Passepartout 5 - Contact 5 - Bewegend leren - Gooispel - lesinspiratie

Page 1

Doelen

1 De kinderen kunnen de getallen functioneel inzetten.

2 De kinderen tonen de durf om te spreken in het Frans.

Leermiddelen - Een bal per groep

Link met het contact

In contact 5 leren de leerlingen de getallen tot twintig.

Die worden in deze activiteit verder ingeoefend zodat de leerlingen ze vlot automatiseren.

Verdeel de leerlingen in drie of vier groepen. De leerlingen staan in een cirkel en gooien met een bal naar elkaar. Telkens als een leerling naar een andere leerling gooit, telt de leerling in het Frans.

Bijvoorbeeld: leerling 1 gooit naar leerling 2 en roept tegelijkertijd un, leerling 2 gooit naar leerling 3 en roept tegelijkertijd deux … De leerlingen tellen zo tot aan 20. Nadien tellen ze terug af van 20 naar 1.

Laat de leerlingen tempo houden in het gooien. Ze zorgen dat elke leerling van het groepje voldoende de bal krijgt en ze nooit twee keer na elkaar naar dezelfde persoon gooien.

Eventueel kun je een wedstrijdcomponent toevoegen waarbij de snelste foutloze groep het spel wint. Wanneer de bal valt, moeten de leerlingen opnieuw beginnen.

Contact 5 Gooispel

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.