Agenda - Reeks 1 - Schoolagenda 1

Page 1

mijn naam mijn adres mijn telefoon school leerkracht klas schoolagenda / 1 102

maandag

lezen

schrijven wiskunde

dinsdag

woensdag

je zet hier een kruisje, als je klaar bent met de opdracht

3 4

donderdag

vrijdag

huiswerk
s
hoe gebruik je je schoolagenda?
eptember 1 2

denk aan! heen en weer

datum

je hebt een briefje bij je

je moet de volgende dag geld meenemen

een berichtje van je leerkracht aan je ouders of omgekeerd

Je moet de volgende dag wat meebrengen.

je moet de volgende dag je zwemspullen meenemen

je ouders tekenen elke dag

je leerkracht tekent elke week

handtekening leerkracht

Je hebt een taak op Kabas.

3

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

huiswerk
september
denk aan! heen en weer datum 5
leerkracht
handtekening

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.