Page 1

lietuva FNTT va­do­vai ne­te­ko ga­li­my­bės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Grei­čiau­siai baig­ta ir jų kar­je­ra.

7p.

sportas

10p.

Mainais už pasiekimus valstybė sportininkams neskuba tiesti dosnios rankos.

pasaulis

Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mai – vai­kų sau­gu­mui.

12p.

F.Hollande‘as ir N.Sarkozy rems ietis pirmajame prezidento rinkimų ture, bet dar neaišku, ar jie grumsis ir antrajame.

13p.

Trečiadienis vasario 15, 2012 Nr. 38 (19597) Kaunodiena.lt 2 Lt

Nuo sce­nos – apie Lie­tu­vą: kaip mums pa­sveik­ti?

Iš­si­gan­do jau­ni­mo ei­ty­nių Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Va­sa­rio 16-ąją Kau­ne tu­rė­jo vyk­ti dve­jos ei­ty­nės. Lei­di­mus sa­vi­val­ dy­bė da­vė, ta­čiau va­kar po aud­rin­ go po­sė­džio ei­ty­nėms „Už so­li­da­rią ir įvai­rią Lie­tu­vą“ bu­vo nu­ro­dy­ta iš mies­to Cent­ro kel­tis į Ąžuo­ly­ną. Nes­kel­bia­ma in­for­ma­ci­ja

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, tra­di­ci­ nes Va­sa­rio 16-osios ei­ty­nes or­ga­ ni­zuos Lie­tu­vos tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga (LTJS). Tą pa­čią die­ną sa­vo ei­ty­nes nu­spren­dė su­reng­ti ir To­le­ ran­tiš­ko jau­ni­mo aso­cia­ci­ja (TJA). Veng­da­ma konf­lik­tų mies­to sa­ vi­val­dy­bė iš­da­vė lei­di­mus abe­ joms ei­ty­nėms – to­mis pa­čio­mis Kau­no cent­ro gat­vė­mis, tik skir­tin­gu lai­ku.

2

Dienos citata „Kiek­vie­nas drau­go at­ra­di­ mas yra nuo­sta­bus, bet pra­ ra­di­mas vi­sa­da yra skau­ des­nis“, – sa­ko sa­vo nau­ją prem­je­rą pri­sta­tan­tis re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas. „„Da­ta: Va­sa­rio 16-oji pri­ver­čia stab­te­lė­ti ir su­si­mąs­ty­ti apie ver­ty­bes, klaus­ti sa­vęs, ar jos ne­slys­ta iš ran­kų.

Iš­gy­ve­na­me lū­žio me­tą? Toks klau­si­mas plazda Lie­tu­vos teat­rų afi­šose. Teat­ras yra vi­suo­me­nės ba­ro­met­ras. Šian­dien sce­ no­se – spek­tak­liai, kal­ban­tys apie lie­tu­vių tau­ti­nę ta­pa­ty­bę. Ko­dėl bū­tent da­bar?

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Šian­dien lie­tu­viai – pa­kri­kę. Gal dėl to, kad nė­ra dva­si­nio ly­de­rio, ku­ris vie­ny­tų tau­tą? Il­gą lai­ką toks ly­de­ris bu­vo poe­tas Jus­ti­nas Mar­ cin­ke­vi­čius, vi­są gy­ve­ni­mą ra­šęs apie lie­tu­viš­ką žo­dį ir lie­tu­viš­ką

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

duo­ną – apie Lie­tu­vą. Su­kan­ka ly­ giai me­tai, kai su mu­mis am­žiams at­si­svei­ki­no Poe­tas, va­din­tas tau­ tos šauk­liu. Da­bar apie Lie­tu­vą ima kal­bė­ ti gar­siau­si mū­sų teat­ro žmo­nės. Re­ži­sie­rius Jo­nas Vait­kus vi­lia­si, kad mes dar iš­si­va­ly­si­ me. Pri­si­kel­si­me.

4

16p.


2

Trečiadienis, vasario 15, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

100

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,91

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

57

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Iš­si­gan­do jau­ni­mo ei­ty­nių LTJS ei­ty­nės pra­si­dės va­ 1 sa­rio 16 d. 13 val. ir tę­ sis iki 15 val. Pla­nuo­ja­ma, kad apie

„„ Skan­da­lis­tai: A. ir M.Zo­bo­vai ne kar­tą vie­šai py­ko­si ir vie­šai tai­kė­si. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Mei­lės die­nos pa­liau­bos Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Šie­me­tė Šv.Va­len­ti­no die­na vie­ šai vie­nas ki­tą juo­di­nu­sių Ag­ nės ir My­ko­lo Zo­bo­vų šei­mo­je bus ypa­tin­ga. Mei­lės die­ną Kau­ no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Gy­ tis Ve­čers­kas pa­skel­bė, kad bau­ džia­mą­ją by­lą nu­trau­kia, nes cir­ ko ar­tis­tai su­si­tai­kė.

Džiu­gų teis­mo spren­di­mą iš­klau­ sė tik žur­na­lis­tai ir teis­mo po­sė­ džių sek­re­to­rė. Nei A.Zo­bo­vie­nė, nei M.Zo­bo­vas į tai­kos pa­skel­bi­ mą neat­vy­ko. Kau­n o apy­l in­k ės teis­m as M.Zo­bo­vą bu­vo nu­tei­sęs dėl fi­ zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ir ne­žy­ maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bei sky­ręs 700 li­tų bau­dą ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Į teis­mą krei­pė­si ir A.Zo­bo­vie­ nė. Šei­mos skan­da­lai bu­vo pla­čiai nu­švies­ti ša­lies spau­do­je. Mo­te­ ris skun­dė­si, kad per grum­ty­nes su su­tuok­ti­niu į su­du­žu­sio du­rų

stik­lo šu­kes ji su­si­ža­lo­jo ran­ką. Ji nu­ro­dė nu­ken­tė­ju­si nuo įsiaud­ri­ nu­sio sa­vo su­tuok­ti­nio – meš­kų dre­suo­to­jo. O „Ąžuo­ly­no meš­ku­ čių cir­ko“ di­rek­to­rius M.Zo­bo­vas nu­ro­dė vi­siš­kai ki­tą įvy­kių ei­gą. Esą su­tuok­ti­nė jį iš­va­rė iš na­mų ir jis vien­marš­ki­nis blaš­kė­si šal­ tą lapk­ri­čio va­ka­rą. Su­tuok­ti­nių skun­dai gu­lė teis­ mų raš­ti­nė­se, o vie­šą sky­ry­bų pro­ce­są pra­dė­ju­si ar­tis­tų po­ra mau­dė vie­nas ki­tą ap­kal­bo­se. Vil­niaus 1-ajam apy­lin­kės teis­ mui pa­skel­bus nu­tar­tį ir nu­bau­ dus abu Zo­bo­vus, jie ėmė jau ki­taip kal­bė­ti apie teis­mų nag­ ri­nė­ja­mus jų pa­reiš­ki­mus. „Abu su­pra­to­me, kad tos by­los truk­ do gy­ven­ti“, – po ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio sa­kė A.Zo­bo­vie­nė. Ne­se­niai abu Zo­bo­vai bu­vo nu­ teis­ti už tai, kad šmei­žė ir įžei­ dė vie­nas ki­tą. A.Zo­bo­vie­nė, sa­ vo vy­rą iš­va­di­nu­si pe­do­fi­lu, bu­vo įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti 650 li­tų bau­ dą. Ją ba­ra­ku­da pa­va­di­nu­siam M.Zo­bo­vui skir­ta 350 li­tų bau­da.

Au­to­mo­bi­lis mies­to Cent­re taps pra­ban­ga Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no mies­to val­džia vėl pla­ nuo­ja keis­ti rink­lia­vų dy­džius už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą. Sa­vi­val­dy­ bės ta­ry­bos ko­le­gi­ja pri­ta­rė, kad Cent­re at­si­ras­tų nau­ja zo­na.

Jei­gu mies­to ta­ry­ba pri­tars, nuo ko­vo 1 d. Lais­vės alė­jos priei­go­ se at­si­ras nau­ja – Gel­to­no­ji zo­na. No­rė­da­mi at­vyk­ti į dar­bą Cent­re nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu kau­nie­čiai tu­rės mo­kė­ti dau­giau, nei bu­ vo įpra­tę. Iki šiol vi­sos šios gat­ vės pri­klau­sė Rau­do­na­jai zo­nai ir už 1 val. sto­vė­ji­mą bu­vo mo­ka­ ma po 3 li­tus. „At­si­ra­dus Gel­to­ na­jai zo­nai per me­tus su­rink­tu­ me pa­pil­do­mai 700–800 tūkst. li­tų, nes šio­se gat­vė­se au­to­mo­ bi­lių ap­kro­vi­mas yra 85 pro­c.“, – apie ga­li­my­bę pa­pil­dy­ti biu­dže­tą kal­bė­jo Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­ lius Ke­ras. Nuo pa­va­sa­rio pla­nuo­ja­ma grą­ žin­ti se­ną­ją tvar­ką, kai rink­lia­vų rin­ki­mo lai­kas tę­sė­si iki 18  val. Pa­sak val­di­nin­kų, kai prieš pu­

sant­rų me­tų šis lai­kas bu­vo su­ trum­pin­tas, rink­lia­vų bu­vo su­ rink­ta 0,5 mln. li­tų ma­žiau. Mies­to va­do­vai pa­siū­lė ir dau­ giau pa­kei­ti­mų. Nu­ma­to­ma pra­ plės­ti vie­tų mies­te, ku­rio­se ren­ ka­ma vie­ti­nė rink­lia­va, są­ra­šą. „Anks­čiau Se­na­mies­ty­je bu­vo miš­ri, o da­bar įve­da­ma vien­ti­sa zo­na – Mė­ly­no­ji, kur įkai­nis bus 2 li­tai už va­lan­dą. Taip nu­spren­ dė­me, kad ne­rei­kė­tų sta­ty­ti daug ženk­lų, jog bū­tų vie­na tvar­ka ir tai už­kirs­tų ke­lią įvai­riems pikt­ nau­džia­vi­mams“, – apie nau­jo­ ves pa­sa­ko­jo P.Ke­ras. Kli­ni­kų zo­no­je lie­ka Ža­lio­ji zo­ na, iš­sky­rus aikš­te­lę tarp Kli­ni­kų, Su­ki­lė­lių pr. ir La­zū­nų g bei Ei­ ve­nių g. – čia tu­rė­tų bū­ti Mė­ly­ no­ji zo­na. Be to, Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. mies­to Cent­ro pu­sė­je nuo Kar­ me­li­tų g. iki I.Kan­to g. nu­ma­ to­ma ap­mo­kes­tin­ti 213 au­to­mo­ bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų, aikš­te­lė­je ša­lia baž­ny­čios – 100 au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo vie­tų. Vi­sai te­ri­to­ ri­jai bū­tų pa­skir­ta Mė­ly­no­ji zo­na ir mo­kes­tis už sto­vė­ji­mą šio­je at­ kar­po­je siek­tų 1 li­tą už 1 val.

1 000 žmo­nių nuo Ra­my­bės par­ko žy­giuos Vy­tau­to pro­spek­tu, Lais­ vės alė­ja ir Vil­niaus gat­ve iki Ro­tu­ šės aikš­tės, kur iš­klau­sys svei­ki­ni­ mo kal­bų, su­gie­dos Lie­tu­vos him­ną ir iš­si­skirs­tys. Po va­lan­dos tu­rė­ju­ sios pra­si­dė­ti TJO Kau­no sky­riaus ren­gia­mos ei­ty­nės neį­vyks. Paašt­rė­jus dis­ku­si­jai vie­šo­jo­ je erd­vė­je, iš­duo­tas lei­di­mas ei­ ty­nėms sku­biai pa­nai­kin­tas pri­ si­den­giant spe­cia­lių­jų tar­ny­bų ne­skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja. Ofi­cia­li ver­si­ja – per ei­ty­nes bus sie­kia­ma su­si­do­ro­ti su TJA na­riais. Ši or­ga­ ni­za­ci­ja at­vi­rai pa­si­sa­ko už to­le­ ran­ci­ją įvai­rios sek­sua­li­nės orien­ ta­ci­jos žmo­nėms. Jo­kių ar­gu­men­tų

Ant­ra­die­nį anks­ti ry­te TJA Kau­no sky­riaus va­do­vė Sand­ra Šu­liaus­ kai­tė su­lau­kė ne­ma­lo­naus skam­ bu­čio iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vy­gau­do Mo­lio. Pa­sak jos, val­di­ nin­kas kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu. „V.Mo­lis griež­tai rei­ka­la­vo, kad at­vyk­tu­me į sa­vi­val­dy­bė­je sku­ biai or­ga­ni­zuo­ja­mą po­sė­dį. Jo te­ ma – ei­ty­nių lai­ko ir vie­tos pa­kei­ ti­mas. Bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta: jei neat­vyk­si­me – lei­di­mas bus pa­ nai­kin­tas. Jo­kių ar­gu­men­tų, ko­dėl no­ri­ma keis­ti lai­ką ir vie­tą, ne­ga­ vau“, – tei­gė S.Šu­liaus­kai­tė. Ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­riams at­vy­ kus į sa­vi­val­dy­bę, po­sė­dis vy­ko už už­da­rų du­rų – žur­na­lis­tai neį­leis­ ti. Ja­me da­ly­va­vo mies­to ta­ry­bos na­riai, Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus va­do­vai ir po­li­ci­jos at­sto­vai. Pa­sak ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­rės S.Šu­liaus­kai­ tės, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jo­kių grės­ mių neį­žiū­rė­jo. Or­ga­ni­za­to­riams ne­su­ti­kus su sa­vi­val­dy­bės iš­kel­to­mis są­ly­go­ mis, ei­ty­nės „Už so­li­da­rią ir įvai­rią Lie­tu­vą“ Lais­vės alė­jo­je neį­vyks. To­le­ran­tiš­ko jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ jos na­riai pa­gra­si­no kreip­tis į teis­ mą dėl to­kio, jų tei­gi­mu, „gru­baus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo“. Slap­tai ir ob­jek­ty­viai?

„Nusp­ręs­ta mums ne­leis­ti su­si­ rink­ti – lais­vo­je Lie­tu­vo­je lais­ viems žmo­nėms ne­leis­ta reikš­ ti lais­vai sa­vo nuo­mo­nės. Mums pa­siū­lė vie­toj Lais­vės alė­jos rink­ tis Ąžuo­ly­ne. Žie­mos są­ly­go­mis ten la­bai su­dė­tin­ga ką nors or­ga­ni­zuo­ ti, žy­giuo­ti!“ – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė S.Šu­liaus­kai­tė. To­le­ran­tiš­ko jau­ni­mo aso­cia­ci­ jos, gi­nan­čios ir sek­sua­li­nių ma­ žu­mų tei­ses, ak­ty­vis­tė svars­tė, kaip pro ša­kas ne­štis trans­pa­ran­ tus, Lie­tu­vos vė­lia­vą. „Kons­ti­tu­ci­ja mums už­tik­ri­ na tei­sę į lais­vą su­si­rin­ki­mą. La­ bai nu­si­vy­liau Kau­no sa­vi­val­dy­be, ku­ri da­vė lei­di­mą, o pa­skui iš­si­ gan­du­si jį at­šau­kė ir pa­žei­dė mū­sų tei­ses. Ne­nu­ro­dy­tos jo­kios lo­giš­kos prie­žas­tys – tie­siog bu­vo pa­sa­ky­ ta, kad val­di­nin­kai nu­ta­rė „slap­ tai ir ob­jek­ty­viai“, – kal­bė­jo S.Šu­ liaus­kai­tė.

„„Prin­ci­pai: To­le­ran­tiš­ko jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos na­riai pa­gra­si­no kreip­

tis į teis­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas V.Mo­lis pa­sa­ko­jo mig­ lo­tą is­to­ri­ją apie tai, kad bu­vo duo­tas lei­di­mas, ta­čiau apie TJA ei­tynes pa­skli­do in­for­ma­ci­ja vie­ šo­je erd­vė­je, esą bu­vo gau­ti „tam tik­ri slap­ti duo­me­nys iš tam tik­ rų tar­ny­bų“. V.Mo­lio tei­gi­mu, sa­ vi­val­dy­bė su­si­rū­pi­no TJA eitynių da­ly­vių sau­gu­mu.

Vy­gau­das Molis:

Su jais su­si­do­ro­ti ne­bū­tų sun­ku „ki­tam“ mū­sų jau­ ni­mui. Su­kė­lė juo­ką

„Pa­siū­lė­me va­rian­tą – ei­ti nuo Pri­ si­kė­li­mo baž­ny­čios ar­ba ki­to­je vie­ to­je – maž­daug ki­lo­met­ro spin­du­ liu nuo Lais­vės alė­jos“, – paaiš­ki­no V.Mo­lis. „No­rė­jo­me už­tik­rin­ti jų ir vi­sų ki­tų kau­nie­čių sau­gu­mą. Ži­no­ki­te, kad jei bū­tų su­si­do­ro­ji­mas gat­vė­je su šiais ei­ty­nių da­ly­viais – su jais su­si­do­ro­ti ne­bū­tų sun­ku „ki­tam“ mū­sų jau­ni­mui. Siū­lė­me jiems žy­giuo­ti Spor­to gat­ve, Ąžuo­ly­ ne, Šan­čiuo­se, Pa­ne­mu­nė­je ar­ba K.Bar­šaus­ko gat­ve, bet jie at­si­sa­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kė“, – aiš­ki­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Vė­liau V.Mo­lis išė­jo į sa­vi­val­dy­ bės ko­ri­do­rių pa­bend­rau­ti su TJA at­sto­vais. Val­di­nin­kas jiems ta­rė, kad jau­ni­mas – Lie­tu­vos atei­tis ir rei­ka­lin­gas vals­ty­bei. V.Mo­lio žo­ džiai bu­vo su­tik­ti juo­ku. „Ki­tas“ jau­ni­mas

Pen­ke­rius me­tus ei­ty­nes or­ga­ni­ zuo­jan­čios LTJS va­do­vas Ju­lius Pan­ka tei­gė, kad jos jau se­niai ta­ po gra­žia mies­to tra­di­ci­ja. Pa­sak jo, jos da­ly­viams Va­sa­rio 16-oji yra šven­tė, per ku­rią jie dai­nuo­ja tau­ti­nes dai­nas, ei­na ne­ši­ni tau­ti­ nė­mis vė­lia­vo­mis. Jis pa­brė­žė, kad pir­mą kar­tą or­ ga­ni­zuo­ja­mos ki­tos ei­ty­nes ir jo va­do­vau­ja­mai or­ga­ni­za­ci­jai ky­ la klau­si­mas, ar TJA ei­ty­nės – ne pro­vo­ka­ci­ja. „Koks tiks­las šių al­ter­na­ty­vių ei­ty­nių? Suk­lai­din­ti žmo­nės, kad jie ne­ži­no­tų, kur da­ly­vau­ti, o gal­ būt ki­tų ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­ si­jau­čia tik­ri pa­trio­tai?“ – klau­ sė LTJS va­do­vas Ju­lius Pan­ka. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad LTJS or­ga­ni­zuo­ja­ mo­se ei­ty­nė­se vie­tos už­teks vi­ siems. TJA va­do­vė S.Šu­liaus­kai­tė pa­ nei­gė bet ko­kius gan­dus, kad jų or­ga­n i­z uo­ja­m os ei­ty­n ės ga­l ė­ jo bū­ti pro­vo­ka­ci­nės. Ji tei­gė, kad svars­tė ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie tra­di­ci­nių ei­ty­nių, ta­čiau „ži­nant kai ku­rių jau­nuo­lių iš LTJS po­zi­ci­ ją mū­sų ideo­lo­gi­jos klau­si­mu, at­ si­sa­kė­me“. Vie­ša pa­slap­tis, kad per val­sy­ bi­nes šven­tes įvai­rio­se ei­ty­nė­se žy­giuo­ja ne tik pa­trio­tiš­kai, bet ir na­cio­na­lis­tiš­kai nu­si­tei­kęs jau­ni­ mas, reiš­kian­tis ra­di­ka­lias tau­ti­ nes pa­žiū­ras.


3

Trečiadienis, vasario 15, 2012

Miestas

Tikrų jausmų ir ti­kė­ji­mo su­vie­ny­ti Į šven­tę „Žal­gi­rio“ are­no­je „Mei­lė ku­ria šei­mą“ vakar rinkosi tie, kurie tiki, kad tikrosios vertybės – svarbiausia gyvenime.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Ne­si­ti­kė­jo­me to­kio ant­plū­džio“, – mil­ži­niš­ku su­si­do­mė­ji­mu džiau­gė­ si Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos sie­lo­va­ dos pro­gra­mų koor­di­na­to­rė Vai­da Span­ge­le­vi­čiū­tė-Knei­žie­nė. Va­sa­rio 14-ąją, Šv.Va­len­ti­no die­ ną, Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­ja jau šeš­tus me­tus siū­lė švęs­ti ki­taip – at­si­ grę­žiant į tik­rą­sias ver­ty­bes, mi­ nint mei­lę ir šei­mą. Šį­met ji žmo­ nes pa­kvietė į „Žal­gi­rio“ are­ną. „Iš pra­džių kiek bau­gi­no di­džiu­lė are­nos erd­vė, abe­jo­jo­me, ar to­kia dau­gy­bė žmo­nių su­si­do­mės ren­ gi­niu, vis­gi sa­vo­tiš­kai al­ter­na­ty­ viu, pro­pa­guo­jan­čiu šei­mos ver­ty­ bes, mei­lę ir ti­kė­ji­mą, ta­čiau grei­tai abe­jo­nes iš­sklai­dė be­ga­lė skam­bu­ čių“, – kal­bė­jo šios šven­tės ren­gė­ja V.Span­ge­le­vi­čiū­tė-Knei­žie­nė. Pas­kel­bus, kad re­gist­ruo­ja­mos ir į šven­tę no­rin­čių­jų at­vyk­ti gru­ pės, tą pa­čią die­ną už­si­re­gist­ra­vo 23 tūkst. žmo­nių, vė­liau jų skai­ čius išau­go iki 30 tūkst. In­for­ma­ ci­ja bu­vo pla­ti­na­ma ir baž­ny­ti­nė­se pa­ra­pi­jo­se, ir spau­do­je, jau šeš­tus me­tus ren­gia­ma šven­tė tu­ri ir sa­ vo ger­bė­jų ra­tą. „Yra net po­ra, ku­ri su­si­pa­ži­no pir­ma­ja­me Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos ren­gia­ma­me „Šv.Va­len­ti­no die­ na ki­taip“ ren­gi­ny­je. Po­ra da­bar – jau šei­ma, skam­bi­no ir šį­met, nes ši šven­tė – ir jų pa­žin­ties pa­mi­nė­ji­mo die­na“, – sma­giais nu­ti­ki­mais da­li­ jo­si ren­gi­nio koor­di­na­to­rė ir svars­ tė, kur glū­di ren­gi­nio, su­trau­ku­sio to­kią dau­gy­bę žmo­nių, sėk­mė.

„„Kitaip: vakar „Žalgirio“ arenoje buvo surengta šventė atsakingai meilei.

Svar­bus ak­cen­tas, kad „Mei­lė ku­ ria šei­mą“ – ne­mo­ka­mas ren­gi­nys, ja­me – pla­taus spekt­ro pro­gra­ma: nuo kla­si­kos iki ro­ko. Kiek­vie­nas čia atė­jęs ra­do sa­vo sie­lai ar­ti­mą mu­zi­ką ar žo­džius, liu­di­ji­mus, ku­ riais da­li­jo­si ži­no­mas te­le­vi­zi­jos vei­das Ri­mas Ša­paus­kas su žmo­na Li­na, krep­ši­nin­kas Mar­ko Po­po­vi­ čius, ku­ni­gas Eras­tas Mu­raus­kas, so­lis­tas To­mas La­di­ga su žmo­na Mil­da, ne­se­niai du vai­kus įsi­vai­ki­ nę Re­na­ta ir Da­rius Bra­zio­niai. Nuo­šir­džią at­mos­fe­rą pa­dė­jo kur­ti ren­gi­nio ve­dė­jai – cha­riz­ma­

tiš­kie­ji ak­to­rė Da­lia Mi­che­le­vi­čiū­ tė ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Teo­lo­gi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Be­nas Ule­vi­čius. Šven­ti­nia­me kon­cer­te da­ly­vavo ope­ros dai­ni­nin­kai Ed­mun­das Sei­ lius ir Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Bur­gun­ diš­ka­sis Kau­no cho­ras ir Dan­guo­ lė Bei­na­ry­tė, Kau­no šo­kio teat­ras „Au­ra“, dai­ni­nin­kas ir kom­po­zi­ to­rius Li­nas Ado­mai­tis, pa­trio­ti­nio ro­ko gru­pė „Thun­der­ta­le“, vo­ka­li­ nis an­samb­lis „Acus­to“, mu­zi­ki­nė ku­ni­gų gru­pė „Sa­cer­dos“. „Ren­ gi­nio po­pu­lia­ru­mas ro­do, kad šei­

ma Lie­tu­vo­je yra ak­tua­li te­ma, kad krikš­čio­niš­kos šei­mos il­gi­si ir pra­ smin­gų ren­gi­nių“, – sa­kė su šei­ma šven­tė­je da­ly­va­vu­si kau­nie­tė Li­na Ja­ke­lė. „Dar­ni šei­ma yra vie­nas iš vals­ ty­bės pa­grin­dų. O jau­niems žmo­ nėms ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­bi­jo­tų kur­ti šei­mą, nes mei­lė nu­ga­li vi­sas kliū­tis ir šei­ma, bu­vi­mas su my­li­ mu žmo­gu­mi, vai­kų au­gi­ni­mas šei­ mo­je yra Die­vo do­va­na, ku­rią rei­kia drą­siai priim­ti“, – džiau­gė­si į ren­ gi­nį su žmo­na Ra­sa at­vy­kęs prem­ je­ras And­rius Ku­bi­lius.

Artūro Morozovo nuotr.

„Pir­miau­siai tu­ri bū­ti dar­na, nes nugy­ven­ti il­gą ir gra­žų gy­ve­ni­mą šei­mo­je rei­kia me­no, rei­kia mo­kė­ ti pri­si­tai­ky­ti, mo­kė­ti at­leis­ti, mo­ kė­ti pa­bar­ti“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si kon­cer­te dai­na­vu­si so­lis­tė Kris­ti­ na Zmai­lai­tė. Jai pri­ta­ręs vy­ras Ed­mun­das Sei­lius pa­ta­rė: „Svar­biau­sia bū­ ti to­le­ran­tiš­kam, gal­vo­ti, kaip tau bran­gus žmo­gus jau­sis vie­no­je ar ki­to­je si­tua­ci­jo­je. Prieš sa­kant kaž­ką pik­to, rei­kia vi­sa­da stab­te­ lė­ti ir pa­gal­vo­ti, ar tai da­ry­ti iš­ties bū­ti­na.“


4

trečiadienis, vasario 15, 2012

tema

„„At­min­tis: kas lie­tu­viui yra Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na ar dar vie­nas ka­len­do­riaus la­pe­lis?

Nuo sce­nos – apie Lie­tu­vą: kaip Os­ka­ro Kor­šu­no­vo nuo­ 1 mo­ne, ne ly­de­rio mums rei­kia – tu­ri­me telk­tis į mąs­tan­čią

bend­ruo­me­nę. „Ge­riau Bez­do­ny­se bū­ti gu­ber­ na­to­riu­m negu Niu­jor­ke brukš­la­ viu“, – taip apie emig­ra­ci­ją ma­no re­ži­sie­rė Ga­li­na Dau­gu­vie­ty­tė. De­ma­go­gai to­kie ir li­ko

„Va­sa­rio 16-oji – kaip kva­pas, kaip sko­nis, kaip ko­kia nors ži­nia, kaip gam­to­vaiz­dis, kaip vai­kys­tės kai­mo ar Ve­ly­kų ry­to pri­si­mi­ni­mas. Gal­vo­ ju, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­tų tu­ rė­ti tą praei­ties jaus­mą ir da­bar­ties po­jū­tį“, – ma­no J.Vait­kus. Tą die­ną me­ni­nin­kas pa­mąs­to apie tai, kad gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kad nee­mig­ra­vo. Re­ži­sie­rius J.Vait­kus – sa­vo­tiš­kas po­li­ti­kas. Jis po­li­ti­kuo­ja nuo teat­ro sce­nos – ašt­riai ir tiks­liai, nuo pat sa­vo kū­ry­bos pra­džios. J.Vait­kus pri­pa­ži­no, kad nė­ra di­ de­lis pa­trio­tas, to­dėl tie­są ver­ti­na la­biau už tau­tiš­ku­mą. Kai Jau­ni­mo teat­re ro­do­mas J.Vait­kaus re­ži­suo­tas spek­tak­lis „Pat­rio­tai“, sa­lė lūž­ta nuo žiū­ro­vų. Ko­dėl? Sce­no­je jie re­gi da­bar­ti­nę Lie­tu­vą. Dra­ma­tur­gas Pet­ras Vai­ čiū­nas kal­bė­jo apie tar­pu­ka­rio Lie­ tu­vos pseu­do­pat­rio­tus, de­ma­go­gus po­li­ti­kus, pri­si­tai­kė­lius, kom­bi­na­ to­rius. Pa­ma­čius be­veik po 80 me­ tų vėl pa­sta­ty­tą pje­sę at­ro­do, kad ir šian­dien nie­kas ne­pa­si­kei­tė. „Ma­nau, po­li­ti­kams rei­kė­tų dau­ giau skai­ty­ti pa­sau­li­nės dra­ma­tur­ gi­jos še­dev­rų. Ta­da su­pras­tų, kad ne jie dvi­ra­tį iš­ra­do. Jie daug kal­ba, bet tas kal­bė­ji­mas ne­si­re­mia jo­kiu konk­re­čiu są­ži­nin­gu veiks­mu. Žo­ dis – sau, o veiks­mas pa­sle­pia­mas, mas­kuo­ja­mas, tei­si­na­mas“, – kal­ bė­jo J.Vait­kus.

Tarp są­ži­nės ir po­li­ti­kos

Vi­suo­me­nės pikt­žaiz­des re­ži­sie­rius iš­ke­lia ir prieš 100 me­tų Hen­ri­ko Ib­se­no su­kur­tos pje­sės „Vi­suo­me­ nės prie­šas“ pa­sta­ty­me. Šio spek­ tak­lio prem­je­ra bu­vo įspū­din­ga: sa­ lę pa­li­ko ne­ma­žai kvies­tų po­li­ti­kų. „Kai žmo­gus tam­pa val­di­nin­ku, jis pa­ten­ka į konf­lik­tą su sa­vo są­ ži­ne. Nes jis tar­nau­ja ko­kiai nors bend­ruo­me­nei, vi­suo­me­nei ar­ ba ma­sei, ku­ri ga­li jį veik­ti ir ne­tgi pa­smerk­ti. Ar­ba iš­kel­ti, jei­gu rei­ kia. Ar­ba iš­stum­ti iš tos vi­suo­me­ nės“, – kal­bė­jo J.Vait­kus. „Žmo­gus, ei­da­mas į ko­kią nors tar­nys­tę, tu­ri tu­rė­ti ome­ny­je, kad tų pro­ble­mų neiš­vengs. Nes są­ži­nė la­bai daž­nai nea­ti­tin­ka pa­čios vi­ suo­me­nės, ma­sės po­jū­čių. Jus­lu­ mas, var­to­to­jiš­kas ins­tink­tas daug stip­res­nis už vi­di­nį žmo­gaus gy­ve­ ni­mą. To­dėl vi­sa­da bus konf­lik­tas“, – dės­tė re­ži­sie­rius. Vals­ty­bės tu­ri iš­si­gim­ti

Pak­laus­tas, kas, jo nuo­mo­ne, lau­kia Lie­tu­vos vals­ty­bės atei­ty­je, J.Vait­ kus sam­pro­ta­vo, kad ir vie­nas žmo­ gus ga­li su­da­ry­ti vals­ty­bę. Ir vie­nas žmo­gus ga­li bū­ti tau­ta. Vals­ty­bės au­ga, bręs­ta, pa­skui mirš­ta. Jei­gu žmo­gus at­si­du­ria Ru­si­jo­je, Ar­mė­ ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir ten iš­lie­ka są­ ži­nin­gas, pa­do­rus, bent kiek pri­ si­lai­ko dva­sios rei­ka­la­vi­mų, tai ir vals­ty­biš­ku­mas ja­me iš­lie­ka. „Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, Ma­hat­ma Gand­hi – tai bend­raž­mo­giš­kos as­ me­ny­bės. Ga­lų ga­le vals­ty­bės tu­ri iš­si­gim­ti“, – pa­reiš­kė J.Vait­kus. Anot jo, tau­ta – tai la­bai nea­pib­ rėž­ta są­vo­ka. Jei­gu su­si­bū­rė ke­li žmo­nės, tai dar ne­reiš­kia, kad yra tau­ta. Tau­ta – ir ma­dos, ir pa­vo­ jaus rei­ka­las.

„„Žvilgs­nis: re­ži­sie­rius J.Vait­kus ima­si prieš 80 ar 100 me­tų pa­ra­šy­tų pje­sių, ta­čiau jo spek­tak­liuo­se at­pa­žįs­

ta­ma da­bar­ties Lie­tu­va.

„Jūs ma­no­te, kad tie, ku­rie bu­ vo su­si­ki­bę ran­ko­mis, vi­si su­pran­ ta, kas yra tau­ta? Ir Bal­ti­jos ke­ly­ je, ir per bet ko­kį ki­tą su­si­bū­ri­mą? Juk jūs ne­ži­no­te, kas sto­vė­jo ša­lia, kas pa­skui vy­ko su tuo žmo­gu­mi“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Ti­ki, kad sveik­si­me

Gal­būt tau­tai rei­kia dva­si­nio ly­de­ rio – kaip Są­jū­džio lai­kais? „To­k io kaip M.Gand­h i gal­ būt rei­kia, bet ne žmo­gaus, ku­ ris ma­ni­pu­liuo­ja ir mo­ka kal­bė­ti, už­deg­ti, o pa­skui pa­bė­ga. To­kio dva­si­nio ly­de­rio kaip M.Gand­hi ne­la­bai ma­tau Lie­tu­vo­je“, – ne­ slė­pė J.Vait­kus.

Ge­riau Bez­do­ny­ se būt gu­ ber­na­to­ rium ne­ gu Niu­ jor­ke brukš­la­ viu.

„„Ka­te­go­riš­ka: G.Dau­gu­vie­ty­tė kons­ta­tuo­ja, kad šian­die­nė­je Lie­tu­vo­je pa­trio­tiš­ku­mo ne­

be­li­ko.

Martyno Vidzbelio (BFL) nuotr.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„No­ri­si, – sa­kė re­ži­sie­rius, – kad žmo­nės at­si­gręž­tų, kad pa­gal­vo­tų, jog ne vie­ni gy­ve­na­me, kad iki tol dau­gy­bė gy­ve­no ir apie tai gal­vo­jo, ir kan­ki­no­si dėl to, ir li­te­ra­tū­rą, ir dra­mas kū­rė. Va­di­na­si, yra tas ry­ šys. Mes lyg ir nevie­ni­ši esa­me. Bet gal dau­giau su ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­ siais, ku­rie as­me­ny­bės idė­ją vis at­ gai­vin­da­vo ir skelb­da­vo.“ Anot pa­šne­ko­vo, mū­sų or­ga­niz­ mas pū­liuo­ja. Ateis jau­nes­ni žmo­ nės, ma­tę tė­vų kar­tos po­li­ti­nės veik­los pa­vyz­džius, dar­bų ir žo­ džių nea­ti­ti­ki­mą, pra­dės mąs­ty­ti ir vis­ką su­pras. Kiek­vie­nam žmo­ gui iš pri­gim­ties yra duo­tas švie­sos ir tam­sos po­jū­tis. „Mes iš­si­va­ly­si­me“, – sa­vo min­ tis op­ti­mis­ti­ne gai­da bai­gė dės­ty­ ti J.Vait­kus.

mu, kas vyks­ta, kai žmo­gus kei­čia ne tik gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ne tik tė­ vy­nę, bet ir ap­lin­ką, dar­bą – vi­siš­ kai kei­čia sa­vo gy­ve­ni­mą. Yra daug emig­ran­tų is­to­ri­jų, daž­nai – tra­gi­ ko­miš­kų, daž­nai – tra­giš­kų ir tik re­tai – tik­rai sėk­min­gų, – kal­bė­jo O.Kor­šu­no­vas. – Spek­tak­ly­je ro­ do­me kraš­tu­ti­nius at­ve­jus, ku­rie la­biau­siai pa­brė­žia bai­sią­ją emig­ ra­ci­jos pu­sę, nu­si­vy­li­mus.“

Pir­mo­ji kar­ta – pra­ras­to­ji

Pir­mo­ji emig­ran­tų kar­ta, pa­sak O.Kor­šu­no­vo, – vi­sa­da pra­ras­to­ji kar­ta, ski­rian­ti ypač daug jė­gų sa­ vo bui­čiai su­si­kur­ti. Jų vai­kai – pa­ ra­dok­sas – jau ne­kal­ba lie­tu­viš­kai. Ma­ži iš čia iš­va­žia­vę kal­bė­jo, o ten pa­gy­ve­nę 10–12 me­tų – jau ne. Re­ži­sie­riaus nuo­mo­ne, ne­ga­li­ ma emig­ra­ci­jos ver­tin­ti vie­na­reikš­ miš­kai – juk gy­ve­na­me ES, tu­ri­me lais­vę ju­dė­ti ir gal tai nė­ra blo­gai? Iš­va­žiuo­ja jau­nų žmo­nių, ku­rie gal grįš į Lie­tu­vą su nau­jo­mis idė­jo­ mis. Ir jis pa­ts da­bar esąs ne Lie­ tu­vo­je – ku­ria spek­tak­lį Grai­ki­jo­ je, Atė­nuo­se.

„Kal­bė­ti apie emig­ra­ci­ją bu­vo ma­no pa­rei­ga“, – praė­ju­sių me­ tų gruo­dį, prieš spek­tak­lio „Iš­va­ ry­mas“ prem­je­rą Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re Vil­niu­je, sa­kė re­ ži­sie­rius O.Kor­šu­no­vas. Ra­šy­to­ jas Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius rink­ti me­ džia­gos šiai pje­sei į Lon­do­ną vy­ko du kar­tus. Emig­ra­ci­ja pa­lie­tė vi­są tau­tą ir, anot O.Kor­šu­no­vo, ne­kal­bė­ti apie tai teat­re jau neį­ma­no­ma. Lie­tu­vo­ je nė­ra žmo­gaus, ku­ris ne­bū­tų pa­ lies­tas šio reiš­ki­nio – jei ne jis iš­va­ žia­vo, tai jo gi­mi­nės. Jei ne gi­mi­nės, tai vai­kai ar drau­gai. Iš vie­nos pu­ sės, tai glu­mi­nan­ti emig­ra­ci­jos sta­ tis­ti­ka. Iš ki­tos – kas už jos sly­pi? „Už emig­ra­ci­jos sta­tis­ti­kos sly­ pi žmo­nių li­ki­mai. Man bu­vo įdo­

Ateis žmo­nės, ma­ tę tė­vų kar­tos dar­bų ir žo­džių nea­ti­ti­ki­ mą, pra­dės mąs­ty­ti ir vis­ką su­pras.

Sug­lu­mi­no lie­tu­vės pa­sa­ko­ji­mas

O.Kor­šu­no­vas ma­no, kad lie­tu­viai pa­lie­ka tė­vy­nę dėl įvai­rių prie­žas­ čių, ne vien dėl eko­no­mi­nių. Dau­


5

trečiadienis, vasario 15, 2012

tema

mums pa­sveik­ti? Ma­nau, kad mums tu­rė­tų kil­ ti no­ras ne tu­rė­ ti ly­de­rį, o telk­tis į mąs­tan­čią bend­ruo­ me­nę.

Gerbiami kauniečiai, nieko nėra svarbesnio už savąją valstybę, gimtąją kalbą, tautos tradicijas ir papročius. Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena – pati brangiausia šventė. Nuo 1918 metų kaip ąžuolą auginome valstybę, tačiau okupacijos audra jį palaužė. Viltis gyventi Nepriklausomoje šalyje visada buvo ir išliko gyva, nes esame garbingą istoriją turintys, laisvę mylintys išdidžios šalies piliečiai. Sveikiname Vasario 16-osios proga. Linkime negęstančios patriotizmo liepsnos, vienybės, šviesios vilties, ištvermės auginant bei stiprinant valstybę ir puoselėjant tautines tradicijas. Tegul visi mūsų siekiai būna ryžtingi ir tvirti, o darbai – prasmingi ir brangūs ateities kartoms. Andrius Kupčinskas, Kauno miesto meras

Mielieji Kauno rajono žmonės, sveikinu visus mūsų laisvės ir nacionalinio orumo dienos – Vasario 16-osios proga. Datos tampa istorija, tačiau jos neįsivaizduojamos be žmonių ir jų gyvenimų. Sunku įsivaizduoti, kokios dvasinės stiprybės buvo kupini lietuvių tautos sūnūs, kurie 1918-ųjų vasario 16 dieną pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Šiandien, prisimenant šią svarbią datą, tapusią mūsų Valstybės kūrimo darbų kertiniu akmeniu, kviečiu dar kartą atsigręžti į laisvo žmogaus esmines sąvokas – garbę ir padorumą, tautinį orumą ir pilietiškumą, tautos, valstybės ir ateinančių kartų teisę gyventi laisvai – ir pamėginti atsakyti, ką jos reiškia kiekvienam mūsų. Tegul šią dieną mus vienija laisvės idėja – taip, kaip ji vienijo tautą prieš beveik šimtmetį – 1918-aisiais. Tegul kiekvieno mūsų gyvenimas, mintys ir darbai būna nukreipti tam, kad kurtume teisingumu ir sąžine grįstą valstybės ateitį. Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras

„„Ste­bi: O.Kor­šu­no­vas ty­ri­nė­ja emig­ra­ci­ją kaip reiš­ki­nį, ku­ris vei­kia kiek­vie­ną pa­si­ry­žu­sį­

jį keis­ti gy­ve­ni­mą.

ge­lis iš­va­žia­vo ir iš­va­žiuo­ja dėl blo­ go kul­tū­ri­nio bei so­cia­li­nio kli­ma­to, ku­ris tvy­ro Lie­tu­vo­je. Gal anks­ čiau tai bu­vo net sva­res­nė prie­žas­ tis emig­ruo­ti nei eko­no­mi­nės? Tik atė­jus kri­zei emig­ra­ci­ją nu­lė­mė la­ bai aiš­kios eko­no­mi­nės prie­žas­tys. Ki­ta ver­tus, žmo­nės iš­va­žiuo­ja ieš­ ko­ti ko nors nau­jo. Ypač jau­ni­mas, stu­den­ti­ja. Re­ži­sie­riui ne­se­niai te­ko bū­ti gast­ro­lė­se Šiau­rės Ai­ri­jo­je, Bel­fas­ te. Vieš­bu­čio, ku­ria­me jis gy­ve­no, kam­ba­ri­nė bu­vo lie­tu­vė. Re­ži­sie­ rius su ja pa­si­kal­bė­jo, pa­klau­sė, ko­dėl iš­va­žia­vo iš Lie­tu­vos. „Ne­ ži­nau“, – nu­ste­bi­no mo­ters at­sa­ ky­mas. Ji iš­va­žia­vo prieš še­še­rius me­tus, kai eko­no­mi­nė kri­zė dar ne­bu­vo pra­si­dė­ju­si. Emig­ran­tė pa­sa­ko­jo, kad Lie­tu­ vo­je jos šei­ma gy­ve­no ge­rai – ir ji, ir jos vy­ras tu­rė­jo ge­rus dar­bus. Pir­ mas iš­va­žia­vo vy­ras, pa­skui – ji. Mo­te­ris pri­si­mi­nė la­bai sun­kius pir­muo­sius tre­jus me­tus, kai te­ko gy­ven­ti ne­mo­kant kal­bos, dirb­ ti res­to­ra­ne, ku­ria­me pa­ty­rė pa­že­ mi­ni­mą, sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą, ki­to­kių ne­ga­ty­vių da­ly­kų. Kur mąs­tan­ti bend­ruo­me­nė?

Kaip O.Kor­šu­no­vas įsi­vaiz­duo­ ja mū­sų tau­tos atei­tį? Ar jis už tai, kad lie­tu­vių tau­ta iš­lik­tų, ar kad asi­mi­liuo­tų­si? „Už tai, kad iš­lik­tų. Ma­nau, čia ir bū­tų Eu­ro­pos gro­žis – tai vie­nin­ga ša­lis su įvai­rio­mis tau­to­mis, o šios iš­lai­kiu­sios sa­vo ta­pa­ty­bę, kul­tū­rą, sa­vi­tu­mą. Tai bū­tų idea­lus at­ve­jis. Bet ar jis įma­no­mas – tai jau ki­tas klau­si­mas“, – svars­tė re­ži­sie­rius.

Teat­ro me­ni­nin­ko nuo­mo­ne, ne as­me­ny­bės, ne ly­de­rio mums rei­ kia, o vi­suo­me­nės. To pa­vyz­dys jam – Skan­di­na­vi­jos ša­lys. Ten nė­ra ly­ de­rio, už­tat yra pi­lie­čiai, vi­suo­me­ nė. Net teat­re, kai ten dirb­da­vo, per sa­vai­tę vyk­da­vo po du su­si­rin­ki­ mus. Suei­da­vo vi­si teat­ro dar­buo­ to­jai ir spręs­da­vo iš­ki­lu­sias pro­ble­ mas. Mū­sų teat­ruo­se su­si­rin­ki­mai iš vi­so ne­vyks­ta – vis­ką spren­džia vie­nas va­do­vas. Kaip teat­re, taip ir vi­suo­me­nė­je. „Ma­nau, kad mums tu­rė­tų kil­ ti no­ras ne tu­rė­ti ly­de­rį, o telk­tis į mąs­tan­čią bend­ruo­me­nę“, – sa­kė O.Kor­šu­no­vas. Pat­rio­tiz­mą skie­pi­jo nuo lop­šio

Re­ži­sie­rė G.Dau­gu­vie­ty­tė ne­ma­tė spek­tak­lio „Pat­rio­tai“, ku­rį Vals­ ty­bės teat­re Kau­ne 1926 m. sta­tė jos tė­vas – gar­su­sis Bo­ri­sas Dau­gu­ vie­tis. Ir ne­gir­dė­jo, kaip nuo sce­nos apie tė­vy­nės mei­lę kal­ba po­li­ti­kai, kom­bi­na­to­riai ir vi­so­kio plau­ko pe­rė­jū­nai. „Ir da­bar pas mus la­bai daug ple­pū­nų. Tar­pu­ka­riu jo­kių par­la­ men­ta­rų čia ne­bu­vo, o da­bar stai­ ga pri­dy­go. Man at­ro­do, kad tiek daug – 141 – tik­rai ne­rei­kia. Ir 100 Lie­tu­vai bū­tų per akis. Kam kan­ kin­ti sa­ve ir vals­ty­bės biu­dže­tą?“ – klau­sė G.Dau­gu­vie­ty­tė. Paš­ne­ko­vės nuo­mo­ne, per silp­na sa­ky­ti, kad šian­die­nos lie­tu­viams trūks­ta pa­trio­tiš­ku­mo – jo iš vi­so nė­ra. Vai­kas jau nuo lop­šio tu­ri bū­ ti auk­lė­ja­mas pa­trio­tiš­kai. „Mes di­džia­vo­mės, kad esa­me lie­tu­viai. Ta­da, tar­pu­ka­riu, mus auk­lė­jo ne­pap­ras­tai pa­trio­tiš­kai.

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Ir tą pa­trio­tiz­mą sa­vy­je ne­šio­ja­mės vi­są lai­ką. Jis mums įskie­py­tas nuo lop­šio“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rė. G.Dau­gu­vie­ty­tė kaip tau­tos ly­ de­rį ma­to Pre­zi­den­tę, tik ji, pa­ šne­ko­vės ma­ny­mu, per ma­žai tu­ ri val­džios. „Ma­tau jos tvir­tu­mą. Ji lai­ko­si sa­vo žo­džio“, – gy­rė ša­lies va­do­vę G.Dau­gu­vie­ty­tė.

Gerbiami kauniečiai, Valstybės atkūrimo diena – pati svarbiausia ir gražiausia šventė. Mes, Lietuvos piliečiai, savo talentus, žinias ir gebėjimus skiriame ir visada skirsime Lietuvai, nes ji mums vienintelė. Jos nesėkmės – mūsų rūpestis, jos pakilimas – mūsų džiaugsmas, jos likimas – mūsų likimas. Nuoširdžiai sveikinu Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos proga.

Emig­ran­tų vie­tą užims ki­nai

Pak­lau­sus, ko rei­kia, kad tau­ta iš­ lik­tų, po­nia Ga­li­na tik su­siė­mė už gal­vos – ji net bi­jan­ti apie tai kal­ bė­ti. Juk tie emig­ran­tai ne­grįš – tai fak­tas. O į jų vie­tą at­va­žiuos ki­nai. Jie – darbš­tūs, są­ži­nin­gi, ne va­gys. Ge­riau ki­nai ne­gu ki­ti. Juk kas nors tu­ri užim­ti emig­ra­vu­sių lie­tu­vių vie­tą. Jau da­bar Vil­niu­je ki­nų res­ to­ra­nų – ant kiek­vie­no kam­po. „Bet, pa­žiū­rė­jus į emig­ra­ci­ją blai­viu pro­tu, aiš­ku, kad iš­va­žiuo­ ja jau­ni, svei­ki žmo­nės, ku­rie ten plau­na in­dus. Bet čia, ma­tyt, ir to­ kio dar­bo ne­gau­na. Ma­no kai­my­ no anū­kas – gra­žus ber­nas, tie­siog gra­žuo­lis, ta­len­tin­gas – Lon­do­ne pi­cas ke­pa, nak­ti­mis ant jų kaž­ko­ kius prie­sko­nius bars­to. Ir lai­min­ gas, vi­siems do­va­nas siun­čia, už­ dir­ba ge­rai“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. G.Dau­gu­vie­ty­tė šmaikš­ta­vo, kad jei bū­tų jau­na, ko­jos ne­kel­tų į Ang­ li­ją. Ta ša­lis jos ne­trau­kia: „Pir­mas da­ly­kas, la­bai ne­gra­ži jų kal­ba. Kai jie kal­ba, tai kaip šu­nys lo­ja ar­ba kaip su bul­ba bur­noj.“ „Ge­riau Bez­do­ny­se būt gu­ber­na­ to­rium ne­gu Niu­jor­ke brukš­la­viu“, – jei­gu bū­tų įma­no­ma, taip emig­ ra­ci­jos pro­ble­mas spręs­tų G.Dau­ gu­vie­ty­tė.

Liberalų ir centro sąjungos Kauno skyriaus vardu Arvydas Garbaravičius

Mielieji, Vasario 16-oji – išskirtinė šventė valstybės gyvenime, įkūnijanti mūsų tėvų ir senelių Tėvynės laisvės ir teisingumo siekius. Ši diena kasmet atneša į miestą trispalvėmis padabintą šventę ir ragina nors trumpam užmiršti kasdienybės rūpesčius ir pasidžiaugti tuo, ką turime vertingiausio, – nepriklausomybe. Nuoširdžiai sveikinu visus ir linkiu, kad iškili Vasario 16-osios šventė įkvėptų prasmingiems darbams – Lietuvai ir Kauno kraštui turtinti ir gražinti. LSDP Kauno m. skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė

Mielieji, kaskart, pasitikdami Vasario 16-ąją, nulenkiame savo galvas jos didžiavyriams, paskelbusiems Lietuvos valstybę. Rytoj jas pakelkime, drąsiai priimdami ateities iššūkį – sukurti stiprią, nepriklausomą gerovės valstybę kiekvienam. Esame jos verti. Nuoširdžiai Jūsų Prezidentas Rolandas Paksas


6

trečiadienis, vasario 15, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pa­mil­ki­te mus, mes ge­ri Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

S

u­lau­kė­me: su­bū­rę bend­ra­ min­čių ra­te­lį Lie­tu­vos dip­ lo­ma­tai at­vi­ru laiš­ku ban­ do įti­kin­ti Ny­der­lan­dų gy­ ven­to­jus, kad eu­ro­pie­čiai iš Ry­tų pri­si­de­da prie jų ša­lies ūkio au­gi­ mo ir nea­ti­ma dar­bo iš olan­dų. Epis­to­l ia­r i­n į žan­rą ES nau­jo­k ių dip­lo­m a­t ai pa­s i­r in­ko ne­g a­lė­ da­m i ne­rea­g uo­t i į Ny­der­lan­dų kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų par­ti­jos ak­ ci­ją – in­ter­ne­to sve­tai­nė­je at­vers­ tą vir­tua­lią skun­dų kny­gą, ku­rio­ je kiek­v ie­nas olan­das ga­l i iš­l ie­t i įtū­ž į dėl eu­ro­pie­čių iš Ry­tų.

Vi­si skir­tin­gi, vi­si ly­gūs, mo­kė so­cia­li­nė rek­la­ ma. Pri­me­nant šį šū­kį olan­dams, ver­ta jį vėl pa­kar­to­ti ir sau. „Ar jus er­zi­na Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­ pos imig­ran­tai? Ar pra­ra­do­te dar­ bą dėl len­ko, bul­ga­ro, ru­mu­no ar ki­to Ry­tų Eu­ro­pos gy­ven­to­jo? Mes no­rė­tu­me su­ži­no­ti tai iš jū­sų“, – toks teks­tas bu­vo skel­bia­mas Lais­vės par­ti­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. At­sa­k y­da­m i į tai Bul­ga­r i­jos, Če­ ki­jos, Es­t i­jos, Lat­v i­jos, Len­k i­jos, Lie­tu­vos, Ru­mu­n i­jos, Slo­va­k i­jos, Slo­vė­n i­jos ir Veng­r i­jos am­ba­sa­ do­r iai pa­kvie­tė Ny­der­lan­dų po­li­ ti­kus ir vi­suo­me­nę at­si­ri­bo­ti nuo šios ak­ci­jos. Sa­vo­tiš­kas tas ban­dy­mas pri­vers­ ti mus pa­mil­ti pa­čio­se Mei­lės die­ nos iš­va­ka­rė­se. Des­pe­ra­tiš­kas. Ar dip­lo­ma­t iš­k ų mū­sų am­ba­sa­ do­r ių for­mu­luo­č ių už­teks, kad olan­dai, gar­sė­jan­t ys sa­vo lais­va dva­sia ir li­be­ra­lu­mu, im­tų ne­be­ ma­ty­ti pro­ble­mų ten, kur jų iš tik­ rų­jų esa­ma? Juo­lab kad jų yra ne vien Ny­der­lan­duo­se. Ir Jung­ti­nė­ je Ka­ra­lys­tė­je, ir Ai­ri­jo­je, Nor­ve­gi­ jo­je – vi­sur, kur ga­li­ma ras­ti emig­ ran­tų iš Lie­tu­vos. Yra ne vie­na prie­žas­tis, ko­dėl tū­ las gy­ve­ni­mu ar oru ne­pa­ten­kin­ tas olan­das, bri­tas ar nor­ve­gas ga­ lė­tų ma­ny­ti, kad jį er­zi­na lie­tu­vis. To­je Lie­tu­vo­je, ku­ri pra­si­de­da ki­ ta­pus vals­t y­bi­nės Lie­t u­vos sie­ nos, tik­rai ne vie­ni an­ge­lai. Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos at­sto­vai ne kar­tą yra šnipš­te­lė­ję: emig­ran­tų su­grą­

ži­n i­mas la­bai pa­blo­g in­t ų kri­m i­ no­ge­ni­nę si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je. O ir dirb­ti mes su­tin­ka­me už ma­ žes­nę al­gą nei vie­ti­niai. Dir­ba­me nuo­šir­d žiau nei daž­nas jų (ir nei pa­tys dir­bo­me Lie­tu­vo­je), daž­nai ne­pai­sy­da­mi sa­vo kū­no po­rei­kių il­sė­tis. At­si­dū­rę ten ban­do­me įsi­ tvir­tin­ti su­pras­da­mi, kad tai ga­li­ me pa­da­ry­ti tik da­bar ar­ba nie­ka­ da. Tik Nor­ve­gi­jo­je, Ai­ri­jo­je – į Lie­ tu­vą ne­vy­kė­liu juk ne­g rį­ši. Ki­t ą ver­t us, vie­tos gy­ven­to­j ų prie­š iš­k u­mas at­v y­kė­l ių at­ž vil­ giu – jo­k ia iš­skir­t i­nė mū­sų tau­ tos pro­ble­ma. Olan­dų ra­d i­ka­lų pra­dė­ta kam­pa­n i­ja pri­me­na po­ kal­bį, nu­g irs­tą Vo­k ie­t i­jos Frank­ fur­to prie Ode­r io mies­te. „Gir­dė­ jai, pa­vo­gė Smid­tų dvi­ra­čius – po nak­t ies din­go. – Tu ma­tai... Tai len­kai, ne ki­taip.“ Len­k ų, kaip vi­ sų pro­ble­mų šal­t i­n io, šio po­kal­ bio da­ly­vėms ste­reo­t i­pas bu­vo stip­res­n is už su­vo­k i­mą, kad „tie len­kai“ užau­g i­na ka­lė­di­nių žą­sų, pri­siu­va vil­no­n ių lie­me­n ių ir pi­ gaus apa­t i­n io tri­ko­ta­žo, ku­r iuo abi mo­te­rė­lės pa­si­r ū­pin­da­vo ki­ ta­pus upės esan­čio­je Len­k i­jo­je. Vi­suo­me­nė­je, kur tvy­ro įtam­pa, vi­sa­da ban­do­ma ras­t i ieš­m i­n in­ kų. Vi­du­ram­ž iais vie­ni bu­vo kal­ ti dėl ma­ro, vė­liau – ki­ti dėl to, kad dėl sa­vo vers­lu­mo su­ge­bė­jo iš­lik­ ti ne­pa­l ies­t i eko­no­m i­kos kri­z ių. Šian­d ien tū­las Lie­t u­vos me­ras di­d žiuo­ja­si siųs­da­mas bul­do­ze­ rius griau­ti to­k ių ieš­mi­nin­k ų na­ mų, ku­rie kaž­ko­dėl yra la­biau ne­ tei­sė­ti nei pi­lai­tė­mis vir­tę na­me­ liai ko­lek­ty­vi­niuo­se so­duo­se. Ži­no­ma, no­rint vi­sa­da ga­li­ma nu­ si­spjau­ti ant sve­tim­tau­čių ku­ria­ mos BVP da­l ies, kul­t ū­r ų įvai­ro­ vės tei­k ia­mos nau­dos bend­r uo­ me­nei, juos pa­vers­t i at­sa­k in­gais už kri­mi­no­ge­ni­nes pro­ble­mas. Ge­bė­ji­mas su­gy­ven­ti kar­tu, ne­ že­mi­nant, ne­pab­rė­žiant aki­vaiz­ džių, fi­ziš­kai ma­to­mų skir­tu­mų, va­di­na­si to­le­ran­ci­ja. Ar ne pa­ra­ dok­sas, kad mes, sa­vo­je ša­ly­je tu­ rin­tys dau­gy­bę pro­ble­mų dėl ne­to­ le­ran­ci­jos ki­taip my­lin­čių­jų, ki­taip at­ro­dan­čių­jų, ki­taip mąs­tan­čių­jų, rin­ki­muo­se už ki­tus bal­suo­jan­čių­ jų at­žvil­giu, šian­dien pa­tys at­si­du­ ria­me ne­to­le­ruo­ja­mų­jų kai­ly­je? Ga­l i­my­bė sa­vo kai­l iu pa­t ir­t i, ką reiš­k ia bū­t i ki­to­k iam nei dau­ gu­ma, vei­k iau­siai pa­dės mums nu­ga­lė­t i šiuos ste­reo­t i­pus daug veiks­m in­g iau nei už ES pi­n i­g us pieš­ti pla­ka­tai, su­suk­ti do­ku­men­ ti­n iai fil­mai ar ne­vai­k iš­k i žai­d i­ mai mū­sų vai­kams. Vi­si skir­tin­gi, vi­si ly­g ūs, mo­kė so­cia­l i­nė rek­la­ ma. Pri­me­nant šį šū­k į olan­dams, ver­ta jį vėl pa­kar­to­ti ir sau.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pasveikinkim vieni kitus Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

K

au­no is­to­ri­nė­je pre­zi­den­tū­ro­ je pa­reng­ta neįp­ras­ta pa­ro­da, eks­po­nuo­jan­ti svei­ki­ni­mus vals­ty­bės šven­tės pro­ga. Svei­ki­ni­mai į Is­to­ri­nę pre­zi­den­ tū­rą su­plau­kė per ke­lio­li­ka pa­sta­rų­ jų die­nų, kai „Kau­no die­no­je“ bu­vo pa­skelb­ta apie ak­ci­jos „Pas­vei­kin­kim vie­ni ki­tus“ pra­džią. „Su­lau­kė­me daug ori­gi­na­lių svei­ki­ ni­mų. Pa­lin­kė­ji­mus Va­sa­rio 16-osios pro­ga siun­čia ne tik suau­gu­sie­ji, bet

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

ir jau­ni­mas, vai­kų dar­že­liai“, – sa­kė Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros va­do­vė Re­ na­ta Mi­ka­la­jū­nai­tė. Va­sa­rio 16-ąją Is­to­ri­nės pre­zi­ den­tū­ros lan­ky­to­jai ga­lės bal­suo­ti už la­biau­siai pa­tin­kan­tį svei­ki­ni­mą ir taip bus iš­rink­ti, lan­ky­to­jų nuo­ mo­ne, pa­tys įdo­miau­si ir tu­ri­nin­ giau­si pa­lin­kė­ji­mai vals­ty­bės šven­ tės pro­ga. Vi­si Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros sve­čiai tu­rės ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti at­nau­jin­tą pre­zi­den­tū­ros eks­po­zi­ci­ją, ku­ri pa­ si­pil­dė Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­ kai­tės daik­tais bei nau­ju Jo­nui Že­

mai­čiui-Vy­tau­tui skir­tu in­for­ma­ci­niu sten­du, pa­ra­šy­ti po svei­ki­ni­mą ant at­ vi­ru­ko su tar­pu­ka­rio Kau­no vaiz­dais. Praė­ju­siais me­tais Is­to­ri­nės pre­ zi­den­tū­ros lan­ky­to­jai iš­rin­ko my­li­ miau­sią pre­zi­den­tą: juo ta­po An­ta­nas Sme­to­na, o bal­suo­jan­tie­ji in­ter­ne­ tu my­li­miau­siu pre­zi­den­tu pri­pa­ži­ no Alek­sand­rą Stul­gins­kį. Va­sa­rio 16-ajai skir­ti ren­gi­niai vyks ir ki­to­se mies­to vie­to­se. Iš­kil­ min­gas mi­nė­ji­mas pra­si­dės 10 val. šv.Mi­šio­mis Kris­taus Pri­si­kė­li­mo ir Šv.My­ko­lo Ar­kan­ge­lo (Įgu­los) baž­ ny­čio­se.

Palinkėjimai Vasario 16-osios proga Mie­li bi­čiu­liai, Lie­t u­vos ne­p rik­l au­s o­my­b ė – tai mū­ sų tau­tos žmo­n ių in­te­lek­t ua­l i­n is vai­ sius. Ma­te­r ia­lūs da­ly­k ai – tai lai­k i­n as bū­v is. Ar dar rei­kė­j o kam nors ki­t am to­k ių di­d žiu­l ių pa­s tan­g ų, kad ga­lė­t ų džiaug­t is tau­tos lais­ve?! Ma­n au, kad – ne! Juk tai – ti­t a­no dar­b as! Di­d žiuo­ ki­mės ir džiau­k i­mės nu­veik­t ų dar­bų di­dy­b e, iš­m in­t i­m i ir žmo­g iš­k a drą­ sa… Va­s a­r io 16-osios Ak­to kū­rė­j ai pa­ reiš­kė: Gir­di­te?.. Čia Lie­tu­va! Ji trokš­ta būt lais­va, Lais­va šir­dim, pro­tu ir san­tar­ve šven­ta. Pri­va­lo būt lie­tu­viš­ka tau­ta! Ji čia!.. Aš svei­ki­nu vi­sus, kam var­das Lie­tu­vos bran­gus! Alf­re­das Ja­sins­kis, 12 kla­sė Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ras, Ener­ge­ti­kos ir me­chat­ro­ni­kos sky­rius

Ka­ti­nė­lio Dry­žiaus svei­ki­ni­mas Kati­nė­lis Rai­na­kė­lis Anks­tų ry­tą šian­dien kė­lės – Vė­lia­vė­lę jis iš­kels,

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Įvai­ro­vė: kur­da­mi svei­ki­ni­mus iš šir­dies pa­plu­šė­jo ne tik suau­gu­sie­ji, bet ir vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­niai.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Lie­tu­vė­lės lais­vę skelbs! Ka­ti­nė­lis Dry­žius svei­ki­na vi­sus Lie­tu­ vos vai­kus. Do­mi­ny­kas Kir­šis, Tau­ra­lau­kio pro­gim­na­zi­jos 5 kl. mo­ki­nys

Va­sa­rio 16-osios svei­ki­ni­mas Štai ir vėl atė­jo ši die­na, Džiu­gi lie­tu­viui kiek­vie­nam ji­nai yra. Nuo 1918 me­tų ji jau šven­čia­ma, Ir švę­sim ją, ti­kiuo­si, dar il­gai kaip nie­ ka­da. Svei­ki­nu vi­sus su šia die­na! Man­tas Bokš­tas 1e, Ši­lu­tės 1-oji gim­na­zi­ja

Svei­ki­ni­mas Lie­tu­vai Lie­t u­va, no­r iu pa­s vei­k in­t i Ta­ve Vals­ ty­b ės at­k ū­r i­mo die­nos pro­g a ir pa­ si­d žiaug­t i, kad Tu gy­va, kad iš­l i­k ai. Daug kar­t ų Tu, Lie­t u­va, pa­k il­da­vai sa­ vo at­g i­m i­mui ir daug kar­t ų pri­t il­da­vai pa­sprin­g u­si aša­ro­m is, pa­bars­t y­ta švi­ nu ir ap­lais­t y­ta sa­vo vai­k ų krau­ju. Su­ si­g ūž­d a­vai ta­d a, Lie­t u­va, ir kant­r iai lauk­da­vai, dai­r y­da­ma­s i, kol ki­t i Ta­ve lais­v in­da­vo ar­ba va­duo­da­vo, kol Ta­ve krikš­t y­da­vo ir ves­da­vo į šven­t ą ke­l ią,

242

Prenumeratos skyrius: 302

kol ki­t i Ta­ve mo­k y­da­vo, pa­t ys ma­ž ai ką iš­ma­ny­da­m i ir ne­ga­lė­da­m i su­pras­ ti, kaip Tu iš vi­so ga­l i eg­z is­t uo­t i be tų di­d žių­jų kai­my­nų kal­bos, be jų ti­kė­ji­ mo, tvar­kos... Ačiū Tau, Lie­tu­va, kad tu vis­ką iš­ken­tei, kad esi, kad mes ga­li­me gy­ven­ti, kur­ti, kad esa­me lais­vi, kad ga­li­me mo­ky­tis, to­ bu­lė­ti, siek­ti sa­vo sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo... Mes, jau­n i­mas, ei­na­me į Lie­tu­vą, į pa­ va­sa­r į, at­ve­r ia­me šir­d is džiaugs­mui, mei­lei, gy­ve­n i­mui. Džiau­g ia­mės vis­ kuo, kas ap­link, net šal­čiu... Va­sa­rio 16oji įdė­jo į mū­sų šir­dis vals­ty­bę – kaip as­ me­ny­bės da­l į, kaip tik­r y­bę, kaip vi­so­ kių ge­ro­vių pa­grin­dą, kaip san­tar­vės ir mei­lės šal­ti­n į. Mū­sų tiks­las – iš­sau­go­ti Ta­ve, Lie­tu­va! 8 kl. mo­ki­nė Vik­to­ri­ja Vo­ro­nen­ko, Kau­no jau­ni­mo mo­kyk­la

Svei­ki­ni­mas Lie­tu­va – tai ma­no gim­ti­nė, Eže­rai, lau­kai, miš­kai. Lie­tu­va – tai ma­no Tė­vy­nė, Gy­ven­siu jo­je am­ži­nai! Iza­be­lė Še­kai­tė, 5 kl. Kau­no „Varpo” gim­na­zi­ja

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

TrečiADIENIS, vasario 15, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Apie „Snorą“ nie­ko ne­ži­no­jo Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

„Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes ti­ rian­čiai Sei­mo lai­ki­na­jai ko­mi­si­ jai liu­dijęs buvęs il­ga­me­tis Lie­tu­ vos ban­ko (LB) va­do­vas Rei­nol­ di­jus Šar­ki­nas teigė, kad tuo me­ tu, kai jis va­do­va­vo cent­ri­niam ban­kui, „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­ma fi­nansų įstai­ga. Davė pa­ro­dy­mus ko­mi­si­jai

„„Kar­je­ra: FNTT va­do­vai va­kar ne­te­ko teisės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, tad ir jų ga­li­mybės lik­ti po­stuo­se –

la­bai mig­lo­tos. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

FNTT vadovus pastatė į vietą Vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­ lai­tis va­kar pa­va­karę pa­nai­ki­no Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­timų ty­rimo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir jo pa­va­ duo­to­jo Vy­tau­to Gir­ža­do lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ga­vo VSD pri­ta­rimą

Mi­nist­ras BNS sakė tai pa­daręs, kai ga­vo Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­ men­to (VSD) tei­kimą. Vals­tybės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mas nu­ma­to, kad „pa­slap­ čių su­bjek­tas sa­vo ini­cia­ty­va ar­ba Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­men­to mo­ty­vuo­tu tei­ki­mu pa­nai­ki­na lei­ dimą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­ tin­ta in­for­ma­ci­ja“. Lei­dimų dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ne­te­ku­siems FNTT va­do­vams gre­sia būti nu­ša­ lin­tiems nuo pa­reigų. R.Pa­lai­tis pra­ėju­sią sa­vaitę pa­ reiškė ne­pa­si­tikįs ir V.Gai­liu­mi, ir V.Gir­ža­du. Iš pra­džių ne­pa­si­tikė­ ji­mas pa­reikš­tas V.Gir­ža­dui, nes jo pa­kar­to­ti­nio ty­ri­mo po­lig­ra­fu, ar­ ba va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­ mi, re­zul­ta­tai bu­vo jam ne­pa­lankūs. FNTT di­rek­to­riu­mi V.Gai­liu­mi ne­ pa­si­tikė­ji­mas pa­reikš­tas, kai šis ne­ pai­sy­da­mas mi­nist­ro po­zi­ci­jos pa­ reiškė pa­ramą sa­vo pa­va­duo­to­jui. Abu pa­reigū­nai dar anks­čiau tik­ rin­ti po­lig­ra­fu. BNS ži­nio­mis, pa­tik­ri­ni­mai bu­vo su­si­ję su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­ for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo apie banką „Sno­ras“. Aiš­ki­na­ma­si, kaip duo­ me­nys apie ren­gia­mus pa­reigūnų veiks­mus per­nai lapk­ritį pa­te­ko „Sno­ro“ ak­ci­nin­kams. Pa­laikė ko­le­gos

Apie tai, kad R.Pa­lai­čio FNTT va­ do­vy­bei mes­ti įta­ri­mai nėra lauž­ ti iš pirš­to, va­kar pra­kal­bo taip pat Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos (LiCS), ku­riai pri­klau­so mi­nist­ras, po­li­ti­kai.

Kaip nu­ro­do­ma LiCS va­do­vybės išp­la­tin­ta­me pra­ne­ši­me, FNTT va­ do­vams pa­reikš­tas ne­pa­si­tikė­ji­mas „tu­ri la­bai rimtą pa­grindą, apie ku­ rį yra in­for­muo­ti ir aukš­čiau­si ša­ lies va­do­vai“. „Fi­nan­si­nius nu­si­ kal­ti­mus ti­rian­čios ži­ny­bos va­do­vai tu­ri būti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ ci­jos, ir jei yra gau­tas ne­gin­či­ja­mas sig­na­las, kad yra ki­taip, to­les­nis jų dar­bas su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, taip pat jų va­do­va­vi­mas šiai tar­ny­ bai ne­įma­no­mas“, – tei­gia­ma par­ ti­jos pra­ne­ši­me.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

Ma­nau, mums už­teks svei­ko pro­to, kad tei­sin­gi spren­di­mai būtų ras­ti. Opo­zi­ci­jai teks pri­til­ti

Dar la­biau ašt­rin­ti konf­liktą ir pa­ si­nau­do­ti su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja va­ kar stengė­si ir Sei­mo opo­zi­ci­ja. „Mi­nist­ro mo­ja­vi­mas me­lo de­ tek­to­riaus rod­me­ni­mis liu­di­ja vi­ sišką su­tri­kimą, – skelbė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Va­ len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. – To­kia si­tua­ ci­ja, kai vie­šai aiš­ki­na­ma­si san­ty­ kius, la­biau pri­me­na bobų turgų.“ Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai norėtų, kad mi­nist­ras, jei ži­no, kas nu­te­ki­ no in­for­ma­ciją, da­bar tai aiš­kiai ir pa­sa­ky­tų. Jei to ne­bus, – at­si­sta­ ty­din­tų. Val­dan­tie­ji ramūs

Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, kaip įpras­ ta, į opo­zi­ci­jos kal­bas apie tai, kad

vie­na iš konf­lik­tuo­jan­čių ša­lių ne­ dels­da­ma tu­ri trauk­tis, ne­krei­pia dėme­sio. Tie­sa, val­dan­čiųjų at­sto­ vai su­tin­ka, kad R.Pa­lai­čio ir FNTT va­do­vybės konf­lik­tas la­bai pa­kenkė abiejų ins­ti­tu­cijų re­pu­ta­ci­jai. O konf­lik­to baig­ties kol kas nie­ kas ne­drįsta pro­gno­zuo­ti. Ty­ri­mas, kurį dėl FNTT va­do­vybės at­lie­ka R.Pa­lai­čio va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ ri­ja, jos at­stovų tei­gi­mu, ga­li užt­ ruk­ti ne trum­piau kaip mėnesį. „Per koa­li­ci­jos gy­va­vi­mo lai­ ko­tarpį yra buvę ir su­dėtin­ges­nių ne­su­ta­rimų. Ma­nau, mums už­teks svei­ko pro­to, kad tei­sin­gi spren­ di­mai būtų ras­ti“, – op­ti­mis­tiš­ kai va­kar bu­vo nu­si­teikęs Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­nin­kas, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­ kas ap­si­ri­bo­jo pa­sa­ky­da­mas, kad R.Pa­lai­tis pa­reikš­da­mas ne­pa­si­ tikė­jimą pa­skubė­jo. Taip pat pri­ dūrė, kad mi­nis­te­ri­jos at­lik­to ty­ri­ mo iš­va­dos te­bus re­ko­men­da­ci­nio po­būdžio, tad „iš to ga­li nie­ko ne­ būti“. Ieš­ko­ma at­sa­kymų

Tie­sa, iki šiol FNTT va­do­vybę gy­ nė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Dėl to net bu­vo svars­to­ma, kas ska­ti­ na prem­jerą taip elg­tis. Net­ru­ko pa­si­girs­ti kalbų, kad toks žings­nis ga­li būti sie­ja­mas ir su va­di­namą­ ja mai­liaus by­la, taip pat su bu­vu­ siu FNTT va­do­vu Ro­mual­du Bo­ rei­ka. Taip pat nie­kaip ne­bai­gia­ma nag­rinė­ti be­veik dve­jus me­tus te­ be­sitę­sian­ti „mai­liaus“ by­la, ku­ rio­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas FNTT bu­vo ap­klaus­tas žemės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius. De­vy­ni tei­sia­mie­ji kėsi­no­si pa­si­ sa­vin­ti dau­giau nei 20 mln. litų iš ES ir Lie­tu­vos biud­že­to ne­va žuvų mai­liui au­gin­ti. Tarp tei­siamųjų yra ir buvęs Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas ir am­ba­sa­do­rius Ro­mual­das Vi­so­ka­ vi­čius. Šis, K.Star­ke­vi­čiaus tei­gi­ mu, pra­šė jo tar­pi­nin­kau­ti ir pa­dėti su­si­tik­ti su Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros va­do­vais.

Va­kar R.Šar­ki­nas at­vy­ko duo­ ti pa­ro­dymų Sei­mo lai­ki­na­jai ko­ mi­si­jai, ti­rian­čiai „Sno­ro“ bank­ ro­to ap­lin­ky­bes. Prieš ei­da­mas į už­darą ko­mi­si­ jos po­sėdį buvęs LB va­do­vas at­ sakė į ke­lis žur­na­listų klau­si­mus. Pak­laus­tas, ar laikė sa­vo pi­ni­ gus „Sno­re“, R.Šar­ki­nas at­sakė nei­gia­mai. „Ar todėl, kad jis bu­ vo ne­pa­ti­ki­mas?“ – pa­si­tei­ra­vo žur­na­lis­tai. „Kodėl ne­pa­ti­ki­mas? Li­cen­ciją turė­jo, va­di­na­si, pa­ti­ki­ mas“, – teigė R.Šar­ki­nas. Jis tvir­ti­no, kad LB būtų ėmęsis ko­kių nors pre­ven­ci­nių veiksmų, jei­gu jau anks­čiau būtų pa­stebė­ ta tam tik­ros ne­le­ga­lios veik­los „Sno­re“ po­žy­mių. „Nie­ko ne­gal­vo­jau“

Pak­laus­tas, ką pa­gal­vo­jo per­nai lapk­ri­čio 16-ąją, kai bu­vo pa­ skelb­ta apie „Sno­ro“ na­cio­na­li­ za­vimą, R.Šar­ki­nas at­sakė: „Nie­ ko ne­gal­vo­jau. Ir ne­ga­liu turė­ti apie tai nuo­monės, nes ne­tu­riu vi­sos in­for­ma­ci­jos. Ži­nau tiek, kiek spau­da ra­šo.“ Jis pa­brėžė, kad be­veik vi­si ša­ lies ko­mer­ci­niai ban­kai nuo­lat tu­ ri įvai­riau­sių pro­blemų. „Kai jos pa­ste­bi­mos, duo­da­mi įpa­rei­go­ji­ mai tas pro­ble­mas tai­sy­ti“, – sakė buvęs LB val­dy­bos pir­mi­nin­kas. R.Šar­ki­nas teigė, kad per 15-a jo va­do­va­vi­mo LB metų bu­vo su­ kur­ta „nor­ma­li bankų sis­te­ma ir tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­ kan­ti bankų prie­žiū­ros bei kont­ rolės sis­te­ma“. Jis žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no ži­nojęs tai, kad iš LB jau at­leis­to Kre­di­to įstaigų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Ka­zi­ mie­ro Ra­mo­no gi­minės dir­bo ta­me pa­čia­me ban­ke „Sno­ras“: „Kuo čia dėtas K.Ra­mo­nas ir jo gi­minės? Tai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su dar­bu.“ R.Šar­ki­nas LB va­do­va­vo nuo 1996 iki 2011 m.

tuodami ir ku­rių pa­grin­du ar­ba dėl ku­rių mes pri­ėmėme spren­ di­mus“, – teigė LB va­do­vas. „Sno­ras“ ins­pek­tuotas per­nai rugsėjo–lapkričio mėne­siais. Tik­ rin­ta ban­ko veik­la per me­tus. Ras­ta daug pa­žei­dimų. Va­do­vau­da­ma­si ins­pek­ta­vi­mo re­zul­ta­tais LB val­ dy­ba lapk­ri­čio 16 d. pri­ėmė spren­ dimą na­cio­na­li­zuo­ti „Snorą“. Vė­ liau pa­skelb­tas jo bank­ro­tas. V.Va­si­liaus­kas teigė, kad „Sno­ ro“ lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus Si­mo­no Freak­ley ata­skai­tos apie pa­dėtį ban­ke yra ri­bo­to nau­do­ji­ mo, todėl ne­skelb­ti­nos. Neat­vi­ra­vo apie ty­rimą

Po „Sno­ro“ griū­ties ap­lin­ky­bes ti­rian­čios ko­mi­si­jos už­da­ro po­ sėdžio, užt­ru­ku­sio dvi va­lan­das, jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­ nis ne­bu­vo linkęs at­vi­rau­ti apie ty­ri­mo eigą. V.Ma­zu­ro­nis sakė, kad R.Šar­ki­ no ir V.Va­si­liaus­ko tei­rau­ta­si apie „Sno­ro“ veiklą ir LB vyk­dytą jo prie­žiūrą iki ban­ko na­cio­na­li­za­ vi­mo per­nai lapk­ritį ir po to. „Ko­mi­si­ja už­davė la­bai daug įvai­rių klau­simų ir ga­vo daug la­ bai įdo­mių at­sa­kymų“, – taip bent ke­lis kar­tus pa­brėžė V.Ma­ zu­ro­nis, žur­na­listų pa­klaus­tas, ką iš­gir­do per po­sėdį. „Už­davė­me tuos klau­si­mus, į ku­riuos tu­ri­me at­sa­ky­ti at­lik­da­ mi sa­vo ty­rimą. Bet pa­gal įsta­ tymą, kol ne­priim­si­me ga­lu­ti­ nio spren­di­mo dėl sa­vo iš­va­dos, ne­ga­li­me nie­ko konk­re­čiau ko­ men­tuo­ti“, – kalbė­jo ko­mi­si­jos va­do­vas. Pak­laus­tas, ar R.Šar­ki­no ir V.Va­si­liaus­ko pa­teik­ti at­sa­ky­ mai su­ta­po, V.Ma­zu­ro­nis teigė: „Jie ne­ga­li su­tap­ti, nes bu­vo už­ duo­da­mi skir­tin­gi klau­si­mai. Su R.Šar­ki­nu kalbė­jomės apie jo va­ do­va­vi­mo Lie­tu­vos ban­kui lai­ko­ tarpį, su V.Va­si­liaus­ku – dau­giau­ sia apie jo lai­ko­tarpį.“

Spren­di­mas – ins­pek­ta­vus

Į Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos na­ rių klau­si­mus at­sakė ir da­bar­ti­nis LB val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas. Jis ne­linkęs ma­ny­ ti, kad „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­mas ban­kas. Ta­čiau, pa­sak jo, ga­lu­ti­ nius at­sa­ky­mus į vi­sus klau­si­mus pa­teiks tiek teisė­sau­gos, tiek po­ li­tikų at­lie­ka­mi ty­ri­mai. V.Va­si­liaus­kas, pa­klaus­tas, ar „Sno­ras“ bu­vo pa­ti­ki­mas, neišdrį­ so taip sa­ky­ti. „Tai ma­tyt, kad ne. Vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir jis at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus. Aš lai­ kau­si, lai­kiau­si ir lai­ky­siuo­si po­zi­ ci­jos, kad ne­žiū­riu į praeitį ir ga­liu at­sa­ky­ti tik už lai­ko­tarpį nuo 2011 m. ba­land­žio“, – žur­na­lis­tams sa­ kė V.Va­si­liaus­kas. „Ga­liu kalbė­ti apie fak­tus, ku­ riuos mes nu­statė­me ins­pek­

„„Prie­vaiz­das: R.Šar­ki­nas tei­gia,

kad jo va­do­va­vi­mo cent­ri­niam ban­kui lai­kais jo­kių ne­tin­ka­ mos „Sno­ro“ veik­los po­žy­mių pa­stebė­ta ne­bu­vo. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


8

TrečiADIENIS, vasario 15, 2012

lietuva

Už­sis­py­ru­sios sa­vi­val­dybės Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) di­rek­ to­rius Re­mi­gi­jus Ba­niu­lis tei­gia, kad, re­for­muo­jant prie­šgais­rinės ap­sau­gos sis­temą, ma­ži­nant ko­ mandų skai­čių kai­muo­se, li­ko su­ si­tar­ti su Kėdai­nių, Biržų ir Ku­piš­ kio ra­jonų sa­vi­val­dybė­mis.

Paaiškė­jus, kad kai ku­rio­se sa­vi­ val­dybė­se esa­ma ko­mandų, ku­ rio­se bu­di po vieną ug­nia­gesį, ir nu­spren­dus to­kias ko­man­das nai­ kin­ti, tri­jo­se sa­vi­val­dybė­se dėl to­ kių spren­dimų ir su­tar­ta, o li­ku­ sios nu­sprendė ko­man­das iš­lai­ky­ti ir tam skir­ti pa­pil­do­mai lėšų iš sa­ vi­val­dybės biud­že­to. Iš 23 ko­mandų, ku­rių pa­si­ūly­ta at­si­sa­ky­ti, jau pra­dėtas 16-os lik­ vi­da­vi­mo pro­ce­sas, ke­tu­rios sa­ vi­val­dybės ko­man­das nu­sprendė iš­lai­ky­ti skir­da­mos pa­pil­domą fi­ nan­sa­vimą, su tri­mis sa­vi­val­dybė­ mis de­ry­bos tęsia­si.

„Dvi­de­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių 23 ko­man­das pir­mi­niu va­rian­tu bu­vo siū­lo­ma už­da­ry­ti. Pag­rin­dinė prie­ žas­tis – nėra fi­nansų. Pa­siek­ti su­si­ ta­ri­mai be­veik 17-oje sa­vi­val­dy­bių, nes vie­nos pa­nai­ki­no ko­man­das, ki­tos nu­sprendė pri­si­dėti fi­nan­sa­ vi­mu ir kom­pen­suo­ti trūkumą. Su trim sa­vi­val­dybėm, Kėdai­nių, Bir­ žų ir Ku­piš­kio, vyks­ta de­ry­bos“, – ant­ra­dienį Sei­me žur­na­lis­tams sakė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ ny­bos ko­mi­te­to po­sėdy­je da­ly­vavęs PAGD di­rek­to­rius. „Ne­sant fi­nan­sa­vi­mo to­se ko­ mandėlė­se pra­dėjo budė­ti po vie­ ną žmogų. Vie­nas lau­ke ne ka­rys – jo bu­vi­mas gais­rinės ko­man­do­ je ne­su­tei­kia jo­kio sau­gu­mo jaus­ mo nei bend­ruo­me­nei, nei duo­da nau­dos rea­lybė­je“, – sakė R.Ba­ niu­lis. O ko­man­das, ku­rio­se vie­nu me­ tu ga­li budė­ti du ug­nia­ge­siai, jo tei­ gi­mu, ver­ta iš­lai­ky­ti, net jei ki­lus

„„Tau­pu­mas: ug­nia­ge­sių va­do­vai tei­gia, kad lai­ky­ti ko­man­das, ku­rio­se vie­nu me­tu bu­di po vieną žmogų, tė­

ra pi­nigų švais­ty­mas. 

gais­rui vis vien tektų šauk­tis pa­ gal­bos iš ra­jo­no cent­ro. „Ver­ta, visą laiką ver­ta. Jei jie ne­ pajė­gia už­ge­sin­ti gais­ro, tai bent ap­ sau­go gre­ti­mus pa­sta­tus, gais­ras to­li ne­nuei­na. Taip pat su­ran­da van­dens šal­ti­nius, sta­tu­ti­niams at­vy­kus į įvy­kio vietą tik pa­ro­do, iš kur rei­kia im­ti van­denį, ir prii­ma­mi spren­di­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

mai, kaip mak­si­ma­liai ge­sin­ti gais­ rą“, – sakė PAGD va­do­vas. Lie­tu­vo­je vei­kia dviejų ly­gių prie­šgais­rinė ap­sau­ga – vals­ty­binė ir sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­sių ko­man­ dos, ku­rios už­tik­ri­na prie­šgais­rinį sau­gumą kai­muo­se. Sta­tu­tinės vals­ty­binės prie­šgais­ rinės ap­sau­gos re­for­ma pra­dėta dar

2008 m., o sa­vi­val­dy­bių ko­mandų re­for­ma užt­ru­ko. Bu­vo su­tar­ta, kad re­for­ma vyks natū­ra­liu būdu – į išė­ju­sių iš dar­bo ug­nia­ge­sių vie­ tą nau­ji ne­bus prii­ma­mi. Sa­vi­val­ dybėms bu­vo pa­si­ūly­ta iš 302 ug­ nia­ge­sių ko­mandų pa­nai­kin­ti 23, esan­čias ma­žuo­se kai­me­liuo­se. BNS inf.

Prem­je­ras ti­ki „Gazp­rom“ ge­ra va­lia Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius neat­ me­ta, kad po­kal­bius su Lie­tu­vos Vy­riau­sy­be pra­dėjęs Ru­si­jos du­ jų kon­cer­nas „Gazp­rom“ gal­vo­ja apie būsimą kon­ku­ren­ciją Lie­tu­ vos dujų rin­ko­je ir ga­li su­ma­žin­ti „Lie­tu­vos du­joms“ par­duo­damų dujų kainą.

Iki šiol Vy­r iau­sybės pa­s tan­gos su­s i­tar­t i su „Gazp­rom“, ku­r is ne­pa­ten­k in­tas Vy­r iau­sybės įgy­ ven­di­na­ma dujų sek­to­riaus per­ tvar­ka, ne­davė ap­čiuo­piamų re­ zul­tatų, todėl du­j os Lie­t u­vai par­d uo­d a­m os bran­g iau nei ki­ toms ES ša­lims. „Aki­vaiz­du, kad turė­da­mi ter­ mi­nalą (su­skys­tintų gam­ti­nių du­ jų ter­mi­nalą Klaipė­do­je – BNS pa­st.) mes iš tikrųjų galė­tu­me ir su „Gazp­rom“ daug rea­liau tar­ tis dėl ma­žes­nių kainų ir, ma­ nau, to po­žy­mius ir da­bar ma­to­ me, kai „Gazp­rom“ pra­de­da bent da­liai var­to­tojų Lie­tu­vo­je ma­žin­ti kai­nas, tu­riu ome­ny­je „Achemą“. Neat­mes­čiau net ir to kad ma­ty­

da­mas mūsų dar­bus dujų sek­to­ riu­je ir sta­tomą ter­mi­nalą, „Gazp­rom“ jau da­bar gal­vo­ja, kaip reikės kon­ku­ruo­ti dėl var­to­tojų Lie­tu­vo­je, kai „Gazp­rom“ ne­be­liks vie­nin­te­liu dujų tiekė­ju“, – in­ter­ viu Lie­tu­vos ra­di­jui ant­ra­dienį sa­ kė A.Ku­bi­lius. Anot jo, ter­mi­na­lo sta­ty­bos dar­ bai, su juo su­si­jęs Klaipė­dos uos­ to gi­li­ni­mas, Jurbarko–Klaipėdos ma­gist­ra­li­nio du­jo­tie­kio sta­ty­ba ei­na į prie­kį. „2014 m. at­si­ra­sian­tis ter­mi­na­las mums la­bai svar­bus, kad ar­ti­miau­ siu me­tu turė­tu­me rea­lią al­ter­na­ tyvą dujų tie­ki­mui iš „Gazp­rom“, nes turė­da­mi vie­nin­telį vamzdį tu­ ri­me la­bai ma­žai ga­li­my­bių derė­tis ir su­si­tar­ti dėl ma­žesnės dujų kai­ nos „Lie­tu­vos dujų“ var­to­to­jams“, – kalbė­jo A.Ku­bi­lius. „Lie­tu­vos du­jos“ uži­ma apie 40 pro­c. ša­lies dujų rin­kos ir du­jo­mis ap­rūpi­na vi­sus ša­lies bui­ti­nius var­ to­to­jus, ku­riems šią žiemą ypač smar­kiai išau­go šil­dy­mo kai­nos. BNS inf.

„„Kliūtis: „Turė­da­mi vie­nin­telį vamzdį tu­ri­me la­bai ma­žai ga­li­my­bių derė­

tis ir su­si­tar­ti dėl ma­žesnės dujų kai­nos“, – sakė A.KubiliusGedimino Bartuškos nuotr.


9

trečiadienis, vasario 15, 2012

OMX Vilnius

+0,08 %

OMX Riga

–0,15 %

10,5 mlrd. litų

– tiek gry­nų­jų pi­ni­gų sau­sį bu­vo apy­var­to­je.

Inf­lia­ci­ja di­dės

3,4

Pir­mą šių me­tų mė­ne­sį var­to­ji­ mo pre­kės ir pa­slau­gos Lie­tu­vo­ je pa­bran­go ma­žiau­siai Bal­ti­jos vals­ty­bė­se – vos 0,3 pro­c. Ta­čiau ana­li­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad jau va­sa­rį kas­die­niai pir­ki­niai kai­ nuos dau­giau.

„Di­džiau­sią įta­ką, kaip ir ti­kė­ta­si, da­rė pa­bran­gę mais­to pro­duk­tai, de­ga­lai ir dėl išau­gu­sio var­to­ji­mo pa­bran­gu­si elekt­ra. O bend­rą var­ to­ji­mo pre­kių kai­nų in­dek­so ki­li­ mą ma­ži­no dra­bu­žių ir ava­ly­nės žie­mos ko­lek­ci­jų iš­par­da­vi­mas“, – sa­kė „Dans­ke“ ban­ko vy­res­nio­ ji ana­li­ti­kė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ ta Kly­vie­nė. Pa­sak jos, yra ri­zi­ka, kad inflia­ ci­ja va­sa­rį di­dės spar­čiau ne­gu sau­sį. „Yra ti­ki­my­bė, kad va­sa­rį me­tų inf­l ia­ci­ja pa­sieks 3,6 pro­c.“, – pro­gno­za­vo V.Kly­vie­nė. Sau­sį už­fik­suo­ta 3,4 pro­c. me­tų inflia­ ci­ja, anot ana­li­ti­kės, bu­vo to­kia, kaip ir ti­kė­ta­si. DNB ban­ko vy­res­ny­sis ana­ li­ti­kas Ro­kas Ban­ce­vi­čius taip pat pro­gno­za­vo, kad va­sa­rį inf­ lia­ci­ja to­liau di­dės. „Va­sa­rį var­ to­ji­mo pre­kių ir pa­slau­gų kai­ nos tu­rė­tų paaug­ti dar spar­čiau, nes di­dės ši­lu­mos kai­nos. Ma­

proc.

sau­sį pa­sie­kė me­ti­nė inf­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je. no­me, kad vė­liau kai­nų au­gi­mas su­lė­tės ir 2012 m. inf­l ia­ci­ja sieks 3 pro­c.“, – sa­kė R.Ban­ce­vi­čius. Anot jo, me­tų inf­l ia­ci­jos pro­gno­ zė pa­grįs­ta lū­kes­čiais, kad naf­tos ir grū­dų kai­nos pa­sau­lio rin­ko­se bus sta­bi­lios, ir tikintis, jog Lie­ tu­vos eko­no­mi­ka augs lė­čiau. Lie­tu­vo­je sau­sį už­fik­suo­ta 0,3 pro­c. mė­ne­sio inf­l ia­ci­ja. Me­ti­nė (sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2011 m. sau­siu) inf­lia­ci­ja sie­kė 3,4 pro­c., o vi­du­ti­ nė me­tų inf­lia­ci­ja bu­vo 4,2 pro­c. Na­cio­na­li­nių sta­tis­ti­kos ži­ny­bų duo­me­ni­mis, per mė­ne­sį var­to­ji­ mo pre­kės ir pa­slau­gos Lat­vi­jo­ je bran­go 0,8 pro­c., Es­ti­jo­je – 0,7 pro­c. Per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­ sių Lat­vi­jos var­to­to­jų kai­nų in­ dek­sas pa­ki­lo 3,6 pro­c., Es­ti­jos – 4,5 pro­c. BNS, KD inf.

Kainų pokyčiai per me­tus (pro­c.) Mais­to pro­duk­tai ir neal­ko­ho­li­niai gė­ri­mai

5,5

Al­ko­ho­l i­niai gė­r i­mai ir ta­ba­ko ga­mi­niai

1,2

Dra­bu­ž iai ir ava­ly­nė

–3,1

Būs­tas, van­duo, elekt­ra, du­jos ir ki­tas ku­ras

8,6

Būs­to ap­sta­ty­mas, na­mų apy­vo­kos įran­ga ir kas­die­nė būs­to prie­ž iū­ra

1,6

Svei­ka­tos prie­ž iū­ra

1,1

Trans­por­tas

4,3

Ry­šiai

–2,8

Poil­sis ir kul­tū­ra

–0,3

Švie­t i­mas

0,8

Vieš­bu­čiai, ka­vi­nės ir res­to­ra­nai

4,4

Iš vi­so

3,4 Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

„„Prie­žas­tys: kiek­vie­ną mė­ne­sį brangs­tant šil­dy­mui, kils ir bū­ti­niau­

sių mais­to pro­duk­tų kai­nos. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ekonomika

OMX Tallinn

+0,26 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

vilniuje butai pinga

Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nė­se sau­sį bu­ tų kai­nos Ta­li­ne ir Vil­niu­je su­ma­žė­ jo ati­tin­ka­mai 2,6 ir 0,1 pro­c., o Ry­ go­je jos iš­li­ko ne­pa­ki­tu­sios. Bal­ti­ jos ša­ly­se aukš­čiau­sia vi­du­ti­nė bu­ to kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na ir to­liau iš­lie­ka Vil­niu­je – 4147 li­tai. Ta­li­ne vi­du­ti­nė kai­na sie­kia 3577 li­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą, Ry­go­je – 3346 li­ tus už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1703 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1272 JAV do­le­ris 1 2,6250 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6219 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9417 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2322 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5802 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7362 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8573

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+1,3717 % +0,3282 % +0,7639 % +0,5754 % +0,0547 % +0,1740 % +0,6416 % +0,2456 % +0,0525 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,71

4,61

2,39

„Va­koil“

4,75

4,60

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta101,06 dol. už 1 brl. 117,30 dol. už 1 brl.

Di­džiau­sias ri­zi­kos šal­ti­nis vers­lo sek­ to­riui šie­met yra eu­ ro pro­ble­mos, ga­ li­mi po­ky­čiai mo­ kes­čių sri­ty­je ir su bū­si­mais rin­ki­mais su­si­ję po­pu­lis­ti­niai spren­di­mai.

„„Ri­zi­ka: kas tre­čias vers­li­nin­kas ma­no, kad dėl eu­ro zo­nos pro­ble­mų

ga­li pa­blo­gė­ti ir jų val­do­mų įmo­nių pa­dė­tis.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lūkesčiai mažėja To­kią iš­va­dą at­sklei­dė nau­jau­sia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­ tu­to (LLRI) at­lik­ta įmo­nių va­do­vų, fi­nan­sų di­rek­to­rių ir eks­per­tų ap­ klau­sa. „Lū­kes­čiai su­pras­tė­ję. 33 pro­c. ap­klaus­tų­jų ma­no, kad di­džiau­ sias nea­pib­rėž­tu­mo ir ri­zi­kos šal­ ti­nis šie­met bus eu­ro pro­ble­mos ir su jo­mis su­si­ju­si eks­por­to ma­žė­ji­ mo grės­mė“, – ko­men­ta­vo ty­ri­mo au­to­rius LLRI eks­per­tas Vy­tau­tas Žu­kaus­kas. 29 pro­c. LLRI res­pon­den­tų nu­ ro­dė, kad nea­pib­rėž­tu­mo šal­ti­nis yra ga­li­mi mo­kes­ti­nės ap­lin­kos pa­ kei­ti­mai ir mo­kes­čių di­dė­ji­mas, o 25 pro­c. ma­no, kad dau­giau­sia ne­ tik­ru­mo kils dėl ru­de­nį vyk­sian­ čių rin­ki­mų ir po­pu­lis­ti­nių po­li­ti­ kų spren­di­mų. Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ty­ri­mo duo­me­ni­mis, še­šė­li­nė eko­no­mi­ka 2011 m. su­da­rė 27 pro­c. BVP ir šie­ met ne­si­keis. Rin­kos da­ly­vių nuo­

mo­ne, bent da­lį sa­vo veik­los še­ šė­ly­je 2011 m. vyk­dė 37 pro­c. ūkio vie­ne­tų, 2012 m. ši da­lis esą ga­li ne­ smar­kiai su­ma­žė­ti (iki 36 pro­c.). LLRI res­pon­den­tai ver­ti­na, kad vi­du­ti­nis ne­to dar­bo už­mo­kes­ tis 2011 m. di­dė­jo 4 pro­c. ir tiek pat kils 2012 m. Eks­per­tas V.Žu­ kaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad na­ mų ūkių pa­ja­mos au­go pir­mą kar­ tą po to, kai dve­jus me­tus iš ei­lės jos ma­žė­jo. Dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­jo, nes įmo­nės tu­rė­jo ga­li­my­bę už­dirb­ ti dau­giau pel­no. Eko­no­mi­kos ty­ ri­mo duo­me­ni­mis, įmo­nių pel­nin­ gu­mas per­nai di­dė­jo tre­čius me­tus iš ei­lės. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2012 m. įmo­nių pel­nin­gu­mas ma­žės, ta­čiau di­dės in­ves­tuo­ja­mo pel­no da­lis. Rin­kos da­ly­vių ver­ti­ni­mais, įmo­nių pel­nin­gu­mas 2011 m. sie­ kė 4,5 pro­c. Eko­no­mi­kos ty­ri­mo da­ly­vių bu­ vo klau­sia­ma, ar jie jau­čia po­ky­

čius dėl vers­lą kont­ro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų per­tvar­kos, ku­ri bu­vo pra­dė­ta dar 2009-ai­siais. 56 pro­c. ap­klaus­tų­jų tei­gė ne­ jau­čian­tys po­ky­čių vers­lą kont­ ro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų sri­ty­je. 30 pro­c. res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad po­ky­čių yra ir jie ati­tin­ka vyk­do­ mos per­tvar­kos tiks­lus, o 14 pro­c. ty­ri­mo eks­per­tų ma­no, kad po­ky­ čių yra, ta­čiau jie nea­ti­tin­ka per­ tvar­kos tiks­lų. Vers­lo są­ly­gas blo­gi­nan­tys po­ky­ čiai ver­čia įmo­nes ap­svars­ty­ti ga­ li­my­bes per­kel­ti vers­lą ar jo da­lį į ki­tas ša­lis, kur vers­lo są­ly­gos pa­lan­ kes­nės. LLRI ap­klaus­ti rin­kos da­ ly­viai ma­no, kad šiuo me­tu 11 pro­c. Lie­tu­vos įmo­nių ke­ti­na ar­ba rim­tai svars­to ga­li­my­bę per­kel­ti sa­vo veik­ lą ar jos da­lį į už­sie­nį. „Lie­tu­vos vers­lo emig­ra­ci­ja yra taip pat svar­bi ir ak­tua­li pro­ble­ ma“, – api­bend­ri­no V.Žu­kaus­kas. BNS, KD inf.


10

trečiadienis, vasario 15, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Nu­ga­lė­ti var­žo­vus ga­li­ma ir sep­ty­nie­se Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­jos (LKKA) krep­ši­nin­kai įro­ dė, kad lai­mė­ti var­žo­vų aikš­tė­ je ga­li­ma žai­džiant be­veik vie­nu pen­ke­tu­ku. Neį­ver­ti­no kau­nie­čių

LKKA at­sto­vai, tik sep­ty­nie­se at­vy­kę į Klai­pė­dą žais­ti Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) vai­ki­nų 1-osios gru­pės ko­man­ dų čem­pio­na­to rung­ty­nių, 91:80 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti uos­ta­mies­ čio uni­ver­si­te­to eki­pą. „Gal kai ku­rie mū­sų žai­dė­jai pa­gal­vo­jo: ai, at­va­žia­vo ke­li kau­ nie­čiai, be var­go juos nu­ga­lė­si­me. Ma­čas su­si­klos­tė prie­šin­gai. Pra­ dė­jo­me la­biau steng­tis tik ket­vir­ ta­ja­me kė­li­ny­je, kai jau bu­vo per vė­lu“, – krim­to­si Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to (KU) krep­ši­nin­kų stra­te­ gas Dai­nius Mi­liū­nas. Var­žo­vai – it ryk­liai

Pir­mo­jo­je vie­to­je įsi­tvir­ti­nę Lie­ tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) stu­den­tai sve­čiuo­se 95:71 nu­ga­lė­jo aut­sai­de­rę – Alek­sand­ ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU) ko­man­dą. „Tra­di­ciš­kai du kė­li­nu­kus at­ si­lai­kė­me, po to pa­lū­žo­me. Var­ žo­vai tre­čia­ja­me kė­li­ny­je lyg ryk­ liai, pa­ju­tę krau­jo sko­nį, su­dras­kė mū­sų gy­ny­bą“, – po rung­ty­nių sa­kė ASU eki­pos tre­ne­ris Ro­ber­ tas Ra­gaus­kas. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas (MRU) 89:53 su­triuš­ki­no Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą (VGTU). „Re­zul­ta­tas – dės­nin­gas. Juk MRU eki­pai at­sto­vau­ja LKL ir NKL klu­bų žai­dė­jai, o mū­sų gre­ to­se – mė­gė­jai“, – tei­gė VGTU krep­ši­nin­kų tre­ne­ris Gin­ta­ras Šerkš­nas. Er­zi­no laik­ma­tis

Daug­kar­ti­niai LSKL ir Eu­ro­pos stu­den­tų čem­pio­nai Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) krep­ ši­nin­kai sa­vo aikš­tė­je 96:90 pa­ lau­žė Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ko­man­dą. „Prie­ši­no­mės, kiek ga­lė­jo­me, ta­čiau er­zi­no tai, kad ke­lis kar­ tus sek­re­to­ria­tas pa­mir­šo pa­leis­ ti ata­kai skir­tą laik­ma­tį ir bū­tent per VDU ata­kas. Plu­ša­me gy­ny­ bo­je maž­daug po mi­nu­tę, ogi žiū­

Sta­tis­ti­ka Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­ si­te­tas (ASU)–Lietuvos edu­ko­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­tas (LEU) 71:95 (19:24, 22:19, 13:33, 17:19). E.Kul­bo­ ka 22 taškai/D.Tar­vy­das ir L.Kaz­ laus­kas po 17 taš­k ų. Klai­p ė­dos uni­ver­s i­te­tas (KU)– Lietuvos kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­ja (LKKA) 80:91 (17:22, 19:26, 25:25, 19:18). V.Ta­ro­l is ir J.Ka­za­ kaus­kas po 21/Š.Vin­ge­l is 23 (4/7 dvi­taš­k ių, 5/6 tri­taš­k ių). My­ko­lo Ro­m e­r io uni­ver­s i­te­ tas (MRU)–Vilniaus Ge­d i­m i­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VGTU) 89:53 (26:19, 27:8, 20:11, 16:15). T.Pa­ de­g i­mas 20/E.Ras­te­nis 9. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU)–Šiaulių uni­ver­si­te­tas (ŠU) 96:90 (26:23, 19:15, 27:23, 24:29). Ž.Ja­na­vi­čius 29 (6/9 tri­taš­kių, 8 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai)/A.Gurk­lys 25. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­ te­tas (KTU)–Vilniaus uni­ver­si­ te­tas (VU) 80:71 (26:15, 15:20, 16:22, 23:14). V.Kru­ži­kas 22 taš­kai (8 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai)/A.Gors­ko­vas 24.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Perg.

Pral.

Taškų sant.

1. LEU 2. VDU 3. ŠU 4. MRU 5. LKKA 6. VU 7. KTU 8. KU 9. VGTU 10. ASU

9 8 7 7 6 5 5 5 3 0

2 3 4 4 5 6 6 6 8 11

1045:931 965:894 979:921 958:863 943:952 890:890 903:927 894:821 801:897 722:1004

ri­me, kad ne­tik­si lai­kas. Tai šiek tiek taip pat iš­mu­šė iš vė­žių“, – pa­brė­žė šiau­lie­čių stra­te­gas Ro­ lan­das Vai­čiū­nas. VDU rink­ti­nės tre­ne­ris Arū­ nas Juk­ne­vi­čius ne­šykš­tė­jo pa­ gy­rų ved­liui į per­ga­lę Žy­gi­man­ tui Ja­na­vi­čiui. „Jis bu­vo ir ko­man­dos va­rik­lis, ir sme­ge­nys bei ko­vin­gu­mo pa­ vyz­dys. Kai šis žai­dė­jas bu­vo aikš­ tė­je, vis­kas ėjo­si lyg iš pyp­kės, kai tik jis pri­sės­da­vo ant suo­lo, žai­ di­mas iš­si­de­rin­da­vo“, – kal­bė­jo A.Juk­ne­vi­čius. KD, LSKL.lt inf.

„„Šal­ti­nis: pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, šie­met ša­lies spor­tui vals­ty­bė skirs 3,4 mln. li­tų ma­žiau. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dūstantis spor­tas lau­kia de­guo­nies

Iš pa­sku­ti­nių­jų iš­li­ki­mo sie­kian­čios ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­jos ne­ kant­riai lau­kia pi­ni­gų iš Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­do (KKSRF), ku­ris šiais me­tais – 2 mln. li­tų kuk­les­nis nei per­nai. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Fon­das trau­kia­si

16,4 mln. li­tų bus pa­da­ly­ta 65-ioms ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­joms. Praė­ ju­siais me­tais jos su­rai­kė 18,5 mln. li­tų py­ra­gą, o 2010-ai­siais – 19,8 mln. li­tų. Šį kar­tą pa­ra­mą gaus tik tos Lie­ tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jos, ku­rių tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­ si­ra­šiu­sios su­tar­tis su Pa­sau­li­ne an­ti­do­pin­go agen­tū­ra (WA­DA). Per­nai pa­ra­mos ne­ga­vo 18 ša­lies spor­to fe­de­ra­ci­jų, nes jų spor­ti­nin­ kų ne­tik­ri­na WA­DA pa­rei­gū­nai. Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės fe­de­ra­ci­ja (LŠPF), 2011-ai­siais ga­vu­si 515 tūkst. li­tų pa­ra­mą, šie­ met pa­pra­šė 806 tūkst. li­tų. „Ne­si­ti­ki­me gau­ti to­kios su­mos. Ma­to­me, kad kas­met fon­das ma­ žė­ja. Sus­kai­čia­vo­me, kad blo­giau­ siu at­ve­ju mums už­tek­tų 647 tūkst. li­tų. Ma­nau, šiais me­tais teks ne­ ma­žai pro­jek­tų iš­brauk­ti iš sa­vo pla­nų“, – sa­kė LŠPF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Via­čes­la­vas Ka­li­ni­nas. Skai­čiuo­ja sko­las

„„Ly­de­ris: Ž.Ja­na­vi­čius – VDU ko­man­dos va­rik­lis. Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Pa­sak jo, ne­ga­vus rei­kia­mos pa­ra­ mos, tek­tų at­si­sa­ky­ti jau­nių var­ žy­bų. „Nu­ken­tė­tų jų pa­si­ruo­ši­mas Eu­ ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tams. Ne­tu­rė­tu­me pi­ni­gų jau­nių tre­ni­ ruo­čių sto­vyk­loms. Su tuo ga­li­me su­si­tai­ky­ti. Šiais me­tais svar­biau­ sia – mū­sų olim­pie­čių pa­si­ren­gi­

mas ir star­tai“, – kal­bė­jo V.Ka­li­ ni­nas. Jis nė kiek nea­be­jo­jo, kad ga­vus pa­ra­mą teks ge­rai pa­suk­ti gal­vą, kaip ją pa­da­ly­ti. „Spor­ti­nin­kai jau ke­lia­vo, bet vi­ sur – už sa­vo pi­ni­gus. Tu­ri­me maž­ daug 60 tūkst. li­tų sko­lų, – skai­ čia­vo LŠPF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius. – Gelbs­ti tai, kad mus su avia­ci­jos kom­pa­ni­jo­mis sie­ja ge­ri san­ty­kiai. Ga­vo­me bi­lie­tus, ta­čiau už juos dar ne­su­mo­kė­jo­me.“

Ni­jo­lė Med­ve­de­va:

Dar nie­ka­da ne­su­ lau­kė­me pa­ra­mos pa­gal po­rei­kius. Po­rei­kiai – per mi­li­jo­ną

Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­ de­ra­ci­jai (LLAF) per­nai iš KKSRF bu­vo skir­ta 675 tūkst. li­tų. LLAF ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Ni­jo­lė Med­ ve­de­va nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai. „Mū­sų po­rei­kiai – ge­ro­kai per mi­li­jo­ną, – sa­kė N.Med­ve­de­va. – O kiek gau­si­me, ne­ži­no­me. Dar nie­ ka­da ne­su­lau­kė­me pa­ra­mos pa­gal po­rei­kius. Teks ko­re­guo­ti pla­nus. Kar­py­si­me iš­lai­das, nors var­žy­bas rei­kia or­ga­ni­zuo­ti, plėt­ra ir­gi pri­ va­lo­ma. Ženg­ti at­gal ne­ga­li­me, ieš­ ko­si­me išei­čių.“ Ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė pri­mi­nė, kad LLAF var­žy­bas ren­gia jau nuo

2011-ųjų gruo­džio už sko­lin­tas lė­ šas. „Biu­dže­to ne­tu­ri­me, ta­čiau se­ zo­no ne­ga­li­me ati­dė­ti. Džiau­gia­ mės, kad olim­pie­čių reik­mes kom­ pen­suo­ja Lie­tu­vos olim­pi­nis spor­to cent­ras. Kol kas vi­si at­le­tai, ku­ riems rei­kė­jo, į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ las iš­va­žia­vo“, – kal­bė­jo N.Med­ve­ de­va. Rė­mė­jai – drau­gai

Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos (LPF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Gin­ tau­tas Bart­kus pri­pa­ži­no, kad rė­ mė­jų, ku­rie pa­dė­tų plau­ki­mui, šiais lai­kais ras­ti la­bai sun­ku. „Plau­ki­mas po­pu­lia­rus vi­sa­me pa­sau­ly­je, ta­čiau pas mus ras­ti pa­ pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų – su­dė­tin­ga. Re­mia­mės drau­giš­kais ry­šiais – pa­žįs­ta­mi, ar­ti­mie­ji, bi­čiu­liai. So­ li­džių rė­mė­jų ras­ti tik­rai sun­ku“, – sa­kė G.Bart­kus. Praė­ju­siais me­tais LPF ga­vo 415 tūkst. li­tų vals­ty­bės pa­ra­mą, šiais me­tais, pa­sak ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­ riaus, kol kas neaiš­ku. „Ren­gi­niai vyks­ta, o mes vis dar ne­ži­no­me, kiek pi­ni­gų tu­rė­si­me. Ne­ga­li­me nie­ko pla­nuo­ti. Kal­bė­ jo­me su KKSD va­do­vais, su­lau­kė­ me pa­ža­dų, kad olim­pi­nės spor­ to ša­kos skau­džiai ne­nu­ken­tės. Tai yra tik žo­džiai, – kal­bė­jo G.Bart­ kus. – Mū­sų veik­lai per me­tus rei­ kia maž­daug mi­li­jo­no li­tų. No­ri­ me op­ti­mi­zuo­ti var­žy­bų sis­te­mą. Po Lon­do­no žai­dy­nių jau gal­vo­si­ me apie ki­tą olim­pi­nį cik­lą.“


11

trečiadienis, vasario 15, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Ta­ria­mas ar tik­ras „Ran­gers“ žlu­gi­mas? Ne vie­nus me­tus Ško­ti­jos fut­bo­lo va­do­ vų šil­ta­me prie­globs­ty­je tū­no­jęs Glaz­go „Ran­gers“ klu­bas priė­jo liep­to ga­lą – 54 kar­ tus Ško­ti­jos čem­pio­nu ta­pu­si ko­man­da at­ si­dū­rė ant kra­cho ri­bos. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Iš­kė­lė bal­tą vė­lia­vą

140 me­tų ju­bi­lie­jų šie­met šven­ čian­čio „Ran­gers“ klu­bo va­do­ vai pri­vers­ti rau­do­nuo­ti. Ke­lio­li­ka me­tų ne­mo­kė­ti mo­kes­čiai at­si­ su­ko prieš pa­tį klu­bą. Skai­čiuo­ja­ ma, kad „mė­ly­nie­ji“ yra ne­su­mo­ kė­ję be­veik 50 mln. sva­rų ster­lin­gų mo­kes­čių. Bend­ra „Ran­gers“ sko­ la dar įspū­din­ges­nė – apie 75 mln. sva­rų ster­lin­gų. Apie tai, kad le­gen­di­nis bri­tų klu­bas pa­sta­ruo­ju me­tu su­si­du­ria su di­džiu­lė­mis sko­lo­mis ir yra ties žlu­gi­mo ri­ba, vis gar­siau kal­bė­ta pa­sta­rai­siais me­tais. Ga­liau­siai šis bur­bu­las spro­go, o klu­bo sa­vi­nin­ kas Crai­gas Why­te’as iš­kė­lė bal­ tą vė­lia­vą.

Crai­gas Why­te’as:

Rea­ly­bė – niū­ri. Ga­ liau­siai priė­jo­me liep­to ga­lą. „Nuo pat tos aki­mir­kos, kai ta­pau di­džiau­siu klu­bo ak­ci­nin­ku, ži­no­ jau, kad su­si­dur­si­me su di­džiu­liais fi­nan­si­niais rū­pes­čiais. Pri­va­lo­me priim­ti šiuos iš­šū­kius ir rest­ruk­tū­ ri­zuo­ti klu­bą“, – ne­leng­vas die­nas kons­ta­ta­vo C.Whi­te’as. Va­kar klu­bui ofi­cia­liai skir­ta de­ šimt die­nų su­si­ras­ti nau­jus kre­di­ to­rius, ta­čiau, ne­tu­rė­da­ma ki­tos išei­ties ir steng­da­ma­si iš­sau­go­

ti ko­man­dą, „Ran­gers“ va­do­vy­ bė jau už­pil­dė vi­sus do­ku­men­tus, kad ne­del­siant bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti bank­ro­to pro­ce­dū­rą. Spren­di­mą, ar per­duo­ti ko­man­dą bank­ro­to ad­mi­ nist­ra­to­riams, tu­rė­tų priim­ti Edin­ bur­go teis­mas. Jei „Ran­gers“ bus pa­skir­tas bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius, iš ko­ man­dos bus atim­ta ma­žiau­siai de­ šimt taš­kų ir pri­tai­ky­tas drau­di­mas pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis su nau­jais fut­ bo­li­nin­kais. Šiuo me­tu Ško­ti­jos „Pre­mier“ ly­go­je ti­tu­lą gi­nan­tys Al­ly McCois­ to auk­lė­ti­niai nuo pa­grin­di­nio kon­ ku­ren­to Glaz­go „Cel­tic“ at­si­lie­ka 4 taš­kais. Jei šios san­kci­jos bus pri­ tai­ky­tos, „Ran­gers“ ne­liks jo­kių ga­li­my­bių ko­vo­ti dėl auk­so. Nu­si­pir­ko už sva­rą

Nuo že­mės ūkio tech­ni­kos nuo­mos sa­vo vers­lą pra­dė­jęs C.Why­te’as „Ran­gers“ klu­bą įsi­gi­jo praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę už 1 sva­rą ster­lin­gų. Sim­b o­l i­n ę kai­n ą su­m o­k ė­j ęs prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos vers­li­ nin­kas jau tuo­met pa­vel­dė­jo klu­bą su maž­daug 22 mln. sva­rų ster­lin­gų sko­lo­mis. Nuo 1988-ųjų „Ran­gers“ va­do­va­vo Ško­ti­jos plie­no mag­na­ tas Da­vi­das Mur­ray’us. Pask­li­dus ži­nioms apie ko­man­dos ago­ni­ ją, Ško­ti­jo­je bu­vo spe­ku­liuo­ja­ma, kad bu­vęs sa­vi­nin­kas ga­lė­tų su­si­ grą­žin­ti ko­man­dą, ta­čiau D.Mur­ ray’us ant­rą kar­tą bris­ti į tą pa­čią upę nė­ra nu­si­tei­kęs. Nors C.Why­te’as ne­ven­gė kal­bė­ ti apie am­bi­cin­gus pla­nus, „Ib­rox“ sta­dio­ne be­si­lan­kan­tys aist­ruo­liai

„„Praei­tis: 2008-ai­siais „Ran­gers“ (mėlyna apranga) pra­lai­mė­jo „Kau­nui“ 1:2.

į nau­ją sa­vi­nin­ką vi­sa­da žvel­gė la­ bai įta­riai. Su­ži­no­ję pa­sku­ti­nes ži­ nias, iš­ti­ki­miau­si „mė­ly­nų­jų“ ger­ bė­jai nu­stė­ro. „Tai ma­ne šo­ki­ra­vo. Po tru­pu­tį ruo­šė­mės tam, ta­čiau ne­ma­niau, kad ši die­na ateis taip grei­tai. Jei vis­kas vyks taip, kaip pla­nuo­ja­ma, ne­tek­si­me de­šim­ties taš­kų ir ga­li­ me at­si­svei­kin­ti su čem­pio­nų ti­tu­ lu“, – nir­šo „Ran­gers“ sir­ga­lių klu­ bo ly­de­ris An­dy Ker­ras. „Tai la­bai skau­di aki­mir­ka. Ap­ gai­les­tau­ju, kad at­si­dū­rė­me to­kio­je pa­dė­ty­je, ta­čiau ki­to va­rian­to nė­ra. Pri­va­lo­me priim­ti tei­sin­gą spren­ di­mą, kad iš­sau­go­tu­me klu­bą. Rea­ ly­bė – niū­ri. Ga­liau­siai priė­jo­me liep­to ga­lą. Šio kra­cho prie­žas­čių rei­kė­tų ieš­ko­ti prieš dau­ge­lį me­tų priim­tuo­se spren­di­muo­se“, – at­

sa­ko­my­bės kra­tė­si da­bar­ti­nis klu­ bo sa­vi­nin­kas. Gė­dos stul­pas – spren­di­mas?

Da­bar­ti­nė „Ran­gers“ val­dy­ba įsi­ ti­ki­nu­si, kad bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­riaus pa­sky­ri­mas – ge­riau­sias spren­di­mas, nes tik to­kiu bū­du Glaz­go ko­man­da ga­li pa­kil­ti nau­ jam gy­ve­ni­mui ir iš­lai­ky­ti fi­nan­si­ nį sta­bi­lu­mą. Sta­tu­so pa­kei­ti­mas teo­riš­kai net ne­reikš­tų, kad klu­bui bus drau­ džia­ma da­ly­vau­ti ki­tų me­tų Eu­ ro­pos tau­rių var­žy­bų kam­pa­ni­jo­ je. Net jei ir pra­ras de­šimt taš­kų, „Ran­gers“ ar­ti­miau­sią per­se­kio­to­ją Ško­ti­jos čem­pio­na­te „Mot­her­well“ dar lenks 9 taš­kais. Tai reiš­kia, kad klu­bas tu­ri pui­kiau­sias ga­li­my­ bes se­zo­ną baig­ti ant­ro­je vie­to­je ir

Krep­ši­nio me­dų ap­kar­ti­no tei­sė­jai , o vi­du­rio puo­lė­jas su­rin­ko 13 taš­ kų. Vil­nie­čiai at­si­re­van­ša­vo už sve­ čiuo­se pa­tir­tą ne­sėk­mę – 73:74.

Lie­tu­vos jau­ni­mo krep­ši­nio rink­ ti­nę per­nai iki pa­sau­lio čem­pio­ na­to auk­so me­da­lių at­ve­dęs Jo­ nas Va­lan­čiū­nas su­lau­kė dar vie­ no įver­ti­ni­mo – 19 me­tų 213 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas iš­rink­tas ge­ riau­siu Eu­ro­pos jau­nuo­ju krep­ši­ nin­ku.

Strė­lės tei­sė­jams

Pra­len­kė „Real“ ta­len­tą

Nea­ki­vaiz­di­nė­je dvi­ko­vo­je lie­tu­vis pra­no­ko Juod­kal­ni­jos ir Is­pa­ni­jos pi­lie­ty­bes tu­rin­tį Mad­ri­do „Real“ puo­lė­ją 21-ų Ni­ko­lą Mi­ro­ti­čių bei tur­ką Ene­są Kan­te­rą. „Jo­nas – la­bai aukš­tas ir jud­rus žai­dė­jas. Sa­vo bend­raam­žius jis len­kia smar­kiai. Daug krep­ši­nio sir­ga­lių šį žai­dė­ją ly­gi­na su Ar­vy­ du Sa­bo­niu, ta­čiau Jo­nas tu­ri sa­ vi­tą žai­di­mo sti­lių“, – nu­ga­lė­to­ją gy­rė Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­ cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) Eu­ro­ pos sky­riaus pre­zi­den­tas Ola­fu­ras Rafns­so­nas. 2011-ie­j i bu­vo sėk­m in­g iau­ si J.Va­lan­čiū­no kar­je­ro­je. Jis su Lie­tu­vos de­vy­nio­lik­me­čių rink­

„„Tau­tie­čiai: Lie­tu­vos krep­ši­nio ta­len­tų D.Mo­tie­jū­no (gel­to­na ap­ran­ga)

ir J.Va­lan­čiū­no dvi­ko­vos vi­sa­da trau­kia akį.

ti­ne trium­fa­vo Lat­vi­jo­je vy­ku­sia­ me pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te, bu­vo pri­pa­žin­tas nau­din­giau­siu tur­ny­ro žai­d ė­j u. Po šio tur­ny­ ro aukš­taū­gis ap­si­vil­ko ir na­cio­ na­l i­n ės rink­t i­n ės marš­k i­n ė­l ius bei de­biu­ta­vo Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­te.

Pa­dė­jo nu­ga­lė­ti

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

Įk­vėp­tas as­me­ni­nės sėk­mės, J.Va­ lan­čiū­nas pir­ma­die­nį pui­kiai su­ žai­dė ir VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos rung­ty­nes su Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ ko­man­da – jo at­sto­vau­ja­ma Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa iš­ko­vo­jo per­ga­lę 59:54

Vil­nie­čių trium­fu pa­si­bai­gęs su­si­ ti­ki­mas ne­sto­ko­jo ašt­rių ko­men­ta­ rų – Gdy­nės eki­pai va­do­vau­jan­tis vy­riau­sia­sis tre­ne­ris To­mas Pa­čė­ sas ir puo­lė­jas Do­na­tas Mo­tie­jū­nas pa­reiš­kė pre­ten­zi­jų ar­bit­rams uk­ rai­nie­čiams Alek­sand­rui Gorš­ko­ vui, Ser­ge­jui Bu­la­no­vui ir Ser­ge­jui Zaš­čiu­kui. „Jei­gu taip bus švil­pia­ma Vil­niu­je ir per LKL fi­na­lą, „Žal­gi­ris“ ne­tu­rės jo­kių šan­sų ir Eu­ro­ly­go­je ma­ty­si­me ant­rą ko­man­dą , – sa­kė T.Pa­čė­sas. – Ne­ži­nau, kas tai lė­mė, bet per pir­ mą­ją rung­ty­nių da­lį me­tė­me tik tris bau­das, o var­žo­vai – aš­tuo­nio­li­ka.“ Tre­ne­riui pri­ta­rė ir D.Mo­tie­jū­ nas. „Gai­la, kad tei­sė­jai skir­tin­gai trak­ta­vo vie­no­dus epi­zo­dus. Ap­ mau­du, kai žai­džiant jė­gos krep­ši­nį ar­bit­rai švil­pia tik vie­nos ko­man­ dos nau­dai“, – tei­gė krep­ši­nin­kas. KD inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

ko­vo­ti Čem­pio­nų ly­gos at­ran­ko­je. Ki­ta ver­tus, tuo­met jau pra­si­dė­tų ko­va su lai­ku, nes iki ko­vo pa­bai­gos rei­kė­tų išsivaduoti iš Eu­ro­pos fut­ bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) tai­syk­lių pa­kei­ti­mų ir ap­ri­bo­ji­mų džiung­lių, kur ieš­ko išei­čių bank­ ro­to šmėk­los per­se­kio­ja­mi klu­bai. Skriau­dė ir „Kau­nas“

Ti­tu­luo­čiau­sią Ško­ti­jos klu­bą yra nu­skriau­dęs ir daug­kar­ti­nis ša­lies fut­bo­lo čem­pio­nas fut­bo­lo-beis­ bo­lo klu­bas (FBK) „Kau­nas“. 2008-ųjų rugp­jū­tį vy­ku­sio­se Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos rung­ty­ nė­se kau­nie­čiai sa­vo­je aikš­tė­je 2:1 įvei­kė „Ran­gers“ ir pir­mą kar­tą klu­ bo is­to­ri­jo­je pa­te­ko į tre­čią­jį at­ran­ kos eta­pą. Pir­mo­ji šių eki­pų akis­ta­ta Ško­ti­jo­je bai­gė­si ly­gio­sio­mis 0:0.

A gru­pė Komanda

Rungt.

Perg.

Pralaim.

12 13 13 14 11 12 13 11 11

11 10 7 7 5 5 5 4 1

1 3 6 7 6 7 8 7 10

Rungt.

Perg.

Pralaim.

11 11 12 11 13 12 13 12 13

10 9 7 6 7 6 5 3 1

1 2 5 5 6 6 8 9 12

1. „Unics“ 2. „Chim­ki“ 3. VEF 4. „N. Nov­go­rod“ 5. „Žal­gi­ris“ 6. „Kras­ny­je Kryl­ja“ 7. „As­ta­na“ 8. „Bu­di­vel­nik“ 9. „Ka­lev“

B gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Spar­tak“ 3. „Liet. ry­tas“ 4. „Lo­ko.–Kuban“ 5. „Azov­maš“ 6. ČEZ 7. „As­se­co Pro­kom“ 8. „Je­ni­sej“ 9. „Minsk-2006“

Re­zul­ta­tas „Lie­t u­vos ry­t as“–„As­s e­co Pro­ kom“ 59:54 (13:11, 16:15, 15:9, 14:19). J.Va­lan­čiū­nas 13 taš­k ų, L.Ro­bert­ sas ir S.Bab­raus­kas po 10/J.Blas­sin­ ga­me’as 19, D.Mo­tie­jū­nas 10.


12

trečiADIENIS, vasario 15, 2012

pasaulis Pe­ki­nas ­ gink­luo­ja­si

De­ry­bos ­ su ki­nais

Pa­lai­dos ­ gim­ti­nė­je

Ki­ni­jos ka­ri­nės iš­lai­dos iki 2015 m. su­da­rys 238,2 mlrd. do­le­rių. Tai du kar­tus dau­ giau nei 2011 m. Tai­gi, Ki­ni­jos gy­ny­bos biu­dže­tas bus di­ des­nis nei vi­sos Azi­jos ir Ra­ mio­jo van­de­ny­no ša­lių lė­šos. 2000–2009 m. Ki­ni­jos ka­ri­ nis biu­dže­tas kas­met au­go po 12 pro­c.

ES Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­ kas Her­ma­nas Van Rom­puy po su­si­ti­ki­mo su ki­nų prem­je­ ru Wen Jia­bao pa­ra­gi­no eu­ro­ pie­čių įmo­nėms ge­rin­ti priei­ gą prie Ki­ni­jos rin­kos. O Ki­ni­ja, di­džiau­sia ES pre­ky­bos par­tne­rė, pa­reiš­kė esan­ti pa­si­ren­ gu­si ak­ty­viau da­ly­vau­ti ko­vo­je su Eu­ro­pos sko­lų kri­ze.

Whit­ney Hous­ton bus pa­lai­ do­ta penk­ta­die­nį sa­vo gim­ ta­ja­me Nau­ja­ja­me Džer­sy­je. Dainininkė Los An­dže­lo vieš­ bu­ty­je bu­vo ras­ta be są­mo­ nės vo­nio­je. Jos kam­ba­ry­je bu­vo ap­tik­ta re­cep­ti­nių vais­ tų. At­lik­tas skro­di­mas at­sa­ ky­mo dėl dai­ni­nin­kės mir­ties prie­žas­čių ne­pa­tei­kė.

Ne­pa­kęs ati­dė­lio­ji­mų Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­reiš­kė, kad Ru­si­jos ban­kas „Vnes­he­co­nom­ bank“ (VEB) tu­rė­tų pa­grei­tin­ti ša­ lies ato­mi­nės elekt­ri­nės, ku­rios kai­na sie­kia apie 9 mlrd. do­le­rių, sta­ty­bas.

„Pag­rin­di­nis pro­jek­tas (mums) yra ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­ba, o VEB tu­ri sta­ty­bas fi­nan­suo­ti. Tai di­džiu­lis pro­jek­tas. Mes ėmė­mės jį įgy­ven­din­ti ir ne­no­ri­me ma­ty­ti su­lė­tė­ji­mo. Mes tu­ri­me pa­sta­ty­ti elekt­ri­nę kaip įma­no­ma grei­čiau. Mes jau su­kū­rė­me vi­są sis­te­mą ir inf­rast­ruk­tū­rą“, – sa­kė A.Lu­ka­ šen­ka per po­kal­bį su VEB va­do­vu Vla­di­mi­ru Dmit­ri­je­vu. Be to, Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­ tas pri­dū­rė, kad pro­jek­tas svar­bus tiek Bal­ta­ru­si­jai, tiek Ru­si­jai. „Ru­ sų tech­no­lo­gi­jos <...> ir mū­sų ga­li­ my­bės pa­ro­dys, kad bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos am­žius ne­si­bai­gė, jis tę­sia­si“, – tei­gė A.Lu­ka­šen­ka. Jis pri­dū­rė, kad šiuo klau­si­ mu kal­bė­jo su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu ir prem­ je­ru Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Va­sa­rio 1 d. Mask­vo­je VEB ir Bal­ta­ru­si­jos „Belv­nes­he­co­nom­

bank“ pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą. Jis nu­ ma­to, kad Ru­si­jos ban­kas Bal­ta­ru­ si­jai pa­sko­lins apie 10 mlrd. eu­rų ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­boms. Tarp­vy­riau­sy­bi­nis su­si­ta­ri­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį. Kre­di­tą Bal­ta­ru­si­ja tu­ri grą­žin­ti per 25 me­tus. Pi­ni­gai pa­ dengs 90 pro­c. sta­ty­bų iš­lai­dų. Te­leg­raf.by, „RIA No­vos­ti“ inf.

„„Am­bi­ci­jos: nors N.Sar­ko­zy po­li­ti­ka nu­vy­lė dau­ge­lį pran­cū­zų, rin­ki­muo­se jis ža­da ko­vo­ti. 

Napoleonas nepasiduos

„„Pas­ta­ba: Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­

tas A.Lu­ka­šen­ka pa­ra­gi­no Ru­si­ ją ne­vil­kin­ti elekt­ri­nės sta­ty­bų. 

Kal­bė­da­mas su Cris­ti­na Fernán­ dez de Kirch­ner S.Pen­nas tei­gė, kad Folk­lan­do sa­lų klau­si­mas tu­ ri bū­ti spren­džia­mas dip­lo­ma­ti­ nė­mis prie­mo­nė­mis. Jis pik­ti­no­si bri­tų at­si­sa­ky­mu kal­bė­tis su Ar­ gen­ti­na, ku­rią konf­lik­te pa­lai­ko. Per po­kal­bį Folk­lan­do sa­las ak­ to­rius va­di­no Mal­vi­nais, kaip jos va­di­na­mos Ar­gen­ti­no­je. „Pa­sau­lis šian­dien ne­to­le­ruos juo­kin­gų ir ar­cha­jiš­kų įsi­pa­rei­ go­ji­mų ko­lo­ni­ji­nei ideo­lo­gi­jai“, – sa­kė S.Pen­nas. Bri­tai ba­lan­džio mė­ne­sį ke­ti­na mi­nė­ti per­ga­lės Folk­lan­do ka­re su ar­gen­ti­nie­čius 30-ąsias me­ti­nes, ta­čiau ne­se­niai tarp Bue­nos Ai­rių ir Lon­do­no ki­ lo žo­džių ka­ras. C.Fernán­dez de Kirch­ner pa­gra­si­no, kad kreip­sis į Jung­ti­nes Tau­tas dėl to, jog bri­ tai mi­li­ta­ri­zuo­ja sa­las. S.Pen­nas nes sy­kį dek­la­ra­vo pa­ lai­kąs ge­rus san­ty­kius su dau­ge­ liu Pie­tų Ame­ri­kos ly­de­rių, iš jų – Ve­ne­sue­los pre­zi­den­tu Hu­go Cháve­zu. Už tai bu­vu­si Mis Ve­ne­ sue­la Mar­ía Con­chi­ta Alon­so ak­

Ryž­tin­gas, ta­čiau dėl no­ro vi­siems įtik­ti – ne­nuo­sek­lus. Iš­di­dus, bet pa­šie­pia­mas dėl nuo­lan­ku­mo. Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tui Ni­co­ las Sar­ko­zy li­ko 10 sa­vai­čių įti­kin­ti pran­cū­zus pa­si­ti­kė­ti juo dar­syk.

AFP nuo­tr.

S.Pen­nui bri­tai – ko­lo­nis­tai Vie­nas gar­siau­sių JAV ak­to­rių, dvie­jų „Os­ka­rų“ lau­rea­tas Sea­ nas Pen­nas, su­si­ti­kęs su Ar­gen­ti­ nos pre­zi­den­te, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją pa­va­di­no „ko­lo­ni­ji­ne, ab­sur­diš­ka ir ar­cha­jiš­ka ša­li­mi“.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Lau­kia at­kak­li ko­va

to­rių yra net pa­va­di­nu­si „ko­mu­ nis­tu asi­lu“. Glau­dūs ak­to­riaus ir pre­zi­den­to san­ty­kiai už­si­mez­gė po to, kai S.Pen­nas pa­ra­šė at­vi­rą laiš­ką tuo­me­čiam JAV pre­zi­den­tui Geor­ge’ui W.Bus­hui su ra­gi­ni­mu nu­trauk­ti smur­tą pa­sau­ly­je. Tie­sa, bri­tai vėl rea­ga­vo kaip vi­suo­met. Lon­do­nas pa­reiš­kė, kad Folk­lan­do gy­ven­to­jai pa­tys pa­si­rin­ko gy­ven­ti Bri­ta­ni­jo­je. „Dai­ly Mail“ inf.

„„Pa­ra­ma: su­si­ti­kęs su Ar­gen­

ti­nos va­do­ve C.Fernán­dez de Kirch­ner, S.Pen­nas iš­reiš­kė jai pa­ra­mą. AFP nuo­tr.

Po­li­ti­kas jau ku­ris lai­kas ne­slė­pė – jis no­ri užim­ti Pran­cū­zi­jos va­do­vo po­stą dar vie­ną ka­den­ci­ją. Na­po­ leo­nu Pran­cū­zi­jo­je pa­šai­piai va­ di­na­mas N.Sar­ko­zy, re­gis, ne­no­ri gė­din­gai pra­lai­mė­ti, kaip žy­mu­sis is­to­ri­jos vei­kė­jas prie Va­ter­lo. Tie­sa, ko­kios N.Sar­ko­zy ga­li­my­ bės – sun­ku pa­sa­ky­ti. Iki rin­ki­mų li­ko vos 10 sa­vai­čių, o jis at­si­lie­ka nuo sa­vo var­žo­vo so­cia­lis­to Fran­ çois Hol­lan­de’o. Bent taip ro­do ap­ klau­sos. Ma­ža to, ne vien blan­ku­sis so­cia­ lis­tas F.Hol­lan­de’as – bė­da. N.Sar­ ko­zy iš­šū­kį mes ne tik kai­rie­ji, bet ir de­ši­nio­sios ideo­lo­gi­jos ko­le­gos. Apk­lau­sos ro­do, kad Na­cio­na­ li­nio fron­to ly­de­rę Ma­ri­ne Le Pen ir­gi pa­lai­ko 16–20 pro­c. pran­cū­zų. Pa­ti po­li­ti­kė ne sy­kį pa­brė­žė, kad pir­ma­ja­me ra­te sieks no­kau­tuo­ti N.Sar­ko­zy. Vis­gi da­bar­ti­nio Eli­zie­jaus rū­mų šei­mi­nin­ko ša­li­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad pre­zi­den­to po­zi­ci­jos – tvir­tos. Esą šis – už­grū­din­tas ir cha­riz­ma­tiš­kas rin­ki­mų kam­pa­ni­jų da­ly­vis, to­dėl su­ge­bės grei­tai at­ko­vo­ti po­zi­ci­jas iš fa­vo­ri­to F.Hol­lan­de’o. „Žai­di­mas dar to­li gra­žu ne­baig­ tas. Apk­lau­sos, ko­men­ta­rai – vi­sa tai bus nu­šluo­ta trys sa­vai­tės prieš rin­ki­mus“, – laik­raš­čiui „Le Mon­ de“ tvir­ti­no il­ga­me­tis N.Sar­ko­zy są­jun­gi­nin­kas prem­je­ras Fran­çois Fil­lo­nas. Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas pri­dū­rė: „N.Sar­ko­zy iš­lai­kė ry­šį su Pran­ cū­zi­jos žmo­nė­mis. Per kam­pa­ni­

ją jis ras žo­džių ir bū­dų jiems pa­ lenk­ti.“ Tie­sa, F.Hol­lan­de’o at­sto­vas Be­ noî­tas Ha­mo­nas pa­brė­žė, kad so­ cia­lis­tų sto­vyk­la jau­čia­si ra­mi. So­cia­lis­tai tuoj pat su­kri­ti­ka­vo vy­riau­sy­bės „siau­rą ir skur­džią“ Pran­cū­zi­jos atei­ties vi­zi­ją.

Žai­di­mas dar to­ li gra­žu ne­baig­tas. Apk­lau­sos, ko­men­ ta­rai – vi­sa tai bus nu­šluo­ta trys sa­vai­ tės prieš rin­ki­mus.

ho­mo­sek­sua­lių po­rų tei­sę įsi­vai­ kin­ti, prie­šin­sis eu­ta­na­zi­jai ir ri­ bos imig­ra­ci­ją. Taip pat pa­ža­dė­jo su­reng­ti re­fe­ ren­du­mą, nu­ma­tan­tį su­griež­tin­ti be­dar­bio pa­šal­pos ga­vi­mą. Ta­čiau kol kas pa­ža­dai pran­cū­zų šir­džių ne­su­minkš­ti­no. Šią sa­vai­tę pa­skelb­ti IFOP ap­ klau­sos re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad F.Hol­lan­de’o po­pu­lia­ru­mas, nors ir smu­ko 1 pro­c., vis tiek yra 30 pro­c., o N.Sar­ko­zy – 25,5 pro­c. Pak­lau­sus pran­cū­zų, už ką jie bal­suo­tų ant­ra­ja­me tu­re, paaiš­kė­ jo, kad F.Hol­lan­de’as šiuo me­tu su­ rink­tų 56, o N.Sar­ko­zy – 44 pro­c. De­ši­nie­ji kon­ku­ren­tai

Tra­di­ci­nė pro­gra­ma

Ki­ta ver­tus, nors N.Sar­ko­zy pa­si­ žy­mė­jo skam­bio­mis po­li­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis bei ak­ty­viu įsi­trau­ki­mu į eu­ro zo­nos kri­zės spren­di­mą, eko­ no­mi­nė ša­lies pa­dė­tis ga­li jam pa­ kiš­ti ko­ją. Po­li­tiš­kai eu­ro pro­ble­mos su­tei­ kė N.Sar­ko­zy vie­no svar­biau­sių ES ly­de­rių sta­tu­są, ta­čiau eko­no­miš­ kai jam te­ko nu­deg­ti. Pras­tė­jan­ ti ša­lies ūkio pa­dė­tis lė­mė, kad vis dau­giau pran­cū­zų nu­si­vy­lė N.Sar­ ko­zy po­li­ti­ka. Vis dėl­to pre­zi­den­tas pa­tvir­ti­ no, kad ir to­liau lai­ky­sis kryp­tin­ gos de­ši­nio­sios po­li­ti­kos. Jis ne­se­niai „Le Fi­ga­ro“ laik­ raš­ty­je pri­sta­tė sa­vo dar­bot­var­kę. In­ter­viu N.Sar­ko­zy pa­reiš­kė, kad blo­kuos ho­mo­sek­sua­lų san­tuo­kas,

Nors F.Hol­lan­de’as lai­ko­mas pa­ grin­di­niu N.Sar­ko­zy var­žo­vu, pir­ ma­ja­me rin­ki­mų tu­re gal­vos skaus­ mą pre­zi­den­to ko­man­dai tu­rė­tų kel­ti ir M.Le Pen, taip pat kon­ser­ va­to­riš­kų pa­žiū­rų po­li­ti­kė. Bū­tent Na­cio­na­li­nio fron­to rin­ kė­jus, ku­rių yra apie 2 mi­li­jo­nus, ir sten­gia­si pa­trauk­ti sa­vo pu­sėn N.Sar­ko­zy. Ta­čiau M.Le Pen – įžval­gi po­ li­ti­kė. Ji kur kas nuo­sai­kes­nė nei jos tė­vas, cha­riz­ma­tiš­ka­sis Jea­nas Ma­rie Le Pe­nas, 2002 m. rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re me­tęs iš­šū­kį Jac­ que­sui Chi­ra­cui. Vis dėl­to iki ko­vo 16 d. M.Le Pen dar rei­kia su­rink­ti 500 sa­vi­val­dos pa­rei­gū­nų pa­ra­šų, kad jos kan­di­da­tū­ra bū­tų ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta. Kol kas Na­cio­na­li­nis fron­tas yra ga­vęs 350 pa­ra­šų. AFP, AP, „Fran­ce 24“, BNS inf.


13

Trečiadienis, vasario 15, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Kad vai­kai va­žiuo­tų sau­giai Vy­riau­sy­bei pa­ teik­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­ juo­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­kei­ti­mai, ku­ riais sie­kia­ma la­ biau ap­sau­go­ti vai­kus ke­ly­je ir su­ ma­žin­ti eis­mo įvy­ kiuo­se nu­ken­čian­ čių vai­kų skai­čių. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ele­men­ta­rus su­pra­ti­mas

Mar­ta Mui­žie­nė kiek­vie­ną ry­tą sa­ vo 5-erių duk­re­lę ve­ža į dar­že­lį, o pir­mo­ką sū­nų – į mo­kyk­lą. Au­to­ mo­bi­ly­je abu jie sė­di ant ga­li­nės sė­dy­nės pa­de­da­mų paaukš­ti­ni­mų ir pri­si­se­ga sau­gos dir­žais, skir­tais suau­gu­sie­siems. „Ne­bū­ti­na? – nu­ste­bo mo­te­ris, iš­gir­du­si, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­ čias KET paaukš­ti­ni­mai vai­kams, sė­din­tiems ant ga­li­nės sė­dy­nės, ne­bū­ti­ni. – Ma­niau, kad rei­kia. Be to, kai vai­kai sė­di be paaukš­ti­ni­ mų, sau­gos dir­žas spau­džia jiems kak­lą.“ Mo­te­ris ti­ki­no, kad kol vai­kai bu­ vo ma­žes­ni, juos ve­žio­jo­si spe­cia­ lio­se kė­du­tė­se pa­gal am­žių. „Jie pri­pra­to, kad ma­ši­no­je vi­ sa­da bū­na pri­seg­ti sau­gos dir­žais, to­dėl nie­ka­da ne­niurz­ga ir neat­si­ kal­bi­nė­ja. Kar­tais ir ma­ne su­ba­ra, jei pa­mirš­tu pri­si­seg­ti“, – pa­sa­ko­ jo M.Mui­žie­nė. Pa­se­nę sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias Ke­lių eis­mo tai­syk­les 3 me­tų ir vy­res­nius vai­kus, ve­ža­mus ant ga­li­nės au­to­ mo­bi­lio sė­dy­nės, lei­džia­ma pri­seg­ ti sau­gos dir­žu, skir­tu suau­gu­sie­ siems, ar­ba nau­do­ti ki­tas pri­se­gi­mo prie­mo­nes. Jau­nes­nius kaip 3 me­tų vai­kus lei­džia­ma vež­ti ant ga­li­nės au­to­ mo­bi­lio sė­dy­nės tik spe­cia­lio­se jų ūgiui ir svo­riui pri­tai­ky­to­se sė­dy­ nė­se. Jau­nes­nius kaip 12 me­tų ir že­ mes­nius kaip 150 cm vai­kus lei­ džia­ma vež­ti ant prie­ki­nės leng­vo­ jo au­to­mo­bi­lio, au­to­bu­so sė­dy­nės ar kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio ka­bi­no­ je tik spe­cia­lio­se jų ūgiui ir svo­riui

„„Sau­gus: ant paaukš­ti­ni­mo sė­din­čiam vai­kui saugos dir­žas ei­na per pe­tį. 

pri­tai­ky­to­se ati­tin­ka­mos gru­pės sė­dy­nė­se. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja nu­ma­to tiks­lin­ti vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais tvar­ką, pa­gal ku­rią vi­si vai­kai iki 135 cm ūgio, apie 9–10 me­tų, bū­tų ve­ ža­mi nau­do­jant tik spe­cia­lias jų ūgiui ir svo­riui pri­tai­ky­tas ati­tin­ka­ mos gru­pės sė­dy­nes. To rei­ka­lau­ja bend­ros ES tai­syk­lės. Kai ku­rio­se ES vals­ty­bė­se spe­cia­lios sė­dy­nės bū­ti­ nos vai­kams iki 150 cm ūgio.

Pa­da­ri­niai ga­li bū­ti tra­giš­ki – kak­lo lū­ žis ar­ba tie­siog už­ du­si­mas. Sau­gu­mo ga­ran­tas

„Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad svar­biau­sia čia ne vai­ko am­žius, o ūgis“, – aiš­ki­no Su­si­sie­ki­mo mi­ nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis. „Vi­ siems įpras­tas sau­gos dir­žas ne­ga­ li tin­ka­mai ap­sau­go­ti vai­kų dėl jų

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ma­žes­nio ūgio, ki­to­kio kū­no su­ dė­ji­mo, svo­rio“, – tę­sė ve­dė­jas. V.Pum­pu­tis ne­slė­pė, kad Lie­tu­ vo­je ne­bu­vo at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­ mai, kaip už­tik­rin­ti di­des­nį vai­kų sau­gu­mą au­to­mo­bi­ly­je. „Reng­da­ mi pa­tiks­li­ni­mus rė­mė­mės sė­dy­ nių vai­kams ga­min­to­jų at­lik­tais ty­ri­mais ir Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­ tir­ti­mi“, – KET tiks­li­ni­mo mo­ty­ vus dės­tė V.Pum­pu­tis. Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas pa­brė­žė, kad be spe­cia­lios kė­du­ tės ar­ba va­di­na­mo­jo paaukš­ti­ni­ mo sau­gos dir­žas juo­sia­mas vai­kui per kak­lą. Au­to­mo­bi­liui at­si­dū­rus ekst­re­ma­lio­je si­tua­ci­jo­je, stai­giai stab­dant, dir­žas ga­li už­verž­ti vai­ kui kak­lą. „Pa­da­ri­niai ga­li bū­ti tra­giš­ki – kak­lo lū­žis ar­ba tie­siog už­du­si­ mas“, – aiš­ki­no V.Pum­pu­tis. Vai­ kui sė­dint ant paaukš­ti­ni­mo, dir­žas vai­ką pri­lai­ko per pe­tį. Au­to­bu­siu­kai tap­tų ryš­kes­ni

Ki­tas svar­bus pa­kei­ti­mas skir­tas sau­giai vež­ti vai­kus mo­kyk­li­niais

„„Ne­sau­gus: ant sė­dy­nės be paaukš­ti­ni­mo sė­din­čiam vai­

kui dir­žas ga­li už­verž­ti kak­lą.

au­to­bu­sais. Siū­lo­ma iš­sa­miau ap­ ra­šy­ti vai­kus ly­din­čių as­me­nų ir mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų vai­ruo­to­ jų pa­rei­gas, pa­tiks­lin­ti ir pa­pil­dy­ ti mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų ženk­li­ni­ mo rei­ka­la­vi­mus. „Mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai tu­ri bū­ ti dar la­biau pa­ste­bi­mi tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių“, – nea­be­ jo­jo V.Pum­pu­tis. Nu­ma­to­ma už­draus­ti mo­kyk­ li­niais au­to­bu­sais vež­ti dau­giau vai­kų, nei yra įreng­tų sė­di­mų vie­ tų, ne­leis­ti vež­ti sto­vin­čių vai­kų. Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti vai­kus ly­din­ tį as­me­nį pa­si­rū­pin­ti, kad vai­ kai sau­giai įlip­tų ir iš­lip­tų iš au­ to­bu­so. Ly­din­tie­ji jau­nes­nius nei 10 me­ tų vai­kus tu­rė­tų juos per­ves­ti, jei rei­kia, į ki­tą ke­lio pu­sę. Mo­kyk­li­niuo­se au­to­bu­suo­se nu­ ma­to­ma įreng­ti įspė­ja­mą­sias mirk­ sin­čias oran­ži­nes švie­sas, ku­rios bū­tų įjun­gia­mos tik vai­kams įli­ pant ir mirk­čio­tų paei­liui kai­ria­ja­ me ir de­ši­nia­ja­me trans­por­to prie­ mo­nės šo­nuo­se.

Sė­dy­nės pa­gal svo­rį ir ūgį „„0 gru­pė skir­ta vai­kams, ku­rie sve­ ria ma­žiau kaip 10 kg; „„0+ gru­pė skir­ta vai­kams, ku­rie

sve­ria ma­žiau kaip 13 kg; „„I gru­pė skir­ta vai­kams, ku­rie sve­

ria nuo 9 iki 18 kg; „„II gru­pė skir­ta vai­kams, ku­rie sve­

ria nuo 15 iki 25 kg; „„III gru­pė

skir­ta vai­ kams, ku­ rie sve­ ria nuo 22 iki 36 kg. Pa­gal KET


14

Trečiadienis, vasario 15, 2012

ratai

Kau­no švie­so­fo­rai iš lė­to at­gy­ja Ne­pai­sant eko­no­ mi­kos sunk­me­čio, ke­lių skan­da­lin­gų is­to­ri­jų, dėl ku­rių dar­bo tu­rė­jo Spe­cia­ lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ bos (STT) pa­rei­gū­ nai Kau­ne, švie­so­fo­ rų būk­lė po tru­pu­tį vis ge­rė­ja. Nors dau­ gu­ma jų – vis dar so­vie­ti­nis pa­li­ki­ mas, mies­te dau­gė­ ja ir mo­der­nių elekt­ ro­ni­nių eis­mo re­gu­ liavimo prietaisų.

Fak­tai ir skai­čiai „„Dau­ge­lis Kau­no švie­so­fo­rų įreng­

ti dau­giau nei prieš 20 me­tų, yra ir to­kių švie­so­fo­rų bei jų val­dy­mo blo­kų, ku­rie tar­nau­ja jau tris de­ šimt­me­čius. Jie vis dar nau­do­ja­mi, nors šią įran­gą ga­mi­nę spe­cia­lis­tai nu­ro­dė, kad jos eksp­loa­ta­ci­nis lai­ kas – aš­tuo­ne­ri me­tai. „„Ne itin di­de­lės san­kry­žos švie­so­

fo­rams at­nau­jin­ti rei­kia nuo 150 iki 200 tūkst. li­tų. „„Švie­so­fo­rų su švie­sos dio­dais sig­

na­lai daug ge­riau ma­to­mi. Be to, jie nau­do­ja be­veik de­šimt kar­tų ma­ žiau elekt­ros ener­gi­jos. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė už švie­so­fo­rams su­ nau­do­ja­mą elekt­ros ener­gi­ją kiek­ vie­ną mė­ne­sį su­mo­ka apie 17 tūkst. li­tų. „„Mo­der­nius švie­so­fo­rus ga­li­ma

už­prog­ra­muo­ti, kad jie skir­tin­gai veik­tų per pi­ką, nak­tį ar šven­tes. Prog­ra­mas ga­li­ma keis­ti neiš­kė­lus ko­jos iš na­mų. Apie ge­di­mą val­dy­ mo pul­tui pra­ne­ša sig­na­las iš švie­ so­fo­ro. „„Kliūtis: kol nesiryžtama rekonstruoti Laisvės alėjos, neatnaujinami ir jos šviesoforai.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Dar­bai ne­sto­vi

Nors in­teg­ruo­tos Kau­no švie­so­fo­ rų sis­te­mos kon­kur­sas taip ir neį­ vy­ko, jo ren­gė­jus lan­kė STT, o šiuo me­tu apie tai sa­vi­val­dy­bė­je nie­kas nie­ko ne­ži­no, dar­bai po tru­pu­tį ju­ da prie­kin. „Tai vie­nas di­džiau­sių mū­sų prio­ri­te­tų – švie­so­fo­rai nuo­lat at­ nau­ji­na­mi tiek, kiek lei­džia biu­ dže­tas. Šiais me­tais dar ne­ži­no­ me, kiek gau­si­me pi­ni­gė­lių, nes biu­dže­tas dar ne­pat­vir­tin­tas. Aiš­ ku, pa­tei­kė­me op­ti­mis­ti­nes pa­ raiš­kas gau­ti lė­šų švie­so­fo­rams mo­der­ni­zuoti, ta­čiau vis­ką spręs mies­to val­džia. Ko ge­ro, ir pa­tys gy­ven­to­jai su­pran­ta, kad po­rei­kis įreng­ti nau­jus švie­so­fo­rus yra di­ de­lis. Šiuo me­tu se­nie­ji švie­so­fo­ rai su­da­ro dau­giau nei pu­sę vi­sų mies­to švie­so­fo­rų, ta­čiau jų sta­bi­ liai ma­žė­ja“, – tei­gė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­

mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas De­gu­tis. Pas­ta­ruo­ju me­tu daug ava­ri­ jų su­ke­lia die­ną ir nak­ti­mis iš­jun­ gia­mi švie­so­fo­rai. G.De­gu­tis sa­kė pui­kiai ži­nan­tis šią pro­ble­mą Kau­ ne. Pa­va­duo­to­jas mi­nė­jo, kad iš­ jung­ti švie­so­fo­rus nak­tį nu­spren­ dė sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis – nak­tį su­ma­žė­ja trans­por­to srau­tas ir jei švie­so­fo­rai veik­tų, vai­ruo­to­jai bū­ tų pri­vers­ti nuo­lat su­sto­ti, o ta­da di­dė­ja oro už­terš­tu­mas, gaiš­ta­mas lai­kas, strin­ga eis­mo pra­lai­du­mas. Pa­vo­jin­go­se san­kry­žo­se švie­so­fo­rai neiš­jun­gia­mi iš­ti­są pa­rą, o dėl ava­ ri­jų esą kal­tas vai­ruo­to­jų po­mė­gis nak­ti­mis stip­riau nu­spaus­ti ak­ce­ le­ra­to­riaus pe­da­lą ir nea­ti­du­mas. Die­ną švie­so­fo­rai neiš­jun­gia­mi – tai daž­niau­siai bū­na dėl ge­di­mų. Pa­va­sa­rį vėl mirk­sės?

Ne­se­niai ša­lia Kau­no mo­kyk­lų pe­ rė­jų įreng­tos mirk­sin­čios lem­pu­

tės su­te­mus ne­beš­vie­čia. Jos, kaip ir įreng­ti paaukš­ti­ni­mai ar rau­do­ nais da­žais nu­da­žy­tos pe­rė­jos, tu­ rė­jo at­kreip­ti vai­ruo­to­jų ir pės­čių­jų dė­me­sį. Pa­sak G.De­gu­čio, prie­žas­ tis, ko­dėl ne­be­vei­kia ši sis­te­ma, gan pa­pras­ta.

Lais­vės alė­jos švie­ so­fo­rų li­ki­mas sprę­sis tik ta­da, kai bus at­nau­ji­na­ma pa­grin­di­nė mies­to pės­čių­jų gat­vė. „Mirk­sin­čios lem­pu­tės ties mo­ kyk­lų pe­rė­jo­mis vei­kia pa­na­šiai kaip pro­žek­to­riai su sau­lės ba­te­ri­ jo­mis. Jei­gu snie­gas už­den­gė švie­ sos da­vik­lį – lem­pu­tė per die­ną ne­su­ge­ba įsi­krau­ti. Jei to­je pe­rė­ jo­je įreng­tas pa­pil­do­mas ap­švie­ti­ mas – da­vik­lis taip pat ne­veiks, nes

jis ap­švie­ti­mą su­vo­kia kaip die­nos švie­są“, – tei­gė pa­va­duo­to­jas. Nors ties pe­rė­jo­mis prie mo­kyk­ lų lem­pu­tės ne­be­mirk­si, an­tik­va­ ri­niai Lais­vės alė­jos švie­so­fo­rai mirk­si die­ną nak­tį. Šie švie­so­fo­ rai pa­ten­ka į alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to zo­ną. Nors re­konst­ruk­ ci­ją bu­vo pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti dar praė­ju­sią lie­pą, pa­si­kei­tus val­džiai Kau­ne, pa­grin­di­nės mies­to pės­čių­ jų ar­te­ri­jos re­konst­ruk­ci­ja nu­kel­ta ne­ri­bo­tam lai­kui. Kaip tei­gė G.De­gu­tis, Lais­vės alė­jos švie­so­fo­rų li­ki­mas sprę­sis tik ta­da, kai bus at­nau­ji­na­ma pa­grin­ di­nė mies­to pės­čių­jų gat­vė. „Tai – pa­vel­do zo­na. Dėl šios prie­žas­ties nie­ko ir ne­da­ro­me, tik at­sta­to­me, jei kas nu­ver­čia. Tai ne­ stan­dar­ti­niai įren­gi­niai – pra­de­ dant švies­tu­vais, stul­pe­liais – vi­sos šios de­ta­lės yra uni­ka­laus di­zai­no ir įtrauk­tos į pa­vel­do zo­ną. Kaip bus nu­ma­ty­ta re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te, taip ir pa­da­ry­si­me – ar­ba at­nau­jin­ si­me, ar­ba nu­griau­si­me.

Pri­va­čios ini­cia­ty­vos

Pas­te­bi­ma, kad Kau­ne ge­ro­kai grei­čiau ir efek­ty­viau vyk­do­mos re­konst­ruk­ci­jos, ku­rias re­mia pri­ va­tus vers­las, o ne vyk­do tik pa­ti sa­vi­val­dy­bė. G.De­gu­tis įvar­di­jo ke­lis pre­ky­ bos cent­rus, prie ku­rių, pa­de­dant vers­li­nin­kams, pe­rė­jos re­konst­ ruo­tos ar įreng­tos nau­jos su švie­ so­fo­rais. Nors vers­l o re­m ia­m os san­ kry­žos ir švie­so­fo­rai dygs­ta gan grei­tai, sa­vi­val­dy­bės pla­nai taip pat ne­men­ki. Ar­ti­miau­siu me­ tu, jei bus skir­ta lė­šų, bū­tų at­ lie­ka­mos Pa­ro­dos kalno–Vydū­ no al., Kęs­tu­čio g.– Vy­tau­to pr., K.Do­ne­lai­čio g.–Laisvės al., Vy­ dū­no al.–K.Pet­raus­ko  g., K.Pet­ raus­ko g.– Sa­va­no­rių pr., Aukš­tai­ čių g.–Savanorių pr. švie­so­fo­ri­nių san­kry­žų re­konst­ruk­ci­jos. Per­nai ka­pi­ta­li­nis pe­rė­jų ir švie­ so­fo­rų re­mon­tas at­lik­tas prie mo­ kyk­lų Pet­ra­šiū­nuo­se, Alek­so­te ir Sa­va­no­rių pro­spek­te.

Šiuo me­ tu se­nie­ ji švie­so­ fo­rai su­da­ ro dau­giau nei pu­sę vi­sų mies­ to švie­so­ fo­rų, ta­ čiau jų sta­ bi­liai ma­ žė­ja.

„„ Procesas: valdininkai tikina, kad švie­so­fo­rai nuo­lat at­nau­ji­na­mi tiek, kiek lei­džia biu­dže­tas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


15

Trečiadienis, vasario 15, 2012

ratai Neat­sis­pi­ria pa­gun­dai ­ iš­ban­dy­ti pir­ki­nį

Griež­ti­na­ma automobilių ­ tech­ni­nė ap­žiū­ra

Be­veik pu­sė (40 pro­c.) vai­ruo­to­jų, įsi­gi­ję nau­ją trans­por­to prie­mo­nę, bū­ti­nai iš­ban­do, ko­kį mak­si­ma­lų grei­tį ji ga­li pa­siek­ ti, nes tai ska­ti­na smal­su­mas – vai­ruo­to­jams įdo­mu, kiek grei­ čiausiai ką tik nu­pirk­tas au­to­mo­bi­lis va­žiuo­ja. Dar 43 pro­c. res­pon­den­tų mie­lai iš­ban­dy­tų grei­tį, ta­čiau juos su­lai­ko ri­zi­ ka. Au­to­gi­das.lt pa­klaus­ti, ko­kiu di­džiau­siu grei­čiu yra va­žia­vę, dau­gu­ma vai­ruo­to­jų pri­si­pa­ži­no va­žia­vę di­des­niu nei 180 km/ val. grei­čiu, o 22 pro­c. iš jų bu­vo pa­sie­kę 220 km/val. grei­tį. Mak­si­ma­liai leis­ti­nu iki 130 km/val. grei­čiu yra va­žia­vę tik 17 pro­c. vai­ruo­to­jų.

Nuo ko­vo 1-osios su­griež­ti­na­ma dy­ze­li­nius va­rik­lius tu­ rin­čių au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė ap­žiū­ra. To­kių ma­ši­nų va­ rik­lių dū­min­gu­mas bus tik­ri­na­mas tai­kant nau­ją pro­ce­ dū­rą, su­de­rin­tą su ES tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mais, ir tu­ rės ati­tik­ti sa­vo „am­žiaus gru­pei“ tai­ko­mus rei­ka­la­vi­ mus. Jie ne­bus tai­ko­mi tik mo­to­ri­nėms trans­por­to prie­ mo­nėms, pir­mą kar­tą įre­gist­ruo­toms iki 1980 m. sau­sio 1 d. Griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai bus ke­lia­mi ir bend­rai va­rik­ lio tech­ni­nei būk­lei, vi­zua­liai ap­žiū­rai, aly­vos, au­ši­ni­mo skys­čio ly­giui.

Bū­ti­na plau­ti ir sau­sin­ti Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

„Au­to­mo­bi­lį plau­ti žie­mą ne­ge­ rai“, „vis­kas už­šals“, „van­duo per šal­čius ken­kia kė­bu­lui“ – vis dar ne­mirš­ti se­ni vai­ruo­to­jų prie­ta­rai, ta­čiau eks­per­tai ti­ki­na, kad au­to­ mo­bi­lį žie­mą ne tik pa­tar­ti­na, bet ir bū­ti­na plau­ti.

Vie­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­sų pro­ jek­tų va­do­vas Ar­tū­ras Kru­ša ti­ki­ na, kad vairuotojai tokių prie­ta­rų tu­rė­tų at­si­kra­ty­ti.“ Plau­ti au­to­mo­bi­lius žie­mą nuo drus­kų rei­kia, ta­čiau pro­tin­gai. Nup­lo­vus trans­por­to prie­mo­nę pri­va­lu ją nu­sau­sin­ti; tar­pus, gu­ mas iš­pūs­ti oru; du­re­les, ba­ga­ži­nės du­re­les pa­tep­ti si­li­ko­nu, kad neuž­ šal­tų“, – aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių spe­ cia­lis­tas. Nup­lo­vus trans­por­to prie­mo­nes, eks­per­tas jas taip pat siū­lo pa­lai­ky­ ti šil­tes­nė­je pa­tal­po­je, kad iš­džiū­ tų. „Pa­tar­ti­na sės­ti į au­to­mo­bi­lį ir šiek tiek pa­va­žiuo­ti, kad ant stab­ džių trinkelių esan­ti drėg­mė ne­su­ šal­tų“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Žie­mą au­to­mo­bi­lius plau­ti ne­ są pa­vo­jin­ga, ta­čiau pa­tar­ti­na elg­ tis at­sar­giai sa­vi­tar­nos plo­vyk­lose, ku­rio­se neį­ma­no­ma gerai nu­sau­ sin­ti au­to­mo­bi­lių. Be to, au­to­mo­ bi­lius žie­mą ge­riau lai­ky­ti lau­ ke nei ga­ra­že, ku­ria­me nuo­la­ti­nė drėg­mė ga­li pa­spar­tin­ti nei­gia­mą drus­kų efek­tą.

Plau­ti au­to­mo­ bi­lius žie­mą nuo drus­kų rei­kia, ta­ čiau pro­tin­gai. Au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lai va­do­vau­ jan­tis Ra­mū­nas Leo­na­vi­čius tvir­ti­ no, kad au­to­mo­bi­lius žie­mą plau­ti sau­gu: „Jei au­to­mo­bi­lis tvar­kin­gas, nie­kas neuž­šals.“ Kai ku­rie gy­ven­to­jai ma­no ap­ sau­gan­tys sa­vo au­to­mo­bi­lius nuo drus­kų dar prieš žie­mą iš­vaš­kuo­ da­mi trans­por­to prie­mo­nės kė­bu­ lą, ta­čiau R.Leo­na­vi­čius tei­gia, kad au­to­mo­bi­lio vaš­ka­vi­mas – tik akių dū­mi­mas. „Vaš­ka­vi­mas yra vien­kar­ti­nis au­ to­mo­bi­lio nublizginimas. Vie­nin­ te­lis vaš­ka­vi­mas, ku­ris ga­li šiek tiek pa­dė­ti ap­sau­go­ti nuo drus­kų, yra sau­sas vaš­ka­vi­mas. Jis at­lie­ka­mas ran­ko­mis ir už­trun­ka apie 3–4 va­ landas“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas. KD inf.


16

Trečiadienis, vasario 15, 2012

menas ir pramogos

G.Pa­de­gi­mo gy­ve­ni­mo įžval­ – Be abe­jo, nes gim­ta­die­nis – tai praė­jęs lai­kas, neiš­si­pil­džiu­ sios sva­jo­nės, kaž­kas jau pra­ras­ to ir dar kaž­kas neat­ras­to. Apie šią pje­sę vie­nas Va­ka­rų teat­ro kri­ti­kas yra pa­sa­kęs, kad „tai fu­ga iš juo­ko ir rau­dos“, nes per gim­ta­die­nį vi­ sa­da daug ką ap­mąs­tai: ta šven­tė, šam­pa­nas, mu­zi­ka, svei­ki­ni­mai, tos klou­no ke­pu­rė­lės – tik pa­vir­ šius, po vi­su tuo ve­ria­si įvai­rios min­tys, gal­vo­ji, kas atė­jo, o kas – ne, ką pra­ra­dai, ką no­rė­tum pa­ kvies­ti, bet ne­ga­li. Ma­no bu­vi­mas Kau­no dra­mos teat­re taip pat nė­ra vien tik ro­žė­ mis klo­tas, čia gal ket­vir­tas ma­no su­grį­ži­mas, rei­kė­tų pa­skai­čiuo­ti. Aš juk šia­me teat­re bu­vau ir va­ do­vu še­še­rius me­tus, ir bu­vau iš jo dras­tiš­kai iš­spir­tas 1999 m., ir vi­ sa tai – di­džiu­lės is­to­ri­jos, kaip ir tu­ri bū­ti teat­re.

„„Bend­ra­ke­lei­viai: G.Pa­de­gi­mas, „Ste­buk­lin­go­jo Te­ne­sio“ kū­ry­bi­nė gru­pė ir sim­bo­li­nis gy­ve­ni­mo upės ne­ša­mas lai­vas. Do­na­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo nau­jau­sio­ji prem­je­ra „Ste­buk­lin­ga­sis Te­ne­sis“ neat­ si­tik­ti­nai bu­vo pri­sta­ty­ta va­sa­rio 14-ąją, Šv.Va­len­ti­no die­ną. Pa­sak Kau­no vals­ty­bi­ nio dra­mos teat­ro va­do­vo Egi­di­jaus Stan­ ci­ko, teat­ras tur­būt ir yra di­džiau­sio­ji G.Pa­ de­gi­mo mei­lė.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Ir jei­g u skai­č iuo­d a­m i Kau­n o dra­m os teat­ro dar­b uo­to­jai ne­ su­si­pai­nio­jo, tai – 28-oji G.Pa­ de­g i­m o prem­je­ra šia­m e teat­ re“, – šmaikš­ta­vo E.Stan­ci­kas. Va­di­na­si, treč­da­lis sta­ty­tų spek­ tak­lių die­nos švie­są iš­vy­do Kau­ ne. Nau­jau­sio­ji prem­je­ra uni­ka­li, nes ženk­lins re­ži­sie­riaus 60-me­ čio ju­bi­lie­jų. – Bria­n o Frie­l o „Ste­b uk­l in­ ga­sis Te­ne­sis“ pa­žy­mės gra­žų jū­sų ju­bi­lie­jų. Ko­dėl pa­si­rin­ ko­te bū­tent šią pje­sę? – Tai spek­tak­lis apie gim­ta­die­ nį. La­bai daž­nai taip jau at­si­tik­ da­vo, kad ma­no prem­je­ros ne­ty­čia pa­si­ro­dy­da­vo per ma­no gim­ta­die­ nį, tai bū­da­vo to­kia do­va­na, o šį kar­tą nu­spren­džiau ši­tą do­va­ną spe­cia­liai pa­ruoš­ti gau­sy­bei sa­ vo drau­gų, nes va­sa­rio 17 d. ma­no spek­tak­liai bus ro­do­mi Šiau­liuo­se, Vil­niu­je ir ak­to­riai, ku­rie vai­di­na ki­tuo­se mies­tuo­se, net ža­da nak­ tį su­gu­žė­ti į Kau­ną. Tai kas ge­riau ga­li bū­ti per gim­ta­die­nį nei pje­sė apie gim­ta­die­nį, kur ga­li tų vei­kė­jų lū­po­mis, per jų li­ki­mus pa­gal­vo­ti, pa­kal­bė­ti ir apie sa­vo bu­vi­mą tarp žmo­nių teat­re ir gy­ve­ni­me?

– Prieš Kau­no dra­mos teat­ rą ka­ban­tis – ore plau­kian­tis – „Ste­buk­lin­go­jo Te­ne­sio“ bu­ ta­fo­ri­nis lai­ve­lis vi­są sa­vai­tę kvie­tė mies­to gy­ven­to­jus ra­šy­ ti ant jo sa­vo trum­pus pa­mąs­ ty­mus, laiš­kus se­niai ma­ty­tam bi­čiu­liui. Ant lai­ve­lio laiš­ke­ lį pa­ra­šė­te ir jūs: „Din­gęs me­ tų ver­pe­te, at­si­liepk.“ – Tuo­se žo­džiuo­se – pir­mo­ji mo­kyk­ la, pir­mos ke­tu­rios kla­sės, nuo­sta­ bus mo­ky­to­jas Jur­gis Ka­lė­da, daug kla­sės drau­gų, tarp jų – ir žy­dų tau­ ty­bės: dvi Ra­jos, Ša­ja, bet vi­si jie kaž­kur din­go. Ir jei­gu jie ka­da nors kaž­kur... Kiek­vie­nu gy­ve­ni­mo pe­rio­ du ran­di drau­gų, bet taip pat kaž­ ku­rie drau­gai dings­ta – gal dėl ta­vo kal­tės, gal dėl li­ki­mo, gy­ve­ni­mo vin­ gių: kiek­vie­nas drau­go at­ra­di­mas yra nuo­sta­bus, bet pra­ra­di­mas vi­ sa­da yra skau­des­nis. Tar­kim, ma­no stu­di­jų drau­gai: stu­di­ja­vau Mask­ vo­je, o ma­no nuo­sta­bus tų lai­kų drau­gas Na­zi­mas gy­ve­na Taš­ken­ te. Anks­čiau jis ne kar­tą bu­vo Lie­ tu­vo­je, fil­ma­vo fil­mą ir aš pas jį fil­ ma­vau­si, bet da­bar jis man pa­sa­kė: „Man pa­tek­ti į Sau­do Ara­bi­ją ir Pa­ kis­ta­ną daug leng­viau nei į Lie­tu­vą, de­ja.“ Jis fil­muo­ja ani­ma­ci­nius fil­ mus pa­gal Ko­ra­ną, ne taip se­niai su juo su­si­ti­ko­me Bra­tis­la­vo­je, nes at­ vyk­ti į Lie­tu­vą jam be­veik ne­rea­lu.

– Tai­gi tas me­tų ver­pe­tas – jū­ sų drau­gai? – Taip, be abe­jo. Gal­vo­ju ir apie sa­vo kal­tes, pra­ra­di­mus, ta­čiau nuo­sta­bu, kad dar vis at­si­ran­da ir nau­jų drau­gų. Pa­vyz­džiui, fo­tog­ra­ fas Do­na­tas Stan­ke­vi­čius, pa­da­ręs įdo­mią ma­no de­gan­čio­jo nuo­trau­ ką, taip pat ir fo­tog­ra­fi­jas spek­tak­ liui. Ar­ba – Rai­mun­das Mar­tin­kė­ nas, šio spek­tak­lio kom­po­zi­to­rius: prieš dvy­li­ka me­tų jis skam­bi­ no spek­tak­ly­je „Meist­riš­ku­mo pa­ mo­ka“ , be­je, ir da­bar ro­do­ma­me. Tuo­met jis bu­vo pia­nis­tas, da­bar – jau bai­gęs ir kom­po­zi­ci­jos stu­ di­jas. Ar­ba – Ine­sa Pa­liu­ly­tė, ku­ ri vai­di­na ma­no spek­tak­liuo­se se­ niai, se­niai, vai­di­no net ir „Mū­sų mies­te­ly­je“, ar­ba Hen­ri­kas Sa­vic­ kis, ku­ris, man va­do­vau­jant, atė­jo į teat­rą. Ar­ba Gied­rė Ra­ma­naus­kai­ tė, Ug­nė Žir­gu­lė, jos – bu­vu­sios ma­ no stu­den­tės. Tai­gi ap­link – ma­no

drau­gai. Vi­siems ma­no drau­gams tie žo­džiai ir skir­ti.

Ne­rei­kia bū­ti šven­ tuo­ju, kad plauk­da­ mas gy­ve­ni­mo upe at­pa­žin­tu­mei tas ste­ buk­lin­gas aki­mir­ kas, ku­rių kiek­vie­ nam iš mū­sų li­ki­mas at­sei­kė­ja ap­sčiai. – Pris­ta­tant spek­tak­lį, ku­ris bus apie gim­ta­die­nį, su dai­no­ mis ir mu­zi­ka, vi­si ne­ju­čia ti­ ki­si links­my­bių ir leng­vu­mo, ta­čiau iš ma­ty­tos vai­di­ni­mo iš­trau­kos, re­gis, kaps­to­ma ir skau­dan­ti žaiz­da?

– Nuos­kau­d ų šir­dy­je dėl to ne­lai­ko­te? – Vi­sa­da esu už su­si­tai­ky­mą, bend­ru­mą ir sten­giuo­si tai ak­cen­ tuo­ti. Šia­me spek­tak­ly­je taip pat to yra: nors žmo­nės ir žei­džia vie­ nas ki­tą, nors tarp jų yra daug vi­ sa ko įvy­kę, le­mia­mu mo­men­tu jie vis tiek sten­gia­si ir ban­do ras­ti tą so­li­da­ru­mą, su­vo­ki­mą, nes kaip in­dai sa­ko: „Vi­sa yra vie­na.“ Nes nors ir ko­kie mes esa­me skir­tin­gi, vi­si mes – mir­tin­gi, pa­žei­džia­mi ir ne­ma­to­mais ry­šiais su­si­ję su dau­ gy­be žmo­nių. Ma­no gal­va, re­ži­sū­ra – tai ne tik spek­tak­lio pa­sta­ty­mas, re­ži­sie­rius yra at­sa­kin­gas, kad pa­sė­ta dva­si­nė struk­tū­ra tęs­tų­si ir už teat­ro ri­bų, kad spek­tak­liai tu­rė­tų kvė­pa­vi­mą, kad ne­bū­tų vie­na­die­niai. – Kaip le­gen­d i­n is „Mū­s ų mies­te­lis“, ku­rį ma­tė ne vie­ na kar­ta. – Be­je, tai yra ta pa­ti te­ma – lai­ ko ir žmo­gaus, man ji la­bai svar­ bi, nes lai­kas tur­būt ne­gai­les­tin­ giau­sias mū­sų tei­sė­jas ir bu­de­lis, ir iš­ga­ny­to­jas. Jo neap­gau­si, ne­pa­ sis­ko­lin­si, ne­pa­bėg­si, ne­pa­sis­lėp­ si nuo jo, o ta dra­ma­tiš­ka akis­ta­ta ne­re­tai bū­na ir tra­gi­ko­miš­ka: kaip mes to lai­ko aki­vaiz­do­je el­gia­mės, ką jis da­ro su mu­mis, kas at­si­tin­

„„Akcentai: dar repetuojamame pagal B.Frielo pjesę sukurtame spektaklyje ryškus airiško gyvenimo atspindžiai.


17

Trečiadienis, vasario 15, 2012

menas ir pramogos

­gos – pje­sės vei­kė­jų lū­po­mis Gar­sus Ai­ri­jos bal­sas

Lai­mės ir ro­jaus pa­ža­das

„„Ra­šy­to­jas, dra­ma­tur­gas Bria­nas

„„B.Frie­lo pje­sės yra griež­tai ai­riš­kos,

Frie­las (gim. 1929 m. sau­sio 9 d.) va­ di­na­mas ge­riau­siu šių lai­kų ang­liš­kai ra­šan­čiu dra­ma­tur­gu, ai­rių Če­cho­vu ir Ai­ri­jos bal­su. Ir ne vel­tui – B.Frie­las pel­nė tarp­tau­ti­nę šlo­vę sa­vo pje­sė­ mis „Fi­la­del­fi­ja, aš atei­nu“ (Phi­la­delp­ hia, He­re I Co­me, 1964) ir „Lug­na­za­do šven­tės šo­kiai“ (Dan­cing At Lugh­na­sa, 1990), 9-aja­me de­šimt­me­ty­je pa­ra­šė ke­le­tą An­to­no Če­cho­vo adap­ta­ci­jų.

jos daž­niau­siai at­spin­di so­cia­li­nį ir po­ li­ti­nį Ai­ri­jos gy­ve­ni­mą, ai­riš­ką bū­dą, šei­mos ry­šius, is­to­ri­ją ir tau­ti­nę ta­pa­ ty­bę. Jo dra­ma­tur­gi­ja taip pat yra iš­ skir­ti­nė to­dėl, kad mu­zi­ka čia tu­ri itin di­de­lį vaid­me­nį – dai­nų teks­tų nuo­ tru­pos, ai­riš­ko folk­lo­ro me­lo­di­jos čia daž­nai at­sto­ja dia­lo­gą. Ne­pai­sant ga­ na nos­tal­giš­kos jo pje­sių at­mos­fe­ros, jos vi­suo­met kal­ba apie vil­tį, ti­kė­ji­mą ir lai­mės paieš­kas.

„„B.Frie­las su­kū­rė dau­giau nei 30 pje­

sių, ku­rių gau­sy­bė yra sta­to­mos ir di­ džio­jo­je Brod­vė­jaus sce­no­je, o „Lug­ na­za­do šven­tės šo­kiai“ ta­po di­de­lio pa­si­se­ki­mo su­lau­ku­sia Ho­li­vu­do ki­ no juos­ta, ku­rio­je pa­grin­di­nį vaid­me­ nį at­lie­ka Me­ryl Streep. 1990 m. už šią pje­sę B.Frie­las lai­mė­jo pres­ti­ži­nį „To­ ny“ ap­do­va­no­ji­mą.

ka – tai ma­ne la­biau­siai jau­di­nan­ ti te­ma. – Ant pro­gra­mė­lės la­bai gra­žiai (ir ka­lig­ra­fi­niu, ir pra­smi­niu po­žiū­riu) už­ra­šė­te: „Ne­rei­kia bū­ti šven­tuo­ju, kad plauk­da­ mas gy­ve­ni­mo upe at­pa­žin­tu­ mei tas ste­buk­lin­gas aki­mir­ kas, ku­rių kiek­vie­nam iš mū­sų li­ki­mas at­sei­kė­ja ap­sčiai.“ – Taip, nes gy­ve­ni­mas yra ne­pap­ ras­tai įdo­mus, ne­ti­kė­tas, ver­dan­ tis, ir la­bai pri­klau­so, ar mū­sų akys dar yra ne­pra­ra­du­sios spal­vų, ar jau ap­neš­tos pil­ku­ma: ar per tas kas­die­ny­bės dul­kes dar su­ge­ba­me įžvelg­ti sa­vy­je ir ki­tuo­se tą šven­ tą ki­birkš­tį, nes vi­si mes esa­me pa­ šauk­ti kū­ry­bai, iš­si­pil­dy­mui, pa­ da­ry­ti šį pa­sau­lį ge­res­nį, gra­žes­nį, kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me šią ga­ li­my­bę, de­ja, ne vi­si ją pa­nau­do­ja­ me, o kad ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti, rei­ kia ko­vo­ti su ap­lin­ky­bė­mis, ku­rios jo­kio­je san­tvar­ko­je nė­ra žmo­gui pa­lan­kios, bet rei­kia ne­pa­si­duo­ti. kas: prem­je­ra „Ste­buk­lin­ga­sis Te­ne­sis“. kur: Kau­no vals­ty­bi­nia­me dra­mos teat­re, Rū­tos sa­lė­je. kada: va­sa­rio 17, 18 ir 19 d.

„„Dėl mei­lės Ai­ri­jai dra­ma­tur­gas at­

si­sa­kė ga­li­my­bės kur­ti JAV. Jis pa­si­ trau­kė gy­ven­ti į nuo­ša­lią pro­vin­ci­ją – Do­ne­ga­lo gra­fys­tę. 1954 m. ve­dė Aną Mor­ri­son, su ku­ria turi ke­tu­rias duk­ te­ris ir vie­ną sū­nų. Kuk­lus, už­da­ras, žais­min­gas ir skep­tiš­kas, jis re­tai ka­ da kal­ba apie sa­ve, o jei ir pa­sa­ko­ja,

tai glaus­tai. „Aš esu ve­dęs, tu­riu pen­ kis vai­kus, gy­ve­nu kai­me, per daug rū­kau, tru­pu­tį žve­jo­ju, daug skai­tau ir daug jau­di­nuo­si. Įsi­ve­liu į at­si­tik­ti­ nius rei­ka­lus ir vi­suo­met to gai­liuo­si. Ti­kiuo­si, kad iki sa­vo mir­ties iš­siug­ dy­siu to­kią re­li­gi­ją, fi­lo­so­fi­ją ir po­žiū­ rį į gy­ve­ni­mą, dėl ku­rių gy­ve­ni­mo pa­bai­ga tap­tų ne to­kia bau­gi, ko­kia ji man at­ro­do da­bar“, – sa­ko jis.

„Ste­buk­l in­ga­sis Te­ne­sis“ bu­vo pa­ ra­šy­tas 1993-iai­siais. Trys su­tuok­t i­ nių po­ros at­vyks­ta į Do­ne­ga­lą švęs­ ti drau­go gim­ta­die­nio ir ap­si­lan­ky­ti pa­slap­tin­go­je, mis­ti­nė­je sa­lo­je Ei­lian

Driech­ta (ai­rių k. – Ki­to­niš­ku­mo, Pas­ lap­ties sa­la). Drau­gai pa­sa­ko­ja is­to­ri­ jas, taip ke­liau­da­mi lai­ku. Akis­ta­ta su lai­ku ir pa­čiais sa­vi­mi at­sklei­džia ki­ to­kio gy­ve­ni­mo, lai­mės il­ge­sį.

„„Kaip ir bet ku­ri ki­ta B.Frie­lo pje­sė,

„Ste­buk­lin­ga­sis Te­ne­sis“ la­bai mu­zi­ ka­lus – pje­sė­je ap­stu dai­nų: sak­ra­lių ir švent­va­giš­kų, džiaugs­min­gų ir nos­ tal­giš­kų, ku­rios at­spin­di tiek gi­liau­sias per­so­na­žų min­tis, tiek išo­ri­nį džiu­ge­ sį. Pje­sės pa­va­di­ni­mas ki­lo iš dai­nos „Ten prie švend­ry­no“, ku­rios teks­te Te­ne­sis sim­bo­li­zuo­ja lai­mės ir ro­jaus pa­ža­dą.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą... Anastasija iš protėvių paveldėjo neįprastą galią gydyti žmones. Suprasdama, kad tokiais gebėjimais neapdovanotam žaviam rašytojui gali būti sunku su tuo susitaikyti, ji nuslepia tiesą. Tačiau ar ilgam?

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

Lai­kas tur­būt ne­ gai­les­tin­ giau­sias mū­sų tei­ sė­jas ir bu­ de­lis, ir iš­ ga­ny­to­jas.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 21 d.


18 2

trečiaDIENIS, vasario 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda��������������������������������������������������� 19 Perka� �����������������������������������������������������19, 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������ 20, 21 Pamesta������������������������������������������������������ 19 Atsiliepkite!� ��������������������������������������������� 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) UAB „Solotransa“ reikalingi vairuotojaiekspeditoriai (CE kat.) dirbti Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

912147

Bendrovei reikalingas sargas, darbas kas ketvirtą naktį. Pirmenybė teikiama studentams. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti darbas@sabina.lt. 912402

Darbai Tesco sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 911771

Dirbti Europoje reikalingi patyrę autovežių vairuotojai. Tel. 8 600 30 003.

910535

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903352

Kepyklai Panemunėje reikalinga gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Pageidaujama darbo patirtis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 912313

Natūralios medicinos centras siūlo konsultanto darbą BMP gydytojui (-ai), terapeutui (-ei), galinčiam dirbti ir išvykose. Būtina galiojanti licencija ir natūraliosios medicinos žinios. Tel. 8 615 57 085, e. paštas vio777la@hotmail.com. 911750

Nuolat pervežti Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) reikalingos transporto įmonės, turinčios gilaus šaldymo (–18°C) transportą nuo 18 pll, 21 pll, 36 pll. Kreiptis tel. 8 656 29 160, 8 698 71 720. 912708

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalingos (-i) pardavėjos (-ai). Tel. 8 673 12 489. 911789

REIKALINGA kebabų gamintoja-pardavėja. Darbo pobūdis: kebabų gaminimas ir pardavimas. Pageidautina patirtis kebabų gaminimo srityje, mokėjimas dirbti kasos aparatu. Darbas prekybos miestelyje „Urmas“. Tel. 8 687 41 145, e. paštas jugeva@yahoo.com. 912957

Reikalingas mėsos iškapotojas-išpjaustytojas. Tel. 8 648 86 930, 8 603 55 453.

912748

Reikalingas vairuotojas, turintis C kategoriją, patirties, dirbti Lietuvoje (išvežioti produkciją po parduotuves). Kontaktinis tel. 8 656 99 307. 912294

Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius dirbti tris dienas per savaitę. Pageidaujama pensinio amžiaus. Tel. 8 686 27 260. 913037

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 912891

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895117

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai dirbti maršrutais Lietuva–Europa; Europa–Rusija. Būtina darbo patirtis. Tel. (8 37) 362 094, 8 685 77 899.

912515

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392.

913121

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657. 913112

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 912692

UAB „Transmiva“ reikalingi automobilių šaltkalviai ir mechanikas. Būtina ne mažesnė kaip 1 m. patirtis. Tel. (8 37) 441 155, 8 676 23 380, 8 676 23 382. 909193

UAB „Švaros biuras“ ieško valytojų (visai darbo dienai) Kauno sporto klube „Impuls“, Baltų pr. Kreiptis tel. 8 650 91 992. E. p. info@svarosbiuras.lt. 912663

Viešbučio, esančio už 9-ojo forto, ūkio skyriui reikalingi darbuotojai, mokantys dirbti įvairius darbus. Pageidautina mokėti virinti elektra. Tel. 377 619. 912902

Viešbučiui reikalinga (-as) viešbučio koordinatorė (-ius). Darbo pobūdis: apgyvendinimo paslaugų koordinavimas; rezervacijų vykdymas; konferencijų organizavimas ir ruoša. Darbo patirtis būtina. Tel. 8 656 39 311.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 909892

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 899177

Prisirašiusiesiems klinikoje „Neuromeda“ – nemokamos paslaugos: šeimos gydytojo konsultacija, kraujo tyrimai, elektrokardiograma, visos nemokamos valstybinės sveikatos patikrų programos, skiepai vaikams, vaistų injekcijos, siuntimai. Tvirtovės al. 90A, Kaunas. Tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromedicina.lt. 907618

911859

Ieško darbo Slaugyčiau neįgalią moterį darbo dienomis, galiu dirbti ir naktį. Siūlyti Dainavos ir ir gretimuose mikrorajonuose. Tel. 8 676 95 319.

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 899190

912644

Automobilininkams

Paslaugos Medikų „Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 906236

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 908740

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884760

907102

Kojų venų tyrimas „Venoscan“ aparatu. „Venotrain“ kompresinės kojinės. Individualus parinkimas. M.Daukšos g. 29, Kaunas. Registracija tel. 204 337. 912050

912822

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 912880

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 910447

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 912418

Televizorių (plazminių, LCD, kineskopinių), garso ir vaizdo buitinės technikos remontas. Statybininkų g. 7A, tel. 8 614 22 333, 8 683 33 229. www.RAPASLAUGA.lt. 911972

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893993

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 908245

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 910498

Statybos, remonto

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901164

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287–316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu. 907935

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894358

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt. 911184

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 904605

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903899

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 908597

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 906907

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

906378

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 912190

906785

912575

Buitinės technikos remonto

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906121

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 911893

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 908477

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

912486

912636

877270

912493

905953

„Biofirst“ klinikoje vasario mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele ,,Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA akušerės-GINEKOLOGĖS konsultacijoms su echoskopijomis! Gyd. ginekologė Onutė Černiauskaitė konsultuoja ir gydo nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones (mergaites, paaugles ir suaugusias). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atlieka vidaus remonto ir smulkius apdailos darbus. Tel. 8 685 65 072.

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200. 912037

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 909289

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 908757

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 899026

Apdailos darbai. Dažymas, gipso montavimas, meninis sienų dekoravimas. www.remontai.lt. Tel. 8 603 98 713. 911714

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą. Atnaujiname medinius laiptus, palanges, duris, dedame grindis. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 638 92 411. 912142

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 911925

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu kampus, klijuoju kamštinę dangą. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 911271

Jums prieinamomis kainomis glaistome, dažome, dedame dekoratyvinį tinką, klojame laminatą, dedame plyteles, kalame dailylentes. Tel. 8 645 42 926. 912951

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

904794

900901

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

904562

912437

Nukelta į 19 p.


19 3

trečiaDIENIS, vasario 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297. 910095

Klijuoju plyteles, lyginu sienas. Tel. 8 688 84 414, (8 37) 421 177.

912882

Kokybiškam laiptinių remontui – nuolaidų metas. Dirbame profesionaliai. Turime didelę patirtį, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 906199

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 912913

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

906074

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 912914

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 912520

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val. 909222

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 671 20 013, 440 922. 912569

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 908992

Siuvėjų Siuvu, persiuvu ir taisau kailinius ir odines striukes. Keičiu pamušalus, užtrauktukus, perdažau odines striukes. Tel. 314 705, 8 608 23 652, 8 670 34 414. 912831

Šventėms Šventėms ir laisvalaikio kelionėms – 16 vietų „MB“ mikroautobusai. Vežame žmonių grupes Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19 930; dainius@autominute.lt. 907163

912175

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 910261

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877908

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų. Garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 906737

Stogų remontas, pastatų šiltinimas, apdailos darbai. Prekyba rulonine stogų danga, betono gaminiais. AUTOKRANO nuoma. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 907881

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 908890

Vidaus įrangos Iš sausos ąžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 909570

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906452

Baldžių

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ,,ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906809

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 910071

Sniego valymas ir išvežimas Kaune ir Kauno rajone visą parą. UAB „Aplinkos darbai”, tel. 8 655 55 800, 8 655 55 644. 895799

910437

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 909083

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 909679

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907064

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910117

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo III a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Panemunėje, Plento g. (5 a. plyt. namo V a., b. pl. 52 kv. m, 1991 m. statybos, renovuotas stogas). Kaina 78 000 Lt. Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. Iš dalies įrengtą naujos statybos namą Girionyse, SB „Monolitas“, 6 a žemės. Tel. 8 687 708 27. KNTPA. 3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 29 kv. m, balkonas, plastikiniai langai). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo VI a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo III a., pakeistas namo stogas, vamzdynas). Kaina 60 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. karkasinį medinį namą su mansarda Aleksote, Griškabūdžio g. (1987 m., bendr. pl. 68,51 kv. m, 9,79 a žemės, sandėlis 70 kv. m), visos miesto komunikacijos. Kaina 220 000 Lt. Tel. 8 687 58 704. 911712

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 803791

Parduodamas pigus 3 k. butas Kauno centre (66 kv. m, 4/3 a., mūriniame name). Kreiptis tel. 8 682 68 375. 912944

Parduodu 6 a sklypą Kaune, Aleksote. Yra miesto komunikacijos, asfaltuotas kelias. Kaina 97 000 Lt. Tel. 8 653 48 928. 911093

Parduodu atskirą pastatą – boilerinę Bajorų g., Vilijampolėje (1,35 a). Galima rekonstrukcija. Kaina 16 000 Lt. Tel. 8 675 03 868. 912936

Skubiai ir pigiai bendrabučio tipo dviejų kambarių butą V.Krėvės pr. (5/5 a., bendr. pl. 37 kv. m). Tel. 8 624 34 099. 912225

Skubiai, nebrangiai parduodamas prekybinis kioskas (geros būklės) Aleksoto turgavietėje. Tel. 8 651 36 591. 908098

Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983. 908977

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821448

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 911638

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 911907

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 907006

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909034

Atvešime per 12 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 907759

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5/4 a., plytinis, b. pl. 54 kv. m, plast. langai, tvarkingas). Kaina 76 000 Lt. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Atvežame miškavežiu malkų (3 m ilgio, beržas, juodalksnis, ąžuolas). Mažiausias kiekis – 18 metrų. Tel. 8 617 15 896.

913072

Naujos statybos kotedžą Mastaičiuose, Samanų g. (b. pl. 96 kv. m, 4 a žemės, per du aukštus, geras išplanavimas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Raudondvario pl. (4 a. plytinio namo II a., b. pl. 41 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, tvarkingas). Kaina 95 000 Lt. Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (12 a. mūrinio namo II a., b. pl. 64 kv. m, tvarkingas, pakeistas vamzdynas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 913071

Nekilnojamasis turtas kitose vietose KĖDAINIUOSE parduodamos komercinės paskirties patalpos (33 kv. m, 5 a. blokinio namo I a.). Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 615 53 712. 912723

Buitinė technika BUITEX AKCIJA visai buitinei technikai – NUOLAIDOS IKI 30 %. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 250 Lt. Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 910127

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908181

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 906762

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902813

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902749

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902878

909787

2 kambarių butą Birželio 23-iosios g. (5 a. namo 4 a., plastikiniai langai, šarvo durys, vidinis, pakeisti vamzdynai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Patalpas Kaišiadorių g., A.Šančiuose (2 a. medinio pastato I a., b. pl. 207 kv. m, 6 kabinetai, suremontuotos). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Perka

902622

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

913070

Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a. blokinis, b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, puiki vieta, 9 a, šildomas kietuoju kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

parduoda

910906

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

906437

910952

905846

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

Vieną kambarį bendrabutyje R.Kalantos g. (keturių aukštų plytinio namo III a., bendr. pl. 21 kv. m, suremontuotas, patogumai bendri). Kaina 16 000 Lt. Tel. 8 676 27 519, 8 674 13 403.

908282

907566

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 arba 8 erdmetrius). Tel. 8 682 86 242. 908828

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 911100

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 903386

Parduodamas BUAB „Avertė“ ilgalaikis ir trumpalaikis kilnojamasis turtas, debitoriniai įsiskolinimai, prekės, atsargos (stelažų, šaldymo įrangos, elektros instaliacijos ir kt. detalės). Pradinė atsargų ir prekių pardavimo kaina 162 000 Lt. Kito turto kaina – pagal sąrašą. Informaciją apie turto pardavimo sąlygas ir kainas teikia administratorius tel. 8 620 56 879, e. paštas agiedriui@yahoo.com. 904710

Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 911514

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 908118

Pamesta Dingusius UAB „KOSMELITA“ pinigų priėmimo kvitus nuo ACC 042741 iki ACC 042750 laikyti negaliojančiais. 912508

Pamestą policijos rėmėjo pažymėjimą, išduotą Mantvydui Penkauskui, laikyti negaliojančiu. 912877

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902685

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903008

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903069

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903945

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 912194

Automobilių supirkimas. Įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 906046

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907592

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890179

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 905182

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 905169

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 912180

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, vasario 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905853

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600. 910342

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910297

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 906360

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 905199

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890125

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Gali būti bendrabutis. Tel. 395 097, 8 676 22 528. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 300 914, 8 600 27 072 . Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune. Tel. 308 866, 8 614 21 015. 912246

Kiti

Paskolos

Nuomoja Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas, išnuomojamas 29 kv. m kioskas su vandeniu, tualetu ir interneto ryšiu. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 901403

Išsinuomoja Tvarkinga pora norėtų išsinuomoti vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 603 47 513. 912269

Gabenimai

Įvairūs

901185

Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 29, Kaunas) 2012 m. kovo 1 d. 9 val. bus nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo SB „Vanagynė“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, unik. Nr. 440-1840-5428, plane pažymėtą 1B1p; administracinio pastato pagalbinį pastatą priestatą 1b1p, bei pagalbinį pastatą ūkio pastatą 3I1p, unikalus Nr. 4400-1840-5444, esančius SB „Vanagynė“, Kauno r., įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Siūlome suinteresuotiems asmenims ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paskelbimo dienos kreiptis su pareiškimu į teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese.

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907714

Vežame žmones, įvairius siuntinius, automobilius iš/į Angliją. Tel. 8 673 27 242, e. paštas keliones.keliones@gmail.com.

911082

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899366

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Dviejų kambarių butą Kovo 11-osios g., prie PC IKI (5/1 a. blokiniame name, tvarkingas, su baldais). Pigus išlaikymas. Kaina 280– 330 Lt + mokesčiai. Tel. 8 678 25 837.

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

907727

912568

912956

905112

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905033

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905012

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906186

912566

Nuomoja

912690

912873

UAB „Petpaka“ (įm. k. 134059355) keičia pavadinimą į UAB „Paka“.

905053

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Teismo informacija

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Pamesta piniginė su dokumentais: UAB „Kvintencija“ darbo pažymėjimas, ginklo leidimo pažymėjimas, apsaugos baigimo pažymėjimas, priklausančiais Deividui Baužiui.

Pranešame, kad likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Dolminta“ (į. k. 135501723, PVM kodas LT355017219, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 61, Registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas).

897034

Kiti Aš, Aidas Trepkus, atsiprašau STASIO BAKO už padarytus nuostolius.

913167

BUAB „Liepalotas“ vykdo naudotos medžio pjuvenų džiovinimo, granuliavimo linijos ir kito turto pardavimo aukcioną. Pradinė pardavimo kaina 20 000 Lt. Aukcionas vyks 2012 02 27 10 val. R.Kalantos g. 49–305, Kaunas. Informacija teikiama tel. 8 685 39 553, e. paštas e.koch@takas.lt. 912601

Nukelta į 21 p.


213

trečiaDIENIS, vasario 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kiti

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Parduodamas bankrutavusios UAB „ML Transporte“ ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei reikalavimo teisės pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure (Jonavos g. 16A, Kaune). Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 686 32 435, faksas (8 37) 308 948, www.adminbiuras.lt, e. paštu biuras@adminbiuras.lt.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuos-

tabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

908058

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo

Pramogos Vasario 28 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje „MUZIKINIS VAKARAS SU AKTORIAIS“. Dalyvauja: R.KAZLAS, V.KOCHANSKYTĖ, R.PREIKŠAITĖ, A.KELPŠA. Bilietai parduodami: Kauno filharmonijos kasoje, tel. 200 478; kioske (S.Daukanto g. 17); „Girstupio“ turgaus spaudos kioske; bilietai.lt.

912901

Informuojame, kad BUAB „Aritėja“ administratorius skelbia trumpalaikio turto komplekso – 15693 vnt. kilimų, bendras plotas 26782,15 kv. m, esančių Terminalo g. 10, Biruliškių k., Kauno r. sav. varžytines. Parduodamo turto komplekso apžiūros vieta ir laikas – iš anksto susitarus. Pirmųjų varžytinių data – 2012 m. kovo 19 d. 10 val., antrųjų – 2012 m. balandžio 3 d. Pradinė pardavimo kaina pirmosiose varžytinėse – 1.204.000,00 Lt, antrosiose – 963200,00 Lt. Varžytinių dalyvio mokestis – 100 Lt. BUAB „Aritėja“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT914010042502369824, AB DNB bankas. Varžytinių vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro buveinė, Jonavos g. 16A, Kaunas. Varžytinių dalyvių registravimo pradžia ir pabaiga: 9.30 – 9.50 val. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, faksas (8 37) 308 948, e. paštas biuras@adminbiuras.lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

911137

Šokiai Šokių klubas „Viena linija“ kviečia šokti linijinius šokius! Čia poros nereikia! Linksmi ir nesudėtingi šokiai pakelia nuotaiką ir suteikia energijos! Pradedame nuo vasario 23 dienos ir iki vasaros išmokstame smagius merenga, cumbia, salsa, mambo, čia čia, rumba šokius. Pradedančiųjų grupės Centre, Vilijampolėje ir Aleksote. Registracija tel. 8 615 93 665, 240 633. www.line-dance.lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

vertų įspūdžių.

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė-2012“ Lampėdžiuose. Žygio startas vasario 18 d. (šeštadienį) 11–13 val. Lampėdžiuose, aikštelėje prie galinės maršrutinio autobuso stotelės. Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. Esant nepalankioms oro sąlygoms, žygis gali neįvykti. 913187

Programą rasite www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

912386

Kviečia

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn.

Įsigykite dabar už mažesnę kainą! Malta – nuo 843 Lt (asm.), Kipras – nuo 941 Lt (asm.), Maljorka – nuo 812 Lt (asm.), Alikantė – nuo 818 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 917 Lt (asm.), Koso sala – nuo 743 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

912916

informuoja

NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! Va­sa­rio 17 d. 12 val. „Mū­sų odi­sė­jos” gi­dų kur­sų ab­sol­ven­tai ves ne­mo­ka­mą eks­kur­ si­ją po Kau­no se­na­mies­tį. Ne­pra­leis­ki­te pro­gos dau­giau su­ži­no­ti apie Kau­no mies­ to var­do kil­mę, pi­lies sta­ty­bos is­to­ri­ją, Ro­tu­ šės aikš­tė­je bu­vu­sias vaš­ko ly­dy­mo kros­nis ir kt. Ren­ka­mės prie Kau­no pi­lies. In­for­ma­ ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­nas. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt. MAŽASIS LEKTORIUMAS Dujotiekio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Vasario 17 d. 17 val. – paskaita-susitikimas su žolininke iš Latvijos Ilze Jansone. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Vasario 15 d. 18 val. – paskaita ŽALIAS MAISTAS: FERMENTŲ REIKŠMĖ, AUTOLIZĖ. Lektorius Aleksandras Žarskus. Vasario 18 d. 16 val. – paskaita PRIEVARTINIS VIRSMAS ARBA NETEKTIES IŠGYVENIMAS. Lektorius Aleksandras Žarskus. 18 val. – paskaita SAVIVALDA, SAVITVARKA IR KITOS NUODĖMĖS. Susitikimas su žurnaliste Audrone Vaitkute. NEMOKAMŲ PASKAITŲ CIKLAS Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja kvie­čia moks­lei­vius ir jų tė­ve­lius į ne­mo­ka­mų pa­ skai­tų cik­lą, skirtą su­si­pa­žin­ti su TURIZMO IR SPORTO VADYBOS pro­gra­ma. Tai ga­li­ my­bė su­ži­no­ti įdo­mių fak­tų apie tu­riz­mo ir spor­to va­dy­bos sri­tį, pa­si­tar­ti su dės­ty­to­jais apie stu­di­jas bei kar­je­rą. Va­sa­rio 18 d. 11 val. – pa­skai­ta „Eko­no­mi­ka yra ne vien te­ori­ja”(lek­to­rius dr. doc.V.Lie­ sio­nis). Va­sa­rio 25 d. 11 val. – pa­skai­ta „Va­dy­bi­nin­ ko eti­ke­tas tarp­tau­ti­nio pro­to­ko­lo as­pek­ tu”(lek­to­rius dr. doc. V.Mi­se­vi­čius). Ko­vo 3 d. 11 val. – pa­skai­ta „Spor­to ren­ gi­nių va­dy­bos ypa­tu­mai” (lek­to­rius M.Go­ bi­kas). Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja www.lkka.lt/ add. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 201 476. Se­mi­na­rai vyks Kau­ne, Spor­to g. 6, LKKA cen­tri­nių rū­mų II aukš­te, 232 au­di­to­ri­jo­je. KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Tęsiamas projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui palankios aplinkos kūrimas Kauno apskrityje“ įgyvendinamas

O2

PASIKALBĖKIME Mes, anoniminiai narkomanai, norime pasidalyti patirtimi, kaip mums pavyko gyventi be narkotikų. Visa tai – atvirame susirinkime, kuris vyks vasario 15 d. 18.30 val. Vilniaus g. 7, III a. (įėjimas iš kiemo pusės). Tel. 8 633 22 272; www.lietuvos-na.lt.

O3

2 Lt/min.

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 907977

informuoja LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS KRUONIO MIŠKE Vasario 15 d. kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą Kruonio miške. 17 val. – šv. Mišias Kruonio bažnyčioje aukos Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. 18 val. – iš Kruonio miestelio aikštės į mišką, kur užkasti 1946 02 15 naktį žuvę trys Lietuvos partizanai, pajudės iškilminga eisena su vėliavomis, deglais, žvakėmis ir gėlėmis. Miške: degantys laužai, vėliavos pakėlimas, saliutas ir ,,Tautiška giesmė”; kalbės Kaišiadorių rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo atstovai; bus skaitoma poezija, giedama ir dainuojama; kareiviška košė ir arbata. Renginyje dalyvaus: Kaišiadorių rajono moksleiviai ir Kauno apskrities kudirkaičiai, Jūrų skautai, visuomeninė organizacija „Vanagas”, Jaunieji Lietuvos patriotai, Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo II rinktinės jaunieji šauliai, choras „Margiris”, Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Praviena” ir kiti kolektyvai. Prašom nepamiršti šiltai apsirengti ir apsiauti, pasiimti žvakučių, deglų, vėliavų ar vėliavėlių. Pasiteirauti tel. (8 346) 47 373, 8 682 65 678, 8 615 29 907. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Kaišiadorių vyskupijos kurija, Kruonio kultūros centras, Kruonio gimnazija

Toliau tęsiamas projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui palankios aplinkos kūrimas Kauno apskrityje“ įgyvendinimas, kurio tikslas yra skatinti šeimai palankių darbo vietų kūrimą, didinti vaikų, neįgalių ir ligotų asmenų priežiūros paslaugų prieinamumą ir lankstumą bei padėti darbingiems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projektą vykdo viešoji įstaiga „Privati slaugos tarnyba“ kartu su partneriais Kauno apskrities moterų krizių centru ir Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija. Džiaugiamės išgirdę vis daugiau malonių atgarsių iš buvusių projekto dalyvių. Dalyviai teigia, jog gavo labai didelę pagalbą dalyvaudami projekte ir tikisi projekto pratęsimo. Artėjant gražiausioms metų šventėms sulaukėme malonios staigmenos. Viena buvusi projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui palankios aplinkos kūrimas Kauno apskrityje“ dalyvė, projekto metu įsidarbinusi privačiame vaikų darželyje, pasiūlė vaikučiams, kurių tėveliai lankosi Kauno apskrities krizių centre ir dalyvauja projekte, gauti dovanėles, skirtas vaikučiams ugdyti. Renginio idėja – mokyti vaikučius dalytis. Ši maloni staigmena labai nudžiugino projekto šeimas ir mažuosius vaikučius. Darželio vaikučiai, atvykę į Kauno apskrities moterų krizių centrą su auklėtojomis ir tėveliais, padainavo kelias daineles ir išdalijo pačių vaikučių supakuotas dovanėles, kuriomis labai apsidžiaugė centro vaikučiai.

Projektas yra skirtas darbingo amžiaus asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus iki 10 metų amžiaus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) nedirba. Siekdami padėti projekto dalyviams sugrįžti į darbo rinką, sudarome sąlygas jiems tobulinti savo socialinius įgūdžius, mokytis dirbti kompiuteriu, anglų kalbos. Tuo metu, kai vyksta konsultacijos ar mokymai, projekto dalyvių šeimos narius prižiūri slaugytojos ar auklės. Projekto metu paslaugas jau gavo 88 nedirbančios šeimos, auginančios vaikus ar slaugančios neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius. 29 asmenys, baigę anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo kursus bei gavę asmeninių konsultacijų, grįžo į darbo rinką. Kviečiame pasinaudoti paskutine galimybe tapti projekto dalyviu ir nuo kovo 5 d. pradėti lankyti anglų kalbos kursus. Kursai vyks tris kartus per savaitę, kursų trukmė – 2 mėnesiai. Baigusieji kursus, gaus tai įrodančius pažymėjimus. Daugiau informacijos apie projektą, visas naujienas, dalyvavimo galimybes, vykdomas veiklas galima rasti projekto internetiniame puslapyje www.geradirbti.lt. Asmenis, turinčius sunkumų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus bei norinčius dalyvauti projekte, kviečiame skambinti ir teirautis telefonais (8 37) 340 027, 8 679 31 930 arba atvykti į Kauno apskrities moterų krizių centrą, A.Juozapavičiaus pr. 77 (III aukštas), Kaune. Užs. 123976

Atsiliepkite! Dingo piniginė su asmens tapatybės kortele ir vairuotojo pažymėjimu, priklausantys Andriui Danilevičiui. Radusius prašom atsiliepti. Tel. 8 683 43 239. 913057


22

trečiadienis, vasario 15, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Skaudžią netekties valandą, mirus Česlovui DAPKUI, buvusiam ilgamečiam AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno geležinkelių infrastruktūros viršininkui, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Kelprojektas“ kolektyvas.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Reumatologijos skyriaus vedėją Joaną Dambrauskienę dėl mylimo Tėvelio mirties. Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė

Skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, Reumatologijos skyriaus vedėją Joaną Dambrauskienę nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Chirurgijos klinikos darbuotojai.

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame AB „Šilkas“ buvusiems bendradarbiams, LSMU MA Kineziologijos ir sporto medicinos katedros kolektyvui, Slaugos fakulteto bendradarbiams, Buitinių paslaugų ir verslo mokyklos bendruomenei, giminėms, draugams, pažįstamiems, užuojauta, geru žodžiu, savo buvimu ir geranoriškumu padėjusiems išgyventi netekties skausmą ir palydėti į paskutinę kelionę Vytautą VITARTĄ. Dukros

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 15 d. 18 val. – Timothee de Fom­ belle. ŠVYTURYS. Vienos dalies monospek­ taklis. Rež. Gintaras Varnas. Vasario 17 d. 18 val. – PREMJERA! Bianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gytis Padegimas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 17, 18 d. 18 val. – Ga­e­ta­no Do­ni­zet­ ti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiks­mų ope­ra.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 15 d. 18 val. – sve­čiuo­se te­at­ras MENS PUBLICA ir VDU te­at­ras. Prem­je­ra! Y.Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Tra­gi­ ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Vai­di­na: J.Onai­ty­tė, G.Pik­ty­tė, D.Svo­bo­nas, S.Šid­laus­kas, V.Ga­si­liū­nas. Va­sa­rio 16 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 17 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­ sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS „Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMA­ VIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Doku­ mentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šven­ tosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 912994

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 18 d. 18 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 18 d. 12 ir 14 val. Mažojoje scenoje – UMA – UMA, rež. A.Žiurauskas (kaip tarp susivėlusių būti susišukavusiam, tarp nuobodžių – įdomiam ir kaip nuo alkanų apginti geriausią draugą?), nuo 3 m. 17 val. – PREMJERA! SUDEGINTI NEGALIMA PASIGAILĖTI. JOANOS ARKIETĖS MANIFES­ TAS. Muzikinė improvizacija G.B.Shaw pjesės „Šventoji Joana” ir G.Verdi operos „Žana d’Ark” motyvais. Joanos Arkietės vaidmenį atlieka aktorė Eglė Tulevičiūtė, Natalija Katilienė – solistė, Eglė Perkumai­ tė – pianistė, Vita Šiugždinienė – violon­ čelininkė, Laima Šulskutė – fleitininkė. Dailininkas – Kristijonas Siparis.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 15 d. 16 val., 19 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖ­ TYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais).

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 15 d. 19 val. – JIS IR JI. Pa­gal J.Bi­ liū­no ir jo žmo­nos laiš­kus ir kū­ry­bą.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS Va­sa­rio 15 d. 19 val. – spek­tak­lis ANA KARENINA. Cho­re­og­ra­fė A.Cho­li­na. DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 17 d. 18 val. – ko­me­di­ja VILNIUS– DAKARAS. Re­ži­sie­rius K.Smo­ri­gi­nas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

ATMINIMO LENTOS ŽYMIEMS ŽMONĖMS ATMINTI Va­sa­rio 15 d. 12 val. ant pa­sta­to T.Dau­gir­do g. 4, Kau­ne, bus ati­deng­tos at­mi­ni­mo len­tos, skir­tos žy­miems žmo­nėms pri­si­min­ti. Mi­nint 50-ąsias Sta­sio Ši­lin­go mir­ties me­ti­nes, bus ati­den­gia­ma at­mi­ni­mo len­ta su bron­zi­niu tei­sin­gu­mo mi­nist­ro ba­rel­je­fu. At­mi­ni­mo len­tos au­to­rius skulp­to­rius Vy­tau­tas Na­ru­tis. Sta­sys Ši­lin­gas – prieš­ka­ry­je bu­vęs Tei­sin­gu­mo mi­nist­ ras, Vals­ty­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Šau­lių są­jun­gos Cen­tro val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Jo rū­pes­čiu įsteig­ta M.K.Čiur­lio­nio ga­le­ri­ja, Kau­no me­no mo­kyk­la, Ope­ros te­at­ras. Gre­ta bus ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, skir­ta ke­tu­riems žy­miems vi­suo­me­nės vei­kė­jams – Jo­nui Ga­ra­le­vi­čiui, Pau­ liui Ga­lau­nei, Vla­dui Put­vins­kiui, Juo­zui Tal­lat-Kelp­šai. Šie žy­mūs žmo­nės gy­ve­no bu­vu­sia­ me Dau­gir­do g. 2-aja­me na­me. Juo­zas Ga­ra­le­vi­čius, na­mo sa­vi­nin­kas, bu­vo įkū­ręs var­go­ nų dirb­tu­ves, in­stru­men­tų ga­myk­lą pir­ma­ja­me šio na­mo aukš­te. Ka­ras, at­ne­šęs mir­tį, ug­nį ir ne­san­tai­ką, su­nai­ki­no var­go­ni­nin­ko dirb­tu­ves. Šiuo me­tu Dau­gir­do g. 2 įsi­kū­ręs vieš­bu­tis „Dau­gir­das”. Šis na­mas bu­vo prie­globs­tis žy­miam to me­to di­ri­gen­tui, chor­ve­džiui, kom­po­zi­ to­riui Juo­zui Tal­lat-Kelp­šai, ku­ris per sa­vo gy­ve­ni­mą spė­jo pa­bū­ti Kau­ne ir gar­sin­ti šio mies­to var­dą sta­ty­da­mas ope­ras, reng­da­mas kon­cer­tus ir kur­da­mas ki­to­kius me­ni­nio po­bū­džio kū­ ri­nius. Pau­lius Ga­lau­nė – dai­lės is­to­ri­kas ir kri­ti­kas, lie­tu­vių pro­fe­sio­na­lios mu­zie­ji­nin­kys­tės pra­di­nin­kas, nu­si­pel­nęs me­no vei­kė­jas, Vla­das Put­vins­kis-Put­vys – ba­jo­ras, dva­ri­nin­kas, vi­ suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­jas, ra­šy­to­jas, knyg­ne­šys, žu­vi­nin­kys­tės pra­di­nin­kas Lie­tu­vo­je. Vi­si šie kul­tū­ros, po­li­ti­kos, me­no vei­kė­jai bus įam­žin­ti vie­no­je at­mi­ni­mo len­to­je.

Va­sa­rio 18 d. 18 val. – prem­je­ra! KAMASU­ TRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­ sie­siems.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Va­sa­rio 19 d. 12 val. – MERGAITĖ IR VILKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lius.

renginiai KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Va­sa­rio 15 d. 17 val. – su­si­ti­ki­mas su fo­ to­me­ni­nin­ku Vy­tau­tu Plet­ku­mi, ku­ria­me au­to­rius pri­sta­tys dar spau­dos da­žais

kve­pian­čią sa­vo fo­to­gra­fi­jų kny­gą „Til­tai”, ku­rią su­da­ro ke­li fo­to­gra­fi­jų cik­lai, kur­ti 2003–2011 me­tais. Pri­sta­ty­me da­ly­vaus kny­gos su­da­ry­to­jas fo­to­me­ni­nin­kas Vy­tau­ tas Sta­nio­nis ir teks­tų au­to­rė, su­si­ti­ki­mo mo­de­ra­to­rė Aud­ro­nė Meš­kaus­kai­tė.

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA

ir Ko­vo 11-ajai, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, pa­žy­mė­ti. Šven­ti­nis pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ir lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas vyks ko­vo 9 d. 16 val. Kau­ no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS

L.Sa­pie­gos g. 5

Salako g. 18

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val. – mo­ki­nių cho­rų fes­ti­va­lis VILTIES DAINA, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Įė­ji­ mas ne­mo­ka­mas.

Edukacinė programa, skirta poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Kviečiame šeimas, ikimokyklinio amžiaus vaikus, moksleivius ir studentus dalyvauti nuotaikingoje teatralizuotoje edukacinėje programoje „Jūratė ir Kastytis”. Kartu kursime ir vaidinsime spektaklį, klausysime kompozitoriaus Juozo Gruodžio baleto „Jūratė ir Kastytis” muzikos. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 732 498, r.suopiene@petrauskumuziejus.lt.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Va­sa­rio 16 d. 14 val. Di­džio­jo­je sa­lė­je (II a.) vyks ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Pa­skai­tą „LDK pi­lys ir tvir­to­vės” skai­tys dr. V.Ra­ku­tis. Bus ro­do­ma li­te­ra­tū­ri­nė-me­ni­nė kom­po­zi­ci­ja TŪKSTANTMEČIO LIETUVA. Po ren­gi­nio bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su eks­po­nuo­ja­mais LDK pi­lių ir tvir­to­vių ma­ke­tais, su­kur­tais Lie­tu­ vos moks­lei­vių. Įė­ji­mas lais­vas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64

Va­sa­rio 16-ąją, mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ir Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus 91-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes, Vy­tau­ to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jus lan­ky­to­jus kvie­čia į pa­ro­dą „KAUNO PILIES GYNYBA 1362 m.” Pa­ro­da skir­ta ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­ vau­ja­mos did­vy­riš­kos Kau­no pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms. Parodos atidary­ mas 14 val. Va­sa­rio 16-ąją lan­ky­ma­sis mu­zie­ju­je ne­mo­ka­mas.

KAUNO KULTŪROS CENTRas „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Va­sa­rio 16 d. 15 val. – tau­ti­nio me­no kon­ cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, KAIP GYVASTIS LAISVA TĖVYNĖ. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Vasario 16 d. 16 val. – Sigutės TRIMAKAI­ TĖS koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Va­sa­rio 16 d. 16 val. – pa­ro­dos „Ge­riau­sias 2011 me­tų kū­ri­nys” lau­re­a­tų pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mas. Dar­bas, su­rin­kęs dau­giau­ sia pa­ro­dos lan­ky­to­jų bal­sų, taps pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu, ku­riam spe­cia­lų pri­zą pa­ruo­šė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė. Vi­sus su­si­rin­ku­ sius links­mins ir gerą nuo­taiką ga­ran­tuos Kau­no big­ben­das. Tai­gi jei dar ne­spė­jo­te pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės – pas­ku­bė­ki­te. Bal­suo­ti ga­li­ma iki va­sa­rio 15 d. 17 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Vasario 16 d. 16.30 val. – vokalinės-fortepi­ joninės muzikos koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dalyvaus: teno­ ras Arūnas Dingelis ir pianistas Mantautas Katinas. Įėjimas nemokamas.

J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Alek­so­to g. 10–4

Va­sa­rio 17 d. 16 val. – mei­lės ly­ri­kos va­ka­ ras PALIK TIK DAINĄ MAN... Pau­liaus Šir­vio ir Ser­ge­jaus Je­se­ni­no ei­lė­raš­čius skai­tys Ve­ra Va­sil­je­va. Da­ly­vau­ja dai­nų at­li­kė­jas Al­gis Lips­kas.

VYTAUTO DIDžIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Va­sa­rio 18 ir 19 d. 16–16.30 val. – Kau­no mies­to ka­ri­lio­nie­riaus Gied­riaus Kup­re­vi­ čiaus at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­bės D.Šos­ta­ko­vi­čiaus ir S.Pro­kof­je­vo kū­ri­niai.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJa

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir ki­ti jo pa­da­li­niai: M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ ri­ja, Ke­ra­mi­kos mu­zie­jus, Vel­nių mu­zie­jus, A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­ zie­jus, A. ir P.Ga­lau­nių na­mai, M.Ra­kaus­ kai­tės ir L.Trui­kio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, J.Zi­ka­ro me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, M.K.Čiur­ lio­nio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus Drus­ki­nin­ kuo­se, V.K.Jo­ny­no ga­le­ri­ja Drus­ki­nin­kuo­se va­sa­rio 16 dieną ne­dirbs.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Iki vasario 28 d. veikia ju­bi­lie­ji­nė dai­li­nin­ kės-ke­ra­mi­kės Ja­ni­nos Šmid­tai­tės kū­ry­bos pa­ro­da.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a. 19

Iki vasario 29 d. veikia Martyno Gaubo tapybos ir skulptūrų paroda.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Mei­lės prie­sai­ka“ – iki 16 d. 12.50, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.; 15 d. 12.30 val. – Ma­my­čių aka­de­mi­jos se­an­sas, kai­na 9 Lt (vai­ku­čiams iki 5 m. ne­mo­ka­mai). „Ne­ sau­gus prie­globs­tis“ – iki 16 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Jū­ros ko­man­da“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.40 val. „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“ – iki 16 d. 16.30 val. „Tai reiš­kia karą“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 16 d. 19 val.! „Kelionė į paslaptingąją salą 2“ 3D – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 16 d. 16 val. „Vaizdo dienoraštis“ – 16.00*, 20.15, 22.15** val. (*išsk. 16 d., **išsk. 15 d.). „Ko­ rio­la­nas“ – iki 16 d. 11 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – 15 d. 22.15 val. „Mie­gan­ čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 16 d. 14.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 16 d.). „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 16 d. 18.35 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 16 d. 13.30 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 16 d. 20.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 16 d. 12, 14, 18* val. (*išsk. 16 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 10.45, 17 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11 val. „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ – 16 d. 18 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Meilės priesaika“ (premjera) – iki 16 d. 11.45, 14, 16.45, 19, 21.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ (premjera) – iki 16 d. 10.15, 13, 15.30, 18, 20.45 val. „Mano didysis O!“ (premjera) – iki 16 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D (išankstinis seansas) – iki 16 d. 12.30, 22 val. POWER HIT RADIO seansas. „Tai reiškia karą“ – iki 16 d. 18.30 val. „Sniegynų įkaitai“ – iki 16 d. 15.45, 18.15, 21 val. „Geležinė ledi“ – iki 16 d. 15.15, 20.15 val. „Vaizdo dienoraštis“ – iki 16 d. 19.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 16 d. 10.45, 17 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 16 d. 10.30 val.; iki 16 d. 17.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 16 d. 11 val.; iki 16 d. 13.30 val. „Karo žirgas“ – iki 16 d. 13.15 val. „Ant ribos“ – iki 16 d. 16.15 val.; 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 16 d. 10, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 16 d. 12.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

L.Sa­pie­gos g. 5

Lais­vės al. 54

eks­po­nuo­ja­ma kas­me­tė Kau­no dai­li­nin­kų klu­bų „Sfink­sas” ir „Me­no spar­nai” dai­lės dar­bų pa­ro­da ATGIMIMAS, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai,

VOKIEČIŲ KINO DIENOS Va­sa­rio 15 d. 18 val. – „Sky­riaus pi­ra­tai” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Ne­ty­čia pa­gro­ bus po­nią El­frydę Ot” (2010 m., ko­me­di­ja).


23

trečiadienis, vasario 15, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Šv. Va­len­ti­no die­na ki­taip. Kon­cer­tas. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (3). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.40 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žieji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3). 14.40 „iKar­li“ (3). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (3). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.00 Ko­me­di­ja „Dvy­li­ka kė­džių“ (Ru­si­ja, 1971 m.). 23.15 Dra­ma „Nuo­dė­mės už­kal­bė­ji­mas“ (Lie­tu­va, 2006 m.) (N-14). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas.

LTV 21.15 val.

DATOS (vasario 15 d.) 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“ (4). 0.05 Dra­ma „Eu­re­ka“ (1) (JAV, 2010 m.). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Me­džiok­lė bū­riais“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Karo vilkai. „Jūrų pėstininkai“ (N-14). 22.05 „Gyvi numirėliai” (N-14). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.00 „Galileo: norintiems žinoti“. Populiarioji dokumentika (k). 0.30 „Autopilotas“. TV žurnalas (k). 1.00–6.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Al­vi­tas. 12.25 Pul­sas. 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (2) (2003 m.) (k). 15.45 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Bas­so can­tan­te“ (1984 m.), „Sė­džiu po lan­ge­liu“ (1986 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Ug­nies skulp­tū­rų ma­gi­ja. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Švie­sos akor­das. 19.34 Lai­ko port­re­tai. Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė ir Di­džio­ji Lie­tu­va (2008 m.). 20.05 Smil­gos uo­ga (2011 m.). 20.30 „Nesku­bėk gy­ven­ti“. 21.15 Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus 85-osioms mir­ties me­ti­nėms. Lai­ko ženk­lai. 22.10 Eli­to ki­nas. Ro­man­ti­nė dra­ma „Emos lai­mė“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.) (N-14). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Wi­sława Szym­bors­ka. „Nuos­ta­ba“ (k).

LNK 23.15 val.

21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Išliki­mas“. 11.15 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (2). 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.35 UEFA čem­pionų ly­gos rung­ty­nės. „AC Mi­lan“–„Ar­se­nal FC“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Gryn Ri­ve­rio žu­di­ko gau­dy­nės“ (JAV, 2008 m.). 1.20 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (2). 2.10 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (4). „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kaltimo mo­ty­vai“ (7) (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Čem­pio­nas 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.55 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.55 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­so fi­na­las. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10, 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Oba­ma. Jo is­to­ri­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Kai Kei­tė su­ti­ko Wil­ja­mą. Pa­sa­ka apie du gy­ve­ni­mus“.

TV3 19.10 val.

9.00, 18.00, 23.10 Ži­nios. 9.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 10.55 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 11.45 Nuo­ty­kių f. „Sa­cha­ra“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Ko­me­di­ja „Kū­di­kis už 30 000 000“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (N-7). 23.30 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 „Kauniečių akimis“ (k). 7.30 „Kitokia Lietuva“ (k). 8.30 Muzika. 9.00 „Kultūros alėja“ (k). 9.30 Muzika. 10.05 Anim s. „Laiko policija“. 10.30 Pasimatymų šou „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 „Teleparduotuvė“ 16.00 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 „Žodis – ne žvirblis“ (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Kauniečių akimis“. 18.30 Muzika. 19.00 „Muzikinė vaivorykštė“ (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 „Kauniečių akimis“ (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Čempionas 2“. 22.55 „Arti namų“. 23.55 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2006 m.). 9.55 Ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka paš­tu“ (JAV, 2004 m.). 11.35 Dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Svei­ki at­vy­kę“ (In­di­ja, 2007 m.). 21.15 Veiks­mo drama „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“ (JAV, 2008 m.). 23.10 Siau­bo dra­ma „Krau­jas ir šo­ko­la­das“ (JAV, 2007 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 22.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Milan“. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­giris“–Ry­gos VEF. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Ban­ca Ci­vi­ca“–Mad­ri­do „Real“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“– Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 19.15 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės. 19.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXIII turo apžvalga. 21.00 Automoto. 21.20 Sportas LT. Tarptautinis dziudo turnyras. 22.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis Da­no Poz­nia­ko bok­so tur­ny­ras. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. O.De La Hoya ir F.Mayweat­he­ris.

BTV 20.25 val.

1386 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila pasikrikštijo Krokuvoje ir gavo Vladislovo vardą. 1564 m. gimė astronomas ir matematikas, sukonstravęs pirmąjį teleskopą ir pradėjęs stebėti dangų, Galileo Galilei. 1857 m. mirė rusų kompozitorius Michailas Glinka. 1930 m. gimė poetas Algimantas Baltakis. 1951 m. Anglijoje gimė aktorė Jane Seymour.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pasikeis jūsų požiūris į kai kuriuos svarbius dalykus. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitiems žmonėms. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Bet nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama. Liūtas (07 23–08 23). Pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl kils pavojus įžeisti kitus žmones. Tinkamas metas pasirūpinti sveikata. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės ir gebėjimas reikšti savo mintis trauks ir žavės aplinkinius. Šiuo metu praverstų gera knyga ar filmas. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Palanki diena ugdyti kantrybę ir tyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Jokia katastrofa neištiks, tiesiog tai ne jūsų diena. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su draugais ir vaikais. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Šaulys (11 23–12 21). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus, ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tačiau romantiškas susižavėjimas ilgai netruks. Vandenis (01 21–02 19). Chaotiškas laikotarpis, todėl galite patirti kieno nors stiprų psichologinį spaudimą. Jausitės nesaugiai, nesugebėsite išreikšti savo minčių apie įvykius. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas.


Orai

Artimiausiomis dienomis vyraus permainingi orai. Šiandien snigs, temperatūra dieną sieks 2–8 laipsnius šalčio. Rytoj naktis bus debesuota su pragiedruliais, kiek pasnigs tik Vilniuje ir Kaune, bus 11–17 laipsnių šalčio. Dieną visoje Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, be kritulių. Oro temperatūra sieks 6–9 laipsnius šalčio.

Šiandien, vasario 15 d.

–5

–2

–5

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–5

Panevėžys

–6

Utena

–5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.42 17.24 9.42 2.44 10.31

46-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 320 dienų. Saulė Vandenio ženkle.

–4

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas +4 Brazilija +25 Briuselis +6 Dublinas +9 Kairas +25 Keiptaunas +23 Kopenhaga +1

Londonas +10 Madridas +11 Maskva –1 Minskas –8 Niujorkas +11 Oslas –2 Paryžius +8 Pekinas +4

orai kaune šiandien

Praha +1 Ryga –4 Roma +7 Sidnėjus +23 Talinas –5 Tel Avivas +18 Tokijas +12 Varšuva –2

–5

–4

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

–8

Alytus

3–6 m/s

Vardai Šiandien:

Alina, Faustinas, Girdenis, Jordanas, Jovitas, Jurgina (Jurgita), Vytis, Zygfridas. Rytoj:

Julijona, Julijonas, Laimutė, Tautvydė, Ulė.

Ame­ri­ko­je dre­bė­jo že­mė

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–7

–4

–8

–8

3

–18

–10

–15

–15

3

–10

–4

–3

–14

4

rytoj

poryt

JAV va­k a­r i­nę pa­k ran­tę su­k rė­tė že­ mės dre­b ė­ji­mas. Šiau­rės Ka­l i­for­n i­jo­ je už­fi k­suo­tas 5,6 ba­lo pa­gal Rich­te­ rio ska­lę smū­g is. Di­de­l ių nuo­s to­l ių dre­bė­ji­mas ne­pri­da­rė. Že­mės dre­bė­ ji­mo epi­cent­ras bu­vo 32,9 km gy­ly­je Ra­m io­jo van­de­ny­no pa­k ran­tė­je, apie 352 km į šiau­rės va­ka­r us nuo Ka­l i­for­ ni­jos sos­t i­nės Sak­ra­men­to. Stip­r iau­ sias Ka­l i­for­n i­ją su­k rė­tęs že­mės dre­ bė­ji­mas bu­vo 1857 m., jo stip­r u­mas sie­kė 8 ba­lus. Dau­g iau­sia ža­los pri­da­ rė 1906 m. įvy­kęs 7,9 ba­lo že­mės dre­ bė­ji­mas San Fran­sis­ke, per ku­r į žu­vo dau­g iau nei 3 tūkst. žmo­n ių. „RIA No­vos­ti“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Snie­go naš­ta – sun­kes­nė nei me­tų Ita­li­jo­je gau­siai iš­kri­tęs snie­ gas pa­da­rė di­džiu­lės ža­los vi­ du­ram­ž ių Ur­b i­n o mies­t ui ir dar pa­b lo­g i­n o des­p e­ra­t iš­kai res­tau­ra­to­r ių lau­k ian­č io Ro­ mos Ko­li­zie­jaus būk­lę. Kaip pra­ne­šė „La Re­pubb­li­ ca“, iš Ur­bi­no mies­te esan­čių Pran­ciš­ko­nų ir Ber­nar­di­nų vie­ nuo­ly­nų gau­ta pra­ne­ši­mų apie ap­griu­vu­sias sie­nas. Neat­lai­ kęs snie­go vi­siš­kai įgriu­vo Ka­ pu­ci­nų baž­ny­čios, esan­čios ato­ kiau mies­to cent­ro, sto­gas. Nuo van­dens nu­ken­tė­jo ir XII a. ka­ ted­ra. Ne­to­lie­se esan­čia­me Ur­ba­ni­ jos mies­te įgriu­vo Šven­to­jo Kry­ žiaus baž­ny­čios sto­gas. Bai­mi­ nan­tis pa­na­šios ne­lai­mės mies­to Ku­ni­gaikš­čių rū­muo­se, iš jų bu­ vo sku­biai iš­ga­ben­ta ten lai­ky­ta pa­veiks­lų, go­be­le­nų ir se­no­vi­nių gaub­lių ko­lek­ci­ja. Dėl snie­go nu­ken­t ė­j o XI­ II a. Kal­j o mies­te­l io baž­ny­ čios du­rys. Ro­mos Ko­li­zie­ju­je, į ku­rį tu­ ris­tai jau ku­ris lai­kas neį­lei­ džia­mi, iš­tru­pė­jo dar ke­li sie­nų frag­men­tai. Jud­rių ke­lių san­dū­ ro­je at­si­dū­ręs ir nuo au­to­mo­bi­ lių iš­me­ta­mųjų du­jų pa­pil­kė­jęs gar­su­sis Ro­mos am­fi­teat­ras by­ ra jau daug me­tų. Ki­t ą mė­n e­s į pla­n uo­j a­m a pra­dė­ti il­gai ati­dė­lio­tą 2 tūks­ tant­me­čių se­nu­mo ar­chi­tek­tū­ ros pa­m ink­l o re­konst­r uk­c i­j ą, ku­rią fi­nan­suos ita­lų mi­li­jar­ die­rius Die­go Del­la Val­le. BNS inf.

„„Pa­da­ri­niai: šie­me­tis snie­gas ge­ro­kai pa­blo­gi­no se­no­jo Ro­mos Ko­li­zie­

jaus būk­lę.

2012-02-15 Kauno diena  
2012-02-15 Kauno diena  

Mainais už pasiekimus valstybė sportininkams neskuba tiesti dosnios rankos. „Kiekvienas draugo atradi­ mas yra nuostabus, bet pra­ radimas v...

Advertisement