Page 1

Diari de Sant Cugat Nbn.1F18 any 701 1,65 suros WN 1699-1664

; '. k E5 QE CUF3REü S

Els treballadors volen un augment de plantilla PAg.20 CASAMENT (Ai

L'Ajuntament j a ha rebut la primera petició Pàg.21 _

•.r

El gerent de Sorea explica com estalviar aigua p . 2B

Dijous, T

SETMANARI iiVDEPEPIDENT DE LA ClUTAi

oI da12DQ5

El pròxim 'Paga-li,Joan' es ballara a latard a UN MODEL SENSE ESTRE ..LES BARRAQUES A COLL FAVA

L'alcalde valora el fet que Sant Cugat té una festa molt local, participativa i no d'aparador

Per l'Ajuntament, ha estat "la millor edició" pel que fa a la imatge i la seguretat

~kkNSE ~= A. UE !'ESCUM A

Centenars de nens i nenes am b banyador es queden amb le s 3a1s ganes de la remullada P

Laporta incorporar à el santcugatenc

Joannquasa :1,. . pvo FORUM SANTCUGATRIBUN A

Antoni Brufau, pròxim ponent pk a

EI primerfoc avisa que aquest esti u pot ser el pitjor dels darrers any s

Oímarts passat es va declarar un primer incendi al terme municipal del Papiol, que ràpidament es va estendre a Sant Cugat, on es van cremar mil uretres quadrats de canyissar r arbustos PAgkra z

Si bu5 . ;_+t lbira

cotxe es làgi 8 .955 €

Córdoba

,,b#is c , uíre un SEAT, un SERI o u n 10 .800 €

León

, :-12300 € lq 3 auto eirsaclór+

Autocomarca del Vaüès, 5 . A . - GJ Manel Farrés, 6 - SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - Tel . 93 674 68 50


Publ ïcitat

Diari de Sant Cugat dijous, 7 juliol de} 2005

Qui diu que fa calor?

Entrege en 24 hores*L si no t'ha o rtregue m t'ha rogalsm !

dos dol 7 lhis el 13 de lulial de 2005 . Tots

pers inclouen IYA.

A4edkft4kt LCD • PLASMA• TV • DVD • VIDEOjOCS • HIR • ELECTRODOMÈSTICS • INFORMÀTICA • FOTO - CD - MULTIMÈDIA M~BIL


Festa Major

Qiari de Sort Cagat Dijous, 7 juliol del 2005

Els ciutadans prenen els carrer s durant els sis dies de Festa Majo r assenyalava que la irttcnciódel'Ajuntamcn t per a pràxintes edicions és continuar treballant en aquesta línia .

M

!'habitual, sense incidents i sota una ca pir d' infart . Aixi h a estat a grans trets Ia Festa Majo r oltpicipativarnésI1aad 2{05 . Durantsisdies,de! 28d e juny a€ 3 de juliol . milers dr sruitcugatencs hansnrtital carrerperparticiparcrt lesmésd e 150 activitats programaries per la Comissi ó de Festa Major i I'Ajutttantent, amb l a col . laboració dc desenes d'entitats local s que, com cadaany, hancontribúit a aproparl a celebració als ciutadans. "Ha estat una festa molt participativa,amb molta genta tot arreu i especialment llarga, perquè Sant Pere h a calgut en dimecres i aixó ha obligat a fer un sabnesforç dc tnaltes persones per ferseguiment dels actes", ha explicat l'alcalde Lluis Recader, referint-se a les més de 300 persones, entre Funcionaris tttunicipa]s i voluntari s de la Comissió de Festes, que han vetllat pe l desenvnlupamcntsenseincidentsdela festa . Tot i que encara no hi ha dades oficials sabre ia participació en els di ferents apartats de la festa, els organitzadors apuntat que le s xifres méselevades de públic es van registra r als concerts de Maria del Mar Bonet, a ! a plaça d'C]etavià -amb més dc 3 .000 persones-, al del grup infantil M acedónia, als Jardinsdel Monestir, i a l'actuació de labandade jazz La Vella Dixiefand en una plaça de Barcclona a vessar. Les activitats tradicionals també han registrat una elevada participació, com mostren l'ampli seguiment del Seguici de Fest a Majordurant tota la festa, la nrassivaconcurrèneiaen k'actuacib castellerade diurnengea

El Racd Irtfantil ha estat un dels espais protagonistes de la Festa Major 2005, per la participació massLv a la tarda o les més de 1000 persones que va n seguir, dimccresalmigdia,el ball del Paga-!i, Joan sota un sol de justícia al passeig del s Plàtans . De fet, Ies elevades temperatures qu e van haver de suportar tant els ballarins com e l púb[ i c d' aquest bal i tradic iinal és un dels fac tors que ha mogut l'Ajuntament a plantejarsc de canviar k'horari d'aquesta activitat d e cara al' any vinent, amb la intenció de refor çar-ne l'assistència . "El dia de Sant Pere é s festiu a Sant Cugat, pcró noa fora ; aixb faque maltagent na hi pugui assistir, però si traslla dem el ball a la tarda, potser hi haurà més

públic i no passarem tantacalar" , haexplicat ]'alcalde . Un matfel defesta consolidat Recoder ha atribuït la "massiva participaci ó ciutadana"enlamajoriad'actesde facelebtac ió, al fet que Sant C ugat té trn model de fest a rnajorconsolidat, on es prioritxa laparticipa ció d'entitats i ciutadans a través de multitu d d'activitats pera tots el s públ ics i no la inclu sió de grans noms al programa ." No és un a festa d'aparador, sinó participada, viva i qu e funciona", ha remarcat Recoder, mentre

Barraques a Coll Favà : balanç positiu L'espai jove de Barraques, que enguany s'ha traslladat del parc de la Pollancreda a Torr e Blanca, al Pont de Can Vemet a Coll Favà, també ha registrat importants xi fres de parti cipació, tot i el canvi de situació . Segons e l tinent d'alcalde deJcrventut,Toni Ramon, Ees Barraques 2005 han superat els 15 .000 visitants de ia darrera edició, encara que adme t que "d'entrada, la nova ubicació ha agafa t moltes persones ambe] pas canviat" . Encara que hi ha opinionsdiverses i pera tots els gustos sobre el nou espai ocupat per les Barraques 2005, tant Ramon com el cap de serve i de Cultura i Turisme, Jordi Gonralez, soste nen que aquest any ha estat "la millor edic i ó", tant pel que fa a l a imatge de l recinte co m a la seguretat dels barraquistes . una qüestió vigilada molt de prop per ]'Ajuntament i tambc per algurts veïns de Coll Favà, que ha n arribat a contractar serveis de seguretat privatsdurant la Festa Major. Tot i lapreocupació i ]esqueixes inicial s manifestades des de l'Associació de Veïn s del barri, segons el consistori, al final no s'han registrat incidents destacables, tre t d'unadetencióa Barraques . L'alcalde Llui s Recadcr ha destacat el gran dispositiu d e seguretat muntat per garantir la tranquil-litatde ]a festa i la tasca preventiva duta a terme per la policia i els mossas .IlSusana Díaz IsocietaWdiarrdesantcugat.camj

Per a comprar o vendre la seva llar , tenim el millor equi p de professionals al seu serve i Rbla . del Celler, 12 1 GRUPASSA

Sant Cugat del Vallè s

GRUPASSA

93 589 71 7 1

L'oferta immobiliària més exclusiva de Sant Cugat


Festa Major

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol tlel 2005

FESTA MAJOR 2005 : GASTRONON1IA POPULA R

65 PARIES PARTICIPEN EN LA 25 ARROSSADA POPULAR . El Club Muntanyenc Sant Cugat ha guanyat un any més e l tradiGonaf concurs d 'arrossos, acte central de I'rittim dia de festa Major. Els Bastoners de l'Esbart Sant Cugat i l'espai gastronòmic i cufhrral Terra Dolça van quedar en segona i tercera posició, respectivament. L'acte, organitzat pels Amics dels Veterans ia Penya Regalèssia, ha comptat aquesta vegada amb la col•laboració del CMSC, que ha acollit una exposici ó fotogràfica per fer un repàs a 25 anys d'arrossades

NOU CAPES EN LA YI EDFCID DE TASTS DE PINS. Un total de 448 copes es va n repartir al Claustre del Monestir perquè part dels participants de la tradicianat degustació de vins de la Festa Major poguessin delectar-se amb nou bodeges am b Denominació d'Origen de Catalunya i Espanya. Segons I'organitrador de ('acte, Oleguer Marti, aquesta degustació, consolidada al municipi, pretén "acosta r elahoradars i consumidors perquè puguin canviar impresions sobre els vins "

Es cl r~,5t u r ~nt q n pots tastar per primera vegada els sabors de sernpre . Et proposem la millor manera d'alimentar-te i gaudir de l'experiència de menjar. La nostra cuina s eEabar-a amb pqN:Iuctd 100[é' ' em[ngics que mantenen tot el seu sabor, et dlpllsOds d'abans . Gustnsamet t lnfnnna sn S~ahr► e combinació de plats dèt mon i rr pbes de casa nostra gue t'oferim. Sam alttt+u

[Parking per a clients Av. LLuis Companys, 31-33 IAt tastat del supermercat Verffta Y Tel. Reserves : 93 5661010p

HORARIS: De dilluns a dissabte : de 13.00 a 16 .00 i de 20 .30 a 24.00 Diumenges : 13.00a 16.00


Festa Major

Diari de Sant Cugat flijous, 7 juliol del 2005

5

FESTA MAJOR 2005 : MUSICA PER A TOTS ELS GUSTO S

Ik `

GRANS ORQUESTRES AL CARRER . Els fans del ball amb orquestra han tingu t I'oportunilat . durant la Festa Major, de moure l ' esquelet a ritme de roti( am b dues de les millors bandes de música del moment : Los Mejores i Apache . El s primers van oferir un potent revival d'èxits dels anys setanta, la nit d e divendres, a ta plaça de Barcelona, mentre que els segons van fer ballar fins a 4a matinada tots els que es van apropar al parc Ramon Barnils, a partir de la mitjanit

25 ANYS DE JAZZ AMB LA VELLA DIXIELAHU . La plaça de Barcelona va vibrar dijous, durant la primera nit de Festa Major , amb el concert d'una de les bandes de jazz més emblemàtiques de Catalunya, que enguany celebren el 25è aniversari de l a formaciò . La Vella Dixieland, acompanyada de la vocalista Marian Barahona, va aconseguir emocionar les més de 2 .000 persones de totes tes edats concentrades a la plaça, amb un repertori on es barrejaven temes que han estat grans èxits de l a banda ets últims 25 anys i noves cançons incloses en 1'úftim treball de ta banda, Swing on (2004 )

IiH CAUT A LA FESTA . La Coral Sant Cugat 1915 del Club Muntanyenc va oferi r

SARDANES A LA PLAÇA DE BARCELONA . Algunes rotllanes improvisades van omplir dimecres a la tarda ta plaça d e l'Ajuntament i una cinquantena de santcugatencs santcugatenques van puntejar les sardanes interpretades per la Cobla San t Jordi Ciutat de Barcelona . Les cadires col . locades especialment per a l'ocasió i les terrasses dels bars també van queda r desboniadee de gent que preferia gaudir d'una manera més tomada de la dansa naciona l

dlumenge al vespre ei Concert de Festa Major, amb cançons populars cata#anes i de muntanya i amb els 'Noctums' de MoxaR L'Aula Magna de I'Esoola Municipal de Música va ser l'escenari del recital

i dig& rw neledlú OfgDe lfí~tat clLg& e» 1 Rwr/at~wa~9à , ~uuau b40i eaowPA, Repo&ítgeh Vegda#

woritd

Foto «o+aet al waw£gt

CENTRE DE LA IMATG E PI . Dr. Galtis, 9 - Tel . : 93 675 56 74 C1 Santa Maria,14 - Tel . : 93 675 57 24


leJuey son€i€O .y o>:-or e 0É .6 ap !teJoH

tialll!SII Japc, .,a{i s1n1 . 1 ap1EaIU 3 ~Q{1 z .sl, .~Llnk .,p H •" IMA laP lu2P,) lus; g

••J/,f vmn w i•trs s •s .9 .C '9 RI~ %S HL 0 1

[u]ou 15 tt :auaxl :luoa It, t7d tt?tj i1d F j sa rtsm lanb e-j

çooz ap r[unL ap UZ

(R sDnsaO R rpyl sQw 0 R sgp sullq

53i3n17nü153 .R tlQ1ï1SNO3 219774 31321a90 Y

~óh[ ap OJquLa-uso :Lp 9-,: 7I, iui!l11 u,l :!Jl .lululpL I[1 .nlIli]O L,Jd lap sanbriq ld ,:.üol .01 .: .I1SILIILUPE sJI aj, al i] lJllí LiiIi1~J .fil 1 :11'I !t} ,7I1 V~ :}~-+3L .Jl= l íl:7 tiol5iAaUd s;a;,yj(( -lpaa[11d slap lt,.,aS[t:llil tUi: :1UI :í ui su~,! .,,,371 IT' JrlLlatirTJd inJpod sa 1 •SaJJII] F ;. !'• li ap ïJauiaJ tialP sla'r•Jailnld i't111'.Id •y l?latunn •~ ,l:l~ ; ;11 .60 J0JJ1:a'1e1nY) ei at1 lUUCld lt:l?,117a '! .ll,iE1J7I• oP 1 .'aIL a I s ~al~ll?{,urc[ap "I v . ç-sou€urExa r.3POd ]li ntt,?d k0 , l ai? ll . ltC3ls!ll Lt(tpY. L i'1!il07i ,» :,l: SilallinaClp nl Ell~1 ' t ;jt1J57 ESlllald C [ Li :, iy PpiilAllJ i 1 el aP f tilailC) ! lo ll tn}.I la Ua aFalp ;l 1ïJasaJJ pp gl :?ea!lgnd Ru <R€4 . l .,P rlnp El ap vrWapua , f ap sa}t slrldtu(1) E'salo un , p fuuuJ0t lllluau83 , 1 nuR( j •1JeLU p t- 'P aWS=ucgJn,P ZíIUZr' la € 1 il l ap' ty ER'[ a -tJJr- - I nsadsLp anb [a gtuli pJnar. ,P ' S3lN 1S[fl .P IutWJa1 iad Has[gnd ul0nurJO_jul n 1l o!palJxa up ta aJiaLUIUS ' IaJuasasLl a17aLoJd p€] yailJJa1 Süx!a1ELU Si ., Lla nLau31 af :-I ap t pouiOJd 'P 's IInA pp 1ndn 71ustSaP 13113çl unJap eiselu ui aP ulOlua , l 1 si,lsn{'n r n.vlnl .U ` ;[ YJ7plEUlnr} rl t sasauJuiWeD ue;) `1a il 0 ïl uE ;) a P t i L LU , I liZ [JWSU3pJt1 , p letaJEd s ld IaP fEfltund L9S7E71[pl1lN ni IUOW[eialU! JEAOJdr iit p - .[t,7c P.n ' Si ok: ap ■[unt' ap [1Z rip iap v=JLtuiPJt, 9issas ua 'luaulEluslf~ . l ap a€d 1 3

24.IJ10

SauOISJaAUi

Z5 0t, 519 E 6 J I10)) eL 11►UB "vpew 1i 61as d

3N3191H 1VlirVN015S33011d•tll)y71 :+3

a

SOJnfsaS SLJOSaSI

'

1 fp d

"9d S7 W SdM1aTI 1 J9

, f7(j ffl5 ! :i :'j

vp z

i1

:

1 , '1 •

»>

na ap ranraç . surjranurlo[run r l

nriajajpd 1,ijv . aanf alquj . nrfvAl • ajud

:gFaE,+oJiln Riit jj

11 liíclpJiiUfnly c[ i s:uaLLte,Cm:,-) uns'ta[[aEl Un ;) JOJ, :,F pp glal ;suad1110y ;,P xaamr :9sa0u3oJd

5,01', I i J( t nv.9 M 6JO enl el6r .ser0oy u r! E2 sor E5 I' 1 ieón) LueS [ia1Ht 1 8's+uedwe) slnlt ny

a

ta [[ a t1t1) nP I31SF UJ ej ap L1.W1S1a,[ soESCLN tJAIlEjaJ '1] Flap.nnunlj El F Sa1aWéAl D tiJJy `tallaE[ ut) ap 1FgWS i ua giaeuaWo,p jCIaled E€Cl I op iEniund t iauaoipO j

r6trs€rSf1fX' 5O r [1[]18 •ulnu 111a1pOdxII :Eiau Jafax

31313 slIS S 33 e sa p si a Jnpua ue n s a 9i3CJOO0a xopld e JeJed e JEUe eA Ja3Jal.

anb aJluaw :EUUOO Ieua!ssa(OJ d ! ]eznle u eollawso 3 a p e61;oq e 1 aJgos alneaaz EA';E;!a!ign d

eaJa y elu!nO 13 l euazggl-eCJaJaded 8l . T !3!!gnd ; soJn a SZ L qw e 'gpoa Sauin u i siLueq sozna Osz qwe lE;op'9pzEn6 uobas ! a 80113iues101 Jigno 1HU S 3 a Il1VI O !E 1S1!olign d

! soJna 009 ap !waJ d u n qw e 9apeg jE saal Eua!o f ! Ea!waJa o ap Ja!Ie; i a aJgo s aJneaa J e n Iwa1 d Jawud !a 'J[uen6ua, p 9!a!pa, f a p I!an! u lenafa, f !

! JolEyy e1sad ap sJopeJede, p SJnauoo ie e; anb !Ad suEpEjnio

ap e!9uani ;E Ew!xe w e i JeJls!tiaJ en sa an b ua ;uawa w 'EipB! w fap aAo p sa i e dea ;o;algos 's1Er1! ;ueue!n sJaJJe o slu aJn! n e n sa an b opEJawolbe, p sllan;u s;a EJ15Ow aegew ! El snas sia alpua A ! JeJ ;sa w Jad

eoJaw uEJ6 ;sanbe u a sa ;onpoJ d

auca 1 8 JBSag e ue n Sa 'SluE;fo n ! elor(uepea a a p epnóu!ne, I

an b 51UEJu; Sl E s!wazd pQ Z J!1Jeda J uen Sa!!epo H

su! } xI0JOppEn JaJJe ) tap Sa p 'aljuaa !a p sJan6!(Oq sfap 1 e d Jofe w E l •affid ! equJl SJnauoa l ap SanoJ d sa i JBJaQns uen eüolaaJEB EOEld S1ue;OJaw oj ap gIORIDOssy, l 's0 w d'sasse!ie d ap saiagoadsa SosJan;p ! a6lEpsnbE w a p sJeili'sJeuaJaq'saigeg1J ! gwe'siquE;u! s1E;CniI3E sa i Jad

'!enlige y sa wo o 'wole w luawgJOi uawelJao u n 'leóna lue g a p SJawoo ap 9!aelapa-j el er1!ue$Jo an b JaJJeo ie e6go 8 e l a p 9!a!Pa €IX E ! a p sals!uaóeloJ d sl a Ja s ue n n!aed!oilJSd e;ie, i C Jaiuo el ~p g lY ygww

8382iV3 1V id)1108 : SOOZ aOiIÍIN tI1S3~

ocla p lognf L'snofl Q

Ona ;ues ap ! !~

9


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Festa Major

7

FESTA MAJOR 2005 ; ELS PLATS FORT S

AMPARANOIA TANCA ELS CONCERTS DE FESTA MAJOR . Més d'un miler d e persones es van aplegar diumenge a la nit al parc de Ramon Bamils per gaudir de l mestissatge musical tl'Amparanaia . Els més troneres s'hi van quedar fins passad a la 1 i van poder emocionar-se amb les diapositives de la festa grossa d'enguan y

SAKT PERE AMB LA SALSETA DEL POBLE SEC . Els'ntmberos' de La Salseta de l Poble Sec van posar la nota musical a l'escenari instal . lat al passeig de Torre Blanca , la nit de dimecres, coincidint amb la revetlla de Sant Pere . Simultàniment, el Greg & Gemma Dayion Sextet i La Garrau, feien el mateix a les places Barcelona i de l'Om

RESSÒ ORIENTAL EN EL RECITAL DE MARIA DEL MAR BONET . La cantautora mallorauina va presentar el seu últim treball . 'Amic, amat', a la plaça d'Octavià . Més de 3 .000 persones van desbordar l'indret i van seguir fidelment el concert, tot i qu e l'acústica només era flptima al davant de l'escenari el so, pels costats, s'escapava i perdia nitidesa . EI públic va destacar especialment l'acompanyament musical de Mana del Mar Bonet, amb un llenguatge que feia de pont entre Orient i Occiden t

MACEDÒNIA SUPERA TOTES LES PREVISIONS. El concert de la gira 'Posa'm un suc' va reunir una multitud de nens, pare s i adolescents als jardins del Monestir. Les cinc joves components del grup musical, ajudades per la seva banda, van posa r l'accent en aquest concert de pop naiï amb cançons fresques referents als temes que afecten els nens i les nenes amb un a forta càrrega de rebel .lia, ja que segons els components del grup "els nens son políticament incorrectes "

LECTURES A LA FRESC A EL SOMNI D'UNA NIT FESTI U

de VlEïiliam Shakespeare . Versin de Josep M . de Sagarra Arnb: OfiOANIT2A

Anna Cristina Aguilera, Josep Barceló, Joan Berlanga, Jordi Van Campen, Joa n Fàbregas, Carme Ganxàlex, Sònia Guimerà, Joan Llamas, Ricard Marinii, Adol f Priante, Marcos Rodriguex, Marta Sana, Montse Soto i Xavier To r

Direcció: Dolors Vilaraseu ~0 01 O o)ort de

t 10 aoWnboreotb de

ffl&j

®ilr~ratal ib C".endrge MdY ols ds Me ussw CwMww

4d0SGioir

Plaça de Pep Ventura - Dijous, ? de juliol, a les 22 h


Festa Major

Diari de Sant Cugat Dijous, juliol del 200 5

E4S DIABLES DE SANT CUGAT ENCENEN LA FESTA . El correfoc organitzat per la colla local, que aquest 20U5 celebra el se u 15è ansversari, ha encès un any més els carrers del centre . La traca final va esclatar a la plaça d'Octavià i va donar pas al s versots de Festa Major que, més punyents que mai, van acabar d'escalfar l'ambient, Les crítiques de les hordes infemals va n fer saltar guspires cap a totes les bandes i van socarrimar tothom, des dels regidors de l'Ajuntament fins a la Plataforma Cívic a per a la Defensa de Can Busquets . I és que ni els mateixos diables, apassionats del foc, no acaben d'entendre que, ara fa un s mesos, ets ecologistes decidlssln cremar benzina i es manifestessin a favor d'aquest espai forestal en cotxe

'UNA CIUTAT DE GEGANTS' . Qrganitzat per Geganters i Trabucaires de San t Cugat, per unes hores el centre de Sant Cugat es va omplir de caparruts i gegant s vinguts d'arreu de Catalunya . D'aquesta manera, els representants més colosal s del barri barceloní del Guinardó, de Valldoreix, d'Amer, de 5a1t, de Castellbell i e l (filar, de Santa Maria d'Oló, de Sant Joan de !es Abadesses i de Riudellots de l a Selva van prendre els carrers per participar en la XIX trobada gegantera de la Fest a Major, que va finafftzar el recorregut a les set de la tarda, a la plaça d'Octavi à

ACAMPAD A JOVE 200 5

SANT CELONI 13 , 1 :• lb JU1101 17 f'í I .W. LFS T f +il All :]iIF"s

Xerric, 24 {08172 Sant Cugat} 93 674 70 87

sr)-NGN 0015 (aNSS tNT INEv 51155Atl1E n . -

TUNEL DE RENTATGE Santo Domingo Sant Cugat Pressió ■ Rentatgea de qualitat ■ Neteja de tapisseries • Canvi doll

T?4TV wbrrnr

r

ur

IDIOMES

ROSENDO, OBRINT PAS, ISMAEL SERRAN O SKATALA, ANTÒNIA FON T - awEMO• 55

Rius i Taulet, 13 1 Tel . 93 675 58 13

• Mecanica répida • Autorentatge de pressi ó

OIJOVS T/ -

SKA-P, DEPT ., MESCLAT, SU TA GAR, LA CARRA U

LOCAL CLIMAMZ4 T Rbla . Catí Mora,1$, (Cant Sant Tel. itax93B752201

+s -

THE TOY DOLLS, NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBL E LLUÍS LLACH i FELIU VENTURA, HABEAS CORPU S LA GOSSA SORDA

Jord i


Diari de Sarrt Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Festa Major

FESTA MAJOR 2005 : LA TRADICIO ES MANTE VIVA

EL GRUP MEDITERRAHIA, A LA PLAÇA DE L'OM . Els ballarfns del Ger p Mediterrània de La Unid van presentar durant la Festa Major un espectacle d e dansa on la tradreró catalana i el ball mudem es fusionaven per arribar millor al públic. El muntatge, dirigit i interpretat al piano per Jordi Núnea, va congrega r centenars de persones a la plaça de l'Om la nit del divendres lde juliol, tot i l a coincidéncia d ' horari amb activitats a altres espais de la ciutat, com el concert d e Los Mejores a la plaça Barcelona o l'actuació de jazz ai carrer Sant Domènech

L'ESBART SANT CUGAT, AMB LA LRERATURA . Coincidint amb la festivitat d e Sant Pere, l'Esbart Sant Cugat va oterrr una actuació nocturna a la plaça de I'C m per presentar dos espectacles totalment diferents : 'Prolegdànsit trànsit' i 'Dànsic a tabola' . Amb el primer muntatge els dansaires van voler retre un homenatge a l'An y del Llibre l la Lectura, mentre que el segon espectacle, format per un grup de peces curtes, mostrava el món de la dansa catalana sota un criteri innovado r

LA MILLOR ACrilACiò DELS CASTELLERS DE SAINT CUGAT. Tant de dia com de nit, els camises verdes han participa t activament en la Festa Major . L'objectiu dels castellers en aquesta Festa Major era descarregar sis castells de set, tres en cad a actuació, i gaírebé ha estat aixi . Dissabte, a la plaça Pere San, el públic va gaudir del 4 de 7, el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i quatre pilars de 4 . Pel que fa a l'actuació de la Festa Major, una de les fites més importants dins la temporada castellera, et s castellers locals van plantar, "amb molt de valor i molt de seny", el 3 de 7 aixecat per sota, el 5 de 7 i el vano de pilar de 5 . L'ensurt va venir amb la torre de 7, que només van poder carregar-la . La torre de 7 és el castell més complicat dins de la gamma de castells de 7 pisos i és l ' últim esglaó abans dels castells de 8 . Amb aquestes dues actuacions, la colla ha assolit i a 13a posició dins del rànquing casteller i ha fet la millor actuació de Festa Major dels seus 9 anys d'històri a

PLACES LLIURES PER EL CENTRE DE DIA De 8 a 20 .30 h de dilluns a diumeng e (inclosos festius) per 588 euros

pubLiAt wwuipubGgat.com

ReSidèn ia per a kz 3a edat IIUNEI ttiE t

UDA A flNNW.

Torre d'obra nova. Rossinyol, 27 - Rubí 93 588 25 34


Festa Major

10

Diari de Sant Cwgat Dijous, 7 julia€ del 2005

FESTA MAJOR 2005 : ELS INFANTS TAMBE EN GAUDEIXEN

LA FESTA DE L'ESCAMA FA AIGOES . La tradicional imatge de grans i petits divertint-se en un mar de bombolles, que cada any deixa la Festa de l'Escuma, s'ha transformat en aquesta edició en la fotografia d'u n grup de famílies i de nens deoebuts .1 és que l'activitat programada per ai divendres al migdia es va anul . lar per problemes tècnics i sense avis previ quan tothom esperava amb el banyador posat . L'excusa : que no era una activitat compatible amb les restriccions d 'aigua decretades pel govern català amb motiu de la sequer a

A TU TA VELOCITAT PEL CARRER SANT MEDIR . Una desena de vehicies de creació casolana van participar divendres en ei segon concurs de baixada de carros o'llitboards', organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat. El carrer Sant Medir es va omplir de curiosos, sobretot de públlc Infantil, per seguir el recorregut de carros, amb noms tan cridaners com 'Caballa loco' o'Qut ; passa neng . ..' . Na es van regitrar btcidenls, tret d'alguna topada fortuna amb les bales de palla que protegien el recorregut

p1 f•

UN INFANTIL CADA COP MÉS IMPORTAIïT. Centenars de families amb nens han fet parada durant els dies de Festa Major al Racó Infantil, instal. lat a I'enfom del Monestir. ,Jocs, contes, màgia, circ, animació l fins i tot música han omplert ets diferents espais habilitats per l'Ajuntament -el Bosc Animat, l'Esplanad a Verda, el Triangle Màgic o la Pista de Sorra- per fer gaudir de la festa els més petits • •

F

EDICTE R a

FatpCdiient nirrn . : 83001!0 1 Prvpo9fa de reaoiució d'al . legacions i aprovació de nova documentació de la modificació puntual del Pl a gezyeraï metropolità a l'àmbit de Can 13orru1 l

v

p

rjth

c

menjar de verita t Data apmvacidt 23 de maig de 2005

la cadena més gran d'Espany a de productes ecologie s

E1 ple de l'Ajuntament, en sessin ordinària dea dia 23 de maig de 2005, va acordar aprovar la Proposta d e resolució d'al . legacions i aprovació dC nova documentació de la modificació puntual del Pla general rnetropalità a l'àmbit de Can Borruli de Sant Cugat del Valli ,, de promoció de reti réucia, en els mateixos termes del projecte presentat, i saunetre el dit expedient a informació pública per termini d ' on rocs, d 'acord arnb e l que disposa i' grticle 83 .4, de la Llei 212002 d'urbanisme de 14 de març . Durant l ' esmentat termini d ' un mes, a comptar des de l'endemà dc la data dC I ' últinta publicació del present Edicte en el Butileti Oficial de la Provincia o en la premsa escrita, tota la documentació tcenica i atiministrativa de l'expedient podrà examinar-se a tes dependències de I'Area de Territori, Negociat Plànol de l a Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25 . planta primera, els dies feiners de 9 a 14 hores, i es podran presentar el•legacitms mitjançant qualsevol dels procediments previstes en l'article 38 de la Llei de regim jurídi c de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de 26 de novembre de 1992 . La qual casa es I :a pública per ai coneixertiertr general . Salt Cugat del Vallès, i de juny de 200 5

Lalcalde, Lluís Rrcnder i Miralles

Experts i liders en el menjar de veritat

Ens trobarà s a Sant Cugat a I'Av. lluís Companys, 31-3 3 «eqii

Tel . Veritas : 902 77 8 9 Sant Cugat : 93 544 1 0 60


Publicitat

l de Sant Cugat 1~7jde P006

11

- t

A ; :(-('.

S .L _ 11 + 1

rt


Festa Major

PROP DE 450 PUNTAIRES A LA TROBADA DEL CENTRO CASTELLANO MANCHEGO . El passeig dels Plàtans -aquesta vegada, en una ubicació més ombrívola que attres anys- es va convertir en l'escenari de la X Trobada de Puntes de Coixi, qu e va aplegar més de 420 pumaires de tot el pais. A la trobada, i per tal que no faltés de res a aquests artesans i artesanes 'amateurs' . també hi va participar una paradeta que venia boixets i patrons i esmolava les agulles . A tocar de les taules, e l mateix CCM va cuinar més de 2 .060 racions de'migas' manxegues

LA GENT GRAN, DE BAILLRUCA . En Xavier Criada ha estat !'encarregat duran t aquesta Festa Major d'amenitzar els diversos balls d'avis que s'han organitzat . E l pr#mer va tenir lloc dimecres, dia de Sant Pere, a la Llar d ' Avis de la Parriktuia 1 e l segon, diumenge, a ia Residència Geriàtrica Sant Cugat .1 és que ja se sap : qui balla, els seus mals espanta

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 200 5

-.t AIRES FLAMENCS A LA CASETA DEL CPA . Com cada any, el carrer de Josefina Mascarenas, al costat de !'avinguda Francesc Macià, va tomar a acollir la caseta que el Centro Popular Andaluz munta per Festa Major . Duran t els sis dies de la cetebracid, aquest espai va acollir actuacions de diferent s grups de ball, la majoria amb aires ftamencs,cgm és el cas de Los Albergs, tol ! Ferreras o el Trio aaiba. A més de rombes i sevillanes, a la caseta del CPA també es va poder sentir música d'arrels catalanes -com a les actuacions de l Grup Mediterrània de La Unió o de l'Esbart Sant Cugat- ! gallegues, a càrrec d e la lrmandade Galega de Rubi

L'ATENEU PLE DE FUM . Sant Cugat Pipa Club (SCPC) va argantttar la XUTI Fumada Lenta de Plpa. 30 fumadors es van reunir en l'edició d'enguany per aconseguir la primera posicifl, puntuable per al Campionat de Catalunya 2005 . Després d'una hora i mitja el president del Cercle Pipa Barcelona, Toni Pascual, i l'associat del SCPC, Daniel Marco, van classificar-se ex aequo en primer a posició . Un dels membres del jurat va donar les daus per fumar lent: "s'ha de respirar a través de 1a pipa i río del nas "

Cred~t!.EServices 4Vo1 canviar de casa però l'hi preocupa la seva HIPOTECA ? Nosaltres tenim la tvrmula ideal . HIPOTECA CANVI DE CAS A Sense haver de pagar cap cueta durant un any (ni interessos ni capital ) SANT CUGAT: Cl Manel Farres, 29 Parc Central • 08173 - sancugatl@creditcb .cam

902 020 758


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 julid del 2005

Festa Major

13

FESTA MAJOR 2005 : ESCENARIS A LA FRESC A

: L . L'HUMOR SENSE PARAULES DELS GRAPPA TEATRE . Prop de 2.000 persones van seguir la nit de dijous . a Ia plaça de les peripècies de l'executiu sorrut (Gilbert Bosch) i de l'enginyosa captair e (Teresa Ros), rFtie protegunrtzen I'espectade 'Clochard', dirigit per Paco Mir . L'humor tendre i sens e paraules dels Grappa Teatre va arn{nsequir arrencar més d 'un somriure a un públic molt heterogeni

TRES CONTES D'ALE1fANORE, A LA FRESCA. La plaça de Pere San va acollir la nit de dijous una lectura dramatitzada de tres contes de l'escriptor santcugatenc Víctor Alexandre, extrets del llibre 'E I somriure de Burt Lancaster' . Aquesta iniciativa, una de les poques activitats literàries d'una Festa Ma}or dedicadaal'AnydelllibreilaLectura, va aplegar propd'un miler de persones al carrer

`PERCEPCIONS', O FER DE LA DISCAPACITAT UN ART . La Factoria Mascaró va oferir dijous due s representacions de l'espectacle de dartsa'Percepcions', un muntatge ple de sensualitat que, a través d e musica i diferents coreografies, mostra quina és la realitat de viure amb una discapacitat fisica o psiqulca . U n centenar de persones va seguir cadascuna de les dues sessions de l'espectacle, ideat i dirigit per l'actri u santcugatenca Gtória Rognoni, que es va representar en un escenari adaptat amb una plataforma elevada a l a plaça dels Quatre Cantons

Des de 199 1 Servei td~iad Av . Cerdanyola, 100 . 08173 Sant Cuga t ar 93 544 15 46

a . 93 589 46 40

amw@autgcugat .com


14

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Festa Major

FESTA MAJOR 2005 : BARRAQUES A COLL FAVA

LES BARRAQUES SUPEREN ELS 15 .000 VISITANTS DE L'ANY PASSAT. Les dades provisionals apunten que les Barraques d'enguany, ubicades per primera vegada al pont de Can Vemet -i també per última, segons s'havia anunciat des del principi per part de l'Ajuntament-, han estat tot un èxit . Un total de 23 entitats hi han participat i han contribuïu, amb les seves parades, a animar la festa

MUSICA 1 ACTIVITATS . Els dos escenaris de Barraques han acollit tot un segult de concerts que han amenitzat els vespres i les nits del jovent santcugatenc . A més , s'han organitzat activitats ben diverses, des d'un campionat d'aerografia fins a un a estirada de corda o un concurs de comptar 'titius'

DIVERSIÓ, PERD AMB CONTROL 1 CIVISME. Tant l'Ajuntament com la Comissió Barraques 2005 coincideixen a destaca r que no s'ha produit cap incident remarcable i que la campanya de consum responsable, amb el repartiment d'unes polseres , ha estat molt ben rebuda, sobretot "per part dels més joves, a qui anava dirigida especialment", segons ha dit el tinent d'alcalde de Joventut, Antoni Ramon

50 PARADES A LA MOSTRA D'ARTESANIA. Orfebreria, ceràmica, teixits . treball s en fusta i joguines fetes a mà són només alguns exemples d'allò que el s passejants van poder trobar a la fira dels carrers de Santa Maria i Xerric . L'apunt negatiu : la queixa dels artesans per la pujada del preu d'instal . lació de parada

Tregu i

més avantatges

IN

SL

CORREDORI A D'ASSEGURANCE S ASSESSORIA JURtDtC A

a les seves pòlisses d'assegurance s Manel Farrés, 85 C 08190 Sant Cugat del Vallès BARCELONA tel . 93 675 00 17 Fax 93 675 21 10 mall: imb@imb.es


Festa Major

Disti de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

15

FESTA MAJOR 2005 : L'ESPORT, PROTAGONISTA

ESPORTS PER A TOTS ELS GUSTOS . L Lsr ii)ri i .'irr i ha estat, com en les tres edicions anteriors, la proposta esportiva que ha comptat amb més participació i seguiment . La principal novetat d'enguany ha esta t k'Increment de dos a tres dies d'agiiesta activr, .:t , par, va per als més petits i els joves de Sant Cugat . Aixi, durant les tardes-nits del divendres, dissabte i diumenge, l'Ajuntament, a través de I'dficina Municipa l d'Espart per a Tothom (OMET), va organitzar activitats esportives, recreatives, lúdiques i d'exhibició . Aquesta quarta edició va organitzar-se, un any més, als jardins del barri de Coll Favà . Entre els esports que s'hi van poder practicar, cal destacar el bàsquet 3x3, el futbol 3x3, tenis de taula, futbol i voleibol platja, entre aures . Per primera vegada, es va instai•Ear un circuit de 'pocketbikes', que va tenir molt bona acollida

T' hI Identifiques

C once essrawrl oficia l OPEL Autocugat C Av. CerdvRyalp, 100 . 08173 Sant Cugat . Tel . 93 589 32 00 . Fax 93 589 46 4 0 www,outocugat .com . autocugot@vutocugat.com


Festa Major

16

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

FESTA MAJOR 2005 : L'ESPORT, PROTAGONISTA

L LA PEDAIADA OE BTT, DEL TOT CORSOIJDADA . La vuitena edició de ta Pedaiada de BTT a Sant Cugat, prova na competitiva que organitza l'Ajuntament a través de l 'Oficina Municipal d'Espart per a Totho m (OMET) va reunir diumenge al mati un total de 298 ciclistes. El circuit Llarg, de 30 quilòmetres, va comptar amb la preséncia de 236 esportistes, mentre que el curt, de t3 quilòmetres, amb fit . Aquesta pedalad a popular va transcòrrer pel Parc de Collserola, amb sortida i arribada al Parc de la Pollancreda . La principal novetat d'enguany ha estat la ubicació d'un circuit vial de bicicletes per als més petits

PASSId PER LES MOTOS . La concentració motera que, per segon any consecutiu, va organitzar el Moto Club Rat Penats diumenge al mati a la plaça dels Quatre Cantons, ha doblat la participació respecte al a festa Major del 2004 . Una vuitantena de motocicletes de diferents tipus i marques (Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Ducati, Hariey Davidson, Ossa, Rewaco, Norton, Montesa i Bultaco, entre altres) van aixecar molta espectasib entre els curiosos. La màquina més antiga que s'hi va poder veure és una Norton de l'any 1911, La més nova només tenia dos dies . La concentració va acabar amb un recorregut per la ciuta t

Construcci ó i mantenimen t de

fnstaf•iació d e reg automàti c

piscine s

Tractamen t d'algues

Tel ./fax 93 589 ?S 70 Màbil 649 95 30 50

www. aqunnet .es


Publicitat

Diari de Sant Cugat

Dijous, 7 juliol del 2005

17

15dejury ai 15 de setembe.Dimarts, dimecresidijous Haaris: De 2230 h OG h (mdir)ada)

7/14/21/2 8

Parc/

Vallès

OCI • RESTAURACló • COMERÇ • SALUT • BELLESA • SERVEI S [É-, Gratuït

www.parcvalles.com Parada de Taxi Accessds Parc Vallès : Autopista C-58 Sortida 19 (BCN-Terrassa) *Autopista C-58 Sortida 22 Terrassa Centre (Manresa-BCN) *Autopista C-18 Sortida Terrassa Sud (Túnels de Vailvidrera) Poligon Santa Margarida

ti

Terrassa *Tel .: 93 731 70 08

_T


18

Festa Major

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

FESTA MAJOR 2005 : L'ESPORT, PROTAGONISTA

U FÓRMULA 1 ES PRESENTA EN PÚBLIC . La Penya Catalana Fórmula 1, am b seu a Sant Cugat, va fer la seva primera aparició en societat amb una exposició d e UN TRQF~I EN PROPIETAT. L'equip del Mirasao, integrat per jugadors del primer equip del CFU Mira-sol Baco, ha revalidat el quadres referents al món de la Fórmu#a 1, pintats per artistes irtternacianats. L'acte Tomelg de Futbol 7 que, per quart any consecutiu, organitza ('OMET a la Zona Esportiva Municipal Coll Fava . Aquest va comptar amb la presència del pilot santcugatenc de kàrt#ng Ubald de Azpiazu , campionat, jugat entre dissabte i dlumenge, va comptar amb la presència de setze equips, quatre més que en l'última edició que va mostrar al públic la seva màquin a •

w

E'

~ct

r.;

z

TflIIERES ROMflCl TURISMES: CERDANYA, 1 0 VEHICLES IHDUSTR1AL5 :V1C. 1 8 TALLERS ROMAN : Cerdanya, 1 0 Tel . : 93 674 0096 - fac 93 674 02 62 vn,nv.talferesramart .cam - servir stverrtaOralleresroman .com

TALLER DE PLANXA I PINTUR A TALLER DE TURISME S VEHICLES NOU5 I D'OCA5 U TALLER DE VEHICLES INDUSTRIALS


Diari úe Sani Cugat Dijous, 7 juliol riel 20O5

Festa Major

EL CLUB ARC S'ABOCA EN LA FESTA MAJOR . El Club d'Aeromodelisme i Ràdio Control (ARC) de Sant Cugat s'ha consolida t com l'entitat esportiva que més participa en €a Festa Major . La IV Trobada d'Helicòpters, 1a Festa al Cel i una exhibició d'avion s histórtcs són les tres activitats que van fer-se entre dissabte i diumenge al Camp de Vol de Can Graells

19

UHA INICIATIVA EHCERTAOA . La selecció catalana absoluta de disminuït s psiquics de futbol sala, actual campiona d'Espanya de Seleccions Territorials, v a imposar-se a Madrid per 2 gols a O . Aquest partit es va jugar diumenge al mati ai Pavelló 3 de fa Rambla del Celler, Madrid ès subcampiona d'Espany a

17 EQUIPS 1180 JUGADORS . Entre dissabte i diumenge, el Winterthur FS Sant Cugat va murstar el 11 Tomeig Ciutat de Sant Cugat de Futbol Sala de Base a la zona esportiva de la rambla del Celler. Els guanyadors van ser el CE Rubi FS, en alevi, el FS La Unlón-Las Palmas, en infantil i cadet, i el Plaza Macaet, en juvenil

ELS POLh1CS GUANYEN LA PREMSA . Els palitics de la ciutat van endur-se divendres a Coll Fava la primera edició de l tomeig de futbol7 entre politics mitjans de carnunicació locals . El partir va finalitzar amb empat a 2 gols f va haver de decidir-se ei campió en la tanda de penals . Aquesta iniciativa tindrà continuïtat en la próxima Festa Majo r

w i .' \ . .. VALDÉS 1 RATtH REVALIDEN EL TÍTOL . Rafael Lozano i Gisela Riera, de l'equip d e Los NN, en categoria masculina, i Anna Valdés i Neus Ratón, de l'equip Els Ratolins , en femenina, són els vencedors del Tomeig de Pàdei, organitzat per I'OMEï a le s insta€•facions esportives municipals de Coll Favà . En aquesta prova hi van prendre part 20 parelles masculines f 5 de femenines

UN NOU ACTE PER LA FESTA MAJOR . La Penya Madridista de Sant Cugat ha estat el millor dels vuit equip s participants de la tercera edició de les 12 Hores de Futbol Sala rganitzades per l'Associació de Comerciants i Véins de l Monestir

CARFINTERiA DE ALUMINI C J .cRUr, S .L . SOMOS FABRICANTES

inUerpretamns obras a ia perferxión

Paaaelg Torre Bianca,16 baixos Tat . 93 675 25 89 Fax 93 589 48 86 08190 St.Cugat del VaHÀs (Barcelona)


Societat

20

Dini de Sant Cugat Dijous, 1 juliol del 20[] 5

FALTEN ALMENYS ? EMPLEAT S

EI sindicat UGT creu que la direcció de Correus hauria d'augmentar l a plantilla local de 45 a 52 treballadors .

RETARD DE FINS A DOS MESO S Els treballadors del servei posta l admeten que a Sant Cugat les cartes s'entreguen amb mesos de retard . ciant la situació cada dia, però la direcci ó territorial de Catalunya a Barcelona no en fa cas ; fins quc ha arribat e1 moment que els tre balladors han decidit sort iral carrer, davant l a pressió de les reclamacions de la població" , diu Jurado .

La plantilla focal de Correus, al complet, va sortir dijous de la setmana passada al carrer per denunciar la situacio de precarietat que experimenta el servei postal a la ciutat, a causa de la manca de persona l

La plantilla de Correus surt al carrer per reclamar personal Sant Cugat, tnctltesc•artCS nctarri hcn quan urea . i anrh caci . i és que , segons van denunciar dijous passat els ntaleircts treballadors d e 'urrcusenunalerroestaclavunt les instal lacicmtique el servei postal ti al carre r [ldefons['erd :t, laplantillaesi :tsutantinims . Des del sindicat [?[ E,crtrr~ rtc :snt dc la con centraciti, denuncien que els 45 eritplcats que ara téelservei postal a faciutat situ insu ficients per a les tasques cle elassil'icacin i repartiment del correu quc es duen a term e des del Centre d'AutomatitzaeiO Postal del

Vallcs, inutgrtrat fà uns cinc anys . "Com a mínim hauria d'haver-hi 52 treballadors, 7 més dels quc hi ha ara i llavors es podri a començar a parlar de solucions " , explic a Antonio José Jurado, secretari del sector d e Correus d' UG T Segons Jurado, les instal . lacions de San t Cugat, quc en el seu moment vari suposar una gran aposta per 1'antomatització hora forta inversió per part de la companyia esta tal, estan totalment col . lapsades i, en algun s moments, ha arribat a acumular més d e 100 .000 objectes postals sense classificar.

CATALONIA CERÀMIC EIO'OVEr«5 .g•w Cea Sant Cugat , 4m 3 Cerclar . ! -•r) ¥ones T•1 .93 594 84 40 tlvenvs Aires. 25 8arcelvrra rel 93 I9 48 4 4 Racolorr, 112 8arceiorw . Tel 93 426 00 08 Plga la Plono, 10 8addorio. Tel 93 464 03 70

"Tenint un local csplCndrd, però el cluc fa falta són més treballadors". cs lamenta e[ sin dicalista,qucnoaeabad ' entendrepcrquè n o s'ha mi lloratel servei al Centre d'Automaiit lació de Sant Cugat, tot i els compromiso s adquirits amb Ics autoritats municipals . Mentrequeel projecte inicial d'aqueste s intital-lacions . quc donen servei a tot Catalunya, fixava 1'automatitzaciò del 90 a l 100% en !a e iassi iícació del correu, la realitat . segons ]GT, és que només un 20% de l curretr arriha processat a les cartcrics i això endarrereix el repartiment ."C.stem denun -

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVE1 OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

■ • ■ • ■ • ■

Més de dos mesos sense cartes Alguns santcugatencs quc la setman a passada es vari trobar al carrer amb la protes ta dels treba l ladors de C orrcus, van sumar-s e a lcsqucixespel mal lirncic7namentdelserve i a Sant Cugat . "Vivim al centre de la ciutat i portem mesos sense rehrc ni una carta -expli cava una usuària afectada pel col . lapse de l servei però sabem que no és culpa del s pobres treballadors perquè els falten mans" . Desd'L]GTapuntcnqueel retardenelrepartiment als barris i districtes dc Sant Cugat v a des dels 15 dies a Valldoreix, fins als dos mesos al centre de 1a ciutat i aconsellen al s ciutadans damnificats que no adrecin le s reclamacions a Correus, sinó a les Oficine s Mun ic ipals d' lnformac ió a [ Consumidor o al Sindic de Greuges . Una excusa pera la privatitzaci ó Des del sindicat iJ .T apunten a la Llei postal, aprovada l'any 1998 pel Partit Popular,com un dels factors dcscncadenants dc l a precarietat ala majoria de centres deCorreu s i ala voluntat encoberta de la ditecciód'empcnverel servei públic capa la privatització . "Creiem que és una tècnica organitzada per acabar privatitzant cl servei, perquè el primerquc es fa en aquests casos és deixar qu e no funcioni perpoder justificaraixí [aprivatitzaciódccara a !'npiniópúblicacom lasalució pcrrni llorarcl servei",explica Rubén Ua1 dés, delegat de personal i responsable de Grans Centres Postals a Barcelona . Segon s Valdés, aquesta mesura no repercutiriaen u n augment de gtrali lat del servei i empitjorari a les condicions dc la plantilla .I/S . Diaz i J . M , Vallès (societai@diariàesantcugal .cam)

Ceràmic a Sanitari s Aixete s Mobles de bany Banyeres d'hidrarnassatge Accessori s Materials per a la canstrucdó


Ulari de Sant Cuga t Dijous, 'T juliol del 200 5

Serietat

L'Ajuntament registra la primera petició pe r casar una parella gai

El regidor de Serveis Seeiols, Friric Tomà s MATRlMONl7Uos dies acspres d e la publicació al Btalleri [ f fi t irrl de 1'Exiur (BOE) de la neva llei qu e

permet el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'Ajuntamen t de Sant Cugat ja ha rebut la primera petició per celebrar, el pròxi m mes d ' octubre. la primera bod a d'una parella homosexual a la c iutat . llecrosistori santcugatcnc s'h a mostrat molt satisfet amb 1' arri bada d'aquesta primcrapeticib, arra n de l'aprovació el passat 30 de jun y al Congrés dcls Diputats de la lle i que atorga els mateixos drets, e n matèria civil, a les parelles heterosexuals i homosexuals . "La plena igualtat entre homosexuals i heterosexuals ja s'ha fèt palesa legal ment, ara només cal que ei conj un l de la societat avanci en la mateixa direcció", ha explicat cl regidor de Sanitat i Serveis Socials, el republ fi càEnrie òmàs,desprésderebrela

petició de la primera parella santcugatenca, formada per do s homes, que sol .licita casar-se a la ciutat . Tomats, que ja ha mantingut una conversa arnh els Futurs cànjuge s per determinar com serà el procé s que els permetrà convertir-se e n matrimoni, ha celehrat que San t Cugat sigui un dels primers ntunicipis de I' Esrat q ue rep una petici ó com aquesta . "El fet de podercasa r tan aviat dos sa ntc uga ten c s demos traquc la visibilitat i la norntalitzacióde ['hotnnsexual fitat són del tot factibles a la nostra ciutat", h a assenyalat el regidor, que ja s'h a ofert per ezlehrar més matrimoni s entre homosexuals .A més del s republicans, els regidors del gru p municipal dels socialistes també s'han ofert en diverses ocasions pe r celchrarbodesgaisa SantCugat . Des mesos d'espera La documentació que han d'aportar al Registre Civil els cànjuge s gaisés la mateixa que la sol . licitad a a les parcl lcs heterosexuals : certifi cat d'empadronament, certificat literal de naixement, fotocòpia de l DN 1 d'ambdós i els formularis qu e lliurael RegristreC ivil .Apartird'aqui, nnméscal esperar la tramitaci ó de la documentació per obtenir l a l l icènc ia de matrimoni, que a San t Cugat triga una mitjana de tre s mesos.

Solucions per a una llar confortabl e

21

La Universitat Internaciona l de la Pau ja escalfa motors FORUM> Nomésquedaunasetma naperquè la Universitat Interttacianai de la Pau (U I P) torni aconverti r Sant Cugat en capital de la pau, ant b la vintena edició d'un fnrutn que , enguany, farà una ullada enrerepe r repassar 20 anys d'història . Del 1 4 al 20 de juliol, el Centre Borja tornarà a acollir les més de 30 conferéncies tatues rodones programa des en e l rnarc de ia XX Universitat internacional de la Pau, sntacl tit p l !t ep1es per la pau al segle .txl: espenmees frresriur•irna .s de la Guerra Freda .

després

Aquestany, en l loc dc centrare l debat en un àmbit concret, com v a ferels últims dos anys amb Àfrica i Amèrica Llatina, els organitzadors d'aquest fórem han preferit otganitxareldebat a l'entornde siseixos vinculats antb ta cultura de pau . qu e la universitat santcugatenca ]t a tocat alllargde20anys detrajcctària . "Votem mirar enrere, perconti nuarcaminantendavant en el di f ïci l cami de ]a construcció de la pa u mttndiai", explica la vicepresidenta de la U I P. Neus Sotomayar. Els temes inclosos en aquesta recapitulació que intentarà resumi r 20 anys de treballen només 7 die s són cl final de la Gucrra Freda, l a lluita pels drets humans, els vells i nous reptes dels moviments per l a pau, la sostenibilitat i la gestió d e recursos, les dones i la pau i, pe r acabar, una reflexió global sobre l a construcció internacional de la pau .

Neus Setamayor i Arcadi Oliveras, durant una de les ultimes edieifln de la LIIP Pel que fit als ponentsque parti ciparanen el fórum,destaca la presència del professor de Cièncie s Pnlitiqucs CarlosTaibo, que parlarà sobre la caiguda del mur de Ser lsn durant fia conferència inaugura l dcl 14 de juliol, i del Nobel de l a Pau, Adolfo Pérez Esquives, quc clausuraràaquesta vintena Universitat Internacional de ]a Pau . el di a 20 . Altres noms destacats del programa són els dels professors d'E conomiaApl icadaArcadi Ql ivera s i PedroArrojo, José Àngel Ruizde 1' Instituto de Paz y C onfl ictos de la Universitat de Granada, u 1'antropóloga Vicky Moreno. Actlvitats paral .leles A bandade les conferències, el pro grama de 1a XX Universitat de [a

Pautainbérecull urtseguit d'activitats paral . leles que completaran e l debat desd'un vessant més lúdic. I: 1 Centre Botja acollirà l'exposici ó 13esurnru►s, més segurs? -un a rctlex ió sobre els perills de l'armament- i dos concerts, un a càrre c del Cor Aglcpta l'altre del grup .lafra, del camp de refugiats d c Nablúsa laalestina . "Seràuna oporttrnitat única d'apropar-se a fia cul tura d'aquest país ", diu Sotomayor. Amb atot i u de la zOa edició, l a universitat també ha organitzat un a exposició de pintura i escultur a amb el col ]estiu local Firart, o n d i ferents ari i stcs reflex i one n so br e els camins de la pau . La mostra serà del 7 al20dc juliol a laCasa de Cultura .

EDICT E dia: Expedient ntim. 82008105 - X10511190 1 Plaespeciatl i projecte d'obra ardirtària per a la construcció d'una depuradora a Cars Barats Promoció : pública rnunioipal Data aprovació: 23 dc maig de 2005

• F'tnntrrn

E1 ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 23 de maig de 2005, va acordar aprovar lnicialment Pla' especial i projecte d'obra orrdittitria per a la construcció d'una depuradora a Can Barata do Sant Cuit del Vallés, de promoció dc referéncia, en els mateixos ierntes del projecte presentat, i sotmetre el dit expedient a informació pública per termini d'un mes, d'acord amb el que disposa l'article 83 .4, de fia Llei 212002 d'urbanisme de 14 de març . Durant 1'esntcntat tertttini d'un mes, a cornptar des de l'endemà dc la data de l'última publicació del presen t Edicte en el Butlleti Oficial de fia Provincia o en 1a premsa escrita, tota la documentació tccnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de 1'Axea de Territori, Negociat Plànol de l a Ciutat, carner Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 9 a 14 hores, i podran presenta r al .legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 dc la Llei de règim jurídic d e les administracions públiques i dei procediment administratiu comú de 26 de naveznbrc dc 1992 . Orient, 68 Exposició 1 oficines Tal . : 93 675 29 02 Fax: 93 589 10 0 1 info@olcrm i n i sgorriga, oom

La qual ca ga es fa pública per al coneixement generat . Sant Cugat del Vallès, 31 de haig de 200 5 Lalcalde. Lluis Reeoder i Miralles


Societat

22

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Roben a la nov a gelateria de Santiago Rusinol , de matinada

L'Ajuntament invertirà més cle mi g milió d'euros en obres a les escole s

SUCCÉS] La navagelateria Dulce At Leche, inaugurada fa poc mé s de dos mesos al carrer Santiag o Rusinol . va patirdilluns a la mati nada un robatori que es va salda r amb importants destrosses a l a porta d'entrada de I' establ irnent, a 1a caixa registradora i a un dels I rigorifics . Els lladres, però, no va n emportar-se dinersen efectiu perquc no van trobar la rccaptaeió de la jornada . Segons explica el propietari de Dulce&Leche, Jua n Salas, els autors del robator i podrien ser un grup d'entre 7 i 8 homes . que van actuar sobre le s quatre de la matinada . A aquesta hora, un vei de la zona va senti r sorolls sospitosos procedents dc la gelateria i va avisar la policia , que va arribar pocs minuts després . Quan els agents van arriba r al !toc dels fets, els presumptes lladres ja havien regirat 1' interior dc l'establiment i havien marxat . La policia treballa ja per localitrarel s autors del robatori, amb l'aj uda d e la cinta gravada per la càmcra d c seguretat de la gelateria .

MILLORfS>L'Ajuntamenl destinarà aquest estiu 533 .465 euros -gairebé 89 milions de les antigues pessetes-• per dur a terme obresdemillora iadequacióano u de les deu escales públ iques de la ciutat . L'índex d'inversió s'ha reduït en més de 200 .000 euros , respecte a l a quant itat destinada a aquest concepte l'any passat, a conseqüència d'un conveni signat a finals de 2004 entre laGeneralitat i les entitats municipalistes . Aquest acord. que fixa els criteris que determinen quine s actuacions al s ccntres d' enscnyamcnt públics han d'assumir el s ajuntaments i quines cl gover n català, ha obligat el consistor i santcugatenc a replantejar-se algunes de les inversions previs tes en el Pla Quadriennal d'obre s ales escoles . Això implica que, a partir d ' ara, els centres públic s que necessitin millores que n o siguin competència municipal . s'hauran d' adreçardirectament a l departament d' Educació .

La inversió municipal serà més baixa que la d'anteriors estius

La inversió municipal a les escotes públiques es redueix aquest estiu en 200 .000 euros Tot i la retallada, l'Ajuntament de Sant Cugat continu a mantenint un elevat índex d'inversió als centres docents públic s del municipi . Per àrees municipals, la que més diners destinarà

aquest estiu a obres a les escole s serà la de Serveis Urbans, amb u n total de 244 .561 euros . L'àrea d e Territori hi destinarà 163 .5(] 0 euros i Medi Ambient, un total d e 125,404 euros .

Les obres, escola per escol a EJs més de mig milió d'euros que aquest estiu invertirà l'Ajuntament a les cre o les públiques locals es distribuiran entre nou dels deu CEIP de la ciutat . La que concentrarà més volum d'inversió serà I'esGola Collserola, amb 134 .409 euros , que es destinaran, entre altres, a I'amanjament de la zona exterior del centre i a l suplement de tanques a la pista i parà interior. El segon CEIP amb més inversi ó serà l'escola La Floresta. La major part dels 116 .$$2 euros que hi destinarà l'A juntament serviran per canviar les finestres i persianes de tot el centre, El consistori santcugatenc també finançarà aquest estiu millores a l'escala Catalunya, pe r valor de més de 88 .000 euros, dels quals 59.000 es destinaran a l'adequació dels lavabos de primària . Al CEJP Pins del Vallés s'invertiran 57 .214 euros de les arques municipals, amb tlué, entre altres, es repintarà la façana de l'escola i e s canviaran la meitat de les finestres i persianes del parvulari . Els naus l ol•tegis de l Turó de Can Mates i L'Olivera s'emportaran cadascun 33 .150 euros, que servi ran per habilitar l'àrea de jocs pera la primera etapa i fer tractament paisatgisti c de la zona i estabilització del sòl . Finalment, l'Ajuntament destinarà 27 .576 euros al CEIP Joan Maragall, 23 .650 al Pi d'en Xandri i 19 .150 al Gerbert d'Qrlhac .ll

Vuit escoles i instituts local s faran programes d'innovaci ó ENSENYAMENT>E1 departamen t d'Educació ha seleccionat si s escoles públiques i dos2 institut s de Sant Cugat, entre els 748 qu e el pròxim curs començara n algun dels 8 programes d' innovació educativa promoguts perl a Generalitat . Elscentres d'educació infantil primària seleccionats a laciutatsón els C EIP Jaa n Maragall, L'Olivera,Turó deCa n Mates, Gerbert d'Cïrlhac, CoII scrola i Pins del Vallés . Pel que fa als inst ituts, el s escol l its per Educació són ] ' Arnau Cadell i e l Leonardoda Vinci . El contingut d'aquests programes d ' innovació per al curs 2005-2006 inclouran les biblioteques escolars i el gust per l a lectura, la coeducació i la igual tat de gènere, l'educació per a l a ciutadania, educació en comunicació audiavisual, educaci ó ambienlal,convivcncia i mediacióescalar, saluta l'escola i llengües estrangeres . Les sis escoles santcugatenques participa ran en aquest últim program a d'idiomes, mentre que els do s instituts de la ciutat ho faran e n e l s de medi ambient i salut a t' es cola . Lobjectiud'aquesta iniciativa, que comptarà en el próxi m curs amb una inversió total de 1 0 milions d'euros, és millorar l a qualitat del sistema d'ensenyament públic i adequar-Io d e manera progressiva a l'evoluci ó educativa i social . A més de San t Cugat, cl departament d'Educació també ha inclòs en aquest s programes les escoles i els instituts d'altres municipis dc t a comarca, com Terrassa, Castell bisbal o Sabadell, on la Generalitat ha seleccionat un iota] de 3 9 centres docents .

Amb el tradicional concepte del Cafè Gina , el Gina Coll Fava us ofereix, a més, un bo n dinar i un bon sopar amb la qualitat i e l servei de sempre. TJtket Restauran t ... .4

Av. Francesc Macià, 57 - Tel . 93 589 29 55 Diumenge tancat

jGANGA! ! ELECTROíIOMÉSTICOS PRIMERAS MARCA S

;NUEVOS! CON PEOUENOS gAAaS OE rRANSt TE

CADIMA

• tavavail qu • Encfineras ritrocerd[nYca • Campanar • Acre acondkianadp • iavaúUr89

)bosc) tis Y eraba 36 TN .1 talc 63 546 00 74 u coeu del d SarAa Mrfe

Disposem de dos amplis mertjadors amb una capacitat d'entre 20 i 60 eomensals per celebrar tot tipus de banquets: f3ATlrIOS, COMI1N1ONS, CASAMENTS, ANIVERSARIS . . . Me?tiï: diari, de cap de setrnaruz i pera grrupsl Pl . Oela►lsà . 8, Sant Cugat del Va11Àe TelJrax : 93 674 10 47 ■ Tel. : 93 689 E7 G$ wrnr.merroasaateagaLcom • iai0iihmesoneanteagat eeia

blauplat


Socïetat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Creu Roja alerta lels risco s de l'estiu en una campany a EI Col . legi de Farmacèutics i ISDIN també col-laboren en la ide a

SALUT>Cremades pel sol . picade s d'insectes o meduses, taEls d e digestió. rell iscadcsa les piscines . . . Les vacances d'estiu, tan anheladesperpoderdescansarirecuperarse d'onze esgotadors mesos de treball, poden amagar alguns risco s per a la salut si nas' adopten senzi Ilcs mesures de prcvenc ió . Tres entitats estretament vinculades amb la salut -Creu Roja, c l Cal . legi de Fannacéut ics de Barcclona i els laboratoris 1SDIN- han posat en marxa una campany a informativa que inclou un seguitde consells bàsics per conscienciar l a població dels perills ocults de le s vacances i evitar més d'un disgus t als estiuejants . Sota l'eslòga n Ayueclertiuextimu 1nrolt : ptz°verrir

>i

La campanya vol prevenir erssurts i accidents entre els banyistes de platges i piscines

és virar:, lestres entitats valen conscicnciarclsciutadans de la necessitat d'adoptar uns hàbits correctes a l'hora de gaudir de platges i piscines, per minimitzar cl risc de pati r accidents a les zones de bany. La campanya està basada en si s

premi Caixa Terrassa a la creaci ó de valor socia l

23 eixos fonamentals que inclouen consellsperalaseguretat delapell , a l'aigua, sota el snl, pautes d'actuacióen acc idents a platges i pisci -

La plaça de Pere San acollirà un a

nes.

trobada de 2 CV Banys amb precaució 1 és que, sense ànim dc scralarmistes, les activ itats relacionades atn b !'aigua són les que ofereixen mé s possibilitats d'afavorir accident s que van de les caigudes, als cops, passant pel tal! de digestió . Pergaudir de bany s sen sc riscos a platges o piscines, la campanya recomana , primer, respectar les banderes d e seguretat i després, seguirconsell s bàsicscom no nedarcontracorren t q en zones d'espigons, evitar endinsar-se cn zones massa profundes o no banyar-se després de i s àpats . La campanya també dóna normes d'actuació en cas de picadura de medusa-com són netejar la zon a amb aigua salada, no gratar-se l a zona afectada i aplicar, si cal, un a solució d ' alcohol i vinagre-- i consells per bronzejar-se amb seguretat, com l' apl icac ió d' una loc ió protectora adient a cada tipus de pel l mitja hora abans de l'exposició . Informació a lesfarmócies Els 665 pòsters i més de l 8 .000 diptics de la campanya -en castellà , angles, alemany i francés ja s'estan distribuint a través de les 40 assemblees locals i comarcals qu e Creu Rojatédistrihuïdesperlaprovíncia de Barcelona i tambc a travé s de més de 2 .250 farmàcies, entre les quals n'hi ha algunes de San t Cugat . A més del material divulgatiu, en el marc de la campany a també es distribuiran unes 7 .200 mostres dc protectors solars del s laboratoris I S q IN .

aquest dissabt e MOTORS El pròxim cap de setma na, la plaça de Pere San i cl carre r Ma jor es traus formaran en l' esce nari d'una de !es concentracion s dc cotxes Citroen 2 CV, que cada dos mesos organitza a diferent s municipis catalans el Club d'A mics de! 2CVde Catalunya . La trobada, que aplegarà entre 3 0 i 50 vehicles d'un model que va fer história als anys seixanta, e s desenvoluparà al llarg de tot ei dis sabte 9 de juliol i anirà acompanyada d'altres activitats ludicoculturalsque relacionaran el món de l motor amb la gastronomia i l'art , gràcies a la cn!-laboració de l a botiga de músicaThe Back Shop , el restaurant Torrada Grill i 1'Associac ió VinicolaCatalana . A més de veure en viu algune s peces úniques de Citróen 2 CV, personalitzades segons els gusto s del s seus propietaris, els fans d' aquestes joies del motor tamb é podran gaudiramb les fotografie s d'aquests cotxes que lnscp Fenollar, president dc l'associaci ó Amicsdel2 CV aCatalunya, mostra en una exposició a The Bac k Shap . La inauguració dela mostra anirà acompanyada d' una degustació de vi, promoguda per 1'Associac ió V inicnla de C'atal unya i e l restaurant Torrada Grill, qu e també organitzaran cl prime r campionat de Catalunya de beure ambporró i una bntifarradapapularpcr a unes 200 persones .

bases canvocatòria

Amb el premi Caixa Terrassa ala rreaciv de valoraoclal; és vvl d> car aquelle s empreses que cuiden els aspectes més direcram relecirrrtatsarnblesperones : ■ La satisfacció dels client s ■ La consideració pels col . laborador s • Les actuacions que vagin a favor de la societat i que milloren la qualitat de vida de la poblaci ó - Creació neta de llocs de trebal l - Formació i desenvolupament dels col-laborador s - Integració de persones amb discapacitat s - Patrocini o mecenatge cultural o socia l - Actuacions positives en temes mediarnritals i ecglbgica - Piageames socials, protecciniajuda a lamarternit• 4 plans d'erhpresa 11 Candidau .

■ La Carld presentada giigr il ti mateixa eaip~ tir una altra empresa ■ Les %ser{ del ria i el formular i d'inscripeibplCfa ua es poden oinen i en qualsevol oi1e ;~xa Terrassa o al vre b wwrwcaHcaiberratr a ■ El termini cie presertióde candidatures finali t el 31 d'agost de 21Dt5

Grup

Wg NT Exporta an ftlpur dos a. ►ase


Societat

24

L'empresa local Dix promou un no u concepte d'oferta lúdica en famíli a

Diari de Sant Cugat Qljous, 7 juliol del 200 5

L'AEU portarà a Sant Cugat Joan Rigol, lar Véle z i Joan Laport a

CDHFEfiÈNCIES>Tot i que encara s' estan ultimantalguns dels detall s de la programació del próxim triLa santcugatenca Mar Estéve z rneslrc . I'Aula d ' ExtensióUniveracaba de posaren marxa al passeig ,it cria (A1U) de la Gent Gran de Torre Blanca, un nou espai detrobasant C'ug,at ja té confirmats el s da obert a tots els membres d'un a u an rti d'alguns delsconferenciant s mateixa família, on s'ofereixen actiiluz visitaran la ciutat a partir de l vitats que combinen la teràpia i e t próxim octubre . Uexpresident del lleure, per gaudir del temps lliure d e Parlament de Catalunya, Joan manera individual o conjunta . Rigol, la directora del Muse u Marés dc Barcelona, Pilar Vélez, o FAMÍi..#A>isaudir de les activitat s de la professora de la Universita t que rnés ensagraden i poder fer-h o Pompeu Fabra Dolors Folch seran en família . Aquesta és la proposta algunes de lespersanaiitatsque par que Uix, ei nou centre integra l t i c i paran en el pròxim cicle de con d'activitats i serveis pera la íarrtilia, lcrències de ics afiles . En l'avançaproposa a tots aquells pares qu e rnent del programa per al pròxi m busquen un espai on poder com trimestre, 1 ' AEU també ha confirpartir tcmps iaficionsambels #`alls mat quc cornptaràamb la presènci a o els avis, sota la guia d'un experi riel president del F.C . Barcelona , mcntatequip dc professionals forJoan Laporta, en una conferència mat per psrcolObues, dietistes i cluc despertarà 1'interes de tota la pedagogues, entre alenes . r triat . Ics que, de vegades, no és fàci l L entitat, fundada faquatreany s compaginar les responsabilitats i amb més de 400 socis, manté l'ob quecomportauna famíliaamb lc s El nou centre ofereix un espai de trobada lntergeneracianal amida de les necessitats lridiques de tots els membres d'una família jectiu de continuar treballant per l a necessitats individuals de lleure di fusió del coneixement í la cultur a que planteja cadascun dels seu s de maneraindividual o conjunta a trobada i a les segones, una opor - en marxa e[ nou centre . cntrc els santcugatcncs majors d e membres, dcs d'un nadó a una per - tots els membre d'una fami l ia . tunitat professional que pode n Per tal dc facilitar l'accés al s 65 anys . Peraixó,cadacursorganitcombinar amb la maternitat . programes de q ix,1 ' entpresanfc - za tres cicles de conferències triübjectiti : corregir mancances Com a mare i trebaliadora , reix diferents modalitats de baga - meslralsambespecialistes en matèLa promotora de Dix explica qu e Estévez va experimentar en pri- ment que s'ajusten a les necessi- ries diverses,que van de la música a "El centre vol corregir les un dels objectius principals de l mera persona les dificultats d e tats de cada família . A més del tra - la genètica, passant pel cinema o mancances que afecten centre és "corregir mancances , compaginar les responsabilitat s dicional sistema de quota men- 1 'esport . La inscripció perassistira l les famílies", explica k a tant pel que fa a ics families usuà- famil iars amb lcsabligacions pro - sual, el centre també ofereix l a c icle dc xerrades es pot formalitzar ries com a les treballadores qu e fe ssionalsi el temps l'oci . Peraixó possibilitat de comprar un abona - a les oficines de I'AEU, al carre r promotora de Dix formen part de l' empresa" . A les - i davant la manca d' espais que ofe- ment de tres serveis o pagar e l Dosde Maig. El preuanual pertotes primeres, els ofereix un espai de reixin solucions, va decidir posar preu de cada sessió . les conferències és de 36 euros . sona gran . Les especialistes d e Uix s'encarreguen de cnmpatibilitzarels interessos del grup famiEDICT E l iar i d ' orientar-los capa les activi TINTORERI A ■ tats més adequades cn cad a BUGADERI A Referència : Expedient núm . : 82006105 - Xl051l 1216 5 cas ."Oferim programes ludicotetYri t Pla especial d'assignaCiti d'usos a diversos solars rnuniripals qualificats com a egtttgts. , ~0r rapéutics per a tots els membre s Vuilpalieres-oest . d'una família, entre 0 i gg anys' , NETEJA EN eSEC t explica Mar Estévez, l'emprenePLANXAT MAXIM A Promoció : pública municipal dora que ha posat en marx a aquest QUALITA T nau servei, amb el suport del SerPECES TÈXTILS, CORTINE S veid'Ocupació M unc ipal (SOM ) Data aprovació : 23 de maig de 2005 ANTÍLOP, PELL I ALTA PELLETERIA , de l'Ajuntament . MANTES ! EDREDONS Blpte de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 23 de maig dc 2045, va acordar aprovar inicislment :è ;P;14 Assistència i orientació psicopedagógica, massatges, progratigptial d assignació d'usos a diversos solars municipals qualificats com a equipaments al sector SERVEI A DOMICIL I mes de suport per a un embarà s VyttlpAllexast-Desi dc Sant Cugat del Val[ès, de pramncid de referència, ert els mateixos termes del projecte saludable, un espai dc lactància , Presentat; isatïítetre el dit expedient a ïnfortnació pública per termini d'un mes, d'acord amb el que dispoFrancesc Macià, 63 (Coll Farà) jocs en fami lia n ioga per a adults i sal'airticle 83,4 de la Llei 2121102 d'urbanisme de 14 de març . Tc1 .93 674 36 60 infants són només aigunes de le s Rbla . dcl Celler, 9 1 activitatsque el naucentre ofereix Tel . 93 169 53 60 guant P, tat termini d'un mes, a cornptar del dc 1'endentà de la data de l'última publicació del presen t dicta en el .Butlletí Oficial dc la Província o cn la premsa escrita, tala la doeumcntaeió tècnica i administrativa de I'gxpedient podrà examinar-se a Ies dependències de l'Arca de Territori, Negociat Plànol de l a Ciutatsòarrttr Dos<dc Maig, numero 25, planta prirrter~a, els dies feiners de 9 a 14 hores, i es podran presenfieparactan y venta de tar àgegaçiana mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de règim juridi c maquinaria portatrl y articutns de ferreteri a de les administracions públiques i del prncedirnent administratiu comú de 26 de novembre de 1992 ,

EI nou centre local per a ka famïlia proposa una visió global de serveis terapèutics i d'oc i

Cnnceslanario I-IONQ A (maqulnaria para lardín ) Pl . Pep Ventura (esywng ef 5ailés ) Tel . : 936 749 678 reparacienesbei@telefonica .net

SERVEIS DE NEFEJA I MANTENIMENT PER EMPRESES CJ Saflés,l loca 9354418 05 Yrww.hóserYBis .com

La qual cosa es fa pública per al caneixernent gent-ral . Sant Cugat del Valies, l de juny de 2005 L'alcalde, i,luis Rccoder i Miralle s


Ciutat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Sant Cugatt~nrà un pla d e benzineres abans de dos any s La preocupació dels veïns davant f a possible ubicació d'una estació de carburants al centre de Mira-so l queda paf-fiada en el consell de districte pel decret previ a la denegació de la llicència ambiental i per l'anunci de l'elaboració d'un nou pia .

L

Ajuntament elaborarà un pla d e benzineres per al municipi qu e estarà enllestit abans que acabi e l mandat, ai maig del 2007 . Aixi h o ha anunciat el tinent d'alcalde d e Medi Amhient, Eduard Pomar, durant e l consell de districte de Mira-sol . Poma r també ha explicat que, basant-se en el s informes tècnic i juridic, proposarà a l a junta degovern local quedcnegui la llicència ambíental que un ciutadà va sol . licita r amb l'objectiu d'ubicar una benzinera a Mira-so!, just davant del col . legi de L a Farga . FJs inlvrmesr,deslavorables a la benziner a El tinent d'alcalde de Medi Ambient ha signat un decret coma pas previ a la denegació de la llicència ambiental necessària per obrir una estació de carburants en un a parcel . la del passeig del Baixador, canto nada avinguda de Bilbao . Pomar, de fet, va explicar en el marc de I'últim consell de districte que els informes sol.licitats a Àrea dc Territori, un de tècnic i un altr e de jurídic, havien servit com a base de la

precsipreguntes perinstar Ajuntamen t a dictar algun tipus de normativa pe r impedir que es puguin instal . lar benzineres dins del municipi . Arnal va assegura r que una norma així tranquil . litzaria el s veïns, ja que "en el futur, la concessi ó d'una llicénciaambiental auna benziner a no dependria de la voluntat política de l moment" . En aquest punt, Eduard Pomar v a recordar que la dec isió que s'està a punt d e prendre "no respon només a la volunta t política d'un partit o d'un govern, sinó que es basa en una argumentació tècnica i juridica" . Així i tot, el tinent d'alcalde v a avançar que l'equ ip de govern preveu res-

LA JUNTA D E GOVER N DECIDIRÀ L'Area de Medi Ambient presentar à les seves conclusions, contràries a la benzinera de Mira-so l UN PLA AMB VISTA AL FUTU R Ef document determinarà en quines zones del municipi és viable ubicar hi una estació de carburant s cag ar de l'oblit un estudi sobre les estacionsde servei que hi ha a la ei utat, real it aat durant 1'anteriormandat, i fer-lo servi r com a basc d'un futur pla de benzinere s oPOSlC1 VENAL Els veins de Mica-sal van saber, durant la primera quinzena de maig, que els propietaris del municipi, E1 pla haurà d'acabar de d ' uns terrenys al passeig del Baixador havien sol .licitat la llicència municipal per obrir una benzinera . A parti r determinar cn quins indrets del terme d'aqui es van iniciar un seguit de protestes i alguns mirasolencs van peniar pancartes a les seves case s municipal és possible la instal . lació d e ponència ambiental que es va mostrardes - vitat de què es tracta en aquest cas, haurà benzineres i cn quins no, tenint en comp favnrable a la ubicació de la benzinera a l de passarper la junta de govern, que rebrà te factors com ara la proximitat als habi centre de Mira-sal i de ta qua[ va sortir l a 1a recomanació de denegar-la des de l a tatges o ai bosc . deci sió d' emetre un decret . Aquest decre t tinença d'alcaldia de Medi Ambient . Ara com ara, no s'han donat termini s Tot plegar, però, na va acabar de sati s- per a la presentació d'aquest pla, per ó encara s' ha de fera mans del sol • E icitant d e la llicència ambiental, que tindrà 15 dies fer ets representants veïnals quc dilluns a Pomar ha manifestat que la seva volunta t hàbils per presentar les a l . legacions qu e la nit s' havien aplegat al Casal Cultural d e és que "estigui enllestit abans que finalitcregui convenients . Mira-sol . En aquest context, Joaqui m aiel mandatactual",ésadir,abansdedo s La decisiu final d'emetre o no la lli- Arnal, de l'Associació de Propietaris d e anys .ll Eva Arasa i Altimira (palitica(diaride cència ambiental, per la tipologia d'acti- Mira-sol, va decidir aprofitar el torn de sarrtcugat. com}

Des del 1977 eslem al servei de tes persones exigents que desitgen rehat3ilLtar, retornar o decorar casa sev a o un Iocal comercial . Des del projecte fins a la total realització, sense preocupacions . rnlTER1oR►5 TE S AROU1TECTURA INTERIO R Garantim : Preus tancats al cènti m Tt t r ninis d'entrega per escrit Serveis postvenda Eoordinació total

INTERIORISME • REFORMES INTEGRALS • MOBILIARI A MID A

• • • •

i aaccro d'obra duria •

ClVaiidareix .10 . 0819Q Sant Cugat del valiès ■ Tei . 93 674 65 98 • Fax 93 674 14 8 1 stanza@es .inter.net


Ciutat

Elsincendisal Vallès creme n una hectàrea sanhcugaóenca gar en poques hores . L'incendi, e n la seva totalitat, va consurniraproximadament dues hectàrees . Pe i que fa al terme municipal de San t Cugat, es van cremar uns mi l metres quadrats de canyissar i arbustos. En l'extinció de l'incendi, h i van participar dotacions de bom bers dc Rubi-Sant Cugat, del s Mossos d'Esquadra, de ]a polici a municipal i les Agrupacions d e Defensa Forestai(ADF). Ala zon a afectada, s'hi van desplaçar l'alcalde accidental, Joan Recasens, i e l tinent d'alcalde dc Medi Ambicnt , Eduard Pomar, que va dirque "l'incendi ha estat petit, pern cal qu e estiguem a l'aguait, ja que qual se Una avianeia que arcava a apagar el toc de Castellbisbal va caure a prop de Sart Cugat Dkrtarts es uart dedarar un parell d'incendis a! sud riel Vallès Qcdderdal, un entre eksterrrlesdelPapiol iS ntCuga t I l'altre, més devastador, a Castell bisbal . L'origen d'aquests focs é s encara desconegut, tot i que la ptl xlnri atdelsfocustaquenaesdescarti la possthilitat que IossinIls. MÀXIM RISC> U n pare 11 d'hectàreescremadeti és el balanç de 1' incendi que es va declalardimarts, cap a quarts detresdc latarda, en el terme dei Papiol . Lcs flames van entrar a Sant Cugat per Valldoreix i van cremar una hectàrea de matolls i canyes dei nostre municipi . U na es tona abans haviacomençat un altre foc a

ia serra de Collserola, dins de l terme de Barcelona, i poc després , un nou focus va aparèixer a l'entrada de Castel lbisbal, un m un i c i p i que ha perdut 254 hectàrees en 1 5 horts . EI conseller de Med i Ambient, Salvador Milà, haexplicat que les primeres investigacion s apunten que els diversos incendi s pels volts dc Coilseroka podrie n haver estat provocats, tenint e n compte la proximitat dels diverso s focus i la pràctica simultaneïtat de I' irriti dels focs,a primereshores de latarda . L'incendi declarat al migdia a l Papiol i quecsvacstcndre al term e rnunicipa[ de Sant Cugat es va apa -

vol incendi, per petit que sigui, po t fer-se gran. Ei fet que hi hagi hagut tres incendis simultanis-el de Castellbisbal,eldel Papiol-SantCugat i ei de la carretera d'Horta a Cerdanyola- demostra que ]a sequera és un perill real" . Joan Recasens , pel scu cantó, ha expl icatque el foc "es va controlar a temps, peró l a preocupació era que afectava a banda i banda del' autopi sta' . Mentre cls bomhcrs estave n acabant d'apagar l'incendi de l Papiol-Sant Cugat, una avioneta que es despiaçavacap al foc de Cas tes kbisbal va haverde ferun aterrat ge forçós a tocardel nostre munici pi .Eipilotvaresultar il ès,totiqu e [' aparel l es vacncendre i va queda r completament calcinat .

Diari de Sant Cuga t Di#ous, 7 juliol del 2005

EI PSCvoI un plad e mmodeIac~ perales pistes de Sant Francesc MOCIÓ>L ' agrupació local de l pagués donar cabuda a deternriPSC reclama un pla integral de nadcs activitats csprartives -com remodelació i definició d ' uses per ara els entrenaments del Pat í a lcs pistes de Sani Francesc i . per 1-íoquci C luh Sant Cugat- i tamb é aquest motiu, ha decidit presentar a alguns actes socials, lúdics i culuna moció en el pròxim ple . El s turals del barri . socialistes consideren que l'arLa regidora socialista Neu s ranjament dels vestidors d'aques t Sotomayorha insistit en laimporequipament esportiu, anunciat per tancia "que siguin els veïns de l l'equip de govern en el marc de l barri de Sant Francesc i ia Coordi consell municipal de l'Esport, é s nadora els quc diguin quines só n "insuficient i arriba amb molt s les seves necessitats i quins uso s anys de retard" . hauria de tenir l'equipament" . La remodelació amb profun- Segons Sotomayor,el procés parditat que reclamen els de ]'oposi - ticipatiu i la redacció del pia hau ció hauria de serfruit, segons ha n rien d'estar enllestits l'any 2006 , dit, d'un procés participatiu qu e any en qui també hi hauria d'have r tingués en compte els represen- una partida pressupostària pe r tants veïnals i lesentitats del barri , tirarendavant el projecte . així com la Coordinadora d'EntiDe la seva banda, el tamb é tats Esportives . El PSC, tot i deixa r regidor socialista Salvador Gaus a clar que no són els politics els qu e ha demanat que "si es remodelen han de decidir com ha de ser l'ar - lespistes de Sant Francesc,aixtà n n ranjament ni quins han de ser el s serveixi perprivatitzar el servei" . futursusos dc les instal lacions de Gausa diu que "sempre que e s Sant Francesc, si que ha apunta t plantegen eq u i paments esporti us , quc seria convenient cobriruna de es privatitza el servei, cosa que en les pistes, amb l'objectiu que comporta l'encariment".

MENÚ DEL DI A 5,25 € ~1 : Sant Jordi, 33 . Sant Cugat del Vallès Tel . 93 587 93 96

I0 plat s l D postres a escolli r de dilluns a dissabte

BREU S FRANCESC FERRE R PRESENTA 'EL GRAN LLIBR E DE LA INDEPENDENCIA' A SABADELL La cafeteria Clau dc Fa de l a Biblioteca Vapor Badia d e Sabadell --a] carrerTres Creus , 127 -acull aquest vespre, ales 8 , la presentació d'El gran llibre

Milmans a Javordeles lliberrutrde Caru-

perla independència.

lunya (1461-2005) . La presentació, organitzada per ERC a Sabadell, aniré a càrrec del

mateix autor del llibre, Francesc Ferrer i Gironès . DONES AMB INICIATIVA ACOMIADA EL CURS AMB UN SOPA R Doncs amb IC'V de la comarc a tanquen ei curs politic aquest a nit amb un sopar al restauran t Can Tonada dc Cerdanyola de l

Vallès . D'aquesta manera, l'agrupació podrà fer balanç d e ('últim any en ]'àmbit del con junt del Vallès Occidental .

clu ORGAN1TZA UNA XERRAD A SOBRE EL CAS CARMEL La federació deCi I ] a Sant Cuga t organitzadimecres vinent, 13 d e juliol, un acte sobre els fets de l Carmel . I_a xerrada, quecomençarà ados quarts de 9 dei vespre a la Sala del Tapis, comptarà amb la participació d'un dels advocats del cas, el santcugaten c Jaume Martín, i del diputatJosep Rull, que va serel ponent de Ci U a la comissió parlamentària qu e va tractar aquest afer.

corluu cli~~ : 1~11 .,! :~ ;r~r[;rlir al I11111 .~ .7m www,c ntrallum .cont

ESTUDI-BOTIG A Plaça 0ctavià . 1 Tel . 93 615 12 4 8 Fax 93 575 13 0 7

ert :., ~~` IJELT, S .L . PROJECTES, OBRES, REFORMES 1 NTEGRALS, INTERIORISM E CJ Martorell, 49 - 5 1 Tel . : 93 589 79 3 4 Fax . 93 583 68 73

08172 5ant Cugat del Vallé s GorreoOverpla-interiorisme com www. verpla-interiori sme . com

t :0 >" ►11EM 1. .1 .I RRE S HARMONIES CORPCIkAL- ,

It 113 LIUTEQUE S

OrrlpiS per M' Euüll. Pepid, praCtHip nRr de lee Flors de Baeh Rn . esp .2003.0922 P

1lveollitla a rlntniril i l' .- IFü ;;ir 111 r'FlliipIiI I

1brèpies deHl t:hakros {per rerteher I'equtNert snergllle del aos ) 0bjlela. per Iwrrgrdllar la Re r

93 6 74 58 98

;g 2,b

2'J

MATERIALS RIDMAR, SI_ Esme oter{CS )crfTl .i'.Ii .' .t5 MAGATZE M Can Barata . 1A-16 (ihb. Can Barata ) 0B190 Sant Cugat deE Vallé s Tel. 91S180249

RIOMA R 'CERÀMICA I BA N;( .I . . Es rrci liist, r rr rl r . • . B()rIGA Av. Caralunya, 1 9 08190 Sant Cugat del Valls Tr1.93 675 6965


bbet SaM Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Publicitat

27

cambiamos su preocúpación por una sonrisa . . .

s mene *

SUJ Ko d f.l aPfobaclau de a flF de

nsúltenos Companys 28- 08190 Sant Cugat - Tel. 93 544 25 45 - Fax 93 589 88 75

Lr*::.resa,io


28

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2[}05

Ciutat

SEQUERA >

"Hem Jut~Ii1Lar l'aigua fent servi r el sentit comú"

Sorea és l'empresa que oferei x el servei d'aigües a Sant Cugat, així com a 220 municipis més de tot Catalunya i les Illes Balears . Ramon Albareda n'és e l director de xona -Vallès Occidental, Baix Llobregat l Balearsi, ara que ve l'estiu i que el Principat passa per un períod e pcionai de sequera, record a sèrie de recomanacion s es per no malbaratar I'ai1Prendre una dubta en d'un bany, per exempot suposar un estalvi de 1'St} lltres . Ramon Albareda vist a Sant Cugat.

perrvaArasa Estem en un període de sequera. Com podem estalviar aigua ? L .[s consells per estalviar aigu a són els que tots coneixem . L a qüestió és utilitzar-la adcquadamcnt ifer servir cl sentit comú . E l tema que ara esta molt de :noda --fins i tot (' .Ajuntament en vol fe r una campanya de difusió- és l a utilitiaciil d'uns estalviador s csperiafs que es col .loquen a le s aixetes de les cases o d'uns apa -

rellsque. regulen la pressió de l'ai guaquc entra a l'hahitatgc .També es poden utilitzar clcctrodomèst ics i nte l . I igents. quc permeten u n estalvi de finsa un 30'% d'aigua, a substituir cls sanitaris per model s nous, quc són més petits i cstilit iats . Llavors hi ha allò típic de ficar un totxo dins la cisterna del vàtcr. . .

Tot i la sequera, de moment no h i ha restriccions sobre el consu m domèstic . Ll decret de sequera de la Gcnerali tatplantejatresesccnaris : d'excepcionaiitat 1, d'excepcionalitat 2 i d'emergència . Ara estem en l'excepcianalitat 1, que fa que en l'àmbit domèstic es recomanin une s mesuresd'estalvi .

Aquestes mesures són per sorti r del pas? Això és per garantir que hi hag i aigua a mitjà termini . S ' espera qu e amb l'aigua que hi ha en aquest s moments als embassaments e s pugui arribar fins a€'octubre, és a dir, fins després del període anua l de pltiges que tenim aquí a Catalunya .

!1n totxo a la cisterna?

"Si fiques un maó a la Si fas aixii, cada vegada que buidi s cisterna del vàter; cada la cisterna gastaràs l litre meny s d'aigua perquè n ' hauràs reduït l a cop que buidis la cistern a capacitat . Fns i tot un petit gest contribueix a l'estalvi ? Una dutxa en comptes d'un ban y representa un estalvi d'uns 15 0 [itres d'aigua, tancar l'aixeta a l'hora d'afaitar-se a dc rentar-s e [esdcnts evita quc malbaratem 2 0 litres, controlar que no hi hag i fugucs a les cisternes dels vàter s pot estalviar fins a 18 litres al dia . Aquestes són algunes dades qu c val la pena que tinguem en comp te .

Llavors hi ha els jardins, que con sumeixen molia aigua. Si tenim jardí, és important utilit zar programadors adequats, am b detectors d'humitat que evite n que, quan plau, el reg s'engegui . A més, haurien d' i nstal • lar sisteme s de gota a gota . en comptes de siste mes dc reg di fi:m inat .

en gastaràs 1 litre menys "

Director de zona de l'empresa subministradora d'aigua Sore a Quin nivell tenim ara? En aquests moments, i segons le s dadcs del 27 dc juny, els embassaments estan a 248 hectòmctre s cúbics, és a dir, encara estem bastant lluny de f' excepcionalitat 2 . J o diria que, si seguim les recomanacions i si el cicle de pluges és el normal de cada any, ens en sortirem . L'aigua és un bé escàs . f?s una cosa que s'ha dit milions d e vegades i que, a més, és veritat . L a gent ho hauria de valorar aixi . E n un cicle de pl uges com el que hi h a a Catalunya, s'hauria d'anar un a mica en compteamb l'aigua ,

"Si seguim els consells i el cicle de pluges és e l normal de cada any, ens en sortirem "

La gent no està prou mentalitzada? Tot i quequenoesvol admetre, 1'aiguaencaraésmo[tbarata . Pcraix ó no se li dóna c1 valor que realmen t té . El preu mitja a Espanya és del s més barats d'Europa .

"L 'aigua encara és molt barata . Per aixà no se l i dona el valor que realmen t té "

Es gasta molta aigua a Sant Cugat per comparació amb ia mitjan a catalana? Segons les dades de la General itat , la mitjana de consum d'aigua a Catalunya és de 140 I itres per per sona i dia . Aquesta demanda, però , té matisos segons el model de ciutat . En una ciutat compacta co m Rubí, per exemple, el consum é s menar. Sant Cugat, en canvi, és una ciutat entre semicompacta i unifamiliari lamitjanagite haestablertel govern catalàpera aquests tipus de ciutatsésde 150 i200 litresperpersona i dia, respectivament .

I si arribéssim al nivell d'excepcionalitat 2 ? Aleshores si quc es començarien a aplicar mesures restrictives . En una situació d'excepcionalitat 2 el que cal és garantir el subministramen t d'aigua acurt termini _

Com es poden controlar le s fugues d'aigua a la llar?

Com es determinen aquests escenaris? Es molt senzill . Es tracta de mira r El nivell d'exeepcionalitat l s'iniquè marca el comptador yuan te' n cia a 270 hectòmetres cúbics dc vas a dormir, tancar totes les aixe - nivell de reserva dels embassa tes i si al mati, quan t'aixeques, el marcador s'ha mogut, vol dir qu e tenim una fuga a casa i cal qu e actuem .

Ramon Albared a

ments . Perarribaral nívelld'excepcional itat 2, hauríem d'estar a 14 5 hect pmetrescúbics .

I quin és el consu m real d e l a ciutat? Segansels númerosque he fet, Sant Cugat té un consum de 200 litre s per habitant i dia, és a dir, no e s gasta ni més ni menys del que se suposa que s'ha de gastar en una ciutatcamaquesta.

Sofisticades, intel . ligents , infalibies i ara, també sense cabies . A Auxvyd trobaràs una nova generació d'alarmes .


diari de Sanet Cugat

Dijous, 7 }ulid del 2005

C ï utat

MeclïAmbientiifon una sèrie d e consells per estalviar aigua a la lla r RECOMANACIONS> L' Àrea d e Medi Ambient de 1'Ajuntantcn t ha iniciat una campanya de di fusi ó d' una sèrie dc consells pera l'estalvi d'aigua amb l'objectiu d c reduirelsetcctes de la sequera qu e afecta tot Catalunya dc moment , s'han publicat ja al butllcti municipal . Els responsables d'aquest a àrearecordenquc lainsuficiénci a de les pluges ha provocat un a important reducció de les reserves d'aigua contingudes al s embassaments, "la qual cosa fa preveure, si es manté la situaci ó actual, que espuguin produir problemesen la satisf'accióadequad a de les demandes d'aigua per a l'abastament domèstic" . La idea que s'amaga darrere dc les recomanacions és que l a vida doméstica quotidiana genera un consum continu d'aigua que e s pot reduir un 30 % si es prenen ic s mesuresperestalviar-la . El tinent d'alcalde de Medi Ambient , Eduard Pomar, recorda quc "tot s podem contribuir, des de casa mateix, a reduir els efectes d'a -

dipósit o insta l . lar-hi un sistema de buidatge regulat, perme t reduir-ne el consuma la meitat . Una altra recomanació feta des de Medi Ambient és substituir el bany per la dutxa . Ompli r [a banyera representa entre 180 i 200 litres d'aigua, mentre qu e dutxar-se suposa gastar entre 2 0 i 80 litres . D'altra banda, s'ha calculat que una rentadora consumei x entre 60 i 90 litres i un rentavai xella, entre 18 i 30 . Per aques t motiu, és important esperar a tenir la rentadora i cl rentavaixe lla a plena capacitat abans d e posar-los en funcionament, pe r estalviar tant aigua com energi a elèctrica . Finalment, a l'hora de rentarse les dents o afaitar-se, cal tan car l'aixeta j aque, si no, es pode n arribar a perdre fins a 18 litres d'aigua . La gota queia vessar el got

Una gota cada dos segons repre senta 500 litres al mes i 6 .00 0 litres l'any . Un fil d'aigua só n 3 .000 litresal mes i 36 .000 litre s l'any. Aquestes xifres, difose s també per 1'Area de Med i Una aixeta que degoteja cada dos segons està perdent 500 litres d'aigua al mes Ambient, demostren que, si el s questa sequera . Si utilitzem l'ai- disposaremd'excedrntsdereser- cop que es buida la cisterna del ciutadanseviten les fuites i repa vàter, s'estan fent servir entre 6 i ren ]es aixetes que degoten , gua racionalment sense malgas- va en cpoques de sequera" . Els consells afecten petites 101itresd'aigua . Col•locarunao poden estalviar fins a 30 litre s tar-la,col•laborernamantenirl'equilihri del nostre ecosistema i accions del dia a dia . Afixi, cada dues ampolles plenes dins del d'aiguaai dia .

Acaba de néixer i ja fa 16 .000 m ' Cano Catalunya és el nou coneessiartari oficial de BMW i MINI a Sant Cugat riel Vallés . Disposa d'espai mes que suftr a n r per al nostre nou equip de joves professionals, per a les motos i els automnbils nous i d'ocasià i per al servei BMW i Mlt,a l , Un nou espai a Barcelona que otereix un nou concepte de modernitat al teu sc:rrrr i .

Cano Catalunya, SA . Ctra . Rubi, 64 Tel . : 935 87 71 d[} Sani Cugat del Vallés Barcelona


Ciutat

54

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Un nou Rafael de Casanoves

L'obra de l'escultor Antoni Roselló s'inaugurarà a mitjans del mes de juliol Rafael de Casanoves en relle u gravat en làser i les altres duts, le s xifres 17 i 14, per recordar l'any 1714 . Divendres passat . el tinen t d'alcalde d'Afers Interdepartamcntals . Eduard Pomar, i latincn ta d'alcalde de Cultura, Angel s

L'escultura està formad a per tres planxes d'ace r oxidat que configuraran u n espai dilatat ala plaça

t.'escuitar Toni Roselló al costat de part de la seva escultur a SiMBOL .S> Aquest rucs s'ha d' i- Nacional de Catalunya . L esculnaugurar cl nou monument en turaestàformadapertresplanxe s homenatge a Rafacl de Casano- d'acer oxidat,de2,2bmetres d ' alves, centre de les ofrenes florals çària per 2 metres d'amplada . L a de 1'1 1 de Setembre, Diada primera planxa porta el nom de

Solé, van visitar a Premià de Dalt l'escultor Antoni Roselló, auto r de l'escultura que homenatjar à Rafael dc Casanoves ala nostr a ciutat . La tinenta d'alcalde d e Cultura, Angels Solé, es va mostrar molt satisfeta del treball d e Roselló, ja que "aquest mes d e juliol lapodrem inaugurar . De fet , la setmana vinent ja es començaranels treball s d' instat . lacia " . Pe r la seva banda, el tinent d ' alcalde

d'Afers lntcrdepartamcntals v a explicar que "serà un moment important, ja que Sant Cugat havia de retre homenatge a un personatge tan important per a Catalunya" . Antoni Roselló ha aclarit qu e Pobra no està acabada del tot, j a que "l'escultura ara està en la pri mera fase d'oxidació i n'hi haurà de próximes, de manera cluc les planxes assoliran un color mé s fosc" . L'escultor també ha volgut deixar clar que ha treballat pensant a "retre homenatge a l'arquitecte LeCorbussier, segonsel qua l les escultures havien d'estar e n consonància amb la mida de ['és ser humà i amb cl braç estirat" . Les planxes de què es compo n 1' escut turc estaran col •lacades dc manera estratcgica pcrtaf decon -

figurar un espai dilatat que s ' adapti al traçat de la plaça d e Rafael de Casanoves . L'escultura s'inaugurarà a mitjans de julio l segons les previsions del consistori i estarà a punt, així doncs, per a Iapròxima ofrena floral .

13164

lgvipaEiiertt de

3ina dat Nou Golf Ii~l : uu,r1 r : ' . 1 1 1 , 1 1 1 n 1 ' ti l IIC . 9 11 : i 1

,

..

..

LaJNC no volia criticar els grup s que actuen a Valldvreïx,sïn ó I'EM D JOVENTUTS> La JNC reitera l a demanda que la Nau de Cultura de Valldoreix suspengui temporal ment els concerts que s'hi organitzen amb motiu dc la Nit Més Jove i aclareix que les seves últimes críti ques no anaven dirigides als grup s convidatsen aquestesclcasions, sinó a l'administraria que promou el s actes, 1'FMD. Segons els jove s nac iunalisies, a bandade[ soroll qu e pugui sortir del recinte - motiu pe l qual I'EMD ja ha anunciat que ins ta] . farà unadoble porta i unsaparells queregulenelvolwndelsalnplif icadors-, el problema són els aldarulls que s'han produït pels volts de l a Nau dc Cultura coincidint amb l a celebraciódclaT itM6Jove .Elpresident de la JNC, Jordi Esteban, di u que "aquests aldarulls son cl qu e perjudica la imatgedels grups, enca ra que siguin cosa d' una minori a qu e vaalsconcerts" . Esteban espcraqu e 1'EMD reforci laseguretat i demani lapolieia necessàriaa l'Ajuntament .

vw c

y1,i, .US .1, IIJiIdCS

d'nliaiRe de 17' . +r„. ir , si■I . :iiEEx G1'l . del or i . w E•n aiumirn . i, aii ü .1r: ! '1 1 .ir% hlxrna, fur t Nou Golf GT1

entlbaira, Climurnuni.t- h,r.r,na, rAdin ( :1), carregador de fi [ .U• ruulp,nJii,nu . Jlnrrna, ntirall a plegables elleirk:atw*at, xnKae de plul[i . . . Ara hns un Golf GTI 3p . per 27.000 ~` .

Auco Vallès Mercè Rodoredo, 16-32 - Tel . 936 747 171 - 08190 Sant Cugat del Vallé s P11

, rvtnmannt a I:, Irnni.rlla 11r• li .yknr . 117'3. Irln(t10n . IQtplMl de erNEEr[Ct,latid, jlrpniPr tai i Pli Prr tr piMhÏHLO . rut IEH~hfY•

Luif 1, I [ , n„um miEill [1100 knN : de T,y R R.I . r~„i,.ia de Cür lr~l : tk 190 a iSl .


Publicitat

Qiari de Sant Cugat Dijous, 7 Jutiot del 2t 05

ft0>

31

Jove, Prepara t ~r viatjar! 8A

J

Mostra de Turisme jove I aa San ttan aaat Cuga t Cugga

Viatgetec a Atenci贸 per sonalitzad a ferrades i Audiovisual s Espai Jove de la Casa de Cultur a (Jardius del Monestir ) De dilluns a divendres de 17 a 21 h Dimecres de 10 a 14 h Tel 9 .3 589 z 3 8 8

i3 . .sasi~ ~u~at .vrg

..~.--

Ajuntament de SantCugat


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 200 5

[ $1

Dlvemlrei

22 t+ Casal Cultural de Mira-sol Cafè-Teatre . "Dispersia " Música, poemes, contes i cava Org . : Mira-sol Teatre Col . l . : Ajuntament de Sant Cuga t

20.30 h Casa de Cultura » Xerrada . "Viatjar per Europa amb Interraif " A càrrec de Lledó Cazall, de Viatges Tagu s Dins la Mostra de Turisme Jov e Org . : Ajuntament de Sant Cugat

22.30 h P1, de I 'Om

V Mostra de Curtmetratges a Sant Cuga t Org . : Curts i Més Col . l . : Ajuntament de Sant Cugat ir

12 h Rius f Taulet, 1 3

"L'Estrella dels contes " A càrrec d'Estrella Org . : L'Amic Imaginari >■

22 h Museu de Sant Cuyar-Monestir » 11 Festival de Música de Cambra al Monesti r 'Ànima Nua "

Dijouz 20 h Museu de Sant Cugat-Monestir » Acte : els fets del Carmel A càrrec de Jaume Marti, un dels advocat s dels veins afectats i Josep Rull, diputat a l Parlament Acte presidit per Lluís Recoder, alcalde d e Sant Cugat Org . : CiU Sant Cuga t

20.30 h Casa de Cultura » Xerrada . "Coneixes el patrimoni històric d e Sant Cugat? " A càrrec de Lluís Campins, director del Muse u de Sant Cugat Dins la Mostra de Turisme Jove Org . : Aiuntament de Sant Cuga t

2211 Museu de Sant Cugat-Monesti r » 11 Festíval de Música de Cambra al Monesti r

23 h C. Anselm Clavé, 1 7 » Balls de Sal ó Org . : La Unit Santcugatenc a

22 h Museu de Sant Cugat-Monesti r "Els compositors . . . i les compositores " Obres de Montsalvatge, Mompou, Granados , Toldrà, Dents, Freixas, Tusell, Talfed a Org . : Escola de música Carme Tallad a Coll . : Caixa Catalunya, Diputació d e 'Barcelona, Ajuntament de Sant Cugat

Dissabte 1 6 Diumenge 1 7 22 h Museu de Sant Cugat-Monestir » Lectura dramatitzada del text: A màrtir Cugat

De Josep M . Jaum à Preu : 10 Euros . Venda anticipada a partir del divendres 8 a la Casa de Cultur a Acte dins de la programació de l'Any del Llibr e i la Lectur a Org. : Ajuntament de Sant Cugat, Associaci ó d'Amics de Pedra i San g

70 h aficrna de Turisme Ei campanar, l'església i el claustre : e l Monestir et sorprendrà Visita guiada i comentada Durada : 2 hores i mitj a Preu : 7 euros, menors de 7 anys, gratuï t Cai fer reserva prèvia a l'Oficina de Turism e Org . : Ajuntament de Sant Cugat 22 h oficina de Turisrne » Cau 1a nit al Monestir

18 h Torneig infantil escac s 18 h Competicions esportives infantil s 19 h Itaraolce infantis + Clow n 21 h Sevillanes 0 .30 h Nit més jove . Concert amb el gru p Mistahai d Exhibició de Breakdance

10 h Bicicietada popula r 12 h Festa de t'escuma amb el grup d'animació De Parrand a 17 h Pallassos i animació amb el Circ Pànic i berenar infanti l 19 h Jocs infantils tradicional s 20 h Viatge en globus aerostàti c 21 h Botifarrada popular. Prev : 1 aura (reserva obligatòria de tiquets al Casal Cultural ) 23 h Ball de Festa Major amb l'orquestra La Mandolina 03 h Discamòbil + escuma + coca amb xocolat a Diumenge 1 7

Festa Major d e la Floresta

h Escales Retré

Pregó de la Festa Majo r De9a21ItAEC 12 Hores de Frontennis Mascul í Org . : AE C

1s Di sobta

qel 6 al 17, ala tarda, Casal d'Avis de Mira-so l Campionats de ping-pang, escacs, petanca , billar, bingo i domin o

Dissabte 1 6

20

Sedalia Trio Metalls Miquel Àngel Bosch Arce, trompeta, Arturo Nogués Roca, trompa, Francesc Sànche z Orteu, trombó . Org . : Ajuntament de Sant Cugat

Festa Majo r de Mira-so l

Divendres 1 5

Dissabte 1 6

Z2 h Casal Cultural de Mira-sol » Cafè-Teatre . " Qispersia " Música, poemes, contes i cava Org . : Mira-sal Teatre Col .l .: Ajuntament de Sant Cugat 23 h UREF » Jam Sessio n Org . : Comissió Jove de la Comissió de Feste s de la Floresta

23 h C. Anselrn Clavé. 1 7 Balls de Sal ó Org. : La Unió Santcugatenca

m Dijou s

Q Dtveruires "Clàsica . . . por castanuelas " Beién Cabanes, bailarina i castanyoles, Anna Mora, violoncel, Marina Rodríguez Brià, pian o Org . : Ajuntament de Sant Cugat

Visita guiada i comentad a Durada: 1 hora i mitja Preu : 10 euros, menors de 7 anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme Org . : Ajuntament de Sant Cugat

Diumenge 1 7 9 .30 h P1. de I'Estacid Cursa popula r Tot e/ dta. Centre Sanitari i Social de la Floresta Campionat de cartes, petanca i dòmin o Org . : Casal d'Avis de la Floresta 18 h. Torrent de la Serreta r bosc literari de la Serreta Passejades amb el Quixot; "EI Quixot . la part " Esceniticació de l'obra del Quixo t A càrrec de l'Agrupació Teatral la Floresta Acte dins de la programació de l'Any del Llibr e i la Lectura Org . : AV La Serreta, Agrupació Teatral L a Floresta, Comissió de Festes de la Floresta

10 h Malabars, retrats, mim amb Barraca Pirat a Durant el matí, volta en tànde m 10 h Circuit pera biciclete s 11 h Concurs dibuix infantil ai carrer (troteu a l millor dibuix ) 12 h Castellers de Sant Cugat més una coll a convidada 14 h Ballada i audició de sardanes amb l a cobla Principal de Terrassa 14 h Aperitiu popula r 18 h Tarda de màgia amb el Mag Lar i 19 h Lliurament de premis dels campionats de ping-pang, petanca, escacs, billar, bingo i dòmin o 19 h Música tradicional cubana amb ei gru p Corde 20 h Havaneres i cremat amb el gru p Vallparadís

Activitats al Muse u Diumenge 1 0 12 h Museu de Sant Cugat-Casa Ayma t Visita guiad a Org . : Ajuntament de Sant Cugat

Ajuntament de SantCugat


Diaride Sant Cupat Dijous, 7 juliol del 2005

12 h Museu de Sant Cugat-Manestrr

Exposició "De Miró a Glavé : la paraula i l a forma a l'art contemporani " Visita guiada

Dimarts 1 2 18.30 h Museu de Sarit Cugat-Casa Ayma t

Joc de pistes per a tota la farrdlia: "EI tapís perdut de la Casa Aymat " Preu : 2 euros Cal inscripció prèvia al tel . 93 589 63 66

15 divendres. La fi de la Guerra Freda i l a implantació del consens de Washingto n 16 dissabte . La lluita pels drets humans 17 diumenge . Vells i nous reptes dels movi ments per la pau 18 dilluns . Respostes per a la sostenibilitat i l a gestió dels recurso s 19 dimarts . Dona, desenvolupament i pa u 20 dimecres . La construcció internacional d e la pa u

5a Edició Dansa Sant Cugat

Dijous 1 4 18-30 h Museu de Sant Cugat-Monestir

Det 24 al 29 de juliol

Visita teatralitzada per a nois i noie s " peixeu parlar els capitells : ells ho sabe n tot . . . " Preu : 2 euros Cal inscripció prèvia al tel . 93 589 63 66

De dilluns 25 a divendres 29 : classes a parti r de les 9 .30 h De dilluns 25 a divendres 29 : de 13 a 14 .30 , dinarlespectacl e Dimarts 26: 21 h, performances al carre r Divendres 29 : 21 h, mostra de tallers, i 23 h , festa de clausura Places limitade s Reserves: Varium, c . Jaume Piquet, 7, 0801 7 Barcelon a Tel . 34 932 032 301 info®danstage .or g Per a més informació : www.danstage .arg

Diumenge 1 7 » Exposició "De Miró a Clavé : la paraula i l a forma a l'art contemporani " Visita guiada

Universitat lnternaciona l r~e !a Pau Reptes per a fa pau al segle XX I

Esperances i frustracions després de la Guerr a Fred a Del 14 a1 PO de lutiat 14 dijous . Sessió inaugural

.-■çl Ítàt5 a: WYVW.5dititug,-,t ' r t weu stxtiF en asta agenda cal que abans a roRtti+e de 7tu8me bcratiià, s1n To, , ■ ..i . 93 675 99 52ifax93 675 99 53,14eagenda@sarciuga( .or, . r s billtat d3 155 actes i de 13informa pà putshcada ell aques, , re au en les enútats aganltradores.

Ajuntament de SantCugat

Mosquit Tigre Com reduir el mosquit: 1. Elimineu tots els recipient s d'exterior que pugui n acumular aigua : plats sota els testos, gerros,cendrers , joguines, estris de jardí, closques de cargols, pneumàtics, llaunes .. . 2. Eviteu tenir aigua entollad a sense tractar : desguassos, basses, abeuradors, piscines inflables, dutxes o fonts . . . 3. Cobriu els espais on es pugu i acumular aigua amb tel a mosquitera o ompliu-las de sorra : safareigs,forats d'arbre, depressions del terreny...

Alt risc d'incendi fins al 30 de setembr e

Consells per estalvia r aigua a casa

Precaucions : • Prohibit fer focal bosc . Al s jardins no hi feu foc si no és en una barbacoa d'obr a amb mataguspires . • No cremeu la brossa de le s parcel . les . En podeu fe r compost o abocar-la al s contenidors adients. • No llenceu cigarrete s enceses, ni des del cotxe n i caminant pel bosc . • Na encengueu foc s artificials ni llanceu coets a l bosc, ni a menys de 500 metres .

• Instal . lar un sistema d e buidatge regulat al vàte r • Posar en funcionament l a rentadora i el rentavaixelles quan estiguin plen s • Dutxar--se en lloc de banyar-se

Tall de trànsit a Sant Magí/Rius iTaulet El proper dissabte 9 de juliol e l passeig Sant Magí 1 avinguda

▪ Regular l'aigua quan en s rentem les mans i les dent s Evitar les fuites i que fe s aixetes degoti n • Rentar el cotxe al túnel d e rentatge o amb esponja i n o amb màneg a • Regar el jardí ben de mati o al vespre (evitar evaporació ) • Reutilitzar les aigües grise s i pluvial s L'Ajuntament oferei x subvencions per instal . la r sistemes d'estalvi d'aigua . Consultar les bases a www.santcugat.org

Organisme Autòno m Municipal de Gesti ó Tributària (OAMGT ) Fins ai 31 d'agost:de dilluns a divendres de 9 a 14 h .

Rius iTaulet quedarà tallat a l trànsit de 8 a 17 h per realitza r el desmuntatge d'una gru a que es troba ubicada dintre d'una obra .

Consell de district e

Servei d'Ocupaci ó Municipal (SOM ) Tancat durant el mes d'agost . Oficina de Turism e Fins a Poctubre :de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, Dissabtes, diumenges i festius de 10a 14 h i de 17 a 20h.

12 de juliol a les 20 h Al Centre social i Sanitari La Floresta (carrer de Pearson, 36)


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 200 5

34

EDITORIA L

Ressaca de Festa Major mbel cansament de sis dies de festa, cl balanç és forç a positiu . Si cal destacar un tret de la Festa és la participaci ó d e petits i grans com a protagonistes, ja que no ha esta t una festa amh grams pressupostos ni f igures mediàtiques . is un model de festa feta des de casa, des de les entitats , l1n rnndcl ni millor ni pitjar, diferent, i queagradaa larnajoria .També hem de cclebmr 1'al t grau de civisrne i 1'abséncia d' incidents importants . Però un eop deixen ecxtstàttcia de l'èxit general, hem d'apunta r algnans ternes que ncc essitcn mi l lnrar . A La Botiga al Carrer li cal un nou impuls pel que €ira 1'amhientacindecarrers i places i alaparticipacióunitària i homogènia del comerç alsdivcrsns carrers i placesde l centre, ja que és desigual i denota un cert cansament . l ..a fcdcracióde comerç i el mateixAjuntarncnt han defèrunesforçperpotcncia r aquesta festaclau en [a programaein . La deeepcici ales cares dels nens i nenes q ue van assistir a la l esta etc i' escuma de la plaça d' C etavi à va se r tot un poema quan . cl mateix dia i a punt de començar . els van anuncia r que d'escuma res de res, que es trtetava d'cs1alviaraigua . La mesura és molt lloable,pernantu>ciada arnb sui niant aliielaeiò . Un dels plat s fvrts,el concert de Maria del Mar Bonet, Ga atraurre ntilersdc santcugatencs, l làstitna que una vegada mes e1 so v a pr mxar, corn l'any passa t amb Paca Ibàrïez . Portar rantautors té un gran atr let iua Sant Cugat , peróels nrganitladurs s' h,ut d'assegut ar cluc' se' is pugui esecrltar e n eondicinns .I.acalor sufcxantcicl! 'rr~rt li, .hrrrrrhattfkril ;ipclssihilitat deprogramar-ho ai vespre, hi guarlyarui clscluc hi pcxicrtassistir i els quetrehallen filrttatnbé . és una bona pcrtsad;i . Les l arrultles han superat lesespectatives tot i Ics yue ixes i la des f i lada de veïns per porta r el gos a fer les seves rieeetisitats a1 recinte, 1arncntahlc .Seguim pensant queel milíorlloc és el de sempre, al Parc de la Pollancreda . ■

Ad

Departalrant canierdak Crlstlna revndndei , Núria DINA i Montse Martl Fotografia: Jordl Garcia

Diari de Sant Cugat Edltlc Premsa tapat Sani Ctyai, $L PresleenC Ramon Grau Dórmter. Josep Maria Vallés Goesep Edihxlat: Ylcior Alexandre. Francesc fa Ó. Jardí Caeae. Narpla CeSfanyer. Josep Dwrsiel, Joan Carles GasaloL Ramon Grau lpreslderAy, Popa Martín, M1onl Monerrta, Manel Pardo . Aegeil Pedró, Montserrat R1mWau, ignas l Salvat, Josep M . Sans TravA, Peca Soler. Jose p A TBlxldA, Joan Tortosa i Núria PaLela Gerent Anna Canalla Rariaedó: POLtTMk Era Arasa. SOCIETAT S4eaana [Nas. ESPARTS: Ales Lopez . CULTURA: iVineena SagaMs. ECONOMIA: Mariana Sagalés Carrapaféc Susanna Tlrron Teresa Sarxliumenge

Cd laóaradora : Pere Ylvb, Mare Dtaya, Imm a Pueyo, Eduard Jener. lesbei Saez . Montse San[, lords Casas. Jp6ep A Teixidó, Tomés Grau I Jord l Fronton s DN da%r I maquetacló : Marcel Maas, Advé Gallego l Francesc Cabeza CreadA i disseny de la maqueta: L'Eixid a lrnprepló : HaUmprds Tel : 972 40 05 95 Oipbeil kgak úl-4D5.93 Empreu dhtribuiddn : Mailing Vallés (93 589 23 71i . p Duri rx Swr Crc,■r expressa úricament ia seva opx++d en ea ediémiaits. Fits arbdes signats apressen ibpinld dels seus autors que et Dw r rY SAtrr acer no ta seva rrecess6riamanr

ACUD1T

L~4

anys lluitant, conslnJirTr. reivindicant . .

1

independència

i

socialism e

1 març de i 995 començava a

lita ; de rctmcés, a convenir-se e n

relacionar-nos i dcscnvol upar-nos

carninarl'assemblea local d e

una ciutat despersonalitzada i

com a persones . . . i el que és més

E Maulets i amb ella l'inten t

adormida .

important, 1 U anys f'cnt-ho de s

percrear i construirun espai inde-

Fer anàl i si és important per apren-

d'una òptica independentista i

pcndenti sta i eomhati u alpoble on

dre dels encerts i els errors qu e

revolucionària amb un discur s

aglutinar el jovent santcugaten c

hem pogut fer durant aquest a

coherent adaptat a la nostra reali-

que tenia ganes de canviar le s

etapa, però sobretot és important

tat .

coses . Ara ja fa 10 anys d'aquell s

per reafirmar-nos com a organit-

Però si aquest és un primerbalan ç

primers passos, i si fem una anàli-

zaciói perdeixarmoltclarqueen s

del nostre llarg camí, ara toca cal-

si critica i seriosa Creiem que he m

queda corda pera estona .

çar-nos per afrontar els anys qu e

acomplert !es expectatives, din s

Han estat l tl anys incansable s

vindran . Sabem que seran durs, i

les nostres possibilitats, am b

defensant cl territori dc les agres-

dc moment j a ens ho estan demos-

escreix .

sions especulatives ; l0 anys rei -

trant amb e! con fl icte de Can Bus-

És en moments aixi que és neccs-

vindicant i creant espais de parti-

quets, peres per això som aqui, pe r

sari mirar enrere i veure tota i a

cipació i relació per al jovent de l

seguir sent un gra al cul d'aquest

feina feta per no dc f'al tir i manteni r

nostre poble ; una dècada dc lluita

fotut ajuntament que dia rere dia

encesa la flama que ens empen y

incessant contra la precaritzaci ó

s'està venent al millor postor.

dia rere dia a mantenir-nos fidcl s

dc les nostres vides, exigint habi-

Nosaltres, evidentment, no can-

al servei del nostre poble . Perquè

tatgedigne i denunciant 1'explota-

viarem i sabem que algun dia e l

si una cosa és Maulets, és això :

ciólaboral ; 10 anys fotentcanyaal

nostre dia arribarà . Seguire m

una eina de transformació, mobi-

patriarcat i lluitant per !a igualtat ;

defensant el territori, mobilitzant

lització, formació i agitació que

molts anys de relació amb altre s

el jovent . lluitant contra !a preca-

sempre ha defensat i reivindicat

col-lectius locals, treballant ple-

rietat i reivindicant els nostre s

que un altre Sant Cugat era, i és ,

gats, i traient-neexpcrièncics mol t

drets fins al dia que . tots i totes ,

possible i necessari .

positives . Sensduhtc, l0anys sor-

puguem alçar el puny en senyal de

Normalment s'apmfitcn aqueste s

tint al carrer per reivindicar el s

victóriall /

ocasions per fer valoracions, i

nostres drets i recuperar un pobl e

sobretot anàlisis, ja que deu any s

que cada cop és menys poble : 1 0

dotten pera molt, i més en un pobl e

anys potenciant la cultura popu-

MAULETS

com el nostre que esta canvian t

lar i dc base i recuperant places i

El combat Maulet Continua !

tant i Va encaminat, sense pllssibi -

carrers on poder expressar-nos ,

Visca la Terra!

CARTES DELS LECTORS Els unctns bamesos a aquesla secció no han d'exce dir de les 15 ratlles mecanografiades . Lautor hauré de signarés impruscmdlWe que hi cor>stl el demid lt, el teiéion el número de DNl p passaport del se u aux. El DWe ce Srwr Qx res reserva el dret d e publicar ela textos varnesos i el dret de resumir-los quan ho consideri oporlu

més ticil : demanar i demanaram b

Carta per a la Teresa

fortes dosisde deinagògia . No solu-

Estem tristes . dc dol, orfes . . ., no sé

cionen cl que és més di I ïci i : per on

com dir-ho, perquè crec que el qu e

passaran els autobusos i els taxis ?

tenim és un sentiment dc pèrdu a

Al carrer de l'Andana amhpassatge

mnltcstrany que noespot expressar

Passatge del Carme 1 carrer d e

del Carme suportem des de fa do s

amb paraules. La Teresa Hunle t

I'Andarta

anys tota la intensitatdel trànsit del s

(Teresita del Nino Jesús com € i

Vaig seguint ambcurinsitat la polè-

autobusos, taxis i de molts cotxe s

dèiem algunes quan 1 i voliem toca r

mica de Ia plaça de l'Estació, i per-

que deixen i recullen gent de l'esta-

el nas), coordinadora del nostre

meteu-me les següents reflexions . Hi ha gent honrada que lluita pe l

ció . Es e€ trànsit que no es vol a l a

grup de Fihromiàlgia a Sant Cugat,

plaça . Però als líders de !'Assclcia-

ens ha deixat persempre .

queéscorrecte i just, malgrat el cost

ciódeVcïnsdelCentrec-Fstacinei s

Nascuda a Terrassa, d'una famil i a

que hagi d'assumir.

importa ben poc . La situaciò que e s

força nombrosa, fa molts anys va

Hi hagentoportunistaque, de situa-

viu al passatge del Carme amb e i

venir a viure a la Floresta amb el s

cions complicades, busca rèdit s

carrer de l'Andana no ofèreix ]e s

seus dos fills, on va encarrilar de

personals . Es evident que en el pri-

possibiiitats dc pmtagonisme que ,

nou la seva vida fent amics perto t

mer grup sc s i tua i' Ajuntament, que

encanvi, si quegeneren lesreivindi-

arreu . El seu ofici era el de cuinera,

segueix lespautesaprovadesdemo-

cacions de la plaça de 1' Estació . E s

però cl va haver dc deixar perculp a

cràticamcnt en el marc institucio-

on hi ha mésgent .A 1' Associació no

d ' una malaltia queentrc elsmetge s

nal . En cl segon grup hi figura c l senyor Solcr i els qui el suporten a

es busca justicia, es busca protago-

noquedava massa''ctara ': la maleï-

nisme amb plantejaments egoistes .

da F i BROM1ÀLG IA . Tambéteni a

través de i' Associació de Veïns del

Dono les gràcies a l'Ajuntamen t

una alteració cardiorespiratòri a

Centre-Estació . Aquests defense n

per intentar ser just i buscar solu-

greu, que moll probablement l'h a

una plaça estrictament per a via-

cions en les quals tothom suporti

portada a la mort . Era una don a

nants . Na volen autobusos, ni taxis ,

part de les incomoditats del trànsit .

imparable i, malgrat lasevasalut, va

ni cotxes. . . reivindiquen el que és

JORDI VItADOT

aconseguir fundar el grup d e


Opinió

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005 FRASE DE LA SETMAN A

"La plena igualtat entre homosexuals i heterosexuals ja s 'ha fet palesa legalment, ara només cal que el conjunt de la societat avanci en la mateixa direcció ."

lidore~x 2010 ot just acabem de passar l a meitat de la legislatura des d e les eleccions municipals i é s bon moment per fer balanç. En el butlletí d'informació que edit a 1'EMD dc Valldoreix, ja fa un s quants números que s ' incloue n es planesque porten percapça lcraeltítol "Valldoreix 2MILIO" . Hom pot imaginar que aqueste s lanes van dedicades a plantejar uinaés la visióestratégicaque e s té des del govern de I'EMD per a Valldoreix en els propers anys , erò en realitat es tracta d'un a . : dc collag=e o calaix de sastre amb una mica de tot . „Des de CiU volem fer una oposi ió constructiva : ens hem ofert a col •laborar des del pri mcr dia. D e fet, gairebé en cada ple del' EM D prestem el nostre ajut per a terne s ' versos . Hem volgut participa r n les grans decisions que es pre nen, tot i queen la majoriadecop s hem estat bandejats . Peró entene m ue, com a membres de CiU, estem govcmant Valldorei x s de l'Ajuntament dc San t gat, quc és on es prenen molte s ecisions, ja que les EMD sol s nen 7 competències per l lci . a que som a mig camí dc l a gislatura podríem fer un repàs a sactuacions fctes finsara . Podriem valorar si la presidència i e l govern de 1' EMD han fet algune s ses bé i d'altres malament . N o posem en dubte que treballin i s'esforcin, però erren l'objectiu . No hi ha un nord clar. No sabe n uè valenserdegrans . No hi ha un

Cal un pacte amb l'Ajuntament de Sant Cugat . El futur de Valldoreix ha de ser concertat o coordinat amb Sant Cugat projecte peral Valldoreix de l'any 2010 . Desde Convergència i Unió plantegem que les línies que han d e marcar les actuacions de 1'EM D han d'estar basades un dos eixo s bàsics de cara a l'any 2010 . A) TREBALLAR PER U N VALLDOREIX ENLLESTIT : I) Cal la urbanització global d e Valldoreix . Que tots els carrer s estiguin asfaltats amb voreres , llums i conduccions i sens e excloureels PERI . 2) S'han d'eliminar les amenace s que tenim : eliminarlestorres d'al ta tensió, desprogramar cl via l d'enllaç Cornisa, resoldre l a indemnització de zones verdes i esmorteir el soroll dc l'autopista . 3 )Valldoreix ha de tenir una plaç a del poble . Es vital tenir un espa i cèntric amb serveis, lleure , comerç i que sigui un l toc dc troba da . E3) GAUDIR D'UN VALLDOREIX DE QUALITAT : 1)Hemdevetllarperlaqualitatd e vida rnillorantcl trànsit, el mante niment dccarrers, lesdeixalles, l a vigilància i els boscos, parcs i zones vcrdes . 2 )També s'ha dc potenciarel s ser veis pcrsonals : jovent, educació,

ENRIC TOMÀS

Regidor de . ,, i i Serveis Social s

L'OBSERVATOR I

MARTÍ OLAYA Escriptor

cultura, esports, gent gran, a mé s dels serveisde sanitat i socialsc n col . laboració amb altres administracions . 3) Finalment, cal engegar nou s projectes de futur: fer habitatg e jove ( amb Promusa), adequar le s rieres, crear zones de lleure, e l camp dc futbol, restaurar patrimoni i d'altres . Cal fèrtotaixòperquèValldorei x no pot quedar enrere . Un del s motius dc reivindicac ió històric a i que donà peu a la creació d e l'ELM (antecessora de I'EMD ) de Val ldoreix ha estat 1' estat d'a bandonament o deixadesa qu e patia . La Floresta i Mira-sol en s estan passant al davant, i e l mateix els nous barris . I el responsable principal és el govern de I'EMD . Per això cal que hi hagi acord s amb altres administracions . En primer Lloc, cal un pacte amb l' A juntament de Sant Cugat . El futur de Valldoreix ha de ser concertat, consorciat o coordinat am b Sant Cugat . Malgrat cl que ens digui el corcom a valldoreixencs , la realitat del país no va cap a fe r nous municipis, sinó cap a un treball conjunt. El Valldoreix del 2010 ha de se r sostenible des d ' una perspectiv a ecològica, peròtamhé económica i política .ll

Porto l'aigua al meu mol í o vaíg llegir fa une s setmanes ; però e l tema és d'actualitat . Més encara a San t Cugat, on els santcugatencs de soca-rel i els nouvinguts amb vocació de ser-n e anem tots a l'una a l'hora d ' apuntar-se a projectes comun s o dc menjar-se per postres u n volcà dc xocolata . Resulta qu e el dia 16 de juny la revist a Jnurnal ~J Epidenriulogy an d Community Health es fei a ressò d'un estudi en què s ' afirma que "les persones d'edat avançada quc tenen molt s amics al seu voltant tenen un a esperança de vida més gran" i que "compartir la vida am b amics facilita el bo n humor. . ." . Ho asseguren el s autors de l'informe, un equi p de la Universitat de F'Iindcrs, a Austràlia . Que deuen ser l a mar de savis . Ara podria parlar de l'Au la d ' Extensió Universitàri a pcr a la Gent Gran ; dc bon a part dels Amics de la Unesco , del nucli dc socis més antics

H

d ' Omnium . . ., gent gran am b ilLlusions i empenta encomanadisses . Però el meu estud i particular, aquest que sortir à només al nostre Diari i encar a gràcies, va pcr un altre cam í més proper i més senzill . Veu reu : un dissabte de finals de juny, vam anar amb la dona a fer un soparet a un local inaugurat fa poc . Vam saludar am b goig els joves amics que h o porten i un matrimoni de mitjana edat i d'amistat entera . Tot d ' una, ens vam quedar sol s amb ben bé quaranta joves d e l'edat d'alguns dels nostre s néts . Ho dic de debò : l'ambient era simpàtic, educat i respectuós . Menjàvem bé , altrament . La carta és senzilla, nova, divertida i sanitosa . Pcr dir-vos que ho vam remullar amb xampany ! En sortir, estàvem de bo n humor i amb cspcrança rotunda de vida . perquè ens vam. proposar tornar-hi . L' espai té un nom català i bonic : Terra Dolça .

MARC MONELLS Portaveu de CiU a I'EMD de Valldoreix

CARTES DELS LECTOR S alalts de fibromiàlgia de San t gat, del qual va ser la cctordinara . Ella ho portava tot : reunions antb la Junta de 1' Associació Cataiana, amb la Taula de Malaltie s lògiques i Degeneratives d e l'Ajuntament, estava pcndcnt dcl s papers que calia presentar aquí i allà, convocar els dies de trobad a 1 grup . . . tot i que les que la conei xíem bé sabíem que quedava exte nuada tensa la imnxThilitatabsolu Va ser molt amiga dels seu s ics (d'enemics no crec que en gués), va ser molt més que un a per als seus dos fills, es preopava sempre de com estaven els tres i no de com estava ella i, si et

podia donar un cop de mà, ho feia . Després de la seva mort, hem sabu t que, a més a més, hadonat el seu co s a la ciència . Tot i que econòmicament estava en una situació mol t precària, ja que no teni a reconeguda cap aj uda institucional per les seve s patologies, era una dona mLLltlmT l ionària en el que se'n diuen "valor s human s" : generositat, companyia, preocupació, carinyo . . . p únic a cosa que en aquest moment se li po t retreure és que, aixi com sempreen s trucava per comunicar-nos novetats, reunions o qualsevol cosa qu e ens interessés, aquesta vegada en s ha fallat . No ens ha trucat per dirnosque lanitdel 14a115 de junyens

pensava deixar mentre dormia i això ens emprenya i molt ! Teresa, volem que sàpiguesque tots els que et coneixíem í t'estimàvem ettrobarem a faltar i clsque et conei xien i no et varen saber estimar o e t varen utilitzar (dit arnb les teve s paraules) : NO SABEN LO QU E SE PIERDEN . 'feresa, continua rem la teva tasca i sempre estarà s amb nosaltres . Gràciespel que cns hasensenyat ! ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS D E FIBROMIALGIA (ACAF) Seu Territorial de Sant Cugat del Vallè s

Últim adéu a Mn. Julià Altet, fill d e Valldoreix

Enmig d'una impressionant mani festació dedol,clpassat 16 de juny, va tenir l loc a I'esglèsia de La Granada del Penedès, la cerimòni a fúnebre dc Mossen Julià Alte t Forés, que va rn()rirel dia 15dejuny als 75 anys d'edat víctima d'un a llarga malatia . Nascut a Valldorcix al 1930, era germà del també desaparegut Joscp Altct, historiador i fundador de l'antic Museu de Vall doreix .Tot i els seus orígens, feia 5(1 anys que era lluny dc nosaltres j a que des que va scrordenat preverea l 1956, va ser vicari a Argentona , Vilassar de Dalt, Piera i a la Parro quia dc la Prcciossissima Sang a Barcelona . En el 1967, Mn . Julià

Altet va arrivaral Penedès, terra de la que es va enamorar i en la que va viure fins a la seva mort, sent rector dcTorrcl les de Foix, Pontons, Vilafrancaidcsdc 1988, dc La Granada i de Santa Fe del Penedès . Home d e caràctcremprencdor,afablc i servicial, serà recordat pels seus feligresos i per tots els que hem tingut l a sort de conèixe'I, com un home bel , cornprontès, senzill,i que sabia esti mar. Descansi en pau . El proper dilluns dia 11 de juliol a les 20 h, es celebrarà una missa a l a Parròquiade SantCebriàdeValldorcix en memòria seva. Hi està: tothom convidat . ISABEL ALTET GIFiBAU

,


Cultura S'inicia la Mostra de Curts amb Iavoluntat d'esdevenir festival

Diari de Sarrt Cugat Dijous, 7 juliol del 200 5

I naugu aunalmostra a la ciutat italian a de Pietrasanta

El[POS1Ció>Ues del 2 de juliol la ciutat de Pietrasanta .eonsicicrada la capital dc! trement del cincnia amateur, del qual ■ a assc- hall artistic del ntarhrc i pedrera predilect a nyalarquc es va errar gràcie s a l sorgi ment de de Miquel Àngel, acull la darrera mostra d e la pe!•lícula de 9,5 mm dc la Pathc 13ahy . E n l'artista sanlcugatenc Sergi l3arnils, Pedra aquest sentit, f lintcncz vadestacarque si e n de .laspi . a la sala de :nostres SpiralcArt e un principi els amateurs enregistrave n Artcenntentporanea . 1 .a mestra, que cott t records . ràpidament cs van decantar per fe r part de[ seu titel, Jaxpi, cluc simi olitra l a petites creariens rincmatogritfiques, "L a vida etcrna, és per a l'artista lctical un refle x secció dcl Centre [ixeursionista de Catalu- de la seva manera serreta "d'interpretar e l nya vaser pionera a Espanya a crear una sec- món i examinar-mea mi mateix" . s ió de cinema" . En aquest sentit, ( 1- i ménez va La mostraposa de relleu, a través d ' un a destacarque el seu pare va experimcntaram b sintesi cromàtica amh intenses simholisel cinema d'avantguarda i va conrear diver- mes i signes, una celebració de la vida i l a sos gértcrescinematogràfics abansdel rodat- bellesa de traços ahstraetes . D'aquest a ge de L'home impw íunt, que va cataloga r manera, el pintor s'interessa per la investicom "!'obra més important de ficc ió d' ama- gació del color i la significació en la seva teurs, segons els historiadors de cinema'' , última sèrie amh una paleta lluminosa amb Per la seva banda, el membre de l'asso- suport de lona i fusta, que busca crear lleugeciació que promou e1 certamen Curts i Més, resa gràfica i cromàtica enfosquint signes . lDanicl C'odorn iu, ha expl ficat que Ia ubicaci ó L : obra de Barrils, molt apreciada en païd"enguany és bona perquè "duna sensaci ó snscom Alemanya, Àustria i Itàlia, esdifede recolliment" i que la sessió de les escoles rcncia pcl seu propi estil caracteritzat pe r cluc es fitrà dijous serà [a sessió amh més diverses influències des de l ' escriptur a assistència, Tanmateix, Codorniu ha desta- automàtica del surrealisme fins al senti t catque l'objectiu de la Mostraés el de recon- decoratiu dc la cultura àrab i per la mescla d e vertir-se en un festival . color i evncaci nns a la cu ltura catalana . . Crntlenc7 sa ler un hrru repàs a! naixe-

((

4

i

NtY DE CINEMA . La projecció del curtmetratge català 'L'home important', produït als anys trenta, va inaugurar ia sessió dels curtmetratges independents i la cinquena mostra de curtmetratges de Sant Cugat. A ta imatge, una escena del curtmetratge que va presentar Anton Giménez

.5

La cinquena edició de la Mostra de Curtmetratges, que com a novetat d'enquany se celebra a la plaça de l'Om, es perfila com la més multitudinària pe r la difusió de què lla gaudit . D'aquesta manera, i fins ai divendres, es podran veure un total de 36 petites històries del setè art a través de curtmetratge s d'autor i de les escoles de cinematografia i audiovisual . a presentat iódc la V Mostra deCurt metratges de Sant Cugat va compta r amb 1 a presénc ia d' Anton Cï i ménez , fill del que cs considera precursor el cinema amateur Domènec h Giménez, membre fundadorde Cinema . Rescat i exconservadnr de la Filmoteca de Cata lunya. Giménez va presentar l'obra niés determinant del seu pare, L'hrlnre i►nporrai:r.

Aquest curtmetratge català produït entre el 1934 i el 1935, juntament amb altres vui t films internacionals del Festival de Cinema Independent dc Barcelona L'Alternativa , entre els quals va destacar la producció de l docurttcntal El diadeCuba del santcugatenc Alex I3arnils, van donar ei tret de sortida a aquesta edició, que enguany s'allargarà fin s al divendres 8 de j u1io1 a la plaça de l'Om .

EI mórr en curt Després de la projecció dels curtmetratges d'ani mació del dimecres b, cedits perla Universitat dc la Illes Balears i Cromosoma , aquest dijous 7 serà el tomdelscurtmetratge s d'escola, amh un total de deu projeccion s provinents de l'Escola SuperiordeCinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC) i d e 1'Cseola de Cinematografia i de I'Audiovisua[ de la Comunitat de Madrid (ECAM) , entre els quals es podrà veure el curt F.xrraviadns, del santcugatenc Pau López . El punt i final el posarà, el divendres 8, la sessió d e curtmetratges d'autor, amb nou produccions, sisde lcsquals s' han ecdital certame n Madrid en corro i on s'exhibirà el curt nominat a un Cascar E.spnsados, de Juan Carlo s Fresnadi 1l q . IIM . Sagalés i Mas (culturaC diaride santcttgar. corn

BREU S KIM MANRESA INICIA UNA MOSTRA D E FOTOGRAFIA SOC IAL A CENTR EAMÈR IC A EI fotógrafresidcnt a La Floresta Kim Manresainauguraràel pròxim 12 de juliolal Salvador, la mostra La vuelra rrl naruadu en la mirada de Kim Manresa . L'exposició, qu e ha itineratperdiversesciutats de païsoscentreamericans, posa de relleu fia mirada rei vindicativa dels drames mundials, com l a invasió d'Iran o laprostitució infantil .

L'ARTISTA LOCAL ADOLF, SELECCIONAT AL PREMI DE PINTURA DE LA GARRIG A EI pi ntor sanlcugatenc A do lf ha estat un dels pocs ariistesf iguratiusseleccionatsperparticiparen la mostra col . lectivaPremi depinrurafronda 1a Garriga 05, que itinerarà pe r diverses poblacions fins al 15 de maig de 2006 . Igualment, l'artista també formarà part de [ 'exposició cal . 1ectiva Què és un llihred 'artista?del Centre Civic Barceloneta .

MIRA-SOLTEATRE PROGRAMAüN MUN TATGE DE MÚSICA 1 POEMES Els propers 8 i 9 dc juliol a les deu del vespre, el Casal de Cultura de Mira-sol acollirà unespectacle de producció del gru p del districte en format de café teatre . D'aquesta manera i sota el nom de Dispersia , el grup presentarà 1'espectaclc de cafè teatre basat en els poemaris i contes de diversos autors i un recull de música .

Camerata Sant Cugat programa el sego n curs de Cant Internaciona l CüRS>Des del 18 finsal23 de juliol, la sec c ió de música de [ Club Muntanyenc, Camerata Sant Cugat . ofereix el II Curs lnternacional de Cant Sant Cugat 2005, amb l a col-laboració de l'Ajuntament, el Conservatori Municipal Victòria dels Àngels i l a Fundació Clarós . Aquesta iniciativa, dirigida a alumnes de cant i professionals de l a veu, consta de dos nivells, el primer, la formació i el segon,el perfeccionament . igual ment i depenent del tipus de veu de cad a alumne, soprano, mezza, contralt, tenor, baríton i baix, ei curs trebal tarà, entre altre s temàtiques, les àries, elsduos i elsconcerts . El curs l'impartiran professionals de l a música, com la soprano Rosa Maria Conesa i e1 bariton i director de Camerata, Xavie r Baulies, i els pianistcs Marta Pujol, Llui s Avendaiïo, Milén Panayótov i Olga Kharitonina . A més de les conferències programa des, obertes a tots els públics, amb el s ponents RogerAlier i el doctor Pedro Clarós, el curs finalitzarà amb un concert . .


Cultura

olarli d Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

ART :A SANT SUCAT

37

,rep,

Parets i paelles de festa major CArt i la Festa Majo r

que per osco l l i r c l s q uatrc autors va

ona la música a tothora . Ara mateix é s rap, un monóton rosari inacabable d e pregàries quotidianes que el cantan t recita ininterrompudament . En aquestes condicions és difícil concentrar-se . L a linealitat plana dc la música acompanya e l traç ondulant dels pintors de paret, un grup d e joves de l'Associació Artística Oju! que , enfilats sobre una bastida, manipulen eficaç ment l'esprai per fer els grafits . Volcn transformar la paret nord dc la Casa de Cultur a amb les imatges trepidants del seu cod i visual . Lcs noves pintures han tapat les gra fies de colors pastel que el 1984 van fer jove s de diferents països amb motiu de les jornade s de la Universitat de la Pau . e7 temprrs o mares , certament la paret és atractiva .

valorar diversos aspectes, corn l a constància, la preparació i la sev a passió per la pintura . La mostra acull, aixi, el realisme poètic d e simbols i humanitats de Vila, c l paisatgisme dc Pera, els potents nuclis circundants dc Mer i l'explosió de colorde Verdaguer. El comissari de l'Any del Lli bre i la Lectura, Sergio Vilasan juan, va remarcar que el vincl e entre la lectlua i 1 ' art '' prcn densitat amb propastcs com aquestes" .

A la plaça de Barcelona, Joan López ha presentat en solitari una sèrie d'aquarel . les d e petit format a la sala d'exposicions de l CMSC . Les pintures formen un conjun t homogeni preparat com seqüències descriptives de l'arrossada popular quc fixe n moments concrets de l'elaboració dc le s paelles . Na tot hi és present en la mateix a quantitat . Hi ha una tendència del pintor a escollir els preparatius, les fustes apilades en desordre, l'inici de les primeres flames, e l temps d'espera del foc i de les brases adients

S

Eis quatre artistes escollits per Gerard Sala, a Canals Galeria d'Art

Nous crnaclors ~ nov s propostes a la Canal s VERNISSATGE> Canals Galeri a d'Art ha inaugurat la mestra , ernntarcada dins del programa dc la Festa Major, .Vius ovadors de lu N r< . ulrur, Ie li ellcrs,$rts ele Burrx+lnrru . C'omissariada pel pintor i catedràtic dc pintura de la Facultat d e Belles Arts de Barcelona Gerard Sala, l ' exposició, realitzada pe r quatre dels seus exalumncs, preté n ser e[ trarnpali de joves artistes . Arnh aquest objectiu . lcs obres dc 'feresa Pera, Alba Vila, Marta Verdaguer i A lcx is M ilr forntcn aquesta col. kccció a través d'una quarantena de peces, que Sala defineix

corn "quatre punts cardina ls entre si" . 1I comissari va deixar palès

per coure 1'arrós . De tant en tant apareix l a presència d'algunes figures que s'incorporen obligades per la situació a l'acció, peró l'interès del pintar se centra en lcs propietats matèriques i cromàtiques de les teies mi g cremades, la cendra, els matisos metàl . lic s del trespeus, de la paella i per damunt dc tot es mostren lcs qualitats dc les llambordes , algunes brillants olioses per l'esquitx de l greix . Les escenes són vistes des de dalt , d'aquí que les llambordes apareguin repetidament, respectant l'enquadrament fotogràfic i els talls dels objectes que el visor no pot abastar. Lcs aquarel-les d'en Joan són sempre respectuoses amb la línia del dibuix , controla la taca de color, reprodueix am b exactitud la concreció de les ambres i n o deixa que se ii escapi el pinzell entre le s vaporoses dissolucions de l'aiguada . Aquesta setmana es traslladaran ala Casa de Cultura . .

ESPAI PATROCINAT PER :

D'INTERÈS PER A TOTS EL S VITICULTORS I AFICIONAT S A LA VINYA Bodegues Miguel Torres està realitzant un treball d e recerca i recuperació de varietats ancestrals catalanes . Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui un a varietat habitual (Xarel . lo, Macabeu, Perellada , Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, Sumoll, Merlot , Garnatxa, . . .) i sabeu on es troba o algun viticulto r que la cultivi, us agrairem que ens ho comuniqueu a : Srta . Montse Torre s Dpt, de Viticultura Tel . 93 81 7 75 04 Fax . 93 817 75 4 7

TORRES

e-mail : mtorres@torres .es

157 0

livadnderuarrgeltaritEerirrgloidrr 1%estnar especiidedsslwrr~ Tod.syc.d.wnom9pihringrr 4q.F .im tarremos uaa maredidad y la dadicación a 4 éwaglpaeión h .n h.n qs ado 4 cordh= d* fa rrr .rssrdo a Bo.lvrger kgdrsrr retre c.munid .d oiw lfka y d .la weisdad smprsndsdorn qus rdezs con tr>ame los rd.r .r dri reeaor ramuc .ueieo srg lwdo aq una lwga uayscmrra al ognrva apeder plor m .di.rr. 4 aervieia d. le aarod . irrlereslòn dssds l8tri

Boehritzge r 11111 Ingelheim


Cultura

Qiari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

CONTES IRREVERENTS . . . PExJctaiv ToRrasa

TRES

L

savis_ 0) capficàal llargd'aquelldia i tota la nit fins que quedis inconscient , vençut per la son . Aixa durà be n bé al I larg d' un mes fins que se l i va encendre la primera llumeta : totes aquelles dades que havi a tret, el que calia era traspassar lesa un mapa .

a casa no era gaire grani gairebé sempre estava tancada, cosa que feia que els veïn s consideressin Melciorcom un personat-

ge misteriós que ves a saber quines màgies feia entremig detanta paperassa . Si algun a vegada hi deixava entrar algú era perquè es tractava dc savis reconeguts,etipecialistesen lesmatéries més variades tant si eren d c caràcter cicntific com csotèri c -de vegadesvingutsdelesquaUe parts del món conegut d' ales hores- que feien que la gent s e sentis cada vegada més encuriosida i intrigada . Però si la casa era de mida mitjana, un munt d e documents, de cilindres, de rc7t ]lesdepapir, inscripcionsen tot a mena de matèries i fins i tot e n tauletes d'escriptura cuneïforme, la feien inhabitable per a un a persona que no fos el matei x Melcior.

Passà encara ben bé un altre mes repassant i modificant coordenades fins que ja no va teni r cap dubte : havia descobert un a ruta que el portaria fins al pun t on, segons les seves conclusions , havia de néixer aquest ésse r extraordinari que havia de salvar el món . Consulti; i calctrkà de no u tots els resultats finals i, comptant des d'aquell matei x moment, no faltava ni una lluna i mitja pera l'esdeveniment . Mirà de nou els mapes, prengué mide s i, si no li fallaven els càlculs i volia serpresent per veure aquestameravella. havia d'emprendre el camí sense esperar més, N'estava tan segur, que, com u n il . luminat . abandonà tot aquel l bé de déu dedocuments . Melcior parti cap a occident sense acomiadar-se de res ni de ningú . •

Aquelles muntanyes d e documentació, encara que sem bli mentida, Melciorse les havi a

repassat totes de dalt a baix .

N'havia extret centenars, miler s de notes, que també tenia apila des en una altra estança on, d e tanta pila que hi havia, sols h i quedava lloc per a una rústeg a taula i un tamboret de fusta d e tres potes . Cuinava en un racó de l minúscul jardí sola l'ombr a d'una palmera, ben aïllat de l a casa per morque el foc no li agatota aqucl ia pi la de pergarn in s que haurien cremat en un instan t corna foc d'encenalls . Tota la seva vida l'havia pas sat intentant treure l'entrella t dels vells pergamins i dels antic s cddexs . N'havia tret, però . forç a conclusions, encara que sens e gaire transcendència . Havia descobert en jeroglífics egipcis l a amanera dc fer un rellotge de sol i tres o quatre fórmules magi stral s de com aconseguir pigment s r tjançant barregesd'òxids i d e t res i què calia per fixar-lo s perquè el pas del temps no el s deteriorés . De Caldea -i s'hi v a ncar el cap qui sap el temps va desxifrar una inscripció

(Seguirà )

que explicava, amb barreja d e connotacions màgiques, co m construir un aparell que suposa dament podia volar. Tot i qu e explicava detalladament el s ingredients ---plomes, vímets , pells de bc i corretges- n o intentà experimentar-ho, ja qu e per comprovar si volava havia d e llançar-se des d'una gran altura . Home d'estudis a ras de terra , això li feia certa basarda . En els documents hi havi a trobat de tot, però el que de debó l'obsessionava era que sovint i en diferents escriptures i d e diversa procedència, anunciave n el naixement d'un personatg e que salvaria el món . Melcior, e s preguntava, intrigat, què és c l que havia de venir a salvar, per què això no s'especificav a enlloc . Cada vegada més intri -

gat, anava repassant una vegada i una altra totes les notes que havi a pres, intentant amb la comparaciótrobar-hi un sentit concret . Va fermoltes proves . Ho intentà per mitjà de la càbala sense qu e donés cap resultat satisfactori . Després féu càlculs esotèric s emprant els nombres, buscan t possibles afinitats amb el triangle de Pitàgores, els nombres primersolesrclacionsdel3,4,7,1 2 i els seus múktiples, però el resultat sempre era decebedor . Un dia, potser més inspirat . en lloc de les seves notes agafà elspergaminsi inscripcions d'on les havia tret i començà a fe r combinacions amb les inicials , tot fent dibuixos amb la grafi a d'algun dels signes i començà a veure que s'hi establien certe s analogies i que, en conjunt, indi -

caven unes determinades posicions, sense que de moment acabés de concretar on i per què . S'h i

COLLECTIVA

200 5

ABELL O CRUANA S ISABEL CORTÉ S DANIEL MERIN O HÉCTOR FERNfNDE Z MORATÓ ARAGONÉ S POVED A ROLLA N THARRAT S CLUB D'ART de dimarts a divendres de 16 e 21 h. t}iasabtes d'13 .30 a 141 de 18 a 21 h . Uiureenges d'11 a 14 .30 h CI Gorina, I3 Sant Cugat Tel . 93 589 57 76 inroaespai[luiatibas .cam www.espailluisrihas .cam


Cultura

Diari de Sarrt Cugat Dijous, 7 Juiil del 2005

Terra Dolça programa sis activitats per al julio l

Un concert, una exposició i unatertúliaformen partcels actes

39

EI Museu fomenta una mostra d'ex-libri s CONYOCAT)RIA >Amb l'objecti u de donar a eoncixcr al públic e n general i alsamants de Porten particular la riquesa estilística i tècnica dels ex-libris, cl Museu de San t Cugat, juntament arnb laco] . laboració d' AdolfTallerd'Art, han engegat l a convacatisria ELs er-libris iel s llihrm, que donarà l €oca una mostra q ue cs podrà veure de l 29 de novembre al l 5 de gcnerdel2006, emmarcada dins de la prograrnació d e l'Any del Llibre i la Lectura . D'aquesta manera, la mostra es basarà en una col •lecciód'ex-libris antics i actuals re€acinnatspertemàticaarnb el món del llibre i la Iiteratura . En aquest sentit, s'ha expressat e l comissari dc la mostra i pintor, A dol f , q uc ha assenya lat que la sèri e esdividirà en dues parts . "Laprime-

ra, apartird'ex-libris eatalarLti sobretot modemistes,eeddsperlaBiblioteca Nacional dc C atah:nya . i l a segona, provincnts de la convocatória i rcalitrats el 2005, perquè e s puguin apreciarobres recents" . Els qui vulguin presentar le s seves pecesal concurs, obert a artistes catacans ores idents a Cata l unya, les hauran d'enviarpercorreuordinari al Museu de SantCugat de 1' l a l 7 d'octubre ; aquestes peces, u n màxim de tres perartista, nopodra n sobrepassarlesmidesd'un full DI N A-4 iespndranferamhtècnicato ment lliure, haurartdeserotiginal i recollir l'expressió 'ex-libris' o ' 8ibl iotecade' i el nomd'ttnapersona .A més, lcsobresde lamostraEls ex-lihrLv i eLs llibres escot lidess' editaran CR un Catàleg.

Terra Dolça en una imatge d'arxlu el dia de la seva inauguraci ó PROPQSTES> L' espai gastronòmic i

cultural Terra Dolça posa el punt i seguit a la seves accions cultural s amb un programa que aglutin a diversos actes, entre elsquals destaquendiverses xerrades i un concert. Després de la xerrada de 1 ' exmembre de la Comissió per la Dig nitatEnric Horràs, amb iaconferència sobre el procés del retorn del s papers espo liats de Salamanca, serà el tornde €a projecció de la pel . liculacubanaListader^cpera, projectadael diumenge l e7 de juliol, a les set delatarda.Amés,idesde112futsal 30 de juliol, l'espai albergarà una mostra d' instantànies del santcugatenc Quim Sicïiia, sobre un projec-

te cooperatiu al Salvador. Per al s infants, Terra Dolça ha programat una tarda de titelles amb Familia Ratrin, de la companyia Titelle s Naib . Després, vindrà la ponència del portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Eugen i Rodríguez, i la membre del grup de

lesbianes feministes Marat Estrella, el I7 de juliol . Un dia despré s prendrà el relleu el sopar-tertúli a sobre causes i conseqüències de l a immigració. El darreracte, que tindràlloc el24dejuliol ales22h,serà a càrrec del cantautar nicaragüen c Veta Gonzàlez Cruz .

PROVES D'ACCÉS BUSCA EL TELJ COR ! APUNTA'T I

C

11NiA L :Al € RIA

i]"AAT

P: TiTS. CAhIT'

S

C . de la Creu, 1 6 Sant Cuga t Tei .93 675 49 0 2 www canats-art.com

CI5C q

t]afa d a nMr gerd Poblacé r rn~ ínehnienl

COR AGLEPTA q Ci~na i ►_AdtapM Òe tonal

PETITISCANTOMS q

7etltona

Els MMn+aaalz tur d'aRlpMr i anlnm r fi tadlltla d1nsa dd obro/ da Y pura org Aula de So 1 f 93 589 76 40 i ww«auladsso .org


Cultura

40

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliok del 2[][] 5 EL CAMPANAR

CftiFICA DE MUSICA ç •!.

mbiosi de tècnica i express i f `

.

E1

expressivitat emocional,ambunarrdanteespecialment remarcable . Va seguir I'Allegro en La MONESTIR DE SANT CUGAT menor de l'op . Pnsth D . 947 Lebbensstürme de PÉREZ-MOUNA PIANO DUO Schubert, on els germans van canviar la posici ó davant del tec; lat, potser per la tonalitat i e I canvi ca p CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS AMB MUSIC A al romanticisme que va afavorir Lourdes Pérez D'ANT g NIN DVORAK, FRANZ LISZT, XAVIE R Molina, amb un lirisme contingut però evident . PATGE, Wg LFGANI= AMADEUS MOZART I La segona part va començaramb una harmonitzacióde Montsalvatge del Cant deLr ocells que ell va ~191AUII SCHUBERT titular Hon:enalge a Victòria dels Angels, peça de LLOC I DIA : CLAUSTRE DEL MONESTIR.1 DE .IUL1OL curta durada i, no cal dir-ho, estre p idora. A conti%hi, ha una característica per destacar d'aquest I I nuació, el plat fort del programa, l es adaptacions pe r és la diversitat . En aquesta ocasió un dels apianode les Danses Eslaves Op . 46de qvoritlc, en esFsblesdcpianoquehi haal país . Elsger- aquesta ocasió quatre (núm . 1, 2, 4 i 7)de les vuit LcurdesiLluís Pérez Molina, nascuts a Bar- campostespel músic txec, que vansonaramb gra n :taelotra,cltsevandebutaral Palaude la Música l'an y potència expressiva i un veritable aprofundimen t 19$5 en un homenatge a la pianista Rosa Sabater i pcraconseguirsonoritatsgairebéorquestrals . De sqttc,atnbmésde 2Danys de carrera, han constnrït u n prés de la primera, el públic, probablement per 1 a i ptrtorlambRlUslCaperadaspkana5,plan a fotradei tenia, va aplaudir trencant el protocol, i l a maas,dospianosamb orquestra o altres for- continuïtat va mostrar dos intèrprets amb una exe1angravatdosCD i,sobretot. actuen i só n cucicinítida,brillant, contundent i,ala vegada, intimvhrnés forades seu pals que a casa. E s mista, amb gran força de comunicació. Per acaba r cgie lasevaptesértcia va sermolt intert?s- el concert, una Fantasia sobre fa Sonnamhula de ite>sultatpasitiudes detots e I spunts d e Beilini escrita per Liszt, obra construïda amb e l subtil coneixement del teclat del mestre hongarès , oo0ooertatn151aSanata en Domajor especialment feta pera lluïment i que . una vegad a integrada plenament en el més, va servirpergaudird'una interpretacióet ica ç mostrant les seves tècnicament sense dei xarde banda cert preciosism e sincronia perfecta, en la l ecttura. Apl aud i ments i albun brawi, un b is per 'ttmnbgran eficàcia acomiadar-se i les bones vibracions d'un concer t e elessolucionstècniques PeTrocondar, TÍTOL : 11 FESTIVAL DE MUSICA DE CAMBRA A L

PERE YIYfI Exrectar del Monesti r

En un mar de confusió i estic, inosol,empenso . Mal de molts, consol de xi mp1Gs? Esperoque no . i és que ni entenc ei pas legal d'eixamplar e l concepte de matrimoni a le s unions entre gais i lesbianes ni l a posturaec lesiàstica donant suport i participanten la manifestació e n contra . Entenc que l'Estat regularitzi, e n justícia, els drets de tots els ciutadans, pern ; cal l'equiparació d'aquestes unions amb el maD-i mon i , talment dues realitats idèntiques? Ha són?Amtxtues, poden seruna veritable comunitat d'amar, pe:rà namCçsenunas'hi dóna la possibilitatdeprojectar-la capenforaa través dels fills, com a fruit natural i físic de la unió amorosa. Dimensió, si no principal, na trivial . l n o dic ineludible! No n'hi haviapro u arecanè ixer latal unió, reservant e l concepte dematrirnoni a una institucíà que respon a una cultura de segles? Que n'hi ha d'altres, de

H

cultures? I tant, fins de polígames . Pern, aquesta, encara és la nostra ; cristiana idemolt m6 nom no fa lacasa?Pern l'expressa ! La història noacosttutta acamina r a salts, i quan ho fa, aoastumen a ser violents Frsicament o moralment . Altres països han fet canvi -en bona hora- respectant aquests ciutadans, però amb prou seny si més no politic- de no crispar bona part de la societat, trobant solucions bendigrtes.1 cm do l que, pcrfer--sc ei pinxa-tnés avançats que ningú- no ho paguéssi m retornant aaltres tEnlp51 tarannàs . . . Tampoc na entenc els bisbes .Amb unadeclaració, oferta i no imposada, de la visió cristiana n'hi havi a prou . I el pitjor,lanovetat sortir al carrer a fer el número, a ulls d e molts, joc polític d'un color ben concret . Tan innocents són ? N'haurem de demanar la jubilació anticipada? I el cas que ens faran! Sortosament, eapdels nos tres bisbes, va ferel viatge. . .•

Auca Vallés, S .L . Mr!r f.s ti,all,ret-ia, 1t3•3 2 T■,I 93 674 71 71


Dl i de 5aut Cugat Dijous, 7 julol del 2005

Publicitat

lbiza Cool per 10 .380 € amb clinatitzador, llantes d'aliatge, ràdio CD i ABS.

lbiza Sportrider 100 CV :-,er 11 .500 € { ~ib clinatitzador , .ients esrrortius, fars antiboira , ! lnte ç, ,f', ràdio i ABS .

Autocomarca del Vallès, S . A. C/ Manel Farrés, 6 - SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - Tel . 93 674 68 50

41


Economia

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 200 5

S' inicia el període de rebaixe s del comerç santcugatenc Des de I'1 de juliol fins ai 31 d'agost tots els comerços de !a ciutat estara n i m mersos e n la ca m pa nya de re ba ixe s d'estiu d'enguany. Peraaquestperi4 de de descom pte es caleu la que cad a català invertirà prop de 250 euros a ad q u i ri r p rod uctes d esco m ptats

REUHIü7Ledifici Sant Cugat Trade Cente r ha estat aquesta setmana l'escenari de l'Assemblea extraordinària de l'Associació Empresarial de Sant Cugat . En aquest con text, els integrants de l'entitat, presidida pe r Josep Maria Boix, hanperf ïlat les linies d'ac taració i han aprovat el pressupost fins al prà xim any. Per establir cl sistema de vot es v a definir un barem estipulat per les empreses associades,d'aqucstamanera les microempreses, amb un límit de 10 treballadors, tin dran un vot : les petites, de fins a 50 trcballa-

Coincidint

amb l'época estival e s dona ei trct de sartidaa les espera des rebaixes d'estiu . Pera aquesta campanya i per Ics baixes vendesde la temporada primavera-estiu el s comerciants preveuenque no hi haurà faltade gènere per fer front al llarg periode de descomptes que enguany s'ha taxat entre 1' 1 de juliol i 1'31 d'agost i que a lac i utat ha tingut e l seu punt més àlgid amb la jornada dc la Boti ga al Carrer el dissabte 2 . En aquest sentit s'ha expressat el president de la Federació de Comerç de San t Cugat, Josep Lluis Galvany, que ha explica t que tot i ia bonança delperiode dercbaixes, é s massa llarg i que respon a una llei aprovada fa 25 anys. "Estem quatre mesos dc rebaixes , que és un terç dc l'any" . A més Galvany h a %marcat que s'ha posat en contacte amb e l president de la Confederació de Comerç d e C'ataiunya (C('C) per buscar vies dc pressió. Pcr la seva banda, Sant Cugat Centr e Comercial f inalitruà la seva temporada d e liquidació dc rebaixes ei 31 d'agost, en qu è s'aplicarà un descompte de fins el 50% . U n 52%decomerçosdel certtrcoferiran rebaixes

Els empresaris fixe n les línies d'actuaci ó de l'Associació

C

dors, 2 vots; les mitjanes, de 51 a 250 treballa dors, 3 ; mentre que les grans, amb més de

RECLAM PER ALS COMPRADORS . Des del passat i de juny la majoria dels establiments, sobretot els comerços amb productes de temporada, roba, calçat i parament per a la llar, pengen a l'aparador el tan t per cent dels descomptes per liquidar els articles de primavera-estiu a través de 46 establiments i de l'hipermercat

Eroski . A més, i amb laprevisió desuperarle s vendes de l'any anterior, els primers dies j a s'han superat les previsions, sobretot incrementades perles vendes de diumenge 3 . Segons dades de la CCC, cada català e s gastarà una mitjana de 250 euros en la cam panya de rebaixes, que representa un increment dc vendes del 5%, respecte a les vendes de l'any passat. La mateixa font preveu que a

Catalunya entre 34 .000 i 35 .000 comerços s'adheriran a les rebaixes amb uns descomp tes d ' entre el 40% i e150%. Per la seva banda , 1'Organihzacióde Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), assenyala que els productes rebaixats han d'havcrestat exposats a la venda amb anterio ri tat i que les baixades en els preus no ha de retal l ar c l s drets dels consu midors .lAN .SagalésiMas(ecarroinraC iàridesarrtctrgar.corrtj

250 treballadors, disposaran de 4 vots . Tan mateix fa reunió ha definit la figura dea soc i col-laborador a través d'entitats i col-lectius soc i al s o cul tural s que no tenen representació de vot a 1'assembiea, i ha deliberat algunes modificacions delsestatuts, com 1' increment del nombre de vicepresidents a la junta. Ambl'objectiud'arribara serun interlacutorentreempresaris, administració i societat, que potenciï la ciutat com a seu estratégi ca de paresempresarials, sobretot en el secto r terciari, l'associació serà presentada, possiblement, en eí marcde I'ediciódel Santcugatribuna de setembre amb un monogràfi c sobre ei municipi i les seves potencialitats . .

TASINSA zQuiere ubicar su negocio en sant cugat?

93 367 11 02

w ww.tasinsa .co m i


Economi a

Qiari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol de[ 2005

43

EI president de RepsoIYPEAnton i Brufau, ponent de Santcugalribuna

HP crearà am b Scytl una xarx a de vot electrnnic L'economista explicarà l'estat actual del món petrolie r mundial CREIXEMENT] La companyi a nord-americana 1lewlctt-Packard (H P ), amb seu a Sant Cugat, donarà suport a l'empresa catalan a Scytl, especialista cn sistemes d e vots clcctróttics per intcrnet i presencials, en un pla d' expansió mundial .lYaqucstamanera„ lamuitinacional oferirà aquest servei atravé s de la xarxaeomereialde 160 païso s a tot el món . Per poder fer realitat l a iniciativa, les dues empreses crearan un centre v i rtua l de solucions de vots electrònics a Barcelona, de s d'on es donarà cobertura i es realitzaran demostracions a tot el món . Elcapital inversor, integramcn t realitzat per I I P i que s' ha f lxat en un total de 20 .0(}0 euros, serviràper internacionalitzar Scytl, que e n l'actualitat compta amb urtaplantilla fonnada per 25 treballadors, l a majoria dels quals descnvolupen l a seva tasca entorn a la investigació, eldesenvokupameni i latecnol pgia . Per la seva banda, HP preveu que l a inversió feta es retornaràen ftnalitrar el 2005 amb dos milions d'euras .

CaNFERENCIA>El llei datà Antoni Brufa u Niubó,presidentexecutiu de Repsol YPF i del Cercled' Economia, serà el próxim ponent a l fóruln empresarial Sant cugatribuna, que se celc brarà el próxim divendres 15 dc juliol al Teatre-Auditori del Centre Cultural . Amb el títo l Atri estareanvruntalntón delgetrvli? Unasrluocki cnnjunrlrral o estnieni-

rul?,1'economistadonarà les claus i farà un a valoració global de l'estat dcl món petrolier. Brufau va iniciar l a seva trajectòria professional a[ bufet juridic i Antoni Brufau, president executiu de Repsol YP F económ ic AtthurA ndcrsen,el l988arribaaI aCaixacom a soIYPF vicepresidència del grup director general adjunt i cl periodc Gas Natural . Tanmateix i dins de l a 1 y99-2004ocupa el càrrec de direc- seva tasca empresarial, ha forma t tor general del grup La Caixa . pari de diversos consells com EnaActualment Brufau ocupa, a més gàs,Aigües de Barcelona, Colonial , de íapresidència executiva de Rep - CaixaBank France i CaixaBank

Andorra i des del juliol dc 2002 é s president dcl Cercle d' Economi a de Barcelona, a més de ser l'úni c membre espanyol del Comité Exe cutiu dc la Cambra dc Comer ç Internacional ([CC) .

BREU S JOSEP ARCAS DEIXARA LA PRESIDÈNCIA DE NESTL É El santcugatenr Josep An.as , president del grup Nestl é Espanya, abandonarà el se u càrrec a mitjans del 2006 . Arcas ha basat la política de la multinacional atnh el pla Nesile lnnpva, iniciativa amb l a qual 1' empresari ha conco l ida t la filial com lasegonaempresa d' al imclttacici esuryola, a través de l l kanc;ament de diverso s prcxluctes pnoposats desdciots clsestatsde l'empresa.A partir d'ara Arcas s'incorpora a l Consell d'Administracióde i a companyia dc gas Natura l SDC i i d'EcoclTlbalaje. S'APIfJA EL PREU DEL BARRIL DEL PETROLI Lesbenzinereshaninc rc~rlentat cl preu del seu carburant a causa de 1'augment de l a demanda i cl canvi de l'iran . Des dc la setmana passada e l litre de sense plom 95 es pot trobar a Sant Cugat a una mit jana de 1,006 a 1,014 euros , mentre que cl dièsel oscil•l a entre els 0,95 l i els 0 .958 e 1 litre. En aqucstsentit, algunes benzineres es veuen obliga des a apujar els preus del carburant dos cops per setmana .

ACnVE

CL11 ~ACHING

Metodologia de Apoyo Persona l Para la Torna de 0ecisíone s - Rendimientey eRcacra proteerone l Camunir:ecitn y ralesiones persanele s - Eguilibrio vlda penonel y prolelinnal txrw prrtonN y protedonal SeeiM gnlrin de edneles

ímfflim

S

r

IV

I D I o M E 5

CURSOS INFORMA-TE' N O 93 552 85 2 8

EL SERVEI D'IDIOME S DELS PROFESSIONAL S

FactorR R.N.N SERVEI DOMÈST1 C LEGAiITIACió ESTRANGERIA CJ ARgpr 2,1• Manta e rel 93 675 87 00

presentacions dc producte negociacions parlar c n públic atenció al públic i eonversa telefònic a Business administiation curs de cambridge Business in-company courses cursis de convers a

r

Av. Lluís Companys, 2 9 Sant Cugat riel Vallès CIPau Claris, 164 Barcelon a

ftU nLCCIOHí '

Cl Rovellat, 43-4 5

Tei. :

93 589 29 6 0

93 589 45

19

Diari de Sant Cugat

93 589 62 8 2 cl Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès

Sprint Idiomes Trade (Edifici Trade Center ) Av. de les corts Catalanes, 7 08173 Sant Cugat del Vallè s email :sprintidiomes@tradecentersc .com

ABOGADO S ~Pastor Fttrrtdnder Rodrígue z Dret laboral Andreu Planas Gra s Dret de la Seguretat Sncta i Isabel Nadal Navarro Dret penat

Cristina Accaríno Garaventa []ret civi l Mercedes Caminals Moline r Irat matrimonial ~la d'Flimk11 r-119, 2n 1b13378022 88 - 93 78v 21 3s r 93 7afl x l jpesp@kab er• Q82í4 Tarsaste {aarcnIcm

OFICINES EN LLOGUER MOBLADES DES DE 8 N! 2 Atenció teleldsice, óoralcilieció de eocirhlr , 1AoYililat d ell steedieg Olicinr Wrt[[4 . Aea}iCi1 de corres i pegeeterie, cel■ de neciesa i ceeferinciee . Serrell de teteeareudeaeirae vFi®u1LOIN G CS MT•i Q[ r190 C , r f1M} Cua► f Ütrt,i I :•[vmcciür. .M du d!c elx ] lVin :., r , n ., .• + NOU CENTRE OE NEGOCIS Orient 78-84, edifici Inbise, 1 e Planta Sant Cugat del Vallès • Tel . 93 544 18 9 0 www .ofibuildinp .cvm - ofsbuildinQ4Dofibuiiding .cors+ - Fax 93 589 97 3 9


Publicitat

CAIXA TERRASSA S'INCORPORA AL PROJECT E

C

aixa Terrassa, entitat que va finançar la construcció de l ' edifici S C Trade Ccntcr 111, ara continua demostrant la seva confiança cn cl project e a través de la seva empresa de gestió de patrimoni, Catalonia Promodi s V, la qual ha optat per invertir en l'adquisició de la segona planta d e 1'edifi.ci SC Trade Center Il .

L'acord amb aquesta important entitat financera fa palès que creu en e l nostre projecte i ho demostra amb fets, puix dimarts passat es va signar el contracte que tancava la negociació gestionada amb el centre de negocis . La compra dc la segona planta pcr part dc Caixa Terrassa enorgulleix el s empresaris directius del SC Trade Center, ja que posa segell a la solides a del projecte, el qual pretén distingir no només la regió del Vallés Occidenta l sinó constituir un refercnt de negocis i serveis a nivell nacional .

Diari de Sant Cugat üijous, 7 juliol del 20175

EL SC TRADE CENTER AMPLIARA1 LA SEVA XARXA DE COMUNICACI O

S C Image preveu, com a part dcl pla d'acció pcr consolidar i expandi r la marca del SC Trade Center, el llançament d'un newsletter adreçat a empreses importants, clients i proveïdors a nivell local, regional i nacional . Aquesta acció tindrà com a objectiu difondre el concepte del busines s center i posar a l'abast de les empreses una oferta de negocis i servei s d'alta qualitat acompanyats dc noves tecnologies . També tindrà com a finalitat comunicar totes les accions que es desenvolupen des del Trad e Center i especialment les vinculades amb la inauguració del segon centre i cl desenvolupament dcl tercer . Aquest diari desenvoluparà tres àrees ben definides : la primera dedicad a a la comunicació de notícies del centre de negocis, la segona a informaci ó financera i econòmica i la tercera a tecnologia . L'elecció d'aqueste s seccions respon a la necessitat de les empreses de mantenir-se informade s cn els temes que realment interessen per aconseguir qualitat dc serveis . UN CONCEPTE DE NEGOCIS

E l concepte de Parc Empresarial es basa fonamentalment en l'estret a relació entre scctors i en cl traspàs d'expcricncics amb la finalitat d e potenciar oficines, comerços, àrees d'oci i temps lliure, etc . El principal objectiu és respondre a les demandes del món empresarial oferint avantatge s comparatius . En el disseny del SC Trade Center s'ha contemplat l 'accés a la innovació i a Ies noves tecnologies per tal que les nostres emprese s siguin més competitives . El nostre centre de negocis facilita a les empreses eines que permetin l a preparació necessària per començar amb èxit una activitat, aprofitant a l màxim el seu potencial de creixement per consolidar-se en el mercat . D'aquesta manera es dota de qualitat de serveis a les empreses per ta l d'incrementar la competitivitat i la capacitat empresarial . El tret diferencial del Parc Empresarial Trade Center és, entre d'altres, la incorporació de l Centre de Serveis . Les empreses ubicades als diferents edificis i a les rodalies accedeixen a la gran oferta en serveis i activitats empresarials , amb l'avantatge dc l'estalvi dc temps i dels enutjosos desplaçaments, aix í com el benefici mutu per les sinèrgies generades . Més de 45 .000 mts 2 ai vostre serve i Les notícies del SC Trade Center patroc•urrrder per: CLIMATITZACI o

INFORMATICA

C.A. Sl.Jstems l ASSQSSOfG%T1lPrit trirc3rmàtic

x

Àrea Fil planifi, Revisió i

Àres labora! Àrea Comptable Assessorament Genera l Gestió Analític ÀCa aultQria aluride Mercant Rri!icera vil nf

Servei professiona,_de confiança www .santcugatconsulting .e s telèfon 935 895 358 : : fax 935 895 85 2 scc@santcugatconsulting .es

Servei Tècni c Xarxes Manteniments Venda d'Equips i Softwar e • Cansultoria Tecnològica e-Seguretat Internet Formació • Programaci ó www .casystems.es : : info@casystems.es telèfon 935 528 520 : : fax 935 528 521

Climalitzac refrl eració ventilaci ó A cii marí I -, ,A


Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2045

45

SINEET DIGITA L A mb cl seu trasllat al SC Trade Ccnter lI,

Sweet Digital, empresa dedicada a la imatge corporativa i el disseny gràfic a Sant Cugat, començ a una nova etapa . Com a punt de partença, Pachi Martinez, gerent i director artistic dc Sweet Digital, ha decidit acompanyar l'adquisició dc la sev a oficina al nou centre de negocis amb un canvi complet d'imatge el qual , segons les seves pròpies paraules, "simbolitza el progrés que he m experimentat en aquests últims tres anys, evidencia l'evolució que s'est à produint en aquests moments i reforça el campromis amb el futu r empresarial de Sant Cugat" . Sweet Digital va començar fa tres anys una carrera empresarial mol t important dintre del centre de negocis, havent acompanyat e1 seu creixemen t i contribuït a la imatge de gran nombre d'empreses que integren el SCTrad e Center I . Es tracta no solsament d'un canvi d'ubicació i imatge, sinó també de l a incorporació de dos nous productes a la seva àrea de negocis, els qual s pretenen acostar el concepte i la importància d'una imatge corporativ a cuidada i coherent a petites empreses i comerços que necessiten d'aquests

serveis tant com les grans empreses però que, pel seu elevat cost, n o poden accedir-hi habitualment . Per un costat, amb Novocard, Sweet Digital posa a l'abast de qualsevol empresa o particular el seu equip per tal de dissenyar i produir 1000 targes de visita per un preu de 89E mé s I,V,A . Per altra banda, Sweet Digital llença SDCorp, una solució que pcrmet cxtemalitzar les tasques dc disseny, imatge i comunicació i adaptar-

ies a les necessitats i possibilitats del client . Aquest sistema inclou, a més , servei de consultaria, adaptació de la imatge, adequació a les nove s tecnologies, etc .

1N E E T Q I G I TA L

tMACaEN 1

uIBEFICi Y COMIJHICACIóIV

Més de 45 .000 mts al vostre serve i x

Criso l

lngeniero s Tei . : 93 675 58 5 1

Fax : 93 589 49 10

i3L1rET E

N1AR1(E T UEVELOPMEN T F n.p~•Sn

is'~ ;~i,r

CARRERAS LLANSAN A

gir'

701 . 93 589 58 tiri F■:rx 93 544 10 8 4 wwwm!lptalslse : .c rrm

93 552 85 30 . 931F4 8040 www.btt? te-carrere6.e a

- FaK. 93 454

11

88

- lugLl 1 q [r-Irli'■- I :,I .I . . . G•nti AOPç

G .rpr, n

SC TRADE CENTER

.tfsrr , Tel . : 93 504 12 59 Fax : 93 504 12 79 w Ww-sw0ea'lagRe k . rwd

dt . Csr wt rc Iirr '-

SJ[ill .'S df', :r]"11r Yi :'•

'

rTL-993 O .4 3 Fu.

.09

ivMtltiBlR

Li C'i••nf l r• [k• Ni'[}onti r 4r41Vr•Iti

• Ali f's d

,

F(lrril,3C :i :

flamlr.ilrctnu •1r Srn ,a'trr , Cers1•r de 7i iVi''-I', I lrl rj(•':}I

1,7 1

CPrlirSf , çvr!■•, í,i. lr •I .i ' r l forklldLl d C3[4rr rri(j

rt' I !'I 11r t r, liti[ el, i r


i

Guia

46

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juli0l del 2005

GUIA COMERCIA L

ADVOCATS ANDREU PLANES G. Dret Segurelat Social Tel. 93 780 22 88 CASrAF DA ADVOC. Plaça Barcelona, 6 Tel. 93 589 38 41 9Fg5T1!ul ACCARINO Dret cMI 191 .93 780 22 88 EU.ALW PINYOL M Farrés, 15 A - ;c Q Td 93 674 44 69 GAP. Ltuis Companys, 29 rel- 93 589 72 08 GAF1aA 9ULLA Av. Catahrya 221 r Td . 93 674 41 64 1NGLA Av . Pau CasAfs, 42 Tel . 93 593 60 24 ISABEL FERRER Cy rarra, 9, 41 4a Tel, 93 589 54 51 J.SOTORRES Assess. tispl, corrrylla bíe V latxxld RosseMé, 13 Tef . 93 674 12 50 JDSE-PASTOR FERNiWDQ ROOFdGUE2 Qre[ laborat Tel. 93 780 22 88 JOSEFA TORTOSA P. SL Anlnni,12 Tel. 93 674 05 93 LL tlHIERA CABE110 F. Monagas, 5, 3r 3a Td. 93 674 44 94 MERCEDES C9M 19919 MOLINER Dret mabirnanial Td- 93 780 22 88 ALIMENTACIÓ AIRES LOS Esp. sud-ameriCar>es fiAonlserraT, 17-19 Tel . 93 675 65 02 SALUAAS Uegurrrs culls, beraE9 i conserves Sard Arllonl, 50 Td . 93 674 57 52 ALUMINI PJ_ GARRIGA Orleni, 65, boleros Tel. 936752902 Ai.. SANT CUGAT P1 Ç a Dr [ aJtés, 9 99 . 93 675 41 21 CARP AL FiVYNY Td. 93 588 61 93 SIA D'AL 1 PVC SL CUGAT De le Tpte, 1 Tai, 93674 1502 MUi74N0 59 MersA fbdors 9, 8 Tai, 93 875 20 51 ANIMALS DINO'S ApV. Can GraeEs, 9 Td .93 674 37 17

LA FALiNA Fi61a. Celler, 35-37 Tel . 93 674 13 05 ANTENES COLL RaYA SERVEI S Porters electrónim Av. F Macià. 85 C Tel . 93590s307 AROiJJTECTES

ALBERT' FORNOS Estufi d'argr lrlra Erris Granados, 6, pis Tel.93 675 67 30 ARULArECnIRA r GESTIÓ MANTI F#ET 0e la Creu, 25,1r rel. 93 589 30 65 BAIXiER CorslAa d'estruoaures DorrrOnech, 6, 3r 6a TeuFax: 93 674 61 56 &U ArqullecZtxa eoolégca Dr. NkKig o, 11, local A Tel 93 590 64 00 Cub AROLNTECTES Pau Cassis, 36, loc. 6 Tei .93 589 67 13 DANIEL CALATAYLID Rbla. Ribatalleda, 31 B3, 4r la Td . 93 67519 03 E .Y. PROJE9T MANAGER Pau Casats, 36,1oC. 2 Tel . 607 65 35 15 ESTUDIAR] VVEà, ] 2 Tel . 93 675 67 97 FUSTER i FAEDfA íeMina, 17,9B Tel. 93 675 18 35 JOAN E6R9 EOVIOUE Manel Farrés, 15 C Tel 93 599 61 87 JORDI ala BQRREiL Av. va11 d'Or, 2 Td .93fi742fiD1 JORDI FRONTONS Cdom,8 Td .9135879934 JORDI MERCJIDE Creu, 6-8, 2n 3a Tel 93 209 73 26 Tel 608 49 45 19 NI` DEL MAR EJAA099 De 1a Creu, 25, bxs. T91 . 93 674 51 11 M0 Orierrl, 7884, 4r 4a Tel . 93 675 49 50 ASSEGURAN CES AXA SEGUROS Aula, llar, catlerç. aficines Tel. 680 88 42 54 Tel. 699 69 1 3 09 CATALANA OCGDID4T F. Macià, 77. 79 Td. 93 674 77 71 MB

Carreduria d'assegu ranaas Manel Farrés, 85, C Td. 93 675 0017 J.G. ASSOCIATS M . Saroelaia, 9 B Tet. 93 675 3012 AAAPF 3E F1b1a. Celler, 97 Tel . 93 589 19 95 lIR1A GRACUL Barreu, 7, tocat 21 Tel . 93 589 33 34 ASSESSORIES

BELLS ASSOCIATS Plaça 9aradona, 11 Td . 93 674 17 84 f.R . ASSESSORS 9. Moregas, 3, entl . 3 Tel . 93 590 10 79 GAP. 119s Ccmparrys . 29 Tel 93 589 72 08 NOGUERA MAR( 1 ASSOLATS LaboraE . rrscal iuridic Sta . Maria, 38, 29 Pa Td. 93 589 51 00 RL R A5SESS pRS EC Rsral, merc i tabPge . CeAer, sln, dór . 7 Te1.93589087D 1iAMIREZ-LAMBEA Plana 149spital, 6, esq. Tel. 93 589 37 15 94ICHEZ CRESPO Laboral, fiscal, canpla ble i juridc Mon>senaL 26 Tel . 935B97923 AuroESCa LES AUTOESC. MOLHS Vb1à, 1 Tel . 93 674 42 00 Tots els carnets EN MARXA RosssAb, 21, óahms Tel . 93 675 59 09 AüTOMÓBILS ALTTaALELhAANfELCM Av. peróaryola, 89 Tel. 93 590 1 4 07 NITOCOMARCA DEL VALIES Av IJ Canpenys, 29 Tei. 93 674 68 50 Tel 93 674 71 99 DELP Av. Cerdanyola, sln Tai. 93 589 20 00 J . MUHOT S . sln rei . 93 674 16 20 NISSAH TALLERES ROMAN Cerdanya, 10 vlc, 18 Tel . 93 674 00 96 VOLVO Tei . 93 544 29 38 BALL ESCOLA DE BAOJE

DE SALO Anselm Clavé,14 Td, 93 675 49 37 KOUBRI Bculique del ball Anselm Clavé,14 Tel 93 675 48 40

BELLES ARTS CABANAS Sarrfiago Rusinol, 54 Td. 93 674 06 49 CUGART Torrent Barree,14 Tet. 93 674 43 90 TOT ART CANDIM Botiga-taller, pintura I desacordo mobles P1 . Dr. GaEtÉs, 6, I .3 Tel . 93 675 39 03 BICICLETES CARDONA Valklorebr. 41 Tel . 93 674 15 09 SUN BIKE Can Mates, 2 Tel . 93 589 17 57 CARNISSERIES 5AGARRA Errada, 22 Td . 93 674 01 60 F, Moragas,13 Tel . 93 675 37 77 TIfaPiJ LE Torre, 14 Tel . 93 674 12 85 M. Torre 8larrca.1 .6 Tei. 93 675 30 65 M. Pere San, P.104 Td. 93 589 14 18 Passeig Rubí, 108 {Vdldorebr} Tel. 93 674 57 47 CATIFES PAPIOL Venda i napa larbras Casulla, 4 Tel . 93 674 65 00 CERAMIQUES CArALON1A CfRANI1C Ctra. Sarrt Cugat Cerrlarryola, Ven 3 Tel . 93 580 15 00 DELT, SL Martorell, 49 TeI .93 589 79 34 FOAP Av. Rius Tadel, 27 Td . 93 674 05 03 Td . 93 589 31 21 FpOAFAR Av Ca9tiunya,19 Tel 93 675 69 65 RODG Av Rius I TauEet, 6 Tei 93 589 82 80 VACAT 2 Carril Can Calder, B A Tei. 93 675 20 01 CERAMICA ARTESANAL TRES AL TALLER Anselm Clavè, 9

Tel . 93 674 18 07

CLUBS ESPORTS CLUB BEI1ATE1TTiA Uuls de dóalo, sJn Tel . 93 580 25 42 CLUB MUNTANYENC Plaça Baroebrra, 5 Tel . 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT C. Cdst Treballador, sln Tel . 93 674 14 53

COMPRAVENDA MER-K2 Rals i Taulat, 49-51 Tel. 9L3675fi021 CONCEDITS LILLA CONGELATS M. Pere San, P 125 99. 93 589 38 06 CONSULTORIA DE DIRECCIO GLOBALMED Forrrract9 E assessor. Pge. CeNer,1 Tel . 609 262 848 COPISTERIES ARPAIJ Valldaeór, 45 Td . 93 674 96 02 9091STEPoA THEA Sant Amari, 24 Tel . 93 589 74 42 COPY-GRARC Can Matas, 8 Tel . 93 675 36 53 ORNOVA Av. U . Companys, 18 Tei. 93 675 23 73 CONSTHUC. BELSCON XXl SA 9 . Can Calders 10 Tel. 93 675 32 67 CORTINES DET{OTECNiCAi T&. 93 544 18 19 CRISTALL GL BARCELONA Av. Cerdanyola, 26 T91 . 93 674 57 97 SANT CUGAT Av. U. Corrrparrys, 29 Tel . 93 674 13 98 DISSENY GRÀFIC ÀREA GII,À,HC9 Av. Uus Companys, 8 Tai . 93 208 23 12 ECONOMISTES EAlJ SAPMA Rosse116,12, 2n 2a Tei. 93 590 13 96

GAP Lluis Companys, 29 Tel . 93 589 72 08 ELECTRICITAT

A. ZAMORA, SL Ctra. Fa Floresta, 32 Tel. 93 674 22 91 CONELECTRIC OEL VALLÈS, 53Punl de servei Fecsa Endesa Av. Cerdanyola, 26, b s. Tel 93 589 09 42 INSTAL LACIONS JP Aigua p lelacci6 Passeig del Pral,17 Tel - 93 675 19 39 LA BOMBETA, SL Av. Catalunya, 3 Tel . 93 674 09 24 PUNTBAT ELECTRICI TAT Camí del Gbiorner, 2 Td . 93 674 68 0 6 ELECTRÒNICA MONTOSA Rep .TV, vídeo, antenes, Montserrat, 33 Tel. 93 674 47 58 VALLS Rep . TV, videp , Hi-Fi Martorell, 6 Td. 93 674 64 12 ELECTRODO MÈSTICS CAUiMA Torrent Elorllba, 36-42 Td, 93 589 00 74 TOBELLA Sarltlapo Rusírrd, 49 Tei . 93 590 69 80 EMPRESA DE SERVEIS ASTEL Ctra. Sant Cugat-Robi, eddici Fum Tel . 902 30Q 037 FACTOR RRHH Sta Maria 9, 1 r 1a rel . 93 675 67 00 GAP Lluís Companys, 29 Tel . 93 589 72 08 ENGINYERIA APK SabedeN,11, bxs. Tel. 93 675 10 08 INGEhFJ 1AAP NIIà,12 Tel. 93 675 68 04 ENSENYAMENT ANTRaLW Restaiwachó mobles Vindes,14 Tei . 93 675 53 07 CARME TALL DA Martorell, 4 Tel . 93 589 28 33

CENTRE O'ESTUDIS MUSICALS GYMEL Carme, 18 Tei . 93 583 65 79 ESCOLA THAU Ural Interpolar Tel . 93 589 81 08 ESFERA D'ART Ans plàst . acadérma Sord Ramon, 21 Tel . 93 675 91 44 GEMMA ESTAPÈ Professora plana 5ta Anna 10,Ivc17 629 37 82 76 KUMO N Matemàtiques Canvi del Colomer, 10 Tel. 93 674 65 58 PATUFET PARTICi1IAR Sant JoriL, 22 Td. 93 674 12 39 ESCULTURA MK1f1EL CASAJILAfiW "Cal Pere Mosso" te Tara, 8 (Monestlrl Tel. 93 675 46 24 ESMOLATS VALLEi Vic, 28, bcal 3 Tel. 93 575 41 23 ESPORTS AVENTURA RESGO AVO41l RA Passatge Diputació, 9 Td . 902 165 165 Td . 620 92 21 81 ESTANCS CAL CRESPIN Santiago Rusind, 23 Td . 93 674 D3 08 IATABAOI1EFdA U . Cümparys, 30-32 Tel . 93 675 04 05 E. DECORACIÓ 5L DISSENY Vól~ 12 Td . 93 675 67 88 RP1 A, SL Martorell, 49-51 Tel . 93 583 68 87 YBPRGZIENGOTFIA ASOEIADOS 9. COmpary5,18-20 Tel. 93 590 25 00 FERRETERIES EL PONT Girara, 3 Tel . 93 675 01 7 5 FERRETERIA ROS Dos Maig, 12 T9 . 93 674 37 64 PUNT iTL►W F. Macià, 52-56 Td . 93 589 51 25 FISIOTERÀPIA CTRE. TEFtAPEUTiC ST CUGAT PI. Pep Venlrxa, 1 . 2-3

(Cant- escaletes) Tei . 935B92285

FLORISTERIA ROr ISTER14 E MIMA Rius i Taufet, 1 6

Tel- 93 674 70 45 MARINA COLL Av. Cerúarryrola, 41 Tel . 93&148684 FORNS EL FORN CENTRAI Marcel Farrés, 41, bxs . Tel.93 589 67 17 FORN J. vAí .LS 99999996 pròpi a Major, 24 Tel. 93 674 01 59 KROXAN Av. Catalunya, 15 Td. 93 589 81 97 FOTO-VÍDEO CONTRALLUM 5ar4lago 8999%1, 42 Tel. 93 675 12 48 1NTFAFiLM Rbla. Celler, 23 Tel. 93 587 84 27 IOOM Sarna Merla, 14 Td. 93 675 56 74 FRUITERIES FiTI1FTEFiIA AHGEL Av. Catakxrya, 8 Td . 93 589 70 47 FUSTERIES FUST EBEMST133G4 Tel . 93 699 67 48 Tel . 93 674 70 68 TOTA FUSTA Dos de Maig, 9 Tel . s36743543 XEFiRIC FUSTERIA Xerrtc. 26 Td. 93 674 05 88 GALERIES ART CANALS GAI.E1tiA D'ART C . de la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02 ESPAI LL RIBAS Plaça Gonna, 13 Tel. 93 589 57 76 POII D'ART Balmes, 35 Td . 93 590 60 86 SALA RUSIAOL Santiago Rusirioi Tel . 93 675 47 51 GELATS LA XLXONENCA Gelats i corsos Major, 29 Tel . 93 675 25 86 Xenic, 30 Tel . 93 674 1 3 48 PINGÜi TROPICAL Plaça 0clavi9, z Tel . 93 674 58 84

GIMNASOS

CLUB NATAGl1 SANT CUGAT Crist Treballador, s41 Tel .93 674 14 53 QIR SANT CUGAT Ctra. de Ru g í, 76-78 Tel . 901 30 40 30 GIMNÀS ESCOLA SANT CLIGRT FJlSerrda, 11 Tel 93 674 61 7 2 GIMNAS SANT CUGAT Ar>seim Clavé, 20 Tel . 93 590 82 79 RUHMNG VALLÈS Can Mates, 2 loca l Tel. 93 589 86 31 ST CUGAT ESPORTS PIOuatre Carrtan s Te1.93 674 30 81 SgüIASH ST. CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 99 62 GRAFIOUES GRARgL1ES AFILS Cas alM, l g Tel. 93 675 32 66 HAMBURGUESES MC DONAL D S Ctre. Cid . St. Cugat T9 .9367446 54 DIETÈTICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tal . 93 674 00 60 SÚPER-NArUFlAL Sarrl Ramon, 4 Tei . 93 675 59 53 HÍPIQUE S HIPICA SEVEI INO Pg, Cakida,12 Tel. 93 674 11 40 HOSTESSES HIARKET DEVEiOP. A7.AFATAS Y REL Av. Corts Catalanes, 7 , 1[ T91.9351895860 IDIOME S DEIJTSCHE AKADEMIE Martorell, 31 Tel . 93fi752727 SPRWT IDIOMES Francesc Moraga9, 8 Tel . 9358922fi4 TRINITY Flhfa. Can Mora, 18 Tel . 93 675 22 01 WAY-W Rius i Tarlet, 2 pral . Tei, 93 674 82 15 1MMOBILIARIA ACERI IMMDBILidRW

Lfuis Campanys, 1 8 Tel . 93 674 31 4 1 AREt19SAN Erldavallatta, 21, bxs . Tel 93 589 45 66 BECCVEN San[ Antoni, 1 8 Tel . 93 544 16 60 CASAS-CASrS 1 G. Uufs Conrparys, 2 2 Tel . 93 674 14 91 Tel . 93 674 14 97 CASTFIILV I Rius V raulet, 4 Td . 93 674 12 4 1 Tei . 93 6T413 5 6 1U8I9 CESTló Borrell, 6 Tel . 93 589 71 7 3 DOII+IG R Rbla . Mn . Cinta Verdaguer, 1 9 Nale9 1 Td. 93 590 D3 79 RNCrkS APARI G HUMET Vi11à, s Tei. 93 590 15 2D FINCAS Oc CIDE IT E API Casfillejos, 31 Td. 93 675 18 48 FINCAS SANT CUGAT 9togado-API Docta Murilb, T4 Tel. 93 674 08 97 FINCI9E9 GIRONELIA Plana HDspitd, 1 0 Tel. 93 674 72 54 G .LP. E Sant Bonav+enWra, 5 Tei . 93 589 03 4 3 Tel, 699 08 86 1 7 GRUP FRASMO Pau Casals, 28 Tei . 59 544 22 09 DESA FAaça Ocmvià, 8 Tei . 93 675 43 02 re1,93 674 57 04 MMARBI, SA Lluís Canpalrys, 52 Tel 93 674 77 7 6 Tel . 93 589 42 05 INIaATTVES S .C. Vic, 28, 2n 1 9 Td. 93 67510 1 0 K9A Uufs Carrrparrys, 8 Td. 93 587 89 90 Td . 93 589 25 4 3 L .EbN TOMS Sant Medk, 35 Te1 .93 589 49 4 4 LOOK & RND Valldorr. 35 191 . 93 544 2B 29 MULT1CASA Rambla del Ceaer, 2 Tel . 93589006fi ORGAN Plaça 069919, 7 Tel . 93 674 32 0 8 1%0 PERFECTO Tol . 93 583 07 07 RPVER 091994 4 Tel. 93 5895454


Diari de Sant Cugat Dijous, T juliol del 2005

Tel- 93 674 84 0 3 SACA FIYpUES VaNdoreh, 60 Tel . 93 674 67 1 5 Td . 93 589 33 68 STfLO AP1 N11à, 1, poc . 8 {entrada Dr. Mrm1W, 21 ) Tel . 93 674 88 01

IMPRENTA IMPRENTA ST. CUGAT PI . BerceVona ,4 Tel 93 675 51 01 PIIPERIr SKI Xerrlc, 2 5 Tel . 93 589 87 1 4 INFORMATICA

APPLE CENTEfi Plaça 9nló, 3 Tel . 93 590 80 6 0 PREA SOFTWARE Girrxla,1 7 Tel . 93 583 69 0 7 OLA NYTWSEÍ Av. Catalunya, 20 rel . 607 85 63 93 SIGNl15 Irestallacló, rep. . manterHment, seguretat Te{ 93 589 19 68 WED TME F. MaCi 87 . loc . 2 Ter 93 583 67 94

1HSTAL.LACIONS A ZAMOM, 5.L Ctra. Ea fioresta, 32 Ted. 93 674 22 9 1 FOAP Ertes f Taulat, 27 Tel . 93 674 05 03 MANTSERI7 SA Av. Calalurya,1 8 Tel. 93 674 60 58 TOT Sf fNEJS Dr. faltés, 9 Tel. 93 675 58 9 1 INST. BELLESA

ADHARA Tel 93 675 40 52 C . 9SfET1CA DONN A Major, 36 , 1 TeE. 93 675 52 54 DF IMEA SANT CUGAT Balenes, 22 Tel. 93 675 47 27 ANI, LS Or. GaltAs, 8.2a 4a Tal, 93 589 89 4 8 hFASAJESA 1000

Pla de:t Yenyet, 57,1. 7 99 . 93 544 11 75 RaYTI18f Centre de brmzejat Can Mates, 2 Td . 93 675 50 1 1 OLIftaOS Yasdoreà, 76, bis rel . 93 589 07 06 R8V F. Moragat, 25 Tel . 93 675 58 55

JARDINERIES BÜTAN1A Jar ras, ferm s, els senys de prd . Tel . 93 615 61 t 6 Tel . 649 094 10 0 GARDEN ROCAMORA

tJaceres,1 2 Tel. 93fi74369 4 DBSJARp! Camí del 9otarner,1 2 Td.935B9497 1 SOK JORDI Serveis de jardineria Llekla, 1 Tel . 93 674 07 80

JOGUINES Jf GUIMS MARCA Sarda Maria. 44 Tel . 93 674 15 32 . . .x BD! Torrent de la Bomba 46 ídavaret pk Galtés l Tel- 93 674 27 73 L'AMIC IMAGINAR I I rus p Taulet,1 3 Tel. 93 589 36 32 SCOOTY LIIDIC XemC,8 B Tai . 93 590 61 89 JOIERIE S AMBAR Castillejos, 33 Tel. 93 675 62 95 Taller propi ANNA RISET Sarmago Rrrs16o1, 4 5 Tet, 93 589 50 72 MIREIA'S ValkSore r, 33 Tai, 93 674 99 4 0 TOST LOZANO JOIER Taher artesà ](erris . 27-29 Tel. 93 674 94 24 TRES AL TALLER Joierta artesanat, taNer Artssekn Claa, 9 rei . 93 674 78 07 LLAMINADURE S . . .K 8O ! Tdrerel de la Borreha, 46 [davant pàrquin g Gaitès) Tel . 93 674 27 73 SEC 1 DOL Ç fruita seca, caramels Sans Marta . 45 Tel . 93 674 12 53 LLANE S CASA DE LES iJANES CaSildejos, 1 7 Tel . 93 674 64 91 LOIA BOTONA De fa Creu. 39 T6‘1 . 93 589 39 30

LLAR D'AVIS LA FLORESTA PearSron, 36 Tel 93 589 78 00 LES PLANES

Tel . 93 675 51 05 FiiA-SOL Vrct a, 48 Td . 93 589 20 1 8

LLAR INFANTS L'ALJiA Carme, 40-42 Tel 93 674 86 9 9 lA MAMADA CaslelNi, 23 Tel. 93 674 81 52

LLJBRERIES ALDíASiDRill

Gui a

NIlà,1 0 Td . 93 675 32 0 1 EL Ci3.1.EA DE W BRES Rhla, del Calb 25 Tel . 93 674 96 5 9 HEMERY Tot en esoterisme, 111bres, minerals, música Sant Aretonl, 1 Tel . 93 589 43 8 7 L'AMIC IMAGINAP o Rius i Taulat, ] 3 Tel . 93 589 36 3 2 WBRER3A PNOEIA Santiago Rr siieai, 40 Tel . 93 674 03 1 4

LUDOTEflUES CASAL FAf1JAR J3 .S PFJ1<ET5 Casals d'estiu, Nadal f Setmana Santa Estopes, 37, baóoos Tel . 93 583 68 3 9 ESPIRAL Vdlà, 2 2 Tel . 93 589 21 1 5 PLAYiiME JOCS en anglès Caro! Can Mlnguet . 86 Tel . 93 574 91 86 RWl3ES Sani Medlr, 1 4 Tel . 93 674 67 38 SCOOTY LUDiC Jietrle. 8 B Tel . 93 590 61 89 MARBRES

SANT CUGAT Can Fatjó AumnsCarnpaamor,12 - N. 3 Tel . 93 675 51 08 MARC S ALINgBNIS SANT CUGAT Plaça Dr Galt0s, 9 Te8 .93 615 41 2 1 ATELIER 6IAL1 Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 589 19 3 1 MATERIAL CONSTRUCCI Ó MAT. RIOMAR SL G 1, 51 (Cars Barata) Tel. 93 588 02 49 MERCERIES LA MI 1CFiC A PNaça Pere San, 7 Tel. 93 674 95 24 LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 3 8 LOLA BOTONA De la Cneu, 3 9 rei . 93 559 39 3 0 MERCEAW LOLA Dr. Muilh, 4 Tel . 93 675 59 42 MISSATGERS MRW derrocs Cerdà, 4 Te1 .93 590 26 80 ST. CUGAT EXFRES s Plana Hospital, 3 2 Td . 93 589 68 2 8 MOBLES I DECDRAGI ( CARRÉ MOBLES

F. Monagas, 33 Tek. 93 674 09 95 rASAJUANA Santiago Rusirioi, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cénwras del Caslillo, 2 Tel. 93 589 00 14 GRUPO LOBER uufs Gomparrys . 40 Tel. 93 589 50 50 JIdDUBRRLIC Mobles de jardí Av Raw11. 9-19 Te1.93 589 00 23 JORDI FLORENSA Liuis Companys . 23 Tel. 93 674 88 42 LA GARRIGA VERDA Av. Rius i Taulat, 120 Tel . 93 544 24 11 LA MOYENNE Santiago Rusúid,15 Tel . 93 674 53 54 LETTO Moble juvenil PI . Dr. Galtès, 7 Te1 .93 674 58 51 ROTLLIuVA Martorell, 57 Tel . 93 674 94 01 Rutlla, 22 [terrassa} Tel . 93 180 31 49 SG4 CONSTRUC CIONS Td . 93 675 33 56 Td . 627 42 22 10 rONOS TIEi RA XerriC, 24 Td . 93 674 70 87 MODA-CONF. ANDAf UA Av. Caatallury`a, 18 Tel . 93 583 60 17 BENETTON Santa Maria, 21 Td . 93 674 85 02 BLUE MOON Ma)or, 16 Tel . 93 675 02 67 Valldareór, 43 Tel . 93 589 43 55 CAMFNLNVY Valldoreix, 16 Tel . 93 674 14 82 CASA DE LES LLANES Totes les talles Castlllejos,17 Ter, 93 674 64 91 LA MODISTA Plana Flospptal, 3.5 L 6 Tel . 93 589 86 69 MARfAN Sabadell . 1 l PI . Pere San, 14 Tel, 93 674 74 28 TOT PUNT Sant Amoni, 19 Td. 93 674 00 97 MDDA INFANT. BABY VIP Valklorenc 10 Tel. 93 590 02 49 C1JCARRO Santlaga Rusind, 30 Tet. 93 674 55 80 D6A15 Angel Guimerà, 19 Tet. 93 544 24 19 NECK & NECK Tel. 93 5139 69 72 PRENATAL Rbla . del Celler, 43 Tel. 93 689 72 68

MODA JIJNIOR D6AT 6 füd-Júnior Angel Guimerà, 19 Tel . 93 544 24 19

J erric, 25 Td . 93 589 87 14 PIpONG PACK Passatge Diputació, 36 Tel . 93 589 37 34

MOTOS GaSTELLVf MOTOR Conc . ofici Honda Fiosselld, 15 Tel . 93 675 45 ] 6 TWIN MOTORS Venda, reaàó l rest, rotes Pes marges Borrall, 9 Tel . 93 674 88 78

PARAFARM . fti4RfiAAROSA Frarece5c Macià, 71 Tel. 93 674 24 89

NETEGES BRILJJIET SL LJuis Carnparys, 27 Tel . 93 675 95 95 CLEANT MONT Neteges gerieral Santa Erm 7,1:9G. Tel . 93 590 05 92 NETEGES BOI X Neteges en general Abat Biure, 20, 1:íxS .1 a Td . 936753502 NETEJA 11 D. MDL Mbduls dlgltas RbLa . Cener, 55, lodai A rei . 93 590 85 85 OBJ . REGAL . ..x 80! Torrent de la Bomba, 46 (davant pàrquing Ga119s) Tel. 93 674 27 73 MIL 1 l1NA TF 08PLL .ES Marmreli, 2 Tel. 93 674 14 85 PAGNA MAMA Torrent Bomba, 22 Tel. 93 583 69 67 DBRES-CONST. COE+ISTRIJALPiA Santa Maria, 9,1r 1a Tel 93 589 01 51 JBM BROKERS Tel 93 589 29 60 RESIDENCIAL GALTÈS Pl, Dr Galóés, 5,1.1 Tel, 93 674 43 56 SG4 CONSTRUCCIONS Tel . 93 675 33 56 Tel . 627 42 22 10 STANZA vaildoreà, 10 Tel . 93 674 65 98 OCI INFANTIL PLANETA MApC Av. Gats Catalanes, 8, Trau 13, par ella 8 Tel . 93 674 99 28 ÓPTIQUES CENTRE D'ÓPTIGS Xenpc, 29 Tel . 93 589 61 61 dPT1CA MIRA-SOL L'ErldavalPada, 15 Te1 .93 589 86 88 TFDIfDÒ OPTI A Sant Jordi, 30 Tel . 93 589 44 95 I'APERER1ES PAPERINSKI

PARIU1NGS P. GALTES Torrent de 1a Bomba Te1.93 589 90 68 PASnSSERIES LA LxJF ESA Vaildore>M 79 Tel. 93 674 07 71 SABAT Sanliago Rusinnl, 46 Tel. 93 675 12 99 TONY MESTRE PPSnSSER Ctra Cendanyda, 1 4 Tef. 93 675 53 O2 PEIXATERIES íbBEFH MSNA0 Av. Catalunya, 2.1. 10 Tel. 93 675 06 19 M . Torre Bianca,P.1 22 Tel . 93 675 32 56 CCCC P. 55 Tel . 93 589 75 80 PERRUITUERIA AOIIEJNp Sant Jord, 18 99 . 93 589 50 84 BLJJE Rambla del Celler, 121 Td . 93 674 97 34 CARNÉ 18OSCF1 F Mongas, 29 Tel . 93 589 S(188 CARRERA Valldoreix, 69 Tel . 93 675 20 12 DANIE9 MONREAL De l'Església, fi Tel . 93 675 97 38 DFIJNFA SANT CUGAT Balmes, 22 Tel . 93 675 47 27 FORMAS Elies Rogenl, 1$ A Tel . 93 675 40 06 GALATE A Lluís Companys. 9 Tel, 93 674 51 44 IMATGE MENRS Av, Anselm Clavé, 3 Ter. 93 675 00 55 Martorelk,12 Tel. 935895fi57 JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Gaftés, 5 Tel. 93 675 61 70 JUAM J(erric, 28 Tel. 93 674 66 99 LA PELUO(IERÍA DE LW1RA Pug 1 Cadaía166, 4648, bql 3 Tel. 93 674 53 77 MIMA Pla del Yerryet, 57,1 . 7 Tet. 93 5441 } 75 PEL-FAÇ AficleS perruqueria i etita

Xerrac, 28 Tei. 93 589 68 49 PERRUO . BaLVER Av. Catalunya, 12 Tap . 93 675 42 02 RAFFEL PAGES Sani Antoni, 25 Tel . 93 674 13 3 5 PERSIANES AWMINIS SANT CUGAT Plaça Dr. GaIt4S, 9 Tel . 93 675 41 21 C0PERSE Francesc Macià, 52 b Tel. 93 589 81 29 D9J(OTÉCN39A Tel. 93 544 18 19 PINTURES OECASA Pinüres l tlecaacló Ctra. Roquetes, 31, n. 3 Tel. 93 544 10 46 PISC1NES AOUANEï Tel . 649 95 30 50 Tel . 93 589 28 70 BCN PISCINES Cristóbal Colón, 3 0 T91 . 93 615131 3 ESPW PISCIN A Amposta. 29 Tel . 93 675 32 67 Tel . 639 31 2716 FELOMANN Av. Canvi Can Ganxet, 97 h Tel . 93 675 17 03 FERRAN Av. Rius i Taulel, 20 Tel . 93 674 68 47 PISC . BELLAïERRA Fbus i Taulat, 55, b . 3 Tel . 93 590 13 99 PNEUMÀTICS PNEtlwMTxS ST. C Anselm Clavé,1fr18 Tel . 93 675 28 53 POLLERIES POLLERIA IMMA M . Torre Blanca, P. 1-5 Tel . 93 675 13 PREV. RISCOS LABORALS GESTIt 1, HIGIENE 1 SEGURETAT INDUSTRIAL S . L Manel Farrés, 97 Tel. 93 587 99 16 PRDTECCIt1 SOLAR DB(üTÈCNICA Teli. 93 544 18 19 PUBLICITAT EyE]JNE Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 55 .1exa152 Tel . 93 675 50 02 REFORMES OELT, SL Marrorell, 4 9 rel . 93 589 79 34 FfWVCfSCO Tel . 93 431 65 97 Tel . 625 133 899

5G400NSTRUC CIONS Tei . 93 675 33 5 6 Tel,627 42 22 1 0 TOT SERVBS dr. Gattés, 9 Tel. 93 675 58 9 1 REPARTIDOR S MAWNG VALLÉS, 5L Menè Aedaeede, 8 Tel. 93 589 23 7 1 RESIDÈNCIES I. AR AVIS MIRA-SOL Centre de dia Pompeu Fabra, 193 195 (Mira-soiy Tel. 93 675 02 50 SANT SALVADOR Sant Satvador, 4 7 Tel. 93 674 42 23 RESIDÈNCIA DIA2 Residéncia assistida rbrtora, 11 (Valldoreix) Tel. 93 674 20 1 6 LLAR 1A FLORESTA Arrtoni Gnera, 1 1 Tel . 93 674 08 58 VILLA VALLDOROX Joan Borràs, 6 4 Tel. 93 589 62 58 ROBA jNTE RIO R LOLA BOTONA De la Creu, 39 Tel . 93 589 39 30 ROBA LLAR FALGUERA Vfllà. 1 Tel . 93 675 24 0 1 SLPEFi HOGAR Plaça Octavià, sln Tel . 93 589 89 99 SABATERIES CARRERA Vallàorenc, 7 1 Te4 .93 575 20 1 2 REPARAg b DEL G1LÇAT SABATA Francesc Monagas, S Tel 93 675 32 7 4 TATER'S Sant Antorà, 62 Tel -93 675 55 06 2APARAMA L 9ndavallada, 7 Tel. 93 675 43 9 4 SEGURETAT AIIJ(-YY( ] P9 U . Companys, 50 Tel. 93 589 17 9 9 SELECCI Ó PERSONAL FACTOR HUMAN O Tel . 93 675 67 00 TALLERS MECÀNICS AUTO FiEC . VAI l ÈS E. JOLL A Recanvis aozessoris Camí de ia Creu, 24 Tel . 93 675 11 50 Tel . 93 675 19 51 AUTOFlEPARAC16 5 T Planxa e pintura Sant Pere, 6 Tel . 93 675 10 13

9. MllA02 Sofà, sln Tei . 93 67416 20 MEC. OE L'AUTO. BERROCAL MOTOR SPOR T Esp. en Pasch e Gant Mates, 10 Tel . 93 589 47 B7 MECÀNICA DE L:AIJ T0 . XAMFRA Sant Esteve, 4-6 Tel . 9367462d4 NISSAN Tpl1fRE5 ROMAN Certlargre,1 0 Vic, 1 8 Tel 93 674 00 8 6

Sarrüaga Rlsind, 35 Tel . 93 674 11 83 Rbla. Rom . 3 4 Tel . 93 675 22 28 Av. U. Contparys, 2 Tel . 93 674 41 67 TRADUCCIONS DELfTSCHE AxADEMIE Martorell, 31 Tel . 93 675 27 2 7 LETEM TRADUC CIONS Tel . 93 589 19 68 NORMA Sl9TVE1S Feus i Taulat, 31 .1 . 3r Tel . 93 589 30 50

SERVICAR T. MEC. PERE CANALS G.

Bastada d'Atea, 1 2 Tel. 93 674 63 62 SOLE I € RA p 6 DE L'ALJTOAAOBIL Mec ., plana, pintura De la Creu, 2 Tel. 93 674 18 3 1 TALLER JORDI Rep . de I'autanóbi E Mina, 39 Tel . 93 674 06 1 7 TALLFJTS FX Servei oficial BoscFt Casteity, 25, babms Tel . 93fi745678 TAJ.LEAS TORNE R Plana Hospital, 35 Tel 93 674 69 50 TAPISSERIE S IATAPISSEFIIA Sant Medlr, 2, tbs. A Tel . 93 589 11 5 1 TAX1 S ASS. RADIO TAXI Tel . 93 589 44 22 Tel . 93 675 51 51 ELEGANCE MERCEDES Tard de Lpoe Mercedes Tai . 61966 58 4 0

TEA SHOP Major 32 Tel. 93 589 02 02 TELECOMUNICACION S OLA fINTEASIET Av. Cahalurya, 20 Tel. 607 85 63 93 TEN1]ALS DEKOTÉCNICA Tel. 93 544 18 1 9 TINTORERIES DEiiOUETA Rius E Taciiet. 31 Tel . 93 675 63 23 OK NET F. Macià, 63 Tel . 93 674 36 00 Rbla. del Caler, 91 Tel . 93 589 53 60 SOL NET TINT.-BIJGADERIA Pg . Tane Blanca, 52 Tel 93 674 41 4 9 TINT. ST. CUGAT Sant Antoni, 1 Tel 93 674 11 82

VETERINARI S i]ISPBVSAFtl VETERINARI DEL VALLÈS lJrgèrtcYes 24 h. Sabadell, 23 Tel . 93 674 69 45 Tel . earg . 808 89 81 36 LAFPI» Rbla. Cegar, 35-3 7 Tel . 93 674 13 05 VE1ERINO S Hospital 24 nores Av, P6u5 i Taulat, 3 1 Tel . 93 589 71 4 1 VIATGES pYBR USSLA TOURS Plana Hospital, 1 0 Tel. 93 589 61 5 0 TOTEM VIATGES Dr. Mur11h, 2 Tel. 93 675 69 64 VIATGES BARCINO Pt . Dr. GattPs, 6,1 . 4 Tel . 93 589 74 64 VIDEO VDEOCLLIB SANT CUGAT LJus Companys, 52 Tel 93 674 66 49 Av, Cerclanyd a rel . 93 589 52 46 XARCUTERIES CANS. Jl1L1AHA F Mongas, 26 Tel . 93 5741)81 1 FELIU GRJFU L Plaça Pere San Tai 93 675 56 63 M Torre etarra, 14-38 Tel . 93 675 32 06 Tel. 93 675 29 55 XARCUTERIA BISBAL Llegums l menjars preparats Sta . Maria 30 Tel. 93 674 13 4 3 XMGUT S J . GRAU EndavaNada,18 Tet. 93 675 03 54 Rbla . del Celler, 7 ret. 93 589 22 36


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 de juliol del 20D5

Valldoreix s'ha estrenat, "amb un notable alt", en I'organitzacibde la primera edició del Trofeu Internacional Vila de Valldoreix de Pentatló Modern, qu e podriatornara fer-se d'aquí a dos anys . Les federacions catalana i espanyol a d'aquesta moda l itat esportiva defensaran aq uest cam p ionat davant la Uni ó Internacional perquè aquesta prova tingui continuïtat ei 2007 .

egïpc~Amro EI Gezirys'adjudic a

Trofeu Internacional de Pentatl ó

mro El Geziry, d' Egipte . va adjudicar-se dissahtc 1 a primera edició del Trofeu Internaciona l Vila de Valldoreix dc Pentall ó odern, prova puntuablc pcr a l pionat del Món de l'especiaki tat ipera l gde la Unió Internacional de Pen Modern . P#`trdiscipl fines, Manuel Ayala, de Mel i a guanyar la prova de tir ; cl també yol Jaime López, l'esgrima ; Amro F 1 , la natació ; ei català Carlos Penalj'hipica, i el portuguès Alfonso Pegaprova atlètica. La segona plaça dc l a ia3generai va ocupar-la Manue l tlnegue el pentatletacatalà Vic !vaserguart . En la classificació per equips, Egipte va aconseguir c l er lloc i Espanyava ser segona .

EX1T PARTICIPATI U

pentatletes de categoria júnio r nten set països en una per accedir al mundial !,Aquesta competició internacional va amb la partic ipació de vint pentatcategoria júnior (fins a 21 anys} , representar un total de set països : gipte,RepúhlicaTxeca,Alemanya, França, Portugal, Irlanda i Espanya . L única de les cinc proves del 1 Trofeu lnternacional Vi fia de Val ldoreix dc Pentatló Modern que no va fer-se a Valldoreix v a ser la de tir, que va tenir llot a la Galeria d e TirOlimpie de Mollet del Vallès. Un notatde a11 per a 1'organltzael ó

Jesús Sanz. president de la Federació Cata *na de Pentatló Modern, va qualificar e l resultat final d'aquesta competició am b "notable alt" . Sani va avançar que "tal co m el campionat és un mol t i~lla boa precedent perquè tant la fedcraei ó catalana com l'espanyola avalin aquesta prova davant la Unió l nternacional" . r Mercedes Rojo, vocal de Àrea d'Es -

L'hípica va ser una de les cinc proves que va acollir aquesta competició de caràcter internacional a Valldorei x

Nova secció de pentatló aValldoreix Ja fa molts mesos que la direcció del Complex Esportiu EMD de Valldoreix va mostrar el seu interès per crear una secció de pentatló mole m 1 oferir una nova proposta als joves . Després de diverses reunions, tot apunta que molt avia t aquesta secció serà un fet real, gràcies a l'acord que aviat podrien segellar el Complex Esporti u EMD, ,'EMD de Valtdoreix i la Federació Catalana de Pentatló Modern . En aquesta mateix a línia, Jesús Sanz, president d'aquest organisme, ha reconegut que ja existeix un "compromis" per totes tres bandes i que, molt probable -

meni, entre setembre i octubre, aquesta nova secció podrà entrar en funcionament . Jesú s Sanz, en declaracions al Dv~w DE SWI- CUGAT, ha assegurat que l'objectiu "és impulsar una activitat continua de pentatló modern a Valldoreix" . Aquesta nova iniciativa se centraria, en un prin cipi, en la disciplina de la biatló, especialitat que combina la natació i l'atletisme . El mandatari català afirma que "no tan sols hem de fer pen tatletes de nivell internacional . El que pretenem és que els joves gaudeixin amb aquest espart" ./1

ports dc l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Val ldoreix, va I loar la qualitat dels pentatletes presents en la competició, que han pres part en mundials i europeus, i desitja poder tornar a organitza r aquest campionat dc caràcter bianual . L'organització d'aquest primerTrote u Internacional Vi la de Valldoreix de Pentatló Modern ha anat a càrrec de l'EMD d c Valldoreix, del Complex Esportiu EM D Valldoreix i de la Federació Catalana d e Pentatló Modern . Un jutge internaciona l va donar el seu vistiplau a la competició i ara lliurarà un informe a la Unió internacional dc Pentatló Modern .ll Alex Lópe z (esporrs(diaridesaMtcugat .cnm)


Esports

Diari de Sant Cugat Qljous, 7 juliol dei 2005

49

Guillem Pérez puja am b el CPTordera a I'OK Lliga

És el segon portersantcugatenc d'hoquei patins que hi milita tra del tot i l . lusionat de cara a la próximatemporada a l'OK Lliga . "Jugar ala màxi ma categoria serà diferent, segur . Serà una campa nya dificil . Enguany, ha estat una de lestemporades rnésditïcils que s ' hanjugatFinsaraal ' [)KLliga . Guillem Pérez compagina cl s entrenamentsainbel primerequi p del CP Tordera amb la formaci ó dcis més petits, a les escoles d' hoquei patins del CP Tordera i GEiEGdeGirona . Quan va marxar del prime r equip del PHC Sant Cugat, Pérez va jugar una temporadaa 1'tbainn do de Sant Sebastià, després va signar unacampanya amhek Bla nes i aquesta temporada ho ha f'e t amb el CPTordera .

Guillem Pérez, de 23 anys, s'ha fumat a

les categories de base del PHC Sant Cuga t

HOQUEI PATINS>Guillem Pérez es uonverti rà la próxima temporada 2005/2006 en el segon porte r santcugatcnc quc juga a i'O K Lliga d'hoquei patins, després que per primera vegada ho fes Ramo n Canalda . També serà el terce r santcugatcnc que hi juga, seguin t e]s passos dc Canalda i el seu ba n amic Pol Carulla, exjugado r també del Patí Hoquei Club San t Cugat . Carulla i Pérez jugara n alhora en la categoria més alta de I'hoq uei par i ns estatal . Pérezha completat [a sevaprimera temporada a] Club Patí Tordera amh un ascens de Primera Divisió Estatal a l'OK Lliga . E l CP Tordera ha acabat tercer a la Lliga, pcrdarreredel Vilafranca i el Civefes d'Oviedo . "Aquest é s l'ascens més important de la meva carrera esportiva, perd també va

ser-ho quan vam pujar a Primera Nacional Catalana amb cl PH C Sant Cugat. El treball de tots el s jugadorsd'aquellapfantiila vase r molt important",detalla . I; objectiu del CP Tordera no era, ni molt menys, l'ascens . E 1 jovc porter, de 23 anys, explic a que la fita que la junta directiva s'havia fixat era "la permanènci a en la catcgorià ' . A més, durant l a temporada, "s'iran donat totes le s circumstàncies possibles perqu è l'equip no ascendís de categoria" , comclcanvi de president iqueel s jugadors cobressin tard els seu s sous . Pérezassenyala que l'èxit h a estat gràcies "a la unió entre el s jugadors, que sempre hem esta t molt units, com quan vam puja r amb el PHC Sant Cugat a Primera Nac Tonal Catalana" . El porter santcugatcnc es mos-

EI PHC Sant Cugat, respecta t E1 segon porter del CP Tordera, format a [es categories de base de l PHC Sant Cugat, ha detallat co m es vcu l'entitat vermell-i-negr a dcs de la resta de clubs catalan s d'hoquei patins . "Se'ls té molt de respecte als equips de base . L a veritat és quc el club està treballant molt bé . L'únic que li falta é s guanyaruntitol" . Fins itot,eljove porterde Sant Cugat estic conven çutque"entre ]pi 15jugadorsdel s conjunts de formació del PfI C Sant Cugat poden arribara j ugar a l' OK Lliga" . IlAlex fópez

Assessorament Fiscal , ADVOCAT

Comptables 1 laboral ClRosellb, 13 Sant Cugat • rel . 93 674 12 5 0 E-mail : jsatarresOeresmas .co m

NBl

Neteges Boi x

Neteges i:rr Genera l tJeleges dC Vir}res. tlomrcrlis Particulars, íünrerçtrs, Comunitats, lndristries, Parquings, Dfidnes , l .rxals, kscales, 7raciament de tare s

Cl Abat Biure, 20 baixos 1 a 08190 Sant Cugat

Tel . 93 675 35 02 Fax 93 590 91 87

En aquesta comgetlciD només hi van jugar un total de vuit equip s

EI C~tronTam guanya

la Marató de Fulbol Sal a TDRNEIG>L'equip Citron Team , fins ara anomenat Nottingha m Pressa, va endur-se dissabte a l a

nit la Marató de Futbol Sala, quej a fa 22 anys que organitza 1'0 limpyc Floresta Futbol Sala . En l a final d'aquesta competició, qu c s ' emmarca dins del program a

L'equip guanyado r d'aquesta 22a edició e l formen jugadors del prime r equip de I'Olimpyc Florest a esportiu dc la Festa Major de l a Floresta, el Citron Team va desfer-se del conjunt República Fio resta, per 4 gols a 1 . El conjunt del Citron Team va està format, entre altres, perjuga dors del primer equip de 1'0 -

límpyc Floresta, que milita a l a categoria de Primera Nacional A , com el porter Sandro i els juga dors de pista Xaloc Rión, Jose p Gonzàlcz, Rubèn i Cícr-ard . Una participació de vuit equip s Aquesta edició ha estat una de le s mcnys participatives ja que ta n sols hi han jugat vuit equips. Aquests han estat els següents : CitranTeam, República Fkorestet, Construcciones Baró, Chess FS, CFS C hampion Floresta, Deporti vo, Promociones Gracelan d (Ru g í) i Supernenas . Aquest torneig d'estiu de futbol sala va tenir lloc al pavell ó municipal dc la Floresta des de l divendres a les nou de la nit fin s dissabte a les deu de !anit, quan es vadisputarla fina! del campionat, que va comptar amb una assistèn cia d'un centenar d'espectadors .


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Joan Franquesa poclria sc r dimarts directiu del Barça Quasi amb tota seguretat, el conegut advocat santcugatenc Joa n Franquesa i Cabanas serà nomenat el pròxim dimarts 12 de juliol pe l president Joan Laporta nou directi u del FC Barcelona . Podria fer-s e càrrec de l'àrea patrimonial que , fins ara, ocupava Jordi Moix. HOMENAMENT>Joan Franquesa i Cabanas podriaeonvertir-soel próxim dimarts k 2 de juliol encl terce r directiu santcugatenc del Futhn l Club Barcelona, després del pretii dent Joan ] .aporta Aiejandr n [-:chevarria, c unyat de Lapllrta . L:l presidcntde l'entitat hareclcrnistaproposarà els noms de l'advocat Joan Franquesa i l'empresar i níotí Joan Boix en ia reunió qu e mantindria ei cos dirs tiu blaugran a cl próxim l2 dc juliol . La rata de directius hauran dc donar cl vistiplau al nomenament de Franquesa i Boix en aquesta sessió de trcbalk . I:n cl ras dc serescol l its, els dos nous dirigents del FC' Barcelon a hauran de ser ndifieats en els seu s s rrcc• s ln. r I' atssenlbkca de compro misarisquetindràllcxel dimecres 10 d'agost . Segons estableixen els estatut s X aquesta entitat esportiva, la junt a dircetlva ha de tenir un mínim d c atnrae d i rert i us . A ixi, desprésdel s C 11l1' rIi iii i 5slonan ti Sandr[1 Rosses 1 , irlse1,F\ ari :r13ar1omeu . .lordiMaix , iurcii Menés i Xavier Fauts . amb l a Incorporació de Joan Franquesa i

L'equip de! Júnior FC temeni és !'actua! subcampió de Lliga a fa Divisió d'Hono r

Aflèlic~RealSoc~eclacl ,

primers rivals del Júnio r

Joan Franquesa serà, amb Laporta i Echevarría, el tercer santcugatenc a la junt a Joan Boix el FC Barcelona passa a disposar d'una junta de catarr o membres . Joan Franquesa i Cabanas, soci del Barça, podria encapçalar 1' àre a patrimonial del club que, fins ara, portava Jordi Moix .

Un reconegut sant£ugatenc Cl que dimarts vinent podria se r nomenat nau directiu del FCBarce lona exerceix d'advocat i ha estat gerent de l'empresa d'àrids Jaum e Franquesa . SA . que fins fa poc exp[otava la coneguda Pedrera Berta. Actualment és president de la

Federació Catalana de la l ndústria , el Comerç i els Serveis de la Cons tnrcc ió i també és vicepresident d e l' Associació d' Empresaris dc San t Cugat . organismecreairecentment pels empresaris més destacats de l a ciutat . També haestatpresident i u n dels fundadors del Gremi d'Àrid s de Catalunya i actualment n'és un dels vicepresidents . Joan Franquesa és militant dc Convergència Democràtica d e Catalunya (CDC) i del 1991 a l I996 va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme a l'Ajuntament de San t Cugat, quan l'alcalde era Joa n Aymerich . IlAlex Lbpez

FtODUEI HERBA 71 'rel u i p mascu l i d'hoquei herba del .tilniur FC . yue la próx i ma temporada 2I105/200 6 s'estrenarà a la Divisió d'Hono r A, començarà !a Ll iga rebent l ' A t l ét ic Terrassa . un dels equips cap davanters d'aquesta compctieió . Aquest partit es jugarà el diumen ge 2 d'octubre . En la primera volta del campionat, el Júnior FC rebrà a [e s seves dependéneies els següent s conjunts : Atlètic Terrassa, U D Taburicntc . Club Egara i ItC: Polo . Per contra, haurà de desplaçar-se als terrenys de joc de l'Atlétic o San Sebastiàn, UCM 2012, F C Barcelona. Club de Campo i C D Terrassa . Aquesta segona volta d c la màxima categoria de l'hoque i herba estatal masculí s' iniciarà e 1 19 dc febrer del 2006 i acabarà e [ 23 d'abril . Dues setmanes després que l a Lliga de la Divisió d'Honor A s' hagi posat cn marxa, començarà

el campionat fcmeni dc laó Divisi d ' Honor. €lJúniur€ = C . aitu :ll subrampió d'aquest r .trnpi unat .j ugarà el seu pri nlcr parti t e] l (> cl'octu brea l'estadi de Ia Real Sociedad, a Sant Sebastià . Primera volta dei femen i En €a primera volta . les jugadores que prepara Ll uí s Casas jugaran a domicili amb els scgriicnts equips : Real Sociedad, C'luh de Campo , RC' Pola i Sardinera 11 C . A 1 Jitnio r FC'-1917. el con junt dc Sant Cugat rehrír en aquesta primera etapa de 1a competició e1 Club Egara, l a UD Tabtrriente, el CD Terrassa , 1'At€èticTcrrassa i I'C)urense HC . La segona volta de Ia categori a d'elit de l'hoquei herba espanyo l femení no començarà fins al 5 d e març del 2006 i finalitzarà 1' 1 d e maig . Després de [es dues competicions dc Lliga es jugarà la Cop a del Rei i etc la Reina .

han d

call

V Y

1as 1 sant cuga t

1NDiJBRUC, S.A .

Tu nuvuu rtniru dei,;vadU de r.nChC s

www.indubruç .com

Pol . lnd. Can Ma l Au. de las Darts Catatenes. 8. hcal 8 Tel : 93 544 8 46

(EL SEU MAGATZEM DE FUSTA TRACTAD A

TALLERE S ROMAN VENDES : Cerdanya, 10 Trl . 9 ;i trl i

iií ~ti

L•ï~ i1 : ír'l

•Tarime s

•Ptrgoie s

•Refugis

•Mural s

•Gieiosie S

•Tanques

•Mobiiïeri de jard í

•Jardineres J

Pol . Industrial Can Magí. Av . Ragull, nau 1 9 Tel . 93 589 00 23 Fax 93 674 38 71 Sant Cugat del Vallè s

TALLERS: Vic, 18 i {~. 9 .?

•Casetes

Vls t la rln : t

rxhnsl~w ~[ la Ciri riu S,lnt Gngat ~I ültia [rf3tUr1[11 CF'lltre CpII11;rC al Sani Cuyat l

DIA

PRÉT À PORTE R

Príncep . 7 - ü8191 Rabí • Tel . : 699 63 90

GRU P FRASM O PIFLM UCIUNES ItiM( 11lIARIA5

•AÍlquiler y venta de oficirtcl s •Aiqui j t'r de Ioe ales y nove s ZONIA CAh15 rJlA

Av. Corts Catalanes, 2 - Tel . 93 544 22 09 - 609 66 50 1 0


Guia

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

ANTULL CatúiriiQ, calrrt. 98 . 93 989 88 82 8. ELS PORRONS Caslilie1os, 30 fel . 9167 :+ n2 69 BAR LA BRASA Val r'.s. 75 irll 93 589 23 61 BAR LA CURVA 1. :4 MIVYS . 1 9 ie1 9 :3 674 91 98 BAR STOP Av . files f lll[IS, 96 iei 9:3 999 1? 99 BAR TROPICA L Menti di . a dv. I.I+lis 9.orrpan :_ ?7 íel y :S 914 ?]R 7A BEBOP JA12 IlJ en drrecAr 94r11 IhSRlt:rctih. 19 ftrl 93 587 ,i' :9 BOKATAS CaMl, r enrrepans Plana Ilosp,lal, 35, 3 le.r 93 .ssv 19 72 BRINS rR. srts, apa s rnr. rlaÇa Pup'Jerltura, 3 inri 93 s1Si 93 7 4 CA L'EUGEN I Cursa de mercat teia Cu ,mys , 9 fel 93 nrRlpy 1d (1 1 CABALLU PETi T Cerveseria Av . Rius i 19 Tel 93 fira 10 0 5 CAFÈ AUDITORI CiOér-barat V Plir [tel Vln el, siri rel 93 67A 69 73 CAFÈ BELGRA80 Concerts d~. a ds.

[30i8 199 iel !I 97t+382)1 CAFÈ RAMBLA Mentis dr. a dv. fq Torre Illa; rr l fel 93 587 92 79 CAFÉ GINA Sant,ao, Rusüi . 41 Tel . 93 589 73 22 CAFÉ SgUASH Merxi drati l issdus San t Jordi , 33.35 tel . 93 58 7 93 9 6 CAFET. FORU M Menudedl.adv. R 1hi 51 . LI1 krtl 1 rel . ?I:l 589 61 48 CAFETISSIM R Meno de df a dv. Mlnet rarr`c_ 101 T8I 9 :3 589 61 72 CAL MARTi Menús dc. d dg . Av llac . 31 {Sli+Nrel fel 99 8f4 3f3 Ifi CAN AMETLLER Obert !als els dies C . Can rLneltler , sa l Te l 9 3 589 2 7 52 CA N BARATA Cargols llauna Ctra. Rubl•Sabdtfall , ton 15 .2170 TeI 93 697 Ori 52 CAH CABASSA Cuina de marcar fhuQrnal, ain Tei 93 674 02 61 CAN CASSOLETA PeLv r n-iansc fresc 51 Banaver>tirra 39 h Tel 93 875 1 9 33 CAN EDO apassa 1 calç@Cs C Tal 93 692 24 24

GUIA GASTROHOM1CA CAN MORA RESf. I iirki r„n+ Mora , 5 lc'.. !l3 61 4 6 1 2 5 CAN ROVIRA Menes di a dv :1r,1 1394ur, Ies, 2 T8 . 93 97 5 : 5 0 0 CHiNA IHiIEHTAL Menti. sana d@mic Sant ,!useu, ? Te l 93 58 9 ? 1 8 2 CHIN A TON erv domicili menu CzsEellvi , 27 , 6x5 . Tel93 590 00 79 CUCUFAT CAFÈ Carme, 37 bis Tel 9 3 58 9 2 5 5 7 OA JIAN G JIN Rbla Can Mora , 10 Tel 93 58 9 8 3 23 DIABLIrD Food d musrc Av . Pl a del Vlnyel , s!n TeI 9 3 54.1 tt 69 E L BARB D'EN GRE G orncerts Ak . 3 1>, Te l g, 6 9 1 3 75 EL CAFÈ DEL CELLER nbla Celler, 29,1 12 Te I 93 675 96 1 8 EL CASALET DE VALLDOREIX Sant Alla7rt , Sln TeI . 93 61 5 t ü 5 5 E L JDRDI' S Sant Jdrdl, 339 Tat 93 67 4 1 1 1 8 E L MESÓ N arna, cuina mer. Plaça Uctavlà . 6

T '----BAnu

iel936741}4 7 E L PEROLET Calé Restaurant Pg . F. MaciA. 67 Ter 93 67 5 53 03 EL PUNT Capes r sapans Sabadell , 4 1 Tel . filo 5 9 a g 0 1 FON T D E LES PLANES iel. 9 3 280 5 9 49 FTtAJ1L LA FALTA fibla Ca n Mora, 24 Tel . 9 3 589 50 1 1 F. ROSINYO L Entrepans, !pes Santiaaggo Rusinol, 43 Cal . 9 3 675 56 77 GAUnICAFÈ Esmorzws, Roerrdus Merca t Turca Blanc a GEPETTO Mentis de di . a dv. Borrell , 1 0 Te [ 93 675 1 2 02 GIN A COLL FAVA Frances c MaL•i2 , 5 7 Tel . 93 58 9 29 5 5 G. AUGUSTA Carelerla Plaça us1a , 4 Tel 93 58 9 88 9 0 G. MONTSERRAT Menti, c. casolana Lrdavallada , fi Tel. 93 67 4 6 7 2 9 HAMBUR G Menú entrepans fúi1a t ibatatlada, 36 Tel 9 3 589 0 1 38 I L FORNETT O PrYlerla rre[toria Santrag n Rusnol , 2 7 tel 9 3 589 8 4 32

A17GL3ITTA

1~.

A

*

Crnórla sana i fresca rel . 93 67500 82 LA PASTA BOUG4 Pi7Yerl8, creperra Alfons Sala. 24 Tel . 93 67 5 1 5 03 LA RACLETTE D'OR Pg F. Mim. 84.1. Tel . 93 544 21 1 7 LA TAPA BOIXA Rbla. Jaum e Sàtral . 4 Tel 93 589 73 50 LA TASCA DE SANT CUGAT Menús casolan s r. Maca , 71 , local 4 Tel . 9 3 589 0 3 7 6 LA VAOUERIA Menti de dl. a ds. PI . Pep Ventura , 4 Tel 9 3 589 20 1 9 MATILDA Plana FWspktal , 7 Tel . 93 590 05 0 6 PA I PA Ment) diari. Bagleets Sani Jordi Tel 93 58 9 49 45 PACHA MAMA T de la Bomba , 2 2 Te l 93 58 3 69 6 7 PANTAIBERIC Esp. ibéllCs i vins Ca n Mates, 2 . 4 Te[. 9 3 58 9 2 5 91 PASTA LOCA RESTAURANT Sala no tunladors, menú diari, dimarts tonal Lluis Corllpanys , 7 Tel . 9 3 589 3 1 8 1 RANCHO EL

ITALIAN S Men ú diari San t Bonaventura , 6 Tei . 93 67 4 84 33 L'ART Obert tots els dies R4la , del Celler, 2 Tel. 93 fil a 42 36 LA BÚFALA D'OR Roslisseria-deg . Rita. M .C. Verdaguer, 57 (Valldoreix) fel . 93 58 9 49 58 LA CANTONADA Creps, amanide s PI.Or. GaRés , 5,1 S Tel . 9 3 589 23 32 LA CARBONERI A Bar musica l Vlgà, 8 Tal . 9 3 675 15 51 LA FINESTR A Menú de d! , a ds . Av. Rus r Taulat 49-51 fel . 93 587 96 00 LA FOND A Men ú diari Enric Granados , 12 Tel 93 67 5 54 26 LA GRANJ A Cuina casolana Sari t Mtnn4 Tel 93 67 5 52 46 LA LLANEGA NEGRA Pg Torreblanca, 37 Tel . 9 3 589 45 84 LA LLESCA Oe la Gran , 19-2 1 Tel . 9 3 5865 79 LA MASIA Cuina catalana Av. C . Catalanes,sJn Te l 9 3 589 34 45 LA OCA

Menús dl. a dv. Pa s EsEacld , 1 5 p a Flor eshay Tel . 93 674 38 0 3 SAN PAtIC AC M rs Ca a PI , Pi, 2 (Edlaterra) Tel. 93 69 2 20 59 STO . DOMINGO Menti dl. a ds. Rius r Tauler, 12 9 Te i 93 67 4 1 l 24 SEGAFREDO 8ocares, buffe! Plaç a Barcelona , 1 Te9 i 3 58 9 38 46 TALISMA N Av. Cerdan ola , 6 8 Tel . 9 3 675 3 8 06 TERRA OOLçA 'yas17+r18nacCórH cullaria Enric Granados , B Te! . 9 3 674 1 6 56 TORCELL O Mentis del. a dit Sant lord! , 1 8 C Tet . 93 590 60 1 4 TORRAD A piR l Creps, amanldes P1. Pere San . 8 . 8 Tel . 93 58 9 72 74 TOST n arcs sallé~ Av. Torre Blanca , 1 3 Tel . 93 569 88 1 2 UBUD a,irsl rneeóYerr$niq Pg . f Masia , 8 2 Tel . 9 3 583 6 8 89 V. G . Menús ppeerr Pla 89 1 e1, 1 0 Tel . 9 3 675 9 8 63

Granja - ba r

Augusta

ENTREPAN S ESPECIALS PLATS COMBINATS PLAT5 DEL DIA

Plaça Augusta, 4

per cx carn de la brun a

La Torre,1 4 Tel . 93 674 1 2 85

51

Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 .6 Tel . 93 675 30 6 5 .

INGREDIENTS : - 1 conill - 1 got de vinagre - 1 got de vi blanc sec - 1 farcellet d'herbes aramàGques pforer , farigola ) . - 1 ceba gross a - 1 pastanaga questa recepta és per pai r A la Festa Major. Poseu un a cassola de fang al foc amb un raig d'oli i aneu sofregint to t el conill trossejat fins qu e sigui ros, a tot foc banda i banda, perquè quedi daurat , després baixeu el foc i deixe u que comenci a cuinar-se . Sofregiu una ceba grossa, llarcr, farigola, pastanaga, 1 go t de vi blanc sec i vinagre durant 20 minuts perquè es

t III . 11+2 :11 Ll r l ; a i ll Ir11• ;I I .1 lll :lri}J,ltI: 1 i,rll+l+'+•tlll l,r . i lrr :iil II I+Ir' 211 :1 1 1 1 f .,l.r .1,1 ;1 1 Tr;1 . 93 5441 21 69

Pla del Vlnyet, focal 12 • Sant Cugat Tal. 9S 914 88 84

Carns i vrrducs u la brasa Ccxlucs xapnt a C•argols a la flarun a

Passeig de Rubí, 108 Tel . 93 674 57 47 ■

Ramon Escayola, 57 Valldoreix Tel. 93 675 00 5 2 tl.ge Acut u

RESTAURAN T CAN ED O Sant Marti,1 0 DE190 Sant Cugat del Vallès BILLAR FRANCÉS 1CARAMBULA 1 allTAfinMFair Pn11 çl

Menú diari • Pk pròp i Tancat dijou s 1e1

93 692 24 24 1 93 589 96 6O

Bellaterra

- Bre u - L'aigua necessària Fins a caber el rosti l - Sali pebr e

vagi fent, i deixeu-ho bulli r perquè es redueixi . Afegiu-h i una mica de brou . Qua n comenci a bullir cl deixe u mitja hora fent xup-xup, fin s que sigui cuit . Finalment, s i cal, rectifiqueu de sal i pebre, i ja el podeu servir. Es preferible men•laT-Io calent •

95 '•,

Rius i Taulet, 1 9 Tel . 93 674 10 0 5

SCOmstl TAVERN - PU 8 RfSTAURAIIT - SOPAEIS • CONCHtTs EN DIRECTE

Mercat Pere Sa n Parada 1 .04 Tel . 93 589 14 1 8 .

Conill a la vinagreta

Te1 .93 589 88 90

CERVESERI A Carai Can AlnctIlcr, sln Sant Cugat del Vallès TeI .93 674 41 5I - 43 584 22 52

La Recepta de M. Àngels Quadras

BELA sx wss CAP'KTgaaA

Menú diari Valldoreix, 56 Tel . 93 589 Sant Cugat del Vallés

11 85

Batejos, comunions, casaments, aniversaris, celebracions, regals , llaminadures Tonent de Ia Ilanba .461Mn1n1 ao . GaHMa Tel .: 93 B74 27 73


t

hkri de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

MENT 93 565 70 0 0 93 589 13 8 2 93 674 27 1 9 93 589 22 88

t Cultura

93 589 11 32

SANITARI A 93 317 77 77 Alitirdlrre

CAP -urgències Soc. Sant . La Plorada Alzfleirnar St . Cugat Rója Sant Cugat Valldoreix -La Floresta its Catalunya de Déu e l'Esperança

93 589 11 22 93 589 44 55 93 589 30 20 93 674 70 61 93 674 23 83 93 674 24 59 93 674 761 5 93 565 60 00 93 427 20 00 93 203 40 00 93 414 48 48

tAC1ON S

Can Majó Vall 93 674 50 49 VV Valldoreix 93 674 21 97 Montserrat Vall 93 874 21 05 i Y. la Raresta 93 674 20 89 tonga Floresta 93 674 51 2 9 hlllfl sol 93 674 20 ] 8 Mira-sol 93 6741Q 0 3 Mira-sal 93 674 71 03 Mas Gener 93 674 99 43 93 488 16 16

ENTITAT S ASD1 93 674 46 10 - 93 589 78 96 Aules Gent Gran 93 583 66 96 CPA 93 589 16 74 C .Castellano-Manchego 93 589 76 05 93 674 70 6 1 Germanor Cavis Grup Suport Immigrants 93 674 93 1 4 Unió SantcugaRenca 93 675 20 57 LLEUR E Arxiu cavin 93 674 25 70 Arxiu Municipal 93 674 69 9 3 Arxiu Nac . Catalunya 93 589 77 88 Casal Cultural Mlra-Sttl 93 589 20 1 8 Casal d'Avis Sanl Cugat ,93 589 16 3 8 Casal Valldoreix 93 589 82 69 Centre Civic ia Floresta 93 589 89 42 93 675 51 0 5 Ctre . Civic les Planes Cines Cinesa (reserves) 93 589 09 4 1 Cines Yelmo (reserves) 902 12 41 34 Club Muntanyenc 93 674 53 9 6 Coral de fa Unió 93 674 10 0 6 93 575 26 5 2 Esbart Sanl Cugat Llar d'Avis Parròquia 93 589 05 9 8 Piscina Valldorelx 93 675 40 5 5 MITJANS COMUNICACI Ó Diari de Sant Cugat 93 589 62 8 2 Ràdla Sant Cugat 93 675 59 5 9 TOT Sant Cugat 93 674 86 6 1 ORGANISMES OFICIAL S

Hisenda Juljat

rayas r 1s.oa r CINESA 1 17 .00 1 YELMO 6 Batman begins 119 .00-22 .001 CINESA r 19 .90-22 .90 1 YELMO 7 Vacant / 16 .15 . 18-15-zD .15-22 .151 CINESA r 16 .1518 .15-20,15-22 .30 1 YELMO 5 Madagascar 1 16,30-16.25-20.20-22.15 r CINESA / 16 .09-15 .1 5-20 .30-22 .45 i YELMO 3 Star Wars 1111 Do .15 r CINESA 119,0D-22 .00 1 YELMO s La guerra de los mundos 1 17 .00-19.30-22 .15 1 CINESA / 15 .50-18.05-20 .30-22 .50 1 YELMO 1 1 av-ds : 22.50 h. Og : 18 .05 . 20-30 1 YELMO 2 Dead end 101 drn dc dj . 16 .30-18.30-20 .30-22-30 h- Dv-ds: 16.30-15 .30 . 20 .30 h . Og: 16 .30 I YELMO 2

CINESR SANT CUGAT

VA

93 589 11 55 93 674 66 96

PaRRüQUT A Les Planes Sant Pere Octavià Valldoreix

93 204 75 03 93 674 11 6 3 93 674 05 69

POL1CIA Cuerpa Naclonal Municipal Protecció Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI ]Cita prèvia) Urgències

93 674 76 1 2 092 93 589 13 28 93 674 27 1 9 93 674 78 58 93 589 30 8 0 09 1

SERVEI S

Aigües la Floresta Catalana de Gas Correus ENHER Rubi FECSA {atenció client} FECSA Iavaríesj Funerària Repsol-Butà Recollida voluminosos SOREA SOREA (avaries)

93 674 20 89 93 725 29 44 93 674 70 96 93 699 18 9 2 902 50 77 5 0 900 77 00 7 7 93 589 55 5 2 93 674 15 8 0 93 589 28 1 7 93 544 16 1 0 902 25 03 7 0

TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada)

93 478 50 0 0 93 204 22 4 7 93 205 15 1 5 50g 597277 93 4901]2 0 2 93 318 87 5 0 93 589 44 2 2 93 674 09 97

La casa de cera i 1s .0o-18 .15-20 30-22 .451 YELMO 4 Ei sueno de una noche de San Juan 117 -DO r YELMO 7 Los Dalton (versió català) 116 .39-18 .30-20.30-22.30 1 YELMO 8 EI amor es lo que tiene /16 .15-18 .3o-20 .4o-22 .45 í YELMO 9 CINESA SANT CUGAT: 5E5510 GOLFA (00 .30 h) : divendres i vigiha festius SESSIÓ MATINAL (12 .00 h) : dissabtes i festiu s YELMO SANT CUGAT : 5E55161 GOLFA (01 .00 h) : dissabtes 5E5510 MATINAL (12.00 h): diumenges i Iestlus

Informació i inscripcion s De dilluns a divendres DeSa14 h

Divendres 15 de juliol : ■ Cicle de Cinema a l'Air e Lliure, "Bob l'Esponja " (infantil) - en català . Director :5tephe n Hillenbur g Entrada lliur e Hora : 22 .30 h Llac : plaça Casal d e Cultura d e Valldorei x Org . : EMD d e Valldoreix

ÚLTIMES PLACES DELS ESPLAIS D'ESTI U A VALLDOREI X PLACES LIMITADE S Casal de Cultura d e Valldoreix, de dimarts a dijous, de 9 a 73 h (tel . 93 589 82 69] Esplais JULIOL 11 (del 18 al 29 de )uliol} (3 a 7 anys) Estades de NATURA 11 (del 1 8 al 29 de juliol) (de 8 a 1 2 anys )

E I cinema de casa teva

65

5hhswn s ., nurtN+adal

15 .15-18.15 . 20.15 . 22 .15h. GOLFA ; 00 .25 h . Apta

Divendres 22 de juliol : • Cicle de Cinema a l'Aire Lliure . "La casa de la s dagas voladoras" (art s marcials) . Director : Zhang Yimo u Entrada lliur e flora : 22 .30 h Lloc: plaça Casal d e Cultura d e Valldorei x Org . : EMD de Valldorei x

Casals d'AGOST (de l'1 al 12' d'agost) (de 3 a 12 anys] Casals de SETEMBRE (de I' 1 al 9 de setembre) (de 3 a 1 2 anys )

OBERTES LE S INSCRIPCIONS DEL S TALLERS DEL CUR S 200512006 . CASAL DE CULTURA D E VALLDOREI X TEL . 93 589 82 69


PUblÍCÏtat

Diarri de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 21705

ENGANXA LE S De I'1 de Juliol al 31 d'agos t

Sant Cugat Grupe Eroski GrafUFt

53


54

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol del 2005

Guia

GU1A MEDICA

i'1INTURA -

1iA NAT1J 11!ENTA L CENTTio nFïEMA~L O E SALD O 1399991, 2 4 19 ;i :i 11 I5 18 0 1 •.e! 999, 1113 00 5

fil-NTRí) 7H0NG-Y I 99999999 plrNeràpla I v~•.r 5111 Li 9l1Bn3 • L: ." N•: 1.lrti11r3Ra 919e91 d Fkxre1, kxal 22 A Tot (0!1389 28 3 tlNi 99919 .9 .org SF1l1C19ON PEW 6 . 1!-1r, ; rralaralS, 991e:911(+;r, 919995 1+t1 .

. 9,11 :91« 87, 9418 . 4 .; :'. 11■' 98 7 3 :,1,1H3524

CE ' . 911 19 3 TAI.LER .1 MOWIGAS Av vHlaÚeiprat, 79 Tel. 93 674 50 48 NTRE S 919L1TACI Ú ~!]SANA NICOLETTI f rl■rru Grups de r81a 99: .9 lrlcanlinèrxiaufnà -

-1

r nrl?unl. 7 4 {174 74 37

nk 1FRNANDEZLAYOS ; .;1J 11Cr19r9, aparell 9999'LL Grurge rnCrgr. ObPStlal nrórtllda Av. Tnrrtr Blanca 2•8, 29 93 589 A 7 CO {i{I S ".r DIC S i:rNTAF M£DIC O 'FSPE • C911Inr S ■ i 1~ .1lr9 .i 0lonnolai:1 :,r!:19 :r 999991999 , .1+' :1.lrrlttpl .

Lirklrgfó, rsr -

nlN u Melo, 36, 2n Tel 93 Gra 00 25 [BMIE SANfrN! CM HORA fam, drtngha ped4mo C8. 9etn%1dO00 . ertdocrl • 11e1091a . 11~ pet apbgke, peunta0oloyle

Rde Can Mora, 1 Tel . 93 589 43 4 4 RMAC SAHr CUGAT Cua . San! Cugat-Rubí , Km 1, 46. 50, l r Tel 93 675 14 89 ESPAI MEDIC De la Mina, 15, bxs Tel . 93 590 13 1 0 POLICLRC SANT CUGAT Rbla. riel Celler, 129. 13 1 Tal . 875 69 79

DIE1fTiCA f NUT HI1 :117 OBESITAT, MEO . ESTÈTICA Dra. R. Cerdà Dra. Rosarh sapama Dra. Llum Garfia Torre 81arIa1.2.8, 2a Tel 93 589 43 5 7 DI1A M. DOMINGO GALLART Mariana general, dkthél • ra Pl. Dr. Gallds, 5, 3r 3a Tel- 93 674 63 29 JOAN LdP17 GARCIA Qbestrúi-cel•AAttks Tel 93 675 20 9 ! NATIIR HDI16E S949e19e rYeósta nuls Co!nparrys, 4 0 99 . 93 675 65 9 5

13191 9 i19! A CENTRE TEAAPEUiIC SANT CUGAT Crnxràsbca teraoé mca w . F'ep VonWra . 1 . 2 . 3 Tal . 93 589 22 85 CLN1CAI NEUROLÓCA Cf F151DTERAPfA 99113 1a Paeth Trrtüra BoRaü l Asitines. 1 [torra-solt Tel . 93 675 35 46 FISIDCOS Massalges lerapéullca , ostolpaba Av F. Mati, 72,1 . 3 Tal . 93 674 53 30 SORA ROMA FEFtflE As t. sort t na V . 49 Tal 93 674 48 72

GElilATTl A GERVAL 0orr19111. Msessararrlenl. Inlerrnefla . Farrnapó Angel Gul9rerà, 3 Tal. 93fi74Q80d TAEASSISrFHC1 A 1NPROSS 24 H Aiuda gent gran, nYa1B118 crónlcs a axnalascerds Av Torre Blanor, 2 .8, 3r A Tel . 93 589 39 61

Servei a donfali i escoles Lk Is Campant&, 33, lr 2a Te! . 93 674 73 76

GINECOLOGIA I 0BSTETRICi A pR. E. CAYUl3A FORT F.1Wrtagas, 3. 3r 2a Tel 93 674 68 1 1

MEDICINA COMPLEMENTARIA COSMOS Tal . 93 54419 28 Te,661 37 98 23

IIUMEUPAT1 A BRITTA STEIitMISi Huneupatka i rxrVidd Passeig Or[AJÒBa . 6 5 Tel . 93 675 57 75 Tel . 647 57 77 34 DE LA INFANCUl1 L'A-

}NEDICkNA ES ICA Iü:STRAL MARIO r Sans Bartomeu, 1 B, trlGal Tel . 93 589 03 12

t

Dra Rabosa HoBlearclr . Cd•1 . 151)97 Rda . Rióem pade 20,1 r 3a Tel . 93 674 72 1 6 r aí99NlEíil A CENTRE SANITARI CAN MORA Rt>ta. Can Mora, 1 Tal. 93 589 43 44 t 9999 ' i F :I S GENERAL LAB AnàAsis tllrFlques fia Can Mara, 1 Fel 93 589 43 44 LABORATORI DR ECHEV4RN E Sanlfago Rusitld, 17, ris Tel 93 589 60 5 5 LúCinPEUI R ISEP CLINIC Plaça Pere San, 13, lr 2a lel. 93 589 26 99 LOGDPEDUL5u rrastonts de parla d Iferrgualpa, reard de lecloes Ctlplu a, dsRà>ea, ton! iria. tartarmbosa, deglucions atlplques, drsaArles , ParWrLSan, r+sclerasl mu l Uple. Totes les Clots

ru1A9SATG E 1ERAPÉUTk C

MARS DE SA10 Av. F. Marià, 62 Tel . 93 589 83 1 6 PERE RGUEROLA O1j[pm8668I. dlploma l Tel, 659 280 354

'31: f l[FlNA nATUHAL AYT1R Naturopatla 1 teràpdes altenlatlves Pl. Aiunlamerd Tal. 93 675 63 39 AP hriFTGES fJ C .ALERF 1 31 n191N A E ;ENthA1 . ALSERTFETSCHE R EICNFiOFF De la Creu . 19, lr 2a Tel. 93 674 61 35 CEL,fTRE SAMTMI CA N MORA Ftba . Can Mora. 1 1e1 .93 589 43 44 DRA. MOHTSEARAT GARRIGA VFsltes a domictil i Majpr. 36, 2 Tel . 93 674 00 25 JAIIME ROS MOi83 .AO Dgolonar medlcbla at>staquhca Rtrfa tilftaraYeda. s, lr l a Tel . 94 589 11 6 7 J .R ESDL11 OL CAUSSA Gerlalaa A9919t . sadtluia . Ikg. 24 h, nonicRl Av- Torre Blenoa, 2. 8 TCI . 93 589 39 26 Tel . 609 33 10 80

OI][INrüI .F}1 .I A CLINICA OEHTAIL SAH r CUGAT Sarna Marta, 9,1r 2a Tel . 935a97n4 0 CENTRE IIEEHTPL 1 OUReJRGIC ST. CUGAT P1.pr.Galfès,5,1r2a 7e1. 93 589 90 99 CLINICA DENTA L AUTMN lmplantologla pròtesls . odtir~ orpdórrcia Tona 81 anca, 2-8, 2a p l Tel. 93 675 08 03 CLkBCA DENTAL MAJO R Dr. Rlraroo 19r5elro Lzmolre PI. llni8, 3, 2n t a Tel. 93 674 72 40 CLWICA OET+TTA L RnSET[I Rhla Rttt tallada, 20,1r 2a Tet. 93 589 78 76 CLhTIG4 g EiiTAL. VAilSBLILDÚ Ora. Marta Buldli Frehra Malor. 23 .29, lr 3a Tel . 93 675 54 77 CL(N . OFiïüO4NCIA f D15FUNC10 TEMPORO AAAi+kDIBULAf t Torre Blanca, 2. 8.2n A Tel . 93 589 03 9 6 Tel 93 675 22 1 2 DRA. P LUZDND O Clínica derRal rr[anul F Monagas . 5 . lr 3a Te! 93 674 f15 06 DRA M . JAUME SAUR A Estapé 2 6. hxs .1 xamba f 9. Sant Magí Tu! 93 674 23 3 5 IRIDENT Castdkejos, 33 Tel . 93 675 91 4 7 11 : :t! r.1191 OGI A CENTRE DE SALLR OCULAR Oaclor Muralo, 2 1 ret- 93 589 51 0 6 09199l9ii , I C ieràples rrranuala 9d .23,1~ Tel . 93 58790 90 GRIA AARDIlA D1plonlada per rAndreN Taylo Stlll Arademy,

Frare CenTre sanllan Can Mor o Tet- 93 sxv 43 44 OTORtiLLrl :tlà :?a GOL.E G DR . 9ERRAN FERRAN VILA F. Mxagas, 48 . entl . 2a FeE . 93 675 48 5 3 P911Il11ttf A AINA4T1LAR CANOSA I18EDA Medkina adolesoen l Av. Torre Blanca, 2 . 8, 3r Tal . 93 589 35 48 Tet 649 93 59 31 J.M . CORQh11NPS Asma irrtdntl l 911a . 92" 20,1 r 3a Tel . 93 674 72 1 6 JUAN PABLO MARIfNE2 MENDI 2 Av Cerrkrryda, 53, 5r 1 a Tel 93 674 11 59 .,. , 'lri

l

JOSEP M FREp EDES Malalties del peu, planbIles ortppéNfs, paplkomes . cirurgia riel peti Tel. 93 589 63 1 3 Te[ 629169 536 Tel. 636 636 889 TOMAS GóA4E2 Vallès, 22, bts Tek. 93 675 01 60 1' 9 19 :11 UGIp l k :3131ATRI A AURIS Traciarrlertt Tarrtaris Bakres, 1, 2n 2a Tel. 93 674 85 4 1 C. PSICOTEAAPIA OE L VALIES Psiealogia, psrqulaina, PI. Dr. Gellés, 5. 2n 3a Tei. 93 589 40 5 1 ITRAL PALEF94 Pn9elal, depressió. bas 1999S en l'adolescència F Moragas, 25 .27, 2n l a Tel . 93 674 36 5 3 Tel . 93 418 48 4 8 DRA. SIWIA pIEGFJEI SANCHE Z Pslqula7Fa, pslcabgla, addd9ns, crides les edats,

Britta Stemmie r Homeopatia i nutrici ó

Consultori d r atarinolaríngologia i logopèdi a

Pg . Orqurdea.85.5ant Cugat (Mira-sal i Tel. 93 B75 57 75 - B47 57 n 34

Tel . i fax: 93 675 48 53

lCtàpia 1091941, de parer l grups Sant Jordi, 24, lr la Tel- 619 26 40 12 INST. DE BENESTAR I SALUT COKIL ITARIA Rda . Can Mora, 15, lr l a fel.93 587 91 8 7 INSTJT ASICOHIEOIC SANT CUGAT Depressions, estrès, loan COmarda, ~lat, taba • quisme Torre Blana, 2 . 8, 3r A

9e9 93 589 37 87 ISEP CLINIC PSkcOrogia ollnira psico • pedagogia, mútues Plaça Pere San, 13,1 r 2a Tel. 93 589 26 99 SEHVEI S 50919;SJSFIfrA{I S a h1ESSERIA35 DorNtRl, lnfenneria, aju • des lBrmlques l per a la monifllai Escaletes . 11,1 . 5

IASC, al{V, FIATC, MUT . GRL DE CAT.. WINTHERTUR )

THAUNTATiILUGI A DR. FERtIi(N ARAMBURO Clnrgla orMpèrica trau . rtFa Girona. 21, t r 3a rel . 93 674 43 4 6 Tel . 93 589 05 34 JOSEP DOMINGO PECH Trdurnatologia 1 ortup~d'ia Torre Blanca, 7-8, 2a 10a rel 93 589 1 8

Des de 1'1 de gener de 2005 el sistema d'horaris i de guàrdies de les farmàcies e s modifica a causa d'un canvi dut a terme pel Col . legi oficial de Farmacèutics d e Barcelona. Ara, les farmàcies amplien els seus horaris . • Díaz-Puerto (centre) : 24 hores tot l'any. Obert les nits i diumenges {pg . Sant Magi , 50 . Tel . 93 674 33 53} • Llorens {centre} : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte . No tanca per vacances (Santa Maria, 27 . Tel. 93 674 15 31 ) ■ Cullell (centre) : laborables, de 9 a 13,30 h i de 16 .311 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 13 .30 h (pge . Diputació, 6. Tel . 93 674 03 54) ■ Riera-Riviere (centre) : laborables, de 8 a 14 h i de 16 .30 a 21 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (Dr. MurillolSt . Jordi . Tel . 93 674 04 30) • Salaven (centre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16.30 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 14 h i de 17 a 20 .30 h (Santiago Rusinol, 38. Tel . 93 674 06 45) • Teixidó (centre) : laborables, de 8 .30 a 21 .30 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (rbla . dec Celler, 97 . Tel . 93 674 77 49) • Beringues (centre) : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte . No tanca per vacances {av. Lluis Companys, 46 . Tel . 93 674 04 83) • Moral (centre) : laborables, de 8 a 22 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (Santa Teresa, 40 , Tel . 93 675 33 A4 ) • Parc Central (P. Central) : laborables, de 9 a 13.30 h i de 16 .34 a 20 .30 h. Dissabtes , de 9 a 13 .30 h (Manel Farrés, 95. Tel . 93 674 05 12) • Serret (Mira-sol) ; de dilluns a dissabte . de 9 a 14 h i de 16 a 21 h {pg, Baixador, 78 . Tel . 93 674 23 72) ■ Isern (La Floresta} : de dilluns a divendres, de 9 a 13 .30 h i de 16.30 a 20 .30 h . Dissabtes i diumenges, de 9 a 13 .30 h (pg . La Floresta, 9 - La Floresta . Tet . 93 67 4 1 8 63) • Pinto (Valldoreix) ; de 9 a 22 h tot L'any. Obert dlumenges (Església, 3 - Valldoreix . Tel . 93 674 28 71 ) ■ Serres (les Planes) : laborables, de 9 a 13 .30 h 1 de 16.30 a 20.30 h . Dissabtes, de 9 a 13 .30 h (pg . Torrent, 1 - Les Planes . Tel . 93 674 92 51 ) ■ Ruiz de Bustillo (centre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h. Dissabtes , de 9 a 13 .30 h . No tanca per vacances (av. Cerdanyola, 23 . Tel . 93 590 1 0 35) ■ Quirante (z . Arxiu) ; laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 13 .30 h (pg . Olabarria, 50 . Tel . 93 675 33 11 )

Frmcia

Diaz-Puerto

{Akmns Farmàcia Domènech ) Pg . Sant pugi, 54 fal cadat del CAP) Tel . 93 674 31 0 1

Dhesita t CLÍNICA DENTAL SANT CUGA T Cei•iuii#i s Dr. Joan López Garci a Domènech, 3c, 5è 2 a Tel . : 93 675 29 91

1 [ICDG1!9ECO9O9I A 109STkTRiCtA pR JESÚS FE1W4.NOE2 BAT2AN ToCogineCOkogia Av. Catalunya . 21, 2n la Tel . 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 (Padi• colar} ORA.MILIIGROS HARTINEI MEFIINA I J .J- GOMF2 CABQA

F. Mor9gas,125,1 r 2a tel . 93 58913 07

FARMÀCIES DE TOR N

Francesc Maragas, 48, entl . 2 a 08190 Sant Cugat de1 Vallé s

Tel. 93 675 17 11

Ortodònci a Odontopediatri a Odontologia genera l

Dra . Montse Scinche z GREC 4 .41 9

Santa Marta, 9, lr-2a Tel . 93 589 70 40

oberl tot k r nn y


PUblÍcítat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 jul#d del 2005

55

Sortegem 2 abonaments pera l'Acampada Jove 2005, 14,15 i 16 de juliol a Sant Celoni www.acampadajove.com

♦0

tneels primerssubs■ iptersquetruquin Tel.: 93 58962 82 (quin DE SAtJr CucAT) cl SantAntOni, 42-44

Us convida a un menú Olien per a dues persones, de dilluns a dijou s Sorteig entre les primeres 50 trucade s Tei.:93589tà282 (Dt&Ri t]E SANT CUGAT) rJSat}tArttonl,424 4 CINEMA

Obsequi del nou CD del Cor Infantil

Entrades grati s pe r a dies feiners als cinemes Cinesa Sant Cugat Sorteig entre les primeres50 trucades Tel.: 935896282 (OL DE SANI QiGAF) clsant Antoni, 42-44

Per als primers subscriptors que bequin al DIARI DE SANT LLIGAT Tel .:93589 62t82 (Dm DE SANT CUGAT) cl Sant Antoni, 42

N

JUAN Lulu

fflJERRA 4~(i

Sahado 9 de julia 2005

'alcvll lo

22 h

Di iwr: oi BABAI orl A R-in:Am

sx1

Entrades per al concert de Juan Luis Guenl , dissabte 9 dejuliol , a les 22 hores , al Pavelló Olímpic d e Badalona Sorteig entre les primeres 50 trucade s TeL: 93 589 6282 (f]tAra r SArrr CucArj clsarstAntoni,4Z-44

BUTLLETA DE SUBSCRIPC1(1 :

NOM l COGNOMS:

DADES DE LA SUBSCRIPCr6 : RATA D'ALTA:

CIUTAT: ADREÇA :

Faci's subscriptor per beneficiar-se de totes les ofertes. Import anual : 70 suros

Envií aquesta butlleta a : cl Sant Rntnnl, 424 4 08172 Sant Cugat del Vallès Per tti c 93 674 20 24 Par carrw sLectrbrrir~ redacclaedrarldesaAtcugat .com

CODI POSTAL :

DADES PAGAMENT: BANCICAiXA :

TELt=FOt+}IFAI[ : NIFIOHI: ADREÇA ELECTRCIMCA :

ADREÇA D'OFICINA: I - 111 - t TTTIJLAR :

m

COMPTAT lJ REBUT DOMICILIAT Sort lpat dat

Yaees, de

»

der

200. . .

Formatges aTinaSs. productes selectes. Restaurant. óoUga, salo de te, terrassa (diu menge tancatj . Passatge Sant Antoni, S Menú degustació de formatges pera dues persone s Sorteig entre les primeres 50trucades TeL g3 589 fit82 (D,.rfr Saar O dsent~14 42-44

Dinars i sopars {diumenge tancat} Av. F. Macià, 5 7 Us convida a un sopa r pera 2 persones de dilluns a dijous So teig entre #es 50 primeres budes Tel:93589fi282 (DIARI DE SANT CucAT ) cl Sant Arrtuni, 42-44

1 passeig a cavall per Collserola , per a 2 persones, a Hípica Severino Reserves ai telèfon: 93 674 11 40 Entrades per al concert de Rod S Naft, divendres8 dejuliol, a les 21 .30 tiares, al Paiau SantJordi de Barcelona Sorteig entre les primeres 50 trucades Tal.: 935898282 dSantALttcrLl,42-44


Qiari de Sant Cugat Dijous, 7 juliol el 200 5

56 nwrw lAtal Sine Gqn SL

Sant Anlon~ , az•aa D9190 Sant ILpat oci

Vg1l

99 589 52 92 reat raoaelera rtcugatoum

xar que convisqui amb els joc s propis de la in fantesa, na s' han de precipitar les coses .

AL-LEG4;ii!r:. A L o-4

Musicalment, què va aprendre d e la seva ascendència ? Un gran arnar per la música, tan t per gaudir-la com per practicar-i a i que aquestes concepcions e s reflectissin en la vida .

mINITIIT

Amb una inspiració cap a la vida , Talleda oferim dues estrenes absoiu Ies al proper concert que la pianista ha programat al Claustre del Mones tir. Amb un repertori de compositors masculins i femenins, la pianista estrenarà les seves composicions basades en la reflexió al pas de l temps recreat en la figura d'un ocell i una cançó humorística dels temps actuals. Acompanyada perla soprano Angels Sarroca, que Talleda defineix com °una persona versàtil que accepta i entén nous llenguatges, des de i'ópera fins a música de l segle xx", la santcugatenca interpretarà, el diumenge 10 de juliol a les 1 0 del vespre, Mompou i Toldrà, perú amb una especial sintonia cap a le s tèmines, Oenis,Tusell i Freixas . Q Desprès de 21 anys relacionad a amb el món musical, quin nivel l diria que tenen els santcuga-

tencs? És un nivel i de ganes d' avara més , amh models molt a la vora i importants com Barcelona, Terrassa o ,Sabadell, models que ens esperonenquc ia nostra afició sigui cada dia més i més important . San t Cugat és una ciutat amb constan t transformació i ets gustos i la percepció de l' art està en evolució .

I aquí entrenen joc les escoles d e música? Ara estem sembrant i d'aquí a un anys recollirem aquests fruits . Aquestes iniciatives són joves e n comparació amh d'altres tradicions musicals de segles, la fein a - .cta es veu al cap de molts anys.

En el concert s'interpretarà musica de compositores catalanes? Per al concert de Sant Cugat l a soprano Àngels Sarroca va propasar-meinterpretar compositors i compositores catalans, jo vaig di r que cm semblava fantàstic, per què d'aquesta manera contribuï m a demostrar que Catalunya és plural . De les dones compositores e n sabem molt poc, tantes així que e n el programa del coneert són ii• 1 us -

Quins són elsseus referents? Bach . Entre els cinc i els sis any s vaig anar a veurc el meu primer concert de Stravi nsky.

ria Carme TaIleda . l oompbe

ra

"Con a demostrnr que Ccitlunyci es phtrnl

Com la va afectar veure aques t concert? EI concert era La Cnrrsagracira d e Stravinslcy. És un ballet d'un ritus pagà . una noia que T'han de sacri ficar perquè la seva sang faci qu e la terra fructifiqui, és ia persecució de la noia, és una música amh un ritme trepidant i per a una nena . la música, el ritme i els colors en e l Palau de €a Música és increïble i a mi em va intpactar moltíssim . Com valoren els seus alumnes la col-laboració amb altres escales ? Molt positivament, molt profitosa perquè veuen que hi ha nens i nenes d'altres edats i llocs que fan molt bona feina en camps diferents . Recollim experiències el s uns dels altres . És molt bo que le s escoles es trobin perquè pugui n veure que hi ha més camins i é s una manera d'enriquiment, tan t musical com humà .

En aquest sentit, el dia 9 a les si s tres desconegudes, perquè no han te amb ia música? de la tarda, a I'Aufa Magna d e tingutdifussió perculpadel que ja Alsquatre anys amb un piano qu e l'Escala de Música Victòria del s sabem que passa en tots els camps hi havia a casa . Angels fareu un intercanvi ? Si, serà una repetició del que vam amb les dones . Què hi feia un piano a casa seva ? fer amb ]'Estudio Eulogio DàvaQuina diferència ha apreciat La meva marc i la meva tieta ere n los a la Casa Elizalde . Es tract a entre les composicions femeni- professores de musica i aquel l d' un conce rt rea l i txat per a l umnes nes i les masculines? piano sempre havia estaca casa i a seleccionats i amb un cert nivell , És una percepció quetambé pass a mi em despertava molta atenció . que fan un petit concert en qu è amb els altres camps de I'art . L a Als quatre anys tocava mimètica- toquen algunesobres que han tredona parla molt dels sentiments i ment obres que havia sentit, i vai g ballat aquest curs . de la relació de la parella, del món continuar improvisant, casa qu e propi de la dona, si bé [es composi- després ha donat fruits en le s Quines són les pròximes mete s cions dels hornes parlen una mic a meves composicions . de Carme Talleda? Aquesta setmana he de comença r d ' aquest tema, és més grandiloqüent . El llenguatge musical é s Quina va ser la reacció familiar ? a indagar el tema discogràfic, a moEtdiferent . La meva familia ha estat curos a més hedecontinuaramb una peti amb lainfantesa, no es pot crema r ta obra instrumental en què esti c Quin va ser el seu primer contac - una vocació infantil, s'ha de dei - treballant . .

l'estirabo t per JORíp I CASA S

No em truque u i ha ducs qüestion s sobre les quals e m Hdeclaro inútil total : e l maneig dels electrodomèstics, des de la planxa fins a l'ordinador, i la concreció via telèfon d e compromisos contractuals . Doncs bé, darrerament esta n posant scrlise eontemplac ions el dit a la llaga. En dos dies-si, en dosdies!- herebutquatretrucades per oferir me un nou servei de connexió a internet, millor i més barat . En dues ocasions i'oferidorera el mateix . A més i per acabar-ho d'adobar, era el que jam'estàprestantelservei . Peró En dos dies he rebu t quatre trucades per oferir-me un nou servei de connexió u internet, millor imés bara t aquestargument i moltsd'altre s noaturcn í'aperadardetorn que t'explica, vulguis o no, le s excelièèttcies del nau servei. He descobert, però, un argument infal-lible, o gairebé: taiiar i a conversa explicant a la contrapart que entenc perfectament que m'està fent un favor, però que ja m'està bé el servei que tinc perquè m'encanta perdre diners . Tot i akxx, quasi vaig haver de penjar el telèfon a un oferidor que intuïa flancs dèbil s enel meu argument. M'imagino que no es tracta d' un cas particular i que estem davant d'un a plaga, però jo estic prenent mesures . De moment, contesto una de cada tres trucades i, s i insisteixen, deixaré de contestar. Resumint: no em truqueu, o feu-ha via mòbil, encara qu e surti una m ica més car. .

Gestoria - Assessoria fiscal i Iaboral - Comptabilitat - Impost de societat s Comptes anuals - Constitució 1 administració de finques - Lloguer i vendes - Serveis jurídic s

,Í.

León Tomats

ciA

w.._~,-.

GESTIÓ I CONFIANÇ A Carrer Sant Medir, 35 - Tel . 93 589 49 44 Fax 93 589 fia 38 - Sant Cugat del Vallès - le fontamas®leontomas .com

Diari de Sant Cugat 578  

Diari de Sant Cugat 578, 7 de juliol de 2005