Page 1

.. .- f1

Diari de Sant Cuga t ItlfiElp rllr! ;_Nt DF ! i;

Núm. 577 any >01 1,65 euros ISSN 1699-1664

RENFE

Pocs usuaris per a la nova línia C-7 pàg. 16

Dijous, ür maigde12005

Un nou edifici impulsar à la cntralitat th Mira-so l

cou FAV À L'alcalde demana comprensió als veïns per la Festa Major BARRAQUES A

PPg. 7

Y HIT fJE L',A,r 7

Las galeries obriran . dissabte fins a les 1 2 deianitPdg.3l JOCS ES['.(?i AR s

Exït de participació

a la festa final de la plaça d'Dctavïà Inclou Especial

A finals del 2008 podria estar enllestit l'edifici Mira-sol Centre, a prop de l'estació dels FGC, amb mercat, serveis, centre cívic i locals comercials . 1 5 MIRA-SOL CENTRER

Dones Emprenedores pthnimpa,t

a Els

ares

cJlscola

d'en

anc1r i

rei amena insonoritzacio del centr e rtiTUúi Els pares i mares dels alumnes elaborat per la Policia Local indiqui que pantentd'unaclasseodinaralmenjador é s de l ' estofa pública Pi d'en Xandri, ubica- el soroll que suporten mestres i alumnes pràcticament impossible cn aquest centre . da a l'avinguda de Gaudí, dertiancn que la és comparable en decibels al que fa poc 1 :1s pares atribueixen l'excés de reverbera Generalitat insonoritzi I'ínterior del cen- va provocar les protestes dels veïns de ció sonora a un problema de construcci ó tre, després que un estudi de sonometria l'aeroport del Prat . Seguir el desenvnlu- deficient, ràgotna 3

CATALONIA 4CERAMI C

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE HORARI : dl .adv.de8a13hide15a20 h ds .da9a13hide16a20 h

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVE I • Qeràmica • Mobles de ban y • Sanitaris Aecessori s • AlxeiBS • Banyeres d'llidromassatg e • Materials per a la construcci ó

IXPUVENDES: lcsmrelj Ctre . Sant Cugat, Km. 3 Cerdenyole del VaHAa Tel . 93 580 15 00 Bueno Altea, 26 Bercelone Tel . 93 418 08 46 1 Racafort,112 Bercelona Tel . 93 428 00 08 1 Ptge . Le Plana. 10 8edalvne Tel . 93 464 03 10 .


Publicitat

diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

yi

t

NOVETAT .

500:1 contrast Virtuai baiby 8urrVMAd

1uci~ 1280x768 LCD panoramI tes" ";~ de visld 17F0 horkt taI 1 . rertlca铆, contrast 贸(

Fa 5 anys que Media Mark t va inaugurar el seu prime r centre a Sant Sebastian de las Reyes

Medla Markt Sant Cugat, Sant Cugat Centre Comercial . Ctra. De RudE a 5ant Cugat km . 4 Tel : 93 . 583 52 00, Fax : 83 - 583 52 0 9 Nwari de dilluns a dissabte : 10 :00 . 22:00

www .preciosdelocura .com


Diaride Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

Societat

Més decibels del compte a les aules del CEIP Pi d'en Xandr i Les famílies d'alumnes de l'escala P i d'en Xandri volen que la Generalitat insonoritzi l'interior del centre, desprésque un estudi desonometnaefectuat a les aules i al menjador revel i nivells de soroll de fins a 90 dB,molt superiors als 35 que recomana I' OMS . Is blocs dc formigó, sense revesti ment de cap tipus, amb què fa do s anys es van aixecar Ics parets de l CEIP Pi d'en Xandri, estan provocant més d ' un maldecap entre el s professors del centre, els alumnes i les seve s Tamil ics . I ésque, segonsconstata un inform e de sonometriaelaboratperlapolicia munici pal al novembre de 2004, la reverberació de l soroll a 1'interiord'aquesta escola pública é s tat que scguircl descnvolupamentd'una clas se o dinar a la sala comuna és gairebé una missió impossiblc. EI nivell dc soroll a l'interior d'una aul a del Pi d'en Xandri en hores de classe ésde 7 7 decibels (dB), un valor que està molt pe r sobrc dels 35 dB que recomana l'Organitza ció Mundial dc la Salut (OMS) en aquest s casos . Segons les coedicions de la policia , f ïns i totes nivell de soroll en una aula completament buida és superior a aquest barem, j a que se situa en els 42 dB . La situació es repeteix en altresespaisdcl col • legi púhl ic, cum e l gimnàs -on, unse activitat, el soroll és d e més dc 80 dB- o cl menjador, on l'equip de mesuramcnt va detectar uns nivcl Is dc so d e 90,9 dB al' hora dc dinar.

E

3 Entre els inconvenients de tant rebombori, el que més preocupa als pares són cls pos sibles efectes de l'excés de soroll en la salu t d'infants i professors . "Molts nens surten de l'escola amb mal de cap i cridant i els professors tenen, sovint, afonies", explica Cristin a Hernàndez, la presidenta de PAMPA de l CEIP Pi d'en Xandri . Tot i no tcnir prove s mèdiqucsquc ho confirmin, Hernàndez te m que 1'excésdesoroll pugui tenir alguna cosa a veure amb aquestssímptomes . Els pares atribueixen l 'excés de reverberació sonora a una construcció deficient de l ' edifici, jaquc lesparetsnotenencaptipusd e revestiment . "Durant el procés d'obres de l'escota vam demanarque cs vigilésde mane ra especial la qüesti ó de la sonori tat, perquè j a 1' havicm patit a 1' an tiga escola Pla Farreres, i tant Educació com 1' arquitecte ens vangaran tir que tot estava controlat ", diu indignada Hernàndez . Ara, els pares reclamen la insonorització total de les instal . lacions, mitjançant la col . locació d ' un sistema de plaque s aïllants cargolades a les parets i al sostre .

ELS PARES ESTAN PREOCUPATS L'AMPA del centre tem que l'excés de soroll pugui causar algun tipus d'efecte nociu en la salut dels infant s

PILOTES QUE BOTEN I REBOTEM . La sala polivalent del Pi d'en Xandri, utiiirzada també com a gimnàs pels alumnes, és un altre dels espais on I'att index de reverberació sonora fa impossibles algunes activitat s

Tant soroll com al costat de l'aeropor t El soroll que suporten cada dia els alumnes i professors del CEIP Pi d'en Xandri és comparable en decibels al que fa poc va provocar les protestes i les mobilitzacions entre els veins del Gavà a causa del sorol l provocat pel pas dels avions de l'aeroport del Prat Segons l'estudi sonomètric efectuat per la policia municipal a finals de 2004, el nivell de soroll a les aules en moments d'activitat és de 77 dB, un valor superio r als 65 dB registrats als carrers de la zona més afectada pel soroll de l'aeroport de Barcelona i tamb é més alt que el brunzit continuat d'un martell pneumàtic, amb 65 dB. Segons I'Organitració Mundial de la Salut (OMS), el valor de soroll màxim per a l'interior d'una classe escolar és de 35 dB i de fins a 55 pe r als patis i zones d'esbarjo. Si se superen aquests límits, POMS recorda que poden existir dificultats en e l desenvolupament de l'activitat -com problemes d'intel . ligibilitat de les paraules, pèrdua d'informació i mala transmissió dels missatges-, però també molèsties per a la salut, quan se superen valors superiors als 55 dB . //

al

Compromís municipal per al menjador Davant l'evidencia del problema, i'AMPA ha instat les administracions autonómica -responsable de la construcciódel'escola- i local -"perquè l ' Ajuntament va donar l a cèdul•la d'habitabiiitat a les instat-racions" . diu Hernàndez-- a buscar una solució qu e minimitzi el nivell de decibels registrat a les aules del CEIP Pi d ' en Xandri . De moment , el consistori ja s'ha comprnmès a insonoritzarci menjador,acàrrec del pressupost inclò s al PlaQtradricnnald'lnversionsMunicipals a les Escoles . un gest que 1'AM P.A valora de manera positiva . Tot i que encara no hi ha u n caleiidari def finit, els pares creuen que l'arranjament podria fer-se aquest estiu, perqu è l'Ajuntament ja ha elaborat 1' estudi del pro jectc J/ S . Diaz (socielul(u)lot canlc adgul. cuttt )

teu costat

des del primer pa s ASSESSOR1A Av. Lluís Companys, 29 Sant Cugat des Vallés 935897208

I

EMPRESARIAL INTEGRA L

Pau Clarís, 16 4 Barcelona 934881050


Societat

4

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

La UIP mira enrere prncararlfutur

Aquest any, la Universitat Internacional de la Pau oferirà, IiIVIYERSiTAT>Amh un programa "recapituratnl 1 de tlitUr" . Aixi é s cim la Univcrsital Intentacional de h[ la Pau { U [ P l comntenwrar;t, del 1 4 al 20 de juliol al Centre Borja de jn Sant CugFtt,els2t)anys d'cxisténcia d'aquest ferum dedicat a la cultur a de la pau . Aquest any, la [ 1I P canviarà el format monogràfic qu e caracteritfava ics dan eresediciUn s -dedicades a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina- per fer un repàs més gcneral adi£erents qüestions vinculade s dc manera directa amb el nou ordre mundial, les relacions irttemacio nals i ia eonslruccin de la pau. "E iltcmariésep tugcrido entranyable, acord atnh ia commcmnraciLidc lavintena edició i servirà de recapitulació, pcró no altt b ganes de fer memòria per cxpl ica r batalletcs, sinó amb voluntat d e mirar cap al futur'', diu Arcadi Oli vents . president de la UI P Neus 5atomayor, el

dec 14 al 20 de juliol, una revisió de 2 0 anys d' h istóri

La 20a edició de la UIP n o tindrà el format monogràfi c dels últims anys, sinó qu e farà un repàs temàtic globa l dejulial,el fòrum s'ocuparàdebuscar respostes a la sostenihilitat i l a gestió dels recursos mundials i també reflexionarà sobre els conceptes dona, desenvolupament i pau . Per últim, el dia 20, la UI P donarà per tancada la 20a edici ó parlant sobre la cnnstntceíó internacional de la pau . Entre citi pcments cony idatspe r a aclucslaediciLicspecial del fórttrn destaquen el s noms del Nohel dc l a Pau Adultb Pérez Etiquivel, C'arln s Jiménc-IVillarrjo.Arcadi()liveres, José Maria idaooTica Fon t tinent d'alcalde Toni Ramon,

Arcadi uliveras el

professor José

Wis üordilla,

presentant ta 20a edició de la UI P

Un llifyre per t ada edic ó A mésd' antinciarel programa de l a propera edició, els organitzadorsd e la UlP també han presentat dos llihres, un que recull les ponèncie s delsconicrenciantsquevan participar testi u passat en el ittrum i 1'altre, centrat en el primer cicle, dedicat als pensadors per la pau . "He m volgut pubiicar i difondre aquest s llibres, iot i l'esforç afegit que aix ó suposa, perquè aixó ens permet continuar durant tot l'any amb l a feina que fem a festiu", diu Neus Sotomayor. directora d'organitzaciódelaUIP.

Sis blttcs temàtics prL grrntati'enguany s'cstructura a l'entunt de sis hlcx s, un percad a dliiiiClaunivcrsitnt . L'cixcentrafde la primera jomada, cluc serà cl di a 15 dc juliol, després d'kma sessió inaugurrl snhrc la caiguda del mur dc Berlin, a càrrec dei professor C.'arlosTaihu,ser.3cl finaldelaguerra freda i la irnplamaciixiclennsen s deWashington . F:lscgondiaieltercer, la UIP centrtra ia seva atenci ó en la l cuita pelsdrets humansi en el s reptes, nous i vells, dels moviments perla pau arreu dcI mon .) ! 1 8i 19 f sl

Guant~namo o les llibertats empresonade s El professor de Filosofia del Dret de la Universitat de Barce- tars nord-americans estan infligint als presoners de Guanlona, José Wis Gerdilio, ha estataquestany I'encarregatd'a- tànamo, Gordillo va defensar la tesi que aquestes ferir un tast del que serà la propera edició de la Universitat installacians no són una presó situada fora de qualsevo l Intentacionai de la Pau, amb urea conferència sobre els drets legalitat, sinó "quelcom més terrible" . "Potser Guantànam o i llibertats després de la guerra d'Iraq i, més en concret, de no és només un forat negre des del punt de vista legal, sin ó la creació de ia presó militar nord-americana de Guanté- que podem començar a sospitar que és alguna cosa més nanto.Segorts Gordillo, aquestes instal . lacions són el para- terrible", explica Gordillo . Segons l'especialista en filosofi a digma per explicar algunes de les nomenes que estan mar- del dret, Guantànamo podria ser un laboratori policial, on el s cant el nou ordre muntlial,dorninat pels Estats Units i les Estats Units experimenten noves armes, com raigs raser i seves guerres preventives contra el terrorisme intemacio- canons d'ones i de so, I tècniques de tortura per aplicar-le s nat. Després d'aportar dades sobre les pràctiques de tortu- entre la població que oposi resistència davant una intervenra psioolòcjica i de tracte degradant que el gavem i els mili- ció suposadament preventiva contra ei tenoriStrle .II

Tot a purs per a la segona edició d e

la Festa del Comerç Just el dia 2 9

SQLIDAfiITAT71 :l priixlnt diuntengc29demaig, fa plaçat ktaviàtnrnaràaomplir-sc pcrsegunanyconsccufiu dc parades amb productes d'alimentació i artesania procedents del comerç just, arnh moti u de la contmcntnr,iciir el 14 dc mai g dcl Dia Internacional del Comer ç Just. Diferents entitats de l'àmbi t de la cooperació, com IntcrmLin oxfam, Saboresdc l M undo, l' Ate -

IE;30

TALLERE S ROMAN

VENDES : Cerdanya, 10

TALLERS : Vic, } 8

Tai 93 6 rc 00 86 rax 93 614 02 62

a

neu Sant C'ugatc nc, SantCugal am b el PahleSahruuí (SCAPS) i lesbotigues lona i Thc í3ody Shop, s ' han abocat en f'organitzaciLí d'aquest a jornada que durant tot un dia posarà l'èmfasi en la promoció de l comerç just entre el gran púhl ic . "S i volem que sigui ünaalternatlva V lahlecal queaquesta opciódc compra estigui a l'abast de tots elsconsumidors", explica Mari Creu Moya,

presidenta dc la delegació ioca f d'lntermón Uxfam . Pcr aeonscguir-ho, I'UNG amplia cada any des de 1994, la xarxa de botigues i de puntsde venda que tca tot l' Esta t i ha obert una botiga electrónica a i nternet. La festa que es i àra a San t Cugat colnpla amb 1 a col • 1 atxt rac i ó de l ' Ajuntament, que hi aporta I .400 euros procedents dec tl,l3 % que destina a solidaritat .

Solucions una

llar

per

confortabl e

■~ • Tmit .l■

■ Prrafancs t motors

a

41.

■ Mwltp g ret nany

orient, 6 8 Expasirió i oficines Tel . : 93 675 29 02 Fax : 93 589 10 0 1 inr.oOalumini sgpniga .m m

0 itulluryuintw

• Pnrlri.


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

5

El Grup Policlínic En marxa una nova unitat a I'HG C obre nou centr e d'estètica dental de cirurgia endoscòpica del pe u i de rejoveniment Aquesta novatècnica quirúrgica pertany al grup de no invasiv a

Asepeyo estrena a Sant Cugat una ressonància de tecnologia punta

ESTÈTICA>E :I Grup Policlinic , promotor del centre mèdic privat Policlinic Torreblanca, s'h a embarcat en una nova aventur a empresarial i assistencial, amb l a posada en marxa d ' un nou Centre d'Estètica i Dental (IED), en e l qual hi ha integrat un Centre Integral dc Rejoveniment (C'IR) . Aquests nous servcistenen com a objectiu oferir als usuaris de l a sanitat privada els últims avenços en salut i estètica, adreçatsa millorar i superar les expectative s actuals dc vida, amb l'àmbi t avantguardista de la medicin a antienvclliment, també conegud a pcl nom anglès'antiaging' . El doctor Ferran Cases Boixareu serà el responsable de coordinarcl programa CIR, on s ' ofcreixcn serveis innovadors de rejoveniment . "L' equilibri i benesta r interni labcllesaextcrnadclscossos retarden els efectes dcl pa s dels anys i això ho aconsegui m fent modificacions plàstiques i estètiques de les parts que c l pacient vol m i I lorar",expliquen .

DIAGNÒSTIC> L'Hospital Asepenyo de Sant Cugat, especialitzat e n malalties derivades d'accident s laborals, acaba d'estrenar un no u equip de ressonància magnètic a d'última generació, a la seva unita t dc diagnòstic per a la imatge . Aquest nou aparell facilitarà e l diagnòstic precoç de patologies d e columna. neurològiques i osteoarticulars, gràcies al'increment de l a capacitat del servei . El nou equip de ressonànci a magnètica ésd'alt camp, concrcta ment d' l ,5 tesles, i perntet augmen tar laqual itat i la nitidesa deler imat ges obtingudes per radiodiagnòstic . La compra d'aquesta nova tec nologia, que complementa els apa rells de quèja disposava Asepeyo a Sant Cugat -unTAC per ferproves en zones anatòmiques complexes , ecògraf. Doppler i un altre aparel l de ressonància de sota camp i ober ta . per a pacients amb claustrofòbia- s'emmarca en la voluntat de l'hospital deconvertir-seen undel s centres dc traumatologia labora l amb niés prestigi a Catalunya .

SALUT>A l'Hospital General de. Catalunya estan decidits a no aturar-seen el seucamícapa la innova ció mèdica i la consolidació dc le s seves instal-lacions com un del s centres hospitalaris de referència a tot l'Estat . Si la setmana passada presentaven públicament un no u servei d ' acompanyament a la mort i al dol, pioncr a Espanya, aquest a setmana 1'HGCposa cn marxa un a nova unitatdecinrrgiaendoscòpic a del peu, emntarcacía en els procedi ments dc la Cirurgia Mínimamen t lnvasiva . Durant tota la setmana, l ' hospital ha comptat u» h la prc sència del doctor Stephen Barret , un prestigiós cirurgià podiatr e nord-americà,que jtuttambeldoctor Eduard Rabat, cap de la nov a unitat dc I'HGC, ha realitzat dife rents operacions de demostraci ó d'aquestes tècniques . La cirurgia endoscòpicadel pe u pernect tractarmalaltiespcxialscor n la facitis plantar, el neuroma d c Mortono I'allargamentde talód' A quiles, sense practicar grans inci sions, a través d'un petit orifici per

L'HGC és un centre hospitalari privat que aposta de manera contínua per la innovació on s'introdueix una microcàmera .

Premis periodístics Lasetrnanapassada, l'HGCvase r tamhé l'escenari del lliuramen t del I Premi de Difusió Periodístic a de Tractaments i Beneficis de l a Cirurgia Mínimament lnvasiva , convocat el passat mes de març a

Barcelona, durant un simpos i internacional dedicat al tema . E l jurat d ' aquest premi, format pe r diferents especialistes de l'àmbi t dcl periodisme i la medicina, h a premiatelstreballsd'EliasGórri z i Marta Pórtoles, ambdós de La s Palmas de Gran Canaria, i de Jesús Bengoechea, dc Madrid .

Auco VaHès', S .L. Mercn Ro)inreda, 1 b 3 ' Tel . 8367d717 1 08190 Sant Cugat def Valle . ,


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 malg del 200 5

Brito i Picatoste, al banc d'acusat s

Detingut a la B-30 un kamikaze Comença el judici als acusats deviolació i assassinat, detinguts Pany 2001 a Sant Cugat que conduïa t un camió roba contra direcció

Els dos acusats van ser detinguts Pany 2001 a Sant Cugat, després d'un mes fugats

JIffJATS>Uillurts començava a l a penal i el segon va auloiesiunar-s e secciio tercera de I - Audizncia de per provucurel seu trasllat a 1'1 los Barcelona, el judici contra Manue l pital Arnau dc Vilanova de Lleida , Brito i I~rancisco .lavier Picatoste, on cl seu amic Picatoste l'esperava clsdos reclusosdc lapresó lleidata - per ajudar-lo a fugir. I l fugitiu va na de Ponent, detinguts el 1~ d e di spararclsagents que custodiave n novens brc dc 200 l al terme munici - Brito . i va deixar inval id un d'rlls . pal dc Sant Cugat . un nies despré s dc protagonitzar una de les fugide s NO admeten la violaci ó més sagnants dc la h stnria carccrir - Segons infi,rnta I'agéneia Ffe . el s ria niés recent de Catalunya, que v a dcosacusats s' han repa27 it lu reslx,n acabar amb dels mossos d'esquadr a sahi l i tat dels ràrrers gue els imput a ferits greus, un jove mort a trets i el fiscal i han udihès 1'autoria dc l a una noia presumptament violada. totalitat deIsdehetcs .exeeple cl d c Brito i Picatoste, de 39 i 38 any s violació d'una noia, la nòvia clc l respectivament . s'enfronten a un a joVegtrcpresuntptament vanussaspeticici de 172 anys dc presa pel s sinar la nit del 13 dc novemhrc a l a càrrecs dc t i ncnça i l• l ic ita ci' armes , carretera de Cerdanyola . llurattt el judici . Brito ha assuatemptat contra dos mossos d'esquadra, assassinat, rapte i violació . mit 1'auttoriadei crim .exculpantc l quc haurien dut a terme en els 3 2 seu company . pern ha negat qu e dies que van passar amagats a l a violés la jove . "Ni tan sals la vai g serradeCollsernla, Elsdosacusat s tocar", ha assegurat Brito . Picatoseompliert condemna ala prestí de te ha explicat cluc e] seu company d c Ponent pcr robatori i violació dc fuga [i va assegurar que "nomé s condemna, en cl cas de Picatoste, i havia tocat i olorat una miqucta" l a per homicidi . en el cas de Brito . E I noia i que. quan va assabentar-se primer va aprofitar un permís peni- perla ràdio quc la jove havia esta t tenciari de 48 hores, concedit pe r violada,va donar per acahada l a visitar la fitmilia .-per no tornar al seva amistat amb Brito .

[lELINQNCIA>I1s Mossos d' Esquadra van detenir dimarts a la B 30, a l'altura de Sant Cugat, u n home que conduïa en di reccici contrària un camieí robat carregat am b material in lorrnàtic . Els agents van aconseguir retenir el conductor . cl sahadel fenc Juan C .B., de 39 anys , després d'una espectacular per5e: cucin per I'AP-7, primer en sentit sud dcs de l'àrea dc Bcl Iatc r a fi ns a 1'alturt de Sant C ugat . i a econti nuació en sentit nord i contra direcci ó per la B-3{] i la BV-1503 . Fls fit s van passarcap a les 5 dc la matinada, quan una patrulla dels Mosso s va vcurecnn3 una NiskrnTrrde fei a un canv i de sent it nn pcrmis a l'àre a de Bellaterra, Els agent ; es va n acostar i van veure com tres home s saltaven del f iirgeic n marxa i fugien . 1 .C .I3 .vacontinuarlamarxa solfin s que va serdctingut .l home va passar dimecres a disposició del jutge de Etuhi, acusat de rohatnri am h torça, furt dc vehicle i conducci ~ temerària .

TfIIIERES ROMRII iAIiERS IIoIHAIi : Crrdarrya, 1 0 ïel, : 93 674 00 86 tac 93 874 02 6 2 www ta6errsromaa.cam

leresraman.cern

TALLER DE PLANXA I PINTUR A TALLER DE TURISMES VEHICLES NOUS I D'oCASI TALLER DE VEHICLES INDUSTRIALS

SERiIEl5 • servei de marstettiir>terrl • Repararció gttineral de vetides industrials i ttrxisates • MeràrrKa, eiectrioita1. pLartíw i pins ra a • venda de recanvis t aaesoris orlgirruls de V rtttar • venda i muntatge dataessarirs 4 M • Muntatge de tdelania i atstiridos • Repardrib de tttx Tipus de rehir;ks ■ UeiiafLem amb totes les companyie s • Recdltda del rely de a donmai r • vehide de rartisia en reparacianrs de lLtrrga drrada • 3 .1700 mi cfi

Larigi ogtrtpades i personai iorr+ra r

PtAft1lLA 1 PNftTi1RA • 5eniei 5 esAtACs • 5istdraes de praura de tiecadap arttrtçada • P'rnrvaa a l'aigua. Eoelkgrira aub d aefed antLtiient


Societat

Diari de Sant Cagat DIJots, 26 maig riel 2005

Recoder demana als veïns de Col l Favà comprensió per les Barraque s "Són tres dies l'any i en algun lloc les hem defer",defensa l'alcald e FESTA MAJDR>1 ..cs Barraques de Festa Majores fitran at'o1l Favà, to t i 1'oposició man i testada per 1'assnt i ac t ti de veïns d' aq oest barri u aroI tir aquest rspa i cloc i ncx :turn N r a joves, ubicat dés de: tà fi anys a! Parc dc la Pullancreda . Així ho vast runfirmar dimarts 1'ulca1dc . l .luiti Recoder, i e1 tinent d'alcalde d e Joventut . Tomi ltan on . "Són tre s diesa f'unv. Cs trn ;s act ivi tat las n Iuc l a gent jove visqui la seva eiutat situ

i

passi ]x: i, en

algun [IcK• Ics

hem clr

fer", sentenciava ftceudc r Ualra[dc ha apel . lat a la romprensindelsvcïnsdeC .'uíl l=a~ àam h les aetivitatti de la Festa Major i, e n especia I,arnb les Harrtques.en trac - Les Barraques són el punt de trobada dels joves a la Festa Major f ar-sed una inier stivaatnugesl ionadapcls mateixos joves . "1 [em de fe r sabi[ilat de lots els ciutadans. cascs. que es mou i que vibra am b una rcllexití profunda i individua l "Aquesta notés unes eitnal dortnituri , Sant Cugat", ha elit Rce(xier, assesobre el tipa~ de ciutat que valem" , hi tc un lxrblc ad ins, una gent cluc vi u nyalant que aquesta idea de ciuta t ha di t EtLecx3er. apcl . Ianl u la respon- intertsatnenl laseva ciutat,cluehi t3 promoguda per 1' Aj untantertt entra

7 en contradicció amb els reiterat s entrebancsquesnrCeixen calo any a l'hort d'organib_ar les activitats d c Festa Major. Sobre les queixes, en qué el s veïns acusen 1'Ajutttament de recordar-se de Coll Favà només a 1 'hort d ' instal . lar--lt i lesac t ivstitts de Festa Major, Recoder les harehutjades dc manera rotunda . " (:s un bu m modèlic que l'Ajuntament cuida molt i està ben datat d ' equiparnents'', hadit Rcecxier, mentre enunterava fcs neves i nstal . lacinns ubicalcsa1barri,enmeiC'E .iP Cicrltcrt d'Cklhac, l'estela bressol Caval l Fort o l'estaeióde Rcnlc . Lalcalcl c ha assenyalat també la volunta t stuuticipal de trobar una ubicariti definitiva per a les Barraques, qu e no causi pntblerttcs als ve'irts . "Ja l a tenim, però té un problema, cltre nu ésccrttrira,pernhosetsd ' agutape c temps". ha dit 1'alealclc, refèrint-se al barri de Vullpa l ceres . Pcrtrl de tranqui l-l itxarels veïns que tindran Ics Barraques al tasta t de casa . Torri Ramon ha asseg,ura t que l ' Ajuntament i la e omissi ó organitzadora vigilaren 1' horari d e 1escertari, que es reta[lurt finsa les 3 de la matinada, la scgtu etat i el con sum resprxtsablyd'aicohol .

La piscina ck3 Mira-sol fa aigües al pl e

Una diferència de matís lèxic tomba la moció original d' ICV-PSC i l'alternativa de CiU-ER C MDCIÓ>El ple municipal va tira r dilluns una gal[cda (l'aigua fred a sobre les aspiracions dels veïns d e Mira-sol que sntnnien a poder-se banyar en una piscina municipa l própia . I és que. les ducs mocion s presentades per PSC'-IC'V i C'iLJERCamb 1 ' ohjcct iu dc donar sortida a les reivindicacions vcïnars d'una piscina a Miia-sol, van caure a la vegada, després que equip d c govern i oposició protagonitzessi n una discussió dialèctica sobre c l terme uti litzat pcrdcsignitr la futura ubicació dc tes instai•lacians . Les dues mocions coincidien a

destacar la necessitat d'atendre un a reivindieació veïnal de més de 1 5 anys d'antiguitat i sol . liciilaven l a implicació dels veïns en el procé s d'elaboració del projecte i la dotaci ó d'una partida econòmica per a I a piscinaalpressupnstdc2tHHi . Peró , mentre queeE text de i'aposiciódelimitava l'espai a una zona del barr i históric de Mira-sol al costat de [ Casal de Culture o del C EI P Catalunya, l'equip tic govern assenyalava nomésque la piscinaes fari a "al districte de Mira-sol" . Scx:ialistes, ecosocialistes i populars va n mostrar desenní iança davant el

terme utilitzat per Cit.] i ERC, perquè la sevaamplitud podria implica r la construcció de la piscina al no u barri de Can Matas, també dins del districte de Mira-sal,en i toc de fer-l a al nucli més antic i amb niés concentració de veïns. Tot i que c] tinent d'alcalde d e Medi Ambient, Eduard Pomar, v a desment iraquesta possibilitat, IC V i PSC van volcrasscgurar [aprccissió terminalógica de la moció alternativa i van demanar el canvi de l terme rlislrirte pel més precis de barri hisrnric, abans votar-la . Qua n semblava que l'equip de govern

podria acceptar l'esmena lcxica presentada per [CV i PSC, els regidors deCiU i ERC van decidirvota r contra Ia substitució del terme . La rspida reacci4d'1CV i PS C Davant d'aquest fet; socialistes i ecosnrialistes van reaccionar retirant la moció original presentad a perells mateixos, portal dc tcrcattr e també ]a proposta alternativa . Aquesta maniobra va evitar i ' aprovació de la moció de l'equip d e govern, en què. segons l ' oposició. l a ubicació dc la piscina de Mira-so l quedava massaen suspens .

ASDI CONVOCA PER AL 4 DE JUNY L'ASSEMBLEA GENERAL PER ALS SOCI S L Associació Protiisminuïts Psíquies i Fisics de San t Cugat t ASI)I) ha convoca t per ai pritxirn dissabte 4 d e juny l'assemblea genera l ordinàriacíe l'entitat . pcrprcscntar la memória d'activitats de l'any 2004 i enmuniear la baixa, per atot i us pcrsonals,d'alguns vocal~ de l a junta . AS[]1 enrnpta c n aquest momcrtt artth prop d e 200 socis. SOREA AMPLIA L'ATENCI ó ALS CIUTADANS AMB U N NOU TELÈFON D'AVARIES Surea . l'orgatnisnte cluc gestiona el servei de l'aigua , at•aha de posar a disposici ó dclsciutadans un neu tc[éfo n d'atenciód'avurics amb servei Ics 24 horesdc 1 dia duran t tot 1' any. Ei nitntcro, operati u des del passat 1$ dc maig, é s cl 9()2 250 370 . Per lè r contin I tes solare temes net relacio nats ambavarics . Sorca con serva el niintencdetelétnn 9 3 544 1 6 10 . CONCERT DE CORAL DE L PINS DEL VALLÈS EL DI A 29 A L'ESCOLA DE MUSICA El diumenge 2 c) de maig a Ic s ó de la tarda, l'Aula Magna del' Escola dc Música Victoria dels Àngels acollirà e l concert de final de curs del s grups corals del CE1P Pin s ctel Vai lés . La coral, que Funciona des de fa dos cursos coordinada per 1' Associaci ó dc Mares i Pares d'Alumnes del centre, és una activitat cxtraescolar que involucra més d'un centertarde nens de di fercnts nive tl s escolars, de s de P4 a 5c de pri mària . A rasé s d'aquest concert, la cora l també actuarà el dia i I d e juny a la festa de commemoraciódels25 anys de ]'escola .

INDiJBRUC, S .A.

EL SEU MAGATZEM DE FUSTA TRACTAD A

Adhara . ".f R . '~ [11f.1

.{R

.1.n : . .•

ii . .

■ Easetes

•Tarimes

■ Pèrg,ale s

•flefugis

•Mlarais

•Gelosie s

•Tanques

•Mobiliari de jardí

•Jardineres j

EF}CÀCIA-PRQFLïFNFWGIEN E gf0(Con FarB)

Fel. 93 679 dD 52 Horar1 de 9,30 s 20 .30 h. Dillrms tancat

Pol, Industrial Can Magí . Av. Ragull, nau 1 9 Tel . 93 589 00 23 Fax 93 574 38 71 Sant Cugat del Vallè s Visiti la nostra expasici6 a la Ctra . de Sant Cugat a Ruhi (rotonda Centre Comercial Sant Cugatl


Societat

Maulets celebrarà 1 0 anys de compromís crít~cambSantCugat L'assemblea local de Maulets est à ultimant els detalls del program a d'activitats amb què l'entitat eammemorarà, a partir del prbxim mes de juny, els primers 10 anys d'activisme polític i social juvenil a San t Cugat, des d'una ideologia independenüsta i d'esquerres. ENTTCATS > A rnb una samarreta i u n canell enmtttemorztiu, una xerrada de repàs a teta una dècada d'activisme polític i social, una exposici ó retraspceüva i altres activ irats. Aix í és Com l'assemblea Icx'al de Maulets té previst celebrar els l 0 anys d'existència del* e7ntitat, constihiid a aSantCugat el març de 1995 . Els actes de commemoraci ó d'aquest aniversari com ençaran cl 3 de jetgy, amb una xerrada a 1' Ateneu quereoordaràmamentsclau de 1'activisme dc Maulets a Sant Cugat , com 1' imputsdonat al naixement de l

Jordi López, a l'esquerra, i Aniol Pras, al seu costat, son membres locals de Maulet s Carrcllengua, la constitució d ' una plataforma contra les empreses de treball temporal, el suport a la 11 uita antimilitarista o [a seva implicaci ó enel moviment nkupadeTnrreblan ca i altres qüestions relacionade s

amb l'àmbit local . "En fem una lectura molt positiva, perquè hem fe t una feina important que s'ha vis t reflectida al poble ; quan va m començarérem l'única fòrça orga nitzada de l'esquerra independen -

en la consolidació del Pla Jove

Propostes guia per al Pla Jov e

q es riel c ctrtsi stori s'ha valorat d e manera molt positiva aquest a segona sessió del Fórum Jovc i ja s'ha expressat la voluntat

tista i ai xó ha donat ets seus fruits" , explicaAniol Pros . FI jove és un dels 10 activiste s que en aquest moment té a San t Cugat l'organització, un volum de membres que Maulets vol amplia r amb gent més jove, per garantir cl relleu generacional i poder conti nuar compromeu)s amb l'activis me sociopolit ic desd'una ideologi a independentista i d'esquerres . Contribució al'assoelacionism e En aqucstscntit, desde l ' assemblea de Maulets destaquen, a més de l a

"La lectura d'aquests 1 O anys és molt positiva perqu è la feina que hem fet s'ha vis t reflectida al poble"

EI segon Fòrum Jove avanç a JOVENTUT>Saher què preocup a els joves de Sant Cugat i quine s propostes laric rt per millorar Ic s politiques municipals cn matèria de salut, esport i educació , Cultura . oci i equipaments o treball i habitatge . Aquest era 1'ohjecliu de la segona reunió de l Fòrum Jove, celebrada dissahte passat a l'Ateneu, per tal d'afavorir la intplicacii dels jove s tiantcugatencs que rea pertanye n a cap associació o entitat tic l a ciutat i gtreencara nohan participatenlainiciativa . 1:15 quatre grups de treball , constitu'ita anth aquests joves , han discutit i aportat proposte s cn les diferents àrees planteja des, que ajudaran els tècnic s municipals .

Diari de Sant Cuga t Dijous, 26 maig del 200 5

La segona sessió del Fòrum Jave es va celebrar dissabte passat a les instal-lacions de l'Ateneu 5antcugatenc

municipal dc tirar endavan t algunes de les propostes apunta des pels participants a la reunió , Una part d'aquestes propostes

s'incorporaran al futur Pla Jov e de Sant Cugat . que s ' està treballant amb l'objectiu de tenir-l o enllestir a finals de i'estiu .

tasca de lluita desenvolupada e n aquests 10 anys, la seva eontribuei ó al dinamisme associatiu entre el s jovcssantcugatenetii Iaseva partici pac i ó en 1' impuls a col • l ret i trs c o m La Guitxa a la Ccxwdinadora d ' Associaeinnti ner la Llengua (CAL) . Entre els actes cíe commemoració d'aquest desè aniversari d e Maulets , també hi ha prevista una exposició a finals de juny a l'Ateneu, una participació especial a l Cercatasques de Festa Major . cl di a l de juiiol i, després dc l'estiu . una xerrada amb col . lectnls de jove s europeus i urt concert al carrer .

L'APUN T

BREU 5 L'OFlCINA MUNICIPAL D E TURISME REP 15 .000 CONSULTES EN DOS ANYS L' C)fic in a de Ttrri sme de San t Cugat, ubicada a la plaç a octavià, acaha de compli r doti anys de funcionamen t amh un hun balanç d'atenci ó alpúblir . Desquees van obrir aquestes insta] . lacions,el servei ha rebut niés dc 15 .00 0 consultes de ciutadans sobre q ücst i ors tarist iques rel ac ia nadesambcl municipi .Amés dedonariria rmació,I ' Qiïcina deTurisme també programari ne itinera ris turístics per 1a ciutat, quc han tingut uns 25{} participants, una xifr a quc l'Ajuntament qualific a dc " íbrça positiva" . FUTURSALUT ORGANITZA UNA XERRADA PER AL DI A MUNDIAL SENSE TABA C t :l dilluns 3t1 de maig, la seu que el centre mèdie Lutursa lut té a la rambla del Celle r acollirà una conferènci a interactiva sobre els mites i controvèrsies del tabaquisme .1_a xerrada . a càrrec de l a Unitat de Tabaquisme d e l'institut Psicomcdic dc San t Cugat, coincideix amb l a cornrnemoraein del Di a Mundial senseTabac, que s e celebra el 3 1 de Maig. Durant aquesta jornada, els respon sables d'aquesta unitat antitabae muntaran una parada a la plaça Lluís Millet . on can viaran cigarretes perglohus.

Valldoreixtambé Fins ara, les dues edicions del feru m Jove celebrades aquest any s'ha n arganilzai a Sant Cugat . Perb, pen sant en els joves de Valldoreix, l'A juntament, en col-Iaboració am b I'Enlitat Municipal Qescenbalitrada , ha plantejat l'opció d'organitzar un a nova balada juvenil en aquest terri tori, per tal d'oferir als joves valltla reixenes la possibilitat de dir la seva en els tenies que els preorupen .I1

LA UNIÓ CELEBRARA LA FESTA DEL SOCI EL DIA 29 La Unió Santcugatcncacelehrat àdiumenge laXl V edició de la Festa del Scx.i . una jorna da de germanor, on l'entita t ret homenatge als scx ;is am b 25 i5t}anysd'antiguitat . Després d ' un dinar de germanor, es l li urgit els guardons a u n total de 37 socis.

. ., pt°r se111ir-,e Iré a l votant ck 1 'esport


Societat

Obri de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

9

La 47a Marxa omple de nen s i de premis la plaça Barcelon a

EI CMSC va lliurar dissabte més de 150 guardons

Lluís Racioner o repassa la figura de Ramon Llull a l'Arxiu Naciona l

entre els més ben classificats a la prova

CMSC71)issahte passat . el C'lu h M untanyenc Sant Cugat, responsable de 1'aTrganitrfciti de la Marx a lnfant I dc Rrgularitat. va dnnarrtté s copesquemai entre les part] les reté s ben classificades a la 47a edició de la pnrva de resistència, cclchrtda e l 10 d'abril, E .nlatategariadc(Tai 1 anys, la parella guanyadora ha esta t la de Marta 13ayona i Sandra Muntes . E l segon prenc i e n ftnt 11 ha esta t per a Ahcl Quirtones i Miquel Sànchei i cl tercer, per a Adriana Fcrnàndex i Joana Massana . Enelgrupde 12a 14anys, elprimer premi també ha estat pera duc s noies . C)lga Mastí i J udití ]rtLga .El s segons classificats han estat Eri e Levit i F:. E)uval i lestcrccres . Mar : l Montoya i Iaia Ricart . Per escoles , lames bcn ptuttuatía ha estat elCI :I P Pi d 'ert Xanlri, laque ha apartat niés inscritsa la Marxa, l'esu)IaAvenç, i la que haclaktii ficat rtiésalunines,e l CI :I P Pinsdel Val lts. TROFEUS A DOJO . La col-laboracili dels negocis focals en el patrocini de copes ha fet que enguany hi ha g is més nens amb capa

La concertista Maria Lluïsa Cantosclou€IcursalAEU CLOEIVDA71 \u1 d'1-IL11,n it lli • versitànaclrla{irat[ iran{ 11 l'ld r SanlC'ug:af 1liapreltiaral una lncnd a molt t spci' la 1 per :] ! : t I c l 111 x srada d c cnnfcrèntlesiactn it :ttsclur,lcaharlal juny . Scguinr anió la linul slri s úllimy tres anus Lí ' ulcrr .Irl1\ Mal s obertes a tota la ciliat . l' A 1 . 1 ;estil organitzant una cl)flltrenCla-r•eei tal ai'I eatrcAudi tari dcSani Cugatptr al dia 7 de juny. que comptarà amb la presència de la pianistarata Irtrta i presidenta dc ia Fundari a Música Espanyola a Suïssa, Mari a LI u ïsa Cuntus . "Na es tracta només d ' una gran concertista, sincitamb < d'una gran intel lcctuai", assenyalava el president dc I' A EU, Anton i Mnncrri s , Cantos,queamhnUrnés 1 fsany s jacra professora cie piano i poc des-

lTr•c s clchutac :I am h gran C\ 11a ] [ a r nci. ir I f :all Lfc NavaYbrk, iutrrETrcla ra ,al pi .m(s diferents tahrces del,„ tiegleti \ 111 . \lx I ;' X d allie)rtis:Oli í Antoni Saler, l :ltric (irtltadus . C'laudc 1)chussy i Mauriee Rarcl i també oferirà una eonfercnci a tinhre el pianU Lriiu,r instrurncll t clau en [a histl')ria ntutiical .El pre u dc L'entrada per al recital, que 0 l convidar tots els santcugatcnc s amants de la música, serf; de b suros . Els urganitiadcsrs rtcutnanen reservar les invitacions al mé s aviat possihlc, perquè estan segurs clues'esgotanln abansdclrecital . •

CONFERltNCIA7L'cscriptnri e cono milita [luis Racionero va visitare l passat 19 de maig Sant Cugat pe r oferir una xerrada sobre la figura del l ïfütiof i literat català Ramo n Llul I, difts del cicle de con ferèncie s sobre el personatge organittat per Amics dc la tinescu, l'Arxi u Nacional dc C'atalllnya i [)mniur n Cultural . Ratinnernvaahnrdarl'anàlisi de L I u E I a través de les tucete s d'alquimista i trobador. L'escripto r va eompagi nar la seva passió per l a literatura -vaescriure 476 ll ibresde trrnàtira diversa amb la d'alquimista i inventor, ja que va huscarde manera incansable ia t' rntula per transtitrtnar el meta] i en or. L'EMa convoca el concurs d e cartells per a l a Festa Major 200 5 VALLDOREIX>LEntitat Municipa l lh seemral itiada de Valldoreix h a obert el tcrrttini tle pnscnütciü d't r hnesal concursdcczirtcl lsperesutlli r la imatge de la Hcsta Major, que c s fitridel l Ual dc setembre . lilcertamen atorgarà un premi dc fill[ } eurus a1 gnJanyador de ia catcgori a d'adults i 3tf,al primer rlassitïca t del grup t ïnsa 17 anys . EI trull i ni pe r presentar ohrl acabael 22 de juny.

Imatge de la concertista Maria Llúisa Cantos

(lnallançamentdelpròxim curs avastçarnentile) tltieserà laprnpt:ra directnra del Museu Marès. Pila r A més de presentar 1'actedc cloen- tentporrda de rortleréileies a partir Vélez,oel presidcntdel F C . I3areeda d'aquest cilrs, els responsables de 1'octuhrc .I. : ex president del Par- lona . Joan Lapona. són algunes dc de i'AEL1 també han fet un petit lament deCatalunyaloanRigoI .la lesfigeresrlaudclprogralna .

Imprsiond~strs flCabaQoS especules Ink Jrl gris fullrafa

Plistlflsadní, plafiiMs,«

IDEA

mprEsión digital tiriEat cortai

PRINT Tel, 93 5911 10 86

ideaprintQideaprint .es

50üiClOPfS GRAfIQtiFS

Sant Antoni 15-17

' SeNlcio de escAne r protasiona l t7lhldrlep 1500 dpi.fr

Sant Cugat del Vallès


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

CAPiTOL 1

Aproximació a la història del Casino de la Florest a 5 . Caslno de l fl FiflE3 .~ :,`,N )f1 . i ;ar _ 1 na - 6ra a 1.

I

~-

r

, 1,.i . !

af

~

Imatge del casament del matrimoni bar ó REPORTATGEbDarcelona no v a tenir solarnent uns feliços any s

vint, sinó també, i sobrctot, un s t'cliços clou . Els diners corrie n anth facilitat . 11 19 de jnliol de 191 1, obr e les portescl Casinnde 1' Arrabas sada; hi ha una gran eclosió d'es pectacles, és 1'épuca del Perol te l amb e! Molino, l' Arnau, les pla ces de hraus, cinemes, bars, etc . S'ha de tenir cn compte que fin s als anys vint, un home i una dona na podien seure junts enespecta-

clos o llocs poc il . luminats pe r llei, fora que estiguessin casats . En produir-se tants canvis aparei x la sensació que es poden trenca r les normes morals . Enaquest con text cal recordar que e l dret de vo t de ia dona no va arribar fins a l 1931, Al Casino de l'Arrabassada, fins i íothi arrihava un tramvia des de Barcelona . Van tancar ofi cialment el 1912, però segui a obert sense permís ; és una be n guanyada llegenda negra. Si el s pins que encara hi ha poguessin

imatge del desaparegut Casino de ia Floresta parlar, ens parlarien de més d'u n desesperat que s'hi penjava, o més d'un assassinat . La primera vedet, cap als anys trenta, va versi r a v i urc a la Flores ta i va teniu un fi[l,enTomésCola, campici d'Europa de boxa ; vivia a l'avinguda Tarruell . En esclatar la Guerra Civil va anar a Burgos,

capital dc I' LLspanya nacional, i e l van fer cap dc la falange ; more n esclatar-li una bomba fent pràctiques . Durant la dictadura franquista se celebrava e[ trofe u Tomàs Cola de boxa . A la Floresta també hi havia e l Sr . Oscar, el Sr. Sureda i el Sr. Febrer, tres amics dedicats a la

lluitalliurc . El primer, 1'Osearera campió mundial i vivia a la "cas a hlava",on es reunien . ElCasinode 1'Arrahassadava ser molt més important que el de Ia Floresta . S'hi van invertirmolt s diners, era cl moment quan l ' oc i entra dintre la societat de consum .//M . Angels 0uadra s

Heres

Crrutdt WlerLlidRS P1rez

lrnpressrri digita l Disseny gràfi c l,nf}rt'SSiq Ufísrt Fotografia dígita l

Asesoras Seguros e lnversiones

Av. Lluís Companys 8 08190 Sant Cugat ret .: 93 208 23 1 2

infnOareagrafica .org wwware+graflrma9

9

AN1VERSARI>L'Agrupament l :seolta dc la Floresta va eelebrar dissabt e passat una festa per com memorar cl 2ilé an i vcrsari de la fi .lndacióde 1'en titat. amh urna jomada d'act ivitats a les pistesdc Can Llobet . Prop d ' unes 100 persones va sumar-se a la commemoració, que va incf oure un dina r popular, tal lersdiversaai concerts . per mostrar la seva feina a la ci utat .<

ReparasfAn y venta de maquinaria portatil y artfculos de ferreteria fNrigit perEWYta Papiol, precti tyorler de les talin do óack . Pinu esp .2003 .0922 P

Concesianario H p ND A

TerApler dels Chslora s tpsr raatablr I equttlhrl sresrgitle dat cos} Objectes per rurenoat p rsr Is 118r 1 ; íír ;ílíiíi

(maquinava para jardin )

PI . Pep Ventura (esquina c! Sallés ) Tel .: 936 749 67 8 reparacionesbet .telefanica. ne t

han d

Batejas, comunions, casaments , aniversaris, celebracions, regals , llaminadures Torrem

de ta 8wr ia, 16 fdsesnt Ge . iian ,s i Tel. : 93 674 27 73

car /as[F sant cuga 1 Tu nuevo centro de lavadü dc caChes Pol .lnd . Girs Mag [ Av . de les Cens Catalanes, 8, Ioeal 8 Tel .: 93 544 18 46


Publicitat

11

Dijous 2 de jun y 22 h Cinemes Sant Cugat Projecció de la pe l . lícula de Fatih Akin Contra la pared

Dijous 9 de jun y 20 .30 h Cafè Auditor i Presentació del llibre Diccionari de llargmetratges El cinema a Catalunya durant la Segona República , la Guerra Civil i el franquisme (1930-1975 ) d'Àngel Comas Cinemes Sant Cuga t 22 h Projecció del Curtmetratge de Lluís Ribas "Flor"

22.10 h Projecció de la pel . lícula de Rosa Vergé s Iris .ftvr car :

r-~

r <<<rr

a par-r ; .

a CeS a

Ajuntament de SantCugat


Diari de Sant Cugat

Dijous, 26 maig del 2005

Agenda Maig-jun y 20 h C. Anselm Clavé, 1 7 » UNIOART 05 "Música de Vanguarderia", teatre musica l A càrrec de Don Simon y Telefunken Org . Unió Santcugatenca, La Trastienda, Sixt o Pérez, roger Ruiz, Peter Cladera

DISSABTE 2& !'VIAID 20 O

SANT IT

22 h Teatre-Auditori » Orquestra Simfònica de Barcelona i Naciona l de Catalunya "La bella dorment" i Simfonia núm . 5 , de Piotr llitx Txaikovsk i Director : Xavier Pui g Org . : Ajuntament de Sant Cugat

h Aula Magna de l'Escola Municipal de ca

fites Musicals ec de Càndid Sànchez de W. A. Mozart,1. Brahms, S. Rachma Mompou, X. Montsalvatge i 1. Turina g . : Escola artisticomusical Montserrat Calduch b! 1 .: Ajuntament de Sant Cugat

Formi-guera, i rebuda de la Musa 2005, Baltasa r Porce l Presentació del primer premi de petit forma t " Nit d'Art, Autocugat " Exposició fotogràfica de Pere Formiguera A l'Ateneu Santcugaten c Cicle de Cinema : "EI món, aquell gran desconegut. . . " 22 .30 h "Minas" (Dani de la Torre, 2003), curtmetratge 23 h "Underground " (Emir Kusturica, 1995 ) De 23 a 3 h Decoració de Barraques 2005 ! Participa en la decoració de les barraques a través d'un taller d'arts plàstiques A la plaça Pep Ventura (davant de l'Ateneu ) De 22.30 a 1 h Taller de foc Amb Diables de Sant Cugat Al Pavelló Municipal 2 (rbla . del Celler) De 23.30 a 2.30 h Vlll Torneig de futbol Sala Vine amb un equip de cinc amics i amigues ! Inscripcions equips, de 22 .45 a 23 .15 h al Pav. 2 El nombre d'equips és límítat Per a joves a partir de 14 anys les activitats són gratuïtes i mixtes. Feu les vostres propostes per a la N+J a : joves@ateneu .org i joventut@santcugat.org Ateneu Santcugatenc, tel . 93 674 51 95

Dissabte Des de les 6 de la tarda fins passada la miffaní t 19 .30 h .Acte inaugural de la Nit de l'Art al Claustre del Monestir, presidit per l'alcalde, un Recoder, i la tinenta d'alcalde de Cultura , Solé . Comíat de la Musa 2004, Pere

Copa de cava commemorativa de la V Nit d e l'Art a tots els Espais d'Art, i degustacions diverses i gelats 10 h Llar d'Avís de la Parròquía » Passejades "A poc a poc " Baixador de Vallvidrera, Font de la Budellera i Revolt de les Monges. Org . : llar d'Avis de la Parròquia, Clu b Muntanyenc Sant Cuga t

Concert de música barroc a Amb obres de Telemann i Vivaldi, a càrrec d e l'escola artisticomusical Montserrat Calduc h

29 Diumenge 10 h Entrada Camí de Can Borrell (rotonda Rotary) » Visites guiades a l'entorn natural de la Torre Negra Org . : Ajuntament de Sant Cugat Col•I. : Plataforma Cívica per la Defensa de Torr e Negra i rodal s

A partir de les 18 h : intervenció artistica . "Jardins d'Art", coordinada per Pilar Pascual, a càrrec de les escoles d'art de Sant Cugat: Taller Triangle, El Taller, Esfera d'Art, Pou d'Art, Elena Portella : Estudi de dibuix i pintura

A partir de les 11 h. C. Anselm Clavé, 1 7 » Festa del Soc i Actuacions de les diferents seccions de La Uni ó Dinar festiu amb els socis de l'entitat Lliurament de medalles i plaques als soci s Org . : La Unió Santcugatenca

Recorregut: des de la Galeria Canals, passan t pel Museu de Sant Cugat, la Casa de Cultura (Firart i Triangle), Art Bubble, Galeria Rusinol , Pou d' Art, Espai Lluís Ribas, Estudi Ferran Martí , Espai Gorina, fins a la GaleRia i la Casa Ayma t

12 h Museu de Sant Cugat - Monestir » Exposició. "Sopa de Llibres " Visita guiada Org . : Ajuntament de Sant Cugat

Aparadors d'art, amb exposició de quadres originals presentats pels Espais d'Art de San t Cugat a diferents comerços de tot el recorregu t 19 i 20.30 h : visites guiades a les galeries. A totes hi haurà exposat un quadre original d e Joan Miró. Una vegada visitats tots els Espai s d ' Art de la ciutat haurem vist també una mostra d'aquest gran artista, vinculat a Sant Cugat a través de l'Escola Catalana del Tapis 21 a 23 h: animació a càrrec de personatges d e la "comèdia de l'art" . Organitza : Sílvia Servan . llac : carrers del recorregu t De 21 a 24 h : música en viu a tots el diferent s Espais d'Arç a càrrec de les escoles de músic a de Montserrat Calduch i Fusió

19 h Casal popular La Guitza » Documental . "SOS Itoiz " Org . : CASC

18 h Llibreria Paideia i> Presentació escriptor santcugatenc del mes d e

juny

Ramon Barnil s Galeria d'Art 19.45 h C. Jaume 1, 33-5 1 » Cinefòrum . "Los chicos del toro " Moderat per Ignasi Salvat Org . : Amics de la UNESCO Valldoreix-San t Cugat, Arxiu Nacional de Catalunya 22 h Pl. Pep Ventura, 1 » Cicle Metaperson a Projecció de la pel . lícula "Freaks " del director Tod Browning Org . : Ateneu Santcugaten c

0

meG'e$

20 h Biblioteca del Mil. lenari » Parlem amb . . . Enrique Vila-Matas Org . : Llibreria Mythos, Ajuntament de San t Cuga t 20 h C. Marges, 3 1 » Inauguració local delegació Omnium Cultura l a Sant Cuga t Org . : Omnium Cultural

19 h Pati Biblioteca del Mil .lenari » Lletra, música i colors A càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal d e Música i dels de l'Escola Municipal d'Ar t Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 20.30 h Casa de Cultura » Meditació-relaxaci ó Org . : Dariela Núne z 22 h Teatre-Auditori » "EI mètode Grònholm " de Jordi Galcera n Direcció: Sergi Belbe l Preu : 21 euro s Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 22 h Cinemes Sant Cuga t Pl. Gabriel Ferrate r » Cicle Cinema d'Auto r "Contra la pared " del director Fatih Aki n Preu : 3 euro s Org . : Cinesa, Ajuntament de Sant Cuga t Col . l . : Acesa

20 h C. Anselm Clavé, 1 7 » UNIOART 05 "3x1 Beckett", teatre d'experimentaci ó


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

13

.Festa

"Paga--I I, .Joan Ball ,rel : ; v frn

ces

r'I r,rr n

rNra.wr *.ls•u

21 h Teatre-Auditori » ''El mètode Grbnholm "

Fins

de Jordi Galcera n Direcció : Sergi Belbel Preu : 21 euros Org, : Ajuntament de Sant Cuga t

Calendari : 6, 13, 20,27dejuny '1,8, 15, 22 de juny : 3, 10, 17 de juny • Grup infantil: de 19 a 26.30 h partir de 6 anys) p adult de 21 a 22 .30 h TennelPasseig dels Plàtans Inscripcions: Casa de Cultura (93 589 13 82 ) CM5C (93 674 53 96 ] J naicio n t .lcC : Creu de

A càrrec de Taller 2 2 Org . : Unió Saritcugatenca, La Trastienda, Sixt o Pérez . roger Ruiz, Peter Cladera

'

a! 30 de juny

Dissabtes, de 10 a 13.30 h . Centre Borja Sant Ignasi de Loiofa, fa Companyia de Jesús i el s Exercicis Espirituals Org.: Biblioteca Borja i Institut de Teologi a fonamenta! aitrIZS3Stee Dimecres 1, 8 i 15 Taller de cuina de viatges de Manuel Vàzque z Mantalbàn Basat en els plats que apareixen a les seves obres Dimecres 1 20 h BiF:!iotera de! h7il retrati Parlem amb . .. Enrique Vila-Mata s

Org . Llíbreria Mythos Dijous I 1'9 h Pati Biblrvreca del Mii , ienar i Lletra, música i color s A càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal d e Música l dels de l'Escola Municipal d'Ar t Org. : Ajuntament de Sant Cugat

,grnil. .: :r tir P ài}r?{~r: 13 ;r r rl]!riub I ;:. ! .l : elnrue:) : .arg La !eSDGnS ) :rl! r íS,,,

.iLeee

e" '

íir i3 If,SJrr" J . io LeLa!_ U :} ?ri

.ege t 'e■

Dissabte 4 Ue 10.30 a 13.30 h Centre Borja Visites guiades a la Biblioteca Borja i a l'arxiu de l Palau Requesens Org . : Centre Borj a $ases concurs de dibui x de la Florest a Poden presentar-hi obres totes les persones dins les categories : Infantil : de 6 a 11 anys Juvenil : de 12 a 16 any s - Adults ; a partir de 17 any s Tema lliure en format DIN-A4 - Cal presentar ('obra en un sobre gran, amb e l títol i un pseudànim i l'edat del participant. Dins e l sobre s'hi afegirà un sobre petit amb el nom rea l de l'autorfa, l'adreça i el telèfon. - Les obres es lliuraran a l'adreça: Associació de Propietaris i Véins de la Floresta Plaça Aiguaponga, 1, Teléfon : 93 674 20 89 Ale : apvlaforestaluvanadoo.es Periode de presentació : del 5 de maig al 5 de juny LIoc : Associació de Propietaris i Veïns la Florest a Org . : Ass .Propietaris i Veins de Ia Floresta Pearso n Co1•1 . : Ajuntament de Sant Cugat, Milar Tobella, Cabanes Belles Arts. Cugat Art s

Ajuntament de SantCugat

ntament informa

WWW3:I ,m,yar .ar5,

Català per adult s

Parc Rura l de la Torre Negra Vishes guiades pe r Yentorn natural i agrícol a Tots els diumenges, fins al 26 de jun y Punt de sortida : entrada del camí de Can Borrell (rotond a Rotary) Flora : a les 10 h Durada : dues hore s Gratuït No cal inscriure-s'h i Organltra :Ajuntamen t Col . labora : Plataforma de Defensa de lalorre Negra

Concurs de fotografi a Tema :l'espai natural de l a Torre Negra i els seus rodats: paisatge, flora, fau na, activitats

3a Beca de Recerc a Donalnformacici

i usos social s

Sobre la realitat social de l a dona al municip i Consulteu-ne les bases a

Consulteu les bases a

www.santcugat.org

www .santcugat .org Presentació d'originals a

l'Oficina d'Atenció Ciutadan a Fins a] 29 de julio l Exposició "Torre Negra : un espai d e qualitat que hem d e preservar " Club Muntanyerx de Sant Cugat Horari : tarde s Fins al 4 de juny

Presentació de projectes a I'OFïcina d'Atenció Ciutadan a Fins al 30 de juny

Publicació de la llista provisional d'admesos de la

Viatgetec a Informa't pel teu viatge. Obert : dimarts i dijous de 10 a 13 h i totes !es tardes d e 16 a 20 h Lloc:Servei d'lnformaci ó Juvenil, Casa de Cultura Tei .93 58913 $ 2 Ale :sij@santcugat .or g

promoció 2004: dilluns 30 de mai g Consulteu-la a : www.promusa .e s Tel .93 589 1 7 32 1 01 0 Oficines Promusa 1 OAC

• Curs intensiu de nivell Bàsi c de dilluns a dijou s de 9.15 a 11 .15 h . Grattir t • Centre d'autoaprenentatg e curs amb vídeo i casset i 1 h de conversa a la setmana . Fins al 22 de juliol. Gratu • Curs intensiu de nivell C com binat amb autoaprendntatge del 27 de juny al 22 de juliol . Exàmen amb certificat oficia l e122 dejuliol. Horaris : de9 .i5a 12 .30h o de 5,15 a 8.30 h Informaciólinscripció: cada dimecres de 10 a 12 h i de 18 a 20 h Lloc : Servei Local de Català , Casa de Cultura (Jardins del Monestir) Tei 93 589 13 8 2 Ne:santcugat@epnl .org www.cpnl .org


14

Publ

ïcitat

Diari ae sant est C]ijaus, 26 maig del 2005

PROPERA DESCARREGAD A

I~JMENGE,DIA- 9 DE MAIG. ,_)-DE 8 A 15H . - Niés de 100 comerciants 10 .000 m2

'

IMercotsetmanal . Subhastes +~'

-arregades

Av. Rius i Taulet,120 Tel . 93 614 49 50 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mercantic@mercarriic .com www.mercantiic .cam ACCESSOS : Túnels de Valividrera C-16IE-9 Sortida 11 Sant Cugat j Rubí Autopista AP7 Sortida Sant Cugat / Rub í


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

Ciutat

15

87 PISOS PÚBLICS El complex inclourà 54 habitatges públics de protecció de venda i 2 3 pisos de lloguer per a joves MERCAT MUNICIPA L Les necessitats del dia a di a estaran resoltes gràcies al merca t amb autoservei i als 25 comerço s ESPAI IYOFICENES

La zona es pot convertiren un nucl i d'activitat econòmica, amb 5 .500 metres quadrats d'oficine s Altres parts del Mira-sol Centre són

L'edifici Mira-sol Centre dotarà laciutatd'una

EDIFICI MULTIFUHCIt NAL E! pruiecte d'Eduard Gascón concerltrara habitatge públic . aparcaments, un mercat, locals comercials i un centre civi c

novacentralitat

Mira-sol Centre, un edifici muitifuncianal a tocar de l'estació mirasolenc a dels FGC, constituirà una de les noves centralitats de Sant Cugat . Un mer cat, un autoservei, diversos locals comercials i un centre cívic faran que el s residents de la zona no s'hagin de desplaçar fins al nucli històric pera le s seves necessitats quotidianes .

1 ple munieipal ha aprovat ineial mentcl pmjcetc M ira-dol CL' ntre . u n edilïcimLiltifitncional quedotarà la ciutat d'una nova ecntralitat molt a prop de l'estació mirasnlcnca del s Ferroearrils de la Generalitat de Catalunya . E1 Mira-sol Centre eoncentrarà habitatg e públic . un parell d'aparcaments. un mercat

municipal amh ,autoservei, tot un seguit d e locals contcreials, oÍciltcs i un centre eívic i sLx ial . Si tret avança segons les previsions de I'Areii deTerritori dc I',1 j untanleiu, cl project e de l'arquitecte Eduard Gascón podria ser un a realitats l inal s del 20(1 8 . El Mira-sol Centre . retés enllà de conver -

tir-se en un nou nucli de centralitat, servir à colra a ncxeentre el Mira-sol históric i cl barri del 'iilró dc Can Mates, actualment en pro cés d'urbanitiarió . La connectivitat entr e aquestes ducs part~ d'un rllateax distrlete sl rl possible gritcies al pas soterrat pera vianant s de la plaça dc Borràs i ais perllongaments d e

l'avinguda de Bilbao i dc l'avinguda de pom peu Fahra . El mercat municipal amb autoservei és un dels espais de !'edifici ais dual s'ha dona t més importància, perit també destaquen el s 25 locals comercials que ocuparan la rest a

dc la planta baixa i la planta semisoterrad a del Mira-sol Centre . Vai a dir que . mentre a 4 a plarttabaixas'ubicaran forllsdepa . papereries i altes activitats nomolestes. a laplantasemi soter-rada hi haurà locals d'oci i restauració .

l'edifici per a oficines dc 5 .50{} metre s quadrats, cluc pretén esdevenir un centr e d'activitat eroniltnica de la ciutat i un parel l d'aparcamentspcra un total dc 530places . El Mira-sol Centre inclourà també un a part residencial, amh 64 habitatges púhl icsd e protecció dc venda i 23 hahitatgespithlirs d e lloguer perajoves. Finalment, cl complex h a d ' acol l ir un centre cí v ie i scleia I, del qual enca ra net se n'han acabat de dcfin irels usos . La realització del projecte, gtlc ha esta t elahusat per I'aryuitecte Eduard Ga_u tin,eos tarà 27 mil inrtsd'eurosaprox imadamcnt i sers 1'ernpresa púhlíca d 'hahitatgc Prvnlt :_sa qui, a través d'hipLlteques, avançaràeI linartçauncn t de l'operació , Pcl que fa al calendari, es preveu qu e l'aprovació dctinitiva del pmjectc tingui llo c al juliol, dc manera que aquell ones es podra n licitar les obres . L'adjudicació d'aqueste s obres es resoldrà probahlettlertt a I'octtrhre i clstreballs s'iniciarana f inaisd'any. de p lanera que cap al desembre del 2008 cI Mira-so l Cent rc pot estar enllestit . Una ciutat amb tres centres

Sant Cugat, a rn itjil termini . disposarà de tres centralitats : cl nucli histitric de la ciutat . u n nucli al voltant de la fiattara estació de FG C de Vullpalleres i el nucli al voltant del Mira sol C'cntre . 1_a titlenta d'alcalde dc Territori ha recordat que tat plegat surt del pacte de l 2001 sohrc cl futur creixement del municipi . un pacte en cluc s'arribava a la ectnclusió qu e el easc dret iL perd ia aguantar certa pressiít, tan t de persones cant dc vehicles. pern que igualrllckltera necessari erearnoveseentralítatspe r donar resposta a les necessitats quotidianes dels ciutadans sense haver de desplaçar-s e E ïns al llri mer. l'objectiu és . segons les paraules de Mereè Conesa . "una Ciutat desLenlralltzada . e n què ren tat passi pel cenlrc histnric, i meny s les activitats de la vida quotidiana" . Els pol s d'atracció d'activitats, a més . ~'ubiquen a pro p d'algunes de les estacions de Ferrocarrils ti c

la Gencralita! al municipi . amb la intenció de "crear un eix de transport públic", !al co m diu Conesa .


Ciutat

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

Lalín~aC-Ths posanmarxa amb queixes per la freqüènci a

Sant Cugat vol i a supressió del s peatges de 1'E- 9 per als resident s a Ia ciutat

Menys persones de les previstes van agafar el tren a Sant Cugat el primer dia RODALIES ›La linia C-7 d e Rnrlaliesde Rentccnlre I'1 lospitalet i Martorell que passa pe r l ' est ieiri dc Coll Favà dc San t Cugat ha entrat en Funciona ment aquesta setmana i algun s

Renfe preveu que, a mil à termini, 6.000 persones utilitzin la línia, pecà els usuari s de dilluns van ser 1 .500 viatgers han expressat ja le s seves queixes per la freqüènci a de pas dels trens, quc és de mitj a hora, i han mani feslal quc aquesta és la causa quc . de moment, h i hagi poques persones quc faci n ús d'aquest nou servei . Segon s les dades oficiats de Rcnfe, u n total de 495 persones van agafa r dillunsel tren desde l ' estació de SantCugati 1 .500vanulilitrarl a línia . Lesexpectativesde lacompanyia tèrrr]viària penal conjun t dc la nova linia, a mitjà termini , són de 6 .000 usuaris diaris i l a baixa aRuèrtcia de passatgers de l primer dia, segons els responsables de Renfe, es pot atribui r principalment al deseoneixemertt dc l'cxisténciadc IaC'-7 .

La linia C-7 s'ha estrenat a Sant Cugat amb pocs usuari s

No arriba al Vallès Orienta l

La C-7 de Rodalies respon només parcialment a la reivindicació hlstbric a d'aprofitar la linia de mercaderies entre Mollet (Vallés oriental) i el Papio l (Baix Llobregat) també per a passatgers . L'alcalde de la ciutat, Lluis Recoder, ha manifestat el seu desig que els trens que passen per Sant Cugataeabin arribant també a Granollers, encara que de moment ha declarat que s e sent "molt content" pel fet que !'estació de Coll Favà sigui operativa final ment, Una usuària del primer dia de la línia C-7 s'expressava en el matei x sentit : "la veritat és que la linia està bé . A més, he mirat els preus i anar a Barce{ona costa 1,80 euros, menys que amb els Ferrocarrils de la Generalitat. Per anar a Collabató, on tinc una germana, m'és molt més còmode . El problema més gran són els horaris, que són una mica minsos, i també é s una Ilàslirna que no es pugui arribar a Granollers, per connectar després am b la tinta de Girona" . !I

Ecologistes vallesans esperen una justificació tècnica pera l a ubicació del dipòsit d'inerts REACCI0NS7 La xarxa Salvem c l Valle; i altres entitats ecologistes , com ara I'AI71 .NC o 1 ' Assctciaciti ViaVcrda-C era inyola, han fet u n manifest conjunt i han decidit no ptslcionar-se uohrc la uhicació de l dipósit de rrsicltls; inerts proposada per l'Agència Catalana de Residus i el Consorci de Residus del Vallè s --aquesta; administracions aposten pels terrenys extrdctius dc l'antiga

kx]hika Sugntrïes, dins del terme d e Cerdanyola tocar de Sant Cugat . I7c iét, els ccnlgistcs esperen qu e sigui I' adln]nistraclo qui expliqui el s motius técn i c s quc han portat aprendre aquesta decisió. "Es l'administració qui ha de j usti ricarla ubicaci ó del dipòsit, deixant de banda cl s motius politics i posant damunt l a taula els elements tècnics", di u Maties Serraeant, de I'ADENC .

MOCló›Sant t'ugat dentanar.'s a l Parlament 1 .3 supressiu del peatge La nova linia de rodalie s ctcls'Túnclsde Vallvidrert ( E-9 ) pe r millora la connectivitat entre le s alsresidents a 1a nostra ei utat .Aqucst comarques del Baix Llohregat i compromís s'ha assolit desprésqu e cl Vallès Occidental . durs co- cl plenttuticipalapruvésdillunsun a marques que ara queden comu- moció en aquest sentit, presentada nicades pel transport públi c pel grup ]municipal clei PPC am b sense necessitat dc passar pe r esmenes aportades per l'equip d e Barcelona . En alguns trajectes , govern . La noció va n;hn: el supor t la C-7 suposa una reducció dc l deisgrupsntunicipalsdeC'iU. ER C tempsdc viatge dc 42 minuts . i PPC . Elsgrupsmurticipalsdcl PS C Eis usuaris de la linia lamcn - i ICV FA, en canvi, hi van votar e n contra perquè consideren que l a mesura és poc ull idària amhcls ciuEntre quarts de $ i quarts de Fadansd'altrusmunicipisquctamb c uti 1 i tren aquesta via . 9 del mati, no hi ha cap tre n E1 PPC va presentar la propost a de la C-7 que arribi al centre tenint en compte que, a l'abril de l 2001, ei ple ja havia adoptat 1'aeord de óarceian a d' instar la General i tat a fer els estu ten la poca freqüèneiadctrens, d e dis de mobilitat previs a la determi dos comboi s per hora i sentit . i cri - nació de les actuacions necessàries tiquen y ue no hi hagi cap tren , persu prinl i r e ls peatges i "atès que, a entre quarts de K i quarts dc 9 de l dia d'avui, encara no s'ha realitzat mati, que arribi al centre de Bar- cap acciciconereta oonegttda adreça celona . da aaquesta supressió"_

DELT, S .L . "r PROJECTES, DI3RES, REFORMES INTEGRALS, INTERIORISM E C~ Martorell, 49 - 51 Tel . : 93 589 79 34 Fax . 93 583 68 73

08172 Sant Cugat del Vallès wrreo@verpla-interiorisme .co m www ver pla-irrteri ori sme . co m

Pera lesassociaciorts preocupa-

des pel medi ambient, més quc e l

lloc del dipitsit, és important sahcr corn s'arriha als contpromi:sos d e recollida selectiva adquirits }tel s municipis i administracionssupramunicipals i també quínes mesure s s' adoptaran de c ara a reduir la gencracióderesidus . Malgratlaproxintitatde labithila Suglarics, els teologistes ltx:al s encara no s'han pronunciat respecteal Pla d'lnfmestructures de Gesti ó de Residus Municipalsprrscntat pe l conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, en l'últi m Conselk d' Alcaldesdek VallèsOccidental .

GRU P FRASM O PROMDLIUNES [NMU81LIAIiIA5 Av. Corts Catalanes, 2 - Tel . 93 544 22 09 . 609 66 50 1 0

IyDIA PRÉT À PORTE R Prkncep, 7 - 09191 Rubí - Tel . : 699 63 90

NAPFR E Passeig Torreblanc a cant Rambla del Cellar, 97 Tel. 93 589 19 35 Fax 93 615 21 54

• HIPOTECA S ■ FONDOS Y SEGUROS ?E PENSIONE S • FONOOS DE 1NVERSIO N • SEGUROS MÉDICO S • SEGUROS DE EMPRESA ■ SEGUROS EN GENERA !


Ciutat

Diari de Sant Cugat 01jotts, 26 maig tlel 2(}05

L'Ajuntament rep un premi crític pe r ser"poc sensible amblanatura"

CiU intntafrnnarn el ple u n tràmit administratiu deValldoreix La federació lamenta la manca de diàleg en el si de I'EM D

FEDAN] la fcderarió d'Entitat s pro 17retsdelsAttimals i la Natur a lFí .DAN}haatorkatel premi Eda t Mitjana -unguarclciqucpreténscr una critica per les accions d'un a aciministrscicicnversclsanirnals i la natura a l'Ajuntament de San t Cugat . l-:l l1 iurament de preinis va tenir I lnc a mitjans dc mesa la se u del t'ol legi de Periodistes d e Catalunya . pcriinuhi va havcrea p representant del consistori cluc h i assititis i, per aquest rlu]tlu . un a rcprrsentanl de !a Plalatnrnt a

PdLÍTICA7 El tinen t d ' alcalde de Presidènci a i portaveu dc CiU cn c l ple municipal, Joa n Recasens, va intenta r dilluns que un punt d e 1' ordre del dia rcferei11 a un trànsit administrati u de 1' EMD de Valldorei x quedés damunt la taula , amb la intenció clc'`lbrçar el diirlcg ' en cl si d e 1'I :MD on contrària ment al que passa a 1'A -

('ivica per a la Defensa tic Ca n Busquets cl va portar al ple d e dilluns r el va enlregara l'alcalde . La F[ :DAN concedeix cad a any els premis Segle '0(1 i Edat Mitjana a aquelles institucions i administracions que destaque n per la seva acció a favor u cn contra, respectivament, de l'entor n natural . En aquest cas,1'etttitat h a considerat que l'Ajuntament e s mereix i'fdat Mitjana pel "se u desinterès i manca dc sensibilitat envers els animals i el patrimoni forestal " .

juntarnenl dc Sant Cugat,la f cdertcici nacionaI ista es troha a 1' oposició . El vocal socialista Joa n Gaya, que es trobava e n el ple cn representació de la presidenta dc 1'EMU. Joan Recasens (Ajtitrtament) i Joan Gaya (LMQ de Valldoreix ) va mani festar la seva sorpresa davant la proposta de kecaE1 tràmit que es portava a pl e finalment, va aclarir que aquest sens i va dirque, en unacte adnt in is- era la ratificació d' una resol uciód e punt no podia quedar sobre la taul a tratiucom clque s'estava discutint , la presidenta de 1' EMU, Montse - sense una argumentació juridica o "i' Ajuntament lé una tutel aj urí dit a rrat Turu, sobre una operació d e legal i . per tant, es va acabar sotme i ceonàmica sobre I' Entitat Munici- crèdit per rehabi 1 fitar la seu de I' ad - tent a una votació que va acaba r pal Descentralitzada, però no s'h i ministració valldorcixenca . E l sent favorable peral govern deVall pot immiscuirpolíticament" . secretari general de l ' Ajuntament, dareix .

Av . Certtonyola, 104. 08173 Sant Cugat . Te{ . 93 589 32 00 . Fnx 93 589 44 40 www.outocugat .com . outocugat( autocugat .[om

17

CiU i ERC porte n Francesc-Marc Alvaro i el se u llibre a la ciutat NACiDN A L ISME 7 Les sccc i an s locals dc CiU i ERC han decidi t organitzar conjuntament la presentat ió de 1'ú I tim l l ibre de 1 'escripto r i periodista Francesc -Marc Alvaro . ( .'p ur prllírit-cr .a°mc+pols . . l: acte tin drà I toc dilluns vinent, 30 de maig , a les H del vespre, a la Sala del Tapi s del Monestir. A més dc l'autor , i n1 crv i ndran en l ' acte el diputat pe r (' i l 1 al Parlament i alcalde de la ciu tat, l lu ís Rcecxlcr, ai x i com cl eon scllcr dc Governació, .iczan C'arretc ro[! :RC) . E1 president local dc CiU , Ramon I3unastrc, i cl seu homòle g d' Esquerra, Narcís Clavell . ha n volgut clcixarc laca la sintonia entre els dos partit~ -socis en el govern de Sant Cugat . Aquesta sintonia , segons ells . no es veu només en e l dia a dia de la gest ió municipal, sinó també en actes com cl dc dilluns. Tant per Bonastre com pcrC lavell , el llibre de Francesc-Marc Alvaro planteja una rcflexiósohre"cl paí s que tenim o no tenint" i perme t avançaren la construcció naciona l des d'una revisióeritiea .


18

Ciutat

Sant Cugat renovael conveni amb eI Consort i del Patc de Collserola

Manà Marti i Josep Perpinyà, del Consorci, i l'alcalde Uuis Recoder han signat l'acord MEDI AMBIENT] 1 : Ajuntamen t ha renovat elconveni ambcl Consorcidci parrdeC'ollscmla.Am b una apnrtacici dc prop de 5(]0 .00 0 suros de part dcl consistori peral s prdxims tres anys, el Consorc i realitzarà diverses actuacion s dins del terme de Sant Cugat, co m ara la construcció d'una porta d ' entrada al Parc a la zona del P i d'en Xandri - Can Borrell, que inclourà un punt d'informació i una zona dc lleure i d'educaci ó mediambiental . Des de l'Àrea de Medi Ambient, representada pe l tinent d'alcalde EduardPomar,e s valoren especialment les iniciatives que es tiraran endavant e n l ' àmbit de la Torre Negra, amb el

desenvolupament d' un pEa de prevenció d'incendis espccific i un pla per a la gestió i 1a millora forestal, l'elaboració d'uns estudis sobreels valors ambientals d e la zona i la creació d'un centre ambiental . D'altra banda, des del Consorci de Collserola -representa t en la signatura del conveni pel se u vicepresident, Josep Perpinyà, i pel gerent, Marià Marti-, s'h a destacat l'actuació duta a term e els últims anys en l'entornde San t Medir i s ' ha expressat la volunta t de crear un eix vertebrador de i Parc des deE Pi d'en Xandri fins a Can ribes i la font Groga, passant perla vall de Gausac .

ABGGADG S Josa-Bastar Fernànder Rndrigue x Dret Iabnra E Andreu Planas Gra s Dret de la Seguretat Socia l lsabel Nadal Navarr o Dret penat

lCVvoI un eshudi d'impacte ambiental peraCan Busquet s INSTANCiA>La coalició loca l d'ICV-EA exigeix que l'Ajunta mcnt faci un estudi sobre I'impacte ambiental que tindria l a urbanització d'una part de Ca n Busquets, tenint en compte qu e aquest document és un del s requisits de la neva Llei d'urbanisme davant dc qualsevol tipu s dc planejament urhanisi tc . El s ecosoc iai istes vo len la prescrvaciódel conjunt d ' aquest scctordc la Floresta i . per aquest motiu , han tirat endavant diverses iniciatives . com ara la de demanar a l Parlament europeu que es posi cioni en contra d'un project e que, des del seu punt de vista , vulnera la Directriu marc de Cai gua . Amb ! ' objectiu d'esgota r totes les vies legals per aturar l a

construcció d'una seixantena de cases unifamiliarsenel sectorde Can Busquets, i tot i que encar a no s'ha tramitat el pla especia l que ho ha de permetre, els ecosocialístes han decidit presentar una instànciaa l ' Ajunlament per reclamarquees faci un estudi de l seu impacte ambiental i que va adreçada també al eonseller de Medi Ambient i Habitatge, Sal vador milà. i al director genera l d'Urbanisme de la Generalitat . Aquesta mesura ja es va apunta r en ]a jornada que els grup s d'1CV EAdel ' entorndeEaserra de Col lserola van celebrar a pri n -

Balada i Boix han entrat la instància a l'Ajuntament cipis de mesa la nostra ciutat . La protecc ió dels espais naturals dc Collserola i, especifica ment, de Can Busquets és una d e les prioritats que es marca ICVEA a Sant Cugat, tal com h a assenyalat el seu portaveu municipal, Xavier Boix . "Volem deixar clar que seguim lluitant pe r Can Busquets i per la resta d e

Collserola", haafirmat . En aquesta mateixa linia, els d'ICV-EA recorden que e[ conseller Milà ha fet una propost a per dotar la serra d'un grau més alt de protecció i que podria cul minar en la declaració del l'arc Natural de Collserola . Segons e l president de la secció local d' I ni -

GANGA_! !

Cristina Accarino Garaventa Dret civi l Mercedes Caminals Moliner Dret matrimnnia i Rumia d'Fgors, 111-t13, 21 1 ni 93 786 2788 91 280 2133.Nir' 93 28f : I[ l[+risetib e5 . 08224 terragta {bru fel

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

.,

EiECTRODOMI`STICOS PRiMERAS MARCAS ■ Lsard411lt4 • FrK)lreeraa dlrooerlmlca ;NUEVos! :od a Cmupanal ee Cela PEe111EAO5 DOS DE TflAIiSPORrE • • Aka ecordfdeüado . tillcraorldaa • LApdOr p CAnI I+A Taewit da ♦a a7r11aR 14L I lax R NM ia +I Oeel>d del v Srnu AIr1 a

MENU DEL DIA

8,25 €

Sant Jordi . 33, Sant Cugat

ni . 93 587

Val &

93 %

10 plats 10 postres a escollir de dilluns a dissabt è

TÚNEL DE RENTATG E Santo Doming o Sant Cugat Pressió

Rius i Taulat, 13 1 Tel . 93 875 58 1 3

[ :[ )1111{ L' 11 l .Ll IRE S ANTIC S 1 QIBLi1) TEQL E S lii e ellieia a Liurn're il i

■ Rentatges de qualita t ■ Neteiíi de tapisserie s ■ Canvi d oli

+ Mecrn,ic•n r,lpid a ■ Autorentatge de pressió

Els partiu, units per Callsarola El ple de l'Ajuntament ha decidi t aquesta setmana, arran de l a moció presentada per ICV-EA , crear un grup de treball que s ' encarregui especificament de buscar un consens sobre la protecció de Collserola,analitzant els planejaments urbanistics queafecten l a serra i també les mesures necessà ries pera ]a preservació mediam biental d'aquest indret . Les diferents forcespolitiques arnb representació ai consistori han assoli t aquest acord unàrtimcment i ha n destacat que aquest és un momen t important pera Collserola . tenint en compte la proposta que arriba des de la conselleria de Med i Amhient de la Generalitat en e l sentit d'ampliar la protecció juridica del pulmó verd de l'àmbi t metropolità, El grup de treball n o formarà part dc la comissió d'ur han isme del' Ajuntament i podri a començara funcionarenei termi ni d'un mes.

LOCAL CLIMATITZA T ~'W UPACfJ~OE

Fr. Ir :>t;il icl rusnirlaa t 93 674 58 98

ciativa, Joan Balada, l'informe mediambiental que ara sol . liciten pot convertir-se en "un argu ment perquè Can Busquets s'inclogui en el futur parc" . Si final ment es realitza l'informe i-n o s'obté el resultat que els ecosocialistes esperen, ni Balada n i Boix no descarten demanar-n e undenouun cops'iniciïnelstràmitsdel plaespecial .

Rbla. Can Mora, 18,1Cant Sant Jord i Tel. itax93575Z201

IDIOMES


Diari de Sant Cugat DiEous, 26 maig del 2005

Ciutat

Luntament comprarà clorur càlci c per als carrers sense asfaltar

El regidor Eduard Pomar proclam a al ple: "Benzinera a lira-sol, no"

DISTRICTES> L'equi p de govern ha decidi t comprargairebé 48 .ü(H l quilos de clorur càlci c per m ini m itzar la pol se guera que ~'aixeca , especialment a l'estiu , cn els carrers sense asfaltar dels districte s de Mira-sol, la Floresta i les Planes. Aquest pro blema ha estat denunciat per alguns veïns e n els últims consells dc districtede Mira-sol i l a Floresta pels inconvenients que comporta , sohrctot per a la gen t gran i pera les persones amb problemes respira turis . L a Junta de Govern local ha aprovat la des- La sequera accentua el problema de la polseguera en els carrers sense asfalta r pesa de 22 .260 euro s peral'adquisicióde47 .500quilos d'estiu i durant els periodes de de la pols -al•lèrgies . obstrucci ó de clorur càlcic, una substància sequera, i els veïns afectats ja han dc les vies respiratòries, etc .- , que fa que no s'aixequi tanta pols expressat el seu malestar. La peri?també n'hi hacn relacióam b en els carrers sense asfaltar. La majoria dc les queixes són pels la qualitat de vida i anth la rnolèspolseguera s ' accentua els mesos problemes de salut que esderiven tia de no pndergaudirdel jardi .

LLICENCIES> L'equip de govern s'ha manifestat en contra de I a ubicació d'una benzinera al bel l mig de Mira-sol, primer am b paraules del tinent d'alcalde d e Medi Arnhient i portave u d' f :R(', Eduard Pomar, i després en boca de l'alcalde, Lluís Recader. que va ser interpel . lat sobr e aquesta qüestió en ei torn d e precs i preguntes de l'últim pl e rnunicipal . Pomar va sercontundent durant la ceiebraciti d'a quest ple i va calrnar els ànim s dels ntirasolenes presents a ] a Baia : "Benzinera a M ira-sol, nti ' . Recudcr, per la seva banda, v a donar suport a les rnanifestarinns fetes pel responsable d e l'Àrea de Medi Ambient . Tot i així, en una roda de premsa postcrinr, l'alcalde ha recordat qu e I' Ajuntament no pot anaren con tra de la l lei i que, en la tramitaci ó de !a l l icènc ia d' act ivi tatx y ue el s propietaris d'uns terrenys d e Mira-sol han sol licital per instal . lar una benzinera, "no to t depèn de la voluntat politica" .

Ei PPCdenuncia la insegureta t dels ressalts amb Veïns de Mira-sol i les Planes s'han queixatde la polseguer a llambordes VIALITAT>La regidora i portaveu del grup munit ipal del Far -, tit Popular cíc ( ' atalunya, Bert a Rodriguez, ha realitzat un pre c adreçat a l ' alcalde en el qua l demana que tic substitueixin el s ressaitsconstruïtsarnb llarnhordes perquè, segons ia seva opinió, afecten la seguretat via l els ressalts són les bandes qu e es construeixen de maner a transversal a la calçada amb l a finalitat de reduir la velocita t dels vehicles . La regidorapopularcrcu qu e "aquests ressalts són totalmen t insegurs perquè tenen un for t pendentimalt pocavisihililat" . Tanmateix, Berta Rodriguez h a afegit que "ei grup popa la rconsidcraqucelsressalts a la calçada són totalment necessaris pe r controlar la velocitat dels vehicles, peró haurien d'estar he n senyalitzats, tant verticakmen t com horitzontalment" . La petició del PPC a Sant Cugat s'h a fel a traves d'un prec adreça t directament a !'alcalde .

19


Ciutat

Recodervol sabersi l a (ieneral~tat està afavor de lestac~( val lesana del TGV Després de reivindicar novament I'estaciü pera passatgers del tre n degran velocitat, l'alcalde deia ciutat, Lluis Recoder, ha demanat que e l govern tripartit defineixi el seu posicionament Segons l'alcalde,"per ai govern de l'Estat, és important e l que digui el govem de Catalunya "

mateix dia de Ia inauguració ofi cial de la linia C'-7 de rodalie s Renfe, va manifestarque"les rei vindicaciotts, alsdespatxos" . Lluis Recoder ha confirma t que els municipis vallesans d e l'entorn de Terrassa, inclòs San t Cugat, han sol•lic€tat una entre -

vista amb el secretari general d e Mobilitat de [a Generalitat .

Manel Nadal, per tractar aques t tema . L'alcalde ha reconegu t que, ara per ara, no hi ha un con tacte formal amb els municipi s de l'entorn de Sabadell, però h a

Els municipis vallesans de 1'entam de Terrassa ha n sol . licitat una reunió amb e1 secretari general de Mobilita t insinuat que "fóra bo que c l Valls parlés amb una sola veu" .

REIYINDICACIa7L:alcalde d e

Sant Cugat, Lluis Rccoder. dcrnana un posicionament cla r de la Generalitat de Catalunya respecte a la reivindicació vallesana d'una estació pcr a passatgLrsdel tren d'alta velocitat a l a comarca . Aquesta crida va acornpanyada de la reiteraricí que é s indistinta la ubicació d'aquest a estació : ''rirnpurtani no és on , sinó que el tren d'alfa vcincita l passi i pari al Val lés Oceidcntal" . Reeoder,aixi com l'alcaldessa dc Rubí, ('armo (aarria, va n aprofitar la setmana passada l a presència a la comarca de i a ntinistra de 1 ornent .arnh moti u de ia inauguració de Ics estacion s dc Renfe dc Sant Cugat i Ruhi , per reivindicar una vegada mé s que el TGV pari a la comarca i que el hvpasc pel Vallés no sigui

tiiaride Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

CiU porta kademanda al Parlament

Fiecader ha aprofitat una roda de prernsu per demaoiar el posicionament del gove m només per a les mercaderies . "Crec en el transport de mercaderies per ferrocarril, però n o volem que el hvpu .ç .s del Vall s sigui perquè només passin le s

mercaderies en cl seu recorregut de Barcelona cap a Europa", h a aclarit l'alcalde . El batlle santcugatenc, d'altra banda, ha recordat que el s alcaldes de la comarca han fe t diversos viatges a Madrid pe r traslladar la seva demanda al

enz de l i .s[att, pera assegur a que ara -des que ha canviat c l cnlordel govern aCatalunya-n o saben si la Generalitat els dón a suport . "No hem tingut ca p manifestació de la Generalita t sobre la parada deiTG V a] Vallé s i sabem quc, per al govern cengc,c

tral, és important el que digui e l govern de C atal unya",diu Reco-

der i rememora que el conselle r de Política Territorial i Obre s Públiques, Joaquim Nadal, cl

A mitjans demaig, i en el transcur s de laContissiócit PcilitieaTerritn rial i Obres Públiques del Parla ment de Catalunya, cl diputat de l grup parlamentari de Cortvergcn cia i Unió Josep Rull va aprofita r per defensarducs proposicions net de llei destinades ala millora d e les comunicacions de la comarc a del VallàsClCCidcntai . Una, justa ment sobre la insta l . lació d ' un a estació dc passatgers del TG V a l a comarca i, l'altra, sobre la cons trucció de nous baixadors d e RenfeaTerrassa . Les dues van se r Finalment aprovades per tutartim i tat,després cie negociar les esme nes presentades pels grups parla mentaris que donem suport a l govern català .

L'AJUNTAMENT ATORG A SUBVENCIONS PER A PROJECTES AMBIENTAL S L AreadeMediAmhientofereix unes suhventiuns per a pmjectesdepmtcccici i ecíucaciriantbicntals iel tcrntini pe r presentar-s'hi encara est à obert. l is aj utsestan vinculat s a activitats que compleixi n a lgun dc l s nhjcctius seguien ls: el fiimcnt dc la participació ciutadana idel'associacionisme, ia mi l lurs i laconservació del ntecli ambient, f'elabara cici d'activitats de sensibilització i educació ambiental o I'avençtapa la sostenihifitat. Les bases de les subvcrtc iurt s es poden trobar en el we b lti '1I ti ~'r!►!rc'llkrcli.rH ,~ . SANT CUGAT PRESENTA LA CAMPANYA DE PREVENCI1 D'INCENDI S Ei Centre ['ivic Catl cot l a Gent Gran de les Planes acu I l avui dijous. a partirde les S de l vespre, la presentació de l a Campanya de Pri~venció d' Ineendis Forestals 2005 . L'act e comptarà amb la presénci a del tinent d'alcalde de Med i Ambient, Eduard Pomar ; e l capdcI'Àrea Bàsica d'E:mergénciesdcl VallOcciderttal , Antoniu Larn ; i el cap de l servei de Medi Natural de l Parc de Cnllserola, Llui s Cabaïx=rod . A mi ;, assistiratt a ia presentació representants de lesAgrupacionsde L7efen sa Forestal t ADF}, dels grops d'autupmtr .eeici i dedivLrse s entitatsdcl municipi .

r 9•earblS, tantsguïMritetres i tot un any en rnovimenr, toca revisió . A SEAT hem dissenyat el Servei d' lnspecci6 Anual . td saa vdtjtte e, mantingui en perfectes condicions i vp sie en pugui gaudir amb total tranqui i . titat . Et diagnòstic ? li

1rdllswiir7 t

Atstocomatrca del Vallès, S .A. tJ Manel Fart*s.. 6 - 08190 SANT CUGAT DEI. VALLÈS (Barcelona] - Tel . 93 674 48 50


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2[1{].

Ciutat

21

Els v~ns "inauguren" la plaça Ponent Els afectats per les obres que s' han feta la zona es plantegen adreçar les seves queixes a Fecsa-Endes a REIVINDICACifi> Una quarenten a dc perstmcsvan pare icipanjiumen gc en la inaugurarici •'reivinc€icati ~ a"delaplaçatle Pnnent,nr attits t da pels vr•inti d ' ayucst indret de la Floresta . 1 ..1 mot i u de lesyuei w s ve•inals és una estació tr<ntsfnnnadun i que la rnnipa!ivia f cesu-l :ndc•sa ha eunsh'uït a la p€aça i que, segons el s hahii ants de la sona . ha conipnrtat ., un ver!lahlc desastre urhanistir" . l :neas ayui els veïns, I tnsara, s'ha n adreçat exehissvantenl a 1'Ajunta nseru per expressar el seu malestar, art cs plantegi rt ciri prendre accions davant dc l'empres a de ;uhntinis trumertt elèctric . responsable d'u nes ohres que els afectats eonside rrninacahades . Els veïns de la plaça de Ponen t dc la Floresta han tirridit organitzar una festa reivindicativa per lèrcvidentcl seuenuigdavant les últime s obres que s'han realitzat en aquest indret . Els afectats denuncien quc, senserchrecaptipusd' infitrntacia, van veure corn s' instal • lava un cen tre dc transformació de corren t elèctric al mig dc la plaça . A niés , diuenyuc la feina s'ha tint tan mala-

ment que la plaça s'ha convertit e n "un desastre urbanísti c " , on hi h a inundacions yuan plou i amb un a muntanya dc terri quc impedeix u n accés cómnde a les cases i quc h a provocat que algun vehicle bolqués . Davant d'aquesta siluació, un a part dels veïns de la sona han presentat lesscvesqueixes enels ialt i ms cnnsel Is dc districte dc la Floresta i ara han decidit donar un toc d'hu mor a la seva reivindicaria, muntant una suposada festad' inaugura ció quc va convertir la plaça d e Ponenten'`unparcinf intiiambjoe s de risc". "E stracta de dentustrarqu e no ens quedem aturats i que, dins dea mal, encara sabem treure' n alguna eósa Ixtsit iva i ens lin pode m passar bé", diu Magda Manresa . una dc les veïnesafèctades. Finsara, els veïns de la plaça d e Ponent s'han queixat a l'Ajuntanterit : "cn clos consells de districte hem demandi explicacions pe r saber cant preveuen finalitzar les obres . Nosaltres només demane m que ens deixin la plaça tal cant la tcnicm . Fra un espai on c5 podia

Els veïns van muntar gronxadors i un tobogan per inaugurar una plaça que creuen que és un risc per als seus fills transitari els nostres rials hi podie n jugar sense pcri[l" . Ara. a niés, el s veïns estan estudiant la possibilitat de parlar amb Fecsa-Endesa . "De tct, voldricmquc fos l'Ajuntamen t qui ens digués sí hem de parla r directament amb la companyi a elèctrica", ha explicat Manresa .

L'Ajuntament paralitza les obres de Seniorland a l'Heretat Miralles IRREGULAR ITAT71' Aj utt tamcn t ha paralitrat la eonstrueeiti de 2 4 casca a la lsOita de I - l lct•etat Mira llesdela I"Iuresta perquè s'estave n inccunplint els prnleetes d'obr a conerdits a la promotora Seniorland . Scgnst, el rlecrtl emès pe l consistori . 1'entpresa prornoUtr a haexccdit Iesdcterntinacionsdcl s prajeeies aprovats per l ' Ajuntament- pel cluc fa als moviment s dc terres i les piatalitrniesd'aniveIlaci(r, arnh afectaciti de 1'arhra t que cal conservar, i tamhé amb l a formació dc murs i tanques d'alçàries superiors a les autoritzades. El passat 12 dc maig, i a travcsd' un decret, I' Ajuntament v a ordenaria suspensió de lcs ohre s dc 24 hahitatgcs unifamiiiar s que Seniorland construeix a l a zona dc l'heretat Miralles . U n dia desprès, e1 13 de maig, es v a notificaraquesta decisióa 1'cmpresa promotora a través de l a Policia Local . Des de I'Area d e Territori, s'han donat instruccions a aquest cos perquè vetll i per la paralització de les obres , efectuant visitesdiiiries al ' indre t i requerint la suspensió dels treballs . La policia també ha d'ad-

Sofisticades, intel . ligents , Vins de la zona, preocupats per l'arbrat . van pagar el trasllat d ' una alzin a vertir l'empresa promotora qu e la desobediència de l'ordre municipal pot imp[icarel traslla t del casal jutjat penal . La promoció de Seniorland a la •ronade 1'1 [cretat Mirallescons ta de quatre projectes d'obra qu e comprenen un total de 24 habitatges unifamiliars, als carrers de l Pujolar -números 15-21, 22-24, 23-29 . 26-32 i 34-44- i del Turó

-números 41-45 . Després dc le s queixes d'alguns veïns de la Flo resta en el marc del consc 1 I de districte, i' Ajuntament es va compro metre a revisar els treballs constructius que s'estaven duent a terme . El servei de llicències d'obres, finalment, ha constatat un a sèrie d'irregularitats i per aix ó s'ha ordenat que s'aturin els treballs .

infalibles i ara, també sense cables. A Auxvyd trobaràs una nova generació d'alarmes .


Publicitat

Diari de Sant Cuga t Dipus, 2fi rnaiy del 200 5

TARIFES MÀGIQUES : ioc il . limitat + berena r + llaminadures + 2 samarrete s "Planeta Màgic " Sorteig entre les 50 primeres trucades Tel.: 93 589 62 82 (DtARl DE SANT CtJW) cl Sant Antoni, 42-44

PLANETA MÀGIC: Gran Via Corts Catalanes, 8. Nau 13 - Pol. lnd. Can Mag

F1ESTAIOIANT Pg . Francesc Macià, 8 2

Servei a la carta. Tancat diumenge nit, dilluns i dimarts

Menú gastronòmic per a 2 persones, migdies v nits a Ubud Excepte divendres nit

rasena Avda. Corts Catalanes, 7, loc . 3 www.xarlot .com

Tel.: 93 589 82 82 Snnr Cuw) i1Sàrt Antorrii, 42w4 4

Sorteig entre les primeres 50 trucade s Tel .

93589fit 82 (DiAai SANT CUGAT)

cl Sant Antoni, 42-44

Al

da

Entrades graús pera dies feiners als cinemes Cinesa Sant Cugat

Tei.: 93 589 62 82 (i)Na DE S T Clicar} c! Sant Antoni, 42 .44

Co3mética Avarwada

Promoold eepeolal bodes i comunions 29 euros: neteja de cutis + regal d'una mostra anticel•luli1 ca de Ma Rosa Santacreu .De dilluns a dissabte tIESiRAi MAIiRE1 L cl Sant Bartomeu, 1, loo31 B Telèfon: 93 58903121680423 034

Enlrades 2x1 per a l'obra EI mètode Grronholm, 3 de juny, 22 h, al Teatre-Auditor i

Sorteig entre les 50 primeres trucade s TeI.:93589fè82If>

II>ESAurCuct‘r}

cl Sant lolntonl, 42-44

NIPICA

BUTLLETA DE SUBSCRIPCI( : Diari de Sant Cuga t Faci's subscripto r per beneficiar-s e de totes les alertes.

NOM I COGNOMS :

DADES DE LA SUBSCRIPG16 : DATA D'ALTA:

De ftgélald Rude Grup de BADES PAGAlHEHT: BANCICAVxA:

Import anuai- 70 euros

ADREÇA D'OFICINA :

Enpvrr aqueata butlleta o:

TTTU1 AR

c! Sara Antoni, 42-4 4 08172 Sant Cugai dol Vallés > rax: 93 674 20 2 4 Per correu electrónic : redaccioOiitanvesar itcug a! . conc

JURAT POPULAR

1 passeig a cavall per Callserola pera 2 persones a Hípica Severin o

ILL] I f I I L!CaMPTAT [ .' ] RrBUT DoMICIIJAT Sant Cugat d®I YallAy, Slgnaturi t

dE

481200. . .

Reserves al telèfon: 93 6741140

Entrades gratis per al teatre, diumenge 5 d e juny, 19 Mares, al Casal de Cultura deValldorei x Resenea 936754797 tel de Cutlura de VF floreix elSaRtA lert5l1zíldoreuc }


Ciutat

Diari de Sant Cugat Dipus, 26 maig del 2005

23

"Cal reinventar urgentment les polítiques d'habitatge "

El ple aprova l a modificació de ! PCM per legalitza r les cases de Can Borrul l

Ei secretari general d' Habitatge participa en una xerrada organitzada per ICU-EA a ia ciuta t POLÍTICA> 1tcirtvrntar les pnl~oques d'hahit,ttgc en un rnumcn l dc forta demanda d'exelusic í tí'atiticllcsprrsctnesyuc no tene n ltatriniurii pren i is una renda alta . Agnest és i'cthjrctiu lluc e s rnarca cl scrretnri general t1'1 lahilalpe dc la Ciencraf irat de Catalunya . Ricard f ernande, . i clu c ha exposat clurutt la xerrada clo r ICV-EA ha organitzat aquest a setmana a ia ciutat . Aquesta és l a segona conferencia-col'loqu i sobre aspectes ttc l a q uot id ian fita t que elsreosoeialistcs localsprnmoucn en aquesta oeasici, ha n aplegat unta vintena de persone s al local dc 1'F,shart Sant Cugat .

Femandez aposta per la rehabilitació del parc antic, l a

creació d'un parc de lloguer i els ajuts a qui no pugui paga r L'exposiciódc Fernànder ha anat precedida d'una reflexió a 1'entctrn de 1 es pol itiq ues d'habitatge promogudes des de l'Ajuntament dc Sant Cugat, a càrrec de l representant d'ICV-FA al Consell Municipal de Promusa , Josep M . Ga[iego . El secretari general d'Habitatge planteja un decàleg que , des dcl seu punt de vista . ha dc garantir ef dret constituciona l dels ciutadans a accedir a u n habitatge digne i que es concreta en els punts següents : promoure una pol i t i ca act i ra tlL sïtl . canvia r fa f iscalitat de f ' hirhitatge, modificarlapofitica monetària i hipotecària, crear un parc de lictgue r social, fer emergir 1'hahitatgc buit . rehabilitar el parc antic , impulsar l'habitatge com a ein a de cohesió social, produir i mantenir l'habitatge amh criteris dc sostenibilitat anthicntal i social , incorporar els sectors de la pro moció privada i social al no u impuls i ajudaraqui nopatpagar .

FERHAiIDEI I GALLEGO PARLEN D'HABITATGE A l'ESBART. Una vintena de persones van respondre a la crida d ' ICV-FA

Decàleg d'ICV-EApera Promusa llosep M, Gallego, com a representant d'ICV• EA al Consell Municipal de Promusa, també planteja un decàleg del que els eoosocialistes "pensen que es podri a fer" : impedir que es vengui sàl públic per fer infraestnrctures ; augmentar els habitatges de règim especial, tant pera joves corn pera la gent gran ; reduir el pes d e i'actfvitat de Promusa en #a urbanització dels districtes i de part dei centre d e Sant Cugat ; fer un altre tipus d'habitatge "més social", amb fia possibilitat de fe r edlficls de planta més quatre alçades : establir uns barems méssocials flexibles; lluitar més decididament contra el frau ; demanar la participació d'organitzacions sense ànim de lucre en les noves promocions; aprofitar les noves polítiques de fa Generalitat en matèria d'habitatge, que es desprenen de fia nova Llei d'habitatg e Í que ,segonsels eoosocialistes, podrien permetre un impuls important ; deixar qu e I'Ety) formi part del Cartseil Administratiu de Promusa i, finalment, no promour e objeglius que no es puguin oomplir.ll Aquésts últims anys hi h a hagut ritmes alts i continuats d c creixement dels preus dc 1' hahi tatgc . A ixi . l'habitatge ha dobla t el seu preu real entre 1996 i 2006, amb un ritme d ' entre e l 15% i e[ 2(1°fio el 2004 . Segon s Ricard Fe rnréndez .1' a ugrne nt dc

preus en un context de fort a demanda ha estimulat els capitals a adreçar-se cap a la construcció residencial, de maner a quc es construeixen gaireb é 90 .00(1 habitatges anuals a Cata lunya i 7{}(} .000 en el conjunt d e l'Estat espanyol .

SOMOS FABRICANTES

ako r pelleteria

Ante • ;Vapa • I)nhle face •Alta pelleteria

CARPINTERÍA DE ALUMINI O J .CRUZ, S .L .

Tot i així, la produeeió mé s gran d'habitatge no ha implicat , des del punt de vista de Fernàn dez, mc:s sali sfhec ió de la deman da, jaque aquesta ha crescut a u n ritme superior i, a més, "el s demandants sense patrimon i previ o rendes altes n'han queda t exclosos" . Flavantd'ayucstesec nari, l'actual govern dc Catalu nya es planteja una sèrie d c mesurespcr fer"urta nova po[iti ca d'habitatge", entre les qual s hi ha una clara aposta perla rcha bi l itac ió i pcrcrear unparc dc l lo guer social .

I IR BANISMEJ ple municipal h a aprovat la nurdificaciitpuntualde l PIaCienera1 Metropolità( PGMje n I'amhil de Can E3orrull . amh 1'ohjectiu dc Icgalitr:tr el barri . L a nttxf i t icarió. c ïectivantertt . perme t ltrgalitxar les cascs ja construïde s en aquesta zonade les Planes .perit no les parce l . les on encaro no s'h a edit'irat . E1 barri de Can E3orruif . nascu t despresdr la ( iuera-aC'ir•il, va que dar fora d'trrdenaeiir . err gran part, en c l P(i M de 1976,1'1 barri e1 corttpe,nrn uns habitatges que transcorren a1 rostat dc €a Carretera d e V,ttlvidrera . ntult a prop dc 1'esta cisi de les Planes dels Ferrocarril s de ia Generalitat de Catalunya . l'arorci assolit pel consistori preveu cluc no es perdi supcrfïci c tnretital i l'alcalde . Lluis itcccxfcr. ha explicat que "s'han hagut dc lèr operacions trrbanistiques dins de l sector igual que se'n van haver d e fer a la Floresta, encara que aquestes últimes alteracions han esta t d'una 1 tre tipus . A cada 1 [oc s' ha tin t d' una manera di ferent" . La tinenta d'alcalde dc Territori, Mercè Cortesa, va explica r durant el ple municipal que "no se satisfà el cent per cent del qu e voten totscls veïns, ja que això no ho hauria admès el Patronat de l Parc dc Collserola . El que s'ha fe t és una proposta possibili sta, on el s veïns perden alguns marcs, man tenint la zona verda, a canvi d'ob tenir la legal itrfac ió de ls seus habi tatges i parcel•les" . Si no hí h a a l . legacions, la proposta passarà a l Patronat del Parc de Collserttla i a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per tal que donin el visti p[au .

1Àluminier

Transformacions • Servei de guarda • !Neteja

TECHNAL interpretarrtns obras a la perfecc:ió n

Pataaig Terra Blanca, 10 faaótoe TM . 93 675 25 99 Fax 93 509 48 96 08190 St .Cugat del Vallès (Barcelona )

1''rrf1(1ru rix. 15-1' ■ .1',rrrr [ }r,«I ■ r'1 : 93 .589 U9 13 .


Opinió

deSant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

TRIBEUN A

EdlTdR1AL

A la porta de cas a Gcnetem ntéTsnsidusdelsque el tncxíi pot assumir, la nostra ulc i ct et nbmta molt i recicla molt ptx.. E1 vell procés d' a tt

xx:arel que llcncetn en un espai amagat del~ pobles i ciut iits ja i ro és usstenihlc : tot té trn lirnit . Ara ies soc ietatti més nTCxicrTtesav,utccn recielantitractant all[rquenocspo t reciclar,compactant-1xsi acumulant-lloenespais perrestaurar . Undel s taxTSnté clars són les vel les pedreresextraetives,que una vegada exhatuideso lautcades per la seva ntanea de rendibilitat deixen enorme s rossegades a l ' entorn A ixis als ikiisctsavançats és un fet rTOrrnal i ara a C'ataltlnya tothom veu clau que és una solució mcsstTSteniblcquesc gui r omplint elsexhaustsatlxscadcrrticcltneldeVacari sses .A Sant Cugat fa pclcs anys es va generar un l'ortclcbat quan es va anunciargue la pedrera 13erta sitt ad,r al suca-csr de ('csl l s en rl a, a pmpdcl temTe del Papiol, podri a esclcvenirt ndip sitdcresiciutitrtctats .Scmblavatquchi havia forç a acord pcslitic aunb lat ecnTlpl iciLn de bona part delsrnovimentsec :olc.rgist es. L, cq uipaum ru n : portava au : T br i r n lxxtartts i ngt sscls a 1 economi a municipal . Lesdlfen nl ieti locals i el lttde voler evitatrtrnadccisió xteialntcnt pnlr`tnicavanll,uT4arla"patataearlcnta"fitradel rntuticipi il a reranversiti de la pedrera vas cfuedarcrt dilx lsit de runes de la construu.ió. Han passat pocs arrTy S i el r ntt e i x pn i j c te rc don i a molt nttSs a prt►p de l centre de laci usat . penis art, ni 1' Ajtrntaunent ni els Veïns n1 els eeologrstes locals pLSdrut dir-lli massa eoses..ja que ésen un altr cmuniripi, Cerelanyola . 1 :ls €i rr als d' una au tt i ga l><rh i l a a [ o arde la caurreter a de I3e l l aterra seran el dipiltiit eornarc;aú de residus aunbcl hcncplàcitd'unAjturtanTen t eeosacialista,dc laCestTSClfcriadc MrcíiArnbient i suposem ue dels grips cxctl t gi stc'3 que dc mome nt nc, s'hi han oposat . La l iàsti nia és qu e Sant Cugat rtaentreuràcap avantatge i si algun ineonvenient .Elque no vam volerenelseutnometttegtshoposcna la porta de rtsa . ■ 4

Departament cmnercial ; Cristina Ferrlàndet , Núria Olivé 1 HfanlSe Marr l ialografla : Jardí Garl a

Diari de Sant Cugat Edita : lhemsa t x :ar `-rnt i'rsq : t, S l President: l ia n+on ! ;r a l tïlreGtor .Josep Mar ;3 v,ilte s Consell Edltorlak : Virtut Alt xwlorr• 11,tn(:nsc Cartó, Jorm Lasas . Naixis i:asrrnyi :r .lgSe p DarrteE. Joan Canes Gassul Raolnn [trau lpres r dard), Pepa MArtin Anlnou Mnuems Maru!I Pardo, Rogeli Pedra Mixitscrrat Ruulhau, Ignas i Satvst, Josep M Sans frare . Rtcu Snier, Jose p A Tetxldd, Joan ïorlasa Núria 2atsata Herent: Anna Crxnella Redaccló. PrIi TICA : Eva Arasa . SOCIETA T Susana t71a2 ESPORïS Ale> taper CULTURA: Marrana Segalés ECONOMIA g asa I JM Vallés Cdrreccló: Susama Tumn Teresa Sarrdlurnenge

CWladoradors: Pere vha, Martí Olaya, lmma Pueyo, Eduard Jener. isaóel Saer, Montse Sant , Jordi Casas, Josep A Teixidó . Tomàs Grau t Jord i Frontons Dlsaany 1 mequetacló : Marcek idaas, Adrlà G211epo I Frabeo.se Cabe m Creadb 1 disseny de ra maqueta: L'Ekxlda Imprexal6: Rotimprés Tel 972 40 05 9 5 Dlpóslt Iapa1 : G1-405-9 3 Empresa dlst tburdara : Maillnq VAtlPS {93 584 23 71 ) El pyvn or' S.wr Cusrr expressa iirricanrenf ra seva opnró en els editorr s Ek arúcles srgrrats expressen f'opkrrb dels seus autors . que el Diur ra Suvv C orar no la seva necessririamen r

ACUT lT 1rL PRQ3ECTE MtRA•Sffi. cutNrtk EL PRESENYt■ J TAN

f

II E

MR( o >r M

+Fit Pq~R

Carta al regidor Brgua (PP )

na darrere l'altre les diu i se les creu, totes les falsedat s que manifesta per buidar e l pap . No és cert que la Comissi ó del Nomenclàtor va decidir n o canviar cl narn de Cànavas de l Castillo, ja que cn aquést cascnncret es va creure q ue no era neces sari un informe tècnic per la simp€icitat dcl'assumpte {tots meny s vostè saben qui era en ia1 Cànovas j i clnom cscol l itera histèric e n el nostre pohle : DRAC f A . La seva cita hibl i ca fa palès la ran cúnia que sempre ha demostrat per ERC (li dono les gràcies, per què aixa ens honora) . Li donar é unes curtes l l içons sobre La f3 ibl i a [malgrat que vnstè hauria dc se r més expert que j o, j a que, bràc ies a Déu, sóc agntistic j . En Jaco b (ISRAEL anomenat més tard} . i germà de 1'Esaú, va fer un banús de les llenties que va haver d e pagar per la primogenitura, e n canvi l'apòstol JUDES, en rebr e les trenta monedes [llegeix i escons} per trair els niés sagrats principisde la fidelitat i la verita t (gestieidel' 1 l-M .naoicndrearn b

mentidcselapahlcscatalà i base, i mnlteseosesïnts},vaacabarpenjat pel coli avergonyit del qu e havia fet [confio que algun di a també vostès es penedeixin de ta t el que estan fent, dient i representant i puguin aixi incorporar-s e dins la pnliticade l'Estat} . L'aprovació de la modificar ió de l PCiM de la Floresta es va aconseFaci's mirar per què confo n vostè els desitjos ama le s realitats : Can Busquets ma i ha estat al pacte de gover n guiramh els vots de vostès . el gru p del PP, reprcxiuint cl que ja havie n fet ert la passada legislatura, qua n eren al govern . Diu que aquesta modificació de la Floresta era e n el pacte dc govern artlh C1U . Per meti'm un consell, f fers m i rar pe r què confon vostè eks desitjos am b lesrealitats : MAI L'ASSUMPT E DE CAN BUSQUETS ha esta t dins c [ pacte am h CI U . Perla qua l

cosa tampoc mai ros vàrem plantejar la possibilitat de denunciarlo . Eii ha un afUrismc juridic qu e diu : "Partum sum aervanda " , és a dir, ela pactes han de ser respectats . Nosaltres vàrem votar NU a la modificació del PVM de L A FLORESTA . Sobre els costos del canvi, n o recorda, i tinc edat per fer-ho, qu e els seus antecessors en el matei x pensament pnlitic de vostès subvencionessin e[s 37 .000 .000 de riutadansdelaseva fincaparticu I arels noms de Gerrerxrlrmu . .lus é A,itoniu. I ielorirr . 18 rlr.: .llrlin i milions d'ctcéteres, i que tampo c hi tragués hagut mai Comission s dc Nonlcnc[àtnr(percert, la fugida massiva d'aquesta comissió es deu més a qüestionsde forma qu e de fons, i que esperem que alguns es reintegrin per treballar plcgats ) .11

NARCÍS CLAVELL I YMBER H President d'ERC =Sant Cugat dea Vallès t

CARTES DELS LECTORS Els tesloS darnasas a aquesta secció na han d'exce dir de les 15 mules mecanograttades . L'autor haurà de signar és impreseindlble que Isi Gp>stt el damlci • 11, el relioon el rgjmere de UHI o passaport del se u autar, El Owa ne Snrn Qro r es reserva el drel d e puhiicar els lextos tramesos t el dret de resum7-los 4uan ho ronslden oportú .

litzi la dcmag sgia yuan fa referèn - any ) . cia a la propaganda de les imnlohi - l :s molt trist senyar Mata, molt trist , liaries, o si els veïns es pensen clu c quan qualifica d'irrsr~lirlrrris el s hananat a viurv;aunparadis . I iod e veïns de Col] Fava . Últimament saber que molt~ dels veïns que n o aquesta paraula slitza gratuïlaacceptem aquesta sal uc iti de la ubi - rnc nt fruit de la ignorància i l a Agraimer t cació de fus barragursa l'avingud a dcrnagitgia . Es ser més solidar i En nom de €alunta Lctcal de 1Akso de Vullpallcres Iot prou anys qu e voler per a uns el que altres n o riacióC ataiana contra el C'ànceri en sani al nostre municipi cont pu r volen? 0 és més solidari que un s el meu propi, vull agrair al C'luh d e tenir opinió . Es més santeugaten e demanin a l ' Aj untamcrlt cluc la uhi GolrSant Joan . 1' Ajuntament d e vostè pel de viure al eentre de l a caciis sigui en tona urbana quan Sant['ugat .partiripanis ieilllahcl- ciutat, que qualsevol altre veí :' Pe r altres demanen que no ho sigui'? 0 radurs (Aquilea, Ana Goll: BMW. altra banda, penso que s'ha aprofi - és ser més solidari el divertiment Naeex, "TOT Sant Cugat " , "TOT tat dc la ignorància dels nous veïn s cl'unsperal patiment i la pèrdua d e (iolt", "Uiari de Sant Cugat", RSC de la runa clc Vuf I pallerestja que ta t llibertat riels altres :' Torts sabe m i'iV SC i les seves apnrtatcionsaE pri - just s' han I1 i urat leti vivendesaques t jugara la dcmag[sgia, en aquest eas es tracta de dues posicions contra ma trofeu de golfeontra el cànce r any) perprendreaquesta decisió , Els vettsdeC all Favanodiemnu a posades i demanem que el sen y celebrat el 7 cícmaigpassat . MARTA tNARTi DE FARRES les Barraques . Diem que estan ma l s' imposi als interessos partidistes . uhicades . ti argumentació que dón a Rebin tots els lectors una salutaci ó el consistori i laCnmissióde Barra - d'un veí de Cal l Favà que viu a San i Barraques a Gall Fav a 1 lc llegit . perplex, l'article publicat qucsdientque han cl'estarobl igató- Cugatdcsde fa 37 anys . all iARlr)1:SANrCt( iATe[passat1 2 riament dins del nucli urbà, no l a ALBERT PUI G de maig. Sembla increihlc com pot compartinT .1 Ii hacspais,queni só n parlar d'aquesta manera un vei qu e extraradi, ni són nucli urbà, qu e Brnrt de lubett[dlodi i5orrb' lat coneix perfectament aquesta activi - podrien ser aprofitats . Tampoc n o Fa un sdies un a notic ia va fersaltaul'a tat, ja que 1' ha viscuda de prop . Sen- compartint lajustificacindient qu e farma a Sant Cugat (més que la noti yor Mata, no oblidi que el que na é s és r únic espai dispanihlea laciutal cia, la manera cons es va fer púb l bo per a uns, no és bes per als altres . . (segur que la ubicació del prope r pcsLscrel titularhauri adhaverdit "U n Peraltra banda, és molt trist que uti - any seria igual dehona pera aquest diagtóstic mÈxiic tardà . . .").


Qiatri de Sumi Cegat

Opinió

Dijous, 26 maig del 2005

25

FRASE DE LA SETMAN A

"El personatge en certa manera més quixotesc que avui tenim al món espanvo l és el president Zapatero, que va ser el que va inventar el c entenari . "

FRANCISCO RICO Catedràtic de la UAB

TRl[3UN A

La nit a Sant Cugat Sant Cugat i, il,trra 1 diaca la t Cr11 refüYi\e0 ,lla del s sixssosintistenoaoal,a .ea a de la serralada prel itnrzil dc ( ol iae rtiria .rn aquestes nitsde primari rr.1 , simi a la nit de €a c uitura i cl drsenci s del moment . A laveïnaciulatde l3arce€crna•anl h cl Mediterrani crim a tirat de cultures . les ttaseti t."S veuen dl fcrenls ci e com es veuen aqui, al rantp . A l a ciutat, la ll llrtt tloTlt l na I'asf ;i I t i amh ei cosmopolitisme urhir, cl ctia i l a nit sírn tirats de crcac ió i de supcraci ri per a I' home rntxlerrt . A la ciutat, 1a llum dels fanals no deixa veure la Iirtna plena i la resplcndnrdtlsestcls. F.spossihlequ e no existeixi tant de romanticism e crim cn aquest indret, perit la nit t à yue els seus hahi taints se sentin mé s acompanyats . Aciui al camp, veient amh tota la seva esplendor la cap a cclcstiai, amh la tilrça i !a ntiigiacl c la nit peró tarnhé, a vegades, ]a por. Per no tenir par per l'esdevenir cre atiu i pcrcompctiranth la gran capi tal barcelon ina, ara tà cinc anys qu e cisespaisti'art de Sani Cui(it vàre m aga f itr la mugia de la nit, per descn-

A1

11t 1 I .10

hrir i ajudar ,r dcseohrir amh un a neva mirada el nora que ~'amaga dirisdelannstretiespai,,on l'hom e imaginatiu crea constantment ull o

cluc des dels origells dels temp s 1'home en diuen . Ja hanpassatcirtcanysdel nou segl e

rvi . intentant que a Sant Cugat la lusca nit artistica fos criés lluminosa i portant a teta una comunitat a endinsar-se en l'intima nit dcI primaverdl mes dc maig i a eompneva r 1'entanl que pot donar un poble ciutat crim cl nostre a una nit, tot c{cscohrinl aquells petits santuari s tic !'cspsri tual itat que scin els espai s d'art . Ucsprés de cinc anys, la N it dc i' Art ha estat un encert turistic que h a omplert els carrers antics de la ciutat, amh ri uades dc gentengrescada a visitar galeries . Peró després . l a fox.ordelanits'haperllurtgati ha n estat poques les vi sitcsquc hem tin gut la resta de dies de 1' any . En una nit de finaisdemaig s'ha arrihatal s tres mil visitants i la resta] de l'any n o s'arriha ni a15 0 %d'aquesta x i fra . Cinc anys de Nit dc l'Ari haurie n pogut danarntésdesi,consc lidant

la inclilslria cultural a Sant Cugat , peró no Ira estat aixi i en atq uest pc ri exic etc temps hem vist coet cure s galeries tancaven les seves portes . Enguany ha faran dues més, porta des pel desànim dc no tenir n i clients ni púhlic que ens visitin . aixó no passa només a les galerie s privacles . tanthé al nostre Museu . en la seva suhseu de la Casa Ayrnat , hi són minses les visites als seu s espais des de la seva inairguració . Aquesta situació poc di u d'un pobl e culte i ric econótnirament .1 què es pot dir de ics galeries que cura l a Canals . amb tota la promoci ó mediàticaa la ciutat i al pair, nn arri men a €a quarantena lcs v i sitcs mensuals . Aixó genera desànim cn cl s niés animosos. D'aquestes situacions, a la rest a d' Eurapai sc' ndiu vi un: cn'ia foscor. Aixir ho sabent lots els profètisíü-nals i també 1'adnt in isiració i si de s de la Gcneral itat se'ns diu yue aportem idees . ja que són conscients de [a situació i que l'any vinent tindrvm anipl isrecursos pt: raixecarc l sector. aquests recursos res pcxlrn t fer perquè aquesta Nst de I'Ara del

2005, dos dels nostres espais santcugalenes obren perdarrercop le s seves portes . Fa poc . la ntinistra de Cultura va preseritar les finies mestres d'un pl a d'impuls dc l'art contemporani , hasat en el suport alscrtardors• desenvolupant un pla d'apreciació de l'art . No cs aixit u l que estem tint a SantCugaE'? Non'hi ha prou que la pròpia rn inistra reconegui cl past i gi i rtternaci onal que tenim en el camp de l'ar t '•[xriitarnhcd'inccrtesai ', i le s tacions del sistema dc galeries, "u n escenarion el paperdel Ministeri h a de ser e1 de Consolidar el sistcrn a espanyol d'art contemporani" . Fi Ministeri anuncia un pla d e suport a las galeries que n'a fiivorei xi la prnfessionalitlació . La Generalitat també . La m ini stra parladc l a dificultat que té la creació contemporània per arribar als ciutadans , enfront a altres propostes meny s arriscades, "el que ens ohliga a fer un esforç especial" . La Generalita t tambéestàcn la mateixa linia . igua l que cl nostre Ajuntantcnt, que elabora un ambiciós PIa de Cultura pe r a€s próxintsttuinct anys, en el qua l cal"ferde lacuittrriunclementdistintiu dc la ciutat, tot ampliant el s acords entre la iniciativa privada i

l'Administració, centrats actualrncnt sohretoten lesgaleries d'art" . Bé . tot aixó estic molt bé sobri : c l paper, pern ei cert és que despré s d'aqucstaNltde1 Artdnsdclsnostresespaisiancartn les seves par•tcs . Amb tot això, queda clar un co p més que la nia's tincaa Sant Cugat, i que na són paraules del~ uns i del s altres, sinó fets, si cl que volem é s potenciar i fèr de la cultura un element distintiu de la ciutat i aix ó passa fiirçosauncntperpntenciarcl s profcssionalsdcl sector. Aquest dissabte, és possible qu e mí's de tres mil persones d'aqui i de tint vinguin novament a descobri r la nitcieSantC'ugat,cluejaésun fet turístic, ptró Ito és art ist ir' r La situació és fusta i aquesta situació !à que alguns crim el signan t cfemani una implicació ferma d e totes les adm inistracions . per crear hi tan desitjada indústria cu Ittiral i e l tars anomenat consell de les art s tamhéat SantCugat . I al ptibliccuh c dc la ciutat vull dir-li que s'aprop i molt més als espais d'art, no nomé s a aquesta nit, sinó durant la resta d e I'any.ll

saré còpia a I'Ajuntanteru per ta i cluc cm siguin reemborsades . Pot ser dono idees a la resta de veïn s pcró "cadascú que Carregui c l mon". Quant a la senyora Rosa M . San s voldria afegir-li eI següent . .la se sabia que aquest t:am í et .t 1' anome n at carn reco cie {creu •icr cr A ari, v r u perquéa la história dc la meva titm i l ia va ser un avantpassat meu qui l a vatirperquècra jaenaquellcsèpoquesenginyer i arquitecte, igual que ho va ser ta persona que va dur a terme lesobres necessàries perportara Barcelona 1'aiguacolrent iaix i els seus habitants van deixar d ' ana r a les fonts a cercar-la . Tanmateix , va fiar cn la seva època moltes mé s obres púhl iques dc les quals encara avui ert gaudim però aixó no c m conforma . Si valem posar-hi aquest nom que ho facin dcdehó, rcrrrvtertr clr C;rt c•icr u Alrrrrrvsrr, pcró no avinguda ric Gràcia, nom que apareix a moltes ciutats i pahles i ne t tenen res si veure amb 'anomenad a carretera perqut: nopassa pels seu s indrets . També haigdc dirque si e s viatja més, és a llir. se surt de Sant

C'ugat .cs prxlri veure que h i ha mol tes carreteres que: creuen pobles i ciutats i , just en aquests llots, el s seusajulttantents les hanhate ;ades anth altres p onts que estan pe r damunt de la clcnontinaLiú cartugrrf uadr latarn icra . jaquedehe ri segur abans eren ela pobles i des preses van fer les noves Carreteres . La meva defensa de posar-hi ui•irtc tdathIAcr/iz~ .vvz~da (perdó, cl s "experts" aradiuen que és Rabatssa dai va ser pel fet que aquesta carretera també té una història que na es pot amagar ni s'ha d'oh! idar, ja qu e h i van moriraftlsellades rrtoltespersoricsqucaqui treballaven lesseves terres i no cs deixaven prendre el s seus t'rui ts pcr"bandolers"quearrihaven dc 1.3arce Ions . 1:1 que m'ha sethtat és que n ingït no hagi fet referència a les grans velo citats atnbquè algun~"hrètcils ' c irculcn per aquest carrer. hé sobre dues rodo, hé snhrc quatre, i e n nxntscasos amhgran sorol l i atltlalscvül hora . Potser no hi són o no ho senten . Sakutaeions a tothom . MIQUEL QlJ1NTANA

JOSEP CANAL S Galerista

CARTES DELS LECTOR S 1_a vt:rilalt cs qne tal crnn li:ia reii rèrtc.ia Maria 1 Ioyocit la seva carta ai i(t,eadaivegada tenrmnttstendineia a viure el nostre prnhfenta dt manera individual, i si ral rxrsallrLs som c ls pitjors. i sovint crts cilvi dem que si fórem capaços d'actua r pensant de no tir trial al del costat potser tot aniria una m iCa millor. Voldria diryue vi ure el s li1s que ha n passat no és del klt tic i 1 • ja que Iti ha hagut momentscnqué htrttdesitjat que tot hagués estat un somni : ari bè,cl que si éstert és que sense I'aju l dotat ['EQU1 PdtMA!NAE)A i tols els PARI:S, que en tot rnontent han donat suport al seguiment i l'ha n aprovat, i alsennscl lsmtdicsque e s duicrr a termede manera col•lectiva, no hauria estat possible viure l a situaeióde manem favorable . .la sabem que no sempre s'actua d e manera corrcetat per a tothom, j a qucsemprehi haalgitaqui li agradaria cluc les cascs es fessin d e forma difirent, ptró en moment s conc aquests pensem que é s important confiaren aquells professionals que en saben niés qu e nosaltres .

Virlcrn agrair a I'etluip mcdic de l C A Pde Sant Cugat iValldoreix qu e van trehalEarel dia? 3 i24 perpcxícr agil itxar i contmi, :r la situat iclscnse preocupar-tir de l'horari i donan t suport als pares i persona I truc està vem al rap, ei 1)eparlantent de Sani tat i altres membres de I'A jtuttamcn l que han estat adispusiciódc l'escola cn tol moment per donar ajuda i supuri . 1 tarnhé Vull enviar-]i ure a ahraçada molt forta ala mestra i ferli arribar que tant eis parcs, mares. nens, nenes i tot l'equip en ca p moment no hem sentit que ella f«s l a culpable de res, ja que a aixó h i estem exposats tots i totes i qu e aqucçta vegada li ha tocat cella . I finalment, vull donar les gràcies als parc i mares, parcs ci'cxaltlmnes, mestres i ciirccciód'altresescoles, antics . veïns. . . i sahretüt a i'cquipciuc fitrntem Matinaria . I I Aii fi'INEANIS MAINADA Avinguda de Gràcia 0 n0 sé què! ! Sabia que cl nero escrit sohrc c l canvi dc nomdeC'ànovasdeCasti €loperGriicia tindria respostes i pe r aixó ho vaig fer. encara yue: airivull

respondre al s que han escrit . D'una banda . G oli donar al no u amic A l freda Bergua kesgràeies pe r explicar tina cosa que jo sabia peri r que no s' havia públic . Eiscanvi s de p um tic carrers dins Ics ciutats o pobles com portin a I guna casat oré s que eomprtimiscts politics . qu e meniciries pol i t itl ues . que revenge s polítiques després de niolts anys . Suposa fina afegida als ciutadan s que hi viuen perquè s'han de n:novardocumentspíiblics [ []N passa port, mtxli i icacionsdel cens, etc . i i , per aitra banda . comunicar-!to a totes i cadascuna dc lesentitats am h quèestiguin vinculats perlal que l a correspondència els arribi sens e deixarde dir-ho a totes lesamistats amh qué tinguis relació . També suposa una pèrdua de temps dins l àrnhit laboral pel fet que els trintiis pera aquestes modificacion s de documentació s'han de fer e n dics feiners i, íinalment, una neva despesa, encara que no gaire gran . perquè novament has de visitar e l fotiigraf per fer noves fotografies , En el meu ras. tan cop disposi del s tiquets ci' aq ucste s dc speses e l s pas -


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig deJ 200 5

Opini ó

EI dèficit fisca l esulta aitarnertt il Iustrativa la contemplació de les reacrions a la presentació de l a pnrpostade finartçamcntdeCatalunya del tripartir . [)hv'iantent n o seré jo qui la drlértsi . 1 :m sembl a que ta curt, que està pensada més per obtenir 1'aprovaeló de Lc s Cbrtsespanyolesquc no pastin l a rea i itat rata lacta, o a l atenys en a l l s que aspirem que sigui la nostr a realitat , En el fitns, del que estem parlan t ara no és res niés que d'alld que som i cl' al iò yue valent ser . Perqu é al final, amics, tot queda reflecti l en el repartiment de la sobirani a econóntica . Es a dir. hem de respondre la pregunta següent : El s ingressos tributaris que es gene ren a Catalunya, de qui són ? La Constitució Espanyola del 7 8 determ ina artth tuta claredat la resposta . Són de l'Estat . Mentre e l marc no canviï, per tant, no en s queda cap altra sortida que fer e l que s'està fent : intentar consensuar un gran acord del conjunt d e les forces pol ít iqucs catalanes, ta n ampli quecn dificulti el rebuigpe r part del Parlament espanyol . Però és clar, quan bona part dc les forces catalanes presenten tant a dependéncia de les matrius esta tals, l ' objectiu noespresenta gen s f~cil d'assolir. "Los cuartos, que se los metan po r dondc les quepari ' . Aquesta és una part de la resposta del presiden t extremeny. Juan Carlos Rodri -

R

guez lbarra . Iç'h i ha a i tres . molies, potser no tan crues, però igual d e contundents . [!1t cap més, el s periodistes de la COPE i els seu s comentaristes s'emporten e 1 premi en cl concurs dc les frase s falses i incendiàries, paradoxalmentrlsde iaC't]PE . Fapena . Totes aquestes reaccions ens por ten cl missatge següent : els diner s són nostres i farem el que creie m convenient . Potser, per raons ci'a ritrnètica parlamentària, us haurem cie donar una mira més ( u treure-us una mica menys), pern no compteu amb res més . Al president extremeny li cantestariaque a mi m'agrada ser solidari, pcrt't no ent resu l tarin gens d i i ïcil trobar cinquanta països cic l

món que tteeessiten més la nostra solidaritat que Extremadura . M'a gradaria poder decidir, que Cata lunyapoguésdecidirgtrèfcr. M'agradariaque la san itat públ ica .que l'ensenyarnent, les obres públiques, els ajuts a les empreses i el s subsidis a Catalunya paguessi n adequar-se mi l lar a la nostra real i rat . M'agradaria quedeixéssim d e perdre posicions en renda familiar respecte a les altres comuni tats autònomes d' Espanya, pèrdua aquesta que té com a orige n fonamental eI dcficit fiscal . A ell . i a altres, els diria que quar t reclamen igualtat que la reclami n en la inversió de I' Estat, que s'in verteixi de forma igualitària, en sortirien molt beneficiats . Quan

L'OSSERYATOR I MaRTI OLAYA Escriptor

exigeixen jusiicia els preguntari a siésjustqueun 1{]°Iode]queguanyem es volatilitzi, només pel fe t de viurea Catalunya . Perquè agti i tothom fascrvirlesgransparaule s segons 1a seva conveniència . Tots i cadascun de vosaltres . amics lectors. i els vostres fi l ls i el s vostres grans . tots, estem pagan t dc rttitjana 2 .100 suros Pany e n concepte, nu escrit, de redistribució territorial de la renda . No sé vosaltres, peró a mi és un tema qu e em preocupa molt . I també e m preocuparia molt si fits militant o votant cie] Partit Popular, a de l PSC, a del 1yS()E . Per una vegada, els partits catalans hem de posar per davant l a nostra essència . I iens de portar a l a pràctica allò que posarem al preàmbul del nostre Estatut d'Autonomia : Catalunya és una nació . I ies nacions poden deeidir . han de poder. Si 1a proposta de project e de f inançarnent na recul l això serà un projecte coix, a la baixa, pe r molt que l'avali Esquerra Republicana . I si, els quartos ens el s ficarem on ens càpiguen, que h i ha moltes cases . aqui i arreu . que requereixen un bon finançament , un finançament més just.]]

EI carrer del s Marge s

reu que coneixen e l 1'C)rquestra Sintlünica de San t carrer dels santcuga- Cugat hi té el local social am b tencsdc tota la vida? E s elsscusarxius i lascvahistitria . aquell carreró sinuó s Pocs metres més enllà, just o n P que va del carrer d e comença la casa que fa xamfrà 1' Endavallada firis al carrer d e amb el carrerclr Mir, obrirà ic s Mir. i aquest, estri t i amb cn I Io - seves portes la seu cie la novel l a sat de tàsegles,baixacíel carre r Delcgaciit Territoria l Major i ufereis drecera perarri- d'Umniuut Cultural a la nostra haraSantiago Rusinol . El llibre ciutat . Un ]oral perit, perit prode Frederic C'abattas Castell s per pel que'f'aa distàncies i qu e SANT CUGAT - C)r•ige r1 .s i Jrr.s- es vol proper pel tinc fa a se r lòr•ics cl 'un poble r si'rurcr /rurir- obrador dc tasques dels soci s liu,yue uns am ics ens van rega- dc l'entitat . Molts d'aquest s larno fa gaire a la meva dona i a socis scin naus, il . lusionats per mi, és ple dc notícies sabre la fita assolida i per fia feina que gent, llocs i carrers del poble . es pot fer . D ' altres, els que fei a De l ' antic carrer dels Marge s altys q uc els bancs cns carregaen diu més coses (pàg . l 33 ), d e ven unaquotaassumida voiun bones i de dolentes . Ara és u n - tízriament i estimada com un tri carrer polit, sense marges n i but passiu a la nostra cultura , bardisses, amb façanes netes i retrobem l'entusiasme jovenialgun portal singular, a tocar val de fer pair amb les act ivitat s del brogit del centre, pers si [en - que cs podran gestar, adminisciós com si l'envoltessin vin- trar o portar a terme . en l'espa i yes daurades, pàmpols al sol i ques'inaugurardoficialment a l ceps xuclant la saó de la terra . carrer dels Marges eI capvesDes de !a uns anys, no gaires, pre de Edia primer dc juny.

CARLES BRiIIGARÜLAS Membre de l'Executiu local d ' Uni ó Democràtica de Catalunya

CARTES DELS LECTOR S FJe textoo trBrne&os aJ U88te eeoüó no itera d ' B000o 15 corsos mecrneglftades. L'aukr tteurA de slpner k és inpreecr cItito aus hl canal al domklu, el feièten I et rxrnerv de DH a tae~aport dol xu autnr E1 Dwi oE 5+wr Qr ea reserva e1 dret Oe pltlaCAr ecs lexPos tramesos 1 e1 dret de reeumtr•bs grai ho canSlders oparttí dà de rea

Ajuntament i fia Fbresla

Sé, continuaré expiicant historie s de ia Floresta . EI passat 8 de maig u n munt d'ettt i tatx d'aquest districte ta n reivindicatiu van fer un acte pe r demanar el retorn del casal a l'ú s veïnal . Per no perdre el costum , aq uest A j untament que tant ens vol , ens va posar un munt d 'excuses per no donar els permisos necessari s pera iaseva utilització . Pcri E1, manca d'aparcament, accessos inadequats, etc . Bajanades. E l passat dia 2 d'abril net vau tenircap problema per fer iajomada de por tesnhertes, unajornada gLte ja vai g denunciaren ei seu moment ; sem blava que es fes d'amagat, ja qu e molts pocs veïns se'n van assaben tar. Molts veïns van participaren i a crida dc les entitatssegonsels orga nitzadors, uns quants segons les

autoritats, però l'important és qu e ics entitats flurestanes es van posa r d'acord per organitzar un acte . U n acte de reivindicació, un acte adre çatals florestans, un acte de partici pació. No badeu, senyar batlle, que si les entitats s'organitzen, ja podeu tancarel xiringuito. Tranquil, és una suposic ió, però t i n gueu present que ]es entitats tene n clar l'ús del casal, i valdria fia pen a que part éss i u amb e l l es . XPAEA SANS I GORpOM I Fieffiicides al t ane r Amb aquest escrit cl que prcienc ès evidenciar obertantent i pithlieament l'actitud incívica i censurabl e d'un veí dc l'avinguda E3i lbaoque e s dedica aeliminaramh herbicides a similars els arbres que €é plantats a la vorera de rasa seva de l'esmenta da avinguda {per assegurar-se de rematar bé la ]eina, fa unti talls a l a basc dc l'arbre perquè hi penetri bé l'herbicida, optimitzani-ne afixi el s resultats ) . Li ttx ordo ai vei en qüestió que els

arbres de la via pública, com el se u nomciarament indica . són públics . o sigui . de tots els ciutadans i ciuta danes, per tant això no l í dóna cap dret a fer-ne un ús particular, i menys d'aquestes menyspreables caracteristiques, amb aquesta fina iitattannefasta i reprabable. Més valdria q ue, amb l a sequera que patim enguany, els regués un a etiqueta i no aprofités aques t moment per camuflar un acte co m el que vostè està duent a terme . Almenys espera que aquestes rat lles l'ajudin a reflexionar una etiqueta i canviïd'actitud . Elsarbres que es planten als carrers ajuden a respirarntillori aharmunitzarant b la seva presència la vida de tots el s ciutadans i ciutadanes, encara que a altres això els pugui semblar ull a cursiladaccoiógica . ELOI RIUSIJGENT i ALSINA Calile Can lJubet (la Floresta) Esta caile desde na hacs ntucho es de direcciün única, hasta aqui fact o bien . Laquenoesdc recibacsquc

dicha calls sca muy entpinada, l a parts izquierda ha sido autorizada para poder aparcar los vehiculos , pera a mitad del trayectu, en la partederecha, hay un cnntenedor d e basura. 5i bien està senalizado hasta dónde sepuedeestacianar,escierto que c u ando tiene q ue posar un a utocar de siete u ocho metros, se las ve y se ]asdesea, tiene quehaccrverda deras t tl igranas . Tarda o temprdn a tendremos que lamentar una des gracia . Desafio a quicn autorizó el trazado a que baga la prueba con u n autocar y a ver cóma se le queda c l cuerpo . Esexigihle paner una solu ción al problema, que la hay, para n o tenor que lamentar lo que tardr a tentpranosucederà . JOSÉ SANTAMARiA CATALA N Fem Major Tetes ies ]estes que celebrem periò dicament tenen el mateix significat, de vegades som nosaltres el s que les lent diferents ; sobretot a [ a nostra civilització, que en un desi g constant quc els temps canviïn cn

perdemaquestsigni firat ; ltc volgu t assajar-nc un aspecte possible iot recordant tot reportatge de la"tèst a major" d'una tribu, traduït al nostre llenguatge, "d'un poble" : dins d'aquestacomunitat hi va haverun element distorsionador, un extravia t que cap beuratge no va poder posar fi al seu poder. Per poder superar aquest mai tràngol i recuperarl'ale gria perduda varen fer festa tntsple gats, i passat eI temps segueixe n celebrant-ha sense fallar mas 1'es cenificació d'aquests fets ; també s ' adonaren que "la festa major" va servir per millorar fia interrelaci ó entre ells i canviar-ne certes males costumsque propiciaven "mal rotilci ' . Perquè la nostra "festa" en aques t sentit evolucioni, bona Festa Major! JOAN TORNÉS 1 ROOUE


Publicitat

dimri dt Sant Cupt Dijous, 26 maig del 20C6

Diuen que abans d'escollir cotxe , convé tenir almenys tres opcions .

lbiza tl, ,

s clt

8 .965 €

.rrrmb r,'iiift) i ABS .

lbiza Cool per 10 .380 €

lbiza Sportrider 100 CV per 11 .500 €

amb climatitracicar,

amb ciit atitZ,rclo ,

llantes d'a1i,ite, ràtlio CD i ABS .

seients espart~r,~, larti ,icli llantes ci'alialge, r1itlii, i

Autocomarca del Vallès, S . A .

ft~

,,

C/ Manel Farrés, 6 - SANT CUGAT DEL VALLS (Barcelona) - Tei . 93 674 68 50


28

g

Societat

Diari de Saurt Cugat Dijous, 26 maig de! 2005

es IMATG ES de la setmana

. Al costat dels contenidors del carrer de Santiago Rusirïol, és fréqüenttrobar-hi bosses d'escombraries, una autèntica deiicía pe r als coloms . Potser l'Ajuntament i els ciutadans haurien de prendr e nota deia campanya de civisme impulsada per l'Ajuntament d e Barcelona i que proclama, ben clar : "No et demanem res que n o sàpigues fer" . I és que és tan absurd abocar la Llet fora del got com llençar la bossa fora del contenidor.

EI temut Aedes alóopictus, més conegui amà el no m popular de'mosquittigre', h a començat a atacar ja el s santcugatencs i santcugatenques que, animats perla calor dels últims dies, s ' han atrevit a deixar braços i cames al descobert . Perl a fotografia, sembla que el mosqult ha despertat l a letargia hivemai amb una veritable fam de `tigre' .


Societat

Diari de Saint Cugat Dijous, 26 maig del 2005

29

La freqüència de pas de l a nova línia de Rodalies d e Renfe, que passa per l'esta ció santcugatenca de Cal l Favà, és de dos trens pe r hora i sentit de la manca . Aixó, i la novetatdel servei , s'ha traduït en un nombre reduït d'usuaris de la línia , estrenada aquest dilluns . Elstrens de mercaderies continuen circulant.

[43164V1G1

!gt►ipan+anl d• aZria dol NoM Golr d'allalgr dr I

GTI ; nrutur LA llir!+n I `[ sle

:Yu t 1

. ,ricnle eopurllu+ G'I1, dree+rariri rn

pe•nslfi er.pnreiva . ll :aide• .

I'til'. fars ltiixrnri, far ,

anllbain, ( :Ilnrrtrunkc blxnna, rAdin iaY, rorrrgndur d+• t ; 1rwsipul .nlnra, alarma, iniral h pltgablaa olletrieamrnt . arnsor ar pkula . . . Ara t.ns un Golf

Auto Vallès

GTI 3p .

per

27.000

>E*.

Mercè Rodareda, 16-32 - Tal . 936 747 171 - 08190 Sant Cugat del Vallè s

'PVr xrnownMr a la lterrfrpp Yr 1 lo‘ llajepa IrvA, rmnapon . trrposI de ar rlrkadadd, pvtanorw i Pla Pce1tK pruüne. ta ütrl0al .

Gdf Gil: cvoawrrra drj1 00I0b leml : de T 8 a LL A~üardd de S O lR/tad: de 19: la tfk


Cultura

Diaride Sant Cugat

Dijous . 26 maig del 20e05

La ciutat tornarà a gaudir amb la música de cambra

fessors associats de Música de Cambra de l Conservatori Supcriorde Música del Lice u i que, amb els acords del viol í, el violoncel i el piano, formen el Trio Kandinsky . La segona audició serà un recital de violí, piano i cant, en el qual s'inclourà l'actuació de l a soprano Mónica Luezas. Aquests dos concerts donaran cl relleu ala segona part de l Festival,que s'iniciarà I' 1 dejuliol,arnh l'actuació del piano a quatre mans dc PérezMolina . La nota diferent la posarà Púni c espectacle que es farà en dissabte, e l d'Anima Nua amh el seu muntatge C.7cisicu . . . pur ccrsra uu los, mescla de música d e piano i violoncel, amb una coreografia d e dansa i castanyoles . D'aquesta manera, e l

Lescaloroses nits dejuny i juliol tome n a tenirun valorafegit, lacelebraciódel 11 Festival de Música de Cambra a l MonestirdeSant Cugat.Amb un total de sis actuacions, el certamen acollirà totes les varietats instrumentals que ofereix aquesta disciplina 1 ('laustrc dcl Monestir tornarà a ser l ' escenari d'excepció del Fcstivaf de Música dc Cambra dc l a ciutat, que aquest any arriba a l a seva segona edició . S'han programat, per als propers mesos dc juny i juliol, un total dc sis actuacions, entre le s quals hi ha formacions musicals locals i internacionals . D ' aquesta manera, el 1 0 de juny s ' inaugurarà el cicle dc concerts , que final itzarà cl 22 de juliol i yue se cclcbraranelsdivcndresa les 22 hores . Corn a l ' edició del 2()()4 . es donarà una importància essencial als grups locals, mentre que el toc internacional cl posarà el quartct de corda Mozarteum Quartett dc SalzbUrn ;:utitrï va pronunciar l a . ~ . E n uyu~ directora del festival, Mariona Benet, qu e vaexplicarque la idcadcl certamen ésqu e traspassi les fronteres del país . "El sego n Festival és la base d ' un esdevenimen t musical important que volem estendre a tot el país i després a l'àmbit europeu" . 1'er la seva handa, la tinenta d ' alcald e de Cultura, Àngels Solé, va destacar qu e el Festival continua sent una aposta arnh

TOC D'INTERNACIONALITAT

El quartet de corda Mozarteu m Quartett de Salzburg actuarà per clausurar el festiva l

E

BONES PERSPECTIVES

Els organitzadors volen aconsegui r que el certamen esdevingui un acte d e referència en la música de cambr a

UNA PRESENTACló AMB ELS PROTAGONISTES . A l'esquerra la tinenta d'alcalde de Cultura, Angeis Solé , amb la directora del festival, Mariona Benet, i el pianista nis Guerassim Vorontcov, Juntament amb Cristina Cav a f Anna Mora, representants dels grups Mozarteum Quartett de Salzburg i Anima Nua respectivamen t I'cxpCCtatlva quc "sigui un festivai d e referència al país" . Tanmatei x . la tinenta d ' alcalde va apuntar l'"excel i lència"del s grupsque participen al Festival i vaexplicarque la ciutat viu un gran nivcl I, musicalmentparlant, quant a qualitat i quantitat . f:n aquest sentit, Solé va assegura r que "cl Festival pretén ser el bressol de l bagatge en musica dc cambra cluc hi ha a la ciutat " .

Construcci ó i manteniment

de piscines

üts aatn t,ugai ai mo n Enguany la novetat la posarà, a la clausura del certamen, l ' actuació de Mozarteu m Quartett dc Salzburg, agrupació formada cap als anys 30 del segle passat i amb un a repercussióinternaciunalen lesscvesactuacions a tot Europa. Japó i Sud-amèrica . que interpretaran un programa basat en Mozart , Mendelssohn i Boccherini . La inauguraci ó dcl 11 Festival, però. anirà a càrrec dels pro-

reg automàti c

d'aigües

www.

desanlcugat. cQni)

Instal . lació d e

Tractament

Tel.Ifax 93 589 28 7 0 Mòbil 649 95 30 50

tercet de metalls SedaliaTrio, format peruna trompeta, una trompa i un trombó, seran el s penúlt ims a actuar. A més, i com ja va succei r al primer fèstival, cl cicle de concerts servirà per fer l'estrena d ' un compositor català , que aquesta temporada recaurà sobre e l director d ' orqucstrl, protèssor, articulista i h. . :. .. . . . .L, l :.,nvàkz L. t . l'[ Illa U~ luu?itu tw.u. , ~u~ , ♦ .~•uun.~ u iu Ruhia amh I' obra Trio FVirJrlen, a càrrec del Trio Kandinsky . Les entrades de l ' esdeveniment e s podran comprar a 1'0 ficina dc Turisme del Monestir dc manera anticipada o una hora abansdclconcertiel preu oscil . larà entre 1 2 i 56 euros, depenent del sistema d ' abonament escollit .// M . Saagalés i Mas (cullura4diàri -

aquatnet.e s


Cultura

Diari de Sani Cugat Dijous, 26 maig del 2005

31

ARTS PLASTIQUES 7

Haver sabut apropar fart a l a gent és tot un èxit "

Aquest any, €a V Nit de L'Art pm senta diverses novetats que la converteixe n en una de le s edi cions més atractives realitzades fins ara. Una selecció d'obres de l pintor Joan Miró, la presentaci ó del I Premi Nit de l'Art, dotat amb 12 .000 euros, la col . lecció d e peces que oferiran els onz e espais artístics i l'aparició en escena, per primera vegada, d e Passaciacid d'art Firart, fara n d'aquest esdeveniment, que acostuma a aplegar en poc més de sis hores més de 3 .000 persones, una vetllada plena de sor preses . Com cada any, des de l 20[}0, l'objectiu de la Nit de l'Art és convertir sant Cugat en "l a galeria més gran", amb la col .laboració de l'Ajuntament i de diverses entitats. E] president d'Espais d'Art, entitat que fa possible la nit més artística des de fa cinc anys, ha fet una diagnosi de la V Nit de l'Art .

per MariUlla Saftalé s

Quina ha estat la clau de l'èxit d'aquests anys de la Nit de l'Art? L1rr ractirr impnrtalil és cluc a l a gent se li clferci‘ niciure's pel s espais d ' art d'una manera lúdica . La gent pensa c€ueels espais d'arl són una cosa per a inkci•Icctua€ti , hem portat cl sentit de la festa a u n sentirpopular .tiIi és el sentit rea l de €'art, pcryuè l'art is una cosa popular i per a tuthrrin . Ila4r r sahut apropar l'art a la gent és to t un cxit. La Nit de €'Art serveix de trampa -

cití Miro o a la Tapies cluail solt massa petits per entendre cl qu e diuen aquests pintors i aixa n u ajuda l'art . Nosaltres telo un a mica car pedagogia, €~m que l a gent entri a Ics galeries i qu e comenci a rstirttar l'art, mostran t una grau[ varietat d' artistes . l 's un a manera d'educar els ciutadan s perquè s'interessin per les galeries .

Pera aquesta edició, com va sorgir la possibilitat d'incloure un a col•lecció d'obres de Joan Miró ?

li per a les galeries de la ciutat, o Es una idea que va sorgir pensan t creu que només suscita un inte- com es podia creuar 4l frcintcra rès de públic durant la vetllada ? local . Ens interessava que tirs una ! li hagent Lluo cclneixeriiels cslrii s festa del pais i trobar una maner a d'artyuedespris L lsitaràgracieti a aquesta nlt, peróel cuc esvera fent CseCearuna ilüatgedcClutat, f eVl detltnlerlt•tir tall[ tina i Ittatge bon a dc c iulat ja no tan sols per al s santcugatcncs, sinó per als de fora , interessant vcniravisitarrlpnble , pcryué tenim una citrtat amb elemenls prou interessants perqué l a gent erts visiti, i naturalmen t darrere de tort això hi ha un interès per prnnutcionar c ls cspa i s [l'art .

Aquest tipus d'esdevenimen t crea una fidelitat entre e1 públic que no és un consumidor habitual d'art? Està estadisticarnent demostrat que Ia gent no visita espais artistics, ficrqué manca educació e n aquest sentit des del principi, j a

yue alti nensse'ls porta a la funda -

C

ANA L [ ;nitRlA

O'AR1

S

perquè la premsa se'n fes ressò , com cluc Miró és una figura universal . vam creure que la gent de fora s'interessaria per aquest a festa . l em sembla que ho he m aconseguit .

A qui pertanyen aquests quadres? l isecdcix el senyor Pincis, que t c una galeria important i amb anterioritat va fer una antologia d e

Mirra .

A més de les exposicions, tamb é hi cal •laboren diverses escoles d e dansa, música i teatre . A banda de la novetat dclsquadre s dcMiril, hi liauràgrupsdetcatrca l carrer que . amh motiu de l'Any del Llibre i la Lecturl . llegiran tcxtos i després algunes escoles d'art'

Lluís Riba s

President d'Espais d'Art

Lstrl drlrxrstrrrt que lagelr t !x) tlSitu els espais d itr 7 penluè 'educació no és bc7nu en aquest sentit

El taneament de galeries sempre és una pena, per à estem dins de 1 'rfi,r•tcr i la demanda , faran treballs de carrer . Aquesta festa va adreçada als infants, per qué sún els futurs artistes i consu midors d'art i cal començar a trc ha€€ar per la base .

tancament de dues galeries santcugatenques, hem de pensar qu e s'està vivint una crisi ? El tancament clc galeries sempre és una pena . Desgraciadament e l mcin de l'art s'ha iot pera minaries, algunes vegades hi ha llagu t algun moment derevif'adaacaus a de les especulacions . però este m dins de l'oferia i la demanda . Actual ment h i ha una manca d' i tt terésdel públic .

Per a aquesta edició, quina seri a la fita de la V Nit de l'Art ? La prilttcra is aconseguir que l a gent conegui cluc Sant Cugat és l a ciutat espanyola amb tncs ofert a en galeries per habitant i que vo l serunaciulatcultural . La segona , que la gent río pensi en cap mcrmentquc i'arlctiunacosarninnritúria, perquè l'art és assequible . L art .desdelaprchistirria,s'hafè t peral poble i percartturticar. .

CUREL

L

"HORITZONS "

Després de la confirmació del

COL•LECTIVA 200 5 ABELL Ó CRUANA S

C. de la Creu, 1 B sant capat

ISABEL CORTÉ S espai

Tei-8367549 02 ;ix 83 675 57 69

~truyaaarrycarials

DANIEL MERIN O MORATÓ ARAGONÉ S

Il

POVED A ROLLA N

THARRAT S CLUB D'ART íle dimerta a divendres de 18 a 21 h Dissabtes d'11 .38 a 14 i de 18 a 21 h. Diumenges d'11 a 14 .30 h CI Gorina, 13 Sanl Cugat Tef . 93 589 57 76 mlo-etespailluisriaas.tem www.eapaiiluisribea .cam

Sal1usfrio1

CtUB SOCI S FONS D'ART

Santeago RUSiflnl . 5 2 - SANT CUGAT T 93 675 47 51 safarüSmyalevalles-carn


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

Cultura

Boehringer lngelhe~m renova e l conveni de mecenatge amb I'OSSC

L'Esbart ofereix els seus nous cursos i tallers Lafarmacèuticasigna amb 100 .000 eurostres anys de contracte per a l'estiu PROPOSTES>De12 de rnaigal 2 5 tic juny, de dilluns a divendres i en horari de mati i de tarda .1'f:sbart trot dissenyat un programa d e cursos adreçat~ a nens . joves i adulis . D'aquestamanera . i'entilalvol dcscohrir a tothom cl llenguatge i cl món del ball, a travis dels tallers d'estiu . Seta cl nom Balla u ! 'c°sriu , l'Esbart oferirà un curs de dans a oriental i un de dansa africana . a niés d'una proposta quin~cnal d e capoeira, hall contemporani . d e jaa_r. i dchip-hop . Flsjrnesde ll a 16 anys tindran tambéel seu espa i als tallers mitjançant ecs Qrrir't~enesrlcl durlxrr . basades cn una classe tècnica i d'improvisació i un a segona a tri ar entre diverses disc iplines pels mateixos alumnes . Igualment, cls més petits podran prendre part cn tot cl vcntall d c propostes amh les Sermurtes de dansa . Els infants podran gaudi r així d'una selecció entre el giri l a faixa, el treball ritmic, picarols i bastons, el sals i el vana, cl gir i l a faldilla i la torsió i ei mocador .

PATRDCINI>Pcr segon a vegada, l'empresa iarmacèutica Boehringe r Ingelheim va rcnovarc l patrocini amh l'C]rqucstra Simiïnica d c Sant Cugat, amb un git aportació per part d c Behringer dc prop d e l tH}.ti[H] euros i la contractació d'alguns con certs durant un pcriod c de tres anys mes . A l'acte, al qual van participar cl president delegat de la companyia alemana . Manue l tiarcia, i l'alcalde . Lluis Rccoder, entr e altres representants d c l'equip dc govern, c s van congratular per l a L'acte va comptar amb diversos representants de Boehringer, del consistori i de l'Orquestra renovació del contrac te . Dc la seva handa, la president a doni suport perquè sense aquesta va afegir que "aquesta renovaci ó del'Orqucstra SimfiinicadeSan t ajuda cl projecte de l'orquestra mostra que ens en sentim mol t Cugai, Flora Puntos . va asscnya- seria molt ilificil " . [gualment, e l orgullosos . La renovació demoslarcl nivell de compromís amb l a màxim responsable de Boehrin- tra quc l ' aposta que Boehringe r cultura dc la farmacéutica . "Es - ger va remarcarque l'empresa se va fer ara fa tres anys va ser tot u n tem contents que Boehringer ens "sent ciutadana" de Sant Cugat i encert" .

ÜmniumCultural obriràaprimers de juny les seves instal . lacion s NOYASEU>E:lpròximdimecres 1 de juny. la dclcgaci~ d't)mniu m t iillural de la nostra ciutat estrenarà un local propi, ;!a que fin s ara l'associació en defensa de l a llengua i larullura catalana s'ha via constituït, des de la seva formació . en un espai cedit per L a Unió . D'aquesta manera . la seu de l'entitat, quc s ' uhicarà al carre r dels Marges cantonada amh c l carrer Mir i que ocuparà trenta cine metres quadrats, oferirà le s portes a les sis de la tarda . i duc s hores rnés tard . a les vuit del vespre .eelehrarà ]a inauguraciótil•icia1 . A Pacte d'inauguració, qu e s' nhri rà tant al s soc is com a l s q u e no hosón, hi seran presents 1'alcaldede la ciutat, Lluis Reeoder . la tinenta d'alcalde dc Cultura , Àngels Solé, amhdiis soci s d'C']mnium, el president d'~mnium Cultural, Jordi Porta, i e l president de la delegació santcugalenca d'~mnium, Xavie r Escura .

EDICT E ktilbd~iL lfi002Qg10tj0033 - x2904024155

. ti _

iidtJNICIPAL SOBR E D'AP! OVACtb DEFINITIVA DEL PROiÍI ' E ï7 :1> D'lü$IlJ BIl-ITAl EHfiLSIID1F1L1$ . lt:l*de.óatrt Cugst del l►allis. .en.>maió ardipilfla'dedliral.r &d'i-Tt tieW5, ►a acordar apraM a d, peons[ en I'aaticle 473.10, dte fa Lld 5Q3i dtlr !&de dtraerrtirre, que modi Pd 7fl91í3 de 2 d'abn3, reguladora dc tes bases de regires 1sxai, i d 'ucc+rd'wdf el qae determina 1'arr . dd l' ecrditQiia~aRítr 212003, de 28 d'ahrii, pel qual s'aprova el text refós de la lid taotticipak i de regim . 4e Cahtiiagg t, rrt1: 69_2} dC ia Llei 2/2002 de 1 d de març, i oncle 65 det d'obres„ aetMkrs t scrvei/dèflteía lac+tls. aprnvta per [octet 179[1995 . de 13 de juny. c1 prujeeFe d'~ Munkeipl sabre requi m e rasleixos sdtl stti d hsbihtbïlitat ert sets edilictis d'habitatges amh el eentirtgut de l'amxx a díihl e-pmede aplovat trttCtarlCnt pecuncpa Pi Miili5cnd aessceocuree,eo 25 d'tb d 2004 tm[ Ca tanrpc t qu e dtitrrnlt t kdnid d inl rnta qú publica al qual s'ha sotr nte 1'expedieltr no s'ha fonntdst cap ai legttcili, ni rrela iiiileb.6, teixí COm i 'tiCOrd sdOptal par part de la i'timicyiir Territorial d'lhbaniunC de Barcelona, de data 16 d c ll dtr de 2005, tat iadíeara que s'ajut ga al plaem an>Ltna viFenl i quc s'itteorpora a la propasia vom a rnorivadó Plet{ d'ïeerd amh cl que determina 1'an. 893) rec la Llei 301 1992 de 26 dc novembre, de t im,trr[dic dc les mitlttes i dol proecdiment administratiu comú . per ln qual cvs al procedeix la publtarcid de l pit otlkat ala efectes de I'execuiv>tar dc 1'ctmriziadrt nrdcnnnça a porter de l'cndcrnà dc la seva publicació 1 i d f Olkial dc la Ptovincia, + quc deus sense efecte cn cl municipi üc Sant Cagat del Voltés ela article s da les QrdetmtQ gae (f tvpoiiuanis d'Edificació alsmeaderc pel Ccnt.eil Metropolità dc la Corpomeió tideEi`optlltl!ottttlb lkitaelaaa .on dtxa 15 de juny de 1978. cn aquells anscles conlingtits en ni titnl 1 [ que cs con-

O.R,OEINANCÀ .AllllcflClPAL D'IfABITABIUTAT PR .F NCIOA1S MiNIM S tnyr, 1'atry 1983, uniiençi a regular cls requisits minirns d'halrirabiliurr qu c i1 .Ca pgatlilp dt: C 011 tidiflcit d'itabiiottges tniga»4an1 dues normes, lkrrcl 346'1983, de g dc juliol, i Decre t normatiu ha esperitritmral vucxrssivCS aettralilzaciuns, pomer, rmljasnde 9de=, qquuee rvfonis lesdilcveuks rnndif ic acians cxpCrimemades utm a amsegiièn 31fi'1 deix Llei 2411991, de 29 de rrnvcmbre, dc E'habiratgc i, reccntrncnr, misjanGanl el Deti-ret l[p} _ a principal objectiu adaptar la ripolasia dels lulhititges, mitjançant 4 xFOCssitat quc presrentcit cqkeetius • cum els dels jcrvcs quc nu '9» !ad les rse Rp4td'allafjsti de manera sulCgtsada" . è Gt dt riottqcte tddldonslrslcrtt ha regulat en matèria d'habstahilifnt eia estat le s d'Edlfmaeiò (OME) qua manlE iialtaxade tecs dc Ia tte►~r apsuvaciú per part de l • dc Barrxksnu en [lotis 15 de juny de 1978, i pubhCadcs e n ~de ta de dC t!178, tes eor>diclats d'habitttb{lirat otmtingudes ai sal Titv l -9t tala ert Zona ttrtropolitms0 » . Gspkol pruner. Coodiciorm d'h>tbitahilitat . Seeeió r-la neoastdrat de fer s o icrent cn els supósits de ptogntntes funcit>tlals mittims la curt AtidllrltÍtra d'aplicació en mats'ria d'huhitubilitat . l'abjcekiir de la prtsent Oçdcnança 6Sei de fprnandttar fadappiiacre per a9uclis prugralrtt>s funcionals de les ntirrrtce d'ha $prafdalrtealles Crdeii;í>rrces Meltopafttanoa d'Edit>caci5 en eoneordançu amb ala reoquisisa mirtim s gseppsvoir sl Ornem[ 2598003, de 21 d'axvhre. r: siYgt

da I ' adaplacid per s pregrarttes funcionals mf nins del quc preeesi 1'ürtlds tttça

tcietropeü~ d'Blifiead~ pel que a caadiciaa® d'hrüie~iü~t disposa en eI rttdcix [retin[ ei lecset 25912003, de Il d'evtu>Xa , An. 3n . Àmbitd'apfisacib.

' a ,Ab* i tw -

,

"-

ti , l+lk.

E I contingu t d e la punt «decança s'aptlCattl a tots els lsabttatgea de Aove sis d'antiga ediFcaeió r3a+ oom cvrsegüència d'obres dC gYart al municipi de Sant Cugat dd Art 3a . VigAncia. Aquesta ordenances entrarà en vigor I'endetmt de k publicació de l'sptoveció doftait[va d tlKiPlDCleiC Art. -tt lnrcrpretació i definicions. E I contingu t de la pn:scnt erdenança s'inurprctar l d'acord am b ois seus objectius i la seva fínalim .Gas defli iciürss seran les rnrnspanents a l'apartat l dc k'anncx I del Decret 2S912003 . de 3I d'octubre, h hiDabilíhtt . An_ 5íl . Superfieic útil dels pmgruntes funcionals minirns. La supnrficie Mil mínima admissible per a ~mes firrtctiannts mínims rere la dc 3O n12 davant dels ; 36 m2 de supcrrlcie útil minitna que preveu l'art . 55 de resi i)ME . Art 4P . Srspcrlicic útil minirna del clurrrtueri dceblc eonjubiil . Eii situacions d'-slxli cínic desiittat t+ sala-habi+ttció p t pr zgiiiz tes fiau€nnals pot a un màxim dc « pe[SOnes, l g atpcrficic útil ntinima del darmitcu•r doble conjttgai podrà ser de $ m2 davant deia 10 m2 de stgrerflctC útil tnmi ma quc prcrcu feus . M dc las t]ME sempre quc segur posaihle Ia cottepartimcMaeíó d'arprell atpai clic en due s purs que ntanringuin la enndèció de sala i habitació re ipeetivanrent . Art - 7A . Aceès dirteceC a cambres higiArisques que tnnttnguin I irwdur. En sinracrans d' sai únic destinat a sala-sumar-habitació ,s'ai inetni I'aCC s dim-te a cambra higí Y que casc • tingui l inodor excepse des de {'espai destinat a sala quc resultaria dc la coweníme rgacló que eontporttl 1'apileacici dc l'article anterior dateua la litniracsó que preveu l'art . 67 de Ics OME . Art. SA . Esresa de nrha. En situacions dc prt grnrncs fàncionals mínims la rescrvn d'cspfi usa a I'csteaa de [alia xxa CipCldnel eeltae limi tació de superficie mínima dieeera del quc disten l'article 65 .5 de les QME í ep caltta+lncia amb el que dirpz sa para aquestes situacions l'an . 56.1 de les OME. Contra aquest administratiu que Ga def irúriu ca via adit hlistrativa, podt+tr interpnsat, poOtzttativaunmt, iacw s dc reposició davant k'6rg en que e1 ori dinar ces c1 termini d'un nus a comptar des de 1'ettdttrrtà de la paüllcrci ó d'aquest cdiete, o direvKamnnt marcs eantcrrciós administratiu dins el icrrnwt de t i ptttnesoe davartcQta jt d ttonkimeiosos adminisrratirrs dc la pnrvincia de 13arrcicrna . Traitscvrregt>t un [tira alat de lz intrrpdsicíódd telctarti de reposició sense quc hagi celat rcuiH . s'cntcridrzl dweaimat par silenci administratiu i a partir de I'cr+dentÀ es pocknl inlcrpcrsar nxun cantersci5s administratiu dina sigil terniini dc ais meves. l`Ia obstars aixó, podent interirosor-tic quatrevnl z:ltrr ai ho tYmsiderru cnnvertietu . La qual cosa ca fa pública per ak pvneixemrrn general . . Sant Cugat dek VaIIcÈs, 25 d'abril dc 2005 CslealdE, Llurs Recodcr i Miralles


Cuitura

Diari de Sant Cugat dijous, 26 maig riel 2005

33 '

LaXV B~nnaI innovaí ampli a lasevaàrea d'influènci a

('esquerra a dreta, t .luis Campins, Angels MQSTRA>La XV Biennal d'Ar t ('ontemporani C'atatàquc organitza la galeria Canals-( ;,iterin n'Art

iel MusiudcSantCugat fomentarà enguany la innovació dins dc l'art conteinporani, ja que cl jura t tindrà en eonite aqucsi aspecte pe r triarles 30 obresque fitrmaran par t dc la Biennal .iampiiarLeiseuven-

Soié, Josep

Canals, i de la CAM,1Juis Sangr à

tall d'influència fins a altres ciutatsdel pais id'Andorra. Enaques t sentit, i fins ara, un total d' onz e ciutats han confirmat tes seve s intencions de rebre kes obres de I a Biennal d'Art, encara que des d e f' organitxacici s'espera que aquestaxifras'incrementifïnsaarribar a interessar un total de divuit ciu -

fats . El certamen, obert a tots eí s artistes catalans i andorran s menorsdc35anysquepresentin l a seva ohraamhuna timica i terttàti ca I[iures finsal3t]dcgener, s'erigeix, segons el pmmoturde la nxts lra,Josep Cana Is,com el grattrept e per apropar l'art contempnran i a l a societat,jayuearrihcnentre 5 .üt ( } i 6 .000 persones d'arreu dc Catalunya i del PrincipatdAndorra . 1_' ahrii del 2006, Sant Cuga t cera la primera seu a alberga r aquesta quin/ena mestra it i ncrant . cluc va tenir Ia seva primera edici ó el 1 ,177 . U'arittesta manera, tote s Iensohresseieceionadesperfi ana r part de la Biennal d'Art C'ontempgrani Català restaran exposade s del 2[] d'abril ai 2 de j u liol del pmperany, al Museu de Sant Cugat i e s clausurarà cl desembre de! 2007 . Enguany la mostra tindrà un pressupost de 88 .000 curda, dels qual s 20 .000 provenen riel patrocin i dc l a CajadeAhorrosdel Mediterrane o (CAM) i 2,5{]0 en concepte d e transport i assegurances de l s aj un tamcntsquc acolliran Ia mostra .

L OBC, Moncho i flthIrgia, primea a Galceran, darrers xerrada de L'Art a Debat programe s delta! MUNTATGES> .i hr1►c 1ar, ('n cul cer t seria l'illtim espectacle dc la tent purada yue ha programal c13èatre-Aucíilcrri pera ;uluesl tnmeti 1re . I3'aeluesla manera, 1 ' esti l perselrtal de 1'anontena1 rel {1(•l hrllrrrr, que actuaria el I (1 de juny, serà l'encarregat dc passar e1 pun t I a part a 1a progCamaeio, qu e comptarà també amh la comèdi a teatral d'èxit El rmè orle (irü►ahrihn . dcJordi Galceran . Aquesta ohra explica els conflictes de l rneiu laboral i eompta amb Liui s Soler . Jordi Fioixaderas, Rose r Batalla a Jordi Diaz,ciue exhaurides ics localitats elel divendres 3 de juny, està finalitzat Ia vend a dc la prórroga del dijous 2 . A més, l'auditori tam p ó comptarà amh la presència , aquest divendres 27 de maig, de l concert dc l'Orquestra Sitnfórtica dc Barcelona i Nacional d c Catalunya• sota la direcció d e Xavier Puig i arnh un repertor i d'obres del compositor rus Piot r llli[x Txaiktvski . amh La bella drlrnlL nr [ Simlllrua Il rrrrl r m 5 .

Dolors Vilarasau en una imatge d ' arxi u VISIÓ>La primers de les conferències del eiele Creadors Contcmpcr ra p is, dins de les activitats L'art a 17ebat 2005, queorganititt la Funda ció Sant Cugat, va autara càrrec de l a dramaturga i directora escènic a Dolors Vilarasau, que va explica r com s'executa un muntatge esccnic,

i ,-1! rn, : :i,

desdc ia sevagestació f insj ustabim s de ser estrenada . Vilarasau. que és a més la presidenta de Tttrateattre, va aptutWrqucel seu interés pcrladirceció li vasorgirquan encaraera a 1' 1 rts titut de Teatre, perquè és "pre--ecup a per tot" i que la direceiti d'escena es eonst itueix en scl etap es . "és coet cl génesi . ho trehal la tot, i el sets dia, e l dia dc l'estrena, deuatisa". igualment, la santcugatcnca va rernarcarclsaspectcsqucntés 1 i agradaven de la pnxiuccicí d'un especta cie com la sensació d'emoció qu e creafat&ttiraocltrcbaitlertequip . E n aquesisentit,vad stacarclntetitissatgeque estan patint 1 cs arts i cn parti cu lar e1 teatre . "En fes arts i els gènere s artístics,cadacops'estandi1uintmé s les fronteres, i s'avança carp a un art globalitzador".

iei 935892551 Sarir Carat r lt'. r

La contemporanéitat de la ciutat EXHIBICIÓ> La propera aet unc ici dels ut umnesde 1'escol a de dansa Laura l .:stev e pcr la Festa Maljerr . que tindrà lloc cl dissabte I l dejuny a tes de u del vespre a 1a plaça de 1'0ii, inclotiriels balls de i'estrcnada C n►rrèdi u lrnrsk crl, interpretada en el seu moment a la Unió, on una quinzena d e hal[arins van interpretar, a través de les danses contemporànies, un a eoreogra f ix basada ert [es músiques dc Ia pel Iicula Los chiirnc del enirl i d'algunes peces def compositor Richard Wagner . <

tk■ 1,• I H . +rr ;lerr, rrr r;r•r n,I • . . Brighrtti Cur EetSl'yPn ryr u^il r ;ir r rlecnrr+ r:ati•, xe-.'=l i! u'r irsrra , .ona • .. ::, Iks irrrye: :L••i,le.Lr+ra'lGoxai: r .,■:ra , 11*cxxt 1.xansN l

"llF rtlr}fti!iHfF iiFF{ ;r ;ar!FS rw K'.RAl S !wtOBlLÚtril r Mfan Garantr m Pr eus tancats + a! r :enl :rrr Tnrntinls d'entrega per escr t Servtre; pnstvensta Ceorittrricrv tUlaa l tl,rer:r o d'fltlra tllarra i- v :,IlLOr r! ;x 10 • 48 jil Sant Cüb^r Ir' •+ -s 1 4. 4 li,`: 41i ■ 7x 43 574 14 8 1 i,w,.', i


erari de Sant 26 maig del CR1TICA DE TEATRE

Ei .

EP

, .MANA R

poder i la glòria TfTOL :'JULI CÉSAR', pE WILLIAM Si1AKESPEAR E TRAQUCCIO : SALVADOR OLIVA. ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ : ALEX R I GO LA INTÉRPRETS : NAO ALBET, PERE ARQUILLUE, IVA N BENET, JOAN CARRERAS, QANI CASADELLA, DAVI D IRISPIHERA, QUIM DALMAU, TILDA ESPLUGA ,

i11lg SERT MARTiNEI, ALICIA PÉREZ, ANNA ROBLAS , UBBENI ROIG, JDEL ROLDAN, ANGELS SÀNCHEZ ,

TDRRES I EL GOS GASTON IA' BIBIAHA PUIGOEFABREGAS

:1

U

: RAFA SERRA

: MARIA OOMÉNECit OWIEATRE-AUBRQRI . 20 DE MAI G

novembre de l'any 2002 al Teatre I'adaptacicid'aquest drama hiselltt guatificar d ' cnfrontanlerl t ilaiirania, o la dentucriiria conttggons altres, com C7rson We I les . atltlairtcvitablc revisió dels clàs 1I spuprapi Jul i Cisar, tallant per un espectacle en aetes,deixantd e

pzrtuia, ia dona del ji,alsofistaArtepart ia ctansels de le s Ottaitttern» rsnIluita itrixócnsu GR>'t -És d'un jove direptgrgtlerl posat el seu ercadar i, per fer-ho, lt itaipttla sens e cap mena ei texti,eala trgoaa,les intenr. Caraenço a mar gue això del temps, dir Ics influències cionecessita expreLasegonapart nv #a possible abastar

excreiei decreatïvitatextraodinari, on condensa a l ' escenari, de punta a pun ta, ets d i ferents prot agonistes. unes escenes plenes de faria i eontundèn ci a expressivaclueens dónanoticia completa de l a violéncitt i de la irrespvnsabi[itatdelsquelnanen . També ens mostra per què tots ets intérprets só n tan joves : si tisssin gent més d'acord anth l'eda t dels personatges no podrien aguantar el ritm e proposat }tel Jitelorirnr Rigola, un etluip d'ae[riux i actors lluc actuen amb convierió manifesta . Altra cosa són els resttirtts . Tenint quatre perscsnatg,es bàsics que cunlorrnert els tilnament s caracterialògics de la història : Juli Césart I3aviii C tispincra f3rutus{ .luan (arreras), Càssstts(Ali cia Pérez) i Antoni (Pere Arquillué) . A oli n o m' importa que César Iaei ntovimerus de tai txi , però si cluc vull que expressi elaiament la seva evoluciO que ha fet delí un semidéu des de l'ho me inicial i aqui veiem un Cèsar desdibuixat , ahsetlt . I3rutus representa el dubte entre la fideli tat a 1'am ic i ]a respunsabi l irat del ci utadà . i Carre ras crida la seva lluita interna en uns rampell s inusitats, ineohennt amb cl contingut dc le s paraulcs .CàssiusnopotserAlicia Pérer-.{cllac m mereix mésrespectea mi claca Rignla} . Càssitl s ésel eonspirador pur, subtil i maquiavé1ic,pled e rancor i fa la seva feina arrosscganl-se ertm un a serp . Pcrexes una histèrica que brama als quatr e vents laseva tanec niau.nsc matisos . L= inalmenté s Arqu i l1 ué qui s'acosta elis a la pcrstmal irat d' An toni quc, amb el seu gest desnlenjat i la seva hipo cresia amagada, gira la situació fina u obtenir , amis el famós discurs funerari, ei canvi dc l a xusma i i'aixecantent contra elscunspirkdors . Claudc Chabrol . un director de eirlenta veterà i astul . deia : "Alguns cineastes joves creuen qu e desglossant una acció en diferents plànols aconsegueixL•ndonar un ritme niés viu a una narració , perdaixàésabsolulament l~sls . Ell realitat el qu e buscueneaaugrllentar la sensació i disminuir l a espectadors " . Què volen que afesàvies paraules7•

gtieensttddabtt ;rsaleii#mElllardels dgrties o E l at dé la mà de ro c blT ra3rutdltart 5aht ptpgrarrtta que mrrbliTa 'Ia drlquena simfoni a

acabar el 1888 (op64) amb kabeXa dixn►errt(906) l'any 1889. Sota la batuta de Xavier Puig . de Baraeiarta i naoiaaaldeCatslffa irlterpre abras que s(n peces dau en la trajectòria brillarTt nascut a Votkinsk el dla 7 de maig 1840.

L'Almirall de Nàpols i e l tripartit. . . atlucsahem pel Dietari el [571 la mort e l

sorprengué reeol l it a l Monestir . corn fei a sovint . E afegeix : "traslladat a Barcelona, fo u exposat al palau episcopal , rebent-hi l'homenatge pòstum" . Nu a la Generalitat , sinó a call bisbe, fet qu e demostra falta estima religiosa . palesada també en l a lautlaquecl Moncstirlidedicà . Nascut a Nàpols, el par c n'era l'almirall, i n'heretà c l titul . Residigairchc sempre a Barcelona . Endiversostricnnir, formà part del govern d e IaGeneralitat .elegit pel bra ç militar . Reeordeln amh le s degudes distincions- qu e Catalunya, des de segles, e s governava per una meta d c "tripartit" : us sona el nom'' Res de nou aula el sol . o quasi! Govern fermat pel s tres braços, com tres partit s del temps : l'eclesiàstic, e l militar i cl reial . El presidi a l'eclesiàstic, però nomé s com un p+imus iiiter pures,

honnril'icanicnt . Tanthé prateetor de literats i fundador i prior tic la confraria de San t Jordi, arllh ets gratis torneig s celebrats al pla del Born . . . [ tornem a la dimensió religiosa i acol l idora del Mones tir . mantinguda sempre viva . Segur, alnh det ieiéncicti, pcrqué : "home só i humana é s ma mesura" . rom bé di u Maragall . l per reblar el cla u snhre el tensa, un altre testimoni al Dietari : "1 abri l 1577 . L e gran mati, lo senyo r baró de Ia Llacuna, depLtta t militar., havent sabut en la ni t la murs de dona Margaritha , rrtullcrsua, porti de la presen t per a retraure's en lo Mones tir dc Sant Cugat " . 1 13areclona n'era plena de monestirs ! Però l'espòs, en el seu dol , tria el mestre, cercant-hi l a pau que necessita . Per algu n motiuscria ! T3ella lapida, a 1'absisesqucrre, que farem bé de enntempiar. Ens recorda un passat i uns valors religiosos qu e -junt arithaltres- . el Monesti r segueix oferint-nas . . . •


Cultura

Diari de Sani Cugat Diiotts, 26 maig del 2005

Les excavacions del carrer Major descobreixen un cementiri

35

`Les veus de la paraula' finalitza amb un rec~tal de poesia eròtic a

La Guerra Civil serà un dels temes de la temporada vinent

ARpUEOLOGIA]Ayuesta setman a AUDICto7 L'associaci ó i inalitx rr,'s 1a inteNenció :lrqueerló- Pentagrama va posar e l gieaquces v a i niciara rn itjartid'ahri l punt i final al cicle Le s i que ests duent a tcrsnc € ' empresa t reus de la purrrtrlu d'aArrago, coordinada pel Museu de questa temporada arn h Sant C ugat . l' ins arl .lcsexcavacicnts ten recul [ dcptxrncs i epi revelen que els 27 esquelets i le s grameserírties . Una trendiverse, rctite írssicr' trobades per- tena de persones es va n tanyin a un cementiri, yue data d e rcunirak Casal de C'ultttr r i'èpexadcl tktix ntuíieval Aquest tct deValIdorcixp(reseolta r es fit pa1è perla pnsturt cn yue esta - clsmcmhresde 1'a ;sociaven situades les restes . dc panx a cià . del grup de teatre enlaire i amh els braçoti creuats pe r Espiral i alguns alumne s dantuntdeltnr ix .Aixa,firrsdelcon- del Gil ler de teatre de La text de i'esg*,lesia, indica quces tractst Unió . []orant niés d'una del cementiri de 1'Itospital de l hUra, nou relitiitlors L• :n l Mnnestir. Entre Ies restes humanes, interpretar divcrses creas'htut descoix:r t les Benes d'un p -n- cionsnarrativetidclsix gijnil i cle ka rlvt l lad'un eirttuní . tes Carme Cabús, Joa n Pitrallclament a aquesta tnobe- Alcis, Josep Pla . Xavie r Ila.1'cndcrrtx de la casc ha posat d e Bru de Sala, Vicent e relleu i'cxistènciu dels fiutame•nt s Andrés . Jaques Prevcrl . L' acte final de Pentagrama va reunir una trentena de persone s d' un nrur, qucse situaentlrelsscgle s Miquel Dcsclot Maria xvl-x1'rli,pcrtanVCnlsal'antlgaeon- Rosa M artine.7 yue v a pujara [' c sec - amh un tracte net i elegant del tema , aSScnyalar yue per :1 Li 1,ss i l t Eld a iiucncia entre el carrer hT :tjor i c l nari per recitar lcs seves creacions . i !a segona . basada en una pnesiaerit - vincni .clsmemhresilc I'cnia!ranr a carrer i [uspilai, a nets de la troball a Per a aquesta cinquena sessió de l tica clàssica amh }xees explicites . reeitaranatrrvisetcl ud .lpi .tc•uírt•.I d'una sitja, un recipicnl rxeavat a l cicle, el director de Pentagrama . utilitrtnt eiscluhlcs scrntits i les insi - tral en forma de rrc'ital e1 Ilihrc , ,r, prrc•rrres u prn•rir del tir, de Ille :rrci suhsí►1 per entrnag*,alfcrnar cereal i Eduard Araujo, va preparar un reei - nuarions" . 1)e la mateixa manera. Ara uj o va Cre us, entre altres. queeontcrtia f'ragtnentsccràtn ics . tal basat en dues parts. ''La primera .

Serrano apunta la seducció com l'origen de la literatura XERRADA>L'autor de titols com .uurgt' í Xrx•ic't irrmtulre aciú, ller ;t kN,

El regal de fer eanrruricurirr o

Elogi de la passió paro, Sebasti à

Serrana . va ser el conferenciant dels !)irrlegs amh c.xc•ríltlnrs, qu e organitzen les ll ihreries de la e:i utat , elms 1'Anydel Llibre i la Lectura . Conv idat per la 11ihreriaA lexandri a i amb la I3ihliatcca del Mil . lenari cctmaespaicscollit, Scrranovauferira pmp d'un remertarde persone s ia coni crcncia '°r-yrrr:r rs hnllegir .? . El catedràtic de Lingüística Cïencrai dc la Universitat de Harrelona v a apuntar la intportància de les funcinnscic la lectura i vadcstacarqu c l ' origen de !a narrat iva es deu a i'entrcteniment i sedueeiO . En aquest sentel guanyador del prem iAnagrtma d'assaig va cxpl icarque "el s an t i es lurmans q ue eren capaçusd c

cíislrcure cisa ltrrsa trtvús de 1a sev a inventiva tenien ntès èxit cn lesrekaeions sentimentals". Serrano v a insistir en la idea que tota cultura disposa de literatura i que aix ó podria respondre a tin "gcn literari" .

Es et restaurant on prats tastar per primera vegada ebsabars de sempre . Et proposem Ga millor manera d'alimentar-te i~ de menjar. ra amb prpducbii tat et seu sabor, e l sobre

HORARIS : De dttiuns a dissabte : de 13 .00 a 16 .00 i de 217 .30 a 24 . W Diumenges : 13 .00 a 16 .00


Cultura

Diari de Sant Cugat l]ijeus, 26 maig del 2005

Ú aT

Un artista precurso r Homenatge a Miquel Cabanas Galeria Rusifio l

A Una coiIecliva, darrera moslrade la Lluís Ribas EXPOSIGlb] l .es obres dels artistesque han resumit la temporad a dc la sala d'exposicions Espa i Llüix Ribatietitaran presents fin s al pròxim 3[] de juny, cn e1 qu e pretén ser una mescla d'estils i tècniques hen diferents, amb u n

denominador comú, "la sev a

gran qualitat, sensibilitat, ex pressió i comunicaciúartistica" .

La sèrie, formada per un tota l dc 25 obres de petit i mitjà format, i sobre Suport de paperi teia , destaca per ser una selecció d e marines, olis de diverses ciutat s europees . el Monestir de Sant

Cugat . art figuratiu i algu n cal lage . D'aquesta manera, un a cal•lcctiva de peces escollides, que estaran presents dins de l recorregutdelaV Nit de l'Art, i que engloben diverses sensibiitats através del s pintors Morató Aragonés, Cruanas, Danie l Merino, Rollàn, lsabel Cotés , Hector Fernandez, Tharrats , Poveda i Joan Abelló, forma l a darrera col-lecció de 1a temporada, amb la qualla galeria posa el punt seguit fins al mes de setembre .

ls deu anys del traspàs d'en Mique l Cabanas [Barcelona, 1916-San t Cugat . 1995), mort un tretze d c maig . els seus fills han reunit fami-

liars i amics per rememorar la personalita t i 1'obra d'un dels artistes que han caracteritzat la construcció de €a história de l'Ar t pic la ciutat en el segle xx . La seva plàstic a 11 .1 poesia han estat estudiades per diver-

sos autors, especialment pel critic d'ari i amic personal de l'artista Francesc Gali , cluc en Ia presentació a l'acte va fer un a rigorosa anàlisi de l'obra pictórica que, a l a manera d'una visita guiada d'alt nivell , iaia més comprensible la lectura de le s tretze peces exposades a la sala per a l'nca Sió . Miquel Cabanas creix amb res imatges de l Purufrt, la primera revista infantil en catal à i el Virolcr, suplement del primer en el gria l predominaven les historietes i l . lustrades . La visita que realitzà el 1929 a l'Exposici ó Internacional fa créixer la seva inclinaci ó pel dibuix, participant e! 1930 en la prime ra Exposició d'Art Local organitzada pe l seu germà Francesc i un grup d'artiste s santcugatencs . Fa l'aprenentatge am b Antoni Petit, en escoles i acadèmies, ronsi F ^ttcen ` ;ca, sLrn rdnra,. nt . . . n e r ess . '-i l estudt :, rn

pre cluc no esdevingués una cotilla que pri vés la llibertat individual . E11 mateix expli ca que és un pintor lliure cn tots els sentits . "Pinto, perquè em dóna la gana, pinto all ó que em va, amb el material que sigui . . . ma i com una obligació . Pintar ha de ser u n gaudi i jo ho he aconseguit" . Aquests pen saments tenien prou consistència per per metre que un jove tingués indiscutibles possibilitats per desenvolupar un camí personai . Tenia afinitats emotives amb E l Greco . Goya, Van Gogh, Mir, Rttsinol . Es vincula amb els impressionistes en l a necessitat de pintar del natural, de respira r el tema, viure'], amb Ia reiteració temàtic a de fruites i flors, descripcions dels costum s alimentaris, de la flora local i sobretot d e subratllar la visió intimista de la finestra , veritable nucli de la seva obra . També esta va prop del plaer de la pintura d'acció, en l a qual tot serveix per pintar. .

ESPAI PATROCINAT PER :

BREU S EL GRUP D'ESTUDIS LOCALS , (GEL) PAsfiTlCIpA A RECERCAT

La primera lira de recerca lixa l in els territoris de parla catalana, Recercat, celebrada cl passat ditisahtc2l de maig, irnclqual van participar 33 centresd'cstudisd e Catalunya . Valéneia, Balears, l a Frln. ja i Sardenya, va compta r iunh la presè nciade l (. i F .1 . dr San t Cugat . Lenaitat va mostrar le s s+:vcs publicacions aspectes dc lcsstvesactuacioitscn Ia detcitsa idifusiótantdel patrinutni históri c iartislieeom cle I naturti . cn laquai va destacar Ia rew• ista t icr icti ric • cam una de les millors de l'àmbit d e parla catalana .

p

YALJ DAUREX ORGWiIiTï.A LINA SORTI DA A L'EMPORDA Ei dissabte 4 de juny, cl ('entr e d'Estuclis de Va l ldore i x, Wa l l da u neu organitza una visita al pohiat ibèric d'Ullastret i a les ruine s d'Empúries . Amb aquest viatge,

1'asuxiaciócclebra cl cicle lruli -

Aportar valor a través de la ínnovaciin

keLs, rrrc rs i rvrmurrca 'Empordà . Tots aquells que ho desitgi n puden trucar al telèfon 93 674 2 5 49. L'ESCOLA VICTÒRIA DELS ANGELS OFEREIX UN CONCERT

Emmarcatdins l' Any del Llibre i la Lectura, els 400 alumnes de 1'Esco[a Municipal de Músic a Victiaria dels Angels oferirà u n concert de cantairesti, aquest dij ous 26, a les 18 hores, a l'Auditori . L'audició, que servirà per clour e el cun, inclourà un repcrtoti musical basat en f'ne,. fra c )c, xip, xop, _rnpde Josep Bauccl l s, cantata per a cor infantil, piano, gralla i percussió, dirigida per Dàmari s Galàn . El concerttambcestrenarà Lcrllc gerrdudc SurirJordr,del pro-

tétisorde l'escola, Rairnan Romani, cantata per a cor, solistes i orquestra i que s'estrenarà espe_ cialment pera aquesta ocasió .

1..ViM7P derüero,rc.riur .rn esdr rel„eacee e.pacidd.des rarmeeétlkae rèdas y cada en Bceehilcegey 1n091haim pen,iv t rYra mMEtí d.d y le dedi[acibn e li rn nipaelón la n lr.n gan.da h tordii.rrta de b rrlr. adaa 9..trryrYrpelrinarte eenWMMd ci .ntlRca yde le aociaded *rwrral■alcre Orr• erd.ra can rareetre 1pu derre del eeelor fen aeiuprro radendo eer ocre Irpe kaya .forla al abialMr. a/mter wlr read1~ in nervicq de 4 ukid. Yrnoaciún deede 1191

Baehringe r -~^I N~ Ingelbei m


Cr}

-- i


Cultura CONTES IRREVERENTS. ..

Diari de Sant Cugat Oijaus, 26 maig del 2(]0 5

ps .

,v ronrosa

Ecs

NOUVINGUTS (I ) uan arribaren a Sant Cugat, tot baixant pel carrer d e Dalt, la gent, sempre tafanera, va treure el cap pe r l'escletxa de l a porta entreohcrta en sentir un tre pig inusual en aquella hora xafogosa lyuletade les tresdciatarda , amh carrers hui ts . rom d' un pobl e sense vida, amh els homes treba llant est les verdes vinyes i les dones sargint i apedaçant la rob a emparadescrt l ' omhraespcssad c l ' interior dc les cascs . Eren les petjades fortes d ' un animal i les més suaus dc quatre persones . Gtda passa quc feien els rtouvin guts i cl scu animal, anaven aixe cant una munió de mosques qu e s'escalfaven al sol fruint tie le s aigües brutes dc les aigüeres ves sadesal carrer, I)arrcrc scu, quas i imperceptiltlc . s'encetava el xiu xiueig dc les veïnes : no hi havi a dubte quc els cluc arribaven n o eren pohris .sui►vs ja que parlaven un ase quc l'havien carregat tan t com havien pogut . L' habitual era veure passarei s vianants solsamb un farcell a € ' es ytiena i atotestirarun sarró pe n,jal a l ' espatlla . La ecxnitiva la eorn pletaven un avi de pell hruna i barba blanca . un home niés jove a qui les veïp es cloc it€ i ren q uc rra e l scu fill perclué hi línia força reti rada, una dona esprimatxad a d'ulls negres com móres que . é s clar, era la seva esposa, i un vaile t d'uns dcu anys i una noia que e n dcvia tenir quinze o setze . qu e devienserelsseus fills . Fins avu i les deduccions que feren les veïnes eren fàcils, tenint en compte l 'experiénc ia cl ue tert ien, perb ca p de les conjectures quc es va n apuntar s'acostaven ni de lluny a quiercn i nnanavcn .

volia dir colorar cn català, d'ales hores en endavant ja mai rné s ningírclsvaconéixcrni anomenar d'una altra manera, fins al pun t cluc, tant s'hi van identificar el s mateixos Palomo, q ue abandona ren el seu antic nom per adaptarne la catalanització de Colom .

0

I;lsnouvingutx,ertarrihara 1 7 plaça Major, es deturaren pregunI?nl en quin lloc s'estava construint un monestir, sense qu c refiessin cap resposta, ja que l a llengua que parlaven na va se r trttesapcrningti_ I?nveurcqucel s dc Sant Cugat no els entenien , feren la pregunta cn llatí, per ò tampoc ningú va fer cara d'haver tintés res . Finalment, convençuts

quc era perdre cl temps . decidi ren avançar i intentar descobri r per ells mateixos on es trohava e l monest ir cn construcció . Ai x i qu e començaren a davallar pel carre r Major i al cap de pocs passos c l veieren davant seu . Erencls Palomo, quc venien del llunya al Anctalus en un viatge que havi a durat hen bé unmcsimig . Sil a gent del poble no vari podereshri narqui eren .en monestir sí qu e en tenien notícia i, d'entrada , esperant passar-los a un lla c milior, cl s hostatjaren a l' hospi ta 1 . Tant l'avi cant el fill eren mes tres en especialitats molt huaca dcs, reconegudes i ben va lorades , L'avi era un cntcs en document s antics i en transcripció dc perga mins itrabs, molt hen assabenta t dels secrets d'antigues cultures . El seu fill cra un reconegut pica pedrer que arreu d'al-Andalu s havi a esc u lpi t molts dels capi tci! s

corintis que adornaven algun s dels palaus del C' ali f'at de Còrdova . I[avien estat contractats pe l mateix abat del monestir dc San t Cugat quc els va cnnéixer en e l seu últim viatge a l'al-Andalus , ran habitualment anava a intercan viar cópics de 1'escriptorunt de l monestir, amh els interessant s manuscrits quc de la cultura eltis sicd posseïen els àrabs . Tan bo n punt estiguercn aposentats, tan t l'avi com Cl fill picapedrer c s posaren cn contacte amh Arna u Cadell,l'artifcx principal i prime r responsahlcde 1'ohraescultàric a del claustre . Arnau Cadell, tot i tenir una cultura remarcable, e s meravellà dels coneixements d e l'avi Palomo, portador d'une s idees i d'una cultura desconegu des en aquesta indrets . Les llar gues converses que anaven tenin t varen ser molt profitoses, mentr e cl fill Palomo esculpia meravelles .

Arnau Cadell, escoltan t aquell pou de ciència entrà e n coneixement i comprensió d ' un s altres conceptes eompiclamest t nous, obrint-sc- I i cl món de 1'eso terismeandalusi herctatdelsclàs sics, tot un món ocult i misteriós , aixi com la manera d'interpretar en pedra aqu ; sts sant ingii ts . Am b el pas del temps, la gent del pobl e s'anà familiaritzant amh aquell s forasters i . seguint l'ancestra l costum de posar un renom a tothom, en saber quc Palomo

Els anys anaren passant i j a ni ngú cs recordava q uc un d ia un s forasters anomenats Palomo s'es tabliren a Sani Cugat . Ara, h i hav i a una fami 1 ia cala€ana dc no m Colom, gent torça instruïda , devota i hen relacionada, que fin s i tat aconseguiren quc el seu úni c fi l l de vui t anys pogués entrar d ' ohlat a€ monestir per tal d'apren dre ladisciplina de la comunitat i arribar un dia a ser un monjo mé s de Sant Benet . De Ict, era mol t diiïcil per qui no fos dc nissag a noble poder entrar en aquell a comunitat tan estricte,perètésqu c el petit Colom, des dels primers anys, mostrà unes qualitats i un a capacitat i intcl•ligi:ncia privilegiades . Poques cases . fora de l monestir, per no dir gairebé cap , posse'icn com la dels Colom tan tespolsi hi l itats d'accedir a eonci xemcnts i a les ciències ja qu e conservaven intactes traduicinns . còpies i documents origi nal s dels seus avant passats que utt dia l'avi Palomnportàd ' al-Anda I us . Scmprehavia estat un costu m dels Colom que tot aquell treso r no is una cultura emmagatzema da i,pertradiciótirmiliar,ettmés o en atenys intensitat, cada genera ciúanava iniciant a la següent . [Continuarà] •

Neteges Bai x Neteges en Genera l Neteges de Vidres, Domldlls Partkalars, Comerços, Comunitats, iridristrles . Parauirtgs, OAdrx+s, locals . Escotes, Tractament de terres Cl Abat Biure, 20 baixos la 08190 Sent Cugat

Tei . 93 675 35 02 Fax 9359081 $T


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

Economia

EI sector de l'automòbil valles à

escalfa m otors pe r a la seva fi ra

deMarti l'Flumà deTerrassa . Amb l'entrada totalmenl gratuïta, u n total de 23 expositors oferiran els seu s . vehicles en una superficie de més d c 10 .000 metres quadrats . dels quals 5 .54 0 s'habilitaran pera la most ra, a m b esta nd s dels expositors i una zona contigua d e 5 .040 metres quadrats es destinaran a habilitar una zona lúdica i per realitza r proves i exhibicions delscotxes . Com els darrers anys, cl certament t é com a objectiu principal apropar el secto r de l' autnmdbi l al públic de la demarcaci ó deTerrassa i a tota la provincia de Barcelona a través dc tot un ventall dc marque s de vehicles uti litaris, tot terrenys, monovolums i motocicletes, compravenda d e cotxes d'ocasió amés de tot tipus d' articles rekacianatsamb el motor i dc reviste s especial itxades, entre res quals hi figura La Mostra de Comerç, lndústria i Serveis, Sant Cugat Actiu també va destinar, e n EL g ERMA PETIT. rà tt, :u, :tis segona ntQ, amb seu a San t la seva passada edició, una petita part a acollir les diverses novetats . propostes i innovacions de l Cugat, La firacomptaràamh la participamón del motor, a través de diversos concessionaris d'aurtomóbils de la ciutat . ció de diversos concessionaris, entre el s marques cor n Amb una superfície total d e l 0 .000 metres quadrats, arranca aquest cap de set - quals hi seran presents Range Rover, Nissan . Suzuki, Toyota , mana la desena mostra Vallés Motor 2005, d'automòbil nou i d'ocasió, on el s Tata, Kia, Hunday q Ford, entre molte s altres .

representants de les marques de vehicles exposen Ies darreres novetats de l a indústria automobil istica . Enguany la fira presenta un total de 23 paradesdecon- Activitats paral•leles Un dels reclams dc la fira serà la construccessionaris i una zona lúdica per realitzar diverses activitats amb els cabres . ció dc la pista de Scaiextric de 20 metre s quest divendres 27 de maig s'inaugurarà la X edició de Vallè s Motor 2045, que sc celebrarà a Terrassa, i on els concessionaris dc la c q capital vallesan a presenten les novetats en el món de l motor. D'aquesta manera, l'aparador de

A

l'automóhik nou i d'ocasió,que t'inalitaa ràel diumenge 29, i que organitza el Con sorci de la Fira de Terrassa . format pe r I'Ajuntatnent de Terrassa, la Cambra d e Comerç i 1 ndústria deTerrassa i la Dipu tació de Barcelona, amb el suport de l a Generalitat de Catalunya, s'inaugurarà a les sis de ]a tarda al recinte del Mercadal

destinada a nens i joves que visitin Vallè s Motor2005 . A més, i durant 1a jornada de l dissabte, la Policia Municipal desenvoluparà classes pràctiques d'educar ió vial pe r a nens i nenes . IgualEnenl, la marca For d farà algunes activitats, com ladel medidn r de la velocitat d ' un xut a porteria realitza t en un gran futbol i n .11 M . sagaléS i Mas {economia@diarrdesantctigai corri}

itfi

SERVEI DOMÈSTIC LEGALnTIAGII) ESTRANGERI A

Tel.: 93 589 29 60 93 589 45 19

C! Ma)Or, 2, t' planin ■ Tel . : 93 6T5 fil 00

deTerrassa ensenya a afrontar el creixement de les pime s PREYISl La C'anlbra de ( ' onter4 i 1 ndits tria de Terrassa ha oFgani tant . a m itj arts d' a questa setmana, una sessió per informa r els empresaris de corn pot afrontar am b èxit clcreixementd'una picot . Laclassev a tenircnmanhjectiuel filmentdelarellexi ó entorn de les necessitats i els probleme s yuc es desencaderten en aquest tipus d'em preses . sobretot en el pcriode de creixement, donant solucions viables que es va n basar en la formació dels gerents en e i coneixement de la gestió . pel que faa 1'estratégia de futur, la dcsmotivacicí dels treballadors,la baixa productivitat ielserror s de qualitat, entre altres . La sessió, impartida pel consultor e n gestió empresarial, Rcrnigi Pafmés, v a posar de mani fent que Ea manca de conei xe mcnts i la faltad'einesen la gerènciadificulta el creixement de ics pimes . .

Torres Advocats es compromet amb l a responsabilitat socia l MECENATGE>H bufet Torres Advocat s Assrx :iats, amb seu a SantC'ugal, és una de le s empreses que implanta la responsabilita t scx ia l eorpq rativa a la ciutat donant suport a la cultura. En aquest sentit, el despatx d'ad _ vcxatspatnn: ina a partird'aquest mes algun s artistesqueexposaran al cicle Primera Mostra d'Art l :mergent, digirit per Al) Galeria i que u celebrarà c127 i 28 de rnaig al Trade Centcr. Igualment, Torces Advocats Associats continuarà amb cl suport a diverse s QNG de iaciutal . .

Ata.eii salafaafaa . üawieMimli d. .eolatab ~ IleiYlart rak aertdleg. 8ticiaa tflmrt.14ogeY da c.rr.r i psq. $sria. aela f . r,.al.aa I caafaai .rri .a, tieevaia de tel.eaarrtrisesieea

. Factor R.RHH CJ Rovellat, 43-45

LaCambra de Comerç

Orient, 7 8 . 84, edifici Inbisa, 1' Planta • Sant Cugat dol VNléa - Tal . 93 544 18 80 www .ofibuilding .com • ofibuildinpaofibuiidinp .com -fax 93 589 97 39

RIOMA R CERAMICA E BAtV Y

MATERIALS RIoMAR, S[_. SERVEIS DE NETEJA MAHTFJiiBUfEHT PER A EMPRESES CJ Stlss, 8 focal

93

5441805

YMWW.bbeflfYatS

com

c [i7iiSie'S en grrs d'exterio r

Esinr oferta s 1u rrra inr r rs

ES{

MAGATZE M Can Birala, 14-tó (Urb. Can Barata ) GB190 Sant Cugat del Vallè s Tet 93 588 02 49

B0nGA Av. Catalunya, 1 9 00 190 Sant Cugat det VallO s Tal. 9J67569E 5

ADVOCAT

Assessorament Fiscal , Comptables i labora l C/Roserró, 13 Sant Cugat • Tel . 93 674 12 5 0 E-mail : }sotorres®eresrnas .co m


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

Economia

flnaapscugancs el pnocke de la dedaració

Aquest any, la Delegació d'Hisenda ubicada ai carrer Manel Farrés, que engloba les ciutats de Sant Cugat , Rubí, Cerdanyaía, Ripollet i Montcada, rebrà, segons ta previsió de ('organisme, un total de 114 .078 decaracions de la renda, de les qual s 91 .232 donaran lloc a devolucions . lMPOSTDS>Des del 2 de maig i f ï n s al 30 de juny, 1' Agencia Tri hutaria estri portant a terme: la campanya 20xl4 per a la recaptar ió dc I' impost snhre la renda i impost sohre e l patrimoni . l :nguan_v. aquells que disposin d'tln pattirnnni superior a l'establert coma valor minim d ' liahitatge, que int tou terrenys . pisos. cascs, béns i vchicies .el cluc s'enté n eons a renda patrimonial . hauran de fer ladeclar aeici dc manera separad a dc la declartriei dels guanys, és adir, els n:ndime :ris irchct I irats n c1 capita l mithil iari,quernglnlxa comptcshart earis, ►alorsdc la honia . rendimen t immnhil inri i eisprem Is noexetnpts , I:Agència Tributària record a kpblibació de declarar als qui tinguinunrcndiment integredel trehcal l que suposi tan guany igual u superiora 22 .000euray hrtats anuals, clu c provingnai d'un maicix pagador l :n cas dc dos pagadors a mes . es for a sempre que l'import del segon i el s restants, per ordre dc quantia, n o superi els 1,000 eums anuals .

Nombre àe d®daraciorrs Per a la campanya d'enguany, la

Ribamo n fit

pCA [1 O N

RIBAAhON Relrreoiion os una empreeo Creada paro ofrecer rocios los servicios de acogida o oiecutivas y o svs Familiar que se hon de traslodar por moaivos profesionoies o Sani Cugpt del Vallds . 6aranlimmas una rscoiococión de abn calidad, 9rocias a nuesTra equipo muitilingiie lcastellono, inglés, kancés , alernón s ilolionoj ofrecienda uno recolocación personoliznda .

Delegació de Sant C'ug'at ha previst rebre aproximadament une s 14 .[)78 declaracions . (]'aques t total, 86 .283 es f iu-:tn de tnancl a indi vidttal i 27 .795 conjuntes . A mes , 22 .462 seran positives, 91 .232 a retorn ari 384 negatives . Pcraaquest any. la previsió de ia quota dilerenrial en la dccfaraeiódc la renda, qu e (.calculaenmilinnscl'turcn .urldc 4t) milions en enncepte del global a ingressar i 92 m i 1 ions en el de retor nan eosaque impl ira unaquttta cli fercneial neta dc -43 mil ions d'euros. Parell • lelament, pel que fa a l' i mpcts t snhreel patrirnnni, cluc sececíei x a l a comunitat atitónona en qüestió, l a dekT:acitide lanostraciutat hacalculat que rebrà un nomhrc total d c 7 .592 declaracions, la qual cos a suposaràs un ingrés de lt} milion s d'euros, la mateixa xifri que cn f'cxerc:ici de E ' anypatisatcornputablee i

2003 .

La comoditat dels 'esborranys' Pertiegon anycnnseeuti ts, l'Agènci a Tributària ofereix la pnssihilitat d e l'esborrany de la renda . Aquest a modalitat, que elabora I'Adlnuustració, permet que els declarant s puguin tenir un esborrany de l a derlaraciei . que 1' Agcltria envia a casa, perquè cl declarant c1 mcxlifi qui o rectifiqui . Aixó significa u n avançament pera tots aquells qu e l'hagin de fer. L'esborrany utèrcix 1 a pnssihil itat que els canvis es pugui n

fera través de les entitat~ hanrtries

5

P

R

I

N

T`

IDIOMES

ENTREVISTA Arturo Gasch Bros a Administrador de la Delegació d'Hisenda a Sant Cuga t dor són bàsicament les de controlar, coordinar i impulsarie s funcions que ofereix I ' Adrninistració d' f lisenda als municipis de Sant Cugar, Ruhi , Cerdanyola . Ripollet i Mont cada . L'Administració (1' Hi senda suposa [a prestació d e teta rneitadesLrvcistrihutaris ,

per telèibn, a loti oficines tributàries i per missatge a mòhil . Prevenint elfra u L'Agencia Tribuliiria esta prepa I int, per al segon trimestre d'enguany, un pla peridentificar iaplicar la normativa en vigor per a aquells que evadeixin impostos n no declarin cl seu patrimoni . Aquest pla inclou una estratègi a d'actuaeiciadosnivells. F:lprimer, global, plaltteja la cnrrercióde pmhlentesestructurals, cstahlint une s línies prioritàries d'actuació . En segon Ilctc, la definició dc mitjan s cspeeil ïcscnfirrteiódelatipologi a del frau . D'aquesta manera, 1'A gcncia Trihtuària presenta unc s directrius que engloben una linia d'actuació en les diverses disciplines de m ancra tran svcrsa I . A i x i, es real itzaràuat reforçen les investiga cions en els sectors que són mé s susceptiblesde reaiitzar frau oevasió, rp m el sector immobiliari : s'accentuarà cl seguiment del s contrihuents de risc i es prestarà niés atenció als expedients d c delicte fiscal . entre altres aplicacions . Tanmateix . 1 ' organ i sm c estendrà les seves xarxes a altre s institucions a través de diverse s al iances,anth lcsccmtun iratsautnnomcs i amh la t ï scal ia,1'autorita t judicial i 1'atlvocacia general d e 1' Estat, sense deixar dc banda le s relacionsamh les hisendes florals i iescorportcions lexals .

L'Administraci ó d'Hisenda de Sant Cugat presta tota mena de serveis tributaris -Des de quan és l'administrador a la Delegació d'Hisend a de Sant Cugat? -Des del dia 11 dc maig d'aquest any. -Quin era el seu càrrec aban s d'exercir d'administrador ? -Sóc l licenc i:at en dret . f:l 199 2 vaigcntrara Hisenda, a la secció de Recaptació, després d e dotze anys va i g e nr rar a forma r part de la inspecció d'Hisenda, en l'àrea regional d e Catalunya,on vaigestarcluran t tol un any . -Dins d'Hisenda, la tasca d e l'administrador és potser l a més desconeguda . En què es basa la seva feina ? -LL's funClOnsdl 1 ' adminsstra -

CURSOS DE 8h ZO h INFORMA-TE'N a l 93 552

85

28

EL SERVEI D'IDIOME S DELS PROFESSIONAL S

.carn Tsi . 43 414 34 2 7 nsèsriF: 627 25 36 4 1

Av. Lluis Companys, 29 Sant Cugat del Vallès CIPau Claris, 154 Barcelona

ACT1VE 7ACHiNG

J

fdetodelopEe de Apoyo Persane l Pare taToina de Desisiones Aendmímtq y rkc e cre prgaesion el Camuniceci8nyrele iunusparsanpig s Equllibriq vida persartel y prgatsig nn l • Ertiso penonat y pralesig nel tislide ttralrid de 30 ednr os

Sprint idiomes Trade (edifici Trade Center ) v. de les corts Catalanes, 7 08173 Sant Cugat del Vaiiè s emai# :sprintidiames@tradecentersc.com

-Quins serveis oferiu als ciutadans? -(iestici trihutaria ert el se u sentit tocs ampli, tota la tratttitació .eontprovacióiresolució dc les campanyes de la renda . IRP1 i dc l'imposi de sneictrtts . IVA loiiamentalrncnt i C l tema dels móduls, recursos , certificat~, gestió sensat del s empresaris i I'assistcnria tributària, és a dir, resolució d e les consultes en ia mesura qu e ens pertoqui . Després tamfk ens ocupem dc l'àrea de recaptaciti, la gran àrea d'Hisenda . la resoluciódels procedimcni s que estan en fase executiva, ] a resolució d'ajornaments, re cursos, liquidacions de recàrrecs . -Amb la gran àrea d'incidència de l'Administració, no hi h a servei d'inspecció a la delegació ? -Tots els serveis d'inspecci ó d'f lisenda queden a part de l a nasrra Administració, ja que estaneeiurafitzatsa lesdependcncies d'inspeccio, a l3arceloata . IIM. SagalAs i Mas


Diari de Saurt Celgal t 26 maig del 2005

Gui a

Uij4us,

GUIA COMERCIA L ADVOCATS ANDRBJ PLANAS G . Dret Seguretat socia l Tel . 93 780 22 88 CASrAEffDA AUVOC. Plana Barcelona. 6 TeL93589384 t CAIST1NA ACCARINO [)rel rm l rel 93 786 22 8 8 ELAl LIA PNr9OL M Farrés, 19 A - tc 0 Tel 93 674 44 6 9 GAP lJuis Companys . 29 Tel 93 589 72 08 GARCIA J9ILIÀ Av Catnlurrya 22 1 ? Tel 93 614 41 6 4 INGLA Av- Pau Casats; 42 Tel 93 583 60 2 4 ISABEL FT3IRER Girona, 9, 41 4a TeJ 93 589 54 5 1 J.SOTDRRES Assesc fiscal, crxnplable i laboral Rnsscl19, 1 3 rei . 93 674 12 54 JOSÉ-PASTOR FER NÀNDE2 RODRIGl1E2 Dret labora l TeI 93 780 22 8 8 JOSEFA TpRfOSA P. 5t . Antoni, 1 2 Tel 93 874 05 93 LL GRIERA CABELLO F Maagas . 5 .3r 3a Tel 93 674 44 9 4 MERCEDES CAMI NATS MOLINER Drel rntatrerxxrr a rei. 93 780 22 88 ALIMENTACI Ò

AIRI S LAï1NO S E99 . Sud-ameri[artes Iv4oltl5erRl9 17 . 1 9 Tel 93 615 65 02 Llegunms cuits, lracall3 i omserves Sant AnloM, 54 Tel 93 674 57 52

ALUMIN I AL GARF pGA orient, 65, baixos Tel 93 675 29 02 AL . SANT CUGAT Plaça dr Dallés, 9 Tel 9361541 2 1 CARP. AL FIWNY Tel . 93 588 61 93 FUSTERIA oAL PV C 5T, CUGAT laB la Torre, 1 TeI .936T415U 2 MOYANO S L Mercé Rodoreda. 8 Tel . 93 675 20 5 1 ANIMALS

DWO' S Av. Cars Graells, 9 Tai . 93 674 37 17

ANTENE S COLL FAVA 5ERVf75 Portals electtdnics Av. F. Macià, 85 C Tel. 93 590 63 07 ARQUITECTES ALBERT OANIEL FOR NOS 991991 d'arquktectura 9999 Grar999c9, 6 . pi s Tal. 93 675 67 30 AROI1ffECTIIRA I GEST1O MART1 RNET De 1a Creu, 25. 1 r Tel. 93 589 30 65 BAOUER Consultor d'esúltclures DomArtech, 6, 3r 6 a T9N9ax: 93 674 61 56 EWJ ArquiLactirra 9991905a Dr. Murllb, 11, Lacai A Tet 93 590 64 0 0 CUB AROIATECTES Pau Casals, 36 .1rx 6 Tet 93 589 67 1 3 DANIEL CALATAYUD Rbla

R19.91911999,

31

B3, 4r l a

Tal 93 675 1 8 03 EV. PROJECT MA9IAGE3i Pau Casals, 36, toc- 2 Tel 6076535 1 5 ESTADI ARO Vdlà, 1 2 1e1 .93 675 67 9 1 FUSTER 1 FREIXA La Mhra, 17, L 8 Tet . 93 675 18 35 JOAN ENRIC EINT9UE Martes Farrés, 15 C Tel . 93 590 61 8 7 JORDI CUFI BORRELL Av. V911 d'Or, 2 iEi 93 674 26 0 1 JORDIFRONTDN5 Colom, 8 Teí .935R79934 JORDf MERCAD É Cxeu, 5-8 . 29 3a Irl 93 209 73 26 191 . 608 49 45 1 9 M' DEL MAR EJAR f19E De fa Creu, 25, tus 99. 93 674 51 1 1 MO Onení, 78-84 . 4r 4 a Tel. 93 675 49 50

ASSEGURANCE S AXA SEGUROS Auto, Itar comerç, ofldnes Tal, 680 :•: 42 54 rei- 699 i : 13 09 CATAI 4 OCC oeJ•r F Macià. 77. 7 9 Td, 93 674 77 71 ,HB

Marcel Farrés, 85, C Tel 93 675 CO 1 7 J .G . ASSOCAT S PI- Barcelona, 9 8 Tel 93 675 30 1 2 MAPFRE Fibla- Celler, 97 Tet . 93 589 19 95 MARIA GRACIA Borrell, 7, ieCa12 1 Tel . 93 589 33 34

ASSESSORIE S BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 1 1 tec 93 674 1784 F.R . ASSESSORS F Monagas . 3, entl . 3 Tel . 93 590 10 79 GAP. LJufs Companys. 29 Tel. 93 589 72 08 NOGUERA MARCEf I ASSOCIATS Labora, fisgl i jurídi c S . Maria, 38, 29 2a Tel 93 589 51 00 R&R ASSESSORS EC Fiscal, merc i lab. Pge- Celler, s/n, 99 7 191. 93 589 08 70 R9MIRE2-LAMBEA Plana Hospital 6, esq . Tel . 93 589 37 1 5 SAN[ HEZ CRESPO laboral. tlscal, oarrlptable 1 jurídi c Mottrseriat, 26 Tel . 93 569 79 2 3 AUTOESCDLE S AUTOESC. MOiJNS Villà. 1 fel . 93 674 42 00 Iots els comets EN MARXA Rosselló, 21, tlaixü S Tel . 93 675 59 0 9 AUTOMÒBILS At1TOALEMANIA.CM Av . Cerdarryda . 89 IBI- 93 590 14 0 7 ALITODDMARCr0. DE L VALLÉS Av. Ll Companys, 29 Tel . 93 674 68 50 Tel . 93 674 71 99 DEI.PH I Av. Cerdanyola, sln Tel 93 599 20 00 J. MUÏVOZ Solà . srn Tei 93 674 16 20 NIS5AN TALLERES ROMAN Cerdanya, 1 0 Vic, 1 8 Tel . 93 674 00 86 VOLVO Tel . 93 544 29 36 BAL L ESCOLA DE BALLS OE 5AL4

Anselm Clavé, 1 4 Tel . 93 675 49 37 KOIJBRf Bvuttque dec ball Anselm Clavé, 1 4 Tet . 93 675 48 40 BELLES ART S CABANAS Santago IÀuiiid, 54 Tel 93 674 06 4 9 CUGART Torrent Bomba, 1 4 Tel . 93 674 43 90 TOT ART CANOIN I Botiga-taller, pintura i de99r99ró mobles PI. [Jr. Galtés, 6, I, 3 Tel . 93 675 39 03 BICICLETE S CARDONA Va pdarelx, 4 1 Tel . 93 674 15 0 9 S9N BIKE Can Mates . 2 Tel . 93 589 17 5 7 CARNISSERIE S SAGARFGA Errdavallada, 22 Tel. 93 674 01 60 F tvioragas, 1 3 Tel. 93 675 37 77 TUBAU La Torre, 1 4 Tel. 93 674 12 85 Torre Blanca, 1-G Tel. 93 675 30 65 M . Pere San, P 104 99. 93 589 14 1 8 Passeig Rubi, 14 8 (Valldf oee Tel . 93 674 57 4 7 CATIFES Venda netej a [anwas Caslitb, 4 Tel . 93 674 65 0 0 CERAIVIICIUES CATALONIA CERAMIC Ctra. Sant Cuya t Ccrdarrypla, km 3 Tel . 93 580 15 00 DELT, S L Mariaefl, 49 Tel . 93 589 79 3 4 FOM Av . Rius l 7991912 7 Tel . 93 674 05 0 3 Te1 .93 589 31 2 1 RIDMAR Av Ca1aturrya,1 9 991 . 93 675 69 65 ROD O Av. Rkrs ! Taulel 6 Tet 93 689 62 8 0 VICAT 2 CamiCarrCalder,8 A rel, 93 675 20 0 1 CERÀM IC A ARTESANA L TRES AL TALLER Anselm CJavó, 9 Tel . 93 674 78 07

CLUB S ESPORTS CLUB BELIATERRA uuis de Abato, shl Tel.93 580 25 42 CLUB MUNTANYEN C Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96 CLUB NATACIO DE SANT CUGAT C . Cr st Tntballador, sln Tel, 93 674 1453 GOMPRAVENDA MER-K 2 Rius i Taulet, 49-51 19 . 93 675 60 2 1 CONGELATS L'ILLA CONGELATS M Pere San, P 32 5 Tel . 93 589 38 06 CpNSULTQRI A DE DIRECCI Ó GLOBALJ4iED Fona Gti l assessor Pge . Celler, 1 Tel . 609 262 848 COPISTERIE S i RPW J Valldoreix, 45 Tel . 93 674 96 0 2 COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 TeL 93 589 74 42 COPY-GRAFIC Can Males, 8 Tel 93 675 36 53 OFINDVA Av. U . Companys, 1 8 Tel . 93 675 23 73 CONSTRUG BI LSCON XX1 SA C .CanCaklersl 0 Tel. 93 675 32 6 7 CORTINE S DEKOTÉCNICA Tel. 93 544 18 1 9 CRISTAL L GIL BARCELDNA Av cerdanyoa, 2 6 Tel 93 674 57 97 SANT CUGAT Av Ll Campariys, 29 Tel 93 674 13 98 DISSENY GRÀFI C AREA GRARCS Av. uuis Companys, 8 Tel 93 208 23 1 2 ECONOMISTES EMIL15APENA Fgsselió, 12, 29 2a Tel . 9359D 13 96 GAP. 919 9 companys, 29

Tel . 93 589 72 08 ELECTRICITAT A lJiMORA, 5. L Cúa . la Floresla, 3 2 Te1 .93 674 22 91 CONELÉCTAIC DEL VALLÉS, SL Punt de servei Fecsa Endes a Av. Cerdanyola, 26 , bs . rel . 93 589 09 4 2 INSTAL•LACIONS J P Aigua 1 calefacdü Passeig del Prai,1 7 Tel 93 675 19 3 9 LA BOMBETA, SL Av. Cataiurrya, 3 Tel . 93 674 CO 2 4 PUNTBAT ELECTRICITAT Camf del Cobmer, 2 Tel, 93 674 66 pfi ELECTRÒNICA MONTOS A Rep . N, vídeo. amenes, vldeoponers Morttserral, 33 Tel 93 674 47 58 VALLS Rep . TV, vides, Fií- R Martorell, 6 Tel- 93 674 64 1 2 ELECTR0DOMESTIGS CADIM A Tarant Bomba, 3642 Tel . 93 589 09 74 TOBELLA Santiago RusKrd, 49 Tet . 93 590 69 80 EMPRESA D E SERVEI S PSTEt Ctra . Sant Cugat-Ruhi . 991991 Fòrum Tel . 902 300 037 FACTOR RRH}i Sta Maria.9, lr l a Tet 93 675 67 0 0 GA P E_1119 99rnpartys, 2 9 Tel . 93 589 72 08 ENGINYERIA APK Sabade11,11, bis. Tel . 93 675 10 08 INGENIERWAP Villa, 1 2 rel . 93 675 68 04 ENSENYAMENT ANTiOUA Reslauraci8 mobles VirSoies, 1 4 Tel . 93 675 53 0 7 CAFIME TALL .EDA Marta99 4 Tel . 93 589 28 33 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS GYMI L

i,a«ne, 1 8 Tel . 93 583 65 7 9 ESCOLA rw+u Yial interpolar Teí . 93 589 81 08 ESFERA D'ART Ads p19s1. I acadèrrda Sarr! Rartlon, 2 1 Tel . 93 675 91 4 4 GEMMA ESTAPÉ Prulrssora 9ia99 Sla . Altna 10, irtG . 1 7 Tel . 629 37 82 76 KUMON Matemàtiques Carai del Colomer, 1 0 Tel. 93 674 65 56 PATIFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93674 12 39 ESCULTUR A MIOUEL CASAILIANA "Cal Pere Mosso " La Torre, 8 {Monestir} Tel. 93 675 46 24 ESMOLATS VALLÉS Vc, 28, local 3 Tel . 93 875 41 23 ESPORTS AVENTURA RIESGO AViNiIJRA Passatge Diputació, 9 Tal . 9D2165165 Tel . 620 92 21 8 1 ESTANC S CAL CRISPIN Santiago Rvr irid, 23 Tel . 93 674 03 08 LA TABA{GERGI U . Canpanys, 30-32 Tel . 93 675 04 05 E. DECORACIÓ 5L DISSENY Ullà, 1 2 Tel 93 675 67 8 8 VERPLP,SL Marlroreil, 49-5 1 Tai, 93 583 98 8 7 9BARGl1ENGORW PSOCWOOS t7 . Compattys.18 . 20 Tel. 93 590 25 00 FERRETERIES EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75 FERRETERIA ROS Dos de Maig, 1 2 Tei. 93 674 37 64 PUNT CLAM F.Macià . 52-56 Tel. 93 589 51 25 FISIOTERAPIA CTRE TERAPÉUii C ST. CUGAT PI . Pep Ventura, i . 2- 3 (cort- escaletes) rei . 93 589 22 85

..()RISTERI A FLORISTERLA EMM A ULLIS i faulel, 1 6 fel . 93 674 lü 4 5 MARINA COL L Av. Cr:rtlanyola, 4 1 iel . 93 674 86 84 FORN S EL FORN CENTRAL Manel Farrés, 41, bxs. Tel. 93 589 67 1 7 FORN J . VALLS Elattorarió pròpia Mapr, 24 Fel. 93 674 01 59 MOXAN Av. Calalunya,1 5 Te1.93 589 81 9 7 FOTO-VIDE O CONTRALLUM Santiago Rusirïd, 4 2 Tel . 93 675 12 4 8 INTERFILIN Rttla . Celler, 23 T91 . 93 587 84 27 ZOO M Santa ~9 . 1 4 Tel, 93 675 56 74 FRUITERIES FRUITERIA ANGEL Av. Caralurtya, 8 Tel . 93 589 70 4 7 FUSTERIE S A1ST. EBENtSTEfl A tel . 93 699 67 48 Tel 93 674 70 68 TOTA I3ISTA Dos de Maig. 9 Tel . 93 674 35 4 3 XERWC FUSTERIA XBmc. 26 Tel, 93 674 05 88 GALERIES ART CANALS GALERIA D'ART C . de la CrBri, 1 6 Tel 93 675 49 02 ESPAI LL RIBAS Plaça Garra . 1 3 Tet 93 589 57 76 POU D'ART Balmes, 35 Tel. 93 590 60 86 SALA RLISIF101 Santiago Fiusirid Tel . 93 675 47 5 1 GELATS LA JL8{ONENC4 Gelats i torrons Mabr, 29 Tel . 93 675 25 86 Xerrlc, 30 Tel . 93 674 13 48 P 1f TROPfCP.L Plaça Oc[avlà, 2 Tel . 93 674 58 84 GIMNASO S CLU B NArACI O SANT

CUGAT Gris[ Treirrllada, sh 1 191 93 674 14 53 nIR SANI CUGAT Ctra de Rutu, 76-7$ tel 901 30 40 3 0 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Efisenrla. 1 1 T91 93 674 61 7 2 GiMNAs SANT CUGAT Anselm C>ave, 20 Tel . 93 590 82 7 9 RUHNING VALLÉS Can MaieS . 2locai 991. 93 589 96 3 1 ST. CUGAT ESPORTS 91 .Ouasre CanUorrs TeE 93 674 30 8 1 SOUPSJ1 9T. CUGAT Sant Jordi, 33-35 rel- 93 674 98 6 2

Endavrdllada, 21, bxs . Tel 93 589 45 66 BECOVÉN Sant Antork, 1 8 Tel . 93 544 16 60 CARS-CASAS E G . Lluís Canpanys, 22 Tel 93 674 14 9 1 Tel . 93 674 14 9 7 CPSTELLVI Rius i taulat, 4 Tel 93 574 12 4 1 Tel 93 674 1 3 66 CÚBIC GESTiO Bprreif, 6 Tel 93 589 71 7 3 DOING E< Rbla, Mn. Clntn Verdaguer, 1 9

IDIOME S OBJTSCHE AKADEM1E Martorell, 3 1 Td 93 675 27 2 7 SPRINT IOIOMES Frarxesc Monagas, $ T91 . 93 589 22 64 TRHTl' Foia. Cort Mera, 1 8 TBI .93 6T5 22 0 1 WAY-IN fiar i Taules. 2 pral. Tel . 93 674 82 1 5

Tel . 93 590 03 7 9 F1NCAS APARIC I HUMET Velà, 6 Tel93 590 15 24 F RCPS OCCf0 TE API Casüllejos, 3 1 Tel. 93 675 18 48 FiNïAS SANT CUDi[f Ahogarlo-API Docta Murlllo. 1 4 Tel. 93 674 08 9 7 FINQUES GIRONELLA Plana liospilal, 1 4 Tel, 93 674 72 54 G .IP.E. Sant Bonaventura, 5 Tgi .93 589 03 43 re! 699 08 86 1 7 GRUP FRASMO Pau Casals. 28 Tel . 93544270s IMDESA Plaça Octavlà, 8 Tel 936754302 Tel 93 674 57 04 IMMAREA, S A Lluir Comparrys, 5 2 TeI93 674 77 76 'fel 93 589 42 05 INICIATIVES S.C. Vic. 28 . 211 1 a iP] 93 675 10 1 0 KS A Lluis Camparrys, S Tel. 93 587 89 90 Tel. 93 589 26 4 3 LEON TOMAS Sant Medlr, 35 991.93 589 99 44 LOOK & FIND ValPÒareix. 35 Tel. 93 544 28 29 MIJLTICASA Rambla dd Celen, 2 rel . 93 589 00 66 ORGAN Plaça 00194, 7 Tel . 93 674 32 08 PtSO PERFECTO Tel . 93 583 07 0 7

IMMOBILIARI A ACTIU 11I4191OB1L41R44 IJuis C9mparlys,1 8 Tel . 93 674 31 4 1 ARENASAFi

RNER Plaça 099999, 4 Tel, 93589 545p Tel - 93 674 84 03 SACA FINOUFS vatldorelx, 60

GFiAFICRJE S GRAFIOUES ARIS CastelM, 1 9 Tei . 93 675 32 66 HAM BURGUESES MC DUNALD' S CTre . C1a1 .51 . Cugat Tel 93 674 46 54 DIETETIC A GERD aIETÈT1C 4 Raça Pere San, 9 Tel . 93 674 019 60 SIJPER-NATí1RAL Sara Ramon, 4 Tél . 93 675 59 53 HÍPIQUES FIIPiGA SEVERIN Q Pg. Calada. 1 2 Tet, 93 674 11 4 0 HOSTESSES MAFp tET DEVELOP. AZAFATAS Y REL PÚBLICS Av. Corcs Calalanes, 7 , lr Tel 93 589 58 60


Guia

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

G Tel 93 674 67 15 Tel . 93 589 33 68 ST1L0 APt V(fl& 1, bc . 8 (entrada Dr. Mudlb, 21) Tel . 93 674 88 01

.IiAPRENTA MYIPRENTA ST, CUGAT R Barceicxia ,4 Tel . 93 675 51 01 PAPERIHSiQ xerAc, 25 Tel, 93 589 87 14

INFORMÀTICA APPLE CENTER Plaça Unló, 3 Tel 93 590 80 60 AREA SOFTWARE Gaata, 17 .9191i OLA bVTERNET Av . CaWlurrya, 20 Tel 607 85 63 93 SIGNUS Irtalladb, rep., manteniment, seguretat Tei . 93 589 19 68 WED T1ME F. Macià, 87, ix :. 2 Tel . 93 583 67 94

INSTAL•LACIONS A ZAMORA, S.L la Fkxesta, 32 Tel 93 674 22 91 FOAP Rius i Faulel, 27 Tel 93 674 05 03 MANTSERV, SA Av. CatNunya, 18 Tel . 93 674 60 58 TOT SERVEIS Dr. Galés, 9 Tel. 93 675 58 91 INST. BELLESA ADF4IRA Tel 93 675 40 52 ESTfTICA DONNA

Major, 36,1

Tel. 93 675 52 54 DEIJNFA SANT CUGAT Bales, 22 Tel. 93 615 47 27 M" AHGELS Dr Gallés, 8, 2a 4a Tel. 93 589 89 48 MASA,lES A 1000 Pla del Vlnyet, 57, 1. 7 1è1.93 544 11 75 PAYTL181 Centre de 9(99980t Can Metes 2 Tel. 93 675 50 11 t7UAiOS Validorebc, 76, bis Tel . 93 589 07 06 RBV Maragas, 25 Tet. 93 675 58 55 -elARDINERIES BDTANA .tardor . terrasses, dis senys de prof. 2191 93 675 61 16 Tel. 649 094 100 CiARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 8193 $93 743694 a

Cardi del Coloma, 12 Tel . 93 589 49 71 S0N JARO( Serveis de (ardinerla Lleida,1 Tel . 93 674 07 80 JOGUINES JOGUINES MARCA Santa Mana. 44 Tel 93 674 15 32 . ..K BO! Torrent de ta Bomba , 46 (davant pk Gaftés) Tel 93 674 27 73 L'AMIC IMAGINARI Rius i Taulel, 13 Tel 93 589 36 32 SCOOTY LÚDIC xemc,8 B Tel. 93 590 61 69 JOIERIES AMBAR (astlllejos, 33 Tel. 93 675 62 95 Taller pmpl ANNA FUSET Santiago Ru.9ffi . 45 Tel 93 589 50 72 MIREW'S Valkkxerx, 33 Tei . 93 674 99 40 TONI LOZANO JOIER Taller artesà Xerttc . 27 .29 Fel . 93 674 94 2 4 ïAES Al TALLER Jrlierla adesanaL taller Anselm Gayé, 9 Tel . 93 674 78 07

BRES Rda del Celler, 25 Tel . 93 674 96 59 HEMERY Tot en esoterisme, Ilitxes, minerals, música Sans Anlati, 1 Tel . 93 589 43 87 L'AMIC IMAGINARI Rais i Taulat. 13 Tel 93 589 36 32 LIJBRERIA PAIDEIA Santiago Rusiéal, 40 Tel . 93 fira 03 14 LUDOTEQUES CASAL FAMILIAR ELS PED(ETS Casals d'rsliu, Nadal Selmana Santa F.stapé. 37, baixos Tel 93 583 68 39 ESPIRAL Viib . 22 Tel . 93 589 21 15 PLAYTINE ,kxs en anglès Cami Can Minguel, 86 Tel 93 674 91 86 RIALLES Sara Mechr, 14 Tel 93 674 67 38 SCOOTY LUDIC Xenlc, 8 B Tel. 93 590 61 89

MARBRES SANT CUGAT Can FapO Aurons Campoarnor, 12 - N . 3 Tel . 93 675 51 08

LLAMINADU-

MARCS

RES

ALUMINIS SANT CUGAT Plaça Dr. Gattés, 9 Tel. 93 675 41 21 ATEL!£R BLAU Av Torre Blanca, 2 Tel. 93 589 19 31

. . .K BO ! Torrent de la Bomba, 46 (davant pàrquing Gan) Tel . 93 674 27 73 5E6 I DOLÇ Fruita s9:9, CaramNs Santa Mala, 45 Tel . 93 674 12 53 LLANES GOSA DE LES LIANES Cas, 17 Tel . 93 674 64 91 LOLA BOTONA De la 1989, 39 Tel. 93 589 39 30 LLAR D'AVIS LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 7E100 LES PLANES Tal 93 875 51 05 MIRA-SOL Vldórta. 48 Tel 93 589 20 18 LLAR INFANTS L'ALBA Canrre,40-42 Tel. 93 674 86 99 LA MANADA CasteNvi, 23 Tel, 93 674 81 52 LLIBRERIES ALDWr0F8A VIAà, 10 Tat. 93 675 32 01 EL CEUi DE W

MATERIAL CONSTRUCCIÓ MAT, RIOMAR SL Cl 1, 61 (Can Barata) Tet. 93 588 02 49

MERCERIES LA MERCERIA Plaça Pere San . 7 Tel . 93 674 66 24 LA PERLA Mapr, 3 Tel . 93 674 01 38 LOLA BOTONA De la Creu, 39 Tel . 93 589 39 30 MERCERIA LOLA Dr. Munlb, 4 Tel . 93 675 59 42 MISSATGERS MRW Iklefais Cerdà, 4 Tel . 93 590 26 80 ST. CUGAT EXPRESS Pana Hospital, 32 Tei . 93 589 68 28 MOBLES l DECORACIÓ CARRÉ MOBLES F. Moragas, 33 Tel . 93 674 09 95 CASAJLIANA

Sanllago Rtsiild, 37 Majes, 6 Tel . 93 589 22 32 EGA MOBLES CJnaras del Castillo, 2 Tet 93 589 IX) 14 GRUPD LOBER LNris Companys, 40 Tel . 93 589 50 50 SNDUBRUC Mobles de prdi Av. Ragull, 9-19 Tel . 93 589 00 23 JORDI FLORENSA Llurs Companys, 23 Te1 .93 674 88 42 LA GARRIGA VERDA Av. Rius i Tauler, 12 0 Tel . 93 544 24 11 LA MOYENNE Santiago Rusiifd, 15 Tel . 93 674 53 5,1 LETTO Moble juvenil P! Dr . Gallés . 7 Tei . 93 674 58 51 ROTLLANA Martaelt. 57 Tel 93 674 94 01 Rutlla. 22 (iemrssa) Tel 93 780 31 49 SG4 CONSTRUCCIONS 191 .93 675 33 56 Tel . 627 42 22 1 0 TONOS TIERRA Xenic, 24 Tel 93 674 70 87 MODA-CONF ARAGUA Av. Catalunya, 18 Tel 93 583 60 17 BENETTON Santa Maria, 21 Tel 93 674 85 02 BLUE MOON Mapr,1 6 Tel. 93 675 02 67 Valkbreiz, 43 Tel 93 589 43 55 Cr4MPMANY Valldoreix, 16 Tel 93 674 14 82 CASA DE LES LLANES Totes les talles Castfllejos, 17 Tel. 93 674 64 91 LA MODISTA Plana Hospital, 3-5 L. 6 Tel 93 589 86 69 MARL+W Sabadell, 1 / PI. Pere San. 14 Tel 93 674 74 28 TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tei . 93 674 00 97 MODA INFANT BABY VE Valldoreix, 1 0 Tel . 93 590 02 49 LxLCARRa Santiago Rusind, 30 Tel . 93 674 55 80 D6A16 Angel Guimerà, 19 Tel . 93 544 24 19 NECK & NECK Tel . 93 589 69 72 PRENATAL Rbla. OM Celler. 43 Tel . 93 689 72 68 MODA JÚNIOR D6A16

Kiel-Júrúor Àngel Guimerà, 19 Tel. 93 544 24 19

PICKING PACK Passatge lhputadó, 36 Tel 93 589 37 34

MOTOS

PARAFARM .

CASTELLVI MOTOR Cant . oficei Fkxida Rosselló, 15 Tel 93 675 45 1 6 TWIN MOTORS Venda, reparació i rest., totes les marques Borrell, 9 Tel 93 674 88 78

FARMAROSA Francesc Madà, 71 Tel . 93 674 24 89

NETEGES BRIt1NET SL Uurs Companys, 27 Te193675959 5 CLEANT MONT Neteges en general Santa ErxgràGa 1 . bxs Tel 93 590 05 92 NETEGES BOIX Neteges en gener Abel Biae, 20• hxs ta i'el . 93 675 35 02

PRSTiSSERIES LA UONESA Valkkxea, 79 Tel. 93 674 07 71 SABAT Santiago Rusirid, 46 Tel . 93 675 12 99 TONY MESTRE PASTISSER Ctra. Cerdanyola, 14 Tet 93 675 53 02

NETEJA IND. MDL Móduls digitals Rbla. Celler, 55, local A Tel . 93 590 85 85

OBJ . REGAL .. .K BO? Tarem de la Bomba, 46 (davant pàrquing Gattés) Tel . 93 674 27 73 MIL I tINA TROBALLES Martorell, 2 Tel . 93 674 14 85 PACHA MAMA Torrent Bomba, 22 Tel . 93 583 69 67 OBRES-CONST. CONSTRUALPA Santa Maria. 9, 1r 1a Tel . 93 589 01 51 JBM BROKERS Tel . 93 589 29 60 RESIDENCIAL GALTÉ S PI. Dr Garlés, 5, L 1 Tel 93 674 43 56 SG4 CONSTRUCCIONS Tel. 93 675 33 56 Tel. 627 42 22 10 STANZA Valldoreix, 1 0 Tet . 93 674 65 98 OCI INFANTIL PLANETA MAGIC Av Corts Catalanes, 8, nau 13, parcel-la 8 Tel. 93 674 99 28 ~PTIOUES CENTRE D'aPTKs Xenic, 29 Tel 93 589 61 61 OMCA MIRA-SOL LEndavailada,15 Tel . 93 589 86 88 TEIXIDA ÒPTICA Sant ordi, 30 Tel . 93 589 44 95 PAPERERIES PAPERINSKI xerric, 25 Tel . 93 589 87 14

PARQUINGS P. GALTTS Torrent de la Bomba Tai. 93 589 90 68

PEIXATERIES

RIBERA MANERO Av Ca6nhrnya, 2,1 . 10 Tel . 93 675 06 1 9 M. Torre Blanca.Pl 22 Tel. 93 675 32 56 CCCC P 55 Tel. 93 589 75 80

PERRUQUERIA AIXIILINO Sanl Jordi, 1 8 Tel. 93 589 50 84 BLUE Rambla Celer. 12 1 Tel . 93 674 97 34 CARNÈ1BOSCH F Moragas, 29 Tel 93 589 60 8 8 CARRERA valkloreóc, 69 Tel . 93 675 20 12 DANIEL MONREAL De I'EsgléSla, 6 (ValklaebQ Tel . 93 675 97 38 DELJNEA SANT CUGAT Balmes, 22 Tel . 93 675 47 27 FORMAS Elles Rogertt,18 A Tel . 93 675 40 06 GALATEA Lluir Companys, 9 Tel . 93 674 51 44 IMATGE MENRS Av Anselm Clavé, 3 Tel . 93 675 00 55 Martorell, 12 Tel . 93 589 56 57 JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr . Gallés, 5 Tel . 93 675 61 70 JLIANI Xenic, 28 Tel . 93 674 66 99 LA PELUOLIERIA DE LAURA Puig i Cadafalctl, 46 48. lo al 3 Tel. 93 674 53 77 MIMA Pla del urrryet, 57, I . 7 Tel . 93 544 11 75 PEL-FAÇ Articles perruqueria i estètica Xemc, 28 Tel. 93 589 68 49

PERRUO . BELLVER Av. Catalunya . 12 191 . 93 675 42 02 RAFFEL PAGES Sant Antorti, 25 Tel. 93 674 13 35

CIONS Tel . 93 675 33 56 Tel . 627 az z210 TOT SERVEIS Or. Gallés, 9 Tel . 93 675 58 9 1

PERSIANES

REPARTIDORS

ALUMINIS SANT CUGAT Plaça Dr. Galtés, 9 Tel . 93 675 41 21 COPERSE Francesc Macià, 52 b Tel. 93 589 81 29 DEKOTÈCNICA Tel 93 544 18 19

MAILING VALLÈS, SL Merré Rodoreda,8 Tel . 93589237t

PINTURES DECASA Pintures i decoració Cua. Roqueres, 31, n . 3 Tel . 93 544 10 46

PISCINES AlTl1ANET Tel . 649 95 30 50 Tel . 93 589 28 70 BCN PISCINES Crislobal Colón, 30 Tel . 93 675 13 13 ESPAI PLSCIINA Anrpcsta 22

Tel, 93 675 32 6 7 Tel . 639 31 27 16 FELDMAN N Av. Cami Can Ganxel, 97 b Tel . 93 675 1 7 03 FERRON Av. Rius i TauleL 20 Tel . 93 674 68 47 PISC. BELLAT1 RRA Rius i Taulet, 55, lc. 3 Tel . 93 590 13 99 PNEUMATICS PNEUMATICS ST . C . Anselm Clavé, 16-18 Tel . 93 675 28 53 POLLERIES POLLERIA ?MMA M . Tone Blanca, P. 1-5 Tel. 93 675 13 89 PREV RISCOS LABORALS GFSTta, HIGIENE I SEGURETAT INDUSTRIAL S .L Manel Farrés, 97 Tel. 93 587 99 16 PROTECCIÓ SOLAR nEKOTECNICA Tel. 93 544 18 1 9 PUBLICITAT EVEUNE Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 55 . local 52 Tel. 93 675 50 02 REFORMES DELT, SL Martorell, 49 Tel. 93 589 79 34 FRANCISCO Tel . 93 431 65 97 Tel . 625 133 898 SG4 CONSTRUC -

RESIDÈNCIES LLAR AVIS MIRA-SOL Centre de dia Pompeu Fabra, 193 195 (Mira-sol) Tel 93 675 02 5 0 SANT SALVADOR Sant Sahador. 47 Tel 93 674 42 23 RESIDÈNCIA D(AZ ResldAncia asssada Tórtora. 11 (Valkorelx) Tel 93 674 20 16 LLAR LA FLORESTA Antoni Gnera.11 Tel 93 674 08 58 VII .LA VALLDOREIX Joan Borràs. 64 5 62 5 8 Tel 93 891

ROBA INTERIOR LOLA BOTONA De la Creu, 39 Tel . 93 589 39 30 ROBA LLAR FALGUERA Villà, 1 Tel. 93 675 24 01 SIIPER HOGAR Plaça Odavlà, s/n Te1 .93 589 89 99

SABATERIES CARRERA Valldoreix, 71 Tel. 93 675 20 12 REPARACIa DEL CAL ÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel . 93 675 32 74 TATER'S Sant Antoni. 62 Tel. 93 675 55 06 ZAPARAMA L'Erxlavaltada . 7 Tel•93 675 43 94 SEGURETAT AUX-VYD Av. U . Companys, 5 0 Tel . 93 589 17 99 SELECCIÓ PERSONAL FACTOR HUMANO Tel . 93 675 67 00 TALLERS MECÀNIC S AUTO REC . VALLÉS E . JULIA Recanvis i aris Camí de la Creu, 24 Tel . 93 675 11 50 Tel . 93 675 19 51 AUTOREPARACIa ST Planxa i pintura Sant Pere, 6 Tel . 93 675 14 13 J . MUÏJOZ

Sdà, s(n Tel . 93 674 16 20 MEC . DE L'AUTO . BERROCAL MOTOR SPORT Esp. en Porsctte Cant Mates, 10 tel . 93 589 47 87 MECANICA DE L'AU T0 . XAMFRA Sant Esteve, 4 . 6 Tel 93 674 62 04 NL55AN TALLERES ROMAN Cerdanya, 10 Vrc, 1 8 Tel . 93674008G SERVICAR T . MEC. PERE CANALS G. &nada d'Nba, 12 fet . 93 674 63 62 SOLE REPARACIÓ DE UAIJTOMDBIL Mec . p9099 pintura [te la Creu, 2 Tel 93 674 16 31 TALLER JORDI fTcp de I'aulanbbll Mina, 39 Tel 93 674 06 1 7 TALLERS FX Servei ofidal Bosch CastelM, 25, baixos Tel . 93 674 56 7 8 TALLERS TORNER Llana I-frts4xtadl, 3 5 Tel 93 674 69 50 TAPISSERIES LA TAPISSERIA Sant Medir, 2, bxs. A Tel. 93 589 11 51

TAXIS ASS . RADIO TAXI Tel. 93 589 44 22 Tel. 93 675 51 51 ELEGANCE MERCEDES Tard de luxe Mercedes Tel. fi19665840

TE TEA SHOP Majes, 32 701 .93 589 02 02 TELECOMUNICACIONS OLA INTLTINET Av. Catalunya. 20 Tel . 607 85 63 93 TENDALS DH(OTÈCNICA Tel . 93 544 18 19 TINTORERIES DETIDIJETA Rius l Taulel, 31 Tel . 93 675 63 23 OK NET F Macià. 63 Tef . 93 674 36 0 0 Rda. 981 Celler, 9 1 Tel 93 589 53 60 SOL NET TINT.-BIJGADERLA Pg Torre Blanca, 52 Tel . 93 674 41 49 TINT. ST. CUGAT Sant Antoni, 1 Tel. 93 674 1 1 82 Santiago Rusàlol. 35

Tel . 93 674 11 83 Rda. F lbet9&eda, 34 Tel . 93 675 22 28 Av. U . Companys. 2 Tel. 93 674 41 6 7 TRAOUCCION S DEUTSCHEAKADEM!E Martorell, 31 Tel . 93 675 27 2 7 LETERA TRADUC CIONS Tel . 93 589 19 68 NORMA SERVEIS Rius ~ Taulel, 31,1 .3r Tel . 93 589 30 50 VETERINARI S

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLE S llrgéndes 24 h • Sabadell, 23 Tet 93 674 69 4 5 Tel, urg , 608 89 81 3 6 LA FAUNA Rbla. Celler, 35-37 Tel . 93 674 13 05 VETERNNOS Hospital 2•t hores Av Rius i Taulel, 3 1 Te!, 93 589 71 4 1

VIATGE S OVER USSIA TOURS Plana Hospital, 1 0 Tel. 93 589 61 5 0 TOTEM VIATGES Dr. MuriNo . 2 Tel. 93 675 69 64 VIATGES BARCINO PI. Or. Garlés, 6, L 4

Tel. 93 589 74 6 4 VÍDEO NDEOCIIJB SAN T CUGAT Lluís Cariparrys, 52 Tel. 93 614 66 49 Av CeNariyote Tel 93 589 52 4 6

XARCUTERIES CANS . JlJlllWA F. Moragas, 2 6 Tel 93 674 08 1 1 fELlll GRIFU. Plaça Pere Sa n Tel 93 675 56 63 M Torre Blanca, 14-38 Tel . 93675320fi Tel . 93 675 29 55 XARCUTEFÜA BISBAL Llegums i menjars preparats Sta . Maria, 30 Tel : 93 674 13 43 XARCUTERIES J . GRATI ErKpvallada, 1 8 Tel . 93675D35 4 Rda. del Celer, 7 Tel . 93 589 22 3 6


Publicitat E s p e c i a l i s t a s en Hipoteca s

Reunificamos sus deuda s y cambiamos su preocupaci贸 n por una s nris


Publicitat

SANT CUGAT I MÀLAGA, CIUTATS FINALISTE S

Diari de Sant Cugat Dipus, 2.6 maig del 2005

fié CONGRÉS NACIONAL DE CENTRES DE NEGOCI S

L

a candidatura presentada en el seu dia per la ciutat de Sant Cuga t ha obtingut el seu reconeixement, i ha resultat ser una de !es dues ciutat s finalistes per tal d'organitzar el 7è Congrés Nacional de Centres d e Negocis, el maig del 2006 . La difusió i repercussió d'aquest fet té un a importància notòria, donat que la nostra ciutat ubicaria durant 2 dies mé s de 200 representants de la xarxa nacional de centres de negocis, hoteler s i sector immobiliari. Ens congratulem per la candidatura del Trade Centc r . per un esdeveniment d'aquestes característiques, i no dubtem que la nostr a ciutat, cas de ser finalment seleccionada, acollirà aquest acte amb l a dignitat í la correcció que ii són pròpies . ACORD AMB LA BENZINERA BP DE SANT CUGAT

Representants de la benzinera BP emplaçada ala Ronda Nord i 1'cquip

E

s passats 20 i 21 de maig va tenir llac a Pamplona el fié Congré s Nacional de Centres de Negocis, al qual va assistir el SC Trade Cente r Sant Cugat, com a membre de l'AC:N (Associació Nacional de Centre s de Negocis) . Ens va rebre el president de la Comunitat Foral, i van teni r lloc diferents ponències per tal d'augmentar el coneixement dels Centre s de Negocis, fomentar les relacions entre els seus membres, promour e acords de col .laboració entre centres espanyols i francesos, i crear un a platafonna unitària dintre del sector . També hi va haver temps per activitats lúdiques, com ara un recorregut a peu per I' ••encierrn", o la visita i dina r als Cellers Castillo de Monjardin . Esdeveniments corn aquest promoue n els Centres de Negocis als mitjans de comunicació, Creen sinèrgies entre les empreses millorant la competitivitat, i donen possibilitat de conèixe r i intercanviar infomiació i idees amb productes i serveis d'altres empreses , a més de procurar un turisme d'importància que cal promoure i reforçar .

de comunicació i màrqueting del Trade Center han signat un avantatjós preacord pel qual els clients de tots els edificis {presents i futurs} del S C Trade Center podran optar a la titularitat de ]a tarja VIP BP, Ia qual oferei x no només descomptes respecte de] preu de carburants i productes, sin ó també la possibilitat de gaudir de serveis gratuïts afegits i avantatges mol t profitosos . Ei conveni definitiu quedarà signat en breu i donarem detal l de les condicigns pactades . HIPOTEQUES ASSEGURADE S

D

avant la possibilitat i previsió de que els tipus d'interès pugui n experimentar un alça de preus durant els propers anys . ('equip financer del Trade Center ha negociat tant amb 13arclays com amb Caixa Penedè s tms acords preferencials a nivell de grup amb la finalitat d'assegurar a tipus fix i durant 10 anys els interessos de les hipoteques . Aquest acord , tanmateix, es farà extensiu a tots aquells clients dels diferents edificis de l Trade Centcr, conclosos i en curs, encara que els seus imports no arribi n als mínims exigits per les asseguradores .

Més do 45 .000 mts2 al vostre servei Les noticies del SC Trade Center patrocinades per : CLIMATITZACI(5

INFORMATICA

ASSESSORIA

C.A. Systfi=msi As

SAN

.CL]GAT

CONSULTIN G

Àrea laboral Àrea Comptable Assessorament Genera l Gesttd Analitica kfta ]uridke Aree de Cartwlltori a

Àrea Planffi Revlsló `

i

MerCartll

Econòmica

plet Qv11 Financera Servei professionaldeconfiança www .santcugatconsulting .e s telèfon 935 895 358 : : fax 935 895 852 scc@santcugatconsulting .es

es.=

of diTlE'nf Ir1t

i rrh

~~

• Servei Tècni c . Xarxes • Manteniments • Venda d'Equips i Software • Consultoria Tecnològica • e-Seguretat • Interne t ▪ Formació • Programaci ó www.casystems .es : : info@casystems.es teièfon 935 528 520 : : fax 935 528 521

climalitzacrefri eració ventilaci ó fIfi aTERRASSA

Av. de les Cotts Qdilanes 7, Nau 4 ~:=fax935t40975


Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 2005

45

SC TRADE CENTER : UN NOU CONCEPT E

P odem dir amb orgull que el SC Trade Center és un dels Centres d e Negocis i Serveis més importants d'Espanya . Ofereix 45 .000 m2 d'oficines , terrasses, zones comunes, sales, locals i pàrquings, dels quals 4 .400 m2 $s reparteixen entre el Business Center (el Centre de Negocis pròpiamen t dit, a la primera planta) i cl Scrvicc Center, l'aportació més innovadora , el nou concepte i cl tret diferenciador del SC Trade Center .

U Un dels nostres valors afegits és la gran quantitat de metres comuns i serveis que oferim, a disposició tant dels clients del complex com de le s empreses i públic dc l'entorn i de la ciutat en general . Avantatge s importantíssims a 3 nivells : tecnològic (ample de banda fins a 40 M b bidireccianals, telefonia IP, equips de vídeo conferència, fibra òptica , impressores dc gran format . . .), logístic (domiciliació de societats, espais

virtuals, sales per esdeveniments perfectament moblades i equipades, mé s de 1 .500 m2 d'àmplies zones comunes, espais diàfans, equips de qualita t en aire condicionat, llum natural, entorn privilegiat i envejable . . .) i administratiu (funcions de secretariat i telefonista, traduccions , comptabilitat, registres auxiliars i tots els serveis derivats dels mateixo s que afecten l'entorn més pròxim de la realitat empresarial, com ara les necessitats en matèria fiscal, laboral i mercantil . S'ofereixen, tanmateix , diferents tipus de consultoria en les àrees de màrqueting, corporate, financera, informàtica, protecció de dades, d'imatge i comunicació, etc) .

es de l'edifici SC Trade Center l hem contemplat i previst dona r D solució al major nombre de les necessitats que ens han estat proposades . Continuem amb aquest afany, i per aquesta raó els edificis 11 i I11 seguira n aquesta línia d'addicionar serveis, sumant valor al nostre entorn més proper i, per extensiu, a la nostra ciutat .

Més de 45 .000 mts 2 al vostre serve i

COPISTERIA PROFESSIONA L

l Criso Ingeniero s

Tel . 93 552 85 10 - Fax 93 675 67 8 1 www .capygraficcom

Tel . : 93 675 58 5 1 Fax : 93 589 49 10

E

1RRI{E T I)EVELOPMEN T

aur•i :. T F CARRERAS LLANSAN A

-r

iai . 9358958!30 Fax 93 504 18 84 wwwmrtarelsaas corn

93 552 85 30 - 93 454 8[100 - Fax 33 454 11 88 www.hufete -c a rrera s.e s

ffliEIE SC TRADE CENTE R El C.oltr'e de bvgbtas ai

'Serv+, aç


Espec~a Don e

ren ores

es dones guanyen 34,7 % menys de sou que els home s Que homes i dones no guanyen el mateix, encara que ocupin un lloc d e treball idèntic, és un fet conegut va x popu li . Fa alguns mesos, un estudi elaborat per l'empresa tle treball temporal Manpowercanstatavaambevidències aquestacrua i injusta realitat .

Dijous2fi maig

de 20 5

d'homes idones . Si ladonatrehalla mcnysde 30 hores o més de 45, el sou fcmeni surt mé s perjudicat que en lcti_jarnaclcsd'cntrc 35 i 3 9 hores. Finalment .lagrandària delcsempreses és un altre factor determinant de la desigualtat salarial per rasi dc sexe . En gran s empreses, de niés de 100 trehaiiadors, el s hontescobrcn un 50%ntésquc ies dones, ie n negocis amb 5 o menys trebal ladors, un 47 % menys . E I m i l lor per a I'econom ia de les tre balladores és estar en plantilla d'empreses de 20 a 49 empleats . Elles guanyen més amb el maó Per incrciblequepugui scrtthlar,l'estudi d'C)liver pera Manpower constata que, per sec tors, el que prescrita menys di fcrències sala rialsentrehomes i donesésel dc laconstrucció . De fet, alts empreses dedicades al maó , les doncs guanyen dc mitjana un 6,6% me s que els homes . 12estudi atrihueix aquest a UN 50% MENYS A LA PRIVADA

nestudicomplet elaborat pel catedràtic d'Economia Aplicada de l a Universitat Autònoma de Barcelona Josep 01iver, sobre la des igualtat salarial per raons de sexe , dibuixava un panorama dessoladnr pera ]es treballadores de tot l'Estat . Segons 1' informe,publicatperl'empresa de treball tempotul Manpowerel mes degeneren c1 seu Índe x Laboral, les dones guanyen fins a un 34,7 % menys de sou que els homes, una diferènci a que encara s'accentua més quan es parla d e l'empresa privada, en què el salari femeni é s fins a un 50%més baix que el masctrl i . Així , mentre que cl sou mitjà mensual d'un treballador assalariat era, l'any 2001, de 1 .48 9 cures, una [lona que ocupés el mateix càrrec només cobrava 992 curds al mes . Al sento r públic la desigualtat és menor i el sou e s redueix un 10,7% . A més edat, més desiguatta t Determinar quins són els factors qu e inllucixcn o provoquen aquestes diferències tan importants cnlreel salari yue perceben homes i dones és un dels principals

La desigualtat salarial s'accentua e n les empreses privades, en què el so u femení és un 50% inferior ai mascul í

A MÉS FORMACIÓ i RESPONSABILITAT, MENYS OESIGUALTAT . Les dades d'aquest estudi , corresponent a l'any 2001 perd extrapolables a la situació actual, mostren que les diteréncies satarial s entre homes i dones s'escurcen ert càrrecs de molta responsabilitat, com en ei cas dels executius

objectius dc l' Índex Laboral Manpower. La massiva incorporació de 1a dona al mó n laboral, durant les últimcsdècades, ha pro vocat un canvi en l'estructura del recreat laboral i tanibé en alguncsdc lcseondiciun s que c1 defineixen . com és cl dels sous que percep la ntia d'ohra l'cntcnina . L'edat, el s anys d'expcrréneta professional, la forma ció, les hores de contracte, e1 càrrec qu e s'ha dc desenvolupar i fins i tot cl secto r empresarial de la companyia . són alguns

dels factors que i n f] uei xen ert la delcrmi na ciódel salari que cobra una assalariada . Si ladona té molt poca experiéncia labo ral o orés de 29 anys d'exercici professional , les diferències salarials anth els homes augmenten finsaarriharaquotesdcl73°.í meny s de sou fcrrteni . Ien canvi, si la dona té un a cxpericncia laboral d'entre 5 i 29 anys, el sala ri és entre un 12% i un 213% més haix . L a quantitat d'hores trebal lactes durant la set mana també influeix en la ditsri:ncia dc sou

dada al fet que es tracta d'un sector on les poques dones que hi treballen tenen càrrec s que requereixen un nivell de formació mol t elevats, corn lesarquitectcs . I:n['extrem con trari se situen les empreses dels sectors d c serveis personals i industrials, on els home s guanyen fins a un 65% més que les dones. I étique,a més responsabilitat, menysdesigualtat salarial i viceversa . Aixit és el qu e constata l' Índex Laboral de Manpower, quan analitza els sousquecobren homes i dones e n l locsdc treball qual i ficats i noyuali ficats . E n el cas de feines que equereixen un grau d e prnfessionalitLacici elevat i una formaci ó consistent, com és cl cas dels executius i directius, ei sou dc les dunes només és un 15% inferior al dets seus homónims . E n canvi, en sectors industrialso administrat i us , que no requereixen tanta formació, ia diferència sobrepassa el 50%,en detriment dc le s treha l ladores .11S . Díaz

ACTIV E Càrrec: Ale de contacte:

Formació de les habilitats del coaching com a tècnica avançada del lideratge efectiu i la comunicació efica ç "DIRECTIU COACH : L'EXPANSIO DEL CAPITAL HUMÀ © " 6 ï 7 de juliol del 2005, Horari del curs : de 9.30 a 13 .30 h i de 15.00 a 19 .00 h. lloc Barcelona o Vallès (a determinar)

Tel. de contacte :

WO-‘Oi~ .Reserva de plrçx errrirw dades affieaedes s Actiu CardrMrg !3 !8, * iplaas tiniitadesi 5o1 d paograraa del aus o rals Marmscid a o tsagrtu al IelMan le 5f1 ls l B Preu per parant 1 .695 . hrscripcicns slrarec dd à6 de jrsy 1D% tlte .:1575 V inscripció es tat eieciha ral jarrçarrl d pagament !<arrsfe ia al erúrarun de oampa e 0129 0530 87 01000i4053 ixi en la tranakrém:ia d nom del ptrlklpate apa aarr s comuniqui ('iapris per correm eLea ►brae a :


Diari de Sant Cugat Dijous, Ps rr;aig del 2005

Publicitat

estaiserveis.cam et vol ajudar a muntar

47

la teva

festa perquè sigui única . Disposem de tot tipu s d'articles : conjunts coordinats de gots, plats , tovallons, garlandes, globus, regalets, bosses , centres de taula, barrets, espelmes . . . Només ha s d'entrar a la web, escollir el que més t'agradi, i t'ho portem a casa . També podràs trobar servei s complementaris : pallassos, càtering . . . Segur que als teus fili s els faràs el millor regal . I si has de muntar un aperitiu al despatx , tenim articles de colors llisos que t'aniran d'allò més bé .

www.festaiserveis .co m

Tel .: 93 544 29 14


Especial Dones Emprenedores

Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

Cap a una ciutat per a tots i totes

Lesjornades'Urbanisme i gènere' demostren que els planejaments no han tingut en compte ia visióde les done s IGUALTATS Adequarl'urhaliisntc a a scx;ietrit eie Ict igualtat d'optrrturii Yatsquc s ' csla construint entre iots i totes .Aqucstésel principal nhjecti u dc lesjorrtadcs Urhr►nirm(i ie ►x. n Una 1•isru necessària per a rr ihiir que 1' Institut Català de la l kina, a l costat d'altres inst ituc ions, va organitzar a Barcelona a finals cl ' ahril i que van aplegar rets de 3í )0 persones. entre res[xmlsahles polí ties, tèclltCS i tiertigttes i reprc:sentlntsd'astitx-iarions de dunes . Les jornades s'han celebrat coincidint amhcl cletié

deguda importànein a temes en el s guals les doncs són expertes, cor n

ara la seguretat, lacura, l'educació, c l transport públic . l'habitatge, el s rcenrreg*uEs a peu o els equipament s i serveis urbans . "Flames i dones tenen necessitatsdiferLnttiquant a la plani f ieació. Un exemple és la pcrrepciiide seguretat dels espai s yue, segons Com e s

e

ectnf ïgurin .lxxicnserditisuasius. L a

presència d'cntorrts no segurs afec-

ta principalment les dunes, que só n víctimes ,unh més 1 rcgiiència dc le s situariorrs de violència" . diu Marta Selva, presidenta de 1 ' 3C1 .7 . Sclva dóna encara un altrecxemple : "tot i qucé s ecrt yue lesdoncss'hatr incorporat als àmhits públics. també ho ésquc .en la majtfriadelscau]s,assumeixen laecrra de la tànlilia.A això se 1 i ha de sumar la dispersió dels lloe s de treball, elscomerços i els serveis , la insufrcicnriaciel transport públi c els horari sronicr eials,entre altres".

Marta Selva : "els entorns n o segurs afecten especialment les dones, victimes principal s de les situacions de violència" aniversari de la redacció, a càrrec d'un grup d 'urbanistes europeus. d e la dc les Dones alaCiutat . El debat a l'cittartt de I'urbanis 2nc i cl génere va urvirpcrronclotlie; cluc és neecssari redcínir 1' urbanisme estahlc.~rt per integrar temes i necessitats que atenguin Ics nove s pautes socials . F:n aquest eontext, l a perspectiva de gènere i la participacióactiva de ics doncs, pro t ossi una l s i ciutadanes, hauria d' incorporar-se a fotre c l s pro j ectcs dc con strucc ió de Ia ciutat, cons a línia estratègica dels responsables de les diverses polítiques urbanes i territorials . Tot i constituir la meitat de la

Una de les principals conclu ; rea is dr les sessions de l'abril ésqu c un :l L iui :u millor pera les dones e s VORERES ESTRETES . Les dones . e„ Inrnri!

puhlariii .le .clrniescstrolnn Cr1 una tiltuacre] (Iti [letias•antalgc uke ral r Lconnmic . segons s'ha constatat e n ponències i etil . toquis . Leus respcxisa bi l irat s soci al s associades a l a c u ra de personcsdependcnts i a la respc]nsabi fitat en l'esfera del món domèstic , així corn el treball infornial, recaue n majoritàriament sobre elles, i le s seves preocupacions i necessitats

iU

i; i

ir!r ; ,i•i ;r :;l

Li

;!!

rixCt• ;

, .in 1 . , 1 ,) e• ira n degudament ccm„e!e r,lt!c e rr el s p3antejarrtents . Les jorttactcscie 1'1( ) ,firi servi r per reconèixer el dèficit históric de participació dc les dones en teme s específiques . en

relacionattiarnbeldissenyde l ' espaia, que ha impedit comptar amb le s aportacionsde personesexpertese n l'ics intens dc Ia ciutat i donar la seva

laciutadania : "un urbanisme en el qual fe s necessitats de tots, dones i homes, detoteslesgencraciunsiprocedéncies,siguinvalcirades és la mi llorvi a per aconseguir la millor qualitat d e vida i la sastenibi I itat de les nostres un,r c iutat r ni I lnrpcra tota

ciutats. Unaciutat més segura, més accessible.en laquai sigui mis faci ]

combinarlavida personal i familia r ambel treball, és tina bona ciutat, no pera lesdones, sinó peralconjuntde

EFICÀCIA

laeititadani,i ' . Apl ficar la perspeetiva de gènere es concretaria en eanv is en e ls plantejaments de l'urbanisme actual . introduint en la seva agenda dc prit r rifats temes irnportants de la vid a quotidiana . rom ara ]a seguretat, l a ln oximitat, cl tempti i 1'organitzaeiici tes jomades conclouen qu e les ciutats haurien de fer més fàcil combinar la vida personal i familiar amb el trebal l dclssenris,aixicom" lakku-rcjad'usos que ajudi a cobrir la diversita t d'activitats yue actualment porten a terme, en gran mesura,14s dones i que . en el futur, estaran repartide s astre dones i home" , Les diferents institucions organitzadores de lesjornades van aprt fitar aquest esdeveniment per rcitcrarel scucompromísamb la intcgracicidelscanvispropvsatsen lespolítiques sota la seva responsabilitat . Aixi, elsrepresentantsdel governd e Catalunya van recordar dues iniciatives legislatives recents en aques t sentit : la Llei de millora debanis i e l Decret de mobilitat . La perspectiv a de gènere, a més, va ser una lini a estratègica en la cooperació de l a Di putac ió amb cl s ens 1 orals en prec jectesd'equiparnents idedisseny d e l 'espai públic, obéen ptnjectes integratsde millarade harr-is.11E .Arasa

PROFESSIONAIITAT

HIGIEN E

Neteja Facial profunda Reequilibri pell sensibts Oxigenació cei . iula r Linies d ' expressi ó Pre i ppstaperatort de cirurgia plàstica Acne ra i 2a fase Lrfting na quirúrgic C j Massatges Relaxan t Drenatge limfàt#c Quiromassatge (cervicals amb diatèrmia ) rals

P . Francesc Macias, 80 4t la Coll Favà j Tsl. 93 675 40 52 - Horari : de 9 .30 a 20 .30 h

Anticet iulitic Refermant del bus t Pastpar t Peeling + sauna + hidratació Mètode Chp rige (remodelació de silueta) Gimnàstica passiva Pressoteràpi a Futura Pro Depilació -Antifal•liculitis Depilació làser f' aniCüi 2d Tractament podal


enes emprenedore s O En quin punt es troba el procés d'igualtat entre home i dona en l'àmbit empresarial ? Y4 0.ué aconsellaria a una dona que té possibilitats d'obrir un negoci propi i dubta ? Quins són els principals entrebancs amb què es troba com a dona al capdavant d'un negoci ?

1

=. -

floral 8) [A pern+ tre ra meva experlancta personat com a gerenC¢•- ans . r f.!‘ . ratApanyJo amkr+cam►dr teÇrlolegla midrea per a Esp rtye : l i C Pakaagttt; ..l. Rilffitltatktmpr,itaxatnept p respecta per part de rhom4 pe C .! ipt k a tt?+fae ftl8ai , iIal, is a dir, dapendre una feina deia aitunt:iil I.da=cada persona. ~ntfttéikntattlabta'ati P,' . . . le maVa,vokla'fleisa,s L .r periO • d4 -i tresr caps+iet;atrgriti

a dona asts . . -, nnsleioMarita'a .pra fé mlra qrl+: un homerl': r rfl,rtte que un . r ;rrpenars , . de x ri. „ llarga tracti . -• •,ta pesamall .l*t■ Canesd€nSdal a . , .i : ., rr contrari, El$ Nt .

que a la vida no et pots quedar amb ganes . de fer allò que penses que pots fer b é 21 Anims, il•lusifl i dedicació . Crec qua a Ia vida na et pot s quader amb ganes de fer allb en ei que ar us ff qua pense s

Sant Cugat a Rubí km 1, 40-50 , 1a planta 73 Sant Cugat del Vallràa Tel . 93 G7514 80 IttfoOciínicsa ntc ugat .ca m www.clinir salltcugat.com

que pafs

ser

bé. El mau consell és giie

g

en primor lloc

s he d a

far un estudi sakre ets avantatges i inconvenients de ser el pTopiattrr del leu nagac€ o de sar un empleat assalariat. En cols de prefarlrporter el timó dol- destíde1o fava empresa, e l segon pas ser€e estudiar la vtabi#Jtat dat negoci, oí s saneixaments qua tenim sobre-aquell sector .. . €s €rrtpnrtan t amattar-ae d'un aquip intattriscip nari, atitiur; Constructiu, amb gartea desuperaçl4 professlaéal i complementar-se entre elis és fonamental . Si e1 negoci és viable, amb boes eondit :itlns raonables d'ínversiÓ r sslRrç, enclavant . La vtda ja és un ris c por olla nlatatxa purgua no vlura font rrtalrttrt una rl .lusió 7

p

de cangrassos nacionals i internecionets, sempre sense parar, sempre ara rnsutictent EI temps lliura na existia i només u n any van raconéàer Espanya 2n pais rn€Ilar desemtaiupat dastrrés dels EUA, parqus ells són ta sant I la fàbrica en tecnologia médice . han d'anar al capdavant . Amb m€lisxra resujtats , stigoien velant-ma duna i jove : És un santimant d'impaténçia davant d'una realitat . Tambó hi ha una cert* difícultat por ascotl€r bé el sactoa do l negoci, els evl-labaradors, et lloc d'ubicació, Ia eompeténc,e ._

t 1 l n I :r pu m alwnti r mits sr tEnlm prr compta que ta malana d ísrrpmse s que rjs unpartnnt r valuas par a ella nn aquesl moment A partrr d•sgu l sr'riusrs uplam irat avaluar I vrllnr,-tr el seu persarrar pur las seve s I'aludana a prendre corq;ctencta i respansabrEitat du las barreres r nr+rterrcios, i crltrltluçivr'.s i rgldrmnnt Cada vegada hi he més dotats creencuslmutarlarus yrxl Pasten inrrt dubtar r le formo du superar rr; s l :hlri : 1! rur :: Imuürvanrs a ertrprUS4:s prYjSerP,9I aS11C COnVFFnçrlila Tamné Carydarrn a Far una anahsi da laS sants runrpeléncies per vrtrir r si a ífltrlrl ari Iiniil ttlnlt k grie rlarns5rrti tast al nrJnCl qua vrfl mr ;l'Ulr 1 gir+: lri estan pr?nplé ha+1 r}omaSlrnl sor las millprs pur af càrrec, cla n Irebatlat nx l!JSS1n1 pur aconsogurr•ho I S'ha rrrerelrruri, I no pel tallo se r ti faria ovalüar talcs les alturnatn+es passrtslus Par descvlnptaf, l i aCrlnse{lana que trs rm pla d'empresa irar veure la rnattiktat dat ncgoc• tkmos Ilixo nnwl dir citearrcarn nI hagraigttrlesarrpxesesque crxlpruün . bmb as utettrea prurtititrs du segles arttere, bé la she trobaran, na rrec i Peshlrç d'ttwerssll trobant nan haura da }rr irurlalmr nl . Semnre us lxl iipmfrcfir ret(aarlantia d•attt es erlrrtraliadUrs, per aLkll rr7tíuir irr;l parla r • gli! ilrlgun dls mlÍlors ;lraf rrsslnnal S Innt Cl is per lrgbn rlar r t Hpbriíllerrulrll iU1ra fetarlCió dut talent segur mol t rbla. € í haoerm lmnaa quu ern molostnrr Cada vegada hi ha més dones ocup €tant a rtlarll ; calo Órt bs quotes d e thrlesgttabí ha tlllarlerenalsparfils importants en empreses punteres potitlcs i com s'ha presautet la rfrrturacié da salada etpikt tiusarrtrihrxnes rdonaa Ets rtutecs palisc s amb perynrles qua i n Ilaguass+ n uborl un negvc + am b éxi t pttrgrr é campor4smn eia la sana exponanc ia. En ruaurtt, Y faria ürt coardr►ag r•IV. nan d'nralparats méscapacitat;cwrrqualaewl canec prof ossiorto L , errrbucrons iran rle Exer se .arl Ilmcib desa véiaa dol praknisional per aptdar la grgl prengués ta datmin rnQs adaquada i rn'afonna a tarrlul' srgrii correcta aquest piardetanlanl que 5'ess$ lent a m ti d ' en[rnnadorn per ajudar-la a asrrriir el aau ohleCbu final, 1 ll ln fa cap lavar a ningú l molsya a les dones, Dmxvm du rc :tes crolrnres làrxladwus del passat ta que na ajude n 31 Extictamurn ofs mateixos qua riu vmprunrtdar. Por ne tvlllrobenc :,klrlrl+t rr,sm per denunciar en cancna ltml•he senar més gran ira dnnar•sa a rgnàixar crim a omprvsa r1rNa dn forma n± n I u r:+nprenedors, els liltlms astedruics dH►vn que praactlrra t trHnerlGar a guarlyar•ao kt Lprltlant a dels cllonts des del n i ,r•rrdrlres r rpxs agrraslas solen conilrruar an un parra sorvel yuatlfr m eg a s També vvrgglu ésrnpartsat trrrra pdcíóncia, r ; , r . narro, S7lni ril$5rrisrBltrisprCIlesslor1at8 fenac'AoL dlscipfina, alnaresporlsabllrlat confiança I nrvha II kls+ó amb I ., • . +1r 1n rurlairtüClO de t'Umprosa el nou rapte . Tat aixa, acompanyat d'un clan pler teu trenrtll, fe s caanpoténcles necessvrrps r una cartera da serveis alrcrtl•lerrta r campltlus poF alrrdar a consolidar amb fornps t mbhtrabolr t'amprase.

lp

ACTIVE C

-']ACHIN G

Tel . 93 544 18 88 infn@activecoacbingoníine .com


Especial Dones Emprenedores

Augmenta la creació d'empreses

entre la població femenin a

CREIXEMEHT>Scguns les dade s del Servei d'Ocupació Municipal (SOM), Ies doncs ja cree n més empresa a Sant Cugat qu e el s honres, aquest cs u n va lur q u c augmenta any rere any . Fnguanv i fins al tancamen t d'aquesta edició del 1)i NRI D E Sn rv r C i u ;n i , e1 SOM fita rehut u n

Aprenent a ser empresari . La Cambra de Comerç de Terrassa ofereix classes per als futurs emprenedors emprenedores requisits següents :que iniciïn o Tot i que ]csdanes poden gaudi r hagin iniciat unaactivitatemprc de ]es ajudes generals per a sarial en un periodc de meny s emprenedors que ofereixe n d'un any, que presentin un pl a actua 1 m crit diversos orga n i sme s d'empresa amb una aprovació de vinculatsal UepartamentdcTre - viahilitat avalat per una entita t ball de la Generalitat, aquest a acreditada pel Servei d'Autoem mateixaadminislracióufereix l a presa . que no tinguin avals pe r possibilitat que el gènere fcmen i demanar préstecs i que compti n s'adhereixi a un pla específica - amb un informe de la Fundaci ó ment ideat per a elles i en cl qua l internacional de la Dona Emprc és prcvcucn fins a tres ajude s ncdora [FIDEM}, A canvi , diferents pcr a les dones qu e aquest incentiu ajudarà que l a decideixen crear una empresa o financera La Caixa enceti u n emprendre un negoci . préstec amb un import màxim d e En primer floc, el Departa- 12 .020 .24 suros . amb un tipus menl dc Trchall posa a l'ahast d c d'interès aplieablc del 5 clu c iotes les usuàricscl pia ltrcetrrius serà fix durant tota I'opcraciit,l a a Ja creació de micmempre.çes possibilitat dc finançar capita l pc rpcnrdcduncsenrprc•ncdnres , immobilitzat i capital circulant i que beneficia aquelles dune s un termini d'amortització entre que acompleixin alguns dels cinc i sis mesos .

quenoespat

dones

Cada cop més es demostra que Ie s dtntes avancen en diversos camps del món laboral . ties de ta un temps, un a tendéncia que augmenta és la de l a treació i direcció d'ennpreses, comerce i negocis per part de les doctes, qu e demostren interès per determinades actitrifats econÒniitNes ,

L'avantatge de ser dona

Sala-i-Marb`n di u

menysprear les

Les xifres reflecteixen que ies dones creen més empreses, una tendència a l'alç a

total dc 19{} ronsultcs . de le s quals 112 han estat fetes perdone s i 78 per huntcs .D'aqucst 1ctta1 . i pel que fa als projectes empresarialsengcgats, segons el Servei l a xifra augmenta fins a 90 propostes, de les quals 59 projectes pertanyin al gèncre f'enlcni, davan t dels 31 engegats per homes . A més, i del total de les 14 emprese s creades dcs de pri ne ipis dei 200 5 fins a] mes de maig, 9 van se r impulsades per doncs i 5 pe r homes . En dades comparatives a I'cxcrcici clel 2004, període e n quéel SOM treha[lavaarnbl'cmpresaEmplcoy Desarrollo,perl a qual cosa Ies xifres no reflecteixen ta totalitat dc la realitat, de l total dc les 383 consultes . 2 I li Ie s van fer dones i 165 . honres . Aquest fet ava la y uc cl nombre dc projectes empresarials engegats , del toia] dc 115 iniciatives, 69 h q van ser pel gènere f'emeni davan t deies 46 del s homes, ti t que cs va traduircn kacreaciódc 7 emprese s titulades per doncs i 11, pe r ]tomes .

Diari de Sant Cugat Dijous . 26 maig del 2005

Pel que fa ala segona possibi litat . Redrariri de la basc de rutitzaeirí per a aukirrnnrs menors de 30 i dunes de 45 rr rifés rrnvs . s'a braça dones niés grans dels qua ranta-cinc que es constitueixi n tant corn aempresa individuai qu e com a autnnamcs . Fil pla oferei x una redueeió que podrà ser esco llida entre quatre propostes dife rents i que cs portarà a term e durant els tres pri mers anys d'acti v i tat,dc la basc m ini ma decot itza eii5a laSeguretat Social . pcrquc fa a la tercera possihilitat, Bunilira de Ia buse de rinitzurirr per u nnüs trvball( r(hns (rutnrrflnr,r dc 3t1 arrrsomenys idones de35 0 menys, preveu una hnnificació, durant els dos primers anys, de l a base minima dc cotització a l a Seguretat Soeial .ffM .Sagalési Mas

SUPURT>E1 prestigiós cconu mista eatalàXavier Sala-i-Martín,cn la seva visita a Sant Cuga t cn el marc dc la ponència Forat s nrg=res Jïscelx i cl fitiaii ainerrr a C'utulurrr•u . del darrer fòru m empresarial Santeugairihuna v a fer una mcneiri especial a ie s dones trehalladures i empresàries . En aquest sentit . el catedrà tic dc la Universitat de Colúmbia a Nova York, va apuntar que n o es podia deixar dc banda I'a[trc 50% de la poblariit, ies dunes , amh menyspreus i soustnés hai xusyue cl gènere masculi . Salai-Martin vaassenyalarqueen to t ras I'cficii;ncia cn cl merca t iahoral, tant per als homes corr i per a les doncs, responia a l a mcritocràcia, és a dir, "qui mé s val en termes de coneixement , dc responsahilitat i, cn definitiva, de mèrits, és aqucil que mé s cobra" . A més, el consultor del Fon s Monetari Internacional i de l Banc Mundial va remarcar qu e la competitivitat i la innovaci ó del pais la tan les empreses, i n o les grans empreses . sinó el s petits emprenedors i va afegir : " mentre no tinguem ia mentalitat clcpetits emprenedors nu ani rem hé" . Igualment Sala-i-Martin v a apostar per ]a revolució menta l percanviar la manera de pensar persohreviurc ccunòrnicarnent . "Estem basant-nos massa cn e l govern, massa en els suhsidís i massa poc enla nostra responsa bilitat", En aquest context, v a remarcar la importància del qu e ell va anomenar a rar clou, a travésdel capita[ humà i la flexi bilitat mental, a través d'un sistema cducaliuque"fomenti I'csperitcrític i competitiu" .

Av. Rleis i Taerlet 5-9, 1 er 3a - 08172 Sant Cugat rel Fax 93 675 37 OS .eis.cvm weü wtt viitrarnitsetvrris ;cnm


Diari de Sant Cugat

Dites, 26 maig del 2(][]5

Especial

51

Dones Emprenedores

11 E1 procsls s1'i0rraltat harno daria urt el .p>rrgp amprtrsarias es troha dasnlvell.t a :levar dea l home . Atur . tibstnnt niasó, le dnna ai a dumaetram que 6s .cepaç de crriRr, auslioner r d+rsxrrvstlupp .r ~ïrtai,,;atnprese 11q etu:nrs, ressrirals uncamsatrles . Anrfr ei turrrps s'unta ta:idlrrt a i equillprf!ila.>Wreitet. gtart as r!1 rees doni'l süla

r

:

'

$}'Pél le1'ltl ;se r e iayésUó dtafa' ~ ,ntgVl ecrivitsi:: :CtIJ OC[ ldol tR !1A htE-el .de ettiróttép _sta' :eatre40CV R03 la~6. p~irbrearttli~7so

.

t e s j

En 1'actua1 itat, la dona esta tn .O ►

.

l'home per desenvolupar la maij-vria dl

Ad _ara Pa Frenceac Mecib.80 . 411a 1%11 Feva )

21 R'antiada, t'acfivitet 1' ha d'anamor .éx, perquè si qu i vifidra sgrs dur, prifner ha da conòucer a fons I'echvktat #41e va! dasanttaliliiar. És lmpartenl irer pretïiarrtent uq

'

estudi de mareet:par preveure tes passrhrlrtets d iésíi . 5 i alstasulustu• :eetxactar ismprsnltre el proletzeeaih molla 11•lutdk4,,5tt iee4àll''A rtrl[ter, :~f p ole. ee panei x hsF , N .ludlona, semp►sl ta ra sàrtiras. . ,

Tet.93 675 4052 Hararh de 930 a 2030 h Dilhrns tancat

festa L cc.rir4iic .giris www .festaiserveis .co m Tel, 33 544 29 1 4

7

iJ Encara nltan suts'treoia ernpresariel, Acgtefnien4 .a aingidas pécltdiresi ;íriii p4gtsl : vegades asao!:%#ds reAUn ds le lleva vidp,glptiod# ._ . .

Shauria d _ p

a fons perdut a tots e r per pod`faGilitar la oo T l

tr mi t serveis professionals, s .l. Av.Rius iTaufet,5-9 .1r3 a 008190 Sant Cuga t Tel . 93 675 33 07 - Fex 93 675 37 05 tramii@trarnitaerveis .co m www.trnmitserveis .com

Qttlú que l'ha de far dubtar de rirer endevatttün prejecte empruarial ha lla ser la prblua viabilital del negoci, perè el r . s rdene na ha da representar cap entrebanc . sinó un repte i wa. pd sant* per eoog seguir poca poc !a igrleirrn empresarial aritiiR eIeddt.ss ..Acenseller e iniciar ta nova etapa am b pg citat i il .litslà1per fer-ho es convanient podar tenir tot s elaambdspersoMla rganllzats mmbametació i aconseguir que f inetxpdraai6-deia nova activrtetirQ lmpiiqutuna angoite a mterne,Hrpm .dinwrrtar-hp, encera que 4s dlficll manteni r itatlt p Ualnrilrrt latudattça en'rII4ulIíbd.

pensa pera, que ut► mercat carta coli són rnrNs varitablomenr esvalereds.l a de qui dirigeix al nagncr .

eda en et rquael qu e depandemmen t

5' honrí' d ' impulsar un ajut econduiiadiréCtà ai0rrs perdi't a tots ets prplectas impulsats per dansem jec tierlacilirer•ia • cort.p>aginaciü do te famltia i le lama, jli gitoiA sIt púiaLap tt r diferenciador err el procés d 'igualtat enrpfmrial,


4-

Especial Dones Emprenedores

52

Diari de Sant Cugat Cljous, 26 maig del 2005

EMPRESES ]

"EI camí no é s fàcil, però val mol t la pena"

És un clar exemple de dona emprenedora . Va decidir est a blir-se pel seu compte 1 deixar la seva feina de directora cial d'una empresa . Fa que ha obert la sev a a Sant Cugat ilrttp./ camendora.comj i a aquest canvi ha valgut molt l a pena . Un dels consells que Mónica Mendoza trasllada a aquelles dones que em el seu camí en solitari és el seu projecte laboral "aparti u n valor afegit per captar I'interés i la confiança dels clients potencials " .

perAlex López

Va deixar un llac estable de directora comercial per encetar u n projecte personal en solitari . Vostè és un clar exemple de don a treballadora... Renunc i ar a coses corn un salari Fi x atinal de mes i una estabilitat lahoral ès un pas difcil i que s'ha d e meditar bé, peni crec que quan t u iens un projecte per dura terrne quc perumaimcnt i prolessionalmentc t resulta il lusismartl aquest pas é s ores facil dc fer. Pot ser fins a cert punt arriscat i pot requerir un gra n esforç a I'hora d'arrencar. pern per altra banda coses corn la i 1 . l unió a l a autorcalització personal fart inclinar pmu f a balança perquè valgui l a pena assumir aquest risc . [ quant a aixó de dona treballadora . . . quin a dona no hacs, faci cl que faci en l a seva vida?

Quin balanç fa dels seus primer s mesos al capdavant de la seva pròpia consultoria ? Encctarcl raeu propi projecte professional com a consultora m'est à req ue ri n t oro l t i ss i mes hores de treball però aquestes cs veuen àmpliament recompensades pel s fruits quc gairebé des del prime r dia he tingut la sort c1' anar recollint . Encara és aviat per poder fe r un balanç del lirneiunarnerrt de l a consultoria però cl tèt dc treballar en el que a tu t'agrada i per a gen t tan diversa com la Universita t Autónoma, cambres dc comerç . col . legis professionals, i tot tipus d'empreses t'enriqueix dia a dia i

fa que les moltes hores que esti c dedicant ala meva tasca coma con sultora i formadora especialitzad a en cl camp comercial valguin ntol tíssim la pena .

Monica Mendoz a

Acaba de crear la seva empresa de consultoria comercial, am b seu a Sant Cugat ... quins consells Consultora comercia/ r llicenciada en Psicologia donaria a aquelles dones qu e dubten a establir-se pel se u seusprojcctes( i si rtiésnointentar- te de la dona com a peça clau de l compte?

En primer lluc quc valorin si estan suficientment preparades perdura terme l'activ i tat quc volen fer i que conegui n amb quina competència cs trobaran, ja que aquesta sol ser bastant ferotge i has d'estarcapacitada per aportar alguna cosa mé s que la gent que ja està establerta, un cert valor ategit a fi de captar l'interès i la confiança dels client s potencials . Elcamínoésfacil,s'h i ha de dedicar un gran esforç i mol tes hores de trchal I perquè el nego ci tiri endavant . l sobretot ques'estableixin en alguna cosa que real ment els ompli i els faci mall a il . lusió,jaqueel fetdesentir-terealitzada ambelquc fasaiudaateni r més persistència i a vènccrclsohstacles quc t'apareixen en el camí .

ho) . .lo rem fio yue. aviat e l fet d'haver-hi doncs corprenedores ser à tan habitual i normalitzat cluc n o caldrà parlar de "dones ernprenedores" sinó que es podrà treure l a paraula 'dones' i quan cs parlarà simplement d'"emprenedors" l a gent ho associarà amb una persona sensedistinció de gi nerc .

La dona continua sent la peç a clau del nucli familiar (feina, casa , família.. .)? "Confio que aviat aques t eons' J?.fe serà layr ïiahiturr l que no es pul lurr1 de acmes ernprenedoes „

Cada vegada hi ha més done s emprenedores? El concepte de 'dona' i 'mare' h a Dones emprenedores n ' hi h a canviat molt en els darrers anys ,

hagut sempre . el quc passa és qu e avuiendia lamcntalitat i larealita t de la societat ha canviat prou co m perquè aquestes doncs amb idees i empenta puguin dur a terme els

Clínic

Sa

Centre

Mèdic

tot i qucés veritat que encara existeix una certa tendència aassociarho amb una sèrie dc tópics i realitats heretades del passat . De totes maneres, crec que aquest concep -

En què [isteix el seu projecte empresarial ? Ofereixo serveis de Formaci ó especialitzada en e] cam p comcrcial a empresaris i a comerciants, perÚ anant mé s enllà dc les habituals classes d e tècniques de venda i introduint hi principis de psicologia qu e poden ajudar els venedors a Quines són pervostè les principal s conèixer millor la persona qu e diferències entre la dona i l'hom e tenen davant i optimitzar el s resultats de les seves accion s en el terrenyprofessional ? No existeixen massa tasques pro- comerci al s . t; api icació de la psifessionals que un horee Frci i un a coingi a a lcamp comercial {o psidóna no pugui fer, i a la inversa . cologiacomercial}és molthabiEntre un home i una dóna pode n tual en nacions com els Estat s haver-hi les matcixes diferèncic s Units o Anglaterra, mentre qu e en n1 ezznf, Iessienai que entre aquí va adquirint més intpnrtàitdues persones del mateix gènere cia cada dia . ja que la gran compel fet que cada persona té une s petència existent en tots el s habilitats i capacitats di terents . N o camps fa quc ics emprese s pel sol fet de ser home o dona s' h a requereixin cadavegada comerde pressuposar quc s'estarà més o cials més professionals i prepamenys capacitat per dur a term e rats a 1' hora dc tractar els client s una tasca . Probablement la majo r potencials . Per altra banda . ofepart de les diferències que pugui n reixo també serveis d'ouriurtrexistir entre ambdós sexes es tren eing► eomercial i de consuitori a ben més en la mental i tat de la gen t especialitzada en cl camp de le s que en la reali tat . vendes . • nucli familiar ha anat canvian t artth cl temps i que avui en dia e n malttsfamilies lesduespartsde[ a parella quc formen el nucli famil iar comparteixen resportsahi l itats i Feines per igual . sense que cap d c les dues parts ha vegi com una cos a estranya .

Ctra . Sant Cugat a Rubí Km . 1, núm 40 - 50, la plant a 08173 Sant Cugat del Vallés - Tel . : 93 675 14 8 0 lnfo@clinicsantcugat .com - www .cIirilCSarltCUgat .cOm


Esports

54

Ei Júnior FC d' hoquei herba pot guanyar Ia Ll iga a Terrass a El Júnior FC de Lluís Casas potescriure aquest cap de setmana Una pàgin a ï mportant de la h istària d'aquesta entitat, Les santcugatenques parlen en dur-se perprimeravegada el campionat de Lliga . D'i•lusirj, no els en falta . Diumenge van demostrar-ho . I primerequip fcmeni de la secci ó d'hoquei hcrba dcl Júnior FC po t adjudicar-se aquest cap dc setmana per prirncra vegada en la història d'aquesta entitat el títol d e Lliga dr 1 .1 llivisici cl'llclnor f=emestina, l a rateguria illi S alls pic l'hoquei herba fcArttení eStal :al . 13e mu+ment . les jugadores d e LluisCasas ja han igualat rl segon lloequ e van aconseguir la temporada 1991 1992 . ara la trec canipariyes . I:equip blau-i-negre \'uI deixar de se r l'equip revelació de I ; i lelnpur:ida per convertir-se cn cl eampde l .1 i g:s . De moment , clJúniorFC fcmcni s'haa‘ançat en ]'eliminatr'triaclclplr.rt•-f //pel i itcll despéeti de superardiumengc a les insta) iaeions del Jlinio r 1C-1917 el Cluh [)cpnrtiu'ferrsssa . tre s vegadescampiódc.I - liga,per l gols u3l] n gol gal rticdcMarialtonrsgosa .autnrad e tresdelsquatre gals del Jiinior i(' . vaduna r la victòria a les santcugatenques, amh u n gal d'orals 2 minuts i 10 segons de la primera meitat de la priirroga . Aqucst dissabte 28 de maig, a partir d e la una del m igdia, c l J ú n iur FC vi si ta 1'esta -

E

Diran de Sant Cugat Dijous, 26 de maig del 2005

'El Júnior FCés e l favorit", assegura PabloSainz "El Júnior FC és el favorit per endur-se el tito l de Lliga", segons va explicar diumenge Pabl o Sainz, després de f' encontre corresponent a l primer partit del pJay-off pel títol de la Divisió d'Honor Femenina. Tot i aixi, el màxim respon sable tècnic del CD Terrassa confia que les seves jugadores ii sàpiguen donar la volta a l'eliminatòria i s'assegurin ia quarla Lliga de l seu palmarès . En aquest mateix sentit, Sainz va declarar que la remuntada "és possibl e perquè som un equip guanyador" . El tècnic egarenc també va admetre que el conjunt de Sant Cugat l'havia "sorprès per la seva capa citat de reacció", després de remuntar un 0 a 2 i un t a i advers . "Les santcugatenques han fel un gran partit i han sabut capgirar el resultat de !'encontre" . De cara al partit d'aquest dissabte, Sainz té mall çfar que "hetn d e saberaprofitar el factor camp . El Júnior FC h a demostrat que és un gran equip, perb a mi n o em preocupa e! Júnior FC, em preocupa e l meu equip" . Malgrat el cop moral que suposa perdre un partit que anava guanyant ei se u equip, Sainz creu que "serà més complicat remuntar l'eliminatòria que refer anímicament les meves jugadores" . 11

Les jugadores del Júnior FC celebren el tercer gol que va anotar Mana Roiitagos a d i de f CD Terrassa amb f' objecti u de deixa r tres! " sentenciada ]'eliminatòria i proclamar-sc campiódc Lliga . Sinofosaixi,esjugariaun Podrien jugar fins a dos europeus tercerencontre de desempat aquest matei x Sifinaintentclconjuntsantcugatencacondiumenge 29 de maig, també a Les Pedrit- segueix emportar-se aquest titul, jugara n xes deTerrassa, a clos quarts d'una riel mig- la pròxima temporada 200512006 Fins a dia . dues competicions europees : el C'ampiuMés de mig miler de seguidors va n nat d' ] uropa d'hoquei sala i també el d' horitmar suport al conjunt santcugatcnr a le s quei herba . grades i les integrants del séniorfemení el s Diumenge, després d'enfrontar-se a l ho van voler agrair amh una pancarta on e s Cl)Terrassa,l'entrenadnrlocal LluisCasa s podia llegir"Griicics . . . perestaramb nusal - va cxpl icar q ue "serà conipi ficat guanyar al

TINTORERI A BUGADERI A

CELEBRE M FEStES AMIVERSN11l, CC;AlYNIONS

Net

NETEJA EN SEC 1 PLANXAT MAXlMA QUALITAT

* PIiCIMSS R! PILOTES * CIRCYITS INFLABLE S *BALENA DE 16M. DE LLAR i

PECES TÈXTILS, CORTINE S ANTÍLOP, PELI I ALTA PELIETERIA ,

MaG1C

MANTES 1 EDREDON S

SERVEI A DOMICIL I Francesc Macià, 63 (Coll Farà) Tel . 93 674 36 6 0 Rbla, del Celler, 9 1 Tel . 93 589 53 60

camp del CD Terrassa, perit de momen t aquest diumenge hem ret un pas mol t important" . Casas apunta, però, que "ic s egarenques també ho tindran difïcil pe r guanyar-nas. Si per alguna rasa destac a aquest conjunt és perquè ho Beina tot a l camp . Tenim molta il . lusin i ganes" . L'entrenador santctigatenc Llui s C'a sa s a d vertc i x q ue tc prev i st sorprendr e l'equip adversari amhjugades d'cstratégia .que té "guardades" .11 Àlex Lópe z (es fxjrr .c•(crliliurirlt•.ra►rt cogut . doni )

i

lRl: 17 a 21 h

Gran Via de len Corb Caiolanrri 8 - Nou 1 3 Pbl.Ind . Can a11Ao1gf (deron►drl 'Trode Canlrr) SANT CUGAT DEt. vAtI.È5 Tel . reserves: 93 674 99 28 ; www.planetarnagic .com


Esparts

Diari de Sant Cugat flipus, 26 maig del 2005

55

Participació massiva en l a clausura dels Jocs Escolars

Gómez és tercera al català escolar de Curses d'Orientació

PROMOCIÓ>Carlota Góme z finalitzat en tercera posició de 1 a categoria infantil femeni en l a ticipants d'aquest programa qu e Final Nacional dc Cursesd'Urien dirigeix € ' Iljuntamcnt de San t tació . L estudianttte I'ifiS LeonarCugatatravéstie 1'Uficina Muni- doda Vinci va sor la tercera millor cipal d' Espart pera 'Iothorn . orientadora d'un total de tretz e { UM r?T} . Una quinzena de presi - participants . dents i responsables de club s En aquesta competició tamh é esportius de Sant Cugat va n hi van prendre part Sergio Cleacompanyar Xavier Cortés en c l mente . en infantil rnasculi, i Ivó lliurament dc trofeus . Castel 1, en cadet ntascu l i, ambdó s Larganitzacici va afegir dife- de 1' I E S Sant Cugat . C icmcnte va rents activitats, corn un circuit d e aeabardotLC i Castell, tretzè . bicicletes, taules de minitenis de La Final Nacional de Curses taula i tres inflables . Un del s d'orientació va tenir lloc a Sant a moments més esperats de la tarda Coloma de Farners (la Selva) e l va scr l'cspcetacle de màgia de l edpdesetmanadol 14i 15dcmaig .

Una plaça d'Cctavià plena de goma gom acull la Festa de Cloenda de !a Fase Local

L'Ajuntarrrent lliura el s trofeus, medalles i dipfames als participants d'aques t curs acadèmic 2004/2005

Un equ p mostra amb orgull el seu trofeu aconseguit en l'edició d'enguan y FORMACI6>"Hem encertat d e ple . La decisió de celebrar aquesta festa a la plaça dol Monestir h a estat molt bona" . D ' aquest a manera ha analitzat Xavier Cortés, rcgidord'Esportsde 1'Ajuntamcnt de Sant Cugat, la Festa d e Cloenda de la 24a adic ió de 1a fas e local dcls Jocs Esportius cn Eda t Escolar, y ue va ce l obrar-sc divendres por primera vegada cn aques t emplaçament amh una excel . len t resposta i participació, tant d e petits com de grans . L acte central d'aquesta activitat va ser el lliurament de tro feus, medalles i diplomes als par -

EI pròxim curs, la 25a edició

La Fase Local dels Jocs Esportius en Edat Escolar organitzarà el próxim cur s escolar 2005/2006 les seves noces de plata. Segons va explicar Xavier Cortés, l'Ajuntament té la intenció de fer algun tipus de celebració, pern encar a no ha decidit què es farà per celebrar 25 anys de Jocs Escolars a la ciutat . En aguesta mateixa linia, Cortés va assegurar que el programa escolar d e l'OMET "és un programa de referéncia" i que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa {CEVOT) els ha felicitat pel seu treball "una vegada més " El regidor d'Esports ha explicat que "altres ciutats d'arreu de Catalunya s'ira n interessat i s'interessen pel nostre programa" . Malgrat que Xavier Cortés v a explicar que no serà fins al mes de setembre quan l'Ajuntament tarà una valoració de la fase local d'aquest curs 200412005, sí que es coneix que enguany han participat en aguesta proposta esportiva 1 .325 joves santcugatencs, xifra superior a les dues últimes edicions, en què !a participació va ser de 1 .298 i 1 .233 escolars .//

mag Lari,que ja vaactuara laciutatenl'úllimaediciódek Nadal d e !'Envelat . Xavier Cortés, en declara Cionsal DIARI DE SANT Ctl(iAT, va destacar el treball dels professors d'educació física dels entre s d'ensenyament, els monitors, el s clubs esportius i l'equip de pmfcssional s de l' DM ET. "Agraeix o cl seu esforç . Quan es lrehalla en equip els resultats són sempregratiPicants" . LArea d' Esports del' Ajunta ment de Sant Cugat té la intenci ó dcdonarcontinuïtat aaquesta iniciativa de canviar de formats i escenaris d'aquesta Festa de Cloenda de la Fase Local dees Joc s Esportius en Edat Escolar . IlAke x López

Winterthur i Climpyc, a l a segonarondade la Copa Cataluny a COMPETICIÓ> El Winterthur Fut hal Sala Sant Cugat i l'Dlimpyc Floresta Futhnl Sala afronte n aquest dissabte 28 de maig l a segona eliminatória de la sisen a edició de 1a Copa Catalunya . E l Winterthur, que en la primera ronda va superar per 6 gols a 5 S'Escola Pia de Sabadell, de Pri mera Nacional A, rep dissabte a dos quarts de sot de la tarda la PB Montserrat Monistrol . Per la seva banda, l'Qfimpyc , exempt cn la primera eliminatória, esdesplaça a lapista dcl Colegio Santo Angel de C astcl lde fels, que acaba d'ascendira la Primera Nacional A .

Hata s265 cv de seguridad . . . muy actua . Nuevo Subaru lmpreza. Ahora desde 19.500 eurvs . V euuno bCai ki 8►iduu. oon IIwxli n roma ■wu

[6

l

', n. .sao.Hs..q+~Kama. ~=1~ lirik10mtiI3~1.~cew14 fw..~...w

*ggpm

SuBARU Adi~ ..

PRDDRIVE TOT MOTOR : Av. Abad Marcat, 354 Terrassa • Tel . : 93 733 65 4 4 cl Sol i Padris, 44 ■ 08203 ■ Sabadell • Tel . : 93 726 14 25


Esports

56

Diari de Sant Cugat dijous, 26 maig riel 2005

Les reines del rugbi local

Ei Júnior FC A de futbol vol assoli r

Pla, de Swert i Serlavós guanyen amb I'1NEF Barcelona la Capa de la Reina de rugbi que s'enduen aquesta compet ic ió. femelti . Fn la Final Four, que va jugarAnth aquesta primera posici ó se e[ cap de setmana passat alti es - a la Copa dc la [kina milloren l a tadis del Majadahonda i dc 1'0 - tercera plaça que van assolir l a d e Pozuelo, a Madrid . temparadapassada,quan I'Olirni'1NEF Barcelona va jugar a u n pECa de Pazuc[o va eliminar 1 ' 1 alt nivell i va coronar-se coet a NEFF Barcelonaenscmifinals . In i I l nr egLl i p d' aq ucsta C'npa dc l a La nota negativa d'aquest a competició és la lesici que va pati r Gina dc Swert en les semifinal s d'aquesta Final Four.que li vapriLes santcugatenques varde jugar la final .

superen en la final I'OlimlOico de Pozuelo i aixequen e l segon títol de !a temporad a

Clara Serlavós, Bàrbara Pla

I

Gina de

Swert

COMPETICII>Tres jugadores d e rugbi santcugatenqucs, Bàrbara P [a, Gina de Swert i Clara Scrlavós, s'han adjudicat amb el se u club, ['INFF Barcelona, la Cop a dc la Rc ina dc rugbi . Aq ucsta és la

iereera rgad'aquc Fentitatharcelonina .rconsegueix aquest títol , després de fer-ha en les tempora des [988/1989 i [994/1995 . Per a aquestes jugadores santcugaten qucs, peni, és la primera vegada

Reina_ En semifinals I'INEFF va imposar-se a la Universidad de A C'nrtsrïa per 20 a 10 ien la final v a superar l'Olimpico de Pm_uclopc r 26 a 12 . EFn l'altra scntifinal,l'OIimpicn de Pozuelo va derrotar e l Majadahonda per 12 a4H . Bàrbara Pla, Gina de Swert i Clara Serlavós tanquen una tem porada esportiva exeel•lent on també han tornat a guanyar e l Campionat dc C'atalunya de rugbi

Pla, preseFeccionad a Bàrbara Pla podria participar e n cl Campionat d'Europa de Seve n Femení . que es farà a finals de juny. Fn aquests moments és a l a llistade les jugadores preseleccionades i confia a estar a la llista definitiva quc ha de fer públic a cos tcrnic dc la seIeeeió espanyo la . Segurament serà després que ei conthinal espanyol jugui un torneig amistós a Galicia e] cap d e setmana de l' ] l i 12 de juny, qua n es donaran a conc ixer les jugado res convocades per a l'europe u femení de Scven . IlAlex LLipez

una placa d e promoció d'ascen s LLIGA> El Júnior FC' A pot assegurar-se aquest cap de setmana f a segona plaça al grup sisé de l a Segona Itegiunai, fet quc li donaria circs ;t jugar la promoció d'ascensa Primera Regional . L'equip que dirigeix Jose p Manchón és quart a la rlassificació . però amb dos partits meny s pendents de finatliirar. El prime r es juga aquest dijous26demaig, a les c) de la nit . a l'estadi del Júnio r FC A. Els sarttrugatencs reben e l CE Cerdanyola . tercer, en un parque ['àrbitre va suspendre e l passat 24 d'ahri l per un intentd'agressió del porter del C'F Cerdanyola del Vallcs al collcgiat . Aquests dos conjunts jugara n trenta minuts, cl temps que faltav a peracahar l'encontre, i el conjun t vallcsà ho fart amb un hom e menys, per I'expuisici del porter visitant , Els sarttcugatencs visite n aquest rapde setmana el Can !full .

La Pcnya Catalana Frmula 1 escul l Sant Cugat per establir la seva se u ENT1TAT5>San1 t 'ugiíl dispos a t1' una entitat que té cons ir punt d e referència c[ ntnrt del motor. L a 1 enva Catalana Formula 1 t ltltlr .Íss x•ie prrts'ucat/ cont ] h a apostat per ubicar c1 seu loca l

social al municipi, entre d'altres motius. "per la importància d e I'espctrt en aquesta ciutat" . Aquesta agruNieió va néixe r al desembre (11:1 2003 a 5ahaclell i ara es troba al restaurant Tap a Boixa, a la rambla Jaume Sàba t número 4. Durant la rodade prem xa depresentació de ia Penya Cata lana Fórmula 1, Iaseva presidenta , Fsther Garcia, va donar les gràcies "perla bona acol I ida"quc el s ha dispensat la ciutat i va agrair cl suport de Xavier Cortés, regidor d'Esports dc I'Ajuntantertt d c Sant Cugat . Aquesta és l'única de les tre s penyes a Catalunya (n'hi ha alta a 1aarcelana i unaaltra a ! .[vida !qu e està registrada. Té unti quarant a socisiels piiotsdeFórmula [ .el s catalans Mafr Gené i Pedro Marti r` ea dc la Rosa, en són socis d'ho nor. La principal activitat dc l a Penya Catalana Pórr oda 1 és cl

segulntcnt,a travéscíc l .i t elevisió , del Campionat clcl Mcín tic Fórmula I . rsther [ ;,srcl,i . prat, v a avançaren la presentació ptihlic a d ' aquesta nova entiuit esportiv a quc la penya téla intcncicid'elaharar un programa d'activitats, qu c

inrlourò una sortida ai circuit d e Mostza (prova cie l nt wtd i al tir Feir ntula l i i el srguimcnt en direct e de catnpiunatti dc kàrting .

Treballar perSant Cugat E.ythcrGarciava valcrdeixarmol t c larque la Penya t'atalana Fórmula 1 no vol viure d'esquena a San t Cugat . "Tenim molt clar que pe r aconseguir nous savis hem d'ofe rir-los alguna casa", va concretar. Tot i que encara no hi ha cap pro posta tancada, aquesta associaci ó val fcr la seva primera aparició e n stx:ietat a la Festa Major de San t Cugat . que tindrà lloc a finals de juny . Xavier Cortés, regidor d'Esports dc !'Ajuntament dc San t Cugat, va presidir l'acte, qu c també va comptar amb la presencia del pilot santcugatenc de Kàr ting Uhald de Azpiazu . cl president dc !a Penya Futhoi Club Bar-

eelcrna Mil-icnni . Jaume Guixà. i un dels socis propietaris del res taurant Tapa Bnixa, lllex Bru . Cortés va mostrar-se'n nrgul Iris j a que amb aquesta neva entita t "Sant Cug,it rec upcra I' esperi t de l motor i la 1=nrnnlla 1" . Aquesta presen tacici va c Iour e després que Garcia lliurés a Cortés una samarreta de la Peny a Catalana Fórmula 1 .1lAlexLtSpez

PLACES LLIURES PER EL CENTRE DE Df A De 8 a 20 .30 h de dillunt3 a diumeng e (irtcinsos festius) per 588 euro s ]lü nl .ira arl seu fr,rliliar aeonUrldCamc'rl : al Seu ziuasl

Rr sidèrir .a per a ln 3a eda t ttttttrró w tiR JiiA a ttrttMlCaJ Torre d'obra nova . Rossinyol, 27 - Rubi 93 588 25 34


Esports

Diari de sant Cugat Dijous, 26 maig de 2005

Sampons firma dos títols en Ia Final Nacional de nataci ó Es primera ais 100 metres lliures i esquena en categoria infantil

En la competició d'individuals van nedar tres representants més . Sergi Sampons, cn ia categoria benjami masculí, va acabar quartals25 metres lliures . L alumne del CEIP Catalunya va córrer aquesta distància amh una marc a de 17segons i I(tdécirncs .

Els sdntcugatençs han sumat fins ara un balanç de 19 victórles, 3 empats ~ t derrot a

Asc€nsdcljuv€inil

Andrea Sampons també é s segona en la cursa dels 100 metres braça del Campionat del Catalunya Escola r

Andrea Sampons és estudiant de I'IES Angeleta Ferrer

FOitIMACló7AndreaSamponsha dels 1tH0 metres esquena, Samaconseguitdasprirrrcrs 11ncs i una pons va acabar primera d' un tota l segona plaça en 1a Final Nacional de tretze eompetidores amb un a de Natació dels Jocs Esportius marca d' l minut, 16 segons i 1 6 Escolars . La jove nedadora Iocal dècimes . vacompetir en la categoria infantil €emani i va aconseguir la pri- Segon IIoc 015 100 braça mera posició en les proves del s Aquesta estudiant de l' 1ES Angc100 metres lliures i 100 metre s leta Ferrer també va assolir u n esquena . Als 100 lliures va ser l a segon lluc cas la prova dels 10 0 millord'untotalde 19 participant s metres braça . Amb un temps de' l amb un registre d'un minut, R minut, 13 segons i 15 dècimes v a segons i 37 dècimes . En la cursa lluitar amb 14 nedadores més .

També en categoria benjamí . peró en fèmines, komina Burgeois, del Centre d'Estudis Agora, va finalitzar en la cinquena posició en la cursa dels 25 metre s braça, amh un registre de 2 2 segons i 33 dècimes . En la categoria i n f reti 1 masc uli,hi vaprendrepart DavidCïaltin . de 1' 1 E:S Sant Cugat, que en l a cursa dels 100 metres papallon a va ser desè . amb un temps d' 1 minut, 39 segons i 85 dècimes . La Final Nacional de Nataci ó dcis Jocs Esportius en Edat E~srokar va tenir lloc a la població d e Sallent 1Bages) . Enaquesta con petició hi van participar el s millors nedadnrscscnlarsde C atalunya . IlAlex López

B

del Sant Cugat de futbo l

LLIGA71 cyulp.luvenil ll riel San t

ha encaixat una derrota ras ics 2 3

Cugat Ltiprtrt 1 =t' de futbol tanc a

jornades disputades t'ins ara .

aquest dissabte una temporad a

Aqucstadcsfeta va arribar, a mes ,

brillant en què s'ha proclama r

el cap de setmana passat, que j a

campió de Lliga al grup dinnve d e

amh l'ascens assegurat van per-

la Segona Divisió, que Is la dona t

dre per 3 gol s a 0 al terreny de jo c

l'ascensde forma directa ala Pri-

del Sant Quirze del Vallès B .

mera Divisió .

L'entrenador Lorenzo Góme z ha destacat per damunt de tot "l a gran temporada" del seu equip i

L'equip vermell-i-negre puj a

1'atnbient al vestidor . E1 conjun t juvenil B del Sant Cugat Espart

a Primera Divisió encaixan t tan sols una derrota en 2 3 jornades de Llig a

FC suma fins arri un total de (t{) punts i un balanç de l ~) victóries , 3 empats i l derrota . Dissabtea les vuitdel vespre . I ' equ i p de basc del club que presi-

L equip vermell-i-negre s'h a

deix A1ex Barberàrep i'FFSaba-

assegurat 1'ascensa falta de duc s

dell en l'última jornadade Lliga .

jornades per aca bar el campionat

D'altra banda, el conjun t

regulardesprés de vèncer i'C)Eim-

juvenil A, que competeix a l a

pic Can Fatjó per 3 gols a 1 . E l

catcgoriadc Prercrent,esmanté a

conjunt que preparen Lorenz o

[a categoria en acahar dotzè a l a

Gómez i lnriquc Pérez tan sols

taula . í/Aiex Lópe z

EDICT E

1

uBU o Cuina creativa mediterràni a

Vine a gaudir d'un bon menja r en un ambient tranquil i càli d '^-7

lte€ : l' epDrprití`

d'

ra d'esmena dé eapeiéeilia*ò tr~ Tlabal ();cep; mira. 9400!1/98)

y tÏe

d ' eseriptu tàotltlil''lieGtior dc Ca,t

Srtpcri l l'anterior terrililisL' cinn a duts e i rcrmitt i d'

Que la Junta de Govern

de 1'Air>nle>riCxtt del -1 C'iïgat dd Val1i's, cn sessió de data 25 d'rttK4d62005, tramitar ral iniClalment l'esborrany de minuta d' c u d'1 de repalrrcl•iació voluntària al sector de Cec cn 1'cacisttitcia d'una emtds material et Ia , pció ce lr. fingum que intcgrtsrt el projecte dn i lsci 6 ►rolutttària cn alld relatiu a 1 'otníssió tia Taxis éueiad ltabitatgc ubiuai en planta pis de I'edifïcaci6 . que cattetispeirt ei • numero lb de la major edilració situada ora el ttítmer k8 del

Mé ll ti LlbUd 3 + carn 3I2entras a peix + pa stre l Menu Gastronòmic 48 E

(3 entrants + peix +Carn +avantpOstres + ppstresi Servei de carta migdia i ni t Acceptem tiquet restaaltinl lnemés mipdi•a } Fàcil aparcamen t

Tel . 935 836 88 9 Tancat diumenge nit, dilluns i dimarts

jlll Elllc dl lis alrrllnisrrati u COtna

carrer Oceà Glacial de Sant Cugat del iïail

. ocupat. per 1a

Sol. Niiria Aliiaga Jover: Tot aixin d'acord amb rei que drbilbli na l'article l4 del Decret autorttmic 30311997 . de 25 dc rmvcmbn, pel qual s'aprova d Reglament sabre mera.ues per facilitar t'execuciò urFtaitlstiea, i sotrtrrtre I'esxuerltet exp e dient a tninnnaei6 pública durant el termini d ' un mes, i noti ficar-ho irrdi►ridualment a tars ela propietaris i titulars dc dret s aFea:iats cas aquest àmbit. tirttani l'esaneatat tenvini d'un mes, a comptar clos etc l'endc ritii de la data de I'últirna publicació del prcsent edicte cn c l BtriJletl Oficial de la Prav{ncia o ert ta }minsa escrits, toia l a doctlnterrtació ttcnica i administrativa dc l'rocpodïcnt podr à Cxamítrar-se a Ica dependtricics de I•Arnbit de Gestió d e arrytoti, oficina Plànol de la Ciutat. Carlet Dos de Maig, rrttmo 24, plattm primera, dilluns a divetuttra de 10 a 1 4 , es podran Presentar al . legacions mitjançant qualsevol prr eedime ns previstos cn l'article 38 de la Llei dr rtgitn

ció inalividrlalitxada,l' acgans l'acord de [s Jurtia de Ciovenid ' En el àupàeir que es pracedis a 1'aprovsdó aquest acord que poeta fi a la via antb l'article i72 del rlerlct legislatiu 212003i que aprovà el text n:fik de ia Llei rrauticipal i . de Catalunya, i l'article l las de la Liei 3011994. s l a rrdat ciò donaria pe r ia Llei 41I997ky. 4113 novembrr, ca gener, pode u interposar, potcstativaldent, recurs-de dlrtrrtt t l'han que d 1 va dictar ca s el termini d'us srles-a} . tsr dcs de l'cntlemal de la publicació dei present ecrs^!O. direetamtl t ttaelu s iAxttcrtciòa administratiu dins d teemini:de dos t1lCp0o davant el s jutjats r ntencioaos administrrilius de la s irisen provútcia de Barcelona. Tratascorrtgtu un mes des de la posici5 del murs de repasieid aonse que hagi estat resolt. s'entendrà dcsrstimnat per sitcact administratiu i a partir de 1'cndcltt6 es podrà inmrpoiiar racltrx arntlrtx tdus admiuirln dins del: nerrnlni de sis .reus. La qual cosa es fa lrtib(írat per al oomixement general .

Sant Cugat del Vallès, ó de maig de 2005

L'alcalde , Llui s Rerodcr i Mittattca


Esports

sa

EI CF Mira-sol Baco baixa a Tercera Regional de futbo l LLIGA] L empat a [ gol dijous d e la setmana passada a l camp de l Júnior FC A ha signifirut el desccns matemàtic del CF Mira-sol Baco aTereera Rcgicirial . El ecmjunt m i raso Ietic s'ha actuo iadat d e [a categoria a falta de dues jornades per acahar la I l ig.i al grup si s è dc Segona Regional . L equip, quc en aquest tra m finaldelcrnpnradah .itlirigir f..nrique Fcirtes, finalitzarà cl campio -nat rcgularagtrest diumenge eo m ti pcnii[tittt classificat il'un total dcdivuitequips . Finsara .clsmirasolencs han disputat 33 partit~ . dels quals nc+més han aconsegui t 29putttsanthunhalançclc 7v ictóries, empats i 17 derrotes, Dijous de la setmana passada . Júnior FC A i CF Mira-sol Hae o van reprendre I'enfroruarne n1 que I'àrhitrr ►a suspendre el passat w de maig, en partit eorrrspnrtent a la 3 l a jornada dc Lliga . En els 22 minuts que restaven per finalitza r 'el partit, cap dels dos equip, va perforar la porteria contrària, tot i quc tots dos equips van disposar d'ocasions clares per marcar. Fins ara, ja són dos els equips dc Sant Cugat que militen al gru p sisè de la Segona Regional qu e han perdut la categoria . La P B Sant Cugat, últim amh 22 punts , acompanyarà el CF Mira-so l l3acoa laTcrcera Regional . La juntadircctivadel C F Mira sol Baco ja ha començat a plani fi -

Diari de Sant Cugat Dijous , 26 maig . del 2005

LargentïJavier Perales , nou enlrenadordel Clu b Voleibol Sant Cugat

Francesc Tartasa és el president e n tuncinn s del Club Voleibol Sant Cuga t NOMENAMENT>Javic r Perales , de 32 anys d'edat . és cl nou entrenador del sènior A feinení de l C'IuhVoleibolSantCttgat, Perale s és el relleu a la banqueta de Marc l'equip finalitza diumenge la Lliga en et penúltim lloc d'un total de 18 conjunts L[in 3s, actual segon entrenadard e la selecció espanyola ahsolut a car la pròxima campany a Tamhc ha estat tècnic dc catego- fetnenina dc voleihol .Ll nou téc200512006 . El primer pas que jaha ries dc hasc al CE Sahadell, Cl : nic argenti . amb residéncia a ( -irafet és fitxar un nou tècnic, que Cerdanyola del Vallés i Llann dc noilcrs, proeedcix prccisamen i suhstituirà Int7ique Fortes, cntre- Sahadell , i -coerrdinadoresporti u del CV Granollers . on les temponadnrqucquan va acceptar l'ofer- de ]'aleshores Can (}riach . Fuse t rades 2002/2003 i 20{]312[]{}4 v a ia dei conjunt de Mira-sol ja va té mo[t clar quc 1'ohjectiu de l a desenvolupar les funcions d e avançar que un cop acahada la próxima campanya és recuperar coordinador de l'eseola dc volcitemporada no s'asseuria ala ban- la categoria perduda . "Si no fos hol de l ' entitat i màxim responsaquetade[ CF M ira-sol Baco . així, na hauria acceptat 1 'ofertai ', ítledel primerequip fenteni . Am h El nou preparador és ei saba- ha assegurat l' entrenador a! DIA R I aquest conjunt sènior va disputa r dallenc Quico Fuset . quc en le s DE SANT Cuc,AT . Fuset es faria la campanya 2003/2004 la fase dues ultimes temporades ha entre- càrrec del CF Mira-sol Baco a par- d'ascensa la Primera Nacional . nat el Santa Arta CF de Cerdanyo- tir de la setmana vinent, un cop Peraleshaexplicatal DIARI D E la, conjunt de Terecra Regional . acabi 1a Lliga . llAlex López SANT CUGAT que Si ha acceptat I ' o -

iertadel CV SantCugatcs perqu è li interessamnit"clprajeclequet é cl club " . EI nou rntrcnadordei prirncrequip fenteni té la intcnciíacíc tancar la plantilla a principis d e juny. Vol estar entri: els millors Javier Perales lé molt clar que l a prtiximacantpanya a Ia L1iga FE V scrà complicada perquè "e[ s equips s ' estan reforçant moltíssim", fins i tot amb jugadores d e Supcrlliga Femenina . Amb tot . Pcralcscreuqueel seuequiphad e situar-se "entre e[s sis primers classil'icatsa la Lliga" . D'altra banda, en els prcixim s ntesoselclublocalhadcconvoca r eleccions a la presidència escoiii r una nova junta .IlAlex López

EDICT E

Cuina elaborada i brcz eriu

S .Plvl P tci5 M[ IMCIP CUGA1 L7EI. VALLÈS -PRDMUSA--

`

OBJECTE : Cdnlractaeíó de ta redacGio del Projecte . tttiu , de Seguretat i Sa[ut i la construcció d'un edi ls ó4 habitatges, locals comercials i Aparca t a l'avinguda de Can Cktnyameres (U E l'illa conformada per aquesta mateixa avin rs Pau Muíïox, Benet Cortada i l'a iBèllet del P P. La (iuinardera dc San t Cugat del Vallés, per un import total d e ;9 .407 .591,72 (sense IVA) ,

Salons primes per a empres = Rlvt]Nt D'EXECUCló : meses per a la redacció del Projecte Executiu i 1' Estudi de Seguretat i Salut . mesos per a !a construcció de ]'obra ,

Celebracions farnillan, Cgr1I1.tniOrls, $niVeIsat is . . .

1' : : •: •

: r ,•,i,

N.

7,'uc 3

S,~nr

Cugat Tel. 93 5991B2112 - rr

tat

PEQUISITS 1 CONTTNGUT DE LES OFERTES . i[icació del contractista C . C4, CG . categoria ty ii els especificats en el plec de clàusules per a la eohtmetaeió de les obres .

P A les nfcirí+as dé Blanca 2-8, oficina IH . dè ~ . telcfcnt 93 589 17 32, fins al dia 23 dr a les 14 hores . PROJECTE TÈCNIC 1 CLAUSULES DE CONTRACTACI( : A disposició dels interessats ala copisteria CC]PIMATCL rambla del Celler, 95 . de Sant Cugat de l Vallés (Barcelona) . teléfon 93 589 23 68 .

A [es oficines de PROMUSA . el dia 30 de juny d e 2005 a ics 13 hores .


Diari de Sant Cugat Dijatts, 26 maig del 200 5

Esports

5

Carnuda i Romera EI Club Petanca San t guanyen l Trofu Aud í Cugatacull amb èxit Quattro Cup de Golf l 3OèTornc~g Socia l

Attgel LQpa? va lliurar els trofeus als campions de les diverses categories

Imatge d'una de fes jugades d'aquesta prova social

COMPETlClü> Un total de 2 i 13 jugadors { 109 l,arrlles}han participat en la trrt .ena prova delTrafeuAudi QuattrnCttpdeCiol f, qu e va jugar-sc entre dissabte i diumengc passat al Ctub de Gol (Sant Cugat . AlfredoCernudai Domènec h Rornera van guanyaren lacategoria handicap amh una suma total dc 46 punts . Entrna Vila i An a Maria Bomheli . que van aconseguir 37 punts, van intposar-,e e n serutch . Cernuda i Domènec h s'han assegurat, d'aquesta manera, la seva participació en ]a Final Nacional del Trnfc tr Aucíi Quattro Cup, que es jugarà a les insta[•lacirntsdclCltthdeGoifl erm a (13urgvs)elsdics 23 i 24dcseternbre . Aquesta és I'úrtica de les 28

CAMP1ONAT7 Cl Club Petanc a Sant Cugat ha organitzat la 30 a edicindelTorneigSucial anthun a alta participaciódc triples . El Pri rnertriplc classificat en la categoria general va ser ei format pe r Marquina-Pitu-l : ontoincll, mentrequeen consolació va imposarse el torittat per les petanquiste s Carrillo-C'astill'o-LUcian0 . Uorganització va rcpartirdifcrcnts prem is Pera ls quatre primer s classificatsdc Iescíuescategnries

proves d'aquesta competició qu e es fan a l'Estat espanyol que e s juga en un cap de setmana . L a resta ho fan en tan sols una jorna da .

Sant Cugat, un dels 700 torneig s Aquesta prova que s'hadisputata l CG Sant Cugat és cul dels 700 torneigs que aplega c1 Trofeu Aud i Quattro Cup de (inll'en 38 països di lcrents . cant la RePtibl icaTxeca , Noruega, Japó, Xile . Canadà i Irlanda . Hi prenen part rnés d e 80 .000 jugadors dc moltes nacio nal itats d i fcrents . Només a Espan ya (aquesta és ia dotzena rdiciil ) hi juguen uns 4 .500 gol fi stes . La final lniernacinnal es disputarà del 3I1 d'octubre al 3 d e novemhrc a Arizona (Estat s Units ) . i/Alex López

establertes . Xavier Cortés, rcgi-

dctrd' Esports dc l'Ajuntament d e Sant Cugat, va Presidir l'acte d e lliurament dc trofeus i premis al s Pri mers c lassi l ïcats d'aqurst cam pionat social de l'entitat santcugatenca . Aquesta cümpetlelo va Cclcbrar-seentre el 14icl l5dentaiga

Tregu i

més avantatge s

les iitstal . lacinns d'aquesta entita t local situades a Ics Pistes Municipals de Petanca Part dc la Pollancreda . AtJuesttnrncigesva fcrpelsis-

tema d'eliminatòries i diumenge al matí van jugar-se les finals pe r decidir ics millors triples de l a competició .

Passen randa Das dohles del Club Petanca San t Cugat han superat la primera clim inatitriadel Campionat de Cata lunya . Encategoria ntasculinava n fer-ho Clemente Blanco-Jaum e Quirïonero i en la femenina Soledad Llanos-Maruja Estirada . L'equip de dobles icmcni cumpctirà aquest diuntcnge, mentre que e l masculi ho farà cl diurnengc 5 de juny .

BREU S

LA CUGAT A DE BASQUET MASCULÍ ES JUGA LA PERMANENCI A 1.: equip scninr A maculi dc la 111 : Sant Cugat dc bàsquet c s[i+ obligat a vòncer aquest dissabte 28 de rttaiga 1'ASl SA-C'ESHT per mantenir se a Primera Catalana . Els de Girona van aconsegui r dissahtc igualar I'eiiminatnria en aquesta prornoci ó de descens dcspres d' i mpasar-sePer 82 punts a 71 a l a Li f: Sant CugatA CasaUnivcrsal . 1 :1 partit eomcnçarii a lcsset dr la tarda al Pavelló i de la rambla dc[ L'eller. EL SANT CUGAT ESPOR T FC ACABA LA LLIGA A L'ESTADI DEL BLANES El primer equip del San t Cugat Espart FC es desplaça diumenge a Blancs pc r afrontar l'última jairnada de Lliga ja amb la Pemtanènci a gairebé assegurada a l a Regional Preferent . EL CH VALLDOREIX MUNTA EL SEU PRIME R TORNEIG D'HANDBOL L1 ('ll Sant ('ugat f3 . 1'H . Etuhí f3, el t3M Barberà l3 i c l CH Valldoreíx, tots quatr e deTcrceraC'atalana, snitel s equips partieipartts del 1 Torneig CH Valldorei x d'handbol . Aqucstcampinnat es farà aquest dissabte 28 dc maig al pavelló d e Valldnreixdescie lesquatre de la tarda fins a dos quarts de nou de la nit.

S .L . CC)I?REDQRI A D'ASSEC3URANCE S ASSESSaRIA JURÍDIC A

a les seves pòlisses d'assegurances Manel Farrés, 85 C - 08190 Sant Cugat del Vallès BARCELON A tel . 93 675 00 17 Fax 93 675 21 10 mail : ïmb(imb .es

5


Diari de Sant Cugat Dijous, 26 maig del 200 5

Esports

AGENDA BENJAMÍ 4)(4

HOQUEI HERB A

D515 .30 trJ rur:rthur FSSant Cugal-CfV Caldes

DS 11 .30 CD Terrassa-JúrtiOr FC A Mat .idrrgera-Júnior FC B

PLAY-OFF TÍTOL DIV. HONOR FEM. D51300 Cl} terrassa .lurtrOr FC

HOQUEI SAL A

TERCERA DIVISIÓ MASCULI DG 10 .00 Júnior 16117 Jilniur F C

FUTBO L

SEGONA DMSiÓ MASCULINA E H .C

.Júnior F

REGIONAL PREFEREN T DG 18.00 Blanes-Sant Cugat

C

CADET MASCUL I U510.00 Júnior FC•FC Barcnlo00

BENJAMÍfix 6

SEGONA REGIONA L DS 18.00 i nr1 Rtlll I =1rrk1 Trtrnc.fruni•Jurl nr FC A

D511 .00 Jrinlor FC A•Pedralhe s

CADET FEMEN Í DS 11 .O0 AUEtIc Terrassa-Junlor FL:

INFANTIL FEMEN í 30000 FC CI] Terrassa

ALEVÍ MASCUL I DS 10.00 RC P01o Junior FC A DS 11 .00 FC H-Matadepera

VETERANS MARESME-VALLÉ S OS 17.00 San Pnl-Jlininr F C

JUVENIL SEGONA DIV. COPA FEDERACIÓ OS 12 .30 Vlncu-WYnlerthurFS Sant Cuga t

VETERANS COPA DG 08.00 Mlra•so1 [',f AmlrJo s

DS 16 .00 Santpedor• Wimerthur FS Sant Cugat

DS 00.30 Junlor FC-CD Terrassa

DG 12.30ÍF Mira -SO1 F3000 . 0 . Santa Perpétua DG 12 .00 PB Sani Cugat 0f] La Farg a

FUTBOL SAL A COPA CATALUNYA D519.30 C Santo Arrgel C linlpyc Floresta F S 0518.30 P8 Mrlltserral-Winterthur FS S1 Cuga l

CADET SEGONA DN COPA FEDERACIÓ

ALEVÍ FEMEN Í

f SI FIRT FEI- LRA f

INFMfTIL SEGONA DN COPA FFDERAgÓ

HOQUE1 HERB A

CADET SEGONA DIVISI Ó DG 12 .00 Ga11 Parellada-Júnior FC DS 17 .00 .lrran XX111•Sarrt Cugat C INFANTIL SEGONA DIVISI Ó D5 16 .00 PB Sanr Cugal B-Cercle Sabadallé s D514.30 Junior FC B-Can Rull Rómuio Tronchorr i D513.00 Sanl Ctrgal C-Sabadell tdor d ALEVÍ SEGONA DIVISI Ó D5 09.30 Júnior FC B-EF Bdnau e DS 16.00 San Lorenzo-Sant Cugat B DS 09.00 Sant Cugat C-CF Mira•svl Bac a

Júnltx i :C CD lerrassa

4- 3

TERCERA DMSIÓ MASCUL I

4- 0 2- 1

Júnior FC-Gran Reserva

Diagpnaf HC-Júnlvr 1911 CADET MASCUL Í FC BarUelona-Jitnior FC

0. 3

I3ENJAMI 4)( 4 Júninr FC A-Vallés Departiu

FEMENÍ PREFERENT 0S 11 .00 EF Cerdanyola Vallès•Sant Cugat

HOOUEI SAL A SEGONA DMSIÓ MASCULINA fi mar FC•AD Rrttras Can Salas Jún inr 1 917

CADET FEMEN Í Jitnior FC-Al léilc Terrassa

2. • 2

Jú n ior 1917•I]ur0 Júnior FC-Atletic Terrassa Matadepera-Junlor 1917

D- 2

CADET SEGONA DIV. COPA FEDERACló Winterthur FS Sant Cugal (descansa ) pFPNTIL SEGONA DN DOPA FEDERACI Ó Maristes Iyltatada Winterthur FS Sant Cuga1 . ..8 . 4

4- S 7- 6 E 3 15- 5

Sant Cugai Vikassar de Dalr

5 6

SEGONA REGIONA L

4- 4

2 4

ALEVÍ FEMEN Í Cllrtl Ega ra ,knllar FC

0-1 0 x•1

4-0 (SIA) 0.0

Andalucla-PB Sant Cugat

FC Barcelona-Júnior FC

BÀSOUE T

5-2 3.0

1A CAT . MASCULI FASE DESCEN S ASISA-CFSf:T IlE Sani Cugat A 82-7 1

2 1 3- 4

CADET MASCUL Í UE Sanl Cugat A-Basket Almeria B UE Sanl Cugat B-C C . L'Hospitalel B

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó Ttbldarxr Fotre Romeu-Junror FC B INFANTIL SEGONA DIVISIÓ Can Rull R .T -PB Sant Cugat B

6. 4

67 .6 1 $0-55 48-1 8

VETERANS MARESME-VALLÈ S

COPA CATALUNYA

Júnlar FC-La Roca

1.4

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ San Pedrp Lumen-Júnior FC B Can Rull R T PB Sant Cugal C

CADET FEMEN Í UE Sant Gabriel B-UE Sant Lligat A . .Escoda del Carme B•UE Sant Cugal B

-55 28-49

0- 1 HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCUL Í

3.0

FUTBOL SALA Oki rl tpyC Floresta F5 (deseansa) WinterUtur FS Sant Cugat-CE Escola -5

CADET SEGONA DIVISI Ó Junior FC-Matadepera

1 2 3- 0

UE Sant Cugat C-CB Vuanova Valkés 0- 0

ALEVÍ MASCUL I Junlor I C A-Atíellc Terrassa

EF Cerdanyola Vallés-PB Sant Cugal A PB Sant Cugat B-CN Terrassa

Sant Cugal C-Cert Parellada

FUTBO L REGIONAL PREFERENT

Júntar FC A-Badia del valles Ripollet B-Cf Mira-sal Baco

BENJAMÍ fiX6 Club Egara- .lúnior FC A

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó Marina Júnior FC - --

Sani Ouirle-Sant Cugat B

6.3

INFANTIL FEMEN Í

Clrrb F.gara Jirniar F'L'

EF Borlaire•PB Sanl Cugat F3 8 .4

1- 7 13 9 8- 2

CADET MASCUL Í DG 11 .00 UE Sant Cugat A-C8 Esparreguera 06 12.30 UL St Ctrgal B-Ass St Marti Esports OG 09.30 Lli. Sant Cugat C-Flnques Olesa B

EI)FF.A T

Winterthur FS Sanl Cugat-FS Sant Boi

Júnltx FC B-AllètiO Terrassa B Júnior FC D-Oiaganal HG FC Barcelona Junior FC I]

BÀSQUET 1A CAT. MASCULI FASE DESCEN S 0519.00 Ilf Sant Cugat A ASISA-CESE T

HOOUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCUL Í 05 20 .00 rJ Rrurlnnls-PHC Sani Cugat

JUVENIL SEGONA DIV. COPA FED .

PLAY-OFF TÍTOL DN HONOR FEM.

HANDBO L COPA CATALUNYA Santpedor UE Sant Cugat A

CADET FEMEN I OG 11 .00 UF Sant Cugat A•Basquet Ribes 05 09 .30 UER Pineda de Mar-UE Sant Cugat B

BENJAMÍFUTBEVA L DS 11 .30 Maurina i;ga=a-PB Sanl Cugat A 05 11 .00 PB Sanr Cugat B-Montcada

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó 0G 12 .30 Júninr [:all Rull R0m010 Tmnelxm i OS 17 .30 F°8 Sant L'ullat A htaunna Far g a 0516 .00 llirmllnt-f B Sant Crrgrn B RESULTATS ESPORT

D5 20 .00 Sanl Cugat B EF Cerdanyola V . DG 12 .00 Cerdanyola Vallés-Sant Cugat C

1- 7

PHC Sant Cugal-CP M001os .- .-

.

5- 4

1 .8

BENJAMÍFUTBEVAL

VETERANS COPA Arn+gos Mlra-sol CF

1-4

PB Sani Cugat A-Can Rull R .T

PB ssnrcugat 33

0-2

CLASSIFICACIONS 1 ` ! 14 39 50 4 1

Cerdanyola Vallés-Juventuà 25 5eptiembre

2 .0

14

Arldalucla-PB Sant Cugat

3 0

CD La Farga Sant Ouirra del Vallès

i] 1

Prry lrra Yxnac0 t79 I?F A4Wli1 000103 0•iEi ,r)00, ;l81

CP 010npüs

Vltasnr ric Liàl 33 10 9 1-1 49 52 3 9

PD Pajaril T10datxl Taure Romeu

2 0

Vaaas: C3 Mea•sol lrlinn•tdlllR:.k:L0 :aris f'Prpetua .

fk>c frel! CP 29

Ripallsl

49 54 3 7

Carollnense-Sahadallenra

1 .4

Tpidaho Torre Rarrrerr-1020i101 i Fl■àkri Vallès-PD

Gi Jurxda

28 B 3 17 86 118 1 9

Vic rarldell

Ssbedet nord 33 10 5 1B 39 55 35

U Santa Perpétrra-Barber

1- 1

Pafanl : Can rhrH liomuln Tronchonl Junior FC A ;

Reus p evurGu

29 9

Sant Cugat Vlknsa r rk Dalt

00

Olot

33 6 6 19 30 53 26

SaA epenca•Fhfrr B. Sant t 1 iria tel Vallàs-carokrrerae :

iP Sitges B

29 5 6 10 91 117 1 6

San Crdslóhnl-Saúadell tVrlru

?- 2

Marro ea

33 6 7 20 31 65 25

PJ PG PE PP GF GC k I

PB Sant Cugat-CD La Farga, Jrnrerriutl 25 de Septlernbra -

CP Rhltloms

29 4

Gerdanynra [1u Mater0-10p011c1

3- i

Sallent

33 5 6 22 39 88 2 1

Barpera

33 19

8

6 59 28 65

Ardauaa.

P Vtca

29 1 2 26 82 203

L'Escala-Roses

1 .0

7 53 38 fio

RlTBOL REGIONAL PREFEREN T

GRUP PRkME R

SelEent-NkntcaEla.

. . - .- .- 1-2

0401-Blanes MoíVet •T06sa Mr3rti9ll CaSS3

Tcssa

33 11

raraddl

33 11

Sara Cuitat

33 10 10 13 47 50 40

33 11

8

4 18

52 55 4 1

Arrdalucia

33 17

9

1- 1

Pr m pararien (29 0E MAG) : Cassà-Mdlel: Vilassar de

0.erdarryohaV.

32 18

4 11) 62 37 58

0. 1

Oa11•109note : Blanes-Sanr Cüpai Esport FC : rüpc8et-0bt;

JBrliar FC A

31 16

9 6 77 41 5 7

0-3

rararisll•Cerr}arryora de Mataró: Sabadell Nx0-00 . Martcarla•Sarrt CrLs[d5af. Frosds-Ssllwrl; Tossa-LEsrara.

Egrlfsl

PJ PG PE PP GF G C

BHrre4

33 22

CaseA

33 20 8

:?TIC

33

Mp tlroda LE»09a

4)17q~

5

4 52 38 55

Can RuN R1

33 13 10 10 65 55 49

Ssbad29enca

33 12 10 11 37 42 46 T 12

52

52 46

PJ PG PE PP GF GC hrr1F 30 24

55 2t 58

1Tida130130

33 13

5 15 43 47 44

CH Corbera

Sanl Orina 0.

33 12

7 14 43 51 43

CH Mdlervs% 29 22 2 5 173 67 46

7 15 49 53 4 0

Andorra HC

3

3 1ï5 77 5 1

Carohrrellse

33 11

28 21

3

4 173 7.4 4 5

45 28 62

Juv 2S Sept .

33 10 9 14 39 52 39

CE Nda Febmnet 28 21

2

5 118 71 4 4

33 9 11 13 41 44 38

iprmlaQ3 FIC

29 20 2

7 148 88 4 2

Pf] Pajarif

33 10

CP St F;gmon V. 28 17 4

7 120 102 38

B 13

33 12 8 1 3 33 11

9

13

47

4 7 44

49 54 44 36 36 42

Rodi B•Can Rull Rómulo Tranchonl

4-0

8 15 44 67 3 8

4

Hudahpfles•Ardorra HC: CP 510es 84'eu0 l)epprtiu; G{ Equip

GRUP SJSE

M . 33 12

2 23 101 t96 1 0

Frebertet CF Sant Rarrrm Ntalrarrca•CH Caber$ C P

Bfi 37 7 3

~O B

1 19 95 128 1 9

PFIC Sanl Just-R Vlleh8rrc0 rgrmfuda 1-C-C0 l4o10 -

Bela del VaNAs 32 13

48 45 53

4 16 114 136 2 2

GRUP A

SEGONA REGIONA L

10

9

CP Sanl Cugat MC«os. CH »900

45 29 63

8

29 9 G 14 113 137 2 4

PRIMERA CATALANA MASCULINA

6

15

15 111 109 26

fióxYtle pn sde C29 DE MAIG); Fkkl Pla•Dr7C CalateN CP.

33 18 9

5

2

HOQUEI PATINS

60 30 66

11

P RlydetliÍlfee 29 12

PNC Sant Cugat 29 9 8 14 99 129 24

5

33

Serial

4

0. SanEa Perpé i 33 13 16

7 21 32 99 22

9

33 17

~lloFer D

19

]

Equip

5

Júnior FCA-Bacta del Vallès

4 ISrA)

CO Fa Ferge

33 8 11 14 80 71 36

Roió Pla

29 15

Ripollet B-CF Mkra-sd Baco

Q0

CF IriYa-eol

33 7 9 17 46 85 30

00004300

29 11 5 13 115 141 27

3 11 112 98 33

Mi ., .


Guia

Diari de Sara Cugat Dijous, 26 maig del 2005

ANTULL Càtemg. catet Tel 93 589 88 82 B. ELS PORRONS Casblletos, 30 Tol 93 675 02 69 BAR LA BRASA Vallès . 75 Te193589?1[ ;1 BAR LA CURVA La Mlna, 19 Tel 93 6 74 91 28 BAR STOP Av Rius I Taules, 56 Tel . 93 589 12 99 BAR TROPICAL Manu df a dv 1188 L'.nmintnys 27 tul 93 674 08 74 BEBOP JAZZ OJ en dvecte Sant Domènech, 19 Tel . 93 587 91 19 BOKATAS Catet. i entrepan Plana Hospital, 35,s3 Tel 93 589 19 72 BRINS Te. «8, apafs irN. Plaça Pep Ventura, 3 Tel 93 5$7 93 74 CA L'EUGENI Cuina de mercat 1888 Comparrvs 9 rei 93 589 19 8 1 CABALLU PETIT Cerveseria Av . Rius i rarrleT 19 tel 93 674 10 0 5 CAFÈ AUDITORI tCNad. -0er aM19h8f Pla tkJ Mrryet, 81 n Tel 93 874 69 73 CAFÈ BELGRADO

GUIA GSONOMICA T Concerts dl. a da, LleO X[t1 EL MES6N IL FORNETTO Rius i Taulet, 120 Tel 93 692 2 4 24 Brasena, cuina mer. Pizzena traltana 181 9 675 38 51 CAN MORA RESi Plaça 0ctavia, 6 89889..18 Husirlui , 27 CAFE RAMBLA Rh1a can Mnra. , re l 93 674 1 0 4 7 Te k 9 3 589 8 4 32 Te1 .93671 6 1 25 Menús dl. a dv EL PEROLET ITALIANS Pg Torre Elena, 2 CAN ROVIRA C0 Restaurant Menú diari Tel 93 587 92 38 Menús dl. a dv. P g F. Macià , 67 Sant Bonaventura, 6 Tel 9 3 675 53 03 tel . 9 3 674 64 33 CAFÈ GINA Clra Raquetes, 2 3 41 Tel 93 675 15 00 EL PUNT L'ART el 9 588934 CHIN A ORIENTA L Copes l sopars Obert tots ets dies CAFsauASN Mlanú, servi damrc. Sabadell, 41 Rhla del Celler , 2 Te l 9 3, 67 4 4 2 36 Meres diari I tesaus Sanl Josep, 2 Te l 67 0 59 40 0 1 Sanl JIXdl, 33-35 Tel 93 589 2 1 82 FONT DE LE S L A BOFALA D'OR Tel 93 587 93 96 CHfMA TOYYN Rostisseris-degCAFET. FORUM Servi darnkYfl menú PLANES Rb1 a M ( : . Verdaguer, Tel 9 3 280 5 9 49 Menii de dl. a dv. Castetlyi, 27. bis FRANIC LA PALTA 57Tel N93alldnrnlxl 589 4 9 5 8 Ruò Sl Cupat ton 1 Tel 93 590 00 7 9 Rbl n Mera 7 4 Tel 93 58 67 48 CUCUFAT CAFÈ Te l a9 Ca L A CANTONADA 3 589 50 1 1 CAFETISSIMO Carme, 37 bis Creps, amanides F. ROSINYOL Menú do dl . a dv. Tel 93 589 25 57 P1 . Dr Ganes , 5 , 8 Entrepans, tapes Manat f ases , 101 Tel 93 589 23 32 DA JIANG JI N Santlag a Rusíial , 4 3 lat 93 589 61 72 Rbla Gtn Mora, 1U Tel 9 3 675 5 6 7 7 LA CARBONERIA CAL MARTI Tel 93 589 83 23 Bar musical GAUD1 CAFÈ Menús dc . a dg 8 O . a us Villà. Estria-888 Av. Llac . 321501 i A8e 1 DIABLIT Tel . 93 67 5 1 5 5 1 Food & muslc Mena ! torr e tanca rel 93 674 30 1 6 Av pla del Vrnyet, s/ n GEPETTO LA FINESTR A CAN AMETLLE R el 93 541 21 6 9 de dl. a ds . Menus de dl. a dv. Menú Obert tols als dies EL BARN D'EN Av Rius i Taula t 195 1 Borrell. 10 C Can A natlier, srn Te l 3 9 58 7 96 p0 GREG 1 2 re i 9 3 675 02 Teli 93 589 22 52 LA FONDA MeixA concerts I GIRA CAL FAVA CAN BARATA Meno drap A11. 3 IHuhq Eranresc Macià , 57 Enric Granados, 1 2 Cargols llauna 1al 897 13 75 Tel 93 589 29 55 Cita RuW•Satiadall . EL 93 Tel 93 675 54 26 CAFÈ DEL G . AUGUSTA ien 15,200 LA GRANJA CELLER Carerena Tel 93 61)7 08 58 Cuina casolana Rbla . Celler, 29, 1 12 Plaça Au unta, 4 CAN CABASSA Sant Antoni Tvl . 93 675 96 18 Tol 93 589 88 90 Culpa de menar 93 675 5? 46 EL CASALET D E G. MONTSERRAT Te! Pulgmal, s/n LA LLANEGA Menú, c. casolana ii7 Tel 93 674 02 VALLDOREI X NEGR A Endavallada. 6 Sant Albert, sl n CAN CASSOLETA tel, 93 G75 10 5 5 Pg lnrret8anca, 37 Tel, 93 674 6 7 29 Peix i marisc !test Tel, 93 589 45 84 HAMBURG Stfet. Bonaventura 39 h ELr~aJOR OROI'S LA LLESC A Menu, enrropans 93 675 10 33 la Granja, 19-21 ITbla Rrhatillada .36 De em n 1 Jadl 33911 Sa CAN ED O i91 . 93 583 66 79 Tel . 93 589 01 38 Carn brasa í r al rols Tel . 93 674 18

les~s~s :ary~ l

TI U

AUGII TA

A

10

: 16: 1~1s `

Granja - bar ENTREPAN S ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

LA MASIA Cuina catalana Av. C Calalanes, sln Tel . 9 3 589 34 45 LA OCA Cuina saca i pesca Te l 93 61 5 0 0 82 LA PASTA BOIXA Plzzeria, trepada Allons Sala . 24 Tel 9 3 675 1 5 03 LA RACLETTE D'OR Pg . F h+ aCia, 84 , I. 4 Te l 93 54 4 2 1 1 7 LA TAPA BOIXA Rbta Jaume 88881 . 4 ie 1 9 3 589 7 3 50 LA TASC A D E SANT CUGAT Menú s casolans F Macà. 71 , tepl 4 Te l 9 3 589 0 3 7 6 LA VAQUERI A Menú 88 87. a ds. P I Pep Ventura , 4 Tel 9 3 589 2 0 1 9 MATILDA Plan a tiaspllal , 7 Te l 9 3 590 0 5 0 6 PA I PA Menú d188. Ragueu Sant Jord i Tel 93 589 -19 45 PACHA MAMA T de Aa Bomba . 22 fel, 93 583 69 67 PANTAIBERIC Esp . 7888881 vins Can Mates, 2 4 Tet 93 589 25 91 PASTA LOCA RESTAURAN T Sala no fumadors,

menú dlan, dimarts tanca t Lluís Companys 7 Tei 93 58 9 37 8 1 RANCH O EL PAS O Menús 87. a dv. Pas Eslaci6 , 1 5 pa Floresta) Tel . 93 67 4 38 0 3 SANT PANCIIAÇ Menus casolans PI P. 2 (Retlatar4l Tel 93 69 2 20 50 STO. DOMINGO Menú dl. a ds. Rius Taulet.4 129 Tel 93 67 11 2 4 SEGAFREDO Botares, buJfel Plaç a Barcelona. 1 Tel 93 58 9 38 46 TALISMA N Av Cerdanyola , 6 8 Tel 9 3 67 5 38 06 TORCELLO Menus dm. a dv. San t Jadl , 1 8 C Tel . 93 590 60 1 4 TORRADA GABJ Creps. amanides PI Pere San, 6- 8 Tel 93 589 72 74 TOST BOCATA'S Entrepans Calents Av Torre Blanca, 1 3 Tel 93 589 88 1 2 UBU D Ctdrrt nled,rirgq Pg . F. Macià, 82 tel, 93 583 68 89 Y. 0 . per g~t~ s fiada Vinyeet, l 0 Tel. 93 675 98 63

61 ` '

La Recepta

de M. Àngels Quadras

Fricandó amb carrerete s INGREDIENTS : Tapa plana tallada a bistecs . . .800 g - Herbes : llorer, farigola, orenga .1 mana t - Carreretes seques (cama-secs) 80 g All 3 dents -Cebes -

Carquinyoli

200 g 1

oseu els bolets en remull am b

aigua tèbia I hora . Salpchre u P la carn, enfarineu-la i enrossiu-la amb oli ben caient . Reserveu-la en una cassola . En l'oli de fregi r la carn, sofregiu ics cebes i le s pastanagues tallades menudes : quan estiguin ben sofregides , afegiu-hi les herbes i els tornàquctsatrossets . Deixeu-ho sofre gir, afegiu-hi el vi i deixeu-ho reduir. Afegiu una cullerada d e farina i barregeu-ho bé, després

de la bona

.

Mercat Pere San Parada 1 .04 Tel . 93 589 14 1 8 . Passeig de Rubí, 108 Tel . 93 674 57 4 7 .

Plaça Augusta, 4 Tcl .93 589 88 90

CERVESERIA

Ramon Escayola, 5 7 Valldorei x Tel. 93 675 00 52

a°Sant

Gvg a~,

t Il893 1 :11111 I.UI: lla; dl• le . 13 h l .tb a la nbuhiurlu

1 lorau7 tir euinu : 13a l0,30hirlr-2nu 11 1 litkr nwaty AV. PtA DEL VINVET aJ N I DAVANT DE L'AUpITORI I Tel . 93 544 21 69

Canvi Can Ametller, s! n Sant Cugat del Vallès TeI .93 674 91 51 - 93 589 22 5 2

La ~a a

SCOTTiSN TAVERN - PU B RESTAURANT - SOPARS - CONCERTS EN DIRECTE Pla dat Vinyet, local 12 • Sant Cuga t Tel. 93 674 88 84

Carns i verducs a la brasa Coqucs zapata Cargols a la llauna

ltat rlllloal~rudv' T t tsit i tear Terrrdeb-du Avi FrcNà 7l Tai/> 559éX376

Av Rrue i TatdeL 16 Tel . 93 568 86 82 SL Cuga t 31c888 . 77 Ter 93 588 30 35 Cerdanya l e 8.rrtam88t.3 Te+.93 691 80 09 Cerdanyol a

RESTAURANT CAN ED O

aaa ewisrsaeta

Menú diari • Pk pròpi Tancat dijou s

Menú diari

Te1 . 93 692 24 24 / 93 580 66 60 Bellaterra

afegiu-ho a la cassola amb l a carn . Cobriu-ho amb aigua o bro u i deixeu-ho al foc t ïns que estigu i gairebé cuit.Traieu la carn, rote u la salsa i Poseu-ho tot junt . Escorreu els bolets, passeu-lo s una mica per la paella amb un rajoli d'oli i afegiu-las a la cassola . Feu una picada amb alls , ametlles i carquinyoli . Deixateula amh una mica de salsa, afegiula a la cassola i deixeu-ho coure uns 5 minuts més . •

llana a gaudir d'un bon maeeja r en un ambient trrenqutl t c*lld

La Torre,1 4

Tel . 93 674 1 2 85 . Mercat Municipa l Torrebianoa Taula 1 .6 Tel . 93 675 30 65

150 g . . 100 ml 20 g 75 g

August a

............... per a carn

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- Tomàquets madurs - Vi blanc . . . . . . . . . . . . . . . . - Farina Ametlles torrades - Sal - Oli per fregir la car n • Pebr e

sx asss Valldoreix, 56 Tel . 93 589 11 8 5 Sant Cugat del Vallès


62

Diari efe Sant Cugat afjous, 26 maig del 2005

Guia TELEFONS D'1HTERE S

AJUNTAMEN T Sant Cugat Casa de Cuttura EMD Valldoreix - OMIC PROMUSA

93 565 70 0 0 93 589 13 82 93 674 27 1 9 93 589 22 88 93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITARIA AlcohóllCs Anònims CAP

CAP - Urgències Ct. Sac- Sant . La Floresta Ct . Alzheimer 5t . Cugat Creu Raja Sant Cugat Creu Roja Valldoreix Dispensari • La Floresta H. General de Catalunya Heli d ' Hebron Sant Joan de Déu Telèfon de l'Esperança

93 317 77 77 93 589 11 22

93 589 44 55 93 589 30 20 93 674 74 6 1 93 674 23 8 3 93 674 24 59 93 674 76 1 5 93 565 fio 00 93 427 20 00 93 203 40 00 93 414 48 4 8

ASSOCIACION S AAPP W Can Ma)0 Vall 93 674 50 49 AAPP I W VaNdarelx 93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall 93 674 21 0 5 AA Prnp . i V. la Floresta - ,93 674 20 89 AAW Aiguaflariga Floresta 93 674 51 29 AAPP i W Mira-sal 93 674 20 1 8 AAW V. Carme Mira-sol .93 674 10 03 AAW St. Joan Mira-sol 93 674 71 03 AAW I Prop . Mas Gener 93 674 99 4 3 Consumidors 93 488 16 1 6 BOM8ER S Rubí-Sant Cugat Generalitat

93 697 fio 80 112

ENTITATS ASDI . . - .93 674 46 14 Aules Gent Gran CPA C .Castellan4-Manchego Germanor Cavis

93 589 78 96 93 583 68 9 6 93 589 16 7 4 93 589 76 0 5 93 674 70 6 1

Grup Suport Immigrants Sant Cugat Comerç llnlò Santcugatenca

93 674 93 1 4 93 674 03 2 2 93 675 20 5 7

LLEUR E Arxiu Gavin Arxiu Municipal

Arxiu Nac. Catalunya - . Casal Cultural Mira-sol Casal d'Avis Sant Cugat Casal Valtdureix Centre ClWc la Floresta Ctre. Civic les Planes

93 674 25 70 93 674 69 9 3 .93 589 77 8 8

93 589 20 1 8 93 589 16 38 93 589 62 59 93 589 89 4 2 93 675 51 0 5

Cines Clnesa (reserves) Cines Yelmo (reserves) - Club Muntanyenc Coral de la Unió

93 589 09 4 1 902 12 41 34 93 674 53 96 93 674 10 0 6

Esbart Sant Cugat Llar d'Avis Parróquia Plsclna Valldoreix

93 675 26 5 2 93 589 05 98 93 675 40 5 5

MITJANS COMUNICACl ó Diari de Sant Cugat 93 589 62 8 2 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 6 1 ORGANISMES OFICIALS Hisenda 93 589 11 5 5

Jutjat

93 674 66 96

CASAL DE CULTUR A

PARRÒQUI A Les Planes Sant Pere Octavià Valldoreix

93 204 75 03 93 674 11 6 3 93 674 05 69

POLICI A Cuerpo Nacional Municipal Protecció Civfl Municipal (Valldoreix)

93 674 76 1 2 092 93 589 13 28 93 674 27 1 9

Comissaria St . Cugat ON1 (Cita prèvia) Urgències

93 674 78 58

93 589 30 80 09 1

SERVEI S Aigües la Floresta Catalana de Gas

93 674 20 89

FECSA (avaries) Funerària Repsol-Butà Recollida voluminoses SOREA SOREA (avaries)

900 77 00 77 93 589 55 5 2

Correus ENHER Rubí FECSA (atenció dient)

TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC

Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada)

93 725 29 44 93 674 70 96 93 699 18 92 902 50 77 50 93 674 15 80

93 589 28 1 7

93 544 16 1 0

902 25 03 70

93 478 50 00

93 204 22 4 7

93 205 15 1 5 608 69 72 77 93 490 02 02 93 318 87 50 93 589 44 22 93 674 09 97

CINEMA A SANT CUGA T

Tapas r 16 .30 . 18 .30 . 20 .30 - 22 .3o 1 CINESA 1 1 16,1 5 18.30 - 20.40 - 22 .45 r YELMO 3 El reina de los cielos r 16- 0Q - 19.00 2200 1 CINESA 2 116 .30 . 19 .30 - 22 .20 - Os : 15.45 - 21 .451 YELM O 5 Un rey en La Habana / 16.15 . 18.20 - 20.25 - 22.35 1 CINESA 3 11s is - 16.30 . 20,40 - 22 .45 r YELMO if Star Wars 111116 .00 -19 .x4 - 22- 001 CINESA 4 1 16 .00 - 19 .00 . 22 .001 YELMO 1 1 Dv : 22 .00 - Ds-dg: 19 .00 1 YELMO 2 Et gran golpe i Dl-dm-Oc-d) : 1x .00 .18 .15 - 20 .30 .22 .40 Dv: 16 .00 . 18 .00 - 20 .00 . 08 ; 18-30 Dg : 16.30 22.30 1

YELMO 2

The eye 2

1 16 .00 - 18 .15 - 20 .30 - 22 .401

YELMO 4

CINES R SANTCUGAT

Robots 116.00 -1a.D41 YELMO 7 Sahara r 20 .00 - 22 .40 1 YELMO 7 Un cangurs superdura 117-3o - 20 .00 r YELMO 8 Arsene Lupin 122 .151 YELMO 8 90 millas 1 17,00 - 1x .45 - 22 .30 r YELMO 9

CINESA SANT CUGAT: 5E6514 GOLFA 100 .30 hl : divendres i vigília festius SESS1ó MATINAL 12 .00 h : dissabtes i festiu s YELMO SANT CUGAT: SESSIQ GOLFA (01 .00 01: dissabtes 8E8510 MATINAL {12.00 h] : diumenges i festius

DE VALLDOREI X EMV'\'alld ;vrei x Informació l inscripcion s De di€luns a divendre s De9a13hide17,30a19h

Sant Albert, 5 Tel, i fax 93 589 82 6 9

AGEND A Maig - jun y Divendres 27 maig : Org . : C . Musical Vdx i ■ Audició de piano alumne s EMDV del Centre Musicat EMD d e Vdx Divendres 3 juny : Hora : 18 h • Cicle cinema "5 vision s Lloc : Sala Polivalent EM D mediterrànies", "Un crime n Validorei x en el paraiso" (França, 2000) Org . : C . Musical EM D VO subtitulada Valldorei x Hora : 21 .34 h Col I_ : EMD Valldoreix Lloc : Nau de Cultura Org . : EMD de Valldorei x Dissabte 28 maig : ■ 1a part - 5how del s Dissabte 4 juny : • Visita comentada al poblat Marxosos . 2a part - "Jo só c un brètol " ibéric d'Ullastret i a les rune s Hora : 17 h d'Empúries. Reserves al tel . : Lloc : Casas de Cultura d e 93 674 38 1 1 Valldorei x Hora : 8 h q rg : Marxosos Vallès Lloc : Pl . Estaci ó Cot I . : EMD Valldorei x Org . : Valldaure x Col I . : EMD de Valldoreix Diumenge 29 maig : • Concert de música de camDiumenge 5 juny : bra . Guanyadors tr premi 11 1 • Programació continuada , C . Música de Cambra, T. 'Jurat popular ' Gómez (flauta travesseray i Hora : 19 h M . Musryowski (piano ] Lloc : Casal de Cultur a Hora : 19 h Org . : Grup de Teatr e Lloc : Sala Polivalent EM D Espira l Valldoreix Cnl•t . : EMD de Valldorei x TALLER S Org . EMD de Valldorei x OBERTA LA INSCRIPCII 5 Estades d'AVENTURA I (del 4 DELS ESPLAIS D'ESTIU A al 15 de juliol) VALLDOREIX PLACE S Estades de NATURA l (del 4 a l LIMITA DE S 15 de juliol ) Casal de Cultura d e Estades de NATURA ll (del 1 8 Valldoreix, de dimarts a al 9 de juliol) dijous, de 9 a 13 h i de Estades d'HIPICA i (del 4 al 1 5 17.30 a 19 hores (tel . 9 3 de julio l 589 82 69) Casals d'AGOST (de I'1 al 1 2 d'agost ) Esplais JULIOL 11 (del 18 a129 Casals de SETEMBRE (de I' 1 de juliol) al 9 de setembre )

EI cinema de gasa teva L -

F

5AIAt 16 .3D-18 .30-20 .30 22 .30 h . GOLFA: 00 .30 h . 7 anys

SALA 3 16 .15 - 18.20 . 20 .25 22 .35 h . GOLFA : 00 .50 h

SALA a - 15 .00-19 .00-22 .00 h GOLFA : 01 .00 h . 7 anys


Diari de Sard Cuga t Dijous, 26 maig del 2005

63

Guia

GUIA MEDIC A ACUPUNTURA MEDICINA NATURAL-ORIENTAL

CEfRRD ORIENTAL DE SALIID Castlllejps. 24 Tel. 83675160 i Tel. 686 $13 005 CLAMO zHONG-n Acüptsolra. IbOt9r9pks Ili99L1A915hI ü91-en, Ni • calo(At tneddlls 911e5 a rY Baret, 7, laal 22 A Ybl. BDB 399 283 wlsrrrtrorg•yLorg SHUCH11Fl PEL I TsrAp9e9 rtatr999. masFbla. dd Ceser, 87, ent1 4 T . 93 989 96 73 TeL658 393524 CENTRES PSIOUIC S TALLER J. MORAGAS AV, Vl4adelpriG 7 9 Tel. 93 614 50 4 8 CENTRES RENABiLITACFQ t31ISAlIA1sCOLE1Tl Esoa pLà. 9upe d9 relse9Ci9. :~tlrirl!trl e $!•tt Anltlrs, 74 Tel. 93 674 74 37 CIRURGI A DR FEMi pIIOEi LAYO S Qerard, apare c Otos1st mdrbide AM Torre Branca 2-8, 2n Ari. 93 589 47 00 EDNSIILTORS CE»TRES MÈDICS

9011719 lr DlC 01999 CMLrrA1S DtWrMttllcçia, otorkrékaIMrp~ pBoatna. .1419k919. ~9. 98r~Dlople At1IdL 38, 29 TbL9o674002 5 CBi11E SAIiN1Aé1 CAN NORlt Ga . ~0,9~1 -

~ 9, pcr

Rh1a Can rvlaa. l Te1 .935Bg 434 4 CLMIIC SANT Cl1GAT Ctra . Sant Cugel Robi , Km 1 .40 . 511, i r Tel 93 675 14 80 ESPIO MÉOIC Oe la M18a,15, bxs. rel . 93 59013 1 0 PpLICl1NIC SANT CIIGAr Ilriia riel Cegm, 19 3-13 1 Tal 675 69 7 9

DIETETFCA 1 NUTRICI Ó OBESITAT, MED . EsrErlCa Dra . R. Cada Ora Rrlsarhr Sagarrw Una . Lium Garcia Torre Blans, 2.8, 98 Tol 93 569 43 5 7 DRA M . DOMINGO GAL.LPR7 Mediona general . diCtiitica R.Dr.G 1199,5 .1r3 a T91 .93 $7463 29 , JOAN LÓPEZ GARCIA Obesitat-9e1 Iutllis Tel 93 695 20 9 1 NAT1lR HOl15E Servat do d1etsta Llris Cornparlys, 4 0 Tel . 93 675 65 95

FISIOTERAPi A CI NTRE TERAPEUTIC SANI pfGAT

GmxlAslioa IarapélRka Pr- Pep Verúea. I.2- 3 Tei . 93 599 22 85 CLlNICA NEIIAOLOGxII 1LE RSIOTUMPIA Balena Paelh TWaa Bobalh Ashrr9s, (Mra-sot) Td . 93 675 35 46 RSIOD3S Massatges terapéudcs . oghx:pzlia Av. F. Alada, 72.1- 3 Tel. 93 674 53 30 SORA RAMA FERRÉ ASdat 5arlgfkle VNf . 49 Tel. 93 ela 48 72

Britta Stemmle r

GERIATRIA GERYAI. D . Assesaoramart kdermerfa . Fomrad6 bugel Guimerà . 3 Tel 93 674 08 04 TELEASS TÉNCJA INPROSS 24 H A4uda genl gran, malall s rrénks fl cm+ral Srarnt 5 Av. lona Blarxx, 2 . 9, 3r A Tcl 93 58939 67

Servei a 99999111 escoles UuI Corllpanys, 33,1 r 2a Tel93 674 73 7 6

GINECOLOGI A I35TETRfCI A OR. E. CAYUEIA FORT F. ATuragas, 3, 3r 2a Tal. 93 874 66 1 1

MEDICINA EOMPLEMENTARI A COSMO S Tel- 93 544 19 28 Tel. 661 37 e8 2 3

IiOMEOPATI A DRITTA STElNMLER Ilumeorlatra i nutlic19 Passeg Or 7uidea . 65 Tpl . 93 875 57 75 19 .947 57 77 34 DE LA INFANCW I 12AD4LFSCEl#GN Dra Margarita Rahas a Ho6teneh, CAf 1 . 15 .097 Rbla flibalasada 20 .1 r 3a Tal . 93 674 72 1 6

MEDICINA ESTETICA xESTRAL MARi(Eï Sani Bartürneu, 1 B, 9991 Tel 93 589 03 1 2

INFEHME RI A CENrHE SANITARI CAN MORA Rbla . Can Mora. l Tel . 93 589 43 44 LABORATORIS GENERAL LA B Aruilisis derlquas flüa. Can Mora, 1 Tel . 93 589 43 44 LABDMTORI DR. ECHEVARN E sarxiaga ~9 . 17, bocs Te1 .93 589 60 55 LOGOPÈDIA CL LAIC Peça Pere 5M, 13, lr 2a Tel . 93 509 26 99 IOGOPÉÉDLA 5u TrasLOrtrs de parla k senguatfle . retard de ledaes • aipdra, ~1919199 ~6899 9egluri0ns atktlgrs9, dlsarlrias, Parldnson, esderrei múltiple . T9tes les edaLc

MASSATGE TERAPÈUTIC MANS DE SANT Av F Mala, 62 Tel 93 589 83 1 6 PERE F1Gtl BOLA adrornascal . diplomat Tel- 659 289 364

MEDICIN A NATURAL AYUR Naluropalla l Teràpies alternatives PI . Afunharnanl Tel. 93 675 63 39 METGES OE CAPÇALERA-MEOIClNA GENERA L ALBERT FETS{ H9A EICJWOFF Lle la Cretr, 16,1 r 2a Tal 93 674 61 35 CENTRE SANITARI CAN MORA Rhta Can Mora, 1 T9193 589 43 44 DRiL MOHTSEfG1AT GARRIGA Vsrtes a domicil i Major, 36, 2 Tel 93 674 00 25 J4l1ME ROS AtONL.LAO Oipiorral medidna 9J13 aquàtica Rbla. ftibaasada, 6, Tr 1 a 991 . 94 589 11 6 7 J .A . 99091909 CJY aSA cenladia. AAISt . saNlaria lkg . 24 h, domlril Av, Torra Banca. 2•E 191 .935893929 Tel - 909 33 10 80

O p ONTDLOGIA CINCA DENTAL sANr CUGAT Sarrhe Maria, 9,1 r 2a Tel .93 589 70 40 CetmsE OENTAL 1 DI11 Fp.IRGIC Si. CUGAT PI . pr Gallés. 5, lr 2 9 Tet . 93 589 00 00 CÚNICA DENTAL AUTWW fmplarltdogla, pròtesls, odonlgpacÉfrfa, aEOdbncia Torre 94)899, 2-8, 2a pl Tel - 93 675 08 03 CLINIGA DENTAL AIiUOR tJc RkArdo PffSelro Lernoine R . Unió, 3, 29 1 a Tol 93 674 72 40 CIJNIGA DENTAL. ROSETr 1 Ftla Rdtatetlarla, 20,1 r 29 191 93 589 76 76 CLINICA DENTAL VALLS 8ULI1 U Dra . Marta 999 8 F9999 Malor, 23 25,1 r 3a 181.93 675 64 77 CLIN . ORTOOONCW DISRMC10 TEMPORO AMNO1BUl.AR torre B9989 2-9, 2n A iel 93 589 03 9 6 Tet 93 675 22 1 2 DRIL P. LEIIONDO Cuneta darrtal 9 9981 F Maragas, 5, l r 3a 991«93 674 09 0 6 DRA M. JAUME SAURA Estapé 2 . 6,199 7 xamtra Pg. Sant Magí Tel. 93 674 23 35 TRIDENT Casdaeios, 33 Tel- 93 575 91 4 7 OFTALMOLOGIA CENTRE DE G9W1OCULAR Doctor Murelp, 2 1 Tel. 93 589 51 0 6 OSTEOPATI A FISC Tar$ples n anys Sol, 23 . baixo s Tal. 93 587 90 90 GIWIPARps4A 9iptonla99 per l'Andrew Taylor Still Arademy,

Ftanç9 Centre SazdhuV Can Mora Tel. 93 589 43 44 OTORINOLARiHGÓLE G 99.FERRIW FERRAN MLA F Monagas, 48, entl. 2a Tai . 93 675 48 53 PEDIATRI A NHA-PILAR CANOSA úsEDA, Medcina atloleroenl Av. Toma Blarrar, 2-8, 3r Tel. 93 589 35 48 Tei . 649 93 59 3 7 J .M- COROMINES Asma inlantll 1919. 9G99119d3, 20 .1 r 39 84 . 93 674 72 1 6 JUAN PASTO MARTINEZ MÉNDEZ Av CerdanyWa, 53, 5r l a Tel. 93 674 13 59 PODfJLIIGI A JOSEP M . FAEiXEDE S MalafUes del peu. panb ses 0r10991ique9„, papifo mos, drurgra del 9e9 Tel. 93 999 63 1 3 Tal. 699 199 536 Tel- 636 636 689 TOMÀS GQMU VaNés, 22, bis 991.93 675 01 60 PSICOLOGIA ! PSIOUIATRI A AURIS Tracirnent Tomaes Balmes,1 .2n 2a Tel. 93 674 E15 4 1 C. PSN OTFRAFIA DE L VA iÈS Psicologia, psiquiatra , R . Dr. Callés, 5, 2n 3a rel . 93 589 40 5 1 DR& PALERM Atuir Tal, depressié, tresttms en I'adolesd rx ia F. Monagas, 25. 27 , 2n 1 a rel . 93 674 36 53 Tel . 93 418 48 48 DRA. SILMA DEgJQ SANCFIEI F ~. p r . arldldprts . Iotes les edaLS,

9909 tl)duldrd, de parele i g n4$ Sant J9«!i, 24, 1r la Tel.s16264012 INST. GE BENESTAR 1 SALUT COMJNFrARIA é1óia Can Mora, 15, l r 19 Te1.93 587 91 87 INSrrTUT PSICOMLD1C SANT CUGAT oepre559l0ns . e9999, rad• oomanra, artgetat, taba• 09999 Av. lona Blanca, 2.8, 3r A

Td.935893ra9 üEP CIJN1C PSlmbgia dlnlca, ps9999dagpgle, tnfA1.1% Pla{,çe Pera San, 13 . 1r 29 Tel 93 589 26 99 SERNE1S SOCIOSAN[YARIS h 9SSERVElS 9o9i99 Infermeria, ajudes téariques r per a la mebialat Esrakries . 191 5

Consultori d'otorinolarirlgologia i Iogopèdi a

Pg . Drquidea, 65. Sant Cugat ;Mira-sol t Te1 . 93 675 57 15 - 647 57 77 34

Tei . ifax : 93 675 48 53

Des de I'1 de gener de 2005 el sisterna d'Ilnraliti i tic guàrdies de les farmàcies e s modifica a causa d'un canvi dut a terme pel Cul legi Oficial de Famlacèulics d e Barcelona . Ara, les farmàcies amplien els seus horaris . ■ p lat-Puerto (centre) : 24 hores tot Pany - Obert les nits i ditlmetTges (pg . Sant Magí, 50 . Tel . 93 674 33 53) • Llorens (centre) : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte- Na tanca per vacances (Santa Maria, 27 . Tel . 93 674 15 31 ) • Cullen (centre) ; laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16,30 a 20.30 h . Dissabtes, de 9 a 13 .30 h (pge . Dlputaci6, 6 . Tel . 93 674 03 64 ) • Riera-Riviere {centre} : raborables, de 8 a 14 h i de 16 .30 a 21 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (Dr. MurillolSt . Jordi . Tel . 93 674 04 30) • Salaven (centre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h i de 17 a 20 .30 h (Santiago Ausinol, 38. Tel . 93 674 06 45) • Teixidó (centre) : laborables, de 8 .30 a 21 .30 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (rbla . del Celler, 97 . Tel. 93 674 77 49 ) ■ Beringues (centre) : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte . Na tanca per vacances (av . Lluis Companys, 46, Tel 93 674 04 83) • Moral (centre) : laborables . de 8 a 22 h, Dissabtes, de 9 a 14 h (Santa Teresa, 40 . Tel . 93 675 33 44) • Parc Central (P. Central) : laborables, de 9 a 13 .30 h f de 16.30 a 20 .30 h. Dissabtes , de 9 a 13 .30 h (Manel Farrés, 95 . Tel . 93 674 05 12 ) • Serret (Mira-sol) : de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h (pg . Baixador, 78 . Tel . 93 674 23 72) • Isern (La Floresta) : de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes i diumenges, de 9 a 13 .30 h (pg . La Floresta, 9 - La Floresta . Tel . 93 674 18 63) • Pinto (Valldoreix} ; de 9 a 22 h tot L'any . Obert diumenges (Esglésla, 3 - Vatldoreix . Tel . 93 674 28 71 } • Serres pes Planes) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 13 .30 h (pg . Torrent, 1 - Les Planes . Tel . 93 674 92 51 ) + Ruiz de Bustillo (centre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 18,30 a 20 .30 h . Dissabtes , de 9 .a 13.30 h . Na tanca per vacances (av . Cerdanyola, 23 . Tel . 93 590 10 35 ) • Ouirante (z . Arnlu) : laborables, de 9 a 13.30 h f de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes, d e 9 a 13 .30 h (pg . Olabarria, 50 . Tel . 93 675 33 11 )

Francesc Moragas, 48, entl . 2 a 08190 Sant Cugat del Vallè s (ASC, DKV, FIATC, MUT, GRE_ DE CAT., WiNTHERTUR)

Farmcia

Díz-PurIo

(Abans Fcirmòria

ech)

Pg. 5etlt il, 50 (d oostpl dd GP ) Tet. 43 614 31 01

CLÍNICA DENTAL SANT CUGAT Cel . luliti s dr. Joan López Garcí a Domènech, 3c, 5è 2 a Tel . : 93 675 20 91

artod ónc i a C3dontopediatri a

-

(aeme

Odontologia genera l

Dra . Montse Sànche z GpEC 4 .41 9

endoiàser de v :uice s

31, 2n llasts osllwa 91 /s1 .93 674 B6 5

TRAUMATOLOGIA DR. FERMIN ARAMBURO Olrurgia ortop8rJca Vau matdogia Girrrrla, 21, 1 r 3 a Tel. 93 674 43 46 Tel, 93 589 05 34 JOSEP OOMINGO PECH Traumatologia i ortogodlu Torre B1ar9a, ? 8, 2a 10a fies. 93 589 18 88

FARMACIES DE TOR N

Obesita t

C

TOGOGINECOLOGI A IOBSTETRICIQ DH JESÚS FERNMOE2 BAIZRH Toco viecdogta Av Cataeutya, 2 1 , 29 la 1e1 93 569 48 08 9,1 93 674 74 09 arlarT ORA MIIAGR05 MARTTNFZ MED84A I J J- GÒME2 CA9EZA

F M pragas, 125,1r 2e Tel 93 589 13 0 7

tir

Homeopati a i nutrici ó

~ Centre mèdic 4 drespsciaiitats .C .Dr , otllas 7rxUà

TeL93 675 1 7 51

Santa Maria, 9, 1.r-2a Tel . 93 589 70 40

obert tot I'nn y


Diari de Sant Cugat (kjous, 26 maig del 20055 fl

NdiIRS 93 569 62 82

ret cugatncs

i els seus punts dèbils . perit oi s accepta pcrqué no h i ha més remo i que acccptarlesdebilitaEs i apfau direfseiernents valuosos .

Per MAHIONA SAGAGÈS

En què es diferencia la seva edició de totes les altres ? 1 ic api irat ]ca tècniques que he m après modernament de reconstruir com treballaven els impresors ien quina meauravart feraf'e gits, en alguns cases, petit~ afégits i polits talls a l'original . Fi e utilitzat rnaterialstlucenspermcten apropar-ncrsmésyue mai a 1'0rieinal de Cervantes . A la meva edició hi ha nines, eomrntaris , apéncíixs i illustracicrns i molt s materials, pern iI més importan t és tornar al text original do Cervantes .

i'ftlf f

'Boig, assenyat, admirable, ridicul, positiu i negatiu', així defineix ei filóleg i membre de la Reial Acadèmi a de fa Llengua Espanyola el Quixot Rico, expert en ('obra cervantina, recomana començar a llegir-la pe r la segona part, ja que la primer a explica "coses molt allunyades de la nostra realitat". En canvi a la segon a part, tai com assenyala, "Cervante s comprèn millor hl seu personatg e central" . Rico, que va ser convidat per ('Aula d'Extensió universitària de ta Gent Gran, va apuntar que una d e les claus de I'éxit d'aquest clàssi c -és que va ser escrit en un to de conversa, fet que data el llibre d'un a gran originalitat. "Cervantes no va escriure el Quixot com s'escrivi a sinó com es narrava" . •

El primer contacte que vostè va tenir amb el Quixot va ser en l a versió cinematogràfica? Crec ituc va ser a La iJnici Santcugatencaon vaig veure E'adaptaci b quc va fer no sé si ,I nsé L u is Sàcnz deHere.diaoRafacl Rivclles .

' -Aleshores va veure abans l a pel.lícula que llegir el llibre . Si, lats coneixem f:l Qui.rul sense necessitat d'haver-lo llegit, per què hem vist pellieules, còmics , perquè hi ha la imatge ciel Quixo t fins i tot a les marques i a ixò ajuda a tenir una mica que t'apropa a l a novel . la .

Fa poques setmanes,'Le Mond e aiplomatic' criticava l'excés d e publicitat al voltant d"EI quixot' .

Jo vaig parlar amb l a corresponsa l dc Le Mnncle • Es veritat quc hi h a massa manifestacions, perit això ho veiem nosaltres en algun s cascs, perquè a Santander no tenen accés a les exposicions i al s projectes quc es fstn a Barcelona . Ara, per oxentple . La Fura del s Baus faran . pereonsell meu . tot a la batalla naval del Quixot a Barcelona, amb una rosa esplcndia a Montjuïc . Ncts'hadc con fitnilre c l que veiem en una perspectiva local amb la perspectiva gcneral .

reddlandesafncugat .cn m

Podríem dir que és més didàctic ? Vol ser didàctic i tirrilitar cl cant i tlcl lector, perit sobretot vol se r fidel a ]a intenrici de l'autor .

"E'l personatge més quixotesc és elpresident

Zipitero Si hagués de traslladar ei personatge del Quixot a una person a del món social, cultural o políti c actual, veu algú que s'adeqüi a l personatge de Cervantes ? E1 personatge en certa maner a més quixotesc quc avui tenim a l món espanya€ és e] presiden t Zapatcrn, que a més va ser cl qu e va inventar el centenari . Per quin motiu ? En cl tientit positiu, perqué 1'hotn e vol lluitar per fer coses vàlides i s'ha d'enfrontar a tants obstacles com el Quixot .

Per vostè, el personatge del Quixot és un boig o un idealista?

,1

Fl méshoilclQuixotésqueestan t boig d i u les coses més sensates i t é sempre una opinió encertad a sobre les situacions de la vida ert què es troba . De vegades aquest diagnòstic de la realitat des riel nostre punt de vista és equivocat perit en cl que no s'equivoca mai és en la valoració moral, i peraix ó és tan atractiu, entre altres coses .

Quant a la moralitat, Cervantes va traslladar-se al personatge ?

Més aviat atots els personatges. en c] sentit que tots els personat ges són acceptables, cap d'ells é s totalment bo o dolent . Cervantes. el narrador. els comprés a tots i a tots els veu els seus punts valuosos

Amb l'historiador Martí de Riquer han convergit o divergit en algun punt de vista de l'obra ? [ 1 i ha una cosa en què els do s estem d'aeortí i e:s q ue e[ Qui xot és moltsenzill i clar perquèenquatre segles gent sense cap formaci ó l ' ha valorat molt . A €'arrel del Quixot hi ha d'haver una cos a molt elemental ; quc després e s vagin trobant idees Filosófique s més profundes ja és una altra cosa . Per què el Quixot ha donat tant d e joc interpretatiu i artístic ? Per l'immens atractiu que té e € personatge en €a seva dualitat, é s una figura €iterària i humana qu e Fascina . Avui Cervantes seria cineasta? Sens dubte seria escriptor, perqu è té una visin humana eomplex a molt dificil de traslladara un altre mitjà . Vostè va ser col . laborador de l a premsa local a Sant Cugat? Molta gent volia fer coses i un a d'aquestes iniciatives va portar a treure una publicació a San t Cugat, No eren els millors temp s però va servir per dinamitxa r l'ambienti pertrencarpcrspectives . .

l'estirabo t per JORDI CASA S

Contradiccion s n fantasma que recorre Europa arncnaça la salut Ude l'estat riel benestar. Mentrr .s'aniplicn lesopotauriitaEs de negctc. i i is generen nove s contradiccions . Sant Cugat n'é s un bon exemple, segons en s indica [a premsa . Ens assabentem de nous serveis, algun s d'ells realment punters, quc ens situen al capdavant de l'atenci ó humana . Un gran haspi tal si Eua t a casa nostra anuncia un serve i d'ajudaa la mortdigna. Enhorabgna! La ressenya d'una xerrada ens dóna a conèixer en qu è ennsiste ix la tclcassistència ales S 'rrrnplien /es oportunitats de negoci- i es creen ynnves eontnufiecions. San t Cugat n 'és un exemple dones que han sofert maltractament i se'ns indicaqueproperament tindrem un servei local . Cxcel lent, i una altra enhorabona f Se'nsparla de la inauguració d'un complex de luxe per a persones de Ea tercera edat, en e l qual pcl mòdic preu de 80 euro s hom s'hi podrà allotjar tot un dia. Felicitats als avis i enhorabona perla piscina coberta! La perla, però, és la mútua que s'ha obert pera gossos i gats, A més. a un preu molt inferior al que f i costa a un avi passar un "dia c i nc estrelles" . Francamentemoeianant, sobretot quan t'assabentes que tindran servei d'adontologra . Un servei que no hi és, peró que podria ser-hi, a les lliste s d'espera denuneiades per f a FAV iyueobligaràaintervenire l síndic de greuges. Una cosa no treu l'altri . . . potser? .

Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Comptabilitat - Impost de societat s Comptes anuals - Constitució i administració de finques - Lloguer i vendes - Serveis jurídics

rr

GESTI~ I CONFIANÇ A Carrer salat Medir, 35 • Tal . 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès laorrtomasaleontonaas .com oa

Diari de Sant Cugat 572  

Diari de Sant Cugat 572, 26 de maig de 2005

Diari de Sant Cugat 572  

Diari de Sant Cugat 572, 26 de maig de 2005

Advertisement