Page 1

lietuva

5p.

Vy­riau­sy­bė ne­spė­jo įgy­ven­din­ti vi­sų tiks­lų – ­ Že­mės ūkio ­ mi­nis­te­ri­ja ­ vis dar Vil­niu­je, ­ o ne Kau­ne.

pasaulis

sportas

7p.

Mokiniai atstatė­ senosios Lietuvos pilis.

9p.

Olimpinį atrankos ­ turnyrą Lietuvos ­ krepšininkai pradės ­ rungtynėmis ­ su Venesuela ­ ir Nigerija.

Indija paskelbė ­ pirksianti ­ prancūziškų ­ naikintuvų ir ­ įsiutino ­ Londoną.

20p.

Ketvirtadienis vasario 2, 2012 Nr. 27 (19586) Kaunodiena.lt 2 Lt

Stik­li­nių Ko­kį skan­da­lą sle­pia gat­vių ai­dai Ty­tu­vė­nų gais­ro pe­le­nai? li­go­ni­nė­se Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Įver­ti­nus ša­li­gat­vių būk­lę, Kau­nas vir­to stik­lo mies­tu. Sli­di­nė­jan­čius ir griū­van­čius žmo­nes ga­li iš­vys­ti kiek­vie­ną die­ną. Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės ir Kau­no kli­ni­kų trau­ma­ to­lo­gams dar­bo vis dau­giau. Pa­cien­tų pa­dvi­gu­bė­jo

Pa­sak Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės lai­ki­no­jo va­do­vo Rai­mon­do Ku­nic­ ko, šiuo me­tu dėl pa­tir­tų trau­mų kas­dien krei­pia­si apie 150 žmo­nių. Pap­ras­tai pa­cien­tų su trau­mo­mis skai­čius svy­ruo­ja apie 70. „Tie­siog pa­sly­dau ir griu­vau“, – kal­bė­jo Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės pa­la­to­je po pen­kias va­lan­das tru­ ku­sios ope­ra­ci­jos gy­do­ mas kau­nie­tis.

3

Dienos citata „Ne­tu­ri lik­ti nė vie­no už at­ lie­kų tvar­ky­mą ne­mo­kan­ čio žmo­gaus, o tiems, ku­rie rū­šiuo­ja, tu­rė­tų bū­ti su­da­ ro­mos leng­va­tos“, –

„„Pers­pek­ty­va: pa­sak kle­bo­no R.Ža­roms­kio, teks ras­ti daug lė­šų vie­nuo­ly­no sto­gui at­sta­ty­ti, baž­ny­čios fa­sa­dui, vi­daus dar­bams.

Pa­vel­do spe­cia­lis­tai pa­krau­pę ne tiek nuo gais­ro Ty­tu­vė­nų baž­ny­čio­je ir vie­nuo­ly­ ne, kiek nuo šei­mi­nin­kų po­žiū­rio į is­to­ri­nes ir me­ni­nes ver­ty­bes. Jos lai­ky­tos ne­leis­ti­ nomis są­ly­go­mis, neuž­tik­rin­ta jų ap­sau­ga.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Res­tau­ra­ci­ja – lyg pra­keiks­mas

„Mums res­tau­ra­c i­ja dar il­gai aso­ci­juo­sis su Die­vo baus­me. Ši šven­to­v ė šimt­m e­č ius iš­l i­ko ne­ nu­ken­t ė­j u­s i per ša­l į siau­b ian­ čius ka­rus, so­viet­me­čiu vie­nuo­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos­ ko­mi­te­to siū­ly­mą įvar­di­jo jo va­do­vas­ Jo­nas Ši­mė­nas.

ly­nas bu­vo pa­vers­tas moks­lei­vių bend­ra­b u­č iu, bet ne­b u­vo jo­k ių ne­l ai­m ių. O šiais lai­kais už­te­ ko iš­leis­ti du mi­li­jo­nus li­tų vie­ nuo­ly­no res­tau­ra­ci­jai, ir štai ko­ kios bė­dos su­lau­kė­me“, – krai­pė gal­vą ne­to­li Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios gy­ve­n an­t i Te­re­s ė Bar­ kaus­kie­nė.

6p.

2

turtas

10p.

Pagyvėjimas valstybės įmonėse


2

Ketvirtadienis, vasario 2, 2012

Iš arčiau

Oro kokybė Kaune 0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

49 50mg/m

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,71

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

86

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Per šal­čius žvė­rys die­tos ne­si­lai­ko Užg­riu­vę šal­čiai ne­ma­lo­nūs ir Lie­tu­ vos zoo­lo­gi­jos so­do gy­vū­nams. Snie­ gu ir spei­gu džiau­gia­si tik bal­ta­sis lo­ kys, šiau­ri­niai el­niai ir ark­ti­niai vil­ kai. „Kal­nų ožiai, stir­nos, da­nie­liai ir kai ku­rie ki­ti gy­vū­nai nė­ra pra­tę prie to­kių šal­čių. Jų na­me­liuo­se pa­klo­ja­ me daug šie­no. Die­ną jie šiek tiek pa­ vaikš­to, ta­čiau nak­tį vi­si su­si­gū­žia ir į lau­ką no­sies ne­ki­ša“, – sakė Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do žin­duo­lių sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Greb­liaus­kie­nė.

Žie­mą zoo­lo­gi­jos so­do plėš­rū­nai ne­ be­si­lai­ko iš­kro­vos die­nų re­ži­mo. Ki­ tais metų laikais sek­ma­die­niais liū­tai, tig­rai, vil­kai, ark­ti­nės la­pės ir ki­ti plėš­ rūs žin­duo­liai, žie­mą mė­sa mė­gau­ja­si kas­dien. Gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­jai sten­gia­ si, kad gy­vū­nai bū­tų so­tūs, še­ria juos ne ry­te, o va­ka­re. Hie­nų ir liū­tų nar­ vuo­se šie­met bu­vo re­no­vuo­tos bū­ dos, ap­šil­tin­tos grin­dys. Ži­ra­fos, be­ ge­mo­tai, ta­py­rai ir zeb­rai gy­ve­na šil­ tuo­se pa­sta­tuo­se ir į lau­ką nė­ra iš­lei­

džia­mi. Kol lau­ke te­bu­vo ke­li laips­niai šal­čio, šil­tų­jų kraš­tų žin­duo­liai bu­ vo iš­lei­džia­mi 40 mi­nu­čių pa­bė­gio­ti, ta­čiau šian­die­nio šal­čio jie neišt­ver­ tų. Pri­žiū­rė­to­jai kas­dien glo­bo­ti­niams pa­rū­pi­na šil­to van­dens, ta­čiau kai ku­ rie gy­vū­nai ėda ir snie­gą. Pri­žiū­rė­to­ jus ver­čia ne­ri­mau­ti gy­vū­nų imu­ni­te­ tas už­si­tę­sus šal­čiams – jie ga­li tap­ti neats­pa­rūs li­goms. Ka­ro­li­nos Mar­cin­ke­vi­čiū­tės ir­ Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo re­por­ta­žas

Ko­kį skan­da­lą sle­pia Ty­tu­vė­nų ga T.Bar­kaus­k ie­n ė sa­k ė, 1 kad la­biau­siai mies­te­lio ti­kin­tie­ji ne­ri­mau­ja dėl baž­ny­čios

sie­nų, ku­rios su­drė­ko nuo pi­la­mo van­dens ge­si­nant gais­rą. „Bai­su, kad jos ne­sut­rū­ki­nė­tų. Ste­bi­na, kad to­kio­je gar­sio­je baž­ny­čio­je ir vie­ nuo­ly­ne, kur pri­kaup­ta dau­gy­bė ver­ty­bių, nė­ra nei sar­gų, nei nor­ ma­lios ap­sau­gos apa­ra­tū­ros. Ši is­ to­ri­ja sle­pia la­bai daug įtar­ti­nų da­ ly­kų“, – svars­tė ty­tu­vė­niš­kė.

Ri­man­tas Ža­roms­kis:

Ma­ne pa­ža­di­no dunk­sė­ji­mas, pa­ na­šus į me­di­nių trin­kų ri­ti­nė­ji­mą­ si. Pir­miau­siai ki­ lo min­tis, kad kū­ri­ kas kurs ka­ti­lą.

Ne­gau­na do­ku­men­tų

Ty­tu­vė­nuo­se apie vi­są Lie­tu­vą su­ krė­tu­sį gais­rą sklan­do įvai­rių gan­ dų. Kai ku­rie „Kau­no die­nos“ kal­bin­ti Ty­tu­vė­nų mies­te­lio gy­ ven­to­jai ne­slė­pė ma­nan­tys, kad tai ga­lė­jo bū­ti ty­či­nis pa­de­gi­mas, no­ rint nu­slėp­ti me­no ver­ty­bių vie­ nuo­ly­no mu­zie­ju­je va­gys­tę.

Ty­tu­vė­nų Šv.Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės pa­ra­pi­jos kle­ bo­nas Ri­man­tas Ža­roms­kis to­ kia prie­lai­da ne­ti­ki. „Mū­sų mu­ zie­jaus va­do­vė Rū­ta Kren­cie­nė itin kruopš­čiai su­skai­čia­vu­si me­ no ver­ty­bes, be to, įė­ji­mai yra ra­ ki­na­mi ir tu­ri ko­di­nes sig­na­li­za­ci­ jas“, – sa­kė ku­ni­gas. Vis dėl­to Kul­tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­to (KPD) at­sto­vė ry­ šiams su vi­suo­me­ne Jo­lan­ta Miš­ ki­ny­tė in­for­ma­vo, kad nei iš Šiau­lių vys­ku­pi­jos, nei vie­nuo­ly­ną val­dan­ čio Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mo cent­ro nie­ kaip ne­ga­li gau­ti in­ven­to­ri­za­ci­nių do­ku­men­tų. „Mums pa­tei­kė tik dir­bi­nių priė­ mi­mo ak­tus. Mū­sų duo­me­ni­mis, ne­te­ko­me 59 įvai­rių ver­ty­bių. Iš jų 17 yra kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­ re. Jas per­ve­žant tu­ri bū­ti gau­tas KPD lei­di­mas. Vie­nuo­ly­ną ir mu­ zie­jų ad­mi­nist­ruo­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ ja mū­sų lei­di­mo ne­pra­šė“, – tei­gė J.Miš­ki­ny­tė. Is­to­ri­kų duo­me­ni­mis, pra­ras­ tos itin ver­tin­gos šimt­me­čių se­ nu­mo auk­sa­ka­lių ga­min­tos tau­rės, monst­ra­ci­jos, ki­ti li­tur­gi­niai daik­ tai, dra­bu­žiai, kny­gos. Kai ku­rie dir­bi­niai ga­min­ti dar XVI a. Kle­bo­ną pa­ža­di­no trenks­mai

Kle­bo­nas R.Ža­roms­kis tą nak­tį, kai ki­lo gais­ras, mie­go­jo ta­me pa­čia­me pa­sta­te, pir­ma­me aukš­te. „Ma­ne pa­ža­di­no dunk­sė­ji­mas, pa­na­šus į me­di­nių trin­kų ri­ti­nė­ji­ mą­si. Pir­miau­siai ki­lo min­tis, kad kū­ri­kas kurs ka­ti­lą, mat po ma­ no kam­ba­riu, rū­sy­je, yra ka­ti­li­nė. Bet pa­žiū­rė­jęs į te­le­fo­no laik­ro­dį, su­pra­tau, kad 4 va­lan­dą ry­to nie­ ko ten ne­ga­li bū­ti. Ta­da pa­žvel­giau pro lan­gą ir pa­ma­čiau rau­do­nus lieps­nos at­švai­tus ant snie­go“, – pri­si­me­na R.Ža­roms­kis.

„„Pastangos: šiuo metu bandoma džiovinti bažnyčios sienas, sudrėkusias gesinant gaisrą.

Jis tvir­ti­na ne­gir­dė­jęs jo­kio įspė­ jan­čio sig­na­li­za­ci­jos gar­so, nors ji yra su­mon­tuo­ta. Sig­na­li­za­ci­jos ry­šys ne­vei­kė

Bu­vęs vie­nuo­ly­no spe­cia­lių­jų sta­ ty­bos dar­bų prie­žiū­ros va­do­vas Ka­zi­mie­ras Pet­rei­kis tei­gė, kad pro­jek­te nu­ma­ty­ta pa­pras­čiau­ sia sig­na­li­za­ci­ja su ke­tu­riais si­re­

nų gar­sia­kal­biais. „Už­sa­ko­vas pa­ si­rin­ko ele­men­ta­riau­sią ap­sau­gą nuo gais­rų, nors bu­vo ne­su­dė­tin­ ga su­jung­ti sig­na­li­za­ci­ją su sau­ gos tar­ny­ba mo­bi­liuo­ju ar ki­tu ry­ šiu“, – ma­no jis. Pa­sak K.Pet­rei­kio, bu­vo ga­li­ma įreng­ti ir au­to­ma­ti­nę ge­si­ni­mo sis­ te­mą: purkš­tu­kus, ku­rie, su­vei­kus dū­mų ar karš­čio ju­tik­liams, įjun­gia

au­to­ma­ti­nę ge­si­ni­mo spe­cia­liu mi­ ši­niu sis­te­mą. KPD at­sto­vai, pa­tik­ri­nę vie­nuo­ ly­no tech­ni­nį pro­jek­tą, kons­ta­ta­vo, kad ja­me vis dėl­to bu­vo nu­ma­ty­ ta sig­na­li­za­ci­ja, ku­ri tu­rė­tų ry­ šį su sau­gos tar­ny­bo­mis. Vis dėl­ to ad­mi­nist­ruo­jan­čio vie­nuo­ly­ną Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro di­rek­ to­rius Pra­nas Jur­kai­tis paaiš­ki­

„„Nuos­to­liai: per gais­rą iš­de­gė apie 1 000 kv. m vie­nuo­ly­no sto­go, apie 100 kv. m per­dan­gos, ap­de­gė ir apang­lė­jo baž­ny­čios me­dinio sto­go konst­ruk­ci­jos.


3

Ketvirtadienis, vasario 2, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Per šal­čius žvė­rys die­tos ne­si­lai­ko

is­ro pe­le­nai? Komentaras Nag­lis Pu­tei­kis

Sei­mo na­r ys, pa­vel­do­sau­gos spe­cia­l is­tas

T

ik sun­kiai ser­gan­tis žmo­gus ga­lė­jo su­gal­vo­ti to­kią ne­są­ mo­nę: su­temp­ti to­kias bran­ gias ver­ty­bes į pa­tal­pas, ku­ rios grei­čiau­siai ga­l i nu­ken­tė­t i nuo gais­ro. Ma­no ži­n io­mis, sig­na­l i­za­ci­ja prie po­li­ci­jos pul­to ku­rį lai­ką ga­lė­jo bū­ ti įjung­ta, o pa­skui kaž­ko­dėl iš­jung­ta. Da­bar ap­skri­tai vi­si vie­ni ki­tus dangs­ to, me­luo­ja, kad to­kios sig­na­li­za­ci­jos ne­bu­vo pro­jek­te. De­ja, tai da­ro­ma iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čio­se ins­ti­tu­ ci­jo­se. Pas mus ap­skri­tai ne­si­rū­pi­na­ma išaiš­kin­ti gais­rų prie­žas­čių. Kai dir­bau Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Klai­ pė­dos sky­riu­je, su­si­dū­riau ne su vie­nu at­ve­ju, kai aki­vaiz­džiai bu­vo pa­deg­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, o tei­sė­sau­ga kons­ta­tuo­ja sa­vai­mi­nį gais­rą. Ne­bu­vo išaiš­kin­ti ir praei­tą de­šimt­me­tį po res­ tau­ra­ci­jos įvy­kę Kur­tu­vė­nų dva­ro svir­ no, La­ba­no­ro baž­ny­čios gais­rai.

Is­to­ri­niai tur­tai

„„Pa­da­ri­niai: ne­kal­tas slys­te­lė­ji­mas ga­li baig­tis ope­ra­ci­ne ir mė­ne­siais trun­kan­čiu gy­dy­mu. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Stik­li­nių gat­vių ai­dai li­go­ni­nė­se Lū­žę jau­no vy­ro blauz­ 1 dos kau­lai bu­vo su­jung­ ti me­ta­li­nė­mis konst­ruk­ci­jo­mis.

Gy­dy­mas truks ma­žiau­siai ke­tu­ ris mė­ne­sius. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­to Kau­no kli­ni­ko­se dvie­ juo­se trau­ma­to­lo­gjos sky­riuo­se yra apie 100 vie­tų. „Šiuo me­ tu lais­vų lo­vų pa­cien­tams ne­tu­ ri­me“, – vaiz­džiai pa­dau­gė­ju­sių trau­mų skai­čių api­bū­di­no Kli­ni­ kų or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas Vy­ tau­tas Kim­tys.

no, kad sig­na­li­za­ci­ja rea­liai te­bu­vo vie­ti­nė. „Taip, op­ti­nis ka­be­lis bu­ vo nu­ties­tas iki po­li­ci­jos pa­tal­pų, ta­čiau ry­šys neį­jung­tas, nes pa­rei­ gū­nai in­for­ma­vo ne­ga­lin­tys sau­go­ti ob­jek­to. Dėl ga­li­my­bės pri­si­jung­ ti prie pri­va­čios sau­gos ta­rny­bos krei­piau­si į vie­nuo­ly­no ir baž­ny­ čios da­li­nin­kus – vys­ku­pi­ją, Kel­ mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, Ty­tu­vė­nų pa­ra­pi­ją. Bet spren­di­mas ne­bu­vo priim­tas“, – tvir­ti­no di­rek­to­rius. Mu­zie­jus įkur­tas su pa­žei­di­mais

Vie­nuo­ly­ne įkur­tas baž­ny­ti­nio pa­ vel­do mu­zie­jus bu­vo įreng­tas ant­ ra­me aukš­te. KPD at­sto­vė J.Miš­ ki­ny­tė tvir­ti­no, kad jam nu­ma­ty­ta vi­sai ne­tin­ka­ma vie­ta. „Ofi­cia­liai pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad ten tu­rė­jo veik­ti tik eks­po­zi­ci­jų sa­lė, o ver­ty­bės sau­go­mos tam pri­ tai­ky­to­se pa­tal­po­se“, – sa­kė ji. Vi­siš­kai su­pleš­kė­jęs mu­zie­ jus bu­vo įkur­tas pa­tal­po­se, ku­rios laip­tais jun­gė­si su pa­lė­pe. O ten – me­di­nės si­jos, sto­go per­dan­gos. Pi­lig­ri­mų cent­ro di­rek­to­rius P.Jur­kai­tis tvir­ti­no, kad at­sa­ky­ mus apie ver­ty­bių in­ven­to­ri­za­ci­ją, ar­gu­men­tus, ko­dėl mu­zie­jui pa­ rink­ta to­kia vie­ta, vie­nuo­ly­no da­ li­nin­kai vi­suo­me­nei pa­teiks šian­ dien po­pie­tę.

baž­ny­čios ir ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­ no an­samb­lis yra vie­nas įdo­miau­ sių ir di­džiau­sių Lie­tu­vos sak­ra­li­nės XVII–XVIII a. ar­chi­tek­tū­ros komp­ lek­sų, ku­rio for­mo­se ryš­ki dau­gias­ luoks­nė go­ti­kos, re­ne­san­so ir ba­ro­ ko sti­lių der­mė.

„„Šis ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir baž­

ny­čios an­samb­lis yra vie­nas iš ver­ tin­giau­sių ba­ro­ki­nių an­samb­lių ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Šiau­rės Ry­tų Eu­ro­po­je.

Rai­mon­das Ku­nic­kas:

Ir pa­cien­to gy­dy­mo iš­lai­das, ir iš­lai­das smė­liui ap­mo­ka vals­ ty­bė. Tik tiek, kad at­ sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos ne­su­si­ju­sios. Blo­giau­sia – plik­ša­la

„„An­samb­lis iš­si­ski­ria vie­nin­te­le iki

mū­sų die­nų Lie­tu­vo­je iš­li­ku­sia vie­ nuo­ly­no kal­va­ri­ja. 1771–1778 m. su­ kur­ta Kry­žiaus ke­lio sto­čių ga­le­ri­ ja su 25 ta­py­to­mis ir 14 gip­si­nių ho­ rel­je­fi­nių kom­po­zi­ci­jų, 1775–1778 m. šven­to­riaus cent­re pa­sta­ty­ta Kris­ taus laip­tų kop­ly­čia. „„Kau­no gu­ber­na­to­riaus įsa­ky­mu

bu­vo nu­ro­dy­ta Ty­tu­vė­nų baž­ny­čią ir vie­nuo­ly­no pa­sta­tus ati­duo­ti at­ vyks­tan­tiems ru­sams ko­lo­nis­tams. Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ir ty­ tu­vė­niš­kių at­kak­lio­mis pa­stan­go­mis baž­ny­čia bu­vo iš­sau­go­ta.

Žmo­nėms ver­tė­tų pa­si­rū­pin­ti tin­ ka­ma ava­ly­ne, ne­ly­g iu, grub­lė­t u pa­du. Nau­do­ti ant­dėk­lus. Jei žmo­g us pa­si­re­m ia laz­de­le ar ra­men­tais, jų ga­lus bū­ti­na ap­vilk­ ti spe­cia­liu ant­dėk­lu.

Esant ga­li­my­bei, pa­ta­ria­ma lai­ky­ tis tu­rėk­lų, bū­t i at­sar­g iems prie par­duo­tu­vių ir įstai­g ų priei­g ų.

„„Šven­to­vė su vie­nuo­ly­nu iš­si­ski­

ria tuo, kad jie pa­sta­ty­ti nuo­ša­lio­je pel­kė­to­je ir miš­kin­go­je vie­to­je, ma­ žai te­nu­ken­tė­jo nuo ka­rų. Čia nie­ka­ da ne­siau­tė­jo gais­rai, to­dėl bu­vo iš­ veng­ta es­mi­nių per­sta­ty­mų, ir baž­ ny­čia be­veik ke­tu­ris šimt­me­čius bu­vo mal­dos na­mais.

Kai sli­du, me­d i­kai pa­ta­r ia vy­res­ nio am­ž iaus žmo­nėms be di­de­lio rei­ka­lo vi­sai nei­ti į gat­vę.

Tin­ka­ma žie­m i­nė ap­ran­ga kren­ tant taip pat amor­ti­zuo­ja smū­g į.

„„Ty­tu­vė­nų Švč.Mer­ge­lės Ma­ri­jos

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Tin­ka­mas pa­si­ruo­ši­mas

V.Kim­tys sa­kė, kad daž­niau­sia Kli­ni­kų pa­cien­tų nu­ro­dy­ta trau­ mos prie­žas­tis – par­griu­vo, nes pa­sly­do. Pa­sak or­to­pe­do-trau­ma­ to­lo­go, daž­niau­siai to­kiais at­ve­jais

žmo­nės su­si­ža­lo­ja sti­pin­kau­lį rie­ šo sri­ty­je ar­ba trau­muo­ja­ma čiur­ na, lūž­ta kulkš­ne­liai. „Ki­ta pa­cien­tų gru­pė yra žie­ mos at­rak­ci­jų – sli­džių, ro­gu­čių – ger­bė­jai“, – apie žie­mos pe­rio­do trau­mas kal­bė­jo V.Kim­tys. Šie­met žie­mos au­kų sta­tis­ti­ka ėmė di­dė­ti nuo sau­sio 13 d. „Vi­ siems bu­vo tar­si at­ra­di­mas, kad pa­sni­go ir pra­si­dė­jo žie­ma“, – kas­me­tį ne­pa­si­ruo­ši­mą se­zo­nui pri­mi­nė Kli­ni­kų me­di­kas. V.Kim­ tys per­spė­jo, kad daugiausia bė­dų bū­na, kai pra­si­de­da plik­ša­la. Ta­ da trau­mų skai­čius sun­kiai tel­pa į pro­tu su­vo­kia­mą sta­tis­ti­ką. Ka­žin ar vals­ty­bė su­tau­po

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės lai­ki­ na­sis di­rek­to­rius trau­ma­to­lo­gas R.Ku­nic­kas pa­brė­žė, kad žie­mą

maž­daug 20 pro­c. pa­dau­gė­ja sun­ kių trau­mų. „Daž­niau tai pa­si­tai­ko vy­res­nio am­žiaus pa­cien­tams. Jų kau­lai tra­pes­ni, to­dėl, at­ro­do, ele­ men­ta­rus par­kri­ti­mas su­ke­lia ge­ ro­kai sun­kes­nes trau­mas“, – aiš­ ki­no R.Ku­nic­kas. Jis iš­sky­rė šlau­ni­kau­lio, blauz­dos kau­lo, žas­ti­kau­lio, dil­bio, stu­bu­ ro lū­žius. „Kai ku­riais šlau­ni­kau­lio lū­žio at­ve­jais at­lie­ka­mas ne­tgi pro­ te­za­vi­mas. Gy­dy­mas bran­gus. Ga­li siek­ti iki 15 tūkst. li­tų“, – apy­tik­rius skai­čius at­sklei­dė R.Ku­nic­kas. „Ir pa­cien­to gy­dy­mo iš­lai­das, ir iš­lai­das smė­liui ap­mo­ka vals­ ty­bė, tik tiek, kad at­sa­kin­gos ins­ ti­tu­ci­jos ne­su­si­ju­sios“, – pa­ste­ bė­jo R.Ku­nic­kas, svars­ty­da­mas, kad var­gu ar ver­ta tau­py­ti smė­ lį ir ne­bars­ty­ti ap­le­dė­ju­sių mies­ to ša­li­gat­vių.

In­for­ma­ci­jos pa­tiks­li­ni­mas Va­sa­r io 1 d. „Kau­n o die­n os“ pub­l i­k a­c i­j o­j e „K.Kriš­č iū­n ą spau­d žia at­s i­sa­k y­t i man­d a­to“ pa­teik­ta klai­d in­gai in­terp­re­ tuo­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je tei­ gia­ma, kad Dar­bo par­ti­jos at­

sto­vas And­r ius Stan­ke­v i­č ius pre­ten­duo­ja užim­ti Kau­no vi­ ce­me­ro po­stą. Dar­b o par­t i­jos Kau­n o sky­ rius šio kan­d i­d a­to nė­ra ir ne­ ga­l i bū­t i nu­m a­t ęs ei­t i mies­

to me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, nes bu­vęs Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­m i­n ist­ra­c i­j os pa­va­d uo­to­jas A.Stan­ke­vi­čius nė­ra mies­to ta­ ry­bos na­rys. KD inf.


4

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

miestas

Mo­kyk­lose – speigo režimas Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirtubas@kaunodiena.lt

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­rius va­kar pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo dėl šal­čių stab­do­ mas ug­dy­mo pro­ce­sas. Kau­no val­ di­nin­kai ma­no, kad už­ten­ka mi­ nist­ro įsa­ky­mo, nu­ro­dan­čio, kaip to­kiu oru tu­ri vyk­ti pa­mo­kos.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­ mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­ do­nas įsi­ti­ki­nęs, kad sa­vi­val­dy­bėms vi­siš­kai ne­rei­kia at­ski­rų įsa­ky­mų. „Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ ro nu­ro­dy­me aiš­kiai skel­bia­ma: jei oro tem­pe­ra­tū­ra nu­kren­ta iki 21 laips­nių šal­čio, ug­dy­mo pro­ce­sas neor­ga­ni­zuo­ja­mas pirmų–penk­ tų kla­sių moks­lei­viams, o jei iki 25 laips­nių – į mo­kyk­lą ga­li nei­ti šeš­ tų–dvyliktų kla­sių moks­lei­viai. Iš anks­to priim­ti įsa­ky­mą konk­re­ čioms die­noms ne­pras­min­ga dar ir dėl to, kad tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­ si­keis­ti“, – ma­no A.Bag­do­nas. Vi­soms mies­to mo­kyk­loms iš­ siųs­ti ir at­krei­pia­mie­ji raš­tai. „Juo­se pri­me­na­me mi­nist­ro priim­tą tvar­ ką, ka­da ga­li­ma ne­reng­ti pa­mo­ kų, siū­lo­me neor­ga­ni­zuo­ti svar­bių pa­mo­kų, ban­do­mų­jų eg­za­mi­nų tai da­liai moks­lei­vių, ku­rie vis­gi ateis į kla­ses“, – in­for­ma­vo A.Bag­do­nas. Ki­tas sa­vi­val­dy­bės raš­tas nu­ro­ do pe­da­go­gams at­si­sa­ky­ti reng­ ti ug­dy­mo pa­mo­kas ir eks­kur­si­jas lau­ke, taip pat ug­dy­mo įstai­gų va­ do­vai pri­va­lo už­tik­rin­ti ūki­nių ob­ jek­tų ap­sau­gą nuo šal­čio. A.Bag­do­nas pri­me­na, kad moks­ lei­viai ne­ras už­ra­kin­tų mo­kyk­los du­rų – jos pri­va­lės dirb­ti. „Jei­gu vai­kai ateis, jie tu­rės lik­ti mo­kyk­ lo­je bent tol, kol kiek nors pa­kils tem­pe­ra­tū­ra. Su jais bus ga­li­ma pa­dir­bė­ti in­di­vi­dua­liai. Vi­si ki­ti nea­tė­ję į pa­mo­kas ug­dy­mo pra­sme neat­si­liks“, – aiš­ki­no ve­dė­jas. Pa­sak A.Bag­do­no, va­kar Kau­no pra­di­nu­kų kla­sė­se bu­vo nuo 2 iki 11 moks­lei­vių.

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Teis­mas grė­sė virs­ti mi­tin­gu Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Bi­ru­ tė Droz­die­nė bu­vo pri­vers­ta iš­si­kvies­ ti po­li­ci­ją ir tram­dy­ ti į po­sė­džių sa­lę be­ si­ver­žian­čią mi­nią, ku­ri su­si­rin­ko pa­lai­ ky­ti pro­ku­ro­rus tė­ vy­nės iš­da­vys­te ap­kal­ti­nu­sio kau­ nie­čio.

Kal­ti­ni­ me pa­brė­ žia­ma, kad pro­ku­ro­ rams mes­ti kal­ti­ni­mai – sun­kus nu­ si­žen­gi­mas ir kad jis bu­ vo pa­da­ry­ tas ty­čia.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

„„Pa­lai­ky­mas: L.Palmaičio teis­me da­ly­va­vo ir mon­sin­jo­ras A.Sva­rins­kas.

Dras­tiš­kas poel­gis

pus­šim­tį ak­ty­vis­tų, ku­rie ne­su­til­po į ga­na ne­di­de­lę po­sė­džių sa­lę.

Kau­nie­tis Le­tas Pal­mai­tis pro­ ku­ro­rams kir­to dras­tiš­ką an­tau­sį – Vy­tau­to Po­ciū­no žū­ties ap­lin­ ky­bes ty­ru­sį pro­ku­ro­rą Jus­tą Lau­ cių jis pa­va­di­no V.Po­ciū­no nu­žu­ dy­mo ju­ri­di­niu bend­ri­nin­ku, o Eg­lės Ku­sai­tės by­lą nag­ri­nė­ju­ sį pro­ku­ro­rą Min­dau­gą Dū­dą ap­ kal­ti­no pa­ken­kus Lie­tu­vos pi­lie­tei (E.Ku­sai­tei – red. pa­st.) ir tal­ki­ nus „sve­ti­mos vals­ty­bės (Ru­si­jos – red. pa­st.) kri­mi­na­li­niams in­ te­re­sams“. In­ter­ne­tu iš­pla­tin­tuo­se sa­vo svars­ty­muo­se L.Pal­mai­tis mi­nė­ tus pro­ku­ro­rus pa­va­di­no Lie­tu­vos iš­da­vi­kais ir nu­si­kal­tė­liais, o Ge­ ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą – kri­mi­na­li­ ne or­ga­ni­za­ci­ja. Kal­ti­na­muo­ju ta­pęs L.Pal­mai­tis kaip liu­dy­to­jus pa­si­kvie­tė mon­ sin­jo­rą Al­fon­są Sva­rins­ką, par­la­ men­ta­rą Nag­lį Pu­tei­kį, sig­na­ta­ rą Al­gir­dą End­riu­kai­tį. Pa­lai­ky­ti kal­ti­na­mo­jo su­si­rin­ko ge­ro­kai per

Išk­vie­tė po­li­ci­ją

Nus­kam­bė­jo rei­ka­la­vi­mai po­sė­ dį per­kel­ti į erd­ves­nes pa­tal­pas ir taip už­tik­rin­ti, pa­sak rei­ka­lau­jan­ čių­jų, kons­ti­tu­ci­nę tei­sę į teis­mo po­sė­džių vie­šu­mą. B.Droz­die­nė aiš­ki­no, kad per­ sikelti į ki­tas pa­tal­pas ne­nu­ma­ ty­ta ir kad po­sė­džių sa­lė­je ne­ga­li bū­ti sto­vin­čių­jų, to­dėl ne­tu­rin­ tieji vie­tos at­si­sės­ti pri­va­lo pa­ lik­ti sa­lę. Tei­sė­ja pa­brė­žė, kad ne­pak­lus­ nie­siems gre­sia areš­tas. No­rin­tie­ji ste­bė­ti, kaip vyks­ta pro­ce­sas, rep­li­ka­vo, kad jie, mo­ kes­čių mo­kė­to­jai, tei­sė­jams mo­ kan­tys at­ly­gi­ni­mą, to­dėl ji pri­ va­lan­ti pa­si­rū­pin­ti erd­ves­nė­mis pa­tal­po­mis. Bu­vo nu­spręs­ta iš­kvies­ti po­li­ci­ ją, ku­ri su­ge­bė­jo nu­ra­min­ti įsiaud­ ri­nu­sius pi­lie­čius.

Tei­gė ne­si­slaps­tęs

Pir­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je pro­ku­ ro­ro Aud­riaus Mei­lu­čio per­skai­ty­ ta­me kal­ti­ni­me pa­brė­žia­ma, kad pro­ku­ro­rams mes­ti kal­ti­ni­mai – sun­kus nu­si­žen­gi­mas ir kad jis bu­ vo pa­da­ry­tas ty­čia. L.Pal­mai­tis tei­gė ne­no­rė­jęs nie­ kam pa­kenk­ti ir kad jo pa­reiš­ki­me nu­bu­vo pik­tos va­lios. „Iš­va­das apie pro­ku­ro­rų dar­bą pa­da­riau rem­da­ma­sis vie­šai skelb­ ta me­džia­ga. Ap­gai­les­tau­ju, kad pro­ku­ro­rus te­ko taip ne­gra­žiai pa­ va­din­ti. Sa­vo raš­tą, ku­riuo taip ne­ pa­ten­kin­ti pro­ku­ro­rai, nu­siun­čiau ir pa­čiai Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai. Tai­gi ne­si­slaps­čiau, bet el­giau­si etiš­kai“, – dės­tė L.Pal­mai­tis. Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­ je bu­vo ap­klaus­ti pro­ku­ro­rai ir kai ku­rie liu­dy­to­jai. At­sa­ko­my­bė už šmei­ži­mą nu­sta­ty­ ta Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 154 straips­ ny­je. Nu­ma­to­ma griež­čiau­sia baus­ mė – dve­ji me­tai lais­vės atė­mi­mo.

„„Akcija: prie teis­mo pastato pasi­

rodė plakatai.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pro­tė­viai – tarp iš­ma­tų ir šiukš­lių Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ra­my­bės par­kas Kau­no cent­re – ne tik se­no­sios Kau­no ka­pi­nės, bet ir nau­ja­sis mies­to są­var­ty­nas. Dėl ke­ lių trūks­ta­mų do­ku­men­tų ir tei­si­ nio ne­su­si­kal­bė­ji­mo jau dau­giau kaip mė­nuo šia­me par­ke ne­va­lo­ mos šiukš­lia­dė­žės, gy­vū­nų eksk­re­ men­tų su­rin­ki­mo tal­pyk­la per­pil­ dy­ta, iš­ma­tos mė­to­si ant snie­go.

„„Si­tua­ci­ja: sa­vi­val­dy­bė dėl ne­tvar­kos kal­ti­na sa­vo įmo­nę „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“, o pa­sta­ro­ji tvir­ti­na ne­pri­va­lan­

ti nie­ko da­ry­ti. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pap­ras­tas for­ma­lu­mas, dėl ku­rio su­si­da­rė tei­si­nis va­kuu­mas, dar kar­tą ro­do mies­to val­di­nin­kų ne­ veiks­nu­mą ar­ba žiop­lu­mą – sa­vi­ val­dy­bė dėl ne­tvar­kos kal­ti­na sa­vo įmo­nę „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“, o pa­ sta­ro­ji tvir­ti­na ne­pri­va­lan­ti nie­ ko da­ry­ti. „Ta­ry­bos spren­di­mu sa­vi­val­dy­ bės įmo­nei „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“ bu­vo per­duo­tas Ra­my­bės par­kas, ka­dan­gi ten ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja. Dėl šios prie­žas­ties bend­ro­vė „Kau­ no šva­ra“ ne­bep­ri­žiū­ri šios vie­tos. Pa­si­do­mė­siu, ko­dėl „Ka­pi­nių prie­

žiū­ra“ neprižiūri te­ri­to­ri­jos“, – tei­ gė Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis. „Gir­dė­jau, kad ne­va mums per­ da­vė šias ka­pi­nes, ta­čiau ofi­cia­ liai jo­kių ži­nių ne­ga­vo­me. Kad mes at­sa­kin­gi už Ra­my­bės par­ko tvar­ ky­mą – tik gan­dai. Pa­gal su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­be mes ne­ga­ vo­me jo­kių do­ku­men­tų dėl par­ko, nes mums per­duo­tos tik ka­pi­nės. Kaž­kiek ve­ža­me tas šiukš­les, bet pri­žiū­rė­ti par­ką – ne mū­sų kom­ pe­ten­ci­ja, mes net ne­ga­li­me su­ da­ry­ti šiukš­lių iš­ve­ži­mo su­tar­ties. A.Pa­kal­niš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad mums pri­klau­so pri­žiū­rė­ti vi­są par­ką, bet ne­ži­nau, ko­kiu pa­grin­du. Šiukš­les iš ka­pi­nių zo­nos, kiek ga­li­me, iš­ ve­ža­me į są­var­ty­ną sa­vo jė­go­mis, o kur mes tuos eksk­re­men­tus dė­tu­ me?“ – klau­sė „Ka­pi­nių prie­žiū­ ros“ ju­ris­tas Dai­nius Po­vi­lai­tis. Pa­sak jo, raš­tu bu­vo kreip­ta­si į Mies­to tvar­ky­mo sky­rių, ta­čiau at­sa­ky­mas, ko­kiu tei­si­niu pa­grin­ du įmo­nei per­duo­ta par­ko prie­žiū­ ra, iki šiol ne­gau­tas.


5

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

lietuva A.Ne­ve­ra ­ at­leis­tas

Pa­sie­nie­čiai tau­po

Su­si­ti­ki­mas – ki­tą sa­vai­tę

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė tre­čia­die­nį pa­ten­ki­no ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo And­riaus Ne­ve­ros at­si­sta­ty­di­ ni­mo pa­reiš­ki­mą. Pra­šy­mą at­ leis­ti iš pa­rei­gų A.Ne­ve­ra įtei­ kė pir­ma­die­nį. Jis tei­gė nu­ta­ ręs pa­si­trauk­ti iš po­sto, kad iš­ veng­tų abe­jo­nių dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo.

Po per­tvar­kos te­ri­to­ri­niuo­ se Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­niuo­se nuo tre­ čia­die­nio sep­ty­nio­mis de­šim­ ti­mis su­ma­žė­jo juo­se vei­ku­sių ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­ne­tų, taip pat ne­li­ko be­veik šim­to va­do­ vų pa­rei­gų. Pla­nuo­ja­ma, kad šios prie­mo­nės per me­tus leis su­tau­py­ti apie 2 mln. li­tų.

Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ir Ru­si­jos du­jų kon­ cer­no „Gazp­rom“ ant­ri­nės įmo­nės „Gazp­rom ex­port“, ku­ri nuo šių me­tų tie­kia du­ jas Lie­tu­vai, va­do­vas Alek­ sand­ras Med­ve­das su­si­tiks Vil­niu­je ateinantį ant­ra­die­nį. Su­si­ti­ki­me bus ap­tar­tos Lie­ tu­vai tie­kia­mų du­jų kai­nos.

Il­giau ne­siil­sė­si­me Sta­sys Gu­da­vi­čius So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) pri­mi­nė, kad šie­ met poil­sio die­nos ne­per­ke­lia­mos. To­dėl va­sa­rio vi­du­ry­je ne­bus il­go­ jo ke­tu­rių die­nų sa­vait­ga­lio.

„„Dar­bai: li­kus kiek dau­giau kaip pus­me­čiui iki rin­ki­mų jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ge­bė­jo įgy­ven­din­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka baig­ta ne­bus 2008 m. pa­čio­je pa­bai­go­je pra­dė­ju­si dirb­ti And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, neį­gy­ven­dins da­lies sa­vo dek­la­ruo­tų pa­ža­dų. Vie­nas jų – mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Įgy­ven­di­no di­džią­ją da­lį

Da­bar­ti­nės pen­kio­lik­to­sios Vy­ riau­sy­bės pro­gra­ma Sei­me bu­vo pa­tvir­tin­ta 2008 m. gruo­džio 9 d. Šie­met ru­de­nį vyks nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mai, vė­liau bus for­muo­ja­ma nau­ja Vy­riau­sy­bė. To­dėl da­bar, li­kus kiek dau­giau nei pus­me­čiui iki rin­ki­mų, jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ ge­bė­jo įgy­ven­din­ti, o ko ne­spė­jo ar­ba ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius ir mi­nist­ rai tei­gia, o dau­gu­ma po­li­to­lo­ gų su tuo su­tin­ka, kad Vy­riau­sy­ bei per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti svar­biau­sius ir di­džiau­sius, dau­giau­sia pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čius ža­dė­tus dar­bus: iš­lai­ky­ti fi­nan­sų sta­bi­lu­mą, lai­ ky­tis griež­tos fis­ka­li­nės draus­mės, ap­kar­py­ti nee­fek­ty­vias vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, im­tis kai ku­rių re­for­mų, iš jų – aukš­to­jo moks­lo ir so­cia­li­nės sis­te­mos per­tvar­kos. Ta­čiau ne­men­ka da­lis Vy­riau­ sy­bės pro­gra­mo­je iš­dės­ty­tų nuo­ sta­tų iki šiol nė­ra įgy­ven­din­tos ir jau ne­be­lie­ka lai­ko joms įdieg­ti. Pa­vyz­džiui, aki­vaiz­du, kad ne­bus su­spė­ta įvyk­dy­ti pa­ža­do įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ar­ba leis­ti pi­lie­čiams tie­sio­giai kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą. Įs­tei­gė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją

Prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, be ki­ta

ko, įra­šy­ta, kad bus įvyk­dy­ta mi­ nis­te­ri­jų per­tvar­ka. „Ūkio mi­nis­te­ri­ją per­tvar­ky­si­me į dvi – Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją bei Ener­ge­ti­kos mi­nis­ te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­nis­te­ri­ją (SADM) per­tvar­ky­ si­me į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, o Že­mės ūkio mi­nis­ te­ri­ją – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ją“, – ža­dė­jo Vy­riau­sy­bė. Tvir­tin­ta, kad to­kia per­tvar­ka leis­tų efek­ty­viau pa­skirs­ty­ti įga­ lio­ji­mus ži­ny­boms, taip pat pa­dė­ tų tau­py­ti biu­dže­to lė­šas. Ta­čiau iš vi­sų šių pa­ža­dų įgy­ ven­din­tas tik vie­nas – 2009 m. pra­džio­je įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­ nis­te­ri­ja. Ūkio mi­nis­te­ri­ja neper­ va­di­nta į Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ ka­lų, Že­mės ūkio – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kaip ir neper­tvar­kyti ir ki­taip neper­skirs­tyti vi­sų jų įga­ lio­ji­mus.

šių re­for­mų“, – pri­dū­rė mi­nist­ ras. Ta­čiau val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų par­ti­ja ne­ke­ti­na pa­mirš­ ti šių mi­nis­te­ri­jų per­tvar­kos idė­jų. Jos, pa­sak kon­ser­va­to­rių at­sto­ vų, bus siū­lo­mos rin­kė­jams per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Jei­gu Tė­vy­ nės są­jun­gai tek­tų dirb­ti po Sei­ mo rin­ki­mų su­for­muo­to­je nau­jo­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, bū­tų sie­ kia­ma šias nuo­sta­tas įtrauk­ti į ki­ tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ti­kin­tis, kad 2013–2014 m. bus įma­no­ma jas įgy­ven­din­ti.

Do­na­tas Jan­kaus­kas:

Per­ne­lyg trum­pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­ mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­ na­šių re­for­mų.

Pla­nus pa­ko­re­ga­vo kri­zė

Pa­sak val­džios at­sto­vų, mi­nis­te­ri­ jų per­tvar­ką su­stab­dė eko­no­mi­nės kri­zės iš­šū­kiai ir bū­ti­ny­bė tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas. „Kri­zės rim­tu­mas pa­ko­re­ga­ vo tuos pla­nus“, – sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­ na­tas Jan­kaus­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad var­gu ar iki atei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų da­bar­ ti­nė Vy­riau­sy­bė im­tų­si mi­nis­te­ ri­jų per­tvar­kų. „Per­ne­lyg trum­ pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­na­

Į Kau­ną ne­per­si­kė­lė

Ši Vy­riau­sy­bė sa­vo dar­bo pra­džio­je skel­bė dar vie­ną am­bi­cin­gą tiks­lą, su­si­ju­sį su mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Pla­nuo­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ ją ne tik per­va­din­ti į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, bet ir per­kel­ti ją į Kau­ ną. Taip esą bū­tų įgy­ven­di­na­mas val­dy­mo de­cent­ra­li­za­vi­mas. Ta­čiau dėl lė­šų sto­kos įgy­ven­ din­ta tik la­bai men­ka da­lis šios re­ for­mos. Į Kau­ną per­si­kė­lė vos ke­li

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ ri­niai pa­da­li­niai. Mi­nis­te­ri­jos pa­ grin­di­nė būs­ti­nė te­bė­ra Vil­niu­je. Že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius te­be­puo­se­lė­ja vil­tį, kad mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo į Kau­ ną pla­ną dar pa­vyks įgy­ven­din­ ti atei­ty­je. „Jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“

Opo­zi­ci­ja kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je su­ra­šy­tus pla­nus dėl mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ky­mo. Ji tei­ gia, kad to­kia re­for­ma nie­ko ne­ duo­tų. „Pa­žiū­rė­kit – bu­vo įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Jai iš­leis­ta de­šim­tis kar­tų dau­giau, nei bu­vo dek­la­ruo­ta. Ir dar di­de­lis klaus­tu­ kas, ar to pa­ties dar­bo, ku­rį ener­ ge­ti­kos sek­to­riu­je esą per pa­sta­ ruo­sius ke­le­rius me­tus nu­vei­kė ši nau­ja ži­ny­ba, ne­ga­lė­jo at­lik­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja, jos ener­ge­ti­niai pa­da­ li­niai?“ – at­krei­pė dė­me­sį so­cial­ de­mok­ra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jų pa­ va­di­ni­mų pa­kei­ti­mas ir dar­ bo rei­ka­lų per­kė­li­mas iš SADM į Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ra­vi­mo sfe­ rą „neat­neš­tų jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“. „Pap­ras­tiems žmo­nėms tik­rai nė vie­nos pa­pil­do­mos dar­ bo vie­tos neat­si­ras­tų, ne­bent tik ko­kiems val­di­nin­kams“, – nea­ be­jo­jo po­li­ti­kas. „Ką jau ir kal­bė­ ti apie vi­sai ne­men­kas pa­pil­do­mas pa­va­di­ni­mų kei­ti­mo ir nau­jo įga­ lio­ji­mų pa­skirs­ty­mo iš­lai­das. Kaip ro­do pra­kti­ka, to­kie da­ly­kai Lie­tu­ vo­je daž­niau­siai kai­nuo­ja ne vie­ną mi­li­jo­ną“, – pri­dū­rė jis.

SADM tre­čia­die­nį iš­pla­ti­no pra­ne­ ši­mą, ku­ria­me pri­me­na, kad va­sa­ rio 16 d., ket­vir­ta­die­nį, bus mi­ni­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. Tai bus poil­sio die­na, to­dėl tą­dien, pa­sak mi­nis­te­ri­jos, „kaip ir kas­met į dar­bus nei­si­me“. Ta­čiau at­kreip­ tas dė­me­sys, kad penk­ta­die­nis, va­ sa­rio 17-oji, bus dar­bo die­na. „Taip yra to­dėl, kad šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti“, – tei­gia­ ma SADM pra­ne­ši­me spau­dai. „Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, poil­sio die­nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka, to­dėl šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti. Toks die­nų per­kė­li­ mas truk­do sta­bi­liam ir sis­te­min­gam įmo­nių, įstai­gų dar­bui. Be to, pa­vyz­ džiui, per­kė­lus gre­ta poil­sio die­nos ei­nan­čią dar­bo die­ną į ki­tą sa­vai­tę, ga­li bū­ti vir­ši­ja­mas Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­tas sa­vai­tės dar­bo va­lan­dų skai­čius“, – paaiš­ki­no SADM.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­ mo­ne, poil­sio die­ nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka. To­dėl vi­sos šven­ti­nės die­nos, ku­rios pa­si­tai­kys sa­vai­tės vi­du­ ry­je, „šie­met bus tie­siog pa­vie­nės poil­sio die­nos“. Pir­ma to­kia pa­vie­nė šven­tės die­ na nu­ma­ty­ta va­sa­rio 16 d., kai bus šven­čia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo die­na (šven­ti­nė die­na – ket­vir­ta­die­nis). Taip pat į dar­bus nei­si­me ge­gu­žės 1 d., kai mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę dar­bo die­ną (šven­ti­ nė die­na – ant­ra­die­nis); rugp­jū­čio 15 d., kai švę­si­me Žo­li­nę (šven­ti­nė die­na – tre­čia­die­nis), ir lapk­ri­čio 1 d., kai mi­ni­ma Vi­sų šven­tų­jų die­ na (lais­va die­na – ket­vir­ta­die­nis). Vis dėl­to šie­met mū­sų ša­ly­je bus ir trys il­gie­ji sa­vait­ga­liai. Ve­ ly­kas šie­met švę­si­me ba­lan­džio 8 ir 9 d. Tuo­met bus trys ne­dar­bo die­nos, nes prie sa­vait­ga­lio pri­si­ dės ir šven­ti­nis pir­ma­die­nis. Va­sa­ rą kiek il­giau il­sė­si­mės, kai lie­pos 6-ąją mi­nė­sime Vals­ty­bės (Lie­tu­ vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­ mo) die­ną. Tuo­met bus trys poil­sio die­nos, šven­ti­nė die­na – penk­ta­ die­nis. Me­tų pa­bai­go­je, per Kū­čias ir Ka­lė­das gruo­džio 24–26 d., su­ si­da­rys net pen­kios poil­sio die­nos. Tuo­met šven­ti­nės die­nos bus nuo pir­ma­die­nio iki tre­čia­die­nio.


6

Ketvirtadienis, vasario 2, 2012

Nuomonės

Šiukš­lių mo­kes­čius nu­sta­tys me­ri­jos

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nuo­mo­nių ap­klau­sų mai­ša­ly­nė

Stasys Gudavičius

S

a­ko­ma: kiek žmo­n ių – tiek nuo­mo­n ių. Pa­ko­re­ guo­k im: kiek vi­suo­me­ nės nuo­mo­nės ap­klau­sų bend­ro­vių – tiek skir­tin­g ų par­ti­ nių rei­tin­gų. Ir ne­be­ži­nai, žmo­gau, ku­riuo iš tų rei­tin­gų ti­kė­ti. Ku­ris iš jų pa­ro­do tik­rą­sias ten­den­ci­jas, ko lauk­ti iš po­li­ti­nės atei­ties? Ši nea­pib­rėž­tu­mo tai­syk­lė ypač pa­si­ma­to prieš ar­tė­jan­čius Sei­ mo rin­ki­mus. Kad ir kiek skel­bia­ ma ap­k lau­sų re­zul­ta­tų, vi­si kaž­ ko­dėl skir­tin­gi.

O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­ti­kė­tų. Kaip ga­li pa­si­ti­kė­ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­klau­ so­se aki­vaiz­dūs? Klau­si­mas vi­so­se ap­klau­so­se už­ duo­da­mas vie­nas ir tas pa­ts: „Už ko­k ią par­t i­ją bal­suo­t u­mė­te per Sei­mo rin­k i­mus, jei­g u jie vyk­t ų ar­ti­miau­sią sek­ma­die­nį?“ Klau­si­ mas tas pa­ts, ap­k lau­sia­mų žmo­ nių skai­čius maž­daug vie­no­das, bet re­z ul­ta­tai ski­r ia­si iš es­mės. Ste­buk­lai, ne ki­taip. O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­ti­kė­tų. Kaip ga­li pa­si­ti­kė­ ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­klau­so­se aki­vaiz­dūs? Tū­las pi­l ie­t is, iš­v y­ dęs tuos ne­su­ta­pi­mus, gal­vo­ja pa­ pras­tai: „Aha, va­di­na­si, so­cio­lo­gi­ nės ap­klau­sos pa­per­ka­mos, va­di­ na­si, kas dau­giau mo­ka, tas ir mu­ zi­ką už­sa­ko...“ Štai ir šio­mis die­no­mis pa­skelb­ tos ke­l ios nuo­mo­n ių ap­k lau­sos pa­ro­dė vi­siš­kai skir­tin­gus re­zul­ ta­tus. Re­mian­tis vie­na ap­klau­sa, Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­tų opo­zi­ci­ niai so­cial­de­mok­ra­tai, re­mian­tis ki­ta – ir­gi opo­zi­ci­nė Dar­bo par­ti­ja. Šio­se ap­klau­so­se dėl tre­čios vie­ tos ko­vo­ja val­dan­tie­ji kon­ser­va­to­ riai bei opo­zi­ci­nė par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas. O dar vie­na ap­klau­sa, at­lik­ta, be­ je, fak­t iš­kai to­m is pa­čio­mis die­ no­mis kaip ir mi­nė­tos pir­mos dvi, stai­ga at­sklei­dė neį­ti­ki­mą re­zul­ta­ tą – su so­cial­de­mok­ra­tais dėl pir­ mos vie­tos rin­ki­muo­se esą ko­vo­

S

ei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­ mi­te­tas siū­lo sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms ap­si­spręs­ti, kaip ap­ mo­kes­tin­ti ko­mu­na­li­nes at­ lie­kas. Gy­ven­to­jams, ku­rie ne­rū­šiuo­ tų at­lie­kų, siū­lo­mi dvi­gu­bai di­des­ni mo­kes­čiai. „Kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė ap­si­spręs pa­ti, ko­kiu bū­du jai su­si­rink­ti iš sa­vo gy­ven­to­jų tuos mo­kes­čius, kad už­ tek­tų pi­ni­gų at­lie­koms tvar­ky­ti“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me sa­kė ko­mi­te­to na­rys par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vas Al­ man­tas Pet­kus. Sei­mas per­nai dėl pa­tai­sų gau­sos ne­bes­pė­jo priim­ti nau­jos re­dak­ci­jos At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo, nu­ma­ tan­čio re­for­mą šia­me ūky­je. „Ne­tu­ri lik­ti nė vie­no už at­lie­kų tvar­ky­mą ne­mo­kan­čio žmo­gaus, o tie, ku­rie rū­šiuo­ja, tu­rė­tų bū­ti su­ da­ro­mos leng­va­tos“, – sa­kė ko­mi­ te­to va­do­vas Jo­nas Ši­mė­nas. Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad dau­ ge­ly­je kai­mų ir mies­te­lių yra su­da­ry­

tų kon­ser­va­to­riai, o Ar­tū­ro Zuo­ ko „Są­jun­ga TAIP“ ap­lenk­tų ne­tgi par­ti­ją Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, ką jau ir kal­bė­ti apie li­be­ra­lus. Dar gal bū­tų nie­ko, jei­g u par­t i­jų rei­t in­g ų ly­de­r iai vi­so­se ap­k lau­ so­se bū­tų skir­tin­gi, bet bal­sų skir­ tu­mas bū­tų ne­di­de­lis. Tai juk ne! Vie­no­je ap­klau­so­je pir­mau­ja so­ cial­de­mok­ra­tai, su­rin­kę 18 pro­c. bal­sų, ki­to­je – Dar­bo par­t i­ja, tu­ rin­ti 15 pro­c. rin­kė­jų pa­lan­ku­mą, o tre­čio­je – iš­v is ne­t i­kė­t u­mas – lai­m i kon­ser­va­to­r iai su be­veik 9 pro­c. Tai ku­r i gi iš šių ap­k lau­ sų ati­t in­ka ša­l ies po­l i­t i­nes rea­l i­ jas? Ir ne­rei­kia sa­ky­ti, kad po­li­ti­ niai rei­tin­gai vi­siš­kai ne­svar­būs, tė­ra tik pra­mo­ga, opiu­mas liau­ džiai. Ne­va pa­prog­no­zuo­sim, pa­ si­žai­sim, o rea­ly­bę vis tiek pa­ro­ dys tik rin­ki­mai. Anaip­tol! So­cio­ lo­gų iš­va­das aky­lai ste­bi ne tik po­ li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai. Jie svar­būs ir už­sie­nio kre­di­to­riams, ku­rie, ana­ li­z uo­da­m i, kiek Lie­t u­va sta­bi­l i, ko­k ios jos vys­t y­mo­si per­spek­ ty­vos, nu­sta­to, už ko­kias pa­lū­ka­ nas atei­ty­je jai bus sko­li­na­mos lė­ šos biu­dže­to sky­lėms deng­ti. Jei­ gu kre­di­to­rius ma­to, kad so­cio­lo­ gi­nės ap­klau­sos ro­do niū­ro­kas ar­ ba neaiš­kias po­li­ti­nes per­spek­ty­ vas, pa­lū­ka­nos ke­l ia­mos. Jei­g u po­li­ti­kos ho­ri­zon­tuo­se ma­to­mas sta­bi­lu­mas ar­ba skaid­ru­mas, pa­ lū­ka­nos ga­li ma­žė­ti. Kai so­cio­lo­g i­n ių ty­ri­mų re­zul­ta­ tai taip smar­kiai va­ri­juo­ja, reiš­kia, kad po­li­ti­nio aiš­ku­mo ma­žai ir ga­ li­ma ti­kė­tis vi­so­kiau­sių per­tur­ba­ ci­jų. Ati­tin­ka­mai – ma­žes­nio kre­ di­to­r ių pa­si­t i­kė­ji­mo. Žo­d žiu, da­ bar­ti­nis Lie­tu­vos so­cio­lo­gi­nių re­ zul­ta­tų nea­pib­rėž­tu­mas tik­rai ne­ pri­si­de­da prie skal­ses­nio vals­ty­ bės gy­ve­n i­mo. Anks­čiau so­cio­ lo­gai bu­vo ly­g i­na­m i su si­nop­t i­ kais. Ir vie­ni, ir ki­ti daž­nai klys­da­ vo. Kar­tais la­bai smar­kiai. Bet per pa­sta­r uo­sius ke­l io­l i­ka me­t ų dėl tech­no­lo­g i­jų šuo­l io Va­ka­r ų me­ teo­ro­lo­gai ir vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės ap­klau­sų ren­gė­jai ta­po la­ bai pro­fe­sio­na­lūs, be­veik ne­klys­ tan­tys. Lie­tu­vo­je pa­žan­gą, re­g is, pa­da­rė tik si­nop­ti­kai. Jų pro­gno­ zės kur kas tiks­les­nės, nei bū­da­vo ka­dai­se. Me­teo­ro­lo­gais Lie­tu­vo­je jau ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. O so­cio­lo­gais? Prog­re­so šio­je sri­ ty­je, at­ro­do, dar nė­ra daug, chao­ so ne­sto­ko­ja­ma. Tur­būt dar rei­kės ge­ro­kai pa­lauk­ ti, kol vie­ną gra­žią die­ną ga­lė­si­me sau ir ki­tiems pa­sa­ky­ti – pa­si­ti­kiu so­cio­lo­gais, nes jų pa­tei­k ia­mos pro­gno­zės jau la­bai ar­ti tie­sos.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Jei­gu bu­te gy­ve­na vie­nas ar pen­ki žmo­ nės, tu­rė­tų bū­ti skir­ tin­gai mo­ka­ma.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma leis­ti gy­ven­ to­jams už su­kaup­tas at­lie­kas mo­kė­ ti at­si­žvel­giant ir į tu­ri­mą būs­to plo­ tą, gy­ven­to­jų skai­čių bei su­kau­pia­mą at­lie­kų kie­kį. „Jei­gu bu­te gy­ve­na vie­nas ar pen­ki žmo­nės, tu­rė­tų bū­ti skir­tin­gai mo­ka­ ma. Jei­gu yra va­sar­na­mis, jis nau­do­ ja­mas vos ke­lis mė­ne­sius per me­tus,

BNS, KD inf.

L

ie­tu­va per­ka du­jas pa­gal nus­ta­ty­tą kai­ną. Ko­dėl du­ jų kai­nos de­da­mo­ji skir­tin­ga mies­tams? Pvz., va­sa­rį la­ biau­siai brangs­ta šil­dy­mas Pa­ne­vė­ žy­je, bet jis 6 centais ma­žes­nis ne­gu Kau­ne. Gal di­džiau­sią įta­ką tu­ri ne ku­ro kai­na, bet eksp­loa­ta­ci­nės iš­lai­ dos: pra­stas ku­ro de­gi­ni­mas, di­de­li nuos­to­liai ši­lu­mos tra­so­se? Apie juos ne­no­riai kal­ba ši­lu­mi­nin­kai. Da­bar vi­si pirš­tais baks­no­ja tik į du­jų kai­ ną. Pvz., kas pa­sa­kys, ko­kie nuo­sto­ liai tra­so­se esant 5 laips­niams šal­čio ir 30 laips­nių šal­čio? Aps­kai­tos prie­ tai­sų šiam tiks­lui juk nė­ra. Kiek ka­ti­ li­nė pri­kai­ti­no, tiek „Kau­no ener­gi­ja“ ir nu­pir­ko. Mo­men­ti­nis pro­duk­tas – ne­pa­sa­ky­si, kad man už­ten­ka ar­ ba per daug ga­mi­na­te, jei­gu „Kau­no ener­gi­ja“ pa­ti sau vir­tų šią „sriu­bą“, tuo­met ži­no­tų, kiek jai rei­kia. Da­bar tai da­ro sve­ti­mi.

„„Pa­ra­le­lės: švie­so­fo­rai neat­lai­kė šal­čio, ar at­lai­kys eks­pe­ri­men­tus gat­

vė­se vai­ruo­to­jai? Artūro Morozovo nuo­tr.

Eks­pe­ri­men­to iš­va­da: švie­so­fo­rai ne­be­rei­ka­lin­gi

S

u­lau­kė­me žie­mos, ku­ri, kaip vi­sa­da, už­klu­po mus ne­pa­ si­ren­gu­sius. Jau bu­vo ra­šy­ ta apie švie­so­fo­rus Mar­ve­lės gat­vė­je, ku­rie neiš­lai­kę šal­čio nu­ mi­rė – ir nie­ko, kas­dien pro juos pra­va­žiuo­ju, bet ne­te­ko ma­ty­ti jo­ kio dar­bi­nin­ko, kne­bi­nė­jan­čio tuos įren­gi­mus. Švie­so­fo­rų šei­mi­nin­kai lauks pa­va­sa­rio? O ko­kio pa­va­sa­ rio lau­kia ki­tas švie­so­fo­ras, esan­tis to­je pa­čio­je gat­vė­je, prie pat Alek­ so­to til­to? Ant­rą sa­vai­tę mirk­si jis gel­to­na švie­sa. Pra­dė­jo mirk­sė­ ti dar ne­pra­si­dė­jus spei­gams. Gal šiuo at­ve­ju tau­po­me? Da­ro­me eks­

pe­ri­men­tą, aiš­ki­na­mės, ar jis rei­ka­ lin­gas? Šio­je vie­to­je ne­te­ko ma­ty­ti ava­ri­jos, bet tai ne­reiš­kia, kad ji ten ne­ga­lė­tų įvyk­ti, nes švie­so­fo­ras re­ gu­liuo­ja dvie­jų ga­na di­de­lių au­to­ mo­bi­lių srau­tų su­si­lie­ji­mą: va­žiuo­ jan­čių iš H. ir O.Min­kovs­kių gat­vė­s „Via Bal­ti­ca“ link, ir va­žiuo­jan­ čių nuo Alek­so­to til­to „Via Bal­ti­ca“ link. Jei ma­no­ma, kad švie­so­fo­ro čia ne­rei­kia – iš­kas­ki­me, pa­sta­ty­ ki­me jį ki­to­je vie­to­je, kam vers­ti jį dirb­ti it ko­kį val­di­nin­ką – dėl pliu­ so. Mirk­siu, dir­bu, bet iš ma­no dar­ bo jo­kios nau­dos.

Va­lius V.

Ž.Va­lan­tie­nė

Martyno Vidzbelio (BFL) nuotr.

Laiškai ir komentarai neatspindi redakcijos nuomonės

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

to­dėl mo­kė­ti už vi­sus me­tus ne­rei­ kė­tų. Jei­gu žmo­gus gy­ve­na pri­va­čio­ je val­do­je ir ga­li at­skir­ti 40 pro­c. bio­ lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų – kal­bu apie vir­tu­vės at­lie­kas, apie nu­pjau­tą žo­ ly­tę... Kam vis­ką vež­ti į są­var­ty­nus, jei­gu ga­li­ma grą­žin­ti į dar­žą“, – kal­ bė­jo J.Ši­mė­nas. A.Pet­kus taip pat in­for­ma­vo, kad, Sei­mui priė­mus pa­tai­sas, tu­rės bū­ti iš­skai­dy­tos re­gio­nų at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rų (RATC) funk­ci­jos – jie ne­be­ ga­lės už­siim­ti ir ad­mi­nist­ra­vi­mu, ir tvar­ky­ti at­lie­kas. „Sa­vi­val­dy­bės tu­ri ap­si­spręs­ti, ar da­bar­ti­niai cent­rai lie­ka ope­ra­to­riais, ar ad­mi­nist­ra­to­riais, ku­rie ne­be­vyk­ do ūki­nės veik­los“, – sa­kė A.Pet­kus. Sei­mas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­ je priė­mė pa­tai­sas, ne­be­lei­džian­čias at­lie­kų ga­min­to­jams jų ne­per­dirb­ti, o pa­teik­ti pa­žy­mas, kad per­dirb­ti ati­ da­vė ki­toms įmo­nėms – per­dir­bė­ jų ir su­rin­kė­jų veik­la leis­ta tik tu­rint li­cen­ci­ją.

Kas įvar­dys nuo­sto­lius tra­so­se?

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

tos są­ly­gos rū­šiuo­ti at­lie­kas: „Daž­ niau­siai sto­vi du kon­tei­ne­riai. Į stik­lo kon­tei­ne­rį, ma­nau, ga­li­ma, jei­gu nė­ra kur ki­tur dė­ti, mes­ti ir po­pie­riaus at­ lie­kas, nes ant­ri­nia­me rū­šia­vi­me po­ pie­rių, stik­lą ir plas­ti­ką ne­su­dė­tin­ga at­skir­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 180.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

KetvirtADIENIS, vasario 2, 2012

pasaulis Krau­pus sąmoks­las

Es­tai my­li G.W.Bushą

Rusų ­ ne­bi­jo

Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ke­tu­ ri is­la­mis­tai teis­me pri­si­pa­ži­ no pla­navę 2010 m. įvyk­dy­ti sprog­di­nimą Lon­do­no ver­ty­bi­ nių po­pie­rių bir­žo­je. Jie rezgė sąmokslą siun­tinė­ti bom­bas pa­što siun­to­se prie­š 2010 m. Kalė­das, taip pat tarė­si dėl ga­ li­mybės su­reng­ti „Mum­ba­jaus sti­liaus“ ata­ką.

Es­ti­ja nu­sprendė už pa­ramą ša­liai sie­kiant tap­ti NA­TO na­re bu­vu­siam JAV pre­zi­den­tui ­ Geor­ge’ui W.Bus­hui įteik­ti pres­ti­žiš­kiau­sią ša­lies ap­do­va­ no­jimą – Ma­ri­jos žemės kry­ žiaus or­diną. Ar G.W.Bus­has at­vyks at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo į ce­re­mo­niją, ku­ri vyks va­sa­rio 24 d. Ta­li­ne, ne­ži­no­ma.

JAV žval­gy­ba ma­no, kad, pa­si­ bai­gus re­for­mai, Ru­si­jos gink­luo­ to­sios pa­jėgos bus pa­si­ren­gu­ sios vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas ar­ti­mo­jo už­sie­nio ša­ly­se, bet ne­galės kel­ti rim­tos grėsmės NA­TO. Nors Ru­ si­ja daug in­ves­ta­vo į įpras­tinės gink­luotės mo­der­ni­za­vimą, ­ pa­grin­di­ne gy­ny­bos prie­mo­ne ­ li­ko bran­duo­li­nis gink­las.

Bri­tams špy­ga, o prancū­zams py­ra­gas Kand­žio­ji britų ži­niask­lai­da šai­po­si iš vy­riau­sybės. Ma­ža to, kad Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy nuo­la­tos api­pi­la bri­ tus pa­šai­piais ko­men­ta­rais, an­tausį trenkė ir In­di­ja. Prancūzų ir britų ko­vos

Dien­raš­tis „Dai­ly Mail“ iro­ni­za­vo – vy­riau­sybė skyrė in­dams be­veik mi­li­jardą svarų sterlingų pa­ra­mos, kad ga­ran­tuotų, jog ša­lies ka­riuo­ menė bus ap­gink­luo­ta Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ga­mi­na­ma tech­ni­ka, o ga­vo špygą tau­kuotą. In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai, ku­rių pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy, re­gis, da­bar yra vie­nas ne­ken­ čia­miau­sių žmo­nių Britų sa­ly­ne. N.Sar­ko­zy pa­sta­bos britų prem­ je­rui Da­vi­dui Ca­me­ro­nui Briu­se­ly­ je jau ta­po kul­tinės. Pas­tarąjį kar­ tą žod­žių ka­ras tarp ly­de­rių ki­lo šią sa­vaitę, kai britų vy­riau­sybės va­ do­vas at­si­sakė pa­rem­ti ES fi­nan­si­ nio sta­bi­lu­mo pa­ktą. Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas rea­ga­vo tul­žin­gai. Jis Didžiąją Bri­ta­niją iš­ va­di­no „ša­li­mi be pra­monės“, ku­ ri rūpi­na­si tik sa­vo fi­nansų sek­to­ riu­mi. Dau­ning Stri­tas tuč­tuo­jau at­rėžė, kad N.Sar­ko­zy pa­reiš­ki­mai – „rin­kimų triu­kas, o britų pra­ monės sek­to­rius kur kas di­des­nis nei prancūzų“. „Tai ne­tie­sa. Ga­my­bos sek­to­rius 2009 m. su­darė 11 pro­c. tiek Jung­ tinės Ka­ra­lystės (JK), tiek Prancū­ zi­jos BVP. Be to, JK pra­monės da­lis BVP tais pat me­tais su­darė 15 pro­c., o Prancū­zi­jos – 12,5 pro­c. Tai, ką N.Sar­ko­zy pa­sakė, – ne­tie­sa. Na, juk jis ren­gia­si rin­ki­mams“, – bu­vo ra­šo­ma Dau­ning Stri­to pa­ reiš­ki­me. Indų an­tau­sis

Kad ir kaip būtų, In­di­ja pa­skelbė, jog nai­kin­tu­vais ša­lies oro pa­jėgas

ap­rūpins būtent prancūzų bend­ rovė „Das­sault“, o ne britų da­li­nai val­do­ma „BAE Sys­tems“. Pa­sak šal­ti­nių, iš vi­so įmonė pa­ ga­mins In­di­jai 126 ka­ri­nius lėktu­ vus „Ra­fa­le“. Šie pa­keis da­bar In­ di­jos nau­do­ja­mus ru­siš­kus „MiG“ lėktu­vus, ku­rių ga­lio­ji­mo lai­kas be­ veik ­baigėsi. „Das­sault“ ža­da, kad pir­mie­ji 18 nai­kin­tuvų In­di­jos ka­ri­nes oro pa­jėgas pa­sieks per 36 mėne­sius, li­ku­sie­ji 108 or­lai­viai bus su­ren­ ka­mi In­di­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad san­ do­ris bus pa­si­ra­šy­tas ko­vo mėnesį, o jau kitą sa­vaitę vyks pir­mo­sios de­ry­bos.

In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­ rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai. O britų, vo­kie­čių, is­panų ir italų kon­sor­ciu­mas „BAE Sys­tems“, ga­ mi­nan­tis nai­kin­tu­vus „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“, li­ko it musę kandęs, nors kaip tik „Eu­ro­figh­ter“ lai­ko­ mas Eu­ro­pos ka­ro avia­ci­jos pa­si­ did­žia­vi­mu. Dar vi­sai ne­se­niai britų tarp­ tau­t i­n io vys­ty­m o­s i sek­re­to­r ius And­rew Mit­c hel­l as bu­vo įsi­t i­ kinęs, kad britų vy­riau­sybė ga­ ran­ta­vo san­do­rio sėkmę, su­teik­ da­m a In­d i­jai be­veik mi­l i­jar­d o svarų sterlingų pa­ramą. „Tai la­bai svar­bu mūsų san­ty­ kiams. Ži­no­ma, kal­bamės ir apie „Typ­hoon“ par­da­vimą“, – pra­ėju­

siais me­tais trynė ran­ko­mis A.Mit­ chel­las. Priim­ti­nesnė kai­na?

In­di­jos pa­reigū­nai neo­fi­cia­liai pra­ si­tarė, kad „Ra­fa­le“ nai­kin­tuvų kai­ na jiems priim­ti­nesnė nei „Eu­ro­ figh­ter“. Sa­vo ruož­tu ir „Das­sault“, kaip tvir­ti­na neo­fi­cialūs šal­ti­niai, ge­ro­kai su­ma­ži­no nai­kin­tuvų kai­ ną, kad san­do­ris būtų pa­tvir­tin­tas. In­di­jos ži­niask­lai­da su­sku­bo pa­reikš­ti, kad prancūzų bend­rovė įbru­ko in­dams su­tartį pa­si­ūliu­si 5 mln. do­le­rių nuo­laidą kiek­vie­nam nai­kin­tu­vui. Tie­sa, ofi­cia­liai nei prancūzų, nei indų at­sto­vai san­ do­rio de­ta­lių ne­ko­men­ta­vo. Eks­p er­t us In­d i­jos spren­d i­ mas nu­ste­bi­no. Anks­čiau prancū­ zų įmo­nei ne­si­sekė par­duo­ti sa­vo nai­kin­tuvų. Jų ne­pir­ko nei Ma­ro­ kas, nei Bra­zi­li­ja, nei Švei­ca­ri­ja, nei Jung­ti­niai Arabų Emy­ra­tai. Ma­ža to, nė vie­na ša­lis, išs­ky­ rus Prancū­ziją, ne­tu­ri to­kio ti­po nai­kin­tuvų sa­vo oro pa­jėgo­se, nes, kaip kal­ba­ma, nai­kin­tuvų iš­lai­ky­ mas – bran­gus da­ly­kas. San­do­ris su In­di­ja „Das­sault“ bu­vo pa­sku­ ti­nis šiau­das. Eks­per­tai ir ži­niask­lai­da spėlio­ja, kad In­di­jai nu­si­leis­ti pa­dėjo po­li­ti­ nis spau­di­mas iš Eli­zie­jaus rūmų. Esą 2010 m. gruodį In­di­jo­je viešė­ jęs Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy ne tik ak­ty­viai rek­la­ma­vo pran­ cūzų ga­mi­nius, bet ir žadė­jo in­dams ban­dy­siąs „pra­muš­ti“ jiems nuo­la­ tinę vietą Jung­ti­nių Tautų Sau­gu­ mo Ta­ry­bo­je bei ga­li­mybę nau­do­tis bran­duo­linė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. „Dai­ly Mail“, „Der Spie­gel“ inf.

„„Pra­laimė­jo: D.Ca­me­ro­nas (nuotr. kairėje) galės dar la­biau pyk­ti ant

N.Sar­ko­zy. In­di­ja nu­tarė, kad prancūzų „Ra­fa­le“ nai­kin­tu­vai ge­res­ni nei britų. „Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­kis­ta­nas Af­ga­nis­ta­ne ren­gia per­versmą? Af­ga­nis­ta­ne, pa­si­trau­kus NA­TO pa­jėgoms, įsi­galės Ta­li­ba­nas, o Pa­ kis­ta­nas tam pri­ta­ria? Taip ma­no Al­jan­so va­do­vybė.

Nu­te­kin­ta slap­ta NA­TO ata­skai­ta, su ku­ria su­si­pa­ži­no britų trans­ liuo­to­jas BBC ir dien­raš­tis „Ti­ mes“, praeitą mėnesį bu­vo pa­teik­ tas Al­jan­so va­dams Af­ga­nis­ta­ne. Atas­kai­ta pa­grįsta in­for­ma­ci­ ja, su­rink­ta per 27 tūkst. ap­klausų, ku­rio­se da­ly­va­vo dau­giau nei 4 tūkst. su­čiuptų Ta­li­ba­no ir tarp­ „„Sąmoks­las: slap­to­je NA­TO ata­s- tau­ti­nio te­ro­ristų tink­lo „al Qae­da“ kai­to­je tei­gia­ma, jog Pa­kis­ta­nas ko­vo­tojų. Do­ku­men­tas at­skleid­žia, slap­ta re­mia ta­li­bus, kad šie grįžtų­ kad įta­kin­ga Pa­kis­ta­no slap­to­ji tar­ į vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. AFP nuo­tr. ny­ba (ISI) tal­ki­na Ta­li­ba­nui.

„Is­la­ma­ba­das, nau­do­da­ma­sis tar­ pi­ninkų ir šnipų tink­lu, tei­kia pa­ta­ rimų Ta­li­ba­nui, kaip ko­vo­ti su Va­ karų ša­lių koa­li­cinė­mis pa­jėgo­mis. Pa­kis­ta­no vy­riau­sybė iš­lie­ka glaud­žiai su­si­ju­si su Ta­li­ba­nu, – nu­ ro­do­ma ata­skai­to­je. – ISI ge­rai in­ for­muo­ta apie Ta­li­ba­no veiks­mus ir aukštų Ta­li­ba­no pa­reigūnų bu­vi­mo vie­tas. Aukš­ti ta­libų ly­de­riai re­gu­ lia­riai su­si­tin­ka su ISI dar­buo­to­jais, ku­rie pa­ta­ria dėl stra­te­gi­jos ir in­for­ muo­ja apie bet ko­kius ati­tin­ka­mus Pa­kis­ta­no vy­riau­sybės in­te­re­sus.“ JAV de­ta­liai ne­ko­men­ta­vo do­ku­ men­to. „Mes ne­matė­me šios ata­skai­tos, todėl ne­ga­li­me pa­teik­ti apie ją konk­re­čių ko­men­tarų, – sakė

Pen­ta­go­no at­sto­vas Geor­ge’as Litt­ le’as. – Bet mes se­niai ne­ri­mau­ja­ me dėl ry­šių tarp kai ku­rių ISI ele­ mentų ir kai ku­rių ekst­re­mistų tinklų.“ Pa­kis­ta­nas at­rėžė, kad kal­ti­ni­ mai – ne­rim­ti. Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ab­du­las Ba­ si­tas pa­brėžė, kad „Pa­kis­ta­nas yra įsi­pa­rei­gojęs ne­si­kiš­ti į Af­ga­nis­ta­ no vi­daus rei­ka­lus“. Be­je, ata­skai­to­je taip pat ne­ven­ gia­ma pa­brėžti, kad tikė­ti­na, jog Ta­li­ba­nas pa­si­trau­kus NA­TO pe­ rims vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. „Daug af­ganų jau ban­do nu­si­ teik­ti tam, kad grįš Ta­li­bas, – ra­šo­ ma ata­skai­to­je. – Kai ISAF (NA­TO

va­do­vau­ja­mos Tarp­tau­tinės sau­ gu­mo pa­ra­mos pa­jėgos) ne­be­bus svar­bus veiks­nys, Ta­li­ba­nas ma­no, kad jo per­galė bus neiš­ven­gia­ma.“ Taip pat nu­ro­do­ma, kad Ta­li­ba­ nas sąmo­nin­gai nau­do­ja švel­nesnę tak­tiką kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, kad pa­ska­tintų spar­tesnį NA­TO ka­rių iš­ve­dimą. Nors Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sybė kal­ ba apie tai­kos su­tartį su Ta­li­ba­nu, NA­TO do­ku­men­te pa­brėžia­ma, kad Pa­kis­ta­nas „ak­ty­viai trik­do“ Ta­li­ ba­no ir Ka­bu­lo su­si­tai­kymą „nuo­ la­tinė­mis pa­stan­go­mis“, siek­da­mas des­ta­bi­li­zuo­ti Af­ga­nis­ta­no pre­zi­ den­to Ha­mi­do Kar­zai vy­riau­sybę. BBC, „Guar­dian“, BNS inf.


8

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

sportas

Snai­pe­rių dvi­ko­va neį­vyks Kau­no „Žal­gi­riui“ šian­dien per Eu­ro­ly­gos tur­ny­ro „TOP-16“ eta­po tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes Is­pa­ni­jo­je su „Bar­ce­lo­na Re­gal“ eki­pa ne­pa­dės snai­pe­ris Mar­ko Po­po­vi­čius.

„„Sąs­kai­tos: 2009-2010 m. se­zo­ną žal­gi­rie­čiai du­kart pra­lai­mė­jo „Bar­

ce­lo­na Re­gal“ ko­man­dai – 70:77 ir 55:89.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

„Žal­g i­r io“ klu­b o ko­m u­n i­ka­c i­j os di­r ek­to­r ius Al­m an­t as Ki­ve­r is in­for­m a­vo, kad kroa­tas neiš­v y­ ko į Bar­s e­l o­n ą. Pa­s ak žal­g i­r ie­ čių vy­r iau­s io­j o tre­n e­r io Alek­ sand­ro Tri­f u­n o­v i­č iaus, žai­d ė­j o trau­m a yra rim­tes­n ė, nei at­ro­ dė iš pra­d žių. „Prieš rung­ty­n es su Kan­t u „Ben­net“ eki­pa Mar­ko sir­gu­lia­vo, ta­čiau la­bai no­rė­jo pa­dė­ti „Žal­gi­ riui“ ir pra­ktiš­kai pa­ki­lęs tie­siai iš lo­vos iš­vy­ko į Ita­li­ją, kur pa­ty­ rė trau­mą. Paaiš­kė­jo, kad su­žei­ di­mas – ne šiaip sau. Praė­ju­sį sa­ vait­ga­lį jis il­sė­jo­si ir pra­lei­do LKL rung­ty­nes, bet krep­ši­nin­kui rei­ kia rim­tes­nio ato­kvė­pio“, – sa­kė A.Tri­fu­no­vi­čius. „Tai – di­d e­l ė ne­tek­t is ko­m an­ dai. Mar­ko im­d a­vo­s i ini­c ia­ty­vos to­k iais mo­m en­tais, kai bū­d a­ vo sun­k u. Tik­rai trūks jo to­l i­m ų me­t i­m ų, bet ma­n au, kad mū­s ų gre­to­se at­si­ras žai­dė­jų, ku­rie pa­ tai­k ys ir už M.Po­p o­v i­č ių“, – vy­

„Bar­ce­lo­na Re­gal“ Žaidėjas

Šalis

Vic­to­ras Sa­da Is­pa­ni­ja Mar­ce­lin­ho Huer­tas Brazilija/Italija Jua­nas Car­lo­sas Na­var­ro Is­pa­ni­ja Kos­ta Pe­ro­vi­čius Ser­bi­ja Fra­nas Vaz­que­zas Is­pa­ni­ja C.J.Wal­la­ce’as JAV Joe Ing­le­sas Ang­li­ja Bo­ni­fa­ce’as Ndon­gas Se­ne­ga­las Xa­vie­ras Ra­ba­se­da Is­pa­ni­ja Era­ze­mas Lor­be­kas Slo­vė­ni­ja Chuc­kas Eid­so­nas JAV Pe­te’as Mic­kea­las JAV Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Xa­vie­ras Pas­cua­lis (Is­pa­ni­ja)

lė­si „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­k ū­n as.

Aleksandras Trifunovičius:

Mums rei­kės tiks­liai vyk­dy­ti pla­ną, ku­rį esa­me pa­ren­gę. Is­pa­n i­jos eki­p o­je pa­s ta­r uo­j u me­tu svei­ka­tos rū­pes­čiai ka­ma­vo snai­pe­rį Jua­ną Car­lo­są Na­var­ro bei du puo­lė­jus – ame­ri­kie­tį Pe­ te’ą Mic­kea­lą ir se­ne­ga­lie­tį Bo­ni­ fa­ce’ą Ndon­gą.

Pozicija

Ūgis

gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas

192 cm 190 cm 191 cm 217 cm 209 cm 206 cm 203 cm 213 cm 201 cm 208 cm 202 cm 197 cm

„J.C.Na­var­ro ir P.Mic­kea­las ren­ gia­si rung­ty­nėms su „Žal­gi­riu“ ir tu­rė­tų žais­ti. Pe­te’as šiek tiek karš­ čia­vo, bet at­ro­do, kad jam – nie­ko rim­to“, – tei­gė is­pa­nų ko­man­dos vai­ri­nin­kas Xa­vie­ras Pas­cua­lis. A.Tri­fu­no­vi­čius pa­brė­žė, kad ti­ kė­tis sėk­mės per ma­čą su „Bar­ce­ lo­na Re­gal“ ga­li­ma tik žai­džiant mak­si­ma­liai su­si­kau­pus vi­sas 40 mi­nu­čių. „Šio­je ko­man­do­je – daug aukš­ to ly­gio žai­dė­jų, to­dėl tre­ne­riai ga­li pa­si­rink­ti ke­lis žai­di­mo va­rian­tus. Mums rei­kės tiks­liai vyk­dy­ti pla­ ną, ku­rį esa­me pa­ren­gę“, – svars­tė „Žal­gi­rio“ stra­te­gas. KD inf.

R.Kur­ti­nai­čio ko­man­da – vis ar­čiau ket­virt­fi­na­lio Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re po 2-ojo eta­po pir­mo­jo ra­to var­žy­bų li­ko trys nė kar­to ne­pra­lai­mė­ju­sios ko­man­dos, tarp jų – Ri­mo Kur­ti­ nai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ ties „Chim­ki“ eki­pa.

Tai­sys klai­das

Ant­rą­ją per­ga­lę L gru­pė­je iš­ko­vo­ jo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) vi­ce­čem­pio­nas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, na­muo­se 86:75 įvei­kęs aut­ sai­de­rę Ber­ly­no „Al­ba“ (Vo­kie­ti­ja) ko­man­dą.

Per­ga­lė be Ma­ri­jo­no

J gru­pė­je „Chim­ki“ krep­ši­nin­kai, ku­rių gre­to­se vėl ne­bu­vo Ma­ri­jo­no Pet­ra­vi­čiaus, sa­vo aikš­tė­je 68:55 (17:11, 19:21, 18:12, 14:11) nu­ga­lė­jo Do­nec­ko „Do­neck“ (Uk­rai­na) klu­ bą ir ta­po vien­val­džiais ly­de­riais. „Mes pui­kiai gy­nė­mės, to­dėl ir ga­lu­ti­nis rung­ty­nių re­zul­ta­tas – mū­sų nau­dai. Aš nuo­lat kar­to­ju: man ne­svar­bu, kiek taš­kų su­rin­ ko vie­nas ar ki­tas žai­dė­jas, svar­ biau­sia – ką pa­sie­kė vi­sa ko­man­ da. Šį ma­čą su­žai­dė­me taip, kaip tu­r ė­t u­m e rung­ty­n iau­t i vi­sa­d a“, – po var­ž y­b ų kal­b ė­jo R.Kur­t i­ nai­tis. Ne­sėk­mių kol kas ne­pa­ty­rė Va­ len­si­jos „Bas­ket“ (Is­pa­ni­ja) iš I gru­pės ir Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­ tak“ (Ru­si­ja) iš K gru­pės.

Sta­tis­ti­ka Vil­n iaus „Lie­t u­v os ry­t as“– Berlyno „Al­ba“ 86:75 (20:16, 20:22, 19:25, 27:12). 6 850 žiū­ro­v ų. A.Ra­ši­ čius 16/D.Al­le­nas 16.

Rimas Kurtinaitis:

Man ne­svar­bu, kiek taš­kų su­rin­ko vie­nas ar ki­tas žai­dė­jas, svar­ biau­sia – ką pa­sie­kė vi­sa ko­man­da. „Var­žo­vas bu­vo pa­jė­gus, ta­čiau ne­leng­va­me ma­če mums pa­vy­ko nu­ga­lė­ti. Mū­sų ko­man­di­nis žai­di­ mas bu­vo ge­ras, bet neiš­ven­gė­me klai­dų gy­ny­bo­je. Jos iš­tai­so­mos. 11 taš­kų per­sva­ra – ne­blo­gai, ta­ čiau ko­va dėl ge­res­nio bend­ro taš­ kų san­ty­kio tar­pu­sa­vio ma­čuo­se su „Al­ba“ lau­kia ki­tą sa­vai­tę“, –

L gru­pė Komanda

1. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 2. „Lie­tu­vos ry­tas“ 3. „Be­net­ton“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 2 2 0

1 1 1 3

235:217 231:225 212:212 218:242

po ma­čo tei­gė vil­nie­čių vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius. Va­sa­rio 7-ąją Lie­tu­vos vi­ce­čem­ pio­nai su Ber­ly­no krep­ši­nin­kais su­ si­tiks Vo­kie­ti­jo­je. Ki­to­se L gru­pės tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nė­se pir­mą­ją ne­sėk­mę pa­ ty­rė ly­de­ris Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) klu­bas, sa­vo aikš­tė­je 70:71 (21:14, 22:22, 10:19, 17:16) nu­si­lei­dęs Tre­vi­zo „Be­net­ ton“ (Ita­li­ja). Ant­ro­jo ra­to ko­voms „Lo­ko­ mo­t iv-Ku­ban“ nu­s pren­d ė su­ stip­r in­t i sa­vo gre­tas Stam­b u­l o „Ana­do­lu Efes“ ir Ma­ke­do­ni­jos na­c io­n a­l i­n ės rink­t i­n ės įžai­d ė­j u Vla­do Ilievs­kiu. VEF pa­ro­dė cha­rak­te­rį

Per­ga­lę I gru­pė­je iš­ko­vo­jo ir ga­li­ my­bes pa­tek­ti į ket­virt­fi­na­lį iš­sau­ go­jo Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ja­ ma Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) eki­pa su An­ta­nu Ka­va­liaus­ku, na­muo­se 78:61 (27:18, 18:20, 16:12, 17:11) nu­ga­l ė­j u­s i „BCM Gra­ve­l i­n es“ (Pran­cū­zi­ja). A.Ka­va­liaus­ko są­skai­to­je – 23 taš­kai, 8 at­ko­vo­ti ir 1 pe­rim­tas ka­ muo­lys, blo­kuo­tas var­žo­vo me­ti­ mas, 4 klai­dos bei 3 pra­žan­gos. „Man šį kar­tą la­biau­siai pa­ti­ ko tai, kad ko­man­da pa­ro­dė tvir­ tą cha­rak­te­rį“, – pa­brė­žė R.Bu­ tau­tas.

„„Strategas: R.Kurtinaitis iš „Chimki“ žaidėjų reikalauja maksimalių re-

zultatų.

„Po il­go­kos per­trau­kos žai­dė­ me sau įpras­tu rit­mu. Ma­nau, tai liu­di­ja, kad žen­gia­me tei­sin­gu ke­ liu. Ko­man­dos drau­gai man su­ da­rė ga­li­my­bes už­siim­ti tin­ka­mas po­zi­ci­jas ata­koms ir aš sten­giau­ si jų ne­nu­vil­ti“, – kal­bė­jo A.Ka­va­ liaus­kas.

bckhimki.ru nuotr.

VEF sa­vo gru­pė­je uži­ma 3-ią­ją vie­tą (1 per­ga­lė, 2 pra­lai­mė­ji­mai). Ly­de­rių dvi­ko­vo­je Va­len­si­jos „Bas­ ket“ sve­čiuo­se 80:71 (20:12, 25:18, 14:26, 21:15) įvei­kė pir­mą­ją ne­sėk­ mę pa­ty­ru­sį Nym­bur­ko ČEZ (Če­ki­ ja) pen­ke­tu­ką. KD inf.


9

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Fut­bo­lo A ly­ga vėl su­si­trauks? Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

„„Vie­ta: krep­ši­nin­kai var­žy­sis „Po­li­de­ro de Ca­ra­cas“ are­no­je, tal­pi­nan­čio­je apie 13 000 žiū­ro­vų. wri­teo­pi­nions.com nuo­tr.

Ke­lias iki pus­fi­na­lio bus ne­leng­vas Nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį paaiš­kė­jo Lie­tu­vos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nės var­žo­vai Ka­ra­ka­se (Ve­ne­sue­la) vyk­sian­čia­me olim­pi­nia­me at­ran­kos tur­ny­re: tai – var­žy­bų šei­mi­nin­kų ir Ni­ ge­ri­jos eki­pos. Už­duo­tis – nu­ga­lė­ti

Lie­tu­viai rung­ty­niaus B gru­pė­ je. Ket­virt­fi­na­ly­je dvi pa­jė­giau­sios šios gru­pės ko­man­dos iš­mė­gins jė­ gas su A gru­pės rink­ti­nė­mis – Grai­ ki­jos, Puer­to Ri­ko ar­ba Jor­da­ni­jos.

Mū­sų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra, ver­ tin­da­mas bur­tų re­zul­ta­tus, sa­kė: „Sun­ku kal­bė­ti apie Ve­ne­sue­los ir Ni­ge­ri­jos rink­ti­nes, nes su jo­mis ne­sa­me su­si­ti­kę ar dau­giau ma­tę jų žai­di­mą. Sun­ku da­bar iš kar­to spręs­ti, ko rei­kia ti­kė­tis. Tik­riau­ siai tai bus at­le­tiš­kos ko­man­ dos, o jos vi­sa­da bū­na pa­vo­jin­gos. Šiais lai­kais vi­si mo­ka žais­ti, rei­ kės ana­li­zuo­ti var­žo­vus ir reng­tis ko­vai su jais. Ve­ne­sue­los eki­pa ne­prik­lau­so pa­sau­lio eli­tui, ta­čiau žais na­muo­ se, to­dėl ji tam­pa dar pa­vo­jin­ges­ nė. Ga­li­me ir tu­rė­si­me nu­ga­lė­ti abu var­žo­vus sa­vo gru­pė­je, bet tai pa­ da­ry­ti ne­bus pa­pras­ta ir leng­va. A gru­pė­je iš­si­ski­ria Grai­ki­ja ir Puer­to Ri­kas, B gru­pės fa­vo­ri­tės tu­rė­tų bū­ti Ru­si­ja ir Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka. D gru­pė – la­bai įdo­ mi. Ma­ke­do­nams ten tik­rai ne­bus leng­va – Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja ir An­go­ la yra ga­na stip­rios ko­man­dos.“

mo­ni­jos pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti tur­ ny­ro fa­vo­ri­tus, nė kiek ne­dve­jo­jo: „Ži­no­ma, kad tai bus Ni­ge­ri­ja, po to – Lie­tu­va ir Grai­ki­ja.“ Per­nai Af­ri­kos čem­pio­na­te ni­ge­ rie­čiai iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius,

į prie­kį pra­lei­dę Tu­ni­so ir An­go­los krep­ši­nin­kus. Į sim­bo­li­nį ge­riau­ sių­jų tur­ny­ro žai­dė­jų pen­ke­tu­ką bu­vo iš­rink­tas 198 cm ūgio puo­ lė­jas Ime Udo­ka, pa­sta­ruo­ju me­ tu at­sto­vau­jan­tis is­pa­nų „Mur­cia“ klu­bui. A.Ba­ka­re’o tei­gi­mu, šiais me­ tais jie ga­li su­rink­ti kur kas stip­ res­nę ko­man­dą ne­gu per­nai. „Mes nuo­lat ste­bi­me po­ten­cia­lius rink­ ti­nės kan­di­da­tus. Ne­ma­žai žai­dė­ jų rung­ty­niau­ja Eu­ro­po­je ir JAV“, – sa­kė tre­ne­ris. Ve­ne­sue­los rink­ti­nė, sa­vo gre­to­se tu­rin­ti ir žai­dė­jų iš NBA ir NCAA, 2011-ųjų Ame­ri­kos čem­pio­na­te bu­vo penk­ta.

Ža­da aukš­tą ly­gį

At­ran­k os tur­n y­ras Ka­ra­k a­ se vyks lie­pos 2–8 d. Lie­tu­viai 3 d. iš­mė­gins jė­gas su ve­ne­sue­lie­ čiais, 4 d. – su Ni­ge­ri­jos eki­pa. Pus­fin ­ a­liai vyks 7 d. Šias dvi­ko­vas

lai­mė­ju­sios rink­ti­nės iš­ko­vos ke­lia­ la­pius į Lon­do­no olim­pia­dą. Pus­fi­ na­liuo­se su­klu­pu­sios ko­man­dos 8 d. su­si­kaus dėl tre­čio­jo ke­lia­la­pio. Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) pre­zi­den­tas Yva­ nas Mai­ni­ni ir ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Pat­ri­kas Bau­man­nas ap­si­lan­kė Ka­ra­ ka­so „Po­li­de­ro de Ca­ra­cas“ are­no­je ir su­si­ti­ko su Ve­ne­sue­los spor­to mi­ nist­ru Hek­to­ru Rod­ri­gue­zu. Po su­si­ ti­ki­mo P.Bau­man­nas sa­kė: „Lau­kia ne­ma­žai dar­bų tiek be­si­ruo­šiant pa­ čiam tur­ny­rui, tiek jį rek­la­muo­jant. Iš vy­riau­sy­bės ir or­ga­ni­za­to­rių su­ lau­kė­me pa­ža­dų, kad vi­si dar­bai bus at­lik­ti ne­prie­kaiš­tin­gai.“ KD inf.

Lai­min­gų­jų – aš­tuo­ni

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad po ape­ lia­ci­jų A ly­gos li­cen­ci­jas tu­ri aš­ tuo­ni klu­bai. Tai – Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nas“, Vil­niaus mies­to fut­bo­lo drau­gi­ja (VMFD) „Žal­gi­ris“, Ma­ri­jam­po­ lės „Sū­du­va“, „Šiau­liai“, Tau­ra­ gės „Tau­ras“, Pak­ruo­jo „Kruo­ ja“, Aly­taus „Dai­na­va“ ir Gargž­dų „Ban­ga“. Per­nai A ly­gos čem­pio­na­te da­ ly­va­vo 12 eki­pų, 2010-ai­siais pir­ me­ny­bes pra­dė­jo 11, bet bai­gė 10 (bu­vo eli­mi­nuo­ta Vil­niaus „Vėt­ ra“), o 2009-ai­siais – 8. Šie­met A ly­gos li­cen­ci­jų sie­kę klu­bai – FBK „Kau­nas“, Klai­pė­ dos „At­lan­tas“ ir Vil­niaus REO – neį­gy­ven­di­no A ly­gai tai­ko­mų fi­nan­si­nių kri­te­ri­jų, ta­čiau ati­ti­

ko 1-os ly­gos rei­ka­la­vi­mus ir ga­ vo šio lygio li­cen­ci­jas. Jo­kios do­ku­men­ta­ci­jos li­cen­ci­ ja­vi­mui ne­pa­tei­kė „Ma­žei­kiai“ ir „Klai­pė­da“. „Spe­cia­liai ne­pa­tei­kė­me do­ku­ men­tų. Aps­vars­tę vi­sas ga­li­my­ bes nu­ta­rė­me pa­da­ry­ti per­trau­ ką. Spren­di­mas leis­tis į že­miau­sią gran­dį pa­si­ro­dė tin­ka­miau­sias. No­ri­me vis­ką pra­dė­ti nuo pra­džių – au­gin­tis jau­ni­mą ir po tru­pu­tė­lį kop­ti aukš­tyn“, – sa­kė už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės (UAB) „Klai­ pė­dos fut­bo­lo cent­ras“ di­rek­to­ rius bei Klai­pė­dos fut­bo­lo są­jun­ gos (KFS) pre­zi­den­tas Rai­mon­das Bie­liaus­kas. Nes­pė­jo su­si­tvar­ky­ti

Tu­ri pa­ty­ru­sių žai­dė­jų

Ni­ge­ri­jos na­cio­na­li­nės krep­ši­nio rink­ti­nės stra­te­gas Ayo­de­le’as Ba­ ka­re’as, po bur­tų trau­ki­mo ce­re­

At­ran­ka A gru­pė: Grai­ki­ja, Puer­to Ri­kas, Jor­ da­ni­ja; B gru­pė: Lie­tu­va, Ve­ne­sue­la, Ni­ge­ri­ja; C gru­pė: Ru­si­ja, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka, Ko­rė­ja; D gru­pė: Ma­ke­ do­ni­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, An­go­la.

Sau­sio 31-ąją pa­si­bai­gęs Lie­tu­ vos fut­bo­lo A ir 1-osios ly­gų klu­ bų li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas kol kas neat­sa­kė į klau­si­mą, kiek ko­ man­dų da­ly­vaus abie­jų di­vi­zio­ nų var­žy­bo­se.

„„Ly­gis: vie­nas Ve­ne­sue­los rink­ti­nės ly­de­rių G.Vas­que­zas (kai­rė­je) at­sto­

vau­ja NBA klu­bui „New Or­leans Hor­nets“.

AFP nuo­tr.

R.Bie­liaus­kas neat­me­tė ga­li­my­ bės, kad spren­di­mas ga­li šiek tiek keis­tis. „Tu­ri­me ke­lis sce­na­ri­jus, bet apie juos kol kas per anks­ti kal­bė­ti, – tei­gė KFS va­do­vas. – A ly­go­je ga­li lik­ti tik aš­tuo­nios ko­ man­dos. Ma­nau, kad „At­lan­tui“ bus pa­da­ry­ta išim­tis.“ Tuo įsi­ti­ki­nęs ir „At­lan­to“ pre­ zi­den­tas Va­cys Le­ke­vi­čius. „At­va­ žia­vau į fe­de­ra­ci­ją su vi­sais pra­šy­ mais ir pa­tai­sy­mais. Siek­siu, kad „At­lan­tas“ bū­tų priim­tas į A ly­gą, – tvir­ti­no V.Le­ke­vi­čius. – Mums pri­trū­ko vie­nos die­nos, ke­li fi­ nan­si­niai kri­te­ri­jai nea­ti­ti­ko, ta­ čiau vis­kas bus su­tvar­ky­ta. No­ ri­me žais­ti A ly­go­je, nes Klai­pė­da be fut­bo­lo – neį­si­vaiz­duo­ja­mas da­ly­kas. Sir­ga­liai lau­kia se­zo­no,

o mes džiau­gia­mės, kad at­si­ra­do žmo­nių, ku­rie šiais me­tais yra pa­ si­ry­žę klu­bui pa­dė­ti.“ Per­nai išim­tys bu­vo pri­tai­ky­ tos A ly­gos li­cen­ci­jų ne­ga­vu­siems FBK „Kau­nui“ ir „Dai­na­vai“. Sos­ti­nės REO klu­bo va­do­vas Ri­man­tas Turs­kis taip pat pri­ pa­ži­no, kad su­truk­dė vie­nin­te­ lė klai­da – ne lai­ku klu­bo bu­ hal­te­rio su­tvar­ky­ti do­ku­men­tai. „Li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas bu­vo pa­g rei­t in­tas, ne­s pė­jo­m e lai­k u vis­ko pa­teik­ti. Da­bar jau pa­ren­ gė­me vi­sus do­ku­men­tus“, – sa­ kė R.Turs­kis.

Rimantas Turskis:

Ke­lia­mi to­kie rei­ ka­la­vi­mai, kad jei­ gu są­ži­nin­gai vis­kas bū­tų da­ro­ma, tai A ly­go­je žais­tų dvi ar trys eki­pos. Kos­mi­niai rei­ka­la­vi­mai

Tei­sę rung­ty­niau­ti A ly­go­je REO klu­bas iš­si­ko­vo­jo per­nai ta­pęs

1-osios ly­gos čem­pio­nu. „Ma­ nau, kad ša­lies aukš­čiau­sia­me di­v i­z io­n e tu­r ė­t ų rung­ty­n iau­ ti bent 10 ko­man­dų“, – tei­gė R.Turs­kis. Pa­sak jo, kai ku­rie LFF li­cen­ci­ ja­vi­mo kri­te­ri­jai – nei į tvo­rą, nei į mie­tą. „Ke­lia­mi to­kie rei­ka­la­vi­mai, kad jei­gu są­ži­nin­gai vis­kas bū­tų da­ro­ma, tai A ly­go­je žais­tų dvi ar trys eki­pos, – kal­bė­jo R.Turs­kis. – Are­no­je kė­džių žiū­ro­vams tu­ri bū­ti 3 ar 5 tūks­tan­čiai. Aš, klu­bo šei­mi­nin­kas, esu suin­te­re­suo­tas, kad atei­tų dau­giau žmo­nių, įren­ giau 1 500 kė­džių, bet ir jos neuž­ pil­do­mos. Tai kam man tie ki­ti tūks­tan­čiai vie­tų?“ A ly­gos čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­tų paaiš­kė­ti šian­dien po LFF vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­džio. Pla­nuo­ja­ma, kad var­žy­bos pra­si­ dės ko­vo 10–11 d. 1-osios ly­gos li­cen­ci­jas tu­ri FBK „Kau­nas“, „At­lan­tas“, REO, Kė­ dai­nių „Ne­vė­žis“, „Pa­lan­ga“, Vil­ niaus „Po­lo­ni­ja“, „Ši­lu­tė“, „Tra­ kai“, Jo­na­vos „Lie­ta­va“, Kur­šė­nų „Ven­ta“, Kė­dai­nių „Li­fo­sa“ ir Vil­ niaus „Gra­ni­tas“.

8

– tiek klubų kol kas turi A lygos licencijas.


10

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

turtas

Vals­ty­bės įmo­nės me­tus pa­ly­dė­jo p „Re­kor­das“ – toks žo­dis daž­nai pa­si­girs­ta vals­ty­bi­nių trans­por­to įmo­nių va­do­vų lū­ po­se, kal­bant apie praė­ju­sius me­tus. Re­ kor­di­niams re­zul­ta­tams įta­kos tu­rė­jo at­ si­gau­nan­ti ša­lies eko­no­mi­ka, ta­čiau vien jai skir­ti vi­sų nuo­pel­nų ne­lin­kę ir eks­per­tai.

„„Re­zul­ta­tai: 2011 m. Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­

ti­jos ša­ly­se, Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo re­kor­di­nį ke­lei­vių skai­čių, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ to­liau di­di­no pel­ną, o Lie­tu­vos pa­štas pa­ga­liau iš­bri­do iš nuo­sto­lių liū­no. BFL nuo­tr.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Re­kor­di­nis pel­nas

Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo pel­nin­gi. Vi­sos Su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mos įmo­nės, vir­šy­da­mos lū­kes­čius, už­dir­bo apie 260 mln. li­tų pel­no. Tai bu­vo be­ ne tris kar­tus di­des­nis pel­nas nei 2010-ai­siais. Ta­čiau, kaip sa­kė įmo­nių va­do­vai, ste­buk­lų ne­bū­na: pel­ną at­ne­šė ne pa­si­pur­tęs auk­so avi­nė­lis, o in­ves­ti­ci­jos ir kryp­tin­ gai ma­žin­tos są­nau­dos. Re­kor­di­niu re­zul­ta­tų šuo­liu be­ ne la­biau­siai džiau­gė­si Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas. Jo ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tus ver­ti­no vie­na­reikš­miš­kai – „la­bai ge­rai“. Anot jo, net 500 me­tų gy­vuo­jan­ tis uos­tas pa­sie­kė ge­riau­sius re­zul­ ta­tus per vi­są sa­vo is­to­ri­ją ir, kaip ro­do duo­me­nys, ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­ti­jos ša­ly­se. Pasak jo, praė­ju­sių me­tų ro­ dik­lius lė­mė nuo­dug­niai pa­reng­ ti stra­te­gi­niai pla­nai ir in­ves­ti­ci­jos į la­biau­siai at­si­per­kan­čius ob­jek­ tus: „Per­nai gi­li­no­me uos­to dug­ną šiau­ri­nė­je da­ly­je, da­bar pra­de­da­ me gi­li­ni­mo dar­bus li­ku­sio­je da­ly­ je. Tai leis į uos­tą priim­ti di­des­nio to­na­žo lai­vus. Be to, su­ma­ži­no­me rink­lia­vas ir ta­po­me pa­trauk­les­ni kro­vi­nio siun­tė­jams.“ E.Gent­vi­lo tei­gi­mu, praė­ju­siais me­tais in­ves­ti­ci­jos bu­vo re­kor­diš­ kai di­de­lės ir sie­kė apie 170 mln. li­tų, ta­čiau jų vai­sius esą skin­si­me tik šie­met. Praė­ju­sių me­tų re­kor­di­nės in­ves­ ti­ci­jos, E.Gent­vi­lo ma­ny­mu, Klai­ pė­dos uos­tui pra­na­šau­ja dar ge­res­ nius lai­kus nei per­nai. To­dėl į uos­to inf­rast­ruk­tū­rą šie­met pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dar dau­giau – apie 250 mln. li­tų. Šių pla­nų, anot jo, ne­sut­ rik­dė nė pra­sčiau, nei ti­kė­ta­si, pra­ si­dė­ję me­tai: „Sau­sis kol kas ne­la­ bai pa­lan­kus, bet tai ga­li bū­ti su­si­ję su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­di­din­ tais kro­vi­nio ve­ži­mo ta­ri­fais.“ Uos­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­ slė­pė, kad ge­rais re­zul­ta­tais ti­ki­ ma­si pa­keis­ti kri­tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes, tai šiuo me­tu yra pa­grin­di­nis jo tiks­las: „Aš ir ne­tu­riu ki­to­kios už­duo­ties sau, kaip pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­ rį, pir­miau­sia re­zul­ta­tais. Ma­nau, kad skep­ti­kai, ku­rie daž­nai yra tei­ sūs kri­ti­kuo­da­mi, da­bar ar­gu­men­tų ne­be­tu­rės. Juo­lab kad mes vals­ty­bei mo­kė­si­me pel­no mo­kes­tį – 60 mln. li­tų. Tai įro­do, kad ir vals­ty­bės įmo­ nės ga­li sėk­min­gai dirb­ti.“ Ke­lei­vių pri­trau­kė pi­gu­mu

Ne vi­sos vals­ty­bi­nės trans­por­ to įmo­nės ga­lė­jo pa­si­gir­ti pel­

nu, ta­čiau ir jų veik­los ata­skai­to­ se skam­bus žo­dis „re­kor­das“ vis dėl­to šmės­te­lė­jo. Per­nai, pre­li­mi­ na­riais duo­me­ni­mis, vi­si Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo re­kor­di­nį ke­ lei­vių skai­čių ša­lies is­to­ri­jo­je – 2,7 mln. žmo­nių. Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­ to ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės Sand­ros Šiau­lie­nės tei­gi­mu, per­nai Eu­ro­pą pur­tęs eko­no­mi­nis ne­sta­bi­lu­mas nei­gia­mos įta­kos ša­lies avia­ci­jos rin­kai ne­pa­da­rė, ne­tgi prie­šin­ gai: „Bu­vo jun­ta­mas pa­gy­vė­ji­mas. Bal­ti­jos re­gio­no avia­ci­jos rin­ka ki­ lo spar­čiau­siai Eu­ro­po­je: pen­kiuo­ se di­džiau­siuo­se Bal­ti­jos ša­lių oro uos­tuo­se – Ry­gos, Ta­li­no ir Vil­ niaus, Kau­no, Pa­lan­gos – bend­ras ke­lei­vių srau­tas per­nai išau­go apie 15 pro­c. ir ge­ro­kai vir­ši­jo Eu­ro­pos 4,5 pro­c. vi­dur­kį.“ Anot pa­šne­ko­vės, per­nai ke­lei­vių pa­dau­gė­jo vi­suo­se tarp­tau­ti­niuo­se Lie­tu­vos oro uos­tuo­se, o di­džiau­ sias au­gi­mas pa­ste­bė­tas sos­ti­nė­je. Vil­niaus oro uos­to ke­lei­vių skai­čius spar­čiau­siai au­go ir vi­so­je Eu­ro­pos rin­ko­je. Pa­gal šį ro­dik­lį jis pra­len­kė vi­sus 170 Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ ry­bos ver­tin­tus Eu­ro­pos oro uos­tus. Ta­čiau net ir tai įmo­nei pel­no ne­da­ vė, ki­ta ver­tus, dau­giau nei per­pus, iki 3 mln. li­tų, su­ma­ži­no nuo­sto­lius. „Su­ma­žin­tos są­nau­dos lei­do smar­kiai su­ma­žin­ti rink­lia­vų dy­ džius. Šiuo me­tu oro li­ni­jų bend­ro­ vių mo­ka­mi mo­kes­čiai už su­teik­tas pa­slau­gas yra tris kar­tus ma­žes­ni nei 2005 m. Šie­met są­nau­das bus sie­kia­ ma su­ma­žin­ti dar la­biau, o oro li­ni­ jų bend­ro­vėms tai­ky­ti dar pa­trauk­ les­nę oro uos­to rink­lia­vų kai­no­da­rą, taip ska­ti­nant ke­lei­vių ir skry­džių au­gi­mą“, – apie nu­veik­tus dar­bus ir pla­nus pa­sa­ko­jo S.Šiau­lie­nė. Jos tei­gi­mu, per­nai oro uos­te veik­ lą pra­dė­jo dvi di­de­lės pi­gių skry­džių bend­ro­vės „Wizz Air“ ir „Rya­nair“, taip pat pri­si­jun­gė Šve­di­jos bend­ro­vė „Sky­ways“ ir ant­ra pa­gal dy­dį Ru­si­ jos skry­džių bend­ro­vė „Tran­sae­ro“. Kau­no oro uos­tas praė­ju­siais me­ tais taip pat su­lau­kė di­des­nio ke­ lei­vių skai­čiaus. Ta­čiau, kaip tei­gė įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ari­ jan­das Šliu­pas, tai ne nau­jie­na, esą ke­lei­vių srau­tai di­dė­ja jau de­vy­ne­ rius me­tus iš ei­lės. To­kiais re­zul­ ta­tais, pa­sak jo, ga­li pa­si­gir­ti re­tas Eu­ro­pos oro uos­tas. Anot pa­šne­ko­vo, per­nykš­tį ke­lei­ vių skai­čiaus au­gi­mą la­biau­siai pa­ ska­ti­no dar 2010 m. dvi­gu­bai pa­ di­din­tas pi­gių „Rya­nair“ skry­džių kryp­čių skai­čius, taip pat va­sa­rą pa­siū­ly­tos nau­jos poil­si­nės kryp­tys į Ro­do, Ko­so sa­las, Ali­kan­tę. Jos esą iš­kart ta­po po­pu­lia­rios tarp ke­liau­ to­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir ša­lių kai­my­nių: Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos (Ka­li­ning­ra­do sri­ties).

Nuos­to­lių iš­ven­gė

Nau­ja rin­ko­da­ra per­nai iš nuo­sto­ lių duo­bės trau­kė ir Lie­tu­vos pa­štą. Skai­čiuo­ja­ma, kad ke­le­rius me­tus nuo­sto­lin­gai vei­kęs Lie­tu­vos pa­štas 2011-ai­siais ga­vo 300 tūkst. li­ tų pel­no. Nors įmo­nės va­do­vė apie sėk­mę dar ne­tri­mi­tuo­ja, kas­met ge­rė­jan­tys re­zul­ta­tai esą tei­kia vil­ čių.

Gi­ta­nas Nau­sė­da:

Vals­ty­bės įmo­nių va­ do­vams bu­vo su­da­ry­ tas tik­rai ne­men­kas spau­di­mas siek­ti ge­ res­nių re­zul­ta­tų. Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nės di­ rek­to­rės Li­nos Min­de­rie­nės tei­ gi­mu, 2009 m. įmo­nės nuo­sto­liai sie­kė 67,8 mln. li­tų, ta­čiau at­lik­ti struk­tū­ri­niai po­ky­čiai ir su­ma­žin­tos veik­los są­nau­dos nuo­sto­lius 2010ai­siais su­ma­ži­no iki 10,2 mln. li­tų. „Ta pa­čia link­me dir­bo­me ir praė­ju­siais me­tais. Ir to­liau ma­ ži­no­me są­nau­das, efek­ty­vi­no­me pa­štų vei­ką, ak­ty­vi­no­me pre­kių ir pa­slau­gų par­da­vi­mą. Vi­sa tai lei­ do pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų“, – ti­ki­ no pa­šne­ko­vė. Anot jos, ste­bė­da­ma ir ana­li­ zuo­da­ma rin­ką įmo­nė ieš­ko­jo ga­ li­my­bių pa­siū­ly­ti nau­jų ir pa­trauk­ lių pa­slau­gų. Kaip vie­ną di­džiau­sių praė­ju­sių me­tų nau­jo­vių L.Min­de­ rie­nė įvar­di­jo įdieg­tą siun­tų sa­vi­ tar­nos ter­mi­na­lų tink­lą „Siun­ tos24“. Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, per praė­ju­ sius me­tus Lie­tu­vos pa­štas taip pat ati­da­rė 13 nau­jų pa­što sky­rių ša­lies di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se ir jie su­lau­kė ke­lis kar­tus di­des­ nių klien­tų srau­tų nei įpras­ti pa­ što sky­riai. „Nau­jų klien­tų taip pat pa­vy­ko pri­trauk­ti su­ma­ži­nus įmo­kų ir mo­ kes­čių su­rin­ki­mo pa­slau­gos kai­ną. Da­bar mo­kes­tis už įmo­kas Lie­tu­vos pa­šte yra vie­nas ma­žiau­sių rin­ko­ je“, – sa­kė L.Min­de­rie­nė. Va­do­vė ne­slė­pė am­bi­ci­jų ir Lie­ tu­vos pa­štą ma­to kaip stip­rią ir


11

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

turtas re­kor­di­nis ­ pel­nas

Au­go ke­lei­vių skai­čius

Daž­niau­siai – į Vil­nių ir Kau­ną

Praė­ju­siais me­tais vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ga­vo re­kor­di­nį pel­ną. Iki­mo­ kes­ti­nis įmo­nės pel­nas per­ nai sie­kė apie 181 mln. li­tų, o 2010 m. įmo­nė ga­vo 78 mln. li­tų iki­mo­kes­ti­nio pel­no. Re­ zul­ta­tus vals­ty­bės įmo­nė pa­ ge­ri­no efek­ty­vin­da­ma veik­lą ir per­vež­da­ma dau­giau kro­vi­nių.

Per­nai Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais ke­lia­vo 4,8 mln. ke­lei­vių, ar­ba 11 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo trau­ki­ niais praė­ju­siais me­tais ke­lia­ vo 14 pro­c. dau­giau ke­lei­vių nei anks­tes­niais me­tais. Ke­lei­ vių tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais skai­čius be­veik ne­ki­to – vos 2 tūkst. ma­žiau nei 2010-aisiais.

Per­nai Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių marš­ru­tu Nau­jo­ji Vilnia–Vil­ nius–Kaunas–Naujoji Vil­nia ke­ lia­vo net 18 pro­c. dau­giau ke­lei­ vių nei 2010 m., jų skai­čius sie­ kė 1,1 mln. To­li­mes­niu marš­ ru­tu Vilnius–Klaipėda–Vilnius praė­ju­siais me­tais ke­lia­vo 489 tūkst. gy­ven­to­jų, ar­ba 6 pro­c. dau­giau nei 2010 m.

pa­mo­da­mos sau­so­mis no­si­nai­tė­mis kon­ku­ren­cin­gą ša­lies bend­ro­ vę, ku­ri dar tu­ri ga­li­my­bių to­bu­ lė­ti. To­dėl atei­ty­je esą pla­nuo­ja­ ma mo­der­ni­zuo­ti pa­što skirs­ty­mo pro­ce­są, op­ti­mi­zuo­ti pa­štų tink­lą ir klien­tams pa­siū­ly­ti nau­jų elekt­ro­ ni­nių pa­slau­gų. Pa­si­temp­ti ska­ti­na dė­me­sys

Eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tai ma­no, kad sėk­min­gus vals­ty­bės įmo­nių re­zul­ ta­tus lė­mė išau­gę vals­ty­bės rei­ka­ la­vi­mai. Ta­čiau jie taip pat nea­ be­jo­ja, jog įmo­nių va­do­vai pel­no ne­bū­tų ga­vę be ge­bė­ji­mo pri­si­tai­ ky­ti prie rin­kos po­ky­čių. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­ par­ta­men­to di­rek­to­riaus Si­gi­to Be­ sa­girs­ko tei­gi­mu, per­nai trans­por­to

sek­to­rius at­si­ga­vo spar­čiau nei pra­ mo­nė pir­miau­sia dėl ge­rai su­si­klos­ čiu­sių kro­vi­nių srau­tų. Ta­čiau, anot jo, di­džią­ją da­lį nuo­pel­nų su­si­šla­ vė ir įmo­nių įdir­bis bei su­ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie rin­kos. „Šiuo me­tu kro­vi­nių srau­tams svar­bi Ru­si­ja, nes šio­je ša­ly­je ma­ to­me ge­ro­kai di­des­nį eko­no­mi­kos au­gi­mą nei stag­nuo­jan­čio­je ES. Ne­ma­žai mū­sų kro­vi­nių ke­liau­ ja bū­tent į Ru­si­ją, iš NVS ša­lių. Be to, ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je mū­sų trans­ por­to įmo­nės dau­giau­sia dir­ba su stip­res­nė­mis, o ne re­ce­si­ją iš­gy­ ve­nan­čio­mis ES ša­li­mis: Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja ir pan.“, – sa­kė jis. SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo Gi­ta­no Nau­sė­dos ma­ny­mu, vie­nas svar­biau­sių vals­ty­bės įmo­nių sėk­mės

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las:

Ge­rais re­zul­ta­tais ti­ ki­ma­si pa­keis­ti kri­ tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes.

dė­me­sio cent­re. Jų va­do­vams bu­vo su­da­ry­tas tik­rai ne­men­kas spau­di­ mas siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma teig­ti, kad ir eko­ no­mi­nė si­tua­ci­ja ne­tu­rė­jo tam tik­ ros įta­kos di­des­niam pel­nin­gu­mui. Eko­no­mi­kos au­gi­mo tem­pas per­ nai bu­vo ga­na spar­tus“, – pri­pa­ži­ no G.Nau­sė­da. So­cia­li­­nės funk­ci­jos ne­pel­nin­gos

veiks­nių yra pa­sta­rų­jų me­tų ban­dy­ mai joms su­teik­ti dau­giau mo­ty­va­ci­ jos ir rei­ka­la­vi­mai orien­tuo­tis į pel­ ną. Esą anks­čiau išo­ri­nis spau­di­mas vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo ma­žes­nis ir tik ne­se­niai pri­si­min­ta, kad jos yra di­džiu­lis vals­ty­bės tur­tas. „Vals­ty­bės įmo­nių pel­nin­gu­mas da­bar nuo­lat

G.Nau­sė­da nea­be­jo­jo, kad jaus­ da­mos įtam­pą praė­ju­siais me­tais vals­ty­bės įmo­nės ban­dė ma­žin­ ti są­nau­das bei ga­my­bos ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo re­zer­vus. Tuo tiks­ lu, spe­cia­lis­to ma­ny­mu, vals­ty­bės tu­rė­jo per­žiū­rė­ti ir ap­kar­py­ti esa­ mas ne­pel­nin­gas so­cia­li­nes funk­ci­ jas. „Jei įmo­nės bū­tų pri­va­čios, jos

ne­dels­da­mos at­si­sa­ky­tų tų veik­ lų. Pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ ke­liai“, ne­pai­sy­da­mi nau­dos, ke­ lei­vius ve­ža ir ne­pel­nin­gais ar net nuo­sto­lin­gais marš­ru­tais. Tad šiuo at­žvil­giu taip pat ma­to­me po­ky­čių: siek­da­mos pa­ge­rin­ti re­zul­ta­tus, jos so­cia­li­nes funk­ci­jas su­siau­ri­no“, – sa­kė eko­no­mis­tas. S.Be­sa­girs­kas pa­brė­žė, kad bend­ros vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie vals­ty­bės įmo­nes nė­ra, esą tai pri­ klau­so nuo konk­re­čių pa­vyz­džių. Ta­čiau, anot jo, vi­suo­me­nė yra iner­tiš­ka ir sun­kiai kei­čia išanks­ ti­nes nuo­sta­tas, to­dėl jas su­lau­ žy­ti ga­li­ma tik ati­džiai iša­na­li­za­ vus veik­los re­zul­ta­tus, ku­rie, kaip jis pa­brė­žė, daž­nai neat­si­lie­ka nuo ana­lo­giš­kų Eu­ro­pos įmo­nių.


12

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

ekonomika

Vals­ty­bės įmo­nės pri­va­čių kai­ly­je No­rė­da­mos pa­di­din­ti pel­ną, vals­ty­bės įmo­nės kar­tais tu­ri priim­ ti ir vi­suo­me­nė­je ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų, kaip dien­raš­čiui pri­pa­ži­no su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­ra­dok­sa­lu, bet to­kiais veiks­mais jos ga­li ap­si­gin­ti nuo kri­ti­kos strė­lių. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

– Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­ nėms bu­vo sėk­min­gi. Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ge­rus re­zul­ta­ tus? – Rei­kia pa­brėž­ti, kad 2011 m. bu­ vo ypač sėk­min­gi trans­por­to sek­ to­riui, tad ir vals­ty­bi­nėms trans­ por­to įmo­nėms. O ge­rus re­zul­ta­tus lė­mė ke­le­tas prie­žas­čių. Pir­miau­ sia at­si­ga­vu­si rin­ka da­vė ga­li­my­ bių ga­ben­ti di­des­nį kro­vi­nių srau­ tą ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais, ir per Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą. Tai bu­vo bend­ras vi­sos trans­por­to sis­ te­mos nuo­pel­nas, pa­siek­tas ke­le­rių me­tų tiks­lin­gu dar­bu, nu­kreip­tu į nau­jų rin­kų paieš­kas. Dir­bo­me su Ry­tų par­tne­riais Ka­zachs­ta­ne, Ki­ ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Ge­res­ni pel­no ro­dik­liai taip pat su­si­ję su mo­der­nes­ne įmo­nių va­ dy­ba. Pa­vyz­džiui, 2008 m. Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­liai ve­žė 55 mln. to­ nų kro­vi­nių, ta­čiau ne­pa­sie­kė to­kio di­de­lio pel­no kaip per­nai, kai ve­žė 52,5 mln. to­nų kro­vi­nių. Tad išau­ gu­sius re­zul­ta­tus lė­mė efek­ty­ves­nė įmo­nių veik­la, ma­ži­nant veik­los są­ nau­das. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą ir Lie­tu­vos pa­štą. Pas­ta­ra­sis po ke­le­ rių me­tų nuo­sto­lin­gos veik­los per­ nai ga­vo pel­no, nors ir ne­daug. Šie re­zul­ta­tai vėl­gi la­biau su­si­ję su są­ nau­dų ma­ži­ni­mu ir ge­res­ne va­dy­ba, o ne pa­što rin­kos at­si­ga­vi­mu. – Per­nai išau­go ir ke­lei­vių srau­ tai Lie­tu­vos oro uos­tuo­se. Ar tai lė­mė ge­rė­jan­ti gy­ven­to­jų eko­no­mi­nė pa­dė­tis? – Ma­nau, kad tai pir­miau­sia su­si­ję su ak­ty­via rin­ko­da­ros veik­la, nau­jų bend­ro­vių pri­trau­ki­mu į mū­sų oro uos­tus. Ta­čiau, no­rint pri­trauk­ti nau­jų bend­ro­vių, tik­rai neuž­ten­ka

vien rek­la­muo­tis – rei­kia pa­siū­ly­ ti ir la­bai kon­ku­ren­cin­gas są­ly­gas. Pa­siū­ly­ti ma­žes­nes rink­lia­vas Vil­ niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tai ga­lė­jo tik su­si­ma­ži­nę są­nau­das. Pat­rauk­les­ni mo­kes­čiai ir ak­ty­ vi oro li­ni­jų bend­ro­vių paieš­ka lė­mė pi­gių įmo­nių atė­ji­mą į ša­lies rin­ką. Jos orien­tuo­ja­si į ke­lei­vių srau­tus ir na­tū­ra­liai juos ku­ria. Tad ke­lei­vių au­gi­mą, ma­tyt, pir­miau­sia nu­lė­mė dau­giau skry­džių kryp­čių ir kur kas di­des­nė skry­džių pa­siū­la. Tad, be bend­ro eko­no­mi­kos au­gi­mo, rei­kia ne­pa­mirš­ti ir ak­ty­vaus bend­ro mi­ nis­te­ri­jos bei įmo­nių va­do­vų dar­bo. – Ko­kių ša­lių ir par­tne­rių eko­ no­mi­kos au­gi­mas per­nai Lie­tu­ vai bu­vo reikš­min­giau­sias? – Rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad pir­miau­ sia au­go vi­daus rin­ka. Pa­vyz­džiui, per­nai Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­ rų uos­te bu­vo per­krau­ta dau­giau vie­ti­nių kro­vi­nių nei 2010 m. Ta­ čiau, ži­no­ma, pa­dau­gė­jo ir tran­zi­ti­ nių kro­vi­nių. Šis au­gi­mas su­si­jęs su Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­niais, ku­rių skai­ čių vis dėl­to pa­dik­ta­vo ne eko­no­mi­ kos au­gi­mas, o dau­giau vie­na Klai­ pė­dos uos­to ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to gran­di­nė. Sa­vo pa­slau­ gų įkai­niais ir ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be jie nu­kon­ku­ra­vo anks­tes­nius bal­ta­ ru­siš­kų kro­vi­nių, pir­miau­sia trą­šų, marš­ru­tus. Taip kon­ku­ren­ci­nė­je ko­ vo­je nu­ga­lė­jo­me lat­vių jū­rų uos­tus. – Mi­ni­te bend­rą ge­le­žin­ke­lio ir uos­to sis­te­mą. Kaip šios įmo­ nės su­si­tel­kė bend­ram dar­bui? – Iki 2008 m. uos­tas ir ge­le­žin­ke­ lis bu­vo ga­na nu­to­lę vie­nas nuo ki­ to. O juk no­rint pri­trauk­ti kro­vi­nių rei­kia bend­ra­dar­biau­ti: su­ma­ži­nus uos­to įkai­nius, ta­čiau pa­di­di­nus ge­le­žin­ke­lių, re­zul­ta­to ne­bus jo­kio. Tad mū­sų, kaip mi­nis­te­ri­jos, pa­ stan­gos ir bu­vo su­so­din­ti at­ski­ras

įmo­nes prie vie­no sta­lo ir su­si­tar­ti dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo. Iš da­lies tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko. – Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas kal­ba apie per­nai pa­ siek­tas re­kor­di­nes in­ves­ti­ci­jas. Kaip ver­tin­tu­mė­te bend­ras sek­ to­riaus in­ves­ti­ci­jas praė­ju­siais me­tais ir ko­kios jų apim­tys lau­ kia šie­met? – Tik­rai ir to­liau bus in­ves­tuo­ja­ma. In­ves­ti­ci­jų apim­ti­mi šie me­tai tu­rė­ tų bū­ti dar in­ten­sy­ves­ni nei praė­ję. Kal­bant apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą, in­ves­tuo­ja­ma ir į konk­ re­čias kran­ti­nes, ku­rios už­tik­ri­na pa­pil­do­mus kro­vi­nius, ir į uos­to ka­ na­lo gi­li­ni­mą. Juk no­rint iš­lik­ti kon­ ku­ren­cin­giems ir pri­si­kvies­ti di­des­ nių lai­vų su dau­giau kro­vi­nių la­bai svar­bu už­tik­rin­ti pa­lan­kią inf­rast­ ruk­tū­rą. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ inf­rast­ruk­ tū­rą: vyk­do­mi ke­li la­bai stam­būs in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie mus pa­da­rys dar pra­na­šes­nius prieš ki­ tas vals­ty­bes. Per­nai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bės įmo­nės ir ak­ ci­nės bend­ro­vės in­ves­ta­vo 800 mln. li­tų. Šis skai­čius api­ma ES, vals­ty­ bės biu­dže­to ir pa­čių įmo­nių lė­šas. – Vals­ty­bės įmo­nės at­lie­ka ir so­cia­li­nių funk­ci­jų, ku­rios pa­ pras­tai ne­bū­na la­bai pel­nin­ gos. Ar, daug kar­tų mi­nė­da­mas są­nau­dų ma­ži­ni­mą, tu­rė­jo­te ome­ny­je ir šių funk­ci­jų ap­kar­ py­mą? – La­bai tei­sin­gai. Aiš­ku, mū­sų ku­ ruo­ja­mos įmo­nės pa­grin­di­nes sa­vo funk­ci­jas ir to­liau at­lie­ka. Ta­čiau, sie­kiant efek­ty­vin­ti veik­lą, „Lie­ tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ te­ko at­si­sa­ ky­ti kai ku­rių nuo­sto­lin­gų ir daug są­nau­dų rei­ka­lau­jan­čių ke­lei­vi­ nių marš­ru­tų. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Lie­tu­vos pa­štą – skau­da­

„„Pa­si­tem­pė: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro E.Ma­siu­lio tei­gi­mu, ne­be­ga­lė­da­mos

pa­si­gir­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis, vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­jo im­tis efek­ty­ves­ nės vers­lo va­dy­bos. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ma šir­di­mi te­ko op­ti­mi­zuo­ti pa­što tink­lą ir už­da­ry­ti kai ku­riuos sky­ rius. To­kia rea­ly­bė, o ste­buk­lų ne­ bū­na: no­rė­da­ma bū­ti pel­nin­ga ir ne­gau­da­ma pa­pil­do­mų iš­tek­lių įmo­nė tu­ri ba­lan­suo­ti tarp įmo­ nės veik­los efek­ty­vu­mo ir so­cia­li­ nių funk­ci­jų. Kol šioms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti ne­bus ski­ria­ma lė­šų iš biu­dže­to, bū­si­me pri­vers­ti ap­kar­ py­ti įmo­nių ga­li­my­bes, kad dirb­tu­ me pel­nin­gai. – Tad ar tei­sin­gai sa­ko­ma, kad vals­ty­bės įmo­nės tam tik­ru at­ žvil­giu ko­mer­cia­li­zuo­ja­mos: jos sie­kia pel­no, užuo­t be rū­pes­čių vyk­džiu­sios veik­lą ir ne­si­žval­ giu­sios į pel­no ro­dik­lius? – Taip. Ka­dan­gi vals­ty­bės įmo­ nės yra vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių tur­ tas, ku­ris tu­ri ne­šti pa­pil­do­mas pa­ja­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą ir fi­ nan­suo­ti vi­suo­me­nės reik­mes, aki­ vaiz­du, kad jų už­duo­tis yra dirb­ ti pel­nin­gai. Pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sią Va­ka­rų Eu­ ro­pos pra­kti­ką so­cia­li­nės funk­ci­ jos tu­ri bū­ti la­bai aiš­kiai at­skir­tos nuo pa­grin­di­nių įmo­nių funk­ci­ jų ir tu­rė­ti aiš­kiai nu­ma­ty­tas lė­šas biu­dže­te. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bė kon­kur­so bū­du iš­si­ren­ka so­cia­li­nės pa­slau­gos tei­kė­ją ir už tą pa­slau­gą su­mo­ka iš biu­dže­to lė­šų. Ma­nau, kad mes šiuo ke­liu ir ei­na­me kar­tu su Ūkio ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­mis. Ta­čiau kol to­kios sis­te­mos Lie­tu­vo­ je nė­ra, aki­vaiz­du, kad kar­tais ten­ ka priim­ti ir ne vi­sa­da po­pu­lia­rius spren­di­mus. – Vals­ty­bės įmo­nės daž­nai su­ lau­kia vi­suo­me­nės kri­ti­kos strė­lių. Gal­būt vi­suo­me­nė žiū­ri vien į įmo­nių eko­no­mi­nius ro­ dik­lius ir pa­mirš­ta jų at­lie­ka­

mas ne­pel­nin­gas funk­ci­jas? – Vi­sa­da tarp vals­ty­bės įmo­nių yra ir nei­gia­mų, ir tei­gia­mų pa­vyz­džių. Bū­dų, kaip ga­li­ma su­tau­py­ti, vals­ ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dar tik­rai yra. Ki­ta ver­tus, ma­nau, kad mes pa­ ma­žu pe­rei­na­me prie mo­der­niau­sio val­dy­mo pra­kti­kos, ku­ri tai­ko­ma pri­va­čia­ja­me vers­le. To­dėl skir­tu­mai tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių įmo­nių tru­pu­tį su­ma­žė­ję. Anks­čiau dar bu­ vo ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad vals­ty­bės įmo­nės gy­ve­na šilt­na­mio są­ly­go­ mis, bet praė­jęs sunk­me­tis pri­ver­tė la­bai ati­džiai ir kruopš­čiai pa­žiū­rė­ti į vals­ty­bės įmo­nių iš­lai­das. – Sėk­min­gai star­ta­vo­te, o ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­tės šiais me­tais? – Esu san­tū­riai op­ti­mis­tiš­kas. Aiš­ ku, tu­ri­me su­vok­ti, kad spar­tus praė­ju­sių me­tų eko­no­mi­kos au­gi­ mas šiais me­tais ga­li su­lė­tė­ti. Tai ro­do ir pir­mie­ji šių me­tų veik­los re­ zul­ta­tai. Ta­čiau ir to­liau ma­tau ga­ li­my­bių ma­žin­ti veik­los są­nau­das, ieš­ko­ti nau­jų rin­kų, kad įmo­nės ir to­liau ge­rin­tų sa­vo veik­los re­zul­ ta­tus. Vis dėl­to ti­kė­tis to­kio pa­ties au­gi­mo bū­tų su­dė­tin­ga dėl bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ku­ri yra iš­ti­ku­si di­džią­ją da­lį Eu­ro­pos. Tad šie­met pro­gno­zuo­čiau nuo­sek­les­nį ir ra­mes­nį pel­no au­gi­mą.

800

mln. li­tų

per­nai bu­vo in­ves­tuo­ta į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mas įmo­nes.


13 3

ketvirtaDIENIS, vasario 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 13 Paslaugos� ������������������������������������������� 13, 14 Parduoda��������������������������������������������������� 14 Perka� ������������������������������������������������������������� 14 Įvairūs���������������������������������������������������� 14, 15 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 15 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 15 Kviečia��������������������������������������������������������� 15 Kviečia mokytis����������������������������������� 15 Pamesta������������������������������������������������������ 14 Informuoja����������������������������������������������� 15

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Buitinės technikos remonto

Paslaugos Medikų

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Siūlo darbą Automobilių servisui reikalingi: automechanikai, važiuoklės meistrai. Reikalinga patirtis. Tel. 8 698 02 939. 903751

Barui Senamiestyje reikalinga (-as) barmenė (-as). Baro lankytojai – vyresnio amžiaus. Tel. 8 615 51 757 (skambinti kiekvieną dieną nuo 9 iki 19 val.). 906501

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

908468

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI. Medicinos mokslų daktaras, ortopedas-traumatologas Viktoras Gerulis atlieka vaikų profilaktinius patikrinimus, diagnozuoja ir gydo įgimtus ir įgytus vaikų ortopedinius susirgimus, potraumines būkles, klubų, galūnių, pėdų, stuburo deformacijas, naujagimių klubų patologijas ir kt. ortopedines ligas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200. 907374

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 899224

908384

900137

Ieškome: gydytojo psichiatro, prižiūrėtojų, budėtojų. Tel. 8 674 57 008. 908405

Kaune, Žaliakalnyje, esančiai siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) siūti trikotažinius gaminius. Darbas viena pamaina. Skambinti tel. (8 37) 795 570. 907153

Kavinei Kaune reikalinga virėja, turinti darbo patirties ir galinti dirbti savarankiškai. Tel. 8 685 81 122. 906474

Nuolat pervežti Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) reikalingos transporto įmonės, turinčios gilaus šaldymo (-18°C) transportą nuo 18 pll, 21 pll, 36 pll. Kreiptis tel. 8 656 29 160, 8 698 71 720. 908305

Reikalingas suvirintojas elektra ir dujomis. Kreiptis tel. 8 687 85 894, 8 680 46 925. 907632

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija. Tel. 8 698 34 179 (Kaunas).

903842

Reikalingos (-i) virėja (-as) ir virtuvės darbininkė (-as). Darbas darbo dienomis. Tel. 8 610 74 496, (8 37) 440 424, e. paštas zita1956@gmail.com. 906700

Reikalingi: gamybos, sandėlio, salės, apsaugos darbuotojai, krovėjai, vairuotojai, valytojos. Tel. 8 600 37 610. 908408

Sėkmingai dirbanti ir didinanti automobilių transporto parką įmonė UAB „TransCAT Baltic“, CAT grupės narė, ieško patyrusių autovežių vairuotojų dirbti Vakarų Europoje. Siūlome: patrauklų atlyginimą ir motyvavimo sistemą, geras darbo sąlygas. Tel. 8 655 75 355, e. paštas evaldas.blazys@groupecat.com. 898862

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 86372176. 906497

Stabiliai dirbančios įmonės „Klasikinė tekstilė” siuvimo cechui reikalingos (-i): tekstilės gaminių lygintojos (-ai) ir pakuotojos (-ai). Darbas Kauno mieste, viena pamaina. Privalumas – panašaus darbo patirtis arba apmokome vietoje. Atlyginimai mokami laiku. Tel. (8 37) 301 062 (darbo laiku), 8 610 36 804 (darbo laiku ir vakare iki 21 val.). 905761

Statybos įmonei Kaune reikalingi santechnikai ir ventiliacijos sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 687 84 517. 903264

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884751

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 907604

Nustebink savo artimą žmogų, padovanok masažo dovanų kuponą! Nugaros masažas, 30 min. – 25 Lt, kursas (5 kartai) – 110 Lt; 9 kartai – 200 Lt; klasikinis segmentinis viso kūno, 1 val. – 50 Lt, relaksinis 1.10 val. – 60 Lt; aromatinis 1.30 val. – 80 Lt. Tel. 8 678 81 816. 908191

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 899172

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 907107

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905863

Sąnarių skausmai, artritas? Osteoporozė? Neurozės, miego sutrikimai? Išbandykite bišofitą – natūralų mineralą iš 2,5 km gylio. Koncentratas vonioms, tirpalas kompresams, geliai masažams. V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Tel. (8 37) 211 844. 897410

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 903521

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Valymo paslaugų įmonei reikalinga valytoja dirbti prekybos centre V.Krėvės pr. Visa darbo diena. Pasiteirauti tel. 8 607 81 326 (8–17 val. darbo dienomis).

898286

904351

907403

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 905318

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 906426

Televizorių (plazminių, LCD, kineskopinių), garso ir vaizdo buitinės technikos remontas. Statybininkų g. 7A, tel. 8 614 22 333, 8 683 33 229. www.RAPASLAUGA.lt. 906105

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811.

905943

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703. 900581

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas. 908089

Atlieku įvairius STATYBOS, REMONTO IR APDAILOS darbus. Tel. 8 612 34 050. 895348

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 906896

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

906367

Brigada atlieka vidaus apdailos, gipskartonio montavimo, plytelių dėjimo, elektros instaliacijos ir kt. darbus. Tel. 8 618 28 747.

906206

Buto remontas. Griovimo, santechnikos, elektros, plytelių, gipskartonio, apdailos, laiptinių dažymo darbai. Tinko, mūro, betonavimo darbai. Tel. 8 648 23 501. 908302

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878. 904115

Dedu parketą, grindis, statau duris, klijuoju plyteles. Tel. 8 647 73 244.

904700

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 907074

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 901872

Kaminų, krosnių valymas. Kaminų įdėklai. Dirbame ir savaitgaliais, suteikiame garantiją. Tel. 8 655 35 213. 906727

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

Klijuoja plyteles, kala dailylentes, montuoja gipskartonį, kloja lages ir laminatą. Smulkūs elektros instaliacijos ir santechnikos darbai. Tel. 8 675 67 239.

908199

908190

Instaliuoju kompiuterius. Remontuoju. Superku sugedusius. Naujinu. Lituoju vaizdo mikroschemas. Pildau kasetes. Atvykstu į vietą. Tel. 8 614 73 014.

Kokybiškai dažome, glaistome, tapetuojame, montuojame gipskartonį. Nuperkame medžiagas. Klojame plyteles. Tel. 8 605 45 856, 8 677 68 319.

902591

Statybos, remonto AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906112

Apdailos darbai, gipskartonio montavimas (įvairios konstrukcijos), glaistymas, dažymas. Tel. 8 658 27 606. Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904551

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901160

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894347

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745. 904577

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 904594

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 908642

898660

893982

906023

Statybos įmonei Kaune reikalingi statybos darbų ir projektų VADOVAI. Atlyginimas sutartinis. Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas statybos srityje; darbo patirtis statyboje ne mažesnė kaip 5 metai; mokėjimas dirbti kompiuteriu, mokėjimas skaičiuoti sąmatas. Teirautis darbo dienomis 8–10 val. tel. 8 686 92 233. 905314

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Atlieku buto remonto darbus. Šiltinu sienas iš vidaus, dažau, kloju parketą, plyteles, montuoju santechniką, pertvaras. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361.

905381

Kokybiškam laiptinių remontui – nuolaidų metas. Dirbame profesionaliai. Turime didelę patirtį, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 906197

Namų meistras. Visi remonto ir apdailos darbai. Tel. 316 497, 8 618 01 560. 906696

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Tel. 8 634 81 144. 908483

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906065

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 907916

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Santechnikos suvirinimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, vamzdynų, prietaisų keitimo, griovimo, rekonstrukcijos, elektros darbai. Tel. 8 648 27 119. 908299

Šarvuotos durys – per tris dienas. Taip pat metalinės durys sandėliams ir garažams. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 908482

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 907984

Šilumos siurbliai. Saulės kolektoriai. Įvairūs boileriai. Vėdinimas. Rekuperatoriai. Saulės elektros baterijos. Tel. 8 603 18 700; www.energitechas.lt. 904128

Visos elektriko paslaugos. Visi namų meistro darbai. Tel. 8 677 14 653, 440 803, 8 673 38 098. 906995

Vidaus įrangos Gaminu ir montuoju medinius laiptus, palanges. Tel. 8 603 65 248. 905999

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 906628

Kokybiškai ir greitai klojame plyteles, dedame laminatą, parketą, montuojame gipsą, tinkuojame, glaistome, dažome, tapetuojame, atliekame el. darbus. Suteikiame garantiją. Tel. 8 676 13 336. 907741

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 907088

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907055

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 897886

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 907339

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, komodos, spintos, spintos su stumdomomis durimis, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 898364

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 908125

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 908027

Kitos

901342

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877899

Santechnikos darbai, statome kietojo kuro ir dujinius katilus. Vandentiekio, kanalizacijos ir kt. santechnikos darbai. Tel. 8 605 45 856.

905418

Šarvuotos durys. Akcija! Pavyzdžių išpardavimas. Žemiau savikainos. Tel. 8 604 10 950. 906281

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906800

Nukelta į 14 p.


14 2

ketvirtaDIENIS, vasario 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Automobiliai ir detalÄ—s

Paslaugos Kitos

VERTĖJŲ

„AUJAMA“ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

IťveŞame senus baldus, ťiukťles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Pjauname medŞius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 906971

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

AntstolÄ— Rima GraĹžienÄ— skelbia Lioniui ÄŒereĹĄkai priklausanÄ?io automobilio FORD TRANSIT FT100 (mÄ—lynos spalvos, gera bĹŤklÄ—), 1999 m., antrÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytines. PradinÄ— kaina 3000 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytinÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Rimos GraĹžienÄ—s kontoros depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT55 7044 0600 0302 3083, AB SEB banke. VarĹžytinÄ—s vyks 2012 03 06 10 val. J.GruodĹžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolÄ— Rima GraĹžienÄ—. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: turtui apribota disponavimo teisÄ—. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytiniĹł turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 908081

Parduodame amerikietiĹĄko Ä…Ĺžuolo pjuvenĹł briketus. GalutinÄ— 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 905402

Parduodame ÄŻvairias malkas, trinkelÄ—mis ir skaldytas. Kaina nuo 80 Lt uĹž erdmetrÄŻ. Taip pat smÄ—lÄŻ, skaldÄ… ir ĹžvirgĹždÄ…, iĹĄraĹĄome sÄ…skaitas, atveĹžame. Tel. 8 652 65 157, e. paĹĄtas uab.elvirta@gmail.com. 901233

Parduodame malkas. Tel. 8 687 96 339, (8 37) 796 732.

906612

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 900624

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 908113

Kauno miesto savivaldybÄ— vieĹĄo aukciono bĹŤdu parduoda: 1. AdministracinÄŻ 2 aukĹĄtĹł mĹŤrinÄŻ pastatÄ… (plotas 654,21 kv. m) su kiemo statiniais, MiĹĄko g. 23A, Kaunas. Objektui priskirtas ĹžemÄ—s sklypas iĹĄnuomojamas (plotas 0,0913 ha). PradinÄ— objekto pardavimo kaina 1 600 000 Lt, iĹĄ kurios ĹžemÄ—s sklypo pradinÄ— pardavimo kaina nuomos mokesÄ?iui apskaiÄ?iuoti 312 000 Lt, ĹžemÄ—s sklypo parengimo atlygintinos iĹĄlaidos 12 892 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012 02 21 9 val. 2. PastatÄ…-klubÄ… (plotas 657,05 kv. m) Z.GerulaiÄ?io g. 4, Kaunas. Objektui priskirtas ĹžemÄ—s sklypas (plotas 0,3066 ha) iĹĄnuomojamas. PradinÄ— objekto pardavimo kaina 500 000 Lt, iĹĄ kurios ĹžemÄ—s sklypo pradinÄ— pardavimo kaina nuomos mokesÄ?iui apskaiÄ?iuoti 245 000 Lt, ĹžemÄ—s sklypo parengimo atlygintinos iĹĄlaidos 2 274 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012 02 21 9.30 val. 3. SandÄ—lÄŻ (plotas 129,66 kv. m) Z. GerulaiÄ?io g. 6, Kaunas. Objektui priskirtas bendro naudojimo (0,1343 ha) ĹžemÄ—s sklypas iĹĄnuomojamas. Pastatas-kontora (plotas 278,21 kv. m) Z. GerulaiÄ?io g. 6, Kaunas. Objektui priskirtas bendro naudojimo (0,2068 ha) ĹžemÄ—s sklypas iĹĄnuomojamas. PradinÄ— objekto pardavimo kaina 600 000 Lt, iĹĄ kurios ĹžemÄ—s sklypo pradinÄ— pardavimo kaina nuomos mokesÄ?iui apskaiÄ?iuoti 254 800 Lt, ĹžemÄ—s sklypo parengimo atlygintinos iĹĄlaidos 2 452 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012 02 21 10 val. 4. PastatÄ…-sandÄ—lÄŻ (plotas 47 kv. m) KareiviniĹł g. 22, Kaunas. Objektui priskirtas ĹžemÄ—s sklypas (plotas 0,0527 ha) iĹĄnuomojamas. PradinÄ— objekto pardavimo kaina 100 000 Lt, iĹĄ kurios ĹžemÄ—s sklypo pradinÄ— pardavimo kaina nuomos mokesÄ?iui apskaiÄ?iuoti 45 000 Lt, ĹžemÄ—s sklypo parengimo atlygintinos iĹĄlaidos 785 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012 02 21 10.30 val. ObjektĹł apĹžiĹŤra 2012 02 14 14–16 val. Apie pageidavimÄ… apĹžiĹŤrÄ—ti objektÄ… bĹŤtina iĹĄ anksto informuoti darbuotojÄ…, atsakingÄ… uĹž programos vykdymÄ…, vyriausiÄ…jÄ… specialistÄ™ BenignÄ… VerseckienÄ™, tel. (8 37) 422 996, 8 682 68 150 arba (8 37) 422 620. DokumentĹł dalyvauti aukcione registracija 2012 02 20 9–16 val. Kauno miesto savivaldybÄ—s administracijos Privatizavimo skyrius, 32 kab., J. GruodĹžio g. 9B, 44293 Kaunas. Kiekvienas potencialus pirkÄ—jas, norintis ÄŻsiregistruoti vieĹĄo aukciono dalyviu, turi pervesti ÄŻ Kauno miesto savivaldybÄ—s administracijos sÄ…skaitÄ… Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, esanÄ?iÄ… AB DNB banko Kauno skyriuje, biuletenyje nurodytÄ… registracijos mokestÄŻ ir pradinÄŻ ÄŻnaĹĄÄ… ir dokumentĹł registravimo laiku uĹžklijuotame voke asmeniĹĄkai arba registruotu laiĹĄku pateikti paraiĹĄkÄ… dalyvauti vieĹĄame aukcione bei paraiĹĄkoje nurodytus dokumentus. IĹĄsami informacija apie privatizavimo objektus ir sÄ…lygas www.kaunas.lt (Privatizuojami objektai). UĹžs. 908388

2 kambariĹł butÄ… Dainavoje, V.KrÄ—vÄ—s pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai, tuĹĄÄ?ias). Tel. 395 004, 8 614 21 015.

Parduodame turistinÄŻ mikroautobusÄ… VW LT46, vietĹł skaiÄ?ius 17+1. Kaina 21000 EUR + PVM. Tel. 8 699 37 724. 908112

905889

500 kv. m namÄ… Centre, SavanoriĹł pr., toliau nuo gatvÄ—s (kieme 2 garaĹžai) arba butus nuo 21 iki 80 kv. m (1 kv. m kaina nuo 2500 Lt). Galima nuoma. Tel. 8 635 12 785. 907995

DalÄŻ namo (32 kv. m) PrancĹŤzĹł g., puikioje vietoje (po kapitalinio remonto, autonominis ĹĄildymas, 1 a ĹžemÄ—s). Tel. 8 687 03 511. 906233

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbnordbustas.lt. 901220

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 906923

Parduoda 12 arĹł ĹžemÄ—s sklypÄ… SargÄ—nuose. Visos komunikacijos sklype. Be tarpininkĹł. Tel. 8 647 85 086. 904733

Parduodamas gerai suremontuotas 2 kambariĹł butas (50 kv. m) Ĺ˝aliakalnyje, P.PlechaviÄ?iaus g., uĹž gerÄ… kainÄ…. 5/1 a., mĹŤrinis namas. Kreiptis tel. 8 686 50 799. 908381

Vieno aukĹĄto gyvenamojo namo dalÄŻ BalbieriĹĄkio g. (b. pl. 50 kv. m, mĹŤrinis, ĹĄildomas kietuoju kuru). 4 a sklypas. Be tarpininkĹł. Kaina 74 000 Lt. Tel. 8 687 45 815. 903636

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Baldai

905857

Matykite, ką perkate! Nebrangių virtuvės baldų parduotuvė Vilniaus g. 50A (įėjimas iť Birťtono g., uŞ autob. stotelės). Dirbame 10–19 val. www.virtuvesbaldai.lt. Tel. 8 684 70 107. 904473

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 904252

Kitos prekÄ—s

903806

BuitinÄ— technika Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821439

Pjuvenų briketus, durpių briketus. PJUVENŲ briketams – AKCIJA! AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

902674

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903060

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903936

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 905352

AutomobiliĹł supirkimas. ÄŽmonÄ— perka visĹł markiĹł automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iĹĄ karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 906036

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907581

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890168

Ďmonė perka miťkus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, berŞynus, puťynus (1ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iť karto. Tel. 8 688 82 727. 894177

Perka ĹžemÄ™, miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje, tinka apleista, iĹĄnuomota, su bendraturÄ?iais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 869139

Perkame degalinÄ™ arba sklypÄ… degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108. 900308

UAB „Baltic metal“ aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 899184

899067

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–18 val., VI 9–14 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897225

Perka

AtraiŞos maiťuose: puťies, vnt. – 6 Lt; berŞo, juodalksnio vnt. – 7 Lt. Tel. 8 670 32 999. 904156

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463.

893621

Atveťime per 12 val. kokybiťkų baltarusiťkų durpių briketų, saulėgrąŞų lukťtų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 907750

BerŞines, uosines, puťines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. AtveŞame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 906156

BerĹžo, puĹĄies, obels ir alksnio malkas (kainos nuo 75 iki 85 Lt). Tel. 8 650 87 543.

NAUJOVĖ – ąŞuoliniai briketai! 100 proc. berŞo pjuvenų, ťiaudų briketai – nuo 310 Lt. Pristatome. Tel. 8 698 55 663.

AutomobiliĹł, mikroautobusĹł, visureigiĹł supirkimas geromis kainomis. Gali bĹŤti dauĹžti ar su defektais. IĹĄsiveĹža. Tel. 8 620 24 539.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, buitinÄ™ technikÄ…, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iĹĄveĹžti savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

908138

890114

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ… Kaune. Tel. 300 915, 8 600 27 072.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

896991

Parduodamas BUAB „Pinolina“ turtas – rĹŤbai kĹŤdikiams, vaikams ir besilaukianÄ?ioms moterims bei kitas ilgalaikis turtas. Turtas ÄŻkeistas. Visas ÄŻkeistas turtas parduodamas kartu uĹž 23000 Lt. UĹž ĹĄiÄ… kainÄ… turtas pardavinÄ—jamas iki 2012 03 01. Su turto sÄ…raĹĄu galima susipaĹžinti pas administratoriĹł, A.JuozapaviÄ?iaus pr. 3A, Kaunas, kontaktinis tel. 8 678 80 274, e. paĹĄtas giedriuia@gmail.com. 904742

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali bōti dalis namo). Tel. 301 102, 8 676 22 955. Namą, dalį namo, kotedŞą Kaune. Tel. 395 004, 8 609 96 655. 905888

902802

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902611

908640

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132.

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 906753

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902738

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902867

Iťnuomoju garaŞą Draugystės g. Tel. 8 615 15 258.

907747

IĹĄsinuomoja NorÄ—tume iĹĄsinuomoti vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ… Kaune. Ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498. 906704

Gabenimai

902997

905190

907784

Skubiai ir nebrangiai parduodamas tvarkingas 4 kambariĹł butas KaiĹĄiadoryse, tarpiniame aukĹĄte. Informacija tel. 8 610 61 919.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

ÄŽvairĹŤs

AtveĹžame iki 12 t smÄ—lio, Ĺžvyro, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, durpiĹł. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauŞą. „Bobcat“ ir savivarÄ?iĹł paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901180

BaldĹł, pianinĹł perkraustymas (krauname, montuojame). VeĹžame krovinius talpiu sunkveĹžimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) bei mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 896118

Nuolat veŞame KROVINIUS nuo 300 iki 24000 kg marťrutu Kaunas–Vilnius. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt. 877202

KelionÄ—s KeleiviĹł perveĹžimas ÄŻ VokietijÄ…. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428. 898097

Kiti Kauno rajono savivaldybÄ—s taryba 2012 m. sausio 26 d. vykusiame posÄ—dyje priÄ—mÄ— ĹĄiuos sprendimus: TS-3 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s tarybos 2011 m. gruodĹžio 22 d. sprendimu Nr. TS-390 patvirtinto mokiniĹł priÄ—mimo ÄŻ Kauno rajono savivaldybÄ—s bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraĹĄo 20, 28, 46.1., 46.2. ir 46.3. punktĹł pakeitimo“; TS-12 „DÄ—l iĹĄmokĹł teikimo asmenims, patyrusiems socialinÄ™ rizikÄ…, tvarkos apraĹĄo patvirtinimo“; TS-13 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s tarybos 2004 m. birĹželio 23 d. sprendimo Nr. 108 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s iĹĄmokĹł teikimo socialinÄ—s rizikos ĹĄeimoms tvarkos patvirtinimo“ pripaĹžinimo netekusiu galios“; TS-14 „DÄ—l piniginÄ—s socialinÄ—s paramos, panaudojant iki 4 procentĹł socialinei paĹĄalpai ir kompensacijoms skirtĹł lÄ—ĹĄĹł, teikimo tvarkos apraĹĄo patvirtinimo“; TS-21 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s tarybos 2009 m. lapkriÄ?io 19 d. sprendimu Nr. TS-429 patvirtinto Kauno rajono savivaldybÄ—s negyvenamĹłjĹł patalpĹł trumpalaikÄ—s nuomos ne konkurso bĹŤdu tvarkos apraĹĄo pakeitimo ir iĹĄdÄ—stymo nauja redakcija“; TS-25 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-28 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s gyvenamĹłjĹł patalpĹł nuomos mokesÄ?io taisykliĹł patvirtinimo, kai kuriĹł vieĹĄojo administravimo aktĹł pripaĹžinimo netekusiais galios“ 1 ir 2 punktĹł pripaĹžinimo netekusiais galios“; TS-26 „DÄ—l Kauno rajono dviraÄ?iĹł marĹĄrutĹł schemos patvirtinimo“; TS-33 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s tarybos 2011 m. gruodĹžio 22 d. sprendimu Nr. TS-372 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s 2012 m. vieĹĄĹłjĹł darbĹł programos patvirtinimo“ patvirtintĹł Kauno rajono savivaldybÄ—s 2012 m. vieĹĄĹłjĹł darbĹł programos ÄŻgyvendinimo ir finansavimo priemoniĹł pakeitimo ir iĹĄdÄ—stymo nauja redakcija; TS-39 „DÄ—l Kauno r. sav. KarmÄ—lavos sen. SergeiÄ?ikĹł II k. ĹžemÄ—s sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinÄ—s ĹžemÄ—s naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reĹžimo bei statybos reglamento ir specialiĹłjĹł ĹžemÄ—s naudojimo sÄ…lygĹł nustatymo“; TS-43 „DÄ—l Kauno rajono savivaldybÄ—s teritorijos ĹĄilumos ĹŤkio specialiojo plano atnaujinimo tvirtinimo“. PASTABA. Visus sprendimĹł tekstus bei sprendimĹł priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybÄ—s svetainÄ—je adresu http://www.krs.lt -> skiltyje „Savivaldybė“ -> „TeisinÄ— informacija“. 908189

Nuomoja 5 kamb. butÄ… per 2 aukĹĄtus „BermudĹł trikampyje“, su visais baldais ir buitine technika, suremontuotas, rakinama laiptinÄ—. Kaina 1000 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 698 86 009. 906134

Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandÄ—liuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014. 899935

SavanoriĹł pr., KalnieÄ?iĹł mikrorajone, komercines patalpas (110 kv. m, II a.). Tinka biurui, prekybai, paslaugoms. Tel. 8 699 64 366. 903767

2012 m. sausio 31 d. visuotinio susirinkimo metu sprendimu Nr. 001 nutarta pakeisti esamÄ… pavadinimÄ… Kauno medicinos universiteto studentĹł korporacija „Fraternitas Lituanica“ (ÄŻ. k. 293414570) ÄŻ naujÄ… – Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto studentĹł ir gydytojĹł korporacija „Fraternitas Lituanica“. 908071

Pamesta DingusÄŻ kario savanorio paĹžymÄ—jimÄ… Nr. KA 023974, iĹĄduotÄ… Giedriui KriĹĄÄ?iĹŤnui, laikyti negaliojanÄ?iu.

907983


153

ketvirtaDIENIS, vasario 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV! Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuos­ tabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

Kviečiame į 5 mėnesių intensyvias INTERJERO STUDIJAS. Teo­ rinių ir praktinių užsiėmimų metu gausite žinių apie projektavi­ mo principus, pastato inžineriją, spalvotyrą, patalpų dekoravi­ mą, dizaino, architektūros istoriją. Išmoksite patys sukurti įvairios paskirties patalpų interjerus. Studijų pradžia vasario 7 d. Užsiė­ mimai vyks 2 kartus per savaitę. www.7jausmai.lt. Registracija info@7jausmai.lt, tel. 8 618 33 808.

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

902285

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošia­ me abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina nota­ ras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasi­ te Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt. Programą rasite www.krantas.lt

908047

Šokiai

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn. Įsigykite dabar už mažesnę kainą! 7 nakvynių trukmės kelionės: Malta – nuo 844 Lt (asm.), Kipras – nuo 926 Lt (asm.),

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Maljorka – nuo 955 Lt (asm.), Alikantė – nuo 953 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 862 Lt (asm.), Koso sala – nuo 921 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Skelbiamas papildomas priėmimas į šokio teatro „Aura“ studiją. Nauji nariai priimami į 5–8 metų ir 9–12 metų vaikų gru­ pes, paruošiamąją grupę (be šokio pagrindų) ir į studiją, tu­ rintiesiems šiuolaikinio ir klasikinio šokio pagrindus. Daugiau informacijos tel. 202 062 ir e. p. info@aura.lt. 906480

Sportas Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė-2012“ Romainiuose. Žygio startas vasario 4 d. (šeštadienį) 11–13 val. aikštelėje prie Kauno miškų urėdijos. Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. Esant nepalankioms oro sąlygoms, žygis gali neįvykti.

Įvairūs

904301

Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio ka­ ratė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvir­ tam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efek­ tyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt.

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

895479

Kita

905101

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užsta­ tą), perkreditavimai, konsultacijos, visų do­ kumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

TAIJI QUAN užsiėmimai. Norinčiuosius sustiprinti savo energe­ tiką, pagerinti savijautą, išmokti atsipalaiduoti ir rasti bendra­ minčių kviečiame į pradedančiųjų grupės užsiėmimus mokykloje „School Of Central Equilibrium“. www.bobhoniball.lt. Registruo­ tis tel. 8 612 77 899.

905044

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užsta­ tas – auksas, nekilnojamasis turtas, auto­ mobilis. Visų dokumentų tvarkymas, kon­ sultacijos. Tel. 315 599. 905024

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Už­ statas – auksas, automobilis, nekilnojama­ sis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

902324

kviečia mokytis

kviečia

905003

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekil­ nojamasis turtas arba automobiliai. Konsul­ tuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906177

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 896667

informuoja NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! Va­sa­rio 4 d. 12 val. „Mū­sų odi­sė­jos” gi­dų kur­sų ab­sol­ven­tės ves ne­mo­ka­mą eks­kur­ si­ją po Kau­no se­na­mies­tį. Ne­pra­leis­ki­te pro­gos dau­giau su­ži­no­ti apie Kau­no mies­ to var­do kil­mę, pi­lies sta­ty­bos is­to­ri­ją, Ro­tu­ šės aikš­tė­je bu­vu­sias vaš­ko ly­dy­mo kros­nis, „Per­kū­no” na­mą ir kt. Ren­ka­mės prie Kau­ no pi­lies. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19. Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­ se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt. ALEKSOTO SENIŪNIJOS GYVENTOJAMS! Va­sa­rio 4 d. (šeš­ta­die­nį) 11 val. Alek­so­to se­niū­ni­jos sa­lė­je vyks ve­te­ra­nų sta­lo te­ni­ so tur­ny­ras Ra­mu­nio Bud­riū­no tau­rei lai­ mė­ti. Da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja 10.30 val. Kvie­ čia­me da­ly­vau­ti.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

informuoja MINĖJIMAS Va­sa­rio 2 d. – Kau­no mies­to gar­bės pi­lie­čio, po­eto B.Braz­džio­nio 105-ųjų gi­mi­mo me­ti­ nių mi­nė­ji­mas. 10–12 val. – šv. Mi­šios Šv. An­ta­no baž­ny­čio­ je. Po Mi­šių au­to­bu­sas veš į Pet­ra­šiū­nų ka­ pi­nes. Gė­lių pa­dė­ji­mo prie B.Braz­džio­nio ka­ po ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je da­ly­vaus fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Bry­dė” ir vo­ka­li­nis an­sam­blis „Va­ka­rė”. 12 val. – šv. Mi­šios Ar­ki­ka­ted­ro­je Ba­zi­li­ko­je. 13 val. – ra­šy­to­jo Pet­ro Pa­li­lio­nio nau­jos kny­gos „Tau­tos šauk­lio ai­dai” (etiu­dai apie po­etą B.Braz­džio­nį) pri­sta­ty­mas ir Ber­nar­ do Braz­džio­nio li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­ mas Kau­no ro­tu­šė­je. Pro­gra­mo­je da­ly­vaus so­lis­tė Ri­ta Preik­šai­tė, smui­ki­nin­kas Vil­hel­ mas Če­pins­kis, gi­ta­ris­tas Ser­ge­jus Kri­ni­ci­ nas, ak­to­riai Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė ir Pet­ ras Ven­slo­vas, ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ ta­nas A.Jo­ny­nas, Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­ kas Vid­man­tas Kiau­šas-El­miš­kis, A.Sme­to­ nos gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir kt. Įė­ji­mas su kvie­ti­mais.

PASISEMKIME SVEIKATOS Žolinčiai ir Kauno sveikuoliai kviečia į žygį PASISEMKIME SVEIKATOS. Žygis vyks J.Basanavičiaus šile, Panemunėje. Eisime šiaurietišku ėjimu su lazdomis. Atvyks ins­ truktoriai pamokyti, jei kas dar nemoka. Tu­ rėsime ir lazdų ėjimui. Renkamės vasario 4 d., šeštadienį, 11 val. prie pliažo aikštelės, A.Smetonos gatvės pradžioje. Registruotis ir ir pasiteirauti tel. 8 615 72 600, Danutė. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Va­sa­rio 2 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­ au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ GAMYBA IŠ TRADICINIŲ IR NETRADI­ CINIŲ MEDŽIAGŲ. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Vasario 4 d. 16 val. – paskaita DIDIEJI VIRS­ MAI: GIMIMAS, VESTUVĖS, LYDĖTUVĖS. ESMĖ IR FORMA. Lektorius Aleksandras Žarskus. 18 val. – paskaita JIS IR JI: MEILĖS IŠBANDY­ MAI PASAKOSE. Dalyvauja psichologė Jūra­ tė Vyžintienė.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


16

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties valandą Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą teatro vyriausiajam dirigentui Juliui Geniušui ir jo artimiesiems dėl mylimo tėvelio, pripažinto Lietuvos operos dirigento, pianisto ir pedagogo Rimo Geniušo mirties. Skaudžią netekties valandą, mirus dailininkui, buvusiam ilgamečiam dėstytojui, išugdžiusiam ne vieną odos meno profesionalų kartą, Eugenijui Kazimierui JOVAIŠAI, sūnų Liną ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų studijų centras.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

5 d. 17 val.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas, Palikus svajones, godas, namus... Visiems širdy gėla gili išlieka, Ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus. Mirus mylimai mamai, Vidą VALATKEVIČIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia LSDP Kauno m. skyriaus Pramonės grupės bičiuliai.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399.

907636

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimaskremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892052

KELEIVIAMS Nuo 2012 m. vasario 4 dienos keičiasi 35-ojo maršruto poilsio dienų eismo tvarkaraštis. Eismo tvarkaraščiai papildomai skelbiami internete: www.kvt.lt, www.kaunoautobusai.lt. POILSIO DIENOMIS 35-asis maršrutas: Vytėnai – Freda Iš stotelės „Vytėnai“ 06:05 07:41 08:44 10:26 11:46 12:58 14:33 15:40 16:51 18:24 20:00 20:55 22:08 Iš stotelės „Freda“ 06:33 07:20 08:49 10:16 11:40 13:08 14:16 15:38 16:47 18:41 19:40 21:02 Žalia spalva – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. UAB „Kauno autobusai“

Vasario 5 d., sekmadienį, 17 val. Žiemos Rečitalis BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS Saulius S.Lipčius Sergej Krinicin Chris Ruebens Zigmas Čepulėnas Programoje – kompozitorių A.Piazolos, Ch.Ruebenso, G.Garcios kūriniai Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt

8 d. 17 val.

ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!) Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Va­sa­rio 9 d. 19 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas.

teatras

Nuoširdžiai užjaučiame BMPC Slaugos ir socialinių paslaugų skyriaus medicinos registratorę Jūratę PROŠOGOLAVIČIENĘ dėl tėvelio mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Va­sa­rio 2 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 3 d. 18 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­ tė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vie­nos da­lies dra­ma pa­gal Je­a­no Anou­ilh’o „An­ti­go­nę”. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 4 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – GYČIO IVANAUSKO TEATRAS. PAUKŠČIAI. Šo­kio spek­tak­lis. Rež. Gy­tis Iva­ naus­kas. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 5 d. 12 val. – Le­wis Car­roll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spek­tak­lis vai­kams. Adap­ta­ci­jos au­to­rė ir rež. Ewa Piot­row­ska. Penk­to­ji sa­lė. 17 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Va­sa­rio 7 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vie­ nos da­lies fo­ru­mas. Rež. An­drius Ku­rie­nius. Penk­to­ji sa­lė. Vasario 8 d. 18 val. – Jeanas Dellas ir Geraldas Sibleyras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vienos dalies komedija. Rež. Ričardas Vitkaitis. Penktoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 4 d. 12 val. Mažojoje scenoje – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 m. Vasario 5 d. 12 val. – KATĖS NAMAI, rež. A.Stankevičius (muzikinė pasaka apie tikrą ir tariamą draugystę, pagal S.Maršako pasaką), nuo 5 m.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Vasario 11 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vienos dalies spektaklis tik suaugusiesiems.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

KITOKS TEATRAS Va­sa­rio 4 d. 18 val. – sti­lin­ga ko­me­di­ ja TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI. Re­ži­sie­rius R.Žir­gu­lis. DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 5 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS”

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 3 d. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Truk­ mė 3 val. Va­sa­rio 5 d. 12 val. – Wolf­gan­gas Ama­deus Mo­zar­tas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 da­lių mu­zi­ki­nė pa­sa­ka vai­kams. Truk­mė 1.45 val. 18 val. – Georges Bi­ze. KARMEN. Ski­ria­ma Ge­no­vai­tės GONTYTĖS 85-me­čiui. Dai­nuo­ja Ri­ta Preik­šai­tė, Vai­das Vyš­niaus­kas, Vy­tau­ tas Juo­za­pai­tis, Ra­min­ta Vai­ce­kaus­kai­tė, To­mas La­di­ga. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 8 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Truk­mė 2.45 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 2 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 3 d. 18 val. – E.Ra­dzins­kis. KOBA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 4 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 5 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 2 d. 19 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Va­sa­rio 5 d. 18 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­

Vasario 5 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais). Vasario 8 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Vasario 5 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Vasario 2 d. 18 val. – kamerinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Lionginas Čiapas (fleita), Loreta Haidari (fortepijonas), Inga Raginienė (klasikinė gitara). Programoje: J.S.Bacho, M.Blaveto, J.Galleso, Ph.Gaubert’o, O.Kiseliovo, M.Th.Paradis, D.Reiso, E.Satie, D.Scarlatti kūriniai. Koncerto programoje – iškili italų, prancūzų, vokiečių baroko, romantizmo ir XX a. kamerinė muzika, išsiskirianti muzikinės minties kilnumu, intymumu ir subtilumu, melodiniu savitumu ir išraiškingumu, kompozicijų žanrų, formų įvairove ir darna. Šiai gražiai, švelniai muzikai perteikti padės ir išraiškingi koncerto instrumentai – fleita, klasikinė gitara, fortepijonas, profesionalių atlikėjų rankose įgaunantys žmogiškąją gyvybę ir galimybę jausmų kalba bendrauti su žmonėmis.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

4 d. 18 val.

Va­sa­rio 7 d. 18 val. – po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras NUSILEISK, DANGAU, ANT ŽEMĖS. Po­eto Vla­do Šim­kaus ei­les skai­tys ak­to­rius Ro­lan­das Kaz­las. Gros Sau­lius Aug­lys-Sta­ ne­vi­čius (vib­ra­fo­nas) ir Ge­na­di­jus Sav­ko­vas (akor­de­o­nas). Mu­zi­kai ori­gi­na­liai at­liks J.S.Bacho, C.De­bus­sy, C.Bol­ling ir ki­tų kom­ po­zi­to­rių kū­ri­nius. Pa­ro­dų sa­lė­je iki va­sa­rio 10 d. eks­po­nuo­ja­ ma dai­li­nin­ko Gvi­do La­ta­ko ta­py­bos ob­jek­ tų pa­ro­da BUVIMAI. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Va­sa­rio 2 d. 14 val. – vir­tu­a­lios pa­ro­dos „At­min­ties spal­vų ret­ros­pek­ty­va. Juo­zas Da­ mi­jo­nai­tis – tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos švie­tė­jas” pri­sta­ty­mas.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Vasario 3 d. 16 val. – naujausio Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinio-knygos ISTORIJOS ŠTRICHAI pristatymas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Vasario 3 d. 17 val. – akademiko Jurgio Brėdikio knygos „LIKIMAS LEIDO...” sutiktuvės. Dalyvauja psichologas Zenonas Streikus, istorikas Mykolas Federavičius, kūrybą skaitys gydytojas doc. Aras Puodžiukynas ir gydytoja doc. Regina Jonkaitienė.

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS Jau­ni­mo g. 4

Va­sa­rio 3 d. 19 val. – ŽIEMOS DŽIAZAS su Lau­ra Bud­rec­ky­te. Da­ly­vau­ja: Lau­ra Bud­rec­ ky­tė – vo­ka­las, Le­o­nar­das Bėk­ša – kla­vi­ši­ niai, Vy­tis Ni­vins­kas – kon­tra­bo­sas, Vy­tis Vai­ni­lai­tis – mu­ša­mie­ji. Va­sa­rio 8 d. 19 val. – An­že­li­kos Cho­li­nos te­at­ro šo­kio spek­tak­lis ANA KARENINA (L.Tols­to­jaus ro­ma­no mo­ty­vais). Cho­re­og­ ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. In­for­ma­ci­ja tel. (8 319) 65 546, e. paš­tu ka­sa@birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Pla­čiau www.birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Birš­to­nas – ku­ror­tas ar­čiau­siai Jū­sų!

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a. 19

Vasario 4 d. 18 val. „Kultūrinių ryšių kiemas” kviečia į garsaus Lietuvos akordeonisto Genadijaus Savkovo 60 metų jubiliejinį koncertą. Į svečius atvyksta Rusijos akordeonistas Serveris Abkerimovas, vadinamas auksiniu Rusijos akordeonu. Krymo totorius S.Abkerimovas yra Rusijos akordeonistų-bajanistų konkurso laureatas. „Moskoncerto” solistas dažnai kviečiamas koncertuoti užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose konkursuose. Jis su dideliu pasisekimu jau yra grojęs ir Lietuvoje. S.Abkerimovas pats kuria, groja ne tik klasikinę, bet ir pramoginę muziką. Kaune klausytojai išgirs klasikinės, pramoginės ir totorių muzikos kūrinius. Atlikėjas laisvai

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Valerijos Medelinskienės akvarelių paroda „Vandenų sodai“. Filharmonijos rėmėjai:

Filharmonijos dienraštis

DOMINO TEATRAS

5 d. 18 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR 11 d. PLASTIKOS TEATRAS 18 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI

7 d. 18 val.


17

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

4 d. 12 val.

kalba turkiškai, supranta ir kalba arabiškai bei kiniškai. Kartu su Rusijos artistu 60-mečio proga gros žinomas Lietuvos akordeonistas, Teatro ir muzikos akademijos docentas Genadijus Savkovas. Jis dažnai koncertuoja Kaune tiek solo, tiek su aktoriumi Rolandu Kazlu ar Tomo Leiburo retro muzikos ansambliu. Abu muzikantai nusiteikę ne tik groti, bet ir pabendrauti su publika. Koncertas vyks klubinėje aplinkoje, patogiai įsitaisius prie stalelių. Bilietus galima įsigyti Ryšių istorijos muzie­ jaus kasoje kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį, nuo 10 iki 17 val.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Va­sa­rio 4 ir 5 d. 16–16.30 val. – ka­ri­lio­ nie­riaus Ju­liaus VILNONIO at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. XX am­žiaus mu­zi­ka.

VELNIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Kvie­čia­me ma­žuo­sius lan­ky­to­jus į nau­ją edu­ka­ci­nę pro­gra­mą MAGIŠKOS UŽGAVĖ­ NIŲ KAUKĖS. Joje iš­vy­si­te mu­zie­ju­je sau­go­mas se­ną­sias Už­ga­vė­nių kau­kes, iš­gir­si­te įdo­mių pa­sa­ko­ ji­mų bei iš­mok­si­te pa­tys pa­si­ga­min­ti kau­ kes. Jei tik­rai no­ri­te iš­vy­ti žie­mą, jū­sų kau­kė tu­ri bū­ti iš­skir­ti­nė! Iš­ra­din­giau­sios kau­kės kū­rė­jo lauks ypa­tin­gas siur­pri­zas! Į edu­ka­ci­nį už­si­ė­mi­mą ga­li­ma at­si­neš­ti sa­vo kau­kes ir jas de­ko­ruo­ti mu­zie­ju­je, taip pat re­ko­men­duo­ja­ma su sa­vi­mi tu­rė­ti me­džia­gų kau­kių puo­šy­bai: spal­vo­to po­ pie­riaus, au­di­nių skiau­čių. Pra­šom gru­pes re­gist­ruo­tis iš anks­to I–V nuo 9 iki 16 val. tel. (8 37) 229 475. Už­si­ė­mi­mai vyks­ta II, IV nuo 11 iki 17 val. iki va­sa­rio 21 d.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Nuo šiol vi­sų no­rin­čiųjų ap­lan­ky­ti Na­cio­ na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus įkū­ri­mo 90-me­čiui skir­tą pa­ro­dą „Mirábi­le Vi­su/Nuo­sta­bu ma­ty­ti” lauks ma­lo­ni staig­ me­na – spe­cia­li­zuo­tos eks­kur­si­jos. Jų me­tu šią pa­ro­dą lan­ky­to­jams pri­sta­tys įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai. Ta­py­bos, gra­fi­kos, tai­ko­mo­sios dai­lės ko­lek­ci­jų ty­ri­nė­to­jai at­ skleis įdo­miau­sias eks­po­na­tų, rin­ki­nių bei žmo­nių is­to­ri­jas. No­rin­tie­ji pa­si­nau­do­ti šia pui­kia pro­ga kvie­čia­mi re­gist­ruo­tis tel. (8 37) 229 475. Ek­skur­si­jos ne­vyks ne­mo­ka­ mais tre­čia­die­niais.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt

Iki va­sa­rio 28 d. veikia tau­to­dai­li­nin­kės Bi­ru­tės VIRŠILAITĖS (Kau­nas) vy­ti­nių juos­tų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Dai­li­nin­kės Liu­ci­jos KUDŽMIENĖS (Kau­nas) pa­ro­da „Lė­lės tau­ti­niais kos­tiu­mais”, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Tau­to­dai­li­nin­kės Anas­ta­zi­jos GRĖSIENĖS (Kai­šia­do­rys) siu­vi­nė­tų pa­veiks­lų pa­ro­da. Nuo va­sa­rio 6 d. – tau­to­dai­li­nin­kų Adol­fo VILUCKIO (Kre­tin­ga) ir An­ta­no LASTAUSKO (Kal­va­ri­ja) Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­da. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – KTKC tau­to­dai­lės stu­di­jos „Šla­mu­tis” na­rių dar­bų pa­ro­da „Už­ga­vė­nių šur­mu­lys” (ta­py­ba ir gra­fi­ka). Va­do­vė Da­lia Žiur­ke­lie­nė.

Kino centras „cinamon“

2 d. 21.15 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

9 d. 19 val.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Iki va­sa­rio 18 d. veikia dai­li­nin­ko Ana­to­ li­jaus Mi­chai­lovo-Klo­ša­ro pa­ro­da RUSŲ PASAKŲ YPATUMAI. Pa­ro­da ski­ria­ma Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las–Švie­sa” 10 me­tų veik­los su­kak­čiai. Ren­gi­nys ne­mo­ ka­mas.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ko­rio­la­nas“ – 2 d. 11.45, 21.45 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – 2 d. 20.30, 22.20 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – 2 d. 11.15, 13.45, 16.10, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – 2 d. 13, 18.30, 21.55 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – 2 d. 15.15, 20.45 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – 2 d. 14.15, 16.45, 19.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – 2 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – 2 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – 2 d. 11 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Karo žirgas“ (premjera) – 2 d. 11.30, 14.30, 17.30, 20.45 val. „Ant ribos“ (premjera) – 2 d. 11, 13.15, 15.30, 18, 20.30 val. „Sena gera orgija“ (premjera) – 2 d. 16.15, 18.30, 21 val. LAISVALAIKIO kino seansas. „Geležinė ledi“ – 2 d. 18.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D – 2 d. 10.45, 15.45, 17.45, 20.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – 2 d. 13, 18.15, 21.30 val. „Džekas ir Džilė“ – 2 d. 12.15, 17, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 2 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 2 d. 13.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 2 d. 14 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 2 d. 14.45, 19.15 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – 2 d. 16 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – 2 d. 21.15 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA” Laisvės al. 54

Vasario 4–5 d. 13 val. – EGONAS IR DONCIS (2007). Vengriška animacinė komedija apie Egoną – išradėją, Doncį – labai storą katiną ir jų nuotykius kosmose. 15 val. – BUČINYS IŠ ANAPUS (2003) Drama apie jauną britų šeimos tragediją. Šiame filme pagrindinį vaidmenį atlieka lietuvių aktorė Ingeborga Dapkūnaitė. 17 val. – 9/11 PAGAL FARENHEITĄ (2004). Karinis dokumentinis filmas apie JAV Baltų­ jų rūmų vykdomą užsienio politiką valdant G.W.Bushui. 19 val. – TRIUŠIO URVAS (2010). Drama apie šeimą, ieškančią prasmės pačioje beprasmiškiausioje gyvenimo situacijoje – praradus vienintelį sūnų. Bilietais prekiaujama kino teatro kasoje savaitgaliais nuo 12 val.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

2 d. 16 val.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to štur­mas“ (3, 4).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo f. „Pot­vy­nis. Šėls­tan­ti upė“ (JAV, 1997 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (9) (N-7). 0.35 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.30 Ko­me­di­ja „Biu­ras“ (1) (JAV, 2008 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žudyti Mią?“ (3, 4). 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (9).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k).

14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Kie­ta­kak­tis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 22.15 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.15 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. P.Čai­kovs­kio ba­le­tas „Gul­bių eže­ras“ (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Ko­me­di­ja „Ir trau­ki­nys va­žia­vo“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7) (k). 15.45 Dok. f. „Miš­kas pa­gal Vy­tą Plyt­ni­ką“ (2011 m.) (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Ba­ras“. Dok. f. apie Ar­tū­rą Ba­ry­są-Ba­rą (2009 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dra­ma „Trys die­nos“ (1991 m.) (N-7). 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (6). „Gy­vo­jo Bo že­mė. Šri Lan­ka“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“ (6). 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“ (4). 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (7). 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“ (5). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Eli­za­bet­tau­nas“ (JAV, 2005 m.). 23.50 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Bar­se­lo­nos „Re­gal Bar­ce­lo­na“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 1.25 „Fu­tu­ra­ma“. 2.00 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“ (9).

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (2). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Vo­lan­de­ris“ (6) (N-7).

22.50 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Mis­ti­fi­ka­ci­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 19.55 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 21.52, 0.57 Orai. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (N-7). 11.20 Ko­vo­to­jas (k). 11.50 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.35 Muz. dra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (N-7). 17.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (1, 2) (N-7). 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no vai­vo­rų nak­tys“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Ma­no vai­vo­rų nak­tys“ (Hon­kon­gas, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 9.45 Ko­me­di­ja „Tik drau­gai“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, Ka­na­da, 2005 m.). 11.30 Dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 2008 m.). 18.30 Dok. f. „Ap­sau­gok mus nuo pik­to“ (JAV, 2006 m.). 20.25 Dra­ma „Trūks­ta­ma gran­dis“ (Pran­cū­zi­ja, P.Af­ri­ka, D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.). 22.30 Dra­ma „45 ka­lib­ras“ (JAV, 2006 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Va­len­cia“–„Real So­cie­dad“. 12.00 Fut­bo­lo die­vai. F.Bec­ken­baue­ris. 12.30 Fut­bo­lo die­vai. G.Mül­le­ris. 13.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis R.Ta­mu­lio bok­so tur­ny­ras. 14.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 14.30 Au­to­mo­to. 15.00 Ad­re­na­li­nas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–Mad­ri­do „At­le­ti­co“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­doną. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.


18

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

menas ir pramogos

Re­vi­zo­riaus ap­si­lan­ky­mas Kau­ne Kri­ti­kų pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kęs tarp Mask­vos ir Vil­niaus gy­ve­nan­čio Ri­mo Tu­mi­no spek­tak­lis „Re­vi­zo­rius“ bus rodomas Kau­ne.

R.Tu­mi­no „Re­vi­zo­riaus“ per­so­na­žai at­ro­do ne­sun­ kiai at­pa­žįs­ ta­mi. Juk jie – kaip ir mes: ma­ži, bet di­de­ lė­mis sva­jo­nė­ mis gy­ve­nan­ tys ne­di­du­kės ša­lies Eu­ro­ pos pa­kraš­ty­ je žmo­nės.

„„Cha­rak­te­riai: „Re­vi­zo­riaus“ vaid­me­nis kū­rė Lie­tu­vos teat­ro žvaigž­dės A.Sa­ka­laus­

kas (Chles­ta­ko­vas), E.Gab­rė­nai­tė (Ana And­re­jev­na).

Dmit­ri­jaus Mat­ve­je­vo nuo­tr.

KAUNO VALSTYBINIAME LĖLIŲ TEATRE

Vasario 14 d. (antradienį) 18 val.

Valentino dienai – suaugusiesiems!

MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS (Populiariuose Lietuvos televizijų konkursuose „išdrožtų“ žvaigždžių paradas. Kviečiame atsipalaiduoti, pailsėti, pasijuokti iš šmaikščių ir taiklių parodijų)

Autorius ir režisierius

ANDRIUS ŽIURAUSKAS Dailininkai

SERGĖJUS BOCULLO DONATAS MOCKUS

Informacinis rėmėjas

Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val., tel. (8 37) 221 691 Informacija tel. (8 37) 220 061 www.kaunoleles.lt Bilietus galite įsigyti kasose ir internetu www.bilietupasaulis.lt

Pa­sau­li­nės li­te­ra­tū­ros auk­so fon­dui pri­ski­ria­ma­me Ni­ko­la­jaus Go­go­lio „Re­vi­zo­riu­je“ vaiz­duo­ja­mas ma­žo Ru­si­jos pro­vin­ci­jos mies­te­lio gy­ ve­ni­mas, ku­rį iš snau­du­lio pa­ža­ di­na ne­ti­kė­tai at­vy­kęs val­di­nin­kas iš sos­ti­nės. „Re­vi­zo­riaus“ per­so­na­žai – ma­ži žmo­ge­liai, skęs­tan­tys nuo­dė­mių ir nuo­bo­du­lio liū­ne. Bet re­ži­sie­rius jų ne­smer­kia ir ne­nie­ki­na – R.Tu­mi­ no spek­tak­ly­je jie, ap­sės­ti fan­ta­zi­ jų apie įdo­mes­nį, švie­ses­nį gy­ve­ni­ mą, ne­tgi įgy­ja sa­vi­to ža­ve­sio, ke­lia at­lai­dų šyps­nį ar net užuo­jau­tą. Toks pa­ra­dok­sa­lus po­žiū­ris į chres­to­ma­ti­nę, dau­gy­be sce­ni­nių kli­šių ap­li­pu­sią N.Go­go­lio pje­sę su­ke­lia jaus­mą, tar­si pir­mą­syk gir­ dė­tum vei­kė­jų ta­ria­mus žo­džius, ir ver­čia ste­bė­tis neiš­sen­ka­mu re­ži­ sie­riaus hu­mo­ro jaus­mu bei fan­ta­ zi­ja. Ri­bos tarp to, kas juo­kin­ga ir dra­ma­tiš­ka, kas rea­lu ir mis­tiš­ka, čia be­veik iš­nyks­ta. Bū­tent dėl to R.Tu­mi­no „Re­vi­zo­ riaus“ per­so­na­žai at­ro­do taip ne­ sun­kiai at­pa­žįs­ta­mi. Juk jie – kaip ir mes: ma­ži, bet di­de­lė­mis sva­jo­ nė­mis gy­ve­nan­tys ne­di­du­kės ša­lies Eu­ro­pos pa­kraš­ty­je žmo­nės. Gre­ta ne­ti­kė­tos re­ži­sie­riaus in­ terp­re­ta­ci­jos, Ado­mo Ja­covs­kio su­ kur­to kon­cep­tua­laus sce­no­vaiz­džio ir kom­po­zi­to­riaus Faus­to La­tė­no mu­zi­kos, be­ne dau­giau­sia komp­li­ men­tų ten­ka pui­kiai „Re­vi­zo­riaus“ ak­to­rių tru­pei. Spek­tak­ly­je ta­len­

tu, pre­ci­ziš­ku­mu ir azar­tu trykš­ ta Eg­lė Gab­rė­nai­tė, Eval­das Ja­ras, Ar­vy­das Dap­šys, Ge­di­mi­nas Gird­ vai­nis ir kt. Ir var­gu ar kas abe­jo­ja, kad Arū­no Sa­ka­laus­ko Chles­ta­ko­ vas pa­teks į Lie­tu­vos teat­ro is­to­ri­ ją kaip vie­nas įsta­biau­sių vaid­me­ nų mū­sų teat­re. Štai ką apie jo vaid­me­nį ra­šė Len­ki­jos spau­da: „Ne­ži­nau ak­ to­r iaus vi­sa­m e Len­k i­jos teat­ re, ap­do­va­no­to to­kia kū­no eksp­ re­si­ja kaip A.Sa­ka­laus­kas. Prieš jam pra­by­lant, jo ges­tai pra­ne­ša kas ir kaip. A.Sa­ka­laus­kas ne­ga­ li me­luo­ti – jį iš­kart iš­duo­tų kū­ nas. Ta­čiau jis me­luo­ja, nes jis – ak­to­rius. Me­luo­ja įti­ki­­mai, ir tai la­biau­siai ža­vi. Tik­ro me­lo ar­ba ta­ria­mos tie­sos esen­ci­ja – tai jo vaid­muo R.Tu­mi­no re­ži­suo­ta­me „Revizoriuje“. „Re­vi­zo­rių“ at­ve­žan­tis Vil­niaus ma­ža­sis teat­ras ne­truks pa­kvies­ti kau­nie­čius ir į šio se­zo­no prem­je­rą R.Tu­mi­no mo­ki­nio Ki­ri­lo Glu­ša­je­ vo spek­tak­lį „Mo­ti­na (Va­sa Že­lez­ no­va)“ (ba­lan­džio 26 d.) bei Eval­ do Ja­ro re­ži­suo­tą, vai­kams skir­tą pa­si­ro­dy­mą „Ma­ma Ka­ti­nas“ (ko­ vo 31 d.). KD inf.

kas: Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lis „Re­vi­zo­rius“. kur: Kul­tū­ros ir spor­to cent­re „Girs­tu­tis“. kada: va­sa­rio 11 d. 19 val.

Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į premjerą!

Vasario 11 ir 12 d. 12 val.

UNDINĖLĖ Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais

Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda Dailininkas Valerijus Račkovskis Kompozitorius Vidmantas Bartulis

Informacinis rėmėjas Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val., šeštadieniais ir sekmadieniais 10–14 val. Kasos tel. (8 37) 221 691, informacija tel. (8 37) 220 061 (administratorė) www.kaunoleles.lt


19

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

menas ir pramogos

Mi­rė Ge­niu­šų šei­mos pa­triar­chas

DATOS (vasario 2 d.)

Ei­da­mas 92-uo­sius me­tus mi­rė di­ ri­gen­tas, pia­nis­tas, pe­da­go­gas Ri­ mas Ge­niu­šas. Tai va­kar pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­ le­to teat­ro (LNOBT) at­sto­vė.

„„Pasiekimai: R.Ge­niu­šas bu­vo Lie­tu­vos ra­di­jo sim­fo­ni­nio or­kest­ro di­ri­gen­tas ir at­sa­kin­ga­sis mu­zi­kos re­dak­

LNOBT Rek­la­mos ir in­for­ma­ci­ jos sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Stan­ ke­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad gar­baus am­žiaus mu­zi­kas mi­rė po sun­ kios li­gos. R.Ge­niu­šas gi­mė 1920 m. tuo­ me­čia­me Pet­rog­ra­de (da­bar – Sankt Pe­ter­bur­gas). Jis bu­vo Lie­tu­vos ra­di­jo sim­ fo­ni­nio or­kest­ro di­ri­gen­tas ir at­ sa­kin­ga­sis mu­zi­kos re­dak­to­rius, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro vy­ riau­sia­sis di­ri­gen­tas. Taip pat dės­ tė Lie­tu­vos kon­ser­va­to­ri­jo­je (da­bar – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­ de­mi­ja), bu­vo šios moks­lo įstai­gos pro­fe­so­rius. Jo sū­nūs Pet­ras ir Ju­lius yra ži­ no­mi mu­zi­kai. Šei­mos pia­nis­ tų tra­di­ci­jas tę­sia ir anū­kas Lu­kas Ge­niu­šas.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

KD, BNS inf.

to­rius, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas. 

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Kerėtoja“. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas. Garsus siaubo filmų scenaristas pasiūlo Morganai imtis bendro darbo: padėti jam parašyti scenarijų filmui apie šiuolaikinę raganą. Bet išdidžioji Morgana neketina leisti kažkokiam plevėsai lengvabūdiškai vertinti jos išskirtinius gebėjimus. Jos galioje – ne tik stichijos jėgos, ji geba valdyti ir žmogaus likimą. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.

1494 m. gimė Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Bona Sforza. 1536 m. ispanų keliautojas Pedro de Mendoza Argentinoje įkūrė Buenos Aires. 1838 m. gimė vienas iš 1863 m. sukilimo vadų Konstantinas Kalinauskas. 1896 m. gimė rašytojas, poetas Balys Sruoga. 1907 m. mirė Dmitrijus Mendelejevas, rusų chemikas, paskelbęs periodinę cheminių elementų (buvo žinomi 63 elementai) lentelę. 1994 m. mirė archeologė, antropologė Marija Gimbutienė. 2002 m. įsigaliojo Lietuvos banko nustatytas oficialus fiksuotas lito ir euro kursas: 3,4528 lito už eurą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Labai energingas laikotarpis, tinkantis planams įgyvendinti arba rūpintis turimu verslu. Šiuo metu būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Apmąstysite praeities įvykius, prisiminsite žmones, apie kuriuos seniai galvojote. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms, atrodys, kad niekas negirdi, ko jūs iš tiesų norite. Drąsiai išsakykite savo norus ir nuomonę. Liūtas (07 23–08 23). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną, dėl to atsiras poreikis kontroliuoti save. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais. Mergelė (08 24–09 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu. Jei prireiktų pagalbos, pasikliaukite draugais. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku atsidėkoti kitiems žmonėms. Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, rinktis spalvas, nes galite likti nesuprastas. Kita vertus, ar jums tikrai svarbi kitų nuomonė? Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Tiesiog palaukite palankesnio laiko. Šaulys (11 23–12 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti gerų idėjų ir originalių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tinkama diena skaityti mokslinę literatūrą, domėtis istorija, geografija. Vandenis (01 21–02 19). Stiprės jūsų meninis skonis. Galbūt pats laikas rinktis baldus, drabužius, spalvas ir t. t. Pasikeis požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Žuvys (02 20–03 20). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti nerealią meilę, leistis į nuotykius.


Orai

Antroje savaitės pusėje Lietuvoje šaltis spaus dar labiau. Šalyje turėtų išsilaikyti ramūs ir sausi orai, tik penktadienį Klaipėdoje ir Panevėžyje gali truputį pasnigti. Šiandien sinoptikai prognozuoja iki 22 laipsnių šalčio, tik pajūryje bus apie 14 laipsnių šalčio. Penktadienio naktį bus 21–29, dieną 15–21 laipsnis šalčio.

Šiandien, vasario 2 d.

–20

–14

–19

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–19

Panevėžys

–21

Utena

–20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.07 16.57 8.50 11.33 3.51

33-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 333 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas –7 Brazilija +25 Briuselis –6 Dublinas +3 Kairas +16 Keiptaunas +27 Kopenhaga –4

Londonas +3 Madridas +6 Maskva –15 Minskas –19 Niujorkas +6 Oslas –5 Paryžius –2 Pekinas +2

orai kaune šiandien

–20

–22

Praha –9 Ryga –18 Roma +7 Sidnėjus +25 Talinas –18 Tel Avivas +15 Tokijas +5 Varšuva –14

Vėjas

2–5 m/s

Marijampolė

Vilnius

–20

Alytus

Vardai Fortūnatas, Kantvydas, Rytis, Valdemaras, Vandenė.

Si­bi­ro spei­gas šie­nau­ja gy­vy­bes

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-24

-19

-22

-22

2

-28

-18

-23

-26

1

-29

-18

-21

-26

2

rytoj

poryt

Eu­ro­p ą su­kaus­tęs šal­t is nuo sa­vai­ tės pra­d žios nu­si­ne­šė ma­ž iau­siai 60 žmo­nių gy­vy­bę. La­biau­siai nuo šal­čio ken­čia Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pa. Uk­rai­ no­je šal­tis pa­si­glem­žė dau­g iau nei 43 gy­vy­bes. Dau­gu­ma au­k ų bu­vo be­na­ miai, su­ša­lę gat­vė­se, o sep­t y­n i žmo­ nės ras­ti mi­rę nuo hi­po­ter­mi­jos sa­vo na­muo­se. Dar per 800 žmo­nių pri­rei­ kė gy­dy­to­jų pa­gal­bos dėl nu­š a­l i­mų ar­ba smar­kaus or­ga­n iz­mo at­ša­l i­mo. Apie au­kas pra­neš­ta iš Len­k i­jos, Bul­ ga­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos. Ita­li­jo­je pro­gno­ zuo­ja­ma, kad ši sa­vai­tė bus šal­čiau­sia per 27 pa­sta­ruo­sius me­tus. BBC inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Pi­lių sta­ty­to­jai ste­bi­na kruopš­tu­mu

„„Me­džia­gos: vai­kų su­kur­tos pi­lys – iš kar­to­no, deg­to mo­lio, pu­tp­las­čio, ak­mens, me­džio, me­ta­lo, au­di­nių. 

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Į Kau­no ka­ri­nin­kų ra­mo­vę ka­ri­niu trans­por­tu tre­čia­die­nį at­ga­ben­ta ke­lios de­šim­tys Lie­tu­vos Di­džio­ sios Ku­ni­gaikš­tys­tės pi­lių ma­ke­tų. Juos su­kū­rė kon­kur­se „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės pi­lių ta­kais“ da­ly­va­vę įvai­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų moks­lei­viai.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Ma­nau, kad pi­lių ma­ke­tus kū­ rę moks­lei­viai ne tik pa­tys tu­rė­ jo pui­kią is­to­ri­jos ir pa­trio­tiš­ku­mo pa­mo­ką, bet ir su­tei­kė ga­li­my­bę pra­plės­ti kitų is­to­ri­nį aki­ra­tį – šie ma­ke­tai bus eks­po­nuo­ja­mi Ka­ri­ nin­kų ra­mo­vė­je, Kau­no ka­ro mu­ zie­ju­je. Ti­ki­mės, kad čia ap­si­lan­kys daug Kau­no mo­kyk­lų moks­lei­vių“, – vy­lė­si ra­mo­vės vir­ši­nin­kas ma­jo­ ras Do­na­tas Ma­zur­ke­vi­čius.

Ma­ke­tai vaiz­duo­ja ne tik ge­ rai ži­no­mas pi­lis (Vil­niaus, Tra­ kų, Kau­no), bet ir pi­lis, ka­dai­se sto­vė­ju­sias to­liau nuo da­bar­ti­nės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos (Bal­ta­ru­si­jo­ je, Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je) – Ka­me­ ne­co, Mi­ro, Jaz­lo­ve­co, Me­džy­bi­ žo ir kt. Pi­lių ma­ke­tus Kau­no ka­ri­nin­ kų ra­mo­vė­je ke­ti­na­ma eks­po­nuo­ ti iki Ve­ly­kų.

2012-02-02 Kauno diena  
2012-02-02 Kauno diena  

6p. Olimpinį­atrankos­­ turnyrą­Lietuvos­­ krepšininkai­pradės­­ rungtynėmis­­ su­Venesuela­­ ir­Nigerija. „Neturi likti nė vieno už at­ lie...

Advertisement