Page 1

Diari de Sà~itCugat ACCIOENT MORTA L

Un jove motorista mor a la rambla del Celler PPg. 5 BARRAQUES A í;

L'Ajuntament estudia alternar la ubicació a la Pollancreda Pàg. s C~NOVAS U ?.

Imiti Ti° .!

La protesta no impedeix e l canvi en el PGM de la Floresta CiU 1 PP, PLEGATS

CRITIQUES A ERC

MÉS MANIFESTACION S

Berta Rodriguez (PP) va mantenir el suspens de la votació fins al darrer minut

PSC i ICV posen en dubte el paper d'ERC a l'equip de govern municipal amb CiU

La Plataforma per a la Defens a de Can Busquets anuncia nou s actes de protesta Edito ia►rp~g . f3

El nou nom d'aquest carrer serà avinguda de Gràcia Pàg. z7 ECONOMI A

La fira Sant Cugat Actiu ja escalfa motors Pàg. 35 NOU ESCORXADü R LA iNVERSIó SUPERA ELS fi MILIONS D'EUROS

Els autors santcugatencs presenten les novetats editorials perSantJor i

Les publicacions sobre l'obra 'Pedra i sang1'etapa jove de l'artista Grau Garriga i els contes de Vícto r Alexandre són algunes de les obres que s'han presentat les darreres setmanes a la ciutat Pag. 26

SOLUCIONS PER A UNA LLAR CONFORTABL E

GARRIGA ALÜflillT`MI

i mora

11.~.w Im,ml

1

VIDRE ;

úriesrl. $8 Exglefcid 1 ofidmeR Tel . : 83 675 29 02 - Fax 93 589 10 01 - inio@aiuminisgerrip8.com


Publicitat

un茂ficamo s s deuda s

cambiamo s u preocupaci贸 n or una sonrisa . . .

nas

28- 08190 Sant Cugat - Tel . 93 544 25 45 - Fax 93 589 88 75

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005


_r.

etat

n requal~ficar avis pisos rés de conèixer quines són le s ssitats d'habitatge públic de Ia gran, l'equip degovern municipa l nunciat que té la voluntat de plany al ple la possibilitatde req ual ifica r públic destinat a equipaments pe r construir-hi pisos tutelats . c llugtiersuhvencionat.ambdue s habitacions, nanes comunitàries , serveis de neteja i assistcncia sani t ; ria integrats a ! ' edifici i una superfície habitable d'entre 50 i '70 metres quadrats, una mica més que la del s pisos de 30 metres que el govern central vo l oferir als jovesamb prohlernes d'accésa ha bitatge. Aquest és cl perfil dels pisos on la gentmajorde 65 anys prcf'eriria passarla seva vellesa si hagués de marxar de rasa seva , segons constata l' estudi encarregat a 1'em ptesa D'A1ephpcrl'Ajuntament i Promusa , 1' empresa de promoc ià municipal de l'habi tatge •

I així és com el consistori pensa planteja r les futures línies d'actuació per tal d'ntcri r solucions a les necessi tatx habitac i ona l s de la gentgrande la ciutat, un co l . lectiu en expan sióeontinuada. De fet,els tinentsd' alcalde de Te ritoriidePolitiqucsSocials,McrcéConesríiToni Rarnon, ja han anunciat que l'equip de govern té la intenció de eonsauir futures promoeionsde pisos assistencials per a gent gran, seguint aquests criteris . 1 per fer-ho necessitaran alliberar part del sàt públic des -

tinat a equipaments, mitjançant una madiftració del Pla General Metropolità (PGM) . "La Llei preveu poder fer habitatge datacianal . ésadir,pera joveso tutelatpera gentgran, en espais destinats a equipaments i tenim l a intenció de proposar-ha a 1'equipde govern i al ple", haexplical Conesa . Una de les primeres promcx:ions que Promusa podria construirgràciesaaquest tràmi t estaria a la plaça d'en Coli, on existeix u n snlarmunicipal destinat, en principi, aequipaments . UN ESPAI A LA PLAÇA D'EN CALL

La tinenta d'alcalde, Mercè Conesa , ha apuntat la plaça d'en Coll, com el primer lloc on es podria fer un bloc

D'esquerra a dreta, Francesc X . Aiberca, de D'Aleph,

els

regidors Mercè Conesa i Toni Ramon, i Lluis Hasta

Sols, sense família o amb renda baix a La gent gran de Sant Cugat no és una massa uniforme ni homogènia, per tant les necessitat s d'habitatge assistit d'aquest col . lectiu no só n iguals en lots els usos . Segons l'informe de l a tonsulóora d'Aleph, les persones més vulnerable s a patir problemes vinculats amb 1'habttatge só n les que viuen soles en especial, les que es troben afillades físicament perquè viuen allunyades o en !tacs de diticil accés. També és més propensa a tenir dificultats !a gent gran que no rep pro u atenció i ajuda bé per part de loc seves Famties , bé des de les xarxes de suport social formal o

informal que funcionen a la ciutat . ! sobretot, i d e manera molt important, les persones que per edat o per problemes tisics o psíquics experimente n una pèrdua progressiva d'autonomia personal e n la seva vida quotidiana . Tot i que no és el problema més comú entre la gent gran del municipi, a Sant Cugat també hi ha avis amb problemes d'habitatge, provocats per un nivell de renda inferio r als 4 .500 euros a I'arry . Actualment, Sant Cuga t compta amb uns 7 .000 habitants majors de 65 anys i prop de 1 .000 majors de 85, un grup qu e ha crescut un 62,2% des de 1996 .11

piscine s

dissen y cobertes protectores natació contracorrent

Pisos tutelats versus residències L'aposta qucel consistori santcugatenc vo l fer pels habitatges tutelats es correspon a una voluntat de Facilitar a1 miixint, i co m més temps m i l lnr, l a vida independent de l a gent gran- De I'et, a Sant Cugat, 3 de cada 4 persones majors de65 anys són autànometi i es poden valdré per filles mateixes . El s pisos tutelats permeten conservar aquesta independi:nc ia, perqué combinen estance s privades i d' ús comú amb servo is d'atenci ó sociosanitària pcr als seus ocupants . De moment, l'Ajuntament i Promusa encar a no han pagat a di sposic ió de la gent gran d e la ciutat cap promoció de pisos tutelats , però sí han fet ja el primer bloc de lloguer protegit per a majors de 65 anys, ubicat a prop de l'estació de l GC . La provisió de pisos tutelats, recollida j a junt amb altres mesures al Pia Gerantalàgic de Sant Cugat 2003, és una alternativa entr e l'habitatge propi i la residènciageriàtri ca, u n servei amb una forta deficiència de places públiquesa la ciutat . Pcrà no és l ' únicaopció . Des dc D' Aleph, també apunten la possibilitat de fer més habitatge adaptat, en l'entor n habitual de residència de la persona, però a una distància màxima de 500 metxes d'u n centre gerontalógic o de dia . lIS. Díaz (sortietargdtaniofesanrcugat. CM

jardins dissen y estanys i cascades regs mantenimen t

nova adreça C]Arnpasta . 22 - Tel . 93 675 32 67 - mirbil : 639 31 27 1 6 Sant Cugat del Vallès - espaipiscinaC7geproxxi .com


Societat

4

Salut negocia amb Asepeyo la utilització conjunta de l'hospital La conseilera de Salut, Marina Geli,tra anunciar la setmana passada en el V Costgrés de la Societat Espanyola de Traumatologia de l'Esport (Setrade) , celebrat a Sant Cugat, que l a Generalitat ultima un acord am b Asepeyo per a l'ús públic de part de les instalàacions de la midua .

klaisari de Botat Cugat Dijous, 21 abril del 2005 està encara "molt en l ' aire " . Durant la visita a les instal-laciunsd'Asepeyo,Gelitamb é va rc I eri r-se a l es darreres yucixc s pel col . lapse general ala consulta del s espcc i a [ istcs, llançades per la Fedcracici d'Associacions d e Veïns( I .AV 1 tlc. Sant Cugat i mini Ittitvades . Ia algunes setmanes , eles del departament de Salut . "C'ontparteixo la preocupaci ó dels c iutadans en aquesta qüestió i esperem, a curt termini, pode r resoldre el temps d'espera per a visitesaespccial ites i pera prove s

La consellera Geli va admetre la necessitat política de botar l a suhoomarca d'un hospital de referència, a curt termin i

SALUT>Si les negociacions entre el Departament dc Salut de l a Generalitat i la mútua Asepey o arriben a bon port, els usuaris de l a stnitat piihl ira pc7dricn hcnefiriarse, a curt termini, de les irtstal-lacionsi drlsequipamcntsdc l a mútua, que té un hospital al polígon Can Sant Joan dc Sant Cugat . A ixí ho va anunciardijitus passa l a consellera de Saiut, Marina Geli , La consellera Geli, al centre, acompanyada de responsables d'Asepeyo i l ' Ajuntamen t durant la inaugttrtcici del V Congrés Setrade, celebrat a la seu que instal . lacions que ts: aquest hospi - hospital de referència la subcomarca formada per Sant Cugat , Asepeyotéaiaciutat ."F:stcmman- tal " , vacomentarGeli . tenint converses pera la utilit7.ació La consellera va reeoncixcr l a itubi i Castellbisbal . davant el fort doti del sector públic de les necessitatpnliticadedotaramhu n crei xement dcmogri f ic que esta n vivint aquestes ciutats i per solu cionar el prohlema de les lliste s d'espera a les consultes dels serveis sanitaris pitblics de la zona . L'Hospital Asepeyo de Sant Cugat ha tomat a demostrar, amb l'orgarlitzacid de l Des d'Asepeyo confirme n V Congrés de Setrade sobre Artroscòpia i Esport, el seu compromis amb la salu t que s'estan mantenint converse s dels esportistes d'elit i la posició capdavantera que ocupa la mútua en la inves- amb la Generalitat, pern que tot tigació i el tractament de les lesions de futbolistes, jugadors de bàsquet i astre s discipllnes esportives . Desenes de professionals mèdics de l'àmbit de la trau s-matolgihnprcduosienpèc,taulrodesigp de treball per parlar de les darreres innovacions tècniques en ta resolució de diferents lesions articulars en genolls, turmells i espatlles . Entre les conciusions assolides pels participants en aquest congrés destaca la constatació qu e C--7: oforrps les tècniques arlroscàpiques serveixen per resoldre ef 90% de les lesion s d'espatlla en esportistes també que una nova intervenció, el trasplantamen t de CAndrócits de cultiu cel-lular, és útil en lesions del carti1ag del genoll .Il ADVOCAT

Compromesos amb l'espor t

diagnòstiques, ja que en algune s no ho ten im en temps de garantia" , confirmava la consellera . Nou projecte de salut a la tardar A més dc repassar aquestes giics tians lneals, Geli va aprofitar pe r anunciar cloc l ;s Gencralilat i l a Federació Catalana de Municipi s potiaran en marxa la propera tardo r un nou projectedc la salut ciutada na a través de la promoc ió d'hàbit s de vida saludables . La iniciativa impulsarà la pràctica de l'activitat iisicaquotidiana i les virruts d'una trona al imentació basada en la dicta mediterrània, amb l'ajuda de per sonatges tan populars a Cataluny a com és el cas del cuiner Ferra n Adrià . La consellera no va vole r revelar si Sant Cugat serf una de les 2[} ciutats scleceionades per l a Generalitat perparticiparcn acluest nau projecte "de país" .

BREU S L'AJUNTAMENT NO DEIX A COL .LOCAR PUBLICITAT A LA NOVA SEU DEL CMS C Iil consistori sintcugatenr ha decidit en junta de gtnvrn n o donar la llicència sol licitada pel Club Muntanyenc San t Cugat (C'MSC), per pode r co l . locar publicitata la façana de la nova seu que l'entita t està construint ala ramblade[ Celler i que limitarà amb ci futuredifici de 1' Ajuntament. El consistori considera que, arran del caràcter unitari d'ambdós edificis, la publicitat del C'MSC poclria des virtuar la imparcialitat de l llit uredi f ics rnunic i pal . ADJUDICAT EL PROJECT E DE CAN QUiTÈRIAAL GRU P QUINOA Y ASOCIADOS L'Ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte execu tiu i la direcció d'obres de l a masia Can Quitéria a Arqui tectes Quinoa y Asc7ciados . tort cie les onrccmpreses que van presentarpl ica aconeurs. I: t mpresa cobrarà 48 .5{] 0 euros per estl lestiren 3 mesos cl pnojeite de re€rrhi litaci4de la masia, que es destinarà a usos socic7educatius.

TINTORERI A BUGADERI A Ne t NETEJA EN SEC t PLAtYXAr MAXIMA QUALITA T PECES TÈXTILS, CORTINE S ANTÍLOP, PELL 1 ALTA PELLETERIA, MANTE5 1 EDREDON S

Assessorament Fiscal , Comptables i labora l ClRoselló, 13 Sant Cugat ■ Tel . 93 674 1 2 50 E-mall : jsotorresi eresrnas.c om

Francesc Macià . fia (('01l I'aav :i l Tel . 93 674 36 f+{ t Rhla. del C :cllcr, 9 1 Tel . 93 589 53 ó[i

PLACES LLIURES PER EL CENTRE DE DI A De 8 a 20 .30 h de dilluns a diumeng e (inclosos testius) per 588 euros La millor cura del seu tamili.r er)nomieartsEnt al seu abast

TUNEL DE RENTATG E Santo Domingo Sant Cugat Pressi ó ■ Rentatrges de qualitat • Neteja de tapisseries

■ Canvi d oír

Rius i Taulet, 13 1

Tel . 93 675 58 13

• Mecànica ràpid a + Autorentatge de pressi ó

Residència per !c1 .1a ~dc~ t ltwmtir#[i tiAA ree■iau Torre dutxa nova. Rossinyol, 27 - Rubí 93 588 25 34


Serietat

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

5

Un jove motorista moren u n xoc a la rambla del Celler 1'impitete . 1 :1 fort cop al cap v a causar Ia retort del motorista gaire h : a 1 ,Ieic . l-insal llocdel'acciden t es van dc spl aaarduesamhulànc ics . una cl'cllrs meciicalitaada, pe r assistir eljove . EaIsserveis médics , pern, no van poder fer res pcrreanimar-Io . Possible excés de velocitat Segons ha infitrntat el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana . Jaume - uhau, una parella que v a

presenciar 1'accidrnt . ha explica l que ~i jove motorista circulava pe r la rambla del Celler arnb excés d e velocitat . El cas ha passat a ]nans drls jtstjatstle Ruhi, perdcterntina r les causes clel si n i stre. Aquesta és fa

Augm€ntalaquant~tat defamíiies nombrose s amb bonFllcaci(i cli3 PIBI RECAPTACIÓ>Aquest any, un tota l de 622 Iumilies nombroses s'han henrf iLiat de [es bonificacion s aplicades per rAjtmtament e n 1'impctst de bens imntohles t 113[} . Aquesta quantitat representa u n augment de [3 famílies respect e 609, que van beneficiar-se d'agtkcsta mesura l'any 2004 . L a quantitat bonificada en els rebut s de 1' 1B I s'ha situat enguany entre un mínim de 95 suros i un màxi m de 3U(} . Les bonificacions aplicade s per l'Ajuntament en l'IBI de le s fàmilies nanthroseshan representat un estalvi de més de 140 .78 0 curnspera 1es fàntiliesnomhrases

que s'hi han aLOlli t - E•,lsdcscnmp tes nttrnicilrlfs que aplica e1 consistori en aquest i mpost, i que va n seraprnvats pel ple municipal . vast del 3{}"h, ssmhc.aractcr un ivcrsa l pe r a totes les 1amifics amb tres fills, a Exxt i f ïcac ions recs elevades segon s els ingressos familiars . i A, juntauicnt incrementa l a honif icaciiti en 1'I131 fins al 50% a ]es familics amb ingressos fins a tres vegades i m ig superiors at sala ri rn í nirn interprofcssianal .Aquest descompte puja al 70% si el s ingressos són fins a ducs vegade s superiors al SMI i arriba a[ 90%, quan el sou es inferior a aquest a gikislttllal .

cantonada un el rriotrirP .°,t ;i va topa r

La setmana passada, la rambla de l

Cellerva ser I'esrenari d'una nova mart en un accident de trànsit a l a ciutat . La victima va ser un jav e santcugatenc de 26 anys que circulava de nit per la via, amb una mot o de gran cilindrada i, presumptamsnt,amb excés de velocitat. ACCIDENT>t :I jove D. C) ., dc 2 6 anys. Ya rnorir dimecres de la set mana passada en un accident d e motos larambladel C ei Ier. Elsantcugatcnc, d'origen anglès i mol t conegut a ]a ciutat per la seva implicaciben diversisentitats, va perdre lavida a la cantonada entreaquest a via i el carrer Montaerraa després

UN ARBRE CAIGUT PEL VENT CASA DANYS A DOS COTXES A LA RAMBLA DEL CELLE R

E[ vent va causar, dissabte a l a tanta, la caiguda d'un arbre ciavantdcl número 87de la rambl a del Celler. El sinistre, quc no va provacarcap ferit, sí que vanc:asinnar danys materials, ja qu e l'arbre va caure sahre dos turismes estacionats a la via, un 13MW i unC ' itrucn Xsara .

UNA BARALLA DE MATINADA A LES CARPES DE CHI C ACABA AMB UN FERIT LLEU El jrnvede 32anysC'-F.S, va haver dc ser trac I lnciat en altthulància a 1'ilnspital de Terrassa, la mati nada de ditirnenge, per ser atès de les Ieridesque 1 i van provoca r arran d'unaagressiti a l'entrada clc lesrarpes de C'hic SantC'ugat . Els fets van passar cap a doti quarls de sis de 1a matinada de l passat cap de setrnuna.

IuClsmi:l .aCunbri' . Els Erts es van produir a tre s t1 uartx dc 12 de la nit cfel dia l 3, yua n cl jove conduïa una moto de gra n cilindrada fonts municipals confimten que era una Yamaha fiOO per la rtunhla del Cc11cr, en direcc iir al carrer Eranccsc Mnragas. Segons han informat font s municipals, el motorista va xoca r centra un altre vehicle . un cotxe . que en aquell mamcnt circulava pel carrer Montserrat en dirrcciét a [a rambla del Celler. Arran de ] a topada cljove vcasnrtirdisparat i va aocarcontra un arhre . anth la mal a surt tlc perdre c l casc abans dc ia'

,1CarC}Hil1a Eui

11r11}al'ILI, ai11h lllt .U

UN ACCIDENT A LA CRUÏLLA DELS CARRERS SAFAREIGS I VILLA DEIA DOS FERITS El ruhinenc E .S .I-l ., de 3 1 anys, i elmadrilcnycic5(6anys E_ .M .Ci . van resultar ferits diumenge a l migdia, arran de l'accident de trànsit registrat a la crtii l la cnrre els carrers Safilrcigs i Villil, e n que cs van veure implicats el s cinc ratxes cluecanduïen . ELS BOMBERS ACORDONEN L'ESCOLA NOVAULA PER U N DESPRENIMENT DE FAÇAN A I liuntrngt .11 reii1di :s .l .rpolicia i rl . hurnhers v } n haver tI ' in[crvenlr par garantir seguretat a 1'cnlorrt de 1'antira escol a Ncw,[ula, entre els e,acers Valldoreix i E3onavcntura, a causa del despreniment de part dc l a

façana . 1 :1 fet, que no va causar danyspcrsunals ni materials . va obligar a acordonar la zona i a sanejar el frontal de I'edi f iei .

Obrim

les portes de la

Diputaci ó

Dissabte 23 d'abril, jornada de portes oberte s

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Rambla de Catalunya, 12 6 Barcelona Vlsltes gulade s de 10 a19 h Expaslci b Lola Angada l l'ideal de[ lllbre Oberta fins .sf 30 de juny INSTITUT DEL TEATR E PI, Margarida Xirgu, s/ n Barcelon a Vlsltes gulades de 10 a 19 h Actuacions de dansa a carree d'alumnes de rlnatlltut del Teatre 12,13 .30 s18 h Aocessas Metro: L1, L 3 Bus : 38, 55 . 57, 15 7


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

EI Consell Presbiteral LAjuntamcrnt podria ubica r de la diòcesi delVallès les Barraques a Coll Fav à es reuneix a la ciutat EI trasllat podria satisfer la demanda dels veïns deTorrebianc a

Recoder i Salz Meneses, durant l'entrevista que van mantenir la setmana passada f3GL15iA>El Centre Borja de San t Cugat va acollir, dimecres, la primera reunió del primer Consel l Presbiteral de ladiócesi deTerrassa, per decisió del nou bisbe dc Terrassa, Josep Angel Saiz Meneses . Una dotzena de representants dels arxiprestats que formen 1a nova diòces i vallesana, creada després de l a di visió en tres del bisbat de Barcelona l'any passat, han participat e n aquesta primera trobada general , que tenia com a obj ect i u establir les ttasesde lagestió episcopal i que h a coincidit amb el nomenament de l cardenalRatcingercum a nou Papa . Entre els preveres que formen part d'aqucst primer Consell Presbiteral hi ha Blai Blanquer, mossèn de iaparróquia de Sant Pere d'C)ctavià i responsable de 1' arx i prestat de Sant Cugat - les Planes .

el primereontacteaficial entre Sai z Meneses i el capdel consistori sant cugatenc, queha valorat l'entrevista com a satisfactòria i positiva . Recoder ha explicat que la conversa amb el nou bisbe de Terrassa va girara 1'entom dels pfansde futurd e la nova diòces i ."El bi sbe ésuna persona molt propera i molt interessada a treballar per ajudar les persones", ha afirmat l'alcalde, després d'aquesta primera trobada oficial . Recoder i Saiz Meneses van parlar també sobre quin paper hauria d e tenir SantCugat en els projectcsd e la diòcesi . Un d'aquests plans , apuntat al febrerperalgunsmitjans , és el d'obrir subseus a Sabadell , Granollers i també a Sant Cugat , una opció no confirmada encara .

REIVINDICACIÓ Lcs Barraques de Festa Major són com una patat a calenta que ningú no vol tenir a ]e s mans, per aixó .1'Ajuntantcnt està estudiant la solució salomònic a d'ubicar-les el pròxim junyal barri dr. Coll Favà, segons es va saber a I ple municipal de dillclns . Aquesta decisió, que esta en fase d'estudi . satisfaria tant els veïns de Torre blanca, el barri on aquest espai ludi cüfestiu per a joves s'ha insial•lat des de la seva creació i des d ' on j a han deixat clar que nu les hi vole n més, com la comissió organitzadora de Barraques, que s'ha negat a traslladar l'activitat fora del nucl i urbà, a un espai municipal al barri de la Guinardera. Canviar laflra per les Barrade s Segons han informat fonts veïnals a aquestdiari, 1 'Aj untament va plantejar la setmana passada a l'Associació de Véins de Coll Favà la possibilitat de canviar les Barraque s per la fira d'atraccions. que s'ubiquen al barri cadados anysdurantl a Festa Major. El complex d'oci jove es podri a instal • 1 aral mes dejuny al s terrenys on pròximament es construirà la caserna deks Mossos d'Esquadra, al costatde les pistespoliesportives de Coll Favà i molt a prop de la línia dels primers habitatges . Davant d ' aquest anunci, el pre -

L'Associació de Veïns de Coll Favà es reunirà la propera setmana amb l'Ajuntament sidcnt en funcions de l'entitat veïnal, Jordi f parraguirre, ha manifestat : "N q ens oposem a tenir le s Barraqucs. ni hi estem en contra, però volem escoltar abans quina é s la proposició de l'Ajuntament i veuresi entretotspodent buscaruna solució a llarg termini pera aques t espai" . Consistori i veïns es reuniran la propera setmana per tornar a parlar de la qüestió . Caf recordar, peró, que fa do s anys, el veïnat de Col I Favà va protagonitzar diverses mobilitzacions i talls de carreteres per forçar l ' equip de governa traslladar ]a tira d' atracc ions a una altra zona . Qiferents parts ert cafiicte Els veïns de Torreblanca porten

anys reivindicant el trasllat de les Barraques a una altra xona de laciu tat . l: any passat, l'Ajuntament es va comprometre a atendre aquest a petició i aestudiar unasolució equitativa al problema, que passava pe r traslladaraquestespai forado laciutat . E l consistori, perv, no comptava amb la negativa de la com i ss ió arga nitzadorade Barraquesa traslladarse a l'extrar-adi de la ciutat perdi fi cuitats en 1' accés a la zona . Perla seva banda, l'Associaci ó de Veïns de Torreblanca tornava a mani fcstarcert malestar fa ducsset martes, durant l'assemblea anual d e l'entitat, pel fet que l'Ajuntamen t intentés convèncer ]'entitat perqu è tornés a acceptar les Barraque s aquest any.

Primera entrevista amb Recoder A banda d'aquesta reunió, el no u bisbe deTerrassa va mantenir lasetmana passada una entrevista amb l'alcalde de Sant Cugat, Lluí s Recoder, a la nova seu que ei bisbat té a lacocapital vallesana . Aquestés

Últims dissenys de dnna i complement s Talles de la 42 s fill Canvi del Colomer, 2 Local 2 - Tel . 93 589 59 43

Batejos, comunions, casaments, aniversaris, celebracions, regals, llaminadures Torrpnl flp In evmblr, 48 IdavanS pp Wfie~ } iBr 93er4?1 71

TALLERE S ROMA N VENDES : Cerdanya, 10

TALLERS : Vír, 1 8

Tel 93 674 00 H6 Fax 93 674 02 82

MATERIALS RIMAR, SL. MAGAt2Eh r Can Barata, 14-16 (Urb. Can Barata} DB190 Sant Cugat del Vallès ttd. 93 51BI 02 49

RIoMA R CERÀMICA I BAN Y F ,pe[i,3liste5 en Çrc .,. r,r, cleric, r 6O lGA Ae Catalurrya, 19 08190 Sant Cugat del ValtP s irir 99 675 69 65

Neteges Boi x Neleges en General Neteges de Vidres. Qorrdciliis Panlcukars, Camettbs . Comunitats, indt;stries . Parqufngs . üichtes. Locais, Escales, Trac ament de terres Cl Abat Biure, 20 baixos 1 8 178190 Sant Cugat

Tel . 93 675 35 132 Fax 93 590 91 87


Soc ï etat

Diari de Sant Cuga t Dijous, 21 abril del 2005

7

V~sfta inaugural alscorxac1orde Can Galopa L'alcalde, acompanyat de diversos regidors, va inaugurar dissabte un servei que ja funciona a ple rendimen t l'avinguda ltagull" . C'al recorda r

que l'enderroc cl passat febrer d e l'anticescorxadarsituat enaquesta via, permetrà allargar el carre r

les liltital'Iarlc1T15L1c I illtlrll :ltcerH) logia i maquinària en el camp de l sacrifici d'aninlals per a consum humà . "Ningitcnsha regaiat res, j a

Torrent d'en ?(andri i fer un par c urbà al barri de Sant Francesc .

El nau escarxatlar és ala carretera de Mo[ins de Rei a Rubi, al rostat de la planta de oompasfatge de Can Calop a INSTALdACIONS>S'hi pcxlen saeri firrr4tlvedellesperhora i ai voltant de 200 ove!lcs . Aqucstcssón només algunes de les xi Pres tic prcxJuccici que converteixen e€ nou escorxa dor lttunir ipal de C'alt t'alnpa en u n dels més moderns, cont peti tius i de més qualitat deCatalunya, Espanya i, fins i tot, d' Europa . Aixi ho va confirmar i'alealdc

dc Sant Cugat, Lluís Recoder , durant 1a visita inaugural que va ferdissabtc a 1'esrorxactor, un servei que ja porta més de 4 meso s íuncionanta ple rendiment al cos tat de 1a planta de ennlpostatge d e Sant Cugat, a la carretera d e Molins dc Rei a Rubi . Durant e l recorregutyue ['alcalde va ferper les noves instal . lacions, acompa-

nyat del regidor de Comerç, Jose p Romero, dels tinents d'alcald e Joan RecasenslJaunlcTuhau iLlc I gerent de ['empresa cclnecssianària de[ servei, Josep Masó, Recoder va destacar que la posada e n marxa d ' aquest escorxador compleix dos abjcctiu s rnunicipa[s :"tenir tret bon excorxador i també millorar 1' entorn dc

A lnésde destacar l'augment de cltla I itat i conlpet itivilat de les nove s inSWl'laeionS, CL)ntruldes i gestionades per 1'entpn:sa concessionària Escorxador Municipal San t Cugat, Recodcr també va valora r positivantcnt la ubicació,a propdcl s nusos dc comunicació més importants de la comarca, perit lluny d e zones habitades, on podria ocasio nar molèsties als veïns com les que provocava l' ant i c eseorx actor a S arl t Francesc . Inversió milionàrla Ei nou eseLlrxador de Can Calop a s'haconstru ït sobre un sokarde propietat municipal dc 0 .912 metre s quadrats . l:edifici té ducs plantes amb una superfcic total de 2 .31 1 metres quadrats . L'empresa concessionària del servei ha fet un a inversió rn i 1 ionària, per cal de datar

BREUS FGC INCREMENTA EL SERVEI D'AUTDBILS A CAN SANT JOA N FertYxarrilti de la C ieneralitat d e CataIunyai FGC) va incrementa r dilluns la periodieitat del serve i d'autobús que enllaça €'estacici de] Metrndel Vallesde Sant Joan amb ei pnligon industrial de l mateix nom, anth un nou vehicle . Aqucstaactuac in permet a I'autct búspassardc € clcr26circulacian s entreles7i les Itldemati,icíe 15 a entre les 17 i les 20 hores . A mésd'ineorporar un nou vehicie . F (- iCtambé ha ampl i a1 l' àrnhit d e

funelLlnrlntellt del tirrt,e1 allll) tin a nova parada al polígon industria l de I .a Cïuinardert . Aquest auto bus de IGC va transporta r 406 .000 viatgers l'any passat . GUARDONEN LA CADEN A ECOVERITAS AMB L A DISTINCIÓ ECOGOURMET 0 5 l .a cadena dc tiupentlcrcats i restaurants ecüiógics Lcoveritas,

amb establiments a Sant Cugat , Barcelona i Andnrra,haestat dis tinbidapel Departament de Ivled i Ambient amb el guardó Feoguur mets 20115 en la categoria d c comerç i restauració . El prcln i reconeix latasca dc la companyi a per posar a l' abast dels ennsutn i dors menjar de qualitat i anl b garanties ecológiques . L'ESCOLA LA FARGA ES PREPARA PER ACl 1118 LA X V DIADA FAMILIAR DEL DIA 24 1:1 prilxinl 24 d'abril l'escola La I 'tuia, nlcmbre d' lnstituci+j Farni -

EL GRUP ESCOLTA BERENGUER EL GRAN CELEBRARÀ L A DIADA ANUAL EL 23 D'ABRI L L'Agrupament Escolta Berenguer Fil Gran celebrarà el prope r 23 d'abril la diada anual dc ['em tai amb una festa i activitats al s

jardins del Monestir. La diad a acabarà amb un sopar popu€ar .

que nosaltres hem fet una inversió que supera els 6 milions d'euros", diu Masó que nosaltres hem fet una inversi ó que superi, els (i milions d'euros" , remarcava Masó . E1 nou escorxador dóna feina a 32 empleats i disposa d'estables per als animals , espai per a oficines, vestidors i altres . Elteresr escorxador de la ciuta t La nova instal . laeio Lle Can Calopa csel tercerescorxadnrmunici pal d c Sant Cugat des de Iacíècada delscinquanta . Ei primer, ubicat a pmpde l a Casa dc Cultura, es va traslladar a 1'avingrucla Ragul l l'any 1971, on v a deixar de funcionar l ' any 2{]04.

GANGiA!

!

ELECTRODQMÈSTICOS PRIMERAS MARCA S • LamftÉllas • Hor,ros Enchnere8 vióncarimlea INUEVOS ! • Frlpmificas • Camptrws ▪ conppadoree CON PEOLIEitOS oAAos DE TRANSPOITTE • Aire awndldonad o • Arlcroandas • lJIW1[1Gr„ CAllimA lbrrem òs a faNff 381; l Foc 83 988 af 74 p topà e p d santa lMarh

ABOGADO S José-Pastar Femàndsx Rodriguex Dret labora l Andreu Planas Gras Dret de la Seguretat Social isabei Nadal Navarra Dret penat

Guanyi temp s

Cristlrta Accadrto Garaventa dret civil Marcades Caminois Mollner Dret maMmanial rpaatbla BFgari 111 .113, 2n Td. 93 780 2288 - 93 780 2l 33 Fla: 93 780 74 3 3 o, .a . , :i Xrilr t • 08224 Terrassa (Barcelona)

AutoAlemanïa .co m

Estalviï diners Gprina, 4 l r 64, 08190 sent CugM del Vane s Tel . 93 690 80 913 Fax 9367405 0 9 barnaaOeconom ietea.corn

QIDELT, S, L . PROJECTES, OBRES, REFORMES INTEGRALS, INTERIORISME C~ Martvre}I, 49 - 51 Tel : 93 589 79 34 Fax . 93 583 68 73

e

fiar d' Educaeió, celebrarà Ia X V Diana Familiar clcl centre . Entre les 11 del mati i loti 5 de la tarda , l'escola acollirà exhibicions , tallers, campionats atraeeioll s inlillttilsperatata la fantilia .

"Ningú ens ha regalat res, j a

08172 Sant Cugat del Vallè s cvrreo@verpla-interiorisme . corn vvww. verpla-interiorisme .com

VW Tauareg R5 Tdi en Stoc k

Solucioni probleme s

Avinguda C .rdanyolo, $9 • Sant Cugat Tlr : 43 590 14 07

CARPINTERiA DE ALUMINI o J .CRUI,

S .L

.

SOMOS FABR1CANTES

~XIuminier

r i L J TECHNA L

lnterprctamos obrers a la pcrf'ccció n

Palssefg Torre Blanca, 16 tyatxos Tal. 93 675 25 891 Fax 93 589 48 96 08190 St .Cugat def Vallès (Barcelona ]


Societat

8

EI pare Loring i el santsucla n omplen de gom agom cI ta! CDINirEiRÈNCIA>Antl} tols els seients plens j anthpirhlic• fins i tut .al , patisaidissos . de ple c,ta■a . l a nit deilimecres, cl ii 3~r~ r1~uf~ttn i deSantt'ugal durantIaeonlcrénci a sobre l'autenticitat del sant sudar i ofertapclpare jrsuïtaJnrgc Lunn g Lexpcc tarin clrspertada prr l a presència cie l_ctrirtg a Ia tintat ■ a aplegar unes 800 pesnnes .'trditnri i va sorprendre fins i tcx el s organitzadors• el grup letal c1' I cristians, que no esperaven un a afluència etc públic tars elevada . Durant una hora i mitja, el jesuït a va anar desgranant els diferent s arguments que l'han portat a descartar-aell iadesenes ci'espeeiaiistes- el resultat de l'anàlisi de l carboni-14 ert la datació del san t sudari . "La prova di u que cl llenço l ésdel 13017, perit hi ha document s del segle x que ja parlen del san t sudari : per tant, la tela no pot se r posterior i el carboni- t 4 no é s vàlid en aquest cas", afirmav a ambcontundència Loring . El religiós, avalat per teorie s de cientifics i estudiosos, afirm a que la prova no és vàlida perqu è diferents circumstàncies patides pel sant sudari han medi ficat 1' estructura del carboni-14 i provoquenerrors . La rad i ació generad a per la resurrecció de Crist, I' eleva da temperatura durant 1' incend i patits Chambery i la presència d e fongs a la tela, en són algunes .

Diari de Saffit Cugat Liijntrs, 21 abril del 2005

EI SCCC convoca e l 11 Concurs de Cartells pe r a laclíaclacle SantjorcI í CAMPANYA>E l San t Cuga t (fen tic Cnmcrc i a l f SCt'C1 conv ida el s seus clients a cclehrar la diada de Sant Jordi participanten el 11 Cort curs de Cartells que serviran pe r il lustrar la llegenda del cavalle r el drac- Del 16 a1 22 d'abril , aquesta superi ic i e cnmerc i al ins tal . larà un taller de dibuix, on el s interessats a participaren aquest a iniciativa podran trobar tots el s materials necessaris per crear el s seus cartells . I;l concurs c stà oberta participants dc totes les edats, qu e podrandesenvoiupar la seva ercat iv itat al vo l tant dc ciua l sevol tem a relacionat amb la diada de Sant

Jordi . L'horari del taller de dibui x serà de ti a 8 de la tarda els dies fei ners i dissabte, també entre les 1 2 i les 2 del migdia . LJn jurat designat pel SCC C selec ionarii les m i I lnrs obres en le s categories infantil i d ' adult, d ' enrrctotes icspropostes presentades a concurs- La resta d'obres que daran exposades al púhl ie en un a mostra oberta a partir del 23 d'abril, A més de guanyar diferent s prenc i s, els primers classificats e n aquest certamen gaudiran de l'honor de veu rc la seva obra eonvcrt i da en la imatge centra[ de la campanya de Sant Jordi de Pany 20 06 , al SCCC .

TOT l1H'SHOWMAN'. Els dots escènics i i'eloriüència del pare van impactar el públi c

A més de parlar sobre I'autenticital del sant sudari, una qüesti ó que segons Loring "no és de fe católica, però si és de cultura i d e ciència", el jesuïta va fer gala de l seu bon huntor i de les seves dot s de showrnan i es va atrevira com paginar els arguments científic s amb un parell d'acudits que va n ser rebuts amb forts aplaudiment s per part del públ ic . Aquest jesuïta, d'origen català perQ instal . lat a

Cadis, porta més de 40 anys estudiant tot el que té relació amb e l

sant sudari i assistinta congresso s i trobades internacionals sobr e aquesta matèria . En una d'elles , Loring va presentar un estudi ela boratamh un grup de científics espanyols sohrelescoincidències entre les imatges del sant sudari i de la tela conservada a Oviedo , que segons la tradieió vaeobrir l a cara de Jesús un cop mort .

EDICT E Expedient núm . 82O07102 _ X/0240464 del Pla Especial de prntetrcid del pjiitrimtmi aryuitectnnic . Catàleg de Sant Cugat del Valhla.

Dimecres i diumenge nit, tanca t Plana de l'Hospital, 7 Tel . 93 590 05 0 6 www .restaurantmatilda .co m

'aprovació de resoluLio d'al-legacions a I'aprctvactó lnaClaI : 25 d'oetubre de 2004 Ple . cn sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2004, va acordar aprovar la resolució d'at•legade la Revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i Catàleg de ,Cugat del Vallès, de prnmcx:ió de referència, en les mateixes termes del projecte presentat, i sotmetre Àltspixtient informació pública per termini d'un rnes, d'acord amb el que dispesa ]'article 83 de la Llei dtiibWtiisrne, de 14 de març . -P termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la data de l'última publicació del pre ' Exi el Btttlleti Oficial de la Província o cn la premsa escrita, rata la documentació tècnica i adnti l i dt'tediCrtt podrà exarninar-se a les depettdèneics dc 1'Àntbit de Territori, Negociat Plànol de l a 'i ,' BJ3ibr Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 9 a 14 hores, i es podran presentar ;txtlfjeatçarlt qualsevol dels prceediments previstos en l'article 38 de tai Llei de règim jurídic de le s lailpi ,pdhligties i del procediment administratiu cuntú de 26 de novembre de 1942 . sii .PapmPvaciú inicial

D

La qual cosa es fa pública per al coneixement general,

fr. assessor s Fiscal • Comptable•Laboral • Jurídi c Francesc Illilarayas, 3 ertü, àespabt 8 I Tet . 93 590 10 79 1 Fax. 93 589 82 54


Sacietat

Diari de Sant Cugat I]iloiJs . 21 abril d4?! 2005

CONTES IRREVERENTS. . .

9

PER JOAN TORTOSA

DE COM PER CAUSA DE LA CULTUR A PAGESA ES FUNDÀ EL MONESTI R na, previsora, tenia molts recur sos . A!'olla que bullia al foc pen jada dels clemàstecs, hi tirà une s altres herbes seques i començà a llescar el pa, tan finament, qu e semblaven hósties, habilitat qu e tarnàa admirarcl rei . La dona an à a buscar el setrill i regà d'oli de le s Garriguesaquelles llesques en un piat fonda, de terrissa de la Bis bal . Finalment, posant-hi l'aigu a hul lent de l ' nl la, ha presentà al re i . Aquest dubtà . I si aquelles herbes eren una metzina? La mestress a esperava per veure quina cara h i feia a 1' hora de tastar-ho, fins qu e el rei es decidí a prendre la culler a de fusta de boix de Tortellà . Tat v a ser fer la primera cullerada qu e s'ho acabà en un dir "Amén , Jesús", li va entrar una agradabl e escalforeta i senti quc tot ell e s revifava . Havia ntcnjat sope s escaldades de farigola .

N

o se sabia si aquella remor que ompli a l'aire eren els crit s esgarrifosos dcl s sarraïns que queie n sota les espase s brunzents, o del s vencedors quc a cada cop i a cad a tall s'hi ajudaven amb un estrany udol . Ei cert és que les espesses pi nedes quedavc n p lones de cadà vers, de ferramenta, dc trossos de roba dels fugitius esquinçada i penjada en els espinosos arbustos . Carlemany arribà mes tard, unco p els seus exèrcits Francs havie n enllcstit la feina bruta, però, aix à sí : orgullós, tibat dalt del cavall , amb la cuirassa, el casc i l'espas a sempre a punt, talment com si fo s

ell qui tot sol hagués veriçut l ' enemic . Ni ell ni el seu cavalE no feie n fortor dc suor. noméscren empol-

satspcl Ikargcarní . El rci franc es girà vers l'esto l de gent quc !i feien d'escorta i digué : "On som?" Ningú no va saber-li dir. Amb la mirada reco rregué dreta i esquerra, davant i darrere i tuc eren pinedes atapcï des . Més enllà, perd. s'entreveie n clariancsdc tcrrescultivades i, a l a primera persona del pais quegosà treure el nas, tots a la una rcpeti re n la mateixa pregunta, "On som ?" , "Sou a Sant Cugat del Vallés", fo u la resposta . "A h!",exclamà Carle many. aclarint-sc-li de cop cl pcr què dc no saber on es trobaven . Des dc sempre coneix ia el nom de Sant Cugat, pern rcçardà allà de Sant Cugat del Vallès que molt s l'anomenen i nu saben on és. "Vet aqui . . .! ", va dircl gran rei . Feia dies que empaitaven el s sarraïns, no tant per ajudar el s catalans com per allunyar de !e s própies 1'mnteres lesamenaces d e I' 1 clam . Avui, clsseus havien llui tat amb gran hraó i se sentia can sat . Per aixó es quedà ala primer a masia que trobà . La mestress a havia encès un bon fisc_ Carlemany s'assegué a l'escó i comen çà a queixar-sc dc maldecap i d e tenir eks peus inflats corn un bot . La mestressa, que el sentia, li v a preguntar si li feia molt mai i el l digué . "Oui!" Ala mestressa e l "si" del franeés li va semblar una

nova cxclamaciir dc dolor i cuità a preparar-li dues cuses : primer u n bany dc peus amb aigua sa fada ben calenta per desemhutir-los-hi i després li aplicà al front un drap perfumat amb saüc . Carlemany la veia feineja r com aquell qui veu màgia . La mestressa apartà unes quante s brases i lcs deixà a la vora dc la ] la r dc foc i d'una gerreta, cn tragué una mena de flors seques . Ercn le s flors d'aqucil saüquer d'allà a l'era, d'ombra espessa, on s'h i retornaven a I'estiude la solellada i del cansament la gent de la batu da . Les flors de saüc anaren a para r damunt les brases i una fumera espessa, com dencens, sorgí ins tantàniament amb espetecs qu e sobresaltaren el rei . Aleshores la

dona pons un drap dc 1 - 1] daniun t del fum, el qual quedà impregna t d'aquell aroma exntic, quas i oriental . Quan Ia mestressa anà pe r posar-li el drap damunt del front , el rei reculà : cremava, i no li fei a massa peça . Perd, estoic com era , aguantà . Com si fos un miracle . l i passà el maldecap, se li dcsinflaren e l speus, i tot seguit començà a tenir gana . La mestressa somri gué, perquè ella ja sabia que el s peus cansats i el maldecap treue n la gana . Ai x i és que es posà de no u a feinejar. Els àrabs els havien espoliat d e mala manera i a lcs eixides no h i havia un sol cap d'aviram . Però l a mestressa de casa, pagesa, catala -

Segons li semblava el rei, l a mestressa seguí amb les seve s màgies . Anà al rebost i d'una gran gerra començà a treure costcl l a d e porc confitada anth llard que an à de dret a la pael la d'aram que espe rava al foc damunt dels tres peus. Aleshores, tallant el fil, anà a caure a les seves mans el bisbe , aquell budell sacsoner replé d c bull negre . Cada un dels talls qu e anava a parar al piat del rei ere n pura glóri a i, quan ja començava a estar fart, aparegué la gerra d e l'arrop, que Filava espès, flairós , amb els seus trossos de codony, d'albergínies menudes i dc cara bassa . Un vailet li trencà ametlle s i un altre pinyons d'un parell d c pinyes que espinyonà esberlades al foc, tot acompanyat de panses i figuesseques . I encara la mestres sa anava dient : "Voleu unes pata tesalcaliuamball ioliounatorrada amb all, o sucada amb vi bri ? Voleu més mistela o potser prefe riu vi bullit'? " Carlemany va vole r dir fava i no va poder . Dormí malament . Sc senti a replè, embafat . i la nit se li v a omplir de cascs estranyes . Va veure un castra ple de romans, d e màrtirs, de sang, de tortures . . . N o va ser fins cap ala matinada quc , havent fet la digestió . els somni s perderen el sentit anguniós . En

relaxar-se, de cop va veure do s angelets rossos, grassonets i d e galtes vermelles que somrients 1 i anaven parlant . De moment na el s acabava d'enlendre, però final ment aciaríque li portaven un mis satge : digueren que aquell llo c havia estat escol l i t per bastir-hi u n monestir. Carlemany, home pro fundament creient, se sentí porta cinrd'aquell missatgcdivi i, sense esperar niés, com a primera feina del dia, manà que a Sant Cugat s' h i aixequés un monestir quc ell ja h i portaria benedictins . Com que era ben educar, s'acomiadà dc la mes tressa de ]a casa on havia sojornat , perq uè era tx:n conscicnt que grà cies a la bona estada i a ia bon a menja del pais, li havia estat reve lat ens somnis aqucll desig del s màrtirs del Castra Occavià . [ així s ' acompli . D'aleshore s eriçà . de pares a fills, i de monjo a monjo, seguí perdurant el bo n record d'aquell sopar de Carlemany. Per aixd, segons les cróni qucs, encara l ' any 1585, qua n Felip 11 visità el Monestir, va ser obsequiat com ho fou Carleman y en aquella masia, pern ara, co m que no hi havien passat els àrabs i els monjos sempre estaven be n proveïts, li regalaren quatre vedells, vint bens, dotze cabrits , vint-i-cinc parelles de gallines , trenta-cinc parells de pollastres, i mistela . Ho reparti entre cl se u seguici que, si nopcigueren ser ta n ben atesos ni assaborir Ics dclica ctcsesamb qué la mestressa ohse quià C'arlentany, si que tot trague jant la mistcla a dojo, s'atipare n de carn ala brasa fins que no va n podermés . 1►ispirat err lu suposada f rnda riQdel manestirdeSant Crrgrrtpe r ( .'arlenrrnvianrlalarebuda yuev u Ic•r e l Mones tir c l 1585 n Felipll. (Readaptaeiii del puhlicut e n el programa del 6'Il Aplec de Irr Sardana, de! I2deju►n'de 1977)-


Diari de Sant Cugat Dijous, 21 at}ril del 2005

10

A partir de 17 h . Casal Culural d e Mira-so l Sant Jordi a Mira-so l Celebració de la Diad a Parada de llibres, contacantes , taliers i jocs infantil s

23 h . C . Anselm Clavé, 1 7 ))Balls de Saló . B If de Primaver a Amb Martel l Org . : La Unió Santcugatenc a 0.30 h . Av. Rius i Tauee#, 12 0 »Música en vi u Amb 11 Room Org. : Cafè de Belgrad o Sant Jordi, dins l'Any de l Llibre i la Lectur a

18 h . Casal Cultural de Mira-sol ))Taller de rol "Cyberpunk " Tots els divendre s Informació i inscripcions al Casa l 12 h. PI . d'Octavi à Cultura l Concurs de contes de Ràdio San t Org . : Espai Jove del Casal de Mira - Cugat sol, Ajuntament de Sant Cuga t A partir de les 11 h Passeig del s 19 h . Punt C)mnia de !es Plane s plàtan s ]]Fòrum Jove de les Plane s Diada de Sant Jordi d e Org . : Espai Jove de les Plane s l'Agrupament Escolta Berengue r ei Gra n 20 h . C. Hospital, 35 »Inauguració exposició pintura A les 17 i a les 18 h Museu d e escultura Sant Cugat De Paulina Muxart i Artigasplana s Taiier per a families: Org . : Art Bubbl e Benvinguts a I'Scriptorium de l Monestir de Sant Cuga t 21 h . Casalet de Cultura d e Valldorei x

»Presentació del projecte d e cos•faboració amb el MST Org. : CAU, }Casc, EMD Valldoreix 21 .30 h . Aula Magna de l'Escol a Municipal de Música Victória del s

Angel s

])Concert . "De la tragèdia musica l a la sarsuela " Amb Arantza Ezenarro, soprano , Pablo Jara, piano Preu : 8 euros, socis JM Sant Cugat i Barcelona gratuït Org . : Joventuts Musical s

De 17 a 19 h C . de la Cre u Lectura popular d"'El Quixot" Org .: Associació de Comerciants del Barri del Monesti r De 17 a 19 h PI . d'Octavi à Taller de punts de llibre Amb Susanna I s A les 18 h Museu de Sant Cuga t Contes entre capitell s

EE

A les 19 h C . de fa Cre u Recital poètic musica l Amb Jordi Lara Org . : Ass . Comerciants del Barri del Monesti r

21 h . Aula Magna de l'Escol a Municipal de Música Victória del s

A les 20 h PI . d'August a Sardanes

Angels

)]Dissabtes Musical s A càrrec d'Aradia Sànchez de l a Blanca, pianist a Obres de J .S . Bach, J . Brahms , Blancafort, Antoni Besses, J . Turina, I . Albeniz . Org. : Escola Artisitco-Musica l Montserrat Calduch

A les 21 h PI . de l'O m Castells A Ies 22 h Teatre-Auditor i Concert de Sant Jordi A càrrec de s'Orquestra Simfònic a de Sant Cugat

Sant Jordi a les Planes 11 h Sortida : plaça de la Cre u d'en Blau Cercavila del Drac Solidari Amb la Banda de les Plane s Org . : Comissió de Festes de le s Planes, Agrupació Cultural i Musica l Coll .: Casal Infantil de les Plane s de l'Ajuntament de Sant Cuga t D'11 .30 a 13 h PI . Creu d'en Bla u Pintem el nostre propi llibre Org . : Agrupació Cultural i Musica l de les Planes 13 h PI . de la Creu d'en Bla u Espectacle d'animació infanti l A càrrec del Cercle Jove de le s Planes Org . : Cercle Jove de !es Planes i Comissió de Festes de les Plane s D'11 a 14 h Pl . de Creu d'e n Blau Diada de Sant Jord i Venda de llibres i roses Org . : Espai Jove de les Planes , Ajuntament de Sant Cugat Sant Jordi a Mira-so l De 10 a 13 h "Esmorzem amb contes " Parada de llibres i tallers infantil s Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Festa de Sant Jordi del Col-lecti u de Gent Gran de Mira-so l 14 h Dinar al restaurant "Ma s Janer" 17 .30 h Festa al Casa l Org . : Co l .lectiu de la Gent Gra n de Mira-sol Diumenge Parades de llibres i roses pel s carrers i places de la ciuta t A les 11 .30 h Teatre-Auditori Sant Jordi en famíli a Concert familia r A càrrec de l'Orquestra Simfònic a Sant Cugat A les 12 h PI, de l'Om Auca de Sant Jordi

De 12 a 14 h PI . d'Octavi à Tallers de punts de llibre Sant Jordi a la Florest a A partir de les 12 h Centre Socia l i Sanitari de la Floresta 11 Jornades de Narrativa ! a Floresta i concurs de narrativ a 12 h Entrega de premis, categories infantil i juveni l 12 .30 h Espectacles infantils Org . : Comissió de Festes de l a Floresta Col-I . : Ajuntament de Sant Cugat , Milar Tobella, Paper i Tinta, E l Celler de Llibres, La Quint a Forca, Papereria Planas, Dupl o Sant Cugat, Esteban Papereria , L'Amic Imaginar i Sant Jordi a Mira-so l 12 h Casal Cultural de Mira-so l Titelles . "EI quixot" Amb l'Estenedor . Dins els actes de l'Any del Llibre i la Lectura a Sant Cugat Org . : Ass . de Veïns St . Joan de Mira-so l 10 h . Entrada Camí de Ca n Borrell (rotonda Rotary ) »Visites guiades a l'entorn natural de ia Torre Negr a Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Col-l . : Plataforma Civica per l a Defensa de Torre Negra i rodal s 11 h . Oficina de Turism e ))Del Camí dels Monjos fins a l a Guerra del Francès .Visites guia des i comentades . Durada : 1 hora i mitja . Preu : 7 euros. Menors de 7 anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l'Oficin a de Turisme Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Av. Roquetes, sln (ronda Nord) , cantonada av . Cerdanyol a ))Inauguració del Nou Punt Verd de! Centre 11 h Cercavila des de Pl . Octavià fins al Punt Verd 12 h Inauguració Punt Verd 12.30 h Espectacle infantil i aperitiu sense residus per a totho m Org . : Ajuntament de Sant Cuga t


Diari de Solca Cuga t IOIJolls, 21 aixil del 2005

11

D'11 .30 a 19 h. Entorn de l Monestir »XI Festa de la Solidarita t d'Intermón Oxfam Un dia per a l'esperança "Sembr a esperança " Org. : Intermón-Oxfa m 12 h Casa de Cultura »Exposició Neus Cole t Visita comentada a càrrec de ia mateixa artista . Oberta a totho m Org. : Ajuntament de Sant Cuga t

20 h PI . Barcelon a »Concentració contra la violènci a domèstic a La violència no és mai tolerable diguem PROU a la violència contra les dones Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Col•I . : ATENA Dones de San t Cugat, Grup de Dones de la Cre u d'en Blau . Grup de Done s immigrants

19 .45 h IES Leonardo da Vinci »Xerrada . "Sabem resoldre els conflictes positivament? L a mediació a casa i a l'escola " A càrrec de M . Carme Boqué i Cesc Notó, psicopedagogs Org . : AMPA Leonardo da Vinc i Coi-I.: Ajuntament de Sant Cuga t

lnt Cugat (i 1

20 h . Museu Sant Cugat Monestir »IV Edició del Premi Poesia San t Cugat a la Memória de Gabrie l Ferrate r » Vil Premi de Poesia Gabrie l Ferrater per a centres educatiu s de secundàri a Org . : Ajuntament de Sant Cugat

rlr

ir,tl

rr•I

r . .r •••

Si voteu sortir en aquesta agenda ral que adreceu , rnrorrna[ro 15 dies abans a 1'Ofkina de Turism e i t-avla. slrl corre de 1'Homenarge . r?_ 99 5? 4 33 . ~~~gat.org. ?~s actes de la inforrnario [!? rPr,3 ;i rn ?PS erri+?r7r S

lmpostos

WmpOStadflrS casolan s Per obtenir un cornpostado r casolà de 320 litres de form a gratuïta heu de trucar a I'Ajuntarnent (tel .93 565 70 00 ext . 2797) o bé escriure a : jud it h ma rt i n ez@sa n te ugat .org

El nombre de compostador s és limitat, s'entregaran per rigorós ordre de sol . licitud .

Pagament de (impos t de béns immobles (ibi)

Percornpletar aquesta iniciativa es farà un Curs de Compostatg e

Fins al 17 de jun y

Casolà,obert a tothom,dissabte 14 de maig a les 11 h, ala Casa de Cultura . Recordeu que el compostatg e és la descomposició del s residus orgànics, per obteni r un compost similar a la terra vegetal que es pot fer servi r per millorar fa qualitat del sò l del jardí.

Dona

Concentracions contr a la violència domèstica La violència no és rna i tolerable, diguem PROU a l a Violència contra les dones .

El proper dilluns 25 d'abri l concentració a les 20 h a la Plaça de Barcelon a Otgar,itra Dnnrlnlnrmac•nam b caI•lahor ~. .n d Asr»a .rh 1,os do 5ari r Cugat.el Grup, de Dorsis de la ireu d'en Blau i ci ■5nrp Jr []anys imnticJrani : .

, .r

Escola municipal de música Victoria del s Àngel s

Inauguraci ó del nou Punt Verd del centr e

Inscripció per a !a prov a d'accés a Grau Mitj à Dates:Fins al 29 d'abrí l

Diumenge 24 d'abri l

Horari : de dilluns a dijou s de17a20 h dimecres i divendre s d'11a13 h Lloc : Secretaria del centr e (p! . del Centre Cultural, sln) Tel, 93 589 05 5 1 www.a8040643@centresxteues

11 h Cercavila des de l a p1 . d'DGtavià fins a l Punt Verd 12 h Inauguració del no u equipament 1230 h Espectacle infantil i aperitiu sense residu s per a totho m Lloc : Av . de Roquetes sl n (Ronda Nord), cantonad a av .de Cerdanyola

Formes de pagament: • Domiciliant el rebu t • A tots els bancs i caixes qu e tinguin oficina a Sant Cuga t • Per teléfon a través del 01 4 amb targeta bancàri a • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (pi . de Barcelona, 17 ) • GestióTributàri a (c. de la Creu 2) • A les oficines dels districte s

Consell de district e Data :dilluns, 25 d'abri l Hora : 20 h Lloc Casal Cultural de Mira-sol (c . de Mallorca, 42 }


12

Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 20[] 5

Parades de llibres i rases pels carrers i place s 11 h

Diada de Sant Jardí de l'Agrupament Escolta Berenguer el Gran . Al pg. dels Plàtans 12 h Concurs de canten de Ràdio Sant Cugat . Lliurament de premis . A la d'Octavi à 17 118 h Taller pera famílies: Benvinguts a I'Scriptorkum del Monestir de Sant Cugat . Al Museu de Sant Cugat-Monesti r 17 a 19 h Lectura popular del Quixot . Al c de la Creu 0r9enitta : Associació de Comerciants del barri del Monesti r

17a 19h Taller de punts de llibre amb Susanna Is. A la pl. d'Octavi à 18 h Contes entre capitells . Al Museu de Sant Cugat-Monestir ]9 h Sardanes amb la cobla Prindpal del Llobregat A ia d'Augusta 19 h 1 poitk musical amb Jordi Lara . Al c de !a Cre u 20 h 22 h

Oryanitra : Assoclacid de Carnercfanu riel barrí del Monestir

Aciuacló casteliera, Castellers de Sant Cugat . A la pl. de l'Om Concert de Sant Jordl a càrrec de l'Orquestra Slmfdnica Sant Cugat. Música de pel.lícules. Al Teatre-Audltor l

Dium eng e. 24 d'auri ! Parades de llfbres l roses pels carrers i places 11,30 h

Sant Jordi en famflla . Canrert familiar a càrrec de ('Orquestra Simfónfca Sant Cugat . Al Teatre-Auditor i 12 h Auca de Sant Jordl . A la p1 . de 1'Om 12 a 14 h Taller de punt : de llibre. A la pl. d'Octavlà


Ciutat

CiU i PP aproven la modificació del PGM de la Floresta L'Àrea deTerritori, a mans de CiU, h a vist com prosperava, finalment, l a seva proposta de modificació de l PGM . El projecte permet legalitzar les cases fora d'ordenació de la Floresta i dóna llum verd a la construcció d e 64 xalets a Can Busquets. I ple municipal ha aprovat, amb cl s c rrt . cic CiU i Pi? la mcxlificacici de l Pla ( iencrtl MctropoEit(t en I'ànthi t de la l-lnresta engegada durant e i tnancl ;rl antt•ricrr . La proposta h a El portaveu de la plataforma pro Can Busquets enraona mentre els favorables al canvi del PGM alcen cartell s rchut el suport dels cluc van ser els seus artí fexs xcx•is clc. govern en la legislawrt 1 c999 - del sectordeCan 13ttsquets . Pei seu cantó, el s sempre s'ha mostrat favorable a ]a propost a 2OU3 , i s'ha lrc batambcl rchuigdclsdetrac - socisdcCiUen l'actual mandat ERC- s'han -aquesta va sortir tlc l'equip dc govern de l torx histirric's del projecte : PSC', LRL' i 1CV- mantingut lèrtnsen lasevaopnsicióal projec- qual formava part--, Rcxlrigucz havia arrihat a 1:A, anih ia particularitat quc l ;squcrrt Repu - te i han criticat una modificació que dóna 11 u m anunciarpúblicamcntque cl seu grup no vota blicana és ara la cumpt nya dr CiU en e i verd a 1a urbanització, encara cluc sigui par- ria a favor "d°una proposta cluc l'equip d e govern no ens ha donat a conèixer amh pro u govern rttun icipal . cial, del sertorde Can Busquets , La tinenta d'alcaids de Territori, Mercè Aixi dunes, CiU ha hagutde servir-s c temps " i havia recordat a CiU que els seus Conesa, ha defensat un cup nies que la sev a Finalrnent dels vots del PP peraprovar el tex t socisactuals són Esquerra Republicana i noe l proposta de mcrdit'icarici del PiiM amb c l ref iísquc la C ienertl itat exigeix clos del rttesd c Partit Popular. La portaveu popular va fer l a vistiplau inicial clcl ('c msc erri del Pari: dc Coll - juny passat . La portaveu popular, Bert a seva intervenció l luintun adhesiu ambcl lem a serola 1 de la Comissió Juridica Assessora d e Rcxlriguel . ha explicat cluc el scu vot era un a Srrlverrr lu Flnrzraru, jugant amb la imatge i e l Catalunya éslamillor pcrlegalitzarlesrase s qüestió de "rrsponsahi citat pol itic a " i ha justi - propi de l a campanya Suh'e rrr Can t i rs yuets, fora d'ordenaciódrla Floresta,crcarhabitat- ficat, d'aquesta manem, un gird'últinta hora fet que va causar con fusió entre els opositor s gepúhlicett aquest districte i preservar e180% de l'abstencióal votposi tiu. Encara queel PP ala construcció de 64 xalets en aquesta zona .

E

,11 Arica :! ,i,' rr, • de ; l -;r nit de Ned .+[ Lis 1 st tr.rtlct t r d '- ir l r , r +at 1 . ,, r . ~sr criat, 1 . ! . ntr e lEl t .~ tll, ;)i ttrl til cic• 1), ,1'lie ç c iebrat V[~ la .Tl h ■fel Ve]IO Ct 1 -j1 ., ,tt .;Qg, l~11-1r s1a tir :11 .. . s,, ric? 11i, i i sar~g, idf J4'.) :. rttt y s . ; M3.5c:~i 1L . , s,cw , eigtrc . :.l '&1 Ciilv+a, çk!ere,1 Vri1un I1•lusitjnisrt , Ft1 I ; ii , i r' ~fic _1~ í .ta3r+r l•I ,i,c, . , !1 t {vm l anya 4-.* 1#}l~+re 111 CL) amo Í'm t ,lr ert t . ;otlOr cfk' Pthdra i >t4t,dd clrre :s•ci6. ttt tt ,t .~ Lli. l . t i itr . ï_,,t clr ! , ,stt EilLrt.,_tlia . i_i .t lE'ftesk~'~~trc Far SantjI regal ttn retall de la nostra històrsa

13 La corda dc la pol itica a la ciutat s' ha ana t tensanl aquesta última sclmana, des que l a t inenta d • alcaidedeTerritori va anunciarqu c portaria ai ple 1a msxíificaciódel PGM .Tan t el PSC corn ICV-EA han acusat CiU d e rnastca de voluntat de diàleg i han criticat e ! paper c1' ERC en I'afèr. Durant el debat de l plenari, cl portaveu del PSC, .lordi Menéndez, va reiterar la seva oposició a "un mode l depredador, d'urbanitrarions dc luxe qu e fan mossegades als nusl res boscos" i va ins tar novantent, a sortirdel govern municipal per "dignitat pulitica" i perquc "ER C nohauriade seguiren un govern control al s seus pri nc ipis i cn c l q ual s' ha demostrat qu e sónprescindihles'• . atravésdclse u portaveu, Xu icr E3oix, va acusarC'iU de dir mentides ja qur . segons c l ls . "nn és cert que, si nos'urhanitza('anl3usyucts,nocspugui n legalitzar Ies cascs fora d'ordenació o no e s pugui crear habitatge públic" i va lamenta r que ERC . des de la seva posició de govern , "no hagi liderat un procés per resoldre el s prnhlerrtes urhan i sticsquc zunenacen la serr i de Col l serola" . Flsrepublic .tns,pclscucantó, vanaprnCitar cl pic per reafirmar el seu enmprnmi s amh IaprescrvariódclsespaisnaturaEsi va n dir que ni e1 PSC ni ICV-FA els pode n "donar I l i çons ', perquc"E RC és l' únic par tit que va votaren contra de l'actual mode l decreixemcntdclaciutat",Totiquc FRCh a decidit no trcncarel pactedegovern per un a qüestici que arrenca de l'anterior legislatura , el portaveu republicà i tinent d'alcalde de Medi Ambient, Eduard Pomar, hacriticat cl fet que CiU no hagi buscat una solució d e consens per a ls prnhlesnes eíe la Floresta i h a advertit als soci~ que "situaeic7ns ron c aquesta no es poden repetir" i lluc ' í : R C no vol més Can 13ttsyuets'° . //Eva Arasa IAltisriira (politrca@diandesarrtcugat. çoml


Ciutat

14

diari de Sant Cugat Dijnlts, 21 abril del 200 5

La plataforma Salvem Can Busquet s anuncia noves mobililzacions REACCIONS> 1 .a Plata I ilrn7 a Ci vi ci pcr :r la l }c ti•nsa clc('xn Busquet s intensifirara les es nulhilitzaeiuns ara clor cl ],l : ha ,illrclvat l a modiiiraCici del I'( :Ivf que clan s llum verda la orba nnrac i s'1t I' ay ucs l sector de la k= laresla . Aisi ho h a anunciat cl seu pnrrave u . l . I u i s L.lercna . Llcrcnu,que ‘a intcr■crrire n cl debat del ple municipal despré s ttedcnunciaryue la policia li havi a i ntentat impedi r l'acccs a la sala, v a recordar el posicionament de l ca l . lectiu que representa i va ciirqu c ia construcció de (r4 v ivendes uni f it miliars a Can Busquets és "un a agressió a Co[lscmla, amh un fort irmpacteccalógic sahre la Kierada i un fort impacte paisatgístic'" . Més d'un centenar dc persones es van aplegar dilluns a la plaça d e Barcelona, davant dc l ' Ajuntament, per protestar "sorollosa ment " -només van i'er silenc i durant la intervenciódcl seu porta veual ple contra ladecisió de rea deTcrritori dc tirar endavantun a mixiif icaciciclel PCiM cn I'itmhitd c Ia Floresta que permet eonstruiruna

lenta dc vchiclcs pels carrers de l a cicttal, en què van participar uns 8 0 cotxes , L'altra cara de la moneda I Js prupictiiris dc les rars dc (r[1 eascti que van güCdat' lirra d'orde nació a causa del P(iM dc. I 97 6 constitueixen 1'aftra cara de l a moneda i ésque . pera e[ Is, l'aprovacicí dci text refós suposa la fi a un a szivindicaciildepropde30anys. E I president dc 1'Atiscx:iació de Pro-

L'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta e s felicita per l'aprovació de I a modificació del PG M

Més d'un centenar de persones es van aplegar dilluns a ia plaça de l ' ajuntament per defensar Can Busquets seixantena de xalets a Can Busquets, F1 portaveu dc ia plataform a ha expressat la seva decepci ó davant "la manca de voluntat d e CiU de buscar solucions aiternati ves de consens que resolguin els

BMW

problemes de la Floresta sens e urbanitzar Can Busquets" . Llui s Llerena, a més. ha criticat "la nul . la voluntat del PP d' evitar més agres sions a

Collserola" i ha fet una crida

a ERC perquè "sigui valenta i tren -

qui el pacte de govern'' . Els actes dc protesta va n eomcnçarcl capdc sctntarta, amb e i desplegament de paradetes infor matives sobre la campanya 5a h verir Curr Busquets i

amb

una marxa

pietaris i Ve'insdc la Flaresta, .lase p Llconart, s'ha expressat en aquest sen t i t i ha dit que Ia mcxli ficacióde l P( ~ M ala Floresta posa fi a"la situa ció desesperada que han viscut el s veïns afectats durant els últims 3 0 anys" . [ .entitat veïnal ha criticat, d'altra banda, que "tant els partit .~ palitics com algunes associacion s de veïns hagin barrejat la mociificació del PCiM amb e1 tema de Ca n Busquets" i ha recordat que, "en e l seu moment, ens vam quedar sol s dient que Can Busquets havia d'a nar en un pla parcial a part dc l a modificació del PCiM" .

ervice

Av. Cerdanyola, 100 ant Cugat de! Vallzs

rv

Y

~

tel . 93 589 32 00 Fax 93 589 46 4 0 -

autocugat@autocugat .com


Diari de Sant Cugat Djous, 2S abril del 2005

Publicitat

15

T.

.I> .%:;>

Ip

«111>

t‘>«p


Publicitat

16

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 200 5

Sant Cugat Grato i`t

Grupo Erosid

Ctra . Sant Cugat RubĂ­, km 4

www.santcugatcentre,co m


Diari de Sant Cugat Dijous, 21 artnl del 2005

Ciutat

La JSC defensa la repúblic a federal com a model d'estat Els joves socialistes homenatgen els veterans republican s

La trioolar va presidir els actes de commemoracifl de la proctamació de la 11 República

OPEL {~ ,I A u tocuga t s. a.

COMMEMORAC14 La Joventu t Socialista de Sant Cugat ha aprat'itat el 74c aniversari de la proclama ció de la Segona República Espanyola per reivindicar la república federal com a fiirnta d'organització politica i territorial de 1'Fstat i també percontrihuira la recuperació de la memòria històrica d'aquells que van lluitar per defensa r un règim demacratic enfront de !'alçament militar dirigit pel general Franco.Totplegat,en unacteque va tenir lloc dissabte a la tarda i que va aplegarpersoncsd'arrcu del' Es tat i de generacions ben diverses , desdeltijovesde lanrtteixaJSC f ins a vetcrtnsde laGuerra Civil . l: acte va començar a primere s hi ires de la tarda amb la hissada dc l a bandera tricolor republicana i l a reprnduccicid'un f'raF ,mentdel discurs que Francesc Maria va pronunciar cl 14 d'abril de 1931 pe r proclamar la República a Catalunya . El protagnnisme el van prendre tot segu i t els homenatjats, aque -

17 Lles persones yuc van v iure la Repú blica i la van defensar i que, en aquesta ocasió, van denunciar e l siicnciamcnt que han patit mé s cnlla dels quaranta anys dc dicta dura franquista . Per tal dc donar niés èmfasi a i'hornettatge als homes i !es donc s que van lluitar per la llibertat i e n contra dc la dictadura franquista . les joventuts socialistes van convidar entitats com Amical Malthausen, l]oncsdel 36 i 1' Asscx: iacici pe r a la Recuperació de la Memòri a Històrica deCataiunya,entrealn-es . L' obj estiu f ïnal pera] s membre s de fa JSC és la proclamació de la 1 1 1 República, "una república federa l per distribuir adequadament Espanya i posar fi als [racionalisme s excloents" . Així s'ha expressat c l primer secretari de la JSC de San l Cugat, David (ïuticrrez . que cre u que l'acte organ itt perla República ha estat "un èxit rottind". "Per l8 ►rict>bria de la Caredexació" Un seguit de grups dc música va n amenitzarbona partdcl vcsprc i dc la nit espolsant les teranyines i interpretant amb nous arraTajantcntti leus cançons de la República . com ara I Àt .i Ccrrrrtelrr o una veNici cn catal ú de l ' himneanarquistatA lasbarrrcudcts. La vetllada va incloure, a més , una bolifarrada popular i la lectura del manilést de !a JSC a favor del s valors republ icans .

L'Ajuntamen t commemorarà la 11 República , sense bandera MOCIÓ ICY-EA> E 1 ple municipa l ha acordat iér un homenatge públ ic . coinciclintamb el 75éaniversari dc la proclamació de la 1I República -e l 14d'ahril de 1'anyque ve-,alsntemhres de totes les corporacions dels governs municipals d'aquell pcriodc i promoure accions pera la recuperació de la memòria històrica , posant de relleu el valor dc la tasca d'aquestes persones . Aquesta resolució . juntament amb la de traslladar a !a Comissió de Patrimoni l a proposta de dedicar espais públic s de la ciutat alaalcaldes republicans , va scr aprovada alnb els vots favora bles de CiU. PSC . ERC i ICV-E A -autorsdc la mncióquces vapresentaralple i els vots contrarisdel Pl ? El primer acord de la ntocici, qu e plantejavaque la banderí repuhlicanaonegésal balcóde I'ajuntamentc l pròxim 14 d ' abril, va ser tombat . en canvi, amb els vots de Ci U i del PP. Mentre que CiU argumenta que ! a tricolor"nués una bandera cons t it u cianal", el PSC ha replicat que "l a bandera del Sàhara oneja un dia i tampoc no és constitucional".

Av. Cerdanyola, 100 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈ S TeL: 93 589 30 00 Fax ; 93 589 46 40 autocugat@autocugat .com www.autacugat .com


Ciutat

18

El carrer Cànovas del Castillo es dirà avinguda de Gràcia abans de sis mesos NOMENCLATOR] 11 carrer d e C'únovasde1CasttIIs esdirà :svini.udadeC ïtïsrta ah:utsde sissttcsos. C'i U i ERC' han apn,vat aquest canvi i em l marcdclplerntrnrcipaI is'l,anrmha t amh cl rchuig dels partits a I'oposicici PSC, IC'V-LA i PP , que han decidit ahandnstar la L'omissi ó Municipal de Nomenelàtor perqu è cnnsidcren que l'equip de govern h a pres la decisiri de manem unilateral , sense buscar el ectnscns de tots el s grup i sense um su l tare l Gnrp d' hs-

tudisLocah{CiL L hltiux:rsdegovcm,C'rU 11 R(' , han decidit aprovar un canvi de non t yue els repuhl icans ja havien sol . I iritat l'any l c 9t), acldui nt que"C'iuictvas del Canti 11c, va l idrrtrun gcweni tun h un graus elevat decc,rrultc ió. dc prletiqucs c :iCiciui Is i hostil .il catalanismc" .17av;ml I' arrrsaricid'rsni latcralismc fita per l'Olxniciis, 1 :R1' h a esgrimit quc la seva prc,lx,sl .i ja s ' ha vi.t discutit ducs viceac€cti cn cI narc [1ClaC omissicidCNontencIàtur- I-.l s rcpublirans, a més . han asscgtrr,I l que els "sorprèn" que el canvi oc i s' Itagtics fet molt abans, amh 1 ' est ts acta del primer govern democràtic a l'Ajuntament . De la seva banda, el tinent d'alcaldcdc Presidiyncia i pttsidentdc [a Comissió de Nomenclàtor, Joa n Rsxns, hamantingut que 1a dccisió de l'equip de govern no vulnera cpxcordi harecordatque lacctnsultaal GELnoésobligatória .Tot iaixí . Recasens ha lamentat ladec i sióde l s partitsdc L'oposició d'abandonar la comissióque presideix . Laptop aaprovadaperi'equi p de govern pretén rtx.upr°rar e1 topi} nim antic de la carrti.te a de Sarcekona o car-rcteradeGràcia i, pcrayucs l motiu, CiU i ERC han triat la denctrninaciód'avinguda dcCïràcia . l .: aeordprr.•veuqueel canvies Faci efeetiuen un termini dc sis mesos, encara quc es demanarà a Correus qu e mantingui vigents lesducsdennminacions durant un any sencer pe r minimitzar les molèsties als veïns . PSC . IC V-EiA i Pf,, pel seu canuí. mantenen la decisió d'abandonarl a

Diari de sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

Un conveni fa reviure l'històric Camí dels Monjo s Compromís per potenciar una ruta amb valors naturals i culturals

I

C ontissiódcNomencl :itnri han insinualquc cl canvi ha arrihat al ple de l arcs d'abril perquè C'iU vestia cctmptnsarelsscrisscx : isper Ia giirstiód e

Can Busquets . D'altri banda, CiIJ i PP ha n aprovat unamtx:iódelspopularsqu e insta la ('omissió de Nomenclàtor a estudiar la possibilitat de posar c l nctmdeJoart Pau! I a un carn:roplaça de la ciutat . Mentrequeei PSC' s'h a abstingut. ERC' i iC'V-F.A han vota t contra la proposta .

CONVENI A gIIATRE BANDES. Els aIrial lc5

PATR1MONI>[7inamit:car i potenciar 1' h istitricCami dels Mnnjosque connecta cl Munestirde Sant Cuga t amb el Mnnesti rde Sant Llorenç de l Munt, al cita de la Mala. Aquest é s 1' ohjcctiudel tonverti quehansigna t aquesta setmana e ls alcaldes de San t Cugat,Tcrrassa, Sant Quirte i Mata depera . La err i .laEtoracióentrccls quatre municipis es concreta en I'elabaració i el desplegament d'un projcet c per fomentar el turisme cultural i natural, tentraten e1 creixement sos ten ihle i respectuós amb el med i atnhient, al voltant de I'histizri c ['ainíclels Monjos .'] ntyquatreajutttantents s'han cctrnpromés, a més, a

Grr.gorl (Matadepera), Navarro (terrassa), Ruiz (Sant Quirze) I Recoder (Sant Cugat )

buscarel suport 1 intutccri intititucio nal d' adntinistrarionssupranuutici pais, el patncx ini d'entitats i empre ses . i la col•laboració d' institucions , universitats i asux:iaciuns, així com la irnpl icació de la ciutadania . E1 conveni preveu la creaci ó d'una comissió de seguiment, tormada perunrepresentant polític i u n técnicdecadaajuntamcnt . Entreles accions que estudiarà la comissió , que es designarà en el terrrtini d'un mes. hi ha la senyalitzat ió del camí , la creació d ' espais tic picnic e n algunspuntsdel r zcconcgut i 1'eclici ó d'una guia del cam i, entre altres . F.1 Cami dels Monjosuncix .deti de l'edat mitjana, els monestirs

lx:rtcdictins cle Sartl Cugat i de Sant Llorenç del Munt, passant pels ter mes de Sant Cugat, Sant Quirze , Terrassa i Matadepera . Al llarg del s seus 25 quilòmCtms, va pujant des dels 100 metres d'altura de San t Cugat fins als 1 .050 del cim de L a Mola, on hi ha el monestir de San t Llorenç . IYalcalde de Sant Cugat, Lluí s Reeoder, hacxplicatque "les quatre ciutats estem fent una aposta per potcnciarels nosíres valors natural s i histitrics al voltant d ' aquest [:ami" . Retodcrlta dit que: estracta de `revi talitxar el que va ser una ruta mol t immrtant i cluc .enel fistur,pcraltns motius, tarnhi hct serf" .

BREU S EL PÀRQUING DE CA N QUITÈRIA ESTAR À ACABAT A FINALS D'AN Y L .a tinenta d'alcalde d e Territori, Mereè Conesa, h a dit cluc e1 pàrquing dc Car t Quitèria podria estar enllestit a Finals d'any i ha afegi t que, doti de la seva àrca, s'està estudiant la pnssihi l irat de repavimentar la plaça de l damunt amb lloses, dotar-l a d'una zona d'arbrat iltabililar-hi un sorral i una zona d e jocs infantils . VEÏNS DE CAN BORRULL DENUNCIEN EL MA L FUNCIONAMENT DE LA DEPURADORA L'Associació de Veïns d e Can 13orrull, al districte d c Ics Planes. denuncia car nou el mal funcionament de l a depuradora uizieada ai se u barri i els elevats nivells d e contaminació cluc present a la riera . Tot i que 1'Area d e ScrveisTerri torials vet anunciar, a finals riel rucs d e febrer, la eonstrueeió d'una segona depuradora a Ca n 13nrrull, l'entitat veïnal e s queixa que Ics uhres encara no s'han iniciat i ha anunciat mobilitzacions pcrcxigir que els trchalls comencin abans de l'estiu . El s veïnshan advertit que . si ]'equip de govern no fa eas a les seves exigències, portaran al pic municipal bidon s amb residus de la riera . PERE MACIAS (CIU ) DEMANA UNA ESTACI Q DFl TGV AL VALLÉS El portaveudeC'itlalSenat, Pere Maeias, ha presenta t una moció a la C'ambraAlta per sol . licitar al Govern espanyol la construcci ó d'unacstaciódeETGV per a passatgers al Vallès C eeidental .

INDUBRLJC, à.A . www.indubruc .cn m EL SEU MAGATZEM DE FUSTA TRACTAD A •Casetes •Refugis :Tanques

■Tarime s •Mural s . Mobiliari de jard í

•Pèrgole s ■ Gelosies •Jardineres

Pol . Industrial Can Magi . Av . Ragull, nau 1 9 Tel . 93 589 00 23 Fax 93 674 38 71 Sant Cugat del Vallò s Visitl la nostra cxpusició c+ la Ctra - de Sant Cllydat a Rul+i Irctrtlscia Cera-r..• Cnirwrr.iai Sant Cuyat l


Ciutat

Diari de Sant Cugat Nous, 21 abril del 20105

19

EI PuntVrd del Centre s'inaugur a diumenge amb unafesta ciutadana

iCV denuncia que Promusa s'ha saltatl'ordenanÇa mediambienta l

El Punt Verd de l'avinguda d e Roquetes se suma al de la carretera de Molins de Rei i amplia la capacitat municipal de gestle dels residus . Les deixalles que es dipositen a l Punt Verd es dassftiquen i, periddicament, es traslladen a les plante s de tractament o reciclatge. RESIOIjlS7 F-I Punt Verd del Centre s'inaugura aquest diumenge am b ruta icslanhertaa tubs fa ciutadania . Litetutat dlspisar Lt1' :ufllesta rna17C ra, c1c dos punts dc rectal l itlii dc n:sidusdumcsticsquc permetrin m il lnrar-nelagesticii c1 tractament posterior. Ei nou Punt Verd ests situat a 1' avingudade Roquetes sec ai costa t dc la nttcmda de 1' avinguda de Cerdanyola , 11 Punt Verd és un eenirc d c reeepciò de residus domèstics . El s residus es recullen selectivament . s ' emntagatLenlen en lli f crrms contt nidorsi,pcritxlicamcrtt,esplr1in a lesplantes autnritrrtlesde reciclatg e otractament . Penant, iscgunss'intfirma des dc l ' Arca de Scrvci s Lfrbans de l'Ajuntament . es tracta "d'una instal lariti clau per tir un a gestin correcta de tots els material s dcfesdcixalles" . L acteinauguralcomençaràales 1 ! del mati amh una cercavila am h gegants i capgrclssos des dc la plaç a d'Oetavià ~insal PuntVerddelt•entre . Posteriorment, les autoritat s municipafsprocediranu 1 .1 irtaugurt c iópr~piams-rttciita de 1 %eq u ipar ent i i donarul pas fill tiegtrEt, I scThregllartt d ' l dclmigdsa,attncspc ct ick irttàrttil i a utt"alterititl sense residus ' .

Tipus de residu s 11 Punt Verd zteull diversos tipustl e residus, dividits hàsicantcnt e n e,Specícíh clrrrriè.V s, t'S a dir. qu e rcquereixettd' un tractarnentcslxcit ic a causa de fia seva naturrlesii con -

MOCló›l :l grup ntun ic i pal d' IC V 1 ;11 ha denunciat al plc . a travé s

d'una moció, el fet que els piso s construïts per Promtrsa zila plaça de Lluís Millet nocompleixen I'ordenançad'estalvi energètic . 1 :1 porta veu ecusncialista considera qu e "aixòésmoltt wuperqui,sinosaltres aprovem una ordenança i obli guem els constructors a eompl ir-la , és denunciable que una promocici publica se la salti" . La mucici d' ICV-1:A, que. intitavacleonsistcr ri a obrir un expedient pereshrinar per què l'esmentada promoció n o compleix les ordenances d'estalv i encrgctic i tamhtc a cstabl ir respan sabilitats politiques, no va prosperar finalment pels votscontrariisde k'cquipdegnvcrn(C•itl i ERC },Tot i aixi, el tinent d'alcalde de Med i Ambient, Eduard Pomar, ]ttE reeo negut que cal establir mecanisme ~ de control des de Territori i Med i Ambient perquè aquesta siluaeit i noesrepeteixi i latinentad'alcaldc de Territori, Mercè Conesa, ha eli t que Prontusa ja està treballant per "snluciortaraqucst fet" .

Ei Punt Verd del Centre està ubicat a l'avinguda de Raquetes• ai costat de la rotonda de !'avinguda de Cerdanyol a ruminant ; pu►c•irrlnwi r rc•euperUblec•, quc stin residus que no sci n objecte d't na recollida especifica i que i ncloucn runesdc petites obres . electrudnméstics i radiografies , entre altres ; envuxrrs, ja que d e inctmertt no tenen un circuit de recoli ida, i nrcrleriulc rc eirperrrhlc.s, co m ara vidre de colors transparent , mutalfs,cre tcr<i .Algunsd'ayuesl s material ti, dc fct,ja es porten als cüntenidortidel carrer• percicl Punt Vcrc l pcnttet fer-ne unaelatisl €1caClUnleti detallada . Els residus cspcci :Els inclouen, coneretanlcnt, envasos i restes d e productes dc hricolatgc . envasos i restesdc productes de neteja, inscctirides i plaguicides d'iis dontéstie . prcxiucles amh mercuri tcrrnòrtte-

Dus nremís per escollir MF•.NU DEL DIA de diUunt a dissubrr 7 .95 eumr „a 1HF',VÚ

ESFECIAL

IJ.EUGER 8.50 euros n~ wa. Flr dlvrndrr.s r dissahtes rr cunride m a una < :upa de (ov« runfi e1 reu rnrmf. Cl Suar Jordi. 33 . Sant Cugat del t ralld r 7'e1„9358793 %

tres i fluorescents-, productes de l cotxe olis de motor, bateries , liquidsde fre i anticongelants-, aerosols, cosmcties laqucsi acetones- , tòllersde fotocopiadora i impresso ra, neveres i pneumàtics . Tht s aquests residu~ es porten a gestor s atttnritzats, on sóit sotmesusa tracta ments per minimitzar l'impact e ambiental que pmvclquen . [)'altra banda, entre els residu s recuperahkes . hi ha llaunes, vidre tr insparcnt,viclrcdcculnr, :vnpoltes de cava. hrics, paper i cartró, rclha i calçat . material d'esporga . oli de cuina . Iadioertfies . voluminosos . runa, ferralla i metalls . i fustes . El s residusrtcupcrahlescspodenret i clar i, per tant, es porten a recupe rador autoritzats .

HARMONIES CORPORALS 0949 per At' Eul3lla Paptal, practlttone r de !es Flors de Bach . PIn : esp .20030922 P

CTRA . DE RUBÍ, ïf i 93 544 29 3 8 SANT CUGAT DEL VALLÉS

ccrl u

Tsripüs dels Chataia

(Pw rwlebilr t'sgidtlbd errerytec del tes) O . per rpereglttrar tallar

VOLVO

AUTO SÀEN Z

-1~

LaDCÀL CLIMA TI7Z4 T rAvG7àdK ) rrkSrrrui cr S .rNr cLr ar

Rbla. Can Mtxa,1E, (Cant. Sant Jardij 7,1 . i hx 93 875 22 01

IDIOME S


Cïutat

Diari de Sant Cugat Dijous, 2'1 abril del 2005

Un estudi de Sant Cugat guanya e I

dels disscrtyadorsd' il• luminaciti en l'àmbit de F arquitectura . especialment cn Cl context esta tal . Segonsrl dirceturd'Arlcclu-

mentre realitzava el projecte de l passeig de I'[5valo es deuen bona mesura al fet queaquest fos respan sahilitat dc l'arquitecte Davi d Cltipperf ield, ja que"aAnglaterra , Alemanya o França ens porters u n avantatge d ' uns deu o quinze any s pel cluc fa al disseny d'i l . luntirta cii)' . EI santrugatcnc lambédesta Ca cl fet que cl projecte fos públic i assenya la que és meritori "supera r prnjcetcs que tenien molt més pres supost" .

mirtoteenia, les ciutats s'ha n regit, durant molt de temps , ]tomésperexigèrtciescle visibilitat i ticgurciat i ara "cal canviard e mentalitat i incorporar concepte s com cl de benestar visual" . Pe l dissenyador, es tracta tle' - lttillorar la il . iuminaciti dels espais , també els públics, amb criteri s estètics i energétics" i record a que "el canti rnés curt entre do s llocs és aquell cn qué et trobes a g ust " . Ginésestàconvençutquc la lli bertat creativa de qnc ha gaudi t

IMletminant Sant Cuga t A Sant Cugat . I'rstudi At•tecluntincltccnia ha rca[itzat la il l umi naciú de la muralla de[ Maneslir , dc la plaça de 1'0m . de la plaç a del ['011 i també de la plata d c Josep Playà, a la Floresta, l :l projecte d'i1duminació del conjun t del Monestir també és responsa bilitat d'aquests dissenyaciors santcugatencs, tot i que no s'h a arribat a realitzar -almenys d e moment- per una qüestió d e manca de patrocini .

tercer premi mundial d~l•Ium~naci o gats per 1' Associac ió I ntcrnacicl nalde DiascnyadUrstl'll•luntina ció [ IA Li]] . s']ti hav ien presentat 141 projectes dc h països difcrcnl5 . ArteeluminoicCnia esunpcti t estudi de disseny, amb scl treba lladors, cluc participar en e l projecte de reforma del passei g de I'Ovalu al Costat tte l'aryuiteC le britànic David C hipperfield i del despatx h72t1Aryuitecturad c Barcelona . La proposta es baca en un joc dc Iuntinàncies cn el s murs i les tàçancs i en la creaci ó d'un nexe ltuninic entre els do s nivcllsdel rceirtte . Ciinés ha decidit aprofitar c 1 guardo per reivindicar cl pape r El prGJuatL' L1G ;i Ioll ;lt rl rumina e[ passeiy

Arteciuminotecllia, sota la direcció de Maurici Ginés,tla rebut I'Awardo f Merit dels 22nd Lighfing []esig n Awards pel projecte d'it-luntirtat *i des passeig de l'Óvalo de la ciutat de Terol.

La proposta va més enllà dels criteris de visibilitat i seguretat i busca "usar ambients i benestar visual". DISSENY 7 L est odi Artecl u m i nulecnia, amb seu a Sant Cugat, h a guanyat c I tercer prem i de l s 2 2 n d Ligltting [Jcsi ;~n Awards un s guardons equivalems al s pcriren 1'àntliitde la il . lurninsciti ;trtlüiteCtònica pel projcete qu e Iial1 dlll ;1 terme al passeig d c

de I'ÓvaiQ de Taro t I'[h .llu de la ciutat de Terol . Aquesta éti laprimera vcgadaqu r alceu dt• C•atalunya, i del conjun t dc 1 Estat espanyol, rep un d'a quests guardclns . 1 1 director d'Artecluminotccnla, c[ santcugatenc Maurie i Giné,, va rccollirel guardó laset mana passada . a la UnivCrsitatd e t•trluntbiadc NovaYork . L'estud i ha guanya], en concret, 1'Asc•ar d ofMcrit qucéscltcrecrprernic n intpt)rtaneia després de 1'Awar d of Lxrcllcnec i I'ASVarCI se t Raciiance - en 1tJ eategori a ci'il•lurninaciticxtrricrr .A]s 27n d L .it ;hting l)csign Ascarclti• ator -

Les Planes, objecte d'estudi del consistori AJt1TS71 :equip dc govern s'h a romprt,rnésa estudiar lapossibi lilat de sol - liritar la inclusió de l districte de les PIattcs :ll progra ma d'ajudes per dcsaiavorils de la (ieneralltat dc Catalunya . Aixi ho ha decitlil eI pl e municipal després tl'aprovarpc r unanintital una moció del P P sobre aquesta cliicstiti , Lls tli fercnls ;~raps rnunicipalscie Iacltttat estand'acnrdqu c cl districte de les Planes reunei x les condicions nccessdrics pe r poderoptar als ajuts que atorga l a Generalitat per al desenvolupa ment dels barris desa favorits i l a unanimitat en aquest sentir s'h a fet palesa davant la mociú pre sentada pel Partit Popular . Scgons la portaveu popular, Berta Rodríguez, les Planes té

una séric dc mancanrCs, tErhanititiyues i d'equipaments, i presen ta tot de prUhlematiyucs cconis oques, socials i ambientals qu e justifiquen que s'estudiï l a so l . licitud dels ajuts del gover n català . Rodriguez ha fet aquest a constatació després de dir qu e "yuan cl PP estava en el gover n de la ciutat, vam f 'er molt pcr le s Planes : vantasfàltarearrers, va m instal . lar fanals . . ." . L'equip de govern actual, d e la seva banda, ha negat que n o s'hagin fet esforços per a 1 a millora del districte, tal com h a insinuat el PP. "Les Planes h a estat i continua sent objecte d'es pecial atenciQperpartdc l'equi p de govern", ha mani (estat el regi dor de Descentral ització, Xavie r Cortés .

FUNDAC1ó CAIXA SABADEL L

ESTUDIS Fer a estudiants ~ investigadors• ert qualsevol dsea del [tmeaernent que vulguin realitzar - Tesis dcxtnrais n recerca post-docttxai - Treballs de raterca a mestratge - Estudis totals t camarrdl5 - Arts i creaod

BASES r RJLL5 pE SQL•t.ICtTL D Ale: furrdacioQtsixxsabadvll .o s www f caixasabadetE.orç oficines Caixa 54ba.8eli

PROGRAMES CULTURALS Pclden optar entitats que presenw prujeCtES e :ullurali ivrr+ Publrratrons Música r teatre Cornmerrtoraclons Cultura popular Expeasici0ns Equipaments Cursos i jornades Patrrmonr arquitectònic

Furrdacir5 Caixa Sabadel l Carrer d'en Fuet 25 - 0820t Sabadeerl Tel . 93 725 95 22 • fax 93 727 80 47

PROGRAMES SOCIAL S riilri',eti a entitats que tretaille n l] ü ert . i1fl[ia t loventiJ l AfCCtatS per (' atur i manca d ' inserCi o Srç iot banal [kvaodependents Col Iectrus ateciats per margrnarr d o extltisid saua f AteCtats per maialfies Drscaparitats fisics o psiqurrs - AtenriA a la dona Ctx peracia rnterrsatlondl


Publicitat

Oiari de Sant Cugat Dijous . 21 abril del 200

21

Entrades 2x1 per a -I ' .- - ;ç " Eterno? Això sí qun o (dansa),divndrs 2 2 h, al Teatre-Auditor i I-

Sorteig entre les 50 primeres trucade s Tel .: 93 589 62 82 (Diari de Sant Cugat ) cl Sant Mtnni, 42-44

Et regalem el llibre Tanta Tinta T'unta de Xavier Grasse t Truqueu al935ss 282 per reservar el vostre exemplar i passeu a recollir-lo a l cl Sant Antoni, 42-44 (Diari de Sant Cugat)

9 tZ! .ffieertn

NENHS: rJ Martorell . 1 2 Teléfon : 93 589 56 57 Htxari de 9a 19 h . No tanquen al migdia

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÜ : Diari de Sant Cugat Faci's subscriptor per beneficiar-s e de totes les ofertes . Import anual : 70 suro s Envli agwlsFa butlleta a : cl Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallè s Par ta : 93 674 20 24 Per correu eiectn!nic: redacCloediarldesanlsugat .wm

NOM I COGNOMS :

Us convida a un sopar ! pera 2 persones , de dilluns a dijous Sorteig enlre les 50 primeres t rucades Te1 .:935696282 {Diari de Sant Cuga8 cl SantAnturel, 42-«

Tota una tradicíà PI. Octavià, 6

MATILDA Cuina elaborad a i mediterràni a cl Plana de l'Hospital, 7

DADES DE LA SUEISCRIPCíQ : DATA D'ALTA

Tel . : 93589 (Diari de Sant Cuged cl Sant Antoni, 42

Coneixes algú que vulgu i fer-se subscriptor? Porta'ns la butlleta am b les seves dades í et convidem a un sopar * pera 2 persones, d e dilluns a dijous, a Matiida Si ets ei prime r

cl Sarrt Antoni, 42-44 (Diari de Sant Cugat Tel.: 935896282

Et regalem el llibre

cIlirar.

EI somriure de Burt

DIREGGIG: CDDI POSTAL :

Sorteig entre les 50 primeres trucades

sor Rest>:,urint

Dinars sopars {diumenge tancat ) Av Francesc Macià . 5 7

Tots els dimarts 20% d e descompte en tots els serveis (vàlid per a familiars directes)

Us convida a un sopar! pera 2 persones, de dimarts a dijous

4 Lancaster, deVictorAlexandre

DADES PAGAMENT: sANCICAUfA:

TELEFON 1 FAX : NIFlDNI' ADREÇA ELECTRONICA:

ADREÇA R'aFiCINA:

nv

TITOLAR : I I iJCOMPTAT I] REBUT DOMICILIAT Sant Cugat del YallAs, . . ., de 5lgnatura

Sorteig entre les primere s trucades

IT[ [1 Tn IÏI.T[ ITl[ÏI

del 200. ..

Vielor Alexandr e El somriure de 13urt Lancaster

Truqueu al tel. 93 589 62 82 per reservar el vostre exemplar i passeu a recollir-lo al c! Sant Antnni,42-44 (Diari de Saint Cugat

.


Opinió

22

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

EU1TORIA L

TRIBUNA

Un ple escalfat

Commemoracions simfònique s

s veia a versi rquc cl ple sobre la rondi t icac ió del PG M d c (-all Busquets pcirtm-ta cua . tCra dlcsque a ' anulteíave n rmtbi 1 itfclcions de veïns que estant en eontri o a t avordc l a prcllxlsta presentada perC U i aprovada wnh els vots de l P P a 1' ante rior mandat . La Centrll irat va retornar-la a 1'A jLUitanlrnt per un tema tilrntal i ha calgut ratitficar-la : mentre, d'ingred ient, Iier escal fàrcl personal no n'han faltat . ERC . actual sctei de gclveni, s'ha desltLaruat i CiFI ha tomat a huu arel PP pertten aques t rts a 1oposit ió . Aquests vots s'han fet pregar i, després d'un cornunicat popular, ecincretalilent de la seva portaveu Berta Rcxírigtrel ert yué es dria "res dc res", idgunarcna devia canviar di l luns perquè a l final tot i leseare sdreirtw3 stiirlcilsdclsscusconlpanys, finalment vtui dc mar c l ± r - Agiiesta espccu tac it1 sobra cl vot no és gaire celi t icaTtt . F':IZC perla sev:l handa . no ha donat suport al seu soci i 1' ha amenaça t que nectorni ,t passar . Luia ntanLradeciirtrri►rtqur?u 'e lrJitdr)d)tt•ri rn ) r,t trr r„t .ti, Aquest lelita ones ltreveiaquan cs va sigttarcl pacte . El qu e ningú no entén és que quan hi ha un tema intpnrtant d'urhan isrne Ci U hagi d'ariara buscar els vots del !'P, Lamexiif icacinaprovada noagra del tota ningú i tothom voldria la preservació integradcCan i3usclucls . Perilsegons C'il1 .rsun Inctl Incnora fiapensihilitatdurbaniVat:tl1 dc tot 1'espa i , l •: ti preserva e18t1 O n i s'edi fiquen (t4 cases, a banda de itgularl trtr ie s cases cluc van quedar excloses d'ordenat ió quan e l p[ iM es va apnivar 1tuty 111711 . La proposta tantiié permet laconstrucciiid'habitatge sci ial . 11a General i tat, què en diu? Ih. moment , senlhlayilcenntenalttuscasos . Política'lèrrituriafiMediAmbicn t van ln: rcamins di fcrti nas. Aquesta darrera cnnsel leria va manifestar l a vc i l u ratat dc dec lartrt'nl lserola Parc Natural : més tard planteja la prescrvaciildeTorre Ncgrapcrii lot IadeCan Busquets . Seria boque l a Generalitat aclaris qué vol fer amb Coilserola i qui hadepagarla facturad'indeinnitrirterrinys urbanitztblescam Can Busquets . ■

E

preàmbu l

E

Departament oamerclak erma Feméndez , Núria Ollé i Montse Mer~ Fotograrfa: Jordl Gatera

Diari de cant Cugat Edils : Premsa rrx:ai Sxrn Cuwii . S L PCeaidMt Ramon Cra c Okettat. Josep Marla Vallés Carneq Edifnrial : Vrcldr Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, HarcfS Castanyer, Josep Daniel . Joan Carros Crassiot• Ramon Grau tpresrderg Y . Pepa Manin, Antoni Monerrts . Manel Farda, Ropuli Pedró- Muntsrrrat Ruaraau, Ignasi tialval . Josep M . Sanis rrave - Paca Saler, Josep A iaitrdo, Joan Torlvsa r Huna 2abafa Gerent : Anna Camella Redacció: POLtnCA : Eira Arasa SOCIETAT: S rsarra 1)i u . tSPORTS : Alex Lópet . CULTURA rvlanona Sagalés . ECONOMIA: E Arasa J M Valld s Correccló: Susanna rurrui r Cristina blat

Cal#aHaradtxs: Pere Vlvd, Ment! Olaya, Imm a Pueyo, Eduard Jener. lsahef Saer, Montse Sard . Jerdk Caaas. Josep A Teixidó, iornàs Grau 1 Jordi kordona Disseny 1 magiretncib: Marcel Maas . Aarr2

Gallego 1 Francesc caber a Creecló E dhsarry de Fa rnequtrts : L'Eixida Mnpreseró: Rollmprés Tel . : 972 40 05 9 5 OipAsit legal: Gk-405 . 93 Faupresa dlslrlbuPllora Mailing Vallès i93 589 23 71) .

Er qentr ae 5wr Li+rar expressa ürucalrFerrl F ! seva npuav en els adrtwiais. Ecs artrctes srgndrs exprecxn lapNUd creís seus aflldrs, que CI (?ru a r Savr Ca rar rq SBVa rr dlf&D5frt

ACUDIT

Res lliga tant amb ei cognom Con sueta com la constatació severa d' hàbits, costums n pràctiques prirpies d'un ens determ i nat . Fert;ios.5a d'una commemoració, doncs, per senti l lao anecdótira que sembli, é s feina que agrada a qui subscri u aquest articlc . Perquè hi pot néixer l'estjmuldel vell record npropicia r una festassa de lesqur fan època io n tothom s'hi pot sentir particip e n execució ilo en propagació entusiasta i generosa . Com que em pertoca parlardc música, voldria suggerir-vos que a fies alternatives que acabode plantejar hi poseu músic a de fans : lci melodia del "Paga-li , Joan!" a la primera, i pera fia segona, la de la festassa, pensem-h i nioti usentranyables. d'aquel Isqu e enstransporirn a temps d ' enfeinad a o de quan el món només concixi a C'atalunyaa lravéslie la música i d e l'actitud d'un català universal . Ara faquinzeanys Anem, sense més preàmbuls, a l a commclnoració senzilla, gaireb é

anccciótica : cl dia4d'ahril haurà fé t quinze anys del primer assaig de 1'Urr.(uestradeCamhradc la nostra ciutat antecessora de l'actua l Orquestra Simfònica . Ja veieu que senzill . Més que glossar una commemoració, sembla que ens rabegem en una anècdota sense massa gruix . perd, deixeu-me seguir : e l novell arxiudelanosuaonluestra j a comença a adquirir importànci a histnrica . Sabeuquinaés la partitura catalogada amhel número 1'?L a del "Paga-li, Joan!", orquestrad a per Josep Ferré, director dc l ' Orquestra . História i futu r No serà de niés, peró, que ampli e m nova amb uns breus antecedent s histórics : " . . .l'abril del 198 1 . e l mestre Josep Ferm, dircctorde l' Eseola Municipal de Música de recen t creació . feu una nova liarmnnitza citi sobre la l letra trardieiunal, aqua tre veus, dedicada ai mestre Azq ucta i a la seva formacici, la Coral San t Cugat dea Club Muntanyenc . Fou cstrenada tii cl concert ofert ai reia l monestirperla festa major, juny de l k 1181 . Posteriorment, a partir de l

1987, Ferré ens obsequia, encara , anib unanotable harnxmi tL.ació per a quatre veus mixtes ( . . .) ur7tamentada amh acompanyament instrumental ( . . . ) sabre cl conegut text iiterari arranjat per Eugeni Canas . Fou estrenada al monestir el 30 de juny de 1990, festa major, per l a Coral Sani Cugat i 1'()rquestra d e Cambra . . ." ("El Paga-li, Joan" , JoanAuiadell,1997y . Tanmateix, el primer assaig dc 1'0bra es va fcrel dia 4 d'abril d'aquel l any 1990, seguint la partitura qu e porta el níunero I dels arxius d e l'orquestra . Ara, n'hi ha catalcigadesmésd'unmiler, i hi haespai,a l a seva seu del carrerdels Margcs, per a les partitures de les obres que en s oferiran en el futur.Algunesdegran relleu per a Sanl Cugat i per a tot Catalunya són a punt per su ma r-se a aquell miler i escreix, i l'orquestra , si tol va bé, és a punt per iniciar e l primerassaigamhunad'elles . Tant de bo, d'aqui a quinze anys més, algúen faci una glossa ./1

SEVER CONSUETA

CARTES DELS LECTORS Els testos tramesos a aquesta seccra rw tla n d 'excedir de les 15 raltles mecanografiade s L'amor haura de signar k es ntrpresCindlbke que h i consti el domicili . el lelefon r el numera de f)NI o passaport del seu autor . f! f}iaru nt Sntir [,riera es reserva el dret de publicar els textos Varrresos i e1 dret de resumir-los quan no consideri oportú . `EI desertor ' Antic Toma s Grau, com tu j a saps, sóc cl responsable dc l a biblioteca de Ea Llar d'Avis d e Santa Rosa . Arnh els llibres que rebem per engruixir c!s nostre s prestatge~, hi he trobat la tev a novella, "l :1 desertor". que va s publicar mesos enrere . En s cnnei xem des dc la nostra in fan tesa i m'heclecidit a llegir-fia, pe r comprovar aquesta fireta tev a per mi desconeguda . I°Ie restat sorprès per la faeilita t amh cluc descrius la vida d'un a cpoca,perttii quasi ohlidada .dcl s anys quaranta i principis dels cin quanta, d'un jovcnrt que pass à cíif'icuttits per adaptar-se a l a forma de pensar dels seus prede cessors . M ' hi he sentit molt identificat, ja que, crim tu saps, e n aquell a èpoc a haviern de aucumbirales necessitats que h i havia .

Et dono les gràcies . Tomàs, pe r f'er-rac reviure una època ja mol t llunyana dc 1a nostra joventut . J CORTIN A Agraïment A les escales de r estació de San t Cugat, el 10-03-05 . cap a le s 13 .41 una senyora dc 70 any s va caure i un senyor va tenir 1'amahilitat dc trucar(anthel ntithi l dc la víctima) els familiars . L i estem molt agraïts . Si volgué s posar-se en contacte amh mi, l i agrairia personalment . Marita . tel .fi71a953777 . ASUNCION SALA Presentacions de llibre s '1'é raeirn Jordi Casas yuan al se u "Ester ;ibnt" diu que ran roti podem permetre superposar ic s presentacions de Llibres a San t Cugat . Pati l'Ajuntament no h l lé lesa veure . Tant 41 I lihrc de Pcrdrzt i srttrg ro m el dc Les rlrtnrr .+' de fiar• els va n presentar duesentitats privade s a cap de ics corresponent~ invita cions hi constava ei nom de I'A -

juntament . Ésmés . els responsables de I'nrganitiació del llibre de Xavier Escura coneixien . de s de feia temps, que ei dia 12 d'abril es feia la presentació dei llibre Prrlra i sutrg a i a Sala Hcbop Jazz . Tenint ert compte que cl llibre Les clames dc jac s'havi a posat a la venda durant les feste s del passat Nadal, •ja na venia d'u n dia i valia la pena haver ajorna t unes artrtianes la seva presetitaeió oficial i fer-la al matei x Bchop-Jazz on . coneixent l a intpnrtànciadel llibreen un tern a tan interessant, escrit per u n especialista del prestigi dei se u autor Xavier Eseura . tamb é s'hauria cimplrrl cl local dego m a gota . tal com ea va produir am h Pecdt ii i -ti'cttrg . l l qui és d'agrair és l'ajuda i e l suport que la gent de Sant Cuga t dóna srmprc a is acers dc prescnta c i ódels l! i hres dc 1 s nostres autors , elll'ara que sigui per cient ]rma i que "batem récords en escriptor a per metre quadrat conc irótticamcnt comenta i'amicCasas . JAUME PLA PLAOEVAL L


Diari de Sara Cugatt Dijous. 21 abnl (fel 20{]5

Opinió

23

FRASE DE LA SETMAN A

"La eoopercrció aldesenvohrpament és el compromís que adquireix el 'em d e llrfitcr en contra de la prohr esa i injustícia, amb l 'objectiu d 'assolir un món millor :"

ALBERT ROYO 5errelari de Cooperació Exterior

TRIBUN A

Sant Jordi, a Sant Cuga t la Wllirrrni a .s temps d'inici do feste s pupulars,dcvida,de cultura . iprmlvcraa d'art i de gresca . A molts del s pnhles i també en aquesta exvil u de Sant t'ugat, contenta amb San t Jordi -patrildcCatalunya unad e les festes grans de I'arty, en què l a nostra gent es fa seus els carrers i places . r:s di u que aquesta c iutat cs dormitori pcra molts, que la vida labora l la desenvolupem fora d'ella i, ve s pcr on, durant aquest cap de set mana de Sant Jordi, la modern a ciutat dc més de setanta-cinc mi l habitants es mostrarà tal com hauria de sc rsemprc : una c iutat plcnamcnt mediterrània i plena de vicia cultural al carrer. Volem ser una ciutat cultural de l segle XX1 i són les festes naciona1s,com les del patri de Catai unya, quc ens aj uden acaminar capat somni . Sant ]ordi a Sant Cugat , cnguany més quc mai, és ia festa gran de[ llibre i la lectura, per n també és el moment en què cl s nostres carrers s' ompl iran dc ciutadans que, sense ser d'aquí, han

L

fet seva taciulat, participant mas sivament en el5actes fèstius,orga nitTats pcr les persones . les enti tats i la casa de la vila . Tels, rom mai, ens tarem aques t

capdc setmana nostra 1'ex vila, j a que cls carrers i places del centre s'ompliran de parades de llibres i de roses, i ics senyeres ert ics finestres ens parlaran d'un moder n poble rata là que vi u amb alegria c l d ia de i seu patró . Els dies 23 i 24 ens sentirem viu s en aquest indret de la Mediterràn ia i ésque per Sant Jordi, els vells, cls nouvinguts i els forasters qu e tot font turisme cns visitaran viu -

ran una festa plena dc color d e paí s, on les senyeres, Ies roses i el s llibres parlen d'un Sant Cugat pl e de nouvinguts i, al mateix temps , d'una ciutat que vo[em que creix i viva i dinàmica com mai . Què se n' ha fet dcl Sant Cugat dor mitori que tots tantes vegades anomenern? Senzillament, que diferents coordenades, no solamen t festives, han fet que tots ens féssim nostra 1a festa del patró d e Catalunya . Des de l'avinguda de

Cerdanyola Minsa I'esEació,laciutat scrà durant dos dies de les persones enamorades, ja que San t Jordi és el dia dels enamorats . Tots els santcugatencs que este m enamoratsdel pohlescrmclsgran s protagonistes d'aquesta data ta n significativa de l'Any del Llibre 2005 . Scràel moment, tot visitan t parades i actes, de descobrir d e nou aquesta gran rambla natura l Tots els santcugatencs qu e estem enamorats del pobl e som els grans protagonistes d t aquesta data del vel[ i del nou Sant Cugat que uneix ]'avinguda de Cerdanyol a amb l'estació . Regalarem llibres i roses recordant que les persones som cultes , com aquest poble on també és cul tura passejar pels nostres carrers , gaudir de la festa dels enamorats Gata fans, del l l ihre, de la rosa, de ] a cultura, de viure el dia de San t Jordi corn a pohl c mec[i terran i que

som . Aquest cap de setmana és un bo n moment perpassrjargaudintdel s edificis nous i vells, de Ics prirnc rescascs d'est i ue i g, Llc 1'av i agud a de Cerdanyola, de Ies sempr e impressionants muralles de l Monestir. de la casa de Terriss a Arpi, lescase5 del hcl I pobiecl'un a i ducs plantes, dels edificis esprculatiusdelsanysseixantai setanta, del sempre fantàstic vell i no u cafè Catalunya, i de nombroso s racons que, com la plaça de Per e San Dels porxos del carrer Major, ens parlen del nostre passat . Sant Jordi és un dia de festa gra n en què els llibres, les roses i le s senyeres dels nostres carrers en s fan una ciutat cu l ta, plena de festa , que és 1'auténtiea Fcsta pera molts , passejar simplement ens fa retrabarcls vel l s amics, gaudir del nos tre entorn, sentir viu el vell i rnil•lenari poble . Es en aquest Any del Llibre qu e Sant Cugat torna a destacar am b prntagclni sme propi en e l món c ul tural català, gràcies a tot el teixi t social que s' ha sentit protagonista

des del món de la pol ítiea, del rul tural, del camperol, del c omerc ia I , del juvenil . . . Quin rebombori més viu es viur à aqueàl cap de setmana a San t t'ugat . Elspuliticsestarananthel s ciutadans i els ciutadans amb el s polítics, en un diàleg obert . festi u al carrer d'un poble ple d'Itistòri a i de cultura cln no pLxietn deixar queel centralisme barccionl engo leixi . Quelcom ha canvia t enguany a la nostra ciutat en e l món cultural i amtcncem a veur e que ia nostra cultura ve de lluny i és plena i jocosa com una festa, on tots hem estat convidats . Quelcom de nou s'ha despertat , els ciutadansensestem fent nostre I' Any del Llihrc a Sant Cugat, ta l com cs pot veure en el program a oficial . Tols veiem que ics coses poden millorar per scr la ciuta t educadora dels nous temps . E l diàleg és obert .ll

tenen iota la 1librrlar per fer i des fer : pern, igual cluc en els testa mentshi ha llibcrtas i certes limi tacions, hi ha d ' haver el matei x pcra les comissions de festes . També. ~cria tcttalrnertt conve nient la seva detipolitització . 1 quants fa una enquesta com l a que s'ha fet, s'hi descuiden pre guntes, corn per exemple si e l cartell de ia testa major s'hauri a dc triarn net ctt concurs púhlic . n si ~'hauria de presentar o no u n estat de comptes real de les fes lcs . També es podran preguntzir pe r qué mostro simpaties cap a "1ni ciativcs' " , però si fem compte s dels diners que han adntinistral

en dikrents municipis . no hi h a hagut trampes : encara quc totes ics maneres de pensar, i le s maneres de fer de la practic a politica amb totes les srvcs l i rni lacions, poden arribar bo n terme . Peracahar, potser íaigde"criad a replicadora pern aixa no vo l pas dir que no pugui dir les veri tats . J o rto d ic q ue ts "distreguin " diners, només dic que hi ha un a mala administració i aixó é s greu, ptrquc a Sant Cugat de l Val iés hi ha bosses dc pobresa . M . ÀNGELS OUADRES I AVELLAN A

JOSEP CANALS Promotor Cultura l

CARTES DELS LECTOR S

Menéndei, a mitjanit (i IV) Srs . lectors, potser per acabarca l aclarir el Llue Icl tant de temp s vinc demanant a l'oposició: el s comptes clars . quan des di t govern es deia que eren completament transparents, per tant , difícil dc vcurc . L'opnsICicí majoritària és la que presideix el Sr. Mcnéndez, quc a

1'ültim Ple va trcncarambelcustumielvaferacabar ctle.s l2hdc la nit en punt, va a p legar la normativa solament perquè v a convenir o per posaren pràctic a una cosa quc acabava d'aprendre . En fi . una manera com una altradr mirar-se el melic, un ora l costum quc no els deixa veure

mes enllil, com per exemple, i només n'esmentaré un [l'exemple, a Tortosa, on 1'oposiciíl . e n aquest cas CiU, va demana r ccsmptcsa I'Lx;uipdegovern,que van presentar uns rompies qu e no van acabar de satisfer i es va n

defcn sar am h arguments conc ar a que els patrocinadors no volie n sortir anomenats perpora la concurréncia de mendicants, cosa quc a mi em sembla qui s i paguen és perquè se'ls faci propaganda . . . uqué'' Bé, tul i que es privatitci tot, pe r així rentar-nos Ies mans de Ic s

responsabilitats, en les kste s populars tot~ els diners quc s'h i destinin seran ptihlicsn semipú -

CATALONIA CERAIVII C E](PC}VENDE5' .rn. Ctiz tian+ :•,gr,• r- ? er i,: . .c . : ne V6!-ét Te ,. 43 594 $9 O d óuer A+ras . 2 : Bus.eL el 93 4!9 OB E6 Rotolort . 112 Barref xQ tel 43 426 OC 0 8 t'Ige la Ptano. 10 Bodalorrol . Tal 93 46403 70

blics, i pertattt tindrem tol el dre t adcmanar-ne clscnrnptcs . Voldria aclarir que en les comissions de f cstes, com per exempl e la de [a Floresta, no es doni l'alternativa a la gent jove --carta al s lectors del juliol dc. 1998 co m en els temps del Casal . als any s seixanta i més, on els mes gran s donaven una mà als més joves . Ara, es fa més aviat el contrari , des del segle passat . i encara tiri n els mateixos " geruntncrales " que maneguen c1 "co€arn ', pe r quc :' Però tenen una competcnciade"ntésdelmateix " Lluearriba a Sant Cugat capital . Des del govern, en el ple . diue n que les comissions dc festes

«EU-NOS, TAL YLOSTRE SERVEI OBERT DE D11IUNS A DISSABTE

• • ▪ ▪ ▪ • •

Ceràmica Sanitaris Aixetas Mobi s dia ba%+ Banyeres d'tirdromassatge Acoassori s Materials par a la canst tvcci6


Opinió

24

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 al dl del 2[]0 5

TRlEIUN A

Quina suada de ple . a primrrayuci ra ès per i I' :ircaclcl'Ajunlameiil r~sp ,nsablc que l'aire cor3ie icma t no funcionés durant les cin c hores de] ple municipal d e dillunspassat . Si erauna estratè gia perquè la durada dc la sessi ó loti menor, està clar que no v a aconseguir la seva finalitat . Lú nica fita del na funcionamen t dels aparells de refrigeració d e la sessió plenària va ser que el s assistents acahèssim suantcom a porcs, amh tots els respectes pe r als parcs, i compartint les"olors ' dc tatselsque vam tenirEa "sort " d'aguantar la reuniu . Espere m quc aixà no torni a passar. A banda de la suada, hi ha u n seguit de fets i detalls que val l a pena no de fixar passar per a fit . Un és el cas del trist paper qu e ERC va fcr, i quc porta fen t darrerament, ambel tema dcCa n Busquets . Votar en contra de l a proposta de CiU no és suficient percomplir i ' expedienl . ERC'va permetre que CiU se sortís am b la seva sense valer entrar a ana litxarsi fia proposta aprovada és fi a milloro na, aixà que ho analitzi n les parts a fcetades) . Un partit n o pot a i xeca r d u ra n t anys la handc ra de [a defensa de l'entorn i de l medi ambient i, finalment, dei xar fcr. PeCL'ert, di lluns cs va dei xar veure a la sessió 1'cxmilitan t i exdirigent local d'I :RC, Davi d Seinpere, que ahans de marxa r va tenir el seu "rifirafe" am b l ' actual presidentdcl partir Nar -

L

p is Clavell . EI to dc la convers a nrtntirtguda entre ells no va se r preeisamcnt elegant . C niii tampoc va ser massa eie gantcluc la regidora portaveu de l Partit Popular, Berta Rodriguez , lluis al seu pit tot adhesiu on e s llegia "Salvem Can Busquets" , quan finalment es va decidi r votar a favor de la proposta d e CiU . Una decisió, la dc la Berta , que va tenir amb els nervis d e punta e ls seus cam panys de gru p

venda dc crispetes. Unmoment curiósdcla sessióv a serel de la prudèneia i l . limitad a dcl cap de la policia local . 1'his tbric Moisés Simon, que davan t la sorpresa dels presents, es v a llançar sobre un periodista que , aprofitant que [a porta del des patx de 1'aicalde era oberta pe r facilitar una mica de corren t d'aire fresc . va accedir-hi míni mament per respondre una tru cada telefònica i no molestar . Simon igual creia que l'individ u estava a punt dc dipositar un a Un partit no pot aixecar bomba . Val a dir que la intervenció de l durant anys fa bandera d e portaveu de la p l ata farma contra la defensa del medi ambient la urbanitxacicidcCan Busquet s esvademoraruns minutsperqu é i, finaiment, deixar fe r la policia local, tot i que l'alcald e reclamava la seva presència, no 1 i Bergua i Enríquez, però encar a permetia 1'aeeés a la sala d e més nerviosa estava la tinent a plens municipals . d ' alcalde de Territori . En c l Ah! lelsdeColl Favàquccspremoment de la votació, però, yua n parin, enguany no tindran la fir a Berta Rodrigucz va aixecarel dit, de Festa Major, pcró potscr gau PP i CiU es van començara rela- diran de lamúsica i de l'ambien t xar . de les Barraques que podrie n Mentre durava el debat, cl tinen t abandonar provisionalment c l d'alcalde de Prc}moriu Econó - parc de la Pollancreda . EnSalva mic, Jordi Joly, i el cap d'Àrea , dor Causa (PSC) ja es va encaXavierAmador,anaven menjan t rregar d'oposar-s'hi . Es clar, el l blat de moro, fet que va treure d e no vol fia festa dels joves allà on polleguera a la regidora del PP i viu i la scva família . Una mic a va expressar 1 a seva quei xa a l' al - lleig, no?// calde i,com a mostra dc protesta , Radriguez va posar damunt l a faula un iogurt i una poma . S i segui m a ix i , ahans d' entrar al pl e MARIA CAMPOS GARCIA potser aviat hi haurà un pont de Histariadora

L'013SERVATUR I MARAI OLAYA Escripto r Com l'anell al di t

cim l'anell al dit c m va anar la notici a llegida als diaris fa forces setmanes . C Llavors, ja feni a embastats alguns articles i ara cm vaga recordar el tens a i el motiu de la meva satisfacció . Ho entendreu d e seguida i potscr pensareu : "És elar! Com quc podrà s portar l'aigua al teu moli! " Els que Ilcgiu els meus articles, encara que només sigu i de tant en tant, prou que u s haureu adonal de la mev a predileccióperun vocabulari amb arcaismes i, per postres, expressions d ' aquelle s que hom qüestiona per se r modismes passats de rosc a propis només dels avis o d'escriptors antiquats . Per n heus ací que la noticia em va llisacom mai : ha sorEit unllibre, En perill d'exiineiro, o n es reuneixen un centenar d e paraules i expressions lèxiques catalanes en perill qu e l'autor Pau Vidal reivindica i es proposa salvar. Aixin ho h e copiat, quc encara no he llcgit cl ll ihre que diu quc s' i ns pira en I'ohra Cent nir ;ls rl saueer que es va publicar

l'any passat a França . L a Rosa Maria Pinol . periodista dc La Vangurtrrliu { deixeu me dir que la conec des qu e s'iniciava en cl periodisme ] posa alguns exemples d c paraules en perill : dèria , esma, fotimer, tant se val o empatollar-sc, i en reivindica d'altres queara ja estan e n desús : penjaments, xacra o No m'enfado perqu è sembli que la Festa de l Llibre faci propaganda d'un llibre previs env iar a dida . . . que és allà o n jo enviaria ets que . co m Vidal fustiga, diuen : "s e m'ha caigut el llapis . . . " o "gilipollas" en Lloc de cara llot . 1 d'altres . No m'enfada . O potse r amh mi mateix . perquè sembla que de cara a la Festa de l Llibre, faci propaganda d'u n llibre precis . Per si de cas , afegiu-ne un altre : Quinealla, de Caterina Albert . Un s I l ibres quc, val a dir-ho, a m i cm van com 1'ane[l al dit .

N/1

Tregu i

mes

S .L .

CC■ RREDC)RI A D'ASSEGURANCE S ASSESSQRIA JURÏDIC A

avantatge s

a les seves pòlisses d'assegurance s

Manel Farrés, 85 C - 08190 Sant Cugat del Vallès BARCELON A tel . 93 675 00 17 Fax 93 675 21 10 mail : imbccx7imb .e s


Publicitat

Diari de Sant Cugat Di• 21 abril del 2005

25

Orquestra Simfònic a

Sant Cuga t

Orquestra Simfònica Sant Cuga t

INFQRMAClC : A.Q.S .C. Tel . 93 589 31 94 Venda de lacaliitats de dimarts a divendres de 10h . a 14h_ de 17h . a 19h. Dissabtes de 12l,. a 14h. a les taquilles del Teatre-Audlori PI . Gabriel Ferreter Tel . 93 589 12 8 8

Dissabte, 23 d'abril de 2005 q les 22 h Teatre Auditori Sant Cuga t

CONCERT FAMILIAR Sant Jordi en Famíli a MÚSICA POPULAR per Cor infanti l i Orquestra Simfónic a Diumenge 24 d'abril de 2005 a les 1 1,30 h

Dues hores abans del .concert a l Teatre-Auditori PI, del Centre Cultural, s/n Tel . 93 589 12 68

qeF'A F

111■1 OCCIDENT 4

+ .-~n• :!•

A•y .qa

u n U e c!4

•ju Ibi TU*!

,o . n ..f.,.

Fia tn

B tiehrínge r I!I

Ingelheí m

Gmor at dt dWnya

tat

Gestetncr ou! nocvuExrj

!iú LUr,om 4


EL QUIXOT . F. Rico. Nova edició del clàssic de Cervantes que commemora e l N centenan de la publicació de l'obra

'PEDRA E'SAIIG' . J. M. Jaumà . Adaptació escrita de l'obra de l'assassinat de ('abat més un CD

EL SOMRIURE DE SURT LANCASTER'. V. Alexandre . El llibre conté deu contes breus amb finals sorprenents

ELS ANYS A SANT CUGAT . R . Grau . La trajectària de I'artisha a la seva ciutat natal, del 1929 al 1957

Lara . Reivindltaclddel Salvador Mel lo, fundador de PEt bart Verdaguer

LWIS COMPANYS, DIPUTAT PER SABADELL' . J . M . Figueres. Investigació a través d`intervencions de Companys

'MERCÈ RODOREDA I EL SEU TEMPS'. OLYMPIA A MITJANIT, B . Porcel . Relat

`EL TOTA LA YIDA' . A Castells . Una jove RELATSENrCATALA .COM' . C . Cabús . 50 cantes breus, en què Cabús participa e n escriphxa s'obsessbna amb el pintor una mirada retrospectiva d'un fet negre Friadrich i comença una tartuasa relació

23 d'abril : autors cie la ciutat

LitERATURA>Cuincidint amb [ a diada del patró de Catalunya, el s curiptcrrti i leus cscripteiresde lanosn ~e ciutat treuwt al mercat les seves darreres creacions l iteràriesamb un ampli ventall de possibilitats quant a gcn4res i sensi hi l itats 1 itcràrics i qu e inclouen tota una sèrie de novelles, hiugrafies, rctranyrrs . itineraris, rompi larinns de contes. obres clàssiques i obres dc teatre . Aquests textossón les propastcsqueenspresenten enguany part dels escriptors

'ELS COLORS DE LA MEAIÓRIA'. Bernat i Daniel Romaní . Ea reovel•ia explica les vivències d'una noia que vol ser pintora

M . Pessarrodona . Retrat d'un personatge amb certs elements biogràfics inèdits

que explica les relacions d'un grup de personatges a la Mallorca d'tllympia

LES DAMES DE ROC' . X . Escura . História i ficció de l'extermini tàtar a partir de les memóries de Pere Roger de Mirapels

`COLLSERULA PASA A PAS' . X. Moret . Visió de ('illa verda amb vuit dies d e visita i que comparteixen nou municip€ s

IA MFMORIA MUDA' . M . Sen . Descripció dels tràgics fets de la sublevació camperola a Casas Vieja s

'LOS REFRANES DE CERVANTES' . Ed . Rourich . L'editorial santcugatenca exposa el significat del refranyer cervantí

santeugatcnes i que pertanyen a le s seves darreres obres . Així, fi ns a l 5 titolscditatsentrecl 2004 i cl 2005 a s presenten en aquest Sant Jordi .

Marta Pessarradona, que present a ara una nova versici de la vida de 1 a que fou la seva amiga Mercè Rndcr reda, o cls llibres dels periodiste s Xavier Mori t, Baltastr Pocel, Ada Castells i Victar Alexandre . Igual ment, dos escriptors han relatat fet s basatscn la histirria antiga i contcmporàniaa travésde fctsvcridics . É,se i cas dels historiadors Josep Mari a Figueres i Xavier Escura, mentre que el membre de la Reial Acadèrn i a Espanyola, Francisco Rico, prescn -

ta la seva e .diciei d'EI QrrLror. Quan t a la história santeugatenca,a mésde l clàssic de R•rlrri i suirg, podem trobarel llibre Greu-Garriga . els unes u Surti Cregut, i tes obres de Jord i Lara i Miquel Sen i dels german s Romaní . Com a novelat trabern l a incursió de Carme Cabitti que, després de 69 c j>igrrrrrres rzrnrics, prova surt i s'endirtsa en el món dels relat s brtiusJlM . Sagaiés i Mas {cvtiura raticirsairtcugat . i lihr cedilcperMythusilibtcri a

Pttnrrteses d'abans i d'a ra La ciutat sempre ha destacat per la gent de cultura quc hi resideix . E n l'àmbit de la creació literària, Sant Cugat també destaca per disposa r d'una àm,pliagaferiad'aularsccrosagrats a la literatura catalana i castellana com és eI cas de la poetessa


Cultura

27

`Pedra i sang', els fets històrics de la ciutat

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abric de! 200 5

Amics cle Santjorc1 i

promou una escultur a Hl1MENATGE] I : assoti iaesci Amic s de Sant Jordi, d'àmbit nacional i acollida dins de !a seu d'(7mniu m Cultural, ha engegat una campanya perrecollirfonsamh la idcad e rea li tsar wta escu 1 turc que s' ubicaria a l'interior del temple de l a Sagrada Familia, eommemurant . d'aquesta manera, els méti de mi l set-cents anys del martiri del sant . que va morirel 303 . Obra commemorativa La peça queha estat encarregada a l'escultorcatalà .foycp MariaSuhirachs, tindrà tres metres d'altura estarà realitzada en bronze . L'estàtua ocuparà un lloc destacat din s del temple d'Antoni Gaudi . E l bronze s' instal . larà al damunt de l portal principal de l'església, a la

Eis membres de 1'Assaciació Amics de Pedra i Sang a ('acte de presentació del llibr e

HISTGRICISME> Després de 1' art e de presentació del llibre Pedra i sang, per part dels mcmhres d e l'Associació Amics de Pedra i Sang, el volum escrit pel santcugatenc Josep Maria Jaumà ja e s put trobar a totes les 11 i breries de l a ciutat .Ambunpreudc40 euros .e I relat, que a més de l'obra reprodueix el text Miserere!, de Lluí s Calvo, una explicació de 1'historiacíclr Domènech Miquel i le s fotografies de Manc [ïspinosa i d'Adolf, inclou un C D sonor am h la representació i les músiques d e Pcdrri i sang, que es va enregistra r

fa escassos mesos al Teatre-Audi tnri del Centre Cultural . Història èpic a L'Ajuntament va encarregar l'any 2000 a la éompanyia de teatr e local Tctrateatre la representaci ó d'una obra que esceni fiqués 1'as sassinatdcl'ahat l3iurcamansdc l noble Berenguer de Saltells, a l Monestirde Sant Cugat, el Nada l de 1350, per commemoraraixi c l 650è aniversari dels fets . Després de quatreanysde representacion s a la sala capitular, finalment . e l Nadal del 2005 i per algunes dis -

crepàncies, cl muntatge teatral no es va representar, fet que va dona r lloc a un moviment de supor t engegat des de la mateixa eompanyia que representava l'obra i amb ei suport de diversos ciutadans i entitats . Davartt les mostre s solidàries. Tetrateatre va nrganitrar un lectura dramat itzada dc l' obra pcr agrair cl suport . A la Fest a de Tardor d'enguany, es present a l ' Associació Amics de Pedra i Sang amb l'objectiu de divulgar i preservar aquest bé cultural dc l a ciutat arnh diverses accions, co m la de 1'edieiódel llibre .

'EI Pessebre' es representaràaSan t Cugat, a càrrec d'Omníum Cultural AUUICló>l .a delegaeiOd'[ hnniu m Cultural a fiant C ' ris*,at, jrrntamen l amb la Fundació Pau Casals dc l Vendrell, està impulsant la reprc scntacib d'L•'1 Pc r.schre, de Pa u Casals i Joan A lavcclr r . a I' Auditor i deSantCugat .Atr,ivésdelY rquestra Simffrnica de Sant Cugat i el s principals conti de la eiutat, encara per definir. els membres de 1'associacicículttrral catalana usen que L'1 lessehrt• s'interpreti per ces próxi ntesdates nadaienqucs, antb Ia clar a intcncici ciue cs dugui a terme el s dies l5 i 16 de desernbn: . Segons e l president d 'Òrnnium a ia ciutat . Xavier hsrura, l'obra es realitzarà amb 1'anthieióquc nqucnix e l projecte, "amb una dimensici orques tral i la massa coral", perclué qued i benrealitrada .

Aquest fit esdeu a la coincidcn ciade145cartiversari de 1'estrcnad e la cèlebre oratòria interpretada pcr PauCasalsi ambel text deJoanAla-

drel I, Lliçà i Perpinyà han manifestat el seu interès penqui: cl projecte viatgi fins alsseusmurticipis .

vedra . Òntniurn expressa així una vegada més la seva voluntat d e potenciar la eultura catalana. amb la recuperació d'Fl Pe•ssehrr. E n aquestscntit, i en col • laboració am b la Fundació Pau Casals es preté n dnnara ennéixer la partitura catalana internacionalment més difosa,

übra per la pati La peça musicada d'El Pessc:hre , quees va estrenara Iaciutat mexicana d' Acapuleo,el 1960, va serescrita a Prades de Conflent, entre e i 1943 i el 1958, per ser interpretada per solistes . cor i orquestra . Durant totsaquests anys, la peça musical h a estat representada a les principal s ci utats del rnón com un crit a la pau i a la fratcmitat entre els pobles . F 1 1963, c1 dia cie 1'()NU, l'obra v a sonaralaseudelesNacionsUnides , a NovaYork . El Pessehw també v a ser interpretat en la proclamaciód e Pau i Treva de Déu, ien lapresentacici a Mnntserrat,el 1971 .

apieganl les principals entitat s musical~ de la ciutat . Així de s d'C)rnnium no cs descarta la possi bilitat que l'obra, a causa de la qua litat delscotnpositors i la rellevànci a

dels intèrprets, es real itzi cíe manera itinerant per altres poblacions de l país, per traspassar l' inte rés d' àm hi t lucal,jaque poblacionscom ei Ven -

làsç ana de la G lória i de cara al mar, i representarà la protecció de l poble català que el va escollir con c a patró . L'associació Amics cec San t Jordi es va crear el l 989 amb 1' ohjeetiu de fomentar la recuperació i 1'extcnsiócle la figursde Sant Jord i a C'ata! unya, i "pel caràcter cle sisnhnl de fidel itat a latcrra i dc la lluita a tot allnques'oposi a la llibertat , la justícia i la dignitat del pais" . I gua 1 ment 1'enti tat tre pa l la perq u é la bandera de Sant Jordi presideix í en els ech tisi s i nst itueional s,j a que el sant és el patró de Catalunya . Perquè l'escultura cs pugui realitzar, aquel ls que ho desitgin poden fer les apnrtarionsa qualsevol entitat de La Caixa al compte número : 2100-3025-96-22005456(]2 .


Cultura

28

Diari de Sautit Cugat Dijous, 21 abril del 2005

Diverses propostes per a una diada d e Sant Jordi a la ciutat i als districte s L'Ajuntament ha rebut unes 50 sol . licituds per posar les paradetes de llibres i rose s JORNADA71 :mmarcada dins d e 1'Anv del Llibre i la Lectura , enguany 1a diari i coc Sant Jordi s e celebraradurultcI2 3 i2-ici' .rhri€ .í: n aquest sentit, i a part cic les 5 0 dentancíespcrnumtarparldesdc llibres iroses repartides per ttHa la ciutat, la jornada tindrà cli►crscs propostes, ja que s'ha previst un ampl i ventall d'activítats cullurlls, taller s i expatiieions . Pera aquest 20(15, l a il 1tlstraeicicscoll ic1:s perol c•arsel l d e Sant Jordi pertany a I artista klntcugatcnc Paca Minucsa . [:1 tretcíeulrticíarl drirrtrrsRàdi o .] ]etavià , Sant Cugat. ala plaça d'[ amh la u;lebració .durtnt tot e 1 mati , del concursciccontcs . A partirdc les 1 I , i durant totel dia, l' Agrupamen t Escolta Berengucrel Gran real itrlrà, al passeig dels plàtans, una sèri e d'activitatsdestinadesa nens i joves que han preparat els mateixo s infantsdel grup. Lasevadiada fina IitatrÀa la nitambun sopari un con cert dels grups Rasa Luxemburg i

Sant Jordi, als districtes Les Planes iniciaràel seu SantJord i a lesunaedcl matí, anth una cercavi la a la plaça de la Creu d'cn Blau . Mitja hora després, el matei x cntplaçameTTt acollirà l'activita t i n f isnt i l Pintem ei nnsttY prr►pi llih,u . i ales [ 3 hores, I'espcctaclcd' a nimaciil infantil del Cercle Jove de les Planes. La Floresta iniciarà, a l C'erttre Social i Sanitari, la diad a antb el l liuramentdcpremis de Ics l l .f ornades de Narrativa la Floresta i el ct3ncurs dc narrativa . A les 12 .311 h seràel torndelsespeetaeles infantil s i a ]es 17 h ci Col . lectiu de la Gen t Gran de la Floresta oferirà un a representació teatral . Per la sev a banda, el Casa[ Cultural ric Mirasol posarà un especial émfasi al s in tilatis anthcl teatre dc titel les, Da r CJtri.rul, a partir de les 12h .

eissantcugatencs Mistahaicl . Li M useu de Sant Cugat autllira, a partir de les 17 hores, el taller pera lilrnilics Benvinguts rri SSc rip (orir.rnr rIc/Mrj►lestir, i una hora mé s tard, les lectures de Cuntes entre cupitcll.v . L'Associaeió de enmerciantsdcl barri del Monestiroferirà, ric les l 7 a les 19 hores, una Ieetura popular d'F.1 Jt►trot, i també a le s c inc de la tarda, a la plaça d'i)ctskvià . Susanna ls ensenyarà als infants a Sani Joordi matatorti à desenvol upar la seva part mcti crea Valldoreix ha progrmtat un San t t iva al Trlk•rrleprr►rts rlellihrie.A les Jordi "extens i nTru atansis", segonse l set de la tarda, la plaçaAugusta acoregidor de forca ric Serveis Pctsollirà la ballada de SarcLsnes de San t nals, Josep Casadcllà . Amb c 1 Jordi i, paral . lef amcnt .lssnciaci ó suport de diverses entitats, l'act e de Comerciants del Carrer de l a centra 1 sclis 1' hamerratlgc al f ïliylegJ . Creu realitzarà, amb la participaci ó ComtninesVigneattx,alt'atiald'A de l'escriptor Jordi Lara, cl Recita l vis, a les onze del mati : mitja hora poètic musicat . i a fcswit del vespre Una de les parades de (fibres que s'acostumen a insta l .lar a la plaça d'Octavià mé-stard,scràel tomde la taula rodoserà el torn d'una actuació castel le na sobri . l' iasdel català .A la tarda, els saalaplaçadel'Chn . Sant Cugat, que seran els encara- plaçade l't)m ia Iaplaçad'Uctavià, Marxosos del Vallés escenificara n Ladiada final itrara a l'Auditori gat.sd'engegarelsactesdeldiumen- hi haurà 1'Aut a de Suat .tracti i el una dramatització d ' E! Uui_rot, i amb el Concert de Sant .lr►rdi, a ge 24, al mati, amb el concert Sant Tallercle•firutlsdellihre,respecliva- quatre actes més finalitzaran l a càrrrx:de l'Orquestra Simfónicadc Jordi en . funriliu . Al migdia . a la menl . diada a la Nau deCultura .

3164 VVi G

Equlpernarrr d! siri• dol Nou r3oN GTI : nultur . .I} 14441144 FSl tlt eii [ tiu .lu n, ui :•,punivit . üalrltr . d'nilaigc dr 17" . xrtientx enpeirtiux [ .'1'i . Ifereernrili a i ;ilu4441ni . .IIIÍnti ;, . rr :trs irixt•n[i . I:Ir + Arillbolra . Clrrnalranlr hixa n p • rrurln S :I1, rurn•g :utnr [1r h 1 :I1, runlpuulclr ra, aiarnra, rnirail . plegabtoo elactricamenr, senAor de plsllri . . . Aro fens un Golf GTI 3p . per 27.000 V .

Nou Golf GTf

Aueo Vallès Mercè Radoreda, 16-32 - Tel . 936 747 171 - 08192 Sant Cugat del Vallé s r rosnurul a {o F'rRlhmtlA 4 IM trAkrare IrVA . 1nsn.pan . linpnN dr rnrrlrkuturlG. prorrNH:itl t r 'lel PrcVti r Knurllult, rUl SnCrb%},

Gulr[..I l : t'unawrt ttJ11 1, IMl ktnl ,Ir .'t .t 11,1 . 1 uu . .ul Jr [ [3: ;KI►nsi. efr 190 ■ 191 .


Publicitat

diari de sant Cuga t Dijous, 21 abril del 2005

AI:TFA 1,4#02 , .dens: Pla . Prevelt Giuioltt*a ü c. ~q,rc

r s►e'Wie ir k' . mol

at

C•,r4?*14;L` I r 4

4 FRrr 4

TCSy;

• . 1~'

s' . 4/:,r>w.y

,

a>da, per 205 :

29

al mes en 84 quotes . TAE : 6,99 % .

n' x

:üil~

yS{ . 4-44

_ y +F.AN,. .*iT~ ri~[ 1 ~1'; ,t wltt tdr . *sr ,61 ‘leoiem

T-

..T-. .

}.~• a!~ .- 1 .1-- . ,

.

. .Y • .

5

[

. .

i

Autocomarca de! Vallès, 5 . A. C/ Manel Farrés, 6 - SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - Tel . 93 674 68 50


Cultura

30

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 aprif [iel 20(15

Vint autors mostren els seus `Llibres d'artistes '

La galeria Canals torna a sumar-se a l'Any del Llibre i la Lectur a

Arirnan_y. inspirada en el personatge de Mereé Rodoreda, va se r

l'encarregada de presentar l a mostra, exposada fins al pròxllt i 22 dc maig, i que a través de [4 0 peces expressa els diversos estil s i sensibilitats provinents del s artistes més rcilevants del pair . Pcssarrodona va assenyalar l a seva vinculació amb Rodoreda i que l'autora de La plaça del diamant va deixar també un ]lega t d'obra pictòrica . ©c la mateix a manera, la santcugatcnea v a recordar l'emotivitatde la presentaciri, als anys seixanta . riel se u pri rn c r l l ibre,

lï prrc nrc's.

Sant

Cugat

podria

arxius'

sis

`el s

rebre

abans

d e

meso s

RETORN>Segons la consellera d e Cultura, Caterina M icr as, l temps necessari perquè els paper~ arribi n a Catalunya n q serà superior al s sismesos . En aquest sentit, tamb é cs va pronunciar la ministra de Cuitura, Carnten Calvo, que v a assenyalar que els docurnentsarriharattals seus fegitimsprnpietari s

Exposició itineran t

'esquerra a dreta, Marta Ptissarradona, Josep Canals, Ramon Grau i el president de YACPG, Mateu Ra s EXPOSICIa7hlcus Coiet, Pe p [ 111 ;, Grau-Garriga . Jose p r :3n ;1 ls, Roser Agell, Rosa Agenl3 f !lAritttany.JoanMarcl3al11r . .F :Innte C'uncemLll, Tom Carr, l 1 Ira Fustcrn . Conxa lbàiiez , 1na Giménez-Fruntin, Enri c [ ;iralt, Carme Miquel, Jaum e hTuxart, Pilar Perdiccs, Maria h

Assumpció Raventós, Jaum e Rocamora i Óscar Salrnanca va n presentar, el divendres passat, a Canals Galeria d'Art, les seve s darreres obres inspirades en e l món dels ilibres d'artistes a"L1ibres d ' artistes catalans del segl e xxl" . Aixi, la mostra estava formada per dues exposicions pa-

ral . leles, ja que ala dels llibres d'aquests vint creadors plàstics , basada en esbossos d'algune s obres en format de llibre, s'hi ha d'afegir una petita col . lectiva pe r mostrar l'obra real d'artistes . A 1a inauguració, l'escriptor a Marea Pessarrodona, que va aportar una escultura única d'Elisa

abans que finalitzi 1'any2005 .

Per la seva banda, el propietari d e

L'aprovació de divendres pas-

la sala d'exposicions . Jose p

sat . a instàncies del Consell d e

Canals, cs va nuostrarsatitifet am h

M ini stres per aprovar la llei rte res-

ei resultat de •`LEihres d'artiste s

titució dels "papers dc Salaman-

catalans del segle xxt", i va apun-

ca" a la Generalitat, fa que cad a

tar que la col . lectiva és un refle x

reia els arxius espoliats a Catalu-

de l'obra de vint autors en le s

nya estiguin cada cop més a prop .

seves diverses especialitats mit-

La Generalitat serà I'adrninistra-

jançant la pedra . c[ ferro, la tela i e l

ció que pagarà la despesa de le s

paper, entre altres materials .

copies que es quedaran a Sala -

"Sant Cugat ha de trencar mura-

manca . A més, el mateix consel l

lles i aquesta exposició cn trenca ,

va pactaria prolongació de la lle i

perquè aviat marxarà a fora" . E n

de la memòria històrica que per-

aquest sentit es va pronuncia r

metrà que elsajuntaments de ta t

Canals, que va explicar que l a

l'Estat espanyol puguin emparar-

mostra serà exhibida, pròxima -

se en aquesta nova llei per dcma-

ment, i gràcies a l'Associaci ó

narel retorn dels seusdocuments,

Catalana de Premsa Gratuït a

sempre que aquest fet no en perj u-

(ACPG), a la ciutat de Mataró .

diqui 1'accessibilital .

c uCu ft fI Menú diar i 6,2 €

.1111wia a rr11N1 erigc dl: B a 24 h .

del Carme, 32 bis Tel . 93 589 25 57 Sant Cugal dvl Vallé s

• Alquiler y menta de aficina s • Alquiler de #acales y nrnres l0NA CAN

Av.

ANA

SI - ' r ; .

Corts Catalanes, 2 • Tel, 93 544 22 09 - 609 66 50 1 0

C

CAtER1A

1-k dtaaro ilreadaee de 16a 21 i•DkiaW+d11 .:1ea 1a i dr 1 121 •[M•oeaRel d' 11..M■ 1436 1

L

iJ'AR1

S

C . de fa Creu, 1 6

[. 6orV111. 13 •59r4 Lttpss • taL sa 589 57 76 • inli~11,t núas [cm • www espaxluwiDas Wm

Sant Cugat

Tel. 93 675 49 Q2

Fax9367.557G9

www. stcugat,otglcanals

Disposem de dos amplis menjadors antll una eapaeita t d'entre 7A i 60 eomensals per celebrar tot tipus de banquets: BATEJOS, OOMUi+IlfQNS, CASAMENTS . ANIVERSARIS ., .

n HIPOTECA S • FONDOS Y SEGURÜS

Meni í diari, de cap de setrana i per a grups ! NAPFR E

0ctavi8, 6, 9aat Cugat del Vallès iélJraz 49 874 10 47 + Tel . : 99 589 $7 02 w+nvaeesawateagaLeeai ■ 1 dc4$aIeMOSfaixo0iigai eaet lt !

Passeig Tp1íetianC e

dlaupla t

cont. Rambla dol Celler, 9 7 Tel . 93 589 19 95 Fax 93 675 27 54

DE PENSIONE S

FONDOS DE INVERSIO N

n

n SEGÍJRDS MEDICO S •

SEGUROS DE EMPRESA • SEGLIROS EN GENERAL


Cultura

Diari de Sard Cugat Dijous, 21 atxil del 2005

31

CRÍTICA DE TEATR E

Metàfora crepuscular

EI `Portal d'evitats '

TiTOL :'LES TRES GERMANES', D'ANTON PAVLOVIC H TXÈKHD V TEXT CATALÀ DE NARCIS COMADIRA, AMB LA

COL-LABDRAClb DE SELMA ANCIR A DIRECCló : ARIEL GARCIA VALDÈ S INTÈRPRETS FRANCESC ALBIOL, DAVID BAGÉS , FRANK CAPDET, LAURA CONEJERO, CARM E Ll1CCHEt'T1, RAMON MADAULA, NORA NAVAS, PEP PLANAS, FERRAN RAAÈ, MERCÈ ROVIRA, FERRA N TEitRAZA ! EMMA VILARASA U ESCENOGRAFIA JEAN-PIERRE VERGIER IL .LUMINACIÓ : pOMINI1)IJE BORRINI LLOC I DIA: TEATRE-AUDITORI . 15 D'ABRI L Jean Richard Sloeh explicava el teatre d e Txékhnv amb una simplificació exemplar : es tracta d'homes i doncsque es busquen a le s palpentes en ei crepuscle tt'una societat condemnada . F1 mateix Txékhnv explicava qu e la gent menja, beu, galanteja i fa compliments o diu bajanades . Només cal mostra r això a l'escenari . Tret el sentit i el drama d e l'home es troba a l'interior i no en les sevc s manifestacions externes . Amb aquestes dues cites cree que està perfectament enquadra t l'estil del mestre rus, la seva tècnica escènic a que presenta, cxpc}sa i repeteix incansable ment, rnnrnsament, avorridament, duran t quatre acte~ fen aquest cas dos amb fosco s intervals curts] per explicar ]a realitat qu e determina lavidad'aquestspcrsonatgesde l a burgesia firtisccular. que veuen com el temp s engoleix totes les seves esperances i il . lusions i que repeteixen obsessivament el s comportaments i les paraules fins a la frustra-

29 d'abri l

Marta Catrasco Direccid : Marta Carrasco

s'engegaràal setembre

pcrir, tort seguit, retornen a la rncdiocritat i a l rcrnfnrmisntc, immersos en un avorrimen t monumental que deixa anar llambregade s capctl futurqucs'alhiradifcrentcnmanunci a el tinent coronel Verxinin, un esplèndi d

Ef Consell de Cultura, celebrat a l a sala de plens de l'ajuntament, va se r l'escenari on es va donar a conèixer el Portal d'enütats Aquest nou pro jecte pretènfomentar ia presència a la xarxa de les entitats i associacions de Sant Cugat i que serveix i com una eina de comunicació.

Ramon Madaula, yuan diu : "Ha arribat l'ho ra d'una forta i sana tempesta, que avança i s'apropa i que, d'una bufada, foragitarà avia t la mandra, la intiiferéncia . ei prejudici contr a cl treball i el podrit avorriment . . . U'aqui do s ll trrscents anys la gent serà feliç '" . (iarcia Valdés ha raptat per l'estil utilitza t pcr Stanislavski . és a dir, la comèdia satirica, l'humoreom a detonador de la tragédia , però la primera escena de la mà de Laur a Conejero (que fa una magnífica Olga) é s exageradament alegre, sobretot quan parl a dc l'aniversari de la mart del pare . En general, pern, la irttcrprctació del llarguissi m repartiment és d'una eficàcia total amb l a confirmació de la maduresa total d'Emrn a Vifarasau, que domina l'espai i els matisos , la sorpresa d'una Nora Navas que, en el ro l d'lrina, estructura una evolució perfecta d e gestos i veu, el contundent equilibri d'u n grup d'actrius i actors que situen, amb l a seva qualitat incontestable, en un alt nivel l la representació . L'escenografia i la il . luminació són molt suggeridores, jugant amb e l jac dc miralls i les penombres, i només caldria suposargtle la presència del nticro de l a darrera escena no és una falta de confianç a est les tres actrius que fan la seva declaraci ó final davant dc l'aparell, sinó una clar a intenció que les seves paraules siguin u n manifest crepuscular que . també, ens port a cap a l'esperança . •

FORTUNY, ALFRED LUCCHEïTI, FRANCESC

'22.90.h TTAIre Auditori Sant Cugat

ció absoluta n la mort . Només en algun s nx7mentselspersonatgesafloren laseva interioritat pcr mostrar-se nus davant dels altre s

Intérprets: Marta Carrasccr, krasarr;a Morats R's[arttn Mvya . xavi S~eP i Heus 5uné

d'abtil Pl.Ctre Cultural : t

NOVES TECNOLOGIES>A parti r riel rates de setembre, i despré s d' acompl irels ohjcctius del programa pilot, les entitats i associacions santcugatenques tindran un portal a internet perqu è csconeguinmésa tons lcsactivitats i les noticies que genera e l nodrit mapa assnciati u que hi h a al municipi, a través del Porrai d'crrrirats . D'aquesta manera i amb aquesta nova proposta . clu c promou I'lljuntarncnt, es potenriarà la preséncia Beles entitats a !a xarxa i la comunicació entr e aquestes . f n atlucst sentit, es va expressar la regidora dc Participaci G Ciutadana, Marta Subirà, que v a avançar que el projecte és u n espai decnmunicaciir i col lahoracic5 . "Els ohjcctius són pntenriar la presència a la xarxa de l teixit associatiu, f'ormarlesentitats en l'ús dc ics noves tecnologies i oferir una eina perqué le s entitats cs relacionin i proporcionin informació als ciutadans". D'aquesta manera, I'Area d e Participació Ciutadana d e

D da ulwe i 11-1111

ACij d de dansa ainb etCQ5 d2 dilrtShc r el grup de jttreells de ÈEs1mt Sant Cugat dedicat a I i4rry del Aire

juntament, anih la t•ol liibcrraci ó de la societat fiant C'uc iit Obert , començarà molt av ial a fixar el s objectius per iniciar . juntamen t amb cl grup pilot, a perfilar e l projecte, que encara no està de l tot definit . En aquest grup cxpcrintentai diverses associacions de la ciutat ja han manifestat l a seva acceptació per entrar a formar part del programa pilot qu e començarà a funcionar, segon s Subirà, entre principis i mitjan s de juny. Algunes de les entitat s que han manifestat la volunta t d'adherir-seal primer program a són els Castellers de Sant Cugat , Firart o la Llar d' Avis de la Parróquia . Portal necessari 1=1 Pnrrnl d'enrirarc brindarà l a possibilitat d'utilitzar l'espai e n I iaia com a eina de comunicació . L'Ajuntament ha assenyalat e l portal com un espai multidisciplinar on cada entitat tindrà le s seves pàgines web, raó per l a qual cl consistori oferirà, a cadascuna de les entitats, la possibilitat d'incloure un director i on apareguinels serveiscomuns , de manera que els actes que rca liizcn les diverscsassnciacians i entitats de la ciutat no s'encavall in entre ells . Igualment, cl programa ram hé oferirà ia poss i hi l i rat d'intercanviar els servei s entre les mateixes entitats .

Céntre Cultural .

1 Traditiorsaf Ramet>z 1 tísic i dansa per ales retés rrlentrts .

Organitza: L'Esbart Sant Cugat l'XItlea aar►dda Mano Carraca, mès toscos o pesslmrsses sarr pTgpl11Wlara(lardò41 'wrtumsrrra erlpr,Lars efes dr rhumrx ;nPs fres c laa peeocslparrlorts vrtalf més

f sri[er -ercresren, al c pclsvall. pc r

iiliMrAdiks da 1'lswr tFumll : la sotxevlure 1 suportar 1'angair, i tt l611.tit d'irr:aaseguir desrsprree o • riluatrr4 eb aanlirnrnes hunam

l7

Us tonvidem a partxlpar als tiltèrs l71arrse i Lrws li paNa I i a :a oberts de dansi, de la ma de tres leals tous escoles de dansa de Sant fogot Us aall fn a tqs~. h Andança•l:sbart Sant Cugat Cola perddpar-M I a~aenb ir


Cultura

32 0E LLUNY 1 DE PROP PERE VIV( l Exrectnr riel Monesli r

L'abat que mori ofegat (i 11 )

R

eprenrurnt cl fil . f iairnk acabat, sabent pe i dkc•t.u i tir la [ iencralitat, lluu els Abats Aleman y de Saní( uf*alifCTertjc

Montserrat hctc ictt untat r c Iliats, s ocnrhrti de 1471 . per sospitoso de tnrïdurs a € resi i a la torra . I cl tlietan nodiu res fnCs . 11L's hksltlrris dels clos monestirs es firnitcst a donar-los pc rrnnrtsaquul l matei x atty, sense afegir-hl cap mena de detall sclhrc la tragèdia . Be n esrany ! Situem-nos : a les ciarrerics de l 1471, failides les dues opcion s anteticlrs, huscant re i, v i a Caste l l a i via Portugal, Renatd' nnjctu .duc de Prvvença, ésqui la Generalita t ha escollit, seguint rebutjant i e n gucrraamhJoan l 1 . Peroiarribaun moment, quasi deu anys de guerra, que t'atalunya ests esgotada i Joan 11, tarnbé : promet àmpli a amnistia. jura les constitucions i accepta les licis promulgade s .lió . L'abat Aiedurant la rebel nlanyésa Barcelona,quesegttei x resistint, perit, segur que no pas al iè a €a deei si ci dc Sant C'ugal, qu e jas' ha rendit a Joan 11, com tantes attrespnblaciuns.1 w pcn: després que els abats scín cmprewnats i exiliats per traïdors . Perb ara sabem msde la sort q uc cons partiren .

1:aclauintrrltcnsarriha per una tesi clocturs€ sobre ia ntttrtciL l'abat de Mcmi_scrrat .gtrcde retnrc.ensaclareix la nostre : €a nau en la qua l li ïrcn cx i l i ats. rlautiagt. i van morir tota otsgatti! I ç lor>iunz7tL1 en tlt:ti documents : una lletra del 2U de fehnerciel 1472 .en€agll ile€matei x rei Renitt explica cluc ha stthut qu e I'atxtt dc Monlserrtt. enlpnsonul amhaitnsen unanau,s'hac nrtfirntiat jutttauncnlttinlhtotselsaltnsal mar . 1 . en aquest, tols. clarament ca l incloure:-hi cl nostre abat . 1 dors document~ pcnicrinrs con t ïnttcn aquest trist1 ïrtal . f erutriesc nsecap mena de cluhtc . la sort Jel nostre alxtt va ser la mateixa de €'atlas d e Montserrat: moriofegaI . L'abat de Montserrat, duran t aquell turbulent pcriode havi a estat president de €a Generrlitat, eontiellcr i canceller reial . N o sabc'rnclscàrreesdel natitn:,devi a fnrntarpartdel gorvemdelaGcne.rtlfitat . F.lercmistadiuqueestrobavaa la Barcelona ja assetjada, i no al Monestir. En parlare=m . Sense aquest trist final, segurqu e Joan 11 I'ilagtrés "perdonat i premiat". Cal almenys recordar-l o com una victima mcsdc la "guerra civil catalana" i una tràgic a pàgina més dc la nostra história . Na totes s'acaben amb l'aba t Biure . . . •

ART A SANT CUGAT

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

per imrtra Pueyo

Llibres que parlen d'artistes i .art i el dia del llibre

t g rau-[_iurri~it . 1 :ls : lli s a Sant Cugat 1929-1 11571 ' L'ari cícl segle rx a Sant C'ugat . I c)t111-2{l[}I] ' ls podem trobar a les paracletes pe r Sant Jordi . Un, el que Ratnon Gra u Soldevila . santcugatenc actiu i profes sional de ia comunicació . ha publica t enguany sobri e€ seu oncle artista . amb el tito l Gener-Garriga . Elx errat x cr Secret C 'frgut (1929 1957) . 1_.l llibre, d'acurada edició . no té pre tensions analítiques o crítiques de l'obra plàs tica . Engloba la narració autobiogràfica d e l'artista a partir de les giiestions plantejade s en diferents converses amb el seu nebot, u n text del critic d'art Arnau Puig . fotografie s familiars i nombroses reproduccions de pin tures i dibuixos realitzats en el periclde estu diat . L'hàbil interlncutorburxa en €a memóri a familiar, on I'etttrevistat s'aboca amb con fiança i sinceritat . Es descriu detalladament l a duresa d'un temps de guerra i postguerra i s'expliquen les eircurrrstàkncies que afavorira n la vocació artística, especialment 1'afccci ó pel dibuix, que es manifesta molt aviat, un a sensibilitat emotiva per l'estètica i un entu siasme continu per tot allà relacionat am b ['art, que fa més suportahles les dificultat s quotidianes de la vida real . La tàmilia és l'ei x entorn del discurs i la que, receptiva als inte ressos del jove, més ajudarà a la seva forntacici . Són interessants les especificacions d e l'ambient social . cultural i laboral en què e s movia, que expliciten algunes manifestacion s

expressives posteriors i serveixen també pe r poder rotléixer el eontext histdric santeuga tens d'aquells moments . E1 llibre és amè, ; lectura fàcil . on es poden descobrir a tramés , dels dibuixos i de les pintures com era abatas el poble, la gent i els paisatges que l'envoltaven . Un altre llibre que tracta snbreartistes sant a gatencs és el de Josep Canals, L'Art del segle .r_r a Srrnt Cugur 1900-2000, editat el 2003 , que mereix una anàlisi més extensa i pmfunda . Esperava que l'ordre caòtic en què esta n presentats els artistes mereixeria una revisió i la confecció d'un index onomàstic, en un a segona edició corregida i augmentada . I é s que, amic .iosep, ni quan em busco a m i mateixa, sé on trobar-me . .

Grupo Farrnecéutie n Boehringer Ingelhei m Eapaífia

lansor+de hRrrrq 91 carbcpp rrmradd Nuetmas esQecutktadea Tumeclwrca a y iA dadcactAn a la sNeldgat rt han hrn gadadQ la cerrfter¢a d9 V rsarrtlerridaa Bddxirger ingai1sIlrsQà cemlmldad L erdtflW y da la a0C edad . les cridares del aorta rerrracéupca MLndo rsk una hrga treyectnrte N seevicid da L salad. dada lIBS I 1 I: 1N. . !+

•+1r l s

,Ir 1

Todus y cada uno en Fiaehnnge r IngeR+ean Ienemes una mnttaaiad amprandedora 4~a creua Con tNlaatl D pgatNO : alar valor medledte la ittnorruidn

Boehringer , 11111 ingeiheim '


Diari de Sant Cugat Dijous, 2-1 abril del 2005

Publicitat

Obert d

33

imants a diumenge

Av. Rius i Taulet,12a Tel. 93 674 49 50 D8173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mercantic@mercantic .com www.mercantic.com ACCESSOS: Túnels de Vallvidrera C-161E-9 Sortida 11 Sant Cugat Rubí Autopista AP7 Sortida Sant Cugat / Rubí


Economi a L'Associació Empresaria l

nomena eI primer presiden t

L'economista Xavie r Sala Martín, próxi m conferenciant a Santcugatribuna

;fr y

PüNI'NCIA>Sata el titol /-'bruts negres c trl+ i el lirrrrrrçamerrr de Crrlulrr,nvi . l'eco-

E

i secreiari general

de 171' interthu r

narttista ratalilXavier Sala Martinexposa-

i adcsxat Frederic lluir ha esta t csrollll president dc I'Assnciac1c+1 : nlllretiari,aldcS,míC ugat . A p l lnelill . d aL petita setmana, el s nicmllres de la jullla directiva, lurnuad a pels rellresenianrs de scireempreses, clo e firrmrn pare drl Iridi crnhresarial de l a ciulat,vanesen!}Irciprinacr president ie l viccprrsldelai de I ' .Iti~uclac Is;, citrree qu e va recaure tiuhrc ?clan l•i nclucsa i Cabana~, membre cie r empresa Petra Minu s Dad, 5 . [ Presidit pel tinent cl'alealde de Promorió l .cclnimliea i l liscnda . (ordi Joly, l a CasaAymat va ser l'escenari clrleismembres dc la nova entitat santcugatenca va n votar, per assentiment, els dos càrrec s electes, que tindran una durada de tre s

ràaquest 29 d'ahril, .tl restaurantCan M

anys . A partir d'ara . i hasant-se en el s vhjectiu5 definits . es farà una primer a seleccicídcls aspectes per prioritrar .

panlerlt, sobretot a l' A fi-ica s a l' Anlèricade

b.segona con lcrcncia del tïlrurtt esttprc rial Santcugatrihuna de la tenlporada . Sala, llicenciat en Ciències F,conómi. ques per la Universitat Autnnnrna de celnna i doctorat perla Universitat d e G arcl, ha estat professor a Yule i ac t cs catedràtic d'Economia a la Co l l lniversityi prntèssorvisitantdeEa U dial Pcilllpcu Fabra . L'econnlnista, Juan C•arlos 1 d'1_ennonlia 2004, s l eeoncsnilsta d'Espartya i Amèrica L èscontiideratrnm unade lesmàximesautoritais nlundialsen qüestiontide d pament i creixement eeonilmic . A erunurnista consultor del Banc M del Fons Monetari Internacional i del s governs de di Fcrcnts països en desenvpl Sud i i s 1'autorcec nlésde 6[) articlescient Pics relacionats amb diverties e s de 1'erclstnmia .

Un representant de pe s

La setmana passada, ia sala de plens de

Per la seva banda, Boix . que també é s Els membres de l'Associació van donar el suport a Frederic Boi x director geni ral de Serveis Corporatius i vicepresident del Irr hiitag del grup Win - interessant . La iniciativa erti molt positiva, empresa . que representa tat cl teixi t terthur a Espanya, s'ha mostrat satisfè t ja que l'Administració fomenta lassa- empresarial delaeiutat " .IIM .SagaiésMa s amh la seva elecció . -Es un repte molt ciaeianisme dc petita, mitjana i gran (ecanomiaC7diaridesrticUga[.corn}

l'Ajuntament va acollir la signatura d e renovació dcl patrocini catre e l cmpresaria} i les empresesi]euts C Cano Catalunya-BMW i DIARI Ctlclnr . .

-

akor

pelleteria

.

,,te • Napa • Doble fase • Alta pelleteria

"1 i an N foriiiutcion

s • Servei de guarda •

tVeicjr r

•- !' • .rlrlr i •ir ,4rlr ■ Ti.) : y. ; .589 fJy 13 .

Q Av. Lluís Companys, 29 Sant Cugat dea YaliAs

hand

OFICINES EN LLOGUER MC18LAOES DES DE 8 Mz

waS

t uga

sant C

Tu nuava centro de lavado de coche s Pol . Ind . Can Magi Av. deies Corts Catalanes . B, local B rel, . 93 544 18 46

G DFtEIu1LCIIN ctM % ot •E iC • ta .r cuc s %%

NOU CENTRE DE NEGOCIS

Ataecid telerdsics, üomiciliació da soeietatn. t■Boltiiitrt dalt standlep, Orrcúte IRnua4 Recepció do correu ! pequeteria, ala do reunions i eoxlerlaeies . Serveis Be reteeemeelcaciene Dterta prnmccronal do dte els 3 premers m@SO s

Drierlt . 78 . 84, edifici tnhise, 1' Planta • Sani Cuget del Vallès - Tal . 93 544 18 8 0 www .afibuilding .cam • otibuildirlgOotibuiidirlg com -Fax 93 569 97 3 9

ClPau Claris, 164 Bars eiorl a


Economia

Diari de Sant Cuga t []ilntrs, 21 abril cie( 2005

35

Sant CugatActiu presenta a la ciutat diverses proposte s

cans i cis trensdci nostre pair . L'exlxlsicin . que simula l'interior ci'tul Lnniboi consta dL' diversos paneli s cxpl icatius, pantalles dc plasma pe r nuustrar la rencnnciú dc i'crnpresa i dc ics noc es adquisicions fetes pe r l =crrocarriis com cl crcattallert d e Núria . In aquest sentit, una de le s atraccions de la mostra és la d'u n simu[acloryueescen i 1 ïca la conduc ctd'un tren . A més, Sant Cugat Actiu rebrà la visita del hus turisti c de la I)iptrtacici dc Barcelona, qu e pronux:iona, de manera itinerant , els majors atractius d'aquesta província a través d'un espectacl e audiovistial en 3I] a l'interior de l vehicle.

La mostra es completarà amb una exposició dels Ferrocarrils de la Generalita t

Diversesacüvitats Peraaqucstaedieí[7, a misde la mostr,t gastronnm ica cir(ii urnenge, hi ha previst tot un seguit de propostes . I)ivenclres i dissabte tindrà ilce i a Mnstrrd'l intitattidcCulturc Popu -

La novetat d'enguany serà la visita del bus turístic de l a Diputació de Barcelona am b un espectacle en 3 D

La carpa de 6 .4513 metres de Sant Cugat Actiu }a està construïda al parc de I'Arborètu m FIRA> L aparador més gran d e u7rncrç, indústria, serveis i empres a de iaciutat, SanteugatActiu, quees durà atemtcel29i 30 d'abril i 1' l de maig, ha corncnçat a esca l far motors

per donarcahuda als 181 estands i a les diverses activitats que es duran a terme sota l'envelat de 6.450 metres quadrats que ja estàconstruïtal parc de 1'Arbarèttun i que significarà i a V111 cdiciódc I'cscieveniment .

25 anys de transPert Amb el XX V aniversari de ferroca rrils dc la Generalitat dc ('ataluny a carn a empresa púhlica .1' cnvclat de Sant Cugat Actiualbergarít l'exposi ció que aquesta 1 i nia de transport va

organitzar per celebrar cl seu quar t de segle, des dcl 1979 Fins al 2005 . Aquesta mostra itinerant des de l gener, fa un repàs pc l'evolucicï de l ferrocarril a través dels canvisen le s campanyes publicitàries, les esta -

lar i Tradicional, on participara n 1'Eshart Sant Cugat, la Promotora de Festes Locals( Protesto) i el Cen tre t'ivic deSant Cugat . entra a ltres. Quant a activitats esportives, l a mostra presenta un c i rcui t de hici el ema tot terreny, un de mini-tennis i un espai dedicat a 1'acromodelisnte . Sant Cugat Actiu disposarà d ' u n globus aerostàtic per veure des de l cel tota lamastra .A mes, hi haurà un espai lúdic infanti 1, i com a novetat,

enguany hi haurà un trenet qu e recorrerà tot el recinte .

VOTA PEL CAPARROT DE L'ANY 2005 ! (marca amb una "X" el teu candidat )

r

t

ROGELI PADR6

r

7

MONTSE SANT

r

t

L

J

SANTIAGO HILLA

PERIODE DE VOTACIÜ : del 7 fins al 30 d'abri l ORGANITZA: ASSOCIACIÜ VEÏNS MONESTI R Punts on podeu Ilfurar les butlletes . TOT Sant Cugat, ajuntament Sant Cugat , Casa de Q1Rt aAtarteu Sant Cugat, Ateneu - I a3a1 tid Barri (Av. Cerdartydaj, Club AilttittartyenC, Casal de la Floresta, Casal de Mira-sd, Entitat Menor de Valldoreix, Carai de Ies Planes

r L

ASSUMPGII BELD A

Fes la teva proposta a Caparrot de Pany 2005

monesti r Associació de veies


Publicitat

36

Financera Marketing Recursos Humans

Labora l Assessorament Gesti ó

Mercantil Constitucions Fusions Escissions Altres

Comptabilitat Genera l Analltic a

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril de! 2(}0 5

Fisca l p lanificacs d Revisi ó wr ur cnrrr ovulo r rwr onn yl 0r•4 + .lfrp . ■Is 115 Y51 - fre 115 115 13 7 wra sl"Ar',~■p n Kaw+a lraplt►flt4 . , M

L:

instal laci ó de xarxes informàtique s •Manteniment d'ordinadors •Venda d'equips informàtic s

ELTRADE CENTER, MEMBRE DE L'ASSOCIACI Ó EMPRESARIAL SANT CUGAT .

n

•Consultoria tecnológica

El Trade Center Sant Cugat és un dels membres que constituirà l a nova Junta de Govern de l'Associació Empresarial de Sant Cugat , constituïda recentment . Manel A . Torras, soci director del Tradc Ccntcr. ha estat la persona escollida pels diferents representant s del grup, per tal de defendre els interessos d'aquest col . lecti u d'empresaris, així com per impulsar les necessitats estructurals i de serveis, tant al Parc Empresarial Trade Center com al Polígo n Industrial Can Magi Sud . PROPER ACORD ENTRE LA UAB I EL TRADE CENTER . En breu es subscriurà un acord entre la UAB i el Trade Center San t Cugat per tots els emprenedors que estan cursant estudis universi taris a la UAB i tenen un projecte especial . Aquest conveni oferirà l'opció dc beneficiar-se amb un descompte del 30% en despat xos i serveis .

rp :rr al-

Tel. 93 552 85 10 • Fax 93 675 67 81 www.copygrafic .com

Tel . : 9347702611 Fax 93 373 54 2 7 www.jbarquitecturaferial .com

Tel . : 93 504 12 5 9 Fax 93 504 12 79 www.sweetdigital

INFORMACIÓ FISCAL A LA CAMPANYA DE RENDA'2004 . Degut a que en breu començarà 1a campanya de Declaració d e Renda i ens trobem moltes qüestions a nivell professional, a partir de la propera setmana i coincidint amb la presentació de Sant Cugat Consulting, aprofitarem per oferir un recull de les notície s de caràcter fiscal tnés interessants pels diferents empresaris i professionals . AMPLIA REPRESENTACIÓ DELTRADE CENTE R AL SANT CUGAT ACTIU . Els propers dies 29, 30 d'abril i 1 de maig, diferents empreses ubicades als edificis Trade Center [ i I1 formaran part de l'exposici ó Sant Cugat Actiu . Entre elles destaquem la participació de C .A . Systems, Sant Cugat Consulting, Trade Center, Sweet Digital , CopyGràfic, Clima Terrassa i Estètic Center . Esperem comptar amb la vostra presència per tal de saludar-vos personalment .

CgACH CflNSULTIN G in[ : 93552 8~55lI 4. 93 552 15

rr+w.hNrerrsr

arco

Tel . : 93 552 85 1 2 Fax 93 552 85 1 3 www,cnach-scconwtting .co m


Publicitat

Diari de Sant Cugat nijousl 21 abril del 2005

A SANT

CtICAT COFItif. L7IN(:

Financera Marketing Recursos Humans

Labora l Assessorament Gesti ó

Mercantil Constitucions Fusions Escissions Altres

Comptabilitat Genera l AnallÚta

37

Cl~ma Terrassa

Fiscal Planiftrari d Revisi ó +.e. Gn(1rnl rdh. L.M[..r arl)3 •110 Y`fàti~ Ir■ro+ rrs s • •~• 111 111 urk uOatlnm~Ri~ .r. rcr•rN+«* ~I.ó

. ..

rlt

Ju

Stjstpmra.l A.bbl

Jdri

1r rrltxrr>rrt

■ lnstal . laci ó

de xarxes informàtique s

•Manteniment d'ordinador s •Venda d'equips informàtic s •Consultoria tecnológic a Tel . : 93 552 B5 20 info@casystems .e s

dllrrutrt ;a

-rolrrpmwr.•7 Vcn1l1M1i~

o11n1a :, . -

lirna Terrassa és una empresa inst.l•ladora d'equips dc refrigeració industrial, climatitr_aci~ i ventilació , de reconegut prestigi en el sector. Estem especialit /ils en el prnjeete i realització d'instal.lacions per sales blanques, policsportius, piscines i túnels dc refrigeració , tenint en compte la normativa vigent tant en l'aspecte d e seguretat i higiene en el treball rorTi en el de medi ambient , i buscant sempre la millor relació preu/qualitat i el ineno r cost de manteniment . 1 .es nostres instal . lacions han estat ampliades i millorades . tant en espai i situaci( cota en maquinària i informàtica, pe r

possibles canvis que puguin requerir. Per això eompte m amb un departament d'atenció al client que assegura la dualitat i flexihilitai demanades pels clients . Quan varem ser escollits en el concurs per portar a terme cl desenvolupament de la cliniatiE-r_ació dc l'edifici Tradc Center I. dc seguida varem veure que el projecte era mol t

t .11 de donar un millor servei aI client . I)itiposcrn d'un servei posívenda cluc garanteix el correct e i'inciultamcnt dc les nostres instal .lacions . adaptant-les als

envers la nostra activitat . La nostra aposta per Sant Cugat i

interessant_ no noms a nivell comercial o professional . sinó també industrial . U'aqui [a nostra decisió d'establir nos a Sant Cugat . Instal-iats definitivament al Tracte Center , 1'cxperiérteia ha estat molt positiva per totes les sinèrgie s que des d'aquest Parc Empresarial s'han anat succein t per les instal . lacions que ara ocupem ha estat un èxit estratègic a tots cls nivells . .,

l riso ngeniero s

CENTRE COMERCIAL EROSKI SANT CUGAT CAFEïEAtA RESTAURANT Entrepans . amanides. pastes, cansi postres

Te[.. 93 675 58 5 1 Fax 93 589 49 10

EEI N1ARl{E T UEVELO g M(N T Be•vre.• n'T V .I . i. . . 1 R P f .. F . .,•- a ~r

Tel . 9358I3645-659A8U9a9

AGNGnlcri r B lF r E--I'r: CARRERAS LLANSAN A Tel . : 93 471 02 60 Fax 93 373 54 2 7 www.jbarquitectutaferial .co m

,

+~,~?;=àEP?_"'Y:J

Tei . 9_' 4`7 : i l F1 .: inf ga :?•a C' .r'

93 552 85 30-9(1 454 80 00-Fax 93 454 11 86 www.butete- ca rrertts.as


Esports

Diari de Sant Cuga t Di)ous, 21 abnl de! 2005

EI Júnior FC femení d'hoquei herbajugarà el `play-off' pel tit o I .iúnirrrl- t 111cnici'iutyuelherh a ! ;s CS, llc t11 . menl . Vln dels qllatr e rnillcirsequilisde 1 l-.statesratlyul . l : equip que prepara Lluis Casa s ~a aeonscguir diumenge a Sa n ticl~ .uriall el bitllet pcrclisputarel f7luv-of f pel titula la I }ivislrid'I lonorFcrneliina . E n la tiec a pruners temporada a la màxim a categciri i de 1' hoquei herha lerneni estatal , e1 J(Inirll' I'[ CnCarii pol aeUlitiegulr nie S èxits etiprrrtius . 1-1 conjunt hrau-i-negr e a€runtura ei hlcal--rfi - " sense cap tipus d e pressür i anlh I :1 .uluntai .fe lirsaltar lasnrpresa" . [ 'llsas creu cluc la pretisiri i' hauran de suportar cl l'Inh 1)cpnrtiu']cr russa c l Reial Club de Polo de 13arcelona, que sort e €s corlj urtts il ue "per pressupost i fitxatge s estan nbl iglits a gisarlyar la Lliga" . D'aquesta manera, el primer equi p i ornen i de la tieee ió de I Júnior FC ja llir asSO lit amh escreix c1 principal p hjectiu que ~ ' havia marcat per a aquesta temporada, l a primera ala Divisiíl d'licinur, que nu or a alfregacel de la permanència a la categoria. Les tiantcugatenqucs van imposar-s e diumengepassat per 1 guia2a1'cstadidel a Real Sociedad, amh un gol d'estratègia d e penal-ei rner a falta de dos minuts por acaharel partit . fïlJúniorFC vaderrntarl'aleshoressegoncfassificat actualmcntquart i ha escalat un esgra(i en la classifieacici, i s'ha situat tercer a clos punts del RC Polo , segona la taula , Et conjunt de SantCugat afronta 1'úttima jornada de la Lliga regular a les seve s installaciuris davant el RC Jalaseta, últi m en cl campionat i equipja matemàticamen t descendit a la Primera Divisió . Aquest

E

UNA VICTORIA DECISIVA. El triomf del Júnior FC femeni, diumenge, a l'estadi de la Real Sociedad d e San Sahastiàn, per 1 gol a 2, ha donat e! passi a !es santcugatenques per jugar el 'play-off' pel títol, e n partit corresponent a la penúltima jornada de Lliga. És ('equip revelació a la Divisió d'Honor Femenin a enfrontament es jugarà diumenge a do s quarts d'una dcl migdia . RC Polo ta Real Sflciedad, els rivals

Siguin quins siguin els diferents resultat s qui es produeixin en aquesta divuitena i última jornada de la eompcticiú regular, e 1 conjunt local evitarà creuar-se en les semi finals amh el C'D Terrassa, campió de ] a fase regular. Pertarit,el RC Polo, segun,u la

El Júnior FC masculí, que e! passal 10 n'abri l aconseguia l'ascens maternàlic a la Divisi ó tl'HonorA, té pràcticament impossible proclamar-se campió de Lliga en la divuitena i última jornada d'aquesta competició . Diumenge passat, els santcugatencs van empatar a 2 gols amb el Futbol Club Barcelona, lide r empatat a punts -27- amb el Júnior FC . Tot i avançar-se firis a dues vegades en el marcador, el conjunt local va veure com els blaugranes finalment els igualaven . Ara, el Júnio r FC haurà d'esperar que en l'última jornad a el Barça perdi a les seves instal-Eacions davan t I'Atlaxe HC, equip que matemàticament j a ha descendit a fa Primera Divisió . A més, el Júnior FC ha de superar a domicili el València HC, penúltim a la Lliga i equip que lanib é ja ha perdut ia categoria . Curiosament, e l Júnior FC, que ha encaixat menys derrotes a la Lliga -una- que el FC Barcelona, que n'h a rebut dues, no podrà endur-se el campionat regular. El Júnior FC, això si, ha guanyat un partit menys que els barcelonins i també n'h a empatat dos més- Després del partit al camp del València CH, la junta directiva i el cos tècnic de la secció d'hoquei herba del Júnior FC començarà a planificaria pròxima campanya . EI tècnic ïoni Forrellat vol seguir al capdavant del pruner equip i molt aviat podria fer-se pública la seva cantinúltat.1/

Real Sociedad, quart, seríl el riva€ dol Jún io r FC en iesselnifinalsdcl plor-rrf]'pel títol . guanyarpcr7gols a 1 diumenge passat v a EI RC Polo és l'actual vencedor de l a tornaraderrotarla Real Snciedadper I a2 . Copa de la Reina i . tot i que a la Lliga va A i xi, dels tres xocs que aquest equip ha per superar el Júnior FC' a les seve s dut ala Lliga regular, dos han estat e pntra c l instal-lacions(Ogolsa 5),a la segona volta * Júnior FC . les de Lluis Casas van vèncer a Barcelon a El tècnic de1'equip, Lluis Casas, dispoper2 a5 . Fneanvi .amh [a Real Sociedad,e l sa de totes Ics jugadores perafrontar aqucs t I ún i nr FC ha guanyat el s dos encontres d is - interessant pkn r-offpel títoi .11Alex Lópe z putats . A l'anada, I'eyuip santcugatenc va (espwis(ú?diaridesanicogat oom )

Construcci ó i mantenimen t

EI Júnior masculí ho té molt difícil per guanyar la Lliga

lnstal•lació d e reg automàti c

de piscine s Tractament d'aigües

TaLf#ax 93 589 28 70 Mòbil 649 95 30 50

www. nqunnet .es t


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

39

Inaugurada la nova se u de Pericos de Sant Cugat ENTITATS]Pcricus dc San t Cugat . penya oficial del RC D l :spanynl, que va gestar-se ara fa sis mesos el 19 d'octubre de l 2(104 ja disposa d'una seu social . "un liocdeeonvivcncia icsharjci" , que permet a ts snc i . d' aquesta pri mcra penya hlarni•-i-hlava de l a ciutat" hntenciarlanostrae5timacisi cap a !'hapanynl" - Aixi ho va cxplirar divendres Angcl {'atia~ , presidint de Perieos dc San t Cugat . durant la inaugurac,o de l nou local social, situar al carre r Sallís, ntimeto 16 . entre les place s dc Pep Ventura i de Pere San . f:ntre les persona I itats yuc va n assistira I ' acte,caldestararlaprcséncia dc Jaume Tubau, tinen t d' alcalde dc Relaciona l nst ituc ionais i Seguretat Ciutadana de l' A juntament de Sant Cugat . e n representació de l'alcalde, LiuE s Recnder ; Xavier Cortés, regido r d' Esports, i Vicenç Nos. president de la Federació Catalana de Penyes del RCD I-ïspanyol . Presidents i direct ius de cl uhsesportiu s de la ciutat van valer donar el seu

suport a aquesta noNa entitat . Aquests van ser : Alcx f3ancerà , president riel Sant CugaE i 'spor t FC ; Josep Maria Félez . presiden t de ]a Penya 13laugrana 5a n[ { 'ugzrt ; Jaume Guixà . president de l a Penya Futbol Cluh Barcelon a Mil . lenni ; Josep Maria Ïapatcr , president del Winterthur Futbo l Sala SantCugat, i Franrisco Ben i tix, president de la Penya Madridista de Sant Cugat . Als parlarncnrs . JaumiTuba u va definir Pericos dc Sant Cuga t conc una penya "molt d i nàm ic a " i va destacar q ue els inicis d'aques ta entitat han estat "amb mult a força i emporta" . Per la sev a banda, Vicenç Nos va detallarqu e "estem orgullosos que hagi nascut aq uesta penya, pcrquc és de le s penyes que ens fan fàlia a I' Espa nyol, Han demostrat que van a totes .Anth molt poc temps han fe t moltissima feina" . En la inauguracici oficial de l ]aval social d'aquesta entitat, qu e compta amb uns 2011 socis, hi van participar més d'un centenar de

Xerrada sobre futbol base , e117 de mai g "Present i futur del futbol base" . Aquest és ei títol de la primera taul a rodona que organitza la penya Pericos de Sant Cugat i que est à oberta a tots els amants del futbo l formatiu . La taula rodona . qu e aplegarà experts en fa matèria, lin drà Iloc ala nova seu saciat de l'en titat, el dimarts 17 de maig, a le s vuit del vespre . Els ponents que h i intervindran seran Josep Mane l Casanovas, coordinador del fubo l base del RCD Espanyol, aixÍ co m representants d'altres clubs de fut bol de la Primera divisió com e l Real Madrid CF (Manolo Romero) ; el Villarreal CF (Nans Schiinhi7fer) , i ei Deportivo Alavés {Rata Mont fort} . També hi participarà Josep Anton Santiago, Sanh, coordinador del futbol base del Sant Cugat Esport Futbol Club . 11

Angel Casas i Vicenç Nos, durant l'acte d'inauguració de la seu socia l persones . D'altri banda, Pcricosde San t Cugat coneixerà el dijous 5 de maig si aquesta entitat és l ' organitzadora finalmentdel ' Aplecde Penyes del RCD Espanyat, l'an y 2006 . L'entitat local competei x amh dues altres candidatures : l a dc Vilaftartra del Penedés i la de

Roses . Pericos vol crear una estructura de futbol base la próxinia temporada 200512006 . Pericos d e Sant Cugat, que té previst entrevistar-se pròximament am b Xavier Cortés, pretén crear tre s equips de formació . un benjami , unalevi i un infbntif .llAiexLópe t

HORARIS : De dtIIutt ; ~t tfl'si,a }tro : dto 13 .O13 a 16.00 tf+ lt} .'itl p iE,l~,E ,,qc

24 .O O

1 - : .1 -10 ,, 16 .00


40

Esports

EI Club de Golf Sant Cugat , seu de l'estatal sèniorAP G EI torneig es jugarà del dimecres 27 al divendres 29 d'abri l

Femando Chaves, entrenador al CG Sant Cugat, serà un dels molts participants

CAMPIONAT> Els miHors golfis tes sèniors de 1' Estat espanyol participaran dcs de dimecres 27 fins al divendres 29 d'abril al Club d e Golf Sant Cugat en la quarta edi ció del Campionat d ' kspany a SéniorAPCi . Aqucst ttlrneig, qu e repartiriluntotal de43 .$ I [}euros . es jugarà en la modalitat nierlcrlphzv, a 54 forats i no hi haurà tall . La llista de favorits pcrencltlrse el títol l'encapçala Antoni o ó Garrido, que en l'última edici ctue va jugar-se a Llavaneres va imposar-se tant en la catcgori a scniorcum en fa supersénior,cate goria desi i nada a golfistes majors dc 6(} anys . La resta dc j ugadors q uc opte n al títolsón : Manuel Pinero, Entili o Rotlriguez . ManoloSànchez, Manoko Alvarez . Manolo Calero , Manuel Ballesteros, José Lui s Mangas, Juan Jiménez. Manol o Montcs, Victor Garcia, Manue l Velasco i José Antonio Salgado , entre a ltres .

Diari de Sant Cugat Oijous, 21 abrif del 2005 En un comunicat dcprentsad e l'organització, Antonio Garrid o detalla que per als golfistes professionals espanyols és tot u n plaer j ugaral CG Sant Cugat . "Ens hi sentint molta gust, bert acol l it s i corn a casa " , afirma . Fernando Chaves, entrenado r del Club de Gol f Sant Cugat i pre parador dels golfistes d'elit santcugatencs l vó Gi ner i Pau la Marli , serà i ' amfitrioi d'aquest Campionat d' Espanya Sènior AP(i-TrofeuCrupo lndukern, que convoc a l'Associació de Professionals d e Golfd' Espanya (A PG ) . LJ n dia abans dol campionat, e l dimarts 26d'ahrií, i un després, c l dissabte 30 d'abril . es jugaran do s EI club, seu de moltes prove s En els últims anys . les installacions del Club de GolfSan t Cugat ltan acolllil c l Campionat d e Catalunya tle Professionals i també el Catalnnia I .adies, aques t últim campionat internacionaial s anys 2003 i 21H04 . Anth anteriori tat, ei camp de golf niés antic d e C'ataiurtya(inauguratl'any 1914 ) tamhè ha estat seu de I'(_)pe n d'Espanya en dues edicions, c l 1942 i el 1067, del Sanyo Ope n (Circuit Europeu de la FGA) e l 1982, i del Campionat d' Espany a de Professionals, els anys 1951 i 1974 . l1A€ex Lópe z

EI català pe r equips absolut, a I'Squash Clu b Sant Cugat COMPETICIÓ7I)es d'aquest di vendres 22 d'ahril, a les sis de l a tarda, fins ai dissabte 23 d'ahri I, a les vuit del vespre, Ies depettdrncies de Ii ' Squash Club Sant Cuga t acolliran una nuva edició de l Campionat deCatalunya Absolu t por Equips d'cstiuaix . L SquashCluh Sant Cugat pre senta t'i n s a tro s cq u i ps en la com pet ici ó .dus en catcgoria masculi na i un en la femenina . El primer equip nrtu. u l i estarà compost pel s paiistes Philip Annandale . )Cav i Silvestre, Marc Bieto . Santi Gra u i Alcx Garhi . Una segonaposicióha estat e l resultat més destacat que el primer equip t1►: 1'Squash Club Sant Cugat ha assolit en un Campiona t dc Catal unya Ahsnl ut per Equips . L'equip f'emeni d'aquest clu b esport iu de laciutat estarà integrat per les germanes Cardellach , Núria i Estela, i lnésCallahan . Aquesta enntpcticie7, la oré s important percquipsqueesjuga a Catalunya, reunirà els millor s c tubs d'csqua i x catalans .

Auco M,

rr ,

VerllirrA, - ' ls+,,l,jrarlp,

l,+l 0H1 1 l(

rr

s

614

13 . 3 ;1 71

71

r,iii ;,r1 r1+•1 V,rll+,• .


Esports

diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

41

La Farga guanya I Mira-so l Lequ~pjúniorfemení de tenis del CEValIdoreü en la liurrta per evitar baixar puja a la categona dO r

FiJTS)L>EIderhicntreeIsequip s locals dc i'uibol del CF Mira-so l llaeo i el ('[) La farga va acaba r diumenge amb una victòria visi tant per tt gols a 1 . Amb aquesta derrota . cl CF Mira-sol f3aco , penirltim al grupsiséde Iasegona Regional, continua en zona d e descens . FI C'[) La Farga, tot i vénce r, cs an tcpcnúltim i encapça la la tercera plaça que també equival a perdre la categoria . f crb mentre cls d ' Enriquc Fortes sumen 2 4 punts, el s d' A ntan i Barrach ina en tenen 27 i són a tan sols un punt de la Pena Departiva Pajaril .ronjun t que ocupa primera plaça de sa l va ció . Antoni 13arrachina reconeix l a dificultat dc mantenir-se a l a Segona Regional i que pcr salvar se eEseu equi p haurà d'esgarrapa r molts punts . Diumenge, a le s dotze del migdia . el L•I7 La Farga juga una dc les sis finals que el s queda d'aqui fins a finals detcmporada . Els dc Mira-sol reben e l Ti bidabaTvrre Romcu, que tenen

Les

valldoreixenques van imposar-se per 1 a 3 a les instal . lacions del CT Lleida

PRE1Mt7CIÓ l : equip júnior femení dc tcnisdel Club Fspurtiu Vall-

EI derbi entre el CF Mira-sol Baca i el CD La Farga va acabar amb victòria visitan t 41 punts . I ïnrique Fortes no ha guanya t cap del dos partits --amb la Ell ) Andalucia i cl CD La Farga- qu e ha dirigit com a nou entrenado r del CF Mira-sol . Aquest cap d c setmana, els rnirasolencs visite n l'estadi del Carolinensc, amh 31

punts . "Ara . salvar-nos és quas i impossible . pern ho hem d' intentar" . detalla Fortes . Per [a seva banda, el Júnior F C A, tercer a la taula, que en les últi mes jornades ha perdut el Iideratge .repdiumengcales 12 .30 hore s cl Cerdanyola, segon . IIÀlex López

dorcis ha ascendit a la eategori a {?r del Campionat de Catalunya pcr Equips. Després dc superar amb èxit la promoció d'ascens a les pistes del CT i_ieida pcr I pun t a3 . L'equip júnior fennení del C E Valldoreix, capitanejat per Snni a Delgado i Juan Farrcras . etità integrat per les següents joves tenis tes : Mariona Domcncch . Tania

l3cck, Montse Royo. Laura Scrlavcis i Elisabet Royo . Tot i proclamar-se subcampi ó de Catalunya pcr Equips Júnio r

Femeni en la categoria de Plata, e l CE Valldoreix cs va veure obliga t a disputar aquesta prnmocicid'ascensadamicili icontraclCT Lleida . En la final del catalàperequips de Plata, Iesvalldoreixenquesvà n perdre a casa contra el CT Tarragonapcr 2 punts a 3 .

rs

= iUiiISMtfS : CENI]ANYA, 1 0 VfHiCíE5 INI U tRIAl .S : YIC,1 8

TALLERS ROMAN : Ce;denya, 1 0 Tel . . 93 674 00 86 - fas : 93 674 01 6 2 wwwselloresromdn .cam rrrvidnspojtyetr»talieresroman .tom

TALLER DE PLANXA I PINTUR A TALLER DE TURISMES VEHICLES NOUS I D'OCASI Ó TALLER DE VEHICLE5 INDUSTRIALS

SERVEI S ■Sarvoí de mana tilmrn t ■ Repnracid goneral de vehlcles lndustrirlt i turltme t • Merdnica, rlartridtot, planxa ! pintura ▪ Venda de racarrvis4 accasorls orlplnElls de la marca ■Venda 1 muntatge d'eccesxorli 1x4 ■Muntatge de triefonfa I eutarldias + linpdrnc:ió do tat tipus de vehldfis • Treballrm amb totes les companyfa t ■Recollida del vehlcle a domlcili ■Vehicle de cortesia en reparpclons dR llarga durad a 3 .000 m2 d'Instal•tacwns equipades I pntonal iorat3 1

PLANXA I PINT IIl A . Servei 5 m,trelles • 5lstnmr+s ricplntura de ternnloçlta avanied a • pintur,i a l'aigua, Ernlbgica amb RI medi em pran t


r

.

Esports

D sturi de S tlt GrlPt Uiious, 21 ahrt riel 2015

Sub~th, clcl~op Sant Cugat mvaliclacl catalàde jujutsu

El Lluitador local lluita en la categoria de menys de 62 quilograms COMPETICIÓ> El santeugaten c Sergi Suhi rà ha rcval idat c1 titnl d e campió de Cataiunya de jujutsu , sistema lluita masculí, en la eategriria de menysde 62 quilograms . [- l rcpeetientant del gintnàs Top Sant Cugat é s I' actual quart elass il-icat al Campionat d' Espanyad'aclucsta disciplina esportiva qu e depèn de la Federació Catalanad e Judo .

Didac Bartolomé, tercer

Sergi Subirg, a la dreta de la imatge, ha estat quart en l'estatal d'aquesta disciplin a

ERpt Pla especial de Q RefefCRCfa

del dia 21 de febrer de 2005, và, el que determina 1'a1 t1Cle iç 1.a Lici 3012004, de 24 de desembre, de moditicaciti de la Lle i 002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatg e assequible, dc la snstenibilitnt territorial i de l ' autonomia local, el prajcctc del i'la cspcrial de concrccie5 i concessió d'usos a la C'ira. d e Rubi, promogut per Disculimpic . S .L . en els mateixos termes del projecte redactat per 1'arcluitecte Jrasé Manuel Muncac Blasco, i scnmetr-e aquest expedien( a infctrtnaeiri públics per termini d'un nies, cl ' ac(sr d amb el que dixpitsa furt . 83 de la Llei 2 ;201)2 d'urbanisme, de 14 d e març. n se LAjtmtament Ple, ~115'

ii1

El també sanlcugatcnc Didac Bartolomé ( Top Sant Cugat) ha finalitzat en latercera plaça al catalàd e jujutsu en la categoria de meny s de 69 quilograms . Aquesta competició s'ha desenvolupat a les instal•lacions de l (ïimniiti Marin dc Barcelona i h a ermiptattarnhla participaciód'onre clubs esportius . Aquests són (]kamishin ; Blanes ; Pincci :t : Sliri :t : Sensci : IPSI ; Capri : Mrrntscrr :tt : Vcrncda . i TDP San t t'ugat .

El pilot santcugatenc va acabar desè diumenge a# Gran Premi de Portuga l

)(aus es col•loca tretz è al mundial de MotoG P MOTipC1CLISML>Primcrs si s punts de I(ubèn Xausal Campionatdel MóndeVefocitaten lacfasse de MotoGP. E1 pilot dc San t Cugat va creuar diumenge la líni a de meta al Gran Premi d'Estoril , segona prova del mundial, cn l a desena posició a ! minut 2 2 segons i 431 dècimes del veterà pilot brasiler Alex Barro s (I-londa ), vencedor a! ci rc u i t d' Estoril . Ruhèn )Caus, que no va puntuar cn la primera cursa al Gra n Premi d' Espanya [ 1 U d'abril ) . a Jerez de la Frontera, sí que ho h a aconseguit en aquesta . fet que li

1 .u qual anu es til pública per ai ctmeixemela gener al .

Sani Cugat t!e 1 V:il liti, l T rlc mori: de 201 5 L :tlcilldl' l .!uls Rceuder i Miralles

La tercera prova, a la Xin a Xaus reprendrà cl Campionat de l Món de Velocitat c1 diumenge l de maig al circuit de Xangai, a l Gran Premi de la Xina . Aquesta serà la tercera de les disset prove s puntuables per al mundial en l a categoria reina . Als entrenaments oficials de dissabte . el pilot local va acaba r dotzC . llAlex López

-Cortsu lona Tncrrdltpiçe i ti' rnntrvadri •Consulrones de Sepuratai i LOPt ] •9uasrnes models and bussrnes piso s •Olssersya rmplantasrons de Xsrxss de dade s .Oissertys írp plaptaeions de Xarxes yYr-ri r WIMAX

QCtfBT aprovar tnICia1merite d'Ma aél . apRb

Durant l ' esmentat termini d'un mes, a wmptar des del dia següent d e la data de l ultimo puhiicaciit del present edicte en .l f3utlleti C l icia l de la Prov#noia u en 1a premsa escrita, tota la doeumentaciit lèenie :t i administrativa de l ' expedient . podrà examinar-se a les depcridèncic . de l'Àmbit de Territori, Negociat Plsint,l de la (' iutal . earrrr l)tix d e - Maig, número 25, planto prímerst, els dicti feiners de it 1 .1 horts . i e s patiran prelsentclr al . legacions mitjune :int girelsevul clel5 1trtieedinienl s previstos en l ' article de ia Llei ele ri;s;irn juridia tic les atltnini4ua Cielns públiques i del prueerliment administratiu ctrntil de ?t• d e novembre de I Q()2 .

ha proporcionat situar-se en c l tretzè l f oc en la c lassi Citació general . El pilot del Fortuna Yamaha Team és a tan sols quatre punts de l desè, l'italià LorisCapirnssi .

i / rtv tre era pMrr~gprfR + «tetlea Cl Balmes, 22 • Tel . 93 67 5 47 27

EDICT E Referència : Expedien t Ud78103f 7 - XÍt73 i 1015 7 Prnjcete d ' ampliaci ó dols vestidors del camp de futbo l d e Mira-sol Pn+mació: MltnieipaJ [3aari aprovació iniciat; 14 d mam de 2005 U i Junta de Govern loca l de 1 ' Ajuntamen t de Sa 0 ; Cucut del YaílBs, e n scessíú ttrditsària de 1 4 d c març de 2005, va awrdnr aprcn'ar inirtalrnent cl projecte d'ampliació dels vestidor s del caror dc Fhsthc,l dc .Mira-sol, d'aquesta ciutat, en els rnii(ci tus trrmce dol prt7ir.cte etahnrtt per I'aryuilerta Maria dck Mxcr Marca f arria, per un import de 256 .410,15 euros„ ( le prrrmt eei 1 ;srnbií ierrih+rial de refrrinci sotmctrn . 1'esma•lual ctpc•dn•ni iniitrmee[i piiblieu per Icrrnini de :renta dics hithil ., J• isard amb aliic que disptne I'articJr 235 .2 .c ) clrl [kcrct letii .i atur 2 .20t13, de 2 : tl' :ihril . riel qual e'iipmva el text retis~ de la Llei 8i1987 . etc• 15 J' .thr!], municipal i d e règim lo al de C'atstlunya _ lhiranl i ' csrnentat tt7inini de ur•nta dies hiibils, a enmpta r ales del dia ctLiienl de la dats de 1'úliin111 puhlicacitidcl prr .deril ctlicír en cl 13utlicti Uricial de la Provincúl o cn la prem sa t t ri1:r, i na la Joeurneteaeiti tècnics I arkninisinatitti tl e r~pL :lir!ti Iu,ttri es :rnrinar-u a les dcpendèneicti sJc I r1it1 h!! rlr t rCtil1 de 1L rrlltiri . Ulkina Plànol de la C 'iut :!i, carre r r,i,ri, pi :inl .i pninerrl• rk ll u í• 1einr r-5 ei e ta . l -i I ;,r t •. . ; _ . 1,r lr :ul { ic toia! al le acurttt niil{an~an r c1ri :11 1•~n! rf,'s brot ~ i ] lli j iit• rn~ iSA, . Cn !'alií . Ir XS, tl e ritrvt-!iit,re, r]c ]~! :litinixrlclr:i L' !lrrl+

ptilsl!yucs i Jcl procediment administratiu enmú . Superat l'asltcrior termini sessse haver-sa formulat all l color . cl prciiectc d'obra ordinària estar aprovat definitiva . meni u:guns 1'artard de la dunla de tavcm Lacai de 14 de març de 2005 . En c1 suposit de prrxcdir 1'apravació deltnitiva , aqucst acte administratiu, que és dctinitsu ert vi a titi, padcu intexpvsar, petcsrrtie:tmcnt, rtxurs d e dant I'Ajuntasnent en el termini d'un ares a del dia següent ul de Ea publieaCió de l'edicte eorresptfdlt t l'apmvació definitiva, v dirtw-tument recurs eonternció s rlistratiu nins el lertnini de dos tresos davant ela jutjats coa tenr:iosos administratius dc la província de Barceleaa . TrlriSCnrregut ren sns~s tt dc !a íntcrpt+siciti del rectrrs d c 1vpnsacin SCnse que hagi estat r It, s'enlendr :i clesestitnat per silenci administratiu i a partir tic l'rrsdemia pndni ésser ntcrprtsat recurs cotsreneicis rUJTarim+tI lila dini del termin i dc si, mex,•, N lo ulnlnnl eixia. podreu intcrpuwar--nr quatre vil altre sí htr considereu Gnn+cnierll . 1_a qual calia es fa pirhlsett per al .urleixemeni general . Som C ltg .ít del l c1]cc . 14 de iearç de 200 5 l'elrald e L hiis ttetiader hlltullcc


Diari de sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

AGENDA

DIVISI6 D'HONOR FEMENIN A Jolasuf a

DIVISIÓ D'HONOR B MASCULIN A

DG 12.30 Valr?ncla HC- .túnior F C

DG 10.30 Junior 1917 Can Sala s

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó D518 .00 C1- Mira-sol Baco PB Sanl Cugat A D518 .00 Ufimpic Can FaljrrJurrror FC DG 11 .30 PB Sanr Cugat B . Llana de Sabadel l

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA 05 18 .15 FS Castelldefels-CE Mas Gene r

SEGONA DIVISIÓ FEMENIN A D516.00 Jliniw FC-CE Mediterran i

SEGONA DIVISIÓ A 05 20.00 Sant Andreu Barca -Champion Florest a 05 15 .45 Arratlorta CFS-Chess FS

TERCERA DIVISIÓ MASCULIN A OG 10.00 Llnla 22•JúnEor F C DG 11 .00 CE Medtlerrani-Júnior 191 7

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó 0515.30 W FS Sanl Cugat Sant Andreu Barca CADET PRIMERA DIVISI 6 OS 18.30 W FS Sans Cugat-CE Sanl Julià INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó os Oló KL FS Sant Cugat-R . Santa Calama

INFANTIL FEMEN Í D511 .15 Atlélic ferrassa•Júnior F Ç

ALEVI MASCULI

FUTBOL ' REGIONAL PREFERENT

DS 11 .00 FC Barcelona-Júrlor FC A DS 10 .00 Vallèa Deportlu-Júnior FC B

DG 16 .30 Tossa-Sant Cugat

ALEVI FEMEN Í BENJAMÍ 4X 4 DS 11 .00 Vallès Deporliu-Júnt pr FC A

0511 .3D CD Ferrrassa-Júnior FC B 05 12.00 Júnior 191 7 -Matadepera D512.00 FC F3Jreeluna .iunro( FC D

TERCERA REGIONAL D5 16.30 Júnior FC B-Bel[aterr a

HOQUEI SALA

DIVISI6 D'HONOR FEMENIN A

Real Socieriacl JirrEror FC

1 .2

DIVISI6 D'HONOR B MASCULIN A Júrlrw FC-FC Barcelara

2- ?

HOQUEI SAL A

2- 5

BENJAMI 6X6 Atlètra lerrassa-Júnior FC A

SEGONA DIVISIÓ MASCULIN A Bar[:eirNU Strrk-Júnior 1917

TERCERA DIVISI6 MASCULIN A

Júnior FC-Pedralbes 1991 AD Rimas Júnor 1917

82 isuspi?s)

JUVENIL MASCULI Júnior FC•EHC

2 .3

JUVENIL FEMEN I . . . .1 3

RC Yvln • J! rn ior C

CADET MASCUL I

Pala JifH1rN

FL . . .

.

2- 0

CADET FEMEN Í

Júnior FC-Ailéhu terr assa

2- 1

INFANTIL MASCUL I

.ii,rrror A .Vallès peportiu vallés I)t'Jrorliu-Jtrrlirx FC 13

2- 1 o 8

INFANTIL FEMEN I CL} lerrilssa•Júrrior

FC

BENJAMI 4x 4 Club Egara Júnior FC A Júnior FC B Perlralhes Diagonal .lúnior FC 1917 Jrinrnr FC O•E H .C

0. 1

FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A Gasifred Atléhco-Ulrrlrpyc Floresta F5

6 .9 7.4 6 .9 4 .6

2 .10

ALEVI FEMEN I Perlralbes•Jlrnior F(:

1- 0

NJAMÍ ADEfUBE .00 PB Sant Cugat A MOrllmel 1 4 91 .00 EF Ripollet-PB Sanl Cugat B

JÚNIOR MASCUL Í DG 12.45 San! Uuirte-UE Sant Cugat A UE Sant Cugat 8 (descansa )

HANDBO L PRIMERA CATALAN A 0519.30 CH Sant Cugat A- H . Esplugue s

0- 0 0- 1 2.0

JÚNIOR PREFERENT FEMEN Í D5 17 .30 UE Sarrt Cugat-CN Ferrassa

HANDBO L PRIMERA CATALAN A Creu Afta Sabadell-CH Sant CugatA-

30-2 9

1 .2

BÀSQUE T PRIMERA CATALANA MASCUL I UE Sant Cugat A-CB Mollet 75-78

6.3

CADET PRIMERA DIVISI Ó Sant Cugat A-PB Sarrt Cugat Júnior FC-Maunna Egara

8- 0 T• 2

A- 4

5- 3

PB Sans Cugat 8 5 .3 3.4

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó ..(descansa) u4+interthur FS Sant Cugat . . .CADET PRIMERA DIVISI 6 Winterthur F5 St Cugat . Finques Montbul . .. .6 . 3

4- 2

2.1

3.0

(descansa)

ALEVI PRIMERA DIVISI Ó Júnior FC A-Sabadell PB Sant Cugat A-FE Terrassa

6. 1 0- 1

ALEVI SEGONA DIVISI Ó La Planada•Júnior FC B

4.0

BENJAMÍ SEGONA DIVISI 6 Jàbac Can Jalresa-Júnior FC A

1- 3

BENJAMÍ ADEFUB E Badia-PB Sant Cugat A PB Sanr Cugat B-Sanla Perpetua PREBENJAMÍADEFUB E Certlarryoia del Vallès-PB Sant Cugat

0- 7 2- 7

5.1

SEGONA CATALANA FEMEN Í BC Andorra-UE Sant Cugal 52 . 45 TERCERA CATALANA FEMEN I UE Sant Cugat (descansa) CAMP. DE CATALUNYA B MASCUL I CB Torelló-UE Sant Cugat B 64 82 CB El Gotatler Ítinsaj CAMP. DE CAT . SUB-21 MASCUL I UE Sant Cugat !descansa ) JÚNIOR MASCUL Í 0E Sant Cugat A CB Mollet UE Sanl Cugat B-Joventut Les Coris

JÚNIO R DS 18.00 CF La Salle 8 .-PHC Sant Cugat A D512 .30 CP Congrés B-PFiC Sanl Cugat B JUVENIL PREFEREN T DG 12.00 PHC Sant Cugat-CHP Sant Fellu C . INFANTIL PREFERENT DS 17 .30 PHC Sant Cugal A HC Esplugues DS 18.00 CP Tordera B-PHC Sani Cugat 8 ALEVI PREFEREN T 0S 13 .00 PHí, Sant Cugat A-CP Masquefa

BENJAMI PREFEREN T 0517 .30 PHC Sant Cugat A-HP Tona B 0514 .00 PHC Sant Cugat B-HF Sant Josep qS 12.00 PIfC Sant Cugat C-CE Noia-Frelxene l PREBENJAMI PREFEREN T D5 11 .00 PHi : Sant Cugat A-H1 Sant Josey

Reus Deportiu•PHC Sant Cugat CP Riutiebrtlles-PHC Sant Cugat

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ Cerdanyola del Vallès-PB Sanl Cugat A PB Sant Cugat B-EF Sabadell

6- 0 1-}

CAMPIONAT CATALUNYA FEMEN I DG 19 .00 CHP Bigues i Riells-PHC Sant Cuga t

PREBENJAM I D5 17 .30 CH Santa Perpétua-PHC St Cugat B

CADET MASCUL I

FASE []'ASCENS A 2A CATALANA CH Valldoreix-CH Sirrrt AnElreu 16 1 7

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A CE Mas Gener-AE Vallirana

SEGONA REGIONAL

CAMP. DE CAT. SUB-21 MASCUL Í D519 .00 Sant Quirze-UE Sant Cuga t

PREBENJAMIADEFUB E OS 12.30 EF Ripollet•PB Sanl Cugat

INFANTIL SEGONA DIVISI 6 Júr!ror FC B Sabadellenca

FUTBO L REGIONAL PREFEREN T Sant Cugat Espart Fç-Oloi

CAMPIONAT TERRITORIAL MASCULÍ DG 12A0 AE Belisport-BBsquet Sant Cuga t

VETERANS MARESME-VALLÈ S 1- 2 Júnior FC-Uaveneres

-ALEVIMSCU Júnior FC B . CO terrassa

CAMP. DE CATALUNYA B MASCUL I 05 20.30 UE Sant Cugat B-CB Pere de Tera B 0S 16.00 CB Canet B•EI Colomer

BENJAMÍ SEGONA DIVISI Ó 0S 11 .00 Jirnirrr FC A-Sporting Ruh i

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó Barhef •PB Sant Crigat A

INFANTIL PRIMERA DIVISI 6 F ulsal Cervelló-Winterthur FS Sant Cugat

TERCERA CATALANA FEMEN Í DG 12.30 UE Sant Cugat Sagrat Co r

ALEVI PRIMERA DIVISI Ó DS 16.00 Rubi PB Sant Cugat A

PRIMERA NACIONAL B FS Sani Anrireu Barca W. FS Sartt Cugat .- . .5- 4

SEGONA DIVISIÓ A Chanlpion Flvresla-F5 Capellades Cttess F5-Sant Andreu de la Barca

HOOUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCUL I DV 22.00 PHC Sant Cugat•GP Sant Ramon V .

SEGONA CATALANA FEMEN Í D519.00 UE Sant Cugat-AESC Ramon Llul l

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó DS 14.30 Roureda-PB Sant Cugat B

U. Santa Perpetua Júnior FC A CF Mira-sal Baco-CO La Farga Badia del Valles•PB Sant Cugat

CADET PRIMERA CATALANA OG 10 .45 CH Sant Cugat A-sortosa

BÀSQUET PRIMERA CATALANA MASCUL I DG 19.00 Sterrc lerrassa-LfE Sant Cugat A

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó DS 12.30 Jlinrnl FC A-Ripollel DS 16.00 PB Sanl Cugat A-Sant Cugat

05 10.30 P E1 I,r f' ;!liri ;r llE ' t il Cariat A 05 10.15 :ii [ rifi .!'c1 ! 11 111 ' : n l l.:liyaf B DG 09 .08 Sanl s 11i i,uaat C CADET FEMEN I DG 09 .30 IlF Sant Cugat A-Xamba DG 11 .0011{ : Sarr1 C[rgat B•Voramar

JUVENIL LLIGA CATALAN A BM La Roca CH Sant Cuga t

CADET SEGONA CATALANA 0516.00 GEiEG•CH Sant Cugat B

CADET PRIMERA DIVISl ó 0517 .30 PB Sans Crrgar-San Cristóba l OG 12,00 Can Roada-Júnior F C

FASE D'ASCENS A 2A CATALAN A D518 .00 CE Les Franqueses CH Valldorei x

VETERANS MARESME-VALLÈ S

HOQUEI HERB A

RC

-~I L r

SEGONA REGIONA L DG 12 .30 Jirnior FC A-Cerdanyola del Vallès DG 11 .30 Camlinesnse-CF Mira-sol Baco DG 12 .00 CO La Farga-Tlbidabo Torre Rome u DG 18 .00 PB Sant Cugas-Can Rull R .T-

D510 .30 Jírn+or FC Atlètic 1952

COPA FEDERACIÓ 3A CATALAN A DG 09.00 Cli Sali Cugai 8-E1 . CrxolKral,v a

AFICIONATS A .C .F.A . 0G 08 .00 San Amarrin B-Mira-sol C F OG 08 .00 CE Mrra•sol Baco•Duende

FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A DS 18 .30 Ulrmpyc Floresta FS-AD Inca PRIMERA NACIONAL B Winturtilur FS Sant Cugat (descansa )

SEGONA DIVISIÓ MASCULINA

1I-EOERAr

DS 18 .00 Palauenc Júnior FC

BENJAMÍ sx s 0512.00 J i nrnr FC A -Polo

HOQUEI HERB A DG 1230 Junior

43

Esports

6358 58-55

10-3 3-7

CAMPIONAT CATALUNYA FEMEN Í PHC Sant Crrgal-CP Votlregà 2-1 1 JÚNIO R PHC Sant Cugat A-CP Sitges PHC Sant Cugat B-HC Sanl Just

5.1 1-3

JUVENIL PREFEREN T CP Vic-PHC Sant Cugat

2.1

INFANTIL PREFERENT CH Juneda-PHC Sani Cugat A PHC Sanl Cugat B-CH Casle[let

2- 0 . . 5-1 3

ALEVÍ PREFEREN T Olimpic CH Vilanova A-PHC Sant Cugat A. .4 . 1 6 ALEV I Olimpic CH Vrlanava B PHC Sant Cugat 8 .. . .2 . 7 BENJAMi PREFERENT CP Vic •PHC Sani Cugat A 3- 3 CH Ripollet•PHC Sant Cugat 8 3.2 CP Riudebitlles B-PHC Sanl Cugat C. . . .(a)orrlatl

JÚNIOR PREFERENT FEMEN I . 74-5 1 CS Tarragona-UE Sant Cugat

PREBENJAMí PREFERENT CH Ripollet PHC Sanl Cugat A

3- 0

CADET MASCUL I UE Sanl Cugat A

PREBENJAM I PHC Sant Cugat B SEK l:alalunya C

1-3

{descansa)

CADET FEMEN I ASFE Sant Fruitós-UE Sant Cugat A 39-4 2 Sant Andret, Nauaret UF Sant Cugat B---15-45 HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULI

Y


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

AGEND A COMPETICIÓ LOCA L B Àsc uF BENJA

DS 09 .00 Sant Jardí A-Catalunya A OS 11 .00 Joarr Maragall A-CO Sant Cuga t DS 10 .00 Ferran Clua-Pins Vallès DS 11 .00 Sant Jordi B-Maristes Rubi A (M) DS 09 .00 Avenç A-Collserola DS 13 .00 Avenç B-Europ a DS 10 .00 Sanl Jordi D-Marlstes Rubl B (M) DS 12 .30 Joan Maragall B-Sant Jordi C DS 12 .00 Santa Isabel-Tha u DS 10 .00 Catalunya B-Marlsles Rubi B jF ) DS 11 .00 Pi d'en Xandri-Agora gIsRubi A (F) (descansa) ALEV Manst DS 10 .15 Santa Isabel-Catalunya A DS 12 .00 Joan Maragall-Pi d'en Xandri A DS 12 .45 Avenç A-Pins Vellè DS 11 .30 Thau-Europa DS 10 .30 Sant Jordi-Avenç B DS 10 .15 Ferran Clua-Catalunya B DS 13.00 CO Sant Cugat-Escoa Nabi DS 09 .00 Pau Casals-PI d'en Xandrl B DS 11 .00 Schola B-Collserola DS 11 .00 Schola A-M . Montesswl

HANDQo L BENJAM

DS 13 .00 Maristes Rubl A-Ferran Clua A

DS 13 .00 Ramon i Cajal B•Joan Maragall A DS 11 .00 Avenç B-Ramon i Cajal A DS 12 .00 Ferran Clua C-Ferran Clua B DS 12 .00 Ramon Cajal C-Sant Quirz e DS 10 .00 Avenç A-Col . Lumen DS 11 .00 Maristes Rubi B-Collserol a DS 11 .001:1 luronet-Joan Maragall B M M0Montserrat (descansa)

Sanl Cugat Espora FC B (descansa ) DS 11 .00 Junior FC B-UD San Lorenzo A DS 11 .00 Escola Thau-Olimpico Can Fatj b Avara B (descansa) DS 12 .30 Col . Europa-Col . Maria Auxiliadora DS 11 .15 rrrassa FC E-CE Agora C

BENJAM I

Ramon 1 Cajai A-Pi d'en Xandrl A Maristes Rubí A-Handbol Rub i Ferran Clua A-Avenç B Joan Maragall A-Maristes Ruhi B El Turanet-Col . Tecnos M. D . Montserrat-Camre A Avenç A-Ferran Clua B Ramon i Cajal B-Carme B Ferran Clua C-Pins Vallès Joan Maragall B-Pi d'en Xandri B Col . Lumen-Catalunya

DS 09 .15 Terrassa FC B-Col . La Farga A (96) DS 10 .15 terrassa FC D-Col . La Farga B (95) DS 11 .00 Maristes Rubi-Escola Avenç A DS 10 .00 GF Matadepera B-Junior FC A (96) DS 11 .00 Col . Europa A (95/96)-Col . Sagra t Cor B OS 10 .00 Escala Thau (95)-Col . Vedruna DS 11 .00 Col . La Farga C (95)-Col . Sagrat Cor A DS 09 .00 CF Matadepera A-Juniw FC B (96 ) DS 09 .00 Escola Avenç B (96)-UE Castellbisbal DS 10 .00 CF 25 de setembre-Col. Europa B (96)

FUTBOL P AA i SET

COMPETICIÓ COMARCAL

DS 10.00 CF Matadepera B-UD Mirasol C {913/99) D5 10 .00 Jabac Can Jofresa A-UD Mirasol C (97/98) DS 11 .00 Junior FC A-Terrassa FC C DS 12 .00 CN terrassa B-CE Agora A DS 10 .00 Sanl Cugat Esport FC A-CN Terrassa A

COMPETICIÓ LOCAL

Pi derT Xandri-Maristes Rubi A (F)

BAsAM I

Pi d'enl Xandri A-Catalunya A Santa Isabel-Pins Vallés Joan Maragall-Avenç A Avenç B-Europa Thau-Catalunya B Sant Jordl-Ferran Ctua Escola Nabl-Pi d'en Xandri B Collseroa-CO Sant Cugat M . Montessori•Pau Casals Schola A-Schola B

BENJA

CO Sant Cugat-Catalunya A Sant Jordl A Pins Vallés Joan Maragall A-Ferran Clua Collseroa Maristes Rubi A (M) Avenç A-Avenç B Sant Jordi C Mantes Rubi B (M) Sant Jordi D•Thau Joan Maragall B-Santa Isabel Agora-Maristes Rubi B (F) Catalunya (descansa)

ajornat 9. 7 12-4 88 10-6 10 6 ajornat ajornat 12 .4

6 10 7-9 ajomai 6-1 0 12-4 1Q-6 8- 8 6-1 0 4 12 4 .1 2 10-fi

HANDBOL

EDICT E Refcrèneia : Expedient núm . : 83005/04 - X/04/2198 9 Modificació puntual dc PGM que requereix la revisió del Pla especia l de protecció de[ patrimoni arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat de l Vallès . Promoció : Pública municipa l Data aprovació inicial : 25 d'octubre dc 200 4 L'Ajuntament Pic, en sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2004, va acordar aprovar inicililntcnt la modificació puntual del PGM que requereix la revisió del Pla especial dc protecció del patrimoni arquitectòni c i Catàleg de Sant Cugat dcl Vallès, dc promoció de referència, en cls, l mateixos termes del projecte presentat i sotmetre aquest expedient A ~ informació pública per termini d'un mes, d'acord amb el que disposa"' l'article 83 de 1a Llei 2/2002 d'urbanisnte, dc l4 de març . kl Durant l'esmentat termini d'un mes, a comptar des del dia següent dc ta l data de I'últinta publicació del present edicte en cl Butllcti Ofieial de l a Província o cn 1 ;t premsa escrita . tota la documentació tècnica i admini s trativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit ' dc Territori. Negociat Plànol de la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25 . planta primera . cls dies feiners dc 9 u l4 hores, i es podran prescn 1ar a{-lcgacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos c n l'article 38 de la L.Ici dc règim juridic de Ics administracions públiques i del procediment administratiu comú de 26 de novembre de 1992 . La qual cosa es fa pública per al coneixement general . San( Cugat del Vallès, 3 de novembre de 200 4

L'alcalde Lleis Recoder i Miralles

HANDBO L

FUTBOL SAL A

ALEV I

DS 10.30 URE Les Planes-Esplai La Fàbric a

INFANTI L

DS 09.00 Esportiu Can Anglada-URE Le s Planes 0511 .00 Esportiu Can Anglada B-Col . Europ a

INFANTIL MASCUL Í

CN Sant Cugat (descansa)

Sant Marta Salv Esprlu-CO Sanl Cuga t

VOLEIBO L INFANTI L

DS 09.00 IES Leonardo Da Vinci-CES Cingle DS 10.30 CN Sabadell-CO Sant Cuga t

STREET HOQUE I

INFANTIL MASCU L

DS 12 .45 Escola Thau-Dosa Terrassa A DS 11 .30 Col. Carme-Escoa Avenç

COMPETICIÓ CEE B INFANTIL MASCUL1

DS 09.00 CO Sant Cugat-IES Josep Pla DS 10 .00 Maristes Rubi-Avenç m DS 09 .30 Col . La Salle Bonanova-Avenç (Preant)

HOQUEI HERB A

DS 12 .45 IES torre del Palau-Escola Avenç DS 10 .15 Col Liceo Egara-CO Sant Cugat DS 09 .00 AC Cantareu- ;d . Carm e

DS 19.00 Sant Gregari-CE Agora DS 18.00 Júnior FC-Europ a

VOLEIBO L

COMPETICIÓ FEDERACI Ó

DS 11 .00 Coi . Santa Dorotea-Escda Avenç

INFANTI L CADET

Escola Avenç A (descansa) Escola Avenç B (descansa)

ET

BAANTIL MASCULÚFEMENi

H1r '

BENJAM Í

Joan Maragall A-Ferran Clua A Maristes Rubi A-Ramon i Calat A Ramon i Cajal B-Avenç B Handbol Sant Ouirze-Ferran Clua B Ferran Clua C-Cd . Lumen Ramon i Cajal C-Avenç A Joan Maragall B-Collserola Maristes Rubi B (descansa) et-MD Montserrat . . . .

ALEVi

JUVENI L

DS 10.15 AC Cantareul-LES Torre del Pala u

DS 13.00 CE Agora-OAK House School B

BNFANTILE TMEN I

RESULTATS

CADET

DS 09.00 AB Esplugues-CO Sant Cugat 1 (Premt-M) DS 09 .15 CB Castelldefels B-CO Sant Cugat 2 (Preinl-M) DS 10.00 Joventud Les Corts-CO Sant Cugat 1 {1- M) DS 10.15 Finques Olesa-CO Sant Cugat 2 O-M) CO Sant Cugat 1 (I-F) (descansa) DS 11 .30 CO Sanl Cugat 2 (i-F)-Cdlbianc Flncas Corra l

CADETIJUVENi L

Ramon Cajal A-Ferran Ciua A Joan Maragall A-Maristes Rubi A Avenç B-Col . Tecnos PI d'en Xandri A-Maristes Rubi B Handbol Rubl-Cd . Tecnos Ramon i Cajal B-Ferran Cua C Avenç A-President SaNans Carme B-Ferran Clua B Pi d'en Xandri B-Catalunya

7- 9 12 4 6-1 0 6-1 0 10-6 9- 7 9- 7 .

12-4 7- 9 6-1 0 4-1 2 12-4 10-6 10-6 12-4 10-6 12-4

AMi SET UD Mirasol (98/99)-UE Rubí C 0- 7 PREBBN 7-6 CE Agora A (91)-Júnior FC A (97) Terrassa FC A-Sant Cugi Esport C (97) 2.2 UD Mirasol (97198)-Terrassa FC B 2-5 Sant Lorenzo A-Sant Cuga Esport D (99) 3-0 Olimpico Can Fatjó-Júnior FC B (97) 14-0 1- 5 Terrassa FC F-Escola Thau (97/98) Terrassa FC D-CE Agora B (98) 2.3 Col . Balmes-Col. Europa (98) 8- 2 , (98)-PB Ramon Llorenç 3- 7 BiENJAM AgoraI

La Farga A (96)-terrassa FC D La Farga B (95)-Maristes Rubi Escola Avenç A (95)-Joan XXIII B ACC Cimal-Escota Thau Col . J . Vedruna-La Farga C (95) Sant Pere Lumen B-Escola Avenç B (96) ~Vtfopa B (96)-San Cristobal C

1-4 5- 3 9.3 0- 5 0- 3 1- 1 fi-0

4.1 AV Can Mlr-Escola Thau EE Foiro A -Joan XXIII 4- 2 Penya Blaugrana SC-Col . Cultura Pràctica 6- 2 Escola Pla-Escala Santa Isabel ajornat i -2 UE Castellbisbal-Escala Avenç EI Pinar-CEIP Pau Vlla 7- 3 Europa-Maurina Egara 5- 2 M. Auxiliadora Col la Farga 3-6

ARCAL

GU'Mt i ~I~n

2 -3

l1RE Les Planes-IES Blanxart CADET

Col .

JWENropL

-IES Terrassa

CN Sant Cugat-Col . Joaquima Vedruna

2-NP 73 2-NP

VOLEIBO L Ferran Clua A-Ferran Ctua B CO Valldoreix A (descansa) CO Valldoreix B-CO Sant Cugat B CO Valldoreix C-CO Sant Cugat A Escola Avenç-Col . Paidos

INFANTI L

CV Rubi-IES Leonardo da Vinci CO Sant Cugat-CEIP Mutual Carreras

20 2.0 0-2 0- 2 0- 2 1-2

COMPETICIÓ FEDERACI Ó

BÀSQUE T

INFANTIL FEMEN Í

Escola Avenç-Col Sant Joan Bosco . . . .d6-48 CO Sant Cugat IES Montserrat Roig . . . .413 8 Club Caliu AC Cantareu) ajornat

INFANTIL MASCULÍ

BFAAiúTIL M SCULÚFEMEN i F

CO Sant Cugat 2 (t•M) (descansa) CO Sant Cugat 2 (I-F) (descansa )

Escola Pia A-Escola Thau Escota Aven Cultura Pràctica

33-58 69-fio

COMPETICIÓ CEE B

Co( . Tecnos AC Cantareu)

25-33

HANDBOL

CADET/JUVENI L

AFUTBoL SALA CEIP Pau Casals-URE Les Planes

INFANTIL

12-4

INFANTIL MASCULÍ

CO Sant Cugat-UE Clarel 6-22 Escola Avenç (1)-Sagrat Cor Diputació . .2&-2 8 Escola Avenç (Preint)-Aula Escola Europea .2927

EDICT E Refers rtcia : Expedient núm . ; 83001/03 - XI03/2868 Text refós de la modificació puntual del PGM al terreny situat al carter de Vic, cantonada de Rius i Taulc t '.l'Ajuntament Ple. ert sessió ordinària del dia 21 dc febrer de 2005, va acordar aprovar el Text refiat del pntjectr de nx x •licació puntual del Pla General Metntpctliti't al terreny situat al carrer de Vic cantonada de Rius i Taulet, aprovat pnwial rionalment pel Ple Municipal ex ;lebrat cn sessió ordinària dc 17 de febrer clc: 2003, de confannitat amb les clcYctmínar cions que es dcspretk-n de la resolució de la Direcx :ici General d'Urbanisme, ert els mateixos tetlttes del projecte funntttai a l'efecte per part de l'arquitecte José Manuel Munoz Blasco, i sotmetre aquest expedient a un nou tràmit d'informeció publica, d'acord amb el que determina l'art . 5 del Deeret 287/2003, dc 4 de ncwciribn:, pel qual s'aprova el Reglament parcial de 1a Llei 2/2002, de 14 de març, d'uríxtnisnte . amb relació als art . 83 i 90 .3 de lrt Llei 2)2002. Durant 1'esnerttat termini d'un mes, a comptar des del dia següent de fa data ' de l'últim► publicació del present edi te en el Butlletí Oficial dc la Província o en la premsa escrita, tota la documentació tècnica i administrativa de 1'e x pedicnt podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit de Territori, Negociat Plànol de la Cíutat, carrer Dos dr u Maig, número 25, planta primera, els dicti feiners dc 9 a 14 botes . i cs podran presentar a1•legacians mitjançant qual i:sevul dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de règim juridic de les adrttinistracion5 públiques i del p r cedimcnt administratiu comú de 26 de novembre de 1992 . La qual orsa es fa publica per al coneixement general . Sant Cugat del Vallès, 17 de març de 2005 Ualcalde Lluis Recoder i Miralles


Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

Esports

45

CLASSíFICACIONS ESPORT FE p EPA T

Sociedad •.hlninr FL de Telrassa•ll3 Tabunenle -San Pahlo Valdelui de C mpo•RC Pdn JOAISaIR-Apbstd Durerse

1- 2 3.2 2- 2 o- z 1 .2

PJ PG PE PP GF GC Pd11 1;

12

17

9

4

1

4 4

18

25

29 21

20

2i

17 9 2 B 39 31 1 5 GCfJednd 11 & 8 3 3 23 1 8 1i111r15111e 17 b 6 5 30 24 1 8 6 4 7 30 26 1 4 Jy08eld 01ren6e 17 SanF5522Valda1rr17 B 2 9 19 33 1 3 Tdrr86ea 17 5 4 8 24 34 1 3 GN1120 17 5 3 9 27 33 t Z 17 0 5 12 12 35 5 Prrldii

10~5 (24 fYABRL] : Lb faóurtente•Fleai P420 2111011ip-04152 de terrassa: RC AYI ptIRR-C92 de Campo;

AE (:enteNos 2? 7 G 14 136 1 :2,1 27 ~2~22 7 4 16 98 134 2 5 Ma)rn Md !fia H 27 7 3 17 117 155 24 FS Sineu 27 $ 6 15 90 150 24 CFSA522-Marfil 27 6 2 19 125 186 20 FS 522225 27 5 2 20 98 138 1 7 FS Morrt5srón 27 2 3 22 78 166 9

Vlfa ir fe. Lu.l 525211el `atoarleN llord Tcesa Olor Martarel Salvant

PriS>6nla Arnada G?3 O'ABPo) l: 59:529 Olesa •FS lbl de Tenen F5 R52-FS 1552185 25 La Un525 A4orrdslórt•AE Cerlmües. 0211f2,C Floresta FS-AD 11r55 CPS Airada M35h1452511re5 Allétrm 22 525555 Corbera . 25 5r55 Casulu FS Maxan Montcada 6 .

P ógma jornada (24 O'ABfil) : Tnxst•Sant Cby7ar Eslalrr FC. Olot-Mertgrrk : Cr~ de ~tvlolak N2 Cassà Sarn Cr{SS4hal V lassar de Uail, Sa9e9229nBS ; L'EscalaRlpolet; Roses -Taradell ; Montcada -Sabadel l hla.r

2.2 3- 2 2. 1 5- 1

ïl l PB PE PP GF GC Pdll 17 12 3 2 54 29 2 7 17 11 5 1 45 21 27 `>31r211aro 17 9 5 3 40 30 2 3 .!r a 1T B 5 4 59 45 2 1 17 6 4 7 41 40 1 6 pi 17 6 3 H 37 41 1 5 17 5 4 8 35 37 1 4 04Ie259 17 5 3 9 51 40 1 3 17 3 5 9 39 51 1 1 17 0 3 14 27 52 3 )2nlRdl 04 tYAfiRll valaxm CH .Jinla FC : RC •. . :- HC: RS Tem11s-Ca}a Carrlahla 915*520; ►pdstd Duan5-O1 Pomeb; FC sen511orta Adme iIC.

Wela • Mami

5.2

É,rRCiB

2-4

R1bL

4-5

XtOnlyddR

FIDreBIB FS ClalirlehCE 655* % 22 .22 2 Maxm Manada $-FS Vdd sia Tenes

5. 4 63 15-1 6. 9

PJ PG PE PP GF GC PIS Atldlico 77 24 2 1 206 $3 7 4 27 22 2 3 143 80 68 27 21 3 3 171 29 6 6 27 15 3 9 149 110 48 27 15 1 11 141 142 46 27 13 6 8 125 113 45 d$Tenea 27 14 2 11 110 106 44 )Erta 27 13 4 10 100 106 4 3 AE Lladep 27 13 3 11 124 127 42

9 6 12 41 •1 ;I 33 9 4 15 41 48 3 1 9 3 15 29 44 3 0 7 8 13 28 47 2 9 5 7 16 26 45 22 5 6 17 26 50 21 4 5 19 31 72 1 7

Sioorís Club-L'Amellka Mernla

F5 Sant Andreu tle la Sarna-FS Sani cugai PB Casielldelels-FS Pallejà

3- 5 5- 4

6- 4 -5

CFS Esparreguera-Colegio Santo Mgel FS M[rdsant-FS Miro Martorell B 5 if FS Bonaire-CZV Sabade q 22 CFS Balaguer-PB Solsarta 6- 3 CE Sant 221123 (descansa) PJ PG PE PP GF GC P:1 5

W.SantCugat 26 15 5 6 130 94 5 0 ( : . 55n15141gef 25 14 5 6 134 107 47 FS Man Martaoll 26 15 2 9 133 119 47 { F5 Palpà 26 13 5 8 122 118 44 51 Arldre[r Barra 25 13 3 9 95 91 42 CH Sabadell 25 10 7 8 92 97 37 CFS Balaguer 25 10 5 10 132 114 35 PB C.S 25 9 8 8 100 110 35 9291s Club 25 10 3 12 97 94 33 PB 5dsona 24 8 7 9 84 :•. 3 1 Cf Sani J552 24 8 6 10 94 94 3 0 CFS Eiarre(luara 2.5 9 3 13 97 93 30 LArtletNa A 9rcb 25 6 7 12 93 115 25 FSFkxdsard 25 7 3 15 116 24 FSBórrafra 25 5 3 17 75 116 1 8 Cemzo Auerna a 0 0 0 0 0 0 Prò óma pnmrk (24 D2BFg L): 271 Sabadel-Coleglo Brollo balge1 ; P8 SoL9ola-FS Borreke; L'Arn~fa de lylarda-FS Bahaglrer; CE Sanl J252 -92255 Club; PS Miró Martorell 8FSSant Andeu de la Barca ; CFS Palk52-2S hAprllsa25 PB r4stel[lele1s-CFSEaperreguera: Wirnathu F5 Sanl Ctr at (2ascar+sa2

Fl1TBOL REGIONAL PREFERENT GRI1P PRIME R Vilassar r1B Dalt-Sallgnt Sant Cugat Espora FC Okrt Rlpdfet-Roses Taradell fAarltcada

Blanes-L'Escala

4 .2 2- 1 a- 1 2 1

2 .22

Cassà -San Cristóbal

22

MdlBi Vic

2-0 3 1

Marl5í91-Cerdanyola de Malaia

0- 1

Sabadell íVord-TDSSa

1-4

PJ PG PE PP GF GC Pah 26 19 4 3 71 28 61 28 17 6 5 52 25 57 21 15 7 5 41 19 52 28 15 7 6 39 26 52 26 14 8 4 39 24 50 28 13 8 7 41 38 4 7 28 11 7 10 43 42 40 27 10 7 10 33 30 37 35 36 37 CSrrryota M . 28 10 7 11 Taradel 2B 10 s 12 44 44 38 Sard argal 28 9 B 11 41 44 35 8Wnes Irlc Cassà Morltcade L'Escata Mdler San Crlstóóal Rases

ilCSant Ad 25 1o 3 12 92 121 23 CP Rfr[55141252 74 10 2 12 94 88 22 Dec Calafell CP 25 8 14 13 96 115 2 0 CP Muljas 25 6 6 13 91 130 1 8 pi JunsRa 26 7 2 17 80 114 1 6 CP SNges B 25 5 5 15 81 99 1 5 deus ReportW 24 7 1 16 80 102 1 5 CP Poudm+s 24 3 2 19 75 157 8 P Yria[rarNe 1 1 23 68 180 3 25 Pririela jornada (24 n'A815122 CP Morgos•HC sant .lnst : CP Rit 53ms iglale[lu HC, PHC 321 Cugat-CP SeAI Ramon Vealranca, Cfi JunaAa-CP Rkrdedldlee, P Vdarra Ica-CP SNQes 8; L7 lVàa-2r5lxe5e1-fleus Dep p rtfu; 01 AAt+lkx+[SSa-Ar dona Hc ; CN C[rtere-Do[ CuPe1 CP; Fluid Pla [fil

Flpolle! B-PD Pajarii 1- 1 Cerdanyola del Vallè3-RJli B 5- 1 Badia de( Va115s-F8 Sant Cugat 2-0 0.1 Tibidabo Torre Raureu-Arldalucia 13arbera Lardkle rlse 2.0 CF Mira-sol Bato-CO La Farga« « 55 .50- 1 Can Rull Rórrlulo TranchaniSant Qu41e 1-2 Unifcación Santa Perpdtua-Jtinia FCA 0.0 Sabadellenca-JUU'entud 25 de Sepiiembre 0-2

SEGONA CATALANA FI MEN I GRUP 1

CAMPIONAT CATALUNYA F EN i PREFEREN T

Equip PJ PG PE PP GF GC P4a Ba[Yoer r 28 11 5 55 16 5 7 6 9er95nyo15 VaNés 78 17 3 8 55 30 5 4 JlrllC[ FC A 28 15 8 5 75 39 5 3 Arldaf> :Ia 29 1 .1 8 6 43 33 50 11 Sia Perpetua 76 11 14 3 42 30 4 7 Ba213 del Vallés 28 12 7 9 47 44 43 AbaJabo i 5 . 27 12 5 10 42 39 4 1 Sabedeilelra 28 11 8 9 31 35 4 1 Can Rol R.T. 28 10 9 9 51 43 39 Rud B 28 8 11 9 43 48 35 Jou. 25 SepL 28 10 5 13 36 47 35 Sant 02522 28 9 5 13 37 48 33 Cardklerup 2B B 7 13 41 45 3 1 RlprlOd 8 28 8 7 13 37 42 3 1 Pp Pajanl 7 14 38 62 28 28 7 f D La Farg! 28 5 9 13 51 63 7] 95 ~1 28 6 6 16 40 59 2 4 PB Sani Cugat 27 4 6 17 7B 58 1 8

Equip PJ PG PP PF Pt: P AD 82iileni Ronda 26 20 6 1590 1457 a6 CS Lleida 26 19 7 1665 1248 4 5 CB Sarrtà 26 18 8 1604 1353 4 4 pohirxieu Tàrrega 26 16 10 1309 1333 4 2 UE Santfugat 25 15 10 1522 1442 42 In)ma 28 14 12 1249 1271 4 0 AESC Ramon lJul 26 14 12 1282 1296 4 0 SF L'Hospitalet B 26 13 13 1454 1473 3 9 C$ Seca 26 13 13 1382 1385 39 Vaamar 26 11 15 1354 1398 37 CB Grup Rama 8 26 11 15 1345 1466 37 UE Claret 26 11 15 1287 1401 37 26 8 18 1415 1574 3 4 Ce Bakugtler 25 9 16 1407 1525 34 8. Ateneu M. 25 9 16 1260 1386 34 BC Andorra 26 5 21 1081 1321 3 1

SEGONA REGIONAL GRUP SISE.

GRUP SEGON

( :N l .rrasSa 27 14 13 1974 1917 4 1 Aflium Artés 77 13 14 2038 2030 4 0 11E Sant Cugat 27 13 14 1996 1955 40 C8 Caldes 27 13 14 2094 2040 4 0 Sant FRDtds 27 ] 2 15 1888 1901 39 Finques plena 8 27 12 15 2082 2065 39 C8 Castelldefels 27 12 15 1928 1993 3 9 C8 1ra1-W Seda 13 27 9 18 i 984 2094 36 CE VrEanosrd 1 Gefúli 27 720 1887 211‘I 3 4 C8 8alag5e5 27 1 26 1862 2290 28 Prbodrrla 1or11ada (24 0'5131311 . Sleric Terrassa-I.E Sant Cugat A Casal.hduers d: CB 5124et •CF tAlan-25 i ta 95i215 C8 Cabana-IJE Eiaxberà: Doridrir Tauoga•Ls BaWglar. Firlg es 0542 8-Sura, (8 Ca5lellpeiels 52 Pratdn Seda B ; CN ifxras i C8 [Atles: Sant Fru1t55 [:H NRurn Arenas.

PRIMERA NACIONAL B

Etplip

FC-FC Bat5e15«3 £H-YalerlCia HC Sar1AlI6rC-RC Jaíaseta Tel la

JI 26 27 28 28 28 28

' Prtlxirna Amada (24 5A82ILl 224220 25 55 SepliernlJre-Ripoifel H . Pf) f eranf-Lktdlcactnn Sanna 252)2225 .hYMnr FC R-( e21enjiUld del VaFon F41hi B • 8a2b29 : Cmrdirlence-CF Mira . 221 Balo: G8 La Farga . Tsitado Torte Romeu; Mdalucta-Baca tlel Vallés ; P8 Sard Qgat-Can 12.11 Rbrnlrla Tronchml, Sara Oulrpe del

BC Andorra•UE Sant Cugat Datlindeu Tàrrega-Ce Se q CBLieida-A p Femení Randa C8 Grup Barra B-C8 5amà Voramar-LE Ciard AESC Ramon Lh.dl-Imma A.ES .E--BF L'HaspilaietB

62-45 40 39 88 .60 6159 53 38 49-5 1 48 52

sant Fruitbs•Cf3 [ :aldes Cs Prat-La seda B-CN terrassa Súria •C8 Castelidef51,9 C8 BalagtJer-Fnoues Olesa B . .. . 32.22 UE Bartlerà-UOhindeu Tàrrega Cf VNanowd i la Gelant-CB C[rhera IJE Sanl Cugat G25a11n22er5a1-C8 Molet Artl(lm Artés-Sleric Terrassa

77 .71 75 .83 fi5- 70 78-85 79-74 41-75 75-78 78-74

HANDBOL PRIMERA CATALANA GRUP A

Próroma Jomada (24 U'ABHILj : 8F G'hospitalet 8 • Varamar ; LJE ClarehCB Grup Barro 6, C9 Sarrià-B . Ateneu Mon[serral : 58 Balaguer-58 Lleida ; AU FBmanl Ronda-Dohinòelr Tàrrega ; CB Seca-85 Andorra ; UE Sant 22521 A Can Catrassaa Caslahv•AESC Ramon Vull ; Imma A.E-5. L

PJ PG PP PF PC ,05 Equip CB Corbera 27 22 5 2078 1744 49 p ohfndeu Tàrrega 27 21 6 1958 1856 48 Sferlc Terrassa 27 18 9 2002 1912 45 CB Mdlet 27 18 9 1991 1950 45 ilE Barberà 27 16 11 2125 2001 43 27 15 12 2025 2050 42 Súrla

p oc Calafell CP-HC Sant Just 2-5 lgiralade HC-CP Monjos 12-1 CP Sant Ramon de 1722 fran2a-210k1Pla 3.5 CP illudebnlles-PHC Sant Cugat 3- 7 CP Sitges B-111 Juneda 4.4 Reus peportiu-P. Yrlaharica 98 C H Corbera-CH Niollen>ssa 3- 6 CP RltJdtfms (desC29S9) Equip PJ PG PE PP GF GC Pw $ Lli Corbera 2 26 21 3 153 68 4.4 CE 55i5-Freixene124 19 2 3 107 59 4 0 Andorra HC 24 19 2 3 157 63 4 0 CH Molersa 25 15 2 5 150 78 38 Igualada HC 24 17 1 6 122 68 35 CP 51 Ramon Y. 25 14 4 7 103 95 32 R c41 Pla 25 14 2 9 94 82 30 Pf1C Sard Cugat 213 9 5 12 91 115 2S

Equip PJ PG PE PP GF GC Pals vdtrega 73 19 25 13 12 1 0 Lt)1rerysdeMur 13 8 1 A 37 25 1 7 St Fe u Q>d , r3 r, 3 4 25 30 1 5 PHC S>rR Cu at 13 7 8 8 4T 90 1 4 Iguakida HCP 13 6 1 $ 40 36 1 3 HC sal 13 5 0 8 19 22 1 0 0-13 gues I fMs 13 2 3 8 26 56 7 1 CH Cak7es 13 t 11 22 51 3 Próoónsa lornad+a (24 O'ABRW : CP V5&559-NC Salk Ct8' Bigues I RVeis-PIIC 5521 Cugat igualada Ferned HCPCHP Sant i-equ de Codines: CE Arenys de1 A51-0 (:nades

HOQUEI PATINS PRIMERA CATALANA MASCULINA GRUP A BASQUET PRIMERA CATALANA MASCUL Í GRUP 1

1- 0 li[; S25-CE Ara r ys rkJ Munt , PHC sani Cugat •CP Vdtregà 2 11 CFF Sant Feliu Codines-CHP Bigues I Iife gs 3 . 3 CN Ca19 s-1gltalada Femení HCP 0 .4

H . Grau Alls-C -l sant CtJgat UEH Calella-H . Sang Jedor sant Marti•AdriaJlenc B• Palauladera Gavà-ArrahOrla St Estewe Sesrov res 8-La 52115 Montcada GfI(G-H- Bordis CH Esplugues-H- Banyoles

30 .29 34 .28 22 . 22 34 34 34-25 34-23 36-29

Equip PJ PG PE PP GF GC Pa 4 GH 25 20 1 -1 808 587 4 1 GEIEG 25 19 1 5 582 586 39 51. Barryalrs 25 17 5 3 568 598 39 Gai 25 13 7 5 662 632 33 pi La Sala M. 25 12 3 10 626 617 27 51 LAsrtl Atlril L B 25 11 4 10 688 667 2 6 CH 2591 CNgR1 25 11 4 10 280 972 2 6 SC Esaiue &25.B 25 10 5 10 725 720 25 PaYdtnardgra 25 10 3 12 629 624 23 5. Sampedar 25 9 5 11 669 704 23 Anatltlrra 25 8 5 12 689 730 2 1 LEti Cektla 25 B 2 17 604 729 1 4 H. Bades 25 4 1 20 570 676 9 fi. I Ara S 25 2 0 23 557 735 4 Pròo4r11a Ictmdn (14 B'ABRL} CH Sarltpadrx-Creu Ap a Sabadel; F n1aulordela-LN3i LSreka; Arrahora-S2r4 Mroll Aufarlerlc r$ pi La Salva ~a-22% *, H len15 s• C H Sant Esleae SesrC++res s ; H . Baryalea-GEIEG- : CH Sanl 55555t-CH

I mprEsión digital

Seruícia de escAne r

15r2225 52025

profesivna l LrllAdrlco 1500 40 .1 5

Sant Antoni 15-17 Sant Cugat del Vallks

5.


Guia

Diari de Sant Cugat

Dljffus, 21 abril del 200 5

GUIA COMERCIAL ARYCS( i :9

ANDREU PLANAS G . Drel S999r99rl Sorral T91 . 93 789 ?L' 88 CASTAFIEDA ADVOC. Plaça ETarreiorra, s 1e1 .93 589 38 4 1 CRISTINA AccN NO Dret r :rvll Tel 93 180 22 88 EULAIIA iMN901 M . Farrés, 159 k D Tel 93 s 674 44 69 GAP. LllliS Cornp i>r, . 79 Tel 93 3389 T :? 11 8 GAR91A JULIÀ Av. Calalurrya 221 r Tel 93 674 41 6 4 INGLA Avda Pau Casals, 42 Tel 93 583 60 2 4 15AB95 FERRER Girona. 9, 4k 4a Tel 93 589 54 51 J,SOTORRES Ases FIS[;al, Comptaf49 labrra1 Rasedó .1 3 991 93 674 12.50 JOSÉ-PASTOR FER NiWDQ RODRf[ 11 Z Orel laboral Tvl 93 780 Z2 88 JOSEFA TORTOSA P. Si Antoni, 1 ? le! 93 674 09 93 LL GRIERA CABELLO 99. Moragas. 5, ?a 39 Tel . 93 574 44 94 MERCEDES CAMI NALS MOLINE R Dret ntatrimorlral Te1,9378112789 ALUMENIACI Ó AIRES LATINOS Esp. sudanre* uanHs Ma Irserrai 17 1 9 lrai 93 615 65 {)2 5ALf1M5 Llegums ~fr5, hxallA i rxlrtserves Sant Rnlnnl, 50 Tel- 93 674 57 52

AL•LUMIN I AL GARRIGA Orient, 65, hahms

Tro. 93 675 29 02 AL SANT CUGAT Plata DI Galtes, 9 Tal. 93 675 41 2 1 CARP. AL. FANNY Tel. 93 588 81 93 FUSTERIA D'AL1 PV C ST CUGAT Do !a Torre. 191 93 674 15 0 2 MOYANO SL

Merc9 Rodore99 . 8 Tel. 93 675 20 51

ANIMALS D940 'S Avda, Can GraeUs, 9 Tef. 93 674 37 17

LA FAUNA Rbla . Gcller, 35-37 Tel, 93 674 13 05

ANTENES COU_ FAVA SERVEIS Portltrs elrxcrOnics Avd- Fsc . Macr§, 85 C Tel. 93 590 63 0 7 AFiOU1rECTFS ARflIhTECTURA I GEST10 MARTÍ FtNET De la Creu, 25, f r Fe1 .93 589 30 65 Brl.l Aryurlecttua ecol8gk a Dr. Murla, 1 T . locai A 191 93 590 64 00 CUB AROUFTECI tS Pau Casals, 36, loc 6 Tel 93 589 67 1 3 DANIEL CALATA9UD

Rbla . Ribalallada . 3 1 B3 4r } a Tel . 93 675 18 03 EV_ PROJECT MANAGER Pau Casals. 36, loc . 2 T94 . 607 65 35 1 5 ESTUDI ARO 14119, 1 2 T91 . 93 675 67 9 7 FUSTER 1 FREIXA LaMlrra- 17,L B Tel- 93 675 18 35 JOAN ENR19 F.IARO1JE Manel Farrés, 15 G Te1 .9359061 8 7

JORDI CU 80RRE1 L Av . VaEl d'Dr, 2 19i. 93 674 26 0 1 JOROIFRONTON S 99i9m S Tel, 93 587 99 34 JORDI MERCAD É Creu, 68 .2n3a Tel. 93 209 73 26 608 49 45 1 9 M' DEL MAR EJAR OUE

De la Crea, 25 bx . 1e1. 93 674 51 1 1 MO Driem, 78-B4 . 4r 4a Tel. 93 675 49 50

ASSEGURANCE S CATALANA OCCIDEN T

F . Marit, 77 . 79 Tel . 93 674 77 7 1 IM8 Mani Farrés, 85 . C iel, 93 675 D01 7 J .G. ASSOCIAT S PI . Barcelona, 9 B Fel . 93 675 30 1 2 MAPFRE Rda Celler, 9 7 Tel - 93 589 19 95 MAFpA GRACI A Borrell, 7, lo l 2 1 Tel . 93 589 33 34

ASSESSORIES

BELL & ASSOCWTS

TOT ART CANDINI

Plaça Barcelona, 11

Botiga•taller, phnlura i 9ecorac5 rnoóies Pça . Dr. Galtés, G, I. 3 Tel. 936753903

rel . 93 674 17 84

F.R. ASSESSOR S Fc. Moragas 3 erri 3 Tel . 93 59010 79 GAR Liuis Companys. 29 Tel 93 589 72 08

BICICLETES

NOGUERA MARCET I

CARDONA Valldoreix . 41 Tel. 93 674 15 09

ASSOCIATS

SUN B#fE

199ora1,15c91 I fundis

Can Matas . 2

594 Jana, 38, 2n 2a Tel 93 589 51 DO

iel 93 589 17 57

R8úi ASSESSORS EC

CARNISSERIES

Fisrai, merc. 1199 . Ptge Celler, s/n, 919 . 7 Tel . 93 589 DB 70 R 9 MIRE2-LAMBEA

SAGARRA Endavaliada, 22 Tel. 93 674 01 60 Fsc Monagas, 13

Plana Hospital, fi esq Tel, 93 569 37 15

SANCRQ CRESPO Laboral, 19999 uomptahle i 0919 Montserrat, 26 Tel. 93 589 79 23

Tel 93 675 37 77 TUBAU iaTp rre, 14 Tel, 93 674 12 85 MGt Torreblanca, 1-6 Tel. 93 675 30 65 Mrct Pere San P. 104

ALITUESCO -

Tel . 93 589 14 1 8 Passeig Rubi, 108 91alldoreb)

LES

Tel, 93 674 57 47

AUTOESC . MOUNS Ydlà,1 Tel.936744200 Tots els cameSs EN MWixA Fl99se11ó . 21, kTaóaos Tel 93 675 59 09 AUTOMOBILS AUTOALEINFWIACM Av. Cerdanyola, 89

Tel. 93 590 14 07 AUTOCaMARG4 DEL VALLÉS Av. LI . Companys, 29 rel. 93 674 68 50 - 93 674 71 99 DHPHI Av. Cerdanyola, sln fel 93 589 24 4[) J . MUNOZ Solà, shr Tel_ 93674t620 NI55SAN TALLERES ROMAN Cerdanya, 10 Vk:, 18 Tel . 93 674 00 86 VOLVO Tel . 93 544 29 38 BALL ESCOLA DE BALLS nE SALO Anselm Cfa99.14 Tel . 93 675 49 37 KaLIBRI Boutigtle del 11911 Aruelm Cbvé,14 T91 . 93 675 48 40 BELLES ARTS G9B AS 5antlago Rusirkal, 5 4 Tel . 93 674 06 4911 CUGIiRT Torrant Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

CATIFES PAPIOL Verb i atea Cànwas 99049 .4 Tel . 93 674 65 00 CEI~ MIQUES CATALONTA CERÀMIC Ctra . Sani Cugat -

Cerdanyola, lun 3 Tel . 93 580 15 00 DELT, 5L Martorell, 49 Tel, 93 589 79 34 FOAP Av. Rius ! Taulat. 27 Tel 93 674 93 589 3121 RIOMAR Avda . Calalwtya, 19 Tel. 93 675 69 65 RODO Av. Rius I Taulat, 6 Tel. 93689828D VICAT 2 Cami Can 9a19er. 8 A ref. 93 675 20 01 CERÀMICA ARTESANAL TRES AL TALJ ER Anselm CJ9v9, 9 9e1, 93 674 78 07 CLUBS ESPORTS CLUB BELIATERRA lluís de Ataa[o, sln Tel . 93 580 25 42 CUJB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel .93 674 53 96 CLUB NATAGO DE SANT CUGAT C Crlst Treballador, sln Tel . 93 674 14 53

1 OMPRA -

TAT

[E l A MER-K2 Rius i TaUeL 49-51 191 .93 675 60 21

Canvi tlel Cnlnmer.2 Te1 .93 674 68 09

CONGELATS

Rep . N, video. antenes,

L ILJA CON( LATS Mrct Pere San . f'. 125 Tel . 93 589 38 D6 CONSULTORiA [lE DIRECCI(

ELECTHONICA MONTOSA videaparters MprllSerral, 33 Tel . 93 674 4 7 58 VALL$ Rep. TV, vldea, Hi Fi

Martorell. 6 Tel . 93 674 64 12

ESCULTURA

Santiago Ruslnyal, 42 Tel . 93 675 12 48 INTERFILM Rbla . Celler, 23 Tel . 93 587 84 27 ZOOM Santa Maria, i 4 Tei . 93 675 56 74

GRÀFIOiJES

FRUITER IES

ESMOLATS 1M11 ES Vic, 28,199913 Tel . 93 675 41 23 ESPORTS AVENTURA Passatge Oipulaci6, 9 Tel. 902 165 165 620 92 21 81

ELECTR000 MÈSTIiCS CADIMA

COPISTERIES

Torrent Bomba 36-42 Tel. 93 589 00 74

ESTANCS

ARPAU Valldarebt, 45 Tel . 93 6 74 96 02

TDBEI-LA Santiago Rusirid. 49 Tel. 93 590 69 80

0131 CRISPIN Santiago Rusinol, 23 fel. 93 674 03 08

COPiSTERW THEA Sant9999i, 24

EMPRESA DE

CpPYGRAFIC Can Matas . 8 Tel . 93 675 36 53 OFINOVA Av U . Companys, 18 Tul . 93 675 23 73 COPIST[iUC . BELSCON xl(I 5A Cm Can Calders 1 0 Tel 93 615 32 67 CORTINES

DIXOTÉCNICA Tel . 93 544 18 19 CRISTALL GIL BARCELONA Avda. Cerdanyola, 26 Tel . 93 674 57 97 59NT CUGAT Av. Ll . Companys, 29 Tel . 93 674 13 98 ECf]N1JlMiISTES EMILI SAKNA Fiosselló .12, 29 29 iel 93 59013 96 GAP. Lleis Companys, 29 Tel . 93 589 72 08 ELECTRICITAT A. ZAMORA 5.L Ctra la Floresta, 32 Tel 93 fi74 22 91 CONELÉCTRIC DEL VALLÉS, 51 Punt de 998991 Focsa Endesa Av. Cerdanyola, 26 bx Tel 93 589 09 42 INSTAL .LACIONS JP A1gua i ca109999 Jaeint Verdaguer, 74 Tel 93 675 19 39 LA BOMBETA, SL Av. Catalunya, 3 Tel 93 674 00 24 PIJNTBAT ELECTRICI-

SERVEIS ASTEL Ctra. Sant Cugat-Rugi . edtTid Fórurn

Tel . 902 300 037

FACTOR RRHH Sta. Mana, 9. 1r 1a Tel . 93 6 75 67 00 GAP Lluís Comparrys, 29 Tel 93 589 72 08 ENGINYERIA

APK Sabadell,11, bx Tel . 93 675 10 08 INGENIERW AP Villa, 12 Tel . 93 675 68 04 ENSENYA MENT ANTIOUA ReStauraraD rno19e5 Vrtolr s, 14 Tel . 93 675 53 07 CARME TALLEDA MarlweEl, 4 T91 . 93 589 28 33 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS GYMFi Carme . 18 Tet. 93 583 65 79 ESCOLA 1TiAW Vial Interpolar Tel . 93 589 81 08 ESFERA n'ART Arts plàst. i 999r»lnia Sarrt Ramon, 21 Tel . 93 675 91 44 GEMMA ESTAPÉ Protesscxa parra 519. Anna 10, foc. 17 Tei . 629 37 82 76 KUMON Maternàtiques Canvi rfel Colomer.10 Tel . 93 674 65 58 PATUFET PARi933LAR Sant Jordi, 22 Tel . 93 674 12 39

LA TABAü9ERiA U. Companys, 30-32

Tel . 93 675 04 05 E5T. DECORAC . 59 DISSENY

FRUITERIA A4NGEL Av. Catalurlya. 8

Tel . 93 589 70 47

FUSTERIES R15T. EBEHI5TE_RLA Tel. 93 699 67 48 - 9 3 674 70 68 TOTA ROSTA CKas de rnarg, 9 Tel 93 674 35 43 xERRIC FUSTERIA

xenic, 26 Tel, 93 674 05 88 GALERIES ART

VIVA, 12

CANALS GALERIA

Tel . 93 675 67 88

D'ART C . la Greu, 16 Tel 93 675 49 02

VERPLA SL Marl9991, 49-51 Tel - 93 583 68 87 YBARGIlENGOITiA ASOCiADO S 1. Camparrys 18-20 Tel . 93 590 25 0(]

FERRETERIES EL PONT Girona, 3 Tel . 93 675 01 75 FERRETERIA ROS Dos de maig, 1 2 991,93 674 37 64 PUNT CLAU Fsc Macià, 52 56 Tel- 93 589 51 25 FISIC ï Etil PTA CTRE TERAPÈI T1C ST. CUGAT Pça . Pep Ventura . I .2-3 {corri esraleles) Tel . 93 589 22 85 FLí2RES s EÍi]A FLORISTERIA EMMA Ri{!s i Fau1eE, 16 Tel . 93 651 70 45 MARINA COLL Av . Cerranyola, 41 Tel . 93 574 86 84 FORNS EL FORN CENTRAL Mane! Farrés, 41 bx Tel, 93 589 67 1 7 FORN J. VALLS Elaòoradó própia Malnr, 24 Tel . 93fi740159 KROXAN Av. Catalurtya, 15 Tel . 93 589 81 97

ESPAI L RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel 93 589 57 76

FIANIBUFiGUE SCS

Villà, 6 Tel . 93 590 15 26 FiNCAS OCCIDENTE Aq Caslllkios . 3 1 Tel- 93 675 15 98 FiNCAS SANT tx3GAT Atlagarin-API

MC DONAL.DS Ctre Cal . SI . Cugat

Doctor Murllln, 1 4 Tel 93 674 08 9 7

tel 93 674 46 54

FINQUES GIRONELL A

GRAFIOUES A195 CastelNl,19 Tel . 93 675 32 66

Plana Hospitai, 10 UIETTICA

GERD 94UÉDG4 Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60 SUPETi-NATURAL Sant Ramon, 4 Tel. 93 675 59 53 HÍPIQUES HIPfCA SEVERINO Pg . Calado.12

Tel 93 6 74 11 40 HOSTESES MARKET DEVFLO9.. AWy4TAS Y REL PUBUCAS Avda. Corts Catalanes, 7, l r Tel . 935$95860

POU D'ART palmes, 35 Tel . 93 590 60 86

ItiIOMES

SALA RUSINOL Santiago Ruslno1 Teli 93 675 47 51

Martorell, 31 Tei 93 675 27 27 SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel93 589 22 69 TAINfF Y R19a Can Mora. 18 Tel. 93 675 22 01 WAYIN Rius i Taulat . 2 pral Tel. 93 674 82 15

GELATS LA XIXONENCA GelaSs i 19rrgrl5 Major. 29 Te! 93 675 25 86 xerris, 30 tel 93 674 13 48 PINpJI TROPICAL Plaça (lclavià, 2 tef 93 674 58 84 GiMN ASOS CLUB NATAC10 SANT CUGAT Grist Treüall, ydor, s/rr Fel .9 :36I41453 DIR SANT CUGAT Lira. tia #iuói, 76-78 1e1 .901 30 40 30 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel . 93 674 61 7 2 GIMNAS SANT CUGAT Anselm CIavé, 20 1e1 .93 590 82 79 RUNNING VALLÉS Can Maas, 2 bcal Tel 93 589 86 31 ST. CUGAT ESPORTS Pf. Oualre CantorlS Tel .93 674 30 81 SOIJASH 5T C9GAT Sant J9rd1, 3335

FINCAS APARICI 199MET

"Cal Pere Mosso" La Torre, 8 (Monesfirl T91. 93 675 46 24

Fomlapó i assesor. Ptge. Celler, 1 Tel . 609 262 848

Tel. 93 589 74 42

991 .93 674 98 Fit

CONTRALLUM

RIESGO AVENTURA

GLOBALMED

íO-VíDEO

MIQUEL CASAIUANA

DEUiSCHE AK44DE MIE

1MMO8 . ACTkl IMMOBiLIARIA L1919 Cornpanys, 18 Tel 936743141 ARENASAN Enrkmdllada, 21 bx re193589a566 BECOVÉN Sant Anïa>i, 18 rel 93 544 16 60 CASAS-CASAS i G . Lluís Corrlpanys, 22 Tel . 93 674 14 91 - 93 674 14 97 CASTEUN FPoILS I TareL 4 Tel .93674 12 41 -93 674 ) 366 CÚBIC GESTIO Borrell, 6 Tel 93 589 71 7 3 DOING FT Rbla . Mn Cinto Verdaguer, 19 Valldoreix} Tel- 93 590 03 79

Tel- 93 674 72 54 G.f .P.E_ Santi Borraverltura, 5 Tel . 93 589 03 43 699 08 86 1 7 GRUP FRA5M0 Pau Casals, 28 Tel 93 544 22 09 IMDESA Plaça Octavià, 8 Tel 9367543 a2-93 674 57 04

IMMARBA 5 A Lluís Companys, 52 fel 93 674 77 76 - 9 3 589 42 05 INICIATIVES S.C. Yrc . 28, 2r1 l a Tel . 93 675 10 1 0 Ir5A Lklis Companys, 8 Tel . 93 587 89 90 - 93 589 26 43 LEÓN TpMAS Sani Medir, 3 5 Tel - 93 589 49 44

LOOK & FiNO Valydorelx. 35 Tel . 93 544 28 29 MlILT1G S A Rambla del Celler, 2 Tel . 93 589 00 66 ORGAN Plaça Oclavià T TEi . 93 674 32 08 PI50 PERFECTO Trrl 93 583 07 07 RN R Plaça Octavia, 4 991.93 589 54 54 . 93 674 84 03 SACA FINQUE S Valkklrelrr . 6 0 1ef- 93 674 67 15 - 9 3 5893368 STTLO API Vlllà, 1 . loc. 8 (9919999 Dr. Murillo, 21 ) Tel . 93 674 88 01 IMPRENTA IMPREKTA ST. CUGAT Pga. BarDelorla ,4 Tel . 93 675 51 01 PAhisatl xenic, 25 Tet . 93 589 87 1 4 INFQRMÀTICA APPLE CENCER Plaça Uniu, 3 Tel . 93 5919 80 60 AREA SOFIWAFIE


Guia

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 2005

47

GUIA COMERCIA L Giror>a, 1 7 Tel 93 583 69 07 OLA lllTEAHET AWa Catalunya, 20 Tet 607 85 63 9 3 SIl US k>stsl•1098, rep.. manLenlmelll, seguretat Tel . 93 589 19 68 VYET] TIV9E Fsc Masia, 87, toc. z Tel . 93 583 61 94

INSTAL . LA CiON S A. lAMOW4, S . L Ctra la Roçesta, 32 Tel 936742291 FOAP Wusi99199,2 7 191 93 674 05 0 3 ~590, S A Av. Catalunya 1 8 Tel 93 674 60 58 TOT SERVEIS Or. Ga1t0s, 9 Tel . 93 675 58 91

INST. BELLESA CTAE. ESTÈf. DpR4‘ Major, 36 . 1 Tel . 93 675 52 5 4 DEIKA SANT tICAT Baarrtes, 22 Tel . 93 675 47 27 lIR RELS Dr. Gal99, 8 2a 4 a Td. 93 589 89 48 MIIS9 ES A 1000 Pla 991 99)99 57,1 . 7 Tel. 93 544 11 75 PAYiIA I Centre de arar> t Carl Mass. 2 T01.93 675 50 1 1 OIJROs IPalklorero . 78 bls Td. 93 589 07 06 REN Fsc Moragas. 25 Tel. 93 675 5B 55

JARDINERIES BOrAM A J . lerrasses, dissenys de pro f Tel. 93 675 61 1 6 649 094 100 G«Iel ROCAMORA Llaoeres,1 2 Tel 93 674 36 94 08LS9ARD I [arrel riel Colomer. 1 2 Td.93 589 49 7 1 5ON JAROI Serwrs de lardnnena Lleida, 1 Tel. 93 674 07 80

JOGUINES 90GLNNES MRGA Sarria Merla 4 4 Tel. 93 614 15 32 . .,K BOI Tarant de la Banba , 46 (davant pàrqulrlg Gallés) Tel. 93 674 27 73 UAruNG IMALJNAí1 Rius I Tet 1 3 Tel. 93 589 36 3 2

SCOOTY LLIDIC xerra . s B 10 . 93 590 61 89 JOIERIES AMBAJI CastkleJos, 33 Tel . 93 675 62 95 Taller prop ANNA R15Ef Santiago Ruskid, 45 Tel . 93 589 50 72 MIREIAs Valklaetx, 33 Tel . 93 674 99 40 TOM LOZANO 901ER Taller artesé )(erris, 27-29 Tel . 93 674 94 24 TRES AL TALLER .lorerra anesark•, taller Anselm Ctavé, 9 Tel. 93 674 78 07 LLAMINADU RES . . .KBOI Tonent de 19 B9mha, 46 (davant parquing CaMésl Tel. 93 674 27 73 5E9 1 DOLÇ Fruils secs, Cararrrels Santa Marta 45 Tet. 93 674 1253 LLANES CASA DE LFS LLANES Castlllejos, 17 Td. 93 674 64 9 1 LOLA BOTONA De la Creu, 39 Td. 93 589 39 30 LiAR D'AVI S LA Fi .ORFSrA Pearson. 36 Tel. 93 589 78 OO LES PL 9. ES Tel 93 675 51 05 MIM-SOL vlctòrla. 48 Tel. 93 589 20 18 LLAR INFANTS L'ALBA Camle, 40-42 Tel. 93 674 86 99 LA MANADA Caslelh9, 23 Tel, 93 674 81 52 LLIBRERIES W_E)(ANDAIA Vila, 10 rel 93 675 32 01 EL CELLER OE LLI BRES ITbla del Celler, 25 Tei . 93 674 96 59 HQYIHiY Tot en esoterisme, lli tires, minerdl, milslcs Sant AnGxd , rel 93 589 43 87 L'AMIC IMAGINARI Rlus i Taulel, 13 Td . 93 589 36 32 LL1391ERIA 9AI9E14 Santiago F . 40 Tel . 93 674 03 14

LUDOTEpUES CASAL FAMILJAR ELS Casal d'esliu, Nadal Setmana Sarrta Esiapé, 37 . bahrds Tel 93 583 66 39 ESPIRAL Nlfa, 22 Tel. 93 589 21 15 t IAYTMrIE Jocs en anglés Caml Carn Minguet, 86 rei 93 674 91 86 RuiLLES Sant Medir, 1 4 rel 93 674 87 38 SCOOTY LUOIC xenlc, 8 B Tel. 93 590 61 89 MARBRES 5AI4r CUGAT Can Fatld Aumrls• Carnpoanlor, 12 - N . 3 Tel. 93 675 51 08 MARCS AUUJMI IS SANT CUGAT Plaça Dr. Gats, 9 Tet. 93 675 41 21 ATHIER BLAU Av. Torreblanca 2 Te1.93 589 19 31 MATERIA L CONST. MAT RIQMAR SL (J 1, 61 - Can Barata Tel . 93 588 02 49 MERCERIES LA MHtCI 91■9 Plaça Pere San, 7 Tel, 93 674 05 24 LA PERLA Mapr, 3 Tel . 93 674 01 36 LOLA BOTON A De fa Creu, 39 Tel . 93 589 39 30 MIRCERIA LOiIA Or. Murilb, 4 Tel . 93 675 59 42 MISSATGERS MRW lldetons Carda . 4 te1 93 990 26 90 5T CUGAT EXPRESS Plana Ho , 32 Tel . 93 589 68 28 MOBLES 1 DECOfIACIÚ CARfIÉ MOBLES F . Moragas, 33 Tel . 93 674 09 95 CASAJUANA Santiago 990991, 37 Major, 191. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cras del Caslfllo, 2 Tel 93 589 00 1 4 GRAPO LOBER Llurs Cornparby .40 Tel.93 589 50 50 INDIIBRUC

Mobles (!e Jielli Av Regint, 9 1 9 F91 93 589 00 23 JORDI 990R9NSA Lleis Companys, 23 Tel 93 674 88 42 LA GARRIGA VERQA Av Rius i Taulel, 120 Tel 93 544 24 11 LA MOYENNE Santago Rusind,15 T91 .93 674 53 54 LEfTO M919e Juverrl Pça []r. Calés, 7 tel 93 674 58 5 1 ROTLLANA Martorell, 57 ISt Crlgaq TeL93 674 94 0 1 Frr111a, 22 (Terrassa) Tel 93 780 31 49 TONOS TIERRA xerro, 2 4 Tel . 93 674 70 87 MODA-CONF AlVDArrLIA Av Catakmya,18 Tel . 93 583 fi[] 17 BF-AETfON Santa }ufana. 21 Tel . 93 674 85 02 BLUE MOO N Maja,16 Tel. 93 675 02 67 Vatld9rde, 43 Tel. 93 589 43 55 G4MPMANY Vag d9reà,16 Td. 93 674 1 9 82 CASA DE LES LLANES Tetes 99 1099 CasMlleJas, 17 Td. 93 &7464 91 LA MODISTA Mana Hosptral 3 . 5 L fi Tel. 93 589 86 69 MARIAN SahadeJ, 1 1 Pça. Pere San, 14 Tel . 93S747428 TOT PLINT Sard Antoni, 19 Tel . 93 674 90 97 MODA INFANT BABY V1 Vallrlorek 10 Tel . 93 590 02 49 IAICARRÓ Santiago Rusifrd, 30 Tel 93 674 55 80 D6A16 Angel Gurmer9,1 9 Tel . 93 544 24 19 hECK & hECK Tel . 93 589 69 72 PRENATAL fila . del Celler. 43 Td . 93 689 72 68 MODA JÚNIOR D6A1fi 19d-lrinla Angel Guimerà, 1 9 Tet . 93 544 24 19 MOTOS CJ1SfElLN MOTOR Corno . ofkdal F(on)a Fio seg6,15 TeI .93 675 45 16

TWIN MOTORS Verxla, reparaciO 1 rest. , iotes les marques Bonell, 9 Tei, 93 674 88 78 NETEGES

BMLllVET $L tJurs Companys, 27 Tel . 93 675 95 95 CLEANT MONT Neteges en general Santa Engracia 7, bx Tel. 93 590 05 92 NETEGES BOIX Neteges en general Abat Biure, 20, bx l a Tel. 93 675 35 02 NETEJA IND . MQl htóduls digitals Rhla. Celler, 55 19991 A Tel. 93 590 85 85 OB . REGAL .. .K 90 ! Torrem de la Borrtha. A& (davant pàrquing Ca pés} Tel . 93 674 27 73 P . l t TROBALLES Maróoreü, 2 Tel . 93 674 14 85 PACtW MAMA Torrent B9rrlba, Z2 TaL93583fi9s7 OBRES-CONST. COHSTAUALPA Santa Maria, 9 . 1 r 1 a Tel . 93 589 01 5 1 RESIDENCIAL GALTES Pça . Dr Callés, 5,1 . 1 Tel . 93 674 43 56 STANZA Valldoreix, 10 Tet 93 674 6598 OCI INFANTI L PLANETA MACIC Avda, Corts Catalanes . 8, nau 13, pareel•la B Tel 93 674 99 28 ÜPTIOUES CENTRE D'6F'TK S Xerris, 29 Tel . 93 589 61 61 dPTHA MIRA-SOL L'Endavallada, 15 Tel. 93 589 86 88 TELICIDÓ OP11C1 Sant Jadt, 30 Tel.93 589 44 95 PAPERERIES PAPEPoNSKI xerris, 25 Tel. 93 589 87 14 PICIONG PAq[ Passatge Dlputac!ó, 36 Tel. 93 589 37 34 PARAFARM . FARMAROSA Francesc Masia, 71 Tel 93 674 24 89 PARQLiINGS

F. GALTES Torrent de la 19911 9 Tel. 93 589 9(] 98 PASTISSERIES LA LIONESA Valkioreòc, 79 Tel. 93 674 07 71 SABAT Santiago Rusiiúl, 46 Tel . 93 675 12 99 TONY MESTRE PAS TISSER Ctra Cerdanyola, 14 Tel . 93 675 53 02 FFIXEl'ERIES RIBERA MANERO Av . Cataltnya, 2, I . 1 0 10 93 675 06 19 Mel rOrrehlana,P1 22 Tel . 93 675 32 56 Clre 9ia1 S. Glrgat P 55 Tel . 93 589 75 60 PERRUQUERIA AOUILNID Sarn Jdrd, 16 Tel . 93 589 50 84 BLUE Ramt la del Celler, 121 Tel . 93 674 97 34 (BOSCH Fsc. Moragas, 29 Td . 93 588 60 88 CARRERA V0td9reix, 69 Tel . 93 6T5 20 1 2 DANIEL MONREAL De l'església, 8 (Valldóre z} Td 93 675 97 38 DEIJWEA SANT CUGAT Batmes, 22 Tel. 93 675 47 27 FORMAS Elit's R]gen[, 18 A Tel. 93 675 40 06 GALATEA Llurs Companys, 9 Tel 93 674 51 44 IMATGE MEiJRS Aula Msetm C1avé, 3 Tel 93 675 00 55 Martorell, 1 2 Tel. 93 589 56 57 J64N LOLMS DAVID Ira Dr. Galrés, 5 Tet. 93 675 61 70 JWoJVI xemc . 28 Tel, 93 674 66 99 LA PELUOIIERÍA DE LAURA Pugi Cadaíalcti, 46 48,199a1 3 Tei 93 674 53 77 MIMA Pla del Vinyet . 57. I 7 Tel 93 544 11 75 PEL-FAÇ Articles penuquena i esteu )ierriC, 28 Tel 93 589 68 49 PERRUO . I3ELLYE#i Av Catalunya, 12 Tel . 93 675 42 02 RAFFEL PAGES Sant Antoni . 25

35

REPARTIDORS

PERSIANES

MAILING VALLÈS, SL Merci# Rodoreda, 8 T0 . 93 589 23 71

191

93 674

13

ALLUMHNIS SANT CUGAT Plaça Dr. Gattés, 9 Td . 93 675 41 21 COPETtSE Frar>ccsc Macà, 52 Tel . 93 589 81 29 DEKOTECNICA Tel . 93 544 18 19 PINTURES DECA5A Pintures r decoració Ctra. Roquetes 31 n . 3 Td . 93 544 10 46 PISCINES AOUAI1T Tet . 649 95 30 50 - 93 589 28 70 BCN PiSCINES Cnstdbed Colon, 3 0 10 .936751313 ESPAI P ISONA Cm C. Caldlr5 10 2n 19 Td . 93 675 32 67 639 31 2716 FLi.QAAAIrIJ Avda . CamE Can Garixel, 97 b Tel. 93 675 17 03 FERRDN Av. Rlus r Taulat, 20 Td. 93 674 68 47 P1SC . BELLATFARA Rlus l Taulet, 55, Ic . 3 Tel. 93 590 13 99 PNEUMATICS PFELIMATICS ST. C. Anselm C]avé, 16-1 8 Tel. 93 675 28 53 POLLERIES POLLERIA MMA Mel Tarebian q P 1-5 Tel. 93 675 13 89 PREV. RISCOS LABORALS 6E8714, HIGIENE 1 SEGURETAT NOUSTRIAL S.L. Manel Farrés. 97 rel . 93 587 99 16 PROTECGIf7 SOLAR Dt XOlECNI9A rel . 93 544 18 19 PUBLICITAT EVELINE Rbla . Mdssén Jadint Verdaguer, 55, foral 52 191 . 93 675 50 02 REFORMES DEI-T, SL Martorell, 49 T91 .93 589 79 34 FRANCISC D Tet . 93 431 65 97 625 133 898 TOT SERVEIS Dr. Gelés, 9 Td . 93 675 58 91

RESIDÈNCIES LLAR AVIS MIRA-SOL Centre de dia Carnl Sant Cugas Paptd,193-195 Tel . 93 675 02 50 SANT SALVADOR Sani Salvador, 47 Tel . 93 674 42 23 RESIDENCI4 OIA2 Re5id0ttci a Tàrtara, 11 1Valld prei>d Tel . 93 674 20 16 LLAR LA FLORESTA Artlord Griera, 11 Td . 93 674 08 58 VIL .LA VALLDOREIX Joan Borns, 64 TeL93589s258 ROBA INTERIOR LOLA BOTONA De 19 Creu, 39 Tel . 93 589 39 30 ROBA LLAR FALGUERA Yha, 1 Tel, 93 675 24 0 1 SUPEA HOGAR Plaça 099995 sfn Tel . 93 589 89 99 SABATERIES CARRERA Valldoreix, 71 Tel. 93 675 20 12 REPARALló QEi CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74 TATER'S Sant Ardonl, 62 Tel . 93 675 55 06 ZAPPMMA L'Errdavalada, 7 Tel . 93 675 43 94

MECANICA DE L'AUT0 . XAMFRA Sant Esteve. 4-6 Tel. 93 674 62 04 NISSAN TALLERES ROMAN Cerdanyd,10 Vlc, 1 8 Tel 93 674 00 8 6 SERV1CAR T. MEC. PERE CANALS G. Baba[ia 9999a. 12 Tel 93 674 63 62 SOLÉ REPARACIÓ DE L'AltfïOMOBIL Mec ., plemm, plnüir a De la Creu . 2 rel . 93 674 16 31 TALLER J(ADl Rep . de 1'a9tom6911 Mina, 39 Tel . 93 674 06 1 7 TALLERS FX Servat 0€I9ia1 Bosch CastelM . 25 . baixos Tol . 93 674 56 78 TALLERS TDRM31 Ptarna Hospital, 35 Tet . 93 674 69 50 TAPISSERIES LA TAPA Sant Medr. 2, ta A Tel 93 589 11 51 TAXIS ASS. RADIO TAXI Tel . 93 589 44 22 93 675 51 51 ELEGAFICE MERCE DES Tai de luxe Mercedes Tel. 619&65840 TE rEA SHOP Major, 32 Tel. 93 589 02 02 TELECOMUNI C ACION S OLA INI T Avda . CafakX>ya, 20 Tel . 607 85 63 93

SEGURETAT AUX-VYD Av. 11. Cort panys, 5 0 Tel . 93 589 17 99

TENOALS QEKOTÈCHK,A Td 93 544 18 19

TALLERS MECANICS AUTO REC. VALLES E . JIlA ReCdnviS l ac sorts Cami de fa Creu, 24 Tel 93 675 11 50 - 93 675 19 51 ALlfvREPARACIÓ ST Plan>ra r pinlura Sant Pere, 6 Tel . 93 675 10 13 9. MUÈ10Z Sda. 99 Tel . 93 674 1&20 MEC . DE L'AUTO. BERROCAL MOTOR SPORT Esp. en Porsche Cant Matas. 10 Tel . 93 589 47 87

TINTORERIES QEïIOIIETA Rius i Taulat, 31 Tel . 93 675 53 23 OK NET Fsc . Moda, fia Tet . 93 674 36 00 Reia del Celler, 91 Tel 93 589 53 60 SOL NET TINT. BLIGAtEHLA Pg . Toneb caca, 52 Tel 936744149 TMiT. Sr Ct1GAT Sant Arnorli . 1 Td . 93 &741182 Santiago FirTol, 35 Tel . 93 674 1 1 83 Rbla . Rihatalada, 34 Td . 93 675 71 28 Av. U . Comparrys . 2

Tel . 93 674 41 67

TRADUCCION S DEUTSCHE AKADE MI E Martorell, 3 1 Tel 93 675 27 27 LETEM TRADUCCIONS Tel. 93 589 19 68 NORMA SERVEIS Rius r Taulet, 31,1 . 31 Tel 93 589 30 50 VETERINARIS DISPENSAR VETERIMARI DEL VAttÈSS thgéncies 24 h . Sabadell, 23 Tel - 93 674 69 4 5 Tel . urg . 608 89 81 3 6 LA FALRI A Rfc a• pler, 35-3 7 Tel . 93 674 13 0 5 VETT9IN06 li0sptal 24 hores Av, %s 199191 Tel, 93 589 71 41 VIATGES OVEi LLSSL4 TOL1Fi5 Plana H99prtal, 1 0 Tel . 93 589 61 50 TOTIlrI WITGES Dr. Mudll9, 2 Tel . 93 675 69 64 VIATGES BARCINO Pta. Dr. Gelpés, 6, I . 4 Tel . 93 589 74 6 4 IIIDEO ViEOCLUB SAN T CUGAT lTt (s Cp npany5, 52 Tet. 93 674 66 49 Avda. Oerdaryofa Tel. 93 589 52 46 ]{ARCUTEHIES CANS . JULIANA Fsc. Moragas, 2 6 Tel. 93 674 08 1 1 FELIU GRMRIL PIeçB Pera Sa n Tel . 93fi755683 Mi Toneólarxa 14 .38 791 .936753206 9 3 675 29 55 XARCUTERIA BISBAL Lieglxrls i menjars pre uareu Sta. Marta, 30 Tel 93 674 13 43 xARCxíTUIES J . GRAU I ndasrdlrada, 1 8 Tel . 93 675 03 54 Rbla . del Ceiler. 7 Te1 .93519223t3


48

Diari de Sant Cugat Dijous, 21 abril del 200 5

Guia

GUIA GASTRONi7M1CA

Caler++ 9 .1 •r'.f

• 51551, Cathi !!]888 2

8 . ELS PORRONS Cu111tt• iri 93

X:•

3C1 .99 611

BAR LA BRASA Vallr'. :' r' fel `! 1

11tf 9 :3

BAR LA CURYA L I Mroa, 1 : i iei 11 :3 974919 8

BAR STOP

Avi 16,9 i iavler 'ori ir!i 93 559 1 9 9

BAR TROPICAL

AierlG dl a dv I f195 l orli]arlyr, 9 7 Tel [ :43 7 4

BEBOP JAZZ pj en diractu Sant 17on19reCl1. 1 9 Tel 93 567 91 t 4 BOIGITA S Cn1et . I entrepans

PEur1a 1lnspéal• 35- 3 rel 93 589 19 72 BRiNS T . stlrN, éLvats lnt Plaça f'ep Ventura . 3 Tel 9:3 587 93 74

CA L'EUGENI Cuina de marcat Lkalu Gompilnys . g iol 93 589 19 f1 1 CABALLU PETIT Cerveseria Av . Rius11E1910.1 i re[ 93 674 19 0 5

CAFÈ AUDITOR I ~-bar nrf slcal Pla Del Vmyyel, J n rel- 93 61d 99 ( 3

CAFÈ BaGRADO

Com brasa i CalFtlts Lleó XNf 113 692 24 94 CAN MORA RESI. Rttd Cx Mare, 5 191 99 974 fil 95 CAN ROVIRA Menús ajl a dv I :1r1 ltmgi{,ri:,.?IrS .2 iril 99 15 00 CHINA ORIENTAL Meni. SerY òrxruc `!rsrll .lt!ufi : 1e1 9;1 !i.t.! :'1 tir CHINA TOWH Servi dorrucrlr. merni L r 1e11. r . 77 . hx rei 11:3 91 311110 1 9 CUCUFAT CAFÈ ;8rme . :i7 tu ; 181 989 99 :r! DA JIAHG JIN 13r9d Can Mera . 10 181 !+:i 589 83 23 DIABLITO Food & nluSrC Av E'la itot Vrnyal, sln 1 1 !+;i t4d 71 69 EL BARH O'EN GREG ca+ve 88. 3 18989 Tel 113 697 13 75 EL CAFÉ DEL CELLER Rhla Ce[ler.29 .1 12 Tal 93 675 96 1A EL CASALET DE YALLOOREIX Sant Nlxsrl, :Jn Trl 93 675 10 55 EL JORDPS enlntpaPs Sant Jorq. 31

9r1 .111 : .1 .• IR EL MESÚH Bfaserk7. CfRna tnrCr Plaça ih :E ;iw ;r 1; Tel 93 879 1 4 :' EL PEROLET Calé Restaurant PD I sc M9ri1, 5T 99 93 675 53 03 EL PUNT Capes i sa rs S98 9t1811, •M1 I i81 6111 59 411 01 FRAN1L LA PALT A Rh18 I„tn Mnra . 14 fet 93 ?389 50 i 1 F. ROSIHYOL Enfrepans .fapes Sanrliayu Rt191r911- 49 T91 133 615 56' 11 GAUDI CAFÉ Esmnrrars . apen9us Mr tcat lnrrehlanca GEPETTO Menús de dl a dv 1349919 10 TeI93 675 12 02 GIRA COLL FAVA Frafr9889 Macià, 57 Tel 93 589 29 55 G. AUGUSTA Caleterla Plau Augusla . 4 Tel 93 589 88 90 G. MONTSERRAT Menú, c . casurana Fndavaliada. 6 1e193G746729 HAMBURG Menú entrepans 9815 . R19, t911a la, 36 rel 93 589 01 38 11 FORNETTO Piürerla Irattoria

9991■r:38. . . .:'I: 'i lr ; ITALIANS Merr[i 8989 I9ll11 99n9tr.rltu+a, 6 rLt lF:1 11r4 11.13 3 4r0 tots els die s fibla. tlel Celt ;r, 2 Tel 9 :3 9 9 .1 42 :36 LA BIIFALA 01O R Rnsfisseria-deg. Ahla . M Vrnrlayuer, 57 [Valltl t)lax l Tel J:3 589 99 58 LA CANTONADA Creps, amanides PCf1 0r. 8819;8, 5 Ir: R ie3 9 :i 589 23 3? LA CARBONERIA Bar rnusica/ Villa . fi Tel . 93 815 15 5 1 LA FINESTRA Menú de dr a ds Au Rlus, Taufet 415 1 1-01 .935879600 LA FONDA Menú dlarl Enric Glanackls, 1 2 rel . 93 675 54 2 6 LA GRANJ A Cuina casolana 51 . Ar torri Tel . 93 675 52 4 6 LA LLANEGA NEGRA F'sg Tnrrlthiarrca- 37 Tel . 93 589 45 8 4 LA LLESCA 0¢ I9 Granla, 19-2 1 1e1 . 93 583 65 7 9 LA MASt A Cuina Catalana

fe:1 : ;i : • i LA OCA Cauna sana !resat Tel 9:11399 , ' LA PASTA BOIRA Prneria . crcperla Altnns tiara, r d Tel 93 679 1 ;i]_' LA PIZZA LOCA Sara furnadrars i no lumadors Lltlis Cornpan 7 Tel 93 589 37 8 1 LA RACLETT E D'O R ral . Fr .ri, en .l4l,t■,ri 94 19,9A1 -1 T9I 99 .:9. .1 7 F I LA TAPA BOIX A 86l9 . .lau119 `xiha ;, n rel . 93 589 13 591 LA TASCA OE SANT CUGAT Menús casolans Far. Mana. /1,1oral a Tel . 93 589 03 76 LA VAOUERIA Ment de dl a ds Pça. Pep Ventura 4 Tel . 93 589 20 1 .9 MATILDA Plana Hospltal. 7 Tel . 93 599 05 06 PA I PA Aenú d i Bagüels Sani Jerdd1 TeE 93 589 49 45 PACHA MAM A T Ck1, f3Dmha, ?7 IeI . 93 583 Fill G 7 PAHTAIBERI C Esp rAdtics i vins

Granja - Bar ENTREPANS ESPECIAL S PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

1 .,ii 999 ,

La Recepta de M. . Ir.;{J.. ()hidr a

RANCHO E L PAS O Merrr s r# a r7 v i I::If ::l :il

Botifarra dolça de 1' Empord à

SANT PANCRA Ç Menús casolan s Pça P1. 2 irk lUtlr lr i rel 93 692 2 1 STO. DOMINGO Menú de dia ds Rius i 19u181, 199 TeI 93 674 11 2 SEGAFRED O Bacates, truffel Plaça Barcelona. 1 iei, 93 589 38 4 6 TALISMA N ns Ceròanyofa, 68 lel 93 6I5 38 06 TORCELL O Alenlisdedmadv Sant Jordi, 18 C ial . 93 59{1 991 1 4 TORRADA Creps, tles Pere San . 6- 8 Ter 93 589 12 I .1 TOST BOCATA' S Entrepans calents Av Torre Blanca, 1 3 Tef 93 589 88 1 2 UBU D rned Pg• Fsc Marià, 8 2 Tel 93 583 68 89 Y. O . Merxs pera 91985 Pla dot Vinyel, 1 0 Tel . 93 675 98 63

La Tarre,1 4

Tel . 93 674 1 2 8 5 Rius i Taulet, 1 9 TeE . 93 674 10 0 5

SCt ThSH TAYERN - PU B RESiAURAMT - SOPARS - COHEERTS EN DIRECTE Pla del Vinyet, local 12 • Sant Cuga t Tel. 93 674 88 Bri

93 675 40 52

RESTAURANT CAN ED O aiuAR FRANLEs K.ARMvlho.LA) AI L1 AR MRE RICA - pou 51

une s

pregnin del líquid i serviu-ha a sobre de les botifarres . E s mengen ben calentes, norné s sortir de! far . Aquest plat, que és dolç, també pot menjar-s e per postres . •

u®ulo GrrYra rn.tkr.,,rdrtar,!irW. Vlne a ysludlr d'un óon m1Rr1 a r en un annhtent Zranqull 1 trkll d SBrvel a la Carta Pg kon .ex r ap M•~-~-- 935 836 8$9 Tancat Wumerps 8819~ 1 ctHtlar i

1 11 ir •I . 1 9,818 t lit i ' 18-18 ir•- 1• ; i1 iii19 ii 111 nltltilllidti l hr4011 rl, , ltillft : 1 :1 it lli .:3111[ i,lr•20il 1 h 1i1198 aiN il ► AV. PLA DEL V,NYLr 7 S/ M IbAVAryr Oï L'AI)DI TOr E] Tel . 93 544 21 6 9

lI. xnrr qferri qr : a: Anivenarie cars Cal Ruditari nc4 fia r RFerr ,:r, .r . .r, ev,rrr C le$ur,,f tic .

r

P1,Peet San, 6 {Mercat Vell} T'cl . 93 589 72 74 ESPECIALITATS EN BRAS A Cants ~ vcnlurr,, bras a L'n l[tE!í xxppaata Ctrpnfr a la llaru, a EsralVió feus

Ramon fscayola, 5 7 Valldoreix

Sant Marti, 1 0 O8190 Sant Cugat del Va1IAs

• Canyella en branca -Pa llesque s

LLIr[1 ahUí 1

Passeig de Rubí, 148 Tel . 93 674 57 47

Tel

17}' IllClllCli les botifarre s cn una cassola plana i punxeu-ics una mica . Cobriu les escassament d'aigua ; afe giu-hi també cl moscatell, c l sucre, la canyella en pols i l a pela de liimona . Deixeu-le s caure a foc molt lent, fins qu e el líquid s'hagi espessit co m un almívar es formin !iris fil s molt delicats . A la mateix a cassola, poseu-hi uns trosso s de pa torrat, per tal que s ' im -

Plaça Augusta,4 Te1,93 489 88 90

CERVESERI A

Mercat Pere Sa n Parada 1 .04 Tel . 93 589 14 1 8 .

Moscatell Sucre cullerades Llitnan a

6 1 go t 3

August a

per carn de la horta

Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 .6 Tei . 93 675 30 65 .

INGREDIENTS : Boiilarres dolces

i

ANTUL L

Concerts Rius I rau dl ai120ds Tel 93 675 38 51 CAFÈ RAMBLA Menús dl a dv P[ 1ilrrLidan[d . Fel 43 991 [],' :'r.; CAFÉ GIRA 9arlI]a1 ; t99IIlSYiI 41 1 9I t1 :1 r rdll 7'3 CAFÉ SQUASH Menu rhan i !estius 9 919 .111911, 33 . 9 9 lei X1,1 :9) CAFET. FORUM Menu de dl R dv if d1493.St üxjiif k[rr 1 fel 999 (57 48 CAFETISSIMO Mefii de dl a dv Mano i trrar, ;• 141 1 fel 93 581 { i 7 9 CAL MARTI Menús tic a dg A9.1 .9s :. :37 1881 rLrel rel . 93 8143016 CAN AMETLLER q burí tols els dies Cm C:3nFunelllea . hr iul 93 51.113 22 ,° CAN BARATA Cargoís llauna Cna %19-Sa4arfell, krrr 19 ?l7 0 Ie[ 93 697 06 52 CAN CABASSA Cuina de marcar Puigmal 5/ n Tel 93 61 74 q2 67 CAN CASSOLETA Peix r pransc fresc t FbxWtnartira :li G x $fui 996151f333 CAN EDO

Menú diari •

Pk prop i Tancat dijou s

Tel - 93 892 24 24 / 93 580 86 80 Bellaterra

CA1P8~A Menú diar i Valldoreix, 56 Tel . 93 589 11 85 SaM Cugat del Vaiiès

40 i


Guia

Dhri de Sant Cugrlt Dijous, 21 abril del 2005

49

TELÈFONS D ' INTERÈ S AJUNTAMENT Sant Cugat Casa de Cullura EMb Valldoreix qINIC PHOMUSA

93 565 70 0 0 93 589 13 8 2 93 674 27 1 9 93 589 22 8 8 93 589 17 3 2

ASSISTÈNCIA SANITÀRI A Alcohòlics Anònims 93 317 77 7 7

CAP CAP - Urgències Ct . Soc . Sant . La Floresta Cl . Alrheímer 5t. Cugat Creu Roja Sant Cugat Creu Roja Valldoreix Dlspensari - La Floresta H . General de Catalunya Vall d'Hebron Sant Juan de Déu TelPtan de rEsperança

935891t2 2 93 589 44 5 5 93 589 30 2 0 93 674 70 6 1 93 674 23 8 3 93 674 24 5 9 93 674 76 1 5 93 565 60 0 0 93 427 20 0 0 93 203 40 0 0 93 414 48 48

ASSOCIACION S AAPP W Can Majó Vall 93 674 50 4 9 AAPP i W Valldoreix 93 674 21 9 7 AAPP Montserrat Vall 93 674 21 0 5 AA Prop. i V. ia Floresta 93 674 20 89 AAVV Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP i W Mira-sol 93 674 20 1 8 AAVV V. Carme Mira-sol 93 674 10 0 3 AAW St_ Joan Mlra-sol _93 674 71 0 3 AAW i Prap . Mas Gener 93 674 99 43 Consumidors

93 488 16 1 6

BOMBER S Rubi-Sant Cugat Generalitat

93 697 60 80 112

ENTITAT S ASDI 93 674 46 10 CPA C_Castellano-Manchego . Germanor Cavis Grup Suport Immigrants Sant Cugat Comerç Unió Santcugatenca LLEUR E

Arxiu Gavin

Arxiu Municipal Nac . Catalunya Casal Cultural Mira-sol Casal d'Avis Sant Cugat Casal Valldoreix Centre Cívic la Floresta Ctre . Civic les Planes Cines Cinesa (reserves) Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc . . .93 Coral de la Unió Esbart Sant Cugat llar d 'Avis Parróquia Piscina Valldoreix

Anciu

93 589 78 9 6 93 589 16 7 4 -93 589 76 0 5 93 674 70 6 1 93 674 93 1 4 93 874 03 2 2 93 675 20 5 7 93 674 25 7 0

93 674 69 9 3 93 589 77 88 93 589 20 1 8 93 589 16 38 93 589 82 69 93 589 89 42 93 675 51 0 5 93 589 09 4 1 902 12 41 34 674 53 96 93 674 10 06 93 675 26 52 93 589 05 98 93 675 40 55

MITJANS COMUNICACl ó Diari de Sant Cugat 93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 85 6 1 ORGANISMES OFICIAL S Hisenda 93 589 11 55 Jutjat 93 674 66 96

CASAL DE CULTUR A

PARRÒQUI A Les Planes Sant Pere OCtavià Valldoreix

93 204 75 03 93 674 11 63 93 674 05 69

POLICI A Cuerpo Nacional Municipal Protecció Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (Cita prèvia) Urgències

93 674 75 1 2 09 2 93 589 13 28 93 674 27 1 9 93 674 78 58 93 589 30 80 09 1

SERVEI S Aigües la Floresta Catalana de Gas Correus ENHER Rubí FECSA (atenció client} FECSA (avaries) Funerària Repsol•Butà Recollida voluminosos SOREA

93 674 20 89 93 725 29 44 93 674 70 , 9369918 9Z 902 50 77 5 0 900 77 00 77 93 589 55 52 93 674 15 80 93 589 28 1 7 93 589 00 2 1

TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada)

93 478 50 0 0 93 204 22 4 7 93 205 15 1 5 93 674 33 7 1 93 490 02 0 2 93318875 0 93 589 44 2 2 93 674 09 9 7

DE VALLDOREI X EMDVaIl t)'ei x ni .[ir M ..na ir, .• ,~~[i : :-[rea Informació i Inscrlpckan s De dilluns a divendre s De9a13hide17 .30a19 h

Divendres 22 : • Cicle conferèncie s "Shakespeare i el seu món " amb J . Ma Jaum 3 Hora : 19.30 h lla[ : Convent (cl Mestr e Casesnoves, 7) . Tel . 93 674 38 1 1 • Cloenda de l'exposici ó fotogràfic a Hora : 21 h introducci ó de I'M5 T 21 .30 h projecci ó del documental d e I'M5T "Raiz farte " 22 .15 h pica-pic a bresile r Lloc : Nau Cultural

Robots 11s.ao • 18 .00 - 2o .oo 1 YELMO 9 Bodas y prejuicios 122 .x01 YELMO 9 ln good . . . r 16 .00 - 18 .15 - 20 .3D - 22 .451 CINESA 3 La intérprete 11s .30 . 19 .2a - 22 .00 r CINESA 4

CINESA SANT CUGAT: SESSIÓ GOLFA (00 .30 h) ; divendres i vigilia festiu s SESSIÓ MATINAL (12.00 h) : dissabtes i testius YELMO SANT CUGAT: SESSIÓ GOLFA (01 .00 h): dissabte s SESSIÓ MATINAL (12.00 h) : diumenges i fes;tu s

OBERTA LA 1NSCRIPCI O DELS ESPLAIS D'ESTitJ A VALLDOREIX - PLACE S LIMITARE S

SANT CUGAT EI cinema de

SALA 1 15 .00. 18 .00 h . Be cvvl: 22 .x0 . 22 .25 h .GOLFA : 00 .50

SALA 15A0-18 .15-20_30 22 .45 h . GOLFA : 01 .90 h

Dissabte 30 : • 5how de primavera del s Marxosos del Vallè s 17 h Hora : Lloc : Nau Cultura l Diumenge 1 maig : • Teatre - programació continuada "Darrera versió pe r ara ` Hora : 19 h LIoc : Casal de Cultur a de Valldorei x Qrg . : G . T . Espira l

■ Esplais lulial 11 (del 18 al 29 de jullol ) • Estades d'aventura l (del 4 al 15 de juliol ) • Estades de natura 1 (del 4 a l Casal de Cultura de Valldoreix , 15 de juliol ) dimarts a dijous, de 9 a 13 h i • Estades de natura 11 (del 18 a l de17 .30a19 h 29 de juliol ) (tel . 93 589 82 69) ■ Estades d'hípica I (del 4 al 1 5 de juliol ) • Casals juny (del 23 de juny a ■ Casals d'agost (de I'1 al 1 2 I'1 de jutivl ) d'agost ) • Esplais juliol I (del 4 al 15 de • Casals de setembre (de I'1 al juliol) 9 de setembre )

CINE5 R

Dissabte 23 : ■Diada de Sant Jord i Hora : d' 11 a 21 .30 h Lloc : Nau Cultural d e Valldorei x

TALLER S Org . EMD de Valldorei x

Mïllian dallar baby 122 .151 YELMO 7 Millones 1 16 .15 - 18 .30 - 20 .40 - 22.451 YELM O

Tel . i fax 93 589 82 6 9

AGEND A Abri l

CINEMA A SANT CUGAT

La maldición 11 s .oD -1 8 .15 . 20 .30 .22 .401 YELMC 1 Sóhara i 17 .00 -19.45 - 22 .301 YELMO 2 Un Canguro superduro 1 16 .00 - 18 .15 - 20.30 - 22 .40 1 YELMO- 3 1 1 6. 0 0-1 8 . 0 0 CINESA 1 El gran golpe i 16 .15 - 18 .30 - 20 .40 - 22.451 YELM O 4 116 .00 - 18 .15 . 20.30 - 22 .x51 CINESA 2 Alga en comün /16 .151 YELMO 5 Reinas 1 r8 3o - 20 .40 - 22 .451 YELMO 5 La pelicula de Heffalump 115 .50 r YELMO 6 Be cous 1 17 .30 - 20 .00 .22.301 YELMO 6 r 2a.oo 22 251 CINESA 1 The ring 2117 .00 - 19 .301 YELMO 7

Sant Albert, 5

gasa

teva

SALA 3 16.00 - 18 .15 - 20 .30 22 .45 h. GOLFA : 01 .00 h


Diari de sant Cugat dijous, 21 abril del 200 5

Guia

GUIA MÉDtC A ACUPUNTURA -

#UII 1,40-50, 1 r rel . 93 675 14 80 ESWV MÈDI C

MEDICINA HATURAL-11filENTA L CfAO 0~199 D E SAUA

?.4 Td. 93 695 10 01 Tel,B9661309$ sl#1CHIN Pf]H Teràplea nahxals, masa tiges xYtaSpS F~Is del Celler.87, eflb 4 1e193 587 96 73 65 6 36352 4 ZIaNG-YI Sard Bertonteu.2 4 Tel, 609 399 283 CENTfIES PSlOl11C S TALLER d . MORARA S Av . VuladelpraS, 7 9 Tul, 93 firo 50 a a C r1ES REIIABfL1 -

ïAC1{} SUSANA NICOLETR Escofiosi Grups de re- rasó- Ir9«91llènCde 9999 . r41 Sant Anlnrtl, 7 4 Tel 93 974 74 3 7 0919191 9 FJR, FEFINAFiOEZ LAYOS Cinagta garwtral, aparen dge5tlu. t3ringpi nterwr ibeaTal rrèmida Av. Torreólancs 2 .8, 2 n Tel. 93 589 47 00 CONSULTOR I S rt31JI11E MAf.OI G CEIfIïE f ÉD C DISPECIAEJ'TATS Dlrmaldoga elorrlnolerklpdOgfe, Dedelrla . argkdpopis 999;99 9E9. cldaçòa Maia , 36, 2n rel. 93 674 00 2 5 CTRE sANrrARI rJw INfIRA L drurple pedàlri. ca, darnlatdogla, enduen . ndogle, .

er>•

Rbla. Can Mera, t TO . 93 589 43 44 CLMIIC SANT CUGA T Ctra. Sant Cugat Ru6r,

Oe ffi 14Rrte,15 fix. Tei935.90 13 1 0 POLICLWC SAHr CUGAT Rbla del Caler, 129 . 13 1 Tol. 675 6919 111ET11f :9 ! NUTRff: 1 fl 06ESrrAT, MED fST TECA fka- R Carda - Dra Rosario 5aparna Dra Lkjm Garcia Torre Blanca 2.8 .29 pta . re( 93 599 43 5 1 DR& M . OOMHGO GALLART Medicina general- elpràtt ca Pça. 4r GeRés . 5. 1r 3a TeI .936746329 NATUR HOUSE SarVBI de dleUs14 Lkrle Carpatys. 40 Tel 93 675 65 95 91910TF1tAPIA CENTRE TERAPESiTi C SANT CUGAT GirnrràsflCa teuapéuUca Pçn . Pefr vmnurs, t 2. 3 rei 93 589 22 85 CLfNICA NE[ 90LOGICA DE F1SIOTE194PIA Beldna Paet h Tulefa Bobap l A99rses. 1 (Mra•,a. lftl 93 675 35 46 RSIOCOS llaassatgos lerApèutks , aeleopana Avde. Foc- Marià, 72.1 . 3 Tel.93 674 53 30 SORA ROiAA FDRRE Aeri{ 58rtilarte 11Nà. 49 Tel. 93 674 48 72 G£IIIATRIA GF3INAL 0 o m iO r I I a Assesaoramenl . Irllemterla Famaola Arge1 Guimerà, 3 Tel 93 674 9809 1$E A,SSIS .I PROSS

Britta Stemmler Homeopati a i nutrició

24H Ajuda Sard çran, maiails crortica o cor~scenls Av. Tp rreólattca, 2-8, 3r A id .935 93957 liINECOLÜGIA I 111351ETRIC#A OR E . CAl11ElA FORT Frartalsc AAOragas, 3, 3 r 2a Tel . 93 674 66 1 1 I#OMEOPAT I A BRifTA STEIIlf4 LE R Honreopalla 1 hhltrlclp Passeig Orqukloi, 69 Tel . 93 675 57 75 . 647 57 77 34 OE LA INMNCÜi 1 L'ADOLESCFJ4CIA Dra Marganta Rattasa 19e19ncn . COT . 15 037 ROta. 916atallada 20, 1 1 39 tel 91674 721 6 19 9F fIMERI9 CTT SANrrAFp CAN MORA R61a . Can Mrra . 1 id . 93 589 43 4 4 LAUÚRAICll«9 GE1rBiAl LAB Art Bels dktlque s 9919 Can Mora, 1 tel 93 589 43 44 LN1 pRATOFp DR.ECFE vAR41 E Sanbagv RusIAd,17 b e Tol. 93 589 60 55

Lr[3PFDI A 15P CIJMC Plata Porc 5991 . 13, lr 2a Tel . 93 589 26 99 LOOOPEDIA 5U

9rasaxns de pBdl 1 ran • glRlp19 retaN de 1 ctoBS alphxa 919404a, tari Tia . tartamudesa depluGorts allpiques . dsarlrfes, Ferldrlspt, B erod ntÚ6 ple. Totes ksedam Servi l a Garrripgf 1 escoles UulaConperrya.33. lr 2a lel- 93 674 73 76

MEDICINA f IIM PLEMf:NTARIA COSMOS Te1.93544 1928-861 378623 MEDICINA ESTÈTICA IO5TRAL MAfüIEr Sant BeROmelr 1 B, local Tel, 93 589 03 l2 MFDICINA NATl1 9AI_ AYUR Naturopatla leràpres alterrlathn Pp. Ajuntament Pel . 93 675 63 39 METGES EiE CAf CACERA-M9919199 GENERAL ALBERfFETSCHER dC91+9f+ fk le preu . 16. 1r 2a Tel 93 874 61 35 CTRE SANRARI CAN MORA fT>Ja Can Mora . 1 tai 93 589 43 49 ARA MOHTSEARAT GARRIGA Vlsltev a dornicNl Major 36 . 2 rel 93 674 00 25 JAUME ROS MONLLAO DIQIertlat Madlckta srs • aglydÜCB 11619 Rlóalal S9, 6, lr 19 Td 94 58911 67 JA ESOIfkiOL CAUSSA Gorlahfa-Aselst Sanitdia . IJrg . 24 h. domicili Av. Torreblarxx, 2•8 Tel 93 589 39 26 99. 609 33 16 80 nDONTOLOGIA CLMMCA DBRAL SANí

OFiAI .MfiYl tIGIA CTAE OE SALUT OCULAR Datar Mlrrlro, 21 Tel - 93 589 51 06 DST£OPATiA FI51C Teràpies manual s C. 59, 23, beirms Tel . 93 587 90 90 f1TllttlUtlE 4RIF1 -

DR. FERRAN FEARIIN NL A Fsc Mmagas, 48, enL 2a Tel. 93 675 48 5 3 9EOrr,Trll n AINA-PUH CANOSA ÚBEDA Pediatra- Med. advlasp8stl Av. Torre &a >ca. 2-8, 3r Tal . 93 589 35 4 8 Til. 649 93 59 37 J.M . COROMINAS Pe[faaala. Asma infantll Rda . ffóatdlada, 20. 1 r 3a Tel . 93 614 7? 1 6 JUAN PABLO MARTINE2 MÈJ'iOE Z Av. Cardar gola, 53, 9 l a Te! 93 574 11 5 9 PU p OiOGI A JOSEP M.FREXEDES Me 1t19s del Deu. plarm Ies vrtepèdlques, 99949 • mes, 99909 991 pe u rel. 93 589 63 13 - 629 199 536 636 636 B89 TOMÀS GQMEZ Vallès, 22, bis Fel 93 675 01 60 1941i'JL09lA 1['51 • ]l11ATRiA AURI5 rractantera Tornatl s eafrnes, 1, 2n 2a Tel . 93 674 85 4 1 CT,PSICÜTERdP14 OEL VAt1ES Psicologia. psrquielr a. 9g9perlia Pçe Dr Galiss, 5 .2n 3a Tel. 93 589 40 5 1 ORA. PALBtlIi Artsielat . depresslè, lras loms a l'adolorida rse . Maagas. 25-27, 2n la rel . 93 679 36 53 99 . 93 418 98 4 8 E1RA SILVtA DIEGIIEZ sAHCHE2 Psiquiatria, psicaWgia , 9riiacrls. lotus les e0919 leràpla kndlvldual . de pareEa 1 grups

Consulitorl d' otorinolaringalcagia 1 logopèdi a C/Frsncesc Moragas 48, enti gana . 08190 Sard Cugat dol Vallès Telifax9€iST5485 3 tASC.DKV,FiATC, Ml1T.[ FIL DE CAT. .WINTHERTUR)

5am JCxdl . lr la 191 .616 2640 12 INST DE BENESTAR I SALUT CoMUNIrARia Rbla. Can Mora, 15,1 r la Tel 93 537 91 81 14STTrlR PSICOAÉDIC SANT i:IJGAT Oepros5lons, estrès, toadCOrrlania, ansietat labaqulsrne Av. Toneólarxa, 2-8, 3r A 161 .93 589 37 87 ISEP CUNIC

Psicologia dútlca, psrcopedagogia, miAues Ploçe Pere Sa9113.1 r 2a Td . 93 589 26 99 SERVEIS SOCIOSA NiTAnIS MESSE3LVf15 Dornldlk, inlormeria, eJu des tècniques 1 per a fa nloÓflitel Escalvtes, 11 .1. 5 Tel 93 695 17 11

Ara, les farmàcies amplien els selis horaris . ■ Dfaz-Puerto {centre} : 24 hores tot l'any, Obert !es nits diumenges (pg . Sant Ifhagi , 50 . Tel . 93 674 33 53 ) • Llorens (centre) : de 9 a 22 h de dilluns a dissabte . No tanca per vacances (Santa Maria, 27 . Tel . 93 614 1 5 31 ) • Cullell {centre} ; laborables de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Oissabies de 9 a 13 .30 h (ptge. Diputació, 6 . Tel . 93 674 03 64 ) • Riera-Rivlere (centre) : laborables de 8 a 14 h i de 16 .30 a 21 h . Dissabtes de 9 a 14 h (Dr. iNurfllolSt . Jprdi . Tel . 93 674 04 30) • Safavert (centrey : laborables de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 14 h i de 17 a 20 .30 h (Santiago Rusinyoi, 38 . Tef . 93 674 D6 45) • Teixidó (centre) : laborables de 8 .30 a 21 .30 11 . Dissabtes de 9 a 14 h (rbla . de l Celler, 97 . Tel . 93 674 77 49 ) • Beringues (centre) : de 9 a 22 h de dilluns a dissabte . No tanca per vacances (av. Lluis Cornpanys . 46 . Tel . 93 674 04 83 ) ■ Moral (centre): de 8 a 22 h els laborables . Dissabtes de 9 a 14 h (Santa Teresa, 40 . Tel . 93 675 33 44 ) ■ Parc Centra! (P . Central) : laborabies de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13.30 h (Manel Farrès, 95 . Tel . 93 674 05 12) ■ Sent (Mira-sol) : de 9 a 14 h i de 16 a 21 h de dilluns a dissabte (pg . Baixador, 78 . Tef . 93 674 23 72 ) • Isern (La Floresta) : de dilluns a divendres de 9 a 13 .3D i de 16 .30 a 20 .30 h. Dissabtes i diumenges de 9 a 13 .30 h (pg . La Floresta, 9 - La Floresta . Tel . 93 67 4 18 63 ) • Pinta (Valldoreix) : de 9 a 22 h tot l'any . Obert diumenges (Església, 3 - Valldoreix. Tel . 93 674 28 71 ) ■ Serres (Les Planes): laborables de 9 a 13.30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13 .30 h (pg . Torrent, 1 - Les Planes. Tel . 93 674 92 51 ) • Ruiz de sustillp (centre) ; laborables de 9 a 13 .30 h i de 16.30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13 .30 h . No tanca per vacances (av . Cerdanyola, 23 . Tel . 93 590 10 35 ) ■ auirante (I . Arxiu) : laborables de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes tle 9 a 13 .30 h (pg . Olabarria, 50 . Tel . 93 675 33 11 )

Farmada

Díaz-Puerto

(Abans F rmDcio Domènezh)

AL 9*pYrrrerrrrow r 5 srl Nptawlr1IsM e

62

1• .

``

Ortodònci a Odontopedïatri a Odontologia genera l

d'eepaclaiitats

Dr. Jordi Cati las TrufJQ -Aflgiologifa

d i><ugia endolfiser de vrriua ) ( Cr t>a~o► 3E, 2n i14eMM o9lrrMtgrldra .11s. s31374 03 25

tot I'ony

Tel . 93674310 1

82

Antoni, 42-44 Casat del Vdles

ober t

Pg. 5m1t iringi, 50 (oi rosrot dd CAPI

CLÍNICA DENTAL SANT CUGA T 589

TRAUMATnLaGf A DFL FFfIMfNAPo MBlJRf] Clrugla aiopAdlcg Va u mat. Girona, 21,1r 39 Tal . 93 674 43 46 991 . 93 58905 34 JOSEP aOff iGO PELA Tramfddlogfa 1 ~43 Torreóianca, 2-8, 2a-1 0 Tal . 93 589 18 88

Des de I'1 de gener de 2005 el sistema d'horaris i de guàrdies de les tarmàcies e s modifica a causa d'un canvi endegat pel Col-legi Oficial de Farmacèutics d e Barcelona .

'111pr

93

1pC0 GLNECI)LQrIlA OBSTETf1ICIA DR. JESIJS FEPdW4N9EZ BA12AN Taoopinecalagia Av. Cemllrrra 21, 29 la Tek 93 589 48 08 Tel- 93 674 74 09 PertlartAr ORA MMAGROS MARTNrEI MEDINA 1 lóMEZ CABEZA Fsc . Mr>ragas, 125, 1r 2a Tel . 93 589 13 07

FARMAGIES DE TOR N

ei diari de Sant Cuga t

r■■■MUrelwlArw~ +

au jjpas • 8AD -119ewer Y Aswrr rtreAlaU9D r avall 3 w +1~flllr► CEtit rifi lle/M ' Lffb aelkashts

CUGAT Sanla Maria, 9. 1r 2a Tel 93 589 70 40 CTRE .DENTAtI 011IAIPGIC S9 CUGAT Pça. Dr. óai0és, 5, lr 2a Tet 93 589 00 00 p IIMCA DENTAL Al~ Impiantdogra, pràlesds . OdertttlpeàraVla, Ortodórtda Torrebartca. 2-8, ?e pI Til . 93 975 08 03 CIINICA nENTAL MA IOR Or, Pocardo Pifielrv Lernoale Pça . IJnló, 3, 29 19 Tel 93 674 72 40 CLÍMCA OB4TAL IIOSETTi Rbla Ribatallada, 20, tr 2a ral . 93 589 76 76 CI.IN1CA DENTAL VALLS - BINAÚ Dra . Marta 8uld i Freixa A+halOr, 23 . 25. lr 39 Tel 93 675 64 17 CLfN. ORTODONCW I OISRIIOO TEMPORO MANDtBULAR Torrebfarlca. 2 B. 2n A Tel 93 589 93 96 Tel 93 675 22 12 DRA. P LüZOND O C]in ca Dorltal Inian6l Fsc Mwagas.5 . Tr 39 Tel93674050f, ORA. M. JAUME SALIRA pirtlca derdal Estapd 2 G, bx 1 xamba Pg . Sanl Magí Tet. 91674 23 35 fRIDEHT Caslfielos. 33 Tel 93 675 91 47

~ . : ..1' .4t-_>orldor is"

Dr_Ferr_ .

Pg. Drquidee, B& Sant Cugat (mira-s38 T . 93 675 57 75 - 647 57 T7 34

+ mestll:Il'ï s -

MASSATGE TCRAPÈSJ1IC MANS DE SANT Avda. Fsc . Macià. 62 Tal, 93 589 B31 & PERE RGIJEROLA Gdmntas:ai- elnkwnat id . 659 280 364

Dra . Monts 4e195únc he z 4.

CI Santa Maria, 9, 1-2 Tel . 93 589 70 40

a


Diari de Sant Cugat tipus, 21 abril del 2005

Publicitat

51

59 biblioteque s 9 bibliobuso s 4 .370 .000 llibre s 1 .20 .000 soci s I molts més usuaris . . . La Xarxa de Biblioteques Municipals creix cada dia . Per garantir que la informació i la cultura arrib i a tothom, visqui on visqui . Perquè tot l'any puguem celebrar el Dia del . Llibre www .diba .eslbibliatequesl

0

Xarxa d■ Biblioteques Municipal s Diputació Barcelon a xarxa de municipis


Diari de San# Cuga t Dijous, 21 abril del 2005 i ar•x)al.cam

Promp Local sant cagat S.L

5antcugat€ n c

Quina tasca feu en relació amb el s Casals Catalans? E1 nostTc ohjectiuéscrear unapoliti cadesuport intcgrala lescomunitat s catalanes a 1'cstranger, emparant nos en la llei de suport als Casal s Catalans de 1996 . Aquest suport e s traducix també cn un pressupost , que s'ha incremcrttat un 50% .

Per EVA ARASA t AITrM1RA

RELACIONS E.UERIOR S El satrteugatene Albert Royo és e l secretari de Cooperació Exterior d e Catalunya, una àrea que depèn de l Departament de Govemació i Administracions Públiques de la Generalitat . Royo, que abans d'accedir al càrrec havia treballat durant un temps a Brussel•les, e n el Comitè de les Regions, reconei x que la seva tasca implica una cert a predisposició a viatjar, bé per visitar els Casals Catalans a l'estranger, bé per supervisar els projecte s de cooperació exterior engegats pel govern català . Ara mateix, e i secretari de Cooperació Exterior acaba de tornar d'un viatge a Moçambic en companyia del conseller en cap, Josep Bargalló . . Com és que cada vegada es parl a més de la cooperació exterior catalana?

É:s voluntat d'ayurst govern pLttcn ciar les r: laeions exteriors de Cata-t lunya . Per aixafi és normal 1.Iue ara sigui més fFeyiicnt sentira parlar de la eoopertc iGcatalcrrra i dc la SLx.retariadcCotupcració E'xterinr .

En què es concreta aquesta cooperació exterior ? r~ l Iihaducxgrans h]ancluespclqueta

alcwmlacrtmtiextcritlrsdolguvcntd c laGz ncrtl i tat : la Cex,pel oci l ;a1 i ksenvolupc:nuat . yuc s'executí r a través dc 3'Agéncia Catalana de Coopcraeió, i ei srrprrrt als Casals Cata lans. Is pot dir yue nelsa Itn:s, eles d e la Secretarra de t'onpcrtcin Exterior. ti lncl ' cnllay cntreel govern i l a Catalunya exteno r

Què entenem per 'cooperació a l desenvolupament ? I . .er CLklperlliO al LlcsCrly uluparttent és el compromís grle adquireix e ] govcntde l luitarn contra dc la pobresa i de la injtrstieia . amb l'objecti u d'assolirun món millor. Volern que la Cicncrditat lidcri sota la ctxtperariir catalana, tenint cn compte 1 ' enorrne aportació de fia sctc ietat civi I. Un dels nostresohjectiusésdestittar ei[i,7°/odclstribiltspropisa projectes

Quants Casals Catalans hi ha a l món ? Hi hauntotal de 107CasalsCatalan s reconcgtrts . distribuïts en 38 païso s di fèrents . E Is ílltimsque s'han incor porat a aquesta llista són el de Santa Fe, al' Argentina . i el de Berl in . Quina és la vostra política vers els

Casals?

`Els Casals Catalans són les ambaixades d'u n cïis sense esta t de solidaritat internacional ahans curem adaptar-nets als lots que e s cluc E iltalitri l ' actual legislatura . produeixen al món .

Qué és el Pla Director de Coopera- Quins criteris utilitzeu per escolli r Ció? les zones?

La ctxlpcraciti al descrtvn[upament L'elecció dc les sones es basa cn c [ qucdatixadirenclPlaTlirectnrperal nombre cí'entitatsS catalanes que h i prcriLxtc 20( )3-2006 . unaeina que ha treballen i també cnla capacitat que scrvitpcrcrcaruna veritablcpolitica tenint d'aportar-hi un valor afegit , catalana dc cooperació . Del Pla desdeperspectivescoml'educació . Director en surten els plans anuals, . la salut, l'empresa o la gclvernahilimolt més concrets . tat .

Una catàstrofe natural com el tsunami del sud-est asiàtic afecta els plans anuals? 1-íi ha uncomprotttíspcrquèen 1'actual plaanual,cfcctiv amen[, hi entri n els palsas afectats pel tsurtaml . Pro-

Corri treballeu ? Treballem amh C)NG, però cad a vegada fem més eLxlpcru indirecta, cosaque f ïnsara nos'hav ia fèt gaire . Intentem dura terme la nostra fein a conc si fóssim un pals normal .

Els Casals Catalans són nxtlt diversos i,pcr tant.és di tici1 fer una lwliti cacomuna . l li ha clsclàssics . com cl de L Havana, que tenen una llarg a història al darrere . A aquesta el s volem reconèixer la seva tasc a -alguns han lat pcrv-iure la cultura catalana quanaquí ens Ia prohibien-, els volem donar a conèixer i . a més, tenim !a intenció de contribuir a l manteniment del seu patrimon i arquitectònic, cultural i artístic .

l'estirabo t JQRQICASA S

Volem ser-h i tro la redacció del no u projecte d'Estatu t [l'Autonomia s'estigu i eonvvc iot cn un treball d'orfebreria politica no pot estranya r ningú . No debades s'esta n posant sabre fia taula un munt de propostes cluc ben aviat el s ponents hauran d' intentar quadrar. Per si tenen algun dubt e sohre la eomp[cxitat de la seva feina, ja hi haqui els Itnrecorda . Facosad' un mes . des dc l'òrga n de govern de !a Vali d'Aran s ' apcl . lava al dreta l'autodeterminació. ni més ni menys!, per rei vindicar una institucionalitza -

Per si els ponents tenen algun dubte sabre la complexitat de la seva feina, ja hi ha qui els h o

1 els Casals m[ S modems ? AyucstspLxfen ser una xarxadegen t qucescontuníca percorrcu e[ectrónic i q uearganitrtt activitatsdccair e lúdic i cultural . Uns i altres pode n tenirnecessitats molt di f erents, perit éls hem de potenciar per igual perquè són les nostres ambaixades , tenint en compte yuc Catalunya és un pals sense estat ni diplomàcia pritpia. Quants catalans hi ha a 1'es4 anger? Caletilcm que hi ha uns 200 .0(1 0 catalansrcpartitspcrtotelrnón . Una eosa que tenen en contí] és que . e n general . elscatalans s' i ntegren mol t béen [asocictat d'aco[l ida i, f ïns i tol, hi poden arribara tcrtirresponsabii itats de gcrvern . Una dc les esses que volem fer des dc fia Secretaria d e Cooperació Exterior és iclenti f ficar i arribar a conòixer aquests catalans que estan ben situats perquè poden liderar grups de pressió que trL:ba [1 in peral reconei xement intentacio nal de Catalunya. .

Recorda cití tal com cal . M'imagino la cara dels ponents en rebre fi a petició . Encara no s'han posat d'acordsiaquestdrethadefigurarunorn el preàmbufdel text i , si és el cas, coet hi ha de figurar. i elsaranesos ja en reclamen rut a apl icació ntiniaturi tzada . Quelcorn semblant està succeint e n 1'àmhit del regim 1~ 1 . Tot jus t obert el debat sobre si els municipis han de figurar-hi eom un a part de 1'entrcmat instituciona l de [a Generalitat o no. les EM D ja [Heuen el caparrci perdernanar que també volen ser-hi . Segons he Ilcgit, així ho han sol iicita t una seixantena d'elles, sen s dubte capitanejades per la de Valldoreix, que no en va és una de les més patents . Es confirma una regla : aqui solem converti r els fets adrninistratius en batalles identi tàries . .

7.

Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Comptabilitat -impost de societat s Comptes anuals - Constitució i administració de finques - Lloguer i vendes - Serveis juridic s GE5TIO

I

CnH1FiAHÇ A

Carter Sant Medir, 35 - Tel . 93 589 49 44 Fax 93 5139 63 38 - Sant Cugat del Vallès - ieontomastt■leantomas .oom

o0

Diari de Sant Cugat 567  
Diari de Sant Cugat 567  

Diari de Sant Cugat 567, 21 d'abril de 2005

Advertisement