Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės liepos 19 d., 2012 m. Nr. 167 (1366) Ant­ro­jo būsto už­sie­ny­je be­si­dai­ ran­čių tau­tie­čių žvilgs­niai po krizės to­li ne­kryps­ta. Ekonomika 7p.

diena.lt

K.Kemzū­ra pa­skelbė, ku­rie dvy­li­ka krep­ši­ninkų va­žiuos į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes. Sportas 11p.

Da­maską pa­siekę ir mi­nistrą nu­žudę su­kilė­liai jau re­gi Si­ri­jos re­ži­mo pa­baigą. Pasaulis 12p.

Gro­buo­nis šie­pia dan­tis

1,30 Lt

Ma­no ži­nia ad­mi­ro­lui bu­vo ta pa­ti – kar­tu į Af­ga­nis­taną at­ėjo­me, kar­tu išei­si­me. Kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė

6p.

Miestas

2p.

Ginčų ob­jek­tas – mo­kyk­la Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba nu­tarė svars­ ty­t i, ar ati­duo­t i suau­gu­s iųjų gim­ na­zi­j os pa­tal­pas Vil­niaus gim­nas­ ti­kos mo­kyk­lai. Gim­na­zi­j os bend­ ruo­menė pa­krau­pu­si: į pa­talpų re­ montą in­ves­tavę sa­vo lėšų mo­ki­niai ga­li būti iš­vy­ti į be­veik ap­leistą mo­ kyklą. Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai čia įžvel­ gia in­te­resų konf­lik­tų.

Miestas „„ Spaudimas: šį strategiškai vertingą „MG Baltic“ pri­klau­siu­sį skly­pą Vil­niaus pa­kraš­ty­je už neį­vyk­do­mus kre­di­to­ri­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus pe­rė­mė

Ūkio ban­kas. D.Mockus jam įprastais metodais siekia šį turtą susigrąžinti. 

Skan­da­lin­go­se pri­va­ti­za­vi­mų istorijose links­niuo­tas kon­cer­nas „MG Bal­tic“ ir jo sa­ vi­nin­kas Da­rius Moc­kus vėl griežia dan­timis. Jis lie­ja pa­gie­žą ant Ūkio ban­ko, pasitelkdamas šan­ta­žą, spau­di­mą ir gra­si­ni­mus.

Au­gus­tas Ado­mo­nis Ly­di mįs­lin­gos mir­tys

„MG Bal­t ic“ sa­v i­n in­ko D.Moc­ kaus ap­lin­ko­je jau dau­gy­bę me­tų fik­suo­ja­mi keis­ti ne­lai­min­gi at­si­ ti­ki­mai. Dau­gu­ma jų – buvo fa­ta­ liš­ki. Dau­giau nei prieš de­šimt­ me­tį sa­vo bu­te pa­slap­tin­gai mi­rė

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

vers­l i­n in­kas, fi­l o­so­fo Ro­m ual­ do Gri­go sū­nus Ar­vy­das Gri­gas, ku­r į lai­k ą va­d in­tas tuo­m et al­ ko­h o­l iu in­ten­sy­v iai pre­k iavusio D.Moc­kaus su­k ur­tos im­p e­r i­ jos sme­ge­n i­m is ir idė­j ų tres­t u. A.Gri­gas at­si­kė­lęs nuė­jo į vo­nią praus­tis ir stai­ga kri­to ne­gy­vas.

4

3p.

Teisės į pa­tal­pas no­ri vi­si


2

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

miestas Ke­lio­nė bai­gė­si duo­bė­je Va­kar Vil­niu­je į grio­vį sta­tyb­vie­tė­je įva­žia­vo ir ap­si­ver­tė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Per ava­ ri­ją nu­ken­tė­jo ma­ši­nos vai­ruo­to­jas. Eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Sa­va­no­rių pro­spek­te. Au­to­ mo­bi­lis „Maz­da“ nu­kri­to ant po­že­mi­nių ko­ mu­ni­ka­ci­jų ir ap­si­ver­tė ant sto­go. 38 me­tų au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui J.K. nu­sta­ty­ta po­ lit­rau­ma, jis gy­do­mas li­go­ni­nė­je. Po pie­tų paaiš­kė­jo, kad au­to­mo­bi­lis jau iš­trauk­tas. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Pe­rims pa­vil­jo­ną

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė svars­ty­ti, ar ati­duo­ti suau­gu­sių­ jų gim­na­zi­jos pa­tal­ pas gim­nas­ti­kos mo­ kyk­lai. Bend­ruo­me­ nė pa­krau­pu­si: į pa­ tal­pų re­mon­tą in­ves­ ta­vę ir sa­vų lė­šų, mo­ ki­niai ga­li bū­ti iš­vy­ti.

Rū­ta Gri­go­ly­tė Vil­niaus mies­to ta­ry­bai dar kar­tą svars­tant dėl Pi­lies gat­vė­je esan­ čių su­ve­ny­rų pre­ky­bos pa­vil­jo­ nų per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bės įmo­ nei, prie sa­vi­val­dy­bės vėl pi­ke­ta­ vo pre­ky­bi­nin­kai.

„„Skai­čius: „Ži­di­nio“ suau­gu­sių­jų gim­na­zi­jo­je mo­ko­si apie 470 as­me­nų. 

Tie­sa, pi­ke­tas ne­pa­dė­jo – mies­ to ta­ry­ba dėl siū­ly­mo pri­ta­rė. Spren­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 1 d. Vie­no iš pa­vil­jo­nų pre­ky­bi­ nin­kai pi­ke­tuo­da­mi pra­šė mies­ to val­džios nea­tim­ti dar­bo vie­ tų. Pa­vil­jo­nas Pi­lies gat­vė­je ties Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­ru pen­

ke­riems me­tams ne kon­kur­so bū­ du bus iš­nuo­mo­tas sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“. Pa­vil­jo­ną įmo­nė ža­da nau­do­ti kaip rie­džių nuo­mos punk­tą, taip pat tu­rė­tų tei­sę jį per­nuo­mo­ti. Sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir in­ ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­ riaus Vy­tau­to Gri­niaus tei­gi­mu, pa­vil­jo­nas yra sa­vi­val­dy­bės tur­ tas, o pre­ky­bi­nin­kai esą tik ga­ di­na gat­vės vaiz­dą: „Išg­rę­ži­nė­jo pa­vil­jo­nus, ap­ka­bi­nė­jo, pre­kiau­ ja so­vie­ti­ne at­ri­bu­ti­ka.“ Ta­ry­bo­je ti­kin­ta, kad jiems bus ieš­ko­ma al­ter­na­ty­vių pre­ky­bos vie­tų.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Su­si­ki­bo dėl mo­kyk­los Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Įž­vel­gia in­te­re­sus

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bo­je va­kar svars­ty­ta, ar sa­vi­val­dy­ bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį tur­tą pe­rim­ti iš Vil­niaus „Ži­di­nio“ suau­gu­sių­jų gim­na­zi­jos ir per­duo­ti Vil­niaus gim­nas­ti­kos mo­kyk­lai. Abi įstai­gos da­bar yra vie­na­me pa­sta­te Kau­no gat­vė­je. Dar prieš va­ka­rykš­ tį po­sė­dį į „Vil­niaus die­ną“ krei­pė­ si dėl šių pla­nų su­si­rū­pi­nęs ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ta­mo­šaus­kas. Anot jo, šį pro­jek­tą „la­bai stu­mia sa­vi­ val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius“, Lie­tu­vos spor­ti­nės gim­ nas­ti­kos fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas. Vie­tų ge­ro­kai per ma­žai

„Ži­di­nio“ gim­na­zi­ja pa­sta­te tu­ri 2844 kv. m, gim­nas­ti­kos mo­kyk­la

– 1414 kv. m. Gim­na­zi­jos pa­tal­pas no­ri­ma ati­duo­ti gim­nas­ti­kos mo­ kyk­lai, o mo­ki­nius per­kel­ti į „Var­ po“ suau­gu­sių­jų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je ga­li tilp­ti iki 400 mo­ki­nių, jo­je da­bar mo­ko­si jau 350 vai­kų. O „Ži­di­nio“ gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 470 vai­kų. Be to, jo­je mo­ko­si neį­ga­lie­ ji“, – si­tua­ci­ją de­ta­li­za­vo P.Ta­mo­ šaus­kas. Ta­ry­bos na­rio tei­gi­mu, gim­nas­ ti­kos mo­kyk­la raš­te skun­džia­si, kad trūks­ta per­si­ren­gi­mo kam­ba­ rių, tua­le­tų, vie­tos ae­ro­bi­kai. „Gim­na­zi­jos pa­sta­to re­no­va­ ci­jai skir­tas 1 mln. li­tų ES struk­ tū­ri­nių fon­dų lė­šų, apie 0,5 mln. suau­ko­jo mo­ki­nių šei­mos. Tai vie­ nin­te­lė suau­gu­sių­jų mo­kyk­la Vil­ niu­je, tu­rin­ti hi­gie­nos nor­mas ati­ tin­kan­čias pa­tal­pas, ge­rai įreng­ta. Da­bar no­ri­ma mo­ki­nius per­kel­ ti į ne­re­no­vuo­tą „Var­po“ mo­kyk­ lą. Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė bu­vo

su­si­rin­ku­si ir ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­ kė prieš šį per­kė­li­mą“, – kad pro­ jek­tas „kve­pia ko­rup­ci­ja“, aiš­ki­no P.Ta­mo­šaus­kas. At­sa­ky­mai neiš­sa­mūs

Pa­siū­ly­mą pri­sta­tęs V.Gri­nius sa­ kė, kad tu­ri­mos pa­tal­pos nau­do­ ja­mos tik spor­ti­nei gim­nas­ti­kai, o ki­toms trims gim­nas­ti­kos rū­šims – me­ni­nei gim­nas­ti­kai, ae­ro­bi­kai, ak­ro­ba­ti­kai – nuo­mo­ja­mos ki­tos pa­tal­pos Vil­niu­je. Per­kel­ti vis­ką į vie­ną pa­sta­tą esą bū­tų eko­no­miš­kai efek­ty­vu. „Ko­dėl no­ri­ma per­kel­ti į „Var­ po“ mo­kyk­lą? Dėl to, kad tam pri­ ta­rė Švie­ti­mo ko­mi­te­tas. Ar aš esu Lie­tu­vos spor­ti­nės gim­nas­ti­kos fe­ de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas? Taip, esu, – iš­sa­mes­nių at­sa­ky­mų į ta­ry­bos na­ rių klau­si­mus ne­pa­tei­kė V.Gri­nius. – Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma baig­ti šių me­tų ru­de­nį.“

„„Pi­ke­tas: Pi­lies gat­vės pre­ky­bi­nin­kai bi­jo lik­ti be dar­bo. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pa­mink­lą ati­da­vė mies­to ži­nion Vy­riau­sy­bė va­kar po­sė­dy­je pri­ ta­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ ly­mui Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bei per­duo­ti prieš me­tus pa­ sta­ty­tą pa­mink­lą mi­ru­siam pre­ zi­den­tui Al­gir­dui My­ko­lui Bra­ zaus­kui.

Šis pa­mink­las yra An­ta­kal­nio ka­ pi­nė­se, kur pa­lai­do­tas pir­ma­sis at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­ vos pre­zi­den­tas. Pa­sak Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ka­pi­nių prie­žiū­rą or­ga­ni­zuo­ja ir lė­šas jai ski­ria sa­vi­val­dy­bė. Ka­dan­gi An­ta­kal­nio ka­pi­nės yra Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je, jai ir bus per­duo­tas ant­ ka­pi­nis pa­mink­las. Iki šiol pa­mink­lą pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ ja, nes bū­tent ji or­ga­ni­za­vo jo su­ kū­ri­mą ir sta­ty­bą. 128 tūkst. li­tų ver­tės pa­mink­lą A.M.Bra­zaus­ kui per­nai pa­va­sa­rį pa­sta­tė Ta­ do Bal­čiū­no ar­chi­tek­tū­ros biu­ras – jis lai­mė­jo Kul­tū­ros mi­nis­te­ ri­jos skelb­tą kon­kur­są. Pa­mink­ las A.M.Bra­zaus­kui An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se prie jo ka­po ati­deng­ tas per­nai bir­že­lio 26-ąją, mi­

nint pir­mą­sias pre­zi­den­to mir­ ties me­ti­nes. Ant A.M.Bra­zaus­ko ka­po bu­ vo pa­sta­ty­ta gra­ni­ti­nė plat­for­ma ir pail­gas pje­des­ta­las su me­ta­li­ne pre­zi­den­to gal­va. Pa­mink­lą kū­rė ar­chik­tek­tai T.Bal­čiū­nas, Kris­ti­ na Bal­čiū­nai­tė ir skulp­to­rius Kęs­ tu­tis Bal­čiū­nas. Lė­šas pa­mink­lui sta­ty­ti sky­rė Vy­riau­sy­bė. Šis pa­mink­las su­lau­ kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų – per­ nai ru­de­nį A.M.Bra­zaus­ko bend­ ra­žy­giai bu­vo pa­reiš­kę no­rą, kad jis bū­tų pa­keis­tas ki­tu, nes da­ bar­ti­nė skulp­tū­ra esą ne­pa­na­ši į ve­lio­nį pre­zi­den­tą. O pa­mink­lo au­to­rius K.Bal­čiū­nas tei­gė pa­da­ ręs vis­ką, ką per to­kį trum­pą lai­ ką ga­lė­jęs. Pir­ma­sis tie­sio­giai iš­rink­tas Lie­tu­vos pre­zi­den­tas A.M.Bra­ zaus­kas po sun­kios li­gos mi­rė 2010-ųjų bir­že­lio 26 d. Vil­niu­ je. Lie­tu­vos pre­zi­den­to pa­rei­gas jis ėjo 1993–1998 m., o 2001– 2006 m. dir­bo Vy­riau­sy­bės va­ do­vu. Per Lie­tu­vos tau­ti­nį iš­ si­va­d a­v i­m ą, 1988–1990 m., A.M.Bra­zaus­kas va­do­va­vo Lie­ tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jai. VD, BNS inf.


3

KetvirtADIENIS, liepos 19, 2012

miestas

At­vy­kai dirb­ti – su­si­mokėk San­ta­riš­kių kli­nikų va­do­vybė svars­ to ga­li­mybę ap­mo­ kes­tin­ti sa­vo dar­ buo­tojų au­to­mo­bi­ lių stovė­jimą. Tie­sa, ti­ki­na­ma, kad pi­ni­ gai bus ren­ka­mi ne sie­kiant pa­si­pel­ny­ti, o nau­jai die­gia­mai sis­te­mai pa­lai­ky­ti.

Ar­t i­miau­siu me­tu turėtų būti baig­ ta kur­t i Vie­šo­sios ir pri­va­čio­sios par­tne­rystės stu­di­ja. San­ta­riš­kių me­di­ci­nos įstaigų aso­ cia­ci­jos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Jas­ko­nis, va­do­vau­jan­t is šiam pro­ jek­t ui, dien­raš­čiui yra teigęs, kad kitų metų pra­d žio­je turėtų at­si­ras­ ti pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas, pa­dėsian­ tis išspręs­ti au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telės pro­blemą. „Op­ti­mis­ti­nis va­rian­tas leid­ž ia ma­ ny­t i, kad 2013 m. pra­d žio­je at­si­ras pri­va­t us in­ves­t uo­to­jas, ku­r is im­ sis dau­g iaaukštės stovė­ji­mo aikš­ telės sta­ty­bos darbų“, – dėstė A.Jas­ ko­nis.

„„Po­ky­čiai: šiuo me­tu aikš­telę sau­go pa­sam­dy­tos sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jas, atei­ty­je vie­toj jo turėtų at­

si­ras­ti elekt­ro­ni­niai var­tai. 

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Ne­ga­li iš­va­ry­ti dži­po

Jau nuo ru­dens turėtų būti ap­mo­kes­ tin­tos aikš­telės, ku­rio­mis nau­do­da­ vo­si kli­nikų dar­buo­to­jai. Kiek­vie­nas me­di­kas ar per­so­na­lo dar­buo­to­jas, pa­rašęs pra­šymą, už tam tikrą fik­ suotą mo­kestį galės įsi­gy­ti elekt­ro­ ninį lei­dimą ir pa­si­nau­do­da­mas juo pro spe­cialų ke­lio užt­varą su su­mon­ tuo­ta elekt­ro­ni­ne nu­skai­ty­mo sis­te­ ma galės pa­tek­ti į aikš­telę. Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ ta­riš­kių kli­nikų di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jo inf­rast­ruktū­rai Vac­lo­vo Jur­kuvė­no, nau­jo­ji sis­te­ma šiuo me­ tu ban­do­ma, o pa­tys dar­bai turėtų pra­si­dėti pa­si­bai­gus ato­sto­goms. „Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo tvar­ka nei da­bar, nei atei­ty­je ne­si­kei­čia lan­ky­ to­jams ir ne­įga­lie­siems. Dar­buo­to­ jams po­ky­čių bus, bet grei­čiau­siai po ato­stogų. Iki šiol vi­sos vie­tos jiems bu­vo ne­mo­ka­mos, reikė­ jo tik su­si­mokė­ti už pul­te­lius“, – dėstė V.Jur­kuvė­nas. Nau­do­jan­tis šiuo me­tu ga­lio­jan­ čia tvar­ka li­go­ninės au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­telė­je pa­si­tai­ky­da­vo ir

Ren­gia ga­li­my­bių stu­diją

pikt­naud­žia­vi­mo at­vejų. Anot pa­šne­ko­vo, būda­vo, kad pa­si­nau­doję vie­nu pul­te­liu į aikš­telę įva­žiuo­ da­vo ke­li au­to­mo­bi­liai. „Tu­ri būti aiš­ki tvar­ka. Aš jau de­šimt metų dir­bu šio­je vie­to­je ir no­riu ją pa­lik­ti su­tvarkęs aikš­telę. Sis­te­ma aiš­kiai fik­suos, ir su vie­ na kor­te­le įva­žiuo­ti du au­to­mo­bi­ liai ne­galės. Ki­ta pro­ble­ma – štai po ma­no lan­gais jau ke­lintą dieną me­di­ko vie­to­je sto­vi pa­cien­to dži­ pas, ku­rio nie­kaip ne­ga­liu išp­ra­šy­ ti. Sa­ko, būsiu čia, kol sirg­siu, ir net po­li­ci­ja ratų ne­blo­kuo­ja. Ir šis at­ ve­jis to­li gra­žu ne vie­nin­te­lis“, – skėsčio­jo ran­ko­mis pa­šne­ko­vas. Ka­tast­ro­fiš­kai trūksta vietų

V.Jur­kuvė­nas įsi­ti­kinęs, kad trūks­ tant vietų įves­ti mo­kes­čius tie­siog būti­na. Ypač prie to­kių svar­bių vietų kaip gy­dy­mo įstai­gos. Anot me­di­ko, kas­dien vi­sa­me San­ta­riš­ kių mies­te­ly­je į darbą at­vyks­ta apie 5 tūkst. dar­buo­tojų, prie jų pri­si­de­ da dar 600–700 stu­dentų. „O kur dar lan­ky­to­jai? Pusė mi­ li­jo­no, ne ma­žiau, per me­tus. Vietų čia trūksta kaip ir vi­sa­me mies­te. Ir da­bar įsi­vaiz­duo­ki­te – jūs esa­te

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

chi­rur­gas, gy­ve­na­te už­mies­ty­je, o at­va­žiavęs ne­ran­da­te vie­tos, pus­ va­landį zy­lio­ja­te, kol pa­ga­liau kur nors pa­krūmėje nu­me­ta­te sa­vo ma­šiną ir ta­da su­si­ner­vinęs ei­na­ te tie­siai į ope­ra­cinę. Ar­gi tai nor­ ma­lu? Tiems, ku­rie ne­dir­ba ši­to­je li­go­ninė­je, vis­kas at­ro­do pa­pras­ ta, ta­čiau kai ma­ši­nos sta­ty­mo pro­ble­ma ga­li grėsti sėkmin­gai ope­ra­ci­jai, tai jau ne­nor­ma­lu“, – pa­brėžė pa­šne­ko­vas.

Vac­lo­vas Jur­kuvė­nas:

Tu­ri būti aiš­ki tvar­ ka. Aš jau de­šimt me­ tų dir­bu šio­je vie­to­je ir no­riu ją pa­lik­ti su­ tvarkęs aikš­telę. Ža­da ma­žes­nius mo­kes­čius

Kol kas neaiš­ku, nei kiek kai­nuos stovė­ji­mas, nei ar ta­ri­fai bus skir­ tin­gi, pa­vyzd­žiui, skir­tin­gus dar­ bus dir­ban­čiam per­so­na­lui. Ta­ čiau aiš­ku, kad stovė­ji­mas kai­nuos kur kas ma­žiau, nei ša­lia esan­čio­se

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ čio­se aikš­telė­se. Šio­se mo­ka­mi 2 li­ tai už va­landą. „Kol kas vis­kas tik svars­to­ma, ieš­ko­ma ge­riau­sio būdo. Juk sie­ kia­me ap­mo­kes­tin­ti ne stovė­jimą, o pa­slaugą, tai yra rink­ti pi­ni­gus pa­čiai sis­te­mai iš­lai­ky­ti, kor­telėms ad­mi­nist­ruo­ti. Ir ga­liu pa­ti­kin­ti, kad čia bus kur kas pi­giau, nei gre­ ti­mo­se sa­vi­val­dybės aikš­telė­se“, – teigė V.Jur­kuvė­nas. Tie­sa, šiuo me­tu prie įva­žia­vi­ mo į San­ta­riš­kių kli­nikų aikš­telę sėdi bu­din­tis dar­buo­to­jas, ku­riam taip pat mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas. Ta­ čiau, pa­sak V.Jur­kuvė­no, šis žmo­ gus at­lie­ka ir ki­tus dar­bus, tad jam mo­ka­mi pi­ni­gai yra iš vi­sai li­go­ ninės ap­sau­gos sis­te­mai ski­ria­mo biud­že­to. „Li­go­ninės ap­sau­gai yra pa­sam­ dy­ta įmonė, ir tai įmo­nei mo­ka­ma su­ma už visą jos darbą. Ne­ga­li­ma būtų išs­kir­ti to konk­re­taus budė­to­ jo, nes šian­dien jis sėdi aikš­telė­je, o ry­toj jis jau dir­ba li­go­ninės ap­sau­ go­je. Kai bus įdieg­ta nau­ja sis­te­ma, žmo­gaus ne­be­reikės ir bus aiš­ku, kiek, kam ir už ką ski­ria­ma pi­nigų“, – pa­brėžė pa­šne­ko­vas.

Pir­muo­ju sta­tybų eta­pu pla­nuo­ja­ ma su­k ur­t i apie 1 tūkst. stovė­ji­mo vietų. Dar 1250 turėtų at­si­ras­ti kiek vėliau. Nau­jai pla­nuo­ja­mo­se stovė­ ji­mo aikš­telė­se bus įdieg­ta ir in­for­ ma­c inė iš­ma­n io­jo val­dy­mo sis­ te­ma, lei­sian­t i lan­k y­to­jui ne­k laid­ž io­ti tarp dau­gybės aikš­te­lių ieš­ kant stovė­ji­mo vie­tos. „Da­bar vie­tos žmo­g ui kar­tais ten­ ka ieš­ko­ti ir pus­va­landį. O jei­gu jis sku­ba? Nau­jo­ji sis­te­ma pa­ro­dys, kur yra laisvų vietų. Be to, nau­ jų aikš­te­l ių at­si­ra­d i­mas ne­reiš­k ia, kad bus pa­mirš­tos se­nos. Jau esa­ ma inf­rast­r uktū­ra taip pat įsi­l ies į bendrą stovė­ji­mo San­ta­riš­k ių me­ di­ci­nos mies­te­ly­je sis­temą“, – kalbė­ jo A.Jas­ko­nis.

Re­mia­si tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi

Pa­sak V.Jur­kuvė­no, San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se pla­nuo­ja­ma tvar­ka ne­ nuk­ri­to iš dan­gaus. Pa­na­ši sis­te­ ma vei­kia ir kitų Lie­tu­vos miestų bei vals­ty­bių kai­my­nių li­go­ninė­ se. Pa­vyzd­žiui, Lat­vi­jos sos­tinė­je Ry­go­je stovė­ti prie cent­rinės li­go­ ninės kai­nuo­ja 5 la­tus (apie 25 li­tus) už va­landą. „Ir ką gi? Gra­žu pa­žiūrė­ti. Aikš­ telė ten – pus­tuštė. Žmonės va­ žiuo­ja ir sta­to au­to­mo­bilį tik tuo­ met, kai tai tik­rai būti­na. Nes da­bar ne­re­tai va­žiuo­ja­ma, kai ke­lionė pėsčio­mis vos 3 mi­nu­tes tet­run­ka. Ir kitų Lie­tu­vos miestų pa­tirtį ga­ li­me pa­si­sko­lin­ti. Kau­ne, kiek ži­ nau, aikš­telės mo­ka­mos“, – kalbė­ jo V.Jur­kuvė­nas.

Vie­nos pa­tal­pos – trys tie­sos Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Pa­tal­pos Stik­lių gatvė­je – iš­ties sva­rus tur­tas, ku­rio leng­vai pa­ leis­ti nie­kas ne­norėtų. Dėl jų jau ne vie­nus me­tus ne­su­ta­ria trys ša­lys. Mies­to vald­žia va­kar ne­su­ ti­ko pa­talpų nuo­mi­nin­ko at­leis­ti nuo mo­kes­čių.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ ry­bos po­sėdy­je va­kar nu­spręsta bend­rovės „San­mar­ko“ ir vers­li­ nin­ko Adol­fo Ža­dei­kio neat­leis­ ti nuo pa­talpų Stik­lių g. 5 nuo­mos mo­kes­čio. Taip pat ne­pa­ten­kin­tas pra­šy­mas nuo­mos su­tartį pra­tęsti iki 2018 m. rugsė­jo. „Jei­gu vers­li­nin­kas ža­da in­ves­ tuo­ti į tas pa­tal­pas, kaip ga­li­ma ne­ pri­tar­ti, kad su­tar­tis būtų pra­tęsta? Li­kus me­tams iki su­tar­ties ga­lio­ji­ mo, dėl ko jis ga­li norė­ti in­ves­tuo­

ti?“ – prie­š bal­sa­vimą sakė Vil­ niaus me­ras Artū­ras Zuo­kas. At­lei­di­mui nuo nuo­mos mo­kes­ čio prie­ši­na­si, kaip įvar­di­ja A.Ža­ dei­kis, ir „pa­tal­pas užėmęs“ buvęs Sei­mo na­rys Eduar­das Šab­lins­kas. „Ne­ga­li­ma to­kių pi­nigų iš mies­ to atim­ti. Per tą lai­ko­tarpį, ku­ris bu­vo, ir tą, kurį no­ri­ma nu­ma­ty­ti į ateitį, ne­su­mo­ka­ma di­delės su­ mos nuo­mos mo­kes­čio“, – ma­no E.Šab­lins­kas. Buvęs par­la­men­ta­ ras pa­tal­pas per­ėmė 1990-ai­siais, da­bar nuo­sa­vybės tei­sių klau­si­mas sprend­žia­mas teis­muo­se. „Sa­vi­val­dybė su juo pa­ti by­linė­ ja­si, tas pa­sta­tas yra pro­ble­mi­nis, įsikė­lu­sios, ro­dos, ke­tu­rios šei­ mos, net ne­su­da­riu­sios su­tar­čių“, – sakė A.Ža­dei­kis. Pats E.Šab­lins­ kas ti­ki­na, kad tos pa­tal­pos, kur yra įsikūręs jis ir ki­tos šei­mos, ne­tu­ri nie­ko bend­ra su A.Ža­dei­kiui nuo­ mo­ja­mo­mis pa­tal­po­mis: gy­ve­na­

ma ant­ra­me aukš­te, o nuo­mo­ja­ mos pa­tal­pos yra pir­ma­me. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­cijų de­par­ ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­ nius „Vil­niaus die­nai“ sakė, kad at­lei­di­mas nuo nuo­mos mo­kes­čio vyks­ta pa­gal įprastą pra­ktiką: įmo­ nę ke­ti­na­ma lai­ki­nai at­leis­ti nuo mo­kes­čio, nes ji in­ves­tuos sa­vo lė­ šas į re­montą ir ne­galės pa­gal pa­ skirtį nau­do­ti pa­talpų. „Įmonė iš­ si­nuo­mo­jo pa­tal­pas kon­kur­so būdu ir nuo nuo­mos pra­džios tvarkė do­ ku­men­tus, ga­vo rei­kia­mus lei­di­ mus re­mon­tuo­ti pa­tal­pas ir pri­tai­ ky­ti jas veik­lai“, – teigė V.Gri­nius. Pats vers­li­nin­kas aiš­ki­no, jog ne­ga­li įei­ti į pa­tal­pas, kad jas su­ si­tvar­kytų ir galėtų pra­dėti veiklą, nes E.Šab­lins­kas esą jas yra už­ra­ kinęs ir ne­įleid­žia. O E.Šab­lins­kas pa­sa­ko­ja ir ro­do, kad A.Ža­dei­kis esą nuo­lat at­vyks­ta į pa­tal­pas Stik­

„„Ne­nau­din­gos: kol trys ša­lys ne­su­ta­ria, pa­tal­pos pres­ti­žinė­je se­na­mies­

čio gatvė­je sto­vi ne­nau­do­ja­mos. 

lių gatvė­je, at­ve­ža ir san­dėliuo­ja ten sa­vo daik­tus. „Ma­tyt, dėl savų su­m e­t imų jiems nau­din­ga temp­ti laiką. Pa­ tal­pos iš esmės vi­sai su­re­mon­

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

tuo­tos, bet no­ri­ma su­si­tar­ti dėl nuo­mos ne­mokė­ji­mo į ateitį“, – aiš­ki­namąjį ta­ry­bos raštą, ku­ria­me įra­šy­ta da­ta iki 2013-ųjų rugsė­jo, rodė E.Šab­lins­kas.


4

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

lietuva

Gro­buo­nis šie­pia dan­tis Jo krau­jy­je ras­ta nuo­din­ 1 go eti­leng­li­ko­lio. Ta­čiau taip ir neiš­siaiš­kin­ta, kas nu­nuo­

di­jo vie­ną iš al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­ čios bend­ro­vės „Mi­ne­ra­li­niai van­ de­nys“ sa­vi­nin­kų. Pask­li­do gan­dai, kad A.Gri­go tu­rė­tų ak­ci­jų do­ku­ men­tai pa­slap­tin­gai din­go. Vi­sų žvilgs­niai nu­kry­po į A.Gri­go vers­ lo par­tne­rius. Bau­džia­mo­ji by­la bai­gė­si šnipš­ tu, nors ti­riant šią krau­pią mįs­lin­ gą is­to­ri­ją net bu­vo eks­hu­muo­ ti A.Gri­go pa­lai­kai, o jų eks­per­ti­zė bu­vo da­ro­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Uk­rai­no­je. Eks­per­tų iš­va­da: mir­ tis – ne­smur­ti­nė. Tie­sa, išaiš­kė­jo keis­tų ap­lin­ ky­bių: ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad eks­per­ti­zei tal­ki­nu­si la­bo­ran­tė, ra­ du­si krau­jy­je ne tai, ko rei­kia, bu­ vo at­leis­ta iš dar­bo, jai bu­vo iš­kel­ ta by­la. Bū­tent la­bo­ran­tės teis­mo po­ sė­dy­je ir paaiš­kė­jo pri­tren­kia­mas da­ly­kas: kad pro­ku­ra­tū­ra eks­per­ ti­zei į Uk­rai­ną nu­siun­tė vi­siš­kai ne įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis mi­ru­sio vers­li­nin­ko A.Gri­go, o gy­vo žmo­ gaus – kal­ba­ma, kad A.Gri­go tė­vo, krau­jo mė­gi­nį. Ko­dėl? Kad Uk­rai­ nos eks­per­tai ne­ras­tų ko nors, ko ne­tu­rė­tų ras­ti? Is­to­ri­jos tą­sa – by­la teis­mo ne­ pa­sie­kė.

tų buvę rei­ka­lin­ga by­lai, taip ir ne­ra­do. Į vie­šu­mą pra­si­skver­bė užuo­mi­nų, kad kra­ta bu­vo at­lie­ ka­ma tik dėl „MG Bal­tic“ in­te­re­ sų – esą A.Gu­rec­kis ga­lė­jo sau­go­ti kon­cer­nui pa­vo­jin­gų do­ku­men­tų. 2006 m. nu­si­šo­vė dar vie­nas bu­ vęs D.Moc­kaus vers­lo par­tne­ris, fir­mos „Sta­tus“ sa­vi­nin­kas Vla­das Bie­liaus­kas. Ko­kia bus ki­ta au­ka?

Nu­si­žu­džiu­sių ar itin keis­to­mis ap­lin­ky­bė­mis mi­ru­sių D.Moc­kaus vers­lo par­tne­rių kru­vi­ną­jį są­ra­šą tę­sia ir keis­tos mo­te­rų mir­tys. 2005 m. kon­cer­no „MG Bal­ tic“ val­do­mos al­ko­ho­lio ga­my­ bos bend­ro­vės „Stumb­ras“ val­ dy­bą pa­pil­dė Da­rius Ža­kai­tis. Jo tė­vo pir­mo­ji žmo­na nu­si­šo­vė, o D.Žakaičio žmo­na neaiš­kio­mis ap­ lin­ky­bė­mis nu­kri­to nuo laip­tų Bel­ gi­jo­je ir už­si­mu­šė.

Nu­si­žu­džiu­sių ar itin keis­to­mis ap­ lin­ky­bė­mis mi­ru­sių D.Moc­kaus vers­lo par­tne­rių kru­vi­ną­ jį są­ra­šą tę­sia ir keis­ tos mo­te­rų mir­tys.

Dvi sa­vi­žu­dy­bės

Teis­mo ne­pa­sie­kė ir ki­ta Lie­tu­ vą su­krė­tu­si by­la, ku­rio­je mi­ni­ma D.Moc­kaus kom­pa­ni­ja: iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, kuris pri­ve­dė iki sa­vi­žu­ dy­bės vers­li­nin­ką An­ta­ną Gu­rec­kį. Jis, kaip ir A.Gri­gas, su gy­ve­ni­mu at­si­svei­ki­no sa­vo na­muo­se. A.Gu­ rec­kis nu­krei­pė į sa­ve pis­to­le­tą. Sa­vo prieš­mir­ti­nia­me raš­te­ly­je bu­vęs D.Moc­kaus vers­lo par­tne­ ris, bend­ro­vės „Mit­ni­ja“ bend­ ra­tur­tis A.Gu­rec­kis pa­ra­šė, kad iš šio pa­sau­lio pa­si­trau­kia bū­tent dėl D.Moc­kaus kom­pa­ni­jos ir ki­ še­ni­nių pro­ku­ro­rų psi­cho­lo­gi­nio te­ro­ro. Kau­nie­tis vers­li­nin­kas A.Gu­rec­ kis bu­vo spau­džia­mas iš vi­sų pu­ sių. Tiek per bau­džia­mą­sias, tiek per ci­vi­li­nes by­las. Teis­me prieš A.Gu­rec­kį bu­vo pa­teik­tas di­džiu­lis, net 77 mln. li­tų, ci­vi­li­nis ieš­ki­nys – ne­va dėl va­do­vau­jant bend­ro­ vei pa­da­ry­tos ža­los. Kai pro­ku­ro­ rai at­vy­ko į A.Gu­rec­kio na­mus da­ ry­ti kra­tos, vers­li­nin­kas pa­siė­mė šau­na­mą­jį gink­lą ir nu­si­šo­vė. Per kra­tą pa­rei­gū­nai nie­ko, kas bū­

Ar šis tra­giš­kas są­ra­šas il­gės? Kas bus ki­tas pa­slap­tin­gai „sa­vai­me“ mi­ręs žmo­gus? Iš­gel­bė­jo nuo bank­ro­to

2007 m. „MG Bal­tic“ Vil­niaus ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to ir plėt­ros cent­ro var­du ga­vo 46 mln. li­tų kre­di­tą. Jį pa­dė­jo gau­ti tuo­me­tis Ūkio ban­ko ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Liu­ tau­ras Va­ra­na­vi­čius. Tas pa­ts L.Va­ ra­na­vi­čius, ku­ris, bū­da­mas Lie­tu­ vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu, mū­sų ša­ly­je vi­siš­kai nu­ste­ke­no šią spor­to ša­ką, pa­ver­tė ją la­žy­bų vers­ lo prie­dė­liu. Už šį gau­tą kre­di­tą „MG Bal­tic“ už­sta­tė vie­ną iš sa­vo tu­ri­mų skly­ pų – 12 ha že­mės plo­tą šiau­rės ry­tų Vil­niaus da­ly­je, tuo­jau už Per­kūn­ kie­mio ra­jo­no. Tai ver­tin­gas skly­pas, nes per jį pla­nuo­ja­ma ties­ti sos­ti­nės va­ka­ri­ nį ap­link­ke­lį. Iš Ūkio ban­ko gau­tas kre­di­tas fak­tiš­kai iš­gel­bė­jo „MG Bal­tic“ nuo bank­ro­to, ant ku­rio slenks­čio

šis kon­cer­nas bu­vo at­si­dū­ręs prieš ke­le­rius me­tus.

jek­tus. Va­di­na­si, to skly­po ver­tė nea­be­jo­ti­nai išaugs, kai ke­lias bus nu­ties­tas“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Pe­rė­mė skly­pą

To­les­nė įvy­kių ei­ga pa­ro­dė, kad ne­ są­ži­nin­gas vers­li­nin­kas pasinaudo­ damas ban­ku pa­nū­do iš­spręs­ti ne tik ei­na­mą­sias pro­ble­mas. Mi­li­jo­ ni­nis kre­di­tas... bu­vo pa­mirš­tas. 2010-ai­siais Vil­niaus ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to ir plėt­ros cent­rui pra­ dė­ta bank­ro­to pro­ce­dū­ra. Ga­li­ma įtar­ti, kad šis bank­ro­tas – dirb­ti­ nis. Juo ban­do­ma pri­deng­ti „MG Bal­tic“ ne­mo­ku­mą, ne­su­ge­bė­ji­mą su­si­do­ro­ti su sa­vo kre­di­to­ri­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais. D.Moc­kus ti­kė­jo­si po Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir plėt­ros cent­ro bank­ro­to tie­siog nu­ra­šy­ti savo var­du paim­tas pa­sko­las ir taip pa­si­sa­vinti ne vie­ną mi­li­jo­ną. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­sko­los ga­vė­jai ne­su­ge­bė­jo su­mo­ kė­ti nei 5 mln. li­tų pa­lū­ka­nų, nei 2 mln. li­tų dels­pi­ni­gių. Už tai Ūkio ban­kas sa­vo dis­po­ zi­ci­jon pe­rė­mė už­sta­ty­tą že­mės skly­pą.

Ėmė­si gra­si­ni­mų

Sup­ra­tęs, kad pa­si­pel­ny­mo pla­nas grei­čiau­siai ne­beiš­de­gė, D.Moc­ kus ėmė­si ne­re­gė­tos ata­kos prieš jį ne­va nu­skriau­du­sį Ūkio ban­ ką. Šio ban­ko dar­buo­to­jai su­si­dū­ rė su šan­ta­žu ir spau­di­mu, o ban­ ko sa­vi­nin­kai ne­tgi su­lau­kė pa­ties „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to gra­si­ni­mų. D.Moc­kui pri­klau­san­čio­se ži­niask­

lai­dos prie­mo­nė­se gau­su in­si­nua­ ci­jų apie Ūkio ban­ką ir jo ak­ci­nin­ ką Vla­di­mi­rą Ro­ma­no­vą. Pas­ta­ra­sis pa­reiš­kė ne­ke­ti­nąs pa­si­duo­ti kon­ cer­no „MG Bal­tic“ spau­di­mui ir šan­ta­žui. V.Ro­ma­no­vas pa­brė­žė, kad kon­ cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vai vi­siš­kai be rei­ka­lo įsi­vaiz­duo­ja esan­tys Lie­ tu­vos ka­ra­liais. „Ne­ma­nau, kad tai, kas pa­vyks­ ta su vals­ty­bės nuo­sa­vy­be, jiems pa­vyks su pri­va­čiu tur­tu“, – ta­rė V.Ro­ma­no­vas.

Diskusijų laikas baigėsi

Bus tie­sia­mas ke­lias

Kol kas žo­le, krū­mais ir me­džiais apau­gęs kal­vo­tas skly­pas Vil­niaus pa­kraš­ty­je nė­ra la­bai pa­trauk­lus ar ver­tin­gas. Ta­čiau jau 2013 m. tu­rė­ tų bū­ti pra­dė­ta ties­ti Vil­niaus va­ ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­ji, pa­sku­ ti­nė, da­lis – nuo Ozo iki Uk­mer­gės gat­vių. Šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio pro­jek­to ant­ ra­sis eta­pas – nuo L.Asa­na­vi­čiū­tės iki Ozo gat­vių. Tre­čio­jo eta­po dar­bai dar pro­ jek­tuo­ja­mi, bet jau aiš­ku, kad ke­ lias bus tie­sia­mas ir per „MG Bal­ tic“ pri­klau­siu­sį skly­pą, ku­rį už ne­vyk­do­mus kre­di­to­ri­nius įsi­pa­ rei­go­ji­mus pe­rė­mė Ūkio ban­kas. Aki­vaiz­du, kad šį že­mės plo­ tą „MG Bal­tic“ ti­kė­jo­si la­bai pel­ nin­gai par­duo­ti ar­ba pa­ts už­sta­ty­ ti ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tais, kai ke­lias bus nu­ties­tas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tas Žiul­ja­nas Ga­lec­kas pa­tvir­ti­no, kad skly­pas, per ku­rį bus tie­sia­mas svar­ bus ke­lias, tu­ri ypa­tin­gos ver­tės. „Ta­čiau ne ta skly­po da­lis, per ku­rią bus tie­sia­mas pa­ts ke­lias, o gre­ta esan­tys plo­tai. Svar­bus ke­ lias nea­be­jo­ti­nai pri­de­da ko­mer­ ci­nės ver­tės plo­tams, esan­tiems ša­lia nu­ties­to ke­lio. Juo­se ga­li­ma sta­ty­ti de­ga­li­nes, ka­vi­nes, įvai­rius ki­to­kius ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas Ūkio ban­ko ak­ci­nin­kas

P

ers­k ai­č iau ži­n iask­l ai­do­j e Da­riaus Moc­kaus ko­men­ta­ rą. Su­t in­k u, kad tre­čia­d ie­n į spau­do­je pa­si­ro­d žiu­sia­me ma­no ko­men­ta­re gal­būt daug kas nė­ra tiks­lu, bet gal­vo­ju, kad la­vo­nų skai­čius ga­l i bū­t i ne ma­žes­nis kaip ke­tu­ri. Jei jūs už­dir­bo­te 6 mln. li­tų pel­no, tai su­mo­kė­ki­te nors pa­lū­ka­nas, o 1 mln. dels­pi­ni­gių ban­kas gal­būt jums at­ leis. Svars­ty­ti ar dis­ku­tuo­ti su ma­ni­mi jū­ sų lai­kas jau praė­jo. Grą­žin­ki­te sko­lą ir nie­kam neį­do­mios jū­sų dis­ku­si­jos. Sup­ran­ta­ma, po to­kių jū­sų san­ty­kių su Ūkio ban­ku, ku­riam ne­grą­ži­no­te sko­los ir per tre­jus me­tus ne­su­mo­kė­ jo­te nė li­to pa­lū­ka­nų, abe­jo­ju, ar nors

vie­nas ban­kas no­rės tu­rė­ti rei­ka­lų su to­kiu „są­ži­nin­gu“ klien­tu. Kad jūs ne­si­krei­pė­te į teis­mą, mes in­ for­muo­ti, nes už jus, ko ge­ro, tai pa­da­ rys pro­ku­ra­tū­ra su K.Be­tin­giu prie­ša­ ky­je ar­ba Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Apie tai mes esa­me in­for­muo­ti nuo ta­da, ka­da jūs no­rė­jo­te pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su Ūkio ban­ko klien­te Vio­le­ta Gu­rec­kie­ne, iš ku­rios ne­pa­vy­ko „iš­muš­ti“ 67 mln. li­tų ir ku­riai sa­kė­te, kad jūs mums neį­do­ mi, mums ak­tua­lu at­ker­šy­ti Ūkio ban­ kui. Kai jūs atė­jo­te pas ma­ne į ka­bi­ne­ tą, pra­šy­da­mas iš­duo­ti V.Gu­rec­kie­nės są­skai­tos Ūkio ban­ke, aš su­pra­tau, kad pra­si­len­kė­te su pro­tu. Jū­sų kom­pa­ni­jos nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­ je dar trūks­ta vie­no vei­kė­jo – Liu­tau­ ro Va­ra­na­vi­čiaus, ta­da neaiš­ku, var­ gu, ar už­teks vie­nos pa­ros pa­la­to­je. Tei­sin­gai pa­sa­kė­te: lai­kas pa­ro­dys ir žmo­nės vis­ką su­pras.

„„Su­ta­pi­mai: D.Moc­kaus (iš kairės) bendrovės „MG Baltic“ viceprezidentų R.Kurlianskio, R.Vingilio, A.Listavičiaus ir valdybos nario R.Raulynaičio vei­dai ir pa­var­dės šmėkš­čio­ja itin mįs­

lin­go­se is­to­ri­jo­se. 

„MG Baltic“ interneto svetainės nuotr.


5

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

lietuva

Kal­bant su Bal­ta­ru­si­ja ne­rei­kia ul­ti­ma­tu­mĹł Eu­ro­pa tu­ri ras­ti bō­dĹł su Bal­ta­ru­si­ja kal­bė­ti ne ul­ti­ma­tu­mĹł ir ne san­kci­jĹł kal­ba. Tai tei­gia nau­ja­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mins­ke Li­nas Lin­ke­vi­Ä?ius. – ÄŽ Bal­ta­ru­si­jÄ… vyks­ta­te to­kiu me­tu, kai dvi­ťa­liai san­ty­kiai ta­ pÄ™ kiek ÄŻtemp­ti, ypaÄ? po pra­ne­ ĹĄi­mo apie Bal­ta­ru­si­jo­je su­lai­ky­ tus esÄ… Lie­tu­vai ĹĄni­pi­nė­ju­sius Ĺžval­gy­bi­nin­kus. Kaip ver­ti­na­te ĹĄÄŻ fo­nÄ… ir ap­skri­tai dvi­ťa­liĹł san­ ty­kiĹł bĹŤk­lÄ™? – Pir­miau­sia ver­ti­nu, kad ĹĄi ĹĄa­lis yra mō­sĹł kai­my­nÄ—, ir la­bai svar­bi kai­my­nÄ—. Be abe­jo, kai­my­nai suin­ te­re­suo­ti, kad bō­tĹł dia­lo­gas, bend­ ra­dar­bia­vi­mas, bō­tĹł kuo ma­Şiau konf­lik­tĹł, ÄŻtam­pos, kaip jĹŤs sa­ko­te. To­kÄŻ ma­tau sa­vo tiks­lÄ…. Skir­tu­mĹł, ÄŻtam­pos bō­ta praei­ty­je, ma­tyt, to neiť­veng­si­me ir atei­ty­je, bet mō­sĹł tiks­las – kad jĹł bō­tĹł kuo ma­Şiau. – ÄŽteik­da­ma jums ski­ria­muo­ sius rať­tus Pre­zi­den­tÄ— sa­kÄ—, kad Lie­tu­va suin­te­re­suo­ta ES ir Bal­ta­ru­si­jos dia­lo­go at­nau­ji­ni­ mu. Ko­kios per­spek­ty­vos ir ko­ kios są­ly­gos, kad tai ÄŻvyk­tĹł? – VÄ—l­gi, Bal­ta­ru­si­ja yra svar­bi eko­ no­mi­nÄ— par­tne­rÄ—. Lie­tu­vos eks­por­to ÄŻ Bal­ta­ru­si­jÄ… po­Şiō­riu ji yra sep­tin­ to­je vie­to­je, pa­gal im­por­tÄ… – de­ ĹĄim­to­je. La­bai svar­bus tran­zi­tas, trans­por­to rei­ka­lai, kro­vos dar­bai,

R

su­si­ję su Klai­pė­dos uos­to pa­jė­gu­ mais. Vi­sa tai yra la­bai di­dŞiu­lis in­te­re­sas. Sup­ran­ta­ma, jog no­ri­si, kad tos są­ly­gos bō­tų kuo pa­lan­kes­ nės eko­no­miť­kai, ir rei­kia to siek­ti. Jei­gu at­si­ran­da ko­kių nors po­li­ti­ nių trik­dŞių, jie kar­tais pa­skui ker­ta vi­sai ki­tu ga­lu, per fi­nan­si­nius rei­ ka­lus. Aiť­ku, no­rė­tų­si to­kių da­ly­kų iť­veng­ti. – Lie­tu­vos vers­las nuo­gąs­ta­vo, kad ES san­kci­jos ga­li smar­kiai jam pa­kenk­ti. Ar to­kia grės­mė iť­li­ku­si? – Rei­kia su­pras­ti, kad san­kci­jos tu­ ri tu­rė­ti tiks­lą. Jos ne­ga­li bō­ti nu­ kreip­tos prieť pa­pras­tus Şmo­nes, ne­ga­li kenk­ti pa­pras­tų Şmo­nių gy­ ve­ni­mui. Tai yra krať­tu­ti­nė prie­ mo­nė, ir kal­bos, kad ga­li bō­ti koks nors nuo­sto­lis, yra ne be pa­grin­do. To­dėl tu­ri­me ras­ti bō­dų kal­bė­ti ne ul­ti­ma­tu­mų, san­kci­jų kal­ba. Tu­ri­ me įti­kin­ti vie­ni ki­tus, kad yra bō­dų bend­ra­dar­biau­ti be konf­lik­tų. – Ar tai reiť­kia, kad, jō­sų po­ Şiō­riu, bu­vu­si ES stra­te­gi­ja pa­ si­ro­dė ne­vi­siť­kai veiks­min­ga? – Tu­ri­me su­pras­ti, kad jei­gu mes

ÄŻve­da­me ko­kiĹł nors ap­ri­bo­ji­mĹł, ga­li­me pa­stō­mė­ti juos ÄŻ ki­tĹł ÄŻta­kos glė­bÄŻ. Ne­Şi­nau, ar mes taip pa­siek­ si­me re­zul­ta­tÄ…. – Dvi­ťa­lius san­ty­kius taip pat tem­do Mins­ko pla­nai sta­ty­ti ato­mi­nÄ™ elekt­ri­nÄ™ vos uĹž 50 ki­ lo­met­rĹł nuo Vil­niaus. Ar ti­ki­ te, kad ĹĄiuo at­ve­ju ÄŻma­no­mas komp­ro­mi­sas? – Tai vie­nas iĹĄ klau­si­mĹł, ku­ris pri­si­ de­da prie ÄŻtam­pos, nes yra tam tik­ras ne­su­si­kal­bė­ji­mas, ir mes no­ri­me, kad tas pro­ce­sas bō­tĹł kuo skaid­res­nis, kad ati­tik­tĹł tarp­tau­ti­nes nor­mas, tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, kad po­ vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mai bō­tĹł at­lik­ti taip, kaip pri­klau­so. Ir Ä?ia mes ne­su­ si­kal­ba­me iki ga­lo. Ats­tu­mai – la­bai svar­bu ir mes la­bai jaut­riai Ĺžiō­ri­ me, kad tai la­bai ar­ti mō­sĹł sos­ti­ nÄ—s. Bet ir bal­ta­ru­siams tu­rė­tĹł bō­ ti ak­tua­lĹŤs sau­gu­mo klau­si­mai, nes tai yra jĹł te­ri­to­ri­jo­je, te­gu ir to­liau nei Mins­kas. Tai ob­jek­tas, ku­ris yra jaut­rus ir tech­no­lo­giť­kai tu­rė­tĹł bō­ ti be prie­kaiť­tĹł at­lik­tas. – Lie­tu­va pa­si­sa­ko uĹž pa­pras­ tes­nÄŻ vi­zĹł re­Şi­mÄ… su Bal­ta­ru­si­

„„Kan­di­da­tas: nau­ja­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Bal­ta­ru­si­jo­je L.Lin­ke­vi­

Ä?ius ne­sa­ko, ar ga­lė­tĹł tap­ti uŞ­sie­nio rei­ka­lĹł mi­nist­ru bō­si­mo­je Vy­riau­ sy­bė­je. To­mo Luk­ťio (BFL) nuo­tr.

ja. Ko­kių ini­cia­ty­vų nu­ma­to­ma ťio­je sri­ty­je? – Daug kas jau pa­siek­ta. Prieť po­ rą me­tų pa­si­ra­ťy­tas su­si­ta­ri­mas dėl pa­pras­tes­nės ke­lio­nių tvar­kos pa­ sie­nio ruo­Şe dar nė­ra įgy­ven­din­tas. Lau­kia­me, ka­da Bal­ta­ru­si­ja bus pa­ si­ruo­ťu­si ga­lu­ti­nai at­lik­ti vi­sus dar­ bus. Ne kar­tą gir­dė­jo­me sig­na­lų, kad ne­daug trōks­ta. Stra­te­giť­kai mō­sų tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas Bal­ta­ru­ si­jos Şmo­nėms va­Şiuo­ti, pa­ma­ty­ti pa­sau­lį, bend­rau­ti. Esa­me pa­si­ren­gę da­ly­tis vi­su tuo, ką tu­ri­me pa­sie­kę. Stra­te­giť­kai svar­bu, kad Bal­ta­ru­si­ jos Şmo­nės tu­rė­tų kuo pa­pras­tes­nes ga­li­my­bes ke­liau­ti, pa­ma­ty­ti pa­sau­

lį, ir kai­my­nų vaid­muo ťio­je si­tua­ci­ jo­je yra la­bai svar­bus. – Šie­met esa­te pri­pa­Şi­nęs, kad kal­bė­jo­tės su so­cial­de­mok­ra­ tais dėl ga­li­my­bės po rin­ki­mų uŞim­ti uŞ­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ro po­stą. Ar to­kia ga­li­my­bė vis dar jō­sų aki­ra­ty­je? – Da­bar mes kal­ba­me ki­tais klau­ si­mais. Vyks­ta­me į ťa­lį at­sto­vau­ti mō­sų vals­ty­bės in­te­re­sams. Šia­me eta­pe rei­kia svars­ty­ti, kaip ge­riau at­lik­ti ťias pa­rei­gas, ir dis­ku­tuo­ ti hi­po­te­ti­niais klau­si­mais, ma­tyt, ne­ver­ta. VD, BNS inf.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Po pertvarkos pacientai pagalbÄ… gaus greiÄ?iau Karolina JakaitytÄ— Pristatydami greitosios medicinos pagalbos (GMP) pertvarkos eigÄ… ir rezultatus medikai teigÄ—, kad po pertvarkos pacientams bus teikiamos kokybiĹĄkesnÄ—s medicininÄ—s paslaugos.

„Šia reforma pirmiausia siekiama pagerinti situacijÄ… pacientui ir pagreitinti greitosios pagalbos atvykimÄ… ÄŻ iĹĄkvietimo vietą“, – kalbÄ—dama apie reformos tikslus sakÄ— sveikatos apsaugos viceministrÄ— Janina KumpienÄ—. Pasak jos, nesvarbu, ar Ĺžmogus po insulto, infarkto ar avarijos, labai svarbu yra jam padÄ—ti paÄ?iÄ… pirmÄ… valandÄ…, nes jai praÄ—jus galima labai daug prarasti. Anot viceministrÄ—s, reforma buvo ruoĹĄiama beveik ketverius metus. Ji turi tris pagrindinius akcentus. Pirmas – buvo pakeistas mokÄ—jimo principas. Iki tol ÄŻvairiose Lietuvos vietovÄ—se buvo skirtingai mokama uĹž greitosios pagalbos paslaugas. Dabar pagrindiniu mokÄ—jimo objektu tapo gyventojas. Buvo nustatyta dispeÄ?erinÄ—s funkcijos ir greitosios pagalbos paslaugos kaina uĹž vienÄ… gyventojÄ…. DispeÄ?erinÄ—s tarnybos kaina – 1,95 balo (1 balas yra 0,89 lito). Tose dispeÄ?erinÄ—se, kurios centralizuoja funkcijas, kaina iĹĄauga iki 4 balĹł. Greitosios pagalbos paslaugĹł ÄŻkainiai – du. Vienas jĹł skirtas miesto gyventojui, kitas – kaimo. Atitinkamai skatinamos jungtis

savivaldybÄ—s, turinÄ?ios maĹžiau nei dvi brigadas. ÄŽprastai uĹž miesto gyventojÄ… mokama 43,5 balo, bet jei susijungta su kita savivaldybe, uĹž abiejĹł savivaldybiĹł miesto gyventojus balas padidinamas iki 45,5. Vienas kaimo gyventojas vertinamas 48,4 balo, susijungus savivaldybÄ—ms – 50,4 balo.

Janina KumpienÄ—:

Šia reforma pirmiausia siekiama pagerinti situaciją pacientui ir pagreitinti greitosios pagalbos atvykimą į iťkvietimo vietą. Antra, pradedant nuo minimalių reikalavimų, jei savivaldybėje nėra dviejų visos sudėties brigadų, tokia savivaldybė turėtų sujungti savo pajėgas su kita artimiausia savivaldybe. „Nes jei yra dvi ne visos sudėties brigados, vienu metu atsitikus

dviem ÄŻvykiams, ÄŻ antrÄ… ÄŻvykÄŻ nÄ—ra kam nuvaĹžiuoti. Antrasis ligonis turÄ—tĹł laukti pirmosios brigados, kol ji grÄŻĹĄ iĹĄ kito ÄŻvykio. Tokia situacija labai rizikinga“, – aiĹĄkino viceministrÄ— J.KumpienÄ—. TokiĹł savivaldybiĹł Lietuvoje buvo 17. Ministro ÄŻsakymu jau pusantrĹł metĹł trunkanÄ?io savivaldybiĹł susitvarkymo terminas pratÄ™stas dar kartÄ… – iki ĹĄiĹł metĹł rugpjĹŤÄ?io 1 d. ViceministrÄ— teigÄ—, jog susitikime, kuriame dalyvavo ir savivaldybiĹł merai, buvo uĹžtikrinta, kad iki nustatytos datos savivaldybÄ—s iĹĄsprÄ™s visas problemas. TreÄ?ias reformos aspektas – centralizuoti dispeÄ?erines. Dabar veikianÄ?ios 58 turÄ—tĹł susikoncentruoti ÄŻ deĹĄimt. VĹĄÄŽ Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius TadeuĹĄas Rodzas tvirtino, kad nuo sausio 1 d. jis pamaĹžu ÄŻgyvendino ĹĄÄŻ modelÄŻ. Kadangi Vilniaus apskrityje yra aĹĄtuonios savivaldybÄ—s, gydytojo T.Rodzo ÄŻstaigoje jau veikia centralizuota dispeÄ?erinÄ—, kuri valdo visĹł aĹĄtuoniĹł savivaldybiĹł automobilius. Lietuvoje iki reformos buvo 54 greitosios pagalbos vieĹĄosios ÄŻstaigos ir keturios privaÄ?ios bei 56 dispeÄ?erinÄ—s tarnybos. Lietuvos bendra situacija ĹĄiuo klausimu nuo kitĹł ĹĄaliĹł labai skiriasi. O ĹĄtai Latvijoje tÄ—ra viena dispeÄ?erinÄ—, Estijoje – trys, jos reorganizuojasi ÄŻ dvi. VarĹĄuvoje, Austrijoje ir kitose valstybÄ—se maĹždaug 2 mln. gyventojĹł tenka viena dispeÄ?erinÄ—.

ď ŽDarbas: CVY[VNb`T_RVa\`V\`ZRQVPV[\`]NTNYO\``a\afWRWNbcRVXVNPR[

a_NYVgb\aNQV`]RĂ˜R_V[Ă›Xb_VcNYQ\cV`ĂşNab\[VĂşCVY[VNb`N]`X_VaVR``N cVcNYQfOVĂşNba\Z\OVYVb` 4RQVZV[\/N_abX\`[b\a_


6

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

nuomonės

Gy­rė Lie­tu­vą už in­dė­lį Af­ga­nis­ta­ne

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L

Prio­ri­te­tas dviem die­noms

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

K

aip at­ro­dy­t ų, jei su­si­ sie­k i­mo mi­nist­ras pa­ skelb­t ų, kad dvi die­ nas per me­tus ga­li­ma drą­siai va­ži­nė­ti be vai­ruo­to­jo pa­ žy­mė­ji­mo, nes tai pa­ska­tin­tų gy­ ven­to­jų no­rą mo­k y­t is vai­r uo­t i? Ab­sur­diš­ka min­tis, bet tik­riau­siai ne vi­siems, nes ap­l in­kos mi­n ist­ ras Ge­d i­m i­nas Kaz­laus­kas iš es­ mės taip ir pa­siel­gė. Mi­nist­ro įsa­ ky­mu prieš ku­r į lai­ką pa­keis­to­se Mė­gė­jiš­kos žūk­lės tai­syk­lė­se at­ si­ra­do punk­tas, nu­ma­tan­tis, kad lie­pos 6 d. ir rugp­jū­čio 15 d. žve­ jo­t i ir už­siim­ti po­van­de­ni­ne me­ džiok­le ga­l i­ma be lei­di­mo.

Mū­sų ša­ly­je ir taip kiek­ vie­na die­na yra die­na, kai ga­li­ma žve­jo­ti be lei­di­mo. Kam to rei­k ia, ma­t yt, vie­n as G.Kaz­l aus­k as te­ž i­no. Ap­l in­kos mi­n is­te­r i­ja skel­bia, kad taip sie­ kia­ma po­pu­l ia­r in­t i mė­gė­jų žūk­ lę, ta­čiau toks ar­g u­men­tas neį­t i­ ki­na, nes už­ten­ka pa­ž iū­rė­ti, kiek žve­jų tu­pi mū­s ų van­de­nų pa­ kran­tė­se ir kiek su­ren­ka­ma lė­ šų už žūk­lės lei­di­mus, kad tap­tų aki­vaiz­du, jog di­de­lė da­l is žve­ jų ir taip lei­d i­mo nie­k uo­met ne­ pir­ko. Tai ro­do ir žūk­lės reik­me­ ni­m is pre­k iau­jan­č ių vers­l i­n in­ kų apy­var­ta. Lie­t u­vo­je par­duo­ ta apie 80 tūkst. žūk­lės lei­d i­mų, o vers­li­nin­kai sa­ko, kad iš to, kiek jie par­duo­da įvai­r ios įran­gos, ga­ li­ma da­ry­ti iš­va­dą, jog mū­sų ša­ly­ je yra apie 170 tūkst. meš­ke­rio­to­ jų, o gal ir dau­g iau. Be to, mū­sų ša­ly­je ir taip kiek­ vie­na die­na yra die­na, kai ga­l i­ ma žve­jo­t i be lei­d i­mo. Juk va­sa­ rą vyk­da­mi pail­sė­ti prie eže­ro ar plauk­t i bai­da­rė­m is, dau­ge­l is įsi­ me­ta ir meš­ke­rę. Ar nors vie­nas toks se­zo­ni­nis žve­jys pa­si­r ū­pi­na lei­di­mu? Var­gu. Ki­ta ver­tus, o kam to rei­k ia? Juk kiek­v ie­nas dau­g iau lai­ko prie van­dens pra­lei­d žian­t is žve­jys mė­gė­jas pa­l iu­dys, kad kup­ri­nė­je ieš­ko­t i lei­d i­mo ten­ka la­bai re­tai. Yra ne­ma­žai to­kių, ku­riems to da­ ry­ti ne­te­ko nė kar­to per 20 ir dau­ giau me­tų. Ypač gro­tes­k iš­kai šis G.Kaz­laus­ ko po­pu­l iz­mo pro­ver­ž is pa­si­ro­

dė tiems, ku­rie ste­bė­jo Sei­me to­ mis die­no­m is vy­k u­s ias dis­k u­ si­jas dėl Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ ty­mo pa­tai­sų. Kai G.Kaz­laus­kas aiš­k i­no no­r įs po­pu­lia­rin­ti mė­gė­ jų žūk­lę, Sei­mas, ypač tuo­me­t is Ap­l in­kos ko­m i­te­to pir­m i­n in­kas Jo­nas Ši­mė­nas, ro­dos, sten­gė­si pa­da­r y­t i vis­ką, kad mė­gė­jų žūk­ lė Lie­tu­vo­je tap­tų tik tuš­čiu lai­ko švais­ty­mu, be vil­ties su­gau­ti ko­ kią žu­v į. Sei­mui už­te­ko pro­to ne­pri­tar­t i, kad žve­jai vers­l i­n in­kai tink­lus ga­lė­t ų mir­k y­t i ir ma­žes­n iuo­se nei 500 ha eže­ruo­se, bet dau­gy­ bė žve­jams mė­gė­jams ne­pa­lan­ kių nuo­sta­tų įsta­ty­mo pa­tai­so­se, ku­rias Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­ kai­tė ve­ta­vo ir prie ku­r ių par­la­ men­ta­rai grįš ru­de­n į, li­ko. Ypač daug aist­r ų kė­lė ir vis dar ke­lia pa­tai­sa, pa­gal ku­rią iš žve­jų bū­re­lių bū­tų atim­ti jų nuo­mo­ja­mi van­dens tel­k i­n ių plo­tai. Nie­kam ne pa­slap­t is, kad toks J.Ši­mė­no siū­ly­mas, ku­r is už­k liu­vo ir Pre­ zi­den­tei, bu­vo nu­tai­k y­tas konk­ re­čiai prieš da­l į Mer­k io upės iš­si­ nuo­mo­ju­sį žve­jų klu­bą „Mer­kys“. Ko­dėl? To­dėl, kad šio klu­bo na­ riai ne kar­tą ašt­riai kri­ti­ka­vo J.Ši­ mė­ną ir žve­jus vers­li­nin­kus pro­ te­g uo­jan­čius jo pa­siū­ly­mus bei su­ma­ny­mus už­tvenk­ti ir hid­roe­ lekt­ri­nė­mis ap­sta­ty­ti ko­ne vi­sas Lie­tu­vos upes. „Mer­k io“ klu­bas sa­vo pri­ž iū­ri­mą upės ruo­žą nuo­lat žu­vi­na, pri­žiū­ ri ir sam­do sau­gos tar­ny­bą, ku­ rios dar­buo­to­jai nuo upės vai­ko bra­ko­n ie­r ius. Tie­sa, už žve­jy­bą šia­me upės ruo­že rei­k ia mo­kė­ ti dau­giau nei vals­ty­bės pri­žiū­ri­ muo­se van­dens tel­ki­niuo­se. To­ kia ne­va ne­ly­gy­bė ir pik­ti­na J.Ši­ mė­ną. Jis klau­sia, ko­dėl žve­jų klu­bas ne­ga­lė­tų to pa­t ies da­ry­t i vi­suo­me­n i­n iais pa­g rin­dais. At­ sa­k y­mas – ga­lė­t ų, ta­čiau to ne­ lei­džia Lie­tu­vos įsta­ty­mai. Ko­kiu pa­grin­du ga­li im­tis veiks­mų prieš bra­ko­nie­riau­jan­t į as­me­nį, jei ne­ si tur­to šei­mi­nin­kas? Ži­no­ma, ga­ li­ma skam­bin­t i gam­to­sau­g i­n in­ kams, bet apie tai, ko­k ia ti­k i­my­ bė jų su­lauk­ti, jau ra­šiau. Ir tai ne gam­tos ins­pek­to­rių kal­tė – ne­tu­ rė­da­mas ben­zi­no prie kiek­vie­nos upės ne­pri­laks­ty­si. Tai su­pra­to ir D.Gry­baus­kai­tė. Ve­tuo­da­ma įsta­ ty­mą ji pa­reiš­kė, kad val­di­nin­kai pri­žiū­rė­ti van­de­nų ne­su­ge­bės. Ką gi, gin­čų ka­ti­las ver­da, dū­mai rūks­t a, tik žve­jams mė­gė­jams nuo to nei šil­t a, nei šal­t a. Nes jiems svar­biau­sia, kad ga­lų ga­ le bū­t ų už­t ik­r in­ta vie­na vie­n in­ te­lė Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ty­mo nuo­sta­ta. Bū­tent, kad mū­sų ša­ly­je prio­ri­te­tas yra mė­gė­jų, o ne vers­ li­nė žūk­lė. O tai reiš­k ia, kad tink­lų vi­daus van­de­ny­se ap­skri­tai tu­ri ne­lik­ti.

ie­tu­vo­je vie­šin­tis NA­TO vy­ riau­sia­sis są­jun­gi­nin­kų pa­ jė­gų Eu­ro­po­je va­das Ja­me­sas G.Stav­ri­dis pa­dė­ko­jo Lie­tu­ vai už in­dė­lį Af­ga­nis­ta­ne ir pa­gy­rė Vil­niu­je įkur­tą Ener­ge­ti­nio sau­gu­mo cent­rą, ku­ris ne­tru­kus tu­rė­tų tap­ti NA­TO kom­pe­ten­ci­jos cent­ru. JAV ad­mi­ro­las pa­brė­žė, kad Af­ ga­nis­ta­ne, kur sau­gu­mą vie­tos pa­ jė­goms NA­TO ti­ki­si per­duo­ti iki 2014 m. pa­bai­gos, šian­dien ma­to­ma „tik­ra pa­žan­ga“.

Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė:

bu­vo ta pa­ti – kar­tu atė­jo­me, kar­tu išei­si­me“, – sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė. Mi­nist­rė pra­ne­šė, kad JAV ad­mi­ ro­lui or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­ vai“ Ko­man­do­ro kry­žius skir­tas už tai, jog jis as­me­niš­kai daug pri­si­dė­ jo prie to, kad „mū­sų re­gio­ne NA­TO na­rys­tė tap­tų pra­kti­nė, kad kar­tu su NA­TO pla­nuo­tu­me sa­vo gy­ny­bą la­ bai konk­re­čiai, la­bai rea­lis­tiš­kai, kad mū­sų re­gio­ne vyks­ta ka­ri­nės pra­ty­ bos su rea­lis­ti­niu sce­na­ri­ju­mi“. Or­di­ną ad­mi­ro­lui įtei­ku­si Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį į Ka­ra­liau­čiu­je di­di­na­mą Ru­si­jos ka­ri­

nį pa­jė­gu­mą, ku­ris, pa­sak ša­lies va­do­ vės, „rei­ka­lau­ja už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą ir lanks­čią NA­TO pa­jė­gų są­vei­ką Bal­ti­ jos re­gio­ne per bend­ras pra­ty­bas, mo­ ky­mus, taip pat plė­to­jant iš­ma­nio­sios gy­ny­bos ini­cia­ty­vas“. „Šie­met įtvir­ti­no­me Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos re­gio­no sau­gu­mui svar­bias ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ga­ran­ti­jas – NA­TO gy­ny­bos pla­nus, oro po­li­ci­jos mi­si­ją. Da­bar tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad Al­jan­so pa­jė­gos bū­tų pa­si­ren­gu­sios pra­ktiš­kai jas įgy­ven­din­ti“, – sa­kė Pre­zi­den­tė. VD, BNS inf.

Lie­tu­va iš Af­ga­nis­ta­ no trauk­sis su vi­sais są­jun­gi­nin­kais. Kar­ tu atė­jo­me, kar­tu išei­ si­me. „Aš pri­si­me­nu Lie­tu­vos dar­bą pro­ vin­ci­jos at­kū­ri­mo ko­man­do­je Go­re, spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ope­ra­ci­jo­se, tre­ni­ ruo­jant Af­ga­nis­ta­no sau­gu­mo pa­jė­ gas. Vi­so­se šio­se sri­ty­se ma­to­me tik­rą pa­žan­gą“, – Vil­niu­je sa­kė J.G.Stav­ ri­dis ir pa­dė­ko­jo Lie­tu­vai už dar­bą konf­lik­to apim­to­je Azi­jos vals­ty­bė­je. Kiek anks­čiau ap­si­lan­kęs Vil­niu­ je vei­kian­čia­me Ener­ge­ti­nio sau­gu­ mo cent­re, JAV ad­mi­ro­las sa­kė ti­kįs, kad ši įstai­ga pri­si­dės prie ener­ge­ti­ nio sau­gu­mo ir efek­ty­vu­mo NA­TO. „Šis cent­ras, ti­kiuo­si, spręs kai ku­ riuos es­mi­nius šian­dien ne­ri­mą ke­ lian­čius klau­si­mus dėl ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ir ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­ mo“, – kal­bė­jo JAV ad­mi­ro­las. J.G.Stav­ri­dis taip pat tei­gia­mai įver­ti­no Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją, ku­rią pa­va­di­no ge­ru iš­ma­ nio­sios gy­ny­bos pa­vyz­džiu. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė po su­si­ti­ki­mo sa­kė pa­ ti­ki­nu­si ad­mi­ro­lą, kad Lie­tu­va iš Af­ ga­nis­ta­no trauk­sis kar­tu su vi­sais są­ jun­gi­nin­kais. „Ma­no ži­nia ad­mi­ro­lui

„„Ap­do­va­no­ji­mas: NA­TO vy­riau­sia­jam są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­dui

ad­mi­ro­lui J.G.Stav­ri­džiui Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė įtei­kė or­di­no „Už nuo­ pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žių. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Neatsk­lei­džia, kaip bal­suos re­fe­ren­du­me

P

re­zi­den­tė kol kas neatsk­lei­ džia, kaip siū­ly­tų ru­de­nį bal­ suo­ti žmo­nėms pa­ta­ria­ma­ja­ me re­fe­ren­du­me dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės (AE) sta­ty­bos, ta­čiau ra­gi­na Vy­riau­sy­bę pa­ga­liau su­ teik­ti ša­lies gy­ven­to­jams vi­są in­for­ ma­ci­ją apie šį pro­jek­tą. „Aš pir­miau­sia no­rė­čiau agi­tuo­ ti Vy­riau­sy­bę pa­ga­liau paaiš­kin­ ti žmo­nėms, duo­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tą, įdė­ti į vi­sus val­džios tink­la­la­pius, pra­de­dant Vy­riau­sy­ be, bai­giant Už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­ja ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja,

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Tik­tai kai žmo­nės ži­ nos vis­ką, tu­rės pa­tys priim­ti spren­di­mą. at­sa­ky­mus į vi­sus neaiš­kius klau­ si­mus. Ir tik­tai kai žmo­nės ži­nos vis­ką, tu­rės pa­tys priim­ti spren­di­ mą“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­ kė D.Gry­baus­kai­tė, pa­klaus­ta, kaip agi­tuo­tų bal­suo­ti bū­si­ma­me re­fe­ ren­du­me. Pir­ma­die­nį Sei­mas nu­ta­

rė, kad 2012 m. spa­lio 14 d. kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais vyks kon­sul­ta­ci­nis (pa­ta­ria­ma­sis) re­fe­ren­du­mas dėl AE sta­ty­bos. Re­fe­ren­du­me gy­ven­to­jams bus pa­ teik­tas vie­nin­te­lis tei­gi­nys: „Pri­ta­riu nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bai Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“, o žmo­nės tu­rės pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų at­sa­ ky­mų: „taip“ ar­ba „ne“. Sei­mas yra pri­ta­ręs elekt­ri­nės sta­ ty­bai, ta­čiau ga­lu­ti­niai in­ves­ti­ci­niai spren­di­mai bus priim­ti iki 2015 m. pa­bai­gos. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,63 %

1,182

+0,77 %

+0,36 %

Uždirbo mažiau pelno Valstybės valdomos įmonės pirmą šių metų ketvirtį uždirbo 102 mln. litų grynojo pelno, arba 23 proc. mažiau nei pernai sausį–kovą – tada jis siekė 132,749 mln. litų. Teigiama, kad pelno sumažėjimą lėmė prastesni transporto sektoriaus įmonių veiklos rezultatai dėl mažesnių krovinių srautų, mažesnis medienos pardavimo mastas ir ūgtelėjusios įmonių veiklos sąnaudos.

mlrd. litų

pirmą pusmetį siekia „Sodros“ deficitas.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3851 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3992 JAV do­le­ris 1 2,8097 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7758 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9588 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2896 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6258 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6808 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8748

pokytis

+0,2339 % +0,2598 % +0,1140 % +0,3616 % –0,0282 % +0,2831 % +0,1255 % +0,1373 % –0,0174 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,83

4,54

2,38

„Kvis­ti­ja“

4,71

4,46

2,37

„Va­koil“

4,82

4,54

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta89,04 dol. už 1 brl. 104,01 dol. už 1 brl.

Ant­ri na­mai už­sie­ny­je ne­pak­lau­sūs Sun­kiai iš­ga­lin­tys įsi­gy­ti na­mus ša­ly­je, gy­ven­to­jai apie ant­rą­jį būs­tą už­sie­ny­je ga­li tik pa­sva­jo­ti. Pas­te­bė­ju­sios pa­klau­sos stag­ na­ci­ją, agen­tū­ros lio­vė­si siū­ly­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) sve­tur. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­si­do­mė­ji­mas iš­ga­ra­vo

Net ir krin­tan­čios NT už­sie­ny­je kai­nos lie­tu­vių in­ves­tuo­ti į ant­rą­ jį būs­tą sve­tur ne­gun­do. Pa­vie­nės NT agen­tū­ros, tar­pi­nin­ka­vu­sios ieš­kant būs­to už­sie­ny­je, šian­dien sa­ko šių ob­jek­tų pa­klau­sos ne­ma­ tan­čios. To­dėl agen­tū­ros jau ku­rį lai­ką NT siū­lo tik vie­tos rin­ko­je ir pa­siū­los po­ky­čių ar­ti­miau­siu me­ tu ne­ža­da. NT agen­tū­rų at­sto­vai pa­sa­ko­jo, kad iki kri­zės ant­ro­jo būs­to už­sie­ ny­je pa­klau­sa šiek tiek au­go. Ta­čiau sta­bi­lus jo po­rei­kis taip ir ne­su­si­ for­ma­vo. Ša­lį už­klu­pu­si kri­zė dar la­biau pa­ko­re­ga­vo gy­ven­to­jų ga­li­ my­bes. Sun­kiai be­ga­lė­da­mi įpirk­ti būs­tą Lie­tu­vo­je, jie į už­sie­nio rin­ kas iš­vis lio­vė­si dai­rę­si. Prieš ke­ tverius–šešerius me­tus tar­pi­nin­ ka­vu­si per­kant būs­tą už­sie­ny­je, NT agen­tū­ra „Eta­pas Group“ šiuo me­ tu ob­jek­tų sve­tur ne­siū­lo. „Žmo­nės ne­ga­li įpirk­ti pir­mo­jo būs­to, tad po­rei­kis įsi­gy­ti ant­rą­jį tiek Lie­tu­vos ku­ror­ti­nė­se zo­no­se, tiek už­sie­ny­je pra­ny­ko. Po­ky­čiai pa­ste­bė­ti pra­si­dė­jus sunk­me­čiui“, – sa­kė bend­ro­vės „Eta­pas Group“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Miš­ki­nis. Į rin­kas pa­tek­ti sun­ku

NT agen­tū­ros „Apex Real Es­ta­te“ di­rek­to­rius Ri­čar­das Kle­vic­kas pa­ tvir­ti­no, kad jau po­rą me­tų ša­lies gy­ven­to­jai ne­si­do­mi NT nei Pran­ cū­zi­jo­je, nei Egip­te. Jis spė­lio­jo, kad taip nu­ti­ko dėl ga­na su­dė­tin­ gos gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­dė­ties. „Šiuo me­tu NT ob­jek­tų už­sie­ny­je ne­siū­lo­me. Ta­čiau kon­tak­tų su vie­ tos agen­tū­ro­mis, jau pu­sant­rų me­ tų ne­nau­do­ja­mų, dar tu­ri­me. Tad ob­jek­tų ieš­ko­tu­me tik esant už­sa­ ky­mui“, – sa­kė R.Kle­vic­kas. Ki­ta ver­tus, jis ne­slė­pė, kad ir anks­čiau ant­ro­jo būs­to pa­siū­la Pran­cū­zi­jo­je bu­vo men­ka. Juo­lab kad su­si­sie­ki­mas su Pran­cū­zi­jos mies­tu Ni­ca, ku­ria­me NT pre­kiau­ ta dau­giau­sia, – pra­stas. „Tie­sio­gi­nių skry­džių į šį mies­tą nė­ra, o su per­sė­di­mais skris­ti ir su­ dė­tin­ga, ir ga­na bran­gu – tuo me­ tu skry­dis kai­nuo­da­vo ma­žiau­siai 800 li­tų. O au­to­mo­bi­liu va­žiuo­ti – to­li“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Ta­čiau siū­ly­ti NT ki­to­se, ge­riau pa­sie­kia­ mo­se ša­ly­se R.Kle­vic­kas sa­kė ne­ ke­ti­nąs. Jis pa­ti­ki­no, kad įsi­lie­ti į nau­ją rin­ką nė­ra pa­pras­ta. No­rint

per­pras­ti ša­lies eko­no­mi­nę pa­dė­ tį ir vie­tos tei­sę – tur­to re­gist­ra­vi­ mą, pir­ki­mą, mo­kes­čius ir pan., – sve­ti­mo­je rin­ko­je rei­kia pa­bū­ti il­gą lai­ką ir bend­ra­dar­biau­ti su vie­tos tei­si­nin­kais. „Rei­kia ne­ma­žo įdir­bio. Ne­ma­ nau, kad to­kios in­ves­ti­ci­jos Lie­ tu­vo­je ga­li at­si­pirk­ti. Lie­tu­va nė­ra tin­ka­ma rin­ka: ša­ly­je yra tik vie­nas ki­tas žmo­gus, ga­lin­tis sau leis­ti NT už­sie­ny­je. Ar­ba sau leis­ti ga­li, ta­ čiau ma­no, kad jam pa­pras­čiau tie­ siog nu­vyk­ti į už­sie­nį ato­sto­gų“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

Ri­čar­das Kle­vic­kas:

Lie­tu­vo­je yra tik vie­ nas ki­tas žmo­gus, ga­ lin­tis sau leis­ti NT už­ sie­ny­je.

sie­ny­je daž­niau­siai dai­ry­da­vo­si 2 ar 3 kam­ba­rių bu­tų, kai­na­vu­sių vi­du­ ti­niš­kai 200 tūkst. eu­rų. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau būs­to kai­nos Pa­lan­go­je prieš ketverius–šešerius me­tus bu­vo la­bai pa­na­šios į kai­nas Tur­ki­jo­je, kaip pa­sa­ko­jo D.Miš­ki­nis. Nors va­sa­ros se­zo­nas šio­je už­sie­nio ša­ly­je, ki­taip nei Lie­tu­vo­je, – ga­ran­ tuo­tas. Taip pat bend­ro­vė pre­kia­ vo NT Is­pa­ni­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je, ta­ čiau Is­pa­ni­jo­je kai­nos bu­vo ge­ro­kai aukš­tes­nės, o Bul­ga­ri­jo­je pir­kė­jus at­bai­dy­da­vo trum­pes­nis se­zo­nas, pra­sčiau iš­vys­ty­ta tu­riz­mo inf­rast­ ruk­tū­ra ir iš­pūs­tos NT kai­nos. „Tur­ki­jos Ala­ni­jos ku­ror­te būs­ to kai­nos svy­ruo­da­vo nuo 60 tūkst. iki 100 tūkst. eu­rų, Is­pa­ni­jos Ali­ kan­tės re­gio­ne būs­tas kai­nuo­da­vo dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų“, – sa­kė D.Miš­ki­nis. Anot jo, di­džio­ji dau­gu­ma klien­tų ant­rą­jį būs­tą įsi­ gy­da­vo Tur­ki­jo­je. Ren­ka­si Lat­vi­jos pa­jū­rį

Dėl pa­klau­sos ne­si­skun­džia

Nors ša­lies NT agen­tū­ros guo­džia­ si ne­pa­kan­ka­ma pa­klau­sa, už­sie­ nio agen­tū­ros su­si­do­mė­ji­mo sty­ giaus ne­jau­čia. Tur­ki­jos ku­ror­te Ala­ni­jo­je esan­čios NT agen­tū­ros „Pri­ma Real Es­ta­te“ par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kas Ene­sas Al­tun­da­lis pa­ti­ki­no, kad ša­lies NT rin­ka Lie­ tu­vos pir­kė­jų ne­sto­ko­ja: „Rin­ka pa­lan­ki nuo 2005 m. iki šiol. Bet aš ti­kiu, kad pir­kė­jų kiek­vie­nais me­ tais tik dau­gės.“ E.Al­tun­da­lis pa­sa­ko­jo, kad lie­ tu­viai pa­pras­tai su­si­do­mi ga­li­my­be įsi­gy­ti apar­ta­men­tus mies­te. Anot jo, iš esa­mų klien­tų ma­ty­ti, kad pir­kė­jams svar­bu gra­žus iš apar­ ta­men­tų at­si­ve­rian­tis vaiz­das, taip pat ne­di­de­lis at­stu­mas iki mies­to ir pa­plū­di­mio bei apy­lin­kė­se esan­čios par­duo­tu­vės. Paš­ne­ko­vas iš Tur­ki­jos pa­ti­ki­no, kad žmo­nės no­riai do­mi­si NT Tur­ ki­jo­je bei jį per­ka ir tai daž­nai da­ ro pa­de­da­mi agen­tū­rų: „Mes su jo­ mis pa­si­ra­šo­me la­bai su­dė­tin­gas ir svar­bias su­tar­tis. To­dėl klien­tų pi­ ni­gai ir tei­sės yra sau­gios. Pir­kė­jai tai ži­no, to­dėl daž­nai tur­tą per­ka per agen­tū­ras.“ Būs­tų kai­nos – lie­tu­viš­kos

D.Miš­ki­nis pa­sa­ko­jo, kad NT ob­ jek­tų už­sie­ny­je pir­kė­jus ga­li­ma su­skirs­ty­ti į du ti­pus. Vie­ni būs­tą už­sie­ny­je ver­ti­na kaip in­ves­ti­ci­ją ir jį nuo­mo­ja tu­ris­tams, ki­ti jį per­ ka sa­vo reik­mėms. Anot R.Kle­vic­ ko, prieš po­rą me­tų gy­ven­to­jai už­

Kol būs­to pa­klau­sa pie­ti­nė­se ša­ly­se smun­ka, kai­my­nė­se Lat­vi­jo­je, Es­ ti­jo­je ir Len­ki­jo­je ji iš­li­ko, kaip tei­gė NT agen­tū­ros „Ober-Haus“ ge­ne­ ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Re­mi­gi­jus Ple­te­ras. „Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je su­si­do­mė­ ji­mo nė­ra, bet vis la­biau do­mi­ma­si Lat­vi­jos pa­kraš­čiu, pa­jū­riu, esan­ čiu ar­čiau Lie­tu­vos. Ka­dan­gi Lie­ tu­vos pa­jū­ry­je jau ta­po ankš­ta, lie­ tu­viai ran­da vie­tos už ša­lies sie­nų: Pa­pė­je, Lie­po­jo­je, kar­tais Jūr­ma­lo­ je“, – sa­kė jis. Paš­ne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad Lat­vi­ jo­je, kaip ir ki­to­se ša­ly­se, įsi­gy­ja­ mo ant­ro­jo būs­to pa­skir­tis iš­lie­ka to­kia pa­ti. Anot jo, tai yra in­ves­ti­ ci­ja, būs­tas as­me­ni­niam nau­do­ji­ mui ar­ba vis­kas kar­tu: „Bū­din­ga ta pa­ti lais­va­lai­kio būs­to in­ves­ti­ci­jos funk­ci­ja – žmo­nės būs­tą nuo­mo­ja ar­ba au­gi­na tur­to ver­tę.“ Anot jo, NT kai­nos ša­ly­se kai­ my­nėse pa­sta­ruo­ju me­tu po tru­pu­ tį au­ga. Vis dėl­to Lat­vi­jos pa­jū­ry­je, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, ati­tin­ka­mos būk­lės būs­tą ga­li­ma įsi­gy­ti pi­giau nei prie jū­ros Lie­tu­vo­je. In­ves­tuo­ja sa­vo­mis lė­šo­mis

Būs­to kai­nos vi­so­je Eu­ro­po­je, kaip tei­gė D.Miš­ki­nis, šiuo me­tu ne­ smar­kiai nu­kri­tu­sios. Ta­čiau tuo gun­dy­ti klien­tų ne­sku­ba­ma. Anot jo, ar­ti­miau­siu me­tu siū­ly­ti NT ob­ jek­tų už­sie­ny­je bend­ro­vė ne­si­ren­ gia, nes gy­ven­to­jai in­ves­ti­ci­jas į NT sunk­me­čiu ver­ti­na skep­tiš­kai, o Eu­ro­po­je ypač tei­gia­mų eko­no­

„„Pir­ki­nys: įsi­gy­da­mi ant­rą­jį būs­tą už­sie­ny­je gy­ven­to­jai at­si­žvel­gia ne

tik į jo kai­ną, bet ir su­si­sie­ki­mą su ša­li­mi ar vaiz­dą pro bal­ko­ną. 

mi­kos at­si­ga­vi­mo ženk­lų ne­ma­ty­ ti. D.Miš­ki­nio tei­gi­mu, daž­niau­siai gy­ven­to­jai NT už­sie­ny­je įsi­gy­da­vo nuo­sa­vo­mis, o ne ban­kų sko­lin­to­ mis lė­šo­mis. Be to, ban­kai ir pa­tys nė­ra lin­kę kre­di­tuo­ti sve­tur per­ka­ mo būs­to. DNB ban­ko at­sto­vo spau­dai And­riaus Vil­kan­co tei­gi­mu, ban­ kas pa­sko­lų įsi­gy­ti būs­tui už­sie­ny­ je ne­tei­kia. Kre­di­tuo­ti klien­tų NT už­sie­ny­je ban­kas ne­sii­ma dėl At­sa­ kin­go sko­li­ni­mo tai­syk­lių. Nors ir to­kios pa­klau­sos, anot jo, nė­ra. „Anks­čiau klien­tas ga­lė­da­vo pirk­ti būs­tą sve­tur, o įkeis­ti jau tu­ ri­mą būs­tą Lie­tu­vo­je. Ta­čiau At­sa­ kin­go sko­li­ni­mo tai­syk­lės nu­ma­ to, kad su­tei­kiant pa­sko­lą tu­ri bū­ti įkei­čia­mas per­ka­mas būs­tas. Už­sie­ nio ša­ly­se esan­tį būs­tą įkeis­ti su­dė­ tin­ga“, – sa­kė A.Vil­kan­cas. Anot jo, įkeis­ti sve­tur esan­tį tur­tą įma­no­ma, ta­čiau kon­sul­ta­ci­jos, jo įver­ti­ni­mas ir do­ku­men­tų pa­ren­gi­mas kai­nuo­tų ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


8

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

tema

Eu­ro­pos ly­de­riai lo­šia va ban Pir­mą kar­tą per dve­jus me­tus Eu­ro­pos ly­de­riams priė­mus ryž­ tin­gą po­li­ti­nį komp­ro­mi­są ir su­ma­ži­nus Vo­kie­ti­jos dik­ta­tą prii­ mant spren­di­mus, vi­sas pa­sau­lis su­tri­ko – kas lau­kia ES, ku­rios eko­no­mi­ka yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je? Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­ na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų va­do­vas

Nau­jas pa­sau­lio mo­de­lis

Per kri­zę ge­riau­siai iš­ryš­kė­ja ap­ ga­vys­tės, slap­ti su­si­ta­ri­mai ir ki­tos eko­no­mi­nių sin­di­ka­tų ma­chi­na­ci­ jos. Nuo pat šios kri­zės pra­džios bu­vo ap­tik­tos di­džiau­sios is­to­ri­jo­ je fi­nan­si­nės pi­ra­mi­dės (Ber­nar­do Ma­dof­fo), rei­tin­gų agen­tū­rų ma­ ni­pu­lia­vi­mas su­tei­kiant in­ves­ti­ci­ nius rei­tin­gus, tarp­ban­ki­nių pa­lū­ ka­nų nor­mos LI­BOR fal­si­fik ­ a­vi­mo skan­da­las („Barc­lays“ bei ki­ti dar nei­den­ti­fi­kuo­ti ban­kai) ir daug ki­ tų. At­ro­do, kad so­cia­li­nis su­si­ta­ ri­mas dėl fi­nan­sų įstai­gų veik­los ne­be­vei­kia. Ir šis su­vo­ki­mas jau vi­suo­ti­nis. Dėl per­ne­lyg di­de­lių ga­li­my­bių ma­ni­pu­liuo­ti esa­ma sis­te­ma ir įro­ dy­mų, kad to­kių pa­si­nau­do­ji­mo at­ ve­jų tik­rai bū­na, ne­ty­la kal­bos dėl nau­jos fi­nan­si­nės ir ap­skri­tai pa­ sau­lio eko­no­mi­kos konst­ruk­ci­ jos. Vi­suo­me­nei rei­kia nau­jos Bre­ ton Vud­so kon­fe­ren­ci­jos – to­kios, ko­kia bu­vo po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, kai pa­sau­lio ly­de­riai su­si­rin­ ko ir nu­spren­dė su­kur­ti pa­lan­kes­ nes tai­syk­les, pa­dė­sian­čias to­ly­giau pa­skirs­ty­ti iš­tek­lius ir su­ma­žin­ ti so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę. Šie priim­ti spren­di­mai nuo­sek­liai pe­rė­jo ra­ di­ka­laus eko­no­mi­nio li­be­ra­liz­mo link ir per­žen­gė ri­bas, ku­rios bū­ ti­nos so­cia­li­nei ly­gy­bei ir tva­riam eko­no­mi­niam au­gi­mui už­tik­rin­ ti. Taip at­si­dū­rė­me čia – tri­li­jo­nai eu­rų nie­kuo ne­pa­rem­tų fi­nan­si­nių prie­mo­nių, su­kė­lu­sių spe­ku­lia­ci­jos ban­gas ir už­tik­ri­nu­sių to­les­nį do­ mi­nuo­jan­čių ban­kų kong­lo­me­ra­tų įsi­tvir­ti­ni­mą. Bū­ti­na ap­sau­go­ti vi­sus

Nau­jų tai­syk­lių po­rei­kis išau­go la­ biau nei bet ka­da. Ma­žie­ji eko­no­ mi­kos da­ly­viai – ma­žo­sios vals­ ty­bės, ma­žie­ji vers­lai ir „ma­žie­ji“ žmo­nės (ver­ti­nant pa­gal pa­ja­mas) – nė­ra ap­sau­go­ti ir yra ta­pę pa­sku­ ti­ne eko­no­mi­nės mi­ty­bos gran­di­ nės da­li­mi, t. y. gro­biu bet kam di­ des­niam. Vi­siš­ka fi­nan­si­nės sis­te­mos lais­ vė ir smar­kus eko­no­mi­nis dar­vi­ niz­mas per­žen­gė vi­sas ri­bas. Rei­ ka­lin­gi ka­pi­ta­lo srau­tų ju­dė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mai, kad ne­bū­tų pu­čia­mi tur­to bur­bu­lai ir ska­ti­na­mas ne­ža­

5,9 proc.

augo Lietuvos ekonomika 2011 m.

bo­tas sko­li­ni­ma­sis. Bū­ti­na pri­sta­ ty­ti pa­sau­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl ska­ ti­ni­mo nau­do­ti bend­rą re­zer­vi­nę va­liu­tą, ku­ruo­ja­mą Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do. Di­des­nė pa­sau­li­nė eko­no­mi­nė in­teg­ra­ci­ja at­ves prie aiš­kes­nio ir kur kas la­biau ap­čiuo­ pia­mo nu­si­gink­la­vi­mo. Da­bar jam be­pras­miš­kai iš­lei­džia­mi pi­ni­gai, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ti skurs­ tan­čių ir neiš­si­la­vi­nu­sių ša­lių ly­giui kel­ti, taip pat kaip ap­sau­gi­nė prie­ mo­nė nuo atei­ties kri­zių.

Šiandien viena didžiausią grėsmę keliančių problemų yra rekordinis nedarbas, ypač probleminėse valstybėse. Ta­čiau tam rei­kia ne­žmo­niš­kų pa­stan­gų ir su­ge­bė­ji­mo nu­stum­ti į ša­lį as­me­ni­nius ir na­cio­na­li­nius in­ te­re­sus. Ša­lių skir­tu­mai vis ma­žė­ ja ir tam­pa ne to­kie reikš­min­gi, bet ge­ro­kai iš­si­plė­tė eko­no­mi­niai skir­ tu­mai ir at­skir­tis, o tai ir yra pa­ grin­di­nis šio de­šimt­me­čio iš­šū­kis. Eu­ro­pos di­le­ma

Eu­ro­po­je po­li­ti­niai ne­su­ta­ri­mai ir na­cio­na­li­nių in­te­re­sų kė­li­mas aukš­čiau vis­ko ap­ma­žė­jo, pra­dė­ ta ieš­ko­ti komp­ro­mi­sų. Dėl vie­no fak­to ne­su­ta­ri­mų ne­bė­ra – jei ES ir eu­ras no­ri iš­lik­ti, tu­ri bū­ti su­da­ry­ tos są­ly­gos ir aiš­ki stra­te­gi­ja, kaip bus vyk­do­ma to­les­nė in­teg­ra­ci­ja, t. y. ju­dė­ji­mas bendros ban­ki­nės, fis­ ka­li­nės ir po­li­ti­nės są­jun­gos link. Ta­čiau di­džiau­sia pro­ble­ma ky­la nu­sta­tant gai­res ir ap­ra­šant stra­ te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą. Tuo­met na­ cio­na­li­niai in­te­re­sai vėl įgau­na aiš­ kią for­mą. No­rint su­kur­ti ban­kų są­jun­gą pri­va­lo­mas cent­ra­li­zuo­tas prie­ žiū­ros or­ga­nas ir bend­ra in­dė­lių drau­di­mo sis­te­ma, ku­ri vi­sas eu­ rą įsi­ve­du­sias vals­ty­bes ir jų ban­kų in­dė­li­nin­kus už­tik­rin­tų, kad in­dė­lis Is­pa­ni­jo­je yra tiek pat sau­gus, kiek ir in­dė­lis Vo­kie­ti­jo­je. Be šio už­tik­ ri­ni­mo vi­si ban­dy­mai gel­bė­ti ban­ kų rin­kas pro­ble­mi­nė­se vals­ty­bė­ se yra tik pi­ni­gų švais­ty­mas, nes pa­pil­do­mai įlie­ti pi­ni­gai Is­pa­ni­jo­ je iši­ma­mi kaip in­dė­liai ir iš­ve­ža­mi at­gal į Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją bei ki­tas sau­gio­mis lai­ko­mas vals­ty­bes. To­ kia „gel­bė­ji­mo“ lo­gi­ka – ma­žų ma­ žiau­siai trum­pa­re­giš­ka. Bend­ras iž­das

Fis­ka­li­nė są­jun­ga sun­kiai įgy­ven­ di­na­ma, nes ji Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai su­tei­kia ga­li­my­bę ve­tuo­ti vals­ty­ bių biu­dže­tų pro­jek­tus ir įpa­rei­go­ ti juos ko­re­guo­ti. Tai, kad pra­ran­ da­mas su­ve­re­nu­mas, ypač skau­du di­de­lių vals­ty­bių po­li­ti­kams. Ta­ čiau fis­ka­li­nė uni­ja leis­tų pra­tęs­

ti šią in­teg­ra­ci­jos da­lį ir su­kur­ti vi­ sas tin­ka­mas prie­lai­das bend­roms eu­roob­li­ga­ci­joms, o tai ga­lų ga­ le iš­spręs­tų di­džiau­sią ES pro­ble­ mą – nuo­lat ky­lan­čias pa­lū­ka­nas ir brangs­tan­tį sko­li­ni­mą at­ski­roms ES vals­ty­bėms. Il­gai­niui bū­tų su­kur­tas bend­ras Eu­ro­pos iž­das, ku­ris leis­tų cent­ra­li­zuo­tai kont­ro­liuo­ti fis­ka­li­ nės są­jun­gos eko­no­mi­kas ir su­kur­ ti vei­kian­čius pre­ven­ci­nius bei sta­ bi­li­za­ci­nius me­cha­niz­mus. Pas­ku­ti­nė, po­li­ti­nė, są­jun­ga yra be­ne su­dė­tin­giau­sia, nes da­bar­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja – Eu­ro­pos Par­la­men­tas, ku­ri bū­tų at­sa­kin­ga už šios cent­ra­ li­zuo­tos funk­ci­jos pe­rė­mi­mą, vis dar nė­ra įga­vu­si pa­kan­ka­mai ga­ lių, kad ga­lė­tų efek­ty­viai pe­rim­ ti vi­sos ES po­li­ti­nes funk­ci­jas. Ta­ čiau tai neiš­ven­gia­ma ir bend­ras par­la­men­tas, spren­džian­tis kas­ die­nius klau­si­mus, vie­no­di­nan­ tis tei­sės ak­tus ir ku­rian­tis pa­lan­ kias įsta­ty­mi­nes ba­zes to­les­nei ES in­teg­ra­ci­jai, yra bū­ti­nas efek­ty­viai funk­cio­nuo­jan­čios eko­no­mi­nės są­ jun­gos pa­ra­met­ras. Viena įdar­bi­ni­mo sis­te­ma

Ži­no­ma, be šių ins­ti­tu­ci­jų kū­ri­mo­ si, pri­va­lo­ma įgy­ven­din­ti ki­tas es­ mi­nes ir grei­čiau re­zul­ta­tų duo­ sian­čias re­for­mas. Šian­dien vie­na di­džiau­sią grės­mę ke­lian­čių pro­ ble­mų yra re­kor­di­nis ne­dar­bas, ypač pro­ble­mi­nė­se vals­ty­bė­se. Tam rei­kia in­te­lek­ti­nio vi­sų Eu­ro­pos ly­ de­rių bend­ra­dar­bia­vi­mo, sie­kiant su­kur­ti pa­lan­kias dar­bo jė­gos ju­dė­ ji­mo ir įdar­bi­ni­mo vi­so­je ES są­ly­ gas. Nors trum­pai ver­tė­tų pa­mirš­ti na­cio­na­li­nius in­te­re­sus ir už­tik­rin­ ti, kad vi­sos ES mas­tu bū­tų su­kur­ta mo­der­ni įdar­bi­ni­mo ap­lin­ka ir pa­ lan­kios są­ly­gos bet ku­riam Eu­ro­pos pi­lie­čiui gau­ti dar­bą. Tai ne­tgi tu­rė­ tų bū­ti vals­ty­bi­niu mas­tu ska­ti­na­ ma kiek­vie­no­je ša­ly­je. Tik taip bus iš­spręs­ta jau­ni­mo ir ki­tų gy­ven­to­jų ne­dar­bo pro­ble­ma. Kal­ba­ma, jog ES tu­ri pa­ti sau su­kur­ti nau­ją­jį Mar­ša­lo pla­ną, kad pa­dė­tų pro­ble­mi­nėms vals­ty­bėms, t. y. pa­dė­tų sa­vo vi­du­je su­kur­ti ge­ ro­vę ir pa­keis­ti na­cio­na­li­nius prio­ ri­te­tus bei išanks­ti­nes nuo­mo­nes. Ir nau­ja­sis Mar­ša­lo pla­nas – tik­ rai ne pa­pil­do­mas pi­ni­gų spaus­ di­ni­mas. Tai su­dė­tin­gas stra­te­gi­ nis eko­no­mi­kos plėt­ros ir au­gi­mo pla­na­vi­mas vi­sos ES mas­tu. Bū­ti­na ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­kur­ti ga­li­my­ bes kil­ti kon­ku­ren­cin­gu­mui, di­din­ ti in­ves­ti­ci­jas į spe­cia­ly­bių kei­ti­mą, pa­dė­ti pri­si­tai­ky­ti prie pa­si­kei­tu­sių rin­kos są­ly­gų, ga­lų ga­le – įgy­ven­ din­ti tva­rią edu­ka­ci­nę po­li­ti­ką vi­ sos ES mas­tu. Prie­šin­gu at­ve­ju eu­ro, gal­būt ir vi­sos ES, eks­pe­ri­men­tas žlugs. Pa­leng­va, su di­de­liais skaus­mais ir kon­vul­si­jo­mis, pirš­tų ro­dy­mais, kal­tų paieš­ko­mis ir grei­čiau­siai neiš­ven­gia­mais ka­ri­niais konf­lik­ tais. Vie­ny­bė ar­ba skur­das. Al­ter­ na­ty­vų nė­ra.

„„Judėjimas: sutariama, kad norint išlaikyti ES ir eurą, turi būti laikomasi

Kur mū­sų Lie­tu­va?

Eko­no­mi­niu po­žiū­riu Bal­ti­jos ša­ lys yra ta­pu­sios kri­zės spren­di­mo pa­vyz­džiu vi­so­je Eu­ro­po­je. 2011 m. Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­ tas (BVP) au­go 5,9 pro­c. ir bu­vo ant­ ras pa­gal au­gi­mo dy­dį vi­so­je ES. Pir­ mie­ji bu­vo es­tai (7,6 pro­c. au­gi­mas), po mū­sų – lat­viai (5,5 pro­c.). Kri­ti­ kos bu­vo ap­stu, ta­čiau iš­ven­gė­me va­liu­tos de­val­va­ci­jos, ku­rios ga­li­ mų pa­da­ri­nių neį­ma­no­ma įver­tin­ti. Ta­čiau, at­si­žvel­giant į tai, kad dau­ giau nei du treč­da­liai pa­sko­lų iš­duo­ ti eu­rais, grei­čiau­siai tai bū­tų bu­vu­si eko­no­mi­nė ka­tast­ro­fa, ku­ri bū­tų su­ kė­lu­si ne­mo­ku­mo ban­gą ir kur kas di­des­nių so­cia­li­nių pa­da­ri­nių. Nors BVP ro­dik­lis džiu­gi­na, so­ cia­li­nė si­tua­ci­ja ge­ro­kai liūd­nes­nė. Esa­me sep­tin­ti ES pa­gal ne­dar­bą, ku­ris sie­kia net 13,6 pro­c. Mus len­ kia pro­ble­ma­tiš­kiau­sios vals­ty­bės, tokios kaip Is­pa­ni­ja, Grai­ki­ja, Por­ tu­ga­li­ja ir ki­tos. Grei­čiau­siai šis ro­

dik­lis bū­tų ko­ne dvi­gu­bai di­des­nis, jei ne dar vie­na emig­ra­ci­jos ban­ga. Ir čia drįs­tu pa­brėž­ti, kad tai, jog žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę emig­ruo­ ti ir ras­ti pa­ja­mų šal­ti­nį ki­to­je ša­ ly­je, yra ge­ras po­žy­mis. Al­ter­na­ty­ va – skurs­ti bei gy­ven­ti iš pa­šal­pų ir taip to­liau di­din­ti vals­ty­bės biu­ dže­to sky­lę.

Netyla kalbos dėl naujos finansinės ir apskritai pasaulio ekonomikos konstrukcijos. Mū­sų ša­lies per­spek­ty­va šios Eu­ro­pos kri­zės kon­teks­te yra dve­ jo­pa. Vie­na vertus, mes tu­ri­me ga­ na di­de­lį val­džios apa­ra­tą, vis dar nee­fek­ty­viai pa­skirs­to­mas ES lė­


9

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

tema

n­que: vie­ny­bė ar­ba skur­das ES šalių ekonomikos augimo ir nedarbo rodikliai Šalis

bendrų bankinės, fiskalinės ir politinės sąjungos sąlygų. 

šas, ku­rias bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ ti ener­ge­ti­kos bei ši­lu­mos ūkiams mo­der­ni­zuo­ti bei kon­ku­ren­ci­ jai juo­se ska­tin­ti, taip pat tu­ri­me nuo eks­por­to la­bai pri­klau­san­ čią eko­no­mi­ką. Pas­ta­ra­sis ro­dik­ lis yra vie­na iš silp­nų­jų Lie­tu­vos vie­tų, nes vi­daus rin­ka vis dar ne­ stip­ri (di­de­lis ne­dar­bas, ma­ži at­ ly­gi­ni­mai), o pa­grin­di­nės eks­ por­to par­tne­rės ga­li nu­sto­ti pirk­ti pro­duk­ci­ją, ir tai su­kel­tų dar vie­ną kri­zės ban­gą. Ta­čiau yra ir ki­ta pu­sė – tu­ri­me to­kius pra­na­šu­mus kaip ke­lias už­ sie­nio kal­bas mo­kan­tis jau­ni­mas, tu­rin­tis aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­ gal pra­gy­ve­ni­mo ly­gį tik­rai ne­rei­ ka­lau­jan­tis tiek eu­rų, kiek, tar­ki­ me, Ai­ri­jos jau­nuo­liai. To­dėl esa­me la­bai pa­trauk­li ša­lis in­te­lek­ti­nėms už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms, kai rei­kia in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­nan­ sų ir ki­tų spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių dirb­ ti tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.

„Shutterstock“ nuotr.

Bre­ton Vud­so sis­te­ma Bre­ton Vud­so sis­te­ma bu­vo tarp­tau­ ti­nė fi­nan­sų, fik­suo­t ų va­l iu­tos kur­ sų sis­te­ma, įsi­ga­lė­ju­si po Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro. 1944 m. su­da­ry­ta JAV bei Di­d žio­sios Bri­ta­ni­jos ir pa­si­ra­šy­ ta vi­sų 44 vals­t y­bių są­jun­g i­n in­k ių de­le­ga­tų. Bu­vo ku­r ia­ma tai­s yk­l ių sis­te­ ma, ins­ti­tu­ci­jos ir pro­ce­dū­ros tarp­t au­t i­nei fi­nan­ sų sis­te­mai re­g u­ liuo­t i. Vie­na svar­ biau­sių per Bre­ton Vud­so kon­fe­ren­ci­ ją įkur­tų or­ga­ni­za­ ci­j ų bu­vo Tarp­ tau­t i­n is re­konst­ ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­kas (vie­na iš pen­k ių Pa­s au­l io ban­ko ir Tarp­tau­t i­n io va­l iu­

tos fon­do ins­t i­tu­ci­jų). Šios or­ga­n i­za­ ci­jos pradėjo veikti 1946 m., pa­kan­ ka­mam skai­čiui ša­lių ra­ti­fi ­ka­vus su­ si­ta­ri­mą. Bre­ton Vud­s o sis­te­m a įpa­rei­go­j o kiek­vie­ną ša­l į lai­ky­tis tam tik­ros pi­ ni­g ų po­li­ti­kos. Es­mi­nis jos prin­ci­pas – už­tik­rin­ti, kad ša­lies va­liu­tos kei­ti­ mo kur­sas ne­nuk­r yp­t ų dau­g iau nei 1 pro­c. nuo pa­sau­l i­n io auk­ so ver­tės kur­so. Sis­te­ma žlu­go 1971 m. JAV pa­ nai­k i­nus auk­s o kon­ ver­ta­vi­mo į JAV do­le­ rius ga­l i­my­bę. Bre­ton Vud­so sis­te­ma pa­dė­jo ją su­k ū­ru­sioms vals­ ty­b ėms (ypač JAV) kont­ro­l iuo­t i tarp­tau­ ti­n ius konf­l ik­t us ir siek­ti bend­r ų tiks­lų.

BVP augimas (proc.)*

Nedarbas (proc.)**

Estija

7,6

10,9

Lietuva

5,9

13,6

Latvija

5,5

15,3

Lenkija

4,3

9,9

Švedija

3,9

7,3

Slovakija

3,3

13,6

Islandija

3,1

6,4

Vokietija

3

5,6

Austrija

2,7

4

Suomija

2,7

7,5

Rumunija

2,5

7,2

Malta

2,1

5,9

Belgija

1,9

7,2

Bulgarija

1,7

12,1

Čekija

1,7

6,8

Prancūzija

1,7

10

Liuksemburgas

1,6

5,3

Vengrija

1,6

10,7

Norvegija

1,4

3

Nyderlandai

1,2

5

Danija

0,8

7,6

Didžioji Britanija

0,8

8,1

Airija

0,7

14,8

Ispanija

0,8

24,1

Kipras

0,5

10,4

Italija

0,4

10,1

Slovėnija

–0,2

8,1

Portugalija

–1,6

15,1

Graikija

–6,9

22

* 2011 m.; ** 2012 m.

Mar­ša­lo pla­nas Tai pa­gal­bos Eu­ro­pai per Šal­tą­jį ka­rą pro­gra­ma, ku­rią po Ant­ro­jo pa­sau­li­ nio ka­ro pri­sta­tė JAV ge­ne­ro­las ir po­ li­ti­kas Geor­ge’as C.Mars­hal­las (1953 m. ap­do­va­no­tas No­be­lio pre­mi­ja). Pla­nas apė­mė 15 Eu­ro­pos vals­ty­bių ir Tur­ki­ją. Mar­ša­lo pla­nas pa­dė­jo at­kur­ ti Va­ka­rų vals­ty­bių ūkį. JAV rei­ka­la­

vo, kad ša­lys, gau­nan­čios eko­no­mi­nę pa­ra­mą, bend­ra­dar­biau­tų per bend­rą or­ga­ni­za­ci­ją, ku­ri skirs­tys ir ad­mi­nist­ ruos pa­gal­bą. Taip 1948 m. bu­vo įkur­ ta Eu­ro­pos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­ bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Jos tiks­las bu­ vo cent­ra­li­zuo­ti ir pla­nin­gai re­gu­liuo­ ti eko­no­mi­ką


10

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

sportas D.Mo­tie­jū­nas pel­nė 20 taš­kų

P.My­ko­lai­čio sėkmė

T.Šved­kaus­ko de­biu­tas

Tre­čią per­ga­lę NBA va­sa­ros ly­ gos var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo Do­ na­to Mo­tie­jū­no at­sto­vau­ja­ mas Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­ bas, 99:88 nu­ga­lė­jęs Port­lan­ do „Trail Bla­zers“ krep­ši­nin­ kus. Lie­tu­vis pel­nė 20 taš­kų ir at­ko­vo­jo 12 ka­muo­lių. Ki­tą ma­čą „Roc­kets“ žais su Či­ka­ gos „Bulls“ ko­man­da.

61-ąjį kar­tą Ai­ri­jo­je įvy­ku­ sių tarp­tau­ti­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Cork Ci­ ty Sports“ šuo­lių į to­lį rung­ tį lai­mė­jo Po­vi­las My­ko­lai­tis (nuo­tr.). Lie­tu­vos olim­pie­čio re­zul­ta­tas – 7,80 m. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė ja­po­nas Yo­hei Su­ gai – 7,64 m, tre­čias bu­vo bri­ tas Mat­tas Bur­to­nas – 7,62 m.

Ita­li­jos fut­bo­lo eli­to se­zo­nui be­si­ren­gian­tis „AS Ro­ma“ klu­ bas kont­ro­li­nia­me ma­če 2:1 įvei­kė Vie­nos „Ra­pid“ (Aust­ri­ ja) eki­pą. Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se de­biu­ta­vo 18-me­tis var­ti­nin­ kas To­mas Šved­kaus­kas „ (fksuduva.lt nuo­tr.): lie­tu­vis 80-ąją mi­nu­tę pa­kei­tė ru­mu­ ną Bog­da­ną Lo­bon­tą.

Iš­gel­bė­ti ga­lė­jo tik per­ga­lė Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 20 m.) vai­ ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­te Ka­zio Maks­vy­čio auk­lė­ti­niams nie­kaip ne­pa­vyks­ta at­si­pei­kė­ti nuo šlo­vin­ gų praė­ju­sių me­tų pri­si­mi­ni­mų.

Slo­vė­ni­jo­je vyks­tan­čių var­žy­bų ant­ro­jo eta­po rung­ty­nes Lat­vi­jos bend­raam­žiams 75:78 pra­lai­mė­ję lie­tu­viai bu­vo at­si­dū­rę ant pra­ra­ jos kraš­to. Ne­t i­k ė­tai nu­s i­l ei­d ę kai­my­ nams, mū­s iš­k iai ge­ro­kai su­ komp­li­ka­vo sa­vo pa­dė­tį F gru­ pė­je. Vos vie­ną per­ga­lę per 4 įskai­ti­nius ma­čus tu­rin­čių lie­ tu­vių li­ki­mas spren­dė­si va­kar va­ka­re, kai pa­sku­ti­nė­se gru­pės

rung­ty­nė­se lie­tu­viai eg­za­mi­na­ vo Tur­ki­ją. K.Maks­vy­čio ko­man­ dai net per­ga­lės prieš tur­kus ga­ lė­jo bū­ti per ma­žai. Is­pa­nų sėk­mė ma­če su slo­vė­nais, o lat­vių – su ita­lais eli­mi­nuo­tų mū­siš­kius iš ko­vos dėl me­da­lių. VD inf.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Latvija 75:78 (20:21, 20:18, 13:17, 22:22). E.Ula­no­vas 15 taš­k ų, A.But­ke­v i­č ius 14, D.Re­d i­ kas 13/J.Tim­ma ir A.Hel­ma­nis po 15, M.Vi­to­las 13.

„Žal­gi­rio“ tre­ne­rių šta­be – ir ge­rai pa­žįs­ta­mi vei­dai Kau­no „Žal­gi­rio“ va­ do­vai in­ten­sy­viai brai­žo atei­nan­čio se­zo­no kon­tū­rus – tre­ne­rių šta­be ne­se­ niai ko­man­dos vai­rą pe­rė­mu­siam Joa­nui Pla­zai pa­dės Oli­ve­ ris Kos­ti­čius ir Sau­ lius Štom­ber­gas.

„„Ko­le­gos: O.Kos­ti­čius (nuotr. kairėje) ir S.Štom­ber­gas (nuotr. dešinė­

je) pa­dės nau­ja­jam „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­jam tre­ne­riui J.Pla­zai.Ma­rius Bag­do­nas „„Kai­my­nai: Lat­vi­jos dvi­de­šimt­me­čiai su­jau­kė lie­tu­vių pla­nus.

m.bagdonas@diena.lt

fi­baeu­ro­pe.com nuo­tr.

Is­pa­nas pa­gei­da­vo lie­tu­vio

Ke­tu­ris se­zo­nus su per­trau­ko­mis „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius vil­kė­ju­ sį ir 1999-ai­siais Kau­no klu­bą į is­ to­ri­nį trium­fą Eu­ro­ly­go­je at­ve­du­sį S.Štom­ber­gą sa­vo ko­man­do­je pa­ gei­da­vo ma­ty­ti pa­ts J.Pla­za. 38-erių klai­pė­die­tis lai­ko­mas la­ bai per­spek­ty­viu spe­cia­lis­tu. Bai­ gęs pro­fe­sio­na­laus krep­ši­nin­ko kar­je­rą, S.Štom­ber­gas ne­nu­to­lo nuo krep­ši­nio. 2010 m. jis pra­dė­jo dirb­ti „Žal­gi­rio“ dub­le­rių ko­man­ dos tre­ne­rių šta­be, o ne­tru­kus pe­ rė­mė Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­ je (NKL) rung­ty­niau­jan­čios Kau­no „Žal­gi­rio-Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ ro“ eki­pos vai­rą. Pag­rin­di­nės ko­ man­dos tre­ne­rių ko­lek­ty­vą jis pa­ pil­dė 2011-ųjų lapk­ri­tį ir praė­ju­sį se­zo­ną tal­ki­no Alek­sand­rui Tri­fu­ no­vi­čiui. Anot „Žal­gi­riui“ atei­nan­tį se­zo­ ną di­ri­guo­sian­čio 48-erių J.Pla­zos, pui­kiai Kau­no klu­bo vir­tu­vę pa­žįs­ tan­tis ir ne vie­nus me­tus ko­man­ dai ati­da­vęs S.Štom­ber­gas bus la­ bai ge­ras ir nau­din­gas tal­ki­nin­kas. Asis­ten­tai – tie pa­tys

Taip pat su­tar­tį me­tams su klu­bu pra­tę­sęs 39-erių O.Kos­ti­čius, kaip ir ko­man­dos le­gio­nie­rius Mar­ ko Po­po­vi­čius, jau yra „Žal­gi­rio“ sen­bu­vis. Ser­bas į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę at­vy­ko 2010 m. ir ta­po tuo me­tu „Žal­gi­

rio“ klu­bą tre­ni­ra­vu­sio sa­vo tau­ tie­čio Aco Pet­ro­vi­čiaus asis­ten­tu. Pas­ta­ra­jam pa­li­kus LKL čem­pio­nų gre­tas, O.Kos­ti­čius pra­tę­sė dar­ bą tre­ne­rių šta­be ir bu­vo iš pra­džių Ri­man­to Gri­go, po to – grai­ko Ili­ jo Zou­ro asis­ten­tu. Praė­ju­sį se­zo­ ną spe­cia­lis­tas pra­dė­jo su jau­nai­ siais Kau­no „Bal­tų“ krep­ši­nin­kais, ta­čiau ne­tru­kus su­grį­žo į pa­grin­ di­nę „Žal­gi­rio“ ko­man­dą ir tal­ki­no A.Tri­fu­no­vi­čiui, su ku­riuo anks­ čiau kar­tu dir­bo Belg­ra­do „Crve­na Zvez­da“ eki­po­je.

Ti­ki­mės, kad su žai­ dė­jais ra­si­me bend­ rą kal­bą ir pa­vyks su­si­tar­ti dėl nau­jų su­tar­čių. Tre­ne­rių šta­be liks ir Min­dau­gas Bra­zys. Jis ir to­liau rū­pin­sis var­žo­ vų žai­di­mo ana­li­ze. Vil­čių su­bur­ti lie­tu­viš­ką eki­pą ne­sto­ko­jan­čio klu­bo va­do­vai jau anks­čiau bu­vo už­si­mi­nę, kad no­rė­ tų, jog tre­ne­rių šta­be dirb­tų vie­tos spe­cia­lis­tai. „Sten­gia­mės lai­ky­tis to­kios stra­te­gi­jos: nors vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris bus už­sie­nie­tis, ta­čiau jo pa­dė­jė­jai tu­rė­tų bū­ti pui­kiai mū­ sų ša­lies krep­ši­nio pro­ble­mas iš­ ma­nan­tys Lie­tu­vos spe­cia­lis­tai“, – yra sa­kęs klu­bo spor­to di­rek­to­ rius Vi­tol­das Ma­sals­kis.

Vai­do­to Gri­go nuo­tr.

Pats J.Pla­za taip pat ne­pa­gei­da­ vo į Lie­tu­vą at­si­vež­ti sa­vo asis­ten­ tų ir mie­lai su­ti­ko dirb­ti su jau ne vie­nus me­tus „Žal­gi­ry­je“ pra­lei­du­ siais tre­ne­riais. De­rė­sis dėl nau­jų su­tar­čių

Su­tar­tis su sep­ty­niais krep­ši­nin­ kais nau­jam se­zo­nui jau tu­rin­ tis „Žal­gi­ris“ to­liau rim­tai žval­go­ si pa­stip­ri­ni­mo. Šio­mis die­no­mis bai­gė­si To­mo De­li­nin­kai­čio ir Dai­ niaus Ša­len­gos su­tar­tys. Pa­gal su­ si­ta­ri­mą klu­bas tu­rė­jo pir­me­ny­bę abie­jų žai­dė­jų kont­rak­tus pra­tęs­ti dar me­tams, ta­čiau to ne­pa­da­rė. „Nors su­tar­čių ne­pra­tę­sė­me, tai ne­reiš­kia, kad To­mo ir Dai­niaus pa­s lau­g ų at­s i­sa­ko­m e. Tie­s iog anks­tes­nių su­tar­čių są­ly­gos nea­ti­ ti­ko da­bar­ti­nės fi­nan­si­nės si­tua­ci­ jos krep­ši­nio rin­ko­je. Ti­ki­mės, kad su žai­dė­jais ra­si­me bend­rą kal­bą ir pa­vyks su­si­tar­ti dėl nau­jų su­tar­ čių“, – dien­raš­čiui tvir­ti­no V.Ma­ sals­kis. Šiuo me­tu „Žal­gi­ris“ tu­ri ga­ lio­jan­čias su­tar­tis su Man­tu Kal­ nie­čiu, Vy­te­niu Lip­ke­vi­čiu­mi, Min­dau­gu Kuz­mins­ku, Pau­liu­mi Jan­kū­nu, Ro­ber­tu Jav­to­ku ir kroa­ tais M.Po­po­vi­čiu­mi ir Ma­rio De­ la­šu. Jau anks­čiau „Žal­gi­rio“ sa­vi­ nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas yra pa­tvir­ti­nęs, kad no­rė­tų su­kirs­ ti ran­ko­mis su Lie­tu­vos rink­ti­nės įžai­dė­ju Ša­rū­nu Ja­si­ke­vi­čiu­mi ir Mask­vos CSKA marš­ki­nė­lius vil­ kė­ju­siu Dar­ju­šu Lav­ri­no­vi­čiu­mi.


11

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

sportas

„„Spren­di­mas: K.Kem­zū­ros va­do­vau­ja­mas tre­ne­rių šta­bas pa­kei­tė olim­pi­nia­me at­ran­kos tur­ny­re ko­vo­ju­sios

rink­ti­nės su­dė­tį.

„„M.Kalnietis.

„„Š.Jasikevičius.

„„M.Pocius.

„„R.Kaukėnas.

„„J.Mačiulis.

„„S.Jasaitis.

„„L.Kleiza.

„„R.Seibutis.

„„P.Jankūnas.

„„D.Songaila.

„„J.Valančiūnas.

„„A.Kavaliauskas.

Dvy­lik­tu­kas Lon­do­ne – ki­toks nei Ka­ra­ka­se Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ne­rių šta­bas pa­si­rin­ko ko­ vi­nį olim­pi­nį dvy­lik­tu­ką, nors ga­lu­ti­nė žai­dė­jų su­dė­tis dar ga­lės bū­ti kei­čia­ma. Ko­man­do­je ne­be­li­ko To­mo De­li­ nin­kai­čio ir Dei­vi­do Dul­kio, pa­ dė­ju­sių iš­ko­vo­ti olim­pi­nį ke­lia­la­pį at­ran­kos tur­ny­re Ve­ne­sue­lo­je. Į pa­ grin­di­nę ri­kiuo­tę grį­žo dėl trau­mų šias var­žy­bas pra­lei­dę Si­mas Ja­sai­ tis ir Re­nal­das Sei­bu­tis. Ka­ra­ka­se vy­ku­sio­se var­žy­bo­se T.De­li­nin­kai­tis per tre­jas rung­ty­ nes žai­dė 13 mi­nu­čių, pel­nė 11 taš­kų ir at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, D.Dul­kys per du ma­čus aikš­tė­je pra­ lei­do 5 mi­nu­tes ir su­rin­ko 3 taš­kus. „Pir­miau­sia la­bai dė­ko­jau Dei­ vi­dui už jo dar­bą vi­so pa­si­ren­gi­mo olim­pia­dai lai­ko­tar­piu. Jis mums ypač pa­dė­jo per tre­ni­ruo­tes, kai vie­ną ar ki­tą žai­dė­ją kan­ki­no trau­ mos. Kaip krep­ši­nin­kas, jis tu­ri la­ bai daug ge­rų sa­vy­bių, ga­li įmes­ti, ge­rai gi­na­si. Vis dėlto jau­tė­si, kad jam, kaip rink­ti­nės de­biu­tan­tui, kar­tais pri­trūk­da­vo pa­tir­ties, ypač esant su­dė­tin­ges­nėms si­tua­ci­ joms. Ti­kiuo­si, kad lai­kas, pra­leis­ tas spor­tuo­jant su ko­man­da, Dei­ vi­dui taip pat da­vė daug nau­din­gų

da­ly­kų. Kal­bant apie vy­rų rink­ti­nę, šian­dien jis yra per­spek­ty­vi­nio pla­ no, atei­ties žai­dė­jas, – sa­kė rink­ti­ nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris K.Kem­ zū­ra. – Dėl To­mo ap­si­spręs­ti bu­vo sun­kiau. Jo po­zi­ci­jo­je bu­vo di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja ir ga­lu­ti­nį spren­di­

Kęstutis Kemzūra:

Ti­kiuo­si, kad lai­kas, pra­leis­tas spor­tuo­jant su ko­man­da, Dei­vi­ dui taip pat da­vė daug nau­din­gų da­ly­kų.

mą nu­lė­mė ne koks nors to ar ki­ to kan­di­da­to žai­di­mo ly­gio skir­tu­ mas, ku­ris tik­rai nė­ra di­de­lis, bet tam tik­ri tak­ti­niai da­ly­kai. Po to, kai paaiš­kė­jo, kad ne­tu­rė­si­me Ro­ ber­to Jav­to­ko, po dis­ku­si­jų su ki­tais tre­ne­riais priė­jo­me prie iš­va­dos,

kad, su­si­klos­čius to­kiai pa­dė­čiai, rei­ka­lin­ges­ni aukš­tes­ni gy­nė­jų li­ ni­jos žai­dė­jai. Juo­lab, kad Re­nal­ das Sei­bu­tis, kaip ir Si­mas Ja­sai­tis, tu­rė­ję svei­ka­tos pro­ble­mų, yra at­ si­ga­vę. Jie pa­jū­ry­je su­reng­to­je tre­ ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je de­monst­ra­vo pui­kią spor­ti­nę for­mą ir la­bai sėk­ min­gai vėl įsi­lie­jo į ko­man­dą.“ Su S.Ja­sai­čiu ir R.Sei­bu­čiu olim­ pi­nėms žai­dy­nėms to­liau reng­sis Man­tas Kal­nie­tis, Ša­rū­nas Ja­si­ke­ vi­čius, Mar­ty­nas Po­cius, Ri­man­tas Kau­kė­nas, Jo­nas Ma­čiu­lis, Li­nas Klei­za, Pau­lius Jan­kū­nas, Da­rius Son­gai­la, An­ta­nas Ka­va­liaus­kas ir Jo­nas Va­lan­čiū­nas. Po lie­pos 20-osios keis­ti rink­ti­ nės su­dė­tį bus ga­li­ma tik tuo at­ve­ ju, jei­gu ku­ris nors dvy­lik­tu­ko žai­ dė­jas pa­tirs trau­mą. Iki iš­vy­kos į Mask­vos prie­mies­ tį Chim­kus, kur lie­pos 22-ąją vyks drau­giš­kos rung­ty­nės su Ru­si­jos na­cio­na­li­ne ko­man­da, mū­sų krep­ ši­nin­kai tre­ni­ruo­sis Kau­ne. VD inf.

Lietuvos vyrų krepšinio olim­pi­nės rink­ti­nės „„1992 m. Bar­se­lo­na (3-io­ji vie­ta): Ar­

vy­das Sa­bo­nis, Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis, Val­de­ma­ras Cho­mi­čius, Ri­mas Kur­ti­ nai­tis, Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Ar­tū­ras Kar­ ni­šo­vas, Gin­ta­ras Ei­ni­kis, Arū­nas Vi­ soc­kas, Da­rius Di­ma­vi­čius, Ro­ma­nas Braz­daus­kis, Gin­ta­ras Kra­pi­kas, Al­vy­ das Pazd­raz­dis, vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. „„1996 m. At­lan­ta (3-io­ji vie­ta): Ar­

vy­das Sa­bo­nis, Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­ nis, Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas, Ri­mas Kur­ ti­nai­tis, Sau­lius Štom­ber­gas, Gin­ta­ras Ei­ni­kis, Da­rius Luk­mi­nas, Ry­tis Vaiš­vi­ la, To­mas Pa­čė­sas, Eu­re­li­jus Žu­kaus­

kas, Min­dau­gas Žu­kaus­kas, vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. „„2000 m. Sid­nė­jus (3-io­ji vie­ta): Ša­

rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Sau­lius Štom­ber­ gas, Min­dau­gas Ti­mins­kas, Gin­ta­ras Ei­ni­kis, Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas, Da­rius Son­gai­la, Eu­re­li­jus Žu­kaus­kas, To­ mas Ma­siu­lis, Dai­nius Ado­mai­tis, Da­ rius Mas­ko­liū­nas, And­rius Gied­rai­tis, Kęs­tu­tis Mar­čiu­lio­nis, vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Jo­nas Kaz­laus­kas. „„ 2004 m. Atė­nai (4-oji vie­ta): Ša­

rū­n as Ja­s i­k e­v i­č ius, Ar­v y­d as Ma­ ci­j aus­k as, Sau­l ius Štom­b er­g as, Ra­ mū­n as Šiš­k aus­k as, Da­r ius Son­g ai­

la, Eu­r e­l i­j us Žu­k aus­k as, Kšyš­t o­f as Lav­ri­no­vi­čius, Dai­nius Ša­len­ga, Ro­ ber­tas Jav­to­kas, Min­dau­gas Žu­kaus­ kas, Do­na­tas Sla­ni­na, Vi­das Gi­ne­vi­ čius, vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka. „„2008 m. Pe­ki­nas (4-oji vie­ta): Ša­

rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Ra­mū­nas Šiš­kaus­ kas, Ri­man­tas Kau­kė­nas, Si­mas Ja­sai­ tis, Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius, Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius, Li­nas Klei­za, Ro­ber­tas Jav­to­kas, Jo­nas Ma­čiu­lis, Min­dau­gas Lu­kaus­kis, Ma­rius Pre­ke­vi­čius, Ma­ri­ jo­nas Pet­ra­vi­čius, vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Ra­mū­nas Bu­tau­tas.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos, Vy­tau­to Liau­dans­kio, Vy­tau­to Pet­ri­ko, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


12

kETVIRTADIENIS, liepos 19, 2012

pASAULIS

22

ben­zin­ve­žius, priklausančius NATO, ta­li­bai su­sprog­di­no Af­ga­nis­ta­no šiaurė­je.

Spro­go ­ au­to­bu­sas

Aukš­čiau­sias laips­nis

Bul­ga­ri­jo­je ša­lia Bur­ga­so oro uos­to va­kar spro­go au­to­bu­sas, ku­riuo va­žia­vo tu­ris­tai iš Iz­rae­lio. Žu­vo ma­žiau­siai pen­ki žmonės. Te­ro­ro ak­to ver­si­jos pa­reigū­nai kel­ti ne­ skubė­jo, bet Iz­rae­lio ži­niask­lai­da šių me­ tų pra­džio­je rašė, kad Tel Avi­vas bai­mi­na­ si te­ro­ro aktų prie­š sa­vo pi­lie­čius Bul­ga­ri­ jo­je. Laik­raš­čiai tuo­met skelbė, kad iš­puo­ lius ke­ti­na su­reng­ti šiitų te­ro­ris­tų or­ga­ni­ za­ci­ja „Hez­bol­lah“.

Šiaurės Korė­jos ly­de­ris Kim Jong-unas, prie­š ke­letą dienų at­leidęs ar­mi­jos va­ dą Ri Yong-ho, va­kar ga­vo aukš­čiau­sią ka­ rinį laipsnį – mar­ša­lo. Apž­val­gi­nin­kai tei­ gia, kad ši­taip nau­ja­sis ko­mu­nis­tinės vals­ tybės ly­de­ris stip­ri­na ka­riuo­menės kont­ rolę ir vald­žią ša­ly­je. Anks­čiau mar­ša­lo laips­nis pri­klausė Kim Jong-uno tėvui Kim Jong-ilui, ku­ris šių metų va­sarį po mir­ties bu­vo paaukš­tin­tas iki ge­ne­ra­li­si­mo.

Kar­tais iš skir­tingų Da­mas­ko ra­jonų pa­si­ girs­ta spro­ gi­mai. Da­ bar tan­kai štur­muo­ja Kabū­no ra­joną.

„„Mūšiai: Si­ri­jos sos­tinė Da­mas­kas, kur iki šiol bu­vo ra­mu, vir­to ka­ro zo­na. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Konf­lik­tas pa­siekė le­miamą fazę

Si­ri­jos maiš­ti­nin­ kai skel­bia sos­tinė­ je Da­mas­ke pra­dėję le­miamą puo­limą: mies­te už­virė nuo­žmūs mūšiai, iš­ki­lo ba­ri­ka­dos, nu­žu­ dy­ti du vy­riau­sybės na­riai.

Žu­vo pre­zi­den­to svai­nis

Da­mas­ko cent­re esan­čio­je sau­gu­ mo būstinė­je va­kar su­si­sprog­di­ nus mir­ti­nin­kui žu­vo gy­ny­bos mi­ nist­ras ge­ne­ro­las Daou­das Raj­ha ir jo pa­va­duo­to­jas, pre­zi­den­to Bas­ha­ ro al As­sa­do svai­nis As­se­fas Shaw­ ka­tas. Pas­ta­ra­sis bu­vo vedęs ša­lies va­do­vo se­serį Bushrą. Spro­gi­mas nu­griaudė­jo tuo me­ tu, kai pa­sta­te vy­ko aukš­čiau­sio ly­gio pa­reigūnų po­sėdis. Įta­ria­ ma, kad sprog­din­to­jas dir­bo ku­rio nors B.al As­sa­do ap­lin­kos žmo­nių ap­sau­gi­nin­ku. Per iš­puolį taip pat bu­vo su­žeis­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo va­das His­ha­mas Ikh­tia­ras bei vi­daus rei­ kalų mi­nist­ras Mo­ham­ma­das Ib­ ra­hi­mas al Shaa­ras.

Vald­žia ne­pajė­gi gin­tis?

Apž­val­gi­nin­kai tei­gia, kad šis įvy­ kis ga­li tap­ti svar­biu po­sūkiu ko­vo­je su B.al As­sa­do re­ži­mu. Fak­tas, kad sprog­din­to­jas su­gebė­jo sėkmin­gai nu­si­tai­ky­ti į aukš­tus Si­ri­jos pa­ reigū­nus ir pa­tek­ti į sau­gu­mo būs­ tinę, pa­kurstė abe­jo­nių, ar vald­žia vis dar pa­jėgi ap­si­gin­ti. Įkvėpti su­ kilė­liai ti­ki, kad konf­lik­tas pa­siekė le­miamą fazę ir kad per­galė – jau ne už kalnų. Ta­č iau Si­r i­jos vals­ty­b inė te­ le­vi­zi­ja pa­skelbė, kad va­ka­rykš­ tis iš­puo­lis tik dar la­biau įkvėps šalį ko­vo­ti su „te­ro­ris­tais ir nu­ si­kals­ta­mo­mis gau­jo­mis“. Te­le­ vi­zi­ja taip pat pra­nešė, kad nu­žu­ dy­to gy­ny­bos mi­nist­ro pa­rei­gas per­ėmė ka­riuo­menės šta­bo vir­ši­

Iš Vil­niaus skambė­jo ra­gi­ni­mai Spro­gi­mai Si­ri­jos sos­tinė­je, per ku­riuos žu­vo gy­ny­bos mi­nist­ ras, pa­tvir­ti­na būti­nybę Jung­ti­ nių Tautų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bai priim­ti ryž­tingą re­zo­liu­ciją. Tai va­kar Vil­niu­je pa­reiškė britų už­ sie­nio rei­kalų sek­re­to­rius Wil­lia­ mas Ha­gue’as (nuotr.).

Jo tei­gi­mu, „Si­ri­jai gre­sia chao­sas ir žlu­gi­mas, ir dar blo­gesnė si­tua­ ci­ja nei ta bai­si pa­dėtis, ku­ri įsi­ vy­ra­vo pa­sta­rai­siais mėne­siais“. „Ne­tu­riu pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­ jos, bet vi­si to­kie įvy­kiai su­stip­ rin­a ar­gu­men­tus, kad rei­kia stip­ rios ir ryž­tin­gos JT re­zo­liu­ci­jos“, – žur­na­lis­tams sakė W.Ha­gue’as po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos už­sie­ nio rei­kalų mi­nist­ru Aud­ro­niu­mi Ažu­ba­liu.

Nuo­la­tinę vietą JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je tu­rin­ti Did­žio­ji Bri­ta­ni­ ja su Va­karų sąjun­gi­nin­kais sie­kia priim­ti san­kci­jas Si­ri­jai nu­ma­

tan­čią re­zo­liu­ciją, bet tam kol kas prie­ši­na­si Ru­si­ja ir Ki­ni­ja. W.Ha­gue’as sakė, kad re­zo­liu­ci­ja turėtų būti priim­ta iki sa­vaitės pa­ bai­gos, nes Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja ne­ no­ri jos ati­dėlio­ti il­ges­niam lai­kui. Jis pa­brėžė, kad šiuo at­ve­ju re­zo­liu­ci­ja ne­sank­cio­nuotų ka­ri­nių veiksmų. Britų dip­lo­ma­ti­jos va­do­ vo tei­gi­mu, re­zo­liu­ci­ja turėtų nu­ ma­ty­ti JT pa­siun­ti­nio Ko­fi An­na­no tai­kos pla­no įgy­ven­di­nimą, lai­ki­ no­sios vy­riau­sybės, į ku­rią įeitų opo­zi­ci­ja, su­kūrimą ir san­kci­jas tiems, kas truk­do tai įvyk­dy­ti. „Tai būtų stip­resnė re­zo­liu­ci­ ja nei kas nors, ką esa­me pri­ėmę iki šiol, bet dar ne­tu­ri­me Ru­si­ jos ir Ki­ni­jos pa­ra­mos“, – kalbė­ jo W.Ha­gue’as. BNS inf.

nin­kas ge­ne­ro­las Fah­das Jas­si­mas al Fu­ray­jus. Prieš­ta­rin­gi pra­ne­ši­mai

Da­mas­kas, kur gy­ve­na daug pre­ zi­den­to B.al As­sa­do ša­li­ninkų, il­ gą laiką bu­vo nu­tolęs nuo tie­sio­ gi­nio konf­lik­to, bet da­bar mūšiai ja­me ver­da jau penktą dieną iš ei­ lės. Į ke­lis ra­jo­nus įves­ti tan­kai, virš mies­to skrai­do sraig­tas­par­ niai, ky­la dūmų stul­pai. Į sos­tinę ve­dan­tys ke­liai va­kar bu­vo užb­ lo­kuo­ti. Lais­vo­ji Si­ri­jos ar­mi­ja pa­skelbė, kad ope­ra­ci­ja, pa­va­din­ta „Da­mas­ ko vul­ka­nu“, yra ge­rai su­pla­nuo­ta ir kad į sos­tinę dar pra­ėju­sią sa­vaitę bu­vo pa­si­ųsta šim­tai ko­vo­tojų. „Kar­tais iš skir­tingų Da­mas­ ko ra­jonų pa­si­girs­ta spro­gi­mai, – va­kar pa­sa­ko­jo su­kilė­lių at­stovė spau­dai Su­san Ah­mad. – Da­bar tan­kai štur­muo­ja Kabū­no ra­joną. Jie ap­šau­do gy­ve­na­muo­sius na­ mus, šau­do į vi­sus ju­dan­čius tai­ ki­nius. Jų tiks­las – suim­ti žmo­nes ir juos nu­šau­ti. Žmonės bėga, jie sten­gia­si ištrūk­ti iš Kabū­no.“ Taip pat bu­vo pra­ne­šimų apie su­si­šau­dymą ir dūmų ka­muo­lius prie par­la­men­to, apie de­gan­čias ka­rei­vi­nes. Bet vald­žia ir su­kilė­liai tei­kia skir­tingą in­for­ma­ciją apie tuos pa­čius įvy­kius, o Va­karų žur­ na­listų veik­la Si­ri­jo­je griež­tai ap­ ri­bo­ta, todėl pa­tik­rin­ti pra­ne­šimų be­veik ne­įma­no­ma. No­ri griežtų san­kcijų

Dip­lo­ma­tinės pa­stan­gos su­stab­dy­ ti smurtą Si­ri­jo­je vis dar ne­duo­da re­zul­tatų. Ko­vos pa­siekė Da­maską tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tautų (JT) va­do­vai ban­do įti­kin­ti Ru­siją ir Ki­

„„Tai­k i­nys: gy­ny­b os

mi­nist­ras D.Raj­ha žu­vo, kai per aukš­čiau­ sio ly­gio pa­reigūnų po­sėdį nu­ griaudė­jo spro­gi­mas.

niją pri­tar­ti įversti griež­tas san­kci­ jas Si­ri­jos re­ži­mui. Va­karų vals­tybės sie­kia priim­ ti re­zo­liu­ciją, ku­ri pri­verstų Si­ri­jos vy­riau­sybę per 10 dienų ati­trauk­ ti sun­kiąją ka­ro tech­niką iš mies­ tų ir grąžin­ti ka­rei­vius į ka­rei­vi­nes. Prie­šin­gu at­ve­ju JT Sau­gu­mo Ta­ ry­bai būtų tei­kia­ma re­zo­liu­ci­ja dėl san­kcijų. Ru­si­ja blo­kuo­ja re­zo­liu­ciją

At­sa­ky­da­mas į Va­karų prie­kaiš­tus, Ru­si­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas va­kar teigė, kad Mask­va ne­si­lai­ko įsi­ka­bi­nu­si Si­ri­ jos re­ži­mo, bet siū­lo­mai JT Sau­gu­ mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ci­jai ne­pri­ta­ria. Pa­sak S.Lav­ro­vo, san­kci­jos Si­ ri­jos va­do­vy­bei reikštų tie­sio­ginę pa­ramą opo­zi­ci­jai. „Užuot ra­minę opo­zi­ciją, kai ku­rie mūsų par­tne­riai ra­gi­na ją teis­ti sa­vo veiks­mus“, – aiš­ki­no S.Lav­ro­vas. BBC, CNN inf.


13

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

menas ir pramogos Puikūs pietūs knygų grau­ži­kams Kny­gos ga­li būti ne tik įdo­mios, sto­ros, bet ir ska­nios. Vo­kie­ti­jo­je įsikū­ru­si kūry­binė agentū­ra „Ko­re­fe“ pri­ statė kuo tik­riau­sią val­gomą knygą. Kol kas tai vie­nin­ telė kny­ga, ku­rią ga­li­ma ir skai­ty­ti, ir ga­min­ti bei val­ gy­ti. Kiek­vie­nas pus­la­pis pa­ga­min­tas iš ma­ka­ronų, ly­ giai taip pat, kaip būtų ruo­šia­ma la­za­ni­ja. Tu­rint to­kią tešlą ga­min­ti vi­siš­kai pa­pras­ta – pa­si­rink­tus pro­duk­ tus de­da­te tarp lapų ir pa­šau­na­te į or­kaitę. Kol kas kny­gos ti­ra­žas – kuk­lus, vos ke­lios de­šim­tys. VD inf.

Fes­ti­va­ly­je – ir ba­ro­ko mu­zi­ka, ir žydų dai­nos Šį sa­vait­galį Pa­žais­ lio mu­zi­kos fes­ ti­va­lis kvies pa­si­ klau­sy­ti ir ba­ro­ki­nio bei in­diš­ko skam­be­ sio flei­tos garsų, ir tra­di­cinės žydų mu­zi­kos.

Ta­len­tin­gas fa­go­ti­nin­kas

Šį šeš­ta­dienį Šv. Kry­žiaus (Kar­ me­litų) baž­ny­čio­je vyks sak­ra­linės mu­zi­kos kon­cer­tas, kurį klau­sy­ to­jams do­va­nos at­likė­jai Vy­tau­tas Sriu­bi­kis (flei­ta), Po­vi­las Bin­ge­lis (fa­go­tas), Ro­ma Ja­ra­mi­naitė (vio­ lon­čelė) ir Vai­va Ei­du­kai­tytė-Sto­ ras­tienė (kla­ve­si­nas). „Mu­zi­ka į žmo­gaus kas­dienį gy­ ve­nimą įne­ša džiaugs­mo: rūpes­čiai įgy­ja kitą pra­smę, į žmo­nių tar­pu­ sa­vio san­ty­kius įsi­lie­ja ši­lu­ma, akys ki­taip ma­to pa­saulį, o au­sys gir­di tai, kas ma­lo­nu ir ge­ra šird­žiai. Ji da­ro ste­buk­lus ir sie­lo­je, nes ap­do­va­no­ja jaut­ru­mu, nuo­šir­du­mu, no­ru siek­ ti švie­sos ir gro­žio. Pa­milęs mu­ziką žmo­gus ei­na Did­žiuo­ju ke­liu ir jo šir­dis yra ku­pi­na ty­ro džiaugs­mo“, – taip mu­zi­ko­logė Ma­rytė Gus­tai­ nienė at­si­lie­pia apie ta­len­tin­go fa­ go­ti­nin­ko P.Bin­ge­lio mu­zi­ka­vimą. Retą, su­bti­laus temb­ro inst­ru­ mentą pro­fe­sio­na­liai val­dan­tis Kau­ no vals­ty­bi­nio cho­ro me­no va­do­ vo ir di­ri­gen­to Pet­ro Bin­ge­lio sūnus Po­vi­las yra įgijęs du ma­gist­ro laips­ nius, dve­jus me­tus gro­jo ES jau­ni­mo sim­fo­ni­nia­me or­kest­re, o šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba Švei­ca­ri­jo­je. Su­si­tin­ka se­ni drau­gai

Kon­cer­te gre­ta P.Bin­ge­lio stos vi­ suo­met kūry­bin­gas, naujų idėjų ne­sto­ko­jan­tis flei­ti­nin­kas V.Sriu­ bi­kis, fleitą pra­kal­bi­nan­tis tiek eg­ zo­tiš­kais In­di­jos gar­sais, tiek su­ bti­liais ba­ro­ko mu­zi­kos to­nais, ir se­no­sios mu­zi­kos an­samb­lio „Af­ fec­tus“ narės R.Ja­ra­mi­naitė ir V.Ei­ du­kai­tytė-Sto­ras­tienė, ku­rios sa­vo veik­lo­je kon­cent­ruo­ja­si į vėly­vo­jo Re­ne­san­so ir ba­ro­ko epochų mu­zi­ kos stu­di­jas bei au­ten­tišką jos in­ terp­re­ta­ciją. Kon­cer­te, be ba­ro­ko epo­chos ge­ ni­jaus Jo­han­no Se­bas­tia­no Ba­cho opusų, skambės vie­no gar­siau­sių šių dienų Lat­vi­jos kom­po­zi­to­rių Pe­te­rio Vas­ko sak­ra­linės mu­zi­kos

„„Pa­gar­ba: dai­ni­nin­kas R.Kar­pis kon­cer­tui „Laiš­kai iš praei­ties“ rin­ko­si

sau ar­ti­mas dai­nas. 

kūri­niai. Klau­sy­to­jai turės pro­gą su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vo­je re­tai at­ lie­ka­ma įsta­baus nor­vegų kom­ po­zi­to­riaus Ola­vo Ber­go, itin daug dėme­sio ski­rian­čio me­di­niams pu­ čia­mie­siems po­pu­lia­rin­ti, mu­zi­ka. Kvie­čia į si­na­gogą

Sek­ma­dienį Kau­no cho­ra­linė­je si­ na­go­go­je nuo­šir­du­mo ku­piną pro­ gramą „Laiš­kai iš praei­ties“ pri­sta­tys dai­ni­nin­kas Ra­fai­las Kar­pis (te­no­ras) ir pia­nis­tas Da­rius Ma­žin­tas. Kon­cer­te skambės re­tai at­lie­ka­ mos aran­žuo­tos žydų liau­dies dai­ nos, ji­diš kal­ba at­lie­ka­mos žydų kilmės kom­po­zi­to­rių Mor­de­chai Ge­bir­ti­go, Yo­se­fo Kot­lia­ro, Ale­xan­ de­rio Ols­ha­nets­ky, Chayos Chay­ tin, Gab­rie­lio Gra­do, Is­rae­lio Sher­ ma­no dai­nos bal­sui ir for­te­pi­jo­nui, įspūdin­gi prancūzų imp­re­sio­nis­to Mau­ri­ce’o Ra­ve­lio kūri­niai „Fregt di velt“ ir „Kad­dish“. Ryškūs jau­no­sios lie­tu­vių mu­zikų kar­tos at­sto­vai šiuo pro­jek­tu sie­kia įpras­min­ti iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ ro bu­vu­sios žydų kultū­ros at­mi­nimą, o R.Kar­pis kar­tu no­ri pri­si­lies­ti prie sa­vo šaknų ir pri­si­min­ti ji­diš kalbą, ku­ri yra ties iš­ny­ki­mo ri­ba. „Tai ganė­ti­nai svar­bus so­cia­li­nis ir is­to­ri­nis reiš­ki­nys – pa­ger­bi­mas, pa­minė­ji­mas tų Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rių ne­be­ga­li­me ma­ty­ti. Dai­nas rin­kau pa­ts – tai man ar­ti­ma, tai man įdo­mu, tai – sąsa­jos su ma­no šak­ni­mis“, – teigė dai­ni­nin­kas. Bal­sui ir for­te­pi­jo­nui aran­žuo­to­se

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

žydų tau­tos dai­no­se at­si­spin­di tuo me­tu gy­ve­nu­sių žmo­nių jaus­mai, so­cia­linės pro­ble­mos. Dai­nos tar­ si by­lo­ja apie tai, kad no­rint su­kur­ti ir iš­lai­ky­ti stip­rią kultūrą ne­būti­nai rei­kia turė­ti sa­vo žemę. Dau­ge­lio dainų tekstų au­to­riai yra glaud­žiai su­si­ję su Vil­niaus ir tuo­metės Lie­ tu­vos is­to­ri­ja – jie bu­vo ak­tyvūs kultū­ros veikė­jai, tad per šiuos ren­ gi­nius klau­sy­to­jai turės uni­ka­lią ga­ li­mybę iš­girs­ti re­tai at­lie­ka­mus ne­ pap­ras­to gro­žio ir tu­ri­nio kūri­nius. Sa­vi­ta in­terp­re­ta­ci­ja

Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­ mi­jos ab­sol­ven­tas R.Kar­pis neap­ si­ri­bo­ja teat­ri­ne veik­la, bet ak­ty­viai kon­cer­tuo­ja, at­lie­ka įvai­rią ka­me­ rinę mu­ziką, ypa­tingą dėmesį ski­ ria žydų kilmės kom­po­zi­to­rių mu­ zi­kai po­pu­lia­rin­ti. Di­ri­gen­tas pro­fe­so­rius Sau­lius Son­dec­kis apie R.Karpiui akom­ panuosiantį pia­nistą D.Ma­žintą yra pa­sakęs: „Tai – jau­nas, ak­ ty­viai kon­cer­tuo­jan­tis pia­nis­tas. Sa­vo mu­zi­ka­lu­mu ir sa­vi­ta, įdo­ mia in­terp­re­ta­ci­ja jis jau at­kreipė mūsų klau­sy­tojų au­di­to­ri­jos dė­ mesį ir pri­pa­ži­nimą. Šis pia­nis­tas yra ver­tas tarp­tau­tinės pub­li­kos dėme­sio.“ Pia­nis­tas yra dau­ge­lio kon­kursų lau­rea­tas, ak­ty­viai kon­ cer­tuo­ja Lie­tu­vo­je ir už jos ribų, yra dau­ge­lio aka­de­minės mu­zi­kos po­ pu­lia­ri­ni­mo pro­jektų da­ly­vis ir ini­ cia­to­rius. VD inf.

Kolumbietis ruošia knygą Rudenį Lietuvoje koncertuosian­ tis Kolumbijos popscenos žvaigž­ dė Juanesas (nuotr.) savo gerbė­ jams pranešė, kad ruošiasi išleis­ ti autobiografinę knygą. Ji pasiro­ dys jau kitų metų pradžioje.

Daina „La Camisa Negra“ išgar­ sėjęs Juanesas ryšius su Lietuva mezgė jau anksčiau – jo portretą galima išvysti ir kito iš Kolumbi­ jos kilusio lietuvių daininin­ ko Jurgio Didžiulio debiuti­ nėje fotografijos parodoje. Šįkart Juanesas nusprendė pats išbandyti kitą meno sri­ tį – rašymą. „Ši knyga bus dar vie­ nas būdas ir dar viena priemonė suartėti su gerbėjais. Jiems padė­ koti ir atskleisti save. Noriu parodyti, kas aš esu, ką veikiu, ką tu­ riu. Noriu, kad ma­ ne mylintys žmonės susipažintų ir su ma­ no aplinkoje esančiais man brangiais žmonė­ mis: šeima, draugais, gru­ pės nariais“, – sakė į aktyvią muzikinę ir visuomeninę veiklą po pertraukos grįžęs Juanesas. Dar liepos pradžioje atlikė­ jas surengė kelių valandų fo­

tosesiją, per kurią fotografavosi būsimos knygos viršeliui. Pasak Juaneso, knygoje bus pasakojama apie jo gyvenimą, koncertus, jų užkulisius, apie atlikėjo vaikystę ir, kaip jis sako, net apie sunkio­ sios metalo muzikos laikus. Įdo­ mu tai, kad didžiąją knygos tu­ rinio dalį sudarys ne tekstas, o svarbiausius gyvenimo momentus ir intriguojamą, kupiną emocijų Juaneso gyvenimo istoriją at­ skleidžiančios fotografijos. Kol dienos šviesą išvys Ju­ aneso knyga, su atlikėju pa­ simatyti ir šėlti jo akusti­ niame koncerte bus galima jau lapkričio 7 d. Vilniaus „Sie­ mens“ arenoje. Atlikėjo koncertą sostinės areno­ je apšildys kon­ certo ambasa­ doriumi tapęs J.Didžiulis, kuris šiam pasirody­ mui paruoš niekur negirdėtą, Lotynų Amerikos ritmais paremtą ir Kolum­ bijos dvasia alsuo­ jančią koncertinę programą. VD inf.


14

KetvirtADIENIS, liepos 19, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Šian­dien 22.30 val. KIEK? 7 li­tai.

KUR? „Fo­rum ci­ne­mas Vin­gyje“, Sa­va­no­rių pr. 7. KA­DA? Šian­dien 12.20, 15, 17.20 val. KIEK? 18 litų.

KUR? Ga­le­ri­joje „Var­tai“, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Iki lie­pos 21 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

As­me­nybės trau­ka

Ma­da­gas­ka­ras Eu­ro­po­je Me­no til­tas

Ju­lio Me­de­mo fil­me „Žemė“ An­che­lis, de­zin­fe­kuo­to­jas, pa­leis­tas iš psi­ chiat­rinės li­go­ninės, at­vyks­ta į mažą Is­pa­ni­jos mies­telį, ku­ria­me tu­ri iš­nai­kin­ti dir­vo­je už­si­vei­su­sias ler­vas. Vy­no ga­min­to­jai kenkė­jus kal­ ti­na dėl „že­miš­ko“ vy­no sko­nio. An­che­lis už­mez­ga net ke­lis ro­ma­ nus, ta­čiau ar mo­te­rys su­si­tai­kys, kad jis ke­liau­ja su sa­vo vai­duok­liais?

Pašė­lu­sių žvėre­lių – liū­to Alek­so, zeb­ro Mar­čio, ži­ra­fos Mel­ma­no ir hi­po­po­tamės Glo­ri­jos – ket­ver­tu­kas vis dar rez­ga pla­nus, kaip grįžti į Niu­jor­ko zoo­lo­gi­jos sodą. Šįkart „Ma­da­gas­ka­ro IV“ he­ro­jams ten­ka kirs­ti Eu­ropą, ten jie pri­si­jun­gia prie kla­jo­jan­čio cir­ko. Ar pa­siek­ti tikslo jiems ne­suk­liu­dys be­glo­bių gyvūnų gau­dy­to­ja?

KUR? Užu­pio ka­vinėje, Užu­pio g. 2. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Li­tex­po“ rūmuose, Laisvės pr. 5. KA­DA? Iki 2013-ųjų va­sa­rio 1 d. KIEK? 10 litų.

„Arts­ca­pe“ dailės pro­gra­mo­je pri­sta­to­mi išs­kir­ti­niai už­sie­nio ša­lių me­ni­ninkų pro­jek­tai drau­ge su lie­tu­vių kūrėjų dar­bais. Šiais me­ tais pir­mo­je pro­jek­to „Arts­ca­pe“ pa­ro­do­je pri­sta­to­ma šiuo­lai­ki­nio Iz­rae­lio me­ni­nin­ko Ra­no Sla­vi­no kūry­ba kar­tu su lie­tu­vių ta­py­to­ jo And­riaus Za­ka­raus­ko nau­jau­siais dar­bais.

KUR? Mo­ky­tojų namų kie­me­lyje, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Šian­dien 20 val. KIEK? Tiek, kiek ne­gai­la.

KUR? M.K.Čiur­lio­nio g. 100. KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Va­sa­ros va­ka­rai su poe­zi­ja

Ir ke­lionėms, ir akims

Tik­ros elekt­ro­ni­kos Bėk, grožė­kis, va­ka­ras at­si­pūsk

Va­sa­ros li­te­ratū­ros se­mi­narų viešąją pro­gramą, su­si­de­dan­čią iš kūry­bi­nių dirb­tu­vių ir pa­si­ro­ dymų, Lie­tu­viš­kuo­se-ru­siš­kuo­se skai­ty­muo­se šian­dien tęsia poe­tai Eu­ge­ni­jus Ali­šan­ka (nuo­tr.), Ju­lius Ke­le­ras, Ilzė But­kutė ir Ser­gejus Gand­levs­kis.

Du­ris at­vėrė An­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir tech­ni­ nių spor­to šakų šlovės mu­zie­jus, ku­rio ini­cia­to­ rius – spor­ti­nin­kas Sta­sys Brun­dza. Lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti ir su ame­ri­kie­tiš­kais „Ca­dil­lac“, ir pri­si­min­ti po­be­das bei mosk­vi­čius.

Prieš mėnesį naują al­bumą „Long Way Ho­me“ iš­ leidęs lie­tu­vių elekt­ro­ninės est­ra­dos pa­si­did­žia­ vi­mas due­tas „Gol­den Pa­ra­zyth“ su­ti­ko pri­si­jung­ ti ir sce­no­je pa­svei­kin­ti pro­jek­to „Vil­nius Tem­pe­ ra­tu­re“ ko­mandą.

Vi­si skuod­žian­tys, laks­tan­tys, bėgio­jan­tys, skrie­ jan­tys ne­turėtų pra­leis­ti pro­gos su bend­ra­min­ čiais ir pa­ty­ru­siais tre­ne­riais pa­bėgio­ti bei at­lik­ti ke­letą pra­timų vie­na­me did­žiau­sių ža­liųjų plo­ tų mies­te – Vin­gio par­ke.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Afrika.LT (1). 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Kine kaip kine. 21.45, 22.15, 23.30 Drama „Amžinoji šviesa“ (1987 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.50 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (3).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2) (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k).

LTV 21.45 val.

10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Koncertas „Ledų šventė 2010“ (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Taikinys“ (3) (N-7). 0.30 „Trauma“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Atkovotas kamuolys“ (JAV, 2005 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.

LNK 22.35 val.

13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“ (4). 14.10 „Ant bangos“. 14.40 Anim. s. „Madagaskaro pingvinai“ (1) (JAV, 2009 m.). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (8). 23.00 „Meteoritas“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Srautas I“ (N-7).

TV3 14.40 val.

16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Tarptautinis grožio konkursas „Miss Supranational 2011“. 22.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. Populiarioji dokumentika. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Teritorija. 10.50 Dok. f. „R.Reaganas“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.45 Skonio reikalas. 14.45, 22.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „R.Reaganas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „R.Reaganas“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai.

BTV 20.25 val.

18.10 Europos jaunučių vaikinų (iki 16 metų) krepšinio čempionatas. Lietuva–Slovėnija. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 20.10 Pašėlę TV pokštai (N-7). 21.00, 0.20 Reporteris. 21.52, 1.12 Orai. 21.55, 1.15 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 23.45 Pasaulio krepšinio apžvalga. 1.30 Dok. f. „R.Reaganas“ (2) (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (II). 13.45 Klubų karaliai. „Al Ahly“. 14.15 Sporto metraštis. 14.25 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Roma“. 16.05 Angliškojo biliardo Premier lyga. 17.50 Meninė gimnastika. Berlyno „Masters“ taurė. 19.15 Sportas LT. Jaunimo kultūrizmo čempionatas. 19.45 Olimpinės žaidynės. 20.00 Sportas LT. XXVI A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos. 21.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (III). 21.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. IV etapas (Oulton Park). 23.15 Klubų karaliai. „Bayern Munich“.

lietuvos ryto tv 10.50 val.


>=38B4@89>AX<>=\?@88<AX30@1YD08@C>B> 9Y4:A?438B>@8[ D03F18=8=:Y4:A?438B>@8[ 8@ ?@4:F1>A064=BY 4; 

&/;738>9=+7 .+;,>3 /8=?+;A4/ ;/35+ 63813:+1+6,383+3N<.+;,>9=94+39< 6+81M 1+7A,+ +;,+< :;3/ <=+563M 6+81M :;9C63M 1+73837+< :6+<=359 <> ;38537+< 6+81M +:5+><=M >J.N437+< 0;/B+?37+< ?3;3837+< 7/=+69 :49?3 7+< $/13<=;>9=3< .+;,9 .3/8973<  ?+6=/6  

ketvirtADIENIS, liepos 19, 2012

 

PaveikslÄ&#x2026; kĹŤrÄ&#x2014; daugybÄ&#x2014; rankĹł

' E$(F ;/35+63813 .3;,=3 (3683>4/ ,/=98>9=94+3 =385>9=94+3 <=+63+3.+363.N< 0+<+.9 I36=38=94+3 +:.+3638385+3 :6A=/63M 5694N4+398=+5==/6 

  

ÄŽ LietuvÄ&#x2026; trumpam grÄŻĹžÄ&#x2122;s Ĺžinomas dailininkas Amerikos lietuvis Ray Bartkus praÄ&#x2014;jusÄŻ savaitgalÄŻ Pasaulio (/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; lietuviĹł jaunimo ,38385+3 :79597/ &/6   susitikime kĹŤrÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; Lietuvos vardo uĹžraĹĄÄ&#x2026;.

    <5+7,38=3 .+;,9

 

.3/8973<8>9353 ?+6

Paveikslas buvo kuriamas iĹĄ tĹŤks­ tanÄ?iĹł ĹžmoniĹł rankĹł atspaudĹł, o jo viduryje â&#x20AC;&#x201C; Ĺžodis â&#x20AC;&#x17E;Lietuvaâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ ÄŻ kartÄ&#x2026; darbui naudoti ne tep­ tukai, o guminÄ&#x2014;s pirĹĄtinÄ&#x2014;s ir daĹžai. PrisidÄ&#x2014;ti kuriant galÄ&#x2014;jo kiekvienas festivalio dalyvis. Pasak meninin­ ko, pagrindinÄ&#x2014; kĹŤrinio idÄ&#x2014;ja â&#x20AC;&#x201C; pa­ raĹĄyti Lietuvos vardÄ&#x2026; kitaip, nau­ joviĹĄkai. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iek tiek keiÄ?iame Lietuvos pavadinimÄ&#x2026;. Norime ÄŻdÄ&#x2014;ti daugiau visokiĹł ÄŻtakĹł iĹĄ viso pasaulio, nes visas jaunimas suvaĹžiavÄ&#x2122;s Ä?ia iĹĄ ÄŻvairiĹł pasaulio ĹĄaliĹł. Ten kartais naudojamos kitokios raidÄ&#x2014;s, kitaip raĹĄoma, tad bandome sudÄ&#x2014;ti Lie­ tuvos vardÄ&#x2026; bĹŤtent iĹĄ kitokiĹł rai­ dĹžiĹł, kuriĹł galbĹŤt nÄ&#x2014;ra oficialio­ je Lietuvos abÄ&#x2014;cÄ&#x2014;lÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo R.Bartkus. NestandartinÄ&#x2122; pieĹĄimo techni­ kÄ&#x2026; garsus Lietuvos ir pasaulio me­ nininkas pasirinko tam, kad kĹŤri­ nyje galÄ&#x2014;tĹł ÄŻsiamĹžinti kiekvienas norintis. â&#x20AC;&#x17E;PrieĹĄ tĹŤkstanÄ?ius metĹł pir­ mi ĹžmoniĹł pieĹĄiniai buvo rankos, apvestos uolose. Tai labai primi­ tyvus, bet labai efektingas ÄŻvaiz­ disâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino jis. Kurdami savo rankĹł atspaudĹł mozaikÄ&#x2026;, pasaulio lietuviai tikino jauÄ?iantys vienybÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Keistas jausmas, labai smagu visÄ&#x2026; rankÄ&#x2026; ÄŻkiĹĄti ÄŻ daĹžus kaip vai­ kui. Primena vaikystÄ&#x2122;, saugumÄ&#x2026;, ramybÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; projekte dalyva­ vusi mergina. â&#x20AC;&#x17E;Jausmas labai ge­ ras, nes tos Lietuvos, bĹŤnant iť­PASLAUGOS Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6= 

Technikos remonto %'$! " G(H8/8+> .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B 

KelioniĹł NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CAtikino 84BCD>94 ?@8AB0B><4 3C@[pa 4; Â&#x201E;Â&#x201E;IdÄ&#x2014;ja: iĹĄeivijos menininkas R.Bartkus norÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, kad8:8prie =5>@<028 veikslo prisiliestĹł kuo daugiau ĹžmoniĹł. â&#x20AC;&#x17E;Shutterstockâ&#x20AC;&#x153; nuotr. 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2><

vykus, iĹĄ tikrĹłjĹł trĹŤksta, o jeigu dar galima prie jos kĹŤrimo prisi­ dÄ&#x2014;ti menu, tai iĹĄ viso dĹžiugu. Ir Holivude yra rankĹł alÄ&#x2014;ja, kur tie­ siog palieki savo atspaudÄ&#x2026;, o Ä?ia ÄŻ LietuvÄ&#x2026; ÄŻdedi. PrasmÄ&#x2014; yra graĹži, graĹži ir idÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tikino savo at­ spaudÄ&#x2026; palikusi kita susitikimo dalyvÄ&#x2014;. R.Bartkus dĹžiaugiasi grÄŻĹžÄ&#x2122;s ÄŻ LietuvÄ&#x2026;, taÄ?iau netrukus iĹĄskren­ da atgal ÄŻ NiujorkÄ&#x2026;. Apsilanky­ mas tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;je menininkui paliko gerĹł ÄŻspĹŤdĹžiĹł.

 

â&#x20AC;&#x17E;AntradienÄŻ grÄŻĹžtu ÄŻ NiujorkÄ&#x2026;, 4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 bet ĹĄiaip ruoĹĄiuosi parodai?4@D4G8<08 Lietu­ 9Y 4; 4?0NB0A 8=5>$6<08;2>< voje. LapkriÄ?io 8 d. atidarau di­ delÄ&#x2122; tapybos darbĹł parodÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Tita­ nikoâ&#x20AC;&#x153; galerijoje. Bus labai didelis Kitos projektas, tad turÄ&#x2014;siu daug dar­ 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F boâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo EEE6C>1>A10;308;B jis. 1\IO4<0:08=0 4; R.Bartkus 1991 m. emigra­   vo ÄŻ JAV. Jo darbai puoĹĄia garsius Amerikos leidinius, tokius kaip â&#x20AC;&#x17E;New York Timesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Timeâ&#x20AC;&#x153; ir ki­ ti.NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ Dailininkas yra ir 50 litĹł nomi­ turtÄ&#x2026; nalo banknoto autorius. ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= LRT inf. 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; 

PARDUODA

Vil­niu­je â&#x20AC;&#x201C; ju­ve­ly­ri­kos ĹĄe­ dev­rai PERKA Vil­niaus pub­li­kai su­teik­ta re­ta pro­ga iť­vys­ti pa­sau­li­nio gar­so ju­ ve­ly­ro Alek­sand­ro Ĺ ep­kaus kō­ri­ nius â&#x20AC;&#x201C; ki­tÄ&#x2026; ant­ra­die­nÄŻ BaŞ­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­ju­je bus ati­da­ry­ta jo pir­mo­ji pa­ro­da Lie­tu­vo­je.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma dvi­de­ ĹĄimt pa­puo­ťa­lĹł: kry­Şe­liai, Ĺžie­dai, pa­ka­bu­Ä?iai, aus­ka­rai. Vi­si ob­jek­tai su­kur­ti iĹĄ auk­so, puoť­ti dei­man­ tais, sa­fy­rais, ki­tais bran­giai­siais ak­me­ni­mis. A.Ĺ ep­kaus pa­ro­da pa­pil­do ir pra­ple­Ä?ia BaŞ­ny­ti­nio pa­vel­do mu­ zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mÄ&#x2026; auk­sa­ka­liĹł dir­bi­niĹł lo­by­nÄ&#x2026;. Gre­ta, nuo­la­ti­nÄ&#x2014;­je mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­je, Vil­niaus ka­ted­ros lo­by­no ko­lek­ci­jo­je ro­do­

mi Vil­niaus, Augs­bur­go, Gdans­ko, Flo­ren­ci­jos meist­rĹł dir­bi­niai. Pa­ro­da su­tei­kia re­tÄ&#x2026; pro­gÄ&#x2026; gre­ ta pa­ma­ty­ti skir­tin­go­se epo­cho­ se su­kur­tus auk­sa­ka­lys­tÄ&#x2014;s dir­bi­ nius, at­sek­ti konk­re­Ä?iam lai­kui bō­din­gus bruo­Şus, ĹĄian­die­nos kō­ri­niuo­se at­ras­ti praÄ&#x2014;­ju­siĹł epo­ chĹł Ĺžy­mes, ÄŻsi­ti­kin­ti me­ni­nin­ ko A.Ĺ ep­kaus kō­ry­bos sa­vi­tu­mu. Pa­ro­do­je lan­ky­to­jai at­pa­Şins sak­ ra­li­nÄ&#x2014;s ir pa­sau­lie­ti­nÄ&#x2014;s auk­sa­ka­ lys­tÄ&#x2014;s is­to­ri­jÄ&#x2026;, iť­vys me­no gro­Şį ir meist­rys­tÄ&#x2014;s aukť­tu­mas. A.Ĺ ep­kus dir­ba su la­bai bran­ gio­mis, kar­tais eg­zo­tiť­ko­mis me­ dĹžia­go­mis, jis ku­ria iť­skir­ti­nius va­di­na­mo­jo gry­no­jo me­no dar­ bus, ku­rie yra ne tik nuo­sta­bĹŤs %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 kō­ri­niai, bet ir pa­to­gĹŤs dÄ&#x2014;­vÄ&#x2014;­ti pa­ :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> puo­ťa­lai. Ra­ťy­da­mi ir kal­bÄ&#x2014;­da­mi

4;  apie A.Ĺ ep­kĹł, me­no kri­ti­kai ir ko­ % J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! le­gos at­krei­pia dÄ&#x2014;­me­sÄŻ, kad â&#x20AC;&#x17E;lais­ D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> vÄ&#x2014; kur­ti ir ne­prik­lau­so­mo me­ni­ +>:0<4,+ 4; nin­ko jau­se­na nuo pat kō­ry­bi­nio ke­lio pra­dĹžios bu­vo bō­din­ga ĹĄiam ta­len­tin­gam Ĺžmo­gui, ÄŻ ku­rÄŻ neį­ma­no­ma ne­si­ly­giuo­tiâ&#x20AC;&#x153;. A.Ĺ ep­kaus ju­ve­ly­ri­kos pa­ro­ Kita da BaŞ­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­ju­je 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ veiks iki 2012 m. spa­lio 1 d. B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> VD inf. 1F;021 @%%0=:@CBC> 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> KAS? A.Ĺ ep­kaus ju­ve­ly­ri­kosÂ&#x201E; @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- 

- R-/&* & - U60;8>B0A dar­bĹł pa­ ro­dos ati­ da­r y­m0A<C> as. IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 KUR? BaŞ­ny­ti­nio pa­vel­doÂ&#x201E; <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> mu­zie­ju­je, Ĺ v. My­ko­lo g. 9. @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 KA­DA? Lie­pos 24 d. 17 val. 10=:@>B> 1F;>A XA8B48A\98<> 384=08 :0@BC ?@8 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA DosjÄ&#x2014;

08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: A.Ĺ ep­k us gi­m Ä&#x2014; 1954 m. Mo­kÄ&#x2014;­ B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= si Kau­no 5-ojo­j e vi­du­r i­nÄ&#x2014;­j e mo­ 5>@<02890B4;50:A kyk­lo­j e. 1972 m. ÄŻsto­j o ÄŻ Vil­n iaus

ÄŽVAIRĹŞSÂ&#x201E;Â&#x201E;ÄŽvaiz­dis: A.Ĺ ep­kaus kō­ri­niai eks­po­nuo­ja­mi be­veik 150-ies ĹĄa­liĹł me­

no ga­le­ri­jo­se. 

OrganizatoriĹł nuotr.

dai­lÄ&#x2014;s ins­t i­t u­to Pra­mo­n i­nÄ&#x2014;s dai­ ' -+&* , -

-*T , lÄ&#x2014;s ka­ted­r Ä&#x2026;, jÄ&#x2026; bai­g Ä&#x2014; 1977-ai­ +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> siais. 1988 m.A4=8]=89>94 iť­v y­ko ÄŻ 8;=8C94 Jung­t i­ A:;F 6 L=8?8N:8[ nes Ame­ r i­ k os Vals­ t i­ j as. 1992 m. ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A Man­h70 a­t a­ ne ÄŻstei­?;0=0A g Ä&#x2014; sa­vo ÄŻmo­n Ä&#x2122; ?0 34B0;CA8A ,;0=0D8<> â&#x20AC;&#x17E;Alex Ĺ ep­ k usâ&#x20AC;&#x153;.<84AB> A.Ĺ ep­A0D8D0;3F1\A kaus pa­puo­03<8 6@8=30A! 8;=80CA ĹĄa­l ai par­38@4:B>@80CA d a­v i­nÄ&#x2014;­j a­m i?0D03C>B>9> be­veik 150- =8AB@0289>A ies Ame­ XA0:F<0A r i­kos @ ir ki­t Ĺł ĹĄa­l iĹł me­n o 34B0;8>9> ga­le­r i­j o­B4@8B>@89[ s e. Me­n i­?;0=0D8<> n in­k as gy­>@60=8G0B> ve­n a @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @ ne­to­l i Niu­j or­ko, Had­s o­n o upÄ&#x2014;s slÄ&#x2014;­ny­j e.

 +, ,;0=0D8<> B8:A;0A! =4 :48Z80=B O4<\A A:;F?> B8:A;8=\A ?0A:8@B84A 8@ 14=3@>9>?;0=>A?@4=38=8[?0B8:A;8=B8A:;F?> @810A8@?;0=C>90<>AB4@8B>@89>A=0C3>98<>8@ BD0@:F<>@4O8<Y,;0=0D8<>>@60=8G0B>@8CA! %J0;B>=0AHX:**0A8=A:8> 68;=8CA=5>@<0289YB48:80WABCB8A 0;4 B0AB4;4?0NB0A :4ABCB8A$ B0;4B0A;B4B0;8>9>?;0=>@4=6\90A! %J-4 Tel. 261 3653, 261 3655 6@>C? ?@>94:B0D8<0AK =5>@<02890 B48:80<0 skelbimai@vilniausdiena.lt B4;C:8N:8[6 8;=8CA8=5>$@46@>C?;B C?0@4=6BC 34B0;8C>9C?;0=C60;8<0ACA8?0O8=B8=C> 8:830@1>384=><8A?0A?@> 94:B>@4=6\9Y,0@4=6B>34B0;8>9>?;0=>D84N0 SIĹŞLO DARBÄ&#x201E; 4:A?>G82890=C>8:8L=8 â&#x20AC;&#x17E;CanCan pizzaâ&#x20AC;&#x153; restoranĹł tinklui Vil?8N:8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4*C>G0?0D8Z80CA niuje reikalingi: VIRÄ&#x2013;JAI, PICŲ KEPÄ&#x2013;JAI, 68;=8CA84N0AACA8@8=:8<0A!34B0;8>9> PAGALBINIAI VITUVÄ&#x2013;S DARBUOTOJAI. ?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A Be patirties apmokome. Skambinti tel. <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 865955181. CV siĹłsti elektroniniu paĹĄtu 8;=8C94 ,;0=0D8<> ?0A8];F<[ ?0B48:8<> delano@delano.lt. BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 988143 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 PASLAUGOS D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? Statybos ir remonto A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A Ekovata, termoputa, polistireno granulÄ&#x2014;4<,;K07/49>:5,4 B4@8B>@89[ AB0BF1>A 8=A?4:289>A mis. 1 kv. ?;0=0D8<> m â&#x20AC;&#x201C; nuo <04;>4=>07   7 Lt.8@Konsultuojame, dir bame?;8=:>A visoje Lietuvoje. Tel. 8;=80CA 8 689 68B4@8B>@89[ 528. ?@84 <8=8AB4@89>A  982863 ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ KelioniĹł )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/15882(:.=950(384-573(*/0(9,2 VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ Pa?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A langÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel.8 

  699 99 965, 8 , 612 22 -

-*T 227. ' -+&* , +S 975441 ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F ÄŽVAIRĹŞS ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03 @ M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 Kita   34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI 2012 m. liepos 30 d. 10 val. Vilniaus r. Rukai<10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 niĹł sen. JuodiĹĄkiĹł k., SB â&#x20AC;&#x17E;RoĹžÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, bus atlieka<> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 miTransportas, sklypo, kad. Nr.4180/1205:0227, kadaslogistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I triniai matavimai. KvieÄ?iame gretimo sklypo, :9/4>0<45:= O8:9S ;<448=paveldÄ&#x2014;tojus O /,<-N *4794,?= kad. Nr.4180/1205:0223, at?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 vykti dÄ&#x2014;l ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribĹł suderinimo. Vyk?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07 dytojas UAB â&#x20AC;&#x17E;Geodezija ir topograďŹ jaâ&#x20AC;&#x153;, inĹž. B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 Mindaugas Tel. 8I686 373, 

 B0;8>9> ?;0=>Vakulskas. >@60=8G0B>@8CA %24J-40;H  adresas KalvarijĹł g.8;=8CAB4; 125-516, Vilnius. (>NB0CB>6 990335 ,@>94:B> @4=6\90A J- 0@278B4:B[ ABC 2012 m. liepos 31 d.I9 % val. Vilniaus r. Marijam3890H ,0<\=:0;=8> 6k., 8;=8CA polio sen. AkmeniĹĄkiĹł SB â&#x20AC;&#x17E;Vitaâ&#x20AC;&#x153;, bus,0@4=6 atlie-

84N0A0?B0@8<0ADF:A<18@O4;8>3 D0; ,0<\=:0;=8> 6 =5>@<02890 B48:80 <0B4; ,;0=0D8<>?0A8];F<088@ ?0AB01>AB48:80<8?;0=0D8<>>@60=8G0B>@8C88@ ?@>94:B>@4=6\9C8@0NBC8@B4;45>=C8:8D84N>0? B0@8<>384=>AB<4AB[?;0=0D8<>?0A8];F<[ ?0@48N:\90834B0;8>9>?;0=>A?@4=38=8CA148D84 N>AD0@ABF<>?@>243]@0A60;80?A:[AB80;ABF 18=48B4@8B>@89[?;0=0D8<>8@AB0BF1>A8=A?4:28 908?@84?;8=:>A<8=8AB4@89>A*C>G0?0D8Z80CA 6 ?4@<\=4AX=C>?0@48N:\90<A@468AB@C>B> ?@0=4N8<>XB48:8<>384=>A

15

skelbimaiďŹ jaâ&#x20AC;&#x153;, inĹž. Mindaugas Vakulskas. Tel. 8 686 24 ,0@4=6B0A 028>=0;8=\AO4<\AB0@=F1>A?@84 373, adresas KalvarijĹł g. 125-516, Vilnius.

M4<\A]:8><8=8AB4@89>A8;=80CA@09>=>O4 990359 <\BD0@:>A A:F@80CA D43\9> Informuojame, kad 2012 07 31 9 val.XA0:F<0A bus Ĺženkli- 3\; O4<\A A:;F?> :03 ! namos ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribos, @ ĹžemÄ&#x2014;s sklypo proj. 4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ skl. Nr. 1188-1, esanÄ?io TarnÄ&#x2014;nĹł k., PagiriĹłA4= sen., 8; Vilniaus r. KvieÄ?iame dalyvauti gretimĹł sklypĹł =80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> proj. skl. Nr. 1117-5 ir Nr. 1117-2 savininkÄ&#x2026; Anto94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 nÄ&#x2026;@8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % Piatikonis, proj. skl. Nr. 221 savininkÄ&#x2026;, proj. skl. Nr. 1232-3 savininkÄ&#x2026; TeisiĹł JonÄ&#x2026; MatuleviJ''& H

4; savininkÄ&#x2122; VandÄ&#x2026; 4 ?0NB0A Ä?iĹł, proj. skl. Nr. 1228-2 Voini4P42B8DCA$6<08;2>< lo. 2012 07 31 10 val. bus Ĺženklinamos ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribos, ĹžemÄ&#x2014;s sklypo proj. skl. Nr. 1188  91:<8,.4 14=3@89>A + -( 2, >38=8=:[ esanÄ?io TarnÄ&#x2014;nĹł k., PagiriĹł sen., Vilniaus r. AAA 740>?@,7:9/:9,= .:8 =0@80<A 5,E KvieÄ?iame gretimĹł sklypĹł 0B0A:08B8=8A proj. skl. dalyvauti  D0; N0C:80<0A Nr.@8=:8<8=8A 1409-1 savininkÄ&#x2026; ViktorÄ&#x2026; Basiukait ir proj. - + :C@8A DF:A 4;<8O *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= ,?9: skl. Nr. 1661-2 savininkÄ&#x2026; FranciĹĄekÄ&#x2026; Jasiuto9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A viÄ?.%,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 2012 07 31 11 val. bus Ĺženklinamos ĹžemÄ&#x2014;s 0B0A:08B0 BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA   sklypo ribos, 8@ ĹžemÄ&#x2014;s sklypo proj. skl. Nr. 1188-7,0B0A :08B0 SkurbutÄ&#x2014;nĹł 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A esanÄ?io k., PagiriĹł sen., Vilniaus r. UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A KvieÄ?iame dalyvauti gretimĹł sklypĹł proj. skl. Nr. -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 1044 savininkÄ&#x2122; JadvygÄ&#x2026; KuzborskajÄ&#x2026;, proj. skl. Nr.?CA48 1058-114=3@89>A savininkÄ&#x2026;=0@8[ PiotrÄ&#x2026; ?0:0@B>B8=8A JasiutoviÄ?, proj. skl. ACA8@8=:8 Nr.<0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 250 savininkÄ&#x2026;, proj. skl. Nr. 1124-3 savininkÄ&#x2122; Kita TanÄ&#x2122; SafareviÄ?ienÄ&#x2122;, proj. skl. Nr. 1262-1 savinin?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 kÄ&#x2026;M NaglÄŻ skl. Nr.@4=? 1068-1 savininkÄ&#x2122; F Ĺ eibokÄ&#x2026;, :9><,=>Qproj. -4?<,=D =N<,J? ;,</?: 9>A?8@<8=8=:\ SvetlanÄ&#x2026; Duk. 2012 07 31 12.30 val. bus Ĺženkli/, ,>=,<2,= O@,4<4,= 6,9.074,<490= ;<060= namos ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribos, ĹžemÄ&#x2014;s proj. ?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N -0>sklypo 90 8,K0=9L %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 skl. Nr. 1188-4, esanÄ?io KeturiasdeĹĄimt TotoriĹł 904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D k.,:0 PagiriĹł sen., Vilniaus r. KvieÄ?iame dalyvau 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: ti C34@D\A gretimĹł sklypĹł proj. skl. Nr. 1055-2 savininkÄ&#x2026; A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' Ä&#x152;eslavÄ&#x2026; Michalkovskij, proj. skl. Nr. 1259-1 saviA:; @A:;:03 @ ! ninkÄ&#x2026; KazÄŻ PenkauskÄ&#x2026;, skl. Nr. 1069-3 !02,70D )680<2S=proj. 2  *4794?= sa-,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F vininkÄ&#x2026; StanislavÄ&#x2026; Ĺ evel. 2012 07 31 13.30 val. 24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 bus Ĺženklinamos ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribos, ĹžemÄ&#x2014;s  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ sklypo proj. skl. Nr. 1188-5, esanÄ?io Keturiasde- 30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 ĹĄimt TotoriĹł k., PagiriĹł sen., Vilniaus r. KvieÄ?ia*7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC me dalyvauti gretimo sklypo proj. skl. Nr. 10735Q /S80=4?4 H 8 -4<K074: 31/ 15.30

 @,7 2 A8A84:B8 savininkÄ&#x2122; LiailÄ&#x2026; BuÄ?ackajÄ&#x2026;. 2012*0@>A;0DC 07 AC 30@1[ DF:3FB>9C %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R val. bus Ĺženklinamos ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribos, Ĺže- D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; mÄ&#x2014;s sklypo proj. skl. Nr. 1188-6, esanÄ?io Balto9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2>< sios VokÄ&#x2014;s k., PagiriĹł sen., Vilniaus r. KvieÄ?iame  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 dalyvauti gretimĹł sklypĹł proj.",>,@48?= skl. Nr. 1243 savi@40P4,80 /,7B@,?>4 ,>7406, kami ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł, kad. Nr. 4154/1031:0025 KelioniĹł ninkÄ&#x2122; AngelÄ&#x2122; DĹžiautienÄ&#x2122;, proj. skl. Nr. 1244 sair 4154/1031:0036, kadastriniai matavimai. vininkÄ&#x2122; )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 AntaninÄ&#x2026; JaraminienÄ&#x2122;. RengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 KvieÄ?iame gretimĹł sklypĹł Nr. 24@0K,80 ir Nr. 37 =4?9 sa- â&#x20AC;&#x17E;Gintekaâ&#x20AC;?, 6809Q2 *4794?= (07  

SaltoniĹĄkiĹł g. 29/3-408, Vilnius; tel. >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07  vininkus atvykti dÄ&#x2014;l ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł ribĹł suderi- (8 5) 279 0908, e. p. info@ginteka.lt.

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

ÄŽVAIRĹŞS

PASLAUGOS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

nimo. Vykdytojas UAB â&#x20AC;&#x17E;Geodezija ir topogra-

 %  

990027

KARĹ Ä&#x152;IAUSIKELIONIŲ KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683>< KARĹ Ä&#x152;IAUSI PASIĹŞLYMAI &/6+5<  

   KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO B iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos se9E052(/1(8#! "# "# " - )8CAB>=0A=C> Galioja tik iĹĄvykimams VASARA ANT BANGŲ *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B kmadieniais KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;KYLIS. Kaina tik 1696 Lt* 9?: !> su grÄŻĹžimu atgal po savaitÄ&#x2014;s (tik%,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, ĹĄeĹĄtadieniais) OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ Kelto bilietas dviem keleiviams kajutÄ&#x2014;je :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: BilietĹł kiekis uĹž specialiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; kiekviesu langu ir automobiliui ÄŻ abi puses. ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 name reise ribotas. I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, - -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 Automobilio aukĹĄtis turi bĹŤti iki 1,85 m. KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;ZASNICAS. Kaina nuo 899 Lt 8C9>@:0A=C>B 6,<S7O - ?8;3><08 Bilietai ne rezervuojami, o parduodaKelto bilietas trims keleiviams ir automo0N8=6B>=0A=C>B ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: mi iĹĄ karto. biliui ÄŻ vienÄ&#x2026; pusÄ&#x2122;. %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7> Daugiau informacijos www.krantas.lt DÄ&#x2014;mesio:

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Pirkti internetu: www.kelioniupasiulyT0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I B mai.lt 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt +CG849[=0:B8A0@NCD>94 IB &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377B Lt LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I 9?:

!> Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB nuo 1197 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Kroatija nuo 990 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas nuo 627 Lt F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B =;,945, :=>,<,@,9?: !> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VILNIAUS: ",7>,E !> G($G'("%?>8;A8=\A Pirkti internetu: www.kelioniupasiuly<,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> B mai.lt =;,945, :=>,:<,/,E!> %C;60@890=C>B Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt; Malta â&#x20AC;&#x201C; =;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B 904 Lt; Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt; Ispa<,4645, nija, Kosta:==,7,E

!> Dorada â&#x20AC;&#x201C; 999 Lt; Ispanija, Ali@4B0=C>B kantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108; Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt; (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt; Bulgarija, Burgas ?72,<45,?<2,=E

!> â&#x20AC;&#x201C;<:,>45,&4506,E !> 1199 Lt; Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt; Turkija, G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Marmaris 1289 Lt; Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Lt; Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) C10=C>B F#$%$@%!@$% Egiptas, Hurgada nuo";:47=49S= 1440 Lt; Bulgarija 24;>,=?<2,/,9?:!> â&#x20AC;&#x201C; 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; G$)"% ?72,<45,E!> 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poilH<4!,96,E !> sinÄ&#x2014;s). Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C; G(!'% <0>,E

 !> Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas 68?B0A)C@6030=C> B â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; (?94=,=E !> Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

C@:890=B0;890I B =49S= STOVYKLOS LIETUVOJE <?4C,=#47?9?: !> Pasaka nuo 550 Lt; RaganÄ&#x2014; 550 Lt; EnerC<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B getikas 600 Lt; Laimingas Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I aĹĄ! 600 Lt; Trimitas 520B Lt :74@?/:,6,/0845,!>B ,>@BC60;890;60@D\I MaĹžieji Laukystos piratai 370 Lt "0=5S2, !> Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ,0A0:0=C>B @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> Avataro nuotykiai kartu 450 Lt -060=\IB Mes ĹĄampinjonai 450 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Mano pasaulis 595 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Kitas variantas 359 Lt ",9:;,=,?74=!>

4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!)

STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 BLt dieStovykla Ukrainoje â&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 "# %& "$A"& %C;60@89>94 B nai; Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt; Bulgarijo'>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D B 1299 Lt; AnglĹł kalbos je@>0B89>94 1699 Lt; Italijoje !>/409,4 stovykla Estijoje 1790 Lt

<B80F',74?>D !> (&

AVIABILIETAI %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> Pirkti internetu: www. lek.lt :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> (yra ir pigios aviakompanijos) ?:/6,7945:50 !>

&O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !>

KELTAI -F60I B>:7>;<0A %# Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis;

0;8=0AI)4;A8=:8A 074=9?: !> Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;NynesTalinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas;

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> hamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤly;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A mas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas ,96:6,=E !>

;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A KRUIZAI 6,49:=O,-4;?=0= VidurĹžemio # jĹŤroje (spec. kaina) KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina) (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> Baltijos jĹŤroje &B2,E'>:63:78,= VIZOS ÄŻ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026;

(,749,=E07=4964= (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,=


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja vėsius ir lietingus orus. Šiandien lis stipriai, gali griaudėti perkūnija. Oro temperatūra bus 16–18 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį trumpai, dieną protarpiais palis. Naktį bus 12–14 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 18–19 laipsnių.

Šiandien, liepos 19 d.

+16

+16

Telšiai

+18

Šiauliai

+18

Klaipėda

Panevėžys

+18

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.08 21.41 16.33 5.37 21.16

201-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 165 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+18Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +21 Brazilija +25 Briuselis +19 Dublinas +17 Kairas +37 Keiptaunas +20 Kopenhaga +18

Londonas +20 Madridas +38 Maskva +18 Minskas +19 Niujorkas +31 Oslas +18 Paryžius +21 Pekinas +33

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+18

Alytus

2–6 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+18

+16

+12

4

+16

+18

+16

+11

6

+16

+19

+16

+9

4

šeštadienį 1834 m. gimė prancūzų tapytojas impresionistas ir skulptorius Edgaras Degas.

1374 m. mirė Francesco Petrarca, italų mokslininkas, poetas, vadinamas humanizmo tėvu. 1814 m. gimė revolverio išradėjas amerikietis Samuelis Coltas. 1877 m. pirmąjį Vimbl dono teniso turnyrą l aimėjo Spenceris Gore’as. 1893 m. gimė rusų poetas Vladimiras Majakovskis. 1935 m. gimė rusų

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Vicki Lewis-Thompson „Žaidimas prasideda“ Visą gyvenimą Heilė gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučiuose. Būdama devyniolikos Kelė nuoga nusifotografavo vyrų žurnalui. Sukelti sensacijos ji netroško, tik norėjo atkreipti seksualiojo Nojaus dėmesį. Bet negi jis, padorumo normų paisantis vyras, leisis į nuotykį su naivia mergiote? Praėjo pora metų, tačiau susižavėjimas Nojumi nedingo. Netyčia juodu vėl susitinka ir žaidimas prasideda.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 24 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Aurėja, Auksė, Gailigandas, Ksaveras, Mantgailė, Simachas, Vincentas

horoskopai

penktadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+18

+18

Praha +23 Ryga +20 Roma +33 Sidnėjus +17 Talinas +19 Tel Avivas +35 Tokijas +25 Varšuva +22

4

5

6

7

8

9

10

aktorius, režisierius Vasilijus Ivanovas, suvaidinęs Šerloką Holmsą televizijos filmų cikle. 1947 m. gimė grupės „Queen“ muzikantas Brianas May. 1957 m. mirė rašytoja Marija RastauskienėLazdynų Pelėda. 1971 m. gimė Ukrainos boksininkas Vitalijus Kličko. 1983 m. gimė dainininkė Vilija Pilibaitytė-Mia.

Avinas (03 21–04 20). Su dėkingumu priimkite tai, kas gera nutiko jūsų gyvenime, net jei jums tai atrodo visai nereikšmingos smulkmenos. Tik nepasiduokite euforijai ir nedalykite pažadų, kurių vėliau nenorėsite ar negalėsite įvykdyti. Jautis (04 21–05 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, pokalbiai suksis apie malonius dalykus. Juokaudamas netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai įveikti bet kokias kliūtis. Apmąstęs praeities įvykius padarysite teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, nebekartokite senų klaidų. Vėžys (06 22–07 22). Puikiai seksis suprasti aplinkinius, galėsite padėti jiems patarimais, remdamasis asmenine patirtimi. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – diena tikrai puiki, o ir vėliau nenusimato jokių nemalonių staigmenų. Liūtas (07 23–08 23). Palanki diena kurti planus ir drąsiai priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Nešvaistykite sėkmingo laiko smulkmenoms, pailsėti suspėsite ir vėliau. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Jei pritruks idėjų, galite pasisemti jų iš knygos ar filmo. Svarstyklės (09 24–10 23). Viskas užklups vienu metu, ir ne tik geros naujienos. Problemų dėl karjeros iškils tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Laukia naudingas bendravimas su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Skorpionas (10 24–11 22). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais žmonėmis. Geriau būtų atsipalaiduoti. Šaulys (11 23–12 21). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Jūsų norai neatitiks jausmų, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Todėl geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Vandenis (01 21–02 19). Galite tikėtis naudos iš pavaldinių. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Žuvys (02 20–03 20). Dėl dabartinių idealų gali tekti paaukoti tam tikras savo gyvenimo vertybes. Nespręskite esminių klausimų, nes tam šiuo metu nepalankus laikas.

2012-07-19 Vilniaus diena