Page 1

kovo 10, 2012 Nr. 58 (19 359)

E.Gent­vi­lo va­do­vau­ja­ma Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja sulaukė įver­tin­imo. Ekonomika 11p.

Fu­ku­ši­ma Ja­po­ni­jo­je jau va­di­na­ma ant­ruo­ju Čer­no­by­liu. Kas pa­si­kei­tė po šios tra­ge­di­jos? Pasaulis 8p.

Skur­das ge­na į Ka­na­rus

www.kl.lt

Kaina 1,60 Lt

„Bū­tų juo­kin­ga už­sės­ti ant de­be­sies ir virš sa­vęs ma­ty­ ti tik Die­vą.“ Sei­mo na­rys And­rius Bur­ba api­bū­di­no su­si­reikš­mi­nu­sių žmo­nių įpro­čius.

5p.

Tuoktis – į mero kabinetą Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Am­ži­ną mei­lę klai­pė­die­čių po­ros ga­lės pri­siek­ti ir me­ro ka­bi­ne­te. Jis įtrauk­tas į ne­tra­di­ci­nių vie­tų, kur ga­li­ma su­si­tuok­ti, są­ra­šą.

„„Spren­di­mas: kai ku­rie klai­pė­die­čiai pa­si­ry­žę vis­ką mes­ti ir emig­ruo­ti į šil­tus kraš­tus, nes juo­se ne­si­kan­džio­ja kai­nos.

526 li­tai. To­kio dy­džio pen­si­ja še­šias­de­ šimt­me­tę klai­pė­die­tę pri­ver­tė gy­ve­ni­ mą pra­dė­ti iš nau­jo – par­duo­ti vi­są uos­ ta­mies­ty­je tu­ri­mą tur­tą ir iš­si­kraus­ty­ti gy­ ven­ti į Is­pa­ni­ją, nes jo­je ga­li­ma pi­giau ir bu­tą nu­si­pirk­ti, ir oriai gy­ven­ti.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Pirks na­mą ir dar liks pi­ni­gų

„30 me­tų dir­bau Lie­tu­vai ir gau­nu ka­pei­kas. Kaip ga­li­ma iš­gy­ven­ti už 526 li­tus, kai to­kios su­mos vos už­ ten­ka mo­kes­čiams? Ačiū Die­vui, kad tu­riu vy­rą, nes ki­taip rei­kė­tų ei­ti raus­tis po kon­tei­ne­rius, nors

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

ne­su nei al­ko­ho­li­kė, nei „bom­ žė“, bet val­gy­ti juk no­rė­čiau. Man jau už­ten­ka, at­si­bo­do eg­zis­tuo­ti, įgri­so prii­ma­mi vis bai­ses­ni įsta­ ty­mai. To­dėl ir no­riu kuo grei­čiau par­duo­ti bu­tą Klai­pė­do­je ir emig­ ruo­ti į Is­pa­ni­ją“, – ryž­tin­gai nu­si­ tei­ku­si bu­vo klai­pė­die­tė Ire­na (pa­ var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – V.S.).

4

Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jai tai pa­da­ry­ti pa­siū­lė pa­ts me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Ce­re­mo­ni­jos ne San­tuo­kų rū­muo­se vyks­ta penk­ta­die­nį. Me­ro ma­ny­mu, jos dar­bui ne­truk­dys. „No­rin­tys ma­no ka­bi­ne­te ga­lė­tų su­si­tuok­ti jau šian­dien. Tai ne­reiš­ kia, kad pre­ten­duo­ju tap­ti eta­ti­niu liu­di­nin­ku ar pa­bro­liu. Ži­no­ma, jei po­ros no­rės, ga­lė­siu da­ly­vau­ti ce­ re­mo­ni­jo­je“, – tvir­ti­no me­ras. Anot V.Grub­liaus­ko, san­tuo­kos mies­ to va­do­vo ka­bi­ne­te nė­ra nau­jo­vė. Anks­čiau yra bu­vę to­kių ini­cia­ty­vų. Me­ras tvir­ti­no, jog tai pir­mas žings­ nis į pa­sta­to, ku­ria­me da­bar įsi­kū­ ręs Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­ jos sky­rius, pe­rė­mi­mą.

2


2

ŠEŠTADIENIS, KOVO 10, 2012

miestas

Tuoktis – į mero kabinetą 1

Šią sa­vai­tę V.Grub­liaus­ kas bu­vo su­si­ti­kęs su tei­ sin­gu­mo ir ap­lin­kos mi­nist­rais, nuo ku­rių tai pri­klau­so. „Pa­vy­ko iš­ju­din­ti šį klau­si­mą. Pa­na­šu, kad San­tuo­kų rū­mai, ku­ rie yra stra­te­gi­nė­je vie­to­je, atei­ty­je ga­li tap­ti mies­to tur­tu“, – ko­men­ ta­vo me­ras. Anot V.Grub­liaus­ko, prieš pra­ de­dant pro­ce­dū­ras tei­sin­gu­mo mi­ nist­rui iš­ki­lo klau­si­mas, kur Ci­vi­ li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įsi­kurs per­da­vus pa­sta­tą mies­tui: ar jis bus iš­kel­tas, ar liks pa­sta­te. Me­ro ma­ ny­mu, šis sky­rius ga­lė­tų bū­ti per­ kel­tas į ro­tu­šę. To­kiu at­ve­ju san­ tuo­kos vyk­tų Lui­zės sa­lė­je, ta­čiau prieš tai ją rei­kia re­konst­ruo­ti. „Tei­sin­gu­mo mi­nist­rą įti­ki­no mū­sų siū­ly­mas. Jis krei­pė­si į ap­ lin­kos mi­nist­rą dėl San­tuo­kų rū­ mų pa­sta­to per­da­vi­mo“, – dės­tė me­ras. V.Grub­liaus­ko tei­gi­mu, San­tuo­ kų rū­mų pa­sta­te ga­lė­tų įsi­kur­ti kai ku­rie sa­vi­val­dy­bės sky­riai, ku­rie yra iš­si­mė­tę po vi­są mies­tą. „Ką įkur­din­ti, tik­rai ras­tu­me. Čia ga­lė­tų per­si­kel­ti Vie­šo­sios tvar­ kos sky­rius. Taip pat lik­ti Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­ jai. Tik san­tuo­kų ce­re­mo­ni­ja vyk­ tų Lui­zės sa­lė­je ro­tu­šė­je. Ta­čiau tai dar nė­ra nu­spręs­ta. Vis­kas ga­li už­ truk­ti nuo me­tų iki ke­le­rių“, – pa­ brė­žė me­ras.

Val­di­nin­kų gin­čas – dėl lie­tu­vių kal­bos Klai­pė­dos val­di­nin­ kai tar­pu­sa­vy­je su­ si­gin­či­jo, ar ne­lie­tu­ viš­ki par­duo­tu­vių pa­va­di­ni­mai yra pa­žei­di­mas ir už tai rei­kė­tų baus­ti. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Toks ne­su­ta­ri­mas iš­ryš­kė­jo po va­ kar su­reng­to rei­do, ku­ria­me da­ly­ va­vo Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Če­pas, sa­vi­val­dy­bės Vie­ šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ ti­na Vin­ti­lai­tė, vy­riau­sia­sis mies­ to dai­li­nin­kas Min­dau­gas Pet­ru­lis ir vy­riau­sio­ji sa­vi­val­dy­bės kal­bos tvar­ky­to­ja As­ta Chrus­ta­lio­va.

Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė:

Jei taip bus ir to­liau, kai ku­rie lie­tu­viai ga­li nie­ko ne­be­sup­ras­ti.

Anot K.Vin­ti­lai­tės, Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, jog vi­ si vie­šie­ji už­ra­šai pri­va­lo bū­ti vals­ ty­bi­ne kal­ba. Ta­čiau jų la­bai sun­ku

Pa­gal­bą no­ri teik­ti dar vie­na įstai­ga Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­ slau­gas Klai­pė­do­je no­ri teik­ti dar vie­na pri­va­ti įstai­ga. Uos­ta­mies­ čio val­džia kol kas to­kio pa­siū­ly­ mo ne­priė­mė.

Šiuo me­tu Klai­pė­do­je grei­tą­ją me­ di­ci­nos pa­gal­bą tei­kia dvi įstai­gos – vie­šo­sios įstai­gos Klai­pė­dos grei­ to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis ir V.Bu­da­no­vo pri­va­ti grei­to­sios me­ di­ci­nos pa­gal­ba. Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas tvir­ti­no, jog dir­ba tiek bri­ ga­dų, kiek nu­ma­ty­ta pa­gal gy­ven­

to­jų skai­čių – 10. Nu­sis­kun­di­mų dėl jų dar­bo ne­gau­na­ma. „Nau­jo pa­slau­gos tei­kė­jo at­si­ra­di­ mas ga­li iš­ba­lan­suo­ti da­bar­ti­nę si­ tua­ci­ją. Pa­pil­do­mai lė­šų šiai pa­slau­ gai nie­kas ne­skir­tų, nes tai nu­sta­to­ma pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Ka­te­go­riš­kai pa­siū­ly­mo neat­me­tė­me, bet apie per­ spek­ty­vas rei­kia kal­bė­ti at­sar­giai“, – tvir­ti­no mies­to va­do­vas. Anot V.Grub­liaus­ko, keis­ti to, kas yra ge­rai, ne­ver­ta. Jei į Klai­pė­ dą atei­tų nau­jas grei­to­sios me­di­ci­ nos pa­gal­bos tei­kė­jas, rei­kė­tų ar­ba at­si­sa­ky­ti da­bar ją tei­kian­čios pri­ va­čios įstai­gos, ar­ba ma­žin­ti Grei­ to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties bri­ga­dų skai­čių.

„„Si­tua­ci­ja: šiuo me­tu grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą Klai­pė­do­je tei­kia dvi

įstai­gos. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„„Ne­su­ta­ri­mas: rei­de su­si­gin­či­ję dėl lie­tu­vių kal­bos var­to­ji­mo vie­šo­se iš­ka­bo­se V.Če­pas, M.Pet­ru­lis, A.Chrus­

ta­lio­va ir K.Vin­ti­lai­tė lauks išaiš­ki­ni­mo iš vals­ty­bi­ne kal­ba be­si­rū­pi­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų.bu­vo ras­ti Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je ir cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je. „Par­duo­tu­vių iš­ka­bos yra ne vals­ty­bi­ne kal­ba, ta­čiau tai įre­ gist­ruo­ti pre­kių ženk­lai. To­dėl at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­ tai, ku­rie dir­bo ir da­bar dar dir­ba, su­de­ri­no to­kias rek­la­mas. Įs­ta­ty­ mas yra įsta­ty­mas ir jo rei­kia lai­ ky­tis, to­dėl ša­lia tų pre­kių ženk­lų tu­ri bū­ti už­ra­šai, jog tai ava­ly­ nės par­duo­tu­vė, rū­bų par­duo­tu­vė ir pa­na­šiai. Jei taip bus ir to­liau, kai ku­rie lie­tu­viai ga­li nie­ko ne­ be­sup­ras­ti“, – tei­gė K.Vin­ti­lai­tė. Ta­čiau to­kiai jos ir V.Če­po, ku­ris

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

yra ir lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­to­jas, nuo­mo­nei ne­pri­ta­rė M.Pet­ru­lis ir A.Chrus­ta­lio­va, tei­gę, kad par­ duo­tu­vės, ku­rių iš­ka­bo­se yra ne­ lie­tu­viš­kas pre­kės ženk­las, ne­da­ ro jo­kio pa­žei­di­mo. „Ka­dan­gi tar­pu­sa­vy­je ne­su­ta­ ria­me, ar­ti­miau­siu me­tu kreip­ siuo­si į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­ bos ko­mi­si­ją, Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­ją, ku­rios yra at­sa­kin­gos už Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo tai­ky­mą. Te­gul šios ins­ti­tu­ci­jos išaiš­ki­na, ar gre­ta pre­kės ženk­ lų tu­ri bū­ti ir už­ra­šai lie­tu­vių kal­ ba“, – bū­si­mo raš­to tu­ri­nį įvar­di­jo

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja. Rei­de da­ly­va­vę sa­vi­val­dy­bės dar­ buo­to­jai cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je ieš­ko­jo ir ne­le­ga­lios rek­la­mos, ku­ rios ra­do la­bai daug. „Man­to ir J.Ja­no­nio gat­vių san­ kry­ža yra ta­pu­si ne­tei­sė­tos rek­ la­mos ži­di­niu. Jos itin gau­su ant bu­vu­sio „Bal­ti­jos“ vieš­bu­čio ir prie­šais jį esan­čia­me skve­re­ly­je“, – kons­ta­ta­vo K.Vin­ti­lai­tė. Val­di­nin­kai aiš­kin­sis, kam pri­ klau­so pa­sta­tai, ant ku­rių ap­tik­ ta ne­tei­sė­tos rek­la­mos, ir tuo­met im­sis prie­mo­nių, kaip vers­li­nin­ kus su­draus­min­ti.


3

ŠEŠTADIENIS, KOVO 10, 2012

miestas Lau­kia „Pa­dė­kos kau­kės“

Nau­jas naf­tos tel­ki­nys

Iš­rin­ko ve­dė­ją

Klai­pė­dos kul­tū­ros sky­rius iki ko­ vo 16 d. 12 val. lau­kia uos­ta­mies­ čio teat­rų bei ki­tų teat­ro kū­rė­jų pa­siū­ly­mų dėl „Pa­dė­kos kau­kės“ ap­do­va­no­ji­mų. Tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos iš­va­ka­rė­se tri­mis „Pa­dė­kos kau­kė­mis“ bus įver­tin­ ti Klai­pė­do­je ku­rian­tys teat­ra­lai už 2011 m. pa­sie­ki­mus ir nuo­pel­ nus sce­nos me­nui.

Klai­pė­dos ra­jo­ne su­ras­tas nau­jas naf­tos tel­ki­nys, ku­ria­ me ga­li­mai yra apie 217 tūkst. to­nų naf­tos, tai dvi­gu­bai di­ des­nis kie­kis, nei per­nai iš­gau­ ta iš dvy­li­kos tel­ki­nių. End­rie­ ja­vo se­niū­ni­jo­je tarp Li­žių ir Lai­gių kai­mų naf­tos tel­ki­nys bu­vo ap­tik­tas prieš pu­sant­ rų me­tų.

Penk­ta­die­nį iš­rink­tas Asig­na­ vi­mų val­dy­to­jų ap­skai­tos po­ sky­rio ve­dė­jas. Kon­kur­se tu­rė­jo da­ly­vau­ti ke­tu­ri pre­ten­den­tai, bet vie­nas neat­vy­ko. Po pir­mo­ jo eta­po iš kon­kur­so pa­ša­lin­tas vie­nas da­ly­vis. Ant­ra­ja­me eta­ pe vie­na pre­ten­den­tė pa­si­ro­dė la­bai ge­rai, o ki­tas ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus.

Šven­tės me­tu sieks re­kor­do Klai­pė­die­čiai kvie­ čia­mi triukš­min­gai švęs­ti Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­vos ne­prik­lau­ so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną. Šia pro­ga vi­sų pra­šo­ma ne­pa­mirš­ ti iš­kel­ti tris­pal­vių.

Ne­d ar­b as. Per va­s a­r į Klai­p ė­dos te­ ri­to­r i­nė­j e dar­b o bir­žo­j e už­s i­re­g ist­ra­ vo 4 tūkst. 270 ieš­k an­č ių dar­b o as­ me­n ų. Kaip in­for­muo­j a Klai­p ė­d os te­r i­to­r i­n ė dar­b o bir­ž a, ko­vo 1-osios duo­me­n i­m is, bu­vo įre­g ist­r uo­t as 29 tūkst. 191 ieš­k an­t is dar­b o as­muo. Klai­p ė­dos ap­s kri­t y­j e be­d ar­bių san­ ty­k is su dar­bin­go am­ž iaus gy­ven­to­ jais bu­vo 10,5 pro­c ., va­s a­r io 1-ąją ne­ dar­b o ly­g is sie­kė 10,3 pro­c .

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ko­vo 11-ajai skir­ti ren­gi­niai pra­ si­dės šian­dien. Žve­jų rū­muo­se vyks tra­di­ci­nis liau­dies šo­kių an­ samb­lių kon­cer­tas „Gin­ta­ro la­ še – ma­no Lie­tu­va“. Jo me­tu pa­si­ ro­dys ne tik Klai­pė­dos ko­lek­ty­vai, bet ir an­samb­liai iš Lat­vi­jos, Prie­ nų, Plun­gės, Vil­niaus. Per per­trau­ kas, grie­žiant ka­pe­lai, ga­lės pa­šok­ ti žiū­ro­vai.

Sek­ma­die­nį į muziejų žmo­nės, pa­si­puo­ šę Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis, bus įlei­ džia­mi ne­mo­ka­mai.

Bi­lie­to kai­na – 5 li­tai. Klai­pė­ die­čiai, atė­ję pa­si­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais, bus įlei­džia­mi ne­mo­ ka­mai. Sek­ma­die­nį vi­dur­die­nį baž­ny­ čio­se bus lai­ko­mos šv. Mi­šios už jau­ną­ją Lie­tu­vą. Klai­pė­dos kon­ cer­tų sa­lė­je kon­cer­tuos cho­ras „Au­ku­ras“ ir cho­ris­tų vai­kai. Tra­ di­ciš­kai bus pa­gerb­tas ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­

„„Vie­ta: šie­met pa­grin­di­nis Ko­vo 11-osios ren­gi­nys vyks At­gi­mi­mo aikš­tė­je.

ras Al­fon­sas Ža­lys. Ant jo ka­po bus pa­dė­tas vai­ni­kas, gė­lės. Pa­gerb­ti sig­na­ta­rą kvie­čia­mi vi­si. Pag­rin­di­niai ren­gi­niai vyks va­ka­ re. Taip nu­spręs­ta, kad bū­tų ma­to­ mi švie­sos efek­tai. Šeš­tą va­lan­dą va­ka­ro iš Klai­pė­ dos uni­ver­si­te­to mies­te­lio pa­ju­dės jau­ni­mo ei­se­na. Da­ly­vau­ti jo­je va­ kar po pie­tų bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 500 žmo­nių. Nep­r ik­l au­so­my­b ės at­k ū­r i­m o die­nai skir­tą ak­ci­ją „Kurk lais­vę! Skelbk lais­vę! Švęsk lais­vę!“ vai­ ni­kuos 18.30 val. At­gi­mi­mo aikš­ tė­je vyk­sian­tis kon­cer­tas. Čia nuo pat ry­to bus pa­sta­ty­ ti di­džiau­si Lie­tu­vo­je Ge­di­mi­no stul­pai. Jų plo­tis sieks 24, o aukš­ tis 9 met­rus. Tarp Ge­di­mi­no stul­pų bus su­ mon­tuo­ta sce­na. At­li­kė­jai pa­si­ro­ dys 7 met­rų aukš­ty­je. Ren­gi­nio me­tu Ge­di­mi­no stul­pai bus už­deg­ti. „No­ri­me juos įtrauk­ ti į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą“, – tei­ gė ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius „Me­zo

Ko­vo 11-osios ren­gi­nių pro­gra­ma „„Šeš­ta­die­nį

18 val. – jau­ni­mo ei­ty­nės su būg­nais

16 val. Žve­jų rū­muo­se – kon­cer­tas

nuo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to iki At­g i­

„Gin­ta­ro la­še – ma­no Lie­tu­va“.

mi­mo aikš­tės.

„„Sek­ma­die­nį

18.30 val. – šven­tė At­g i­m i­mo aikš­

12 val. Ma­r i­jos Tai­kos Ka­ra­l ie­nės

tė­je:

baž­ny­č io­je – šv. Mi­š ios už jau­ną­ją

„Kurk lais­vę!“ – Ge­d i­m i­no stul­pų

Lie­tu­vą. 12 val. Klai­pė­dos kon­cer­t ų sa­lė­je – kon­cer­tas „Au­ku­ras ir vai­kai“. 13.30 val. Lė­bar­t ų ka­pi­nė­se – gė­l ių pa­dė­ji­mas ant Lie­t u­vos ne­prik­lau­

Dienos telegrafas

įžie­bi­mas; „Skelbk lais­vę!“ – ai­dint būg­nams ir var­pui, skai­čiuo­jan­čiam Nep­r ik­lau­ so­my­bės me­tus;

so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Al­fon­so Ža­

„Švęsk lais­vę!“ – Ko­vo 11-ajai skir­tas

lio ka­po.

kon­cer­tas.

group“ va­do­vas Vai­das Kve­da­ras. Re­kor­dą vai­ni­kuos 22 var­po dū­ žiai, skai­čiuo­jan­tys Lie­tu­vos ne­ prik­lau­so­my­bės me­tus. Vė­liau vyks šven­ti­nis kon­cer­ tas. Ja­me pa­si­ro­dys Klai­pė­dos gru­pės „Ar­ro­gan­tics“, „Var­nos“, „Sound‘s En­gi­nerrs Feat. Na­ta­ ly“, West Coast BBoys“ ir sve­čiai „Le­mon Joy“. „Nep­rik­lau­so­my­bės die­ną rei­kia švęs­ti, o ne lie­ti aša­Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ras“, – pa­brė­žė V.Kve­da­ras. Do­va­ ną mies­tie­čiams pa­teiks ir Lie­tu­ vos jū­rų mu­zie­jus. Sek­ma­die­nį į jį žmo­nės, pa­si­puo­šę Lie­tu­vos vė­ lia­vos spal­vo­mis, bus įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai. Ko­vo 11-ąją klai­pė­die­čiai tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti iš­kel­ti tris­pal­vių. Į šią pi­lie­ti­nę pa­rei­gą bus krei­pia­mas pa­di­din­tas vie­šo­sios tvar­kos pa­ rei­gū­nų dė­me­sys.

Spren­d i­m as. Klai­p ė­dos ra­j o­no apy­ lin­kės teis­m as pa­s kel­b ė ap­k al­t i­n a­ mą ­j į nuo­s pren­d į bau­d žia­m o­j o­j e by­l o­j e dėl pikt­n au­d žia­v i­m o tar­ny­ ba, ky­š i­n in­k a­v i­m o, pa­p ir­k i­m o bei kurs­t y­m o pikt­n au­d žiau­t i tar­ny­b a ir bu­v u­s į Klai­p ė­dos ra­j o­no sa­v i­v al­ dy­b ės ad­m i­n ist­r a­c i­j os Sta­t y­b os lei­ di­mų ir są­v a­dų sky­r iaus ve­d ė­j ą Vy­ tau­t ą Ti­re­v i­č ių nu­tei­s ė 3 me­t ų lais­ vės atė­m i­mo baus­me, jos vyk­dy­m ą ati­de­d ant 3 me­t ams. Šis teis­mo nuo­ spren­d is yra neį­s i­tei­s ė­j ęs, jį ga­l i­m a skųs­t i ape­l ia­c i­ne tvar­k a. San­t uo­k os. Šian­d ien Klai­p ė­dos ci­ vi­l i­nės met­r i­k a­c i­jos sky­r iu­j e tuok­s is 11 po­r ų. Žie­dus su­m ai­nys Li­n a Na­s i­ bu­l i­n a ir Ri­č ar­d as Kar­t a­no­v ič (11.50 val.), Ju­l ia­n a Vosk­re­s ens­k a­j a ir De­ nis Je­f i­š ov (12.20 val.), Ag­n ė Auk­s o­ riū­tė ir Ri­č ar­d as Šal­t is (12.30 val.), Kris­t i­n a Ta­mo­š ai­t y­tė ir Ed­mun­d as Ker­p ė (12.40 val.), Ma­r i­n a Po­p o­v i­ čiuk ir Li­n as Vit­k us (12.50 val.), Eri­ ka Ože­l ie­n ė ir Jur­g is Sa­d aus­k as (13 val.), Dai­v a Ma­ž ei­k ai­tė ir Si­g i­t as Kil­ čaus­k as (13.10 val.), Vik­to­r i­ja Pe­re­de­ rij ir Gin­t a­r ius Ja­g u­č ians­k as (13.20 val.), Ra­s a Rum­š ai­tė ir Ma­r ius Vaz­ ne­l is (13.30 val.), Svet­l a­n a Tik­ho­no­ va ir And­r iej Ste­p a­n ov (13.40 val.), Sand­r a Čiu­k ai­tė ir Ra­m ū­n as Mi­k a (14 val.). Auk­s i­n ių ves­t u­v ių pro­g a įža­dus at­n au­j ins Re­n ia ir Mi­c hail Pi­ li­piuk (13.50 val.). Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­d os ci­v i­l i­n ės met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­ tos 5 klai­p ė­d ie­č ių mir­t ys. Mi­rė Ju­z ė Kas­p u­t ie­n ė (g. 1929 m.), Jo­n as Kvit­ nic­k as (g. 1933 m.), Va­le­r i­j a Pet­r aus­ kie­n ė (g. 1935 m.), Ser­g ėj Buz­n ia­kov (g. 1962 m.), Vy­t au­t as Le­m e­ž is (g. 1964 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Jev­g e­n ij Sprynž, Ser­g ėj Buz­n ia­ kov, Vy­t au­t as Le­me­ž is, Va­le­r i­j a Pet­ raus­k ie­n ė. Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­r ą pa­ gim­d ė 8 mo­te­r ys. Gi­mė 5 mer­g ai­tės ir 3 ber­n iu­k ai. Grei­to­j i. Va­k ar iki 17 val. grei­to­s ios pa­gal­b os me­d i­k ai su­l au­kė 48 iš­k vie­ ti­mų. Klai­p ė­d ie­č iai skun­d ė­s i aukš­ tu krau­j os­p ū­d žiu, krau­j o­t a­kos su­ tri­k i­m ais, gal­vos svai­g i­mu ir pil­vo skaus­m ais.


4

šeštadienis, kovo 10, 2012

miestas

Skur­das ge­na į Ka­na­rus

Komentarai

To­dėl ji pa­si­ry­žu­si net 1 pa­tir­ti nuo­sto­lių – bu­ tą par­duo­ti pi­giau nei rin­kos kai­

na. Mo­te­ris už sa­vo tri­jų kam­ba­rių būs­tą nau­jos sta­ty­bos na­me no­rė­ tų gau­ti 320 tūkst. li­tų. „Tiek man už­teks na­mu­kui Ka­ na­rų sa­lo­se nu­si­pirk­ti ir dar liks pi­ ni­gų ku­rį lai­ką gy­ven­ti“, – skai­čia­ vo pa­šne­ko­vė. Ire­na jau kar­tą lan­kė­si Ka­na­rų sa­lo­se, to­dėl iš­stu­di­ja­vo ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to kai­nas. Nu­si­žiū­rė­jo ir gy­ve­na­mą­jį plo­tą, už ku­rį tek­tų su­ mo­kė­ti apie 180 tūkst. li­tų.

Li­nas Juo­zai­tis

Ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „Ober-Haus“ Va­ka­r ų Lie­tu­vos re­g io­no va­do­vas

L

Iš­lai­dų bus ma­žiau

Ji su vy­ru į už­sie­nį vyks ne pas ar­ ti­muo­sius, o tar­si į ne­ži­nią, ta­čiau ir tai jos ne­gąs­di­na. „Esu la­bai ener­gin­gas žmo­gus ir ką nors su­gal­vo­siu. Man su­ka­ko še­ šias­de­šimt ir gy­ve­ni­mą pra­dė­siu iš nau­jo, o čia per­spek­ty­vų ne­be­ma­ tau. Esu tik­ra, kad Is­pa­ni­jo­je ra­siu dar­bą, o tai Klai­pė­do­je ma­no am­ žiaus žmo­gui yra neį­si­vaiz­duo­ja­ ma“, – op­ti­miz­mu ir nu­si­tei­ki­mu ge­riau gy­ven­ti tryš­ko pen­si­nin­kė. Be to, ji skai­čia­vo, jog ir iš­lai­dų Ka­na­rų sa­lo­se bus ma­žiau nei Klai­ pė­do­je. Pi­ni­gų teks iš­leis­ti ma­žiau mo­kes­čiams, nes ne­smaugs mil­ži­ niš­kos są­skai­tos už šil­dy­mą.

Eu­ge­ni­ja Odeb­recht:

Tik­rai ga­liu pa­tei­ sin­ti žmo­nes, ku­rie pa­si­ryž­ta Lie­tu­vo­je vis­ką par­duo­ti ir iš­ va­žiuo­ti gy­ven­ti į Is­pa­ni­ją.

„Mais­to pro­duk­tų kai­nos taip pat yra ge­ro­kai ma­žes­nės nei pas mus – vai­siai, dar­žo­vės kai­nuo­ja ke­ lis kar­tus pi­giau. Gy­ven­siu svei­ kai, daug jų val­gy­siu“, – šyp­so­jo­ si pa­šne­ko­vė. To­dėl da­bar jos tiks­las – kuo grei­ čiau par­duo­ti bu­tą, su­si­krau­ti la­ga­ mi­nus ir pa­trauk­ti į pie­tus. „Ne ak­li esa­me, ma­to­me, kas da­ro­si Lie­tu­ vo­je. Man ypač gai­la jau­nų žmo­nių, šei­mų. No­rė­čiau gy­ven­ti sa­vo­je ša­ ly­je, bet ki­tos vals­ty­bės mums, lie­ tu­viams, siū­lo ge­res­nes są­ly­gas“, – kons­ta­ta­vo klai­pė­die­tė. Kai­nos ski­ria­si tris kar­tus

Jai ant­ri­no ir ži­no­ma klai­pė­die­ tė Eu­ge­ni­ja Odeb­recht, ku­riai Is­ pa­ni­ja ta­po tar­si ant­ri na­mai, nes vers­li­nin­kė ten įsi­gi­jo ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to. „Tik­rai ga­liu pa­tei­sin­ti žmo­nes, ku­rie pa­si­ryž­ta Lie­tu­vo­je vis­ką par­duo­ti ir iš­va­žiuo­ti gy­ven­ti į Is­ pa­ni­ją. Ta­čiau aš taip ne­ga­liu, nes man la­bai svar­būs žmo­nės, ku­ riuos čia, Lie­tu­vo­je, tu­riu, ku­rių ne­ga­liu pa­lik­ti, nes man svar­bu su

„„Ne­tek­tis: per de­šimt­me­tį Klai­pė­da ne­te­ko apie 32 tūkst. žmo­nių – tiek jų iš­vy­ko sve­tur ieš­ko­ti lai­mės. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

jais pa­bū­ti, pa­bend­rau­ti“, – tei­gė E.Odeb­recht. Ta­čiau ji pa­tvir­ti­no, jog Is­pa­ni­ja emig­ran­tams yra vie­nas ge­riau­sių pa­si­rin­ki­mų, nes šio­je ša­ly­je gy­ ve­ni­mo ko­ky­bės ir iš­lai­dų san­ty­kis yra ste­bė­ti­nai pa­lan­kus. „Is­pa­ni­ja yra vi­siš­ka išim­tis tarp ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, kur kai­nos nė­ra ma­žos, o pa­na­šios į eg­zis­ tuo­jan­čias Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je blo­gai tai, kad ke­li di­de­li pre­ky­bos tink­lai dik­tuo­ja kai­nas, o Is­pa­ni­ jo­je yra ga­li­my­bė rink­tis. Ga­li­ma gy­ven­ti ir pi­giai, ir vi­du­ti­niš­kai, ir pra­ban­giai“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­ si vers­li­nin­kė ir pa­tei­kė pa­vyz­džių. Mė­sa, žu­vys, vai­siai, dar­žo­vės, bui­ ties prie­žiū­ros prie­mo­nės kai­nuo­ja 2–3 kar­tus pi­giau nei Lie­tu­vo­je. Ne­ver­kia net bė­džiai

„Is­pa­ni­jo­je ga­li­ma pui­kiai iš­gy­ ven­ti už­dir­bant tiek, kiek Lie­tu­vo­ je yra vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas – maž­ daug 1,7 tūkst. li­tų. To­dėl is­pa­nas, gau­da­mas 400 eu­rų (1,38 tūkst. li­ tų) so­cia­li­nę pa­šal­pą, ne­de­juo­ja“, – tvir­ti­no E.Odeb­recht. Jos žo­džiais, Is­pa­ni­jo­je gy­ven­ti pa­trauk­lu, nes kai­nų per kri­zę nie­ kas ne­di­di­no. Prie­šin­gai – pa­dau­ gė­jo pa­čių įvai­riau­sių iš­par­da­vi­mų, kai įvai­rių daik­tų ga­li­ma įsi­gy­ti su di­džiu­lė­mis nuo­lai­do­mis. „Jie šven­čia gy­ve­ni­mą, o mes ver­kia­me. Kar­tais pa­gal­vo­ju, jog ap­si­gau­nu dėl kai­nų, ir imu eu­rus vers­ti li­tais. Tuo­met dar kar­tą įsi­ti­ ki­nu, jog gy­ven­ti Is­pa­ni­jo­je yra pi­ gu“, – juo­kė­si pa­šne­ko­vė. Ji svars­tė, kad ir Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma pa­to­giai gy­ven­ti, jei bū­tų pa­ža­bo­ti mo­no­po­li­nin­kai. „Ne­ti­kiu, jog kai­nos pas mus di­de­lės dėl to, kad esa­me ma­ ža vals­ty­bė, kad tai ma­žos eko­ no­mi­kos sind­ro­mas. Ma­nau, jog tik­rai eg­zis­tuo­ja kar­te­li­niai su­si­ ta­ri­mai. Ta­čiau nie­kas nie­ko ne­ da­ro. To­dėl ir ne­sma­gu Lie­tu­vo­ je gy­ven­ti, nes pa­pras­tą žmo­gų skriau­džia kas tik ne­tin­gi“, – kal­ bė­jo E.Odeb­recht.

Bu­tus per­ka ato­sto­goms

Tur­tą gim­to­jo­je ša­ly­je par­duo­dan­ čių, kad ga­lė­tų įsi­gy­ti būs­tą sve­tur ir ten gy­ven­ti, lie­tu­vių nė­ra daug. Ta­čiau tau­tie­čiai do­mi­si ne­kil­ no­ja­muo­ju tur­tu už­sie­ny­je. Po­pu­ lia­riau­sias pa­si­rin­ki­mas – pirk­ti bu­tus Is­pa­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Egip­ to, Tur­ki­jos ku­ror­tuo­se. To­kį pir­ki­nį daž­niau­siai sau lei­ džia pa­si­tu­rin­čios šei­mos su vai­ kais, at­vyks­tan­čios į nu­si­pirk­tą bu­ tą pail­sė­ti ke­lis kar­tus per me­tus, bei pra­ku­tę pen­si­nin­kai. Nors daž­nas no­rė­tų už­sie­nio ku­ ror­te tu­rė­ti bu­tą ato­sto­goms, ta­čiau dau­ge­lį at­gra­so ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to kai­na. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to po­ rta­lų skel­bi­muo­se mir­ga pa­tys įvai­ riau­si skai­čiai. Įsi­gy­ti bu­tą už­sie­nio ku­ror­tuo­se ga­li­ma nuo 200 tūkst. li­tų. Pi­giau­sias būs­tas – Bul­ga­ri­jo­ je ir Ka­na­rų sa­lo­se.

Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko „„2005 m. – 15 571 žmo­gus

Dings­ta pi­ni­gai Per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų iš Klai­pė­ dos emig­ra­vo 31 690 žmo­nių. Smul­k io­jo ir vi­du­t i­n io vers­lo ta­r y­ bos prie mies­to ta­r y­bos pir­m i­n in­ kas Aras Mi­leš­ka pa­skai­čia­vo, jog to­ kia ne­tek­tis lė­mė, kad kas­met Klai­pė­ da pra­ran­da apie 0,5 mlrd. li­tų. Jis skai­čia­vo taip: Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, šiuo me­ tu Klai­pė­do­je vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­ kes­tis per mė­ne­sį sie­kia 2 172 li­tus, o šių gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­t is su­ da­ry­tų 325 li­tus per mė­ne­sį. Jei da­bar Klai­pė­do­je bū­tų tie be­veik 32 tūkst. emig­ra­vu­sių žmo­nių, mies­ to biu­dže­tas pa­pil­do­mai per me­tus gau­tų 123 mln. li­tų pa­ja­mų. Dėl emig­ra­vu­sių klai­pė­die­čių, A.Mi­ leš­kos skai­č ia­v i­mu, uos­ta­m ies­č io vers­las kas­met ne­ten­ka 627 mln. li­ tų pa­ja­mų. Skai­čiuo­ta taip: šiuo me­tu at­skai­čia­ vus mo­kes­čius klai­pė­d ie­t is vi­du­ ti­n iš­kai už­d ir­ba apie 1,6 tūkst. li­t ų. To­dėl tie be­veik 32 tūkst. emig­ran­ tų, jei bū­tų Klai­pė­do­je, iš­leis­tų sa­vo dar­bo už­mo­kes­t į uos­ta­m ies­ty­je ir vers­las pa­pil­do­mai gau­t ų mi­nė­tus 627 mln. li­tų.

„„2006 m. – 12602 žmo­nės „„2007 m. – 13 853 žmo­nės „„2008 m. – 17 15 žmo­nių „„2009 m. – 21 970 žmo­nių „„2010 m. – 83 157 žmo­nės „„2011 m. – 53 863 žmo­nės

Emig­ran­tai dek­la­ra­vo bū­si­mą gy­ve­na­mą­ją vie­tą

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

Ai­ri­ja

2 073

1 313

1 616

1 983

2 763

13 048

Is­pa­ni­ja

794

766

841

917

1 355

3 535

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė 4 223

3 223

3 659

4 472

5 719

40 901

JAV

2 010

1 771

1 540

1 782

1 700

2 783

Vo­kie­ti­ja

1 473

1 114

1 277

1 349

1 350

3 806

Ki­tos vals­ty­bės

4 761

4 199

4 659

6 175

8 547

14 183

ie­tu­vo­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to kai­nos tik­rai nė­ra di­des­ nės nei, pa­v yz­d žiui, Is­pa­ ni­jo­je. Be to, ši ša­l is la­bai di­de­lė, to­dėl sun­k u konk­re­čiai kal­ bė­ti. Ta­čiau fak­tas tas, kad žmo­nes, nuo­lat ne­g y­ve­nan­č ius Is­pa­n i­jo­je, la­biau­siai do­mi­na tie bu­tai, ku­riuos pa­to­g u pa­siek­t i iš oro uos­to. To­k ie būs­tai įpras­tai yra ge­ro­se vie­to­se, to­dėl ir kai­na ati­tin­ka­ma. Is­pa­ni­jo­je bu­tai, na­mai ne­ga­l i kai­nuo­t i pi­g iau nei Lie­tu­vo­je ir dėl ki­tos prie­žas­ties – juk sta­ty­bos iš­lai­dos be­veik to­kios pa­č ios. Lie­t u­vo­je pa­s ta­t y­t i na­mą kai­nuo­ja bran­g iau, nes rei­kia įreng­ ti šil­dy­mo sis­te­mą, o Is­pa­n i­jo­je dar ir di­des­ni at­ly­gi­ni­mai, tai ir su­ly­gi­na ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to kai­nas. Di­des­ ni at­ly­gi­ni­mai le­mia ir tai, jog Is­pa­ni­ jo­je yra di­des­nė žmo­n ių per­ka­mo­ ji ga­l ia, o jei ji di­des­nė, tai sta­ty­to­jai tuo ir nau­do­ja­si nu­sta­ty­da­mi ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to kai­nas. Tik­rai ne­pa­ tar­čiau žmo­nėms taip ri­zi­kuo­ti, kad čia, Lie­tu­vo­je ar Klai­pė­do­je, par­duo­ tų bu­tą ir ti­kė­tų­si už tą pa­čią ar ma­ žes­nę su­mą įsi­gy­ti būs­tą už­sie­ny­je. Pirk­ti bu­tą už­sie­ny­je tik ato­sto­goms ap­skri­tai ne­re­ko­men­duo­čiau. Pas­ kai­čiuo­ki­te, kiek kai­nuos ke­lio­nė iki jo, o jei dar šei­ma di­des­nė. Aiš­ku, da­ bar yra pi­gių skry­džių, ta­čiau ne­ma­ nau, kad jų bus am­ži­nai.

Ed­mun­das Jan­kus

Ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to agen­t ū­ros „Gi­jo­ne­da“ di­rek­to­r ius

P

rieš ku­rį lai­ką bend­ra­dar­bia­ vo­me su už­sie­n io par­t ne­ riais ir klai­pė­d ie­čiams siū­ lė­me įsi­g y­t i ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to Is­pa­n i­jo­je, Bul­ga­r i­jo­je, Lon­do­ ne. Kai bu­vo pir­k i­mo pi­kas, uos­ta­ mies­ty­je at­si­ra­do klien­tų, ku­rie pir­ko bu­tus už­sie­ny­je. Ta­čiau pa­skui ėmė gal­vo­ti, kaip jų at­si­kra­ty­ti. Jei į tą bu­ tą nu­va­ž iuo­ji tik vie­ną ar du kar­tus per me­tus, tai tas tur­tas vi­siš­kai ne­ rei­ka­lin­gas. Aiš­ku, ga­li­ma su­si­tar­ti su agen­tū­ro­mis ir būs­tą nuo­mo­ti, ta­čiau tai yra su­dė­tin­ga. Kal­bant apie ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to kai­nas už­sie­ny­je, jos tik­rai nė­ra ma­žes­nės nei Lie­t u­vo­ je. Is­pa­n i­jo­je, Bar­se­lo­no­je, pi­g iau­sių bu­t ų kai­nos pra­si­de­da nuo 130–140 tūkst. eu­r ų (apie 0,5 mln. li­tų), o po­ pu­lia­ria­me ku­ror­te Te­ne­ri­fė­je pi­giau taip pat nie­ko ne­pa­vyks nu­pirk­ti. Ži­ no­ma, gal ko­kia­me už­kam­py­je ma­žą kam­ba­rė­lį ir pa­vyks pi­giau nu­pirk­ti, ta­čiau nor­ma­lus dvie­jų kam­ba­rių bu­ tas kai­nuo­ja tiek, kiek pas mus 3 ar 4 kam­ba­rių, o gal net na­mas už­mies­ty­ je. Pirk­ti bu­tą už­sie­ny­je pa­tar­čiau tik tiems žmo­nėms, ku­rie ke­ti­na ten gy­ ven­t i, tu­r i vi­z i­ją, kaip įsi­k ur­t i, ko­k ia veik­la už­siim­ti. O jei no­ri­si būs­to ato­ sto­goms, tuo­met tik­rai ge­riau rink­tis Pa­lan­gą ar Ni­dą. Ir kai­na bus pa­trauk­ les­nė, ir at­va­žiuo­ti ga­li­ma per trum­ pes­nį lai­ką.


5

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

šeštadienio interviu

A.Bur­ba ne­pa­si­gen­da tur­tin­gų dė­džių Dai­va Ja­naus­kai­tė

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė

d.janauskaite@kl.lt

K

lai­pė­die­tis And­rius Bur­ ba, į Sei­mą pa­te­kęs po to, kai iš jo bu­vo pa­ša­lin­tas Li­nas Ka­ra­lius, nuo ma­ žu­mės su­pra­to, kad vis­ko ga­li pa­ siek­ti pa­ts. Vie­nu me­tu jis su­ge­bė­ jo mo­ky­tis tri­jų da­ly­kų skir­tin­guo­se mies­tuo­se ir įgi­jo pen­kių spe­cia­ly­ bių dip­lo­mus.

Gi­mė 1978 m. ba­lan­džio 15 die­ną Klai­ pė­do­je. 1993 m. bai­gė de­v y­n ias kla­ses ir įsto­jo į Klai­pė­dos po­li­tech­ni­kos mo­ kyk­lą. 1996 m. įgi­jo kom­piu­te­r ių ope­ra­to­ riaus spe­cia­ly­bę. 1996 m. įsto­jo į N.Sku­čie­nės kal­bų ir vers­lo ko­le­gi­ją, stu­di­ja­vo vers­lo tei­sę ir įgi­jo ju­ris­kon­sul­to spe­cia­ly­bę.

Moks­las pe­čių ne­sle­gia

– Esa­te jau­nas žmo­gus, 34-ąjį gim­ta­die­nį dar tik švę­si­te. Iš kur ju­my­se tiek verž­lu­mo? – Ne­tu­rė­jau įta­kin­gų ir tur­tin­gų gi­ mi­nių, ku­rie ma­ne iš­la­vin­tų, už­tar­ tų, įdar­bin­tų. Vis­ko pa­sie­kiau pa­ts. Įsi­ti­ki­nau, kad bū­ti­na tu­rė­ti di­de­les sva­jo­nes ir ban­dy­ti jas siek­ti įgy­ ven­din­ti. – Skai­tant jū­sų biog­ra­fi­ją ste­bi­na tai, kiek moks­lų esa­te krim­tęs. – Esu įgi­jęs pen­kis įvai­rių ly­gių dip­lo­mus. Daž­nai vie­nu me­tu stu­ di­ja­vau ke­lis da­ly­kus. 2004 me­tais įsto­jau mo­ky­tis ma­gist­ran­tū­ro­ je į M.Ro­me­rio ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tus. Kau­ne mo­kiau­si die­ ni­nia­me sky­riu­je, o Vil­niu­je – nea­ ki­vaiz­di­nė­se stu­di­jo­se vie­nu me­tu. Prieš tai ba­ka­lau­ro stu­di­jas krim­ tau M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, Kau­ no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te nea­ ki­vaiz­džiai mo­kiau­si ko­mu­ni­ka­ci­jų moks­lo, o Klai­pė­do­je Pas­lau­gų ir vers­lo mo­kyk­lo­je stu­di­ja­vau rek­la­ mą. Tuo pa­čiu me­tu dar ir dir­bau. Be ato­sto­gų gy­ve­nau daug me­tų, be lais­vo lai­ko sau, bet in­ves­ta­vau į sa­vo ži­nias. Tai bu­vo ma­mos įta­ ka, nes jos nuo­sta­ta – moks­las pa­ts di­džiau­sias tur­tas, ku­ris ne­pra­ran­ da ver­tės. Mo­ky­da­ma­sis 12-oje kla­ sė­je lai­kiau vi­sus vals­ty­bi­nius eg­za­ mi­nus, iš­sky­rus che­mi­ją. Tuo me­tu bu­vo to­kia tvar­ka, kad sto­jant stu­ di­juo­ti tam tik­rų spe­cia­ly­bių rei­kė­jo nu­ro­dy­ti eg­za­mi­nų įver­ti­ni­mą, o aš ne­ži­no­jau, ku­rių man pri­reiks. Ne­ no­rė­jau gaiš­ti lai­ko eg­za­mi­nų per­ lai­ky­mui. Iki 28 me­tų įgi­jau pen­kis dip­lo­mus iš kom­piu­te­ri­jos, rek­la­ mos ir įvai­rių tei­sės sri­čių. – Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, kad to­kiu tem­pu mo­ky­tis bu­vo ne­sun­ku? – Bu­vo tik­rai ne­leng­vas lai­kas. Sa­ vo mo­ka­mų ir ne­mo­ka­mų ato­sto­gų są­skai­ta va­ži­nė­da­vau iš Klai­pė­dos į Kau­ną, Vil­nių ir at­gal. Jei­gu bū­ čiau ruo­šę­sis eg­za­mi­nams tik pa­ sku­ti­nę nak­tį, bū­tų bė­da. Bet net pa­si­kar­to­ti da­ly­ką yra pa­kan­ka­ mai su­dė­tin­ga. Mo­kiau­si ir nak­ ti­mis. Po pu­sant­rų me­tų to­kių in­ ten­sy­vių stu­di­jų išė­jau aka­de­mi­nių ato­sto­gų, nes vie­nu me­tu stu­di­juo­ti tris da­ly­kus bu­vo per daug. Net di­ dį­jį sa­vo po­mė­gį – dai­na­vi­mą cho­re „Gin­ta­rė­lis“, ku­rį lan­kiau 10 me­tų, pa­li­kau ta­da, kai fi­ziš­kai ne­bes­pė­ jau su­de­rin­ti re­pe­ti­ci­jų su stu­di­jo­ mis. Cho­ras bu­vo ki­tas ma­no pa­ sau­lis, tik ten at­si­pa­lai­duo­da­vau. San­tuo­kai bren­do 33 me­tus

– Mi­nė­jo­te ma­mos įta­ką jū­sų gy­ve­ni­mui. Sa­vo biog­ra­fi­jo­je esa­te pa­žy­mė­jęs, kad tė­vas jū­ sų neau­gi­no. Gal kon­tak­tas at­ si­ra­do, kai ta­po­te ži­no­mas?

1999 m. pra­dė­jo dirb­ti Klai­pė­dos apy­ gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me. 1999 m. su bend­ra­m in­čiais įstei­ gė Klai­pė­dos „Se­na­m ies­čio Ro­ta­ ract“ klu­bą ir bu­vo iš­rink­tas jo pre­ zi­den­tu. 2000 m. pra­dė­jo stu­d i­juo­t i tei­sę ir val­dy­mą M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. 2004 m. M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te pa­ si­rin­ko ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jų ad­mi­ nist­ra­ci­nės tei­sės pro­gra­mą. Tuo pa­ čiu me­tu stu­di­ja­vo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Tei­sės ins­ti­tu­te – ma­gist­ ran­tū­ros stu­di­jų tarp­tau­ti­nės fi­nan­sų tei­sės pro­gra­mą. Stu­d i­juo­da­mas dir­bo Sei­mo na­r io pa­dė­jė­ju. 2006 m. M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­te įgi­jo tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. 2010 m. ta­po Sei­mo na­riu.

„„Gim­ti­nė: Klai­pė­da A.Bur­bai yra mies­tas, ku­ria­me gy­ve­na ar­ti­miau­si ir bran­giau­si žmo­nės.

– Ne­bend­rau­ja­me. Kai mums bu­vo la­bai sun­ku, jis ne­pa­dė­jo. Tai man la­bai įsi­rė­žė į šir­dį. Iki pat šiol tie ran­dai šir­dy­je iš­li­ko. Bend­rau­ju su tė­vo se­se­ri­mi, ku­ri yra ma­no krikš­ ta­mo­tė. Iš jos ži­nau, kad tė­vas la­bai gai­li­si dėl sa­vo klai­dų. Aš pa­me­ nu, kaip ma­ma, au­ko­da­ma svei­ ka­tą, sten­gė­si dėl mū­sų su bro­liu, jos aša­ras. Pa­me­nu, įvai­rių ko­šių „die­tas“, nes vie­nai jai iš­lai­ky­ti vi­

Man gy­ve­ni­me se­ kė­si – dar­bas ras­da­ vo ma­ne, o pa­čiam lik­da­vo tik jo im­tis. Tai yra tam tik­ras ma­no kom­pe­ten­ci­ jos įver­ti­ni­mas. są šei­mą ne­bu­vo leng­va. Bet ma­ma neieš­ko­jo ant­ro vy­ro nei links­my­bių, tik dir­bo ir žiū­rė­jo mus. To­dėl esu be ga­lo jai dė­kin­gas ir kaip ga­liu sten­ giuo­si tai kom­pen­suo­ti. – Ar skriau­dos tė­vui neį­ma­no­ ma at­leis­ti? – Lai Die­vas jam at­lei­džia. – O kaip sa­vo pa­ties šei­mo­je, ar ap­ta­ri­nė­ja­te dar­bo pro­ble­mas? – Sten­giuo­si ne­pa­sa­ko­ti žmo­nai nei apie dar­bus, nei apie pro­ble­ mas, nes ji pa­ti dir­ba. Po dar­bo kur kas ma­lo­niau pa­nir­ti į šei­mos pla­ nus ir bend­rus ma­lo­nu­mus. Man šei­ma yra la­bai svar­bus da­ly­kas.

33 me­tus bren­dau san­tuo­kai. Mo­ kiau­si, sten­giau­si dirb­ti ir su­si­kur­ti pa­grin­dą gy­ve­ni­mui. Vis­kas pa­gal pla­ną, net jaus­mai atė­jo, lyg bū­ tų iš anks­to su­pla­nuo­ti. Sva­jo­ja­me apie šei­mos pa­gau­sė­ji­mą. No­rė­si­ me ati­duo­ti vai­kams vi­są dė­me­ sį, to­dėl pla­nuo­ja­me ir jų gi­mi­mą. Jei Die­vas duos, no­rė­čiau tu­rė­ti ne ma­žiau kaip tris vai­ku­čius, o žmo­ na su­tik­tų au­gin­ti ir vi­są krep­ši­nio ko­man­dą. Ant de­be­sies ne­sė­di

– Kai ta­po­te Sei­mo na­riu, ar pa­ ju­to­te, kad pa­si­kei­tė jū­sų drau­ gų ir gi­mi­nių bend­ra­vi­mas? – Ma­ma la­bai džiau­gia­si ir di­ džiuo­ja­si, ko ge­ro, kaip ir kiek­vie­na ma­ma. Ma­no gi­mi­nai­čiai iš Plun­gės ir ap­lin­ki­nių kai­mų daž­nai klau­sia, kaip And­riu­kui se­ka­si, o kai su­si­ tin­ka­me, tei­rau­ja­si apie Sei­mo ak­ tua­li­jas. Vos ta­pau Sei­mo na­riu, su­lau­kiau la­bai daug svei­ki­ni­mų. Pri­si­mi­nė net tie, apie ku­rių bu­vi­ mą bu­vau pa­mir­šęs. Kar­tą per ma­ no gim­ta­die­nį va­ka­ro­jo­me su se­nais bi­čiu­liais. Vie­nas jų pa­sa­kė, kad ne­si­ti­kė­jo, jog li­kau toks, koks bu­ vau. Kaip aš ga­lė­jau pa­si­keis­ti? Bū­ tų juo­kin­ga už­sės­ti ant de­be­sies ir virš sa­vęs ma­ty­ti tik Die­vą. Tai bū­ tų di­džiu­lė tuš­ty­bė. – Sup­ran­ta­ma, kad no­rė­tu­ mė­te dirb­ti ir ki­to­je Sei­mo ka­ den­ci­jo­je. O jei­gu ne­pa­vyks, kas ta­da? – Net jei ne­bū­siu iš­rink­tas, da­ry­ siu vis­ką, kad su­ti­kęs žmo­nes ne­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

bi­jo­čiau jiems pa­žiū­rė­ti į akis. Man gy­ve­ni­me se­kė­si – dar­bas ras­da­vo ma­ne, o pa­čiam lik­da­vo tik jo im­ tis. Tai yra tam tik­ras ma­no kom­ pe­ten­ci­jos įver­ti­ni­mas. Man vi­sa­da rei­kė­da­vo dvi­gu­bai dau­giau steng­ tis, kad pa­tei­sin­čiau pa­si­ti­kė­ji­mą. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad dirb­ti ir už­si­ dirb­ti Lie­tu­vo­je ga­li­ma bet ku­rio­je sri­ty­je, ku­rio­je dir­bi su mei­le. Gal­ būt tai nė­ra pa­pras­čiau nei Šve­di­jo­ je ar Nor­ve­gi­jo­je, kur žmo­nės dirb­ da­mi tą pa­tį dar­bą už­dir­ba ge­ro­kai dau­giau nei Lie­tu­vo­je, bet pa­ban­ dy­ki­me ly­gin­ti su Af­ri­kos ar Azi­ jos ša­li­mis. Tik­rai ke­ti­nu gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, tik dar ne­ži­nau, ku­ria­ me mies­te, – Klai­pė­do­je tu­rė­čiau ką veik­ti. – Ko­kia yra di­džiau­sia jū­sų sva­ jo­nė? – Aš tu­riu ją, bet kal­bė­ti apie tai bū­tų ne­kuk­lu. Be­je, tu­riu pri­pa­žin­ ti, kad ma­no sva­jo­nės daž­niau­siai pil­do­si. Kaž­ka­da, dar stu­di­juo­da­ mas, kar­tą drau­gui pa­ro­džiau į Sei­ mo rū­mus ir lyg juo­kais pa­sa­kiau, kad ka­da nors aš ten dirb­siu. – Ar su klai­pė­die­čiais Sei­mo na­riais esa­te bend­ra­min­čiai, nors ir iš skir­tin­gų par­ti­jų? – Ban­džiau at­gai­vin­ti klai­pė­die­čių frak­ci­ją, kad dar­bas Klai­pė­dos la­ bui bū­tų mū­sų bend­ras tiks­las. Be­ ne Vac­la­vo Stan­ke­vi­čiaus ka­den­ci­ jos lai­kais bu­vo to­kia klai­pė­die­čių bend­rys­tė. Kal­bė­jau su ko­le­go­mis, bet pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kiau. Gal to­ dėl, kad esu jau­nas. Ban­dy­si­me tą pa­tį da­ry­ti at­ski­rai. Mes, lie­tu­viai,

ste­bi­na­me pa­sau­lį. Kaip in­di­vi­ dai esa­me la­bai darbš­tūs ir pro­tin­ gi, bet dirb­ti ko­man­do­je ne­su­ge­ba­ me. Tai yra mū­sų tau­tos tra­ge­di­ja. Vie­ni ki­tų ne­pa­lai­ko­me, ne­pa­de­da­ me taip, kaip tai da­ro žy­dai. – Kaip ga­lė­tu­mė­te api­bū­din­ti dar­bą Sei­me? – Tai yra ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių dar­bui vie­ta. Jei už­tek­tų svei­ka­tos ir no­ro, ga­li­ma dirb­ti 24 va­lan­das per pa­ rą. Dirb­ti su rin­kė­jais, su įsta­ty­ mais, ko­mi­te­te. Esu tik­ras, kad Sei­ me ge­riau­siai se­ka­si tei­si­nin­kams. Tei­sės iš­ma­ny­mas yra vie­nas pa­ grin­di­nių kri­te­ri­jų tam­pant Sei­mo na­riu. Darbš­tu­mas, ge­bė­ji­mas kal­ bė­ti iš tri­bū­nos yra tik­rai rei­ka­lin­gi, bet ne pa­grin­di­niai bruo­žai. Te­le­vi­zi­jos šou pa­kei­tė gy­ve­ni­mą

– Kaip da­ly­va­vi­mas įvai­riuo­se te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se pa­kei­tė jū­sų gy­ve­ni­mą? – La­bai pa­kei­tė. Pra­džio­je ta­pau rea­ly­bės šou „Idea­li po­ra“ da­ly­ viu. Ja­me už­si­bu­vau sa­vai­tę, ta­čiau grei­tai su­pra­tau, kad iš ren­gė­jų ti­ kė­jau­si so­li­des­nės, ro­man­tiš­kes­nės lai­dos. Tai bu­vo leng­vas tramp­li­ nas su­si­pa­žin­ti su te­le­vi­zi­nio dar­ bo vir­tu­ve iš vi­daus, su­si­pa­žin­ti su ne­ma­žai žmo­nių. Pa­ga­liau tai da­vė po­stū­mį pa­keis­ti dar­bo pro­fi­lį. Iki tol dir­bau Sei­me vie­no Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ju. Po lai­dos pa­ma­niau, ko­ dėl man ne­pa­ban­džius sa­vęs nau­ ja­me amp­lua? Dve­jus me­tus po to bu­vau įvai­rių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­ rius ir ve­dė­jas. Taip su­si­pa­ži­nau su dar dau­giau žmo­nių iš šou pa­sau­ lio, jei­gu ga­li­ma kal­bė­ti, kad Lie­tu­ vo­je toks yra.


6

šeštadienis, kovo 10, 2012

sportas Sporto telegrafas

Krepšinis. Šiandien 13 val. Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) vyks Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato rungtynės. Klaipėdos „Lemminkainen“ susitiks su Vilniaus „Kibirkštimi-Tiche-Iki“. 16 val. Nacionalinės krepšinio lygos varžybos – Klaipėdos „Nafta-Universitetas“ – Kauno „LKKA-Atletas“. Vakar klaipėdiečiai, patyrę nesėkmę 66:82 Jonavoje žaisdami su „Triobet“, smuktelėjo į trečiąją vietą. Juos aplenkęs „LKKA-Atletas“ vakar Radviliškyje 83:74 nugalėjo „Radviliškį-Juodelius“. Palangoje. Šiandien vyks lemiamos „Palangos Juzės“ futbolo turnyro rungtynės. 12 val. dėl 3-iosios vietos žais Lietuvos jaunių iki 18 metų rinktinė ir Liepojos „Liepajas Metalurgs-2“, finale, prasidėsiančiame 14 val., susirems „Šilutė“ ir „Palanga“. Pusfinalyje „Šilutės“ vienuolikė 4:1 sutriuškino „Liepajas Metalurgs” dublerius. Ir antrajame pusfinalyje užfiksuotas toks pat rezultatas. „Palangos“ futbolininkai akivaizdžiai pranoko Lietuvos jaunių rinktinę. 5-ąją vietą užėmė Plungės „Babrungas“, dėl šios pozicijos 3:2 įveikęs Liepojos IFCLM ekipą.

„Atlantas“ stoja į kovą Šiandien Lietuvos futbolo A lygos čempionatą pradeda Klaipėdos „Atlantas“. Uostamiesčio futbolininkai Gargžduose 13 val. susitiks su „Šiaulių“ vienuolike.

Sprendimas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė oficialiai pakviesta atvykti į šią vasarą Londone vyksiančias olimpines žaidynes. Organizatoriai jau informuoti, kad D.Grybauskaitė planuoja atvykti į olimpiadą. Čia ji kartu su kitų valstybių vadovais stebės iškilmingą žaidynių atidarymo ceremoniją.

Povilas Šarūnas Dmitrijus Šiškinas Donatas Surblys Evaldas Užkuraitis Mantas Perepliotovas Valdas Saulėnas Edgaras Mastianica Taciano Jeanas Tratchas Denisas Gordėjus Žilvinas Banys Karolis Atutis Giedrius Štreimikis Davidas Arlauskis Marijanas Choružis Karolis Laukžemis Žilvinas Kymantas Aleksandras Babachinas „„Gelbėtojas: R.Jonaitis viliasi, kad pavyks „Atlantui“ sugrąžinti šlovę. Vytauto Petriko nuotr.

Česlovas Kavarza Imtynės. Lydoje (Baltarusija) vykusiame graikų ir romėnų jaunių turnyre pergalę šventė klaipėdietis Marius Knystautas (svorio iki 100 kg grupė). Artūro Ševelkovo auklėtinis finale nesunkiai nugalėjo Dominyką Orlovą iš Anykščių. Antrą vietą užėmęs Paulius Galkinas (iki 63 kg) pralaimėjo svarbiausią imtį.

Užregistruoti žaidėjai

c.kavarza@kl.lt

„Smagu, kad pavyko įveikti sunkumus, kliūtis, Lietuvos futbolo federacijai pateikti reikalingus dokumentus ir užregistruoti žaidėjus, – vakar savotiška pergale džiaugėsi Klaipėdos futbolo federacijos (KFF) prezidentas Romualdas Jonaitis. Vos prieš keletą dienų – kovo 5-ąją – R.Jonaitis kaip fizinis asmuo iš ilgamečio klubo vadovo Vacio Lekevičiaus oficialiai perėmė pastaraisiais metais ne geriausius laikus išgyvenančią legendinę komandą. „Atlante“ neturiu jokių pareigų, – atviravo R.Jonaitis. – Perėmiau

komandą, kad ji išliktų klaipėdietiška. Esu tarpininkas, sieksiantis rasti komandai investuotojų, kurie norės vystyti futbolą mūsų mieste.“ KFF prezidentas dievagojosi, jog V.Lekevičiaus nebus nei klubo valdyme, nei sportinėje veikloje. „Šiuo metu V.Lekevičius tik dalyvauja bankroto perdavimo procese“, – paaiškino naujasis komandos šeimininkas. Klaipėdos futbolo gelbėtojas pasidžiaugė, jog „Atlantas“ sezoną pradės be atimtų taškų. „Pirmi žingsniai padaryti – gavome licenciją, įregistravome žaidėjus. O gera čempionato pradžia dar labiau pakeltų ūpą, suteiktų jėgų puoselėjant klubą“, – sakė vadovas.

Komanda patikėjo ir futbolininkai, kuriems vadovaus patyręs strategas Romualdas Norkus. „Atlante“ daug klaipėdiečių – Povilas Šarūnas, Dmitrijus Šiškinas, Donatas Surblys, Evaldas Užkuraitis, Karolis Atutis, Karolis Laukžemis, Žilvinas Kymantas. Smulkmenos neleis pirmą turą žaisti Vygantui Zubavičiui ir Ernestui Razonui. Priimta ir nemažai žaidėjų iš kitų Lietuvos komandų bei užsienio. Artimiausiu laiku į Klaipėdą grįš gynėjas kroatas Ivo Begičius. Anot R.Jonaičio, komandai ne tik iškeltas uždavinys būti tarp 6-8 vietų. Be to, vadovas sieks, kad klube įsiviešpatautų stabilumas ir jis būtų atviras klaipėdiečiams.

Artiomas Drozdovas Deividas Peištaras Giga Imnadzė Ernestas Alekna Mykolas Kaveckas Mantas Šumskis Osvaldas Kniukšta

Neužregistruoti žaidėjai Pavelas Leusas Vygantas Zubavičius Ivo Begičius Bogdanas Petrukas Tomas Gustas Erikas Žilinskas Edgaras Potapenka Ernestas Razonas

„Argus“ taurę vėl laimėjo medžiotojai Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

14-ajame „Argus“ šaudymo turnyre, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, po metų pertraukos vėl triumfavo medžiotojų ir žvejų klubo „Jūra“ šauliai.

Antanas Sabalys, Remigijus Matijošaitis ir Jurijus Kiriuščenka surinko 126 taškus. Antrą vietą užėmė praėjusių metų nugalėtojai – „Flach“ vyrai: Marius Vaičikauskas, Darius Lukošius ir Gedas Sakalauskas – 119 taškų. Pirmą kartą prizininkais tapo „Galios faktoriaus“ komanda – Marius Šuišelis, Andrius Gražulis

ir Algimantas Jancevičius. Jie pelnė 118 taškų. Po komandų varžybų dešimt taikliausių dalyvių iškovojo teisę rungtyniauti asmeninėse varžybose. Nugalėjo Lietuvos policijos mokyklos atstovas Ramūnas Bendikas – 56 taškai. Vos tašku atsiliko A.Jancevičius iš „Galios faktoriaus“ ir nugalėtojo komandos draugas Darius Petraitis. „Argus“ Saugos departamento direktorius Aidas Rudys pasidžiaugė, kad jau 14-ąjį kartą surengtos varžybos nepraranda populiarumo tarp taikliaakių. „Kitąmet Vyriausiojo policijos komisariato šaudykloje tikrai vyks jubiliejinės – 15-osios varžybos“, – garantavo A.Rudys.

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

reklamos skyrius: 397

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

397 750

„„Kova: kelias valandas šauliai varžėsi dėl taikliausiųjų vardo. 

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

Vytauto Petriko nuotr.

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

šeštadienis, kovo 10, 2012

lietuva Rei­ka­lau­ja ­ at­si­sta­ty­din­ti

Pag­rin­di­nė ­ liu­dytoja

Siū­lo kel­ti ­ at­ly­gi­ni­mus

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ jos val­dy­ba penk­ta­die­nį su­ si­rin­ku­si į po­sė­dį pa­mi­nė­jo par­ti­jos įkū­ri­mo de­šim­tą­sias me­ti­nes ir priė­mė re­zo­liu­ci­ ją dėl po­li­ti­nės pa­dė­ties ša­ly­ je, ku­ria rei­ka­lau­ja­ma, kad at­ si­sta­ty­din­tų kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ ja­ma Vy­riau­sy­bė.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ki­tą sa­vai­tę ke­ti­na pra­dė­ ti pa­grin­di­nės liu­dy­to­jos Dar­ bo par­ti­jos by­lo­je bu­vu­sios par­ti­jos ka­si­nin­kės Ni­jo­lės Ste­po­na­vi­čiū­tės ap­klau­są. N.Ste­po­na­vi­čiū­tė nuo bau­ džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bu­ vo at­leis­ta, nes bend­ra­dar­ bia­vo su tei­sė­sau­ga.

Kon­ser­va­to­rius Vai­do­tas Ba­ ce­vi­čius siū­lo be­veik dvi­gu­bai pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­bos bei Vals­ty­bi­ nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ ro­lės ko­mi­si­jos va­do­vams bei na­riams ir Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos di­rek­to­riui. Jo tei­gi­ mu, da­bar al­gos „nea­ti­tin­ka funk­ci­jų mas­to“.

Pa­lai­kys spor­ti­nin­kus Pas­ky­rė sti­pen­di­ją Lie­tu­vos Pre­zi­ den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė ofi­cia­ liai pa­kvies­ta at­ vyk­ti į šią va­sa­rą Lon­do­ne vyk­sian­ čias olim­pi­nes žai­ dy­nes. Ša­lies va­ do­vė šiuo kvie­ti­ mu pa­si­nau­dos.

Vals­ty­bės Nep­rik­lau­so­my­bės sti­ pen­di­ja šeš­ta­die­nį bus įteik­ta is­to­ ri­kui dr. Ar­tū­rui Sva­raus­kui, ku­ris kon­kur­sui pa­tei­kė moks­li­nės mo­ nog­ra­fi­jos „Krikš­čio­niš­ko­ji de­mok­ ra­ti­ja Nep­rik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je: po­li­ti­nė ga­lia ir jos ri­bos 1918–1940 me­tais“ pro­jek­tą.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pre­zi­den­tū­ra dien­raš­čiui pa­ tvir­ti­no, kad Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vė yra ga­vu­si Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­ to Jac­ques’o Rog­ge pa­si­ra­šy­tą kvie­ti­mą at­vyk­ti į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je ren­gia­mas XXX olim­pi­nes žai­dy­nes. Tiek Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas, tiek Lon­do­no žai­dy­ nių or­ga­ni­za­to­riai jau in­for­muo­ ti, kad D.Gry­baus­kai­tė pla­nuo­ja at­vyk­ti į olim­pia­dą. Čia ji su ki­tų vals­ty­bių va­do­ vais ste­bės iš­kil­min­gą žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją. Neat­me­ta­ma, kad Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė su­si­tiks su J.Rog­ge ir ki­tų vals­ty­bių va­do­vais, at­ vy­ku­siais į Lon­do­ną. Ga­li bū­ti su­reng­tas ir D.Gry­ baus­kai­tės su­si­ti­ki­mas su Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­ne Elž­bie­ta II, ku­ri, be­je, ofi­cia­liai ati­da­rys olim­pi­nes žai­dy­nes. Lon­do­ne D.Gry­baus­kai­tė vie­ šės ke­lias die­nas. Kol kas ne­pra­ne­ša­ma, ku­rie iš aukš­tų pa­rei­gū­nų su Lie­tu­vos

„„Vi­zi­tas: olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se D.Gry­baus­kai­tė vie­šės ke­lias die­nas. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

vals­ty­bės va­do­ve vyks į Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mą. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, į olim­ pia­dos už­da­ry­mą tu­rė­tų nu­vyk­ti Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­ lius ar­ba už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis. Šio­mis die­no­mis pra­neš­ta, kad kvie­ti­mus į Lon­do­no olim­pia­dą yra ga­vę ir Lie­tu­vos kai­my­nių va­ do­vai. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jos pre­ zi­den­to spau­dos sek­re­to­rė Li­ga Kra­pa­nė pra­ne­šė, kad šios ša­lies va­do­vas And­ris Bėr­zi­nis ga­vo ofi­ cia­lų kvie­ti­mą ap­si­lan­ky­ti olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se. Ana­lo­giš­ką kvie­ti­ mą ga­vo ir Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius. Bet dar neaiš­ku, ar lat­vių pre­zi­den­tas ir mi­nist­ras vyks į Lon­do­ną. Lie­tu­vos va­do­vai pa­pras­tai lan­ ko­s i va­sa­ros olim­p ia­d o­se. Al­

gir­das Bra­zaus­kas 1996 m. vy­ ko į At­l an­t ą, Val­d as Adam­k us – 2000 m. į Sid­nė­jų ir 2004 m. į Atė­nus. Ta­čiau 2008-ai­siais pre­ zi­den­tas V.Adam­kus nu­spren­dė ne­vyk­ti į Pe­ki­no olim­pia­dą. Olim­pi­nės žai­dy­nės Lon­do­ne vyks šie­met nuo lie­pos 27 iki rug­ p­jū­čio 12 d. Pla­nuo­ja­ma, kad Lie­tu­vos de­le­ ga­ci­jo­je bus dau­giau kaip 50 spor­ ti­nin­kų. Ti­ki­ma­si bent ke­lių me­ da­lių. „Žai­dy­nės tu­rė­tų bū­ti kuk­lios, bet la­bai ge­rai or­ga­ni­zuo­tos. Pom­pas­ti­ kos, kaip tai bu­vo 2008-ųjų Pe­ki­ne, ne­bus. Kuk­lu­mas, tau­pu­mas, ta­čiau la­bai ge­ros są­ly­gos“, – pro­gno­za­vo Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to vi­cep­re­zi­den­tas ir Lie­tu­vos olim­ pi­nės mi­si­jos Lon­do­ne va­do­vas Al­ gir­das Ras­la­nas.

Pra­šys at­šauk­ti įsa­ky­mus Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja šeš­ta­die­nį ren­ka­si į po­sė­dį, ku­ ria­me pla­nuo­ja kreip­tis į Vy­riau­ sy­bę, kad bū­tų at­šauk­ti vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ro li­be­ral­cent­ris­to Rai­ mun­do Pa­lai­čio įsa­ky­mai iš dar­bo at­leis­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vus Vi­ ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­tą Gir­ža­dą.

„Kreip­si­mės į Vy­riau­sy­bę, kad ši at­šauk­tų įsa­ky­mus, ku­riais at­leis­ ti pa­rei­gū­nai, dar­kart at­kreip­si­ me dė­me­sį į ko­mi­si­jos iš­va­das“, – BNS sa­kė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­tas Ker­na­gis.

Ko­mi­si­ja praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ tvir­ti­no iš­va­das, ku­rio­mis rei­ ka­lau­ja į dar­bą grą­žin­ti bu­vu­ sius FNTT va­do­vus, at­sta­ty­din­ti juos at­lei­du­sį mi­nist­rą R.Pa­lai­ tį, at­leis­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pa­va­duo­to­ją Da­rių Rau­lu­šai­tį. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­tvir­ti­nus to­kias iš­va­das, prem­ je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­ bi­lius ša­lies va­do­vei Da­liai Gry­ baus­kai­tei per­da­vė tei­ki­mą at­leis­ti R.Pa­lai­tį. Pre­zi­den­tė pa­skel­bė, kad spren­ di­mą priims po su­si­ti­ki­mo su mi­

nist­rą de­le­ga­vu­sios Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) ly­de­riu Al­giu Čap­li­ku bei pa­čiu mi­nist­ru R.Pa­lai­čiu. LiCS ne­su­tin­ka keis­ ti mi­nist­ro ar­gu­men­tuo­da­ma, jog at­leis­da­mas FNTT va­do­vus jis pa­ siel­gė pa­gal įsta­ty­mus. R.Pa­lai­tis V.Gai­lių ir V.Gir­ža­ dą at­lei­do rem­da­ma­sis Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to api­ben­ d­rin­ta in­for­ma­ci­ja apie ty­ri­mus po­lig­ra­fu aiš­ki­nan­tis in­for­ma­ci­ jos apie tei­sė­sau­gos pla­nuo­ja­mas ope­ra­ci­jas dėl ban­ko „Sno­ras“ nu­te­kė­ji­mą. BNS inf.

Kon­kur­są lai­mė­ju­siam kan­di­da­tui 39 tūkst. li­tų sti­pen­di­ja ski­ria­ma į dvi da­lis. Pir­mo­ji sti­pen­di­jos da­lis įtei­kia­ma Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­ my­bės at­kū­ri­mo die­ną – ko­vo 11ąją. Ant­ro­ji da­lis ski­ria­ma po me­tų, kai lau­rea­tas pa­tei­kia įgy­ven­din­tą ty­ri­mo pro­jek­tą, kaip pra­ne­ša Sei­ mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius. 2012 m. Vals­ty­bės Nep­rik­lau­so­ my­bės sti­pen­di­ja pa­skir­ta va­sa­rio 13 d. sti­pen­di­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jos po­ sė­dy­je. Dėl sti­pen­di­jos sky­ri­mo ko­ mi­si­jos na­riai spren­dė slap­tu bal­sa­ vi­mu, įver­ti­nę kan­di­da­tų pa­teik­tus ty­ri­mų pro­jek­tus, moks­li­nin­kų re­ ko­men­da­ci­jas, ki­tus pa­raiš­kų do­ ku­men­tus. Už nau­jo­jo lau­rea­to kan­ di­da­tū­rą bal­sa­vo aš­tuo­ni ko­mi­si­jos na­riai iš de­šim­ties. 2012 m. Vals­ty­ bės Nep­rik­lau­so­my­bės sti­pen­di­jos lau­rea­tas A.Sva­raus­kas 1999–2005 m. stu­di­ja­vo is­to­ri­ją Vil­niaus pe­da­ go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te. Nuo 2004 m. dir­bo Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to XX am­žiaus is­to­ri­jos sky­riaus vy­res­ niuo­ju la­bo­ran­tu, 2007–2010 m. dir­ bo is­to­ri­jos mo­ky­to­ju Vil­niaus vi­du­ ri­nė­je mo­kyk­lo­je „Lie­tu­vių na­mai“. 2006–2010 m. stu­di­ja­vo Klai­pė­ dos uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos

ins­ti­tu­to jung­ti­nė­je is­to­ri­jos kryp­ ties dok­to­ran­tū­ro­je ir 2011 m. spa­lį ap­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „Krikš­ čio­niš­ko­sios de­mok­ra­ti­jos idė­ji­nė ir struk­tū­ri­nė rai­da Lie­tu­vos Res­pub­li­ ko­je 1918–1940 m.“. Jo specializaci­ ja – Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos (1918– 1940 m.) de­ši­nių­jų par­ti­jų po­li­ti­nės veik­los ty­ri­mų sri­tis. A.Sva­raus­kas yra 12 moks­li­nių straips­nių, pub­li­ka­ci­jų au­to­rius, skai­tė pra­ne­ši­mus še­šio­se moks­ li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, iš jų ir tarp­ tau­ti­nė­se, da­ly­vau­ja moks­li­nia­me pro­jek­te „Di­dy­sis Lie­tu­vos par­la­ men­ta­rų biog­ra­fin ­ is žo­dy­nas“. Sti­pen­di­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jai pa­ teik­tu pro­jek­tu lau­rea­tas iš­kė­lė tiks­ lą „iša­na­li­zuo­ti Lie­tu­vių krikš­čio­nių de­mok­ra­tų idė­ji­nės ir struk­tū­ri­nės rai­dos di­na­mi­ką, pa­ra­le­liai ap­ta­riant ir LKDP blo­ko įta­ką lie­tu­viš­ko­jo par­ la­men­ta­riz­mo evo­liu­ci­jai, for­mai bei vals­ty­bin­gu­mo pa­ma­tų kū­ri­mui“. Kaip rekomendacijoje pabrėžė Lie­ tuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys, A.Svarausko konkursui pateiktas monografijos projektas padės užpildyti Lietuvos istoriografijoje kol kas egzistuojančią politinių partijų, ne vien Krikščionių demokratų, tyrimų spragą, <...> leis suvokti pirmosios Lietuvos Respu­ blikos, kaip modernios XX a. vals­ tybės kūrimosi politinius niuansus, besiformuojančios politinės siste­ mos pasiekimus ir sunkumus, mo­ dernaus Lietuvos parlamentarizmo raidos tendencijas“. BNS inf.

Dau­gės iš­mo­kų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo, kad mi­rus čer­no­by­lie­čiui tei­sė į vien­kar­ti­nę iš­mo­ką pri­klau­sy­tų ir jo glo­bė­jui.

Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą mi­rus Čer­ no­by­lio ato­mi­nės elekt­ri­nės ava­ri­ jos pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mo da­ly­viui dėl prie­žas­čių, su­si­ju­sių su šios elekt­ri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nių lik­vi­ da­vi­mu, ne­tu­rin­čiam šei­mos na­rių, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į vien­kar­ ti­nę kom­pen­sa­ci­ją, tei­sė į šią iš­mo­ ką bū­tų nu­sta­ty­ta as­me­niui, ku­ris iki da­ly­vio mir­ties bu­vo pri­pa­žin­ tas jo glo­bė­ju ar rū­pin­to­ju. „Šis siū­ly­mas tei­kia­mas at­si­žvel­ giant į tai, kad vie­ni­šus, ne­tu­rin­ čius šei­mų ir svei­ka­tą dėl Čer­no­ by­lio ato­mi­nės elekt­ri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mo pra­ra­du­sius da­ly­vius glo­bo­ja ir jais rū­pi­na­si ki­ti as­me­nys“, – aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja. Pro­jek­tas šiuo me­tu pa­teik­tas de­rin­ti suin­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­ joms, vė­liau jam tu­rės pri­tar­ti Vy­ riau­sy­bė.

Anot SADM, siū­lo­mas kei­ti­mas pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­ šų ne­pa­rei­ka­lau­tų. „Šiuo me­tu da­ly­viui mi­rus dėl Čer­no­by­lio ato­mi­nės elekt­ri­nės ava­r i­jos pa­d a­r i­n ių lik­v i­d a­v i­m o dar­bų po­vei­kio, jei jis ne­tu­rė­jo šei­mos na­rių, ku­rie pa­gal ga­lio­ jan­t į tei­s i­n į re­g u­l ia­v i­m ą ga­l ė­t ų pre­ten­duo­ti į vien­kar­ti­nę kom­ pen­sa­ci­ją, mi­nė­ta iš­mo­ka ne­bū­ na iš­mo­ka­ma (šiuo at­ve­ju lė­šos su­tau­p o­m os). Lė­š os vien­kar­t i­ nėms kom­pen­sa­ci­joms pla­nuo­ja­ mos neat­siž­vel­giant į tai, ar mi­rus da­ly­viui dėl Čer­no­by­lio ato­mi­nės elekt­ri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nių lik­ vi­da­vi­mo dar­bų po­vei­kio bus pre­ ten­den­tų į šią iš­mo­ką, ar ne­bus“, – tei­gia­ma pro­jek­tą aiš­ki­nan­čia­ me raš­te. Šiuo me­tu į mi­nė­tą kom­pen­sa­ci­ ją ga­li pre­ten­duo­ti mi­ru­sio čer­no­ by­lie­čio tė­vai ar įtė­viai, ki­tos san­ tuo­kos ne­su­da­ręs su­tuok­ti­nis ir vai­kai ar įvai­kiai. BNS inf.


8

ŠeštADIENIS, kovo 10, 2012

10p.

O.bin La­deną iš­davė žmo­na?

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis SENDAJUS FUKUŠIMA

TOKIJAS

pasaulis

Me­tai po Fu­ku­ši­mos: ja­po­nai vis dar ken­čia Ry­toj su­kaks me­tai, kai Ja­po­niją nu­siaubė ga­lin­go žemės drebė­ji­mo su­kel­tas cu­na­mis, pra­dėjęs ša­ly­je bran­duo­linę krizę. Ar ja­po­nai at­si­ga­vo? Var­gu. Tra­ge­di­ja pa­keitė ša­lies gy­ve­nimą. Tra­ge­di­jos kai­na

Var­das Fu­ku­ši­ma Ja­po­ni­jo­je, re­gis, liks pra­keiks­mas. Kaip Hi­ro­ši­ma, ku­rią Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­ tais su že­me su­ly­gi­no bran­duo­linė bom­ba. Da­bar Ja­po­ni­jo­je vei­kia vos dvi ato­minės elekt­rinės iš 54. To­ kia ka­tast­ro­fos Fu­ku­ši­mo­je kai­na. Tie­sa, kiek lai­ko ją ja­po­nai mokės – ne­ži­nia. Mil­ži­niš­kam ša­lies pra­monės sek­to­riui elekt­ros rei­kia kaip oro. Tuo nau­do­da­mie­si ato­minės ener­ gi­jos lo­bis­tai spaud­žia vy­riau­sybę nu­si­leis­ti. Juo­lab kad Ja­po­ni­jos eko­no­mi­ka jau kurį laiką neišb­ren­ da iš re­ce­si­jos. Tie­sa, Ja­p o­n i­jo­je ne­p riim­ta reikš­ti pa­si­pik­ti­ni­mo. Nei dėl vy­ riau­sybės spren­di­mo lai­ki­nai, o gal ir vi­sam lai­kui už­da­ry­ti elekt­ri­nes, nei dėl eko­no­mi­kos nuo­smu­kio. Vis dėlto vy­riau­sybės va­do­vas Yos­hi­hi­ko No­da, pa­keitęs bu­vusį prem­jerą Nao­to Khaną, ra­mi­na, kad pa­dėtis Fu­ku­ši­mos elekt­rinė­je sta­bi­li­zuo­ta. Ta­čiau ša­lies ener­ge­ ti­kos sek­to­riaus pa­dėtis sun­ki. Vi­ sos 54 ša­lies elekt­rinės po ava­ri­jos Fu­ku­ši­mo­je turė­jo pe­rei­ti va­di­na­ muo­sius stre­so tes­tus, vi­so­se tu­ri būti at­lik­ti būti­ni mo­der­ni­za­vi­mo dar­bai. De­ja, jie vil­ki­na­mi. Ja­po­ni­ja ke­lis de­šimt­me­čius bu­vo pri­klau­so­ma nuo ato­minės ener­gi­ jos. Treč­da­lis elekt­ros ener­gi­jos ša­ ly­je bu­vo pa­ga­mi­na­ma būtent ato­ minė­se elekt­rinė­se. Pla­nuo­ta, kad Ja­po­ni­jo­je iki 2030 m. at­si­ras dar 14 naujų reak­to­rių. Ja­ponų di­le­ma

Nors bu­vo kalbų apie ga­li­my­bes Ja­ po­ni­jai at­si­sa­ky­ti ato­minės ener­gi­jos, pro­ver­žis ne­įvyko. Vis dėlto pra­ėju­sių metų Fu­ku­ši­mos tra­ge­di­ ja pa­keitė ja­ponų nuo­monę. Tik ar po­li­ti­kai ims ir at­ si­sa­kys šios rūšies ener­gi­jos? Lo­bistų iš įvai­rių bran­duo­li­ne ener­ ge­ti­ka už­sii­man­čių Ja­po­ni­jos bend­ro-­ vių su­si­vie­ni­ji­mas to­je ša­ly­je va­di­na­mas Gen­pat­su mu­ra – Ato­mi­niu kai­me­liu.

Šis al­jan­sas ne­ka­pi­tu­lia­vo. Prie­ šin­gai, tu­ri ne­mažą įtaką vy­riau­sy­ bei. O ir pa­ts Ja­po­ni­jos prem­je­ras ra­ gi­na vi­sas elekt­ri­nes, ku­rios ati­tiks nau­jus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, kuo sku­biau pa­leis­ti. Y.No­da re­mia ir bran­duo­li­nių tech­no­lo­gijų eks­portą, taip pat moks­lo įstai­gas, ruo­šian­čias bran­duo­linės fi­zi­kos spe­cia­lis­tus. Tie­sa, vy­riau­sybė pla­nuo­ja pa­ teik­ti par­la­men­tui svars­ty­ti įsta­ tymą, ku­riuo se­nes­ni nei 40 me­ tų reak­to­riai būtų su­stab­dy­ti. Re­mian­tis šiuo teisės ak­tu, vi­ si reak­to­riai, ku­rių am­žius vir­šys ga­lio­ji­mo ter­miną, bus su­stab­dy­ti, ne­bent jų dar­bas iki 60 metų bus pra­tęstas spe­cia­liu įsta­ty­mu. Did­žiau­si vy­riau­sybės ir lo­bistų opo­nen­tai – ne ap­lin­ko­sau­gos gru­ pės, o pre­fektūrų bend­ruo­menės. Būtent šie žmonės ta­po ga­lin­giau­ sia jėga, nu­si­tei­ku­sia prie­š ato­minę ener­ge­tiką. Po Fu­ku­ši­mos ne­laimės šių bend­ruo­me­nių bal­sas ne­be­ galė­jo būti ig­no­ruo­ja­mas. Nors vy­riau­sybė dos­niai re­mia elekt­ri­nių mo­der­ni­za­vimą pre­fektū­ ro­se, ne vi­si vie­tos po­li­ti­kai pri­ta­ria cent­rinės vald­žios po­li­ti­kai. An­tai, Nii­ga­tos pre­fektū­ros gu­ber­na­to­ rius Hi­ro­hi­ko Izu­ mi­da per­spėjo, kad pre­fektū­ ros vald­žia ne­ būti­nai su­ tiks at­nau­jin­ti elekt­ri­nių dar­ bą sa­vo te­ri­to­ ri­jo­je.

Kol kas vy­riau­sy­bei nėra ki­to ke­ lio, tik ri­bo­ti elekt­ros nau­do­jimą. Ma­tyt, ir šią va­sarą ja­po­nams teks kęsti ali­nantį karštį, nes oro kon­ di­cio­nie­riai nau­do­ja daug elekt­ros, ku­ri da­bar Ja­po­ni­jo­je, re­gis, bran­ gesnė už auksą. Kai ku­rioms įmonėms už pa­žei­di­ mus bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos. Tie­ sa, jų ne­pri­reikė. Nie­kas Ja­po­ni­jo­je ne­suk­čia­vo. Na­mus žmonės vėsi­no kaip kas iš­manė, o at­ėjus žie­mai iš­ sit­raukė šil­tes­nių dra­bu­žių. Dau­ge­lis įmo­nių ban­do ap­si­ rūpin­ti elekt­ra pa­čios. Ta­čiau už al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius – du­jas ir naftą – ten­ka ne­ma­žai pa­ klo­ti. Ne­nuos­ta­bu, kad ša­lies pre­ ky­bos ba­lan­sas 2011 m. pa­siekė re­kor­dinį nei­giamą lygį. Bet ne tik ener­gi­jos sty­gius – pro­ble­ma. Kai ku­rie Ja­po­ni­jos re­ gio­nai, nu­kentėję nuo cu­na­mio, skund­žia­si, kad cent­rinė vald­žia ne­rea­guo­ja į pra­šymą skir­ti tin­ kamą pa­ramą. An­tai, Ri­ku­dzen­ta­ka­tos me­ ras ko­vo­ja su cent­ri­ne vald­žia, kad sos­tinės biu­rok­ra­tai jam skirtų dau­giau pi­nigų ap­sau­ginės užt­va­ ros sta­ty­boms. Da­bar, pa­sak me­ro, vie­toj pla­nuotų 15 metrų užt­va­ros fi­nan­sa­vi­mas pa­tvir­tin­tas tik 12,5 met­ro. Mies­tai vai­duok­liai te­bes­to­vi

Kaip at­ro­do ra­dioak­ty­vio­sio­mis da­ lelė­mis už­terš­tas Ja­po­ni­jos re­gio­ nas? Pa­na­šiai, kaip po tra­ge­di­jos, nors ki­ti cu­na­mio nu­siaub­ti mies­ tai ir kai­mai ky­la iš griuvė­sių. Ken­tas Sa­to, ku­riam 29 me­tai, su­vi­ri­ni­mo bend­rovė­je dir­ban­tis jau­nes­niuo­ju par­ tne­riu, prie­š me­ tus kar­tu su dar p u s­s e p t­ i n ­ to tūkstan­ čio žmo­ nių bu­vo eva­k uo­tas iš Ii­tatės mies­to Fu­ ku­ši­mos pre­ fektū­ro­je. Nuo to lai­ko jis kar­tu su sa­vo mo­ti­na gy­ ve­na nuo­mo­ja­ma­me bu­te už va­lan­dos ke­lio nuo bu­

vu­sių namų. Jo tėvas ir mo­čiutė gy­ve­na ki­tur. Kar­tais vy­ras nu­vyks­ta į Ii­tatę. Jis, kaip pa­sa­ko­jo „Der Spie­gel“ žur­na­lis­tams, no­ri įsi­ti­kin­ti, kad vis­kas jo na­muo­se eva­kua­cinė­ je zo­no­je taip, kaip bu­vo pa­lik­ta. Be to, jam rei­kia pa­šer­ti šu­nis, ku­ riuos pa­li­ko sau­go­ti tur­to. Ap­sau­gi­nių dra­bu­žių mies­te­ly­je ne­rei­kia, nes, kaip sa­ko K.Sa­to, jis ir taip neiš­vengė ra­dia­ci­jos. Juk net to­lo­kai nuo eva­kua­ci­jos zo­nos ra­ dia­ci­jos ly­gis di­des­nis nei nor­ma. Ii­tatė – vai­duok­lių mies­tas. Ja­ me li­ko tik se­ny­vo am­žiaus žmo­ nės. Tik jų na­muo­se tems­tant de­ga švie­sos, dau­giau nie­kur. Vy­riau­ sybė ne­si­ry­žo iš­kel­din­ti se­no­lių. Jie li­ko už­terš­to­je te­ri­to­ri­jo­je, juos pri­žiū­ri me­di­ci­nos se­selės. K.Sa­to tai ke­lia nuo­stabą. „Jei mūsų po­li­ti­kai būtų gar­bin­gi, jie bū­ tų už­darę vi­sus ke­lius į miestą vi­sam lai­kui ir ak­li­nai. Būtu­me galėję pra­ dėti gy­ve­nimą ki­to­je vie­to­je. Neuž­ terš­to­je vie­to­je“, – sakė vy­ras. Mies­te­lio me­ras užim­tas, nes koor­di­nuo­ja va­ly­mo dar­bus. Dar­ bi­nin­kai dėvi ap­sau­gi­nius dra­bu­ žius. Jie iš­ve­ža už­terštą gruntą iš sodų, plau­na pa­sta­tus stip­ria sro­ ve. Ta­čiau K.Sa­to ne­ti­ki, kad įma­ no­ma lik­vi­duo­ti ra­dia­ci­jos pa­da­ ri­n ius: „Jie ra­d ioak­tyvųjį cezį pa­pras­čiau­siai nu­plau­na į upes – tai vis­kas.“ Tar­ša to­liau sklin­da į įvai­rius ša­lies re­gio­nus. An­tai Ni­hon­ma­ cu mies­te ne­to­li Fu­ku­ši­mos, ku­ris yra už eva­kua­cinės zo­nos, ne­se­ niai at­lik­ti ra­dia­ci­jos ty­ri­mai pa­ rodė, kad čia jos ly­gis vir­ši­ja leis­ ti­nas nor­mas. Pa­ni­ka ap­ėmu­si visą šalį. Net To­ki­ju­je žmonės ma­tuo­ja ra­dia­ci­ jos lygį na­muo­se, iki šiol bai­mi­na­ si pirk­ti mais­to pro­duk­tus. Sos­tinės eva­kua­ci­jos pla­nas

Tie­sa, To­k i­jo gy­ven­to­jai ga­ li džiaug­tis. Jiems bent jau ne­te­ko pa­lik­ti sa­vo namų. O prie­š me­tus vis­kas galė­jo baig­tis liūd­niau. Ja­po­ni­jos vy­riau­sybė­je per krizę ne kartą svars­ty­tas juo­da­sis Fu­ku­ ši­mos krizės sce­na­ri­jus. 30 ja­ponų moks­li­ninkų, tei­si­ ninkų ir žur­na­listų pra­lei­do dau­

„„Lem­tis: Fu­ku­ši­mos dar­buo­to­jai, ku­rie

giau nei pusę metų nag­rinė­da­ mi Fu­ku­ši­mos krizę ir vy­riau­sybės veiks­mus per ją. To­kio po­būdžio ty­ri­mai Ja­po­ ni­jo­je – re­ti. Vi­suo­menė pa­si­ti­ki vald­žia. De­ja, Fu­ku­ši­mos tra­ge­di­ ja – liūd­na išim­tis.

Jūs net ne­įsi­vaiz­ duo­ja­te, kaip smar­ kiai jie trau­muo­ti. Eks­per­tai, va­do­vau­ja­mi itin ger­ bia­mo Ja­po­ni­jo­je in­te­lek­tua­lo, bu­ vu­sio dien­raš­čio „Asa­hi Shim­bun“ re­dak­to­riaus Yoi­chi Fu­na­bas­hi, pa­ darė 300 in­ter­viu su įvai­riais pa­ reigū­nais. 400 lapų ana­lizė­je eks­per­tai pa­ tvir­ti­no: per krizę vy­riau­sybė ne vi­suo­met ži­no­jo, kas de­da­si elekt­ rinė­je, todėl ne sykį svarstė ir To­ ki­jo eva­kua­ci­jos planą. Kaip ro­do ty­ri­mas, per krizę vy­ riau­sybės na­riai daug lai­ko pra­lei­do kalbė­da­mi te­le­fo­nu su elekt­rinės va­do­vu Ma­sao Yos­hi­da. Vie­na­


9

ŠeštADIENIS, kovo 10, 2012

pasaulis Nuo­din­gas mais­tas

Gaisrų ­ au­kos

Grai­ki­ja ­ at­si­kvėpė

Len­ki­jos svei­ka­tos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos nu­rodė iš rin­kos pa­ ša­lin­ti dau­giau nei 200 tūkst. ki­log­ramų mėsos, žu­vies, duo­ nos ir kitų pro­duktų, ku­riuos ga­mi­nant, kaip ma­no­ma, dė­ ta tech­ninės drus­kos, žiemą nau­do­ja­mos ke­liams bars­ty­ti. Mais­to ga­my­bos įmonė­se at­lie­ ka­mi pa­tik­ri­ni­mai.

Ru­si­jo­je per ke­lis gais­rus su­ degė 15 žmo­nių, tarp jų dvy­li­ ka vaikų. Per vieną gaisrą, ku­ ris ki­lo ne­to­li cent­rinės Ru­si­ jos Permės mies­to esan­čia­me na­me, su­degė de­vy­ni vie­nos šei­mos na­riai – 34 metų vy­ ras, jo žmo­na ir sep­ty­ni vai­kai nuo ket­ve­rių iki 13 metų. Po­li­ ci­ja įta­ria pa­de­gimą.

Be­veik 86 pro­c. Grai­ki­jos pri­ va­čių kre­di­to­rių su­ti­ko da­ly­ vau­ti pre­ce­den­to ne­tu­rin­čio­ je ap­si­kei­ti­mo ver­ty­bi­niais po­ pie­riais pro­cedū­ro­je, tu­rin­čio­je pa­dėti Atė­nams iš­veng­ti bank­ ro­to. Su­si­ta­ri­mas, su­ma­ži­nan­ tis ša­lies skolą maž­daug 100 mlrd. eurų, at­ve­ria ke­lią nau­ joms pa­sko­loms.

gelbė­jo ja­po­nus nuo bai­sios bran­duo­linės ka­tast­ro­fos, lai­ko­mi ne did­vy­riais, o at­stum­tai­siais. 

me po­kal­bių šis per­spėjo, kad pa­ dėtis Fu­ku­ši­mo­je – kri­tinė, ir jei jis vyk­dys TEP­CO nu­ro­dymą eva­kuo­ ti dar­buo­to­jus, ku­rie ban­do au­šin­ ti reak­to­rių jūros van­de­niu, pa­dėtis taps ne­val­do­ma. TEP­CO va­do­vas Ma­sa­ta­ka Shi­ mi­zu spaudė vy­riau­sybę, kad ši nu­ ro­dytų tuč­tuo­jau eva­kuo­ti dar­buo­ to­jus. Po dviejų elekt­rinė­je įvy­ku­sių spro­gimų at­mos­fe­ra mi­nistrų ka­ bi­ne­te įkai­to iki rau­do­nu­mo. Tuo­ me­tis prem­je­ras N.Kha­nas ir jo ko­ man­da ėmė svars­ty­ti blo­giau­sius sce­na­ri­jus, jei dar­buo­to­jai iš elekt­ rinės vis dėlto būtų eva­kuo­ti. Kaip nu­ro­do­ma ata­skai­to­je, tuo me­tu vy­ra­vo nuo­monė, kad to­ kiu at­ve­ju, jei elekt­rinė­je būtų įvy­ kęs ne­val­do­mas spro­gi­mas, To­ki­jas būtų buvęs pra­ras­tas. Tuo­me­tis N.Kha­no vy­riau­sia­sis ka­bi­ne­to sek­re­to­rius Yu­kio Eda­ no per in­ter­viu eks­per­tams sa­ kė: „Pra­radę Dai­či būtu­me pra­radę Dai­ni elekt­rinę, ta­da To­ka­jo. Jei tai būtų nu­tikę, lo­giš­ka, kad būtu­me pra­radę To­kiją.“ Pa­ni­ka mi­nist­rus bu­vo ap­ėmu­ si ir dėl ša­lia ket­vir­to­jo reak­to­riaus

san­dėliuotų pa­nau­do­to ku­ro stry­ pų. Tik po pen­kių dienų iš sraig­ tas­par­nio bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad šie bu­vo sėkmin­gai už­pil­ti van­de­niu. Svar­b iau­s iu krizės mo­m en­t u tyrė­jai įvar­di­jo prem­je­ro spren­ dimą tie­sio­giai spaus­ti TEP­CO, kad dar­buo­to­jai ne­pa­liktų elekt­ rinės. „Prem­je­ras turė­jo sa­vo mi­nusų ir pa­darė klaidų, ta­čiau jo spren­di­mas nu­ro­dy­ti TEP­CO pa­lik­ti dar­bi­nin­ kus elekt­rinė­je iš­gelbė­jo Ja­po­niją“, – pa­brėžė Y.Fu­na­bas­hi. Trau­muo­ti žmonės

O kaip jau­čia­si tie did­vy­riai, ku­rie gelbė­jo Ja­po­niją elekt­rinė­je? „Der Spie­gel“ pa­kal­bi­no psi­ chiatrą Juną Shi­ge­murą, ku­ris dir­ ba su Fu­ku­ši­mos Dai­či ir Dai­ni elekt­ri­nių dar­buo­to­jais. De­ja, kaip sakė vy­ras, TEP­CO dar­buo­to­jai – Ja­po­ni­jos raup­suo­ tie­ji. Psi­chiat­ras nei­ma pi­nigų – jis sa­va­no­ris. „Der Spie­gel“ žur­na­lis­tai pa­si­ tei­ra­vo, ar vy­ras ne­bi­jo ra­dia­ci­jos? J.Shi­ge­mu­ra at­sakė, kad nėra bu­ vęs Dai­či elekt­rinė­je, ku­rio­je įvy­

ko spro­gi­mai, nes pa­gal­bos cent­ras įsikūrė Dai­ni elekt­rinė­je, už 10 km, kur ra­dia­ci­jos ly­gis – men­kas. Vis dėlto jis pri­dūrė, kad žmo­na ne­bu­vo pa­ten­kin­ta. „Kai tik pra­dėjau dirb­ti, ji man iškėlė ul­ti­ma­tumą: „Aš ar­ba ato­ minė elekt­rinė.“ Ta­čiau ke­lis kar­tus ten nu­vy­kau ir žmo­na su tuo su­si­ taikė“, – pa­sa­ko­jo J.Shi­ge­mu­ra. Pak­laus­tas, kaip jis ver­ti­na elekt­ ri­nių dar­bi­ninkų, ku­rie iš­gy­ve­no krizę, psi­cho­lo­ginę būklę, J.Shi­ge­ mu­ra pa­brėžė, kad juos sle­gia did­žiu­lis kaltės jaus­mas. „Jie manė, kad mirs spro­gus reak­to­riui. Ta­čiau jie turė­jo dirb­ ti sa­vo darbą, gelbė­ti sa­vo šalį. Juk dau­ge­lis gy­ve­na to­je te­ri­to­ri­ jo­je, kur cu­na­mis viską nu­šlavė. Tie žmonės ne­te­ko namų, jų šei­ mos bu­vo pri­vers­tos iš­vyk­ti. O vi­ suo­menė juos kal­ti­na dėl ne­laimės. Šie dar­buo­to­jai ne­va­di­na­mi he­ro­ jais, kaip Eu­ro­po­je. Kaž­kas dar­bi­ nin­kams at­siuntė švie­žių dar­žo­vių, nes TEP­CO ne­galė­jo at­vež­ti mais­ to į eva­kua­ci­jos zoną. Tas kaž­kas slap­ta at­siuntė mais­to, kad ne­būtų ap­šauk­tas, jog pa­de­da elekt­ros

„Scan­pix“ nuo­tr.

bend­rovės dar­buo­to­jams“, – pa­ sa­ko­jo J.Shi­ge­mu­ra. Psi­chiat­ras pri­dūrė: „Jūs net ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip smar­kiai jie trau­muo­ti. Kai to­kia ne­laimė kaip cu­na­mis smo­gia bend­ruo­me­nei, vie­nas iš pen­kių žmo­nių iš­gy­ve­na di­delę psi­cho­lo­ginę traumą. Tarp po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių, kitų pa­ reigūnų, ku­rie su­si­dūrė su tra­ge­di­ ja, šis pro­cen­tas – 10 ar­ba 20 pro­c., o tarp TEP­CO dar­buo­tojų – ge­ro­ kai di­des­nis.“ Ko­kie ne­laimės Fu­ku­ši­mo­je pa­ da­ri­niai? J.Shi­ge­mu­ra: „Kalbė­jau su vie­nu maž­daug 30 metų TEP­CO dar­buo­ to­ju. Jo na­mas stovė­jo prie van­de­ ny­no ir jį su­griovė cu­na­mis, žu­vo 7 metų sūnus. Jis bandė iš­vyk­ti ir iš­ si­nuo­mo­ti butą ki­ta­me re­gio­ne. Ta­ čiau sa­vi­nin­kas pa­reiškė, kad ne­leis vy­rui nuo­mo­tis bu­to, nes jis dir­ba TEP­CO. Kai pa­ga­liau ra­do būs­ tą, ant jo durų kai­my­nai pri­kli­ja­ vo skel­bimą: „TEP­CO dar­buo­to­jai – ne­pa­gei­dau­ja­mi.“ Jis ga­vo ga­na di­delę ra­dia­ci­jos dozę, todėl bu­vo pa­skir­tas dirb­ti prie sta­lo, nors to ne­mo­ka ir jam tai ne­pa­tin­ka. Vy­ras

bi­jo, kad su­si­rgs vėžiu, tu­ri fi­nan­si­ nių sun­kumų, nes at­ly­gi­ni­mas bu­ vo su­ma­žin­tas, taip pat jis pra­ra­do na­mus. Vy­ras tu­ri bėdų ir šei­mo­je. Jo mo­ti­na per cu­namį pra­ra­do vy­ rą. Mo­te­ris kal­ti­na sa­ve, kad ne­ su­gebė­jo iš­gelbė­ti su­tuok­ti­nio ir anū­ko, todėl nuo­lat ver­kia. Kai po dar­bo pa­rei­na na­mo, jis ir ten ne­si­ jau­čia ge­rai“, – sakė psi­chiat­ras. Pak­laus­tas, kodėl vi­si TEP­CO dar­buo­to­jai ne­me­ta dar­bo, psi­ chiat­ras at­sakė, kad dėl dau­ge­lio prie­žas­čių. „Vie­ni yra lo­jalūs sa­vo bend­ro­ vei ir no­ri ją iš­sau­go­ti. Ki­ti dir­ba dėl pi­nigų. Apie 3 tūkst. dar­buo­ tojų kas­dien va­žiuo­ja dirb­ti į Dai­ či elekt­rinę. Jie dir­ba sunkų darbą. Ma­no sep­ty­nių psi­chiatrų ko­man­da dir­ba su maž­daug 1 tūkst. dar­buo­ tojų. Šiuos dar­buo­to­jus mes lai­ko­ me ypa­tin­gos ri­zi­kos gru­pe, nes jie pra­ra­do ko­le­gas, šei­mas, su­si­dūrė su fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Ži­no­ ma, norė­čiau pa­si­ma­ty­ti su vi­sais dar­bi­nin­kais, ta­čiau tai ne­įma­no­ ma. Mes tu­ri­me da­ry­ti komp­ro­mi­ sus“, – sakė J.Shi­ge­mu­ra. Pa­rengė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas


10

ŠeštADIENIS, kovo 10, 2012

pasaulis

Pa­kis­ta­no pa­ reigū­nai pa­vie­ ši­no trijų per­nai nu­kau­to Osa­ mos bin La­de­ no žmonų duo­ tus pa­ro­dy­mus. Jie at­skleid­žia naujų faktų apie žmo­gaus, ku­ ris bu­vo ieš­ko­ miau­sias pa­ sau­ly­je, nuo­ puolį.

„„Griuvė­siai: O.bin La­de­no tvir­tovė­je, ku­rią Pa­kis­ta­no vald­žia nu­griovė vasarį, pa­sku­ti­niais te­ro­ris­to gy­ve­ni­mo mėne­siais sklandė tar­pu­sa­vio įta­ri­mai. 

AFP nuo­tr.

O.bin La­deną iš­davė žmo­na? My­li­miau­sia žmo­na

Abo­ta­ba­do na­me, ku­ria­me O.bin La­de­nas gy­ve­no pa­sku­ti­nius še­ še­rius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ir ku­ rį per­nai ge­gužę štur­ma­vo JAV spe­ cia­lio­sios pa­skir­ties būrys, bu­vo ras­tos trys ieš­ko­miau­sio te­ro­ris­to žmo­nos, aš­tuo­ni jo vai­kai ir pen­ki anū­kai. Vi­si jie bu­vo per­duo­ti Pa­ kis­ta­no spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir ap­klaus­ti. Su ty­ri­mo med­žia­ga bu­vo leis­ta su­si­pa­žin­ti į at­sargą išė­ ju­siam bri­ga­dos ge­ne­ro­lui Shau­ka­ tui Qa­di­rui. Aki­vaiz­du, kad Pa­kis­ ta­no žval­gy­ba sąmo­nin­gai pa­lei­do

in­for­ma­ciją į vie­šumą, norė­da­ ma išsk­lai­dy­ti įta­ri­mus, kad ša­lies vald­žia pa­dėjo O.bin La­de­nui il­ gą laiką sėkmin­gai slaps­ty­tis. Bet žmonų liu­di­ji­mai, prie­šin­gai, kurs­ to dau­giau abe­jo­nių. Svar­biau­sias as­muo šio­je is­to­ri­ jo­je yra jau­niau­sia te­ro­ris­to žmo­na var­du Amal, ki­lu­si iš Je­me­no. O.bin La­de­nas vedė ją 1999-ai­siais, prie­š pat iš­puolį prie­š JAV ka­ro laivą „USS Co­le“ Je­me­ne, Ade­no įlan­ko­ je. Ma­no­ma, kad Amal bu­vo my­li­ miau­sia „Al Qae­dos“ ly­de­rio žmo­ na. Aukštų sienų ap­sup­ta­me na­me

Abo­ta­ba­de ji gy­ve­no tre­čio aukš­to mie­ga­ma­ja­me kar­tu su vy­ru. Slapstė­si pa­nosė­je

Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad O.bin La­ de­nas 2001 m. pa­bai­go­je pa­bėgo iš Af­ga­nis­ta­no ir per­si­kėlė į Pa­kis­ta­ no Ko­ha­to miestą, esantį ne­to­li Pe­ ša­va­ro. Čia jis su­si­ti­ko su Kha­li­du Sheik­hu Mo­ham­me­du, va­do­va­vu­ siu Rugsė­jo 11-osios iš­puo­liams. Pas­ta­ra­sis bu­vo suim­tas Pa­kis­ta­no ka­ro sos­tinė­je Ra­val­pin­dy­je 2003 m. ko­vo 1 d. O.bin La­de­nas tuo me­tu slapstė­si pa­sie­nio re­gio­ne Va­zi­ris­ta­ne bei Sva­ to slėny­je. 2004 m. jis ap­si­sto­jo vos už 30 km nuo sos­tinės Is­la­ma­ba­do, o 2005 m. per­si­kėlė į Abo­ta­badą, ku­ rį nuo sos­tinės skyrė va­lan­da ke­lio. Iš žmo­nos pa­sa­ko­ji­mo aiškė­ja, kad O.bin La­de­nas Pa­kis­ta­ne gy­ve­no 10 me­ tų ir slaps­ty­da­vo­si ne ur­vuo­se sun­ kiai pa­sie­kia­muo­se kalnų ra­jo­nuo­se, o gau­siai ap­gy­ven­­tuo­se mies­tuo­se. Pa­sak Amal, 2002 m. O.bin La­de­ nui per­so­din­tas inks­tas. Vie­ni šal­ti­ niai tei­gia, kad ope­ra­ci­ja bu­vo at­lik­ ta Ka­ra­čy­je, ki­ti – kad už Pa­kis­ta­no ribų. Tai­gi tuo me­tu, kai Pa­kis­ta­no tar­ny­bos turė­jo ak­ty­viai med­žio­ti ieš­ko­miau­sią pa­sau­lio te­ro­ristą, jis ra­miai ilsė­jo­si vie­no­je ša­lies li­go­ ninė­je ar­ba ke­lia­vo į už­sienį. Šei­mo­je pra­si­dėjo trin­tis

Amal sakė, kad 2011 m. pra­džio­ je O.bin La­de­no šei­mo­je pra­si­dėjo trin­tis, kai į Abo­ta­badą at­si­kraustė nuo 2001 m. Ira­ne gy­ve­nu­si vy­riau­ sia jo žmo­na Khai­riah Sa­ber. Žlu­ gus ta­libų re­ži­mui ji pa­bėgo į Iraną, skir­tin­gai nei dau­ge­lis „Al Qae­

dos“ bėglių, pa­si­rin­ku­sių Pa­kis­ taną. De­šimt metų ji gy­ve­no namų areš­to sąly­go­mis, bet 2010 m. pa­ bai­go­je ira­nie­čiai mįslin­go­mis ap­ lin­kybė­mis ją pa­lei­do. Įta­ria­ma, kad mo­te­ris bu­vo iš­keis­ta į „Al Qae­dos“ pa­grobtą Ira­no dip­lo­matą. Praė­jus dviem mėne­siams nuo jos at­vy­ki­mo į Abo­ta­badą, JAV spe­ cia­lio­sios pa­jėgos su­rengė reidą prie­š „Al Qae­dos“ ly­de­rio re­zi­den­ ciją. Į at­sargą išėjęs bri­ga­dos ge­ne­ ro­las Sh.Qa­di­ras įsi­ti­kinęs, kad bū­ tent Khai­riah iš­davė sa­vo vyrą.

Nuo 2001 m. O.bin La­ de­nas sir­go kaž­ko­kia pro­gre­suo­jan­čia li­ ga, jam kil­da­vo įvai­ rių fan­ta­zijų. A.al Za­ wa­hi­ri vi­sa tai įgri­so, ir jis nu­sprendė nu­ stum­ti jį į šalį.

„Vis­kas pra­dėjo vys­ty­tis, kai at­ vy­ko Khai­riah, – sakė jis. – Nie­ kas su ja ne­su­tarė. Iki tol dvi ki­tos žmo­nos gy­ve­no pa­to­giai.“ O.bin La­de­no suau­gu­siam sū­ nui Kha­li­dui, ku­rio mo­ti­na – ki­ta „Al Qae­dos“ ly­de­rio žmo­na iš Sau­ do Ara­bi­jos, taip pat bu­vo kilę įta­ rimų, kaip teigė Sh.Qa­di­ras. „Jis nuo­lat klau­sinė­jo: „Ko­ dėl at­vy­kai? Ko iš jo no­ri?“ Ji tie­ siog at­sakė: „Tu­riu at­lik­ti dar vieną pa­reigą sa­vo vy­rui“, – teigė ka­ri­ nin­kas. – Kha­li­das tarė sa­vo tėvui:

„Įta­riu, kad ji ta­ve iš­duos.“ Bin La­ de­nas at­sakė: „Tebū­nie taip.“ O.bin La­de­nas mėgi­no įti­kin­ ti ki­tas žmo­nas pa­lik­ti jį dėl sa­vo sau­gu­mo, ta­čiau šios at­si­sakė. Sme­ge­nys ėmė šlu­buo­ti

Sh.Qa­di­ras matė ne tik „Al Qae­ dos“ ly­d e­r io žmonų ap­k lau­sos ste­nog­ra­mas, bet ir lankė­si cent­ rinės vald­žios men­kai kont­ro­liuo­ ja­ma­me gen­čių re­gio­ne prie Af­ ga­nis­ta­no sie­nos, ku­ris pa­starąjį de­šimt­metį bu­vo pa­grin­dinė „Al Qae­dos“ prie­bėga, taip pat Abo­ ta­ba­do na­me, kur gy­ve­no ir žu­vo O.bin La­de­nas. At­sar­gos ka­ri­nin­ kas sa­vo aki­mis matė pa­statą su­ pan­čias še­šių metrų sie­nas, lan­ gus su ge­le­žinė­mis gro­to­mis ir krau­ju ap­lais­ty­tus laip­tus na­mo vi­du­je. Sh.Qa­di­ras teigė pri­ėjęs iš­vadą, jog O.bin La­de­nas sa­vo gy­ve­ni­mo pa­sku­tinė­mis die­no­mis bu­vo tra­ pios svei­ka­tos žmo­gus, su­si­taikęs su artė­jan­čia mir­ti­mi. „Al Qae­ da“ nu­sprendė jį at­sta­ty­din­ti 2003 m. Jo psi­chi­ka bu­vo pa­kri­ku­si dėl se­natvės. „Nuo 2001 m. jis sir­ go kaž­ko­kia pro­gre­suo­jan­čia li­ga, jam kil­da­vo įvai­rių fan­ta­zijų“, – sakė Sh.Qa­di­ras. Anot jo, egip­tie­čiui gy­dy­to­jui Ay­ ma­nui al Za­wa­hi­ri, ku­ris dau­ge­lio lai­ko­mas tik­ro­sio­mis „Al Qae­dos“ sme­ge­ni­mis, vi­sa tai įgri­so, ir jis nu­ sprendė nu­stum­ti į šalį O.bin La­deną, kai gru­puotės ly­de­rio gebė­ji­mas pro­ tau­ti pra­dėjo vis la­biau krik­ti po 2001 m. rugsė­jo 11 d. įvyk­dytų te­ro­ro iš­ puo­lių prie­š Jung­ti­nes Vals­ti­jas. BNS, „News­week“ inf.


11

ŠeštADIENIS, kovo 10, 2012

OMX Vilnius

+0,03 %

OMX Riga

+0,77 %

3330 lei­dimų dirb­ti Lie­tu­vo­je per­nai ga­vo už­sie­nie­čiai.

Per­nai at­si­ga­vu­si ir Eu­ro­po­je la­biau­ siai au­gu­si Lie­tu­ vos eko­no­mi­ka pir­ miau­sia yra vers­ lo nuo­pel­nas. Va­kar Vy­riau­sybė­je įteik­ ti ap­do­va­no­ji­mai eks­por­to ly­de­riams, iš­rink­tas Lie­tu­vos metų va­do­vas, o „Dar­bo žvaigždė­ mis“ ap­do­va­no­ti ini­cia­ty­viau­si as­me­ nys.

ekonomika

OMX Tallinn

+0,26 %

kl.lt/naujienos/ekonomika

Dar­bo dar ne­bus

Padė­tis dar­bo rin­ko­je šie­met iš­liks su­ dėtin­ga, kaip pro­gno­zuo­ja Lie­tu­vos dar­ bo bir­ža. Anot jos, dėl sulėtė­ju­sių Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mo per­spek­tyvų dar­bo rin­kos at­si­ga­vi­mas 2012 m. ne­bus spar­ tus. Dar­bo bir­žos tei­gi­mu, šie­met dar­bo ne­turės apie 200 tūkst. žmo­nių. Dau­giau­ sia dar­bo vietų šie­met pa­si­ūlys pa­slaugų ir pra­monės įmonės. Prog­no­zuo­ja­ma, kad augs kva­li­fi­kuotų spe­cia­listų at­ly­gi­ni­mai.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2073 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1321 JAV do­le­ris 1 2,6203 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6319 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9505 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3250 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6475 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8468 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8639

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,1867 % –0,0484 % –0,3120 % +0,0875 % +0,0465 % +0,2988 % +0,6366 % –0,0621 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,86

4,66

2,36

„Apoil“

4,80

4,64

2,33

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

107,41 dol. už 1 brl. 125,23 dol. už 1 brl.„„Įver­ti­ni­mas: Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­monės ir amatų rūmai šie­met Lie­tu­vos eks­por­to pri­zu ap­do­va­no­jo Klaipė­dos vals­ty­bi­nio jūrų uos­to di­rek­ci­

jos va­dovą E.Gent­vilą, o si­dab­rinė „Dar­bo žvaigždė“ ati­te­ko AB Klaipė­dos jūrų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui A.Pau­žai.Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Ly­de­riai, eko­no­miką ve­dan­tys į prie­kį Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­monės ir amatų rūmai (LPPAR) šie­met, kaip ir kas­met, ap­do­va­no­jo per de­šimt ša­lies vers­li­ninkų, ku­rių va­do­vau­ ja­mos įmonės smar­kiai iš­sis­kyrė iš kitų, o jų dar­bai bu­vo reikš­min­gi ša­lies eko­no­mi­kai. Pri­zus lau­rea­ tams įteikė mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius ir LPPAR pre­zi­ den­tas Ri­man­tas Stan­ke­vi­čius. „Per­nai Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mas bu­vo vie­nas did­žiau­sių ES. Tai yra pir­miau­sia eks­por­tuo­ jan­čių įmo­nių re­zul­ta­tas. Vers­las tai pa­siekė sa­vo iš­min­ti­mi, sa­vo dar­bu, sa­vo op­ti­miz­mu ir ne­re­tai drąsiais spren­di­mais. Tai yra visų mūsų di­de­lis pa­sie­ki­mas. Lin­kiu vers­lui to­liau siek­ti la­bai pa­prastų

kas­die­nių per­ga­lių, iš ku­rių su­si­de­ da tai, ką mes ir va­di­na­me Lie­tu­vos sėkme“, – kalbė­jo ša­lies prem­je­ras A.Ku­bi­lius.

Nuo eks­por­tuo­jan­ čių įmo­nių sėkmės la­bai pri­klau­so Lie­ tu­vos ūkio ge­rovė. Ren­gi­ny­je R.Stan­ke­vi­čius taip pat pa­brėžė, kad nuo eks­por­tuo­ jan­čių įmo­nių sėkmės la­bai pri­ klau­so Lie­tu­vos ūkio ge­rovė. „Rin­ ko­je nie­ka­da ne­si vie­nas da­ly­vis – su­bran­gos, pa­slaugų san­ty­kiais esa­me su­si­ję su dau­ge­liu kitų įmo­ nių. Taip eks­por­tuo­to­jas pa­pil­do­ mais už­sa­ky­mais, dar­bu ap­rūpi­na

„„Svei­ki­ni­mai: ren­gi­ny­je su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu

šne­ku­čia­vo­si Klaipė­dos vers­li­nin­kai A.Pau­ža (iš kairės), E.Gent­vi­las ir Klaipė­dos pre­ky­bos ir amatų rūmų pre­zi­den­tas Be­ne­dik­tas Pet­raus­ kas bei ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vik­to­ras Kro­lis.

ir ki­tas vi­daus rin­ko­je dir­ban­čias ga­my­bos ir pa­slaugų įmo­nes“, – teigė R.Stan­ke­vi­čius. Lie­tu­vos eks­por­to pri­zas įteik­tas še­šiems eks­por­tuo­to­jams. Jį ga­vo Aly­tu­je įsikū­ru­sios plas­ti­ki­nių pa­ kuo­čių mais­to pra­mo­nei ga­min­to­ jos „Li­sip­last“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Ro­ber­tas Grau­di­nis, Jo­na­vo­je įsikū­ru­sios baldų ga­min­to­jos „Bal­ dai Jums“ fi­nansų di­rek­torė Ni­jolė Meš­kaus­kienė, vals­tybės įmonės Klaipė­dos vals­ty­bi­nio jūrų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Šiau­liuo­se vėdi­ni­mo įran­gos ga­min­to­jos „Sal­ da“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Ba­ro­nas, Pa­nevė­žy­je įsikū­ru­sios spe­cia­li­zuo­tos kvie­čių krak­mo­lo, gli­ti­mo ir kvie­čių gli­ti­mo pa­šarų ga­min­to­jos „Ami­li­na“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­nas Tva­ri­jo­na­vi­ čius. Pa­pil­do­mas Ma­ža­sis eks­por­ to pri­zas įteik­tas Klaipė­dos re­gio­no įmonės „Te­re­de­kas“, ga­mi­nan­čios PET tarą, ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Juo­zui Maks­vy­čiui. Šiais me­tais Metų vers­li­ninkės ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Kau­no tri­ ko­ta­žo ga­my­bos įmonės „Om­ni­ tek­sas“ di­rek­to­rei Aud­ro­nei Po­cie­ nei už spar­čiai ple­čiamą pre­ky­bos tinklą Bal­ti­jos ša­ly­se, gerą ga­my­bos or­ga­ni­za­vimą ir ini­cia­ty­vumą. Taip pat ap­do­va­no­ji­muo­se bu­ vo įteik­ta auk­sinė „Dar­bo žvaigž­ dė“ il­ga­me­čiam LPPAR pre­zi­den­ tui pro­f. Si­mui Ra­mu­čiui Pet­ri­kiui, še­šios si­dab­rinės „Dar­bo žvaigž­ dės“ Šiau­lių pre­ky­bos, pra­monės ir amatų rūmų pre­zi­den­tui Vid­man­ tui Ja­per­tui, Pa­nevė­žio pre­ky­bos, pra­monės ir amatų rūmų pre­zi­ den­tui Si­gi­tui Gai­liū­nui, Gar­lia­vo­

Apie ap­do­va­no­tus eks­por­tuo­to­jus „„UAB „Li­sip­last“

Pag­rin­dinės įmonės eks­por­tuo­ja­mos prekės: plas­ti­k inės pa­kuotės mais­to pra­mo­nei. Įmonės par­da­v i­mo pa­ja­ mos 2011 m. pa­didė­jo 64 pro­c., pa­ly­ gin­t i su 2010 m. Eks­por­tas ūgtelė­jo du kar­tus ir su­darė 11,6 mln. litų. Eks­ por­to da­l is vi­so­se par­da­v i­mo pa­ja­ mo­se 2011 m. pa­didė­jo 22 pro­c. „„UAB „Bal­dai Jums“

Pag­r in­d inės įmonės eks­p or­t uo­ja­ mos prekės: mie­ga­mo­jo, sve­tainės, vaikų kam­ba­rio bal­dai. Įmonės par­ da­vi­mo pa­ja­mos 2011 m. pa­didė­jo 62 pro­c., pa­ly­g in­ti su 2010 m. Eks­por­tas au­go 66 pro­c. ir su­darė 25 mln. litų. Eks­por­to da­lis vi­so­se par­da­vi­mo pa­ ja­mo­se 2011 m. pa­didė­jo 3 pro­c. „„VĮ Klaipė­dos vals­ty­bi­nio

jūrų uos­to di­rek­ci­ja Pag­r in­d inės eks­p or­to prekės – tran­ zi­t i­n iai kro­v i­n iai. Įmonės par­d a­ vi­mo pa­j a­mos 2011 m. pa­d idė­j o 13 pro­c ., pa­ly­g in­t i su 2010 m. Eks­p or­ tas au­go 16 pro­c . ir su­darė 145,7 mln. litų. Eks­p or­to da­l is vi­so­s e par­da­v i­ mo pa­j a­mo­s e 2011 m. pa­d idė­j o 87 pro­c . Per­n ai uos­te per­k rau­t a 36,6 mln. t kro­v i­n ių. Tai did­ž iau­s ias kro­

je įsikū­ru­sios tri­ko­ta­žo ga­min­to­jos „Gar­li­ta“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­ riui Juo­zui Mar­ti­nai­čiui, Jo­na­vo­je vei­kian­čios azo­to trąšų ir che­mi­ jos pro­duktų ga­min­to­jos „Ache­ ma“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Jo­ nui Sir­vyd­žiui, kro­vos bend­rovės Klaipė­dos jūrų kro­vi­nių kom­pa­ni­ jos ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Aud­ riui Pau­žai ir sta­tybų bend­rovės Pa­nevė­žio sta­ty­bos tres­to di­rek­to­

vi­n ių kie­k is per visą Klaipė­dos uos­ to veik­los lai­ko­t arpį. „„UAB „Sal­da“

Pag­r in­d inė įmonės veik­la – vėdi­n i­ mo įran­gos ga­my­ba, o pa­g rin­d inės eks­por­t uo­ja­mos prekės – ag­re­ga­tai, vėdi­n i­mo ka­me­ros, ven­t i­l ia­to­r iai. Įmonės par­da­vi­mo pa­ja­mos 2011 m. pa­d idė­jo 36 pro­c., pa­ly­g in­t i su 2010 m. Eks­por­tas išau­go iki 35 pro­c. ir su­ darė 45 mln. litų. Eks­por­to da­lis vi­so­ se par­da­v i­mo pa­ja­mo­se per­nai su­ darė 86 pro­c. „„AB „Ami­li­na“

Įmonės spe­cia­li­za­ci­ja – kvie­čių krak­ mo­lo, gli­t i­mo ir kvie­čių gli­t i­mo pa­ šarų ga­my­ba. Įmonės par­da­vi­mo pa­ ja­mos 2011 m. pa­d idė­jo 63 pro­c., pa­ ly­g in­ti su 2010 m. Eks­por­tas au­go 64 pro­c. ir su­darė 277 mln. litų. Eks­por­ to da­lis vi­so­se par­da­vi­mo pa­ja­mo­se su­darė 91 pro­c. „„UAB „Te­re­kas“

Įmonės spe­cia­li­za­ci­ja – au­to­ma­ti­nių PET ta­ros for­ma­vi­mo ma­šinų ga­my­ ba, PET bu­te­lių, in­de­lių ga­my­ba. Įmo­ nės eks­por­to apim­tis 2011 m. pa­didė­ jo 35 pro­c., par­da­vi­mo pa­ja­mos – 48 pro­c.

riui Da­liui Ge­se­vi­čiui už jų ino­va­ ty­vumą, or­ga­ni­zuo­tumą ir po­žiūrį į va­do­vau­jamų įmo­nių veiklą. Pa­gerb­ti ir Lie­tu­vos ūkiui bei LP­ PAR sis­te­mai nu­si­pelnę as­me­nys: Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­ kas, įmo­nių grupės IDW ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Mi­la­šius ir Tarp­tau­tinės sta­ty­bos kor­po­ra­ci­ jos pre­zi­den­tas Juo­zas Vaščė­ga.


12

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

vakarė

vakare@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

Ly­de­rių mo­ky­to­ja pataria pa Žmo­gus gi­męs veik­ti ir rea­li­zuo­ti sa­vo ta­ len­tus. Ir tik po to – šei­ma, vai­kai, sek­sua­ li­niai san­ty­kiai, ke­lio­nės, SPA pro­ce­dū­ ros. Taip tei­gia nau­jos vers­lo kul­tū­ros, lai­mės eko­no­mi­kos sie­kian­ti ir ki­tus tuo už­kre­čian­ti ne­ste­reo­ti­pi­nė mo­te­ris, Har­ mo­nin­gos as­me­ny­bės ins­ti­tu­to įkū­rė­ja, vers­li­nin­kė, lek­to­rė Ra­sa Bal­čiū­nie­nė.

„„Ki­to­kia: R.Bal­čiū­nie­nė nė­ra ste­reo­ti­pi­nė mo­te­ris. 

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@diena.lt

De­vin­to­kui sū­nui iš­nuo­mo­jo bu­tą

Gar­sioms ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ru­si­jos fir­moms, įmo­nėms, kom­ pa­ni­joms, kon­cer­nams ir vers­li­ nin­kams ly­de­riams se­mi­na­rus ve­ dan­ti Ra­sa šyp­so­si ir link­si gal­va: „Taip, aš – mo­te­ris, ne­si­va­do­vau­ jan­ti ste­reo­ti­pais.“ Iš­raiš­kin­gai ak­cen­tuo­da­ma sa­ vo žo­džius ge­riau­sių psi­cho­lo­gų ir kū­no kal­bos spe­cia­lis­tų nau­do­ ja­mais ran­kų ges­tais, pa­tei­kia pa­ vyz­dį. Ne­se­niai, va­sa­rio mė­ne­sį, R.Bal­ čiū­nie­nė sa­vo klien­tus pa­kvie­tė į se­mi­na­rą, ku­rio pa­grin­di­nė te­ma – iš­siaiš­kin­ti sa­vo po­rei­kius. Tai ji pa­da­rė sa­vo 45-ojo gim­ta­die­ nio pro­ga. Klien­tams nė žo­de­liu neuž­si­mi­nė, kad tą­dien bu­vo jos šven­tė. Rei­kia pa­mi­nė­ti dar ką nors ne­ste­reo­ti­piš­ko? Tuo­met, kai sū­nus pe­rė­ jo į de­vin­tą kla­sę, ma­ma lei­do jam pa­si­jus­ti sa­va­ran­kiš­kam: iš­nuo­mo­jo bu­tą, nors vi­si gy­ ve­no erd­via­me na­me.

Asmeninio archyvo nuo­tr.

„Ki­to­kia aš ir su vy­rais, – šyp­ so­si tvir­tą nuo­mo­nę tu­rin­ti R.Bal­ čiū­nie­nė. – Me­tams bė­gant su­pra­ tau, kad trau­kos ne­bū­ti­na sie­ti su sek­sua­li­niais san­ty­kiais. Tą trau­ kos ener­gi­ją pir­miau­siai sten­giuo­ si pa­nau­do­ti bend­ra­dar­bia­vi­mui, sie­kiant pui­kių re­zul­ta­tų. Tai man daug svar­biau nei sek­sua­li­niai san­ ty­kiai, ku­rie grei­tai ga­li baig­tis iš­ si­sky­ri­mu.“ Mo­ko at­si­kra­ty­ti ste­reo­ti­pų

Pa­si­ti­kin­ti sa­vi­mi, bet nearo­gan­ tiš­ka. At­si­pa­lai­da­vu­si, bet mo­kan­ti įver­tin­ti žmo­gaus psi­cho­lo­gi­ją. Ne iš tų, ku­rie ma­no, kad mo­ters pa­ skir­tis – tar­nau­ti šei­mai, bet jai sve­ti­mas skan­di­na­vų po­žiū­ris į fe­ mi­niz­mą. „Mū­sų kul­tū­ro­je tiek vy­ras, tiek mo­te­ris gi­mė rea­li­zuo­ti sa­ve“, – ne­lei­džia sua­be­jo­ti sa­vo žo­džiais Har­mo­nin­gos as­me­ny­bės ins­ti­tu­ to va­do­vė. Pa­si­tei­ra­vus apie har­mo­ni­ją, Ra­ sa il­gai ne­gal­vo­jo: „Har­mo­ni­ja – tai tei­sin­gų pa­si­rin­ki­mų re­zul­ta­tas. Taip pat, kaip ir lai­mė.“ Be­si­rem­da­ma in­for­ma­ci­ja, pa­tir­ ti­mi, moks­lu, R.Bal­čiū­nie­nė ir pa­ de­da siek­ti har­mo­ni­jos. „Su­ku­riu ga­li­my­bę at­si­ri­bo­ti nuo vi­suo­me­nės, šei­mos ir as­me­ ni­nių ste­reo­ti­pų, – sa­ko lek­to­rė ir tuoj pat paaiš­ki­na: – As­me­ni­nius ste­reo­ti­pus pa­tys for­muo­ja­me nuo vai­kys­tės. Vi­suo­me­ni­nius for­muo­ ja ži­niask­lai­da, šei­mos ste­reo­ti­pai for­muo­ja­mi šei­mos ra­te.“ Leng­viau­sia at­si­kra­ty­ti vi­suo­ me­nės ste­reo­ti­pų ir su­pras­ti, kad va­do­vau­jie­si ne sa­vo pro­tu, o su­for­muo­tu po­žiū­

riu, sun­kiau – šei­mos, nes tuo­met vei­kia emo­ci­nis pa­grin­das. Sun­ kiau­sia įveik­ti as­me­ni­nius, dar vai­kys­tė­je su­si­for­ma­vu­sius ste­ reo­ti­pus. Kaip su­žlug­dy­ti ini­cia­ty­vą

„Ma­ža mer­gai­tė no­ri nu­džiu­gin­ ti ma­mą ir nu­spren­džia iš­kep­ ti jai bly­nų, – vie­ną iš vai­kys­ tė­je su­si­for­ma­vu­sio ste­reo­ti­po pa­vyz­džių pa­tei­kia Ra­sa. Vėl iš­ raiš­kin­gai ges­ti­ku­liuo­ja pa­brėž­ da­ma tai, į ką no­ri at­kreip­ti dė­ me­sį: – Įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kia daž­niau­siai bū­na ma­mos reak­ci­ ja, kai ji grįž­ta na­mo ir pa­ma­to, ką da­rė duk­ra? Vai­kui, no­rė­ju­ siam nu­džiu­gin­ti ma­mą, su­si­ for­muo­ja nuo­mo­nė, kad ini­cia­ ty­vos šia­me pa­sau­ly­je ne­rei­kia. Kol dar ne­ga­li­me mąs­ty­ti lo­giš­ kai, at­si­ran­da įpro­tis.“ Tei­sin­go pa­si­rin­ki­mo, ku­ris for­ muo­ja har­mo­ni­ją, kaip ir pa­si­ten­ ki­ni­mo, ne­ga­li­ma nu­si­pirk­ti už jo­ kius pi­ni­gus. R.Bal­čiū­nie­nė ne­sle­pia, kad jos se­mi­na­ruo­se lan­ko­si ir itin tur­ tin­gi žmo­nės, ku­riems jau ne­tei­kia pa­si­ten­ki­ni­mo tiks­lo sie­ki­mas. Jie neap­sisp­ren­džia, ką pa­si­rink­ti. Ti­kė­ti in­tui­ci­jos ga­lia

„Ne, ne, spe­cia­liai neu­ro­ling­vis­ti­ nio pro­gra­ma­vi­mo tech­ni­kos ne­ nau­do­ju, – dar kar­tą at­krei­pus dė­ me­sį į ges­tus, nu­si­juo­kia Ra­sa. – To ir ne­rei­kia spe­cia­liai mo­ky­tis. Šia­me gy­ve­ni­me esi ar­ba šei­mi­nin­kas, ar­ba sve­čias. Vi­siems ga­li bū­ti liūd­na. Bet svar­bu, ka­da ir ko­kios bū­se­nos prii­ mi spren­di­mus. Juk bū­na, kai jau­čia­ me, kad šian­dien – mū­sų die­na.“ At­ras­ti tą sa­vo bū­se­ną – dar vie­ nas iš R.Bal­čiū­nie­nės mo­ky­mų. Pra­šo­ma konk­re­taus pa­ta­ri­mo, niū­niuo­da­ma kla­si­ki­nę me­lo­ di­ją, ji aiš­ki­na: „Vie­no


13

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

vakarė Sūpuoja ir dukrelę

su F.Kir­ko­ro­vu – 25 ap­sau­gi­nin­kai

Mu­zi­kan­tui Vik­to­rui Dia­wa­rai žmona pa­gim­dė duk­re­lę. Af­ri­kos vals­ty­bė­je Ma­ly­je au­gu­siam 33-ejų gru­pės „Skamp“ na­riui, dai­ni­nin­kui ir pro­diu­se­riui Vik­to­rui Dia­wa­rai – tai jau ant­ra­sis vai­ke­lis. Su žmo­na Ži­vi­le jis au­gi­na dve­jų me­tų sū­nų Kip­rą. Vee va­di­na­mas mu­zi­kan­tas su Ži­vi­le šei­mą su­kū­rė po ke­le­rių me­tų drau­gys­tės – 2009-aisiais. „Mes jau ke­tu­rie­se. Ačiū, drau­gai, už svei­ki­ni­mus!“ – taip pa­ra­šė Vik­to­ras so­cia­li­ nia­me tink­le „Fa­ce­book“. Iš­kart pa­si­py­lė dau­gy­bė svei­ki­ni­mų, su­lau­kus dar vie­nos at­ža­los, nuo Ele­nos Pui­do­kai­tės-At­lan­ tos, Ed­ga­ro Lu­bio-Am­ber­li­fe, Ri­mo Ša­paus­ko, Ug­nės Skons­ ma­nai­tės ir ki­tų.

Ru­si­jos po­pmu­zi­kos ka­ra­liu­mi ti­tu­luo­ja­mas Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas Lie­tu­vo­je pri­sta­tys nau­ją pro­gra­mą „Šou Nr. 1“. 44 me­tų dai­ ni­nin­kas su­rengs ke­tu­ris kon­cer­tus Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­ je, Šiau­liuo­se. Be­ne skan­da­lin­giau­sią Ru­si­jos dai­ni­nin­ką sau­ gos 25 dar­buo­to­jai. F.Kir­ko­ro­vas ža­da at­si­vež­ti 40 žmo­nių ko­ man­dą, apie 150 kos­tiu­mų, sce­nos de­ko­ra­ci­jas at­ga­bens vil­ki­ kas. Per­nai Fi­li­pas pa­skelb­tas Ru­si­jos ir Uk­rai­nos liau­dies ar­ tis­tu, 5 kar­tus ta­po ge­riau­siu Ru­si­jos at­li­kė­ju per „World Mu­sic Awards“ ap­do­va­no­ji­mu­s, 2001 m. pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­ nas jam su­tei­kė nu­si­pel­niu­sio Ru­si­jos ar­tis­to var­dą. „Šou Nr. 1“ Klaipėdoje vyks ko­vo 16 d. „Švyturio“ are­no­je.

sikliauti intuicija nė­ra. Tai tas pa­ts, tar­si jums aiš­ kin­čiau apie sul­čių, ku­rias tu­ri­te iš­ger­ti, sko­nį.“ „Iš pra­džių la­bai svar­bu tuo ti­kė­ ti, – pa­brė­žia R.Bal­čiū­nie­nė, žvelg­ da­ma di­de­lė­mis ru­do­mis aki­mis. – Taip pat la­bai svar­bu per­ne­lyg ne­si­va­do­vau­ti tik gi­liu pro­tu ar­ba ra­cio­na­lu­mu. Itin svar­bi mū­sų gy­ ve­ni­me in­tui­ci­ja.“ Ra­sa sprag­te­lė­ja pirš­tais. Tai – vie­nin­te­lis vi­di­nis ži­no­ji­mas, im­ pul­sas. Tar­si toks vie­nas spragt. Jis nie­ka­da neap­gau­na.

Kiek­vie­nas žmo­ gus gi­liai gi­liai šir­ dy­je jau­čia, kur klys­ ta, ar jam pa­tin­ka jo dar­bas, ar lai­min­gas šei­mo­je.

Su­si­ti­ki­mas su ru­sų vers­li­nin­ku

Bū­tent in­tui­ci­ja tar­si už ran­kos Ra­są nu­skrai­di­no į vie­ną se­mi­na­ rą JAV. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo šv.Ka­lė­dų pro­ga pa­žįs­ta­mo jai do­va­no­tos vie­ no žy­maus ame­ri­kie­čio lek­to­riaus kny­gos, ku­rio pa­skai­to­se ji jau bu­ vo lan­kiu­sis. Skai­ty­da­ma nu­ste­bo, kad kū­nas keis­tai, ne­tgi fi­ziš­kai į tai, ką skai­to, rea­guo­ja. „Ne, tai ne­bu­vo kaž­ko­kia mis­ti­ ka, – R.Bal­čiū­nie­nė neieš­ko jo­kių slap­tų da­ly­kų. – Mo­kė­ki­me įsi­ klau­sy­ti į sa­vo kū­ną, nes jis vi­sa­da mums siun­čia ženk­lus.“ Ra­sa nuė­jo į ke­lias kny­gos au­to­ riaus pa­skai­tas. 2008 m. gruo­džio 29 d. ga­vo kvie­ti­mą į se­mi­na­rą JAV, vyk­sian­tį po sa­vai­tės. „Ra­cio­na­lus pro­tas man šnabž­ da: ang­liš­kai su­pran­ti nei­dea­liai, ver­ti­mo ne­bus, esi su­pla­na­vu­si kai

ku­riuos ki­tus dar­bus...“ – R.Bal­ čiū­nie­nė pui­kiai pa­me­na tą die­ną, kai už­da­rė pro­tą į sei­fą ir pa­si­da­ vė tam vie­nin­te­liam spragt – in­ tui­ci­jai. Net­gi ne­ra­du­si nė vie­no ar­gu­ men­to „už“, iš­vy­ko už At­lan­to. Jau pir­mą die­ną se­mi­na­re akys su­si­ti­ ko su vie­no vy­ro žvilgs­niu. Tai bu­ vo di­de­lio Ru­si­jos kong­lo­me­ra­to ir vie­no di­džiau­sių Ru­si­jos ban­kų sa­ vi­nin­kas, į se­mi­na­rą at­vy­kęs su dar tri­mis žmo­nė­mis, tarp ku­rių bu­vo ir ver­tė­jas. Sa­vo dar­bu ir po­žiū­riu su­do­ mi­nu­si vers­li­nin­ką, Ra­sa sėk­min­ gai ren­gia se­mi­na­rus apie ly­de­rys­ tės har­mo­ni­ją ir nuo­lat skrai­do į Mask­vą. Mie­gan­tys ir bun­dan­tys ruo­niai

Pro­vo­kuo­ju: ką at­sa­ky­tų tiems, ku­rie teig­tų, kad tai, ką ji vei­kia, tė­ra mulkinimas ir no­ras iš tur­tin­ gų vers­li­nin­kų už­dirb­ti pi­ni­gų? R.Bal­čiū­nie­nė at­sa­ko ra­miai: „Įsi­vaiz­duok, kad gy­ve­na­me am­ žiu­je, kai tik pra­si­dė­jo raš­me­nys. Iš pra­džių di­džio­ji da­lis žmo­nių skep­tiš­kai ver­ti­no ga­li­my­bę iš­ mok­ti skai­ty­ti.“ Ir po aki­mir­kos paaiš­ki­na, kad sie­kia nau­jos vers­lo kul­tū­ros, lai­ mės eko­no­mi­kos, ku­ri jau iš lė­to ski­na­si ke­lią vi­sa­me pa­sau­ly­je. „Aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vai tu­ ri siek­ti ne iš­nau­do­ti žmo­nes, o ma­ty­ti vers­lo pra­smin­gu­mą, su­ teik­t i ga­l i­my­b es jiems su­k ur­t i pui­k ias są­ly­gas at­s i­s kleis­t i, to­ bu­l ė­t i. Šis pro­ce­sas jau pra­s i­ dė­jo. Re­n e­san­sas, be­je, taip pat ne iš ­karto ra­do ke­lią“, – ti­ki­na R.Bal­čiū­nie­nė. Ra­sai im­po­nuo­ja ne tur­tin­gi, bet, kaip ji va­ di­na, švie­sūs žmo­nės. Tie, ku­rie sie­kia to­bu­ lė­ti, pa­žin­ti, ku­rių akys de­ga smal­su­mu.

„Vie­ni yra kaip ruo­niai, ku­ rie mie­ga, ki­ti – ku­rie bun­da ar jau pa­bu­do, – lek­to­rė tar­si ak­to­rė krai­po gal­vą. – Kai sa­kai, kad vis­ką ži­nai ir ne­no­ri nie­ko pa­žin­ti, pra­ si­dė­jo se­nė­ji­mo pro­ce­sas.“ Sva­jo­jo apie ak­to­rys­tę

Ką lek­to­rė pa­sa­ky­tų tam, ku­ris sa­ ko, kad ne­ži­no, ko no­ri? Kaip iš­mo­ ky­ti įsi­klau­sy­ti į sa­ve? „Pir­miau­sia ne­da­ry­ti to, ko ne­ no­ri, – šyp­te­lė­ja Ra­sa. – Ži­no­ma, to ne­pa­da­ry­si iš­kart, ta­čiau ma­žais žings­niu­kais pa­siek­si.“ Ką ji pa­sa­ky­tų lai­min­gam, švie­ saus pro­to Ti­be­to vie­nuo­liui, ku­ riam ne­rū­pi var­to­to­jiš­ka kul­tū­ra? „Čia tas pa­ts, kaip klaus­ti, kas ge­riau – ąžuo­las ar braš­kė, – pa­ tei­kia pa­vyz­dį. – Jei jam iš­ties ge­ rai – tai pui­ku. Tai – jo ke­lias. Kiek­vie­nas žmo­gus gi­liai gi­liai šir­dy­je jau­čia, kur klys­ta, ar jam pa­tin­ka jo dar­bas, ar lai­min­gas šei­mo­je.“ Ra­sa lai­min­ga. Da­bar ji lai­ką su­ si­pla­na­vu­si taip, kad ke­lia­si be­veik ka­da no­ri, daž­nai įsi­klau­so į sa­vo in­tui­ci­ją, skai­to fi­lo­so­fin ­ es kny­gas, kar­tais pa­si­mė­gau­ja kul­tū­ros ren­ gi­niais, mais­to ga­mi­ni­mu ar SPA ma­lo­nu­mais. Kal­bi­na­ma apie ma­lo­nu­mus pa­ tiks­li­na, kad svar­bu ži­no­ti, ka­da jau­tie­si ne­ma­lo­niai. „Man ne­ma­lo­nu, kai jau­čiu, kur rei­kia ju­dė­ti, bet už­stri­ngu vie­no­je vie­to­je. Ir la­bai ma­lo­nu, kai pa­da­ rau pra­smin­gų da­ly­kų.“ Ji tur­būt ne­bi­jo, kad, su­lau­ku­ si 60 me­tų, stai­ga su­voks: tai, ką da­bar ma­no ir da­rė, ne­tu­rė­jo jo­ kios pra­smės? „Oi, ne­bi­jau, – nu­si­kva­to­ja. – Aš jau se­niai esu lai­ min­ga ir džiau­ giuo­s i tuo, ką da­rau.“

„„Ceremonija: rugpjūtį poros dar laukia bažnytinės santuokos­

apeigos.

Antras vestuves atšoks vasarą Neseniai susižadėję aktoriai Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys vestuves planavo neilgai. Vakar Vilniaus santuokų rūmuose pora oficialiai susituokė, o rugpjūtį jų santuoką palaimins ir kunigas.

Pora lemtingą žingsnį žengti nusprendė po šešerius metus trukusios draugystės. Susituokti dar šiais metais jiems rekomendavo ir būrėja Vaiva Budraitytė, su I.Norkute dalyvaujanti TV projekte „Būk mano meile“. Garsi serialų ir teatro aktorė, TV projekto „Būk mano meile“ vedėja I.Norkutė šiai ypatingai progai pasirinko ne tradicinę baltą, o vyšninę spalvą. Prie suknelės aktorė priderino skaisčiai raudonus ilgaaulius ir glaustinukę. 11 metų jaunesnis sutuoktinis Aurimas pasipuošė tamsiu kostiumu ir tokios pat spalvos kaip sutuoktinės suknelė marškiniais.

Žiedai, ant kurių išgraviruotuos kūdikio pėdutės, – bičiulių dovana jaunavedžiams. Tačiau pora žiniasklaidai tvirtino, kad tuokiasi ne iš reikalo. Poros pasveikinti atvyko būrėja V.Budraitytė su sutuoktiniu Gaudentu Naujoku, režisierius Vytenis Pauliukaitis, A.Žvinio tėvai ir kolegos, ekscentriškas dainininkas Gaudentas Janušas. Aktorės I.Norkutės tėvai vakar nedalyvavo. Jie ketina atvykti į bažnytinės santuokos ceremoniją, kuri planuojama rugpjūtį. Iš karto po ceremonijos ir kuklių pietų su artimiausiais žmonėmis pora išskubėjo į Egiptą, kur mėgausis savaitės trukmės atostogomis, vadinamuoju medaus mėnesiu. I.Norkutė po ceremonijos pasirinko vyro pavardę ir nuo šiol dokumentuose bus įvardijama kaip Inga Norkutė-Žvinienė. „Klaipėdos“ inf.


14

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

vakarė Savaitės horoskopai

AVI­NAS Pe­rio­do pra­džia bus prieš­ta­rin­ga. Re­gis, tvy­ ros įtam­pa dėl fi­nan­si­nių pro­ble­ mų. Tur­būt ko nors nie­kaip ne­pa­ si­da­ly­si­te su ant­rą­ja pu­se, įsi­ki­bę lai­ky­si­tės sa­vo nuo­mo­nės. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­mi ne­blo­ gi po­slin­kiai dar­be, vers­le. Gal­būt gau­si­te per­spek­ty­vų už­sa­ky­mą ar su­da­ry­si­te il­ga­lai­kį san­do­rį. Iš ak­ ty­vaus vers­li­nin­ko ar įta­kin­go pa­ žįs­ta­mo ga­li­te su­lauk­ti vi­lio­ja­mo pa­siū­ly­mo ar dos­naus at­si­skai­ty­ mo už pa­slau­gą. JAU­TIS Sa­vait­ga­lį ra­si­te lai­ ko ir iš­sa­miai ap­si­tvar­ky­ti, ūkiš­kai ap­si­pirk­ti, ir pa­pra­mo­gau­ ti su my­li­mu žmo­gu­mi. Re­gis, ne iš kar­to su­si­tar­si­te dėl bend­ro lais­ va­lai­kio. Nuo pir­ma­die­nio pa­vyks su­de­rin­ti in­te­re­sus, iš­siaiš­kin­ti ju­ ri­di­nius klau­si­mus. Kaž­ko­kia pra­ sme jums ga­li net la­bai pa­si­sek­ ti. Ki­ta ver­tus, ty­vu­liuos tam­sios po­van­de­ni­nės sro­vės, no­rin­čios jus įtrauk­ti į gel­mę. Ne­pa­si­duo­ki­ te amo­ra­lioms pa­gun­doms. DVY­NIAI Šeš­ta­die­nį bū­si­te nu­si­tei­kę kū­ry­bi­nei veik­lai, šou ren­gi­niams, pa­si­ma­ty­mams. Re­gis, ga­li­te pri­krės­ti šio­kių to­kių kvai­lys­čių. Ver­čiau ak­lai ne­pul­ki­te į mei­lės pa­gun­das ar vers­lo afe­ras. Ki­ta sa­vai­tė ža­da daug po­kal­bių, san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si, gal­būt lau­ kia ir ju­ri­di­niai pro­ce­sai, de­ry­bos, ak­ty­vus tar­pi­nin­ka­vi­mas, taip pat ir slap­ti su­si­ta­ri­mai, san­dė­riai, ne­ dek­la­ruo­ja­mos pa­ja­mos ar kt. Ga­ li­mos už­ku­li­si­nės int­ri­gos, slap­tų afe­rų išaiš­ki­ni­mas. VĖ­ŽYS Pe­rio­do pra­džio­ je ge­rai jaus­tis ir sklan­džiai bend­rau­ti jums truk­dys per­dė­ tas jaut­ru­mas. Ki­ta ver­tus, vis­kas pri­klau­sys nuo ša­lia esan­čių žmo­ nių. Ki­tą sa­vai­tę jums pui­kiai sek­ sis kū­ry­bi­nis ir pe­da­go­gi­nis dar­ bas, kul­tū­ri­nė ir šou veik­la. Jei­gu da­ly­vau­si­te kon­kur­se ar po­kal­by­ je dėl dar­bo, jus tu­rė­tų ge­rai įver­ tin­ti. Pe­rio­do pa­bai­ga ža­da įdo­mių nau­jie­nų, bet kar­tu ir ner­vin­gų si­ tua­ci­jų, konf­lik­tų. LIŪ­TAS Pe­rio­do pra­džio­je bū­si­te nu­si­tei­kę bend­rau­ti su drau­gais, gi­mi­nai­čiais, su­si­ra­ ši­nė­ti. Ki­tą sa­vai­tę pa­ju­si­te kū­ry­ bi­nį po­lė­kį, be­ga­li­nį no­rą įsi­my­lė­ti ar­ba pa­si­ro­dy­ti prieš pub­li­ką. Ga­ li­te kuo nors nu­ste­bin­ti sa­vo ko­le­ gas, darb­da­vį. Ar­ba jus nu­ste­bins nea­be­jin­gai nu­si­tei­kęs bend­ra­dar­ bis. Kal­ba ga­li su­ktis apie įdo­mią ko­man­di­ruo­tę, nau­ją dar­bą, mei­ lę, in­ves­ti­ci­jas. MER­GE­LĖ Sa­vait­ga­lį ne­ nus­tyg­si­te vie­to­je, no­rė­sis pa­laks­ty­ti po pre­ky­bos cent­rus ar į sve­čius. Gal­būt kam nors pirk­si­ te do­va­ną ir ne­ri­mau­si­te, kad ga­ li­te neį­tik­ti. Daug kam pa­lan­ki bus ki­tos sa­vai­tės pra­džia, tad jau pir­ ma­die­nį at­li­ki­te svar­bius vi­zi­tus, skam­bu­čius, iš­siaiš­kin­ki­te ak­tua­ lius tei­si­nius, kul­tū­ri­nius klau­si­mus, ruoš­ki­te ir sa­ky­ki­te kal­bas, im­ki­te ir duo­ki­te in­ter­viu, pub­li­kuo­ki­te.

SVARS­T YK­L ĖS Pe­r io­ do pra­ džio­je jus la­biau­siai jau­dins emo­ci­niai da­ly­kai, mei­lės pe­ri­pe­ti­jos. Jei per daug ti­ki­tės iš par­tne­rio, my­li­mo žmo­gaus, ga­li­te lik­ti ne­pa­ten­kin­ti ir lie­ti ap­mau­dą. Nuo pir­ma­die­nio ke­lias die­nas su­ ksi­tės kuo pui­kiau­siai. Re­zul­ta­tais džiu­gins vers­las ar­ba ar­ti­mo žmo­ gaus veik­la, vy­kęs in­ter­viu, au­to­ri­ nis dar­bas ir už tai gau­tas ho­no­ra­ ras. Vis dėl­to pa­si­sten­ki­te neį­si­vel­ti į ne­do­ras fi­nan­si­nes afe­ras.

Iz­rae­lis – krikš­čio­

SKOR­PIO­NAS Pe­rio­do pra­ džio­je ap­lin­ki­niai su ju­mis bus ne­la­bai są­ži­nin­gi ar­ba jūs elg­ si­tės kaž­kaip su­ktai, veid­mai­niau­si­ te. Re­gis, pa­ju­si­te me­ni­nį įkvė­pi­mą, už­plūs ro­ži­nės mei­lės vil­tys. Ki­tą sa­vai­tę ga­li pa­ro­dy­ti, kad tos vil­tys nė­ra tuš­čios. Ga­li­te gau­ti vi­lio­ja­mą pa­siū­ly­mą, ­kvie­ti­mą, kaip nors pa­ lan­kiai sa­ve rea­bi­li­tuo­ti ar pa­trauk­ liai pri­sta­ty­ti do­mi­nan­tiems as­me­ nims. Ga­li bū­ti, kad la­bai sėk­min­gai su­ksi­tės vers­le, su­da­ry­si­te nau­din­ gą san­do­rį, su­bliz­gė­si­te sce­no­je ar įsi­my­lė­si­te. ŠAU­LYS Pe­rio­do pra­džio­je jums ra­my­bės ne­duos drau­gai ar ko­le­gos, slap­ti ger­bė­jai. Nuo pir­ ma­die­nio tam tik­ri neaiš­ku­mų de­be­ sys ims sklai­dy­tis. Tik­riau­siai nu­sprę­ si­te dau­giau dė­me­sio skir­ti svei­ka­tai, šei­mos ūkiui ar šei­mos vers­liu­kui, re­mon­tui. Ga­li­te da­ry­tis ty­ri­mus ar­ ba siek­ti, kad bū­tų ge­riau pri­žiū­ri­mas ser­gan­tis ar­ti­mas žmo­gus. OŽIA­RA­GIS Sa­vait­ga­lį ne iš kar­to ati­trūk­si­te nuo min­čių apie pro­fe­si­nius rū­pes­čius. Jie ma­ žiau do­mins, jei esa­te įsi­my­lė­ję. Ki­ tą sa­vai­tę jums ga­li la­bai pa­si­sek­ ti. Gal­būt nu­si­pel­ny­si­te pub­li­kos ar vi­suo­me­nės pri­pa­ži­ni­mo, su­pra­si­te, kad esa­te su­ti­kę sa­vo di­džią­ją mei­ lę, ar su­ži­no­si­te, kad lau­kia šei­mos pa­gau­sė­ji­mas. Tie­sa, tą įma­no­mą lai­mė­ji­mą smelks grau­žian­tis ne­ ri­mas, rū­pes­tis. Re­gis, pa­tys ne­ti­ kė­si­te, kad pil­do­si kaž­ko­kia sva­jo­ nė ar ryš­kė­ja to­kia ga­li­my­bė. VAN­DE­NIS Sa­vait­ga­lį pra­ var­tu ati­trūk­ti nuo ru­ti­nos ir pa­si­do­mė­ti glo­ba­liais da­ly­kais, pa­ nar­šy­ti po in­ter­ne­tą, da­ly­vau­ti kon­ fe­ren­ci­jo­je, ap­si­lan­ky­ti teat­re ar pan. Nuo pir­ma­die­nio ne­blo­gai sek­sis dar­bai. Kaž­kas jums tu­rė­tų ne­tie­ sio­giai pa­dė­ti dėl no­ri­mo san­do­rio ar įsi­dar­bi­ni­mo. Į pe­rio­do pa­bai­gą la­biau grės ava­ri­jos, in­fek­ci­jos, ap­ si­nuo­di­ji­mai, tad bū­ki­te at­sar­ges­ni. ŽU­VYS Sa­vait­ga­lį pa­si­ sten­ki­te neiš­lai­dau­ti. Ver­ čiau per­žiū­rė­ki­te se­nus daik­tus ir, jei rei­kia, pa­tai­sy­ki­te, at­nau­jin­ki­te. Ga­li su­do­min­ti ne­pa­žįs­ta­mas žmo­ gus, su ku­riuo ti­kė­ti­nas tu­ri­nin­gas dia­lo­gas, o vė­liau – gal ir ro­man­ tiš­ka int­ri­ga. Nuo pir­ma­die­nio teks rim­tai kib­ti į moks­lo, po­li­ti­nius, ju­ ri­di­nius ar vi­suo­me­ni­nius rei­ka­lus. Pa­de­dant įta­kin­gam, au­to­ri­te­tin­ gam žmo­gui, ga­li­te iš­spręs­ti pai­nius klau­si­mus ir su­lauk­ti ko­lek­ty­vi­nio pa­lai­ky­mo bei pri­pa­ži­ni­mo. Si­do­ni­ja

„„Ryški: islamo pasaulyje trečia pagal svarbą laikoma Uolos mečetė (Dom of the Rock) tapo Jeruzalės sim-

boliu.


15

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

vakarė

­niš­ko­sios ci­vi­li­za­ci­jos Bib­li­ja Ši ša­lis ke­liau­to­jus ža­vi įspū­din­gais kont­ ras­tais – der­lin­go­mis pa­kran­tė­mis ir pus­ to­mo­mis dyk­vie­tė­mis, įspū­din­gais ko­ra­ lų ri­fais ir be­dva­se Ne­gy­vą­ja jū­ra. Čia sa­vo aki­mis ga­li­ma pa­ma­ty­ti ke­lių tūks­tant­ me­čių is­to­ri­jos liu­dy­to­jus, pui­kiai de­ran­ čius su da­bar­ties ste­buk­lais.

Jus­tė La­bu­ty­tė Je­ru­za­lė – re­li­gi­jų sos­ti­nė

Dau­gia­ly­pis ir ne­pa­kar­to­ja­mas Iz­ rae­lis sve­tin­gai da­li­ja­si vi­sais sa­vo pa­vel­do, kul­tū­ros ir gam­tos lo­biais. Ši ypa­tin­ga, mis­tiš­ka vie­ta ma­si­na žmo­nes dau­gy­bę am­žių. O tūks­ tant­me­čius ne­slūgs­tan­čios aist­ros dėl plo­te­lio ma­žai der­lin­gos že­mės Vi­dur­že­mio jū­ros ry­tuo­se tik su­ stip­ri­no šios te­ri­to­ri­jos iš­skir­ti­nu­ mą ir pa­sau­lio ga­lin­gų­jų no­rą val­ dy­ti ne­di­de­lę, ke­lis­kart už Lie­tu­vą ma­žes­nę ša­lį. Iz­rae­lis – krikš­čio­niš­ko­sios ci­ vi­li­za­ci­jos lop­šys su gau­sy­be neatsk­leis­tų re­li­gi­nių, kul­tū­ri­nių ir is­to­ri­nių pa­slap­čių, ku­rios nuo­ lat at­si­du­ria vi­so pa­sau­lio dė­me­ sio cent­re. Is­la­mo, ju­daiz­mo ir krikš­čio­ny­ bės san­kir­ta pa­dė­jo pa­ma­tus di­ džiau­siam pa­sau­ly­je is­to­ri­jos ir re­li­gi­jos mu­zie­jui po at­vi­ru dan­ gu­mi. Mis­ti­ka al­suo­jan­ti Iz­rae­lio šir­dis Je­ru­za­lė ne vel­tui ti­tu­luo­ja­ma re­li­ gi­jų sos­ti­ne. Čia po vie­nu dan­gu­mi įsi­ten­ka dan­gų rams­tan­čios krikš­ čio­nių baž­ny­čios ir mu­sul­mo­nų mi­na­re­tai. Ke­lio­nei rei­kia pri­bręs­ti

Je­ru­za­lė­je, ku­ri lai­ko­ma vie­nu se­ niau­sių pa­sau­lio mies­tų, at­gy­ ja Šven­to­jo Raš­to is­to­ri­jos. Ka­dai­ se šio mies­to gat­ves lie­tė Kris­taus ko­jos. Je­ru­za­lė­je ga­li­ma pe­rei­ti vi­sas dvy­li­ka sto­te­lių pa­ke­liui į Gol­go­tos kal­ną ir įkop­ti į Šv. Ka­po baž­ny­čią. Ap­si­lan­ky­ti alyv­me­džių gi­rai­tė­je, o tiks­liau – Get­se­ma­nės so­duo­se, kur bu­vo suim­tas Kris­tus. Taip pat pa­si­gro­žė­ti Die­vo Tar­no, Vi­sų Tau­ tų ir Šv. Onos baž­ny­čio­mis – pa­ sta­ro­ji pa­sta­ty­ta Mer­ge­lės Ma­ri­jos gi­mi­mo vie­to­je, ap­lan­ky­ti Šv. Ste­ po­no var­tus. O vi­sų, tu­rin­čių slap­tų troš­ki­ mų ir pra­šy­mų, lau­kia jau de­šim­tis am­žių skai­čiuo­jan­ti ir ne­pails­ta­mai no­rus pil­dan­ti Rau­dų sie­na. Kaip vaiz­džiai pa­ly­gi­no ke­lio­nių agen­tū­ros „West Exp­ress“ pro­duk­ tų va­do­vė Ni­ra Kol­tun, ke­lio­nė į Iz­ rae­lį – tai ke­lio­nė į sa­ve. „Re­tas ke­liau­to­jas ap­lan­ky­ti šią ša­lį pa­si­ryž­ta spon­ta­niš­kai. Daž­ niau­siai tai il­gų ap­mąs­ty­mų, dve­jo­ nių ir vi­di­nio ap­si­spren­di­mo ke­lio­ nė sie­lai. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog rei­kia su­bręs­ti, kad leis­tu­mei­si į to­kią ke­ lio­nę“, – tei­gė N.Kol­tun.

ti troš­ki­mai, ku­riuos ža­da pa­lik­ti Rau­dų sie­no­je, ki­ti sva­jo­ja iš­vys­ti šven­čiau­sias krikš­čio­niš­ką­sias vie­ tas, dar ki­tiems – tai ro­jaus kam­ pe­lis su pui­kiu kli­ma­tu ir gam­ta. „Tai nė­ra tra­di­ci­nė ke­lio­nės vie­ ta, kaip Egip­tas, Tur­ki­ja ar Kre­ta. Iz­rae­lis ir jo apy­lin­kės – pa­sau­lio cent­ras dau­ge­lį tūks­tant­me­čių. To­ dėl ši ke­lio­nė ypač tin­ka tiems, ku­ rie do­mi­si pa­sau­lio is­to­ri­ja“, – pa­ ste­bė­jo ži­no­mas geog­ra­fas Jo­nas Kun­či­na, Iz­rae­ly­je drau­ge su žmo­ na Mil­da vie­šė­jęs 12 die­nų. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, prieš ke­liau­ jant į šią vals­ty­bę tie­siog bū­ti­na at­ lik­ti „na­mų dar­bus“ – pa­si­do­mė­ti re­li­gi­jų is­to­ri­ja ir pla­čiau pa­nag­ ri­nė­ti svar­biau­sius Iz­rae­lio is­to­ri­ nius mo­men­tus. Ant­raip, J.Kun­či­ nos nuo­mo­ne, daug in­for­ma­ci­jos liks ne­sup­ras­ta.

Jo­nas Kun­či­na:

Tai nė­ra tra­di­ci­nė ke­lio­nės vie­ta, kaip Egip­tas, Tur­ki­ja ar Kre­ta. Iz­rae­lis ir jo apy­lin­kės – pa­sau­ lio cent­ras dau­ge­lį tūks­tant­me­čių. Tri­jų jū­rų ap­sup­ty­je

Ypa­tin­gi po­ty­riai ir ne­ti­kė­tu­mai Iz­rae­ly­je ly­di kiek­vie­ną ke­liau­to­ jų žings­nį – nuo Kris­taus gi­mi­mo vie­tos Bet­lie­ju­je iki nu­kry­žia­vi­ mo Gol­go­tos kal­ne, nuo Ce­za­rė­ jos iki krikš­to vie­tos Jor­da­no upės pa­kran­tė­je, nuo karš­čiu al­suo­jan­ čių Ne­gy­vo­sios jū­ros pa­kran­čių iki gai­vių Ei­la­to ko­ra­li­nių ri­fų. Iz­rae­lis pa­trauk­lus ir tuo, jog šio­ je ša­ly­je ga­li­ma il­sė­tis net prie tri­jų jū­rų: Ei­la­to ku­ror­te – prie Rau­do­ no­sios, Na­ta­ni­jo­je – prie Vi­dur­že­ mio, o be­si­rū­pi­nan­tie­ji sa­vo svei­ ka­ta ir gro­žiu ne­pra­lei­džia pro­gos pa­si­le­pin­ti gam­tos do­va­no­tu ste­ buk­lu – Ne­gy­vo­sios jū­ros gy­do­ mą­ja ga­lia. Nors ša­lis ir ne­di­du­kė, ta­čiau įvai­ria­ly­pė. Ra­maus poil­sio ša­li­ nin­kai ga­li rink­tis Na­ta­ni­jos re­ gio­ną, gar­sė­jan­tį pui­kiais pa­plū­ di­miais. Jau­ni­mui at­rak­ci­jų įvai­ro­vę siū­lo Iz­rae­lio sos­ti­nės Tel Avi­vo nak­ti­nis gy­ve­ni­mas ir pa­kran­tė. Neiš­se­mia­mas lo­by­nas

„Na­mų dar­bai“ – bū­ti­ni

Kiek­vie­ną ke­liau­to­ją į šią ša­lį ve­da sa­vi tiks­lai – vie­nus vi­lio­ja slap­

Kaip pri­si­pa­ži­no J.Kun­či­na, be­ne di­džiau­sią įspū­dį jam pa­čiam bei su­tuok­ti­nei pa­li­ko Je­ru­za­lė.

„„Įs­pū­džiai: su žmo­na Mil­da J.Kun­či­na Iz­rae­ly­je pra­lei­do 12 tu­ri­nin­gų die­nų, ta­čiau pa­ty­rė, kad ap­lan­ky­ti vi­

soms įdo­my­bėms tiek lai­ko to­li gra­žu ne­pa­kan­ka. 

Ke­lių am­žių se­nu­mo is­to­ri­jos, ku­rios vie­naip ar ki­taip for­ma­ vo da­bar­ti­nį pa­sau­lį ir da­vė pra­ dą krikš­čio­niš­ka­jai epo­chai, čia tar­si lai­ko ma­ši­na nu­ke­lia į to­li­mą praei­tį. „Net iki šiol gy­vas po­jū­tis, kaip sto­vint prie Rau­dų, dar va­di­na­mos Va­ka­ri­nės sie­nos, apė­mė jau­du­ lys. Vi­sa to­ji Iz­rae­lio ir ypač Je­ru­ za­lės au­ra – nea­pi­bū­di­na­mai kva­pą gniau­žian­ti ir ypa­tin­ga“, – pri­si­pa­ ži­no J.Kun­či­na. Po­ra neat­si­sa­ko min­ties ap­si­ lan­ky­ti šio­je ša­ly­je dar kar­tą. Kaip pri­pa­ži­no pa­šne­ko­vas, ap­lan­ky­ ti vi­sus pa­ža­dė­to­sios že­mės is­to­ ri­nius lo­bius neuž­tek­tų ir ke­le­rių me­tų – tai yra neiš­se­mia­mas mu­ zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi, gy­vai liu­di­jan­tis svar­bius mū­sų ci­vi­li­ za­ci­jos įvy­kius. Tuo tar­pu ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­ riai pro­gno­zuo­ja, kad šie­met Iz­ rae­lis su­lauks dar di­des­nio ke­liau­ to­jų su­si­do­mė­ji­mo ir taps vie­na po­pu­lia­riau­sių tu­ris­ti­nių kryp­ čių. To­kias prie­lai­das spe­cia­lis­tai sie­ja ir su va­sa­rą pla­nuo­ja­mu tie­ sio­gi­niu skry­džiu iš Vil­niaus į Tel Avi­vą.

Skai­čiai ir fak­tai Iz­rae­lis ri­bo­ja­si su Li­ba­nu, Si­ri­ja, Jor­ da­ni­ja bei Egip­tu. Iš šiau­rės į pie­tus ša­l is iš­t į­su­si per 470 km, pla­čiau­sia jos vie­ta yra 135 km, siau­riau­sia – tik 15 km. Nors tai ne­di­de­lė ša­lis, ta­čiau jo­je yra net ke­ le­tas kli­ma­to zo­nų. Plo­tas – 20,77 tūkst. kv. km. Sos­ti­nė – Tel Avi­vas. Di­džiau­sias mies­tas – Je­ru­za­lė. Gy­ven­to­jų skai­čius – 7, 1 mln. Pi­ni­gi­nis vie­ne­tas – še­ke­lis.

Jono Kunčinos as­me­ni­nio ar­chy­vo ir „Scan­pix“ nuo­tr.

„„Trau­ka: gar­sia­jai Rau­dų sie­nai Je­ru­za­lė­je pa­ti­ki­mi slap­čiau­si troš­ki­mai.

„„Gam­ta: drus­kin­ga Ne­gy­vo­ji jū­ra ža­vi eg­zo­tiš­kais vaiz­dais.


16

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams – raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911030

poilsis, kelionės

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 922465

Puikų 1 kambario 28 kv. m butą. Tel. 8 638 50 173. 924857

2 kambarių butą 5/3 a. Kvėdarnoje, Šilalės r., ir 37 kv. m bendrabučio bloką Tauralaukyje į 3 kambarių butą Klaipėdoje. Dujos balione. Tel. 8 609 25 620. 921700

Nuoma Ilgesniam laikui išsinuomosiu namą Klaipėdoje arba netoli jos, pageidautina kūrenamą kietuoju kuru. Tel. 8 620 42 030. 923828

Išnuomojami du 2 kambarių butai su baldais ir be jų Melnragėje (kaina 1 000 Lt). Tel. 8 675 06 638.

924273

Perka Įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota, sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 652 56 600. 910273

Šeima perka 3 kambarių butą nuo 60 kv. m (2, 3 ar 4 a.). Kampinio nesiūlyti. Už gerai suremontuotą mokėsime iki 170 000 Lt, be remonto iki 120 000 Lt. Tik savininkai. Tel. 8 617 34 896. 922264

Tarpininkavimas Sodo pastatų, gyvenamųjų namų dokumentų tvarkymas, įteisinimas. Tel. 8 682 59 085, (8 46) 476 644. 924901

922977

Įmonė išsinuomotų patalpas maisto gamybai. Tel. 8 614 20 959, 8 618 66 042. Išsinuomosiu ilgesniam laikui 60 kv. m butą Klaipėdos mieste. Tel. 8 647 79 630. 922505

Paslaugos Paslaugos statybos sektoriaus įmonėms. Sertifikatai: Ypatingų statinių statybos rangovo; ISO9001; OHAS18001; ISO14001. www.vinis.lt. Tel. 8 620 99 600, e. paštas info@vinis.lt. 923282

Nuomojamos specialistams įrengtos dirbtuvės elektrotechnikos ir mažosios mechanizacijos įrengimų remontui centrinėje miesto dalyje. Tel. (8 46) 411 677, 8 698 26 176. 925004

Parduoda Gružeikių k. sodybą su ūkiniais pastatais (du garažai, šiltnamis, graži vieta, 45 a namų valda, 5 km iki Klaipėdos). Tel. 8 682 68 615.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912358

Įvairus sodų ir gyvenamųjų namų pasirinkimas Šernuose. Tel. (8 46) 476 644, 8 682 59 085. 924892

914626

918540

GIRDĖKITE GERIAU IŠ KARTO! Klausos rinkos lyderio „Phonak“ šveicariškas skaitmeninis CORE kartos klausos aparatas

Naujai atidaromai kirpyklai prekybos centre “Iki”, Butkų Juzės g. 9, reikalingos (-i) plataus profilio kirpėjos (-ai). Didelis žmonių srautas. Tel. 8 676 56 237. Nedidelei transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. LT-RUS. Geros sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 659 25 315. 923709

Are you interested in working in Scandinavia under the proper conditions? For the right, we are willing to pay for your training, which will give you a good foundation for both linguistic and purely professional. We have good contacts in Norway and Sweden who are looking for your labor. You should be able to speak English usable and be willing to travel to Sweden at our training center, for a period from 3 to 6 months, be fashionable and not be afraid to do your utmost. Here you will stay in pleasant surroundings and get the necessary training, so you will be favored over other job seekers who do not have the same theoretical and practical education. You should be between 22 40 years and with good health. We have two main categories that we specialize in: HEALTH: Dentists, Dental Secretary, Doctor, Physiotherapist, Massage therapist and Pedicure. SERVICE: Mechanic, Lawn mower / Gartner, Carpenter, Tourism, Marketing and Cleaning. Do you think this sounds interesting, please send your CV in English to: linaklaipeda@takas.lt; post@agronet.eu. 923808

Besiplečianti įmonė ieško vadybininkių. Apmoko darbo metu. Tel. 8 676 24 657.

Akcija vyksta iki šv. Velykų Taikos pr. 8, tel. (8 46) 254 441 Prašom registruotis iš anksto Dalį kainos kompensuoja Valstybinė ligonių kasa www.klausosaparatai.lt

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919702

Kita Perka UAB „Metalo laužas” superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895911

Automobiliai Autoserviso paslaugos

Įmonei Klaipėdoje reikalingi elektros montuotojai. Tel. (8 46) 300 764, 247 115. Reikalingas stalius gaminti duris (galime apmokyti). Tel. 8 683 67 785. 920707

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai (į Rusiją nevažiuojame). Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 25 401, (8 46) 342 551. 918884

Parduoda Parduodama transporto įmonė, ne “Linavos” narė, su skolomis. Tel. 8 618 10 548. 924667

Reikalingi vairuotojai (E kateg.). Darbas Rusijoje, Baltarusijoje (privalumas - vizos). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503. 924827

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728. 921859

Reikalingos valytojos oficialiai dirbti Anglijoje. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, apgyvendiname. Anglų k. nebūtina. Tel. +447955504578, www.sunlightcleaning.co.uk. 897794

924784

Lt (1300 Lt)

924851

924253

Transporto įmonei Šilutėje reikalingi vairuotojai važiuoti reisais Europa-Rusija. Tel. 8 698 57 705; dariuskli@zebra.lt.

MILO MICRO

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340.

920565

Paskolos

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

922938

Carpenters needed for work in NORWAY. Requirements: professional experience, Norwegian or English language skills. E-mail: oslobygg@yahoo.no Mob. + 370 64794699

923698

Tvarkingą 1 kambario butą Budelkiemio g. (5/2 a., bendrija, balkonas, plastikiniai langai). Perku 2-3 kambarių butą. Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt.

925199

990

924898

922471

Keičia

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55, www.kaklinika.lt.

Naujos statybos 88 kv. m sodo namą Šernuose, tinkamą gyventi žiemą. Tel. 8 682 59 085.

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Nekilnojamasis turtas

919164

Siūlo darbą

918100

919134

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

Darbas

Buitis ir technika Paslaugos

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923231

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 924117

Transporto paslaugos Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722. 922671

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 924048

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

UAB „Kraustymo komanda” - profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt.

921779

921552


17

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Statyba ir statybinės medžiagos

Įvairūs Parduodu avilius, avilių rėmelius, bites; naują rusišką mezgimo mašiną “Neva-5”. Tel. (8 46) 253 364, 8 610 80 746.

Parduoda

923897

Medines dailylentes, pastogių pakalimus, terasines, grindų lentas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892. 922870

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088. 923476

Statybos paslaugos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905511

Architektų paslaugos: individualių namų projektavimas, rekonstrukcijų projektai, interjeras, patalpų paskirties keitimas, statybos įteisinimas, detalieji planai. Tel. 8 617 11 214, e. paštas architektai.klaipeda@yahoo.com. 904029

Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425. 918230

Elektrifikacijos paslaugos: montavimas, remontas, priežiūra. Tel. 8 699 61 658. 924196

Remontuojame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga; atliekame namo apšiltinimą; tinkuojame dekoriniu apdailos tinku ir t.t. Tel. 8 655 17 056. 912854

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 921633

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345. 922966

Įmonė atlieka elektros instaliacijos, priežiūros, remonto ir kitus darbus. Tvarko dokumentaciją. Tel. 8 604 50 064, 8 659 41 097. 922696

www.kl.lt

Įvairūs statybos darbai. Tel. 8 675 06 638. 922983

Dėmesio

Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405.

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200.

924459

885023

Šveicariški skaitmeniniai „Phonak” klausos aparatai nuo 600 Lt. Kreiptis Taikos pr. 8, Klaipėda. Tel. (8 46) 254 441. www.klausosaparatai.lt. 918056


18

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos tetaro gastrolės. V.Mucharjamov. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija. Kovo 18 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiov (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“.

V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). Kovo 16 d. 18 val. – „Alpių ragas. Kalnų aidai“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas C.Torlontano (alpių ragas, Italija). Kovo 21 d. 18 val. – „Vivaldi Japonijoje“. Rygos saksofonų kvartetas: A.Kazlauskas (sopraninis saksofonas), A.Sīmanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis (tenorinis saksofonas), G.Pabērzs (baritoninis saksofonas), H.Hansena (fortepijonas). KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. – Tėčių lopšinės. Atlikėjai L.Švirinas ir J.Baltokas. Bilietais prekiauja studija „Grock“ (Ligoninės g. 16, 2 a.) arba juos galima įsigyti prieš koncertą. Kovo 18 d. 17 val. – romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“. Dalyvaus L.Nazarenko (vokalas, gitara), R.Smolinskytė (smuikas), M.Rutkauskas (violončelė). Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 10 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Gandras kalifas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Kovo 10 d. 16 val. didžiojoje salėje – koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. „Gintaro laše mano Lietuva“. Bilieto kaina 5 Lt (žiūrovams, pasipuošusiems tautiniu kostiumu, įėjimas nemokamas). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 11 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama yra graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 12 d. 18 val. didžiojoje salėje – A/CH teatras. Šokio spektaklis „Moterų dainos“. Choreografė A.Cholina. Bilieto kaina 42–52 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 13 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. M.Martinaitis. „Visa ties apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams, senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 15 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Judesio spektaklis „Paikos mergelės“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 17 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Muzikinis spektaklis vaikams „Atsikrausto kiaulė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 22 d. 19 val. teatro salėje – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Aktoriaus V.Fijalkausko monospektaklis „Kritimas į tamsą“. Rež. S.Varnas. Bilieto kaina 30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 10 d. 19 val. – Demi Roussos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 10 d. 12 val. – spektaklis vaikams „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 11 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė. Kovo 17 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 18 d. 12 val. – lėlių žaidimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimą“. Rež. R.Bunikytė.

Klaipėdos jaunimo centras (Puodžių g. 1, tel. 410 95) Kovo 13 d. 10 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (I.Simonaitytės g. 24) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ improvizacijų spektaklis „Teatro šalies duris pravėrus“. Rež. I.Stančikienė. Kovo 14 d. 13 val. Gedminų pagrindinėje mokykloje (Gedminų g. 3) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skraidymo mokykla“. Rež. Ž.Dargytė. Kovo 16 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (Šaulių g. 14) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skaistumas“ (pagal W.Gombrovitz). Rež. E.Milinienė.

Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 16, 17, 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. Registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 15, 16, 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kovo 15 d. 17 val. – istoriko D.Elerto paskaita „Nerijos fortas laiko juostoje“. Nemokamai. Kovo 17 d. 15 val. – „Liaudiškieji giedojimai: kryžiaus kelias“. Dalyvaus Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis (vad. R.Kalakauskienė) iš Šiaulių. Renginį ves kunigas S.Stumbra. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).


19

šeštADIENIS, kovo 10, 2012

pramogos parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs informacija vol.2“; G.Skrudžinsko „Tyla“; T.Šarūno „Tai tik juodas lagaminas“; J.Juodytės „Moteriškos relikvijos“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 10 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Akvarelės vaivorykštė“. Kovo 17 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Aš-dailininkas-piešimas parodoje“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija). Kovo 16 d. 17.30 val. D.Fabianova „Mėnulis tavyje“ (Slovakija). 19 val. M.Č.Solčanska „Legenda apie skraidantį Kiprietį“ (Slovėnija, Lenkija). 21 val. R.Banionis „Neatmenu tavo veido“ (Lietuva).

KKKC Meno kiemas

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Baroti galerija

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Iki kovo 25 d. Jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ mokinių darbų paroda „Sakūrų šalyje“. Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907– 1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Kovo 23 d. 17 val. vakaras „Prie rojalio, tarp paveikslų“ „Dainų sparnais“, skirtas romantinei muzikai, poezijai, dailei. Nemokamai.

bibliotekos

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji bibliKlaipėdos miesto oteka

savivaldybės viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 16 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių darbų paroda „Vitražiniai žibintai“ (vad. D.Reminienė); iki kovo 17 d. Klaipėdos „Versmės“ spec. mokyklos-darželio „Atžalyno“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Piešiu gražiausią žodį“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A) – iki kovo 22 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“.

Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės vieievos simonaitytės šoji biblioteka viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki kovo 12 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbų paroda „Girdžiu pasaulį spalvomis“. Gerlacho palėpė – susitikimai su aktoriais iš Vieno aktoriaus teatro renginių ciklo „Vieninteliai ir nepakartojami“/ Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai: kovo 16 d. 17 val. su V.Paukšte; kovo 23 d. 17 val. su D.Meškausku. Nemokamai.

karščiausi kelionių pasiūlymai

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

(Bažnyčių g. 4) Iki kovo 20 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos paroda. Kovo 21–balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Balandžio 20–gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda. (Aukštoji g. 1) Iki kovo 28 d. Eglės Vertelkaitės kūrybos darbų paroda (grafika, Vilnius).

gardumynai

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 16 d. 19 val. atlikėjo Romo DAMBRAUSKO koncertas. Ateikite ir išgirsite bei pamatysite Jūsų mėgstamą atlikėją. Koncerte skambės ne tik visų laikų populiariausi šlageriai tokie kaip: Rudeninis paukštis, Lietus Lietuvoj, Angelas, Cafe Emigrant, bet ir naujos dainos.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti, bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite !

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant !

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženkliosnuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai.

VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIASI! Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją, Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą! Naudos perkantiems: • Žemiausios kainos garantija – išankstinių

Daugiau informacijos www.krantas.lt

*yra papildomų sąlygų.

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


Orai

Artėjantis savaitgalis bus darganotas, tačiau oras turėtų šiek tiek sušilti. Šiandien numatomi krituliai, dieną vietomis galima lijundra, bus ūkanota, stiprės vėjas. Temperatūra dieną bus iki 4 laipsnių šilumos. Rytoj vyraus darganoti, su krituliais orai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Ir naktį, ir dieną laikysis 1–3 laipsnių šilumos oro temperatūra.

Šiandien, kovo 10 d.

+3

+4

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+2

Šiauliai

Klaipėda

+1

Panevėžys

+3

Utena

+4

7.03 18.29 11.26

70-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 296 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +9 Brazilija +26 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +29 Keiptaunas +24 Kopenhaga +7

kokteilis Sma­gūs fak­tai apie po­pie­rių Ne­pai­s ant to, kad tua­le­t i­n io po­pie­ riaus pra­mo­nė­je pa­ženg­ta to­l i į prie­ kį (aro­ma­t i­z uo­tas, itin minkš­tas, ala­ vi­jais su­d rė­k in­tas), ta­čiau juo nau­do­ ja­si vos 30 pro­c. pla­ne­tos žmo­nių. Sun­ku pa­ti­kė­ti, ta­čiau Ki­ni­jo­je tua­le­ti­ nis po­pie­r ius bu­vo spau­d žia­mas XIV am­ž iu­je. Anot 1393 me­t ų įra­šo, vien im­pe­ra­to­r iaus kie­mui bu­vo pa­ruoš­ta 720 tūkst. la­pe­l ių. Tuo me­t u – vi­du­ram­ž ių Eu­ro­p o­j e žmo­nėms po­pie­r ių at­sto­da­vo šie­nas, šiau­dai, žo­lė ir skar­ma­lai. Fran­cois Ra­b e­lais (Fran­s ua Rab­lė) kny­go­je „Gar­gan­t iua ir Pan­tag­r iue­l is“ šai­pė­si, kad mil­ž i­nas Gar­gan­t iua vie­ toj po­pie­riaus stver­da­vo jau­ną pū­kuo­ tą žą­siu­ką.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+15 +17 –2 +3 +8 +7 +13 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+8 +5 +15 +26 +3 +23 +6 +7

Vėjas

4–7 m/s

Vilnius

Marijampolė

+2

Alytus

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+4

+2

+1

7

0

+3

+1

+1

6

rytoj

pirmadienį

+3

+1

-2

6

1930 m. gi­mė poe­tas, dra­ma­tur­gas, ver­tė­jas, Lie­t u­vos moks­lų aka­ de­mi­jos tik­ra­sis na­rys Jus­t i­nas Mar­c in­ke­v i­ čius. Mi­rė 2011 m.

1940 m. gi­mė ka­ra­tė meist­ras, ame­r i­k ie­čių ak­to­r ius, fil­mo „Vol­ke­ ris, Tek­s a­so rein­d že­ ris“ žvaigž­dė Chuck Nor­ris. 1945 m. 300 JAV bom­bo­ ne­šių bom­bar­da­vo To­ ki­jų: per ant­skry­dį žu­vo 100 tūkst. Ja­po­ni­jos sos­ ti­nės gy­ven­to­jų. 1958 m. gi­mė Ho­li­vu­do žvaigž­dė Sha­ron Sto­ne. 1959 m. Da­lai La­ma va­ do­va­vo ne­pa­v y­k u­siam su­k i­l i­mui prieš Ki­n i­jos

l.bieliauskaite@kl.lt

Be­veik vi­są sa­vai­tę klai­pė­die­čius džiu­gi­no sau­lė­ti, nors ir kiek žvar­ bo­ki orai. Ta­čiau penk­ta­die­nį ap­ niu­kus dan­gui, nie­ko ge­ro ne­ža­da ir ar­ti­miau­sios die­nos.

„„Pa­vo­jus: nuo Gar­gan­tiua spruk­

da­vo ma­žie­ji žą­siu­kai.

Si­nop­ti­kų tei­gi­mu, šian­dien Klai­ pė­do­je taip pat bus ap­si­niau­kę, tiek die­ną, tiek nak­tį į sek­ma­die­nį lau­ kia­ma kri­tu­lių. Lie­tu­vos hid­ro­me­ teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos Jū­ri­nių pro­

O štai Ame­r i­ko­je kiek­v ie­nas laik­raš­ čio „Old Farmer’s Al­ma­nac“ eg­zemp­ lio­r ius bu­vo su sky­lu­te, kad per­skai­ tęs jį pi­l ie­t is pa­ka­bin­t ų tua­le­te ir pa­ nau­do­tų pa­gal pa­skir­t į.

„„Gud­ry­bė: Ame­ri­ko­je leis­tas laik­

Tua­le­t i­nio po­pie­riaus ga­my­ba vers­lu Ame­ri­ko­je vir­to 1857 me­tais. Su­ma­ny­ to­jas Yo­sep­ho Ga­je­čio vei­das pui­ka­vo­ si ant kiek­vie­no la­pe­l io.

„„Gur­ma­nas: D.Rous­sos Klai­pė­do­je neuž­si­bus, bet ti­ki­ma­si, kad po kon­

cer­to va­ka­rie­niaus vie­tos res­to­ra­ne. 

d.janauskaite@kl.lt

mo­ky­tis sve­ti­mos kal­bos.

Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių žmo­nės mie­l iau per­ka bal­tą po­pie­r ių, o pran­ cū­zai, ne­ž i­nia ko­dėl – raus­vą. O vie­na po­r tu­ga­lų bend­ro­vė lei­d žia ir juo­dą. Tua­le­ti­nis po­pie­rius ga­mi­na­mas to­kia spar­ta, lyg jūs lėk­tu­mė­te au­to­mo­bi­liu 110 km per val. grei­čiu. Toks tem­pas yra 1 800 met­r ų per mi­nu­tę. Čes­ka (su­ki­tės kiek no­ri­te, ta­čiau už­pa­ka­lis vis tiek liks už­pa­ka­ly­je)

BFL nuo­tr.

D.Rous­sos mėgs­ta aukš­čiau­sią kla­sę Dai­va Ja­naus­kai­tė

„„Prak­t iš­k u­m as: sė­dint ga­li­ma

val­dy­mą; vė­l iau Ti­be­to dva­si­nis va­do­vas pa­bė­ go į In­di­ją. 1973 m. bu­v u­sio­je Če­ kos­lo­va­k i­jos vals­t y­b ė­ je gi­mė žy­mus mo­de­lis Eva Her­zi­go­va. 1985 m. po 13 mė­ne­sių val­d žio­je mi­rė so­v ie­t ų va­do­vas Kons­t an­t i­nas Čer­nen­ka. 1990 m. Gru­z i­ja ta­p o ket­vir­tą­ja SSRS res­pub­ li­ka, pa­smer­ku­sia jos in­ kor­po­ra­vi­mą į SSRS su­ dė­tį.

Orai po tru­pu­tį šils Li­na Bie­liaus­kai­tė

raš­tis tu­rė­jo dvi pa­skir­tis.

Šiandien: Bautgailė, Demetrija, Emilis, Geraldas, Naubartas, Virmantas.

kovo 10-ąją

Rytas

0

Vardai

Rytoj: Eulogijus, Gedimtas, Gedminas, Konstantinas (Kostas), Rosina, Vijolė.

orai klaipėdoje Šiandien

+1

+3

Žy­mu­sis grai­kas De­mis Rous­sos, Klai­pė­do­je su sim­fo­ni­niu or­kest­ru kon­cer­tuo­sian­tis šeš­ta­die­nį va­ka­ re, ke­ti­na pa­ska­nau­ti vie­tos vi­rė­ jų mais­to, o jau ki­tą die­ną iš­skris­ ti į Pa­ry­žių.

Dai­ni­nin­ko at­vyks­tant į uos­ta­ mies­tį lau­kia­ma nak­tį iš penk­ta­ die­nio į šeš­ta­die­nį. Jis ke­ti­na ap­si­ sto­ti vieš­bu­ty­je „Ra­dis­son“. Po kon­cer­to „Švy­tu­rio“ are­no­je įžy­my­bė, gar­sė­jan­ti gur­ma­no sko­ niu mais­tui ir gė­ri­mams, ke­ti­na va­ ka­rie­niau­ti ne vie­ną uos­ta­mies­ty­je

ap­si­lan­kiu­sią žvaigž­dę vai­ši­nu­sia­ me res­to­ra­ne „Sto­ra an­tis“. „Dar ne­ži­no­ma, ar po kon­cer­to De­mis Rous­sos tu­rės jė­gų bend­rau­ ti ir va­ka­rie­niau­ti res­to­ra­ne, nes ir kur kas jau­nes­ni at­li­kė­jai bū­na to­kie pa­var­gę, kad sku­ba į sa­vo vieš­bu­čio kam­ba­rį. Ypa­tin­gų pa­gei­da­vi­mų šį kar­tą iš jo neiš­gir­do­me. Ta­čiau iš anks­tes­nės bend­ra­vi­mo pa­tir­ties su šiuo dai­ni­nin­ku ži­no­me – jei jis ko no­ri, tai bū­na aukš­čiau­sios kla­ sės da­ly­kai“, – pa­sa­ko­jo kon­cer­tą or­ga­ni­za­vu­sios bend­ro­vės „Mak­ ro­con­cert“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­ vas Ai­va­ras Gel­ži­nis. Bi­lie­tai į le­gen­di­nio at­li­kė­jo kon­ cer­tą kai­nuo­ja nuo 80 iki 160 li­tų.

gno­zių sky­riaus ve­dė­jas Lion­gi­nas Pakš­tys pro­gno­za­vo, jog di­des­nė bus lie­taus ti­ki­my­bė, bet ga­li iš­ kris­ti ir vie­na ki­ta snai­gė. Savait­ galį die­no­mis lai­ky­sis 1–4 laips­niai ši­lu­mos, o nak­ti­mis – apie 0. „Ki­tą sa­vai­tę bus ne­pas­to­viai de­be­ suo­ta, at­ski­ro­mis die­no­mis lau­kia­mas ne­di­de­lis lie­tus, ta­čiau ga­li pa­si­ro­dy­ti ir snai­gių“, – ko­men­ta­vo L.Pakš­tys. Atei­nan­čią sa­vai­tę oro tem­pe­ra­ tū­ra die­no­mis bus 1–4 laips­niai ši­ lu­mos, nak­ti­mis svy­ruos nuo 0 iki 1 laips­nio ši­lu­mos.

2012-03-10 Klaipeda  

5p. „Būtų juokinga užsėsti ant debesies ir virš savęs maty­ ti tik Dievą.“ Sprendimas: nesu nei alkoholikė, nei „bom­ žė“, bet valgyti juk n...

2012-03-10 Klaipeda  

5p. „Būtų juokinga užsėsti ant debesies ir virš savęs maty­ ti tik Dievą.“ Sprendimas: nesu nei alkoholikė, nei „bom­ žė“, bet valgyti juk n...

Advertisement