me­tais smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui pro­gno­zuo­ja­mos pro­švaistės. Dau­gu­ma įmo­nių kitą­met ti­ki­si mažų ma­žiau­siai didė­sian­čios apy­var­tos. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Nes­le­pia vil­čių

Did­žio­ji da­lis – net 72 pro­c. smul­ kiųjų ir vi­du­ti­nių ša­lies įmo­nių – ti­ ki­si, kad ki­tais me­tais apy­var­ta augs nuo­sai­kiai, 5–15 pro­c. Did­žiau­sią, dau­giau nei 30 pro­c., apy­ var­tos au­gimą pla­nuo­ja pre­ky­bos sek­to­riaus įmonės. Ta­čiau sėkmę pro­gno­zuo­ja ne vi­si: kas de­šim­ta įmonė ma­no, kad jos apy­var­ta atei­ nan­čiais me­tais ga­li su­mažė­ti. To­ kie re­zul­ta­tai paaiškė­jo SEB ban­kui at­li­kus 120 smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ap­klausą.

72 pro­c.

smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ti­ki­si, kad kitą­met apy­var­ta augs nuo­sai­kiai.

R

Kau­no ra­jo­no smul­kiųjų ir vi­du­ ti­nių vers­li­ninkų aso­cia­ci­jos pir­ mi­nin­kas Ar­tu­ras Mac­ke­vi­čius pa­brėžė, kad smul­kio­jo vers­lo pa­grindą su­da­ro pre­ky­ba ir ap­tar­na­vi­ mo pa­slau­gos. Šis vers­las, anot jo, yra nu­kreip­tas į ga­lutinį var­to­toją. O var­to­ji­mo ly­gis Lie­tu­vo­je, pa­šne­ ko­vo ma­ny­mu, di­de­lio op­ti­miz­mo ne­ke­lia. „Lie­tu­vo­je var­to­ji­mas bus pra­stas dėl pa­pras­to da­ly­ko – ša­ly­je mažė­ja pirkėjų. Kam tuo­met įsiū­ly­ti sa­vo prekę? O gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je pa­ ja­mos stai­giai ne­šok­telės, tad nei­ šaugs ir var­to­ji­mas. Todėl šiuo at­ ve­ju ne­su op­ti­mis­tas“, – sakė jis. Smul­kiųjų vers­li­ninkų ap­klausą at­li­ku­sio SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jas, Maž­me­ninės ban­ ki­nin­kystės tar­ny­bos di­rek­to­ rius Vir­gi­ni­jus Do­vei­ka tei­gia, kad ma­žos ir vi­du­tinės įmonės į atei­ tį žvel­gia su nuo­sai­kiu op­ti­miz­mu. „Tai nėra per­dėti lūkes­čiai, ta­čiau esa­ma dau­giau po­zi­ty­vių ži­nu­čių nei ne­ri­ma­vi­mo bei abe­jo­nių dėl atei­nan­čių metų. Dau­gu­ma įmo­ nių ti­ki, kad atei­nan­čiais me­tais jų apy­var­ta didės, treč­da­lis pla­nuo­ ja pro­duktų ar pa­slaugų nau­jo­vių ir be­veik ket­vir­ta­da­lis svars­to apie

Iš­gelbės eks­por­tas

Džiu­gi­nan­čių pro­gno­zių smul­kio­ sioms ir vi­du­tinėms įmonėms sto­ ko­jan­tis A.Mac­ke­vi­čius pa­brėžė, kad leng­viau at­si­gaus už­sii­man­čios ga­my­ba ir su už­sie­niu bend­ra­dar­ biau­jan­čios įmonės, t. y. eks­por­ tuo­jan­čios pre­kes ir pa­slau­gas. Todėl pa­šne­ko­vas pro­gno­za­vo, kad lie­tu­viai į už­sie­nio rin­kas plė­ sis ne­prik­lau­so­mai nuo eko­no­mi­ kos si­tua­ci­jos Eu­ro­po­je. Jo ma­ ny­mu, net bend­ras eko­no­mi­kos kri­ti­mas ne­sus­tab­dys lie­tu­vių siū­ ly­ti sa­vo pre­kes ir pa­slau­gas už­ sie­nio rin­koms: „Nes tų, ku­rie jau drįsta ei­ti to­li, už­tai­sas ato­mi­nis ir ener­gi­ja – be­ga­linė. Jie būti­nai plė­ sis. Vers­li­nin­kai yra praalkę ir no­ri gerų re­zul­tatų.“ Nors ap­klau­sa pa­rodė, kad net 63 pro­c. ap­klaustų įmo­nių plėtros į už­ sie­nio rin­kas ne­pla­nuo­ja, V.Do­vei­ka pa­brėžė, kad da­lis jų pla­nuo­ja plės­ tis vie­tinė­je rin­ko­je. Di­din­ti eks­ portą pla­nuo­ja maž­daug treč­da­lis – 36 pro­c. – ap­klaustų smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių ša­lies įmo­nių, iš jų 14 pro­c. žval­go­si į nau­jas rin­kas, o 22 pro­c. ke­ti­na plėstis jau esa­mo­se. „Tai reiš­kia, kad įmonės ne­bi­jo priim­ti spren­di­mo ženg­ti į nau­jas rin­kas ir iš­ban­dy­ti laimę jo­se. Tai ir pa­lai­ko eko­no­miką“, – sakė V.Do­ vei­ka.

„„Kryp­tis: di­desnė sėkmė pro­gno­zuo­ja­ma į už­sienį eks­por­tuo­jan­čioms

smul­kio­sioms ir vi­du­tinėms įmonėms, ta­čiau net 63 pro­c. jų plėtros į už­sie­nio rin­kas ne­pla­nuo­ja. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ga­li­mybę pri­trauk­ti nau­jos dar­bo jėgos“, – ko­men­ta­vo jis. Svars­to apie plėtrą

Maž­daug treč­da­lis ap­klaustų įmo­ nių tu­ri lūkes­čių ki­tais me­tais pri­ sta­ty­ti naujų pro­duktų ar pa­slaugų, nors dau­giau nei pusė jų (56 pro­c.) nau­jo­vių sa­vo veik­lo­je ne­pla­nuo­ja. Pre­ky­bos sek­to­rius ak­ty­viau­sias ir šio­je sri­ty­je: nau­jo­vių ža­da 41 pro­c. šio sek­to­riaus įmo­nių. V.Do­vei­ kos ma­ny­mu, pri­sta­ty­ti nau­jo­vių pre­ky­bos įmonėms yra leng­viau­

sia, nes joms te­rei­kia išplės­ti sa­vo asor­ti­mentą. Siek­da­mos plėstis ir dieg­ti nau­ jo­ves, treč­da­lis ap­klaustų įmo­ nių teigė tu­rin­čios planų in­ves­ tuo­ti. Iš jų kas penk­ta tam ža­da skir­ti dau­giau nei 100 tūkst. litų. Dau­giau­sia in­ves­ti­cijų pla­nuo­ja­ ma pre­ky­bos, taip pat pra­monės ir ener­ge­ti­kos sek­to­riuo­se, šiek tiek ma­žiau – trans­por­to ir sta­ty­bos sek­to­riu­je. Ta­čiau A.Mac­ke­vi­čius įmo­nių lūkes­čius įver­ti­no at­sar­giai ir pa­

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Buvę emigrantai kuria savo gerovę Lietuvoje Justinas Gapšys Prieš septynerius metus iš Anglijos į Lietuvą grįžęs Darius Radzvilavičius į užsienius nebesižvalgo. Jo sukurti verslai, kad ir nedidukai, bet sėkmingai sukasi. Pono Dariaus vadovaujama įmonė „Kasita“ (www.kasita.lt) atlieka įvairius žemės darbus, paruošia teritoriją apželdinti, įrengia vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijų sistemas, kloja pamatus, nuomoja įvairią statybų techniką. Į Angliją grįžti nebeketina

„Nesikratome ir smulkesnių darbų: rauname kelmus, gręžiame įvairias skyles, atvežame birius krovinius, išvežame statybines šiukšles. Dirbame pagal tokį principą: vienas patenkintas klientas gali atvesti tris kitus klientus, o vienas nepatenkintas išvesti dešimt. Kol kas klientų netrūksta, tad atrodo, kad viską darome teisingai“, – sako D.Radzvilavičius. Įmonės klientai – daugiausia individualių namų savininkai, kurie „Kasitos“ specialistus išsikviečia ne tik į Kauno rajoną, bet ir į atokesnius Kauno apskrities kampelius. Pasak įmonės vadovo, rinka jų teikiamoms paslaugoms tikrai yra, ypač jei greitai ir kokybiškai dirbi. Gal anksčiau žmonės labiau stengdavosi kuo daugiau statybos ir aplinkos tvarkymo darbų atlikti patys, bet

dabar vis dažniau kreipiamasi į specialistus. „Pirma, ne kiekvienas turi reikalingą techniką, antra, reikia tam tikrų įgūdžių, trečia, kartais laikas iš tikrųjų yra pinigai“, – dėsto jis. D.Radzvilavičius šiame versle ne naujokas. Anksčiau dirbo pagal patentą, tačiau padaugėjus kitų darbų šio verslo nusprendė atsisakyti. „Pamačiau, kad vienas nebespėju. Pardaviau turėtą techniką ir atsidėjau kitiems darbams. Mintis atnaujinti šį verslą kilo iš Didžiosios Britanijos grįžus broliui. Kaip tik tuo metu sužinojau apie Verslumo skatinimo fondo (VSF) teikiamas lengvatines paskolas. Pasitarėme su broliu ir nusprendėme pasinaudoti šia galimybe. Šių metų pradžioje gavome paskolą, nusipirkome būtiniausios statybų technikos, mini krautuvą, mini ekskavatorių ir darbuojamės“, – pasakoja verslininkas. Randasi netradicinių verslų

Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė paneigė kalbas, kad lietuviai nenori savo verslo: „Štai vien į Alytaus krašto verslininkų asociaciją, kuriai priklausau, kiekvieną mėnesį kreipiasi bent po 40 žmonių, ketinančių pradėti savo verslą.“ Pasak jos, prieš keletą metų ypač daug buvo steigiama kirpyklų, geodezijos paslaugas teikiančių įmonių, kiek vėliau buvo nedidelių autoservisų banga. Dabar atsiranda

daug naujų logistikos paslaugas teikiančių įmonių. Taip pat lietuviai ieško ir visai naujų verslo nišų – populiarėja netradiciniai verslai, pavyzdžiui, atliekų perdirbimas pasitelkus sliekus. Verslininkai domisi per mažai

D.Matukienė pripažino, kad Lietuvoje būti verslininku nelengva: daug ir sudėtingų reikalavimų, didžiuliai mokesčiai. Tačiau neretai verslininkai, ypač jauni, patys būna kalti dėl savo nesėkmių. „Jie neria į verslą stačia galva, gerai visko neapsvarstę, nepasidomėję visomis jiems teikiamomis galimybėmis, nepasikonsultavę. Mūsų taryba trejus metus sutelktai dirbo – Vyriausybei pasiūlėme nuoseklią pirmųjų verslo metų sistemą. Dalis žmonių nepasinaudoja jos siūlomomis pagalbos priemonėmis, nes tiesiog nežino – nebūna pakankamai pasidomėję. Tarkime, kiekvienas pradedantis verslininkas turi galimybę gauti net 50 valandų nemokamų konsultacijų pagal pirmųjų verslo metų nemokamų paslaugų krepšelį – vaučerį. Jas teikia patyrę, kvalifikuoti specialistai, gerai išmanantys verslo steigimo, plėtojimo principus, mokesčių sistemą. Deja, kartais žmonės pas konsultantus ateina praėjus pusmečiui, kai padarytas klaidas ištaisyti jau sunku“, – tvirtina Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė.

„„Universalu: D.„Radzvilavičiaus„vadovaujama„įmonė„atlieka„įvairius„že-

mės„darbus.„„

Kaip vieną patraukliausių valstybės paramos smulkiajam verslui priemonių ji paminėjo lengvatinę paskolą, kuriai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) suteikia iki 80 proc. valstybės garantiją, o iš ES struktūrinių fondų kompensuojama net iki 95 proc. palūkanų. „Tai juk didžiulė pagalba verslo pradžiai, kai ne kiekvienas turi reikiamą sumą investicijoms. Tiesiog kartais reikia daugiau pasidomėti“, – sako D.Matukienė. ES socialinio fondo lėšomis įsteigtu Verslumo skatinimo fondu besirūpinanti INVEGOS Projektų valdymo skyriaus vadybininkė Viktorija Jonušaitė atkreipia dėmesį, kad „Kasita“ ir jos vadovas aiškiai atspindi tai, į ką labiausiai orientuojasi fondo valdytojai, suteikdami paramą. „Verslumo skatinimo fondo prioritetas – verslūs, jauni ar vy-

„

UAB„„Kasita”„archyvo„nuotr.

resni žmonės, taip pat tie, kurie dabar galbūt yra bedarbiai, bet mato galimybių ne tik sukurti sau darbo vietą, bet ir išplėsti verslą. Būtent tokius asmenis ir kviečiame pasinaudoti Verslumo skatinimo fondo parama“, – aiškina V.Jonušaitė. Pasak INVEGOS atstovės, į fondo paramą pretenduoja labai mažos ir mažos įmonės bei verslininkai, dirbantys pagal individualios veiklos ar verslo liudijimą bei veikiantys ne ilgiau kaip metus, taip pat socialinės įmonės. Šios įmonės ir verslininkai iš Verslumo skatinimo fondo gali gauti lengvatines paskolas iki 86 tūkst. litų.


9

penktadienis, birželio 15, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Cir­kas gai­ši­no gy­vū­nus

Bu­vu­si Sei­mo ka­si­ nin­kė Re­gi­na Pet­ke­ lie­nė, ket­vir­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­me sa­ky­da­ma pa­sku­ti­nį žo­dį, tei­gė su­pra­tu­si, kad pa­ gel­bė­ti ki­tiems rei­ kė­tų sa­vo, o ne sve­ ti­mais pi­ni­gais.

Tre­čia­die­nį Šal­či­nin­kuo­se spe­ cia­lis­tams pa­tik­ri­nus ne­le­ga­lų cir­ką nu­sta­ty­ta šiurkš­čių gy­vū­ nų lai­ky­mo są­ly­gų pa­žei­di­mų.

„„Suklydo: R.Pet­ke­lie­nė ti­ki­no dau­giau nie­ka­da to­kių klai­dų ne­kar­to­sian­

ti ir pra­šė teis­mo pa­lik­ti ją lais­vė­je.

Bro­niaus Jab­lons­ko nuo­tr.

Sei­mo ka­si­nin­kė lie­jo at­gai­los aša­ras Kal­tę pri­pa­ži­no

„La­bai gai­liuo­si, kad pa­da­riau tai, ko ne­tu­rė­jau da­ry­ti. Sup­ra­tau, kad pa­gel­bė­ti ki­tiems rei­kė­tų sa­vo, o ne sve­ti­mais pi­ni­gais, ne vals­ty­bės pi­ni­gais“, – šluos­ty­da­ma­si aša­ras kal­bė­jo R.Pet­ke­lie­nė. Ji kal­ti­na­ma tuo, kad pi­ni­gus iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ka­sos pa­gal pa­sko­los raš­te­lius sko­li­no Na­cio­ na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos bu­hal­te­ rei Ol­gai Go­lus­kai­tei. Ši kal­ti­na­ma pi­ni­gus už­val­džiu­si ap­gau­le. R.Pet­ke­lie­nė pri­si­pa­ži­no išeik­vo­ ju­si jai pa­ti­kė­tus pi­ni­gus, bet tei­gė jų ne­pa­si­sa­vi­nu­si. „Suk­ly­dau ma­ny­da­ ma, kad sko­lin­da­ma pi­ni­gus ne­da­rau blo­gai tiek, už ką bū­tų ga­li­ma žmo­ gų su­gniuž­dy­ti ir teis­ti. Vi­siš­kai pri­ pa­žįs­tu, kad išeik­vo­jau man pa­ti­kė­ tus pi­ni­gus, ta­čiau jo­kios da­lies aš jų ne­pa­si­sa­vi­nau“, – tei­gė ji. „Klys­ti – žmo­giš­ka“

Bu­vu­si Sei­mo ka­si­nin­kė sa­kė nu­si­ kal­ti­mą pa­da­riu­si no­rė­da­ma pa­dė­ ti ki­tiems. „Klys­ti – žmo­giš­ka. Ma­no at­ve­ju su­kly­di­mo prie­žas­tis – pa­si­ti­kė­ji­ mas žmo­nė­mis ir pa­ska­ta jiems pa­ dė­ti. To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­ gal­vo­ji apie pa­da­ri­nius, o tie­siog gal­vo­ji, kad ne­ga­li ki­taip pa­sielg­ti – at­si­sa­ky­ti pa­dė­ti. Šiuo at­ve­ju per­

žen­giau įsta­ty­mo ri­bą, ta­čiau žmo­ giš­ka­sis veiks­nys ne­lei­džia abe­jo­ti, kad tie, ku­riems pa­dė­jau, ku­riais pa­si­ti­kė­jau, ti­kė­jau, kad jie elg­sis pa­do­riai ir tei­sin­gai iki ga­lo. Ma­no lyg ir ge­ri no­rai vir­to nu­si­kal­ti­mu“, – dės­tė R.Pet­ke­lie­nė. Ji ti­ki­no dau­giau nie­ka­da to­kių klai­dų ne­kar­to­sian­ti ir pra­šė teis­ mo pa­lik­ti ją lais­vė­je. „Kiek iš­ga­ lė­da­ma dirb­siu ir pa­si­steng­siu kuo grei­čiau at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, nu­ro­ dy­tus Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­ny­ je“, – sa­kė R.Pet­ke­lie­nė. Apie lo­ši­mo na­mus ne­šne­kė­jo

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš R.Pet­ke­lie­nės pra­šo pri­teis­ti 62,556 tūkst. li­tų, o iš O.Go­lus­kai­tės – 373,5 tūkst. li­tų. O.Go­lus­kai­tė teis­me ket­vir­ta­die­ nį taip pat pri­si­pa­ži­no nu­si­žen­gu­ si, tei­gė taip su­kly­du­si pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me ir pra­šė jai skir­ti švel­nią baus­mę. „Esu pen­si­nin­kė, pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me nu­si­žen­giau vi­suo­ me­nei – sko­li­nau­si pi­ni­gus ži­no­da­ ma, kad jie val­diš­ki. Ne­su monst­ras – ne­leis­da­vau sau gal­vo­ti, kad ga­liu ne­grą­žin­ti sko­lin­tų pi­ni­gų“, – dės­ tė tei­sia­mo­ji. Ta­čiau apie lo­ši­mo na­muo­se pra­ loš­tus pi­ni­gus, apie ku­riuos bu­vo pa­sa­ko­ju­si teis­me anks­čiau, ji šį­ kart ne­šne­kė­jo.

Frak­ci­jos se­niū­no Va­len­ti­no Ma­zu­ ro­nio, Pet­ro Gra­žu­lio ir Ri­mo An­ta­ no Ru­čio pa­tai­sa nu­ma­to teis­mams su­teik­ti ga­lią už sek­sua­li­nio po­bū­ džio nu­si­kal­ti­mus, tarp jų ir pe­do­ fi­li­ją, nu­teis­tus as­me­nis įpa­rei­go­ti var­to­ti ly­ti­nį po­trau­kį ma­ži­nan­čius vais­ti­nius pre­pa­ra­tus. „La­bai keis­ ta, kad Sei­mas į pa­na­šaus po­bū­džio

nu­si­kal­ti­mus rea­liais įsta­ty­mais ne­rea­guo­ja. Prie­šin­gai nei ki­tos ša­ lys. Pa­vyz­džiui, Es­ti­ja jau yra priė­ mu­si to­kį įsta­ty­mą. Ma­no­me, kad su­griež­tin­ti baus­mę už vie­ną bjau­ riau­sių nu­si­kal­ti­mų Lie­tu­vo­je taip pat bū­ti­na. Ti­ki­mės, kad šis įsta­ty­ mas bent kiek pa­dės su­draus­min­ti ar bent tin­ka­mai nu­baus­ti sek­sua­ li­nius nu­si­kal­tė­lius“, – iš­pla­tin­ta­ me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas V.Ma­ zu­ro­nis. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vai Sei­me skel­bia pra­de­dan­ tys rink­ti pa­ra­šus, kad šis įsta­ty­

VD, BNS inf.

Nuosp­ren­dis – po mė­ne­sio

Teis­mas nuo­spren­dį šio­je by­lo­je priims lie­pos 13 d. Di­džiu­lis pi­ ni­gų trū­ku­mas Sei­mo ka­so­je ap­ tik­tas 2009-ųjų lie­pą. Ta­da per re­vi­zi­ją pa­si­ges­ta apie 440 tūkst. li­tų. By­los duo­me­ni­mis, R.Pet­ke­lie­ nė įvai­rio­mis su­mo­mis sko­lin­da­ vo O.Go­lus­kai­tei pi­ni­gus iš Sei­ mo ka­sos. Pas­ta­ro­ji yra sa­kiu­si, kad juos pra­lo­šė lo­ši­mo na­muo­ se. Bu­vu­si ka­si­nin­kė taip pat liu­ di­jo sko­li­nu­si ir tuo­me­tei Sei­mo Fi­n an­s ų de­par­ta­m en­to va­d o­vei Da­n u­tei Pet­raus­k ie­n ei, Sei­m o na­riams, par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ jos dar­buo­to­jams. Liu­dy­to­jų ap­klau­sos teis­me bu­vo ne­vie­šos, esą jų pa­ro­dy­mai tu­rė­tų lik­ti ne­vie­ši, kad su jais ne­su­si­pa­ žin­tų bu­vu­sios Sei­mo Fi­nan­sų de­ par­ta­men­to va­do­vės D.Pet­raus­kie­ nė ir Da­lė Špa­kaus­kie­nė, dėl ku­rių veiks­mų at­lie­ka­mas ki­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas. D.Pet­raus­kie­nė ir D.Špa­kaus­ kie­nė įta­ria­mos ap­lai­džiu bu­hal­ te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu ir tar­ ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mu. Už di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­ to pa­si­sa­vi­ni­mą gre­sia iki 10 me­ tų ne­lais­vės. VD, BNS inf.

Pri­si­mi­nė kast­ra­ci­jos idė­ją Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­ sto­vai Sei­me įre­gist­ra­vo Bau­džia­ mo­jo ko­dek­so pa­tai­są dėl pri­vers­ ti­nės che­mi­nės kast­ra­ci­jos sek­sua­ li­niams nu­si­kal­tė­liams.

Ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus pa­si­pik­ ti­nu­sių gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus gy­vū­nų ge­ro­vės pa­žei­di­ mus po Lie­tu­vos mies­te­lius va­ži­ nė­jan­čia­me cir­ke. Pra­dė­jus aiš­ kin­tis si­tua­ci­ją nu­sta­ty­ta, kad cir­kas vei­kia ne­le­ga­liai, ne­tu­rė­ da­mas šiai veik­lai bū­ti­nų lei­di­ mų. Apie tai in­for­ma­vo Vals­ty­bi­ nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT). Ini­ci­ja­vus sku­bią mi­nė­to cir­ ko paieš­ką, tre­čia­die­nį at­lik­tas pa­tik­ri­ni­mas Šal­či­nin­kuo­se. Čia tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį cir­ kas pla­na­vo reng­ti pa­si­ro­dy­mus. Vyk­dant pa­tik­ri­ni­mą da­ly­va­vo ir vie­tos tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai.

Per pa­t ik­r i­n i­m ą nu­s ta­ty­ta šiurkš­čių gy­vū­nų lai­ky­mo są­ly­gų pa­žei­di­mų. Cir­ko at­sto­vai ne­ga­ lė­jo pa­teik­ti jo­kių lei­di­mų vyk­dy­ti veik­lą, ne­tu­rė­jo gy­vū­nų įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tų, cir­ke bu­vu­sios ož­kos – ne­re­gist­ruo­tos. Ras­ti trys nu­gai­šę maž­daug sa­ vai­tės an­čiu­kai. Vi­si gy­vū­nai lai­ ky­ti trans­por­to prie­mo­nė­je be lan­gų ir be ven­ti­lia­ci­jos an­gų. Ap­ žiū­rė­jus gy­vū­nus nu­sta­ty­ta, kad jie ne­pa­kan­ka­mai pri­žiū­ri­mi. Cir­ko va­go­nė­ly­je ra­dus ir lau­ ki­nių gy­vū­nų (smaug­lį, la­pę) in­ for­ma­ci­ja apie ty­ri­mą per­duo­ ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­ nams. Cir­ko veik­la su­stab­dy­ta, spren­ džia­mas gy­vū­nų prie­žiū­ros klau­ si­mas.

mo pro­jek­tas bū­tų įtrauk­tas į ar­ti­ miau­sią Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę. Tam rei­kia ne ma­žiau kaip 47 Sei­mo na­rių pa­ra­šų. 2009 m. lapk­ri­tį Sei­mas po pa­ tei­ki­mo bu­vo pri­ta­ręs P.Gra­žu­ lio pro­jek­tui, kad as­me­nys, pa­da­rę ly­ti­nių nu­si­kals­ta­mų, ga­lė­tų bū­ti įpa­rei­go­ja­mi var­to­ti ly­ti­nį po­trau­ kį ma­ži­nan­čias me­di­ci­ni­nes prie­ mo­nes, ta­čiau šiam siū­ly­mui tą­ kart ne­pri­ta­rė nei Vy­riau­sy­bė, nei Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­ te­tas. VD, BNS inf.

„„Ne­le­ga­lės: cir­ke ras­tos ož­kos bu­vo ne­re­gist­ruo­tos. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Gau­dė gir­tus vai­ruo­to­jus Per sa­vai­tę Lie­tu­vo­je išaiš­kin­ti 287 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Dau­ giau­sia to­kių at­ve­jų pa­si­tai­kė sos­ti­nės apy­lin­kė­se.

Bir­že­lio 4–10 d. dau­ge­ly­je Eu­ ro­pos ša­lių, taip pat ir Lie­tu­vo­ je, vyk­dy­ta pre­ven­ci­nė prie­mo­ nė, skir­ta trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mui tik­rin­ti. Šią sau­gaus eis­mo ak­ci­ją ini­ci­ja­ vo Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­ las (TIS­POL). Mū­sų ša­ly­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nai iš vi­so pa­tik­ri­no 11 869 trans­ por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­ vu­mą, 2,4 pro­c. pa­tik­rin­tų­jų bu­vo ne­blai­vūs. Leng­vas gir­tu­mo laips­nis nu­ sta­ty­tas 141 vai­ruo­to­jui, vi­du­ti­ nis – 89, sun­kus – 54 vai­ruo­to­ jams. Pen­ki vai­ruo­to­jai pa­tik­rin­ti dėl ap­svai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių ar ki­ tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų. Du at­ve­jai Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­ dy­bė­je ir Tra­kų ra­jo­ne pa­si­tvir­ ti­no. Dau­giau­sia – 54 – ne­blai­vių vai­ruo­to­jų išaiš­kin­ta Vil­niaus ap­skri­ty­je, Klai­pė­dos – 38, Kau­ no – 35, Ma­ri­jam­po­lės ir Ute­nos ap­skri­ty­se – po 25, Tel­šių – 24,

Šiau­lių – 23, Aly­taus ir Pa­ne­vė­ žio – po 21. Per praė­ju­sių me­tų bir­že­lio 6–12 d. vyk­dy­tą ana­lo­giš­ką ak­ci­ ją mū­sų ša­ly­je išaiš­kin­ta 314 ne­ blai­vių vai­ruo­to­jų, pa­tik­rin­tas 16 tūkst. vai­ruo­to­jų blai­vu­mas. VD, BNS inf.

„„Pa­ge­rė­jo: šie­met gir­tų vai­ruo­

to­jų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­fik­ sa­vo ma­žiau nei per ana­lo­giš­ką ak­ci­ją praė­ju­siais me­tais. Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.


10

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

sportas

„Ber­tas van Mar­wij­ kas ga­li ieš­ko­tis ki­ to dar­bo, tik ne su eli­to ko­man­do­ mis“, – pa­reiš­kė Ny­ der­lan­dų spor­to sa­ vait­raš­tis „NUS­port“, kai „oran­ži­niai“ pa­ sau­lio vi­ce­čem­pio­ nai pra­lai­mė­jo ant­ rą­sias „Eu­ro 2012“ fi­ na­lo tur­ny­ro rung­ ty­nes.

Sta­tis­ti­ka „„B grupė

Danija–Portugalija 2:3 (1:2). Lvo­ vas, 31 840 žiū­ro­v ų. Įvar­č iai: Nick­ las Bendt­ne­r is (41 ir 80 min.)/Pe­ pe (24 min.), Hel­d e­r is Pos­t i­g a (36 min.), Sil­vest­re’as Va­re­l a (87 min.). Vokietija–Olandija 2:1 (2:0). Char­ko­v as, 38 633 žiū­ro­v ai. Įvar­ čiai: Ma­r io Go­m e­z as (24 ir 38 min.)/Robinas van Per­s ie’s (73 min.). Komanda

1. Vo­kie­ti­ja 2. Por­tu­ga­li­ja 3. Da­ni­ja 4. Olan­di­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

2 1 1 0

0 0 0 0

0 1 1 2

3:1 3:3 3:3 1:3

6 3 3 0

Kas, kur, ka­da? „„Be­jė­giš­ku­mas: Ny­der­lan­dų rink­ti­nės gy­nė­jui J.Hei­tin­gai (oran­ži­nė ap­ran­ga) ­li­ko tik ap­rėk­ti du įvar­čius įmu­

šu­sį vo­kie­tį M.Go­me­zą.

„„Šian­dien D gru­pė­je

Pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nai jau ieš­ko at­pir­ki­mo ožių

19 val. Do­nec­ke: Uk­rai­na – Pran­ cū­z i­ja, 21.45 val. Ki­je­ve: Šve­d i­ja – Ang­li­ja. „„Ry­toj A gru­pė­je

21.45 val. Vroc­la­ve: Če­k i­ja – Len­ ki­ja, 21.45 val. Var­šu­vo­je: Grai­k i­ja – Ru­si­ja.

Vil­tys dar gy­vos

Vie­na fa­vo­ri­čių Ny­der­lan­dų rink­ ti­nė, B gru­pė­je 0:1 nu­si­lei­du­si da­ nams ir 1:2 – vo­kie­čiams, su­komp­ li­ka­vo sa­vo ga­li­my­bes pra­si­brau­ti į ket­virt­fi­na­lį, bet vil­čių te­be­tu­ri. Tre­čia­ja­me tu­re bir­že­lio 17-ąją olan­dai pri­va­lės ne ma­žes­niu nei dvie­jų įvar­čių skir­tu­mu įveik­ ti por­­tu­ga­lus ir ti­kė­tis, kad Vo­kie­ ti­jos ko­man­da par­klup­dys Da­ni­jos eki­pą, tik tuo­met „oran­ži­niai“ ga­ lės to­liau tęs­ti ko­vą. Prie­šin­gu at­ve­ju Ny­der­lan­dų vie­nuo­li­kės stra­te­gui B. van Mar­ wij­kui nau­jo dar­bo tik­riau­siai teks ieš­ko­ti ne­tgi ne sa­vo ša­ly­je. „Taip pra­stai mū­sų rink­ti­nė ne­ žai­dė dau­giau nei 25 me­tus“, – tvir­ti­no olan­dų dien­raš­tis „AD Sport­we­reld“, o „NUS­port“ ne­vy­ nio­jo nuo­mo­nės į va­tą – jau pa­siū­lė B. van Mar­wij­kui at­si­sta­ty­din­ti. Drus­kos olan­d ams ant žaiz­ dų už­barstė ir le­gen­di­nis Vo­kie­ ti­jos fut­bo­lo var­ti­nin­kas Oli­ve­ris Kah­nas.

„„Iš­ly­gos: C.Ro­nal­do (viduryje) kol kas neį­mu­šė nė vie­no įvar­čio, bet tu­

ri ar­gu­men­tų paaiš­kin­ti, ko­dėl taip yra.

„Ny­der­lan­dų rink­ti­nė? Tai ne ko­man­da. Šie­met pa­grin­di­nė­je su­dė­ty­je yra žai­dė­jų, ku­rių ge­riau­ si me­tai – jau praei­ty­je, bet jie vis dar jau­čia­si ne­pa­kei­čia­mi“, – rė­žė vo­kie­tis. Sau­gui niež­ti na­gai

Sa­vo žai­di­mu ne­pa­ten­kin­ti ir pa­ tys Ny­der­lan­dų fut­bo­li­nin­kai. Kai

„Reu­ters“ nuo­tr.

ku­rių iš jų at­vi­ru­mas lei­džia įtar­ti, kad rink­ti­nę ka­muo­ja vi­daus pro­ ble­mos. Kai sau­gas Ra­fae­lis van der Vaar­ tas pa­reiš­kė, kad jam ne­pa­tin­ka at­ sar­gi­nio vaid­muo, jo ko­le­ga Wes­ley Sneij­de­ris įnir­šo. „Me­tas at­s i­sa­k y­t i to­k ių nie­ kin­gų egois­tų. Jei­gu ku­ris nors iš mū­sų pra­dės sa­vi­va­liau­ti, aš pir­ ma­sis pa­ro­dy­siu jam vie­tą. Mums ne­rei­k ia psi­c ho­l o­go, juk esa­m e suau­gę vy­rai. Tiems, ku­rie tu­ ri pro­b le­m ų su ki­tais žai­d ė­jais ar tre­ne­riais, te­gul pa­sa­ko tie­ siai į akis. Bū­tent toks psi­cho­lo­ gi­nis žings­nis mums rei­ka­lin­gas“, – in­ter­viu „The Gar­dian“ kal­bė­jo W.Sneij­de­ris. Vie­ną ki­tą kor­tą at­ver­tė ir į kam­ pą įspeis­tas vy­riau­sia­sis tre­ne­ris B. van Mar­wij­kas. „Ke­li mū­sų žai­dė­jai šiuo me­ tu – ne ge­riau­sios spor­ti­nės for­ mos. Per ma­čą su vo­kie­čiais Ib­ra­ hi­mas Afel­lay ir Ar­je­nas Rob­be­nas, ne­pai­sant jų grei­čio, be­veik ne­kė­ lė grės­mės var­žo­vų var­tams“, – dien­raš­čiui „De Te­leg­raaf“ pri­pa­ ži­no stra­te­gas. Ly­de­rį pa­va­di­no gra­žuo­le

O.Kah­nas įgė­lė ir Por­tu­ga­li­jos vie­ nuo­li­kės žvaigž­dei Cris­tia­no Ro­ nal­do, per dra­ma­tiš­ką dvi­ko­vą su da­nais ga­lė­ju­sio įmuš­ti ma­žiau­siai du įvar­čius, bet ne­rea­li­za­vu­siam dė­kin­gų pro­gų.

„„Azartas: vakar italai ir kroatai kovėsi net sėdėdami ir klūpodami.

„Se­no­kai ma­čiau taip blo­gai žai­ džian­tį C.Ro­nal­do. Jis ga­li blyks­te­lė­ ti efek­tin­gais fo­ku­sais su ka­muo­liu, bet šia­me čem­pio­na­te kol kas el­gia­si it aikš­tin­ga gra­žuo­lė“, – tei­gė bu­vęs „Die Manns­chaft“ ly­de­ris. „Su­tik­čiau neį­muš­ti nė vie­no įvar­čio, jei­gu tai pa­dė­tų Por­tu­ga­ li­jos ko­man­dai lai­mė­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­tą“, – ne­tie­sio­giai at­si­ kir­to C.Ro­nal­do.

Nuomonės Portugalija–Danija 3:2.

Cris­tia­no Ro­nal­do

Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nės puo­lė­jas

Tu­rint gal­vo­je, kiek man bu­vo pui­ kių pro­gų įmuš­ti įvar­tį, ga­lė­jau su­ žais­ti ir ge­riau. Vis dėl­to svar­biau­ sia – ko­man­dos per­ga­lė. Mū­sų ar­ti­ miau­sias tiks­las – ket­virt­fin ­ a­lis.

Mor­te­nas Ol­se­nas

Gė­jų te­ma – ta­bu

Va­kar ant­ro­jo tu­ro rung­ty­nes žai­dė C gru­pės eki­pos. Pir­miau­sia Poz­ na­nė­je su­si­ti­ko Ita­li­jos ir Kroa­ti­jos fut­bo­li­nin­kai. Lygiosios 1:1. Įvarčius įmušė An­ drea Pirlo (39 min.) ir Mario Man­ džukičius (72 min.). Prieš dvi­ko­vą per tre­ni­ruo­tę trau­mą pa­ty­rė ita­lų eki­pos gy­nė­jas Ig­na­zio Aba­te – po su­si­dū­ri­mo su sau­gu An­to­nio No­ce­ri­no te­ko pen­ kio­mis siū­lė­mis su­siū­ti an­ta­kį. Ne­ti­kė­tą dis­ku­si­ją įžie­bė puo­lė­ jas An­to­nio Cas­sa­no. „Ar Ita­li­jos rink­ti­nė­je yra gė­jų? O mū­sų ko­man­dos dra­bu­ži­nė­je? Ti­ kiuo­si, kad ne. Bet ko­kiu at­ve­ju tai – jų pro­ble­mos. Jei­gu pa­sa­ky­čiau at­vi­rai, ką ma­nau šia te­ma, čia kil­ tų chao­sas“, – sa­kė žai­dė­jas, vė­liau at­si­pra­šęs už sa­vo svars­ty­mus, esą nie­ko ne­no­rė­jęs įžeis­ti. Vė­lai va­ka­re Gdans­ke ko­vė­si is­ pa­nai ir ai­riai. VD inf.

Da­ni­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Di­džiuo­juo­si tuo, kaip šį kar­tą ko­vė­ si ma­no vy­ru­kai, bet iš­leis­ti iš ran­kų ly­gią­sias tuo me­tu, kai ma­čas be­veik pa­si­bai­gęs, – siau­bin­gas da­ly­kas. Vokietija–Olandija 2:1.

Joa­chi­mas Lö­was

Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Emo­ci­nė įtam­pa bu­vo ne­žmo­niš­ka. Mums bū­ti­nai rei­kė­jo per­ga­lės, ir da­ bar du­rys į ket­virt­fi­na­lį pla­čiai at­ver­ tos. Dau­gu­ma Olan­di­jos ko­man­dos ata­kų bu­vo be idė­jų, kaip pra­lauž­ ti mū­sų gy­ny­bą. Su­si­da­riau įspū­dį, kad po 60 mi­nu­čių ko­vos var­žo­vai ka­pi­tu­lia­vo fi­ziš­kai, o juk rung­ty­nės trun­ka ge­ro­kai il­giau.

Ar­je­nas Rob­be­nas

Nyderlandų rink­ti­nės sau­gas

Mes ne­tau­pė­me jė­gų, bet kar­tais at­ ro­dė, kad mū­sų ko­man­dos žai­di­mas ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tas – vi­sos gran­ dys sto­ko­jo tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo. Vo­ kie­čiai tuo leng­vai pa­si­nau­do­jo.


11

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ma­čas su olan­dė­mis – lyg ge­ras ap­ši­li­mas Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė sėk­min­gai pra­dė­jo žy­gį į 2013 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rą – pir­mo­sio­se at­ran­ kos C gru­pės rung­ty­nė­se Kau­ne 88:47 su­triuš­ki­no Ny­der­lan­dų ko­man­dą. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

„Kiek­vie­na­me epi­zo­de su­ge­bė­jo ką nors ge­ro nu­veik­ti vi­sos krep­ši­nin­ kės. To­dėl, no­rint iš­skir­ti ge­riau­ sią­ją, rei­kė­tų įvar­dy­ti vi­sas“, – po rung­ty­nių kal­bė­jo Lie­tu­vos eki­pos vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris Al­ gir­das Pau­laus­kas. Vis dėl­to stra­te­gas pa­brė­žė, kad pui­kiai pa­si­ro­dė Sand­ra Lin­ke­vi­ čie­nė ir Eg­lė Šul­čiū­tė, at­vy­ku­sios į ko­man­dą iki at­ran­kos var­žy­bų li­kus vos ke­lioms die­noms. „La­bai ge­rai žai­dė krep­ši­nin­kės, ku­rios ma­žiau­ siai tre­ni­ra­vo­si su rink­ti­ne, o tos, ku­rios tre­ni­ra­vo­si, da­ro pa­žan­ gą, ta­čiau vis dar kar­to­ja tas pa­čias klai­das“, – tei­gė A.Pau­laus­kas. Ny­der­lan­dų rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Mein­der­tas van Vee­nas bu­ vo nu­si­vy­lęs sa­vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­ dy­mu. „Ma­niau, kad esa­me pa­žen­ gę į prie­kį. De­ja... Lie­tu­vo­je žai­dė­me prieš dve­jus me­tus, ta­da re­zul­ta­tas bu­vo pa­na­šus“, – kal­bė­jo olan­das. Vi­du­rio puo­lė­ja Gin­ta­rė Pet­ro­ny­

tė džiau­gė­si, kad rink­ti­nė žai­dė ko­ man­di­nį krep­ši­nį. „Bu­vo­me nu­si­tei­ ku­sios ko­vo­ti nuo pir­mų­jų mi­nu­čių, ne­jau­tė­me star­to jau­du­lio, ko­vė­mės drą­siai“, – sa­kė re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos eki­pos krep­ši­nin­kė. Gy­nė­ja Ma­ri­na So­lo­po­va tvir­ti­ no, kad jau­na ko­man­da to­bu­lė­ja ir ge­ri­na žai­di­mą.

La­bai ge­rai žai­dė krep­ši­nin­kės, ku­ rios ma­žiau­siai tre­ ni­ra­vo­si su rink­ti­ne. „Pri­si­mi­nus pir­mą­sias drau­giš­kas rung­ty­nes su bal­ta­ru­sė­mis, da­bar – ki­toks vaiz­das. Ga­li­ma sa­ky­ti, per dvi­ko­vą su olan­dė­mis tik ap­ši­lo­me ko­jas. Ki­tą ma­čą žai­si­me dar už­tik­ rin­čiau“, – tei­gė M.So­lo­po­va. Bir­že­lio 16-ąją lie­tu­vės sve­čiuo­ se su­si­tiks su Slo­vė­ni­jos rink­ti­ne, ku­ri 63:59 iš­vy­ko­je įvei­kė Bel­gi­jos ko­man­dą.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Olandija 88:47 (17:14, 32:8, 19:21, 20:4). Kau­no spor­to ha­ lė, 300 žiū­ro­vų. G.Pet­ro­ny­tė 14 taš­ kų (13 at­ko­vo­tų ka­muo­lių, 5 blo­kuo­ ti me­ti­mai), G.Pau­gai­tė 13, S.Lin­ke­vi­ čie­nė 12, G.Gut­kaus­kai­tė 11, M.So­lo­ po­va (4 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai, 4 klai­dos), K.Veng­r y­tė (5 pe­r im­t i ka­muo­liai) bei K.Na­cic­kai­tė po 10, E.Šul­čiū­tė 8/L.Kooij (15 tšk.), Nao­mi Hal­man (8 tšk.) bei Anouk Bies­ters (7 taš­kai).

Re­zul­ta­tai A gru­p ė­j e Ukraina–Portugalija 92:38, Baltarusija–Vengrija 51:47, B gru­pė­je Estija–Šveicarija 58:62, Juodkalnija–Serbija 85:68, D gru­ pė­je Rumunija–Švedija 66:59, Is­ panija–Bulgarija 64:48.

„„Pra­na­šu­mas: lie­tu­vių gy­ny­bos už­tva­ros olan­dėms (oran­ži­nė ap­ran­ga) bu­vo per sun­kios.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Lan­ky­to­jai: V.Ro­ma­no­vas ir S.Fe­do­to­vas už­su­ko pas rea­bi­li­ta­ci­ją

at­lie­kan­tį žai­dė­ją D.Temp­le­to­ną.

Kad­ras iš fil­mo

„Šir­džių“ gy­ve­ni­mas – toks, koks yra iš tik­rų­jų Lie­tu­vos spor­to do­ku­men­ti­kos is­ to­ri­jo­je – nau­jas pus­la­pis: jį at­ver­ tė tri­jų da­lių fil­mas „Šir­džių“ gel­ bė­to­jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­ te“, pa­sa­ko­jan­tis apie lie­tu­viš­ką­ jį Edin­bur­go „Hearts“ klu­bą.

Lie­tu­vos vers­li­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo glo­bo­ja­mas „Hearts“ (liet. – „Šir­dys“), sa­vo gre­to­se tu­ rin­tis lie­tu­vius Ma­rių Ža­liū­ką bei Ar­vy­dą No­vi­ko­vą, šį se­zo­ną aš­ tun­tą kar­tą per sa­vo is­to­ri­ją iš­ko­ vo­jo Ško­ti­jos fut­bo­lo tau­rę ir pel­nė ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos fut­bo­lo ly­gą. Šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos spor­ to ka­na­lo „Sport1“ ro­do­mas do­ ku­men­ti­nis fil­mas – ne vien apie „Šir­džių“ per­ga­les bei efek­tin­gus įvar­čius. Pa­sak sce­na­ri­jaus au­to­riaus, ži­ no­mo spor­to žur­na­lis­to Vi­do Ma­ čiu­lio, tai – žvilgs­nis į klu­bą iš vi­ daus, be su­bjek­ty­vių ko­men­ta­rų iš ša­lies, ta­čiau – pa­čių „Hearts“ va­do­vų, ak­ci­nin­kų, dar­buo­to­jų, fut­bo­li­nin­kų, tre­ne­rių bei sir­ga­ lių aki­mis. Tri­jų da­lių („Ge­ra­no­riš­ku­mas ir tei­sin­gu­mas“, „Kuo ti­ki – toks ir esi“, „Te­bus kiek­vie­nas žings­nis – ke­lio­nės pa­bai­ga“) juos­tos mo­to – V.Ro­ma­no­vo at­sa­ky­mas į klau­si­ mą, kas sun­kiau: įkop­ti į Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­tu va­di­na­mą kal­ną ar pa­siek­ti per­ga­lę su „Hearts“? „Sun­kiau­sia – ne­pra­ras­ti ti­kė­ji­ mo, kad esi tei­sus ir ga­liau­siai lai­ mė­si“, – at­sa­kė „Šir­džių“ gel­bė­ to­jas, pe­rė­męs klu­bą sunk­me­čiu ir tvir­tai pa­sta­tęs ant ko­jų. Tai pa­tvir­ti­no ir pa­tys ško­tai. „Kai klu­bo šei­mi­nin­ku ta­po po­nas V.Ro­ma­no­vas, rei­ka­lai pa­ kry­po į ge­rą­ją pu­sę, ko­man­da su­ stip­rė­jo. Be to, jis iš­sau­go­jo mums

bran­gų „Ty­ne­cast­le“ sta­dio­ną“, – fil­me sa­kė ži­la­gal­vė ak­ci­nin­kė Ma­ry Thomp­son. „Jis pir­ma­sis at­vi­rai pra­bi­lo apie Ško­ti­jos fut­bo­lo ma­fi­ją“, – pa­brė­žė ki­tas ak­ci­nin­kas Tom­ my Hal­las. „Jei ne V.Ro­ma­no­vas, mes „He­ arts“ jau ne­tu­rė­tu­me“, – pa­brė­ žė ke­li edin­bur­gie­čiai fut­bo­lo mė­ gė­jai. Min­ti­mis apie „Hearts“ taip pat da­li­jo­si klu­bo val­dy­bos bei di­rek­to­rių ta­ry­bos na­riai Da­vi­das Sout­her­nas, Ser­ge­jus Fe­do­to­vas, Vi­ta­li­jus Va­si­liaus­kas, bu­vę tre­ ne­riai Ji­mas Jef­fe­ries ir Ar­tū­ras Ra­moš­ka, ko­man­dos ka­pi­to­nas M.Ža­liū­kas, žai­dė­jai A.No­vi­ko­ vas, Ru­dis Ška­ce­lis, bu­vęs var­ti­ nin­kas Ma­ria­nas Kel­lo. Fil­mo „Šir­džių“ gel­bė­to­jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­te“ kū­rė­jai – pir­mie­ji, su ka­me­ra už­su­kę į klu­bo už­ku­li­sius, kur pa­ša­lie­čiai neį­lei­ džia­mi: tai – dis­ku­si­jos „Hearts“ ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, pa­si­ta­ri­ mai tre­ne­rių šta­be, V.Ro­ma­no­ vo po­kal­biai su žai­dė­jais akis į akį ir dra­bu­ži­nė­je po var­žy­bų ar gy­ dy­to­jo Ro­bo Mars­hal­lo ka­bi­ne­te, pa­grin­di­nės ko­man­dos tre­ni­ruo­ čių ar jau­nų­jų edin­bur­gie­čių kas­ die­ny­bė „Hearts“ fut­bo­lo aka­de­ mi­jo­je. „Pa­žin­tis su fut­bo­lo vir­tu­ve iš ar­ti – įdo­mi ir nau­ja pa­tir­tis“, – sa­kė V.Ma­čiu­lis, su­kū­ręs fil­mą su re­ži­sie­riu­mi Kęs­tu­čiu Bra­žiū­nu, ope­ra­to­riu­mi Min­dau­gu Sur­vi­la ir re­por­te­riu Au­gus­ti­nu Pa­ku­liu. Šian­dien 21.15 val. „Sport1“ pa­ ro­dys ant­rą­ją „Šir­džių“ gel­bė­to­ jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­te“ da­ lį, ry­toj – tre­čią­ją. VD inf.

LTOK veik­lai – ge­ri tarptautinių ekspertų pa­žy­miai „Pui­kus dar­bas!“ – taip po vieš­na­ gės Lie­tu­vos tau­ti­nia­me olim­pi­nia­ me ko­mi­te­te (LTOK) sa­kė Tarp­tau­ ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to olim­pi­nio (IOC) so­li­da­ru­mo di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ja Pa­me­la Vi­pond.

IOC ir Eu­ro­pos olim­pi­nių ko­mi­te­tų aso­cia­ci­jos (EOK) de­le­ga­ci­jos ofi­cia­ laus vi­zi­to tiks­las bu­vo at­lik­ti vi­sa­ pu­siš­ką LTOK veik­los ana­li­zę ir pa­ teik­ti įver­ti­ni­mo ra­por­tą pa­gal IOC su­da­ry­tą įver­ti­ni­mo pro­gra­mą. P.Vi­pond ir EOK ad­mi­nist­ra­ci­jos bei fi­nan­sų va­dy­bi­nin­kas Gian­lu­ ca De An­ge­lis su­si­pa­ži­no su LTOK

struk­tū­ra, val­dy­mu, do­mė­jo­si, kaip vyk­do­mos IOC olim­pi­nio so­li­da­ru­ mo pro­gra­mos, kaip pa­nau­do­ja­mi iš olim­pi­nio so­li­da­ru­mo gau­ti pi­ni­ gai, kaip vi­sa LTOK veik­la ati­tin­ka olim­pi­nę char­ti­ją. Sve­čiai daug bend­ra­vo su LTOK pre­zi­den­tu Ar­tū­ru Po­vi­liū­nu, ge­ ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi Vy­tau­tu Zu­ ber­niu, LTOK už­sie­nio ry­šių di­rek­ to­re Ijo­le Do­mar­kie­ne, ap­žiū­rė­jo LTOK pa­tal­pas, su vi­sais dar­buo­ to­jais su­si­pa­ži­no jų dar­bo vie­to­se, lan­kė­si lo­te­ri­jų fir­mo­je „Oli­fė­ja“. P.Vi­pond ir G. De An­ge­lis dar­bo klau­si­mais bend­ra­vo su LTOK vyk­

do­mo­jo ko­mi­te­to na­riais, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kais. Lie­tu­vos olim­pi­nia­me spor­to cent­re su jo struk­tū­ra, dar­bo kryp­ti­mis su­pa­žin­di­no LOSC di­rek­ to­rius Li­nas Tu­be­lis, apie spor­ti­nin­ kų me­di­ci­ni­nį ap­tar­na­vi­mą, tu­ri­mą įran­gą in­for­ma­vo Lie­tu­vos spor­to me­di­ci­nos cent­ro vy­riau­sia­sis gy­ dy­to­jas Ed­mun­das Šve­das. „Mes ži­no­jo­me, kad Lie­tu­vos olim­pi­nis ko­mi­te­tas tu­ri tvir­tas po­zi­ci­jas ne tik sa­vo ša­ly­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je tarp ko­le­gų – kal­ bė­jo P.Vi­pond. – Tai, ką pa­ma­tė­ me ir iš­gir­do­me, dar la­biau su­stip­ ri­no mū­sų tei­gia­mą nuo­mo­nę apie

LTOK veik­lą. Olim­piz­mo idė­jos čia pro­pa­guo­ja­mos nuo pa­čių ma­žiau­ sių, spor­ti­nin­kai pa­laips­niui nuo Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nių fes­ ti­va­lių ug­do­mi iki tik­rų olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vių. Po­zi­ty­viai LTOK bend­rau­ja su spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­ jo­mis.“ G. De An­ge­lis dau­giau do­mė­jo­ si LTOK fi­nan­si­ne veik­la, at­si­skai­ ty­mais. Jis gy­rė griež­tą fi­nan­sų kont­ro­lę, bu­hal­te­ri­nių do­ku­men­tų tvar­ką, LTOK fi­nan­si­nin­kių ir ne­ prik­lau­so­mos au­di­to­rės dar­bus. P.Vi­pond, pa­gy­ru­si, kad lie­tu­ viai ge­rai dir­ba dau­ge­ly­je olim­pi­

nių pro­gra­mų, at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad kai kur, pa­vyz­džiui, tre­ ne­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, mai­ nų pro­gra­mo­se mū­siš­kiai at­ro­do van­gūs. „Mū­sų ke­lio­nės tiks­las – ne tik pla­ni­nis pa­tik­ri­ni­mas, bet ir no­ ras pa­si­tar­ti su pa­ty­ru­siais ko­le­go­ mis, ko­kių nau­jų pro­gra­mų rei­kia, kaip ge­riau ir nau­din­giau pa­nau­do­ ti olim­pi­nio so­li­da­ru­mo lė­šas. Mes lau­kė­me ir su­lau­kė­me įdo­mių pa­ siū­ly­mų, ypač gal­vo­jant apie jau­ nuo­sius spor­ti­nin­kus“, – re­ziu­ma­ vo P.Vi­pond. VD, LTOK inf.


12

penktadienis, birželio 15, 2012

pasaulis

10 tūkst.

dar­buo­to­jų įvai­rio­ se ša­ly­se ke­ti­na at­ leis­ti nuo­sto­lių pa­ ti­rian­ti Suo­mi­jos bend­ro­vė „No­kia“.

Par­la­men­tas ne­tei­sė­tas?

Kal­ti­ni­mai žmog­žu­dys­te

Egip­to kons­ti­tu­ci­nis teis­mas va­kar nu­ spren­dė, kad treč­da­lis man­da­tų par­la­ men­te yra ne­ga­lio­jan­tys, ir taip vėl pa­sė­ jo ne­ži­nią po­li­tiš­kai su­si­skal­džiu­sio­je ša­ ly­je. Ši nu­tar­tis pri­ver­tė sua­be­jo­ti vi­so par­la­men­to tei­sė­tu­mu, li­kus ke­lioms die­ noms iki pre­zi­den­to rin­ki­mų ant­ro­jo ra­to, ku­ria­me Mu­sul­mo­nų bro­li­jos kan­di­da­tas Mo­ham­me­das Mur­si rung­sis su bu­vu­siu mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Ah­me­du Sha­fi­qu.

Ka­lin­čios Uk­rai­nos opo­zi­ci­jos ly­de­rės Ju­ li­jos Ty­mo­šen­ko su­tuok­ti­nis Olek­sand­ ras Ty­mo­šen­ka va­kar pa­reiš­kė, kad pre­ zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius (nuo­tr.) su­grio­vė tei­sin­gu­mą ša­ly­je, su­sie­da­mas sa­vo po­li­ti­nę var­žo­vę su 16 me­tų se­nu­ mo žmog­žu­dys­tės by­la. V.Ja­nu­ko­vy­čius anks­čiau pa­reiš­kė, kad J.Ty­mo­šen­ko yra su­si­ju­si su vers­li­nin­ko ir po­li­ti­ko Jev­he­no Ščer­ba­nio nu­žu­dy­mu.

Kal­ba apie tai­ką, bet tie­kia gink­lus Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė gar­siai rei­ka­ lau­ja su­stab­dy­ti krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je, bet pa­slap­čia gink­luo­ja abi konf­lik­to pu­ses. Gink­lai ke­liau­ja per Tur­ki­ją

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos laik­raš­tis „The In­de­pen­dent“ iš­siaiš­ki­no, kad Si­ri­jos opo­zi­ci­jos ko­vo­to­jai – Lais­vo­sios Si­ri­jos ar­mi­ja (LSA) – ga­vo gink­luo­tės iš dvie­jų Per­si­jos įlan­kos ša­lių ir kad tie gink­lai at­ ke­lia­vo per Tur­ki­ją. Šią in­for­ma­ci­ją lei­di­niui pa­tvir­ ti­no An­ka­ro­je re­zi­duo­jan­tis Va­ka­rų dip­lo­ma­tas, ne­no­rė­jęs skelb­ti sa­vo pa­var­dės. Pa­sak jo, sunk­ve­ži­miai be ski­ria­mų­jų ženk­lų va­žia­vo prie sie­nos ir per­da­vė kro­vi­nius su­ki­ lė­liams. Ano­ni­mi­niai šal­ti­niai Si­ri­ jos su­ki­lė­lių gre­to­se taip pat pra­ne­ šė, kad maž­daug prieš tris sa­vai­tes ga­vo ke­lias siun­tas su ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­tais, BKC kul­kos­vai­džiais, gra­nats­vai­džiais ir prieš­tan­ki­niais gink­lais. Abi­pu­siai kal­ti­ni­mai

Iki šiol su­ki­lė­liams pa­vyk­da­vo gau­ti tik ne­di­de­lį skai­čių kont­ra­ban­di­nių gink­lų, pirk­tų juo­do­jo­je rin­ko­je. Jie bu­vo ga­be­na­mi iš Tur­ki­jos pie­ti­nės Cha­ta­jaus pro­vin­ci­jos į Si­ri­jos Id­li­ bo pro­vin­ci­ją. Si­ri­jos ka­riuo­me­nės gink­luo­tė ge­ro­kai pra­na­šes­nė. Ma­ ža to, Va­ka­rų dip­lo­ma­tai ti­ki­na, jog Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mui gink­lus tie­kia Ru­si­ja ir Ira­nas. JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ ry Clin­ton šią sa­vai­tę ap­kal­ti­no Mask­vą tie­kiant Da­mas­kui ko­vi­ nius sraig­tas­par­nius. Politikė pri­ dū­rė, kad to­kie Ru­si­jos veiks­mai „dra­ma­tiš­kai es­ka­luo­ja konf­lik­tą“. Mask­va ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė Va­ šing­to­no kal­ti­ni­mus ir ti­ki­no, kad tiek­da­ma Si­ri­jai gink­luo­tę ne­pa­ žei­džia jo­kių tarp­tau­ti­nių su­tar­čių. „Mes da­bar bai­gia­me vyk­dy­ti se­ niai pa­si­ra­šy­tus ir ap­mo­kė­tus kont­ rak­tus. Vi­si tie kont­rak­tai su­si­ję tik su prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos prie­mo­ nė­mis“, – paaiš­ki­no Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas. Po­li­ti­kas ne­li­ko sko­lin­gas ir taip pat pa­žė­rė kal­ti­ni­mų: „Mes ne­tie­ kia­me nei į Si­ri­ją, nei į jo­kią ki­tą ša­lį prie­mo­nių, ku­rios nau­do­ja­mos ko­vo­je su tai­kiais de­monst­ran­tais. Skir­tin­gai nei pa­čios Jung­ti­nės Vals­ti­jos, ku­rios į šį re­gio­ną re­gu­ lia­riai tie­kia to­kias spe­cia­lią­sias prie­mo­nes. Štai ne­se­niai jų bu­ vo pri­sta­ty­ta į vie­ną Per­si­jos įlan­ kos ša­lį, bet ame­ri­kie­čiai kaž­ko­dėl ma­no, kad taip ir tu­ri bū­ti.“ Gin­čai – tik akių dū­mi­mas?

Ita­li­jos laik­raš­tis „La Stam­pa“ ra­šo apie Jung­ti­nių Tau­tų ko­ri­do­riuo­

se sklan­dan­čius gan­dus, kad JAV ir Ru­si­jos prieš­ta­ra­vi­mai yra ap­si­ mes­ti­niai, o iš tik­rų­jų šios dvi ša­lys jau se­niai su­si­ta­rė, jog ka­ri­nės in­ ter­ven­ci­jos į Si­ri­ją ne­bus. Prie ak­ la­vie­tės esą pri­ve­dė anks­tes­ni su­si­ ta­ri­mai dėl Li­bi­jos ir bai­mė dėl to, kuo virs Si­ri­ja žlu­gus B.al As­sa­do re­ži­mui.

Riya­das Had­da­das:

Mū­sų drau­gai Ru­si­ jo­je pa­de­da mums su­stab­dy­ti ga­li­mą NA­TO bom­bar­da­ vi­mą. Tai su­tei­kia mums ga­li­my­bę ir lai­ko įvyk­dy­ti re­for­ mas.

Re­mian­tis šiais gan­dais, Ru­si­ja anks­čiau pa­da­rė nuo­lai­dų dėl Li­ bi­jos, ku­ri bu­vo vie­na silp­niau­sių gran­džių jos re­gio­ni­nė­se są­jun­go­ se, bet iš­si­rei­ka­la­vo ga­ran­ti­ją, kad jė­ga ne­bus nau­do­ja­ma prieš Da­ mas­ką. Bet ir Va­ka­rai tu­ri pa­grin­do ne­ri­mau­ti. Si­ri­jos opo­zi­ci­ja yra su­ si­skal­džiu­si, to­dėl žlu­gus B.al As­ sa­do re­ži­mui Si­ri­ja ga­li tap­ti juo­dą­ ja sky­le ir te­ro­ris­tų ro­ju­mi. Si­ri­ja įžvel­gia są­moks­lą

Konf­lik­tas Si­ri­jo­je trun­ka jau 15 mė­ne­sių, per šį lai­ką, Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, žu­vo ma­žiau­ siai 10 tūkst. žmo­nų. Žmo­gaus tei­ sių or­ga­ni­za­ci­ja „Sy­rian Ob­ser­va­ to­ry for Hu­man Rights“ nu­ro­do dar di­des­nį ir tiks­les­nį skai­čių – 14 476. Tarp žu­vu­sių­jų yra 10 117 ci­vi­lių, 3552 ka­riai ir 807 ka­riuo­ me­nės de­zer­ty­rai. Va­ka­rų dip­lo­ma­tai įspė­ja, kad pa­ dė­tis kas­dien blo­gė­ja ir kad konf­lik­ tas jau vir­to tik­ru pi­lie­ti­niu ka­ru. „Jei­gu tai, kad tos pa­čios ša­lies gy­ven­to­jų gru­pės vis la­biau su­si­ prie­ši­na ir žu­do vie­ni ki­tus, nė­ra pi­ lie­ti­nis ka­ras, tuo­met mes ne­ga­li­me įver­tin­ti to, kas vyks­ta“, – tre­čia­ die­nį sa­kė Pran­cū­zi­jos už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­ras Lau­rent’as Fa­biu­sas. Ta­čiau Si­ri­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­ jo­je Riya­das Had­da­das tvir­ti­no, kad pi­lie­ti­nį ka­rą su­gal­vo­jo pa­tys Va­ka­ rai. Anot jo, Si­ri­ja ta­po ma­si­nio te­ ro­ris­tų puo­li­mo tai­ki­niu. „Už jo sto­vi stam­biau­sios pa­sau­

„„Ver­ti­ni­mai: Va­ka­rai įvy­kius Si­ri­jo­je va­di­na pi­lie­ti­niu ka­ru, o Da­mas­kas – or­ga­ni­zuo­tu te­ro­ris­tų puo­li­mu, su

ku­riuo su­si­ju­sios di­džiau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės. 

lio vals­ty­bės, jos ski­ria di­de­lius pi­ ni­gus, kad įgy­ven­din­tų sa­vo pla­ną. Si­ri­jos liau­dis nu­spren­dė prie­šin­tis šiam są­moks­lui. Jie (Va­ka­rai – red. pa­st.) kal­ba apie pi­lie­ti­nį ka­rą, bet jis yra tik jų gal­vo­se“, – ti­ki­no dip­ lo­ma­tas. Anot jo, gink­luo­tos gru­ puo­tės tik ak­ty­va­vo sa­vo veiks­ mus po to, kai Si­ri­ja su­ti­ko lai­ky­tis Jung­ti­nių Tau­tų ir Ara­bų ly­gos spe­ cia­lio­jo pa­siun­ti­nio Ko­fi An­na­no pa­siū­ly­to tai­kos pla­no.

Pa­de­da spaus­din­ti pi­ni­gus

R.Had­da­das taip pat pa­nei­gė Va­ šing­to­no kal­ti­ni­mus, kad Mask­ va tie­kia Da­mas­kui ko­vi­nius sraig­ tas­par­n ius. „Ru­s i­ja par­d uo­d a Si­ri­jai gink­luo­tę pa­gal kont­rak­ tus, pa­si­ra­šy­tus prieš daug me­tų. Šiai gink­luo­tei ne­tai­ko­mos san­k­ ci­jos, ji ne­prieš­ta­rau­ja Jung­ti­nių Tau­tų įsta­tams. Tai yra gink­luo­ tė, skir­ta oro gy­ny­bai. Mū­sų drau­ gai Ru­si­jo­je pa­de­da mums su­stab­

AFP nuo­tr.

dy­ti ga­li­mą NA­TO bom­bar­da­vi­mą. Tai su­tei­kia mums ga­li­my­bę ir lai­ ko įvyk­dy­ti re­for­mas“, – dės­tė Si­ ri­jos am­ba­sa­do­rius. Dip­lo­ma­tas pri­dū­rė, kad Ru­si­ja pa­de­da Si­ri­jai ir ki­tais bū­dais, taip pat spaus­din­ti pi­ni­gus. Si­ri­ja pri­vers­ta tai da­ry­ti, nes gink­luo­tas konf­lik­tas ir Va­ka­rų skir­tos san­kci­jos įstū­mė ša­lį į la­bai su­dė­tin­gą eko­no­mi­nę pa­dė­tį. BNS, BBC, „Reu­ters“ inf.

Ar Jungtinės Valstijos ga­lė­tų nu­žu­dy­ti B.al As­sa­dą? To­kį ne­ma­lo­nų sce­na­ri­jų ap­svars­ tęs JAV lei­di­nio „The Dai­ly Beast“ ap­žval­gi­nin­kas Pe­te­ris Bei­nar­tas da­ro iš­va­dą: tai įma­no­ma.

Niu­jor­ko uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­ kos ir po­li­ti­kos moks­lų pro­fe­so­ rius ad­junk­tas pri­sta­to ar­gu­men­ tus prieš šią idė­ją, bet tuoj pat pa­nei­gia juos vie­ną po ki­to. Gal­būt Jung­ti­nėms Vals­ti­joms ne­de­rė­tų už­siim­ti su­pla­nuo­to­mis žmog­žu­dys­tė­mis? Bet praė­ju­sią sa­ vai­tę JAV ne­pi­lo­tuo­ja­mas lėk­tu­vas lik­vi­da­vo aukš­tą „Al Qae­dos“ vei­ kė­ją Abu Ya­hya al Li­bi. Aiš­ku, jis pri­klau­sė tink­lui, ku­ris sie­kia žu­dy­ti ame­ri­kie­čius, o Bas­ha­ras al As­sa­das žu­do sa­vo žmo­nes. Bet Va­šing­to­nas ne kar­tą yra pa­ro­dęs, kad yra pa­si­ ren­gęs gink­lu stab­dy­ti ki­tų vals­ty­ bių smur­tą prieš sa­vo žmo­nes. Taip nu­ti­ko Bos­ni­jo­je 1995 m., Ko­so­ve 1999 m., Li­bi­jo­je 2011 m.

Nors Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ga­ lio­ja pre­zi­den­to įsa­ky­mas, drau­ džian­tis kė­sin­tis į ki­tų vals­ty­bių va­do­vus, Va­šing­to­nas ne vi­sa­ da jo lai­ko­si. Šal­to­jo ka­ro me­tais JAV pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti per­vers­ mus, ku­rie bai­gė­si Pie­tų Viet­na­ mo va­do­vo Ngô Đình Diê­mo ir Či­ lės pre­zi­den­to Sal­va­do­ro Al­len­de’s mir­ti­mi. Geor­ge’o W.Bus­ho ad­mi­ nist­ra­ci­ja 2003 m. pra­dė­jo ka­rą Ira­ke siek­da­ma lik­vi­duo­ti Sad­da­ mą Hus­sei­ną. Ir nors JAV tie­sio­ giai ne­pri­si­dė­jo prie Muam­ma­ro al Gad­da­fi mir­ties praė­ju­sį ru­de­ nį, tai bu­vo nu­ma­no­mas, o gal­būt ir trokš­ta­mas Va­šing­to­no ini­ci­ juo­to ka­ro re­zul­ta­tas. O kas, jei­gu už­sie­nio vals­ty­bės ly­de­rio lik­vi­da­vi­mas su­kurs pa­vo­ jin­gą pre­cen­den­tą? Jei­gu JAV nu­ žu­dys B.al As­sa­dą, kas su­stab­dys Si­ri­ją nuo ban­dy­mo nu­žu­dy­ti Ba­ rac­ką Oba­mą?

„Ga­li­ma už­duo­ti tą pa­tį klau­si­ mą apie san­kci­jas, ku­rias tai­ko­me ki­toms ša­lims, ir ka­rus, ku­riuos pra­de­da­me, – pa­ts at­sa­kė P.Bei­ nar­tas. – JAV ki­tų vals­ty­bių su­ ve­re­ni­te­tą pa­žei­džia įvai­riau­siais bū­dais. Ir prie­žas­tis, ko­dėl jos ne­ siel­gia taip pat su mu­mis, yra ne pre­ce­den­to ne­bu­vi­mas, o ga­lios sto­ka.“ „Leis­ki­te paaiš­kin­ti: aš ne­siū­ lau nu­žu­dy­ti B.al As­sa­do. <...> Aš klau­siu, kiek to­li mes pa­si­ry­ žę nuei­ti iš­kel­da­mi JAV sau­gu­mo in­te­re­sus ir hu­ma­ni­ta­ri­nius idea­ lus aukš­čiau vals­ty­bių su­ve­re­ni­ te­to ir tarp­tau­ti­nės tei­sės. At­ siž­vel­gus į tai, kaip to­li Ame­ri­ka pa­žen­gė šia kryp­ti­mi per pa­sta­ ruo­sius me­tus, ban­dy­mas nu­žu­ dy­ti B.al As­sa­dą vi­siš­kai neat­ro­do ra­di­ka­lus“, – re­ziu­ma­vo P.Bei­ nar­tas. „The Dai­ly Beast“ inf.


13

penktADIENIS, birželio 15, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

Nak­tis „Kab­ly­je“ Ak­ty­vaus lais­va­lai­kio cent­ras „Kab­lys“ jau ant­rus me­tus iš ei­ lės įsi­trau­kia į „Kul­tū­ros nak­ ties“ pro­gra­mą. Šį kar­tą uni­ka­ lio­se erd­vė­se mė­gau­si­mės mu­zi­ ka, ant gro­te­lių kep­tais keps­niais ir fil­mais iš tarp­tau­ti­nės „Fu­tu­re Shorts“ ki­no pro­gra­mos.

„Fu­tu­re Shorts“ – tai di­džiau­sias pa­sau­ly­je nau­jos kar­tos trum­pa­ met­ra­žių fil­mų fes­ti­va­lis, vyks­ tan­tis 144 mies­tuo­se 55 pa­sau­lio ša­ly­se; prie jų šiais me­tais pri­si­ jun­gia ir Lie­tu­va. Tai fil­mų va­ka­ rė­lis, ku­rio au­di­to­ri­ja – net pu­sė mi­li­jo­no žmo­nių. Su jais kvie­čia­ me pra­leis­ti lai­ką ir jus. Už­su­kę čia, ne tik pa­ma­ty­si­ te aukš­čiau­sius pa­sau­lio ap­do­va­ no­ji­mus pel­niu­sius fil­mus, bet ir iš­gir­si­te pui­kios mu­zi­kos bei ga­ lė­si­te mė­gau­tis bend­ra­min­čių

kom­pa­ni­ja iki pa­ry­čių. Čia jū­ sų nie­kas neį­pa­rei­gos pa­lik­ti sa­lę vos pa­si­bai­gus fil­mui – slen­kant tit­rams jau ga­lė­si tęs­ti links­my­bes skam­bant di­džė­jaus mu­zi­kai. Nes „Fu­tu­re Shorts“ – tai fes­ ti­va­lis, ku­ria­me te­rei­kia at­si­pa­lai­ duo­ti ir nu­si­teik­ti ge­rai pra­leis­ti lai­ką, nes vis­kuo ki­tu jau pa­si­rū­ pin­ta. Ren­gi­nio pro­gra­mą su­da­ro dvi da­lys: mu­zi­ki­nė ir ki­no. Pag­rin­di­nis va­ka­ro ak­cen­tas – ki­no pro­gra­ma, prieš ją ir po jos iki ant­ros ry­to pub­ li­ką links­mins DJ Ste­pan Bi­tus. „Mū­sų tiks­las – pa­da­ry­ti taip, kad tos abi da­lys pui­kiai vie­na su ki­ta de­rė­tų ir jaus­tų­si pro­gra­mos vien­ti­su­mas. Taip pat žiū­ro­vus kvie­si­me pa­si­vai­šin­ti ant gro­te­ lių kep­tais ska­nu­my­nais“, – ža­ da va­ka­ro or­ga­ni­za­to­riai. VD inf.

„„Skai­ty­mai: iš­trau­kas iš vai­kys­tė­je mėg­tų kny­gų vai­kams skai­tė hip­ho­po at­li­kė­jas Sva­ras ir bu­vu­si ma­ne­ke­

nė Re­na­ta Mi­kai­lio­ny­tė. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Ži­no­mi žmo­nės vai­kams at­sklei­dė kny­gos ste­buk­lą Nuo ge­gu­žės iki bir­že­lio vi­du­rio di­džių­jų ša­lies mies­tų kny­gy­ nuo­se gar­sūs Lie­tu­vos žmo­nės vai­kams skai­tė iš­trau­kas iš sa­vo mėgs­ta­miau­sių vai­kys­tės kny­gų. Taip pa­mi­nė­tas Vai­kų kny­gų mė­nuo. Per šį mė­ne­sį vai­kams ir jų tė­ve­ liams jau iš­da­ly­ta dau­giau kaip 25 tūkst. kny­gų me­džių. Ši ini­cia­ty­va yra pro­jek­to „Au­gu skai­ty­da­mas“, ku­riuo sie­kia­ma ska­tin­ti skai­ty­ti ir for­muo­ti vai­kų skai­ty­mo įpro­čius, da­lis. Ži­no­mų žmo­nių kny­gų skai­ty­mai Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­ liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Ma­ri­jam­po­ lė­je su­lau­kė di­de­lio vai­kų su­si­do­ mė­ji­mo – juo­se ap­si­lan­kė dau­giau kaip 1,5 tūkst. Lie­tu­vos vai­kų. Išt­rau­kas iš sa­vo mėgs­ta­miau­ sių vai­kiš­kų kny­gų vai­kams skai­ tė dai­ni­nin­kai Gab­rie­lius Liau­ dans­kas-Sva­ras, Ka­ri­na Krys­ko, TV lai­dų ve­dė­jas Ig­nas Kru­pa­vi­ čius, dai­li­nin­kė Li­na Žu­tau­tė, dai­ ni­nin­kė ir žur­na­lis­tė Rū­ta Lu­ko­ še­vi­čiū­tė, skir­tin­gų kar­tų ak­to­riai Ine­ta Sta­siu­ly­tė, Do­mi­ny­kas Vai­ tie­kū­nas, No­me­da Bė­čiū­tė, Vir­gi­ ni­ja Ko­chans­ky­tė, Vi­ta Šiau­čiū­nai­ tė, Lai­mu­tis Sė­džius ir kt. Taip pat per Šei­mų die­ną, ku­ rią su­ren­gė pro­jek­to „Drą­sin­ki­me atei­tį“ rengėjai, vai­kams skai­tė ir sa­vo min­ti­mis apie kny­gas da­li­jo­ si ak­to­rė La­ri­sa Kal­po­kai­tė, ra­šy­to­ jas Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius ir Sei­ mo na­rė In­ga Va­lins­kie­nė. „Vai­kys­tė­je pa­ti daug skai­čiau ir la­bai džiau­giuo­si, kad skai­to ma­no vai­kai. Ma­nau, šian­dien rei­kia ypač steng­tis, kad skai­ty­mas ne­tap­tų at­

gy­ve­na, nes vis dau­giau vai­kų dė­ me­sio ati­ma ki­ti, ne to­kie ver­tin­gi, už­siė­mi­mai.

Dan­guo­lė Vi­liū­nie­nė:

Kvies­da­mi ži­no­mus žmo­nes skai­ty­ti sa­vo vai­kys­tės kny­gas no­ rė­jo­me pa­ro­dy­ti, kad skai­ty­mas pa­de­da la­ vin­tis, to­bu­lė­ti, gau­ti ži­nių. Vai­kys­tė­je ieš­ko­me at­sa­ky­mų į įvai­rius klau­si­mus, o aš ti­kiu, kad kny­go­se pa­tei­kia­mi at­sa­ky­mai daug įdo­mes­ni, vaiz­din­ges­ni, la­vi­ nan­tys fan­ta­zi­ją ir vaiz­duo­tę. Vai­ kys­tė­je išug­dy­ti įgū­džiai – stip­rūs ir reikš­min­gi. Jei­gu vai­kas nuo pat ma­žų die­nų ži­nos, kad kny­ga – vie­ nas ge­riau­sių jo drau­gų, neat­si­sa­ kys jos vi­są gy­ve­ni­mą“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rė I.Va­lins­kie­nė. Ren­gi­niuo­se vai­kams bu­vo da­li­ ja­mi spe­cia­lūs pla­ka­tai kny­gų me­ džiai – pro­jek­to „Au­gu skai­ty­da­ mas“ sim­bo­liai. Vi­są va­sa­rą vai­kai kvie­čia­mi kuo dau­giau skai­ty­ ti, ant šių sim­bo­li­nių me­džių kli­ juo­ti la­pe­lius su per­skai­ty­tų kny­gų

pa­va­di­ni­mais ir taip juos au­gin­ti. Ru­de­nį jie bus kvie­čia­mi į kny­gy­ nus „Pe­ga­sas“ ar­ba fi­na­li­nį ren­gi­ nį at­si­neš­ti užau­gin­tus kny­gų me­ džius. Vi­si vai­kai, va­sa­rą skai­tę kny­gas, bus ap­do­va­no­ti pri­zais, o užau­gi­ nę di­džiau­sius kny­gų me­džius, t. y. per­skai­tę dau­giau­sia kny­gų, – ypa­ tin­go­mis do­va­no­mis. Iš vi­so per ren­gi­nius ir kny­gy­nuo­se „Pe­ga­sas“ ša­lies vai­kams jau iš­da­ly­ta dau­giau kaip 25 tūkst. kny­gų me­džių. „Džiau­gia­mės, kad mū­sų su­ma­ ny­mas su­lau­kė to­kio di­de­lio ir vai­ kų, ir suau­gu­sių­jų su­si­do­mė­ji­mo. Kvies­da­mi ži­no­mus žmo­nes skai­ ty­ti sa­vo vai­kys­tės kny­gas no­rė­jo­ me pa­ro­dy­ti, kad skai­ty­mas pa­de­da la­vin­tis, to­bu­lė­ti, gau­ti ži­nių, sva­jo­ ti ir siek­ti, kad sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų. Va­sa­ra – ato­sto­gų me­tas, tad ti­ki­me, kad šie skai­ty­mai pa­ska­tins vai­kus šil­tuo­ju me­tų lai­ku dau­giau skai­ty­ti ir taip au­gin­ti sa­vo kny­gų me­džius“, – tei­gė Dan­guo­lė Vi­liū­nie­nė, lei­dyk­ los „Al­ma lit­te­ra“ di­rek­to­rė. Pro­jek­tas „Au­gu skai­ty­da­mas“ yra pir­ma­sis ini­cia­ty­vos „Lie­tu­va – dau­giau­sia skai­tan­ti ša­lis Eu­ro­ po­je“ žings­nis. Juo sie­kia­ma pa­dė­ ti tė­vams for­muo­ti vai­kų skai­ty­mo įpro­čius, ug­dy­ti skai­ty­mo įgū­džius ir pa­vers­ti skai­ty­mą mėgs­ta­mu už­ siė­mi­mu. VD inf.

„„Veiks­mas: lais­va­lai­kio cent­ro pa­tal­pos virs ki­no ir kon­cer­tų sa­lė­mis. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Laiš­kai iš trem­ties Va­kar, mi­nint Ge­du­lo ir vil­ties die­ną, Vil­niaus cent­ri­nia­me pa­šte ati­da­ry­ta fi­la­te­li­jos pa­ro­da „Si­ bi­ro laiš­kai“.

Žy­maus fi­la­te­lis­to Juo­zo Ur­bo­no pa­ro­do­je „Si­bi­ro laiš­kai“ lan­ky­ to­jai ga­li iš­vys­ti au­ten­tiš­ką da­ly­ką – trem­ti­nių laiš­kus ar­ti­mie­siems. Pa­ro­do­je taip pat eks­po­nuo­ja­mi pa­što ženk­lai, vo­kai, ant­spau­dai, nau­do­ti gu­la­ge. Iš vi­so pa­ro­do­ je eks­po­nuo­ja­ma ke­li šim­tai to­ kių ga­mi­nių. „Gu­la­gas ne­tu­rė­jo sa­vo pa­što ir ne­bu­vo iš­leis­ta jo­kių spe­cia­lių vo­kų ar at­vi­ru­kų. Pir­mie­ji laiš­kai, pa­ra­šy­ti va­go­nuo­se, bu­vo iš­mes­ ti pro va­go­nų lan­gus, kad žmo­nės ra­dę per­duo­tų nu­ro­dy­tu ad­re­su. Da­lis to­kių eks­po­na­tų vaiz­duo­ja­ ma ir šio­je pa­ro­do­je“, – sa­kė pa­ ro­dos au­to­rius J.Ur­bo­nas. Trem­ty­je laiš­kai bu­vo ra­šo­mi ant ber­žo to­šies, šei­mos nuo­trau­ kų ir at­vi­ru­kų, at­si­vež­tų iš na­mų, ant bet ko­kio pa­si­tai­kiu­sio po­pie­ riaus la­pe­lio, taip pat nu­try­nus

anks­tes­nį teks­tą, per­kli­ja­vus vo­ ką. Dau­gu­ma laiš­kų pa­ra­šy­ti pa­ pras­tu pieš­tu­ku, ra­ša­lu ar tie­siog nu­de­gin­tais deg­tu­kais. Pa­ro­dos „Si­bi­ro laiš­kai“ eks­po­ na­tai pra­dė­ti rink­ti prieš de­šimt­ me­tį. Da­lis fi­la­te­li­nės me­džia­gos bu­vo iš­li­ku­si au­to­riaus šei­mos ir gi­mi­nių ar­chy­vuo­se. Ke­le­tas eks­ po­na­tų pla­čia­jai vi­suo­me­nei ro­ do­mi pir­mą kar­tą. Tai so­vie­ti­ nės val­džios ne­su­nai­kin­ti laiš­kai, siųs­ti į aukš­čiau­sias So­vie­tų Są­ jun­gos ins­ti­tu­ci­jas, kraš­tų bei sri­ čių NKVD pa­da­li­nius. Ši pa­ro­da pui­kiai įver­tin­ta ir už­sie­nio ša­ly­se. 2010 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­te Ant­ver­pe­ne (Bel­gi­ja) J.Ur­bo­nas už šią ko­lek­ci­ją ap­do­ va­no­tas paauk­suo­tu me­da­liu, o 2011-ai­siais tarp­tau­ti­nė­je pa­ro­ do­je Gar­di­ne (Bal­ta­ru­si­ja) ši pa­ ro­da ap­do­va­no­ta Di­džiuo­ju auk­ so me­da­liu. Pa­ro­da „Si­bi­ro laiš­kai“ Vil­niaus cent­ri­nia­me pa­šte veiks iki lie­pos 14 d. VD inf.


14

penktADIENIS, birželio 15, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. Ka­da? Šian­dien 22.30 val. Kiek? 14 li­tų.

Kur? Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je, Di­džio­ji g. 4. Ka­da? Bir­že­lio 16 d. nuo 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. Ka­da? Bir­že­lio 16 d. 20 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Trum­pa­met­ra­žių fil­mų nak­tis Va­ka­ras ga­le­ri­jo­je

Rea­ly­bė Lon­do­ne

Šią sa­vai­tę „Ki­nas po žvaigž­dė­mis“ kvie­čia į trum­pa­met­ra­žių fil­ mų fies­tą. Fil­mų kū­rė­jų ta­len­tas su­dė­lio­ti emo­ci­jas nuo mei­lės iki nea­py­kan­tos pui­kiau­siai at­si­sklei­džia, kai ten­ka vi­są pa­sau­lį su­ dė­ti į trum­po met­ro fil­mą. Juo­kas, liū­de­sys, pyk­tis, aša­ros, bai­mė čia daug stip­res­nė nei il­go met­ro fil­muo­se.

„Ka­ti­nas Tem­zė­je“ – tai emig­ra­ci­jos te­mą nag­ri­nė­jan­tis Jau­ni­mo teat­ro mo­nos­pek­tak­lis apie jau­nos mer­gi­nos Gab­rie­lės iš­vy­ką į Lon­do­ną ir ne­nu­ma­ty­tą pa­si­bu­vi­mą ja­me, su­si­ti­ki­mus su dau­ge­ liu bend­raam­žių ir įvai­rių li­ki­mų žmo­nė­mis. Re­ži­sie­rius – Gin­ta­ ras Ma­ka­re­vi­čius, vai­di­na And­rius Bia­lob­žes­kis.

Kur? Teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­ju­je, Vil­niaus g. 41. Ka­da? Iki bir­že­lio 18 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­ja „Kul­tū­ros nak­tį“ šie­met lan­ky­to­jams siū­lo įspū­din­gas jau­nų pro­fe­sio­na­lių­jų mu­zi­kų at­lie­ka­mas mu­ zi­kos va­lan­das prie žva­kių Chod­ke­vi­čių rū­mų sa­lo­ne ir lan­ky­to­ jams at­vi­rą mu­zie­ji­nin­kės Ak­vi­lės Mi­kė­nai­tės gi­mi­mo 100-me­čiui skir­tą pa­ro­dą „Liau­dies me­no met­raš­ti­nin­kė“.

Kur? Žy­dų kul­tū­ros ir in­for­ma­ci­jos cent­re, Mė­si­nių g. 3A. Ka­da? Iki gruo­džio 31 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Klu­be „New York“, Kal­va­ri­jų g. 85. Ka­da? Bir­že­lio 18 d. 20 val. Kiek? 58–73 li­tai.

Kur? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. Ka­da? Bir­že­lio 21 d. 19.30 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Dro­bė­se – mo­te­rų po­rtre­tai

Žy­dų ko­va už gy­vy­bę

Vil­nių dre­bins me­ta­lis­tai iš jav

Da­nų teat­ro eks­pe­ri­men­tai

Vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės fes­ti­va­lis „Me­nas se­nuo­ siuo­se Lie­tu­vos dva­ruo­se“ kvie­čia ap­žiū­rė­ti nau­ ją po­rtre­tų ga­le­ri­ją. Ga­le­ri­ja, tie­sa, spe­ci­fi­nė, vi­si po­rtre­tai jo­je – ta­py­to­jos Na­ta­li­jos Ja­ne­ki­nos kū­ ry­bos vai­sius.

Bu­vu­sio Vil­niaus žy­dų ge­to te­ri­to­ri­jo­je vei­kia uni­ka­li eks­po­zi­ci­ja „Ma­li­na“. Žo­džiu „ma­li­na“ ge­ tuo­se bu­vo va­di­na­mos slėp­tu­vės, ku­rio­se per­ se­kio­ja­mi žy­dai ban­dė iš­gel­bė­ti sa­vo ir ar­ti­mų­ jų gy­vy­bę.

1989-ai­siais su­si­bū­ręs ame­ri­kie­čių ko­lek­ty­vas „Fear Fac­to­ry“ per sa­vo mu­zi­ki­nę kar­je­rą į die­nos švie­są pa­lei­do sep­ty­nis stu­di­ji­nius al­bu­mus. Šie sun­kio­sios mu­zi­kos gran­dai jau po ke­lių die­nų su­dre­bins Vil­nių.

Vil­niu­je bus pa­ro­dy­tas vie­nos ori­gi­na­liau­sių da­ nų re­ži­sie­rių, va­di­na­mo­jo vaiz­dų teat­ro kū­rė­jos Kirs­ten Dehl­holm ir jos teat­ro „Ho­tel Pro For­ma“ nau­jau­sio kū­ri­nio – eks­pe­ri­men­ti­nės ope­ros „Ka­ ro su­ma“ – vaiz­do įra­šas.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35, 23.40 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Ukraina–Prancūzija. Tiesioginė transliacija iš Donecko (Ukraina). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.20 Sportas. 21.25 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Švedija–Anglija. Tiesioginė transliacija iš Kijevo (Ukraina). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

LTV 13.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3) (k). 7.20 „Keista šeimynėlė“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 „Šeimynėlė“ (8) (N-7) (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Krymo muzikos festivalis 2011. Atidarymo koncertas (Rusija, 2011 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (5). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Svečiai I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Radži, L.Mikalauskas, „Studentės“, „Nerija“ ir kt. (1) 21.40 Veiksmo f. „Pavojingas sandėris“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.55 Kriminalinis trileris „Paskutinis pasivažinėjimas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 1.40 Siaubo f. „Karštinė 2. Pavasario karštligė“ (JAV, 2009 m.) (S).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

LNK 19.15 val.

7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“ (3, 4). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Nuodėmių dešimtukas. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 Anim. nuotykių f. „Simarono žirgas“ (JAV, 2002 m.). 21.50 Fantastinis trileris „Prisiminti pavojinga“ (JAV, 2003 m.). 0.10 Komedija „Pasimatymo filmas“ (JAV, 2006 m.). 1.45 Veiksmo f. „Rokis 5“ (JAV, 1990 m.).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k).

TV3 19.10 val.

14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Trileris „Paslaptinga sala“ (Ukraina, 2008 m.) (N-14). 23.20 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela–Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras.

BTV 19.25 val.

14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Romantinė komedija „Gyvenimas ar kažkas panašaus“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 0.10 „Zona“ (N-14).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 14.15 Sportas LT. 14.45 Automoto. 15.15 Europos baidarių ir kanojų irklavimo sprinto čempionatas. 1000 m finalai (2010 m.). 17.20, 17.55, 18.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. 19.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 20.15 Auksinės širdys. Pergalės metai. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“ (2). Kuo tiki – toks ir esi. 21.45 Sporto metraštis. 21.55, 23.15 Profesionalų boksas. Kova dėl „WBA Latino“ lengvojo svorio titulo.

lietuvos ryto tv 19.00 val.


6+81M 1+7A,+ +;,+< :;3/ <=+563M 6+81M :;9C63M 1+73837+< :6+<=359 <> ;38537+< 6+81M +:5+><=M >J.N437+< 0;/B+?37+< ?3;3837+< 7/=+69 :49?3 7+< $/13<=;>9=3< .+;,9 .3/8973<  ?+6=/6   

penktADIENIS, birĹželio 15, 2012

' E$(F ;/35+63813 .3;,=3 (3683>4/ ,/=98>9=94+3 =385>9=94+3 <=+63+3.+363.N< 0+<+.9 I36=38=94+3 +:.+3638385+3 :6A=/63M 5694N4+398=+5==/6 

   

(/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; ,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6= 

Technikos remonto %'$! " G(H8/8+> .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B 

KelioniĹł NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< 

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2>< 

Kitos

Â&#x201E;Â&#x201E;Tiks­las: pir­ties en­tu­zias­tai sie­kia pri­min­ti Lie­tu­vos Ĺžmo­nÄ&#x2014;ms, kad eg­zis­t 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F uo­ja ne tik ru­siť­ka ar suo­miť­ka,

bet ir lie­tu­viť­ka pir­tis. 

EEE6C>1>A10;308;B 1\IO4<0:08=0 Lie­tu­viť­kos pir­ties bi­Ä?iu­liĹł drau­gi­jos nuo­t 4; r.  

â&#x20AC;&#x17E;Pir­ties die­no­jeâ&#x20AC;&#x153; oĹĄPARDUODA van­tos

 

NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;

Van­ta, rankť­luos­tis ir ke­pu­rÄ&#x2014;. Ĺ ie pir­ties at­ri­b,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= u­tai pra­vers sek­ 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; Ĺžin­ti­nÄŻ ren­ ma­die­nÄŻ vyk­sian­tiems ÄŻ Rum­ťiť­kÄ&#x2014;­se vyk­sian­ tÄŻ pa­ gi­nÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Pir­ties die­naâ&#x20AC;&#x153;, ku­ria­me vi­si kvie­Ä?ia­mi tap­ ti ma­siť­kiau­sio PERKA %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 va­no­ji­mo re­kor­do da­ly­viais. :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> 

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tÄ&#x2014; v.rupeikaite@diena.lt

Tre­Ä?ius me­tus Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je vyk­sian­ti â&#x20AC;&#x17E;Pir­ ties die­naâ&#x20AC;&#x153; skir­ta ne tik tiems, ku­ riems pir­tis â&#x20AC;&#x201C; gy­ve­ni­mo bō­das, bet ir lie­tu­viť­kÄ&#x2026; ga­ri­nÄ&#x2122; pir­tÄŻ pra­ de­dan­tiems pa­Şin­ti nau­jo­kams. Pir­ties en­tu­zias­tus vie­ni­jan­ti Lie­ tu­viť­kos pir­ties bi­Ä?iu­liĹł drau­gi­ja Ĺža­da ĹĄven­tÄ&#x2014;s lan­ky­to­jus pa­le­pin­ ti kvap­niu ga­ru, ma­sa­Şais, gro­Şio pro­ce­dō­ro­mis, svei­kais pir­ties gÄ&#x2014;­ ri­mais. Ĺ ven­tÄ&#x2014;­je bus ga­li­ma gau­ti ne tik ma­lo­niĹł po­jō­Ä?iĹł, bet ir nau­din­ gĹł Ĺži­niĹł: ka­da ir kaip riť­ti van­ tas, kaip va­no­ti, kuo ĹĄveis­ti kō­nÄ&#x2026;. Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ťÄ&#x2014;­jai paaiť­ kins, kaip sta­ty­ti mo­li­nÄ&#x2122; pir­tÄŻ, ko­kiÄ&#x2026; mō­ry­ti kros­nÄŻ, kaip ga­ri­nÄ&#x2014;­ je su­kur­ti tin­ka­mÄ&#x2026; mik­rok­li­ma­tÄ&#x2026;, koks yra pir­ties vaid­muo tra­di­ci­ nÄ&#x2014;­je me­di­ci­no­je.

Dar prieĹĄ tai, kai lan­ky­to­jai bus pa­kvies­ti ĹĄil­dy­tis ÄŻ ga­ri­nu­kes ar ant ma­sa­Şuo­to­jĹł sta­lĹł, mu­ťant bĹŤg­nui bus sie­kia­ma ma­siť­kiau­ sio va­no­ji­mo re­kor­do. Prie jo ga­lÄ&#x2014;s pri­si­jung­ti bet ku­ris van­tÄ&#x2026; tu­rin­ tis ren­gi­nio lan­ky­to­jas. Ti­ki­ma­si, kad ĹĄi ak­ci­ja bus pri­pa­Şin­ta ofi­ cia­liu Lie­tu­vos re­kor­du. Su­ma­ ny­to­jai ti­ki­na, kad toks re­kor­das iki ĹĄiol ne­bu­vo fik­suo­tas nei Lie­ tu­vo­je, nei uŞ­sie­ny­je.

Lie­tu­vo­je pir­tis te­ bÄ&#x2014;­ra vie­ta, ku­rio­je puo­se­lÄ&#x2014;­ja­mos bend­ ruo­me­nÄ&#x2014;s ver­ty­bÄ&#x2014;s. Or­ga­ni­za­to­riai ra­mi­na, kad re­ kor­do da­ly­viai ne­pa­tirs iť­ban­dy­ mo karť­Ä?iu â&#x20AC;&#x201C; bus tel­kia­ma­si po at­vi­ru dan­gu­mi. Ma­si­nis va­no­ji­

B0AB4;4?0NB0A :4ABCB8A$ B0;4B0A;B4B0;8>9>?;0=>@4=6\90A! %J-4 6@>C? ?@>94:B0D8<0AK =5>@<02890 B48:80<0 B4;C:8N:8[6 8;=8CA8=5>$@46@>C?;B C?0@4=6BC 34B0;8C>9C?;0=C60;8<0ACA8?0O8=B8=C> 8:830@1>384=><8A?0A?@> 94:B>@4=6\9Y,0@4=6B>34B0;8>9>?;0=>D84N0 4:A?>G82890=C>8:8L=8 ?8N:8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4*C>G0?0D8Z80CA Tel. 261 3653, 261 3655 68;=8CA84N0AACA8@8=:8<0A!34B0;8>9> ?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A skelbimai@vilniausdiena.lt <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 8;=8C94 ,;0=0D8<> ?0A8];F<[ ?0B48:8<> BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? Statybos ÄŻmonei reikalingi kelio darbininkai A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X ir apĹželdintojai. Kreiptis tel. (8 5) 231 6179, 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 8 663 52500. =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A 975123 B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 â&#x20AC;&#x201C; 8;=8CA ?4@ UAB â&#x20AC;&#x17E;Kraustymo komandaâ&#x20AC;? profesiona<\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X lios kraustymo paslaugos ÄŻmonÄ&#x2014;ms ir gy?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A ventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraus tymokomanda.lt. 965740 ' -+&* , -

-*T , +S ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F KelioniĹł ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03 @ IĹĄ/ÄŻ LondonÄ&#x2026; saugiai, veĹžame siun! ,0=4@8[greitai A4=8]=89>94 8;=8C94 tinius. Lietuvoje pristatome iki durĹł. Tel. 8 34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci<10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 www.lietuvalondonas.com . ?4@30D8 ja â&#x20AC;&#x201C;>@60=8G0B>@80CA <> B48A8[ 8@ ?0@486[ 974463 <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 Kita?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H B0;8>9> (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  Pagal NacionalinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s tarnybos prie Ĺ˝e,@>94:B> I % J- 0@278B4:B[ ABC mÄ&#x2014;s ĹŞkio@4=6\90A ministerijos Vilniaus ĹžemÄ&#x2014;tvarkos 3890H 6 ,0@4=6 rajono,0<\=:0;=8> skyriaus 2011 09 278;=8CA iĹĄduotÄ&#x2026; leidimÄ&#x2026; Nr. 48L (14.48.36)-226 ir Vilniaus rajono savivaldybÄ&#x2014;s administracijos 2011 10 24 iĹĄduotas planavimo sÄ&#x2026;lygas Nr. 264-11 Vilniaus rajone, MickĹŤnĹł sen., KairÄ&#x2014;nĹł kaime

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

PASLAUGOS

ÄŽVAIRĹŞS

Kas: pra­mo­gi­nÄ&#x2014;-pa­Şin­ti­nÄ&#x2014; ĹĄven­tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pir­ties die­naâ&#x20AC;&#x153;. Kur: Rum­ťiť­kÄ&#x2014;s, Lie­tu­vos­ Â&#x201E;Â&#x201E;Pa­ta­ri­mas: iť­ban­dy­ti pir­tis lan­ky­to­jai bus kvie­Ä?ia­mi ne­mo­ka­mai, ta­ liau­dies bui­ties mu­zie­jus. Ä?iau rei­kia at­vyk­ti anks­tÄ&#x2014;­liau ir uŞ­si­re­gist­ruo­ti. Ka­da: bir­Şe­lio 17 d. 11 val.

15 

,0@4=6B0A 028>=0;8=\AO4<\AB0@=F1>A?@84 M4<\A ]:8> <8=8AB4@89>A 8;=80CA @09>=> O4 <\BD0@:>A A:F@80CA D43\9> XA0:F<0A 3\; O4<\A A:;F?> :03 @ ! 4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ A4= 8; =80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> 94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 @8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % J''& H

4;Matuizo   4 ?0NB0A rengiamas Irenai formavimo ir per4P42B8DCA$6<08;2>< tvarkymo projektas. Gretimo ĹžemÄ&#x2014;s sklypo kad. Nr.4152/0500:6 savininkÄ&#x2014;s Teresos El >38=8=:[ 14=3@89>A + -( viros OlechnoviÄ? paveldÄ&#x2014;tojus nuo =0@80<A ĹĄ. m. lie liepos D0; 0B0A:08B8=8A pos 2 d. iki 16N0C:80<0A d. susipaĹžinti su ĹžemÄ&#x2014;s @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A 4;<8 sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A sprendiniais atvykti ÄŻ S.Bumblausko ÄŻmonÄ&#x2122; 0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A â&#x20AC;&#x17E;Matininkasâ&#x20AC;&#x153; adresu: RinktinÄ&#x2014;s g. 55-18, :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A Vilniuje. UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A

skelbimai

975007

-4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 SusidĹŤrei su problema dÄ&#x2014;l girtavimo? <0A N0C:80<0A  D0; B>94 Gal1CA anoniminiai alkoholikai galipadÄ&#x2014;ti? ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 Paskambink tel. 8 633 00 020. www. 9>A?8@<8=8=:\ aaar.lt. 966050

% J 4:8;=>90<>9> ,@>94:B08Kapsau0B;84 ValstybÄ&#x2014;s dokumentĹł C@B> technologinÄ&#x2014;s :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D gos tarnyba prie FinansĹł ministerijos skelbia C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K pripaĹžintĹł nereikalingais laboratorinÄ&#x2014;s krosA:; @A:;:03 @ ! nies, laboratorinÄ&#x2014;s dĹžiovinimo spintos ir ne?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F tinkamais naudoti bankinio seifo, seifĹł, ĹĄal?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 dytuvo, antgaliĹł, amortizatoriaus ir padangĹł D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ pardavimÄ&#x2026;O4=:;8=0=B vieĹĄajame@81>O4=:;808A prekiĹł aukcione. Auk30;FD0CB8 %>6CA;0 cionas vyks 2012 m. birĹželio 28 d. 10 val. D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC adresu:AC L.Sapiegos g. 17, Vilnius; turto apĹžiĹŤA8A84:B8 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 ra 2012 m. birĹželio 18â&#x20AC;&#x201C;20 dienomis. Kontak- D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; tinis asmuo â&#x20AC;&#x201C; A.Vaitiekus. Teirautis tel.(8 5) 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2>< 212 2576, mob. tel. 8 612 77725 (darbovalandomis). IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija leidinio â&#x20AC;&#x17E;ValstybÄ&#x2014;s Ĺžiniosâ&#x20AC;&#x153; 2012 m. birĹželio 13 d. priede â&#x20AC;&#x17E;Informaciniai praneĹĄimaiâ&#x20AC;&#x153; Nr. 47.

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

975246

 %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

&/6+5<  ?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B AtÄ&#x2014;jo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! Vasaros kruizas Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B nuo 125 Lt OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ JoniniĹł kruizas Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga nuo PamirĹĄkite kasdieninius rĹŤpesÄ?ius ir atsipa;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<> 110 Lt laiduokite laive Baltijos jĹŤroje! I :4AZ808A KvieÄ?iame Jus ÄŻ trumpiausios nakties vaMÄ&#x2014;gaukitÄ&#x2014;s saule, vÄ&#x2014;ju ir gera nuotaika. 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 karÄ&#x2014;lÄŻ! 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 Baltijos jĹŤroje bus ir disko, ir linksmybÄ&#x2014;s iki Kruizo kaina pateikta iĹĄ iĹĄplaukimo uosto. %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A ryto! Daugiau informacijos www.krantas.lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

 %  

4;

mas bus la­biau sim­bo­li­nis, bet ri­  % @ ?4@:0! tua­ lasJ% â&#x20AC;&#x201C; dau­& +, .H giap­ras­m0@\=>A is. D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> â&#x20AC;&#x17E;Lie­ t u­ v o­ j e pir­ t is te­ b Ä&#x2014;­ r a vie­ ta, +>:0<4,+ 4; ku­ rio­je puo­se­lÄ&#x2014;­ja­mos bend­ruo­ me­nÄ&#x2014;s ver­ty­bÄ&#x2014;s. DÄ&#x2014;l to ÄŻ pir­tÄŻ ei­ na­m a su­si­bō­rus drau­gÄ&#x2014;n, vi­du­je ÄŽVAIRĹŞS vi­si vie­ni ki­tus va­no­ja, drau­giť­kai ga­rKita Ä&#x2026; pa­vai­ko ir ge­rÄ&#x2026; dva­siÄ&#x2026; pa­lai­ 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ ko. Po to­kios pir­ties Ĺžmo­gus at­si­ B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> gau­ na ir kō­nu, ir sie­laâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tra­di­ 1F;021 @%%0=:@CBC> ci­90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> jas, ku­rias pri­mins sim­bo­li­nis re­@8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- kor­das, var­di­jo vie­nas jo su­ma­

- R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> ny­ to­jĹł Sau­lius TuÄ?­kus. IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> Kaip ir anks­tes­niais me­tais, @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 â&#x20AC;&#x17E;Pir­ ties die­no­jeâ&#x20AC;&#x153; pa­si­ro­dys ne tik 10=:@>B> 1F;>A XA8B48A\98<> 384=08 :0@BC ?@8 Lie­ tu­vos, bet ir uŞ­sie­nio pir­ti­nin­ 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= kai. Jie de­monst­ruos ÄŻvai­rias va­ Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA

08? 0@ N8[ @48:0;0D8<[ no­ ji­m?0B o ?@0N>< tech­ni­=C@>3FB8 kas, paaiť­ kins jĹł XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C ypa­ tu­mus. Bus pri­sta­to­ma ori­gi­ B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: na­ liĹł pir­ties dra­bu­ŞiĹł ko­lek­ci­ja. B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= 5>@<02890B4;50:A Or­ga­ni­za­to­riai pa­ti­k i­no, kad ĹĄven­ t Ä&#x2014;s lan­ k y­ t o­ j ams pro­ c e­dō­r, os ir ' -+&* , -

-*T Ĺži­+S nios,0@4=6B0A bus tei­kO4<\A ia­mosA:;F?> ne­m4A0=Z8> o­ka­mai, D>D> 6kÄ&#x2014;s 8;=8C94 rei­ tikL=8?8N:8[ ÄŻsi­gy­ti A4=8]=89>94 bi­lie­tÄ&#x2026; ÄŻ Lie­ tu­vosA:;F ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A liau­ dies 70 bui­ ties mu­ zie­jaus te­ri­to­ ?0 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ri­j6@8=30A! Ä&#x2026;. Pir­t8;=80CA ies kie­<84AB> mas bus ÄŻreng­tas A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9> ato­ kia­me gam­ tos kam­ pe­ly­je prie v  Pra­ ie­nXA0:F<0A os upe­l @ io, kur pir­ties mÄ&#x2014;­ 34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> gÄ&#x2014;­@80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @ jĹł ini­cia­ty­va prieĹĄ ke­le­rius me­ tus bu­vo at­gai­vin­ta tra­di­ci­nÄ&#x2014; lie­ tu­viť­ka Dva­ro pir­tis. Be sta­cio­na­rios Dva­ro pir­ties, pa­pil­do­mai veiks mo­bi­lios pir­tys, tarp jĹł ir mil­Şi­niť­ka pir­tis, vie­nu me­tu ga­lin­ti ĹĄil­dy­ti be­maĹž ĹĄim­tÄ&#x2026; Ĺžmo­niĹł. Mil­Şi­niť­kÄ&#x2026; pa­la­pi­nÄ&#x2122; ĹĄi­ lu­ma ir ga­ru ap­rō­pins pie­vo­je iť­ kō­ren­ta di­dĹžiu­lÄ&#x2014; ak­me­nĹł krĹŤs­ nis. Pir­ties kie­mo priei­go­se veiks pir­ties reik­me­nĹł mu­gÄ&#x2014;, o pir­ties kon­fe­ren­ci­ja vyks ne­to­li esan­Ä?ia­ me Klo­ji­mo teat­re.

?0@48N:\90834B0;8>9>?;0=>A?@4=38=8CA148D84 N>AD0@ABF<>?@>243]@0A60;80?A:[AB80;ABF 18=48B4@8B>@89[?;0=0D8<>8@AB0BF1>A8=A?4:28 908?@84?;8=:>A<8=8AB4@89>A*C>G0?0D8Z80CA 6 ?4@<\=4AX=C>?0@48N:\90<A@468AB@C>B> ?@0=4N8<>XB48:8<>384=>A

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Lietuvoje B I JoninÄ&#x2014;s ant Rambyno kalno (06IB 23) â&#x20AC;&#x201C; 99 Lt +CG849[=0:B8A0@NCD>94 RaketinÄ&#x2014; bazÄ&#x2014; Ĺ˝emaitijoje (06 30) â&#x20AC;&#x201C; 85 Lt V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB UĹžsienyje LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt B L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos B salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt @>0B890=C> Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie AdrijosBjĹŤros ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> nuo 1197 Lt Kroatija nuo 990 Lt G($G'("%?>8;A8=\A Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas nuo 627 Lt 68?B0A)C@6030=C> B %C;60@890=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) L@80=:0=C>B Egiptas, Hurgada nuo 935 Lt @4B0=C>B Bulgarija nuo 850 Lt

C=8A0A=C>B Ĺ ri Lanka nuo 3500 Lt Kreta nuo 1170 Lt G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Tunisas nuo 770 Lt @C8G0A 8;C=C>B G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poil+0@>:0A=C>B C10=C>B sinÄ&#x2014;s) Kruizas Nilu nuo 1440 Lt G$)"% Izraelisâ&#x20AC;&#x201C;Egiptas nuo 1678 Lt

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B Marokas nuo 2634 Lt Kuba nuo 5853 Lt G(!'% 68?B0A)C@6030=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ RYGOS: A?0=890+0;9>@:0I B â&#x20AC;&#x201C; nuo 5218 Lt Tailandas (paĹžintinÄ&#x2014;, poilsinÄ&#x2014;)

C@:890=B0;890I B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada nuo 1249 Lt Ispanija, Maljorka â&#x20AC;&#x201C; 1809 Lt Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1239 Lt Graikija, Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1079 Lt Bulgarija, Varna â&#x20AC;&#x201C; 1229 Lt Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1859 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B RaganÄ&#x2014; 550 Lt %C;60@8900@=0I B Energetikas 600 Lt ,>@BC60;890;60@D\I B Laimingas Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt Trimitas 520 Lt %&"()"%&'(" MaĹžieji Laukystos piratai 370 Lt ,0A0:0=C>B Holivudo akademija 599 Lt -060=\IB Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt 08<8=60AO<>6CAIB080NB Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt

>?'C=B ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt (iki 06.15 â&#x20AC;&#x201C; 399 Lt) %&"()"%'H%!) Avataro nuotykiai kartu 450 Lt B =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 Mes ĹĄampinjonai %C;60@89>94 B 450 Lt Aplink pasaulÄŻB per 7 dienas 499 Lt @>0B89>94 Mano pasaulis 595 Lt Kitas variantas 359 Lt (& %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B Dodi 550 Lt (500 Lt iki 06 01) :08=>AX018?CA4A STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE &O& Stovykla Ukrainoje â&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 Lt dienai -F60I B>:7>;<0A Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt

0;8=0AI)4;A8=:8A Bulgarijoje 1699 Lt

0;8=0AI B>:7>;<0A Kroatijoje 2149 Lt 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A Juodkalnijoje 1899 Lt ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A AVIABILIETAI*

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A Baku nuo 1050 Lt; Maljorka nuo 500 Lt *kainos ÄŻ abi puses (*"% U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B KELTAI JoninÄ&#x2014;s Baltijos jĹŤroje (Tallink 3 d. kruizas) nuo 105 Lt Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas VIZOS ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt; BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja vidutiniškai šiltus orus su trumpais lietumis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Dieną temperatūra sieks 17–22 laipsnius šilumos. Šeštadienį dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos apie 6–11, dieną bus 21–26 laipsniai šilumos. 

+20

+17

+21

Telšiai

Šiauliai

+21

Klaipėda

Panevėžys

+19

Tauragė

orai vilniuje

+17 +31 +20 +18 +22 +15 +21 +28

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+22 +16 +26 +18 +17 +30 +24 +18

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+19

+17

+11

2

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+20

Alytus

2–7 m/s

+19

+25

+20

+15

7

+20

+27

+20

+12

6

SEkmadienį

1843 m. gimė norvegų kompozitorius Edvardas Griegas.

1954 m. Šveicarijoje įsteigta UEFA (Europos futbolo sąjungų asociacija).. 1963 m. Los Andžele gimė aktorė Helen Hunt. 1964 m. gimė amerikiečių TV serialo „Draugai“ aktorė Courteney Cox. 1969 m. gimė vokiečių futbolininkas, vartininkas Oliveris Kahnas. 1996 m. mirė džiazo dainininkė Ella Fitzgerald. 1997 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė iškovojo Europos čempionato aukso medalį.

prizas Šią savaitę laimėkite Predrago Matvejevićiaus knygą „Viduržemio jūros brevijorius“

Predragą Matvejevićių teisėtai galima vadinti Viduržemio jūros dainiumi. Jo į daugelį pasaulio kalbų išverstas „Viduržemio jūros brevijorius“ skaitytoją perkelia į užtekstinę realybę: mitinę, istorinę-faktinę, kitąsyk peržengiančią realybės ribas. Ši knyga nepastebimai ir elegantiškai įtraukia skaitytoją į kupiną netikėtumų plaukiojimą po Viduržemio jūrą, kviečia užplaukti į mažas įlankėles, salas ir saleles, į antikos laikais klestėjusius, o dabar išnykusius uostus, prisišvartuoti prie egzotika dvelkiančių Šiaurės Afrikos pakrančių.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 19 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

4.41 21.57 17.16 1.15 17.56

167-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 199 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

3

Vardai Bargailė, Jolanta, Krescencija, Vidas, Vitas

horoskopai

Okupacijos ir genocido diena Alytaus miesto diena 1752 m. Benjaminas Franklinas eksperimentu įrodė, kad žaibas yra elektros išlydis. 1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 1943 m. Paryžiuje gimė roko muzikos atlikėjas Johnny Hallyday. 1950 m. gimė teatro, kino ir televizijos aktorius Liubomiras Laucevičius.

Šeštadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+19

+20

DATOS

Rytas

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

+20

Kaunas Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+19

Utena

Pasaulyje Atėnai +31 Berlynas +22 Brazilija +25 Briuselis +19 Dublinas +13 Kairas +38 Keiptaunas +17 Kopenhaga +17

Šiandien

Šiandien, birželio 15 d.

4

5

6

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Sunki diena, galite likti nesuprastas, susikivirčyti su artimu žmogumi. Geriau patylėkite, jei manote, kad esate užsipultas nekaltai. Šiandien jūsų darbštumas neliks nepastebėtas. Jautis (04 21–05 20). Būsite itin kalbus, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi. Svarbiausia atsakingai pasirinkti temas ir problemas, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Dvyniai (05 21–06 21). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Šiandien kaip niekad gerai suprasite kitus žmones, tai bus susikalbėjimo pagrindas. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena apmąstyti ir kurti naujas idėjas. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarinėsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė ar ypatingas pokalbis telefonu. Liūtas (07 23–08 23). Tai, jog jums atrodo, kad suprantate kitus žmones, dar nesuteikia teisės kištis į jų gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Sėkminga diena apsipirkti. Mergelė (08 24–09 23). Būsite pagirtas ir įvertintas kolegų, tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Svarstyklės (09 24–10 23). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Skorpionas (10 24–11 22). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir kaitai, darbui. Jeigu svajodamas užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Šaulys (11 23–12 21). Laukia be galo ilga diena. Esate linkęs svajoti, atitrūkti nuo realybės. Tačiau nepamirškite, kad dėl to gali nukentėti jūsų artimieji ar darbai. Tad nepasiduokite miglotoms idėjoms be reikalo. Ožiaragis (12 22–01 20). Naujos galimybės darbe gali jus išgąsdinti, nes manysite, kad nesugebate susitvarkyti su užduotimis. Norėdamas išvengti įtampos ir klaidų, susikaupkite, būkite stiprus. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien bus ypač sunku susikalbėti su kitais ir savimi, viskas erzins, užklius tradicijos, kivirčysitės su vyresniais žmonėmis. Bet ar esate tikras, kad jūsų nuomonė apskritai kam nors įdomi? Žuvys (02 20–03 20). Problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Laukia naudingas bendravimas su vyresniu žmogumi.

2012-06-15 Vilniaus diena  

1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Lietuva sostinės vicemeras r.adomavičius iki galo įdiegti e. bilieto sistemą stengiasi jau su trečiu ar ket...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you