Page 1

lietuva

5p.

At­leis­tų FNTT ­ va­do­vų gin­ti ­ sto­jęs prem­je­ras ­ A.Ku­bi­lius ri­zi­kuo­ja ­ Vy­riau­sy­bės ­ sta­bi­lu­mu.

ekonomika

7p.

pasaulis

J.Du­jar­di­nas, Ug­gie ir­ li­ku­si fil­mo „Ar­tis­tas“­ ko­man­da –­ „Os­ka­ro“ va­ka­ro­ žvaigž­dės.

9p. Ar iš tiesų­ Rusijoje čečėnų­ sukilėliai­ ketino­ nužudyti­ patį V.Putiną?

Sun­kiai ­ be­si­ver­čian­čios ­ tu­riz­mo ­ bend­ro­vės ­ pa­ker­ta žmo­nių ­ pa­si­ti­kė­ji­mą vi­sa rin­ka.

16p.

Antradienis vasario 28, 2012 Nr. 48 (19607) Kaunodiena.lt 2 Lt

kio­li­ka V.Ma­čiu­lis: man pa­reiš­kė, Pen­ spor­to kad esu per ma­žas žmo­ge­lis iž­di­nin­kų Krep­ši­nio žur­na­lis­ tas, Lie­tu­vos žur­na­ lis­tų są­jun­gos (LŽS) Kau­no ap­skri­ties sky­riaus va­do­vas Vi­das Ma­čiu­lis lai­ mė­jo tei­si­nę ko­vą su vers­lo įmo­ne, ta­ čiau pa­lan­kią by­los baig­tį su­jau­kė nau­ jos ne­ti­kė­tos ap­lin­ ky­bės.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­no val­džia nu­spren­dė, kad 5 mln. li­tų, 2012-ai­siais skir­tų spor­to ko­man­doms ir pa­vie­niams žai­dė­ jams rem­ti, da­lys iš po­li­ti­kų ir val­ di­nin­kų su­da­ry­ta 15 as­me­nų struk­ tū­ra – Spor­to rė­mi­mo ta­ry­ba. Vi­siems vie­nas ka­ti­las

Mies­te su­kur­tas dar vie­nas val­ džios or­ga­nas – Spor­to rė­mi­ mo ta­ry­ba. Ji pe­rė­mė nuo 2007ųjų vei­ku­sio Kau­no mies­to spor­to rė­mi­mo fon­do funk­ci­jas. Spor­ to rė­mi­mo ta­ry­bai pir­mi­nin­kaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­nius Rat­ke­lis, jo pa­va­duo­to­ju pa­skir­ tas tarybos narys Sta­sys Buš­ke­vi­čius.

2

Dienos citata „Sa­na­to­ri­jos psi­cho­lo­gė man pa­sa­kė fra­zę, ku­ri iš es­mės su­pur­tė: ne­pa­kei­čia­ mų pil­nos ka­pi­nės“, – Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

pri­si­me­na du in­fark­tus iš­gy­ve­nęs­ di­zai­ne­ris Ža­nas Mas­laus­kas.

Nusp­ren­dė ne­nu­si­leis­ti

„Man at­vi­rai pa­sa­kė: ne­vark, esi ma­žas žmo­ge­lis ir nie­ko ne­pa­ siek­si. Ne­va nu­si­ste­bė­jęs sa­kau: kaip tai – ma­žas žmo­ge­lis, ma­no ūgis di­des­nis nei vi­du­ti­nis. Tuo­ met man paaiš­ki­no, kad esu ma­žas fi­nan­si­ne pra­sme, to­dėl ir silp­nas“, – Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­ to Kau­no te­ri­to­ri­nia­me pa­da­li­ny­ je vy­ku­sį po­kal­bį pri­si­ mi­nė V.Ma­čiu­lis.

2

????????????????? ??p.

„„Už­sis­py­rė­lis: ko­mu­ni­ka­bi­lus ir ko­rek­tiš­kas V.Ma­čiu­lis pa­si­žy­mi at­kak­lu­mu.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Skubėjo gelbėti šuns

12p.

MIESTAS 4p.


2

antradienis, vasario 28, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

5

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,25

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

11

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

V.Ma­čiu­lis: man pa­reiš­kė, kad

Vi­sa­da tak­tiš­kas, ati­dus, 1 ta­čiau ne­pa­len­kia­mu bū­ du pa­si­žy­min­tis krep­ši­nio žur­na­

lis­tas nu­spren­dė įro­dy­ti, kad ir ma­ žas žmo­ge­lis Lie­tu­vo­je šį tą ga­li. „Gal esu nai­vus, bet vi­sa­da lai­ kau­si nuo­sta­tos, kad tei­sin­gu­mas tu­ri trium­fuo­ti. Ir man pa­vy­ko tai įro­dy­ti, ta­čiau ne­si­ti­kė­jau, kad bend­ro­vė, su ku­ria te­ko su­si­kib­ti, bank­ru­tuos, ir dar to­kio­mis įtar­ ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis“, – jau pa­ si­bai­gus teis­mi­niams pro­ce­sams kiek su­glu­męs pri­si­pa­ži­no Lie­ tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) Kau­no ap­skri­ties sky­riaus va­do­ vas V.Ma­čiu­lis.

me. Po ke­le­rių me­tų su­pra­tau, kad pa­siel­giau nai­viai. Taip jau bū­na: kai lei­di per­ženg­ti slenks­tį, ne­tru­ kus ban­do už­lip­ti ir ant spran­do“, – ne­ma­lo­nios pa­tir­ties pa­mo­ko­mis da­li­jo­si krep­ši­nio žur­na­lis­tas. Ven­gė įsi­pa­rei­go­ji­mų

Pat­vir­ti­nant lei­di­mą ša­lia is­to­ri­nio na­mo sta­ty­ti di­džiu­lį pa­sta­tą bu­ vo su­da­ry­ta ke­tur­ša­lė su­tar­tis tarp pro­jek­to įgy­ven­din­to­jos bend­ro­vės „Aps­kai­tos eti­ka“, pro­jek­to au­to­

Su­vo­kė pa­siel­gęs nai­viai

Konf­lik­tas ki­lo dėl V.Put­vins­kio gat­vė­je esan­čio mo­der­nios ar­chi­ tek­tū­ros biu­rų pa­sta­to šei­mi­nin­ kų ir V.Ma­čiu­lio, ku­ris at­sto­va­vo vie­ša­jai įstai­gai (VšĮ) „Ket­vir­to­ ji val­džia“ ir LŽS Kau­no ap­skri­ ties sky­riui. 1 700 kv. m plo­to pa­sta­to pro­ jek­tą bu­vo nu­spręs­ta įkur­ti vi­siš­ kai ša­lia 1850 m. sta­ty­to mū­ri­nu­ko, ku­ria­me da­bar įsi­kū­ru­si VšĮ „Ket­ vir­to­ji val­džia“ ir V.Ma­čiu­lio va­ do­vau­ja­mas LŽS Kau­no ap­skri­ties sky­rius. Biu­rų pa­sta­to sta­ty­to­jams rei­kė­ jo gau­ti lei­di­mą iš gre­tu­ti­nio skly­po sa­vi­nin­kų – VšĮ „Ket­vir­to­ji val­džia ir LŽS Kau­no ap­skri­ties sky­riaus. „Nu­ma­ty­tos sta­ty­bos man kė­lė ne­ri­mo. Vi­siš­kai ša­lia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to rei­ka­lau­jan­čio na­mu­ko tu­rė­jo bū­ti iš­kas­ti di­džiu­liai grio­ viai, su­kal­ti po­liai. Tai kė­lė grės­mę is­to­ri­niam sta­ti­niui. Vis dėl­to nu­ spren­dė­me lai­ky­tis ge­ros kai­my­ nys­tės prin­ci­pų ir su­ti­ki­mą da­vė­

Vi­das Ma­čiu­lis:

Gal esu nai­vus, bet vi­sa­da lai­kau­si nuo­ sta­tos, kad tei­sin­gu­ mas tu­ri trium­fuo­ ti. Ir man pa­vy­ko tai įro­dy­ti. riaus Vid­man­to Min­ke­vi­čiaus įmo­ nės, LŽS Kau­no ap­skri­ties sky­riaus ir VšĮ „Ket­vir­to­ji val­džia“. Pa­gal šią su­tar­tį nu­ma­ty­ta, kad biu­rų pa­sta­to sta­ty­to­jai at­liks is­ to­ri­nio pa­sta­to gat­vės laip­tų ir te­ ra­sos re­konst­ruk­ci­ją.

„Te­ra­sa su laip­tais ir nau­jo­jo pa­ sta­to fa­sa­das – vi­siš­kai vie­nas ša­ lia ki­to, tad no­rė­jo­si, kad vi­su­mos vaiz­das at­ro­dy­tų dai­les­nis. Net­ru­ kus paaiš­kė­jo, kad pro­jek­tą vyk­ dan­ti „Aps­kai­tos eti­ka“ ėmė veng­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – ne­ti­kė­tą įvy­kių po­sū­kį pri­si­mi­nė V.Ma­čiu­lis. Pra­si­dė­jo teis­mai

Ne­vyk­do­ma su­tar­tis ir ci­niš­kos užuo­mi­nos apie men­kas „ma­žo žmo­ge­lio“ ga­li­my­bes ži­no­mą krep­ ši­nio žur­na­lis­tą pa­ska­ti­no tei­sy­bės ieš­ko­ti teis­mo ke­liu. Ieš­ki­nį pa­rė­mė ir pro­jek­tuo­to­ jas V.Min­ke­vi­čius, ku­ris teis­mui paaiš­ki­no, kad, vyk­dy­da­mas pa­ sta­to V.Put­vins­kio g. 50 pro­jek­ta­ vi­mo dar­bus ir tech­ni­nę prie­žiū­rą, 2004 m. pa­bai­go­je krei­pė­si į V.Ma­ čiu­lį duo­ti su­ti­ki­mą sta­tant pa­sta­tą ne­si­lai­ky­ti nu­sta­ty­to at­stu­mo tarp pa­sta­tų rei­ka­la­vi­mo. Pa­sak V.Min­ke­vi­čiaus, V.Ma­čiu­ lio at­sto­vau­ja­mos įstai­gos pra­šė la­bai ma­žos kom­pen­sa­ci­jos – at­lik­ti gat­ vės laip­tų ir te­ra­sos re­konst­ruk­ci­ją. Laip­tų ir te­ra­sų re­konst­ruk­ci­ jos rei­ka­lau­jan­čio V.Ma­čiu­lio ieš­ ki­nys bu­vo pri­pa­žin­tas pa­grįs­tu – to­kį spren­di­mą šių me­tų sau­sio 12 d. priė­mė Kau­no apy­gar­dos teis­ mas, pa­lik­da­mas ne­pa­keis­tą prieš tai priim­tą Kau­no apy­lin­kės teis­ mo spren­di­mą. Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­ me pa­brė­žia­ma, kad teis­mo nu­tar­ tis įsi­ga­lio­ja nuo jos priė­mi­mo die­ nos, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad šis teis­mo spren­di­mas ga­li bū­ti neį­vyk­dy­tas. Ne­ti­kė­tu­mas iš Aust­ri­jos

Šių me­tų va­sa­rį Kau­no apy­gar­dos teis­me bu­vo už­re­gist­ruo­tas Aust­

Nie­kas ne­ no­rės mo­ kė­ti už se­ ną in­ven­ to­rių ir pa­se­nu­ sią spor­to ba­zę, kai už tą pa­ čią kai­ną pri­va­čio­ se struk­ tū­ro­se ga­ lės gau­ti ko­ky­biš­ kes­nį pro-­ duk­tą.

„„Pa­ža­dai: modernaus rūdžių plokštėmis dekoruoto biurų pastato statytoj

ri­jo­je vei­kian­čios įmo­nės „Tuus hol­ding“ ieš­ki­nys dėl by­los bank­ ro­to iš­kė­li­mo bend­ro­vei „Aps­kai­ tos eti­ka“. Bank­ro­tas įmo­nę ap­ sau­go­tų nuo ke­tur­ša­lė­je su­tar­ty­je bu­vu­sių įsi­pa­rei­go­ji­mų VšĮ „Ket­ vir­to­ji val­džia“ ir LŽS Kau­no ap­ skri­ties sky­riui. V.Ma­čiu­liui iš kar­to su­kė­lė įta­ri­mų tai, kad dėl bank­ro­to Kau­ne krei­pė­si Aust­ri­jo­je vei­kian­ti bend­ro­vė. „Per ke­le­tą me­tų su nau­jai­siais kai­my­nais ne­blo­gai su­si­pa­ži­no­

me. Daug kar­tų te­ko bend­rau­ti ne tik su bend­ro­vės „Aps­kai­tos eti­ka“ di­rek­to­re Vir­gi­ni­ja Van­ke­vi­čie­ne, bet ir su jos vy­ru Ar­nol­du Van­ke­ vi­čiu­mi. Pas­ta­ra­sis nuo­lat kal­bė­ da­vo apie sa­vo veik­lą Aust­ri­jo­je, už­si­min­da­vo lau­kian­tis iš šios ša­ lies atei­nan­čių lė­šų ir pan.“, – sa­ kė V.Ma­čiu­lis. Pa­si­do­mė­jus Aust­ri­jo­je re­gist­ ruo­tas bend­ro­ves skel­bian­čiuo­se po­rta­luo­se (vie­nas jų – „Fir­men Wis­sen“) paaiš­kė­jo, kad in­ves­ti­

Pen­kio­li­ka spo Į nau­jo­sios ta­ry­bos su­dė­ 1 tį taip pat įtrauk­tas Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas

Al­bi­nas Grab­nic­kas bei 12 po­li­ti­kų, mies­to ta­ry­bos na­rių. Šie žmo­nės spręs, koks spor­ti­nin­kas ar ko­man­ da ver­ti pa­ra­mos ir ko­kia jos pi­ni­ gi­nė iš­raiš­ka. Su­ma, ku­rią teks pa­da­ly­ti krep­ ši­nin­kams, plau­ki­kams, reg­bi­nin­ kams, leng­vaat­le­čiams, ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vams, – 5 mln. li­tų. Tiek mies­to val­džia bu­vo pa­ža­dė­ju­si vien tik Kau­no „Žal­gi­riui“ – rep­re­zen­ta­ ci­nei mies­to ir Lie­tu­vos ko­man­dai. Da­bar šią su­mą da­ly­sis vi­si. Spor­to sos­ti­ne va­din­ta­me Kau­ne spor­tui be­li­ko gra­šiai.

Už­ku­li­siuo­se kal­ba­ma, kad po spren­di­mu Spor­to rė­mi­mo fon­dą pa­keis­ti Spor­to rė­mi­mo ta­ry­ba ga­ li sly­pė­ti mies­to val­dan­čių­jų sie­kis iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už kai ku­ riuos spren­di­mus. Dar anks­čiau ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­ti­nę, kad kas­met Kau­no „Žal­ gi­riui“ skirs 5 mln. li­tų, po­li­ti­kai jau per­nai sky­rė tik 4,4 mln. li­tų. Spor­to rė­mi­mo ta­ry­bos su­kū­ri­ mas leis iš­veng­ti ne tik įsi­pa­rei­go­ ji­mo su­mo­kė­ti pa­ža­dė­tus pi­ni­gus, bet ir at­si­kra­ty­ti vie­šą­ja įstai­ ga „Krep­ši­nio per­spek­ty­vos“, per ku­rią „Žal­gi­ris“ gau­da­vo pa­ra­mą. Nors įstai­ga ne­din­go – ją pa­ža­dė­ jo pe­rim­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­ja.

Lėšų ma­žiau, skirs­ty­to­jų dau­giau

„„Prog­no­zė: brangs­tan­čios sa­vi­val­dy­bės spor­to mo­kyk­lų sa­lės ir ba­sei­nai nu­siųs klien­tus

ko­mer­ci­nėms struk­tū­roms. 

Aliaus Koroliovo nuo­tr.

Iki šiol Kau­ne eg­zis­ta­vo Spor­to rė­ mi­mo fon­das. Jo tiks­las bu­vo toks pa­ts, kaip ir jį pa­kei­tu­sios Spor­to rė­mi­mo ta­ry­bos, tik fon­dą su­da­rė ma­žiau na­rių – ne 15, o 12: du val­ di­nin­kai ir de­šimt po­li­ti­kų. Tei­gia­ma, kad Spor­to rė­mi­ mo ta­ry­ba „ana­li­zuos in­for­ma­ci­ ją apie spor­to or­ga­ni­za­ci­jas, teiks siū­ly­mus ir re­ko­men­da­ci­jas Kau­ no mies­to ta­ry­bai, jos ko­mi­te­tams ir ko­mi­si­joms, nu­sta­tys spor­to or­ ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo iš biu­dže­to prio­ri­te­tus, ku­riais va­do­ vau­jan­tis bus vyk­do­ma spor­to pro­ jek­tų at­ran­ka“.

Vai­kams spor­tas pa­bran­go

Le­mia­mas Kau­no val­džios žings­nis spor­to sri­ty­je – pa­di­din­ti mo­kes­ čiai vai­kų spor­tui. Tai pi­ni­gai, ku­ riuos ma­žų­jų kau­nie­čių tė­vai mo­ ka spor­to mo­kyk­loms. Ga­li bū­ti, kad pa­sku­ti­nia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je be di­de­ lių dis­ku­si­jų priim­ti spren­di­mai keis Kau­no, kaip spor­to ir krep­ši­ nio sos­ti­nės, įvaiz­dį. Sa­v i­val­dy­b ės ad­m i­n ist­ra­c i­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Nes­tec­kio re­zo­liu­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad mo­ kes­tis vai­kų spor­tui tu­ri di­dė­ti iki 50 pro­c.


3

antradienis, vasario 28, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

esu per ma­žas žmo­ge­lis

Kas­pa­ras sva­jo­ja apie šei­mą Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Zoo­lo­gi­jos so­de Kau­ne gy­ve­ nan­tis bal­ta­sis lo­kys Kas­pa­ ras va­sa­rio 27-ąją – Tarp­tau­ti­nę bal­tų­jų meš­kų die­ną ga­vo do­ va­nų nau­ją rau­do­ną, be­veik 60 cm skers­mens ka­muo­lį, pa­ga­ min­tą spe­cia­liai to­kiems gy­vū­ nams žais­ti.

jai bu­vo įsi­pa­rei­go­ję at­nau­jin­ti istorinio XIX a. na­mu­ko laip­tus ir te­ra­są. 

ci­jos kom­pa­ni­jos „Tuus hol­ding“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius yra A.Van­ ke­vi­čius. „Išei­tų, vy­ras krei­pė­si į teis­mą, kad bū­t ų pa­s kelb­tas bank­ro­tas jo žmo­nos va­do­vau­ja­mai bend­ ro­vei. Tai tur­būt ban­dy­mas iš­ veng­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų?“ – svars­ tė V.Ma­čiu­lis. Va­di­no va­gi­mi ir ban­di­tu

Iš­ma­nūs fir­mų su­si­nai­ki­ni­mai ir jų pri­si­kė­li­mas – pa­sta­ruo­ju me­

tu ga­na iš­pli­tęs reiš­ki­nys vers­lo pa­sau­ly­je. No­rė­da­mi apie tai pa­si­kal­bė­ti, krei­pė­mės į bend­ro­vės „Aps­kai­tos eti­ka“ di­rek­to­rę V.Van­ke­vi­čie­nę. Pak­laus­ta, dėl ko­kių prie­žas­čių jos va­do­vau­ja­mai bend­ro­vei ga­lė­ tų grės­ti bank­ro­tas, ji at­sa­kė, kad tai ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. Kaž­ko­dėl ji žur­na­lis­tui ne­no­rė­jo pa­sa­ky­ti sa­ vo vy­ro te­le­fo­no nu­me­rio. Dar at­sar­ges­nis ir ne­tgi ypač įta­ rus pa­si­ro­dė A.Van­ke­vi­čius.

or­to iž­di­nin­kų Kau­no krep­ši­nio mo­kyk­los „Ais­ čiai“, fut­bo­lo mo­kyk­los „Tau­ras“, žie­mos spor­to mo­kyk­los „Bal­tų ai­niai“, Cent­ro spor­to, „Ga­jos“, „Vil­ties“, „Jau­na­lie­tu­vių spor­ to or­ga­ni­za­ci­jos“ spor­to mo­kyk­lų, Kau­no plau­ki­mo, irk­la­vi­mo ir ki­ to­se mo­kyk­lo­se mo­kes­tis už spor­ to mo­ky­mą nu­sta­ty­tas kiek­vie­nai spor­to ša­kai at­ski­rai. Kai ku­rių spor­to ša­kų mo­kes­čio dy­dis pa­di­din­tas 50 pro­c., o ki­tų ir pa­dvi­gu­bė­jo. Mo­kes­tis pa­di­din­tas pra­di­nes van­dens spor­to ša­kų gru­pes lan­kan­ tiems vai­kams, tei­giant, kad dau­ge­ lis jų, iš­mo­kę plauk­ti, me­ta spor­tą. Mo­kes­čiai pa­di­din­ti at­si­žvel­giant į spor­to ša­kos po­pu­lia­ru­mą. Nie­ko ne­mo­kės neį­ga­lūs, dau­gia­vai­kių ir so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai. Ve­ja­si pri­va­čius klu­bus

Pa­di­din­ti ne tik mo­kes­čiai už tre­ ne­rių dar­bą su vai­kais, bet ir sa­ vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių Kau­no spor­to mo­kyk­lų pa­slau­gų įkai­niai – už sa­les, ba­sei­ną ir t.t. Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas skau­džiai kirs vi­siems – vai­kams,

jų tė­vams, spor­ti­nin­kams ir spor­ to or­ga­ni­za­ci­joms. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Al­bi­no Grab­nic­ko, pa­grin­di­niai šio spren­ di­mo mo­ty­vai – pa­čių spor­to mo­ kyk­lų pra­šy­mas di­din­ti kai­nas, nes ne­pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti spor­to ba­zių, o pre­kių, dar­bų ir ko­mu­na­li­nių pa­ slau­gų kai­nos ky­la. Nuo šiol spor­tuo­ti mėgs­tan­tys kau­nie­čiai dau­giau mo­kės už Cent­ ro spor­to, „Jau­na­lie­tu­vių spor­to or­ga­ni­za­ci­jos“, „Ga­jos“ ir irk­la­vi­ mo mo­kyk­lų pa­slau­gas. Spor­ti­nin­ kams kai­nos ne­pa­kis. O Kau­no plau­ki­mo mo­kyk­lo­je įkai­niai pa­di­din­ti ir mies­tie­čiams, ir pro­fe­sio­na­liems spor­ti­nin­kams ar spor­to or­ga­ni­za­ci­joms. Ne­ty­la kal­bos, kad sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių spor­to mo­kyk­lų įkai­ niams ar­tė­jant prie ko­mer­ci­nių, sa­vi­val­dy­bės spor­to mo­kyk­lų lau­ kia liūd­na lem­tis – nie­kas ne­no­rės mo­kė­ti už se­ną in­ven­to­rių ir pa­se­ nu­sią spor­to ba­zę, kai už tą pa­čią kai­ną pri­va­čio­se struk­tū­ro­se ga­lės gau­ti ge­ro­kai ko­ky­biš­kes­nį pro­duk­ tą ir ge­res­nį ap­tar­na­vi­mą.

Pa­tei­kus klau­si­mą, kas sie­ ja „Aps­kai­tos eti­ką“ ir „Tuus hol­ ding“, A.Van­ke­vi­čius ėmė rei­ka­ lau­ti, kad žur­na­lis­tas nu­ro­dy­tų as­me­nį, iš ku­rio ga­vo jo te­le­fo­no nu­me­rį. „Kas jūs toks? O iš kur aš ži­nau, kad jūs žur­na­lis­tas. Ma­no te­le­fo­nas ne­ro­do žmo­gaus. Gal jūs iš po­li­ci­ jos, gal jus va­gis, gal jūs ban­di­tas?“ – kal­bė­jo A.Van­ke­vi­čius ir pa­rei­ka­ la­vo pa­skam­bin­ti po ke­lių die­nų. „Jūs man sa­kė­te, kad ma­no te­le­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

fo­no nu­me­rį ga­vo­te iš V.Put­vins­ kio gat­vė­je dir­bu­sio sta­ty­bi­nin­ko. Pa­si­tei­ra­vau ko­le­gų – jie to ne­pat­ vir­ti­no. Tai aš jums nie­ko ne­ga­ liu pa­sa­ky­ti. Su me­la­giais to­kia ir šne­ka“, – rė­žė pa­slap­tin­ga­sis vers­ li­nin­kas. „Kau­no die­nos“ duo­me­ni­mis, bran­gaus pa­sta­to V.Put­vins­kio gat­ vė­je sta­ty­bos dar­bais be­si­rū­pi­nu­ si „Aps­kai­tos eti­ka“ tu­ri neį­vyk­dy­ tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ir dar kai ku­rioms Kau­no įmo­nėms.

Spor­to rė­mi­mo ta­ry­ba „„ Me­tams nu­ma­ty­tus 5 mln. li­tų ko­

man­doms ir pa­vie­niams žai­dė­jams skirs­tys šie val­di­nin­kai ir po­li­ti­kai: Spor­to rė­mi­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas – Dai­nius Rat­ke­lis, sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas. Pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­jas – Sta­sys Buš­ke­vi­čius, mies­to ta­ry­bos na­rys (par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“), pri­klau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai. „„Na­riai:

Al­bi­nas Grab­nic­kas, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas. Taut­vy­das Barš­tys, mies­to ta­ry­bos na­r ys (at­sto­vau­ja Li­be­ra­lų ir cent­ ro są­jun­gai), pri­k lau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Ge­d i­m i­nas Bud­n i­kas, mies­to ta­ ry­bos na­rys (Tė­vy­nės Są­jun­ga-Lie­ tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai), pri­ klau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­č ius, mies­to ta­ry­bos na­rys (Dar­bo par­ti­ja). Žid­r ū­n as Garš­v a, mies­to ta­r y­b os na­r ys (par­t i­j a „Taip“), pri­k lau­s o val­d an­č ia­j ai dau­g u­m ai.

De­ja, Kas­pa­ras neį­ver­ti­no do­va­ nos – jam la­biau pa­tin­ka gniuž­ dy­ti plastiki­nes sta­ti­nai­tes, ku­ rios į die­nos pa­bai­gą pa­virs­ta „ar­mo­ni­ko­mis“. Ka­muo­liui, ku­ rio nie­kaip ne­ga­lė­jo su­traiš­ky­ti, bal­ta­sis lo­kys li­ko abe­jin­gas. Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do Žin­ duo­lių sky­riaus ve­dė­ja An­ge­ lė Greb­liaus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kad šven­tės pro­ga va­kar so­do dar­buo­to­jai pri­me­tė į Kas­pa­ ro ba­sei­ną, ku­ria­me žie­mą nė­ra van­dens, neįp­ras­tai daug snie­ go, kad lo­kys ga­lė­tų ja­me pa­si­ rą­žy­ti, pa­si­var­ty­ti kaip ka­ti­nas. Tai mėgs­ta­mas Kas­pa­ro už­siė­ mi­mas žie­mą. Di­džiau­sią do­va­ną Kas­pa­rui su­pla­na­vo pa­ti A.Greb­liaus­kie­ nė – ji gar­siai pa­lin­kė­jo vien­ gun­giui Kas­pa­rui šie­met įsi­kur­ti dvi­gu­bai erd­ves­nia­me lau­ko vol­ je­re ir su­lauk­ti gy­ve­ni­mo drau­ gės. Te­rei­kia, kad at­si­ras­tų rė­ mė­jų, ku­rie pa­dė­tų Zoo­lo­gi­jos so­dui at­lik­ti šiuos re­konst­ruk­ ci­jos dar­bus. Tuo­met bū­tų at­si­sa­ky­ta juo­ dų­jų ame­ri­kie­tiš­kų­jų meš­kų, o jų bu­vęs vol­je­ras ati­tek­tų 15 me­tų per­ko­pu­siam Kas­pa­rui ir jo bū­si­mai šei­mai.

Po­vi­las Ma­čiu­lis, mies­to ta­ry­bos na­ rys (vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Vie­nin­ gas Kau­nas“). Ar­tū­ras Or­laus­kas, mies­to ta­ry­bos na­rys (vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Dir­ ba­me Kau­nui“). Ri­man­tas Mi­kai­tis, mies­to ta­ry­bos na­rys (Li­be­ra­lų są­jū­dis). Kęs­t u­t is Mi­kė­n as, mies­to ta­r y­b os na­r ys (Li­b e­ra­lų ir cent­ro są­jun­g a), pri­k lau­so val­dan­č ia­jai dau­g u­mai. Ma­ri­jus Pan­ce­ris, mies­to ta­r y­bos na­r ys (Tė­v y­nės są­jun­ga-Lie­t u­vos krik­čio­nys de­mok­ra­tai), pri­k lau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Vy­tau­tas Va­si­len­ka, mies­to ta­r y­ bos na­rys, vi­ce­me­ras (Par­t i­ja Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas), pri­klau­so val­dan­ čia­jai dau­gu­mai. Va­lys Venc­lo­vas, mies­to ta­r y­bos na­rys (So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), pri­ klau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Gin­ta­rė Skais­tė, mies­to ta­ry­bos na­ rė (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­ čio­nys de­mok­ra­tai), pri­k lau­so val­ dan­čia­jai dau­gu­mai.

„„Sva­jok­lis: lokys šven­tės die­ną

bu­vo nu­si­tei­kęs lyriškai.

Rū­tos Mal­žins­kai­tės nuo­tr.


4

antrADIENIS, vasario 28, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

At­si­rū­go tei­sė­jų įžei­di­nė­ji­mas Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Aš­tuo­nio­lik­me­tis klai­pė­die­tis Kau­no apy­gar­dos teis­me iš­klau­ sė 15-ą sa­vo gy­ve­ni­me teis­mo nuo­spren­dį. Lais­vės atė­mi­mo baus­mę at­lie­kan­tis vy­ru­kas gra­ si­no su­si­do­ro­ti su tei­sė­jais. Už ra­ my­bę rei­ka­la­vo 20 tūkst. eu­rų.

Pen­kio­lik­tą kar­tą nu­teis­tas Al­gir­ das Kar­čiaus­kas li­ko su 8 ne­lais­ vės me­tų krai­čiu. Už gra­si­ni­mus su­si­do­ro­ti su tri­mis Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jais ir jų ar­ti­mai­siais A.Kar­čiaus­kas Kau­ no apy­gar­dos teis­me tei­sia­mas jau ant­rą kar­tą. Teis­mui skel­biant nuo­spren­dį A.Kar­čiaus­kas ne­rep­li­ka­vo kaip anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se, esą laiš­kai tei­sė­jams bu­vo vi­so la­bo po­kštas ir pa­pras­čiau­sias no­ras pa­gąs­din­ti. Idė­ja pa­g ra­s in­t i tei­s ė­jams A.Kar­čiaus­kui ki­lo per­nai. Klai­ pė­dos teis­mas nu­tei­sė jau­nuo­ lį pen­ke­riems me­tams ir 10 mė­ ne­sių ne­lais­vės už va­gys­tes ir plė­ši­mus. Ne­men­ką pa­tir­tį teis­ mų pro­ce­suo­se tu­rin­tis A.Kar­ čiaus­kas ap­skun­dė nuo­spren­dį, ta­čiau ma­lo­nės jam nie­kas ne­su­ tei­kė. Ki­to ke­lio, kaip im­ti gra­

sin­ti tei­sė­jams, A.Kar­čiaus­kas ne­ra­do. Klai­pė­die­čius tei­sė­jus ir pro­ku­ ro­rę pa­sie­kė gra­si­nan­tys laiš­kai. Ne­ga­na to, nu­teis­ta­sis pa­rei­gū­ nų pa­rei­ka­la­vo per­ves­ti į nu­ro­ dy­tą są­skai­tą 50 tūkst. li­tų. Už šį ne­va pa­juo­ka­vi­mą A.Kar­čiaus­ kas už­si­dir­bo pus­ket­vir­tų me­tų ne­lais­vės. Su­bend­ri­nus jau skir­ tą baus­mę, A.Kar­čiaus­kui ne­ lais­vės lai­kas pail­gė­jo nuo 5 me­ tų ir 10 mė­ne­sių iki 7 me­tų. Teis­mui dar be­siaiš­ki­nant, kiek rim­tas pir­ma­sis gra­si­ni­mas, A.Kar­čiaus­kas tei­sė­jams pa­gra­ si­no ant­rą kar­tą ir pa­rei­ka­la­vo 20 tūkst. eu­rų. Laiš­kus tei­sė­jams A.Kar­čiaus­kas ra­šė iš lais­vės atė­ mi­mo vie­tos. Jo tei­si­ni­ma­sis, esą tai bu­vo tik po­kštas, ne­su­minkš­ ti­no tei­sė­jos šir­dies. „Sie­kė pa­že­min­ti teis­mą, men­ ki­no tei­sė­jų au­to­ri­te­tą, gra­si­no fi­ zi­niu su­si­do­ro­ji­mu“, – pa­skel­ bė tei­sė­ja Svet­la­na Jur­gai­tie­nė ir nu­tei­sė A.Kar­čiaus­ką 4 ne­lais­ vės me­tams. Ga­lu­ti­nis ver­dik­tas su­bend­ri­nus baus­mes – 8 me­tai lais­vės atė­mi­mo. Teis­mas pa­brė­žė, kad 15-ą kar­ tą nu­teis­tas jau­nuo­lis cha­rak­te­ri­ zuo­ja­mas nei­gia­mai, yra re­ci­dy­ vis­tas, nu­si­kal­ti­mus da­ro ty­čia ir re­gu­lia­riai.

„„Pa­vė­la­vo: grei­tai į se­niū­nės pra­šy­mą su­rea­ga­vu­sios tar­ny­bos nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­tek­ti pas Ol­se­vi­čius.

Na­giui – Pi­pi­ro li­ki­mas? Ne­ve­ro­ny­se gy­ve­ nan­ti Ol­se­vi­čių šei­ ma, ma­tyt, pri­si­mi­ nė žmo­nių pa­si­pik­ ti­ni­mo aud­rą, ku­rią su­kė­lė šu­ne­lio Pi­pi­ ro nu­me­ti­mas nuo til­to, ir pa­si­slė­pė nuo po­li­ci­jos ir ki­tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nų su kan­kin­tu pu­siau ak­lu šu­ni­mi. „„Ka­me­ra: čia kan­ki­no­si gar­baus am­žiaus su­lau­kęs Na­gis. 

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

„„Lais­va­lai­kis: gra­si­na­mus laiš­kus A.Kar­čiaus­kas tei­sė­jams siun­tė

iš Kau­no ne­pil­na­me­čių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-pa­tai­sos na­mų.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ne­ve­ro­nių gy­ven­to­jas Pet­ras Mo­ tie­jū­nas, ne­be­ga­lė­da­mas dau­giau taiks­ty­tis su ta­me pa­čia­me na­ me gy­ve­nan­čių Ol­se­vi­čių el­ge­siu, apie kan­ki­na­mą šu­nį pra­ne­šė se­ niū­ni­jai. Se­niū­nė Vi­da Ke­ler­ma­nie­nė ne­ dels­da­ma nu­va­žia­vo pa­tik­rin­ti pra­ne­ši­mo ir įsi­ti­ki­no, kad P.Mo­ te­jū­nas sa­kė tei­sy­bę: ją pa­si­ti­ko ne­ di­du­kas su­var­gęs neaiš­kios veis­lės, pa­na­šus į pu­de­lį šuo. Se­niū­nės žo­ džiais, šu­ne­lis at­ro­dė bai­siai – ap­ skre­tęs ir iš­se­kęs. Ma­tyt, se­niū­nės vi­zi­tą kaž­kas iš Ol­se­vi­čių pa­ste­

bė­jo pro lan­gą – V.Ke­ler­ma­nie­ nės iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, gy­vū­nų glo­bė­jų at­sto­vai, gy­vū­ nų ge­ro­vės ins­pek­to­riai ke­tur­ko­ jo kan­ki­nio ne­be­ra­do. Re­gis, šuns šei­mi­nin­kai mė­gi­no pa­slėp­ti sa­vo ne­tin­ka­mo el­ge­sio su gy­vū­nu įro­ dy­mą už­si­ra­kin­da­mi su ke­tur­ko­ju na­muo­se. Anot P.Mo­tie­jū­no, šu­ne­lis bu­ vo se­nas ir, at­ro­do, ne­ma­tė vie­na aki­mi, ta­čiau jis ne­nu­si­pel­nė to­ kio žiau­raus el­ge­sio. At­va­žia­vęs Kar­mė­la­vos po­li­ci­ jos nuo­va­dos vir­ši­nin­kas Da­rius Se­rei­kis mė­gi­no pa­tek­ti į Ol­se­vi­ čių bu­tą, ta­čiau nie­kas du­rų nea­ ti­da­rė, abie­jų šei­mi­nin­kų te­le­fo­nai

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

bu­vo iš­jung­ti. Pa­sak D.Se­rei­kio, pa­kan­ka ir to, ką pa­ma­tė pa­tys pa­ rei­gū­nai ir pa­pa­sa­ko­jo šu­ne­lį ma­ čiu­si se­niū­nė, kad bū­tų su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las ir skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­ nė nuo­bau­da. „Jei Ol­se­vi­čiai mė­gin­tų kaž­ko­ kiu bū­du at­si­kra­ty­ti sa­vo ne­tin­ ka­mo el­ge­sio su gy­vū­nu įro­dy­mo – ne­pri­žiū­ri­mo šu­ne­lio, jie tu­rės pro­ble­mų“, – įspė­jo pa­rei­gū­nas D.Se­rei­kis. Se­niū­nė sa­kė ki­tą kar­tą į įvy­kio vie­tą iš­kart va­žiuos su vi­so­mis tar­ ny­bo­mis, kad žmo­nės ne­spė­tų pa­ slėp­ti pa­grin­di­nio sa­vo ne­tin­ka­mo el­ge­sio įkal­čio – gy­vū­no.

Kau­no val­džia pi­lie­tiš­ku­mą ska­tins bau­do­mis Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­ne už dau­gia­bu­čių ap­lin­kos tvar­ky­mą vėl bus at­sa­kin­gi pa­tys kau­nie­čiai. Jei­gu ge­ra­no­riš­kai ne­ va­ly­si­me sa­vo kie­mų, mies­to val­ džia gra­si­na bau­do­mis. Ko­kios jos bus, val­dan­tie­ji dar ne­nusp­ren­dė.

Ne­se­niai mies­to tvar­ky­mo ir šva­ ros bei žel­d i­n ių tvar­k y­m o, prie­

žiū­r os ir ap­s au­g os tai­s yk­l ės bu­vo pa­p il­dy­tos nuo­s ta­ta, įpa­ rei­go­j an­č ia dau­g ia­b u­č ių na­m ų gy­ven­to­j us tvar­k y­t is sa­vo na­ mų ap­l in­k ą. „Iš es­m ės tai so­c ia­l i­n ė pro­ vo­ka­c i­ja. Jei­g u gy­ven­to­j ų ge­ra­ no­r iš­k u­m o neuž­teks, kal­b ė­s i­m e su Vie­š o­s ios tvar­kos tar­ny­ba dėl bau­d ų. Tai nau­ja tvar­ka, to­d ėl ma­n au, kad iš pra­d žių už­teks ir įspė­j i­m o“, – sa­k ė nau­jo spren­

di­m o ini­c ia­to­r ius Kau­n o me­ras And­r ius Kup­č ins­kas. Dau­ge­l is te­r i­to­r i­j ų, esan­č ių prie dau­g ia­b u­č ių, jiems ne­p rik­ lau­so, ta­č iau mies­to val­d žia no­ ri pri­vers­t i gy­ven­to­j us jas tvar­ ky­t i. Me­r o nuo­m o­n e, jau se­n iai rei­k ė­j o im­t is prie­m o­n ių, ku­ rios įpa­rei­go­t ų žmo­n es bū­t i at­ sa­k in­g us už sa­vo te­r i­to­r i­j ų su­ tvar­k y­m ą.

„Dau­g iau­s iai pro­b le­m ų ky­l a, kai pa­snin­ga ir dau­gia­bu­čių na­ mų kie­mai bū­na už­pus­ty­ti“, – tei­gė A.Kup­č ins­kas. Prieš tre­jus me­tus mies­to val­ džia tu­rė­jo pa­nai­kin­ti rink­lia­vą už dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jų va­ly­ mą, nes ji bu­vo ren­ka­ma be tei­si­ nio pa­grin­do. Tuo me­tu vi­sus kie­mus va­lė kiem­sar­giai, o gy­ven­to­jai kiek­ vie­ną mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bei mo­kė­

da­vo nu­sta­ty­tą mo­kes­tį už te­ri­to­ ri­jos su­tvar­ky­mą. Re­gis, vėl li­pa­ma ant to pa­ties grėb­lio. Že­mės skly­pai prie dau­ gu­mos dau­gia­bu­čių na­mų ir ki­ tų pa­sta­tų nė­ra pri­skir­ti šių na­mų sa­vi­nin­kams, ta­čiau mies­to po­li­ ti­kams tai ne­rū­pi. Nuo šiol Kauno dau­g ia­b u­č ių gy­ven­to­jai pri­va­l ės ap­s i­k uop­ ti ap­link sa­vo na­mą esan­čią 20 m te­ri­to­ri­ją.


5

antrADIENIS, vasario 28, 2012

lietuva

Prem­je­ras ei­na va bank At­leis­tų Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų gin­ti sto­jęs prem­ je­ras, ro­dos, ne­be­bi­jo nei koa­li­ci­jos par­tne­rių, nei Pre­zi­den­tės. Vis gar­siau ke­lia­ mas ir klau­si­mas – ar And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė iš­si­lai­kys iki Sei­mo rin­ki­mų? Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Lauk­ta po­li­ti­nio re­kor­do

Maž­daug prieš me­tus im­ta pro­gno­ zuo­ti, kad A.Ku­bi­lius ga­li tap­ti pir­ muo­ju prem­je­ru nau­jau­sio­je Lie­tu­ vos is­to­ri­jo­je, iš­bu­vu­siu sa­vo po­ste vi­są ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją – nuo vie­nų Sei­mo rin­ki­mų iki ki­tų. Ta­ čiau prieš po­rą sa­vai­čių pra­si­dė­jęs skan­da­las, su­si­jęs su FNTT va­do­ vy­bės at­lei­di­mu, gra­si­na val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos ir jos su­for­muo­ tos Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mui. Tai­gi, ir pa­čiam prem­je­rui. Jau ne­beat­me­ta­ma, kad, li­kus vos ke­liems mė­ne­siams iki spa­lį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų, A.Ku­ bi­liui ga­li tek­ti trauk­tis iš Vy­riau­ sy­bės va­do­vo pa­rei­gų. To­kiu at­ ve­ju ar­ba da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja su­for­muo­tų nau­ją Mi­nist­rų ka­bi­ne­tą, va­do­vau­ja­mą ne A.Ku­bi­liaus, ar­ba šios ini­cia­ty­vos im­tų­si opo­zi­ci­ja, gal­būt pa­de­da­ma da­lies da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų. Ki­ta ga­li­ma išei­tis – iki rin­ki­mų ve­ge­tuo­jan­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­ bė, re­mia­ma da­lies da­bar­ti­nės Sei­ mo opo­zi­ci­jos. Bet neat­me­ta­ma ir tai, kad val­ dan­tie­ji vis dėl­to ras su­ta­ri­mą FNTT klau­si­mu ir si­tua­ci­ja ap­rims, o A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė iš­si­lai­kys iki pat Sei­mo rin­ki­mų. Kraš­tu­ti­niu A.Ku­bi­liaus at­si­sta­ ty­di­ni­mo sce­na­ri­ju­mi ne­ti­ki nei pa­ts prem­je­ras, nei dau­gu­ma po­

li­to­lo­gų. Va­kar pa­klaus­tas, ar ma­ to grės­mę koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mui, A.Ku­bi­lius lei­do su­pras­ti ti­kįs sta­ bi­liu dar­bu: „Koa­li­ci­ja sta­bi­li vi­sus ket­ve­rius me­tus.“ Ti­ki­si, kad ras su­ta­ri­mą

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas Kęs­tu­ tis Gir­nius ir­gi ne­ti­ki Vy­riau­sy­ bės griū­ties tikimybe. „A.Ku­bi­lius su­pran­ta, kad jam la­bai svar­bu iš­ lai­ky­ti koa­li­ci­ją ir vei­kian­čią Vy­ riau­sy­bę, nes per li­ku­sį lai­ką iki rin­ki­mų dar rei­kia priim­ti daug svar­bių spren­di­mų ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Tai vie­nas iš šios koa­li­ci­jos prio­ri­te­tų, to­dėl bū­tų keis­ta, jei­gu ko­kiais nors veiks­mais bū­tų sie­kia­ ma koa­li­ci­ją su­griau­ti, o prio­ri­te­ ti­nius dar­bus pa­lik­ti neį­gy­ven­din­ tus“, – kal­bė­jo jis. K.Gir­nius sa­kė tu­rįs vil­ties, kad po­li­ti­nis su­ta­ri­mas tarp koa­li­ci­ jos par­tne­rių ga­lų ga­le bus ras­tas, nors ir neat­me­tė, kad „tą­sy­ma­sis ga­li už­si­tęs­ti be­veik iki pa­čių Sei­ mo rin­ki­mų“. Be to, po­li­to­lo­gas ne­pa­nei­gė ir to, kad FNTT skan­da­lo su­kel­tas „po­ li­ti­nis že­mės dre­bė­ji­mas“ ga­li ge­ ro­kai pa­kra­ty­ti koa­li­ci­ją, gal ne­tgi su­kel­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės grės­mę, ypač jei ku­rie nors par­tne­riai pa­lik­tų val­džią ir A.Ku­bi­liui tek­tų ieš­ko­ti po­li­ti­nės pa­ra­mos da­ bar­ti­nė­je opo­zi­ci­jo­je. „Šia­me ne­su­ta­ri­mų dėl FNTT rei­ka­lų skan­da­le jun­ta­ma ne­ma­ žai ašt­rių rin­ki­mų kam­pa­ni­jos na­

Pri­mi­nė klai­das Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) kons­ ta­ta­vo, kad anks­čiau ga­lio­ju­si tvar­ ka, kai drau­džia­mų pa­ja­mų iš veik­ los, vyk­dy­tos iki ato­sto­gų, tu­rin­čiai mo­ti­nai ar tė­vui ne­bu­vo ski­ria­ma mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės pa­šal­pa, prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai.

Taip pat KT pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo bei jam įgy­ven­ din­ti skir­to nu­ta­ri­mo nuo­sta­tos, pa­gal ku­rias pa­šal­pos bu­vo ma­ži­ na­mos, jei ap­draus­ta­sis per ato­sto­ gas ga­vo pa­ja­mų iš ne per jas vyk­ dy­tos veik­los, prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau KT taip pat kons­ta­ta­vo, jog da­ bar­ti­nė tvar­ka, kai iš­mo­ka pir­mai­siais vai­ko gy­ve­n i­m o me­tais ma­ži­na­ma, jei mo­ti­na ar tė­vas per juos dir­ba, ne­p rieš­t a­rau­j a Kons­ti­tu­ci­jai.

„Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją įsta­ty­mų lei­ dė­jas, at­si­žvelg­da­mas į kons­ti­tu­ci­ nę mo­ka­mų ato­sto­gų iki gim­dy­mo ir po jo pa­skir­tį, ga­li nu­sta­ty­ti to­kį tei­ si­nį re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį ato­sto­ gos bū­tų ap­mo­ka­mos at­si­žvel­giant į ki­tas jo­mis be­si­nau­do­jan­čių mo­te­rų pa­ja­mas, gau­na­mas už šių ato­sto­gų me­tu at­lik­tą dar­bą“, – ar­gu­men­ tuo­ja­mo­jo­je da­ly­je nu­ro­dė KT. Ver­tin­da­mas anks­čiau ga­lio­ju­sias nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias mo­ti­nys­tės pa­šal­pos bu­vo ne­ski­ria­mos ar ma­ ži­na­mos gau­nant pa­ja­mų už dar­bą, at­lik­tą iki ato­sto­gų, Teis­mas kons­ ta­ta­vo, kad jos prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, nes „to­ kiu dar­bu nie­kaip nė­ra pa­nei­gia­ma šių ato­ sto­gų pa­skir­tis“. Į KT dėl mo­ti­ nys­t ės pa­š al­p ų mo­kė­ji­mo krei­ pė­si ša­lies ad­ mi­nist­ra­ci­niai teis­mai. BNS inf.

„„Priešp­rie­ša: nors Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė at­vi­rai už­sto­ja FNTT va­do­vus at­lei­du­sį R.Pa­lai­tį, Vy­riau­sy­bės

va­do­vas A.Ku­bi­lius jos au­to­ri­te­to ne­be­pai­so. 

tų, – kal­bė­jo K.Gir­nius. – Bet ko­kiu at­ve­ju kol kas sun­ku da­ry­ti ko­kias nors to­li sie­kian­čias iš­va­das, kuo vis­kas pa­si­baigs. Sce­na­ri­jai įvai­rūs ir vi­si jie ga­li­mi.“ Tai, kad A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­ bei ga­li tek­ti pa­dirb­ti kaip ma­žu­ mos Vy­riau­sy­bei, neat­me­tė ir ki­tas po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­la­kaus­kas. Jis spė­ja, kad to­kiu at­ve­ju di­džiau­ sia val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­ ja Tė­vy­nės są­jun­ga bū­tų pri­vers­ta kreip­tis pa­ra­mos į di­džiau­sią opo­ zi­ci­nę po­li­ti­nę jė­gą so­cial­de­mok­ ra­tus. „Ta­čiau to­kia Vy­riau­sy­bė iki rin­ki­mų tik ve­ge­tuo­tų ir jo­kių rim­ tes­nių spren­di­mų priim­ti ne­ga­lė­ tų“, – kal­bė­jo A.Ku­la­kaus­kas. Pap­rieš­ta­ra­vo Pre­zi­den­tei

O FNTT skan­da­las lieps­no­ja to­liau. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius va­kar iš­drį­so ne­tie­sio­giai pa­prieš­ta­rau­ti pa­čiai Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ku­ri ne kar­tą pa­rė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą li­be­ral­cent­ris­tą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, at­lei­du­sį FNTT va­do­vus Vi­ ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­tą Gir­ža­dą. „Ma­nau, kad pa­da­ry­tas klai­das rei­kia tai­sy­ti. Ti­kiu, kad mi­nist­ro priim­ti spren­di­mai ga­lė­tų bū­ti at­šauk­ti ir pa­rei­gū­nams su­grą­žin­ ta tei­sė dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja,

ir pa­rei­gū­nai grįž­tų į dar­bą“, – pa­ reiš­kė A.Ku­bi­lius. Prem­je­ras tei­gė, kad, įver­ti­nęs pa­teik­tą in­for­ma­ci­ ją, jis su­si­da­rė nuo­mo­nę, jog FNTT va­do­vų at­lei­di­mas bu­vo sku­bo­tas. Ta­čiau ke­lios va­lan­dos prieš šiuos prem­je­ro ko­men­ta­rus R.Pa­ lai­tis pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­ bių su­grą­žin­ti į pa­rei­gas at­leis­tus FNTT va­do­vus.

Kęs­tu­tis Gir­nius:

Šia­me ne­su­ta­ri­mų dėl FNTT rei­ka­lų skan­da­ le jun­ta­ma ne­ma­žai ašt­rių rin­ki­mų kam­ pa­ni­jos na­tų. Pa­rė­mė ir Sei­mo va­do­vė

Pak­laus­tas, ar pa­si­ti­ki mi­nist­ru, A.Ku­bi­lius sa­kė šio klau­si­mo da­ bar ne­svars­tan­tis: „Aš to ne­svars­ tau. Tai pri­klau­so nuo el­ge­sio, su­ pra­ti­mo ir sa­vo pa­da­ry­tų klai­dų, ir ge­bė­ji­mo jas iš­tai­sy­ti.“ Vy­riau­sy­bės va­do­vas pri­pa­ži­no, jog ir jis pa­ts gal­būt šio­je si­tua­ci­ jo­je neiš­ven­gė klai­dų, – prem­je­ras svars­tė, kad jam ver­tė­jo ryž­tin­giau

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

ban­dy­ti su­lai­ky­ti mi­nist­rą R.Pa­lai­ tį. „Gal rei­kė­jo in­ten­sy­viau ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­lai­ky­ti mi­nist­rą nuo klai­dų“, – tei­gė A.Ku­bi­lius. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė pa­reiš­kė pri­ta­rian­ti prem­je­ rui, kad FNTT pa­rei­gū­nai tu­ri bū­ti grą­žin­ti į pa­rei­gas. „Mi­nist­ras tu­ ri ga­li­my­bę pa­si­tai­sy­ti ir aš ti­kiu, kad jis bū­tent taip ir pa­sielgs“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė. Spręs par­ti­jos val­dy­bo­je

Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (Li­ CS) ly­de­ris Al­gis Čap­li­kas pa­ reiš­kė, kad A.Ku­bi­lius sa­vo pa­ reiš­k i­m ais apie FNTT va­d o­v ų su­grą­ži­ni­mą „pa­žei­dė val­džių at­ sky­ri­mo prin­ci­pą“. „Tei­sin­gu­mą Lie­tu­vo­je vyk­do ne Vy­riau­sy­bė, o teis­mai. Tai­gi, mi­nist­ras ne­ga­li pa­da­ry­ti to, dėl ko jau yra pra­dė­ tas teis­mi­nis pro­ce­sas“, – pa­reiš­ kė A.Čap­li­kas. Pak­lau­sus, ar li­be­ral­cent­ris­ tai liks val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, A.Čap­li­kas pa­reiš­kė, kad į šį klau­ si­mą ga­lės at­sa­ky­ti po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru ir par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džio. Ka­da to­kie pa­si­ta­ri­mai įvyks, LiCS va­do­vas ne­de­ta­li­za­ vo, tik pa­sa­kė, kad tai bus su­reng­ ta „ar­ti­miau­siu me­tu“.


6

antradienis, vasario 28, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Iš­vai­ky­ki­me tuš­ty­bės mu­gę

Redakcijos skiltis

A

čiū už ra­ši­nį „Ku­ni­gas: mes pri­va­lo­me iš­mok­ti su­rink­ ti sa­ve“ („Kau­no die­na“, va­sa­rio 25 d). Šven­ti ku­ni­ go žo­džiai: vy­da­mie­si neaiš­kias ver­ ty­bes pa­si­klys­ta­me sa­vo min­ty­se, veiks­muo­se, žmo­nė­se. Ieš­ko­me ne­ ži­nia ko, o ga­liau­siai ran­da­me vi­si tą pa­tį: su­vo­ki­mą, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus, kad gy­ve­ni­mas jau sa­vai­me yra lai­mės si­no­ni­mas. Kaip sa­ko šian­dien to­kie ma­din­gi po­pu­lia­rio­sios psi­cho­lo­gi­jos pro­pa­ guo­to­jai: rei­kia nu­si­teik­ti mė­gau­tis veiks­mu, o ne ak­lai siek­ti re­zul­ta­to, tuo­met daug leng­viau jį pa­siek­si­me. Šią tai­syk­lę ga­li­ma tai­ky­ti pra­de­ dant na­mų ruo­ša, kas­die­niu dar­bu, už ku­rį mo­ka pi­ni­gus, bai­giant tie­ siog gy­ve­ni­mu. Blo­gas oras už lan­ go – na ir kas, juk iš tik­rų­jų blo­gas ne oras, bet ma­ty­mo kam­pas. Sa­ko, Lon­do­ne nuo­lat stin­ga sau­lės – jei nely­ja, tai bent jau ap­si­niau­kę. Ir ką – vis tiek ver­žia­mės į ūka­no­tą­jį Al­ bio­ną. Emig­ra­ci­jai, taip sa­kant, oras ne­truk­do. Jei pa­skelb­tume ma­no laiš­ką in­ ter­ne­te, spė­ju, kad tarp jo ko­men­ta­rų būtų ge­ra po­rci­ja maž­daug to­kio po­ bū­džio rau­dų: „Ką čia mąs­ty­ti apie bū­ties gro­žį, kai pil­vas iš al­kio urz­ gia“ ar­ba, per­fra­za­vus kla­si­ką, „Be­pi­ gu tau kal­bė­ti, kai pri­kimš­ta maš­na, o aš ga­lo su ga­lu su­durt ne­ga­liu...“ Ma­no pil­vas taip pat daž­nai urz­gia. Ne tik iš pri­vers­ti­nio ba­do – po vie­ no ki­to gy­ve­ni­mo su­krė­ti­mo ėmiau ver­tin­ti ne materialias gė­ry­bes, ko­

Išk­ry­pė­lių dik­ta­tū­ra Saulius Pocius

L

ie­t u­vos iš­k ry­p ė­l ių pa­ triar­chas, žmo­gaus tei­sių gy­nė­jas ir vie­nas So­cial­ de­mok­ra­t ų par­t i­jos įkū­ rė­jų Er­vy­das Če­ka­na­vi­čius tu­rė­ tų na­gais gremž­ti ka­lė­ji­mo ka­me­ ros sie­nas. Pe­do­fi ­l i­jos ti­ta­no ko­va su žur­na­ lis­tais, ra­š iu­siais apie jį, bai­g ia­ si neiš­ven­g ia­mos ka­pi­t u­l ia­ci­jos grau­du­l iu. Lie­t u­vos ape­l ia­ci­n is teis­mas at­me­tė E.Če­ka­na­vi­čiaus skun­dą, ku­r iuo šis pra­šė pa­nai­ kin­t i jam ne­pa­lan­k ų že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą.

Vals­ty­bė pas mus gai­ li iš­kry­pė­lių, gir­tuok­lių, mo­ka pa­šal­pas so­cia­li­ nėms at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­ kes­čius ir iš­lai­ko vi­są tą ba­las­tą, pri­va­lo iš bė­ dos su­ktis pa­tys. Pe­do­fi ­lų tė­vas iš žur­na­lis­tų bu­vo už­si­mo­jęs pri­si­teis­ti ža­vią su­mą – 1,5 mln. li­tų – ne­tur­ti­nei ir tur­ti­nei ža­lai at­ly­g in­ti. Ga­l i­ma tik įtar­t i, į ko­k ių sma­g ių už­mo­jų pro­jek­t us ber­n iu­k ų vi­ lio­to­jas bū­t ų in­ves­t a­vęs tą pu­ sant­ro mi­l i­jo­no, jei tuos pi­n i­g us bū­tų lai­mė­jęs. Kuo taip už­r ūs­t i­no ne­t ra­d i­ci­n ių aist­r ų meist­rą kla­v ia­t ū­ros spau­ dy­to­jai? Vis­kas pra­si­dė­jo dar 2000-ųjų gruo­dį, kai vie­na­me lei­di­ny­je bu­ vo iš­spaus­din­tas straips­nis apie tai, kad po­trau­kiu ber­niu­kams pa­gar­ sė­jęs as­muo su sa­vo mo­ti­na fo­tog­ ra­fa­vo­si spe­ci­fi­nė­mis po­zo­mis. Ko­k ia ta spe­ci­fi ­ka, ži­nant to žmo­ gaus po­t rau­k į erek­t i­z uo­toms šven­tėms, ga­l i­ma ne­sun­k iai nu­ tuok­ti. Be­veik po ket­ve­r ių me­tų žur­na­ lis­tas Dai­lius Dar­gis žur­na­le „Ekst­ ra“ ap­ra­šė tą pa­čią is­to­ri­ją, tik tų po­z ų tik­rą­ją es­mę su­konk­re­t i­ no taip, kad pe­do­fi­lų pa­triar­chas pa­ts už­si­mo­jo iš Te­mi­dės atim­ti

kar­dą. Žmo­g us teis­mams vie­ną po ki­to ėmė kurp­ti ieš­ki­nius, ku­ riuo­se grau­džiai dės­tė, kad vi­suo­ me­nė­je pa­skleis­ti fak­tai yra įžei­ džia­mo po­bū­džio, kad pa­da­ry­ta di­de­lė mo­ra­li­nė ža­la ieš­ko­vo ar­ti­ mie­siems, kad su­ga­din­ta net ir jo gi­mi­nės re­pu­ta­ci­ja, o vi­sa tai su­ kė­lė di­de­lį stre­są, iš­gy­ve­ni­mus ir il­ga­lai­kę dep­re­si­ją jam pa­čiam. Iš pra­d žių tas vei­kė­jas sie­kė žur­ na­lis­tą D.Dar­gį, iš­gar­sė­ju­sį kny­go­ mis apie H.Dak­ta­rą, ir anuo­met dar spaus­d in­to žur­n a­lo „Ekst­ ra“ re­dak­to­r ių Val­dą Va­si­l iaus­ką įkiš­ti į ka­lė­ji­mą – bu­vo iš­kel­ta bau­ džia­mo­ji by­la už šmeiž­tą. Teis­mas bu­vo ob­jek­t y­v us ir nu­ spren­dė, kad abu žur­na­lis­tai ne­ kal­ti. Tuo­met pe­do­fi ­las pra­dė­jo ci­v i­l i­ nę by­lą. Pa­si­py­lė ne­si­bai­g ian­tys teis­mo po­sė­d žiai, ku­r iuos fil­ma­ vo te­le­v i­z i­ja, ap­ra­ši­nė­jo laik­raš­ čiai ir in­ter­ne­to po­rta­lai. Ka­dan­g i E.Če­ka­na­vi­čius pa­ts pa­ ja­mų ne­tu­rė­jo, nes dėl „svar­bios vi­s uo­me­n i­nės veik­los“ nie­k a­ da ne­d ir­bo, vals­t y­bė jam su­tei­ kė ne­mo­ka­mą ad­vo­ka­t ą. Išk­r y­ pė­l io pa­gei­da­v i­mu bu­vo už­s a­ ky­ta ling­vis­ti­nė eks­per­ti­zė, o vė­ liau į teis­mo po­sė­džius jį ve­žio­da­ vo ka­lė­ji­mo au­to­mo­bi­lis. Ir vis­kas ne­mo­ka­ma! Net žy­mi­nio mo­kes­ čio nuo rei­ka­lau­ja­mos 1,5 mln. su­mos dar­bui lai­ko ne­švais­čiu­ siam ne­pil­na­me­čių vi­lio­to­jui ne­ te­ko įmo­kė­ti. Tik at­sa­ko­vams rei­kė­jo pa­t iems sam­dy­t is ad­vo­k a­t us, pa­t iems pa­si­r ū­pin­t i ke­l io­ne į teis­mą, pa­ tiems ieš­ko­t is liu­dy­to­jų ir pirk­t i ra­mi­na­muo­sius. Pa­ra­dok­sas, bet taip jau yra: vals­ ty­bė gai­l i iš­k ry­pė­l ių, gir­t uok­l ių, mo­ka pa­šal­pas at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius ir iš­ lai­ko vi­są tą so­cia­li­n į ba­las­tą, pri­ va­lo iš bė­dos su­ktis pa­tys. Kad ir ką kas kal­b ė­t ų apie žur­ na­l is­t us, ta­čiau kai žmo­g us nie­ kur ne­be­ran­da tei­sy­bės, kur jis ei­na? Į re­dak­ci­jas. O už pa­ra­šy­tą tie­s ą nuo­lat gre­sia bau­d žia­mo­ ji ar ci­v i­l i­nė at­sa­ko­my­bė, ten­ka gy­ven­t i ne­si­bai­g iant stre­sui, pa­ tir­t i ag­re­si­ją, gra­si­n i­mus, o kar­ tais ir at­vi­rą smur­tą. Kai kas ant­ ras so­cia­l iai iš­k ry­pęs ci­n i­kas be jo­k ių konk­re­čių įro­dy­mų lyg pa­ pū­ga kar­to­ja „už­sa­k y­tas straips­ nis“, „tū­pas žur­na­l is­tas“, „nu­pirk­ tas žur­na­l iū­ga“, ne vi­si ir tai ga­ li at­lai­k y­t i. Juk ne­pul­si vi­siems įro­di­nė­ti, kad ne­si ži­ra­fa.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

dvasiniu penu, mano skaitytoja.

kio­mis pa­sta­rai­siais me­tais pa­ver­tė­ me net pa­pras­tą kas­die­nę duo­ną. Juk ne­bū­ti­na kas­dien mis­ti jū­rų gė­ry­bė­ mis, kad tap­tum bu­dis­tu ir mąs­ty­tum it koks Ry­tų iš­min­čius. Ele­gan­tiš­ku vir­si ne krams­no­da­mas raguolius ar ga­min­da­mas „coq au vi­ne“. O pas mus te­le­vi­zi­jo­je pil­na mais­to kul­to, ir prieš di­džią­sias me­tų šven­tes ei­ lės did­cent­riuo­se to­kios, it tos ke­lios die­nos per me­tus bū­tų vie­nin­te­lės, ka­da ga­li­ma ką nors nu­si­pirk­ti. Ly­giai tas pa­ts ir su ki­to­mis ma­ te­ria­lio­mis ver­ty­bė­mis. Anks­čiau, kai re­tas tu­rė­jo­me au­to­mo­bi­lį (ar­ ba lai­kė­me jį ne gar­bi­ni­mo ob­jek­tu,

Rūtos Kalmukos (BFL/F64) nuotr.

bet su­si­sie­ki­mo prie­mo­ne), su­ge­bė­ da­vo­me nu­ste­bin­ti už­sie­nie­čius, kad esa­me ty­res­ni, nuo­šir­des­ni, dva­sin­ ges­ni nei jie. Da­bar, man re­gis, tu­ri­ me iš tų pa­čių va­ka­rie­čių pa­si­mo­ky­ti, kas yra tik­ro­sios ver­ty­bės. Ne ma­ši­ nos, na­mai su skly­pais, fir­mi­niai dra­ bu­žiai yra lai­mė. „Jei neiš­moks­ti gy­ven­ti tie­so­je, pa­gar­bo­je, jei ne­tu­ri tvir­to pa­grin­ do, o no­ri čia pat vis­kuo grei­tai nau­ do­tis: tur­tais, ma­lo­nu­mais, ga­li grei­ tai pa­lūž­ti“, – sa­kė ku­ni­gas Kęs­tu­tis Ru­ge­vi­čius. Su­ti­ki­me – juk jis ab­so­ liu­čiai tei­sus. Ra­sa Va­ka­rie­nė

(A)mo­ra­lu­mo paunks­nė­je

Š

ian­dien ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma apie vals­ty­bę apė­mu­sią kri­zę. Įvai­rios pro­fsą­jun­gos mu­ša pa­vo­jaus var­pus – pla­nuo­ja­ ma il­gin­ti dir­ban­čių­jų am­žių, kar­py­ ti ir taip jau ap­kar­py­tus at­ly­gi­ni­mus, verž­tis dir­žus, ku­rie tur­būt jau se­niai nu­kri­to, nes ne­bė­ra ko lai­ky­ti. Bai­siau­sia, ma­nau, tai, kad kaž­ kam la­bai pa­to­gu kal­bė­ti tik apie fi­ nan­sų kri­zę ir pri­vers­ti žmo­nes gal­ vo­ti apie duo­nos kąs­nį, rū­pin­tis tuo, kad įtik­tum dar­bo­vie­tės ad­mi­nist­ ra­ci­jai, aukš­tesniems val­di­nin­kams ir už­mirš­tum, jog, be fi­nan­sų kri­zės ir pri­mi­ty­vaus išo­ri­nio sau­gu­mo, tu­ rė­tų bū­ti dar ir ki­ti – ge­ro­kai svar­ bes­ni kri­te­ri­jai. Ko­dėl mes dar su­ran­da­me jė­gų gar­ siai iš­sa­ky­ti sa­vo abe­jo­nes dėl fi­nan­ sų, bet daž­nai bū­na­me be­jė­giai, kai kal­ba­ma apie mo­ra­lę, pa­do­ru­mą ir pa­si­prie­ši­ni­mą ma­ni­pu­lia­ci­joms? Ar tai ne pa­ti tik­riau­sia mo­ra­li­nė kri­zė? Juk nu­ty­lė­da­mi įvai­rią ne­tei­sy­bę, mes lei­džia­me ve­šė­ti amo­ra­lu­mui. Bet rea­ly­bė dik­tuo­ja ki­to­kias žai­di­ mo tai­syk­les. Iš­girs­ti apie ne­tei­sy­bę, pa­ma­tai ją ar­ba pa­jun­ti sa­vo kai­liu, ir kas to­liau?

Iš pra­džių pa­si­pik­ti­ni, pa­si­guo­di ar­ ti­mie­siems ir pa­žįs­ta­miems, ta­da esi be­veik pa­si­ry­žęs su­kil­ti, strei­kuo­ti, pa­vie­šin­ti. O ta­da? Ta­da įsi­jun­gia sa­ vi­sau­gos ins­tink­tas: kas bus to­liau? Ir tur­būt vi­siš­kai aiš­kus at­sa­ky­mas – to­liau lauks žmo­nių, ku­rių ver­ty­ bės lei­džia me­luo­ti, že­min­ti, nie­kin­ ti, kerš­tas. Mū­sų auk­lė­ji­mas (vis dėl­to di­džio­ji dau­gu­ma esa­me dar iš tos so­vie­ti­nės vi­suo­ti­nio pa­klus­nu­mo san­tvar­kos) iš es­mės yra toks, kad nu­spren­džia­ me ge­riau ty­lė­ti, nes pi­lie­ti­nė vi­suo­ me­nė tik­rą­ja to žo­džio pra­sme kol kas tik grau­dus mi­ra­žas. Juk ži­no­me, o daž­nai ir esa­me pa­ ty­rę, kad nie­kam ne­gir­dint pa­lai­kys ir pa­drą­sins dau­ge­lis, bet kai ateis lai­kas pa­sa­ky­ti tie­są gar­siai, tik­ riau­siai lik­si vie­nas, nes vie­ni tie­ siog bi­jos, ki­t i pri­m ins, kad tu­ ri iš­lai­ky­ti šei­mą ir ne­ga­li ri­zi­kuo­ti dar­bu, tre­ti „už­mirš“ sa­vo ne­pa­ to­gią anks­tes­nę nuo­mo­nę, ket­vir­ ti at­vi­rai iš­si­ža­dės. Tuo la­biau kad ir su­si­komp­ro­mi­ ta­vę žmo­nės to­liau sė­di ne­pa­ju­di­na­ mi to­se pa­čio­se vie­to­se ar­ba pa­ky­la dar aukš­čiau.

Ir kaip grau­džiai ta­da nu­skam­ ba Pre­zi­den­tės Va­sa­rio 16-ąją iš­sa­ ky­ta min­tis apie at­vi­rą, są­ži­nin­gą ir PRIN­CI­PIN­GĄ pi­lie­tį. Ne, kol kas Lie­tu­vo­je di­džio­ji dau­ gu­ma yra ĮBAU­GIN­TI pi­lie­čiai, o svar­biau­sias bet ko­kio el­ge­sio kri­ te­ri­jus – kas ką pa­žįs­ta, kas su kuo drau­gau­ja, kas kam nau­din­gas, kas ko­kiai par­ti­jai pri­klau­so. Ma­nau, vi­są vi­suo­me­nę yra apė­ mu­si glo­ba­li ver­ty­bių ir mo­ra­lės kri­zė. Ir vi­sai ne­svar­bu, kur dir­ba žmo­gus – bib­lio­te­ko­je, li­go­ni­nė­je, mo­kyk­lo­je, sa­vi­val­dy­bė­je ar ku­rio­je ki­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je, – vi­sur pa­tai­ka­ vi­mas, ko­rup­ci­ja ir bai­mė yra aukš­ čiau už są­ži­nę ir pa­do­ru­mą. Ma­nau, išei­ties ir at­spir­ties taš­ ku tu­rė­tų tap­ti vie­šas kal­bė­ji­mas apie tai. Pra­dė­ki­me kiek­vie­nas nuo sa­vęs, nuo sa­vo kad ir ma­žo, bet in­dė­lio, nes tik ta­da, kai vie­nas iš­tars, kad ka­ra­lius nuo­gas, o ki­tas su­ge­bės vie­šai pri­tar­ti, mes pra­dė­si­me gy­dy­ti vi­suo­me­nę. Gal­būt ta­da tu­rė­si­me tei­sę sa­vo vai­ kams ir anū­kams kal­bė­ti apie pi­lie­ti­ nę vi­suo­me­nę bei pa­čias svar­biau­sias ver­ty­bes – są­ži­nę ir pa­do­ru­mą. Li­li­ja Bruč­kie­nė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Prioritetai: užuot švaistę energiją kūniškiems malonumams, rūpinkimės

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 020.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, vasario 28, 2012

OMX Vilnius

–0,44 %

OMX Riga

–0,35 %

944 mln. litų

per­nai už­dir­bo mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gų bend­ro­vės.

ekonomika

OMX Tallinn

–1,22 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ga­vo di­des­nes pen­si­jas

Nuo šių me­tų pra­džios at­kū­rus prieš­ kri­zi­nio ly­gio pen­si­jas, sau­sio vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą bu­vo 839,88 li­to – 71,22 li­to (9,3 pro­c.) di­des­nė nei per­nai gruo­dį, kai ji bu­vo 768,66 li­to. Sau­sį pen­si­jų so­cia­li­niam drau­di­mui skir­ta apie 37,8 mln. li­tų dau­giau nei 2011-ųjų gruo­dį, kaip pra­ ne­šė „Sod­ra“. As­me­nų, ga­vu­sių to­kio dy­džio pen­si­jas, sau­sį bu­vo 558 tūkst.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1635 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0694 JAV do­le­ris 1 2,5656 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5624 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9491 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2744 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5963 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8132 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8661

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,8608 % +0,2167 % –0,6082 % –0,9011 % +0,0040 % –0,2255 % –0,1065 % +0,3370 % +0,1433 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,65

2,34

„Va­koil“

4,81

4,64

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta108,75 dol. už 1 brl. 124,24 dol. už 1 brl.

Bend­ro­vių ne­sėk­mes pri­me­ta rin­kai Kon­ku­ren­tams bank­ru­ta­vus, ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riai del­nais ne­tri­na. Neį­si­gi­li­nę į bank­ro­tų ar sun­ku­mų prie­žas­tis, klien­tai ne­re­tai pra­de­da ne­pa­si­ti­kė­ti ne tik bend­ ro­vė­mis, bet ir vi­su tu­riz­mo sek­to­riu­mi. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pri­šau­kia gan­dų

Bank­ru­ta­vu­sių tu­riz­mo bend­ro­vių še­šė­liai ap­tem­do vi­są rin­ką ir po sun­ku­mų ban­dan­čius at­si­ties­ti ke­ lio­nių or­ga­ni­za­to­rius. O ant bank­ ru­ta­vu­sios bend­ro­vės su­ręs­ta nau­ ja įmo­nė ga­li pri­šauk­ti gan­dų apie ant­rą ne­sėk­mę. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Go­ 2Holiday LT“, Lie­tu­vo­je tę­sian­tis bank­ru­ta­vu­sio Es­ti­jos ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riaus „Fi­ji Tra­vel“ veik­lą, su­lau­kė klien­tų įta­ri­mų dėl esą ne­ su­ge­bė­ji­mo vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ta­čiau bend­ro­vės va­do­vas Džo­nis Kup­raš­vi­lis ste­bė­jo­si jį pa­sie­ku­siais gan­dais ir ver­ti­no tai kaip kon­ku­ ren­tų veiks­mus. Per­nai spa­lį „Fi­ ji Tra­vel – Al­ma Tour Group“ pa­ da­li­nys Es­ti­jo­je ne­be­ga­lė­jo vyk­dy­ti veik­los, o me­tų pa­bai­go­je du­ris už­ vė­rė ir pa­da­li­nys Vil­niu­je. Iš­kart po to jo veik­lą pe­rė­mė nau­jai su­si­kū­ ru­si bend­ro­vė „Go2Holiday LT“, siū­lan­ti ke­lio­nes į Bul­ga­ri­ją. Dž.Kup­raš­vi­lis pa­sa­ko­jo, kad ša­ ly­je bend­ro­vės „Fi­ji Tra­vel“ veik­ la bu­vo su­stab­dy­ta dėl tos pa­čios prie­žas­ties kaip ir Es­ti­jo­je – stam­ bus ak­ci­nin­kas, Bul­ga­ri­jos įmo­nė „Al­ma Tour“, bank­ru­ta­vo, o vi­sos bend­ro­vės ak­ci­jos pe­rė­jo bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­riui. „Grįž­ta­mo­jo ry­šio su bank­ru­ta­vu­siu ak­ci­nin­ku ir bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi ne­ bu­vo, to­dėl li­kę „Fi­ji Tra­vel“ ak­ci­ nin­kai nu­spren­dė ne­stum­ti sa­vęs į duo­bę ir įsteig­ti nau­ją įmo­nę, ku­ ri tie­siog tęs­tų veik­lą. Juk bu­vo­me ne­ži­nio­je, o veik­lą vyk­dy­ti rei­kė­jo“, – pa­sa­ko­jo Dž.Kup­raš­vi­lis. Pa­vei­kia vi­są rin­ką

Dž.Kup­raš­v i­l is pa­t i­k i­n o, kad dėl su­kaup­tos pa­tir­ties par­tne­ riai neiš­si­gan­do ant bank­ru­ta­vu­ sios bend­ro­vės pa­ma­tų su­si­kū­ru­ sio nau­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus. Anot jo, ne­pa­bū­go ir klien­tai, nors klau­si­mų vis dėl­to bū­ta. Tu­riz­mo bend­ro­vių bank­ro­tas smar­kiai pa­vei­kia poil­siau­to­jų pla­ nus ir su­ke­lia įta­ru­mą bei at­sar­gu­ mą. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Lie­tu­vo­je Par­da­vi­mų de­ par­ta­men­to va­do­vo Eval­do Ma­la­ kaus­ko tei­gi­mu, rin­ka pa­si­kei­tu­sias nuo­tai­kas be­ma­tant pa­jun­ta.

„Ne­to­li­ma praei­tis, kai žlu­go vie­ nas stam­bes­nių lie­tu­vių ka­pi­ta­ lo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių, pa­ro­dė, kad to­kie at­ve­jai, kai ato­sto­gos neį­ vyks­ta ar­ba bū­na su­ga­din­tos, ne tik at­ne­ša ma­te­ria­li­nių bei mo­ra­li­nių nuo­sto­lių žmo­nėms. Tai iš es­mės su­kre­čia vi­są tu­riz­mo rin­ką – iš­ krei­pia jos ro­dik­lius, ma­ži­na bend­rą klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą tu­riz­mo įmo­ nė­mis, slo­pi­na žmo­nių no­rą ke­liau­ ti“, – sa­kė E.Ma­la­kaus­kas.

Evaldas Ma­la­kaus­kas:

Pa­tys poil­siau­to­jai pri­va­lo bū­ti bud­rūs ir at­sa­kin­gai pa­si­rink­ti, kam no­ri pa­ti­kė­ti sa­ vo ato­sto­gas bei joms skir­tus pi­ni­gus.

Ta­čiau, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“ rin­ko­da­ros ir ko­mu­ ni­ka­ci­jos va­do­vės Si­gi­tos Da­bu­lės tei­gi­mu, dau­giau­sia dėl pa­sta­rų­jų įvy­kių rin­ko­je nu­ken­tė­jo nau­jos ar­ ba silp­nes­nės bend­ro­vės, nes dau­ gu­ma gy­ven­to­jų at­si­grę­žė į stip­ riuo­sius rin­kos da­ly­vius. Pa­ta­ria ver­tin­ti pa­ti­ki­mu­mą

Ste­bė­da­mi ne­sta­bi­lią rin­ką ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riai vie­nin­gai pa­brė­ žia, kad pla­nuo­da­mi sa­vo ato­sto­gas poil­siau­to­jai tu­rė­tų ne­pra­ras­ti at­ sar­gu­mo ir pa­tik­rin­ti bend­ro­ves, kurioms mo­ka pi­ni­gus. Anot S.Da­bu­lės, ren­kan­tis ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­rių ga­lio­ja tos pa­čios tai­syk­lės, kaip ir tik­ri­nant bet ku­ rią ki­tą bend­ro­vę: ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į veik­los truk­mę, vi­sa­pu­sį in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mą bei skaid­ ru­mą, nuo­sek­lu­mą ir ki­tų klien­tų at­si­lie­pi­mus. „Ver­ti­nant praė­ju­sius įvy­kius ir ste­bint da­bar vyks­tan­čius pro­ce­ sus įsta­ty­mų lei­dy­bos sri­ty­je, aiš­ ku, kad tu­riz­mo sek­to­rių kont­ro­ liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos į bank­ro­tų pre­ven­ci­ją žiū­ri at­sa­kin­gai. Ta­čiau, ne­pai­sant to, pa­tys poil­siau­to­jai pri­va­lo bū­ti bud­rūs ir at­sa­kin­gai pa­si­rink­ti, kam no­ri pa­ti­kė­ti sa­ vo ato­sto­gas bei joms skir­tus pi­ni­ gus“, – sa­kė E.Ma­la­kaus­kas.

„„Kir­tis: ne­pa­si­ti­kė­ji­mas tu­riz­mo pa­slau­gų rin­ka la­biau­siai at­si­lie­pia smul­kiems jos da­ly­viams. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Komentaras

Gied­rė Tom­ke­vi­čiū­tė

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

D

rau­di­mo su­tar­tis tarp ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riaus ir drau­ di­mo įmo­nės su­da­ro­ma iki vie­nų me­tų, tad ga­l i­ma si­ tua­ci­ja, kai tu­ris­ti­nės ke­lio­nės pir­kė­jas mo­ka už ke­lio­nę, ku­ri pra­si­dės vė­liau, nei bai­g ia­si ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus

tu­r i­mas drau­d i­mas. Tu­r iz­mo įsta­t y­ me nu­ma­ty­ta, kad ke­lio­nių or­ga­ni­za­ to­riaus pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas pa­nai­ ki­na­mas, jei­gu paaiš­kė­ja, jog pa­slau­gų tei­kė­jas ne­tu­ri drau­di­mą pa­tvir­ti­nan­ čio do­ku­men­to, – to­kiu at­ve­ju ky­la ri­ zi­ka, kad, ne­pra­tę­sus drau­di­mo ir pa­ nai­k i­nus ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r iaus pa­ž y­mė­ji­mo ga­l io­ji­mą, ke­l io­nė neį­ vyk­tų ir tu­ris­tas pa­tir­tų nuo­sto­lių. Svar­bu, kad ke­l io­n ės pir­kė­j as pa­s i­ do­m ė­t ų, ka­d a bai­g ia­s i ke­l io­n ių or­ ga­n i­z a­to­r iaus drau­d i­m as, – ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r ius pri­va­lo sa­vo in­ter­ne­ to sve­t ai­nė­je ir su­da­ro­mo­se tu­r iz­mo pa­s lau­g ų su­t ar­t y­s e skelb­t i duo­me­ nis apie drau­d i­mo įmo­n ę, vyk­d an­

čią ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r iaus prie­vo­ lių įvyk­dy­mo lai­d a­v i­mo drau­d i­m ą, taip pat drau­d i­m o su­t ar­t ies ga­l io­ ji­m o ter­m i­n ą, drau­d i­m o liu­d i­j i­m o nu­me­r į. Pab­rėž­ti­na, jog drau­džia­muo­ju įvy­kiu lai­ko­mas ke­l io­n ių or­ga­n i­z a­to­r iaus prie­vo­l ių ne­v yk­dy­mas (pa­v yz­d žiui, neį­vyk­dy­ta ke­lio­nė) dėl ke­lio­nių or­ga­ ni­za­to­riaus pa­žy­mė­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ne­mo­ku­mo, jei šios prie­žas­tys at­si­ra­do drau­di­mo ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu. Tai­g i tu­r is­t as per 3 mė­ne­s ius nuo drau­džia­mo­jo įvy­kio die­nos dėl lai­da­ vi­mo drau­di­mo iš­mo­kos tu­ri kreip­tis į Vals­t y­bi­n į tu­r iz­mo de­par­ta­men­tą.


8

antradienis, vasario 28, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų šlei­fas tę­sia­si

Moterų algos vejasi vyrų

Lie­tu­vo­je per­nai dau­giau­sia įmo­nių, ku­rias val­dė fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­ty­ru­sioms bend­ro­vėms va­do­vau­jan­tys ar va­do­ va­vę as­me­nys, bu­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sek­to­riu­je. Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sek­to­riu­je nau­ jų įmo­nių, tu­rin­čių nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, skai­čius au­go spar­čiau­siai. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia kre­di­tų biu­ras „Cre­di­tin­fo“. „Vie­na ver­tus, 2011 m. pra­dels­ti šios sri­ties įmo­nių įsi­pa­rei­go­ji­mai au­go lė­čiau ir tarp jų, pa­ly­gin­ti su 2010 m., bu­vo ma­ žiau bank­ro­to at­ve­jų. Ki­ta ver­tus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sri­ty­je vei­kian­ čios įmo­nės iš vi­sų sek­to­rių iš­si­sky­ rė di­džiau­siu tur­to areš­tų skai­čiu­mi. Treč­da­lis šių įmo­nių yra per silp­no fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo, kad vyk­dy­tų sa­vo kre­di­to­ri­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ar­ba jau yra už­fik­suo­ti jų ne­vyk­dy­mo fak­tai“, – sa­kė „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­do­vė Ali­na Bue­mann. „Cre­d i­t in­f o“ duo­m e­n i­m is, dau­giau nei 4 pro­c. iš 2011 m.

­re­gist­ruo­tų 8,5 tūkst. nau­jų įmo­ nių tu­rė­jo nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų. Tai reiš­kia, kad jų va­do­vai bu­vo ar te­bė­ra va­do­vau­jan­tys as­me­nys ar­ba ak­ci­nin­kai bend­ro­vė­se, ku­rios tu­ri ne­pa­deng­tų pra­dels­tų sko­lų, tur­to areš­tų, yra lik­vi­duo­ja­mos, bank­ru­ tuo­jan­čios ar jau bank­ru­ta­vu­sios. La­biau­siai nau­jų įmo­nių, tu­rin­ čių nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, per­nai su­ma­žė­jo pre­ky­bos sek­to­riu­je. Pa­ ge­rė­ju­sią si­tua­ci­ją at­spin­di ir ki­ti ro­dik­liai – sek­to­riaus įmo­nių pra­ dels­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai praė­ju­siais me­tais iš­li­ko 2010-ųjų ly­gio, o tur­ to areš­tų bei bank­ro­tų at­ve­jų su­ ma­žė­jo penk­ta­da­liu, ar­ba 20 pro­c. Nau­jai įsteig­tos įmo­nės, jau tu­rin­ čios nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, pa­sak „Cre­di­tin­fo“, daž­nai vėl su­si­du­ria su mo­ku­mo pro­ble­mo­mis. Šių me­

Nors ato­trū­kis tarp abie­jų ly­čių asmenų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­ kes­čio Lie­tu­vo­je yra ma­žiau­sias per pen­ke­rius me­tus, dar­bo rin­ ko­je mo­te­rys vis dar su­lau­kia ma­žes­nio fi­nan­si­nio įver­ti­ni­mo.

4

proc.

per­nai ­re­gist­ruo­tų nau­jų įmo­nių tu­rė­ jo nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų. tų va­sa­rį 40 pro­c., ar­ba 140, to­kių įmo­nių jau tu­rė­jo nei­gia­mų mo­ ku­mo fak­tų. Bend­ra to­kių įmo­nių pra­dels­tų sko­lų su­ma su­da­ro 73 tūkst. li­tų, areš­tuo­to tur­to bend­ ra ver­tė sie­kia 410 mln. li­tų, sko­ los „Sod­rai“ – 144 mln. li­tų.

„„Sko­li­nin­kai: fi­nan­si­nių sun­ku­

BNS, KD inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

mų tu­rė­ju­sių bend­ro­vių va­do­vai tų pa­čių pro­ble­mų neiš­ven­gia ir nau­jo­se įmo­nė­se.

Tam, kad mo­te­rų me­ti­nės pa­ ja­mos pri­lyg­tų vi­du­ti­niam vy­ rų už­dar­biui, joms tek­tų dirb­ ti 38 die­no­mis il­giau, kaip ro­do „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­ sų ins­ti­tu­to dar­bo už­mo­kes­čio skir­tu­mų ana­li­zė. Ly­gaus dar­bo už­mo­kes­čio die­na šie­met Lie­tu­vo­je pa­skelb­ ta anks­čiau nei įpras­ta – va­sa­rio 23-ią­ją. Tą­dien mo­te­rų, dir­bu­ sių nuo 2011 m. pra­džios, at­ly­ gi­ni­mai pa­sie­kė vi­du­ti­nį me­ti­ nį vy­rų už­dar­bį, gau­tą per 2011 m. Tai yra ma­žiau­sias ato­trū­kis tarp abie­jų ly­čių dar­bo už­mo­ kes­čio nuo 2006 m., kai pra­dė­ ta rink­ti to­kia sta­tis­ti­ka. 2011 m. pa­sku­ti­nio ket­vir­čio duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je bu­vo be­veik 13 pro­c. ma­žes­nis nei vy­rų ir sie­kė 1576 li­tus per mė­ne­sį. Tai reiš­kia, jog vy­rui už­dir­bant 1 li­tą mo­te­ris ga­vo 87,1 cen­to. „Atot­rū­kis tarp vy­rų ir mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­čio nė­ra uni­ka­lus Lie­tu­vos reiš­ki­nys. Tai dau­ge­lio, jei ne vi­sų, ša­lių ten­den­ci­ja. Pa­ vyz­džiui, ES skir­tu­mo vi­dur­kis svy­ruo­ja apie 17 pro­c., o Lat­vi­jo­ je 2010 m. vy­rų dar­bo už­mo­kes­tis bu­vo di­des­nis vi­so­se veik­los sri­ty­ se. Šiuo po­žiū­riu si­tua­ci­ja Lie­tu­ vo­je pra­na­šes­nė nei ša­ly­je kai­my­ nė­je – eg­zis­tuo­ja ke­tu­rios veik­los, kur mo­te­rys už­dir­ba dau­giau nei vy­rai“, – sa­kė „Swed­bank“ As­ me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­ vė Lie­tu­vo­je Ode­ta Blo­žie­nė. 2011 m. tre­čią ket­vir­tį mo­te­rys už­dir­bo ne ma­žiau nei vy­rai pri­ va­lo­mo­jo so­cia­li­nio drau­di­mo, van­dens su­rin­ki­mo, val­dy­mo ir tie­ki­mo, trans­por­to ir san­dė­lia­ vi­mo bei bend­ro­jo vi­du­ri­nio ug­ dy­mo sri­ty­se. O di­džiau­sios ly­čių at­sto­vų už­mo­kes­čio žirk­lės už­fik­ suo­tos pi­ni­gi­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo, fi­nan­si­nė­je ir drau­di­mo, far­ma­ci­ nių pre­pa­ra­tų ga­my­bos sri­ty­se. Iki 2007 m. vy­rų ir mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­tis ki­to pa­na­šiu tem­pu, ta­čiau eko­no­mi­nio pa­ ki­li­mo me­tais vy­rų at­ly­gis di­dė­ jo spar­čiau ir ato­trū­kis išau­go. 2009 m. ly­gaus dar­bo už­mo­ kes­čio die­na nu­si­kė­lė net į ko­ vo 23-ią­ją. Pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei re­ce­si­ jai ato­trū­kis ėmė ma­žė­ti, la­biau trau­kian­tis vy­rų at­ly­gi­ni­mams. Nuo 2008-ųjų per tre­jus me­tus vy­rų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis su­ma­žė­jo dau­giau nei 7 pro­c., o mo­te­rų at­ly­gio po­ky­tis ne­sie­kė ir pu­sant­ro pro­cen­to. Anot O.Blo­ žie­nės, to­kią dar­bo už­mo­kes­čio di­na­mi­ką di­de­le da­li­mi lė­mė dir­ ban­čių per­si­skirs­ty­mas įvai­riuo­ se veik­los sek­to­riuo­se. KD inf.


9

antradienis, vasario 28, 2012

pasaulis Re­fe­ren­du­mo ne­rengs

Bal­sa­vi­mo ­ re­zul­ta­tai

Ata­ka ­ mo­kyk­lo­je

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­ co­las Sar­ko­zy at­me­tė ga­li­ my­bę su­reng­ti re­fe­ren­du­ mą dėl Eu­ro­pos fis­ka­li­nės draus­mės su­tar­ties, jei­gu bū­ tų per­rink­tas į ša­lies va­do­vo po­stą. Jis pa­reiš­kė, kad toks žings­nis bū­tų per­ne­lyg su­dė­ tin­gas, nes su­tar­tis tu­ri 200 straips­nių.

Apie 90 pro­c. žmo­nių, da­ly­ va­vu­sių Si­ri­jo­je vy­ku­sia­me re­fe­ren­du­me, pa­rė­mė nau­jos ša­lies kons­ti­tu­ci­jos pro­jek­tą. Ak­ty­vu­mas bu­vo 57,4 pro­c. Si­ri­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos va­do­vas Mo­ham­me­das al Shaa­ras pa­reiš­kė, kad dau­ gu­mo­je ša­lies ra­jo­nų bal­sa­vi­ mas vy­ko nor­ma­liai.

Kliv­lan­do prie­mies­ty­je esan­ čio­je Čar­do­no vi­du­ri­nė­je mo­ kyk­lo­je šū­viais su­žeis­ti ke­ tu­ri jos moks­lei­viai. Kaip pa­ tvir­ti­no pa­rei­gū­nai, įta­ria­ma­ sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Pas­ kelb­ta, kad tai – stu­den­tas. Ma­no­ma, jog jis vei­kė vie­nas. Čar­do­nas yra maž­daug už 30 km į ry­tus nuo Kliv­lan­do.

Ar kve­pia int­ri­ga? Ar kai­rio­sios Vo­kie­ti­jos par­ti­jos „Die Lin­ke“ kan­di­da­tė į ša­lies va­ do­vus Bea­te Klars­feld su­kurs rin­ ki­muo­se int­ri­gą?

Vo­kie­ti­jo­je nea­be­jo­ja­ma, kad į pre­ zi­den­to po­stą bus iš­rink­tas 72 me­ tų liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų pa­sto­rius Joa­chi­mas Gauc­kas. Ta­čiau „Die Lin­ke“ yra pa­reiš­ku­si, kad ne­rems pa­sto­riaus. Esą šis va­do­va­vo mil­ ži­niš­kam ar­chy­vui, ku­rį, griu­vus Ber­ly­no sie­nai 1990 m., pa­li­ko Ry­ tų Vo­kie­ti­jos slap­to­ji po­li­ci­ja „Sta­ si“, o tarp „Die Lin­ke“ na­rių yra ne­ ma­žai Ry­tų Vo­kie­ti­jos ko­mu­nis­tų. Ber­ly­ne gi­mu­si B.Klars­feld sa­ko, kad, nors ne vi­sai pri­ta­ria „Die Lin­ ke“ po­li­ti­kai, jai gar­bė bū­ti no­mi­nuo­ tai tarp kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus. Par­ti­jos iš­kel­ta B.Klars­feld – ge­ rai ži­no­ma na­cių me­džio­to­ja. 73ejų mo­te­ris su sa­vo vy­ru pran­cū­zų tei­si­nin­ku Ser­ge’u yra išaiš­ki­nu­si ne vie­ną na­cių ka­ro nu­si­kal­tė­lį. Pa­sau­ly­je mo­te­ris iš­gar­sė­jo, kai pri­si­dė­jo prie gar­saus na­cių nu­si­ kal­tė­lio Klau­so Bar­bie, ku­ris An­ t­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais bu­vo pa­gar­sė­jęs kaip Lio­no bu­de­lis, de­ mas­ka­vi­mo praė­ju­sio amžiaus aš­ tun­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je. Tie­sa, Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­nė ge­ riau­siai pri­si­me­na B.Klars­feld dėl an­tau­sio, ku­rį ji 1968 m. vie­šai skė­lė tuo­me­čiam kanc­le­riui Kur­ tui Geor­gui Kie­sin­ge­riui ir pa­va­ di­no jį na­ciu. De­ja, jos ga­li­my­bės men­kos. Vo­kie­ti­jo­je pre­zi­den­tą ren­ka spe­cia­lus su­si­rin­ki­mas, ku­ rį su­da­rys par­la­men­to na­riai ir ki­ ti aukš­to ran­go po­li­ti­kai. O vi­sos di­džio­sios Vo­kie­ti­jos po­li­ti­nės jė­ gos, tarp jų – ir kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel kon­ser­va­to­riai, ku­rie nė­ra itin pa­ten­kin­ti opo­zi­ci­jos kan­di­da­ tu J.Gauc­ku, su­ta­rė, kad bū­tent jis tu­rė­tų pa­keis­ti į įvai­rius skan­da­lus įsi­vė­lu­sį Chris­tia­ną Wulf­fą. Šis at­si­sta­ty­di­no po to, kai pro­ku­ ro­rai ėmė­si veiks­mų siek­da­mi, kad bū­tų pa­nai­kin­ta jo tei­si­nė ne­lie­čia­ my­bė. Įta­ria­ma, kad jis pa­si­nau­do­jo drau­go, fil­mų pro­diu­se­rio, pa­slau­ go­mis, o pa­skui tas drau­gas ga­vo pa­sko­los ga­ran­ti­jas, ku­rių sie­kė. BNS inf.

„„Kan­d i­d a­tė: na­cių me­džio­to­ją

B.Klars­feld par­ti­ja „Die Lin­ke“ no­rė­tų ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos pre­zi­ den­to po­ste. AFP nuo­tr. 

Rin­ki­mai – ant no­ sies, at­mos­fe­ra kais­ ta. An­tai, Ru­si­jos vals­ty­bi­nė te­le­vi­zi­ja pa­skel­bė, kad išaiš­ kin­tas są­moks­las nu­žu­dy­ti pa­tį Vla­ di­mi­rą Pu­ti­ną.

„„Išpuolis: Uk­rai­nos ir Ru­si­jos žval­gy­ba tvir­ti­na, kad Če­čė­ni­jos su­ki­lė­lių va­das D.Uma­ro­vas (nuotr. kairė­

je) ke­ti­no nu­žu­dy­ti premjerą V.Pu­ti­ną. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Są­moks­las prieš rin­ki­mus Išaiš­kin­ti planai

Pir­ma­sis ka­na­las pa­skel­bė, kad Ru­si­jos ir Uk­rai­nos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos Uk­rai­no­je suė­mė du as­ me­nis, sie­ja­mus su są­moks­lu nu­ žu­dy­ti V.Pu­ti­ną po ko­vo 4 d. vyk­ sian­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų. Te­le­vi­zi­ja re­por­ta­že, ku­ris fil­ muo­tas Uk­rai­no­je, tvir­ti­no, kad du vy­rai esą vyk­dė če­čė­nų ko­ vo­to­jų va­do Do­ku Uma­ro­vo, Ru­ si­j o­j e kal­t i­n a­m o or­ga­n i­za­v us sprog­di­ni­mus Mask­vos met­ro ir Do­mo­de­do­vo oro uos­te, įsa­ky­ mus. Re­por­ta­že pa­ro­dy­ta, kaip įta­ ria­mie­ji sa­ko, jog sa­vo iš­puo­ liui ruo­šė­si Uk­rai­nos uos­ta­mies­ ty­je Ode­so­je, o jį įvyk­dy­ti ke­ti­no Mask­vo­je. Te­le­vi­zi­ja nu­ro­dė, kad trys są­ moks­li­nin­kai at­vy­ko į Uk­rai­ną iš Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų per Tur­ ki­ją su „aiš­kio­mis D.Uma­ro­vo at­ sto­vų inst­ruk­ci­jo­mis“. „Mums lie­pė: pir­miau­sia at­vyk­ si­te į Ode­są ir iš­mok­si­te ga­min­ ti bom­bas“, – sa­kė suim­ta­sis Il­ja Pian­zi­nas. – Vė­liau Mask­vo­je su­ reng­si­te iš­puo­lius prieš ko­mer­ci­ nius ob­jek­tus, o ga­liau­siai mė­gin­ si­te nu­žu­dy­ti Pu­ti­ną.“ Do­mė­tis šių as­me­nų veik­la, pa­ sak te­le­vi­zi­jos, Uk­rai­nos kontrž­ val­gy­ba ėmė­si po to, kai vie­nas iš są­moks­li­nin­kų žu­vo per spro­ gi­mą Ode­so­je sau­sio 4 d. Ma­no­ ma, kad spro­gi­mas įvy­ko ga­mi­ nant bom­bas. Ant­ro­jo suim­to­jo – Ada­mo Os­ ma­je­vo – ne­šio­ja­ma­ja­me kom­piu­ te­ry­je bu­vo vaiz­do įra­šas, ku­ria­me V.Pu­ti­nas ma­to­mas sė­dan­tis į sa­ vo au­to­mo­bi­lį. „Vis­kas bu­vo at­lik­ta, kad tu­rė­tu­ me su­pra­ti­mą, kaip jis sau­go­mas, – aiš­ki­no A.Os­ma­je­vas. – Ga­lu­ ti­nis tiks­las – at­vyk­ti į Mask­vą ir mė­gin­ti nu­žu­dy­ti prem­je­rą Pu­ti­ ną. Ga­lu­ti­nis ter­mi­nas – po Ru­si­ jos pre­zi­den­to rin­ki­mų.“

Ban­dė des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį

V.Pu­ti­no at­sto­vas Dmit­ri­jus Pes­ ko­vas tei­gė, kad yra su­si­pa­ži­nęs su in­for­ma­ci­ja, ta­čiau at­si­sa­kė de­ta­ liau ko­men­tuo­ti. Ne­ko­m en­ta­vo suė­m i­m o nei Ru­si­jos, nei Uk­rai­nos spe­cia­lių­ jų tar­ny­bų at­sto­vai. Tie­sa, Uk­ rai­n os kontrž­val­g y­b os at­s to­v ė Ma­r i­n a Os­ta­p en­ko pa­tvir­t i­n o, jog nu­s i­kal­t ė­l ių tai­k i­nys bu­vo V.Pu­ti­nas.

Mask­vo­je su­reng­ si­te iš­puo­lius prieš ko­mer­ci­nius ob­jek­ tus, o ga­liau­siai mė­ gin­si­te nu­žu­dy­ti Pu­ti­ną. „Ga­liu ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti, kad jie pla­na­vo pa­si­kė­si­ni­mą į V.Pu­ti­ ną“, – kal­bė­jo at­sto­vė. Ru­si­jos Dū­mos par­la­men­ta­ rai pa­reiš­kė, kad są­moks­las bu­ vo ban­dy­mas des­ta­bi­li­zuo­ti pa­

V.Pu­ti­nas plie­kė es­tus ir lat­vius Ru­si­jos prem­je­ras nau­ja­me straips­ ny­j e pa­reiš­kė, jog Mask­va „kuo ryž­t in­g iau­siai“ sieks, kad Lat­v i­jos ir Es­t i­jos vy­r iau­sy­bės įgy­ven­d in­ tų tarp­tau­t i­n ių or­ga­n i­za­ci­jų re­ko­ men­da­ci­jas dėl tau­t i­n ių ma­ž u­mų tei­sių už­t ik­r i­n i­mo. Pa­sak prem­je­ ro, „svar­bu nie­ka­da neuž­mirš­ti mi­ li­jo­nų tė­v y­nai­n ių, gy­ve­nan­čių ki­ to­se ša­ly­se, in­te­re­sų“, taip pat Ru­ si­jos pi­l ie­č ių, iš­v yks­t an­č ių į už­ sie­n į dirb­t i ar­ba poil­siau­t i. Kal­bė­ da­mas apie re­fe­ren­du­mą Lat­v i­jo­ je, V.Pu­t i­nas, pa­reiš­kė, kad šis bal­ sa­vi­mas tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­ nei aki­vaiz­d žiai pa­de­monst­ra­vo „pro­b­le­mos opu­mą“.

dė­tį Ru­si­jo­je prieš rin­ki­mus. Kaip tvir­ti­no de­pu­ta­tas Ni­ko­la­jus Ko­ va­le­vas, anks­čiau va­do­va­vęs Fe­ de­ra­li­nei sau­gu­mo tar­ny­bai, pra­ ne­ši­mų apie pla­nuo­ja­mus te­ro­ro ak­tus Ru­si­jo­je dau­gė­ja. Čia pat jis pa­gy­rė Ru­si­jos spe­ cia­lią­sias tar­ny­bas, kad jos ge­rai pa­si­ruo­šė ga­li­moms pro­vo­ka­ci­ joms. Že­mų­jų par­la­men­to rū­mų Sau­ gu­mo ir an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­te­to va­do­vė Iri­na Ja­ro­va­ja pri­ta­rė, kad pa­si­kė­si­ni­mu siek­ta des­ta­bi­li­zuo­ ti pa­dė­tį. Premjero triu­kas?

Tie­sa, tarp pa­pras­tų ru­sų ži­nia apie pa­si­kė­si­ni­mą į ant­rą­jį vals­ ty­bės pa­rei­gū­ną su­kė­lė ne ne­ri­ mą, o iro­ni­ją. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se dau­ge­ lis tei­gė, kad V.Pu­ti­nas tik ban­do lai­mė­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas. Vie­nas in­ter­nau­tas, pa­si­va­di­nęs zil­nur, iro­ni­za­vo: „Aš se­ku nau­jie­nas per te­le­vi­zi­ją – Pu­ti­nas at­sklei­dė, kad į jį ban­dy­ta pa­si­kė­sin­ti. Prieš pat rin­ki­mus... Klou­nai“. Ki­ti V.Pu­ ti­nu pa­si­pik­ti­nę ru­sai sa­vo pro­

tes­tą reiš­kė ne prie kom­piu­te­rių, o gat­vė­se. Mask­vo­je sa­vait­ga­lį į pro­tes­tą, pa­sak opo­zi­ci­jos, su­si­rin­ko apie 34 tūkst. žmo­nių, nors po­li­ci­jos at­sto­vai su­skai­čia­vo 10 tūkst. Pro­tes­tuo­to­jai su­si­ki­bo ran­ko­ mis ir su­for­ma­vo gy­vą­ją gran­di­nę ap­link mies­to cent­rą. De­monst­ ran­tus svei­ki­no pro ša­lį va­žiuo­ jan­tys au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai. Ai­dė­jo ne­nut­rūks­ta­ma au­to­mo­ bi­lių sig­na­lų se­ri­ja. „Atė­jo­me čia, nes ne­su­tin­ka­me su tuo, kas įvy­ko per par­la­men­ to rin­ki­mus“, – sa­kė 22 me­tų Mi­ chai­las. „Žmo­nės atė­jo čia, nes ti­ki­ si, kad šį kar­tą jų bal­sai bus įskai­ čiuo­ti“, – sa­kė ki­tas gy­vo­sios gran­di­nės da­ly­vis, 48 me­tų vy­ras, taip pat var­du Mi­chai­las. Tie­sa, tuo pat me­tu Mask­vos gat­ves už­plū­do ir V.Pu­ti­no ša­li­ nin­kai. Jie da­li­jo Ru­si­jos tris­pal­vės spal­vų kas­pi­nus, taip pat ran­ko­se lai­kė len­te­les su už­ra­šais „Pu­ti­nas my­li vi­sus“ ir „Iki Pu­ti­no per­ga­lės li­ko sa­vai­tė“. BNS, „Dai­ly Mail“, „Reu­ters“, ITAR-Tass inf.


10

antradienis, vasario 28, 2012

sportas Jau­nių rink­ti­nę ly­dė­jo sėk­mė

„La­zio“ eki­pa – ket­vir­ta

„De­vils“ – ­ že­myn

Bal­ti­jos ša­lių jau­nių leng­vo­ sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­ pų ma­čą Es­ti­jo­je po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos lai­mė­jo Lie­ tu­vos rink­ti­nė, su­rin­ku­si 230 taš­kų. Ant­ri – es­tai (213), tre­ti – lat­viai (131). Lie­tu­vos 16-me­čių šuo­lių į aukš­tį re­ kor­dą pa­ge­ri­no Gin­ta­rė Nes­ tec­ky­tė – 1,87 m.

Try­lik­tą per­ga­lę Ita­li­jos „Se­ rie A“ fut­bo­lo čem­pio­na­te iš­ ko­vo­jo 4-ą vie­tą dvi­de­šim­ties ko­man­dų tur­ny­re uži­man­tis Ro­mos „La­zio“ (45 tšk.) klu­ bas, ku­riam at­sto­vau­ja Ma­ rius Stan­ke­vi­čius. „La­zio“ sa­ vo aikš­tė­je 1:0 įvei­kė 15-ojo­je po­zi­ci­jo­je esan­čią „Fio­ren­ti­ną“ (28 tšk.).

Dvi­de­šimt pir­mą­jį re­zul­ta­ty­ vų per­da­vi­mą NHL čem­pio­na­ te at­li­ko Dai­nius Zub­rus, ta­ čiau jo at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­ jo Džer­sio „De­vils“ (74 tšk.) klu­bas 3:4 pra­lai­mė­jo Tam­pos „Light­ning“ (62 tšk.) eki­pai ir Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je nu­kri­to į 6-ąją vie­tą. D.Zub­rus jau yra įmu­šęs 15 įvar­čių.

Žvaigž­dėms – liaup­sės ir kri­ti­kos strė­lės Ma­rius Bag­do­nas Or­lan­de su­reng­ta­me 61-aja­me NBA „Vi­sų žvaigž­džių“ sa­vait­ga­ ly­je tra­di­ciš­kai ne­trū­ko įspū­din­ gų aki­mir­kų ir re­kor­dų, ta­čiau šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kė ir kri­ti­kos dėl ma­žė­jan­čio kai ku­ rių rung­čių po­pu­lia­ru­mo. Kri­to M.Jor­da­no re­kor­das

Tra­di­ciš­kai svar­biau­siu šven­tės ak­cen­tu ta­po „Ry­tų“ ir „Va­ka­ rų“ ko­man­dų rung­ty­nės. Ke­vi­no Du­ran­to ir Ko­be Bryan­to ve­da­ mi va­ka­rie­čiai re­to re­zul­ta­ty­vu­ mo rung­ty­nė­se šven­tė per­ga­lę 152:149. Jau per pir­muo­sius du kė­li­nius „Va­ka­rai“ į var­žo­vų krep­šį įme­ tė 88 taš­kus ir pa­sie­kė vi­sų lai­kų re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­dą. Dar vie­ nu is­to­ri­niu pa­sie­ki­mu pa­si­bai­gus dvi­ko­vai džiau­gė­si nu­ga­lė­to­jų ko­ man­dos žvaigž­dė K.Bryan­tas. Los An­dže­lo „La­kers“ ly­de­ris su­rin­ ko 27 taš­kus ir ta­po vi­sų lai­kų re­ zul­ta­ty­viau­siu „Vi­sų žvaigž­džių“ rung­ty­nių žai­dė­ju, ap­len­kęs le­ gen­di­nį Mi­chae­lą Jor­da­ną. K.Bryan­to są­skai­to­je da­bar – 271 taš­kas. M.Jor­da­nas yra su­ rin­kęs 262 taš­kus. Nau­din­giau­sio žai­dė­jo pri­zas iš­ke­lia­vo į Ok­la­ho­mą – „Thun­ der“ eki­pos ly­de­ris K.Du­ran­tas pel­nė 36 taš­kus. Pri­si­mi­nė D.Pet­ro­vi­čių

„Oro ka­ra­liaus“ pri­zas ati­te­ko Ju­ tos „Jazz“ eki­pos puo­lė­jui Je­re­my Evan­sui – jis per­šo­ko žmo­gų ir įdė­jo į krep­šį du ka­muo­lius. Ne­ma­žai da­liai krep­ši­nio aist­ ruo­lių šių me­tų kon­kur­sas di­de­ lio įspū­džio ne­pa­li­ko. Vis daž­niau pa­si­girs­ta kal­bų, kad „Oro ka­ra­ liaus“ kon­kur­so pres­ti­žas menks­ ta, nes ja­me ne­da­ly­vau­ja ryš­kiau­ sios NBA žvaigž­dės, o žai­dė­jai

kar­to­ja anks­tes­nių me­tų kom­po­ zi­ci­jas. Tri­taš­kių kon­kur­są ant­rą kar­ tą per „Vi­sų žvaigž­džių“ is­to­ri­ ją laimėjo sun­kio­jo kraš­to puo­ lė­jo po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­jan­tis krep­ši­nin­kas – sėk­mė ap­lan­kė Mi­ne­so­tos „Tim­ber­wol­ves“ aukš­ taū­gį Ke­vi­ną Lo­ve’ą. 2006-ai­siais tuo pa­čiu pri­zu džiau­gė­si ir vo­ kie­tis Dir­kas No­witz­ki. Fi­na­le K.Lo­ve’as ap­len­kė re­ zul­ta­ty­viau­sią ly­gos krep­ši­nin­ką K.Du­ran­tą 17:14. Vie­nas iš kon­ kur­so da­ly­vių Ant­ho­ny Mor­row vil­kė­jo le­gen­di­nį Kroa­ti­jos snai­ pe­rį Dra­že­ną Pet­ro­vi­čių pa­ger­ bian­čius marš­ki­nė­lius. Įžai­dė­jų rung­ties pri­zas ati­te­ko tre­čią kar­tą to­kia­me kon­kur­se da­ ly­va­vu­siam Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės ir San An­to­ni­jaus „Spurs“ ata­kų di­ri­gen­tui To­ny Par­ke­riui. Uk­rai­no­je – ly­gio­sios

To­kia pa­ti šven­tė sa­vait­ga­lį praū­ žė ir Uk­rai­nos krep­ši­nio ly­go­je, kur dvi­ko­va tarp vie­tos krep­ši­ nin­kų ir le­gio­nie­rių bai­gė­si ly­gio­ sio­mis – 124:124. Uk­rai­nie­čių ko­man­dai at­sto­va­ vęs 2009-ųjų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­nas Mi­chai­ las Ani­si­mo­vas per 15 mi­nu­čių pel­nė 2 taš­kus, o nau­din­giau­siu žai­dė­ju iš­rink­tas JAV ir Uk­rai­nos pi­lie­ty­bes tu­rin­tis gy­nė­jas Ste­ ve­nas Burt­tas. Jis pel­nė 47 taš­ kus ir pa­tai­kė 8 to­li­mus me­ti­ mus iš 11.

Re­zul­ta­tas„Va­ka­rai“–„Ry­tai“ 152:149 (39:28, 49:41, 36:43, 28:37). K.Du­ran­tas 36 taš­kai, K.Bryan­tas 27, B.Grif ­fi­nas 22/L.Ja­me­s as 36, D.Wa­de’as 24, D.Wil­liam­sas 20.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Žal­gi­rie­čių var­žo­vai at­ver­čia sa­vo ko­zi­rius Va­sa­rio vi­du­ry­je Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo vie­ną iš at­ran­kos eta­pų lai­mė­jęs Kau­no „Žal­gi­ris“ su­ži­no­jo tre­čią­jį sa­vo var­žo­vą Stam­ bu­le vyk­sian­čia­me aš­tuo­nių eki­pų fi­na­lo tur­ny­re. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

At­kak­lus ser­bų der­bis

„„Šou: NBA asai per „Va­ka­rų“ ir „Ry­tų“ ma­čą dau­giau juo­ka­vo, nei rim­

tai ko­vė­si. 

„„Ap­ši­li­mas: „Žal­gi­rio“ jau­ni­mas ke­lia­la­pį į Eu­ro­ly­gos aš­tuo­nių eki­pų fi­na­lo tur­ny­rą iš­ko­vo­jo Kau­ne.

Belg­ra­de su­reng­ta­me ket­vir­ta­ja­me at­ran­kos tur­ny­re trium­fa­vo vie­tos „Crve­na Zvez­da“ eki­pa. Fi­na­le Mi­la­no Man­da­ri­čiaus auk­ lė­ti­niai 74:73 pa­lau­žė ki­tą Ser­bi­jos sos­ti­nės ko­man­dą „Par­ti­zan“. Nu­ ga­lė­to­jų gre­to­se iš­si­sky­rė nau­din­ giau­sio žai­dė­jo pri­zą at­siė­męs 210 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas Du­ša­nas Ris­ti­čius. „Crve­n a Zvez­d a“ pri­s i­j un­g ė prie anks­čiau ke­lia­la­pius į Tur­ ki­j ą iš­ko­vo­j u­s ių „KK Zag­reb“, Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ir „Žal­ gi­rio“ eki­pų. Praė­ju­sių me­tų Eu­ ro­ly­gos tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jas „KK Zag­reb“ lai­m ė­jo gruo­d į vy­k u­s į tur­ny­rą Ro­mo­je, vil­nie­čiai – Bar­ se­lo­nos prie­mies­ty­je Ljob­re­ga­to l’Hos­p i­ta­l e­te su­reng­t ą eta­p ą, o To­mo Ma­siu­lio va­do­vau­ja­mi žal­ gi­rie­čiai trium­fa­vo sa­vo­je „Žal­gi­ rio“ are­no­je. Be šių ke­tu­rių eki­pų fi­na­lo tur­ ny­re, ku­ris vyks ge­gu­žės 10–13 d. Stam­bu­le, taip pat da­ly­vaus Eu­ro­ ly­gos fi­na­lo ket­ver­to klu­bų jau­ni­mo ko­man­dos.

Bran­duo­lys ne­si­keis

„Nus­pė­ti, kaip ga­lė­tų su­si­klos­ty­ ti pa­grin­di­nis tur­ny­ras Tur­ki­jo­je, kol kas la­bai sun­ku. Iš jau pa­te­ku­ sių ko­man­dų ge­riau­siai mums pa­ žįs­ta­mas „Lie­tu­vos ry­to“ jau­ni­mas. Net nea­be­jo­ju, kad ki­tos dvi ke­lia­la­ pius iš­ko­vo­ju­sios eki­pos taip pat la­ bai ga­lin­gos. Su bu­vu­sios Ju­gos­la­vi­

Tomas Ma­siu­lis:

Ko­man­dos bran­duo­lys tik­rai iš­liks tas pa­ts. jos krep­ši­nio mo­kyk­los auk­lė­ti­niais rung­ty­niau­ti vi­sa­da sun­ku. Zag­re­ bo klu­bas lai­mė­jo per­nykš­tį tur­ny­ rą, o šie­met juos į prie­kį ve­da ir vy­rų Eu­ro­ly­go­je ga­na so­li­džiai rung­ty­ niau­jan­tis Da­rio Sa­ri­čius. „Crve­ na Zvez­da“ ly­de­ris – 210 cm ūgio D.Ris­ti­čius. Aki­vaiz­du, kad ko­vo­ti su to­kiais var­žo­vais tik­rai bus ne­ leng­va“, – svars­tė T.Ma­siu­lis. Tre­ne­ris pra­si­ta­rė, kad į Stam­ bu­lą grei­čiau­siai ve­šis tuos krep­ ši­nin­kus, ku­rie lai­mė­jo at­ran­kos

tur­ny­rą Kau­ne. „Ko­man­dos bran­ duo­lys tik­rai iš­liks tas pa­ts. Dar yra ne­ma­žai lai­ko, no­rė­tų­si, kad žai­dė­ jai iš­veng­tų trau­mų ir bū­tų svei­ki, – dien­raš­čiui tei­gė „Žal­gi­rio“ jau­ni­ mo stra­te­gas. Du­kart čem­pio­nai

Stip­riau­sių Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo ko­ man­dų tur­ny­ras šie­met or­ga­ni­zuo­ ja­mas ju­bi­lie­ji­nį, de­šim­tą­jį kar­tą. Jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo ko­man­dų tur­ny­rą yra lai­ mė­ję du kar­tus, o fi­na­le žai­dė pen­ kis kar­tus. 2003-iai­siais Bar­se­ lo­no­je kau­nie­čiai fi­na­le 87:80 nu­ga­lė­jo Tel Avi­vo „Mac­ca­bi“ bend­raam­žius, o nau­din­giau­siu tur­ny­ro žai­dė­ju bu­vo pri­pa­žin­tas Ro­lan­das Ali­je­vas. 2007-ai­siais „Žal­gi­rio“ jau­ni­ mo ko­man­da trium­fa­vo Atė­nuo­se, fi­na­le 78:74 nu­ga­lė­ju­si Belg­ra­do FMP krep­ši­nin­kus. Nau­din­giau­siu tur­ny­ro žai­dė­ju tą­syk bu­vo pri­pa­ žin­tas Do­na­tas Mo­tie­jū­nas. 2005, 2006 m. ir per­nai žal­gi­rie­ čiai taip pat žai­dė fi­na­le, ta­čiau du­ kart iš ei­lės 64:97 ir 55:59 nu­si­lei­do jau­nie­siems Mask­vos CSKA krep­ši­ nin­kams, o praė­ju­sią ge­gu­žę 65:76 pra­lai­mė­jo „KK Zag­reb“ eki­pai.


11

antradienis, vasario 28, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Lie­tu­vis – ­ vėl čem­pio­nas

Tau­rę iš­ko­vo­jo „Li­ver­pool“

Nu­ga­lė­jo ­ ly­de­rį

Ri­man­tas Mar­ti­šaus­kas lai­mė­ jo už­da­rų pa­tal­pų BUCS (Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos uni­ver­si­ te­tų ir ko­le­džų spor­to or­ga­ni­ za­ci­jos) leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tą, nu­stū­męs ru­tu­lį 17,93 m. Lie­tu­vis bri­tų stu­den­ tų žie­mos leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bes lai­mė­jo jau ket­vir­ tą kar­tą.

Ang­li­jos fut­bo­lo ly­gos tau­rę („Cur­ling Cup“) aš­tun­tą kar­ tą, ta­čiau tik po de­vy­ne­rių me­ tų per­trau­kos iš­ko­vo­jo „Li­ver­ pool“ klu­bas, le­gen­di­nia­me Vemb­lio sta­dio­ne įvy­ku­sia­me le­mia­ma­me ma­če po bau­di­nių se­ri­jos 3:2 įvei­kęs II di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čią Vel­so „Car­ diff Ci­ty“ vie­nuo­li­kę.

VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos A gru­pė­je Ri­mo Kur­ti­ nai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ (12 per­ga­ lių, 3 pra­lai­mė­ji­mai, 2-oji vie­ ta) eki­pa 69:65 įvei­kė ly­de­rį Ka­za­nės „Unics“ (12, 2). 6-oje vie­to­je – Kau­no „Žal­gi­ris“ (11 rung­ty­nių, 5 per­ga­lės, 6 ne­ sėk­mės).

Op­ti­miz­mas su ne­ri­mo drumz­lė­mis Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­ja (LDSF) į atei­tį žvel­gia op­ti­ mis­tiš­kai, ta­čiau ne­sle­pia su­si­rū­pi­ni­mo dėl jau­no­sios kar­tos ug­dy­mo. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Fi­nan­sa­vi­mu pa­ten­kin­ti

„No­ri­me, kad kuo dau­giau mū­ sų spor­ti­nin­kų va­žiuo­tų į olim­pi­ nes žai­dy­nes Lon­do­ne. Tai prio­ ri­te­tas, – sa­kė LDSF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Vac­lo­vas Šiugž­di­nis. – Taip pat mums la­bai svar­bios Bal­ ti­jos ša­lių dau­gia­die­nės lenk­ty­nės, o ki­tas vie­nas rim­tes­nių iš­ban­dy­ mų – Eu­ro­pos dvi­ra­čių tre­ko čem­ pio­na­tas Pa­ne­vė­žy­je.“ Praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je įvy­ ko ei­li­nis LDSF ata­skai­tų su­va­ žia­vi­mas. Pa­sak LDSF ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus, fe­de­ra­ci­ja pa­ten­kin­ ta Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­do (KKSRF) lė­šų pa­skirs­ty­mu. „Pui­kiai su­pran­ta­me, kad vals­ty­ bės fi­nan­si­nė pa­dė­tis nė­ra pa­pras­ta, – kal­bė­jo V.Šiugž­di­nis. – Pi­ni­gų ga­ vo­me dau­giau, ne­pai­sant to, kad pa­ts fon­das bu­vo su­si­trau­kęs. Kū­no kul­tū­ ros ir spor­to de­par­ta­men­tas su­ge­bė­jo vis­ką su­tvar­ky­ti taip, kad spor­ti­nin­ kai, be­si­ren­gian­tys olim­pia­dai, fi­nan­ sa­vi­mo su­ma­žė­ji­mo ne­pa­jau­tė.“ Šiais me­tais LDSF bu­vo skir­ta 535 tūkst. li­tų – 130 tūkst. li­tų dau­giau ne­gu per­nai.

gru­pi­nė­se lenk­ty­nė­se, vie­nas iš jų – ir in­di­vi­dua­lio­se. Tiks­liai ži­no­ me, kad olim­pia­do­je da­ly­vaus Si­ mo­na Kru­pec­kai­tė. Ti­ki­mės, kad plen­to lenk­ty­nė­se va­žiuos trys lie­ tu­vės. Klau­si­mų ky­la dėl mo­te­rų ko­man­di­nių per­se­kio­ji­mo lenk­ty­ nių ir sprin­to ko­man­dos“, – var­di­jo LDSF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius.

Vaclovas Šiugždinis:

S.Kru­pec­kai­tė – aukš­ čiau­sio ly­gio spor­ ti­nin­kė. Kar­tais su­ lau­kia­me klau­si­mų, ko­dėl me­da­lių nė­ra dau­giau, bet žmo­gus – ne ro­bo­tas. Olim­pie­čių są­ra­šas, pa­sak jo, tu­ rė­tų paaiš­kė­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. „S.Kru­pec­kai­tė – aukš­čiau­sio ly­gio spor­ti­nin­kė. Esa­me pri­pra­tę prie jos per­ga­lių. Kar­tais su­lau­kia­me klau­ si­mų, ko­dėl me­da­lių nė­ra dau­giau, bet tu­ri­me su­pras­ti, kad žmo­gus – ne ro­bo­tas. Da­bar rei­kia gal­vo­ti tik apie ge­rą re­zul­ta­tą olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se“, – svars­tė V.Šiugž­di­nis.

S.Kru­pec­kai­tė – ne ro­bo­tas

„Ga­lu­ti­nio olim­pi­nės rink­ti­nės są­ ra­šo dar ne­tu­ri­me, nes te­be­vyks­ ta at­ran­ka į žai­dy­nes. Jau ži­no­ma, kad du vy­rai plen­ti­nin­kai star­tuos

Rū­pes­tis – spor­to mo­kyk­los

Pap­ra­šy­tas įver­tin­ti Lie­tu­vos dvi­ ra­čių spor­to si­tua­ci­ją, pa­šne­ko­vas at­si­du­so.

„Mo­te­rų plen­to rink­ti­nė­je vyks­ ta kar­tų kai­ta. Vy­rų spor­te yra įdo­ mių da­ly­kų. Per­nai „Tour de Fran­ ce“ lenk­ty­nes lai­mė­jo ko­man­da, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo ir Ra­mū­nas Na­var­daus­kas. Per 90-ies me­tų Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to is­to­ri­ ją to dar ne­bu­vo, o vai­ki­nui – tik 24-eri. Tai sen­sa­ci­ja“, – pa­brė­žė V.Šiugž­di­nis. LDSF va­do­vas pri­mi­nė ir Ai­ džio Kruo­pio per 2011-uo­sius su­ rink­tus taš­kus. „Be to, taš­kus rin­ ko ir Ge­di­mi­nas Bag­do­nas, ir Ta­das Šuš­ke­vi­čius. Vai­ki­nai iš­ko­vo­jo tei­ sę da­ly­vau­ti olim­pi­nių žai­dy­nių in­ di­vi­dua­lio­se lenk­ty­nė­se. Tai tei­kia op­ti­miz­mo“, – sa­kė LDSF ge­ne­ra­ li­nis sek­re­to­rius. V.Šiugž­di­nis at­krei­pė dė­me­sį į jau­niau­sius dvi­ra­ti­nin­kus, ku­rie ren­gia­mi sa­vi­val­dy­bių spor­to mo­ kyk­lo­se: „Ži­no­me, kad sa­vi­val­dy­ bių biu­dže­tai su­dė­tin­gai for­muo­ ja­mi, pi­ni­gų už­ten­ka tik tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mams. Vi­sa ki­ta gu­la ant tė­ve­lių pe­čių. Vis sun­kiau au­gin­ti nau­ją­ją kar­tą. Spor­ti­nin­kams rei­ kia var­žy­bų, o lė­šų nė­ra. Ma­nau, ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja ne tik dvi­ra­čių spor­te. Lyg ir dek­la­ruo­ja­me jau­ ni­mo užim­tu­mą, bet tuo pat me­ tu sku­ba­me vis­ką ap­mo­kes­tin­ti. Nie­kam ne­svar­bu, kad tė­vai mo­ka už dvi­ra­čius, jų de­ta­les. Biu­dže­ti­ nės įstai­gos per me­tus iš­ga­li nu­ vež­ti vai­kus tik į vie­nas ki­tas var­ žy­bas.“

„„Is­to­ri­ja: R.Na­var­daus­ko sėk­mė 2011-ųjų „Tour de Fran­ce“ lenk­ty­nė­se

su „Gar­min Cer­ve­lo“ eki­pa – vie­nas iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­ to įvy­kių.  To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Dau­giau­sia tro­fė­jų – Že­mai­ti­jos šo­kė­jams Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Šiau­liuo­se įvy­ku­sia­me ša­lies Lo­ ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių čem­pio­na­te trium­fa­vo Že­mai­ti­jos – Klai­pė­dos, Pa­lan­gos ir Kre­tin­gos – at­sto­vai, pen­kių am­žiaus gru­pių var­žy­bo­se iš­ko­vo­ję 7 me­da­lius.

„„Tra­di­ci­ja: J.Venc­kus ir J.Dap­ke­

vi­čiū­tė ant­rus me­tus iš ei­lės ta­ po Lie­tu­vos čem­pio­nais. 

gsn.com.pl nuo­tr.

„Žu­vėd­ros“, „Svi­ve­lio“ ir „Rit­ mo“ klu­bų šo­kė­jai nu­kon­ku­ra­vo Vil­niaus (4 me­da­liai) bei Kau­no ir Pa­ne­vė­žio (po 2 me­da­lius) po­ras. Klai­pė­die­čiai ir pa­lan­giš­kiai do­ mi­na­vo jau­nių var­žy­bo­se. Pag­rin­di­nė­je – suau­gu­sių­jų – gru­pė­je čem­pio­nų ti­tu­lą ap­gy­nė vil­nie­čiai, „Ra­tu­to“ klu­bo ir Gim­ nas­ti­kos spor­to mo­kyk­los due­tas Jo­kū­bas Venc­kus ir Jo­man­tė Dap­ ke­vi­čiū­tė.

Į pro­fe­sio­na­lų gre­tas pe­rė­jus 2011ųjų vi­ce­čem­pio­nams Ge­di­mi­nui Gri­go­niui ir Sand­rai Knia­ze­vi­čiū­tei (Kau­no „Sū­ku­rys“), ant­ro­ji vie­ta vėl te­ko kau­nie­čiams – sū­ku­rie­čiams Ri­har­dui Eg­li­čiui ir Eg­lei Stra­lec­ kai­tei, ku­rie per­nai bu­vo šeš­ti. Jau­ni­mo gru­pė­je taip pat nu­ga­ lė­jo Vil­niaus šo­kė­jai – „Si­lue­to“ klu­bo auk­lė­ti­niai Man­tas Kir­ve­lis ir Svet­la­na Aza­ro­va. 2011-ai­siais ši po­ra pel­nė bron­zą.

7

– tiek medalių iškovojo Klai­pė­dos, Pa­lan­gos ir Kre­tin­gos poros.

Pri­zi­nin­kai „ „ Suau­g u­s ie­j i: 1. J.Venc­k us ir

J.Dap­k e­v i­č iū­t ė (Vil­n ius, „Ra­t u­t o“ ir Gim­n as­t i­k os spor­t o mo­k yk­l a), 2. R.Eg­l i­t is ir E.Stra­l ec­k ai­t ė (Kau­ nas, „Sū­k u­r ys“), 3. A.Puz­r a­v i­n as ir A.Kar­p en­k o („Ra­t u­t o“ ir Gim­n as­t i­ kos SM). „ „ Jau­n i­m as: 1. M.Kir­v e­l is ir S.Aza­

ro­v a (Vil­n ius, „Si­l ue­t as“), 2. M.Got­ ber­g as ir V.Šen­k er („Ra­t u­t o“ ir Gim­n as­t i­k os SM), 3. E.Be­l ou­s o­ vas ir A.Pia­z en­k o (Klai­p ė­d a, „Žu­ vėd­r a“). „ „ Jau­n iai II: 1. E.Rin­g ys ir R.Mon­

gi­n ai­t ė („Žu­v ėd­r a“), 2. O.Va­s i­l iaus­

kas ir O.Gra­m a­l iaus­k ai­t ė (Palan­ ga–Klaipėda, „Svi­v e­l is“–„Žu­v ėd­ ra“), 3. J.Ska­r a ir V.M.Šiau­l y­t y­t ė (Kretinga–Palanga, „Rit­m as“–„Svi­ ve­l is“). „ „ Jau­n iai I: 1. M.Lo­ž ys ir S.Ja­z i­l io­

ny­t ė („Žu­v ėd­r a“), 2. S.Sei­k aus­k as ir L.No­r u­š ai­t ė (Pa­n e­v ė­ž ys, „Rum­ ba“), 3. D.Pia­z en­k a ir A.Jan­k aus­k ai­ tė („Žu­v ėd­r a“). „ „ Jau­n u­č iai II C: 1. K.Bur­n ei­k is ir

I.Še­kai­tė (Kau­nas, „Tvis­tas“), 2. I.Pet­ ru­l ai­t is ir G.Rap­š e­v i­č iū­t ė (Pa­n e­v ė­ žys, „Rid-ri­t o“), 3. H.Kra­n aus­k as ir G.Dei­n e­k ai­t ė („Žu­v ėd­r a“).


12

antradienis, vasario 28, 2012

14p.

Žmogaus kūno paroda Kaune veikia jau 90 metų.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Dizainerį su­si­mąs­ty­ti pri­ver­tė tik an 37-erių ba­tų di­zai­ne­ris Ža­nas Mas­laus­kas ži­no: poil­sis ir svei­kas mais­tas yra bū­ti­ni no­rint iš­sau­go­ti svei­ka­tą. De­ja, po pa­tir­to ant­ ro in­fark­to praė­jus trims mė­ne­siams jis vėl dir­ba dvy­li­ka va­ lan­dų kas die­ną.

Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

– Ko­kia jū­sų dar­bo die­na? – Ke­liuo­si sep­tin­tą va­lan­dą ry­to ir po pen­kių mi­nu­čių jau bū­nu dar­be. Pus­ry­čius taip pat val­gau dar­be. Iš­kart po to pra­de­du dirb­ti. – Kiek lai­ko ski­ria­te poil­siui? – Ma­žai. Grį­žęs na­mo prie va­ka­ rie­nės sta­lo taip pat dis­ku­tuo­ju su žmo­na apie dar­bą, ku­ria­me pla­nus. Ži­nau, kad tai nė­ra ge­rai, bet pa­sta­ ruo­ju me­tu svei­ka­ta rū­pi­nuo­si la­biau nei anks­čiau. Sek­ma­die­niais šiek tiek dau­giau pail­siu. Tra­di­ciš­kai ka­vą ge­ ria­me pas ma­no ma­mą, o pas žmo­nos tė­vus pie­tau­ja­me. Tu­rė­da­mas nau­jų idė­jų, sek­ma­die­nio po­pie­tę pra­lei­džiu dirb­da­mas. Lais­va­lai­kio ir po­mė­gių aš ne­tu­riu. Vie­nin­te­lis ma­no ho­bis – tai ma­no dar­bas. – Jūs nuo­la­tos kal­ba­te apie dar­ bą. Ar tai bu­vo li­gų prie­žas­tis? Ne­se­niai vėl gu­lė­jo­te li­go­ni­nė­ je. Ką sa­kė gy­dy­to­jai? – Lie­pė su­sto­ti. – Ar at­krei­pė­te į tai dė­me­sį ir lai­ko­tės gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mų? – Tur­būt ne­sus­to­siu. Neį­si­vaiz­duo­ ju ši­to. Juk tu­riu įsi­pa­rei­go­ji­mų, no­ riu su­kur­ti sis­te­mą, kad bū­tų ga­li­ma gra­žius ir ko­ky­biš­kus ba­tus par­duo­ti pi­giau. No­riu, kad jie bū­tų pa­sie­kia­ mi vi­siems. Džiaug­čiau­si, jei ga­lė­tu­ me su­kur­ti vie­no mo­de­lio pen­kias ar de­šimt po­rų. Tik, kaip sa­ko­ma, žmo­ gus pla­nuo­ja, o Die­vas juo­kia­si. – Ant­ra­sis in­fark­tas jus iš­ti­ko jau gu­lint li­go­ni­nė­je. Šir­dis ne­ be­pa­kė­lė krū­vio? – Vis­kas bu­vo la­bai pa­pras­tai. Nuo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­čio pra­džios skrai­džiau lyg ant spar­nų. Rei­kė­jo ruoš­tis ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­mui, vi­ sos min­tys bu­vo nu­kreip­tos į dar­bą. Spa­lį ma­ne pa­gul­dė į li­go­ni­nę. Pra­ dė­jo skau­dė­ti ko­ją. Pa­ma­niau, kad pa­si­tem­piau rau­me­nį. To ne­su­reikš­ mi­nau. At­li­kę ty­ri­mus gy­dy­to­jai iš­si­ gan­do: krau­jo ro­dik­liai bu­vo pra­sti, o ir imu­ni­te­tas vi­siš­kai nu­si­lpęs. – Tuo me­tu li­go­ni­nė­je gy­dė­tės ko­ją? – Taip. Ta­da įta­rė ro­žę, nors ne­bu­vo net įdrės­ki­mų. At­si­ra­do nuo­spau­ da. Ne­ga­na to, už­si­krė­čiau auk­si­niu sta­fi­lo­ko­ku. Mil­ži­niš­ko­mis do­zė­mis lei­do an­ti­bio­ti­kus. Kad ir kaip bū­tų keis­ta, tą die­ną, kai iš­ti­ko in­fark­ tas, jau­čiau­si pui­kiai. At­ro­dė, kad grei­tai pa­sveik­siu nuo ki­tų li­gų. Tik va­ka­re pa­si­da­rė kaž­kas ne­ge­rai su šir­di­mi. Tai bu­vo in­fark­tas.

„„Iš­va­da: svei­ka­tos pro­ble­mos, anot Ž.Mas­laus­ko, yra gy­ve­ni­mo va­rik­lis, ver­čian­tis ver­tin­ti smulk­me­nas,

džiaug­tis jo­mis ir kiek­vie­na aki­mir­ka. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

– Ką pa­jau­tė­te? – Skau­dė­jo kai­rę ran­ką, vė­liau

skaus­mas pe­rė­jo į stemp­lę. Spau­ dė krū­ti­nę, iš­py­lė šal­tas pra­kai­tas, krė­tė dre­bu­lys. – Iš­si­gan­do­te? – Aš nie­ka­da nie­ko ne­bi­jau. Ne­bent tik lėk­tu­vų ir lai­vų. Nors ir vai­ruo­ jant au­to­mo­bi­lį ne vi­sa­da ga­li kont­ ro­liuo­ti si­tua­ci­ją. – Ar tap­ti ba­tų kū­rė­ju bu­vo jū­ sų vai­kys­tės sva­jo­nė? – Aš tie­siog ne­tu­rė­jau ki­to pa­si­rin­ki­ mo. Nuo vai­kys­tės sir­gau cuk­ra­li­ge. Vi­sur, kur ei­da­vau ieš­ko­ti dar­bo, nie­ kas ne­no­rė­jo priim­ti. Kai pir­mą kar­ tą at­si­dū­riau li­go­ni­nė­je, ne­sup­ra­tau, kas tai yra, kuo aš ser­gu. Bu­vo gū­dus so­viet­me­tis. Ma­no lo­vą ati­trau­kė nuo sie­nos ir į abi ran­kas pra­dė­jo la­šin­ti vais­tus. Ir taip vi­są pa­rą. Sup­ra­tau, kad tai rim­ta, nors kas ma­nęs lau­kia atei­ty­je – ne­su­vo­kiau.

Skau­dė­jo kai­rę ran­ ką, vė­liau skaus­ mas pe­rė­jo į stemp­ lę. Spau­dė krū­ti­nę, iš­py­lė šal­tas pra­kai­ tas, krė­tė dre­bu­lys. – Kaip tuo me­tu gy­dė­tės cuk­ri­ nį dia­be­tą? – Maiš­ta­vau. Nie­ko ne­klau­siau. La­bai py­kau ant vis­ko ir vi­sų. Ma­ mai at­ve­žus vai­sių, gy­dy­to­jai tik pa­sa­ky­da­vo, kad jų ne­ga­liu val­ gy­ti. Duo­da­vo rie­ke­lę duo­nos, to­ dėl li­go­ni­nės ko­ri­do­riais vaikš­čio­ da­vau al­ka­nas kaip vil­kas. Ta­pau blo­giu­ku ir grį­žęs į mo­kyk­lą ne­ be­ma­čiau tiks­lo mo­ky­tis, vis­kam prieš­ta­ra­vau. Šian­dien, kai jau esu suau­gęs, su­pran­tu, kad tuo me­tu man ver­kiant rei­kė­jo psi­cho­ lo­go pa­gal­bos. Bai­giau de­vy­nias kla­ses ir ma­ niau, kad tik­ra­sis ma­no tiks­las – sun­kio­ji at­le­ti­ka. Vė­liau su­si­ pa­ži­nau su kau­nie­čiu ar­cheo­lo­gu Al­gir­du Juk­ne­vi­čiu­mi ir įsi­trau­kiau į ar­cheo­lo­gi­nius ka­si­nė­ji­mus. Vi­ sa­da mė­gau is­to­ri­ją, fi­zi­nis dar­bas ir­gi bu­vo mie­las šir­džiai. Dir­bau pga­na il­gai, bet vė­liau pa­ste­bė­jau, kad pra­dė­jo silp­ti re­gė­ji­mas, svei­ ka­ta su­pras­tė­jo. Su­vo­kiau, kad tu­ riu keis­ti dar­bą. Tuo me­tu man bu­ vo 23-eji. Dir­bau tam, kad ga­lė­čiau nu­si­pirk­ti bat­siu­vys­tės pa­ten­tą. – Kuo cuk­ri­nio dia­be­to prie­ žiū­ra bu­vo ki­to­kia jū­sų jau­nys­ tės me­tais? – Anks­čiau in­su­li­nas bu­vo vi­sai ki­ toks. Jį rei­kė­jo leis­tis ry­te ir va­ka­ re. Bu­vo sun­ku lai­ky­tis to­kio griež­ to re­ži­mo.


13

antradienis, vasario 28, 2012

sveikata Gri­pas su žie­ma ne­si­trau­kia

Sen­sa­cin­ga far­ma­ci­nin­ko pa­tir­tis

Pa­ra­dok­sa­lu, kad ar­tė­jant pa­va­sa­riui pa­dau­gė­jo ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis. Vals­ty­ bi­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos duo­me­ni­mis, ser­ga­mu­mo ro­dik­lis nuo 33 su­si­rgu­sio­jo per pa­sta­rą­ją sa­vai­ tę, ten­kan­čio 10 tūkst. gy­ven­to­jų, paau­go iki 42,22 iš 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Dau­giau­sia ser­gan­čių­jų bu­vo Vil­niaus (56,38 iš 10 tūks­tan­čių) ir Kau­no (52,6) ap­skri­ty­se, ma­žiau­sia – Tau­ra­gės (22,36) ir Aly­taus (26,96) ap­skri­ty­se. Per sa­vai­tę re­gist­ruo­ ti pa­vie­niai gri­po at­ve­jai Kau­no mies­te ir ra­jo­ne bei Kai­šia­do­rių ra­jo­ne. Gri­pas su­da­ro 0,4 pro­c. vi­sų at­ve­jų. Vai­kai su­da­ro 35,7 pro­c. iš vi­sų sir­gu­sių­jų gri­pu.

Far­ma­ci­jos sri­ty­je 40 me­tų dir­bęs ir kar­je­ros aukš­tu­mų pa­sie­ kęs Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis Šve­di­jos pi­lie­tis Joh­nas Vi­ra­pe­nas iš­ gar­sė­jo kny­ga „Ša­lu­ti­nis po­vei­kis: mir­tis. Iš­pa­žin­tys ir far­ma­ ci­jos vir­tu­vės“. Į 18 pa­sau­lio kal­bų iš­vers­tas kū­ri­nys pa­sa­ko­ja apie tai, kaip pa­tys far­ma­ci­nin­kai at­ran­da nau­jų li­gų, kad nuo jų su­kur­tų nau­jų vais­tų ir taip pa­si­pel­ny­tų, bei pa­pir­ki­nė­ja po­li­ti­ kus. Ne­se­niai vė­žiu su­si­rgus J.Vi­ra­pe­no duk­rai, jis griež­tai lie­pė nu­trauk­ti jai che­mo­te­ra­pi­ją ir ti­ki­na li­go­nę iš­gy­dy­sian­tis sa­vaip, pra­ne­ša „Del­fi“. Anot J.Vi­ra­pe­no, ge­riant far­ma­ci­nin­kų re­ko­ men­duo­ja­mus vais­tus grei­čiau mirš­ta­ma ne nuo li­gos, bet nuo vais­tų ša­lu­ti­nio po­vei­kio.

nt­ras in­fark­tas – Ar vi­sa­da rū­pi­no­tės sa­vo svei­ka­ta? – Ne. Kol gy­ve­nau pas ma­mą, ji pri­ žiū­rė­jo, kaip aš maitinuosi, skai­ čia­vo ka­lo­ri­jas. Man vi­sa tai at­ro­ dė juo­kin­gai, o kar­tu ir kė­lė pyk­tį. – Gal­būt paaug­lys­tės me­tais ne­sup­ra­to­te li­gos rim­tu­mo? – Sup­ra­tau. Li­go­ni­nė pri­ver­tė su­ pras­ti. Ten pa­ma­čiau ak­lą žmo­gų, ki­tas bu­vo be ko­jų. Tai bu­vo su­kre­ čian­ti pa­tir­tis. Aš pra­dė­jau sku­bė­ti gy­ven­ti. Pui­kiai su­vo­kiau, kad nie­ ko nė­ra am­ži­na. Li­go­ni­nė pa­li­ko di­ de­lį ženk­lą ma­no gy­ve­ni­me. – Pir­ma­sis in­fark­tas jus iš­ti­ko, kai jums bu­vo 29-eri, o ant­ra­ sis – po aš­tuo­ne­rių me­tų. Juk tai yra per­ne­lyg jau­nas am­žius to­kioms li­goms? – Tai tie­sa. Ir ta­da daug dir­bau. Ne­ se­niai bu­vau pra­dė­jęs vers­lą. Dar­bas bu­vo sė­di­mas, tai­siau ba­tus. Pa­ var­gau nuo to, to­dėl no­rė­jo­si fi­zi­nės veik­los. Įsi­tai­siau na­muo­se štan­gą, pra­dė­jau daug spor­tuo­ti. S­por­tuo­ jant in­fark­tas ir iš­ti­ko. Tik pir­mą kar­tą ne­sup­ra­tau, kad tai in­fark­tas. Ma­niau, kad nu­kri­to cuk­raus kie­kis krau­jy­je. Jau­čiau pa­ni­ką, ne­sup­ra­ tau, kas vyks­ta. Net ne­pa­gal­vo­jau, kad tai ga­li bū­ti šir­dis. At­ro­dė, kad vi­du­je kaž­kas tuoj sprogs. Bu­vo blo­ ga. Nuk­li­bikš­čia­vau iki tua­le­to, at­ si­sė­dau ant že­mės ir įsi­spy­riau į grin­dis. Stai­ga pra­ra­dau są­mo­nę. Py­ki­no, ta­čiau ne­vė­miau. Pri­si­me­nu bai­sų skaus­mą. Tik la­biau­siai gai­la bu­vo sū­naus. Jis bu­vo ma­žas ir vi­ sa tai ma­tė, iš­gy­ve­no. Net ir da­bar sun­ku apie tai kal­bė­ti. – Ka­da bu­vo kons­ta­tuo­tas in­ fark­tas? – Jau ži­no­jau li­go­ni­nių sis­te­mą. Grei­to­sios pa­gal­bos lauk­ti te­ko il­ gai. Gliu­ko­zės kie­kis krau­jy­je bu­vo su­ma­žė­jęs, nes ne­si­rū­pi­nau svei­ka­ ta. Ma­no or­ga­niz­mą iš­ti­ko šo­kas, krau­ja­gys­lės už­si­kim­šo. Tai ir bu­vo pir­mo­jo in­fark­to prie­žas­tis. – Kal­ba­te lyg me­di­kas... – Taip. Juk vis­ką pe­rė­jau ne kar­tą. – Tur­būt tai bu­vo ženk­las, kad rei­kia iš es­mės keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą. Su­tin­ka­te? – Po to mė­ne­sį bu­vo skir­ta rea­bi­li­ ta­ci­ja. Psi­cho­lo­gai ban­dė pa­keis­ti ma­no mąs­ty­mą, o aš juk vis­ką su­ pra­tau. Ma­nęs klau­sė, ar ga­liu kam nors pa­sa­ky­ti ne. Aš at­sa­kiau, kad ne­ga­liu. Jei kas nors ma­nęs pra­šo ir aš ma­tau, kad ga­liu pa­dė­ti, tik­rai pa­dė­siu. Psi­cho­lo­gė pa­pra­šė ma­nęs su­si­ta­pa­tin­ti su be­ždžio­ne. Ban­ džiau su­pras­ti, bet tik pri­ta­ria­mai pa­link­čio­jau gal­vą. Ji tur­būt su­pra­ to, kad tai ma­nęs ne­pa­vei­kė. Tik ta­

da sa­na­to­ri­jos psi­cho­lo­gė man pa­ sa­kė fra­zę, ku­ri iš es­mės su­pur­tė: ne­pa­kei­čia­mų pil­nos ka­pi­nės. Ta­da su­pra­tau, kad tai ir bu­vo ta ri­ba. – Ar po rea­bi­li­ta­ci­jos grį­žus į na­mus bu­vo leng­va pri­si­tai­ky­ ti prie nau­jo gy­ve­ni­mo rit­mo? – Ma­niau, kad vis­kas praė­jo, bet te­ ko pri­pa­žin­ti, kad gy­ve­ni­mas pa­si­ kei­tė iš es­mės. Ta­po nor­ma pa­kel­ti ne dau­giau kaip pen­kis ki­log­ra­mus ir vaikš­čio­ti tik la­bai lė­tai. Pir­mas die­ nas po in­fark­to man liep­da­vo ne­sku­ bė­ti, ne­ga­lė­jau net paei­ti. Gy­dy­to­jai lie­pė kas­dien nu­si­leis­ti lif­tu į pir­mą aukš­tą ir gi­liai kvė­puo­jant pa­ly­pė­ti tris laip­tu­kus pir­myn ir at­gal. Bu­vau la­bai jau­nas, to­dėl ne­no­rė­jau pri­pa­ žin­ti, kad tu­riu rim­tų svei­ka­tos pro­ ble­mų. Nek­lau­siau pa­ta­ri­mų ir dar la­biau pa­ken­kiau svei­ka­tai. – Pa­ga­liau tai su­pra­to­te? – Da­bar pra­dė­jau ei­ti mie­go­ti anks­ čiau, nes taip ga­li­ma ge­riau pail­sė­ ti. Su­vok­ti ir pri­pa­žin­ti, kad esi li­ go­nis, vi­sa­da yra la­bai sun­ku. Tai rei­kia pa­sa­ky­ti drau­gams, ar­ti­ mie­siems, lai­ky­tis griež­to re­ži­mo. Sten­giuo­si ko­re­guo­ti mi­ty­bą. Tik per šven­tes sau lei­džiu pa­si­mė­gau­ti sal­du­my­nais, rie­bes­niais pa­tie­ka­ lais. Dia­be­ti­kai tu­ri val­gy­ti svei­ką mais­tą. Ry­tą tra­di­ciš­kai ge­riu ka­vą ar ar­ba­tą ir su­val­gau ke­lis su­muš­ ti­nius, o pie­tums, kai rei­kia sku­bė­ti, val­gau deš­re­les. Gal­būt rei­kė­tų me­ niu paį­vai­rin­ti, bet kar­tais bū­na iš­ ties sun­ku at­si­trauk­ti nuo dar­bo. Po in­fark­to ma­ma į dar­bą at­neš­da­vo svei­ko ir šil­to na­mi­nio mais­to, ku­ ria­me gau­su vi­ta­mi­nų. Po ant­ro in­ fark­to gy­ve­nu dėl sa­vęs. – Dvy­li­ka dar­bo va­lan­dų per pa­rą yra la­bai daug. Ką da­ro­te dėl sa­vo svei­ka­tos ir sa­vęs? – Su­kū­riau nau­ją ko­lek­ci­ją. Gy­ve­ ni­mas yra lai­ki­nas, to­dėl gy­ven­ti rei­kia čia ir da­bar. Kū­ry­ba yra dar­ bas. Nuo­la­ti­nis dar­bas ma­ne vi­sa­ da ra­mi­na. Šiuo me­tu dir­bu klau­sy­ da­ma­sis sim­fo­ni­nio or­kest­ro įra­šų. Sū­nus lan­ko A.Sa­bo­nio spor­to mo­ kyk­lą, žai­džia krep­ši­nį. Sma­gu, kai jis gra­žiai su­žai­džia. Džiau­gia­mės tuo ir lei­džia­me jį į tre­ni­ruo­tes iš Kė­dai­nių į Kau­ną. Tie­są sa­kant, li­ gos ma­ne iš­mo­kė ver­tin­ti smulk­me­ nas ir džiaug­tis jo­mis. Tai ir yra gy­ ve­ni­mo va­rik­lis. Jei žmo­gus ne­tu­ri jo­kių svei­ka­tos pro­ble­mų, jis ne­ver­ ti­na lai­ko ir pa­ties gy­ve­ni­mo. – Kas jus šian­dien la­biau­siai džiu­gi­na? – Lai­kas su žmo­na ir sū­nu­mi. Sū­nui da­bar še­šio­li­ka me­tų. Ži­no­te, kaip sma­gu, kai paaug­lys pa­klau­sia, ar ir šie­met iš­vyk­si­me ato­sto­gau­ti vi­si trys. Va­di­na­si, auk­lė­jo­me tei­sin­gai.

„„Iš­va­da: po­li­ti­kė K.Pruns­kie­nė ne­se­niai yra sa­kiu­si, kad atė­jo lai­kas su­si­rū­pin­ti svei­ka­ta. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Eksp­rem­je­rė K.Pruns­kie­nė – dar rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je „Ka­zi­mi­rai Pruns­kie­nei diag­no­ zuo­tas in­sul­tas, ta­čiau šiuo me­tu jos būk­lė sta­bi­li“, – va­kar tvir­ti­no Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kų 1-ojo rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­ tas Kėkš­tas. Su­sir­go gi­mi­mo die­ną

Eksp­rem­je­rė, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­kė Ka­zi­mi­ra Pruns­kie­nė į San­ta­riš­kių kli­ni­kas pa­te­ko sek­ma­die­nį, su­si­rgu­si stai­ ga ir ne­ti­kė­tai. Po­li­ti­kė ren­gė­si sa­ vo 69-ajam gim­ta­die­niui. „Pa­cien­tei tai­ko­mos vi­sos ją iš­ ti­ku­siai li­gai gy­dy­ti bū­ti­nos in­ ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos prie­mo­nės. Būk­lė iš­lie­ka sun­ki, bet sta­bi­li­za­ vo­si. Pa­cien­tė ste­bi­ma, jai bus at­ lie­ka­mi pa­pil­do­mi ty­ri­mai būk­lei pa­kar­to­ti­nai įver­tin­ti“, – va­kar kal­bė­jo sky­riaus, ku­ria­me gy­do­ ma po­li­ti­kė, va­do­vas gy­dy­to­jas G.Kėkš­tas. Jo tei­gi­mu, K.Pruns­kie­nės ar­ ti­mie­ji ne­no­ri, kad vie­šai bū­tų skel­bia­mi duo­me­nys apie po­li­ti­ kės svei­ka­tos būk­lę, to­dėl me­di­ kai dau­giau jos ne­ko­men­tuo­ja. Ieš­ko­ma li­gos prie­žas­čių

K.Pruns­kie­nės duk­ra Ra­sa Vait­ kie­nė „Del­fi“ nau­jie­nų po­rta­lui sa­kė, kad po­li­ti­kei bu­vo su­tri­ ku­si krau­jo­ta­ka, ta­čiau svei­ka­tos būk­lė ta­po sta­bi­li, li­go­nė vi­są lai­ ką bu­vo są­mo­nin­ga. Jai at­lie­ka­ mi įvai­rūs ty­ri­mai, pa­gal juos bus nu­sta­ty­tos krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mo prie­žas­tys. Po­li­ti­kės duk­ters tei­gi­mu, li­ga K.Pruns­kie­nę už­klu­po sek­ma­die­ nį, kai ji tu­rė­jo švęs­ti sa­vo gim­ta­ die­nį. Po­li­ti­kė yra gi­mu­si 1943 m. va­sa­rio 26 d.

„Mes ke­ti­no­me šei­mos ra­te, su vai­kais ir anū­kais, pa­va­ka­rie­niau­ ti jos gim­ta­die­nio pro­ga. Išė­jo­me ir jai pa­si­da­rė ne­ge­ra. Išk­vie­tė­me gy­dy­to­jus ir iš­ve­žė­me į li­go­ni­nę“, – pa­sa­ko­jo R.Vait­kie­nė. Dėl K.Pruns­kie­nės li­gos su­si­rū­ pi­ni­mą pa­reiš­kė Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos sek­re­to­ria­to at­sto­vė Dan­ guo­lė Taut­vy­die­nė.

Rei­kia la­biau rū­pin­ tis ir sa­vo svei­ka­ta, ir sa­vo pi­ni­gais. „Svei­ka­tos su­tri­ki­mas ga­na rim­ tas, su­si­jęs su krau­jo­ta­ka, būk­lė sta­bi­li“, – tvir­ti­no D.Taut­vy­die­nė. Su­si­rū­pi­no svei­ka­ta

Po­li­ti­kei K.Pruns­kie­nei pa­sta­ruo­ ju me­tu te­ko pa­tir­ti ne vie­ną ne­ ma­lo­nų in­ci­den­tą. Sau­sio pa­bai­go­je iš Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ rės jos par­ti­jos būs­ti­nė­je il­ga­pirš­ tis pa­vo­gė 30 tūkst. li­tų ver­tės su­ mą įvai­ria va­liu­ta.

„Ma­tyt, ta va­gys­tė man yra sig­ na­las su­si­rū­pin­ti sa­vo as­me­ni­niu gy­ve­ni­mu. Tuos de­šimt­me­čius, kai esu po­li­ti­ko­je, vi­sas jė­gas skir­ da­vau dar­bui. Šis įvy­kis pa­ro­dė, kad tu­riu bū­ti at­sar­ges­nė ir ati­ des­nė. Rei­kia la­biau rū­pin­tis ir sa­vo svei­ka­ta, ir sa­vo pi­ni­gais. Jau daug ką sa­ko fak­tas, kad pa­mir­šau su­mo­kė­ti drau­di­mo įmo­ką“, – tą­ kart vie­nam nau­jie­nų po­rta­lui sa­ kė K.Pruns­kie­nė. Prieš še­še­rius me­tus K.Pruns­ kie­nės duk­ra R.Vait­kie­nė pa­lai­ do­jo sa­vo gy­ve­ni­mo drau­gą Rim­ tau­tą Te­ly­čė­ną, ku­ris mi­rė po ant­ro­jo in­sul­to. 2004 m. va­sa­ rą vai­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį R.Te­ly­ čė­ną ne­ti­kė­tai iš­ti­ko prie­puo­lis, jam su­tri­ko kal­ba. Tuo­met bu­vo ką tik pa­si­bai­gę ša­lies pre­zi­den­ to rin­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­va­vo ir K.Pruns­kie­nė. Vy­rą iš­ti­ku­sio prie­ puo­lio prie­žas­tis – mie­go ar­te­ri­jos su­siau­rė­ji­mas, ku­rį su­kė­lė krau­ ja­gys­lių sie­ne­les pa­žei­du­si lė­ti­ nė li­ga – ate­rosk­le­ro­zė. R.Te­ly­čė­ nui bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja, praė­jus ke­tu­rioms pa­roms jį iš­ti­ko pir­ma­ sis in­sul­tas. KD inf.


14

antradienis, vasario 28, 2012

sveikata sveikata.diena.lt/naujienos

Mi­ru­sio žmo Ap­nuo­gin­tas kū­nas, pa­vie­niai jo or­ga­nai – am­ži­nai žmo­gų do­mi­nan­ti pa­slap­tis. Be jo­ kio šy­do tai de­monst­ruo­ja­ma ne tik uni­ ka­lio­je pa­ro­do­je Vil­niu­je, bet ir se­niai vei­ kian­čia­me Ana­to­mi­jos mu­zie­ju­je Kau­ ne, kur kai­nos už bi­lie­tą de­šimt kar­tų ma­ žes­nės, nei į parodą.

„„Įs­pė­ji­mas: li­ga pa­si­reiš­kia spe­ci­fi­niu bė­ri­mu, ta­čiau jis kar­tais pa­ste­bi­mas pa­vė­luo­tai.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Meningokokinės infekcijos pro­fi­lak­ti­ka – ati­da­ry­ti lan­gai Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Me­nin­go­ko­ki­nei in­fek­ci­jai vie­ną po ki­tos ne­ti­kė­tai pa­si­glem­žiant jau­nas gy­vy­bes, me­di­kai pa­ta­ria daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas. Me­nin­go­ ko­ko bak­te­ri­jos grei­tai žūs­ta gry­ na­me ore ir ne­mėgs­ta, kai šla­piai ir daž­nai va­lo­mos grin­dys.

Vos pa­ste­bė­jus bė­ri­mus, ku­rie vie­nin­te­liai sig­na­li­zuo­ja apie or­ ga­niz­me su­ve­šė­ju­sią bak­te­ri­ją, tam­pa svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė. De­ja, pra­žū­tin­ga li­ga pa­ste­bi­ma tik ta­da, kai jau yra gi­liai įlei­du­ si šak­nis.

Al­vy­das Laiš­ko­nis:

Aš 50 me­tų dir­bu in­fek­to­lo­gu, per tą lai­ką tu­rė­jo­me ne vie­ną ir ne de­šimt mir­ti­nų at­ve­jų.

Su šia li­ga pui­kiai pa­žįs­ta­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­to pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Al­vy­das Laiš­ko­nis. – Ko­dėl to­kia grės­min­ga tam­ pa me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­ja? – Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja – tai ūmi bak­te­ri­nė in­fek­ci­ja, ku­rios sun­kiau­sios kli­ni­ki­nės for­mos – žai­bi­nis sep­sis (krau­jo už­krė­ti­ mas) ar pū­lin­gas me­nin­gi­tas (gal­ vos ir nu­ga­ros sme­ge­nų dan­ga­lų už­de­gi­mas) ga­li baig­tis mir­ti­mi. Nuo šios in­fek­ci­jos per­nai Lie­tu­ vo­je mi­rė sep­ty­ni žmo­nės. Šį mik­roor­ga­niz­mą svei­ki žmo­ nės ne­šio­ja sa­vo no­sia­ryk­lė­je. Me­ nin­go­ko­kų tu­ri apie 30 pro­c. gy­

ven­t o­j ų. Pats ne­š io­t o­jas ga­l i jaus­tis kuo svei­kiau­siai ar­ba dėl šios bak­te­ri­jos ga­li jaus­ti tik­tai leng­vą slo­gą. – Kaip me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­ja pa­kliū­va į or­ga­niz­mą? – Ki­tiems žmo­nėms in­fek­ci­ją jos ne­šio­to­jas per­duo­da oro la­še­li­niu bū­du: čiau­dė­jant, ko­sė­jant. Me­ nin­go­ko­ko bak­te­ri­ja tu­ri plau­ke­ lius, įkvėp­ta jais pri­si­tvir­ti­na prie no­sia­ryk­lės glei­vi­nės. Yra daug me­nin­go­ko­ko ti­pų: A, B, C, D, X, Y, Z ir ki­ti. Nuo ti­po pri­klau­so li­gos sun­ku­mas ir vak­ ci­na. Nuo dau­ge­lio ti­pų ap­sau­go skie­pai, o nuo B, ku­ris da­bar yra Lie­tu­vo­je, skie­po nė­ra. Pa­sau­ly­je la­biau­siai pa­pli­tę A, B ir C ti­pai, Eu­ro­po­je – B ir C. – Kaip neuž­sik­rės­ti šia in­fek­ ci­ja? – Pa­sis­kie­py­ti. No­rint iš­veng­ ti B ti­po, ku­riam skie­po nė­ra, rei­ kia steng­tis ge­rai vė­din­ti ir drėg­nai va­ly­ti pa­tal­pas. Li­gai ypač pa­lan­ ku plis­ti ko­lek­ty­vuo­se. Me­nin­go­ ko­kai la­bai grei­tai žūs­ta gry­na­me ore. De­zin­fek­ci­jos ne­rei­kia. Ar­ti­ mai su su­si­rgu­siuo­ju bend­ra­vu­ siems as­me­nims – kla­sės drau­ gams, šei­moms na­riams iki 15 me­tų re­ko­men­duo­ja­me su­švirkš­ ti vien­kar­ti­nę an­ti­bio­ti­kų do­zę. O jei­gu žmo­gus jau su­si­rgo, svar­ biau­sia kuo grei­čiau at­pa­žin­ti li­ gos po­žy­mius. – O kaip juos at­pa­žin­ti? – Api­ma mie­guis­tu­mas ir silp­nu­ mas, pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ran­ da gal­vos skaus­mas, vė­mi­mas. Bet vi­si šie po­žy­miai bū­din­gi dau­ge­liui in­fek­ci­nių li­gų. Pir­ma­sis grės­min­ gos me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos po­ žy­mis yra at­si­ra­dęs bė­ri­mas, pa­ vyz­džiui, ant sėd­me­nų, šlau­nų. Bė­ri­mas ga­li bū­ti įvai­rio­se kū­no vie­to­se. Su­karš­čia­vu­sį ar ki­taip su­ne­ ga­la­vu­sį li­go­nį rei­kia nu­reng­ti ir ap­žiū­rė­ti, ką gy­dy­to­jai re­tai da­ ro. Bė­ri­mas yra taš­ki­nis. Pas­pau­ dus bė­ri­mą, jis neiš­nyks­ta – tai yra krau­jo iš­si­lie­ji­mas. Vos pa­ste­ bė­jus to­kius bė­ri­mus, rei­kia ne­del­ siant kreip­tis į me­di­kus, nes iš­ber­ to li­go­nio būk­lė ga­li im­ti žai­biš­kai blo­gė­ti.

– Ko­dėl vie­ni, bend­ra­vu­sie­ji su ser­gan­čiuo­ju, pa­tys su­ser­ ga ir net mirš­ta, o ki­tiems nie­ ko neat­si­tin­ka? – Dėl to, kad skir­tin­gos mū­sų or­ ga­niz­mų imu­ni­nės sis­te­mos jė­gos. Jei­gu pa­te­ko la­bai pik­tas me­nin­go­ ko­ko mik­roor­ga­niz­mas ir žmo­gus su­si­rgo, va­di­na­si, tas mik­roor­ga­ niz­mas nu­ga­lė­jo imu­ni­nę sis­te­mą. Rei­kė­tų pri­dur­ti, kad me­nin­go­ko­ ki­ne in­fek­ci­ja daž­nai su­ser­ga vi­siš­ kai svei­ki, stip­rūs ir iki tol be­veik nie­ka­da ne­si­rgę žmo­nės. Žmo­nės nuo šios in­fek­ci­jos mirš­ ta to­dėl, kad pa­vė­luo­ja­ma ją diag­ no­zuo­ti. Įta­rus šią li­gą, rei­kia tuoj pat kreip­tis į gy­dy­to­ją, o jei­gu ky­la abe­jo­nių, me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja ar ne, to­kį pa­cien­tą vis tiek bū­ti­ na hos­pi­ta­li­zuo­ti ir sek­ti jo būk­lę, o at­si­ra­dus bė­ri­mui – im­tis prie­ mo­nių. Lai­mė, ši­tas su­kė­lė­jas yra jaut­ rus pe­ni­ci­li­nui. – Ar anks­čiau šios in­fek­ci­jos atvejų būda­vo Lie­tu­vo­je? – Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja Lie­tu­ vo­je bu­vo ir anks­čiau, tik žur­na­ lis­tai apie ją ne­ra­šy­da­vo. Aš 50 me­tų dir­bu in­fek­to­lo­gu, per tą lai­ ką tu­rė­jo­me ne vie­ną ir ne de­šimt mir­ti­nų at­ve­jų. Kiek­vie­nais me­tais šia liga ser­ga apie 60–70 žmo­ nių. Skel­biant apie mir­ties at­ve­jus žmo­nės iš­si­gąs­ta, bet kar­tu su­ži­ no, kad sun­kios in­fek­ci­nės li­gos nie­kur neiš­ny­ko, kad dau­gu­mos jų ga­li­ma iš­veng­ti pa­si­skie­pi­jus. Pa­ vyz­džiui, šiuo me­tu yra pa­ts lai­kas skie­py­tis nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to – taip pat la­bai bai­sios li­gos.

„„Ne­bai­su: Ana­to­mi­jos mu­zie­ju­je eks­po­na­tai vaiz­duo­ja at­ski­ras žmo­

gaus kū­no da­lis, or­ga­nus ar jų sis­te­mas.

„„Gra­žu: tai ne gė­lių kom­po­zi­ci­jos, o krau­ja­gys­lės – 1980 m. eks­po­na­tas.

Per 10 die­nų Me­nin­go­ko­k i­nės in­fek­ci­jos in­ku­ ba­ci­nis pe­rio­das – 1–10 die­nų (daž­ niau­siai – 4 die­nos). Li­ga pa­vo­jin­ga įvai­raus am­žiaus žmo­nėms. Daž­ niau­siai su­ser­ga vai­kai iki 5-erių. Pa­vo­jų su­si­rgti di­di­na stre­sas, taip pat gre­tu­ti­nės li­gos – vi­ru­si­nės res­ pi­ra­ci­nės in­fek­ci­jos, nu­si­lpęs imu­ ni­te­tas. Su­sir­g i­mų me­n in­go­ko­k i­ne in­fek­ ci­ja pa­dau­gė­ja žie­mą, pa­va­sa­rį, ta­ čiau li­ga ga­li­ma už­si­krės­ti bet ku­ riuo me­tų lai­ku.

Tomo Raginos nuotr.

„„Vystymasis: dabar tokius vaizdus matome ultragarsu.


15

antradienis, vasario 28, 2012

sveikata

o­gaus kū­no pa­slap­tis – be ta­bu

„„Pa­ly­gi­ni­mui: rū­ka­liaus plau­čiai pil­ni juo­dų dė­me­lių, vir-

šuje – svei­ki ne­rū­kiu­sio žmo­gaus plau­čiai.

„„Eks­po­na­tas: Ana­to­mi­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rės V.Kriau­čiū­nie­nės ran­ko­se – vie­no iš try­nu­kų kau­ko­lė.

Žmo­nių kū­nų pa­ro­da „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­bi­tion“, su­reng­ta Vil­ niu­je, su­tik­ta sen­sa­cin­gai. Pa­ro­ do­je eks­po­nuo­ja­mi žmo­gaus or­ga­ nai ir or­ga­niz­mo sis­te­mos. Vie­nus tai šo­ki­ruo­ja, ki­tus nu­vi­lia. Vis dėl­ to su­si­do­mė­ji­mas – di­džiu­lis, nes to­kia pa­ro­da į Lie­tu­vą at­vež­ta pir­ mą kar­tą. Kau­ne, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­ lų uni­ver­si­te­to Ana­to­mi­jos ins­ti­ tu­to Ana­to­mi­jos mu­zie­ju­je, ga­li­ ma pa­ma­ty­ti pa­na­šių eks­po­na­tų, ku­rie čia de­monst­ruo­ja­mi jau be­ veik 100 me­tų: mu­zie­jaus ko­lek­ci­ jos pa­grin­dą su­da­ro 1920–1940 m. su­rink­ti mu­zie­ji­niai pre­pa­ra­tai. Jau nuo XVI a. ana­to­mai sten­gė­si ty­ri­nė­ti mi­ru­sio žmo­gaus kū­ną. „Iš pra­džių jie tai da­rė slap­ta nuo vi­suo­me­nės ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų, vog­čio­mis at­si­ga­ben­da­mi žmo­nių pa­lai­kus į ana­to­mi­ku­mus iš ka­pi­

nių, ir tik vė­liau bu­vo leis­ta ofi­ cia­liai ty­ri­nė­ti mi­ru­sio žmo­gaus kū­ną“, – paaiš­ki­no Lie­tu­vos svei­ ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Ana­to­ mi­jos ins­ti­tu­to va­do­vas pro­fe­so­rius Dai­nius H.Pau­ža. Taip bu­vo ku­ria­mas ana­to­mi­jos moks­las. Da­bar mi­ru­sio žmo­gaus pa­lai­kai yra svar­bus mo­ky­mo­si ob­jek­tas, me­di­ci­nos ir ki­tų svei­ka­tos moks­ lų stu­den­tams ir spe­cia­lis­tams, ku­ rie sten­gia­si at­ske­lis­ti žmo­gaus li­ gos ir mir­ties prie­žas­tis bei tai­ky­to gy­dy­mo efek­ty­vu­mą. Anks­čiau tam tiks­lui nau­do­da­ vo mi­ru­sių be­na­mių ar ka­li­nių pa­ lai­kus. „Da­bar tiek Eu­ro­po­je, tiek Lie­ tu­vo­je nau­do­ja­mi žmo­nių pa­lai­ kai tik pa­gal tes­ta­men­tą ar pa­sku­ ti­nės va­lios pa­reiš­ki­mą, liu­di­jan­tį, kad žmo­gus sa­vo pa­lai­kus pa­lie­ka

Ana­to­mi­jos ins­ti­tu­tui“, – pa­ti­ki­no pro­fe­so­rius D.H.Pau­ža. Po mir­ties ins­ti­tu­te pa­lai­kai bal­ za­muo­ja­mi fik­suo­jan­čiais ir kon­ ser­vuo­jan­čiais tir­pa­lais, kad ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti me­di­ci­nos stu­di­joms. Ana­to­mi­jos ba­zė­je bu­vo pa­da­ry­ta ir ne­ma­žų moks­li­nių at­ra­di­mų. Pa­si­bai­gus bal­za­muo­tų pa­lai­kų sau­go­ji­mo lai­ko­tar­piui Ana­to­mi­jos ins­ti­tu­te pa­lai­kai kre­muo­ja­mi ar­ba lai­do­ja­mi be kre­ma­vi­mo. Ins­ti­tu­tas pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę ir iš­lai­das už pa­lai­kų kre­ma­vi­mą, pa­lai­do­ji­mą ir ka­po prie­žiū­rą. „Pa­ro­dų ir eks­po­zi­ci­jų kū­rė­ jų tiks­las – pa­ro­dy­ti žmo­nėms jų kū­no san­da­rą ir ne­svei­kos gy­ven­ se­nos pa­da­ri­nius, ska­tin­ti rū­pin­tis svei­ka­ta“, – pri­dū­rė Ana­to­mi­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ve­ga Kriau­ čiū­nie­nė. KD inf.

Ins­ti­tu­ tas pri­sii­ ma at­sa­ ko­my­bę už pa­lai­ kų kre­ ma­vi­mą, pa­lai­do­ji­ mą ir ka­ po prie­ žiū­rą. „„Lan­ky­to­ja: Ana­to­mi­jos ins­ti­tu­to ad­mi­nist­ra­to­rė As­ta

Ju­re­vi­čiū­tė daž­nai už­su­ka į mu­zie­jų.


16

antradienis, vasario 28, 2012

menas ir pramogos

Ka­ras po ka­ro V.V.La Re­ži­sie­riaus, poe­to Vy­tau­to V.Lands­ber­gio kū­ry­bo­je po­ka­rio re­zis­ten­ci­ja uži­ma svar­bią vie­tą: fil­mai „Ba­la­dė apie Dau­man­ tą“, „Kai aš bu­vau par­ti­za­nas“, „Par­ti­za­no žmo­na“, spek­tak­lis „Bun­ ke­ris“, bend­ra­dar­bia­vi­mas įra­šant plokš­te­lę „Už lais­vę, Tė­vy­nę ir Ta­ve“. Šian­dien šia­me są­ra­še – al­bu­mas „Try­li­ka bro­lių“.

„„Nuos­ta­ta: kai ne­be­bus kam klaus­ti, ne­be­liks pra­smės ir kur­ti, sa­ko

V.V.Lands­ber­gis. 

Laimučio Brundzos (BFL) nuo­tr.

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

sys pa­na­šūs į žmo­nes“ ir „Per­si­ kū­ni­ji­mai“.

Nau­jo­jo­je plokš­te­lė­je dar­niai su­ skam­ba par­ti­za­nų, liau­dies, au­to­ ri­nės V.V. Lands­ber­gio ir pa­gal ki­ tų poe­tų žo­džius su­kur­tos dai­nos. Ry­šį su ap­dai­nuo­ja­mu lai­ko­tar­piu su­stip­ri­na Rai­mon­do Raš­po­liaus­ko mu­zi­ka­vi­mas kla­vi­ši­niais, flei­ta, ki­ tais inst­ru­men­tais. Ir ne tik su­stip­ ri­na, bet su­tei­kia švie­sos, vil­ties. Švie­sa ir vil­ti­mi abu kū­rė­jai da­ ly­sis ry­toj Teat­ro klu­be su­si­ti­kę su kau­nie­čiais. Va­ka­re skam­bės ei­lės iš V.V.Lands­ber­gio kny­gų „De­be­

– Už ką taip ver­ti­na­te R.Raš­po­ liaus­ko mu­zi­ką, kaip pra­si­dė­jo jud­vie­jų pa­žin­tis? – 2005 m. kur­da­mas fil­mą „Da­bar ir mū­sų mir­ties va­lan­dą“ ieš­ko­jau mu­zi­kos, ku­ri skam­bė­tų tar­si ne­la­ bai iš „šios že­mės“. Fil­mo ope­ra­to­ rius šiau­lie­tis To­mas And­ri­jaus­kas at­ne­šė pa­klau­sy­ti sa­vo bi­čiu­lių su­ kur­tos mu­zi­kos. Ir ne­ti­kė­tai ap­ti­kau ty­lų avan­gar­di­nį reiš­ki­nį – Šiau­lių kom­po­zi­to­rius, ku­rian­čius su­bti­ lią, me­di­ta­ci­nę mu­zi­ką – Dže­rį Jan­

kaus­ką ir Rai­mon­dą Raš­po­liaus­ką. Li­kau su­ža­vė­tas jų kū­ri­nių. Mi­nė­tam fil­mui pa­nau­do­jau Dže­ rio mu­zi­kos frag­men­tus, o vė­les­ niems fil­mams – apie Liud­vi­ką Ja­ ki­ma­vi­čių, apie Jur­gą Iva­naus­kai­tę, „Kai aš bu­vau par­ti­za­nas“, „Nuo pa­sau­lio sto­go“ ir „Par­ti­za­no žmo­ na“ – jau pri­si­kvie­čiau ir R.Raš­po­ liaus­ką. Jis su­kū­rė mu­zi­ką ir ma­no spek­tak­liams „Brie­dis Eu­ge­ni­jus“, „Išė­jau aš sto­tin“. Na­tū­ra­lu, kad pra­dė­ję bend­ra­ dar­biau­ti fil­muo­se ir sce­no­je, ne­ tru­kus pa­ban­dė­me kar­tu ir pa­kon­ cer­tuo­ti. Juo­lab kad Rai­mon­das yra

Ne­by­lio­jo fil­mo trium­fas „Oskarų“ ceremo

To­bu­lam fil­mui ne­rei­kia spe­cia­lių­ jų efek­tų – jam ne­bū­ti­nos net spal­ vos ir kal­ban­tys ak­to­riai. Šią ži­nią pa­sklei­dė JAV Ki­no me­no ir moks­ lo aka­de­mi­ja, kai „Os­ka­rų“ ap­do­va­ no­ji­mų va­ka­re trium­fa­vo ne­by­lus fil­mas „Ar­tis­tas“.

Pran­cū­zi­jos re­ži­sie­riaus Mi­che­lio Ha­za­na­vi­ciaus su­kur­ta juos­ta lai­ mė­jo pen­kis ap­do­va­no­ji­mus. Ge­ riau­sią fil­mą re­ži­sa­vo ge­riau­sias re­ži­sie­rius, pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­li­ko ge­riau­sias ak­to­rius, dė­vė­ jęs ge­riau­siai su­kur­tus kos­tiu­mus ir iš ek­ra­no žvel­gian­tis skam­bant ge­riau­siu gar­so ta­ke­liu pri­pa­žin­ tai mu­zi­kai. „My­liu jū­sų ša­lį“, – at­siim­da­mas jam skir­tą ap­do­va­no­ji­mą sa­kė Jea­ nas Du­jar­di­nas, su­vai­di­nęs ne­by­ lio­jo ki­no žvaigž­dę, ku­rios kar­je­ rą žlug­do at­si­ra­dęs gar­si­nis ki­nas. Jis ta­po pir­muo­ju pran­cū­zu, ga­vu­ siu „Os­ka­rą“ už vai­dy­bą. Mar­ti­no Scor­se­se‘s 3D nuo­ty­ kių fil­mas „Hu­go“, ku­ris tu­rė­jo dau­giau­sia no­mi­na­ci­jų – 11, vie­na dau­giau nei „Ar­tis­tas“, taip pat ga­ vo pen­kis „Os­ka­rus“, ta­čiau vi­si jie bu­vo tech­ni­nių ka­te­go­ri­jų. Me­ryl Streep už įspū­din­gą bu­ vu­sios bri­tų mi­nist­rės pir­mi­nin­ kės Mar­ga­ret That­cher vaid­me­nį

5

– tiek apdovanojimų laimėjo Pran­ cū­zi­jos re­ ži­sie­riaus M.Ha­za­na­ vi­ciaus su­ kur­tas filmas „Artistas“.

„„ Trium­fas: „Ar­tis­tui“ skir­tais „Os­ka­rais“ džiau­gė­si vi­sa kū­rė­jų ko­man­da (iš kai­rės į de­ši­nę): Thomas Langmannas, J.Du­jar­di­nas,

lis, Be­re­ni­ce Be­jo, Pe­ne­lo­pe Ann Mil­ler, Mis­si Py­le ir ke­tur­ko­jis Ug­gie. 

fil­me „Ge­le­ži­nė le­di“ bu­vo pa­gerb­ ta ge­riau­sios ak­to­rės „Os­ka­ru“. Jai žvaigž­dė­mis spin­din­ti Ho­li­vu­do au­di­to­ri­ja plo­jo at­si­sto­ju­si. 62-ejų M.Streep tai jau tre­čias „Os­ka­ras“, bet pir­ma­sis per tris pa­ sta­ruo­sius de­šimt­me­čius, pa­brė­žian­

tis jos, kaip la­biau­siai iš­si­ski­rian­čios sa­vo kar­tos ak­to­rės, sta­tu­są. Oc­ta­via Spen­cer at­siė­mė ap­do­ va­no­ji­mą kaip ge­riau­sia ant­ro­jo pla­no ak­to­rė – už tar­nai­tės vaid­ me­nį dra­mo­je apie pi­lie­ti­nes tei­ses „Tar­nai­tė“.

Ka­na­die­čių ak­to­rius ve­te­ra­nas Chris­top­he­ris Plum­me­ris še­šis de­šimt­me­čius trun­kan­čią kar­je­rą pa­ga­liau vai­ni­ka­vo ge­ro­kai pa­vė­ luo­tu „Os­ka­ru“ – ge­riau­sio ant­ ro­jo pla­no ak­to­riaus ka­te­go­ri­jo­je, už ser­gan­čio naš­lio, ku­ris ga­liau­

siai su­si­tai­ko su sa­vo ho­mo­sek­ sua­lu­mu, vaid­me­nį fil­me „Pra­de­ dan­tie­ji“. Tarp ki­tų lau­rea­tų yra „Ran­go“ su John­ny Dep­po bal­su, ap­do­va­ no­tas ge­riau­sio ani­ma­ci­nio fil­mo „Os­ka­ru“, ir Woo­dy Al­le­nas, ku­


17

antradienis, vasario 28, 2012

menas ir pramogos

ands­ber­gio lū­po­mis itin sen­si­ty­vus, te­le­pa­tiš­kas, jis la­ bai grei­tai įsi­jun­gia į dai­nos au­rą ir ją pa­pil­do, su­stip­ri­na. Iš tų pa­kon­ cer­ta­vi­mų gi­mė du mu­zi­ki­niai pro­ jek­tai – CD „Sap­nas“ ir CD „Try­ li­ka bro­lių“. Pas­ta­rą­ją pri­sta­ty­si­me per kon­cer­tą, Rai­mon­das akom­pa­ nuos dai­noms kla­vi­ši­niais, flei­ta ir ki­tais mu­zi­kos inst­ru­men­tais. – Esa­te sa­kęs, kad plokš­te­le „13 bro­lių“ ska­ti­na­te ne­be­verk­ti dėl skau­daus šio mū­sų tau­tai lai­ko­ tar­pio, o pra­dė­ti džiaug­tis, kad esa­me be­bai­mių ai­niai. Kaip ir ko­dėl ra­do­si toks sie­kis? – „Try­li­ka bro­lių“ – tai nė­ra vien par­ti­za­nų dai­nos. Jų ten tik ke­lios. Tai dau­giau as­me­ni­niai ap­mąs­ty­ mai apie tą skau­dų lai­ką, sa­vo­tiš­ ki per­si­kū­ni­ji­mai. Su Rai­mon­du ne­ ma­žai me­di­ta­vo­me ir mąs­tė­me apie par­ti­za­nų kar­tos ge­bė­ji­mą ne­be­bi­ jo­ti kū­niš­kos pa­bai­gos, per­li­pant na­tū­ra­lias eg­zis­ten­ci­nes bai­mes, – tai itin stip­ri dva­si­nė mo­kyk­la. Tai

onijoje

tar­si nu­švi­ti­mas, nes bai­mė nu­mir­ti yra vie­nas stip­riau­sių vi­di­nių kont­ ro­lie­rių, ku­riuo daž­nai ir nau­do­jo­ si Lie­tu­vos oku­pan­tai. Bet mums ši te­ma ne­bu­vo vien po­li­ti­nė ar is­ to­ri­nė, o la­biau as­me­ni­nė – klau­ si­mas sau: kas aš, iš ko­kios tau­tos esu atei­nan­tis? Ką pa­lie­kan­tis? Ki­ta ver­tus, tai ir sa­vo­tiš­kas is­ to­ri­nių trau­mų gy­dy­ma­sis. Trau­ mų, ku­rias pa­vel­dė­jo­me iš po­ka­riu gy­ve­nu­sių tė­vų. Vi­sa tai per pa­są­ mo­nę per­si­duo­da iš kar­tos į kar­tą ir rei­kia iš­mok­ti vi­sa tai pri­si­min­ti, at­pa­žin­ti, at­pa­lai­duo­ti ir pa­leis­ti. – Su­si­ti­ki­me su kau­nie­čiais skai­ty­si­te ir sa­vo ei­les. Ko­ kias? – Nie­ka­da ne­tu­ri­me išanks­ti­nio pla­ no, koks bus va­ka­ras. Tai pri­klau­ so ir nuo su­si­rin­ku­sių­jų. Pa­jun­ti jų bū­se­nas ir po tru­pu­tį ta­pa­ti­nie­si – kar­tais jau­ti, kad žmo­nės pa­var­gę, liūd­ni, juos rei­kia pa­kel­ti, jiems rei­ kia ko nors links­mes­nio. O kar­tais

prie­šin­gai – pa­jun­ti, jog esa­ma iš­ si­blaš­ky­mo ir ta­da ban­dai nu­grimz­ ti ir į skau­des­nius, gi­les­nius da­ly­kus. Ei­lė­raš­čių yra ir to­kių, ir to­kių. Gal­ būt na­tū­ra­liau­siai ga­li nuskambėti0 is­to­ri­nės re­mi­nis­cen­ci­jos – apie po­ ka­rį, Lie­tu­vos is­to­ri­ją. žal­gi­rio mū­šis

jūs klau­sia­te ka­ra­liau kaip iš­mo­kau skrai­dy­ti:

tai to­kia ko­mos bū­se­na ku­rią pa­siek­ti ga­li kiek­vie­nas ka­ rei­vis ku­ris nors tru­pu­tį do­mi­si paukš­ čiais ku­ris po mū­šio juos le­si­na ir kal­ bi­na kol paukš­čiai pri­pran­ta prie jo ir ne­be­bi­jo jie ima les­ti ka­rei­viams iš ran­kų iš akių, min­čių ir vei­do kol vie­ną die­ną at­si­tū­pę ant pe­ties

kas: V.V.Lands­ber­gio mu­zi­kos ir poe­zi­jos va­k a­ras „De­be­sys, pa­na­šūs į žmo­nes“. kur: Teat­ro klu­be (Ar­chi­tek­tų na­muo­se, Vil­niaus g. 22). kada: va­sa­rio 29 d. 19 val.

čiul­bė­da­mi tie­siai į au­sį iš­duo­da vi­sas sa­vo pa­slap­tis ta­da jau ga­li­ma kel­tis ka­ra­liau nuo že­mės, ga­li­ma iš­skleist sa­vo kru­vi­ną man­ti­ją ir skris­ti lauk iš mū­šio lau­ko už­si­tar­nau­ton is­to­ri­nėn skle­ro­zėn Yra pui­ki dze­no sak­mė apie flei­ti­ nin­ką, ku­ris mo­kė­jo gra­žiai gro­ ti flei­ta; ir jis tu­rė­jo drau­gą, ku­ris pui­kiai mo­kė­jo klau­sy­ti. Kai flei­ti­ nin­kas gro­da­vo apie jū­rą, jo drau­ gas ma­ty­da­vo jū­rą, kai apie miš­ ką – drau­gas klau­sy­da­vo­si miš­ko ir jaus­da­vo jo šla­mė­ji­mą. Bet kar­ tą drau­gas mi­rė, tuo­met flei­ti­nin­ kas su­lau­žė flei­tą ir dau­giau nie­kad ne­beg­ro­jo. Šia pa­sa­ka pa­sa­ko­mas es­mi­ nis me­no prin­ci­pas – klau­san­ty­ sis yra ly­gia­ver­tis kū­rė­jas. Jei­gu jo nė­ra, ne­ver­ta ir kur­ti. Sa­vo gi­ta­ros

dar ne­su­lau­žiau, vis dar su­si­tin­ku žmo­nių, bi­čiu­liių, su ku­riais kar­tu kaž­ką su­ku­ria­me. Kai to ne­be­liks, me­siu šį už­siė­mi­mą. – Ko­kią ži­nią siun­čia­te kau­nie­ čiams šiuo sa­vo kon­cer­tu? – Kai tik pa­ke­liu, sten­giuo­si ne­šti itin pa­pras­tą ži­nią – džiau­ki­mės kiek­vie­na aki­mir­ka, kol dar esa­me ir ga­li­me da­ly­tis. Da­ly­tis pa­tir­tim, dai­nom, ei­lėm, rū­pes­čiais, nuo­jau­ tom, ty­la, mįs­lėm... mįs­lė

kas ten šliau­žia nu­broz­din­tais ke­liais kas ne­ša at­gai­los avi­nė­lį dre­ban­čiom ran­kom kas spok­so nu­blu­ku­siom akim pro spal­vo­tą vit­ra­žą šnibž­dė­da­mas iš­gel­bėk mus avi­nė­li nuo mū­sų pa­čių (vil­kas)

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Danutė KALINIENĖ. Teisingi atsakymai: ZENDAVESTA (pirm.), RODODENDRAS (antr.), REGIONAS (treč.), KOMPANIONAS (ketv.), KALORINGUMAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą... Anastasija iš protėvių paveldėjo neįprastą galią gydyti žmones. Suprasdama, kad tokiais gebėjimais neapdovanotam žaviam rašytojui gali būti sunku su tuo susitaikyti, ji nuslepia tiesą. Tačiau ar ilgam?

M.Ha­za­na­vi­cius, Ja­me­sas Crom­wel­ „Reuters“ nuo­tr.

riam už „Vi­dur­nak­tį Pa­ry­žiu­je“ bu­vo įteik­tas ge­riau­sio ori­gi­na­laus sce­na­ri­jaus „Os­ka­ras“. Fil­mų už­sie­nio kal­ba ka­te­go­ri­jo­ je, kaip ir ti­kė­ta­si, nu­ga­lė­jo Ira­no kū­rė­jų juos­ta „Iš­sis­ky­ri­mas“. KD, BNS inf.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d.


18 2

antraDIENIS, vasario 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda��������������������������������������������������� 19 Perka� ������������������������������������������������������������� 19 Įvairūs������������������������������������������� 19, 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 20 Atsiliepkite!� ��������������������������������������������� 21 Rasta�������������������������������������������������������������� 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

Paslaugos Medikų

Siūlo darbą

907615

AB „Lytagra” ieško žemės ūkio technikos pirkimo-pardavimo vadybininko (Kaune). Darbo pobūdis: žemės ūkio technikos pirkimas-pardavimas, naujų klientų paieška. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (technikos pardavimo patirtis – privalumas); anglų kalba, darbas kompiuteriu, vairuotojo pažymėjimas, atsakingumas, darbštumas, nuovokumas, geri bendravimo įgūdžiai, greita orientacija; gebėjimas dirbti savarankiškai. Tel. (8 37) 405 452, 8 687 57 932. CV siųsti e. paštu e.apanavicius@lytagra.lt.

„Biofirst“ klinikoje doc. Arūnas Ščiupokas, gyd. NEUROLOGAS, medicinos mokslų daktaras, turintis 34 metų darbo patirtį, diagnozuoja ir gydo Parkinsono, Alzheimerio ligą, epilepsiją ir kt. traukulinius sindromus, neuropatiją, radikulopatiją, panikos atakas, kardialgiją, nemigą, migreną, ūminius ir lėtinius nugaros skausmus ir kt. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 916814

915849

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900148

Lengvųjų automobilių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 699 64 366. 915781

Lengvųjų viršutinių drabužių siuvimo įmonei reikalingas (-a) vyr. technologas (-ė). Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas laiku. Visos socialinės garantijos. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 915929

Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368. 903818

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas programinių frezavimo staklių operatorius. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel./faksas 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 913326

„Biofirst“ klinikoje kovo mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele ,,Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis! ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 908748

Darau gydomąjį taškinį masažą. Vilijampolės sveikatos centras, Neries kr. 8, tel. 8 657 60 307. 914601

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692.

Reikalinga pardavėja dirbti mažoje maisto prekių parduotuvėje. Turinčias žalingų įpročių prašom nesikreipti. Tel. 8 633 78 962, e. paštas darbuxs@gmail.com.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

916994

Reikalingi staliai, sugebantys gaminti laiptus. Tel. 8 656 13 841.

912119

884769

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 908844

915904

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 672 23 777. 910483

Siuvėjoms – nuolatinį darbą Domeikavoje (23 miesto autobusas). Pastovios operacijos, atlyginimas nuo 1200 Lt, visada laiku. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandod@takas.lt. 914860

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +32486372176. 916786

Statybinei įmonei reikalingas sąmatininkas (-ė) dirbti statybine sąmatine programa. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt. 916307

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 912702

UAB „Transmiva“ ieško vairuotojų-ekspeditorių (C, CE kategorijos). Kreiptis tel. (8 37) 44 11 55, 44 11 48, 8 676 23 382. 916144

Valymo firmai reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas su plovimo mašina gamybinėse patalpose. Atlyginimas nuo 800 Lt. Tel. 8 620 17 477. 916514

Ieško darbo Vyr. buhalterė ieško nuolatinio darbo. Tel. 8 636 12 263, e. paštas ldlinelis608@gmail.com. 916536

899181

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis: metalo keramikai – 50 proc., kietiems protezams – 10 proc. Nemokamai protezuojame pacientus su TLK iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 915835

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 908796

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 912107

916815

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti moteriškų drabužių parduotuvėje. Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, (8 37) 33 88 22, info@itc.lt. 916229

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 909897

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

916581

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 905961

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 913151

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 916490

Kojų venų tyrimas „Venoscan“ aparatu. „Venotrain“ kompresinės kojinės. Individualus parinkimas. M.Daukšos g. 29, Kaunas. Registracija tel. 204 337.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

912058

915897

Nustebink savo artimą žmogų, padovanok masažo dovanų kuponą! Nugaros masažas, 30 min. – 25 Lt, kursas (5 kartai) – 110 Lt; 9 kartai – 200 Lt; klasikinis segmentinis viso kūno, 1 val. – 50 Lt, relaksinis 1.10 val. – 60 Lt; aromatinis 1.30 val. – 80 Lt. Tel. 8 678 81 816. 908195

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 907043

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907413

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 914437

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 916421

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 894003

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 916745

Statybos, remonto

914815

Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703. 900587

Buitinės technikos remonto

915693

ARDO, ARISTON, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR, BEKO ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500.

906917

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

906388

Dabar laiptinės remontas Jums kainuos tik 1800 Lt. Dirbame kokybiškai ir profesionaliai, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

916276

Elektros darbai. Gedimų šalinimas. Naujos instaliacijos pridavimas. Įžeminimo darbai, varžų matavimai. Projektų rengimas. Tel. 8 600 01 611. 914780

Elektros instaliacijos montavimo darbai, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, žaibosauga, varžų matavimai. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077.

912714

Gaminame vienetinius meninius kalvystės gaminius: vartus, stogelius, turėklus, pavėsines, tvoras, grotas ir t.t. Tel. 8 645 46 891. 914794

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu kampus, klijuoju kamštinę dangą. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 914920

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 907086

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

900908

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 912445

903530

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882.

914457

908206

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 911077

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906129

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus ir dažymo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 915678

Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

916543

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 916063

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904572

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901172

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 914245

916751

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

914490

904615

904587

Klijuoju plyteles, laminatą, linoleumą, kalu grindis, dailylentes, montuoju gipskartonį, tinkuoju, mūriju, betonuoju, įstatau duris. Tel. 8 601 76 217. 916352

Kloju plyteles. Atlieku santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 647 73 244. 915314

Kokybiškai dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024. 916532

Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas, kalame dailylentes, glaistome, tapetuojame, dažome. Kiti statybos darbai. Tel. 8 656 19 114. 914820

Nebrangiai ir greitai atlieku visą namo bei buto vidaus remontą. Kloju plyteles, dedu gipskartonį, atlieku kitus darbus. Tel. 8 677 14 549. 916537

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 916872

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS, nuotekų valymo įrenginių, lauko ir kilnojamųjų tualetų aptarnavimas, VAMZDYNŲ PLOVIMAS, atkimšimas. Išrašome dokumentus. Tel. 8 619 42 770. 916189

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905135

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906082

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

914013

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, vasario 28, 2012

klasifikuoti skelbimai „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

Paslaugos Statybos, remonto

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 907925

PlyteliĹł klijavimas, daĹžymas. Tapetavimas, laminato ir kt. grindĹł dangos klojimas. DurĹł statymas. DuĹĄĹł kabinĹł statymas. Vykstame ir ÄŻ uĹžmiestÄŻ. Tel. 8 633 73 320. 906353

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 910268

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 915225

Santechnikos, ťildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos. Katilinių įrengimas, katilų keitimas. Kiaurymių gręŞimas. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077. 912721

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 908649

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 907991

Smulkus bĹŤsto remontas ir kiti ÄŻvairĹŤs apdailos darbai. Tel. 8 673 36 319.

916417

Stogo dangos ÄŻrengimas ir renovacija. FasadĹł ĹĄiltinimas ir apdaila. Skardos lankstiniĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 650 76 903, e. paĹĄtas tomaudris@gmail.com. 913809

StogĹł dengimas, rekonstrukcija, skardinimo darbai. KarkasiniĹł namĹł statymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas. Tel. 8 689 47 224. 911057

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 906817

IťveŞame senus baldus, ťiukťles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Pjauname medŞius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 913066

parduoda

Buitinė technika BUITEX AKCIJA visai buitinei technikai – NUOLAIDOS IKI 30 %. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 250 Lt. Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 910133

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821456

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 904258

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Kitos prekÄ—s

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdŞių. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 906407

Ďvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906457

PigĹŤs LAIPTAI iĹĄ sausos Ä…Ĺžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452.

9 a. namo 8 aukĹĄte parduodu 3 kambariĹł 64 kv. m butÄ… Dainavos rajone, prie bazÄ—s. Be tarpininkĹł. Tel. 8 638 21 037.

909592

BaldĹžiĹł

916849

Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 915884

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

902694

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 906929

Norite be tarpininkĹł parduoti, pirkti, nuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…? ÄŽvertiname, konsultuojame, talpiname skelbimÄ… su nuotraukomis internete, nuo 40 Lt. Tel. 8 685 55 552; www.nekturtas.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Parduodu 34 arĹł ĹžemÄ—s sklypÄ… NarsieÄ?iuose. Yra visos komunikacijos. 1 aro kaina 3 500 Lt. Kaina galutinÄ—. Tik rimti pasiĹŤlymai. Tel. 8 691 63 928.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

915963

907072

910114

Gaminame virtuvÄ—s, vonios, svetainÄ—s, prieĹĄkambario, biuro ir kt. nestandartinius baldus. Projektuojame pagal klientĹł uĹžklausimus nemokamai. Tel. 8 682 67 845. 917238

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 915699

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 916621

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 909000

913197

916462

Modernia valymo ÄŻranga „Rainbow“ giluminiu bĹŤdu valome dangÄ…, Ä?iuĹžinius ir minkĹĄtuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 907030

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. Atveťime geros kokybės baltarusiťkų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909042

AtveŞame skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, granulių, durpių briketų (Baltarusija), saulėgrąŞų lukťtų briketų (Rusija). Tel. 8 600 25 915. 913849

BerĹžinÄ—s, uosinÄ—s, Ä…ĹžuolinÄ—s skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 911113

BERŽINIŲ BRIKETŲ iťpardavimas tiesiai iť gamintojo sandėlių. 1 t kaina 460 Lt su PVM. Tel. 8 693 66 441, (8 340) 63 626. 902039

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

912411

Parduodame amerikietiĹĄko Ä…Ĺžuolo pjuvenĹł briketus. GalutinÄ— 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 911524

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 913932

1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, namas renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

DviejĹł kambariĹł butÄ… Jonavoje (8 a., gerai suremontuotas). Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 602 88 336.

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626.

Dviejų kambarių butą Jonavoje, Žeimių tako g. (9 a. namo VIII a., vidinis butas, WC atskirai). Kaina 45 000 Lt. Tel. 8 602 34 867, 8 602 88 336.

Sausas uosio malkas – 7 kub. m – 780 Lt – į kiekvienus namus. Galima derėtis. Tel. 8 618 16 089, 391 164, Vylius.

916508

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903952

911917

Vieno kambario butÄ… A. ir J.GravrogkĹł g., netoli PanemunÄ—s pÄ—sÄ?iĹłjĹł tilto (5 a. mĹŤrinio namo 1 a., bendr. pl. 30 kv. m, reikia remonto). Kaina 53 000 Lt. Tel. 8 617 89 830.

916529

Kitos

906365

UAB „Baltic metal“ aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 909953

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, buitinÄ™ technikÄ…, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iĹĄveĹžti savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 905207

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

890135

Visoje Lietuvoje – miťką su Şeme arba iťsikirsti, 1 ha – 5000–20000 Lt. Atsiskaito iť karto. Tel. 8 600 29 417. 916549

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali bōti bendrabutyje). Tel. 300 914, 8 600 27 072. Nebrangiai pirksiu namą Kaune. Gali bōti ir dalis namo arba kotedŞas. Tel. 8 676 22 528, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siōlyti įvairius variantus. Tel. 301 102, 8 640 61 199. 916211

903076

914280

904994

911257

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Malkos trinkelÄ—mis. Malkos miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

894151

Perku ĹžemÄ—s grÄ…Ĺžinimo dokumentus. Atsiskaitau iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670.

903016

905842

915249

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

915242

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

902821

902886

AutomobiliĹł servisÄ… DraugystÄ—s g. (4 keltuvai, oro linija, 11 m duobÄ—, ÄŻrengtas, yra WC, duĹĄas ir kt. pagalbinÄ—s patalpos). Kaina 750 000 Lt. Tel. 8 659 23 788.

916412

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

913717

Mediniame name dviejĹł kambariĹł butÄ… su garaĹžu Taikos pr. (bendr. pl. 39 kv. m, aukĹĄtos lubos, autonominis ĹĄildymas, plastikiniai langai, kiemas). Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 698 50 555, 8 698 33 743.

906770

902757

Atliekame ĹžemÄ—s, pastatĹł kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, ruoĹĄiame statiniĹł ÄŻteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt

917186

908156

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

913220

Kauno iĹĄskirtiniame rajone naujos statybos butus (300 m nuo Kauno mariĹł, 15 min. iki miesto Centro, autonominis ĹĄildymas, Ĺžidiniai, panoraminiai langai, lodĹžijos, ĹĄalia PC, autoservisas, mokykla, vaikĹł darĹželis, WC ĹĄildomomis grindimis, domofonai, internetas, TV, sandÄ—liukai, vieta automobiliui). Labai patraukli kaina. Galimas pirkimas su visa ir su daline apdaila. PasiĹŤlymĹł kiekis ribotas. Tel. 8 698 09 808.

AutomobiliĹł, mikroautobusĹł, visureigiĹł supirkimas geromis kainomis. Gali bĹŤti dauĹžti ar su defektais. IĹĄsiveĹža. Tel. 8 620 24 539.

902630

1 k. butą Žaliakalnyje, Saulės g. (10/9 a., bendr. pl. 21,42 kv. m, suremontuotas). Kaina 52 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 657 66 864, 8 601 50 677.

910914

Vidaus ÄŻrangos

Perkame miĹĄkÄ… su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Geros atsiskaitymo sÄ…lygos. Tel. 8 679 66 612, e. paĹĄtas uabaltma@gmail.com.

Perka

900630

908123

915016

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 915719

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 912675

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907602

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890189

Brangiai perku miĹĄkÄ… (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. MiĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 890930

Brangiai perku miĹĄkÄ… ir ĹžemÄ™. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 59 633.

ÄŽvairĹŤs Akcininkams! UAB „GRANITAS“ AKCININKAMS! PraneĹĄame, kad bendrovÄ—s valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. kovo 20 d. 10 val. bendrovÄ—s patalpose, ElektrÄ—nĹł g. 16, LT-51205 Kaunas, ĹĄaukiamas eilinis visuotinis UAB „Granitas“ (ÄŻm. kodas 132084071) akcininkĹł susirinkimas. SUSIRINKIMO DARBOTVARKÄ–: 1. Auditoriaus iĹĄvada apie bendrovÄ—s metiniĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkinÄŻ ir metinÄŻ praneĹĄimÄ…. 2. BendrovÄ—s vadovo metinis praneĹĄimas uĹž 2011 m. 3. BendrovÄ—s metiniĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkinio uĹž 2011 m. tvirtinimas. 4. BendrovÄ—s savĹł akcijĹł ÄŻsigijimas. 5. BendrovÄ—s pelno (nuostoliĹł) paskirstymas. 6. Audito ÄŻmonÄ—s rinkimai ir apmokÄ—jimo sÄ…lygĹł nustatymas. Akcininkai bus registruojami nuo 9.30 val. Kiekvienas akcininkas privalo turÄ—ti asmens tapatybÄ™ patvirtinantÄŻ dokumentÄ…. AkcininkĹł atstovai (ÄŻgaliotiniai) privalo pateikti jĹł asmens tapatybÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus ir tinkamai ÄŻformintus ÄŻgaliojimus ar kitus jĹł teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Su susirinkimo dokumentais galima susipaĹžinti bendrovÄ—s patalpose (ElektrÄ—nĹł g. 16, Kaunas) nuo ĹĄ.m. kovo 9 d. Asmuo, ÄŻgaliotas teikti informacijÄ…, – referentÄ—-personalo inspektorÄ— AgnÄ— StankeviÄ?ienÄ—, tel. (8 37) 350 304. 915013

910146

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 917084

Perka ÄŻvairiÄ… ĹžemÄ™ Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausiÄ… kainÄ…. Tel. 8 652 56 600. 910345

Perkame degalinÄ™ arba sklypÄ… degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108. 914416

Nuomoja 3 k. butÄ… Taikos pr., Dainavoje, „BermudĹł trikampyje“ (5 a. plytinio namo 4 a., kambariai 17, 12, 10 kv. m, 2 balkonai, su baldais ir buitine technika). Kaina 550 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 698 86 009. 916361

Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandÄ—liuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014. 899941

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, vasario 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kiti

Kauno rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 23 d. vykusiame posėdyje priėmė šiuos sprendimus: TS-70 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatų įgyvendinimo“; TS-77 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo seniūnijoms vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių duobėms taisyti ir žvyrkeliams lyginti 2012 m. sąmatų patvirtinimo ir leidimo pasirašyti sutartis su konkurso laimėtojais neturint finansavimo šaltinio“; TS-85 „Dėl socialinės paramos pinigine ir nepinigine forma nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; TS-86 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. ts-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma“ pripažinimo netekusiu galios“; TS-93 „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Radikių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:309, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-94 „Dėl Kauno r. sav. Garliavos sen. Garliavos m. S. Lozoraičio g. 39 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0008:172, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-95 „Dėl Kauno r. sav. Garliavos sen. Garliavos m. Vytauto g. 61 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0011:295, detaliojo plano patvirtinimo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-97 „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Bernatonių k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5270/0016:565 ir 5270/0016:566, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-99 „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Pyplių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0016:463, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-104 „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Pamaišupio k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0010:292, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-105 „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Pamaišupio k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0010:293, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-107 „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., viešojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistralinių tinklų plėtros išdėstymo detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo ir įpareigojimo Kauno rajono savivaldybės administraciją“; TS-108 „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5233/0016:190 ir 5233/0016:191, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-109 „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5233/0013:203 ir 5233/0013:204, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. PASTABA. Visus sprendimų tekstus bei sprendimų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http:// www.krs.lt -> skiltyje „Savivaldybė“ -> „Teisinė informacija“. Meras Valerijus Makūnas 917255

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kauno m. (kad. Nr. 1901/0287:989) detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: L.Grybienė, E.R.Grybas. Plano rengėjas M.Padelskas, tel. 8 648 00 003, e. paštas miestoarchitektura@gmail.com. Pasiūlymus teikti raštu. 916636

Informuojame, kad UAB „Senasis kubilas“, įmonės kodas 170743456, akcininkų sprendimu keičia pavadinimą į UAB „Travers“. Informacija teikiama tel. 8 633 32 713.

Gabenimai

Kviečia mokytis

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901188

Baldų, pianinų perkraustymas (krauname, montuojame). Vežame krovinius talpiu sunkvežimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) ir mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Kviečiame visus į

KAZIMIERO MUGĘ KAUNE Kovo 9–11 d. 9–20 val.

HORDALANDAS–KAUNAS

Kovo 8 d., ketvirtadienį, 18 val.

Dedikacija M.K.Čiurlioniui ir E.Griegui RITA PREIKŠAITĖ (mecosopranas) RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ (aktorė) Programoje – M.K.Čiurlionio ir E.Griego kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Kovo 9 d., penktadienį, 18 val.

Projektas „Jūra miške“ LIUDAS MOCKŪNAS (saksofonas) PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas) „Jūra miške“ – tai polistilistinė kompozicija, sukurta M.K.Čiurlionio kūrinių pagrindu: „Tėve mūsų“, VL 260; Diptikas, VL 295, 296; „Ar vėjai pūtė“, VL 28; Preliudas d-moll, VL 294; Preliudas Fis-dur („Viešpaties Angelas“), VL 184; Mažoji sonata. Allegro, VL 269; Ciklas „Jūra“, VL 317

Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt Kovo 10 d., šeštadienį, 17 val. Mažojoje salėje

Muzikiniai tiltai GIEDRIUS PRUNSKUS (baritonas) RUSLAN VILENSKY (violončelė, Latvija) LINA KRĖPŠTAITĖ (fortepijonas) Programoje – M.K.Čiurlionio, P.Vaskso, A.Pärto, L.Laitman kūriniai Bilieto kaina 15 Lt

Renginio vieta: Laisvės alėja, prie Muzikinio teatro, Vilniaus g., S.Daukanto g., Vasario 16-osios g., Rotušės aikštė, Nepriklausomybės aikštė. Šventės atidarymas kovo 9 d., penktadienį, 14 val. prie Muzikinio teatro. Čia įsikurs ūkininkai, duonos kepėjai, amatininkai, tautodailininkai, aludariai, kalviai, liaudies meistrai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Linksmins liaudiškos muzikos kapelos, vyks įvairūs žaidimai, liaudies meistrai demonstruos ir mokys įvairių amatų. ŠVENTĖS ORGANIZATORIUS

Kovo 11 d., sekmadienį, 17 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS, SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistė MARINA KAN (fortepijonas, Norvegija) Programa: E.Selvikas – Invitation for strings L.van Beethovenas – Koncertas fortepijonui Nr. 5 „Imperatoriškasis“ J.Griegas – „Cathrine“ styginiam orkestrui E.Griegas – Fragmentas iš operos „Olav Trygvason“ M.K.Čiurlionis – Simfoninė poema „Miške“ Dirigentai: ESPEN SELVIK (Norvegija) PETRAS BINGELIS Bilietų kaina: 10, 15 Lt

FESTIVALIO GLOBĖJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

FESTIVALIO RĖMĖJAI: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADA LIETUVOJE

HILMARO REKSTENO FONDAS Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia darbų paroda „Atgimimas“. Filharmonijos partneriai:

907050

kviečia

XV KOMPOZITORIŲ E.GRIEGO (1843–1907) IR M.K.ČIURLIONIO (1875–1911) MUZIKOS FESTIVALIS

Akustinis džiazo koncertas PETTER WETTRE (saksofonas, Norvegija) JASON REBELLO (fortepijonas, Jungtinė Karalystė) Programoje – žymaus norvegų saksofonininko ir kompozitoriaus Petter Wettre originalios kompozicijos Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt

916360

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

Nukelta į 21 p.

Kauno valstybinė filharmonija Norvegijos Hordalando grafystės taryba M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyrius

PRADEDAMASIS KONCERTAS

913205

Firma REGARDAS moko norvegų, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų. Verčia, tvirtina pas notarą. Tel. 425 506, 8 698 86 009. www.regardas.lt.

909752

916523

Kovo 7 d., trečiadienį, 18 val.

DAILĖS STUDIJA „Išmok svajoti“ kviečia vaikus ir suaugusiuosius į dailės studijas, kūrybinius kursus. Tel. 8 699 62 600.

Filharmonijos dienraštis

ŠVENTĖS ĮKŪRĖJAS IR GLOBĖJAS LR žemės ūkio ministras KAZYS STARKEVIČIUS ŠVENTĖS GLOBĖJAS Kauno miesto meras ANDRIUS KUPČINSKAS

RĖMĖJAI:

Informacija tel. 8 611 35 846, e. paštas vidas@zur.lt, www.seimosukiai.lt.


21 3

antraDIENIS, vasario 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

kviečia

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kelionės Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

898107

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

„Vaikai – vaikams“ kelionė iš Rygos į Stokholmą nuo kovo 9 iki 15 dienos! Kaina nuo 95 Lt (asmeniui)!

899372

Paskolos

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame Tave, Tavo mamą ir tėtį, senelius, krikštatėvius ir draugus pasitikti pavasario kelionėje jūroje, laivu iš Rygos į Stokholmą.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Prisijunkite, šokite, dainuokite ir žaiskite kartu su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais!

905122

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905061

Įvairūs Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt

905020

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906195

KELIONĖS AUTOBUSU! ITALIJA 03 18 – 1399 Lt. PARYŽIUS 03 18 – 1349 Lt. GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE 04 18 – 1259 Lt.

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 896678

Atsiliepkite!

RASTA Va­sa­rio 25 d. prie Sa­va­no­rių pr. 222A na­mo ras­ti rak­tai (spė­ja­ma, kad iš­mes­ti iš pa­vog­ to ran­ki­nu­ko). Tel. 8 671 95 505.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

informuoja

SK E L B I M

AI

Daugiau informacijos www.krantas.lt

PARYŽIUS (lėktuvu) 03 10 – 2 n., 2* BB, kaina nuo 579 Lt. *Skrydis + apgyvendinimas. MALTA (lėktuvu) 05 24 – 7 n., 3* BB, kaina nuo 889 Lt. *Skrydis+apgyvendinimas. ISPANIJA (lėktuvu) 04 18 – 7 n., 3* AI, kaina nuo 1009 Lt. *Skrydis + apgyvendinimas. RODAS (lėktuvu) 05 22 – 7 n., 3* AI, kaina nuo 1149 Lt. *Skrydis + apgyvendinimas. Pigiau nebūna!

Turkija – nuo 1329 Lt (asm.).

916513

M SKELBI

Papildoma nemokama vieta, perkant visą kajutę, vienam vaikui iki 11 metų.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Vasario 23-iosios naktį Garliavoje, Vasario 16-osios g. 13 namo kieme, dingo žydros spalvos automobilis VW Golf IV. Už informaciją atsilyginsime. Tel. 8 672 69 086.

AŠ GALIU! „In­teg­ra­ci­jos ir su­grą­ži­ni­mo į dar­bo rin­ką pro­gra­ma AŠ GALIU!”. Pro­jek­te tei­kia­mos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos (pro­fe­si­nis orien­ ta­vi­mas, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mas ir kon­ sul­ta­vi­mas, ben­drų­jų ir pro­fe­si­nių įgū­džių ug­dy­mas) mo­te­rims, po il­ges­nės per­trau­ kos (ne­dar­bo truk­mė vir­ši­ja 24 mėn.) grįž­ tan­čioms į dar­bo rin­ką. Kvie­čia­me da­ly­vau­ ti pro­gra­mo­je. Dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ra­ci­jos pra­šom kreip­tis į VšĮ Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935.

Vaikams iki 17 metų nuolaidos švediško stalo restorane.

VARŠUVA–KROKUVA–ČENSTAKAVA 04 27 – 404 Lt.

905041

VDU KAUNO BOTANIKOS SODAS Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6 Va­sa­rio 28–ko­vo 4 d. Bo­ta­ni­kos so­do oran­ že­ri­jo­je skel­bia­ma amor­fo­fa­lo (drie­ža­žo­lės) ir mar­ga­la­pės di­fen­ba­chi­jos žy­dė­ji­mo die­nos. Kau­nie­čius ir sve­čius kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti.

Papildomai: nuvykimas iki Rygos, maitinimas kelte, pramogos Stokholme.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Į kainą įskaičiuotas kruizas, pramogos laive.

Kelionės iš Vilniaus: Bulgarija – nuo 1150 Lt (asm.),

Poilsinės kelionės iš Kauno: Malta 3* HB – 1035 Lt (asm.), Kipras 3* HB – 1168 Lt (asm.), Maljorka 2* HB – 1043 Lt (asm.), Alikantė 2* HB – 1298 Lt (asm.), Rodas 3* HB – 1062 Lt (asm.), Kosas 3* HB – 1029 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

informuoja GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks va­sa­rio 28 d. 15 val. Lie­ tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39). ASOCIACIJA KAUNO MOTERŲ DRAUGIJA Kviečia kauniečius į konferenciją-eksperimentą „Kovo 8-oji kitaip: moterys, vyrai ir mitai apie feminizmą”. Konferenija vyks kovo 8 d. nuo 9.30 val. „Europa Royale Hotel”, Miško g. 11, Kaunas. Jūsų laukia įdomūs pranešimai, kūrybiniai užsiėmimai darbo grupėse, diskusijos su specialistais aktualiais moterų (ir ne tik jų) teisių klausimais. Į konferenciją prašom registruotis iki kovo 6 d. e. paštu kmd.asoc@gmail.com, pasiteirauti tel. (8 37) 262 773, 8 650 52 858.

Al­mos klu­bas „VALGAU IR LIEKNĖJU!” va­sa­rio 28 d. 18 val. kvie­čia į su­si­ti­ki­mą, ku­ris vyks Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 11, 303 kab. Vyks pa­skai­ta. Už­si­ė­mi­mų cik­las – 10 pa­skai­tų, pir­mo­ji – ne­mo­ka­ma. In­for­ma­ci­ja www.al­mosk­lu­be.lt ir tel. 8 643 29 788. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Va­sa­rio 28 d. 18 val. – rank­dar­bių mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ŠALIKO VĖLIMAS. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Va­sa­rio 29 d. 18 val. – pa­skai­ta MIKROORGANIZMAI IR ŽARNYNO MIKROFLORA. Lek­to­ rius Alek­san­dras Žars­kus.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 908068

Šokiai Šokių klubas „Viena linija“ kviečia šokti linijinius šokius! Čia poros nereikia! Linksmi ir nesudėtingi šokiai pakelia nuotaiką ir suteikia energijos! Iki vasaros išmokstame smagius merenga, cumbia, salsa, mambo, čia čia, rumba šokius. Pradedančiųjų grupės Centre, Vilijampolėje ir Aleksote. Registracija tel. 8 615 93 665, 240 633. www.line-dance.lt. 912391

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

antradienis, vasario 28, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją pediatrę Liudmilą ANTUŠEVĄ dėl tėvelio mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią skaudžią netekties valandą. Liūdi Šeimos medicinos centro VIVAT VITA kolektyvas VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos vaikų ligų gydytoją Liudmilą ANTUŠEVĄ, mirus tėvui, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai.

Pasakykit, žmonės, kodėl žemė tyli, Kai brangiausią žmogų atima iš mūs. Erškėčiuotą kelią eitum šimtą mylių, Kad jisai pareitų vėlei į namus. Mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Vilmą Bartkevičiūtę. UAB „Tomega” darbuotojai Neringą PEREDNYTĘ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Ireną Slavinskaitę dėl sūnaus Sauliaus mirties. DNSB „Dauba-2” nariai KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Teorinės mechanikos katedros administratorę Sigitą Urbanavičiūtę, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia fakulteto administracija ir katedros darbuotojai. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, Liną Višinskienę nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės darbuotojai.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907654

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915584

kviečia

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Va­sa­rio 29 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­ go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Penk­to­ji sa­lė. Ko­vo 1 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­ das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – PREMJERA! Bianas Frielas. STEBU­ KLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 2 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 19 val. – Te­at­ras JAJA. Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. AUKSINĖ ŠVENTYKLA. Mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Eg­lė Mi­ku­lio­ny­tė ir Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. Penk­to­ji sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Vasario 29 d. 17 val. – Genadijus Gladko­ vas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiksmų miuziklas vaikams ir tėveliams. Trukmė 2.30 val. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Kovo 1 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. Trukmė 2.30 val. Kovo 2 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. Trukmė 3.20 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 28 d. 18 val. – sve­čiuo­se te­at­ras MENS PUBLICA ir VDU te­at­ras. Prem­je­ra! Y.Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Tra­gi­ ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Vai­di­na: J.Onai­ty­tė, G.Pik­ty­tė, D.Svo­bo­nas, S.Šid­laus­kas, V.Ga­si­liū­nas. Va­sa­rio 29 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGAN­ TIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 1 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 2 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 28 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Ko­vo 2 d. 19 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ko­vo 3 d. 12 val. – prem­je­ra. UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.K.An­der­se­no pa­sa­ ką), nuo 5 metų. 16 val. – FRANKOFONIJOS DIENOS LIETUVO­ JE. Pran­cū­ziš­kai kal­ban­ti tru­pė CLEF (www.clef.lt) pri­sta­to miu­zik­lą – CA C’EST PARIS. PARYŽIUS MŪSŲ AKIMIS (leng­vo žan­ro mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja pran­cū­zų kal­ba su da­li­niu ver­ti­mu į lie­tu­vių kal­bą). Re­ži­sie­ rė Ca­ro­li­ne Pa­liu­lis. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt ir Lė­lių te­at­ro ka­so­je.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 3 d. 18 val. – prem­je­ra! Ko­bo Abe. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­kaus­kas. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 28 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Girstučio kultūros ir sporto rūmai, Kovo 11-osios g. 26, www.aura.lt

Kovo 1 d. 19 val. – aštrus ir provokuojantis šokio spektaklis MEDĖJOS. Choreografė Birutė Letukaitė, kompozitorius Antanas

Jasenka, soprano partiją alieka Skaidra Jančaitė. Bilietus galima įsigyti bilietai.lt kasose ir 1 val. prieš spektaklį.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 29 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

TEATRO KLUBAS

Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 29 d. 19 val. – V.V.Land­sber­gio mu­ zi­kos-po­ezi­jos va­ka­ras DEBESYS PANAŠŪS Į ŽMONES. Bi­lie­tus pla­ti­na TIKETA.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, II a., salėje

Vasario 28 d. 16 val. – Voškonių kultūros centro mėgėjų teatro „Siena” spektaklis. Bernardo Šo komedija KAIP JIS MELAVO JOS VYRUI. Režisierė Hana Šumilaitė.

renginiai VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Vi­lei­kos g. 8–101

Va­sa­rio 28 d. 14 val. – VDU gar­bės dak­ ta­rės, gam­to­sau­gi­nin­kės prof. Bi­ru­tės Gal­di­kas vie­ša pa­skai­ta-dis­ku­si­ja, ku­rios me­tu bus pri­sta­ty­ta nau­jau­sia žy­mio­sios oran­gu­ta­nų ty­ri­nė­to­jos kny­ga „Ro­jaus at­ spin­džiai: ma­no gy­ve­ni­mas Bor­neo sa­lo­je su oran­gu­ta­nais”.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12

Va­sa­rio 28 d. 17 val. – au­to­biog­ra­fi­nės kny­gos „Skam­bė­ju­sių dai­nų ai­dais” su­tik­tu­ vės. Da­ly­vaus kny­go­s au­to­rius, dai­ni­nin­kas Al­fre­das Šal­tys, kny­gos lei­dė­jai – „Ka­len­ do­riaus” lei­dyk­los di­rek­to­rius Au­re­li­jus No­ ru­še­vi­čius, su­da­ry­to­ja Vai­va Štri­mai­tie­nė, skai­to­vė Vil­ma Ur­nie­žiū­tė.

KAUNO CENTRINIS KNYGYNAS Lais­vės al. 81

Va­sa­rio 28, 29 d. 12–14 val. – su­si­ti­ki­mai su dai­ni­nin­ku, pri­si­mi­ni­mų kny­gos au­to­riu­ mi Al­fre­du Šal­čiu.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA Vil­niaus g. 33

Va­sa­rio 28 d. 16 val. – Sta­nis­lo­vo Sa­jaus­ko kny­gos „Pi­ni­gų is­to­ri­ja” su­tik­tu­vės. Kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­vaus au­to­rius, kny­gos re­dak­to­rė Lai­mu­tė Rup­šy­tė, prof. ha­bil. dr. My­ko­las Mi­chel­ber­tas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Di­džio­sios au­los mu­zi­kos drau­gi­ja kvie­čia į MUZIKOS VAKARUS. Va­sa­rio 28 d. 18 val. – NUO BAROKO IKI DŽIAZO. Ori­gi­na­lios at­li­ki­mo ma­nie­ros pia­nis­to Ri­čar­do Me­kio­nio im­pro­vi­za­ci­ jų va­ka­ras. Da­ly­vau­ja Ele­o­no­ra Ur­be­ly­tė (smui­kas, Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­ja). Bi­lie­tai par­duo­da­mi Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro ka­so­je ir 1 val. prieš kon­certą Gim­na­zi­jos g. 7, VDU Te­olo­gi­jos fa­kul­te­te.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Va­sa­rio 28 d. 18 val. ati­da­ro­ma so­cia­li­nės re­a­ly­bės kri­ti­ko, me­ni­nin­ko Dai­niaus Liš­ke­ vi­čiaus pa­ro­da BE PYKČIO, skir­ta spe­cia­liai Kau­nui, kaip pa­grin­di­niam „lie­tu­vy­bės bas­tio­nui”.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 29 d. 18 val. – kau­nie­čių ra­šy­to­jų bi­čiu­liš­kos li­te­ra­tū­ri­nės Vie­no li­to pre­mi­jos įtei­ki­mo iš­kil­mės. Po­eto Gin­tau­to Dab­ri­ šiaus ei­lė­raš­čius ir de­di­ka­ci­jas lau­re­a­tui skai­tys 1998 m. įsteig­tos Vie­no li­to pre­ mi­jos lau­re­a­tai ir ki­ti ko­le­gos. Grieš Juo­zo Nau­ja­lio gim­na­zi­jos Ra­mu­nės Ban­dzai­ty­tės kla­sės smui­ki­nin­kai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki ko­vo 2 d. Mū­zų sve­tai­nė­je eks­po­nuo­ ja­ma Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro auk­lė­ti­nių pa­ro­da „Džiaugs­me­liai”. Va­do­

vas – dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki ko­vo 9 d. pa­ro­dų sa­lė­je eks­po­nuo­ja­ma Žil­vi­no Va­lei­kos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val.; penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Vasario 29 d. 15 val. Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams bei plačiajai visuomenei Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė skaitys paskaitą „Maironis isto­ rijos ir Tėvynės sargyboje”. Renginys skirtas Maironio metams.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Ko­vo 2 d. 16 val. – tra­di­ci­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­dos PAVASARIS ati­da­ry­mas. Šeš­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­ je pa­ro­do­je da­ly­vaus per 50 ke­ra­mi­kų iš Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos. Lie­tu­vai ša­lia pri­pa­žin­tų me­ni­nin­kų at­ sto­vaus ne­ma­žas bū­rys jau­nų­jų kū­rė­jų, jau da­ly­va­vu­sių tarp­tau­ti­niuo­se sim­po­ ziu­muo­se, ple­ne­ruo­se. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­mis, tech­no­lo­ gi­niais ieš­ko­ji­mais, ori­gi­na­liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais.

KAUNO J.GRUODŽIO KONSERVATORIJA J.Gruo­džio g. 6, Di­džio­jo­je sa­lė­je

Ko­vo 3 d. 11 val. – III Kau­no kraš­to tau­ti­nių mu­zi­kos in­stru­men­tų FESTIVALIS-MARATO­ NAS. Įė­ji­mas lais­vas.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Tam­sos bai­ke­ris: keršto de­mo­nas” 3D – iki 1 d. 20.15, 22.15 val. „Mes ti­ki­me mei­le” – iki 1 d. 15.45 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” 3D – iki 1 d. 12, 14, 16.15, 18.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” – iki 1 d. 11, 13, 15, 19.30 val. „Tai reiš­kia karą” – iki 1 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.45 val. „Mei­lės prie­sai­ka” – iki 1 d. 16.45, 19, 21.15 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis” – iki 1 d. 17, 21.30 val „Jū­ros ko­man­da” (liet. k.) – iki 1 d. 11.45, 13.45 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” – iki 1 d. 14.15, 18.10, 20.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” (liet. k.) – iki 1 d. 12.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tamsos baikeris: keršto demonas“ (prem­ jera) – iki 1 d. 13, 15.30, 19, 21.30 val.; 29 d. 23.45 val. „Paveldėtojai“ (premjera) – iki 1 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15 val.; 29 d. 23 val. „Artistas“ (premjera) – iki 1 d. 14, 18.15 (seansas nevyks 1 d.) val. LNK KINO STARTAS. „Džonas Karteris“ 3D – 7 d. 19 val. LAISVALAIKIO seansas. „12 vilties valandų“ – 1 d. 18.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – iki 1 d. 10.45, 13.45, 16.30, 18.30, 21.15 val. „Šėtonas manyje“ – iki 1 d. 15, 17.30, 19.30, 21.45 val.; 29 d. 23.59 val. „Mano didysis O!“ – iki 1 d. 11.30, 16.15, 20.45 val.; 29 d. 23.15 val. „Sniegynų įkaitai“ – iki 1 d. 14.15, 21 val.; 29 d. 23.30 val. „Tai reiškia karą“ – iki 1 d. 16.45, 18.45 val. „Meilės priesaika“ – iki 1 d. 15.45, 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 1 d. 12.45 val.; 29 d. 10.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 1 d. 13.30 val.; 29 d. 11.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 1 d. 10.15 val. „Geležinė ledi“ – iki 1 d. 18 (seansas nevyks 28 d.) val. „Nesaugus prieglobstis“ – 29 d. 22.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 1 d. 11.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Gainsbourgas. Didvyriškas gyvenimas“ – 28 d. 18 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.


23

antradienis, vasario 28, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „At­suk­tu­vas“ su te­ki­la“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 0.55 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (2) (N-7). 1.50 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je.

LTV 21.15 val.

DATOS (vasario 28 d.) 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (6). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pa­bė­gi­mo ka­ra­liai“ (2). 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“ (8). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). Sek­ma­die­nio ry­tas (k). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Karš­čiu al­suo­jan­ti Sa­ha­ra“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai (k). 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012 (k). 15.55 Lai­da S. 16.25 Lai­ko port­re­tai. Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus iš­mo­nės (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (6). 21.10 Vi­zi­jos ir tik­ro­vė. Šv. Ka­zi­mie­ro as­me­ny­bė (1998 m.). 22.00 Mū­sų mies­te­liai. Ka­ma­jai. 22.55 Liau­dies kū­ry­ba. Diev­dir­bys V.Svirs­kis ir jo še­dev­rai. 23.25 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją (3). Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k).

LNK 22.35 val.

0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (5). 12.00 Kri­mi­na­li­nis f. „Me­lo teo­ri­ja“ (1) (JAV, 2009 m.). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (6). 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (2). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Ko­me­di­ja „Ma­no pusb­ro­lis Vi­nis“ (JAV, 1992 m.). 23.50, 1.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.20 „CSI Ma­ja­mis“. 1.40 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (9) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­timo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Pri­vers­tas žu­dy­ti“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 10.25, 19.55 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.20 Su­per L.T. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dokumentinis f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ 21.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjas E.Jakilaitis. 22.30 Europos krepšinio taurės

TV3 17.40 val.

antrojo etapo rungtynės. Trevizo „Benetton“ (Italija) – Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Vaizdo įrašas iš Italijos. 00.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. 01.22 Orai.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kar­tu / sal­du“ (N-7). 11.10 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.40 Dra­ma „Grei­sė“ (N-7). 13.15 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 17.30 Nuo­ga tie­sa (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų portretai. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Tri­le­ris „Ant­ra­sis kvė­pa­vi­mas“ (N-14).

1616 m. mirė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, kartografas. 1932 m. gimė kanadiečių džiazo muzikantas ir aktorius Donas Franckas, žinomas iš serialo „Jos vardas Nikita“. 1966 m. Marijampolėje gimė žurnalistė, televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė. 1969 m. gimė Robertas Seanas Leonardas, amerikiečių aktorius, geriausiai žinomas dėl vaidmens seriale „Daktaras Hausas“. 1984 m. gimė čekų modelis Karolína Kurková. 2010 m. mirė Lietuvos rašytojas, vertėjas, Vyriausybės meno ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas Juozas Aputis. 2011 m. mirė prancūzų aktorė Annie Girardot.

horoskopai 7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kontaktas. 8.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 Būk mano meile! 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Priverstas žudyti“. 22.45 „Arti namų“. 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Veiks­mo f. „Ki­tos die­nos paš­tas“ (JAV, 2009 m.). 9.30 Kri­mi­na­li­nis f. „Ka­ro die­vas“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 11.35 Dra­ma „Ba­ade­rio–Mein­hof komp­lek­sas“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 18.30 Tri­le­ris „Švar­ke­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 20.15 Dra­ma „Elos slė­ny­je“ (JAV, 2007 m.). 22.25 Ko­me­di­ja „Pa­ža­dėk man tai“ (Ser­bi­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­motiv-Ku­ban“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Re­gal Bar­ce­lo­na“–„Lu­cen­tum Ali­can­te“. 21.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

BTV 20.25 val.

Avinas (03 21–04 20). Šiandien esate kupinas sąmojo ir naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti, plepėti telefonu, susirašinėti. Nors ir būsite susikaupę, vis dėlto kalbėkite tik tai, kas jums gerai žinoma. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Dvyniai (05 21–06 21). Esate labai susikaupęs, seksis bet koks darbas, kurio imsitės. Tik neskubėkite visko vertinti iš pirmo karto, nes galite suklysti. Vėžys (06 22–07 22). Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Apims bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Prisiminkite, kad viskas praeina. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Gali tekti susidurti su komplikuota asmenybe, bus sunku rasti bendrų temų. Nesinervinkite dėl to, tiesiog šiandien ne jūsų diena. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas. Skorpionas (10 24–11 22). Jausitės išsekęs. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nė su kuo nesusipykti, nes susitaikyti gali būti sunku. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Vandenis (01 21–02 19). Patyrinėkite savo jausmus – galite maloniai nustebti. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Žuvys (02 20–03 20). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasta, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis.


Orai

Pirmoje savaitės pusėje Lietuvoje vyraus permainingi orai. šiandien temperatūra svyruos apie 0 laipsnių, pajūryje kils iki 2 laipsnių šilumos. Numatomi įvairūs krituliai: lietus, šlapdriba, sniegas. Rytoj naktį termometro stulpelis kris iki 3 laipsnių šalčio, gali pasnigti. Diena prognozuojama debesuota su pragiedruliais, sušils iki 3–5 laipsnių.

Šiandien, vasario 28 d.

–2

+2

Telšiai

0

Šiauliai

Klaipėda

–1

Panevėžys

–3

Utena

0

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.12 17.52 10.40 5.12 13.10

59-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 307 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

0

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas +8 Brazilija +29 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +20 Keiptaunas +24 Kopenhaga +8

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+14 +18 –3 –5 +8 +12 +12 +10

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+5 –1 +12 +34 –3 +18 +8 +2

–1

0

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

–2

Alytus

2–6 m/s

Vardai Osvaldas, Ramonas, Romanas, Vilgaudas, Žygimantė.

Pra­žū­tin­gas cik­lo­nas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-7

0

-2

-6

2

0

+3

0

0

2

+1

+3

+3

+1

2

rytoj

poryt

Ma­da­gas­ka­rą ska­lau­jan­čios liū­tys pra­ žu­dė 31 žmo­g ų, 250 tūkst. li­ko be pa­ sto­gės. Sa­lą dar praė­ju­sią sa­vai­tę už­ griu­vo cik­lo­nas Gio­van­na. Ypač nu­ ken­tė­jo kai­mo vie­to­vės. Iš­v ir­tę me­ džiai už­blo­ka­vo ke­l ius, nu­t rau­kė ry­ šio ir elekt­ros lai­dus. Pa­rei­g ū­nai su­ skai­čia­vo, kad iš vi­so nu­ken­tė­jo 668 kai­mai. 245 žmo­nės bu­vo su­žeis­t i. Sug­riau­tos 24 mo­kyk­los, 424 ug­dy­mo įstai­gos už­lie­tos. Nu­ken­tė­jo ir 39 svei­ ka­tos ap­sau­gos cent­rai. Taip pat ap­ga­ din­ti til­tai, ke­liai, ko­mu­ni­ka­ci­jos tink­ lai. 1994 m. sa­lą tal­žęs cik­lo­nas Ge­ral­ da pra­ž u­dė 230 žmo­nių. Sa­pa-AFP inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Mo­te­rys nu­si­tai­kė į vy­rų tua­le­tus Stu­den­tė iš Ki­ni­jos ra­gi­na mo­te­ris su­kil­ti ir pra­dė­ti ju­dė­ji­mą, ra­gi­nan­tį oku­puo­ti vy­rų tua­le­tus, ra­šo AFP. Pa­si­pik­ti­nu­si il­go­mis ei­lė­mis prie mo­te­rų tua­le­tų, Li Ting­ting ir dar 20 mo­te­rų, ne­ši­nos spal­vo­ tais pla­ka­tais, pra­žy­gia­vo pro vie­ šuo­sius vy­rų tua­le­tus Guangz­hou mies­te. Mo­te­rys rei­ka­la­vo ly­gy­ bės lau­kiant ei­lė­se prie tua­le­ tų. Li Ting­ting pla­nuo­ja su­reng­ti

pro­tes­tą Pe­ki­ne, kur ko­vo mė­ne­sį į kas­me­tį su­si­rin­ki­mą tu­rė­tų su­ va­žiuo­ti Ki­ni­jos ly­de­riai. „Mes no­ri­me, kad ša­lies va­do­vai at­kreip­tų dė­me­sį į šią pro­ble­mą. Tai ke­lia ne­pa­to­gu­mų dau­ge­liui mo­te­rų“, – sa­kė mer­gi­na. Vie­tos ži­niask­lai­da skel­bia, kad Guangz­ hou mies­to val­džia pa­ža­dė­jo įreng­ti 50 pro­c. dau­giau mo­te­rų tua­le­tų. lrt.lt inf.

Stin­go ke­lio­nių pla­nuo­se – Kau­nas Ger­bė­jų džiaugs­mui tik­ra mu­zi­ kos le­gen­da ti­tu­luo­ja­mas Stin­gas at­vyks­ta į Lie­tu­vą. Nau­jau­sias at­ li­kė­jo tu­ras „Back to Bass Tour“ do­va­nos vi­sų lai­kų ge­riau­sius jo kū­ri­nius. Vie­nin­te­lis šių gast­ ro­lių pa­si­ro­dy­mas mū­sų ša­ ly­je įvyks lie­pos 31 d. Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je. Tai bus pir­ma­sis gar­sio­ jo at­li­kė­jo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne. Per­n ai spa­l į 60-me­ tį at­šven­tęs mu­zi­kan­tas mū­sų mies­te at­liks lai­ ko iš­ban­dy­t us kū­r i­n ius: so­l i­n ės kar­je­ros 25-me­ čiui skir­to tu­ro kon­cer­tuo­ se skam­ba vi­sos gar­siau­sios ir la­biau­siai Stin­go ger­bė­ jų pa­mėg­tos dai­nos ne tik iš dai­ni­nin­ko as­me­ni­nio, bet ir gru­pės „The Po­li­ce“ re­per­ tua­ro. Tie­sa, dau­gu­mai ne vie­ną de­ šimt­me­tį pa­sau­lį džiu­gi­nu­sių kū­ ri­nių spe­cia­liai šiam tu­rui bu­vo su­kur­tos nau­jos ener­gin­gos aran­ žuo­tės. Lie­t u­vo­je jau esa­m e gir­d ė­j ę Stin­gą dai­nuo­jant jaut­riai ir ly­riš­ kai, o šį­syk kon­cer­tas tu­rės dau­ giau ro­ko prie­sko­nio: „Back to Bass Tour“ gast­ro­lių at­li­kė­jas ke­ liau­ja su gy­va pen­kių mu­zi­kan­ tų gru­pe. Sce­no­je su Stin­gu pa­si­ro­dys il­ ga­me­tis jo bend­ra­žy­gis gi­ta­ris­tas Do­mi­ni­cas Mil­le­ris, gi­ta­ris­tas Ru­ fu­sas Mil­le­ris, būg­ni­nin­kas Vin­nie Co­laiu­ta, elekt­ri­niu smui­ku gro­ jan­tis Pe­te­ris Tic­kel­lis ir ža­vi vo­ ka­lis­tė Jo Law­ry. KD inf.

„„Programa: solinės karjeros 25-mečiui skirtame ture skamba visos gar-

siausios Stingo dainos.

2012-02-28 Kauno diena  

Dienraštis Kauno diena

Advertisement