Page 1

Diari de Sant Cugat Himn. 569 any ](H 1,F5 etmos IISSN

1699- 1664

Dijous, 5 rnatgde12ÚU5

5i ~,t,ardnl3i iNGFPE' . ; . !di 1-,i l :. ! .IUr.

Comencen les obre s del nou ajuntament

MARTÍ OLAY A

Homenatge de l'Agrupaci ó Dramàtica Pàg.24

IES SANT CUGAT

L'AMPA denunci a una nova aturada de Ies obres pàg. 3 9Ri]T DETUBERCULOS t

Salut eleva a 28 els nens malalts de La Mainada Pàg.315 NOU PfIESI k7F1VT !'PC

Rafel Enríquez substitueix Berta Rodríguez Pàg. r8

DIUME yx lE, PRIMERA PEDRA. El nou edific i de l consistori s'aixecarà entre l'hote l d e l a rambla de l Celle r i l a futura se u del Clu b Muntanyenc Pdg. 1

V NIT DE L'AR T

La festa del 2B de maig es vincula a l'Any del Llibre Pag.25

Sant CugatActiu es consolid a amb més serveis i menys ECONOMIA L'Ajuntament de Sant Cuga t Auditori . Aquesta ediciei ha destacat per ha situat en 77 .000 les visites que han pas- la forta presència d'empreses de serveis i sat per la u i t r na mostra Sant t'ugat Act iu , l'absénciadecomcrc; tradieinnal. E l trencs quees va celehrarel cap de setmana passa t i la Mostra Gastronòmic a jan gaudir de al parc dc 1'Arharétum . darrere el Teatre - molt èxi t entreclsassistcnts.enunsdiesen

!1

.

!

.

comerç qui les altes temperatures ces vas t lèr notar sota la gran carpa d e més de 6.000 rnctres quadrats que vaaixoplugarel s 18-1 estands am h 130 empreses expositores . Pàgirra38iedf[nrfa1

.

Alarmes sofisticades, intel . ligents i ara, també sense ca p tes.

A Auxvyd trobares una nova generació de sistemes de seguretat.

a V vI 6 U R E TA T - g Ew(


Publicitat

Fa 5 anys que Media Markt va inaugurar el seu prime r centre a Sant 5eba5tia n de las Reyes

Medía Markt Sant Cugat, Sant Cugat Centre Comercial . Ctra . De Rubi a Sant Cugat km . 4 Tel : 93 - 583 52 00, Fax : 93 - 583 52 0 9 Horari de dilluns a dissabte : 10 :00 • 22 :00

Diari de Saint Cugat Dijous, 5 rnaig del 200 5

www .preciosdelocura .com


Societat

Illliarii de Sant Cugat Dijous, 5 rrtelg del 2005

3

Salut eleva fins a 28 els nen s amb tuberculosi a La Mainad a El Departament de Sala va confirmar dimecres que el nombre total de nens malaltsdettaberculosial aMainadaés de 28, després de rebre els resultats de les últimes proves realitzades a 19 dels 36 nens infectats en el brot declarat el 15 d'abril a la l l ar d' i nfants . I Departament de Salut donava per tancat i controlat dinlecresa la tard a ti brut dc tuberculosi dctectatel passat 15 l! ' ahril ala llar d'infant~ La Mainada, després de rnncixer el s restiltatsclclesíiltinlesprnvcsrcalit-rudesa 1 9 nins inlittals pel hacií de Kcx'h . davant l a pussillilitat que poguctisin desenvolupar l a malaltia . 'estudi ha cunciès que el nombre total d'infants infectats és de 36 -dos mé s quclasetrnanapassacta icldernalaltsdc28 . unadotrenaulésquc tssetdics .Saluthaconfirmat tainhé cluc cncar l hi ha 3 infants cluc estan pendentsdc lespre7vcsdefinitives .Tot s els nens afectius hnri ulieiar un tractamen t preventiu de inalall ia t eap d'ells ha tingu t

E

rnaililéstaCinnseiirltyucsdc lalülirrcülosi . Tot i 1•augincnt (k l nllinhre de casos, l a normalitat és la noia donlinnill a les aules d e la liarct'inFinrs 1 .a Mainada . Així baba cunfïrrnat el Departament l€e Snlui Irivéti d e di4rr ses rentes roti lrmat i~ es ]]er ae l art rcluitte s entre els parescí'alumne, 11 ;1 pOhlaCI(5, pe r evitar l' a Iaritla tir etal cluc, en gCncra I . Csdescncadena dC manera paral . lela a la detcecic7

decasnsd'aqucstaialtresmalatlics in tèecioses . Una de tes directores del centre . Maria

BROT SUPERAT. Des de l'escola sanïlrmen que la mestra Arttónia Latarrc, expl ica que a I' irttcrinrdc l a l lar d' i n tànts aquesta alarma na ha existit e n cap moment i que tot 1'cquipdc La Mainad a ha fètpinyapcrnlctnteníruntxmcstatd'ànim . . .Una cosa és la preL eupacitl lògica davan t unasituar ió perit mai nohi ha hagut alarma perquè hem estat ben informats des de l primer mamcnt ' . diu Latctrre Lesautoritats silnitàricsinsisteixen a tranquil .litzar la pablaeiú i asseguren, igual que els metges Consultats sobre la qüestió, que tots els nens infectats i malalts de l ' escol a santcugaicnca pcxlen ronlinuar desenvolupantles activitats normal s de la seva vida dià ria perquè els infants, encara que estigui n malalts, no tenen capacitat per transnlen-el a tuberculosi . Pel que fa a l'abast del contagi a La Mai nada . l'equip del Programa de Control de [ a Tuberculosi de la Regió Centre explica que

contagiant del brot esta millori pot sortir de casa

"elsnen~]totiitisitn niéssusecptiblesal baci l de la ulllcreulusi . de manera que no eal una relació molt per€lnngada o intensa amb u n malalt contagiat pcradquirir Ea inl eeíó" . Un brot "excepcional" E1 cap de servei d'epidemiologia del' Agèn eia de Salut Pitb€ica dc Barcelona, Juan A . C'aylit . declaravaft alguns dics a I ' agènci a Elèquec! bnatdcSantCugatert"una situaci ó extraordinària i inusua I". mai abans rzgistra da a 13areelctna . Tot i aquesta excepeionaiita t confirmada per altres responsables sanitaris, la tuberculosi nncsuna malaitiaestrany a ni molt menys eradicada a Catalunya . L'any passat es van registrar 149 casos al Vallè s Occidcntai i pel que lit a la irtCidénria en el s nens petits. 59 menors de 5 anys van contrdu rc lamalaltia l'any 20(13 .115 . Díaz (sflcietatQdiarcdesantcugat.com )

Construcci ó i mantenimen t

ESCOLA>La prescnLia d'ttn cable de tensi ó elèctric propietat dc la companyia Fecs a Endesa ha obligat a aturar una part de le s obres que el Departament d'Educació est à duent a terme a les instal•lacions dc l'antig a escala Pla Fanv:res, porta! de poder ubicar-hi a partir del proper setembre els alumnes d e l ' I E:S Sant C ugat . L'Associacióde Mares i Paresd'Aiumnes { AM PA} del centre han denuncia t aquest nou entrebanc, que afecta la construcció del gimnàs al futur edifici de PIE S Sant Cugat, retardarà iesabressi nasc soluciona de manera immediata i provocarà mnlèstiesenei futura lacomunitateducativa del centre . "Si no es retira el cable ara i s'enllesteix la canstrucc ió de l ginulàs, qua n la resta de les obres estiguin acabades i €' institut en marxa s'haurà de tornar a fora dar el pati i aixa serà una font dc soroll i molèsties per als alumnes", explica Josep Anton Teixidó, president de I'AMPA d c 1' IES Sant Cugat . Els pares ct'a 1 umnes asseguren que tan t la companyia elèctrica, ouen el Ucpartament d ' Educacló i I'Ajuntamenteoncixe n 1'cxisti:ncia [l'aquest cable des de fa rnés de 3 anus, però que ningú ha buscat un a solució al problerna . "Ens ha dit que l a Generalitat està pendent d'un informe . peró no sabem siésquecspassen[api€otaelsun s als altres", diuTeixidó . Els pares dels alumnes asseguren . a més, que les obres no marxen al ritme marcat al calendari i dubten que les noves instal . lacionsestiguin a punt perenmenyare l curs 2005-2006 . "Fa un mes i mig ens van dir que tot anava segons el previst, peró encara estan posant maons i ciment", di u Teixidó, al temps que denuncia que "ca p administracióestii lidcrant el procés " .

Instal . lació d e reg automàti c

de piscines Tractamen t d'aigües

T_ . f a x 93 589 28 7 0 fvlc,hs : óü9 95 30 50

L'AMPA de PIES San t Cugat denuncia una nova aturada parcial a les obres del centre

www. cIqucinet .Es


Publicitat

4

Diari de Sant Cugat iJijaus, 5 maig del 2005

Reunificamo s sus deuda s y cambiamo s su preocupació n por una sonrisa . . .

Cvnsuttenes

Centro Hipotecari o

Lluïs Companys 28- 08190 Sant Cugat - Tel. 93 544 25 45 - Fax 93 589 88 7 5

www . g e s t i o n d ï r e Ct a .com


brottuberculs a nt Cugat és u n at, poc comú"

La tuberculosi és una infecciosa que, tot i ser menys freqüent a Caba l encara afecta al voltant 1 .400 persones a Pany , dades facilitades pel Departament de SaEut. Tot i l'abast, cada cop més redlilt de la malaltia , els brots de tuberculosi arriben , en molts casos, acompanyat s d'una certa alarma so cralaperlaparalcor tagi ï desconeixement de ia patotogia . El doctor Josep lluís Lópe z CoiomÉs, cap de secció del Servei de Medicina interna ties Infeccioses del ' Mar, aclareix en aquesta entre vista alguns dubtes al voltant d e la tuberculosi i reitera que infants, tant els ma l infectats, no la

A quins òrgans afecta fa tuberculosi i quins són els símptomes més freqüents de la malaltia? PetlgtOatubercu ésneccssariun eon i dtTrantuntempsd'ex jlarg, ci rcumstilltlcies que sctketD brreren Icspersonesquc conviuen amb malalts tuberculosos, especialment en el ccrc€e familiar. A més, no tots els malalts de tuberculosi lacontagien :perquéc s doni el contagi cal que es tract i d' un a t ubc rt ulos i pu lmonar `'uhcrta a l'exterior', de manera que . e n tossir, cl pacient tuberculós generi 1 de parlicuies infcetants

tinguinel bacil de Koch ,

m s'explica aquest cas, trac ted'una malaltiaque estàgaieradicada a Catalunya ? La tuberculosi no estil eradicada a Catalunya, si bééscertgtac existeix un lenta disminució anual desi s s . [.]'altra banda . com que e s d'una malaltia lligada a la i afaita cancentracií} de isseva distribucióés irregular i afecta més els nuclis de població més desafavorits, Fil ca s que s'ha registrat a Sant Cugat c 5 una situacióaillada i poc freqüent .

La tuberculosi pot afectardiscrscs s òrgans . tol i que la forana plcuropulmonar és . amb diferència, 1 a més freqüent . Pot 1cx;alitVar-tic e n el sistemanervióscentral-meningitis tuberculosa a l'intcsti, a l'a-

parell urctgenital femení i masculi . als ossos i a les glàndules suprarcnals . sense oblidar les íorlnes disseminades a través dc la sang, en qué diversos òrgans poden resulta r afectat~ . cc}m passa en els rna laitsdc la sida . Els símptomes dependra n cte la local itzarióde la malalt ia, tot i yue ]x.}drícm dir cfe manera genera l que la tuhcrrulasi es presenta d e manen: tcirpida, lentament i am b símptomes poc cspecifics, co m febre o fcbrícula, prdua dc pes, suduració nocturna, cansament i tos . quan es k}cal i tia al pulnú} ,

Quina diferència hi ha entre infecció i contagi i què implica cadascun dels conceptes ? Contctgiaréscl fet detrlnsmetrce l haril Iuherrulós duna person a malalta a una altra que rea ho està i que queda infectada . independentment quedesenvol upi o no la malaltia . fin auiuest sentit, pcxlcln convcsrirquecontagi és igckli a infecció.

Josep Lluís López Colomé s Cap de secció del Servei de Medicina lntema i Malalties lnfecciose s "Un petí t pelrentutge cle persones infeewdes 1x N dcstvn .O11 pur lu rrralultiu, depèn dejérctnr.v personals tuberculosi . depenent dc factors individuals com poden ser Testa t imnwnokrgic de [a persona. la mal nutrició i aspectes detipus genètic. ! la poden transmetre ? Les persones infectades mai ne} pcxtelTCOntagiar la tuberculosi per què naestan malaltes .

El tractament en persones infectades garanteix al 1 QOela que na desenvoluparan la malaltia ?

Quines són Ies vies de contagi i Les persones infectades poden p rictieament, sí . infecció del bacil de I[ocfi? desenvolupar Ea malaltia? De quins 1E contagi i la intècciei es produei- factors depèn això? En cas de contraure la tuberculosi , xen per via aèria, yuan el malal t LJn petit percematge dc persones quin tractament s'ha de seguir ? tuberculós tus . infectades put desenvolupar la Estracta d'un tractament combinat

de tresmcdicatnemslii fercnts . integrrtscnuna matei xa tahleta .durant un minim de sis mesos , El percentatge de curació és alt? Pràct icanTenl escura ioffio insies c l tractamentcíc manem eorreeta . Perquè els nens malalts de tuberculosi nopoden contagiar-la? rlsinlantsnc}contagien lantalalti a perqué tenen iurmes pulmonars tancadesque no cl iminen bacils. E n canvi . els adults si que la pcxien con tagiar perquè en tossir elimine n haci is ident i ficahles al rn icroscopi .

1 poden fer vida N Is nens infectats se sense cap risc i els malal que tampoc no contagien . pode n anar a l'escala si oi tr1 co dera que ho poden Hi ha alguna vacuna p la l3('i. i . Ac}ui nos'utili cluc na urnnscgueixsmtxf tota la població vacunada peix la lectura de la tuberculina, molt útil per identificar els tots . Avui ~ ' estan estudiant pus de vacuna eontrt lat t u que esperKm donin fnsit en el futur a

Solucions una

per a

llar confortabl e

hand

car wash sant Cugat

Tu

r11

r . r ■ , . : rrtrn !1r lava-lo de rnche s

Pol. Ind. Can Ma l v, de be {?orla Catalanes, 8, local 8 Tela 93 544 18 48

CARPINTERÍA DE ALUMINI Q JaCRUI, S .L .

Iluminier TECHNAL lnlerpretamos obrar a la perfe .ción

SOMOS FABRICANTES PaaMig Torre Blanca,16 baixos Tal . 93 675 25 9 Fax 93 589 48 96 08190 StCugat del Valla9s (Barcelona )

Orient, 6 8 Exposició i oficines Tel . ; 93 675 29 0 2 Fax: 93 589 10 0 1 i nfvQol um i n i sgo rrigo .corn


sacietat

Coll Favà estudia fer mobilitzacion s si eslrasllaclen les Barraques al barri Els véins neguen que hagin arribat a un acord amb l'Ajuntament POLÈMICA7'Cot i que la setman a passada scmhlav ;i que 1 :1 reunlli rnantingl .lda entro Aiurtrament . C0n1istiii+ de 13ar1'ac}ues 1 represel l lanls dels hams de Colí l a 1 I e i Monestir havia de servir por tanca r kr polemica i prendre una decisi u dci'initlva sobre la ubicació de les Barraques dc la propera Fest a Major, la trobada : no ha fet niés qu e aprofundir cn la polèmica qu e rrnulla aquest espai i distanciar l a posicici mun icipal dc la dels veïns d c Cull Malva . f :1 president dc 1' Associació d e Veüls dcC'o1l Favà, Jordi 1 parraguir rc, ha desmentit a aquest setmanar i que cl Narri hagi arribat a un acord amh

l'Ajuntament sobre cl traslla t

de les Barraques des del Parc de l a Pollancreda al Pont de Can Vemet i ha apuntat que l'entitat veïnal est à estudiant diferents mcsures -entre elles la possibilitat de convoca r mobilitzacions- si el consistori tira endavant aquesta decisió . "No es po[ fer una festa al costal de les vlvcncies, a narrés 20 metres de les rases on viuen veïns, alguns amb

Diari de Sant Cugat []iirnls, 5 maig riel 200 5

Els cíutadans reclame n

més cohesió i diversita t

`ElTallerperaun a nova ci utadan ia' vo l un Sant Cugat més solidari i integrado r

problentesde sal ut", expl ira Iparra guirre . L'AV de Coll Favà insistei x que l'Ajuntament ha de busca r altres solucions i tornar a mirar , sobre cl mapa, yuinesaltres possihi li fats hi ha a laciutatgtrc puguin aco llir les Barraques . "Els veïns de l a zona on es vol ubicaraquest espai d c la Festa Major ja han demostrat un a solidaritat més cnt f à de tota prova a SantCugat, perquc porten mésd' un

any aguantant els sorolls de la zon a esportiva" , diu Iparraguirre . A l tancament d'aqucstat edició , dimecres al rnigdia, l'AV estava pendent dc ceicbrar una junta gene ral de veïns on, entre altres qües tions, s' havia de decidir la respost a i Ics accions que duran a terme e n casque 1'Ajuntamentno faci rnarxa enrere en la decisió de traslladar le s Barraques .

PARTICIPACIÓ>Millurar la eo€te siO social i aconseguir que ert e l l inur la ciutat sigui niés solidaria . aeltilidura, diversa i integradora . Aquestes són algunes de les con uiussions sorgides dol Thller de / Nrrl asr speratnranosyrciuradn/riu, dut a terme a mitjans dc març a IaCasadeCultura, que 1'Ajwttantcnt va presentar la setmana pas sada . Prenent conc a base cl resu m de les jornades elaborat per l'em presa qesenvolupamentComunitari, encarregada dc dinamitrar i coordinar el taller, cl tinent d'alcalde dc Polítiques Socials, Tem i Ramon, ha expl irat yue "els sant cugatencsvolen unaciutat solidària, acollidora, cohcsionad a soc ialmenti en qué ia diversitat i l a integració sigui n els punts claus" .

Aixi cs va ntanifesFar durant le s dues jnrnadesdetrehall idiscussi ó del taller en qui es va cunsensua r una visiit ideal dc Ia ciutat amb un a societat solidària, basada en l a transmissió de valors interculturdls. inlegrsda i amb el català com a llengua d'ús quut idiü . El taller.però,rtoesva Iirttitar a imaginar clsasliectes polsitiu, de l Sani Cugat del futur i també va oferir una visió dels Valors negatiu s que cal evitar per assolir una nov a ciutadania . L' egoisme, el bo l . licisrtte, la repressió i l'aïl€ament del s immigrants en són només alguns . Una guia perierpolifiquas En el TullerdeprTgx.rsre, peraun u noia riul(rdania van partleiparu n total de 33 persones procedents d e di fercnts entitats i àmbits socials , culturals i professionals, am b 1'ohjc'ctiud'oferirunavisióalmés àmpiiapossib[edei fi.rturdclaciutat . Lespropostes d'aquestsciutadans serviran de guia a [' equip d e govern municipal per tal d'cnfocar futures polítiquesde participa ció i integració ciutadana a Sant Cugat .

BREU S L'ASSOCIACI$ CAN BARATAFONT ][ICA FARÀ UN CONCUR S DE PAELLES EL 15 DE MAI G Els membres de l'Associaci ó Cultural Cali Barata-I"ont licad e Mira-sol eonvidelt tots els santcugatenes aficionats a cuinar a participaren el segon concurs d e paelles gtlesceclebrari cl prope r diumenge 15 de maig cialTcredc l restaurant Can Barata . [ :is organitzadors esperen la partunpaei ó d'entre 15 i 20 paelles i I'assistcn cia d'uns 150 comensals . El s millors arrossos s'emportara n difcrcnis premis, ecsm un pernil , un sopar al restaurant C' :isatTubau

Gretel Neves & Mercedes Pérez SkfURSa} f rrJN.tts1oWt3

Asesoras Seguro s e Inversione s

y rcrurx ,ewmmb''9 Csznacros y QPsmaS rlpgM r i .orewnidades vida y ocaso s Afioero e Inree s : ones

mb,wcanorsnek reaev, csra

o una vaixella . El termini d'inscripció s'acabael (i maig . PARADA INFORMATIVA ELS D E MAIG DE L'ASSQCIACl ó D'AFECTATS DE FIBROMIALGI A La plaça C)ctaVla aeollira el dlü ntc.ngc 8 de maig una t ;iula informativa de 1'Assoxiati~ Catalana d'Afectats de 1 ibrontiàlgi a (ACAF) . Lentitat, que té un a

delegació a Sant Cugat, s'avançarà a la celchrtciitdcl Dia Mundial de la Fihrnmiàlgia, ei 12 d e maig . per crrerir als ciutadan s inlolTnacici sohre aquesta patolo gia, encara molt desconeguda, i

eaft

c

orientarels malalts yue ho sol• hci tin . Segons diferents estudis, l a fibrorniàlgia és una malaitia qu e afecta un 3°/o de la població d e Catalunya .la rttajoria [lones. LES FAMÍLIES NOMBROSE S DEMANEN MÉS DESCOMPTES L'Associació dc Hantilies Nombroses dc C'atalunya f FANUC 1 van celebrar el 3[7 d'abril un Di a f.ispecial dc les Famílies Nvmhrosesal ParcdelTihictahn,qucv a 1 üetl itar l ' entrada gratuïta als seus fills . La FANOC va aprofitar po r demanarntésdeseom ptcs cn o ei a entitat~ púhliques i privades .

llos menats per esrolllr MENÚ UEL DLl de dilluns u dís'subre 7,95 eums ,, . •-

ws,s

MENI! ESPECL4 L

LLEUGER

é'F.s divrrrdrn di .ssuhre.e rr corn idee n u una errlrra de r•ayro amb rl rru menú. CI Suor Jordi, 33, Saer C rrgar del Vallès 1e1. : 93 587 93 96

Repriración y venta d e maquinaria portada y artfcufas de ferreteria

ConCesionetriD HC N q A (maquinaria para jardín ) Pl . Pep Ventura {esquena c1 Sallés ) Tel . : 936 749 67 2 reparacioneshel@felefonica.net

8,50 euroa

K)SERVE S (LJ SERVBS DE NETEJA 1 MANTENIMENT PER A EMPRESES C15eïix,8loraal 9354418Q5 YYYYW.bbaerv OItI

fr.

assessor s

Fiscal • Comptablc•Laharal • Jurídi c Francesc MnraBas, 3 erltf, despatx 6 Tel . 93 ra9010 79 i Fax. 93 589 82 54


Societat

diari de Sant Cugat Dijous . 5 maig tlé12005

7

Tanquen laLrtocsco1a Garcaz pe l

presumpte frau de la `xuleta mòbi l

Des de la FAB asseguren que la reobertura és "imminent" perquè ja hi ha l'ordre judicia l L'Operació Xuieta, desenvolupada ta setmana passada perla Guàrdia Civi l per desarticular la xarxa d'atrtoescolesa ueiacilitdvert 1' obtenció irregula r del carnet de conduir, ha provocat el tancamentcautelar dels dos locals que Garcaz té a Sant Cugat, perl a seva presumpta impiicact~ enel frau .

Municipal d'lnfatnracióal Consu-

fliAU>lils dos cstahlintents que t c

(!arca/a Sani t'urcat són stornctiun a

de fes 41 autoeseoles registrades i clausurades dijous passat per ordr e judicial a la proví etc ia de Barcelona . després que la Ciuàrdia Civil d e Ceuta trobés indicis de la seva presumpta implico€ci(t en un frau d'ahast estatal per uhtenir de tnancra irregular el permi s de ctmduir. q e ]a porta dc les autoescoles santcugatenqucs penja un cartel I on elspropietaris deiLnsert la innocència del centre, acusen les autoritats "d'arrossegar centenars de professionals a la hutni liaciti ' i assegure n que el desprecinte serà "qüesti ó d'hores" . El mateix ha confirmat Gahricl Picdrt, el delegat de la Fcdc-

Aquest és l'aspecte que oferia dimecres a! niati !ina de les seus de Garcaz a !a ciuta t ració d'Autcx:scoles de Bareeiona (FAB) per al Vallès Occidental , assegurant cluc l'ordre judicial pe r !'aixecament del preeintea lesautncscoles de Barcelona cs va dicta r dimarts i que l'obertura delticcntre s clausurats és "imminent". "A Barcelona ja han reobert dues aucxsco les i la resta està a punt de tomar a l'activitat", diu Piedra . La FAB,1'entitat yue agrupa l a majoria de lcs empreses catalane s del sector, va sol•licitarpoe despré s

EI PPvol que retirin le s màquines de condons SI~XUALITAT>La presrdenta comarcal del Partit Popular I portaveu del grupa Sant Cugat, Berta Rodríguez, ha instat l'equip de gover n municipal que retiri ics noves màquinesd ispensadoresdc preservatius,insta ] ladestàpctcmésd'un a setmana a les seus de 1' Esbart San t Cugat í de 1' Ateneu, amb !'objectiu

d'apropar ayurst sistema contraccptiu ai jovent de la ciutat . Rodriguer.- considera que els llocs o n s'han ubicat les ntitquincs no só n els més ad icnts per di spcn sor aques t producte i que ja hi ha "suficient s i lots" a la ciutat on es poden aconseguir preservatius . La portave u ptapu lar creu, a més, yue ai xut"na és

del t .tneamenl de lesautncsenlcs . l a retirada del tanctuttent cantelar al s centres de la pnrvíncia perqué "le s intputacionsestandcsvirtuades i e i tancament indefinit és ineornpatihlc anth la presumpeió d'inntx.éncia" . L'entitat creu també que l a clausura dc les autocsuoles podri a comportar perjudicis als trehalladors i aluntnesdelscentres,punte n què ha coincidit la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU) . Només a Sant Cugat, 1'Qficin a

L'APUN T

Millora pèl? Tot i legitima, la postura del PP sobr e la presència de dispensadors d e preservatius en espais on es alou e l jovent, no és cle rebut en una societat on els adolescents s'iniciem en la sexualitat cada cop més joves i o n l'avortament i les malalties de transmissió sexual no paren d'augmentar. Si ho han de fer, que serà millor? Oue tlnguin condons a l'abasto qu e s ' exposin a riscos innecessaris?//

midor (C)MIC'Y Ira rehut consultes cle _' 5 a luntnCS de 1'autoescola . La 1 AI3 tamhc puntualitza que algunes de les infi-irmaeions aparegudes als mitjans coc comunicaci ó no responen ala realitat perqué el s càrrecs que s'imputen a les autoescokes nu són de donar les respostes d'esàmcns a través cle tctéfon s mnhils . sinó de suborn i rcvelacici dc secrets . càrrecs que ja han estat recorreguts i impugnats pels advoratsde 1'nrganitzac ió. La majorpart de les escales imputades ha reconegut haver comprat un program a in lirrmàtic dc tests a inca empresa clc València, que venia el material, e n principi legal,amhel vistiplau de l a t. irecciitiCTcneraldeTrlnsit . L'Operació Xulcta s ' ha clut a terme en 14 províncies i ja hi h a imputadesntésde 100 autctescoics , presumptament implicades en e l fraudefacilitar atravésdelmbhii le s respostes de ]aprova tedrica del permís de conduir, a canv i de diners .

una dernanda socsa I"i que 1' Ajun tament hauria dc posar l'cntfasi a promocionar un altre tiputide polítiques més formatives i infarmatives, portal de prevenir malaltiesd e transmissió sexual i d'embarassos no dcsitjatscntre el jovent . La instal . lació de les due s màquines de preservatius a l'Ateneu i l' Esbart s'emmarca en cl programa Màquina, impulsat per la Generalitat des de l'any 2000. La previsió és que en breu, s'insta] 1i n màquines dispensadores de condonsalCentreCivic de la Floresta i tambéa laCasadeCultura .

BREU S FESTA AL CASAL DE MIRASOL EL PROPER 8 DE MAI G L',Assuciacin de Veïns San t Joan de Mira-sol ctrgan i truà el pritxint de maig, e n rnl-lahortciti anth 1' Ajunta ment, una festa al Casal de Mira-sol que inrlaurii, entre altres, un eoncert de To u Soler, arrossada popular i ball de tarda . L'entrada rosta 8 euros . La jornada tindrà un caricterreivindicatiu !servirà per reeiamar que cs titci n obresal districte i també un a piseinamunicipal . L'ASSOCIACIÓ PILAR D E YlllT VOL OBRIR UNA DELEGACIC1 A LA CIUTAT Vidues . jubilats i tot tipus d e persones interessades per les qüestions dc caràcter socia l que afecten la gent gran . L associació Pi 3ar dc Vuit de. Vila franca, promotora d'una iniciativa legislativa pana ]arpe r lacompatihiiitatdel SOVIi l a pensicide vi udetat, ha convocat una reunióel l de maig a la Casa de Cu ltura per in fnrmarde la vol untat d'ohriruna delegacicia Sant Cugat . 828 PERSONES PASSE N PER L'AULA D'INTERNET DE LA CAMPANYA TOTS .ES La iniciativa del Ministeri d'Indústria per firi l itar E'accés de tothom a les noves tecnologies ha despertat un gran interès a Sant Cugat, ja que un total de 828 persones han passat per l'aula d' intemct de la cantpanyaTots .es, uhicad a a 1'ahri l a la Casa de cultura . XERRADA SOBRE CRÈDITS A LA CASA DE CULTURA La nova associació d ' imtnigrants Nous }-loritrnnsoferiràavui dijous una xerrada a l a Casa dc C ul tura sobre crèdits personals i compra d'habitat ge. adreçadaa estrangers .

Hasta 265 cv de seguridad . . . mur activa . Hues+n Stit3arEi [myir ra . i:.h,r,, a !,dr 19 .50Q eurtts . Y coma mda s

Bi iny arrantia 3 091 -1' . . . aa .r '•wrWlnrlr~■irrYrk irdFt eMwrur<snwrrearrims 2%1"arwnwn lbc.l w .■u ..m,-,w ns.a,. y,

w

SUBARU Ingmr~esn alWAparsrnJia++aóeaeeectms

PRODRIVE TOT MOTOR : c1 Rambleta del Pare Alegre, 73 .08223 Terrassa • Tel . : 93 733 66 4 4 cl Sol i Padris, 44 . 08203 * Sabadell • Tel . : 93 726 14 25


Soc i etat

8

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

WightWatchrs, v~gflant el sobrepè s Una monitora d'aquesta associació internacional ofereix suport des de la Casa de Cu ltu ra a tothom que fa d f et a aquest mètode, ja n'he perdut 5", explica, remarcant que la sev a intencióésquedar-se amb poc mé s de ffi qui los . A Astttlcicin, la dieta ci c Weight Watchers li iïtnriuna, tot i quc reconeix que, rom tots ec s règims, requereix una mica d c vol untat a l'hora cie set■ uir-lo . "I-{as de comptar nltlll, perquè cada aliment quc marges representa punts quc has de restarde€scluc potsmcn jar, pcriltcnsl'ajudadrlesrcunion s tot cl material que ct liaeilita l a monitora dc WeightVv'<stchcrs",diu . Dieta sense restriccions La dicta que prtlpclsa aquesta clrganilzaciti, fundada ]'any 1963 ,ll s l'ala[s Units i arllh seguidores tal l Unrr-se al grup de Weight Watchers esta tl'oterta- només costa 8 .5 euros per sessi ó DIETA>Asunciinl I)alntau i i•.nrarna Manin són dues de Ics ,t 1 donc s que assiatei xen de numera regular a lestrobadessetmanals que la delegació barcelonina de Wei ht Wutg chcrs,cis 1 i~;ilrr~rr,sclc'!!~t .c, ttrganitra ala Casa de L' u ltu a des d 4 Fi na l s dc l'any 2002 i que, en aquest

ntUntent . estan plenes a c essar. DesdLlmrsde Fehrcr,Asuncici n es desplaça cada dimarts ala tarda de Rubi a Sant Cugat acompanyada del seu marit, per comprovar si ha aconseguit apropar-se una mica més al seu pes ideal . "Vaig començar amb 72 quilos i ara, grilcics a

La General fitat comença

Fofnsivacon1ml Ïigm ' MBSgUIT>Lls departanleltts d e Salut i Medi Ambient acaben d e posaren marxa, junt amb els eon +cllscotnarcaisdei Vallcst)cciden 'ta1 i cl 13aix Llobregat i set aluntametus, entre ells ei dc S .kn1 C ugat . una campanya de prevencitídc 1 ' eexparttiiki del mrlsquit tigre, una etipéric d'urlgen asistir detectada pe r primerrnp a [:'atalunya,1'cstitapassat .a Sani Cugat . Els dos gropa de tn:hal 1, ti:enie i poiitic, creats fia alguns mesos pe r les administracions, s'iran posa t mansa l'obra peruferir in t. nnaci ó sohrc 1 'Acne.. ulr5npir7ius als ciuladans dolç municipis de Barcelona , Cerdanyola, Ruhi, Sant Quirze . Sant Cugat, Molins dc Rei i e l Papiol . Lacampanyaimpulsadade s dc laGeeteralitatton-laraposarí'ètn -

MAPFRE Penaip Torrebdenc a raent flambla det Gltef, Sr rel . 93 59S 19 95 Fex 93 675 27 54

rasi tall algulleti de les i'eC limanaeionsquejava f'r 1'esliupassat i'A -

juntantrrtt als tiantcugatenrs, adre çades sobretot a evitar la reproducció de loti Iarves del tigre . ]ltre altres, s'aconsella buidar tota el s recipients susceptibles de conteni r aigua, des dc cendrers plats sota el s testos, quc estiguin en espais exteriors, evitar les acumulacions d'aigua en zones dedrena tgc o catTa i s de

• HIPOTECAS • FONDOS Y SEGUROS DE PENSIONE S • FONDOS DE INVERSEÓ N • SEGUROS MÉOICO S • SEGUROS DE EMPRESA • SEGURas EN GENERAL

eonegudesconl Sarr Ferguson, cltè reix l'avantatge sobre altres mitadeti que nu cal prendre herbes . n i medicaments i que no és una dieta; restrictiva ni nlonntnna . "rode u menjar cl quc vulgueu, fins i to t bombons si us agladen, pern heu d c ten i r en compte que a i xó us resta 2 a 3 punts del tota l yue teniu perpassa r el dia", recorda la monitora d e

Weight Watchers . CugzniaTorrent,

durant I'últinla sessió a la Casa d e Cultura . "Cadascú sap el nombre depr )i►rtc y uc h a de men j ar cada d i a , segons cl seu pes i alçada i, sempre que s ' aj usti a aquesta quantitat, po t gastar-losen clan] inTentsque prele-

rcixi",explica lamanitora . AixiT si, la dicta té algune s regies que cal seguir pergaranlirne I'cxit . A més dc cenyir-se a l a quantitat de punts indicada e n cada cas i anar restant del tota l cadaafiment que esprcn . es reromana heure l litres d'aiguadiaris , menjar variat . prendre almenys 5 racions de Fruita i verdura al dia , controlarlaingestadegreixoa i fe r unantica ci'excrciei . El suport moral del gru p 1 :ugània ex pl ica quc, a mésde 1'efi càc ia de la dicta dels punts . un del s factors de I ' Cxit dc les reunions d c Weight Watchers és l'ambient qu c es crea entre les persones que h i assisteixen i que comparteixen e l repte conti] de baixar algun quilo . "Trobar-te amha l tres pernocten yu r

tombí Fan dreta t ' ajuda a mantenirte ferma en ei règim", explica

Encarna, una satltcugatenca que e s confessa reiltcidcntdc ies reunion s de Weight Watchers i quc vol perdre [Rquilos, "noperestética,sineípe r salut" . Enfrontar-se amb la bàscul a ( ' oda di marts, Eugènia ha dc donar la bem ingudaa noves rares, explicar-loti els principis hàsies de f a dieta, facilitar-los un carnet d e seguiment i ccttnen4aramh la litúrgia de passat per Ia bàscula . E l temut aparell, instal . lat al bell mi g dc la cala dc reunions, ús yu i dictà dc tnzutera caníidenrial la quant i tat de puntaquc cada seguidclradel métüdc pit ingcrtral dia i qui confintta cada setnrtna si s'cstz fent fia dieta de manera rüïrecta. "Quan perde n els primers 3 quilos i els poses l a primera estrella al carnet és una groc] satisfarciri per a elles ', diu la monitora . 1n general, la dicta de Weigh t Watchers Fa perdre entre mig quil o i K[)(l grams dc pes pcractntana. " I si aixil no llastin, intentem busca r la possible causa i desdratnalitzar" , diu la monitora .llS. díaz

deti`ellaa, rTlantcnlCL'ohcrtcs les piseines mentre nos'usen buidar scta naval ment les baasesr►eti tes. Preci sanlent . I' Aj utltaltlent ha dut a terme aquesta setmana el huidatg c d'algunes hisses, rom la situada a l carrer Pontevedra de Mira-sol . qu c havia prrnocat reiterades queixe s dcls veïns dc fia tona . Na transmet maialties :1 etil _ré veia cleIquepatisaal5paiso s d'origen del mosquit tigre i altre s coves tiubi rt}pica I s er lívnitzadespc r f ' . 1rclc•N on eti t lunen malalties conc el cleltcucul'enretalitis.aC'atalunva aquesta espécie tul transmet ca p malaltia . La seva picada, pcró. é s igual de dolorosa i molesta a tel í arrr u, enrarí que tamtlex: suposa u n riscpcra lasalut . L:1 tigreésespecial -

rnent temible perquè . a diferènci a d'altres espècies, no actua a la nit , sinnyucpicadcdiai dcmancr-arestcradcr a la mateixa zona .Ett cas d c picadura, la CJencralitat reeuman a rentar i desinfectar la zona i consultarel mctgesi hi ha més molèsties .

NEc

Un

edifici

on

podeu gaudir d'una excel•lent cuina

mediterràni a

Dimecres i diumenge nit, tanca t Plana de l'Hospital, 7 Tel . 93 590 05 0 6 www .restaurantmatiida .co m

NECIC Mrxla irctàntll .

GI Sant S iiaverrtura 24 Tel .: 93 589 69 72 .. ~tes per f nií1ia riLYRli1rY3SR t, bes ceJ carnet de fia érrerrd tpt

modernista

Neteges Boi x Neteges en Genera t Neteges de Vidres . Domlcilis Particulars, Carnerços, CartltlntfaTs, Indistries, Parquings . p fetee5 • Loc is, Escdes, Tractament de terres Cl Abat Biure, 20 baixar 1 a 08190 Sant Cugat

Tel . 93 675 35 0 2 Fax 93 590 91 87


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 rnaig del 2005

9

La diputada Carme Carretero , de visita al CEIP La Florest a

La socialista va respondre les preguntes dels estudiants de primària sobre cooperaci ó ESCOLA7('rmt si d'una sessió de control parlamentari ecs lraetés, l a diputada u eiaiistu al Parlament de Catalunya, Carme. Carretera, va anarcontcstant anth dil igéstcia tote s lespreguntcsquc li van fòrrnularl a setmana passada uns 130 ahlntnc s de primària del CEIP La Floresta , durant la visita que va ferri l'escola en cl marc de la Setmana Mundia l de l ' Acciei per 1' Fducac ió, celchrtda del 24 a130 d'abril . El col . legi santcugatcnc és un dels 15 centres escolars a tot Catalunya que han participat en aquest a iniciativade foment de la solidarita t i Ia cooperació, impulsada des de diverses ONG, cant Ajuda e n Acció, Educació sense Fronteres , lntermón Oxfam i 5F[) . La campanya . que ha comptat amb l a implicaciridclascxictatcivil i pn€ítica de [15 països, pretén reclama r educaciópera tothom amb 1'ohjectiud'cradicarEa pobresa i assegurar la igualtat de gènere a les auiesde to t el món ahansclel 2015 . Aquests va n seré 1 s comprctrn i se )s adq u i ri ts l'any 21100 per caps d'estat de tat e[ món , durant cl Fúnrrn Mundial per 1' E ducacióde Dakar ,

Mós inversió en educació Els 130alumncsd'entrebi l3any s que vast participar en la Setman a

TINTORERI A BUGADERI A Net NETEJA EN ,SEC 1 PLANXAT MAXIMA QUALITAT

Un periodista i u n artista local, al primer periddi c en castellà editat des de NovaYor k

suficients per aconseguir-ho ". va dir la socialista . Sobre els harracons que encara h i ha en alguns centres catalans . Carretero va contestar que el nombre de nens ha crescut molt en el s últims anys i que manque n instal . [acions . "Pern fer edifici s nous requereix un temps i un s diners" . va argumentar l a diputada . Per últim, sobre la clüCatióde l a conti liacicid' horaris laboral i escolar, lasocialistavadestacarf'nbjecti u de Ia Generalitat decrcar30,DO O noves places d'escola hressol a l llarg d'aquesta legislatura .

El CEIP La Floresta és una de les 15 escoles catalanes participants a la campanya M undiai dc 1' Acció per l' fiducaci ó al C E1P La Floresta van prepara r una f larga bateria de preguntes per a la socialista Carme Carretero, on demanaven e1 perquè de qüestion s com e! fracàs de! compromís del govern català a l'hora dedestinarel 0,7% del pressupost a cooperació, la preearietat de les insta[•lacion s

en a Igunes escoles i inst itutsque fa n classe cn harracnns o quints mcsu res ha previst el tripart i t pergartnt i r €a conciliació dels horaris laboral i escolar. "El govern català es v a comprometre a invertir el 0,7% en cooperació i encara cstcnt mol t lluny, només al 0 .3 1% perquè de vegadesc ls diners q ue tenint no son

Menys rics i menys pobres

"Perquè la gent pobre sigui una mica menys pobre, la gent rica haurà de ser-h o també una mica menys" . Aquesta és una de les frases que la diputada Carme Carretero va utilitzar per explicar als nens i dens el mecanisme de la solidaritat , que ha de contribuir ha pal .liar les grans diferències ecortómiques existents entr e les societats benestants d'Occident i els pobles del Tercer Món, sumits en ia misèria i I'anaffaltetisme . En aquests pàisos, més de 100 milions de nens i nenes e n edat escolar no tenen accés a l'escola primària i uns altres 140 milions de joves arribaran a l'edat adulta sense saber llegir ni escriure, igual que els 880 milion s d'adults que ja sórl analfabets . Perquè aquesta població pugui tenir accés a u n futur millor i sortir de la pobresa, les ONG organitzadores de Fa campanya reclamen més ajudes per a E'educació en aquestes mnesJ

INFORMACIÓ> [ :Is santruezttLnc s Xavier B . Fernànde7, periodista i dibuixant de eómics, i cl pintor i fotngraf valldnreixcncAdoif formen partdc la piantilladeco[-lahoradors habituals d'E! Nuevo Ctijo Ikrsrrrrdr►, el primer periòdic men sual i gratuït editat en castellà a NovaYork . Adol f s'encarregarJ d e Preguntes sense resposta dissenyar una dc cada tres portade s [Jurant la trobada entre Carretero i de la revista i Xavier B. Fernànde x els nens, fadiputada va huverdc fe r elaboraràartirles i el còmic Dir►ge front a algunes preguntes compli - nevr F.pieur, publicat en aquest diari cades s molt compromeses, coni l a en !'etapad'ELti I C anro►rs . que [i va formular unes petita . "Pe r L .apresentaciri de la nova publi què es gasten milions d'euros e n cació, que acaba de fer el salt a l armament, en lloc de destinar el s paper des d' intcrnet, va reunir e l diners a fer escoles o a educació? " , passat 21 d ' abril al Consolat de fi va demanar ia nena . 1 Carretero , Veneçuela de Nova York, mu[titu d amb cara dc circ umstàncies, nomé s dc personalitatsdc lacomasnitat his li va poder eontestar: "No sé per panonrnaiorquesa. E l projecteedi què, potserelséssers humans enllo c totial d'EI NrreiYl Cojo fiusrmdo , de serbons som dolents" . Davant l a impulsat pel veneçolà Gustav o dificultat de la resposta, Carretero Morales, propietari també de ]'eva acabar assegurant alsestudiant s missora Lobotorridio, pretén ofeque "tothom preferiria fabricar i rir opinió, art i cultura als hispan s vendres ] I i tires que armes ', dels Estats Units en la seva ] lengua . OFICINES EN LLOGUER MOBLADES [11' 8 M 2 Ateoeaó releloúsa, Qmnicllisofi wrr tocistets, Mu ifital d'cli usndiart, afleéee Virhrat, filsapcr U de errrer i pagreteria . srfa ds neriaes i cenfeMllciel. Sírraia de lal•eemeeieeeiaer vFIQUILDIN Gi Cewrel el MrOGCrr 11,1 LvOw rjrnriEl { rmmnr.ipnII S } rlt+ el ; 3 ürLrrn r ç r'M;C• N NDtI CENTRE aE NEGOCI S prIent, 7 8 .84, adifrci Inóisa . 1' Piarrta . Sant Cuge1 del Vallat = Tel . 93 544 18 8 9 www .ofihulding .caJm • oiíbulldingOolibuliding .corn -Fax 93 589 57 3 9

PECES TÉXT1L5, CORTINE S ANTILOP PELI 1 ALTA PELIETEREA , NtANTE51 EDREDON S

5ERVE1 A

DOMifClLl1

Francesc Macia, Cri (c - arll Favà j Tel . 93b7436t11 1 Rbla . del Cclicr, 9 1

INDUBRUC, S.A. www .indubruc .co m

Tel . 93 589 53 Gt?

EL SEU MAGATZEM DE FUSTA TRACTAD A

TALLERE S ROMAN VENDES : Cerdanya, l0 HI

:1'1 614 :)Í 3t

TALLERS : Vic, 18 f Jx9 :Rtil1r)?ti p

■Casete s •Refugi s •Tanques

•Tarimes •Murels •M p ~iliel'i de jardí

•Pèrgoles ■Gellosie s •Jardinere s

Poi . Industrial Can Magí. Av . Ragull, nau 1 9 Tel . 93 589 00 23 Fax 93 674 38 71 Sant Cugat del ValEè s Visiti I[1 nostra CxpclsiCir r3 I a Ctra de Sant Cugat a Rubi lrotonda CL!rltre Ccun :er[ : ;,11 Snill Cu{l,ltl


Societat CONTES IRREVERENTS . ..

Dlari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 200 5

PER Jo4N )OFfEOSA

LS DOS VEÏNS (I 11) encara qu e bli mentida, e l senyor Jaume i e n Jaumet no sols eren veïns sinó quc eren d'allà més amics . A hores d'ara, qu e Ia0ordi, no s'havien tingut ' aa més mínima . I això qu c unia el senyor Jaume e n opinió, tot a 1' inrevés de qui deien que er ra el pa . EI senyoriaum e edenegocis-segonsel ,gent teni a més diners qu e va- i es passava el di a t-se perquè, segons e11, no li anaven bé i cada dia més que no guanyava . E n era el seu eixugallàgri Isumet, estic avorrit : tic mha espatllat una màquina i e n dieshauré perdut els henede tot un any". l t'endcmà: ai estic de pega, que l'altre Comprar una partida de vi fixat de maia manera. de guanyar-hi hi perdré llargs . Jaumet, aixà és la " . 1 el Jaumet ja ho veia que dormia d'una tirada . El senyor era un patir constant . Be n Jaume es llevava sempre am b t, el senyor Jaume havia de bocassa pcrqué, patint com patia , per massa coses : si plovia, no païa bé i dormia malament .To t ué plovia i no sé quc se li feia just posavacl peu a terra, ja frisava si feia sol, se li assecava i per saber corn anirien ]cs coses . va una altra cosa . De fet , F lprimcrque feiaeraconsultare l tenir tantsinteressosi tant s diari i no fallava mai : scmpreporungarbuix i unacnns- tava alguna mala noticia que l i goïxa, que sols portava provocava un ensurt : avui eren aTdecaps que no el deixave n unes accions gttc baixaven dc cop viure . i, au, a patir per les aec iolts ; demà, I mentre ai senyor Jaume e l tocava pagar la contribució que d e corsecaven les angúnies i la des- nou s'havia apujat i, au . a recolli r gràcia d'haver dc patir per tante s elsdincrs i,de debò, que cn necescoses, en Jaumet, a la casa dc l a sitava una bona pila . "Tu si qu e part de baix, vivia tranquil be n tens sorl", deia al seu vci . "A tu no armat i feliç amb lcs seve s sc 't perd mai res, no has de pagar coses que no li portave n res i . en canvi jo, ja ho veus". 1 en ous . Es llevava d'hora, e s Jaumet, corn que ho vcia, se' n fava l'eina a l'espatlla i no Lor - compadia de debò . "3a estàs ben a casa fins a] vespre . Si era hé de pega . ja", dcia de bona fe, hivern, sopava vora e1 foc aguan - per fer-li costat . El senyor Jaum e elplatambunamài al'altra l a insistia : "Tu, Jaumet, ets un hom e • si era l'esEi u, feia servir l a feliç, que no paiei xes" . l en Jaume t Se n'anava ai llit d'hora i sempre contestavael mateix : "No

havien Viseut sempre de costat, i talmentcomsinopoguessin viur e unser sel'altre, lamhé es morire n plegats. El senyor Jaume, hom e sempre preocupat per tot, també teniaprevist que algun dia s' havi a de morir. A part d'una rastcllera de nínxols on descansaven el s seus predecessors, amb una gra n placa de marbre amb e l rel leu d'un cap de Cri st coronat d'espines qu e feia de tapahruts dc dalt a bai x davant dels nínxols, també havi a deixat d iners pera una pi la de m is ses perquè, arribada l'hora , pogués pujar més de pressa all à dalt . En Jaumet, que no era gen s previsor i vivia aE dia, mai no hav i a pensat que als pobres els calgué s cap menà d'ajuda perpujar fins a l cel . Això sí : tenia un nínxol en u n racó humit del cementiri i encara perqut des d'antic j a pertanyia a l s seusavanEpassats, amb una harrejadel sossos cieducs n tres generacians . Sense saber com, ni després d c quant dc temps, ja que pcls esperits aquest no existeix, de cop e s em pur queixar' . trobaren allà dalt arnb una gran [ aixi anaven passant els anys , gernació fent cua esperant q ue e l s ambei senyorjatunepatint i quei - fessin el judici . Pel cap baix n'h i xant-se i arnh en Jaumet satisfet i havia set o vuit milers davant seu , feliç . La gent, quc sahia molt hé que per les fesomies es vcia qu c com eren i e ls anaven les coses al s anaven arribant de lcsquatre parts dos veïns, deien quc en Jaume t del món . El senyorlaume, quema i tenia ben guanyada la glòria, pri- no s'havia volgut esperar enlloc , mer pel quc havia hagut de pati r començà a impacientar-se i a rontenint cura de [a seva mare qui sa p dinarcom quan s'havia d'espera r els anys impedida al llit, despré s a la barberia . EI Jaumet, pcr ana r per la penúriaque passava i asobre seguint la rutinadescmpre, intenhaverd ' aguantarelscnyoriaume . tava consolar-lo perqué ell si qu c Aquest, com quc li sabien la vida , vcia clar que tenien tot cl tcrttp s deien, sempre en veu baixa i a ca u del món pcr endavant . d'orella, que si en l'altre món h i Dc fel, tampoc l'espera es v a havia j ust icia, hauria dc pagar pe l fertan llarga . pcrquèamb el temp s seu egoisme, les seves trafiques i quc feia quc els d'allà a dalt feie n la falta de caritat . ferit a l ' altre aquesta feina . ho tenien tan pcr l a món, que és molt lluny, no h o mà quc dc seguida els va tocar c l varen saber veure tan hé com el s torn . Tan sols veure'ls ja els va n reconéixer i els enllestiren u n veïnsque els tenien més a prop . Aixi va passar que un bon di a darrerel' altre . Fl Jaumet, en veur e vcsquina casualitat-es morire n que estava tan impacient, va de] el senyor Jaume i en Jaumet . xarpassardavant eksenyorJaume . llavien nascut cl mateix any, Consultaren el registre i, així, llc -

`E!)[EU•NOS, ~.S1EA AL VOSTRE S.

nr

S''

BuM c4 Aues ï . &x ■.aLrr a %! G 4'9 4 6 RacaTart, 112 8artakr . , íel 91 426!X r 8

plet ta plano, 10 Boàolofsp . tel 93 464103 7D

.Ps Ta . 93 394 89 OQ

SERVEI OBERT DE DIIIIJNS A DISSABTE

git de pressa, es veia que era 18n home qúe havia patit tota la vida tal comestàmanatperguanyar-s e cl Cel . Acabàde fer cl pes ]adeix a de prou di ners perqué l i dediques sin cinquanta misses . Ja no van dubtar gcns : "A vostè, senyo r Jaume, per tot el quc ha patit cn l a vida, li toca el Cel" . Seguidament, mirant-se e n Jaumet, consultaren la seva fitxa i quedaren esparverats : en tota l a seva vida no havia patit mai i e n l'apartat que hi deia : "Patiments , Penitència" estava totalment e n blanc i és que de veritat tota fia seva existència cstava enregistrada e n cl llocdelsqui espassaven la vida feliços i alegrement . Per mira r d'arreglar-ho una mica i fer-li u n favor, volgueren comptabilitza r les misses en sufragi dc la sev a àni ma, pcrà tan sols hi constava e l rutinari funeral d'última hora . "Jaumet, com que no has pati t mai, no te T ' has guanyat e l C'cl . Au : fora", sentenciaren . I aixi els que havien estal toia [a vida carn i ungla, els separaren pertota l'eternitat . Just en aquell moment, a baix , donaven sepultura als cossos mortals del senyor Jaume i d'en Jaumet . El bagul del senyorJaumeera de caoba, brillant, i amb un San t Cri st gros, daurat al damunt i am b nanses de debò, també daurades . En cl d'en Jaumet, de fusta de p i f'ol radi de teia negra cant un tel de ceba, el Sant Crist era petit, d'alumini i les nanses de mentida, ta n solspcrfcrbonic . E.agenttornava cap a casa fent els habitual s comentaris dc sempre . Un deia : "No som res" i, mentre els de mé s ala vora hocorrnbnravencomençutsamb assenti ments amb ei cap . un altre . méspmfund, filosofava : "Tant patir, tantes ambicions, i a l capialafitotsacabemigual" . E n aquell moment quedava ben clara la total ignorància dels qui encar a esquedaven aquí baix . Perquè ma i ningú nova poder sospitar el qu e de debà havia passat alià dal t . •

• C r mic a * Sanitari s ■ Aixete s ■ MabEas de ban y • Banyeres d'hidrtomassatge • Accessori s ■ Materials per a 1o construcció


Qtari de Sant Cugat Dlous, 5 maig del 2005

Publicitat

11

Diuen que abans d'escollir cotxe , convé tenir almenys tres opcions .

lbiza Cooi per 10 .380 €

lbiza Sportrider 100 CV per 11,500 €

amb climatitzador, llantes d'aliatge, ràdio CD i ABS .

amb climatitzador, seients esportius, fars antiboira , llantes d'aliatge, ràdio i ABS .

i

,lfll

+ .'itl

PIJ P+rvr 4nail•^r In : IC•r•~

.nw•r uv^dr l .l! •, 1i

r•

111E4 lm

L•++-• .•

4d 21 .1

a!

Jr a . .1"a! 9 : .

Autocomarca de[ Vallés, S . A . C/ Manel Farrés, 6 - SANT CUGAT DEL VALLÈS {Barcelona} - Tel . 93 674 68 50


Societat

12

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Setze entitats d e Ia Florestavole n que el Casino es destini a ús social L'exdirector general de la UNESCO va oferir una xerrada a La Unió

E! Golf Sant Joan acollirà dissabte el I Trofeu Benèfic contra el Cànce r

REIVINDICACib>Fl dicuttengc d e maiglapistadehall dri'anticC asinodc la I' Ictresta tctrrlarl a cmtplir-s e de CitrttldiallS.alrliCiatiVilde I6Crt i rets del districte . que han decidi t organitiatr-hi unafestareivrnclicaliv'a . tot i que l'Ajuntament els h a clencl~al el itcrrnis oficial per fer-l a pergiicst iunsdr seguretat . ' acte t é carn a objectiu rccltunaral consistori que desa i n i una partida d' inver sions a la rehabilitació del C'asino , per pttdcr convertir-lo en un casa l pera t'rs social i cultural . L'antic Casino dc la Floresta é s un edi i ïc i nmdernisia inaugurat el s anys virat i catalogat pel seu interè s histitrir i aryuitectnnic . cluc va pas sar a ser de propietat municipa l l'any 1983 . Després dc mes dc 2 0 anys d'abandonament , l'Ajuntament va deeidircomençar la rehahr litaciei dc les instal .lacions l'an y 2003 amb una primera fase d'obre s a l'cstrtlctura i les façanes que v a acabar c] 2004 . Les entitats organltzadoresdc la festa reclatricnqu[ reservi una partida al pr> ssupostde 2006 per reprendre les obres.

SOLIDARiTAT7 La delegació loca l dc l'Associatiu Catalana C rintra cl Càncer IACCC 1 i cln Goll-Ca Sant .Ioarl de SantCugat vol rctnviclar tots els aficionatts al golf a jugar per una causa sul idària . Pe r eixit, organitzaran el pròxim ea p de setmana cl I Trofeu de Golfe n f'avurdels afectats de càncer de l a ciutat . Aquesta iniciativa solidària, yue es disputarà durant teta l a jornada de[ dissabte 7 dc maig, t é coma objectiu recaptar fons pe r ajudarelsrttalalta i lessevcsfamílics i també sensibilitzar la societa t de l'abast del càncer. Les inscripcions per participaren aquest tro feu benèfic es poden formalitza r fins aquest dijous a . les instal •laeinns del Gol fCan Sant iuan , el primer i unir camp públic d e Catalunya . El trofeu compta també amb .laboració de diverse s la col empreses i entitats dc la ciutat , com BMW, Naeex, el TAT San t C ugc r, Cl DIARI Du SANT CtIGAT, Ràdio Sant Cugat i tambéTelevisió de Sant Cugat .

Federico Major Zaragoza defensa la imaginacio prfr un món millor

CDNFERiÈNCIA> L' Aula d ' Extensi ó Universitària de la Gent Gran d e Sant Cugat (AEU) va rornpta r divendres passat anth la presènci a de Federico Mayor Zaragoza . una figurada tallatxrepeinnrtl,clinsde l tit It tr iincstral de cctn fcré ncicsqu e organitza per als més de 400 serri s dc l'entitat . [ 'cxdirectorgenertl d e la UN LSC O durant 12 anys, exmi nistrc d' Educaeici i Ciència i presi dent dc 1a Furldacicipcra una Cu 1 t u ra dc Pau, va pa rlar a La U n ici sobre alguns aspectes de les relacion s internacionals i va explicar quine s haurien dc ser Ics bases pcracnnscguir que un altre mero, regit per l a cultura dc la pau i ecwperac iú, sigu i postiihlc . "Perquè aquest canvi de s de la cotorra masculina i de violència actual . cap a una cultura de l a pau sigui possible. cal reforçar el s valors dc dcntctcricia i solidarita t intel lectua[", va dir. M aynr Zttrignza, def ènsor de [ a "pau preventiva'' cn comptes de l a guerra preventiva, talnbe va desta car la itttportància dc dur a term e una "refornla profunda"dc l'Qrga-

Federico Mayor Zaragoza va retardar a la conferència el seu pas per la UNESC O nitxació de les Nacions Unide s (pNU ),yue torn i a aquesta institu ció el paper dc garant de 1'ordn internacional iqucalhoradonimè s rellevància al pensament i ic s dcrnandesde fasocietat civil . 1-lnnlc amb una llarga trajcctàriapclitica i també científica i educat iva -etttre altres. ua sercoftt.nda dor del Cunsejo Superior de lnves-

tigarioncs Cicntíficas-, Mayor

: ,rr 1 : , .ca tt~iuun, i¢ur iNttltl lmr etc 9,? tl! .S .

Zaragoza va manifestar tarnhr la seva confiança en la capacitat de l pensament humà per imaginar 1'& mules dc convivència i diàleg que facin avançar el món . "'Tinc una grartconfiançaen ei pensament i la capacitat dc reflexió per troba r arguments de defensa de totes le s opinions i perescaltar,el primcrqu e ca l perfcr perquè un alta món sigtti possible ', va concloure,

Melce }' . ; :_•ecit~ . lt+•3 ' Tel . ? 3 í,.= 7 4 ~ 1 7 1 08190 Sant Csiq,i t


Diari de Sant Cugat Dhous, 5 maíg del 2005

Publicitat

Acte de col•locació de la primera pedra del nou Ajuntamen t de Sant Cugat Diumenge 8 de maig, a les 13 h Rambla del Celler, s/n

illorar l'atenció ï els serveis municipals a .Iadutadania . ncentració d'oficines municipals. M de lloguers ï despeses de manteniment . .nyat per aprofitar els recursos natural s el consum energétïcs Iaça cívica davant l'edifici ï millora de l'entorn .

13


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 200 5

6

Casal C rrltrrral de Mira-so l

2 1 h. Teatre-Audirar r » Le nozxe di Figaro De Wolfgang Amadeus Mozart Amb el Car Amics de Cbpera de Sabadell i t'Orquestra Simfònica del Vallé s Direcció : Daniel Martínez Preu : 45 euro s Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Taller de cuina de viatges de Manuel Vàzque z Montalbà n Basat en els plats que apareixen a les seve s obre s Divendres 6. dimecres 11 1 8 Centre Social i Sanitari de ra Floresta Centre Civrr de res Plane s

Dlssabte » l Campionat de Golf a benefici de I'AEC C Catalunya contra el cànce r Anima't, la finalitat ho mereix! ! Inscripcions : Golf Can Sant Joan t . 93 675-30 50 Org . : Junta Local de Sant Cugat del Vallè s 71 h. Museu de Sant Cugat- Monesrir » "Deixeu parlar els capitells : ells ho sabe n tat . . . " Visita teatralitzad a Preu : 2 euros Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 23 h. C. Anselm Clavé, 1 7 Balls de Saló Amb Doble SWing Org . : La Unió Santcugatenc a 8

Festa dei Casal de Mira-so l 12 h . Concert de cançó i guitarra amb Tot i Sole r 14 h . Arrossada popula r 17 h . Ball de tarda Preu : 8 euro s Org .: AAVV Sant Joan de Mira-sal Coll . : Ajuntament de Sant Cuga t 11 h. FI . de la Creu d'en Bla u Creu de Mai g Benedicció de la cre u Org .: Racó de l'Amista t 11 h- Museu de Sarri Cugar- Monesrrr » Exposició . "Sopa de Lletres " Visita guiada Org .: Ajuntament de sant Cuga t 12 h. Museu de Sant Cuyat- Casa Ryrna t » Visita guiad a Org.: Ajuntament de Sant Cuga t

17 h. Teatre Auditori » El llibre a l'escen a A càrrec dels alumnes i professors dels Taller s de Teatre de la Unió Santcugatenc a Direcció : Sílvia Serva n Preu : fi euros (venda anticipada a la Unió) Org . : Tallers de teatre de la Uni ó dilluns 7 .9 h . Museu de Sant Cugat-Monestir » Dia d'Europa : La literatura catalana al mó n Presentació d'un espectacle relacionat amb l a literatura catalana i l'europea

.D umeng e

78 h . Casa de Cultura » Cinefòrum . "El club de los poetas muertos " Tema de debat : I!ibertat per tria r Org, : Espai Jove de la Casa de Cultura 20 h . Cafè Auditori Duets de poesi a Amb Carlos Zanón i Gerald-Patrick Fanno n Moderador Jordi Virallonga Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Dijous 19 h . C de la Creu, 1 6 Exposició . Llibres d'artistes catalans del segl e XX I Visita cornentad a Org . : Canals -Galeria d'Art 19.30 h . Museu de Sant Cugat Monesti r » Conferència . "Viatge a la história de l'ar t en dotze kletre s d'impremta " A càrrec de Josep M . Pujo l Org . : Ajuntament de Sant Cuga t ZO h. Arxiu Nacional de Catalunya » Cide de conferències : Ramon Uul l A l'entorn de la vida I l'obra d'aquest gra n personatge Org . : Amics de la Unesco Valldoreix-San t Cugat 20 h. Casa de Cultura Cicle de conferències Budiste s "Transformación de fas emociones negativas " A càrrec de lama Namkha Rinpoch e Preu : 10 euros, estudiants i jubilats 7 euros . Org . : Comunitat Rigdzin-Budisme Tibetà

17 h. Aula Magna de 1'E'scala Municipal de Música Jordi Barceló Jazzta Calentito Latin Jaz z Preu : b euros Org . : Ajuntament de Sant Cugat

9 h. 11. Barcelona » Passejades per Collserol a Desrobreix els racons més desconeguts d e

Vailvidrera . Visitarem I 'esglèsia de Santa Maria de Vallvidrera, el torrent de 1a Budellera, Can Estisora, la font de la Budellera, ei turó d'e n Puig i la masia de Can Gravat . Finalitzare m amb la visita al centre d'informació del parc d e Collserola i a la font dels Plataners . . Guia : Armand Calatayud . Mitjà de transport tren Cal apuntar-se prèviament a l'Oficina d e Turisme, o el mateix dia a la seu dei Clu b Muntanyenc Org . : Club Muntanyenc Sant Cuga t Col.l . : Ajuntament de Sant Cugat 10 h. Entrada Camí de Carr Borrall (rotonda Rotary) » Visites guiades a l'entorn natural de la Torre Negra Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Col.l, ; Plataforma Cívica per Ia Defensa de Torre Negra

14

Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 20 h . Bibliotera del Mil. lenar i rs xerrada : Juli Cèsar Amb la participació de Salvador Oliva traductor de l'obr a Org . : Ajuntament de Sant Cuga t

10 Dimarts 7 7 30 h. tlniri Santcugatenca » Conferència : ZPor qué el Quijate? A càrrec del professor Francisco Ríco Org .: Aula d ' extensió universitàri a 20 h. Casa Cultura » Presentació propostes Pla de Cultura Oberta a totho m Org .: Ajuntament de Sant Cugat i Diputaci ó de Barcelona

22 h. Cinenres Sant Cugat PI. Gabriel Ferrate r rr Cicle Cinema d'Auto r "Marta llena eres de gratia " Del director Joshua Marsto n Preu : 3 euros Org . : Cinesa, Ajuntament de Sant Cuga t Patrocina : Aces a

M 10 h. C. Santiàgo Rrrsrriol, 3, l r » Grup de lectura . ' La paz sin excusa " De tosk M . Ridao Org . : Universitat Internacional de la Pau

Dissabt e

De 8.30 a 20.30 h. P1 Ortavià i C. Major » Fira de Sant Pon ç Fira de productes artesanal s Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 9 h. P1, Barcelon a » Passejades per Collserola Descobreix els llocs insblits i !a vegetació qu e amaga la font de I'Ermetà i la de Sant Vicenç . Caminarem fins al Pi d'en Xandri, la font d e I'Ermetà, fa font de Sant Vicenç i Can Bell . Guia : Vicenç Otero s Itinerari a peu . Cal apuntar-se prèviament a l'Oficina de Turisme, o el mateix dia a la se u delC#ub Muntanyenc Org . : Club Muntanyenc Sant Cugat Col .l . : Ajuntament de Sant Cuga t 10 h Ufirirra de Turisrrr e rr El campanar, l'església i el claustre : El Monestir et sorprendr à Visites guiades i comentade s Durada : 2 hores i mitja Preu : 7 euros, menors de 7 anys gratuï t Cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turism e Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 12 h. Biblioteca del MA•lerrari » L'hora del cont e "Históries d'una gota d'aigua " Amb Susagna Navó Org . : Ajuntament de Sant Cugat 17 h. C. Balmes, 3 5 s► Tarda de contes Org . : Pou d'Ar t 79 h. C. Balmes, 3 5 » Inauguració exposici ó Cristina Pérez i Ala y Org . : Pou d 'Art 21 h. Oficina de Turisme Cau ia nit al Monesti r


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

15

Visites guiades i cementades Durada : 1 hora i mitj a Preu : 10 euros, menors de 7 anys gratciit Cal fer reserva prèvia a ]'Oficina de Turism e Org. : Ajuntament de Sant Cugat

Casals d'estju Brau d'Art% Casais infantils d'Arts Escènique s per a nens i nenes de primària Hararí: de 9 del mati a 13,30 h . D'11 a ? 1 .30 parada l éi r aSmorza r

131+ . C . Anselm Clave, 1 7

Servei d'acollida de 8 a 9 del mat i

» Balls de Saló Amb Tot Bal l Org . : La Unió Santcugatenca

Tailer d'Arts Escéniques per a lave s Dirigits a nois i noies d'E50 i Batxillera t De 9 del nran a 1 ,1 h . D'11 a 11 .30 parada r+er Fsrrierca r

fr"r i I>

d

20 h, P! Urtdria

xl Mostra d'Art de pintura, dibuix i grava t

Org . : Firart

Lloc : CEIP Gerbert d`Orlhac. CaEI Fav à Dates : del 4 a! 8 de juliol, de 1'11 al 15 de juliol, dei 18 al 22 de juliol i del 25 al 29 de juliol Preu : 100 euros per setrnan a Inscripcions : del 9 de maig al 22 de juny a l CEIP Gerbert d'orlha c Reunions informatives eis dimarts 31 de mai g i 14 de juny, a les 21 h, a la Casa de Cultura

M€m

Del dilluns 4 al divendres 8 de juliol, de 20 a 71 h . Preu: 60 euros Tailer de gest, amb tècnica de mi m

Exposició 25 anys de l'Escala d'Art Sant Cugat Museu de Sarit Cagat- Casa Aymv r Visita commemorativa Dimecres 25 de maig, 20 h.

+ activitats a : wwuv.santrugat.org . 5+ voleu som, en aquesta agenda tal que adrereu la ir+farrr dao 15 dies abans a I'Ofkida de Turisme ~r. Octavra, s1+1 rnrrQ de l'Nomer+atge . !er. 93 675 99 +2 rar 93 675 99 53 . agenda rxsan rru ga t . arg.

Cursos ; Aprèn a pariar en públi c Del dilluns 4 al divendres 8 de fullat de 20 a 22 h. Preu : 60 euros interpretació davant la càmara Taller d'interpretació audiovisual . Majers de 18 anys .

La responsabrtirat dels actes + de la +nfarrnari d pudidada en aquesta agenda recau en les entitats g rganietadares.

Del dilJuris 71 al diverrdiid 1 .5 de juiioL de 1 9

a 21 h . Preu : 60 euros

L'Ajuntament informa Escoles bresso l municipal s PneinsuipciA curs 2005-2006 Dates : fins al 13 de mai g Llocs : Dfidna d'Atendd Ciutadan a (OAC), plaça de Barcelona, 17 . De dilluns a dijous de 8 a 19 h i divendres de 8 a 14 h Oficines dels districtes: Mira-sol i la Floresta . De dillun s a divendres de 10 a 13 .30 h ide17a20 h Les Planes. De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h

Escola municipal d e música Victòria dels Àngel s

Escola municipa l d'arts plàstiques i disseny

PreinsCrigció curs 2005 . 200 6 Dates : fins al 13 de mai g

Preinscripdó curs 2005-200 6 Proves d'accés alumnes am b requisit s

Horari: de dilluns a dijous d e 17 a 20 h . Dimecres i divendre s d ' 11ai3h LIoc :5ecretaria del centre (pl . del Centre Cultural, sln) Te1 .93 589 05 5 1 Wuwv-a80d0643Cacentresxtec.es Aquest curs especialitats de cant,contrabaix i trompa . • Batxillerat • Cicles Formatius de Formació Professiona l Dates : dea 17 al 27 de maig

Cicles Formatius de Dissen y Gràfic : • Cicle Grau mitjà Art fina i ▪ Cicle Grau Superior Gràfic a Publicitària • Gde Grau Superior i"I. lustració Dates: dei 17 al 27 de mai g Horari : de dilluns a divendre s de 10 a 13 h . Diiluns i dijou s de16a18 h Llor. Secretaria del centre , (av. de Gràcia, 50 ) Tel. 93 574 13 i 0 ale :easc@arrakis.es

Bonificacions d e l'impost de béns inmobles (IB1 ) L'Ajuntament aplica un a bonificació general del 30 % en el rebut de i'IBl a les famfiie s nombroses, amb un import bonificat minim de 95 i u n màxim de 300 . La bonificaci ó pot arribar fins al 9091, en le s famfiies nombroses am b menys recursos . Els criteris són: • Ingressos inferiors al saiar i

mínim interprofessional : 9096 bonificació .

riVrri3 ntCthkíL4Fg

• Ingressos dues vegade s superiors ai salari mini m i nter p roses s io n a i : 7096 bonificació. • Ingressos tros vegades i mí g superiors ai salari mini m i nte r p roses s ion a l : 50% bonificació. Aquest any 2005 un total de 622 famílies s'han beneficiat de les bonificacions de 1'181, u n 2,1% més que l'any anterior. Més informació al 010 .

Consell de district e gata : dilluns,9 de maig Hora : 20 h Lloc : Centre Cívic - Casal de l a Gent Gran de !es Plane s (pl . de la Creu d'en Blau, 7 )


Ciutat enge es col•loca la primera

radel nou ajuntament roses autoritats municipal s a la col •iacació de la primepedra def nou ajuntament, un edil que permetrà concentrar tota l'activitat municipal. L'acte tindrà lloc enge, a Ia 1 del migdia, a la ram del Celler. illorar I'atencici i els servei s municipals a la ciutadania . concentrarel conjuntd'a€ ' i cines municipals --ara esta n disperses- i estalviaren I fo i despeses de manteniment . ts són alguns dels avantatges de l ou ajuntament, la construcció del qua l ' Cia diumenge amh la col•iocació d c era pedra de l'edifici . L'acte, a l iatiran nombroses autoritat s tindrà Iloc a la 1 del migdia i t de partida d ' unes obre s que s'allarguin fins a l .edf tindrà una superfici e de 9 :736 metres quadrats, e n 2 .350metresquadrats . Eldis fet pensanta aprovi ztar els recurrals i reduir el consum energètic , un resultat"modern i amb fespres ions actuals necessàries per al can for t ciutadans", amb paraules dels res bles del projecte, els arquitecte s FerttBndex, Xavier Vancells i Car -

-

om

Obri t1kS pmtCugatt Cugat Dijous, 5 maig del 200 5

PROP DE 10 .000 M 2

El nou ajuntament tindrà una superficie de 9 .736 m?, en un solar de2.35Üm2 LA NOVA RAMBLA DEL CELLE R Es completa la renovació d'aquesta àrea, on hi ha el 'fitness' i el pavelló , l'hotel i el nou Club Muntanyen c ELFUTUR DELVELLAJUNTAMEN T L'edifici de la plaça de Barcelona , que data del 1932, es convertirà e n un nou equipament municipa l en fase de construcció . Per la seva banda , l'actual edifici situat a la plaça de Barcelona data del 1932 i serà un nau equipament . El seu ús futur, pcth, encara s'ha de definir.

UR EDIFIC1 TRANSPARENT I OBERT ALA PI.AçA dYICA . La maqueta mostra una nova casa consistorial oberta ala ciutadania . Els responsables del projecte scin ecs arquitectes manc Femàndet , Xavier Vancells i Carles Puig

les Puig . La maqueta, que es pot veure a la primera planta de ]'actual ajuntament, a l a plaça de Barcelona, mostra un edific i transparent iobertala plaçacivicaquee s construirà al davant -sobretot la plant a baixa, que serà bàsicament d'ús ciutadà . La sala dc plens, d'altra banda, serà a l primer pis, "amb una forma versàtil i

ampliable al vestibul" .que enllaçarà am b

una rampa a la planta baixa . Finalment, les dues plantes superiors seran pera oficines, amb poques divisions i amb ventilació i llum exterior óptimes . EI nou edifici de i'ajuntament completarà la renovació total de l' àrea de la rambl a del Celler, amb ei nou Jirners i el pavelló, l'hotel i el Ciub Muntanyenc,aquestdarrer

piscines disseny cobertes protectore s natació contracorrent

Totes les crees en un sol edifici El nou edifici concentrarà totes les àree s de gestió municipal . En aquests moments, les adreces municipals són diver ses . Així, la casa consistorial dc la plaç a de Barcelona acull 1'Uficina d'Atenci ó Ciutadana (OAC), l'Arca dc Presidènci a i Serveis Territorials -Acció Cívica i Igualta t= ServeisUrbans i Descentralilaa cio- ,l'Arca d'Alcaldia i l'Àrea de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana . D'altra banda . l'Àrea de Territori i l'Àrea de Medi Ambienti Afers lnterde partamentaEs estan ubicades al carrer Do s de Maig,25 . L'Àreade Polítiques Social s i Joventut està ala Casa Mónaco, a l'avin guda de Gràcia, i f' Àrea de Cultura, Edu cació, Esports i Turisme, al Claustre de l Monestir. Finalment, l'Àrcadc Promoci ó Econòmica, Hisenda i Serveis General s es troba a1 carrer de ia Creu, 2 .IIEvaArasa (poiitica@diaridesantcugat . corr

jardin s disseny estanys i cascades regs mantenimen t

nova

adreça

ClArnposta, 22 - Tel . 93 675 32 67 - mdbil : 539 31 27 1 6 Sant Cugat del Vallés . espaipisçinat'r_~geproxxi .ctam


k]>f>bri tlk Sent Cu at bous, 5 maig dol 2005

17

Ciutat

EI PSC busca alcaldable per al 2007

Ei candidat a l'alcaldia els anys 1999 i 2003, Jordi Menéndez, oficialitza que no es tornarà a presenta r c luurequeel nlil lorpcrals interesso s del paliit és "un canvi de rostre" . E 1 licler socialista ha elit que la decisi ó final s'hapres"desde ]'orgull perl a feina ben feta" -i ha subratllat l a implantaciódcl PSC a laei utat asso1 ida els últimsanys i amh "lleialta t amh el projecte comú", que no é s altre que aconseguir un canvi d e gclvemakaciutat deSantCugat .Aixi, Mencndezestàconvençutquc"San t Cugat pot tenir un govern pragressista,que no Faci una paliticad'apa radnr.sine una pltliticadescrveisal s ciutadans'" . L'actual portaveu del PSC al'A juntanlent de Sant Cugat ha reitera t cl seu compromís amh el project e col • [ect iu i ha insistitque . en aquests dus anys quc queden abans dels

comicis municipals. l'activitat tan t del grup municipal ecxtlcie l'agrupa ció local del PSC' serà "niés intens a que mai" . La reflexió que ha fet el parti t perdecidirsi Menéndez repetia a n o es va iniciardurantel mes d'octubre i, després d'avaluar els elements a favar i els clements en contra de la seva continuïtat, els scx:ialistes han cregut que "una persona que s'h a presentatduesvegades i noha ohtin gut l' alcaldi a nu és e l m i l lor candi clo t peral 2{107" . E1 procés per triar candidat es basarien elsestatuts intcrnsdel PS C i . si hi ha més d'un candidat . passarà per unes eleccions primàries . am h urnade militants i umacic simpatitzants .

El portaveu soclallsla ha comparegut envoltat dels companys de partit PARTTi'S>Uagrupacici íc'talciel PSC ha iniciat el procés per escollir un nau alci Edablc dc car,: a les c I cYc i nns munieipalsde[ 2007.1 :1 portaveu de l grup rttunicipal socialista i candida t a I'alealcfia els anys iNüci i 2003 , tardi Mencnclcr, ha f ~t aclucstanunes despinti d'trl ïcial it•rar que no es

tornarà a presentar. però ha volgu t deiaarclarqueaqucst procés naculminarà fins d'aquí a uns mesos pcrqué'no hi ha cap pressa" i perquè l a voluntat dels socialistes és que tot plegat es desenvolupi amb la mateixa"tranquil . ] itat" amhquè s'hadecidit que Menénclez no f ïg*uri al capela-

vant dc la propera candidatura de l PSC. Discreció i cordialitat Aquest s són els valors que Jordi Menénciez ha volgut destacar del pcrioclc d c

reflexió interna que !'agrupaci ó local del PSC ha viscut aquest ~ darrers mescn i quehaservit percon-

EI diputatdERCjoanTardà inaugura el festival Connecta 0 5 JOVENTUTS [ .a segona edieióde i tcstival lnrliioeullursl Connecta , uri*aT11lL ltiulllllflt :lnlcnt per 1'crtl iran de jsrC cti f I i rahur reti JER C llur 1'a1l ;;-s c )rrrnl :ll i Occidental . ;irreili ;lllc111 .i :tl,Itrll ; inhunsnpartcrtúli :r .iiiib ul rlipttlat ll'I-R[' a 1 Congrés defs 1)iput :llsclc \ladricl, J t i i n 1,11'(Ll :llins 1c ti s lrruvista s pcraaync .I cap de seunalr ;l crin ürt + ;Irnl li}li ;il ric liithi)1 :i t :1~ rr r!c Ic s a' 1eci l1111ti c .prrrl n vr, cita I ; inri'~, c l í. '<1 1.. ' 1. 1 . 1 • 11L'- r- L• .i :1 . 1 11ér :1 ,'Alps de i l ] iltilr ; k 1 1 r i■ t' 1 i .1 l1 n ;i fini 'artesans anihhTCxíuiloticlc lrrr a l ;n sr p :lr .iI l a .a1 de Mira-so [ ClLriIaTaC' l Ini t lli slrrilcla,ll t [inrleC 1 .i t llac liluiritllr,i {yncsttaplle seiinanii ,l 1,1 pruner iiete riel festiv ;il, anrh uncol•loqui cen -

trat en les politiques de joventut,

cotncnÇarà a les c] dc la nit i cnmptarà am h la prest ne :a i parlaments. entre altres, del diputat i portave u adjunt del grup parlamentar i d'ERC al Congrés dels Diputats . Joan Tardis ; la diputada al Parla -

s'hi hagin apuntat . De tnulncnt . j a s'han inscrit I Uequips . E[ plat furtdel Connecta serà l u segona edició del concurs Lngreca't . que començarà a les 7 dc l a tarda al Pla del Vinyet .La cclehra-

ment dc Catalunya Pilar Dellunde : el secretari uacinal de campanyes de ics JERC, Juan Almace [Ies, i la portaves[ ccTTnarcal de le s JERC' . Marina Ruiz . E[ preu dc l sopar és de 15 curts i .1ut i que el s tiquets es poden adquirir directa mental casal cl mateix dia, és preferible canfirniar 1'assistcncia a T'adreça electrònica srrllc.soccida rrtrrl(rrjc►r.ner,

ciúdel certamen suposarà més de 5 hores de concert grituït amb els ;t grups aspirants a toear davant d e milers de persones a l'Acampad a Jove 05, que aquest any es trasl i ali a d ' Arbúcicsa SantCeloni . F ls actes acabaran diumenge 8 de maig amh una fera d'artesans i dc productes de la terra al Monestir. Per als responsables del ConnectaU5, és "un magnífic canvi d c

L'endemà dissabte . a [es de u del mati, tindrà llac un campiona t

de futbol a les pistes esportives d c Sant Francesc . entreel s equipsque

registre per tal d'acostar e1 joven t independentista iels ahjeetiusdc l festival a tota la poblacici dc San i Cugat " .

SLi : . i ,, I

Sr l,ld • CoOrclir• ; :

, I. ,~,Rl • RFFORMES INTEGRAL S

ft~

`-z 1 : \ I;I -l L~c ;Iv

MATERIALS RIQMAR, 5L. ] ,t11{ i Qt?itF'S pprnlani•rr' MAGA i Tt M Can Barana, 14 tfi {arh . Can Barata] U8190 Sans Cugat del Vallè s TN . 93 596 02 49

El RIOMAR

CERÀMICA t BAN Y

C•.itr•, i ;1li :EES en res d'exltriu r BOTIGA Av. Catalunya, 1 9 09196 Sent Cugat del Valls Td .93 6756965

, .Atsestoriaimm Db1r~t

1-1 ?' . 11 nn1S~rVPIf FI£5personP5P.xltgeniS

rail 1l s ?_7f n ;ti rr,t[, , 1,e rtlnrnlar o decorar ta5ri , i. . J 1)I's c :r , l prnlNCte fins ci l a lljl ;3 : 1ünS.


18

Ciutat

Diari de Sant cagat Dijous, 5 maig tlel 20(}5

EI regidor Rafael LaJNC estrena imatge pcrfcr mé s visible el seu independentism e EnrÍquczsclnou prnsidcnt local del PPC L'estelatlaonejant files sigles en blau protagonitzen el logoti p

PARTITS> F1 regidor Rafae l Enriqucz és cl nou president d e la secció local del Partit Popular. Enriquez, que pren el relleu a Berta Rodriguez, va ser escolli t per unanimitat en l'assemble a que el partit va celebrar la set mana passada a la nostra ciutat . Rafael Enrïquez, que encapçalava 1'tinica candidatura qu e es va presentar, va ser estol l it pe r unanimitat pels militants sant-

cugatencs quc van participare n JOVENTUTS> La direcla votació, una votat ió que s'em- ció de la Joventut Naciomarca en el procés de renovaci ó nalista dc Cataluny a del conjunt de juntes locals de l {JNC} ha aprovat un a PP E .I nou president havia ocu- neva imatge corporativ a pat . fins al moment . la secretari a coincidint amb el 25 è aniversari dc la fundaci ó general del PPC a Sant Cugat , Enriquez assumeix fia presi- de l'organització i am b dència amb la voluntat de man- l'objectiu d'adaptar-la tenir, en bona mesura, la junt a aisnaustemps i de reflecactual, això si . "ampliant-fia i tirelarament cl seucomfent-lamésparitària i participa- promis amb "l'assolitiva, amb membres de tots el s ment d'una Cataluny a districtes de la ciutat i de tots el s lliure" . Una esteladaonejant sobre un camp groc, extractes socials" . De la seva banda, la que fin s les sigles blaves de l a ara havia estat la president a JNC i el nom complet d e local, Berta Rodríguez, ha deci- l'agrupació configure n dit deixaraquest càrrcc despré s un logotip que surt d'u n d'haver estat escollida, ara fa procés participatiu, am b uns mesos, presidenta del PP C enquestes repartide s a! Vallès Occidental . Tot i així , entre tota la militància . La JNC lacai ha presentat una imatge amb l'estelada i les sigles eam a protagonistes Rodríguez no deixarà de forma r La imatge renovad a part de la junta local ja que ocu- de LaJNC dóna"més torça i protago- tal comexplicaek president local de misnacional i social de iaJNC" . En parà la secretaria general i conti - nismc a l'estelada, que oneja pe r l'organització juvenil, Jordi Este- els pròxims mesos, la JNC de San t nuarà com a portaveu del gru p simbolitzarel dinamismede l'orga- ban . Esteban subratlla l'alt grau de Cugat estrenarà nova wcb . ja qu e municipal del Partit Popular a nització i està inclinada per reflecti r consens al voltant de la imatge . que s'ha iniciat un procésperuni formitel progrés i lavoluntat deprajecc ió', "visibi l itxa més encara el compro- zar les pàgines locals i comarcals . I'Ajuntarnent de Sant Cugat .

TtlltlSiltfS: CHtDAlr ,10 VEHL7.ES Ri0u5T11tAüIK 1 0 TALLEtlS ROMA :: CNdarr0. 1 0 tel.: 93 514 00 86 • Fac 93 674 02 62 waMwidk■resnanaa.cam

.com

TALLER DE PLANXA I PINTUR A TALLER DE TURISME S VEHICLES NOUS I D'OCASI $ TALLER DE VEHICLES 1NDUSTRIALS

5£«VE15 • Servri de mantenirrrerat • Repatatàd generat de re fies indstrtals i trrrisrrres • Mecànica, Necnicitat, planxa pinMa Venda de reeatwis i areesaris originals de is marta • Venda i muntatge d'acressatis aar 4 • Muntatge de telefonia i autoràdia a E

Reparapd de tot tips de velaitks • Ttebapetn amb totes les anmpanries ■Rerdliòa del reFtide a domiicl • Veltide de carteua en reparacions de llarga dlrad e • 3 .000 m2 d'inatal laoons equipades i personal ketNat

PtAU41tA 1 taMVTUlA • 5etrei 5 eshrp es • 5isiettres de Pintura de leandogia ararrçsda • Pintura a raigua . Ecoldgica amb ei lluu ambient


Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

19

Sortegem 50 paraigües entre els primers subscriptors que truquin al DIARI Tel.: 93 589 fit 82 (Dlaaj DE SAruT CUGAT) cl SantAntoni, 42-44

Regalem el llibre Pedra i Sang

Us convida a un sopar! pera 2

Ver-

0~

persones, de diumeng e a dijous, de 21 a 23 h Sopar degustació proposat perVO , adaptable en funció dels gustos

Sorteig entre les 50 primeres trucades

Sorteig entre Ies 50 primeres trucades Pia del Vinyet, local 1 0 (davant Cinesa)

Tel. : 93 589 62 82 (DuiRl DE SANT CUGAT)

clSantAntani, 42-4 4

Tet.: 93 581 82 82 (DIARI DE SANT CUGAT) cl Sant Antoni, 42-4 4

CLUB OEL SUBSCRIPTO R

Entrades gratis pera dies feiners als cinemes Cinesa Sant Cugat

Tel .: 935896282 (DAIII DESANT CUGAT)

C! Sant Antoni, 42-44

Facis subscripto r per beneficiar-se de totes les ofertes . Import anual : 70 euros Endft aquesta butlleta a : c1 Sant Antonl . 42-4 4 061 72 Sant Cugat del Vallès Per fax : 93 674 20 24 Per doneu electrbNc: redecCloOdiaridesenttxlpaLtaom

Entrades 2x1 per a Jul i Cèsar (teatre), divendres 20 de maig, 22 h, a l Teatre-Auditori TBL:93589&82

Promoció especial bodes i comunions 29 euros: neteja de cutis + regal d'una mostra anticel•iuiítica de Ma Rosa Santacreu. De dilluns a dissabte IO:STRA1 hAAHI(ET d Sant Bartomeu, i .locai B Telèfon: 93 58903 12 1 68[) 42300 4

(Dtwn DE SANT CucA l Cl SantAntonl,42-44

Descompte de 0,01 Ellitre en benzin a PreserltanE ei carnet del Club del Sut>saiptor G€tIR1L-0IL• Av. Rius iTauiet iCtrabe Cantons) NOVETAT!

DADES DE LA Sl1BSCRIPCIb: DATA D'ALTA:

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ : Diari de Sant Cugat

Keatral Marke t Cosmétlca Avanzada

ARRELA CODI POSTAL:

1 passeig a cavall

DADES PAGAMENT: BANCICAIxA

per Collserala

Et regalem el llibre

ADREÇA R'aFECINA:

per a 2 persones

Tanta Tinta T'unta

®

a Hípica Severino

de Xavier Grasset

Reserves a l telèfon : 93 674114 0

Truqueu al5358 62 82 pe r reservar el vostre exemplar i passeu-ho a recollir a l clSantAnlQrrl, 42-44

TELEFtTNlFAx: NIF/DNI: ADREÇA ELECTRÒNICA:

TfrlllAR:

ITiI] I.ra [lIT]1U1 1

COMPTAT

REBUT DOMICILIAT

Sant Cugat del vallÀe, Signatura

de

del 2q0 . ..

NOVETAT.►


Ciutat

1CV-EA portaac1bat 1 futur del parc de Collserol a Hs representants dels diverse s grups municipals ecesocialistes de L'entorn de Collserola es trobara n dissabte al Centre Social i Sanitar i de la Floresta per tractar aquest a qüestió . També participaran en l a jornada tècnics i representants de Ia Platatorma per Collserola . MEDI AMBIENT>Snta cl titol El rrr r.►t r e eonrprn►rr i.► per 1u prr)tee -

etc, C 'rrllscrnlu, la coalici ó d'ECV-IA organitza aquest dissahte . 7 de rnaig, una jornada a l Centre Sorinsanitari de la FInresta amh ia participació de tot s els seus grups municipals d e I'entont de la serra de Col [servia . Aquesta jornada, que es desenvoluparà des de dos quarts de I { 1 del mati fins a les 2 del migdia i que està oberta a la participaci ó del conjuntdc laciutadania, prc rirr

Grups municipals de l'ento m de la serra presentaran u n manifest-moció a favor d e la seva protecci ó tèn fixar un posicionament cla r per part d'ICV-i :A respecte a quina ha de ser la protecció d e Collserola crins c] marc de la discussió del nou Pia Territoria [ Metropolità dc Barcelona i de [ debat en *cgat recentment des de l f)rpartarnentdc Medi Ambient i i iahitatgr dc la Generalitat sobre aquesta qüestió . La jornada comptarà amh l a participació de tècnics especia Iisres en el tema i dc representants dels cul . leetius que duran t elsdarrersanys han fet de la prvtrcciòdct'ol lservla clseu nhjecti u dc treba I I . A banda del repàs a

IMMA MAYOL TORNA . El grup municipal de Barcelona serà present a la jomada la història del pare i les iniciati ves engegades per ia coalició e n

les diverses institucions on està representada, hi haurà un espa i dc debat obert a la participaci ó de la ciutadania i també la presentació d'un manifest-moci ó per part dels alcaldes de Molin s dc Rei, ]van Arcas . i de Cerdanyola . Antuvi Morral ; dc la presidenta del grup municipal d e Barcelona, imma Mayol . i de l a responsable dc Medi Ambien t d' ICV. Núria Buenavcntura . Programa de ia jornad a La sessió començarà al mati am h una ponència sobre [a proteeeiti d e Collsrroia des dc 1985 . a eàrrc c dc Juan Amencis, professor d e UretAdministratiucle la Universitat Autónoma de [iareelana . To t seguit .l'ccologista Lluís Llerena

oferirà una xerrada en nom de l a Plataforma Civica per a la Protecció de Collserola. Després d'una pausa de mitj a hora, a tres quarts de 12 del tnig dia, es reprendrà la jornada am h una ponència a càrrec de membres d'ICV-EA sobre les iniciative s institucionals que s'han emprès i que cal emprendre a favor de l a protecció dc Collserola . Aixi es clouran les intervencions de tccnies, ecologistes i polítics i s'obrirà un torn d c debat per fomentar la participació dels assistents. La presentació de] manifest de ta coalici ó d'ICV--FA per a la protecció d c Collserola posarà el punt final a l ' acte . encara que tots aquell ~ que ho desitgin podran assistir a un dinaropcional al restaurant E l Casa l et dc Valldoreix .

Diari de Sant Cuga t Dijous, 5 maig del 2[]{]5

EI Consell Comarca l decidirà la ubicaci ó del dipòsit d'inert s RESIDUS> La ubicació drt ïniti‘ a del firturdipósitde residtrsiitrrtàd e la ectimarca es donarà a enneixere n el prnxim consell d'alcaldes de l Vallès Occidental, que tindrà IIIo c Iasctmana vinent . De moment . to t apunta que l'antiga hòhila Sugra nyesdel municipi vcideC'erclanyn la podria ser 1 ' cmplaçarnent escollit, desprès que el mateix alcalde , Antoni Morral, hagi reeoncgutqu c ira estat mantenint converses sobr e el tema amb l'Agència Catalanadc Residus i atnh ef Consorci de Resi dusdelConsellComarcal .l, dipòsitderesidusinertsr otcresaveure , segons s'informa des del matei x Consorci, amh ei polèmic ahacadar per als residus rnctropolitan s que, facinc anys, s'havia valgut ins ta l . iar a ia pedrera [)erta, dins de l terme de Sant Cugat i en plena serra deCallscrola. Els residus inerts són materia l derebuigprovinent de les plantesde eornpostatge on es tracta la fracci ó orgànica . qesdcl Consorci dc Resi dus del Vallès C)ecidcntal s'h a explicat que els residus inerts, que escomprimei xen en bales, noeme ten cap tipus de gas ni desprene n males olors . El forat als antics terreny s d'extracció de terra dc l'empresa Ceràmica Sugranyes situats a l costat de la carretera B1)-14 13 té unacapactitat d'un m i l ici de metre s i cúbics . Un cup ple, si finalmen t

TUNEL DE RENTATG E Santo Doming o Sant Cugat Pressió ■ Rentatges de qualitat • Neteja de tapisseries ■ Canvi d ' oli

ICV insta els municipis dea Vallès a retratar el consen s per elaborar un nou pla de gestió i tractament de residu s sihl c 1'apmvac ió clel pri mer pla d r tractament i gestió dels residus, i que ara hauria de permetre fer-n e un de nou . Els ccasociafisteti demanen tamhè que el s mun icipi s dc la comarca s'esforcin a complir la legislació vigent pel que ta al tractament dc residus i que, des dc[Vailès,esrefermi lacol . labaració amb l'Agència Catalana d e Residus . El nou pia , per a[s liders d' ICV, hauria de servir per reafirmar e l tractament sostenible dels residus , basant-sc en la reducció, el reciclat ge i la reutiiització . Més enllà d e 1'ex tensió de la resol l iria se 1 ex ;,t i va a l conjunt de[ territori, iCV esper a quees poECnciï un consum sosteni ble i que s'aprovi una legislaci ó catalana en matèria d'envasos .

Rius i Taulet, 13 1 Tel . 93 675 58 1 3

• Merànlca ràpida ■ Autorentatge de pressi ó

De S a 20 .30 f+ de dilluns a diumeng e linclasas festius) per 588 euros

Rbla . Can Mera, 18, )Cant. Sant Jord Tai. i fax 93675 72 01

7pr•n1 a w earnW, /6 rdarq t pq C■IMq rK. .9 7 7 73

ICVta una crida al consen s La direeciti evntareal d' ICV inst a tots els grups pvliticsa retrobar, a travésdelCvnscllrielValies(ccidcntal, cl consens que va fiar pps-

PLACES LLIURES . PER EL CENTRE DE DI A

LOCA,L CLIMATITZA T

Batejvs, comunions, casaments , antversaris, celebracions, regals, llaminadures

s ' hi instal . la cl dipòsit .i'indre t s'integrarà dins del projecte de l a Via Verda .

La miNor cura del seu famrliar. econamtcamen : ai sea obri?

edat Resirièrwia per a [r1 tretes ae [[[tt NWDA a tifiirl Torre d'obra nova . Rossinyol, 27 - Rubi 93 588 25 34


Ciutat

Diari de Sant Cugat Dijous . 5 niaiy rfel 2005

Veïns de la Floresta, scèpticsambls

canvis n ls conslls DISTRICTES? La mcitai de le s ;sssr,t iacic+nsdc veïns de la Floresta ectnerctarnent I .Assoelació d e Veïns i 1' Asscx•iacinde Propietari s I \ iiti halt ill ;iure statel seuesceptieismcdavant leslnesuresintrrxluïdes en els consells tic ditilr'icle clesprésd'urlpareII ■lereunutnsentrce l ronj us11 dc Ies eltl n ais vcïne I s llnres tancs i I'rclulp dr rtrn erra . i cluc pretenen agilltru r !es sessions plenàries dels Consells- Mentre algun s veïns Creuen que cal a' anç ar mol t méscn Iadesccntralitruiit, el regiclorcfc i hsecntrt I i tlarisi i presiden t dels eerrtsells de districte . Xavie r Concs . cietè ns,sels,rectrdxque s'han pres i que passen per limitar le s interveneums dels lktlitiCti i pcitell i• iar la part ic i pac in dels verins, presertair LI ns pressupostos ti<dor•iaht rsls i tcrritoria l i ltattirn e I lnarc del s grupsdetrehal! ientr>• garuncalendari de ics actuaeionti munieipal s previstcsaldistricte .Pel se ucantit. i tal com va passar ja en clconselld e districtedcMira-sol, PtiCi 1CV-F: A han reiterat el seu desacord amb l a manera com s'han decidit aquest s canvis . sense la presencia dels gnrp s dc l'oposició ert ics munions entr e 1'cquipde govern i les assoc iac ions deveïns .

El represcntantde I'Associaci b dcVcïnsde la Fluresta,oriol Ribera, ha re eonegul que van pactar u n paquet de mcsures amb el govern municipal penal dc mi l lnrarel fun -

cionament dc la descentralitrtcici en ei districte dc la Floresta . Tot i aixi . Ribera diuque ['entitat veïna l que representa és "escèptica" i n o s'acaha de creLSre "que hi hagi un a irltenrió polilica real cluc tol aix a lilnrioni" . Rihera .a més, hadit que , ja cic hora principi . els mernhres dc

El PSC i ICV-EA reiteren e l seu desacord amb la form a de pactar ies mesures pe r agilitzarels plens del district e I'Assix.iacici cic Veïns vari expmssa r que no estaven d'acord amh e l nlctndC triat per I eciurp dcgoverit . De la seva handa . Irïaki Reixach, de CAssc►c iació de Propieta -

ris i Veïns ia Floresta-Pcarson, cre u que "no s'lta avançat gaire, mé s enllà de [cspariules'" , PSC i ICV-EA troben que l a manera de pactar les mesure s -excloent-los de les reunions am b els veïns, malgrat que els represen tants dels partits a l'oposició só n membresde ple dret defsconselis- ésirregular. Mentre 1'ecosocialista Xavier Laborda creu que ei gover n ha fet un "cop de força" contra el s consells de districte, el socialista Joan Carrasco ha defensat que el s consells han de ser l'escenari de l debat polític sobre aquells teme s que afecten el districte.

21

Dimiteix en bloc eI Consel l Assessorcle l A MEDI AMBIENTI Ela nienthns de l Consell Assessor de l'Agenda 2 I Idea l han dinlit itera hicx' "davant 1'a provació, en ple municipal . de l a urbanització de Can 13usclucts'" . El s integrants d'aquest consell consideren que !a nicxlificaCici del P(i M cnl'àmhii dc la Flotesta,talconcest à establerta. és contraria a algun del s punts clcl Pia d'Acció de 1' Agenda 21, en ronGret a aquell clucdiuque

cal "iniciar un pruccs de prntceri ó ric la tona de Can I3usquets per ta l d' incloure-la dins del Pla l Especia dc protecció dc Coilscrola i del Pl a d ' F.spais d ' intertis Natural" . I1 Pla d'ACCiit va ser valida t l'any passat pel Fcirum Ciutad à perit, de moment . no ha estat preseratat ni dehatut cn cl ple mun iripal . Pera l s d i m i ss i urlaris, "!c s tariiance s dc tot aquest prncésja són massa evidents i és ben patent que I' Agenda 2 I no és una prioritat pera 1equi p degovern, especialment pera CiU" . El Consell Assessor de l'Agend a 2 l ésdei parerque"l ' aprcivac juntament amh cl Pl, de la urban itaaci ó de Can Busquets mostra quines só n les prioritats politiques, els mitjan s pcrapmvar-les i cl grau de participació i consensciutadà queeseerca e n lesdecisionsdecisives perai futurd e Sant Cugat" . Flsmemhresdel Consell se senten "decebuts", pcró s'han mostra t disposats a replantejar el seu posicionament si l'equip de govern demostra que té en carnpte el Pla

L' ecologista Lluis Llerena és un dels membres del Consell Assessor de l 'Agenda 2 1

d'Acciiidc1' Agenda 2 ."també en qüestions que afecten projecte s urhanistics i no noniésquan estrtctadc l'crearri ls hiei nd' instal . larplaques sal ara: a ics escales'" . Pamarconfiia en l'Agenda 2 1 qe Ia seva handa, el tinent d'alcald e de Medi Ambient, Eduard Pomar, diu que l'ha sorprès la dimissió de l Consell Assessor, ara que s'havi a acordatpnrtarel Plad'Acciódel'A genda 21 al ple del mes de maig . Pomar. que reconeix la lentitud de l procés-el Plavaserrralidatpelsciu-

tadans a] rncs de maig de l'any passat creu que finalment s'havi a posat fil a l'agulla per agilitza-r el s tràmits i està convençut que ''el fe t que na es pugu i ti rarcndav an t cola de les 133 aeeionsdelPlano invalida e l conjunt de l'Agenda 21". EI tinent d'alcalde de Medi Ambient, opositor a la urbanització de Can 13usquet5, admet que aq uest era"un projecte en una fase molt avançada i n o s'ha pogut aturar", peta està uonvençut que si queespodrà incidir, dcsde 1 ' Agenda 21, sobre altres projecte s urbart i stics que a federa Co l l sero la.

EDICT E

1 :11111{ F :11 I .Lllilt l•:!-; 1N'i'Il a i I BIi3l .líEI'N:l<lt :Et

lkveia: Projecte da reparoel . laeib i ordenació de voiutns dc 1'àmbitAl de [a Modificaria del Pla 0~0 ' lità entre Can Fatjó dels Urons i Baixador dc Sant Joan (Exp. núm. UA94l43106 - Xro3125 .797)

Hre•nllielu it elomiril i

''de Gcrvetn Local dc I'Ajuniament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària deI dia 18 d'abril tic yaur el prvjectt-de reparcel-iasib i ordenació de volums de l'àmbit A 1 de la Madifícacib dol Pla "entre Can Fatjb dels Urons i Baixador de Sani Joan . de conformitat amb el que determi -5 3 dc :lei 2!2002 d'Urbattisrne, de 14 de març . i article 118 .4 dc la Llei 212002 . amb relació 35-del óeeret287f2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova e] reglament parcial de ia Llei 2/21102 . 1'esmentút expedient a informació publica per termini d'un mes d'acord anib el que dcterntina l'are 108 del Regirtntesit de Gestió Urbanística . aprovat per Reial decret 3288/12978 . de 25 d'agost . i article 113 de la Llei 212002 d'Urbanisme. de 14 de març .

I :• Iraaa al runrld :r t

93 67-1. 58 98

,

Un cluh familia r obert a tothom . . . .. . per sentir-se h~

aI voltant de 1'e:spnrt

A L'AIGUA AC TIVi A.1 S " AL GIMNA5, A LA NATURA I AL MA R

Durant 1'ecrnentat termini d'un mes, a comptar des del dia següent dc la data de I'Liltirna publicació del present edicte en el Butlleta Ofieial d+ : la Provineia v en la premsa escrita, tota la documentació tCCnica i adnLi tiva de 1'expedienE podrà examinar-se a ics dependències de 1 ' Ambit de Gesliei ric Territori . Oficina plànol de la Ciutat, earrer Dos de Maig, nuuticrü 25, planta prirnera, de diihrns a divendres, dc 10 a 14 hores , i ca ggdtan presentar al . legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos cn 3 ' nrticir 38 de la Llei t)is'11;r*gisn Jurídic de les Adniinistraciuns Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de nnveni }ir de 1992 . La qual cosa es fa publica per al cortcixement general . Sant Cugat del Vallés, 21 d'abril de 200 5 L:alcalde Lleis Recoder Miralle s


Opinió TRIBUN A

Et ITOR1AL

SantcugatActiu, cal fer balanç

A

del Sant Cuitat Actiu . Ja en fa vuit, i seia prou edi cions per fer-ne un balanç de cara al futur i garantir-ne la supervivència amb el mateix nivell d e resposta . L'èxit d'assistència sembla que est à assegurat si es manté al llarg dels anys . E : encert de la gratuïta t dc l'entrada, 1aclualital i iGsactivitats cotnplementtiries i , enguany, la novetat del trenet . han estat clau per a la seva gra n popularitat i perquè cs converteixi en un lloc de visita obligada . rànquing dtis visitants nn ha d'esdevenir una cursa qu e cada any ral superar. Que ]rt estaE un cxit és evident, el que ra l és repensar arnh ttrnps eclrn nti€€orar-la de cara al futur . l'er u n costat . enguan} s ' ha puitxal a l'hora dc l'assistértria de l esmerç tradicional i s'han trobat faltar moltsestahliment s populars que també voti ser pioners a apostar per la mostra ara f a 1 f} anys, antb nuuIt es i 'corç i tlrt gran nivell de decuracici del s eslands . Així} ha estat rnntpensaE per I'assisténcia de mttite s noves empreses, sobretot de serveis . El comerç a 1a ciutat vi u moments dc canvi, relleu generacional, rtterescudes retirades , I .t rendibilitat irnrnuhiliitria dels locals i uns prens que pocs . a banda dc les grans cadenes i franquicies, es poden permetre . Cal que la mostra i la fundació que I'nrganitracnmptin am b ó més representarici dels scctorsecnnítmics i més implicaci delscol'lectitis eumerrials, que analitzin la situaciii i es plantegin canvi~ . Un d'ells hauria de ser que les noves edicions tinguin algun aspecte monogràfic o sectorial com a valor afegit i nou i alguna proposta imaginativa perquè cl petit comerç no e s quedi al marge d'aquesta gran oportunitat de prornocici de l conjunt de l'oferta de la ciutat . .

Diari de Sant Cugat Edita' Pre+nsa I .c al S.uc l :uoal Si President : Nü,+Irrri i, DirEClor JJIJ i5 M:+na V,+fil, s Cgnsell Editorial ; Vil [ r Ai xandre . A- arlcesc Corbo, -Iadl Casas i_ISt :anyer JosE p ffaniel, Joan Carles U .lss,nl fianlul l ardu tpfeSrdenq, Pepa tetdRrn, Artiuni Mnnetrrs, Mane l ii+rrfn, FlrgeE frrlr0 . Mrn,lsertir rliinrRan lgnast Saltat, Josep M Sa:+s Travi FF .JLri Suier. JOSOI A telxido, JOart larlnsa i Siiris lalual a Gerent Arxri3 CanlEil d HedaeGió : rti1LÍTl[ ',A . Eva Nasa . Sí]CIEIA1 Süsaiia [Sia : ESPORTS Rlex LEpcr CL1LtllftA Marrons Sagalés . ECONOMIA E . Nosa .i M Vallés

CmTeECló : SIiBYIInB riNdn 1 Clrsíerta Mas

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Departament CdfnCrClal : Cristina Fertirandea. Núria fflive i Montse Mart s Fotografia : Jordi tiarnr l CoMelloredIXS: Pere VivO, Mart+ Dlaya . lmma Pueyo . Eduard .renec, lsatiel Saer Montse Sanl , Jordi Casas . Josep A T :rxidn rnrnas Grau i Jordi Fral Mori s Diry msquetacld: Marcel Maass, Adrià Galiepo i FrannEsc CahCl a Creació I disseny de la maqueta : i'Flxida impressió: REtlmpres Tel 972 •sp {)5 9 5 Dlpóslt legal: G1 45 . 93 Empresa dlatrióuïdora: Mailing Valles 193 589 73 711 . fr Rwa o! S.v+t C+.rr r expressa uiiearnent ra seva opiniO en els rdrrw+als Els artiCk's sIgrrnls OxpasSCn !•eprn+o dels seus arcans, que el tJws DE

Savi .Dru na hr seva

A Martí Olaya, ami I a ral mnt ,

ls meusquinze anys par-

ticipava a Ràdio Barce lona en un programa de l Salvador Fscamilla que es dei a Ciuh luvcnil, alià vaig fer le s meves incipients provatures e n el teatre radiofònic en catal à --sempre que l'autetritat "corttpetent" ho permetés . cs clar, perquè hi varen haver i:poyues qu e ho havíem dc fer en castell! M ' enearrcgava d'escriure i d'ensenyar a un grup dc nens i nenes aLtucsts guions yue s'cmctiert els diumenges al mati pe r antena . Allà cs repartia un a revista en català, Cavi dl f:ort, i elsdiumcngesque nuen~ tacav a guisi anàvem a unes matinals d e teatre que es feien a] Ronlca . Eren els cicles de re acre per c r nois i noies de rril a r fFrur- r ( I 967-19 8 '7 ) . Ambdis llocs va n signifiearpera nti el primercon tactc púhl ir amb el ntLin del tea tre, que seria u l osrer•iori l a meva gran vucaciíl, i amlt l a meva llengua . ja que corn alat s els nois i noies dc 1'cpoca . e l català es reduïa a 1'àmhit fatni -

liar i d'amistats -ert argunc s families dc "clasc hicn", n i aixa! -, i com la majoria de nen s i nenesvàrem havcrd'cstudiar a l'escola en castellà perqu è aquesta era fia llengua vehirula r "dc prestigi" que I'éicrn servi r per escriure correspondéncia, o per exemple per adreçar-nos a 1'Acllttinistraeíú . Al Rontea, a un preu aturi meidic . vaig tenir aeccs al repertori uni versal I. Moliérc Shalcespcare , Goldnrti, Uurrenmat, Racine i tels par€avcn en eatul ;i! . . .], a autors riels meu pais : la Núri a Tuhau -la eoneixcs, oi? . Benet i Jornet, Joana Raspall . Jord i Teixidor . Carme Suqui . . . E n aquests t icles vaig tenir ocasi ó dc descobrir tma eompanyia qu e esdevindria rnitica, i lsioglars, i a gent clau dins ta història de l teatre català : Fabià Ptrigserver , Rieard Salvar, Francesc Ncllu , M . Aurèlia C'arnpmany, Jose p Anton Codina, Josep Montanyés . Montserrat i Carmins Roig , Alfred L .ueltetti, Nadala Batis la -- .

..

Els noms ets he posat dcspres , però vaig quedar enlluernad a per aquell nlím de ntàgia i d e paraula que era ci teatre . Jo nu et coneixia . Marti, per ò després hesahutyuetu en vasser l'itima, de tots aquests cicles . La persona curosa, tossuda , múrria i cuita que segueixe s sent, i yue gràeics a tu es van t i ra r endavant . Tot això veal raspcrciué el proppatisal clijuus Cl varen donar tt s varen donar- e] ntcrescudsssi m premi de l ' Agrupació Dramàti ca de Barcelona . en aques t ntatcix Romca que vas sabe r vàreusahcr dinamitrarperal s nens i per als joves a través de 1 a llengua i del teatre . r et vul l donar les gràcies en nom de tot s aquells aeris i noies per ensenyar-nus a estimarel nostre pais i la nostra ircngua tan "neta . noble, culta i rica" i a scr uns noi s i noies"lliure~, desvetllats i feli ças" .11 DOLORS ViLARASAU DireClwa de teatr e

CARTES DELS LECTORS Els textos tramesos a aquesta 5éCCb nn nan d'excedir de les 15 ratlles mecanografiades. L'autor haurà de signar 145 imprescktdlGle que hi eonsh el dtSmlceli, el tElèion f er número de übH q passaport dol se u ardor. El Dwa a Son CucxT Es reserva el dreí de prrWiGar els textos trarnesEs i ei dret de resumir-les quan ho cnrtsfderl op(xhó . Can Busquets La familia Busquets sempre s'h a

tiràsi clseurosnos'acahcnahan s (Reièrink-me, és hu aelarir-ho, a l pieotot d'eurc)s que m'han dit qu e esdediraa I'eclíeicíd'aquest inven tari o co l . leeciú d'escriptors sant r: ugatencs ) . MART[ OLAY/l 1 GAI CFTi M

EJ Casal i les excuses coniinuen altres noses, va regalar teriénys pe r euntinuanl amh cl Casal dc l a al Casino de la Floresta { 1928 v a Floresta, Ics n'explicaré una cl e finançar la primera ambulància , nova . etc . . pagava els rebuts del Casino . El passat dia 2 d'abri 1, es va fer un a La mani testat ici del dilluns passat , jornada dc po p es obertes al Casa l dia 18-04-05 . d ' ecologies, res, va n de la Floresta, hosabicti ? Ihmcs per deixar la plaça teta un ffistir, . . S i si de cas ja ho sabeu . C'ap mitjà d e k'envcja fos tinya, el bosc noexisti - eomunicacicí del municipi en v a ria . Jo visc on aparco . parlar, diari, ràdio, etcétera . M ANLi'_tS OIIADRES Unspctcscartellsaparcixencldia 1 , els qtials eren fàcil ment con firsihli w amb altres dc teia ja uns dies qu e Ref . : "Iiblvrum prottibitorum rr Només vull tixpresentunaesntetlr l parlaven d'una altra set ivitat . nodesiljadayueafectael meuarti - Vergonyós per donar-l1 un qualii ï rlc anterior : al1 ;i on es l regeix, capa l catiu suau . No deuria interessa r final i referint-se a llibres " . . .i el s molt que sc sabés, ja que del contra dels escriptors de Sant Cugat que ri se n'hagués fet més publicitat , sors i r-an . ."h auria hagu t dc ci i r, com pcrò afixi i tot uns quants varcrt ana r amb una certa rnalicia que n o a €'esmentat acte, i varn poder veur e nega-- escrivia a l'original . " . . .i e l la remcxielaricí exterior abans qu e d'escri plors dc Sant Cugat quesor- d' altres . I com deia en el nieu ante portat hé amb la Floresta, entre

rior Escrit, lloc per .Iltztrcar eis cot xes_ se n'hi pot lcr. Per qué els interessos (1' uns han d e perJuiilcartc)t un citslr7Lte'' Peryué no escol teu la veu del poble , i el retorneu per a Uri ús Social tovor ha dc ser cI Casal? Us fa porque c l districte tingui un lloc etnhientàti r on trobar-+e:} 13é, aquestes preguntes algun di a tindran resposta . mentrestant, con tinuara explicant h istòries d'aquest clistriete privilegiat rom cs €a Flo resta . KAVIER SANS I CORpOM I L'Ajwltament incita a okupar Fa unti dics, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés va proposar fe r unes"v ia i tc s gu i ales" pe l s terreny s deT iure Negra, una iniciativa que a pri mercop d'ul l semh€a interessan t si no cs té en compte que tots el s terrenys per nn cs marquen els lraçatscxpecliEi usscin de propietat pri vada. Molts recordem Ea €Iuitaque va teni r l'Ajuntament fa unsmesosperdesallotjar els "okupes" de la Torr e Blanca i altres cascs okupades de l


Opinió

Diari de Sargit Cagat Dijous, 5 maig del zoos

23

FRASE q E LA SETMAN A

"Cal concretar qui té la clau dels diners i quantificar la solidaritat, si no sempre ens la podenjugar"

Premi a un senyor de Sant Cugat \ ui tots parlilr d'un del s tol•laborsrf ,rti rais fidel s d'aques] DI ■RI .cncaraque a ell l'incornndi : en ?p arli t7laya i iíalcrr,ut . I nü pa . per ]I0are1 seu Oh .serrurnri -una penic joia litcràriad'crudició,cnneisemeltt i ú s de la llengua pera mi envejable s sinó perqué ha estat guardona t amb el XViII Premi de Teatr e 2004 quc concedeix I'AD B ( Agrupació Dramàtica de Barcelona), per la seva condició de fun dador i dinamjtxador del Cicle de Teatre Cavall Fort per a Nois i Noies . Una iniciativa emblemàti ca i admirable que des de les pri meries dels seixanta fins a avan Gats els vuitanta va omplir, cada diumenge al matí, l'escenari de l Teatre Romca de Bareelona . Fin s aI punt d'haver-se d'habilitar c l

A

terccrspisogallincr finsalcshore s tancat al públic . l .:I mateix Mart i ens ho va recordar cn i'entranya bie acte de f liuramcnt clcl prern s, e l passat 2ó d'abriI, a1 Teatre Rornea : cn un viatge cn nteiro cap a Sants , ell i en Josep Tremo lcda -funda dor i director de la revista ( 'acer!! Frau-- van arribar ala conclusi ó que calia portar el català escrit de la revista al català parlat, Cal ia que els nois i noies, aleshores immer -

sos en la cluotidianitat aiicnant i repressora del franquisme envers la própia llengua, la sentissin par fararnhnaturalitat i divertiment . ho van aconseguir amb esireix , gràcies a ells i als antics amb qu i van comparti r l'cnt usiasme . l' abnegació i una capacitat de trebal l remarcables . {'om pcrcxemple e n Jaume Batiste, un altre cas irrcpetible i encara actiu d'insólita i

Avui Sant Cugat sa p que és un luxe disposar q 'intelectuals

corn

en Marti Olaya palifacética eficàcia en tots el s fronts csccnics : direcció, autoria , interpretació, escenografia, ctc . Fins quc arribà ]a democràcia . I , paradoxalment .Ia dictaduradele s audiéncies, amb cl forat negr e d'un mercat salvatge que engolí , davant la passivitat dels politics . iniciatives Indiques i edificant s com les del C'ic lc de Teatre Cava l I Fort . [ a canvi ens vomità l'hegemonia . abassegadora Fi ns a embafar. dc productes tic factura i qualitalsovintdiscutihletiquc fomenten l'agressivitat, Ia grolleria, la

insnlcnria i 1'individualismems s insnlidari i descoratjador entr e els nostres nois i noiesd'ara . És ho, doncs . cluc institucion s que assoliren gram prestigi, co m 1'ADB . reconeguin elsmrits d c gent com en Marti Olaya- Un a AD13 que, fundada cl 1954 a I C'orcle Artistic de Sant Lluc, i dirigida per Ferran Soldevila , Pau Ciarsahall i Frederic Roda , aconsegui .dcsdel voluntarisnte i la vocació més nobles, incorporar els nous corrents europeus a l'escena catalana, tot promoven t professionals que encara ar a marquen la pauta i l'estil del nostre teatre . Avui Sant Cugat sa p quc és un luxe disposa r d'intel . lectuals com cn Mart s -ànima promotora i fundadora , també, d'Omniurn Cultural a l a nostra ciutat i la seva espos a Núria Tuhau . un altrc referen t delscercleslitewaristeatrais . I di c que són un luxe perquè de mes tres i exemples a seguir, com h o són e!ls, no en sovintegen gai res .//

XAVIER ESCURA 1 DALMAU Historiador

XAVIER SALA-I-MARTÍ N Economista

LOBSERVATQR € MARTÍ OLAYA Escripto r Dia de I'amard e sempr e vui, dia 5 de maig, n o cm sé estar dc deixa r constància escrita d e 1'eferttèride familia r duc ens aboca, al a nteN a burla i a mi, a contempla r embadalits cinquanta anys de matrimoni . No u . cansaré am b detalls nostàlgics . El desig, ari, va per un altre carni : demanarvos perdó per haver obert u n momcntl'observatnri fent men ciód'una commemoració priva da . Els cànons informatius n o m'ho permeten, ja ho sé . Per à vull rescabalar-me fent-vo s conèixer, avui, una história d'a mnrq uc m' ha estat explicada h o i mirant una fotografia d'u n arxiusantcugatenc . Esunapitgi na viseuda real, quc ningú no ha explicat encara per escrit , almenys quc jo sàpiga. Ja deve u saber que el dia 18 de setembre de l'any passat, la f'amil ia Cabe ro, i en especial la senyora Conxita Cabem, que n'era diposità -

ria, va donar oficialment a l a Fundació Orquestra Simfònic a de Sant Cugat ]a documentaci ó aplegada pel seu parc Manuel Cabero i Eguiacn cis seus llargs vuitanta anys de soci i més d e c inquanta de cantaire de l'Orfeó Català . En una fotografia d e l'any 195l,entx:asitid'unavkskta de l'Orfeó al nostre poble, e s veu un g rup de canta i res di nan t a Les Fonts i,cn primer terme, un a parella de joves eantaires qu c eren "nóvius", però que després van renyir. Ell es va casar am b una altra noia. Ella, va romandr e soltera . Aixó sí : molts anys des prés, viduel xicot, la noia solten i ambsetanta-nou primaveres i el l amb vuitanta i escreix, van uni r cl quc els queda dc vida en cmo cinnant cerimònia en una esglé sia de Sants . Ushopodeubencrcure ; perqué avui, dia de l'amor de sem pre, no és pas dia d'inventar-s e históries .

CARTES DELS LECTOR S eascanticdelaciutat, ja quearasón ells (I'Ajuntamcntl, cncapcalat s directament pel batlle Lluis Reco der, de CiU, i Eduard Pomar , d'ERC, clsqui inciten a laciutada nia vallesana de Sant Cugat a oku par il •legalment terrenys privats on jadesde l'ajuntament s'ha intentat espoliar niés d' un cop . Els santcugatencs de iota la vida recordem les passejadcs amb el s nostres avisi àvies per aquell s terrenys, camps de conreu on el s nostres avantpassats treballaven la terra perviute . . . Ara arriben els nou vinguts de Barcelona i rodalies i se sumen tots en contra dels propieta ris,quc veuen com desdc l'Ajuntament s'intenten urbanitiar els boscos de Can Busquets i, per altra banda,cs posen forts en contra de 1a urbanització dels terrenys de la Torre Negra .

Quins interesses té l'Ajuntament a Can Busquets, serà que algun exregidoro am ic de 1'a I ca I de té terreny s per aquells indrets?

Sigui el quc sigui, l'únic quc vul l esmentar en aquesta carta són le s contradiccions pcrpart dc l' Ajuntament de SantCugatque estem apreciant molts ciutadans dc la ciutat . Per una part, 1'Ajuntarnent fa fora indiscrintinadantettt els okupes de cases convertides en centres cívic s i, per altra banda, l'Ajuntamen t okupa terrenys particulars de l a Torre Negra. LLUIS FELIU I RO É Un afectat pels arniguismes d e l'Ajuntament Tots passegem pel nostre poble, i €ógicament lot ens adonem que e l volum d'obres per edificar habitatgesés molt gran . Tan gran que a més deguanyar-hi diners cis pro motors, també semhia que h i valen guanyar diners uns aprofi tats . En una tanca d'una obra de l Pla del Vinyet, s'hi pot llegir u n petit rétoi, que sense cap men a d ' cscnipolsafirmaque l' ohraestà

controlada i mantinguda per"Lo s Portugueses" .Noent vaigcstarde fer-l i una Foto, ja que nat crtt creia e l que estava veient . En plc segl e XX1,1'autoritatlocal "oficial" n o és su fio ient per manteni r vigilad a una obra i consent quc se'n fac i càrrec una "empresa", la qual s'a nuncia amb una senzilla encaixa da de mans, i es converteix c n autoritat local "no oficial" . L a mateixa encaixada de mans am b la qual deuen segellarel contract e verbal dc vigilància contra furts i desperfectes . De la mateix mane ra que jo he vist aquest rètol, l'h a vi st alguna autoritat"oficia€", i e m preocupa que segueixi al matei x lloc . No vul t o no puc pensar malament, només desitjo que tot plegat sigui una broma de mal gust i qne aques ta aposta siciliana per fa seguretat no s ' estengui pel poble. Mà g ics ? No, no pot ser, Sant Cugat és u n patalc modèlic . ALBERT B . DOMÉNEC

Mosquit tigre i espais púttücs Després de llegir el Sant Cuga t Avui d'abril 05, on l'Ajuntamen t ens diu que per combatre'l so m imprescindibles els ciutadans , quedo desconcertada . Result a quc la m ica d'ai gua dels piatels d e les plantes i dc les closques decargolssón veri tables vivers de mos quits ; hé, els eliminarem . Tamb é resulta que aquest estiu hem d c sortir al carrer amb mitjons , mànigues i pantalons llargs . Tin c tresnenspetitsi intentaréconvéncer-los pern em costarà . Alesho resaixeco la vista des de la fines tra de lameva cuina i contemplo e l femer putrefacte de ics aigüe s verdes, brutes i no tractadesdc le s piscinesmunicipalsdel ParcCentral i hi veig volar uns gran s núvols de petites cuques . Sera n milers de mosquits tigre preparant-seper picar? E I darreresti u a l Parc Central va ser horrorós, a l final de l'estiu vam aconsegui r que es buidés el llac de Manel

Farrés . pern la deixadesa de le s piscines municipals mereix un a visita dels inspectors sanitari s pertinents, i mes si tenim e n compte que els nostres fills esta n a tocar d'aquest cau infecte d'aigua cn descomposició, a 1'cscol a bressolmunicipal del Tricicle i a l mateix Parc Central . Les educadores del Tricicle van estar c l darrer curs untant els petits tres i quatre cops al dia . Crec que fóra millor que l'Ajuntament netegé s les piscines . Tenint-fes olorade s tot l'any {com fem totes Iescomu nitats dc veïns} esta lviariem aigu a (mi lers dc l itres que hauran de se r buidats i milers de litres més qu e caldran perala netcjadelesparets si es vol obrir el recinte a l'estiu) , estalviarien diners dels contribuents ( i 'a igua és cara)i també un hé escàs . 1 ei més important, ens estalviarien mi i ions de mosquits , quc hi tenen un cau perfecte, i le s seves picades . MERC.-E . VAI)ELL GIJIRAL


Cultura

lAtritle~tal! Cugat Dipt~ 5 maladel 200 5

lleciatàAntoni Ib~~ez guanya el Gabriel Ferrater de poesi a

tolls, encarregada de presentar l'acte, l a tinenta d ' alcalde rte Cultura, Éingcls Solc, i l'alcalde, Lluis Recodcr, que va lliurar e 1 presti, dotat antb 7 .25{] euros, unaescultura del ksstcugatenc Pep C odú i l'edic iodcl pcx:mcrri por Edicions 62 . En l'acte de: lliurantcnt dol premi . Recader va assenyalar que cl Ferrater de poesia. "ens projecta com a ciutat arreu de Catalunya i situa el nostre act i u c ul tural en el nivel l mos alt" . Perla seva banda, cl vencedor. qu e _jatcaltrosguardons,crimclPremi T ranecsc Català de Poesia i cl Premi Jaume Maspun s d'l lurnnri Sàtira .iquehacol . laboratendiférentsmitjansdccurttunicacicii hapuhlicat l a novcl-la Diu i crlxoeriur i 1'assaigsatiric Tros de quriniunr . rudrnièe rtn de sàtires. entre altres, va apuntar yuc la uva obra "és com un riudeparaulesqueflueix, comcl riud'lleràTOCAT EL CEL" . Astb aquesta frase contundent però que denota una gran satisfacció es va expressa r clit" . En ei matcixactc, idesprésclucel jura t deternt inés l'obra Te nrpe.stcrr, dc Joan Josep , que, amb 'C'humano t' de Pep Codti a les mans, va assenyalar que la presentació del seu text a l Camacho, com a finalista, es va celebrar c l premi de poesia responra a les ganes de formar part d'un proiecte amb una finalitat editorial . Iliuramentdels cinc premitiatorgats pel VI I IV Prcnti de Poesia SanlC'ugat a l a qui la peça és "una proposta formalment Premi de Poesia Gabriel Ferrater pera Con Memdria tic: Gabriel Ferrater va innovadora, dc densitat expressiva, i una tes Educatius dc Secundària . Per finaf itzar e[ certamen . l'actor Lluí s iecatue sobre el fiiòsofi professor aposta literària arriscada" . La ccrimónia de de 1'IE:S Gallecs de Mollet do l [liuranunt del guardó, que es va celebrar a Solévainterpretar algunsdelsfragmtentsde i Vallés, Antoni Ihàncr, por Una mitjansdela setmanapassadaalaSalaCapi- poemari, que escompon de 77 pàgines i qu e tufar del Claustre del Monestir, va comptar segons 1'autorésuna inspiració en 1a vida .// nupenombra . El j urat va decidir a favorde l'obra del veí dc Vallromanes argumentant amb la preséncia dc l'escriptora Ada Cas- M .SagalésiMaS(Cultura(diàridesantcugat.com)

adet s Mozart (sobretítulada en català ) a de Sabadell 5lmfònka del Vallès i del cor Daniel Martínez ,Pau Monterde

alxn de5t~et Ala ~ear+óp posar-se ran de fabis lte derrima . lluiten" pel 'sea rota fa saga aar sbu íi , la mat emkok dlntrig«ii de lli de foTrtesI-detgar e es fii►rofitat iVF rk . sintetitzades tan . hàbi# tlt " Fiyaro, demostra tin a de seu eguí ;€ sbnt t al portant-rtos a un món ," de valors, de it it , ; o prtt a comlxtsitor.

se i

L'Agrupació Dramàtica de Barcelona premia Mart' Olaya perla seva trajectòria teatral DISTINClb>1 f membre d'Òmrtium Cultural a Sant Cugat i eol . labortdoral DiAit Dl : SANT Cut Marti q laya, va scrguardonatambel prem i de 1 ' Agrupació Drarnàticaa de Barcelona tADE31 . El teatre Rnmca va acollir, la set mana passada, la XV 111 edició de 1'entreg a d'aquest guardó, que distingeix persones i entitats que destaquen por haver treballat pe l teatre en català . Olaya va sor premiat, en u n emotiu homenatge, por haver fundat i dirigi t el CicEedeTeatrede la revista C üvallFrrriper a nois i noies des dol 1967 fins al 1987 . El santcugatcnc es va mostrar satisfet por ladistin eper ser tat reconeixement "a ]a memò ria h istírica dels cicles de teatre", però particularmentcontent perquè "algú recorda una feina feta" . A ;'acte, Olaya també va teni r unes paraulesdc record al fundador i prime r director de la revista t:avcrll Fort . JosepTremoleda . Aquest cicle de teatre infantil, que es v a estrenar al teatre Romea ambLa Tomi olio de 'rlllude Platees va extreure del model teatra l de la Faràndula de Sabadell i, segons Olaya, va ser una eina eficaç per treballar el catal à parlat . A l'acte de lliurament del premi hi va haver un petit homenatge a tots els guardonats fins ara de 1'ADB, entre els quals desta quen Josep Maria Flotats, Albert Boadella , Carlota Soldevila o Jordi Coca, a través d e fotngraires i glosses . .


Cultura

Qlui de Sant Cuget Dfjotts, 5 maig del 2005

2 5

Els quadres de Miró i un premi d e pintura, novetats de IaNitcle 1Ar t

A I'acle de preserttaciri rte la Nit de l'Art, a la Sala del Tapis del Manesllr, hi van assistir, d'esquerra a dreta, el treenic de Cultura de l'Ajuntament, Jordi C,onzàlez, el president de I ' asstlciació Espais d'Art, laxis Ribas, ! el dlrecbar del Museu, Lluis Campins

CERTAMEN>La Nit de I'Art . qu e se eekhrarà el próxirn dissahlc 2 8 de maig, i que presentarà 1'escrip tar i periodista 13altasar Porce l com a musa dc la V edició, vincu lant-se així a l'any de ]es lletre s impreses, tindrà com a principa l reclam part de l'obra del pinto r Joan Miró . Aixi, e1 col•lecti u Espais d'Art, organitzador de l a nit més artística de la ciutat, h a programat que cada galeria tsngu i una ohra del pinlorabstracte . q 'a questa manera, juntament amhe l recorregut per lessalcs d'art sant cugatenques, s'oferirà una visi ó global d' una part de la coleccin d r Miró . que convertirà tota la ciuta t en una gran galeria a cel obert . A rttés, i segons ha avançat el presi dent del'associació Espaisd' Art . Lluis Ribas . al certamen d'en guany es presentarà el premi d e petit format Nit de l'Art . dota t amh 12 .000 euros i que es posarà en marxa enguany, encara que e 1 guardó s'entregarà en la Vl edició,1'any 2006 . D'aquesta manc-

ra, i tot i que encara no estan dcli nides lesbascs . elguardó, patroci nat per Opel AutoCugat, es eon vertirà . segons Ribas, en un del s premis més importants de peti t format i ajudarà a fer "més relle vant la N i t de I ' A rt " . Una altra de tes novetats serà 1a part ic ipacin de l crític d'art del diari El Periódre•o, Josep Maria Cadena . que s'enca rregarà d' escol l ir l especes de l' o bra de Miró . A la vetllada hi participara n un total d'onze espais artistics . tant de titularital privada corn pública, com Ia Casa de Cultura i lesduesseusdel Muscu .a laCas a Aymat i a[ Claustre del Monestir , on s ' inaugurarà l'edició . E n aquest sentit es va pronunciar e l director del Museu, Lluis Campins,que v°aanunciar quc la Sal a Capitular comptaria, per sego n any. amb una exposició . perqu è "cl Muscu no podria restar a l marge d'una iniciativa co m aquest a" . El técrt ic de Cultura de I' Ajuntament. Jordi Clonxàlex, va

apuntar que l a sala d ' exposicion s de la Casa dc Cultura, i per l a coincidcncia amb la Nit de l' Ari , albergarà dues exposicions, l a mostra anual feta pels infants de l Tallcr Triangle i l ' exposici ó "Lectura plàstica del text literari", a càrrec de 1' associació d'ar t Firart . i que també romandra n emmarcades dins de l'Any de l Llibre i la Lectura . Com cada atty, ei reeorregut nocturn de la Nit d e l'Art, quc s'allargarà fins a fa un a de la nit, comptarà amb diverse s actuacions de música i teatre . Gràcies a l'èxit aconseguit en loti passades ediei ons, per a enguan y els organitzadors preveue n sohrepassar amb escreix le s 3 .000 persones per la importància dels llenços de Miró .

Més novetats Arnés, i dínsdclcircuitdelesgalerics . alguns comerços dc la ciuta t han cedit els seus aparadors pe r mostrar un quadre del recorregu t de la V edició de la Nit de l'Art . lgua!ment, les escoles d'art parti ciparan dins del projecte perquè , tal com va destacar Ribas, "sera n c€sartistes del futur" . Per a aquest 2015, la jornad a comptarà amh un pressupos t aproximat de 19 .000 euros . del s quals 12 .000 pertanyen a l a col lahctració per part dc €' Aj unta lttert[ .

BMW Serv ce

Servei oficial

Autocuga t

Cerdanyola, 100 08173 * Sant Cugat del VallZs AV.

tel . 93 589 32 q0 Fax 93 589 46 4 0 autocugat@autocugat .com


Cultura

Diari de Sarrt Cugat Dijous . 5 maig del 200 5

CRIT1CA DE DANSA1TEATRE PER EDUARD ,IE

EL CAMPANA R PERE VIV Ó Exrector del Monesti r

Etrn no!, si us plau

T1TQL : ETERNA? AIXÒ Sf QUE NO! COMPANYI A MARTA CARRASC O

La Isabel Col l

hert, l e rdl . .larclue•, I3 rr I . i ■ Pm 11 ;1 i 1, 1 1 .1 l :1 i3 r,. pe tida banda sonora de la tret I it 13 [,t \ 1It»,,t lZrreli<1 utllltren I1 lrnallliltc :i l a Lill#ivvvque .l ' televisió, aeonsegueixc.n treuredcl tedi 1'esps:ctador nornal . De tant en tant, es produeix c l miraried'unirnpaetc visual .ctrnt l'esecnadel a camisa de torça, o els moviments de braços de tlalnenc a partir de 3a tensió provocada per ho me caigut i arrapat a la tardi I la n els dos rosso s d ins les bosses dc plsst ic .1'ern cs tracta ric l lam hregades d'inspiracit? que es trenquen amb l a reiteració de la dansa a través dc la cadira de rodes que jacansa pcrreiterativa,el pesat deambulurdel nenlhame, un arnh un eortíG u robi [ ica l que amenaça d'ofegar-lo, o la iàntosa cançó de bressol f'l noi de ler mare, rapeacía sense suc n i bruc . Tota una hora per explicar-nas, bastant mala ment, que l'ésser humà comença nu i se'n va d'aquesta vida nu . literalment vul[ dir, e m sembla un pèl excessiu . Què hi fercm, caldr à esperar una altra vegada que Marta Carrasco . que ja n ' ha donat mostresen altres ocasions , ens demostri fa seva vàlua i, si és possible . ballant . iIts

ACTOR : RICARDO MOYA BALLARINS MARTA CARRASCO, FUENSANTA MORALES, CRISTÓBAL StiftRET 1 NEUS SUH É LLOC 1 DIA : TEATRE-AUDITORI . 29.04 .05 La feina d ' un critic consisteix a donar la sev a api nià d'un cspectac le a partí r d' unes premisse s bàsiques, ta primera, situarla proposta dirtsd'un àmbit determinat dc Icsarls escèniques .Cal di r que, des de fa uns anys . la dansa contemporàni a camina per uns viaranys que fa indestriabl e danso de teatre o parateatre i, en alguns casos . amb uns resultats franeament esplèndids . L a primera afirmació rotunda amh relació a l a darrera proposta de Marta Carrasco pun t d'estrenar el seu nou espectacle a[ 7NC) és qu e aqu i la dansa ha desaparegut . Només hi ha teatr e i d'una varuïtat absolta .Jo em vaig avorri r molt . Ni els textos ric C'inran, ni les paraules d e Uostorcvskl . ni l'extraordinària selceciti d c músicaamb fragments de Mendclssohn . Schu -

1

Iot,

aumtiilXWern el 2K d'abril . ['ans deixa's gairebé sobtadament . 1[i ére m mofis riel ; qui 1'eslimiE vcEn . 1 .a vàlua d'una pcrsonu slasumadelessevestïdeli tats, i cn 1a l sabel cn whreu3rtiLnck : ien clares : 1'arnor a la pàtria , wpressal a trrv de la seva ntili Iuíli'la I!'L'nenlivés l:r1Veitil .squi'rl a F;epuhl irana r1e Catalunya . i e i seu arturr a 1'Fsglcsia, expressat . Igualmentarnh fidelitat i gcnerctsi tat.envcrsel Monestir. Un poble. orés que tét dc cases i carrer~, ho és de persones, aprtr tant-hi lascva fomtadc ser. La Isalx 1, en el scerel es rocs cic ia v lis, n n passava desapercebuda, era singular en la 1iorma de pnctttar--sc , de pírrlar.cl'expn;ssar-se . I ins i tat divertida . . . Atinttaal que passava a la ciutat, sovint, manifestant-h o unthtelefonadesa l'Ajuritantcntt t amb tes scYves també soviltlejadesr prcgtaltcsa 1'aicaldca través dels Ettitjarts de cumulticaeià. Va ser tot un gest la prescncitr d ' en Lluis [ien oder a fes esiY}uics : no cal scrcap destacatcapdavanter d e lacultura o dc la ]luiitica perqui hi sigui qui mt: s representa els ciuta dans : n'hihapntuque com 1a Isa bel-s'hagiestimatprofundamen t SantCugat. Mn . Blai, en l'homilia, glossà afectuosament tot el que havia E

estat . destacant-ne els lrtts més rrlle~ anís . [ :corc els presents, i a Penya l;egalcstiia . a qui se senti a també tall gcnercnamrnl vinculada. Que trobi en més Enilà l a plena resposta a trucs les seve s inquietuds . . . A Ia 1 ï, hattrrihat l'encesadels nous llums. els que temps haespcrtven 1'arrihada del seu rai g cléctric . Tota una iEtcógrtita : j, Scria per Nadal . pcrC'ap d' Any, per Sant Medir, per Pasqua . . . ? Dones, no, el dia més impensat . Mn .131ai . amb la fina ironia de l a gent del ecntre dc Sabadell -n ' hi ha que només sons dc barriada ho anunciava així, seguramen t sctrpresdcsprésde llegircl santoral del dia : Festa dc Sant Nieéfor de Constaniinohle . Curiosa avinentesa : afgttna devoció sanicugatenca rFeseuncguda•? I3cnvinguda la nova il .luminació ! Algú la tmhari una mica ténue , però cl Monestir tampoc noés u n rttonumcntamhgain sf -Eligrarte per ressaltar. Marcadament auster, com una gran rnoiade pedra. és així coet ens l ' estimem. Pe r tant. jacst :i hé . Ara . amhcnveja, j a hodeuenesp«arelsabsisi [a part de llevant, tan tenebrosa! Per a quan? Nadcixeu de fer la vostra irtaugurtciópersonal . Peni que sigui ja a ben entrada de fosC . . . -

N/1

Tregu i

més avantatges

CORREDOf2I A D'ASSEGURANCE S ASSESSORIA JURÏDIC A

a les seves pòlisses d'assegurance s BARCELON A tel . 93 675 00 17 Fax 93 675 .21

S .L .

ü maW-hiijb@imb .es


1. .

Cultura

Duri de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Artbubble presenta le s noves propostes d e Muxart iArtigasplanas tirpaltiaige .ambuneami plaquev a cap a sm camí decolor, amhdiverseti yslhreposicinns en forma t redllkS . C;tie tiS tl iln jCIC' dl' peces tal t cat" .A rnes, Muxart vacxplicarque la seva obra feta en paper respon a les restes cle pintura dr les seve s creacions feies scrhre llenç i que va guardar altlh ia intenció de se r exposades . fïnaquesteslle eesecm -

Arlrgasplanas Muxart. davant d'una oba YERHISSATGE7l J na c ;i1 i mena d'obres dc la barcelonina Paulin a Muxart i dcucseulturesdel'artist a

de Vilassar dc Dalt Artigasplana s eompcrnen la darrera col . lcccióqur l'espai d'art Artbubhle ha presentat alaciutat .A lamestra,yueromandr:k presenta !a ciutat fins al 22 de maig, es combinen les ohres del s dos artistes amb les pintures d c gran fonnat suportades per tela i fusta, una proposta "dc tall I Continuïtat i que descriu una referiKtria

trasta cl color, amh un predomini dc les tclnaiitats grises . Per la seva banda, l' escultor, ofereix divcrxcs tïgur ferm-crus fetes amb bronze, que se sustenten sobre una basc de t'erro forjat, i qu e es pnsertu n per 1a seva altura, : .des d'un punt de vista privilegiat i

inbie, pern amb un pun t d'cxiuilibri" . En la seva primer a exposició a Sant Cugat, Artiga w planas ha n aIitrat, a travis de l a irrvesdgació, una reoerra (fel dolor, amb divers prcxcesos d'oxidació a partir d 'àcict5, amb un clar interr'.s pe l moviment en diagonal i amb le s fures Cn COTttrdpoFiICIó.

OPEL

,f

e

AutoCugat

S. c9.

Lourenço recrea l a

27

Mediterrània a La GaLeRi a EXPDSIC16>LJna quarantena d e teles i sis escultures formen l a darrera mostra que l'artist a Didicr Lourenço ha penjat a L a CiaLeRia . Amb la col•]cccici"lJ n dia amb . . .", l'artista de Premia d e Mar introdueix com a novetat e n les seves creacions . inspirades e n Nova York, Cadaqués . Paris i l a Mediterrània, unes pinzellade s properes al cubisme . Per a aquesta mostra, Lorenço, de 37 :anys . s'ha ajudat d'un a paleta dc olors torrats per crea r el seu art amb certes influèncie s cap a l'abstracció, el qual el l mateix identifica com una obr a figurativa que arrossega cap a l seu cami, "amb l'ajuda d'icone s meves i figures recorrents" . A més,1'artista premiarenc presenta una sèrie d'escultures de peti t format i realitzades en bronze . En aquest sentit, Lourenço, qu e fa poc més dc tresanysque treba la en aq uusta disei pl ina artíst ica , aclareix que la creació d'aquestes peces és un divertiment que

El Mediterrani és el til conductor de la darrera exposició de Lourenç o

l'obsessiona, pel fet d'haver cie realitzar tes quatre cares de cad a escultura . "Es tractad'una expesiciód e les rocs importants pel que fa a volum, resultat i afluència", aix i és com definia el director de l a sala d'art, Jordi Batlle, !a quarta

mostra individual duc Lorent n fa a l'espai d'art santcugatenc . Batlle ha apuntat que les creaeions de l'artista destaquen pe r ser una pi ntura mediterràn ia am h personatges estereotipats qu e "creen un rnón pnctie molt personal" .

Av. Cerdanyola, i 0 08173 SANT CUGAT DELVALLÈ S Tel . : 93 589 30 00 l~ax: 93 589 46 40 autocugat@autocugat.com www.autocugat.com


ti

k~f

Cultura

`7

% .1%

ft]iaeide Sort Cugat Dijous, 5 rnalg del 2005

à`iri 01, Enric Batlle "El mar" i Víctor Bonet, en la modalitat juvenil, per "Solcs de mort" . Tot i la davallada en el nombre dels treballs recollits, enguany s'han entrega t xtas, els membres del jurat van destacar la gran sensibilitat i el nivell de qualitat del autors d'aquesta edició .

cinquena edició del Concurs de Contes de Ràdio Sant Cugat, que es va celebrar la diada de Sant Jordi, va premiar, en categó

lr Premi Cat . 3r/4t ES O Í Al

ma r

s del trinquet amb els teus homes . Avant donant borda , hi ha una veia a babard l nacionalitat té? sa. rdarem . Tothom als seus llocs! Recolliu la mitjana! Contramestre , omes que es tracta de vèncer o morir. era un home robust, àgil, que mostrava autoritat i un caràcte r asaca, una camisa, uns pantalons i uns batins, tot fosc . Tenia do s cintura, un punyal amb l'empunyadura d'or i nacre i una rica espas a strava que aquest home tenia moltes riqueses . en un bergantí espanyol ricament adornat. Tenia una tripulació d'uns 12 0 es i vuit canons per cada costat i dos a proa . Avançava donant bordades tant-se a un altre vaixell, que intentava inútils intents de fuga . El berganti nyol, de nom Trueno, feia esplèndides maniobres per tal que el vaixell holanun galió, escapés . El xoc era imminent . Tot d'una, el berganti es va posar a l del galió i va començar la batalla . , armat amb dotze canons, es defenia com podia . Un huracà de metralla i atava les tripulacions dels dos bàndols . Els homes del Trueno van intenta r s abordar el galió i van ser obligats a retirar-se. Però el galió estava cad a dèbil . Només quatre canons estaven actius i quedava un terç de l a Itemera vegada van abordar els espanyols i ho van aconseguir. Però 40 holandesos, que es van reunir a proa i van metrallar el s ets dos canons . Peró res es resistia a la càrrega d'aquells espan per l'heroica resistència dels holandesos . Finalment només quedadesos . Els espanyols es disposaven a aniquilar-las quan el capità el s valents -va exclamar-. Us perdono la vida, peró abans digueu-me el vaixell. ; rlSporta or, plata i un homenet extravagant que ens va pagar a que et transportéssim a Panamà . enet aquest_

al meu vaixell com a presoner. Prepareu una xalupa per al s b armes, municions i queviures . vine a la meva cabina. M'explicaràs una història . Jo no sé llegir. I va seguir el capità i li va explicar una història . Després el capit à que G ensenyés a llegir . L'homenet va acceptar i l'hi va ensenyar .

mesos següents el capità i Van Horn es van fer mott amics . dre a llegir i no era tan sanguinari corn abans . ara Horn escrivia una poesia, el capità va formular una pregunta :

és la literatura ? , és l art que utilitza corn a instrument la paraula . Ara bé, per mi é s de tots, que serveix per explicar els teus sentiments més intims , adir*de la trista realitat, per visitar mons exòtics i llunyans . . . Cadascú pot

'

amb un llibre . Tu podries ser el rei del món, un pobre sabater o u n gkrpStió del llibre que agafis . • quests mans ? sC . ,has d'escriure un llibre . Per •J riQ iSé.83criure . Ja te n'ensenyaré jo . ies. litres tres mesos va estar Van Horn ensenyant el capità a escriure fins que e l à, en agraïment, el va deixar lliure .

VÍCTOR BONET (4t ESO ÀGORA ) Solcs de mort Dues bombes esclaten cent metres al costat, Crits de dolor, desesperació i ràbi a neixen al voltant de dues figures solitàries envoltades per l'amargor i la desesperació, però una llum d'esperança brilla a dins seu . -Ja fa temps que aixó dura, no ho creus, Roger ? -Si, sort que aviat s'acabarà -va respondre l'altre soldat amb aire afligit . Roger i Louis eren dos joves soldats, de la linia de front . Havien estat arrencat s de casa seva per sorpresa, sense poder fer-hi res i sense endur-se cap objecte personal. 0 això almenys creia la gent . Louis havia tingut temps d'endur-se un vel l llibre, ja no sabia de què tractava, qui n'era el protagonista. . . res. La humitat i l a sang dels seus companys van esborrar aviat les lletres d'aquell llibre, i el gus t amarg de la guerra i les penúries li havien fet oblidar el dolç xiuxiueig de la veu d e la seva estimada quan li explicava els fets que succeïen en aquella bella história . Louis no sabia on era ella, ja ni tan sols sabia com es deia, peró sabia que l'esperava, que resava per ell i que si no tornava almenys una persona el ploraria . Loui s mirava tes grogues pàgines del llibre, mentre esperava ('atac Fulminant de l'enemic. Passava les pàgines i en cada una li semblava veure-hi la cara de la seva estimada i escoltar-hi la seva veu mentre es perdia en un ambient de primavera . Una veu el va fer tornar a la realitat : - Què fas embadalit mirant un llibre si tu no saps llegir ? - Miro t'esperança, ('amor i qualsevol cosa que em pugui fer oblidar on sóc . - No pateixis, ja t'he dit que aviat s'acabaria el suplici . - Has pensat mai a fugir? -va preguntar Louis amb desànim . - Sí, peró fugir és de covards i qui s'allista a l'exèrcit no és mai un covard . Aquestes paraules van sonar amb un cert orgull a la seva entonació . ----Allistar-se dius? Allistar-se? Suposo que no t'hauràs aturat mai a pensar que a nosaltres mai ens van reclutar! - Cert és, no ho nego, però ja que som aqui cal que tinguem una actuació dign a de ser explicada -va dir Roger amb una veu que recordava la dels antics rei s medievals caiguts en desgràcia pel lent pas del temps . - Has pensat mai en la mort, en com és? -va preguntar amb la mirada perdud a fixada en el terra fangós de la trinxera . - Si, sé com és q aixi a mi m'ha va explicar un que era de Bfoemfontein, que e l van destinar a una altra regió . Una pausa seguida per un llarg silenci només destorbat pel vol dels avions li v a indicar a Roger que seguís . - Deia que la mort no és sinó un altre carai que recorrerem tots . Que quan mors el vei gris de la vida s'aixeca i tot es converteix en cristall platejat . Es aleshore s quan es veu . - Què es veu? -va preguntar Louis amb un interès revifat amb la idea del qu e esdevindria al cap d'unes hores . -Una platja de sorra blanca i després un verd camp estès sota una fugaç alba da . - Caram, doncs no està malament . - No, no des del meu punt de vista . - Em sembla que ja ha arribat e! moment . Uns trets, uns crits es van alçar al voltant embolicats amb un sudari de desesperació i mort . Els dos soldats van treure el cap, van buidar una recambra de la sev a arma, peni no van col-tocar-n'hi una segona . L'explosió d'una bomba va creuar el camp sembrat amb els cossos d'aquells qu e havien mort lluitant per la causa que ells consideraven correcta . Dos crits s'alçaren gelant la sang d'aquells qui eren al voltant . Els ulls d'aquells sol dats es van tancar i ja no es van tornar a obrir mai més . Ara sóc aquí, dos anys després que aquesta história fos escrita . Amb un llibre a les mans que fa conta . Les lletres escrites de qualsevol manera que narren la história reposen sobre un llibre esgrogueit pel temps que vam trobar en cavar un a trinxera per defensar de nou les posicions que temps enrere haviem perdut , cavant el mal de molts soldats, cavant els solcs de mort.


Cultura

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 rnaig del 2005

De l'escriptura cunéiform e a l'era dels textos digitals

`Sopa de llibres' proposa un viatge per l'evolució de l'alfabe t

La mostra permet que els visitants toquin tol allà que està exposat

ES

EXPOSICIÓ>I I Museu de San t Cu g at acollirà . fins a129 de maig . l a mostra or ganitlada prr la Diputació de Bareeiona . "Sopa dc Ilihres, lletres, escriptures i textos" . A l'act e d'inauguració, a més de la tinenta d'alcalde de Cultura . Àngels Solc , hi va participar el coordinador d e 1' À rea de. Cultura dc la )iputaciód e lurccluna . f :stcvel. .cón,quevadrstacar que la mostra permet veure , llegir i tocar a cada ritme del visitant,amhun ahjectiu,"conèixerl'evaluriOde lcs I letres en les di ferznts ci c•ii itzacions ietapesde la história" . T mmarcatdinsdcl'Anvdel Llihrc i ] .1 I .ccturt . la mostra . que perme t clor el púhlic pugui tacar totes les pccrti exposades, s'organib.a cn tres :crees clilcrrnciades, destinades a l a nl ta dc l'escriptura i de l' a l f a bet l lati , a l'abans i al després del liihre i a 1 a transrnissiódetextos cicscíe 1' Antiguita[ . Així, la primcra part dr l a mostra ensenya com haevalucionat cadascuna de les lletres de l'alfabe t liati a partir d'uns grans daus on a

cada cara hi ha escrita la mate i xa gra fia en Ics diverses etapes de fa sev a evolució . Després, i mitjançant la prnjeeeióde diversosaudicn isuals . s'explica com es perpetuava l'escripturacn els papir~ i les tècniques d'impressió molt abans dc l a impremta dc Gutenberg . "Sopa d e llibres" conclou arnh un panell liumimis on es mostra un papir amb l a lliudr7 d' l-lomer. un eódcx, un llibre dc lcs hores. o les Homilies d 'Or-

ganvd, entre altres textos.

Un dclsatractiusde"Sopade l libres és un ordinador, quepcrmet a l visitant lacrcaeio,de manera instantània, d'una targeta amh c1 no m escollintentrccl fenici .el cuneïforrneoel jerogliFic . La gesta del noslreafFafyet Al voltant del 3000 ahans de C'nst sorgeix 1'escriptttra cuneïforme . formada per signes hereus dels pictogrames, a l'antiga Mesolxnàmia , zona que avui correspon a l'Iraq . ihosmil•lcnni`després,capal i[HH ] aC . neix la primera escriptura alf:ibétiea : cl Fenici. fonnat per vint-idossignesiqucclcomerçpel Mediterrani estén fi rts a arribar a Grècia , on evoluciona i s'hi inclouen el s sons vocàlics. Aquest alfabet complet, constitciit per 24 signes entre consonants i voeals, començarà una època d'expansió a partir del 300 després de Crist, i s'escalnpal~a per iota 1' Europa ac:cidentaf .

Un recorregut pels `Llibres mecànics', amb Neus Cole t GUIA q'EXCEPCIÓ7L'artista santcugatenca Neus C'alet ha inicia t una ronda de visites guiades pe r la seva darrera exposició d'escultures i gravats, "Llibres mecànics", que es pot veure ala Cas a de CulEura . El pròxim f 5 de maig .

a lcs 12 h, i després de l'èxit de l passat diumenge, Colet utilitzarà, a més cie les seves explicacions, un vídeo explicatiu de l'artista santcugatenca Mercè Bel[ . que a través d'un enregistramen t digital posa de relleu el coneixement de l ' escultura i la seva produCCióplàsiiCa . Aixi . el vídeo de 1'exposicici "L l i hres meciin i cti ', q uc es podr s visitar finsal 22 de maig, mostr a els primers esbossos en l lapis d e Colet, les correccions en maqueta dc cartró i la real itzacici de le s pecesdefèrro . tnitjançantlessoldadures, ahrasici i poliment al se u taller ubicat a Mira-sol . El muntatge audiovisual permet conè.ixe:rl'evolució de l'artista i del se u llenguatge, bruit d'una llarg a reflexió plàstica .

et restaurant on pots tastar per primera vegada

etS sabors de sempre.

Et preposem la millor manera d'allme ' ttar4e i gaudir de Cent de menjatr.

La mira cu" s amb prpductt i et oibgicsgue~tot elsousabor,ei d'atbar►s . ,sobre combinació dfpipíuls de cosia naatravuet'o rirn. San

[Park y.ltUi~ Co

iAC•~0 dg TL Rtlllsrli v

HORARIS: De diilunsa dissabte : de 13 .00 a 16 .00 i des 20.311 a 24.00 Diumenge : 13.00 r316 .00


Cultura BREU S 'SUBIJME GO Pfi' D'ESEriCI A

És AL CARRER La formació musical santcugatcnca de gospel Fsencia dc Vid a ha editat cl seu primer àlbu m .Sufili, ieGurpal . Perpresentare l seu primer treball i dcsprrs d'alguns concerts, els 16 componentsd'trsencia dc Vida oferiran aquest divendres H de maig, a les deu,a la Sala Apoio, unaaudici b dels ternes de .Suf►li►rte Gnspel. Aquest grup, que es va presentar el 2004 a 1' Auditori . ha posat al a vencia les entr idesa la taquillad c lasalaialawehulrltpcrlr).roi i . DE NDA,IA

VILA CREA UNA EXPOSICl ó PERMANENT A LA XARXA La pintora i periodista Maria Rosa Vila hacngegat una expcisl eió inlentrtivaa trrvésd' un espa i webamhtota lasevaohra .Aquesta mostra permet dci xar eomenlaris a l'artista sohn la sevanbrt i a la vegada que la santcugatcnca

expliqui cadascuna de les seve s peces . A la pàgina x ir rrs ;nrrrr7u►rtrrn .ilu .ltingspur .crlrrr, l'artista , que sempre s'ha sentit atreta pe l mónde la i rnatgc, detalla lahistória de cada ofi, anth 1 ' nhjectiu de "compartir antb les persone s interessades en la pintura cadasc un dels q uadres en un en t oro tan intim i a la vegada tan universa l com és intcrnct i amb un format que pemtet !a interacció". L'ART1STA MARGARIDA OLIV É 1NAUGUiiA A SENTMENA T 1 :.1 Salonet de la Scx;ictal L'ora l de Scirnenat va acollir la darrera exposició de pintures que l a memhre dc l'associació (1' art F iran Margaridai]livéha realitzat darrerament . 1) . aquesta manera, la col . lecció dc la sant c ugaienca am b arre I s sen tmenatenques es va obrir al púhlic e l dissabte 23 i el din3cng,c 24 d'ahril .

DANIEL MERIN O

C . dlmartR a dlvandns do 18 a 21 h. oiasedt.4 d'1130 a 11 i do 18 a 21 h . Diumengez d'l1 a 14.30 h C1 G orina, 13 Sant Cuq .t Tet. 99 314 57 78 inil>meepailiuiarióa:.com www ..apailluiarióaa.som

ART A SANT CUGAT

diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig ties 2005

per Imita Pueytp

r: r i

Artistes que elabore n llibres Llibres d'artistes catalans del segle xx i g aleria Canals . Fins al 15 d'ahri l

L

a galeria Canals ofereix una exposició de llibres d'artistes, orientada pera l'ocasió a cclebraraqucstAny del Llibre i la Lectura. Hi participen una vinten a d'artistes catalans que, tot i que agrupats per la temàtica, manifesten la varietat de visions i d'expressivitat plàstica que pot donar de s i l'assumpte. En general predominen les obre s reprodúides en titrrttat de llibre tradicional, é s a dir, un conjunt de fulls escrits, dibuixats i pintats, posats en ordre i finalment relligat s amb tapes dures (RoserAgell, Grau-Garriga) , posats en caixes (Joan Marc Batlle, Conx a ibànez). en sobres (Ana Giménez-Frontin) o utilitzant altres objectes (fusta i cartró d e Jaume Rocamora, ferro amb trames diverse s d' Elvira Fustero) que l'àmplia imaginació d e l'artista suggereixi . La utilització dels elements habituals de l'ofici, corn el paperd'aquarei .la gruixut (Rosa Agenjv, M . Assumpció Raventós) q les cartolines, accentuen la qualitat de l'obra i el resultat final ens transporta lluny, al temps de I'elabaraci ó pacient i metòdica del llibre medieval . Podem trobar pàgines de teixit pintades per Carm e Miquel, plegaments de tires de paper en blan c d'en Tom Carr, collage amb fotocppies d'en Jaume Muxart . manipulació de fotografies feles per )• Enric Giralt, incorporació de reali tats personals en els llibres de Pilar Perdices .

q 'entrada se'ns presenta ('obra d'en Pe p Codò, un gros volum de pedra Ilicorella de l Collserola, trobat, escrit i enquadernat pe r l'escultor sense vaci l• lacions, transformant l a senzilla matèria natural descoberta en u n objecte ple de significat . Més enllà veurem l a conversió de la gran obra en un conjunt d e petits llibres petris que, reiteradament, manifesten la seva precisió estètica. L'escultor a Neus C'alet afegeix a les petites peces de ferro un delicat gravat de galledes, plegat e n dia . Elisa Arimany diversifica l'oferta acurada presentació impresa del fet a bre, amb textos de Xavier Parcs . L'interès de l llibre d'artista és la seva condició de única, produïda i editada individu rrrl r d'escassa di fusió, per gaudir-la amb delecta_ ció morosa. . .r

BLES A

XIX ANIVERSARI SALA RUSINQL " [irttlpe Farmacèutica Boshringer ingelhei m Eapaiia

t L1'It tint l 5 1 t 1SS 11 +,N

r

I.I•'.il 'i

.■■■ r~, -

un .Iin .r

_

• 1 .I

r !

0 .

- .n l,t

1.I

I . 43 61'14'5 1

~ .rnr ul

d

rallN . .rnr n

alnón de Aarm..<e .rrerre.r.wsor agr .eraeagnciided . hxnrc~ todaaysad. en.en Boerrirrgar y la y+ scY^ a ta nwe egadita han han garwde I. corlFanra à. k 1np.f:né.llerw.oa w nrrl.idad nrr rerrida a Dae rirra .r iq*dée rea unlridad e:rlnlrca y d e I . .oeied.d, .rrrprrrd .dorr qu . ■lrroa. con nwro ba idarsa del r.cio+ tarmaeiuaeo anlendo asl una yrgs r. ickrra .1 a1tj.Yre:.pat.r r.i.r nr deia 1 e deade 18E6 aarw+eio 0414faid é•ao►raeidn

Boehringer I~ Ingelheim


Diari de Safrt Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Cultura

31

Continuen les La santcugatenca RoserAmills , extraccions arqueològiques escriptora del mes de mai g del carrer Major L'autora, que és a més editora, té un total de cinc llibres publicats

Els llibres i els ex-libris, propera conferència de Firart

TRDBALLES 1'insar.t .iuItalte:arnen t d ' aquestaedicilidcl DIARI l)1-SANT Cl l tiAT, 1'eglllp que trchalla en l a recerca de les restcsarytlenlògiquc s deittilntetzi .i l del carrel'Nt jor, iqu e ha manifestat que cnrar ascglri r,'1 trL• ha1lant-hi, " seinprc lluc no hi hag i sorpreses" . durant duts setmane s més, continua reeupenmt reste s (ssics . Aq uest equip . integrat per tres arqueòlegs de 1'entpresa sahadc Ilcnca Arroga, ha extret nns ara se t esquelets complets i dcsencs d'nssosgtlcsc situen enrl lkiix medieval . Les excavacions CI'aglrests darre r dics, igràciesaladtiscohcr1ad'alguncs fosses individus ls, tiituades sota cl quc scntblava una li>stirt comuna , per la dircccii en què .havicii tlipositaie1scos, fatluc all uesta darre. rt hipettcsi quedi en el aire . Ï rlcartCtima .ti:ltlvlatpc]'trellrr conclusions', explica la tècnica del Museu . Altea Rt7driguez, que igualment assenyala que no e s podran fix valor avions exactes fin s yuenocstiguin tètYrltiestudisprlii mirtars .

XERRADA>C'om eada dijous d e prilner de mes, cl tlia 5 de maig , l'associació d'art f . irart otcrirà , a loti uit del vespre . a ia Sala de l Tapis del Museu, ia conrerènci a 1,lilrrt N i r.r-lilrr i . una Jti.~'tr3r r a r1 ' alrrru ; a càrrec del professo r titular de la Facultar de Belle s Artsde la Ciniversitatdc Barcelona i president de l'Associaci ó Cata 1 arca d' Ex l ihri stes . F ranccs c C7 rl: nes . [ Yayuesta manera . 1 ' entita t eullural se suma. un cop més . al s aetesl,rttgralnatsdinsdc 1'Anyde l 1 . 1 filtre i la Lectura 20()5, oferin t una isili panoràmica de naixement i de l'evolució dels Ilihres i c1 .ex-lihris .

IiDMENATGE>I .a I I i hre ria Alexandria va acolli r la presentacití de I'cscriptor del rues . que està impulsant. dcsde principis d ' any, la galeria d'art C ílrlals, irdlle1 inl-st: ir I xi a I'Anvdcl Lliktrei la Lectura.l: cscrilttorassntcugatencad'origeltmallorqui RoserAmills va se r l'escollida per a aquest mes de maig perquè , segons el director de l a galeria . .losep Canals , "és un lleis 30( cscriptors que hi ha a San t Cugat que crea i incidei x cn !a vida dc fia ciutat" . Amills, a la dreta de la imatge Amills, que té publicat s dos l l ihrex dc pcx mes i tresobresde començara trcba l larcn cditoria l ficció iquchacol•lahctratcndivcrL'autora va apuntar rius' prope sosmitjansdeeom urtieaciti escrits, rament treballarà en un text sobre es va mostrar satisfeta per la sev a els casaments, encara que no des elecció i va assenyalar que els seu s carta altres projectes amb l'editor primers textos van sorgirgrtcics a [ del seu llibre de poemes furs prrgalerista . "Vaig conèixer Canals, a+rauniscIi.stir r.>•;irs r altrrspcuxutlr,+, cot va donar 1' entpenta perescriure Ramon Ciuitli. que no es va voler critiques d'art i després vaig perdre l'acte.

s '.

CUCUfA I Men ú diar i 61,25 € rh dilluns p dimnrilKr rSF• R n 24 t l

D/ del

,

lhpakpprMnt drr aèrl. d .l Nou Goi1 Gri :riloosr ! It 1taarui i %I .L• .^Ixi ( 's . •.anl~rrr•.i~~ , .I, .,,r,• .: Ik .rudrs I tir'. r,,i . ! r .rrn, tara d'allwlKr Jr 17 ' , .rirntti rcprrrlhsi 1,11, Ilrrar :arlsa ras <dumrua . ! pi .1, niar usa nliraih nnllNnka, [alntalrunlr bieana, rAellu l 11 , aarrrg<a .lnr trr r; [ li, . . r!1`e 1rtCamen1, aenunr de pluja . . . Ara tens un Galf GTI 3p . per 27.000 V . plrRntrkr,

C

.,I '+ :'• hL+`i? : : `.rT 5, n1 Ckictdt Ltn . V,allf •

!31G1 1WG ,

Nau Golf GT 1

AuCV VOLÀ : Atlere~ Radoreda, 16-32 - Tel . 936 747 171 - 08192 Sant Cugat del Vallés 'rvp rerTMpstul a la rMakraeir I Ir+ Ralnan FrL'A . lranipan. lptprne .k mnrrlnrlaciA, peunxtiG 1 Pla Ini I[aer+lina, ml uKk»

esdtGn:eorwnamMl1l1r1176trp}:dc•T,9aR.1 Fml alddeCprflplnWderln7stai .


Guia

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig de# 2005

GUIA COMERCIA L ADVOCATS

ANDREU PLAKILS G . Ihet 5egurefal Social Tro . 93 780 22 88 CASTAfIEDA ADVOC Plaça Barcelona .s Tel . 93 589 38 41 I pST184 ACCARWD DrHI dvil rei. 93 780 22 88 ELILALIA PINYOL M . Farre5, 15 A -1C 0 Tel . 9.3 574 44 69 GAP Juis 9omparrys. 29 Tel. 93 589 72 e8 GARCIA JLIl1A Av Cateiuryd 22 1r Tek. 93 674 41 64 INGLA Av Pau Casals, 42 Tel. 93 583 60 24 ISABEL FERRER Grrnna, 9 . +it 4a 1e1 93 589 54 51 J-SOTORRES Assess fiscal, compta tlle I laboral ~16, 13 Ter, 93 674 1250 J05-9&5'TOR FtRIW4ND¢ RpORkk Z Dret lalxxa1 rels378D22H8 JOSEFA TORTOSA P St Antuu, 12 Tel93 874 05 93 LL GRIERA CABELLO F Monagas. 5, 3r 3a Tel 93 674 44 94 MERCEDES CAMI NATS MOEN~i Dret matnmmial Tel, 93 780 22 88 ALIMENTACIÓ NIES LATINOS Esp sud-amerkartes ManLserrat, 17-19 Tei 93 6751 5 02 SALUMS l leglu118 8919 . b999ilà rxtrv5erves Sant Antord, 50 Tei 93 674 57 52 ALUMINI AL GARRIGA Or1anl, 65, t>edOOs Tei 93 675 29 02 AL SANT CUGAT Plaça Or Gals, 9 Tal . 93 675 41 21 CARP AL. FAMIY tel . 93 588 61 83 FUSTERW D'AL 1999 ST. CUGAT De lt Tone, Tei 93 67415 92 MOYANO SL MP.rcé Rotlwetfa, 8 TBI 93 675 20 51 ANIMALS 01IIO5 Av. Can Grams. 9 Tel, 93 674 38 1 7

LA 9PIRiA Filla - Celler. 35-37 1e1 93 674 13 05

ANTENES COLI. FAVA SERVE75 F991999 eiecúortics Av F Mricià, 85 C Tel 93 590 63 07 ARQUITECTES ARQUITECTURA 1 GESTIO lr1ART1 RNET De Creu, 25, lr Te19358930fi5 BAOUER Consultor d'esatlchxes Daménech, 6, 3r 6a 10a9 93 674 61 56 1141 ArquitecRxa ecolÓgxx llir Munllo,11, pcaf A Tel 93 590 64 00 CUB ARQUITECTES Pau Casals . 36. 99. 6 Tel . 93 589 67 13 pAN1EL CALArAYf1D Rbia Rlbalallada, 31 B3 .4r 1a tel 93 675 18 03 E .V. PROJECi MVLNAGEii Pau Casals . 36, IOC . 2 Tel 697 65 ira 15 ESTUDI ARO Vt113 12 Tei 93 675 67 $1 FUSTER1FREaA I.a Mtria, 15,9 B Tei 93 575 18 35 JOAN ENR1C EIPROtIE ManeE Farrs, 15 C Tel 93 590 61 87 JORDI CL f BORRELL Av Vall 9'08 2 Tel 93 674 26 01 JORDI FRONTONS CUiorn, 8 fel 93 587 99 34 JORDI MIERfADE Creu, 6 ,8, 2n 3a rel 93 209 73 26 191 908 49 45 19 M' DEL MAR EJAR OL>E De la fruir, 25, bxs Tei 93 674 51 11 MO Uníem, 7$-84, 4r 4a Te1 93 975 49 50 ASSEGURAN CES AKA SEGUROS Autti. lLlr, Comerç . gfil:i rlrS Tel fiT{U 88 42 54 Tel 699 69 13 09 CATALANA 0CC1DfIT F. Macià. 77-79 Tel 93 674 97 71 IfV 8 lVlaneJ Fartés, 85 . C Tel 93 675 00 1 7 J.G . ASSOCIiLTS P1. EarCelorla 9 B Tei . 93 675 30 12

MAPFRE RtNa Celler, 97 fel 93 5$9 19 95 MARIA GMC#A Borrell . 7, local 21 Tei . 93 589 33 34 ASSESSORIES

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel 93 674 1784 FR.ASSESSORS F Maagas, entl. 3 Tel 93 590 10 19 GAP. 919K Companys, 29 Tel. 93 589 72 08 NOGUERA MARCET 1 ASSOCIATS Laboral. fiscal I luridlc Sta . Mana . 38, 2n 2a rel 93 589 51 00 R&R ASSESSORS EC Fiscal, merc . i lab F1ge. Gener, sm, dbt 7 Tet 93 589 08 70 RAA88E2-LAMBEA Planta Hospital, fi, esq . Tel . 93 589 37 15 SJ4NCHFZ CRESPO Laboral, 715951, compra bla i j11r1 c M09199rra9 26 Tel . 93 589 79 23 Ak1TaESCO LES AUTUESC . MOUNS Volà, 1 Tel . 93 674 42 00 Tots els camels EN MARXA teli, 21, baixos Tel . 93 675 59 09 AUTOMÒBILS W1iO~CM Av Cerdanyola, 89 Tel . 93 590 14 07 AUfOCOMARCA DEí VALLÉS Av. U . Companys, 29 Tel 93 674 68 50 Tel . 93 674 71 99 OELPFH A . Cerdanyola, srn Tel . 93 589 271 00 J. MUAO2 Solà, srn Tei . 93 674 16 20 NISSAN TALLERES AOMAN Cerdarrya, 10 VIC, 18 Ta. 93 674 00 86 VOLVA Tei. 93 544 29 38 BALL ESCOLA DE BALLS DE SALÓ Anselm CtaVÉ,1a Tel 93 675 49 37 KOUBRÍ Boutlque del doll Anselm C1avé,14 rel. 93 675 48 40

BELLES ARTS C4BANAS Santlago Rlrslnd . 54 Tel. 93 674 06 49 CIJGART Torrent Bomba, 14 Tel 93 674 43 90 TOT ART CANOUII Botiga-taller. pnlura decaracló nobles PI . Dr. Callés, 6, i. 3 Tei, 93 675 39 03 BICICLETES G4ROONA Valkdoreix . 4 1 Tel 93 674 15 09 SUN BIKE Can Mates, 2 Tal 93 589 17 57 CARNkSSERIES SAGARRA Erldavallada, 22 Tel 93 674 01 60 F Moragas, 13 fel, 93 675 37 77 TUBALI La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 M Torre Blanca . 1-6 Tel . 93 675 30 65 M Pere San, P. 104 Tel93 589 14 18 Passeig Rubl, 108 (VaNdarelx) Tai 93 674 57 47 CATIFES PAPIO L Venda i neteja cànovas Castillo, 4 Tel . 93 674 65 00 CERAMIQUES CATALOHA CFAAMIC Ctra . Sant Cugat , Cerderrynia, km 3 Tet- 93 580 15 00 DELT. SL Martorell . 49 Tel . 93 589 79 34 FUAP Av. Rius i ralles, 27 181 .93 6 74 0 .5 03 Tel . 93 569 31 21 RIO« Av. Catalmyd, 19 Tel 93 675 59 65 Ran4 Av. Rllrs I Tautel, 6 Tel 93 689 82 80 V1CAT 2 Garli[ Can Cakler, 8 A •léi, 93 675 20 91 CERÀMICA AHTESANAL TRES Al. TALLER Anselm Clave, 9 Tel . 93 674 78 0 7 CLUBS ESPORTS CL BELI,ATERRA Uuis de Ahab, Sh1 Tel. 93 580 25 42

CLUB MUNTANYENC Pila Barcebrra, 5 Tel . 93 674 53 96 CLUB NATAClO OE SANT CUGAT C. Crisi Trei>alador, srn Tel 93 674 14 53

COMPRA VENDA MER-K2 Rius i Tdulel, 49-51 Tel .936756021

CONGELATS L'>LiA CONGELATS M . Pere San, P 125 Tel 93 589 38 06

CONSULTORIA DE DIRECCIÓ GL08ALMEfD ForrnaC18 i assessor. Pge . Ceóer. 1 Tel. 609 262 848

COPISTERIES ARPALJ Valldaei 45 Tel. 93 674 96 02 COPISTEf$A THER Sant Mloni . 24 Tel. 93 589 74 42 CaPY GRAFIc Can Mates, 8 Tel. 93 675 36 53 OFINOVA Av. LI . Cornpgrry5, 18 Tef. 93 675 23 73

CONSTRUC . 8ELSCQN 709 SA C . Can Calders 10 Tel. 93 675 32 67

CORTINES DEKOTÉCNICA Tel . 93 544 18 1 9

CRISTALL GIL BARCELONA Av. Cerdanyola, 26 Tel . 93 674 57 97 SANI CUGAT Av . 1_1. Cornparrys,29 Tel . 93 674 13 98

ECf1NOM1STES EMIU SAPENA Rosselló. 12, 2n 23 Te! . 93 599 13 96 GAP Lllds Camparrys, 29 Tel . 93 589 72 08 ELECTRICITAT AL ZAMORP, S.L Ctra. fa Floresta, 32 Tet 93 674 22 91

CONELECTRIC OEL VAI 1s, 5 L Plint de servel Fecsa Eraóes a Av. Cerdanyola, 26 , óxs Tel 93 589 09 4 2 INSTAL•LAGONS J P Aigua i Caletacci 0 Jaclnt Verdaguer. 74 Tel . 93 675 19 39 UL BOMBETA 5 L Av Catalunyra, 3 Tel . 93 674 DO 24 P<1NTBAT ELECTRICI -

ESFERA D'ARI Arts plést i académLa Sant fiarnon, 2 1 Tel 93 675 91 4 4 99MMA ESTAPÉ Professora piano Sta. Anna 10, bc. 1 7 Tel . 629 37 B2 76 1GLIMON Matemàtiques Camí del Colomer, 1 0 Tel . 93 674 65 58 PATUFET PARTICULA R Sant Jordi, 22 Tel . 93 674 1239

TAT

Canti del Colomer. 2 79 .93 674 66 06 ELECTRÓNIC A MONTOSA Rep . TV. vídeo, antenes , vtieoporler s MonLSerral. 33 98 . 93 674 47 58 VALLS Rep. TV, vídeo, Fl-Fi Martprell, 6 Tel . 93 674 84 1 2 EI.ECT1IODQ MESTIC S CAD A Torrent Eanba, 36.4 2 Tel . 93 589 00 7 4 1OBHJ. A SarrUago Ruslilol, 49 Tef . 93 590 69 80 EMPRESA D E SERVEIS ILSfEI_ Ctra . Sant Cugat •Rubí, etliFict Fàru m Tel 902 300 03 7 FACTOR RRH H Sta . Mana, lr l a TeJ . 93 675 67 00 GAP. Lluir Companys, 29 Tel. 93 589 72 08 ENGINYERIA APK Sabadell, 11 . has . Tel . 93 675 1 0 98 INGENIEfiIA AP Vrllà,1 2 Tel . 93 675 68 04 ENSENYAMENT ANTIOIJA Ras~rddó me s rhrioles . 1 4 Te193 675 53 0 7 CARME TALLET7A Manoreil, 4 Tel 93 589 28 33 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS GYME L Carme, 1 8 Tel . 93 583 65 79 ESCOLA TFVüJ Yiek Interpolar Tel . 93 599 81 08

ESCULTURA

MARINA COLL nv . Cerdanyola. 41 iel 93 674 86 84 FORNS El FORN CENTRAL Manel Farrés, 41, bxs Tel 93 589 67 17 FOFIN J . VALLS Elabaarió pn'Ipia Maia, 24 Tel . 93 674 01 59 KROXAN Av. Catafunya .15 Tel 93 589 81 97

ESMOLATS VALLÉS Vic. 28 . hocal 3 T8 93615412 3

FOTO-VÍDEO CONTRALLUM Santiago Rusinoi, 42 Tel . 93 675 12 48 INTERRLNI Rbfa Celler, 23 Tel 93 587 84 27 ZOOM Sarda Maria, 14 Tel 93 675 56 74

ESPORTS AVENTUR A RIESGO AVET TURA Passatge nlplrlap b . 9

FR UITERIES FRIJrTER44 ANGEL Av. Catalunya . 8 Tei. 933 589 70 47

MIQUEL CASAJIWY A 'Cal Pere Massa' l a Torre, B +JViortesdr) rel . 93 575 46 24

Tel 902 16516 5 Tei. 620 92

21 6 1

ESTANC S CAL CRISPIN Santiago Ru91191, 23

Tei. 936T4030 B LA TABAQUERIA U. Companys, 30-32 Tel. 93G75040 5

E . DECüRAC U SL DfSSEHY V8,9. 1 2 rel. 93 675 67 88 VERPIA 5L Martorell. 49-5 1 Tel 93 583 68 8 ? YBARGÜENGOITW ASOCIADOS LI . Cornparrys, 18 . 20 Tel 93 590 25 lkl FERRETERIES

Fl PONT Girona, 3 Tel 93 675 01 75 FERRETERIA R0S Das de Ma1g,1 2 Tei, 93 674 37 fio PUNT CLA U F Macià, 52-56 Tel . 93 589 51 25 FISIOTERAPIA CTRE . TT RAPÉUr6 C 5r. CUGAT F7 Pep Ventura. I. 2-3 iCanl esealelesy Tel . 93 589 22 85

FLORISTERIA FLORÓTERIA EMM A Pous f Tataet,1 6 Tai . 93 674 70 45

FUSTERIES FOST, EBENISTERIA Tel . 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68 TOTA TRISTA Dos ae Maig, 9 Tel 93 674 35 43 XERFtlC fiIGTERIA XerrtC, 26 Tel 93 674 05 88 GALERIES ART CNIALS GALERIA D'ART C . de la Creu, 1 6 Tel . 93 675 49 02 ESPAI LL RIBAS Maça GDrina, 13 Tel . 93 589 57 76 PDU D'ART Rames, 35 Tel . 93 590 60 86 SALA Rl15IfIOL Santraga Rol Tdl . 93 675 47 51

GELATS LA XIXONENCA Gelats 1 torrons Major, 29 Tel, 93 675 25 86 Xerric 30 Tel . 93 674 13 48 PINGIJI TRCIPIG4L Plaça Qctamà, 2 Tel . 93 674 58 84

GIMNASOS CLU8 NATACIO SANT CUGAT Crfst TrrldalLador, sm Tel, 93 674 14 53

flIR SANT CUGAT Ctra . de Rubr, 76- 78 Tel . 901 30 49 30 GIMNAS ESCALA SANT CUGAT F iselTda, 11 Tel . 93 674 61 72 GIMNAS SANT CUGAT Anselm Clam . 20 Tel . 93 590 82 79 RUNNING IAALLÉS Can Males, 2 local 181 . 93 589 86 31 SL CUGAT ESPORTS f40uatre Cantons Tei. 93fi74308T SQUASFi ST. CUGAT Sans JOrdl, 33-35 Tel. 93 674 98 62 GRÀFIQUES ( tAF1QUESAPPS Casle191,19 Tel. 93 675 32 66 HAMBURGUE SES MC DONALD'S Clre . C+al . SL Cugal rel. 93 674 46 54 DIETÈTICA GERD DIElÉTICA Plaça Pere San. 9 Tei 93 614 00 60 SOPER-NATl1RAL Sarrt Ramon, 4 Tel . 93 675 59 53 HiPIQUES *ICA SEVEFüHO Pg . Ca6ldo,12 Tel . 93 674 11 40 HOSTESSES MART E T nE1rELOP A2AFATAS Y REL Pl1BLICAS Av . C9119 Catalanes, T, lr Tef . 93 589 58 60 IDIOMES DEUTSCHE AIUIDE• MIE Martorell, 3 1 Tei . 93 675 27 27 SPRMrT IDIOMES Francesc Mp rapHS, 8 rel . 93 588 22 64 TR1t1TY Rbla . Can Mora, 1 8 Tel . 93s752201 WAY-IN Rius Taulat, 2 pral . Tel . 93 674 82 15 IMMOBILIÀRIA ALTIU 1dMOHL1AFlLA Uulss Comperrys,18 99. 93 674 31 41 AREAItLSdW En88499cla. 21, dta . Tei. 93 589 45 66

BECOVÉN Sant Arihnr, 1 8 Tel . 93 594 16 60 CASAS-CASAS 1 G . Uuis Companys, 2 2 Tel 93 674 14 91 TeI .93 674 14 97 RiusTíTouel, 4 rel . 93 674 12 4 ? Tei . 93 674 13 6 6 CLiBIC GES11O Bartel, 6 Tel . 93 589 71 7 3 DOING R Rbla. Mrt. Cirtl o Verdaguer, 1 9 {Valldoreix} Tal 93 590 03 79 FINC/LS t ARI p HUMET Vll1fi, 5 tel 93 590 15 2 0 FINCAS OCCIDENTE AI~I CaSpllepg, 3 1 Tel« 936T_ T$48 RNCAS SANT CUGAT At otjado-API Doctor Mul11b. 1 4 Tel. 93 674 08 9 7 FfNO9ES GgiaFIELLA Platkl HospilHl, 1 0 Tei, 93 874 72 54 G .I.P.E. Sant BonavelTtura. 5 TH .9358903d3 rel 699 08 86 1 7 GRIP FfLJISMO Pair Casals, 28 Tel . 93 544 22 0 9 IWESA Plat Octavfà, 8 Tei, 93 675 43 02 Tel 93 674 57 0 4 IMMARBA SA Lluis Companys 52 Tel . 93 674 77 76 Tel . 93 568 42 05 INIC& TEVES S.C . VIC, 28, 28 1 8 Tel . 93 675 10 1 0 HSA Lluis Conlpenys, 8 Tel . 9358789 99 rel . 93 589 26 43 LEÓN TOMòS Sant Adedr, ari Tel, 93 589 49 44 LODK & FIND lraIdorebl, 35 Tet . 93 544 28 2 9 MEiLTICASA Raitta}a 881 96188 2 Tel . 93 589 00 66 QRGAN Plaça 00899 r rel 93 675 32 08 PtSO PERfECTO fel 93 563 07 07 RNEH Plaça Octavlà 4 Tel. 93 589 54 54 Tet 936748403 SACA RNQLIES Valldoreix, 60 Tel. 93 674 67 1 5 Tel 93 589 33 68


Guia

Diari de Sani Cugat Djjous, 5 maig del 2005

33

GUIA COMERCIA L STiLO AP I VM, 1, foc . B ierltra Dr. Murilb, 21 ) Tel . 93 674 88 01

SON JORDI Serveis de Jardineria LJeida,1 Tel . 93 674 07 80

IMPRENTA

JOGUINES

IMPRENTA 5F CUGAT P! . Ban elona .4 Tel - 93 675 51 01

JOS MARGA Santa Mala, 4 4 Tel . 93 674 15 32 . . .K Bat Torrem de la Bar be, 46 (davant pàrquing Ga1tés) Tet . 93 674 27 73 I:AMIC OAAGIARI Rius l Tauler, 13 Tel 93 589 36 32

PAPFR1N510 Xerrac, 25 Tel 93 589 81 1 4

INFORMATICA APPLE (ENTER Plaça IJrriB, 3 Tel . 93 590 80 60 AREA soFTwAAE e Irorla . 1 1 rei 93 583 69 07 OLA 1P41FRNET Av. Catalunya, 2 9 Tel, 607 85 63 93 sIGNlJS lnsla146c0, rep., rr>an • teninlent, segurele1 iBl 93 589 19 68 WED 11ME F Macià. 87 . loc 2 rel . 93 583 67 94

INSTAL•LACIQNS A. 2AMDR4 5- L Cera la F1oresla, 32 Tel . 93 674 22 9 1 FOAP Pous i Taulet 2 7 Tet . 93 674 05 03 MANrSFRV, 5A Av. Calakxlyd, 1 8 Td . 93 674 GD 58 TOT SETIVE75 Dr. Garlés 9 Tel . 93 675 58 9 1

INST. BELLESA ADFWRA Tel 93 675 40 5 2 6. E5TE9U4 DOHNA Major, 36, 1 Tol- 93 675 52 54

SCOOTY WDIC Xenlc, 8 B Tal 93 590 61 89 JOIERIES AMBAR Caslise)os, 33 rel. 93 675 62 95 taller propi AtxJA FIJSET Saihago Ruprjd, 4 5 k>i 93 589 50 72 MIREW'S Val[(kxeix, 33 Tul 9.3 674 99 40 TDN LOZANO JOIER Taller artesà llerrtc . 27-29 Tet 93 674 94 24 TRES AL TALLER Jaiem artesdna1, Paller AraseRrn Clavé, 9 Tel . 93 674 78 07

LLAM INADU RES .. .K BOI Tonelll de la Bomba, 46 davant pkç(ulng Goig Tel . 93sM27T3 SEC f DOLÇ Fnrtta seca, rxramels Santa Mana, 45 Tel . 93 674 12 53

DELINEA SAIíT CUGAT BalmNs . 22 Tel 93 675 47 2 7 ÀNGEL S

Or 6^, B, 2a 4a Tel 93 589 89 48 MASAIES A 1000 Pla del Virryci, 57, I. 7 Tet 93 544 11 75 PAYTLIBI Centre de 9661666 Can Males . 2 Td. 93 675 50 1 1 ORO S Valldoreix. 76, bis Td. 93 589 07 06 RBU F Maragas, 2 5 Tet . 93s755855

JARDINERIES BOTANLA Jardrls, terrasses, dsserlys de prof . Tel . 93 675 61 1 6 Tel 649 094 ] 00 GARDEW ROCAMORA Uaorres, 1 2 14 93 674 36 94 uBSJARD I Carai del Coiorrler, 1 2 ted 93 589 49 71

LLANES CASA DE LES LLANES CastllleJos, 17 Tel . 93 674 64 91 LOIA BOTONA De ta Creu. 39 Tel . 93 589 39 30 LLAR D'AVIS LA FLORESTA Pearson, 36 Tel . 93 599 78 00 LES PLANES Tet . 93 675 51 05 MIRA-SOL Vkiórfa, 48 Tet . 93 589 2(118

LLAR INFANTS L'ALBA Cartrle, 40-42 T91 93 674 66 99 LA hi441NA0A Castes rt, 23 Td 93 674 81 52 LLIBRERIES Ad .EXANORIA 16119, 1 0 Tel 93 675 32 01

EL CELLER DE LLI BRES Rbla . dea CaHer. 25 Tel- 93 674 96 59 MElAERY Tot en I seterlsrne, Hi lires, i iinefdlS, musica Sant Arrtni, 1 Td. 93 589 43 8 7 L'AMIC 1MAGRYAfü Rius I rau1e4.13 TeI.93 589 36 32 LLIBRERIA PAIDEIA Sentlaga Rus l1d, 40 Tot. 93 674 031a LUDOTEQUES CASAL FAMILIAR ELS PEIXETS Casals d'estiu, Nadal i SeUnarla Santa EsfapE', 37, baixos 16 93 583 68 39 ESPIRPL Való, 22 Tel93 589 21 15 PIArnME Jocs en arplFs Cami Can Minguet, 8 6 Td . 93 674 91 86 RIALLES Sani Medir, 14 Tei 93 674 67 38 5000TY LL1T)IC Xemc . 8 B id 93 590 61 89 MARBRES SANT CUGAT Can Fasjb Aurons Campoamor, 12 - N. 3 Tel - 93 675 51 08 MARCS ALUMINIS SANT CUGAT Plaça Dr. Gaf!és, 9 TpJ . 93 675 41 21 ATEUER BLAU Av. Torre Blana, 2 Tel . 93 589 19 31 MATERIAL CONSTRUCCIÓ MAT. RIOMM 56 G 1, 61 (Can Barata] rel . 93 588 02 49 MERCERIES LA MERCERIA Plaça Pere San, 7 Tel . 93 674 05 24 LA PERLA Major, 3 Tol . 93 674 01 38 LOLA BOTONA De la Creu. 39 Tel . 93 589 39 30 MERCERIA LOLA Dr. Murilb, 4 Tel . 93 675 59 42 MISSATGERS MRW Hdefvns Cerdk 4 Tel . 93 590 26 89 5T. CUGAT EWRFSS Plana Ho5pilal, 32 TeI .93 589 68 26 MOBLES I DECORACiÒ CJ RR MOBLES F. Moragas, 33 Tel .93 674 09 95

CJLSh1l1AH6 Santiago Ruffid. 37 Major. 6 Tel . 93 589 22 32 EGA MOBLES C2novas del Castllb, 2 Tai . 93 589 00 14 GRUPO LOBER Lluis Companys, 40 Tei . 93 589 50 50 INDi1BRL1C FAoiAes de k-udi Av. Ragull, 9 i 9 Tal 93 589 00 23 JORDI FLORENSA Liuis f4mpanys, 23 Tel- 93 674 88 42 LA GARRIGA VERDA Av Rius I Taulet . 120 Tel. 93 544 24 11 LA MOYENNE Sanüago Rusind, 15 Tel. 93 674 53 54 LETTO Moble ~uverdl PI - Dr Galls, 7 661. 93 674 58 51 ROTLLANA MaRoredl, 57 Te[ 93 574 94 01 Rutlla, 22 (rerrassa) Tef. 93 780 31 49 5G4 CONSTR9CCFONs Tel . 93 675 33 56 Tel . 627 42 22 10 TONOS TH:RRA Xerrac, 24 Td, 93 674 70 87

MQBIA-CONF ANOAGUA Av. Cataitulya,1 8 Tel, 93 583 60 17 BF1T0N Santa Marla, 21 Td . 93 674 85 02 BLIIE MOO N Ma)or,1 s Tel-93fi750267 Valldoreix, 43 Tel 93 589 43 55 GAMPMIWY Valkiareà .16 Tel 93 674 14$2 CASA DE LES CLARES Totes les 16196 CastlHeios, 17 Tel . 93 674 64 91 LA MODISTA Plana Fbsplhal, 3 . 5 L . 6 Tel . 93 589 86 69 MARIAN Gaharwp , 1 1 P . Pere San, 1 4 Td . 93 674 74 28 TOT PUIiT Sara Antord, 19 Tel . 93 674 00 97

MODA INFANT. BABY VIP VaBtiorelx 10 Tel . 93 590 02 49 CLJCARRO Sanliago Rus1591. 30 Tet . 93 674 55 80 D6A16 Anget Guimerà, 19 Tet . 93 544 24 19 NECK & NECI( rel . 93 589 69 72 PRENATAL Rhla del Celler, 43 Tef . 93 689 72 68

MODA JUNIOR

D6AT6 6k1-Júnio r Aruael Guimera, 19 Tel . 93 544 24 19

MOTOS

o

CASTELLVf MOTOR ConcHorda RosseHO, 15 Tel . 93 675 45 16 TWTN MOTORS Venda, reparacd i resi ., totes les rnarwes Ebnell, 9 Tel - 93 674 88 76 NETEGES BRILIJ# F 5L Lluís Gvmparrys, 27 Tel 93 675 95 95 CLEANT MONT Neteges en general Santa Engrkla 7,1»6. Tel . 93 590 05 92 NETEGES 8O(X Neteges en general Abat Biure . 20, bxs . 1 a Tel . 93 675 35 02 Nk t lwJA IND. MDL Mtxluls digitals Rbla . Celler, 55, local A 16 93 590 85 85 OBJ . REGAL x BO! Torrert la Bomba. 46 (davant pàrquing Ga!tés) Tel. 93 674 27 73 MIL 1 l1NATR0G6LL.ES MarFrxeH, 2 Tel. 93 674 14 85 PACHA MAMA Torrent Bomba, 22 Te1.93 583 69 67 OBRES-CONST. CONSTTi(IALPA Santa Maria, 9,1 r la Tel. 93 589 01 51 RESIDENCIAL GAL71 S PI . Dr Galls, 5. 1. 1 Tel 93 674 43 56 5G4 CONSTRUCC1ONs rel . 93 675 33 56 Tel 627 42 22 10 STANZA Valdoreix, 10 Tel . 93 674 65 98 OCI INFANTIL PLANETA MAG1C Av. Carls Catalanes, 8 . nau 13 . pancel•la 8 Tei . 93 674 99 28 QPT1OUES CENTRE D'OPrICS Xemc, 29 16 .935896161 OP11CA MIRA-SOL L'Erxiavaiarda, 15 Tel- 93 569 86 88 TELXID6 OPï1CA Sant Jordi, 30 Tel - 93 589 44 95 PAPERERIES PAPERINSK L xerrac, 2 5 Tel . 93 589 87 14

FiaONG PA[xS Passatge Dlpttació, 36 Tel . 93 589 37 34 PARAFARM . FARMAROSA Francesc Maca 71 Tel. 936742a8s PÀRQUINGS

P. GAL7É5 Torrens de la Bomba Tel. 93 589 90 68 PASTISSERIES LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel 93 674 07 71 SABAT Santiago Rusind, 4& Tel. 93 675 12 99 TONY MESTRE PAS TISSER Ctra. Cerdanyola . 14 Tel . 93 675 53 02 PEIXATERIES R18ÉRA MANERD Av. Calatunyrd, 2, l 10 Tel 93 675 06 19 M Torre ~ .6 1 22 rel .93s753256 CCCC P. 55 Te1,93 589 75 80 PERRUQUERIA AOLNLINO Sant Jorsfi.18 Tel . 935B95A 84 BLLIE Rarnbia del Celler, 121 Tel . 913 674 97 34 CARNÉtBOSCH Moragas, 29 Tel . 93 589 60 CARRERA Velldarea, 69 Tel . 93 675 20 12 DNLIEL MONRFJIL De 1'Esgtl3sia, & (Val) Tet . 93 675 97 38 DELINEA SANT CAGAT Satures. 22 Tet . 93 675 47 27 FOFrMAS Elies Rogern,18 A T6 . 93 675 40 06 GALATEA Duts Camparrys, 9 Tel, 93 674 51 44 HVWTGE MENRS Av. Anselm Ctavé, 3 Tel . 93 675 00 55 Martorell 12 Tel . 93 589 56 57 JEAN LOIJIS DAVID Plaça Dr. Gattés . 5 ret . 93 675 fil 70 JUAN xerrac, 28 Td 93 674 66 99 LA PELUOl1ERIA DE LAURA Puig l Cadafalch, 46 48, local 3 Tel, 93 674 53 77 MYMW Pla del Nnyet, 57.1 . 7 Tel 93 544 11 75 PEL-FAÇ Articles perruqueria i eslética Xerric, 28 Tet . 93 589 68 49

PERRUO. BELLVER Av. Calalurryra, 12 Ter 93 675 42 02 RAF~ PAGES Sant Mtoni . 25 Tel . 93 614 13 35 PERSIANES ALL~ SANT CUGAT Plaça Or Garlés. 9 Tei . 93 675 41 21 COPERSE Francesc Macià, 52 b Tel . 93 589 81 29 DEKOTt~CNI6A Tel . 93 544 18 19

PINTURES DECASA Pintures i decoració Ctra moquetes, 31 . n . 3 Tel . 93 544 10 46

PISCINES AOllAHET Tel . 649 95 30 50 Tel 93 589 28 70 BCN PISCINES Cristóbal Colón. 30 Te!- 93 675 ] 3 13 ESPAI PtSCItIA Nnposta, 27 Tel .93 675 32 67 Tel- 639 31 27 16 FELDMANN Av. Carrà Can Ganxet , 97b Tet . 93 675 17 03 FERRON Av . Rius i Taulet, 20 Tel . 93 674 68 47 P1SC. BELLATERRA Rius i Tauler 55, lc . 3 Tel . 93 590 13 99 PNEUMÀTICS PNELN41AT1CS S T. C. Ansa r Ctavé, 16 . 18 Tel . 93 675 28 53 POLLERIES POIJ .ERIA IMMA M . Torre Blanca, P ] - 5 Tel. 93 675 13 89 PREV. RISCOS LABORALS GESTIÓ, HIGIENE I SEGEHErATINDUSTRIAL S .L . Manel Farrés, 97 Tel 93 587 9916 PRpTECGIÓ SOLAR DEICOTÉCNIGA Tet. 93 544 18 19 PUBLIC ITAT EVEUNE Rbla . Mossén Jacint Verdaguer, 55, local 52 Tel . 936755a02 RE FORMES DELT. 5L MaROrel[. 49 rel . 93 589 79 34 FRAJVC(SCO Td . 93 431 65 97 Tel . 625 133 898

5G4 CflNSïiiUCCIONS Tel . 93 675 33 56 Td,6274222 10 TOT SERVEIS Dr. Garlés. 9 Tel . 93 675 58 91 REPARTIDORS MAILING SL Mercé Rodoreda, 8 rel . 93 589 23 71 RES1DENCIES LLAR AVIS MERA-501 Centre de dia Canvi Sant Cugal Papiol, 193-195 Tel . 93 675 02 50 SANT SALVADOR Sard SaNadvr, 47 Tef . 93 674 42 23 RESIDÉJYCW DfA2 Residència assisrtla TÓrtora,11 (Va gdereà) Tel . 93 67d 20 16 LLAR LA FL646EST A Antoni Griera, 11 Tel 93 674 08 58 V1L•LA VALLDOREIX Joan Borràs, 64 Tel . 93 589 fit 58 ROBA rr~TE RIOR LOLA BOTONA DB la Creu, 39 Tel- 93 589 39 30 RQBA LLA R FALGUERA Vi!1à,1 Tei . 93 675 24 01 SUPER HOGAR Plaça O6296, shs Tel. 93 589 89 99 SABATERIES CARRERA Valldoreix, 71 Tel- 93 675 20 12 REPPRAC1) DEL CAL ÇAT SABATA Frartoesc Muragas, 6 691. 93 675 3? 7 4 TATER' S Sertit Aruonr . 62 161.936755506 ZAPARAMA L'Endavallada, T Tet. 93 675 43 94 SEGURETAT AUX-VYD A9.11 . Companys, 50 Tel . 93 5891 .199 SELECCiEI PERSONAL FACTOR FRAAIW O Tel . 93 675 67 00 TALLERS MECÀNICS AUTO REC. VALLÈS 6. JLJLJA Recanvis I aoressais Canvi de la Creu, 24 Tel 93 675 11 50 Tel 93 675 19 51 AUTaREPARACIÓ ST Manxa I pintura Sarrt Pere, 6 Tel . 93 675 1 0 13

J MUFIOT Solà, Sln reE 93 674 16 20 MEC. DE L'AUTO. BERROCAL MOTOR SPORT Esp . ell Prxsche Cant Mates, 10 Te!. 93 589 47 87 MECANICa4DE L'All10 . XAMFRA Sarn Esteve, 4-6 Tel . 93 674 62 0 4 NISSAN TALLERES ROMIW Cerdanya, 10 Vic,1 8 Tei . 93 674 00 86 SERIAGW T. MEC . PERE CANüI.S G. Ba xalo d'Alba 1 2 Tol - 93 6 74 63 62 SOLÉ REPARACIO D E L'AIJTOMOBIL Mec. . planxa, pintura De la Creu, 2 Tel 93 674 16 31 TALLER JORDI Rep. de I'automóbil Mina, 39 Tel . 93 674 06 1 7 TALLERS F)( Servei ot-rcial Bosch CatitellYE. 25 . baixos Tel 93 674 56 78 TALLERS TORN8 Plana Fiuspital. 35 Ter . 93 674 69 50

TAPISSERIES LA TAPIESER{A Sani Medir, 2, t]» A Td . 93 589 11 51

TAXIS ALSS . RADIO TAXI Tel . 93 589 44 22 rel . 93 675 51 51 ELEGANCE hES Taxi de luxe Mercedes Tel . 6T9665B4O

TE TEA SHOP Major. 32 rel- 93 589 02 02

TELECOMUNI CACIONS OLAINTERNET Av. Caralurrya, 2U Td. 607 85 fia 9 3

TENDAI .S DEKOTÈCNICA Tel, 93 544 16 19

TINTORERIES DEIiO(JETA Rkas i Taulat 31 Tei 93 675 63 23 OK NET F. Macià, 63 Tel . 9367436Da Rbla . dat (Ador, 91 lel 93 589 53 60

SOL NET T1NT.-BUGA DEAIA Pg. Torre Blanca, 52 Tel. 93 674 41 4 9 TINï. ST. CUGAT Sant Antoni, 1 Tel- 93 674 11 8 2 Sanltago Rustrld, 35 ïel. 93 674 11 83 Rota- Rlbatallada. 34 Tel. 93 675 22 2 8 Av. L1. Corttpanys, 2 161. 93 674 41 6 7

TRADUCCIONS DEUTSCHEAKADEMIE Martorell, 31 Tel, 93 675 27 2 7 LETLïiA TRA000 6I0NS Tel . 93 589 19 68 NORMA SERYElS Rius r TauleL 31, t . 3 r Tei . 93 589 30 50

VETERINARIS DISPENSARI *16~81 DEL VALLÉ S urgérlcles 24 h . Sabadell, 23 Tel . 93 674 69 45 Tel . urg . 608 89 81 36 LA FAUN A lla . Celler, 35-37 Tel . 93 674 13 05 1 OS 616016 24 hores Av. RYus 1 Taulet . 31 Tel . 93 589 71 4 1

VIATGES OVER USA TO9R 5 Plana Hospital, 1 0 Tel . 93 589 61 5 0 TOTFJk VIATGES Dt Mudg a, 2 Tel. 93 675 69 64 VIATGES BAR= p l.Dr.Galtes,6,I, 4 Tel . 93 589 14 64

VIDEO VIOEOCLUB SANT CUGAT Lluís Companys, 52 Td 93 674 66 4 9 Av. Cerüanyda rel. 93 589 52 46 XARCUTERIE S CARS . JIA .IANA F Moragas, 2 6 Tet. 93 674 08 1 1 FEUJ GRIfUL Plaça Pere Sa n Tef. 936755663 M Torre Ranca, 14 . 38 Td, 93 675 32 06 Tel . 93sT52955 XARCUTERIA BISBAL Llegums i menjars pre parats Sta. ~9, 30 Tei . 93 674 13 43 )GA GIJTEWES 9. GRAU Ertdava pa[la, 1 8 Tel- 93 675 03 54 Rbla. del Celler, 7 T61 .93 569 22 36


u

Econom ia

Diari de Sant Cugat 0yous, 5 maig del 2005

L'economistaXavierSala-i-Martinvaserelsegon ponentdel fòrum empresa rial Santcugatribuna d'enguany. A la conferència, que va girar entorn al s 'Forats negresfiscals i ei finançamentautonàmic a Catalunya', Sala-i-Martin , catedràtic a Harvard, va donar les claus per a la millora econòmica catalana i raassegurarque aquesta qüestió no nomésafectael finançamentautonàmic .

a-~-Martín aposta per un a "revolució mental" prnhlema del dèficit fiscal català, independe: ntment de qui governi a Cata lunya" . A més, Sala-i-Martin, que ésconsultorde t Fons Monetari Internacional i dcl Ban c Mundial, va atcgir que s' ha d'apostar pe r uncanvi dc mental itat .''lEstcm basant-nos massa en el govern, massa en els subsidi s imassa poc en lanostra responsabilitat " . D'aquesta manera, el professor de [ a Universitat de Columhia va assenyalar , davant dels representat~ de més de tres-cente s empreses, quc aquest canvi s'lui de basar en ]a innovació i recolzar-se en diversa~ punts . Així, Sala-i-Marti va afegir que la globalització és bona "sempre que es deixi de posar impediments", i que un dels factor s clau és el capital humà, i en conseqüència tr o canvi en l'educació que fomenti l'esperi t eritic i competitiu . Un altre dels aspectes per canviar respondria ai sistema financer, am b una aposta per la creació de les nove s empreses . l'eticiéncia en el mercat laboral, ics a dir, la mcn-itncràcia, "qui més val cobra més", cl mercat dc béns i 1'agilitzacib del s tràmits hurekriitics, que en multes ocasions i per la seves complexitats frena la creació de I erpreses .

na nodrida represcntarió del s empresaris santcugatencs es va reunir. la setmana passada, a l dinar-conferència de la Masi a Can Magi, per estol tar I escon -

clusiadé.8obre el finançament dc Cata sialdèFcitfiscalcatalàdel mediàti c ib8 economista Xavier Sala-i glteula també va donar una vita l visió liberal de 1'eenna biyaassisiirei tinent d ' alcal Econdmica, Jordi Joly.

EH LES PAUTES nomista va vaticinar que, a r d'ara, l'empresa catalan a d'apostar per la innovaci ò EL MILLOR DELS DESITJO S ia-i-Martin : "Solucionar ei dèficit fiscal cal depèn de Madrid , , atala' I .Iuls Recoder,que per explicar que que no pot ser, acordde ,t.que "lffidecompambel suportdetotesies forces pnlitis catalanes per tal de fer una forç a bmuna a Madrid " .

ala revolució de les idees la seva banda, el ponent va iniciar l a iatervencibamhunacitadc Francesc ,que, segons cl I, va ser el resum d e

ponència : "Hi ha dues manere s al desastre : una és demana r 'hlc i l'altra, posposar I' inevita ble, i emrrt fa 1'e f'ectc quc si posposem 1' inevitable estem abocats al desatre" . A l a ,Sala-i Martín va apuntar que perCstalunya no decreixi cconcimica ha de solucionar eI problema de l it fiscal, i va matisar : "E] govern espanyol és l'únic que pot solucionar el

*

l'economista, en un moment de la seva intervenció a! Santcugatribun a

La `ballaruga' de les xifres injustes

Sala-i-Martin va deixar constància que des dels temps de la República tires a l'actualitat, gaireb é sempre la quota de finançament que ha pagat Catalunya ha rondat el D%del PIB . En aquest sentit, els catalans, que representen el 16% de l a pobfaciò de tot l'Estat i per tant representen el 19 % de la renda, paguen en concepte d'impostos de l'Estat un 2196, dels quals f'Adminislracid central destina a Catalunya únicament un 8% . En aquest sentit, I'ecanornista, que esva mostrar molest amb aquesta 'recaptació injusta', va explicar que co m a mínim s'hauria de retxe un 16% .

Per altra banda, i com a novetat en el content de Santcugatribuna, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Jordi .foly, va descatxir que el pròxim 15 de juny l'Ajuntament presentarà el documen t indicador sintètic d'excel-iéncia empresarial. Aquest informe analitza, a través de vint-i-do s municipis de més de 44 .000 habitants de l'àrea metropolitana de Bar ek rta, els indicadors empresarials. Igualment, a la conferència es va avança r que el president de Repsol YPF i del Cercle d'Economia, Antoni Brufau, serà el pròxim ponent a l ft5rum, que se celebrarà el 8 de julid~l

Compromis del Govern En aquest context . el professor d'economia va afegir amb referència al finançament autonòmic que la proposta del tripartit ha dc ser més concreta . "Cal coneretarqui té laclaudclsdincrsiquantificarl a solidaritat . si no sempreens la poden prendre" . Igualment, Sala-i-Martin, va assenyalarque amb k'aprovació del nou Estatuts'hauria de pactarel finançament per a Catalunya, deixant d'aplicar l'actua l model . L'economista va explicar que pe i que fa al finançament autonàmic,ell ja va presentar una proposta a la Generalitat que fixava una aportaciG econòm ica per a l primerany del4,5 %del PIB (actualmen t és del 10%), i a partir dcls següents dotz e mesos reduir la quantitat fins a arribar a dipositar a les arques estatals menys de l 2% del P1B.II M . Sagaiés i Ma s (eaonomia@diaridesanfcugat com)

.R

,

-'t


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Economi a

"A Madrid, amb les idees clares " L'expert en balances fiscals Ramon Tremosa va aprotitar l'últi m

Santcugatribuna per demanar I'opinid a Sala-i-Martin respecte a l model definançarnent presentat pel tripartit . Sala-i-Martin va reitera r que la inversió minima de l'Estat a Catalunya hauria de ser del 16% , COL•LOftUI7 La in4ersiódc 3' Estat a Catalunya hauria dc ser. corn a minim, del Xavier Sala-i Martín va insistir cn aquesta ide a quan el prali:stiur tic Teoria Eeunilnlica dc la LJnivrrsitat de Barcelona i rncmhre del grup d'expert s dl.' halanccti l IScaiti de la CuTltie llcriad'leoranniaiFinancesdel a (icnera I I tat dc l'ara I u nya, Ramo n Tremo sa . va plantejar-li una pre gunta referent justament ai no u mtldel tie Finançament perat'ata Iunya . proposat la uns dics pe l govcrndc la Cieneraf itai, i tamhé a la possible eonvettiéncia que ic s

ccntlunitats autinornes dc 1' Esta t espanyol t umpctcixin fiscalmen t cntreellcs . Sala-i-Martin és llei parer qu e "nu sempre s'ha d'aplicar c l mateix patróa tat arreu" i creuque ]a proposta del tripartit va c n aquesta línia, amh la voluntat de

tintar cl Pariament de Catalunya dc capacnal nLll real iva en lnatéri a d ' Irlptltitns i decrearuna agenci a trihutàrta prilpia per "tenir la ula u de la caixa" . 1 : econamiata . parli, allvertci x que h i ha tot un segui t dc qüestions que avui mateix no

(ANA L rALERIA O'Afli

S

C .delaCreu,i 6 Sant Cugat

T . 93 1375 49 02 Fax 93675 57 69 www.~.aig/canals

RAMON TREMOSA, EXPERT EH BALANCES IISCALS . El professor de Teori a Econòmica va ser present en el darrer fòrum empresarial 5antcugatribuna i v a preguntar a Sala-i-Martín si trobava convenient que les comunitats autònome s

competeixin fiscalment entre elles estall hen reticliles : 'quant Ví}1 tic r

espanyol, tenir rei i administraci ó de 1' Estat, i quina ha de ser la quot a de solidaritat de Catalunya" . 1=. n aquest eontext . el ponent v a suhratllar la irnpnrtàntia de "dei xar d'estar als núvols" i d ' anar a Madrid amh les idees clares pe l que I'rl al tléFicit fiscal de Catalu nya, de l'ordre del lü r , i lamh é amh la eonsciència que . cn

aquests moments, la inversió d e 1' !,stat cs del fi%, yuan la puhlaei ó catalana suposa e1 1(1°i° ; la renda ,

i l p> 1 til us- t .' 1 21 0 '0 .

ei 19°gir, Í els l l

r `Kyoto,una qüestió de lobbres" s :li :l-l-Il'lat'[lrl en resposta a un a

pregunta planicjatla per tiehatiti à Alegre, de l'empresa 13etnn C'ata lan-cs va mostrar 1t}rçcl crític am b l protocol tic Kyoto . que va qua -

SEBASTIÀ ALEGRE, DE BETO31 CATALAN, INTERESSAT EN KYOTO . Alegre va voler que Sala-i-Martin tes una pinzellada sobre el protocol de Kyoto . Segons 1'econamista, Kyoto ès "un error conceptual " , amb uns beneficis que no compensen els costos, i "una qüestió de lobbies " i i Ficar d'"err q r eoncept ual",am h uns beneficis que no compense n elscostus . Aixi,1'últim convidal a Santcugatrihuna va assenyala r q ue l a d i l iré nc i a en 1' aulàlnen t d e la lelnpcratllCií, segons si es compicix n no Kyiltn, serií mimés d e 0 .[}2" . []'altrabanda,l°ccunnmista creu que Kyoto és"una qüestil i deiobbie ',queatacalesccntral s elèctriques perquè emlaen C'(3~ i

Guanyi temp s Estalviï diner s Garina, 4 li 6a. 08190 Sant Cugat del Velés Tal . PS 598 60 96 Fax 93 874 06 89

Solucioni probleme s

bamaaOòeonurnndea .wm

;GANGA! ! ;NUEVos! CUk PL:oUEFF05

ELECTRUDOMÉSTICOS PRIMERAS MARCAS • Lavarajllla e • HoRN] 5 • Enc>rneraa vrtracer>hilica • rrigortllcae • cenip naa • congesiakras AIS DE TRAIiSPpRT E •Aire acvnd>cionedo • YkroOndas • Lavadaras tornar de I¢ Bones 36 AL 8 SIMI 08 74 ai eoatat dN G Sannq Mar k

CADIMA

keu dr'Il RM1t7CLi1- rs~c dita■- t« t,

Teràpia dors c,rriras FpOr irrstahlk P/gnlMóri arlarpèhc del Dea) la llar 08*eca■ par

ABOGADO S Cristina Accarina Garaventa Joaé-Pastar Fetnàndex Rodrigtsex Oret civi l Oret laboral Marcades Caminals Moliner Andreu Planas Gras Dret rnatrimoniai Oret de la Seguretat Socia l Isabel Nadal Navarro iilrnbra dEpara. 111-113. 2n Dret penat 7e 99 780 22 68 . 93 750 21 33 Fex 93 780 7r 33 lllaal ad-es • 08224 TarAeaa laarcawna l

pY

4

A t ~ 1 4 5 Orcj r in. tG di rposuu, cL'u.vuw sia

DIrlgls per MF• Eukólta PaQlal . prdc:t{lione r de les Hac; de Bach . Pln esp .20T13 0922 f'

nu intervé,cncunvi,sohrcelscotxes o snhrc les eenirals nuclears , que prcxtue i xen menys em issinn s d'aquest tipus . pcró són pcrjudit•iais igualment per al planeta . Sala-i-Martinva dir, nins i tut .gu e això explirca que França t'hag i signat, "perquc I rança na té eléc triques, simi nuclears, am h Kyoto aeonseguGix reduir eornpeti•nc ia" .

4

pr iIV iZ4C f u. pOit eaa, rE -ert.Par i. texior, tús x a jrl

41Q,vostnvdldpdfl cié

CalurWltew-►tos! 93 67598 t53


Publicitat

36

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

r" -,

II

0, 1

11

santcugatribun a

.; -

EMPRESES ASSISTENTS : •Aconda Pape r •Advanto •Alcaraz Construcciones , Ajuntament de Sant Cuga t . Ajuntament de Cerdanyoi a •Amat Finques •Arenasa n -Asepey o •Atene u . Auto-9 5 •Banc Sabadel l •Beton Cata€a n •Bidea •BEI Barcelon a •8MW IBERICA •Boehringer lngelhei m •Business & Creativities •Caixa Terrass a •Casas & Solé Capital Broker s •Catalana Occidente •Colonia l •Conei •Deborah Ibéric a •Delph i •Deutsche Ban k .Diari de Sant Cuga t •Eca Globa l •EMD Valldorei x •Esade .Escola Técnica Sup d'Arquit . •Estev e -European Consultant-Lobby •Federacià d'Associacions de Comerciant s •Fit 5port •Garrigues Advocats i Assessors Tributari s •Gemma Rodó . Gestetne r •Gestià de Compre s i LogfsCica, S .L . •Globalmed •Grup Ferrer

•Grup xxI, 5 1 •ST.C - N&R Hotel Sant Cuga t •Hewlett Packar d •Hospital General de Cataluny a •15 5 •KDNIxBERT S .A . •La Caix a •La Cambra •Laporta-Arbos-Pui g Abogados •Leonell i •Licensing Consultants •Market Development •Marcove •Mavisa •MMA Marketing . Motor Klasse. Mercedes Ben z •MRW Sant Cugat •Noveon Manufacturing . Spain 5 L •Pale x •PG S •Promusa •Qgat Vallè s •Rier a •Roche Diagnostics •5ecurity Seve n •Sharp •Schiller Abogados •Sorea -Tallers Moragas •Tasinsa •Teatre Auditori Sant Cuga t •TM A •TN 5 •TP U •Trade Cente r •Ubisoft -Unió Democràtica Cataluny a •Verti x •VIBCfl N •Valvo Auto Sàenz

PROMOU I ORGANITZA :

COL•LABORE N ~~ F:

AC(7N17r, I,

. •I•]

BancSabadel l

.I i

^

Ĥ

Boelhrilige r

11111

'2)*

Ingellieini

caixaterrass a

Grup CATALAN A 1► OCCIDEN T

Colonial CCONE I

DELPHI

Gestetner TOTAL DOCUMEN T t SOLUT10NS

Deutsche Bank

g ru

0

Ferrer grup o

Cff

FiPi1nt

/ / /

cÉNRAL

GATALU

YA L_• . y a

Mercedes-Benz

La Cambra Camórd de ComeN

SIjHARP

Tpu

Diari de Sant Cugat

pxxii

.

TASINSA Oeiidu rn=bül4ia

ti,

yr.w.ra

eç5,..

E111C7

Ticnldliue4 ' ur

ní i a~

TRADE CENTE R Sans Cuga t

PATROCINEN : Deutsche Bank

www. sa ntcu gatr i b u na . net

Zr

~-1

PRODUEIX :

0

Diari de Sant Cugat

111' IIa I B( :,1\1 .,,\ EVENT AAAHAGER5


Economia

Diari de Sant Cuga t Dijous, 5 maig del 2OO5

37

L'empresa de neteja ISS inaugura les seves oficines clucs, que inuncdiatanlent es va n interessar per nosaltres i ens va n demunarquc necessittivem . Noen s havia passat mai en altres pahl,icitms" . Per la seva banda, Recoder va demanar que l'empresa s' integré s en la vicia t ic puhlc per sentir-ti c

Des de ia seu de Sant Cugat es dóna el servei integra l Faciiity Services', que ofereix els serveis auxiliars "membres del co l . lect i u", i va aprofitar 1'ocasici per rec:lamarl'exeçu c ici del quart cinturó .

Instant de ta visita a la redacció del 'diari de Sant Cugat'

D'empresa a multinaciona l

A1brtVilardell visita l a

Ef director general l'alcalde descobreixen la placa de la inaugurat:ici crfwia l La setmana passada, la companyi a Iideren 1'àrnbitdeta netejava inaugurar oficialment les seves seus, després de cinc anys presents a la dulaL 8 presiidertt de la fitis[ espanyola es va felicitar per haver estan lt la dinat per establir la seu a causa de les bones comunicacions i nfraestnicttlres. OFIC1ALITAT>I l Grup ISS Facilit y Scrviees, rspceialitiat en servei s de neteja, conlrctl tic plagues i serveis generals, que daina !'eina a 22 .400 Inhalladors, va inaugura r la setmana passada, i de manera oficial, les sevssofïcineseentrals a Sani Cugat, ubicades al poligon Can Sant Joan . Arnh un total de

Kutxa obre a Sant Cugat la seva oficina número a Catalunya EXPANStÒ>I l passat mes d'abril , la Caixa C ;ipur€toa Sant Sebasti à Kutxa va obrir la seva oficin a ni]niemvint-i-sisaL atiilunyzanzi vcs tic la seva sucursal al carre r Francesc Muragas de Sant tagat . D'aquesta manera, la financer a preveu dopi irar la presénela dt le s se vcscrat i tat5arrcu dc1 país c 121K}h . L.a presència de Kutxa a le s Ierresemalanesesremtudii al 1982 , amb l'obertura dc la prinuracaix a a Barcelona : e1 2002 s'inicia un a primera tàsc d'expansió que finalitza cl 2014 amh la posada e n marxa de 2(Iofirines, que genere n un volum de negoci per valor d e 7110 milions tl'curos . Próxiniament, Kutxa ha previst l'extensi ó de la seva obra social a Catalunya .

I .20O metres quadrats, la nova seu , en funcionament des dc l'any 200(1 , brindarà el servei aedit ïcis,f~rc iliti S rricc s . oferint lagestió i la presta ció de tots els serveis auxiliars . A l'acte d'inauguració hi va assisti r =alcalde Lluís Reeoder i el directo r general d'1SS Espanya, Joaqui m Borràs, que va assenyalar que u n dels motius pel qual la multinacio nal danesa es va uhit ara la ei utat v a serpcrles viesde comuniracióprivilegiades . "Té uness in fraestructu resntolt bones, per aixó l'hem tria da" . lgualmerst, el president va remarcarquc des de l' Ajuntamen t s'havien interessat pcr l'empresa, "té unes bones institucions púbii -

Present a42 països . i constituïda a q inamarcacl 1902, [SSofercixtrehall a 2711 .00(1 persones . La sev a facturació global és de 5 .42 5 milions d'curos, dels quals 34 1 milions pertanyen als seus moviments a l' Estat espanyol, on es v a instal . lar cl 1999 . Actualment, c l grup s'ha convertit en un referen t entre els seus 17 .000 clients, t;ràeics en pare a la seva pnlitica d'ad quisicions tí'altres empreses . qu e 1' han fet créi xerràpidanient . A niés . ISS realitza una activitat d'acci ó social a través de !'empres a Celim .En aquest sentit, la compa nyia dóna feina a Fi0O treballadors amb problemes de di scapacitats .

redacció del D i SLIPORT>F1 president tic la L'am- membres de la L'ombra, cursi e l bradeC'ornerçi [ndúslriade'lrras - vicepresident, Marià t=ali, i la ressa, Albert Vilardell i Figueras, v a portsable de Contttn icaci ir,Pal m ir a visitarla setmanapassada la redac - Cahancrn. ció del I]InRr t}I, S . r t C't!t + i, dina de la politica de 3a Cambra pe r Per les empreses i amb elles conèixer, mésdepmp, lesenipresc s Amb un total de 24.544 empreses a i els mitjans de comunicació que la demarcat ió de Terrassa, la Carn operen dins de la demarcació d e bra es va situar a Sant Cugat am b Terrassa,VilarcícllvavisÍtarlesins - l'objectiu tic eohrir les necessitats tal•lacionsdc Premsa Local acom - d'assessorament téenic, panyat per l'editor, Ramon brau, i tramitació, intonnació, interriacio per una representació d'altres nalitiació i creacitid'empresa.

S P R f N T° CURSOSDE8A2OH . I D I 0 M 41§4,c 93 552 85 28 EL SERVEI D'IDIOME S DELS PROFESSIONALS I-1r estntztcjnnti de i]TClc.trC'.te negcuitrc:icirrs ,ri l .rr :n 1p rthlrc alctteiít zel llahlic i cc}nVcrtia t~lel : :Erri~_ .t 131.rtiilines adminiytrdtion curs de eztnihricfd e l.'tldirli!t:, i1-cLi111rdl111' trittttiad cursos de C001'ersd Sprint Idiomes Trade (Edifici Trade Center ) Av, de les Certs Catalanes, 7 08173 Sant Cugat del Vallès email :sprintidiomes@tradecentersc .com

Av. Lluis Companys, 2 9 Sant Cugat del Vallès C/Pau Claris, 164 Barcelona


38

ESPECIAL SANT CUGAT ACTIU

La Mostrafa un bon balanç, tot i

la manca de comerç tradiciona l

Durantels dos díes i mig que ha du rat l a .Vall Mostra de Comerç, indústria i Serveis, la fira ha reunit una àmplia representació de la ciutat, Amb la calorcom a teló de fons i la manca de representaciódelpetitcomerç, bonapartdelaciutadania ha visitataquest aparador . rgorts l'Ajuntament, une s 77.000 persones van visitar l a fira dc Sant Cugcit Actiu . [ .e s Inateixes font ; asseguren que a Ics 19,30 hores del diumeng e havien pans lt perla mostra . l segons lcsdadc s est i mat Ivcsde l'empresa deseí*uretatyuerea lit;rt, cadet cdieiO, e1 recomplc drl pilhl ic assistent,7ft . lrilS vi ;stants . :lclurst any, la Mustrah a reunit, sota la seva carpa . un total dc 13[ ) empreses instal.lades en 184 eslancís . Fina d c 1'ettvclat, pcrnclinsdrk recinte firal . a més, d e Icsquinxeentitatsde rultur r rx ipu ar 1 arrel tra dicionalcluc valc intital • lar Ics kves parides per donar--sc aeonèixcrentrelau cietat .cs' an InstaFlarelsmernhresdc1',rwtics.ieii,clart Firan, quatre centres de duns :r . Eia dia després. e l rxcintc va acuüir la Mnstr :l [ iastrol tnmica, qu e va gaudir de molt hccna acrcptaeici per par t delsvisilants,lquevasereapaçtl'ai setz e restauradors amh diverses propostes eulinàries . AIxÍ, i amh les x i tres ubt i ngudcs,l'nrga nitr scióha!ctunavalorueiúltlolt pc,sitivaci'aquestaaiirió, malgratclue ha f islt,st presinci a del petit conrea; de la ciutat . E'.Il aquest sentit , es va expressar l'alcalde dc €a ciutat . Lluís EteecxECr, que va assenyalar que "l'aparador

VISITANTS ASSEDEGAT S Es van repartir 1 .100 quilos de maduixes, 700 litres d'aigua i 3 .20 0 quilos de taronges exprimide s FALTA DE REPRESENTACIt 1 Des del consistori es va trobar a faltar més participació del peti t comerç de la ciutat SANT CUGAT CULINAR I Arran de l'èxit de la Mostra Gastronàmica, l'organització no descarta traslladar-la també a la Festa Majo r de trair un elcnceiit rnunogriif ïc .que d'aquí a dosanys lxtdriascreleomerGtrtclicional :' . E 1 .c ltspresidenl de la Felíerac icid' Asscx:iariort s de E c gltrirlantscleiiilttCllgiti,MiüeClarngii, ?1 .1 lainentat la poca lrtrticiparici del peti t io13u•rti i lr,i ilssenvalat gllc en properes eciit•1i ireh:l11 :Iiarnperirnplicarclticonterciants . . .f 1Cc :Ir11 esanysnosaltresapostem perl a n1, ,ir :llel1iiecnsagt~adarial:sgtlchiparlici 17e, n 1t's cUn1erç ". 1'c I ]u e f:t :lla Mostra Ga.rntàrnica, i arran , .iL I ' L~1 ;,1i nttieLliiter]aquc aCdiciei.tutes4 .500 i1i ï .i .l i - 1,,Iis . LlliL doblen en ncxnhnr 1'CY11clo 111 ss L 1 . l ` ; r cn niti17,kkk: Txt 11c cartírn [lesvir11 i1 . ir-1 :1 c ic 1 ~arri Cugat Actiu i trisllacLir-la .rl 1Crlleilit:utth(aIalY . iMajc x

S

SANT CUGAT AMB LA MOSTRA. Tot i que molta gent va repetir la visita . la màxima afluència de públi c de la fira, i segons les dades oficials, es va donar cita la tarda del dissabte, des de fes 18 :00 iteres fins les 21, de les dotze a les dues i la darrera hora del diumeng e mésgrtndelariulat" haviacstat a1'alturttí c lespcrspletivcs."I [artrespost lesemprescsie l comerç dc la ei utat amh els seus esta nds, i ha n respost clsciutadans amh 1a seva presència". Per la seva handa, el regidor de Comerç, Josep [tomem, va voler remarcar lcs pnssibi kitsrtsdr la hianualital i que es tracti d'una r-wd

"pluriseetotitr 1 " . Pel que fa a labaixa partieipa ciódelsCOMCNOS, Romero va assenyalarque una possibilitat podria ser que lcsExniguesc s donessin a eoncixer de manera conjunta pe r barris ocarrers .Igualment,clrc idorvaapuntarque tat i el ventall de propostes, la Mostra hauriall' ;igaftirtincairrntésmonc r fie ."Ha

Un envelat amb la seguretat més puntera

Durant els tlos dies i mig, més de deu càmeres van estargravant la Mostr a SENSE RISCOS>A1carninctquednna aa 1'cn trada de la Mostra una cànterc s'cnrilrrcgava de la vigilància continua . !ai aquest scrltit, i perquè els caos dies i mig de ia firi transcorre guessin amh teta tranquil fitat, tant per al s usuariscont pera Icsemprc ses i comerços qu e van instal . 1arcl seu eslancl. rocs dc deu càrnen,col•louictcsalslioc:srni;sestratègics dr]'envelat, pern sobretot als accessos d'entrada i sor iidadc la carpa, van estargntvant .demaneraautomatstrada .cluranl 2 q horts i en eccior, en ttn disc clor d'un ordinador que gestionav a l'empresa de seguretat Aux -Vyd .

p iari de Sant Cugat Dijous, 5 rnalg del 2005

Visió nocturn a

En aquest circuit tancat de televisió, cad a càmeraestava dotada d' un xcxtmquepenneti a una ampliació per reconèixer la fisonomia de lcscans . A lesn itti, i uncnptancada alpúbGc i a fi ras s'engegaven els Muros m ínintsdcscguretat el circuit de viuen seguia enregistrant u n rerorrrgut . de lnancra autccmàtiea . Aques t mecanisme, degudament preparat a travé s d'tlnacèl-lulasensihlcal movintent,hagués fe t saltar de manera automàtica, i en cl cas qu e alguna càmcra hagués detectat un rttoviment, l' enregistrament de ['aparell . D'aquesta

manera, una gravacici en hlane i negre per ó moh lluntínica, ja que l'enregistrament e n video estava preparat per a la visió ncxturna , s'hagt- tés disparat gravant tant a 1' intcriorco m a 1'exterinrdc l'envelat, si elsscnsors situats a les cameres haguessin detectat algun tipus de moviment. Peraeabar d'arrodonir la seguretat a la fira, durant els tres dies, Sant Cugat Acti u vacomptarambdiversosagentsde vigilàttcia . Precaucbrts contra el llty c A mes, a ia part superior de envelat, i adossa t al sostre, es va intital • lar un si stema dc deteccíó

Excessiva calor Un dels làetc irs cluc v :1 cleseneadenar la hort a trmpcratul,l va ser la ca€ur que van patir tant els visitants com citi paradistes dins dc l a carpa, i que, en part, es vil traduiren un gran consum d'aigua . begudes i truita que repartiende manem grituïta algruusestands,com és c€ cas dels l - 100 quilos de maduixes i el s 3 .200 quilos de taronges exprimides que v a repartir la fruiteria Punt Fresc, a més dels 700 litres repartits got a gat per I'entpresit Blue Planet . //M SagalésiMa s de f itntshasat en un rrfleetnrca tadiópt nié s etèctiu i r.ipid que elsdrdicxlesdc llum . data t ti'unemiswrqucamhcirta frccliicnciaertviava un raig làser al receptor i que en cl cas llu c aquest hagués rchut c[ toix dc llum mcxiif ïea t o alterat per la interposieió de tom hagués dis parat una alarma acústica i sonora . La majoria dels materials utilitzats eren resistents al foc . La moqueta, la carpa i el material de l'estructtrradels estandtieren ininflamablcs í cadascuna de les parade s disposava d' un extintor. Avésas d'airerta En cas de risc d'incendi . o qualsevol altre imprevist, l'avís s'hagués traslladat f ïnSaCestandquc Ràtlin Sant Cugat tenia instal . lat conjuntament amh Televisió de Sant Cugat pe r donar l'alarma de manera que cl públic assistent pogués abandonar Ics intital• facions . .


Diaris de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Especial Sant Cugat Actiu

39

29, 30 d`abril

Adttt? PerQUtè C o apropar-nas a mostrat produ

ï 1

de mai g

dttldR putlslpar a Sant Güpat que bS un bon aparador pe r t[t qt rerlcara no ens coneix i pe r 'rtctawais nostres clients .

8) Quln el tat dittrtt*l dt 1a seva empresa ? Per què 1a seva emptrptr4: t Nllltor apeió per ala clienta? Perquè som professi i i espeçiaiistas en aigua .

.lfax : 93 589 28 70 149 95 30 5 0 .www.aquanet.e s aquanet aquanet .es

C) En general, quin empreses ó8 Sant Cu Per nosaltres hi ha una tiarlt Cugat, i un bon grup de petitB 6 que estan pujant el nivell emgresarld

A) Des de la seva primera celebració, AtJX-VYD é s present a la Mostra, aportant la part de seguretat electrDnica que correspon i aprofitant l'oportunitat bianual de poder saludar els ciienls que ens visiten i que d'altra manera seria difiçil A part d'això, sempre presentem alguna novetat . Aquest any veurem u n 1 lector d'empremtes dactilars, fes famoses alarme s multitregtiència i altres coses . B) Totes les empreses donem alguna casa especial que als cllents els Interessa al final és la nostra identitat . El nostre compromis és donar qualitat i responsabilitat en tots els aspectes . La seguretat no pot tractar-se superficialment, cal ser responsable I veure le s coses des de !a vessant adequat . Crec que aquesta sensibilitat ens dlferencia dins del sector i els nostres clients ho valoren . No ens agraden tes aventures l pe r tant no portem els clients a fer aventures .

C)A mi m'agrada de Sant Cugat és a d empreses també per nd [ veure la dfferència entre 1 I que fa ai comerç . Cal reileadorgAr,p +Mi r> pj~ cap a on apunta el comerç. NO VAL , SOBRE ELS LLORERS I per tant hem«pCrlii urèmia! ' mantenir aquest nivell, amb accions cdlrrrfaMo I no perdre el nord i sucumbir davant la temptació 8e .. deixar el comerç pel negoci de llogar el local i viglta r que les rnuktirraclonals no ocupin el nostre lloc.

A) Vàrem obrir la nostra empresa a primers de març i participar en la Mostra de Sant Cugat Actiu era un a bona oportunitat per donar-nos a conèixer a ia pob)a Ció i a altres empreses que com nosaltres treballen a Sant Cugat . A més, també ens facilitava conèixer d e més aprop la poblacià i ets empresaris.

treballadors i a la tamllia . Pel que ta als serveis de neteja a domicili i neteja industrial, $b Serveis seguelx igualment un rigorós procés de seieccló del personal que realitza els servei s i manté en tol moment un seguiment i supervisió de l servei contractat pels nostres clients .

8) E1 fet diferencial de la nostra empresa és que n o tan sols oferim un servei d'atancl~ a damicisli per a la gent gran, dlscapacitats i iamlkkes, sinó que votem se r un punt de referència per a tots aquells que tingui n una necessitat, un dubte o un problema,sociasanitar i i poder-los oferir assessorament, orientacld i informació per part dels professionals que treballem a 8 b Serveis treballadors socials, pslcólegs, irtferrrters. .,i. Aixi mateix, quan als nostres Clients contracten u n servel, estem sempre al seu costat fent un seguimen t Bxatsstiu del cas, oferint formacié 1 assessorament als

C) Creiem que el comerç i les empreses de Sant Cugat tenen un alt nivell de professionalitat .


Especial Sant Cugat Adiu

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

La fira : un cap de setmana en famíli a A ('acte inaugural, a més d'una

nodrida representació de la polític a local, hi va assistir el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Joan Torres, que va explicar que la setena parada de la linia del Vallès esdevindrà una realitat en un període entre els dosi els quatre anys. JORNADA>La inauguració oficia l de la V111 edició de la mostra va comptar amb la presència de l'alcalde . Lluis Recoder, el president de la Federació d'Associacions d e Comerciants de Sant Cugat, Josep Lluis Galvany, i el president d e Ferrocarrils de la Generalitat, Joan Torres, q uc va avançar la i m portàn cia de la creació de l'estació de l barri de Vul lpal leres, que s' i n tcgra ràa lalíniadc Sabadell,i qucesdurit a terme en un pcriode d'entre dos i quatreanys. Igualment, Torres va destaca r que l ' empresa pública està treballant per solucionarel problema de l ' excés de passatgers entre lcs set i Icsnoudcl mati . Enaquestsentit,e l president dels Ferrocarrils, i tot i ('aposició que geners aquest projecte, va destacar la necessitat de desdoblar la línia vallcsana, unint I' avingudaTibidabo i la Universitat Autónomacie Barcelona .

ENCAIXADA OE MANS AMB EL TOTi. La mascota del TOT Sant Cugat va saluda r des del seu estand I'akalde de la ciutat . i és que el Toti va estar molt entretingut durant tot el cap de setmana, ja que uns 600 nens i nenes van anar a saludar-lo

LA PRESÈNCIA DEL 'DIARI DE SANT CUGAT' . Durant el cap de setmana, les persones que es van apropar a l'estand del nostre mitjà van ser obsequiades amb un diari gratuït, i els nous subscriptors es van endur a casa un paraigua

LA COMITIVA INAUGURAL Després de la inauguració, els sis integrant s encarregats de donar el tret de sortida oficial van recórrer els passadissos pe r veure quines sorpreses amagava l'envelat de 6 .250 metres quadrats

25 ANYS D'EMPRESA PÚBUCA. Amb aquesta exposició, que detallava, a través de l a recreació d'un vagó, l'evolució del Ferrocarrils de la Generalitat, la companyia es va voler sumar a ta mostra commemorant el seu quart de segle com a empresa pública

L'ESTAND MÉS MASSIU . La parada municipal va gaudir durant tot el cap de setmana d'una gran afluència de públic . que es va animar a fer el recorregut del s sis jocs per aconseguir algun dels regals que es donaven

UNA DE LES CARES DEL DIR . Elsa Anka va passar per l'estand de la cadena d e gimnasos de la qual ha estat imatge i on treballa actualment . La presentadora, qu e treballa alhora en tres programes televisius, va destacar els beneficis del BossuDiR

La fira mésfamiiia r

Detotselsvisitantsqueesvanaplegar a la mostra, que va registrtr la màxima afluència de públic el dissabte,cntrc les 18 í Ies21 h, i cl diumenge, des de lcs l 2 del matí fins a lcs2delatarda, ia partirde les 19h , la majoria eren families . La gra n aflu~ncia de families a aquesta tro bada es va posar de relleu amb la participació als jocs proposats pc r l ' estand municipal . Dins d'aquest cstand . la hatcria de jocs de Coneix cairMuteci lírllpellerecvareunirun

gran nombre de públic, a través de sis jocsdidàctics que fomentavenel civisrne i ei coneixement, mes a fons,de SantCugat . Un altre joc pe r conc'ixer com treballa cl nou Pun t Verd va originar una gran expectació entre els niés petits, que van ser els protagonistes de les tres jornades . En aquest sentit, els infants va n screlsprimcrsque van visitar la fira ci divendres, a les 10 cíci mati, i abansde la inauguracicioficial . Part dels visitants que es va n apmpart ïns a la mostra van usi 1 i tsar cl Tren de la Mostra per desplaçarse fins al parcdc I' Arborètum . D'aquest manera, els dos trencts . que feien el recorregut pel centre de la ciutat, amb parades als llocs rné s estratègics, van trasportar prop d e 5 .000 persones ert dos dics i mig . •Fotograficc AmdiGarcia/EfnmMontoya

eéll


Especial Sant Cugat Actiu

Diri de Sant Cugat l iiaas, )0( març del 2004

41

i i ■

29 . 30 d'abril i 1 de mai g

A) Tenim vplurtbtt de solucionam proóteines de mora. RAd; o A.S,N .E, F empresarial ieconilmicdela '•M s Calilabnrern amb col.lectius com ara assessories, oonuna ocasió idònia per demostrar atítittdvoluntat d e cessionaris, pratessionals i asseguradarns, amb la ftrtaqparticipació . La Mostra gaudelit de prestigi dins de l tat de donar solucions de finançament als seus clients. mdn empresarial f ei contarç, i alhora fra satnrt guanyarse I'interés dels santcttQatencs det carrer. Hem volgu t C) Si parlem del corrterç a Sant Cugat, podem dir que hi aprofitar I'avine nntesa de le MoBMt per donar-nos a ha hagut en els darrers anys una gran transformació ca p conèixer com a empresa de serres I consultor€a finan - a un tipus de botiga tnés sofisticat, propi d'una ciutat, : a Sant Cugal, un servei de nova lmplantacld a l a perd canservanteltracte amable ~ distés que es pot buscar en un establlmertt de poble . `ilaiàbia cítttet. Quant a les empreses, tenim una representació més que L'avantatge competitiu de Credit Serv€ces és oferi r important d'empreses multinacionals l un ventall de en un matlaix centre tots'els serveis i productes rela- noves emptesas amb un tarannà innovador . Caldria dir cionats amb ei finançament tant a las empreses co m que organitaament encara hi ha molt afer i que les als particulars. empreses de Sant Cugat han d'associar-se buscant la Aquest és el fonament de I'esiDgan de l'empresa : TOTS cot•Iaboració entre elles i el suport necessari de les insti1:15 BANCS EN UNA SOLA VISITA El nostre punt fort tuGons . En tols dos cal•lectius es denota una activita t són les operacions dil vils i casos rebutjats per la bans , creixent i sobretot la voluntat d'innovació i de servei .

A) Sant Cugat de Pintures . S .L . va obrir les seves portes com a distribuidars de pintures a finàfs de juny del 2003 . Quan ens vérem assabentar que hi havia aquesta mostra ja era massa tard, peró vàrem dir -que a partir de llavors h i aniríem per tal que ets santcugatencs ens coneixessin i sabessln quin tipus d'empresa som, qu é fem i què. volem oferir-los, A més a més . hem sentit a parlarmott bé de l'organització d'aquesta mostra

' Ctra . de Roquetes, 31 N 3 (Can Magf) 08190 Sant Cugat Tel . : 93 54410 46

Dj 1Jédasa-Sant Cugat de Pintures té molt pe r oferir. Np només som dislribuidors de pintures i decoradb sind que assessorem, oferim molt d e servel i tenim els millors productes del mercat a preus competitius . Estem en una bona situaci ó ja que el paffgon Can Magí permet que el s

A) L'Hospital General de Catalunya està situat al municipi de Sant Cugat del Va p ès i per tant, so m part d'aquesta ciutat . Així, donada la naturalesa de la nostra empresa, crelem fermament que nosaltres hem de ser presents en un esdeveniment d'aques t tipus . Ens sentim partícips d'aquesta comunitat i de les activitats importants que hi tenen lloc . Vole m participar-hi € demostrar que som aqu€, forman t part del teixit social i humà de la ciutat . Bj L'Hospital General de Catalunya és un centre privat hospitalari de tercer nivell, és a dir, és un hospital general que disposa de totes les especialitat s mèdiques i tecnològiques d'afta complexitat. E € nostre hospital és un centre de referència no ta n sols al municipi de Sant Cugat del Vallès, sind a tota la comarca del Vallès, tant pel que ta a la

clients puguin aparcar i carregar els teixucs pot s de pintura . Estem al servei tant del ptiblic co m de l'industrial i el que més ens motiva és que e l client marxi content . C) Nosaltres venim de Terrassa, de ser comerciants durant molts anys allí, i com ja hem dit ta relativament poc que sorra aquí, perd ens enorguileix pertànyer al grup de comerciants de Sant Cugal . Pensem que en la Aran majoria el nivel l de servei i qualitat és mort bo i per descomptat els clients no es mereixen menys, ans al contrari . Nosaltres, com tants i tants d'altres comerciants, avancem segons les necessitats de a dient i estem a l'aguait del que passa al mercat del nostre sector i ens adaptem als canvis 1!v requeriments .

qualitat bels seus professionals mèdics i sanitaris, com a la constant inversió tecnolàgica . És per aixà que invitem a tothom a posar-se en le s millors mans assistencials . C) En general, el comerç i les empreses d'un municipi sdn el reflex tïdel dels seus habitants . Alxf podríem convenir que el comerç d'aquesta ciutat t é un nivell de desenvolupament i de qualitat d'acor d amb el dels seus ciutadans .


Especial Sant Cugat Actiu

42

Diari de Sant Cugat Di}ous, 5 maig del 200 5

Activitats per a tots els gusto s ELS PROTAGONISTE S

Un dels espais que va deixar palesa la gran afluència d'infants a la mestra va ser l'espai lúdic infantil . Le s xifres parlen per si soles : e{ dissabte, el parc va rebre la visita d'uns 200 infants, que es van entretenir am b ets diversaatallers que hi havia prograrnats . f1FFATA>Divcrsitat en ics pmpnstc,, els colors i l4, dimensions va n del finir cl, cst,lnciti clor cs va n lal l ir a 1a me},tra . ;i1 tons per prrnuravcgac 1,allr45desdrlaprimcrrccliricí,el 1990 . peratirts .inlhciri ílrl i L' n1E ]t fill, ylll' c, drlrli s .i L' (1i1CrCc r Ia seva acl iv itat . l .a mr15t ta <l r1l i ri r cSMII ;u l'iriLnt pt r cír ii ;ir cabuda des dC ]cti ?rallti e'lllprc,c, . celrl l Catalana t leclelcnt . 1 Asepey o ol=ncitlclpi:ella(. talatla .linsaIcti rncs petites .1'er,egcxl any. l'estan d del Servei d ' tkupacicí Municipa l

HORA DE DINAR . La

Mostra Gastronómica

va

gaudir, des

de fia seva posada en

marxa,

des de

les

t3 i

fins a les

19

h, d'un

gran nombre de públi c

EIs estands que oferie n diverses activitats va n crear molta expectaci ó durant els dos dies i mi g f SOM va udar tres empreses d e di lèrentsilmhits a pesar-sc d'acord per compart i r parada i despesa . Estands amb activltats A partdcls rega ls, una de les maneres per atreure mes pirhlir va ser a írtve:sde Icsactivitatsi rnnstrrsd c productes . Moltes de ]es parade s que repartien productes vari ser d e lesint.svisitadcs,pcrülesyuc fciet i dcntnstracions de Ics seves activitats van despertar mol ta expcctaC 1L7. Aquest tes cl Cas dc l'estand de l gimnàs Acqua131cx.k, que va programar fins a 15 activitat~ de le s que cs realitzen al ccrure d'esport : cl de Milar rohc[la, amh la prnjecrindcl partit del BarÇacontra €'Alhacctc, o cl Mcrcantic, anlh mestres forjadors i vitrallcrti . Tots ell s van ferquc mcllts assistents s' aprolx:ssin i"rns a ls seus rstancts .

A VISTA D'OCELL . La tarda del dissabte i la del diumenge, i després de le s actuacions dels sis helicàpters d'aeromodelisme, dos globus aerostàtics van fe r les delícies de grans i petits eniairant•se alguns metres de terra

VACANCES EN 3D. Al recinte firal s'hi va insta l . lar el bus tunstic de la Diputació de Barcelona, que a través d ' una petita sala de cinema ambprojeccions en 3D, i durant nou minuts, ensenyava les zones més turístípues de la província

BEGUDA, SfSPLAU . Les altes temperatures i la gratuïtat de la fruita que va reparti r Punt Fresc durant els dos dies i mig va motivar que els visitants fessin cua a tot a hora pes fer-se amb un suc amb un recipient ple de maduixes

CELEBRANT EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA . Ouatre escoles santcugatenques de dansa . malgrat la calor, van oferir durant lot el mati de l

L't3cologfa, una sortida amb futu r Dinti de 1a mostra, una de les paradesyue va cícspcrtar niés c cniusiia t va ser la de l'empresa Avantsolar, amh unaoferta de tuhs solars i qu e s'estrenava a la Mestra . Aquest sis-

tema . que cs eornpnn dc y uatrc plaques de vint tuhs cadascuna . I qu e reemplaça la placa seriar, prrnlc l 1'cscalfamellt de I ' alguü, a pl e estiu, a més de Rfl graus . clavant d e les plaques solars . que només aconsegueixen un escalfament d e fins a 70graus . . •f rnc>Krrl'u . Jordi (iarci:r,t•.frcn Montoya

dissabte un taller que va concloure amb una exhibició final


Diari de Sant Cugat dijous, xx març del 2004

Espec tal Sant Cugat Actiu

43

I SERVEI S

A) Perquè Cte_isrrt

donar-nos a _ ra més persal l escrita . 8) Ei nostre projs -It) ouserv+ s,d'administraci4 de ootnunitats, gestftf< i impravenda lloguer d'immobles arttltw &irn professionals (advneats, economf gdrp : .1 .. rs col. legiats) , filis de Sant Cugat Lü Finques ofereix me al servei de Sant C u taenelagies . Oferim u n podi u. trapgr tot tipus d fU CúttStl :OÓmurt

8j Penso que €a meva empresa està cada dia en un procés de canvi Continu i d'adaptació a les nove s idees . Perquè donem imatge i demostrem que treballe m amb una bona qualitat, preu i serves, resumint : tenim un bon equilibri preu-servei-qualitat .

C) Sant Cugat ha sabut aprofitar las bones infleéietruciures de camunlcaciA per crear un parc eai ~dÉV rial prou important . Pel que fa al teixit camerefal s'està consolidant com un centre comerciat a I'aira lliure, perd encara taiDen comerços més especlalftzats .

CJ Crec que cada dià'f SairtCugat Gnlkenfiifn bil empresarial i s'està'forrriartt una figura cé a d l més forta tant en nombre-com en guatitat. d'ernpre~ ses . Però quant al comerç; encara teta hagi e t molt aquests darrers la 0^ ett tatta molt # a#har a cal més prafesslonalitAt,

Plana Hospital, '7 tét: DO. 590 0106 www . restarrranarretlida.ça m Av . Corts Catalanes, 7. Ioc 3 Tel . : 93 590 62 62 www.xartot .com

A) Creiem que tots els comerciants de Sant Cuga t

s'han d'involucrar en les activitats comerciats de l a ciutat . Per una altra banda, en e€ nostre cas, pel fe t de ser un comerç nou, és una oportunitat única de donar-nos a conèixer Bj A REIMAX entenem que ei futur dei sector immobiliari passa per compartir. A la nostra empresa totes les oficines compartim les propietats am b altres oficines de diferents franqufcies, d'aquest a manera el client venedor sap que ia seva propieta t no està únicament a ia nostra oficina, sinó que té moltes més possibilitats de venda, peró sempr e tenint en compte que I'intertocutor de cara al venedor serem nosaltres.

C) Actua€ment el comerç de Sant Cugat s'ha p sionaiitzat molt, i aixó és bo. ja que ets clients a la seva disposició u~ gran ventall de altament qual millor martes


Publ ïcïtat

Il

diarideSantCugat Dijous, 5 maig del 200 5

T ADE ','F: ' 'R

SC TRADE CENTER

telèfon 93 504 10 5 e DESTACADA PRESENTACI( ) D' ESTETIC CENTE R

GRAN EXIT DE PARTICIPACID A LA Ben a MESTRA SANT CUGAT ACTIU

www .santcugatconsult(ng .e s telèfon 935 895 358 : : Fax 935 895 85 2 sec gsantcu gateonsu(ting .es

E l balanç de la mostra d' enguany ha estat molt positiu per tots

els expositors del Parc Empresarial Trade Center . Les temperature s estiuenques que ens van fer patir una mica i que ens han agafat pe r sorpresa tant a expositors com a visitants, no van impedir una gra n afluència de públic . Volem agrair-vos la vostra visita i pensem qu e una dc les millores per [a propera edició serà la possibilitat d'ubicarnos dc manera conjunta .

Clquesta setmana ha inaugurat Estetic Center, empresa que va participar molt activament i amb molt d'èxit ala Mestra . La indiscutible capacitat de convocatória de I'stand d'Estetic Center és un signe anticipat de l'expectació quc ha provocat . Francinc Huaman-Valeneia és la directora d'aquest centre dc salut, bellesa i benestar integral , instal .lat a les entitats 1l i 1 2 de l'edifici Tradc Center 1 1

MARKET DEVELQPMENT, A L'EDIFIC I TRADE CENTER II

EL PARC EMPRESARIAL TRADE CENTER, PRESENT AL SALÓ DE L'AUTOMÒBI L

'empresa Market Development, tanQbli present e E l parc automobilistic del Trade Center estarà present al Saló d e L Cugat instal .lada al Trade Center s'impl

1'Automóbil, que tindrà llac a Barcelona des d'aquest proper dissabt e dia 7 fins el diumenge 15 de Maig . Els 5 Smarts corporatius quedara n exposats al Saló en col .laboració amb l'empresa Pronto Rotulo, líde r en disseny i retolació . Pronto Rótuin va realitzar la retolació de l nostre stand a la Mostra, i exhibeix més de 250 m2 d 'stand propi al Saló de I'Automóbil .

1alLMoat<at Sant

I,

il:a breu a l'entitat número 13 de la planta baixa, a !'edifici Trade Center ll . Actiu, i

Market Development, està especialitzada en arganitzaCiB integra [ d'actes, servei d'hostesses i relacions phligttos .

Fe d'errates : l'empresa Watcr Quality Center pertany al grup Bayard J .R . lnternacianal, i no G.R ., segons dèiem al nostre numero anterior.

Effilffll fltiigax SWEET DIGITAL 5 .L .

almzY 7Tel . : 9351141289 Fax; 93 504 12 7 9 wrm .sweetdlgital, net

Tel . 93 552 85 16 - Fax 93 675 67 8 1

www,copygraFic .ca m

Tel . : 93 477 02 fio Fax : 93 373 54 27 www.jbarquit.ecturaferial .com

Gr TURO GESTI N imm~hiliari a

Tel. : 93 580 36 45 - 659 48 09 09

F 93 55 g5Í5 WtcrW .hllMi le .e«r. ts»§


Publicitat

díari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

i

45

TnrE gir :

SC TRADE CENTER

tr

Av. de les Corts Catalanes 5-7, Sant Cuga t

00 SANT CUGAT CONSULTIN G valor afegit consisteix en planificar des d'trn puny de vista empresarial , tenint en compte [a pnteneialitat global del projecte i definint l'evoluci ó de l'empresa i de les diferents fases i actuacions a seguir . Una de les nostres especialitats és poder fer viable el finançament adequat pe r un projecte empresarial . Pcr altra banda , estar a un Parc Empresarial com el SC Trade Ccnte r ens ha suposat poder atendre lcs necessitats de molts dels nostre s clients i d'altres que han esdevingut cn els darrers mesos . El contact e constant i la immediatesa en el servei, juntarnent amh preus mol t competitius, han fet possible aplicar la filosofia d'hotel al dia a dí a adrninistratiu, en ]a qual el client s'ho troba tot fet . d'igual manera que en un hotel ho trobem tot endreçat quan tornem al vespre . La cornptabilitat oficial, la presentació de comptes, les ahligaeion s mercantils i la fiscalitat resulten simplificades, pel fet de compta r amb rotes les dades en temps i forma ,

www . sa ntCUgatconsulfYiFp 0 e s telèfon 935 895 35B : : fax 935 895 85 2 scc@santtugatconsuitlng .es

- Servei Tècnic

▪ Xarxes Manteniments Venda d'Equips f Software Consultaria Tecnalbgir a e-Segureta t I nteme t ▪ Formaci ó Programaci ó www , c a s y s t e m s . e s telèfon 935 528 520 : : fax 935 528 52 1 I n F o@ c a s y s t e m s . e s

climatitzacçrafrr eraGid ventllaeici

S

ant Cugat Consulting va ser fundat per 3 professionals el 12 d e maig del 1993, en un petit local de S(] m2 a Torreblanca . L'acollid a entre els empresaris i professionals de Sant Cugat va ser realmen t bona, de tal manera que el desemhrc del 1994 ens varem trasllada r al Parc Central, ocupant una supcrficic de 233 n12 amb un equip d e 8 prnfèssionals . Des del maig del 2004 estem instal .lats a lcs oficine s del Trade Center 1, comptem amb més de 300 m2 i som un equip d e 15 professionals, dels quals R són socis del despatx .

Il m

Sant Cugat Consultin; ofereix assessorament i gestió a les àrees d e fiscal, laboral, comptable i mercantil . Està conformat per un equi p humà emprenedor i en constant reciclatge formatiu i hem anat adequan t l'oferta de serveis a l'entorn legal que afecta les entitats, L'1 nostre

l Criso lngeniero s Tel . : 93 675 58 5 1 Fax : 93 589 49 10

HUSrESSE s

-, s

Creps dotees I salades torrades, ptsses, amanides . . . t també al costat del Teatre Audltorf Sant Cugat Barieentro 1 üiagorstt Mar

',artl{E 7 IffVELt]PMlEN T

Tat : 933 ti>t9 !713 frrl Tnti !r;i'7nd lli tl,t . wWW.tridielalutnr .s!nn 7

BuFCT E

CARRERAS LLANSAN A Tel . : 93 477 02 6 0 Fax : 93 373 54 2 7 www .jbarquitecturdferiaI .oom

93 552 85 30 . 93 454 80 00 - Fax. 93 454 11 88 www.butete -corre ra s .es


J

1

;7' . Tl o :

.

ti

r

i1

r

Rodríguez guanya l'estata l sn~orAPG al CG Sant Cuga t

I gol Cistud'Alucanl f [ nilio Radrí cucr_, del Club de CinltVillatTTarva adjudicar-se divendres , desprcti dc tres jornadeti de competicici . el 1V Campionat (3' Espany a S niur de l'APC -Grup indurkern de gol f (pera jug,tclorticlctnésdt SUanys) .qucs'h a jugat al Club de Golf Sant Cugat . Rodriguez, que ei f c)K9 també va guanyar a San t Cugat l'CJpen [Catalunya, va assegurar-se la primera posició en ei segon forat dedesetnpat arnh Manola Sa nchez, jugador de l Reial Club etc; CiolFdel Prat . El campió va sumar un tetal de 204 cops (tres cops sot a par), perdavant de Manoio Pinero, carnpio en les edicions de[ 2002 i 2003, i Antoni o Garrido . vencedor e i 2{)04, amhclcls tercer s amb 200 caps (un cop sota par) . Garrido] s í que ha assolit e[ primer lloc, per segon an y consecutiu, en Superscnior (gnl.fistes d e mes de 60 anys). F m i I in Rodríguez, que pe r primera vegada jugava aquest estatal, é s jugador del Tour i~uropcu Sén ior. Fernand o Chavcs, l'únic golfista de Sant Cugat e n aquest torneig, ha estat quinzè . amb 21 6 cups . Segons ha explicat José Luis Dia z Varela . president del Grup lndurkern, l a einquena edició d'aquest campionat"serà a a Sitges c] a Sant Cugat" . 11 Alex López

E

palRttta del Tour Europeu, celebra is seva victória un cop acabat cl torneig

(esports@diancIesantcugat com)

Nou judokes local s pugen al podien l a Final Territorial del s Jocs Escolars FORMACIÓ> Nou joves escolars procedents de dos centres d'ensenyamen t -Col . legi Europa i CEIP Pins del Vallès- i un cluh privat Gimnàs C3limpa han fe t podi en la FinalTerritorialdeJudode[sJoc s Esportius Escolars de Catalunya . Tres santcugatenes van guanyar en le s seves respectives categories . Aquests són Santiago Almirall (-30 kg], del Col.leg i Europa . en categoria bcnjami masculi ; Benjamin Belhatrt (+45 kg) . del Gimnà s q limpcl .enhenjami masculi . i RogerFranco (-44 kg) . del CEIP Pinti dei Vallès, e n aievi masculi . En segona plaça es van classif ficar Oliver Oscariz ( 30 kg), del CEI P Pins del Vallés, en henjami masculi ; Luca Ferichc ( -32 kg) . del CEIP Pins del Vallés . en alcvi masculi ; Alhcrt B ori ( .38 kg), de l CEIP Pins del Vallès . en aleni masculi, i Albert Lluch ( -f 50 kg), de l Co l . legi Europa, en aievi masculi . Finalment, han ocupat e l tercer lluc Nil Rosique ( 38 kg) . del Girnnàs q limpo .en alevi masculi, i Marc Pérez (--50 kg), del CEIP Pins del Vallès, en altiv i masculi . La F i na I Te tritnria I, que va comptar am b un centenar de judokes nascuts entre sal s atnvs 1993 i 1996,vatenirlloeaSantVicenç de C'astclleí (Bages) el 23 d ' abril, diada de Sant Jordi . En aquest esport no es convoca Final Nacional . .

l tot un any en moviment, tota revisió . A SEAT hem dissenyat el Servel d'Inspecció Anual . mantingui en perfectes condicions i vostè en pugui gaudlr amb total tranquil . litat . El diagneistic ?

Autocomarca del Vallès, S .A . C~ Manel Farrés, 6 - 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel, 93 674 68 50

-,-r I

Ld.


Esports

Diari de Sant Cuga t aiious, 5 maig del 2005

47

EI Club Rugbi Sant Cugat cadet, tercer a l'estata l

L'entitat local i ia Ciutat Esportiva acullen per primer cop el tornei g Rafa Alonsoes van haverde eon l'nrmara jugar l'encontre pel tercer i quart lloc d'un total de vui t equips . El CR Sant Cugat v a superar el CR Liceo Francés d e Madrid per 3 a {) i va assegurar-s e

el tercer lloc final .

Pcr

1a

sev a

banda, la UE Santboiana no v a donar cap opció al seu adversari i va derrotaren la final d'aquest a

competició E1 Salvador per contundent 22 a 5 .

un

Pruner estatal a Sant Cugat l .a Ci utat Espart i va M unit ipal h a

Sant Cugat ha estat una de les dues sens del Campionat d'Espartya de Clubs Cade t COMPETICIÓ >El Club Rugbi San t Cugat en categoria cadet nu h a pagui millorar ses seves últime s quatrepartíeipacinnsen unCampionat d' Espanyada t'luhs Cadet , amb un balanç dc dos titals i dos suhcampionats . L'equip que prepara Rafa Alonso ha finalitzat tercer en un estatal que han organitzat conjuntament el C'R San t Cugat i la UE Santboiana, entr e dissabte i diumenge passat. L: equip cadet santcugatenc va

guanyar els dos enfrontament s que va disputar dissabte al mati a la Ciutat Esportiva Municipal , contra la Universidad de Màlaga (K punts a0) i 1'HernaniCR(22 a 7) . En la jornada de diumenge, a Sani Boi del Llobregat, ei C R Sant Cugat va punxaren l'últi m enfrontament d'aquest grup B amb l'UEMC El Salvador(0a6) , conjunt que va impedir als sant cugatencs l'accés a la final d e l'estatal de riubs cadet . Els de

Carles Murillo (a la imatge) i el seu germà Enrique, autors de l'obr a

acollit per prunera vegada u n Campionat d' Espanya de Clubs , de la mateixa manera que ei C R Sant Cugat també s' ha estrenat e n l'organització d'aquest tornei g nacional . El juvenil del CR Sant Cugat , que no ha començat amb han pe u les semifinals del Campiona t

Cartes Murillo publica

un llibre sobre el Barç a EDICI(>L) valldoreixene Carle s Murillo, menrhre de ia t'ortnssi ó Econórttica Estatuària del Futbo l Club Barcelona, i el seu germ à Enrique, cdi tor i escriptor . acabe n de publicares [libreElrrnu Barça . Explirrrr pels sers prutagorrisres, q u c en 38 1 pà gi n cs narren a trau c s

El nou Barra . Explrcatpels

d' Espanya de C i uhs J uvenil, provarà aquest dissabte a les sis de l a seus protagonistes detalla e l tarda, a [a Ciutat Esportiva Muni- canvi que ha suposat l'entrad a cipal, de donar-li la volta a 1'cli- del president Joan Laport a rninatüria i assegurar-se una plata en la final de l'estatal . Dissabte passat, ei CR Sant Cugat va per- d'entrevistes ]a transformacióqu e dre a I'estadi de la [] E Santboian a Itapatite[ FC: Barcclonadesquea l per 6a 3, però confia ara a supe- juny del 2003 Joan Laporta v a rar cl seu rival_ En l'altra semifi- guanyar les eleccions a la presinal anada, la Universidad d e Màlaga va zaire l' ER San Jeróni mo

per 10 punts a 6 . IlAlex López

dènciadelclubhlaugrana_ Algun s dels protagonistes són directius , com éscl cas del mateix president

Joan Laporta o tiandro Rnsticll , tècnics corn el propi Rijkaard o Txiki I3egiristain i tantbéjugador s del primer equip de la secció d e 1 ittbo 1, com Runa ld inho a Xavi . EI Llibre, d'Edicions 62 Aquesta ha estat la primera vega da que Carles Murillo escriu un a obra d'aquestes caracteristiques i ha assegurat al DIARI Usi SANr r CucAr que haestat una experién cia "molt enriquidora" . El llibre és de l'editorial Edicions 62 i es pot trobar a les llibreries tant c n català com en castellà a un preu de 18 euros. Carles Murillo és soci del F C Barcelona desdel'any 1957,am b c1 carnet número 8119 ien ]a seva vida professional és catedràti c d ' Econom ia Aplicada a !a Univer sitat Pompeu Fabra.I/Àlex Lópe z

BREU S

TOMMY ROBREDO ES CORONA SUBCAMPló EN L'OBER T D'ESTORIL DE TENI S l l tinislal'omriiy Rohredo,am h residénria a Sant Cugat, ha esta t finalista a l'(fhert cl* Esturil (Por tugal) . E .n la tina] d'aquest torneig, Rohredu va perdre am b l'argentí (i :tstcin Gaudia, vigen t campicídc Roiand i iarros, perfil, 6-2 i 6-1 . Si Rabredo, que acaba de complir 23 anys, s'ha gués endut aquest campionat , haguéssttpusatcl tercirtítoiAT P dc la seva carrera esportiva com a tenista professional .

PAU BASSÚ ÉS SISÈ AMB EL FC BARCELONA AL CATALÀ INFANTIL D'HOQUEI PATIN S Ei davanter santcugatenc d'hoquei patins l'au l3astiti_ que juga en I'equsp infantil des f = utbo l Club Barcelona, ha finalitza l ambel scuciubcn lasisenaposició a1 Campionat de Catalunya

Infantil . L1 català va jugar-se e l capdesetntanapassata Reus .

EL 3OÉ TORNEIG SOCIAL DEL CLUB PETANCA SANT CUGAT, EL 14 115 DE MAI G

]a s' ha obert el pcri ude d' i nscri p ciuns per participar el dissabte 14idiumenge 15demaigala30a edició del Turnrig Social de l Club Petanca Sant Cugat . L a competició,quees jugarà pcrtriplcs a les Pistes Municipals de Petanca Parc de la Pollancreda , s'inieiaràc[ dissahtca dos quart s de cinc de la iarda i finalitzarà diumenge,a lesducsde latarda .

EL TORNEIG DEL VALLÉS D E FUTBOL, AL JÚNIOR FC EL DISSABTE 4 DE JUN Y Lascrcicíde futbol deiJitniurFC ' organitzarà el dissabte 4 de jun y una nova edició drl'Corneig de s Valls . Els partits seran el s següents : Júnior FCA-Sporting

Robi i Júnior FC I3-EF Sabadel l (alevi) ;JúniorFCA-EF Sabadel l i Júnior FC' 13-CD La Farg a (infantil) ; Júnior FC.'-UE Rub i (cadet), iJúniorFC-CF Mira-so l Baco(juvcnil) . EL 11 TORNEIG PGS-GRUP XX I iTF FUTURES DE TENIS, DEL 2 4 AL 31 D'OCTUBRE AL NATACI Ú La segona edic ics cnnsertrt iva de l Torneig PGS-C- irup XXI IT F Futures de tenis tindrà lloc a le s pistes de tenis del Club Teni s Natació Sani Cugat del 24 al 3 0

d'octubre d'aquest any . IiI campionat, dotat amb 10 .000 dòlars en premis i puntuahlc per al rànquing internacional, tindrtcom a principal novetatla incorporaci ó dc la categoria femenina . Aquest torneig, q ue es j uga en superbicic dc terra hatuda . compta amb la col•laburacici del DIARI ül : SANT C't1rznT . Javier Genaro va gua nyar la primera edició .

L'equip de futbol 7 del 'Diari de Sant Cugat', diumenge, a la UA B

Amb les víctimes del tsunam i SOLIDARITAT> El [)IARInr .SnNT C'uc ;,i va participardiun cnge,ase s instat lacions esportives dc I'Urtivcrsitat Autónonta de Barcelon a (UA F3) . cn un tomcig de dotze hores de futbol 7, que tenia corts a prin cipal ohj ccti u rec aptar fonts per als daran i ficats del tsunami, sisme mar i que el passat 26 dc desembre va irnpactar contra el sud-est asiàtic . L a corttpetiriíi, organitzada per Valldor Sala, va reunir32 equips partici pants . El DIARI rar. SArrr CucsAZ va vèncer Los Tunis-Tons (2- I ) t el s Latin .enrn (3- l ), mentre que vapcrdreambcl Bar La Oca (3-1) . <


Esports

JúnÏorFC acartnalaflnaIck l play-ofï pItÍIiol dhoquï herba

Les santcugatenques guanyen I'RC Pola (4-3) i dissabte parlen assegurar-se ei passi LLIGA) 1 .1 .11'1111 0T } [ II }]i + Ll kli' E herha tCmCni pní .k, ;t,lkc a~lut t iapliC~ellliaila I ÉV[ .Is .i fi :ki kupc' r Iugar la I ín,kl~lt i l,rk -„/r l , t •I 1 i1t l . i la [)iv'isk+} cl 1IU11,1r I'l'111t'11]]3,k .

Després de superar cínurren},e a Santt►gar 1 ' R C • Pniu•acruai cam pici dc la Copa dc la Reina, per u n espectacular4 a 3 . cl conjunt hlau i-negre es desp I aça aq oest cli ssah te a Barcelona amb l'objectiu d e deixarsentenciada I'climinatória . El xoc entre 1'RC' Polo i el Júnio r FC començar[ a la una del mig dia . En ei cas qui l'equip que pre para l'exintemacional ?Cavi Arna u vencicl JúniorFCdc LluisCasas , caldriajugarurt rcreerenrnntred c desempat, també a les insta l . lacions de l'RC Polo . Aques t xoc tindria lloc diuntcngca parti r de dos quarts d'una del migdia i definiria quin és cl conjunt que es classificapcrdisputarla final .

Les jugadores del Júnior FC celebren un dels quatre gals que van fer a I'RC Polo diumeng e

L'ambient de les grans acaslons Jne . gols, espectacle i ambient . Aixóés el queesva viurcdiumcnge passat a! Júnior FC', en u n enfrontament digne d'una semifinal d'un plor•-nj]'pcl títol . Les locals van avançar-se amh dos golsde Lucia Manesals minuts 1 0

i 13 dc la primera meitat . Al 21 , I'RC Polo vaescurçardiferències en el marcador, pcró abans de marxar a[ descans Maria Romagosa i Lucia Manes van marcardos gol s mésalsminuts22 i 3{} . Enelsegon periocíe, Cequip harccloni va anotar dos gol s als minuts 2 i 15, pcr ó

Quatre nedadors,a la AnaI Nacional dels Jocs FORMACIl > Sant Cugat estarà representada cn la Final Naciona l de Natació dels Jocs Esportiu s Escolars per quatre joves prome ses escolars, que nedaran un inta l de sis proves . Sergi Sampons , Regina Burgcons, Andrra Sampons i David Galan van aconseguir dissabtc a Igualada el pass i per a la Fina[ Nacional en un a excel . lent actuació en la Fina l Territorial . Andrea Sampons, de i'iE S Angeleta Fcrrcr, va guanyar le s proves dels 100 metreslliures, 10 0 metres esquena i 100 metre s braça, en la categoria infanti l femení . Mero Fo[guera (iE S Angeleta Ferrer) va vèncer en el s 100 metres braça cadet femeni . Regina Burgeons(Centred' Estu dis Àgora] va ser segona en cls 2 5 metres braça benjami femeni .

David Ga tan O E S E5 Sant Cugat ] . v a finalitzar tercer en cls [00 metre s papallona infantil masculi . Final ment, Sergi Sampons, del CF1 P Catalunya, va cloure quart en el s 25 metres lliures benjami mascu li . Tretze nedadors f set escoles

En ia l . inalTerritorial hi van parti cipar tretze joves nedadors de se t centresescolarsde SantC ugat . L a resta de santcugatcnes que hi va n prendre part són : Romina Burgc ois, Jordi Cionzàlez, Eduar d Recorda, Robert Cabanern, Ev a Marqués, Eloi Orihuela, Mari a Folguera, Gisela Segura, Núri a Folguera i Jordi Cano . La Final Nacional de Nataci ó dels Jocs Esportius Escolars tin drà Iloc el diumenge 15 de maig a Sal fent (Bages). IlAlex López

finalment el Júnior FC femeni v a endur-se el partit pcr4gois a 3 . Més de 200 persones van viur e com el Júnior FC guanyava l' RC Polo per segona vegada aquest a temporada a [a L[iga . Amb ante rioritat . el conjunt santcugaten c vasuperar les de Barcelona ai seu

estadipcr2a5 , En l'altra semifinal d'aquest plut•-r111jel titoi .la Rcal Socieda d de Sant Sebastià va fer saltar l a sorpresa després de derrotar per 4 golsa D e l C'l uh Deport i u Terrassa . que en la Lliga regular va finalit zarprimer c n solitari . I/Àlex L[}pel

fliari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

L'alevi A de l PHCSantCugat , al Campionat de Catalunya d'hoquei patin s FORMAClÓ> L'equip alevi A rie l Patí llccluei Club Sant Cuga t al'rsmta des d'aquest divendres 6 de maia firis al diumenge 8 d c maig cl C'antpionat de Cataluny a Alevi, que es farà a Mollerussa . L''equip que d i rigc ix Carles Carrera jugarà divendres a [es vuit de l vespre contra el CP Tordera ; dissabte a les dotze del migdi a enfront el Cerdanyola HC, i dissabtc a lrssis de la tarda amb el C P Vic A . Segons quins siguin el s resul tat_ti d'aquest equ ip santc uga tenc de tormacici cn les dues pri mcresjornades d'aquesta competició, diumenge hauràde jugarpe l primer a1 vuitè lloc final . L'altre grup està compost pels segiient s conjunts : CH Caldes A, Lloret , CornellàC i GEiEG . Recordem que pcrclassificarsc per disputar el Campionat d e C'ata lunya . l'alev i A del PHC San t Cugat va finalitzar segon al gru p primer de la categoria de Preferent .

De Azpiazu i Cehriàn, vuitè i tretzè al sego n Open Naciona l

EI Júnior FC de futbo l perd al camp del líder LLIGA>El primer equip de la secció de futbol del Júnior FC, qu e durant moltes jornades ha esta t lider al grup sisè de [a Segon a Regional, ara s'haurà de jugar l a segona plaça, que dóna accés a disputar la promoció d ' ascens a Primcra Regional amh ei CE Cerdanyola del Vallès (54 punts) i l a UD Andalucia (53 punts), quan s'han de jugar les últimes quatr e jornades de Lliga . L'equip qu e entrena Josep Manchón suma 5 3 punts i ésquart en la taulaclassifi catória . La derrota del cap de setmana passat a l'estadi del l ideren sol ita ri al campionat, el Barberà, per l gai a 0, ha esborrat qualsevo l opció de lluitar pel primer lloc, que val 1'ascens directe de catego ria . Al tancament d'aquesta edi-

ció, cl Júnior FC A encara desco neixia la resolució dictada pe l comitè de competició de la Fede racióCatalana dc Futhol respect e a la suspensió, el passat 24d'abril , del part it de L.l iga J únior FC A-C E Cerdanyola del Vallés. Recordem que l'àrbitre d'aquest encontre va dec idi r suspen dreel xoc als primers minutsdel a segona part com a conseqüènci a d'un intent d'agressió per part de l porter del CE Cerdanyola a l col legiat . L[avors .el JúniorFC A guanyava per 1 a 0. Derbi Jtininr FC A-Mira-sal Bac a Diumcngcal migdia,elJirniorFC A rep a les seves instal-lacions e l CF Mira-sol Baca, que ocupa l a penúltima plaça en la classificació, en zona de descens d irecte a l a Tercera Rcgional .IlAlex López

de Kàrtin g COMPETICIo7 [Jhaldde Azpiazu , cn categoria rnk►x-nurr, i Davi d C'ebriàn, en ►r►tr►.r jii►rinr, ocupen la vuitena i tretzena posició, respectivament, després dc la dispu ta de la segona prova [fel 11 Open Nacional de Kàrting, que va teni r lloc diumenge passat ai circuit d e Móra d' E bre . En aquesta darrera cursa de l çampinnat, De Azpiazu va se r desè en ia primera mànega d'u n total de 35 pilots i en la segona , nové, de 34 . Amb aquests resultats, el pilot santcugatenc de kàr ting és vuitè en la classificaci ó general de pilots, amb 25 punt s sobre un total de 33 participants . David Cebriàn, que debutava en aquesta competició en la present temporada, va ser sisè en l a categoria ►rrrar-júnior d'un tota l de catorze pilots . En la classificaeiógeneraléstretzé'amh lOpunts. La tercera prova serà a Benicàssim ei cap de setmana del 28 i 29 dc maig .


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

49

Xaus s'abona al desè Ilo c

El santcugatenc repeteix, al Gran Premi de la Xina, la mateixa posició que a Estori l

La IV Grada Jove , dissabte, en e l partit UE Sant Cugat-immad e

OlivierJacquc (Kawasaki) . pe nau, el desè Ilo c Diumenge, en el traçat de Xangai (5 .451 metres) . !Caus va repetir l a desena posició lluc ja va aconse tzuir a Estoril . al Gran Premi d e Porttlsia1, cl passat l 7 d'abril . Lne I

El pilot de Yamaha és tretzè en la classificació genera l de la categoria MotoGP, a vuit punts del setè

RubBn Xaus mostra evidents símptomes de progrés amb la seva Yamaha

MOTOCIC11SME7 Després et c puntuar en les ducs úklimes curses, fia segona i tercera prova de l Campionat riel Món de Motorirlisme de Velocitat, el santcugatenc Ruhèn Xaus es mants tretzè

en la classe l kCileió general ta c pilots d'un total de 22 amb l 2 punts -sis punts en la printcr a prova i sis més en la segona a ta n sols vuit punts de fia setena plaça . que ara mateix és per al francès

Gran Presti de la Xina . Rubér t Xaus ha canf'irmat que, a poc a poc, sembla que s'adapta a la seva mutaeíeleta Yamaha . Malgrat l a pluja que va caure en aquesta ter cera prova del mundial, Xaus, d e l'equip Fortuna Yamaha Tram, v a creuar la I inic d'arribada convertint-se en ei segon millor pilo t ratalíf d'aquestacursa . perdarrcre dc Sctr G i hernau (1 ionda que v a ser quart . El campió d'aquest

Gran Premi de [a X i na en la class e de MotoGP va ser, una vegad a més . l'italià Valentina [[oss i (Yamaha ), amb un temps final de 50 minuts, 2 segons i 463 centési mes . El pila[ de Sant Cugat v a entrar desè, a 40 segons i 99 I cen tlsimes dc Rossi, principal candi dat a endur-se cl mundial ert l a categoria reina . En la sessió d'entrenament s lliures de divendres . cl santcugatenc va ser sctzè, posició que repetiria tJ issabte als entrenarnettts o fi cials . E1 circuit de Xangai ha acolli t per primera vegada una prova de l Campionat del Mim dc Motociclisme dc Velocitat . La quarta prova, a França La quarta prova del mundial mé s llargdclahistt ria,ambuntotald e disset proves, tindrà lloc cI cap d e setmana del 14 i 15 de maig ai cir rttitdc Le Mans . a Franca . E:I C iran Premi de França serà la quart a prova puntuahlc. perol mttntiial d c l'especialitat .llAlex L0pe z

bàsquet femen í LLIGA> Després de rexit de le s tres primeres edicions, la serri n de bàsquet de la Urliir Esportiv a Sant Cugat torna a apostar per l a tïradaJovc,una iniciativagttcpretcn qucels equips de basc del clu b i tamhétats aquellsquc participe n en la f ase local dcltiJaes Esponiu s Escolars donin suport als dos primers equips sèniors de l'entitat que presideix Valertti Feixos . En aquesta orasiti, en tin act e lúdic i festiu, els esptsrttstcs nlcti jovesonlpliratt una vegada mése l Pavelló 1 de la Zona Esportiv a Municipalde la Ranlblatiel Celle r ptranimarel sèniorA lènteni de l a UE Sant Cugat, que en parti t corresponent ala 29a i penúltim a j ornada de L 1 iga a l grup primer d e la Segona C ataiana Femenina , rebrà I' Imma, vuit[: riassi F ficat . E l part i t es j ugarà tti ssabte a les set dc la tarda .Lesjugadoresque prepara ltas Luque són cinquenes en l a taula classi ficatória .

Els üiaüetes c1€ la Unió C~chsta San t Cugat estrenen latemporadaaVic ATLETISME>La secció de tri tlki dc la t'niir Ciclista Sant Cugat h a fet ai ticil debut oficial dc la temporada rlr duatltiparticjpant en l a quarta edició dc la Duafití Ciuta t de Vic . Fires zr nou [rialletes de l club santcugatene hi van prendr e part diumenge passat, i van finalitzaren lannvCnaplaçaen laciassificacii►general per equips . El millor tlcls atletes santeug.atenrsenayuesta IV DuatlóL'iutat de Vic va ser Manel Munteys , 58% en la classificació general , amb un temps dc 46 minut~ i 2 8 segons . També cal destacar, perit , cl setè lloc tl'Alvaro C'lcrieoen l a categoria de veterans . amb u n registrede 47 minuts i 44segons . La resta d' i n tcgran ts de la sec citi de triatló de la Unió Ciclista

cl Sant Antulil . 42-1 4 08172 Sant C'ugut del Vallés

Sant Cugat que van prendre part en aquesta competició van ser : Jordi Soler (CsSt), David Riba s (92e1 . Alhcrt Pujol (96c) . .ioaquirn f3runcd { l 23é 1 . JaurtteCon suI ( 134è) . Carles Bou (138é i .lordi Pinillost 143è1. Preparen dues proves de nivel l

i :ls triatletes de la Unió Ciclist a Sant Cugat es preparen a cons -

~OÍ0/fP,r ADVOCAT

~

ciè noia pcrparticiparen dos cam pionats de prestigi a l' Estat espa nyol . El dissabte 21 de maig . l a UC Sant Cugat serà present a l reconegut lrunrnall de Lanrarnte , nTCrttre que cl dissahtc l l de juny scràaITriatlistle Zaraulr {Guipits coa] .Aqurst dissabte 7 de maig, l a L1C Sant Cugat rompetirit en l a I)uatló de Sam Joan de les Abadesses .

Assessorament Fiscal , Comptables i laboral ClRoseEió, 13 Sant Cugat • Tel . 93 674 12 5 0 E-mail : jsotorresr eresmas .com

Jaume Consul, un dels triatletes de la Unió Ciclista Sant Cugat a Vic

RIBAMt3N Relocation es una empresa creada para oirecer todos los servicios de aCagidA A ejeCUfivaS y A SV S Familias que se han de trasladar po r mativos proFesionoies a Sant Cuga t del Vallès . Gorantixamas una reealocación d e oiks cctlldad, gracias a nuestro equipo mulfilingiie (aas+ellano, Inglés, Frarsa&s , alemón e iroliono) afrecienda un a recalacoción persanolizodo .

pubLiAt

rrcoiornHasLhibarnan.cass Tsï,93 414 34 2 7 móvil : 647 45 Sa 4 1

tall '~n .pubLigAt, eo A


50

AGENDA Est-'C 1 r E.

ilil l

CV Sant Cugal (cadell-CN Sabadell

HOQUEI HERB A PLAY-OFF DIV. D'HONOR FEM . DS 13.00 RC f'r li

[Bari de Sant Cuga t Dijous, 5 maig 0812005

Esports

liir :!ir : l f.

SEGONA DIVISIÓ MASCULIN A DG 12.00 Junror 1917 Pr:tlralr)es HC

TERCERA DIVISIÓ MASCULIN A D517.30 Vallès 0amlru Júnior F C DG 1[}.00 .lunlor 1917 -Atlólri- Eerrassa H C

WGA CAT, SEGONA DIV. CADET FEM . CV Sant Cugat {Infantil)-Sala Gava ccar"leil

TERCERA REGIONA L 0518 .30 Júnior FC B-Les Fonts

RUGB I JUVENIL CAMP. D'ESP. SEMIFINALS 0518.00 CR Sant Cugat lA Sanlhaiana

VETERANS MARESME-VALLÈ S DS 17 .00 Verd Malgral .ltrmoi F C

PREBENJAMI ADEFUB E 05 12.30 PB Sant Cugat Cerdanyola V.

JUVEN1L PREFEREN T DG 12 .15 San iïabriel S,rni Cugat A

FEMENÍ PREFEREN T 05 11 .30 Sant Cugat-Iguafaiia

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó 0G 16 .30 Fontetas-PB Sant Cugat A PB Sant Cugat B (descansa ) Sant Cugat B (descansa) Sant Cugat C (descansa)

HANDBO L SÈNIOR COPA CATALUNYA DG 12.30 CH Sani Cugai Sant Esteve S

INFANTIL MASCULÍ DS 00.30 Jliriutr FC A HC Polo p510.30 fHL' ,lurnor FL' $

PRIMERA NACIONAL B 05 17.D0 Sicaris Cluo-WiriterEtrur FS Satn Cugat

ALEVÍ MASCUL Í

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A D5 16.30 FS [iranra CE Mas Gener

SEGONA DIVISI~ A DS 17 .00 F';C Cnanritinn t a Flilresta-Arralinnu DS 18 .00 000, FS PB Ia Palma

ALEVÍ FEMEN Í DS 11 .00 Jrlrtiür I C Club Egar a BENJAMÍ 4X4 DS 10.00 Júnior FC A-Club Egara DS 10.00 Matadepera-Júnior FC D g 509,00Júnior 1917 F 11 .C

JUVENIL SEGONA DIU. COPA FEDERACIÓ 05 16 .15 fiar[ Iito Winterthur FS 5t Cugat CADET SEGONA DIV. COPA FEDERACIÓ DS 15 .30 FS Caróarterl-Wluterttlur FS 5t Cugat

HOQUEI SALA

DG 18.00 PB Sarit Cugat-Sant Quirze

BENJAMÍADEFUB E i'l1 Sort[ : urjrit r rrl+_°n:rlii5 i i p 510.30 Cerdanyola V P8 Sanl Cugar 8

FUTBOL SAL A PRIMERA NACIONAL A AE Cantaiies•Olirnpyr . Floresta F S

0510.45 Allelrr rte irin,rssa B •Júnlor FC B

r

FUTBO L REGIONAL PREFEREN T DG 12.00 Sarrt Cugal•Molle l

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ DG 09 .45 Can Rull R.T.-PB Sant Cugat A DG 10 .00 Sant Crrgat A-San Cristóba l

LLfGr4 CAT. PRIMERA DIV CADET FEM.

SEGONA REGIONA L Jiinlor FC A-CF Mira-sol Bac a DG 12.00 CD La Farga-Can Rull R .T-

ALEVÍ SEGONA DIVISI Ó DS 13.00 Sant Cugat B-EF Bonaire D513.00 Mercantil-Sant Cugat C

HOQUEI HERB A

RC P010-Júnior FC B Júnior FC-Júnior 1917

VOLEIBO L LLIGA CAT. SEGONA DIVISIÓ A FEM . {.lr Sant (.iigal jllaenrrt CV 1lrça {sénror l

7-1 2

7- 5

PLAY-OFF DIV. D'HONOR FEM . Júnior FC-RC Pnio

4- 3

SEGONA DIVISIÓ MASCULINA Casielldetels Jilnior 1917

0- 5

Fgara•Júnlor FC

7d]

3.0 2.4

RUGB I JUVENIL CAMP. D'ESP. SEMIFINALS LIE Santboiarta•CR Sanl Cugat 16 3

TERCERA DIVISIÓ MASCULIN A

.fanior FC-Barceloni FC Barcelona-Júnior 1917

4.5

VOLEIBO L LLIGA CAT. SEGONA DNISIÓ B FEM . CV Sant Cugat B-AE Santa Isabel ! •3

SEGONA DIVISIÓ FEMENIN A Club

HOQUEI SALA BENJAMÍ 6XB CDTerrassa-Júnior FC A

CADET MASCUL I FC Barcelona Júrnor FC .

CADET FEMEN Í Júnior FC-011mpia HC

2- 1 03

ALEVÍ MASCUL I Jrlrlinr FC A Pr?dralhes Júnior EC B-FC Barcelona- .

.0 3 .2

4

BENJAMÍ 4X 4 Jilnr gr E 'G A CD terrassa

8-1 0

INFANTIL COPA FEDERACI Ó F5 Frern a Winterlhur FS Sant Cugat REGIONAL PREFERENT Martorell -Sant Cugat

CAMPIONAT TERRITORIAL MASCUL I

1- 0 1 .0 5.2

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó PB Sartt Cugat A-Andalucia 3.6 2- 2 Marina-PB Sant Cugat B Sant Cugat B (descansa) Rubl•Sarlt Cugat C 1-2

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó PB San[ Curlai B E,{lhi

2- 0

33

ALEVÍ PRIMERA DIVISI Ó PB Sant Cugat A•Sabarieif Juniar FC Sant Cugat A

FUTBO L

CAMP CAALUNYA ALEVÍ MASCUL Í DV 20 .00 t'liC. amant Ciji}at A CP inrrtera 0512 .00PliC Saiil i.urlal A i :erctanvnla C H 05 1&00 1'HC : Sant Cuqul A L' P

CAMP. DE CATALUNYA B MASCUL Í DG 17.00 CB Sant Celoni B UE Sanl Cugat B DG 12.00 AE Badafonés B CB El Colane r

7 .0

(ajanal )

HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCUL Í D5 20 .00 I'llC : S .irn i aryar ir;ualada H C

TERCERA CATALANA FEMEN Í 05 17 .30 UE Sant Cugat-CB Parels

5.2 1 .2 3. 1

6• 3

CADET FEMEN Í 0G 09.30 IE ; tot Cagat A-Mrnguell a DG 11 .00 UE Srrrt Cugat B CB Puigfred

SEGONA CATALANA FEMENÍ BS 19 .00 UE Sant Cugat Irnrrla

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó Sant Cugat A-Sarr Cristbbal Sant OuïrZe-Sant Cilgat B FE terrassa FB Sara Cugat A

JUVENIL COPA FEDERACI Ó Winterthur F5 Sant Cugar-AE Les Corts

CADET MASCUL I DS 16.00 CB f,rar nllers U1 : Sant Cugat A DS 10 .30 Bata Horta l noi d UE Sant Cugal B 0512 .30 .Jover rtrr tir vrc :nnG B•UE Sr Cugar C

BÀSQUET PRIMERA CATALANA MASCULÍ 0517 .45 Sarn Frrl tos-UE Sant Cugal A

6- 0 Z- 5 1 -0 2.1

0 .0

CADET COPA FEDERACIÓ Wrntenhur FS Sanl CugaE•Lloret

JUVENIL PREFEREN T Sant Cugat A Uallicación Bellvitge

JÚNIOR PREFERENT FEMEN I DS 20.30 UE Sani Cugal . CB SantleUuenc

CADET COPA FEDERACIÓ DG 09.00 LEi Sanl Cugat B-CP Minyanel

CADET PRIMERA DIVISI Ó Rubi P8 Sant Cugat Sant Cugat A•Josep Mada i Gené Ca n'Anglada•Sant Cugat 8 Sant Cugat C Cllimpic Can Faíf4

FUTBOL SAL A PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A FS Vnassar de Mar-CE Mas Gener

INFANTIL MASCUL Í

FC Sarr:P.l g r?a ,luufur FC A Jiinirrr FC E3 Catatnn1 ;1

SEGONA REGIONA L Barberà-Júnior FC A Sabadellenca-PB Sanl Cugat

JÚNIOR MASCUL Í DS 19.00 CB Grup # ;arna B-UE Sanl Cugat A DS 16.35 CB Canlpdevanal UE Sani Cugat B

CADET PRIMERA CATALANA DG 10.45 CH Sanl Cugal A-UF. Sarria

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ DS 08 .45 CN ierruasa Suat Cugat A OS 14 .30 Sara 1 ;uga1 H Jnlma Can Jolre:;a 05 16 .00 PR San' Grryar A Hirarliel INFANTIL SEGONA DIVISIÓ Sant Cugat C (descansa) 05 10.30 Sabadell Nord-P8 Sanl Cugal B

DS 17.00 Jruunr 1'.31 ! F Hi• C DG 10.00 Junror FC Vallés DepOrti u DG 10.45 CD terrassa Junlrx 191 7

CAMP. DE CAT . SUB-21 MASCUL Í DS 16.00 Sors) t rwt[s UE Saint Cuga l

SÈNIOR COPA FEDERACI Ó Gava-CH Sanl ï.ugtl

CADET PRIMERA D1ViSi Ó 05 17 .30 PB S rrtl Cugal-EF Cerdanyola V 05 17 .45 Sarradcll •Sort[ Cugat A 05 16 .00 Sant Cugat B Mereanli t DS 17 .45 Sarst { :urJal C-Matadepera

INFANTIL SEGONA pIV COPA FEDERACIÓ 0G 10.30 W. F5 Snrit Cugal Maristes Sards

SEGONA DIVISIÓ MASCULIN A

DG 19.00 B . ViiikleCar.rilti ISarc]itl S :311! Cugat

2- 4

5 .0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ Sant Cugat C-EF Sabadell

fi- 1

TERCERA CATALANA FEMEN I 41-48 CB Torelló B-UE Sant Cugat

BENJAMí PREFERENT Sant Cugat A PB Sanl Celonr

5-5

CAMP. DE CATALUNYA B MASCUL I CB Caldes GUE Sant Cugat B 62 .77

BENJAMÍ SEGONA DIVISI Ó Sarrl Cugat C-Júnior FCA

1- 1

CAMP. DE CAT. SUB-21 MASCUL I UE Sant Cugat- CB Artés _64 62

BENJAMÍADEFUB E Can Rull R T . PB Sanl Cugat A PB Sant Cugat B•EF Ripollet

1 .5 1 .3

JÚNIOR MASCUL I UE Sanl Cirgal A-CB Sans Cefoni UE Sartt Cugal 8

PREBENJAMÍADEFUB E Müter-PB Sanl Cursat

2 .3

JÚNIOR PREFERENT FEMEN Í CB Torelid UF Sanl Cugat 61-63

FEMENÍ PREFERENT f ntaf . Sant (iiur}irt

0.3

HANDBO L FASE D'ASCENS A 2A CATALANA 23-2 6 CH Valldoreix I . rruel r1F BÀSQUE T PRIMERA CATALANA MASCUL Í UE Sant Cugat A-Artium Artés 63 70 SEGONA CATALANA FEMEN Í A.E .S.E . UE Sant Cugat .-. 62-84

91 . 4 9 {desransa)

CADET MASCUL Í UE Sant CugalA-l!<1A Gramenet UE Sant Cugai B-J .M Sant Andreu B UE Sant Cugat C-Boltaire

78 . 84 54-53 30 5 2

CADET FEMEN Í CE Osowa B-UE Sani Cugat A CB Sani Chmrmr k.IL Sartt Cugat B .

. .55-4 8 . .46-3 7

HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCUL I PHC Sanl Cugat . sirrsc.artsa}


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Esports

CLASSIFICACIONS FUTBOL SALA

PRIMERA NACIONAL A GRUP SISE

Equip

PJ PG PE PP GF GC

r ssnreu AaónoQ

28 24 z 2 210 69 7 4

255(558

28 23 2 3 S48 85 7 1

if IRytklra

28 22

83 1 80851

3

28 16 3

15 rIM .128tmr 28 14 FS R.»

6

3 182

hi

79 69

14

2

P8 Sant Cugat 29 4 6 i9 30 64 1 8

22582 818, . 243515

S t, i

Cagà-Cerdanyola de Mataró

a- 1

Prdxlma iwnada (8 [rE MFilGy Juventud 25 de

Mon tcada Tassa

2. 1

5ep8emtxe•Unificaciún 5282 595)5182 Bipo1101 5 -

Martorell •Sanl Cugat Espai M

3- 3

Cerdanyola üd Y•aies • Pp PalaN 8artrenl . .ejr2or FC A-CF

Sabadell Nord Roses

2- 0

185a-sof 8528 Huhi B858255 TUne Romeu ;

SEGONA CATALANA FEMEN Í

09r91inen5o Badia del Valfós; CD La F.arga•Can Ru l

GRUP 1

fiq ues ülesti E L'

r, .ry

r

Terrassa

GRUP A Oor. G.lalell CY CP Monjos HC Sant 2551

Rdmrrlo lrwtcirorri ; And llcIa•Sabadellerxa; P9 Sant A.E-S .F.--IJE Sant Cugat A

52414

88SG Ramon Uull-C8 Seca

5CI-34

Vlc

301 7

8

12 115 115 44

Casst

30 1 7

8 5 47 20 59

11

Montmdu

30 1 7

L'Escala

29 1 5

Mopel

30 1 4

8 8 44 40 50

San Crlatóhel

30 1 2

7 11

45 45 43

CB Ca1des-C8 Cast52[1efels

Roses

29 s 1

1 11

36 32 40

C s Prat-La Seda 8-8inques Ofesa 8

79 82

085arn7813

30 1 0

7 13 4U 43 37

82irfa-Dvhirll leu Tàrrega

66-95

TaradeA

30 1 0

7 13 45 48 37

C8 Balaguer-CB Corbera

58-78

Equlp

PJ PG PP PF PC kt8

1?

Sant t]grat

30

9

9 12 44 4o 3t+

L1E Barberà-C8 Mdlel

81-02

CBLlleda

28 21 r 1804 3356 4 9

9

Vflasasr rie Omll 29

9

7 i3

C Illarlava la Geftrú 5leric T1 trossa

84 £30

Ab femení Ronda 28 20 8 18017 1583 4 8

AE (e81911es

78

R 6 14 144

158

30

DNngyc t4meeib 28 8 4 18 113 137 28 15 96 153 27

Aitm~B28

3 18 118 164 24

17551ella•MerB1 28

7 2 19 132 192 23

FS ls {k]tdn

28

5 2 21 101

FS MaaeBlbn

28

2

3 23

142

85 174

:3

80

[ .upat Son; Ihnr,~O dd Vallés

25 Js l

BC An83rra-AL7 Femeni Ronda

68 -54

BÀSQUET

potllndeu T9rrega-CB Balaguer

45 4 6

7 6 43 28 58

PRIMERA CATALANA MASCULI

C8 Lleida . C8 Sarrlà

66 .57

9 5 42 28 54

GRUP 1

B. Ateneu MOfetSefrst•LE [g anel

69 .52

03 GRsp Barra 8-Vtxamar

`a5-53

Ilnma•BF L•Hospiktlet B

52 .73

5 54 21 59

.16 •i9 34

100-90

%1llet

30 1 0

4 15 45 50 34

LlC santCugat-Arlium Artés

63-70

C$ Sarria 28 18 10 1722 1490 46

5854551888

30

10

3

CN terrassa-sant Fru tós

69-7 1

ihFitindeu Tàrrega 28 17 11 1412 1435 45

Tossa

30

a

8 r4 31 49 3?

Sxrw ; 23 [a LkrómGFS Mpnttg 09 . AE Ceraeles•pkrpyc

MlddorPJl

30

6

7 17 30 57 25

Eglp

PJ PG PP PF PC

AESC Ramon Lhrll 28 16 12 1388 1385 4 4

Floresta F5: Ai7 Inca 1-2S Alaia h4astr1: Gasihrad AtlAllca

D1aE

30

6

7 17 27 46 25

08 Corbera

29 24 5 2235 1878 53

8F L'Hospitaiel 6 28 15 13 1577 1567 4 3

Sallent

30

4

5 21 32 79 1 1

00hindeu Tàrrega 29 23

Nrmmtta petaca (7 OE hWGï Fi<Irxlea Otesa•Me« s, FS Vaa de rertee•f5 Ftubr, F5 Npotet•5S

CE tsa>ta

fam;

t3 [ txnera rs Er»c Cano .

PRIMERA NACIONAL 8 GRUP sEGO N Equip

PJ PG PE PP GF GC MB

C. Sarlm Arrget

?

FS hYtt 18~ 8 27 16 2 9 1 '[) t?. I

1) v:

w SsM Cagat

28

15

5

B 138 94

50

155 25i11¥

27

13 5

9 125 122

44

15

5

St Nxtr x1 Barra 26 13 3

Slüar[s Oub

26

CE 2.81 .181ó

26

9 98 104

37

29 19 10 2126 2093 48

CB Seca

Prdatna prralda (8 pE MAG) : T55sa•M555m0. Sard 082a1

Sferic Terrassa

29 18 11 2132 2065 4 7

CB Grup Kama 8 28 13 15 1447 1559 4 1

Erporl FC•Malet: 01ol-Cas25: Cer~i de Mamro-

IJE Barberà

29 17 12 2282 2142 48

C8 Balaguer

28 11 17 1550 1671 39

V1aswr de 88l: Vk•Bn les: Sard Crisl6hel-rlipd5eL

Artium Artés

29 15 14 2195 2161 44

B - Ateneu M .

28 11 17 1434 1525 3 9

Sallerd•1arade12

Súria

29 15 14 2150 2207 44

Voramar

28 11 17 1449 1493 39

C8 Caldes

29 15 14 2268 2200 44

L'EsCala•Sabadal

Ninntcarh_

Nard : Bones.

UE Saut Cugat 29 14 15 2119 21175 43

28 7 21 1192 1417 35

2914 15 2226 2203 4 3

GHUP SISt

Sant Fru tós 29 13 16 2427 2057 4 2

PrÓxena Amada (8 OE MAIG): Vtxamar-B . Ateneu

CB Casielkietels 29 13 16 2100 2158 4 2

Montserrat : UE Garet•G8 LieldB: C8 SarrtA-Dehrndeu

Sani Quirze-Juventud 25 rle Septlemtxe

0. 0

CE Vilanova i Gettrli 29 8 21 2033 2267 3 7

AESC Remor tlutl; C8 Sec2•A .E .5 .E: U5 Sent Cugat A

8 104 11 4

36

Badia -Ca La Farga

1 .2

CB Balaguer

Can Cebessa Castanolmma: 58 Grt~ Barra B•BF

5 11 134 123

9

94

92

1-a 1 .0

F71$a253 preada B OE MAJCg : Sard Frulós-13E Sarrt Cugat

1- 0

A C358.8 uersW: Artlurn ArMs-CE Vdarxna r ta [ieliru :

0-2

Sierrc ierrassa•EE Berberd C8 Moflet•CB Bafaglrer ; 88

12

99 96

34

B 7 11

98 100

31

CF Mira-sol-8a822R55í B Unificacibn Santa Perpélua-Fttpollet B

2

7 7 12 102 11 7

FS Morltsarx

25

8

3 15 92 11 9

28 ?-,

f5 Bo taee

28 5 3 18 T7 122

1H

Equip

PJ PG PE PP GF GC taé

0 t]

Bartxxd

30 19 s

0 0

0

Cl

Saballellert q -PB Sant Cugal

3

9 55 31 54

29 15

í

6 45 33 53

1s5a525Lxr52 28885 Santo Mgel•PB Sosnrm. F $

Jrinfur FC A

29 15

8

B 75 40 53

Fyxtiir? 5882%

!1 S3nYd f5821t41 35 t1

14

•1 •t~

itwdabo 121

29 13

5 11 43 •11 43

lO C1;trili C5 P-3182 15 MunlSant f$ C tNke1ols : FS

Sat]adellerx;a

30 12

8 10

Mlru AS,vrurtrl R 5182 2u :59

132(11a 5101 Va11é5 30 12

7

33 37 43 11 48 48 d;}

Can 581 51 i.

29 11

9

9 56 45 42

Sant ptnrxe

30 10

7 13 39 49 37

s Sant 520 . Fs SantArxlydu de

; :2

yl i

»2255e0

30 10 7 13 36 47 3 7

REGIONAL PREFERENT

Rubí B

30 B 11 11 43 51 35

QFiuP PRIMER

Fi pole! B

30

9

B 13 39 42 35

5.253155,ne

30

9

7 14

FUTBOL

Vrlassar da D55-24c

2 .2

R,potlel-SallerlL Tard5etl•L58-88

Ca La Entri

.$4 48 34

B 9 13 55 64 33 I

83

CP 5~iges B C{ rel ia-Freixenel

1 .3

Reus Qeporllu-CH Mdlerussa

3-6

Andorra HC-CH Corbera

4-4

PHC Sant Ctrgas Eq[rlp

idreartsal

PJ PG PE PP GF GC P119 163 74 87 28 22 3

0-1r281282 cE woia Frvrarlet 2B

2q

2

a

112

63 az

LH Mdlerassa

27

20

2

5

159

83 42

Andorra HC

26

3

4

163

70 41

18(81a55 11C

27

19 19

1

7

142

85 39

CP St ilarrrort V.

26

15

4

7

106

97 34

Flokl F1a

26

14

2

10

97

87 30

CP FliudesJltlVas

26

12

2

12

107

94

HC 5254 J u8

27

11

3

13

106 132 25

PHC Sant

27

9

5

13

93 120 23

58 MnrtlOs

27

8

6

13

105 140 22

I}dC F ziaiei L.17

27

8

4

15

101 127 20

Reus ~nu

26

s

1

n

86 110 1 7

CJiJureta

26

7

2

S7

80 114 1 6

CP Stges 8

27

5

6

15

87 107 1 6

1I' Po rdOrrls

2T

4

2

21

92 179 1 0

P V4a(ranCa

28

T

2

25

79 198

26

4

Pràxrna fornada {8 pE MPYGj; CP F9udurns-CP A ar oaí Fiord Pla-HC sant .fast PHC saca cr,gat tguarella Hc P Nfahança-CP Sani Ramon, CE NWa-Fre pmret•CP F858251111as: CN Mai~-CP Sitges 8 : CH CarberaF1et6 Peporhu AndurrA IiC•Oac CdFa9541 3~28 tom .

EDICT E

5 58 26 63

Artdalucia

%2512, 25 Bafatjuer CF. Sant 1u6a ;

CP l 1555tlillleti-P Ylalr trtca

1 0

5488nyc la Valies 29 17 lurnadl IB í]E MWGI : CN 5ab le11CFS

7. 3 25 .3

e Hospr<aler s

35

Barberà-Júnior FC A

4

29 1 28 1977 2448 3Q

Tilxdab0 Torre Rvrrteu-cart ense

l'Amena Merda 26

L.li Itr Wlnl itri,rc I

RC Andorra

Finques 0(esa B

31

.r:uri±

28 9 1915291704 3 7

SEGONA REGIONAL

4 13 101 e 7

f°rOxufu

28 11 17 1379 1523 39

29 14 15 2113 2862 43

9

a

LEClaret AES-E

GT Terrassa

aCsFsprrreg[ea 26

CcrntU 58$ ma

28 13 15 1457 1478 4 1

C8 Mollet

37

99 ta

28 14 14 1347 1396 4 2

TBrrega . CB Balaguer-BC Andorra: AD Femenl Ronda-

26 10 7

26 10

42

lmma

C8 Prat-La Seda 829 9 20 2128 2258 3 8

ics SoLxta

22SEliltagter

98

6 2133 1979 5 2

0 1

26

123 C:alJ ia els 26

10 100

1, s

UE Sa11t Cugat A 28 17 11 1661 1560 4 5

Cerdanyda del Vallés-P0 Palartf

7

i.21 ::ioadetl

10

5 141

s7 33 48 33

3. 6

Rlurlams

Igll31228 HC 5k35 815

29 2 2

113 111 43

; HOOUEI PATINS

:lelz crc PRIMERA CATALANA MASCULIN A

üaraes

26 13 3 12 125 137 42

s

1-0

8 132 118 4 8

28 13 4

7

3.0

Ob1 Mog el

9 155 117 5 1

AF L'Esclop

28

ftarle s•San Crrslóóal

PJ PG PE PP GF GC tt1 B

AD hca

Fs Sineu

Nclf: r F L L'E k1` i

Equip

28 15 I 12 149 143 48

F8 Vall de rar e5 28

1

51

3- 0

F'í} Piliàril

31

l

39

65

31

1-T

CF MYrrred

30 7 6 17 42 62 27

' 1 tojc ted'

i

d

$ àmbits Ai, A2 . A3 i A4 de la mndificacit5 puntual llei

O enrre els sectors de C FaljG dels Urcans Xlü4

Baixador de Sant Joan (1• xp . nlim . UA70Í04706 -

62777 )

La Junta de Govern, en sessió ordinària del dia 18 d'abril de 2005, va aprovar inicialment el projecte d'lu'banltiaeió' dels àmbits Al, A2, A3 i A4 de la modificació puntual del 1'IIa General Metropolità . entre CLs sectors de Can Fatjó dels Urons i Baixador de Sant Joan, promo12ut per Barcelona Retoli Company, SL, en els nsateixvs termes del projecte elaborat per Tècnica i Projectes . SA Enginyers, Consultors i Arquitectes, i sotinett e 1'esmentat expedient a informació pilhlica per termini d ' un mes, d ' acord atnb ailn glte disposa ! ' article 64 del çt . Refós de la legislació urhanlstiea vigent a Catalunya en matèria nrhanística, aprrn'at mitjançant Decret kgisiatiu 111990, de 12 de juliol, amb relatin a la dispnsicicl transititria quarta d8 Lici 22'2002 . de 14 de marx, fl't tbanisrrle, i articícs i 13 i i 18 d 'aquesta llei . Durant l 'esmentat termini d'un enes . a comptar des del dia xegiicnt de la dant dc 1'ollima publicació del present cdirte en el 13utlietí Oficial de la Provinria o en la premsa escrita, tota la elclcurrientclciit tècnica i administrativa de i'expedient podrit examinar-se a les dependències de l'Arnbit de Ciestiri de Territori,a Oficin Plànol de ia Ciutat, carrer Llos de Maig, númcrry 25, planta primera . de dilluns a divendres . de 1D a i4 llclres, i es podran presentar al•lcgarians mitjançant qualsevol dels prclccdinlrnlti previstos rn l'article 38 de la 1-]n i de Regim Jurídic de les Administracirsns Públiques i ciri Procediment Administratiu ( .' orno de 2~s dc n82cm11re de I992 . La sani cosa es fa pública per al cnnei3cernerit general . Sant Cugat del Vallès, 21 d'abril ela 201 5 l: aicalde Lluis Reeucler Mirulles


Diari de Sant Cegat Dijous, 5 maig del 2005

Esports

AGENDA

COMPETICIÓ LOCAL BÀSQUET BENJAM

DS 09.00 fnrrari [ :±u;1 (1G31unya A DS 11 .00 Pins V+illúti Jou) 41ar,lilal! A DS 10 .00 C Sant 0■itial :à3in Jordi A 0511 .00 Avvriç [l Nltrrr0-3 fiuhi A DS 12.45 Fumj .t Avrnç A DS 13.00 CnllStrrnLi 0,301 .10rdi B OS 10.00 Santa lg llul Maristes Ru61 R (M l DS 12 .00 {hau Jruir Maragali B DS 10.30 Sant Jnrdr C : •sant Jordi D D5 09 .00 Maristes Rubi A (F)-Marlstes Rubl B {Fj Pi d•en Xandn descansa) DS 12s0 Caurrunya [i-Agora

t- ::;r

01

0 [..

DS 13.00 Scttola B-Escola Naói DS 11 .30 Schola A-Pau Casal s D5 12.30 M Montrrssorr-CU Sant Cugat D5 11 .00 [otlserotr-Pr d'en Xandr B

t Sil I .a Farr;a C f.9H1 i.desr : iisal D510,00 AV Can M r,irlruor FC 8(96 ) 0510.00 Co; M . Auxi:ia(krril Europa $ {96 } D5 09.00 003:01a Avenç R 0301 1(D 1 es Full s

Col Tecreos-El Turonet Carme B-Ramon r Cajal B Pins Valies-Ferran Clua C Pi d'ert Xandrl B Joan Maragalf B

FUTBOL A SE T

COMPETICIÓ COMARCAL

STREET HOQUEI 0513.00 I:F Aflora (,11 Açrne iurans A

PREBENJAM Í

D5 09.00 Col . Pntn Esirl-Lr FJ Mrrasol C (98199} 0511 .30 [ID Mrrasol C (971981 Jlinror FC A 05 09.00 hi ourina Egara A•CE Agaa A D010.00 Sant Cugat Esport FC C-Maurlna Egar a C Jirnier FC B ldescansa) D510.00 Esrnla Thau Sant Cugat Esport FC D 05 09.00 Escola Momserrat•Agora B D511 .00 001 . Europa l1E Rubí $ DS 13.00 C-E 4)01 C•C01 . Balmes

D510 .00 Avr•rrr, A Catalunya A x512 .00 Pins Va 1100 .sima Maragal l D5119.00 P. t1,rn xan ir. A Sanin Isabel D5 11,30 Ferran +- :Illa EirrcBaa D510.00 Crralunç:r {i `,;ans ,krrrlr OS 09.00 A.v,n4 li 11101

BENJAM Í

COMPETICIÓ LOCAL

Rrru„m i S<tjal R Ferrin (a1

05 09.00 Escola Ter :ans-Cal. La Farga A (96 ) D510.00 Escola Pia A . Col La Farga B (95) D5 09.15 Terrassa F C li Fsrola Averrç A .S 10.00 000 00 Pia [ : Jrinirn F{, A {96y 0 DS 12.30 Col . Europa A I95AJFs-ACC Cima l uS 11 .00 [- snnka 111x;1 1951-Terrassa FC C

BÀSQUE T CADETIJUVENI L OS 10.15 AC C0n10rell IFIJ ( :avall Rentat

HANDBO L INFANTIL MASCULÍ DS 10.00 CO Sant Cugat-Handtsnl Sant Ouirze B COMPETICIÓ CEE B HANDBO L INFANTIL MASCULI DS 09.00 CO Sanl Cugat•Jesus M,u•,i 1 . 0 IUrdreu 05 12.00 CE Handhd BCN-Avenç lis DS 10.30 Creu Alta Sabadell-Avenç F'r• , .i

HOQUE I DS 18.00 kuropa-CE Agtxa D519.00 Sant Gregori .lrinior FC

HANDBO L BENJAM I D512.00 Avenç 13 h:rrrn e iiia A D5 13.00 RlLrrtnn , S03ial A Pkirnon , Calat f 3 D5 09.00 .kr i Maragall r, r sristes Rub! A {}511,00 Avenç A Ferran Clua B D512.00 CvI Lunren R,rmorr Casal C 0511 .00 Hantllrrl Stirsl f)JruYP 1-errSn Clua C DS 11,00 M . 0 . Montserrat f nllsernla El Turonel {tlesGadlsa i X 100 Joan Manuals t3 Mar iSrc Robi B

COMPETICIÓ FEDERACIÓ BÀSQUET INFANTIL MASCLILÍ1FEMEN I D5 10 .45 La. Sa11e Manresa A-CO Sant Cugat 1 lPreint M I D516.30 UE Gaudi-CO Sant Cugat 2 (F'reinT-M) DS 11 .3011,0 de Munt-CO Sant Cugat 1 +1-M i D5 10.30 C8 CiMdles-CO Sant CugaE 7 " CO 8ar it Cutlal 1 (1 . F) idesransal 0511 .30 [;(} Sai11 Cugal 2 11-F}-C8 Grai :r.,;,.

VOLEIBO L INFANTI L O5 10.15 { :.cala Avenç If F .1i, . : CADET .5 09.15 ïAl Lestorrnar.-Esccola Avenç A 0 DS 19.00 Ç:ol M . Concep iuluvlrrrr l- +carai,. B

RESULTATS t PUPT E`-iC :OLAF'

BÀSQUET BENJAM Í

Joan Marafltlll A i : ;rl011111v,, Jorr?i A . 11. , Ferran Crua Pins VallPs CO S,t„I Cugat a~-,i,tl Avenç A Maristes Rutn A (Mi {Tronar Avenç 6-5arll .1n01l B 6-1 0 Eilropa-Carlsernla . . « « « « « « « « « « « 1Q- 6 Joan MaregaH 8 Marisles RuW B 12- 4 Santa Isabel-sant Jordi D 10- S Thau•Sanl ,lords C 10- 6 PI tl'en Xandrr-Maristes RuW B (Fl 12. 4 Marlstes Rutri A (Fl (`atalunya B a(omal Agora ldescarw ) r+

ALEV

Joan Maragall Galalunya A Avenç A-Santa Isahei . . . Pins Vallés-Pi d'en Xandrl A Sanl ,jordl -E Irratra Ferran Clua-Thau Catalunya B-Avenç B Pau Casals-Escola NabI schala 5•CO Sant Cugat Schnla A . Pi d'ers Xandri B M Mnrrlessnn Cnllserola

HANDBOL BENJAMÍ

. 4•1 2 10- 6 9 7 12- 4

8 {1 5 .12 . 4 .ajorna t 10• 6 . 4-1 2 11

;3

A

Avenç IF• Maristes Itrli,l A fitrnu n i C3pal A Maragall A ri.+• :,nrs i f . ;iJ;rl [ ; . Farrrln Clua B Ar , :,+'rf•r1 :10Clua C - I mn'r' fi:r,ill7ni Sarrt Qulrle f r .irr,tir! rrNl ;crgla hMl+tA;iril ; :( :rritt Marrsle5 Flubi B kxtn Maragall {descansin}

.s- 7 .ajorna t

4-1 2 4-1 2 01001a l

5-1 1 ajorna t d-1 2

ÀLEV Í

Pl d'en Xandrj A-Rampa i Cajai A Handbol Ruhi Marlstes Rubí A Avenç B Ferran Clua A

Maristes Flubl B-Joan Maragall A Col- iecnos-EI Turonet Carme A-MD Morttsarrar Ferran Clua 13-Avenç A Carme B-Ramon i Cajal B Pins Vallés•Ferran Clua C . . . PI d'en Xandri R-Joan Maragall B Catalunya•Cal Lumen

9.7

Cí Agara B (96)-lJF C.351e11h;s1]a l Sant Pere Lumen B-Cpi . Luropa (08) CE Agora C• (98j(descansa) BENJAMf La Farga n {96)-Escola fia A . . La farga B 195}-Terrassa FC 8 Escola Avenç A {95}-terrassa FC D Cultura PrBciica-Col Europa Col- Sagral Cor•Escala TI1ar1 Terrassa FC: C•La Farga C (95) Col fulnp,r R (90i Escena Avenç B (00) - -

U- 7 .fi 1 .2- 3 5- 3 4- 1 1 if 2.7 5.2 9-2

Cul Etlrapa-Col . Tecrros

2.5

STREET HOQUE I GE Ayt,ra rlr?S! : 31 ;3i COMPETICIÓ CEE B

PROMUS A

6-1 0

itt 6-1 0 ajorna t 12- A 5.1 1 ajorna t ajorna t 7- 9 .ajorna r

FUTBOL A SET PREBENJAM Í UD Mrrasul I[18/091 LN lerrassa D (3- 4 .2- 3 Jabar. Caii .Inlresa A-Júnior FC A (97) Agora A- .lnan ?0011 A 4- 2 LID Mirasol 197/981 Terrassa FC A 0. 0 Sanl Cugat Esport D (98)-Júnior FC B (97)11 .0 lJ0 San Lorenro a-Escala Thau (37198) .1 .3

BÀSQUET INFANTIL FEMEN Í Esi:nla Avenç Seglar Cnr . .13-3S CO Sani Cugat-IFS ferra sa 2- 0 AC t arriarell tdescarrsa i INFANT1L MASCULj E.sruia iliau Ct}I fosa terrassa A - - . . .39-3S CADETIJIIVENI L CEEB Sant Jordi AC Cantarell . . .ajarnal FUTBOL SALA ALEV I F5 C 3stelllnslral-URE Les Planes INFANTIL UFiE Les Planes-Cal . Petit Estel CADET

12 4 6.2

PROMUS A necessita :

necessita :

COMPETICIÓ COMARCA L

HANDBO L INFANTIL MASCUL Í Est :nlaAvenç lh Escnlrr'trri2:ri :u ESColaAvenç lPrNlnfl-Cor . S,011 l;Ji casi . .a1r,r .. ,

AUXILIA R

ADVDCATi

ADMINISTRATIUNA

ADVOCAD A

indispensable :

Indíspensabl a

-Català nivell C -Coneixements Microsoft (]ffic e -Residir a Sant Cugat o rodalie s

-Català nivell C -Coneixements i experiència mfnirna de 5 anys en dret administratiu mercanti l

S'ofereix: -Contracte labora l -Salari segons aptitud s lnterassatsldes envieu CV a l FAX 93 589 17 92

S ' ofereix : -Contracte labora l -Salari segons apt'rtudS i currículum lnteresSatsldes envieu CV a l FA)( 93 589 17 92

EDICT E

ako r pelleteri a

Ante • Napa • Doble fase ■ Afta pelleteria Tran s ftt9r nacions ■ Servei de guarda • Neteja

l ;r r 01rrr•r ia . 15-17 • .tirrrrt C 'r eif t • TrL . 9. ; 5139 09 !?

3 X/051824b R3 rètmt 8xpe lE U Pmjecte d'om deT$ siiefors 11-13 de Mira-so l Pramvcidi : Municipal Data aprroi+acilr inicial : 11 d'abril de 2005 La Junta de Governl.ocal de I'Asjtintanu-nt de Sant Cugat del wallin, en sessió ordinària del dia l 1 d'xbrii de 2005 . va ed'itrbanitraci0 dels sectors 11-13 de Mitra-sal, d'aquesta çiutxt. en els rnxteixes t dar aprovar inieiaxtentplpr del projecte elaboratper t'ètlgiuyearSr. Miquel Martí i Tmw de l'enginyeria TOC, Oficina Consultora . per encarnY de PA( ;1 MUSA, dç prompCitS i àmbit terrioorial dc referència, i sottnetrc l'esmentat expedient a infbrinttcià pública per terrnin i vint dies hàbils, àaCCmcl amb allcògtre disposa l ' article 10 .2} del decret 179!1991, de 13 de julty, l'article 141 del regianeeu t de planejament tubartisfic, aptovat per Reial decret 215911978 . de 23 de jimyl, amb relació a la disposició transiti+ria 4a d e la Llci 212002, de 14 de març ., d'urbaniszne de Catalunya. [}orant i'esartettiat termini de vint dies babils, a comptar des del dia següent de la dem tlc l'última puhlieació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Psuvfncia o en ]amo escrita, tota la r1t c-umenlacis5 tbenira i administrativa de l expedient podrà examinar-se a tes dependències de I'Arrtbit Municipal de Gestió de Territori, Oficina Plànol dc la Ciutat . t armr Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 14 a 14 bnres, i as podran prrecntar al•lcgacinns mitjançan t qualsevol dels procedírnents prrvistns en l'article fth dc la . Llei 30119192, de yb de novembre, de tes administracions ptibliques i del procttdirtlent admirtistiatiu coma. Superat 1 ' onsirior termini sense haver-sc formulat al-legacions. el projecte ci'urbartitració rstsra aptuvat definitivamen t scgvns 1'acord de la Junta de Guvem Local d ' l l d'abril de 2005 . En ei sup8sit de precedir 1'aprovacíb definitiva . contra aqu sl acte administratiu . que rà definitiu en via administrativa. podeu interposar. pr ststivament. recurs de reposició davant l'Ajuntament en c1 tettnini d'rm meTt a comptar Cloc del dia , segeient al de la publicacie5 de l 'edicte rnrrt sponert a f'aprvvacicí definitiva, o directament r'eeurs contencifis adeninistrsritiu, dins el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribtutal Superior de Justleia de Catalunya . Trarrsoatregut un mec des de la interpasiciti del rleeura de aposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat pe r siicnci administratiu i a partir de 1'ertdtma padr3 &o r inlerpexat recurs contenciós administratiu dins del termini de mesos . No oixtlant aixó, podreu interposar-tic yua[sc'vül allre si b[3 considereu eorrvtmEen c La qual cosa es fa pública per al coneixement general . Sant Cugat del Val€èx, 12 d'abríl de 2005 L'alcald e Litris Rtxxrtlcr Mrrullcs

- 0000

.~


Guia

Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

GUIA GASTRONÒMICA

ANTULL [:lfirxkq, caler irl :1' •hn Fí8 82 8. ELS PORRONS 9rynr, 3D 975 I12 69 BAR LA BRASA 1,1 y :; 99 73 61 BAR LA CURVA 19 N!:na . 9, 1 !fT 99:111 78 BAR STDP Av lliiit : 1+r119 :i& 1e1 :+ ;. 991 1?'.19 BAR TROPICAL Me+ur d1 a dv ,Conyy-- 27 ; , : '787 4 BEBUP JAII I1.1 en d+rechl 'x71' J +i ;iltJn Yl , 19 rl 'i3 SSt 91 19 BOKATAS :afar r entrepans i , ''an:j H 81tiwi, 35. 3 511 9 i 589 19 72 BRIN5 7P uns apars rrrl t':I,1• lili, :l 1. 1..'.iH.: 1.: '-r llilr 7 { 1.3 CA L'EUGENI Cuina de mercat +t ; I•; 99rn p 111 ys . 9 lr'I 'Fl 539 19 91 CABALLU PETIT Cevveserla Av Rllls ralrfel . 19 Lil y'; 991 1 00 5 CAFÈ AUDRORI Caler. -bar ml»ai 17la li;1l Yrl IyEI• sln ie6 93 574 69 73 CAFE BEI.GRADU

concerts dj. a ds. Nus -au`•et, 120 i31 93 6175 39 51 CAFÉ RAMBLA Menus dl a dv. Py inri r 8larwa, 2 Tel 93 587 92 26 CAFÉ GJNA 5 1' rTh n F4wvrlnl a S ier 93 :+89 73 22 CAFÈ SOUASH McNlú d+aft fasm 5919 .inrdl, 33-35 19 93587 9.396 CAFET. FORUM Mona de dl. a dv. R ts 51 FoTI 1 Icr 93 't97 48 CAFfT1SSIMO Menú de d1 a dv ManBlfarrés, 101 Tel 43 589 61 72 CAL MARTI Menús dc. a dp Rv. tac. 32 15xRlra1 I Tel. 93 674 30 16 CAN AMETLLER C Can Artletller, srn ia1 93 589 22 52 CAN BARATA Cargols lfs[ma tara Ruht Saúadell, kfrI 1 5 299 Tel 43 697 06 52 CAN CABASSA Cuina de mercat Pupmal, sor Tel. 93 674 02 67 CAN CASSOLETA Porc r mansc frasc s1 Baraventura . 39 . tus ie1 93 675 10 33 CAN EDO

Cam brasa r caiQpfs 1199 Mll iel 93 697 24 24 CAN MORA RESI. F . Can Mura, 5 Fel 93 674 6 1 25 CAN ROVIRA Menús d1. a dv. Gha Roquetes . 7 191 93 675 15 DO CHINA ORIENTAL «ert,,, seré de99 Sant Josep, 2 191 93 589 21 82 CHINA TOYYH Serv. etarmrNl, merru Gastxilvi . 27. nxs . Fel . 93 5913 IXi 19 CUCUFAT CAFÈ Caunrt . 37 h+s rel . 433 589 25 57 OA JIANG J!N Rbla . Can Mdra . 10 Tel 93 589 83 23 DIABLITU Pond & music Av rielVtnyet . Tel 93 544 2 69 EL BARN D'EN GREG AMerirr~ cvxerts ;99 3 ühl Tel 93 691 1 1 75 EL CAFE DEL CELLER 1.155t Celler, 29 .1 12 ir1 9l liiFi 96 18 EL CASALET DE VALLDOREIX Salit AlUert . Sln Tel 93 675 10 55 EL JORDI'S SaM r~dl.39

R.

Tel 93 674 11 18 EL MES(I N Hse, Clptlia mer. plaça 0e9194, 6 iel 93 674 10 47 EL PEROLET Cafè Restaurant Pq r Marià. 67 Fel 93 675 53 03 EL PUNT Copes s ors 5ah2del1, 41 Tel . 670 59 40 01 FONT DE LES PLANES Tel !l3 2H :] .i .f •1!? FRANK. LA PASTA Rhta Czn Mvra, 74 lel 93 589 50 11 F. ROSINTOL Entrepans. Mpes Sarda a RuSttol, 43 rel 9367556 17 GAUDI CAFE Esmorzfts, MMsrca! e aIB nrca GEPETTO Menús de dr, a dv. 1?grrElk . 1 0 lel 93 675 12 07 GINA COLL FAVA FrarateSC Maria f . 51 191 93 589 :9 99 6. AUGUSTA Calererla Plaça Avigusm, 4 tel 93 SB9 88 90 G. MONTSERRAT Menú. c CaSOiena E:lxtavaHada . G rel 93 674 61 29 HAMBURG Menú, anlrepans Rbla Fdbaiallada. 36

..~~

~

1e1 93 559 39 iL FORNETTO Purelia frattwia Sanliaga RuSr7o1.27 ial . 93 589 84 32 ITALIAN S Menú diari Sant B0na9erlWe, 6 Tel 93 874 64 33 L'ART Obert tols 81s dies Abla del Celler, 2 Tel . 93 674 a? 36 LA BlÍFALA D'OR Rosrrsserra-deg. 111:la k1 .{: Verdaguer. 1,7 :Val dnreL lel 33 589 49 58 LA CANTONAD A Creps, amanides 91 Dr . Garlés, 5, 1 f+ Tel . 93 589 23 39 LA CARBONERIA Bar musrCar VFIFa . 9 Fel . 93 875 t 5 51 LA FINESTRA Menú de dl. a ds. Av. Rius r Tauel 49-51 rel 93 587 96 UO LA FONDA Menú diari ! nnc Granados , 12 fel 93 675 54 26 LA GRANJA Cuixa casolana San[ Aolonl Fel . 93 575 52 46 LA LLANEGA NEGRA Pg TOrrelrtanc9 . 37 Tel 93 589 45 84 LA LLESCA De la Granja, 19-21

Granja - Sar

R

ENTREPAN S ESPECIAL S PLAT S COMBINAT5 PtAT5 DEL DIA

fk DE ■

.: : !i .; 583 rb 79 LA MASI A Cuina catalana Av C . Cdlalanes, 51n Tel 93 589 34 45 CA C~ufnOa s8r r hltsca Tel 93 675 rHl 82 LA PASTA BOIXA P1z7erfa, creperra Afloris Sala. 34 Tei 93 675 15 03 LA P3UA LOCA Sala fumadors 1 Llu s Companys . iel 93 589 31 83 u RACLETTE D'O R F F Macifi, 84. a iel 93 544 21 ] 7 LA TAPA Bo1xA Rbta Jaume Sàba( . 1 tes 93 789 73 90 LA TASCA DE SANT CUGAT Menús Casolans Macla, 71 .199at a rel . 93 5139 93 76 LA VAQUERIA Menti de di . a ds PI . P Ventura, 4 Tel 93 589 20 19 MAT1LDA Plana Hospital, 7 Tel . 93 590 05 06 PA ! PA Menú dfmi. 8egtets Sani .Jordi iel 93 589 49 45 PACHA MAMA 1. de la Bomba . 2 2 Tel 93 583 69 97 PANTAJBERI C Esp. ibdrlcs r rens

per car n de la lona

C9n M1riLir 9 2 . 4 Ter 93 589 25 9 1 RANCHO EL PASO Merrus (1l.; a dv. Pas Ester ro, 1. 5 Il a Floresta l iel 93 674 35 0 3 SANT RBMCRAÇ MSCa S R Po. a ``Ar.Aatrx65) iel 93 692 70 50 STO . DOM3NGD Menú dl . a ds Rius i -aulel . 12 9 Tel 93 Grd 11 24 SEGAFR£DO Becares, trulíe t Fltça 9an;elxna . 1 Te : 93 589 38 4G TALISMA N Av Ferdannxla, 5 8 i .l 336739C6 TORCELL O Menús dol a dv. Sant ..Iurrli, 18 9 ie! 913 999 69 1 1 Creps, amanGR s PI . Pare San . 6. 6 Tel 93 589 72 14 TDST BOCATA S Enrre.parrs calents Av Torre Rlalua, F 3 Tei . 93 589 HA 1 2 UBU D CYana mótilrerMYa Pg F . Marià, 8 2 Tel. 93 983 68 89 Y. U . ltfi~ per a grl~S P1 de Ymyett,,l G Tel. 93 675 63

La Recepta

de m. Àngprs Quadra.

L'empedrat INGREDIENTS:

Mongetes seques fines Baeallà -Ousdurs Julivert Tomàquets per arnanir Cebes tendres UiIVeS negres i verdes

330 g 400 g 2

---2d 1

-U11 --- -Sal - Vinagre

4

4

neu les mongetes : si só n

de bona qualitat, no ca l posar-les en remull, es pode n coure directament en aigu a tèbia . Poseu sal al final de l a cocció . Quan estiguin cuites , deixeu que es refredin i reserveu-les . Talleu el bacallà a tires i poseu-lo en remull o dessalcu-lo directament sota de l'aixeta, procurant que l'aigu a sigui freda .

En cassoletes individuals de terrissa o en plats individuals, prepareu en capes un a mica de mongetes seques, bacallà . tomàquet tallat a grills, les cebes a trossets ; amaniu amb foli . cl vinagre i la sal . Col . loqueu migou dur a sobre i acabeu de decorar amb un bon grapat d'olives . Acabeu d'adobar-ho amb un a mica de julivert finamen t picat . ■

Augusta Plaça Augusta,4

Tei .93 589 88 9 0

CERVESERI A

La Torre,1 4 Tel . 93 674 12 85 • Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 .6 Tel . 93 675 30 6 5 • Mercat Pere So n Parada 1 .04 Tei . 93 589 14 1 8

53

r:N~ ;i r11 : 5 y '+ IIH•17 r l r •. 11711 1 - 1 1 1 ltfl-ala lli 1 99 .1 . 1 111 T1911 :1 r li' 9'11149 . 1'3 .1 lh .:iII li i ell 'll, F l l r lrkLl' .I p ,i l AV. a i •Y UGL VIArY[T S Ni iYi .,Y'•}r~T C1F. t 'n I1 r7iTORi • Ti31 . 9 :3 1344 ? 1 69

v9 olvrvra el per. ei per a : Aniversarh w Ceiebraciraas Recepdorra fiuditori C Fenen nark - óa r Pla ohf YinteY, yh (:mim i .jhura l Etc .

SCVITISH TAVERN - Pu8 RESTAURANT - 5t)PARS - CaHCERTS EN DIRECT E Pla del Vinyet, 1«al 12 • Sant Cuga t Tel . 93 874 813 8 4

Erlro aharr o

Passeig de Rubí, 108 Tel . 93 674 57 47 . Ramon Escayala, 5 7 Valldoreix Tel 93 675 00 52

Estalvia fires

RESTAURANT MSBMZIADA cxIPss CAN ED O Menú diari • Pk prop i Menú diari CAMICMAA

Tancat dijou s

Tel . 93 692 24 14 1 93 580 86 80 Bellaterra

Valldoreix, 58 Tei . 93 58911 85 5arrt Cugat del Vallès

un 401-


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 rTlaig del 2005

Guia TEL FONS D'INTER S

AJUNTAMENT Sant Cugat Casa de Cultura EMD Valldorelx OMIC PRDMLISA

93 93 93 93 93

565 589 674 589 589

ASSISTÈNCIA SANITARIA Alcatlòlics Anbnims 93 31 7 CAP 93 589 CAP • LlrgAndes 93 589 Ct . Soc. Sant. La Floresta 93 589 Ct . Althelmer St . Cugat 93 674 Creu Roja Sant Cugat 93 674 Creu Roja Valldoreix 93 674 Dispensari- La Floresta 93 674 H . General de Catalunya 93 565 Vall d'Hebran 93 427 Sanl Joan de Oéu 93 203 Teléfan de l'Esperança 93 414

77 77 11 2 2 44 5 5 30 2 0 70 6 1 23 8 3 24 59 76 1 5 60 00 20 0 0 40 0 0 48 48

ASSOCIACIONS AAPP W Can Maj4 Vall 93 674 AAPP ! W Valldoreix 93 674 AAPP Montserrat Vall 93 674 AA Prap ! V la Floresta 93 674 AAW Aiguallonga Floresta 93 674 AAPP i W Mira-sol 93 674 AAW V. Carme Mira-sol 93 674 AAW St Joan Mlra-sol 93 674 AAW i Prap . Mas Gener 93 674

50 49 21 97 21 0 5 20 89 51 29 20 1 $ 10 0 3 71 0 3 99 43

Consumidors

93 488 i6 16

BOMBER S Rubí-Sant Cugat Generalitat

93 697 60 80 11 2

".i

,, l : , .: :~ 1,1

,. . ..

ENTITAT S

70 0 0 13 8 2 27 1 9 22 8 8 17 3 2

: .:• :

ASDi 9 36 74461 0-9 35 8 97896 Aules Gent Gran 93 583 66 96

CPA 93 589 16 7 4 C .Castellano-Manchego 93 589 76 0 5 Germanor Cavis 93 674 70 6 1 Grup Suport Immigrants ,93 674 93 1 4 Sant Cugat Comerç 93 674 03 22 Unia Santcugatenca 93 675 20 57 LLEUR E Arxiu Gavin Arxiu'Municipal Arxiu Hac . Catalunya Casal Cultural Mira-sol Casal d'Avis Sant Cugat Casal Valldoreix Centre Civic la Floresta Ctre . Civic les Planes Cines Cinesa (reserves) Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc Coral de la Unió Esbart Sant Cugat Llar d'Avis Parriquia Piscina Valldoreix

MITJANS COMUNICACl ó Diari de sant Cugat 93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 fi l ORGANISMES OFICIAL S 93 589 11 55 HlSeflda Jutjat 93 674 66 96 .~

r•c;

Heroina r 16 .oo -

ta

1D - 2o .20 - 22,30 r

93 204 75 0 3 93 674 11 6 3 93 674 05 6 9

POLICIA Cuerpo Nacional Municipal PrateCCiB Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (C#ta prèvla) Urgències

93 674 76 1 2 092 93 589 13 2 8 93 674 27 1 9 93 674 78 5 8 93 589 30 8 0 09 1

SERVEI S Aigües la Floresta Catalana de Gas Correus ENHER Rubí FECSA (atenció client) FECSA (avaries) Funerària Repsol-Butà Recolllda voluminosos SOREA

93 674 20 8 9 93 725 29 4 4 93 674 70 9 6 93 699 18 9 2 902 50 77 5 0 900 77 00 7 7 93 589 55 5 2 93 674 15 8 0 93 589 28 1 7 93 589 00 2 1

TRANSPORT S Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada)

93 478 50 0 0 93 204 22 4 7 93 205 15 1 5 93 674 33 7 1 93 490 02 0 2 93 318 87 50 93 589 44 22 93 674 09 9 7

CINEMA A SANT CUGAT i, .~ ,11•.~ ;+}Saven Ile la ni7Vr1 prlxJIart]aCIÓ. Per a0 00

'r :

CINESA 1

EI reina de las cielos r 16 .DD - 19 .00 - 22.00 r CINESA 2 1 YELM O La intérprete r 16 .30 .19.2D - 22 00 r CINESA 3 El gran golpe r 22 .351 CINESA 4 r YELM O XX2: estado de emergencia r 16 .00 -1a.10 20 .20 CINESA 4 La maldición r YELM O Sihara r YELM O Un canguro superduro YELM O Reinas r YELMO

W

93 674 25 70 93 674 69 93 93 589 77 88 93 589 20 1 8 93 589 16 38 93 589 82 69 93 589 89 42 93 675 51 05 93 589 09 4 1 902 12 41 34 93 674 53 9 6 93 674 10 06 93 675 26 52 93 589 05 98 93 675 40 55

PARRÒQUI A Les Planes Sant Pere Octaviè Valldoreix

A

SANT CUGAT

dhiP.il+r

rr r'.;

iLlrr '1 :uPa

Be cool 1 YELM O Hormigas en la boca r YELM O Millones YELMO Robots YELM O Bodas y prejuicios r YELM O CINESA SANT CUGAT: SESSIt7 GOLFA (00.30 61 : divendres i vigilla festius 5E5510 MATINAL 112 .00 hl : dissabtes i festius YELMO SANT CUGAT: SESSlb GOLFA 101 .00 hl dissabtes SESSit7 MATINAL (12 .00 h) : diumenges i festus

rair'

CASAL DE CULTUR A DE VALLDOREI X EMv /alldoreix i ntu,l

Informació i irlscripclons q e dillun s a divendre s De 9 a 13 hide17.30a19h

JyyxwOpri]'•n

.l Ltii. .

Sant Albert . 5 Tel .ifax9358982fi 9

AGEND A Mai g DIVENDRE5 6 : ■ Concert professors Centre Musical Hora : 9 h Lloc : Sala polivalent EM D •Cicle cinerrra - 5 vision s mediterrànies, "EI tiltimo harén"' . VO Subtitulada Hora : 21 .30 h Lloc Nau Cultura l DIUMENGE 8 : • Espectacle infanti l 12 h Mora : Lloc : Nau Cultura l ■ Concert de Música d e Cambra . guanyadors 2 n premi del 111 C. Música de Cambr a Hgra : 19 h Lloc : Sala Poliv . EM D DILLUNS 9 : •Grup de Lectura . Llegim i comentem mensualment u n llibre Hora 19 .30 h Ltoc : Hostal Entitats

DIMARTS 10 : • Cicle canferèncíescol . loqui a Valldoreix , "L'exploració de I'uni vers", amb Eduard Garci a Hora : 20 h Lloc : EMD Valldoreix DISSABTE 14 : • Dia jove a Valldoreix . Festa de la cultura i l'art jove. Tel . informació 93 589 82 69 . Hora : 1D h Lloc : Nau Cultura l DIUMENGE 15 : • Cicle de ballada de sar danes, amb la Cobla lluro 12 h Hora : Lloc : P1 . Casal Cultura l + "Sueio, ilusidn y realidad" de la Cia . "Fem e l que podem" d e I'Assaciacid Vallès Amic s de la Neurologia (AVAN ) Hora : 17 .30 h Lloc : Nau Cultura l

•• ;

TALLER S Org . EMD de Valldoreix OBERTA LA INSCRiPCló DELS ESPLAIS D'ESTIU A VALLDOREIX - PLACES LIMITADES

• Esplais JULIOL 11 (del 18 al 29 de juliol ] • Estades d'AVENTURA f (del 4 al 15 de juliol } ■ Estades de NATURA I {del 4 a l Casal de Cultura de 15 de juliol } Valldoreix, de dimarts a • Estades de NATUí9A 11 (del 1 8 dijous, de 9 a 13 h i de al 29 . de juliol ) 17 .30 a 19 hores (tel . 93 589 • Estades d'HIPIGA I (del 4 al 82 69 j 15 de juliol } • Casals d'AGOST (de I'1 al 1 2 • Casals JUNY (del 23 de juny a d'agost ) I'1 de juliol } • Casals de SETEMBRE {de I' 1 al 9 de setembre y • Esplais JULIOL I (del 4 al 1 5 de juliol}

EI cinema dí. gasa teva

[s] terpkle

rld,t

~a

www.cinesa .as

erA~-- -pr 43 t~F

SALA 1 . 16 .00. 18 .10-20 .20 . 22,30 h . GOLFA: 00 .40 h

SALA 3 16.30 - 19 .20 - 22 .00 h , GOLFA : 00 .30 h . 13 anys

SALA A : 16 .00-18 .10-28.28 h . GOLFA : 00 .58 h . FI prea galpe

-1


Diari de Sant Cugat Dijous, 5 maig del 2005

Gui a

GUIA MED IC A ACUPUNTURA MEDICINA NATURAL-ORIENTAL CENTRO ORIENTAL DE SALTA Castarrjos. 2 4 Tel . 93 675 18 4 1 Tel . 666 813 005 SFald#1N PBH Teràpies naturals, maasatges >àraoa RL>la dd Caler, 87, ena . 4 Tel. 93 587 96 73 Td 656 38 35 2 4 ZHOFIG-Y 1 2 .4 SoBertaneu, i Td . 809 389 283 CENTRES PSIOUICS TALLER J . MORAC.AS Av. VWaddpraL 7 9 Tel . 93 674 50 4 8 CENTRES REHABILITACIÓ n 5»VIA NICOLEr Egcalber Ghps de rde• aadb. Irroalzndncla rrtrré• ti a Sara An1oN, 74 Td. 93 674 74 37 CIRURGIA DR. FEFr1MIDE2 LAYOS Cktrgla Oerterai, aperdl llu. Ckugla menor , 00ealdt màrakla Av. TOrre flazrCa 2-8 . 2n Td. 93 589 47 00 CONSULTOR S CENTRES MÈDICS CENTRE MEDIC D'ESPECYYITATS Dermatologia, olatnoiarlrrgdagla, pedetrfe. anpnlogle, ckupla, car91090 Maju, 3& 2n 1d . 93 674 00 2 5 CENTRE SANITARI1 /1• MORA Digesllu, arurga petadtri• ca, demmldogb. anóoal ndogie, w+al, pi. F1bLa. Carn Mora, 1 Td 93 589 43 44

CLJN C SANT CUGAT Cda . Sant Ctigatditibl , Km t, 40-50, l r Td. 93 67514 80 e;m MÈaC De la Mkra, 15, bu. id. 93 590 13 1 0 POL C1.INIC SAN T CUGAT Rda. del Ceeer,12a-131 746756879

GERIATRI A GER1LaL Darkcil . A rartd e YIIPJnierla FOmtaci Ó Angd Guimer$, 3 Td . 93 674 08 04 TELEASSISTÈFI pA aaPROSS 24 H AIS gailt gom, malalts addcs o convalescents Av Torre Bldxa, 2-8, 3r A Td 93 589 39 67

Servei a d«nldN escoles Lliris Companys, 33,1 r 2a Td . 93 674 73 7 6

DIETÉTICA 1 NUTRICI Ó OBESITAT, MED. ESTÈTFCA Dra R. Cardi Dra . Rosarlo Saparne Dra. fien Garla Torre Blanca, 2 .8, 2a Tel 93 589 43 57 DRA M . gOMWG O GALLART Medicina general, ~9 ca PI . Dr. Geltàs, 5,1 r 3 a Tel 93 674 63 29 JOAN LOPEZ GARCIA Obesitat-cel•krtttls Td 93 675 20 9 1 NATUR HOUSE Serrat de dP8sl LNis Companys, 40 Td 93875&595

GINECOLOGIA I OBSTETRICI A DR. E. GIYUELA FONT FMoragas, 3,3r2a Tel 93 674 66 1 1

MEDICINA COMPLEMENTARIA cosmos Tel- 93 544 19 28 Td . 661 37 23

HOMEOPATIA BWTTA STEMMLER Hnmeapatia ntfiidb Paasdg Orquidea, 65 14.93 675 57 75 Td, 647 57 77 34 DE LA INFANt IA I L•AOOLFSLÈNCI A Dra . Marganla RebaSa HoSlench. Coll . 15 .09 1 Rbla. Rbilellde 24, lr 3a Td. 93 674 72 1 6

MEDICINA ESTÉTICA KESrRA1 MARKET l Sara Bazlomeu, 1 B . :ca Tel. 93589o312

FISIOTERAPI A CEMRE TERAPÈURC SANT GJGAT Giixi&slica IerapAutlra Pl Pep VerMna,1 2- 3 Td. 93 589 22 85 CLAYCA NEURDLÓGICA DE FlSIOTERÀPI A BeNna Paedi Tutora [ioddh Asaoies, 1 aAlra•sa8 Td. 93 675 35_45 FISIOCOS Mmsffigee terapèutics , osteapetia Av. F. Macià. 72,1. 3 Tel. 93 674 53 30 SOFIA ROMA FEFiiÈ As:tist. sanitària val, 49 Td . 93 674 48 72

Britta Stemmle r

INFERMERIA CENTRE SANITARI CAN MORA Rda. Can Mora, 1 Td . 93 589 43 44 LABORATORI S GEI~ERPL LAB N à%sb calques Rbla . Can Mora. 1 id . 93 589 43 4 4 LABORATORI DR.ECHEVMNE Sanaago Rusaid, 17, [us Td . 93 589 fio 55 LOGOPEDIA ISEP CdMC Plaça Pere San, 13, lr 2a Tel . 93 589 26 99 LOGdPEDIN SU Trastorns de parla l aenguatga . retard de 19ctOOScrlptura, dslèrda, fomtrl , tarlaznudasa, degludorrs atfpquas, daaztrles, Parldrrearn, eaderod nriidpie . Totes les edats .

MASSATG E TERAPEUTI C MIWS DE SAN T Av. F. Madè. 62 Td . 93 589 83 1 6 PERE FlGllH OLA Ortiomassat . dploma f Td . 658 280 364

MEDICIN A NATURAL AYUR Naturope ga J teràpie s aroematlvas PI. AJutlamerM Td. 93 675 63 39 METGES DE CAPÇALERA-MEDICINA GENERA L ALBERT FETSCHEfl EICI HOFF De la Creu, 16, lr 2a Tel 93 674 fit 35 CENTRE SANfTARI CAN MORA Fibl Can Maa, 1 Tel 93 589 43 44 ORA MONTSERRAT GARRFGA VLtites a domidl l Mala. 36, 2 Td, 93 674 00 25 JAUME ROS MOtaJ.AO Oipiarnal nreraclna sud . aqu211ca Rbla Rbataaada, 6, lr l a Td . 94 58911 67 J.R. ESOl1R0L CAIJSSA Gflriatna. As rst. Sanaàne. Urg 24 h, domicili Av. Torre Blana, 2-8 Td . 93 589 39 2 6 Td . 609 33 10 80

000NTOLOGI A cLIMCA DENTAL SAN T CUGAT Santa Marta, 9, lr 2a Td. 93 589 70 40 (k 1TRE DENTAL. t f]LARIJRGFC ST . CUGAT P1. Or Gastés, 5, lr 2a Td. 93 589 00 00 (L IICA DENTAL AtrrRAN Implantdogia, prbtesrs , odaaaçedetrl .ortocülda Torra Blanca, 2 .8, 2a d 14 .93 675 06 03 CI IM A DENTAL MAJOR Dr. Wwrdo PVieiro Lemdn e RLld8,3,2n1 a fil 93 674 72 40 CLMNCA DENTAL ROSETn f111ra Rdiataaada, 20,l r 2a ret 93 589 76 76 CUNICA DENTAL VALJ.SBTADI I Dra . Marta Buldri FteiKa Maga, 23-25, lr 3a Td 93 675 64 77 ORTODÓNGA l OISRJfVpb TEMPORO MAND19~ Torre Blanca. 2-8, 2n A T4 .93 589 03 96 Tel . 93 675 22 1 2 DRA . P. LOZONDO Clinlca dental Imanti E Moragas, 5, lr 3a Td . 93 674 05 0 6 DPA. M . JAUME SAURA Esrapè 2-6. t>xs .1 xarnlrà Pg . Sarral Magí Tel . 93 674 23 35 RDNdT Casdlejcs, 33 Td. 93 675 91 4 7

OFTALMOLOGIA CENTRE DE SALUT OCULAR Ooclor Murillo, 2 1 Tel . 93 589 51 06

OSTEOPATI A FISIC Teràpies manuals Sol . 23, b s Td. 93 567 90 90

OTORINOLARfNGdLE G DFL FERRMi FERRAN VN.A F Moragas, 48, ena . 2a Td . 93 675 48 53 PEDIATRI A AMA-PILAR CANOSA ÚBEDA t Medclna adolescen Av. torre Blaw, 2-8, 3r N . 93 589 35 48 Tel 649 93 59 3 7 J .M. COR MMS Anna Irriama F¥aadbda . Tel 93 674 72 1 5 JüAN PABLO 1496i11NEZ MÈNDE2 Av . Cerdarryoha, 53, 5r t a Td. 93 674 11 59 PSCOLOGI A JOSEP M . FREOtEDFS Mdattles del peu, planti les ortapèdques. paplo . mes. ckupa dd peu Td . 93 589 63 1 3 1d- 629 169 536 Td . 636 636 889 TOMAS GÓMEZ Vallés . 22, las Td. 93 675 01 60 PSICOLOGIA I PSIQUIATRI A AURIS TractartrenF Tanads Belrnes, 1 . 2n 2a Tel.93 674 85 4 1 C PSICOTERÀPIA DEL. VALLÉS Psk ciogia, pspuialría . P. Dr. Galtés. 5.2n 3a Tel 93 569 40 5 1 DRA PALERM Anddat, depressip, baslans en I'addesdmda Moragas. 25. 27, 2n l a 14 .936743653 Tel 93 418 48 48 DRA. SILVIA DEGUEZ SANCHEZ Psquatria, psiculopra, 95(999(9, 1~ as edils teral>fa kidvldual , de parell i grups Sant Jordi. 24 .1r t a Td . 616 26 40 12

INST. DE BENESTAR 1 ISEP CLk1C TOCOGINECOLOGIA SALUTODMIINITAR4A Psicdpple rAdCa, pabo- 1 OBSTETRICI A Rdla . rTmrl Moca, 15, 1r ta pedagoga, mirdss DR. .IESfIS FERNANOEZ Td . 93 587 91 87 Plaça Pere San, 13,1r 2a BAQAI I aaSTITUT PSICOAAÈDIC Td . 93 589 26 99 locogkrecdogla SANT CUGAT Av. Cataknlya, 21, 2n l a Depressors, estrès . lord- SERVEIS Tel 93 589 48 0 6 cornada, arlsetffi, taba SOCIOSANITARIS Tel 93 674 74 09 1pa19 • Qulsnre aAas1 W! Av. Torre Blana, 2 . 8, 3rA DarrldW, k>forrtraria, +>iuDRA. MNAGROS Td. 93 589 37 87 des ltcnques I per a la MARTIIEZ MEDINA I J .J. GÓMEZ CABEZA ntobaltat F Mdairas, 125, lr 2a Eecaletes, 11,1 5 1e1.93 589 13 0 7 Td. 93 875 1711 FARMACIES DE TOR N

Des de 1'1 de gener de 2005 ei sistema d'horaris de guàrdies de les tarmàcies es modifica a causa d'un canvi dut a terme pel Col•legi Oficial de Farmacèutics d e Barcelona . Ara, les tarmàcies amplien els seus horaris . • Diaz-Puerto (centre) : 24 hores tot l'any. Obert les nits i diumenges (pg . Sant Magí , 50 . Tel . 93 674 33 53 ) • Llorens (centre) : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte . No tanca per vacances (Santa Maria, 27 . Tel, 93 674 15 31 ) • Cullell (cenre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16.30 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 13,30 h (pge . Diputació, 6 . Tel . 93 674 03 64) • Riera-Rlviere (centre) : laborables, de 8 a 14 h i de 16 .30 a 21 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (Dr, Murillo/St. Jordi . Tei . 93 674 04 30) • Salavert (centre) : laborables, de 9 a 13.30 h i de 16 .30 a 20 .30 h, Dissabtes, de 9 a 14 h i de 17 a 20 .30 h (Santiago Rusinol, 38 . Tel . 93 674 06 45) • Teixidó (centre) : laborables, de 8 .30 a 21 .30 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (rbla . del Celler, 97 . Tel . 93 674 77 49) • Beringues (centre) : de 9 a 22 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances (av. Lluís Companys, 46. Tel . 93 674 04 83) • Moral (centre) : laborables, de 8 a 22 h . Dissabtes, de 9 a 14 h (Santa Teresa, 40. Tel . 93 675 33 44) • Parc Central (P. Central) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h. Dissabtes , de 9 a 13 .30 h (Manel Farrés, 95 . Tel . 93 674 05 12 ) • Serret (Mira-sol) : de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h (pg . Baixador, 78 . Tel . 93 674 23 72) • lsem (La Floresta): de dilluns a divendres, de 9 a 13 .30 l de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes i diumenges, de 9 a 13 .30 h (pg . La Floresta, 9 - La Floresta . Tel . 93 674 18 63) • Pinto (Valldoreix) : de 9 a 22 h tot l'any. Obert diumenges (Església, 3 - Valldoreix . Tel . 93 674 28 71 ) • Serres (les Planes) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes, d e 9 a 13.30 h (pg . Torrent, 1 - Les Planes . Tel . 93 674 92 51 ) • Ruiz de Bustillo (centre) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes , de 9 a 13 .30 h . No tanca per vacances (av. Cerdanyola . 23 . Tet . 93 590 10 35) • Ouirante (z. Arxiu) : laborables, de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes, de 9 a 13.30 h (pg . Olabarria, 50 . Tel. 93 675 33 11 )

Dr.Ferran Ferran Vilà i col•Iaboradors

Homeopati a i nutrició

Consultori d'otorinolaringologia i logopèdi a C/Francesc Moragas 48, entl 2ona. 08190 Sant Cugat del Vallès Telifax93 675 48 5 3 (ASC,DKV,FIATC, MiJ1 :GRL DE CAT.,WINTHERTUR)

P . Orgllidea, 65 Serri Cugat «nlm-gcl) Tel. 93 675 57 75 - 647 57 77 34

f armacia

Díaz-Puert o

(Abans Farmacio Domènech ) Pg. Soni plagi, 50 (al mstd del CAP) Tel . 93 674 31 0 1

CLÍNICA DENTAL SANT CUGA T

•MB9Drurwrrrrrr A

tasll.a»aa graaa - wl -

wrwra 11caMMr•11 rp a u uovr+rsr

Catdlrss (R,II

N ilsllss - lllb arllallab

llllislsair5 àrard~IiMMa a

II

1

1

Ortodònci a Odontopediatri a

E

4gb 1

Can1ere ltnidlc d'espscisiltab

Dr. Jordi Culillcar Trullir -Angioiogia -Cinlgia (se errdolfsa dc 1+ reaac 13lgrCtiS) 3 ,

udss d 15Malrso 11 93 674 09

TRAUMATOLOGIA OR Frd IA1N ARAN 9URO Culrgla ertapèdra trazimatcdogla Gkorra 21, 1r 3a Td . 93 674 43 46 Tel . 93 589 05 34 JOSEP DOMINGO PECH Trazuret lagle 1 orkçéda Torre Blanca, 2-8 . 2a 10a Tei . 93 589 1 8

Odontologia genera l

Dra . Montse Sónchez GOEC ♦ .4t 9

C/ Santa Marín, 9, 1-2 Tel . 93 589 70 4 0


Diari de Sard Cugat Dijous, 5 maig del 200 5

56 Pramra LeeN SaM LLgal S .L . San: Antnro . 42 .44 09190 San! Cugat dd Vaflps 93 899 82 82 rc1 .in :irriC .Lail :lr:,:!iai:iyal .anr

Santcugatenc s

Què li va fer decidir-se per instal lar-se a Sant Cugat? Sóc soci del Cluh dc Ciolf San t Cugat des dc l'any 1961 . Portant , conec força bé aquesta ciutat .

Par ALEX LLPEI

Quan vam decidir marxar d c Sant Perc de Rihes .lamevadan a ert va proposar venir a viure a San t Cugat . an t inc tots els am i cs . Ens van recomanar que cns ins tal léssim al cluh social La s Lunas . E ns va agradar . va m com prarun apartament fa un any i en s hi sentim molt cómodes . A La s Lunas hi ha una comunitat fabulosa.

UNA vlDA DEDICADA AL TF.Mt S

Va ser el primer espanyol que va fer el salt al tenis professional . .-- Amb un Roland Garros i 18 títols ATP, +'S Un dels tenistes més importants de la história del tenis d e l'Estat espanyol . Andreu Gimeno ha disputattretxe efiminatóries de la Copa Davis i del 1973 al 1979 va ser entrenador de l'equip espanyol de Capa Davis . Gimeno, que també ha estat comentarista per a Televisió Espanyola (TVE), és en l'actualitat president de la High Competition School, un centre de preparació de tenistes, a Castelldefels, i treballa en una empresa familia r d'inversions immobiliàries . Pe r Gimeno, el futur del tenis espanyo l és Rafa Nadal . "Ho té tot per ser e l número u del món" . • Ara, des de la llunyania i amb més tranquil . litat, quin balanç en fa de la seva trajectòria esportiva com a tenista?

Vaig passar-me a tenista profi.ssional una corca massa d'hora . S i m ' hagués fet professional mé s tard,nol'any 960, quan vaig fer ho, crec que cl Manolo Santana i ja haguéssim guanyat ]a Cop a Davisals anys seixanta . Aquest a és I'tinicaespinaclavatíaquetinc . Peró cn aquella època era jove . volia ser c€ millor i sís millor s jugavettalcampprotéstiittnal Pe r aixó vaig fer-me professional . 1 tampoc na me'n penedeixo pcrqué vaig aprendre molt a jugar a tenis . Em van ensenyar maltissim . Vaig arrihar a estar cntre el s tres millors jugadors del món . Mai mhagucs imaginat que arribaria on vaig arribar.

No es va retirar fins que ei 22 d e maig del 1972 va guanyar el se u tinic Grand Slam', Roland Garros.

És u n apassionat del golf? La meva passió pel golf ve d e l'any 1 96 1 . Al Club dc Golf San t Cugat hi Ienim una penya de 2 5 amics .tiueesdiu Los Paparreros . Els dimarts, dijous i dissabte s tiem pre hi ha gent per jugar a gol f l . s tron penya que té més detrent a anys de vida . . . 11 C'Ci Sant Cuga t és quasi tamhé casa meva .

"Guanyar un Grand Slam és molt important, no tothom ho fa " important : no tothom ho aconsegueix . Quan vaig guanyar e [ Roland Garros vaig sentir que j a havia fet tot el que pndia per a l tenis i que podia marxar tranqui l cap a rasa .

León Tams

Vostè és un dels tenistes mé s importants que han escrit la història del tenis espanyol .

De quina manera està vinculat Vaig sercl primer tcnistadc l'Estat espanyol que vaig passar a se r ara mateix al tenis ?

l;st i r cn un corn i té de notables, d e jugadors importants, a la E~ederaEm sabia greu acorri iadar-me de l ciii Catalana de Tenis . Fem tastenis ert actiu scnscendur-me ca p quespera €a federació,en el cam p Grand Slam . L'any 1972 vai g de la hasc i forntaió i també dc l a tenir la sort de jugar hé duran t competició . M'agrada molt ferquinze dies i adjudicar-me ei tur- ho . La Federació Catalana d e ncig francès . Aleshores, vai g Tenis té la intenció de fer u n decidir retirar-me . Per a un tenis - seguiment exhaustiu a 30 .000 ta guanyar un Grand S laco és molt futurs jugadors . D'algunamane -

Er

ra a altra, sempre estaré vincula t a l ten i s . 1.1 teni s sempre ha estat l a mcva vida .

professional i tamhéclprimerqu e vaig guanyar el Trofeu Comte d e Godeí dc f3arecluna . Són fets qu e queden marcat~ al tenisespanyol . He fet coses importants pel teni s espanyol, cont també ho van fe r en la seva època Santana i q ran tes . Tots hem contrihuït a fer qu e cl tenis naciona€ hagi arribatone s troba en aquests moments .

Quin consell donaria a tot s aquells joves jugadors que vale n jugara l'elit? Que qualsevol rosa que hagin d c fer pel tenis no sigui cap sacrifici . El tenis l'has de portar a l a sang . Per exemple . amh el caràc ter de 1' Arantxa SiBnchez Vicari o es pot arribar a ser el número u del món . Tot i que en els últims cinc any s s'han guanyat dues vegades l a Copa Davis, els tenistes catalan s (Corretja, Costa, Moyà . .,) i espa nyols (Ferrera . . .) passen per una etapa critica . Avui dia . cada Setmana hi ha torneigs . Són 52 setmanes a l'any dc campionats . . . A més . elsj uga dors cada dia juguen millor i estan més ben preparats . 1 le s lesions estan a l'ordredeldia . Fal s prohlemes de tots aquests juga dors és un problema de lesions , no dc tenis . Les lesions són Ic s que provoquen que els jugador s perdin confiança, que hagi n d'estar unmessensejugar . . . Llavors, ral tornar a recuperar-se , agafar Ia confiança que tenies . Cada vegada que tenia una lesió , em costava entre Iris i quatr e mesos agafar la forma .

A

Frei JCRfJt CASA S

Mostra na bona amiga, ranci xeduri de la meva nul . l a Usensihilitat compradora, va inecntivar-ntepcrquóm'autnséti a la Mostra . l ai x i vaig ferho. Ni vaig surpri ttdtc'rn ni vai g emocionar-coc . lteró algune s qüestions cm van cridar l'atenció . La primera qüestió, i no per evident menys interessant, é s que la gent, especialment el s joves,cs concerttnty a als cstand s on es regalava alguna casa . Les bosses, els globus, els cartells i els tiquets prometent descomptes ho certifiquen . Però a mi el que sempre m'ha interessatmés E7 que sempre m 'h a interessat més és !'esforç de ! Ajuntament per mostrar-se com un agent econòmic més és l'esforç de l'Ajuntament pe r mostrar-se corn un agent econòmic més(sectnrservcis, afcnrtrSt ). Vaig anar al seu estand perquè se'm prometia mostrar una ciutat amb identitat pròpia. H e de dir que vaig quedar forç a decebut. lV o sóc un entusi asta d e Ies identitats, però veure que la de la meva ciutat es reduei x pràcticament a Iris promese s Comercials de les zones de nou creixement, francament em v a semhlard'una pobresa infinita . Paradoxalment, quan vaig fer una ul lada al s nous trets diferenciadorsque,scganselgarerdcl a nostra Administració local, de fineixen f'hnma sanrrugate►rsis . nu en vaig veure cap d' ordre económic oeomercial . Ja séquc en una mostra no es pot mostra r tot, pern almenys s' hauria d'insinuar. .

Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Comptabilitat - Impost de societat s Comptes anuals - ConstlhiCid i administraCifi de finques - Lloguer (Vendes - Serveis juridio s GESTIÓ

1

CONFIANÇ A

Carrer Sant Medir, 35 - Tel . 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallés - IeDrtbmasiitileantomaa .CVm

-

l'estirabot

+r,

Diari de Sant Cugat 569  

Diari de Sant Cugat 569, 5 de maig de 2005

Advertisement