Page 1

miestas Slap­tuo­siuo­se ­ ar­chy­vuo­se – ­ KGB ­ bend­ra­dar­bio ­ L.Čep­rac­ko ­ by­los.

3p.

lietuva Sau­sio 13-osios ­ mi­nė­ji­mui ­ skir­ta­me Sei­mo­ po­sė­dy­je lie­jo­si­ ir skau­dūs ­ žo­džiai.

8p.

pasaulis

10p.

Nusišauti bandęs ­ Lenkijos karo ­ prokuroras ­ M.Przybyłas ­ pajudino ­ didelį širšių lizdą.

90-me­tį šven­čian­ti ope­ros ­ pri­ma­do­na A.Ra­gaus­kai­tė ­ da­li­ja­si lai­min­go ­ gy­ve­ni­mo ir ­ sėk­min­gos ­ kar­je­ros ­ re­cep­tais.

30p.

Šeštadienio

Sausio 14, 2012 Nr. 11 (19570) Kaunodiena.lt 2,50 Lt

V.Ger­gi­je­vo kon­cer­tas, įmag­ne­ti­nęs Lie­tu­vą

Ne­ži­nios me­tai va­ro į ne­vil­tį Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Su­ka­ko me­tai, kai lyg į van­de­nį pra­puo­lė kau­nie­tė stu­den­tė Ga­bi­ ja Bo­gu­še­vi­čiū­tė. Jos pėd­sa­kų nie­ kaip ne­ran­dan­ti po­li­ci­ja at­ve­jį va­ di­na itin mįs­lin­gu, o ar­ti­mie­ji ne­ga­ li su­si­tai­ky­ti su ne­ži­no­my­be.

„Kai pa­lai­do­ji žmo­gų, yra bent ka­pe­lis, o mes gy­ve­na­me lau­ki­ mu, – ta­rė G.Bo­gu­še­vi­čiū­tės bro­ lis Ar­mi­nas. – Juk ne­ga­li žmo­gus taip pra­smeg­ti. Ne­ži­nai, ar jis gy­ vas, ar mi­ręs. Vie­ną die­ną vie­naip gal­vo­ji, ki­tą – ki­taip. Ne­ga­li su tuo su­si­tai­ky­ti. Ne­ži­nai, kas nu­ti­ ko. Vil­ties vis yra, bet jos ma­žė­ja“, – va­kar kal­bė­jo A.Bo­gu­ še­vi­čius.

2

Dienos citata „Trūks­ta ke­lių pa­sa­kų: apie rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą, apie ano­ni­mi­nių al­ko­ho­ li­kų gru­pę, į ku­rią ežiu­kas vaikš­čio­jo“, –

„„Ma­gas: at­ro­dė, kad V.Ger­gi­je­vas di­ri­guo­ja taip, tar­si jo pirš­tai su­jung­ti su kiek­vie­nu or­kest­ro inst­ru­men­tu.

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na pra­dė­jo kla­si­kos cik­ lą, o pir­muo­ju jo akor­du ta­po di­ri­gen­to Va­ le­ri­jaus Ger­gi­je­vo ir Ma­ri­jos teat­ro or­kest­ro kon­cer­tas. Akor­das bu­vo di­din­gas: į kla­si­ kos kon­cer­tą su­si­rin­ko per 6 tūkst. žmo­nių.

Aist­ros, kurs­ty­tos prieš V.Ger­gi­je­ vo kon­cer­tą, re­gis, ta­po neį­kai­no­ ja­ma rek­la­ma. Tūks­tan­čiai žmo­nių, plūs­tan­tys į kla­si­ki­nės mu­zi­kos ren­gi­nį, – reiš­ki­nys, pa­ste­bi­mas ne­bent per di­džiuo­sius fes­ti­va­ lius. Ta­čiau net ir per juos į vie­ną kla­si­kos kon­cer­tą su­rink­ti dau­giau nei 6 tūkst. klau­sy­to­jų – re­te­ny­

Artūro Morozovo nuotr.

bė. Lie­tu­vo­je tai – nea­be­jo­ti­nai įvy­kis. V.Ger­gi­je­vas di­ri­ga­vo taip, tar­si jo pirš­tai ne­ma­to­mais lai­de­ liais su­jung­ti su kiek­vie­no or­kest­ ro inst­ru­men­tu. Mu­zi­kos ban­go­mis sklin­dan­tis meg­ne­tiz­mas už­val­dė ir žiū­ro­vus, ku­rie or­kest­ro iš Sankt Pe­ter­bur­go pa­si­ro­dy­mą priė­mė la­ bai šil­tai. 4p.

Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio­ kont­ro­lės koa­li­ci­jos pre­zi­den­tas­ Au­re­li­jus Ve­ry­ga ma­no, kad pa­sa­kos­ vai­kus tu­ri­ in­for­muo­ti­ apie vi­sas­ gy­ve­ni­mo­ pu­ses.

6p.


2

Šeštadienis, sausio 14, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,50

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

33

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Per Kauną vakar nuvilnijo laisvės gynėjų dienos renginiai

Ne­ži­nios me­tai va­ro į ne­vil­tį Jo se­suo iš na­mų Ši­lai­ 1 niuo­se išė­jo prieš me­tus sau­sio 13-osios va­ka­rą. Išei­da­ma

ji pa­ra­šė raš­te­lį, kad grįš po ke­lių va­lan­dų, ta­čiau jos dau­giau nie­ kas ne­be­ma­tė. A.Bo­g u­š e­v i­č ius su bi­č iu­l iais pra­dė­jo di­džiu­lę se­sers paieš­kos ak­ci­ją. Ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nai, bet ir mer­gi­nos ne­pa­žįs­tan­ tys kau­n ie­č iai puo­l ė į miš­k us, par­kus, ap­leis­tus pa­sta­tus. Upių pa­kran­tės ap­žiū­rė­tos iš van­dens pu­sės, pie­vos ir for­tai – iš paukš­ čio skry­džio. Ta­čiau nei pa­rei­gū­ nai, nei en­tu­zias­tai neap­ti­ko net men­kiau­sių mer­gi­nos pėd­sa­kų. Du kū­nus su­ra­do

G.Bo­gu­še­vi­čiū­tės din­gi­mas apau­ go įvai­riau­sio­mis ver­si­jo­mis. Kai ku­rias jų dar la­biau pa­kurs­tė po po­ros sa­vai­čių Kau­ne pra­din­gu­ si dar vie­na stu­den­tė Skir­man­tė Skir­gai­lai­tė. Pask­l i­d o kal­b ų, kad Kau­n e siau­tė­ja pre­kei­viai žmo­nė­mis ir jų or­ga­nais. Tiems pa­tiems nu­

si­kal­ti­mų žan­rams bu­vo pri­ski­ ria­m i ko­n e vi­s i jau­n ų mer­g i­n ų din­gi­mai. Ant to pa­ties kur­pa­lio ban­dy­ta ner­ti ir praė­ju­sį ru­de­nį Vil­niu­je pra­din­gu­sios stu­den­tės Kris­ti­nos Sa­ba­liaus­kai­tės is­to­ri­ją. Ta­čiau ir S.Skir­gai­lai­tė, ir K.Sa­ ba­liaus­kai­tė po ku­rio lai­ko ras­tos van­de­ny­je. Vie­na – Ne­mu­ne, ki­ ta – Ne­ry­je. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad jau­nos mer­gi­nos iš gy­ve­ni­mo išė­jo sa­vo no­ru. To­kios pat ver­si­jos ne­beat­ me­ta anks­čiau ją nei­gę G.Bo­gu­še­ vi­čiū­tės ar­ti­mie­ji. „Lo­giš­kai dė­lio­jant, ši ver­si­ja be­ne la­biau­siai ti­kė­ti­na. Juk pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių esa­me pir­ma ša­lis pa­sau­ly­je. Vis­ko ga­li bū­ti, kai žmo­gus pa­lūž­ta. At­ro­dė, kad K.Sa­ba­liaus­kai­tės is­to­ri­jos pa­bai­ ga bus ki­to­kia, bet ir ji ras­ta upė­ je“, – kal­bė­jo A.Bo­gu­še­vi­čius.

„Tie­siog sten­gia­mės ne­bū­ti na­ muo­se, ku­riuo­se vis­kas pa­si­kei­ tė. Ne­sė­do­me net prie Kū­čių sta­ lo, nes tai bū­tų per­ne­lyg pri­mi­nę Ga­bi­ją“, – at­si­du­so pra­žu­vė­lės bro­lis. – Ar G.Bo­gu­še­vi­čiū­tės din­gi­mo by­la jau už­vers­ta?“ – „Kau­no die­na“ pa­si­tei­ra­vo šią by­lą ku­ruo­ jan­čios Kau­no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Vir­gi­ni­ jos Vi­ge­lie­nės. – Ne. Šiuo me­tu dar pla­nuo­ja­mi ke­li veiks­mai, bet tai pa­sku­ti­niai veiks­mai, ku­riuos ga­li­me at­lik­ti esant da­bar­ti­niams duo­me­nims. Ty­ri­mas ne­sus­tab­dy­tas, jo­kie pro­ ce­si­niai spren­di­mai to­je by­lo­je ne­ priim­ti. Jei­gu at­si­ras pa­pil­do­mų duo­me­nų, bus ga­li­ma at­lik­ti dau­ giau veiks­mų. Ta­čiau rei­kia pri­pa­ žin­ti, kad iš­sem­ta la­bai daug ga­ li­my­bių.

Sten­gia­si ne­bū­ti na­muo­se

Bo­gu­še­vi­čių šei­ma va­kar ypa­tin­ go Ga­bi­jos pra­pul­ties me­ti­nių mi­ nė­ji­mo neor­ga­ni­za­vo.

Vie­nas mįs­lin­giau­sių at­ve­jų

– Jo­kių mer­gi­nos pėd­sa­kų nė­ra? – Ne. Bū­tų la­bai ge­rai, jei bū­tų.

Kleboniškį sukrėtė kraupi avarija Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

La­bai di­de­liu grei­čiu lė­kęs BMW Kle­bo­niš­ky­je pa­ty­rė ava­ri­ją, per ku­rią vie­na mo­te­ris žu­vo, dar du žmo­nės at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je. Vai­ ruo­to­jas bu­vo gir­tas kaip pė­das.

Už­va­kar va­ka­re mil­ži­niš­ku grei­ čiu per Kle­bo­niš­kį skri­dęs 7 se­ri­ jos BMW iš­ver­tė be­to­ni­nę tvo­rą, kliu­dė me­dį, „Volks­wa­gen Golf“ au­to­mo­bi­lį ir rė­žė­si į ki­tą tvo­rą. Per pir­mą­jį su­si­dū­ri­mą su tvo­ ra iš au­to­mo­bi­lio iš­skri­do dvi ga­ le sė­dė­ju­sios 45-erių ir 46-erių mo­te­rys. Vie­na jų žu­vo iš­kart. Ki­ ta sun­kios būk­lės nu­vež­ta į Kau­no kli­ni­kas. Ten pat pa­te­ko ir 23-ejų „Volks­wa­gen Golf“ vai­ruo­to­jas. BMW prie­ky­je sė­dė­ję du vy­rai

„„Prie­žas­tis: ne­lai­mę su­kė­lė al­ko­

ho­lio ir grei­čio mi­ši­nys.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ap­siė­jo be me­di­kų pa­gal­bos. Po ava­ri­jos į lau­ką iš­bė­gę Kle­bo­niš­ kio gy­ven­to­jai vai­ruo­to­ją pa­ma­tė ba­lo­je. 36-erių vy­ras bu­vo gir­tas kaip pė­das. Neat­me­ta­ma ga­li­my­

bė, kad ne­blai­vūs bu­vo ir vi­si ki­ ti keleiviai. Vi­si jie – Kle­bo­niš­kio gy­ven­to­jai. Kar­tu gy­ve­nę vai­ruo­to­jas ir žu­ vu­si mo­te­ris bu­vo pa­gar­sė­ję lė­ bau­to­jai, ta­čiau ku­rį lai­ką apie jų žyg­dar­bius ne­bu­vo jo­kių ži­nių. Ma­ny­ta, kad jie lio­vė­si ger­ti, ta­ čiau ne­se­niai vėl grie­bė­si bu­te­ lio. Spė­ja­ma, kad kom­pa­ni­ja iš­vy­ ko nu­si­pirk­ti dau­giau al­ko­ho­lio, o grįž­da­ma ir pa­da­rė ava­ri­ją vi­sai ne­to­li na­mų, ku­riuo­se bu­vo pa­lik­ tas neį­ga­lus 12 me­tų vai­kas. Įvy­kio liu­dy­to­jai pa­sa­ko­jo, kad ne­val­do­ mas BMW nio­ko­jo vis­ką sa­vo ke­ly­ je. Pir­mo­ji kliu­dy­ta be­to­ni­nė tvo­ ra su­by­rė­jo į ši­pu­lius, ku­rie iš­dau­žė gy­ve­na­mo­jo na­mo vir­tu­vės lan­gus, ge­ro­kai ap­lam­dy­tas ir „Volks­wa­gen Golf“, ku­rį už­klu­dė gir­to vai­ruo­to­ jo vai­ruo­ja­mas BMW.

„„Tam­sa: prieš me­tus iš na­mų išė­ju­sios G.Bo­gu­še­vi­čiū­tės paieš­koms mes­t

gos, ta­čiau mer­gi­nos pėd­sa­kų neuž­čiuop­ta.

– Ar bu­vo įta­ria­mų­jų? – Tam, kad at­si­ras­tų įta­ria­mų­jų, rei­kia tu­rė­ti duo­me­nų, kas at­si­ti­ko su mer­gi­na. De­ja, ne­ga­li­me pa­neig­ ti jo­kios ver­si­jos. Ji ga­lė­jo pa­ti išei­ti, ga­lė­jo sau kaž­ką pa­si­da­ry­ti. Ši ver­ si­ja ma­žai ti­kė­ti­na. Bet ji ga­lė­jo ir sa­vo no­ru pa­si­slėp­ti nuo ar­ti­mų­ jų. To­kios ga­li­my­bės neat­me­ta­me.

Apsk­ri­tai, jo­kių ver­si­jų neat­me­ ta­me, ta­čiau kai ku­rios ta­po la­bai ma­žai ti­kė­ti­nos. – Ga­bi­ja ga­lė­jo ir pa­ti pa­si­slėp­ti? – To­kio­se by­lo­se ši ver­si­ja vi­sa­da iš­lie­ka kaip vie­na pa­grin­di­nių, kol nė­ra duo­me­nų, kad jos at­žvil­giu ga­ lė­jo bū­ti pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas.

Van­de­nį su­ra­do po kai­my­ni­niu n Kęs­tu­čio gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ ven­to­jai nuo Nau­jų­jų me­tų gy­ve­ no be iš čiau­po bė­gan­čio van­dens. Jiems bu­vo aiš­ki­na­ma, kad si­tua­ ci­ja – la­bai keb­li. Bet pa­si­ro­dė, kad pra­puo­lu­sio van­dens kri­mi­na­lą bu­vo ga­li­ma iš­pai­nio­ti per die­ną.

Kęs­tu­čio g. 57B dau­gia­bu­ty­je van­ duo iš čiau­pų pra­dė­jo bėg­ti praė­jus

dviem die­noms po to, kai van­dens pra­din­gi­mo is­to­ri­ja su­si­do­mė­jo „Kau­no die­na“. Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mo va­ka­ rą van­dens ne­te­kę sep­ty­nių bu­ tų na­mo gy­ven­to­jai kant­riai lau­kė, kol na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­tis „Žai­ das“ ir „Kau­no van­de­nys“ gin­či­jo­ si, kam pri­klau­so aiš­kin­tis van­dens din­gi­mo prie­žas­tis.

„„Spren­di­mas: be van­dens iš čiau­po li­kę na­mo gy­ven­to­jai van­de­nį tam­

pė ki­bi­rais.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


3

Šeštadienis, sausio 14, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Est­ra­dos žvaigž­dė – KGB pa­leis­tas Kar­ve­lis Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

„Ne­ga­li bū­ti! Su juo bu­vo ga­li­ma ei­ti į žval­gy­bą“, – to­kiais žo­ džiais jau­nys­tės drau­gai ir ko­le­gos su­ti­ko ži­nią, kad ži­no­mas dai­ni­nin­kas, buvęs kaunietis Liu­tau­ras Čep­rac­kas bend­ra­ dar­bia­vo su so­vie­tų spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Pa­rei­gū­ nai pa­da­ rė vis­ką, kas įma­no­ ma. Tai tik­ rai yra vie­ nas mįs­lin­ giau­sių at­ ve­jų.

tos mil­ži­niš­kos pajė­

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

– Šį žmo­gaus din­gi­mo at­ve­jį, ko ge­ro, ga­li­ma drą­siai va­din­ ti vie­nu mįs­lin­giau­sių Lietu­ voje? – Taip. Ži­nau, kad mū­sų po­li­ci­ja to­kio­se by­lo­se dir­ba ge­rai. Pa­rei­ gū­nai pa­da­rė vis­ką, kas įma­no­ma. Tai tik­rai yra vie­nas mįs­lin­giau­sių at­ve­jų.

na­mu „Žai­das“ aiš­ki­no, kad „Kau­no van­de­nys“ pri­va­lo re­mon­tuo­ti iki na­mo ve­dan­čius van­dens tie­ki­mo tink­lus. Ne­va ad­mi­nist­ra­to­rius tu­ ri pri­žiū­rė­ti tik tai, kas yra už va­ di­na­mo­jo įva­di­nio na­mo ven­ti­lio. „Kau­no van­de­nų“ at­sto­vai at­kirs­ da­vo, kad 57B na­mo ven­ti­lis yra kai­my­ni­nio na­mo rū­sy­je, to­dėl at­ kar­pa tarp na­mų nė­ra jų gal­vos skaus­mas. Ne­su­ta­ri­mai su­stip­rė­ jo paaiš­kė­jus, kad po dau­gia­bu­čio kie­mu su­si­raiz­giu­sių vamz­dy­nų sche­mos ne­pa­žy­mė­tos jo­kiuo­se pla­nuo­se. Dėl to ne­bu­vo aiš­ku, kur tiks­liai ieš­ko­ti ga­li­mo ge­di­mo. Ne­su­ta­ri­mo prie­žas­ti­mi pa­si­ do­mė­jus „Kau­no die­nai“, sa­vi­val­ dy­bės va­do­vy­bė pro­ble­mą pa­ve­dė spręs­ti „Kau­no van­de­nims“. Pra­ din­gu­sio van­dens de­tek­ty­vas iš­ spręs­tas la­bai grei­tai. Van­dens tie­ ki­mo vamz­džio ge­di­mas ap­tik­tas po kai­my­ni­niu na­mu. To­dėl kie­mo ak­lai ka­si­nė­ti ne­pri­rei­kė. Ma­no­ma, kad tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio van­ den­tie­kio at­kar­pų, ku­rios ne­pa­žy­ mė­tos pla­nuo­se. „Tai yra iš­skir­ti­nis at­ve­jis, bet nie­kas ne­ga­li ga­ran­tuo­ti, kad ki­ tą die­ną pa­na­šaus at­ve­jo ne­bus ki­ to­je mies­to vie­to­je“, – pa­ste­bė­ jo „Kau­no van­de­nų“ Tink­lų ce­cho vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Ru­dys.

Dai­ni­nin­kas ži­nios ne­nei­gia

Apie tai, kad vie­nas po­pu­lia­riau­sių est­ra­dos dai­ninin­kų bend­ra­dar­ bia­vo su Lie­tu­vos SSR vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­tu (KGB), va­kar pra­ne­šė Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­ja. As­me­nų, slap­ta bend­ra­dar­bia­ vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­ sio­mis tar­ny­bo­mis, veik­los ver­ti­ni­ mo ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, 1951 m. Kau­ne gi­męs L.Čep­rac­kas slap­ta bend­ra­dar­bia­vo su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­jos in­for­ma­ci­ ja, ku­rią pa­si­ra­šė ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kas Al­gi­man­tas Ur­mo­nas, pa­ teik­ta Sei­mo do­ku­men­tų ba­zė­je. Anot A.Ur­mo­no, L.Čep­rac­kas bu­vo už­ver­buo­tas 1986 m., kai dir­bo fil­har­mo­ni­jo­je. Jam bu­vo su­teik­tas sla­py­var­dis Kar­ve­lis. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, įro­dy­ti so­viet­me­čiu Lie­tu­vo­je gar­ saus dai­ni­nin­ko ry­šį su KGB ne­ bu­vo sun­ku, nes yra li­ku­si jo dar­ bo by­la. „Kaip nie­ka­da daug iš­li­kę do­ku­men­tų“, – sa­kė A.Ur­mo­nas. Anot jo, spren­di­mas dėl L.Čep­ rac­ko priim­tas se­niau, už­tru­ko su­tvar­ky­ti tam tik­rus for­ma­lu­ mus, su­si­siek­ti su juo pa­čiu, gy­ ve­nan­čiu JAV. „Jam pra­neš­ta ir jis spren­di­ mo neaps­kun­dė“, – sa­kė A.Ur­ mo­nas.

Drau­gai ne­si­ju­to se­ka­mi

Ori­gi­na­liu bal­su iš­si­sky­ręs L.Čep­ rac­kas so­viet­me­čiu dai­na­vo Lie­ tu­vo­je gar­siau­siuo­se an­samb­liuo­ se – „Ne­ri­jo­je“, „Ok­ta­vo­je“. Tarp hi­tais ta­pu­sių jo dai­nų – „Tu nu­ megzk man, ma­ma, ke­lią“. 1992 m. L.Čep­rac­kas iš­vy­ko į JAV. Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad Či­ka­go­je bu­vęs dai­ni­nin­kas įkū­ rė ne­di­de­lę kro­vi­nių per­ve­ži­mo įmo­n ę, už­s iė­m ė pre­k ių per­ve­ ži­mu. Iš žur­na­lis­tų su­ži­no­ję apie il­ga­ me­čio jų sce­nos par­tne­rio ry­šius su KGB, žinomi Lietuvos daini­ ninkai apstulbo.

Ed­mun­das Ku­čins­kas:

Tais lai­kais ir­gi esu bend­ra­vęs su KGB, ir bu­te­lį gė­ręs, pa­ žįs­ta­mų tarp jų tu­ rė­jau. Są­sa­jas vi­ siems ga­li­ma pri­ skir­ti. Dai­ni­nin­kas Sta­sys Po­vi­lai­tis pri­si­mi­nė, kad vyk­da­mi gast­ro­ lių į už­sie­nį apa­ra­tū­ro­je slėp­da­ vo va­liu­tą, o vė­liau ap­si­pirk­da­vo spe­cia­lio­se par­duo­tu­vė­se, va­di­ na­mo­sio­se do­le­ri­nė­se.

„Nors šni­pai vi­sa­da ma­žai pa­ na­šūs, bet vis tiek ne. Bū­tu­me iš­ siaiš­ki­nę to­kį da­ly­ką, – sa­kė jis. – Tais lai­kais iš­vež­ti va­liu­tą bu­vo ne juo­kas, ga­lė­jai la­bai nu­ken­tė­ti. Be to, mes, an­samb­lio na­riai, vi­sa­da tar­pu­sa­vy­je kal­bė­da­vo­mės lais­vai ir pa­si­šai­py­da­vo­me iš tuo­me­tės tvar­kos, per­žiū­rų, kai rei­ka­lau­ ja­ma „idė­ji­nio me­ninio ly­gio“ ir pan. Ir ne­bu­vo jo­kių pa­da­ri­nių.“ „Su juo – ir į žval­gy­bą“

„Mes gy­ve­nam to­kiu lai­ku, kad dau­gy­bė an­čių. Aš jau vi­siš­kai nie­k uo ne­pa­s i­t i­k iu, in­for­m a­ ci­jos dau­gy­bė, ji tu­ri tiks­lą“, – dien­raš­čiui sa­kė Ed­mun­das Ku­ čins­kas. Lie­tu­viš­kos est­ra­dos gran­das L.Čep­rac­ką va­di­no fan­tas­tiš­ku vy­ru­ku: „Su juo bu­vo ga­li­ma ei­ ti į žval­gy­bą. Ma­ža su kuo jis ga­ lė­jo bend­rau­ti. Tais lai­kais ir­gi esu bend­ra­vęs su KGB, ir bu­te­lį gė­ręs, pa­žįs­ta­mų tarp jų tu­rė­jau. Są­sa­jas vi­siems ga­li­ma pri­skir­ti.“ Dai­ni­nin­kė Lai­ma Že­mai­ty­tė pri­si­mi­nė bu­vu­si ar­ti­ma L.Čep­ rac­ko drau­gė. „Kar­tu dai­na­vo­me „Ok­ta­vo­je“, vė­liau res­to­ra­ne „Ža­ lias kal­nas“. Jis la­bai gy­rė ma­no bal­są. Liu­tau­ras iš­si­sky­rė tuo, kad ne­rū­kė, ne­gė­rė al­ko­ho­lio, lan­kė kul­tū­riz­mą. Ta­čiau da­ly­vau­da­ vo mu­zi­kan­tų pa­si­sė­dė­ji­muo­se, drau­giš­kai bend­rau­da­vo“, – sa­ kė dai­ni­nin­kė.

„„Šlo­vė: so­viet­me­čiu L.Čep­rac­kas

bu­vo vie­nas iš lie­tu­viš­kos est­ra­ dos žvaigž­džių.


4

šeštadienis, sausio 14, 2012

miestas

Kla­si­kos „Žal­gi­rio“ are­no­je k

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Sau­sio 13-ąją Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je pa­sau­li­nės kla­si­kos kū­ri­nius at­li­ku­sio Sankt Pe­ter­bur­go Ma­ri­jos teat­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro klau­sė­ si apie 6,5 tūkst. žmo­nių. Toks gau­ sus žiū­ro­vų skai­čius neįp­ras­tas net šim­ta­me­tes kla­si­ki­nės mu­zi­kos tra­ di­ci­jas tu­rin­čio­se ša­ly­se. Vie­nu ge­riau­sių pa­sau­ly­je lai­ko­mas maest­ro Va­le­ri­jaus Ger­gi­je­vo va­do­ vau­ja­mas or­kest­ras pro­gra­mą pra­dė­jo ty­los mi­nu­te, pa­ger­biant is­to­ri­nę Lie­ tu­vai da­tą – Lais­vės gy­nė­jų die­ną. Pa­sik­lau­sy­ti aukš­čiau­sio ly­gio meist­rų at­lie­ka­mų kla­si­kos še­dev­

rų su­si­rin­ko įvai­ri pub­li­ka: stu­ den­tai, mo­ky­to­jai, gy­dy­to­jai, ži­ no­mi spor­ti­nin­kai, po­li­ti­kai ir net dva­siš­kiai. „Man ši die­na – neei­li­nė. Ge­rai pri­si­me­nu, kai tuo­met, dar gy­ven­ da­mas Kė­dai­niuo­se, ra­gi­nau ti­kin­ čiuo­sius pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos ne­prik­ lau­so­my­bės sie­kius. Dva­sin­gos ir pui­kiai at­lie­ka­mos mu­zi­kos kon­ cer­tas pra­smin­gai de­ri­na­si su neei­ li­ne da­ta“, – sa­kė Kau­no Ap­reiš­ki­ mo baž­ny­čios šven­ti­kas Ni­ko­la­jus Mu­ra­šo­vas. Įsi­min­ti­ną kon­cer­tą su­ren­gęs Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo fon­das ir atei­ty­je į Kau­ną ke­ti­na kvies­ti ryš­ kiau­sius kla­si­kos at­li­kė­jus.

„„Įspūdis: V.Gergijevo koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje tapo neeiliniu įvykiu, sutraukusiu tūkstančius klasikos gerbėjų iš visos Lietuvos. Vaidoto Grigo, Artūro Morozovo nuotr.


šeštadienis, sausio 14, 2012

5

miestas

klau­sė­si per 6 000 žmo­nių


6

šeštadienis, sausio 14, 2012

savaitė

Nykš­tu­kas Lie­tu­vo­je sušal­tų

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

T

u­ri­me tei­sę iš ori­gi­na­lių ra­ šy­to­jų kū­ri­nių iš­brauk­ti vie­ tas, ku­rios, kai ku­rių žmo­nių nuo­mo­ne, ke­lia grės­mę? Na­ cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ ro­lės koa­li­ci­jos pre­zi­den­tas Au­re­li­jus Ve­ry­ga įsi­ti­ki­nęs, kad ne tik tu­ri­me, bet ir pri­va­lo­me taip elg­tis. Ta­čiau ar to­kie spren­di­mai ne­pra­si­len­kia su lo­gi­ka ir ne­dvel­kia cen­zū­ra? Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ ro­lės de­par­ta­men­tas pra­ne­šė ket­vir­ ta­die­nį pra­dė­jęs ty­ri­mą, ar vai­kams skir­to­je kny­go­je ne­rek­la­muo­ja­mas al­ko­ho­lis. De­par­ta­men­tas su­si­rū­pi­ no dėl lei­dyk­los „Al­ma lit­te­ra“ 2009 m. iš­leis­tos ita­lų ra­šy­to­jo To­ny Wol­fo kny­gos vai­kams „Miš­ko pa­sa­kos“. Vie­no­je iš šio­je kny­ge­lė­je esan­ čių pa­sa­kų pa­sa­ko­ja­ma, kaip ežiu­kas mo­ko nykš­tu­ką ga­min­ti sid­rą ir pa­sa­ ko­ja, kaip ga­li­ma su­šil­ti gurkš­te­lė­jus kal­va­do­so. Nors tai jau ne pir­mas šios kny­gos lei­di­mas, o iš „Miš­ko pa­sa­kų“ mo­kė­si skai­ty­ti ne vie­na kar­ta, iki šiol šis epi­zo­das nie­kam ne­bu­vo už­kliu­ vęs. Kaip iki šiol nie­kam ne­bu­vo už­ kliu­vę ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus su­rink­ to­se pa­sa­ko­se mi­ni­mi alus ir mi­dus.

Me­nas – aukš­čiau už vis­ką

Poetas Kęstutis Navakas

V

ai­kai, nei­k i­te į My­ko­ lo Ži­lins­ko ga­le­ri­ją. Nes ten ark­lys. Ir koks „me­ nas“ ten su juo at­lie­ka­ mas, bai­su ir sa­kyt. Šiaip ar taip, pla­čiai nu­skam­bė­jęs in­ci­den­tas pri­ver­tė su­si­mąs­ty­ti: kas vis­gi yra me­nas, o kas ne. Ir kaip me­no for­ mos pa­ki­to nuo Mo­nos Li­zos lai­ kų. Pa­ki­to ne­beat­pa­žįs­ta­mai, po­ stmo­der­n iz­mas jas su­va­rė iš ama­to į idė­jų pa­sau­lį, o nau­jie­ji lai­ kai ver­čia ne­be ža­vė­ti, o šo­ki­ruo­ti.

Jei mus kas nors ka­da nors pa­vergs, tai bus ne ru­sai, o mes pa­tys, vi­di­ nį sie­kį to­bu­lė­ti pa­kei­tę vi­di­ne iner­ci­ja, nuo­var­ giu, niurz­ga­lais. Tai ir da­ro­ma, ne­pa­mąs­tant, kad Mo­na Li­za ir­g i šo­k i­ruo­jan­ti. Sa­vo pa­slap­t in­g u iš­skir­t i­nu­mu ir be jo­k io ark­l io. Ki­ta ver­tus, nu­si­suk­ ti nuo šian­die­nio me­no pa­sau­lio, ar­ba jį ri­bo­ti san­kci­jo­mis ir di­rek­ ty­vo­mis – jo­k ia išei­tis. Kai ku­rios to me­no for­mos – tik­rai ne vai­ kams. Ta­čiau vai­kai ne­re­tai su­ ge­ba bū­ti pro­tin­ges­ni už suau­gu­ siuo­sius, o tai ir guo­d žia. Jei kam įdo­mu, ką ma­nau apie šį kū­ri­nį, tai jo ne­ma­čiau ir var­gu ar no­riu ma­ty­ti. Ma­ny­čiau, jo ne­ma­tė ir kai ku­rie val­di­nin­kai, be­si­švais­ tan­tys kar­dais ir pa­si­pik­ti­ni­mais. Šiaip ar taip, mu­zie­jus tu­ri tei­sę jį eks­po­nuo­ti, Ni­ki­tos Chruš­čio­vo dva­sia čia ne­bū­tų ge­ras pa­ta­rė­jas. Aist­ros įkai­to ir dėl di­ri­gen­to Va­ le­ri­jaus Ger­g i­je­vo kon­cer­to. Nuo­

mo­n ių esa­ma įvai­r ių, tarp jų ir itin nei­gia­mų. Kai ka­dai­se Sau­sio 13-ąją kon­cer­ta­vo na­cio­na­lis­ti­nė ru­sų gru­pė „Liu­be“, šis kon­cer­tas iš tie­sų at­ro­dė itin aro­gan­t iš­kai. Ta­č iau V.Ger­g i­je­vas – vi­s ai kas ki­ta. Tai la­bai aukš­to ly­g io mu­zi­ kan­tas, at­ve­žan­tis tai, kas vi­sa­me pa­sau­ly­je va­di­na­ma kla­si­ka. Nes­ var­bu, kad tai ru­sų kla­si­ka, ge­ra mu­zi­ka ne­tu­ri tau­ty­bės. Ki­ta ver­ tus – kiek ga­li­me bi­jo­ti tų ru­sų? Ir – ku­rių? Čai­kovs­k io ir Bo­ro­di­no? Lais­vai ir iš­di­d žiai tau­tai, ko­k ia ir esa­me, nie­ko bi­jo­t i ne­rei­k ia. Jei mus kas nors ka­da nors pa­vergs, tai bus ne ru­sai, o mes pa­tys, vi­ di­n į sie­k į to­bu­lė­ti pa­kei­tę vi­di­ne iner­ci­ja, nuo­var­g iu, niurz­ga­lais. Šia­me kon­teks­te, ži­no­ma, keis­to­ kai at­ro­do Kau­no me­ro ap­l ink­ raš­t is, re­ko­men­duo­jan­t is, kaip kam elg­t is Sau­sio 13-ąją. Ty­los mi­nu­tės yra per­ne­lyg val­d iš­kai re­to­riš­ka pa­gar­bos žu­vu­sie­siems for­ma, be to, per­ne­lyg di­rek­ty­vi. Kiek­vie­nas ga­li su­si­vok­ti, kas jam šią die­ną veik­ti­na ir gal­vo­ti­na, jei tik su­pras šią die­ną esant iš tie­sų ypa­tin­gą. Jei ne – pa­li­k i­me žmo­ nėms ir to­k ią tei­sę. Kaip ir tei­s ę „ty­l iam pro­tes­t ui“ prieš V.Ger­g i­je­vo kon­cer­t ą. De­ mok­ra­t i­nė­je vals­t y­b ė­je tai tu­r i bū­ti įma­no­ma, nes to­k ia yra vie­ na vi­suo­me­ni­nės min­ties bren­di­ mo są­ly­gų. Ga­li­me pri­si­min­ti, kad Iz­rae­ly­je Ri­char­do Wag­ne­rio mu­ zi­ka vi­sa­da bu­vo ta­bu. Prieš de­ šimt­me­t į di­r i­gen­tas Da­n ie­l is Ba­ ren­boi­mas, drį­sęs su­g ro­t i „Tris­ ta­no ir Izol­dos“ uver­tiū­rą, kne­se­ to bu­vo pa­skelb­tas per­so­na non gra­ta . Ta­čiau per­nai Iz­rae­l io ka­ me­ri­nis or­kest­ras jau gro­jo Wag­ ne­r į Bai­roi­to fes­t i­va­ly­je. Lai­kai kei­čia­si, o me­nas iš­lie­ka. Ma­nau, po de­šimt­me­čio bet ku­rią die­ną bet kur Lie­t u­vo­je ga­lės gast­ro­ liuo­t i bet koks ru­sų (be­je, V.Ger­ gi­je­vas – ose­t i­nas, ne ru­sas) mu­ zi­kan­tas, pri­sta­tan­t is bet ku­r į jų kla­si­kos rep­re­zen­tan­tą. Ir nie­kas ne­si­pik­tins, nes iš tie­sų – nė­ra ko. Ir ap­skri­tai – gal jau lai­kas liau­tis bi­jo­jus praei­t ies vai­duok­l ių, ku­ rie daž­niau­siai ne kas ki­ta, o mū­ sų pa­čių še­šė­liai.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

– Vai­kai šią kny­gą skai­to jau de­ šimt­me­tį, ta­čiau iki šiol nie­kam jos tu­ri­nys neužk­liu­vo. – Nie­kas to anks­čiau ne­pas­te­bė­jo, nes tiems žmo­nėms, ku­rie pri­žiū­ri vi­sus šiuos rei­ka­lus, neį­ma­no­ma per­skai­ty­ ti vi­sų kny­gų ir kiek­vie­nos pa­sa­kos, juo la­biau vai­kiš­kų kny­gų. Jei ta kny­ga bū­tų va­di­nu­sis „Kal­va­do­so ga­my­bos pa­mo­ kos vai­kams“, tuo­met iš kar­to bū­tų už­ kliu­vu­si. Pa­sa­kų pa­va­di­ni­mai taip pat ne­sa­ko nie­ko, iš ko bū­tų ga­li­ma su­pras­ ti, koks kny­gos tu­ri­nys. Ne­ma­nau, kad anks­čiau nie­kam ne­bū­tų rū­pė­ję, ta­ čiau pa­pras­čiau­siai nie­kas ne­pas­te­bė­ jo. Ir šį kar­tą pa­ste­bė­jo ne kont­ro­lie­riai ar spe­cia­lis­tai, o pa­pras­ti žmo­nės, ku­ rie tą kny­gą paė­mė į ran­kas. Ši kny­ga yra tik vie­na iš dau­ge­lio da­ ly­kų, ku­rių anks­čiau ne­la­bai kas pa­ste­ bė­jo. Da­bar paaiš­kė­jo, kad yra ir ket­ vir­to­kams skir­ti pra­ty­bų są­siu­vi­niai, ku­riuo­se mo­kan­tis būd­var­džių vai­kams įde­da­mi ei­lė­raš­tu­kai apie po laip­tais ge­rian­čius kau­kus, apie vy­rus, ku­rie su­si­me­tė pi­ni­gų bu­te­liui nu­si­pirk­ti.

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

kla­si­ką, bet į šiuolaikinius kū­ri­nius.

– Ko­kia nors įstai­ga tu­rė­tų ste­bė­ ti vi­sas kny­gy­nuo­se pa­si­ro­dan­ čias vai­kiš­kas kny­gas? – Kas nors tu­rė­tų su­žiū­rė­ti, kas to­ kias kny­gas ar pra­ty­bų sąsiuvinius lei­ džia. Ži­no­ma, pa­sa­kų kny­ga yra vie­na, o pra­ty­bos – ki­ta. Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja tik­rai ga­lė­tų įsi­žiū­rė­ti, iš ko siū­lo­ma mo­ky­tis moks­lei­viams. Vi­sų pa­sa­kų kny­gų, ži­no­ma, ne­su­žiū­ rės – tai ne jos dar­bas. Ma­nau, kad čia kal­ta yra lei­dyk­la. Ji, ži­no­da­ma to­kius įsta­ty­mus ir nuo­sta­tas, lei­do to­kias kny­gas, ji tu­rė­jo su­pras­ti, ką da­ro. – Dau­ge­ly­je ani­ma­ci­nių fil­mu­ kų, anks­čiau ra­šy­tų kny­gų ga­li­ me ras­ti užuo­mi­nų apie al­ko­ho­lį, rū­ka­lus, smur­tą. Koks ga­lu­ti­nis tiks­las – vis­ką už­draus­ti? – Ži­no­ma, ne­sa­kau, kad reikė­tų vis­ ką draus­ti ir iš vi­sur iš­ran­kio­ti da­ly­ kus, su­si­ju­sius su al­ko­ho­liu, rū­ka­lais ar dar kuo. Kaip pa­vyz­dį jūs pa­tei­kia­te fil­ mu­kus. Aiš­ku, ir so­viet­me­čiu bu­vo la­ bai daug ani­ma­ci­nių fil­mu­kų, ku­riuo­ se bu­vo ro­do­mas al­ko­ho­lis, pa­vyz­džiui, skrai­dan­tis ap­svai­gęs vil­kas. Ta­čiau da­bar juk si­tua­ci­ja pa­si­kei­tu­si, mū­sų su­vo­ki­mas jau tu­rė­tų bū­ti ki­toks. Sup­ran­tu, kad po kny­gas, ku­rios iš­leis­tos kad ir prieš 50 me­tų, kla­si­ ką ne­rei­kia nar­šy­ti ir ko nors išim­ti. Ta­čiau da­bar šne­ka­me apie da­ly­kus, ku­rie vyks­ta ko­ne šian­dien. Dar kar­ tą sa­kau – su­vo­ki­mas apie šiuos da­ ly­kus prieš 100 me­tų ir šian­dien la­bai smar­kiai ski­ria­si.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

į ku­rią ežiu­kas vaikš­čio­jo. Jei ra­šo­ma apie al­ko­ho­lio ga­my­bą, var­to­ji­mą, tai dar ne­bū­tų iš es­mės la­bai blo­gas da­ ly­kas, bet rei­kia ra­šy­ti iki ga­lo – apie pa­da­ri­nius, apie grės­mes. Pa­vyz­ džiui, kaip ežiu­kas ger­da­mas su­si­rgo li­go­mis, kaip pra­ra­do šei­mą, pra­ra­do obuo­lius, o nykš­tu­kai gy­dė­si nuo al­ ko­ho­liz­mo. Jei švie­čia­ma, tai švie­ti­ mas tu­ri bū­ti įvai­ria­pu­sis. – Kar­tais su­si­da­ro įspū­dis, kad žmo­nių, ku­rie už­sii­ma to­kia ko­ va kaip jūs, yra vos ke­li. Prie­šiš­ ku­mo įvai­riau­siems drau­di­mams ban­ga tik di­dė­ja. – To­kių spe­cia­lis­tų, ku­rie rū­pi­na­ si kont­ro­le ir su­pran­ta šiuos da­ly­kus, yra la­bai daug. Gal tik ma­ne la­biau­siai ma­to. Yra ir ke­lios ta­ry­bos, psi­cho­lo­gų or­ga­ni­za­ci­jos, me­di­kų, ku­rie rū­pi­na­si pro­ble­ma. Daug žmo­nių tai su­pran­ta. Ži­no­ma, žmo­nės ma­no, kad tai ra­di­ ka­liz­mas, kad ima­ma­si kraš­tu­ti­nu­mų. Ta­čiau juk tai nė­ra vien ma­no ar kie­ no nors ki­to nuo­mo­nė, yra moks­li­nin­ kų šal­ti­niai, pa­vyz­džiui, dėl rek­la­mos. Vi­sa­da pa­tei­kiu moks­li­nin­kų ty­ri­mus, ku­riais va­do­vau­juo­si.

Vers­ti, bet ne cen­zū­ruo­ti Lei­dyk­la „Al­ma lit­te­ra“ pra­ne­šė per­ žiū­r in­t i kny­gą „Miš­ko pa­s a­kos“, ta­ čiau pri­mi­nė, kad tai – ne lie­tu­vių li­ te­ra­tū­ros kū­ri­nys, ji vers­ta iš ita­lų kal­ bos. „Kny­ge­l ių tu­r i­nys yra tik­r i­na­ mas, už tai yra at­sa­k in­gas re­dak­to­ rius koor­di­na­to­r ius, ta­čiau lei­d žiant vers­ti­nes kny­gas ga­lio­ja jų au­to­ri­nės tei­sės ir lei­dyk­la ne­ga­l i pa­žeis­da­ma au­to­ri­nių tei­sių kū­ri­nio re­da­guo­ti ar cen­zū­ruo­ti. Šiuo at­ve­ju kny­ga vers­ta iš ita­lų kal­bos kur su­si­for­ma­vu­si gė­ ri­mų var­to­ji­mo kul­tū­ra ir ita­lai pa­sa­ ko­se neįž­vel­gė pro­ble­mos, kaip ir ki­ tos ša­lys, ku­rio­se ši kny­ga iš­vers­ta“, – po­rta­lui del­fi.lt tei­gė lei­dyk­los at­sto­ vas spau­dai And­rius Pet­rai­t is.

– Yra nuo­mo­nė, kad ne­ži­no­ji­ mas vai­kams ke­lia kur kas di­des­ nių pa­vo­jų. Ma­no­te, kad nor­ma­lu vai­kui apie al­ko­ho­lį su­ži­no­ti tik paaug­lys­tė­je? – Vėl­gi, ką reiš­kia ži­no­ji­mas? Vai­kas neiš­ven­gia­mai su­ži­nos, bet gal ne­ rei­kia to su­pa­žin­di­ni­mo pra­dė­ti nuo tre­jų me­tų. Gal ne to­kio am­žiaus vai­ kams rei­kia aiš­kin­ti, kaip sid­ras da­ ro­mas, kaip ge­ria­mas, kaip kal­va­do­su gy­do­ma­si. Kam to­kį gy­ve­ni­mo mo­de­ lį jam su­for­muo­ti? Jei va­do­vau­ja­mės to­kia lo­gi­ka, tuo­met ten trūks­ta ke­ lių pa­sa­kų: apie rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ rą, apie ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pę,

Anot lei­dyk­los, kny­g y­nų len­t y­no­ se „Miš­ko pa­sa­k ų“ jau be­veik ne­bė­ ra. Nau­jo lei­d i­mo „Al­ma lit­te­ra“ ne­ pla­nuo­ja.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

„„ Ko­vo­to­jas: anot A.Ve­ry­gos, dė­me­sį rei­kė­tų kreip­ti ne į

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

– Vi­suo­me­nė į pra­dė­tą ty­ri­mą dėl pa­sa­kų kny­gos vai­kams rea­ga­vo ga­na ašt­riai. Ne­ma­ža da­lis gy­ ven­to­jų iš to šai­po­si ir yra įsi­ti­ ki­nę, kad kny­gos drau­di­mas ne­ pro­tin­gas, o laz­da jau per­lenk­ta. Ką ma­no­te jūs? – Nuo­mo­nė nė­ra su­for­muo­ja­ma iš vie­nos pa­sa­kos ar kny­gos. Ta­čiau po tru­pu­tį iš dau­ge­lio da­ly­kų tą nuo­mo­ nę ga­li­ma su­si­da­ry­ti. Vai­kas daug da­ly­kų ne­sup­ran­ta. Jei jam ra­šo, kad kal­va­do­su rei­kia gy­dy­tis, tai jis taip grei­čiau­siai ir su­pran­ta.

Jei ta kny­ ga bū­tų „Kal­va­do­ so ga­my­ bos pa­ mo­kos vai­kams“, iš kar­to bū­tų už­ kliu­vu­si.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis –

302 263 302 276

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 23 850.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,25 %

10,8 mlrd. litų

grynųjų pi­nigų bu­vo apy­var­to­je Lie­tu­vo­je metų pa­bai­go­je.

+0,63 %

+0,34 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Dir­bo ma­žiau­siai ­ vy­riau­siųjų

Ty­ri­mai ro­do, kad Lie­tu­vo­je dir­ba ma­žiau­ siai vy­riau­sio am­žiaus gy­ven­tojų Bal­ti­jos ša­lyse. 2010 m. ša­ly­je dir­bo 4,5 pro­c. visų vy­res­nių nei 65 metų gy­ven­tojų, kai kai­ my­nė­se Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je dir­bo ati­tin­ ka­mai 8,3 pro­c. ir 5,6 pro­c. tokio am­žiaus gy­ven­tojų. Vy­res­ni nei 65 metų gy­ven­to­ jai Lie­tu­vo­je su­darė 16,1 pro­c. visų ša­lies gy­ven­tojų, Lat­vi­jo­je – 17,4 pro­c., o Es­ti­jo­ je – 17,1 pro­c.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2082 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1552 JAV do­le­ris 1 2,7173 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6669 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9456 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,7410 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,4981 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5725 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8484

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,3692 % –0,7476 % +0,3694 % +0,0638 % –0,0505 % +0,1177 % –0,2705 % +0,3923 % +0,0386 %

Pirkimo krepšelis Gru­pi­nio pir­ki­mo po­rtalų par­da­vi­ mo struktū­ra 2011 m. (pro­c.) 28 „„Prekės „„Gro­žio pa­slau­gos 12 „„Ke­lionės 10 „„Svei­ka­tos pro­cedū­ros 10 „„Res­to­ra­nai ir ka­vinės 8 „„Ren­gi­niai 8 „„Pra­mo­gos ir fo­to­se­si­jos 7 „„Spor­tas ir lais­va­lai­kis 5 „„Mo­ky­mai ir edu­ka­cinės pro­gra­mos 3 „„Namų ūkiui rei­ka­lin­gos pa­slau­gos 3 6 „„Ki­tos pa­slau­gos Šal­ti­nis: „Cher­ry Me­dia“

„Sta­toil“

4,67

4,59

2,39

„Va­koil“

4,64

4,56

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta98,04 dol. už 1 brl. 109,80 dol. už 1 brl.

G „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Nuo­laidų med­žio­to­jai ne­sugrįž­ta „Kai at­si­ra­do nuo­laidų po­rtalų, ne­ tu­riu nei nuo­la­tinės kirpė­jos, nei ma­ni­kiū­ri­ninkės, pie­tau­ju skir­tin­ go­se vie­to­se, į kiną už pusę kai­nos nė nei­nu, per­pus pi­giau esu nu­si­ pir­ku­si net ke­lionę“, – var­di­jo vil­ nietė Lau­ra G. Jau apie me­tus ak­ty­viai gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo in­ter­ne­te būdu pre­kių ir pa­slaugų įsi­gy­jan­ti mer­gi­na ne­ slėpė pa­stebė­ju­si po­ky­čių, ku­rie jai jau pra­de­da ne­pa­tik­ti. „Iš pra­džių dar bu­vo jus­ti, kad su ku­po­nais atei­nan­tys klien­tai lau­kia­mi, ta­ čiau pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­biu vis krei­ves­nius par­davėjų žvilgs­nius ir ma­lo­naus ap­tar­na­vi­mo net ne­ si­ti­kiu“, – sa­vo pa­stebė­ji­mus dės­ tė mer­gi­na. Pa­sak jos, įmonės, ku­rios sa­vo pa­slau­gas par­duo­da su nuo­laidų ku­po­nais ir el­gia­si ne taip, kaip su įpras­tais klien­tais, da­ro di­delę klai­

Du­jos

„Cher­r y Me­d ia Group“ va­do­vasAt­si­ran­da nu­si­vy­lu­sių

Dy­ze­li­nas

Al­das Kir­vai­tis

„„Ap­si­pir­ki­mas: Lie­tu­vo­je vei­kia apie 20 gru­pi­nio pir­ki­mo po­rtalų, ku­riuo­se ap­si­per­ka tūkstan­čiai gy­ven­tojų.­

j.zvirblyte@diena.lt

A 95

Komentarai

Prieš pu­santrų me­ tų Lie­tu­vo­je iš­po­pu­ liarėjęs gru­pi­nio ap­ si­pir­ki­mo in­ter­ne­ tu būdas vis dar pa­ trauk­lus, ta­čiau juo vis daž­niau nu­si­vi­ lia ne tik nuo­laidų pirkė­jai, bet ir nuo­ lai­das par­duo­dan­ tys vers­li­nin­kai.

Jo­li­ta Žvirb­lytė

Vakar Tink­las

dą, nes pa­skui pas juos ne­si­no­ri ei­ ti nei su ku­po­nu, nei be jo. Ki­ta dien­raš­čio pa­šne­kovė Ugnė K. ne­slėpė, kad gru­pi­nio ap­si­pir­ ki­mo po­rta­luo­se nuo­lat med­žio­ja vie­nin­telį da­lyką – ae­ro­bi­nio šo­kio zum­bos pa­mo­kas. „Ta­čiau pra­de­ du nu­si­vil­ti, nes šo­kių salės būna per­pil­dy­tos, o pa­sta­ruo­ju me­tu į mažą salę net ne­til­po vi­si no­rin­ tys. Nie­ka­da į tą pa­čią vietą ne­ grįžtu, tie­siog pa­si­nau­do­ju nuo­ lai­da ir ei­nu šok­ti į kitą vietą“, – sakė mer­gi­na. Vals­ty­binė var­to­tojų tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­ba per­nai ga­vo apie 60 var­to­tojų ra­šy­ti­nių skundų dėl pa­nau­do­jant nuo­laidų ku­po­nus įsi­gytų pre­kių ne­pris­ta­ty­mo ar­ ba pri­sta­tytų ne­tin­ka­mos ko­kybės pre­kių. 2010 m. to­kio po­būdžio skundų dar ne­bu­vo su­lauk­ta.

trauk­ti klien­čių, bet vi­sos atei­na vie­nam kar­tui ir dings­ta. Iš vi­so esu su­tei­ku­si 70 nuo­laidų ku­ponų, bet nė vie­na klientė ne­sugrį­žo. Nusp­rend­žiau sa­vo dar­bo vel­tui ne­ švais­ty­ti ir nuo­laidų ne­teik­ti, nes, jei­gu klien­tas ne­sugrįž­ta, tai tik nuo­sto­lis“, – dėstė spe­cia­listė. Pa­ sak jos, pa­grin­di­nis nuo­lai­dos su­ tei­ki­mo tiks­las pri­trauk­ti dau­giau klientų ne­pa­si­tei­si­no.

Įmonės, ku­rios sa­vo pa­slau­gas par­duo­ da su nuo­laidų ku­ po­nais ir el­gia­si ne taip, kaip su įpras­ tais klien­tais, da­ro di­delę klaidą.

No­ri, kad klien­tai grįžtų

Apie nuo­laidų ku­po­nus įsi­gy­jan­ čių klientų ne­pa­to­gu­mus dien­raš­ čiui neo­fi­cia­liai pa­sa­ko­jo ir ma­ni­ kiū­ro pa­slau­gas tei­kian­ti mo­te­ris. Dar prie­š did­žią­sias metų šven­tes gro­žio sa­lo­nas, ku­ria­me ji dir­ba, išp­la­ti­no 100 nuo­laidų ku­ponų at­ lik­ti ma­ni­kiūrą, o ant ku­ponų už­ rašė ga­lio­ji­mo laiką iki pa­sku­tinės gruod­žio mėne­sio die­nos. „Aš fi­ziš­kai ne­suspė­jau ap­tar­nau­ ti visų klientų, o ku­po­nai ne­grąži­ na­mi, ne­pratę­sia­mas jų ga­lio­ji­mo lai­kas, ne­kei­čia­mi į ki­tas pa­slau­gas. Sa­vo at­lygį ga­vau už ap­tar­nau­tas klien­tes, o sa­vi­nin­kai pa­si­ėmė pi­ ni­gus už ne­su­teik­tas pa­slau­gas“, – ne­slėpė ma­ni­kiū­ro pa­slau­gas tei­ kian­ti mo­te­ris. Ki­ta pa­kal­bin­ta blaks­tienų priau­ gi­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­ti mer­gi­na sakė li­ku­si nu­si­vy­lu­si nuo­laidų ku­ po­nais ir dau­giau jų klien­tams ne­ si­ūlys. „Ma­niau, kad pa­vyks pri­

Šluo­ja ge­rus pa­si­ūly­mus

Kau­no šo­kių stu­di­ja „Dan­za M“ jau ne kartą pra­mo­gi­nių šo­kių abo­ne­ men­tus pla­ti­no įvai­riuo­se gru­pi­ nių ap­si­pir­kimų po­rta­luo­se ir tai ke­ti­na da­ry­ti atei­ty­je. „Ne­sie­kia­ me pel­no, mums šis par­da­vi­mo bū­ das pa­si­tei­si­na, nes no­rin­čių ge­rai pra­leis­ti lais­va­laikį ne­trūksta. Ta­ čiau pa­ste­bi­me, kad kei­čia­si gru­ pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rtalų po­li­ti­ka. Iš pra­džių jie siūlė sa­vo pa­slau­gas, lauk­da­vo išskės­to­mis ran­ko­mis, o da­bar kar­tais net ne­si­tei­kia at­sa­ ky­ti į klau­si­mus. Ig­no­ra­vimą su­ pran­ta­me kaip at­si­sa­kymą par­ duo­ti mūsų nuo­lai­das. La­biau­siai iš­pui­ko di­die­ji po­rta­lai“, – ne­slėpė šo­kių stu­di­jos va­dy­bi­ninkė ir šo­kių tre­nerė Da­lia Ki­sielė. Jai keis­ta, kad klientų su­mokė­ti pi­ni­gai už ku­po­nus, ku­rių jie neiš­ nau­do­jo, lie­ka po­rta­lui, o ne pa­slau­gos teikė­jui, ku­ris galėtų ge­ra­

no­riš­kai pra­tęsti ku­po­no ga­lio­ji­mo laiką. Pa­sak pa­šne­kovės, nuo kiek­ vie­no nuo­laidų ku­po­no gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lai sau pa­si­lie­ka 15–19 pro­c. Pirmą kartą pa­si­nau­do­ti gru­pi­ nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lo pa­slau­ go­mis šie­met pa­bandė Vil­niu­je įsikū­ru­si regė­ji­mo ko­rek­ci­jos kli­ ni­ka „La­ser View“. Per pir­mas dvi nuo­laidų ku­po­no ga­lio­ji­mo die­nas žmonės įsi­gi­jo per šimtą be­veik 1 tūkst. litų kai­nuo­jan­čių ku­ponų. Kli­ni­kos va­do­vas gy­dy­to­jas Al­ man­tas Mak­se­lis sakė, kad akių re­gos ko­rek­ci­ja yra dau­ge­liui ak­ tua­li, ta­čiau per bran­gi pro­cedū­ra. Per gru­pinį ap­si­pir­kimą nuo­laidų med­žio­to­jai 4 tūkst. litų vertės akių ope­ra­ciją pir­ko per­pus pi­giau. Ne vi­siems rei­kia

Kaip sakė spor­to ir pra­mogų par­kų „Im­puls“ rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mo va­do­vas Ro­lan­das Čeč­kaus­kas, gru­ pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­luo­se sa­vo pre­kes ir pa­slau­gas dau­giau­sia siū­ lo ma­žiau rin­ko­je ži­no­mos ar­ba ne­ se­nai įsikū­ru­sios bend­rovės. „Pa­ vyzd­žiui, mes net ne­pla­nuo­ja­me ei­ti į to­kius po­rta­lus, nes tu­ri­me sa­ vo rin­ko­da­ros stra­te­giją. Ma­no ma­ ny­mu, į šiuos po­rta­lus įmonės ei­na norė­da­mos grei­tai ir su la­bai ma­ža mar­ža pri­si­trauk­ti dau­giau pi­nigų. Mes to­kių pro­blemų ne­tu­ri­me“, – nu­si­šyp­so­jo R.Čeč­kaus­kas. Ga­li­mybės da­ly­vau­ti gru­pi­nių pir­kimų ak­ci­jo­se ne­svars­to ir bui­ tinės elekt­ro­ni­kos par­duo­tu­vių tink­lai „To­po cent­ras“ bei „Eu­ro­ nics“. „Vi­so tink­lo mas­tu tai­ko­mos pre­kių ak­ci­jos sa­vo nuo­lai­do­mis pra­noks­ta bet ko­kių gru­pi­nių par­ da­vimų pa­si­ūly­mus“, – sakė bend­ rovės „TC pre­ky­ba“ ko­mer­ci­jos ir rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Rai­mun­das Ado­mai­tis.

ru­pi­n io ap­si­pir­k i­mo po­rtalų au­gi­mas Lie­tu­vo­je bu­ vo spar­tes­nis, nei mes pa­ tys pla­na­vo­me. Per­nai Bal­ ti­jos ša­ly­se par­davė­me ku­ponų už 42 mln. litų, vien Lie­tu­vo­je bend­ra ku­ ponų vertė siekė 22,7 mln. litų. Iš vi­so per­nai par­davė­me per 647 tūkst. nuo­ laidų ku­ponų. Per pu­santrų metų, nuo 2010 m. vi­du­ rio, mūsų val­domų po­rtalų apy­var­ta pa­šo­ko de­šim­te­r io­pai. Natū­ra­lu, kad pra­džio­je ši veik­la daug kam bu­vo ne­ži­ no­ma, ta­čiau grei­tai tai ta­po nau­din­ga tiek mūsų par­tne­riams, nuo­lai­das tai­ kan­čioms įmonėms, tiek var­to­to­jams. Ker­ti­nis gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rtalų ak­muo – žmonės, ku­rie mėgsta ap­si­ pirk­ti ma­žesnė­mis kai­no­mis. Por­ta­lai tu­ri pre­nu­me­ra­to­rių, šiuo me­tu mūsų po­rtalų nau­jie­nas, t. y. ak­ci­jas, pre­nu­ me­ruo­ja 140 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­tojų. Per mėnesį Lie­tu­vo­je gru­pi­nio ap­si­pir­ ki­mo po­rta­luo­se nuo­lat per­ka apie 40 tūkst. pirkėjų.

Ie­va Nau­ja­lytė

Agentū­ros „Ad Ve­r um“ di­rek­torė

E

fek­tas šiais po­rta­lais be­si­nau­ do­jan­tiems par­davė­jams yra dve­jo­pas: vie­na ver­tus, jie ga­ li pa­d i­d in­t i par­da­v imą per trum­pa­laikę ak­ciją, ta­čiau il­guo­ju lai­ ko­tar­piu net vien­kar­t i­n is da­ly­va­v i­ mas pa­na­šio­je ak­ci­jo­je vėliau ap­sun­ ki­na prekės ar pa­slau­gos par­da­vimą įpras­ta kai­na. Ki­tas svar­bus as­pek­tas yra tai, kad daž­nai pa­slaugų teikė­jai būna ne­pa­si­ruošę ko­ky­biš­kai su­teik­ ti stan­dar­ti­nių pa­slaugų užplū­du­siam di­de­liam pirkėjų srau­tui. Ki­ta ver­tus, kai ku­riais at­ve­jais ga­na daug pirkėjų, spon­ta­niš­kai įsi­gi­ju­sių pi­ gią prekę, ja taip nie­ka­da ir ne­pa­si­nau­ do­ja. Taip par­davė­jai gau­na pa­ja­mas už ne­su­teik­tas pre­kes ar pa­slau­gas. Gru­pi­n io ap­s i­pir­k i­mo esmė – ma­ žesnė kai­na mai­nais į di­desnį pirkėjų srautą. Ta­čiau rei­k ia būti tam srau­tui pa­si­ruo­šus ir į pre­kybą per gru­pi­nius po­rta­lus žiūrė­t i kaip į il­ga­laikę in­ves­ ti­ciją – ga­l i­mybę pa­t rauk­t i jau at­ėjusį pirkėją, pri­vers­t i jį pa­si­l ik­t i. De­ja, pa­ sta­r uo­ju me­t u vis dau­g iau pre­k y­bi­ ninkų tai ver­t i­na tiesiog kaip grei­to pa­si­pel­ny­mo būdą, o tai pa­ma­ž u nu­ vi­lia vis dau­g iau žmo­nių.


8

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

lietuva Aukų at­mi­nimą pa­gerbė aukš­čiau­si pa­reigū­nai An­ta­kal­nio ka­pinė­se aukš­čiau­si ša­lies pa­reigū­nai pa­ gerbė per 1991 m. sau­sio įvy­kius žu­vu­sių Laisvės gynėjų at­mi­nimą. Ša­lies va­do­vai, vals­tybės tar­nybų pa­reigū­nai ant Sau­sio 13-osios aukų kapų pa­dėjo gėlių ir pa­gerbė žu­vu­sius per kru­vi­nuo­sius įvy­kius. An­ta­kal­nio ka­pinė­se au­kas pa­gerbė Lie­tu­vos Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė, Sei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­tienė, mi­nist­ras pir­mi­nin­ kas And­rius Ku­bi­lius, tuo­me­tis Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­ bos va­do­vas, eu­ro­par­la­men­ta­ras pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, už­sie­nio ša­ lių gy­ny­bos ata­šė kor­pu­so na­riai, ki­ti ša­lies po­li­ti­kai. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lietuva minėjo 21-ąsias Sausio 13-osios įvykių metines. Seime buvo teikiamos premijos ir skambėjo kalbos. Kartais skaudžios. O labiausiai į sielą ir sąmonę smigo lemtingąją naktį žuvusio Apolinaro Juozo Povilaičio sūnaus Roberto žodžiai.

Nustokime j Tik KAUNE!

00

00

Raudondvario pl. 131 DIRBAME I–VII 8 –20 INFORMACINIS TEL. +370 37 21 47 77

-40

%

vAzoNAms ir dAigyKloms

Akcija galioja iki sausio 29 d.

-40

%

KilimAms ir KilimėliAms*

*Nuolaida netaikoma kiliminėms dangoms ir takams. Akcija galioja iki sausio 29 d.

-30

%

visoms rogėms, čiUožyNėms, slidėms Akcija galioja iki sausio 31 d.

-40

%

dAžymo ir mEchANiNiAms dArbo įrANKiAms Akcija galioja iki sausio 29 d.

-40

%

voNios bAldAms Akcija galioja iki sausio 29 d.

-30

%

visoms AUTo prEKėms

Akcija galioja iki sausio 31 d.

Nuolaidos nesumuojamos (išskyrus AČIŪ kortelę). Prekių kiekis ribotas.

„Meilė Lie­tu­vai įgau­na vis keis­ tes­nes for­mas ir tam­pa vis įmant­ res­nių ma­ni­pu­lia­cijų ob­jek­tu. At­ ro­dytų, kad ver­tybės ver­čia­mos aukš­tyn ko­jom ar bent jau tols­ta nuo Sau­sio 13-osios – laisvės ir ne­ prie­var­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo prie­ var­tai dva­sios. Juo­dos spal­vos va­di­ni­mas bal­ta, at­ro­dytų, vis la­biau po­pu­liarė­ja. Pat­rio­tais sa­ve įvar­di­jan­tys as­me­ nys siū­lo Lie­tuvą kur­ti be žydrų, rau­donų ir juodų. Sau­sio 13-osios au­kas siū­lo­ma „at­min­ti šva­riu pa­ triotų krau­ju“, rūšiuo­jant Lie­tu­ vos pi­lie­čius į tu­rin­čius tin­kamą ir ne­tin­kamą kraują, do­va­no­jant bi­ lie­tus į kon­certą, ku­ria­me gros ir pro­na­cis­tinė grupė, sva­jo­ju­si apie „de­gantį Šal­či­ninkų ra­joną“. Pi­ lie­čiai yra gąsdi­na­mi Eu­ro­pos li­ be­ra­lia de­mok­ra­ti­ja, su ku­ria mū­ sų tau­tinėms ver­tybėms esą ne­ pa­ke­liui. Ne­ga­liu už­mirš­ti vie­no su­si­ti­ki­ mo, ku­ria­me da­ly­va­vo įvairūs prie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­ga­vi­ mo pri­si­dėję žmonės. Po ma­no kal­ bos vie­nas Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ras neiš­laikęs su­šu­ko – „to­ le­ras­tai“, taip iš­reikš­da­mas sa­vo pa­nieką. At­ro­dytų, kad to­le­ran­ci­ja, kaip ir lais­vo­jo pa­sau­lio pri­pa­žin­tas žmo­gaus tei­ses bei lais­ves gi­nan­tys žmonės, ta­po pamėg­tu pa­šai­pos ar ne­tgi pa­si­šlykštė­ji­mo ob­jek­tu. Ne­leis­ki­me nie­kam mūsų su­klai­ din­ti – na­cio­na­lis­ti­niai bei kse­no­ fo­bi­niai šūkiai ar kai ku­rių Sei­mo na­rių pamėg­tas at­vi­ras nea­py­kan­tos kurs­ty­mas ne­tu­ri nie­ko bend­ro nei su Tėvynės mei­le, nei su lais­ve, nei su Sau­sio 13-osios dva­sia. Turė­tu­ me at­si­ri­bo­ti nuo to­kių ini­cia­tyvų, ku­rio­mis meilė ir iš­ti­ki­mybė Lie­tu­

vai pa­virs­ta nea­py­kan­tos ki­to­kiems bend­ra­pi­lie­čiams sėji­mu. No­riu pa­si­ūly­ti – dar ne­vėlu im­ tis vi­siems kar­tu kur­ti to­kią Lie­ tuvą, ku­rio­je vie­nybės ir su­si­ tel­ki­mo pa­grin­du taptų tai, kad gerb­tu­me vie­ni ki­tus, priim­tu­me ki­to­niš­kumą ir džiaug­tumės, kad esa­me skir­tin­gi, o ne pik­tais lie­žu­ viais ant silp­nes­niųjų lie­tu­me sa­vo nea­py­kantą. Šį kartą jau ne prie­šiš­kos vals­ tybės slap­to­sios tar­ny­bos sie­ kia mus su­prie­šin­ti, bet mūsų pa­ čių pi­lie­čiai sie­kia įskau­din­ti vie­ni ki­tus – pa­vyzd­žiui, kai „gy­dy­to­ ja ki­ta­tau­čius ir ki­ta­ti­kius iš­va­di­na „pa­ra­zi­tais“ ar­ba vie­no iš Lie­tu­vos uni­ver­si­tetų dar­buo­to­jas pa­si­ūlo „pa­sta­ty­ti pa­minklą žydų tautą nai­ki­nu­siems lie­tu­viams“. Trykš­tan­ti nea­py­kan­ta ne tik lie­ ja­si lais­vai, bet ir kar­tais ap­tem­do pro­tą bei kri­tinį mąstymą, mes vis sun­kiau pa­ste­bi­me, kad sa­vo nea­ py­kantą nu­krei­pia­me į silp­nes­nius ir la­biau pa­žeid­žia­mus žmo­nes. Mo­ juo­da­mi sa­vo tei­se reikš­ti nuo­monę mes kar­tais ne­be­su­vo­kia­me, kad tai, ką va­di­na­me „nuo­monės reiš­ki­mu“, kar­tais pa­virs­ta į opo­nen­to drabs­ tymą pur­vais ir že­mi­nimą. Prie­var­ta ir ap­gau­le XX a. vi­du­ ry­je pa­tekę į to­ta­li­ta­rinės vals­tybės glėbį, pa­tyrę daug smur­to iš anos sis­te­mos, mes tar­si pa­tys ta­po­me prie­var­tos kultū­ros rėmėjais ir jau ne­be­mo­ka­me gy­ven­ti be prie­var­ tos. Nė vie­nas ban­dy­mas vals­tybės po­li­ti­kos ly­giu nu­trauk­ti už­burtą smur­to ratą ir su­stab­dy­ti bent jau smur­to nau­do­jimą auklė­jant vai­kus dar ne­pa­vy­ko. Iš kai ku­rių Sei­mo na­rių net bu­ vo pa­si­girdę skam­bių fra­zių apie


9

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

lietuva Aukų at­mi­nimą pa­gerbė aukš­čiau­si pa­reigū­nai

Pre­mi­ja atgaivino praeitį Pir­ma­sis Laisvės pre­mi­jos lau­rea­ tas žmo­gaus tei­sių gynė­jas Ser­ge­ jus Ko­va­lio­vas pri­si­pa­ži­no prie­š du de­šimt­me­čius svarstęs, kad So­vietų Sąjun­gai būtų buvę nau­ din­giau, jei­gu Bal­ti­jos ša­lys būtų li­ku­sios jo­je.Simono Švitros nuotr.

juoda vadinti balta smurtą kaip kultū­rinį tau­tos pa­ veldą. O ką pa­sa­ko apie mūsų vi­ suo­menę fak­tas, kai ke­liems šim­ tams tai­kių žmo­nių ap­sau­go­ti rei­kia ke­lis kar­tus dau­giau po­li­ci­ninkų. Sau­go­ti, pa­si­ro­do, rei­kia nuo mūsų pa­čių, sau­go­ti rei­kia net nuo Sei­mo na­rių! Nuo tų pa­čių Sei­mo na­rių, ku­rie esant įta­rimų riau­šių kurs­ty­ mu bu­vo pri­deng­ti nuo teisė­sau­gos pa­de­dant ki­tiems Sei­mo na­riams. Įsik­lau­sy­ki­me į šio tei­gi­nio ab­sur­ diš­kumą – pi­lie­čius rei­kia sau­go­ ti nuo Sei­mo na­rių! Pas­ta­ro­sio­mis sa­vaitė­mis ten­ka stebė­ti kitą vi­ siems iki skaus­mo ži­nomą si­tua­ciją, dėl ku­rios tu­ri būti gėda mums vi­ siems, kai vals­tybės var­du vei­kian­ čios ins­ti­tu­ci­jos ne­su­ge­ba iš­lais­ vin­ti vai­ko, pa­ti­rian­čio aki­vaizd­žią psi­cho­lo­ginę suau­gu­siųjų prie­vartą – o kaip­gi ki­taip galė­tu­me pa­va­din­ ti ci­niš­kus suau­gu­sių žmo­nių žai­di­ mus, įka­li­nu­sius vaiką ir pa­ver­tu­ sius jį sa­vo in­te­resų įkai­tu? Sau­sio 13-osios nu­si­kal­timų žmo­giš­ku­mui ne­drįsta pri­pa­žin­ti ne tik Ru­si­jos vald­žia, bet ir kai ku­ rios Va­karų Eu­ro­pos vals­tybės. Tai mes pui­kiai matė­me šią va­sarą, kai įta­ria­ma­sis nu­si­kal­ti­mais žmo­giš­ ku­mui Mi­chai­las Go­lo­va­to­vas bu­ vo mil­ži­niš­ku grei­čiu iš­suk­tas nuo per­da­vi­mo Lie­tu­vos teisė­sau­gai. Kaip te­ko skai­ty­ti vėliau tos spe­cia­ lio­sios „Al­fa“ grupės, štur­ma­vu­ sios TV bokštą, ve­te­ranų tink­la­raš­ ty­je, tai jie dar ir šiandien skleid­žia pro­pa­gandą – sau­sio 13-osios žu­ dy­nes va­di­na „ko­man­di­ruo­te“ bei „sėkmin­gai at­lik­ta ope­ra­ci­ja“, ku­ rio­je, esą, net ne­reikė­jo pa­nau­do­ ti šau­namųjų ginklų. Sun­ku net at­ras­ti tin­ka­mus žod­žius, kaip pa­ va­din­ti tai, kad šiai spe­cia­liųjų KGB

pa­jėgų gru­pei yra pa­sta­ty­tas pa­ mink­las Mask­vo­je, ku­ria­me Sau­ sio 13-osios įvy­kiai pri­ski­ria­mi prie šios grupės nuo­pelnų. Norė­čiau at­kreip­ti dėmesį į tuo­ me­čio So­vietų Sąjun­gos pre­zi­den­to Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo vaid­menį bei jo ver­ti­nimą tarp­tau­tinė­je bend­ ruo­menė­je. No­be­lio tai­kos pre­mi­ jos 1990 m. sky­ri­mas jam tar­si pa­ ro­do, kaip idea­li­zuo­ja­mas bu­vo šis žmo­gus Va­ka­ruo­se. De­ja, 1991 m. įvy­kiai ne tik Vil­niu­je to­kio po­žiū­ rio ne­pa­keitė.

Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis:

Įsik­lau­sy­ki­me į šio tei­gi­nio ab­sur­diš­ kumą – pi­lie­čius rei­kia sau­go­ti nuo Sei­mo na­rių! Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, tuo­me­ tis So­vietų Sąjun­gos pre­zi­den­tas M.Gor­ba­čio­vas, kaip vals­tybės va­ do­vas, yra at­sa­kin­gas už SSRS gink­ luotųjų pa­jėgų, SSRS Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­menės ir SSRS vals­tybės sau­gu­mo ko­mi­te­ to (KGB) pa­jėgų veiks­mus 1991 m.

sau­sio 13-ąją, ku­rie ver­tin­ti­ni kaip ka­ro nu­si­kal­ti­mai ir (ar­ba) nu­si­kal­ti­ mai žmo­giš­ku­mui. Net jei­gu minė­ tos gink­luo­to­sios pa­jėgos veikė be M.Gor­ba­čio­vo įsa­ky­mo (kaip tei­gia jis pa­ts), jo ty­lus pri­ta­ri­mas ar­ba vė­ liau ne­si­ėmi­mas veiksmų iš­tir­ti įvy­ kį ir nu­baus­ti as­me­nis, nau­do­ju­sius gink­luotą jėgą (ko­vi­nius šaud­me­nis, sun­kiąją ka­ro tech­niką) prie­š ci­vi­ lius as­me­nis ir ci­vi­lius ob­jek­tus, taip pat su­da­ro pa­grindą M.Gor­ba­čio­ vo at­sa­ko­my­bei pa­gal tarp­tau­tinės baud­žia­mo­sios teisės stan­dar­tus. Lie­tu­vos Res­pub­li­ka jau dvi­de­šimt vie­nus me­tus no­ri tei­siš­kai iš­tir­ti šį įvykį, ta­čiau M.Gor­ba­čio­vas ne­ bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos teisė­sau­ga, o Ru­si­jos Fe­ de­ra­ci­ja, kaip SSRS tei­sių ir pa­reigų tęsėja pa­gal tarp­tau­tinę teisę, at­me­ ta Lie­tu­vos tei­sinės pa­gal­bos pra­šy­ mus net šį as­menį ap­klaus­ti. 1990 m. M.Gor­ba­čio­vui bu­vo įteik­ta gar­bin­ga ir pres­ti­žinė No­ be­lio tai­kos pre­mi­ja. Ta­čiau ma­ nau, kad sa­vo veiks­mais ar nu­si­ kals­ta­mu ne­vei­ki­mu 1991 m. dėl įvy­kių Vil­niu­je ir ki­to­se vie­to­se, kai by­rant SSRS bu­vo nau­do­ja­ma gink­luo­ta jėga, M.Gor­ba­čio­vas pa­ nie­ki­no jam su­teiktą gar­bingą ap­ do­va­no­jimą. Jo pa­brėžti­nis ne­no­ras rea­guo­ti į teisėtą Lie­tu­vos rei­ka­la­ vimą tei­siš­kai iš­tir­ti šiuos įvy­kius ir M.Gor­ba­čio­vo vaid­menį juo­se tik pa­tvir­ti­na bu­vu­sio SSRS pre­zi­den­ to ne­hu­ma­nišką po­zi­ciją, su ku­ria aš, kaip žmo­gus, dėl šių įvy­kių pra­ radęs tėvą, ne­ga­liu taiks­ty­tis. Šian­dien iš­siun­čiau krei­pimą­si į Nor­ve­gi­jos No­be­lio tai­kos ko­mi­tetą su pra­šy­mu ap­svars­ty­ti ga­li­mybę at­šauk­ti No­be­lio tai­kos pre­miją, įteiktą M.Gor­ba­čio­vui 1990 m.“

„Ta­da ma­niau: ša­ly­je pa­kvi­po lais­ ve, tai bus il­gas ir sun­kus ke­lias, jį lydės iš­ban­dy­mai, galbūt net tra­ giš­ki. O štai Bal­ti­jos ša­lys tuoj išeis iš So­vietų Sąjun­gos ir įgis anks­čiau dėl mūsų kaltės ne­tektą vals­ty­ bin­gumą. Ar ne­būtų ge­riau, jei­ gu jie liktų ša­lies su­dėty­je ir taptų visų iš­si­lais­vi­ni­mo avan­gar­du“, – penk­ta­dienį Sei­me per iš­kil­mingą po­sėdį kalbė­jo S.Ko­va­lio­vas. „To­se ša­ly­se dar ne­pa­mirš­ ta laisvės at­mos­fe­ra, jie dar iš­ sau­go­jo sa­vo eu­ro­pie­tišką esmę. Kas, be jų, galėtų iš­mo­ky­ti mus būti žmonė­mis?“ – žmo­gaus tei­ sių gynė­jas iš Ru­si­jos pri­si­pa­ži­no taip mąstęs 1990–1991 m. Anot jo, šiuos sam­pro­ta­vi­mus gar­siai pa­sa­ky­ti jis drįso tik dviem trims ar­ti­miau­siems drau­gams. „Da­bar aiš­kiai su­pran­tu, kiek tie sam­pro­ta­vi­mai bu­vo ne­sub­ rendę ir net, sa­ky­čiau, pa­vo­jin­ gi“, – pri­pa­ži­no S.Ko­va­lio­vas. Anot jo, 1989–1991 m. vykę pro­ ce­sai lei­do laisvės vil­tis puo­selė­ti vi­siems – „ir jums, ir mums, oku­ pan­tams“. Jis teigė, kad at­sa­ko­ mybę turėtų pri­siim­ti rusų tau­ta. „Vi­siš­kai ne­prie­var­tau­da­mas savęs sa­kau žodį „oku­pan­tai“ <...>. Oku­pan­tai – ne tik bol­še­vi­ kai. Oku­pan­tai – ir tie, ku­rie lei­ do bol­še­vi­kams 70 metų ka­ra­liau­ ti did­žiulė­je ša­ly­je. Tai ne ju­ri­dinė, o mo­ra­linė, is­to­rinė, ko­lek­ty­vinė kaltė. Ir pir­miau­sia tai rusų kaltė.

Mes lei­do­me pa­kęsti ti­ro­niją, lei­ do­me dau­gu­mai šlo­vin­ti ti­ro­niją, lei­do­me Baž­ny­čiai mels­tis ti­ro­ni­ jai ir ti­ro­nams“, – kalbė­jo buvęs di­si­den­tas. Penk­ta­dienį Sei­me iš­kil­min­ gai mi­nint Laisvės gynėjų die­ ną S.Ko­va­lio­vui už indėlį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plėto­jant de­mok­ ra­tiją, ko­vo­jant už Rytų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tautų laisvą ap­si­spren­ dimą ir su­ve­re­ni­tetą įteik­ta pir­ mo­ji Laisvės pre­mi­ja. At­siim­da­mas pre­miją sve­čias teigė su­pran­tan­tis jos reikš­min­ gumą, ta­čiau svarstąs, ar ji ne­ turė­jo būti skir­ta lie­tu­viui. „Ky­la klau­si­mas, ar tai ma­ no pre­mi­ja. Gal pirmąją Laisvės pre­miją lais­vo­je Lie­tu­vo­je reikė­ jo įteik­ti lie­tu­viui? Kam nors, kas sa­vo gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius pa­ skyrė ko­vai už laisvę, to­kiems kaip Ba­lys Ga­jaus­kas. Ar­ba tiems, ku­ rie sa­vo krau­ju nu­plovė oku­pantų ša­liai da­romą gėdą. Tai galėtų bū­ ti Jo­nas Ber­žo­nis, ki­ti miš­ko bro­ liai, ku­rie įrodė žmo­giškąjį orumą, – svarstė S.Ko­va­lio­vas. – O galbūt tai galėtų to­kie žmonės kaip Ni­jolė Sadū­naitė ar Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, Pet­ras Plum­pa, ku­rie ne­nuils­da­mi dir­bo, kad Lie­tu­va būtų lais­va, ne­ turė­da­mi ypa­tin­gos vil­ties, jog tai at­si­tiks dar jiems esant gy­viems.“ „Jie ne­ži­no­jo, kaip grei­tai vi­sa tai įvyks, ta­čiau la­bai ge­rai ži­no­ jo, kaip grei­tai jie at­si­durs kalė­ ji­me“, – sakė lau­rea­tas. Anot jo, pre­mi­jos ver­ti ir šim­tai tūkstan­ čių rusų, 1991 m. sau­sio 14 d. išėję į gat­ves pa­lai­ky­ti lie­tu­vių. S.Ko­va­lio­vas pa­brėžė, kad jam įteik­ta pre­mi­ja pri­klau­so vi­siems iš­var­dy­tiems žmonėms. BNS inf.

By­la truks dar ke­le­rius me­tus Baud­žiamąją bylą dėl 1991 m. sau­ sio 13-osios so­vietų ag­re­si­jos teisė­ sau­ga ke­ti­na baig­ti per ar­ti­miau­ sius ke­le­rius me­tus. Tai va­kar pa­ reiškė Ge­ne­ra­linės pro­ku­ratū­ros Baud­žia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Si­mo­nas Slap­šins­kas.

„La­bai norė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šie­ met, ta­čiau tik­rai ne­ga­liu. Ga­liu pa­ sa­ky­ti, kad ne pen­ke­rius, ne ket­ve­ rius, ne tre­jus me­tus, o tai yra metų, ke­le­rių metų dar­bas, bet kabė­ti apie ko­kius nors ter­mi­nus yra la­bai su­ dėtin­ga, kal­bant apie mil­ži­niš­kos apim­ties bylą, ku­rią šiuo me­tu su­da­ ro 650 tomų“, – Lie­tu­vos ra­di­jo lai­ dai „Aki­ra­čiai“ sakė S.Slap­šins­kas. Anot teisė­sau­gi­nin­ko, sun­ ku pro­gno­zuo­ti, kiek ga­li užt­ruk­ ti vien at­skirų pro­ce­si­nių do­ku­ mentų pa­ren­gi­mas. 1991 m. sau­sio 13-ąją so­vietų ka­riuo­me­nei ir spe­

cia­lie­siems da­li­niams uži­mant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokštą bei Lie­ tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­statą žu­vo 14, nu­kentė­jo dau­giau kaip tūkstan­tis be­gink­lių žmo­nių. By­lo­je yra 23 as­me­nys, įta­ria­ mi ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ ti­mais žmo­giš­ku­mui. 21 iš jų yra Ru­si­jos pi­lie­tis, Mask­va juos iš­ duo­ti at­si­sa­ko. Pa­gal pernai Seimo priimtas įstatymų pa­tai­sas, jei­gu įta­ria­ ma­sis ar kal­ti­na­ma­sis yra už­ sie­nio vals­tybės pi­lie­tis ir gy­ ve­n a ne Lie­t u­vos te­r i­to­r i­jo­je, pro­ku­ro­ras turės siųs­ti įta­rimą, pra­ne­šimą ar­ba kal­ti­na­mo­jo ak­to nuo­rašą dėl nu­si­kal­ti­mo už­sie­ nio vals­tybė­je nu­ma­ty­tai cent­ ri­nei teisė­sau­gos įstai­gai. Tuo­ met jau šios at­stovų už­da­vi­nys bus do­ku­men­tus įteik­ti įta­ria­ ma­jam ar kal­ti­na­ma­jam. BNS inf.


10

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

12p.

Ke­lis de­šimt­me­čius Egiptą valdžiusių Mubarakų klano istorija.

pasaulis

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

Nusišauti bandęs prokuroras pa Kol nu­si­žu­dy­ti band­žiusį Len­ki­jos ka­ro pro­ku­rorą tik­ri­na psi­chiat­rai, vi­suo­menė iš nau­jo narp­lio­ja Smo­lens­ko tra­ge­diją ir jos ty­rimą, ku­ris pa­kvi­po po­li­tinė­mis int­ri­go­mis ir šni­pinė­ji­mu.

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis j.galisanskis@diena.lt

Sud­rebė­jo ran­ka

Pul­ki­nin­kas Mi­ko­ła­jus Przy­by­łas pir­ma­dienį su­kvietė žur­na­lis­tus, norė­da­mas ap­gin­ti sa­vo ir ko­legų mun­du­rus. Jis ir ki­ti ka­ro pro­ku­ ro­rai ži­niask­lai­dos bu­vo ap­kal­tin­ti tuo, kad tir­da­mi in­for­ma­ci­jos apie Smo­lens­ko tra­ge­diją nu­tekė­ji­mo at­ve­jus iš mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­ to­rių ne­teisė­tai rei­ka­la­vo ke­lių ži­ nomų žur­na­listų te­le­fo­ni­nių po­ kal­bių įrašų ir SMS ži­nu­čių. Nors ope­ra­to­riai ne­su­ti­ko su­teik­ti duo­ menų, nes tam pa­gal įsta­tymą rei­ kia teis­mo spren­di­mo, ka­ro pro­ ku­ratū­ra at­si­dūrė di­de­lio skan­da­lo epi­cent­re.

Mi­ko­ła­jus Przy­by­łas:

Turė­jo­me iš­siaiš­kin­ ti, ar čia ne­da­ly­vau­ja už­sie­nio spe­cia­lio­ sios tar­ny­bos, suin­ te­re­suo­tos kai­tin­ti at­mos­ferą ir su­prie­ šin­ti len­kus. „At­siž­velg­da­mi į ypa­tingą Smo­ lens­ko ka­tast­ro­fos ty­ri­mo po­būdį, turė­jo­me ne­per­ženg­da­mi įsta­ty­ mo rėmų pa­da­ry­ti viską, kad iš­ siaiš­kin­tu­me, kas galė­jo per­duo­ti slaptą med­žiagą žur­na­lis­tams“, – pa­reiškė M.Przy­by­łas. Jis gynė sa­ vo ir ko­legų veiks­mus, ci­tuo­da­mas teisės ak­tus, ku­rie leid­žia pro­ku­ro­ rams ti­riant by­las rink­ti ry­šio duo­ me­nis. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos 14-ąją mi­nutę pro­ku­ro­ras pa­reiškė, kad iki ga­lo gins ka­ri­nin­ko mun­durą nuo bet ko­kių kal­ti­nimų, ir pa­prašė žur­na­listų pa­da­ry­ti ne­di­delę per­ trauką, išvė­din­ti pa­tal­pas. Žur­na­ lis­tams išė­jus, pa­reigū­no ka­bi­ne­te pa­si­gir­do šūvis. Jį už­fik­sa­vo ir vie­ na vaiz­do ka­me­ra, ku­ri bu­vo pa­lik­ta įjung­ta. Į ka­bi­netą įbėgę žur­na­lis­tai pa­matė M.Przy­byłą krau­jo ba­lo­je ir ša­lia gu­lintį pis­to­letą. Du žmonės su­sku­bo pa­dėti jo­kių gy­vybės žen­

klų ne­ro­dan­čiam vy­rui, ki­ti puolė prie ka­merų ir dik­to­fonų. Laimė, žaiz­da ne­bu­vo mir­ti­na. Kaip vėliau pa­pa­sa­ko­jo pa­ts pro­ ku­ro­ras, likęs pa­tal­po­je vie­nas jis at­su­ko nu­garą į langą, kad kul­ ka neat­šoktų ri­ko­še­tu, įsi­ki­šo pis­ to­letą į burną ir šovė. Bet le­miamą aki­mirką kaž­kas pa­ju­di­no durų ran­ keną, jam su­drebė­jo ran­ka, ir šūvis skrie­jo į skruostą, o ne į galvą. Pas­ku­ti­nis la­šas

Kitą dieną M.Przy­by­łas jau galė­ jo kalbė­ti ir su­si­ti­ko su žur­na­lis­ tais. Pro­ku­ro­ras pa­reiškė, kad to­kiu des­pe­ra­tiš­ku poel­giu siekė ap­gin­ ti sa­vo ir ko­legų mun­du­rus bei at­ kreip­ti dėmesį į ne­to­le­ruo­ti­nus gi­mi­nystės ry­šius gink­luo­to­sio­ se pa­jėgo­se ir ko­rup­ciją su­da­rant pir­ki­mo su­tar­tis, ku­rių vertė ge­ro­ kai vir­ši­ja per­ka­mos ka­ro tech­ni­ kos tikrąją kainą. Anot pa­reigū­no, pa­sku­ti­nis la­šas, pri­vertęs jį nu­tai­ ky­ti ginklą į sa­ve, bu­vo ne­pagrįs­ tas ži­niask­lai­dos puo­li­mas dėl ne­ teisė­to po­kal­bių klau­sy­mo­si. Nag­rinė­da­mas by­las, su­si­ju­sias su aukš­tuo­se ka­riš­kių sluoks­niuo­ se ve­šan­čio­mis ne­ge­rovė­mis, pro­ ku­ro­ras jautė spau­dimą ir ne­tgi grėsmę sa­vo gy­vy­bei. Ne­ži­no­mi as­me­nys esą bu­vo pra­dūrę jo au­ to­mo­bi­lio pa­dan­gas ir su­ga­dinę stabd­žius, nu­žudė jo šunį, skam­ binė­jo ir gra­si­no. „Ži­nau, kad už ma­no galvą pa­ si­ūly­tas mi­li­jo­no zlotų (770 tūkst. litų) at­ly­gis“, – po ban­dy­mo nu­ si­žu­dy­ti žur­na­lis­tams sakė M.Przy­ by­łas, įta­rian­tis kerštą už jo vyk­do­ mus ty­ri­mus. Ar­mi­jo­je – ko­rup­ci­jos liū­nas

Poz­nanės apy­gar­dos ka­ro pro­ku­ ratū­ros Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­ mu­mo sky­rius, ku­riam va­do­va­vo M.Przy­by­łas, tyrė sun­kiau­sias re­ no­va­ci­jos afe­ras, su­kčia­vi­mo ir ky­ ši­nin­ka­vi­mo ka­riuo­menė­je by­las, kasė­si prie or­ga­ni­zuo­tos kri­mi­na­ linės struktū­ros, ku­rio­je su­si­lie­jo ne­sąži­nin­gas vers­las ir ko­rum­puo­ ti vals­tybės pa­reigū­nai. Poz­nanės ka­ro pro­ku­ratū­ra per­nai at­skleidė šimtų mi­li­jonų zlotų nuo­sto­lius vyk­dant ka­ro tech­ni­kos re­montą ir mo­der­ni­za­ciją. Už vieną pro­jektą, ku­rio sąma­to­je pa­si­ges­ta 17 mln.

„„De­mas­ka­vo: ne­sėkmin­gai nu­si­žu­dy­ti bandęs M.Przy­by­łas vi­suo­me­nei at­vėrė akis dėl ko­rum­puo­tos ka­riuo­menės,

zlotų, bu­vo nu­teis­tas jūrų pa­jėgų lo­gis­ti­kos va­do­vas. Jūrų pa­jėgų Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų pa­ra­mos cent­re bu­vo išaiš­kin­ta nu­si­kals­ta­ ma gru­puotė, ku­ri grobstė in­ves­ti­ ci­joms skir­tas lėšas, or­ga­ni­zuo­da­ vo ne­teisė­tus pir­ki­mus ir klas­to­jo do­ku­men­ta­ciją. Pro­ku­ro­rai taip pat nu­statė, kad per ne­švarų GPS prie­ taisų ir ry­šio prie­mo­nių pir­kimą Len­ki­jos ka­riuo­menė pa­tyrė 16,5 mln. zlotų nuo­sto­lių. Nuo 2007 m., kai bu­vo įsteig­ ta Poz­nanės ka­ro pro­ku­ratū­ra, jos tyrė­jai už grotų pa­tupdė 98 žmo­ nes. Nė vie­nas iš eko­no­mi­niais nu­ si­kal­ti­mais ap­kal­tintų as­menų iš­ tei­sin­tas ne­bu­vo. Poz­nanės tyrė­jai, va­do­vau­ja­mi M.Przy­by­ło, ne­se­niai pra­dėjo tris nau­jus ty­ri­mus, bet apie juos pa­reigū­nai kol kas kalbė­ ti ne­ga­li. „To­kie ty­ri­mai, su­si­ję su or­ga­ ni­zuo­to­mis nu­si­kals­ta­mo­mis gru­

puotė­mis, ga­li su­lauk­ti bet ko­kio at­sa­ko iš nu­si­kals­tamų sluoks­ nių“, – ko­men­tuo­da­mas M.Przy­ by­ło darbą laik­raš­čiui „Ga­ze­ta Wy­ borc­za“ sakė jo vir­ši­nin­kas, Ka­ro pro­ku­ratū­ros va­do­vas Krzysz­to­fas Pa­ruls­kis. Esą būtent dėl to pro­ ku­ro­ras nuo­lat su sa­vi­mi ne­šio­jo­ si pis­to­letą. Jį M.Przy­by­łas pir­ma­ dienį at­si­nešė ir į sa­vo ka­bi­netą, nors inst­ruk­ci­jos tai draud­žia. Pro­ku­ratūrų konf­lik­tas

Nors at­ro­do lo­giš­ki ir sklandūs, M.Przy­by­ło ir kitų Ka­ro pro­ku­ ratū­ros pa­reigūnų paaiš­ki­ni­mai kai ku­riems su­kėlė abe­jo­nių. Po­li­ ti­kai ir ap­žval­gi­nin­kai ieš­ko gi­les­ nių prie­žas­čių. Buvęs Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nist­ ras ir da­bar­ti­nis se­na­to­rius Bog­ da­nas Kli­chas įsi­ti­kinęs, kad ban­ dy­da­mas nu­si­žu­dy­ti M.Przy­by­łas stengė­si at­kreip­ti dėmesį į artė­jan­ čią pro­ku­ratū­ros re­formą. Jam at­

ro­do, kad tai bu­vo ne des­pe­ra­tiš­ kas, o ge­rai ap­gal­vo­tas žings­nis. „Jei­gu kas nors tvir­tai ap­si­ sprendė at­si­svei­kin­ti su gy­ve­ni­mu, ir šis žmo­gus yra ka­ri­nin­kas, tai jis tik­rai tu­ri ži­no­ti, kaip rei­kia šau­dy­ ti“, – ne­pa­vy­kusį ban­dymą nu­si­ žu­dy­ti Len­ki­jos te­le­vi­zi­jai ko­men­ ta­vo B.Kli­chas. Len­ki­jo­je jau se­niai bręsta pro­ku­ ratū­ros re­for­ma. Šią ins­ti­tu­ciją da­ bar su­da­ro dvi – Ge­ne­ra­linė ir Ka­ro – pro­ku­ratū­ros. Ka­dan­gi pa­sta­ro­ji ti­ ria ne­daug bylų, ją svars­to­ma lik­vi­ duo­ti, o vie­toj jos Ge­ne­ra­linė­je pro­ ku­ratū­ro­je įsteig­ti ka­rinį sky­rių. Ge­ne­ra­linė pro­ku­ratū­ra reiš­ kė abe­jo­nes dėl Ka­ro pro­ku­ratū­ ros veik­los, ra­gi­no tir­ti jos veiklą ir pa­laikė ži­niask­lai­dos kal­ti­ni­mus dėl ne­teisė­to po­kal­bių klau­sy­mo­ si. Ka­ro pro­ku­ro­rai įtarė, kad re­for­ mo­mis ban­do­ma nu­trauk­ti jų vyk­ do­mus ty­ri­mus. Konf­lik­tas tarp dviejų ins­ti­tu­cijų kai­to ir skverbė­


11

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

pasaulis Pert­varkė ­ vy­riau­sybę

Ko­vinę sar­gybą ­ pra­dės ba­landį

Ja­po­ni­jos prem­je­ras Yos­hi­hi­ko No­da va­ kar pa­skelbė nau­jos su­dėties mi­nistrų ka­ bi­netą ir įsteigė iš prin­ci­po naują ša­lies vy­riau­sy­bei vi­cep­rem­je­ro po­stą. Mi­nistrų ka­bi­ne­tas per­tvar­ky­tas sie­kiant su­telk­ ti pa­stan­gas pa­laips­niui di­din­ti var­to­ji­mo mo­kestį nuo da­bar­ti­nių 5 iki 10 pro­c. Ja­ po­ni­ja ima­si prie­mo­nių biud­že­to de­fi­ci­tui ma­žin­ti, nes ša­lies gy­ven­to­jai senė­ja ir dėl to didė­ja biud­že­to krūvis.

Pir­ma­sis prie­šlėktu­vinės gy­ny­bos komp­ lek­sas S-400 „Triumf“ ba­landį stos į ko­ vinę sar­gybą Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Apie tai va­kar pra­nešė Bal­ti­jos lai­vy­no va­das vi­ cead­mi­ro­las Vik­to­ras Čir­ko­vas. Pa­sak jo, šiuo me­tu Ka­li­ning­ra­do sri­ties vi­du­ry­ je įren­gia­ma ug­nies po­zi­ci­ja, ku­ri leis ap­ sau­go­ti nuo už­puo­li­mo iš oro ne tik re­gio­ no te­ri­to­riją, bet ir ar­ti­miau­sią Bal­ti­jos jū­ ros ak­va­to­riją.

ajudino širšių lizdą

7

tūkst.

sa­vo ka­rių Jung­tinės Vals­ti­jos nu­sprendė iš­ves­ti iš Eu­ro­pos.

Tra­ge­di­jos ty­ri­me – nau­jas po­sūkis Smo­lens­ko tra­ge­diją ti­rian­tys Len­ki­jos eks­per­tai pa­neigė anks­ tesnę iš­vadą, kad oro pa­jėgų va­ das spaudė pi­lo­tus tūpti, ne­pai­sy­ da­mas itin pra­stų oro sąlygų. Bal­sas – ant­ro­jo pi­lo­to?

Kro­ku­vos Ja­no Seh­nos teis­minės eks­per­tizės ins­ti­tu­to eks­per­tai tvir­ti­na, kad bal­sas pi­lotų ka­bi­ no­je, ku­ris anks­čiau bu­vo pri­ skir­tas ge­ne­ro­lui Andr­ze­jui Bła­ si­kui, iš tiesų yra ant­rojo pi­lo­to ma­jo­ro Ro­ber­to Grzyw­nos. Pir­ ma­dienį eks­per­tai ža­da su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ciją ir pri­sta­ty­ ti sa­vo iš­va­das. Ru­si­jos tyrė­jai dalį kaltės dėl pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyńs­kio ir dar 95 žmo­nių gy­vybę nu­si­ne­šu­ sios ka­tast­ro­fos vertė oro pa­jėgų va­dui A.Bła­si­kui, ku­ris esą bu­ vo pi­lotų ka­bi­no­je ir spaudė įgulą tup­dy­ti lėktuvą, nors ma­to­mu­mas dėl rūko bu­vo be­veik nu­li­nis. „Len­ki­jos oro pa­jėgų va­do bu­ vi­mas pi­lotų ka­bi­no­je iki pat su­ si­dūri­mo su že­me turė­jo įta­kos įgu­los va­do spren­di­mui toliau lei­ stis že­miau nu­sta­ty­to mi­ni­ma­laus aukš­čio be vi­zua­li­nio kon­tak­to su žemės ob­jek­tais“, – tei­gia­ma ata­skai­to­je, ku­rią pra­ėju­sių metų sausį pri­statė Tarp­vy­riau­sy­bi­nio avia­ci­nio ko­mi­te­to (TAK) va­dovė Tat­ja­na Ano­di­na.

tar­pu­sa­vio konf­lik­tuo­se skęstan­čios teisė­sau­gos ir ban­dymų ma­ni­pu­liuo­ti vi­sos tau­tos tra­ge­di­ja. 

si į pa­vir­šių, o M.Przy­by­ło poel­gis ta­po jo kul­mi­na­ci­ja. Kitą dieną po ne­pa­vy­ku­sios sa­ vi­žu­dybės į konf­liktą ga­liau­siai nu­sprendė įsi­kiš­ti Len­ki­jos pre­zi­ den­tas Bro­nis­ła­was Ko­mo­rows­kis. Ant­ra­dienį jis iš­sik­vietė pa­si­kalbė­ti ge­ne­ra­linį pro­ku­rorą Andr­zejų Se­ re­metą bei Ka­ro pro­ku­ratū­ros va­ dovą K.Pa­rulskį ir pa­rei­ka­la­vo nu­ trauk­ti as­me­ni­nius gin­čus, ieš­ko­ti konst­ruk­ty­vių spren­dimų. Šnipų pėdsa­kas

Su­tel­ku­sios dėmesį į nu­si­kal­ti­ mus ka­riuo­menė­je ir dviejų pro­ku­ ratūrų konf­liktą, dau­ge­lis Len­ki­jos ir pa­sau­lio ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pa­mir­šo, ką M.Przy­by­łas kalbė­ jo pa­sku­ti­nes 15 mi­nu­čių prie­š pa­ spaus­da­mas gai­duką. Pro­ku­ro­ras pa­pa­sa­ko­jo apie jam pa­tikėtą ir 2011 m. lapk­ri­čio 16 d. pra­dėtą slaptą ty­rimą ko­di­niu pa­ va­di­ni­mu „PZ 86/10“. Ty­ri­mo

tiks­las bu­vo nu­sta­ty­ti, kas te­ki­no žur­na­lis­tams įslap­tintą tar­ny­binę in­for­ma­ciją apie 2010 m. ba­land­žio 10 d. prie Smo­lens­ko įvy­ku­sią ka­ tast­rofą, ku­rio­je žu­vo Len­ki­jos pre­zi­den­tas Le­chas Kac­zyńs­kis su žmo­na ir dar 94 po­li­ti­kai bei vi­suo­ menės veikė­jai. Ži­niask­lai­do­je pa­si­rodė in­for­ ma­ci­ja, ku­rią Len­ki­jos pro­ku­ro­ rams per­davė Ru­si­jos ko­le­gos. Jos nu­te­ki­ni­mas, anot M.Przy­by­ło, trukdė dvi­ša­liam bend­ra­dar­bia­vi­ mui ir lėti­no itin svar­baus ty­ri­mo pro­cesą. „Siek­da­mi iš­tir­ti vi­sas ap­lin­ ky­bes, turė­jo­me iš­siaiš­kin­ti, ar čia ne­da­ly­vau­ja už­sie­nio spe­cia­ lio­sios tar­ny­bos, suin­te­re­suo­tos kai­tin­ti at­mos­ferą ap­link Smo­ lens­ko ka­tast­rofą ir su­p rie­š in­t i len­kus. Ypač at­si­žvel­giant į artė­ jan­čius 2011 m. par­la­men­to rin­ki­ mus ir po­li­ti­nes ba­ta­li­jas“, – sakė M.Przy­by­łas.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Net­ru­kus įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no. Paaiškė­jo, kad Smo­lens­ko tra­ge­ di­jos ty­ri­me da­ly­vavęs pro­ku­ro­ ras Ma­re­kas Pa­sio­ne­kas apie tai nein­for­mavęs va­dovų bend­ra­vo su žur­na­lis­tais, taip pat už­mezgė kon­taktą su JAV am­ba­sa­do­je Var­ šu­vo­je dir­ban­č iais Fe­d e­ra­l i­n io ty­rimų biu­ro ir Cent­rinės žval­ gy­bos val­dy­bos agen­tais. Dėl įta­ rimų per­duo­dant slaptą in­for­ma­ ciją ži­niask­lai­dai ir tre­čio­sioms ša­lims M.Pa­sio­ne­kas bu­vo nu­ša­ lin­tas nuo ty­ri­mo. Jam iš­kel­ta by­ la pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je bu­vo nu­trauk­ta. Kas ir ko­kiais tiks­lais norė­jo pa­ vie­šin­ti slaptą Smo­lens­ko tra­ge­di­ jos ty­ri­mo in­for­ma­ciją? Koks bu­vo už­sie­nio tar­nybų in­te­re­sas? Ką bū­ tų at­skleidę te­le­fo­ni­niai po­kal­biai, jei­gu ope­ra­to­riai būtų juos su­teikę pro­ku­ratū­rai? Šie klau­si­mai kurs­ to nau­jus įta­ri­mus is­to­ri­jo­je, ku­rio­ je taš­kas ne­padė­tas iki šiol.

A.Bła­si­kas ne­bu­vo pri­si­segęs sau­gos dir­žais, todėl lėktu­ vo smūgis į žemę galė­jo nu­blokš­ti jo kūną bet kur. Kom­piu­te­ris pa­na­šumų ne­ra­do

TAK visą kaltę dėl ka­tast­ro­fos su­ vertė len­kams. Po sep­ty­nių mėne­ sių tuo­me­čio Len­ki­jos vi­daus rei­kalų mi­nist­ro Jer­zy Mil­le­rio va­ do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja pa­skelbė sa­vo ty­ri­mo iš­va­das. Var­šu­va pri­pa­ži­no sa­vo klai­das, bet taip pat tvir­ti­no, kad da­lis kaltės ten­ka Smo­lens­ ko dis­pe­če­riams, ku­rie ne­tin­ka­ mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas. J.Mil­le­ rio ko­mi­si­ja pri­tarė Ru­si­jos ko­legų iš­va­doms, kad oro pa­jėgų va­das prie­š pat ka­tast­rofą bu­vo ka­bi­no­ je ir kalbė­jo su pi­lo­tais. Kro­ku­vos eks­per­tai ėmėsi nuo­ dug­niau tir­ti juodųjų dėžių už­fik­ suo­tus po­kal­bius pi­lotų ka­bi­no­ je. Nors jiems ne­pa­vy­ko at­pa­žin­ti visų balsų, bet pa­ly­ginę juos su anks­tes­niais A.Bła­si­ko bal­so įra­ šais jie at­metė tei­gi­nius, jog ge­ ne­ro­las kažką sakė pi­lo­tams.

„„Abe­jonės: ar­gu­men­tai, pa­tvir­

ti­nan­tys ge­ne­ro­lo A.Bła­si­ko bu­ vimą pi­lotų ka­bi­no­je ir spau­ dimą pi­lo­tams tūpti bet ko­kia kai­na, bliūkš­ta. „Reu­ters“ nuo­tr.

TAK ir J.Mil­le­rio ko­mi­si­jos iš­va­ dos re­mia­si žmo­nių, ku­rie klausė­ si juodųjų dėžių įrašų ir at­pa­ži­no A.Bła­si­ko balsą, liu­di­ji­mais. O Ja­no Seh­nos ins­ti­tu­to eks­per­tai nau­do­jo šiuo­lai­kišką kom­piu­te­ rinę bal­so at­pa­ži­ni­mo įrangą. Kūno pa­dėtis ne­įti­ki­na

„Seh­nos ins­ti­tu­to eks­per­tai yra pa­sau­li­nio ly­gio spe­cia­lis­tai. Jei­gu jiems pa­vyks pa­grįsti sa­vo iš­va­ das, ga­lu­tinės ata­skai­tos iš­va­das bus ga­li­ma už­gin­čy­ti“, – laik­raš­ čiui „Rzecz­pos­po­li­ta“ sakė Wi­tas Seid­le­ris, at­sto­vau­jan­tis po Smo­ lens­ko tra­ge­di­jos likusiai naš­lei ir su­si­vie­ni­ji­mo „Ka­tynė 2010“ steigė­jai Zu­zan­nai Kur­ty­kai. Iš­va­da, kad A.Bła­si­kas per ka­ tast­rofą bu­vo pi­lotų ka­bi­no­je, bu­ vo pa­da­ry­ta re­mian­tis jo pa­laikų bu­vi­mo vie­ta: jie bu­vo ras­ti ša­lia štur­ma­no Ar­tu­ro Zię­te­ko kūno. Bet šį ar­gu­mentą jau ilgą laiką gin­či­ja žu­vu­sio oro pa­jėgų va­do našlės ad­vo­ka­tas Bar­tos­zas Kow­ nac­kis. Jis tvir­ti­na, kad ge­ne­ro­las, skir­tin­gai ne­gu štur­ma­nas, ne­bu­ vo pri­si­segęs sau­gos dir­žais, todėl lėktu­vo smūgis į žemę galė­jo nu­ blokš­ti jo kūną bet kur. Smo­lens­ko tra­ge­di­jos ty­rimą su Ru­si­jos ko­le­go­mis dar kartą ap­ tarė Len­ki­jos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ ro­ras Andr­ze­jus Se­re­me­tas, kuris tre­čia­dienį at­vyko į Maskvą trijų dienų vi­zi­to. „Pols­kie Ra­dio“, „Rzecz­pos­po­li­ta“ inf.


12

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

pasaulis Pa­si­va­žinė­ji­mas met­ro be kel­nių Lon­do­ne, Mek­si­ke, Va­šing­to­ne, Niu­jor­ke ir dar pus­šim­ty­je pa­sau­lio miestų pra­ėjusį sek­ma­dienį vy­ko kas­metė chu­li­ga­niš­ka ak­ ci­ja „Pa­si­va­žinė­ji­mas met­ro be kel­nių“. Jos da­ly­viai met­ro sto­telė­se pa­si­rodė tik su ba­ tais ir vir­šu­tinės kūno da­lies dra­bu­žiais. Met­ro va­go­nuo­se jie elgė­si įpras­tai – kalbė­ jo te­le­fo­nu, klausė­si mu­zi­kos, žaidė žai­di­ mus te­le­fo­nuo­se. Kai ku­rie ak­ci­jos da­ly­viai bandė pa­de­monst­ruo­ti fan­ta­ziją, ap­si­rengę įmant­riais ir juo­kin­gais apa­ti­niais. Ak­ci­ja „Pa­si­va­žinė­ji­mas met­ro be kel­nių“ vyks­ta jau penk­tus me­tus iš eilės.

S.Mu­ba­rak – vel­nias an­ge­lo Mu­ba­rakų kla­nas Egiptą valdė ke­lis de­šimt­me­čius. Dien­raš­tis „The Dai­ly Beast“ pa­bandė pa­narp­lio­ti šios ka­dai­se įta­kin­gos šei­mynėlės is­to­riją. Re­gis, įdo­my­bių čia ne­stin­ga. Ne­tikė­jo, kad bręsta re­vo­liu­ci­ja

Šiuo me­tu Hosni Mu­ba­ra­ko sū­ nūs Ga­ma­las ir Alaa sėdi kalė­ji­ me, o jų tėvui, jei teis­mas pa­ten­ kintų pro­ku­rorų pra­šymą, gre­sia mir­ties bausmė. Tie­sa, apie šiuos Mu­ba­rakų šei­mos at­sto­vus le­gen­ dos sklan­do jau se­niai. O kaip H.Mu­ba­ra­ko žmo­na? Mo­ te­ris po re­vo­liu­ci­jos gy­ve­na vi­lo­ je ne­to­li Kai­ro, lan­ko sa­vo vyrą ir sūnus kalė­ji­me. Ji gy­ve­na iš vy­ro pen­si­jos, ku­ri sie­kia 15,5 tūkst. do­ le­rių per mėnesį, nors Egip­te vi­du­ ti­nis at­ly­gi­ni­mas – vos 100 do­le­rių per mėnesį. Re­gis, įpras­tas ir vis dar pra­ban­ gus gy­ve­ni­mas? Ne­nuos­ta­bu. Kai ku­rie Su­zan­ne Mu­ba­rak lai­ko bu­ vus įta­kin­giau­sia Egip­to mo­te­ri­mi. Ar tai tie­sa? Pra­sidė­jus re­vo­liu­ci­jai Egip­te S.Mu­ba­rak su drau­ge Fark­hon­da Has­san, ku­rią to­je pat ša­ly­je kal­ bi­no dien­raš­čio „The Dai­ly Beast“

žur­na­lis­tai, te­le­fo­nu šnekė­jo apie ne­ra­mu­mus. Bu­vo re­vo­liu­ci­jos prie­šauš­ris. „Ji bu­vo la­bai ra­mi. Ji ne­tikė­jo, kad kas nors vyks­ta, kad krizė rim­ ta“, – pa­sa­ko­jo F.Has­san, kuri va­ do­va­vo S.Mu­ba­rak įkur­tai vie­nai iš lab­da­ros or­ga­ni­za­cijų Na­cio­na­li­nei mo­terų ta­ry­bai. Nie­ko stebė­ti­na. Egip­to eli­tas ir vi­suo­menė bu­vo kaip die­na ir nak­ tis. Kaip sa­ko tie, ku­rie pa­ži­no­jo Mu­ba­rakų šeimą, vi­si jie bu­vo įsi­ti­ kinę, kad Egip­tas be jų žlugs. Nie­ kas iš kla­no ša­ly­je ne­matė pro­blemų, nors rea­lybė bu­vo ki­to­kia. Vis dėlto, ypač Va­ka­ruo­se, S.Mu­ ba­rak bu­vo va­di­na­ma Egip­to žmo­ nių globė­ja. Ji or­ga­ni­za­vo ne vie­ ną lab­da­ros ren­ginį, įkūrė ne vieną lab­da­ros or­ga­ni­za­ciją, rūpi­no­ si mo­te­ri­mis ir vai­kais, švie­ti­mu ir žmo­gaus teisė­mis. Tie­sa, egip­tie­čių nuo­monė – ki­ to­kia. „Ji ne­bu­vo su­si­ju­si su re­ži­mu.

Ji bu­vo re­ži­mas“, – sakė vie­na Egip­ to fe­mi­nisčių, ku­rias ne­va ofi­cia­liai glo­bo­jo bu­vu­si pir­mo­ji da­ma. Sukūrė šei­mos klaną?

Pas­ku­ti­nius pen­ke­rius sa­vo val­dy­ mo me­tus H.Mu­ba­ra­kas daž­niau tūno­jo vi­lo­je Šarm aš Šei­che nei sos­tinė­je Kai­re. Sklan­do gan­dai, kad pre­zi­den­tas bu­vo iš­sib­laškęs, ma­žai dėme­sio kreipė į vals­tybės rei­ka­lus. Būtent ta­da jo sūnų ir žmo­nos įta­ka au­go ne mėne­siais, o sa­vaitė­mis. Grei­tai iš vie­no ka­ri­nin­ko val­do­ mos ša­lies Egip­tas vir­to šei­mos oli­ garchų kla­no val­do­ma vals­ty­be. „Egip­te įpras­ta, kad šalį val­do ly­ de­ris, ypač at­ėjęs iš ka­riuo­menės. Ta­čiau šei­mos val­dy­mas bu­vo šis tas nau­ja“, – pa­brėžė pub­li­cis­tas Ta­re­kas Os­ma­nas. Ir kai ku­rie JAV pa­reigū­nai pa­ tvir­ti­no, kad S.Mu­ba­rak įta­ka jos vy­rui bu­vo nea­be­jo­ti­na. „Kai H.Mu­ba­ra­kas pa­se­no, jos įta­ka ir kont­rolė ta­po kur kas stip­ resnė – de­ja, ne iš ge­ro­sios pusės, – sakė ne­įvar­dy­tas buvęs JAV pa­ reigū­nas. – Mūsų pa­reigū­nai dau­ gybę kartų kalbė­jo­si su H.Mu­ba­ ra­ku, ra­gi­no jį im­tis de­mok­ra­ti­nių re­formų. Ga­liau­siai ta­po aiš­ku, kad žmo­gus, ku­ris tam prie­ši­no­si, bu­vo ne H.Mu­ba­ra­kas, o Su­zan­ne.“ S.Tha­b et (to­k ia mer­gau­t inė S.Mu­ba­rak pa­vardė) gimė vi­du­

rinės klasės šei­mo­je Ni­lo pa­krantė­ je esan­čia­me al Min­jos mies­te. Mo­ ters tėvas bu­vo me­di­kas, o mo­ti­na, be­je, ki­lu­si iš Vel­so, dir­bo me­di­ci­ nos se­se­le. Po ku­rio lai­ko šei­ma per­si­kėlė į Kai­ro prie­miestį He­lio­polį. Su­ zan­ne lankė vie­tos plau­ki­mo klubą, bu­vo plau­ki­mo ko­man­dos narė.

Ji ne­bu­vo su­si­ju­si su re­ži­mu. Ji bu­vo re­ži­mas. Būda­ma 17 metų S.Tha­bet, kaip ra­šo „The Dai­ly Beast“, su­ti­ko 30-metį ka­ri­ninką H.Mu­ba­raką. Net­ru­kus po­ra su­si­laukė dviejų sūnų. Po to, kai vy­ras ta­po Egip­to vi­cep­re­zi­den­tu, o vai­kai ėmė mo­ ky­tis uni­ver­si­te­te, jų pėdo­mis pa­ sekė ir S.Mu­ba­rak. Ji įsto­jo į Ame­ ri­kos uni­ver­si­tetą Kai­re mo­ky­tis po­li­ti­kos mokslų ir gavo so­cio­lo­ gi­jos ma­gistro laipsnį. Kaip pa­sa­ko­jo buvęs S.Mu­ba­ rak dėsty­to­jas 73 metų pro­fe­so­rius Saa­das Ed­di­nas Ib­ra­hi­mas, da­bar vie­nas ži­no­miau­sių de­mok­ra­ti­jos šauk­lių Egip­te, mo­te­ris jam pa­si­ rodė itin lo­ja­li re­ži­mui. Pro­fe­so­rius pa­skai­to­se ne sy­ kį kalbė­jo apie de­mog­ra­finę pa­dėtį Egip­te. Jis pa­brėžė, kad dėl ga­li­mo

„„Už­nu­ga­ris: bu­vu­sio Egip­to pre­zi­den­to H.Mu­ba­ra­ko žmo­na Su­zan­ne, pa­sak ją pa­ži­no­ju­sių žmo­nių, bu­vo karš­ta re­ži­mo gynė­ja. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

so­cia­li­nio spro­gi­mo Egip­te kal­tos anks­ty­vos san­tuo­kos, ku­rias to­le­ ruo­ja vald­žia. „Tie­sa, aš kri­ti­ka­vau vald­žią, kad ši ra­gi­na vi­du­ti­nio am­žiaus egip­tie­ čius ati­dėti san­tuoką, nors tuo­me­ tis pre­zi­den­tas An­wa­ras Sa­da­tas iš­ te­ki­no sa­vo duk­terį, kai ši bu­vo vos 16 metų“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius. Pa­sak jo, po šio ko­men­ta­ro vie­na stu­dentė (S.Mu­ba­rak) pa­kėlė ranką ir pa­klausė: „Tai as­me­ni­nis pre­zi­ den­to rei­ka­las. Ma­ny­čiau, kad ne­ turė­tumė­te to ap­ta­rinė­ti čia.“ Ta­da, kaip pri­si­minė pro­fe­so­ rius, vy­ko dis­ku­si­ja. Mo­te­ris jam pa­kar­to­jo, kad aka­de­minė­je įstai­ go­je ne­derėtų ap­ta­rinė­ti „jo eks­ ce­len­ci­jos“ gy­ve­ni­mo. Pro­fe­so­ rius at­sakė, kad „A.Sa­da­tas nėra jo eks­ce­len­ci­ja, o yra tie­siog po­ nas Sa­da­tas“. Ta­da, pa­sak S.E.Ib­ra­hi­mo, S.Mu­ ba­rak pa­li­ko au­di­to­riją. Tie­sa, po metų ji grįžo, lankė kiek­vieną pro­fe­ so­riaus pa­skaitą, o ga­liau­siai su­pa­ žin­di­no jį su sa­vo vy­ru – šis net pra­ šė, kad Ib­ra­hi­mas taptų jo pa­tarė­ju. Siekė tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo

Na­wal El Saa­da­wi, vie­na žy­miau­sių Egip­to fe­mi­nis­čių, pa­sa­ko­jo, kad su S.Mu­ba­rak su­si­pa­ži­no pro­fe­so­riaus Ib­ra­hi­mo pa­skai­to­je. „Su­zan­ne bu­vo au­di­to­ri­jo­je, ji nemė­go, kaip aš sa­kau, fak­to, kad mo­te­ris ga­li pa­si­prie­šin­ti pa­triar­ cha­tui. Ji ne sykį gar­siai sakė, kad mo­te­ris tu­ri pa­klus­ti vy­rui ir šei­ mos ver­tybėms“, – sakė mo­te­ris. Tie­sa, ne vis­kas, ką pasako­ jo N.El Saadawi, re­gis, bu­vo tie­sa. 2000 m. vie­no­je iš te­le­vi­zi­jos po­ kal­bių laidų S.Mu­ba­rak dėsty­to­jas S.E.Ib­ra­hi­mas iš­reiškė nuo­monę, kad po tėvo mir­ties Egip­te galėtų pa­si­kar­to­ti Si­ri­jos sce­na­ri­jus, kur iš Ha­fe­zo al As­sa­do vald­žią pa­veldė­jo Bas­ha­ras al As­sa­das. Net­ru­kus šie pro­fe­so­riaus žod­žiai bu­vo išs­paus­din­ti vie­na­me arabų dien­raš­čių. Ta­čiau tik pa­si­rodęs laik­raš­čio nu­me­ris iš kar­to bu­vo pa­ša­lin­tas iš visų pre­ky­vie­čių. „Su­zan­ne mūsų bend­riems drau­ gams pra­si­tarė, kad jos vy­ras at­si­ vertė laik­raštį ir išrėžė: „Paž­velk, gal kitą kartą Ib­ra­hi­mas bus su mu­ mis mūsų mie­ga­ma­ja­me, ant mūsų lo­vos? Rin­kis iš sa­vo drau­go ir sū­ naus“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius. Po to aka­de­mi­kas tre­jiems me­tams bu­vo įka­lin­tas ir kan­ki­na­mas. Da­ bar jis sa­ko, kad S.Mu­ba­rak vei­kiau­ siai puo­selė­jo pla­nus įtvir­tin­ti sūnų kaip ša­lies va­dovą po vy­ro mir­ties, o H.Mu­ba­ra­kas tam pa­si­prie­ši­no. Vis dėlto konf­lik­tas šei­mo­je ne­ trukdė S.Mu­ba­rak tvir­tin­ti sa­vo, kaip vi­suo­menės globė­jos, įvaizd­žio. Ta­čiau mo­terį pa­ži­noję as­me­


13

ŠeštADIENIS, sausio 14, 2012

pasaulis Pa­si­va­žinė­ji­mas met­ro be kel­nių

vei­du? nys at­ker­ta, kad var­gu ar S.Mu­ba­rak rūpėjo egip­tie­čiai, vei­kiau ji pa­ti. Vie­nas ar­ti­miau­sių S.Mu­ba­rak draugų, buvęs ša­lies kultū­ros mi­ nist­ras Fa­rou­kas Hos­ny, pra­si­tarė, kad lab­da­rin­ga veik­la slėpė tikrą­ jį S.Mu­ba­rak tikslą – tarp­tau­tinį pri­pa­ži­nimą. O gy­ve­ni­mas Egip­te ne­gerė­jo. Ko­rup­ci­ja per­si­smelkė į vi­sas eli­to gy­ve­ni­mo sri­tis, vi­suo­ menė­je bren­do pa­si­pik­ti­ni­mas. Bū­ tent ta­da S.Mu­ba­rak ta­po at­kak­lia šei­mos po­zi­cijų tvir­tin­to­ja – de­ry­ bi­nin­ke, ma­ni­pu­liuo­jan­čia žmonė­ mis ir ban­dan­čia įti­kin­ti vyrą, kad šis būtų tvir­tas ir iš­lai­kytų re­žimą. Ji vi­saip bandė ap­sau­go­ti ša­ lį nuo au­gan­čios Mu­sul­monų bro­

R

Nu­vers­to pre­zi­den­to teis­mas

li­jos įta­kos, siekė bet ko­kia kai­na iš­lai­ky­ti šei­mos in­te­re­sus. Ta­čiau Ali Des­sou­ki, ku­rio mo­ti­na drau­ ga­vo su Su­zan­ne, kai abi lankė vieną mo­kyklą, sakė, kad sis­te­ma S.Mu­ba­rak pa­vertė nuo­žmia re­ži­ mo gynė­ja. „Esu įsi­ti­kinęs, kad ji troš­ko pa­ da­ry­ti ką nors ge­ra – pa­ge­rin­ti švie­ti­mo sis­temą, su­ma­žin­ti skur­ dą. Juk ji ne sykį teigė, jog ne­si­jautė lai­min­ga, – sakė vy­ras. – Aš kal­ti­ nu tik sis­temą, kad ji tam ne­pa­si­ ruo­šu­sius žmo­nes pa­kylė­jo į aukš­ tas po­zi­ci­jas. Ne­kal­ti­nu žmo­nių, nes jie bu­vo la­bai pa­pras­ti, tie­siog jiems sis­te­ma su­teikė dievų po­zi­ci­jas.“

Šią sa­vaitę H.Mu­b a­ra­ko ad­vo­ka­t ai teis­me išdėstė sa­vo ar­g u­men­tus. Iki va­sa­r io 16 d. bus išk­lau­sy­t i gy­ny­bos liu­dy­to­jai ir tuo­met teis­mas pa­skelbs nuo­sprendį.

tą pa­si­gailė­t i se­ny­vo ir li­go­to žmo­ monst­rantų žu­dy­mais per su­k i­l imą, gaus. H.Mu­ba­ra­k ui 83-eji, jį ka­muo­ ku­r is pra­si­dėjo pra­ėju­sių metų pra­ ja šir­d ies li­ga. Nu­vers­tas pre­z i­den­ džio­je. Kal­t i­na­m ie­ji nei­g ia kaltę, o jų tas lai­ko­mas li­go­ninė­je ir į teis­mo po­ ad­vo­ka­tai tvir­ti­na, kad po­li­ci­jai bu­vo sėdžius ve­ža­mas lo­vo­je. duo­tas aiš­kus nu­ro­dy­mas ne­nau­do­ti Kal­tin­to­jai pra­šo eksp­re­zi­den­tui skir­ti H.Mu­ba­ra­kas, jo sūnūs ir ki­ti nu­vers­to ginklų prie­š de­monst­ran­tus. mir­ties bausmę. Ru­si­ja pa­ra­gi­no Egip­ re­ž i­mo va­do­vai kal­t i­na­m i tai­k ių de­ Be to, ad­vo­k a­t ai ban­do įti­k in­t i teis­ mą, kad su­k i­l imą Egip­te kurstė tre­ čio­s ios jėgos tiek ša­l ies vi­du­j e, tiek už jos ribų. Per su­k i­limą Egip­te žu­vo ma­ž iau­siai 800 žmo­n ių, maž­daug 5 tūkst. bu­vo su­žeis­ti. Sau­sio 25-ąją Egip­tas minės su­ki­li­mo prie­š H.Mu­ba­ra­ko re­ž imą pra­d žios me­ti­nes. Ši die­na pa­skelb­ta na­cio­na­li­ ne šven­te. Ta pro­ga bus su­reng­tas ka­ ri­nis pa­ra­das, avia­ci­jos šou ir kon­cer­ tai. Šventės cent­ras bus sos­tinės Tah­ ri­ro aikštė, ta­pu­si su­k i­li­mo ži­di­niu.

Pa­rengė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

UAB „Švyturys-Utenos alus“

Jubiliejinius metus „Utenos alaus“ darykla pasitinka prisimindama savo čekiškas šaknis Donatas Jankus Šių metų sausio 14 d. 35-ąjį veiklos jubiliejų švenčiančią „Utenos alaus“ daryklą aplankęs pirmosios „Utenos alaus“ partijos „krikštatėvis“ čekų aludaris Jiri Tomašekas įvertino ir savo parašu paženklino jubiliejaus proga atnaujinto „Utenos Pilsener“ kokybę – nuo šiol šis alus verdamas naudojant čekiškus apynius ir specialią Čekijoje paplitusią virimo technologiją.

„Norime išreikšti didelę pagarbą visiems prieš daugiau nei tris dešimtmečius Utenoje dirbusiems ir alaus daryklą padėjusiems įkurti čekų meistrams bei J.Tomašekui, kuris buvo atsakingas už virimo cecho įrengimą ir anuomet perdavė mums savo patirtį bei meistriškumą. Todėl kartu su J.Tomašeku atnaujintas čekiško stiliaus „Utenos Pilsener“ nuo šiol bus verdamas taip, kaip jį verda tikri čekų meistrai“, – sakė UAB „ŠvyturysUtenos alus“ generalinis direktorius Rolandas Viršilas. „Tai jau antras mano vizitas Utenoje po ilgesnės pertraukos. Kaip ir pirmą kartą lankydamasis alaus darykloje, taip ir dabar galiu pasakyti viena: gamykla, prie kurios įkūrimo savo žiniomis ir darbu prisidėjau prieš daugiau kaip 30 metų, dabar klestėte klesti. Galiu drąsiai teigti, kad tai moderniausia ir geriausiai įrengta alaus darykla Europoje, kokią tik esu matęs“, – sakė prieš pat Naujuosius metus „Utenos alaus“ daryklą kartu su žmona Tatjana aplankęs J.Tomašekas.

Naujasis „Utenos Pilsener“ yra įkvėptas Čekijos, tačiau gimęs Lietuvoje. Jam virti Utenos aludariai naudoja čekiškus apynius, augančius apynių sostine vadinamame garsiajame Žateco regione. Čekiškas alus dažniausiai verdamas su būtent šiame regione užaugintais apyniais. Naujajam „Utenos Pilsener“ virti naudojama ir tradicinė tipiško čekiško alaus virimo technologija: verdant išlaikomi specifiniai temperatūros rodikliai, naudojama dviejų etapų fermentacija. Naujojo alaus skonis pasižymi aiškiai išreikštu apynių aromatu ir lengvu čekiškam alui būdingu kartumu. Daryklos jubiliejui atnaujinto „Pilsener“ alaus pavadinimas kilęs iš Čekijos miesto Pilzeno, kuriame susiformavo šviesaus ir lengvo alaus gamybos tradicijos, kurios vėliau pasklido po visą pasaulį. Prieš 35 metus Utenoje buvo pastatyta tuo metu bene moderniausia visoje Sovietų Sąjungoje alaus darykla. Geriausia, kokią tik tuomet buvo galima gauti, alaus gamybos įranga buvo atvežta specialiai iš Čekijos. Iki šiol alaus daryklos virimo salėje ant dviejų senų čekiškų varinių katilų kabo lentelė su įrangos gamintojo pavadinimu – Škoda, Chekoslovakia. Tuomet į Uteną atvyko ir čekų bendrovės „TechnoExport“ komanda. Joje buvo ir už virimo cecho įrengimą atsakingas aludaris inžinierius J.Tomašekas.

Brigadai vadovavo jaunas ir energingas Petras Hruška, joje taip pat buvo ir jau pagarsėjęs aludaris Jozefas Koprživa, iki gilios senatvės dirbęs pagrindiniu aludariu daryklose Prahoje. Čekai padėjo sumontuoti įrangą, Utenos aludarius supažindino su aludarystės paslaptimis ir aktyviai konsultavo verdant pirmąsias „Utenos alaus“ partijas. „Utenos alaus“ darykla pirmąjį Utenoje išvirtą alų išpilstė lygiai prieš 35 metus – 1977 m. sausio 14 d. Pirmasis alus, išvirtas tuometėje alaus darykloje, buvo legendinis „Žigulinis“. Utenos alaus kombinatas, – taip tuomet vadinosi „Utenos alus“, – per metus galėjo išvirti 72 mln. litrų alaus, 25 mln. litrų vaisvandenių ir pagaminti 13,5 tūkst. tonų salyklo. Pirmasis daryklos vadovas buvo Gediminas Jackevičius, įmonei sėkmingai vadovavęs iki pat mirties 1993 m. Šiuo metu „Utenos alus“ per metus išverda 102 mln. litrų alaus ir 31 mln. litrų kitų gėrimų. Utenoje verdamas alus buvo apdovanotas Pasaulio alaus čempionato aukso medaliu, taip pat ne kartą pelnė įvairių kitų apdovanojimų tarptautiniuose alaus konkursuose. Bėgant metams ne kartą keitėsi alaus daryklos pavadinimai, tačiau bendrovės branduolys – jos darbuotojai – išliko. Ir šiandien „Utenos alaus“ darykloje nuo pat jos įkūrimo 1977 m. nepertraukiamai dirba 16 specialistų.

„„Sutarė: J.Tomašekas„(dešinėje)„ir„„Utenos„alaus“„vyriausiasis„aludaris„

Gintaras„Žiaukas.„

„

Augio„Narmonto„nuotr.


14

šeštADIENIS, sausio 14, 2012

16p.

Žalgiriečiai pa­si­ry­žę ry­toj at­si­re­van­šuo­ti ir „As­ta­nos“ ko­man­dai iš Ka­zachs­ta­no.

sportas@diena.lt Redaktorius Romas Poderys

???? ?? ????„ ??

kelias į londoną

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

Pir­mą kar­tą ša­ lies spor­to is­to­ri­jo­ je Lie­tu­va olim­pi­nė­ se žai­dy­nė­se tu­rės bur­len­ti­nin­ką – Lon­ do­ne tarp 37 spor­ ti­nin­kų „Neil Pry­ de RS:X“ olim­pi­nė­je kla­sė­je star­tuos Juo­ zas Ber­no­tas.

„„Pa­tir­tis: J.Ber­no­tas jau 14 me­tų bur­len­te me­džio­ja sėk­mės vė­ją.

Olimpinį sėk­mės vė­ją pa­ža­ Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„Griaus­mo“ (angl. Thun­der) pra­ var­dę tu­rin­tis 22-ejų kau­nie­tis pri­ pa­ži­no, kad skam­biai drioks­te­lė­ti va­sa­rą Lon­do­no van­de­ny­se bus su­ dė­tin­ga, ta­čiau jau­nat­viš­kai šyp­te­ lė­ja: „Nie­ko nė­ra neį­ma­no­mo. Bu­ ria­vi­mas Lie­tu­vo­je – la­bai jau­nas spor­tas. Mes tik pir­mą kar­tą ke­ liau­ja­me į olim­pia­dą. Tai – di­džiu­ lis pa­sie­ki­mas ne tik man, bet ir vi­ siems Lie­tu­vos bu­riuo­to­jams.“ – Kaip pra­dė­jo­te kar­je­rą spor­ to ša­ko­je, ku­ri mū­sų ša­ly­je kol kas ne­ga­li pa­si­gir­ti di­džiu­liu po­p u­l ia­r u­m u? – pa­k lau­s ė­m e J.Ber­no­to. – Už pa­žin­tį su bur­len­tė­mis esu dė­kin­ gas sa­vo tė­čiui. Jis šiuo po­mė­giu ser­ ga jau dau­gy­bę me­tų. Ma­ne taip pat at­ve­dė į tre­ni­ruo­tes, lei­do pa­ban­dy­ ti. Bū­da­mas aš­tuo­ne­rių pra­dė­jau bū­ riuo­ti. Kaip ir dau­gu­ma ma­žų­jų spor­ ti­nin­kų, var­žiau­si „Op­ti­mist“ kla­sė­je, ta­čiau man no­rė­jo­si grei­čio. Vi­suo­met pa­ti­ko ad­re­na­li­nas, nau­ji iš­šū­kiai, grei­tis ir vė­jas. Nusp­ren­džiau iš­ban­

dy­ti sa­ve bur­len­čių spor­te. Tė­tis mie­ lai su­ti­ko tap­ti tre­ne­riu, ir šis nuo­ty­kis jau tę­sia­si ke­tu­rio­li­ka me­tų.

Man pa­tin­ka vi­sos ekst­re­ma­lios spor­to ša­kos. La­bai džiau­ giuo­si, kai žie­mą ga­ liu pa­si­kin­ky­ti jė­gos ait­va­rą ir pa­sli­di­nė­ti snieg­len­te.

– Ar leng­va bu­vo pra­si­muš­ti į tarp­tau­ti­nę are­ną vai­ki­nu­kui iš Lie­tu­vos? – Vis­kas vy­ko nuo­sek­liai. Iš pra­džių pri­rei­kė ne­ma­žai as­me­ni­nių lė­šų. Kai re­zul­ta­tai ge­rė­jo, at­si­ra­do rė­ mė­jų, tad pa­si­tai­kė pro­ga iš­va­žiuo­ ti į var­žy­bas Len­ki­jo­je. 2002-ai­siais jau da­ly­va­vau pir­ma­ja­me sa­vo pa­ sau­lio čem­pio­na­te, ku­ris vy­ko Is­pa­ ni­jo­je. Vai­kų iki 15 me­tų gru­pė­je bu­ vau šeš­tas. Dar po me­tų ta­pau šios am­žiaus gru­pės Eu­ro­pos čem­pio­nu.

– Kaip iš­ko­vo­jai ke­lia­la­pį į Lon­ do­no olim­pia­dą? – Yra dve­jos var­žy­bos, ku­rio­se sie­ kia­ma ke­lia­la­pių į va­sa­ros olim­ pi­nes žai­dy­nes. Gruo­džio mė­ne­ sį Aust­ra­li­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te „Neil Pry­de RS:X“ vy­rų kla­sės var­žy­bo­se su 215 bau­dos taš­kų užė­miau 37-ąją vie­tą. Šio­je bur­len­čių kla­sė­je ke­lia­la­pius į Lon­do­ną iš­ko­vo­jo 28 ša­lių at­sto­vai. Aš tarp lai­min­gų­jų bu­vau 25-asis, nes vie­nai vals­ty­bei olim­pia­do­ je ga­li at­sto­vau­ti tik vie­nas spor­ti­ nin­kas. De­vy­nių li­ku­sių ke­lia­la­pių į olim­pia­dą sa­vi­nin­kai paaiš­kės šie­ met Is­pa­ni­jo­je vyk­sian­čia­me pa­ sau­lio čem­pio­na­te. – Ar ke­ti­ni ja­me da­ly­vau­ti? – Aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bos – pui­ki vie­ta pa­si­tik­rin­ti sa­vo jė­gas. Ge­rai, kad ke­lia­la­pis jau ki­še­nė­je ir nė­ra svar­bu, ku­rią vie­tą užim­siu. Tai šiek tiek at­pa­lai­duo­ja – ne­sle­ gia psi­cho­lo­gi­nė įtam­pa. Ki­ta ver­ tus, sėk­mė Aust­ra­li­jo­je ne­bu­vo ne­ ti­kė­ta. Jau Eu­ro­pos pir­me­ny­bė­se Bul­ga­ri­jo­je pa­ju­tau, kad ga­liu ko­ vo­ti dėl vie­tos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­

se. Ži­no­ma, bur­len­čių spor­tas – ša­ ka, ku­rio­je ap­stu ne­ti­kė­tu­mų: ga­li lūž­ti in­ven­to­rius, sun­ku pri­pras­ti prie pa­si­kei­tu­sios ap­lin­kos ir dau­ gy­bė ki­tų prie­žas­čių. – Ar bu­vo sun­ku adap­tuo­tis Aust­ra­li­jo­je, kur vy­ko pa­sau­lio čem­pio­na­tas? – Pa­si­ruoš­ti sky­rė­me be­veik sa­vai­ tę, ta­čiau ak­li­ma­ti­za­ci­ja už­tru­ko. Jei tek­tų star­tuo­ti vos tik at­skri­dus, tik­rai bū­tų pra­sti rei­ka­lai. Van­duo ten la­bai sū­rus, ap­link plau­kio­ja ryk­liai, ta­čiau są­ly­gos be­veik vi­sur pa­na­šios. Di­de­lio skir­tu­mo nė­ra. – Kiek šios spor­to ša­kos en­tu­ zias­tų yra mū­sų ša­ly­je? – Ne­ma­žai, ta­čiau dau­gu­ma jų bur­len­tė­mis bu­riuo­ja tik sa­vo ma­ lo­nu­mui. Pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų yra tik du. Be ma­nęs, tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se dar da­ly­vau­ja Mar­ty­nas Juo­deš­ka. Vi­sur sten­gia­mės ke­liau­ti kar­tu. Drau­ge vis­kas daug pa­pras­ čiau ir leng­viau. – Ko­kius lū­kes­čius sie­ji su pir­ mą­ja olim­pia­da?

– Kal­bė­ti apie konk­re­čias vie­ tas dar ge­ro­kai per anks­ti, ta­čiau steng­siuo­si pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau. Vis dėl­to tai bus pir­mo­ji olim­pia­ da ne tik man, ta­čiau ir vi­siems Lie­tu­vos bur­len­ti­nin­kams. Lie­tu­ vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vai mums pro­gno­zuo­ja 15–22 vie­tas. Steng­si­mės šį tiks­lą įgy­ven­ din­ti. – Jau su­pla­na­vai pa­si­ren­gi­mą žai­dy­nėms? – Ar­ti­miau­sia re­ga­ta – Is­pa­ni­jo­je, po to – Eu­ro­pos pir­me­ny­bės Por­ tu­ga­li­jos Ma­dei­ros mies­te, pa­sau­ lio čem­pio­na­tas – Is­pa­ni­jo­je, ke­lios var­žy­bos Len­ki­jo­je. – Tai, kad ta­vo tre­n e­r is – tė­ tis Gin­tas Ber­n o­tas, yra la­ biau pra­n a­š u­m as ar trū­k u­ mas? – Nie­ka­da apie tai ne­gal­vo­jau, ta­ čiau jo­kių pro­ble­mų tik­rai ne­tu­ri­ me. Kai rei­kia ruoš­tis var­žy­boms, jis sten­gia­si ma­ne mušt­ruo­ti kaip sa­vo auk­lė­ti­nį, bet sun­kio­mis aki­ mir­ko­mis ga­liu at­si­rem­ti į jo pe­tį ir kaip sū­nus.


15

šeštADIENIS, sausio 14, 2012

sportas Iš­ko­vo­jo ­ si­dab­rą

R.Be­ran­kiui ­ ne­pa­si­se­kė

Pa­ge­ri­no ­ po­zi­ci­ją­

Ki­ni­jo­je vyks­tan­čia­me 3-ia­ ja­me pa­sau­lio dvi­ra­čių tre­ ko tau­rės var­žy­bų eta­pe si­ dab­ro me­da­lį mo­te­rų ko­man­ dų sprin­to lenk­ty­nė­se iš­ko­vo­jo (iš dešinės) Si­mo­nos Kru­pec­ kai­tės ir Gin­ta­rės Gai­ve­ny­tės due­tas – lie­tu­vės fi­na­le 0,681 se­kun­dės pra­lai­mė­jo ki­nėms Shuang Guo ir Jin­jie Gong.

Pir­mo­jo „Di­džio­jo kir­čio“ se­ri­ jos tur­ny­ro – at­vi­ro­jo Aust­ra­ li­jos te­ni­so čem­pio­na­to – at­ ran­ką ne­sėk­min­gai bai­gė Ri­ čar­das Be­ran­kis (nuotr.). Jis ant­ra­me ra­te 7:6 (7:3), 3:6, 1:6 pra­lai­mė­jo is­pa­nui Ro­ber­to Bau­tis­tai-Agu­to bei pel­nė vos 8 ATP rei­tin­go taš­kus ir 2 860 Aust­ra­li­jos do­le­rių če­kį.

Pie­tų Ame­ri­ko­je vyks­tan­ čio Da­ka­ro ra­lio 11-ąjį eta­ pą 72-asis tarp 99 fi­ni­ša­vu­sių mo­to­cik­li­nin­kų bai­gė kre­tin­ giš­kis Gin­tau­tas Iga­ris. „Ya­ma­ ha“ va­žiuo­jan­tis lie­tu­vis 534 km grei­čio ruo­žą įvei­kė per 6 val. 11 min. 47 sek. ir bend­ro­je įskai­to­je iš 88-osios vie­tos pa­ ki­lo į 85-ąją.

kelias į londoną

Tai bus pir­ mo­ji olim­ pia­da ne tik man, ta­čiau ir vi­siems Lie­tu­vos bur­ len­ti­nin­ kams. Lie­tu­ vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to va­ do­vai mums pro­gno­zuo­ja 15–22 vie­tas. Steng­si­mės šį tiks­lą įgy­ ven­din­ti.

Juo­zo Ber­no­to as­me­ni­nio ar­chy­vo, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

­bo­jo ir lie­tu­vis – Oro są­ly­gos Lie­tu­vo­je bur­ len­ti­nin­kų šiuo me­tu tik­rai ne­ džiu­gi­na. Kur šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tai ir pro­fe­sio­na­lai tre­ ni­ruo­ja­si? – Šal­tuo­ju me­tų lai­ku daž­niau­siai vyks­ta­me tre­ni­ruo­tis į Is­pa­ni­ją. Ten są­ly­gos – pui­kiau­sios, tad su­si­ren­ ka dau­gy­bė Ru­si­jos ir Uk­rai­nos bur­ len­ti­nin­kų. Su šių ša­lių spor­ti­nin­ kais pa­lai­ko­me la­bai ge­rus ry­šius, tad ir tre­ni­ruo­čių gra­fi­kus sten­gia­ mės su­si­de­rin­ti taip, kad sto­vyk­ lau­ti pa­vyk­tų vi­siems kar­tu. Va­sa­rą tre­ni­ruo­ja­mės Kau­no ma­rio­se. Ži­ nau, kad net ir šiuo me­tu yra spor­ ti­nin­kų, ku­rie ten bu­riuo­ja. Kau­ne sėk­min­gai dir­ba bu­ria­vi­mo mo­kyk­ la „Bang­pū­tys“, at­si­ra­do ne­ma­žai bur­len­čių spor­to jau­nų­jų ta­len­tų. Jiems dar rei­kė­tų šiek tiek ūg­te­lė­ti, ta­čiau pa­mai­na ga­li bū­ti ne­blo­ga. – Be bur­len­čių spor­to, dar ir krem­ti moks­lus Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je (LKKA). Kaip se­ka­si? – Stu­di­juo­ju tre­ni­ra­vi­mo sis­te­ mų spe­cia­ly­bę, esu ket­vir­ta­kur­ sis. Mo­ky­tis se­ka­si ne­blo­gai, la­bai

daug pa­de­da drau­gė, o ir dės­ty­to­ jai ne­skriau­džia. Daž­niau­siai se­si­ ją pra­si­tęs­ti vis dėl­to rei­kia, ta­čiau kol kas su­si­tvar­ky­ti moks­lus ir su­ de­rin­ti su spor­tu pa­vyks­ta. – Do­mie­si ki­to­mis spor­to ša­ ko­mis? – Pa­tin­ka vi­sos ekst­re­ma­lios spor­to ša­kos, ta­čiau tam lais­vo lai­ko be­ veik ne­lie­ka. La­bai džiau­giuo­si, kai žie­mą ga­liu pa­si­kin­ky­ti jė­gos ait­va­ rą ir pa­sli­di­nė­ti snieg­len­te. Ne­ma­ žai lais­va­lai­kio ski­riu ir au­to­mo­bi­ liams – esu „Ford Es­cort“ sirgalių klu­bo pre­zi­den­tas. – Bur­len­čių spor­tas tau – la­biau dar­bas ar po­mė­gis? – Tur­būt abu kar­tu. Olim­pi­nė kla­ sė, be abe­jo­nės, rei­ka­lau­ja rim­to pa­ si­ruo­ši­mo. Var­žy­bų gra­fi­kai, tre­ni­ ruo­čių sto­vyk­los – nuo to ne­pa­bėg­si ir, jei no­ri pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, pri­va­lai ruoš­tis rim­tai. Tai la­biau dar­bas nei ho­bis. Vis dėlto ran­du lais­vo lai­ko ir „For­mu­lės“ kla­sė­ je var­žau­si jau dau­giau kaip mė­gė­ jas, ne­ven­giu pa­plau­kio­ti jū­ro­je. Šis dar­bas tei­kia ir ma­lo­nu­mą.

– Mi­nė­jai, kad ne­ma­žai lai­ko pra­lei­di už­sie­ny­je. Ar ne­ky­la min­čių per­si­kel­ti į ku­rią nors bur­len­ti­nin­kams la­biau tin­ka­ mą sau­lė­tą ša­lį ir ten tęs­ti kar­ je­rą? – Ne, kol kas sa­vo atei­tį sie­ju tik su Lie­tu­va.

Švei­ca­rų lyderis vengia kautynių Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­ nė po per­ga­lės Švei­ca­ri­jo­je – per žings­nį nuo 2013-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos var­žy­bų.

5-osios at­ran­kos gru­pės ma­ če Šaf­hau­ze­ne mū­sų ran­ki­nin­kai 28:26 pa­lau­žė švei­ca­rus ir iš­sau­ go­jo ga­li­my­bę pra­si­brau­ti į ki­tą tur­ny­ro eta­pą. Le­mia­ma dvi­ko­va su Švei­ca­ri­jos ko­man­da vyks sek­ ma­die­nį Vil­niu­je. Lie­tu­vos rink­ti­ nę ten­kins ir ly­gio­sios. Šaf­hau­ze­ne mū­siš­kiai be­veik vi­są pir­mą­jį kė­li­nį dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas – 7:5, 11:7, 14:12. Ant­ra­ me kė­li­ny­je švei­ca­rai bu­vo iš­ly­ gi­nę re­zul­ta­tą ir per­svė­rę jį sa­vo nau­dai – 15:14, bet Lie­tu­vos eki­pa ne­tru­kus su­si­grą­ži­no ini­cia­ty­vą – 17:15, 24:20, 27:24. Pas­ku­ti­nę dvi­ko­vos mi­nu­tę aikš­tės šei­mi­ nin­kai bu­vo pa­vo­jin­gai priar­tė­ję – 26:27, bet tuo­jau pat pra­lei­do dar vie­ną įvar­tį. „Mes pa­da­rė­me per daug klai­ dų, neuž­den­gė­me dvi­met­ri­nio sve­čių žai­dė­jo Ata­je­vo. Po trau­ mos at­si­ga­vęs pa­grin­di­nis var­ti­ nin­kas Pas­ca­lis Stau­be­ris kol kas nė­ra ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos. Apsk­ri­tai vi­si mū­sų žai­dė­jai rung­ ty­nia­vo bent 20 pro­c. pra­sčiau,

nei ga­li, o lie­tu­viai bu­vo su­si­tel­kę ir ko­vin­gi. Vis dėl­to mes ga­li­me juos įveik­ti, jei­gu Vil­niu­je kau­si­ mės kaip iš­pro­tė­ję“, – po rung­ ty­nių kal­bė­jo Švei­ca­ri­jos rink­ti­ nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Go­ra­nas Per­ko­va­cas. Ne­s ėk­m ė ge­ro­k ai su­t rik­d ė švei­c a­r us. Pir­m a­s is pa­n i­k os vė­l ia­va pra­d ė­j o mo­s uo­t i vie­ nas ly­d e­r ių, 192 cm ūgio Iwa­ nas Ur­š i­č ius, pa­reiš­k ęs, kad abe­jo­ja, ar vyk­s žais­t i į Lie­t u­ vą, nes sa­vait­ga­l į žmo­n a įpa­ rei­go­jo jį bū­t i na­m uo­se ir pri­ žiū­r ė­t i vai­k us. Lie­tu­vos ran­ki­nin­kai pa­sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­re da­ly­ va­vo tik vie­ną kar­tą – 1997-ai­ siais Ja­po­ni­jo­je, kur užė­mė 10ąją vie­tą.

Sta­tis­ti­ka Šveicarija–Lietuva 26:28 (13:14). Šaf­hau­ze­no „BBC Are­na“, 1 050 žiū­ro­v ų. A.Schmi­das, M.Li­n i­ge­ ris ir O.Scheu­ne­ris po 5, I.Ur­ši­čius 4, D.Graub­ne­r is 3, J.Dähle­r is 2, M.Vu­ke­li­čius, L.Svaj­le­nas po 1/N. Ata­je­vas 10, R.Ber­na­to­nis 6, V.No­ vic­k is ir S.Plė­ta po 3, A.Rač­kaus­ kas 2, A.Ma­la­šins­kas, T.Stan­ke­vi­ čius, T.Ei­tu­t is, V.Gro­sas po 1.

5-oji gru­pė Komanda

1. Lie­tu­va 2. Švei­ca­ri­ja 3. Ita­li­ja

Rungtynės

Pergalės

3 3 4

2 2 0

Lygiosios Pralaimėjimai

1 0 1

0 1 3

Įvarčių santykis

Taškai

87:76 90:82 104:123

5 4 1

– Bur­len­čių spor­tas – bran­ gus ma­lo­nu­mas. Ar leng­va šiai spor­to ša­kai su­ras­ti rė­mė­jų? – Spor­to ša­ka tik­rai ne­pi­gi. Kai­ nuo­ja in­ven­to­rius, ke­lio­nės. Šiek tiek lė­šų ski­ria Kau­no mies­to sa­vi­ val­dy­bė, tru­pu­tį pri­de­da bu­ria­vi­mo mo­kyk­la, di­džią­ją da­lį fi­nan­sa­vi­mo už­tik­ri­na Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų są­ jun­ga. Rė­mė­jų ieš­kau ne vie­n aš – dau­gu­ma Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų. – Ar ta­vo pa­si­ro­dy­mas Lon­do­ ne pri­si­dės prie bur­len­čių spor­ to ša­kos po­pu­lia­ri­ni­mo mū­sų ša­ly­je? – La­b ai to no­r ė­č iau. Ti­k iuo­s i, kad kaž­kas pa­ste­bės, at­si­ras dar dau­giau en­tu­zias­tų, tuo­met gal ir pro­fe­s io­n a­l u­m o ly­g į pa­v yks pa­ kel­ti.

„„Blyks­te­lė­jo: N.Ata­je­vas (kairėje) ne tik kė­lė siau­bą švei­ca­rų var­ti­

nin­kams, bet ir pa­ti­ki­mai gy­nė­si nuo var­žo­vų ata­kų.

hand­ball.ch nuo­tr.


16

šeštADIENIS, sausio 14, 2012

sportas

Re­van­šų są­ra­še – ir „As­ta­na“ Ti­kiuo­ si, kad per ma­čą su Ka­zachs­ ta­no eki­pa mes pri­me­ si­me var­ žo­vams sa­vą­jį žai­ di­mą ir jiems teks de­rin­tis prie mū­sų, o ne mums prie jų.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai, VTB Vie­nin­ go­sios ly­gos B gru­pė­je pa­lau­žę praė­ju­sio se­zo­no čem­pio­nę Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“ eki­pą, pa­si­ry­žę ry­toj at­si­re­van­šuo­ti ir „As­ta­nos“ ko­man­dai iš Ka­zachs­ta­no. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pir­mo­jo ra­to ma­čą As­ta­no­je per­nai spa­lį žal­gi­rie­čiai pra­lai­mė­jo 78:86. Po įspū­din­gos per­ga­lės 95:94 prieš Ri­mo Kur­ti­nai­čio tre­ni­ruo­ ja­mą „Chim­ki“ kau­nie­čių vei­dai spin­dė­jo iš pa­si­ten­ki­ni­mo. Žal­gi­ rie­čių ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nis „Žal­gi­ris“ – vi­sai ki­ta ko­man­da, pa­ly­gin­ti su ta, ko­kia bu­vo se­zo­no pra­džio­je. „Di­džiuo­juo­si sa­vo vai­ki­nais. Vi­si sten­gė­si ir tai – svar­biau­sia. Pas­tan­ gos at­si­pir­ko su kau­pu“, – pri­pa­ži­ no „Žal­gi­rio“ stra­te­gas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius ir pri­dū­rė, kad te­bė­ra žai­di­mo trū­ku­mų, ku­riuos rei­kė­tų iš­tai­sy­ti prieš dvi­ko­vą su „As­ta­na“. „Sa­vo auk­lė­ti­niams tu­riu ne­ma­ žai pa­sta­bų, dar rei­kė­tų pa­si­temp­ ti. Ti­kiuo­si, kad per ma­čą su Ka­ zachs­ta­no eki­pa mes pri­me­si­me var­žo­vams sa­vą­jį žai­di­mą ir jiems teks de­rin­tis prie mū­sų, o ne mums prie jų“, – pa­žy­mė­jo ser­bas.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis A.Tri­ fu­no­vi­čiaus mušt­ras ge­ro­kai su­ stip­rė­jęs. Tre­ne­ris pra­si­ta­rė, kad sie­kiant kuo ge­riau pa­si­reng­ti Eu­ ro­ly­gos „Top 16“ eta­pui jis ren­gia dar sun­kes­nes tre­ni­ruo­tes. 2011-uo­sius „As­ta­na“ bai­gė per­ ga­le Ka­zachs­ta­no krep­ši­nio tau­ rės tur­ny­re – fi­na­le 72:68 įvei­ kė „Bar­sy Atyr­tau“ krep­ši­nin­kus. 2012-uo­sius VTB ly­go­je ka­zachs­ ta­nie­čiai pra­dė­jo ne­sėk­min­gai: 76:81 pra­lai­mė­jo Sa­ma­ros „Kras­ ny­je Kryl­ja“ klu­bui ir 68:87 – Ka­ za­nės „Uniks“.

A gru­pė Komanda

1. „Uniks“ 2. „Chim­ki“ 3. „Kras­ny­je Kryl­ja“ 4. „Niž­nij Nov­go­rod“ 5. VEF 6. „Žal­gi­ris“ 7. „As­ta­na“ 8. „Bu­di­vel­nik“ 9. „Ka­lev“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

10 11 9 10 10 9 10 9 10

9 9 5 5 5 4 4 2 1

1 2 4 5 5 5 6 7 9

„„Pa­vo­jin­gas: per pir­mą­sias rung­ty­nes As­ta­no­je žal­gi­rie­čiams daug rū­pes­čių kė­lė J.John­

so­nas (su kamuoliu).

vtb-lea­gue.com nuo­tr.


17

šeštadienis, sausio 14, 2012

18p.

aukštyn žemyn

Kas atsitiko, jei net vyrai sako, kad tikrų vyrų yra nebedaug?

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

Lie­tu­viai apie ira­nie­čius: jie labai drau­giš­ki, sve­tin­gi ir vai­šin­gi Ag­re­sy­vūs? Pik­ ti? Krau­jo trokš­tan­ tys te­ro­ris­tai? Ira­ ne pa­bu­vo­ję lie­tu­ viai juo­kia­si iš pa­ sta­ruo­ju me­tu ypač bru­ka­mos nei­gia­ mos pro­pa­gan­dos apie šios ša­lies gy­ ven­to­jus.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Įst­ri­go vi­sam mė­ne­siui

La­bai ge­ri žmo­nės. Lai­ko­si sa­vo tra­di­ci­jų, pa­pro­čių. To­kią nuo­mo­nę apie ira­nie­čius su­si­da­rė lie­tu­viai. Tie­sa, Ira­ne va­ka­rie­čiams, ypač mo­te­rims, yra ir ne­priim­ti­nų da­ly­ kų, nes ten griež­tai lai­ko­ma­si ša­ ria­to įsta­ty­mų. „Ira­nie­čiai – vie­ni ge­riau­sių pa­ sau­ly­je ma­no su­tik­tų žmo­nių“, – ne­slė­pė su­si­ža­vė­ji­mo Ita­li­jo­je ir Bel­gi­jo­je bio­me­di­ci­ną stu­di­ja­vęs Do­na­tas Pu­za­ras.

Jei vy­ras mer­gi­ną iš­ prie­var­taus, žmo­nės jį mir­ti­nai ap­mė­tys ak­me­ni­mis. „„Links­my­bės: ne­ga­lin­tys var­to­ti al­ko­ho­lio ir šok­ti su mo­te­ri­mis ira­nie­čiai nė­ra liūd­ni.

Šiuo me­tu Lon­do­ne dir­ban­tis 27-erių bu­vęs kau­nie­tis – ži­no­ mas ke­liau­to­jas au­tos­to­pu: jis yra ap­lan­kęs 62 ša­lis. Prieš ke­le­rius me­tus du mė­ne­ sius au­tos­to­pu ke­lia­vęs ir tuo­met try­li­ka ša­lių ap­lan­kęs D.Pu­za­ras ke­ti­no vyk­ti į In­di­ją, ta­čiau šio su­ ma­ny­mo bu­vo pri­vers­tas at­si­sa­ky­ti Ira­ne: „Ši ša­lis ma­ne su­ža­vė­jo, to­ dėl ten pra­lei­dau be­veik mė­ne­sį.“ Neį­lei­do į pre­ky­bos cent­rą

Ang­liš­kai, ita­liš­kai, ru­siš­kai ir pran­cū­ziš­kai kal­ban­tį kau­nie­tį su­ ža­vė­jo vie­tos kul­tū­ra ir net griež­tas is­la­mo tra­di­ci­jų lai­ky­ma­sis. Ira­ne vy­rai pri­va­lo mū­vė­ti il­go­mis kel­nė­mis, mo­te­rys plau­kus slėp­ ti po ska­ro­mis. Ke­lis kar­tus griež­

to po­li­ci­nin­kų per­spė­ji­mo su­lau­kė ir že­miau ke­lių ko­jas den­gian­čiais šor­tais mū­vė­jęs Do­na­tas. „Ko­dėl ne­mū­vi il­gų kel­nių?“ – ap­žiū­rė­ję as­mens do­ku­men­tą, pa­ si­tei­ra­vę, iš kur jis at­vy­ko, pa­klau­sė nau­jau­siais ir pra­ban­giau­siais au­ to­mo­bi­liais bei tech­ni­ka ap­rū­pin­ ti vie­tos po­li­ci­nin­kai. „Dau­gu­ma ira­nie­čių ne­ži­no­jo, kur yra Lie­tu­va, ta­čiau slap­ta­žo­džiu bu­vo žo­dis Eu­ ro­pa, – pasa­ko­jo Do­na­tas. – Tu­ris­ tams vy­rams dėl ap­ran­gos šiek tiek nuo­lai­džiau­ja­ma, bet tu­ris­tės pri­ va­lo plau­kus deng­ti ska­ro­mis.“ Mū­vė­da­mas šor­tus D.Pu­za­ras ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į di­de­lį pre­ky­bos cent­rą. Jį su­stab­dė ap­sau­gi­nin­kai: „Pri­va­lė­jau už­deng­ti ne tik ke­lius, bet ir pe­čius.“

Gy­ve­no ira­nie­čių šei­mo­je

Juo­dap­lau­kiai, juo­da­kiai ar ru­da­ kiai ira­nie­čiai iš­kart at­krei­pė dė­ me­sį į vie­ni­šą mė­ly­na­kį tu­ris­tą. Ira­ne, ypač ne sos­ti­nė­je Te­he­ra­ne, o ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ven­to­jai la­ bai sve­tin­gi. „Vi­si kvie­čia iš­ger­ti ar­ba­tos, už­ kąs­ti, ap­si­lan­ky­ti sve­čiuo­se, – taip ne­ti­kė­tai Do­na­tas su­si­pa­ži­no ir su vie­nu vai­ki­nu, ku­ris pa­ro­dė apie 1,5 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čio Ši­ra­ zo mies­to cent­rą, po to su­pa­žin­di­ no su sa­vo šei­ma. Ang­liš­kai kal­bė­ jo šei­mos gal­vos duk­ra bei sū­nus. – Vai­ki­no tė­vas ma­ne pa­kvie­tė per­nak­vo­ti, o nak­vy­nė už­si­tę­sė iki dvie­jų sa­vai­čių.“ D.Pu­za­ras įsi­ti­ki­nęs, kad Ira­ ną pa­šie­pia už­sie­nio po­li­ti­kai ir

spau­da, ta­čiau ira­nie­čiai – la­bai sve­tin­gi ir ge­ra­šir­džiai. Po­li­ti­nių po­kal­bių su tu­ris­tu iš Eu­ro­pos jie veng­da­vo. Ap­si­gy­ve­nęs ira­nie­čių šei­mo­ je lie­tu­vis su­bti­liai ban­dė įsiū­ly­ ti pi­ni­gų už mais­tą, ta­čiau ira­nie­ čiai apie tai net ne­no­rė­jo gir­dė­ti: jie la­bai ger­bia ir my­li sve­čius. At­ si­sa­ky­da­mas iš­ger­ti ar­ba­tos ir ypač pa­siū­ly­da­mas pi­ni­gų juos smar­kiai įžei­si. D.Pu­za­ras ap­si­džiau­gė, kad šios šei­mos dė­ka pa­vy­ko pa­jus­ti tik­ rą ira­nie­čių dva­sią ir net da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­se ves­tu­vė­se. Ga­li­my­bė pa­šok­ti

„Pir­m ą ves­t u­v ių die­n ą šven­č ia tik ar­t i­m iau­s i šei­m os žmo­n ės,

Ed­mun­do Ko­le­vai­čio nuo­tr.

– anot kau­n ie­č io ke­l iau­n in­ko, Ira­n e ši šven­t ė trun­ka tris die­ nas. – Apie 3–4 va­lan­das vyks­ ta sim­bo­li­nė va­ka­rie­nė. Di­džiau­ sios links­my­bės pra­si­de­da ant­rą va­ka­rą, kai į ves­tu­ves su­si­ren­ka apie 500 žmo­nių.“ Šven­tė­je ne­var­to­ja­mas al­ko­ho­ lis. Ant že­mės tie­sia­mos stal­tie­ sės, o ant jų – ar­ba­ta, pep­si­ko­la ar ko­ka­ko­la, viš­tie­na, avie­na, ry­žiai, vai­siai. Mo­te­rims dai­nuo­ti griež­tai už­ draus­ta. Ves­tu­vės – be­ne vie­nin­ te­lė ga­li­my­bė ira­nie­čiams pa­šok­ti. Ta­čiau vy­rai ir mo­te­rys šo­ka at­ski­ rai. Pas­ku­ti­nę ves­tu­vių va­lan­dą ga­ li­ma atei­ti pa­šok­ti į mo­te­rims skir­tą vie­tą, ta­čiau ne­ga­li­ ma šok­ti kar­tu.

20


18

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn

Ką šian­dien vei­kia žmo­nės, kaž­ka­da nuo pir­mo sce­no­ je iš­tar­to žo­džio su­ kel­da­vę juo­ko aud­ ras? Taip bu­vo prieš 20 me­tų. Po to Keis­ tuo­lių teat­ro ak­to­rių in­ty­mių vy­rų tru­pė „Ere­lis“ iši­ro, sto­jo ty­la. Bet jie grįž­ta.

„„Re­pe­ti­ci­ja: su in­ty­miais vy­rais – A.Ka­nia­va (kairėje), R.Alek­saičiu ir D.Mi­nio­tu (pirmas ir antras iš dešinės) ban­do juo­kau­ti „Idio­teat­ro“ dar­buo­to­jai

In­ty­mie­ji ere­liai – apie tik­rų vy­rų de Lai­ma Že­mu­lie­nė

lie­tu­viai ap­skri­tai to ne­su­ge­ba. Išs­ ky­rus par­la­men­ta­rus.“

And­rius Ka­nia­va, Da­rius Au­že­lis, Ro­ber­tas Alek­sai­tis, Ai­das Gi­nio­tis ir Da­rius Mi­nio­tas – „Ere­lio“ na­ riai, da­bar jau vy­res­nio­sios Keis­ tuo­lių teat­ro kar­tos ak­to­riai. Tru­pė at­si­ra­do dar so­vie­tų lai­kais, sma­ giai mi­nint Teat­ro die­nas. Ta­da vi­ sas de­ko­ra­ci­jas su dviem mag­ne­to­ fo­nais ir gar­so ko­lo­nė­lė­mis rei­kė­jo su­tal­pin­ti į ži­gu­lių ba­ga­ži­nę, o sun­ kiai api­bū­di­na­mas re­per­tua­ras bu­ vo pa­na­šus į chu­li­ga­niz­mą. Paa­kin­ti int­ri­gos, at­vy­ko­me į „Ere­lio“ re­pe­ti­ci­ją Keis­tuo­lių teat­ re. Tuo la­biau kad bu­vo pa­sa­ky­ta: „Ga­li­te at­va­žiuo­ti – lau­kia­me.“ A.Ka­nia­va skam­bi­na pia­ni­nu bū­ si­mo spek­tak­lio me­lo­di­jas, kos­tiu­ mų dai­li­nin­kė ma­tuo­ja R.Alek­sai­tį, D.Mi­nio­tas kaž­ką aiš­ki­na­si su pro­ diu­se­riu. Ta­čiau ere­liai ro­dy­ti žur­ na­lis­tams sa­vo re­pe­ti­ci­jos net ne­ ke­ti­na. Ko ge­ro, būgš­tau­ja, dar kam nors iš­ple­pė­si­me.

– O kur tas in­ty­mu­mas? Kaip su­pran­tu, bus la­bai rim­tas spek­tak­lis? A.K.: „In­ty­mu­mas sklis nuo sce­ nos. Jis tu­rė­tų pa­siek­ti žmo­nes, sė­ din­čius sa­lė­je.“ R.A.: „Tie kū­ri­niai – spe­ci­fi­niai. Ma­tot, mes ne vis­ką pa­sa­ko­me, la­ bai daug dar­bo lie­ka pa­tiems žiū­ ro­vams.“

– Ko­dėl nu­spren­dė­te at­kur­ti in­ty­mių vy­rų tru­pę „Ere­lis“? – tei­rau­juo­si ak­to­rių. R.A.: „Tie­siog ne­be­ga­li­me ty­lė­ti. Vi­suo­me­nė ri­ta­si į pra­ga­rą, ne­sup­ ran­ta sa­vo šak­nų. Nie­kas ne­bes­kai­ to kny­gų, ne­si­gi­li­na į vei­ka­lus. Mes ban­do­me tai su­grą­žin­ti, jau­na­jai kar­tai duo­ti pa­sku­ti­nį šan­są“. A.K.: „Gal bus tru­pu­tį skau­du, gal ne­ma­lo­nu, bet, ma­nau, prie vis­ ko pri­pran­ta­ma. Jei­gu te­le­vi­zi­ja su­ ge­ba pri­pra­tin­ti prie to­kio š... pro­ duk­to, ku­rį žmo­nės žiū­ri, tai mes ban­dy­si­me juos pri­pra­tin­ti prie ge­ ro da­ly­ko. Ir gi­laus.“ R.A.: „In­ty­mių vy­rų tru­pė „Ere­ lis“ eg­zis­ta­vo prieš 25 me­tus, kai bu­vo­me ant­ro kur­so stu­den­tai.“ A.K.: „Bu­vo 1987-ųjų pa­va­sa­ris. Lie­tin­gas. Tai tu­rė­jo įvyk­ti nak­tį iš ko­vo 25-osios į 26-ąją. Nes 27-ąją spek­tak­lį jau ro­dė­me sce­no­je. O 27oji, kiek pa­me­nu, – Teat­ro die­na. Įs­ta­ty­mai prii­ma­mi per vie­ną nak­ tį, re­vo­liu­ci­jos ren­gia­mos per vie­ ną nak­tį, taip ir in­ty­mių vy­rų tru­pė „Ere­lis“ išė­jo į ka­ro žy­gį per vie­ną nak­tį.“

– O ko­kie tai kū­ri­niai? Ar ga­li­te iš­duo­ti pa­slap­tį? R.A.: „Ga­li­me. Tai – „Bri­siaus ga­ las“, „Sak­mė pa­gal Ju­zą“. O pa­ sku­ti­nis mū­sų kū­ri­nys – „Naš­ lai­tė Si­gu­tė“. Į mū­sų spek­tak­lius atei­na la­bai iš­ki­lios as­me­ny­bės. Ir trys Smo­lens­ko pul­kai da­ly­vau­ja, ir J.Vie­no­žins­kis, ir M.Do­bu­žins­kis. Ir V.Ku­dir­ka su J.Zauer­vei­nu. Bri­sius da­ly­vau­ja, Ju­za, Pas­ken­duo­lė. Daug vei­kian­čių as­me­nų.“

l.zemuliene@diena.lt

– Tad ką konk­re­taus pa­ro­dy­si­te da­bar jau­na­jai kar­tai? R.A.: „Ban­dy­si­me pri­min­ti lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir fi­lo­so­fi­jos šak­nis. Ban­ dy­si­me ne­tgi juo­kau­ti. Ma­nau, kad

Grei­čiau­siai bai­gia­si jau­nų mer­gai­čių ga­ lio­ji­mo lai­kas. Jis – trum­pas, ta­čiau kol ta mer­gai­tė ga­lio­ ja, ga­li­ma iš jos la­ bai daug pi­ni­gų su­si­ sem­ti.

– Kaip pa­va­di­no­te šį sa­vo spek­ tak­lį? R.A.: „Tai ne spek­tak­lis. Tai – kū­ ry­bi­nis pa­mąs­ty­mas, kur ne mes mąs­to­me, o žiū­ro­vai. Pap­ras­tai sce­no­je bū­na la­bai daug mąs­ty­mo. Išei­ni iš spek­tak­lio ir ne­sup­ran­ti, apie ką jis. O čia žiū­ro­vai iš­si­ne­ša tą, ką pa­tys su­gal­vo­jo. Esa­me šiek tiek neįp­ras­tas teat­ras, bet mū­sų žiū­ro­vai jau įpra­to. Spek­tak­lio gi­ lu­mas ma­tuo­ja­mas pa­gal tai, kiek žiū­ro­vas pa­jė­gus su­pras­ti.“ – O kaip man su­pras­ti – at­si­kū­ ru­si in­ty­mių vy­rų tru­pė pa­ro­dys ne spek­tak­lį, o kū­ry­bi­nį pa­mąs­ ty­mą? Koks to kū­ri­nio žan­ras? R.A.: „Tai – spek­tak­lis-kon­cer­ tas. Koks jo žan­ras, rei­kia klaus­ti Da­riaus, mes ne­ži­no­me. Tai – mū­ sų tu­ro pra­džia.“

– Kur gast­ro­liuo­si­te? Ai­ri­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Is­pa­ni­ jos man­da­ri­nų plan­ta­ci­jo­se? R.A.: „Mes to ne­ži­no­me. Tie­są sa­ kant, ten ga­li­ma va­žiuo­ti, nes ta me­džia­ga ak­tua­li kiek­vie­nam lie­ tu­viui.“ D.M.: „Ties kiek­vie­nu kū­ri­niu yra paant­raš­tė, ku­rio­je nu­ro­dy­ tas žan­ras. „Bri­siaus ga­las“ – tai ope­ra-kan­ta­ta. „Sak­mė pa­gal Ju­ zą“ – po­kal­bis-dis­pu­tas. Tre­čio­ ji da­lis, „Naš­lai­tė Si­gu­tė“, – ku­li­ na­ri­nis tri­le­ris“. R.A.: „Tie­siog kar­tą su­sė­do­me, šne­kė­jo­me ir gro­jo­me, šne­kė­jo­me ir gro­jo­me. Ta­da už­si­ra­šė­me vi­sa tai, pa­skui ke­lis­kart pa­tai­sė­me.“ D.M.: „Mes su­sto­ja­me ta­da, kai nu­spren­džia­me, kad ge­nia­lu.“ – Ar jū­sų spek­tak­ly­je bus šian­ die­nos ak­tua­li­jų? Gal, be mi­ nė­tų per­so­na­žų, vai­dins Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai? D.M.: „To­kia chal­tū­ra ir gel­to­ną­ja li­te­ra­tū­ra te­gul už­sii­ma ki­ti – Ha­ rol­das Mac­ke­vi­čius ir jo drau­gai. Da­bar vis­kas yra par­duo­da­ma ir vis­kas yra rin­ko­da­ra. Vi­sas gy­ve­ ni­mas yra rin­ko­da­ra.“ – And­rius gra­žiai skam­bi­na pia­ni­nu. Spek­tak­ly­je taip pat skam­bins? D.M.: „Tai – ta­len­tas, ku­rio ne­ ga­li­me neiš­nau­do­ti. Na­tū­ra­lu, kad mes par­duo­da­me A.Ka­nia­vą, o per jį – sa­vo ko­lek­ty­vą.“ R.A.: „Ne tik A.Ka­nia­vą. Mū­sų Da­rius Au­že­lis – da­bar jis gast­ro­ lė­se Tur­ki­jo­je – ge­rai šo­ka pil­vo šo­ kį. Ban­dy­si­me par­duo­ti ir jį.“ – Vis tiek neaiš­ku, kaip ga­ li šau­ti į gal­vą min­tis at­si­kur­ti po 25 me­tų? Ky­la kai ku­rių įta­ ri­mų. D.M.: „Vis­kas čia aiš­ku, nie­ko ne­ rei­kia vy­nio­ti į va­tą – rei­kia pi­ni­ gų. Ar jūs ma­no­te, kad ak­to­riai po 25 me­tų dar­bo sce­no­je gau­na to­kias di­de­les pen­si­jas, už ku­rias nu­si­per­ ka il­gas jach­tas ir šil­do ge­lian­čius kau­lus Žyd­ra­ja­me pa­plū­di­my­je?“ – Ge­ro­kai už jus vy­res­ni ak­to­riai – dar sce­no­je, o ne jach­to­je. R.A.: „Prie­var­tos bū­du. Se­niai ne­ no­rė­tų vai­din­ti...“ D.M.: „... bet pi­ni­gų rei­kia. Mums tie ak­to­riai ne­rei­ka­lin­gi – juos pa­li­ko­me gy­vus su­pū­ti už­

marš­ty­je. Kaip ži­no­ti, ka­da ak­to­ riaus ga­lio­ji­mo lai­kas bai­gia­si?“ R.A.: „Iš tik­rų­jų? Kiek aš kai­ nuo­ju ir kiek dar ga­lio­ju?“ D.M.: „Grei­čiau­siai bai­gia­si jau­ nų mer­gai­čių ga­lio­ji­mo lai­kas. Jis – trum­pas, ta­čiau kol ta mer­gai­tė ga­ lio­ja, ga­li­ma iš jos la­bai daug pi­ni­gų su­si­sem­ti. Bet su mu­mis sce­no­je jo­ kios mer­gai­tės ne­bus.“

nė­ra, joks re­ži­sie­rius neiš­gel­bės. Čia ir ne­rei­ka­lin­gas re­ži­sie­rius, jis tik vis­ką su­ga­din­tų. Šiais lai­ kais vi­suo­me­nė­je la­bai di­de­lis tik­ rų vy­rų sty­gius. Ir jei­gu tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti, tai ro­do­me. Tiems, ku­ rie ne­tu­ri sko­nio, ne­siū­ly­čiau ei­ ti į tą ren­gi­nį. Mes ba­lan­suo­si­me ties iš­li­ki­mo ri­ba, o žan­ras bus la­ bai įvai­rus.“

– Ma­no kant­ry­bė tik­rai sen­ka. Ka­da at­va­žiuos teat­ro va­do­vas A.Gi­nio­tis ir vis­ką žmo­niš­kai paaiš­kins? Juk jis – šio spek­ tak­lio re­ži­sie­rius? D.M.: „Jis nu­si­pir­ko la­bai lė­tą ma­ ši­ną, to­dėl pra­kti­kuo­ja „zen“ vai­ ra­vi­mą. Teks dar pa­lauk­ti, kol at­ va­žiuos. Bet čia nė­ra re­ži­sie­riaus. Ir sce­nog­ra­fo nė­ra. Už­tat skam­ bės gy­va mu­zi­ka. Iš prin­ci­po mes – už gy­vą mu­zi­ką. Tie, ku­rie mėgs­ta keik­tis, ei­na į SEL kon­cer­tus, ku­rie mėgs­ta gy­vą žo­dį, ei­na pas mus.“ R.A.: „Sup­ras­kit, mums – 25 me­tai. Apie ko­kius nau­jus vei­ka­lus dar ga­li­ma kal­bė­ti?“ D.M.: „Ne­bent „Ma­xi­mo­je“ vis­ kas švie­žia. Bet bi­lie­tai į mū­sų va­ ka­rus, kaip ir į SEL kon­cer­tus, iš­ pirk­ti tre­jiems me­tams į prie­kį.“ R.A.: „Me­tai ten, me­tai šen – koks skir­tu­mas, kai vis­kas iš­pirk­ ta? Va, jau at­va­žia­vo Gi­nio­tis.“

– Su tuo ren­gi­niu jūs nu­spren­ dė­te ap­leis­ti sa­vo pa­rei­gas? Keis­tuo­lių teat­ro va­do­vo, re­ži­ sie­riaus. Vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. A.G.: „Ne­ži­nau, su ku­riuo jūs kal­ ba­te – ar su Ai­du Gi­nio­čiu, ar su tuo, ku­ris bus sce­no­je? Bet vis dėl­ to, ma­tau, kal­bat su ma­ni­mi – su tuo, ku­ris bus sce­no­je.“ A.K.: „Bet jis vi­sai ne Ai­das Gi­ nio­tis.“ A.G.: „Jei­gu no­ri­te pa­kal­bė­ti su Ai­du Gi­nio­čiu, tai tu­ri bū­ti vi­sai ki­ tas in­ter­viu.“ D.M.: „Ir tas in­ter­viu kai­nuo­ja bran­giau.“ A.G.: „Ai­das Gi­nio­tis – tai re­ži­ sie­rius, vir­ši­nin­kas, ne­ma­žai spek­ tak­lių pa­sta­tęs. Bet ne į tą ad­re­sa­tą krei­pia­tės. Jis – ne aš, o aš – ne jis. Ta­čiau sau­sio 18 d. jis bus Keis­tuo­ lių teat­ro sa­lė­je ir žiū­rės tą spek­tak­ lį. Bet sce­no­je bū­siu aš.“

– Gal ga­li­te pa­pa­sa­ko­ti, kas ta in­ty­mių vy­rų tru­pė ir ką ji vei­ kia? A.G.: „Su­si­tik­si­me su vy­rais vie­ no­je kom­pa­ni­jo­je, sce­no­je. O ka­ dan­gi šiais lai­kais vy­rų nė­ra daug, ma­nau, bus tik­ras vy­riš­kas su­si­ti­ ki­mas. Po 25 me­tų vy­rai grįž­ta. Ko­ kį jie žan­rą dik­tuos, prie to­kio pri­ si­tai­ky­siu.“ – Ir jūs sce­no­je bū­si­te? A.G.: „Aiš­ku, kad bū­siu. Re­ži­sie­ riaus čia nė­ra. Čia tu­ri bū­ ti bend­ras po­jū­tis. Jei­gu jo „„Me­ta­mor­fo­zė: „A.Gi­

nio­tis – tai re­ži­sie­ rius, vir­š i­n in­k as, ne­ma­žai spek­tak­ lių pa­sta­tęs. Da­ bar jis bus sa­lė­ je, o sce­no­je bū­ siu aš“, – dės­tė Keis­tuo­lių teat­ ro va­do­vas A.Gi­ nio­tis.


i.

19

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

E.Špo­kai­tė iš­te­kė­jo tre­čią kar­tą Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Vie­na ryš­kiau­sių lie­tu­vių ba­le­ to žvaigž­džių Eg­lė Špo­kai­tė į nau­ ją gy­ve­ni­mo eta­pą žen­gė to­li nuo Lie­tu­vos. JAV, Bos­to­ne, ji auk­so žie­dus su­mai­nė su lie­tu­viu che­mi­ jos moks­lų dak­ta­ru ir me­ni­nin­ku Dai­niu­mi Ma­či­kė­nu. E.Špo­kai­tei tai – tre­čio­ji, o D.Ma­či­kė­nui – ant­ ro­ji san­tuo­ka. Mei­lė – Bos­to­ne, dar­bas – Vil­niu­je

„Jei­gu tu­ri įmo­nę, tai esi in­das – lūš­ ny­nų mi­l i­jo­n ie­r ius. Aš dir­bu lūš­ ny­nų mi­l i­jo­n ie­r iu­m i, – kaip vi­sa­ da, po­kšta­vo. – O kai tu­r iu lai­ko, fil­ muo­juo­si.“

E.Špo­kai­tė vi­sus pa­sta­ruo­sius me­ tus min­ty­se gy­ve­no Bos­to­ne, nes ten įsi­kū­ręs jos drau­gas. As­me­ni­ nio gy­ve­ni­mo du­rų spau­dos pus­ la­piuo­se ji ne­mė­go at­ver­ti ir žur­ na­lų vir­še­liams ne­si­fo­tog­ra­fa­vo. Tai, kad ba­le­ri­nos kar­je­rą bai­gu­ sios E.Špo­kai­tės – ry­toj jai su­kan­ka 41-i, lau­kia gy­ve­ni­mo per­mai­nos, bu­vo ga­li­ma nu­jaus­ti per praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį Vil­niu­je vy­ku­sį Juo­ zo Stat­ke­vi­čiaus aukštosios ma­dos kolekcijos pri­sta­ty­mą. Kaip vi­sa­da, di­zai­ne­rio šou bai­gia­mas ves­tu­vi­ nės su­kne­lės demonstravimu ir, kaip vi­sa­da, ją vilki Eg­lė. Pas­ta­rą­ jį kar­tą po­diu­mu ji ėjo nu­si­tei­ku­si itin emo­cin­gai. Mo­ters gal­vą puo­šė ka­rū­na su si­dab­ru žė­rin­čiu mė­nu­lio pjau­tu­vu, o aky­se spin­dė­jo aša­ros. Ištekėjusi trečiąkart E.Špo­kai­tė tur­būt gy­vens ir Bos­to­ne, ir Vil­ niu­je, ka­dan­gi tė­vy­nė­je įkū­rė ba­ le­to mo­kyk­lą. Į Lie­tu­vą ba­le­ri­na ža­da grįž­ti ko­vą. „Kol kas Eg­lė mo­kyk­los ne­pa­ lie­ka, ža­da dirb­ti, pri­si­dė­ti prie mo­kyk­los val­dy­mo“, – sa­kė Eg­lės Špo­kai­tės ba­le­to mo­kyk­los bend­ ra­tur­tė Kris­ti­na Slie­so­rai­tie­nė.

Nau­jau­sias jo dar­bas – po­pu­l ia­r ia­ me te­le­vi­z i­jos se­r ia­le „Gi­mi­nės“.

Vais­ti­nin­kas ir me­ni­nin­kas

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

de­fi­ci­tą

Ko­dėl jie pra­din­go iš Keis­tuo­lių teat­ro ir ką vei­kia? Jau 22 me­tai, kai R.Alek­sai­t is ne­ be­d ir­ba Keis­t uo­l ių teat­re. Ta­čiau ak­to­r ius ti­k i­no daž­nai atei­nąs į šį teat­rą – ma­tė vi­sus jo spek­tak­l ius, iš­sky­rus gal ko­k į vai­k iš­ką. Ro­ber­tas dir­ba in­for­ma­ci­nių tech­ no­lo­g i­jų sri­t y­je, yra ke­l ių įmo­n ių bend­ra­tur­t is.

„Aš nie­kur ne­dir­bu, nė­ra to­kios vie­ tos, kur dirb­čiau, – ti­k i­no D.Mi­n io­ tas. – Bet yra erd­v ių, ku­r io­se pa­si­ ro­dau.“ „Aš ir­g i nie­k ur ne­d ir­bu, bet tu­r iu dau­g y­bę po­mė­g ių, – pri­ta­rė A.Ka­ nia­va. – Kar­tais pa­dai­nuo­ju, pa­g ro­ ju sa­vo ma­lo­nu­mui. Pie­šiu, iki šiol tą pa­t į už­pa­ka­l į su au­si­mis. Ir dar – mar­sie­čius.“ „Anks­čiau And­rius lip­dy­da­vo la­bai gra­žiai“, – ko­le­gos biog­ra­fi­ją pa­pil­dė R.Alek­sai­t is. „Ir iš mui­lo drož­d a­vo, – pri­dū­rė D.Mi­n io­t as. – Va, A.Gi­n io­t is dir­ba – yra ve­dė­jas (Lie­t u­vos mu­z i­kos ir teat­ro aka­de­m i­jos Vai­dy­b os ir re­ž i­s ū­ros ka­ted­ros ve­dė­jas. – red. pa­st.). Ir net jo dar­bo kny­ge­lė (so­ cia­l i­n io drau­d i­mo kny­ge­lė – red. pa­st.), skir­t in­gai nuo mū­sų, dir­ba.“ Pa­ga­liau D.Mi­nio­tas paaiš­ki­no, kad re­ž i­suo­ja rek­la­mos kli­pus, ret­kar­ čiais fil­muo­ja­si lie­t u­v ių bei Lie­t u­ vo­je ku­r ia­mų už­sie­n io re­ž i­sie­r ių fil­muo­se. Ir A.Ka­n ia­va iš tik­r ų­jų dir­ ba. Kur ki­t ur, jei ne Keis­ tuo­l ių teat­re? Net 23 me­ tus – tiek, kiek pa­čiam teat­r ui. Daž­n ai kon­cer­t uo­j a su sun­k io­sios mu­ zi­kos or­kest­r u „Mu­sė“, ku­r ia­ me gro­ja pia­ ni­nu ir gi­ta­ ra. Kai tu­ ri lai­ko, j o ­d i ­n ė ­ ja Bel­ mon­te.

Me­tais už žmo­ną jau­nes­nis D.Ma­či­ kė­nas ki­lęs iš Šiau­lių. Vil­niaus uni­ ver­si­te­te jis stu­di­ja­vo che­mi­ją, vė­ liau moks­lus tę­sė Da­ni­jo­je ir JAV. Pris­ta­ty­da­mas sa­ve in­ter­ne­te, D.Ma­či­kė­nas pa­sa­ko­ja, kad dar­bo die­no­mis ku­ria ir to­bu­li­na vais­tus vie­no­je Bos­to­no bio­tech­no­lo­gi­jos kom­pa­ni­jų. Va­ka­rais, sa­vait­ga­liais ir per ato­sto­gas už­sii­ma vaiz­duo­ja­ muo­ju me­nu – ke­ra­mi­ka, švies­tu­vų di­zai­nu, ko­lia­žais, ju­ve­ly­ri­ka. Pas­ta­rai­siais me­tais šie jo dar­bai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi pa­ro­do­se Bos­ to­ne, Vil­niu­je ir Kau­ne. Praė­ju­sių me­tų spa­lį Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nia­ me kon­su­la­te Niu­jor­ke D.Ma­či­ kė­nas eks­po­na­vo fo­tog­ra­fi­jų pa­ ro­dą „Iš mei­lės šo­kiui“. Su pub­li­ka neat­sis­vei­ki­no

2010-ųjų ge­gu­žę E.Špo­kai­tė šo­ ko ba­le­to „Kopelija” prem­je­ro­je. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis jos spek­tak­lis Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ ro sce­no­je. Ar­tis­tė teat­rą pa­li­ko su pub­li­ka neat­sis­vei­ki­nu­si. O pub­li­ ka ją my­lė­jo. „Ne­ži­no­jo­me, kad tai – pa­sku­ ti­nis Eg­lės spek­tak­lis. Tik vė­liau paaiš­kė­jo, kad teat­re ji dau­giau ne­ bešoks“, – sa­kė teat­ro informaci­ jos darbuotoja. E.Špo­kai­tė Lie­tu­vos na­cio­na­li­ nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro sce­no­je spin­dė­jo du de­šimt­me­čius. Ji šo­ ko vis­ką, ko ga­li trokš­ti ta­len­tin­ga ir prin­ci­pin­ga ba­le­ri­na. E.Špo­kai­tė įver­tin­ta dau­gy­be tarp­tau­ti­nių ap­ do­va­no­ji­mų ir pre­mi­jų, tarp jų – ir lie­tu­viš­ką­ja Na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja.

E.Špo­kai­ tė vi­sus pa­sta­ruo­ sius me­ tus min­ty­ se gy­ve­no Bos­to­ne, nes ten įsi­ kū­ręs jos drau­gas. As­me­ni­ nio gy­ve­ ni­mo du­rų spau­dos pus­la­piuo­ se ji ne­mė­ go at­ver­ti ir žur­na­lų vir­še­liams ne­si­fo­tog­ ra­fa­vo.

„„Po­diu­mas: ir per pa­sta­rą­jį di­zai­ne­rio J.Stat­ke­vi­čiaus ma­dų šou, likus porai mėnesių iki

vestuvių, nuotakos su­kne­lę de­monst­ra­vo E.Špo­kai­tė.

Ieš­ko to­bu­los san­tuo­kos Prieš san­t uo­k ą su D.Ma­č i­kė­nu (nuotr.) E.Špo­kai­tė gy­ve­no su ak­ to­r iu­m i ir dai­l i­n in­k u Po­v i­lu Bud­ riu. Šei­ma bend­rą liz­dą su­ko be­ne 10 me­t ų, ta­čiau ves­t u­v ių žie­dais neap­si­kei­tė. Ant­ra­sis E.Špo­kai­tės vy­ras bu­vo ži­no­mas ba­le­to ar­t is­ tas Ed­var­das Sma­la­k ys. Su­t uok­ ti­n iai yra šo­kę po­ro­je ir pel­nę ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą. Pir­mą kar­t ą ba­le­r i­na bu­vo iš­te­ kė­ju­si už vers­l i­n in­ko, ku­r iam ba­ le­tas ir teat­ras ma­žai rū­pė­jo. Eg­ lė yra pra­si­ta­ru­si, kad po prem­je­ ros glė­bius gė­l ių puokš­čių na­mo jai pa­dė­da­vo par­neš­t i ne vy­ras, o tak­sis­tas. Ba­le­to ar­t is­tės vy­ras ra­m iai mie­go­da­vo, per daug ne­ kreip­da­mas dė­me­sio į žmo­nos pa­ sie­k i­mus ir ap­do­va­no­ji­mus. Vai­k ų ba­le­r i­na neturi, D.Ma­či­kė­ nas – dvi duk­te­ris, Lie­pą ir Ur­tę.

Vaidoto Grigo nuotr.


20

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn

Lie­tu­viai apie ira­nie­čius: jie labai Tre­čią die­ną šei­ mos ra­ miai pa­ va­ka­rie­ niau­ja ir, jei nuo­ta­ ka bu­vo skais­ti ar­ ba jau­ni­ kis jos pa­ slap­ties neiš­duo­ da, ves­tu­ vės skel­ bia­mos įvy­ku­ sios. „„Pe­rio­dai: vai­kys­tė ir jau­nys­tė vi­sur vie­no­da; jai rei­kia žai­di­mų, gi­lių jaus­mų ir net pa­kly­di­mų.

„Ta va­lan­da skir­ta pa­ 17 si­my­lė­ti jau­nie­siems, – Ira­ne, pa­sak Do­na­to, daž­niau­

siai tuo­kia­ma­si 27–30 me­tų. – Jei mo­te­ris ne­bū­na skais­ti, jau­ni­kis tu­ri tei­sę vie­šai pa­skelb­ti ir jos at­ si­sa­ky­ti.“ Tre­čią die­ną šei­mos ra­miai pa­ va­ka­rie­niau­ja ir, jei nuo­ta­ka bu­vo skais­ti ar­ba jau­ni­kis jos pa­slap­ties neiš­duo­da, ves­tu­vės skel­bia­mos įvy­ku­sios. Drau­gys­tė – po ves­tu­vių

„„Kad­ras: ira­nie­čiai ne­ven­gia fo­toa­pa­ra­tų blyks­čių ir daž­nai nu­si­šyp­so.

Mo­te­rys – neiš­sis­ki­rian­čios ar­ba stul­bi­na­mo gro­žio. Do­na­tas ne­ga­ li pa­mirš­ti kai ku­rių ira­nie­čių eg­ zo­tiš­kų vei­do bruo­žų ir nuo­sta­bių akių. Vai­ki­nai su mer­gi­no­mis drau­ gau­ja la­bai slap­ta ir apie tai ne­ži­ no net tė­vai. „Šei­mos, ku­rio­je gy­ve­nau, sū­ nus su­pa­žin­di­no su sa­vo drau­ge, – džiau­gė­si pa­si­ti­kė­ji­mu Do­na­tas. Ira­ne la­bai glau­dus šei­mos ry­šys ir net po ves­tu­vių jau­nie­ji il­gai gy­ ve­na pas jau­ni­kio tė­vus. – Nuo­ta­ ka jau­ni­kio na­mų slenks­tį ga­li per­ ženg­ti tik per ves­tu­ves.“

Per­si­jos įlan­kos. Jis daug bend­ra­ vo su jau­ni­mu. Mer­gi­nos, net ir la­bai no­rė­da­ mos ar­ti­mes­nių san­ty­kių, iš­gir­du­ sios Do­na­to pa­siū­ly­mą ap­si­keis­ti te­le­fo­no nu­me­riais ar elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­sais švel­niai, bet ryž­tin­ gai at­kirs­da­vo: „Mie­lai. Bet pir­ miau­siai – ves­tu­vės.“ „Fan­tas­ti­ka! – šei­mo­je ir res­to­ ra­nuo­se ra­gau­tą avie­ną, viš­tie­ną, ry­žius, įvai­rias ko­šes, pa­da­žus bei ty­re­les ver­ti­no Do­na­tas. Ša­ly­je jis ma­tė daug skur­džiai gy­ve­nan­čių žmo­nių, ap­leis­tų na­ mų, mies­te iš kon­tei­ne­rių at­lie­ kas ėdan­čių ož­kų. Čia pat – daug mi­n a­re­t ų, šven­tyk­l ų, is­to­r i­n ių bei se­n o­v i­n ių pa­s ta­t ų. Me­č e­t ė­ se – di­d e­l ė pra­ban­ga, dau­g y­b ė ran­k ų dar­b o Ko­ra­n ų, stik­l o dir­ bi­nių. Ala­chą ira­nie­čiai ne­re­tai gar­bi­na per ži­no­mus žmo­nes, skai­ty­da­mi poe­tų ar ra­šy­to­jų kū­ri­nius. Vieš­ bu­čiuo­se, pre­ky­bos cent­ruo­se ar par­duo­tu­vė­se ten­ka lauk­ti per­so­ na­lo, kol jie mel­džia­si.

„„Kont­ras­tai: ša­ly­je

Trys die­nos sa­lo­je

„„Par­duo­tu­vė: ran­kų dar­bo ki­li­mai – ira­nie­čių pa­si­di­džia­vi­mas.

At­si­sa­ky­da­mas iš­ ger­ti ar­ba­tos ir ypač pa­siū­ly­da­mas pi­ ni­gų juos smar­kiai įžei­si. Ira­ne vai­ki­nas ir mer­gi­na ne­ ga­li drau­gau­ti, jie tu­ri tuok­tis. Jei kas nors su­ži­nos apie jų drau­gys­ tę, pri­va­lo in­for­muo­ti vals­ty­bės at­ sto­vus ir mer­gi­nai ne­prieš­ta­rau­jant po­ra tu­ri su­si­tuok­ti. Jau­ni­kiui at­si­ sa­kius tai pa­da­ry­ti, jis įka­li­na­mas. Jei vy­ras mer­gi­ną iš­prie­var­taus, ir šiais lai­kais žmo­nės jį mir­ti­nai ap­ mė­tys ak­me­ni­mis. Ypač re­li­gin­go­se šei­mo­se mo­te­ rys ne­šio­ja vei­dus den­gian­čią pa­ ran­džą, šiuo­lai­ki­nė­se – įvai­rias­pal­ ves ska­ras. Me­če­tės tvis­ka pra­ban­ga

„„Rim­tis: mal­dos na­muo­se – daug vy­rų ir mo­te­rų.

D.Pu­za­ras ap­si­lan­kė ir prie Kas­ pi­jos jū­ros, ir prie jį su­ža­vė­ju­sios

De­mok­ra­tiš­ka ir li­be­ra­li – ne­to­li JAE įsi­kū­ru­sią Ira­nui pri­klau­san­čią Kish sa­lą api­bū­di­no ži­no­mas me­ di­kas, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ ni­kos sky­riaus va­do­vas moks­lų dak­ta­ras Bro­nius Špa­kaus­kas. Jis da­ly­va­vo ten vy­ku­sio­je ira­ nie­čių or­ga­ni­zuo­to­je neu­ro­chi­rur­ gų kon­fe­ren­ci­jo­je. „Ma­no įspū­džiai su­bjek­ty­vūs, – pri­si­pa­ži­no ša­lies že­my­ne ne­ bu­vęs ir dau­giau­sia su ko­le­go­mis bend­ra­vęs B.Špa­kaus­kas. – O kai ku­rie me­di­kai ira­nie­čiai gy­ve­na JAV, Vo­kie­ti­jo­je, ren­gia­si eu­ro­ pie­tiš­kai.“ Neu­ro­chi­rur­gas pri­si­pa­ži­no, kad jau­tė man­da­gų vie­ti­nių dė­me­sį, bet jie nė­ra įky­rūs kaip ara­bai. „Pas mus at­vy­kę eg­zo­tiš­kų ša­lių gy­ven­to­jai ir­gi su­lau­kia daug dė­ me­sio, – šyp­te­lė­jo me­di­kas, pri­ pa­ži­nęs, kad bu­vo ir nu­ste­bi­nu­sių de­ta­lių. – Pa­vyz­džiui, pa­klaus­ ti tiks­lios iš­vy­ki­mo va­lan­dos jie pra­šė ne­si­jau­din­ti, bet į klau­si­mą neat­sa­kė.“

„„Pės­tie­ji: ke­lią au­to­mo­bi­liams ne­re­tai

Kau­nie­tį su­lai­kė mui­ti­nin­kas

Moks­lų dak­ta­rą ste­bi­no ir kai ku­ rie ša­ria­to įsta­ty­mai, ku­rių pri­va­ lė­jo lai­ky­tis į kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ku­ sios mo­te­rys. Oro uos­te gra­žio­sios ly­ties at­sto­vėms bu­vo iš­da­ly­ti ap­ da­rai, den­gian­tys vi­są kū­ną, ir ska­ ros – plau­kus. „Mus per­spė­jo, kad ir vieš­bu­ty­ je mo­te­rys tu­ri vaikš­čio­ti taip ap­ si­ren­gu­sios, nes ga­li ap­si­lan­ky­ti mo­ra­lės po­li­ci­ja, – pa­sa­ko­jo B.Špa­ kaus­kas. – Pap­lū­di­my­je yra skir­tos vie­tos mau­dy­tis mo­te­rims, ta­čiau tik vil­kint dra­bu­žius.“ Ira­nie­čiai nė­ra at­šiau­rūs, at­ vy­kė­liai ne­jau­tė jų pa­nie­kos ar pyk­čio. Tvar­ka – ne vo­kiš­ka, bet įpras­ta Ry­tų ša­lims. Al­ko­ho­liu ne­ vai­ši­no, ta­čiau vy­rai daug rū­ko. Pa­g y­r ęs vie­tos vir­t u­v ę, ypač kai ku­r iuos pie­n o pa­t ie­ka­l us, B.Špa­kaus­kas pri­s i­m i­n ė epi­zo­ dą oro uos­te: su­ž i­n o­j ęs, kad jis


21

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn

ai drau­giš­ki, sve­tin­gi ir vai­šin­gi

„„Is­to­ri­ja: Ira­ne li­kę per­sų kul­tū­ros ir zo­roast­riz­mo re­li­gi­jos pėd­sa­kų.

daug įspū­din­gų se­no­vi­nių pa­sta­tų su pre­ci­ziš­ko­mis ar­chi­tek­tū­ros de­ta­lė­mis.

Gy­ven­to­jų – apie 75 mi­li­jo­nus Da­bar­ti­nė Ira­no vals­ty­bė (Va­ka­rų ira­nie­čių dia­lek­tai­s tai reiš­kia „ari­ jų ša­lis“, Ry­tų ira­nie­čių dia­lek­tai­s ati­tik­muo – Arya­na) yra te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri Va­ka­ruo­se iki 1935 m. va­din­ta Per­si­ja (pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš grai­kiš­ ko Ira­no pa­va­di­ni­mo Per­sis).

„„Pie­tūs: ant as­fal­to pa­klo­tas ki­li­mas at­sto­ja sta­lą.

Geog­ra­fi ­nė pa­dė­t is: tarp Kau­ka­zo šiau­rė­je, Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio pie­tuo­ se, In­di­jos ir Ki­ni­jos ry­tuo­se bei Me­ so­po­ta­mi­jos ir Si­ri­jos va­ka­ruo­se. Vals­ty­bi­nė kal­ba – per­sų, dar va­di­ na­ma far­si. Plo­tas – 1 648 000 kv. km. Gy­ven­to­jų – apie 75 mln. Apie 95 pro­c. gy­ven­to­jų – mu­sul­mo­nai: 89 pro­c. šii­tų ir 6 pro­c. su­ni­tų. Is­la­mo re­vo­liu­ci­ja, ša­lies ne­prik­lau­so­my­bė – 1979 m. va­sa­rio 11 d. Lai­ko juos­ta – UTC 3.30. Ša­lies te­le­fo­no ko­das 98.

už­tve­ria gy­vu­lių ban­dos.

yra me­di­kas, mui­ti­nin­kas pa­pra­ šė luk­te­lė­ti. „Su­ne­ri­mau, – pri­si­pa­ži­no neu­ ro­chi­rur­gas. – Ta­čiau šis pa­pa­sa­ ko­jo apie sa­vo ser­gan­tį sū­nų ir pa­ pra­šė pa­ta­ri­mo.“ Tu­ri kont­ra­ban­di­nio al­ko­ho­lio

„Ne­mai­šy­ki­me po­li­ti­kos su žmo­ nė­mis, – pa­brė­žė ži­no­mas fo­tog­ ra­fas ir ke­liau­to­jas Ed­mun­das Ko­ le­vai­tis. – Vie­na, kai ten­den­cin­gai ra­šo­ma apie ko­kią nors ša­lį ir po­li­ tiš­kai for­muo­ja­ma nuo­mo­nė, ki­ta – tos ša­lies žmo­nės.“ Ira­nie­čiai – fan­tas­tiš­ki, la­bai drau­giš­ki ir sve­tin­gi žmo­nės. To­ kia E.Ko­le­vai­čio nuo­mo­nė. „Jie pa­si­ren­gę pa­dė­ti, pa­slau­ gūs“, – per dvi sa­vai­tes, pra­leis­tas Ira­ne, lie­tu­vis ne­pa­ty­rė jo­kios ag­ re­si­jos ar ne­ma­lo­nu­mų. Ira­nie­čiai kvie­čia į sve­čius, mie­ lai pa­sa­ko­ja apie sa­vo gy­ve­ni­mą,

Ed­mun­do Ko­le­vai­čio nuo­tr.

na­mus, šei­mą. Pa­va­sa­rį lan­kę­ sis Ira­ne lie­tu­vis pa­te­ko į šven­tės sū­ku­rį: ira­nie­čiai prie na­mų pa­ si­tie­sė stal­tie­ses, o ant jų su­dė­jo dau­gy­bę val­gių. Pa­ma­tę tu­ris­tus, jie kvie­tė pa­si­vai­šin­ti, iš­mė­gin­ ti kal­ja­ną. „Al­ko­ho­lis už­draus­tas, ta­čiau kai kas tu­ri kont­ra­ban­di­nio al­ko­ho­lio. Gir­tų ar ap­kvai­tu­sių nuo nar­ko­ti­ kų ma­ty­ti ne­te­ko“, – pri­si­pa­ži­no E.Ko­le­vai­tis. Per­sų kul­tū­ros šak­nys

„Ten yra drau­d i­m ų, bet ne vi­s ų jų lai­ko­m a­s i. Pa­v yz­d žiui, pa­ly­ do­v i­n ės an­te­n os drau­d žia­m os, bet jų yra, – pa­s te­b ė­jo E.Ko­l e­ vai­t is, pa­b u­vo­j ęs Te­h e­ra­n e, Ši­ ra­ze, Is­fa­h a­n e ir ki­t uo­se mies­ tuo­se. – Jiems už­d raus­ta šok­t i, ta­čiau jie mo­ka links­min­tis. Po­ li­ti­ka ir žmo­nių gy­ve­ni­mas la­bai ski­ria­si.“

Fo­tog­ra­fui kri­to į akis tai, kad daug ira­nie­čių mo­te­rų yra už­si­kli­ ja­vu­sios no­sis. Pa­si­ro­do, ša­ly­je po­ pu­lia­rė­ja no­sies plas­ti­nės ope­ra­ci­ jos, nes iš pri­gim­ties dau­gu­mos mo­te­rų no­sys – su kup­re­le. Be to, pa­ste­bė­jo Ed­mun­das, Ira­ ne tvy­ro gar­si sa­vo tra­di­ci­jo­mis, iš­ min­ti­mi per­sų kul­tū­ra. „O to­kių da­ly­kų grei­tai ne­su­nai­ kin­si“, – įsi­ti­ki­nęs lie­tu­vis. Ira­ne tu­ris­tai jau­tė­si la­bai sau­ giai: net ir, mū­sų aki­mis, bau­gi­na­ mai at­ro­dan­čio­je užei­go­je įė­ju­sy­sis pa­si­tin­ka­mas drau­giš­kai, su šyp­se­ na. Jei ko nors ne­ži­no­si, il­gai aiš­ kins, pa­ro­dys, net pa­ly­dės. Lie­tu­viams te­ko kal­bė­tis ir apie ato­mi­nį gink­lą. „Ne­ži­no­me, ar jį tu­ri­me, ta­čiau ko­dėl Iz­rae­lis, JAV, Ru­si­ja jį ga­ li tu­rė­ti, o mes – ne? Ira­nas nie­ko neuž­ka­ria­vo ir ne­ren­gė mi­si­jų“, – to­kia ira­nie­čių nuo­mo­nė.

„„Pa­li­ki­mas: ira­nie­tiš­ka duo­na ga­mi­na­ma ir taip.

„„Re­ta: vien­kup­rių lais­vė­je li­kę ma­žai.


22

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn

Darbo kabinetas – be langų, Pakeleiviai – sunkiai paeinantys, liūdni, neretai apsiašaroję žmonės. Juos išleidę valgo pietus, geria arbatą, mini valstybines ir asmenines šventes. Visa tai vyksta lifte – vos kelių kvadratinių metrų plote. Tokia čia dirbančių žmonių kasdienybė. Darius Sėlenis

d.selenis@kaunodiena.lt

Pirmasis keleivis – miruolis

„Jaučiuosi kaip švytuoklėse, – vaizdingai apibūdino savo būseną Respublikinėje Kauno ligoninėje liftininke dirbanti 47-erių Asta Penkauskienė. – Žmonės ateina, išeina, ateina, išeina.“ Pasigirsta skambutis, nušvinta mygtukas, rodantis, kuriame aukšte žmogus kviečia liftą, ir Asta važiuoja aukštyn arba žemyn. Prabėga keliasdešimt sekundžių, ir ji atidaro duris. Įleidžia gydytojus, slaugytojas, lankytojus, uždaro duris ir važiuoja – aukštyn arba žemyn. Ir taip – po keliolika valandų. „Iš pradžių jaučiausi kaip įkalinta ar užkonservuota, trūko veiklos, veiksmo, – pirmąsias savaites lifte prisiminė uždarų patalpų baimės nejaučianti Asta. Po akimirkos ji prunkštelėjo. – Pirmasis žmogus, kurį vežiau, buvo miruolis.“ Jau aštuonerius metus liftininke dirbanti moteris prisipažino, kad buvo nejauku, kai seselė įstūmė lovą su ratukais, kurioje buvo miruolis. „Suteik amžiną atilsį, Viešpatie“, – tuomet mintyse tarė ir visą laiką sukalba maldą A.Penkauskienė, kai į liftą atvežamas miruolis. Kartą skubiai į reanimaciją gabenamas žmogus mirė lifte: deja, akimirksniu išbalusiam žmogui nepadėjo iš visų jėgų bandžiusios jį atgaivinti slaugės. Pokalbiai su savimi

Spintelė daiktams, maistui, kėdutė, per šv.Kalėdas – eglutė, nedidelis veidrodis. „Kad žvelgdama į save galėčiau pakalbėti“, – šmaikštauja A.Penkauskienė. Lifte ji pietauja ir vakarieniauja. Neretai medi-

kai ar kiti žmonės pavaišina kava, arbata. „Malonu išvysti žmogų, kuris prisimena, – sako Asta, kuriai daug ligonių lankytojų pasipasakoja bėdas, pasidžiaugia per kelias minutes, kildami ar leisdamiesi liftu žemyn. – Graudžiai gražu, kai sergantis žmogus, sukaupęs visas jėgas, lanko ligoninėje gydomą artimąjį.“ Prie ašarų ir išgyvenimų sunku priprasti, todėl liftininkei nelengva tai matyti. Lifte išplėtusius iš baimės akis ir nejaukiai pasijutusius vaikus ji nuramina, pasveikinusi atėjus į sūpynes, ir didesniems leidžia paspausti mygtuką. Klausiama apie tualetą, moteris kukliai juokiasi: „Kai žmogų veža į reanimaciją, žinai, kad jam svarbi kiekviena akimirka.“ Turėjo įkyrų gerbėją

„Kodėl dirbate liftininke?“ – to A.Penkauskienės dažniausiai teiraujasi nustebę žmonės. Asta yra drabužių modeliavimo ir konstravimo specialistė, dirbo „Mados“ ateljė, tačiau ji sužlugo. Vėliau dirbo kelionių agentūroje, kuri bankrutavo. „Nudžiugau, kai gavau šį darbą, nes gyvenu prie pat ligoninės, – prisipažino A.Penkauskienė ir šyptelėjo: – Nelaukiu dienos, kai visur įrengs automatinius liftus ir mano paslaugų nereikės.“ Prakalbus apie kuriozus per darbo lifte metus, Asta nusijuokė: „Nieko ypatingo neįvyko. Na, buvo vienas įkyrus gerbėjas. Kažko, matyt, trūksta žmogui, jei jis kalbina moterį lifte.“ Dar viena kuriozinė situacija įvyko, kai A.Penkauskienė savaitgalį pati nusprendė pasikeisti perdegusią lemputę: „Bet prisidariau bėdos. Galvojau, ką, pati to nepa-

„„Ištikimi: ir Z.Kabailienė, ir jos vyras jau daug metų dirba liftininkais.

darysiu? Ir įsukau buitinę. Tačiau netrukus išmušė saugiklius. Dabar žinau, ką reikia daryti.“ Naujieji metai ir gimtadienis

Siaubo filmų nežiūrinti Asta neslėpė, kad nemėgsta dirbti naktimis: „Labai nejauku.“ Tuomet viena ji atsakinga už keturis liftus: du – automatiniai, du – mechaniniai-rankiniai. Moteris prisipažino, kad nejauku iš rūsyje įrengtos buitinės patalpos tuščiu koridoriumi eiti iki lifto. „Tačiau jokių mistinių ar baisių situacijų nebuvo, – juokiasi Asta. – Tik po naktinės pamainos eidama namo jaučiuosi keistai.“ O šv.Kalėdos, gimtadieniai, Naujieji metai – irgi lifte? Asta linksi galva: „Buvo, buvo. Įpratau. Tačiau ne viena švenčiu. Ir simbolinę taurę vyno pakeliame skelbiant Naujuosius.“ Daug skausmo ir ašarų

Kauno klinikose liftininke dirbančiai Zitai Kabailienei – 72-eji. Moteris jau daugiau nei dešimt metų dirba retą šiais laikais darbą. Jos vyrui Stasiui – 77-eri, o jis liftininku dirba daug ilgiau. „Mums su vyru patinka šis darbas“, – džiaugiasi pensininkė Zita, kurios nebaugina dvylika lifte praleidžiamų valandų. Kėdutė, spintelė daiktams, maistui, laikraščiui: toks turbūt tradicinis daugelio liftų – darbo kabinetų interjeras. „Ne, nebijau uždarų patalpų“, – nusijuokė naktimis nedirbanti Z.Kabailienė. Nuo 7 iki 19 val. dirbanti moteris gyvena prie Klinikų, tačiau keliasi pusę šešių ryto. Darbo pikas – nuo ryto iki 15 val. Tuo metu būna, kad liftą kviečia ir iš dviejų aukštų vienu metu. „Važiuoju pas tą, kuris paspaudė pirmas“, – teigė Zita. Didelių kuriozų ar nelaimių savo darbe moteris nematė. Džiaugsmo, žinoma, buvo daug mažiau nei matyto skausmo ir ašarų. „Dirbu Onkologijos skyriuje. Turbūt žinote, ką tai reiškia?“ – nelaukė atsakymo moteris. Klinikose – nuo 16 metų

„Darbas žmogų puošia, – šypsodamasi sako Jurgita Kvaselienė žmonėms, kurie teiraujasi, ką 35-erių

moteris veikia lifte? Po akimirkos ji pripažįsta. – Aš turiu dar vieną darbą, kurį puikiai suderinu su šiuo.“ Nuo 16 metų bendrosios praktikos slaugytojos padėjėjos darbo besimokiusi ir Kauno klinikų Kardiologijos reanimacijos skyriuje dirbusi liftininkė bene garsiausioje Lietuvoje gydymo įstaigoje jaučiasi puikiai. „Atėjau per sunkmetį, bet nesitikėjau, kad tiek užtruksiu, – neslėpė prie įvairių liftų Kauno klinikose dirbanti J.Kvaselienė. – Tačiau čia reikia laikyti egzaminus, testus. Didelė atsakomybė.“ Kai kuriuose liftuose yra ir radijo taškas, laidiniai telefonai. Moteris įsitikinusi, kad žmonėms, kurie nemoka susirasti užsiėmimo, nemėgsta skaityti, šiame darbe būtų ypač sunku. Laisvo laiko būna, dažniausiai – po pietų. Tuomet Jurgita skaito žurnalus, knygas, dirba bei žiūri filmus per savo nešiojamąjį kompiuterį. „Kalėdinis megztinis“, – nusijuokė paklausta apie paskutinę lifte perskaitytą knygą, kurią pirko savo 12 metų sūnui. – Beje, labai pamokanti knyga.“

Kartą skubiai į reanimaciją gabenamas žmogus mirė lifte: deja, akimirksniu išbalusiam žmogui nepadėjo iš visų jėgų bandžiusios jį atgaivinti slaugės.

Žiūri siaubo filmus

Klausiama apie įvykius ar kuriozus, nutikusius lifte, Jurgita susimąstė. Ji kelis kartus buvo trumpam užstrigusi, kai paskubėjo atidaryti duris. Klinikose yra keli liftai su dvejomis, į abi puses atsidarančiomis durimis. Pasitaiko skubančių medikų, kurie, stovėdami prie vienų iš jų, puola jas atidaryti, ypač jei veža sunkų ligonį. Duris galima atidaryti tik tuomet, kai liftas sustoja. Jei anksčiau – gali užstrigti, aiškina liftininkė. „Mums irgi kartais reikia į tualetą. Tuomet paliekame ant lifto durų raštelį, prašydami luktelėti porą minučių. Bet būna tokių keleivių, kurie bando lįsti vidun, – šypsosi J.Kvaselienė. – Kartais būna prašančiųjų nuvežti palaton iki lovos, bet nežino, kur ta palata.“ Ar ir naktimis dirbančiai Jurgitai nebaisu tamsiuoju metu, kai ištuštėja Klinikų koridoriai? J.Kvaselienė nusijuokia: „Mes juk ne maži vaikai. Ko bijoti? Kartais naktį per kompiuterį pasižiūriu ir siaubo filmų.“

„„ Drąsuolė: J.Kvaselienė naktimis lifte nebijo žiūrėti ir siaubo filmų.

„„Prisiminimas: A.


23

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

nes tai – liftas

Penk­ta­die­nis, 13-oji: ar lipti iš lovos? Da­rius Sė­le­nis Dau­gu­ma ži­no­mų Lie­tu­vo­je žmo­ nių su šyp­se­na ir abe­jin­gu­mu rea­ ga­vo į va­ka­rykš­tę die­ną – penk­ta­ die­nį, 13-ąją, pil­na­tį. Si­gi­ta Gri­ga­liū­nie­nė, nu­me­ro­lo­gė:

„Tai – juo­kin­gas prie­ta­ras, ku­ riuo, be abe­jo, ne­ti­kiu. Jis ki­lo iš tamp­lie­rių lai­kų, kai 1307 m. ba­ lan­džio 13 d., penk­ta­die­nį, bu­vo suim­ti tamp­lie­riai, pa­so­din­ti už gro­tų, o pa­skui su­de­gin­ti ink­vi­ zi­ci­jos lau­žuo­se.

Ne­ga­liu bū­ti abe­jin­ ga, kai dau­ge­lis ap­ link apie tai kal­ba. Ne­pa­va­din­čiau šio jaus­mo pa­ni­ka, bet ne­ri­mo, kad penk­ ta­die­nį, 13-ąją, ga­li kaž­kas nu­tik­ti – yra.

Tamp­lie­riai – vi­du­ram­žių lai­ kų krikš­čio­niš­ko­ji ka­ri­nė or­ga­ni­ za­ci­ja, eg­zis­ta­vu­si apie du šimt­ me­čius ir iš­for­muo­ta 1312 m. 1314 m. ko­vo 19 d. Pa­ry­žiaus Die­vo Mo­ti­nos aikš­tė­je bu­vo su­ de­gin­tas jų di­dy­sis ma­gist­ras Jac­ ques de Mo­lay. O skai­čius 13 – per­mai­nų skai­ čius: kaž­kas gims­ta, kaž­kas mirš­ ta, kaž­koks pro­ce­sas bai­gia­si, kaž­koks – pra­si­de­da.“ Kris­ti­na Kai­ka­rie­nė, ren­gi­nių or­ ga­ni­za­to­rė, va­dy­bi­nin­kė:

„Tik da­bar pa­gal­vo­jau apie tai. Nuo­tai­ka pui­ki, va­žiuo­ja­me, juo­ kia­mės. Ne­tu­riu prie­ta­rų. Vie­ nin­te­lis – jei ke­lią per­bė­ga juo­da ka­tė, tuo­met tris kar­tus nu­si­ spjau­nu.“ Gab­rie­lė Mar­ti­ro­sia­nai­tė, „Mis Lie­tu­va 2008“:

.Penkauskienės liftu vežtas pirmas keleivis buvo miruolis.

Artūro Morozovo nuotr.

Komentarai Jonas Guzavičius

B

„Kauno liftų“ generalinis direktorius

ene seniausias Kaune lif­ tas yra Karininkų ramovėje, įrengtas apie 1931 m. Jis šiek tiek modernizuotas, tačiau kabina yra autentiška. Dar vienas la­ bai senas prieškario laikų liftas – po­ liklinikoje V.Putvinskio gatvėje. Jis, kaip ir ramovėje, – šveicarų gamybos. Šis liftas ilgai nebuvo naudojamas. Prieš 15 metų mūsų mechanikas jį su­ tvarkė ir jis sėkmingai veikia. Buvu­ siame valstybiniame banke Maironio gatvėje – dar vienas senas, 1933–1934 m. gamybos liftas. Iš viso čia yra trys unikalūs liftai. Du jau modernizuoti, o vienas – autentiškas. Juo naudojo­ si šiame name gyvenęs tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas,

„Ne­ga­liu bū­ti abe­jin­ga, kai dau­ ge­lis ap­link apie tai kal­ba. Ne­pa­ va­din­čiau šio jaus­mo pa­ni­ka, bet ne­ri­mo, kad penk­ta­die­nį, 13-ąją, ga­li kaž­kas nu­tik­ti – yra. Ap­lin­ka, kal­bos, ki­ti žmo­nės į tai įtrau­kia ir psi­cho­lo­giš­kai pa­ vei­kia, to­dėl tą die­ną bū­siu na­ mie.“ Vai­da Ge­ny­tė, dai­ni­nin­kė:

pirmosios Vyriausybės vadovas Au­ gustinas Voldemaras. Liftų buvo ir privačiuose namuose. Vieni seniau­ sių – Drobės gatvėje, Vytauto pros­ pekte. Liftai buvo gaminami lėktuvų konstruktoriaus bei karo lakūno Jur­ gio Dobkevičiaus dirbtuvėse.

Laura Abromavičienė

Kauno klinikų Liftų skyriaus viršininkė

K

linikose yra 57 liftai ir keltu­ vai. Daugiau nei pusė – ran­ kiniai liftai, kuriems reikia liftininkų. Iš viso pas mus lif­ tininkais dirba 74 žmonės. Vyriausia darbuotoja yra gimusi 1925 m. ir čia dirba jau apie 40 metų. Seniausi liftai pagaminti 1973 m., dauguma jų – Le­ ningrade (dabar Sankt Peterburgas). Liftininkais Klinikose yra dirbę įvai­

rių profesijų žmonės: buvę pučiamų­ jų orkestro, mokyklų vadovai.

Mykolas Drižys

Respublikinės Kauno ligoninės Ūkio skyriaus direktorius

A

nksčiau ligoninėje buvo trys, dabar teliko du ran­ komis valdomi liftai. Abu – Baltarusijos, Mogiliovo ga­ mybos. Vienam – 22, kitam – beveik 30 metų. Vieną jų neoficialiai vadina­ me priestatu, kitą – laboratoriniu liftu. Pas mus pasikeisdami dirba penki lifti­ ninkai nuo 6 iki 18.30 val. Vienas – nak­ timis. Liftų eksploatavimo laikas – apie 25 metai. Po to rekomenduojama juos keisti: sensta ir morališkai, ir nusidėvi, todėl eksploatacija brangsta. Naujas lif­ tas kainuoja apie 200–230 tūkst. litų.

„Esu vi­siš­kai abe­jin­ga ir net ne­ su­si­mąs­čiau. Tai die­na, kaip ir vi­sos ki­tos. Tie­sa, jei kaž­ko­kia­me kon­kur­se ma­no nu­me­ris bū­tų 13 ar­ba tą die­ną tek­tų kon­cer­tuo­ti, neap­si­džiaug­čiau ir šiek tiek ne­ ri­mo bū­tų.“ Ais­tė Ja­sai­ty­tė-Če­bu­riak, vers­ li­nin­kė:

„Nė­ra lai­ko gal­vo­ti apie to­kias da­tas. Aaa, ži­nau, kad sau­sio 13-osios nak­tį – Se­nie­ji Nau­jie­ ji ru­sų me­tai. La­biau bū­čiau lin­ ku­si ti­kė­ti gam­tos, pil­na­ties įta­ka žmo­gui nei skai­čiaus 13.“ In­ga Bud­rie­nė, vers­li­nin­kė:

„La­bai pui­k i die­n a. Pil­n a­t is, nak­tis – ir­gi la­bai ge­rai. Šį va­ ka­rą ne­pa­bi­jo­jo­me or­ga­ni­zuo­

ti Džor­da­nos But­ku­tės at­si­svei­ ki­ni­mo va­ka­ro ir kon­cer­to prieš jos pus­me­čio iš­vy­kos tu­rą į už­ sie­nį.“ Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas, cho­reog­ra­ fas, ba­le­to šo­kė­jas:

„Pyks­tu, nes jūs pri­me­na­te tą da­ lyką. Kai žmo­gus ei­na ly­gia gat­ve, jam pa­sa­kyk: tik ne­park­risk, ir jis už­klius. Nes ne­re­tai min­tys pa­ lau­žia psi­cho­lo­giš­kai. Tuo ti­kė­jo ir Na­po­leo­nas? Tai koks ten jo pro­te­lis prie to­kio ūgio, – juo­kau­ja. – Se­no­vė­je lie­ tu­viai sa­ky­da­vo, kad pro­tas su ka­ ka­lu ar­ti. Man 11, 12 ar 13 die­na – jo­kio skir­tu­mo. Į baž­ny­čią ne­vaikš­tau, bet kas įvyks – tai įvyks. Nes­var­ bu, ar 13 die­ną, ar per pil­na­tį. Tam ne­rei­kia bur­tų. Kiek­vie­nas gy­ve­ ni­me tu­ri­me sa­vo sce­na­ri­jų.“

Baimė – tai liga Pa­ras­ke­v i­de­kat­r ia­fo­bi­ją – pa­n iš­ ką penk­ta­d ie­n io, 13 die­nos, bai­ mę, – moks­l i­n in­kai lai­ko sun­k ia ne­ga­lia. Jie lai­ko­si įvai­riau­sių at­sar­gu­mo prie­mo­n ių, pa­v yz­d žiui, penk­ta­ die­n į, 13-ąją, nei­na į dar­bą, nie­ko ne­per­ka, ne­pa­si­ra­šo su­tar­čių. Pa­ ras­ke­v i­de­kat­r ia­fo­bi­ja ser­ga apie 30 mln. ame­ri­k ie­čių. Penk­t a­d ie­n io, 13 die­nos, fo­bi­ja var­g i­no daug žy­mių žmo­nių. Pa­ vyz­d žiui, Na­po­leo­nas šią die­ną ne­siim­da­vo svar­bių rei­ka­lų ir juo la­biau ne­pla­nuo­da­vo mū­šių. Jo­han­nas Wolf­gan­gas von Goet­he vi­są pa­rą neiš­lįs­da­vo iš pa­ta­lų. Kom­po­zi­to­rius Ar­nol­das Schoen­ ber­gas taip bi­jo­jo 13 die­nos, kad mi­rė nuo sa­vo per­dė­to prie­t a­ rin­gu­mo. Vi­są 1951 m. lie­pos 13 d., penk­ta­d ie­n į, jis pra­lei­do po ant­ klo­de, dre­b ė­d a­mas iš bai­mės. Li­k us ket­v ir­čiui va­lan­dos iki vi­ dur­nak­čio, jo žmo­na įė­jo į kam­ ba­r į no­rė­da­ma pa­sa­k y­t i, kad bi­ jo­ti li­ko 15 mi­nu­čių. Tuo me­tu jis, sun­k iai pa­kė­lęs ran­ką, vos pra­ta­ rė žo­d į „har­mo­n i­ja“ ir mi­rė. Mir­ ties lai­kas – 23.47 val. Kor­n e­l o uni­ver­s i­te­to Psi­c ho­l o­ gi­jos ka­ted­ros pir­m i­n in­k as Tho­ mas Gi­lo­v i­c has tei­g ė, kad žmo­ nės bi­jo šios da­tos to­dėl, kad sie­ ja ją su ne­m a­lo­n iais daik­t ais ar įvy­k iais sa­vo gy­ve­n i­muo­s e. Gi­ lo­v i­c has sa­ko: „Pro­t as yra aso­ cia­t y­v i sis­t e­m a ir jei­g u jums nu­t in­k a kas nors ne­g e­ro penk­ ta­d ie­n į, 13-ąją, šią da­t ą ir ne­m a­ lo­nų įvy­k į jū­s ų pro­t as vi­s ad su­ sies tar­p u­s a­v y­j e, o vi­s i ra­m ūs ir ne­reikš­m in­g i penk­t a­d ie­n iai, išau­š ę 13 die­n ą, bus pro­to ig­no­ ruo­j a­m i.“ Per­ž iū­rė­jus Lon­do­no drau­d i­mo kom­p a­n i­jos ar­c hy­v us, ku­r iuo­ se bu­vo re­g ist­r uo­ja­m i į plau­k io­ ji­mus iš­v yks­tan­t ys lai­vai pra­de­ dant XVI am­ž iu­mi, pa­si­ro­dė, kad lai­vai, ku­rie iš­plauk­da­vo penk­ta­ die­n į, 13-ąją, ne­g rįž­da­vo.


24

šeštadienis, sausio 14, 2012

aukštyn žemyn horoskopai.diena.lt

Dešimt klausimų Agnei

Sa­vait­ga­lį te­beš­vies pil­na­ tis, tad ga­li pa­si­tai­ky­ti keis­ tų eks­ce­sų, ypač šeš­ta­die­nį pa­va­ka­riais. At­sar­giau el­ ki­tės su elekt­ra, la­biau pa­ sau­go­ki­te kom­piu­te­rius nuo pa­žei­di­mo. Ki­ta sa­vai­ tė pra­si­dės su del­čia. Ji bus pro­duk­ty­vi, tin­ka­ma at­sa­ kin­gai veik­lai, ypač jei pa­ sta­ro­ji jau yra pra­dė­ta. Pui­ ku bū­tų, jei pa­ga­liau už­ baig­tu­mė­te reng­ti ata­skai­ tas, ter­mi­no pa­bai­gos su­ lau­ku­sius pro­jek­tus ir įsi­ pa­rei­go­ji­mus, nes ki­tas pe­ rio­das ga­li at­pūs­ti nau­jų vė­jų, pateikti ki­tų už­duo­ čių ir sti­mu­lų.

Darius Sėlenis

d.selenis@kaunodiena.lt

Viena populiari pasaulyje inter­ neto svetainė per dešimtmetį nuo 2000-ųjų iš milijardų klausimų išrinko dešimt sunkiausių. Šįkart juos pateikėme televizijos laidos vedėjai Agnei Armoškaitei.

Ast­ro­lo­gi­nė pro­gno­zė sau­sio 14–20 die­noms AVI­NAS (03 21–04 20)

Sa­vait­ga­lis pri­vers at­kreip­ ti dė­me­sį į sa­vo, na­miš­kių ar au­gin­ti­nių svei­ka­tos būk­lę. Bū­ si­te nu­si­tei­kę iš­leis­ti pi­ni­gų na­mų apy­vo­kos daik­tams, kos­me­ti­kai, dra­bu­žiams, gro­žio pro­ce­dū­roms. Sau­go­ki­tės trau­mų, ne­si­py­ki­te su ar­ti­mai­siais. Ki­tos sa­vai­tės pra­ džio­je tik­riau­siai kon­ku­ruo­si­te dėl do­mi­nan­čio as­mens ar dar­bo, by­ li­nė­si­tės, de­rė­si­tės, mo­kė­si­te įmo­ kas, sko­las. Įtemp­tai dar­buo­si­tės, jei tu­ri­te rei­ka­lų su už­sie­nie­čiais ar tei­sė­sau­ga. Ga­li at­skrie­ti svar­ bios nau­jie­nos. Tik var­gu ar jos nu­ džiu­gins. Nie­ko ge­ro, jei esa­te pa­ žei­dę įsta­ty­mą. Kai ku­rie drau­gai ga­li pe­rei­ti į prie­šų pu­sę ar tie­siog ne­pa­lai­ky­ti jū­sų spren­džiant svar­ bų gin­čą, rei­ka­lą. JAU­TIS (04 21–05 20)

Pe­rio­do pra­džia sti­mu­liuos nuo­ty­kių troš­ku­lį. Džiu­gins gau­tos nau­jie­nos, komp­li­men­tai, kū­ry­bi­nis įkvė­pi­mas. Pa­tin­kan­tis žmo­gus ga­li su­drums­ti sie­lą, pa­ ža­din­ti ro­man­tiš­kas vil­tis. Pui­kus me­tas ne­di­de­liems po­bū­viams, šou žai­di­mams. Rei­kė­tų la­biau rū­pin­tis svei­ka­ta, veng­ti svai­ga­lų. Nuo pir­ ma­die­nio šiek tiek pa­di­dės įtam­pa dėl nu­ma­to­mų re­for­mų, kli­ban­čių po­zi­ci­jų iš­sau­go­ji­mo ar pa­skir­to da­ly­ki­nio po­kal­bio. Re­gis, bū­si­te nu­si­tei­kę bend­rau­ ti, aiš­kin­tis san­ty­kius, o kar­tu ims dau­gė­ti ro­man­ti­kos, mei­lės. Į pe­ rio­do pa­bai­gą ga­li at­si­ras­ti rei­ka­ lų, su­si­ju­sių su įmo­nės pi­ni­gais, in­ves­ti­ci­jo­mis, drau­di­mu, ant­sto­ liais. Su­mo­kė­ki­te mo­kes­čius, ati­ duo­ki­te sko­las, jei suė­jo ter­mi­nas. DVY­NIAI (05 21–06 21)

Pir­mo­mis die­no­mis jums ne­stigs mei­lės ar­ti­mie­ siems. Min­tys su­ksis apie praei­tį ir atei­tį. No­rė­sis že­miš­kų ma­lo­nu­ mų, kom­for­to. Ga­li­mas ver­tin­gas su­ma­ny­mas, su­si­jęs su nuo­sa­vy­be, šei­mos vers­lu. Ga­li­ma ir ro­man­tiš­ ka staig­me­na, po­bū­vis. Ki­tą sa­vai­ tę bū­ki­te la­bai at­sa­kin­gi priim­da­mi spren­di­mus, su­si­ju­sius su vai­kais ir dar­bo rei­ka­lais. Re­gis, teks ne­ ma­žai kal­bė­ti apie da­ly­ki­nes pro­ ble­mas, ūki­nius rei­ka­lus, svei­ka­tą. Da­ly­ki­niai su­si­ti­ki­mai, kon­sul­ta­ci­ jos su spe­ca­lis­tais tu­rė­tų duo­ti ge­ rų re­zul­ta­tų. No­rė­si­te įsi­gy­ti nau­ ją dra­bu­žį, la­biau pa­si­rū­pin­ti sa­vo kū­nu, gro­žiu. Į pe­rio­do pa­bai­gą ga­ li­mas ne­ma­lo­nus in­ci­den­tas, ken­ kian­tis san­ty­kiams. Pa­sis­ten­ki­te iš­lik­ti ko­rek­tiš­ki.

VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

Pe­rio­do pra­džio­je ki­lę su­ma­ ny­mai bus ver­ti dė­me­sio, nes ga­li pa­dik­tuo­ti ge­rą išei­tį spren­džiant vie­ną pro­ble­mą. Tur­būt su­si­tik­si­ te su ar­ti­mais žmo­nė­mis, gi­mi­nai­ čiais ar­ba su jais ne­ma­žai bend­rau­ si­te te­le­fo­nu. Re­gis, gau­si­te ne­ti­kė­tą pa­siū­ly­mą, pa­kvie­ti­mą. Nuo pir­ma­ die­no la­biau kont­ro­liuo­ki­te emo­ci­ jas, kad neį­žeis­tu­mė­te pa­šne­ko­vų. Neb­lo­gas me­tas mei­lei, pra­mo­goms, spor­tui, už­siim­ti su vai­kais, juos la­ vin­ti. Su my­li­mu žmo­gu­mi ga­li­te ap­ tar­ti san­ty­kių per­spek­ty­vas, atei­ties pla­nus. Bū­si­te kū­ry­bin­gi, azar­tiš­ki. Do­mins kū­ry­ba, vi­suo­me­ni­nė veik­ la. Į pe­rio­do pa­bai­gą ga­li kil­ti svei­ ka­tos su­tri­ki­mo grės­mė ar­ba įtam­ pos su­kels me­di­ci­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo ei­ga ar re­zul­ta­tas. LIŪ­TAS (07 23–08 23)

Pe­rio­do pra­džio­je jums sek­ sis kur­ti išo­ri­nį jau­ku­mą, kom­for­tą na­muo­se ir už­tik­rin­ti vi­ di­nę pu­siaus­vy­rą, san­ty­kių dar­ną. Ga­li­mas ir kū­ry­bi­nis, in­te­lek­ti­nis įkvė­pi­mas. Daug bend­rau­si­te, su­ si­tik­si­te su drau­gais, ger­bė­jais. Ga­ li­te pri­si­klau­sy­ti sve­ti­mų pa­slap­čių ir komp­li­men­tų. Jei mo­ky­si­tės, ge­ rai įsi­sa­vin­si­te ži­nias. At­sar­giai ke­ ly­je. Ki­tą sa­vai­tę teks įtemp­tai pa­ plu­šė­ti, jei jū­sų veik­la su­si­ju­si su in­for­ma­ci­ja, švie­ti­mu, tar­pi­nin­ ka­vi­mu. Re­zul­ta­tai ne­bū­ti­nai tik džiu­gins. Lai­mės teiks jau­kus šei­ mos ži­di­nys, šil­tas ar­ti­mų­jų dė­me­ sys. Ge­ras me­tas nuo­sa­vy­bės rei­ka­ lams spręs­ti. Ga­li­mas pa­kvie­ti­mas į ren­gi­nį, po­bū­vį, var­žy­bas ar pa­si­ ma­ty­mą. Tai ža­da ypa­tin­gų įspū­ džių. MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te emo­cio­ na­lūs, nu­si­tei­kę kū­ry­bi­nei veik­lai, su­si­ti­ki­mams. Jei pa­vyks su­ras­ti bend­ra­min­čių, įdo­mių už­ siė­mi­mų, nuo­tai­ka bus pa­ki­li. Su ki­tų pa­gal­ba kaž­ką svar­baus ga­ li­te nu­spręs­ti tvarkydami nuo­sa­ vy­bės, bui­ties rei­ka­lu­s. O jei ne­ pa­s i­tar­s i­te su ki­tais, ga­l i­te per daug iš­l eis­t i ar neį­t ik­t i tiems, kam ski­ria­te pir­ki­nius. Ki­tos sa­ vai­tės pra­džia nu­kreips jū­sų dė­ me­s į į la­bai že­m iš­k us da­ly­k us. Sau­go­ki­tės nuo­sto­lių. Kai ku­rie su­si­ta­ri­mai tu­rė­tų bū­ti pro­duk­ty­ vūs, nau­din­gi. At­sa­ky­ki­te į gau­ tus laiš­kus, ži­nu­tes, paieš­ko­ki­te rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Tur­būt suak­ty­vės kon­tak­tai su gi­mi­nai­ čiais. Savaitės pradžia bus planki mei­lės su­si­ti­ki­mams.

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę il­ giau pa­dryb­so­ti lo­vo­je, pa­tin­ gi­niau­ti. Tai jums tik į nau­dą. Klau­ sy­ki­te sa­vo or­ga­niz­mo ir vi­di­nio bal­so, tuo­met jū­sų sa­vi­jau­ta pa­ge­rės. Jei no­ri­te sėk­mės mei­lės reikaluose, pa­si­sten­ki­te ne­grauž­ti my­li­mo žmo­ gaus įta­ri­mais, ne­kel­ti ul­ti­ma­tu­mų. Nuo pir­ma­die­nio teks pa­si­rū­pin­ti ne itin įdo­miais da­ly­kais – ne­baig­ tais dar­bais, svei­ka­tos pro­ble­mo­mis. Tur­būt pa­vyks su­si­tar­ti dėl pel­nin­go už­sa­ky­mo, su nuo­lai­da įsi­gy­ti no­ri­ mą pre­kę ar pan. Ti­kė­ti­nas su­si­ti­ki­ mas su se­niai ma­ty­tu žmo­gu­mi. Jis ga­li kaž­ką ne­ma­lo­naus pri­min­ti, kel­ ti rei­ka­la­vi­mus. Ne­per­šal­ki­te. Re­gis, į pe­rio­do pa­bai­gą ak­ty­viai im­si­tės rei­ ka­lų, su­si­ju­sių su moks­lu, in­for­ma­ci­ ja, rek­la­ma, ko­mer­ci­ja. SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Pe­rio­do pra­džio­je ti­kė­ti­ni šau­nūs su­si­ti­ki­mai, ge­ros nau­jie­nos. Leng­vai įsi­sa­vin­si­te bet ko­kią in­for­ma­ci­ją, to­dėl pa­tar­ti­na mo­ky­tis, skai­ty­ti, dis­ku­tuo­ti. Šeš­ ta­die­nio va­ka­ras ne­koks svei­ka­tai, tad ne­ri­zi­kuo­ki­te. Ga­li­mas slap­ tas mei­lės pa­si­ma­ty­mas ar laiš­kas, ku­rį no­rė­sis nu­slėp­ti. Nuo pir­ma­ die­nio sek­sis ne­blo­gai, jei bū­si­ te pa­sta­būs ir ne­ti­kė­si­te de­ma­go­ gais. Ga­na pa­lan­ku tvar­ky­ti pi­ni­gų, tur­to rei­ka­lus, tar­tis ir de­rė­tis dėl no­ri­mo pir­ki­nio, nuo­mos są­ly­gų ir pan. Tik­riau­siai teks spręs­ti pro­ ble­mas, su­si­ju­sias su dar­bu, rek­la­ ma, su­tar­čių pa­si­ra­šy­mu ar pra­tę­ si­mu. Slap­ta sva­jo­si­te ir apie mei­lės ro­man­ti­ką. Į pe­rio­do pa­bai­gą su­ silpnės imu­ni­te­tas, tad la­biau sau­ go­ki­te svei­ka­tą. ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį jums sun­ku bus įveik­ti pa­gun­dą iš­lai­dau­ ti ir su­dė­tin­ga su­spė­ti vis­ką, ką su­pla­na­vo­te. Gal­būt da­ly­vau­si­ te vie­ša­me ren­gi­ny­je ar pri­sta­ty­ me. La­biau nei ra­my­bės jums no­ rė­sis nuo­ty­kių, su­si­ti­ki­mų. Sek­sis kū­ry­bi­nė veik­la, at­pa­lai­duos ak­ ty­vus lais­va­lai­kis, spor­tas. Nuo pir­ma­die­nio da­ry­si­te įspū­dį ap­ lin­ki­niams. Vis dėl­to ne­pa­tar­ti­na švais­ty­tis tuš­čiais pa­ža­dais ir pri­ siim­ti abe­jo­ti­nų įsi­pa­rei­go­ji­mų, net jei bus jau­čia­mas ko­lek­ty­vi­nis spau­di­mas. Bū­si­te nu­si­tei­kę me­ ni­nei kū­ry­bai, so­cia­li­nei veik­lai. Ven­ki­te ma­si­nių su­si­bū­ri­mų, ne­ skleis­ki­te gan­dų. La­bai pa­sver­ki­ te sa­vo žo­džius, jei teik­si­te in­ter­ viu. Savaitės pabaiga bus planki mei­l ės su­s i­t i­k i­m ams.

OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Sa­vait­ga­lį jus do­mins su glo­ ba­liais klau­si­mais, tei­se, po­ li­ti­ka su­si­ję da­ly­kai. Ga­li­mas kul­tū­ ros ren­gi­nys, nau­ja pa­žin­tis. Ga­li­te pla­nuo­ti tam tik­rą po­sū­kį gy­ve­ni­ me. Gal­būt gau­si­te laiš­ką iš to­li. Jei spin­du­liuo­si­te mei­lę, drau­giš­ku­mą, tą pa­tį ir jūs gau­si­te. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je vi­so­mis iš­ga­lė­mis steng­ si­tės rea­li­zuo­ti pro­fe­si­nius su­ma­ny­ mus. Ga­li įvyk­ti ne­leng­vas po­kal­bis su darb­da­viu ar pa­rei­gū­nu. Ga­li­mas daug le­mian­tis pa­tik­ri­ni­mas, ates­ ta­ci­ja. Nuo ant­ra­die­nio ne­veng­si­te da­ly­vau­ti vie­šuo­se su­si­bū­ri­muo­ se. Iš­gir­si­te int­ri­guo­ja­mų nau­jie­nų. Re­gis, su­ge­bė­si­te ge­rai or­ga­ni­zuo­ti rei­ka­lus, vy­ku­siai bend­rau­ti ir de­rė­ tis. Ki­ta ver­tus, ga­li iš­si­sklai­dy­ti kai ku­rios ne­rea­lios iliu­zi­jos. VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

Pe­r io­d o pra­d žio­je bū­s i­te la­bai kū­ry­bin­gi, įžval­gūs. Ne tik sau, bet ir ki­t iems ga­l i­ te pa­dė­ti su­si­vok­ti vi­di­nė­se pro­ ble­mo­se, at­ras­ti sa­vo sti­lių, pa­ si­rink­ti pir­ki­nį ar tin­ka­mą die­tą. Ra­my­b ės ne­d uos ro­m an­t iš­kos iliu­zi­jos. Ga­li­mas ne­ti­kė­tas sve­ čias, ne­pla­nuo­ta iš­vy­ka. At­sar­giai ke­ly­je. Nuo pir­m a­d ie­n io lau­k ia po­kal­biai su įta­kin­gais vei­kė­jais, su­d ė­t in­gos ju­r i­d i­n ės ar fi­n an­ si­nės pro­ble­mos. Jums ga­li tek­ ti at­sa­ky­ti už da­ly­kus, ku­rie nuo jū­sų tie­sio­giai ne­prik­lau­so. Tam tik­ra si­tua­ci­ja ga­li pa­tik­rin­ti jū­sų ge­bė­ji­mą bū­ti drau­giš­kiems, ko­ lek­ty­viš­kiems ir mo­ra­liems. Ne­ tar­n au­k i­te ne­tei­s in­g u­m ui. Nors ir ne­leng­va, šir­dį tur­būt džiu­gins kū­ry­ba, mei­lė.

1. Kokia gyvenimo prasmė? – Vaikai ir meilė. 2. Ar yra Dievas? – Žinoma, yra! Sudėtinga būtų gyventi netikint aukščiausia jėga. Kai daug kas gyvenime žmones nuvilia, smagu ir gera kuo nors tikėti. Dievas man – bendrinis aukščiausios jėgos vardas. 3. Ar geriau būti blondinei? – O, Jėzau, geriau! Kai šviesu, tai visada geriau. 4. Kokia dieta pati geriausia? – Darbas. 5. Ar ten kas nors yra? – Žinoma, yra. Nereikia mums būti reikšmingiems ir jaustis vieninteliems visatoje. 6. Kas garsiausias žmogus pasaulyje? – Steve’as Jobsas. 7. Kas yra meilė? – Gyvenimo prasmė. Kai po kūną bėgioja nykštukai. 8. Kur laimės paslaptis? – Kiekvieno žmogaus viduje. Bet ne visi mokame ją prakalbinti. 9. Ar mirė Tony Sopranas? – Ar mirė Tony Sopranas? – kvato­ jasi. – Jis bus amžinai gyvas. 10. Kiek gyvensi? – Kiek duos Dievas.

ŽU­VYS (02 20–03 20)

Pe­r io­d o pra­d žia tu­r ė­t ų bū­ti šau­ni, ku­pi­na mei­lės. Jei tik pa­si­steng­si­te, su­si­tai­ky­ si­te su tais, ku­rie jums bran­gūs. Ir ap­skri­tai jau­si­tės pui­kiai, nes su­ge­b ė­s i­te į ap­l in­k i­n ius žvelg­ ti ge­ra­no­riš­ko­mis aki­mis. Ga­li­te su­bliz­gė­ti sce­no­je. La­biau sau­ go­ki­te pi­ni­gi­nę. Ki­tą sa­vai­tę neiš­ veng­si­te fi­nan­si­nių ar­ba tei­si­nių rū­p es­č ių. La­b iau pa­s i­k liau­k i­te gy­ve­n i­m o tei­k ia­m o­m is ga­l i­my­ bė­mis, op­ti­mis­tiš­kiau ir drą­siau pla­nuo­ki­te atei­tį. Neat­si­sa­ky­ki­ te vyk­ti į siū­lo­mą ren­gi­nį, kon­fe­ ren­ci­ją ar ko­man­di­ruo­tę. Ga­li­mi kon­tak­tai su reikš­min­gais žmo­ nė­mis. Nea­be­jo­ti­nai sek­sis mei­ lės sri­ty­je. Tik pa­si­sau­go­ki­te in­ fek­ci­jų, ap­si­nuo­di­ji­mo. Si­do­ni­ja

Ronaldo Grizicko nuotr.


25 3

šeštaDIENIS, sausio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Darbo skelbimai�������������������������� 25, 26 Paslaugos� ������������������������������������������������� 26 Parduoda������������������������������������������ 26, 27 Perka� �������������������������������������������������������������27 Įvairūs���������������������������������������������������������� 28 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������27 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������27 Kviečia�������������������������������������������������������� 28 Kviečia mokytis�����������������������������������27 Atsiliepkite!� ���������������������������������������������27 Pamesta����������������������������������������������������� 28 Informuoja���������������������������������������������� 28

Klasifikuoti

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

DARBo skelbimai Nestandartinių baldų gamybos įmonei BALDŽIAI KAUNE REIKALINGAS

BALDŲ DIZAINERIS Ė

DARBO POBŪDIS: baldų ir interjero dizaino kūrimas, bendravimas su klientais, vizitai pas klientus. REIKALAVIMAI: aukštasis išsilavinimas dizaino srityje; gebėjimas dirbti Coreldraw, Autocad, Adobe Photoshop programomis; darbo patirtis dizaino srityje (privalumas); B kategorijos vairuotojo pažymėjimas; nuosavas automobilis. Gyvenimo aprašymus siųsti info@robertobaldziai.lt arba skambinti tel. 8 682 31 020. www.robertobaldziai.lt

Bendrovei, siuvančiai moteriškus drabužius užsienio rinkai, reikalingos (-i) tik aukštos kvalifikacijos siuvėjos (-ai). Garantuojame 1500–2200 Lt mėnesinį darbo užmokestį. Tel. 8 650 52 887. 894362

Dirbti Senamiestyje reikalinga virėja (-as). Darbas visu etatu. Tel. 8 600 21 771. 899565

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje, pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 890557

Įmonei, prekiaujančiai automobilių detalėmis, reikalingas vadybininkas. Būtina rusų kalba, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Kaunas, tel. 8 657 54 199. 899684

Picerija „Charlie Pizza“ ieško darbuotojų Kaune (PC „Akropolis“). Reikalingi: virėjai, picų kepėjai, pagalbiniai virtuvės darbininkai, padavėjai. Tel. 8 618 07 254. 897575

Siūlo darbą Akcinei bendrovei „EKRA“ reikalingi suvirintojai. Kreiptis Ateities pl. 30C, Kaune, tel. 350 155, 373 473, 373 298. 899128

Darbai: Anglijoje – sandėlių, gamyklų darbuotojams, automobilinių krautuvų vairuotojams, viešbučių personalui. Olandijoje – suvirintojams, mėsininkams, žuvies fabrikuose. Graikijoje – barmenėms, padavėjoms; E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 899661

Privačiai klinikai Telšiuose reikalingas (-a) BPG odontologas (-ė). Suteikiame geras darbo sąlygas, atlyginimą, draugiškas kolektyvas. Tel. 8 618 25 188. 898777

Reikalinga bendrovė, galinti sumontuoti audio- ir videosistemą bei kompiuterizuotą darbo laiko apskaitos sistemą privačioje įstaigoje Vilniuje. Tel. 8 610 60 004, e. paštas info@dantis.eu. 899621

Reikalingas (-a) laiškanešys (-ė) Kauno mieste. Pageidautinas automobilis. Kreiptis tel. 8 656 07 664. CV siųsti e. paštas kaunasbijusta@gmail.com.

899690

Reikalingas tarptautinių pervežimų vairuotojas, turintis B, C ir E kat., dirbti Italijoje. Grįžimas į Lietuvą būtų kas 2–3 savaites. Tel. 8 685 40 913. 899828

Reikalingas VADYBININKAS (-ė). Reikalavimai: laisvai kalbėti lenkų ir rusų kalbomis; darbo kompiuteriu įgūdžiai. CV siųsti e. paštu info@meistronamai.lt. Tel. 8 685 11 151. 898870

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 896333

Reikalingi patyrę krovininio automobilio vairuotojai važinėti tarptautiniais maršrutais. Tel. 8 671 02 256.

895730

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 615 59 333.

899791

Reikalingos moterys dirbti bare Švedijoje ir Norvegijoje. Pageidautina kalbėti angliškai, skandinavų k. būtų privalumas. Alga pagal susitarimą. Tel. 8 616 43 056, +4796 823 257. 899788

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

897728

Restoranų tinklas ieško virėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų ir valytojų. Tel. 8 611 291 29. 891797

Restoranui reikalingi barmenai-padavėjai, turintys patirties. Darbo pobūdis: restorano klientų aptarnavimas, banketų, furšetų ir kitų švenčių ruošimas. Tel. 8 656 39 311. 898313

Nukelta į 26 p.


26 2

šeštaDIENIS, sausio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Kloju plyteles. Tel. 8 639 77 215.

DARBo skelbimai

898883

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Siūlo darbą

894331

Sėkmingai dirbanti ir didinanti automobilių transporto parką įmonė UAB „TransCAT Baltic“, CAT grupės narė, ieško patyrusių autovežių vairuotojų dirbti Vakarų Europoje. Siūlome: patrauklų atlyginimą ir motyvavimo sistemą, geras darbo sąlygas. Tel. 8 655 75 355, e. paštas evaldas.blazys@groupecat.com. 898735

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 672 23 777. 899286

Siūlome darbą šaltkalviui. Darbas Aleksote. Tel. 8 675 23 777.

899289

Siūlome darbą vilkikų vairuotojams maršrutu Europa–Rusija. Tel. 8 652 97 230, 8 615 34 980. 884223

Siuvimo įmonei Kaune reikalingas sukirpėjas (-a). Tel. 8 616 40 376, 8 686 23 997.

896224

Siuvimo įmonei reikalinga (-as) konstruktorė (-ius). Pageidautina – aukštasis išsilavinimas, anglų kalba, darbo patirtis APS sistemomis (Lectra). Siūlome tobulėjimo galimybes, geras darbo sąlygas, laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 656 12 126. 899166

Statybų darbams Maskvoje reikalingi mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, mechanikai ir energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis migle@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 892620

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 897291

Tarptautinių pervežimų įmonei „Deltus“ reikalingi vairuotojai (E kat., rusų kalba būtina). Tel. 8 685 44 249, e. paštas daivute35@gmail.com.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 894558

MES PASIRŪPINSIME JŪSŲ SVEIKATA UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ! Nuo sausio 23 iki vasario 26 dienos sanatoriniams kelialapiams taikome iki 20% nuolaidas!!!

889122

UAB „Litcargus“ Kauno oro uoste siūlo darbą rampos agentams (būtina anglų kalba, C kategorija būtų privalumas). CV siųsti personalas@litcargus.lt. 898513

UAB „Autokurtas“ ieško automobilių mechaniko krovininiams automobiliams remontuoti. Reikalavimai: krovininių automobilių variklių remonto patirtis. Siūlome geras darbo sąlygas, laiku mokamą atlyginimą ir visas socialines garantijas. Kontaktinė informacija tel. 8 612 59 602, (8 37) 201 151. 898703

UAB JUODELIAI Kazlų Rūdoje reikalingas ŠALTKALVIŲ BRIGADININKAS. Darbo pobūdis: medžio apdirbimo staklių, ožinių kranų ir kitų įrenginių taisymas, priežiūra. Darbų organizavimas. Reikalavimai: organizuotumas, sažiningumas, patirtis tokio pat darbo srityje, gebėjimas dirbti su metalo apdirbimo įrenginiais, brėžinių skaitymas. Teirautis tel. 8 611 43 445. 896650

Valymo paslaugų įmonė priims į darbą valytojas (-us). Darbas ne visą darbo dieną biuruose Kauno centre ir Jonavos g. bei darbas naktimis Kauno arenoje. Skambinti darbo dienomis tel. (8 37) 733 384, 8 600 26 226, e. paštas info.kaunas@topclean.lt. 898764

Žaliakalnyje 16 metų dirbanti kirpykla ieško kirpėjos (-o), turinčios patirties. Tel. 8 698 78 238.

Daugiau informacijos registratūroje telefonu 8 319 65 673 kasdien 9–17 val. „Biofirst“ klinikoje patyręs psichiatras KODUOJA esant PRIKLAUSOMYBĖMS NUO ALKOHOLIO, RŪKYMO ir kt. Taikomi tradiciniai ir natūralūs gydymo metodai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 898194

Dantų gydymas, protezavimas, rentgeno diagnostika. Pensininkams – nuolaidos. Galima ir išsimokėtinai. E.Ožeškienės g. 31A, tel. 202 094. www.masdenta.lt. 886072

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus išsiplėtus venoms, sergant hipertonija, parodontoze, neuritais, ginekologinėmis (urologinėmis) ligomis. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261, www.ngc.lt. 892806

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su „RedCord“ sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 893451

Prekiaujame įvairiais kraujospūdžio matuokliais. Taisome sugedusius. „Medicinos reikmenys“. V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511. 891052

Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos, storojo žarnyno galinio segmento bei išangės ištyrimas ir gydymas, hemorojaus mazgų perrišimas, visos storosios žarnos ištyrimas videokolonoskopu, polipų šalinimas, vidaus ligų gydymas. Registracija I–V 9–15 val. Tel. 314 717, Savanorių pr. 284, UAB „Endomeda” (SAM lic. Nr. 2103). 890895

Stuburo ir sąnarių skausmo gydymas, taikant efektyvius natūralius metodus. Tel. 8 615 19 915, e. paštas robertaosta@gmail.com. 898318

892550

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 894435

Automobilininkams

Ieškau darbo. Galiu slaugyti ligonę (moterį). Gyvenu prie „Girstupio“. Tel. 8 676 95 319.

899045

Paslaugos Medikų

898193

nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000 www.kaunakiemis.lt

Automatinių skalbyklių taisymas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 353 178, 8 682 81 722. 900011

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas. 896921

Kompiuterininkų

895510

895586

Kapitališkas namų, butų remontas: grindų montažas, dažymo paslaugos, gipsas. Taip pat atliekame santechnikos, elektros instaliacijos darbus. Tel. 8 656 27 767. 897832

Klijuoju plyteles. Darau nuimamus vonios, vamzdžių uždengimus, plastikines lubas. Keičiu unitazus. Kokybė, garantija. Stažas 25 m. Tel. 454 854, 8 617 24 686. 899885

Nebrangiai ir greitai atlieku visą namo bei buto vidaus remontą. Kloju plyteles, dedu gipskartonį, atlieku kitus darbus. Tel. 8 677 14 549, 8 647 79 150. 899943

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

895720

900232

Kompiuterių remontas. Konsultacijos. Atvykstame į namus. Tel. 8 684 91 970.

Šiltos naujos kartos saugios nuosavų namų durys. Garantija 5 m. Tel. 8 683 74 745. 899731

898860

899734

Atliekame glaistymo, dažymo, gipskartonio montavimo ir kitus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 675 05 013.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 892314

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287– 316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu.

898723

892327

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 892342

Atlieku apdailos darbus: glaistau, dažau, tapetuoju. Tel. 8 682 49 165. 899307

Atlieku nebrangiai elektriko paslaugas (šalinu gedimus; instaliacija, prietaisų prijungimas, pridavimas). Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 671 34 278, 242 081. 899838

898427

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 899973

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

894978

Šventėms Gyvai grojantis ir dainuojantis muzikantas – švenčių vedėjas (žmogus orkestras). Tel. 8 686 97 021. 900039

Kitos Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 895825

Kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 898991

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 895781

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

896914

888772

AKCIJA! Šarvuotos durys – per tris dienas. Taip pat metalinės durys sandėliams ir garažams. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 683 74 745.

892600

Gaminame virtuvės, vonios, svetainės, prieškambario, biuro ir kitus nestandartinius baldus. Projektuojame pagal klientų užklausimus nemokamai. Tel. 8 682 67 845.

891688

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597.

Statybos, remonto

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

Santechnikas atlieka įvairius darbus: vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemų, WC. Atlieku elektriko darbus. Tel. 8 647 73 244.

893966

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

898806

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201.

Greitai, kokybiškai ir sąžiningai atliekame vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminuotų grindų klojimas, langų apdaila po keitimo. Turime didelę darbo patirtį. Tel. 8 645 16 083.

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

890248

Buitinės technikos remonto

896966

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811.

Atliekame santechnikos, apdailos darbus. Montuojame gipskartonį, klijuojame plyteles, šiltiname balkonus ir kt. Tel. 8 612 22 421, 8 600 72 017.

899038

„Biofirst“ klinikoje naujuoju „Siemens 3D“ aparatu suaugusiesiems ir vaikams atliekami itin tikslūs pilvo bei dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių bei naujagimių klubų sąnarių ECHOSKOPINIAI TYRIMAI. Echoskopuoja med. mokslų daktarė Gražina Labanauskaitė-Šliumbienė. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

Skubiai ir nemokamai išveža

891674

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

899864

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433.

894094

897837

Šveicariški skaitmeniniai „Phonak“ klausos aparatai – nuo 600 Lt. Kreiptis Savanorių pr. 139, Kaunas. Tel. (8 37) 207 392. www.klausosaparatai.lt

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

894383

900084

Ieško darbo

892117

t Kaina už vieną dieną – nuo 85 litų! (Reabilitacijos palatoje.) Pateikusiesiems pensininko pažymėjimą suteikiame papildomą 10% nuolaidą! Į kainą įskaičiuota: nakvynė, maitinimas 3 kartus per dieną ir keturios procedūros (jas skiria gydytojas). t AB Birštono sanatorija „Versmė” siūlo net 4 rūšių gydomojo purvo procedūras, unikalią kūno odos priežiūros procedūrą „Šrekas”, druskų kambarį, daugybę kitų gydomųjų procedūrų, mineralinio vandens baseiną. t Padovanokite sau ir savo artimiesiems sveikatą ir šventę – sanatorijos „Versmė” dovanų kuponą savaitgaliui arba sanatoriniam kelialapiui.

899615

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 16 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kat., darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse, atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Baldžių

Statybininkų brigada kokybiškai atlieka betonavimo, mūro, stogų dengimo darbus. Tel. 8 604 30 273. 896272

Stogų remontas, apdailos darbai. Prekyba rulonine stogų danga, betono gaminiais. AUTOKRANO nuoma. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 899648

Suvirinimo paslaugos. Turėklai, tvoros, vartai, voljerai, durys ir kt. metalo konstrukcijos iš nerūdijančio plieno, juodųjų metalų. Restauruoju. Tel. 8 670 54 351. 898198

Tvarkingi mūro, tinko, betonavimo, gipskartonio, laiptinių dažymo, plytelių, elektros, santechnikos, griovimo, tvorų darbai. Tel. 8 648 23 501. 899928

Tvirtiname gipskartonį, šiltiname sienas iš vidaus ir išorės putų polistirenu, akmens vata. Visas vidaus remontas, laiptinių remontas. Tel. 8 602 56 512, www.apsiltiname.lt. 895154

Vidaus apdaila. Dažome, montuojame gipskartonį, dedame parketą, parketlentes. Smulkus tinko remontas. Tel. 8 686 38 118, 8 675 31 332. 898266

Vidaus vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų montavimo paslaugos. Prietaisų montavimas, radiatorių ir maišytuvų keitimas. Tel. 8 670 42 768.

899844

Vidaus įrangos DURŲ GAMYBA. Gaminame medines (pušies, uosio, ąžuolo) ir faneruotas duris. Tel. 8 618 56 208. 897608

Dalį namo (32 kv. m) Prancūzų g., puikioje vietoje, po kapitalinio remonto, autonominis šildymas, šildomos grindys, plastikiniai langai, 1 a žemės. Tel. 8 687 03 511. 899927

2 kambarių butą Babtuose, Kauno g. (3 a. mūrinio namo II a., b. pl. 48 kv. m, 11 ir 15 kv. m, virtuvė 9,5 kv. m). Tel. 8 698 32 848. 890193

2012 m. vasario 20 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytinės UAB „Aventa“ priklausančioms negyvenamoms gamybinėms patalpoms, kurių žymėjimas 1–15 iki 1–17, 1–39 iki 1–45, 1–45a, 1–45b, 1-46 iki 1–48, 1–48a, 1–49 iki 1–51, 1–51a, 1–52 iki 1–55, kurių bendras plotas 793,09 kv. m, unikalus Nr. 1997004251610001, esančioms Vandžiogalos g. 90, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 336 800 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 33680 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 899692

2012 m. vasario 20 d. 10.20 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varžytinės Idilijai Marijai Rimienei priklausančiam 4 kambarių butui su rūsiu 16,39 kv. m, pažymėtu R-2, ir su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-1 (1/4 nuo 8,64 kv. m), a-2 (1/4 nuo 5,92 kv. m), bendras plotas 73,78 kv. m, esančiam Žemaičių g. 14-5, Kaunas. Pradinė parduodamo turto kaina 117600 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 11760 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į turto savininkę, tel. 8 600 42 445. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 899709

Nukelta į 27 p.


27 3

šeštaDIENIS, sausio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03 Kaina nuo 1474 Lt 1992 Lt Egiptas–Izraelis–Jordanija Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05 Kaina nuo 1474 Lt

892689

Šokiai, dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ nuo sausio mėnesio priima mokytis: 4–5 metų berniukus – ankstyvojo mokymo klasėje, 6–7 metų berniukus – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų berniukus – parengiamojoje grupėje į kitas klases. Prašom kreiptis D.Poškos g. 4, Kaunas; tel. 320 486 darbo dienomis 9–17 val. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt; www.varpelis.com. 895838

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“

Sportas Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt. 895463

Buitinė technika

parduoda

BUITEX AKCIJA!

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Visą sausio mėnesį visiems šaldytuvams –

2012 m. vasario 20 d. 10.30 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytinės Arūnui Janušauskui priklausančioms 399/797 dalims žemės sklypo (bendras viso sklypo plotas 0,0797 ha), unikalus numeris 190100240033, 57/100 dalims gyvenamojo namo (bendras namo plotas 126,92 kv. m, gyvenamasis plotas 66,39 kv. m), kurio unikalus Nr. 1997 00252013, su 57/100 dalimis kitų statinių, kurių unikalus Nr. 1997 0025 2035, esantiems Panerių g. 200, Kaunas. Pradinė viso parduodamo turto kaina 91200 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 9120 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 899703

4 kambarių butą V.Krėvės pr., Dainavoje (9/9 a., b. pl. 64 kv. m, plastikiniai langai, naujos grindys, instaliacija, tvarkingas). Tel. 8 699 64 964. 899777

6 a sklypą Lapėse, prie Centrinės g. Elektra. Atlikti geologiniai tyrimai. Nebaigtas statyti namas (parengtas projektas, yra statybos leidimas). Tel. 8 684 52 755. 899426

8 a sklypą Kleboniškio g. 1D (kaina 250 000 Lt) ir išskirtinės padėties 17 a sklypą Pikulo g. 65B, Kaune (kaina 170 000 Lt). Tel. 8 699 15 851. 899903

Dviejų kambarių butą Panemunėje, Plento g. (5 a. plytinio namo III a., bendr. pl. 54 kv. m, WC ir vonia atskirai). Kaina sutartinė. Tel. 8 678 43 084. 899130

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555; www.simokusilas.lt. 803770

Parduoda 0,9620 ha ploto žemės sklypą Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kartu su jame esančiais nenaudojamais katilinės statiniais. Tel. 8 698 29 090. 900090

Pigiai parduodu 8,4 a. žemės ūkio paskirties sklypą Rokų sen. Šalia projektuojamas 6 m pločio kelias. Gera investicija ateičiai. Kaina 30 000 Lt. Tel. 545 168. 899715

Skubiai, nebrangiai parduodamas, nuomojamas prekybos kioskas Aleksoto turgavietėje, patogioje vietoje. Tel. 8 651 36 591.

895740

Vieno kambario butą Ukmergės g., Eiguliuose (b. pl. 37 kv. m, 5/5 a., suremontuotas). Kaina 73 000 Lt. Tel. 8 601 82 610. 898797

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

15%

PRASIDĖJO PAŽINTINIŲ VASAROS KELIONIŲ PARDAVIMAS SU 15% NUOLAIDA Kelionių autobusu sezono naujienos: Vokietijos perliukai… Brėmeno muzikantų pėdomis (5 d. kelionė), asm. – 849 Lt Maskva – Auksinio Rusijos žiedo širdis (5 d. kelionė) – 1019 Lt. Šiaurės Italijos įdomybės ir poilsis prie Adrijos jūros (8 d. kelionė), asm. – 1100 Lt.

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val. www.askeliauju.lt

nuolaida

897322

Kitos prekės Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg). Malkų, atraižų. Kaune atvežame nemokamai. Tel. 8 614 88 448.

Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt

PAŽINTINĖS KELIONĖS AUTOBUSU 2012 m.! NORVEGIJA–ŠVEDIJA–DANIJA – nuo 2294 Lt.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

899642

Poilsinės kelionės:

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 arba 8 erdmetrius). Tel. 8 682 86 242. 899569

Įvairias malkas ir atraižas. Įvairi statybinė mediena, lentpjūvės paslaugos. Prekyba išsimokėtinai. Tel. 8 611 80 030, 201 267.

ITALIJA – nuo 1274 Lt. PARYŽIUS – nuo 1274 Lt. KROATIJA – nuo 849 Lt. ŠVEICARIJA – nuo 1529 Lt. GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE – nuo 1019 Lt. PRAHA–VIENA–BUDAPEŠTAS – nuo 679 Lt. *Ir kitos programos, teiraukitės. Didžiausios nuolaidos iki vasario 15 d. Pradinė įmoka – tik 50 Lt.

VASAROS SEZONAS 2012 m. – kelionės lėktuvu! Turkija, Egiptas, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Portugalija. Naujienos: Kipras, Kroatija, Kosas, Chalkidinė, Malaga, Sicilija. Nuolaidos iki 40% iki sausio 31 d.

„Buitinės technikos išparduotuvė“, Jonavos g. 204A, Kaunas. Siūlome vokišką techniką už geriausią kainą. I–V 10–19, VI 10–16 val. Tel. 8 673 79 925.

821589

Škotija ir Anglija... legendomis apipinti kraštai (11 d. kelionė), asm. – 2379 Lt Kodėl verta pirkti dabar? – Pradinė įmoka asm. tik 50 Lt, likusi dalis mokama 3 sav. iki kelionės. – Išankstinio pirkimo nuolaida galioja visoms vasaros sezono kelionėms autobusu, užsakant iki vasario 15 d. – Galimybė keisti kelionę. Visus siūlomus maršrutus rasite internete www.askeliauju.lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“

Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt 3132 Lt Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Mes padėsime Jums įsigyti lėktuvo bilietus. Daugiau kruizų pasiūlymų rasite www.krantas.lt

Alikantė (iš Kauno) – nuo 1143 Lt (asm.), Maljorka (iš Kauno) – nuo 935 Lt (asm.), Rodas (iš Kauno) – nuo 860 Lt (asm.), Kosas (iš Kauno) – nuo 723 Lt (asm.).

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

NAUJIENA! Malta ir Kipras iš Kauno! Liepos mėnesį: Malta – nuo 918 Lt (asm.), Kipras – nuo 985 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

890786

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132. 896983

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: skaldytas, trinkomis ir dvimetriais. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 893219

Parduodu balkono grotas (330 x 160 cm, 2 vnt., vieneto kaina 200 Lt) ir televizorių „Provicion“ (51 cm, kaina 100 Lt). Tel. 8 699 81 776.

899783

Parduodu kapotas malkas ir malkas, supjautas trinkomis. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 648 61 061. 897278

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 896540

UAB „Zapyškio briketai“ gamina ir parduoda aukštos kokybės pjuvenų briketus. Tel. 8 612 53 020, 8 680 79 887.

884282

Perka Automobilių supirkimas visoje Lietuvoje. Gali būti daužti arba su kitais defektais. Išsivežame patys. Tel. 8 620 24 539. 896133

Perkame arba išsinuomojame žemės ūkio paskirties žemę (gali būti apleista ar išnuomota), fermas. Perkame mišką. Domina visoje Lietuvoje. Tel. 8 650 55 564. 889689

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Įmonė perka įvairių markių automobilius nuo 200 Lt iki 1500 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

ŽŪ paskirties žemę. Gali būti su bendraturčiais, išnuomota, apleista. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 610 16 498. 898893

889712

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 890605

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 869131

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 603 86 900. 882456

UAB „Baltic metal“ aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 894129

VAZ, „Moskvič“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Kviečia mokytis UAB „EUROPINĖ PARTNERYSTĖ“ PRAGMA MOKYMO CENTRAS Kviečia į: ĩ Apskaitos programos PRAGMA kursus grupėse bei individualiai ĩ Buhalterinės apskaitos kursus ĩ Kompiuterių kursus suaugusiesiems (Word, Excel, Internetas) ĩ Rusų kalbos kursus Registracija ir informacija tel. (8 37)206 575, 8 614 33 004,

mokymai@europartner.lt, www.europartner.lt.

890098

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235. 834251

894948

1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, naujas remontas, namas renovuotas). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

898602

890152

Du 2 kambarių butus Jonavoje ir 4 kambarių butą Klaipėdoje. Butas turi komercinį statusą. Kaina sutartinė, derinama. Savininkė. Tel. (8 46) 347 220, 8 673 55 872.

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

897972

890917

Atsiliepkite! 2011 12 03, apie 1.20 val., S.Žukausko g./ Šiaurės pr. žiede įvyko eismo įvykis. „Audi 100“ (C4) užlėkė ant žiedo. Gal vairuotojai, praeiviai, gyventojai matė minėtą įvykį? Labai reikalinga Jūsų pagalba. Atsilyginsiu. Tel. 8 687 98 489. 900077


28 2

šeštaDIENIS, sausio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai 2012 m. vasario mėn.

REPERTUARAS

Informacija tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt, www.muzikinisteatras.lt.

Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt

SPEKTAKLIŲ PAKETAS! Tai keturių spektaklių, rodomų trečiadieniais ir ketvirtadieniais, paketas, kuriam suteikiama 25 % nuolaida. 3 d. 18 val. Johanas Štrausas. VIENOS KRAUJAS. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. 5 d. 12 val. Volfgangas Amadėjus Mocartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. Trukmė 1.45 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. 5 d. 18 val. Žoržas Bizė. KARMEN. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 8 d. 17 val. Ričardas Rodžersas. MUZIKOS GARSAI. Trukmė 2.45 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. 9 d. 18 val. Linas Adomaitis. DULKIŲ SPINDESYS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 10 d. 18 val. Kolas Porteris. BUČIUOK MANE, KEIT. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt.

Įvairūs

11 d. 18 val. Karlas Miliokeris. STUDENTAS ELGETA. Trukmė 3 val. Bilietų kainos 15, 20, 35, 40, 100 Lt.

Nuomoja Dviejų kambarių butą Neries kr., Vilijampolėje, su visais baldais. Pigus išlaikymas. Kaina 350 Lt + mokesčiai. Tel. 8 604 39 040.

12 d. 12 val. Tomas Kutavičius, Violeta Palčinskaitė. NYKŠTUKAS NOSIS. Trukmė 1.50 val. Bilietų kainos 7, 12, 18, 20, 50 Lt.

Išnuomoja dviejų kambarių butą V.Krėvės pr. (du balkonai, su daliniu remontu, su baldais). Kaina 350 Lt ir mokesčiai. Tel. 8 647 47 884.

12 d. 18 val. Umberto Giordano. ANDRĖ ŠENJĖ. Dainuoja ERIC FENTON (JAV), LILIJA GUBAIDULINA, VYTAUTAS JUOZAPAITIS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt.

898769

898680

Gabenimai Atvežu žvyro, akmenukų, akmens skaldos. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

898063

14 d. 18 val. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. 17 d. 18 val. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt.

Kiekvieną dieną į Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Airiją, Ispaniją, Prancūziją vežame keleivius ir siuntinius. Tel. 8 698 25 373, +44 56 0156 4237.

18 d. 18 val. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt.

Transportas. Perkraustymas. www.limesa. lt. Tel. 8 687 48 399.

19 d. 18 val. Francas Leharas. GRAFAS LIUKSEMBURGAS. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt.

898378

894515

22 d. 18 val. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt.

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 899076

Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428.

23 d. 18 val. Leo Falis. MADAM POMPADUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 24 d. 18 val. Sai Kolmanas. MIELOJI ČARITI. Trukmė 3.30 val. Bilietų kainos: 15, 30 , 45, 50, 100 Lt.

898089

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899350

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 894503

Paskolos

25 d. 18 val. Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 30 ,45, 50, 100 Lt. 26 d. 12 val.

SNIEGO KARALIENĖ. Trukmė 2 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt.

26 d. 18 val. Džiusepė Verdis. ATILA. DAINUOJA TADAS GIRININKAS, SANDRA JANUŠAITĖ, ERIK FENTON (JAV), DAINIUS STUMBRAS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 15, 30 ,45, 50, 100 Lt. 29 d. 17 val. Genadijus Gladkovas. BRĖMENO MUZIKANTAI. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

informuoja

Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. p. administratore@muzikinisteatras.lt

891243

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt.

MAŽASIS LEKTORIUMAS

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646

A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt

Sau­sio 15 d. 17 val. – ne­mo­ka­ma pa­skai­ ta „Ve­di­nė kos­mo­lo­gi­ja – mis­ti­nis vi­sa­tos cen­tras”.

Reikalinga paskola apie 30 000 Lt, už užstatą. Dėl procentų tarsimės. Tarpininkams nesiūlyti. Tel. 8 618 84 422.

KURSŲ KIRPYKLA

Sausio 16 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g.180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”: ŽIEMOS GAMTA (tapyba). Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė.

ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Sausio 17 d. 18 val. – rankdarbių mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: PAPUOŠALAI IŠ KAROLIUKŲ (siuvinėjimas). Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715.

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kiečių g. 66A, Kaune, detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: UAB „Etapas group“, V.Putvinskio g. 17–4, Kaunas, tel. 8 657 88 805. Planavimo tikslas: parengti žemės sklypo detalųjį planą, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti būdą, pobūdį, sklypo teritorijos tvarkymo režimo privalomuosius reikalavimus ir statybos reglamentą, vadovaujantis Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2012 m. I–III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3035. Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas V.Putvinskio g. 17–4, Kaunas, tel. 8 601 36 731, e. p. jurgita.kalvinskaite@gmail.com. Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012 01 30 Kauno m. Aleksoto sen. ir detaliojo plano rengėjo patalpose 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas 2012 02 13 nuo 13 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, V.Putvinskio g. 17–4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

Pamesta Pamestą Kauno statybininkų rengimo centro moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1089042, išduotą Renaldui Maslauskui, laikyti negaliojančiu.

899826

Įvairūs

896659

899741

Kiti

899894

Skelbiamas konkursas BUAB „Adreka“, įmonės kodas 148100869, nekilnojamojo turto vertintojui parinkti. Turto vertintojai, pageidaujantys atlikti BUAB „Adreka“ nekilnojamojo turto vertinimą, per 7 dienas nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos privalo administratoriui pateikti pasiūlymą dėl BUAB „Adreka“ nekilnojamojo turto vertinimo. Pasiūlyme turi būti nurodyta vertinimo kaina ir vertinimo atlikimo terminas. Vertinamų objektų unikalūs Nr. 2796-0000-8018:0027, Nr. 27897000-1166:0003, Nr. 6698-8000-7033, Nr. 6698-8000-7044, Nr. 2701-0017-0117 (nuomos teisė), Nr. 6677-0001-0046 (nuomos teisė). Pasiūlymus siųsti BUAB „Adreka”, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas. Detalesnė informacija teikiama tel. 8 678 80 274. 899796


29

šeštadienis, sausio 14, 2012

kas, kur, kada Stanislovas Malinauskas (1930–2012) Šiandien, eidamas 82-uosius metus mirė Stanislovas Malinauskas – vienas iš pirmųjų Lietuvos automobilių klubo narių, sporto meistras, daugkartinis automobilių ralio varžybų prizininkas ir nugalėtojas. S.Malinauskas gimė 1930 m. Pradėjo sportuoti 1954 m., pirmoji sporto šaka – dviračių sportas. Kultivuodamas šią sporto šaką ne kartą tapo Lietuvos dviračių sporto čempionu, Sovietų Sąjungos dviračių daugiadienių lenktynių prizininku. Nuo 1960 m. pradėjo dalyvauti automobilių sporto varžybose. Ne kartą tapo ne tik Lietuvos, bet ir sąjungos automobilių ralio varžybų nugalėtoju, atstovavo Lietuvai tarptautinėse ralio varžybose. Baigęs aktyvųjį sportą, pradėjo automobilių sporto teisėjo veiklą, jam suteikta respublikinė automobilių sporto teisėjų kvalifikacija. S.Malinauskas, kaip vienas pirmųjų automobilininkų, pasiekusių didelių pergalių šioje sporto šakoje, pagerbtas automoto Veteranų šlovės alėjoje „Nemuno žiede“, ne kartą apdovanotas Lietuvos automobilių sporto federacijos bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės ženklais. Velionis pašarvotas laidojimo namuose S.Žukausko g. 34, II salėje. Karstas išnešamas sausio 15 d. (sekmadienį) 14 val. Laidojamas Petrašiūnų kapinėse. Senjorų komitetas ir Lietuvos automobilių sporto federacija

Amžinąjį atilsį Viešpaties ramybė Amžinybėn iškeliavusiai mylimai Mamai Palmyrai Radzevičienei, nuoširdi užuojauta jos sūnui, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui, ir artimiesiems. Netekties skausmu dalijasi „Kauno dienos“ redakcijos kolektyvas.

Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir vėl užgesti. Tokia žemiška būtis – savo artimųjų netekti... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai žmonai, nuoširdžiai užjaučiame Antaną JUKNIŲ. AB „Pramprojektas” kolektyvas „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 896044

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892043

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS). 894640

Sausio 20 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistas

DAVIDAS GERINGAS (violončelė) Dirigentas

JUOZAS DOMARKAS Skambės

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

14 d. 17 val.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

14 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

teatras

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 14 d. 17 val. – Tonino Guerra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vienos dalies komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Tavernos salė. 18 val. – Danielis Danis. AKMENŲ PELENAI. Prisiminimų drama. Rež. Agnius Jankevičius. Penktoji salė. Sausio 15 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams nuo 5 iki 105 metų pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Sausio 17 d. 18 val. – Timothee de Fombelle. ŠVYTURYS. Vienos dalies monospektaklis. Rež. Gintaras Varnas. Ilgoji salė. Sausio 18 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vienos dalies forumas. Rež. Andrius Kurienius. Penktoji salė. Sausio 19 d. 18 val. – Abi Morgan. MAŽUTIS DINAMITAS. Vienos dalies spektaklis. Rež. Gintaras Varnas. Penktoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sausio 14 d. 18 val. – Cy Colemanas. MIELOJI ČARITI. 2 dalių miuziklas. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas Aurelijus Liškauskas. Sausio 15 d. 12 val. – Zita Bružaitė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. 2 veiksmų operėlė-parodija vaikams ir tėveliams. Režisierius Aidas Giniotis, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. 18 val. – Giuseppe Verdi. ATILA. PREMJERA. 2 dalių opera. Muzikinis vadovas Erki Pehkas, dirigentas Virgilijus Visockis, režisierius Üllaras Saaremäe, dailininkas Madis Nurmsas, choreografas Olegas Titovas, šviesos dailininkas Margus Vaiguras, chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė. Sau­sio 18 d. 17 val. – Ge­na­di­jus Glad­ko­ vas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vai­kams ir tė­ve­liams. Re­ži­sie­rius Dmit­rijus Har­chen­ka (Es­ti­ja), di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė An­ne-Mai Hei­ mo­la (Es­ti­ja). SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Sau­sio 19 d. 18 val. – Li­nas Ado­mai­tis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­ lis. Cho­re­og­ra­fai ir lib­re­to au­to­riai Dai­nius Ber­vin­gis ir Gin­ta­ras Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Sausio 14 d. 18 val. – TYLA?! – NIEKO BAISAUS... Istorija apie kurčią mergaitę. Sausio 15 d. 14 val. – NORŲ SKRYNELĖ. Magiškas spektaklis vaikams.

Sausio 14 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. DIENA IR NAKTIS. Dviejų dalių drama. Režisierius S.Rubinovas. Sausio 15 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas. Sausio 19 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.mazasisteatras.lt

Sausio 15 d. 18 val. – B.Srbljanovič. „Belgrado trilogija“ (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. Sausio 17 d. 19 val. – A.Dilytė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Dilytė. Sausio 19 d. 19 val. – Gregory Burke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Balsys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 metų. Sausio 15 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stankevičius (spektaklis-žaidimas: kas nutiko užsispyrėliui zuikučiui?), nuo 3 metų.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Sausio 15 d. 17 val. – Birutės Mar spektaklis POETĖ. Tai monospektaklis apie dramatiškos lemties poetę Salomėją Nėrį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sausio 14 d. 18 val. – spektaklis 2 VYRAI 1 TIESA. Režisierius Augustinas Gricius. Sausio 15 d. 18 val. – spektaklis NUODĖMIŲ MIESTAS. Režisierius Olegas Šapošnikovas.

renginiai KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA L.Sa­pie­gos g. 5

Sau­sio 14 d. 13 val. Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tras „Moks­las-Švie­sa” kvie­čia į ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą DEŠIMTMEČIO KELIAS. Da­ly­vau­ja: cho­ras ir an­sam­blis „Rus­ka­ja pes­nia”, Ju­di­ta Lei­tai­tė, Vla­di­mi­ras Prud­ni­ ko­vas, Da­nie­lius Vėb­ra. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas. Įė­ji­mas su pa­kvie­ti­ mais. Pa­kvie­ti­mų tei­rau­tis ka­so­je.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Sau­sio 15 d. 12 val. – MERGAITĖ IR VILKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

Sausio 14 d. 16 val. – tekstilininkės Zinaidos Dargienės parodos SAPNŲ PAGIMDYTI ABORIGENAI atidarymas. Aborigenų instrumentais gros Artūras Sinkevičius.

KAUNO PANTOMIMOS 15 d. IR PLASTIKOS TEATRAS 14 val. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Sau­sio 14 ir 15 d. 16–16.30 val. – ka­ri­lio­ nie­riaus Gied­riaus KUPREVIČIAUS at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Vo­kie­čių kom­po­ zi­to­rių mu­zi­ka: W.A.Mo­zar­to, L. van Bet­ ho­ve­no, F.Shu­ber­to for­te­pi­jo­ni­nių kū­ri­nių transk­rip­ci­jos ka­ri­lio­nui.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Nuo sau­sio 14 d. vi­sų me­no my­lė­to­jų laukia pa­ro­da GERIAUSIAS 2011-ųjų METŲ KŪRINYS. Tai kas­me­tė Kau­no dai­li­nin­kų pa­ro­da, ku­ri ren­gia­ma jau ke­tu­rio­lik­tą kar­tą. Eks­po­zi­ci­jo­je pri­sta­to­ma be­veik šim­tas dar­ bų. Kaip ir kas­met, čia gau­su įvai­riau­sių te­mų bei sti­lis­ti­kos kū­ri­nių, tarp ku­rių kiek­ vie­nas lan­ky­to­jas tik­rai at­ras jam la­biau­siai pa­ti­ku­sį. Nu­ga­lė­to­jus rinks ne tik ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Bal­suo­ti už la­biau­siai pa­ti­ku­sį kū­ri­nį ga­li kiek­vie­nas pa­ro­dos lan­ky­to­jas iki va­sa­rio 15 d. 17 val. Lau­re­a­tų pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mas vyks Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo die­ną, 16 val.

Kauno tautinės kultūros centras A.Jakšto g. 18

Sausio 18 d. 17 val. – tautodailininkų Albino ŠILEIKOS (Utenos r.) prieverpsčių ir Raimondo STAPULIONIO (Kaunas) vytinių juostų parodos pristatymas. Dalyvauja autoriai, sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“, vadovė Laura Lukenskienė. Iki sau­sio 30 d. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­ jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – KTKC tau­to­dai­lės stu­di­jos „Šla­mu­tis” na­rių dar­bų pa­ro­da IŠ PRAEITIES (ta­py­ba ir gra­fi­ka). Va­do­vė Da­lia Žiur­ke­lie­nė.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sau­sio 18 d. 18 val. bus pri­sta­ty­ta sak­so­ fo­ni­nin­ko Liu­do Moc­kū­no trio „NuClear” kom­pak­ti­nė plokštelė „Drop It” („NoBusiness Re­cords”, 2011). Šis trio, ku­ria­me, be L.Moc­kū­no, gro­ja Dmit­ri­jus Go­lo­va­no­vas (kla­vi­ši­niai) ir Ma­ri­jus Alek­sa (mu­ša­mie­ji), pa­sak sak­so­fo­ni­nin­ko, pa­va­din­tas ban­dant api­brėž­ti tai, kas yra gro­ja­ma: nuo kaž­ko la­bai stip­raus, kon­cen­truo­to iki ne­nu­sa­ko­ mos abst­rak­ci­jos. Kon­cer­tas Kau­ne – tu­ro Lie­tu­vos mies­tuo­se da­lis.

kinas KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Sau­sio 14–15 d. 13, 15 val. – ATLANTIDA, PRARASTOJI IMPERIJA (2001). Ani­ma­ci­nė, moks­li­nė, fan­tas­ti­nė is­to­ri­ja vi­sai šei­mai. 17 val. – COCO PRIEŠ CHANEL (2009). Pran­ cū­ziš­ka dra­ma apie­ma­dos deivės iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 19 val. – KOLUMBIANA (2011). Veiks­mo tri­le­ris su dra­mos ele­men­tais, pa­sa­ko­jan­ tis apie sek­su­a­lios mer­gi­nos kerš­tą tė­vų žu­di­kams. Kitų kino teatrų repertuarai – priede „TV DIENA“

M. Glinka – Operos „Ruslanas ir Liudmila“ uvertiūra, A. Malcys – Koncertas violončelei ir orkestrui (In Memoriam Mistislavui Rostropovičiui), J. Brahms – Simfonija nr. 2 D-Dur, op. 73 Globėjas: Rėmėjai:

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena

TEATRO KLUBAS

15 d. 17 val.

DOMINO TEATRAS

14 d. 18 val.

Kauno tautinės kultūros centras

18 d. 17 val.


30

šeštadienis, sausio 14, 2012

menas ir pramogos

Lai­min­go gy­ve­ni­mo for­mu­lė pa­gal A.

„„Drau­ge: sce­no­je komp­ro­mi­sų neieš­ko­ju­si A.Ra­gaus­kai­tė gy­ve­ni­me džiau­gia­si, kad vy­ras Vy­tau­tas su­pra­to dar­bo teat­re spe­ci­fi­ką. 

Bend­rau­jant su gar­bų ju­bi­lie­jų švenčian­ čia Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­te ir re­ ži­sie­re Al­do­na Ra­gaus­kai­te, re­gis, ga­li­ma įmin­ti il­gaam­žiš­ku­mo pa­slap­tį – ne­si­sie­lo­ti dėl to, ko ne­ga­li pa­keis­ti, nie­ka­da ne­si­dai­ ry­ti at­gal. Ir tai tu­rė­tų bū­ti ne pa­si­rink­ta po­ zi­ci­ja, bet vie­nin­te­lė gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fij­ a.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Į so­lis­tes priė­mė K.Pet­raus­kas

Šian­dien A.Ra­gaus­kai­tės kū­ry­bi­ nė­je biog­ra­fi­jo­je – apie 1 500 su­dai­ nuo­tų spek­tak­lių ir 1 000 kon­cer­ tų, 30 re­ži­suo­tų spek­tak­lių, ta­čiau spren­di­mą su­sie­ti sa­vo gy­ve­ni­mą su mu­zi­ka ji priė­mė ne be svars­ty­ mų. 1941 m. bai­gu­si Pa­ne­mu­nės VI gim­na­zi­ją bū­si­mo­ji ope­ros žvaigž­ dė bu­vo pa­si­rin­ku­si is­to­ri­jos stu­ di­jas ir jau nu­ne­šu­si do­ku­men­tus į uni­ver­si­te­tą. „Bu­vo la­bai su­dė­tin­gas lai­kas – pra­si­dė­jo ka­ras, slin­ko fron­ tas, – pa­pra­šy­ta pri­si­min­ti pra­ džių pra­džią, praei­ties ta­kais ve­da A.Ra­gaus­kai­tė. – Į mies­tą iš Pa­ne­

mu­nės atė­jau per ap­lin­kui, nes til­ tas bu­vo su­sprog­din­tas. Gim­na­zi­ jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas ra­gi­no sto­ti į kon­ser­va­to­ri­ją, tą­dien bu­vo eg­za­ mi­nai, ku­riuos ir iš­lai­kiau. Pra­dė­jau mo­ky­tis pas Vla­dis­la­vą Gri­gai­tie­ nę, jai pa­si­trau­kus iš kon­ser­va­to­ ri­jos – pas Ni­ną Kar­na­vi­čie­nę, ku­ rios mo­kyk­la man la­bai ti­ko.“ Vė­liau su drau­gais sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­si kon­kur­se į tuo­me­čio Ope­ros ir ba­le­to teat­ro cho­rą, ta­ po šio ko­lek­ty­vo na­re. „O po dve­jų me­tų N.Kar­na­vi­čie­nė pa­siū­lė sto­ti į so­lis­tus“, – dės­ty­to­jos įta­ką pri­ si­me­na dai­ni­nin­kė. So­li­nė kar­je­ra A.Ra­gaus­kai­tę trau­kė, bet bu­vo ne­drą­su, vis at­ ro­dė: dar per ma­žai moks­lų išė­ju­si. Priė­mi­mo į so­lis­tus kon­kur­sui va­

do­va­vęs Kip­ras Pet­raus­kas po pa­ sku­ti­nio­jo da­ly­vio pa­si­ro­dy­mo išė­ jo į ko­ri­do­rių ir pa­klau­sė: „Gal dar kas nors no­ri?“ A.Ra­gaus­kai­tei tar­ si iš­sprū­do: „Aš no­riu.“ Tuo­met tarp priim­tų jau­nuo­lių ji bu­vo vie­nin­te­lė mer­gi­na. „O is­to­ ri­ja? – klau­siu de­vy­nias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų žy­min­čią me­ni­nin­ kę. A.Ra­gaus­kai­tė nu­ste­bu­si pa­ žvel­gia ir nė aki­mir­kos ne­sud­ve­ jo­ju­si, kas bū­tų, jei­gu bū­tų, tę­sia to­liau: „Ta­pau Kau­no ope­ros so­ lis­te, nors dar bu­vau stu­den­tė kon­ ser­va­to­ri­jo­je, tris kur­sus bai­gu­si.“ Lem­tin­ga Ade­lės par­ti­ja

1948-ai­siais A.Ra­gaus­kai­tė bai­gė moks­lus Kon­ser­va­to­ri­jo­je, dar po me­tų aukš­to­ji mu­zi­kų kal­vė bu­ vo iš­kel­ta į Vil­nių, ope­ros teat­ras – taip pat, jos vie­to­je bu­vo įkur­ta Kau­no mu­zi­kos mo­kyk­la. Po stu­di­jų so­lis­tė ėmė dirb­ti Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, dės­tė dai­na­ vi­mą. Taip jau išė­jo, kad jos mo­ ki­nė, po konf­lik­to tuo­me­čia­me Kau­no mu­zi­ki­nia­me dra­mos teat­ re (taip va­di­no­si dra­mą ir mu­zi­ką jun­gian­tis teat­ras) tu­rė­jo iš jo išei­ ti. A.Ra­gaus­kai­tė bu­vo pa­pra­šy­ta pa­dai­nuo­ti Ade­lės par­ti­ją „Šikš­ nos­par­ny­je“, ku­rią prieš tai at­li­ko so­lis­tės mo­ki­nė. Prieš tai spy­rio­ ju­sis, nes teat­re, iš­si­kė­lus Ope­rai į Vil­nių, bu­vo ga­na skur­dus re­per­

tua­ras, šį­kart sop­ra­no bal­so sa­vi­ nin­kė su­ti­ko. Net­ru­kus į teat­rą atė­jo bū­rys jau­nų ta­len­tin­gų kon­ser­va­to­ri­jos ab­sol­ven­tų: Sta­sys Ged­vi­las, Ge­ no­vai­tė Gon­ty­tė, Sta­sė Re­peč­kai­ tė, Sta­nis­la­va Ra­pa­lie­nė, Ge­di­mi­ nas Šmi­tas, Re­gi­na Sen­ku­tė, Juo­zas Ind­ra. Vi­si drau­ge pa­ra­šė raš­tą tuo­ me­čiam kul­tū­ros mi­nist­rui, kad teat­rui bū­tų su­teik­ta ki­ta ka­te­go­ ri­ja sie­kiant ja­me sta­ty­ti ir ope­ras. Le­gen­di­nė Ro­zi­nos ari­ja

„O... – fo­te­ly­je loš­te­lė­ja A.Ra­gaus­ kai­tė. – Tuo­met teat­re bu­vo tik­ra­ sis auk­so am­žius. Bu­vo pa­sta­ty­ta ir „Tra­via­ta“, ir „Ri­go­le­tas“. 1953 m. R.Sen­ku­tė ir J.Ind­ra, iš­skir­ti­nis kū­ ry­bi­nis due­tas, pa­sta­tė pui­kų spek­ tak­lį „Se­vi­li­jos kir­pė­jas“, ja­me dai­ na­vau Ro­zi­nos par­ti­ją.“ Pa­žin­tis su R.Sen­ku­te so­lis­tei pa­li­ko gi­lų įspū­dį. „Gai­la, kad to­ kia ta­len­tin­ga re­ži­sie­rė teat­re dir­bo tiek ne­daug, mi­rė bū­da­ma 29-erių. Mes bu­vo­me la­bai ar­ti­mos, dir­bau jos asis­ten­te, ji pra­šė, kad ir to­liau glo­bo­čiau jos spek­tak­lius, sten­ giau­si, bet ži­not, kaip bū­na: su re­ ži­sie­riu­mi pa­pras­tai išei­na ir jo spek­tak­liai“, – ap­gai­les­ta­vo A.Ra­ gaus­kai­tė. Gar­sio­ji Ro­zi­nos ari­ja, at­lie­ka­ ma A.Ra­gaus­kai­tės, nu­skam­bės ir šį sau­sį. Pa­ger­biant ju­bi­lie­jų šven­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

čian­čią so­lis­tę, sau­sio 20 d. Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re Gioa­chi­no Ros­si­ni „Se­vi­li­jos kir­pė­ jas“ bus pra­dė­tas bū­tent nuo šios par­ti­jos įra­šo. Mis­ti­nis bi­čiu­lis

„Gy­ve­ni­mas – su­dė­tin­gas ir jį rei­kia gy­ven­ti, pa­pa­sa­ko­ti jau su­dė­tin­ giau, – pri­si­me­na ope­ros pri­ma­do­ na. – Pu­sė ma­no kla­sės – o bu­vo­ me 31 mo­ki­nys – už At­lan­to. Vien Či­ka­go­je su­si­ti­ko­me 7-ie­se. Ge­ rą de­šim­tį me­tų iš Aust­ra­li­jos man vis skam­bin­da­vo toks vy­ras, sa­kė­si, esa­me pa­žįs­ta­mi, iš to pa­ties kraš­to. Aš juk gi­mu­si Šiau­lė­nuo­se, kur ma­ no tė­vas bu­vo pa­što vir­ši­nin­kas. Kai bu­vau ket­ve­rių, jis ga­vo dar­bą Kau­ ne, at­si­kė­lė­me į Pa­ne­mu­nę.“ Ne­ga­lė­ju­si pri­si­min­ti to vis skam­bi­nu­sio lie­tu­vio iš Aust­ra­li­ jos vei­do, A.Ra­gaus­kai­tė ga­liau­siai jo pa­pra­šė, kad at­siųs­tų nuo­trau­ ką. Iš­vy­du­si ją, nu­ste­bo: toks dai­ lus bu­vęs jau­nuo­lis, o ji nie­kaip ne­ pri­si­me­na. „Daug jų ten prie eže­ro Ari­mai­ čiuo­se ne­to­li Šiau­lė­nų, kur kas­ kart su­si­rink­da­vo­me, bu­vo... Vi­sų juk ne­pri­si­min­si“, – be jo­kio gai­ les­čio kons­ta­tuo­ja A.Ra­gaus­kai­tė. Paž­vel­gus į jau­nys­tės nuo­trau­kas, aki­vaiz­du: bū­si­mo­sios pri­ma­do­ nos gro­žis tie­siog ne­ga­lė­jo ne­kris­ ti į akį.


31

šeštadienis, sausio 14, 2012

menas ir pramogos

.Ra­gaus­kai­tę: nesigrę­ž­ti at­gal Jei esi stip­ rus pro­fe­ sio­na­las, tu val­dai si­ tua­ci­ją, o ne ji ta­ve. Jei ne­si stip­ rus, tuo­met rei­kia ieš­ ko­ti ki­tos pro­fe­si­jos.

DATOS (sausio 14 d.) 1875 m. gimė Nobelio taikos premijos laureatas, vokiečių muzikas ir misionierius Albertas Schweitzeris. 1898 m. mirė knygos „Alisa stebuklų šalyje“ autorius Lewisas Carrollis. 1906 m. gimė prozininkas, publicistas Liudas Dovydėnas. 1911 m. gimė dailininkas, tapytojas Vytautas Mackevičius. 1948 m. gimė Adomas Jacovskis, Lietuvos scenografas, tapytojas, vienas garsiausių lietuvių teatro dailininkų. 1956 m. gimė gamtininkas, rašytojas, fotomenininkas Selemonas Paltanavičius. 1972 m. gimė Raimondas Rumšas, lietuvių sportininkas, profesionalus dviratininkas.

horoskopai

„„Jau­nys­tė: so­lis­tė įam­žin­ta 1952 m. Vio­le­tos vaid­

me­ny­je „Tra­via­to­je“.

Ga­vu­s jo nuo­trau­ką A.Ra­gaus­ kai­tė ne­si­ry­žo pri­si­pa­žin­ti, kad jo neat­si­me­na, pa­ti­ki­no at­me­nan­ti: žmo­gus bu­vo jau taip pat gar­baus am­žiaus, vie­ni­šas, pa­lai­do­jęs žmo­ ną, o ji – gal­būt vie­nin­te­lė gi­ja su Lie­tu­va. Ry­šys su mis­ti­niu bi­čiu­liu iš Aust­ra­li­jos nu­trū­ko – prieš po­ rą me­tų jis mi­rė taip ir neap­lan­kęs Lie­tu­vos. Ke­lia­la­pis vi­sam gy­ve­ni­mui

Ne­re­tai me­ni­nin­kai ir sa­vo ant­ rą­ją pu­sę ran­da iš me­no žmo­nių ra­to, ir vai­kai ga­na daž­nai pa­su­ ka tė­vų pė­do­mis, ypač – mu­zi­kų šei­mo­se. Teat­ra­lų dar­bas ap­skri­ tai spe­ci­fi­nis, ne kiek­vie­nas ir ga­ li su­pras­ti: re­pe­ti­ci­jos, va­ka­ri­niai spek­tak­liai, gast­ro­lės. A.Ra­gaus­ kai­tė ne­sle­pia: ša­lia jos – ypa­tin­ gas vy­ras. „Ša­l ia ma­n ęs ne­ga­l ė­jo bū­t i žmo­gus, ku­ris man dik­tuo­tų sa­vo są­ly­gas, ne­sup­ras­tų ir ne­pri­tar­ tų ma­no dar­bui, – nu­ker­ta tvir­to, val­din­go cha­rak­te­rio so­lis­tė. – Su sa­vo vy­ru su­si­pa­ži­nau per me­di­ kų ko­mi­si­ją, į teat­rą gy­dy­to­jai at­ va­ž iuo­d a­vo tik­r in­t i dar­b uo­to­j ų svei­ka­tos. Bet tuo­met jis man ne­ kri­to į akį. Mus ar­ti­miau su­pa­žin­ di­no ak­to­rius Lai­mo­nas No­rei­ka, su ku­riuo dir­bo­me ta­me pa­čia­me teat­re.“ Tais pa­čiais me­tais A.Ra­gaus­kai­ tė su Bi­ru­te Rau­bai­te pla­na­vo ato­ sto­gų va­žiuo­ti į Gag­rus. Pap­ras­tai ak­to­rių – tiek dra­mos, tiek mu­zi­ki­ nių spek­tak­lių – ato­sto­gos bū­da­vo tuo pa­čiu me­tu, ta­čiau tą­kart li­ki­ mo bu­vo lem­ta ki­taip. Su­ži­no­ju­ si, kad drau­gė ne­ga­lės kar­tu vyk­ti, A.Ra­gaus­kai­tė nu­spren­dė poil­sio ke­lia­la­piu pa­si­da­ly­ti su gy­dy­to­ju Vy­tau­tu Ku­liu­ku. Ke­lio­nė bu­vu­si lem­tin­ga: su­si­ tuo­kę Al­do­na ir Vy­tau­tas jau 58 me­tai, užau­gi­no į dai­lę pa­su­ku­ sią duk­rą, gy­ve­nan­čią Ka­na­do­je, džiau­gia­si dviem anū­kais.

Ma­tė ne vie­ną žvaigž­dę

„Gy­ve­ni­me daug ma­čiau, te­ko ne­ ma­žai ap­ke­liau­ti, pa­ma­ty­ti ge­riau­ sius spek­tak­lius, iš­girs­ti ge­riau­sius pa­sau­lio dai­ni­nin­kus, – pri­si­me­na ke­liau­ti mė­gu­si so­lis­tė. – Lon­do­ne ma­čiau ori­gi­na­lų­jį „Jė­zus Kris­tus su­perž­vaigž­dė“, ma­čiau „Či­ka­gą“, Vie­no­je – „Vest Sai­do is­to­ri­ją“, di­ džiu­lį įspū­dį man pa­li­ko Her­ber­to von Ka­ra­ja­no fes­ti­va­lis Zalc­bur­ ge, tu­riu jo pro­gra­mą su di­ri­gen­to H. von Ka­ra­ja­no ir kom­po­zi­to­riaus Car­lo Orf­fo au­tog­ra­fais.“

Vis­ko bu­vo, bet gy­ ve­ni­mas už­grū­di­na. Ir ne­rei­kia gy­ven­ ti praei­ti­mi, jei­gu ji ne­ma­lo­ni, pri­si­min­ ti rei­kia tik ge­rus da­ ly­kus.

Pas­ta­rą­ją ro­do di­džiuo­da­ma­si: „Kai bend­ra­ke­lei­viams pa­sa­kiau, kad fes­ti­va­lio pro­gra­mą pir­kau už 100 ši­lin­gų, dau­ge­lis pa­gal­vo­jo, kad man su pro­tu ne­ge­rai. Juk tuo me­ tu Lie­tu­vo­je gei­džia­mų, de­fi­ci­ti­nių mo­he­ros siū­lų ka­muo­lė­lį bu­vo ga­li­ ma nu­si­pirk­ti vos už 4 ši­lin­gus.“ Per me­ni­nin­kams or­ga­ni­zuo­ja­ mas kul­tū­ri­nes ke­lio­nes A.Ra­gaus­ kai­tė iš­mai­šė vi­są Eu­ro­pą. Grį­žu­si apie jas, tuo­met dau­ge­liui ne­pa­sie­ kia­mas, ir teat­rą pa­sa­ko­da­vo „Ži­ ni­jos“ lek­to­riu­me. „Pra­dė­jau nuo Ita­li­jos, tai bu­vo pir­mo­ji ma­no ke­lio­nė į už­sie­nį“, – so­lis­tė pri­si­me­na ir ra­šy­to­jo, ge­ro bi­čiu­lio An­ta­no Venc­lo­vos rep­li­ką: „Kas gi pra­de­da nuo Ita­li­jos, šia ša­ li­mi ke­lio­nes rei­kia už­baig­ti.“ Vi­si vaid­me­nys – ge­ri

Per pa­skai­tas apie ke­lio­nes ir teat­rą žmo­nės daž­nai už­duo­da­vo so­lis­tei

„„ Par­ti­ja: A.Ra­gaus­kai­tė – ne­pa­mirš­ta­mo­ji Ro­zi­na „Se­vi­li­jos kir­pė­ju­je“. 

ma­lo­nų klau­si­mą: ko­dėl taip anks­ ti ji nu­sto­ju­si dai­nuo­ti? „Juk tai kur kas ma­lo­niau nei ty­li rep­li­ka: Die­ve, dar ji te­be­dai­nuo­ja“, – šyp­so­si me­ni­nin­kė, pri­si­min­da­ ma ir moks­lus Vi­sa­są­jun­gi­nė­je re­ ži­sie­rių la­bo­ra­to­ri­jo­je Mask­vo­je, po ku­rių į kū­ry­bi­nę biog­ra­fij­ ą me­ ni­nin­kė įra­šė ir 29 mu­zi­ki­nius pa­ sta­ty­maus. „Be­je, dai­na­vo­me mes be mik­ro­ fo­nų, to­dėl ne­sup­ran­tu da­bar­ti­nių so­lis­tų, ku­rie men­kiau­sio­je erd­vė­ je su­li­pę su mik­ro­fo­nu: juk jis bal­ są kei­čia, ne­jau­gi mū­sų bal­sai bu­vo ki­to­kie?“ – į pa­svars­ty­mą, gal dai­ ni­nin­kai sau­go sa­vo bal­sus, me­ni­ nin­kė at­šau­na: „Ne­są­mo­nė, bal­sas tu­ri skam­bė­ti. Ne­jau ne­beiš­gir­siu na­tū­ra­laus bal­so skam­be­sio?“ Pak­laus­ta apie at­min­tin įstri­gu­ sius vaid­me­nis, sėk­mes ir ne­sėk­ mes, A.Ra­gaus­kai­tė, su jai bū­din­ gu ra­cio­na­lu­mu ir be jo­kių ali­na­mų sa­vig­rau­žos pėd­sa­kų, kaip­mat at­ sa­ko: „Vi­si vaid­me­nys ge­ri. Jei esi pro­fe­sio­na­las, ne­bū­na ir ne­ga­ li bū­ti jo­kių nuo­ty­kių. Jei esi stip­ rus pro­fe­sio­na­las, tu val­dai si­tua­ ci­ją, o ne ji ta­ve. Jei ne­si stip­rus, tuo­met rei­kia ieš­ko­ti ki­tos pro­fe­ si­jos. Ži­no­ma, kas ki­ta – re­ži­sū­ra, šio­je sri­ty­je mo­kai­si vi­są gy­ve­ni­ mą, ir kiek­vie­nas spek­tak­lis ke­lia jau­du­lį.“ So­lis­tės kar­je­rą bai­gu­si ga­nė­ti­nai anks­ti, vos įžen­gu­si į penk­tą­ją de­ šim­tį, ėmu­si re­ži­suo­ti spek­tak­lius, kri­tiš­ko ir tie­saus cha­rak­te­rio me­ni­ nin­kė ir re­ži­sie­rė nuo­lat pa­brėž­da­vo: „Svar­bu yra ne­pra­si­lenk­ti su am­žiu­ mi. Lai­kas ei­na ir, de­ja, dai­ni­nin­kui ne į nau­dą, ypač mo­te­rims.“ Kar­tą vie­na so­lis­tė no­rė­ju­si pa­ si­guos­ti, kad jai la­bai sun­ku, nes tu­ri pa­lik­ti sce­ną. Tuo­met A.Ra­ gaus­kai­tė da­vė pa­ta­ri­mą, tiks­liau, per­lie­jo šal­tu du­šu: „Bran­gio­ji, tu ir taip per il­gai už­si­bu­vai, nuo pat pra­džių rei­kia steng­tis mo­kė­ti išei­ ti ir kai atei­na lai­kas – ra­miai su tuo su­si­tai­ky­ti, pa­leis­ti.“

Kauno valstybinio muzikinio teatro archyvo nuotr.

Įs­pū­din­gą gy­ve­ni­mo ke­lią nuė­ ju­si kau­nie­tė sa­ko ne­sup­ran­tan­ ti žmo­nių, įsi­ki­bu­sių į ku­rią nors vie­ną veik­lą ir ga­liau­siai jos ne­te­ ku­sių, iš­gy­ve­nan­čių dep­re­si­ją: „Juk ši­tiek gy­ve­ni­me įdo­maus! Tik spėk grieb­ti jei ne vie­ną, tai ki­tą.“ Jei pri­si­mi­ni­mai, tai tik ge­ri

Il­ga­me­tė Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­tė ir re­ži­sie­rė šian­dien bai­gia dar­bus su su­kaup­tais ar­chy­vais, di­ džiu­lį ap­ra­šy­tą ar­chy­vą pa­do­va­no­ jo M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­ kos mu­zie­jui. Šiam mu­zie­jui ji pa­liks ir sve­ tai­nė­je ka­ban­tį Liu­do Trui­kio es­ ki­zą spek­tak­liui „Tra­via­ta“, ku­rį žy­mu­sis me­ni­nin­kas pa­do­va­no­ jęs A.Ra­gaus­kai­tei. „Mū­sų ša­ lis daug ne­te­ko neiš­nau­do­ju­si di­ džiu­lio L.Trui­kio ta­len­to. Taip jau išė­jo“, – sa­ko mo­te­ris. Iš pa­gar­bos per men­kai įver­tin­tam sce­nog­ra­fui A.Ra­gaus­kai­tė ak­ty­viai da­ly­va­vo įku­riant me­mo­ria­li­nį L.Trui­kio ir Ma­ri­jo­nos Ra­kaus­kai­tės mu­zie­jų. Ar gy­ve­ni­mas su­si­klos­tė lai­min­ gai? Į šį klau­si­mą so­lis­tė at­sa­ko nė aki­mir­kos ne­sud­ve­jo­ju­si: „O kaip­gi? Ži­no­ma. Esu lai­min­ga jau vien dėl to, kad ša­lia tu­riu nuo­sta­bų žmo­gų, sa­ vo vy­rą. Jis ne tik ta­len­tin­gas spe­cia­ lis­tas, bet ir su­pra­tin­gas žmo­gus.“ Kiek su­si­mąs­čiu­si me­ni­nin­ kė pri­du­ria: „Nors gy­ve­ni­me te­ko pa­ma­ty­ti vis­ko: ir ka­ro, ir mais­ to trū­ku­mo. Juk mes taip pat ban­ dė­me bėg­ti, bet ne­spė­jo­me – ke­lią už­kir­to fron­tas, te­ko grįž­ti į Kau­ną, bu­vo­me pra­ra­dę vis­ką, net pa­sus. Vis­ko bu­vo, bet gy­ve­ni­mas už­grū­ di­na. Ir ne­rei­kia gy­ven­ti praei­ti­mi, jei­gu ji ne­ma­lo­ni, pri­si­min­ti rei­kia tik ge­rus da­ly­kus.“ kas: „Se­vi­li­jos kir­pė­jas“. Spek­tak­lis ski­ria­mas Al­do­nos Ra­gaus­k ai­tės 90-me­čiui. kur: Kau­no vals­t y­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re. kada: Sau­sio 20 d. 18 val.

Avinas (03 21–04 20). Laukia svarbus susitikimas su kadaise jums brangiu buvusiu žmogumi ar su kuo nors iš senų pažįstamų. Galimi emocionalūs pokalbiai, pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus Jautis (04 21–05 20). Nebijokite prašyti pagalbos, net jei tai ir jaunesnis už jus žmogus. Sėkmingai įveiksite problemas, susijusias su ateitimi. Dvyniai (05 21–06 21). Jei šiuo metu apėmęs nusivylimas, nepasiduokite jam. Kelkite sau naujus iššūkius, gal net pasižvalgykite naujo darbo. Svarbiausia, neleiskite, kad nusivylimas užgniaužtų prigimtinį džiaugsmą. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Gali kilti konfliktų su jaunesniais už save žmonėmis, dėl to jausite įtampą. Liūtas (07 23–08 23). Sėkminga diena. Bus lengva bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima. Jausite aplinkinių supratimą ir palaikymą, tik nepiktnaudžiaukite tuo, taip pat skirkite laiko jiems išklausyti. Mergelė (08 24–09 23). Norėdamas sulaukti aplinkinių palaikymo ir pagarbos turite tai užsitarnauti. Būkite atidus ir švelnus artimiesiems, pagarbus nepažįstamiesiems ir pamatysite, kad tai apsimoka. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti geriausius savo sugebėjimus. Kils idėjų, pasidalykite jomis su aplinkiniais ir galbūt sulauksite patarimų, kaip jas paversti realybe. Skorpionas (10 24–11 22). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų ir gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus, tik nebijokite į juos kreiptis pagalbos. Šaulys (11 23–12 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis gali išsirutulioti naujų idėjų. Ožiaragis (12 22–01 20). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Jausitės atitrūkęs nuo aplinkinių ir vienišas. Nenusiminkite, ne visada tai blogai. Vandenis (01 21–02 19). Daug galvosite apie tai, kas jums svarbu. Lengvai spręsite kylančias problemas, nes į viską žvelgsite su džiaugsmu ir švelnia ironija. Žuvys (02 20–03 20). Rutina jums jau įgriso iki kaklo, tad gal pats laikas kiek praskaidrinti kasdienybę – paišlaidaukite, nueikite į kiną ar gerą restoraną, įsigykite ką nors, kas nebūtinai naudinga, bet tiesiog gražu.


Orai

Savaitgalis Lietuvoje turėtų būti žiemiškas – šals ir snigs. Šiandien temperatūra bus 1–2 laipsniai šalčio. Sekmadienio naktį atšals iki 7 laipsnių, dieną bus 1–5 laipsniai šalčio. Numatomas sniegas. Pirmadienio naktį temperatūra nukris iki 10 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 14 d.

–2

0

Telšiai

–2

Šiauliai

Klaipėda

–2

Panevėžys

–2

Utena

–2

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.34 16.21 7.47 23.30 10.06

14-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 352 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +5 Brazilija +26 Briuselis +5 Dublinas +7 Kairas +17 Keiptaunas +26 Kopenhaga +4

Londonas +6 Madridas +12 Maskva –2 Minskas –1 Niujorkas +3 Oslas +2 Paryžius +5 Pekinas +3

orai kaune šiandien

Praha +5 Ryga –1 Roma +12 Sidnėjus +23 Talinas –5 Tel Avivas +14 Tokijas +9 Varšuva +1

–2

–1

Vėjas

4–10 m/s

Marijampolė

Vilnius

–1

Alytus

Vardai Šiandien:

Auksė, Feliksas, Hiliaras, Laimonas, Lilija, Teodozijus. Rytoj:

Ida, Meda, Paulius, Povilas, Skirgaila, Snieguolė.

Žie­ma – jau kie­me

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-2

-2

-2

-1

6

-3

-1

-4

-3

4

-4

-2

-4

-5

4

rytoj

poryt

Iš­le­pin­t i šil­to ru­dens ir pa­va­s a­r iš­ ko gruo­d žio pa­ga­l iau tu­rė­si­me pri­ si­m in­t i, koks Lie­t u­vo­je ga­l i bū­t i sau­ sis. Šį sa­vait­ga­l į į Kau­ną atei­nan­ti žie­ ma, kaip skel­bia už­sie­n io si­nop­t i­k ų tink­la­la­piai, grei­tai ne­pa­sit­rauks. Kas­ dien – vis nau­ja po­rci­ja snie­go, vis že­ miau kren­tan­t i tem­pe­ra­t ū­ra – to­k ios ten­den­ci­jos ga­l i iš­si­lai­k y­t i iki pat pa­ sku­ti­nių sau­sio die­nų. Pės­tie­siems tai reiš­k ia, kad me­tas at­si­pra­šy­ti kai­li­nių ir šil­tų au­li­nu­k ų, vai­ruo­to­jams – pri­si­ min­ti, jog žie­mą ke­lio­nėms de­ra skir­ti dau­g iau lai­ko, o va­ž iuo­ti ver­čiau sau­ giau, o ne grei­čiau. KD inf., Gintaro Lukoševičiaus (BFL) nuo­tr.

įvairenybės

Atei­tis – be pi­ni­gi­nių Sausio 18 d., trečiadienį, 18 val. Vokalinės muzikos vakaras

SANDRA JANUŠAITĖ (sopranas) RIMGAUDAS MICKUS (fortepijonas) Programoje – S.Rachmaninovo, P.Čaikovskio, Dž.Verdžio, Dž.Pučinio gražiausi romansai ir arijos iš operų „Pikų dama“, „Trubadūrai“, „Aida“, „Sicilijos mišparai“, „Bohema“, „Toska“, „Eugenijus Oneginas“, „Žydė“ ir kt. Bilietų kaina: 10, 15 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų paroda „Angelai“. Filharmonijos rėmėjai:

Filharmonijos dienraštis

„„Įk­vė­pi­mas: žy­miau­si ša­lies di­zai­ne­riai ap­stul­bi­no kor­te­li­nių įvai­ro­ve.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

kė­ji­mo, bet ir įvai­rių nuo­lai­dų kor­ te­lių, pa­žy­mė­ji­mų ir t. t. Šia pa­ro­ da no­rė­jo­me žais­min­gai pa­ro­dy­ti, kad, prie­šin­gai nei se­no­sios kar­tos pi­ni­gi­nės, kor­te­li­nės ne­pri­va­lo bū­ ti ran­ki­nė­se ar ki­še­nė­se – sau­go­da­ mos pi­ni­gus jos ga­li tap­ti ir ori­gi­ na­liu pa­puo­ša­lu“, – sa­kė pa­ro­dą or­ga­ni­zuo­jan­čios Lie­tu­vos ban­ kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas. Spe­cia­liai šiai pa­ro­dai kor­te­li­nę „E(r)go“, skir­tą vy­rams, bet pui­kiai tin­kan­čią ir mo­te­rims, su­kū­rė di­ zai­ne­ris Ser­žas Gan­džu­mia­nas. Šio­je uni­ka­lio­je pa­ro­do­je da­ly­ va­vu­sios ak­to­rės Ni­jo­lės Nar­mon­ tai­tės dė­me­sį pa­trau­kė di­zai­ne­rės Dai­vos Ur­bo­na­vi­čiū­tės su­kur­tos dvi kor­te­li­nės-ran­ki­nės „Ma­no mei­le, Siu­zi“.

Sun­ku pa­ro­do­je ne­pas­te­bė­ti žė­ rin­čio vė­ri­nio, ku­riam pa­ga­min­ ti bu­vo pa­nau­do­ta per 2 tūkst. „Swa­rovs­ki“ kris­ta­lų. Šis ma­dos stu­di­jos „La Bou­ti­que“ di­zai­ne­ rės Jo­l an­tos Dumb­l iaus­k ie­n ės su­kur­tas vė­ri­nys-kor­te­li­nė „Fa­ ta­l iš­ko­j i“ – pui­k us spren­d i­m as mėgs­tan­čioms ele­gan­ci­ją. Tie­sa, gro­žis ir pa­to­gu­mas tu­ri sa­vo kai­ ną – 800 li­tų. Di­zai­ne­rė Vik­to­ri­ja Ja­ku­čins­kai­ tė pa­siu­vo dvi žie­mi­nes kor­te­li­nes „Sa­ku­ra“ ir „Šer­mukš­nis“ iš pra­ ban­gių siu­vi­nė­tų pal­ti­nių au­di­nių. „Šios kor­te­li­nės – iš pal­ti­nės me­ džia­gos, nes jos skir­tos žie­mai“, – sa­vo dar­bą pri­sta­tė di­zai­ne­rė ir su­ tei­kė vil­tį ar­tė­jant va­sa­rai su­lauk­ti šil­ta­jam me­tų lai­kui skir­tų kor­te­ li­nių.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Pi­ni­gai kraus­to­si iš pi­ni­gi­nių! To­ kiu šū­kiu ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sos­ti­nė­je bu­vo pri­sta­ty­ta pir­mo­ji ša­ly­je kor­te­li­nių – spe­cia­lių dėk­ lų, skir­tų mo­kė­ji­mo ir ki­toms kor­ te­lėms lai­ky­ti – pa­ro­da. Jo­je ži­no­ mi Lie­tu­vos di­zai­ne­riai pri­sta­tė 15 uni­ka­lių dar­bų. Di­d žiau­s ią nuo­s ta­b ą su­k ė­l ė spren­di­mai, kaip kor­te­li­nė ga­li at­ ro­dy­ti. Vie­nos jų gal kiek ir pri­me­ na įpras­tą pi­ni­gi­nę, ta­čiau ki­tos yra tik­rų tik­riau­sias kak­lo pa­puo­ša­las. „Kor­te­li­nė yra nau­jo­sios kar­tos pi­ni­gi­nė, skir­ta spe­cia­liai mo­kė­ji­ mo kor­te­lėms. XXI a. vis re­čiau at­ si­skai­to­me gry­nai­siais ir kau­pia­me vis dau­giau kor­te­lių – ne tik mo­

2012-01-14 Kauno diena  

„Trūksta kelių pasakų: apie reabilitacijos centrą, apie anoniminių alkoho­ likų grupę, į kurią ežiukas vaikščiojo“, – 90-me­tį­šven­čian­ti­...