Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės

trečiadienis,

FNTT va­do­vai ne­te­ ko ga­li­my­bės dirb­ ti su slap­ta in­for­ ma­ci­ja. Grei­čiau­siai baig­ta ir jų kar­je­ra. Lie­tu­va 5p.

vasario 15 d., 2012 m. Nr. 38 (1237)

Ge­riau­siu jau­nu Eu­ro­pos krep­ši­ nin­ku šie­met iš­ rink­tas J.Va­lan­ čiū­nas. Sportas 11p.

diena.lt

1 Lt

F.Hol­lan­de’as ir N.Sar­ko­zy rems ie­tis pir­ma­ja­me pre­zi­den­to rin­ki­ mų tu­re. Pasaulis 12p.

Me­tas kal­bė­ti apie Lie­tu­vą

Sa­vi­val­dy­bė tik­rai nė­ ra už­mir­šu­si sa­vo pa­ža­ do pa­rem­ti vai­kus glo­bo­ti nu­spren­du­sias šei­mas. Vil­niaus vi­ce­me­ras Ja­ros­la­vas ­ Ka­mins­kis

2p.

Miestas

2p.

Ba­sei­ną kels ant­ram gy­ve­ni­mui Laz­dy­nų ba­sei­ną vie­šą­ja įstai­ga pa­ ver­tu­si mies­to sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si jo re­mon­tui gau­ti ES pa­ra­mos. Šis ba­ sei­nas ant­rą kvė­pa­vi­mą įgy­tų tik pri­ trau­kus mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas, tiks­ liau, ka­pi­ta­li­niam jo re­mon­tui ma­ žiau­siai rei­kė­tų bent 10 mln. li­tų.

Me­nas

„„Tau­ta: gy­ve­ni­me pa­si­me­tu­si Mo­ni­kos Vai­čiu­ly­tės Eg­lė iš O.Kor­šu­no­vo spek­tak­lio „Iš­va­ry­mas“ ir tar­si iš Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lė­raš­čių nu­žen­

15p.

Žmo­gaus kū­no pa­slap­tys

gu­si lie­tu­vai­tė. Du tau­tos sim­bo­liai ir neat­sa­ky­tas klau­si­mas: ku­ris jų tik­ra­sis? Dmit­ri­jaus Mat­ve­je­vo ir Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Na­cio­na­li­nė dra­ma­tur­gi­ja, vie­tos ak­tua­li­ jos ir spek­tak­liai, ku­rių cent­re at­si­du­ria ne in­di­vi­das, o tau­ta. Ko­dėl teat­ro me­ni­ nin­kai bū­tent da­bar ypač ašt­riai pra­bi­lo apie lie­tu­vių tau­ti­nę ta­pa­ty­bę?

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Teatro žmonės – apie Lietuvą

Šian­dien lie­tu­viai – pa­kri­kę. Gal dėl to, kad nė­ra dva­si­nio ly­de­rio, ku­ris vie­ny­tų tau­tą? Il­gą lai­ką toks ly­de­ ris bu­vo poe­tas Jus­ti­nas Mar­cin­ke­ vi­čius, ty­liai ra­miai dir­bęs, nie­ka­da gar­siai ne­šau­kęs, bet vi­sa­da bu­vęs su sa­vo tau­ta. Vi­są gy­ve­ni­mą ra­

šęs apie lie­tu­viš­ką žo­dį ir lie­tu­viš­ką duo­ną – apie Lie­tu­vą. Da­bar apie Lie­tu­vą ima kal­bė­ti gar­siau­si mū­ sų teat­ro žmo­nės. Re­ži­sie­rius Jo­nas Vait­kus vi­lia­si, kad mes dar iš­si­va­ ly­si­me. Pri­si­kel­si­me. Os­ka­rui Kor­šu­no­vui pa­vyz­dys – Skan­di­na­vi­jos ša­lys. Jo nuo­mo­ne, ne ly­de­rio mums rei­kia – tu­ri­me telk­tis į mąs­tan­čią bend­ ruo­me­nę.

8

Kitas „Vilniaus dienos“ numeris išeis vasario 17 d., penktadienį.


2

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

miestas Mu­zie­jaus gim­ta­die­nis Sos­ti­nė­je įsi­kū­ręs Ener­ge­ti­kos ir tech­ni­kos mu­ zie­jus va­kar pa­mi­nė­jo sa­vo 9-ąjį gim­ta­die­nį. Vi­ są die­ną smal­sūs lan­ky­to­jai ne­mo­ka­mai ga­lė­ jo pa­ma­ty­ti mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jas. Be­je, gim­ ta­die­ni­nis ne­mo­ka­mas įė­ji­mas tik­rai pa­gy­vi­no mu­zie­jaus kas­die­ny­bę. Anot jo dar­buo­to­jų, va­ kar su­si­do­mė­ju­sių gy­ven­to­jų užė­jo apie pen­kis kar­tus dau­giau nei pa­pras­tą die­ną. In­te­rak­ty­via­ me Ener­ge­ti­kos ir tech­ni­kos mu­zie­ju­je lan­ky­to­ jai ga­li iš­mok­ti riš­ti su­dė­tin­gus maz­gus, pa­šau­ dy­ti į tai­ki­nius jū­ro­je, sės­ti į „Seat“ kab­rio­le­tą ar už­suk­ti į se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių sa­lę. ­ VD inf., Si­mo­no Švit­ros, muziejaus nuo­tr. 

Tak­sis­tai bu­ria­si į pro­fsą­jun­gą And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Pa­si­nau­do­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­ bės siū­lo­mo­mis pa­slau­go­mis tak­ sis­tai ne­sku­ba. Ta­čiau ža­da ne­ dels­da­mi su­kur­ti ak­ty­vią pro­fsą­ jun­gą, ku­ri gin­tų šio vers­lo dar­ buo­to­jus. Lei­di­mų įsi­gy­ti ne­sku­ba

Iš ke­lių tūks­tan­čių sos­ti­nės tak­ sis­tų dėl lei­di­mų vers­tis šia veik­ la į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si vie­ne­tai. Tiks­liau, pa­sak sos­ti­nės sa­vi­val­ dy­bės Mies­to trans­por­to sky­riaus ve­dė­jo Eval­do Ma­to­nio, dėl tak­si lei­di­mų sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kė po­ra de­šim­čių in­te­re­san­tų. „Iš vi­so atė­jo apie 20 žmo­nių, ta­čiau nuo­lat su­lau­kia­me tak­sis­tų skam­bu­čių, jie do­mi­si nau­ja tvar­ ka, dar­bo ga­li­my­bė­mis. Su­lau­kė­ me ir skam­bu­čių dėl dar­bo dis­pe­ če­ri­nė­je“, – dės­tė E.Ma­to­nis. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ ki­mo pa­slau­gos“ va­do­vas Gin­ tas Bliu­vas dien­raš­čiui pa­tvir­ti­ no, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je vyks­ta in­ten­sy­vus dar­bas dėl tak­ si dis­pe­če­ri­nės kū­ri­mo. „Nuo­lat ren­ka­si dar­bo gru­pė, ana­li­zuo­ja įvai­rius spren­di­mus, ga­li­my­bes. Pla­nuo­ja­ma, kad tak­ si dis­pe­če­ri­nė ga­lė­tų sa­vo dar­bą pra­dė­ti ko­vo 1 d. Dėl te­le­fo­no nu­ me­rio kol kas vis­kas de­ri­na­ma, jo pa­sa­ky­ti dar ne­ga­li­me“, – tei­gė G.Bliu­vas. Kalbėsis apie ateitį

In­ten­sy­viai be­si­kei­čian­čias dar­bo są­ly­gas ap­ta­ri­nė­ja ir sos­ti­nės tak­ sis­tai. Dien­raš­čio ži­nio­mis, ma­

žiau­siai pen­kių tak­si fir­mų dar­ buo­to­jai, iš vi­so per 30 žmo­nių, šian­dien pla­nuo­ja su­si­ti­ki­mą, ku­ ria­me ža­da ap­tar­ti ir ne­prik­lau­so­ mos pro­fe­si­nės są­jun­gos kū­ri­mo ga­li­my­bes. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vas tak­sis­tas Rus­la­nas Pla­to­čius in­ for­ma­vo, kad šia­me su­si­ti­ki­me vai­ruo­to­jai ir ki­ti tak­si įmo­nių dar­buo­to­jai pla­nuo­ja ap­tar­ti ne tik pro­fe­si­nių są­jun­gų stei­gi­mą, bet ir pa­si­kal­bė­ti ap­skri­tai apie šia­me vers­le dir­ban­čių žmo­nių atei­tį. „Ži­no­ma, dau­giau­sia dė­me­ sio bus ski­ria­ma pro­fsą­jun­goms kur­ti, pla­nuo­ja­me ap­tar­ti pro­fe­ si­nės są­jun­gos tiks­lus ir už­duo­ tis. Tai tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­za­ci­ja, į ku­rią ga­lė­tų įsto­ti ne tik tak­si vai­ ruo­to­jai, bet ir vi­si su tak­si vers­ lu su­si­ję dar­buo­to­jai – ope­ra­to­ rės, ga­ra­žų dar­bi­nin­kai“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Bend­ra­dar­biaus su „So­li­da­ru­mu“

R.Pla­to­čius tei­gė, kad pro­fsą­jun­ ga, kai tik ji bus su­kur­ta, grei­ čiau­siai ban­dys įsi­lie­ti į Lie­tu­vos pro­fe­si­nes są­jun­gas vie­ni­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją „So­li­da­ru­mas“. „Kai tu­rė­si­me ką pa­skelb­ti ži­ niask­lai­dai, da­ry­si­me tai su „So­ li­da­ru­mu“, – in­for­ma­vo pa­šne­ ko­vas. Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­ si­vie­ni­ji­mo „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­ nin­kė Al­do­na Ja­šins­kie­nė tei­gė, kad kol kas tak­sis­tai į jų or­ga­ni­ za­ci­ją ne­si­krei­pė. „Ne­sa­me ga­vę jo­kios in­for­ma­ ci­jos, kad jie ruoš­tų­si įkur­ti pro­ fe­si­nę są­jun­gą ir pri­si­jung­ti prie mū­sų“, – tvir­ti­no A.Ja­šins­kie­nė.

Vyks­ta ty­ri­mas Lie­tu­vos ge­ne­ra­l i­nė pro­k u­ra­t ū­ra šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą dėl Vil­niaus tak­si įmo­nė­se gal­būt vyk­dy­tos nu­si­ kals­ta­mos vei­kos. Tak­si įmo­nių va­do­vai įta­ria­mi di­de­ lių įmo­nių pi­ni­gų su­mų pa­si­sa­vi­ni­ mu, nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­tų pi­ni­ gų le­ga­li­za­vi­mu, ap­gau­lin­gos ap­skai­ tos tvar­ky­mu, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną pa­tei­ki­mu, do­ ku­men­tų klas­to­ji­mu. To­kiais veiks­ mais bu­vo ban­do­ma veng­ti vals­ty­ bei mo­kė­ti mo­kes­čius. Po tak­si įmo­nė­se at­lik­tų kra­tų, va­sa­ rio 7 d. duo­me­ni­mis, su­lai­ky­ti še­ši as­ me­nys. Tarp jų tak­si fir­mų va­do­vai: bu­vęs „Mar­to­no tak­si“ va­do­vas Ole­

gas Il­čen­ko, Re­na­tas Mi­ku­lė­nas, Ar­ tū­ras Lu­ča­no­vas, Ser­ge­jus Ku­če­ro­ vas. Iš vi­so šio­je by­lo­je jau pa­reikš­ta ar grei­tu lai­ku bus pa­reikš­ta ne ma­ žiau kaip 50 įta­ri­mų as­me­nims, or­ga­ ni­za­vu­siems ne­le­ga­lų vers­lą ir tal­ki­ nu­siems pla­taus mas­to nu­si­kals­ta­ mo­je veik­lo­je. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ri­ta Stun­die­nė dien­raš­tį in­for­ma­vo, kad nau­ja in­for­ma­ci­ja apie su­lai­ky­tus as­me­nis ne­skel­bia­ma. „At­lie­ka­mas ty­ri­mas, pro­ce­si­niai veiks­mai ir bet koks in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mas ga­li pa­kenk­ti ty­ri­mui“, – aiš­ki­no vyr. spe­ cia­lis­tė.

Laz­dy­nų ba­sei­ną kels Laz­dy­nų ba­sei­ną vie­šą­ja įstai­ga pa­ver­tu­si mies­to sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si jo re­mon­tui gau­ti ES pa­ra­mos. Laz­dy­nų ba­sei­nas ant­rą kvė­pa­vi­mą įgy­tų tik pri­trau­kus mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas. Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Kei­čia sta­tu­są

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ si­ren­gė ženg­ti pir­mą žings­nį gel­ bė­da­mi griū­van­tį Laz­dy­nų lais­ va­l ai­k io cent­r ą. Sa­v i­val­dy­b ė di­džiau­sią mies­to ba­sei­ną tvar­ky­ ti pra­dės keis­da­ma įstai­gos ju­ri­di­ nį sta­tu­są. No­rė­da­ma pri­si­vi­lio­ti ES struk­ tū­ri­nių fon­dų pi­ni­gus sa­vi­val­dy­ bė lik­vi­duo­ja už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę Laz­dy­nų lais­va­lai­kio cent­rą ir stei­gia Laz­dy­nų ba­sei­no vie­šą­ją įstai­gą. Iki šiol 100 pro­c. Laz­dy­nų lais­va­lai­kio cent­ro ak­ci­jų pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bei. Mies­to tar­ny­bos spren­di­mu sa­ vi­val­dy­bė jau pa­sky­rė lai­ki­ną­ją cent­ro lik­vi­da­to­rę, ku­riai per mė­ ne­sį mo­kės 1,5 tūkst. li­tų al­gą. Ji dar­bus tu­ri spė­ti at­lik­ti per še­šis mė­ne­sius. Cent­rui pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­ mą­jį tur­tą, li­ku­sį lik­vi­da­vus bend­ro­vę, ke­ti­na­ma įre­gist­ruo­ti Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės var­du, vi­sus dar­buo­to­jus ža­da­ma per­kel­ti į nau­jai įsteig­tą ne pel­no sie­kian­čią or­ga­ni­za­ci­ją. Laz­dy­nų ba­sei­no di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai eis da­bar­ti­nis cent­ro va­do­vas Ar­tu­ras Pra­niaus­ kas. Sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tuo­se ra­šo­ma, kad kon­kur­so bū­du vė­liau bus pa­skir­tas vie­šo­sios įstai­gos di­ rek­to­rius, jam bus nu­sta­ty­ta ne di­ des­nė kaip 3,5 tūkst. li­tų mė­ne­si­ nė al­ga.

Sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ren­gu­si su­ mo­kė­ti 100 tūkst. li­tų stei­gia­mą­jį įna­šą, nu­ma­ty­tą vie­šo­sios įstai­gos stei­gi­mo ak­te. Laz­dy­nų lais­va­lai­kio cent­ro lik­ vi­da­vi­mo ir vie­šo­sios įstai­gos Laz­ dy­nų ba­sei­no stei­gi­mo pro­ce­dū­rų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas – iki šių me­tų rug­sė­jo 1 d. Įs­tai­ga ir to­liau bus pa­val­di mies­ to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

Ar­tu­ras Pra­niaus­kas:

Bu­vo at­lik­tas ši­lu­ mos pra­lai­du­mo ty­ ri­mas. Si­tua­ci­ja tik­ rai nė­ra ge­ra, ši­lu­ma iš­ke­liau­ja pro vi­sus ga­lus, taip dirb­ti la­ bai nee­ko­no­miš­ka.

skai­čia­vo, kad in­ves­ti­ci­jos į ba­sei­no re­konst­ruk­ci­ją ga­lė­tų siek­ti maž­ daug 10 mln. li­tų, o su vi­sais mo­ kes­čiais su­ma išaug­tų ir iki 12–13 mln. li­tų. Aki­vaiz­du, kad sa­vi­val­dy­bės iž­ dui to­kios in­ves­ti­ci­jos var­giai bū­ tų pa­ke­lia­mos, to­dėl ti­ki­ma­si pri­ trauk­ti lė­šų iš ES pa­ra­mos fon­dų. „Mies­to biu­dže­tas ko­ne mi­nu­ si­nis, tad sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­ga­ lės pa­ti fi­nan­suo­ti re­mon­to. Ju­ri­ di­nį sta­tu­są pa­keis­ti to­dėl ir rei­kia, kad bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis gau­ti ES pa­ra­mą. Tam tin­kan­čių pro­gra­mų yra, tai ap­lin­kos ap­sau­gos, vi­suo­ me­ni­nės reikš­mės pa­sta­tų fi­nan­ sa­vi­mo“, – svars­tė A.Pra­niaus­kas. Jis at­vi­rai sa­kė, kad kol kas taip pat nė­ra ir po­ten­cia­lių pri­va­čių in­ves­ tuo­to­jų, ta­čiau at­li­kus vi­sus rei­kia­ mus reor­ga­ni­za­ci­jos žings­nius bus ga­li­ma pra­dė­ti jų ieš­ko­ti. Kiau­ros sie­nos

Sup­la­nuo­tos in­ves­ti­ci­jos

No­rint Laz­dy­nų ba­sei­ną pa­vers­ti tin­ka­ma vie­ta spor­ti­nin­kams tre­ ni­ruo­tis ir vil­nie­čiams pra­mo­gau­ ti, pri­reiks ne vie­no mi­li­jo­no li­tų. Prieš me­tus at­lik­ta re­konst­ruk­ci­ ja bu­vo tik kos­me­ti­nė ar­ba, ga­li­ma sa­ky­ti, bu­vo pa­ša­lin­ti pa­vo­jų lan­ ky­to­jų svei­ka­tai ir gy­vy­bei kė­lę de­ fek­tai. Be to, nie­kam ne pa­slap­tis, kad vil­nie­čiai ba­sei­no būk­lę ver­ti­na nei­gia­mai ir ven­gia ja­me lan­ky­tis. Ba­sei­no di­rek­to­rius A.Pra­niaus­kas

Kiek­vie­nais me­tais Laz­dy­nų ba­sei­ nas už šil­dy­mą, van­de­nį ir elekt­rą su­mo­ka maž­daug 400–500 mln. li­tų mo­kes­čių. Iš­lai­dos ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nės, jei pa­sta­tą pa­vyk­tų tin­ ka­mai re­no­vuo­ti. „Bu­vo at­lik­tas ši­lu­mos pra­lai­ du­mo ty­ri­mas. Si­tua­ci­ja tik­rai nė­ ra ge­ra, ši­lu­ma iš­ke­liau­ja pro vi­sus ga­lus, taip dirb­ti la­bai nee­ko­no­ miš­ka. Po re­no­va­ci­jos mo­kes­čių mo­kė­ti tek­tų ge­ro­kai ma­žiau“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Tie­sa, per praė­ju­sius me­tus si­ tua­ci­ja ba­sei­no pa­tal­po­se kiek pa­ ge­rė­jo: at­lie­kant re­mon­tą bu­vo

Pa­ra­ma glo­bė­jam Ma­tas Mik­ne­vi­čius Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį sos­ti­nės sa­ vi­val­dy­bės va­do­vai pri­si­ža­dė­jo fi­ nan­siš­kai rem­ti glo­bo­ti vai­kus pa­ si­ry­žu­sias šei­mas. Pa­ra­mą šei­mos tu­rė­jo gau­ti nuo nau­jų me­tų, ta­čiau tai neįvyko.

„„Vė­luo­ja: Vil­niaus va­do­vai ti­ki­

na neat­si­sa­kan­tys idė­jos fi­nan­ siš­kai rem­ti vai­kus glo­bo­jan­čias šei­mas, ta­čiau neaiš­ki­na, dėl ko­ kių prie­žas­čių lė­šų sky­ri­mas vis už­strin­ga. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Dar per­nai sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­vi­ val­dy­bės vi­ce­me­ras Ja­ros­la­vas Ka­ mins­kis ir mies­to So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vai gy­rė­si, kad nuo ki­tų me­tų mies­to biu­dže­te at­ si­ras pi­ni­gų krep­še­lis, skir­tas vai­ kus glo­bo­jan­čioms šei­moms pa­ rem­ti.

Nuo šių me­tų pra­džios sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė ža­dė­jo pri­si­dė­ti rem­ da­ma vai­kus glo­bo­ti nu­spren­du­sias šei­mas: vie­ną vai­ką glo­bo­jan­čios šei­mos kas mė­ne­sį iš sa­vi­val­dy­bės tu­rė­jo gau­ti po 260 li­tų, du vai­kus glo­bo­jan­čios – 390 li­tų, tris ir dau­ giau – 520 li­tų. De­ja, pa­ra­mos jau praė­ju­sį mė­ne­sį lau­ku­sios sos­ti­nės šei­mos li­ko be pi­ni­gų. Už mies­to so­cia­li­nius rei­ka­lus at­sa­kin­gas vi­ce­me­ras J.Ka­mins­kis dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ pri­ pa­ži­no, kad pa­ra­ma šei­moms kol kas ne­mo­ko­ma. Ta­čiau pro­jek­tas esą ne­nu­ma­rin­tas ir jau ar­ti­miau­ sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bus tei­kia­ mas po­li­ti­kų teis­mui.


3

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

miestas Mu­zie­jaus gim­ta­die­nis

s ant­ram gy­ve­ni­mui Tre­ni­ruo­ja­si žvaigž­dės

„„Išs­kir­ti­nis: Laz­dy­nų ba­sei­nas yra vie­nin­te­lis sos­ti­nė­je, tin­ka­mas pro­fe­

sio­na­liems spor­ti­nin­kams tre­ni­ruo­tis. 

tin­ka­mai įreng­tos du­ši­nės, su­tvar­ ky­tos ki­tos bū­ti­nos pa­tal­pos. Ta­ čiau ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas vis dar bū­ti­nas. Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį į žmo­nių pil­ną ba­sei­ną nu­kri­to ma­sy­vus lu­ bų švies­tu­vas. Lai­mė, lan­ky­to­jai tą­kart ne­nu­ken­tė­jo. A.Pra­niaus­ko tei­gi­mu, vi­du­ti­ niš­kai ba­sei­ne nuo­lat lan­ko­si 7–8 tūkst. vil­nie­čių.

Ša­rū­no Ma­žei­kos, Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

0,5 mlrd. li­tų

kas­met Laz­dy­nų ba­sei­nas su­mo­ka už komunalines paslaugas.

Di­džiau­sia­me Vil­niu­je Laz­dy­nų ba­ sei­ne nuo­lat tre­ni­ruo­ja­si maž­daug 700 spor­ti­nin­kų. Tarp jų yra ir Lie­tu­ vos spor­to žvaigž­džių: pen­kia­ko­vi­ nin­kai Jus­ti­nas Kin­de­ris (nuotr.), And­re­jus Zad­nep­rovs­kis, Ed­vi­nas Krun­ gol­cas. Taip pat tre­ni­ra­vo­si ir į Ru­si­ją spor­tuo­ti da­bar iš­vy­ku­si šios spor­to ša­kos at­sto­vė Do­na­ta Rim­šai­tė. Laz­dy­nų ba­sei­ne tre­ni­ruo­tes ren­ gia ir ša­l ies plau­ki­kai, van­ dens­v y­d i­n in­ kai, šuo­li­nin­kai į van­de­nį. D i ­d ž i a u ­s i a s Laz­dy­nų ba­sei­ no pra­na­šu­mas – spor­ti­nis 50 m il­gio, 8 ta­kų ba­sei­ nas. To­kio il­gio ba­ sei­nas sos­ti­nė­je tė­ ra vie­nas. Tai taip pat vie­n in­te­l is vi­ so­je Lie­t u­vo­je ba­ sei­nas, tu­rin­tis 10 m aukš­čio šuo­lių į van­ de­nį bokš­tą. Taip pat čia vei­kia įvai­ rių spor­to klu­bų ir bū­re­ lių.

Ava­ri­nė būk­lė 2010 m. Laz­dy­nų ba­sei­nas bu­vo pri­pa­žin­tas ava­ri­nės būk­lės ir ne­ tin­ka­mas nau­do­ti. Tuo­met mies­to val­džia at­li­ko re­mon­tą už 180 tūkst. li­tų. Ba­sei­no pa­sta­to ava­ri­nė būk­lė lik­vi­duo­ta ir jis pri­pa­žin­tas tin­ka­mu nau­do­ti. Laz­dy­nų ba­sei­nas bu­vo pa­sta­ty­tas 1980 m.

ms pa­si­kly­do stal­čiuo­se „Sa­vi­val­dy­bė tik­rai nė­ra už­mir­ šu­si sa­vo pa­ža­do pa­rem­ti vai­kus glo­bo­ti nu­spren­du­sias šei­mas, vi­ si do­ku­men­tai jau pa­reng­ti, te­rei­ kia mies­to ta­ry­bos pa­tvir­ti­ni­mo. Bet čia tik for­ma­lu­mas, nes nea­ be­jo­ju, kad ta­ry­bos na­riai pri­tars šiai pa­ra­mai“, – dien­raš­čiui kal­ bė­jo vie­nas mies­to va­do­vų. Jo tei­ gi­mu, šiek tiek už­truk­ta dėl for­ma­ lu­mų, bet jie ar­ti­miau­siu me­tu bus su­tvar­ky­ti. Vi­ce­me­ras pa­brė­žė, kad sa­vi­val­ dy­bė pa­rė­mė pa­gal­bą glo­bė­jams tei­kian­čias or­ga­ni­za­ci­jas. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sky­rė 52 tūkst. li­tų dviem so­cia­li­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios rū­pi­na­si tė­vų pa­lik­tais vai­

kais ir už­sii­ma po­ten­cia­lių jų glo­ bė­jų švie­ti­mu. Kon­kur­sus vyk­dy­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą lai­mė­jo VšĮ Pa­ra­mos vai­ kams cent­ras ir VšĮ „So­tas“. Or­ ga­ni­za­ci­jos įsi­pa­rei­go­jo ska­tin­ ti sos­ti­nės šei­mas įsi­vai­kin­ti vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nų. Šiuo me­tu Vil­niu­je yra dau­ giau nei 1230 be tė­vų glo­bos li­ku­ sių vai­kų, iš jų 468-iems glo­ba nu­ sta­ty­ta so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­je. Kiek­vie­no­je iš ke­tu­rių Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių to­kių įstai­gų gy­ve­na ne ma­žiau kaip 60 vai­kų. Apie pa­ra­mą vai­kus įsi­vai­kin­ti su­ma­niu­sioms šei­moms sa­vi­val­

dy­bė­je bu­vo kal­ba­ma jau praė­ju­sių me­tų pra­džio­je. Tuo­met už vie­ną glo­bo­ti paim­tą vai­ką sa­vi­val­dy­bė šei­mai ža­dė­jo iš­mo­kė­ti 130 li­tų, du – 260 li­tų, tris – 390 li­tų. De­ja, su­ma­ny­mas taip ir li­ko sa­ vi­val­dy­bės do­ku­men­tuo­se ir ne­bu­ vo įgy­ven­din­tas. Ne­se­niai at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ ni­mis, 76 pro­c. vil­nie­čių nie­ka­da nė­ra mąs­tę apie ga­li­my­bę įsi­vai­ kin­ti ar glo­bo­ti pa­mes­ti­nu­ką. Di­ džio­ji da­lis ap­klaus­tų­jų sa­kė ne­ gal­vo­jan­tys apie įsi­vai­ki­ni­mą ar glo­bą dėl to, kad jau tu­ri sa­vo vai­ kų. Ki­ti kaip prie­žas­tį nu­ro­dė sau pri­klau­san­čio nuo­la­ti­nio būs­to ne­ tu­rė­ji­mą.

Lo­bis – J.Ba­sa­na­vi­čiaus as­mens do­ku­men­tai Lie­tu­vos cent­ri­nia­me vals­ty­bės ar­chy­ve ap­tik­ti uni­ka­lūs ra­di­niai – tau­tos pa­triar­cho Jo­no Ba­sa­na­ vi­čiaus as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­ men­tai.

Tarp jų – pa­ties J.Ba­sa­na­vi­čiaus ra­šy­ti pra­šy­mai iš­duo­ti liu­di­ji­ mus, pil­dy­tos an­ke­tos ar su­ra­šy­ tas gi­mi­mo liu­di­ji­mas. Vie­ną šių do­ku­men­tų at­si­tik­ti­ nai ra­do re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Da­ ma­še­vi­čius.

Da­lius Ži­žys:

Yra gi­mi­mo liu­di­ji­ mas, jo ran­ka ra­šy­ta au­to­biog­ra­fi­ja, pa­sai, ca­ri­nės ir vo­kie­čių, įvai­rios an­ke­tos, pra­ šy­mai iš­vyk­ti. „Ei­nu aš pa­rai­džiui, žiū­riu Jan Ba­sa­no­vič. Tai yra ar­chy­vo me­ džia­ga, bet nie­kas jos kaip sen­sa­ ci­jos ne­prii­ma. Ne­ži­nau, aš to­kios nuo­trau­kos kaip vo­kiš­kam pa­se ne­ma­čiau, tas tra­di­ci­nes esu ma­ tęs. Yra Ba­sa­na­vi­čiaus au­tog­ra­fai, ran­ka ra­šy­ta. Jis vie­nas iš ne­dau­ ge­lio, už­si­ra­šęs lie­tu­viu“, – sa­kė V.Da­ma­še­vi­čius. J.Ba­sa­na­vi­čius ma­žais žings­ niais, bet uo­liai „Auš­ro­je“ ža­di­

no mei­lę tė­vy­nei ir bu­di­no tau­tą. Dar 1905 m. Vil­niu­je pir­mi­nin­ka­ vo lie­tu­vių Sei­mui ir rei­ka­la­vo au­ to­no­mi­jos Lie­tu­vai. Dar po 12 me­tų, 1917 m. rug­sė­ jį, Vil­niu­je po­sė­džia­vu­sios lie­tu­ vių kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai iš­rin­ ko Lie­tu­vos ta­ry­bą. 20 šios ta­ry­bos na­rių po pus­ me­čio – 1918 va­sa­rio 16 d. – pa­ si­ra­šė Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­tą, pir­ma­sis tai pa­da­rė dr. J.Ba­sa­na­ vi­čius. „Yra gi­mi­mo liu­di­ji­mas, jo ran­ka ra­šy­ta au­to­biog­ra­fi­ja, pa­sai, ca­ri­ nės ir vo­kie­čių, įvai­rios an­ke­tos, pra­šy­mai iš­vyk­ti. Jis nu­ro­do, kad yra lie­tu­vių tau­ty­bės, nors pa­var­ dė ra­šo­ma len­kiš­ka transk­rip­ci­ja, ro­do, ko­kias mo­ka kal­bas. J.Ba­sa­ na­vi­čius bu­vo po­lig­lo­tas. Yra iš­ li­kę ke­le­tas nuo­trau­kų. Jos ga­na uni­ka­lios, kai ku­rios nie­kur ne­ ma­ty­tos. Sim­bo­liš­ka, jog pir­mą­ ją užuo­mi­ną apie do­ku­men­tus, kad jie yra, nu­ro­dė V.Da­ma­še­vi­ čius. Da­bar­ti­nė­je A.Da­ma­še­vi­ čiaus gat­vė­je Vil­niu­je ir gy­ve­no J.Ba­sa­na­vi­čius“, – kal­bė­jo Lie­tu­ vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo di­rek­to­rius Dalius Ži­žys. Sim­bo­liš­ka ir tai, kad J.Ba­ sa­na­vi­čius mi­rė va­sa­rio 16-ąją 1927 m., Lie­tu­vai mi­nint de­vin­ tą­sias ne­prik­lau­so­my­bės me­ti­ nes. Tau­tos pa­triar­chas at­gu­lė Ra­sų ka­pi­nė­se Vil­niu­je, oku­puo­ ta­me Len­ki­jos. lrt.lt inf.

„Tau­tos na­mų“ idė­ja dar gy­va Jei po­li­ti­kai su­si­tars, iki Nep­rik­ lau­so­my­bės Ak­to 100-ųjų me­ti­ nių 2018-ai­siais sos­ti­nė­je tu­rė­tų bū­ti įkur­ti „Tau­tos na­mai“.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba šian­dien iš­kil­min­ga­me po­ sė­dy­je svars­tys re­zo­liu­ci­ją, ku­ria bus sie­kia­ma iki 2018 m. sos­ti­nė­ je įkur­ti „Tau­tos na­mus“. „No­ri­me, kad „Tau­tos na­mai“ bū­tų at­gai­vin­ti mi­nint Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­ my­bės Ak­to 100-ąsias me­ti­nes, tai­gi dar tu­ri­me še­še­rius me­tus šiam pro­jek­tui pa­ga­liau įgy­ven­ din­ti“, – sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas Vil­niaus me­ ras Ar­tū­ras Zuo­kas. Pir­ma­sis „Tau­tos na­mų“ idė­ ją 1907 m. pri­sta­tė Jo­nas Ba­sa­ na­vi­čius. 1911–1912 m. už lie­ tu­vių bend­ruo­me­nės suau­ko­tas lė­šas bu­vo įsi­gy­tas Tau­ra­kal­nis,

ku­ris iki šiol iš­li­ko vi­suo­me­ni­ nės pa­skir­ties. At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, 1992 m. at­gi­ mė ir „Tau­tos na­mų“ idė­ja, apie ją pri­me­na 2007 m. va­sa­rio 16 d. ati­deng­tas pa­mink­li­nis ak­muo, skel­bian­tis, kad šio­je vie­to­je tu­ ri sto­vė­ti „Tau­tos na­mai“, ku­rie tu­ri tap­ti dau­gia­funk­ciu kul­tū­ros cent­ru su tarp­tau­ti­nius stan­dar­ tus ati­tin­kan­čia kon­cer­tų sa­le. Šian­dien ant Tau­ro kal­no taip pat vyks Bend­ruo­me­nės suei­ ga, kur, mi­nint Va­sa­rio 16-osios ren­gi­nius ir vi­suo­me­nės vei­kė­jo, poe­to bei dra­ma­tur­go Just.Mar­ cin­ke­vi­čiaus mir­ties me­ti­nes, „Tau­tiš­ką gies­mę“ gie­dos folk­lo­ro an­samb­lis „Ra­ti­lio“, bus skai­to­ mos Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lės. Po pa­mi­nė­ji­mo Vil­niaus mies­ to ro­tu­šė­je vyks iš­kil­min­gas ta­ry­ bos po­sė­dis. VD inf.


4

TrečiADIENIS, vasario 15, 2012

lietuva Sto­jo už šei­mos ver­ty­bes

Už­sis­py­ru­sios sa­vi­val­dybės

Veng­ri­ja ­ dėkos Lie­tu­vai

Sei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­ tienė ir prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius va­kar da­ly­va­vo Kau­ne vy­ ku­sia­me Šv. Va­len­ti­no die­nos kon­cer­te, ku­ria­me bu­vo pro­ pa­guo­ja­mos krikš­čio­niš­kosios ir tra­di­cinės šei­mos ver­tybės. Ne­mo­ka­mas kon­cer­tas pa­va­di­ ni­mu „Meilė ku­ria šeimą“ vy­ko Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je.

Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ji­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­ rius Re­mi­gi­jus Ba­niu­lis tei­gia, kad, re­for­muo­jant prie­šgais­rinės ap­sau­gos sis­temą, ma­ži­ nant ko­mandų skai­čių kai­muo­ se, li­ko su­si­tar­ti su Kėdai­nių, Biržų ir Ku­piš­kio ra­jonų sa­vi­val­ dybė­mis. Jos kol kas ug­nia­ge­ sių ko­mandų neat­si­sa­ko.

Veng­ri­ja svars­to ga­li­mybę ofi­ cia­liai pa­dėko­ti Lie­tu­vai ir Len­ ki­jai už iš­sa­kytą pa­ramą, kai ES su­kri­ti­ka­vo šią vals­tybę dėl naujų įsta­tymų, ku­rie ver­ti­na­ mi kaip nu­kry­pi­mas au­to­ri­ta­ riz­mo link. To­kią idėją iškėlė Veng­ri­jos už­sie­nio rei­kalų mi­ nis­te­ri­jos vals­tybės sek­re­to­ rius Zsol­tas Német­has.

Derybose prem­je­ras tikisi sėkmės Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius neat­ me­ta, kad po­kal­bius su Lie­tu­vos Vy­riau­sy­be pra­dėjęs Ru­si­jos du­ jų kon­cer­nas „Gazp­rom“ gal­vo­ja apie būsimą kon­ku­ren­ciją Lie­tu­ vos dujų rin­ko­je ir ga­li su­ma­žin­ti „Lie­tu­vos du­joms“ par­duo­damų dujų kainą.

Iki šiol Vy­r iau­sybės pa­s tan­gos su­s i­tar­t i su „Gazp­rom“, ku­r is ne­pa­ten­kin­tas Vy­riau­sybės įgy­ ven­di­na­ma dujų sek­to­riaus per­ tvar­ka, ne­davė ap­čiuo­piamų re­ zul­tatų, todėl du­j os Lie­t u­vai par­d uo­d a­m os bran­g iau nei ki­ toms ES ša­lims. „Aki­vaiz­du, kad turė­da­mi ter­ mi­nalą (su­skys­tintų gam­ti­nių du­ jų ter­mi­nalą Klaipė­do­je – BNS pa­st.) mes iš tikrųjų galė­tu­me ir su „Gazp­rom“ daug rea­liau tar­ tis dėl ma­žes­nių kainų ir, ma­ nau, to po­žy­mius ir da­bar ma­to­ me, kai „Gazp­rom“ pra­de­da bent da­liai var­to­tojų Lie­tu­vo­je ma­žin­ti kai­nas, tu­riu ome­ny­je „Achemą“. Neat­mes­čiau net ir to kad ma­ty­ da­mas mūsų dar­bus dujų sek­to­ riu­je ir sta­tomą ter­mi­nalą, „Gazp­rom“ jau da­bar gal­vo­ja, kaip reikės kon­ku­ruo­ti dėl var­to­tojų Lie­tu­vo­je, kai „Gazp­rom“ ne­be­liks vie­nin­te­liu dujų tiekė­ju“, – in­ter­ viu Lie­tu­vos ra­di­jui ant­ra­dienį sa­ kė A.Ku­bi­lius.

And­rius Ku­bi­lius:

Turė­da­mi vie­nin­telį vamzdį tu­ri­me la­bai ma­žai ga­li­my­bių derė­ tis ir su­si­tar­ti dėl ma­ žesnės dujų kai­nos.

Anot jo, ter­mi­na­lo sta­ty­bos dar­ bai, su juo su­si­jęs Klaipė­dos uos­ to gi­li­ni­mas, Jurbarko–Klaipėdos ma­gist­ra­li­nio du­jo­tie­kio sta­ty­ba ei­na į prie­kį. „2014 m. at­si­ra­sian­tis ter­mi­na­las mums la­bai svar­bus, kad ar­ti­miau­ siu me­tu turė­tu­me rea­lią al­ter­na­ tyvą dujų tie­ki­mui iš „Gazp­rom“, nes turė­da­mi vie­nin­telį vamzdį tu­ ri­me la­bai ma­žai ga­li­my­bių derė­tis ir su­si­tar­ti dėl ma­žesnės dujų kai­nos „Lie­tu­vos dujų“ var­to­to­jams“, – kalbė­jo A.Ku­bi­lius. „Lie­tu­vos du­jos“ uži­ma apie 40 pro­c. ša­lies dujų rin­kos ir du­jo­mis ap­rūpi­na vi­sus ša­lies bui­ti­nius var­ to­to­jus, ku­riems šią žiemą ypač smar­kiai išau­go šil­dy­mo kai­nos. BNS inf.


5

TrečiADIENIS, vasario 15, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Apie „Snorą“ nie­ko ne­ži­no­jo Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

„Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes ti­ rian­čiai Sei­mo lai­ki­na­jai ko­mi­si­ jai liu­dijęs buvęs il­ga­me­tis Lie­tu­ vos ban­ko (LB) va­do­vas Rei­nol­ di­jus Šar­ki­nas teigė, kad tuo me­ tu, kai jis va­do­va­vo cent­ri­niam ban­kui, „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­ma fi­nansų įstai­ga. Davė pa­ro­dy­mus ko­mi­si­jai

„„Kar­je­ra: FNTT va­do­vai va­kar ne­te­ko teisės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, tad ir jų ga­li­mybės lik­ti po­stuo­se –

la­bai mig­lo­tos. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

FNTT vadovus pastatė į vietą Vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­ lai­tis va­kar pa­va­karę pa­nai­ki­no Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­timų ty­rimo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir jo pa­va­ duo­to­jo Vy­tau­to Gir­ža­do lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ga­vo VSD pri­ta­rimą

Mi­nist­ras BNS sakė tai pa­daręs, kai ga­vo Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­ men­to (VSD) tei­kimą. Vals­tybės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mas nu­ma­to, kad „pa­slap­ čių su­bjek­tas sa­vo ini­cia­ty­va ar­ba Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­men­to mo­ty­vuo­tu tei­ki­mu pa­nai­ki­na lei­ dimą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­ tin­ta in­for­ma­ci­ja“. Lei­dimų dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ne­te­ku­siems FNTT va­do­vams gre­sia būti nu­ša­ lin­tiems nuo pa­reigų. R.Pa­lai­tis pra­ėju­sią sa­vaitę pa­ reiškė ne­pa­si­tikįs ir V.Gai­liu­mi, ir V.Gir­ža­du. Iš pra­džių ne­pa­si­tikė­ ji­mas pa­reikš­tas V.Gir­ža­dui, nes jo pa­kar­to­ti­nio ty­ri­mo po­lig­ra­fu, ar­ ba va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­ mi, re­zul­ta­tai bu­vo jam ne­pa­lankūs. FNTT di­rek­to­riu­mi V.Gai­liu­mi ne­ pa­si­tikė­ji­mas pa­reikš­tas, kai šis ne­ pai­sy­da­mas mi­nist­ro po­zi­ci­jos pa­ reiškė pa­ramą sa­vo pa­va­duo­to­jui. Abu pa­reigū­nai dar anks­čiau tik­ rin­ti po­lig­ra­fu. BNS ži­nio­mis, pa­tik­ri­ni­mai bu­vo su­si­ję su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­ for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo apie banką „Sno­ras“. Aiš­ki­na­ma­si, kaip duo­ me­nys apie ren­gia­mus pa­reigūnų veiks­mus per­nai lapk­ritį pa­te­ko „Sno­ro“ ak­ci­nin­kams. Pa­laikė ko­le­gos

Apie tai, kad R.Pa­lai­čio FNTT va­ do­vy­bei mes­ti įta­ri­mai nėra lauž­ ti iš pirš­to, va­kar pra­kal­bo taip pat Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos (LiCS), ku­riai pri­klau­so mi­nist­ras, po­li­ti­kai.

Kaip nu­ro­do­ma LiCS va­do­vybės išp­la­tin­ta­me pra­ne­ši­me, FNTT va­ do­vams pa­reikš­tas ne­pa­si­tikė­ji­mas „tu­ri la­bai rimtą pa­grindą, apie ku­ rį yra in­for­muo­ti ir aukš­čiau­si ša­ lies va­do­vai“. „Fi­nan­si­nius nu­si­ kal­ti­mus ti­rian­čios ži­ny­bos va­do­vai tu­ri būti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ ci­jos, ir jei yra gau­tas ne­gin­či­ja­mas sig­na­las, kad yra ki­taip, to­les­nis jų dar­bas su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, taip pat jų va­do­va­vi­mas šiai tar­ny­ bai ne­įma­no­mas“, – tei­gia­ma par­ ti­jos pra­ne­ši­me.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

Ma­nau, mums už­teks svei­ko pro­to, kad tei­sin­gi spren­di­mai būtų ras­ti. Opo­zi­ci­jai teks pri­til­ti

Dar la­biau ašt­rin­ti konf­liktą ir pa­ si­nau­do­ti su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja va­ kar stengė­si ir Sei­mo opo­zi­ci­ja. „Mi­nist­ro mo­ja­vi­mas me­lo de­ tek­to­riaus rod­me­ni­mis liu­di­ja vi­ sišką su­tri­kimą, – skelbė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Va­ len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. – To­kia si­tua­ ci­ja, kai vie­šai aiš­ki­na­ma­si san­ty­ kius, la­biau pri­me­na bobų turgų.“ Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai norėtų, kad mi­nist­ras, jei ži­no, kas nu­te­ki­ no in­for­ma­ciją, da­bar tai aiš­kiai ir pa­sa­ky­tų. Jei to ne­bus, – at­si­sta­ ty­din­tų. Val­dan­tie­ji ramūs

Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, kaip įpras­ ta, į opo­zi­ci­jos kal­bas apie tai, kad

vie­na iš konf­lik­tuo­jan­čių ša­lių ne­ dels­da­ma tu­ri trauk­tis, ne­krei­pia dėme­sio. Tie­sa, val­dan­čiųjų at­sto­ vai su­tin­ka, kad R.Pa­lai­čio ir FNTT va­do­vybės konf­lik­tas la­bai pa­kenkė abiejų ins­ti­tu­cijų re­pu­ta­ci­jai. O konf­lik­to baig­ties kol kas nie­ kas ne­drįsta pro­gno­zuo­ti. Ty­ri­mas, kurį dėl FNTT va­do­vybės at­lie­ka R.Pa­lai­čio va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ ri­ja, jos at­stovų tei­gi­mu, ga­li užt­ ruk­ti ne trum­piau kaip mėnesį. „Per koa­li­ci­jos gy­va­vi­mo lai­ ko­tarpį yra buvę ir su­dėtin­ges­nių ne­su­ta­rimų. Ma­nau, mums už­teks svei­ko pro­to, kad tei­sin­gi spren­ di­mai būtų ras­ti“, – op­ti­mis­tiš­ kai va­kar bu­vo nu­si­teikęs Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­nin­kas, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­ kas ap­si­ri­bo­jo pa­sa­ky­da­mas, kad R.Pa­lai­tis pa­reikš­da­mas ne­pa­si­ tikė­jimą pa­skubė­jo. Taip pat pri­ dūrė, kad mi­nis­te­ri­jos at­lik­to ty­ri­ mo iš­va­dos te­bus re­ko­men­da­ci­nio po­būdžio, tad „iš to ga­li nie­ko ne­ būti“. Ieš­ko­ma at­sa­kymų

Tie­sa, iki šiol FNTT va­do­vybę gy­ nė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Dėl to net bu­vo svars­to­ma, kas ska­ti­ na prem­jerą taip elg­tis. Net­ru­ko pa­si­girs­ti kalbų, kad toks žings­nis ga­li būti sie­ja­mas ir su va­di­namą­ ja mai­liaus by­la, taip pat su bu­vu­ siu FNTT va­do­vu Ro­mual­du Bo­ rei­ka. Taip pat nie­kaip ne­bai­gia­ma nag­rinė­ti be­veik dve­jus me­tus te­ be­sitę­sian­ti „mai­liaus“ by­la, ku­ rio­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas FNTT bu­vo ap­klaus­tas žemės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius. De­vy­ni tei­sia­mie­ji kėsi­no­si pa­si­ sa­vin­ti dau­giau nei 20 mln. litų iš ES ir Lie­tu­vos biud­že­to ne­va žuvų mai­liui au­gin­ti. Tarp tei­siamųjų yra ir buvęs Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas ir am­ba­sa­do­rius Ro­mual­das Vi­so­ka­ vi­čius. Šis, K.Star­ke­vi­čiaus tei­gi­ mu, pra­šė jo tar­pi­nin­kau­ti ir pa­dėti su­si­tik­ti su Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros va­do­vais.

Va­kar R.Šar­ki­nas at­vy­ko duo­ ti pa­ro­dymų Sei­mo lai­ki­na­jai ko­ mi­si­jai, ti­rian­čiai „Sno­ro“ bank­ ro­to ap­lin­ky­bes. Prieš ei­da­mas į už­darą ko­mi­si­ jos po­sėdį buvęs LB va­do­vas at­ sakė į ke­lis žur­na­listų klau­si­mus. Pak­laus­tas, ar laikė sa­vo pi­ni­ gus „Sno­re“, R.Šar­ki­nas at­sakė nei­gia­mai. „Ar todėl, kad jis bu­ vo ne­pa­ti­ki­mas?“ – pa­si­tei­ra­vo žur­na­lis­tai. „Kodėl ne­pa­ti­ki­mas? Li­cen­ciją turė­jo, va­di­na­si, pa­ti­ki­ mas“, – teigė R.Šar­ki­nas. Jis tvir­ti­no, kad LB būtų ėmęsis ko­kių nors pre­ven­ci­nių veiksmų, jei­gu jau anks­čiau būtų pa­stebė­ ta tam tik­ros ne­le­ga­lios veik­los „Sno­re“ po­žy­mių. „Nie­ko ne­gal­vo­jau“

Pak­laus­tas, ką pa­gal­vo­jo per­nai lapk­ri­čio 16-ąją, kai bu­vo pa­ skelb­ta apie „Sno­ro“ na­cio­na­li­ za­vimą, R.Šar­ki­nas at­sakė: „Nie­ ko ne­gal­vo­jau. Ir ne­ga­liu turė­ti apie tai nuo­monės, nes ne­tu­riu vi­sos in­for­ma­ci­jos. Ži­nau tiek, kiek spau­da ra­šo.“ Jis pa­brėžė, kad be­veik vi­si ša­ lies ko­mer­ci­niai ban­kai nuo­lat tu­ ri įvai­riau­sių pro­blemų. „Kai jos pa­ste­bi­mos, duo­da­mi įpa­rei­go­ji­ mai tas pro­ble­mas tai­sy­ti“, – sakė buvęs LB val­dy­bos pir­mi­nin­kas. R.Šar­ki­nas teigė, kad per 15-a jo va­do­va­vi­mo LB metų bu­vo su­ kur­ta „nor­ma­li bankų sis­te­ma ir tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­ kan­ti bankų prie­žiū­ros bei kont­ rolės sis­te­ma“. Jis žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no ži­nojęs tai, kad iš LB jau at­leis­to Kre­di­to įstaigų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Ka­zi­ mie­ro Ra­mo­no gi­minės dir­bo ta­me pa­čia­me ban­ke „Sno­ras“: „Kuo čia dėtas K.Ra­mo­nas ir jo gi­minės? Tai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su dar­bu.“ R.Šar­ki­nas LB va­do­va­vo nuo 1996 iki 2011 m.

tuodami ir ku­rių pa­grin­du ar­ba dėl ku­rių mes pri­ėmėme spren­ di­mus“, – teigė LB va­do­vas. „Sno­ras“ ins­pek­tuotas per­nai rugsėjo–lapkričio mėne­siais. Tik­ rin­ta ban­ko veik­la per me­tus. Ras­ta daug pa­žei­dimų. Va­do­vau­da­ma­si ins­pek­ta­vi­mo re­zul­ta­tais LB val­ dy­ba lapk­ri­čio 16 d. pri­ėmė spren­ dimą na­cio­na­li­zuo­ti „Snorą“. Vė­ liau pa­skelb­tas jo bank­ro­tas. V.Va­si­liaus­kas teigė, kad „Sno­ ro“ lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus Si­mo­no Freak­ley ata­skai­tos apie pa­dėtį ban­ke yra ri­bo­to nau­do­ji­ mo, todėl ne­skelb­ti­nos. Neat­vi­ra­vo apie ty­rimą

Po „Sno­ro“ griū­ties ap­lin­ky­bes ti­rian­čios ko­mi­si­jos už­da­ro po­ sėdžio, užt­ru­ku­sio dvi va­lan­das, jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­ nis ne­bu­vo linkęs at­vi­rau­ti apie ty­ri­mo eigą. V.Ma­zu­ro­nis sakė, kad R.Šar­ki­ no ir V.Va­si­liaus­ko tei­rau­ta­si apie „Sno­ro“ veiklą ir LB vyk­dytą jo prie­žiūrą iki ban­ko na­cio­na­li­za­ vi­mo per­nai lapk­ritį ir po to. „Ko­mi­si­ja už­davė la­bai daug įvai­rių klau­simų ir ga­vo daug la­ bai įdo­mių at­sa­kymų“, – taip bent ke­lis kar­tus pa­brėžė V.Ma­ zu­ro­nis, žur­na­listų pa­klaus­tas, ką iš­gir­do per po­sėdį. „Už­davė­me tuos klau­si­mus, į ku­riuos tu­ri­me at­sa­ky­ti at­lik­da­ mi sa­vo ty­rimą. Bet pa­gal įsta­ tymą, kol ne­priim­si­me ga­lu­ti­ nio spren­di­mo dėl sa­vo iš­va­dos, ne­ga­li­me nie­ko konk­re­čiau ko­ men­tuo­ti“, – kalbė­jo ko­mi­si­jos va­do­vas. Pak­laus­tas, ar R.Šar­ki­no ir V.Va­si­liaus­ko pa­teik­ti at­sa­ky­ mai su­ta­po, V.Ma­zu­ro­nis teigė: „Jie ne­ga­li su­tap­ti, nes bu­vo už­ duo­da­mi skir­tin­gi klau­si­mai. Su R.Šar­ki­nu kalbė­jomės apie jo va­ do­va­vi­mo Lie­tu­vos ban­kui lai­ko­ tarpį, su V.Va­si­liaus­ku – dau­giau­ sia apie jo lai­ko­tarpį.“

Spren­di­mas – ins­pek­ta­vus

Į Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos na­ rių klau­si­mus at­sakė ir da­bar­ti­nis LB val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas. Jis ne­linkęs ma­ny­ ti, kad „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­mas ban­kas. Ta­čiau, pa­sak jo, ga­lu­ti­ nius at­sa­ky­mus į vi­sus klau­si­mus pa­teiks tiek teisė­sau­gos, tiek po­ li­tikų at­lie­ka­mi ty­ri­mai. V.Va­si­liaus­kas, pa­klaus­tas, ar „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­mas, neišdrį­ so taip sa­ky­ti. „Tai ma­tyt, kad ne. Vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir jis at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus. Aš lai­ kau­si, lai­kiau­si ir lai­ky­siuo­si po­zi­ ci­jos, kad ne­žiū­riu į praeitį ir ga­liu at­sa­ky­ti tik už lai­ko­tarpį nuo 2011 m. ba­land­žio“, – žur­na­lis­tams sa­ kė V.Va­si­liaus­kas. „Ga­liu kalbė­ti apie fak­tus, ku­ riuos mes nu­statė­me ins­pek­

„„Prie­vaiz­das: R.Šar­ki­nas tei­gia,

kad jo va­do­va­vi­mo cent­ri­niam ban­kui lai­kais jo­kių ne­tin­ka­ mos „Sno­ro“ veik­los po­žy­mių pa­stebė­ta ne­bu­vo. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


6

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

nuomonės

Pa­vel­do ko­mi­si­jai pri­trū­ko jė­gos

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

V

Kas ta lie­tu­vy­bė? Justinas Argustas

V

a­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­ mai pa­sta­rai­siais me­ tais pra­si­de­da ir bai­ gia­s i be­veik vie­no­ dai: ske­l ia­mos kal­bos apie tau­tos vie­ny­bę, ren­g ia­mos ei­t y­nės šū­ kau­jant „Lie­tu­va – lie­tu­viams!“ ir lie­ja­mos aša­ros dėl iš­si­vaikš­čio­ jan­čių ir tė­vy­nės vis la­biau ne­be­ my­l in­čių tau­tie­čių.

Dau­gu­ma, pa­klaus­ti apie lie­tu­viš­ku­mo šak­ nis ir tu­ri­nį, pink­liai var­di­ja: „Lie­tu­vos se­no­ vė, ku­ni­gaikš­čiai, lie­tu­ vių kal­ba, pa­go­ny­bė.“ Aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai, tau­tos pa­t riar­chai nie­ka­da ne­pa­m irš­ta pri­dur­t i, kad bū­t i­na puo­se­lė­t i ir gin­t i mū­sų bend­ras ver­t y­bes ir tra­d i­ci­jas, ant­raip Lie­t u­va neiš­ liks. Ta­čiau pa­pras­tai konk­re­čiai ir neį­var­d i­ja, apie ką šiuo at­ve­ju kal­ba­ma. Ar­ba, pa­k laus­t i apie lie­t u­v iš­k u­ mo šak­n is ir tu­r i­n į, pink­l iai var­ di­ja: „Lie­tu­vos se­no­vė, ku­ni­gaikš­ čiai, lie­tu­vių kal­ba, pa­go­ny­bė.“ Ži­ no­ma, tai kli­šės, ta­čiau tau­ta lin­ ku­si ti­kė­ti mi­tais, ypač – jei jie ge­ rai nu­tei­k ia. Kul­t ū­ro­lo­gas Vy­t au­t as Ka­vo­l is prieš dau­g iau nei tris­de­šimt me­ tų pa­ste­bė­jo Lie­t u­vą vis dar ka­ muo­jan­t į pa­ra­dok­są: „Mū­sų kraš­ tas nu­sė­tas is­to­r i­n iais pa­m ink­ lais, žy­m in­čiais ir ku­n i­gaikš­t iš­ ką di­dy­bę, ir liau­d iš­ką iš­t i­k i­my­ bę, ir in­te­lek­t ua­lų su­si­kau­pi­mą, ir sa­va­no­r ių krau­ją. Bet jie vi­si sa­ vo me­ni­niu ne­reikš­min­gu­mu liu­ di­ja pa­vir­ši­n į, vien jaus­mi­n į, san­ ty­kį su mū­sų is­to­ri­ja. De­ja, is­to­ri­ja ne­bu­vo su­vo­k ia­ma kaip iš­si­lais­ vi­ni­mo is­to­r i­ja.“ Da­bar, at­ro­dy­t ų, vis­ko už­ten­ka: yra ir pa­m ink­lų, ir pi­l ių, ir is­to­r i­ nių vei­ka­lų, me­nan­čių praei­t ies di­dy­b ę, ir ku­n i­gaikš­čių di­dy­b ę me­nan­čių pi­l ių. Vis dėl­to tai lie­ tu­v ių ge­rai ne­nu­tei­k ia: jie nė­ra,

jei ti­kė­si­me ap­k lau­so­mis, pa­ten­ kin­t i da­bar­t i­ne pa­dė­t i­m i ir nuo­ lat ieš­ko kal­tų. Dėl vis­ko, kas mū­sų is­to­ri­jo­je bu­ vo ne taip, kal­ta ar­ba krikš­čio­ny­ bė, ar­ba len­kai, ar­ba ru­sai su vo­ kie­č iais. Prie­var­t a ir ti­kė­ji­mas, šei­m i­n in­k a­v i­mas ir ko­va, iš­s i­ lais­vi­ni­mas ir pri­si­ri­ši­mas – toks yra do­mi­nuo­jan­tis lie­tu­vių is­to­ri­ jos tu­ri­nys. Žaiz­do­tas liū­d in­t is rū­pin­to­jė­l is, o po jo ko­jo­mis iki pu­sės iš­reng­ ti Lie­tu­vos is­to­ri­jos vei­kė­jai, ša­lia – po­n ia pra­ban­g ia su­k nia su sla­ viš­kais mo­ty­vais ir rū­mai, pri­me­ nan­tys Val­do­v ų. Taip Na­cio­na­li­ nės pre­m i­jos lau­rea­tas Ša­r ū­nas Sau­k a kon­cep­t ua­l i­z a­vo Lie­t u­ vos is­to­ri­jos su­pra­ti­mą vie­na­me sa­vo pa­veiks­le, ku­r į Pre­z i­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­ka­bi­no sa­ vo rū­muo­se. Tai – vie­na lie­tu­vy­ bės ver­si­ja. Su ste­reo­t i­pais ko­vo­jan­t is is­to­r i­ kas Alf­re­das Bumb­laus­kas, šar­ žuo­d a­m as per­ne­lyg pri­m i­t y­ viai su­vo­k ia­mą lie­tu­vy­bę, ją api­ bend­ri­na ke­tu­rių „Ž“ for­mu­le: že­ mė, žo­d is, žy­das, „Žal­g i­r is“. Štai kas, jei ka­r i­ka­t ū­r in­si­me, bend­ra lie­tu­viams. „Mū­sų is­to­r i­ja yra skur­do is­to­r i­ja. Mes esa­me skur­d žiau­si eu­ro­pie­ čiai, bet vis dėl to eu­ro­pie­č iai“, – taip mū­sų is­to­r i­jos es­mę, kar­tu ir iš­skir­t i­nu­mą, api­bend­r i­nęs is­to­ ri­kas Ed­var­das Gu­da­v i­čius iš­syk bu­vo ap­š auk­tas is­to­r i­jos juo­d in­ to­ju. O pra­bi­lęs apie lie­t u­v ius ne kaip apie darbš­č ią, o, prie­š in­gai, ne­mo­kan­čią ir ne­no­r in­čią dirb­t i tau­t ą, pra­dė­t as pul­t i dar la­biau, nors jo tei­g i­n ius įro­do nau­jau­s i is­to­r i­n iai ty­r i­mai. Kau­ne sto­v in­t is Lie­tu­vos di­d žio­ jo ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to pa­mink­ las, kai šis vaiz­duo­ja­mas pri­my­ nęs po len­k ų, ru­sų, kry­ž iuo­čių ir to­to­r ių ka­r į, pui­k iai at­spin­d i ne­ prik­lau­so­mo­je Lie­t u­vo­je ne­k ri­ tiš­kai iš tar­pu­ka­r io lai­k ų pe­r im­ tą tau­t i­n in­k iš­ką is­to­r i­jos su­pra­ ti­mą, skir­tą tau­tai mo­bi­l i­z uo­t i ir Vil­n iui at­s iim­t i. Aki­vaiz­du, kad bū­tent toks įvaiz­d is vis dar gy­ vas. O gal ieš­kant lie­tu­vy­bės pra­smės ir kryp­t ies pa­kak­t ų įsi­k lau­sy­t i į 1958-ai­siais iš­sa­k y­tą Al­g ir­do Ju­ liaus Grei­mo min­t į, kad „tik­ro­ sios Lie­t u­vos vie­tos Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je su­pra­t i­mas tu­rė­tų bū­ ti išei­ties taš­kas po­zi­ty­vioms ūki­ nėms ir kul­t ū­r i­nės atei­t ies pro­ ble­moms svars­ty­ti“.

als­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos veik­la praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­ra­ly­žiuo­ ta. Tai me­ti­nė­je ata­skai­to­ je tvir­ti­na pa­ti ko­mi­si­ja. Ji tei­gia, kad Sei­mo de­le­guo­tų at­ sto­vų ka­den­ci­ja bai­gė­si dar praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę, bet iki šiol nei pa­skir­ti nau­ji na­riai, nei pra­tęs­ti se­nų­jų įga­ lio­ji­mai. „Ten­ka kons­ta­tuo­ti, jog penk­to­ji, 2011–2015 m., Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos ket­ve­rių me­tų ka­ den­ci­ja dėl Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to ap­lai­du­mo dar ne­su­for­muo­ta“, – ra­šo­ma ata­skai­ tos iš­va­do­se. Ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si sa­vo praė­ju­ sių me­tų veik­lą, ma­no, kad jos, kaip „api­bend­ri­nan­čios, tel­kian­čios ins­ ti­tu­ci­jos, vaid­muo yra veiks­min­gas, ta­čiau 2011 m. jos veik­la bu­vo pra­ktiš­kai pa­ra­ly­žiuo­ta“. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Stun­dys sa­ko, kad nau­jų ko­mi­si­jos na­rių pa­sky­ri­mą stab­dė jo va­do­vau­tos dar­bo gru­pės pa­reng­tos pa­tai­sos, ku­rio­mis bu­vo nu­ma­ty­ta su­jung­ti Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ ry­bą ir Vals­ty­bi­nę kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ją; ta­čiau lapk­ri­tį par­la­men­

tas to­kį siū­ly­mą at­me­tė. Taip pat V.Stun­dys pri­du­ria, jog ŠMKK jau yra pa­tei­kęs Sei­mui kan­di­da­tū­ras į ko­mi­si­ją, ta­čiau nau­ji na­riai ne­bu­vo pa­skir­ti ir dėl įtemp­tos ru­dens se­si­ jos dar­bot­var­kės.

Ko­mi­si­jos, kaip api­ bend­ri­nan­čios, tel­ kian­čios ins­ti­tu­ci­jos, vaid­muo yra veiks­ min­gas, ta­čiau 2011 m. jos veik­la bu­vo pra­ktiš­kai pa­ra­ly­žiuo­ta.

„Kan­di­da­tū­ras ko­mi­te­tas yra se­ niai ati­da­vęs sek­re­to­ria­tui ir vis­kas ne­be mū­sų ran­ko­se, jas pa­tvir­tin­ ti bu­vo ga­li­ma dar ru­dens se­si­jo­ je, ta­čiau dėl įtemp­tos dar­bot­var­kės klau­si­mas ne­bu­vo įtrauk­tas“, – sa­ kė V.Stun­dys. Kan­di­da­tus į ko­mi­si­ją, ku­riuos dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Sei­mas, ŠMKK pa­si­ rin­ko lapk­ri­čio pa­bai­go­je, ko­mi­si­jos na­riais siū­loma skir­ti ar­cheo­lo­gą Ze­ no­ną Bau­bo­nį, is­to­ri­ką, mu­zie­ji­nin­

ką Rai­mun­dą Bal­zą, ar­chi­tek­tą Jo­ną Glem­žą, ar­cheo­lo­gą Al­bi­ną Kun­ce­ vi­čių. Į ko­mi­si­ją ne­be­pa­siū­ly­ta iki šiol jai va­do­va­vu­si ži­no­ma pa­vel­do­sau­ gi­nin­kė, res­tau­ra­to­rė Gra­ži­na Drė­ mai­tė. Vals­ty­bi­nę kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­ si­ją su­da­ro 12 na­rių: du na­rius ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas, ke­tu­ris na­ rius – Sei­mas ŠMKK tei­ki­mu, ke­tu­ris – prem­je­ras kul­tū­ros mi­nist­ro tei­ki­ mu, du na­rius ren­ka ir at­šau­kia įsta­ ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka įre­gist­ruo­tos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių veik­la su­si­ju­si su kul­tū­ros pa­vel­do paieš­ka, sau­go­ji­mu ir pro­pa­ga­vi­mu. Ko­mi­si­jos na­riai ski­ria­mi ketveriems me­tams. Pir­mi­nin­ką dve­jų me­tų ka­ den­ci­jai ski­ria Sei­mas. Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­ mi­si­ja da­ly­vau­ja for­muo­jant kul­ tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją, tei­kia siū­ly­mus Sei­mui, pre­zi­den­tui, Vy­riau­sy­bei ir ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms dėl kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos po­li­ti­kos ir stra­te­ gi­jos, svars­to ir ap­ro­buo­ja siū­ly­mus kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bes pa­skelb­ ti kul­tū­ros pa­mink­lais ar pa­nai­kin­ ti jų ap­sau­gą. BNS, VD inf.

„„Dar­bai: pa­va­sa­rį Ne­rin­go­je rei­kės su­tvir­tin­ti ne ma­žiau kaip 5 ha nuar­dy­to ko­pa­gūb­rio šlai­to. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Rū­pi­na­si tvar­ky­ti ko­pa­gūb­rį

N

e­rin­gos sa­vi­val­dy­bė bai­mi­ na­si, kad iki tu­ris­ti­nio se­ zo­no pra­džios ne­bus spė­ta su­tvar­ky­ti aud­rų nu­nio­ko­to ap­sau­gi­nio pa­jū­rio ko­pa­gūb­rio. Pas­ta­rą­jį pus­me­tį siau­tu­sios aud­ ros ge­ro­kai jį pa­žei­dė. Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ ko duo­me­ni­mis, pa­va­sa­rį ža­bų klo­ ji­niais rei­kės su­tvir­tin­ti ne ma­žiau kaip 5 ha nuar­dy­to ko­pa­gūb­rio šlai­ to. Dau­giau­sia ža­los pa­da­ry­ta Ni­dos ir Prei­los paplūdymių te­ri­to­ri­jo­se, kaip pra­ne­šė Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­ bė. Iki in­ten­sy­vaus tu­ris­ti­nio se­zo­

no pra­džios bū­ti­na su­re­mon­tuo­ti len­ti­nius ta­kus, su­pu­vu­sius pa­keis­ ti nau­jais, at­sta­ty­ti aud­rų nu­nio­ko­ tus laip­tus. Kur­šių ne­ri­jo­je, anot sa­vi­val­dy­bės, trūks­ta ir in­for­ma­ci­nių ženk­lų, ku­ riuo­se bū­tų pa­tei­kia­ma įdo­mių fak­ tų apie vie­to­vę, bei ro­dyk­lių, ku­rios re­gu­liuo­tų tu­ris­tų srau­tus. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, ne­ga­li­ ma už­mirš­ti ko­pa­gūb­rio prie­žiū­ros ir ma­žiau lan­ko­mo­se nuo­ša­les­nė­se vie­to­se – už­del­sus jas su­tvar­ky­ti ga­li kai­nuo­ti ke­lis kar­tus dau­giau. Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos

spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, kaip ir kiek­vie­ nais me­tais pro­ble­mi­nės vie­tos, ypač rek­rea­ci­nė­se zo­no­se, bus tvar­ko­mos pa­va­sa­rį. Šią žie­mą per aud­ras nu­ken­tė­ jo maž­daug sep­ty­nių ki­lo­met­rų il­gio ko­pų ruo­žas. La­biau­siai jis nu­ken­tė­jo ties Prei­ los gel­bė­to­jų sto­ti­mi ir Ni­dos šiau­ri­ niu pa­plū­di­miu. Ties Prei­los gel­bė­ to­jų sto­ti­mi at­si­vė­rė sta­tūs skar­džiai, vie­ni laip­tai, ve­dę į pa­plū­di­mį, bu­vo vi­siš­kai nuar­dy­ti ir nu­plau­ti į jū­rą, ki­ti – stip­riai ap­ga­din­ti. BNS, VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

trečiadienis, vasario 15, 2012

OMX Vilnius

+0,08 %

OMX Riga

–0,15 %

10,5 mlrd. litų

– tiek gry­nų­jų pi­ni­gų sau­sį bu­vo apy­var­to­je.

ekonomika

OMX Tallinn

+0,26 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

vilniuje butai pinga

Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nė­se sau­sį bu­ tų kai­nos Ta­li­ne ir Vil­niu­je su­ma­žė­ jo ati­tin­ka­mai 2,6 ir 0,1 pro­c., o Ry­ go­je jos iš­li­ko ne­pa­ki­tu­sios. Bal­ti­ jos ša­ly­se aukš­čiau­sia vi­du­ti­nė bu­ to kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na ir to­liau iš­lie­ka Vil­niu­je – 4147 li­tai. Ta­li­ne vi­du­ti­nė kai­na sie­kia 3577 li­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą, Ry­go­je – 3346 li­ tus už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1703 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1272 JAV do­le­ris 1 2,6250 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6219 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9417 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2322 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5802 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7362 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8573

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

Vakar Tink­las

+1,3717 % +0,3282 % +0,7639 % +0,5754 % +0,0547 % +0,1740 % +0,6416 % +0,2456 % +0,0525 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,61

2,39

„Kvis­ti­ja“

4,69

4,54

2,37

„Va­koil“

4,73

4,60

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta101,06 dol. už 1 brl. 117,30 dol. už 1 brl.

Inf­lia­ci­ja di­dės

3,4

Pir­mą šių me­tų mė­ne­sį var­to­ji­ mo pre­kės ir pa­slau­gos Lie­tu­vo­ je pa­bran­go ma­žiau­siai Bal­ti­jos vals­ty­bė­se – vos 0,3 pro­c. Ta­čiau ana­li­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad jau va­sa­rį kas­die­niai pir­ki­niai kai­ nuos dau­giau.

„„Ri­zi­ka: kas tre­čias vers­li­nin­kas ma­no, kad dėl eu­ro zo­nos pro­ble­mų ga­li pa­blo­gė­ti ir jų val­do­mų įmo­nių pa­

dė­tis. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lūkesčiai mažėja

Di­džiau­sias ri­zi­kos šal­ti­nis vers­lo sek­to­riui šie­met yra eu­ro pro­ble­mos, ga­li­mi po­ky­čiai mo­kes­čių sri­ty­je ir su bū­si­mais rin­ki­mais su­si­ję po­pu­lis­ti­niai spren­di­mai. To­kią iš­va­dą at­sklei­dė nau­jau­sia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­ tu­to (LLRI) at­lik­ta įmo­nių va­do­vų, fi­nan­sų di­rek­to­rių ir eks­per­tų ap­ klau­sa. „Lū­kes­čiai su­pras­tė­ję. 33 pro­c. ap­klaus­tų­jų ma­no, kad di­džiau­ sias nea­pib­rėž­tu­mo ir ri­zi­kos šal­ ti­nis šie­met bus eu­ro pro­ble­mos ir su jo­mis su­si­ju­si eks­por­to ma­žė­ji­ mo grės­mė“, – ko­men­ta­vo ty­ri­mo au­to­rius LLRI eks­per­tas Vy­tau­tas Žu­kaus­kas. 29 pro­c. LLRI res­pon­ den­tų nu­ro­dė, kad nea­pib­rėž­tu­mo šal­ti­nis yra ga­li­mi mo­kes­ti­nės ap­ lin­kos pa­kei­ti­mai ir mo­kes­čių di­ dė­ji­mas, o 25 pro­c. ma­no, kad dau­ giau­sia ne­tik­ru­mo kils dėl ru­de­nį vyk­sian­čių rin­ki­mų ir po­pu­lis­ti­nių po­li­ti­kų spren­di­mų. Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ty­ri­mo duo­me­ni­mis, še­šė­li­nė eko­no­mi­ka 2011 m. su­da­rė 27 pro­c. BVP ir šie­ met ne­si­keis. Rin­kos da­ly­vių nuo­ mo­ne, bent da­lį sa­vo veik­los še­

šė­ly­je 2011 m. vyk­dė 37 pro­c. ūkio vie­ne­tų, 2012 m. ši da­lis esą ga­li ne­ smar­kiai su­ma­žė­ti (iki 36 pro­c.).

Di­džiau­sias nea­pi­ b­rėž­tu­mo ir ri­zi­kos šal­ti­nis šie­met bus eu­ro pro­ble­mos. LLRI res­pon­den­tai ver­ti­na, kad vi­du­ti­nis ne­to dar­bo už­mo­kes­tis 2011 m. di­dė­jo 4 pro­c. ir tiek pat kils 2012 m. Eks­per­tas V.Žu­kaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad na­mų ūkių pa­ja­mos au­go pir­mą kar­tą po to, kai dve­jus me­tus iš ei­lės jos ma­ žė­jo. Ty­ri­mo da­ly­viai pro­gno­zuo­ ja, kad 2012 m. na­mų ūkių pa­ja­mos augs ma­žiau, apie 3 pro­c., ir sieks 1085 li­tus vie­nam na­mų ūkio na­ riui. Dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­jo, nes įmo­nės tu­rė­jo ga­li­my­bę už­dirb­

Ekonomikos tyrimo prognozės 2012 m. BVP au­g i­mas (pro­c.)

2,7

Še­šė­l i­nė eko­no­mi­ka (da­l is BVP)

27

Eks­por­to au­g i­mas (pro­c.)

11

Im­por­to au­g i­mas (pro­c.)

12

Inf­l ia­ci­ja (pro­c.)

3,8

Ne­dar­bas (pro­c.)

14,1

Vi­du­t i­nis at­ly­g i­ni­mas (ne­to, li­tais) Vi­du­t i­nis įmo­nių pel­nin­gu­mas (pro­c.)

1633 4,2 Šal­ti­nis: Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas

„Di­džiau­sią įta­ką, kaip ir ti­kė­ta­si, da­rė pa­bran­gę mais­to pro­duk­tai, de­ga­lai ir dėl išau­gu­sio var­to­ji­mo pa­bran­gu­si elekt­ra. O bend­rą var­ to­ji­mo pre­kių kai­nų in­dek­so ki­li­ mą ma­ži­no dra­bu­žių ir ava­ly­nės žie­mos ko­lek­ci­jų iš­par­da­vi­mas“, – sa­kė „Dans­ke“ ban­ko vy­res­nio­ ji ana­li­ti­kė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ ta Kly­vie­nė. Pa­sak jos, yra ri­zi­ka, kad inflia­ ci­ja va­sa­rį di­dės spar­čiau ne­gu sau­sį. „Yra ti­ki­my­bė, kad va­sa­rį me­tų inf­l ia­ci­ja pa­sieks 3,6 pro­c.“, – pro­gno­za­vo V.Kly­vie­nė. Sau­sį už­fik­suo­ta 3,4 pro­c. me­tų inflia­ ci­ja, anot ana­li­ti­kės, bu­vo to­kia, kaip ir ti­kė­ta­si. DNB ban­ko vy­res­ny­sis ana­ li­ti­kas Ro­kas Ban­ce­vi­čius taip pat pro­gno­za­vo, kad va­sa­rį inf­ lia­ci­ja to­liau di­dės. „Va­sa­rį var­ to­ji­mo pre­kių ir pa­slau­gų kai­ nos tu­rė­tų paaug­ti dar spar­čiau, nes di­dės ši­lu­mos kai­nos. Ma­

proc.

sau­sį pa­sie­kė me­ti­nė inf­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je. no­me, kad vė­liau kai­nų au­gi­mas su­lė­tės ir 2012 m. inf­l ia­ci­ja sieks 3 pro­c.“, – sa­kė R.Ban­ce­vi­čius. Anot jo, me­tų inf­l ia­ci­jos pro­gno­ zė pa­grįs­ta lū­kes­čiais, kad naf­tos ir grū­dų kai­nos pa­sau­lio rin­ko­se bus sta­bi­lios, ir tikintis, jog Lie­ tu­vos eko­no­mi­ka augs lė­čiau. Lie­tu­vo­je sau­sį už­fik­suo­ta 0,3 pro­c. mė­ne­sio inf­l ia­ci­ja. Me­ti­nė (sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2011 m. sau­siu) inf­lia­ci­ja sie­kė 3,4 pro­c., o vi­du­ti­ nė me­tų inf­lia­ci­ja bu­vo 4,2 pro­c. Na­cio­na­li­nių sta­tis­ti­kos ži­ny­bų duo­me­ni­mis, per mė­ne­sį var­to­ji­ mo pre­kės ir pa­slau­gos Lat­vi­jo­ je bran­go 0,8 pro­c., Es­ti­jo­je – 0,7 pro­c. Per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­ sių Lat­vi­jos var­to­to­jų kai­nų in­ dek­sas pa­ki­lo 3,6 pro­c., Es­ti­jos – 4,5 pro­c. BNS, VD inf.

Kainų pokyčiai per me­tus (pro­c.)

ti dau­giau pel­no. Eko­no­mi­kos ty­ ri­mo duo­me­ni­mis, įmo­nių pel­nin­ gu­mas per­nai di­dė­jo tre­čius me­tus iš ei­lės. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2012 m. įmo­nių pel­nin­gu­mas ma­žės, ta­čiau di­dės in­ves­tuo­ja­mo pel­no da­lis. Rin­kos da­ly­vių ver­ti­ni­mais, įmo­nių pel­nin­gu­mas 2011 m. sie­ kė 4,5 pro­c. Eko­no­mi­kos ty­ri­mo da­ly­vių bu­ vo klau­sia­ma, ar jie jau­čia po­ky­ čius dėl vers­lą kont­ro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų per­tvar­kos, ku­ri bu­vo pra­dė­ta dar 2009-ai­siais. 56 pro­c. ap­klaus­tų­jų tei­gė ne­jau­čian­tys po­ ky­čių vers­lą kont­ro­liuo­jan­čių ins­ ti­tu­ci­jų sri­ty­je. 30 pro­c. res­pon­ den­tų nu­ro­dė, kad po­ky­čių yra ir jie ati­tin­ka vyk­do­mos per­tvar­kos tiks­lus, o 14 pro­c. ty­ri­mo eks­per­tų ma­no, kad po­ky­čių yra, ta­čiau jie nea­ti­tin­ka per­tvar­kos tiks­lų. Vers­lo są­ly­gas blo­gi­nan­tys po­ky­ čiai ver­čia įmo­nes ap­svars­ty­ti ga­ li­my­bes per­kel­ti vers­lą ar jo da­lį į ki­tas ša­lis, kur vers­lo są­ly­gos pa­ lan­kes­nės. LLRI ap­klaus­ti rin­kos da­ly­viai ma­no, kad šiuo me­tu 11 pro­c. Lie­tu­vos įmo­nių ke­ti­na ar­ ba rim­tai svars­to ga­li­my­bę per­kel­ti sa­vo veik­lą ar jos da­lį į už­sie­nį. „Itin daug šne­ka­ma apie niū­rius gy­ven­ to­jų su­ra­šy­mo re­zul­ta­tus, ku­rie pa­ ro­dė, kad per de­šimt me­tų gy­ven­to­ jų Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo apie 10 pro­c. Be to, ne­no­ri­ma pri­pa­žin­ti, kad Lie­ tu­vos vers­lo emig­ra­ci­ja yra taip pat svar­bi ir ak­tua­li pro­ble­ma“, – api­ bend­ri­no V.Žu­kaus­kas.

„„Prie­žas­tys: kiek­vie­ną mė­ne­sį brangs­tant šil­dy­mui, kils ir bū­ti­niau­

BNS, VD inf.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Mais­to pro­duk­tai ir neal­ko­ho­li­niai gė­ri­mai

5,5

Al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ir ta­ba­ko ga­mi­niai

1,2

Dra­bu­ž iai ir ava­ly­nė

–3,1

Būs­tas, van­duo, elekt­ra, du­jos ir ki­tas ku­ras

8,6

Būs­to ap­sta­ty­mas, na­mų apy­vo­kos įran­ga ir kas­die­nė būs­to prie­ž iū­ra

1,6

Svei­ka­tos prie­ž iū­ra

1,1

Trans­por­tas

4,3

Ry­šiai

–2,8

Poil­sis ir kul­tū­ra

–0,3

Švie­ti­mas

0,8

Vieš­bu­čiai, ka­vi­nės ir res­to­ra­nai

4,4

Iš vi­so

3,4 Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

sių mais­to pro­duk­tų kai­nos. 


8

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

tema

Me­tas kal­bė­ti apie Lie­tu­vą „Ge­riau Bez­do­ny­se būt 1 gu­ber­na­to­rium, o ne Niu­jor­ke brukš­la­viu“, – taip apie

emig­ra­ci­ją ma­no re­ži­sie­rė Ga­li­na Dau­gu­vie­ty­tė. Tarp są­ži­nės ir po­li­ti­kos

„Va­sa­rio 16-oji – kaip kva­pas, kaip sko­nis, kaip ko­kia nors ži­nia, kaip gam­to­vaiz­dis, kaip vai­kys­tės kai­mo ar Ve­ly­kų ry­to pri­si­mi­ni­mas. Gal­ vo­ju, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­ tų tu­rė­ti tą praei­ties jaus­mą ir da­ bar­ties po­jū­tį“, – ma­no J.Vait­kus. Tą die­ną me­ni­nin­kas pa­gal­vo­ ja, kad gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kad nee­ mig­ra­vo. Re­ži­sie­rius J.Vait­kus – sa­vo­tiš­ kas lie­tu­vių po­li­ti­kas. Jis po­li­ti­ kuo­ja nuo teat­ro sce­nos – ašt­riai ir tiks­liai, nuo pat sa­vo kū­ry­bos pra­ džios. J.Vait­kus pri­pa­ži­no, kad nė­ra di­ de­lis pa­trio­tas, to­dėl tie­są ver­ti­na la­biau už tau­tiš­ku­mą. Ki­to ke­lio jis ne­la­bai ma­to ir neį­si­vaiz­duo­ja. Ta­ da rei­kė­tų pa­si­duo­ti veid­mai­nys­ tei, pri­klau­sy­ti ko­kiai nors par­ti­ jai ar gru­pei. Kai Vil­niu­je, Jau­ni­mo teat­re, ro­do­ mas J.Vait­kaus re­ži­suo­tas spek­tak­ lis „Pat­rio­tai“, sa­lė lūž­ta nuo žiū­ro­ vų. Ko­dėl? Sce­no­je jie re­gi da­bar­ti­nę Lie­tu­vą. Dra­ma­tur­gas Pet­ras Vai­čiū­ nas kal­bė­jo apie tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pseu­do­pat­rio­tus, de­ma­go­gus po­li­ti­ kus, pri­si­tai­kė­lius ir kom­bi­na­to­rius. Pa­ma­čius be­veik po 80 me­tų vėl pa­ sta­ty­tą pje­sę, at­ro­do, kad ir šian­dien nie­kas ne­pa­si­kei­tė. „Kos­tiu­mai, lek­si­ka pa­si­kei­tė. Pa­ti po­li­ti­nė si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Bai­siau­ sia, kad gy­ve­ni­mo bū­das, žmo­nių idė­jos ne­pa­si­kei­tė. Ma­nau, po­li­ti­ kams rei­kė­tų dau­giau skai­ty­ti pa­ sau­li­nės dra­ma­tur­gi­jos še­dev­rų. Ta­ da su­pras­tų, kad ne jie dvi­ra­tį iš­ra­do. Jie daug kal­ba, bet tas kal­bė­ji­mas ne­si­re­mia jo­kiu konk­re­čiu są­ži­nin­ gu veiks­mu. Žo­dis – sau, o veiks­mas pa­sle­pia­mas, mas­kuo­ja­mas, tei­si­na­ mas“, – kal­bė­jo J.Vait­kus. Vi­suo­me­nės pikt­žaiz­des re­ži­sie­ rius iš­ke­lia ir prieš 100 me­tų Hen­ ri­ko Ib­se­no su­kur­tos pje­sės „Vi­ suo­me­nės prie­šas“ pa­sta­ty­me.

„Ta pa­ti te­ma, tik ki­to­je sfe­ro­ je – ar­čiau są­ži­nės ir po­li­ti­kos. Kai žmo­gus tam­pa val­di­nin­ku, jis pa­ ten­ka į konf­lik­tą su sa­vo są­ži­ne. Nes jis tar­nau­ja ko­kiai nors bend­ ruo­me­nei, vi­suo­me­nei ar­ba ma­sei, ku­ri ga­li jį veik­ti ir ne­tgi pa­smerk­ti. Ar­ba iš­kel­ti, jei­gu rei­kia. Ar­ba iš­ stum­ti iš tos vi­suo­me­nės.

Os­ka­ras Kor­šu­no­vas:

Ma­nau, čia ir bū­tų Eu­ ro­pos gro­žis – tai vie­ nin­ga ša­lis su įvai­rio­ mis tau­to­mis, o šios iš­lai­kiu­sios sa­vo ta­ pa­ty­bę, kul­tū­rą, sa­vi­ tu­mą. Žmo­gus, ei­da­mas į ko­kią nors tar­nys­tę, tu­ri tu­rė­ti ome­ny­je, kad tų pro­ble­mų neiš­vengs. Nes są­ži­nė la­bai daž­nai nea­ti­tin­ka pa­čios vi­ suo­me­nės, ma­sės po­jū­čių. Jus­lu­ mas, var­to­to­jiš­kas ins­tink­tas daug stip­res­nis už vi­di­nį žmo­gaus gy­ve­ ni­mą. To­dėl vi­sa­da bus konf­lik­tas“, – dės­tė J.Vait­kus. Vals­ty­bės tu­ri iš­si­gim­ti

Pak­laus­tas, kas, jo nuo­mo­ne, lau­kia Lie­tu­vos vals­ty­bės atei­ty­je, J.Vait­ kus sam­pro­ta­vo, kad ir vie­nas žmo­ gus ga­li su­da­ry­ti vals­ty­bę. Ir vie­nas žmo­gus ga­li bū­ti tau­ta. Vals­ty­bės au­ga, bręs­ta, pa­skui mirš­ta. Jei­gu žmo­gus at­si­du­ria Ru­si­jo­je, Ar­mė­ ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir ten iš­lie­ka są­

„„Žvilgs­nis: re­ži­sie­rius J.Vait­kus ima­si prieš 80 ar 100 me­tų pa­ra­šy­tų

pje­sių. Ta­čiau jo spek­tak­liuo­se at­pa­žįs­ta­ma da­bar­ties Lie­tu­va. 

„

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ži­nin­gas, pa­do­rus, bent kiek pri­ si­lai­ko dva­sios rei­ka­la­vi­mų, tai ir vals­ty­biš­ku­mas ja­me iš­lie­ka. „Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, Mo­han­das Gand­his – tai bend­raž­mo­giš­kos as­ me­ny­bės. Ga­lų ga­le vals­ty­bės tu­ri iš­si­gim­ti“, – pa­reiš­kė J.Vait­kus. Anot jo, tau­ta – tai la­bai nea­pib­ rėž­ta są­vo­ka. Jei­gu su­si­bū­rė ke­li žmo­nės, tai dar ne­reiš­kia, kad yra tau­ta. Tau­ta – ir ma­dos, ir pa­vo­ jaus rei­ka­las. „Jūs ma­no­te, kad tie, ku­rie bu­ vo su­si­ki­bę ran­ko­mis, vi­si su­pran­ ta, kas yra tau­ta? Ir Bal­ti­jos ke­ly­ je, ir per bet ko­kį ki­tą su­si­bū­ri­mą? Juk jūs ne­ži­no­te, kas sto­vi ša­lia, kas pa­skui vy­ko su tuo žmo­gu­mi?“ – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Gal­būt tau­tai rei­kia dva­si­nio ly­ de­rio – kaip Są­jū­džio lai­kais? „To­kio kaip M.Gand­his gal­būt rei­kia. Bet ne žmo­gaus, ku­ris ma­ ni­pu­liuo­ja ir mo­ka kal­bė­ti, už­deg­ ti, o pa­skui pa­bė­ga. To­kio dva­si­nio ly­de­rio ne­la­bai ma­tau Lie­tu­vo­je, – sa­kė J.Vait­kus. – No­ri­si, kad žmo­ nės at­si­gręž­tų, kad su­si­mąs­ty­tų ar­ba bent pa­gal­vo­tų, jog ne vie­ni gy­ve­na­me, jog iki tol dau­gy­bė gy­ ve­no ir apie tai gal­vo­jo, ir kan­ki­ no­si dėl to, ir li­te­ra­tū­rą, ir dra­mas kū­rė. Va­di­na­si, yra tas ry­šys. Mes lyg ir nevie­ni­ši esa­me. Bet gal dau­ giau su ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­siais, ku­ rie as­me­ny­bės idė­ją vis at­gai­vin­da­ vo ir skelb­da­vo.“ Anot pa­šne­ko­vo, mū­sų or­ga­niz­ mas pū­liuo­ja. Ateis jau­nes­ni žmo­ nės, ma­tę tė­vų kar­tos po­li­ti­nės veik­los pa­vyz­džius, dar­bų ir žo­džių nea­ti­ti­ki­mą, pra­dės mąs­ty­ti ir vis­ ką su­pras. Kiek­vie­nam žmo­gui pri­ gim­ties yra duo­tas švie­sos ir tam­ sos po­jū­tis. „Mes iš­si­va­ly­sim“, – sa­vo min­ tis op­ti­mis­ti­ne gai­da bai­gė dės­ty­ ti J.Vait­kus. Pir­mo­ji kar­ta – pra­ras­to­ji

„Kal­bė­ti apie emig­ra­ci­ją bu­vo ma­no pa­rei­ga“, – praė­ju­sių me­ tų gruo­dį, prieš spek­tak­lio „Iš­va­ ry­mas“ prem­je­rą Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re Vil­niu­je, sa­kė re­ ži­sie­rius O.Kor­šu­no­vas. Ra­šy­to­ jas Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius rink­ti me­ džia­gos šiai pje­sei į Lon­do­ną vy­ko du kar­tus. Emig­ra­ci­ja pa­lie­tė vi­są tau­tą, ir, anot O.Kor­šu­no­vo, ne­kal­bė­ti apie tai teat­re jau neį­ma­no­ma. Lie­tu­vo­ je nė­ra žmo­gaus, ku­ris ne­bū­tų pa­ lies­tas šio reiš­ki­nio – jei ne jis iš­va­ žia­vo, tai jo gi­mi­nės. Jei ne gi­mi­nės, tai drau­gai. Iš vie­nos pu­sės, tai glu­ mi­nan­ti emig­ra­ci­jos sta­tis­ti­ka. Iš ki­tos, – kas už jos yra? „Už jos sly­pi žmo­nių li­ki­mai. Ir man bu­vo įdo­mus bū­tent tas emo­ ci­nis ko­das – kas vyks­ta, kai žmo­ gus kei­čia ne tik gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ne tik tė­vy­nę, bet ir ap­lin­ką, dar­ bą – vi­siš­kai kei­čia sa­vo gy­ve­ni­mą. Yra be ga­lo daug emig­ran­tų is­to­ri­ jų, daž­nai – tra­gi­ko­miš­kų, daž­nai – tra­giš­kų ir tik re­tai – tik­rai sėk­ min­gų, – kal­bė­jo O.Kor­šu­no­vas. – Spek­tak­ly­je ro­do­me kraš­tu­ti­nius

„„At­min­tis: kas lie­tu­viui yra Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo di

at­ve­jus, ku­rie la­biau­siai pa­brė­žia bai­sią­ją emig­ra­ci­jos pu­sę, nu­si­vy­ li­mus.“ Pir­mo­ji emig­ran­tų kar­ta – vi­sa­ da pra­ras­to­ji kar­ta, ski­rian­ti ypač daug jė­gų sa­vo bui­čiai su­si­kur­ti. Jų vai­kai – pa­ra­dok­sas – jau ne­ kal­ba lie­tu­viš­kai. Ma­ži iš čia iš­va­ žia­vę kal­bė­jo, o ten pa­gy­ve­nę 10– 12 me­tų – jau ne. Ta­čiau, O.Kor­šu­no­vo nuo­mo­ne, ne­ga­li­ma ši­to reiš­ki­nio – emig­ra­ ci­jos – ver­tin­ti vie­na­reikš­miš­kai. Juk gy­ve­na­me ES, tu­ri­me lais­ vę ju­dė­ti ir gal tai nė­ra blo­gai. Iš­ va­žiuo­ja jau­nų žmo­nių, ku­rie gal grįš į Lie­tu­vą su nau­jo­mis idė­jo­ mis. Ir jis pa­ts da­bar esąs ne Lie­

tu­vo­je – ku­ria spek­tak­lį Grai­ki­jo­ je, Atė­nuo­se. Sug­lu­mi­no lie­tu­vės pa­sa­ko­ji­mas

O.Kor­šu­no­vas ma­no, kad lie­tu­viai taip gau­siai emig­ruo­ja ir pa­lie­ka tė­vy­nę dėl dau­ge­lio prie­žas­čių, ne vien dėl eko­no­mi­nių, kaip ma­no­ ma. Dau­ge­lis iš­va­žia­vo ir iš­va­žiuo­ja dėl blo­go kul­tū­ri­nio bei so­cia­li­nio kli­ma­to, ku­ris tvy­ro Lie­tu­vo­je. Gal anks­čiau tai bu­vo net di­des­nė prie­ žas­tis emig­ruo­ti nei eko­no­mi­nės? Tik atė­jus kri­zei emig­ra­ci­ją nu­lė­mė la­bai aiš­kios eko­no­mi­nės prie­žas­ tys. Ki­ta ver­tus, žmo­nės iš­va­žiuo­ ja ieš­ko­ti ko nors nau­jo. Ypač jau­ ni­mas, stu­den­ti­ja.


9

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

tema kia, o vi­suo­me­nės. To pa­vyz­dys jam – Skan­di­na­vi­jos ša­lys. Ten nė­ra ly­ de­rio, už­tat yra pi­lie­čiai, vi­suo­me­ nė. Net teat­re, kai ten dirb­da­vo, per sa­vai­tę vyk­da­vo po du su­si­rin­ki­ mus. Suei­da­vo vi­si teat­ro dar­buo­ to­jai ir spręs­da­vo iš­ki­lu­sias pro­ble­ mas. Mū­sų teat­ruo­se su­si­rin­ki­mai iš vi­so ne­vyks­ta – vis­ką spren­džia vie­nas va­do­vas. Kaip teat­re, taip ir vi­suo­me­nė­je. „Ma­nau, kad pa­vyz­dys mums tu­rė­tų bū­ti Skan­di­na­vi­ja ir no­ras ne tu­rė­ti ly­de­rį, o telk­tis į mąs­tan­ čią bend­ruo­me­nę“, – sa­kė O.Kor­ šu­no­vas.

Ga­li­na Dau­gu­vie­ty­tė:

Ge­riau Bez­do­ny­se būt gu­ber­na­to­rium, o ne Niu­jor­ke brukš­ la­viu.

Pat­rio­tiš­ku­mą skie­pi­jo nuo lop­šio

Re­ži­sie­rė G.Dau­gu­vie­ty­tė ne­ma­tė spek­tak­lio „Pat­rio­tai“, ku­rį Vals­ ty­bės teat­re Kau­ne 1926 m. sta­tė jos tė­vas – gar­su­sis Bo­ri­sas Dau­gu­ vie­tis. Ir ne­gir­dė­jo, kaip nuo sce­nos apie tė­vy­nės mei­lę kal­ba po­li­ti­kai, kom­bi­na­to­riai ir vi­so­kio plau­ko pe­rė­jū­nai. „Ir da­bar pas mus la­bai daug ple­pū­nų. Tar­pu­ka­riu jo­kių par­la­ men­ta­rų čia ne­bu­vo, o da­bar stai­ ga pri­dy­go. Man at­ro­do, kad tiek daug – 141 – tik­rai ne­rei­kia. Ir 100 Lie­tu­vai bū­tų per akis. Kam kan­ kin­ti sa­ve ir vals­ty­bės biu­dže­tą?“ – klau­sė G.Dau­gu­vie­ty­tė. Paš­ne­ko­vės nuo­mo­ne, per silp­na sa­ky­ti, kad šian­die­nos lie­tu­viams trūks­ta pa­trio­tiš­ku­mo – jo iš vi­ so nė­ra. Vai­kas jau nuo lop­šio tu­ri bū­ti auk­lė­ja­mas pa­trio­tiš­kai. „Mes di­džia­vo­mės, kad esa­me lie­tu­viai. Ta­da, tar­pu­ka­riu, mus auk­lė­jo ne­ pap­ras­tai pa­trio­tiš­kai. Ir tą pa­trio­ tiz­mą sa­vy­je ne­šio­ja­mės vi­są lai­ką. Jis mums įskie­py­tas nuo lop­šio“, – kal­bė­jo mo­te­ris. G.Dau­gu­vie­ty­tė kaip tau­tos ly­ de­rę ma­to Pre­zi­den­tę, tik ji, pa­šne­ko­vės ma­ny­mu, per ma­žai tu­ ri val­džios. „Ma­tau jos tvir­tu­mą. Ji lai­ko­si sa­vo žo­džio“, – pa­gy­rė ša­ lies va­do­vę G.Dau­gu­vie­ty­tė. Emig­ran­tų vie­tą užims ki­nai

ie­na ar dar vie­nas ka­len­do­riaus la­pe­lis? 

Re­ži­sie­riui ne­se­niai te­ko bū­ti gast­ro­lė­se Šiau­rės Ai­ri­jo­je, Bel­fas­ te. Vieš­bu­čio, ku­ria­me jis gy­ve­no, kam­ba­ri­nė bu­vo lie­tu­vė. Re­ži­sie­ rius su ja pa­si­kal­bė­jo, pa­klau­sė, ko­dėl ji iš­va­žia­vo iš Lie­tu­vos. „Ne­ ži­nau“, – nu­ste­bi­no mo­ters at­sa­ ky­mas. Ji iš­va­žia­vo prieš še­še­rius me­tus, kai eko­no­mi­nė kri­zė dar ne­bu­vo pra­si­dė­ju­si. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad Lie­tu­vo­je jos šei­ma gy­ve­no ge­rai – ir ji, ir jos vy­ras tu­rė­jo ge­rus dar­bus. Pir­mas iš­va­žia­vo vy­ras, pa­skui – ji. Mo­ te­ris pa­sa­ko­jo apie la­bai sun­kius pir­muo­sius tre­jus me­tus, kai te­ko gy­ven­ti ne­mo­kant kal­bos, dirb­ ti res­to­ra­ne ir pa­tirti pa­že­mi­ni­mą,

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą, ki­to­kių ne­ga­ty­vių da­ly­kų. Kur mąs­tan­ti bend­ruo­me­nė?

Kaip O.Kor­šu­no­vas įsi­vaiz­duo­ ja mū­sų tau­tos atei­tį? Ar jis už tai, kad lie­tu­vių tau­ta iš­lik­tų, ar kad asi­mi­liuo­tų­si? „Už tai, kad iš­lik­tų. Ma­nau, čia ir bū­tų Eu­ro­pos gro­žis – tai vie­ nin­ga ša­lis su įvai­rio­mis tau­to­mis, o šios iš­lai­kiu­sios sa­vo ta­pa­ty­bę, kul­tū­rą, sa­vi­tu­mą. Tai bū­tų idea­ lus at­ve­jis. Bet ar jis įma­no­mas – tai jau ki­tas klau­si­mas“, – svars­ tė re­ži­sie­rius. Teat­ro me­ni­nin­ko nuo­mo­ne, ne as­me­ny­bės, ne ly­de­rio mums rei­

Pak­lau­sus, ko rei­kia, kad tau­ta iš­ lik­tų, po­nia Ga­li­na tik su­siė­mė už gal­vos – ji bi­jan­ti net apie tai kal­ bė­ti. Juk tie emig­ran­tai ne­grįš – tai fak­tas. O į jų vie­tą at­va­žiuos ki­nai. Jie – darbš­tūs, są­ži­nin­gi, ne va­gys. Ge­riau ki­nai, ne­gu ki­ti. Juk kas nors tu­ri užim­ti emig­ra­vu­sių lie­tu­vių vie­tą. Jau da­bar Vil­niu­ je ki­nų res­to­ra­nų – ant kiek­vie­ no kam­po. „Bet, pa­žiū­rė­jus į emig­ra­ci­ją blai­viu pro­tu, aiš­ku, kad iš­va­žiuo­ja jau­ni, svei­ki žmo­nės ir ten plau­na in­dus. Bet čia, ma­tyt, ir to­kio dar­ bo ne­gau­na. Ma­no kai­my­no anū­kas – gra­žus ber­nas, tie­siog gra­žuo­lis, ta­len­tin­gas – Lon­do­ne pi­cas ke­pa, nak­ti­mis ant jų kaž­ko­kius prie­sko­ nius bars­to. Ir lai­min­gas, vi­siems do­va­nas siun­čia, už­dir­ba ge­rai“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Po­nia Ga­li­na šmaikš­ta­vo, kad, jei bū­tų jau­na, ko­jos ne­kel­tų į Ang­li­ją. Ta ša­lis jos ne­trau­kia: „Pir­mas da­ ly­kas, la­bai ne­gra­ži jų kal­ba. Kai jie kal­ba, tai kaip šu­nys lo­ja ar­ba kaip su bul­ba bur­noj.“

Ban­dy­mų ir klai­dų me­to­das Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Jau­no­sios kar­tos fi­lo­so­fas Kęs­tas Kir­tik­lis ma­no, kad be­si­ku­rian­čios tau­tos vi­są lai­ką yra kryž­ke­lė­je ir vi­są lai­ką ieš­ko tei­sin­go ke­lio. Tad nie­ko keis­ta, kad iš pir­mo kar­to ne­ pa­vyks­ta pa­si­rink­ti tei­sin­gai.

– Ko­kia, jū­sų nuo­mo­ne, da­ bar­ti­nės Lie­tu­vos pa­dė­tis – po­li­ti­nė, eko­no­mi­nė, kul­tū­ ri­nė? – Ma­no ma­ny­mu, da­bar­ti­nė Lie­ tu­vos pa­dė­tis ne to­kia jau ir blo­ ga. Pra­dė­ki­me nuo to, kad bū­ti ne­pa­ten­kin­tiems val­džia ir eko­ no­mi­ne si­tua­ci­ja – ne vien lie­ tu­vių sa­vy­bė, tad žiū­rė­ti į nuo­ la­ti­nius skun­dus, kad ir ko­kie tei­sin­gi jie at­ro­dy­tų, rei­kė­tų kiek re­zer­vuo­tai. Kaip ir į ap­klau­sas, ro­dan­čias, kad pi­lie­čiai ver­čiau rink­tų­si eko­no­mi­nį sau­gu­mą, o ne po­li­ti­nę lais­vę. Ka­žin, ar tai „šiuo­lai­ki­nio su­ ma­te­ria­lė­ji­mo“ pa­da­ri­nys, ka­žin, ar žmo­nės bū­tų taip ma­siš­kai ėję į Bal­ti­jos ke­lią, jei SSRS bū­tų bu­ vęs kles­tin­čios eko­no­mi­kos kraš­ tas, o ne ša­lis, ku­rio­je kai ku­rioms rei­ka­lin­goms pre­kėms bū­da­vo iš­ duo­da­mi ta­lo­nai.

Nu­si­žiū­rė­ti nuo ko nors, ras­ti vei­kian­tį pa­vyz­dį ir juo sek­ti ne­ la­bai išei­na, nes men­kiau­sias nu­ kry­pi­mas nuo pra­di­nių są­ly­gų ve­ da prie ga­na skir­tin­gų re­zul­ta­tų. Tad ten­ka spė­lio­ti ir ban­dy­ti pa­ tiems, ir ne­nuos­ta­bu, kad ne vi­ sa­da ir ne vi­siems vie­nas ar ki­tas spė­ji­mas pa­tin­ka. Bet štai Pran­cū­zi­ja di­de­lę da­ lį XIX a. neiš­li­po iš re­vo­liu­ci­jų ir per­vers­mų sū­ku­rio. O juk tai eta­ lo­ni­nė res­pub­li­ka. Tad nie­ko nuo­ sta­baus, kad yra sva­jo­jan­čių apie vie­no­kią ar ki­to­kią res­tau­ra­ci­ją, kad yra tų, ku­riems nu­si­bos­ta ši­ta nuo­la­ti­nio pa­va­sa­rio bū­se­na, kai apie vis­ką kal­ba­me kaip apie glež­ nus dai­gus, užuo­maz­gas, bet žie­ dų, ką jau kal­bė­ti apie vai­sius, kaip nė­ra, taip nė­ra. – Di­džiu­lė lie­tu­vių emig­ra­ci­ja – tau­tos li­ga, tra­ge­di­ja ar pa­ sau­li­nis reiš­ki­nys? – Emig­ra­ci­ja, ypač ga­biau­sių žmo­nių, yra vi­siš­kai nor­ma­lus reiš­ki­nys, tai pa­ti­ria vi­sos, taip pat ir kur kas ge­riau vei­kian­čios ša­lys. Spe­ci­fin ­ ės Lie­tu­vos pro­ble­ mos, sa­ky­čiau, yra dvi. Pir­mo­ji, emig­ra­ci­ja yra ta­pu­si kul­tū­ros da­li­mi, ne išim­ti­mi, o be­ veik tai­syk­le. To­dėl jos ne­beišsp­ rę­si­me eko­no­mi­nė­mis prie­mo­nė­

Apie vis­ ką kal­ba­me kaip apie glež­nus dai­ gus, užuo­ maz­gas, bet žie­dų, ką jau kal­bė­ti apie vai­sius, kaip nė­ra, taip nė­ra.

Ki­ta ver­tus, jei jau da­ry­ti pro­ vo­kuo­jan­čias ir „rea­lią si­tua­ci­ ją“ ro­dan­čias ap­klau­sas, ko­dėl gi ne­pak­lau­sus iš­ties ra­di­ka­liai? Pa­vyz­džiui, ar no­rė­tu­mė­te gau­ti dvi­gu­bai di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, ta­ čiau gy­ven­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos sri­ty­je ir bū­ti val­do­mi Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pa­skir­to gu­ber­na­to­riaus? O jei gu­ber­na­to­rių pa­skir­tų ES pre­zi­den­tas Her­ma­nas Van Rom­ puy? Jei į to­kį klau­si­mą di­džiu­ma pi­lie­čių at­sa­ky­tų tei­gia­mai, tuo­ met iš­ties ne juo­kais tek­tų su­si­ rū­pin­ti. – Ar Lie­tu­va, jū­sų nuo­mo­ne, at­si­dū­ru­si kryž­ke­lė­je? Ko­kio­ je ir ko­dėl? – Be­si­ku­rian­čios, tam tik­ro vals­ ty­bin­gu­mo tra­di­ci­jos ne­tu­rin­čios ša­lys, o Lie­tu­va yra bū­tent to­kia, nuo­lat yra kryž­ke­lė­je. Nors kryž­ ke­lių me­ta­fo­ra čia gal ir ne­la­bai tin­ka. Gal ge­riau sa­ky­ti, kad Lie­ tu­va mo­ko­si gy­ven­ti nuo­lat tai­ ky­da­ma ban­dy­mų ir klai­dų me­ to­dą ir ti­ki­si, kad pa­ga­liau ge­ras spren­di­mas bus ras­tas.

mis (pa­dvi­gu­bin­da­mi at­ly­gi­ni­mus ir pan.), gal kiek ap­mal­šin­si­me, bet tik­rai ne­pa­nai­kin­si­me, nes, kaip sa­kiau, iš­va­žiuo­ti yra tie­siog nor­ma­lu. Ar tai es­ka­piz­mo for­ma, ar so­cia­li­nis pro­tes­tas, ar dar kas – pri­klau­so tur­būt nuo kiek­vie­no konk­re­taus at­ve­jo. Ki­tas da­ly­kas yra tai, kad ma­ tant to­kį ma­si­nį ne­grį­ži­mą nie­kas ne­gal­vo­ja apie imig­ra­ci­ją. ES kaž­ ka­da svars­tė va­di­na­mo­sios mė­ly­ no­sios kor­tos ga­li­my­bę (aliu­zi­ja į JAV ža­lią­ją kor­tą). Ne­ži­nau, kuo tie svars­ty­mai bai­gė­si, bet Lie­tu­ vo­je dėl jos, rodos, nie­kas do­rai ne­dis­ku­ta­vo. – Kas, jū­sų nuo­mo­ne, ga­li su­ vie­ny­ti tau­tą? – O kam ją vie­ny­ti? Kad bū­tų gra­ žu? Kad vi­si su­si­rink­tų į ka­žin ko­ kį Bal­ti­jos ar Ne­mu­no ke­lią? O kam to rei­kia? Pa­si­ro­dy­ti? Prieš ką? Ge­riau jau pa­suk­tu­me gal­vą, kaip ska­tin­ti kas­die­nį kai­my­nų so­li­da­ru­mą ir sa­vi­tar­pio pa­gal­ bą, o per tai ir rea­lią sa­vi­val­dą. Bū­tų pra­smin­giau.


10

trečiadienis, vasario 15, 2012

sportas

15p.

Pažink save iš vidaus tikrąja šio žodžio prasme.

Nu­ga­lė­ti var­žo­vus ga­li­ma ir sep­ty­nie­se Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­jos (LKKA) krep­ši­nin­kai įro­ dė, kad lai­mė­ti var­žo­vų aikš­tė­ je ga­li­ma žai­džiant be­veik vie­nu pen­ke­tu­ku. Neį­ver­ti­no kau­nie­čių

LKKA at­sto­vai, tik sep­ty­nie­se at­vy­kę į Klai­pė­dą žais­ti Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) vai­ki­nų 1-osios gru­pės ko­man­ dų čem­pio­na­to rung­ty­nių, 91:80 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti uos­ta­mies­ čio uni­ver­si­te­to eki­pą. „Gal kai ku­rie mū­sų žai­dė­jai pa­gal­vo­jo: ai, at­va­žia­vo ke­li kau­ nie­čiai, be var­go juos nu­ga­lė­si­me. Ma­čas su­si­klos­tė prie­šin­gai. Pra­ dė­jo­me la­biau steng­tis tik ket­vir­ ta­ja­me kė­li­ny­je, kai jau bu­vo per vė­lu“, – krim­to­si Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to (KU) krep­ši­nin­kų stra­te­ gas Dai­nius Mi­liū­nas. Var­žo­vai – it ryk­liai

Pir­mo­jo­je vie­to­je įsi­tvir­ti­nę Lie­ tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) stu­den­tai sve­čiuo­se 95:71 nu­ga­lė­jo aut­sai­de­rę – Alek­sand­ ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU) ko­man­dą. „Tra­di­ciš­kai du kė­li­nu­kus at­ si­lai­kė­me, po to pa­lū­žo­me. Var­ žo­vai tre­čia­ja­me kė­li­ny­je lyg ryk­ liai, pa­ju­tę krau­jo sko­nį, su­dras­kė mū­sų gy­ny­bą“, – po rung­ty­nių sa­kė ASU eki­pos tre­ne­ris Ro­ber­ tas Ra­gaus­kas. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas (MRU) 89:53 su­triuš­ki­no Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą (VGTU). „Re­zul­ta­tas – dės­nin­gas. Juk MRU eki­pai at­sto­vau­ja LKL ir NKL klu­bų žai­dė­jai, o mū­sų gre­ to­se – mė­gė­jai“, – tei­gė VGTU krep­ši­nin­kų tre­ne­ris Gin­ta­ras Šerkš­nas. Er­zi­no laik­ma­tis

Daug­kar­ti­niai LSKL ir Eu­ro­pos stu­den­tų čem­pio­nai Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) krep­ ši­nin­kai sa­vo aikš­tė­je 96:90 pa­ lau­žė Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ko­man­dą. „Prie­ši­no­mės, kiek ga­lė­jo­me, ta­čiau er­zi­no tai, kad ke­lis kar­ tus sek­re­to­ria­tas pa­mir­šo pa­leis­ ti ata­kai skir­tą laik­ma­tį ir bū­tent per VDU ata­kas. Plu­ša­me gy­ny­ bo­je maž­daug po mi­nu­tę, ogi žiū­

Sta­tis­ti­ka Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­ si­te­tas (ASU)–Lietuvos edu­ko­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­tas (LEU) 71:95 (19:24, 22:19, 13:33, 17:19). E.Kul­bo­ ka 22 taškai / D.Tar­vy­das ir L.Kaz­ laus­kas po 17 taš­k ų. Klai­p ė­dos uni­ver­s i­te­tas (KU)– Lietuvos kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­ja (LKKA) 80:91 (17:22, 19:26, 25:25, 19:18). V.Ta­ro­l is ir J.Ka­za­ kaus­kas po 21 / Š.Vin­ge­l is 23 (4/7 dvi­taš­k ių, 5/6 tri­taš­k ių). My­ko­lo Ro­m e­r io uni­ver­s i­te­ tas (MRU)–Vilniaus Ge­d i­m i­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VGTU) 89:53 (26:19, 27:8, 20:11, 16:15). T.Pa­ de­g i­mas 20 / E.Ras­te­nis 9. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU)–Šiaulių uni­ver­si­te­tas (ŠU) 96:90 (26:23, 19:15, 27:23, 24:29). Ž.Ja­na­vi­čius 29 (6/9 tri­taš­kių, 8 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) / A.Gurk­lys 25. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­ te­tas (KTU)–Vilniaus uni­ver­si­ te­tas (VU) 80:71 (26:15, 15:20, 16:22, 23:14). V.Kru­ži­kas 22 taš­kai (8 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai) / A.Gors­ko­vas 24.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Perg.

Pral.

Taškų sant.

1. LEU 2. VDU 3. ŠU 4. MRU 5. LKKA 6. VU 7. KTU 8. KU 9. VGTU 10. ASU

9 8 7 7 6 5 5 5 3 0

2 3 4 4 5 6 6 6 8 11

1045:931 965:894 979:921 958:863 943:952 890:890 903:927 894:821 801:897 722:1004

ri­me, kad ne­tik­si lai­kas. Tai šiek tiek taip pat iš­mu­šė iš vė­žių“, – pa­brė­žė šiau­lie­čių stra­te­gas Ro­ lan­das Vai­čiū­nas. VDU rink­ti­nės tre­ne­ris Arū­ nas Juk­ne­vi­čius ne­šykš­tė­jo pa­ gy­rų ved­liui į per­ga­lę Žy­gi­man­ tui Ja­na­vi­čiui. „Jis bu­vo ir ko­man­dos va­rik­lis, ir sme­ge­nys bei ko­vin­gu­mo pa­ vyz­dys. Kai šis žai­dė­jas bu­vo aikš­ tė­je, vis­kas ėjo­si lyg iš pyp­kės, kai tik jis pri­sės­da­vo ant suo­lo, žai­ di­mas iš­si­de­rin­da­vo“, – kal­bė­jo A.Juk­ne­vi­čius. VD, LSKL.lt inf.

„„Šal­ti­nis: pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, šie­met ša­lies spor­tui vals­ty­bė skirs 3,4 mln. li­tų ma­žiau. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dūstantis spor­tas lau­kia de­guo­nies

Iš pa­sku­ti­nių­jų iš­li­ki­mo sie­kian­čios ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­jos ne­ kant­riai lau­kia pi­ni­gų iš Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­do (KKSRF), ku­ris šiais me­tais – 2 mln. li­tų kuk­les­nis nei per­nai. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Fon­das trau­kia­si

16,4 mln. li­tų bus pa­da­ly­ta 65-ioms ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­joms. Praė­ ju­siais me­tais jos su­rai­kė 18,5 mln. li­tų py­ra­gą, o 2010-ai­siais – 19,8 mln. li­tų. Šį kar­tą pa­ra­mą gaus tik tos Lie­ tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jos, ku­rių tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­ si­ra­šiu­sios su­tar­tis su Pa­sau­li­ne an­ti­do­pin­go agen­tū­ra (WA­DA). Per­nai pa­ra­mos ne­ga­vo 18 ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­jų, nes jų spor­ti­nin­ kų ne­tik­ri­na WA­DA pa­rei­gū­nai. Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės fe­de­ra­ci­ja (LŠPF), 2011-ai­siais ga­vu­si 515 tūkst. li­tų pa­ra­mą, šie­ met pa­pra­šė 806 tūkst. li­tų. „Ne­si­ti­ki­me gau­ti to­kios su­mos. Ma­to­me, kad kas­met fon­das ma­ žė­ja. Sus­kai­čia­vo­me, kad blo­giau­ siu at­ve­ju mums už­tek­tų 647 tūkst. li­tų. Ma­nau, šiais me­tais teks ne­ ma­žai pro­jek­tų iš­brauk­ti iš sa­vo pla­nų“, – sa­kė LŠPF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Via­čes­la­vas Ka­li­ni­nas. Skai­čiuo­ja sko­las

„„Ly­de­ris: Ž.Ja­na­vi­čius – VDU ko­man­dos va­rik­lis. Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Pa­sak jo, ne­ga­vus rei­kia­mos pa­ra­ mos, tek­tų at­si­sa­ky­ti jau­nių var­ žy­bų. „Nu­ken­tė­tų jų pa­si­ruo­ši­mas Eu­ ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tams. Ne­tu­rė­tu­me pi­ni­gų jau­nių tre­ni­ ruo­čių sto­vyk­loms. Su tuo ga­li­me su­si­tai­ky­ti. Šiais me­tais svar­biau­ sia – mū­sų olim­pie­čių pa­si­ren­gi­

mas ir star­tai“, – kal­bė­jo V.Ka­li­ ni­nas. Jis nė kiek nea­be­jo­jo, kad ga­vus pa­ra­mą teks ge­rai pa­suk­ti gal­vą, kaip ją pa­da­ly­ti. „Spor­ti­nin­kai jau ke­lia­vo, bet vi­ sur – už sa­vo pi­ni­gus. Tu­ri­me maž­ daug 60 tūkst. li­tų sko­lų, – skai­ čia­vo LŠPF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius. – Gelbs­ti tai, kad mus su avia­ci­jos kom­pa­ni­jo­mis sie­ja ge­ri san­ty­kiai. Ga­vo­me bi­lie­tus, ta­čiau už juos dar ne­su­mo­kė­jo­me.“

Ni­jo­lė Med­ve­de­va:

Dar nie­ka­da ne­su­ lau­kė­me pa­ra­mos pa­gal po­rei­kius. Po­rei­kiai – per mi­li­jo­ną

Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­ de­ra­ci­jai (LLAF) per­nai iš KKSRF bu­vo skir­ta 675 tūkst. li­tų. LLAF ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Ni­jo­lė Med­ ve­de­va nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai. „Mū­sų po­rei­kiai – ge­ro­kai per mi­li­jo­ną, – sa­kė N.Med­ve­de­va. – O kiek gau­si­me, ne­ži­no­me. Dar nie­ ka­da ne­su­lau­kė­me pa­ra­mos pa­gal po­rei­kius. Teks ko­re­guo­ti pla­nus. Kar­py­si­me iš­lai­das, nors var­žy­bas rei­kia or­ga­ni­zuo­ti, plėt­ra ir­gi pri­ va­lo­ma. Ženg­ti at­gal ne­ga­li­me, ieš­ ko­si­me išei­čių.“ Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė pri­mi­nė, kad LLAF var­žy­bas ren­gia jau nuo

2011-ųjų gruo­džio už sko­lin­tas lė­ šas. „Biu­dže­to ne­tu­ri­me, ta­čiau se­ zo­no ne­ga­li­me ati­dė­ti. Džiau­gia­ mės, kad olim­pie­čių reik­mes kom­ pen­suo­ja Lie­tu­vos olim­pi­nis spor­to cent­ras. Kol kas vi­si at­le­tai, ku­ riems rei­kė­jo, į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ las iš­va­žia­vo“, – kal­bė­jo N.Med­ve­ de­va. Rė­mė­jai – drau­gai

Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos (LPF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Gin­ tau­tas Bart­kus pri­pa­ži­no, kad rė­ mė­jų, ku­rie pa­dė­tų plau­ki­mui, šiais lai­kais ras­ti la­bai sun­ku. „Plau­ki­mas po­pu­lia­rus vi­sa­me pa­sau­ly­je, ta­čiau pas mus ras­ti pa­ pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų – su­dė­tin­ga. Re­mia­mės drau­giš­kais ry­šiais – pa­žįs­ta­mi, ar­ti­mie­ji, bi­čiu­liai. So­ li­džių rė­mė­jų ras­ti tik­rai sun­ku“, – sa­kė G.Bart­kus. Praė­ju­siais me­tais LPF ga­vo 415 tūkst. li­tų vals­ty­bės pa­ra­mą, šiais me­tais, pa­sak ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­ riaus, kol kas neaiš­ku. „Ren­gi­niai vyks­ta, o mes vis dar ne­ži­no­me, kiek pi­ni­gų tu­rė­si­me. Ne­ga­li­me nie­ko pla­nuo­ti. Kal­bė­ jo­me su KKSD va­do­vais, su­lau­kė­ me pa­ža­dų, kad olim­pi­nės spor­ to ša­kos skau­džiai ne­nu­ken­tės. Tai yra tik žo­džiai, – kal­bė­jo G.Bart­ kus. – Mū­sų veik­lai per me­tus rei­ kia maž­daug mi­li­jo­no li­tų. No­ri­ me op­ti­mi­zuo­ti var­žy­bų sis­te­mą. Po Lon­do­no žai­dy­nių jau gal­vo­si­ me apie ki­tą olim­pi­nį cik­lą.“


11

trečiadienis, vasario 15, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ku­val­da – rin­go bul­do­ze­ris Mask­vo­je įvy­ku­sia­ me K-1 tur­ny­re var­ žo­vą iš Ru­si­jos per kiek dau­giau nei tris mi­nu­tes no­kau­ta­ vęs Ser­ge­jus Mas­ lo­bo­je­vas-Ku­val­ da tei­gia pra­de­dąs nau­ją sa­vo kar­je­ ros eta­pą – mė­gins gy­ven­ti iš spor­to.

Ri­čar­das Be­ran­kis ne­pa­te­ko į San Cho­sė (JAV) vyks­tan­čio Te­ ni­so pro­fe­sio­na­lų aso­cia­ci­jos (ATP) se­ri­jos „SAP Open“ te­ni­so tur­ny­ro, ku­rio pri­zų fon­dą su­da­ ro 531 tūkst. JAV do­le­rių, pa­grin­ di­nį eta­pą.

„„Dar­bas: S.Mas­lo­bo­je­vo ko­vų tvar­ka­raš­tis bus ge­ro­kai in­ten­sy­ves­nis.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Var­žy­bų – per akis

„Ma­no var­žo­vas bu­vo spe­cia­laus bū­rio na­rys Alek­se­jus Gu­re­je­vas. Ko­vą pra­dė­jo­me lė­tai, ap­si­kei­tė­me ke­liais smū­giais, o pir­mo­jo raun­do pa­bai­go­je jį no­kau­ta­vau smū­giu ran­ ka“, – pa­pa­sa­ko­jo S.Mas­lo­bo­je­vas. Tai bu­vo pir­ma­sis „Ver­dict“ or­ga­ni­zuo­tas tarp­tau­ti­nis ko­ vų tur­ny­ras. „Su­lau­kiau pa­siū­ ly­mo pri­si­jung­ti prie Ta­tars­ta­no „Prin­ce team in­ter­na­tio­nal“ ko­ man­dos, ku­rios ly­de­ris yra Mi­ chai­las Gri­gor­je­vas. Jis ki­tais me­ tais or­ga­ni­zuos uni­ver­sia­dą ir ža­da su­reng­ti tur­ny­rą. Mask­vo­ je bu­vo ma­no de­biu­tas su ta­tars­ ta­nie­čiais, žiū­rė­si­me, kaip vis­kas vyks to­liau“, – svars­tė Ku­val­da. Ko­vo­to­jas ti­ki­no be­si­džiau­giąs

sa­vo pa­sie­ki­mais, o už juos yra dė­ kin­gas „Spar­ta gym“ ko­lek­ty­vui.

Už­sie­ny­je ga­liu nor­ ma­liai už­si­dirb­ti. Jei­gu var­žy­bos bus kas mė­ne­sį – gy­ven­ti ga­li­ma. „Pa­kei­čiau klu­bą, ku­ria­me tre­ni­ ruo­juo­si. Rin­ge lai­kau­si nau­jos tak­ ti­kos. To­bu­lė­ju kaip ko­vo­to­jas. Šia­me klu­be tre­ni­ruo­juo­si tris mė­ne­sius, tu­rė­jau da­ly­vau­ti tri­juo­se tur­ny­ruo­ se, ta­čiau vie­na­me ne­da­ly­va­vau dėl trau­mos, – kal­bė­jo S.Mas­lo­bo­je­vas. – Po dvie­jų sa­vai­čių vyk­siu į Slo­va­ki­ ją, kur vyks K-1 mė­gė­jų at­ran­ka į pa­ sau­lio pir­me­ny­bes. Da­bar da­ly­vau­siu

vi­sur iš ei­lės, kiek­vie­ną mė­ne­sį ruo­ šiuo­si vis ki­toms var­žy­boms.“ Te­be­ly­di skaus­mai

Pas­ta­ruo­sius me­tus stip­rius nu­ ga­ros skaus­mus ken­tęs ko­vo­to­ jas tei­gė, kad ir da­bar – ne py­ra­gai. „Ban­dau gy­dy­tis, stip­ri­nu rau­ me­nis, ge­riu vais­tus. Lie­tu­vos kli­ ma­tas man šiek tiek da­bar truk­do. Per ry­ti­nes tre­ni­ruo­tes bū­na šal­ta, to­dėl nu­ga­ra įskaus­ta. Va­ka­rais – ge­riau, kai sa­lė įšy­la“, – pa­sa­ko­jo S.Mas­lo­bo­je­vas. Pak­laus­tas apie ho­no­ra­rus už da­ly­va­vi­mą tur­ny­ruo­se, Ku­val­da neieš­ko­jo žo­džių ki­še­nė­je. „Už­sie­ny­je ga­liu nor­ma­liai už­si­ dirb­ti. Jei­gu var­žy­bos bus kas mė­ ne­sį – gy­ven­ti ga­li­ma. Ma­nau, kad lik­siu su K-1, gal atei­ty­je pa­si­ro­ dy­siu ir miš­rių ko­vų rin­ge“, – tei­ gė ko­vo­to­jas.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pa­ža­dų pri­si­klau­sė

Prieš tarp­tau­ti­nį bok­so tur­ny­ rą „Big­ger’s be­tter“ tvir­ti­nęs, kad ban­dys įsi­tvir­tin­ti bok­so rin­guo­se, S.Mas­lo­bo­je­vas da­bar pa­kei­tė sa­vo po­žiū­rį. „Kol se­ka­si K-1 rin­guo­se, bū­siu juo­se. Kai val­gy­ti no­ri­si, ko­ vo­ji ten, kur siū­lo di­des­nius pi­ni­ gus. To­kia jau si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je“, – kons­ta­ta­vo jis. Ko­vo­to­jas tei­gė ne­su­reikš­mi­ nąs jo da­bar­ti­nės ko­man­dos ly­de­ rio M.Gri­gor­je­vo ir Lie­tu­vos bu­ši­do fe­de­ra­ci­jos (LBF) pre­zi­den­to Do­na­ to Si­ma­nai­čio konf­lik­tų. „Ne­jau­čiu di­de­lio no­ro dirb­ti su LBF. Lie­tu­vo­je gir­dė­jau daug pa­ža­dų, ta­čiau jais vis­kas ir bai­ gė­si, – kal­bė­jo S.Mas­lo­bo­je­vas. – At­sar­giai ver­ti­nu ir M.Gri­gor­ je­vo or­ga­n i­z uo­ja­m us tur­ny­r us. Yra dau­g y­b ė ki­t ų per­s pek­ty­v ių pla­nų.“

Krep­ši­nio me­dų ap­kar­ti­no tei­sė­jai , o vi­du­rio puo­lė­jas su­rin­ko 13 taš­ kų. Vil­nie­čiai at­si­re­van­ša­vo už sve­ čiuo­se pa­tir­tą ne­sėk­mę – 73:74.

Lie­tu­vos jau­ni­mo krep­ši­nio rink­ ti­nę per­nai iki pa­sau­lio čem­pio­ na­to auk­so me­da­lių at­ve­dęs Jo­ nas Va­lan­čiū­nas su­lau­kė dar vie­ no įver­ti­ni­mo – 19 me­tų 213 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas iš­rink­tas ge­ riau­siu Eu­ro­pos jau­nuo­ju krep­ši­ nin­ku.

Strė­lės tei­sė­jams

Pra­len­kė „Real“ ta­len­tą

Nea­ki­vaiz­di­nė­je dvi­ko­vo­je lie­tu­vis pra­no­ko Juod­kal­ni­jos ir Is­pa­ni­jos pi­lie­ty­bes tu­rin­tį Mad­ri­do „Real“ puo­lė­ją 21-ų Ni­ko­lą Mi­ro­ti­čių bei tur­ką Ene­są Kan­te­rą. „Jo­nas – la­bai aukš­tas ir jud­rus žai­dė­jas. Sa­vo bend­raam­žius jis len­kia smar­kiai. Daug krep­ši­nio sir­ga­lių šį žai­dė­ją ly­gi­na su Ar­vy­ du Sa­bo­niu, ta­čiau Jo­nas tu­ri sa­ vi­tą žai­di­mo sti­lių“, – nu­ga­lė­to­ją gy­rė Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­ cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) Eu­ro­ pos sky­riaus pre­zi­den­tas Ola­fu­ras Rafns­so­nas. 2011-ie­j i bu­vo sėk­m in­g iau­ si J.Va­lan­čiū­no kar­je­ro­je. Jis su Lie­tu­vos de­vy­nio­lik­me­čių rink­

R.Be­ran­kį su­stab­dė skaus­mai

„„Tau­tie­čiai: Lie­tu­vos krep­ši­nio ta­len­tų D.Mo­tie­jū­no (gel­to­na ap­ran­ga)

ir J.Va­lan­čiū­no dvi­ko­vos vi­sa­da trau­kia akį.

ti­ne trium­fa­vo Lat­vi­jo­je vy­ku­sia­ me pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te, bu­vo pri­pa­žin­tas nau­din­giau­siu tur­ny­ro žai­d ė­j u. Po šio tur­ny­ ro aukš­taū­gis ap­si­vil­ko ir na­cio­ na­l i­n ės rink­t i­n ės marš­k i­n ė­l ius bei de­biu­ta­vo Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­te.

Pa­dė­jo nu­ga­lė­ti

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

Įk­vėp­tas as­me­ni­nės sėk­mės, J.Va­ lan­čiū­nas pir­ma­die­nį pui­kiai su­ žai­dė ir VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos rung­ty­nes su Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ ko­man­da – jo at­sto­vau­ja­ma Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa iš­ko­vo­jo per­ga­lę 59:54

Vil­nie­čių trium­fu pa­si­bai­gęs su­si­ ti­ki­mas ne­sto­ko­jo ašt­rių ko­men­ta­ rų – Gdy­nės eki­pai va­do­vau­jan­tis vy­riau­sia­sis tre­ne­ris To­mas Pa­čė­ sas ir puo­lė­jas Do­na­tas Mo­tie­jū­nas pa­reiš­kė pre­ten­zi­jų ar­bit­rams uk­ rai­nie­čiams Alek­sand­rui Gorš­ko­ vui, Ser­ge­jui Bu­la­no­vui ir Ser­ge­jui Zaš­čiu­kui. „Jei­gu taip bus švil­pia­ma Vil­niu­je ir per LKL fi­na­lą, „Žal­gi­ris“ ne­tu­rės jo­kių šan­sų ir Eu­ro­ly­go­je ma­ty­si­me ant­rą ko­man­dą , – sa­kė T.Pa­čė­sas. – Ne­ži­nau, kas tai lė­mė, bet per pir­ mą­ją rung­ty­nių da­lį me­tė­me tik tris bau­das, o var­žo­vai – aš­tuo­nio­li­ka.“ Tre­ne­riui pri­ta­rė ir D.Mo­tie­jū­ nas. „Gai­la, kad tei­sė­jai skir­tin­gai trak­ta­vo vie­no­dus epi­zo­dus. Ap­ mau­du, kai žai­džiant jė­gos krep­ši­nį ar­bit­rai švil­pia tik vie­nos ko­man­ dos nau­dai“, – tei­gė krep­ši­nin­kas. VD inf.

158-ąją vie­tą pa­jė­giau­sių pla­ ne­tos te­ni­si­nin­kų rei­tin­ge uži­ man­tis lie­tu­vis dėl at­si­nau­ji­nu­ sių kirkš­nies skaus­mų ne­bai­gė le­mia­mo ma­čo su ame­ri­kie­čiu Ti­m u Smyc­ze­k u (ATP-301). Kai R.Be­ran­kis at­si­sa­kė tęs­ti ma­čą, JAV te­ni­si­nin­kas pir­ma­ vo 6:4, 4:2. Ne­pai­sant ne­sėk­mės, lie­tu­ vis pel­nė 6 ATP rei­tin­go taš­ kus ir už­dir­bo 875 JAV do­le­rius, o į pa­grin­di­nį tur­ny­rą pa­te­kęs T.Smyc­ze­kas už­si­tik­ri­no 12 ATP rei­tin­go taš­kų ir 5440 JAV do­le­ rių če­kį. Ar­ti­miau­siu me­tu R.Be­ran­kiui bus at­lik­tas mag­ne­ti­nio re­zo­ nan­so ty­ri­mas ir paaiš­kės, kiek lai­ko jis ne­ga­lės žais­ti. Ko­vas ki­ta­me pa­sau­lio kam­ pe­ly­je – Ita­li­jos mies­te Ber­ga­me – pra­dė­jo Lau­ry­nas Gri­ge­lis. „Chal­len­ger Tour“ se­ri­jos „In­ter­na­tio­na­li di Ten­nis“ tur­ ny­ro, ku­rio pri­zų fon­dą su­da­ ro 42,5 tūkst. eu­rų, pir­ma­ja­me vie­ne­tų var­žy­bų ra­te L.Gri­ge­ lis (ATP-213) per pu­sant­ros va­ lan­dos 6:3, 6:4 nu­ga­lė­jo 182-ąją pla­ne­tos ra­ke­tę po­rtu­ga­lą Joao Sou­są. Pa­te­kęs į aš­tunt­fi­na­lį, Lie­tu­ vos te­ni­si­nin­kas už­si­tik­ri­no 8 ATP rei­tin­go taš­kus ir 730 eu­ rų če­kį. Ki­tas L.Gri­ge­lio var­žo­vas paaiš­kė­jo va­kar, kai ma­čą bai­gė slo­vė­nas Gre­gas Zeml­ja (ATP131) ir ru­sas Alek­sand­ras Kud­ riav­ce­vas (ATP-163). VD, BNS inf.

A gru­pė Komanda

Rungt.

Perg.

Pralaim.

12 13 13 14 11 12 13 11 11

11 10 7 7 5 5 5 4 1

1 3 6 7 6 7 8 7 10

Rungt.

Perg.

Pralaim.

11 11 12 11 13 12 13 12 13

10 9 7 6 7 6 5 3 1

1 2 5 5 6 6 8 9 12

1. „Unics“ 2. „Chim­ki“ 3. VEF 4. „N. Nov­go­rod“ 5. „Žal­gi­ris“ 6. „Kras­ny­je Kryl­ja“ 7. „As­ta­na“ 8. „Bu­di­vel­nik“ 9. „Ka­lev“

B gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Spar­tak“ 3. „Liet. ry­tas“ 4. „Lo­ko.–Kuban“ 5. „Azov­maš“ 6. ČEZ 7. „As­se­co Pro­kom“ 8. „Je­ni­sej“ 9. „Minsk-2006“

Re­zul­ta­tas „Lie­t u­vos ry­t as“–„As­s e­co Pro­ kom“ 59:54 (13:11, 16:15, 15:9, 14:19). J.Va­lan­čiū­nas 13 taš­k ų, L.Ro­bert­ sas ir S.Bab­raus­kas po 10/J.Blas­sin­ ga­me’as 19, D.Mo­tie­jū­nas 10.


12

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

pasaulis Pe­ki­nas ­ gink­luo­ja­si

De­ry­bos ­ su ki­nais

Pa­lai­dos ­ gim­ti­nė­je

Ki­ni­jos ka­ri­nės iš­lai­dos iki 2015 m. su­da­rys 238,2 mlrd. do­le­rių. Tai du kar­tus dau­ giau nei 2011 m. Tai­gi, Ki­ni­jos gy­ny­bos biu­dže­tas bus di­ des­nis nei vi­sos Azi­jos ir Ra­ mio­jo van­de­ny­no ša­lių lė­šos. 2000–2009 m. Ki­ni­jos ka­ri­ nis biu­dže­tas kas­met au­go po 12 pro­c.

ES Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­ kas Her­ma­nas Van Rom­puy po su­si­ti­ki­mo su ki­nų prem­je­ ru Wen Jia­bao pa­ra­gi­no eu­ro­ pie­čių įmo­nėms ge­rin­ti priei­ gą prie Ki­ni­jos rin­kos. O Ki­ni­ja, di­džiau­sia ES pre­ky­bos par­tne­rė, pa­reiš­kė esan­ti pa­si­ren­ gu­si ak­ty­viau da­ly­vau­ti ko­vo­je su Eu­ro­pos sko­lų kri­ze.

Whit­ney Hous­ton bus pa­lai­ do­ta penk­ta­die­nį sa­vo gim­ ta­ja­me Nau­ja­ja­me Džer­sy­je. Dainininkė Los An­dže­lo vieš­ bu­ty­je bu­vo ras­ta be są­mo­ nės vo­nio­je. Jos kam­ba­ry­je bu­vo ap­tik­ta re­cep­ti­nių vais­ tų. At­lik­tas skro­di­mas at­sa­ ky­mo dėl dai­ni­nin­kės mir­ties prie­žas­čių ne­pa­tei­kė.

Ne­pa­kęs ati­dė­lio­ji­mų Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­reiš­kė, kad Ru­si­jos ban­kas „Vnes­he­co­nom­ bank“ (VEB) tu­rė­tų pa­grei­tin­ti ša­ lies ato­mi­nės elekt­ri­nės, ku­rios kai­na sie­kia apie 9 mlrd. do­le­rių, sta­ty­bas.

„Pag­rin­di­nis pro­jek­tas (mums) yra ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­ba, o VEB tu­ri sta­ty­bas fi­nan­suo­ti. Tai di­džiu­lis pro­jek­tas. Mes ėmė­mės jį įgy­ven­din­ti ir ne­no­ri­me ma­ty­ti su­lė­tė­ji­mo. Mes tu­ri­me pa­sta­ty­ti elekt­ri­nę kaip įma­no­ma grei­čiau. Mes jau su­kū­rė­me vi­są sis­te­mą ir inf­rast­ruk­tū­rą“, – sa­kė A.Lu­ka­ šen­ka per po­kal­bį su VEB va­do­vu Vla­di­mi­ru Dmit­ri­je­vu. Be to, Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­ tas pri­dū­rė, kad pro­jek­tas svar­bus tiek Bal­ta­ru­si­jai, tiek Ru­si­jai. „Ru­ sų tech­no­lo­gi­jos <...> ir mū­sų ga­li­ my­bės pa­ro­dys, kad bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos am­žius ne­si­bai­gė, jis tę­sia­si“, – tei­gė A.Lu­ka­šen­ka. Jis pri­dū­rė, kad šiuo klau­si­ mu kal­bė­jo su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu ir prem­ je­ru Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Va­sa­rio 1 d. Mask­vo­je VEB ir Bal­ta­ru­si­jos „Belv­nes­he­co­nom­

bank“ pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą. Jis nu­ ma­to, kad Ru­si­jos ban­kas Bal­ta­ru­ si­jai pa­sko­lins apie 10 mlrd. eu­rų ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­boms. Tarp­vy­riau­sy­bi­nis su­si­ta­ri­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį. Kre­di­tą Bal­ta­ru­si­ja tu­ri grą­žin­ti per 25 me­tus. Pi­ni­gai pa­ dengs 90 pro­c. sta­ty­bų iš­lai­dų. Te­leg­raf.by, „RIA No­vos­ti“ inf.

„„Am­bi­ci­jos: nors N.Sar­ko­zy po­li­ti­ka nu­vy­lė dau­ge­lį pran­cū­zų, rin­ki­muo­se jis ža­da ko­vo­ti. 

Napoleonas nepasiduos

„„Pas­ta­ba: Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­

tas A.Lu­ka­šen­ka pa­ra­gi­no Ru­si­ ją ne­vil­kin­ti elekt­ri­nės sta­ty­bų. 

Kal­bė­da­mas su Cris­ti­na Fernán­ dez de Kirch­ner S.Pen­nas tei­gė, kad Folk­lan­do sa­lų klau­si­mas tu­ ri bū­ti spren­džia­mas dip­lo­ma­ti­ nė­mis prie­mo­nė­mis. Jis pik­ti­no­si bri­tų at­si­sa­ky­mu kal­bė­tis su Ar­ gen­ti­na, ku­rią konf­lik­te pa­lai­ko. Per po­kal­bį Folk­lan­do sa­las ak­ to­rius va­di­no Mal­vi­nais, kaip jos va­di­na­mos Ar­gen­ti­no­je. „Pa­sau­lis šian­dien ne­to­le­ruos juo­kin­gų ir ar­cha­jiš­kų įsi­pa­rei­ go­ji­mų ko­lo­ni­ji­nei ideo­lo­gi­jai“, – sa­kė S.Pen­nas. Bri­tai ba­lan­džio mė­ne­sį ke­ti­na mi­nė­ti per­ga­lės Folk­lan­do ka­re su ar­gen­ti­nie­čius 30-ąsias me­ti­nes, ta­čiau ne­se­niai tarp Bue­nos Ai­rių ir Lon­do­no ki­ lo žo­džių ka­ras. C.Fernán­dez de Kirch­ner pa­gra­si­no, kad kreip­sis į Jung­ti­nes Tau­tas dėl to, jog bri­ tai mi­li­ta­ri­zuo­ja sa­las. S.Pen­nas nes sy­kį dek­la­ra­vo pa­ lai­kąs ge­rus san­ty­kius su dau­ge­ liu Pie­tų Ame­ri­kos ly­de­rių, iš jų – Ve­ne­sue­los pre­zi­den­tu Hu­go Cháve­zu. Už tai bu­vu­si Mis Ve­ne­ sue­la Mar­ía Con­chi­ta Alon­so ak­

Ryž­tin­gas, ta­čiau dėl no­ro vi­siems įtik­ti – ne­nuo­sek­lus. Iš­di­dus, bet pa­šie­pia­mas dėl nuo­lan­ku­mo. Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tui Ni­co­ las Sar­ko­zy li­ko 10 sa­vai­čių įti­kin­ti pran­cū­zus pa­si­ti­kė­ti juo dar­syk.

AFP nuo­tr.

S.Pen­nui bri­tai – ko­lo­nis­tai Vie­nas gar­siau­sių JAV ak­to­rių, dvie­jų „Os­ka­rų“ lau­rea­tas Sea­ nas Pen­nas, su­si­ti­kęs su Ar­gen­ti­ nos pre­zi­den­te, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją pa­va­di­no „ko­lo­ni­ji­ne, ab­sur­diš­ka ir ar­cha­jiš­ka ša­li­mi“.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Lau­kia at­kak­li ko­va

to­rių yra net pa­va­di­nu­si „ko­mu­ nis­tu asi­lu“. Glau­dūs ak­to­riaus ir pre­zi­den­to san­ty­kiai už­si­mez­gė po to, kai S.Pen­nas pa­ra­šė at­vi­rą laiš­ką tuo­me­čiam JAV pre­zi­den­tui Geor­ge’ui W.Bus­hui su ra­gi­ni­mu nu­trauk­ti smur­tą pa­sau­ly­je. Tie­sa, bri­tai vėl rea­ga­vo kaip vi­suo­met. Lon­do­nas pa­reiš­kė, kad Folk­lan­do gy­ven­to­jai pa­tys pa­si­rin­ko gy­ven­ti Bri­ta­ni­jo­je. „Dai­ly Mail“ inf.

„„Pa­ra­ma: su­si­ti­kęs su Ar­gen­

ti­nos va­do­ve C.Fernán­dez de Kirch­ner, S.Pen­nas iš­reiš­kė jai pa­ra­mą. AFP nuo­tr.

Po­li­ti­kas jau ku­ris lai­kas ne­slė­pė – jis no­ri užim­ti Pran­cū­zi­jos va­do­vo po­stą dar vie­ną ka­den­ci­ją. Na­po­ leo­nu Pran­cū­zi­jo­je pa­šai­piai va­ di­na­mas N.Sar­ko­zy, re­gis, ne­no­ri gė­din­gai pra­lai­mė­ti, kaip žy­mu­sis is­to­ri­jos vei­kė­jas prie Va­ter­lo. Tie­sa, ko­kios N.Sar­ko­zy ga­li­my­ bės – sun­ku pa­sa­ky­ti. Iki rin­ki­mų li­ko vos 10 sa­vai­čių, o jis at­si­lie­ka nuo sa­vo var­žo­vo so­cia­lis­to Fran­ çois Hol­lan­de’o. Bent taip ro­do ap­ klau­sos. Ma­ža to, ne vien blan­ku­sis so­cia­ lis­tas F.Hol­lan­de’as – bė­da. N.Sar­ ko­zy iš­šū­kį mes ne tik kai­rie­ji, bet ir de­ši­nio­sios ideo­lo­gi­jos ko­le­gos. Apk­lau­sos ro­do, kad Na­cio­na­ li­nio fron­to ly­de­rę Ma­ri­ne Le Pen ir­gi pa­lai­ko 16–20 pro­c. pran­cū­zų. Pa­ti po­li­ti­kė ne sy­kį pa­brė­žė, kad pir­ma­ja­me ra­te sieks no­kau­tuo­ti N.Sar­ko­zy. Vis­gi da­bar­ti­nio Eli­zie­jaus rū­mų šei­mi­nin­ko ša­li­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad pre­zi­den­to po­zi­ci­jos – tvir­tos. Esą šis – už­grū­din­tas ir cha­riz­ma­tiš­kas rin­ki­mų kam­pa­ni­jų da­ly­vis, to­dėl su­ge­bės grei­tai at­ko­vo­ti po­zi­ci­jas iš fa­vo­ri­to F.Hol­lan­de’o. „Žai­di­mas dar to­li gra­žu ne­baig­ tas. Apk­lau­sos, ko­men­ta­rai – vi­sa tai bus nu­šluo­ta trys sa­vai­tės prieš rin­ki­mus“, – laik­raš­čiui „Le Mon­ de“ tvir­ti­no il­ga­me­tis N.Sar­ko­zy są­jun­gi­nin­kas prem­je­ras Fran­çois Fil­lo­nas. Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas pri­dū­rė: „N.Sar­ko­zy iš­lai­kė ry­šį su Pran­ cū­zi­jos žmo­nė­mis. Per kam­pa­ni­

ją jis ras žo­džių ir bū­dų jiems pa­ lenk­ti.“ Tie­sa, F.Hol­lan­de’o at­sto­vas Be­ noî­tas Ha­mo­nas pa­brė­žė, kad so­ cia­lis­tų sto­vyk­la jau­čia­si ra­mi. So­cia­lis­tai tuoj pat su­kri­ti­ka­vo vy­riau­sy­bės „siau­rą ir skur­džią“ Pran­cū­zi­jos atei­ties vi­zi­ją.

Žai­di­mas dar to­ li gra­žu ne­baig­tas. Apk­lau­sos, ko­men­ ta­rai – vi­sa tai bus nu­šluo­ta trys sa­vai­ tės prieš rin­ki­mus.

ho­mo­sek­sua­lių po­rų tei­sę įsi­vai­ kin­ti, prie­šin­sis eu­ta­na­zi­jai ir ri­ bos imig­ra­ci­ją. Taip pat pa­ža­dė­jo su­reng­ti re­fe­ ren­du­mą, nu­ma­tan­tį su­griež­tin­ti be­dar­bio pa­šal­pos ga­vi­mą. Ta­čiau kol kas pa­ža­dai pran­cū­zų šir­džių ne­su­minkš­ti­no. Šią sa­vai­tę pa­skelb­ti IFOP ap­ klau­sos re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad F.Hol­lan­de’o po­pu­lia­ru­mas, nors ir smu­ko 1 pro­c., vis tiek yra 30 pro­c., o N.Sar­ko­zy – 25,5 pro­c. Pak­lau­sus pran­cū­zų, už ką jie bal­suo­tų ant­ra­ja­me tu­re, paaiš­kė­ jo, kad F.Hol­lan­de’as šiuo me­tu su­ rink­tų 56, o N.Sar­ko­zy – 44 pro­c. De­ši­nie­ji kon­ku­ren­tai

Tra­di­ci­nė pro­gra­ma

Ki­ta ver­tus, nors N.Sar­ko­zy pa­si­ žy­mė­jo skam­bio­mis po­li­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis bei ak­ty­viu įsi­trau­ki­mu į eu­ro zo­nos kri­zės spren­di­mą, eko­ no­mi­nė ša­lies pa­dė­tis ga­li jam pa­ kiš­ti ko­ją. Po­li­tiš­kai eu­ro pro­ble­mos su­tei­ kė N.Sar­ko­zy vie­no svar­biau­sių ES ly­de­rių sta­tu­są, ta­čiau eko­no­miš­ kai jam te­ko nu­deg­ti. Pras­tė­jan­ ti ša­lies ūkio pa­dė­tis lė­mė, kad vis dau­giau pran­cū­zų nu­si­vy­lė N.Sar­ ko­zy po­li­ti­ka. Vis dėl­to pre­zi­den­tas pa­tvir­ti­ no, kad ir to­liau lai­ky­sis kryp­tin­ gos de­ši­nio­sios po­li­ti­kos. Jis ne­se­niai „Le Fi­ga­ro“ laik­ raš­ty­je pri­sta­tė sa­vo dar­bot­var­kę. In­ter­viu N.Sar­ko­zy pa­reiš­kė, kad blo­kuos ho­mo­sek­sua­lų san­tuo­kas,

Nors F.Hol­lan­de’as lai­ko­mas pa­ grin­di­niu N.Sar­ko­zy var­žo­vu, pir­ ma­ja­me rin­ki­mų tu­re gal­vos skaus­ mą pre­zi­den­to ko­man­dai tu­rė­tų kel­ti ir M.Le Pen, taip pat kon­ser­ va­to­riš­kų pa­žiū­rų po­li­ti­kė. Bū­tent Na­cio­na­li­nio fron­to rin­ kė­jus, ku­rių yra apie 2 mi­li­jo­nus, ir sten­gia­si pa­trauk­ti sa­vo pu­sėn N.Sar­ko­zy. Ta­čiau M.Le Pen – įžval­gi po­ li­ti­kė. Ji kur kas nuo­sai­kes­nė nei jos tė­vas, cha­riz­ma­tiš­ka­sis Jea­nas Ma­rie Le Pe­nas, 2002 m. rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re me­tęs iš­šū­kį Jac­ que­sui Chi­ra­cui. Vis dėl­to iki ko­vo 16 d. M.Le Pen dar rei­kia su­rink­ti 500 sa­vi­val­dos pa­rei­gū­nų pa­ra­šų, kad jos kan­di­da­tū­ra bū­tų ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta. Kol kas Na­cio­na­li­nis fron­tas yra ga­vęs 350 pa­ra­šų. AFP, AP, „Fran­ce 24“, BNS inf.


13

trečiadienis, vasario 15, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas  – darbo patirtis. CV siųsti info@ hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

Kelionių organizatorius A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

900169

Paslaugos Transporto Nuolat vežame KROVINIUS nuo 300 iki 24 000 kg maršrutu Vilnius–Kaunas. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt.

Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt

877238

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www. kaunakiemis.lt.

Su šio šeštadienio „Vilniaus diena“ –

907384

Įvairūs Pamesta UAB „Chimkora“ (įm. k. 110614880, Švitrigailos g. 7, Vilnius) įstatų originalą, pažymėjimo originalą ir antspaudą laikyti negaliojančiais.

nemokamas metinis abonementas į infoteką.

912586

Infoteka – scenos menų ir kūrybinių industrijų informacijos centras Menų spaustuvėje.

ASMENINIAI, TEISMINIAI,KOMERCINIAI, REKLAMINIAI

SKELBIMAI

Skelbimus galite užsisakyti: Internetu: – naršyklės lange surinkite adresą www.diena.lt/ skelbimai/dienrastyje – užpildykite skelbimų užsakymo formą; – sumokėkite už skelbimo užsakymą per e. banką; – jūsų nurodytomis dienomis skelbimas bus publikuojamas pasirinktame dienraštyje! „Vilniaus dienos“ redakcijoje Labdarių g. 8, Vilnius. Paskambinę telefonu 8 5 261 3653 padiktuokite skelbimo tekstą, atsiųskite faksu arba e. paštu apmokėtos sąskaitos pervedimo kopiją. E. paštu arba faksu: – apmokėkite 15 Lt sąskaitą bet kuriame banko

skyriuje: gavėjas – UAB „Diena Media News“ Į. k. 133348410. PVM mokėtojo kodas LT333484113. A. s. LT607010400010467777. AB Ūkio bankas. Banko kodas 70104; – kvito kopiją siųskite su skelbimo tekstu e. paštu skelbimai@vilniausdiena.lt arba faksu 8 5 261 3652. SMS žinute: – žinutės tekste rašykite: VD (tarpas) skelbimo tekstas (ne daugiau kaip 160 simbolių), jį siųskite telefonu 1670; – išsiuntę žinutę, sulauksite atsakymo žinutės. Jums reikia siųsti patvirtinančią žinutę su tekstu: VD (tarpelis) PATVIRTINU; – neišsiuntus patvirtinimo, skelbimas išspausdintas nebus; – žinutės kaina 20 Lt.

2 Lt/min.

Į jūsų klausimus atsakys reklamos ir skelbimų pardavimo vadybininkai tel. 8 5 261 3653


14

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? A.Mic­ke­vi­čiaus bib­lio­te­ko­je, Tra­kų g. 10. KA­DA? Nuo va­sa­rio 21 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­je, Ar­se­na­lo g. 3A. KA­DA? Va­sa­rio 19 d. 16 val. KIEK? 20 li­tų.

KUR? Žy­dų kul­tū­ros ir in­for­ma­ci­jos cent­re, Mė­si­nių g. 3A. KA­DA? Nuo šian­dien. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Pa­ro­da apie Prū­si­ją

Kul­tū­ros am­ba­sa­do­riai

Mei­lei skir­tas me­nas

Vil­niu­je ati­da­ro­ma Jū­ra­tės Buo­žie­nės teks­ti­lės dar­bų pa­ro­da „Din­ gę prū­sai“. „Prū­si­ja, prū­sai... Kai kam tai iš­ny­ku­si iš že­mė­la­pio vals­ ty­bė, kai kam – se­no­vės bal­tų gen­tis, dar ki­tiems – už­ge­su­sios kal­ bos at­gar­siai. Man Prū­si­ja – mė­ly­no dan­gaus, sod­rios že­mės at­ spin­dys ma­rių van­de­ny­je“, – sa­ko au­to­rė.

Lie­tu­vos kul­tū­ros am­ba­sa­do­riai – taip Vil­niaus kvar­te­tą yra pa­ va­di­nę itin iš­ran­kūs Liuk­sem­bur­go me­no kri­ti­kai. Šis an­samb­ lis, jau dau­giau kaip ke­tu­rias­de­šimt me­tų ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis mū­sų ša­lies mu­zi­ki­nia­me gy­ve­ni­me, Lie­tu­vą pri­sta­to ir sve­tur, ­reng­da­mas aukš­čiau­sio ly­gio pa­si­ro­dy­mus.

Žy­dų kul­tū­ros ir in­for­ma­ci­jos cent­re va­kar va­ka­re ati­da­ry­ta ar­chi­ tek­to, ra­šy­to­jo Ar­tū­ro Imb­ra­so ir dai­li­nin­ko bei mu­zi­kan­to Ar­tū­ro Šli­pa­vi­čiaus-Šli­po (nuotr.) pa­ro­da. Kū­rė­jai iš­duo­da, kad bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tiek lai­ko pa­tik­rin­tus, tiek šių die­nų ak­tua­li­jo­mis pa­rem­ tus dar­bus, sod­riai per­smelk­tus mei­lės te­ma­ti­kos.

KUR? Klu­be „Brod­vė­jus“, Mė­si­nių g. 4. KA­DA? Va­sa­rio 18 d. 20.30 val. KIEK? 15 li­tų.

KUR? „Do­mi­no“ teat­re, Sa­va­no­rių pr. 7. KA­DA? Va­sa­rio 18 d. 19 val. KIEK? 30–40 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Va­sa­rio 18 d. 12 val. KIEK? 20–25 li­tai.

KUR? Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­ju­je, Šv. My­ko­lo g. 9. KA­DA? Va­sa­rio 18 d. 14 val. KIEK? 10 li­tų.

T.Tur­ner hi­tai skam­bės gy­vai

Liūd­ni ir ko­miš­ki san­ty­kiai šei­mo­je

„Gry­bų ka­ras“ pa­gal V.Ma­sals­kį

Pas­ku­ti­nis žvilgs­nis į uni­ka­lų eks­po­na­tą

Vil­nie­čiai tu­rės pro­gą iš­girs­ti vi­sus ge­riau­sius Ti­ nos Tur­ner hi­tus pro­jek­te „Tri­bu­te to Ti­na Tur­ ner su Rū­ta Lu­ko­še­vi­čiū­te ir gru­pe „Age“. Kon­ cer­te taip pat gir­dė­si­te ir gru­pės „Age“ at­lie­ka­ mus bliu­zo kū­ri­nius.

„DNR ko­das“ – tai šiuo­lai­ki­nio Ru­si­jos ki­no sce­na­ ris­to Ole­go Da­ni­lo­vo ko­me­di­ja, me­lod­ra­ma ar­ba tie­siog šei­my­ni­nė idi­lė apie mū­sų gy­ve­ni­me pa­ si­tai­kan­čias kryž­ke­les, „po­sū­kius į kai­rę“, pa­si­kei­ ti­mų troš­ku­lį.

Ne­re­tai teat­ruose žais­min­gai po­kšin­tis ir griau­ džian­tis „Gry­bų ka­ras“ at­ke­liau­ja ir į Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nio dra­mos teat­ro sce­ną. Vie­ną svar­biau­ sių šių me­tų prem­je­rų vai­kams pri­sta­to re­ži­sie­ rius Va­len­ti­nas Ma­sals­kis.

Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jaus lan­ky­to­jai sa­ vait­ga­lį tu­rės ga­li­my­bę pa­sku­ti­nį kar­tą pa­ma­ ty­ti iš­skir­ti­nį pa­ro­dos eks­po­na­tą – ka­ra­liui Vla­ dis­lo­vui Va­zai do­va­no­tą Šven­to­jo Kry­žiaus re­ lik­vi­jo­rių.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Šv. Va­len­ti­no die­na ki­taip. Kon­cer­tas. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

LNK

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (3). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2) (k).

LTV 21.15 val.

7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.40 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žieji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3). 14.40 „iKar­li“ (3). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (3). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.00 Ko­me­di­ja „Dvy­li­ka kė­džių“ (Ru­si­ja, 1971 m.). 23.15 Dra­ma „Nuo­dė­mės už­kal­bė­ji­mas“ (Lie­tu­va, 2006 m.) (N-14). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“ (4). 0.05 Dra­ma „Eu­re­ka“ (1) (JAV, 2010 m.). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

TV3

BTV

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“

LNK 23.15 val.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“.

TV3 19.10 val.

11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Me­džiok­lė bū­riais“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.10 San­re­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Ita­li­jos. 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

Lietuvos ryto TV

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T.

BTV 20.25 val.

9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­so fi­na­las. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10, 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Oba­ma. Jo is­to­ri­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Kai Kei­tė su­ti­ko Wil­ja­mą. Pa­sa­ka apie du gy­ve­ni­mus“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­giris“–Ry­gos VEF. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Ban­ca Ci­vi­ca“–Mad­ri­do „Real“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“– Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 19.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30, 22.00 Spor­tas LT. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. O.De La Hoya ir F.Mayweat­he­ris.

Sport1 21.00 val.


15

trečiadienis, vasario 15, 2012

menas ir pramogos

At­ver­tos žmo­gaus kū­no pa­slap­tys Ar ži­no­te, kas sly­ pi po mū­sų oda? At­sa­ky­mai – į Vil­nių at­vež­to­je sen­sa­ci­ ją moks­lo ir me­di­ci­ nos pa­sau­ly­je su­kė­ lu­sio­je žmo­nių kū­ nų pa­ro­do­je „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­ bi­tion“. Čia sa­ve iš vi­daus pa­žin­si­te tik­rą­ja to žo­džio pra­sme.

Dak­ta­ras mir­tis Dak­ta­r u mir­t i­m i ti­t u­luo­ja­mas vo­ kie­t is ana­to­m as Gunt­he­r is von Ha­gen­sas pa­sau­ly­je iš­gar­sė­jo bal­ za­muo­tų žmo­nių ir gy­vū­nų la­vo­nų bei jų kom­po­zi­ci­jų pa­ro­do­mis. 1977 m. jis iš­ra­do nau­ją bū­dą kū­ nams iš­sau­go­ti. Vie­toj bal­za­ma­vi­ mo at­li­ko plas­ti­na­ci­jos pro­ce­dū­rą – iš­džio­vi­no kū­nuo­se esan­tį van­de­ nį, su­dė­jo juos į va­kuu­mą ir pri­kim­ šo kiek­vie­ną or­ga­ną plas­ti­ką pri­me­ nan­čių kon­ser­van­tų. Jo rengiamose parodose bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir šo­ ki­ruo­jan­čių vaiz­dų, pa­vyz­džiui, ant žir­go sė­din­tį kū­ną, vie­no­je ran­ko­je – sme­ge­nys, ki­to­je – bo­ta­gas. Pa­ts ana­ to­mas šias parodas laiko švietimu. Vie­nas G.von Ha­gen­so akib­rokš­tų – 2010 m. Ry­tų Vo­kie­ti­jo­je esan­čia­me Gu­be­no mies­te ati­da­ry­ta kū­no da­ lių par­duo­tu­vė. Ten pat sto­vi ir plas­ ti­na­ci­jos ga­myk­la, ku­rio­je gar­su­sis vo­kie­tis la­vo­nus pa­ver­čia sa­vo eks­ po­na­tais. Tei­gia­ma, kad me­džia­gos sa­vo dar­bams G.von Ha­gen­sas gau­ na iš do­no­rų, pa­si­ra­šiu­sių su­tar­tį dėl sa­vo kū­no plas­ti­na­ci­jos po mir­ties.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Pa­žin­tis su ana­to­mi­ja

Ant­ra­die­nį sos­ti­nė­je pri­sta­ty­ta į Lie­tu­vą pir­mą kar­tą at­vež­ta prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­ma žmo­nių kū­nų pa­ro­da „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­bi­ tion“. Mi­li­jo­nus lan­ky­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je su­trau­kian­čio­je pa­ro­do­ je – be­veik 200 eks­po­na­tų. Pa­ro­dą su­da­ro de­vy­nios eks­po­ na­tų ga­le­ri­jos, skir­tos įvai­rioms su žmo­gaus ana­to­mi­ja su­si­ju­sioms te­moms. Jo­se lan­ky­to­jai tu­rės ga­ li­my­bę iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su žmo­gaus kū­nu, pa­ma­ty­ti dau­gy­ bę spe­cia­liu bū­du pa­ruoš­tų žmo­ gaus or­ga­nų, su­ži­no­ti, kaip funk­ cio­nuo­ja mū­sų or­ga­niz­mas. Taip pat pa­ly­gin­ti svei­kus or­ga­nus su pa­žeis­tais vė­žio, svei­kus plau­čius su plau­čiais, ku­riuos pa­žei­dė rū­ ky­mas, pa­ma­ty­ti vi­sas smul­kiau­ sias žmo­gaus krau­jo­ta­kos sis­te­ mos gys­le­les. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, pa­ro­ da „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­bi­tion“ skir­ta lan­ky­to­jams švies­ti ir ska­tin­ ti, kad jie rink­tų­si tin­ka­mą gy­ve­ ni­mo bū­dą. Pa­ro­dos kū­rė­jų tiks­las – kaip įma­no­ma tiks­liau pa­ro­dy­ ti žmo­nėms jų kū­no san­da­rą, kaip jis funk­cio­nuo­ja, ska­tin­ti rū­pin­tis svei­ka­ta, at­skleis­ti tik­rą­jį žmo­gaus kū­no ste­buk­lą. „Pa­ro­da la­bai kont­ro­ver­siš­ka. Ji at­sklei­džia tai, kas il­gą lai­ką bu­vo priei­na­ma tik me­di­ci­nos spe­cia­ ly­bių žmo­nėms. Pa­ro­do šios spe­ cia­ly­bės pa­slap­tin­gu­mą, su­dė­tin­ gu­mą. Kiek­vie­nas žmo­gus, atė­jęs į šią pa­ro­dą, ga­li su­si­pa­žin­ti su sa­ vo vi­du­mi, sa­vo ana­to­mi­ja ir funk­ ci­jo­mis“, – pa­ro­dą pri­sta­tė teis­mo me­di­ci­nos re­zi­den­tas Li­nas Ja­ naus­kas. Pa­ruoš­ta plas­ti­na­ci­jos me­to­du

De­vy­nio­se ga­le­ri­jo­se su­tal­pin­ta kau­lų, rau­me­nų, ner­vų, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­ mo sis­te­mų eks­po­zi­ci­ja. Ga­le­ri­jo­ je pa­va­di­ni­mu „Vai­siaus au­gi­mas“ ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su emb­rio­no vys­ty­mu­si. Eks­po­nuo­ja­mi 10, 14 ir 30-ies sa­vai­čių vai­siai, vai­siaus kau­lų vys­ty­ma­sis.

„„Vaiz­dai: de­vy­nio­se ga­le­ri­jo­se su­tal­pin­ta kau­lų, rau­me­nų, ner­vų, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­

mo sis­te­mų eks­po­zi­ci­ja. 

Pa­ro­dos „The Hu­man Bo­dy Ex­ hi­bi­tion“ eg­zemp­lio­rius, griež­ tai lai­ky­da­ma­si Ki­ni­jos įsta­ty­mų, paau­ko­jo plas­ti­na­vi­mo ty­ri­mus vyk­dan­ti Da­lia­no Hof­fe­no bio­tech­ no­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­ja. Vi­si eks­po­ na­tai yra mi­rę žmo­nės. Jų ta­pa­ty­ bė, am­žius, ka­da mi­rė, kuo ver­tė­si ir ki­ti da­ly­kai neatsk­lei­džia­mi. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mų žmo­nių kū­nai pa­ruoš­ti nau­do­jant plas­ti­na­ ci­jos me­to­dą. At­lie­kant plas­ti­na­ci­ją kū­nas iš­sau­si­na­mas vis di­dė­jan­čios kon­cent­ra­ci­jos eti­lo spi­ri­tu, mai­šo­ mas su ace­to­nu ir va­kuu­me su­tvir­ ti­na­mas ace­to­ne tirps­tan­čiu si­li­ko­ nu. Tei­gia­ma, kad vi­si eks­po­na­tai ruo­šia­mi lai­kan­tis ypa­tin­gos pa­ gar­bos žmo­gaus kū­nui ir vi­sų sau­ gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Šio me­to­do iš­ra­dė­ju lai­ko­mas prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas vo­kie­čių moks­li­nin­kas Gunt­he­ris von Ha­ gen­sas. 1995-ai­siais Ja­po­ni­jo­je jis pri­sta­tė pir­mą taip pa­ruoš­tų kū­nų pa­ro­dą „Kū­nų pa­sau­liai“. Iš vi­so G.von Ha­gen­sas yra pa­ren­gęs ke­ tu­rias skir­tin­gas to­kio po­bū­džio pa­ro­das, jas pa­sau­ly­je jau ap­lan­kė dau­giau kaip 26 mln. žmo­nių. L.Ja­naus­kas pa­pa­sa­ko­jo, kad kai

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

pa­kin­ta plas­ti­nuo­tų eks­po­na­tų rep­ re­zen­ta­ci­nė iš­vaiz­da, jie ne­be­tin­ka­ mi edu­ka­ci­jai ir yra kre­muo­ja­mi.

Li­nas Ja­naus­kas:

Pa­ro­da la­bai kont­ro­ ver­siš­ka. Ji at­sklei­ džia tai, kas il­gą lai­ ką bu­vo priei­na­ma tik me­di­ci­nos spe­cia­ly­ bių žmo­nėms. Ga­li pa­veik­ti pa­to­lo­gi­jų ro­dy­mas

Žmo­nių kū­nų pa­ro­dos pa­sau­ly­ je ver­ti­na­mos la­bai skir­tin­gai. Yra tam smar­kiai prieš­ta­rau­jan­čių ir ma­nan­čių, kad ne­de­ra taip elg­tis su žmo­gaus kū­nu, ke­lian­čių klau­ si­mą, ar ši pa­ro­da tik­rai yra edu­ka­ ci­nio po­bū­džio. „Tai pri­klau­so nuo žmo­gaus mo­ ra­li­nių įsi­ti­ki­ni­mų. Žmo­nės, ku­rių kū­nus ma­to­me pa­ro­do­je, bu­vo pa­ si­ra­šę su­ti­ki­mą sa­vo kū­ną po mir­ ties paau­ko­ti edu­ka­ci­niams tiks­ lams“, – trum­pai į klau­si­mą, ar tei­sūs kri­ti­kai, smer­kian­tys to­kias

pa­ro­das, at­sa­kė teis­mo me­di­ci­nos re­zi­den­tas L.Ja­naus­kas. Ap­žiū­rė­jęs pa­ro­dą su­pran­ti, kad lyg ir nė­ra nie­ko itin šo­ki­ruo­jan­ čio, to, ko ne­bū­tum ma­tęs bent jau va­do­vė­liuo­se. Ky­la klau­si­mas, kaip pa­ro­da ga­lė­tų pa­veik­ti žmo­gų. L.Ja­naus­kas tei­gė, kad pa­veik­ti ga­li įvai­rios pri­sta­to­mos pa­to­lo­gi­jos. „Pa­ro­do­ma kau­li­nė, rau­me­nų pa­ to­lo­gi­ja, kaip vei­kia in­fark­tas, in­sul­ tas, vaiz­duo­ja­mi na­vi­kai, pa­ro­do­ma rū­ky­mo ža­la plau­čiams. Pa­ma­tę tai gal­būt me­si­te rū­ky­ti“, – kal­bė­jo pa­ ro­dą pri­sta­tan­tis teis­mo me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas. Be­je, pa­ro­dos ga­le­ri­jo­je, kur eks­po­nuo­ja­mi svei­ki ir pa­žeis­ti plau­čiai, sto­vi stik­li­nė dė­žė. Nusp­ ren­dę at­si­sa­ky­ti šio įpro­čio ga­lės iš­ kart iš­mes­ti pa­ke­lius ci­ga­re­čių. Ko­dėl pre­ky­bos cent­ras?

Ne­ma­žai dis­ku­si­jų ir nuo­gąs­ta­vi­mų kė­lė į Vil­nių at­vež­tos pa­ro­dos vie­ta. Ji įkur­ta lais­va­lai­kio ir pre­ky­bos cent­ro „Pa­no­ra­ma“ ant­ra­me aukš­te. Ko­dėl vie­toj moks­lo cent­ro ar mu­zie­jaus pa­si­rink­tas pre­ky­bos cent­ras? „Čia bu­vo at­vy­kę pa­tys pa­ro­dos kū­rė­jai. Jie rei­ka­la­vo, kad pa­ro­da bū­tų ro­do­ma tris mė­ne­sius. Vil­niu­je

2002 m. anatomas Di­d žio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je at­li­ko pir­mą per pa­sta­ruo­ sius 170 me­tų vie­šą skro­di­mą, ri­zi­ kuo­da­mas bū­ti suim­tas. O 2009 m. Ber­ly­ne vy­ku­sio­je pa­ro­do­je jis eks­ po­na­vo du la­vo­nus, vaiz­duo­jan­ čius be­si­my­lin­čią po­rą. Prieš me­tus da­bar jau 67-erių G.von Ha­gen­sas pa­reiš­kė ser­gąs Par­kin­so­ no li­ga ir pra­ne­šė, kad po mir­ties jo la­vo­ną plas­ti­nuos žmo­na.

rea­liai neį­ma­no­ma su­si­tar­ti, kad ku­ ri nors vie­ta bū­tų už­da­ry­ta tiek lai­ ko. Pag­rin­di­nis rei­ka­la­vi­mas bu­vo di­de­lis žmo­nių srau­tas. Ana­lo­giš­ kos pa­ro­dos vy­ko Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­ je. Lat­vi­jo­je ji vy­ko pre­ky­bos cent­re, ku­ris pri­klau­so „Pa­no­ra­mos“ sa­vi­ nin­kams. Kaip su­pran­tu, Eu­ro­po­ je pre­ky­bos cent­ras – įpras­ta vie­ta. Kaip matote, patalpa yra atskira“, – pa­pras­tai aiš­ki­no ko­mu­ni­ka­ci­jos va­ do­vas Ai­va­ras Gel­ži­nis. Pa­ro­dą „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­bi­ tion“ ku­ria vie­na di­džiau­sių po pa­ sau­lį ke­liau­jan­čių pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­ rių, 50 me­tų pa­tir­tį tu­rin­ti bend­ro­vė „HK Ex­hi­bi­tion“. Jos edu­ka­ci­nes pa­ ro­das vi­sa­me pa­sau­ly­je ap­lan­kė dau­ giau kaip 20 mln. žmo­nių. Ofi­cia­liai ši pa­ro­da bus ati­da­ry­ta penk­ta­die­nį, va­sa­rio 17 d., ir veiks tris mė­ne­sius – iki ge­gu­žės 17 d. Ją bus ga­li­ma lan­ky­ti vi­sas sa­vai­tės die­nas, nuo 10 iki 22 val. Į pa­ro­dą ga­lės atei­ti ir vai­kai, ta­čiau tik ly­ di­mi suau­gu­sių­jų. Kiek­vie­no­je pa­ ro­dos ga­le­ri­jo­je bus po gi­dą, ku­rie pa­pa­sa­kos, kaip vei­kia kiek­vie­no or­ga­no sis­te­ma, at­sa­kys į lan­ky­to­ jams rū­pi­mus klau­si­mus. Parodos kaina – nuo 45 litų.

Tai gyvenimas jus vis dėlto domina?

2012 02 24


Orai

Artimiausiomis dienomis vyraus permainingi orai. Šiandien snigs, temperatūra dieną sieks 3–6 laipsnius šalčio. Rytoj naktis bus debesuota su pragiedruliais, kiek pasnigs tik Vilniuje ir Kaune, bus 11–17 laipsnių šalčio. Dieną visoje Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, be kritulių. Oro temperatūra sieks 6–9 laipsnius šalčio.

Šiandien, vasario 15 d.

–5

–2

–5

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–5

Panevėžys

–6

Utena

–5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.42 17.24 9.42 2.44 10.31

46-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 320 dienų. Saulė Vandenio ženkle.

–4Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas +4 Brazilija +25 Briuselis +6 Dublinas +9 Kairas +25 Keiptaunas +23 Kopenhaga +1

Londonas +10 Madridas +11 Maskva –1 Minskas –8 Niujorkas +11 Oslas –2 Paryžius +8 Pekinas +4

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–10

–5

–12

–17

5

–13

–9

–12

–15

2

–10

–7

–9

–10

6

ketvirtadienį

penktadienį

stebėti dangų, Galileo Galilėjus. 1857 m. mirė rusų kompozitorius Michailas Glinka. 1930 m. gimė poetas Algimantas Baltakis. 1951 m. Anglijoje gimė aktorė Jane Seymour.

DATOS (vasario 16 d.) Lietuvos valstybės atkūrimo diena 1801 m. gimė kunigas, kėjas, Nepriklausomybės blaivybės sąjūdžio Lie- Akto signataras, gydytotuvoje pradininkas Mo- jas Jonas Basanavičius. tiejus Valančius. 1970 m. gimė dizainerė 1927 m. mirė lietuvių tau- Julija Janulaitytė. tos patriarchas, pirmasis 2011 m. mirė lietuvių polaikraščio „Aušra“ redak- etas Justinas Marcinketorius, visuomenės vei- vičius.

prizas

Šią savaitę laimėkite knygas: Sandros Brown „Kaip liepia širdis“ ir Philippos Gregory „Atstumtoji karalienė“ DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 21 d.

1

2

3

Šiandien: Alina, Faustinas, Girdenis, Jordanas, Jovitas, Jurgina (Jurgita), Vytis, Zygfridas

4

5

6

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pasikeis jūsų požiūris į kai kuriuos svarbius dalykus. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitiems žmonėms. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Bet nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama. Liūtas (07 23–08 23). Pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl kils pavojus įžeisti kitus žmones. Tinkamas metas pasirūpinti sveikata. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės ir gebėjimas reikšti savo mintis trauks ir žavės aplinkinius. Šiuo metu praverstų gera knyga ar filmas. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Palanki diena ugdyti kantrybę ir tyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Jokia katastrofa neištiko, tiesiog tai ne jūsų diena. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su draugais ir vaikais. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Šaulys (11 23–12 21). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus, ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tačiau romantiškas susižavėjimas ilgai netruks. Vandenis (01 21–02 19). Chaotiškas laikotarpis, todėl galite patirti kieno nors stiprų psichologinį spaudimą. Jaučiatės nesaugiai, nesugebate išreikšti savo minčių apie įvykius. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas.

JAV va­ka­ri­nę pa­kran­tę su­krė­tė že­mės dre­bė­ji­mas. Šiau­rės Ka­li­for­ni­jo­je už­fik­ suo­tas 5,6 ba­lo pa­gal Rich­te­rio ska­lę smū­gis. Tai pa­tvir­ti­no JAV geo­lo­gi­nių ty­ri­mų cent­ras. Pa­sak pa­rei­gū­nų, di­de­lių nuo­sto­lių dre­bė­ji­mas ne­pri­da­rė. Že­mės dre­bė­ji­mo epi­cent­ras bu­vo 32,9 km gy­ ly­je kai­mo vie­to­vė­je Ra­mio­jo van­de­ny­ no pa­kran­tė­je, apie 352 km į šiau­rės va­ ka­rus nuo Ka­li­for­ni­jos sos­ti­nės Sak­ra­ men­to. Stip­riau­sias Ka­li­for­ni­ją su­krė­tęs že­mės dre­bė­ji­mas bu­vo 1857 m., jo stip­ ru­mas sie­kė 8 ba­lus. Ta­čiau dau­giau­sia ža­los pri­da­rė 1906 m. įvy­kęs 7,9 ba­lo že­ mės dre­bė­ji­mas San Fran­sis­ke, per ku­rį žu­vo dau­giau nei 3 tūkst. žmo­nių.

DATOS (vasario 15 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

–8

Vardai

Rytoj: Julijona, Julijonas, Laimutė, Tautvydė, Ulė

„RIA No­vos­ti“ inf., AFP nuo­tr.

1386 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila pasikrikštijo Krokuvoje ir gavo Vladislovo vardą. 1564 m. gimė astronomas bei matematikas, sukonstravęs pirmąjį teleskopą ir pradėjęs

Vilnius Alytus

3–6 m/s

Ame­ri­ko­je dre­bė­jo že­mė

Rytas

–5

–4

Praha +1 Ryga –4 Roma +7 Sidnėjus +23 Talinas –5 Tel Avivas +18 Tokijas +12 Varšuva –2

7

8

2012-02-15 Vilniaus diena  
2012-02-15 Vilniaus diena  

F.Hollande’as ir n.sarkozy rems ietis pirmajame prezidento rinki­ mų ture. Pasaulis 12p. Geriausiu jaunu europos krepši­ ninku šiemet iš­ ri...

Advertisement