Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Klai­pė­dos vers­li­nin­kai krei­pė­si į Lie­tu­vos ban­ko va­do­vą V.Va­si­liaus­ką.

antrADIENIS, vasario 14, 2012

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos pir­mi­nin­kė J.Ši­ma­naus­kie­nė: įsi­pa­rei­go­ja­me siek­ti lais­vės, tei­sin­gu­mo, de­mok­ra­ti­jos.

Miestas 2p.

Lietuva 7p.

37 (19 338)

Pas­kel­bus, kad gre­sia nau­jas biu­dže­to kar­py­mas, grai­kai pa­lei­do į dar­bą ran­kas.

Pasaulis 14p.

Elekt­ros li­ni­ja virs kil­pa

Kaina 1,30 Lt

„Jei taip svars­ty­si­me, tai nuei­si­me į miš­kus.“ Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė ne­slė­pė, kad jai jau įgri­so ne­pag­rįs­ti kal­ti­ni­mai dėl pa­plū­di­mių tvar­ky­mo.

2p.

„Klai­pė­dą“ skai­ty­ki­te pi­giau

„„Stra­te­gi­ja: dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės pro­jek­to – elekt­ros ka­be­lio li­ni­jos, ku­ri driek­sis jų že­mė­mis, Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jai ruo­šia­si ­kau­tis teis­

me. 

Dien­raš­tis „Klai­pė­da“ grįž­ta prie ne taip se­niai gy­va­vu­sios tra­di­ci­ jos re­dak­ci­jos biu­ruo­se laik­raš­tį pla­tin­ti pi­giau.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Mi­li­jo­nus kai­na­vu­si ša­lia Klai­pė­dos esan­ti pri­va­ti že­mė var­dan vals­ty­bės stra­te­gi­ nio pro­jek­to ver­čia­ma be­ver­te. 3,2 mln. li­tų ver­tės skly­po sa­vi­nin­kui elekt­ros li­ni­ jos iš Šve­di­jos tie­sė­jai siū­lo 32 kar­tus ma­ žes­nę kom­pen­sa­ci­jos su­mą.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Dėl sta­ty­bų že­mė nu­ver­tės?

Nuo Kur­šių ma­rių iki Kiš­kė­nų kai­ me esan­čios Klai­pė­dos pa­sto­tės elekt­ros ka­be­lis bus tie­sia­mas po že­me, 1–1,5 met­ro gy­ly­je. Tei­gia­ma, kad vals­ty­bi­nės reikš­ mės ob­jek­tas pa­lies ke­lias de­šim­tis pri­va­čių že­mių sa­vi­nin­kų.

Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jas Sta­ sys Gvaz­džiaus­kas ti­ki­no li­kęs vie­ nas iš ne­dau­ge­lio že­mės, per ku­rią bus tie­sia­mas stra­te­giš­kai svar­bus elekt­ros til­tas Lietuva–Švedija, sa­ vi­nin­kų, ku­ris ne­pa­si­ra­šė su­tar­ties su pro­jek­tą vyk­dan­čia bend­ro­ve „Litg­rid“. „Li­ni­jos tie­sė­jai man ne su­tar­ tį, o nu­tar­tį at­ne­šė pa­ si­ra­šy­ti.

4

SVARBIAUSIAS METŲ ĮVYKIS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI Būkite matomi specialiame renginio žurnale „Metų klaipėdietė“. Daugiau informacijos tel. (8 46) 397 711.

Tad nuo šiol „K cent­re“ (Nau­jo­jo So­do gat­vė 1A) ar­ba „Ak­ro­po­lio“ pre­ky­bos cent­re esan­čiuo­se sky­ riuo­se šio­kia­die­niais laik­raš­tį bus ga­li­ma įsi­gy­ti vos už 1 li­tą, o šeš­ ta­die­ni­nį net 44 pus­la­pių nu­me­rį su te­le­vi­zi­jos prie­du „TV die­na“ – už 1,3 li­to. O ki­to­se pre­ky­bos vie­to­ se, kaip įpras­ta, dien­raš­tis ati­tin­ka­ mai kai­nuos 1,3 ir 1,6 li­to. „Kai kas­dien vis ten­ka gir­dė­ti, jog di­dė­ja ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai, brangs­ta pro­duk­tai ir pa­slau­gos, ma­ nau, ši ži­nia pra­džiu­gins dau­ge­lį mū­sų skai­ty­to­jų. Sma­gu, kad mies­tie­čiams ga­li­me su­teik­ti to­kią ga­li­my­bę, nes par­duo­dant laik­raš­tį re­dak­ci­jos sky­ riuo­se ne­rei­kia mo­kė­ti spau­dos pla­ ti­ni­mo tar­pi­nin­kams“, – ko­men­ta­vo „Klai­pė­dos“ pla­ti­ni­mo va­dy­bi­nin­ kė Ri­ma Do­mar­kie­nė. Be svar­biau­ sių mies­to, ša­lies ir už­sie­nio nau­ jie­nų, „Klai­pė­da“ sie­kia pa­ten­kin­ti ir spe­ci­fi­nius skai­ty­to­jų po­rei­kius, siū­ly­da­mas įvai­rius prie­dus, to­kius kaip „Jū­ra“, „Svei­ka­ta“, „Na­mai“, „Tur­tas“, „Pra­mo­gų gi­das“, „Va­ka­ rė“, „TV die­na“, „Pa­sau­lis“, taip pat kul­tū­ri­nį mėn­raš­tį „Du­rys“. Pe­rio­diš­kai su dien­raš­čiu ne­mo­ ka­mai pla­ti­na­mi ir spe­cia­lūs te­mi­ niai žur­na­lai. „Klai­pė­dos“ inf.


2

antrADIENIS, vasario 14, 2012

miestas

N.Pu­tei­kis savivaldybei pateikė rei­ka­la­vi­mų Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Ne­mo­ka­mai pa­tal­pas iš uos­ta­ mies­čio sa­vi­val­dy­bės ga­vu­sio Sei­ mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio ape­ti­tas išau­go – jis pa­žė­rė pa­pil­do­mų rei­ ka­la­vi­mų.

Tei­sės ak­tai sa­vi­val­dy­bes įpa­rei­go­ ja jų te­ri­to­ri­jo­se iš­rink­tiems Sei­mo na­riams su­teik­ti pa­tal­pas, kur jie ga­lė­tų prii­mi­nė­ti gy­ven­to­jus. Per­nai lie­pą pa­kar­to­ti­nius rin­ki­ mus į Sei­mą Da­nės vien­man­da­tė­ je apy­gar­do­je lai­mė­jęs N.Pu­tei­kis ne­tru­kus pa­pra­šė, kad sa­vi­val­dy­bė jam skir­tų pa­tal­pas, ku­rio­se jis ga­ lė­tų įkur­ti sa­vo biu­rą. N.Pu­tei­kis pa­gei­da­vo, kad jam bū­tų skir­ta da­lis pa­tal­pų Lie­pų g. 3, kur yra įsi­kū­rę uos­ta­mies­čio kon­ ser­va­to­riai – jiems šias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė yra per­da­vu­si pa­nau­ dos su­tar­ti­mi. Mies­to ta­ry­ba pa­lai­mi­no N.Pu­ tei­kio pra­šy­mą, kad da­lis šių pa­ tal­pų bū­tų skir­tos jam kaip Sei­mo na­riui. To­dėl su­ma­žė­jo ir kon­ser­va­to­rių iš­lai­dos, nes jiems už plo­tą, ku­ria­ me biu­rą įkū­rė N.Pu­tei­kis, ne­rei­kia mo­kė­ti šil­dy­mo ir ki­tų ko­mu­na­li­ nių pa­tar­na­vi­mų mo­kes­čių. Ta­čiau po ku­rio lai­ko pa­tal­pos, ku­rių jis pa­ts pa­pra­šė, Sei­mo na­rio pra­dė­jo ne­be­ten­kin­ti. N.Pu­tei­kis raš­tu krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Ju­di­tą Si­mo­ na­vi­čiū­tę.

Raš­te jis guo­džia­si, kad jam skir­ to­se pa­tal­po­se Lie­pų g. 3 nė­ra at­ ski­ro tua­le­to, pa­tal­pos neats­kir­tos nuo kon­ser­va­to­rių, o į jiems pri­ klau­san­čią erd­vę ga­li­ma pa­tek­ti tik per Sei­mo na­rio biu­rą. „To­dėl pra­šy­čiau iš­nag­ri­nė­ti šias ga­li­my­bes: įreng­ti man skir­ to­se pa­tal­po­se per­tva­ras ir pa­lik­ ti lais­vą ko­ri­do­rių praė­ji­mui į TSLKD Klai­pė­dos sky­rių, įreng­ti WC karš­to van­dens boi­le­rį, nes tik su šia są­ly­ga TS-LKD su­tin­ka įsi­leis­ ti mus į jų pa­tal­poms pri­klau­san­ tį WC“, – raš­te Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės va­do­vei rei­ka­la­vi­mus dės­tė N.Pu­tei­kis. Jis taip pat pra­šo, kad jam ir jo pa­dė­jė­jai bū­tų duo­ti lei­di­mai ne­ mo­ka­mai sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius. To­kį raš­tą ga­vu­si J.Si­mo­na­vi­čiū­ tė ap­stul­bo, nes no­rint įgy­ven­din­ ti N.Pu­tei­kio rei­ka­la­vi­mus rei­kė­tų mies­to biu­dže­te ieš­ko­ti lė­šų. To­dėl net svars­to­ma ga­li­my­bė Sei­mo na­ riui pa­siū­ly­ti ki­tas pa­tal­pas. „Į sa­vi­val­dy­bę krei­piau­si tik lei­ di­mo įsi­reng­ti per­tva­ras ir van­ dens šil­dy­tu­vą. Sa­vi­val­dy­bė yra pa­tal­pų sa­vi­nin­kė, to­dėl no­rint at­lik­ti bet ko­kius dar­bus rei­kia jos lei­di­mo. Aiš­ku, kad ir per­tva­ ras, ir šil­dy­tu­vą įsi­reng­siu už Sei­ mo ski­ria­mus pi­ni­gus. Aš juk esu tas, ku­ris vi­siems ge­riu krau­ją dėl lė­šų švais­ty­mo, tad tik­rai ne­ga­lė­ čiau rei­ka­lau­ti, kad man pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė su­tvar­ky­tų už mies­ to biu­dže­to lė­šas“, – die­va­go­jo­si N.Pu­tei­kis.

„„Ne­pa­to­gu­mai: N.Pu­tei­kis biu­rą įren­gė kon­ser­va­to­riams per­duo­to­se

pa­tal­po­se, ta­čiau šie sei­mū­no, ku­ris pri­klau­so tai pa­čiai par­ti­jai, esą net į tua­le­tą neį­lei­džia. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„„No­ras: klai­pė­die­čiai ak­ty­vis­tai rei­ka­lau­ja, kad pa­plū­di­miai bū­tų va­lo­mi ir žie­mą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Paplūdimio pinigus suskaičiuos au­di­tas

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­riai aiš­kin­sis, ar pa­plū­di­mių prie­žiū­rai skir­ti pi­ni­gai praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­nau­do­ti tin­ka­mai. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Pa­tik­ri­ni­mo pa­si­pra­šė pa­ti Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė. „Į mū­sų sky­rių ga­li atei­ti ir kont­ro­lė, ir au­di­tas. Te­gul tik­ri­na, kaip pa­ nau­do­ti pi­ni­gai ir gal­būt ga­liau­siai pa­si­baigs šios spe­ku­lia­ci­jos, nes jei taip ir to­liau svars­ty­si­me, tai nuei­ si­me į miš­kus“, – Kont­ro­lės ko­mi­ te­to na­rių ini­ci­juo­ti pa­tik­ri­ni­mą, kur iš­leis­ti pa­plū­di­miams tvar­ky­ ti skir­ti pi­ni­gai, va­kar pra­šė I.Ša­ ka­lie­nė. Nes­kaid­riu lė­šų pa­nau­do­ji­mu uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bę jau ne pir­mus me­tus kal­ti­na klai­pė­die­ tis Ger­ma­nas Če­pas, ku­ris, anot I.Ša­ka­lie­nės ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Grub­lio, bu­vo at­leis­tas iš Klai­pė­ dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­ bos, tad da­bar sie­kia su šios įstai­

Al­gir­das Grub­lys:

Mes jau 25 kar­tą klau­so­mės to Ger­ ma­no, ir vis apie tą pa­tį.

gos va­do­vu su­si­do­ro­ti. G.Če­pas ir žo­džiu, ir raš­tu ko­mi­te­tui dės­ tė, jog lė­šos pa­plū­di­miams va­ly­ti nau­do­ja­mos ne­skaid­riai. Esą plia­ žai tu­ri bū­ti va­lo­mi ir me­cha­niš­kai

ar­ba smė­lis iš­pu­re­na­mas ran­ko­mis, o tai nė­ra at­lie­ka­ma. Be to, jam įta­ ri­mų ke­lia tai, kad ko­po­se ta­ke­lius tie­sė rek­la­mos agen­tū­ra, o len­te­lės bu­vo la­bai ne­ko­ky­biš­kos. „Kont­ro­lie­rių pa­tik­ri­ni­mas yra la­bai ge­rai. Gal­būt pa­ga­liau pra­dė­ si­te dirb­ti“, – I.Ša­ka­lie­nei ko­mi­te­ to po­sė­dy­je rė­žė G.Če­pas. Ga­liau­siai nu­spręs­ta, jog kont­ ro­lie­riai per mė­ne­sį pa­tik­rins, kaip praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­nau­do­ tos pa­plū­di­miams tvar­ky­ti skir­tos lė­šos. Ko­vą vyk­sian­čia­me Kont­ro­ lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­kvies­tas da­ly­vau­ti ir Klai­pė­dos skęs­tan­čių­ jų gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vas Vir­ gi­ni­jus Ur­bo­nas. „Mes jau 25 kar­tą klau­so­mės to Ger­ma­no, ir vis apie tą pa­tį. Vie­ ną kar­tą rei­kia baig­ti tuos šo­kius, kiek vie­nas žmo­gus ga­li šok­din­ti ir mies­to ta­ry­bos na­rius, ir sa­vi­val­ dy­bės dar­buo­to­jus?“ – re­to­riš­kai klau­sė A.Grub­lys.

Vers­li­nin­kai pra­šo iš­sau­go­ti ban­ko sky­rių As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Uos­ta­mies­čio vers­li­nin­kai, su­ne­ri­ mę dėl juos pa­sie­ku­sios in­for­ma­ci­ jos apie ke­ti­ni­mus už­da­ry­ti Lie­tu­ vos ban­ko Klai­pė­dos sky­rių, krei­ pė­si į ban­ko val­dy­to­ją Vi­tą Va­si­ liaus­ką, pra­šy­da­mi už­tik­rin­ti to­ les­nę jo veik­lą.

„Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Fi­nan­sų ko­mi­te­to na­ riai iš­siun­tė raš­tą Lie­tu­vos ban­ko val­dy­to­jui V.Va­si­liaus­kui dėl Klai­ pė­dos sky­riaus veik­los, nes uos­ ta­mies­čio vers­li­nin­kus pa­sie­kė

in­for­ma­ci­ja apie ke­ti­ni­mus jį už­ da­ry­ti. Raš­te nu­ro­dy­ti ir ar­gu­men­tai, ko­dėl to da­ry­ti ne­rei­kė­tų“, – tvir­ ti­no Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­mo­ nės ir ama­tų rū­mų di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ja Vi­da Ka­žu­ro. Raš­te Lie­tu­vos ban­ko (LB) val­ dy­to­jui tei­gia­ma, kad ko­mer­ci­nių ban­kų sau­gyk­los nė­ra tech­niš­kai pri­tai­ky­tos ir pa­kan­ka­mai sau­giai įreng­tos di­de­liam pi­ni­gų kie­kiui lai­ky­ti. To­dėl juo­se ne­tgi nu­sta­ty­ti gry­ nų­jų pi­ni­gų lai­ky­mo li­mi­tai. Už­da­rius Lie­tu­vos ban­ko Klai­pė­ dos sky­rių, ko­mer­ci­niai ban­kai, ga­

ben­da­mi pi­ni­gus iš ar­ti­miau­sio LB pa­da­li­nio Vil­niu­je ar Kau­ne, pa­tirs pa­pil­do­mų in­ka­sa­vi­mo iš­lai­dų. Iš­kils per­ve­ži­mo ne­sau­gu­mo ri­ zi­ka, o dėl ne­nu­ma­ty­tų ekst­re­ma­ lių si­tua­ci­jų ga­li su­trik­ti gy­ven­to­jų ir įmo­nių ap­rū­pi­ni­mas gry­nai­siais pi­ni­gais. Tai, anot vers­li­nin­kų, ga­li su­trik­ dy­ti at­si­skai­ty­mą ir su­kel­ti ne­rei­ ka­lin­gą ažio­ta­žą tarp gy­ven­to­jų ir vers­lo vi­suo­me­nės. „Va­ka­rų Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­niams, vers­lo įmo­ nėms ir uos­ta­mies­čio bei ap­lin­ ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams, la­biau­ siai nu­to­lu­siems nuo sos­ti­nės,

Lie­tu­vos ban­ko Klai­pė­dos sky­ riaus veik­la yra itin svar­bi. At­siž­ vel­giant į pa­teik­tus ar­gu­men­tus, pra­šo­me Jū­sų už­tik­rin­ti to­les­nę Lie­tu­vos ban­ko Klai­pė­dos sky­ riaus veik­lą“, – ra­šo­ma LB val­ dy­to­jui. LB at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Mi­lieš­ka pa­ti­ki­no, kad į Klai­pė­ dos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­ tų rū­mų at­sto­vų krei­pi­mą­si bus at­sa­ky­ta nu­sta­ty­ta tvar­ka. „Sky­ rius uos­ta­mies­ty­je dar vei­kia, o dėl jo per­spek­ty­vų LB ieš­ko op­ti­ ma­lių sa­vo struk­tū­ros spren­di­mų ir ver­ti­na vi­sas ga­li­my­bes“, – sa­ kė M.Mi­leš­ka.

„„Ne­ri­mas: vers­li­nin­kai pra­šo ne­

nut­rauk­ti Lie­tu­vos ban­ko Klai­pė­ dos sky­riaus veik­los.


3

antrADIENIS, vasario 14, 2012

miestas Ati­da­rys pa­ro­dą

Sus­tab­dė veik­lą

Pri­ta­rė per­tvar­kai

Ant­ro kur­so sen­jo­rai II se­mest­ ro stu­di­jas Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te pra­de­da šven­tiš­kai. Stu­den­tų ini­ cia­ty­va tre­čia­die­nį 13 val. Klai­pė­ dos uni­ver­si­te­to „Au­la Mag­num“ au­di­to­ri­jų komp­lek­se vyks jų kū­ ry­bos pa­ro­da. Bus eks­po­nuo­ja­mi ga­mi­niai iš po­pie­riaus, de­ko­ra­ ty­vi­niai ba­te­liai, bo­ru­žė­lės, skry­ bė­lai­tės.

Po mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ ny­bos pa­tik­ri­ni­mo, nu­sta­čius šiurkš­čių hi­gie­nos pa­žei­di­mų, lai­ki­nai su­stab­dy­ta res­to­ra­no „Pi­te­ris“ veik­la. Įs­tai­go­je ras­ ta ir mais­to pro­duk­tų, ku­rių tin­ ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas bu­ vo pa­si­bai­gęs. Res­to­ra­no veik­la bus at­nau­jin­ta, kai ins­pek­to­riai įsi­ti­kins, kad trū­ku­mai pa­ša­lin­ti.

Vals­ty­bės įmo­nės „Bal­ti­ja“ val­ do­mas pen­kių žvaigž­du­čių vieš­ bu­tis „Aus­ka“ bus per­duo­tas Vals­ty­bės tur­to fon­dui. Šis to­ liau val­dys vieš­bu­tį, pri­tai­ky­da­ mas jį rep­re­zen­ta­ci­jai. Ki­tą „Bal­ ti­jos“ tur­tą – vieš­bu­tį „Vy­tu­rys“ ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą, vieš­bu­tį „Žil­vi­nas“ ir 5 ko­te­džus – siū­lo­ ma pri­va­ti­zuo­ti.

Po bau­dų – šva­res­nės gat­vės Uos­ta­mies­čio val­ džia, skir­tin­gai nei klai­pė­die­čiai, po snie­gin­go sa­vait­ga­ lio di­de­lių prie­kaiš­ tų ke­li­nin­kams ne­ tu­rė­jo. Pag­rin­di­nės gat­vės bu­vo nu­va­ly­ tos. Duo­tas nu­ro­dy­ mas im­tis ša­lu­ti­nių.

m.skiriute@kl.lt

„Pa­gal iš­kri­tu­sių kri­tu­lių kie­kį ir oro są­ly­gas, ke­li­nin­kai su­si­tvar­kė pa­do­riai. Zu­jo ir sa­vait­ga­lį. Ži­no­ ma, bu­vo ir kur kas pa­lan­kes­nės oro są­ly­gos. Ne­bu­vo la­bai že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros“, – tvir­ti­no Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė. I.Ša­ka­lie­nės ma­ny­mu, ge­res­ niam ke­li­nin­kų dar­bui įta­kos tu­rė­jo skir­tos nuo­bau­dos. Abiem uos­ta­ mies­čio gat­ves va­lan­čioms įmo­ nėms šie­met jos bu­vo skir­tos po tris kar­tus. Bend­ra bau­dų su­ma šiau­ri­nę mies­to da­lį va­lan­čiai įmo­nei „Va­ ka­rų šva­ra“ sie­kia 15,6 tūkst. li­tų.

Pie­ti­nę mies­to da­lį pri­žiū­rin­čiai bend­ro­vei „Žem­ka­sa“ skir­ta 16,4 tūkst. li­tų bau­dų. Di­džiau­sios nuo­ bau­dos bend­ro­vėms skir­tos praė­

Uos­ta­mies­čio sa­vi­ val­dy­bė va­kar ke­ li­nin­kams nu­ro­dė pra­dė­ti dar­bą ir ša­ lu­ti­nė­se gat­ve­lė­se.

ju­sią sa­vai­tę, kai spau­dė spei­gas ir sni­go, o uos­ta­mies­čio gat­vės bu­vo vir­tu­sios čiuo­žyk­la. „Bau­dos ke­li­nin­kų dar­bui tu­rė­jo įta­kos“, – nea­be­jo­jo I.Ša­ka­lie­nė.

Ta­čiau va­kar anks­ti ry­tą į dar­ bą va­žia­vu­siems vai­ruo­to­jams te­ ko keik­tis. Jų tei­gi­mu, eis­mo są­ly­ gos bu­vo su­dė­tin­gos. Pag­rin­di­nes gat­ves den­gė snie­gas. Kur kas pra­stes­nė si­tua­ci­ja va­kar ry­tą bu­vo ša­lu­ti­nė­se mies­to gat­vė­ se. Jos bu­vo sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mos. Kai ku­rio­se gat­vė­se klim­po au­to­ mo­bi­liai. „Va­žiuo­ji pa­grin­di­nė­mis gat­vė­ mis, at­ro­do, vis­kas ge­rai. Pa­su­ki kur į šo­ną – koš­ma­ras“, – pa­ste­ bė­jo vie­na vai­ruo­to­ja. Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė va­kar ke­li­nin­kams nu­ro­dė pra­dė­ti dar­bą ir ša­lu­ti­nė­se gat­ve­lė­se. „Ša­lu­ti­nės gat­vės yra sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mos. Ti­kiuo­si, ke­li­nin­kai jas ge­rai iš­va­ lys“, – tei­gė I.Ša­ka­lie­nė.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ke­li­nin­kams skir­ta bau­dų Šiau­ri­nę mies­to da­lį pri­žiū­rin­čiai įmo­nei „Va­ka­rų šva­ra“: „„Sau­sio 23 d. – 800 li­tų „„Va­sa­rio 3 d. – 1 200 li­tų „„Va­sa­rio 6 d. – 13 600 li­tų

Pie­ti­nę mies­to da­lį pri­ž iū­rin­čiai įmo­nei „Žem­ka­sa“: „„Sau­sio 23 d. – 1 600 li­tų „„Va­sa­rio 3 d. – 3 600 li­tų „„Va­sa­rio 6 d. – 11 200 li­tų

Stin­tų kai­na šo­vė į vir­šų Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Stin­tų kai­na šie­met pa­sie­kė re­kor­ di­nes aukš­tu­mas – tur­gu­je už ki­log­ ra­mą švie­žiais agur­kais kve­pian­ čių žu­vų jau pra­šo­ma 14 li­tų.

Klai­pė­die­čiai, už­su­kę į tur­gų nu­si­ pirk­ti stin­tų, bu­vo šo­ki­ruo­ti jų kai­ nos. Praė­ju­sios sa­vai­tės pra­džio­je šių žu­vų ki­log­ra­mas kai­na­vo 8–9 li­tus, o jau sa­vait­ga­lį kai­na šok­te­ lė­jo iki 14 li­tų. Žmo­nėms toks kai­nų šuo­lis su­ kė­lė nuo­sta­bą, nes juk stin­tų šie­ met ne­trūks­ta – žve­jai džiau­gia­si gau­siu jų lai­mi­kiu. „Kol kas ne­bež­ve­jo­ja­me. Orai su­ge­do, o ir stin­tos iš jū­ros su­lin­ do į ma­rias. Jas da­bar žve­jai gau­do tik sa­vo reik­mėms, o tie­kė­jų su­ma­ žė­jo, to­dėl ir žu­vų kai­na šok­te­lė­jo“, – aiš­ki­no prie­kran­tės žve­jys Vir­gi­ ni­jus Jur­kus. Įsi­gy­ti stin­tų tie­sio­giai iš prie­kran­tės žve­jų ga­li­ma po 10 li­

Su­s i­t i­k i­m ai. Klai­p ė­dos me­r as Vy­ tau­t as Grub­l iaus­k as ant­r a­d ie­n į 10 val. da­ly­v aus su­s i­t i­k i­m e dėl mi­n i zoo­l o­g i­j os so­d o ga­l i­my­b ių. 13 val. jis priims Ar­mė­n i­j os ne­p ap­ras­t ą­j į ir įga­l io­t ą­jį am­ba­s a­do­r ių Lie­t u­vo­je Arą Ai­va­z ianą. Sa­v i­val­dy­b ė. Ant­r a­d ie­n į 13.30 val. sa­v i­val­dy­b ė­j e vyks So­c ia­l i­n ių rei­k a­ lų ko­m i­te­to po­s ė­d is. 15.30 val. mies­ to ro­t u­š ė­j e vyks sa­v i­val­dy­b ės Tur­to ko­m i­te­to po­s ė­d is.

„„Tem­pas: ke­li­nin­kai po gat­ves zu­jo ir sa­vait­ga­lį. 

Mil­da Ski­riu­tė

Dienos telegrafas

tų už ki­log­ra­mą. „Mes juk ne­re­gu­ liuo­ja­me, ko­kį ant­kai­nį už­si­de­da pre­kei­viai“, – V.Jur­kus paaiš­ki­no, ko­dėl tur­gu­je stin­tos ge­ro­kai bran­ ges­nės. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, įta­kos žu­ vų kai­nai tu­ri ir tai, kad sa­vait­ga­lį Pa­lan­go­je ir Ne­rin­go­je vyks šven­ tės, ku­rių pa­grin­di­nis ak­cen­tas – stin­tos. „Vers­li­nin­kai iš žve­jų in­ten­sy­viai su­pir­ki­nė­ja šias žu­vis, to­dėl jų ma­ žiau pa­ten­ka į rin­ką. Ka­dan­gi ma­ žė­ja pa­siū­la, di­dė­ja kai­na“, – rin­ kos dės­nius aiš­ki­no V.Jur­kus. Ta­čiau jis pa­ti­ki­no, jog šie­met stin­tų dar tik­rai bus ga­li­ma įsi­gy­ ti ir už ma­žes­nę kai­ną. „Stin­tos jū­ro­je ei­na bū­riais. Da­ bar praė­jo pir­ma­sis di­de­lis bū­ rys, bet jų bus dar ne vie­nas. Pra­ eis šven­tės, ateis stin­tos ir jų kai­na tik­rai nu­kris, nes žu­vų trūk­ti ne­tu­ rė­tų“, – įsi­ti­ki­nęs bu­vo žve­jys. Jo tei­gi­mu, stin­tų žve­jy­ba jū­ro­je tę­sis iki ko­vo vi­du­rio.

Vers­l as. Ant­r a­d ie­n į 13 val. mies­t o ro­t u­š ė­j e vyks Smul­k io­j o ir vi­d u­t i­ nio vers­l o ta­r y­b os po­s ė­d is. Jo me­ tu bus svars­to­m i du klau­s i­m ai: mo­ kes­č ių po­l i­t i­k a 2012 m. smul­k ia­j am ir vi­d u­t i­n iam vers­l ui Klai­p ė­d os re­ gio­n e bei mies­t o tur­g a­v ie­č ių kaip smul­k aus vers­l o plėt­r os kon­c ep­ ci­j a. Eks­p o­z i­c i­j a. Tre­č ia­d ie­n į 12 val. Klai­p ė­d os jū­r ų uos­to di­rek­c i­j os fo­ jė pir­m a­m e aukš­t e vyks iš­k il­m in­ ga sten­d o „Klai­p ė­d os uos­to va­d o­ vai ir ka­p i­to­n ai“ ati­d en­g i­m o šven­ tė. Šį sten­d ą di­rek­c i­j a įren­g ė mi­n ė­ da­m a Lie­t u­vos vals­t y­b ės at­k ū­r i­m o die­n ą. Eks­p o­z i­c i­j o­j e pa­tei­k ia­m i fak­ tai apie įmo­n ės is­to­r i­j ą ir va­d o­v us. Ren­g i­n y­j e įmo­n ės va­d o­v ai ir dar­ buo­t o­j ai pa­s i­d a­l ys min­t i­m is apie uos­to ir jo di­rek­c i­j os veik­l ą at­k ū­r us Lie­t u­vos vals­t y­b ę, pa­b end­r aus su su­s i­r in­k u­s iai­s iais. Mir­t ys. Va­k ar Met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­tos 18 klai­p ė­d ie­č ių mir­ tys. Mi­rė Va­le­r i­j a Rim­k ie­n ė (g. 1917 m.), Na­d iež­d a Apoč­k i­n ie­n ė (g. 1919 m.), Van­d a Stat­ke­v i­č ie­nė (g. 1921 m.), An­t a­n as Dar­ge­v i­č ius (g. 1924 m.), Ju­ ze­fa Če­k ins­k y­tė (g. 1925 m.), Sta­n is­la­ va Ra­m a­n aus­k ie­nė (g. 1925 m.), Pet­ rė Auš­r ie­nė (g. 1928 m.), Adė­lė Damb­ raus­k ie­nė (g. 1932 m.), Pet­ras Smil­g a (g. 1932 m.), Ona Bi­r u­tė Ta­mu­l io­n ie­ nė (g. 1936 m.), Eu­ge­n i­ja Striš­k ie­nė (g. 1940 m.), Ka­z ys Ge­r u­l is (g. 1940 m.), Jev­do­k i­j a Ko­les­n i­ko­v a (g. 1940 m.), Ber­n ar­d as Mant­v y­d as (g. 1940 m.), Al­do­n a Na­v ic­k ie­nė (g. 1944 m.), Jus­ ti­n as Stan­k us (g. 1955 m.), Ar­v y­d as Mic­k us (g. 1960 m.), Vy­t au­t as Sto­ nys (g. 1961 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Vy­t au­t as Sto­nys, Pet­r as Smil­g a, Va­l e­r i­j a Rim­k ie­n ė, Mo­n i­k a Ta­m o­ še­v i­č ie­n ė, Pet­rė Auš­r ie­n ė, Jev­do­k i­ ja Ko­l es­n i­ko­v a. Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­r ą pa­ gim­d ė 6 mo­te­r ys. Gi­m ė 3 mer­g ai­tės ir 3 ber­n iu­k ai.

„„ Pab­ran­go: 14 li­tų už ki­log­ra­mą sie­kian­ti stin­tų kai­na at­bai­do pir­kė­jus. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Grei­t o­j i. Va­k ar iki 16 val. grei­t o­ sios pa­g al­b os me­d i­k ai su­l au­k ė 42 iš­k vie­t i­m ų. Dau­g iau­s ia klai­p ė­d ie­ čiai skun­d ė­s i šir­d ies rit­m o su­t ri­ ki­m ais.


4

antradienis, vasario 14, 2012

miestas

Elekt­ros li­ni­ja virs kil­pa

Komentaras

Vac­lo­vas Dač­kaus­kas Klai­pė­dos ra­jo­no me­ras:

K

lai­pė­dos ra­jo­no ta­ry­ba pa­ tvir­t i­no tik Klai­pė­dos pa­ sto­tės de­ta­lų­jį pla­ną. Apie tai, kad kaž­kur driek­sis po­ že­mi­nis ka­be­lis, ne­su gir­dė­jęs. Gal­būt tech­ni­nis pro­jek­tas dar tik yra ren­gia­ mas. Iš vie­tos gy­ven­to­jų nu­si­skun­ di­mų ne­su su­lau­kęs. Žmo­nėms tu­r i bū­ti at­ly­gin­ta tiek, kiek nu­ma­to įsta­ty­ mas. Jei įsta­ty­mas aiš­k iai ne­pa­sa­ko, koks yra kom­pen­sa­ci­jos me­cha­n iz­ mas, ener­ge­t i­kai tuo ga­l i ir pikt­nau­ džiau­ti. Jei per žmo­gaus že­mę driek­ sis ka­be­l is, jam tu­r i bū­t i at­ly­g in­ta už ne­pa­to­gu­mus. Pro­jek­ta­vi­mo sta­di­jo­je pro­jek­to ren­gė­jai tu­ri at­si­žvelg­ti į žmo­ nių pa­gei­da­vi­mus. Jei kom­pen­sa­ci­jos ne­ten­ki­na, žmo­nės ga­li sa­vo tei­ses gin­ ti teis­muo­se. Da­bar gi įsta­ty­me aiš­kiai ne­nu­ro­dy­ta, ko­kios kom­pen­sa­ci­jos jis ga­li ti­kė­tis. Dėl to žmo­gus dar tu­ri lai­ką gaiš­ti teis­muo­se.

„„Pla­nai: į šią elekt­ros pa­sto­tę ke­ti­na­ma in­ves­tuo­ti de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų.

„„Ver­tė: ša­lia uos­ta­mies­čio esan­čio 12 ha že­mės skly­po sa­vi­nin­kas

S.Gvaz­džiaus­kas bi­jo, kad mi­li­jo­nų li­tų ver­tės jo nuo­sa­vy­bė liks be­ver­ tė, čia nu­tie­sus elekt­ros li­ni­ją iš Šve­di­jos.

Su­tar­tis pa­si­ra­šo­ma, kai 1 abi pu­sės su­si­ta­ria. Už vi­są ma­no že­mę elekt­ros ka­be­lio

tie­sė­jai siū­lo vos 100 tūkst. li­tų, kai ji ver­ta ke­lių mi­li­jo­nų“, – pik­ti­no­si S.Gvaz­džiaus­kas. Už hek­ta­rą – 20 tūkst. li­tų

Gy­ven­to­jo šei­mai pri­klau­so 12 ha že­mės skly­pas, esan­tis vos už ke­ lių ki­lo­met­rų nuo uos­ta­mies­čio. „Iš vi­so ma­no skly­po ka­be­lio tie­ sė­jus do­mi­na 8 ma­no že­mės hek­ ta­rai. Iš 13 ki­lo­met­rų vi­sos tra­sos pu­sant­ro driek­sis per ma­no že­mę. Už vie­ną hek­ta­rą sa­vi­nin­kams siū­

Sta­sys Gvaz­džiaus­kas:

Aš pa­lie­ka­mas įkai­ tu, kas da­bar ma­no že­mę pirks?

lo­ma iki 20 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ ci­ja, kai šio­je vie­to­je hek­ta­ras kai­ nuo­ja 400 tūkst. li­tų. Ki­ti jau pa­si­ra­šė su­tar­tis ir ne­prieš­ta­rau­ ja, kad per jų val­das bū­tų tie­sia­ mas elekt­ros ka­be­lis, ta­čiau aš ne­ su­tin­ku“, – tei­gė vy­ras. S.Gvaz­džiaus­kas ti­ki­no, kad dėl sa­vo nuo­sa­vy­bės yra pa­si­ruo­šęs su vals­ty­bės stra­te­gi­nį pro­jek­tą vyk­ dan­čia įmo­ne su­si­kau­ti teis­me. „Kas yra vals­ty­bė? Ir ko ji ver­ta, jei taip su sa­vo gy­ven­to­jais el­gia­si? Juk pro­jek­tą vyk­do pri­va­ti bend­ro­ vė. Išei­tų, kad kaž­kas ma­no že­mė­je sa­vo biz­nį ruo­šia­si da­ry­ti, ir vals­ ty­bė tai lai­mi­na“, – nuo­mo­nę dės­ tė Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jas.

„„Ri­bos: so­dų bend­ri­jos „Upe­lio vin­gis” pir­mi­nin­kas A.Bič­kus jau­čia­si lai­

mė­jęs am­žiaus mū­šį prieš mi­li­jar­dus val­dan­čią įmo­nę – elekt­ros ka­be­ lis guls po ke­liu.  Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Nuo­mo­tis ne­no­ri

Že­mės sa­vi­nin­ką ste­bi­na tai, kad elekt­ros li­ni­jos tie­sė­jai ne­svars­to ga­li­my­bės nuo­mo­tis že­mę iš pri­ va­čių as­me­nų. „Vi­sa­me pa­sau­ly­je taip yra. Jei no­ri­ma vyk­dy­ti ko­kį nors pro­jek­ tą, že­mė iš­si­nuo­mo­ja­ma. Aš pa­lie­ ka­mas įkai­tu, kas da­bar ma­no že­mę pirks?“ – tei­gė S.Gvaz­džiaus­kas. Pa­sak sa­vi­nin­ko, jo že­mė yra pra­ mo­ni­nė­je zo­no­je, ša­lia sto­vi PET gra­nu­lių ga­myk­la „Neo Group“. „Dėl šio ka­be­lio mes ne­ga­lė­si­me pla­nuo­ti sta­ty­bų. No­rė­da­mas su­ pro­jek­tuo­ti ke­lią, tu­rė­čiau šim­tus tūks­tan­čių in­ves­tuo­ti. Juk tai aukš­ to­sios įtam­pos ka­be­lis, jam tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai“, – skun­dė­ si S.Gvaz­džiaus­kas. Pas­to­tei – 55 mln. li­tų

Elekt­ros ka­be­lio tie­si­mas jū­ro­je tu­ rė­tų pra­si­dė­ti 2014 m., o sis­te­mos tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos bus su­ jung­tos iki 2015 m. gruo­džio. Pre­li­ mi­na­riais ver­ti­ni­mais, „Nord­Balt“ elekt­ros jung­ties sta­ty­ba kai­nuos 552 mln. eu­rų (1,9 mlrd. li­tų). Sau­sio pa­bai­go­je Lie­tu­vos elekt­ ros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­ rius „Litg­rid“ pa­si­ra­šė Klai­pė­dos trans­for­ma­to­rių pa­sto­tės re­konst­ ruk­ci­jos dar­bų su­tar­tį. 55 mln. li­tų ver­tės dar­bai Kiš­kė­nų kai­me esan­ čio­je pa­sto­tė­je tu­rė­tų pra­si­dė­ti jau ki­tą­met. Nau­jai tie­sia­mas ka­be­lis iki pa­ sto­tės tu­rės kirs­ti so­dų bend­ri­jos „Upe­lio vin­gis“ te­ri­to­ri­ją. „Bend­ri­jo­je yra šim­tas skly­pų. Iš pra­džių šio pro­jek­to au­to­riai siū­ lė ki­tus ka­be­lio tie­si­mo bū­dus, ta­ čiau vis dėl­to iš­si­de­rė­jo­me, kad ka­be­lis ne­bus tie­sia­mas per so­dų

L.R.But­kus ti­ki­no, kad dau­gu­ma pri­va­čių že­mių sa­vi­nin­kų su­ti­ko su kom­pen­sa­ci­jo­mis. „Ko­dėl su li­ku­siais ne­su­si­tar­ ta, ne­no­riu ko­men­tuo­ti. Ten yra že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė. Na, gal sta­ty­bos me­tu per že­mę va­ žiuos tech­ni­ka. Mes sa­vo pa­siū­ ly­mus pri­va­ti­nin­kams pa­tei­kė­me. Gal tie­siog ski­ria­si lū­kes­čiai? Vie­ ni gal­vo­ja, kad pa­tirs di­de­lius nuo­ sto­lius. O skųs­tis tu­ri tei­sę vi­si“, – kal­bė­jo L.R.But­kus. Pak­laus­tas, ko­kia su­ma nu­ma­ ty­ta vie­tos gy­ven­to­jų nuo­sto­liams pa­deng­ti, L.R.But­kus at­rė­žė ne­no­ rin­tis at­sa­ky­ti. „Čia vi­daus rei­ka­las“, – nu­kir­to L.R.But­kus. Kaip pa­veiks že­mės kai­ną?

„„Kom­pen­sa­ci­jos: pro­jek­tą vyk­dan­čios įmo­nės „Litg­rid” va­do­vas V.Po­

de­rys ir pa­ts aiš­kiai ne­ži­no, ko­kios rea­lios pa­sek­mės lau­kia Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jų dėl ka­be­lio sta­ty­bos dar­bų. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

skly­pus, o at­si­durs po vie­nu bend­ ri­jos ke­lių“, – tvir­ti­no so­dų bend­ ri­jos „Upe­lio vin­gis“ pir­mi­nin­kas Al­fon­sas Bič­kus. Bend­ri­ja ne­su­ti­ko, kad jų te­ri­to­ ri­jai bū­tų tai­ko­mas ser­vi­tu­tas. „Jei ser­vi­tu­tas bū­tų tai­ko­mas ir pri­va­tiems skly­pams, žmo­nės ne­ga­lė­tų sta­ty­ti na­mų. Iš pra­ džių sta­ty­to­jai pa­siū­lė vos vie­ ną ki­tą li­tą žmo­nėms, o nu­sta­tė mak­si­ma­lią ser­vi­tu­to ri­bą. Švel­ niai pa­sa­kius, tai – juo­kin­gos su­ mos. Da­bar po ke­liu ei­sian­tis ka­ be­lis ne­tu­rė­tų truk­dy­ti, nes ke­lias nė­ra mū­sų nuo­sa­vy­bė“, – ti­ki­no A.Bič­kus. Kol kas tik vie­no sa­vi­nin­ko skly­ pui bus tai­ko­mas ser­vi­tu­tas. Šio­je bend­ri­jo­je virš skly­pų drie­ kia­si aukš­to­sios įtam­pos elekt­ros lai­dų li­ni­ja.

Ties po jau esan­čia li­ni­ja

Pa­sak tech­ni­nio pro­jek­to va­do­vo Leo­no Ri­man­to But­kaus, po­že­mi­ nis ka­be­lis bus tie­sia­mas jau esa­mų oro li­ni­jų ap­sau­gos zo­nų vie­to­je. „Ten ir taip ri­bo­ja­ma veik­la. Elekt­ri­nio ir elekt­ro­mag­ne­ti­nio lau­ko ka­be­li­nės li­ni­jos ne­sklei­džia. Tad svei­ka­tai po­vei­kio ne­bus“, – aiš­ki­no pro­jek­to va­do­vas. Pa­sak L.R.But­kaus, be­veik vie­nu me­tu tu­rė­tų pra­si­dė­ti dar­bai Klai­ pė­dos trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­je bei 13 ki­lo­met­rų ruo­že. „Nord­Balt“ ka­be­lis pa­si­baigs pa­sto­tė­je, kur bus di­de­lė 330 ki­lo­vol­tų skirs­tyk­la. Tech­ni­nio pro­jek­to va­do­vas aiš­ ki­no, jog elekt­ros li­ni­jų ap­sau­gos zo­no­se drau­džia­ma gy­ven­ti, to­dėl ste­bė­jo­si, kad vie­tos gy­ven­to­jai reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl nau­ jos li­ni­jos tie­si­mo.

Lie­tu­vos elekt­ros ener­gi­jos per­da­ vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus bend­ ro­ vės „Litg­rid“ va­do­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys aiš­ki­no, kad įmo­nė dėl ga­ li­mų nuo­sto­lių de­rė­jo­si su 32 pri­ va­čių že­mių sa­vi­nin­kais. „Su­si­ta­rė­me su be­veik 90 pro­c. gy­ven­to­jų. Kol kas ne­ži­no­me, ar su tais, ku­rie ne­su­tin­ka su mū­sų siū­ lo­mo­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis, teks gin­čy­tis teis­muo­se“, – tei­gė V.Po­ de­rys. Įmo­nės va­do­vas aiš­ki­no, kad gy­ ven­to­jams kom­pen­sa­ci­jos yra ap­ skai­čiuo­ja­mos pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą me­to­di­ką. „Mes dar 30 pro­c. vir­šaus mo­ ka­me sa­vo­tiš­ką pre­mi­ją. Jau da­bar šio­je te­ri­to­ri­jo­je yra elekt­ros li­ni­jos tra­sa, ka­be­lis es­mi­nių ap­ri­bo­ji­mų neį­neš“, – tvir­ti­no V.Po­de­rys. Ta­čiau pa­klau­sus, ko­dėl konk­ re­tus Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­ jas tei­gia prie­šin­gai, nes elekt­ros ka­be­lis esą jo že­mę pa­vers be­ver­ te, V.Po­de­rys ti­ki­no, kad jam nė­ ra ži­no­ma konk­re­ti žmo­gaus is­ to­ri­ja. „Na jei stam­biau­sias že­mės sa­vi­ nin­kas, gal rei­kia at­ski­rai pa­si­žiū­ rė­ti? Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­kia ten si­tua­ci­ja. Kiek kom­pen­sa­ci­joms iš vi­so skir­ta lė­šų, ne­ži­nau. Ko­kia įta­ka bus nuo­sa­vy­bei ir jos ver­tei, konk­re­čiai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti“, – kal­bė­jo V.Po­de­rys.


5

antrADIENIS, vasario 14, 2012

JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI

D.Biels­ky­tė: „Bal­suo­ki­te ge­rais dar­bais“ Pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­ry­siu tik su­lau­ ku­si 18-os, – tap­siu do­no­re. Tai ma­mai pri­si­pa­ži­no vie­nos uos­ta­mies­čio gim­na­ zi­jos abi­tu­rien­tė, iš­ vy­du­si do­ku­men­ti­nį fil­mą „Krau­jo ke­lias“.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Apie dar­bą

On­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių bend­ ri­jos „Krau­jas“ rū­pes­čiu su­kur­ ta juos­ta ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Juo la­biau kai kil­nią do­no­rys­tės idė­ją pla­ti­nan­tys, jos sklai­da be­si­rū­pi­ nan­tys žmo­nės apie klas­tin­gą li­gą ži­no ne iš va­do­vė­lių, o pa­tys iš­gy­ ve­no gy­vy­bės ir mir­ties akis­ta­tą. Vie­na jų – klai­pė­die­tė Da­ lia Biels­ky­tė. Pas­ta­ruo­sius me­tus bend­ri­jai „Krau­jas“ va­do­vau­jan­ ti mo­te­ris vos prieš ke­le­tą die­nų šven­tė sa­vo ant­rą­jį gim­ta­die­nį – kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­jos 15ąsias me­ti­nes. Ka­dai­se sva­jo­ju­si tik pa­sveik­ti, šian­dien ji ta­po įkvė­pi­mu bei pa­ra­ ma ir tiems, ku­rie ko­vo­ja su krau­jo vė­žiu, ir jų ar­ti­mie­siems. Ne­nuos­ ta­bu, jog pa­siau­ko­ja­mą ir nuo­šir­ dų mo­ters dar­bą ver­ti­nan­tys klai­ pė­die­čiai ant­rus me­tus ją iš­ren­ka į Me­tų klai­pė­die­tės sep­ty­ne­tu­ką. Pasakodama apie bend­r i­jos „Krau­jas“ veik­lą, Da­lia vi­sa­da kal­ba dau­gis­kai­ta – mes var­du. Ir šian­ dien mo­te­ris ga­li pa­si­džiaug­ti, kad bend­ra­žy­gių gre­tos tik di­dė­ja, or­ ga­niz­ci­ja su­lau­kia ne­ma­žos pi­lie­ tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių pa­ra­mos. „Pir­miau­sia sie­kia­me, kad ser­ gan­tie­ji Lie­tu­vo­je gau­tų pa­tį ge­ riau­sią gy­dy­mą – ren­ka­me in­ for­ma­ci­ją, bend­ra­dar­biau­ja­me su gy­dy­to­jais bei moks­li­nin­kais, ak­ ty­viai da­ly­vau­ja­me ša­lies svei­ka­ tos po­li­ti­ko­je“, – vie­ną bend­ri­jos veik­los sri­čių įvar­di­jo pa­šne­ko­vė ir pa­si­džiau­gė, jog pa­si­rink­tas ke­lias jau duo­da vai­sių. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus li­ go­niai ne tik kur kas ge­riau ap­rū­pi­ na­mi vais­tais – pa­sak Da­lios, 2011 m. ru­de­nį gy­dy­to­jai he­ma­to­lo­ gai pa­skel­bė ty­ri­mą – ser­gan­čių­jų krau­jo vė­žiu iš­gy­ve­na­mu­mas ryš­ kiai ge­rė­ja.

„„Svo­ris: Šv. Mar­ty­no sky­do ap­do­va­no­ji­mas, ku­riuo

bend­ri­ją „Krau­jas“ praė­ju­sių me­tų gruo­dį įver­ti­no Flo­ren­ci­jos šv. Mar­ty­no ins­ti­tu­tas, D.Biels­ky­tei – vie­ nas bran­giau­sių.

Ki­ta svar­bi veik­los sri­tis – pro­ fe­sio­na­li on­kop­si­cho­lo­gi­nė pa­gal­ ba. „Vil­niu­je jau dau­giau nei me­tus vei­kia on­kop­si­cho­lo­gi­jos cent­ras, kur on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­ tys pa­cien­tai ir jų ar­ti­mie­ji kon­sul­ tuo­ja­mi ne­mo­ka­mai, in­di­vi­dua­liai ir gru­pė­mis, vyks­ta įvai­rūs te­ra­pi­ niai už­siė­mi­mai, se­mi­na­rai“, – pa­ sa­ko­jo mo­te­ris. Pro­fe­sio­na­lūs on­kop­si­cho­lo­gai dir­ba jau Vil­niu­je bei Klai­pė­do­ je. Paš­ne­ko­vė vi­lia­si, kad šie­met šios sri­ties spe­cia­lis­tas ims dirb­ti ir Kau­no kli­ni­ko­se. „Rū­pi­na­mės ne tik psi­cho­lo­gi­ne pa­cien­tų, jų ar­ti­mų­jų, bet ir gy­ dy­to­jų bei slau­gy­to­jų svei­ka­ta – vyk­do­me spe­cia­liai jiems skir­tus psi­cho­lo­gi­nius se­mi­na­rus“, – pa­ sa­ko­jo Da­lia. Paš­ne­ko­vė pri­si­pa­ži­no on­kop­si­ cho­lo­gi­nio cent­ro „Krau­jas“ pa­da­ li­nį sva­jo­jan­ti įsteig­ti ir Klai­pė­do­ je. „Praė­ju­siais me­tais mums bu­vo skir­tos pa­tal­pos, de­ja, jų re­mon­tui ne­ra­do­me lė­šų. Da­bar lau­kia­me, gal at­si­ras ki­tos, kad ir kuk­lios, bet šil­tos ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ne­ rei­ka­lau­jan­čios pa­tal­pos, tin­ka­ mos psi­cho­lo­gi­nei kon­sul­ta­ci­nei veik­lai. Toks po­rei­kis Klai­pė­do­ je yra, spe­cia­lis­tų taip pat jau tu­ri­ me, tad, ti­kiuo­si, cent­ras at­si­ras“, – vy­lė­si mo­te­ris. Am­bi­cin­gas šių me­tų pro­jek­tas – iš­sa­mi kny­ga apie vė­žį, ku­rią ra­ šo gar­sūs me­di­kai ir psi­cho­lo­gai. Da­lia ti­ki­si, kad lei­di­nys kny­gy­nus pa­sieks prieš Ka­lė­das.

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

„„Šak­nys: „Ma­no šei­ma yra di­de­lė ir gra­ži“, – sa­ko Da­lia ir neį­ma­no­ma tuo ne­pa­ti­kė­ti. 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Ta­čiau mo­te­riai vie­na ma­lo­niau­ sių veik­los sri­čių – do­no­rys­tės ska­ ti­ni­mas. „Čia jau aš tik­rai len­kiu gal­vą prieš klai­pė­die­čius – jie pa­ tys ro­do ini­cia­ty­vą, bu­ria­si, tam­pa ne tik neat­ly­gin­ti­nais krau­jo do­ no­rais, bet ir po­ten­cia­liais kau­lų čiul­pų do­no­rais. Kiek­vie­nas jų – po­ten­cia­lus gy­vy­bės gel­bė­to­jas, ir tai la­bai kil­nu. Kai pra­dė­jo­me žy­gį, Lie­tu­vos re­gist­re te­bu­vo 250 do­no­ rų. Da­bar jų – be­veik 7 tūkst.“, – įvar­di­jo Da­lia. Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, skleis­ti kau­lų čiul­pų do­no­rys­tės idė­ją la­ bai pa­de­da 2011-ųjų pa­bai­go­je su­ kur­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas „Krau­ jo ke­lias“. „No­ri­me jį ro­dy­ti mo­kyk­lo­se, ypač 18-tą gim­ta­die­nį pa­si­tin­kan­ tiems žmo­nėms. Kad jie ži­no­tų, ką ga­li pa­da­ry­ti, įro­dy­da­mi sa­vo bran­ dą ir sa­va­ran­kiš­ku­mą – iš­gel­bė­ ti gy­vy­bę“, – tei­gė bend­ri­jos pir­ mi­nin­kė. Apie šei­mą

„Ma­no šei­ma yra di­de­lė ir gra­ži. Tė­tis, re­ži­sie­rius Pet­ras Biels­kis, idė­jos ir Tė­vy­nės žmo­gus, ma­ma, Sta­sė Biels­kie­nė, – ma­mų ma­ma, ku­rios ran­kų ši­lu­mos už­te­ko ne tik mums, vai­kams, anū­kams, bet ir vi­ siems, ku­riuos su­ti­ko dau­ge­lį me­tų at­si­da­vu­siai dirb­da­ma Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te. Duk­ros Ie­va Ma­ri­ja ir Ug­nė Da­nie­lė jau iš­skri­do iš liz­do. Di­džiuo­juo­si, kad net ke­liau­da­mos, stu­di­juo­da­mos ir pa­žin­da­mos pa­ sau­lį jos yra tik­ros Lie­tu­vos duk­ros,

RĖMĖJAI:

aiš­kiai ži­nan­čios, kur yra jų šak­nys ir na­mai“, – apie ar­ti­miau­sius sa­vo žmo­nes kal­bė­jo mo­te­ris. Šei­ma Da­lia va­di­na ir bran­gius drau­gus, ir sa­vo bend­ri­jos žmo­ nes, su ku­riais per dau­ge­lį veik­los me­tų už­si­mez­gė ar­ti­mas ry­šys, taip pat – Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės gy­dy­to­jus, ku­rie su­grą­ži­no į gy­ve­ ni­mą ir pa­ro­dė ke­lią, ku­riuo da­bar ei­na, juo ly­di ir iki šiol. „Ir, ži­no­ma, – ma­no se­suo Eg­lė. Se­suo kvad­ra­tu, prieš dau­ge­lį me­tų ta­pu­si ma­no kau­lų čiul­pų do­no­re ir to­dėl da­bar gy­ve­nan­ti ne tik ma­no min­ty­se ir šir­dy­je, bet ir kiek­vie­no­je ląs­te­lė­je, kiek­vie­no­je gy­ve­ni­mo aki­ mir­ko­je“, – pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vė. Apie Klai­pė­dą

„Tai mies­tas, ku­rį my­liu, – apie Klai­pė­dą sa­ko Da­lia. – Nes čia gy­ ve­nu, čia gi­mė ma­no vai­kai, čia ma­no mei­lė, ma­no jau­nys­tė, ma­no drau­gai. Čia jū­ra, se­na­mies­tis, se­ nos ka­vi­nu­kės ir pri­si­mi­ni­mai, sė­ din­tys ant kiek­vie­no suo­le­lio.“ Apie po­mė­gius

Skai­ty­ti, ra­šy­ti, bend­rau­ti, ga­min­ti, ke­liau­ti, fo­tog­ra­fuo­ti. Tai mėgs­ta­ma Da­lios lais­va­lai­kio veik­la. „Man pa­ tin­ka dai­lė ir teat­ras. Bet di­džiau­sią džiaugs­mą tei­kia ke­tur­ko­jai bi­čiu­ liai. Rū­pin­tis jais, vaikš­ti­nė­ti su jais, dūk­ti, žais­ti, sė­dė­ti su­si­glau­dus, my­lė­ti juos ir jaus­ti, kad esu be iš­ ly­gų my­li­ma... Gal ka­da Die­vas duos ir aš ga­lė­siu džiaugs­min­gai sen­ti au­ gin­da­ma bū­rį viš­tų, ož­kų, ave­lių, gal

dar asi­liu­ką. Ma­nau, tai yra ge­riau­ sia, kas ga­li nu­tik­ti žmo­gui – ra­mus bend­ra­bū­vis su gam­ta ir gy­vū­nais“, – pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vė. Gy­ve­ni­mo cre­do

Jei­gu tau blo­ga, pa­da­ryk ką nors ge­ ro ir pa­leng­vės. Pa­sak Da­lios, kaž­ ka­da ji pa­ti su­lau­kė to­kio pa­ta­ri­mo ir jis jai pa­ti­ko. „Tai­gi ma­no cre­do ne­si­kei­čia: „Būk ge­ras“ – kvie­čiu ki­tus ir sten­giuo­si pa­ti. Bū­ti ge­ra“, – sa­ko mo­te­ris. Apie Me­tų klai­pė­die­tę

Pa­sak D.Biels­ky­tės, ji ne­tu­ri olim­ pi­nio azar­to, jai nie­ka­da ne­pa­ti­ko lenk­ty­niau­ti. „To­dėl pa­sa­ky­siu at­vi­rai – ne­ no­riu da­ly­vau­ti šiuo­se rin­ki­muo­ se. No­riu bū­ti ne tik vie­nų, o vi­sų tų me­tų, ku­riuos man Die­vu­lis at­ sei­kės, klai­pė­die­tė. Ne žo­džiais, ne ka­rū­no­mis, o dar­bais. To­dėl nuo­ šir­džiai lin­kiu per­ga­lės toms mo­te­ rims, ku­rios tik­rai yra ver­tos Me­ tų klai­pė­die­tės var­do ir jo no­ri“, – tei­gė pa­šne­ko­vė. „Dė­ko­ju vi­siems, ku­rie bal­sa­vo už ma­ne. Prii­mu tai kaip jū­sų pa­ra­mą ir pri­ta­ri­mą tam, ką da­ro bend­ri­ja, prii­mu tai kaip ženk­lą, kad ma­to­te mus, kad pa­lai­ko­te. Bet ne­bal­suo­ki­te dau­giau už ma­ne šiuo­se rin­ki­muo­ se spaus­da­mi myg­tu­ką in­ter­ne­te ar kar­py­da­mi laik­raš­čius – bal­suo­ki­te neat­ly­gi­na­mai duo­da­mi krau­jo, tap­ da­mi kau­lų čiul­pų do­no­rais, bal­suo­ ki­te da­ry­da­mi ge­rus dar­bus, nes tai yra pra­smin­ga“, – pri­dū­rė Da­lia.

PARTNERIAI:


6

antradienis, vasario 14, 2012

nuomonės

Rin­kė­jai pri­mins apie sa­ve

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

(Ne)pa­si­ti­kė­ji­mų tan­go Stasys Gudavičius

I

š pra­d žių per­ž iū­rė­k i­me tai, ką tu­r i­me. Spe­c ia­l io­s ios tar­ny­b os ti­ ria, kas ir ko­k io­mis ap­l in­k y­ bė­m is per­nai lapk­r i­čio vi­du­r y­je ga­lė­jo nu­te­k in­ti in­for­ma­ci­ją apie nu­ma­to­mus vals­ty­bės veiks­mus prieš ko­mer­ci­nį “Sno­ro” ban­ką. Ta in­for­ma­ci­ja, be­je, bu­vo nu­te­kin­ta ži­n iask­lai­dos prie­mo­nei, tie­sio­ giai su­si­ju­siai su “Sno­r u”. Nu­te­ kin­ta li­k us ly­g iai po­rai die­nų iki šio ban­ko na­cio­na­l i­za­vi­mo. Vyk­dant šį ty­r i­mą at­lie­ka­mi įvai­ rūs pro­ce­si­n iai veiks­mai. Kaip paaiš­kė­jo, tarp tų veiks­mų bu­ vo ir kai ku­rių aukš­tų pa­rei­g ū­nų pa­t ik­r i­ni­mai me­lo de­tek­to­riu­mi, ku­r is moks­l iš­kai va­d i­na­mas po­ lig­ra­fu.

Kai ty­ri­mas baig­sis, bus ga­li­ma ir ati­tin­ ka­mus spren­di­mus priim­ti, kie­no gal­vą – FNTT va­do­vo ar mi­ nist­ro – de­rė­tų kirs­ti iš pe­ties. In­for­ma­ci­ja apie to­k ius pa­t ik­r i­ ni­mus ir­g i nu­te­kė­jo į ži­n iask­lai­ dą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­ mun­das Pa­lai­t is pri­pa­ž i­no, kad lau­k ia Fi­nan­s i­n ių nu­s i­k al­t i­mų ty­r i­mų tar­ny­b os (FNTT) va­do­ vų iš­t y­r i­mo me­lo de­tek­to­r iu­m i re­zul­ta­tų. Kai tik mi­nis­te­ri­ją pa­sie­kė ži­nios apie tai, kad FNTT di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­j o Vy­t au­to Gir­ž a­do pa­t ik­r i­n i­mo po­l ig­ra­f u re­z ul­t a­ tai lyg ir yra nei­g ia­m i, R.Pa­lai­t is ne­dels­da­mas pa­v ie­ši­no ne­pa­si­ ti­k įs šiuo pa­rei­g ū­nu, leis­da­mas su­pras­t i, kad jam teks trauk­t is iš pa­rei­g ų. Bet sa­vo pa­va­duo­to­ją už­sto­jo FNTT vir­ši­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius. R.Pa­lai­č io at­s a­k y­mo il­gai lauk­ ti ne­rei­kė­jo – jis pa­reiš­kė ne­be­ pa­si­ti­k įs jau ir FNTT va­do­vu. Pa­ sak mi­n ist­ro, ar bus at­leis­t i šie du aukš­čiau­si FNTT pa­rei­g ū­nai bus ap­si­spręs­ta tuo­met, kai baig­ sis tar­ny­bi­n is pa­t ik­r i­n i­mas dėl

to, ar jie ga­li dirb­ti su slap­ta in­for­ ma­ci­ja. Jei­g u ne­ga­l i – ta­da vi­s o ge­ro, V.Gai­l iau ir V.Gir­ža­dai! Bet jei­g u ga­li – ta­da tur­būt jau mi­nist­rui rei­ kės gal­vo­ti apie po­rtfe­lio per­da­vi­ mą ki­tam po­li­ti­kui. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius užė­ mė at­sar­g ią FNTT va­do­v ų gy­ny­ bos po­z i­ci­ją, tvir­t in­da­mas, kad pa­si­ti­k i jais. Bet ar tai reiš­k ia, kad Vy­r iau­sy­bės va­do­vas ne­pa­si­t i­k i vi­daus rei­ka­lų mi­n ist­r u? Jis taip ne­sa­ko. Bent kol kas. R.Pa­lai­t į į Vy­r iau­sy­bę de­le­ga­v u­ sios Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos ly­de­r iai ty­l i. Ma­t yt, lau­k ia, kuo čia vis­kas baig­sis. Kaip lau­k ia ir dau­ge­lis ki­tų po­li­ti­ kų. Pa­vyz­d žiui, Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji nu­spren­dė pa­ lū­kė­t i, kol bent jau baig­sis tar­ny­ bi­nis pa­tik­ri­ni­mas dėl V.Gai­liaus ir V.Gir­ža­do ga­l i­my­bės dirb­t i su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Kai ty­ri­mas baig­sis, bus ga­li­ma ir ati­t in­ka­mus spren­d i­mus priim­ ti, kas čia la­biau kal­tas dėl su­si­ da­r iu­sios si­t ua­ci­jos, kie­no gal­vą – FNTT va­do­vo ar mi­nist­ro – de­ rė­tų kirs­ti iš pe­ties. Ta­čiau kol kas net neaiš­k u, ka­ da baig­sis tas tar­ny­bi­n is pa­t ik­r i­ ni­mas. Gal jau šian­d ien, o gal tik po mė­ne­sio. Bet ku­riuo at­ve­ju, kaip sa­ko po­li­ti­ kai, ra­miai ar­ba vi­siš­kai nie­kuo ši is­to­ri­ja tik­rai ne­tu­rė­tų baig­tis. Pa­ sek­mės bet ku­riuo at­ve­ju bus. Kaip sa­kė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­ var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­ sys Šed­ba­ras: “Keis­ta ir ne­sup­ran­ ta­ma, ko­dėl mi­n ist­ras san­ty­k ius su FNTT va­do­vais aiš­k i­na­si vie­ šu­mo­je, per spau­dą. Tei­sė­sau­ga yra la­bai jaut­r i sri­t is, kur ne­ga­ li bū­t i vie­šu­mo­je taš­ko­ma­si kaž­ ko­k iais ne­šva­r iais purs­lais. Jei­ gu yra san­ty­k ių pro­ble­mų, rei­k ia juos iš­siaiš­kin­ti sis­te­mos vi­du­je, o ne at­si­sto­jus prie­šais vi­są vi­suo­ me­nę”. Pak­laus­tas, ar kas nors tu­rės po šios is­to­ri­jos at­si­sta­ty­din­ti, S.Šed­ ba­ras pa­reiš­kė ne­no­r įs pro­g no­ zuo­t i, bet neat­me­tė, kad pa­s i­ trau­k i­mų tik­r iau­siai neiš­veng­si­ me. “Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je bu­ vo vi­so­k ių is­to­ri­jų. Jos vi­saip pa­ si­bai­gė ir kai ku­riems bu­vu­siems mi­nist­rams, ir po­li­ci­jos, ir ki­tų tei­ sė­sau­gos ins­t i­t u­ci­jų va­do­vams. Kuo čia vis­kas pa­si­baigs – ar mi­ nist­ro, ar FNTT va­do­vo, ar abie­jų at­lei­di­mu iš pa­rei­g ų – dar, ma­tyt, anks­ti kal­bė­ti”, – tei­gė jis. Lauk­si­me. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

K

ol rin­kė­jai svars­to, kaip iš­gy­ ven­ti ir lai­ku su­mo­kė­ti mo­ kes­čius, kan­di­da­tai į Sei­mo na­rius tu­ri vie­nin­te­lę sva­ jo­nę, kaip pri­si­vi­lio­ti rin­kė­jus ir juos sa­vo ži­nio­je iš­lai­ky­ti iki Sei­mo rin­ki­ mų, o tuo­met, kaip sa­ko­ma, vis­kas Die­vo va­lio­je. Jau ke­le­tą me­tų pės­tie­ji skun­džia­ si, jog jiems ankš­to­ka ant ša­li­gat­vių, ku­riuos mies­to va­do­vai pa­da­li­jo ir pės­tie­siems, ir dvi­ra­ti­nin­kams. Ta­da apie vie­šą­jį in­te­re­są nie­kas neuž­si­mi­ nė. Kaip pa­me­na­te, bu­vo mies­to gat­ vė­se pri­sta­ty­ta ženk­lų, ne pa­de­dan­ čių, o grei­čiau juo­ki­nan­čių praei­vius. Tik ne tuos, su kie­no ži­nia ir pa­lie­pi­ mais tie ženk­lai at­si­dū­rė ne vie­to­je. Ta­čiau jau ir da­bar vie­nas ki­tas dvi­ra­ti­nin­kas mi­na dvi­ra­čio pe­da­lus Man­to, Til­tų gat­vė­se. Ypač va­ka­rais dvi­ra­ti­nin­kai mėgs­ta šio­se gat­vė­ se pa­rung­ty­niau­ti su vė­je­liu. Pės­tie­ siems rei­kia sau­go­tis. Klai­pė­do­je ša­li­gat­viai jau se­no­ kai yra ne pės­čių­jų ar neį­ga­lių­jų zo­ nos. Vi­siš­kai su­pran­ta­mas yra mies­ to val­džios no­ras pa­dė­ti jau­niems, svei­kiems, grei­tiems, ki­taip sa­kant,

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Val­di­nin­kai pikt­nau­džiau­ja al­ko­ho­liu

At­si­lie­piant į V.Spu­ry­tės straips­nį „Kler­kams – tik pa­gy­ros?“ („Klai­ pė­da“, 2012 02 09), no­rė­čiau pra­tęs­ ti min­tį, kad, ver­ti­nant kler­kų ir ki­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų (ne tik sa­vi­val­ dy­bė­je!) kva­li­fi­ka­ci­ją, ne­pa­kan­ka vien kom­pe­ten­ci­jos. Bū­ti­na at­si­žvelg­ti ir į mo­ra­li­nes sa­vy­bes. Vie­na­me ba­ re, esan­čia­me mies­to cent­re, dir­ bu bar­me­nu, tad ten­ka ma­ty­ti, kaip įmi­tę kai ku­rie vals­ty­bės tar­nau­to­jai po „sun­kios ir įtemp­tos“ dar­bo die­ nos at­si­pa­lai­duo­ja prie vy­no tau­rės. Bū­na taip, kad be su­gė­ro­vų pa­gal­bos jie ne­su­ge­ba pa­kil­ti nuo kė­dės. Nes­ var­bu, kad ge­ria ne dar­be (nors pa­ si­tai­ko ir ten), o po dar­bo. Bet man, kaip mo­kes­čių mo­kė­to­jui, ap­mau­du ir skau­du vi­sa tai ma­ty­ti. Lai­kas pa­ mirš­ti so­viet­me­čio tra­di­ci­jas, kai bu­ vo gir­tau­ja­ma bet kur ir bet ka­da. bar­me­nas Au­gus­ti­nas

Šą­la be­na­miai gy­vū­nai

Anks­čiau bu­vo or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri su­gau­dy­da­vo be­na­mius šu­nis ir ka­ tes, o da­bar jie varg­šai šą­la. Ka­ti­nė­ liams nė­ra kur pri­si­glaus­ti. Dar yra li­kę ke­le­tas ge­ra­šir­džių žmo­nių, ku­

Vi­siš­kai su­pran­ta­ mas yra mies­to val­ džios no­ras pa­dė­ti jau­niems, svei­kiems, grei­tiems, ki­taip sa­ kant, po­ten­cia­liems rin­kė­jams.

Tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio uos­ ta­mies­čio vie­tų, kur dar iki šiol ne­ siau­tė­jo dvi­ra­ti­nin­kai. Ta­čiau da­bar, re­gis, ši­tai ra­my­bei atė­jo ga­las. Dar praė­ju­sią va­sa­rą nu­ste­bau pa­ma­čiu­ si ta­me so­de įreng­tas spe­cia­lias vie­ tas mė­sai kep­ti gry­na­me ore. To nie­kaip ne­ga­li pa­ly­gin­ti su Bo­ ta­ni­kos so­du, esan­čiu Tiu­bin­ge­ne. Jis taip pat pri­klau­so Tiu­bin­ge­no uni­ rie pa­mai­ti­na be­na­mius ke­tur­ko­jus. Bet da­bar lau­ke toks šal­tis, kad ėda­ las aki­mirks­niu už­šą­la. Ge­rai, kad ge­le­žin­ke­li­nin­kai li­ki­mo va­liai pa­li­ ko ap­leis­tą pa­sta­tą, bu­vu­sią gais­ri­nę, kur pro iš­dau­žy­tus lan­gus įlin­dę gy­ vū­nai ga­li pa­si­šil­dy­ti. Gal mies­te yra gy­vū­nų prie­glau­da, ku­ri be­na­mius gy­vū­nus su­gau­tų ir taip ap­sau­go­tų nuo šal­čio ir ba­do? Vals­tie­čių, Kle­ vų, Ąžuo­lų gat­vių gy­ven­to­jų var­du Da­ne­lė

Kler­kai ga­lė­tų pa­tys ap­si­tvar­ky­ti

Sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja yra už­tik­rin­ ti vie­šą­ją tvar­ką – bau­dos ski­ria­mos vai­ruo­to­jams, pa­li­ku­siems au­to­mo­bi­ lius ne vie­to­je ar­ba ne­su­mo­kė­ju­siems už sto­vė­ji­mą. Bet prie pa­čios sa­vi­val­ dy­bės net ant ša­li­gat­vių pri­sta­ty­ta tiek ma­ši­nų, kad neį­ma­no­ma praei­ti. Jei no­ri – eik per ža­lią ve­ją. Tai gal val­di­ nin­kams rei­kė­tų pa­tiems pir­ma su­si­ tvar­ky­ti tai, kas vyks­ta po jų no­si­mi, o tik pa­skui baus­ti ki­tus vai­ruo­to­jus. Sta­sys

Ne­be­ki­ša rek­la­mos lanks­ti­nu­kų

Pa­si­džiau­giau, kad dau­gia­bu­čio na­ mo laip­ti­nė­je lanks­ti­nu­kų ne­su­ki­šo į pa­što dė­žu­tes, o tie­siog pa­dė­jo ant jų vir­šaus. Ne­rei­kia nei jų trauk­ti lau­ kan per jė­gą, nei laip­ti­nė pri­šiukš­li­ na­ma, ku­rią pa­tys va­lo­mės. Kas no­ ri, pa­sii­ma tuos lanks­ti­nu­kus pa­tys.

ver­si­te­tui. Jo­kių dvi­ra­čių ta­kų, vie­ tų keps­niams. Ra­my­bė, gro­žis, pa­to­gūs ta­ke­liai, iš­grįs­ti ply­te­lė­mis, pa­žvy­ruo­ta, pa­ to­gūs suo­liu­kai. Jo­kių ka­vų ba­rų ar le­dų kios­kų. Sto­vi vi­du­je ke­li au­to­ ma­tai, ku­riuo­se ga­li nu­si­pirk­ti karš­ tų ar gai­vi­na­mų­jų gė­ri­mų, leng­vų už­kan­džių. O kur dar du di­džiu­liai pa­sta­tai iš stik­lo su ba­na­nų me­džiais ir vai­ siais, ki­ta eg­zo­tiš­ka aug­me­ni­ja, ak­ va­riu­mais? Pas­ta­rų­jų ne­ly­gi­nu su klai­pė­die­tiš­ko Jū­rų mu­zie­jaus ak­va­ riu­mais. Žie­mą va­sa­rą ta­me Bo­ta­ni­kos so­de ap­stu žmo­nių. Įė­ji­mas į so­dą yra ne­ mo­ka­mas vi­siems. Jei­gu tu­ri­te ūpo, ga­li­te nu­si­pirk­ti so­do gė­lių. Vi­sa tai pa­da­ry­ta pa­pras­tiems pi­lie­čiams. Gal­vo­ju, ko­dėl ten Bo­ta­ni­kos so­das yra ra­my­bės, poil­sio, gal su­si­kau­pi­ mo vie­ta, ko­dėl ten ne­si­sten­gia­ma prie­šin­ti žmo­nių gru­pių? Keis­čiau­ sia tai yra to­dėl, kad ir Klai­pė­do­je, ir Tiu­bin­ge­ne bo­ta­ni­kos so­dai pri­klau­ so uni­ver­si­te­tams. Po­žiū­ris ne­tu­rė­tų skir­tis, ta­čiau... Kas­dien sau­lu­tei ky­lant vis aukš­ tyn, dvi­ra­ti­nin­kai ims vis daž­niau iš­ va­žiuo­ti į gat­ves. Ką mies­to val­džia pa­da­rė, jog ir dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji, neį­ga­lie­ji ša­li­gat­viuo­se jaus­tų­si pa­ to­giai? Iki šiol, re­gis, nie­ko. Rin­ki­mai į Sei­mą ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja. Rin­kė­jai pa­teiks neiš­te­sė­tų pa­ža­dų są­skai­tas ir dar pri­mins apie sa­ve. Lanks­ti­nu­kų ne­šio­to­jus ne kar­tą esu įspė­ju­si, kad ne­mes­tų rek­la­mos la­ pe­lių į dė­žu­tes, bet jie, pa­si­tei­si­nę, kad toks vir­ši­nin­ko nu­ro­dy­mas, nu­ mo­da­vo ran­ka į ma­no pra­šy­mus. Ire­na

Vers­las pri­lygs­ta sa­vi­žu­dy­bei?

Skai­čiau laik­raš­ty­je ir gir­dė­jau per te­le­vi­zi­ją, kaip And­rius Ku­bi­lius sie­ kia ska­tin­ti vers­lą ir ma­žin­ti ne­dar­ bą. Bet vers­lui pra­dė­ti rei­ka­lin­ga pa­ sko­la! O jei­gu vers­las ne­pa­si­tei­si­na – tai kil­pa ant kak­lo. No­rint su­ma­ žin­ti ne­dar­bą, vals­ty­bė tu­rė­tų sta­ ty­ti fab­ri­kus, kur­ti įmo­nes. Kiek to­ je pa­čio­je Klai­pė­do­je bu­vo ga­myk­lų – „Tri­ny­čių“, ko­ji­nių fab­ri­kai, „Si­ ri­jus“? O da­bar jie vi­si nu­šluo­ti nuo že­mės pa­vir­šiaus. Apo­lo­ni­ja

Ap­sun­ki­na kiem­sar­gių dar­bą

Laik­raš­ty­je žmo­nės daž­nai skun­džia­si blo­gai nu­va­ly­to­mis gat­vė­mis. Vaikš­ čio­da­mi po mies­tą pa­ste­bė­jo­me, kad ir kaip šva­riai kiem­sar­giai nu­va­ly­tų snie­gą, po jų va­žiuo­jan­tys gat­vės va­ ly­to­jai su ma­ši­no­mis ša­li­gat­vius vėl už­ver­tė snie­gu. O ką da­ry­ti varg­šams kiem­sar­giams? Gal jie tu­rė­tų su­si­tar­ti su gat­vių va­ly­to­jais, kad ne­rei­kė­tų du kar­tus da­ry­ti to pa­ties dar­bo? Re­gi­na Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Ja­ni­na Ba­či­liū­nai­tė-Os­ter­maier

po­ten­cia­liems rin­kė­jams. O neį­ga­ lie­ji, mo­ti­nos su ma­žais vai­kais, se­ ny­vo am­žiaus žmo­nės, at­sto­vau­jan­ tys pa­žei­džia­miau­sioms so­cia­li­nėms gru­pėms, pa­mirš­ti. Iki šiol sa­vo­tiš­ka ra­my­bės sa­le­ lė bu­vo Ma­ža­ja­me Kai­me­ly­je esan­tis Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­ das. Tie, ku­rie ja­me lan­kė­si, ži­no, jog ten pa­to­gu vaikš­čio­ti tik svei­kiems. Nei apie se­ny­vo am­žiaus žmo­nes, nei apie neį­ga­liuo­sius, nei apie mo­ ti­nas, stu­mian­čias ve­ži­mė­lius, ne­pa­ gal­vo­ta.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antrADIENIS, vasario 14, 2012

lietuva

„„Su­va­žia­vi­mas: su­si­rin­ku­sie­ji Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je nea­be­jo­jo, kad nau­jo­ji par­ti­ja taps par­la­men­to par­ti­ja. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja: tu­ri­me vi­zi­ją

„Žal­gi­rio“ are­no­je va­kar įvy­ko stei­gia­ma­ sis nau­jos ša­lies po­li­ti­nės jė­gos – Lie­tu­ vos žmo­nių par­ti­jos – su­va­žia­vi­mas. Nau­ jo­sios par­ti­jos idė­ji­nis va­das vers­li­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas par­ti­jos pir­mi­nin­ ke pa­siū­lė skir­ti Joa­ną Ši­ma­naus­kie­nę. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė d.krapavickaite@diena.lt

Par­ti­jos gi­mi­mas

„No­riu pa­skelb­ti, kad 2012 m. va­ sa­rio 12 d. į stei­gia­mą­jį su­va­žia­vi­ mą už­si­re­gist­ra­vo 1393 de­le­ga­tai. Su­va­ž ia­v i­m as pra­d e­d a­m as“, – su­skai­čia­vu­si už­si­re­gist­ra­vu­sius pa­skel­bė J.Ši­ma­naus­kie­nė. Pa­gal įsta­ty­mus nau­ją par­ti­ją įsteig­ ti ga­li ne ma­žiau ne­gu 1000 stei­ gė­jų. Pir­miau­sia žo­dis bu­vo su­teik­tas ku­ria­mos par­ti­jos idė­ji­niam va­dui V.Ro­ma­no­vui. „Ne­nuei­si­me tie­sos link, jei ne­su­si­kal­bė­si­me tar­pu­sa­ vy­je, ne­gir­dė­si­me pro­tė­vių bal­ so, praei­ties is­to­ri­jos, neį­ver­tin­si­ me tūks­tan­čio me­tų iki mū­sų eros kur­tos kul­tū­ros, ku­ri iš­trin­ta ir su­ nai­kin­ta pir­ma vo­kie­čių is­to­ri­kų, o da­bar šiuo­lai­ki­nių moks­li­nin­kų“, – pa­dė­ko­jęs su­si­rin­ku­siems kal­ bė­jo V.Ro­ma­no­vas. „No­riu pa­dė­ti įkur­ti par­ti­ją, ku­ri ras tei­sy­bę“, – sa­kė V.Ro­ma­no­vas. Vers­li­nin­kas bu­vo pa­siū­ly­tas į par­ ti­jos pir­mi­nin­ko po­stą, ta­čiau jis man­da­giai at­si­sa­kė ir ti­ki­no, kad ir taip vi­sa šir­di­mi bus su par­ti­ja. „Aš neat­si­sa­kau pa­dė­ti, bet ma­ nau, kad ge­riau­sia kan­di­da­tū­ra bus J.Ši­ma­naus­kie­nės“, – džen­tel­me­ niš­kai pa­siū­lė V.Ro­ma­no­vas. Kau­ no bend­ri­jai „Vil­tis“ va­do­va­vu­si mo­te­ris pri­si­sta­tė kaip tu­rin­ti daug pa­tir­ties vi­suo­me­ni­nė­je, so­cia­li­nė­ je veik­lo­je, 23 me­tus au­gi­nu­si neį­ ga­lų sū­nų.

Po­žiū­rį iš­dės­tys kny­go­je

„Kaž­ka­da gy­va­vo mat­riar­cha­tas. Mo­te­rys pui­kiai tvar­kė­si – ne­bu­vo ka­rų“, – šyp­te­lė­jo V.Ro­ma­no­vas, mo­ty­vuo­da­mas sa­vo spren­di­mą par­ti­jos vai­rą per­leis­ti J.Ši­ma­naus­ kie­nei. Jis neį­var­di­jo, ku­rių Lie­tu­vos po­ li­ti­nių jė­gų ideo­lo­gi­ja ar­ti­ma Lie­tu­ vos žmo­nių par­ti­jai. „Man ar­ti­mos vi­sos par­ti­jos“, – ta­rė jis.

Su­va­žia­vi­me ak­cen­ tuo­tos pa­grin­di­nės par­ti­jos pro­gra­mos sri­tys – kul­tū­ra, švie­ ti­mas, spor­tas, so­cia­ li­nė po­li­ti­ka, vals­ty­ bės ūkis. Sa­vo po­žiū­rį V.Ro­ma­no­vas pa­ža­ dė­jo iš­dės­ty­ti šiuo me­tu ra­šo­mo­je sa­vo kny­go­je, ku­rios te­mų spekt­ras bus pla­tus – nuo re­li­gi­jos iki žmo­ gaus es­mės. „Kas yra są­ži­nė, kas val­do mū­sų pro­tą?“ – at­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus vers­li­nin­kas ža­da at­skleis­ti nau­jo­je kny­go­je. Žmo­giš­kas pa­va­di­ni­mas

„Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja pa­tvir­ti­ na sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą siek­ti lais­ vės, tei­sin­gu­mo, de­mok­ra­ti­jos, kul­tū­ros ir vals­ty­bės ge­ro­vės“, – pri­sta­ty­da­ma pro­gra­mą pa­skel­bė par­ti­jos pir­mi­nin­kė J.Ši­ma­naus­

„„Aki­ra­tis: V.Ro­ma­no­vas kal­bė­jo, kad ren­kan­tis ke­lią

tie­sos link bū­ti­na at­si­gręž­ti į is­to­ri­ją.

kie­nė. Ji ne­slė­pė, kad gal­vo­jant pa­ va­di­ni­mą bu­vo rem­ta­si ša­lies pre­ zi­den­tų krei­pi­niu į tau­tą: „Mie­li Lie­tu­vos žmo­nės.“ Su­va­žia­vi­me ak­cen­tuo­tos pa­ grin­di­nės par­ti­jos pro­gra­mos sri­ tys – kul­tū­ra, švie­ti­mas, spor­tas, so­cia­li­nė po­li­ti­ka, vals­ty­bės ūkis. „Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja tu­ri vi­zi­ją, kaip pa­siek­ti sa­vo tiks­lus ir pa­keis­ti gy­ve­ni­mą“, – ža­dė­jo par­ ti­jos pir­mi­nin­kė. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos pro­ gra­ma skel­bia – ne pa­si­duo­ti glo­ ba­li­nių val­di­nin­kų pro­pa­gan­dai „skal­dyk ir val­dyk“, bet ge­rin­ ti san­ty­kius su mū­sų ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Nau­jo­ji po­li­ti­nė jė­ga pri­ta­ria, kad ša­liai rei­kia tie­sio­gi­ nių me­rų rin­ki­mų. „Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja – per­ mai­nų spar­nai skry­džiui į ge­ra“, – poe­tiš­kai api­bū­di­no J.Ši­ma­naus­ kie­nė. Vy­riš­ka val­dy­ba

V.Ro­ma­no­vas bu­vo iš­rink­tas į par­ ti­jos val­dy­bą. „Ten­ka ka­riau­ti po­

„„Vadovė: partijos pirmininke išrinkta J.Šimanaus-

kienė.

li­ti­kos pa­sau­ly­je, kur nė­ra nei lo­gi­ kos, nei tai­syk­lių. Gal aš tin­ku tai val­dy­bai? Ko­vo­siu, kol gy­vas bū­ siu“, – ne­slėp­da­mas pui­kios nuo­ tai­kos kal­bė­jo vers­li­nin­kas. Su­va­žia­vi­mas iš­rin­ko par­ti­jos val­dy­bą. Jo­je do­mi­nuo­ja vy­rų kom­ pa­ni­ja. „Ti­kiuo­si, šią par­ti­ją Lie­tu­vos žmo­nės priims. Ti­kiu, kad ji ga­ li tap­ti par­la­men­to par­ti­ja. Ta­pu­si par­la­men­to par­ti­ja ji ga­lė­tų daug pa­dir­bė­ti Lie­tu­vos žmo­nių la­bui“, – ne­daug­žo­džia­vo nau­jo­sios par­ ti­jos val­dy­bos na­riu iš­rink­tas ži­no­ mas ša­lies spor­to ve­te­ra­nas Ana­to­ li­jus Čup­ko­vas. Val­dy­bos na­riu iš­rink­tas ir ki­ tas ge­rai ži­no­mas spor­to pa­sau­ly­je žmo­gus Vi­tol­das Ma­sals­kis. „Par­ ti­jos skel­bia­mi prio­ri­te­tai pa­lan­kūs ma­no as­me­ny­bei, sri­tims, ku­rias aš ge­riau su­pran­tu. Spor­tas, kul­tū­ ra, mo­kes­čiai – tai klau­si­mai, ku­ riuos pa­mė­gin­siu ku­ruo­ti ar pa­dė­ti spręs­ti“, – ža­dė­jo V.Ma­sals­kis. Į par­ti­jos val­dy­bą taip pat iš­rink­ti fut­bo­lo ir beis­bo­lo klu­bo „Kau­nas“

di­rek­to­rius Ro­mual­das Kont­ri­mas, bend­ro­vės „Id­ma­va ir par­tne­riai“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ma­ci­jaus­ kas, Ser­ge­jus Fe­do­to­vas, Jo­li­ta Kai­ rie­nė, „Žal­gi­rio“ val­dy­bos na­rys, „Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės“ val­do­mos mol­že­mio ga­myk­los „Bi­ rač“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Mar­ty­ nas Ugians­kis, „Žal­gi­rio“ are­nos tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo di­rek­to­ rius Vil­hel­mas Mo­tie­jū­nas, Gied­ rius Gri­ga­lius. Su­va­žia­vi­me taip pat iš­rink­tos eti­kos ir kont­ro­lės ko­mi­si­jos.

1393 delegatai užsiregistravo steigiamajame suvažiavime.


8

antradienis, vasario 14, 2012

aktualijos Pa­sik­ly­do rū­ke

Pa­lan­giš­kis ga­be­no rū­ka­lus

At­vy­ko iš Lat­vi­jos­ dėl kre­mo

Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nie­ čiai su­lai­kė pen­kis ma­žei­kiš­ kius, Kur­šių ma­rio­se pa­žei­du­ sius vals­ty­bės sie­ną, jie le­du vy­ko į Ru­si­jos te­ri­to­ri­ją. Du vy­ rai va­žia­vo snie­go mo­to­cik­lu, o trys sė­dė­jo prie jo pri­ka­bin­to­se ro­gė­se. Už ne­tei­sė­tą vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mą skir­tos bau­ dos po 125 li­tų.

28 m. pa­lan­giš­kis iš Lie­tu­vos į Len­ki­ją va­žia­vo vo­kiš­kais vals­ ty­bi­niais re­gist­ra­ci­jos nu­me­ riais pa­žy­mė­tu au­to­mo­bi­liu. Ties Sa­la­pe­rau­gio kai­mu jį su­ stab­dė pa­sie­nie­čiai. Ma­ši­nos ba­ga­ži­nė­je bu­vo 5 tūkst. pa­ke­ lių ci­ga­re­čių „LM“ be ban­de­ro­ lių. Pre­li­mi­na­ri kro­vi­nio ver­tė – apie 38 tūkst. li­tų.

Va­kar per­piet pre­ky­bos cent­ re „Ak­ro­po­lis“ esan­čio­je vais­ti­ nė­je su­lai­ky­tas iš Lie­po­jos at­va­ žia­vęs 25 m. vai­ki­nas. Jis ban­dė ne­su­mo­kė­jęs 500 li­tų iš­si­neš­ ti 7 pa­kuo­tes bran­gaus paa­kių kre­mo. Sve­čias ti­ki­no at­va­žia­ vęs pa­si­ma­ty­ti su mer­gi­na, su ku­ria su­si­pa­ži­no in­ter­ne­tu. Vai­ ki­nas su­lai­ky­tas dviem pa­roms.

Po links­my­bių – pra­ra­di­mai Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

At­si­tik­ti­nės pa­žin­tys ir bend­ra­vi­ mas gir­tau­jant sa­vait­ga­lį at­ne­šė bė­dų ne vie­nam klai­pė­die­čiui.

48 me­tų vy­ras Tai­kos pro­spek­to pra­džio­je su­si­ti­ko iš ma­ty­mo pa­ žįs­ta­mą vy­rą. Šis pa­siū­lė iš­ger­ti alaus ir pa­kvie­tė už­suk­ti į ap­leis­ to na­mo kie­mą. Čia jau bu­vo kaž­ko­kia mo­te­ris ir dar vie­nas vy­riš­kis, ku­ris pa­rei­ka­la­ vo pi­ni­gų ir smo­gė į vei­dą. Kol klai­ pė­die­tis svars­tė, ką da­ry­ti, iš­troš­ku­ si kom­pa­ni­ja iš­grai­bė jam iš striu­kės ki­še­nių 2 li­tus 90 cen­tų ir mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną. Po po­ros die­nų nu­ skriaus­tas vy­ras krei­pė­si į po­li­ci­ją ir pa­reiš­kė pa­ty­ręs 100 li­tų ža­lą. Ki­tas 47 me­tų klai­pė­die­tis ap­ si­lan­kė nak­ti­nia­me klu­be, kur su­

si­pa­ži­no su mer­gi­na. Ma­tyt, vy­ras pa­dau­gi­no al­ko­ho­lio, kad ne­be­pa­ me­na, ko­kia­me bu­te po to lan­kė­si. Tik ki­tos die­nos po­pie­tę jis pa­ bu­do sa­vo na­muo­se ir pa­si­ge­do bran­gaus laik­ro­džio, odi­nės striu­ kės, 250 li­tų bei rak­tų. Vis­ką su­ skai­čia­vęs nuo­ty­kių mė­gė­jas pra­ ne­šė po­li­ci­jai ne­te­kęs 2 tūkst. li­tų ver­tės daik­tų. Ge­rai pa­gal­vo­jęs vy­ras pri­si­mi­nė, kad mer­gi­na bu­vo smul­kaus kū­no su­dė­ji­mo, apie 180 cm ūgio, ne­šio­ jo pe­le­nų spal­vos pe­ru­ką. 35 me­tų klai­pė­die­tis sa­vait­ga­lį bu­vo par­si­ve­dęs pa­žįs­ta­mą mo­te­ rį ir vy­rą, o kai šie išė­jo, pa­si­ge­do pi­ni­gi­nės, ku­rio­je bu­vo do­ku­men­ tai bei 370 li­tų. 26 me­tų vai­ki­nas po links­my­bių pa­bu­do drau­go bu­te ir pa­si­ge­do sa­ vo 2 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­čio te­le­ fo­no.

„„Pa­sek­mės: links­my­bės var­to­jant al­ko­ho­lį ne vi­sa­da bai­gia­si taip pat

sma­giai, kaip pra­si­dė­jo. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ir gąs­di­no, ir iš­nau­do­jo Uos­ta­mies­čio pro­ ku­ro­rai bai­gė tir­ ti ir teis­mui iš­siun­ tė bau­džia­mą­ją by­ lą, ku­rio­je 50-me­ tis Klai­pė­dos ra­jo­ no gy­ven­to­jas kal­ti­ na­mas ne kar­tą sek­ sua­liai iš­nau­do­jęs aš­tuon­me­tę su­gy­ ven­ti­nės duk­rą.

Kaip tei­gia Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, vy­ras pus­ me­tį iš­nau­do­jo mer­gai­tę, gra­sin­ da­mas iš­va­ry­ti ją iš na­mų. Jis tai da­ry­da­vo bū­da­mas gir­tas, be to, ne­sun­kiai su­ža­lo­jo mer­gai­tę. Gin­da­mas nu­ken­tė­ju­sio­sios ma­ ža­me­tės in­te­re­sus, pro­ku­ro­ras by­ lo­je pa­reiš­kė 50 tūkst. li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Šie­met tai pir­mo­ji Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ro­rų teis­mui per­ duo­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl sek­ sua­li­nių nu­si­kal­ti­mų prieš ma­ža­ me­čius as­me­nis. „Sek­sua­li­nis smur­tas prieš vai­ kus yra vie­na prio­ri­te­ti­nių pro­ku­

„„Au­ka: ap­si­gin­ti nuo suau­gu­sio žmo­gaus ne­ga­lin­tis vai­kas pa­ti­ria dvi­

gu­bą trau­mą. 

ra­tū­ros veik­los sri­čių, ku­riai ski­ ria­mas di­džiu­lis dė­me­sys“, – tei­gė Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros La­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­ riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Dia­na Balt­rū­nai­tė-Pet­ke­vi­čie­nė, be­si­ spe­cia­li­zuo­jan­ti ne­pil­na­me­čių jus­ ti­ci­jos sri­ty­je. Per 2011 m. Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros veik­los te­ri­to­ri­jos iki­ teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­go­se bu­vo at­ lie­ka­mi 57 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl sek­sua­li­nių nu­si­kal­ti­mų ma­ža­me­

„Shut­ters­tock” nuo­tr.

čių ir ne­pil­na­me­čių at­žvil­giu, 20 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų bu­vo nu­trauk­ ta, di­džio­ji da­lis dėl to, kad ne­bu­ vo pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Klai­pė­dos apy­gar­dos te­ri­to­ ri­jo­je vei­kian­čiuo­se teis­muo­se per­nai bu­vo iš­nag­ri­nė­ta 19 bau­ džia­mų­jų by­lų dėl vai­kų sek­sua­ li­nės prie­var­tos, 22 as­me­nys pri­ pa­žin­ti kal­tais ir nu­teis­ti, trys iš­tei­sin­ti. „Klai­pė­dos“ inf.

Prie le­do trau­kia ir daiktų va­gys Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Stin­tų gau­dy­mo me­tas, iš vi­sos Lie­ tu­vos at­vi­lio­jęs į pa­jū­rį žve­jus, čia pri­šau­kė ir va­gis.

Ant ma­rių le­do da­bar ga­li­ma su­tik­ ti net iš ato­kiau­sių ša­lies kam­pe­ lių žve­jo­ti at­va­žia­vu­sių vy­rų. Au­ to­mo­bi­lius jie pa­lie­ka ant kran­to Klai­pė­dos pu­sė­je ar­ba Kur­šių ne­ ri­jo­je. Uos­ta­mies­ty­je dau­gy­bė ma­ši­nų šei­mi­nin­kų lau­kia aikš­te­lė­se ne­to­li Tarp­tau­ti­nės per­kė­los. Kai ku­riuos po ne vie­ną va­lan­dą tru­ku­sios žve­

jy­bos grį­žu­sius prie au­to­mo­bi­lių žve­jus pasitinka ne­ma­lo­ni staig­ me­na – iš­dauž­ti ma­ši­nos lan­gai. Sek­ma­die­nį taip at­si­ti­ko vil­nie­ čiui, žve­jo­ti at­va­žia­vu­siam bend­ ro­vei, ku­rio­je dir­ba, pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Volks­wa­gen Cad­dy“. Per­piet prie ma­ši­nos nuo le­do grį­žęs 32 me­tų vil­nie­tis ra­do iš­ dauž­tą vie­ną lan­gą. Iš au­to­mo­ bi­lio bu­vo pa­vog­ti mieg­mai­šiai, kup­ri­nė su dra­bu­žiais bei as­me­ ni­niais daik­tais, ava­ly­nė bei žve­ jy­bos įran­ga. Tą­dien ap­vog­tus au­to­mo­bi­lius ra­do ir dau­giau žve­jų, ta­čiau ne vi­si jie apie tai pra­ne­šė po­li­ci­jai.

„„Ža­la: nu­sku­bė­ję ant le­do žve­jai ne­ga­li bū­ti tik­ri, kad jų au­to­mo­bi­liai sau­gūs. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


9

antradienis, vasario 14, 2012

sportas Žinomas ketvertukas

Afrikos čempionė – Zambijos ekipa

Atleistas treneris

Ketvirta Lietuvos krepšinio federacijos vyrų taurės turnyro finalo dalyve tapo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda, po papildomos kovos Radviliškyje 68:63 įveikusi „Šiaulius“. Savaitgalį Kaune vyksiančiose varžybose kovos „Žalgiris“, „Kėdainiai-Triobet“ ir Prienų „Rūdupis“.

Afrikos Nacijų taurės turnyro finale susitiko Zambijos ir Dramblio Kaulo Kranto rinktinės. Rungtynės baigėsi be įvarčių. 11 m baudinius tiksliau mušė Zambijos ekipa 8:7. „Drambliai“ buvo arčiau pergalės, bet D.Drogba 70-ą min. neįmušė 11 m baudinio – kamuolys nuskriejo virš vartų.

„Wolverhampton“ futbolo klubas dėl prastų rezultatų atleido vyriausiąjį trenerį Micką McCarthy. Komanda Anglijos čempionate nelaimi 11 rungtynių paeiliui, o sekmadienį namuose net 1:5 buvo sutriuškinta „West Bromwich“ ekipos ir atsidūrė pavojingoje iškritimo į žemesnį divizioną zonoje.

Sporto telegrafas Lyderiai. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate pergalę iškovoję Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ žaidėjai vėl yra tarp lyderių. Dainiaus Miliūno auklėtiniai, Kaune 89:79 nugalėję „LKKA-Atleto“ ekipą, pavijo ją. Neseniai uostamiesčio komanda šiai ekipai buvo triuškinamai nusileidusi 55:102. Abu penketukai yra iškovoję po 22 pergales ir patyrę 12 pralaimėjimų. Po vieną kartą mažiau yra laimėję „Radviliškio-Juodelių“ ir Joniškio „Delikateso“ krepšininkai. Nesėkmės. Lietuvos krepšinio federacijos moterų taurės turnyro Klaipėdos „Lemminkainen“ žaidėjos liko tuščiomis rankomis. Jos, pusfinalyje 72:81 pralaimėjusios Vilniaus „Kibirkščiai-Tichei-Iki“, kitą dieną pralaimėjo rungtynes ir dėl 3-iosios vietos. Kauno „LKKAAistės“ įveikė klaipėdietes 85:82 (17:24, 25:19, 27:18, 16:21). Revanšas. Vis dar „Naglio“ pavadinimu Baltijos krepšinio lygos Iššūkio taurės turnyre žaidžianti Palangos ekipa 77:53 (21:16 20:7 22:9 14:21) nepasigailėjo Valmieros „Valmiera“ krepšininkų iš Latvijos ir užtikrintai žengė į varžybų pusfinalį. Pirmas šių ekipų mačas Latvijoje baigėsi šeimininkų pergale 74:63. Tad palangiškiams reikėjo įveikti savo varžovus didesniu skirtumu nei pralaimėta. Futbolas. Vilniaus „Žalgirio“ komanda, 1:2 (1:1) pralaimėjusi „Pomorac“ klubui iš Kroatijos, šios šalies turnyre užėmė paskutinę – šeštą vietą. Jei ne itin keista turnyro sistema, vilniečiai turėjo žaisti dėl 3-iosios vietos. Matyt, netikėtas pokytis išmušė lietuvius iš vėžių ir jie nedegė noru kautis dėl nereikšmingos vietos. Tenisas. Baigėsi Daviso taurės – neoficialaus komandinio vyrų teniso pasaulio čempionato aštuntfinalio mačai. Prie anksčiau vietas ketvirtfinalyje užsitikrinusių čempionės titulą ginančios Ispanijos, praėjusio sezono finalininkės Argentinos bei JAV ir Čekijos rinktinių prisijungė Austrijos, Prancūzijos, Serbijos ir Kroatijos tenisininkai. Sekmadienį ištraukus burtus, paaiškėjo, kad balandžio 6–8 dienomis vyksiančiuose ketvirtfinalio mačuose tarpusavyje žais Austrija – Ispanija, JAV – Prancūzija, Serbija – Čekija, Kroatija – Argentina. Irklavimas. Trakuose vyko atviras Lietuvos irklavimo čempionatas „Concept II“ treniruokliais. Jis pasižymėjo dalyvių gausa – varžėsi daugiau nei pusantro šimto irkluotojų. Buvo ir svečių iš Rusijos bei Latvijos, tačiau šeimininkai nebuvo jiems dosnūs – svečiams pavyko iškovoti tik du medalius. Vyrų grupėje nugalėjo klaipėdietis Dovydas Balsys (treneris Zimas Gudauskas).


10

antrADIENIS, vasario 14, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1274 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1137 JAV do­le­ris 1 2,6051 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6069 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9390 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2179 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5510 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7148 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8558

pokytis

–0,9470 % –0,0753 % –0,1112 % –0,1914 % –0,0445 % +0,2990 % +0,7103 % +0,0689 % +0,0420 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,76

4,61

2,38

„Apoil“

4,68

4,53

2,38„Brent“ naf­ta+2,02 %

Ga­min­to­jų par­duo­tos pra­mo­nės pro­duk­ ci­jos kai­nos sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2011 m. ati­ tin­ka­mu mė­ne­siu, išau­go 9,3 pro­c. Be naf­ tos pro­duk­tų, pra­mo­nės pro­duk­ci­jos kai­ nos per me­tus išau­go 4,1 pro­c. Per me­ tus, anot sta­tis­ti­kų, dau­giau­sia pa­di­dė­jo ra­fi­nuo­tų naf­tos pro­duk­tų ga­my­bos (21,5 pro­c.), naf­tos ga­vy­bos (15,3 pro­c.), elekt­ ros, du­jų, ga­ro tie­ki­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­ mo pro­duk­ci­jos (12,7 pro­c.) kai­nos.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

–0,03 %

Pab­ran­go pra­mo­nės pro­duk­ci­ja

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,29 %

99,63 dol. už 1 brl. 118,10 dol. už 1 brl.

3,5

mlrd. li­tų

per­nai sie­kė tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vą.

Po­mir­ti­nis pi­ni­gų gy­ve­ni­mas Re­tas žmo­gus su­si­mąs­to, kur dings­ta bank­no­tai, ant ku­rių nu­pieš­ti at­vaiz­dai nuo il­gų ke­lio­nių iš ran­kų į ran­kas tam­pa vos ma­to­mi. De­ja, kol kas ša­ly­je tik da­lis su­dė­vė­tų pi­ni­gų pri­ke­lia­ma ant­ram gy­ve­ ni­mui. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pi­ni­gai nai­ki­na­mi

Pi­ni­gai sa­vo ver­tę pra­ran­da ne tik ky­lant kai­noms – il­gai iš­bu­vę apy­ var­to­je dėl ne­tin­ka­mos iš­vaiz­dos jie ga­li tap­ti be­ver­čiai ir ke­liau­ti tie­siai į nai­ki­ni­mo ma­ši­ną. Lie­tu­vos ban­ko Ry­šių su vi­suo­ me­ne sky­riaus at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Mi­lieš­ka sa­kė, kad ša­ lies pi­ni­gus į apy­var­tą iš­lei­džia ir iš jos iši­ma iš­skir­ti­nai Lie­tu­vos ban­ kas. Va­do­vau­da­ma­sis cent­ri­nių ban­kų tai­ko­ma tvar­ky­mo pra­kti­ka, jis at­lie­ka su­grį­žu­sių pi­ni­gų pa­tik­ rą ir nu­spren­džia, ar šie ga­li to­liau ke­liau­ti iš ran­kų į ran­kas. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad į Lie­ tu­vos ban­ko pa­da­li­nius iš apy­var­ tos su­grį­žę pi­ni­gai per­skai­čiuo­ja­mi, rū­šiuo­ja­mi, nu­sta­to­mas jų su­si­dė­ vė­ji­mo laips­nis. Esą taip sie­kia­ ma apy­var­to­je lai­ky­ti ko­ky­biš­kus ir tin­ka­mus at­si­skai­ty­ti pi­ni­gus, o šį dar­bą nuo­lat at­lie­ka mo­der­nios au­to­ma­ti­zuo­tos bank­no­tų ir mo­ ne­tų ap­do­ro­ji­mo sis­te­mos. „Į Lie­tu­vos ban­ką su­grį­žę bank­ no­tai de­da­mi į spe­cia­lią ma­ši­ną, ji pir­miau­sia pa­tik­ri­na jų ko­ky­bę. Bank­no­tas ke­liau­ja ma­ši­nos vi­du­ je, bet tos ke­lio­nės žmo­gus ne­ma­to. Jei­gu bank­no­tas ge­ras, jis pa­kuo­ja­ mas su ki­tais ir taip pa­ten­ka į sau­ gyk­las, iš ten – į ko­mer­ci­nius ban­ kus, iš jų – į žmo­nių pi­ni­gi­nes. O blo­gą bank­no­tą ma­ši­na iš­kart su­ nai­ki­na“, – sa­kė M.Mi­lieš­ka. Anot jo, apy­var­to­je ne­be­tin­ka­ mos nau­do­ti ku­piū­ros su­pjaus­to­ mos į smul­kias drož­les. Paš­ne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad ne­tin­ka­mi nau­do­ ti bank­no­tai nai­ki­na­mi nuo­lat, vos už­fik­sa­vus ne­leis­ti­ną jų ko­ky­bę. To­dėl ne­ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti, kiek ki­log­ra­mų, to­nų ar ki­tais vie­ne­tais ap­skai­čiuo­tų pi­ni­gų su­nai­ki­na­ma per tam tik­rą lai­ko­tar­pį. „Blo­gas bank­no­tas eli­mi­nuo­ja­ mas iš bend­ro bank­no­tų kie­kio ir ver­tės. Tai nuo­lat vyks­tan­tis pro­ ce­sas, ir mes kas mė­ne­sį skel­bia­ me, kiek pi­ni­gų esa­ma apy­var­to­je. Dau­giau­sia bank­no­tų su­nai­ki­na­ma Vil­niu­je, nes čia bank­no­tų apy­var­ ta di­džiau­sia. Ma­žiau su­nai­ki­na­ma Kau­ne, dar ma­žiau – Klai­pė­do­

je“, – teigė M.Mikeška. De­for­muo­ tų, me­cha­niš­kai pa­žeis­tų ar dėl ki­ tų prie­žas­čių ne­be­tin­ka­mų nau­do­ti li­tų ir cen­tų mo­ne­tų lau­kia ki­toks li­ki­mas. Jos su­pjaus­to­mos, o mo­ ne­tų lau­žas, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, par­duo­da­mas per­ly­dy­ti, to­dėl to­li­ mes­nis jų pa­vi­da­las nė­ra ži­no­mas: „Kam bus pa­nau­do­tas šis me­ta­las, spren­džia jį įsi­gi­ju­si įmo­nė.“ Su­ga­din­tų mo­ne­tų, anot jo, bū­ na ma­žai, tad jos kau­pia­mos il­ges­ nį lai­ką ir par­duo­da­mos tik tuo­met, kai su­kau­pia­mos ke­lios to­nos. Pas­ ta­rą­jį kar­tą mo­ne­tų bu­vo nai­kin­ta prieš 7 me­tus.

Min­dau­gas Mi­lieš­ka:

Ap­ga­din­tos mo­ne­tos tin­ka­mos apy­var­ tai tuo at­ve­ju, jei jo­ se at­pa­žįs­ta­mas Lie­ tu­vos Res­pub­li­kos her­bas ir no­mi­na­lo skai­čius.

Ant­ras gy­ve­ni­mas

M.Mi­lieš­ka sa­kė, kad su­smul­kin­ta po­pie­ri­nių pi­ni­gų ma­sė nie­kam ne­ be­tin­ka­ma, ta­čiau ne­di­de­lė jos da­ lis vis dėl­to pri­ke­lia­ma ant­ram gy­ ve­ni­mui. „Iš jos ga­mi­na­mi san­da­rūs su­ve­ ny­ri­niai bri­ke­tai, taip pat kap­su­lės, ku­rios tvir­ti­na­mos prie in­for­ma­ci­ nės me­džia­gos apie Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos pi­ni­gus. To­kių su­ve­ny­rų do­va­no­ja­ma Lie­tu­vos ban­ko Pi­ni­ gų mu­zie­jaus lan­ky­to­jams“, – sa­ kė pa­šne­ko­vas. Ver­ta pri­si­min­ti, kad ne­di­de­lei da­liai su­nai­kin­tų bank­no­tų bu­vo lem­ta tap­ti me­no kū­ri­niu. Skulp­ to­rius Leo­nas Pi­vo­riū­nas, kur­da­ mas eks­po­zi­ci­ją „Ar­chi­tek­tū­ri­nė ato­dan­ga“, bank­no­tų drož­les pa­ nau­do­jo kaip me­ni­nę prie­mo­nę. Jo me­no kū­ri­nys iš su­nai­kin­tų ES vals­ty­bė­se ga­lio­ju­sių na­cio­na­li­nių pi­ni­gų, tarp jų ir li­tų, iki šiol puo­ šia Pi­ni­gų mu­zie­jaus sie­ną. Už­sie­nio pra­kti­ka taip pat ro­do, kad esa­ma ir ki­tų, pra­ktiš­kų, bū­dų

„„Am­žius: bank­no­tai ir mo­ne­tos – ne am­ži­ni. Pa­te­kę į apy­var­tą pi­ni­gai gy­vuo­ja apie 20 me­tų. 

ne­be­nau­do­ja­mus pi­ni­gus pa­da­ry­ti ver­tin­gus. Veng­ri­jos cent­ri­nis ban­ kas jau ket­ve­rius me­tus ne­tin­ka­ mus nau­do­ti bank­no­tus smul­ki­na ir pre­suo­ja į bri­ke­tus, ku­riais šil­do­ mos lė­šų sto­ko­jan­čios hu­ma­ni­ta­ri­ nės or­ga­ni­za­ci­jos. To­kiu bū­du šiais me­tais pa­si­rink­tas au­tiz­mu ser­ gan­čių vai­kų cent­ras su­tau­pė da­lį šil­dy­mo lė­šų, ša­lį už­plū­dus sting­ dan­čiam šal­čiui. Šis vals­ty­bės ges­tas veng­rų or­ga­ ni­za­ci­jai per mė­ne­sį lei­do su­tau­py­ ti 50–60 tūkst. fo­rin­tų, ar­ba 52–58 li­tus. Cent­ro va­do­vė ži­niask­lai­dai pa­ti­ki­no, kad kri­zės lai­ko­tar­piu to­ kia su­ma yra reikš­min­ga, o bri­ke­ tų sklei­džia­mos ši­lu­mos be­veik pa­ kan­ka kam­ba­riams ge­rai ap­šil­dy­ti. Nors į ši­lu­mą pa­vir­tę pi­ni­gai tau­ pan­tiems lė­šas ke­lia džiaugs­mą, Lie­tu­vo­je to­kių me­to­dų ne­sii­ma­ ma net už­plū­dus šal­čiams. M.Mi­ lieš­ka sa­kė, kad ir Lie­tu­vo­je ne­be­ tin­ka­mų su­smul­kin­tų bank­no­tų bri­ke­tai bu­vo nau­do­ja­mi kaip ku­ ras, ta­čiau to­kia pra­kti­ka esą ne­ pa­si­tei­si­no dėl pa­pil­do­mų in­ves­ti­ ci­jų: „Nau­do­jant to­kį ku­rą rei­kė­tų įreng­ti oro va­ly­mo filt­rus, tai­gi bū­ tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų, o to­kio ku­ro kie­kis – ma­žas.“ Pa­dė­vė­ti – ne be­ver­čiai

Nors da­lis su­dė­vė­tų pi­ni­gų be pa­ si­gai­lė­ji­mo pa­virs­ta po­pie­riaus drož­lė­mis, net ir var­giai at­ro­dan­

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

tis bank­no­tas vis dėl­to ga­li bū­ ti ver­tin­gas. M.Mi­lieš­ka pa­ti­ki­no, kad smar­kiai ap­ga­din­tu ir pa­dė­vė­tu bank­no­tu at­si­skai­ty­ti ga­li­ma, jei jis ati­tin­ka ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Anot jo, pa­gal Lie­tu­vos ban­ko nu­sta­ty­tą tvar­ką mo­kė­ji­mams ir at­si­skai­ty­mams vyk­dy­ti prii­ma­mi su­ply­šę ar per­ply­šę pi­ni­gai, taip pat ap­de­gin­ti, ap­grauž­ti gy­vū­nų, pri­ra­ši­nė­ti ar su­tep­ti, iš­sky­rus spe­ cia­liais da­žais, nau­do­ja­mais ap­si­ sau­go­ti nuo va­gys­čių. Paš­ne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad at­si­skai­ty­ti ga­li­ma ir tais bank­no­tais, ku­rių vien­ti­so plo­ to iš­li­kę ne ma­žiau kaip trys ket­vir­ ta­da­liai ir yra vie­nas se­ri­jos bei vie­ nas nu­me­rio už­ra­šas. „O de­for­muo­tos ir ap­ga­din­tos mo­ne­tos tin­ka­mos apy­var­tai tuo at­ve­ju, jei jo­se at­pa­žįs­ta­mas Lie­tu­ vos Res­pub­li­kos her­bas ir no­mi­na­ lo skai­čius“, – sa­kė M.Mi­lieš­ka. Gy­ven­to­jai, į ku­rių ran­kas pa­te­ ko su­dė­vė­ti ir ne­be­tin­ka­mi nau­ do­ti pi­ni­gai, juos ga­li ne­mo­ka­mai pa­si­keis­ti Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se, taip pat ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se. Juo­se, kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas, į nau­jus pa­kei­čia­mi bank­no­tai, iš­ lai­kę tam tik­rą ne­su­si­dė­vė­ju­sį plo­ tą ir svar­bius ski­ria­muo­sius ženk­ lus, pa­vyz­džiui, se­ri­jos ar nu­me­rio už­ra­šą. „Mo­kė­ji­mams ir at­si­skai­ty­mams vyk­dy­ti ne­prii­ma­mi ir ne­kei­čia­mi pi­ni­gai, ki­lus įta­ri­mui, kad jie pa­

dirb­ti, taip pat su­tep­ti spe­cia­liais, nau­do­ja­mais ap­sau­gai nuo va­gys­ tės, da­žais“, – sa­kė M.Mi­lieš­ka. Anot jo, ki­lus įta­ri­mui dėl pi­ni­gų mo­ku­mo jie Lie­tu­vos ban­ke prii­ ma­mi eks­per­ti­zei.

Ša­lies apy­var­ta 2012 m. sau­sio pa­bai­go­je ša­lies apy­ var­to­je bu­vo dau­giau ne­gu 84 mln. įvai­r ių no­m i­na­lų bank­no­t ų, ku­ rių bend­ra ver­tė – 10 247 mln. li­tų, ir dau­giau nei 1036 mln. įvai­rių no­ mi­na­lų mo­ne­tų, jų bend­ra ver­tė – 215 mln. li­tų.

Grei­čiau­siai su­si­dė­vin­tys Įdo­mu, kad trum­piau­siai apy­var­to­ je iš­si­lai­ko 10 li­tų bank­no­tas – jo vi­ du­ti­nė bu­vi­mo apy­var­to­je truk­mė yra de­vy­ni mė­ne­siai. 20 li­tų bank­ no­tas iš­gy­ve­na dviem mė­ne­siais il­giau, 50 li­tų – 16 mė­ne­sių, 100 li­tų – 47 mė­ne­sius, ar­ba apie 4 me­tus, 200 li­tų – 130 mė­ne­sių, ar­ba apie 11 me­tų. Re­čiau į ran­kas pa­ten­kan­čio 500 li­tų bank­no­to am­žius il­giau­sias – jis gy­vuo­ja net 200 mė­ne­sių, ar­ba apie 17 me­tų. Mo­ne­tos yra il­gaam­žės ir kar­tais ne­su­si­dė­vi net per 20 apy­ var­tos me­tų. Šal­ti­nis: Lie­tu­vos cent­ri­nis ban­kas


11

ANTRADIENIS, vasario 14, 2012

sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

sveikata

Svoris ir ūgis – nebe kliūtis tyrimams Ne­ti­piš­ko dy­džio ži­no­miems spor­ti­ nin­kams net po ke­ lių ban­dy­mų taip ir ne­pa­vyk­da­vo pa­ da­ry­ti bran­duo­li­ nio mag­ne­ti­nio re­ zo­nan­so ty­ri­mo. Ta­ čiau nuo šiol bė­dų ne­kils ne tik jiems.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Įsi­gi­jo mo­der­nų apa­ra­tą

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­ nė įsi­gi­jo mo­der­nų bran­duo­li­ nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­ tą, sie­kian­tį 1,5 tes­los ga­lin­gu­mą. Va­ka­rų Lie­tu­vo­je to­kio ga­lin­gu­mo apa­ra­tas – pir­ma­sis.

Se­nuo­ju apa­ra­tu ty­ ri­mą bu­vo keb­lu pa­ da­ry­ti ir sun­kes­ niems nei 100 kg pa­ cien­tams. Nuo šiol svo­ris ne­kels pro­ ble­mų. Pa­sak li­go­ni­nės Ra­dio­lo­gi­jos sky­ riaus ve­dė­jo Igo­rio Knia­že­vo, to­kio pat ga­lin­gu­mo, tik se­nes­nius mo­ de­lius Lie­tu­vo­je kol kas tu­ri Kau­ no kli­ni­kos ir Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kos. Klai­pė­die­čių įsi­gy­tas nau­ja­sis apa­ra­tas yra il­ges­nis ir pla­tes­nis. At­lie­kant ty­ri­mus se­nuo­ju apa­ra­ tu pa­si­tai­ky­da­vo vos ne ku­rio­zi­nių si­tua­ci­jų.

„„Patikra: I.Knia­že­vas paaiš­ki­no, kad šiuo prie­tai­su prieš ty­ri­mą nu­ske­nuo­ja­mi pa­cien­tai, ne­pri­si­me­nan­tys, ar or­ga­niz­me yra me­ta­lo: šir­dies sti­

mu­lia­to­rių, klau­sos apa­ra­tų, są­na­rių pro­te­zų, varž­tų, dan­tų ka­bių ir pan. 

Sun­kiaat­le­čiui Ra­mū­nui Vyš­ niaus­kui net tris kar­tus ne­sėk­ min­gai ban­dy­ta at­lik­ti šį ty­ri­mą. Pla­čių pe­čių spor­ti­nin­kas į siau­rą tu­ne­lį pri­me­nan­tį apa­ra­tą tie­siog ne­tilp­da­vo. Bė­dų kil­da­vo ir aukš­taū­giams. Kai ty­ri­mas bu­vo da­ro­mas krep­ši­ nin­kui, me­di­kai bu­vo pri­vers­ti lai­ ky­ti jo gal­vą – spor­ti­nin­kas tie­siog ne­til­po ant sta­lo. Se­nuo­ju apa­ra­tu ty­ri­mą bu­ vo keb­lu pa­da­ry­ti ir sun­kes­niems nei 100 kg pa­cien­tams. Nuo šiol svo­ris ne­kels pro­ble­mų. Mag­ne­ ti­nis re­zo­nan­sas pri­tai­ky­tas pa­

cien­tams iki 250 kg. Da­bar ty­ri­mą ga­li­ma pa­da­ry­ti net gu­lin­čiam ant šo­no žmo­gui. Se­na­sis apa­ra­tas, nau­do­tas dau­ giau nei de­šimt me­tų, jau bu­vo vi­ siš­kai su­si­dė­vė­jęs. Šiuo me­tu jis yra su­ge­dęs. Ta­čiau su­tvar­kius dar ti­ki­ma­si jį pa­nau­do­ ti pa­gal ga­li­my­bes. Iš­tirs grei­čiau

I.Knia­že­vas pa­si­džiau­gė, kad nau­ ja­sis apa­ra­tas dir­ba la­bai ty­liai. „Anks­čiau, ka­da bai­gė­si ty­ri­ mas, nu­spręs­da­vo­me pa­gal gar­są. Tik nu­ti­lus ūže­siui įei­da­vo­me į pa­

tal­pą, kur gu­li pa­cien­tas“, – pa­sa­ ko­jo gy­dy­to­jas. Tir­tis atė­ję pa­cien­tai taip pat ste­bė­da­vo­si, kas taip triukš­mau­ja. Ge­ro­kai su­trum­pė­jo ir pa­ties ty­ ri­mo truk­mė. Anks­čiau jis ge­ro­kai už­truk­da­vo, nes kiek­vie­ną kū­no da­lį rei­kė­da­vo tir­ti at­ski­rai. Vien pa­cien­to pa­ruo­ši­mas užim­ da­vo apie 40 mi­nu­čių. Da­bar vie­ nu me­tu įma­no­mas vi­so kū­no ty­ ri­mas. Tad, kaip sa­kė Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­ti­nės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­ dy­to­jas Vin­sas Ja­nu­šo­nis, nuo šiol per tą pa­tį lai­ką bus ga­li­ma iš­tir­ti

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

30 pro­c. dau­giau pa­cien­tų, nei ty­ ri­mus at­lie­kant se­nes­niuo­ju apa­ ra­tu. Šiuo me­tu mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mo pa­cien­tai lau­kia apie pus­ me­tį. Pa­sak V.Ja­nu­šo­nio, ei­les prail­ gi­na ir ge­rų spe­cia­lis­tų trū­ku­mas Lie­tu­vo­je. Jau da­bar ty­ri­mai pri­rei­kus at­lie­ ka­mi net nak­tį – ra­dio­lo­gas iš­kvie­ čia­mas iš na­mų. Ti­ki­ma­si, kad įsi­gi­jus mo­der­nų apa­ra­tą nuo šiol per pa­rą ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas 15–18 pa­cien­tų.

13


12

ANTRADIENIS, vasario 14, 2012

sveikata

Rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je – dau­giau svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Fi­zi­nės me­ di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je – įkur­tu­ vės. Po re­konst­ruk­ci­jos čia įkur­ta rea­bi­li­ta­ ci­jos ir slau­gos moks­li­nė-pra­kti­nė la­bo­ ra­to­ri­ja.

Lai­ma Lau­kai­ty­tė Mo­der­ni­za­vo sky­rių

Ge­ro­kai at­nau­jin­tas Fi­zi­nės me­di­ ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­rius Klai­ pė­dos ir Va­ka­rų Lie­tu­vos pa­cien­ tams teiks dau­giau svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ly­ ga pa­si­džiau­gė, kad mo­der­ni­za­vus bei pra­plė­tus rea­bi­li­ta­ci­jos sky­ rių dar dau­giau žmo­nių ga­lės pa­ si­sem­ti svei­ka­tos. Šis sky­rius ne kar­tą bu­vo tvar­ ko­mas, kad ati­tik­tų vi­sus pa­cien­tų po­rei­kius. Tai itin svar­bu, nes li­go­ ni­nė­je ne­ma­žai žmo­nių gy­do­ma po sun­kių li­gų, trau­mų. Rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­go­mis nau­do­ja­si ir am­bu­la­ to­ri­niai pa­cien­tai. Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas pa­ste­bė­jo, kad šia­me, vie­ na­me pa­grin­di­nių rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rų Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, nuo­lat su­lau­kia­ma gau­saus pa­cien­tų bū­ rio. Juos esą čia vi­lio­ja pro­fe­sio­na­ li pa­gal­ba. Įkū­rė la­bo­ra­to­ri­ją

Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ni­jo­lė Šos­ta­kie­ nė pa­si­džiau­gė, kad še­še­rių me­ tų bend­ra­dar­bia­vi­mas su Klai­pė­ dos uni­ver­si­te­tu vai­ni­kuo­tas tvir­tu žings­niu į prie­kį – įkur­ta moks­li­ nė-pra­kti­nė la­bo­ra­to­ri­ja. Jo­je vyks pa­skai­tos ir pra­kti­niai už­siė­mi­mai Svei­ka­tos fa­kul­te­to stu­den­tams. Bū­si­mie­ji me­di­kai taip pat tu­rės pui­kias ga­li­my­bes ti­ria­mie­siems moks­lo dar­bams. Tuo la­biau kad li­go­ni­nė­je gy­do­ma ga­na daug neį­ ga­lių ar po sun­kių trau­mų ban­dan­ čių grįž­ti į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą pa­ cien­tų. Pa­sak ve­dė­jos, rea­bi­li­ta­ci­ja – itin dė­kin­ga sri­tis moks­li­niams dar­ bams, nes vie­nam pa­cien­tui tai­

ko­ma daug skir­tin­gų prie­mo­nių: fi­zi­nių, psi­chi­nių, so­cia­li­nių, pe­ da­go­gi­nių ir pan. Siū­lo šal­čio te­ra­pi­ją

„Dir­ba­me gal­va, pro­tu ir ran­ko­mis, bet ši­to ne­pa­kan­ka“, – dar­bo są­ly­ gas api­bū­di­no sky­riaus ve­dė­ja. Pa­sak N.Šos­ta­kie­nės, rea­bi­li­ta­ci­ jo­je neį­ma­no­ma iš­si­vers­ti be apa­ ra­tū­ros. Po re­konst­ruk­ci­jos ji ge­ro­kai at­ nau­jin­ta, taip pat įsi­gy­ta nau­jų prie­mo­nių. Pa­cien­tams pa­siū­ly­ta nau­jo­vė – krio­te­ra­pi­ja, ar­ba va­di­na­mo­ji šal­ čio te­ra­pi­ja. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, ši pro­ce­dū­ra la­bai veiks­min­ga ser­ gan­tiems ūmio­mis są­na­rių li­go­ mis ar­ba trau­mas pa­ty­ru­siems pa­ cien­tams.

Ni­jo­lė Šos­ta­kie­nė:

Van­duo ge­ri­na pa­ cien­to psi­choe­mo­ci­ nę būk­lę. Jis vei­kia vi­sas neu­ro­ge­ni­nes ląs­te­les, ma­ži­na prie­ šuž­de­gi­mi­nius pro­ ce­sus, ska­ti­na grei­ tes­nį gi­ji­mą.

Šal­čio te­ra­pi­ja itin pa­de­da nuo­ la­ti­nio il­ga­lai­kio skaus­mo ka­muo­ ja­miems žmo­nėms. Dė­me­sys – psi­cho­te­ra­pi­jai

Ve­dė­ja ak­cen­ta­vo ir psi­cho­te­ra­pi­ jos nau­dą. Ji su­ba­lan­suo­ja pa­cien­ to psi­chi­nę bū­se­ną ir su­stip­ri­na mo­ty­va­ci­ją sveik­ti bei ne­pa­si­duo­ ti li­gai.

„„Iš­kil­mės: sky­riaus ve­dė­ją N.Šos­ta­kie­nę įkur­tu­vių pro­ga

svei­ki­no li­go­ni­nės va­do­vas J.Są­ly­ga.

„Lie­tu­viai dar ne­mo­ka rū­pin­ tis sa­vi­mi. At­ro­do, kad jais pri­va­lo rū­pin­tis tik me­di­kai. Bet tik su­vie­ ni­jus pa­cien­tų ir me­di­kų jė­gas ga­ li­ma nu­ga­lė­ti li­gą“, – pa­ste­bi gy­ dy­to­ja. Po re­no­va­ci­jos psi­cho­te­ra­peu­to ka­bi­ne­tas vi­siš­kai at­nau­jin­tas bei pra­plės­tas. Da­bar čia ne tik kon­sul­tuo­ja­ mi pa­cien­tai, bet ir ve­da­mi už­ siė­mi­mai. Prap­l ės­tos ir lo­go­te­ra­p i­jos ga­ li­my­b ės. Mat lo­go­p e­d ai dir­ba ne tik su Rea­b i­l i­ta­c i­j os sky­r iaus, bet ir ki­t ų li­go­n i­n ės sky­r ių pa­ cien­tais. Pa­ty­ru­sie­siems in­sul­tą pa­si­tai­ko bal­so, ri­ji­mo, di­sart­ri­jos su­tri­ki­mų. Jiems ša­lin­ti ir at­kur­ti bus nau­do­ ja­mas nau­jai įsi­gy­tas apa­ra­tas „Vo­ ca Stim“. Van­duo ge­ri­na sa­vi­jau­tą

Vie­nos mėgs­ta­miau­sių – van­dens pro­ce­dū­ros taip pat pa­si­pil­dys nau­jo­mis. Pa­cien­tai ga­lės iš­ban­ dy­ti po­van­de­ni­nį ma­sa­žą, per­li­ nes vo­nias. Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti spe­cia­lią vo­nią neį­ga­lie­ siems. Į ją pa­cien­tas pa­gul­do­mas be kel­tu­vo. „Van­duo ge­ri­na pa­

„„Pa­žan­ga: ki­ne­zi­te­ra­peu­tai tu­rės ge­res­nes dar­

bo są­ly­gas.

cien­to psi­choe­mo­ci­nę būk­lę. Jis vei­kia vi­sas neu­ro­ge­ni­nes ląs­te­les, ma­ži­na prie­šuž­de­gi­mi­nius pro­ce­ sus, ska­ti­na grei­tes­nį gi­ji­mą“, – van­dens pro­ce­dū­rų pra­na­šu­mus var­di­jo N.Šos­ta­kie­nė. Per­li­nės vo­nios ir po­van­de­ni­nis ma­sa­žas taip pat efek­ty­viai pa­de­ da pa­dai­lin­ti kū­no li­ni­jas, at­si­kra­ ty­ti ce­liu­li­to. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, van­dens pro­ce­dū­ros tei­kia ne tik di­džiu­lį ma­lo­nu­mą, bet ir pa­de­da pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų, nei ma­sa­žuo­ jant ran­ko­mis. Po re­mon­to iš da­lies at­nau­jin­ tas ba­sei­nas ir ver­ti­ka­li vo­nia. Pa­ cien­tams įreng­ti at­ski­ri per­si­ren­gi­ mo kam­ba­riai. Me­d i­kai di­d žiuo­ja­s i stu­b u­ ro tem­pi­mo apa­ra­tu – vie­nin­te­liu Lie­tu­vo­je in­di­vi­dua­liai su­konst­ ruo­tu pa­ten­tuo­tu įren­gi­niu. Pa­cien­tai po tem­pi­mo pro­ce­dū­ ros at­ski­roje pa­tal­poje ga­lės at­si­pa­ lai­duo­ti ant spe­cia­li­zuo­to, šil­do­mo smė­lio sta­lo. Ir ba­sei­nas, ir ver­ti­ka­lios vo­nios yra pri­tai­ky­ti neį­ga­lie­siems. Vi­sa­me sky­riu­je įreng­ta cent­ ra­li­zuo­ta ven­ti­lia­ci­ja, ku­ri ge­ro­kai pa­leng­vins me­di­kų dar­bą drėg­mės pri­so­tin­to­se pa­tal­po­se.

Pa­dau­gė­jo įvai­rių te­ra­pi­jų

Po re­konst­ruk­ci­jos iš­plės­tos dau­ ge­lį li­gų veiks­min­gai gy­dan­čių im­ pul­sų, mag­ne­to, la­ze­rių te­ra­pi­jos. Li­go­ni­nės pa­cien­tams pa­siū­ly­ta dar vie­na nau­ja pa­slau­ga – švie­ sos te­ra­pi­ja ir aro­ma­te­ra­pi­ja. Pa­ sak N.Šos­ta­kie­nės, už­klu­pus sun­ kiai li­gai dau­ge­lį žmo­nių api­ma liū­de­sys, niū­ri nuo­tai­ka ar dep­re­ si­ja. Šios prie­mo­nės pa­dės at­kur­ti emo­ci­nę būk­lę, pa­ge­rins nuo­tai­ ką, į gy­ve­ni­mą pa­dės žvelg­ti po­ zi­ty­viau. Pas­ta­rai­s iais me­tais dau­g ė­ja am­bu­la­to­ri­nių rea­bi­li­ta­ci­nių pa­ cien­tų. Jiems su­da­ro­ma il­ga­lai­kė rea­bi­ li­ta­ci­jos pro­gra­ma, lei­džian­ti iš­ veng­ti daž­nų lė­ti­nių li­gų paū­mė­ ji­mų. Vie­nam žmo­gui ski­ria­ma ne ma­žiau kaip ke­tu­rios ar pen­kios pro­ce­dū­ros. Pa­sak N.Šos­ta­kie­nės, da­bar, kai var­to­ja­ma daug che­mi­nių pre­pa­ ra­tų, rea­bi­li­ta­ci­ja yra to­ji ni­ša, ku­ ri pa­de­da at­gau­ti svei­ka­tą na­tū­ra­ liais bū­dais. „Di­džiau­sią dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti trims da­ly­kams: mi­ty­bai, ju­dė­ji­mui ir emo­ci­nei pu­siaus­vy­rai“, – svei­ ko gy­ve­ni­mo pa­slap­tį at­sklei­dė gy­ dy­to­ja.

Skai­čiai „„ Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­

jos sky­riu­je dir­ba 63 dar­buo­to­jai: fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jai, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai, er­go­ te­ra­peu­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, psi­cho­te­ra­peu­tai, psi­cho­lo­gas, lo­ go­pe­dai, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­ bi­li­ta­ci­jos slau­gy­to­jai ir ki­ti. „„Per­nai pa­slau­gos su­teik­tos dau­

giau nei 400 am­bu­la­to­ri­nių pa­ cien­tų. „ „ Su­t eik­t a per 3000 kon­s ul­t a­ „„ Pa­dau­gė­jo: pa­cien­tams da­bar siū­lo­ma žymiai dau­giau van­dens pro­

ce­dū­rų.

„„Uni­ka­lus: Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės me­di­kai di­džiuo­ja­si tu­rin­tys be­ne vienin­

te­lį to­kį tem­pi­mo apa­ra­tą. ­Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ci­j ų.


13

ANTRADIENIS, vasario 14, 2012

sveikata Kon­sul­ta­ci­ja Tu­ri­te klau­si­mų, su­si­ju­sių su svei­ ka­tos prie­žiū­ra, bet ne­ži­no­te, kur kreip­tis? No­rė­tu­mė­te ko nors pa­ si­tei­rau­ti gy­dy­to­jo, ta­čiau ma­no­ te, kad dėl ši­to ne­ver­ta ei­ti į gy­dy­ mo įstai­gą? Ra­šy­ki­te mums: svei­ kata@kl.lt ar­ba skam­bin­ki­te tel. 397 705. At­sa­ky­mų ieš­ko­ti jums pa­dės dien­raš­čio „Klai­pė­da“ prie­ das „Svei­ka­ta“.

„„Pa­ti­ki­miau: nau­jas rent­ge­no apa­ra­tas pa­cien­tui už­tik­ri­na di­des­nį ty­ri­mo sau­gu­mą.

Nau­jas rent­ge­no apa­ra­tas pa­ge­rins diag­nos­ti­ką Ma­žiau ap­švi­tos pa­ cien­tams, o gy­dy­ to­jams – ko­ky­biš­ki bei ryš­kūs vaiz­dai. To­kių po­ky­čių su­ lauk­ta įsi­gi­jus mo­ der­nų skait­me­ni­nį rent­ge­no apa­ra­tą.

11

Ty­r i­m ai taip pat at­ lie­ka­mi Klai­pė­dos jū­ ri­nin­kų ir Vai­kų li­go­ ni­nės pa­cien­tams. Vaiz­dai – ge­ro­kai ryš­kes­ni

Nuot­rau­kas ar­chy­vuos

Val­dy­mas kur kas pa­pras­tes­nis

Li­go­ni­nės ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­ dė­ja Gied­rė Kvie­cins­kie­nė paaiš­ki­ no, kad anks­čiau rent­ge­no nuo­trau­ kos bu­vo ati­duo­da­mos pa­cien­tui. Nuo šiol jos bus sau­go­mos gy­dy­ mo įstai­gos ar­chy­ve. Tad pri­rei­kus kon­sul­ta­ci­jos, nuo­ trau­ką bus ga­li­ma per­kel­ti į skait­ me­ni­nę laik­me­ną.

Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro ry­ šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tė Jū­ ra­tė Vai­de­lie­nė: – Do­no­ru ga­li bū­ti svei­kas žmo­ gus, apie ku­rio tin­ka­mu­mą spren­ džia gy­dy­to­jas, va­do­vau­da­ma­sis

Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Svoris ir ūgis – nebe kliūtis tyrimams

Lai­ma Lau­kai­ty­tė

Klai­p ė­d os jū­r i­n in­k ų li­go­n i­n ės 2-aja­me am­bu­la­to­ri­nių kon­sul­ta­ ci­jų sky­riu­je po re­mon­to ati­da­ry­tas ra­dio­lo­gi­jos pa­da­li­nys. Ja­me įreng­ tas nau­jas mo­der­nus skait­me­ni­nis dvie­jų vie­tų rent­ge­no apa­ra­tas. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ ly­ga ak­cen­ta­vo, kad nuo šiol pa­ ge­rės ra­dio­lo­gi­jos pa­slau­gų ko­ky­ bė ir priei­na­mu­mas, o pa­cien­tams bus už­tik­rin­tas di­des­nis ty­ri­mo sau­gu­mas. „Svar­biau­sia, kad gy­ven­to­jai gaus pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą“, – pa­ si­džiau­gė li­go­ni­nės va­do­vas. Pla­nuo­ja­ma, kad ra­dio­lo­gi­nės diag­nos­ti­kos įran­ga bus su­jung­ta su uni­ver­sa­lia vaiz­dų skait­me­ni­ za­vi­mo, ar­chy­va­vi­mo ir per­da­vi­ mo sis­te­ma. Vaiz­dai iš 2-ojo am­bu­la­to­ri­nių kon­sul­ta­ci­jų sky­riaus bus per­duo­ da­mi tie­siai į ra­dio­lo­gi­nių vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo įren­gi­nį. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ra­dio­lo­gai, ga­vę šią in­ for­ma­ci­ją, ga­lės įver­tin­ti ra­dio­lo­ gi­nį ty­ri­mą ir pa­teik­ti iš­va­dą.

– Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Klai­pė­dos fi­lia­le vie­na do­no­rė nuo­lat duo­da krau­jo, nors jos kū­nas aki­vaiz­džiai iš­ber­tas. Ar toks žmo­gus ga­li bū­ti do­ no­ras? Ar iš jo paim­tas krau­ jas yra tin­ka­mas? Do­no­rė duo­ da IV gru­pės krau­jo. Gal to­kios krau­jo gru­pės „sa­vi­nin­kai“ la­ biau lau­kia­mi?

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tais kri­te­ri­jais. At­ran­ka sie­kia­ma ap­sau­go­ti do­no­rų svei­ ka­tą ir kiek ga­li­ma su­ma­žin­ti per krau­j ą per­d uo­d a­m ų li­g ų ri­z i­k ą bei trans­fu­zi­jos ža­lą pa­cien­tui. Krau­jo do­no­rys­tės įstai­gos me­ di­kai ne­l ei­d žia tap­t i do­n o­rais žmo­n ėms, ku­r iems drau­d žia­m a jais bū­ti. Me­d i­c i­n i­n ės at­ran­k os me­t u, įta­r us, kad duo­d a­m as krau­jas ga­li kel­ti pa­vo­jų, gy­dy­to­jas ga­li nu­kreip­ti žmo­gų kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tais. To­dėl tik gy­dy­to­jas ir tik konk­re­čiu at­ve­ju ga­li spręs­ ti, ar do­no­ras ga­li duo­ti krau­jo. AB (IV) krau­jo gru­pė yra re­ čiau­s ia, to­d ėl ir pa­c ien­t ų, ku­ riems rei­kia per­pil­ti šios gru­pės krau­jo kom­po­nen­tų, yra ge­ro­kai ma­žiau nei „po­pu­lia­riau­sios“ O krau­jo gru­pės. Pas­ta­ruo­ju me­tu la­biau­siai rei­kia O Rh D nei­gia­ mos krau­jo gru­pės do­no­rų krau­ jo, ta­čiau vie­no­dai lau­kia­mi ir ki­ tų krau­jo gru­pių do­no­rai.

„„Mo­der­nu: kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma pa­ti įver­ti­na pa­cien­to apim­tis. 

Pa­sak G.Kvie­cins­kie­nės, nau­ ju apa­ra­tu gau­na­mas ko­ky­biš­kas skait­me­ni­nis vaiz­das, ku­rį gy­dy­ to­jas ra­dio­lo­gas ga­li ko­re­guo­ti jau pa­ties ty­ri­mo me­tu. Įsi­gi­jus nau­ją įran­gą dar­buo­to­ jams ta­po leng­viau dirb­ti – rent­ge­ no apa­ra­tas pa­pras­čiau val­do­mas, o kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma pa­ti įver­ ti­na pa­cien­to apim­tis, su­re­gu­liuo­ja

Kom­piu­te­ri­nė sis­te­ ma pa­ti įver­ti­na pa­ cien­to apim­tis, su­re­ gu­liuo­ja spin­du­lių kie­kį.

spin­du­lių kie­kį, kad gau­tų­si ko­ky­ biš­kas vaiz­das. Įdie­gus šią ra­dio­lo­ gi­jos įran­gą, ge­ro­kai su­ma­ži­na­ma ir gam­tos tar­ša, nes ne­nau­do­ja­mi ryš­ ka­lai, o pa­cien­tams ma­žė­ja ap­švi­ta. Mo­der­nus rent­ge­no apa­ra­tas pa­kei­tė dau­giau nei 20 me­tų nau­do­tą ru­siš­ ką bei su­si­dė­vė­ju­sį sa­vo pirm­ta­ką. Pa­tal­pos ta­po neat­pa­žįs­ta­mos

Ra­dio­lo­gi­jos ty­ri­mai nau­ją­ja įran­ ga pa­cien­tams, ap­draus­tiems pri­ va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ir tu­rin­tiems šei­mos gy­dy­to­jo ar­ ba gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to siun­ti­mus, at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mai.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Skait­me­ni­nio apa­ra­to lau­kė­me kaip iš­ga­ny­mo“, – džiaugs­mo dėl pa­to­bu­lė­ju­sios diag­nos­ti­kos ne­ slė­pė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Vio­ le­ta Ele­na Ba­ra­vy­kie­nė. Gy­dy­to­ja pa­ly­gi­no, kad po ka­pi­ ta­li­nio re­mon­to ge­ro­kai pa­si­kei­tė įran­ga ir pa­ts rent­ge­no ka­bi­ne­tas. Jo sie­nos pa­deng­tos švi­no sluoks­ niu, ku­ris sau­go ap­lin­ką nuo spin­ du­lia­vi­mo. Pa­sak V.E.Ba­ra­vy­kie­nės, ka­dan­ gi nuo šiol nuo­trau­kos ar­chy­vuo­ ja­mos, kom­piu­te­ry­je jas bus ga­li­ma pa­ly­gin­ti su anks­tes­niuo­ju ty­ri­mu. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­juo­ju rent­ge­ no apa­ra­tu per me­tus vi­du­ti­niš­ kai bus iš­ti­ria­ma apie 15 tūkst. pa­ cien­tų.

Bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­ nan­so ty­ri­mas pa­de­da grei­tai nu­ sta­ty­ti gal­vos ir nu­ga­ros sme­ge­ nų, vei­do ir kak­lo, vi­daus or­ga­nų, ga­lū­nių, są­na­rių, krau­ja­gys­lių ir minkš­tų­jų au­di­nių būk­lę bei jų pa­ki­ti­mus. Jis ypač in­for­ma­ty­vus diag­no­ zuo­jant įvai­rių or­ga­nų ge­ry­bi­nius ar pik­ty­bi­nius aug­lius, įver­ti­nant me­tas­ta­zių iš­pli­ti­mą.

Ty­ri­mas lei­džia tiks­liai diag­no­ zuo­ti anks­ty­vų­jų sta­di­jų sme­ge­nų in­sul­tus, sme­ge­nų krau­ja­gys­lių krau­ jo­ta­kos su­tri­ki­mus, aneu­riz­mas, taip pat pa­ro­do pa­žeis­tą sme­ge­nų au­di­nį, ser­gant iš­sė­ti­ne skle­ro­ze. Pa­sak I.Knia­že­vo, per ty­ri­mą la­ bai ge­rai at­ski­ria­mi įvai­rūs au­di­ niai, smul­kios struk­tū­ros, krau­ ja­gys­lės, tad įma­no­ma tiks­liai diag­no­zuo­ti anks­ty­vas li­gų sta­di­ jas. Be to, vaiz­dai yra de­ta­les­ni ir ryš­kes­ni. Ta­čiau bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mas yra ga­na bran­ gus, tad at­lie­ka­mas tik esant griež­ toms in­di­ka­ci­joms.

Li­go­ni­nė­je pacientams at­lik­ta ty­ri­mų

am­bu­la­to­ri­niams

sta­cio­na­ro

„„2002 m. –

107

318

„„2006 m. –

440

693

„„2011 m. –

825

1483

Pa­ge­rės pul­mo­no­lo­gi­nė pa­gal­ba

Ar­ti­miau­siu me­tu Pul­mo­no­lo­gi­ jos pa­da­li­ny­je tu­rė­tų bū­ti įreng­ tas nau­jes­nis spi­rog­ra­fas, skir­tas bron­chų funk­ci­jos iš­ty­ri­mui. Kaip paaiš­ki­no gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­ gė, ši apa­ra­tū­ra – vie­na svar­biau­ sių diag­no­zuo­jant lė­ti­nį bron­chi­ tą ir ast­mą. „Tai pa­leng­vins gy­dy­to­jo dar­ bą, o pa­cien­tui bus ga­li­ma iš­kart nu­sta­ty­ti diag­no­zę“, – pri­dū­rė V.E.Ba­ra­vy­kie­nė. Li­go­ni­nės va­do­vas paant­ri­no, kad atė­jus dirb­ti pa­ty­ru­siai plau­čių li­gų spe­cia­lis­tei pa­cien­tams pa­ge­ rės pul­mo­no­lo­gi­nė pa­gal­ba.

„„Išs­kir­ti­nu­mas: klai­pė­die­čių įsi­gy­tas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tas

da­bar vie­nas mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je.


14

antradienis, vasario 14, 2012

pasaulis

Atė­nų gat­ves sek­ ma­die­nį už­plū­ do pro­tes­tuo­to­jai. Vie­ni tie­siog žo­ džiais reiš­kė pa­ si­pik­ti­ni­mą biu­ dže­to kar­py­mu, ki­ti bu­vo gink­luo­ti pa­ga­liais, ply­to­mis ir Mo­lo­to­vo kok­ tei­liais.

„„Spek­tak­lis: jau įpras­ta, kad nė vie­nas po­li­ti­kų spren­di­mas Grai­ki­jo­je neap­siei­na be pro­tes­tų. Tie­sa, šį kar­tą grai­kų riau­ši­nin­kai šė­lo kaip re­ta.  

„Scan­pix“ nuo­tr.

Grai­kų protestų šou tę­sia­si Riau­ši­nin­kai siau­tė­jo

Riau­ši­nin­kai siau­bė Atė­nus, kiek pa­jė­gė. Smar­kiau­sie­ji ne tik mė­tė Mo­lo­to­vo kok­tei­lius, bet ir nau­do­ jo sa­va­dar­bius lieps­nos­vai­džius. Cent­re de­gė par­duo­tu­vių vit­ri­ nos, na­mai, au­to­mo­bi­liai, šiukš­lių kon­tei­ne­riai. Bu­vo smar­kiai ap­ga­din­tas už­da­ ry­tas ki­no teat­ras, ban­ko pa­da­li­nys, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ir stik­lo dir­bi­nių par­duo­tu­vės, ka­vi­nė. Kons­ti­tu­ci­jos aikš­tė, dar sy­kį ta­ pu­si pro­tes­tų ži­di­niu, pri­mi­nė ka­ro lau­ką. Mies­tas sken­do aša­ri­nių du­ jų de­be­sy­je. Vi­sur mė­tė­si ak­me­nys, pa­ga­liai, šiukš­lės. Po­li­ci­jai pro­tes­ tuo­to­jus, pa­ty­ru­sius su­žei­di­mų, te­ ko eva­kuo­ti. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­ for­ma­vo, kad per vy­ku­sius ne­ra­mu­ mus bu­vo su­žeis­ti 54 žmo­nės. Kliu­ vo ir vie­nam po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui. Jis nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę. Ne­leng­va

dirb­ti bu­vo ir ug­nia­ge­siams. Mies­te tvy­ro­jo vi­siš­kas chao­sas. Pa­rei­gū­nai su­skai­čia­vo 40 gais­rų. Pa­sak po­li­ci­jos, į gat­ves išė­ jo apie 80 tūkst. pro­tes­tuo­to­jų. Ši de­monst­ra­ci­ja pa­gal da­ly­vių skai­ čių pri­ly­go di­džiau­siems iš su­reng­ tų per­nai, prie­ši­nan­tis anks­tes­niems tau­py­mo prie­mo­nių pa­ke­tams. „Gy­ven­ti to­kio­mis są­ly­go­mis ne­ leng­va, – sa­kė 49 me­tų in­ži­nie­ rius And­rė­jas Ma­ra­gu­da­kis. – Iki 2020 m. mes tap­si­me vo­kie­čių ver­ gais.“ 27 me­tų ci­vi­li­nių ob­jek­ tų in­ži­nie­rė Anas­ta­si­ja Pa­pa­da­ ki pri­dū­rė, kad „šios prie­mo­nės nė­ra pro­ble­mos spren­di­mas, nes jos neuž­tik­rins au­gi­mo“. „Tie­siog tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė mus šan­ta­žuo­ja“, – pik­ti­no­si mo­te­ris. Bal­sa­vi­mas bu­vo sklan­dus

Karš­ta bu­vo ne tik sos­ti­nės gat­vė­se, bet ir par­la­men­te. Nors iš 278 de­pu­

ta­tų 199 bal­sa­vo už, 74 įsta­ty­mų lei­ dė­jai pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na pa­lai­ky­ ti to­kio dir­žų ver­ži­mo­si. Par­la­men­ta­rė Ma­ri­li­za Kse­no­ ja­na­ko­pu­lu pa­reiš­kė: „Jie ke­ti­na įves­ti prie­mo­nes, ku­rios tik pa­ di­dins re­ce­si­ją ir nu­ves ša­lį į ne­ vil­tį.“

Taip, mes ne­no­ri­me bū­ti už ES ri­bų. Ta­ čiau ga­li­me su­si­tvar­ ky­ti ne­bū­da­mi po Vo­kie­ti­jos pa­du. Geor­gas Ka­ra­ca­fe­ris, de­ši­nio­ sios LAOS par­ti­jos ved­lys, pa­brė­ žė, kad biu­dže­to kar­py­mas že­mi­ nan­tis. „Taip, mes ne­no­ri­me bū­ti už ES ri­bų. Ta­čiau ga­li­me su­si­tvar­ ky­ti ne­bū­da­mi po Vo­kie­ti­jos pa­du. Kaip ir vi­sus grai­kus, ma­ne er­zi­na šis pa­že­mi­ni­mas“, – sa­kė po­li­ti­ kas, ku­rio par­ti­ja iki šiol rė­mė vy­ riau­sy­bę. De­ja, kai ku­riems val­dan­čių­jų par­ti­jų na­riams už pa­si­prie­ši­ni­mą te­ko su­mo­kė­ti na­rys­tė­mis par­ti­jo­ se. Vi­si „maiš­ti­nin­kai“ bu­vo pa­ša­ lin­ti iš dau­gu­mą tu­rin­čios so­cia­ lis­tų par­ti­jos PA­SOK ir de­ši­nio­sios Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­jos par­ti­jos.

Prem­je­ras Lu­kas Pa­pa­di­mas prieš bal­sa­vi­mo pra­džią sa­kė pa­si­ ti­kin­tis par­la­men­to na­rių at­sa­ko­ my­be, o bal­sa­vi­mui įvy­kus pa­reiš­ kė smer­kiąs smur­tą. Fi­nan­sų mi­nist­ras Evan­ge­las Ve­ni­ze­las ir­gi pa­brė­žė, kad Grai­ ki­jai gau­ti 130 mlrd. eu­rų pa­sko­lą iš ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­ do (TVF) – bū­ti­na. Be to, Grai­ki­jos par­la­men­to na­riai tu­rė­jo pri­tar­ti ir su­tar­čiai su pri­va­čiais kre­di­to­riais dėl ap­si­kei­ti­mo ver­ty­bi­niais po­ pie­riais. Šis žings­nis 350 mlrd. eu­rų vals­ ty­bės sko­lą pa­leng­vin­tų apie 100 mlrd. eu­rų. E.Ve­ni­ze­las pa­tvir­ti­no, kad vy­ riau­sy­bė tu­ri at­lik­ti šį ap­si­kei­ti­ mą iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos. Jei­gu Grai­ki­ja ne­tu­rės lė­šų iki ko­vo 14 d. be­veik 14,5 mlrd. eu­rų pa­lū­ka­noms už ob­li­ga­ci­jas iš­mo­kė­ti, ša­liai gre­ sia bank­ro­tas. Pa­kaks pa­ža­dų

Bet ES at­sto­vai, par­la­men­tui priė­ mus spren­di­mą, sa­kė, kad po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas sa­vai­me ne­ga­ran­tuo­ja itin rei­ka­lin­go lė­šų per­ve­di­mo. Ry­toj eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­ nist­rai vėl su­si­tiks Briu­se­ly­je, kad ap­svars­ty­tų pa­gal­bos pa­ke­to klau­ si­mą. Bu­vo pla­nuo­ta, kad eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nist­rai pri­tars nau­jai pa­

sko­lai praei­tos sa­vai­tės pa­bai­go­je, ta­čiau jie su­si­lai­kė, bai­min­da­mie­ si, kad Atė­nai neį­vyk­dys sa­vo įsi­ pa­rei­go­ji­mų. Po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas eu­ro zo­ nos ša­lims – bū­ti­nas, kad po pir­ ma­lai­kių rin­ki­mų Grai­ki­jo­je, ku­rie tik­riau­siai vyks ba­lan­džio mė­ne­sį, duo­ti pa­ža­dai ne­bū­tų lau­žo­mi. Vo­kie­ti­jos fi­nan­sų mi­nist­ras Wolf­ gan­gas Schäub­le aiš­kiai įspė­jo Atė­ nus: „Pa­ža­dai mū­sų dau­giau ne­ ten­ki­na.“ Vis­gi skai­čiai ro­do, kad Grai­ki­jos fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos pa­dė­tis iš­lie­ka mig­lo­ta. Iki šiol Atė­nai dau­giau iš­lei­džia, nei už­dir­ba, to­dėl kai ku­rie eko­no­ mis­tai įspėjo, jog pa­gal­bos pla­nas ne­veiks. Pa­sak jų, griež­tai ver­žian­tis dir­ žus sto­ja ša­lies eko­no­mi­ka. 2011 m. tre­čią­jį ket­vir­tį eko­no­mi­ka smu­ko 5 pro­c. Tie­sa, ES ly­de­riai at­ker­ta, kad eko­no­mi­kos su­lė­tė­ji­mas Grai­ki­jo­ je – lai­ki­nas. Pa­sak kre­di­to­rių, pa­vyz­džiui, dar­bo už­mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mas pa­di­dins eko­no­mi­kos kon­ku­ren­ cin­gu­mą. ES va­do­vai la­biau­siai bai­mi­na­ si, kad už­kra­tas iš Grai­ki­jos per­si­ mes į ki­tas pie­ti­nes Bend­ri­jos ša­lis, pa­vyz­džiui, Por­tu­ga­li­ją, Is­pa­ni­ją ar Ita­li­ją. BBC, „Dai­ly Mail“, „Reu­ters“, BNS inf.

Griež­tos tau­py­mo prie­mo­nės Eu­ro zo­na ir TVF pa­rei­ka­la­vo, kad pa­ pil­do­mai, be maž­daug 3 mlrd., 2012 m. Grai­ki­ja su­tau­py­tų dar apie 325 mln. eu­rų. Tai su­kė­lė ma­si­n į ne­pa­si­ten­k i­n i­mą Grai­k i­jo­je, ta­čiau par­la­men­tas lei­do vy­riau­sy­bei im­tis pa­pil­do­mo biu­dže­ to kar­py­mo. „„Mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis bus

su­ma­žin­tas 22 pro­c. (32 pro­c. dar­bi­ nin­kų iki 25 me­tų). Po re­for­mos jis

sieks 600 eu­rų, nors iki šiol sie­kė 751 eu­rą. Pen­si­jos su­ma­žės 20 pro­c., iki vi­ du­ti­niš­kai 1000 eu­rų. „„15 tūkst. vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­

to­jų ne­teks dar­bo, o iki 2015 m. pla­ nuo­ja­ma vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­ to­jų skai­čių su­ma­žin­ti 150 tūkst. Bus su­švel­nin­tos dar­bo rin­kos re­gu­lia­vi­ mo prie­mo­nės, kad dar­buo­to­jus at­ leis­ti tap­tų leng­viau, at­si­sa­ky­ta ki­tų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

„„Tarp­tau­ti­niai kre­di­to­riai pa­rei­ka­la­vo

iš Grai­ki­jos su­ma­žin­ti mo­kes­čius už­sie­ nio in­ves­tuo­to­jams, kad ša­lies eko­no­ mi­ka tap­tų kon­ku­ren­cin­ges­nė. „„Iki 2020 m. ti­ki­ma­si su­ma­žin­ti ša­lies

sko­lą nuo 160 pro­c. BVP iki 120 pro­c. „„Jei ES va­do­vai su­tars skir­ti Grai­ki­jai

pa­pil­do­mus 130 mlrd., tai bus tre­čia­sis pa­gal­bos pa­ke­tas Atė­nams. 2010 m. grai­kai ga­vo 110, o 2011 m. – 109 mlrd. eu­rų pa­sko­las.


15

antradienis, vasario 14, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Biržoje savaitė prasidėjo ramiai Vilnius, vasario 13 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje pirmadienį prekyba staigmenų nepateikė – lyderio pozicijos atiteko Ūkio banko akcijoms, kurių vienintelių perleista daugiau kaip už 50 tūkst. eurų. Iš kitų įmonių kiek didesnėmis apyvartomis išsiskyrė „Rokiškio sūrio“, „Aprangos“ ir „Lesto“ vertybiniai popieriai. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė padidėjo 0,29 proc. iki 320,01 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 1,10 proc. iki 472,57 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 1,22 proc. iki 144,06 punkto. Oficialiojo sąrašo Ūkio banko akcijų, kurios pabrango 1,92 proc. iki 0,212 euro, parduota už 58,7 tūkst. eurų, 0,07 proc. iki 1,36 euro pabrangusių „Rokiškio sūrio“ akcijų – už 40,6 tūkst. eurų, 0,52 proc. iki 1,558 euro pabrangusių

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 906519

„Aprangos“ akcijų – už 36,2 tūkst. eurų. 0,84 proc. iki 0,600 euro pabrangusių „Lesto“ akcijų apyvarta buvo 31,3 tūkst. eurų, 0,77 proc. iki 0,645 euro atpigusių „Teo LT“ akcijų – 20,4 tūkst.

Ilgalaikei nuomai ieškome buto Klaipėdoje. Abu dirbame. Tvarką garantuojame. Mokėsime užstatą ir į priekį. Tel. 8 612 17 177.

1 kambario 16 kv. m mažagabaritį butą 2 a. Minijos g. (WC, vonia kartu, visiškai suremontuotas, 45 000 Lt). Tel. 8 606 92 133.

912088

912555

Išnuomojamas dviejų miegamųjų, naujos statybos 63 kv. m butas šiaurinėje dalyje (autonominis šildymas, kampinė lodžija, kai kurie baldai ir buitinė technika). Tel. 8 617 86 665.

1 kambario visiškai įrengtą butą (90 000 Lt). Tel. 8 638 50 173.

912549

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr. (prie „Vėtrungės“) su baldais, buitine technika; 2 kambarių butą Kauno g. (suremontuotas). Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994. 912081

906298

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 907315

Savininkas išnuomoja 78 kv. m gamybines-sandėliavimo patalpas (1 a., atskiras įėjimas, pakeliami garažo vartai), 60 kv. m biurą (du kabinetai, WC, vanduo, kondicionierius, 2 a., atskiras įėjimas) Šilutės pl. 51, Klaipėda, „Rasa“. Tel. 8 618 78 828, e. paštas lijastadar@gmail.com. 901837

Senamiestyje išnuomojama: 100 kv. m kavinė, 200 kv. m baras, patalpos prekybai ir biurams. Tel. 8 698 37 145.

1,49 proc. iki 0,273 euro pabrangusių Šiaulių banko akcijų perleista už 16,3 tūkst. eurų, 0,47 proc. iki 0,640 euro pabrangusių „Lietuvos dujų“ akcijų – už 10,6 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo „Agrowill Group“ akcijų, kurios pabrangusių 3,05 proc. iki 0,169 euro, parduota už 5,3 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo bendrovių akcijų perleista mažiau kaip po 5 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 257,8 tūkst. eurų, iš jų 243,4 tūkst. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

„Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

911011

911574

Mokymas Kiti kursai

904226

Vairuotojų kursai

907446

906548

884049

Skubiai, nebrangiai išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr. (kas mėnesį mokėti 200 Lt); 2 kambarių butą Smiltelės g. (200 Lt). Tel. 8 600 92 768, 8 679 82 151. 911702

Tvarkingas vyras išsinuomotų 1 kambario butą su baldais (iki 250 Lt). Tel. 8 612 31 864. 912046

Parduoda Butus Medžiotojų g.: 1 kambario (39 kv. m, 5 pl./3 a., 109 000 Lt); 3 kambarių (64 kv. m, 5 pl./2 a., visiškai suremontuotas). NTA „Kavintenė“, tel. 8 604 70 482. 912153

Butus: 1 kambario Žardininkų g. (su balkonu); 2 kambarių Taikos pr. 5/2 a.; 3 kambarių Baltijos pr. (116 000 Lt); kambarį bendrabutyje. Tel. 420 792, 8 652 22 532. 911694

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt.

Medicinos mokslų daktaras, profesorius Borisas Ivnevas koduoja nuo alkoholizmo ir rūkymo. Gydymas vyksta KSPC (buvusi 3-ia vaikų poliklinika) kovo 3 ir 4 d. 9.00 val. Registracija, konsultacija: UAB „SODALITAS“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14.00-18.00), 8 694 83 005 (10.00–18.00), www.sodalitas.lt.

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

906845

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

NAUJIENA: procedūros veidui ir kūnui su energizuoto vandens kosmetika. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju – PRP trombocitų plazma: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, liekninamosios procedūros. SVEIKATAI: šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. Vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493 767, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

906578

906006

Šiandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vėžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties šeimoje arba tarp draugų. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tikslas – skleisti žinią, jog stiprinant vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką galima tikėtis geresnių rezultatų kovojant su šia klastinga liga. Kraujo tyrimų laboratorija, prisijungdama prie kovos su vėžiu, skelbia akciją: visą vasario mėnesį mūsų laboratorijų procedūriniuose kabinetuose visiems vėžio žymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda.

Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Patyrę mokytojai ir instruktoriai. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 904422

Nekilnojamasis turtas Nuoma

„Almaneda“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus paromis. Reikalingi butai nuomai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

1,5 kambario butą Taikos pr. (5/5 a., 38 kv. m, suremontuotas, saulėta pusė, renovuotas stogas, kai kurie baldai, 105 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 653 85 743. 911886

1,5 kambario butą Kretingos g. (39 kv. m, 5/2 a., suremontuotas). Tel. 8 686 61 368. 911588

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

eurų, 0,34 proc. iki 1,788 euro pabrangusių „City Service“ akcijų – 19,2 tūkst. eurų.

912406

Butus: 1 kambario 5/4 a.; 1,5 kambario Taikos pr.; 2 kambarių (pigiai); 3 kambarių (gerai suremontuotas, su baldais); sodą su namu (pirtis, dujos). Tel. 8 612 48 946. 912137

Butus: 1 kambario Šiaulių g. (5 bl./2 a., 108 000 Lt), mažagabaritį Sulupės g. (4 pl./2 a., 39 000 Lt), kambarį bendrabutyje Taikos pr. (24 600 Lt). Tel. 8 675 30 316. 912556

Namą Mazūriškiuose, prie karjero. Visa išorės (klinkeris, čerpės, tvora, trinkelės) ir iš dalies atlikta vidaus apdaila (elektra, santechnika). Tel. 8 682 57 199. 912540

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906253

1 kambario butą Kretingos g. (5 bl./2 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, laminatas, WC kartu, kaina 86 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 617 84 026. 911898

10 a sklypą namo statybai labai gražioje vietoje šiaurinėje miesto dalyje, prie upės (miesto komunikacijos, kaina derinama). Tel. 8 685 41 398. 912505

12 kv. m kambarį bendrabutyje Taikos pr. (5/5 a., bendrija, suremontuotas, 25 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 600 24 656. 912303

18 kv. m kambarį bendrabučio bloke Taikos pr. (5 bl./5 a., visi skaitikliai, tuščias, kaina 24 600 Lt). Tel. 8 674 02 410. 912554

2 ir 3 kambarių puikiai įrengtus butus naujos statybos namuose Birutės (42 kv. m, Gandrališkės) ir Bijūnų g. (68, 72 ir 80 kv. m). Tel. 8 630 78 714, NTA Kavintenė. 912154

2 kambarių butą Taikos pr. (suremontuotą, perplanuotą, su baldais, bendrija, renovuota laiptinė, stogas, išmokėta). Tel. 8 611 41 730. 912151

2 kambarių butą 4 pl./1 a. Švyturio g. (93 000 Lt); sodybą su 1 ha žemės sklypu 60 km nuo Klaipėdos, Rietavo sav.; 48 a sklypą prie Minijos upės. Tel. 8 659 44 231. 911044

2 kambarių butą su didžiuoju holu Laukininkų g. (5/4 a., namas visiškai renovuotas, bendrija, pigus išlaikymas). Savininkas. Tel. 8 699 82 177. 912476

2 kambarių butus: Pušynų g. (4/4 a., euroremontas, 114 000 Lt); Šiaulių g. (5/5 a., 115 000 Lt); Strėvos g. (5/5 a., 105 000 Lt); Varpų g. 5/2 a.; Debreceno g. 5/2 a. Tel. 8 647 33 319. 912376

3 kambarių butą Alksnynės g. (5 pl./2 a., laminatas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, gera vieta), 9 a sklypą Tauralaukyje. Tel. 8 671 92 803. 912518

3 kambarių butus Dragūnų g. (68 kv. m, visiškai įrengtus, su baldais ir buitine technika). NTA „Kavintenė“, tel. 8 633 82 055. 912155

3 kambarių 79 kv. m naujos statybos butą 9/1 a. prie BIG (autonominis šildymas, su baldais, kaina 295 000 Lt). Tel. 8 655 55 650. 910969

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425. 909692

Bendrabučio bloką Debreceno g. (suremontuotas), namus: Alyvų g. (550 000 Lt), Tauralaukyje (330 000 Lt), Šlapšilėje, Kretingoje (nauji). Tel. 8 676 55 573. 912434

Gero suplanavimo 3 kambarių butą Nidos g. (raudonų plytų namas, atskiri kambariai, 145 000 Lt). Tel. 8 689 89 898. 911849

1 kambario butą Tauralaukyje, Jaunimo g. 2 (3 pl./1 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas, bendrabutyje, 56 000 Lt, mokame procentus). Tel. 8 698 77 203.

Gyvenamąjį 1 a. su rūsiu sodo namą Dituvoje (90 kv. m, visi patogumai, garažas); 9 a namų valdos sklypą Rytų g., Tauralaukio k. v. Tel. 8 686 82 750.

911900

912466

Nebrangiai sklypą ir namą Ginduliuose, sodą Mažajame Kaimelyje. Tel. 8 686 53 230.

Tvarkinga šeima ilgam laikui išsinuomos 2 kambarių butą su baldais. Tel. 8 608 37 206.

1 kambario butą Žardininkų g. (33 kv. m, 9/8 a., butas naujai suremontuotas, viskas pakeista, su kai kuriais baldais, kaina 120 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 623 55 379.

912530

912543

902541

Dirbanti pora išsinuomotų butą ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178. 907295

912384

Nukelta į 16 p.


16

antradienis, vasario 14, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda

atkelta iš 15 p. Nebrangiai senesnės statybos 160 kv. m namą Tauralaukyje (ne soduose), 3 kambarių butą Liepų g. Savininkas. Tel. 8 656 78 516. 910976

Puikiai įrengtą blokuotą 130 kv.m namą Plytinėje (šildymas apie 350 Lt/mėn.) arba keičia į 3 kambarių butą centrinėje miesto dalyje su priemoka. Tel. 8 613 70 337. 910946

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kambarių. Siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

Naujai atidarytą UAB, veikla nebuvo vykdoma. Tel. 8 600 19 139.

911698

908440

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

Nuolat įvairias malkas, pjautas po 3 m ilgio, skaldytas. Eglės rąstus statyboms. Tel. 8 611 17 726.

907461

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573. 912427

Paslaugos

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398.

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

911866

909666

Skubiai 2 kambarių butą Taikos pr. (prie „Saturno“, 5/4 a., tvarkingas). Skambinkite dabar! Tel. 8 686 61 368. 911594

Paskolos

Darbas

899269

Siūlo darbą

Paslaugos

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

906649

Kubilo, pirties, kambarių nuoma, banketai, furšetai, gedulingi pietūs. www.saulys.eu. Tel. 8 685 55 583.

Meistras atlieka vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 83 813.

899408

911991

912200

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuotai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokesčių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel. 8 692 00 447.

912014

901493

Dirbti Belgijoje reikalingi sunkiųjų krovinių prikabinėtojai ir teleskopinių kranų operatoriai. Būtina ankstesnė analogiško darbo patirtis, anglų kalbos žinios. CV siųsti info@skanlika.com.

Valome sniegą. Ekskavatoriais JCB 3 cx galime pakrauti ir išvežti. Tel. 8 609 07 270.

912499

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Perka

Dirbti uoste reikalingi krovėjai, stropuotojai, neturintys žalingų įpročių. Tel. (8 46) 235 876.

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398.

902551

912659

PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Sprendžiame įvairias finansines problemas. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt.

911868

911838

Dirbti užsienyje (Olandija, Suomija, Vokietija) reikalingi suvirintojai, laivų korpusų surinkėjai, turintys darbo patirties. Tel. 8 630 11 333.

Skubiai 30 kv. m komercines patalpas (buvusi kirpykla) Rumpiškės g. (45 000 Lt), dalį namo Šatrijos g. (185 000 Lt), 3 kambarių butą 5/2 a. Sulupės g. Tel. 8 679 41 441.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Ieškome užpirkimo iš užsienio vadybininko (-ės). Pageidautina 2 metų patirtis, puikios anglų kalbos žinios. Dėl susitikimo skambinti tel. 8 698 32 461.

900839

910399

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

Krovinių pervežimo kompanijai nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818.

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

912527

910012

910050

912548

Tuščią gerai suremontuotą bloką Baltijos pr. 4 (įrengtas, 5 pl./2 a., dušas, WC, virtuvė, skaitikliai, saulėtas, nekampinis, 70 000 Lt, galima derėtis). Savininkas. Tel. 8 619 44 235. 911889

Perka

912063

Mišką su žeme, mišką išsikirsti. Pjauname, traukiame mišką. Tel. 8 611 17 726. 899238

907235

Laivų remonto bendrovei „Garant Service“ reikalingas aukštos kvalifikacijos tekintojas, mokantis dirbti tekinimo, ištekinimo ir frezavimo staklėmis. Tel. 8 655 28 237. 912241

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 909863

895890

Automobiliai

Buitis ir technika Paslaugos

Maisto prekių parduotuvei reikalinga pardavėja. Tel. 8 640 51 502. 912531

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992.

Taiso ir prijungia skalbimo mašinas, indaploves, virykles ir kt. buitinę techniką. Atvyksta į namus. Tel. 8 685 15 289.

892991

909647

Reikalingas barmenas (-ė), barmenas (-ė)-padavėjas (-a). Tel. 8 671 11 107, 8 610 00 917. 911957

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876. 912609

Reikalingi tinkuotojai. Tel. 8 698 82 964.

Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 912544

Perka

UAB perka automobilius ardyti. Šilutės pl. 79 (buvęs Mėsos kombinatas), tel. 8 685 10 098. 912469

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676.

912501

Tarptautinė kompanija, sėkmingai dirbanti statybų sektoriuje, ieško technologės dirbti Klaipėdoje kontoroje. Siūlome geras darbo sąlygas, visas soc. garantijas, apmokymus, karjeros galimybes. Reikalavimai: brėžinių skaitymas, „Autocad“, „Excel“. klaipeda@doka.com.

908608

UAB reikalingas suvirintojas. Tel. (8 46) 481 335, 8 686 22 280.

Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 909375

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 910995

Statyba ir statybinės medžiagos

909298

Statome, remontuojame, restauruojame namus, sodo namelius, butus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. www.statome. com, tel. 8 655 22 204. Tinkuojame gipsiniais ir kalkiniais skiediniais (nuo 17 Lt už 1 kv. m su medžiagomis). Pjauname sienas, arkas. Tel. 8 652 22 942. 868565

Tvirtiname gipskartonį, dailylentes. Dedame grindis, laminatą, parketlentes. Griovimo darbai. Elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 684 60 134. 909319

Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. IĮ „Pajūrio buitis“. Tel. 8 612 39 577. 912532

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900267

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 03 10 val. parduoda iš varžytinių Onos Gečienės turtą: 0.9700 ha žemės ūkio paskirties sklypą Kiauleikių k. Vydmantų k. v., Kretingos r. sav. Pradinė varžytinių kaina 40 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus.

Įvairūs

Parduoda

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905490

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439.

Parduoda

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280.

912507

912480

Kita

911590

Varžytinės

Transporto paslaugos

912414

UAB ieško darbų vadovo, atsakingo už šilumos ūkį. Tel. 342 508.

Pjauname sienas, didiname vonių patalpas, sutvarkome projektus, elektros, santechnikos, apdailos darbai. Tel. 8 603 00 202.

909984

912553

Reikalingi laivų šlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti Klaipėdoje, komandiruotės į užsienį . Tel. 8 651 00 477.

910512

911596

Autoserviso paslaugos

907353

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405.

912557

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

Planuojamus statyti 120 kv. m kotedžus mieste ir 9 a sklypus. Tel. 8 676 99 771.

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785.

909311

Esminis pranešimas apie individualios įmonės pertvarkymą į uždarąją akcinę bendrovę. Vadovaujantis LR CK 2.112 str. neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - Manfrido Klingerio individuali įmonė, kurios buveinės adresas LT-99174 Šilutės r. sav. Šilutės m., Lietuvininkų g. 47-12, įmonės kodas 177177014, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Klaipėdos filiale, yra pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės uždarąją akcinę bendrovę „Manfrida“ nuo 2012 02 01. Pertvarkytos įmonės įstatinis kapitalas 10000 (dešimt tūkstančių) Lt padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) Lt vertės akcijų. UAB „Manfrida“ perims visas M.Klingerio individualios įmonės teises ir pareigas nuo pakeistų steigimo dokunmentų įregistravimo juridinių asmenų registro centre dienos. 912494

Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127.

Daugiavaikė šeima prašo padovanoti rūbelių vaikams iki 17 m. ir baldų. Tel. 8 601 18 886.

911612

909304

912463


17

antradienis, vasario 14, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Restorano GIMTADIENIS! Grupės RONDO koncertas! Tortas! Fejerverkai! Vasario 24 d. 19 val. Senoji geroji rokenrolo dvasia ir nepakartojamas šokių vakaras visiems, mylintiems gyvą grupės „Rondo“ atliekamą muziką. Šiandien kartu su grupe dainuoja daugiatūkstantinės žiūrovų minios įvairiose Lietuvos miestuose – padainuokite ir Jūs!

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata JOGOS CENTRAS

Šokių studija „SVAJONĖ“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės

www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Kviečiame į pradedančiųjų grupes nuo vasario 13 dienos: 6.20 val. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30 val. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. pirmadieniais ir trečiadieniais. Laukiame Jūsų!

Teniso arena

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Aplankykite visą Pietų Ameriką vienos

sambos ritmais, atsigauti nuo mūsų žiemos

kelionės metu!

ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Brazilija – Argentina – Čilė – Peru –

Kelionė vyks 2012 03 02 – 28

Ekvadoras – Panama – Kolumbija – JAV

Kelionės kaina nuo 12 070 Lt asm.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais

Programą rasite www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir

Tik gėlės

lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

antradienis, vasario 14, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Vasario 17 d. 18 val. – M.Gavran. „Viskas apie moteris“. 1 dalies spektaklis. Rež. D.Tamulevičiūtė.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17, 18 d. 18.30 val. – R.Paulas. „Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis. „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. A.Janutas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas), G.Urbonaitė (aktorė). KITI RENGINIAI Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 18 d. 18 val. didžiojoje salėje – kompanija „Laimingi žmonės“. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiesiems „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (arba „Visiškas Rudnosiukas“). Rež. V.Landsbergis. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 19 d. 14 val. didžiojoje salėje – Panevėžio teatras „Menas“. Pasaka vaikams „Alibaba ir 40 plėšikų“. Rež. V.Jevsejevas. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. KITI RENGINIAI Vasario 16 d. 16 val. „Švyturio“ arenoje – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai minėjimas ir šventinis koncertas. Dalyvaus valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, solistai K.Zmailaitė, E.Seilius, Č.Gabalis. Įėjimas su kvietimais.

Klaipėdos valstybinė kolegija Socialinių mokslų fakulteto aktų salė (Jaunystės g. 1) Vasario 14 d. 18 val. – tradicinių šokių vakaronė „Užgavėnių belaukiant“. Vakaronės metu

mokysimės tradicinių Užgavėnių šokių, žaisime žaidimus, rinksime kandidatą Kanapinio pareigoms užimti.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Vasario 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Vasario 19 d. Užgavėnės Klaipėdos senamiestyje: 14 val. masinis persirengėlių pasimatymas prie Neringos skulptūros (tarp Kūlių Vartų g. ir Taikos pr.) ir eitynės Tiltų, Didžiosios Vandens, Vežėjų gatvėmis. 14.30 val. Užgavėnių monai (Daržų g. 10, Vežėjų g. 4). Dalyvaus tautiška kapelija „Sutaras“ (Vilnius), folkloro ansambliai (Klaipėda, Kuliai). Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 15 d. 18 val. dok. filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“. Rež. G.Žickytė). Bilieto kaina 6 Lt. Vasario 17–24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui.

Marginių salonas (Sukilėlių g. 4) Iki vasario 18 d. jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Antradieniais 16.30 val. dailės studija suaugusiesiems.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Anim. s. „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (1) (JAV, 1999 m.) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vaikų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2). 14.40 „iKar­li“ (2). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (2). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 „Či­li­nam Šv. Va­len­ti­ną, ar­ba De­vy­ni an­tau­siai ir tre­jos ves­tu­vės“. Muz. fil­mas apie mei­lę, an­tau­sius ir ves­tu­ves. 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Ro­man­ti­nė dra­ma „As­mens sar­gy­bi­nis“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 1.20 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Gal tai mei­lė?“ (JAV, 2005 m.). 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.05 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 8.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 9.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Pra­ga­ro kan­jo­nas“. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30, 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k).

18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25, 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (N-7). 21.05 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-14). 22.00 „Sostų karai“ (N-14). 0.35 „Autofanai“. TV žurnalas (k) 1.05–6.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai. 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas (k). 16.00 Lai­da S. 16.25 Lai­ko port­re­tai. Ja­nas Fab­rė: aš esu klai­da (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Poe­to Ber­nar­do Braz­džio­nio 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Ber­nar­das Braz­džio­nis. „Su­grį­ži­mas“ (1998 m.). 19.50 Poe­to Ber­nar­do Braz­džio­nio 105-osioms gi­mimo me­ti­nėms. Ber­nar­do Braz­džio­nio poe­zi­ja. „Ieš­ko­jau tė­viš­kės juo­doj nak­ty...“ 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (4). 21.10 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Di­dy­sis kan­ka­nas. 21.40 Ra­di­jo sto­ties „Opus 3“ pen­ke­rių me­tų gim­ta­die­nis. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (9). „Bu­dis­tų kal­nų die­vų bu­vei­nė. Bu­ta­nas“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. For­te­pi­jonų mu­zi­kos žvaigž­dės. Gro­ja pia­nis­tas A.Gry­niu­kas (2). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 17.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių s. „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (1) (JAV, 2009 m.). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. „Bayer 04 Le­ver­ku­sen“–„FC Bar­ce­lo­na“. Tie­sio­gi­nė translia­ci­ja. 23.40 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Gryn Ri­ve­rio žu­di­ko gau­dy­nės“ (JAV, 2008 m.). 1.20 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių s. „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (1) (JAV, 2009 m.). 2.10 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (3). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (6) (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Įsi­my­lė­ju­si ke­tu­rias­de­šimt­me­tė“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T.

9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 0.40 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (2). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­so fi­na­las. 19.55 „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“. Dokumentinis filmas. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00, 20.00, 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 „Ką mes val­go­me?“ 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 11.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 11.45 Pramo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 13.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 14.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 15.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 16.15 Re­zo­nan­sas (k). 17.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 17.45, 0.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 19.15 Kul­tū­ra +. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 22.00 Me­lod­ra­ma „Kar­tu / sal­du“ (Tai­lan­das, JAV, 2009 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“. 9.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 11.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 13.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 15.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“. 21.00 Kri­mi­nali­nis tri­le­ris „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“. 23.35 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“. 1.05 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 „Rinkimai 2012“. 17.00 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Mask­vos kie­me­lis“. 22.20 „Nuo ko­jų ant gal­vos“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.10 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu. 1.50 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.45 Vaid. f. „Nuo­mo­ja­mas bu­tas su vai­ku“. 4.00 „Mask­vos kie­me­lis“. 4.55 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.20 Mu­zi­ka.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Krasnye Kryliya“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Asseco Prokom“. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Cesena“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“–„Regal Barcelona“. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Milan“. 21.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–Madrido „Real“. 23.15 Profesionalų boksas. C.Brockas ir T.Ibragimovas.


19

antradienis, vasario 14, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Emilie Richards knygą „Begalinė grandinė“.

Emilie Richards. „Begalinė grandinė“. Trilogijos „Šenandoa slėnis“ antra knyga. Emilie Richards trilogija „Šenandoa slėnis“ – apie tame slėnyje gyvenančias šeimas, jų paslaptis ir skausmingus išgyvenimus, kuriuos galiausiai pakeičia džiaugsmai. Trilogijos dalys neatsitiktinai pavadintos kaip skiautinių raštai – „Vestuvių žiedai“, „Begalinė grandinė“ ir „Meilės mazgas“. Knygose skiautiniams skiriama nemažai dėmesio. Jie margi kaip ir pats gyvenimas. Reikia begalinės kantrybės ir išmonės, kad mažučiai audinio gabalėliai sukristų į lovatieses, staltieses ar net paveikslus.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – žalčialunkis antradienis – Vandenilis trečiadienis – Nuotrauka ketvirtadienis – Vermišeliai penktadienis – Kūlgrinda Praėjusios savaitės laimėtojas – Vilius Kuprys.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 21 d.

Avinas (03 21–04 20). Šiandien kils nenumaldomas noras išsakyti visa, kas slypi širdyje. Būsite kupinas meilės aplinkiniams, draugams. Tinkamas metas padaryti tai, apie ką tik svajojate. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis patarinėti asmeniniais klausimais, todėl jų sulauksite ne tik iš pažįstamų ir artimų žmonių. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Dvyniai (05 21–06 21). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas ir poreikius. Perlipkite per save, palepinkite brangius žmones dėmesiu, skirkite jiems savo laiko. Vėžys (06 22–07 22). Nepatartina įsigyti naujų daiktų. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tai kels jums nusivylimą. Vakare galite sulaukti malonios staigmenos. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms ir skatins jas, nes taip leidžiate sau pailsėti. Bet svajodamas nepamirškite ir kai kurių svarbių realių įsipareigojimų. Mergelė (08 24–09 23). Kils naujų minčių. Tikriausiai iš naujo įvertinsite tai, ko siekiate ir apie ką svajojate. Palankus metas gilintis į filosofiją ar religiją. Bendraukite, užjauskite kitus – tai gali atnešti sėkmę. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils labai konkrečių idėjų, kaip keisti gyvenimą. Vakarą praleiskite su draugais, tik alkoholio nepadauginkite. Skorpionas (10 24–11 22). Jaučiate energijos antplūdį, imkitės darbų, kuriuos vis atidėliodavote. Pradžiuginkite mylimą asmenį – pakvieskite vakarienės ten, kur paprastai nesilankote. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Šiandien geriausia dovana jums galėtų būti masažas. Prisiminkite tuos, kurių seniai su jumis nėra. Ožiaragis (12 22–01 20). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, o aplinkiniai visiškai jus palaikys. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien būsite nusiteikęs leistis į nuotykius, romantiškai rizikuoti. Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Nemaža tikimybė užmegzti naują draugystę ar romaną. Žuvys (02 20–03 20). Abejojate dėl savo padėties visuomenėje. O gyvenimas lyg tyčia siūlo naujų galimybių situacijai pakeisti. Tik ar šie pokyčiai verti jūsų pastangų? Priimtas sprendimas gali nepateisinti lūkesčių

Šv. Valentino dienos vakarą – apie erotiką tautosakoje Šv. Valentino dieną uostamiesčio jaunimo kultūrinė organizacija „Kultūros raktas“ užsimojo paminėti neįprastai – daug diskusijų sukėlusios knygos sutiktuvėmis.

Klaipėdos jaunimo „Kultūros namuose: menas ir kava“ šiandien vyks intriguojantis susitikimas su dr. Daiva Šeškauskaite, praėjusiais metais išleidusia knygą „Erotika tautosakoje“. Jos autorė nauju žvilgsniu pažiūrėjo į mokslinių tyrimų lauką ir savo knygoje pristatė visuomenei lietuvių liaudies kultūrinio palikimo analizę. Knygos sutiktuvių organiza-

toriai ta proga kviečia į pokalbį apie meilės išraišką amžių kaitoje. Šv. Valentino dienos vakarą „Kultūros raktas“ siūlo praleisti trumpam atsitraukiant nuo akį rėžiančių pigių simbolių ir jau susiklosčiusios Meilės dienos šventimo tradicijos. Klaipėdiečiai kviečiami pažvelgti į meilę iš laiko perspektyvos – kokia ji ir kaip suprantama buvo mūsų protėvių laikais ar praeitame amžiuje ir, svarbiausia, kokios paslapties nebeliko šiandien. Pagrindinis renginio akcentas – pirmasis daug dėmesio visoje Lietuvoje susilaukusios dr. D.Šeškauskaitės

monografijos „Erotika tautosakoje“ pristatymas Klaipėdoje ir susitikimas su autore. Ji ne tik papasakos apie paslėptus simbolius mūsų tautosakoje ir meilės „procesą“ – tokį, kaip anuomet jis buvo suprantamas, bet ir papuoš susitikimą muzikos garsais. Vakarą papildys ir kitų klaipėdiečių prisiminimai apie savo tėvų ar senelių meilės pradžią, tuometę romantiką ir kitus intriguojančius meilės nutikimus. Renginys vyks 18 val. „Kultūros namuose: menas ir kava“ (Tiltų g. 3). Įėjimas – laisvas. „Klaipėdos“ inf.

„„Monografija: D.Šeškauskaitės knyga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose, pa-

sakose, sakmėse, padavimuose, mįslėse, oracijose. Tai darbas apie meilę, meilės jausmą plačiąja prasme ir apie erotiką – kaip sakralinę meilės išraišką.


Orai

Anot Hidrometeorologijos tarnybos, šiandien dieną temperatūra kils iki 2–6 laipsnių šalčio. Kai kur truputį pasnigs. Rytoj naktį bus 4–8, dieną – 3–7 laipsniai šalčio. Daug kur snigs.

Šiandien, vasario 14 d.

–5

–5

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

–4

Šiauliai

Klaipėda

–5

Panevėžys

–4

Utena

–3

8.04 17.37 9.33

45-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 321 diena. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–4

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas –1 Brazilija +21 Briuselis +5 Dublinas +8 Kairas +20 Keiptaunas +21 Kopenhaga +1

kokteilis Skir­tin­gų ly­čių in­ka­ras Kai praė­ju­sią sa­vai­tę „Kok­tei­ly­je“ bu­vo pa­skelb­ta, kad lai­v uo­se yra in­ka­rai – „ka­t i­nai“, sua­be­jo­ta, ar tik­rai sun­k ūs me­ta­lo kab­l iai yra pa­va­din­ti na­mi­nio gy­v ū­no var­du. Ta­čiau fak­tas pa­si­tvir­ ti­no. Pa­ty­rę jū­ri­nin­kai tei­gė, kad tik­rai to­kie in­ka­rai yra ir net pa­pa­sa­ko­jo, ko­ kia jų pa­skir­tis. Keis­ta, ta­čiau ne­d i­du­ką ke­t u­r ių kab­ lių įran­k į lie­t u­v iai va­d i­na „ka­t i­nu“, o ru­sai – „ka­te“. Anot jū­r ų vil­k ų, „ka­ti­nai“ at­lik­da­vo ki­ tą funk­ci­ją nei įpras­tie­ji in­ka­rai, ne­lei­ džian­tys lai­vui drei­fuo­ti sto­vint konk­ re­čio­je vie­to­je. Ke­tur­kab­l iais „ka­ti­nais“ jū­rei­viai ban­ dy­da­vo su­g rieb­ti ar­ba už­ka­bin­ti gi­liai esan­t į daik­tą ar ob­jek­tą.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+8 +9 –17 –9 +4 –2 +7 +3

Praha –5 Ryga –1 Roma +5 Sidnėjus +23 Talinas –3 Tel Avivas +19 Tokijas +10 Varšuva –3

Vėjas

2–9 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–5

–4

Marijampolė

Vilnius

–4

Alytus

Vardai Lilijana, Kirkilas, Metodijus, Saulė, Saulius, Valentinas, Vilmantas.

vasario 14-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-6

-5

-6

-7

9

-8

-8

-9

-13

8

-16

-12

-11

-11

2

rytoj

ketvirtadienį

1009 m. ap­ra­šant šv. Bru­ no­no žū­t į, Kved­l in­bur­go ana­luo­se pir­mą kar­tą pa­ mi­nė­tas Lie­tu­vos var­das. 1408 m. Vy­tau­tas Kau­no mies­tui su­tei­kė sa­vi­val­ dą (Mag­de­bur­go tei­ses). Kau­nas pir­mą kar­tą pa­ mi­nė­tas 1361 m. va­sa­rą. 1929 m. sep­ty­ni ma­fi­jos at­sto­vai – Alo Ca­po­ne’s kla­no kon­ku­ren­tai – nu­ žu­dy­t i vie­na­me Či­ka­ gos ga­ra­ž ų; neatsk­leis­ tas nu­si­kal­t i­mas pa­va­ din­tas „Šv.Va­len­ti­no die­ nos sker­dy­nė­mis“.

1944 m. gi­mė ki­no re­ ži­s ie­r ius Ala­nas Par­ ke­ris.

1992 m. Lie­tu­vos ban­kas at­ga­vo Pran­cū­zi­jos ban­ ke sau­go­tą auk­są. 1993 m. pir­muo­siuo­se tie­sio­g i­n iuo­se Lie­t u­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to rin­k i­muo­se, pir­ma­ja­me tu­re su­r in­kęs 60,1 pro­c. bal­sų, pre­zi­den­tu iš­rink­ tas Al­gir­das Bra­zaus­kas. 2011 m. Tai­lan­de sep­ty­ nios iš­se­ku­sių įsi­my­lė­jė­ lių po­ros pa­sie­kė nau­ją il­g iau­siai pa­sau­ly­je tru­ ku­sio bu­či­n io re­kor­dą, iš­sto­vė­ję su­si­glau­dę lū­ po­mis il­giau nei 32 val.

Už­ga­vė­nes – su švie­sia mi­si­ja Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Per Už­ga­vė­nes klai­pė­die­čiai tu­rės ga­li­my­bę ne tik triukš­min­gai iš­va­ ry­ti žie­mą iš kie­mo, bet ir at­lik­ti ge­ rą dar­bą – pa­rem­ti mies­to švie­suo­ lius. Šven­tės me­tu bus at­gai­vin­ta šiu­pi­nio tra­di­ci­ja, prie ku­rios pri­si­ dės te­le­vi­zi­jos lai­da „Bė­dų tur­gus“ ir žur­na­lis­tė Edi­ta Mil­da­žy­tė. „„Tiks­las: „ka­ti­nas“ tu­ri ki­tą pa­skir­tį

nei tik­ra­sis dau­gia­to­nis in­ka­ras.

Su Va­len­ti­no die­na, ba­lan­dė­liai! Šian­dien, kai vie­ni ki­tiems ant skruos­ tų kli­juo­si­te šir­de­les, įsi­my­lė­jė­l iai, ži­ no­ki­te: jei į šir­dį du­rys už­da­ry­tos, bels­ ki­tės į ke­pe­nis.

„„Skir­tu­mas: mo­te­rys ži­no mei­lės

pra­smę, o vy­rai – jos kai­ną.

Šiek tiek apie mei­lę „Kok­tei­l is“ ne­daž­nai ski­r ia dė­me­sio mei­lei. Šian­dien ga­l i­ma tai pa­da­ry­ti. Mei­lė – tai me­dis, ant ku­rio vi­si trokš­ ta pa­si­kar­ti. Nuo mei­lės iki nea­py­kan­tos – vie­nas kar­tas. Mei­lę re­tai pri­si­min­tu­me, jei ne­rei­kė­ tų dėl jos ken­tė­ti. Mei­lė mo­ko my­lė­ti ir ken­tė­ti! Mei­lė – sal­di, bet ap­gau­l in­ga. Mei­lė – tai apy­sa­ka, ku­r ią skai­tai ir bi­ jai, kad ne­si­baig­tų! Mei­lė – tai gė­lė, ku­r i lais­to­ma ne van­ de­niu, o aša­ro­mis! Čes­ka (397 719; ko ge­ro, mei­lė pa­na­ši į ... sriu­bą. Pir­mi gurkš­niai de­gi­na, ki­ti tik šil­ti, o pa­sku­ti­niai – vi­siš­kai šal­ti)

Už­ga­vė­nių šven­tė uos­ta­mies­ty­ je šur­mu­liuos sek­ma­die­nį. 14 val. prie Ne­rin­gos skulp­tū­ros ri­kiuo­sis per­si­ren­gė­liai. Triukš­min­ga ei­se­na pa­trauks į Me­no kie­mą, kur vyks šven­tė. Per­si­ren­gė­liai čia siaus, dai­nuos, šoks, krės įvai­rias iš­dai­ gas, pa­šieps žmo­nių ydas ir silp­ ny­bes. Šven­tė neap­sieis ir be Mo­rės pa­ ly­dė­tu­vių. Jos kul­mi­na­ci­ja tra­di­ciš­ kai taps La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio ko­ va. Po jos bus su­de­gin­ta žie­mos var­gus sim­bo­li­zuo­jan­ti Mo­rė. Už­ga­vė­nių uos­ta­mies­ty­je me­ tu bus at­gai­vin­ta šiu­pi­nio tra­di­ci­ ja. Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­ro vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė-koor­di­ na­to­rė Ire­na Ar­mo­nie­nė tvir­ti­no, jog anks­čiau Šiu­pi­nio šven­tė bu­ vo mi­ni­ma tik­rą­ją Už­ga­vė­nių die­ ną. Šie­met nu­spręs­ta vis­ką su­ jung­ti. Šiu­pi­nio šven­tė Klai­pė­do­je at­ si­ra­do nu­ny­kus per­si­ren­gė­lių tra­ di­ci­jai. Kai­my­nai rink­da­vo­si į vie­ ną tro­bą, kur drau­ge vai­šin­da­vo­si šiu­pi­niu, ap­tar­da­vo žie­mos var­ gus bei ar­tė­jan­čius pa­va­sa­rio rū­ pes­čius. Tar­pu­ka­rio Klai­pė­do­je lab­da­rin­ gi Šiu­pi­nio va­ka­rai vyk­da­vo Šau­lių na­mų, „Vik­to­ri­jos“ vieš­bu­čio bei ki­to­se mies­to sa­lė­se. Už par­duo­tus bi­lie­tus į po­ky­lį su­rink­tos lė­šos bu­ vo nau­do­ja­mos var­guo­me­nei šelp­ ti ir ki­tais kil­niais tiks­lais. Anot I.Ar­mo­nie­nės, šie­met Šiu­ pi­nio šven­tė bus iš­ryš­kin­ta. Prie

„„Šven­tė: šie­met per Už­ga­vė­nes klai­pė­die­čiai ga­lės ne tik triukš­min­gai pa­si­links­min­ti, bet ir pa­rem­ti švie­suo­lius. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

jos or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dės lai­da „Bė­dų tur­gus“. Prie šiu­pi­nio da­ li­ji­mo vie­tų bus pa­dė­tos au­kų dė­ žu­tės. Ga­lin­čių bus pra­šo­ma paau­ ko­ti, o ne­tu­rin­tys ga­lės pa­si­vai­šin­ti už dy­ką. „Žmo­nės ga­lės ir pa­si­links­min­ ti, ir ge­rą dar­bą at­lik­ti“, – pa­brė­žė I.Ar­mo­nie­nė. Su­rink­ti pi­ni­gai bus per­duo­ ti Klai­pė­dos švie­suo­liams, ku­riuos at­rin­ko mies­to kul­tū­ros žmo­nės, bend­ra­dar­biau­da­mi su „Bė­dų tur­ gaus“ re­dak­to­riais. At­gai­vin­ta Už­ga­vė­nių šiu­pi­nio tra­di­ci­ja no­ri­ma pa­rem­ti uos­ta­ mies­čio švie­suo­lių sie­kius – kam pa­dė­ti iš­sau­go­ti ver­tin­gą pa­veiks­ lų ko­lek­ci­ją, kam res­tau­ruo­ti inst­ ru­men­tą.

2012-02-14 Klaipeda  
2012-02-14 Klaipeda  

2p. Klai­pė­dos­vers­li­nin­kai krei­pė­si­į­Lie­tu­vos ban­ko­va­do­vą V.Va­si­liaus­ką. Pas­kel­bus,­kad­gre­sia nau­jas­biu­dže­to kar­py...

Advertisement