Page 1

kovo 24, 2012 Nr. 70 (19 371)

Są­jū­džio žmo­gus A.Ga­za­ria­nas ne­be­no­ri po­li­ti­kos nė iš to­lo. Šeš­ta­die­nio in­ter­viu 5p.

www.kl.lt

Nau­jo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos va­do­vo J.Kve­da­ro tur­tai – pro­ku­ro­rų aki­ra­ty­je. Kaina 1,60 Lt

Lietuva 7p.

Pa­jū­ry­je – nau­jas ku­ror­tas

„Te­gul D.Ni­cius ne­vai­di­na ne­kal­to ber­ne­lio.“ Konf­lik­te dėl ak­me­nų „Pa­lan­gos ko­mu­na­li­ nio ūkio“ va­do­vas Kons­tan­ti­nas Skie­rus bu­vo lin­kęs pa­mo­ky­ti Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rių.

4p.

Vals­ty­bė lai­mė­jo ko­vą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Su­tuok­ti­niai Tre­čia­kaus­kai pra­lai­ mė­jo pir­mą­jį mū­šį teis­me, – jų san­ do­ris įsi­gy­jant se­niai ne­be­nau­do­ ja­mą de­via­ci­jos įren­gi­nį pri­pa­žin­ tas ne­ga­lio­jan­čiu.

„„Mas­tai: į įvai­rias pa­slau­gas teik­sian­tį tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­rą nu­ma­ty­ta in­ves­tuo­ti apie 19 mln. li­tų.

Kol Pa­lan­gos val­džia svars­tė, kur ga­li­ma bū­tų sta­ty­ti van­dens pra­mo­gų par­ką, jos pa­šo­nė­je ėmė kil­ti nau­jas rek­rea­ci­jos ob­ jek­tas. Ku­ror­to val­di­nin­kams no­sis nu­ šluos­tę vers­li­nin­kai plė­to­ja am­bi­cin­gą pro­jek­tą, ku­ris, tei­gia­ma, ne­tu­rės ana­lo­gų vi­sa­me Bal­ti­jos re­gio­ne.

būdu.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Įdar­bins geo­ter­mi­nes vers­mes

Vos ke­li ki­lo­met­rai nuo Pa­lan­gos esan­čia­me Ži­bi­nin­kų kai­me, ku­ rį iš­gar­si­no alaus res­to­ra­nų komp­ lek­sas, kas­dien vis la­biau ryš­kė­ja bū­si­mo­jo sta­ti­nio kon­tū­rai. Čia neil­gai tru­kus iš­dygs va­di­na­ ma­sis Ži­bi­nin­kų ku­ror­tas su tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­ru, ku­rio pro­ce­

 Bend­ro­vės „Atos­to­gų par­kas“ vi­zua­li­za­ci­ja

dū­roms bus pa­si­telk­ti vie­tos gam­tos iš­tek­liai – mi­ne­ra­li­nis ir geo­ter­mi­nis van­duo bei gy­do­ma­sis pur­vas. Ša­lia įsi­kurs dar vie­nas ob­jek­tas – et­nog­ ra­fi­nis Mė­gu­vos kai­mas. Tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­ro komp­lek­se iš­ kils 8 tūkst. kv. m SPA pa­sta­tas su vieš­bu­čiu, mai­ti­ni­mo bei kon­fe­ren­ ci­jų erd­vė­mis. Va­sa­ros se­zo­no me­ tu cent­ras ga­lės priim­ti apie 800, o žie­mą – maž­daug 400 žmo­nių.

4

Va­kar Klai­pė­dos mies­to apy­lin­ kės teis­mas pa­skel­bė, kad per­da­ vi­mo ak­tas, ku­riuo 1998 m. bend­ ro­vei „Lai­vy­bos pa­slau­gų cent­ras“ per­duo­tas hid­ro­tech­ni­nis de­via­ci­ jos įren­gi­nys, pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­ jan­čiu. Ne­ga­lio­jan­čiu pa­skelb­tas ir 2002 m. gruo­džio 13 d. var­žy­ti­nių ak­ tas. Juo Au­re­li­ja Tre­čia­kaus­kie­nė už 100 li­tų įsi­gi­jo šį įren­gi­nį, esan­ tį Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­ to ak­va­to­ri­jo­je. Nusp­ręs­ta tai­ky­ ti vie­na­ša­lę res­ti­tu­ci­ją ir pri­teis­ti iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos A.Tre­ čia­kaus­kie­nei jos su­mo­ kė­tus 100 li­tų.

2


2

ŠEŠTADIENIS, KOVO 24, 2012

miestas

Vals­ty­bė lai­mė­jo ko­vą At­s a­ko­vai A.Tre­č ia­ 1 kaus­kie­nė ir mi­nis­te­ri­ ja tu­rės at­ly­gin­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­

lai­das, ku­rios kiek­vie­nai šių ša­lių su­da­ro po 50 li­tų. Spren­d i­m ą dar ga­l i­m a ap­ skųs­ti aukš­tes­nio­sios ins­tan­ci­ jos teis­mui.

Nusp­ręs­ta tai­ky­ti vie­na­ša­lę res­ti­tu­ci­ ją ir pri­teis­ti iš Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos A.Tre­čia­kaus­kie­nei jos su­mo­kė­tus 100 li­tų.

Kol vy­ko by­li­nė­ji­ma­sis, pa­si­kei­tė tei­si­nis įren­gi­nio sta­tu­sas – jis bu­ vo na­cio­na­li­zuo­tas. 1956 m. pa­sta­ty­tas 12,6 m aukš­ čio ir 6,4 m skersmens įren­gi­nys ne­se­niai vil­ki­ko bu­vo nu­vers­tas ir da­bar gu­li ma­rių dug­ne. Bu­vu­sio Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nio jū­rų uos­to Ju­ri­di­nio sky­riaus vir­ši­nin­ko Sau­liaus Tre­čia­kaus­ ko žmo­na įsi­gi­jo de­via­ci­jos įren­

gi­nį var­žy­ti­nė­se. Uos­to sam­dy­ti ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai kom­pen­ sa­ci­jai už jį re­zer­va­vo 12 tūkst. li­tų, o drau­di­mo kom­pa­ni­ja įren­gi­nį bu­ vo įver­ti­nu­si per 450 tūkst. li­tų. „Ma­no­me, kad tei­sin­gu­mas at­ kur­tas, vals­ty­bė sa­vo sie­kių pa­ sie­kė, įren­gi­nys yra pa­ša­lin­tas ir svar­bių ob­jek­tų sta­ty­bai ne­bet­ ruk­do. 30 die­nų lauk­si­me spren­ di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. Jei­gu spren­ di­m as ne­b us skun­d žia­m as, iš ant­sto­lio są­skai­tos su­si­grą­žin­si­ me 12 tūkst. li­tų“, – pa­si­bai­gus teis­mo po­sė­džiui tei­gė Uos­to di­ rek­ci­jo­je lai­ki­nai Tei­sės ir per­so­ na­lo sky­riaus va­do­vo pa­rei­gas ei­ nan­tis Vai­das Ba­tū­ra. Klai­pė­dos uos­to is­to­ri­jo­je tai ne vie­nin­te­lis atvejis, kai ten­ka by­li­nė­tis su pri­va­čiais as­me­ni­ mis dėl ne­tei­sė­tai įsi­gy­to vals­ ty­bės tur­to. V.Ba­tū­ra pa­tvir­ti­no, kad ki­tų gin­čų ob­jek­tai ver­ti­na­mi kur kas di­des­nė­mis su­mo­mis. Gin­či­ja­ma­ si dėl po­ros že­mės skly­pų, esan­ čių re­zer­vi­nė­se uos­to te­ri­to­ri­jo­se. Už vie­ną apie 60 a skly­pą sa­vi­nin­ kas pa­pra­šė 3 mln. li­tų, ki­to sa­vi­ nin­kas no­rė­tų 200 tūkst. li­tų. Tarp at­sa­ko­vų yra ir ju­ri­di­nių, ir fi­zi­nių as­me­nų.

„„Palydos: į pirmąjį reisą „Mer­ku­ri­jus“ išriedėjo skambant maršams. 

Į Mask­vą – trau­ki­niu Iš Klai­pė­dos į Mask­ vą – ge­le­žin­ke­liu. Taip va­kar nau­ju trau­ki­niu „Mer­ku­ ri­jus“ iš­ga­ben­ti 42 kon­tei­ne­riai kro­vi­ nių su įvai­raus pro­ fi­lio bui­ti­nė­mis pre­ kė­mis. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

„„Re­lik­tas: teis­mi­nių gin­čų ob­jek­tu ta­pęs įren­gi­nys da­bar gu­li ma­rių

dug­ne. 

Redakcijos archyvo nuotr.

„Mer­ku­ri­jus“ vie­nu rei­su ga­lės vež­ti iki 114 są­ly­gi­nių kon­tei­ne­rių. No­rint šį kie­kį per­vež­ti au­to­mo­bi­ lių ke­liais, pri­reik­tų maž­daug 100 sunk­ve­ži­mių. „Nau­jas trau­ki­nio marš­ru­tas su­ stip­rins Lie­tu­vos, kaip tran­zi­ti­nės vals­ty­bės, po­zi­ci­jas. Vers­las tu­rės dau­giau ga­li­my­bių ga­ben­ti kro­vi­ nius per mū­sų ša­lį, o Lie­tu­vos įmo­ nės ir biu­dže­tas dėl to gaus dau­giau pa­ja­mų“, – nau­jo­jo marš­ru­to nau­ dą api­bend­ri­no su­si­sie­ki­mo mi­ nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. „ES yra nu­ma­čiu­si kuo dau­giau kro­vi­nių per­kel­ti į ge­le­žin­ke­lių

„„Greitis: į Mask­vą trau­ki­nys „Mer­ku­ri­jus“ kro­vi­nius nu­ga­bens per dvi

pa­ras. 

tink­lą, nes tai yra per­spek­ty­viau­ sias ir eko­lo­giš­kiau­sias kro­vi­nių ga­be­ni­mo bū­das. Trans­por­to ar­ te­ri­ja, ei­nan­ti per Lie­tu­vą į Ry­ tus, yra per­spek­ty­viau­sia, la­biau­ siai au­gan­ti ir tu­rin­ti dau­giau­sia kro­vi­nių. Tai ro­do ir šio trau­ki­nio pa­lei­di­mas“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Bra­ žins­kas. Pla­n uo­ja­m a, kad trau­k i­nys iš Klai­pė­dos, o atei­ty­je ir iš Ka­li­ ning­ra­do, į Mask­vą iš­vyks kar­ tą per sa­vai­tę, o at­stu­mą tarp šių

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

mies­tų įveiks per dvi pa­ras. „Prieš pen­ke­r ius me­t us šis pro­jek­tas bu­vo žlu­gęs dėl įvai­rių prie­žas­ čių. Šiuo me­tu ma­no­me, kad šis trau­ki­nys kur­suos kar­tą per mė­ ne­sį, o atei­ty­je gal net kas de­šimt die­nų“, – sa­kė įmo­nės „Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­liai“ Kro­vi­nių ve­ži­ mo di­rek­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Gud­va­lis. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ma­no­ma, kad po ke­le­rių me­tų kon­tei­ne­ri­niais trau­ki­niais bus ga­be­na­ma apie penk­ta­da­lis vi­sų kro­vi­nių.

Po­li­ci­ja žada dau­giau sau­gu­mo ku­ror­tuo­se As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Va­sa­ros sos­ti­ne tam­pan­ti Pa­lan­ ga trau­kia ne tik poil­siau­to­jus, bet ir nu­si­kal­tė­lius. Penk­ta­die­nį įvai­ rios tei­sė­sau­gi­nin­kų pa­jė­gos svars­ tė, ko­kių prie­mo­nių rei­kė­tų im­tis, no­rint su­ma­žin­ti nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gį pa­jū­rio ku­ror­te.

„Dau­giau­sia dė­me­sio skir­si­me pre­ven­ci­jai. Svar­biau­sia – kad neį­ vyk­tų va­gys­čių, in­ci­den­tų, vie­šo­ sios tvar­kos pa­žei­di­mų. Vi­sos mū­ sų pa­jė­gos bus orien­tuo­tos į tai“, – ti­ki­no ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais nu­si­

kals­ta­mu­mo pro­ble­mas ne tik Pa­ lan­go­je, bet ir Birš­to­ne bei Drus­ki­ nin­kuo­se ap­ta­rė Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­ gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­ sto­vai, Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­ mo pir­mi­nin­kai, Klai­pė­dos apy­gar­ dos pro­ku­ra­tū­ros, Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sie­ ji pro­ku­ro­rai, Pa­lan­gos, Ne­rin­gos, Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų me­rai. „Mū­sų tiks­las, kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos bū­tų iš­tir­tos per kuo trum­ pes­nį lai­ką, su­pap­ras­tin­to, pa­grei­ tin­to pro­ce­so tvar­ka. No­rė­tų­si, kad nuo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo mo­men­to iki teis­mo nuo­spren­džio praei­tų kuo ma­žiau lai­ko, o nu­si­kal­ti­mas bū­tų iš­

tir­tas kuo ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis“, – tiks­lus var­di­jo S.Skver­ne­lis. Ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras ti­ki­no, kad va­sa­ros se­zo­nui pa­pil­do­mų lė­šų ku­ror­tų ko­mi­sa­ria­tams ne­ bus skir­ta. „Tik dėl tam tik­rų tak­ti­nių spren­di­mų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ku­ror­tuo­se ma­ty­sis kur kas dau­ giau nei praė­ju­sių me­tų va­sa­rą. Bus dau­giau in­for­ma­ci­jos ku­ror­to sve­ čiams, kaip ap­si­sau­go­ti nuo nu­si­ kal­tė­lių ir ką da­ry­ti bei kur kreip­tis iš­ti­kus bė­dai. Va­sa­ros me­tu ku­ror­te pa­rei­gū­nai tu­ri bū­ti ma­to­mi. Dau­ giau pa­tru­liuo­si­me pės­čio­mis nei trans­por­to prie­mo­nė­mis. Poil­siau­ to­jai tu­rė­tų jaus­tis sau­ges­ni“, – ža­ dė­jo S.Skver­ne­lis.

„„Pa­jė­gos: va­sa­ros me­tu Pa­lan­go­je tu­rė­tu­me iš­vys­ti kur kas dau­giau po­

li­ci­jos pa­rei­gū­nų. 

Vy­tau­to Liaudanskio nuo­tr.


3

ŠEŠTADIENIS, KOVO 24, 2012

miestas Va­sa­ros lai­kas

Kvie­čia au­ko­ti

Ins­pek­ta­vo uos­tą

Šis sa­vait­ga­lis bus trum­pes­nis – Lie­tu­vo­je įve­da­mas va­sa­ros lai­ kas. Pa­suk­ti laik­ro­džio ro­dyk­les vie­na va­lan­da į prie­kį rei­kės sek­ ma­die­nį 3 val. Va­sa­ros lai­kas įve­ da­mas kas­met pa­sku­ti­nį ko­vo sek­ma­die­nį. Šis lai­kas tai­ko­mas iki pa­sku­ti­nio spa­lio sek­ma­die­nio, kai laik­ro­džius rei­kės pa­suk­ti va­ lan­da at­gal.

Šian­dien tę­sia­si va­kar pra­si­ dė­ju­si tra­di­ci­nė „Mais­to ban­ ko“ pa­va­sa­ri­nė ak­ci­ja. Klai­pė­die­ čiai kvie­čia­mi nu­pirk­ti ir paau­ko­ ti il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­ duk­tų – alie­jaus, kruo­pų, kon­ser­ vų, cuk­raus – skur­džiai gy­ve­nan­ tiems žmo­nėms. Ak­ci­ja Klai­pė­ do­je vyks­ta 23-ijuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se.

Šią sa­vai­tę Klai­pė­dos uos­te lan­ kė­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­ vai, ku­rie ins­pek­ta­vo, kaip uos­ te įgy­ven­di­na­mi ES sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Sve­čiai sa­vo dar­ bą Klai­pė­dos uos­te įver­ti­no kaip la­bai efek­ty­vų, pa­sta­bų sau­gu­ mo klau­si­mais ne­tu­rė­jo, o pre­li­ mi­na­rios ins­pek­ta­vi­mo iš­va­dos bu­vo ypač ge­ros.

Žmo­nės grę­žia­si į na­tū­ra­lią­ją me­di­ci­ną Žmo­gaus svei­ka­ta – jo pa­ties ran­ko­se. Taip ti­ki­no į Klai­pė­ dą iš vi­sos Lie­tu­vos ir įvai­rių už­sie­nio ša­ lių su­si­rin­kę me­di­ kai ir na­tū­ra­lios me­ di­ci­nos ša­li­nin­kai.

Dienos telegrafas Rin­ki­mai. Kur­šių ne­r i­ja yra vie­na iš kan­di­da­čių, pre­ten­duo­jan­ti tap­ti Bal­ ti­jos jū­ros re­gio­no ste­buk­lu. Šiuo me­ tu ak­ty­v iai vyks­ta Bal­t i­jos jū­ros ste­ buk­lų rin­ki­mai, ku­rių me­tu rei­tin­guo­ ja­mi Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no tu­riz­mo ob­ jek­tai. Kon­kur­se bus at­rink­ti 6 ob­jek­ tai, pri­si­dė­sian­tys prie Bal­t i­jos jū­ros re­g io­no ži­no­mu­mo di­d i­n i­mo. Rin­k i­ muo­se da­ly­vau­ja dau­g iau nei 60 ži­ no­miau­sių bei lan­ko­miau­sių re­gio­no ob­jek­tų, tarp ku­rių ne tik Kur­šių ne­ri­ ja, bet ir Vil­niaus se­na­mies­tis, Kry­žių kal­nas, Tra­kų pi­lis.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Va­kar vi­są die­ną vy­ku­si 14-oji Vy­ dū­no tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Į svei­ką gy­ven­se­ną ir skaid­rią bū­ tį Vy­dū­no ke­liu“ iš­si­sky­rė da­ly­ vių gau­sa. Tra­di­ci­nia­me Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to (KU) ren­gi­ny­je svar­ biau­sias dė­me­sys bu­vo skir­tas lė­ ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų val­dy­mui ir pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms. Iki šiol ren­gi­nys vyk­da­vo aukš­to­ sios mo­kyk­los „Au­la mag­na“ au­di­ to­ri­jo­se, skirtose per 700 žmo­nių. Po praė­ju­sių me­tų kon­fe­ren­ci­ jos pa­ste­bė­ta, kad šio­se pa­tal­po­se tam­pa ankš­to­ka. Tad šie­met kon­fe­ren­ci­ja su­reng­ ta nau­jo­je vie­to­je – Klai­pė­dos žve­ jų rū­muo­se, ku­riuo­se tel­pa per 800 žmo­nių. Pir­mo­je die­nos pu­sė­je ir ji bu­vo pil­na. Svei­ku gy­ve­ni­mo bū­du bei na­tū­ ra­lio­mis svei­ka­tos stip­ri­ni­mo prie­ mo­nė­mis be­si­do­min­tys klai­pė­die­ čiai ga­lė­jo pa­si­klau­sy­ti spe­cia­lis­tų pra­ne­ši­mų pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis te­mo­mis.

„„Pa­si­rin­ki­mas: kon­fe­ren­ci­jos me­tu taip pat vy­ko svei­ka­tos pa­slau­gų ir svei­kų pro­duk­tų mu­gė. 

Juos skai­tė per 40 pra­ne­šė­jų, tarp ku­rių bu­vo ir sve­čių iš Vo­kie­ ti­jos, Švei­ca­ri­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­ kos Vals­ti­jų, Ru­si­jos. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai gvil­de­ no te­mas apie Vil­hel­mo Sto­ros­ tos-Vy­dū­no dva­si­nį pa­li­ki­mą, lė­ ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų prie­žas­tis, diag­nos­ti­ką, gy­dy­mo ypa­tu­mus bei pre­ven­ci­ją, na­tū­ra­lią­ją me­di­ci­ną. Pa­sak KU Tęs­ti­nių stu­di­jų ins­ti­ tu­to Me­di­ci­nos edu­ka­ci­jos ka­ted­ ros ve­dė­jo Al­gi­man­to Kir­ku­čio, da­ ly­vių gau­sa pa­tvir­ti­na, jog žmo­nės ieš­ko in­for­ma­ci­jos ir nau­jų ga­li­my­ bių, kaip bū­tų ga­li­ma pa­dė­ti sau iš­ sau­go­ti svei­ka­tą. Lė­ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų pli­ti­mas – šiuo me­tu vie­na opiau­sių pro­ble­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

mų. A.Kir­ku­čio pa­ste­bė­ji­mu, šios li­gos yra su­si­ju­sios su žmo­nių gy­ ve­ni­mo bū­du bei nu­to­li­mu nuo na­ tū­ra­lių gam­tos są­ly­gų. Pra­ne­ši­mus skai­tę spe­cia­lis­tai ak­cen­ta­vo, kad šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­ na spren­džia tik lo­ka­lias pro­ble­mas, o na­tū­ra­li me­di­ci­na žmo­gų ver­ti­na kaip vi­su­mą. Be to, pa­nau­do­da­mas vi­di­nius re­zer­vus žmo­gus pa­ts sau ga­li pa­dė­ti su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą, jo gy­ny­bi­nes reak­ci­jas. Tad neat­si­tik­ ti­nai da­lis kon­fe­ren­ci­jos bu­vo skir­ ta na­tū­ra­liai me­di­ci­nai ir gy­dy­mui­si na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis. Ren­gi­ny­je taip pat ap­tar­tos prieš pus­me­tį įsi­kū­ru­sių Lie­tu­vos svei­kos gy­ven­se­nos ir na­tū­ra­lios me­di­ci­nos rū­mų struk­tū­ra ir veik­los gai­rės.

Al­gi­man­tas Kir­kutis:

Žmo­nės ieš­ko in­for­ ma­ci­jos ir nau­jų ga­li­ my­bių, kaip bū­tų ga­ li­ma pa­dė­ti sau iš­sau­ go­ti svei­ka­tą.

Šven­tėje – ga­li­my­bė pa­si­rū­pin­ti svei­ka­ta Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Gra­žiau­sios le­do skulp­tū­ros rin­ki­ mai, ne­mo­ka­ma pa­tik­ra vy­rams ir ži­no­mų pa­jū­rio dai­ni­nin­kų kon­ cer­tas – vi­sa tai lau­kia uos­ta­mies­ ty­je ren­gia­mo­je svei­ka­tos šven­tė­ je „Tark vė­žiui – ne!“.

Šian­dien At­gi­mi­mo aikš­tė­je pir­mą kar­tą bus or­ga­ni­zuo­ja­ma svei­ka­tos šven­tė, skir­ta on­ko­lo­gi­nių li­gų pre­ ven­ci­jai. Jos me­t u klai­p ė­d ie­č iai ga­l ės ne­m o­ka­m ai pa­s i­kon­s ul­t uo­t i su įvai­r ių sri­č ių gy­dy­to­jais, gau­t i in­for­m a­c i­jos apie pa­t ik­r ų pro­ gra­mas. Pro­jek­to „Iš­sau­go­ki­me vy­rus“ au­to­bu­siu­kas kvies ne­mo­ka­mai pa­da­ry­ti pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­

Kvietimus į „Auksinės estrados šou” laimėjo: Birutė Lusienė, Erika Arbataitienė, Jonas Zabulis, ALGIRDAS BERTULIS, LAIMA ZUBAKIENĖ, KĘSTUTIS GRAŽINIS.

ge­no (PSA) ty­ri­mą. Jis pa­de­da at­ skleis­ti pro­sta­tos li­gas. Mies­tie­čiai taip pat ga­lės pa­si­tik­rin­ti kū­no ma­ sės in­dek­są. Pa­sak šven­tę or­ga­ni­zuo­jan­čios Lie­tu­vos svei­ka­tos žur­na­lis­tų aso­ cia­ci­jos pir­mi­nin­kės Dai­vos Au­ sė­nai­tės, Jū­ros šven­te gar­sė­jan­čio uos­ta­mies­čio ren­gi­nių są­ra­šą ga­ lė­tų pa­pil­dy­ti tra­di­ci­nė Svei­ka­tos šven­tė. Ji ga­lė­tų bū­tų pa­vyz­dys, kad apie li­gas ga­li­ma kal­bė­ti ne tik niū­riai ir nei­gia­mai. Kas­met šven­tę bū­tų ga­ li­ma skir­ti ku­rios nors li­gos pre­ ven­ci­jai. Šian­dien ren­gi­nio me­tu iš le­do bus ku­ria­ma Svei­ka­tos skulp­tū­ ra. Ke­tu­ri skulp­to­riai pri­sta­tys sa­ vo skulp­tū­rų es­ki­zus. Klai­pė­die­čiai iš jų ga­lės iš­si­rink­ti jiems la­biau­ siai pa­ti­ku­sią. Or­ga­ni­za­to­riai ti­

ki­si, kad vė­liau ji ga­lė­tų pa­puoš­ti ku­rios nors vie­nos Klai­pė­dos li­go­ ni­nių kie­mą ar ap­lin­ką. Šven­t ė­je kon­cer­t uos ži­n o­m i Lie­tu­vos at­li­kė­jai Bi­ru­tė Pet­ri­ ky­t ė, An­d že­l i­ka Pet­r i­k y­t ė, Si­ mo­n as Dons­ko­vas, Re­g i­m an­tas Ši­lins­kas, Klai­pė­dos vai­kų lais­ va­lai­kio cent­ro kvar­te­tas „Štri­ chas“, ka­pe­li­ja „Min­gė“ ir stu­ di­jos „Grock“ gru­pė. Dai­ni­nin­kų gre­tas pa­pil­dys Klai­ pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės va­do­vas Jo­nas Są­ly­ga. Ren­gi­nį ves ži­no­ma žur­na­lis­tė An­ge­lė Ki­liu­vie­nė. Ren­gi­ny­je bus da­li­ja­mi įvai­rūs lanks­ti­nu­kai, in­for­muo­jan­tys apie svei­ką gy­ven­se­ną ir pa­tik­rų pro­ gra­mas. Šven­tės da­ly­viai bus kvie­ čia­mi vai­šin­tis svei­kais už­kan­džiais ir gė­ri­mais, vyks svei­kų pro­duk­tų mu­gė.

Svei­ka­tos šven­tės pro­gra­ma „„14 val. – ren­gi­nio pra­džia. „„14–17 val. – kon­cer­tas. „„17 val. – pa­skel­bia­ma skulp­tū­rų

kū­ri­mo pa­bai­ga.

Dirb­tu­vės. Šian­dien nuo 11 iki 15 val. ma­ž ie­ji klai­pė­die­čiai bei jų tė­ve­liai kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Tau­ti­nių kul­tū­rų cent­re (Skulp­tū­rų par­ke) vyk­sian­čio­ se paukš­čių ga­mi­ni­mo dirb­tu­vė­se. Jų me­tu drau­ge su Klai­pė­dos me­ni­nin­ kais su­kur­ti dar­bai ba­lan­džio 1-ąją pa­ puoš Skulp­tū­rų par­ką. San­t uo­kos. Šian­d ien Ci­v i­l i­nės met­ ri­k a­c i­jos sky­r iu­j e tuok­s is 9 klai­p ė­ die­čių po­ros. Žie­dus su­mai­nys Ma­r i­ jus Rau­do­n is ir Ais­tė Dar­g y­tė (12.40 val.), Eu­ge­n i­jus Nor­k us ir Ra­mu­tė Li­ de­kaus­k ie­nė (12.50 val.), Vik­to­ras Be­ niu­šis ir Mo­n i­ka Kal­po­kai­tė (13 val.), Vy­tau­tas Šar­k is ir Jur­g i­ta Moc­k ie­nė (13.10 val.), And­rej Ko­t i­kov ir Kor­ne­ li­ja Ba­l ins­kai­tė (13.20 val.), Ra­mū­nas Bur­ba ir Dai­va Man­g ia­v i­č iū­tė (13.30 val.), Ar­t ū­ras Sot­čen­ko ir Vai­da Na­ var­daus­kai­tė (13.40 val.), Vi­l ius Jur­ kus ir Lau­ra But­k u­tė (13.50 val.), Jus­ tas Liuk­pet­r is ir Ka­ro­l i­na Gai­du­ke­v i­ čiū­tė (14 val.). Mir­tys. Va­kar Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 11 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Bar­bo­ra Moc­kie­nė (g. 1919 m.), Alek­sandr Lon (g. 1924 m.), Ge­no­ vai­tė Rai­žie­nė (g. 1925 m.), Va­len­tin Čiul­ kov (g. 1927 m.), Juo­za­pas Mi­liaus­kas (g. 1931 m.), Tai­siya Va­si­na (g. 1932 m.), Sta­ sys An­ta­nas Mas­ke­liū­nas (g. 1935 m.), An­ta­nas Ei­si­nas (g. 1948 m.), An­ge­li­na Ku­la­ko­va (g. 1948 m.), And­rius Mi­ka­ laus­kis (g. 1965 m.), Na­ta­li­ja Pjan­zi­na (g. 1968 m.).

„„17.20 val. – su­skai­čia­vus bal­sus,

skel­bia­ma skulp­tū­ra nu­ga­lė­to­ja. Me­ ni­nin­kams tei­kia­mos pa­dė­kos ir gar­ bės raš­tai. „„17.30 val. – ren­gi­nio ve­dė­ja skel­bia

die­nos pa­tik­ros re­zul­ta­tus. „„17.30–19 val. – skam­bės mu­zi­ka.

Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Pa­vel Ar­ši­nov, Jev­men­tij Šnu­rov, Bo­ les­lo­vas Me­čis­lo­vas Bom­bu­lis, And­rius Mi­ka­laus­kis, ry­toj – Alek­sand­ra Ba­jo­ri­ nie­nė, Mik­hai­las No­vits­kas, Sta­sys An­ ta­nas Mas­ke­liū­nas. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 10 mo­te­rų. Gi­mė 5 mer­gai­tės ir 5 ber­ niu­kai.


4

šeštadienis, kovo 24, 2012

miestas

Pa­jū­ry­je – nau­jas ku­ror­tas Lau­ko zo­no­je su­pla­nuo­ta 1 įreng­ti at­vi­rus ba­sei­nus, pir­čių mu­zie­jų, ku­ria­me bus ga­li­

ma iš­ban­dy­ti įvai­rias pro­ce­dū­ras. Et­nog­ra­fi­nia­me Mė­gu­vos kai­me­ ly­je nu­ma­ty­ta teik­ti įvai­rias tu­riz­ mo pa­slau­gas. Bend­ra­me komp­ lek­se, ku­rio plo­tas sieks 3,4 tūkst. kv. m, bus su­kur­ta pust­re­čio šim­ to vie­tų ap­gy­ven­di­ni­mo inf­rast­ ruk­tū­ra. Čia veiks sve­čių na­mai, ama­ti­ nin­kų dirb­tu­vės, res­to­ra­nai, kon­ fe­ren­ci­jų sa­lės. Įkur­tu­ves planuoja ki­tą­met

Skai­čiuo­ja­ma, jog pra­dė­jęs veik­ti Ži­bi­nin­kų ku­ror­tas per tre­jus me­ tus tu­rė­tų pri­trauk­ti dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no poil­siau­to­jų iš Lie­tu­ vos ir už­sie­nio. Abu pro­jek­tus įgy­ven­di­na tai pa­ čiai įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čios bend­ro­vės – tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­ mo cent­ru rū­pi­na­si „Atos­to­gų par­ kas“, o et­nog­ra­fi­niu kai­mu – „Sau­ ku­pa“. Į nau­ją­jį rek­rea­ci­jos komp­lek­ są nu­ma­ty­ta in­ves­tuo­ti dau­giau nei 36 mln. li­tų. Pu­sę su­mos, be­ veik 18 mln. li­tų, su­da­rys ES pa­ra­ mos lė­šos. Bend­ro­vės „Atos­to­gų par­kas“ di­rek­to­riaus Ri­čar­do Jo­vai­šos tei­gi­ mu, pir­muo­sius lan­ky­to­jus tu­riz­ mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­ras priims jau ki­tą­met. Esą kol kas svar­biau­ sias tiks­las – įgy­ven­din­ti pro­jek­tą ir pra­dė­ti veik­lą, o il­gai­niui, jei bus po­rei­kis, ir plės­tis. „Pla­nuo­ja­me at­si­da­ry­ti 2013ųjų va­sa­ros se­zo­nui. Kol kas sta­ ty­bos vyks­ta pa­gal pla­ną ir vi­su tem­pu – su­kal­ti pa­ma­tai, pa­klo­ ta di­džio­ji da­lis lau­ko in­ži­ne­ri­nių tink­lų, šiuo me­tu sta­to­mas konst­ ruk­ty­vas, o ki­tą sa­vai­tę bus mon­ tuo­ja­mos ko­lo­nos, ry­ge­liai, plokš­ tės. Va­sa­ros pa­bai­go­je pla­nuo­ja­me už­dė­ti sto­gą“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­ vas, pri­dū­ręs, jog ly­giag­re­čiai kils ir et­nog­ra­fi­nis kai­mas. Ir Eu­ro­po­je – vie­ne­tai

R.Jo­vai­ša pa­ti­ki­no, jog bent jau šiuo me­tu tai yra Bal­ti­jos ša­ly­se ana­lo­gų ne­tu­rin­tis pro­jek­tas, o ir ap­skri­tai esą Eu­ro­po­je to­kių ob­jek­tų – vos vie­nas ki­tas.

„„Lanks­čiai: tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­ras lan­ky­to­jams pa­slau­gas teiks iš­ti­sus me­tus. 

Paš­ne­ko­vo pa­ste­bė­ji­mu, Va­ka­ rų Lie­tu­vos geo­lo­gi­niai sluoks­niai tur­tin­gi gam­ti­nių iš­tek­lių, to­kių kaip mi­ne­ra­li­nis bei geo­ter­mi­nis van­duo, gy­do­ma­sis pur­vas – dur­

Ri­čar­das Jo­vai­ša:

Dir­ba­me su ge­riau­ siais Lie­tu­vos bei už­ sie­nio geo­lo­gais, ir jie vie­nu bal­su pa­ tvir­ti­no, kad tai, ko mums rei­kė­tų, yra po mū­sų ko­jo­mis.

pės ir sap­ro­pe­lis, ta­čiau šios gam­ tos do­va­nos vis dar de­ra­mai ne­pa­ nau­do­ja­mos. „Dir­ba­me su ge­riau­siais Lie­ tu­vos bei už­sie­nio geo­lo­gais, ir jie vie­nu bal­su pa­tvir­ti­no, kad tai, ko mums rei­kė­tų, yra po mū­ sų ko­jo­mis. Bet vis­ką bū­ti­na iš­ tir­ti, pa­tvir­tin­ti me­to­di­kas, o tai di­de­lis dar­bas, – aiš­ki­no R.Jo­vai­

ša. – Štai pur­vo vo­nios Pa­lan­go­ je yra šiek tiek pa­mirš­tos – ru­sų lai­kais tai bu­vo po­pu­lia­ru ir ver­ ti­na­ma. Šiek tiek šias pro­ce­dū­ras tai­ko Drus­ki­nin­kai, ir mes ža­da­ me jas at­nau­jin­ti.“ Paš­ne­ko­vas nea­be­jo­ja, jog Ži­ bi­nin­kų tu­riz­mo ir svei­ka­ti­ni­mo cent­re tei­kia­mos pa­slau­gos bus vi­sa gal­va pra­na­šes­nės už drus­ki­ nin­kie­čių. „Mū­sų re­sur­sai tur­tin­ges­ni mi­ ne­ra­li­nių me­džia­gų“, – tei­gė R.Jo­ vai­ša. Val­džia ir vers­las – sau

2011-ųjų pa­bai­go­je į pir­muo­ sius sta­ty­bų dar­bus ki­bę pro­jek­ to plė­to­to­jai įvai­riems biu­rok­ra­ ti­niams for­ma­lu­mams su­gai­šo ke­le­tą me­tų. Ta­čiau, kaip pa­ste­bė­jo bend­ro­vės „Atos­to­gų par­kas“ rin­ko­da­ros sis­ te­mų pa­ta­rė­jas Rai­mun­das Vai­tie­ kū­nas, ne tik tai slo­pi­na in­ves­tuo­ to­jų ini­cia­ty­vas. Paš­ne­ko­vas pa­si­gen­da glau­daus val­džios ir pri­va­taus vers­lo bend­ ra­dar­bia­vi­mo, pla­nuo­jant re­gio­no kon­ku­ren­cin­gu­mo stra­te­gi­ją. „Val­džios struk­tū­ros kol kas ne­ pa­sa­kė prio­ri­te­tų, kur tu­ri ju­dė­ti

Bend­ro­vės „Atos­to­gų par­kas“ vi­zua­li­za­ci­ja

„„Pra­džia: Ži­bi­nin­kų kai­me jau ver­da bū­si­mo­jo rek­rea­ci­jos komp­lek­so

sta­ty­bų dar­bai. 

Va­ka­rų Lie­tu­vos vers­las“, – tei­gė R.Vai­tie­kū­nas, pri­pa­ži­nęs, kad tas pa­ts pa­sa­ky­ti­na ir konk­re­čiai apie Klai­pė­dą. „Prob­le­ma, kad į biu­dže­tą pi­ ni­gai ne­su­ren­ka­mi ne dėl mies­ tie­čių už­gai­dų, o dėl val­džios ne­ sup­ra­ti­mo, ką rei­kia da­ry­ti, kad vers­las tuos pi­ni­gus už­dirb­tų ir į jį su­dė­tų. Fak­tas tas, kad mies­to biu­dže­to mai­tin­to­jos yra 10 di­ džių­jų mies­to įmo­nių, o smul­ ku­sis ir vi­du­ti­nis vers­las bai­gia iš­nyk­ti“, – ap­gai­les­ta­vo R.Vai­ tie­kū­nas.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Rea­ni­muos „Li­ną“? Geo­ter­m i­n io van­dens pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės ma­si­na ir Pa­lan­gos vers­li­ nin­kus. Vie­na ku­ror­to bend­ro­vė už­si­ mo­jo vie­to­je „Li­no“ ba­sei­no pa­sta­ty­ti dau­gia­funk­cį poil­sio komp­lek­są, ku­rį su­da­ry­tų van­dens pro­ce­dū­rų ir ba­sei­ nų pa­sta­tas, sa­na­to­ri­ja, spor­to cent­ras, vieš­bu­tis su kon­fe­ren­ci­jų sa­le bei trys apar­ta­men­tų pa­sta­tai. Ba­sei­nams ke­ti­ na­ma nau­do­ti ter­mi­nius van­de­nis. Kol kas pro­jek­tas – tik vi­zi­jų sta­di­jos. Jį ti­ki­ ma­si įgy­ven­din­ti per tre­je­tą me­tų.

Dėl ak­me­nų – de­tek­ty­vas As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pa­jū­ry­je tarp Kark­lės ir Ne­mir­se­ tos gin­ta­rus žve­jo­ję žmo­nės pa­ ste­bė­jo, kad sun­kias­vo­re tech­ni­ka kaž­kas iš pa­jū­rio mė­gi­na iš­ga­ben­ ti di­džiu­lius ak­me­nis.

Praei­vių pa­klaus­ti dar­bi­nin­kai at­ šo­vė, kad ak­me­nų pri­rei­kė at­si­sta­ ty­di­nu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio pa­mink­lui. Ta­čiau juo­kų ne­sup­ra­tę žmo­nės į įvy­kio vie­tą iš­kvie­tė Pa­jū­rio re­gio­ ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jus. „Paaiš­kė­jo, kad ke­lis di­džiu­ lius ak­me­nis iš pa­jū­rio iš­si­ga­be­ no įmo­nės „Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nis ūkis“ dar­bi­nin­kai“, – penk­ta­die­nį ti­ki­no Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko di­ rek­to­rius Da­rius Ni­cius.

Įs­pū­din­go dy­džio rie­du­liai bu­vo nu­vež­ti į įmo­nės te­ri­to­ri­ją. „Mė­gi­no­me aiš­kin­tis si­tua­ci­ ją. Ma­ne pa­ti­ki­no, kad dar­bi­nin­kai ga­vo nu­ro­dy­mą su­ras­ti gra­žių ak­ me­nų ir jais už­tver­ti J.Ba­sa­na­vi­ čiaus gat­vė­je esan­tį skly­pą, ku­ria­ me praė­ju­sią va­sa­rą vei­kė olan­dų at­rak­cio­nai. Ne­va dėl to, kad nie­ kas nak­tį at­rak­cio­nų neat­vež­tų“, – pa­sa­ko­jo D.Ni­cius. Par­ko va­do­vas ste­bė­jo­si, kad dar­ bi­nin­kai rie­du­lių neieš­ko­jo kar­je­ ruo­se ar ki­to­se vie­to­se, o tie­siu tai­ ky­mu pa­su­ko į pa­jū­rį. „Juk tai sau­go­ma te­ri­to­ri­ja. Už tai, kad jie tech­ni­ka va­ži­nė­jo­si pir­ myn ir at­gal, grės bau­dos“, – aiš­ ki­no D.Ni­cius. Už sau­go­mos te­ri­to­ri­jos re­ži­mo pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ta bau­da nuo 300 iki 500 li­tų.

Su­gė­din­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, ko­mu­na­li­nin­kai į pa­jū­rį par­ga­be­no at­gal iš­si­vež­tus ak­me­nis. Įmo­nės „Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nis ūkis“ va­do­vas Kons­tan­ti­nas Skie­ rus pa­sa­ko­jo ki­to­kią is­to­ri­ją. „Tai mū­sų įmo­nės pri­žiū­ri­ma te­ ri­to­ri­ja. Čia va­sa­rą pa­sta­to­me per­ si­ren­gi­mo ka­bi­nas. Te­gul D.Ni­cius ne­vai­di­na ne­kal­to ber­ne­lio. Di­rek­ ci­ja nie­ka­da ne­pri­žiū­rė­jo šios vie­ tos, ne­tvar­kė, ne­rin­ko šiukš­lių“, – ti­ki­no K.Skie­rus. Įmo­nės va­do­vas aiš­ki­no, kad dar­bi­nin­kai į pa­jū­rį bu­vo pa­ siųs­ti iš­ga­ben­ti pa­jū­ry­je riog­ san­čios me­ta­li­nės lai­vo nuo­ lau­žos. „Dar­bi­nin­kas per­si­sten­gė, įsi­me­ tė ir ke­tu­ris ak­me­nis. Ta­čiau da­bar šie ak­me­nys jau nu­vež­ti at­gal į vie­ tą“, – sa­kė K.Skie­rus.


5

ŠEŠTADIENIS, KOVO 24, 2012

Šeštadienio interviu

A.Ga­za­ria­nas ruo­šia­si pa­lik­ti Klai­pė­dą

N

ep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­tu Klai­pė­do­je bu­vęs gar­sus po­ li­ti­kas Ar­ta­še­sas Ga­za­ria­nas šian­dien graibs­to­mas Ru­si­jo­je bei Uk­rai­no­je, bet ne Lie­tu­vo­je. Va­dy­bos ir de­mok­ra­ti­jos mo­kyk­los įkū­rė­jas, ypa­tin­gais jaus­mais su­si­sais­tęs su uos­ta­mies­čiu, ap­ gai­les­tau­da­mas pri­si­pa­žįs­ta su­bran­di­nęs pla­ną per­si­kel­ti į Vil­nių. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Po­li­ti­ka ne­be­vi­lio­ja

– Tiems, ku­rie gy­vai pa­me­na dvie­jų de­šimt­me­čių se­nu­mo is­to­ri­ją, jū­sų pri­sta­ti­nė­ti ne­ rei­kia. Bet per tą lai­ką užau­ go nau­ja kar­ta, ir jau­nie­siems klai­pė­die­čiams ten­ka aiš­kin­ti, kas yra A.Ga­za­ria­nas. – Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą esu in­ži­nie­rius eko­no­mis­tas. Iki Są­jū­džio bu­vau Re­gio­ni­nio sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­ to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Są­jū­dis pa­kei­tė ma­no gy­ve­ni­mą. Bu­vau pir­ ma­sis Lie­tu­vo­je mies­to me­ro pa­ta­ rė­jas. Tuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo la­bai daug nau­jos ir įdo­mios veik­ los. Pe­rė­ji­mas į ki­tą san­tvar­ką rei­ ka­la­vo iš nau­jo per­mąs­ty­ti tei­kia­ mas pa­slau­gas ir jų or­ga­ni­za­vi­mą. Man tai bu­vo la­bai įdo­mu, sa­vi­ val­dy­bė­je dir­bau po­rą me­tų. Pas­ kui rea­li vie­tos sa­vi­val­da Lie­tu­vo­je ta­po ne­rei­ka­lin­ga. Nu­ta­riau pa­lik­ ti val­diš­ką veik­lą ir pra­dė­ti dirb­ti pra­smin­gą, man pa­tin­kan­tį dar­bą, ren­giau kon­fe­ren­ci­jas, lei­dau kny­ gas, or­ga­ni­za­vau mo­ky­mus. – Ar nu­si­vy­lė­te po­li­ti­ka? – Aš ne­nu­si­vy­liau tuo, kas vy­ ko 1989 ir 1990-ai­siais. Tai vie­ nas ryš­kiau­sių ir įdo­miau­sių ma­no gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pių. Esu vi­siš­kai nu­si­vy­lęs tuo, kas po­li­ti­ko­je vyks­ ta da­bar. Ne­no­rė­čiau bū­ti to­kios po­li­ti­kos da­li­mi nei vie­tos, nei na­ cio­na­li­niu lyg­me­niu. Po­li­ti­ka ta­po to­ta­liai ko­rum­puo­ta, ne­bū­ti­nai pi­ ni­gais, bet tie­siog sa­va­nau­diš­ka. Mo­ko keis­ti po­žiū­rį

– Ko­kie jū­sų įkur­tos Va­dy­bos ir de­mok­ra­ti­jos mo­kyk­los veik­los tiks­lai? – Į ma­ne krei­pia­si žmo­nės, ku­rie no­ri vys­ty­ti ir stip­rin­ti sa­vo įmo­ nes. Dir­bu su žmo­nė­mis, jų mąs­ ty­mu, su­pra­ti­mu apie va­dy­bi­nius įgū­džius. Bet to­kie mo­ky­mai nė­ ra pa­grin­di­nis tiks­las. Kad įmo­nė veik­tų ki­taip, žmo­nės tu­ri iš­mok­ ti ki­taip mąs­ty­ti ir veik­ti. Ban­dau pa­dė­ti va­do­vams su­stip­rin­ti ir pa­ kel­ti sa­vo įmo­nes. – Ar vers­li­nin­kų po­rei­kiai kri­ zės me­tu pa­si­kei­tė? – Bet ko­kia kri­zė pir­miau­sia nu­ šluo­ja tuos, ku­rie bu­vo ne­pa­kan­ ka­mai rea­lis­tiš­ki ver­tin­da­mi vers­lo ap­lin­ką. Da­bar vers­li­nin­kų at­sar­ gu­mas yra net per­dė­tas. Žmo­nės iš­si­gan­dę. Užuot pi­ni­gus lei­dę gy­ ve­ni­mui, juos tau­po taip, kad net in­dė­liai ke­lis kar­tus užau­ga. Jie ne­ no­ri in­ves­tuo­ti, nes bi­jo, kad juos pra­ras. Iš tie­sų – kri­zė yra žmo­nių są­mo­nė­je. – Ko mo­ko­te vers­li­nin­kus? – Aš mo­kau me­nedž­men­to. Lie­tu­ vių kal­ba ne­tu­ri tiks­laus šio da­ ly­ko api­bū­di­ni­mo. Tai yra su­ge­ bė­ji­mas pa­da­ry­ti taip, kad įvyk­tų tai, ko sie­kia­ma. Prie­šin­ga są­vo­ kai „me­nedž­men­tas“ yra ge­bė­ji­

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė Gi­mė 1951 m. va­sa­rio 13 d. Kras­no­ jars­ko kraš­te. 1968 m. įsto­jo mo­ky­tis į Le­ning­ra­ do uni­ver­si­te­to fi­zi­kos fa­kul­te­tą.

mas paaiš­kin­ti, ko­dėl vis­kas yra ne taip, kaip rei­kia. Vi­si, ku­rie aiš­ki­na, ko­dėl vals­ty­bė­je, įmo­nė­je, šei­mo­je – blo­gai, yra ma­no ideo­ lo­gi­niai prie­šai. Jų dė­me­sys yra su­fo­ku­suo­tas į prie­žas­tis, ku­rių ne­ga­li pa­keis­ti. O tas, ku­ris gal­ vo­ja, ką rei­kia pa­da­ry­ti, dė­me­ sį nu­krei­pia į ap­lin­ky­bes, ku­rias ga­li­ma pa­keis­ti.

1970 m. bu­vo pa­šauk­tas į so­v ie­t ų ka­riuo­me­nę, tar­na­vo lai­vy­ne. 1974–1980 m. gy­ve­no Bal­ta­r u­si­jo­ je, Go­me­ly­je. Bai­gė šio mies­to uni­ ver­si­te­tą. 1981 m. ap­si­gy­ve­no Klai­pė­do­je.

Ne mo­ky­to­jas, o tre­ne­ris

– Te­ko gir­dė­ti, kad jūs ne­no­ri­ te bū­ti va­di­na­mas mo­ky­to­ju. Ar tie­sa? – Taip. Mo­ky­to­jas mo­ko, kaip gy­ ven­ti, jis dės­to teo­ri­jas. Man la­ biau pa­tin­ka va­din­tis tre­ne­riu. Tre­ne­ris ar­ba inst­ruk­to­rius tu­ ri mo­ky­ti pra­ktiš­kai. Ko­kia nau­ da iš pa­pa­sa­ko­ji­mo apie tai, kaip vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis? Ma­no dar­bas pa­dė­ti žmo­nėms pra­tur­ tin­ti sa­vo mąs­ty­mą ir pa­dė­ti įgy­ ti pra­kti­nių įgū­džių, ku­rie jiems leis ki­taip veik­ti. Ir vie­na, ir ki­ta yra pra­kti­nis pro­ce­sas. Gai­la, kad va­dy­bi­nin­kus ren­gian­tys uni­ver­ si­te­tai me­nedž­men­to stu­di­jų be­ veik ne­tu­ri, o jei ir tu­ri, tai jos la­ bai silp­nos. – Kaip rei­kia bend­rau­ti su vers­ li­nin­kais, kad jie pa­ti­kė­tų tuo, ką jūs sa­ko­te, ir priim­tų jū­sų idė­jas? – Pir­miau­sia, pa­ts tu­ri ti­kė­ti, kad tai yra svar­bu. Jei pa­ts ti­ki, pa­šne­ ko­vas tai jau­čia ir pa­si­ti­ki. Ma­no pa­žįs­ta­mas 15 me­tų dir­bo chi­rur­ gu. Vie­ną die­ną jis me­tė dar­bą ir ta­po mu­zi­kan­tu. Pak­lau­siau, ko­dėl taip pa­siel­gė. Pra­si­ta­rė, kad nak­ ti­mis te­be­sap­nuo­ja chi­rur­go dar­ bą, bet ne­be­ga­lė­jo ope­ruo­ti. Dar­bo krū­vis bu­vo ne­pa­ke­lia­mas, vie­

Esu vi­siš­kai nu­si­vy­ lęs tuo, kas po­li­ti­ko­ je vyks­ta da­bar. Po­li­ ti­ka ta­po to­ta­liai ko­ rum­puo­ta, ne­bū­ti­ nai pi­ni­gais, bet tie­ siog sa­va­nau­diš­ka.

ną die­ną jis pa­da­rė pjū­vį pa­cien­tės pil­ve ir ne­pa­ju­to skaus­mo. Kai su­ pra­to, jog tam­pa ama­ti­nin­ku, jį iš­ py­lė pra­kai­tas, vos bai­gė ope­ra­ci­ją ir dau­giau ne­paė­mė skal­pe­lio į ran­ kas. Pa­na­šiai ir man. Jei aš ne­si­jau­ din­siu dėl to, apie ką kal­bu su ki­tais žmo­nė­mis, ne­be­tu­rė­siu tei­sės kiš­tis į jų mąs­ty­mą. Lie­tu­vo­je dar­bo ne­be­tu­ri

– Ar jums už­ten­ka dar­bo Klai­ pė­do­je? – Nei Klai­pė­do­je, nei Lie­tu­vo­je au­ di­to­ri­ja man – ne­pa­kan­ka­ma. Aš neieš­kau sau klien­tų, jie pa­tys ma­ ne su­ran­da. Gai­la, bet pa­sta­ruo­ju me­tu daug dau­giau už­sa­ky­mų su­ lau­kiu iš Ru­si­jos, Uk­rai­nos.

1987 m. bai­gė as­pi­ran­t ū­rą Mask­ vos sta­t is­t i­kos ins­t i­t u­te ir ap­si­g y­ nė moks­li­n į dar­bą. 1986–1990 m. dės­tė va­do­vau­jan­ čių dar­buo­to­jų kva­l i­fi ­ka­ci­jos kė­l i­ mo ins­ti­tu­te, 1993 – 1999 m. – Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­te. 1991 m. įstei­gė Sa­v i­val­dos pro­ble­ mų ty­ri­mo cent­rą. 1994 m. įkū­rė Va­dy­bos ir de­mok­ra­ ti­jos mo­kyk­lą. 2006 m. įstei­gė vi­suo­me­ni­nę or­ga­ ni­za­ci­ją „Mu­z i­kos ma­g i­ja“ bei taip pat be­si­va­di­nan­t į sa­lo­ną.

„„Pri­si­ri­ši­mas: A.Ga­za­ria­nui Klai­pė­da nė­ra gim­tas mies­tas, ta­čiau tik

čia jis jau­čia­si sa­vas. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

– Prieš du de­šimt­me­čius išei­ da­mas iš tuo­me­tės per­si­tvar­ kan­čios Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ir iš Są­jū­džio Sei­mo jūs ra­šė­te: „Aš lie­ku toks, koks esu. Ti­kiu, kad bū­siu nau­din­gas Lie­tu­vai kaip sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tas“. Ar šian­dien ga­li­te tuos žo­džius pa­kar­to­ti? – Pir­mą­jį sa­ki­nį kar­to­ju nea­be­jo­da­ mas. De­ja, ap­gai­les­tau­da­mas tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­be­su nau­din­gas Lie­tu­vai. Kur kas daž­niau esu pra­ šo­mas pa­dė­ti ki­toms ša­lims. Jei­gu at­si­ran­da ma­no pa­slau­gų po­rei­kis Lie­tu­vo­je, aš jai vi­sa­da tei­kiu pir­ me­ny­bę. Šiuo me­tu ne­tu­riu jo­kio dar­bo, su­si­ju­sio su Lie­tu­va. – Gal ga­lė­tu­mė­te šiek tiek pa­ pa­sa­ko­ti apie dar­bus ki­to­se ša­ ly­se? – Da­bar, be ma­no pa­grin­di­nio dar­bo or­ga­ni­za­ci­jų vys­ty­mo sri­ ty­je, ne­ma­žai už­sa­ky­mų su­si­ję su te­ri­to­ri­jų stra­te­gi­niu pla­na­vi­mu. Dir­bau strategiškai vystant tam tik­rą da­lį Mask­vos, Vla­di­vos­to­ko, Ast­ra­cha­nės, Vol­gog­ra­do ir dar ke­ lias vie­to­ves. Vai­kys­tė – be elekt­ros ir ra­di­jo

– Esa­te ar­mė­nas, bet tu­ri­te lie­ tu­viš­kų šak­nų. Pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo šei­mą, vai­kys­tę. – Ma­no ma­mos ma­ma bu­vo lie­tu­vė iš Dzū­ki­jos, ji iš­te­kė­jo už len­ko, to­ dėl ma­no ma­ma jau­tė­si esan­ti len­kė. Tė­tis – ar­mė­nas. Ma­no tė­vai su­si­ pa­ži­no trem­ty­je. Gi­miau ir anks­ ty­vą vai­kys­tę pra­lei­dau Kras­no­ jars­ko kraš­te. Pir­muo­sius še­še­rius me­tus ne­ma­čiau nė vie­no au­to­mo­ bi­lio, elekt­ros lem­pu­tės, ra­di­jo, par­ duo­tu­vių. Pir­mą­jį pi­ni­gą pa­ma­čiau

taip pat tik bū­da­mas še­še­rių. Ap­ lin­kui bu­vo vien tai­ga. Ten ne­bu­vo nei tur­tin­gų, nei varg­šų, nei vir­ši­ nin­kų, nei pa­val­di­nių. Vi­si pus­šim­ tis ar dau­giau žmo­nių gy­ve­no vie­ na­me ba­ra­ke, pa­tal­po­je be vi­di­nių per­tva­rų. Ta­čiau pa­bai­go­je gy­ve­no­ me kaip po­nai, nes tu­rė­jo­me at­ski­rą kam­ba­rį, ku­ria­me til­po­me ma­ma, tė­tis, aš su bro­liu, kar­vė, par­šiu­ kas ir viš­tos. – Ko­kie jaus­mai jus sie­ja su Klai­pė­da? – Klai­pė­da yra pir­mas mies­tas, ku­rį ga­liu va­din­ti tik­rai sa­vu. Jū­ra, žmo­ nės, drau­gai, gi­mi­nai­čiai... Čia pa­ ty­riau la­bai ge­rų jaus­mų ir įvy­kių. Iki Klai­pė­dos ma­no gy­ve­ni­me ne­bu­ vo ki­tos vie­tos, ku­ri man tap­tų to­ kia ar­ti­ma. Ne­ma­ža ma­no šei­mos da­lis gy­ve­na Ang­li­jo­je, tu­riu ga­li­ my­bių gy­ven­ti ir ki­tuo­se kraš­tuo­se, bet va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos ma­nęs ne­ trau­kia. Vis dėl­to tu­riu pla­ną per­si­ kel­ti į Vil­nių, nors ne­ma­nau, kad jis taps man kuo nors dau­giau nei gy­ ve­na­mą­ja vie­ta. Tie­siog la­bai daug ke­liau­ju, iš Pa­lan­gos oro uos­to ri­ bo­tos ga­li­my­bės kur nors nu­skris­ti be per­sė­di­mo. Man gai­la lai­ko. – Mi­nė­jo­te, kad ir jū­sų šei­mos da­lis gy­ve­na Ang­li­jo­je. Ar kal­ ba­te apie sa­vo vai­kus? – Duk­ra bai­gia dok­to­ran­tū­rą Lon­ do­no uni­ver­si­te­te, ji ta­po pa­kan­ka­ mai aukš­to ly­gio neu­rop­si­cho­lo­gi­jos eks­per­tė. Ten su­kū­rė šei­mą, au­gi­ na vai­ką. Ang­li­jo­je gy­ve­na ir ma­no mar­ti su anū­kais. Uos­ta­mies­ty­je kul­tū­ra mer­di

– Ne­pai­sant tech­ni­nio iš­si­la­vi­ ni­mo bei dar­bo po­bū­džio, esa­

te pa­gar­sė­jęs me­lo­ma­nas. Ko­kį vaid­me­nį jū­sų gy­ve­ni­me vai­di­ na mu­zi­ka? Ar tu­ri­te mu­zi­ki­nį iš­si­la­vi­ni­mą? – Mu­zi­ką be ga­lo mėgs­tu. Iš­si­la­vi­ ni­mas ga­li tik truk­dy­ti. Aš ne­gro­ ju, aš klau­sau­si. Die­vi­nu kla­si­ką, pa­sau­lio mu­zi­ką, džia­zą. Vil­niaus cent­re Od­mi­nių gat­vė­je tu­riu mu­zi­ kos sa­lo­ną „Mu­zi­kos ma­gi­ja“. – Ar gy­ve­ni­mas čia neat­ro­do neį­do­mus ir pil­kas? – Klai­pė­do­je tra­giš­kai su­stin­gęs kul­ tū­ri­nis gy­ve­ni­mas. Aną die­ną tu­rė­ jau aukš­to ly­gio sve­čią ir su­ri­zi­ka­ vau nu­ves­ti jį į „Kur­pių“ užei­gą, ku­ri kaž­ka­da bu­vo gar­sus, gy­vas, ak­ty­ vus džia­zo klu­bas. Gai­la, bet jo ne­ bė­ra. Gro­jo pui­kūs mu­zi­kan­tai, bet vie­ta bu­vo tuš­čia ir ne­gy­va. Pa­ly­gin­ ti su Vil­niu­mi, ku­ris yra tik tris­kart di­des­nis už mū­sų mies­tą, Klai­pė­do­ je kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo nė­ra. Gal­būt ma­ža išim­tis – Kon­cer­tų sa­lė, bet tai, kas ten vyks­ta, tė­ra la­šas jū­ro­ je. Žmo­nės ren­gi­nių ne­lan­ko. Kal­bė­ ti, ko­dėl taip yra, bū­tų tas pa­ts, kas svars­ty­ti – viš­ta ar kiau­ši­nis at­si­ ra­do pir­ma. – Kaip ma­no­te, ko­dėl taip yra? Juk Klai­pė­do­je yra ke­lios mu­ zi­kos mo­kyk­los, kon­ser­va­to­ri­ ja, ir net uni­ver­si­te­to Me­nų fa­ kul­te­tas. – Mu­zi­kos mo­kyk­los Klai­pė­do­ je yra įstai­gos, ku­rios su­ge­ba vai­ ką pa­vers­ti mu­zi­kos prie­šu vi­sam gy­ve­ni­mui. Tai ži­nau iš sa­vo šei­ mos pa­tir­ties. Sū­nus bai­gė mu­zi­ kos mo­kyk­lą, bet vi­są gy­ve­ni­mą jį py­kins nuo smui­ko. Užuot iš­mo­kę mėg­ti ir mė­gau­tis mu­zi­ka, mo­ky­ to­jai vai­kus dre­suo­ja. Ma­nau, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma mu­zi­kos mo­ ky­to­jų pa­tys ne­ken­čia mu­zi­kos, jie tie­siog taip už­si­dir­ba duo­ną. Dau­ gu­ma jų ne­si­lan­ko kon­cer­tuo­se, nes ne­tu­ri to­kio po­rei­kio.


6

šeštadienis, kovo 24, 2012

sportas

Gal trečias kartas nemeluos?

Sporto telegrafas K-1. Šiandien ir rytoj Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) vyks pirmosios Lietuvos K-1 pirmenybės. Jose žada dalyvauti visi pajėgiausi šalies kovotojai. Uostamiesčio garbę gins keturi Klaipėdos klubai – „Titanic“ (vadovas Vasilijus Nevolia), „Lietuvos profesionalaus bokso lyga“ (Dmitrijus Baranovskis), „K-1 akademija“ (Vadimas Chromychas) ir „Muay Thai imperija“ (Vadimas Gridiajevas). Iš viso pagal K-1 taisykles varžysis apie 100 sportininkų iš 30 šalies komandų. Savo nugalėtojus nustatys 15–16 ir 17–18 metų dalyviai. Dėmesio centre bus kovotojai, sulaukę 19-os ir daugiau metų. Po pirmenybių bus sudaryta šalies rinktinė, gegužės mėnesį atstovausianti Lietuvai Europos čempionate, vyksiančiame Šiauliuose. Šiandien 15 val. – varžybų atidarymas, 15.30 val. – atrankinės varžybos. Rytoj – 10 val. pusfinaliai, 16 val. – finalai. Futbolas. A.Fokino taurės futbolo turnyre pergalę iškovojo „Vakarų Baltijos“ komanda. Ji 5:2 įveikė antrą nesėkmę patyrusius „Baltus“. Susitikimas. Abejotinais arbitrų sprendimais pasipiktinę A lygos debiutantų Vilniaus „Reo“ atstovai buvo prabilę apie pasitraukimą iš šalies pirmenybių, tačiau vakar ekipos direktorius Rytis Sabas tokią galimybę jau atmetė. Susitikimo su Lietuvos futbolo federacijos (LFF) atstovais metu buvo nutarta, kad federa-

cija ir klubai bendromis jėgomis kovos prieš korupciją futbole. „Reo“ vadovai savo skundus išsakė LFF prezidentui Juliui Kvedarui bei Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos prezidentui Jonui Bragai. Susitikime dalyvavo ir A lygos klubų valdybos vadovė Vilma Venslovaitienė. Krepšinis. Palangos „Palangos“ ir Šiaulių „Šiaulių“ komandos šį sezoną tapo paskutinėmis, kurios papildomai įregistravo naujus žaidėjus. Pagal LKL nuostatus, vakar vidurdienį baigėsi papildomos žaidėjų registracijos terminas, paskutinis šį sezoną. „Palangos“ komanda į savo gretas pakvietė 203 cm puolėją Mantą Virbalą. Krepšininkas žaidė Vilniaus „Perlo-MRU“ komandoje (NKL), su kuria turi ilgalaikį kontraktą. NKL čempionate jis vidutiniškai rinko po 10,5 taško ir atkovojo 5,9 kamuolio. „Šiaulių“ komanda sustiprino puolėjų grandį. Ekipa iki sezono pabaigos sudarė sutartį su 210 cm puolėju Raičiu Grafu. Krepšininkas iš Latvijos į „Šiaulių“ ekipą grįžta po dvejų metų pertraukos. Eurolyga. Antrosiose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ klubas, kuriame rungtyniauja Šarūnas Jasikevičius, namie po pratęsimo apmaudžiai 92:94 nusileido Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkams. Lietuvis žaidė 30 min., per kurias pelnė 15 taškų.

Sekmadienį Lietuvos futbolo A lygos čempionate trečiąsias rungtynes žais Klaipėdos „Atlantas“. 18.30 val. klaipėdiečių varžove Gargždų miesto stadione bus Alytaus „Dainava“.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

„„Pergalė: praėjusiais metais „Atlantui“ pavyko palaužti „Dainavą“. Vytauto Petriko nuotr.

Uostamiesčio futbolininkai nesėkmingai pradėję pirmenybes, pralaimėjo abejas rungtynes: 0:3 „Šiauliams“ ir 0:7 – Vilniaus „Žalgiriui“. Dzūkai startavo sėkmingiau – 3:2 palaužė debiutantus Vilniaus „Reo“ futbolininkus ir po tašką (0:0) pasidalijo su Gargždų „Banga“.

Per savaitę, po nesėkmės sostinėje „Atlantas“ sustiprėjo. Su „Dainava“ žaisti išbėgs Evaldas Razulis, žaidęs Samaros (Rusija) „Krylja Sovetov“, „Kauno“, Edinburgo (Škotija) „Hearts“ komandoje. Taip pat sukirsta rankomis su Justu Vilavičiumi, praėjusiais metais rungtyniavusiu „Klaipėdoje“.

Vilties teikia ir praėjusių metų statistika. Būtent trečiame ture klaipėdiečiai Gargžduose įveikė alytiškius 1:0. Beje, futbolo aistruoliai 15 val. Klaipėdos rajono centre turės progą stebėti ir „Bangos“ susitikimą su „Reo“ ekipa.

„Baltijos“ vyrai stipresni Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Nacionalinės ledo ritulio lygos 1-ojo diviziono Vakarų konferencijos čempionate Klaipėdos „Baltija“, 12:6 (4:1, 4:3, 4:2) nugalėjusi Klaipėdos „Kirus“, žengė žingsnį aukso medalių link.

„Baltija“ galingai pradėjo rungtynes su paskutiniąsias sezono rungtynes žaidusiais varžovais – 4:0. Prasidėjus antrajam kėliniui „Kirams“ pavyko sušvelninti skirtumą iki 2:4, tačiau klaidos gynyboje neleido jiems dar labiau sumažinti skirtumo. Čempionai po dviejų šiurkščių varžovų klaidų atitrūko 8:4. Trečiąjį kėlinį vėl aktyviau pradėjo „Kirai“, kūrė progas, tačiau įvarčių negalėjo pelnyti. Atviro ledo ritulio šventė tęsėsi ir pergalę 12:6 šventė „Baltija“. Net 5 įvarčius nugalėtojams įmušė Jurijus Merkutovas.

Rungtynių statistika

„„Narsa: ledo aikštelėje abiejų Klaipėdos komandų žaidėjai nevengė dvi-

kovų. 

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

reklamos skyrius: 397

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

397 750

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

hockey.lt

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

„Baltija – „Kirai“ 12:6 (4:1, 4:3, 4:2). J.Merkutovas 5, V.Strazdas 3, M.Ušakovas 2, K.Nazarovas, M.Eidukas po 1/M.Fediukinas 3, E.Stonkus 2, J.Goriančikovas 1

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

šeštadienis, kovo 24, 2012

lietuva

Tur­tų kil­mė do­mi­na pro­ku­ro­rus Kont­ro­ver­siš­kai ver­ti­na­mais ry­šiais pa­gar­sė­jęs nau­ja­sis Lie­tu­ vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) va­do­vas Ju­lius Kve­da­ras neatsk­ lei­džia, koks jo at­ly­gi­ni­mas. Bet jam teks pa­ro­dy­ti sa­vo pi­ni­gi­ nės tu­ri­nį pro­ku­ro­rams, ku­rie pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­ būt ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. Arū­nas Damb­raus­kas a.dambrauskas@diena.lt

Sle­pia at­ly­gi­ni­mą?

Kri­zės ka­muo­ja­mą Lie­tu­vos fut­bo­ lą pa­si­šo­vęs gel­bė­ti prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos nau­ja­sis LFF pre­zi­den­ tas J.Kve­da­ras ne­no­ri at­skleis­ti sa­ vo pa­ja­mų šal­ti­nių. Pa­gal LFF įsta­ tus ši or­ga­ni­za­ci­ja yra vie­šas as­muo, bet nau­ja­sis pre­zi­den­tas dien­raš­čiui at­si­sa­kė nu­ro­dy­ti, ko­kio dy­džio at­ly­ gi­ni­mą jis gau­na iš fe­de­ra­ci­jos. Mo­to­cik­lu „Har­ley Da­vid­son“ be­si­pui­kuo­jan­tis ir ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to ne tik Pa­lan­go­je, bet ir ki­ to­se ša­lies vie­to­se įsi­gi­jęs 63 me­tų J.Kve­da­ras yra lin­kęs grei­tai įsi­ plieks­ti, ypač, jei už­si­me­na­ma apie jo prieš­ta­rin­gą praei­tį. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad Lie­tu­ vos fut­bo­lo ge­ne­ro­lu ta­pęs vy­ras ne kar­tą yra už­fik­suo­tas ma­fio­zais ti­ tu­luo­ja­mų as­me­nų ap­sup­ty­je. Ne­se­niai prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­ jos fut­bo­lo vei­kė­ju su­si­do­mė­jo Vals­ ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­ vai, o Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt ne­tei­sė­to J.Kve­da­ro pra­tur­tė­ji­mo.

Lial­ka ir „Pa­lo­ma“

Kal­bos apie glau­džius J.Kve­da­ro ry­šius su Vi­li­jam­po­lės „dak­ta­rų“ gau­jos at­sto­vais sklan­do jau be­ maž du de­šimt­me­čius. Prieš ke­lio­li­ka me­tų kri­mi­na­li­nė­se su­ves­ti­nė­se bu­vo skelb­ta nuo­trau­ka, ku­rio­je J.Kve­da­ras nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs su vie­nu re­ke­to pra­di­nin­kų Kau­ne lai­ko­mu Val­de­ma­ru Ra­moš­ka. Jis yra vie­nas nuo­žmiau­sių anų lai­kų lai­ki­no­sios sos­ti­nės nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ly­de­rių, pra­var­de Knop­kė, skan­da­lin­gai iš­gar­sė­ju­sio Ri­čar­do Ra­moš­kos vy­res­ny­sis bro­lis.

Mo­kes­čių ins­pek­ to­riai nu­sta­tė, kad J.Kve­da­ras pa­ty­rė dau­giau iš­lai­dų, ne­gu ga­lė­jo tu­rė­ti pa­ja­mų. Nuot­rau­ka da­ry­ta „dak­ta­rų“ gau­jos pa­mėg­to res­to­ra­no „Vi­li­ja“ ati­da­ry­mo iš­kil­mė­se. Res­to­ra­no pa­tal­po­se bu­vo re­gist­ruo­ta bend­ro­vė „Pa­lo­ma“, ku­ rio­je bu­vo įdar­bin­tas ir da­bar­ti­nis LFF pre­zi­den­tas.

Mėgs­ta pra­ban­gą

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt ne­ tei­sė­to J.Kve­da­ro pra­tur­tė­ji­mo ini­ ci­ja­vo Vil­niaus ap­skri­ties mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Sos­ti­nė­je pra­dė­tas ty­ri­ mas ne­se­niai per­duo­tas į Kau­ną – pa­gal LFF pre­zi­den­to gy­ve­na­mą­ ją vie­tą. Mo­kes­čių ins­pek­to­riai nu­sta­tė, kad J.Kve­da­ras, įsi­gy­da­mas mo­to­ cik­lą „Har­ley Da­vid­son“ ir pirk­da­ mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Pa­lan­go­je esan­čio­se Ser­mies­čio ir Kan­ko­rė­ žių gat­vė­se, pa­ty­rė dau­giau iš­lai­ dų, ne­gu ga­lė­jo tu­rė­ti pa­ja­mų. „J.Kve­da­ras pa­ro­dy­mus da­vė va­sa­rį. Jis pa­mi­nė­jo ke­tu­ris as­me­ nis, ku­rie, anot ap­klau­sia­mo­jo, jam sko­li­no pi­ni­gų. Tarp jų – J.Kve­da­ ro su­gy­ven­ti­nė ir trys vy­rai, ku­rių ver­si­jos kol kas neišk­lau­sy­tos“, – dien­raš­čiui sa­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Do­na­tas Pu­zi­nas. Lin­kęs sla­pu­kau­ti

Be­siaiš­kin­da­mi J.Kve­da­ro pa­ja­mų šal­ti­nius ty­rė­jai pa­pra­šė jiems rei­ ka­lin­gų do­ku­men­tų ir iš LFF. Prieš tap­da­mas fe­de­ra­ci­jos pre­ zi­den­tu J.Kve­da­ras daug me­tų dir­ bo šios or­ga­ni­za­ci­jos ge­ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi. Pak­laus­tas, ko­kį at­ ly­gi­ni­mą gau­da­vo ir kiek už­dir­ba da­bar, jis ne­no­rė­jo to pa­sa­ky­ti. „Ne­su vie­šas as­muo“, – ne­ti­kė­tai pa­reiš­kė nau­ja­sis LFF pre­zi­den­tas, nors jo va­do­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos įsta­tuo­se nu­ro­do­ma, kad fe­de­ra­ci­ja yra vie­šas ju­ri­di­nis as­muo. Toks sla­pu­ka­vi­mas pri­mi­nė dar vie­ną jo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pį, apie ku­rį J.Kve­da­ras kal­ba la­bai ne­no­riai ir su­sier­zi­na, pa­klaus­tas apie sa­vo ry­šius su Kau­no kri­mi­na­li­nio pa­ sau­lio vei­kė­jais.

Puo­ta­vo su ma­fio­zais

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­reng­to­je pa­ žy­mo­je už­fik­suo­ta, kad 1995 m. va­ sa­rą bu­vęs „dak­ta­rų“ gau­jos šu­las, tris­kart teis­tas Al­vy­das Vik­to­ras Lau­ ri­na­vi­čius, pra­var­de Lu­ras, aud­rin­gai šven­tė įkur­tu­ves. Į dva­re­lį pri­me­nan­čius Lu­ro na­mus nuo­ša­lio­je vie­to­je ša­lia Ne­mu­no tuo­ met su­si­rin­ko Kau­no „dak­ta­rų“ šta­ bo bran­duo­lys – Hen­ri­kas Dak­ta­ras, Vid­man­tas Gu­dzins­kas, pra­var­de Gu­ zas, Egi­di­jus Aba­rius, pra­var­de Go­ga, Vid­man­tas Siau­ru­se­vi­čius, pra­var­de Siau­ras. Taip pat kri­mi­na­li­nia­me pa­ sau­ly­je įta­kin­gi Jo­nas Biels­kis ir Vi­ta­ li­jus Kos­tiu­čen­ka, pra­var­de Kau­las. Kri­mi­na­lis­tų duo­me­ni­mis, šiek tiek vė­liau prie mi­nė­tos puo­tos da­ ly­vių pri­si­jun­gė ne tik J.Kve­da­ras, bet ir ki­ti spor­to pa­sau­lio vei­kė­jai. 2004 m. Kau­no or­ga­ni­zuo­tų nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (ONTT) pa­ žy­mo­je H.Dak­ta­rui bu­vo už­draus­ ta bend­rau­ti su 71 as­me­niu. Tarp jų – ir J.Kve­da­ru. Ste­bi­na, kad J.Kve­da­ ras, tuo­met vos ko­jas ap­ši­lęs LFF, ne­ pa­bū­go ­da­ly­vau­ti ir triukš­min­ga­me gim­ta­die­ny­je, kur su­si­rin­ko vi­sas Kau­ no ma­fi­jos bran­duo­lys – Go­ga, Gu­zas, Jo­nas Ro­mei­ka, pra­var­de Ro­mė­nas. Suk­ru­to Sei­mo na­riai

Pap­ra­šy­tas pa­pa­sa­ko­ti, ko­kie rei­ ka­lai jį su­ves­da­vo su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio per­so­no­mis, J.Kve­da­ras dien­raš­čiui at­kir­to, kad esą jam įky­ rė­jo šne­kė­ti šia te­ma. „Jei­gu ką nors konk­re­čiai su tais as­me­ni­mis bū­čiau tu­rė­jęs, se­niai bū­čiau ten... Aš užau­ gęs ta­me ra­jo­ne, aš į fut­bo­lą atė­jau iš bok­so. Vie­ni žmo­nės, su ku­riais kar­ tu au­gau, da­bar pa­sie­kė di­de­lių aukš­ tu­mų – vie­nas yra rek­to­rius, ki­tas – tei­sė­jas, o ki­ti nuė­jo į ki­tą pu­sę. Tai ką

da­bar pa­da­ry­ti? Aš nuė­jau į spor­tą“, – kal­bė­jo į Lie­tu­vos fut­bo­lo val­do­vo sos­tą at­si­sė­dęs J.Kve­da­ras. Jo praei­ tis su­kė­lė įta­ri­mų Sei­mo na­riams ir jie prieš ke­le­tą mė­ne­sių krei­pė­si į Vals­ty­ bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją bei Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą. Lė­šas skirs­to su­gy­ven­ti­nė?

Įta­kin­go fut­bo­lo funk­cio­nie­riaus ga­li­mi ry­šiai su nu­si­kals­ta­mu pa­ sau­liu, pa­sak Sei­mo na­rių, ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl J.Kve­da­ro tin­ka­mu­mo ei­ti pa­rei­gas. Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šę par­la­men­ta­ rai Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas, Val­de­ ma­ras Val­kiū­nas ir Jo­nas Sta­ne­vi­čius tei­gia, jog J.Kve­da­ro veik­la „me­ta še­šė­lį vi­sos LFF veik­los skaid­ru­mui ir lei­džia įtar­ti, kad Lie­tu­vos fut­bo­le šian­dien gal­būt kles­ti ko­rup­ci­ja, ne­ skaid­rios bei ne­tei­sė­tos fi­nan­si­nės ir var­žy­bų klas­to­ji­mo ma­chi­na­ci­jos“. „Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia klau­si­ mas, ko­kiu bū­du LFF skirs­to­mos lė­šos ir ko­kio dy­džio at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi jos va­do­vams, – tei­gia Sei­mo na­riai. – LFF Fi­nan­sų sky­riaus va­do­vo pa­rei­gas ei­na J.Kve­da­ro su­gy­ven­ti­nė Da­lia Ži­ge­lie­nė, pa­ts J.Kve­da­ras gy­ve­na itin pra­ban­giai – va­ži­nė­ja bran­giais au­to­mo­bi­liais ir mo­to­cik­lais, gy­ve­na di­džiu­lia­me na­ me Kau­ne. Jei­gu paaiš­kė­tų, kad to­kį gy­ve­ni­mo ly­gį jam už­tik­ri­na at­ly­gi­ni­ mas, gau­na­mas iš LFF, tuo­met kel­ti­nas klau­si­mas, kie­no in­te­re­sus iš tie­sų gi­ na LFF ir ko­kie jos tiks­lai.“ Siun­čia pas po­pie­žių

Į Sei­mo na­rių raš­tą J.Kve­da­ras rea­ ga­vo šiurkš­čiai. „Te­gul jie krei­pia­si kur no­ri, kad ir į po­pie­žių. Ar jie ne­ svei­ki, ar kvai­liai? Išei­tų, kad aš per sa­vo gy­ve­ni­mą ne­su­ge­bė­jau už­si­ dirb­ti mo­to­cik­lui ir ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui. Mo­to­cik­lais va­ži­nė­ju nuo jau­ nys­tės ir esu tu­rė­jęs vi­sų mar­kių ta­ ry­bi­nius mo­to­cik­lus“, – dien­raš­čiui pa­reiš­kė J.Kve­da­ras. Sei­mo na­rių prie­kaiš­tai pro­ku­ro­ rams ne­pa­si­ro­dė ne­rim­ti. Vals­ty­ bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai at­li­kus pir­mi­nį pa­tik­ri­ni­mą, nu­spręs­ta pra­ dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir at­lik­ti iš­sa­ mų J.Kve­da­ro gau­tų pa­ja­mų ir iš­lai­ dų pa­tik­ri­ni­mą. Apie LFF fi­nan­si­nius rei­ka­lus J.Kve­da­ras aiš­ki­no la­bai mig­lo­tai. Pap­ra­šy­tas pa­pa­sa­ko­ti, ko­kie yra jo ne kar­tą mi­nė­tų in­ves­tuo­to­jų iš Vo­kie­ ti­jos mo­ty­vai fi­nan­siš­kai rem­ti Lie­tu­ vos fut­bo­lą, J.Kve­da­ras aiš­ki­no: „Aš tu­riu ge­rų kon­tak­tų su vo­kie­čiais nuo se­no. Jie Lie­tu­vos fut­bo­lo vi­zi­ją ga­ li pa­rem­ti fi­nan­siš­kai. Lie­tu­vo­je ne­la­ bai kas no­ri rem­ti. Ko­dėl jiems at­ro­ do svar­bu rem­ti Lie­tu­vos fut­bo­lą? Kai ge­riau pa­žin­si­te vo­kie­čius, su­pra­si­te. Jiems fut­bo­las yra vis­kas, dėl to jie no­ ri rem­ti. Jie yra ge­ra­no­riš­ki žmo­nės.“ Mig­lo­tai apie pla­nuo­ja­mas in­ves­ti­ ci­jas kal­ban­čio J.Kve­da­ro fi­nan­si­nė pa­ dė­tis šiuo me­tu taip pat ga­na mig­lo­ta: pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mu ap­ri­bo­tos jo nuo­ sa­vy­bės tei­sės į mo­to­cik­lą „Har­ley Da­ vid­son“ ir Pa­lan­go­je, Kan­ko­rė­žių gat­ vė­je, esan­tį že­mės skly­pą ir pa­sta­tą.

„„Ku­ror­tas: pro­ku­ro­rams už­kliu­vo J.Kve­da­ro Pa­lan­go­je, Kan­ko­rė­žių gat­

vė­je, įsi­gy­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas. Įta­rus ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą, na­ mas ir skly­pas areš­tuo­ti. Vy­tau­to Liau­dans­kio ir Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


8

ŠeštADIENIS, kovo 24, 2012

10p.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

„Vie­ni­ši vil­kai“ – Eu­ro­pos sau­gu­mo tar­ny­bų gal­vos skaus­mas.

pasaulis

„„Bičiuliai: A.Lukašenka (nuotr. dešinėje) ir koncerno „Traipl“ šeimininkas J.Čižas yra gerai pažįstami, jie abu kilę iš kaimo ir turi vienodų pomėgių. 

A.Lu­ka­šen­kos oli­gar­chai val­do gin Dėl san­kcijų Aliak­ sand­ro Lu­ka­šen­kos pi­ni­ginė­mis va­di­na­ miems stam­biems Bal­ta­ru­si­jos vers­li­ nin­kams Eu­ro­po­je ver­da karš­tos dis­ku­ si­jos. Kas yra A.Lu­ ka­šen­kos oli­gar­chai, pa­si­domė­jo Len­ki­ jos laik­raš­tis „Ga­ze­ta Wy­borc­za“.

Gat­vei – vers­li­nin­ko var­das

Prieš 17 metų tapęs pre­zi­den­tu A.Lu­ka­šen­ka vers­li­nin­kus va­di­no „blu­suo­to­mis utėlė­mis“, ku­rias tau­ta pri­va­lo nu­si­mes­ti nuo sa­vo kūno. Bet šian­dien Mins­ko gatvė­se daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių „Fer­ra­ri“ ar­ba „Bent­ ley“, o prie kiek­vie­no stam­bes­nio mies­to iš­dygę tur­tuo­lių „ge­tai“. Vie­na Bres­to gatvė pa­va­din­ta Mi­ chai­lo Mo­šens­kio, žu­vies im­por­to ir per­dir­bi­mo kon­cer­no „San­ta-Im­ peks-Brest“ įkūrėjo, var­du. Jo tur­ tas bu­vo ver­ti­na­mas 150 mln. do­le­ rių. Po jo mir­ties verslą per­ėmė 41 metų sūnus Aliak­sand­ras – ko­ne jau­niau­sias Bal­ta­ru­si­jos oli­gar­chas. Oli­gar­chais, pel­niu­siais did­žiau­ sią A.Lu­ka­šen­kos pa­si­tikė­jimą, šian­dien va­di­na­mi Ju­ri­jus Či­žas, Aliak­sand­ras Ša­ku­ti­nas ir Vla­di­mi­ ras Pef­ti­je­vas. Šis yra aki­vaiz­dus ly­ de­ris šia­me sąra­še, jo turtą ne­prik­ lau­so­mos ži­niask­lai­dos prie­monės ver­ti­na 1 mlrd. do­le­rių. Gink­lai, spor­tas ir lo­te­ri­jos

V.Pef­ti­je­vo bal­ta­ru­siš­kos sva­jonės is­ to­ri­ja pra­si­dėjo 1993 m., kai jis įstei­ gė bend­rovę „Bel­te­cheks­port“, ku­ri pre­kia­vo gink­lais, li­ku­siais iš bu­vu­ sios SSRS. Tuo me­tu vers­li­nin­kas

bu­vo prem­je­ro Via­čas­la­vo Ke­bi­čiaus pa­tikė­ti­nis. A.Lu­ka­šen­kos per­galė 1994 m. pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ne­ sut­rukdė V.Pef­ti­je­vo vers­lui, nes jis su­gebė­jo už­megz­ti ry­šius su nau­ jo ša­lies va­do­vo šei­ma, pir­miau­sia su sūnu­mi Vik­to­ru, ku­ris da­bar yra pre­zi­den­to pa­tarė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais ir ku­ruo­ja jė­ gos tar­ny­bas. O A.Lu­ka­šen­kos žmo­ na da­bar va­do­vau­ja vie­nos V.Pef­ti­je­ vo bend­rovės at­sto­vy­bei. Bend­rovė „Bel­te­c heks­p ort“ šian­dien ga­mi­na lėktu­vus, šar­ vuo­čius ir ma­žo ka­lib­ro gink­lus, ta­čiau pa­grin­di­nis jos vers­las yra būti tar­pi­nin­ke tarp Ru­si­jos gin­ klų bend­ro­vių ir dik­ta­to­rių Af­ri­ ko­je, cent­rinė­je Azi­jo­je, Piet­ry­čių Azi­jo­je ir Pietų Ame­ri­ko­je. JAV sa­ ko, kad V.Pef­ti­je­vo kong­lo­me­ra­tas yra par­davęs ginklų Ira­nui ir Šiau­ rės Korė­jai. Be pre­ky­bos gink­lais, šio Bal­ta­ ru­si­jos oli­gar­cho im­pe­ri­ja taip pat ga­mi­na al­ko­holį ir ver­čia­si ne­kil­ no­ja­muo­ju tur­tu, pir­miau­sia – arabų ša­ly­se. Jo bend­rovė „Sportpa­ri“ or­ga­ni­zuo­ja lo­te­ri­jas, o jos pa­grin­di­nis par­tne­ris yra Pre­zi­ den­to spor­to klu­bas, kurį ku­ruo­ja ki­tas A.Lu­ka­šen­kos sūnus Dmit­ri­ jus. V.Pef­ti­je­vas taip pat yra Bal­ta­

ru­si­jos te­ni­so aso­cia­ci­jos va­do­vas, jis pa­dėjo pir­ma­jai pa­sau­lio ra­ke­tei Vik­to­ri­jai Aza­ren­kai jos pir­mai­siais spor­tinės kar­je­ros žings­niais. V.Pef­ti­je­vas tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir verslą Mal­to­je, Aust­ri­jo­ je, Jung­ti­niuo­se Arabų Emy­ra­tuo­ se ir In­di­jo­je. Jis gy­ve­na Mal­to­je ir į gim­tinę už­su­ka tik ret­sy­kiais. Ma­ no­ma, kad vers­li­nin­kas tu­ri dvi­ gubą pi­lie­ty­bę, o jo vai­kai net ne­ kal­ba ru­siš­kai.

Vie­na Bres­to gatvė pa­va­din­ta Mi­chai­lo Mo­šens­kio, žu­vies im­por­to ir per­dirbi­mo kon­cer­no įkūrėjo, var­du. Kai per­nai va­sarą Briu­se­lis įtrau­ kė V.Pef­ti­jevą į juodąjį sąrašą ir skyrė jam san­kci­jas, A.Lu­ka­šen­ ka įsiu­to. „Pri­sie­kiu, V.Pef­ti­jevą gy­ve­ni­ me ma­čiau gal tik du ar tris kar­tus, ne dau­giau, – tuo­met ti­ki­no ša­lies va­do­vas. – Sa­ko, kad jis vald­žią fi­ nan­suo­ja. Pri­sie­kiu, kad nei as­me­

ninėms, nei vals­ty­binėms reikmėms pi­nigų iš jo ne­ėmiau.“ Aist­ros dėl vieš­bu­čio

Ta­čiau A.Lu­ka­šen­ka ne­nei­gia pa­ žin­ties su 48 metų J.Či­žu, kurį daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti pre­zi­den­ to drau­gi­jo­je. Juo­du ki­lo iš kai­mo, tu­ri bendrų po­mėgių – pa­vyzd­žiui, šie­nau­ti dal­giu. „Tai ge­nia­lus vers­li­nin­kas, tu­ rin­tis ta­lentą už­dirb­ti pi­ni­gus“, – laik­raš­čiui „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ sakė ana­li­ti­kos cent­ro „Stra­te­gi­ja“ eko­ no­mis­tas Leo­ni­das Zai­ka. J.Či­žas val­do kon­cerną „Traipl“, ku­ris im­por­tuo­ja ru­sišką naftą, per­dir­ba ją ir pe­reks­por­tuo­ja į Va­ ka­rus. Oli­gar­chas ver­čia­si ir sta­tybų vers­lu. 150 mln. eurų vertės vieš­ bu­čio „Kem­pins­ki“ Mins­ko cent­re sta­tybų pro­jek­tas ne­se­niai su­kėlė san­dalą Briu­se­ly­je. Slovė­ni­ja va­sarį ve­ta­vo siū­lymą įtrauk­ti J.Čižą į ES juodąjį sąrašą ir pa­gra­si­no blo­kuo­ ti vi­sus Briu­se­lio spren­di­mus dėl Bal­ta­ru­si­jos. Prie­žas­tis ne­tru­ko iš­ kil­ti į pa­vir­šių: Slovė­ni­jos bend­rovė „Ri­ko Group“ yra vieš­bu­čio sta­ tybų pro­jek­to par­tnerė. J.Či­žas tu­ri vers­lo ry­šių ir kai­ mynė­se Lie­tu­vo­je bei Lat­vi­jo­je, šio­je ver­čia­si bio­de­galų ga­my­ba.


9

ŠeštADIENIS, kovo 24, 2012

pasaulis Po­pie­žiaus ­ ra­gi­ni­mai

Ra­do dar ­ pen­kias au­kas

Į Lo­tynų Ame­riką ke­liau­da­mas po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI va­kar pa­ra­gi­no jau­nuo­sius mek­si­kie­čius ne­klau­sy­ti nar­ko­tikų pre­kei­ vių vi­lio­nių tar­nau­ti kar­te­liams, o ku­bie­čius – at­si­sa­ky­ti mark­siz­mo. Per šią sa­vo pir­ mąją ke­lionę į is­pa­niš­kai kal­ban­čią Lo­tynų Ame­riką po­nti­fi­kas, ku­riam kitą mėnesį „ su­kaks 85 me­tai, ko­vo 23–26 d. lan­ky­sis Si­lao, Leo­ne ir Gva­na­chua­te Mek­si­ko­je, „ o pa­skui dviem die­noms nu­vyks į Kubą.

Dar pen­ki la­vo­nai ket­vir­ta­dienį bu­vo ras­ ti pu­siau pa­ni­ru­sia­me krui­zi­nio lai­vo „Cos­ ta Con­cor­dia“ kor­pu­se, juos išt­rauk­ti pla­ nuo­ja­ma ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis. Lai­ ve bu­vo 4229 ke­lei­viai ir įgu­los na­riai, kai jis sau­sio 13 d. va­karą užp­laukė ant uo­ lų prie Džil­jo sa­los ne­to­li Tos­ka­nos kran­ tų. Šis in­ci­den­tas nu­si­nešė 32 žmo­nių gy­ vybę. Iki šiol ras­ta 30 la­vonų, įskai­tant ap­ tik­tus ket­vir­ta­dienį.

14 vyrų,

pri­klau­san­čių vaikų po­rnog­ra­fi­jos tink­lui, su­laikė Aust­ra­li­jos po­li­ci­ja.

ES išplėtė san­kci­jas ES ša­lių už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ rai va­kar nu­sprendė įves­ti san­kci­jas 29 įmonėms, ku­rios pri­klau­ so trims su Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­ kos re­ži­mu sie­ja­miems Bal­ta­ru­si­ jos oli­gar­chams, ir į juodąjį sąrašą pa­pil­do­mai įtraukė 12 as­menų. Vers­las nuo­gąstau­ja

„Scanpix“ nuotr.

nk­lus, naftą ir… mu­ziką Mėgsta sportą, jau­nystė­je už­siėmė kla­si­kinė­mis im­tynė­mis, o šian­dien va­do­vau­ja Bal­ta­ru­si­jos im­ty­nių fe­ de­ra­ci­jai. Vers­li­nin­kui pri­klau­so Mins­ko fut­bo­lo klu­bas „Di­na­mo“. „Eu­ro­vi­zi­jos“ klas­totės

Tre­čias stam­biau­sias Bal­ta­ru­si­ jos oli­gar­chas – 52 metų A.Ša­ku­ti­ nas – ži­no­mas kaip po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos mėgėjas. Ne­se­niai jo var­ das nu­skambė­jo skan­da­le dėl bal­ sų klas­to­ji­mo per „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­linės at­ran­kos turą. Pag­ rin­di­nis jo rėmėjas bu­vo A.Ša­ku­ ti­nas. Dar iki fi­na­li­nio bal­sa­vi­mo sklan­ dė gan­dai, kad nu­galė­to­jas aiš­kus iš anks­to – tai 26 metų at­likė­ja Alio­na Lans­ka­ja, ku­rią pro­te­ga­vo A.Ša­ku­ ti­nas. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja nu­galė­ to­ju iš­rin­ko grupę „Li­te­sound“, bet žiū­ro­vai bal­suo­da­mi SMS ži­nutė­ mis į pirmą vietą išstūmė A.Lans­ kają. „Li­te­sound“ už­gin­či­jo re­zul­ ta­tus, vie­šo­jo­je erdvė­je pa­skli­do įta­ri­mai, kad balsų nu­galė­to­jai „pri­skam­bi­no“ įta­kin­gi rėmėjai. Į ki­lusį skan­dalą te­ko įsi­kiš­ti pa­ čiam A.Lu­ka­šen­kai. Net ke­le­tas vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­cijų at­li­ko ty­ rimą ir nu­statė, kad bal­sai iš tiesų bu­vo klas­to­ja­mi. Ga­liau­siai priim­

tas spren­di­mas, kad į Baku at­sto­ vau­ti Bal­ta­ru­si­jai va­žiuos „Li­te­ sound“. Ke­li at­ran­kos kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai ga­vo pa­pei­ki­mus ar­ ba bu­vo at­leis­ti iš pa­reigų, o A.Ša­ ku­ti­nui te­ko vie­šai ap­gai­les­tau­ti. Vers­li­nin­ko tur­tas ver­ti­na­mas 150 mln. do­le­rių, jis va­do­vau­ja sta­ tybų tech­ni­kos ga­my­bos bend­ro­vei „Am­ko­dor“. Tai stam­biau­sia to­kio po­būdžio bend­rovė bu­vu­sios SSRS te­ri­to­ri­jo­je, ji eks­por­tuo­ja pro­duk­ ciją į Ru­siją, Ser­biją, Bul­ga­riją, Ru­ mu­niją ir ne­tgi Ne­palą bei Pietų Af­ri­kos Res­pub­liką. A.Ša­ku­ti­nas pri­klau­so or­ga­ni­ za­ci­jai „Bal­to­ji Ru­sia“, ku­ri jun­gia vers­li­nin­kus, pa­lai­kan­čius A.Lu­ka­ šenką. Iš van­dens li­pa sau­si

Ta­čiau pa­ra­ma A.Lu­ka­šen­kai ne­ga­ li ap­sau­go­ti nuo visų pa­vojų. Da­ bar KGB tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ ko­mas Vik­to­ras Šev­co­vas, ku­ris, neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, kal­ti­na­ mas ma­chi­na­ci­jo­mis sta­tant būstą Ve­ne­sue­lo­je. Šios ša­lies pre­zi­den­ tas Hu­go Chá­ve­zas yra ge­ras A.Lu­ ka­šen­kos bi­čiu­lis. „Te­gu grąži­na, ką pa­vogė“, – apie V.Šev­covą kalbė­jo Bal­ta­ru­si­ jos va­do­vas.

Vy­kin­tas Pu­ga­čiaus­kas iš Lie­tu­ vos at­sto­vybės ES sakė, kad konk­ re­čios įmonės bus vie­šai pa­skelb­ tos šian­dien. Nau­jienų agentū­ros BNS ži­nio­ mis, san­kci­jos pirmą kartą pri­ tai­ky­tos oli­garchų Ju­ri­jaus Či­žo ir Ana­to­li­jaus Ter­navs­kio įmonėms, į juodąjį sąrašą įtrauk­ta ir nau­ jų vers­li­nin­ko Vla­di­mi­ro Pef­ti­je­vo bend­ro­vių. Šios įmonės, va­di­na­ mos A.Lu­ka­šen­kos ki­šenė­mis, ne­ galės at­lik­ti fi­nan­si­nių ope­ra­cijų ES. Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vams šią sa­vaitęs per­spėjus apie eko­no­mi­ nių san­kcijų žalą Lie­tu­vos vers­lui, dip­lo­ma­tai sa­ko, kad nuo­gąsta­vi­ mai ne­pagrįs­ti, kad prie­š Bal­ta­ru­ siją jo­kių vi­suo­ti­nių eko­no­mi­nių san­kcijų nėra, prie­monės tai­ko­ mos tik oli­gar­chams, o ne vals­ tybės įmonėms. Va­sarį san­kcijų klau­si­mas bu­ vo ati­dėtas, Slovė­ni­jai tuo­met blo­ka­vus spren­dimą dėl ar­ti­mo A.Lu­ka­šen­kos drau­go J.Či­žo įmo­ nių, ku­rios tu­ri ry­šių su Slovė­ni­ jos vers­lu. Nuogąs­ta­vimų bu­vo iš­sa­kiu­si ir Lat­vi­ja, ta­čiau va­kar pa­vy­ko pa­tvir­tin­ti komp­ro­mi­sinį įmo­nių sąrašą. Briu­se­ly­je po­sėdžiau­jan­tys už­ sie­nio rei­kalų mi­nist­rai taip pat išplėtė dau­giau nei 200 as­menų sąrašą, ku­ria­me esan­tiems žmo­ nėms draud­žia­ma at­vyk­ti į ES ir ku­rių sąskai­tos įšal­do­mos. Šal­ti­ nių tei­gi­mu, į jį įtrauk­tas J.Či­žas

ir A.Ter­navs­kis bei de­šimt teisė­ sau­gos pa­reigūnų. Didės Ru­si­jos įta­ka?

Sank­cijų prie­š Bal­ta­ru­siją ES ima­ si rea­guo­da­ma į rep­re­si­nio re­ži­mo prie­mo­nes prie­š po­li­ti­nius opo­ nen­tus. A.Lu­ka­šen­ka ypač griež­ tų prie­mo­nių ėmėsi po to, kai 2010 m. pre­zi­den­to rin­ki­mai su­ kėlė ma­si­nius pro­tes­tus. Ta­čiau kai ku­rių ES ša­lių pa­ reigū­nai, įskai­tant Lie­tu­vos Pre­ zi­dentę Da­lią Gry­baus­kaitę, per­ spėja, kad per­ne­lyg griež­tos eko­no­minės san­kci­jos tik pa­di­ dins Ru­si­jos įtaką Bal­ta­ru­si­jo­je. Ket­vir­ta­dienį po su­si­ti­ki­mo su Lat­vi­jos pre­zi­den­tu D.Gry­baus­ kaitė sakė, kad san­kci­jos prie­š Bal­ta­ru­si­jos re­žimą yra rei­ka­lin­ gos, ta­čiau jos ne­turėtų pa­veik­ti pa­prastų žmo­nių. O Lat­vi­jos va­ do­vas And­ris Bėrzi­nis teigė, kad, nu­kentė­jus Bal­ta­ru­si­jo­je in­ves­ta­ vu­sioms Lat­vi­jos įmonėms, ža­los pa­tirs ir pa­pras­ti žmonės. Anks­čiau šią sa­vaitę Lie­tu­vos ir pra­monės vers­lo at­sto­vai per­ spėjo, kad ES eko­no­minės san­kci­jos Bal­ta­ru­si­jai ga­li turė­ti ka­ tast­ro­fiškų pa­da­ri­nių Lie­tu­vos vers­lui. Lai­komės bend­ros po­zi­ci­jos

Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­ lius va­kar sakė, kad dėl san­kcijų su A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu sie­ja­miems oli­gar­chams Lie­tu­va lai­ko­si bend­ ros po­zi­ci­jos su vi­sa ES. „Sank­ci­jos nu­kreip­tos prie­š as­ me­nis, ar­ti­mus Bal­ta­ru­si­jos va­ do­vui A.Lu­ka­šen­kai. Šiuo at­ve­ju mes lai­komės bend­ros po­zi­ci­jos su ES“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je sakė A.Ku­bi­lius.

Anks­čiau V.Šev­co­vas va­do­va­vo ban­kui „Trast­bank“. Praė­ju­sio am­ žiaus pa­sku­ti­nia­me de­šimt­me­ty­je jis va­di­no­si „In­fo­bank“ ir bu­vo įsi­ vėlęs į ne­le­ga­lią pre­kybą gink­lais su Ira­ku. Dėl šios prie­žas­ties JAV bu­ vo užd­rau­du­sios sa­vo bend­rovėms bend­ra­dar­biau­ti su šia fi­nan­si­ne or­ga­ni­za­ci­ja. Bėdų yra turėjęs ir V.Pef­ti­je­vas. Va­ka­ruo­se be­si­slaps­tan­tis buvęs Bal­ta­ru­si­jos vi­daus rei­kalų mi­nis­ te­ri­jos Ko­vos su ko­rup­ci­ja sky­riaus dar­buo­to­jas Via­čas­la­vas Dud­ki­nas nau­jienų po­rta­lui „Be­lo­rus­kij Par­ ti­zan“ pa­pa­sa­ko­jo, kad jo grupė bu­ vo su­rin­ku­si faktų apie V.Pef­ti­je­vo fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas. Bet jo­kių san­kcijų vers­li­nin­kas ne­su­laukė. Su teisė­sau­gos or­ga­nais bend­rau­ti te­ko ir J.Či­žui. 2007 m. KGB su­ėmė vals­ty­bi­nio kon­cer­no „Bel­nef­te­ chim“ va­dovą Aliak­sandrą Bo­rovskį, įta­riamą fi­nan­sinė­mis ma­chi­na­ci­jo­ mis per­dir­bant ru­sišką naftą. J.Či­ žas bu­vo išk­vies­tas kaip liu­di­nin­kas ir pri­vers­tas pa­si­ra­šy­ti pa­si­žadė­jimą neiš­vyk­ti. Ga­liau­siai oli­gar­chas iš van­dens iš­li­po sau­sas, o A.Bo­rovs­kis bu­vo nu­teis­tas pen­ke­riems me­tams kalė­ji­mo. Tie­sa, pra­ėjus pus­me­čiui A.Lu­ka­šen­ka su­teikė jam ma­lonę.

„„Kliū­tis: ES de­ry­bas dėl san­kcijų Bal­ta­ru­si­jai ap­sun­ki­na at­skirų ša­

Pa­rengė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

AFP nuo­tr.

lių eko­no­mi­niai in­te­re­sai. 

BNS inf.


10

ŠeštADIENIS, kovo 24, 2012

pasaulis Pro­tes­tas Por­tu­ga­li­jo­je Por­tu­ga­li­jo­je ket­vir­ta­dienį su­reng­ tas strei­kas baigė­si jau­ni­mo ir po­ li­ci­jos su­si­rėmi­mais sos­tinė­je Li­sa­ bo­no­je. Nuo pa­reigūnų kliu­vo ir ne­ ra­mumų kurs­ty­to­jams, ir ke­liems žur­na­lis­tams. Nu­kentė­jo trys žmo­ nės. Pro­fe­sinės sąjun­gos pro­tes­ tuo­ja prie­š griež­tas tau­py­mo prie­ mo­nes ir dar­bo įsta­tymų pa­kei­ti­ mus. Vy­riau­sybė pri­vers­ta im­tis šių skaus­mingų prie­mo­nių, kad gautų fi­nan­sinę pa­galbą iš tarp­tau­ti­nių or­ ga­ni­za­cijų.

Ta­li­ba­no žemė­je su­ka­si gaš­ly­bių vers­las Pe­ša­va­ras yra vie­nos kon­ser­va­ ty­viau­sių Pa­kis­ta­no pro­vin­cijų sos­tinė, bet ir čia, re­li­ginėms par­ ti­joms, Ta­li­ba­nui ir vy­riau­sy­bei po no­si­mi, ki­no pla­tin­to­jai su­ gebė­jo įsuk­ti gaš­ly­bių verslą. Sek­sas ir kvai­ša­lai

Men­kai ap­švies­to­je pa­tal­po­ je tren­kia ha­ši­šu. Ek­ra­ne gau­siai pri­si­da­žiu­si mo­te­ris ap­temp­tais dra­bu­žiais vi­lio­ja­mai ju­di­na klu­ bus. Au­di­to­ri­ja, ku­rią su­da­ro tik vy­rai, šūkau­ja ir švil­pia. Mu­zi­ka nu­ty­la, ir veiks­mas ek­ra­ne pra­de­ da kais­ti. Mi­nia pra­trūksta: švil­ pi­mas pe­rau­ga į stau­gimą, kėdės pra­de­da in­ten­sy­viai vib­ruo­ti. Pe­ša­va­re, ko­ne kon­ser­va­ty­viau­ sios Pa­kis­ta­no pro­vin­ci­jos sos­tinė­ je, šie vy­rai žiū­ri po­rnog­ra­finį filmą – re­li­ginėms par­ti­joms, Ta­li­ba­nui ir vy­riau­sy­bei tie­siai po no­si­mi. Šio­je pro­vin­ci­jo­je ir ypač pa­čia­me Pe­ša­ va­re re­li­gi­niai ekst­re­mis­tai daž­nai bom­bo­mis ata­kuo­ja mu­zi­kos par­ duo­tu­ves ir in­ter­ne­to ka­vi­nes. Rek­ la­mi­niai pla­ka­tai, ku­riuo­se pa­vaiz­ duo­tos mo­te­rys, nuo­lat nu­plėšia­mi. Stebė­ti­na, bet to­kio­je rep­re­sy­vio­je at­mos­fe­ro­je ki­no teat­rai suau­gu­ sie­siems su­ge­ba klestė­ti. Salės nuo­lat pil­nos

„Per kiek­vieną seansą būna pil­ na žmo­nių, – pa­sa­ko­jo buvęs ki­ no pro­diu­se­ris La­la Fi­da Mo­ ham­ma­das Kha­nas. – Kiek­vie­nas ži­no, kas ro­do­ma ki­no teat­ruo­se. Or­ga­ni­zuo­ja­me po tris per­žiū­ras kas­dien. Sek­ma­die­niais tu­ri­me ne­tgi ry­tinį seansą. O pa­si­bai­gus ra­ma­da­nui seansų skai­čių pa­di­ di­na­me iki pen­kių.“ L.F.M.Kha­nas va­do­vau­ja ma­ žam ki­no teat­rui Ra­val­pin­dy­je, mies­te­ly­je ne­to­li sos­tinės Is­la­ ma­ba­do. Prieš kurį laiką jis metė įprastą ki­no verslą. „Nie­kas ne­ norė­jo žiūrė­ti ir pirk­ti šva­rių fil­ mų“, – paaiš­ki­no vy­ras. Bet laisvė tu­ri sa­vo kainą. Ki­no teatrų sa­

vi­nin­kai pri­vers­ti mokė­ti šimtų tūkstan­čių ru­pijų ky­šius, kad ga­ lėtų ap­sau­go­ti sa­ve ir sa­vo verslą nuo vald­žios san­kcijų. Ne­bi­jo nie­ko

Pe­ša­va­ro ki­no teatrą „Sha­ma“ val­ do Bi­lourų šei­ma, o ke­li jos na­riai pri­klau­so val­dan­čia­jai „Awa­mi“ na­cio­na­li­nei par­ti­jai. „Jie turė­ jo tris ki­no teat­rus. Vie­nas jų bu­ vo už­pul­tas prie­š ke­letą metų, ir tuo­met jie du ki­no teat­rus pa­vertė pre­ky­bos cent­rais, o likęs to­liau dir­ba ir ro­do po­rnog­ra­fin ­ ius fil­ mus“, – pa­sa­ko­jo L.F.M.Kha­nas. Pe­ša­va­re vei­kia de­vy­ne­ri ki­no na­mai ir, pa­sak filmų kri­ti­ko Ai­ ja­zo Gu­lo, vi­si jie, išs­ky­rus vie­ ną, pri­klau­santį Pa­kis­ta­no oro pa­jėgoms, ro­do suau­gu­sie­siems skir­tus fil­mus. Kai re­gio­ne įsit­ vir­ti­no Ta­li­ba­nas, du ki­no teat­rai bu­vo už­pul­ti, o ke­li ki­no teatrų sa­vi­nin­kai pa­grob­ti. „Nors bu­vo pri­vers­ti su­mokė­ti mil­ži­niš­kus pi­ni­gus už laisvę, jie ne­nut­raukė sa­vo veik­los“, – teigė A.Gu­las. Mo­te­rys ne­bei­na į kiną

„Po­li­vu­das“, puštūnų kal­ba ku­ riamų filmų in­dust­ri­ja, garsė­ja sa­vo ero­ti­ne ir po­rnog­ra­fi­ne pro­ duk­ci­ja. Ji pa­siekė piką pra­ėju­sio am­žiaus aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ ty­je ir per ke­letą de­šimt­me­čių jos mas­tas su­mažė­jo. L.F.M.Kha­nas su nos­tal­gi­ja pri­ si­me­na „Po­li­vu­do“ auk­si­nius lai­ kus, kai bi­lie­tai į fil­mus bu­vo išg­raibs­to­mi prie­š ke­lias die­nas ar net sa­vai­tes. Ir, svar­biau­sia, tarp ki­no teatrų lan­ky­tojų anuo­met būda­vo mo­terų. „Aiš­ku, vy­rai ir mo­te­rys bu­vo griež­tai at­ski­ria­mi, bet mo­te­rys bent jau ėjo į kiną“, – pa­sa­ko­jo L.F.M.Kha­nas. Da­bar, kai Pe­ša­va­ro ki­no teat­ rai liūd­nai garsė­ja po­rnog­ra­fi­nių filmų per­žiū­ro­mis, jo­kia mo­te­ris ne­drįsta per­ženg­ti jų slenks­čio. „Le Temps“ inf.

„„Po­pu­lia­ru­mas: per suau­gu­sie­siems skirtų filmų sean­sus salės bū­

na pil­nos, o ypač lan­ky­tojų pa­gausė­jo po pa­snin­ko mėne­sio ra­ma­ da­no. AFP nuo­tr.

„„Pra­ty­bos: „vie­ni­ši vil­kai“, to­kie kaip A.Beh­rin­gas-Brei­vi­kas (nuotr. apačioje) ir M.Me­rah, su­kėlė di­delį gal­vos

Te­ro­riz­mo atei­tis

Per­nai Nor­ve­gi­jo­je siautė­jo An­der­sas Beh­rin­gas-Brei­vi­kas, šie­met Prancū­zi­jo­ je kraują lie­jo Mo­ha­me­das Me­rah. „Vie­ ni­ši vil­kai“ ta­po di­de­liu gal­vos skaus­mu Eu­ro­pos sau­gu­mo tar­ny­boms. Eks­per­ tai būtent ši­taip įsi­vaiz­duo­ja atei­ties te­ro­ rizmą. Neat­sa­ky­tas klau­si­mas

„Al Qae­da“ tai va­di­na in­di­vi­dua­liuo­ ju dži­ha­du, kai jos ša­li­nin­kas be ypa­ tin­go pa­ren­gi­mo ir prie­mo­nių sa­va­ ran­kiš­kai žu­do prie­šus. Pa­ly­gin­ti su Rugsė­jo 11-ąja, tai at­ro­do ne taip įspūdin­ga. Bet „vie­nišų vilkų“ iš­puo­ liai tu­ri kitų pra­na­šumų. Ka­dan­gi to­ kiems te­ro­ris­tams ne­rei­kia pa­gal­ bos iš išorės, juos sun­kiau su­sek­ti. O smūgis, kaip ro­do šios sa­vaitės įvy­ kiai, ga­li turė­ti la­bai di­delį po­veikį. „Vie­ni­ši vil­kai“, vyk­dan­tys ne­ di­de­lio mas­to ata­kas prie­š leng­vus tai­ki­nius, to­kius kaip sep­ty­ni nu­ žu­dy­ti žmonės Prancū­zi­jo­je, ga­li būti te­ro­riz­mo atei­tis, – įspėjo te­ ro­riz­mo eks­per­tas iš Azi­jos ir Ra­ mio­jo van­de­ny­no fon­do Saj­ja­nas Go­he­las. – Pas­ta­rie­ji įvy­kiai paro­ dė, kad „Al Qae­dos“ ša­li­nin­kai ga­ li pa­tys vyk­dy­ti sėkmin­gas ata­kas ir sėti baimę. Būtent tai ir nu­ti­ko

Prancū­zi­jo­je: žmonės bi­jo­jo išei­ ti iš namų, mo­kyk­lo­se pa­tru­lia­vo sar­gy­ba. Tvy­ro­jo tik­ras ne­sau­gu­ mo jaus­mas – tai ir yra tik­ra­sis te­ ro­riz­mas.“ Po 32 va­lan­das tru­ku­sios ap­ siaus­ties spe­cia­lio­sios pa­skir­ ties pa­jėgos ket­vir­ta­dienį Tulū­zo­je nu­kovė al­žy­rie­čių kilmės prancū­ zą M.Me­rah, ku­ris prie­š tai pri­si­ pa­ži­no nu­žudęs tris ka­rei­vius, tris vai­kus žy­dus ir ra­biną. Te­ro­ris­to mir­tis at­ėmė iš po­li­ci­jos ga­li­mybę su­ži­no­ti svar­biau­sią da­lyką – ar jis veikė vie­nas, ar kar­tu su ki­tais. Sim­bo­linė žai­dy­nių reikšmė

Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja, šie­met ren­gian­ ti va­sa­ros olim­pi­nes žai­dy­nes ir kar­tu su Prancū­zi­ja mi­ni­ma tarp pa­grin­di­nių te­ro­ristų tai­ki­nių, sieks iš­mok­ti vi­sas šios is­to­ri­jos pa­mo­ kas, ko­kias įma­no­ma.

Lon­do­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Ber­nar­das Ho­ga­nas-Ho­we va­sarį pri­pa­ži­no, kad „vie­ni­šo vil­ko“ iš­ puo­lio grėsmė su­ka­si jo ir ko­ legų gal­vo­se nuo per­nai lie­pos, kai A.Beh­rin­gas-Brei­vi­kas Nor­ve­gi­jo­ je nu­žudė 77 žmo­nes. „Kai su­ži­no­jo­me apie šį iš­puolį, at­liktą vie­no žmo­gaus, įtraukė­me to­ kį sce­na­rijų į mūsų sau­gu­mo pla­nus. Pri­va­lo­me lai­ku nu­sta­ty­ti įta­ria­muo­ sius tiek ša­lies vi­du­je, tiek išorė­je ir įver­tin­ti ti­ki­mybę, kad kas nors su­ rengs pa­na­šią ata­ką per olim­pi­nes žai­dy­nes. Mes ma­no­me, kad to­kia ti­ ki­mybė la­bai ma­ža, bet ruoš­da­mie­si žai­dynėms pri­va­lo­me į tai at­si­žvelg­ ti“, – sakė B.Ho­ga­nas-Ho­we. „To­kio ti­po ata­ka, ko­kia įvyk­ dy­ta Tulū­zo­je, nėra uni­ka­lus ir tik Prancū­zi­jai būdin­gas mo­de­lis. Jis ga­li būti pa­kar­to­tas Vo­kie­ti­jo­je, Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir bet kur ki­tur. Ir tai yra di­de­lis rūpes­tis, ypač artė­jant Lon­do­no olim­pinėms žai­dynėms, – teigė eks­per­tas S.Go­he­las. – Olim­ pinės žai­dynės tu­ri di­delę sim­bo­linę reikšmę, nes 2005-ai­siais, kitą die­ ną po to, kai 2012 m. žai­dy­nių sos­ti­ ne bu­vo pa­skelb­tas Lon­do­nas, ja­me įvy­ko lie­pos 7-osios iš­puo­lis (ta­da žu­vo 52 žmonės – red. pa­st.).“ „Vie­ni­šo vil­ko“ pra­na­šu­mai

Pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma per­ nai rugpjūtį sakė, kad „vie­ni­ši vil­


11

ŠeštADIENIS, kovo 24, 2012

pasaulis Pro­tes­tas Por­tu­ga­li­jo­je

Prancū­zi­jo­je žmonės bi­jo­ jo išei­ti iš na­ mų, mo­kyk­lo­ se pa­tru­lia­vo sar­gy­ba. Tvy­ ro­jo tik­ras ne­sau­gu­mo jaus­mas – tai ir yra tik­ra­sis te­ro­riz­mas.

skausmą britų po­li­ci­jai prie­š Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

jau pra­si­dėjo kai“ te­ro­ris­tai, to­kie kaip A.Beh­ rin­gas-Brei­vi­kas, šian­dien ke­lia di­desnę grėsmę Jung­tinėms Vals­ ti­joms nei di­de­lio mas­to ata­ka. Ko­vo­to­jams su te­ro­riz­mu, ku­ rie įpratę sek­ti tarp­tau­ti­nius tink­ lus ar­ba kuo­pe­les, ne­si­se­ka iki ga­ lo per­pras­ti „vie­nišų vilkų“, nes jų vei­ki­mo po­būdis būna la­bai skir­ tin­gas. Iš­puo­lių vie­tos ir­gi būna ne­ tikė­tos – pa­vie­niai te­ro­ris­tai daž­nai smur­tau­ja ten pat, kur gy­ve­na. „Jei­gu kuo­pelę su­da­ro vie­nas ar­ ba du žmonės, yra ge­ro­kai sun­kiau sek­ti jų veiklą, kon­tak­tus ir pan. Vald­žia tu­ri ma­žiau ga­li­my­bių nu­ trauk­ti iš­puolį, kol jis dar pla­nuo­ ja­mas, nes ne­ga­li tikė­tis, kad bus nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja, kaip at­si­ tin­ka su stam­besnė­mis gru­puotė­ mis“, – aiš­ki­no S.Go­he­las. Ki­ta ver­tus, jei­gu te­ro­ris­tas nėra ge­rai mo­ky­tas ir la­bai su­ma­nus, su­ sek­ti jį ga­li būti leng­viau. Pa­lie­ka­mi pėdsa­kai in­ter­ne­te ar­ba neat­sar­gus au­kos se­ki­mas grei­tai ga­li pa­trauk­ ti sau­gu­mo tar­nybų dėmesį. Konst­ ruo­ti bom­bas taip pat ri­zi­kin­ga, nes dau­ge­ly­je ša­lių po­li­ci­ja ste­bi pre­ kybą po­ten­cia­lio­mis sprog­menų su­de­da­mo­sio­mis da­li­mis. „Ko gi jūs lau­kia­te?“

Bet Prancū­zi­jos žval­gy­bos ne vie­ nus me­tus sek­to M.Me­rah pa­vyz­ dys ro­do, kad pra­na­šu­mas vis dėl­

Areš­tui ne­turė­jo pa­grin­do

Prancū­z i­jos po­l i­ci­ja ne­t urė­jo jo­k io pa­grin­do su­lai­ky­ti is­la­mo ekst­re­mis­ tu pa­si­skel­bu­sio M.Me­rah, kol jis dar ne­pradė­jo žu­dy­ti žmo­nių. „Ne­bu­vo nė vie­nos prie­žas­t ies, ku­ ri būtų su­da­r iu­si sąly­gas su­lai­k y­t i M.Me­rah, – prancūzų ra­d i­jui va­kar sakė Prancū­zi­jos prem­je­ras Fran­çois Fil­lo­nas. – To­k io­je ša­ly­je kaip mū­ sų ne­t u­r i­me teisės be teis­mo lei­d i­ mo nuo­lat stebė­ti žmo­g ų, ku­ris nėra įvykdęs jo­k io nu­si­kal­t i­mo... Mes gy­ ve­na­me įsta­ty­mo vals­tybė­je.“ Prancūzų pa­reigū­nai su­si­du­r ia su vis gar­ses­niais klau­si­mais dėl to, ko­ dėl M.Me­rah, ku­ris bu­vo pa­si­skelbęs „Al Qae­dos“ ko­vo­to­ju ir dėl sa­vo ke­ lio­nių į Af­ga­nis­taną bei Pa­kis­taną bu­ vo ži­no­mas žval­gy­bai, ne­bu­vo su­lai­ ky­tas dar prie­š tai, kai nu­žudė sep­ty­ nis žmo­nes. Pa­pil­domų klau­simų pa­ kurstė ir JAV žval­gy­bos pra­ne­ši­mas, kad M.Me­rah bu­vo įtrauk­tas į sąra­

to yra pa­vie­nio te­ro­ris­to pusė­je. Tai ge­rai su­pran­ta „Al Qae­da“, ku­ ri per­nai bir­že­lio 2 d. vie­na­me is­la­ mis­ti­nia­me fo­ru­me pa­ra­gi­no tęsti Osa­mos bin La­de­no darbą. „Va­ka­ruo­se gy­ve­nan­tys mu­ sul­mo­nai tu­ri ne­pa­mirš­ti, kad jų gy­ve­na­mo­ji vie­ta pui­kiai tin­

šą žmo­n ių, ku­r iems draud­ž ia­ma at­ skris­ti į Ame­riką ar išsk­ris­ti iš jos. Ta­č iau F.Fil­lo­nas tei­si­no žval­g y­bi­ nin­kus ir sakė, kad jie sa­vo darbą at­ li­ko to­bu­lai – iden­t i­fi ­ka­vo M.Me­rah, kai jis vy­ko į sa­vo ke­lio­nes. Pa­sak prem­je­ro, žval­g y­bos agen­tai stebė­jo jį ga­na il­gai, kad prieitų prie iš­va­dos, jog nėra jo­k io ele­men­to, jo­ kio po­ž y­m io, kad tai – pa­vo­jin­gas žmo­g us, ku­r is vieną dieną nuo žod­ž ių pe­reis prie darbų.

Pra­žudė ko­kai­nas Pop­mu­zi­kos le­gen­da, „Gram­my“ lau­reatė Whit­ney Hous­ton mirė at­si­tik­ti­nai pa­sken­du­si vieš­bu­ čio nu­me­rio vo­nio­je pa­var­to­ju­si ko­kai­no, ku­ris galė­jo su­kel­ti šir­ dies smūgį.

To­kią iš­vadą ket­vir­ta­dienį pa­ skelbė teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ tai. Wh.Hous­ton, ku­ri mirė pra­ ėjusį mėnesį, būda­ma 48 metų, vieš­bu­ty­je Be­ver­li Hil­se, tik­riau­ siai pa­tyrė šir­dies smūgį, dėl ku­ rio pa­ni­ro po van­de­niu. „Šir­dies li­ga, pa­ūmėju­si dėl ko­ kai­no var­to­ji­mo, nulėmė jos pa­ sken­dimą“, – sakė Los And­že­lo apy­gar­dos ko­ro­ne­rio įstai­gos at­ sto­vas Crai­gas Har­vey. Mirš­tant dai­ni­ninkės or­ga­niz­ me bu­vo ko­kai­no, kaip tei­gia­ma ko­ro­ne­rio įstai­gos pa­reiš­ki­me, ku­ria­me jos mir­tis va­di­na­ma at­ si­tik­ti­ne, o mir­ties prie­žas­ti­mis nu­ro­do­mas pa­sken­di­mas ir „ate­ rosk­le­ro­zinės šir­dies li­gos bei ko­ kai­no var­to­ji­mo po­vei­kis“. Wh.Hous­ton bu­vo ras­ta ne­gy­va va­sa­rio 11 d., gar­bin­giau­sių mu­ zi­kos pra­monės ap­do­va­no­jimų „Gram­my“ įtei­ki­mo iš­va­karė­se, ke­lios va­lan­dos prie­š iš­kil­mingą va­karą ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­ je „Be­ver­ly Hil­ton“, ku­ria­me ir mirė. Nuo pat jos mir­ties bu­vo spėlio­ ja­ma, kad ji galė­jo mir­ti pa­var­to­ ju­si re­cep­ti­nių vaistų ir al­ko­ho­lio. Iš tiesų, jos or­ga­niz­me taip pat bu­vo ras­ta nar­ko­tikų ir vaistų, bet pa­sta­rie­ji prie mir­ties ne­pri­sidė­ jo, kaip nu­rodė ko­ro­ne­rio įstai­ga. Tarp ap­tiktų med­žiagų yra ma­ri­ hua­nos, alp­ra­zo­la­mo („Xa­nax“), cik­lo­ben­zap­ri­no („Fle­xi­ril“) ir di­ fen­hid­ra­mi­no („Be­nad­ryl“). Ko­ro­ne­rio įstai­gos at­sto­vas sa­ kė, kad iš esmės Wh.Hous­ton mirtį galė­jo nu­lem­ti chro­niš­kas ko­kai­no var­to­ji­mas. „Pa­var­to­jus ko­kai­no šir­dis ima plak­ti grei­čiau, ar­te­ri­jos su­siaurė­

ja, o tai ga­li ... su­kel­ti jums šir­dies prie­puolį“, – sakė jis. Ne­tikė­ta Wh.Hous­ton mir­ tis ap­temdė „Gram­my“ įtei­ki­mo ce­re­mo­niją Los And­že­lo cent­ re „Stap­les Cen­ter“, į ku­rią pa­ sku­tinę mi­nutę bu­vo įtrauk­ti ke­ li pa­gar­bos pa­reiš­ki­mai ve­lio­nei ir vie­ša mal­da. Wh.Hous­ton kar­je­ra tru­ko be­ veik tris de­šimt­me­čius, ji par­davė dau­giau kaip 170 mln. sa­vo įrašų, tarp jos hitų yra „I Will Al­ways Lo­ve You“. Ta­čiau ji il­gai grūmė­ si su pri­klau­so­my­be nuo nar­ko­ti­ nių med­žiagų.

Pa­var­to­jus ko­kai­ no šir­dis ima plak­ ti grei­čiau, ar­te­ri­jos su­siaurė­ja, o tai ga­li su­kel­ti šir­dies prie­puolį. Wh.Hous­ton bu­vo pa­lai­do­ta pra­ėjus sa­vai­tei po mir­ties, Nau­ ja­ja­me Džer­sy­je, po emo­cin­go per te­le­vi­zi­jas trans­liuo­to at­si­svei­ki­ ni­mo Niuar­ko bap­tistų baž­ny­ čio­je, ku­rio­je ji dai­nuo­da­vo vai­ kystė­je. Anks­čiau šį mėnesį paaiškė­jo, kad Wh.Hous­ton visą sa­vo tur­ tą pa­li­ko duk­rai Bob­bi Kris­ti­nai, gi­mu­siai aud­rin­go­je san­tuo­ko­ je su dai­ni­nin­ku Bob­by Brow­nu. Šis pa­gal jos tes­ta­mentą ne­ga­vo nie­ko. 19-metė Bob­bi Kris­ti­na pa­ veldės vi­sus mo­ti­nos pi­ni­gus, bal­dus, dra­bu­žius, as­me­ni­nius daik­tus, pa­puo­ša­lus ir au­to­mo­ bi­lius. Ke­lio­mis die­no­mis vėliau Bob­ bi Kris­ti­na sakė, kad pla­nuo­ja pa­ sek­ti sa­vo mo­ti­nos pėdo­mis ir pa­ suk­ti į šou verslą. BNS inf.

„M.Me­rah bu­vo ap­klaus­tas, ste­bi­mas, jo bu­vo klau­so­ma­si“, – sakė F.Fil­lo­nas ir pri­dūrė, kad jis bu­vo žmo­g us, gy­ venęs nor­malų gy­ve­nimą. „Prik­lau­sy­mas sa­la­fitų or­ga­ni­za­ci­jai nėra nu­si­kal­ti­mas pa­ts sa­vai­me. Ne­ ga­li­me pai­nio­ti re­li­g i­nio fun­da­men­ ta­liz­mo su te­ro­riz­mu, net jei ži­no­me, kad yra juos vie­ni­jan­čių ele­mentų“, – pa­brėžė prem­je­ras. BNS inf.

ka vyk­dy­ti dži­ha­dui prie­š sio­nis­ tus ir kry­žiuo­čius, – vaiz­do įra­ še kalbė­jo „Al Qae­dos“ at­sto­vas Ada­mas Ga­dah­nas. – Paim­ki­me, pa­vyzd­žiui, Ame­riką. Ji užt­vin­dy­ ta leng­vai priei­namų ginklų... Ko gi jūs lau­kia­te?“

„„Iš­va­da: Wh.Hous­ton or­ga­niz­me po mir­ties bu­vo ras­ta ko­kai­no, ma­

CNN, „Reu­ters“ inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

ri­hua­nos ir re­cep­ti­nių vaistų pėdsakų. 


12

ŠeštADIENIS, kovo 24, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2431 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1463 JAV do­le­ris 1 2,6107 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6289 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9534 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3060 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5297 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9187 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8640

–0,38 %

–0,1539 % +0,2078 % +0,2188 % –0,2466 % –0,0767 % –0,6186 % –0,0530 % –0,0179 % +0,0524 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,67

2,34

„Apoil“

4,89

4,62

2,33

Bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko „Sno­ras“ kre­ di­to­rių ne­gin­či­ja­mi rei­ka­la­vi­mai sie­kia 6,523 mlrd. litų – to­kią sumą už­va­kar pa­tvir­ti­no Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas. O dėl be­veik 2,9 mlrd. litų vertės rei­ka­la­ vimų sua­be­jo­ta. „Sno­ras“ anks­čiau pra­ nešė, kad teis­mui pa­teikė rei­ka­la­vimų, ku­rių vertė sie­kia 9,4 mlrd. litų. Teis­mui pa­teik­ta iš vi­so 27,7 tūkst. kre­di­to­rių pa­ raiškų.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,41 %

6,9

Pat­vir­ti­no ­ rei­ka­la­vi­mus

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,57 %

105,94 dol. už 1 brl. 124,02 dol. už 1 brl.

pro­c.

per me­tus su­mažė­jo žemės ūkio pro­duktų su­pir­ki­mo kai­nos Lie­tu­vo­je.

Kon­tak­tais griaus kartų sie­nas

Kitą sa­vaitę Vil­niu­je, Kau­ne ir Klaipė­do­je vyk­sian­tys kon­taktų mai­nai pa­ra­gins jau­nimą skin­tis ke­lią į sėkmę, o vers­lo at­sto­vus – pa­tik­liau pa­žvelg­ti į jaunų žmo­nių idė­jas. Da­ly­viai nea­be­jo­ja, kad da­lis už­megztų pa­žin­čių išaugs į par­tne­rystę. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ieš­kos darb­da­vių

Kon­taktų mai­nuo­se da­ly­vau­sian­tis jau­ni­mas, vers­lo ir or­ga­ni­za­cijų at­ sto­vai ren­gi­nio tikslą in­terp­re­tuo­ ja sa­vaip. Vie­ni sie­kia pa­si­žval­gy­ti į per­spek­tyvų jau­nimą, ki­ti – su­si­ras­ ti darbą ar plėsti jau tu­rimą verslą. Vy­tau­to Did­žio­jo uni­ver­si­te­to rek­to­rius Zig­man­tas Ly­de­ka sakė, jog kon­taktų mai­nuo­se pir­miau­sia da­ly­vaus todėl, kad galėtų skleis­ti daž­nai pa­mirš­tamą ži­nią apie gabų ša­lies jau­nimą: „Dirb­da­mas uni­ver­ si­te­te ma­tau la­bai veržlų, kūry­bingą, di­na­mišką, no­va­to­rišką mūsų jau­ nimą. Todėl šne­kos, kad Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me nie­ko ge­ro, yra ne vi­sa­da tei­sin­gos. No­riu pa­drąsin­ti jau­nimą ir nu­trauk­ti šias šne­kas. Iš tiesų mes tu­ri­me pa­tį did­žiau­sią turtą – ga­ bių jaunų žmo­nių, ku­rie pil­ni idė­ jų ir ini­cia­ty­vos.“ Jau­ni žmonės kon­taktų mai­nuo­se jau­čia tu­rin­tys ga­li­mybę at­skleis­ ti sa­vo ga­bu­mus ir jais pa­trauk­ ti po­ten­cia­lių darb­da­vių dėmesį. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ to Tarp­tau­ti­nio vers­lo stu­dijų ma­ gist­rantū­ros stu­dentė Si­mo­na Ma­ čiuls­kaitė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu do­mi­si dar­bo rin­ka ir no­ri su­ras­ ti per­spek­ty­vią kom­pa­niją, ku­rio­ je būtų ma­lo­nu dirb­ti. Da­ly­va­vi­mas kon­taktų mai­nuo­se su vers­lo at­sto­

vais, jos ma­ny­mu, ga­li pa­dėti pa­ siek­ti už­sibrėžtų tikslų. „Ma­nau, kad to­kie ren­gi­niai nau­din­gi ir jau­niems žmonėms, ir tiems, ku­rie eko­no­mi­kos ratą su­ka būda­mi šiek tiek aukš­tesnė­je po­ zi­ci­jo­je“, – sakė Klaipė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Anot jo, verslą vys­tan­tiems darb­da­viams, in­ves­tuo­to­jams ir sa­vi­val­dos at­ sto­vams kon­taktų mai­nai su­tei­kia ga­li­mybę ne tik at­pa­žin­ti vie­niems ki­tus, bet ir skleis­ti gerą ži­nią apie sa­ve bei iš­girs­ti apie ki­tus. Ga­li­mybė dirb­ti kar­tu

Ren­gi­ny­je da­ly­vau­sian­čios or­ga­ ni­za­ci­jos ruo­šia­si dai­ry­tis pa­na­šiai mąstan­čių par­tne­rių ir už­megz­ ti dia­logą, ku­ris galbūt išaugs iki bendrų pro­jektų. „No­ri­me pra­ plėsti aki­ratį, pa­si­žval­gy­ti, ką da­ro ap­lin­ki­niai. Ga­liau­siai ti­kimės su­ si­ras­ti naujų pa­žin­čių ir par­tne­rių, pa­žiūrė­ti, ar ga­li­ma su jais bend­ ra­dar­biau­ti“, – sakė ty­rimų ins­ti­ tu­to „So­cial Dy­na­mics In­ter­na­tio­ nal“ at­sto­vas Pra­nas Kie­ras. Jo tei­gi­mu, to­kio po­būdžio ren­ gi­niuo­se po vie­nu sto­gu su­si­ren­ka vers­lo, moks­lo, so­cia­linės or­ga­ni­za­ ci­jos, o tai esą yra pui­ki pro­ga su­sėsti prie vie­no sta­lo ir pa­svars­ty­ti, ką ga­ li­ma nu­veik­ti bend­ro­mis jėgo­mis. Bend­rovės Va­karų laivų ga­myk­ los di­rek­to­rius Ar­nol­das Ši­lei­ka pa­ti­ki­no, kad kon­taktų mai­nuo­se

„Die­na Me­dia News“ kon­taktų mai­nai Mies­tas: Vil­nius Vie­ta: Na­cio­na­linė dailės ga­le­ri­ja (Konstitucijos pr. 22) Data: ko­vo 27 d. Lai­kas: 18–20 val. Mies­tas: Kau­nas Vie­ta: „Žal­gi­rio“ are­nos am­fi­teat­ras (Karaliaus Mindaugo pr. 50) Da­ta: ko­vo 28 d. Lai­kas: 18–20 val. Mies­tas: Klaipė­da Vie­ta: Kon­certų salė (Šaulių g. 36) Da­ta: ko­vo 29 d. Lai­kas: 18–20 val. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ra­ci­ja: www.die­na.lt/kontaktu-mai­nai Or­ga­ni­za­to­riai: UAB „Die­na Me­dia News“ Ini­cia­to­riai: Ro­kas Be­res­nio­vas, Ed­vi­nas Minkš­ti­mas

ti­ki­si at­ra­si būsimų dar­buo­tojų ir skleis­ti ži­nią apie dar­bo ga­li­my­bes įmonė­je: „Esa­me stam­bus darb­da­ vys ša­ly­je ir sie­kia­me ne tik pa­tys ieš­ko­ti dar­buo­tojų, ta­čiau ir su­da­ ry­ti jiems ga­li­my­bes mus pa­pras­ čiau su­ras­ti. No­ri­me, kad jie dau­ giau ži­notų apie mūsų po­rei­kius, siū­lo­mas dar­bo sąly­gas.“ Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu bend­rovė dau­giau­sia bend­ra­ dar­biau­ja su Klaipė­dos uni­ver­si­te­tu, nes šis yra pa­grin­di­nis rei­kiamų spe­ cia­listų kal­vis. Ta­čiau kei­čian­tis kon­ tak­tais ir skleid­žiant ži­nią apie sa­ve esą ti­ki­ma­si išplės­ti sa­vo po­ten­cia­lių dar­buo­tojų geog­ra­fin ­ es ri­bas. Įgūdžiai ug­do­mi per ma­žai

Pa­da­ry­ti įspūdį po­ten­cia­liam darb­ da­viui, gebė­ti už­tik­rin­tai iš­reikš­ ti sa­vo min­tis – vi­sa tai jau­ni­mas galės iš­ban­dy­ti. Z.Ly­de­kos tei­gi­ mu, būtent nau­jas pa­ty­ri­mas yra pa­grin­dinė kon­taktų mainų nau­ da. Jo ma­ny­mu, ši pa­tir­tis jau­ nimą pa­mo­kys ženg­ti pir­muo­sius žings­nius į da­ly­kinį gy­ve­nimą, ku­ ris jau­nus pe­čius užg­riū­va vos bai­ gus uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas. „Jei no­ri iš­mok­ti vie­šai kalbė­ti, tu ir tu­ri kalbė­ti vie­šai, o ne už­si­ daręs kam­ba­ry­je, prie­š veid­rodį ar ar­timą žmogų. Kon­taktų mai­nuo­ se jau­nas žmo­gus pa­si­tik­ri­na tam tik­rus sa­vo gebė­ji­mus, at­ran­da da­ lykų, ku­riuos dar rei­kia iš­mok­ti ar pa­tir­ti“, – sakė rek­to­rius. Paš­ne­ko­vo ma­ny­mu, vi­suo­menė­ je jau­niems žmonėms, iki jiems sto­ jant į uni­ver­si­tetą ar ko­le­giją, pa­si­ rink­ti tin­kamą ke­lią pa­de­da­ma per ma­žai. Ly­giai taip pat esą per ma­ žai kal­ba­ma su ab­sol­ven­tais, kai jie žen­gia į da­ly­kinį pa­saulį. Todėl kon­taktų mai­nuo­se, anot Z.Ly­de­ kos, sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai jau­ nimą ga­li pa­mo­ky­ti tei­singų spren­ dimų ir galbūt pa­keis­ti po­žiūrį į jaunų žmo­nių ga­li­my­bes. „Ša­ly­je yra vietų ir veiklų, ku­rio­ se į jauną žmogų žiū­ri­ma at­sar­giai – vien dėl kartų skir­tu­mo. Ma­no­ma, kad jau­nas žmo­gus tu­ri pra­dėti nuo pat apa­čios ir lip­ti kar­je­ros laip­ tais“, – sakė pašnekovas. Pro­ga už­megz­ti ryšį

Lie­tu­vos de­mok­ra­tiš­ku­mo ug­dy­ mo ko­le­gi­jos va­dovė Eglė Kvies­ kaitė nea­be­jo­jo, kad jau­nam žmo­ gui už­megz­ti kon­taktų šiais lai­kais la­bai sun­ku. Su stu­den­tais dir­ban­

„„Pa­žin­tys: kon­taktų mai­nuo­se jau­ni­mas ban­dys įro­dy­ti sa­vo ga­li­my­bes

ir dai­ry­sis juos pa­lai­kan­čių pro­fe­sio­nalų. 

ti pa­šne­kovė sakė pa­stebė­ju­si, kad darb­da­viai la­bai daž­nai stu­dentų ne­įver­ti­na. Esą vers­lo at­sto­vai nė neuž­mez­ga grįžta­mo­jo ry­šio su jiems siun­čian­čiais gy­ve­ni­mo ap­ ra­šy­mus ir mo­ty­va­ci­nius laiš­kus.

vie­nas aukš­čiau­sių ES. Esą pa­ty­ru­ sio spe­cia­lis­to re­ko­men­da­ci­ja ga­li būti bi­lie­tas į sėkmingą jau­no žmo­ gaus dar­bo pa­tirtį. „Tikė­ti­na, kad jau­nas ren­gi­nio da­ly­vis per va­landą kom­pe­ten­ci­ jos nei­šug­dys, ta­čiau jis ga­li įsi­lie­ ti į tam tikrų įmo­nių ko­lek­ty­vus“, – svarstė E.Kvies­kaitė. Ji sakė iš sa­vo pa­tir­ties ži­nan­ti, kad idėjų ir vi­zijų da­ly­bos pa­na­šaus po­būdžio ren­gi­ niuo­se ga­li at­neš­ti sėkmę. Mez­ga­si tra­di­ci­ja

Vy­tau­tas Grub­liaus­kas:

Kon­taktų mai­nai su­ tei­kia ga­li­mybę ne tik at­pa­žin­ti vie­niems ki­tus, bet ir skleis­ti ži­nią apie sa­ve bei iš­ girs­ti apie ki­tus. „O per kon­taktų mai­nus su įmo­ nių at­sto­vais ga­li­ma su­si­tik­ti akis į akį. Jei­gu jau­nas žmo­gus pa­bend­ rau­ja su ke­liais as­me­ni­mis ir ži­ no, kad pa­darė gerą įspūdį, vė­ liau jis ga­li pa­pra­šy­ti už­tar­ti jį ge­ru žod­žiu ir taip ženg­ti pirmą žings­ nį dar­bo link“, – sakė E.Kvies­kaitė. Anot jos, tai ypač nau­din­ga da­bar, kai ša­lies jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis yra

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

S.Ma­čiuls­kaitės ma­ny­mu, akis į akį su­si­tik­ti su įmonės dar­buo­to­ jais ga­li būti efek­ty­viau nei sa­ve pri­sta­ty­ti mo­ty­va­ci­nia­me laiš­ke ar gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me. Ta­čiau ji taip pat pa­brėžė, jog efek­ty­vu­mas pri­ klau­so nuo to, kas iš įmonės dar­ buo­tojų ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja. „Jei įmonė jai at­sto­vau­ti at­ siun­čia bet kokį dar­buo­toją, tuo­ met už­megz­tas kon­tak­tas ga­li ir ne­būti la­bai nau­din­gas. Ta­čiau jei da­ly­vau­ja žmo­gus, at­sa­kin­gas už per­so­na­lo val­dymą, gy­vas su­si­ti­ ki­mas tik­rai nau­din­ges­nis. Įmo­ nės at­sto­vas per trumpą po­kalbį ga­li pa­ma­ty­ti, ar jau­nas žmo­gus tu­ri rei­kia­mo po­ten­cia­lo“, – sakė S.Ma­čiuls­kaitė. V.Grub­liaus­kas pa­brėžė, kad tik in­ves­tuo­jant į jau­nimą ga­li­ma už­ tik­rin­tai kalbė­ti apie il­ga­laikę vers­ lo per­spek­tyvą. Todėl jis nea­be­jo­jo, kad kon­taktų mainų po­būdžio ren­ gi­niai atei­ty­je bus tik dar pa­klau­ ses­ni ir pa­ma­žu griaus tarp skir­ tingų kartų nu­si­drie­ku­sią sieną.


13

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

vakarė

vakare@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

Paaiš­kė­jus, kad Do­ na­tas Mont­vy­das pa­si­ro­dys pa­sku­ti­nis šių­me­tės „Eu­ro­vi­zi­ jos“ ant­ra­me pus­fi­na­ ly­je, ge­ro­kai pa­ki­lo jo šan­sai pa­tek­ti į fi­na­ lą. Ta­čiau dar sun­ku spręs­ti, ko­kią ga­lu­ ti­nę vie­tą užims Lie­ tu­vos at­sto­vas. Bent kol kas jis prie fa­vo­ri­ tų ne­pris­ki­ria­mas.

„„Gy­vy­bė: Ru­si­jai at­sto­vau­sian­čių bo­bu­čių iš Ud­mur­ti­jos Bu­ra­no­vo kai­

mo am­žiaus vi­dur­kis sie­kia 77 me­tus.

„„Prog­no­zė: kon­kur­so eks­per­tų „„Žvaigž­dė: Pran­cū­zi­jai at­sto­vaus pla­

ma­ny­mu, D.Mont­vy­das tu­rė­tų at­si­dur­ti ties vi­du­riu.

čiai už sa­vo ša­lies ri­bų ži­no­ma at­li­kė­ ja Ang­gun.

„„Ve­te­ra­nas: bri­tų est­ra­dos le­gen­da E.Hum­per­dinc­kas pra­dės fi­na­li­nį „Eu­

ro­vi­zi­jos“ kon­cer­tą, at­lik­da­mas lė­tą ir pa­ky­lė­tą „Lo­ve Will Set You Free“.

Į „Eu­ro­vi­zi­ją“ – ir jau­nuo­liai, ir senoliai Alek­se­jus Bon­da­re­vas

„Eu­ro­v i­z i­jos“ ap­ž val­g i­n in­kas (Mask­va)

Spė­ji­mai ne vi­sa­da taik­lūs

„Eu­ro­vi­zi­jos“ ste­bė­to­jai, ap­žval­gi­ nin­kai, ger­bė­jai, taip pat la­žy­bų tar­ pi­nin­kai po šio tarp­tau­ti­nio dai­nų kon­kur­so da­ly­vių pa­si­ro­dy­mo ei­lės bur­tų ge­ro­kai pa­ge­ri­no sa­vo pro­ gno­zes dėl D.Mont­vy­do ga­li­my­bių. Da­bar jau spė­ja­ma, kad Lie­tu­vos at­ sto­vas Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ ku ge­gu­žės pa­bai­go­je įvyk­sian­čio­ je „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ tu­rė­tų sėk­min­gai įveik­ti pus­fi­na­lio bar­je­rą ir pa­tek­ti tarp 26 fi­na­lo da­ly­vių. D.Mon­ty­dui pus­fi­na­ly­je pro­gno­ zuo­ja­ma penkta–devinta vie­ta. Ta­čiau ga­lu­ti­nė­je „Eu­ro­vi­zi­jos“ da­ly­vių ri­kiuo­tė­je Lie­tu­vos at­sto­ vo at­lie­ka­ma dai­na „Lo­ve Is Blind“ kol kas pa­ten­ka į ant­rą pu­sę – jai pro­gno­zuo­ja­ma ne aukš­tes­nė nei 15 vie­ta. Ki­ta ver­tus, la­žy­bų tar­pi­nin­kai ir eks­per­tai to­li gra­žu ne vi­sa­da su­ ge­ba at­spė­ti „Eu­ro­vi­zi­jos“ nu­ga­lė­ to­jus ar­ba užė­mu­sius aukš­čiau­sias vie­tas. Štai per­nai per­ga­lė pro­gno­ zuo­ta Pran­cū­zi­jai, Es­ti­jai, Veng­ri­jai ar­ba Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, bet nu­ga­ lė­jo azer­bai­dža­nie­čiai. Ne­tei­sin­gai spė­tas ir Lie­tu­vos at­sto­vės Eve­li­nos Sa­šen­ko re­zul­ ta­tas. Be­veik vie­nu bal­su pro­gno­ zuo­ta, kad ji ne­pa­teks į fi­na­lą. Bet at­si­ti­ko prie­šin­gai. Ru­si­ja de­le­guo­ja se­no­les

Šių me­tų spė­ji­muo­se, kas ga­li nu­ skin­ti lau­rus „Eu­ro­vi­zi­jo­je“, do­mi­ nuo­ja Šve­di­ja, Ru­si­ja, Da­ni­ja, Ita­li­ ja, Ser­bi­ja.

Eks­per­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad mu­zi­ki­niu požiūriu šie me­tai la­bai stip­rūs, to­dėl iš­pra­na­šau­ti pir­mo­ sios vie­tos lai­mė­to­ją ne­bus leng­va. Ru­si­jai „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ at­sto­vaus se­ny­vo am­žiaus mo­te­riš­kių folk­ lo­ro ko­lek­ty­vas „Bu­ra­novs­ki­je ba­ buš­ki“ ir at­liks už­de­gan­čią „Par­ty For Eve­ry­bo­dy“. Dai­na, at­lik­ta iš da­lies ud­mur­tų, iš da­lies – lau­žy­ta ang­lų kal­ba, na­cio­na­li­nė­je Ru­si­jos at­ran­ko­je su­rin­ko dau­giau­sia žiū­ ro­vų ir ko­mi­si­jos bal­sų, ap­len­kė ne vie­ną ge­rai ži­no­mą dai­ni­nin­ką, tarp jų – 2008 m. „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ lai­mė­ ju­sį Di­mą Bi­la­ną. Bo­bu­čių iš Ud­mur­ti­jos Bu­ra­no­vo kai­mo am­žiaus vi­dur­kis sie­kia 77 me­tus. Vy­riau­sia­jai – be­maž 90. Bet ji at­ro­do gu­viau­siai ir pel­no dau­giau­sia žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų. Vi­sos Eu­ro­pos mu­zi­kos kri­ti­ kai ir eks­per­tai bo­bu­tėms pro­gno­ zuo­ja ar­ba per­ga­lę, ar­ba kitą aukš­ tą vie­tą. Fi­na­lą pra­dės le­gen­da

Kom­pa­ni­ją so­li­daus am­žiaus mo­ te­riš­kėms iš Ru­si­jos „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ šie­met su­da­rys Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos pa­si­rink­tas est­ra­dos le­gen­da – 75 me­tų En­gel­ber­tas Hum­per­ dinc­kas. Per la­bai il­gą sa­vo so­li­nę kar­je­rą jis pel­nė net 68 auk­si­nes plokš­te­les, 18 pla­ti­ni­nių al­bu­mų ir ke­lias „Gram­my“ pre­mi­jas. E.Hum­per­dinc­kas pra­dės fi­na­li­ nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­cer­tą, at­lik­da­ mas lė­tą ir pa­ky­lė­tą „Lo­ve Will Set You Free“. Dar vie­ną ga­na pla­čiai už sa­vo ša­lies ri­bų ži­no­mą at­li­kė­ją šie­met į „Eu­ro­vi­zi­ją“ siun­čia Pran­cū­zi­ja. Jai

at­sto­vaus dai­ni­nin­kė Ang­gun, ku­ ri at­liks vi­du­ti­nio tem­po „Echo“. Iš In­do­ne­zi­jos ki­lu­si Ang­gun 1997 m. ta­po pir­mą­ja Azi­jos dai­ni­nin­ke, iš­ lei­du­sia tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­ku­sį al­bu­mą. Kaip ga­li­mą nu­ga­lė­to­ją tiek ne­ ma­žai spe­cia­lis­tų, tiek „Eu­ro­vi­zi­ jos“ ger­bė­jų, tiek la­žy­bų bend­ro­vių va­di­na dai­ni­nin­kę Lo­reen iš Šve­di­ jos, ku­ri kon­kur­se at­liks rit­min­gą, šiek tiek eg­zo­tiš­kai al­ter­na­ty­vaus skam­be­sio dai­ną „Eup­ho­ria“.

Eks­per­tai vie­nin­gai su­ta­ria – mu­zi­ki­niu požiūriu šie me­tai la­bai stip­rūs. Lo­reen, kaip ir „Bu­ra­novs­ki­je ba­ buš­ki“, ant­rą kar­tą da­ly­va­vo sa­vo ša­lies na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je. Šiuo at­ve­ju ant­ras kar­tas Šve­di­jos at­ran­ ko­je Lo­reen ne­me­la­vo. Ji ga­li pa­grįs­ tai ti­kė­tis, kad „Eup­ho­ria“ pa­vergs ne­ma­žos da­lies, o gal­būt ne­tgi vi­ sos Eu­ro­pos, šir­dis. To­kiu at­ve­ju ki­ tą­met „Eu­ro­vi­zi­ja“ po 13 me­tų per­ trau­kos bū­tų su­reng­ta Šve­di­jo­je. Ai­ri­ja vėl siū­lo „Ener­gi­zer“

Ant­ras kar­tas ne­me­luo­ja. Šiuo prin­ci­pu, at­ro­do, va­do­vau­ja­si Ai­ri­ ja, šie­met į „Eu­ro­vi­zi­ją“ siun­čian­ ti tą pa­tį neį­ti­ki­mai eksp­re­sy­vų ir „Ener­gi­zer“ pra­var­džiuo­ja­mą bro­ lių dvy­nių due­tą „Jed­wards“, ku­ ris at­sto­va­vo šiai ša­liai ir per­nykš­ čia­me kon­kur­se. Šį­kart „Jed­wards“

dai­nuos „Wa­ter­li­ne“. Pas­te­bi­ma, kad ji nė­ra to­kia įspū­din­ga, ko­kia bu­vo per­nykš­tė „Lips­tick“, ta­čiau ai­rių ber­niu­kai ga­li pa­grįs­tai ti­kė­tis ne tik pa­tek­ti į fi­na­lą, bet ir pa­si­ro­ dy­ti ja­me itin ne­blo­gai. Dėl per­ga­lės, kaip vi­sa­da, rim­tai su­si­ren­gė ko­vo­ti ir Bal­ka­nų vals­ty­ bės. Kroa­ti­ja, Ma­ke­do­ni­ja ir Ser­bi­ja į Ba­ku siun­čia sa­vo su­perž­vaigž­des. Ypa­tin­go ži­niask­lai­dos dė­me­sio su­lau­kia ser­bų dai­ni­nin­kas Želj­ ko Jok­si­mo­vi­čius. Jis ne tik di­de­ lė žvaigž­dė fak­tiš­kai vi­so­se bu­vu­ sios Ju­gos­la­vi­jos res­pub­li­ko­se, bet ir jau yra ga­na sėk­min­gai da­ly­va­ vęs „Eu­ro­vi­zi­jo­se“. Pa­vyz­džiui, 2004 m. jo at­lik­ta dai­na „La­ne Mo­je“ kon­kur­se užė­mė ant­rą vie­ tą. Be to, Ž.Jok­si­mo­vi­čius bu­vo vie­nas iš 2008-ųjų „Eu­ro­vi­zi­jos“ Belg­ra­de ve­dė­jų. La­žy­bų bend­ro­vės ser­bo at­lie­ka­ mai ti­piš­kai Bal­ka­nų ba­la­dei pro­ gno­zuo­ja jei­gu ne per­ga­lę, tai bent jau vie­tą pir­ma­me pen­ke­tu­ke. Nu­ga­lė­to­ją pa­rin­ko A.Lu­ka­šen­ka

Ši „Eu­ro­vi­zi­ja“ neiš­ven­gė skan­ da­lų. Be­ne di­džiau­sias įvy­ko kai­ my­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je. Jo­je po na­ cio­na­li­nės at­ran­kos pa­ts ša­lies pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ ka ap­kal­ti­no jos ren­gė­jus ne­tei­sė­ to­mis ma­ni­pu­lia­ci­jo­mis bal­suo­jant ir lie­pė į Ba­ku siųs­ti ant­ros vie­tos lai­mė­to­ją – gru­pę „Li­te­sound“ su dai­na „We Are The He­roes“. Ra­sis­ti­nis skan­da­las ki­lo dėl Uk­rai­nos na­cio­na­li­nę at­ran­ką lai­ mė­ju­sios Gai­ta­nos. Kai ku­rie uk­ rai­nie­čių po­li­ti­kai pa­rei­ka­la­vo pa­ keis­ti ša­lies at­sto­vę „Eu­ro­vi­zi­jo­je“

teig­da­mi, kad dėl Gai­ta­nos af­ri­ kie­tiš­kos kil­mės Uk­rai­na esą bus Eu­ro­po­je lai­ko­ma Juo­do­jo že­my­ no ša­li­mi. Dvi vals­ty­bės šie­met at­si­sa­kė da­ ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me dai­nų kon­ kur­se. Pir­mą­ja ta­po Len­ki­ja, ku­ri per­nai ge­ro­kai pa­dė­jo Lie­tu­vos at­ sto­vei E.Sa­šen­ko. Len­kai sa­vo at­ si­sa­ky­mą siųs­ti at­sto­vą į „Eu­ro­vi­ zi­ją“ mo­ty­va­vo per­ne­lyg ap­krau­tu te­le­vi­zi­jos ete­riu dėl ar­tė­jan­čio Eu­ ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to, va­sa­ros pra­džio­je vyk­sian­čio šio­je ša­ly­je ir kai­my­nė­je Uk­rai­no­je. Vi­suo­me­ni­nė Ar­mė­ni­jos te­le­ vi­zi­ja tik prieš ke­lias sa­vai­tes pra­ ne­šė ne­da­ly­vau­sian­ti „Eu­ro­vi­zi­ jo­je“ Ba­ku, paaiš­ki­nu­si, kad tai da­ro dėl ar­mė­nų at­žvil­giu per­ne­ lyg ka­rin­gų Azer­bai­dža­no pre­zi­ den­to Il­ha­mo Ali­je­vo pa­reiš­ki­mų. Je­re­va­nas ne­ti­ki dai­nų kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių pa­ti­ki­ni­mais, kad vi­sų jo da­ly­vių sau­gu­mu bus pa­ si­rū­pin­ta. Be ki­ta ko, Ar­mė­ni­ ja at­krei­pia dė­me­sį, kad ne­se­niai Ba­ku vy­ku­sia­me pa­sau­lio bok­ so čem­pio­na­te azer­bai­dža­nie­čių na­cio­na­lis­tai tie­siog rin­ge ap­mė­ tė ak­me­ni­mis ir sun­kiai su­ža­lo­jo vie­ną ar­mė­nų spor­ti­nin­ką, nors tuo­met taip pat bu­vo tei­kia­mos ga­ran­ti­jos dėl šios ša­lies at­sto­vų sau­gu­mo. Lie­tu­va „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­se mėgs­ta bal­suo­ti už Gru­zi­ją. Šie­ met ši vals­ty­bė siū­lo An­ri Jok­ha­ dzės dai­ną „I’m A Joc­ker“. Eks­per­ tai, ger­bė­jai ir la­žy­bų tar­pi­nin­kai ne­su­ža­vė­ti šiuo ga­na keis­to skam­ be­sio kū­ri­niu, to­dėl pro­gno­zuo­ja, kad jis į fi­na­lą ne­pa­teks.


14

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

vakarė

Lie­tu­vės ke­lio­n mies­te­lį Prancū

„„Pa­mink­las: jau 68-eri me­tai, kai Ora­dū­ro prie Gla­no mies­tas Pran­cū­zi­jo­je yra toks – be gy­ven­to­jų, ku­rie bu­vo iš­žu­dy­ti, ir be po­ky­čių. Vaiz­dai te­be­liu­di­ja tra­ge­di­ją. 

Vie­ną nuo­sta­bią šeš­ta­die­nio po­pie­tę vis­ kas stai­ga pa­si­kei­tė. Te­li­ko ap­de­gę, ap­griu­ vę, be lan­gų na­mai, ga­ra­žai, tvar­tai, baž­ny­ tė­lė. Ap­rū­di­ju­sios siu­vi­mo ma­ši­nos, au­to­ mo­bi­liai, se­nos nuo­trau­kos. Ir 642 nu­žu­ dy­tų žmo­nių pa­lai­kai.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@diena.lt

Mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi

La­bai ra­mu ir la­bai liūd­na. To­kios emo­ci­jos apė­mė Ora­dū­ro prie Gla­ no mies­te­lį ap­lan­kiu­sią Pran­cū­ zi­jo­je gy­ve­nan­čią ir be­si­mo­kan­ čią 26 me­tų krep­ši­nio ko­man­dos „Fey­tiat BC“ žai­dė­ją Au­gus­ti­ną Žy­gai­tę. „1944 m. bir­že­lio 10 d. na­cių ka­ rei­viai žiau­riai iš­žu­dė be­veik vi­sus šio tai­kaus mies­te­lio gy­ven­to­jus. Ši vie­ta ta­po mu­zie­ju­mi po at­vi­ru dan­gu­mi“, – tiek te­pa­sa­kė Li­mo­ že gy­ve­nan­čiai Au­gus­ti­nai drau­gai, kai jie eksp­rom­tu vie­ną niū­rų šeš­ ta­die­nį nu­spren­dė ap­lan­ky­ti Ora­ dū­rą prie Gla­no. Nuo Li­mo­žo iki 87-aja­me Pran­cū­ zi­jos de­par­ta­men­te esan­čio mies­te­ lio su krau­pia is­to­ri­ja – maž­daug 25 km, to­dėl po 25 mi­nu­čių au­to­mo­bi­ liu Au­gus­ti­na su kom­pa­ni­ja jau žen­ gė pro čia įreng­to cent­ro var­tus. „Mies­te­lis už­da­ro­mas, at­ro­do, 17 va­lan­dą, – pa­sak A.Žy­gai­tės, Ora­ dū­rą prie Gla­no ne­sku­bė­da­mas ap­žiū­rė­si per va­lan­dą. – Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Te­rei­kia mo­kė­ti, jei ap­si­lan­ky­si čia pat įreng­ta­me mu­ zie­ju­je.“ Iš­žu­dė tai­kius gy­ven­to­jus

„„Emo­ci­jos: mies­te­ly­je ty­lu, ra­mu ir liūd­na.

Bu­vo gra­žus 1944-ųjų šeš­ta­die­nis. Tą die­ną vo­kie­čiai iš­žu­dė 642 tai­

kius mies­te­lio gy­ven­to­jus: 190 vy­ rų, 247 mo­te­ris ir 205 vai­kus. „Tai ne­bu­vo žy­dų žu­dy­nės, nes mies­te­ly­je gy­ve­no tik vie­na žy­ dų šei­ma. Tai ne­bu­vo žu­dy­nės dėl pran­cū­zų su­ki­lė­lių, nes nei jų, nei pa­slėp­tų gink­lų mies­te­ly­je ne­bu­ vo“, – pra­lei­du­si ke­lias va­lan­das niū­ria­me ir kar­tu ra­my­be dvel­kian­ čia­me Pran­cū­zi­jos mies­te­ly­je, su­ ži­no­jo Au­gus­ti­na. Ir tik ap­de­gę ir ap­griu­vę na­mai, ke­li au­to­mo­bi­liai, siu­vi­mo ma­ši­

Tuo­met vo­kie­čiai įsi­ver­žė į baž­ny­čią ir ėmė žu­dy­ti ir mo­te­ ris, ir vai­kus.

nos, ypač mies­te­lio gy­ven­to­jų nuo­ trau­kos prie kiek­vie­no pa­sta­to, tar­ si nu­kel­da­vo į tuos lai­kus. „Ga­li tik įsi­vaiz­duo­ti, kaip žmo­ nės čia gy­ve­no, kaip dir­bo... – už­ si­sva­jo­jo Au­gus­ti­na. – Kaip tą šeš­ ta­die­nio po­pie­tę ren­gė­si pie­tau­ti, pir­ko ta­ba­ką, kaip vai­kai žai­dė ir bu­vo ren­gia­ma­si tik­rin­ti jų svei­ka­ tą pas mies­te­lio gy­dy­to­ją...“ Mo­te­ris ir vai­kus su­va­rė baž­ny­čion

Apie 150 na­cių ka­rei­vių ir ke­li ka­ ri­nin­kai at­va­žia­vo ne­ti­kė­tai, vie­ nu me­tu. Vo­kie­čiai mies­to me­rui įsa­kė, kad gy­ven­to­jai su do­ku­men­tais pri­va­lo su­si­rink­ti į aikš­tę. Tai bu­vo ap­gau­lė sie­kiant iš­veng­ti pa­ni­kos. Gy­ven­to­jams įta­ri­mas ki­lo, kai vo­kie­čiai vy­rus su­va­rė į ke­lis ga­ra­ žus ir tvar­tus, o mo­te­ris su vai­kais – į baž­ny­tė­lę. Ne­no­rė­da­mi, kad kil­tų pa­ni­ka, na­ciai vai­kams pa­lie­pė į baž­ny­čią žy­giuo­ti su dai­na. Ten ke­lio­se vie­ to­se jau bu­vo pa­slėp­ta sprog­me­nų. Jų su­kel­tas gar­sas tu­rė­jo bū­ti ženk­ las tuo pat me­tu iš­šau­dy­ti ir su­de­ gin­ti vy­rus. „Ne­su­vei­kė be­veik vi­si sprog­ me­nys, – tra­giš­ką Ora­dū­ro prie Gla­no is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo Au­gus­ ti­na. – Tuo­met vo­kie­čiai įsi­ver­ žė į baž­ny­čią ir ėmė žu­dy­ti mo­ te­ris ir vai­kus. Ki­ti žu­dė įka­lin­tus vy­rus.“


15

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

vakarė

nė į iš­žu­dy­tą ūzijoje

Au­gus­ti­nos Žy­gai­tės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Po egzekucijos pa­de­gė

Iš baž­ny­čios pro pa­grin­di­nį lan­gą už al­to­riaus pa­vy­ko pa­bėg­ti tik vie­nai mo­te­riai. Ke­li vy­rai iš­si­ver­žė iš tvar­ tų, bet juos pa­ste­bė­jo ir šau­dė. Pa­sa­ ko­ja­ma, kad pa­bė­go tik vie­nas ar du. Po eg­ze­ku­ci­jos baž­ny­čią, na­mus, tvar­tus ir ga­ra­žus su žu­vu­siai­siais ir su­žeis­tai­siais pa­de­gė. Dar ir da­ bar baž­ny­čio­je yra nuo karš­čio ap­ si­ly­dęs var­pas, ku­ris apie ne­lai­mę pa­skelb­ti ne­ga­lė­jo. Ora­dū­ro prie Gla­no mies­te­lio tra­ ge­di­ja šo­ki­ra­vo ir kai ku­riuos aukš­ to ran­go vo­kie­čių ka­ri­nin­kus, ku­rie įsa­kė grįž­ti ir kiek įma­no­ma su­tvar­ ky­ti mies­te­lį, pa­lai­do­ti žiau­riai nu­ žu­dy­tus žmo­nes. Tai bu­vo pa­da­ry­ ta la­bai at­sai­niai – iš že­mės ky­šo­jo ap­de­gu­sios ran­kos ir ko­jos. Be­je, 1953 m. žu­dy­nių ini­cia­to­riai Bor­do mies­te taip ir ne­bu­vo nu­teis­ti. „Šiur­pu, kai iš­girs­ti šią is­to­ri­ją, su­ži­nai, kad bu­vo nu­žu­dy­ti net 642 ne­kal­ti žmo­nės, iš jų – 205 vai­kai, – kal­bė­jo A.Žy­gai­tė. – Bet dar bai­siau, kai pa­ma­tai prie na­mų ir ne­to­lie­se esan­čio­se ka­pi­nai­tė­se jų nuo­trau­kas, per­skai­tai var­dus, pa­var­des ir ban­dai įsi­vaiz­duo­ti juos dar gy­vus...“ Iš­va­žia­vus iš skaus­mu ir ra­my­ be pul­suo­jan­čio Ora­dū­ro prie Gla­ no mies­te­lio Au­gus­tei ir drau­gams pa­si­da­rė liūd­na. Liūd­na bu­vo dar ir dėl to, kad tą šeš­ta­die­nio po­pie­tę pū­tė stip­rus vė­jas, bu­vo ap­si­niau­kę ir li­jo.

„„Pėd­sa­kai: at­vi­ru mu­zie­ju­mi ta­pu­sia­me mies­te­ly­je sto­vi ap­rū­di­ję au­to­mo­bi­liai ir siu­vi­mo ma­ši­nos.


16

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

vakarė

„Auksinių svogūnų“ ceremonija primins apie pasaulio pabaigą Balandžio 1-ąją, kitaip dar vadinamą profesinę melagių dieną, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyks įsūdinga ir jau tradicine tapusi „Auksinių svogūnų“ apdovanojimų ceremonija, kurią tiesiogiai transliuos BTV.

„Auksinių svogūnų“ idėjos autoriaus ir iniciatoriaus Arūno Valinsko teigimu, šių metų ceremoniją lydės keli ypatingi ir reikšmingi sutapimai. „Po ilgų klajonių šventė grįžta į namus – televizijos kanalą BTV, kuriame „svogūnai“ gimė lygiai prieš 13 metų. Turint omenyje, kad ceremonija rengiama 2012-aisiais metais, o Lietuvoje dar vyks ir Seimo rinkimai, šių metų „Auksinių svogūnų“ tema bus „pasaulio pabaiga“ – intrigavo A.Valinskas. Anot jo, šiemet žiūrovų laukia netikėtas reginys, jie taps „karo stebėtojais, po kurio gali nelikti akmens ant akmens. O kausis scenoje ne kas kitas, kaip amžinai konfliktuojančios pusės – vyrai ir moterys“... Neužmiršo ceremonijos organizatoriai ir dar vienos tradicijos, kurios nekantraudami laukia Lietuvos žmonės – tai politikų ir žinomų šalies atlikėjų kartu atliekamos dainos. Šį kartą išgirsime Viktoro Uspaskich ir Natalijos Bunkės duetą, dainininką Merūną Vitulskį išvysime premjero Andriaus Kubiliaus vaidmenyje. Kaip ir kasmet, renginyje dalyvaus pačios žymiausios Lietuvos šou padangės žvaigžės, tačiau ką konkrečiai išvysime „Švyturio“ arenos scenoje – tebūnie žiūrovams staigmena... Organizatoriai patikino, jog paganyti akis tikrai bus į ką. Scenoje pasirodys daugiau nei 50 šokėjų, nominuotus Seimo narius pagerbs net 3 Lady Gagos. „Tai bus pati grandioziškiausia „Auksinių svogūnų“ ceremoni-

ja, kaip ir priklauso artėjant pasaulio pabaigai. O jei ta pabaiga neateis, galėsime pasidžiaugti, kad „svogūnai“ išgelbėjo pasaulį“, – šypsojosi A.Valinskas. 13-ą kartą rengiamoje ceremonijoje bus priminti visi Seimo narių nuopelnai, nuopuoliai ir nuodėmės, o už juos atlyginama įteikiant garbingą „Auksinio svogūno“ apdovanojimą. Klaipėda šiai iškilmingai ceremonijai buvo pasirinkta neatsitiktinai. Organizatoriai nusprendė, kad šventei sugrįžus į Baltijos televiziją (BTV), ji galėtų būti rengiama mieste, esančiame arčiausiai Baltijos jūros. Visų apdovanojimų nominacijų organizatoriai kol kas neatskleidžia, tačiau žinoma, kad bus apdovanotas metų debiutantas, išrinkta metų moteris, paskelbtas tautos balsas. O viena iš didžiausių intrigų bus renkant metų skyrybų nominaciją, nes apdovanojimą gauti pretenduoja labai retai pasitaikantis atvejis tiek šeimyniniame gyvenime, tiek ir politikoje: pora, išsiskyrusi, nors dar nebuvo spėjusi susituokti... „Dabar, būdamas kitoje barikadų pusėje, viską matau kiek kitaip. Kad ir kaip būtų, noriu visiems priminti į viską nežiūrėti pernelyg rimtai – juk tai yra tiesiog linksma šventė“, – linkėjo renginio idėjinis vadas, Seimo narys A.Valinskas. Užs. 930342

„„Ne­ra­cio­na­lu: mei­lė, anot R.Pet­raus­ko, ga­li pa­dik­tuo­ti mes­ti vis­ką, ką da­rei iki šiol, už­mirš­ti vis­ką, ką no­rė­

jai pa­da­ry­ti, ir pa­sielg­ti vi­siš­kai ne­lo­giš­kai. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

10 sun­kiau­sių klau­si­mų R.Pet­raus­kui

Vie­na po­pu­lia­rių pa­sau­ly­je in­ter­ne­to sve­tai­nių per de­šimt­ me­tį nuo 2000-ųjų iš mi­li­jar­dų klau­si­mų iš­rin­ko de­šimt sun­ kiau­sių. Šį­kart juos pa­tei­kė­me te­le­vi­zi­jos lai­dos ve­dė­jui Ro­ ber­tui Pet­raus­kui. Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@diena.lt

1. Ko­kia gy­ve­ni­mo pra­smė? – Bū­ti lai­min­gam. 2. Ar yra Die­vas? – Ne­ži­nau. Anks­čiau ma­niau, kad kaž­kas tu­ri bū­ti. Gar­sus bri­tų fi­zi­ kas Step­he­nas Haw­kin­gas į klau­si­ mą, ar yra po­mir­ti­nis gy­ve­ni­mas, at­sa­kė: „Pa­žiū­rė­ki­te į su­lū­žu­sių se­nų kom­piu­te­rių san­dė­lį. Ja­me – ne­vei­kian­tys pro­ce­so­riai, su­lū­žu­ sios de­ta­lės, tam­sūs mo­ni­to­riai. Ir nie­ko dau­giau.“ Ir jis pa­ly­gi­no tai su žmo­gu­ mi. Kas ga­lė­tų mū­sų lauk­ti po to? Kai pra­de­da šlu­buo­ti mū­sų or­ga­ niz­mas, sen­ka svei­ka­ta, tai – jau ne­grįž­ta­mas pro­ce­sas. Nuo šios Že­mės kan­čios tu­rė­tų iš­gel­bė­ti po­ mir­ti­nis gy­ve­ni­mas, Die­vas, bet tai yra tik nie­kuo ne­pag­rįs­ta mū­sų vil­ tis. Kad ga­lė­tu­me sa­ve nu­ra­min­ti, ne­bi­jo­ti mir­ti. Tai ne­pag­rįs­ta tie­ sa. Vi­sa­ta to­kia neiš­ma­tuo­ja­ma, o mes esa­me to­kie ma­ži. Tur­būt į šį klau­si­mą nie­ka­da ne­ bus at­sa­ky­ta. 3. Ar ge­riau bū­ti blon­di­nei? – Čia tur­būt tas pa­ts, kaip sa­ky­ti, kad žmo­nės, ku­rie pa­ten­kin­ti sa­ vi­mi ir su­ge­ba bū­ti links­mi... kaip čia de­li­ka­čiau pa­sa­ky­ti, yra kvaiš­ te­lė­ję. Kažkuria pra­sme daug leng­viau gy­ven­ti žmo­gui, ku­ris ne­si­gi­li­na į gy­ve­ni­mą, jo es­mę, pra­smę, ne­ke­lia sau aukš­tų tiks­lų. Gy­ve­na, rū­pi­na­si tik pa­vir­šu­ti­niš­kais da­ly­kais, nie­ko ne­no­ri keis­ti ir jam ge­rai. Tai pri­

klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus in­di­ vi­dua­liai. Jei žmo­gus ge­rai jau­čia­si, vis­kas ge­rai. 4. Ko­kia die­ta pa­ti ge­riau­sia? – Apie tai nie­ko ne­ži­nau. 5. Ar ten kas nors yra? – Neį­ma­no­ma at­sa­ky­ti. Yra tūks­ tan­čiai daug pro­tin­ges­nių už ma­ne žmo­nių, ku­rie tu­ri di­des­nę ga­li­my­ bę tai pa­tik­rin­ti, bet to fak­to nie­kas ne­pat­vir­ti­no. Ma­nau, kad prieš 50 ar net prieš 30 me­tų ras­ti gy­vy­bę ne Že­mė­je ti­ ki­my­bė bu­vo di­des­nė. Da­bar tai vi­suo­me­nė­je ne­su­ke­lia jo­kio ažio­ ta­žo. Tur­būt to­dėl, kad nie­kas per to­kį il­gą lai­ką taip ir ne­pa­tei­kė įro­dy­mų. 6. Kas gar­siau­sias žmo­gus pa­ sau­ly­je? – Jis nuo­lat kei­čia­si. Žmo­gus gy­ ve­na, yra jo lai­kas. Lai­kas praei­ na, o žmo­gų, ku­ris bu­vo ant aukš­to kal­no, ku­rį vi­si ger­bė, gar­bi­no, to­ je vie­to­je, ant to kal­no, pa­kei­tė jau ki­tas žmo­gus. 7. Kas yra mei­lė? – Tai no­ras ir ga­li­my­bė dėl to žmo­ gaus pa­da­ry­ti vis­ką. Vis­ką – tik­rą­ ja to žo­džio pra­sme. Ga­li mes­ti vis­ ką, ką da­rei iki šiol, už­mirš­ti vis­ką, ką no­rė­jai pa­da­ry­ti, ir pa­sielg­ti ne­ ra­cio­na­liai. Žmo­nės, ku­rie to nie­ka­da ne­pa­ty­ rė, yra ne­lai­min­gi. 8. Kur lai­mės pa­slap­tis? – Į lai­mės są­vo­ką pa­ten­ka vis­ kas: ta­ve su­pa ge­ri žmo­nės, šei­ma,

jie ge­rai jau­čia­si. Yra pui­kus Bu­ dos po­sa­kis: jei­gu tu su vie­na žva­ke už­deg­si dar tūks­tan­tį žva­kių, ta­vo žva­kės sklei­džia­ma ši­lu­ma ne­su­ ma­žės, ir degs tiek pat, jei ja neuž­ deg­si ki­tų. Lai­me ir džiaugs­mu tu­rė­tu­me da­ ly­tis ir su ki­tais, o duo­ti net svar­ biau, nei im­ti. Esi svei­kas, ge­rai se­ ka­si, ta­vo gy­ve­ni­mas ne­nuo­bo­dus, tau pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti tiks­lus. Tai nė­ra nuo­la­ti­nė bū­se­na, bet vi­ sa­da pri­si­me­na­me, kad bu­vo­me lai­min­gi kaž­ka­da, at­si­su­kę at­gal. No­ras siek­ti tos bū­se­nos ir yra lai­ mės pa­slap­tis. 9. Ar mi­rė To­ny Sop­ra­nas? – Kas čia per klau­si­mas? Ne, vis dėl­to ne­mi­rė. Ne­se­niai žiū­rė­jau Ro­ma­no Po­lans­kio fil­mą „Ki­vir­ čas“ ir ne­ty­čia su­ži­no­jau, kad vie­ ną iš vaid­me­nų tu­rė­jo at­lik­ti To­ny Sop­ra­nas. Ban­dau įsi­vaiz­duo­ti, kaip vis­kas ten at­ro­dy­tų. 10. Kiek gy­ven­si? – Ma­nau, kad šiek tiek trum­piau nei vi­du­ti­niš­kai, nes gy­ve­nu pa­ di­din­tu grei­čiu. Ti­kiu, kad žmo­gus gy­vens, kiek jam nu­ma­ty­ta. Bet tai ga­li­ma šiek tiek ko­re­guo­ti. Pa­ly­ gin­siu su au­to­mo­bi­liais: nau­do­ ti jo iš­tek­lius grei­čiau ar ne? Ga­li­ ma nu­va­žiuo­ti į vie­ną vie­tą la­bai grei­tai, bet kar­tu la­biau nau­do­ jant au­to­mo­bi­lio iš­tek­lius, da­lis, de­ga­lus. Ir ga­li­me va­žiuo­ti eko­ no­mi­niu re­ži­mu, ra­miai ir įveikt tą pa­tį ke­lią. Aš ma­nau, kad gy­ve­ni­me esu įjun­gęs aukš­tes­nę pa­va­rą.


17

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

GIRDĖKITE GERIAU IŠ KARTO! Klausos rinkos lyderio „Phonak“ šveicariškas skaitmeninis CORE kartos klausos aparatas

MILO MICRO

990

Lt (1300 Lt)

Akcija vyksta iki šv. Velykų Taikos pr. 8, tel. (8 46) 254 441 Prašom registruotis iš anksto Dalį kainos kompensuoja Valstybinė ligonių kasa www.klausosaparatai.lt

poilsis, kelionės

919176

9 a sklypą su visomis komunikacijomis Tauralaukyje, „Tauro” bendrijoje (savininkas). Bendrauju su agentūromis. Tel. 8 670 85 478.

Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Paskolų palūkanos – nuo 7 proc. Darbo dienomis 9-17 val. tel. (8 46) 219 419.

930498

929333

Naujos statybos namą Dituvoje, SB „Guboja”. Visiškai atlikta lauko apdaila, iš dalies vidaus apdaila. Galime visiškai įrengti. Tel. 8 604 60 027.

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

929582

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 925715

Nekilnojamasis turtas Nuoma Išnuomojamas 2 kambarių 54 kv. m butas su baldais Varpų g. (suremontuotas, labai pigus šildymas, kaina 620 Lt). Tel. 8 610 41 063. 928712

Parduoda

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, www.kaklinika.lt, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55. 918552

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 918112

8 a namų valdos sklypą Svencelės kaime, 500 m iki marių. Kaina 26 000 Lt. Tel. 8 606 91 601. 925079

Namus labai gražioje vietoje, prie vandens. 1 aukšto su išorine apdaila ir sutvarkyta aplinka - 265 000 Lt, visiškai įrengtas - 365 000 Lt. (iki raktų), 2 aukštų - 295 000, 395 000 Lt. Asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Tel. 8 602 04 833. 924530

Perka Įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota, sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 652 56 600. 910275

Paslaugos Paslaugos statybos sektoriaus įmonėms. Sertifikatai: Ypatingų statinių statybos rangovo; ISO9001; OHAS18001; ISO14001. www.vinis.lt. Tel. 8 620 99 600, e. paštas info@vinis.lt. 923284

Darbas Siūlo darbą Anglija! Šparagų, porų, narcizų nuėmimas, pakavimas. Anglų k. nebūtina. Kaina 400 Lt! www.extratravel.lt. Tel. 8 688 15 532. 927807

Reikalinga virėja, vairuotojas, finansininkė (dirbanti su „Konto” programa). Tel. 8 678 17 707.

Paskolos Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 925447

929831

Carpenters needed for work in NORWAY. Requirements: professional experience, Norwegian or English language skills. E-mail: oslobyggk@yahoo.no Mob. + 370 64794699 Are you interested in working in Scandinavia under the proper conditions? For the right, we are willing to pay for your training, which will give you a good foundation for both linguistic and purely professional. We have good contacts in Norway and Sweden who are looking for your labor. You should be able to speak English usable and be willing to travel to Sweden at our training center, for a period from 3 to 6 months, be fashionable and not be afraid to do your utmost. Here you will stay in pleasant surroundings and get the necessary training, so you will be favored over other job seekers who do not have the same theoretical and practical education. You should be between 22 40 years and with good health. We have two main categories that we specialize in: HEALTH: Dentists, Dental Secretary, Doctor, Physiotherapist, Massage therapist and Pedicure. SERVICE: Mechanic, Lawn mower / Gartner, Carpenter, Tourism, Marketing and Cleaning. Do you think this sounds interesting, please send your CV in English to: linaklaipeda@takas.lt; post@agronet.eu. 923810

Reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, reisams Lietuva-Rusija. Garantuojame gerą ir laiku apmokamą atlyginimą. Tel. 8 610 43 009. 926492

Savininkas parduoda 130 kv. m naują įrengtą namą šiaurinėje miesto dalyje arba keičia į 3 kambarių butą su priemoka. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 613 70 337.

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją, dirbti maršrutu LT-RUS (vizos ir patirtis - privalumas). Tel. 8 659 29 799.

926570

927024

930366

Kompanijai L.O.Z. GmbH ilgalaikiam darbui Vokietijoje skubiai reikalingi elektrikai-montuotojai. Darbo pobūdis: kabelių tiesimas, el. paskirstymo spintų įrengimas, el. montavimo darbai pagal brėžinius, el. įrengimų remontas ir tech. aptarnavimas. Reikalavimai: šią ar panašią specialybę patvirtinantys kvalifikacijos dokumentai, darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m., minimalios anglų ar vokiečių k. žinios. Atlyginimas nuo 7 iki 8,5 Euro/val. CV siųsti e. paštu loz.ausra@gmail.com. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į L.O.Z. GmbH atstovę Lietuvoje Aušrą Garienę, tel. 8 673 95 132 (iki kovo 30 d.). 928105

Reikalingi ekskavatorininkai, turintys darbo patirties, mokantys dirbti planiruojančiu kaušu. Tel. 8 611 27 233. 926309

NAUJIENA! Veido, kaklo, rankų odos patempimas tirpstančiais siūlais. Raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. + 370 620 67 70, info@g-r.lt, www.grklinika.lt www.profesionalikosmetika.lt. 919146

Reikalingos valytojos oficialiai dirbti Anglijoje. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, apgyvendiname. Anglų k. nebūtina. Tel. +447955504578, www.sunlightcleaning.co.uk. 897796

Siūlo darbą mechanikui-automobilių šaltkalviui dirbti prie sunkvežimių (elektros sistemų savybės būtų privalumas). Tel. 8 618 20 008. 929227

Skubiai reikalingas universalus automobilių šaltkalvis, mokantis dirbti savarankiškai, prie „Regitros” centro. Skambinkite dabar! Tel. 8 656 01 530. 929276

Specializuota statybos įmonė, atliekanti lauko inžinerinių tinklų darbus, ieško atestuoto darbų vadovo, projektų vadovo, meistro, vamzdynų montuotojų. Tel. (8 46) 416 188, 8 633 50 993. 926018

Nukelta į 18 p.


18

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Transporto paslaugos

Darbas Siūlo darbą

teatras

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774.

atkelta iš 17 p.

Klaipėdos dramos teatras

924741

Transporto įmonei Šilutėje reikalingi vairuotojai važiuoti reisais Europa-Rusija. Tel. 8 698 57 705; dariuskli@zebra.lt. 924790

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722. 927199

UAB „Remosta” reikalingi profesionalūs dažytojai, staliai ir plytelių klojėjai. Darbas Norvegijoje. Tel. 8 688 50 951. 929719

Uždaroji akcinė bendrovė ieško elektriko, elektriko-inžinieriaus dirbti Klaipėdos apskrityje. Gyvenimo aprašymą siųsti t.petraska@darbusauga.lt. Tel. 8 687 36 973. 930284

923937

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 929524

Baldų gamyba gamintojo kainomis: virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, spintos, drabužinės. Galima išsimokėtinai. www.nerijausbaldai.lt, tel. 8 680 11 553. 928273

Restauruojame ir gaminame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną, gobeleną, odą. Gaminame nestandartinius čiužinius pagal kliento užsakymą. Tel. 8 616 76 158, 8 674 27 688. E. paštas vidmantas.krauciunas@gmail.com. 926803

Buitis ir technika Paslaugos

Architektų paslaugos: individualių namų projektavimas, rekonstrukcijų projektai, interjeras, patalpų paskirties keitimas, statybos įteisinimas, detalieji planai. Tel. 8 617 11 214, e. paštas architektai.klaipeda@yahoo.com. 904030

Kita

Paslaugos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905523

UAB „Kraustymo komanda” - profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt. 921554

Baldai

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu.

Parduoda Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės” katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt. 918278

Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425. 918236

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus, betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 929085

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673. 929297

Tapetuojame, ruošiame sienas, dedame plyteles, laminatą, gipskartonį, darome arkas, atliekame elektros, santechnikos darbus. Tel. 8 601 15 878, 227 886.

Perka

930294

UAB „Metalo laužas” superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345. 922972

895923

Brigada greitai ir kokybiškai atlieka visus statybos darbus. Padedame pigiau įsigyti medžiagų. Sodams - nuolaidos. Tel. 8 613 03 352 bet kuriuo metu.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

928615

Grindinio trinkelėmis klojame kiemus, gatves, šaligatvius. Montuojame lietaus drenažą. Įrengiame medines terasas. Apželdiname veją. Tel. 8 615 45 580.

921787

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340.

926031

930029

Mobilia vokiška įranga betonuojame grindis. Tinkuojame sienas gipsiniais ir kalkiniais cementiniais mišiniais. Tel. 8 655 63 058, www.klaseta.lt.

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

925846

Varžytinės

919706

Automobiliai Autoserviso paslaugos

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088.

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923239

Superkame automobilius, mokame nuo 200 iki 2000 Lt. Tel. 8 600 06 611, 8 631 97 434. 922273

923488

Antstolis Gintaras Kairys skelbia pirmąsias varžytynes Viačeslavui Panamariovui ir Daivai Panamariovai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam butui, unikalus numeris 2197500380110140, su rūsiu, bendras plotas 63,73 kv. m, esančiam Statybininkų pr. 22-52, Klaipėda. Pradinė pardavimo kaina 108 000 Lt. Varžytynių dalyvio piniginės įmokos dydis 10 proc. – 10 800 Lt, turi būti pervesta į depozitinę sąskaitą LT56 7180 5000 0060 9285 AB Šiaulių banke. Varžytynių laikas 2012 m. gegužės 10 d. 11 val. Pardavimas vyks S.Šimkaus g. 21, LT92124 Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių dienos gali pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 929598

Skaldytas malkas, lentų galus, lapuočių, spygliuočių lauko vidaus dailylentes, sendintas lentas, statybinę medieną. Tel. 8 687 71 293, 8 687 78 566. 929199

Statybos įpaslaugos

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676.

Elektrifikacijos paslaugos: montavimas, remontas, priežiūra. Tel. 8 699 61 658.

924129

924203

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885029

Įvairūs Šveicariški skaitmeniniai „Phonak” klausos aparatai nuo 600 Lt. Kreiptis Taikos pr. 8, Klaipėda. Tel. (8 46) 254 441. www.klausosaparatai.lt. 918058

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 24 d. 18 val. – Žemaitė. „Trys mylimos“. 2 dalių komedija. Rež. K.Macijauskas. Kovo 25 d. 18 val. – A.Strindberg. „Šmėklų sonata“. 1 dalies drama. Rež. G.Varnas. Spektaklis skirtas Tarptautinei teatro dienai. Balandžio 4 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 14 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 20 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Jausmų tektonika“. 2 dalių vaidinimas. Rež. P.Gaidys. Balandžio 22 d. 13 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 24 d. 18.30 val. – atnaujinimo premjera. G.Rossini. „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera. Kovo 30 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Kovo 31 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick. „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. XXXVII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ „Klaipėdos muzikos pavasaris – didingas klasikos skambesys“ Kovo 31 d. 18 val. – „Begalinė platybė. Visi Čaikovskio koncertai“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas G.Rinkevičius. Solistas A.Paley (fortepijonas, JAV). Bilietai 30, 50, 70 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 5 d. 18 val. – „Dangiškoji garsų vaivorykštė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas A.Vildžiūnas. Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Mano vadovas T.Ambrozaitis. Solistai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), N.Petročenko (mecosopranas), M.Zinkus (tenoras), L.Mikalauskas (bosas). Dirigentas S.Sondeckis. Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 11 d. 18 val. – „Ecco la primavera. Pavasario aidai“. Senosios muzikos ansamblis „Hortus Musicus“ (Estija). A.Mustonen (meno vadovas, smuikas). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 20 d. 18 val. – „Vingriais melodijų keliais“. Lomza Chamber Philharmonic (Lenkija). Meno vadovas ir dirigentas J.M.Zarzycki (Lenkija). Solistas G.P.Kolodziej (baritonas, Lenkija). Bilietai 20, 30 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 27 d. 18 val. – „Liepsningoji fantazija“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas J.Domarkas. Dirigentas A.Markovič (Austrija). Solistė R.Lipinaitytė (smuikas, Lietuva-Austrija). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. KITI RENGINIAI Kovo 24 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera. Komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 25 d. 18 val. – Maskvos čigonų teatro „Romen“ koncertas „Taboras žengia į dangų“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 27 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 28 d. 19 val. – improvizacijų spektaklis „Kitas kampas“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 29 d. 14 val. – Maskvos teatro „Terra ou“ spektaklis vaikams „Nauji Mikio Mauso nuotykiai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 30 d. 19 val. – Andriaus Mamontovo koncertas. Albumo „Elektroninis dievas“ pristatymas. Bilietais prekiauja „Tiketa“.

Balandžio 1 d. 18 val. – Mantas ir Kauno bigbendas „Frank Sinatra Show“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 3 d. 18 val. – Rūta Ščiogolevaitė su grupe. Naujo albumo „Just life“ pristatymo koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 10 d. 19 val. – Domino teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Vaidina: J.Gaižauskas, G.Ivanauskas, S.Uždavinys, D.Skamarakas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 12 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. Dalyvauja grupės „Singaz“ ir „Jazz Vision“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 13 d. 17 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ pusfinalis. Dalyvauja vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 14 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. 2011 m. „Jazz voices“ didžiojo prizo laimėtojas „Wojciech Myrczek Quintet“ (Lenkija). Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 16 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ finalas. Dalyvauja vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 16 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Vaidina D.Kazlauskas. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Balandžio 19 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „2 vyrai. 1 tiesa“. Vaidina J.Gaižauskas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 22 d. 18 val. – premjera. Romantinė komedija „Kitais metais tuo pačiu laiku“. Vaidina A.Bendoriūtė ir A.Kazanavičius. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Balandžio 23 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Daktaras“. Vaidina: S.Siparis, M.Jampolskis, A.Bialobžeskis, I.Stasiulytė, K.Smoriginas, E.Kvoščiauskas, E.Užaitė, T.Vaškevičiūtė ir kt. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 29 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Kaip šarka ir pelėdžiukas dūdų klausė“. Dalyvauja: Klaipėdos brass kvintetas ir aktorius L.Zubė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 25 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 29 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. „Amokas“ pagal S.Cveigą. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 31 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių spektaklis mažiems ir dideliems „Ežiuko pasakos“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 31 d. 18 val. teatro salėje – Tarptautinei teatro dienai. Klaipėdos Pilies teatro spektaklis, nominuotas šių metų „Padėkos kaukei“. M.Martinaitis. „Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Baltai“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 24 d. 12 val. – lėlių vaidinimas žemaičių kalba „Kiškio pasakos“. Rež. J.Januškevičiūtė. Kovo 25 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 30 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suaugusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 31 d. 12 val. – spektaklis kūdikiams „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.


19

šeštADIENIS, kovo 24, 2012

pramogos parodos Klaipėdos jaunimo centras (Puodžių g. 1) Kovo 29 d. 17 val. – Vaidybos studijos „Trepsė“ spektaklis A.Egziuperi. „Mano mažasis prince“. Rež. R.Svytytė. Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36) Kovo 25 d. 12 val. – Klaipėdos jaunimo centro dainos studijos „Keberiokšt“ 18-ojo gimtadienio koncertas „Užaugom“. Klaipėdos jaunimo centro teatro studija „Aušra“ (I.Simonaitytės g. 24) Kovo 27 d. 10 val. – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ improvizacijų spektaklis „Teatro šalies duris pravėrus“. Rež. I.Stančikienė. Kovo 28 d. 12 val. – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skraidymo mokykla“. Rež. Ž.Dargytė. Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kovo 31 d. 15 val. – pokalbių popietė „Mūsų Velykų stalas“. Nemokamai. KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs. Informacija. Vol.2“; G.Skudžinsko „Tyla“; T.Šarūno „Tai tik juodas lagaminas“; J.Juodytės „Moteriškos relikvijos“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 24 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Stebuklingas piešinys“. Kovo 31 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinė nuotaika-margutis“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Balandžio 20 – gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda. Kovo 29 – balandžio 27 d. dieninės edukacijos-grafikos užsiėmimai „Kongrevo stiliumi“. Moksleivių grupėms. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Iki kovo 28 d. Eglės Vertelkaitės kūrybos darbų paroda (grafika, Vilnius). LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto Č.Janušo

(1907–1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki kovo 25 d. Jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ mokinių darbų paroda „Sakūrų šalyje“. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“.

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

gardumynai Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

bibliotekos Klaipėdos Klaipėdos miestomiesto savivaldybės viešoji bisavivaldybės blioteka viešoji biblioteka Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoj Lietuvoj“. Dailės mokytoja A.Grudzinskienė. Iki balandžio 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų piešinių parodėlė „Jau pavasaris“. Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 27 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Spalvos“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 31 d. paroda-maketas „Darželis „Bangelė“ ateityje“. Maketo autoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ „Kriaukliukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė L.Mikužienė, vyr. auklėtoja A.Kazlauskienė ir ugdytiniai. Iki kovo 31 d. Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ ugdytinių pagamintų knygų skirtukų paroda „Gyvenkime be patyčių“. Organizatoriai: Klaipėdos vaikų globos namų socialinės darbuotojos O.Vaitkienė ir V.Rakickienė. Debreceno filialo Pempininkų vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki balandžio 15 d. Gedminų pagr. mokyklos 2b ir 3d klasių mokinių darbų paroda „Velykų belaukiant“ (mokytojos S.Jurkevičienė ir R.Sirusienė). Vaikų skyrius (Danės g. 7) – iki kovo 28 d. jaunimo centro Dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ Keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų paroda „Kad arbata būtų skanesnė...“. Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki balandžio 2 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Kelionės“. Centrinė biblioteka (Turgaus g. 8) – iki balandžio 30 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda. Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Gerlacho palėpė – kovo 28 d. 16 val. vyks vakaronė jaunimui „Muzikinė palėpė“. Galerija 13L – iki balandžio 3 d. R.Urbono fotografijų ir laiškų paroda. III a. holas – iki kovo 31 d. Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ paroda „Požiūris“. Vaikų literatūros skyrius – iki balandžio 4 d. klubo „Liepsnelė“ dailės studijos „Ultramarinas“ ugdytinės M.Nemchankos darbų paroda (mokyt. R.Kušlys). Konferencijų salė – kovo 27 d. 17 val. J.Karoso muzikos mokyklos auklėtinių A.Miškėvič, E.Šukytės ir V.Dobrovolskio koncertas.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 30 d. 19 val. grupės SING koncertas. Profesionalių muzikantų grupė garantuoja Jums gerą nuotaiką. Praleiskite gražų penktadienio vakarą restorane „Vienaragio malūnas“.

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

sportas, sveikata

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiesiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

gėlės Tik gėlės

Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiesiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

karščiausi kelionių pasiūlymai Litamicus

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją, Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU! LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU!

Danės g. 21, LT–92111, Klaipėda, tel.: (8 46) 411 458, 411 459, el.paštas: klaipeda@delta–interservis.lt, www.deltakeliones.lt VASAROS TĘSIASI!

KELIONIŲ

IŠPARDAVIMAS

Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją, Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą!

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. Vasaros poilsio kelionių lėktuvu išpardavimas – nuolaidos iki 30%!

Naudos perkantiems: • Žemiausios kainos garantija – išankstinių pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai. * yra papildomų sąlygų.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


Orai

Savaitgalio naktimis Lietuvoje pašals, dienos bus šiltos. Kai kur gali palyti. Šiandien sušils iki 6–10 laipsnių. Sekmadienio naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 7–11 laipsniai šilumos.

Šiandien, kovo 24 d.

+7

+5

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+9

Šiauliai

Klaipėda

+9

Panevėžys

+7

84-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 282 dienos. Saulė Avino ženkle.

Utena

+8

6.26 18.58 12.32

Tauragė

+10

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +21 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +17 Dublinas +15 Kairas +23 Keiptaunas +28 Kopenhaga +12

kokteilis Mes ir mo­te­rys

Londonas +18 Madridas +21 Maskva –3 Minskas +9 Niujorkas +14 Oslas +15 Paryžius +21 Pekinas +14

Praha +16 Ryga +7 Roma +20 Sidnėjus +20 Talinas +5 Tel Avivas +25 Tokijas +14 Varšuva +14

Vėjas

Keis­tas klau­si­mas Ar ga­li­ma mie­go­ti su ati­da­ry­tu lan­gu?

Dar keis­tes­nis at­sa­ky­mas Ga­li­ma, jei nė­ra dau­giau su kuo mie­go­ti.

Vardai

Vilnius

Šiandien: Daumantas, Donardas, Gabrielius, Ganvilė, Liucija, Sigutis.

+7

Alytus

Rytoj: Barmantas, Kantrimas, Normantas, Normantė.

kovo 24-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+5

+3

+2

6

+1

+5

+2

+1

9

+1

+4

+2

+2

4

rytoj

„Kok­tei­lis“ su­lau­kė pro­tin­gų pa­samp­ro­ ta­vi­mų, kuo ski­ria­si mo­te­rys nuo vy­r ų. Vy­rai į fo­tog­ra­fa­vi­mo veik­lą įsi­trau­kia la­bai rim­tai: jie nu­si­per­ka bran­g ų apa­ ra­tą, įsi­ren­g ia tam­sų kam­ba­r į ir vi­sus mo­ko, kaip rei­k ia fo­tog­ra­fuo­ti. Mo­te­rys nu­si­per­ka pi­g iau­sią „mui­li­nę“ ir daž­nai pa­da­ro ge­res­nes nuo­trau­kas. Vy­rai – iš­d i­dūs, jie ap­si­ž iū­r i sa­ve be veid­ro­d žio. Mo­te­rys dėl at­vaiz­do pa­mi­šu­sios. Jos ga­l i kiek­v ie­ną sa­vo smulk­me­ną ap­ žiū­r i­nė­t i kiek­v ie­na­me at­spin­d in­čia­ me pa­v ir­šiu­je – veid­ro­dy­je, šaukš­te, par­duo­tu­vės vit­r i­no­je. Stip­rio­ji ly­tis nau­do­ja ga­ra­žą kaip san­ dė­l iu­ką, vie­tą, kur žiū­r i­ma te­le­v i­z i­ja. Taip pat ga­ra­že ga­mi­na kaž­ko­kius nie­ kam ne­rei­ka­lin­gus me­di­nius daik­tus. O dai­l io­sios ly­ties at­sto­vėms ga­ra­žas yra tam, kad lai­ky­tų au­to­mo­bi­l į. Vy­rams la­biau­siai pa­tin­ka, kai Dži­mis su­t ri­na greipf­r u­tą į Klar­ko mar­mū­zę fil­me „Pik­čiau­sias prie­šas“. Mo­te­r ys vi­s am gy­ve­n i­mui įsi­me­na sce­ną iš fil­mo „Vė­jo nu­blokš­ti“, kai Klar­ kas pir­mą kar­tą pa­bu­čia­vo Vi­vien. Ma­žos mer­gai­tės žai­džia su žais­liu­kais iki 11–12 me­tų. Vė­liau jie jų ne­do­mi­na. Vy­rai nie­ka­da neu­žau­ga ir nie­ka­da ne­si­ ski­ria su žais­liu­kais. Jiems sens­tant per­ ka­mi vis bran­ges­ni ir vis ma­ž iau rei­ka­ lin­gi žais­liu­kai: ma­ž i te­le­vi­zo­riai, mo­bi­ lie­ji te­le­fo­nai, bal­su val­do­mi įtai­sai kok­ tei­liams pa­ruoš­ti, vaiz­do žai­di­mai, vi­sa, kas bliz­ga, pyp­si ir mirk­čio­ja, ir kam rei­ kia bent še­šių ba­te­ri­jų ele­men­tų. Da­mos at­ro­do nuo­sta­biai su pa­puo­ša­lais. O ga­l in­go­ji ly­tis daž­niau­siai mū­vi vie­ ną žie­dą. Jei jis mū­vi ke­lis žie­dus ar įsi­ ve­r ia aus­ka­rą, at­ro­do tar­si Tyn­ta. Vy­rai nau­do­ja te­le­fo­ną kaip bend­ra­vi­ mo įran­k į, ku­r iuo ga­l i­ma ki­tiems per­ duo­t i trum­pas ži­nu­tes. Mo­te­r is ga­l i vi­są die­ną bū­ti pas drau­ gę, o grį­ž u­si va­ka­re dar pa­skam­bin­t i jai ir ple­pė­ti tris va­lan­das.

Marijampolė

1–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+8

+8

pirmadienį

1837 m. Ka­na­do­je juo­ dao­d žiams pi­l ie­č iams bu­vo pir­mą­kart su­teik­ ta bal­sa­vi­mo tei­sė. 1885 m. Ėriš­kiuo­se (Pa­ ne­vė­ž io raj.) gi­mė kal­ bi­n in­kas, ver­tė­jas Juo­ zas Bal­č i­ko­n is. Mi­rė 1969 m. 1905 m. Pran­c ū­z i­j o­j e mi­rė pran­cū­z ų ra­šy­to­ jas Ju­les’is Ver­ne’as. Gi­ mė 1828 m. 1921 m. Mask­vo­je gi­mė tarp­t au­t i­n is šach­m a­ tų did­meist­r is Va­si­l i­jus

Smys­lo­vas, ta­pęs 7-uo­ju pa­sau­lio čem­pio­nu. Mi­ rė 2010 m. 1929 m. po vien­par­ti­nių rin­ki­mų Ita­li­jo­je val­džio­ je įsi­tvir­ti­no fa­šis­tai. 1972 m. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ ja įve­dė tie­sio­gi­nį val­dy­ mą Šiau­rės Ai­ri­jo­je. 1992 m. į at­mos­fe­rą pa­ te­k us ne­d i­de­l iam ra­ dioak­t y­v ių ter­ša­lų kie­ kiui, prie Sankt Pe­ter­bur­ go su­stab­dy­tas RBMK – Čer­no­by­l io ti­po – AE reak­to­rius.

1996 m. Ira­ke įvy­ko pir­ mie­ji rin­k i­mai po Per­si­ jos įlan­kos ka­ro 1991 m. 1997 m. Gru­z i­jos pre­ zi­den­tas Eduar­das Še­ vard­na­dzė pa­reiš­kė, jog Ru­si­jos taik­da­r iai tu­rė­ tų ak­t y­v iau da­ly­vau­t i spren­džiant se­pa­ra­tis­ti­ nės Ab­cha­zi­jos konf­lik­tą ar­ba su­grįž­ti na­mo. 1998 m. ES pa­skel­b ė, jog 11 že­my­no vals­ty­bių laips­n iš­kai bus įves­tas bend­ras pi­n i­g i­n is vie­ ne­tas – eu­ras.

Bus vė­so­ka ir vė­juo­ta Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Šal­čio ban­gai skver­bian­tis iš šiau­ rės, si­nop­ti­kai džiu­gių nau­jie­nų ne­ža­da. Nors ar­ti­miau­sio­mis die­ no­mis ne­lis, orai šiek tiek at­vės.

Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ bos Jū­ri­nių pro­gno­zių sky­riaus ve­dė­jo Lion­gi­no Pakš­čio tei­gi­mu, sa­vait­ga­lį bus ne­pas­to­viai de­be­suo­ta, šeš­ta­die­ nį pūs šiau­rės va­ka­rų, va­ka­rų 5–10 m/s vė­jas, ryt su­stip­rė­sian­tis iki 10–

15 m/s. Oro tem­pe­ra­tū­ra šian­dien pa­ kils iki 5–8, ry­toj – iki 3–6 laips­nių ši­ lu­mos, o nak­ti­mis lai­ky­sis apie nu­lį. Atei­nan­čią sa­vai­tę nuo pir­ma­die­ nio iki tre­čia­die­nio bus ne­pas­to­viai de­be­suo­ta, be di­des­nių kri­tu­lių, pūs šiau­rės va­ka­rų 7–12 m/s vė­jas. Die­ no­mis oras įšils iki 3–6, nak­ti­mis bus 0–3 laips­niai ši­lu­mos. Ant­ro­je sa­vai­tės pu­sė­je lau­kia­ma dau­giau de­be­sų, tad pro­tar­piais – ir kri­tu­lių. Įdie­no­jus ter­mo­met­ro stul­pe­lis kils iki 4–7, nak­ti­mis – nuo 0 iki 3 laips­nių ši­lu­mos.

„„Pa­ma­žu: pa­va­sa­ris dar ne­si­sku­bi­na bu­din­ti gam­tos.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Užmegzk naujų kontaktų!

Kovo 29 d.

Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) 1820 val. Ateik ir pabendrauk su verslo lyderiais, akademinės bendruomenės atstovais ir apsikeisk idėjomis. RENGINIO SVEČIAI: Rokas Beresniovas „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Edvinas Minkštimas „Global Strategy“ prezidentas Jolanta Bastienė „Diena Media News“ generalinė direktorė Zigmas Lydeka Vytauto Didžiojo universiteto rektorius

Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto meras Arnoldas Šileika Vakarų laivų gamyklos direktorius Giedrė Kvedaravičienė asociacijos „American Chamber of Commerce“ valdybos narė ir viešbučio „Vanagupė“ vykdančioji direktorė

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija internetu www.diena.lt/kontaktu-mainai. Išsamiau el. p. klaipedakm@diena.lt Čes­ka (už­va­kar vie­nos tau­tos moks­li­nin­kai pa­ da­rė stul­bi­na­mą at­ra­di­mą, jie nu­sta­tė, kad že­ mė nė­ra ap­va­li! Ji juo­da ir girgž­da tarp dan­tų)

Rengėjas:

Rėmėjai:

2012-03-24 Klaipeda  

4p. „Tegul D.Nicius nevaidina nekalto bernelio.“ nioūkio“vadovasKons­ tan­ti­nas­ Skie­rusbu volinkęspamokyti Pajūrio regioninio parko direk...