Page 1

N1 m.566

any %11

1,$5

eurvs JSSN 1695 . 1664

; GA DE FG C

Piquets a la Floresta deixen sense trens 25.000 usuaris mag. 5 Clavell assumei x la presidència loca l

d'ERC rom.

r3

La publicació es presentarà el 1 2 d'abril al Bebop p~g.30

5i ï1

OiiCeS, 7

rt~a ::•l{ : 1' íJFil- t, 'víi1 Ini: LA '1111 .Af

abril del 2005

Sant Cugat plora la mor t del PapaJoan Pau 1 1 „•

L'església del Monestir es va omplir a vessar dimarts pe r resar per la mort de Papa

SALVAT - C . Í3ii,., : , .

"Els seus missatges tenen

1a

r. i_ ij

"Els

ixi_ :

?:

-

fiVIO ,: : ;TIR :

més grans tenim el deure

base d'un jove que es va enfron- d'aportar a la societat perspecti tar al règim comunista" va i maduresa" pàg.3, . OI2

La Federació de Comerciants acomiada SCC 1,4.4 1

El Club Muntanyenc n'organitza una nov a edició diumenge i. s

Collserolatancacie nou el camí entre Ca n Bell i Can Gordi per un programacIete1evisi ó

Núria Bosch, la darrera pastora de Sant Cugat, lamenta que 1'emissió del program a televisiu de famosos "La Granja" li dificulti la feina que realitza des que era petita Pàg. T

Alarmes sofisticades, intel.ligents i ara, també sense cables . A Auxvyd trobaràs una nova generació de sistemes de seguretat Av. Lleis Crsrr+pa!iyy, 5L - S_:n Cuq_,!

,t 9'3 5.!:Y9 11 99

Lll>

aux


2

Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2405

SPUNTER CELL CHAOS THEORY JOC PS2

LCD PLASMA • TV • DVD • VíDEO HIFI ■ ELECTRODOMÈSTICS • INFORMÀTICA * FOTO • CD

TELECOMLINICACIQ


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'alxil del 2005

3

Els catàl ics de Sant Cugat s e sumen al dol mundial pei Pap a Prop d'un miler de persones va apropar-se dimarts al vespre al Monesti r per donar l'últim adéu a Joan Pau II , mort dissabte . La comunitat catòlic a local va organitzar una missa especial en memòria del pontífex, en què va n parti c i p a r tots e l s p reveres de la c i utat . espeele i humanitat per un Papa encara perenterrFrr. Aquestes so n Icsclucspeticic}ntique rnosún Bltt i k3larxluer. rertordc la Parrrxluia d e Sant Pered'Oetavià,vademanar a lotscls casal ic : s qne cli ntatl5 al vespre van par ticipar cn la missa especial cn memòria de Joan Pau I I . al Mones ir de tiara Cugat . "Molts e'atOlies s'estan endinsant ara en l a tasca de tèr ha lanç dels 2 anys de prmti f ira t del papa, pera considerocluc . estant encara dc cos present, hauriem de praetiear el respect e i ser humans, i fcramhcllcl mateix que fer a quan se ' ns rnor algú dc casa", demanava c l rcclor. Un respecte cluc li van manifestar, de manera clara, ics prop de mil persones que van apropar-se fins al temple santcugaten c perdonar l ' últim adéu ala i iguradel pontí fex , mort dissahtc passat despres d ' una agonia de gaireix; dosdics . Autori tat.~ ntun icipals, mon ges i religiosos de diferents ordes clos d e jesuïtes, finsa membres de t'(lpus D ei i del s Legionaris dc ('ristr també centenars d e ciutadans van sumar-se ala pregària per i'iut i ma de Kaml Wojtyla i van demanar a qéu la

UN PAPA MEDIÀTI C Karoi Wojtyla ha estat un papa qu e ha despertat gran interès mediàtic , tant en vida com després de la mort

R

cn favor de la caiguda elci bloe soviètic só n algun~ cleEsaspcetes ntrs v alar.itsdel scu pcmtificat . En canvi, la seva ]x)sturr contrària a 1'avonarnent,l'eutanàsia .l'úsdei preservati u o el s ntatrirnunis homnaxua l s, ben acull id a pels sectors católics més ortcxioxos, li ha n valgnn critiques en sectors progressistes . LA CARA MÉS HJIMAHA. Una roto dei Sant Pare il•iuminada per les espelmes presidia 1' entrada al Monesti r seva rc s s u r rcee i ri, Les seves o rac i on s es va n

sumara icscici scatnl ics d'arreu del món que , aqucstsclics, htrmenatgen4l Sant Pare .

Iln líder carismàtic Una imatge del pontifcx . agenollat i rentan t uns peus . presidia dimarts l'entrada de l Monestir perquè ela participants poguessi n recordarclpapa com un líder de 1' Església a l servei de la humanitat . 1 :n c l armó, pronun ciat per Blangtrerdurant la missa . el mossé n va destacar la caparitatdeJoan Pau 11 perdu r a terme: un constant testimoniatge de la fe catòlica . "Es lògic que la inèrcia del pensa ment feble qucdontina la societat avui diae '. s vegi ecrnvulsionada pcl testimoniatge de fe

I:APUHT Carrer de Joan Pau 1 1 Ei grup municipal del Partit Popular ja ha anunciat que demanarà que Sant Cugat dediqui un carreral ttfunt Papa Joan Pau I#, davarltta emissió de Nomenclàtor, encarregada de posar nom als nous vials de la ciutat. La presidenta del PP a Sant Cugat i ala comarca ha explicat que e l pontifex mereix aquest reconeixement "per l a seva gran vàlua coma persona i perla lluita per la pau af món" . Des del PP esperen obtenir e l suport "unànime" de tots els partits i poder fe r extensiva la petició a totes les ciutats del vailés .ll

Construcci ó i mantenimen t

Esperant un nau palla Sense restar irnixtrtirnria a la mort c!c Joa n Pau 11, el mossén va explicar als fidels qu e davant aquesta situarici I' Eisgicsia no qued a órlèna i que ]a figura del papa nodesaparci x perquè falt i una persona . "No es Enceta clima multinacionalquedepcnd'ungcrentod'una dictadura que necessita un lidcr ; l'Esglési a està fbrmadapermésd'una persona iaratot s els catòlics hem dc donar testimoniatge d e 1' E:vangel i", v a mani #'estar E3lanquer als preserris,ielsvarecorcíarclrniksatgequehamarcas el pontificat de Wojtyla : "No tingue u por' .Al finaldc lantissa,el rectorsantcugatenc va rmplaçarels f ïdels atornar-sc a trobar , quan hi hagi f innata blanca al Vaticit .IlS . Dia l (societatdiari desa ntcugat .com)

Instal .lació d e reg automàti c

de piscine s Tractamen t d'aigües

Tel .lfax 93 589 28 7 0 Mòbil à49953959

que ha tct aquest Papa ' ', dec lacava davant el s fidels. El mossèn tamhc va assenyalar cl gran carisma personal i l'atractiu mediàtic de Karoi Wojtyla . que ha aconseguit focalitzar l ' atenció d'analistes, pol itics, intel . lectuals i periodistes dc tot el món . tant en vida com després de la mori . "Aquesta societat mancada de líder ha quedat encisada per una persona que va unir alhora en el seu tarannà un a introversió personal profunda i una gran extrovcrsió púhl ica ', va dir Blanquer, canscicntque la figura del Papa ha despertat tanta admiració com crí tiqucs . La seva proxim itat alsjovcs dc tot el món . I'aposicici a la guerra de !' Iraq i la seva tasc a

wwwg cxqucxnet .s


5ooïotat

Biar{ de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 200 5

L'associació viÏial del barri d e Torreblanca compleix 5 anys

L'entitatva decidir dilluns en assemblea buscar neus socis per intensificar la lluita véina l sorolls i les molèsties quc provoca net reraiguirl sempre en els matei xos veïns . "Volem que les Barraques siguin itinerants . perquè n u enS tclglll scrllprc aIs Inateisos" , expliquen des clc l'entitar . l'an y passalt, l'equip dc govern nlunici pa I Cs Va ColilprctrllCtre a estudiar l a giiestió i va apuntar la possibi l ital d c traslladar les Barraques a I'extrlrr,id i de lac iutat . a Vul lpal lcres . Perit , segons expliquen ara els veïns , aquesta opció ha quedat gairebé descartada . "La comissió orgartitdadnrr de Barraques s'ha nuat a

Els véins creuen que ei consistori es farà enrere e n el compromís de buscar u n espai altematiu a barraque s

Els socis de I'AV Torreblanca van haver de fer l 'assemblea general al Sant Cugat Hotel perqúè no tenen Iocat on fixar la se u ENTiTATS>En c1 transcursd' un l ustrl hi ltai osesquccanvien i d'altre s quc nu . € : 1i tioeisde l' Assurciac ici de Verins deTitrrchlanca hu sabesn mol t hè, perquè algunes dc les reivindicacions quc dClcnsen desde fa cine anys corn l'adcquamentdelariera del parrcle la PolIancrcda, la uhicariiulc les Barrryucsdc Festa Majo r o la demanda d'un espai per uhiea r 1a seu dc l'associació - encara n o han aeonsegu it una resposts vàlida de I'Adrninistraciit . Afixí ho va n expressarcls vcïnsque van assisitr a I'asseltihlca general de €'entitat , rclchrada dilluns a1 Sant Cuga t } €atri . coincidint amh la dava d e €irnc€aciítdel'AV. Nascuda amb el nou millerli , aq ucsta entitat acaba dc com pl i r el s primers cinc anys de vida com a entitat aglutinadctrr de les preocupacions i la voluntat d'una de le s zones més heterogènies de San t Cugat . "Sóm una de les :sones mé s riuves de la ciutat i encant ens cal

crear una mica més d'arnhicnt d e barri", explicava Antunju t.)rtcgit, cl president dc 1'AV, davant la tren tena de socis que van acudir a l a crida de l'entitat .

Barraques a Torreblanca,si o s i A ntcsde repassar 1' arc jcidc la j unt a veïnal durant els últims dos anys i d ' aprovar el pressupost per a aquest

període, els veïns van aborda r alguns dels problemes que més el s preocupen . Und'ellsésel trasllatde les Barraques de Festa Major quc s ' ubiquen al l'arc dc la Pol lancreda. fura del barrí . Des dc 1'AV ha n demanat en reiterades cx:asions a 1' Ajuntament que busqui una xona alternativa per instal . lar aques t espai lúdic juvenil perquè els

EI repte de captar nous socis Una de les assignatures pendents que ha d'aprovar amb urgérlcia I'AV Torrblanca és la dels associats . Ara per ara, els 55 socis en actiu que té l'entitat só n insuticients per fer front a tota la tasca de gestió i reivindicació que l'associació hauria de fer al barri, segorls confirma fa junta véinal . " Es cert que no tenim pro u gent i que necessitem rnés suport per poder argantCzar més activitat", adme t Antortfo Qrtego, president de l'entitat . La junta de l'associació admet que la captació de nous socis és una tasca difiicjl, perquè a la mateixa directiva cada cop h i ha menys véins, i perquè I'AV no disposa d'un local de reunió on poder informa r i atendre els possibles notis associats, Tot i aquestes tlificuttats, I'enbtat s'ha plantejat i'obterició d'una base de suport ciutadà més àmplia com una de les prioritats d'aquest any. Durant l'assemblea veïnal de dilluns també es va fixar u n augment de la quota anual dels sacb, que passa de 15 a 20 euros ./l

ADVOCAT

acceptar aquesta ubieacici perquè J i uen que està maçsa lluny dc l cen treclclaeiutatiperquéhi hauriaprohlcmes de seguretat en {'acres'" , explica [Jrtrgo . qcs de 1' AV afirmen que en una reunim recent am b representants municipals, els ha n intentat convèncer cluc tornin a acceptar les Barraquesal barri . "N o hi Ica alternativa, ès sí cesi", lamenta va un veia I'asselnhlea . Problemes amb la netej a ta p a altre riels problemes quc e n aquest moment preocupa nii:s e l barri èseldc lanetejadelaviapúhlica, que els serveis de neteja fan tre s cops per setmana . 1.1 ls veïns assegu ren que a més dc ser poe, els opera ris de la neteja no hi esmercen tot l'esforç necessari en la leina . "Es n fa vergonya que vinguin a visitarmedc fura'' . esqueixa iota vcï nad c l carrer Pau Casals, aclaparada perl a brutícia . Entre les zones arnb més problcmesen aquest sentit, destac a l'entorn del mercat dcTorreblanc a i els locals nucturnsdcl voltant que , segons els veïns, a més de hrutici a també generen inseguretat, soroll i ntolèstics cliverses .llS . Diaz

Assessorament Fiscal , Comptables i labora l ClRoselló, 13 Sant Cuga t • Tel . 93 874 12 5 8 E-mail : jsotorres@eresmas .co m

L'Ajuntament ofereix el trasllat a Mira-sol al s partidistes de l mercat Pere Sa n REMCüEIACfÚ>1il Consistori sant rugatcrlc ha olèrt als partidistes de l Mercat Vrll, la pnssihilililt de lrts Hadar temporalment la seva aetivi tat comercial al futur mercat d e Mira-sol, durant cl temps qui: duri n Iecuhresde rcrncxlelaeilídc lesanti gues instal . lacions de la plaça d e Pere San . El regidor de Comerç , .Insep Romero . ha explicat, perit, gtEC clsquc s'acull in a aqucstailpei ó tindran prioritat per insta l . lar-se a l nou mercat que es construirà en c l termini d'entre clos i tres anys a l f ittur barri de C'an Mates. La previsió és que optin pe r aquesta possibilitat la meitat del s paraclistes quc fan negoci al mercat de Pcrc San . La resta podri a escollir jubilar-se, €i•t que obligaria a l'Ajuntament havcrdc negociar amb els assentadors Ie s indemnitzacions pel període n o consumit dc cctnCcssicicic les pam des . Reforma integral sense detall s . 'Pere Sant requereix una reform a integral, perquè ha de fer de moto r comercial de la zona", va explica r Romero durant el ple municipa l extraordi nari, e! divendres dc la set mana passaria . L'Ajuntament té previst dura terme una re«xlelaeió prclt -un da del Mercat Vel I. amb 1'ohjectiu de modernitzar-lo i donar-l i una nova irnatgc externa . F Esdetali s del projecte encara nohari transcen clit, pcró el regidor de Comerç ja ha avançat que les parades es fara n niés grans i s'adaptaran a les neces sitats comercials de la runa . LA juntament . tamlbé ha aicgit que le s obres de remncle loc. ió no comença ran finsclucclnnumcrcatiícMirasol nu estigui a punt per acollir el s parad istes que optin pe! trasllat .

Ribamon » g RFIOCATIQ N RIBAMON Relowtion es una empres a creada para ofrecer fados los servicio s de aCogido o ejecIJfivos y Cl su i fomllins que sa han de traslpdar por mori .ros prafesianales o Sant Cuga t del Yallgs Garontizamas uno recolocación d a alto oolidad, gracias o nueslro equip o muls 11ngiie {castellana, inglés, koncés , alem$n e iloliana} ofreciendo uno recolocación persanolizada . reKdoeotiortt8ribarttan .carrt Tel . '#34143427 móril: 627 23 58 4 1


Societat

Diari de Sant Cugat !]!jous, 7 abril del 2005

5

Un piquc3t a la Floresta dcba a lanclana uns 25.000 usuaris de FG C La presència d'un piquet de vaguiste s del Sindicat independent d e Maquinistes i Ajudants Ferroviari s (51MAF) a les vies de l'estació de l Metro del Vallés a la Floresta, va provocar el tall del servei de trens durant prop de dues hores i va deixar esperant ales andanes 25.000 viatgers , TRANSPf]RT>La vaga tir maquinistes que des del passat rues d e març estan duent a terme el s rnaquirtixtes de Ferrocarrils de i a (.ierteralitat de Catalunya (F(iL' ) afiliats al situiirat minorirtr i SIMAT, va regisirardilluns a San t Cugat un riels eapitoks rttétieon U icti us eles de l' i n ic i de les rciv ind icacions . Un piquet tlohlc, integrat pe r unes 40 persones . va saltara les v ic s de i'estaciLidef MCtrodel Val lésa l a Floresta capa les tl,3Udci matí, i v a impcdircl pasdtlstrenselueeireu -

Més inversió l més vehlcles 1.a previsirí es que hi hagi 18 6 ambulàncies disponihles les 2 4 hores. 74 retés en horari cliiim i 3 9 que funcionaran coma reforç cn

companyia". que l' empresa v i nculaamhRertiè . L'iitcicietttregistrat a la Flnrestadurant lavuilcna jornada de la vaga eonvocada pel s maquinistes dc FGC' no va ser I'itnicdel dia- Ala una del migdia . u n altre piquet de vaguistes tornava a talrarel servei detrensa l'cstaeióde Provença, durant 30 minuts, Tre t d 'aquests inc idents, la vaga gairebé no té incidència a ]a linia l3arcelo El seguiment de la vaga a la sínia Barcelona-Vallés està sent gairebé nul, tret d'actes puntuals com els de dilluns na-Valls, segons FGC .

L'acció de protesta del piquet a I 'estaciti de la Floresta va col . lapsar el trànsit de tren s lavcn tant en direccici a Barcelona , com a Sabadell i Terrassa . L: acció , que va curar al voltant dc due s hores, va eLillapsar el trànsit a teta 1a linia de FGC amb la interrupci ó del servei n ' unti hIl trens . Segon s

Sant Cugat poc1rÏat€ní r c1us ambulàncis ms SANRAT> I :[ nou Pla Uirertur d A tenció a les I :mergcncies tic l a General irat, coritempla una rcorganitració cn els serveis de transpor t sanitari qucatrx•tarr totscisrnunicipiseatalans, ineiósSant ( ' ugat . f :[ llcpartarnein de Salut h a començat per fusionar els tres servcis d' urgcncicsque funcionaven a l Servei d'Emergi'neies Mèdique s { S1-M },ons'irtcltniel fili! .Aquesta entitat certtraiitV.art els serv'eisd' urgéneies des d'una centra I d'av isos , on es decidia ]'enviament de Ics anthulàrtcies.Amés. S :tlut redistrihui rt a part irdel_jun_y el senv e i rntrc les d i f'crents empreses d' anlhtllan ries :r travis d'un concurs ptihfic . 1 : objectiu del govern urtalú ant h aquestes nicstu esés redutrel temp s mitjà d'espera de kes ambulàncies . Fins a només 10 minuts cn cl 92 % deisavisns rehutscn l' horari diürn i al 86'70.cttrnutt ict nit .

els vaguistes . Segons eonfinncn des de FGC . c piquet va comptar "amb l a col . laboració del personal rac l a

detemt i riades èpLxtues . Saiut dedi cari 187 milions d'curos a l'any a l tr.inspuri sanitari, 87 mésqueara . Ei nou pla d'ambulàncies preveu que en total, la comarca de l Vallès { k:cidental comptarà abans que acari aquesta legislatura, e i 20O7 . amb 22 noves ambulàncies , duesper Sant Cugat.

confirma la companyia ferroviària, prop de 25 .[1[)(1 passatgers van haverd'espcrara íesandanesel restahl i mcntdel servei . Llue es va dur a terrnc després dc la intervenció dc la Policia Nacional perdescillotja r

Reclamem un conveni prop i 1 :1 sindicat SIMAF, que només t é un 13% dels representants sindicalsaltomitd'empresa iésminoritari entre els 1 .260 trehall,idurs de F(iC . reclama un conveni prop i per als maquinistes, tal rom tene n els trchalladorsde Rcnfe. La rest a dc sindicats amb prest•ncia rntrc e l 87"ndelaplantilla-UGT :CCY.K) i CGT -- no comparteixen la postura de Si ma [ ; que ha apostat en solitar i per la vaga i ha abandonat la plata forma negclciadori . La vaga cont i nuaràclsdics 11 .1 3, I Ki 20 d'ahril .

CAPUNT

Quines Ilïstes? La Federaciti d'Associacions d e Veins (FAV) de Sant Cugat i e l Departament de Salut de la Generalitat tenen punts de vista mol t diferents de la situació de les llistes d'espera ales consultes dels especialistes que visiten als CAP L a Mina i Valldoreix . Mentre que l'entitat veïnal defensa, mitjançan t documentació lliurada pel mateix

Servei Catala de Salut (SCC), que e l temps d'espera per algunes especialitats com I'aftamoiogia sobrepassa els12 mesos, ties de Salu t ho desmenteixen i afirmen que f a mitjana, pel que fa a l'espera d'un a cita a Sant Cugat, va només de 30 a 35 dies. Aquestes interpretacion s tan distants, una de l'altra, sem blen inexplicables i deixen atots el s usuaris deia sanitat pública amb e l dubte . a l'espera d'una explica ció caneluentJl

XERRADA SOBRE DRETS r DEURES INFANTILS AL CEIP JOAN MARAGALL F:Is professors de Didàctic a de fa Llengua de la l.Jniversi tat de l3arc:eluna . Juli Palou i eldinL LirLirlCF:I1 Fe[latcrrt . Jaurnr C ela, seran c Ispro tagnrtistes dc la xerrada El s drets dels reis i reines de l a calia . crrgani trda per i'Asso- ciació de Mares i Pares d'AIurnnesdel CIIPJoan Maragall perol priixim 14 d ' abril . Cela i Palou són coautors . entre altres, del llibre :In h veu rlesrc slrV . LA POLICIA IDENTIFICA iUll i VEí COM L'EXHIBICIONIST A DEL CARRER LA MIN A Lap<ilitlalueaf t'a Identlt ie :i r latietrnartapassatiaa S .{' - ( ' un santrugatene tic 47 :u ne s , cota a presumpte aulnr d'antres cl'exhihitionismc er t carrer la Mina i en ple dia . Una coarti de llim il ia va avisar els agents que cl presumpt e exhibicionista s ' havia mostrat clavant la seva filla . L a policiava loealitrrrl ' home i ei va traslladar a comissari a per instruir cíil igtncies . HEWLETT PACKARD CREA UN NOU AHTiVrRUS PE R PROTEGIR LES EMPRESES La ttlmpanvia iniiinnàtic a k-ít leu Packard hadesenvoiupat als I .thtirat L iris de Pal a Altu .alsFstatslJrtits. unnou programa intilrmàtic que detectai conmila immediata ment c lsvirus i rucs informà tics que proven d'entrar e n les xarxesdelesempreses . E; l nou soiiwarc . anontenat 1-1 P VirusThnittie. es dilcrencia dels ant ivirus eunveneional s pcrquc alenteix ei procés de ronncxióamh altres sisteme s quan detecta el eompnrtament atipic d'un sistem a potencialment infectat .

IIy DUBRVG, S.A . www.indubruc .co m EL SEU MAGATZEM DE FUSTA TRACTAD A •Gasete s

.Tarimes

•Refugj s

•Murals

■ Gelosie s

■Tanques

•Mobiliari de jardí

.Jardinere s

■ Pèrgole s

Pul . Industrial Can Magí . Av . Ragull, nau 1 9 Tel . 93 589 00 23 Fax 93 674 38 71 Sant Cugat del Vallè s Visiti la nostra exposició a la Ctra . de Sant Cugat a Rubi (rotonda Centre Comercleil Sant Cugatl


Societat

menge, uns 2 .000 nens

iuran la 47a Marxa Infanti l

nguany els participants a la prova es dirigiran a Can Col l

tr°~ 'pcians es poden formalitrar fins al 8 d'abri! a la seu del Club Muntanyen c RT>Per a alguns, com c n àguestseràcl printcrany. Pe r com la Maria . una nova per passar un d ia a la mun ,ilCompanyats d'amics i 'de classe . Després de ió i treball, tu l lannvaediciiid e a' Cuit de Regularita t se celebrarà eI diumenge 10

d'abril .sigui uni:xit .Alsurganitzadorsd'aquesta cmhlemàtica prova . una de les activitats L sport I VL's nié s arreladesde SantCuuat . només el s queda ntirucapal cci i espcrarqu e el befin Eernlisacompanyi !a jornad a i no compliqui 1a caminada del s propde 2 .000 nens i nenes d'entre (i i 14 anys, inscrits enguany a l a prova .

Impuls<adadesdelsscus inicisam b 1 objectiud'inculcaralsinfantsl'amor perla muntanya i la natura de s debenpetits, la prova, únicaaCata I unya d'aquestes caracteristiq ues . també propugna la eonstàneia, e l treball cnequip i unespcrit nncom petitiu . l csque . a laprovanoguanya qui arriba primer, sinó qui é s capaç dc mantenir durant tot el

Diari de Salti C Dijous, I abril riel 2005 recorregut el ritme mésadient. Des de mitjans de març, un grup dc monitors cicl CMSC ha estat visitanl lescscalcs i els iristitutsde San i Cugat per explicar als infants el s detalls d'aquesta Marxa i perqu è nntinguincapprohlcmael pròxi m diumenge . Recorregut comú i més sua u Entre les novetats intrciduïdes a l a 47a edicin de la Marxa . destaca e l canvi ert 1' itinerari cluc els partici pants haurrn dc recórrer a travis del host . Si ert altres orasirms, le s parelles de nenes i nena s'Itavic n dirigit capa Sant Mcdir u l ' ermit a de Ea Salut a Valldrtrcix, cn aquesta cxasió, caminaran en direcció a l a masia de Can Coll . F :1 recorregut . d'uns 14 quilòmetres d'extensiu i una hora i quart dc durada . serf comúalscíasgrupsd'edat i'ixatse n les bases de la Marxa, corn ja va decidir icr I'arty passat cl CMSC . I'.i camí tambéseràmessuauquce n altresedicicros isense eappenden t important, per evitar que els nie s petits es fatiguin cn excés . El s frares, que no poden acompanyar els nens en cap cas durant el reco rregut . podran arribar fins a Ca n Coll en els autobusos gratuYtti qu e habilitaran els organitzadors de l a prova . El material bàsic 13utes de muntanya, un xandal l còmode, una mots i l ia puc carregada i una cantimplora són els elements hàsicsde l'equip que neces sitaran els nens cluc participin a l a pròxima Marxa Enfaniil, per fe r front a la prova . També els hi caldrà una gorra per protegir-se del sol , però no ral que la portin perquè c l TOT ert regalarà una a tots els participants.

BREU S INTERMÓN OXFAM ENVI A AJUDA ALS AFECTATS PEL TERRATRÈMOL DE NiAS E .I concili: local d'IntermOn C]x 1 àrn estic dnnani suport a l a recollida de tiris i de mate rial per ajudar els damni l irats pel recent tcrratrènio l que haassnlat 1' illa indonésia de Nias . LONG interncjCicrnal ja ha enviat a la sona e l primer carregament d'ajud a humanitària amb 3 .00( 1 ampolles d'aigua, tendes d c campanya per a 300 persones, aliments per a 15 .000 niés. bosses perrecull ircacíiavcrs i rnatcrial mèdic . CUL-LECTA DE SAN G EXTRAORDINÀRIA D E CREU ROJA L'11 D'ABRI L Les reserves del Banc d e Sang estan sota tntnlms, pe r aixil . Creu Roja ha convocat per al pròxim dilluns 1 I d'abril unajornada extraordinària dc col . lecta entre cí s donantsdelariutat .La unita t mòbil del Banc de Sans; s'instal . larà al número 2 de l carrer Sant Juli, de 16 .30 a 2() .30 hom . NAU CURS DE SARDANES, A LACASADECULTURA A partir del K d'abril i tinsal 27 dc maig, els santcugatenc s de totes Icsedats que vulgui n aprendre a baliar sardane s podran apuntar-se als cursos que s'organitzaran a la Casa de Cultura, S'obriran do s grups, unpera nens dcSa 1 2 anys i un altre, pera la rest a d'edats .

VOTA PEL CAPARROT DE PANY 2005 ! (marca amb una "X" el teu candidat) ROGELI PADRO

[ MONTSE SANT

PERIODE DE VOTACIÓ : del 7 fins al 30 d ' abri l ORGANITZA : ASSOCIACIÓ VEÏNS MONESTIR

SANTIAGO HILLA

r i LJ

CONCEPCIó BELDA

PUNTS on podeu lliurar les butlletes: TQT Sant Cugat, Radio Sant Cugat, ajuntament Sant Cugat, Casa de Cultur a Ateneu Sant Cugat, Ateneu - Casal del Barri [Av . Cerdanyolay, Club Muntanyen c Casal de la Floresta, Casal de Mira-sol, Entitat Menor de Valldoreix, Casal de les Planes


Societat

m sento com una truca per porta r el ramat a pasturar" Ei millor regal d'aniversari qu e Núria Bosch, I'úitima pastora de Sant Cugat, podria rebre e l pràxim 17 d'abril seria la noticia de la retirada d'antena d e La Granja, el xou televisiu que enalteixfalsosgrangers i pos a ivesalsqui hosón deveritat . a pastora santcugatenc a Núria Bosch no pot evitar pagar-se a plorar cada cop liparlen del program a 'Andena3 LaGranja . I no no pugui suportar el s deRappeloperquc, tot i RitS1l na li donarà un eums a la millo r uesta santcugaestà destrossada de la gravacici de l de cabres que unapensi ó de 240 eurosnodpotpasiurar lliurement per les zones on ho ha fet tota 1a vida. "Laprimcravegada q ue van feres programajavanprivar-m e del pas i ara, després d'enfadar-m e i plorar molt, la productora i el s gstardes h an dec idi tdeixar-mc passar pel cami amb el ramat, però scnseaturar-nus-iti ",diu Núria .

Despesesextraordlnàries ) :any passat, la prnhibiciil del pa s pel cam i quc travessa el s terrenys o n es grava La (franja li va suposar

unesciespcsesextresde 1 .«eurn a enpinsoperal hcstiar.tlnaquantitat molt important per la prccaria economia ci.'aqucata pastora . "L a broma em va sortir molt cara . pcrq uè nu pcld ia portar lesrahresa pasturar "di u la clntta .l-apastora destaea la important tasca dc neteja de l baix hoseqtieduuiitenneelbesiia r a Callscroka, mantenint les lone s onpasttirrn ." 5inolbspelsanimals , el bose estaria ple de bardisses, qu e cremarien en cas d'incendi" . di u Núria . Tot i quc finalment ha aconseguit el permís dc pas . la pastora n o pot ev i tarsentir-se "com una intrusa" cada cup que ut il itm el canti d e pasperon eonduci x cada dia nlésd e 40cahrespcisboscosdet bllseroia . "f lsaninlalssónlamevavida .Com poden ara posar-me aquests entrebancs'I", es pregunta aquesta sant-

cugatenca . nascuda aCan Cortés . Un dia a dia molt dur La pet i ta granja on N úria viu des de fa 57 anys . gràcies a la caritat, està situada al costal dc la carretera d c I'Arrahassada, molt a prop de La Granja de mentiria on una dotzen a de famosos juguen a fer de pagès . Les tasques diàries dc la pastora són, ala seva edat i arnb una artrosi

ga lopant . molt viures pera cl la ."E :r n llevo a les ó. m'ocupa de munyir i atendre clsaLlimals, després, si tin c temps, esmorzo, surto al bosc am b les cabres i ja nutorna 1 -ins passade s 4 o 5 hores', explica . I a la tarda , sant tornem-hi . Quars arriba la nit, la Núria està tan cansada que ni tan sols té ganes de veure la televisió quc té a casa .

Confesktquc nohavistcapprogranta de La Granja, peróque tampo c en té ganes . "M'han dit quc és un a estupidesa i seguryue ho és, perquè perestarell L'orltattealnh lesbestle5 el primer que cal és estimar-les" , diu convençuda . Igual queel la estima el seu ramat . "Deu ser perquè em van criaramh iletdc cabra", brome ja la pastora .11S . Oia2

EI cartell i l'explicació del Parc

"EI camí està temporalment tallat arnb motiu de la fillTlació d'un programa de televisió . Us preguem que utilitzeu l'itinerari attematiu proposat . Aquest és, més o menys, el text que figura al cartell instat fat pel Consorci del Parc de Collserola, poc s metres abans de la garita de vigilància que ulla 1' accés al cami entre Can Bell i Ca n Gardi, on es fa La Granja . Ningú aliè al programa, excepte la pastora Núria Bosch , que ha aconseguit un perrnis després d'enfrontar-se amb la productora Gestmusic, hi pot passar . Des del parc, el cap de servei de Medi Natural, Lluís Cabafiero afirma que el tall del caml s'ha fet de manera correcta, per decisió conjunta de l Consorci, l'Ajuntament de Sant Cugat i els propietaris de la finca, i que els passejants poden utilitzar un cami altematiu per conèixer Collserola . Sobre la polèmica amb la pastora, diu que s'ha exagerat i que no se li ha prohibit que el ramat pastud .Cabariero, que defensa la presència de bestiar per mantenir netes les franges de protecció del bosc, recorda que a Collserola hi ha més de 3 .0[J0 caps de bestiari 7 pastors que ets porter) a pasturar amb e1 consentiment del Parc i els propietaris de les finques privades per on passen.ll

PROJECTES, OBRES, REFORMES INTEGRALS, 1NTERIORLSM E 08172 Sant Cugat del Vallès correo®verpl a- i n te rio risme . com www.verpla-interiorisme .com

CI Martorell, 49 - 5 1 Te1 : 93 589 79 34 Fax . 93 583 68 73

fr.

assessor s

Fiscal * Comptable ■ Laboral • Jurídi c Francesc Moragas, 3 entl, deepati 6 I Tei . 83 5901079 1 Fax . 93 589 82 54

bes mrrafs per eacoilrr MENÚ DEL DIA dr dilluns a rlirsohre 7.95 eums,k. .• -

Fls divendrrs r dissuhrrr et roni•rdem u urw cxrpu rlr ruwi amG el cru me ué.

MLiNU F:SPF.CLU. LLEUGER 8,50 [oms rv■ ..w

iNUEVUS! CON FEQL ROS 0405 OE TéZWSPORTE

:F • Con9 • ANtroorldas

• Camperras • AKe icandldarlado • LJpRderaa romans de U ernbe, 78 TN . I Foc p Sao 00 74 a rifat del 01 Sents Alvi f

C1 Snnr Jordi, 33, Suor Ctigw del 16E6 Tel . : 93 587 93 06

hand calc W M SiLrlt cllca t Tu nuevv centra de favada de coche s pol . Ind . Can Hag i Av. de les Corts Catalanes, 8 . local 8 Tel. : 93 544 18 46

Ultims dissenys de dona i complement s Talles de 1a 42 a la 60 Cami del Colomer, 2 Local 2 - Tei . 93 589 59 43


Societat

8

Gisela, dOT, apadrina un a desfilada de moda al SCC C La cantant va presentar les propostes de roba per a la primavera CbMFAç . Nil stn►a1s+ .sltirrtr+ir rirrt . tot i que procura esíar a l dia pel qu e fa a Ics nuvis tendències, per després incorporar- iilseu propi est personal dc vestir. Aixi definia l a seva relació :tnth 1a niada 1a cantan t Gisela . fàrnnsadesprés ticlaprimera edició d'C}pertción Triunlit . durant ]a visita que ha fit a €a ciutat aquest cap dc setmana, per presentar les desfilades moda d e temporada, organitzades pel San i Cugat Centre 'Cctttterc ial l SCCC' 1 . "Vaig al meu ratl fa . encari yue pro curo mantenircl meu csti 1 persona l sempre al dia", eontemctva la ran tant catalana que . després de puhl fi - L'expectació per veure ia nova moda de primavera i estiu al SCCC va ser molt alt a car dos discos en solitari . està d e gira pertot Espanya anih c 1 tn us ira I calar. amic la imatge més atractiva i Eldiltrvinyuc vieirc . actual . Com a tcndcnciagencral, l a Vestida amb una minitaldill a majoria dc firmes ha presenta t texana i una camisa transparent , cul Icccions molt desentadaclcs, ti c Gisela va anar presenttuit davant de l colors vius i juveni ls, que van aconnanibrtis públic de totes les edats , seguir una hona acceptacin pcrpart conccnlrat al passadis central de l del púbkie . L'etitili5me i laperrttquecentre comercial . les eofIece ion s ria de Ics quatre desfilades, orgade roba per ala primavera i l'etitsu d e ni V adesentre divendres i dissabte , hona part dels cslahlinicnts d e van anar a eàrrce de Cchado, un a moda uhicaisal SCCC . fireta que també té establiment a l Benet ton, L.acrestr . Maxon , SCCC . Natura, httirnissimi . . . Els i le s A niés dc conèixer de printcra models que van desfilar Ix:r la pas- mà toia la moda que ve, z lients de l sarcf-la de moda del centra comer- centre eomercial i curiosos vari cial van lluir lcy propostes nié s aprofitar la priséncia de Ciiselape r innovadores d'aquestes i ahres fir- fer-se alguna fotografia arnh ella u mes per fix front als mesos de més perdemanar-l i un autógra f :11 5 . D. Un primer pla de ta cantant Gisela

Diari de Sant Cugat aijCtus, 7 abril del 200 5

CAvlStomaaCmu Roj a Iagesticlil Cenlre per a Malalts Neurològic s

Membresde Creu Roja i deCAVIS, ambI'alcatde durant ia signatura del conven i ENTITATS]1 .a k = undació C'AV f S , una entitat sense anitn de lucr e innsti t oïda el 2001 amb i' ohjecl i u dc donar supuri als alertats pe r maialties tieurológiques i les seves families, acaha de traspassar ala Creu Roja la gestió del Centre per a Malalts d ' Alcheimcr. obert a Sant Cugat l'any 1998 . El motiu d ' aquesta cessió és, segons han confiratat els responsables de CAVIS , la impossibilitat dc la fundació pe r continuar sostenint ecnnrtnticament el centre . "f l servei que e s dona éscar, no podem eobrar e l yuecosta i t'AVl S net ho pot pagar" , expl icav a M ique[ Carbonell, treso rer dc l'entitat que ha gestionat c f servei cntre20D 1 i 2005 . Davant le s dificultats econòmiques que esta n patint les arques del centre, on ja es

romcnGa a acum ular un cert dèf ïcit , la fundació ha decidit traspassar 1 a gestió del servei assistencial a l a Creu Roja, una entitat amb mé s potencial financer que ja s ' havi a ocupat d'aquesta tasca durant el s tres primcrsanys de funcionamen t de les instal . lacions . LaCreu Roja i els membres de la Coordinador a CAVIS, presidida per Rosa Ribas . van ser els impulsors dc la creaci ó d'aquest Ccntrc pera Malalts Ncurokógics, c n uns terrenys ccd i ts pe r i'DNCïaf carrcrSant Juli . tiràcies al conveni signar pe r ambcíucsenEitatsanih €asupervisi ó de ['Ajuntament, el servei podrà scguiroferintsupurtíisir ipsiyuic a malalts i ltimi[iars, tai corn ha fe l durant els set anys que porta titncionantaltt t utat .

EDICTE Referència: Expedient núm . : 82013.04 - kr0412R011 l I'la espaia] de vialit,tt als àmbits A I i A4 dels sectcrrti rl+ Can i'atjó dels Urons i el üuixadnr de Sartt .laan , L'Ajuntament Pic, cn sessió rzrdin tria del dia 21 de fehrcr de 2005, va acordar aprovar inicialment, d'acord amh cl que determina 1'aniete 7 de fia Llei 10 .'20 04 . de 24 de desembre . de ntodifitacin de la Llei 212002 de l 14 de març d ' urbanisme, per .i1 fument de l ' habitatge assequible, de la snstenibilitat territorial i dc l'autonomia laca! . el projecte del Pla Especial de vialitat als àstthits ;1 f i A4 dels sectors dc Can l'atió dels Urons i e€ Baixador dc Sant kan . prtamogttt per 13areelruts 12etait Cunzpanv, els ntateiKUs termes del projecte redactat per la constrltorin Tècnica i 1'riyeems . 5 .A„ i sotmetre aquest expedient a informació pública pc r termini d ' art mes . d ' aeurd amb el que disposa 1'an . R3 de la L .lei 2/22002 d ' urbanisme de 14 de març .

jrtfY?

Eiew oci:"a~titzar- u.rt, diruar o nuc sopers de«

,4c

Versié Orijútcd

SQdt, pYL

4i

iL

:?-osEHf.

aG

'l.If,;T.

lao- podeu, reaervrrr iL ttxstirw

eer rGL jrupSa.ia.vostrwdi'posici d

Durant 1 ' esmcntat termini d ' un mes. a comptar des dcf dia següent de la data de I ' úlrinui puhlicRriri del present Edicte en ei 13utiletf [,}final de la Pr}vincia n cn la premsa escrita . tuta !a documentació tinenica i administrativa de 1'ekpediettt podrà examinar-se a les dependències de f'1lmbit de Territori, Negociat Piianul d c la Ciutat, carrer Dos de Maig, níunertc 23, planta primera . eis dies feiners de 9 a 14 hores, i es podran presentar al•legacitms mitjançant qualsevol riels prrzeedimcnts previstos ert I'artielc 38 cie la Llei de re g im juri dic de Ics administracions piihliques i det prnceditnent administratiu ccrmCt de 26 ris ncevemhre de 1 092 , l..a qual ensa es fa pública per al eczneixetnent general . Sant Cugat del Vallés . 47 de març de 200 5

Co ta-ulleu-¢cas!

93 675 98 63

,r

L' alcalde . Lluis Recoder i Miralles


Societat

Diari de sant Cugat Di}ous, 7 abril del 2005

CONTES IRREVERENTS . . .

9

PER

TORTO5A

L OCULT ot va passar per causa dels slirnLtnis que c n aquells temps encar a cs passejaven pel món només fent mal, pcnsans- .c-les totes pc r molestar els human s fans com podien . L ;r gent, alesho res, s'esverava de ]Hala maner a perquè se sabia molt hè què sig nficav ixíque sveiaunvciqu e de copescontpartavacom un liró o, sense més ni mes . es pesava a xisclar com un conill o a tremola r dc cap a peus, encara que 1ès un a calor que empestava . N i el metg e -si esque n'hi havia ni cl curandero, ! si ni cls rcmeiscasolaEts d e Icsàvics més vellcsdel pohlc tèic n cap efecte, avisaven el ntnssènqu c invariablement dictaminava : " Stin els dintostis ', : tothom alho ra feia cl senyal de la creu . "Vade retro Satanas", deia mossèn . S i cs tractava dc dirnort ís dé hi l s, am h sixóEt'hi havia prou per foragitarlos, però si eren dels del morro fort i s'entestaven a posseir aquell a persona, calia anar a buscar tot s eis estris i aleshores el mossè n organitzava tot un cerirnnnial . Alguna o altra vegada havia fe t ef'eete, pcritcn la majuriadc casos els dimonis, rehcls eum eren, n o deixavcnel pobre posseït . Eren de naturalesa capriciosa com e s veurà més enclavant, i no se sabi a mai qui pLxiri a ser el nou pre f'eri t o la nova preferida . Anaven ta n segurs i eren tan descarats, que n o dubtaven a donar-se a conèixe r amh cl seu nom. S i net, vegeu què l i va passar a un home anomena t Llàtzer.

T

lln dia, trtrcarcn al monestird c Sant Cugat del Vallés que e n aquell temps era conegut d'un a altra manera i el porter major , conc que no esperava ningú . arn h precaució va cntreahri r I' csp it l lc ra i va veure un home amh ics ves tidures tofes espellofades, am b aspecte dc mcnclicant, brut amb l a pols de CeTiE catnins . "Qu è voteu :'" . "Vull sermonjti ' . lil porter ga irchè no s'ho creia . Com s' atrevia un perdulari Gom aquel l aspirar a pertànyer a 1a sclcet a comunitat de Sant Cugat?'`Us he u equivocat" va dir amh male s maneres el porter, perd l'home

insisti i insistí tant, que va decidi r obrir la porta i que ho expliqués a l'abat . Ningú no vasabercorn el v a poder convèncer, perit Llàtze r entrà a formar part de la comunita t benedictina . Semhla, peró, que ]a vocació l i venia de l Juny tant com la seva pro cedcncia . Segons va dir. venia d'al Artdalus i havia caminat f ins que l i sagnaren els pcus, tanta era la sev a vex:acici . D'cntrad.a,elsaltresmonjos, classistes com eren, sc'i mira venmalament i cl deixaven sempr e dc banda . Llàtzer es va tornar taci turn .lancatenell rnateix, finsaldi a qucvarumençara fcrcLtsesestrari ycs . Erimer no obeïa els tucs d c campana lluc cridaven a les dife rents f irnc ionsdel dia o s' Iti presentava anthretard . Un di l luns es llevii yuan ja tothom havia cslnorfat , tenia els ulls vermells i un bri d'escuma se li escapava pcr la boca . Aquell dia no la obri ni per menjar . A parti rd'aqurl l moment noel dei -

xaren dc petja pcrqui romtcnçava a fer una mica de por i, en cl fons . també els preocupava veure ' l ta n desrnillorat . Amb aixa . arribà que tacava fer cls honors a tes reliquies de l sant més estrany dc tots els sant s que es veneraven cn cl monestir . Ningú sabia dc qui eren aquell s ossos ja que no va figurar rnai ca p nom en l ' arqueta ni enlloc . Era , peró, unadelesreliquiesms santi gues que es guardaven i com qu e mai, ni per tradició oral ni cn ca p document se n'esmentava la identitat ni la procedència, a un pare abat se 1i va acudirct'anomenar-l o c i sant t kul t . A quel l dia . acabat e l cerimonial . tot seguit tornaren a posar l ' urna a I costat d'ones guardavcnels centenars de rel iquies d e tota mena yue temien per alsobsequis i intercanvis amh altre s monestirs . L'cndcmà, tot just clarejava, a lacel-ladei monjoLlàtzersesenti

un gran terrabastall, crits, blasfèmies, talment eom si hi hagué s entrat 1'infèrn . Els monjos . esverats, ni s' atreviren aentrar i am h l a pell dc gallina anaren a cercar l'a bat . En obrir 1a porta, troharc n Llàtzer estès a terra, fent convul sions, escopint escuma i renegan t que feia feredat . Lahat ja no en v a tenir cap dubte : "Està possèit pc l diable" . A corre-cuita anaren a huscar les eines i el llihre del s exorcismes, peró per més que h o i ntentarcn, c l s d i mon is, repatan is , cs resistien a tot . Fins que no l'a mararen ben hé d'aigua hcnci ta n o va ferefecte, ja que Llàtzer paràd c tenir convulsions, peró la sev a hora encara era un infern d c renersi malesparaufes .Alcshores és quan l'abat hi va caure : "Só n dos'" . va dir. i pcr dominar tanta força infernal . va manar que l i posessin damunt del pit les rcliquics de sant Sever i del san t C eult . Així que els diables va n sentir el pesd ' aqucllsossas, ti'csgargameliavcn cridant : "Traie u aquestes muntanyes dc sobre!" , perquè aquesta si que havia esta t una prova prou forta encara que e n tussin dos . Aleshores rahat el s preguntà com es deien i contesta ren que crcn l'un 7enah i l'altre Yut, peró que no pudien més i que per favor ets traguessin les duc s muntanyes del damunt . Els frares, pcrprovarclsd :monis i si eren sinrcrs, preguntaren : "[, de qui són aquestes muntanyes?" Elsdíahlrs,qucanavenperdent força, mig ofegats pel pes d e les santes reliquics, gairché n o podien respondre, però van dir a ducs, l ' un arnh veu rogallosa i l'al tre arnh veu afónira : "Un é s Sever" (e l s diables no proa u ori e n mai el rnot sant i" 1 .1'aktrc?", insistiren ets monjos . Els diahles rod a vegada mèsdéhils, responguere n ja amh un fil de veu : "Es el qu e vosaltres cn dieu Ocult, peró é s Cugat" . Els monjos quedare n estupefactes: "Mentiders?", salta ren tots a una . Perü els dimonis j a no podien més i rea se'ls entenia , peró encara tots dos a cor vare n anar insistint : ."És Cugat, é s Cugat . . ." . Davant de tanta insistència i tenint en compte el s moments tan crítics en què es tro -

haver, l'ahat i els monjos acaba ren per creure-s'ho. no sense un a gran admiració dc com per fi e s descobria la identitat del san t Ckult . L'ahat manà que retiressi n les arquetes de damunt del pit d e Llàtzer, f e l s di ahles,j a sense aquc Ila opressió, amb un esgarrifó s bram fugiren cap a k'infern o a seguir fent mal pel món . Aquell dia, c1 poble, que ales hores s'anomenava Lloc d'Octa es sorprengué en sLnt :r repi car tetes les campanes del mones tiradeshora i encaramèspel fetd c ser dia feiner. Tement el pitjor. tothom hi va córrer pensant qu e s'hi calava tite . En sera l'esplana da davant la muralla . no hi vare n pcx3erdesenhrirel méspetii bri d c fura . peró si que s'endevinava qu e alguna cosa cxtranrdinària havi a alterat la rutina dc la corunitat , Entre els repics dc la campan a petita i les eompasaacles batalla des dc la grossa . arrihavrn el s cant~ dels monjos acompanyat s per la potènc ia dc l'orgue amb tots els registres oberts, amh cants , aixòsi, quetothomBahiaqueeren dels inés solemnes i de lloança . Com que ningú no ~a poder sabe r des d'allà fora què passava e n aquell vedat tancat al poble, se' n turnarcncapacasa . No va ser fins al cap d'u n ternpsciues'assahentarcndci fet i que sis monjos en e[ capítol, pe r unanimitat, havien decidit que e l pohlc, des d'aquell dia, ja no s'anomenaria Lloc d'( .)etavià co m fins ara, i que, per sempre més, e n honor del sant que acabaven d e descobrir, és diria Sant Cugat . Més tard, peró, algú hi afegiri a "del Vallès" . I n.tilrlrat en la lkge►rrlu riel xaiii Ocult que . 'Ien enrci, c rrttvrrltrt•s . a 1'erlur nrirjanu, Ire►_jtrsíi iear I 'r• .t is&ncia realcle .Sant C irgur i 1'a uIicitat rlp les xc i es rrrl rclrrirc . .


diari de sant Cugat dijous, 7 abril del 24[} 5

Agenda Abril Divendres

Col-l . : Parròquia de Sant Pere d'Octavià , Ajuntament de Sant Cuga t

20 h C . Santiago Rusinol, 3, l r Grup de lectura ."Hegemonía o supervivencia"

20 h Pl . de la Creu d'en Bla u » Concert de paraules amb ritm e

De Noam Chom sky Org . : Universitat Internacional de 1a Pa u 21 h Casalet de Cultura de Valldorei x » Presentació del projecte de cooperació amb e1 MST Iua[rrllrlr7C +[) de l'exLrcTsic i ó Presentació del projecte de cooperació am b el M5 T

Projecció Rosa "

de 1a

Iiel•Iri alci brr 7silera ' Terra paro

obert a rvrs aquells que trrrguirl eoses pe r explicar al ritme de la músics . Acte de lAny del Lliure + 1n Lectura Org :Cercle Jove de les Plane s Col•I. : Ajuntament de Sant Cuga t 23hC .AnselmC[avr,1 7 » Balls de Sal ó Rnllr fr rmo s Org . : La Unió Santcugatenc a Dissabte 9 i diumenge i 0 » Tómbola Benèfica pro Romani a De 10a 14 .3Qhide 17a 2.Oh . Casa de Cultur a Del 4 al 8 recollida d'objecte s Org . : Amics de la Unesco de Valldoreix Sant Cugat

Cinefòrr.r m

Org. : CAU, Xasc, EMD Valldorei x C . Anselm Clavé, 1 7 » Cafè-Teatr e A córrer dc' firClrl dArrs i del Tafler de Teatr e d'adults de Ptlllrryrl Org . : Brau d'Arts Cal•I . : La Unió Santcugatenc a

20hSala Bebop » "Pedra i sang" Presernrcurrr del llibre r el CD Org, : Ajuntament de Sant Cuga t

® Dlmecre s 21 h Teatre-Auditor i » Conferència ."La autenticidad de l a Sàbana Santa de Turín" A c rirrec del F' .lr .rerc ?.or+rlcl, 5.J . Org . : Amics del Padre Jorge Loring d e Sant Cugat del Vallè s

PI . Ba rcelon a » 47a Marxa Infantil Pf'rr.rrrcrrsirrc°rrri de6 q 14any5 Org. : Club Muntanyenc Sant Cuga t

Sans c relat [- entre, » Campionat de Gimnàstica Ritmira Carey .?rre s : Berifarilrncr• Alevrrla, Infantil r k'Av 1 1

Cade r Les pruneres classificades rindran plaça a /a final territorial

Org . : Ajuntament de Sant Cugat Civic de les p lanes Tallers d'històries de po r

18 h C .e•ntrr

Per r.Il)rrrrrlrr• ,í r •xlllrr. , ir rrrr .UliUr rerrorffiques Irrsrrrrrr's de dr. Dins els actes dr 1'Anv del Llibrei la Lectura a Sara Lurycrr . Org. : Cercle Jove de les Plane s Col .l . : Ajuntament de Sant Cuga t lft h Parrtlquw (Ie rrlnt Pr~rr cí'[)ct .3vi, r

» Trobada d'Entitats de Cant Gregori à de Catalunya i

1 ; i +7r . r .

'

Vallee/Iruh ,!s . ,, . BldrC(l'(?? 1i ), i . i 7r ri' r!1 ;• , , Capella 1 ïreyur ;ra+, ; r

f

r ., ,

Taller d £Srudis lvtr'iJJ, : 4'ill, tir' ? is 1ri r :'r .

Canrorturrdelrlí_,irerlr,7illi rr,'r ;[irli .1,lr•`x.l,;_,i i Canrorum ric 5arrrd Mrurr; rlr ! r, : f, ; lr], ; Schola Canrorum de Fc'rriissrl, t ui r r ;; • r rrrr r

Vifafrarrca. Organistes . Jaume FQdxecrls r F'r r . ° Pagés Org .: Antics Escolans de Sant Cugat

9 h PI . Ba rcelon a Passejades per Collserol a Vals cfesc onrir la l lrsrcxr 7 rll ;r' rrrrlega el P i d'en xrrrldri? Caminarem fins al Pi dés, xarrdr+, Con Coll i la Tarredefera. Guia: IVarxa Gonzalv o lrinerari a peu Cal apuntar-s'hi prèviament a ('Oficina d e Turisme o el rnareix dia a la seu del Clu b Muruanyen c Org . : Club Muntanyenc Sant Cuga t Col . l . : Ajuntament de Sant Cuga t 12 h M{IS4'LI Cl SLlrlt CuE .lclt C.asii Aynle t » Visita guiad a l'r,rr 7 ,iil ; rlla grrlrlrrrrl Org . : Ajuntament de Sant Cugat

19 h C . de la Creu, 1 6 » Exposició . Miguel Cond é Visita Cur7lerrrrlrl1 l Org . : Ajuntament de Sant Cuga t 20 h Arxiu Nacional de Catalunya » Cicle de conferències ."L'any de l a Física a l'Arxiu " "EI brg bans, urla cosmologia per a1 s . XXI' A cdrrec de Josep Antoni Grifols, docror de l Deparrarnerlr de Fislra de la UA 8 Org . : Amics de la Unesco Valldoreix-San t Cuga t Col•I . : Arxiu Nacional de Cataluny a 2011 C . Santiego Rusiilcll, 5 2 » Inauguració exposició ."íntim" De Prllrlrr,irrr r Org . : Sala Rusino i

21 h Cf.Ii' lclr n Milr+lrl : l l » Xerrada ."Els drets dels reis i reine s de la casa " i ,r •ir 1,rrrle Celailuli I r ;h :r ; Org . : AMPA del CEIP Joan Maragall

ElDlvendt%ff l 21 h Teatre-Auditor i »Teatre."Les tres germanes " d'Anton P.1xékr+c+ v Direcció : Ariel Garcia Valdés Preu:21 euro s Org . : Ajuntament de Sant Cuga t

16 Dissabte 10 h Llar d'Avis de la Parròqui a » Passejades "A poca poc" IigeOt gran . +aan• Tilrrr de Mniaric i rodalies Org . : Llar d'Avis de la Parróquia, Clu b Muntanyenc Sant Cugat E tirli[ reca del Mil lerlar i » L'hora del cont e i r illres rrad+cionals ' ,lrrlh .enlmcr Deusedas Org . : Ajuntament de Sant Cugat' 1fiP1 .r1c , !'[] m » Viatgem llegint Org . : Esbart Sant Cuga t

h f;r Lr Magna de l'Escola de Music a

• ' r + r

Gregorir'r de MoRrblarrr, k luyia . ,rt t:lr. +,, 7r ir 7 r

Prea; 3 euro s Org .: finesa, Ajuntament de Sant Cugat Patrocina: Aces a

10 Dius

De 16 a 19 h .Inrla t sIlnrtiva Municipa l

ArnL) rlrrrrt

22 h Cinemes Sant Cugat PI . Gabriel Ferrate r » Clcle Cinema d'Autor "La casa de la alegria" del directorTerence Davie s

20 h Cafe Auditor i » Presentació de la novella "Les dames del foc " ie , xrn er Escura Rrllb !srdor Cónsol, editor i Marts Dlaya, escrip rqr Org . : Ajuntament de Sant Cuga t

Dijous

fl

dl8al1 7

'

23 h C Arrseln» Clavé,1 l » Cicle de Música de Cambra » Balls de Saló ~ .j Recital de Lie d ArrrLr !l ; ri ina . . . ,r irat ~idi rrlÜrrrr Serra I, Ekv lava, Errrre Febre i Org . : La Unió Santcugat Mireia Pérez Preu 6 euros Org .: Ajuntament de Sant Cugat ~, k1~ ~ ` I ?I ,e ' r.

IA


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

1 1

20 h PI . de la Creu d'en Bla u

al O

» Presentació del Illbre i el CD "Pedr a Isang" Dimarts 1 7 20 h Sala Bebop

10 h C . Santiago Rusino l » Mostra Firart Org . : Firar t 32 h PI . del Casat cle Cultura de Valldorei x

» Ballada de sardanes Arnis lo Cvbkr ( -it,rrur de Cornellà Org . : Entitat Sardanista de Sant Cuga t

:, 7 rH,if,il r n Taula rnfarrrlcNivcr )r

Org . : Societat Catalana per ai Parkinson

gtgqyyslCions » Lliksres d'artistes catalans del segl e

xx l l[S r 1 . ~ ri: r r :r' :' . , rir, n .-or ] Del 12 d ' abril Canals Galeria ci'I i

P. , Si7rrpc Orid

Altres activitat s » Taller d'histbrles de po r Dissabte 9 18 h Centre Cívic de les Plane s

trror h2 f3cner. pprQrrO,' Elor lriver, piorh Ï Enr,c . ciL~rr:, rru.i ]e Arrub

2' i

Org . : Ajuntament de Sant Cuga t Dijous 1 4 21 h Escola Municipal de Música Victòri a dels Anyel s

De10a 14h .Pl .Octavi à » Ix Dlada Mundial del Parkinso n

PrFieli rCrr

» Recital de Lie d

» L'hora del conte [ c~ntE : rrCrihcie , re;f . A rrlrrec de Grrr ri L)errse a

Dissabte 1 6 12 h Bibiioteca del Mil-lenar i » Viatgem llegin t Org . : Esbart Sant Cugat Dissabte 1 6 18hPI,deI'Orn Escriptor santcugatenc del me s Jordi Lara Org, :Canals Galeria d'Art

£~ht t

}►concert de paraules amb ritme Dissabte 9

13 P1. OC

.:..:P

r r:

Tel- 93 6 :5 99 3 :

fax 93 6 :,5 99 53. agenda sa~ucu,ar .org. La respansabthtat dels altes i de la +nfrrr r publicada en aquesta agenda recau ~ n prgantxadore5 .

,1

Visites guiades Tots els diumenges, des del 1 0 d'abril fins al 26 de juny .

Jornade s de portes obertes a les escales bresso l municipal s

EB EL NIU (Mira-sol ) 14 d'abril de 10 a 12 .30 h 19d'abril del8a20 h C .del Mercat, 2 Mira-so l Tel .93674449 6

EB TRICICLE (nucli)

14 d'abril de 10 a 12 .30 h 18d'abrilde18a20 h C .de Rovellat,4 1 Tel .93 583 67 98 EB LA MIMOSA (La Floresta ) 14d'abril de 10a 12 .30 h 18 d'abril de 18 a 20 h Baixada de Can Llobet, sln La Floresta Tel .93 674 89 82

EB CAVALL FORT (nucli ) 14 d'abril de 10 a 12 .30 h 19 d'abril de 18 a 20 h C .de Joan Maragall, 2 5 Tel .93 583 67 9 7 EB EL GARGOT [nucli ] 14 d'abril de 10 a 12 .30 h 20 d'abril de 18 a 20 h C . de la Mina, sl n Tel .93 674 94 50

orientació acadèmic a i professional 200 5 Espai d'orientació d'estudi s i professions [abansMinisal ó de I ' fnsenyament } Del 4 al 15 d'abril a l'Espai Jov e de la Casa de Cultura Informació sabre ei mó n acadèmic i professiona l Entrevistes personalitzades A partir del 25 d'abri l Més informació : Servei d'Informació Juveni l Casa de Cultura Tel . 93 589 13 82

Primera visit a Diumenge 10 d'abril,a les 10 h Punt de sortida : entrada de l camide Sant Medir [PI .Rotary] . Durada :2 h gratriit. No cal inscriure-s'hi . Visites guiades per la Plataforma Civica per la defensa deTorre Negra i rodal s

Exposici ó Torre Negra, un espai d e qualitat que hem de preserva r Del 6 d'abril a14 de mai g a la Casa de Cultur a grganitra : plataforma Civlca per la defensa deTorre Negra I rodal s Cal•labara! Ajuntament

Programa deformaci ó per a pares i mares q ué es pot fer després d e I'ESO? (com podem ajuda r els nostres fills i filles a decidir-se ) A càrrec de Montserra t Oliveras i IsabeE Arimany Data : 14 d'abril, a les 21 h Lloc : Casa de Cultur a Els drets dels reis i les reine s de la cas a A càrrec de Jaume Cela i Juli Pala Data : 14 d'abrii, a les 21 h Lloc : CEIP Joan Maragall


Publ ïcïtat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2013 5

CASALS `- , COLÒNIE S TALLERS ESPORTS ACTIVITATS DIVERSE S

Per inscriure's a Ies activitats municipals (esports i actlvitats als districtes) cal participar en un sorteig previ . Recolliu el vostre número (1 per inscrlpció) de 1'11 al 15 d'abril a la Casa de Cultura (Jardins del Monestir) . De diifunS a divendres de10a 13h1 de17a20h.DissabtedelOha 13 h

Ajuntament de SantCugat


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

Ciutat

13

Massanés dimiteix i Clavell assu meix la presidència d ERC

cn aquest sentit, ha volgut remarcar l a dedicacicidc Massanés al partit i ha reite rat "la confiança que la secció local hl t e dipositada" . Narcís Clavell pren cl relleu dc Mas sanés amb l'objectiu de "vetllar per l a conenrdia entre la secció local i cl gru p municipal, deixant clar que no hi ha ca p sisme intern, sinó unes dinàmiques dife rents que poden portar a la discrcpiknci a puntual -molt legitima, d ' altra banda" . E€ nou president ocuparà aquest càrre c fins a la tardor, moment en què la secci ó santcugatenca haurà dc renovar l'execu tiva en assemblea . Clavcll hadit yuenot é la intenciód'avançar l'assemblea perqu è no preveu que hi hagi cap niés canvi e n l'executiva actual .

Valoració positiva dels pacte s NARCÍS CLAVELL, NOU PRESIUEHT Q'ERC SANT CAGAT. Clavell ocuparà aquest càrrec fins a l a tardor, moment en què l 'assemblea de militants haurà de renovar el conjunt de l'executiva local del partit republicà .

EI fins ara vicepresjdent Narcís Clavell assumeix la presidència de la secci ó local d'Esquerra Republicana de Catalunya. Jaume Massanés, que ha presentat la renúncia per motius "personals i prafessionais" seguirà a l'executiva local com avocal i manté també el seu càrrec com a Secretari de Formació de la permanent comarcal del partit .

,c' a

aume Massanes ha presentat l a renuncia al càrrec de president dr la ticceió local d'ERC pe r nllititlti "pcrti011aIs i prnfestiionaiti" . Narris Clavcll, vocal d c Medi Ambient i Transports a 1'EMU d e Valldoreix 1 vieepresidcnt del partit a

J

SANT

Sant Cugat l ' insal niciment, ha assumil l a presiclcncia per acord unànime de I'cxe cutiva . Malgrat la dimissió . Massanésceinti nuarà a l'executiva local cim a vocal i mantindrà cl càrrec dc secretari dc For nrtcicia la pcrrrianentcomarral .Clavell,

JORDI

AL

E1 nou president de la secció local d'Es qucrra valora positivament els pactes d e govern tant a Sant Cugat ecirn a Valido rcix, malgrat reconèixer que "cl fet qu e els company~ de govern en un lloc sigui n 1'caposició cn l'altre, i viceversa, po t doctor lloc a contradiccions, pcrn semblants a Ies contradiccions cluc pot teni r qualsevol altre partit pofitic" . Malgra t una valoració general positiva . Clavcl l lamenta que la presènciad'ERC a l' E .M[) de Valldoreix sigui "molt minsa" i qu e Ics competències de la seva vocal ia s'ha gin visc redu'ides en aquest mandat . E l republicà espera que, si hi ha un futu r pacte prcclectoral sernblanl al que es v a produiran les últimes municipals, aques t estigui "millor definil i amb tatselspunE s més ben concretats" . IlEva Arasa i Altimira {,oollrlcaCaJdiaridesarttcucar . coral

SANT

Clavell es desmarc a dels companys d e Sant Cugat i diu `no' a la moció de Ci U PtJLITIGA>E1 vocal de Medi Ambient , Vialstat i Transport a l'L'MD de Valldo reix, el republicà NarcisClavell,va vota r cn ecin t ra de l a m oc i ó presentada per Ci U en 1'írltinia sessió plcnària de la Junta d e Veïns, desmarcant-se per tant dcl senti t del vot dels regidors d'ERC a l'Ajuntarnentde Sant Cugat, on s'havia presenta t una moció similar . Clavell ha dit que el s seus companys es van "equivocar" per què la citació de CiU "és un acte de pro paganda del partit, Rasant-tic en un plan tcjamerittotalmentdemagógir" .E3 voca l i nou president tic la secció loca l d'ERC- reconeix quc els regidors d'Esquerra a l'Ajuntament liavieri aconsegui t introduiralguna esmena al text presema t perConvergència i Unió abansdel pled e Sant Cugat i entén que aquest fet explic a el seu vot favorable a la moció, però h a volgut deixar clar que cl posicionamcn t del partit és eantrari a urea mociíi"en qu è nos'cxplica, perexemp€e .que perestar a la primera corona taritiria del Transpor t Metropolità cal pagar un recàrrec e n l' 1131" . Clavell ]ia criticat queia federaci ó nac iona l i sta presenti aquesta propsista qua n iran deixat de governar a la CTeneral irat i h a advertit que, si Sant Cugat entra etéctiva nicnt en la primera Corona tarifïrria, aix ó puclria trair"eibetcs eomraprndarcnls, cor n per exemple que els estudiants de la UAI3 haguessin de pagar un bitllet de due s zones" . A Valldoreix . la moció snhrc la inclu siódetotcs lesestacinnscic Sant Cugat e n la primera corona tari (ària del Transpor t Metropolità va ser rebutjada arnb els vot s negatius de l'equip de govern, mentr e que tara els vocals de CiU rorii el voca l del PP hi van votar favorablement .

CUGAT

H&

ALLOTJAMENT + DEGUSTACIÒ 94,00€ + 7% de IV A ,.. -;,USTACI

IV A

SANT CUGAT HOTEL & RESTAURANT

R


Ciutat

14

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 200 5

EIs vcns han pagat l trasllat de Ialz~na de la Floresta

Es critica queia promotora Seniorland s'atribueixi aquesta operaci ó

d'urbanització d'aquest secto r afrontaven el carenersituat en e ! carrer Pujolar, els veïns es va n plantejar salvar l'última alzin a marcada per sertal fada . Elsoperaris, davant 1'oposicici del s veïns, van suspendre la talla d'aquesta última alzina i . a parti r d'aquest moment, es va inicia r un proes de con su l tes a la direc ció de Foresat-empresa contractada perla promotora de la urbanització . Seniorland . Després d'una reunió entr e Foresat ; cl cap del Servei de Pai satge i Verd Urbà, Jordi Tnrrijos, i Ramon Borda. vei dc l a zona, es v a acordar un pla de s rcbal l per al tras llat de l'alzina segons ei qua l Bordaassumiriatotes lesdespeses -i l'alzina acabaria al seu jardí- i aquest i Foresat, sota la direcci ó de 1'Ajuntatnent, farien els treballsabansdc laprimavera,perta l d'assegurar al màxim l'èxit de l transplantamcnt del'alzina .

TRASLLAT DE L'ALZINA DEL CARRER PUJOLAR, Efs treballs tron estat finançats ARBRAT>EIs veïns de l'entor n dc I'f-]cretat Miralles han pagat e l

trasllat de I'úlíima alzina amenaçada directament per la urbanització d'aquest sector de l a Floresta . Aixi ho han posat d e manifest després que la promotora cluc opera cn aquest sector, Seniorland. s'erigisen artiléx d e I'npcracici . Arran d'uns irehalls de tala i de deshrossamcnt arhusliu qu e s'estaven realitzant cn el s terrenys dc I'1-leretat Miralles , just cn 1a fase en què les obre s

üií

Ranlaii Borda . vei de la mna

Acords no retroactiu s En el mandat actual, s'ha acordat que totes les llicències d'obres, a niés de passar per I'Area d'Urbanisme de l'Ajuntament, passin prescriptivamerlt per 1'Area de Medi Ambient. Aixi, al costat de la placa d'obres, s'hi col-laca una placa en qu è s'indica l'arbrat d'aquella parcel .la que cal conservar de manera obligatòria, L a placa mediambiental permet que els vdins puguin detectar possibles in egufaritat s pel que fa a la tala d'arbres i denunciar-les a l'Ajuntament . Guant a l'Heretat Miralles, el projecte d'urbanització del sector és anterior a l'acord entre Territori i Medi Ambient i escapa a l'obligatorietat de tenir una llicència específica d'agl .resia àrea . En aquest context, i des de 1'Area de Medi Ambient, es valora positivament el fet que Seniorland hagi acceptat algunes rnod f>cacians ai seu projecte, tot i que ia urbanització del sector no es veu en absolut corre un mode l a seguir a la Floresta des d'un punt de vista de respecte mediarnblental .11

Els veïns de la Florest, amb la FSC MOQIFICACI1 PGM 7 t ' A ssociacici de Veïns dc la I- lurc,ta Geu l a proposta de modificació de l PCiM de la Fundació Sant Cuga t

com un punt de part id a pe r retrobarcl diàlcgcntreelsveïnsi 1'administraciG . Pes de la mateix a entitat veïnal s'espera que l a Cieneralilal acceleri ei procès pe r declarar Collserola Parc Natural .

L'associació valora rl projecte presentat perla FSC com'`un a proposta seriosa i coherent" i en destaca que "la proposta preté n dotar la Floresta d'una estructura urbana sostenible, demostran t que es pot preservar Can Busquets i alhoraaconseguirnnrmalitzar situacions irregulars i a pastar per vivenda soc: i a l a l d i strictc" .

F- l, vetos, d'altri banda, n o comparteixen r opinió de l'Àrea deTerritori de 1'Ajuntamcnt de s d'on s'ha defensat la proposta d e modificació del PGM aprovad a en l'anterior rttandat i que ara està encallada- i troben "sospi lós 'qu e la propietat dc Cdn Busquets pre senti ara "un projecte urbanisii c del tot forassenyat i puramen t especulatiu" .

Una actuacid"necessària " Flstrchallscie transplantamente s van iniciar anib una primera fas e d'excavació del llac d'asscntamentde I'alzinaamb lesmesure s proposades per Torrijos i ei se u csquip : 2 .25 metres de diàmetre per 1 .3[} metres de profunditat . F. 1 transplantamcnt própiament di t es va dur a terme . Finalment, e l dia 10demarç,amhlasuçiervisici tècnica de Foresat . Borda ha vol gut deixar clar que ha estat c ll . "anhel suport dels veïns" . qui h a realitzat l'operació i que"aqucs t ti pus d ' actuaci ons no són c iéncia ficció . sinóquesón absolutamen t necessàries" .

TÚNEL DE RENTATG E Santo Doming o Sant Cugat Pressi ó • Rentatges de qualita t • Neteja de tapisseries • Canvi d'oli

La decisió d e tancar ei nucl i zoològic de Ca l Castillo atre u nous visitants CONFLICTE> El nucli zoológic d e Cal Castillo està rebent un gra n nombre de visites aquests últim s dies, també de gent que ha conc gut la seva existència a partir de l ressò mediàtic que ha tingut l a decisió de l'Ajuntament de paralitzar la seva activitat abans qu e finalitzi el mes d'abril, segon s comenta el seu propietari, Jose p Castillo . Castillo es mostra espe rançat pel suport que li brinda l a gent i, tat i que no ha comptat le s signatures que ha recollit fins a ] moment, imagina que deuen ron dar les 2 .040 . Pel seu cantó, el tinentd'alcal de de Medi Ambient, Eduar d Pomar, ha aclarit que la decisi ó d'ordenar ka parat itzac ici de l'acti vitat a1 nucli zoològic no va se r una resolucióde la seva àrea . sin ó un acord de la junta de gover n local El tinentd'alraldeharecordat alguns de ls arguments dc l' A juntalttertt, com ara el tat que l a qualificaciódel sól d'aquellaparcel•la Parc Forestal de Rescrv a Natural_ clau ? 13- no perme t aquest tipus d'activitat, i haacla rit que ia decisió del consistor i respon, per tant, "a les prescripcions legislatlVesi tCCntglles,i n o pasal fetque l ' activitat sigui mé s o menys respcct cosa amb e l med i ambient" . Pomar ha insistit, a més, qu e "l'activitat es desenvolupa din s 1'àmhit del Parc de Collserola i queda subjecta, per tant, a l' in forme del Consorci de Collserola , que en aquest cas és reiterada ment negatiu" . Tnt i així . el tinent d'alcalde de Medi Ambient h a anunciat que es demanaran nou s informes tant al Parc dc Collsero lacom a la Generalitat .

Rius i Taulet. 13 1 Tel . 93 675 58 1 3 • Mecànica ràpid a • Autprentatge de pressió

LOCAL CLIMATITZA T Rbla. Can Mara,18, junt Sant Jordi IDIOMES

Ter. l fax 93 $75 22 01


diari de Sant Cugat Qijous, 7 abril del 2005

Aprovat el pressupost de 5,5 milions d e I f EMD

Ciutat

15

LEMD insta lAjuntamnt a atorga r la llicència d'activitats a CanTintor e Les irregularitats denunciades sembla que s'han corregit

PRESSUPOSTOS? I: EMF] h a VALLDOREIX? L' L M D aprovat un pressupost dc 5, 5 de Valldoreix insta l'A milionsd'eurospera aquest 2005 , j untamcnt de Sant Cuga t abans d' arrihar a un acord sobre e ] a atorgar la llicènci a nou cum veni eeonómic amb 1'A - d'activitats a la plant a juntament dc Sant Cugat . A més , d'emn]agatientatgc i 1' FM El ha presentat un c nntcnciós tria dc runa ci!e C .'anTinioadminlslratiu contra l'aprovaci ó ré., degans es després ti c dels pressupostos d'aquest matei x la moció instituciona l any de. Sant Cugat que no va n aprovada per unanimita t incloure les al . legacions d e en la darrera cessió ple1'I .MD iunaltreencontra del' .A - rrrria de la junta veïnal . jurllamcnt per no haver signat e l L'equip de govern d e p,rclc biennal 2005-2006 . 1' EMD manté que, e n kl pressupost de Valldoreix é s aqucstagiiestió, ha dut a dc 5 milions i mig d'euros aproxi- tem] e " una gestió Cxqur madament, encara cluc tirs de 1'e- sldat ' en tot n]orllent, c}ui p dtgovern de l' EM D s'ha vol- mentre que els grups a gut dc i xar c lar que aquesta quanti- l'oposició C'iU i P P talt és "provisional", mentre s'es- insisteixen que a la plan pera arribat a un acord arnh I'A - ta s'hi havien produï t . }untantent sobre cl nou conven i algunes i rregula ri tatti, tot El PP a Valldoreix va denunciar al gener que la planta de Can Tintoré presentava irregularitat s que ha de regular les relacion s i que també reconeixe n estatcorrcgides pcrpart de I'emprc- 1'EMU espera que la Generalitat ecnnórn iq ues entre les dues admi - que aquestes ja s'han solucionat . nistracions ioeals . Els pressupos Tot sembla indicar que les irre - saque hi opera . Per desenvol upar l a doni un ús provisional a le s tos es van aprovar amb ela vot s gularitattidcnunciades pel vex:al de l seva activitat dina del març de l a instal-lacions que ocupa l'empresa favorables de l'equip de govern , PP, Joscp M . C'anaia, en el ple d e legalitat, però, l'esmentada planta per tall que I'adrrtinistració valldo I'abstenció del PP i els vots nega- [' N M D del mes dc gener i que afec - necessita una l icònrla d ' activitat s reixenca pugui trvnitarunccrtif ïca t tius de CiU. taven la planta dc Can Tintoré han atorgada per 1' Ajuntament . A rnés, de cumpatihi f itat urbanística .

Servei

oficiat

L' EM D no crearà una comissió per definir el mode l de centralitat MOCló> L' E M D ha rebutjat, am b ela vots negatius deis vocals d e I'eyuip de govern, la moció d e CiU que proposava la creaci ó d ' una comissió politica i civic a pcrcartscnsuar cl model de centralitat principal de Valldoreix . L'equip de govern a Valldorei x ha argurnentat que aquest a comissió no és necessària "per què ja existeixen altres iórums i cspalsde debat pertractaraques t tema_ com la mateixa !unta d e

Vcsns" . arnh paraules del vuca I de Serveis Personals- Jose p Caaadclla . El grup de CiU a Valldorei x proposava la creació n'un a com iss i ó per ta l de canse nsua r e l Pla Especial que definir] un a centralitatal vnltantdcl Casal d c Cultura . Per als representant s valldoreixcnrs tic la federaci ó nacionalista,a més, l'esmentad a comissió hauria de servir pe r portarcl projecte dc Pla Especia l de ccntra{itat a Sant Cugat amhc l suportexplicitdel conjunt de forces polítiques de Valldoreix .

Autocuga1 AW. .Cerdanyola, 10 0 --X8173 .4 Sànt Cugat del VallZs tel . 93 589 32 00 Fax 93 589 46 4 0 autocugat@autocugat .com


16

Ciutat

Totes les escoles els lnsl» tindrai plaques solars el 200 7 Els CEIP La Floresta i Catalunya han inauguratles seves instal . lacions

SOSTENIBIL1TAT>Tots els centre s dcprintària i els institutsdesecundària del municipi tindra n insta] lacions solars tèrmique s abans de[ final d'aquest mandat , l'any 2007 . Així ho ha mani tèsta i cl tinent d'alcalde de Med i Ambient, Eduard Pamar, aprofitant la inauguració de le s instal . lacions d'energia solar tirm icaque l'Aj untament ha real itza t

a1C'EIPLaFlorestaia1C E[PCata [unya (Mira-solt . Els captador s que funcionen en aquests centre s clos de t à un parcl i de setmanes pcrmctran un estalvi energètic de l 70% a l'hora d'escalfar l'aigu a sanitària que s' h i utilitza . "Tot i que ]'Ajuntament no té cap ohl igac ió de real i tza r aqueste s

instal • lacions . des de l'adm i nistració volem donar exemple i fe r entendre que cal anar cap a l a substitució de les energies fòssils per [es energies renovab[cs", ha dit e l

Els nens i les nenes del CEiP La Floresta van ballar i cantar a favor de la sostenibilitat

tinent d' alcalde de Medi Ambient . Pomar ha celebrat també la tasca

Diari de Sant Cugat Oijaus, 7 abril del 2005 de sensibilització mediambienta l que s'està duenta terme a Icseseo ies La Floresta i Catalunya i h a subratllat la importància que "el s infants es vagin conscienciant de l cluc significa l'estalvi encrgétic i dels beneficis que comporta per a la natura" . L :acted'inaugtsracicide lesins tal . lacians solars, que va tenir i toc dimarts al CEIP La I = [oresta, v a comptar amb la presència del s directors dels dos centres i del s alumnes de l'escola, que van can tar a favor de "reduir, retrtilstzar i reciclar' . Estalvi energètic del 70%

A partir d'ara, el 70% de l'aigua sanitària utilitzada ene[sC'E[P L a Floresta i Catalunya s'escalfarà a partir dels vuit captadors solars instal•lais en cadascuna d'elles . que nnen una supirfïcic de capta ció dc 20,32 metres quadrats . David Poveda,gcrent de l'empresa encarregada dc fer les insta l . lacions solars. Nova Energia , ha explicat que les vuit plaque s solars instal . lades en cadascu n dels centres pocien arribara escal far l'aigua del dipósit fins a 9 0 grausa l'estiu i entre SO i fio grau s a l'hivern . Si enalgun moment d e l'hivern no n'hi ha prou amb l'energia solar per esca I far 1' a 'aigua, e l sistema recorre a una caldera d e gas.

L'Escol a d'Arquitectura organitza un a mostra a Arenys EXPaSIClf17F [s alumnes d e l'Escola d'Arquitectura de l Vallès, juntament amb el Centr e d'Estudis Josep í3aral 1, han orga nitzat una exposició de dibuixo s sohre l'edifici escolar que 1'arquitectcJosep LluisSert va eonstruira Arenys de Mar . La mostra cs pot visitar a] Centre Cultura [ Caiisay d'Arenys de Mar fins a l prnxim 24 d'abril . L'escola dc Sert és del 1935 i pertany a [a primera etapa d ' aquest reconegut arquitecte . L: edifici va ser transformat el 196 2 per la Falange Espafiola . que e l va convertir en un habitatge , modificant-ne de forma considerabic ics caractcristiques originals . Des del 1983 és la se u dels Serveis Socials del municipi del Maresme . Capa ]'octubr e de 2003 . l'Ajuntament d ' Arenys de Mar va impulsar 1'escalataller Sert amh ]'objectiu d e rehabilitar i recuperar la fesomi a d'aquest edi fiti, que técfeficién cies tant de construcció com dc conservació .

HORARIS : De dilluns a dissabte : de 13.00 a 16 .0 0 i de 20.30 a 24.0 0 Diumenges : 13.00 a 16 .O0


Ciutat

Diari de Sant Cugat bijous, 7 abriE riel 2005

lCVvol que Europadefensi l a protecciódeCan Busquets Els ecosocial istes faran una petició formal al Parlament europe u HATIIRAJ E1 grup municipa l d' [CV-t :A té la imcnció de demanar al Parlament europeu que e s pronunciï a favor de la protecci ó de Can Busquets, tenint en compte que 1'cxecució del project e urban íst ic prcv ist cn aquest secto r infringiria la I)irectriu Marc d e l'Aigua aprovada tant pel Parla ment corn pel Consell europeu . Els ecosociai istes, a més, apel . le n al consens entre pa rti ts i d i uen que esperen arribar a un pacte de t iuta t abans del 7 de maig, data en qu è ICV-EAcelebrarà una jornada pe r ala protece úi de Col lserola antb l a participació de totes les seccion s locals del part it d' aquel ls m unicipisque tenen part del seu terme e n aquest parc . .losep Manent, responsahled e territori de la secció inca] d'IC V EA, ha recordat que la q irectri u Marcdc l'Aiguaés lamateixaqu e va utilitzar el Parlament europe u per pronunciar-se en contra de l Pla H idrol úgic (PH N) que preveia

cl transvassament de 1' Ebre . Manent apunta que, en un estud i elaborat pel 17cpartantent de Geo logia de la Un i versi tai de Barcelo na i publicat en e[ Butlleti del Par c deCollserofa,s'arriba a la conclu sió que "el bosc de rihera de Ca n Busquets és important per a l a millorade laqualitatde 1'aiguade la riera de Vallvidrera . passant

d'una qualitat pèssima a una altr a d'acceptable,gràciesa l'absorci ó de nutrients per part d' aquest eco sistema fluvial" . La formació ecosacialista recorda que 1'execució del projec te urbanistic emparat en la mudi fi cació del PGM aprovada per 1'an tcrior equip de goven -CiU i PP- , permetria "construir fio cases de

Crítica a l Àrea e MediAmbien t

El grup municipal d'IL'V-EA nega que l'estalvi en el consum d'aigua registrat l'an y 2003 a la ciutat respongui a l'entrada en vigorde l'Ordenança Municipal pera I'Estahr1 d'Aigua, tal com s'havia explicat des de l'Àrea de Medi Ambient de I'Ajuntament. Els ecasecialistes ho argumenten assertyakartt que els 1,737 habitatges en què s'apGguen les ordenances mediambierrtals estan majoritàriament en fase de canstrttcció 1 que, en algues d'ekEs, tat just hi estan arribant els primers propietaris , de manera que no és possible que l'estalvi en el consum d'aigua sigui conseqüència directa d'aquestes ordenances. LArea de MedÍAmbiertt, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, va fer públiques lesdades queassenyalen la reducció en el consum domèstic d'aigua entre els anys 2001 i 2IX13 . Aquell mateix dia es va inaugurar una exposició a la Biblioteca de f Mil-tenari amb dos plafons expiicabus sobre I'Ordertança Municipal per a l'Estalv i d'Aigua, en què es diu que 1 .731 habitatges de nova construcciója 1'apliquen .11

17 luxe unifamiliars ala capçalera d'un ecosistema fluvial d'un al t vall}r ecològic : la vall de la 1Lierada, que és una subcortca de la val l dcValivicírera" . El portaveu muni cipal d'1CV-EA . Xavier Boix , i nsi stei x a més que la prateccici d e Can Busquets forma part d ' un a visió reté~ àmplia de preservaci ó del conjunt de Cbllscrola . Pacte de ciutat

E[s ecosocialistes han criticat c l q uc con sideren "manifestacion s partidistes" d'altres formacion s politiquesdel municipi i hanreivindicat la necessitat d'arribar a un pacte de ciutat que garanteix i [a protecció de[ conjunt de Ca n Busquets . Segons ICV-CA , aquesta és la proposta que caldria ferarribaralaconselleriad e Medi Ambient, ara que està estu diant la fórmulaperdotarCallseroka d'un major grau de protecció . "No creiem que sigui e l moment de demanar a la Genera litat que actuï amb presses, qua n no s'havia fet resen 23 anys", h a dit Xavier Boix . Boix ha fixat el 7 de maigco m a data limit per arribar a aques t pacte de ci utat perquè aquestaés l a data en què els grups municipal s d'kC'V-1:A de l'entorn de C ollse rola es reuniran per fer una pro posta de part it per a la protecció d e la serra .

Pomar diu qu e l'estalvi d'aigu a respon a mé s d'un facto r Rf`PLICA> El tinent d'alcalde d e Medi Ambient, Eduard Pornar, ha aclaritque l'entrada en v-igordc I'(h denança Municipal per a l'Estalv i d' Aigua, a finals del 2002, no és l' ú nica causa de la reduccen 58 litre s del consum diari per persona entr e els anys 200 l i 2003 i ha destacat le s campanyes de sensibilització qu e s'han estat duent a terme aquests últims anys en aquest sentit i des d e diversos àmbits . El tinent d ' alcalde de Medi Ambient, d ' altra banda, h a explicat que la xifra de 58 litres é s orientativa, perquè les dades de l 2000 i les del 2003 de què dispos a l'Ajuntament provenen de font s diferents -la companyia d'aigiies Sa rga i l'Entitat Metropolitana res pectivament . Per Pomar, però, és indubtable que hi ha hagut un a reducció en el consurn d'aigua i veu en 1'orcienança una manera de potenciar -perquè converteix e n obligatòria la seva aplicació- un a sèrie de mesures d'estalvi quealgu nes proinotores ja aphcavcn, de rnancraque "aquesta reduccióenca ra anirà a mésenels pròxims anys ' .

lis)►~~~ :~ . Lat} ;[c) .3 Itliih)! :i ,

cpt]l,

l ; l :) :} :z

DPELE}

Av . Cerdanyola, 10 0 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉ S Tel . : 93 589 30 00 Fax : 93 589 46 40

1A utQcugat

s. a .

autacugat@autocugat .co m wvvw .autocugat .com


Les obres de l CPA segueixe n

L' última campanya municipal de plantació ha portat 546 arbres nous als carrers apuntat l'alcalde de la ciutat, L]ui s Rrcader. La campanya deplarttaciód' arbres 20174-2005 es va iniciarcl pas salittesdelébreri Fínalitzarà aques t mes d'abril . En total, la campanya preveu la plantatiit de 546 arbre s nous als c arrers, places i zones ver -

Medi Ambient ha prioritza t les espècies autòctones i caducifàlies com ei lledoner , la mèlia o el raur e

El tinent d ' alcalde de Medi Ambient i l 'alcalde han plantat un parell de roure s

VERA URBÀ> L'Àrea de Med i A rnhient de I' A juntalnent ha plantat mes dc 501 arbres durant l'hi vern . Aquests, sumats als 7 .00 0 plantats per Ica promotores i per les juntes de rornpcnsació als actors

delTurtideCan MatesialaGuinardera, fan que la ràtio a Sant Cuga t sigui dc 2,24 habitants per arbre , "molt diferent dels 6. R o 10 habitants per arbre quc hi ha en altre s municipis de l'entorn" . tal com ha

des del municipi, de manem quc , un cop Finali tzada, h i haurà més d e 2F+ .100 arbres a la citrat . D' aquesta manera . queda una relació de 2, 8 habitants per arbre . Aquesta pro porció es converteix en 2,24 habitant~ per arbre si es té en coinpt e cluc, asnh els nous processos d ' ur banització, s'arribarà als 33 .40 0 arhresviaris . L'alcalde Recodcr, que h a assistit a la plantació dc cinc rou-

LaJNC potenciarà la presència a Valldoreix per recuperar I'EM D POLÍTtCA> La .IoVtnlut Naeiona lista de Catalunya t .1Nt:'t ha decidit polcnciar la seva presència a Valldoreix amb robjeetiu qu e C i U recuperi cI govern clc C l : M U. Els jslves han anunciat, a més, l a voluntat que a Valldorcix s'arrib i a un pacte amb ERC de cara a l a próxima legislatura i que la presidéneia de I ' EMD recaigui en u n mernbrc de CDC .

A la dreta, et president de la SNC

l_a .INL, d'altra banda, dcnuneia les poques facilitats quc els h a hrinclzit 1'I :M q de Valldoreix, després que anunciessin la seva inteneiir d'iniciar les seves activitats cn aquesta zona . El president dc IaJN C local, Jurdi Esteban . ha mostrat l a seva perplexitat quan ha vist quc e l Casal dcCuit art cic Va I Wore ix esta va tancat trn vespre d un dimarts i diu que no ho entén perquè, "quan

res al parc de Can Magí, ha desta cat quc "una de les prioritat~ de l govern municipal és planta r arbres,cuidar-k7sicuiclardclconjunt de 1a natura .

Espècies autòctones Flsnousarhresgtlelti itauràa San t Cugat al final de [a campanya d e plantació són d ' espècies autitetones i naturalitzades . és a dir, espè cies rneditcrrànies o arrelades a Catalunya des dc là malls anys . A mcs,dontirn:n icsespcciescaducifbiies,qucpcrrnetengaudirdel so l a f ' hivcrn yuan cauen les fulle:si propnrciunenomhraa l'estiu . E s tracta, en definitiva, cl'cspccie s soni cl 1]edoncr, la morera sense truils, la mèlia, forn, cl circrcrde Flor o el roure . F.l tinent d'alcalde de Medi Ambient ha explicat, a illes, que s'ha tingut en compte que siguin espècies hipoal . lergèniques . Pel que fa als prats, també s 'estan prioritzant espècies am b menys necessitat hidrica . El pressupost total de la campanya é s d ' uns 50 .1700 suros .

vam demanar una sala, ens van di r quc estava tat oe upat" . Esteban ha suhratl latqucaques t és un moment ideal per comença r lesactivitatsde laJoventtrtNaciunalista a Valldoreix amb l'objectiu d c reforçar-hi la presència de CDC , tenint en cotttpte quc "CiU hi v a guanyar Ecseleccions, perit, per un a série dc pactes preclectorals un a mica estramtxttics, es va apartar l a federació nacionalista de la presidéneiade I'EMiJ" . Els objectius de ]a JNC són "iionar a uonéixcr cl missatge i c l projecte naciunaÍisla de la formaeió .iqueCiU recuperi el govern ( i e l'entitat descentralitzada" . amb

aturades e n espera d'un a decisiò de Fecs a TERRITORi>LLs obres de fa nova seu si gil Centro Popular Andalu z estan a1 errades cn espera que ]~'ess a retiri una estariú transformador a dc lazona . La tinents d'alcalde d e Territori, MercéCancsa, creu yu e la posada en marxa d ' una nova estació transformadora es produirà aquest mateix mes d'abril, fe t que permetrà proseguir amb el s trebal ls al CPA . Encara que Fecs a ja ha construït el transformador quc ha de substituir el que hi h a ubicat en el solar on es eonstruei x el nouCPA, la companyiacléctrica encara no ha fet la descàrreg a quc permetrà passar cl serve i d'una estació transFortnadora a l'altra ." Fecsacns va dirque donaria cl permís per fer la descàrrega aqucstmesd'abril . fet quecns permetria desencallar les obres" , h a aclarit Conesa . Fil nou C PA estarà entre l'avinguda de Frances c Macià i cl carrer dc Sant Esteve, e n un solarde 970 metresquadrats .

paraules d' Estchan, El president d c la JNCha aclarit quc "això s ' hauri a de donar amb dos condicionants : que la presidéneiade 1'EMU recaigui en un militant de CDC i que h i hagi un pacte nacionalista i de progri:sambEIZC'. Actlvitafs"pac idònies " Jordi Esteban hatitllat de"lamentahle" la gestió de l'equip d c govern de I'EM D, "sobretot pe l que fa als joves" i ha dit que le s activitats quc es duen a terme a l a Nau de Cultura són "poc ídónics , tenint cn rompis sis actes vandàlics quc s'han produït durant l a celebració de diversos concerts " .

NOU FiDRE5TER AWD ï 1

:irats, n°1 en seguretat ,

n°1 en pre }

ions . de 4 a 1 00 rn8,3 seg .

desde,700

m

(evidentment no parlem dels cotxes famlliars que veus pel carre r ni dels tot terreny que veus pel camp ) Desde 25.350

SUBAR U 51~1 na .r .WDar qul sabs* aeme.a, N1 imp . de marnculacdi i trIfflspart lackaus. PVP recArrurr~el D~ a Penònsula i 13010er8 . Des de 5.7 VI OOkni . : cnrrstttn wouBUrbe m[+del 2 .0X t25cv

PRODRIVE TOT MOTOR : el Rambleta del Pare Alegre, 73 •08323 Terrassa ; Tel . : 93 733 66 44 cl Sol i Padrís, 44 • 08203 • Sabadell • Tel . : 93 726 14 25


Ciutat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril dol 2005

19

Iniciades les obres d e

cobriment de la ronda Nord

E!s treballs s'allargaran previsiblement fins a !'octubre

La Comissirí

d'Urbanisme de Catalunya va declarar Torre Negra no urtarrittat3le el 200 3

Sentènciaanacrònica sobrnTorr€ Negra TSJC> 1 :I Tri kuna I Supericlr cic Jus liciadeCatalunya hadnTiat Ia rod a la Companyia tic .lesús, que l'any 21)01 vaintcrposarunrcccnsdavan t

Les obres de cobriment d'un tram de la ronda Nord s'han iniciat ja es preveu cine TERRITORI> Les obres dr desdo blament i de cobriment d'u n tram de la ronda Nord ha n començat . El cast dels treball s els assu :neix la Junta de Compensacici de la Ciuinardera . segons s'estableix en el Pl a Especial d'aquest sector . i le s obres s'allargaran durant G mesos aproximadament . Segons s'ha infilrmai des d e l ' Àrea del 'crritnri de 1 ' Ajuntarnent,rn cl planejament deVullpalleres ja es preveia que un a part dc la ronda Nord estigué s coberta . "Ja se sabia que un a part de la randa Norcí passari a pcr sota d'un túnel . Aquesta é s ,justament I'abra d'in f 'racstruc tura que s'està executant e n aquests momtrtis s'hade reronéixer qur és mul t aparatosa, e n el sentit que es ►cu tot el calai x que s'està construint i pel qua l

circularanelscotxcs", ha cxpli -

EI túnel i el desdoblamen t de part d'aquesta via esta n previstos en el planejamen t de Vullpallere s cot ia tinrnta d'alcalde deTerritnri, Mercè C'tmesa . D'altra banda, les obres qu e s'estan realitzant inclouen e l des -

1

ny

c3hlanleni de la rnnd,r iorcl prc ‘ ltif també en el planejamem d e Vullpalicresd'acnrdamh l'estudi de mobilitat realitzat per a aquesta zona dc nou creixement . Segons Mercè Conesa, "1'cstttd i demnhilitatva tirrvidentqurer a necessari el desdoblament dc l a ronda Nord des de la rotonda d e Cal l Favà fins a la rntcmda del qu e ser .1 la desena escola" . Segons e i calendari previst des de l'Ajunta ment, els treballs estaran enlles titscap al'cxttlhrr .

GRU P

FRASMO

moments, tntsc ls grups nlirniripa I s van donar suport ala permuta, am b 1'cxcipcin d' ERC, tort i que: el s rcpuhl icans raincidicrt amh la rest a clepartits sobre la inlpnriància qu e el conjunt de lalàrrc Negra passi a ser de titularitat pública per garantir-ne la preservació.

•Alquiler y renta de ofit:ina s •Alquiler de locales y napes ZONA CAN 501.A

Av . Corts Catalanes, 2 • Tel . 93 544 22 09 - 609 66 50 1 0

Neteges Boi x Neteges en GenE+l :1 1 Neteges deVldres, Oortllcilis Particulars, Camefçds í:nrn ;mliats. IndilsUies, Pargrlings . Ofieirfes , Lacais. Escales, Iractamer,t de !erre s

C! Abat Biure, 20 baixos la 08190 Sant Cugat

Tel . 93 675 35 02 Fax 93 590 91 87

i]ISENO INTERIORE5 E INDUSTRIA L YBARGLJENGDITIA ASt7CIADO S

R,Iklli0.lVYix : !&>SC3aE1CÀEp

p

la decisiúde l' Aj untament dr cícnegar la ull . 1 i ci tud d' aprovaciil inicia l del Prnjected'Actuaciil Urbanistica{ pAU tenclstcrrtnysquetl Ccnlrc Borja tenia en el sector de l a TorreNegra . Laresaluciíti.prrú,h a arribat tard ja que . a finals d ' abri l dcl 2[7(13, cl C entre Borja va pcrmutaramh i' Aj untamrnt les sis ]lcetàrces de terreny que tenia en aquest

espai natural . Mitjançant 1'aperaciil, els terrenys dels jesuïtes va n passara t i t u l aritat pública i . a canvi. el eonsistnri ■ a requal if icar com a sol resideTlelal una altra parecl•l,s del Centre Borja . En aquells

vOLvO AUTO SÀEN Z CTRA . DE RUBÍ, 7 6 93 544 29 3 8 SANT CUGAT DEL VALLÉS

ako r

pelleteria

na

Batejvs, Comunions:

Casaments, anirversarts , cel .lebracions, Regals , Uaminadure s Torrent de ia Bomba, 4 6 ldevard .; ..; , . tésj 773 .f

Ante • Napa • Doble fase . Alta pelleteria Transfiffmacions • Servei de guardo • Neteja


Opinió

20

Diari de Sarrt Cugat Dijous, 7 abril del 2[]05

TR1BUN A

ZOOLOGICS I GRANGES Bruna banda, cl DlAiti publicava la setmiula passada que davant l ' ordre dc tancamcntdrl nucli roo1t ic de Ca11C'astilloa Sol i Aire pcrpart dc I' Ajuntament . cI seu propietari ha recollit més de l .5[1t1signaturetii oI,inriharaiz,5 .( U, jaquehatingut rnusur esde suliBaritatdcrnultes iizlnílie s quereprovaven aquesta dccisieintunic'ip,tL Pcr!' :llirrlrrndii .a{ ollserala s'han tornat a cnccndrecls llunes del platódei programa tele.\ isi u La Cïfrrnju . un nou invent nt il innari del ~ - 'tri neus" yue semlzla q ue te moltaalld[CnekaenienCanalesiatal . I a~~!çi'rlf]Cti VcLlgileÉSt lriCar11i1 S gttants ex famosos amb niés pena que giitria . sense aigrtta calenta n i electricitat i amb toscs quarltcs bestioles que han d % alimentar.Ai , pobre~ besucs!, si poguessin elnlgraRen cuRcnrs a Can Castillo, qu e afila si gtlecs vcuque lestrtctenrom a reines . La Giiiiijrr retreta u n mon rural on no hi ha ni corrent ni gai rebé aigua per rentar-se. aixó si . hi ha molt de "marrc ', Ntl ts estrany que en aquest pais s' acahi tT le s vocacions rurals . B C, amb una micadronia volemdestarar lacontradiccióqueés, per uncastat, fer-li la vida impossible sensebuscarca p solució a una familia q ue vol dedicar-se a cuidar un estol d'animals i ensenyar-los els diumenges i, per 1'aitra . donar totes ics i oci 1 itats perquè una gmtnja de cartró lxdra amb guàrdia jurats pertot arreu s' instal•lin aCan Bell . 1 amb ai xó no volent negar la Ixlss ihi l i tat quei a ntatsia cn pugui treure un rendiment . tot el contrari, peró sí que volem deixar constànciao'aquesta monedaamb duesiauescJuenodeixad e ser forçacuriosa. Per cert, tuTaàvia vcïnaque té ten ramat decabres d e veritatesqueixa tanTbéenaquestes planesyuela instat laeiódeLc r Gfrutjcr no i i pcrrnet pasturar els seus animals on ho fa sempre . Tot ple gat demostra que una vegada més el culebrot de la realitat supera el d e €a ficció . ■

P

Departament reornerctel : Cristina Femàndez , Núria Olivé Montse Mami Wtografla: tardi Garcle

Diari de Sant Cugat imita: Premsa Local Surt Cugat, 5 L President Ramon Gra u Dlrsctor : Josep Maria Vallés Consell Edltarkel : VrCtor Alexandre, Fr arrta$c Carbó, Jordl Casas . Narris Castanyer, Jose p Daniel, Joan Ca{fos Cassrol, Ramon Grau (presl dertt}, Pepa MaAin, Antoni Monerris, Mane l Pardo, Rogeli Pedró. Nlonlserral Rumtrau, Ignasi Salvat, Josep M Sclns Travé, Paco Saler, Josep A Teixidó, Joan Tortosa Núria Iabala Gerent Anna Camella HedacGó: P4l1TICA_ Eva Arasa SOCIETAT : Susana Diaz ESPORTS : Alex López . CEltTl1RA. Mariona Sagalés ECONOMIA: E . Arasa i Jiil Vallés Carreccld: Susanna Turfln r Crestrna Mas

Colaeóaradora: Pere Vivó, Marti Olaya, lmma Pueyo, Eduard Jener, Isabel Saez, Montse Sant, Jordl Casas, Josep A. Teixidó, Tomàs Grau l Jord k Frontons Disseny I magrlotació: Marcel Maas, Adrl à Gallego l Francesc Cabeza Creacló t disseny de la maqueta : L'Eixida lnrpresskd: Rolimprés rei .: 972 40 05 9 5 Dtpóslt legal : G1-405-99 Empresa dtstdbpïdera : Mailing Vallés (93 589 23 7t1 El riwn oF Smrr Cuçv expressa IinlCameni la seva opinió en ses e rroriafs. Els article. signats expressen 1•opNrld dBiS Seus aurdrS, qué 8J rkxe rx S+wr Cixar no fa seva necessèrramerr l

ACUDIT SANT TÉ

Cu6A T MA R

Un Evangeli Humanitzalo r ut un ressó mundial qu e espon a la scva presènci ninrtdcJoan Pau 11 ha 1 ina arreu del món en aquests 2 6 ú l t i rn s anys . I-f a e stat una presèn cia moguda per dues raons fona mentals que el mateix Pap a difunt ha expressat . La primera : entrar en contacte amb els cató lics que treballen a arreu de l mon, per portar-los Contact e paternal i preocupació per cant i xen dc prop els problemes i el s projectes dc tots . La segona raó , conseqüència de la primera . er a el desig dc donar a aquest món , tan canviant i tan necessitat d e so [ i dari tat, una paraula, nascud a de 1' Evangeli de Jesús de Naza ret : una paraula de fortalesa, d e crit ira, d'em penta, cspec i al men t pcralsjoves . Elscontingutsdel s missatges de Joan Pau 11 tenen l a seva base cn la història persona l d'aquell jove poionès que . am b una gran capacitat intel•lcctual i una enorme voluntat Be lluila . s'enfronta ais seus 19 anys. am b tota l'empenta de la seva joven tut, primer a l'rlcupació alcman -

U

ya després . a la dictadura de l regim eomuTllsta . D'aq ue st a duraexpcriència li naixerà ser u n promotoracèrrim de la llibertat i dels drets socials ([ ) i un cnnven çLlt defensor'de la fe catól ira (I [ ) . (1) . El seu ensenyament social h a estat fecund, i subratllo tre s documents innovadors : 1'Enciclica sobre cl Trehall, defens a La defenda de la fe, viscud a des de jove, Ij va comporta r també alguns problemes a l'interior de (Esglési a dels treballadors : I'Lnciclie a sobre la caiguda del Sistem a comunista criticatenversayues t sistema i tambL enversel sistem a capitalista- i i'Enciclica en qu e demana un Desenvolupamen t basat en la Solidaritat del s Pobles, A niés, cada any, en l a Jornada dedicada a la Pau, e l Papa fustiga €a guerra, i en la Jornada anual dedicada als Mitjan s

de Comunicaries Scleial, escri u també un document presentan t objectiu~ renovadors per al s Mcdis . La Defensa dc la Vidal fo u també objecte dels seus discursos cn els senti innombrable s viatges . A l'igual que la promoció de la Fanlilia, a la que dedic à una important carta cn 1981 . {1[) . q 'altrabanda, la defensa d e la fe . viscuda ales de jove, li v a comportar també alguns proble mes a 1'interiorde 1'Esglésiaper què pera u n s conservadors va se r massa avançat en ci diàleg ecu mènic i, pera astres, vasermass a conservador i restrictiu -sovin t a través dels seus delegats- am b cl pensament i praxis dels catò lics que seguien més avançada ment el Vaticà li .r i

IGNASI SALVAT S.i. Director del Centre Borj a

CARTES DELS LECTORS Els textos tramesos a aquesta secció no ha n d'excedlr de les 15 raliies mecanografiades . Lautor haurà de signar k és Impresclndibie que hi consti el domkCrR, el leléian i ei número de ONI o passaport del seu autor . El puei rr t Snxr CuCar e5 re5e7va Cl dret de puhllCaC el s IextOS Irarnesos el dret de resumir-los qua n hp consideri oport ú Menéndez, a mitjanit (eli } Què està passant al nostr e municipi'? -l'habitatge,comissions . enmissiems cec festes . . . Jordi, no pots ari ucar els ulls i f 'er veure que na ho veus, eixia no és seriós . Els plens de 1 - ajuntament d e Sant Cugat del Vallès han baixat d►: nivell . ara els únics qu e fart aposicióscin "iniciatives" . Qui guanyarà les próximc s eleccions municipals ? N1 . RNGELS QUADRES 1 AVELLANA Volem transparènci a A través de diversos informe s de la Sindicatura dc Comptes , cf Parlament dc Catalunya h a constatat cluc 1'lnstitut Catal à de Finances va cnncedircrèdit s a empreses corrent riscos d ' im pagament, Alguns exemples

són el tancament de l'empres a 1-Iilados y Tejidns Puigneró , SA . i loti fallides del Gru p Mitasa i Industrial dc C'arroceriati, així cans 1']ntpagalmcn t dels rebuts posteriors a 200 1 corresponents a Espot Esquí . SA i Pallars Industrial . SA . L a morosilat dels crédits per 1'íC F Se situarien entre un h l un 7% a finals del 2003 . Per aques t 1notEti, ti'ha aprovat una resolu ció (posterior al debat sobre l a gestió dc ('institut Català d e Finances els anys 2000 i 2001 ) gràcies als vals favorables de l PSC, ERC . 1cV i PP. la gua l encomana a la Sindicatura qu e verifiqui si en els exercicis d c 2002 i 2003 "es vari posar e n marxa els mecanismes necessaris" pera la recuperació del s crèdits concedits i si el nivel l de datacions concedide s aquests anys "va ser conforrn e als possibles increment~ de l risc d'impagament" produït s en els exercicis anteriors . Pe r què C i L1 ha votat en contra del s apartats de la resolució que

recomanen a la Sindicatura qu e aprofundeixi en acluests aspee tes en els propers estudis :' L a resposta és tan evident que n o cal explicar-la . Podem fer u n paral-lelisntc amb la denunci a que esta fent en l'actualitat c l Grup Municipal Socialista d e Sarit Cugat del Vallès' per qu è CiU s'oposa a auditar I'(rganisme Autànom dc Ciestió Tributitria (recordem qnc el 200 2 es d[ lla la eoncessió del serve i de recaptació a Impulsis} . Tenim indicis de la pèrdua d'aproximadament 8 milion s d'etrros de rebuts impagats i j a prescrits . El nivell dc rccapiaciii tributària a Sant Cugat e n els darrers exercicis és escandalosament baix . Qui esta pas sant? Elaurem d'esperar e l canvi dc govern a Sant Cuga t per fer possible la transparència :' AINTZANE CONES A Regidpra del Grup Municipal Socialista (PSC-CpC )


Diari tie Sant Cugat Nous, 7 abril del 2005

Opinió

21

FRASE DE LA SETMAN A

"Moltes vegades arna mentida etpermet arribar a la veritat ."

EUGENIO VÉLEZ Investigador priva t

TRIBUN A

120BSERVATpR I

Mentre Joan Pau 11 est à de cos present anTprenc c{tf‘:un lizra dt sèri e trxn Carol Wr,jtyla que e n vida s'ha guanyar acírnsracions i crítiques- apassionades i

C

tol, coet sempre sol passar- e n morir, focaiitzi 1'atencicidclsanalistes pillltlcs, dels estudiosos , dels mitjans de comunicació i d e tothom que estigui interessat pe r el rumb dc la humanitat i dc la fe cristiana . Em sembla lógisque lainèrciade f pensament feble es vegi convulsionada pel seu testimoniatge d e fe cuntttndent . l que ]a societat qu e pateix crisi dc 1 ideratge acusi 1' intpacte de l a mort d'un home que h a enllaçat introversió i extraversi G de tal manera, que ha tingut u n poder de evnvocatòria excepcional . Entenc que molts católics- algun s amorosint e1 desacord i altre s moderant l'entusiasme-s'af utyi n a emprendre la noble tasca de fc r balanç dels llargs 26 anys del seu

pontifical . PerómentreJuan Pau ![cstàdreo s present, considcrtt que els que n o hem donat la vidaanth la intensita t que ell ho ha fet, és just que extremem el respecte i siguem hc n humans per fer avui cl mateix qu e f'em quan se'ns mor algú de casa : posar en actiu el millor de nosal -

MARTÍ OLAYA Escriptor De llegir i defe r llegi r

L'Església no és un a multinacional que neoesstta un superman a la gerència que trontolla quan decau el líde r

Perquè l'Església no ésuna mul tinacicinai que necessita ti n superman a la gerència, ni un a dictadura que trontolla yua n decau el líder. L'Església és u n organisme viu on cada batejat é s responsable- conjuntament amb cis germans i els pastors- de 1'a nunci dcl'Evangeli i del testimoniatge de la caritat . Per respondrea aquest repte ben e de regenerar la plena comuni ó entre nosaltres i amb totes loti dunes i els homes compromeso s est la causa tic l'esperança i de l a pau .//

ires mateixos. Perals joves de menys de 26 anys , Ia mort del Papa és un esdevenimcnt mai vist que pot obrir interrogants inèdits . Els més gran s tenim el deure d'aportar perspectiva i maduresa . Als católics ens correspon especiatntentviure I'espcrançaactiva :

BLAI BLANOUER I CUTRIN A Prevere

q tustés wt tema recurrent . f eritdeixcu-mecreuregtl e escrivint cíins del marc no n.Lssa ampli de la fent stra 'aquest observatori, la cosano vagi rnésenllàdei somriure utnTprensiudrl lcxtor. Perdir--hode pressa: a mi Tn'agrufaria queaSant Cugat els nois i rtoics dc les rx ostres escoles fessin una mena de iomci g individual i interesccrlar per veure qui llegeix millor qui fi~ascja arn b niés correcció, qui llueix d'una natural itat ntéw c-scai crtt . . .Amhpre misdellilms,viatgDVL7 . .Jaestà di t: sense rettiriquc-s n i raonaments. Ai xit si, sem'acut nxorciarque . engenerrl,elsnois i nnic s frlnecscts Ttosols I IcgeixennTOltlté,entoTtartt i ,un h veu ben c lara, sine yue eLs ha n ensenyata fcr-ho davant dcl públic , tctrttsi f Icgeixencomsi hanntemoritzate[ text.Tenen tuTa I IarLatradició . Altres constatacions a kxuxla, vaig

quedar metavcllal ctt uns Jctes Floralsa Perpinyà . Segost<scnsexplica l'escriptor francès liIimiel Pennac en e4 seu llibre Cant una novcl-f a (Empúries 1993), el més venut a França l'any 1992, i que pretenia, entn:altr eoscs,estimularlaloctura en veu acta vaaeonscgtiir I Icgir a ungrupd' adol werrtsnTé sav,iat dissols, amb un i ntcri.'s immcxJiat i desbordiUiL una no vel .la no ltcts pensada pera joves : El PcrfttnT,de Patrici : SiLskind . Fsclar gtle el carisma de Pennac nocltélrastotftom. Peró 1'exempleésbo . L[egirclprufcsore n veu alta, ct fer-ho c!s alurnnes. avui tut .1'ertdemil un altre: dempeus, a poc a }toc, matisat, amb la veu ade quadaal' ai . . .Jam'hitmbo . Aquest any hauria dc serany de lectores a Sant Cugat Nove l . la;, poesia, tt°atn:, la l reca isadcl dia i el s setrnarTaris locals . Alguna cosa es hcllugaf •

CARTES DELS LECTOR S Fitness Sant Cugat Som dues ciutadanes antigue s usuàries de l'C]M I;T des dc fei a molts anys . servei que per cer t ens agradava força, però en s vam creure ]a pe[•Iicula que en s va vendre l'Ajuntament de deixar I'C}MET pcr anar al "sttagnifie" Fitness Sant Cugat , decisió que avui en dia considerem un gran error . Va m començar unes classes de gtntnàstica que no ens van agrada r ja que no estaven adaptades al s ctifcrentsnivells d'edat i característiques dels usuaris!usuàries, per aixa vam optar pe r passar-nits a les classes d'aiguagyrn, que vam abandona r per causa del caràcter cicl professar . f :1 segiicnl curs, un co p tancada la piscina tíe! Par c Central i arran de no haver-h i suficientespai, vananul•iarlc s classes d'adults . Enguany, a causa de les diverses queixe s que cs van presentar, han torna t a impartir les classes d'aiguagym per a adults a la piscina menys funda, els dilluns i

dimecres, dc 18 .25 a 19 .20 h , on som una mitjana de 25 a 3{ } persones en un espai del to t insuficient i, pcr més istri, últi mament compartim l'espa i amb altre~ grups, cosa que h a fet la situació inviable i intole rable . D'altra banda, 1'hidromassatge, els vestidors, la piscina . . . presenten deficiències mol t greus dc manteniment i neteja , cota ho demostra el fet de tro bar-te matèries fecals flotant . trciesn que no hi ha dret que c s mantinguin obertes unes instai lacions esportives e n aquestes condicions . Per itltim, volem expressar e l nostre suport a ia carta dc l a Sra . Marga Ezquicta i convida r la resta d'usuaris usuàrie s insatisfets a realitzar queixe s com aquestes per tal d'intenta r tocar el voraviu a qui li correspongui i d'aquesta maner a millorar cl servei que mes rere enes seguim pagant i patint . CQNXIFA f7(JENAS ISIDORA MAN S g

El Casal i les excuses El passat mes de març es v a comunicar a les entitats de l a Floresta, pcr part de la regido ra Sra . Angcls Soler . que l a Comissió de Mobilitat i Territori consideraven inviable e l projecte del Casal de la Fiares ta, per manca d'aparcament . S'ha invertit unmunt de diners a rehabilitar la façana . e] pat i interior, millorar els accessos , etcètera . Diners públics i subvencions oficials . Quina contrarietat l'aparcament, qua n constantment ens reromanc n fer exercici fisic, utilitzar el s transports públics, no utilitza r c1 cotxe, etcètera . Total, pe r aquest aparcament ens pode m quedar sense casal . Quante s places són necessàries? i pe r què? Espai pcr fer-ne une s quantes de reservades per faci litar els accessos a persone s amb dificultats si que s'h i poden fer . i senyalitzar-ne l a reserva, si cs vol és clar . Per altra para, no crec que el s veïns de La Floresta, els

molesti molt haver d'ana r caminant finsal casal . A la l loresla, tenim una piscina . un pavellóesportiu, un cen tre: cívic, i una guarderia, tot s ubicats al mateix lloc, i 1a zon a d 'aparcament no és pas gair e gran . També s'hi celebra l a Fcsta Major, i podeu suposar e l nombre de persones que s'h i belluguest, i en canvi de place s d'aparcament no n'hi ha per a lots i molts baixen caminant o en bus . Per tant, rea crec que la manc a d ' aparcament valgui com a excusa . Ara, autoritats contpetents, busqueu una altra cxiusa, que segur que hi trobem un a solució . XAVIER SANS I CORfDOM l La Florest a Autobusos a la plaça Lluí s Mille t L'Ajuntament reafirma que el s autobusos passaran per l a plaça Lluís Millet (estació) . Així com temps enrere manifestavatímidament que sols hi

passarien les línies 1 i 2, ara en s diu amo força que hi passara n totes les finies d'autobusos d c la ciutat . Actitud amb regus t d'un temps passat no mass a llunyà, de 1a qual tots plegat s ens haviem relaxat . Sóc usuària d'aquesta zona . i dia rere dia en palpo el t:reixement i l'evolució . Per molt qu e m'esforci a entendre les raon s del consistori, no ho puc pa s entendre . Corn ntès ho observis, més peri lls hi trobo pcr al s vianants i més estrès per ai s co n d uc to rsd'a u tn b ús . En un breu recorregut hi ha tre s punts molt concrets dc risc i tensió : A l'inici de[ carrer Lluis Companya : c1 pas dc l'autobús é s arran de 1a vorera estreta, am b tai un seguit dc comcrços .aparadors, escales i vianants . A la plaça dc l'estació : l'autobús passaria entre les terrasse s dels bars, l'allau de vianant s prnredents de l'estació, més l a resta d'usuaris de la plaça . A la sortida : la incorporaci4dc


Opinió

22

Diari de Sant Cuga t Dijous, 7 abril del 200 5

CARTES DELS LECTORS I'autobúsa la calçada passa pe r un pas estret . n sigui un col i d'ampolla, esquivant l'afluència de eotxes quc surten de l túnel, que cada vegada en só n més . Ui: quin cslrés! Tos plegat é s com deixar un got d'aigua a I a punta de la taula . I .m sap molt greu Lluc 1'Ajuntamcnl nu escolti la veu dc tants i tants ciutadans que pcr mitjà d c I'AssociaciLi Vcïnai cicl Centr c Estació ho venim expressan t dc ta molt temps . Se'ls ha presentat propostes molt constructives i raonables . com fe r passar cl s autobusos per dins l trinc], tal com es va fer tempti 3

t

enrere sense problemes . C'ortstruir una parada d'autobusos i taxis tocant a l'estació am b seients nlarC]neSlna com cal i Sr . Recoder i Sra . Conesa, co m a responsables directes, vostè s derideixert si deixat cl got pl e d'aigua a la punta de la taula . o hé el traslladen a un lloc mé s ben protegit . Tanmateix, tamb é considero responsables a to t E'equip de govern . que es rnant í cn,ilcnci o assenteix . L'únic inleres que ens mou a 1'Assuciaeii VL'inal Centre Estació és nornés cl lema del s autobusos . Tractant-se de l mateix punt dc mira, no hauri a dc ser pas tan cliiieil arribar a

l'objectiu principal . CONXITA SANTOLARIA l ARDERI U Associació Veïnal Centre Estaci ó

3

Agraïmen t f_1 passat diumenge 13 ci e març, els comitès locals d ' lnterrnún(3xfarn i Amnisti a internacional c-an convocar el s ciutadans i ciutadanes dc San t

Cugat a a5si st i r a una desfilad a simbòliea (1' armes . cn el mar c de la campanya internaciona l per al control dc1 comerç d'ar rnes' `Armes sota Control" . Vedem expressar el nostr e agra'ilnent a l'Escola d'Art s Fscèniqucs Brou d'Arts pe r acceptar participar cn la desfi -

lada i pcr la seva esplèndid a posada en escena . Tamb é volclnaerairal Sr. Alvar Rnda , de Universitat lnternacíona l ó de ]a Pau, la seva co l . laboraci en la lectura del manifest am b què va rantlourc l'acte . aix í com t 'er esment d'una person a que va contribuir cn gra n mesura a r èxit d'aquest acte : gr~cies Sr . Tohclla . Finalment . volem agrair a test s els ciuladans i ciutadanes d c Sant Cugat que amb la sev a presència van mostrar el se u suport a [a campanya i la sev a convicció yue entre tucs és pns sibleeonstruir un món millor . ANA LLORET

Responsable Campanye s Intermón Oxfam Sant Cuga t

JORDI SAR D

Amnistia internacional Sant Cuga t FF D'ERRATE S

kn la passada edició de l q ikRi DL SANr Ct_GAT, núnt . 562, en ia noticia que Feia referència als Premis del Clu b

L'antarell . els membres de l jurat vius ser Manuel Rut z Ortega i lgnasi Cabanas, entr e altres . REaACCIO DS C

C/GOrina if

Sant

Cugat del Vallés -0819 0 Barcelona

93 590 04 46 info@espaignrina .com www.espaigorina.co m

A partir deI 15 d'abril i fins ell D de maig

Amb PERCUSSIC3NS DE CASTELL D

nauguració i vemissatge divendres 15 a ►es 19 :30 h

Espectacle :

Joan Tortosa Horari Dimarts a divendres de 18 a 20 :30. Dissabtes d'l 1 :30 ' a 14 :30 i de 18 a 20:30, dlumenges d'l 1 :30 a 14:30 . Dilluns i festius tancat.

de Shchedri n Diumenge, ] 0 d'abril del 2005, a les 7 de la tard a Al]D1TORI M 1.1N I{'I PA I . I]E : 'I'1 :RRASS A I .ncsslitals4: Caixa dc Calrslrlnvll . "pel

CARPINTERÍA DE ALUMINI O J

■ C !i

u`,

.■ t

r

SOMOS FABRICANTES

Fnlrades 902 10 12 1 2

,Iuminier

r" , I . .r l

TECHNA L lnterpretamos obras a la perfeecià n

Paaaelg Torre Blanca, 16 balxoa Tel . 93 675 25 89 Fax 93 589 48 96 08190 Bt .Cugat del Vallès (Barcefona)


Publicitat

diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

23

Entrades 2x1 per a Les tres germanes , divendres 15, a les 21 h , al Teatre Auditor i Sorteig entre les primeres trucade s Tel .: 93 589 62 82 (Diari de Sant Cugat ) cl Sant Antoni, 42-44

Entrades gratis per a dies feiners per als cinemes Cinesa Sant Cugat Sorteig entre les primere s trucade s

ve,.r,W5-

Pla del Vinyet, local 1 0 (davant Cinesa )

Tel. : 93 589 Gt 82 {Diari de Sant Cugat} cl Sant Antoni, 42-44

4

c

Diari de Sant Cugat Faci's subscripto r per beneficiar-s e de totes les alertes . Import anual . 70 suro s Envrí aquesta butlleta a : cl Sant Antoni, 42-4 4 68172 Sanl Cugat del Vallè s Per fax: 93 674 26 24 Per correu eleelrànlc : redacc i~i aridesantcugat .Com

NOM I COGNOMS :

per a 2 persones , de diumenge a dijous, de les 21 a les 23 h sopar degustació proposat perVO, adaptable en funció dels gustos Sorteig entre les 50 primere s trucades Tel .: 93 559 62 82 (Diari de Sant Cugat) cl Sant Anrani, 42-44

Et regalem ei llibre Tanta Tinta T'unta de Xavier Grasset

Et regalem el llibre EI somriure de Burt Lancaster, deVíctorAlexandre

Truqueu al tel . 93 589 Gr 8 2 per reservar el vostre

Truqueu al tel . 93 589 62 82 per reservar el vostre exempla r i passeu a recollir-la al cl Sant Antoni, 42-4 4 (Diari de Sant Cugaty

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÜ:

Us convida a un sopar!

exemplar i passeu a recollir-lo a l c! Sant Antoni, 42-4 4 (Diari desant Cugat}

DADES DE LA su8SCR€PClb : DATA D'ALTA :

tat x

CIUTAT: DIRECCib: CODI POSTAL

DADES PAGAMENT: sANCICA pG4:

TELÈFON 1 FAX : ADREÇA D'OFICINA : NIF 1 DM : ADREÇA ELECTRDNICA:

I

TITOLAR :

III

T 111111111

L]COMPTAT 11 REBUT DOMICILIAT Sant Cugar del Vallès, . . .. de Si nalüra

del 2OO. . .

Descompte de 3 E en el servei de neteja d'interiors de dilluns a divendres T. DE RENTAT SANTO DOMINGO : GRiusiTaufet,13 1 Telèfon: 93 675 58 1 3

Descomptes especials a I'Agènciade viatges TOTEM c! Doctor Mt prilb, 2 Telébn: 93675696 4 totemgruposercom .cat n


Socïetat

des

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 20[] 5

IMATG ES de la setmana

La parròquia de Sant Pere d'Dctavià est ; de dol per la mortde l Sant pare Joan Pau Il . Dimarts passat, un miler de santcugatenc s van assistir als funerais que va oficiar el mossèn Blai Blanquer a l'església del Monestir.

í

La Residència Centre de Dia i Casa i d'Avis de Sant Cugat va celebra r dissabte passat el 1 3è aniversar i de la seva inauguració . L'acte, que va comptar amb la presència de l'alcalde, Lluís Recoder, va oferi r una tarda de diversió, activitats i festa a tots els avis que viuen o passen estones d'oci en aqueste s instat-lacions per a la tercera edat .

espai piscines dissen y cobertes protectore s natació contracorrent

pïsc jardins disseny estanys i cascades reg s mantenimen t

nov a adreç a

CJAmpasta, 22 - Tet . 93 675 32 67 - mbbii : 839 31 27 1 6 Sant Cugat del Vallés espaipisciiia@geproxxi,com


Societat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 2005

La cantant Gisela va poder comprovar durant la seva col-laboració de dos dies amb el Sant Cugat Centr e Comercial, que el seu públic és ampli i també molt heterogeni . ]entre els centenars de persones que va n desplaçar-se fins al SCCC per aconseguir un autògraf de la cantant catalana, hi havia tant nene s encissades perla seva semblança amb Barbie, l a nina que ha doblat en una pel . lícula, com joves de trenta anys que també admiraven la seva imatge , per altres raons menys infantils . . .

Elsvaguistes del sindicatde maquiniste s independents SIMAF van provocar el cao s ferroviari a la línia Barcelona-Vallés,després de baixar a les vies de l'estació de l a Floresta per tallar la circulació dels bens . L'acció, que va deixar 25 .000 passatgers a les andanes de tota la línia, és una de le s més radicals que els vaguistes han dut a terme al Metro del Vallés des de l'inici de l a vaga al març .

IIQUIERDD GACESA 5APrt CUGAT DEL VA.U.E5

25


Cultura

`Jo no sóc espanyol', deVíctor Alexandre, es portarà al cinem a Francesc Bellm unt di rig i rà la pel . fieu la

que es filmarà amb format docu-

mental i tindrà un pressupastde gaire bé 900.000 euros. A més, el film e s distribuirà per les sales comercials i comptarà amb més personatges del s que surten actualment al llibre . esprés de sis anys d'èxit, avalats per 25 .0H)0 exemplar s venuts, el llibre de l'escriptor i periodista santc uga tonc V i etn r A lcxandre Jo no ser espanyol tindrà una versin cinematogràfica . Am b la novena edició ja a la vencia, aqucst text , editat el 1999, es considera un clàssic de l ' independentisme que va marcar u n abans i un després cn el si de la societa t catalana a través de vint converses am h diverses personatges cata fans contemporanis . Aquesta tardor i sota les ordres de l 500 FJ[EMPLAitS A L'ANY . Aquest referent de la catalanitat, que té la seva versió en castellà, va gaudi r director Francesc Beilmunt s'iniciarà e l d'una venda, ets tres primers mesos de fa seva edició, d'un volum cada deu minuts . Enguany es produeix l a rodatge del film amh format documenta l novena edició amb un nou disseny de tapa i coincideix amb el rodatge cinematogràfic del llibre, i amb un pressupost entre els 6110 .000 i el s 900 .000euros . Rodadaen català, la versió cinematogràfica de Jo no sóc espanyol s ' exibirà en sales comercíals i comptarà

D

Diari de Sant Cugat Oijous, 7 abril del 2005

amh una distribució internacional . A més , el documental tindrà més personatge s dels que hi ha en el llihre, els quals, i segons l ' autor, seran "una autòntica sor presa" . La cinta sent un reflex del llihre qu e manifesta les inquietuds de la identita t catalana mitjançant Salvador Cardús , Antoni Deig,Joel Joan, Lluis Llach . Llui s Gavaldà,Tisner, .Ioan F3rossa,Toni Soler, Oriol IItihigas . Enric Masip, lsahel-Clara Simó i Alfred Rodríguez Picó, entr e altres . Pcr la seva handct . Alexandre v a

RODATGE IMMINEN T A la tardor s'iniciarà la producció , que es localitzarà per diversos punts de la geografia catalan a apuntarquecaien persones que no tingui n por de dir el que pensen i que 'Nit s ' cstiguind'exercirlcj scvacatalanitat allà one s trobin ; persones que . perla seva projecci ó professional, esdevinguin elements refcrencial s

Els germans del text A més, e1 llihre dei santcugatenc ha dona t els seus fruits titra de les fronteres catalanes, ja que paral . lelament al film i a travé s dels escriptors bascos lnaki Anasagasti i Angel Rckal es farà una versió en basc am b dos textos diferents que es declaren fill s de,lo rlosricespan 1 gol, raó per la qua I comp taranamh un pròleg d' Alexandre i tindran una estructura similar a l'original, per ò centrat en el context del Pais Basc . IIM .

sagalés i Mas (culturaC d arldesantctJCat. cara)


Diari de Sara Cugat Dijous, 7 d'abril del 2005

Cultura

27

Les músiques més cinematogràfique s

de lOrqustra S~mf~n~ca, aI ta!

Els acords de Tiempos Modemos, West Side Histor y o La guerra de ies galàxies sonaran a1 Teatre-Auditor i

El pròxim concertserà una experiència pera l'Orquestra, amb la participació d' infant s AUdICIü7I-1s 54 músics de l'Or- xen fa possihilitatqueel composiquestra Simfònica Sant Cugat e s torpugui destirtar temps i recurso s posaran sota les ordres de .Iose p per compondre, cosa que d'un a Ferré . la n it dc l 23 d'ahri 1, per inter- altra manera no seria possible" . pretar el repertori de. ( 'une rr de Surrr Jorrfi . amh ntüslques d e Pardcfpació escola r pel-lícules de cinc . El concert es El segon concert se celebrarà u n dividi rt en durs parts. En la prime- dia més tard . el diumenge al mati i ra part, es reproduiran fragment s dins de la programació familiar de les produc c i ons dei cinema m u t ambSant Jordi en Fami[ia anthun a i del ci ncnta sonor, amh ia milx im a durtció efes curta . on a més d'inrepresentaciilclels filntsmusicals . terpretar una part de Ics músique s lyesrSidf 1li.sror} . En la segona, e s c inentatogrà f iquesdcl primereon potenciaran els vessants rnmàntie , eerts'estrenarannoves versionsd c dramàtic i d'aventures, amb u n cançons del repertori tradiciona l extracte fermat per músiques d e català arranjades per l'Orquestr a films rnés recents com 1►idirrrr a Sirn€iiiica, sota la direcció de l .lucres, Tirurric . La srrrerru de les compositor Agustí C'ohi Grau . gukirie.vo La llisco rleSchindler . Aquest concert suposarà una nov a "Es tracta d'un recorregut ero- experiència per als membres de nológic perla h istória del cinema " . ('orquestra, ja que els arrartjarnent s EI director de I't hqucstra ha asse- percant fets perCcthí estan previs nyalat que es tracta d'un concer t tos per ser interpretats per nens i molt divertit : "7e n'adones que h i nenesd'eseoles de música i coral s L'Orquestra, en una de ies seves últimes interpretacions al Teatre-Auditori . am b ha una gran qualitat de cornpnsi- d ' escoles municipals, raó per la Josep Ferré dirigint ets 54. músic s tnrs . Lesgransproduccionsoferci- qual el Sant Jnrdi en fantí l ia contp-

tarà amb les veus d'infants, am b edats compreses entre 9 i [ D anys . de les escales de música Coral de f'EscolaMunicipalde MúsicaVictòriadels iingeís i la Coral de [' Es cola Fusici, i delscorsde lesescole s municipa[s Col•legi Viaró i CEI P Pins del Val Iès . Perquè els joves que assistei xi n al concert puguin seguir les cançons clrs de la platea, [a pròxim a ediciódel DIARI n E , SAr T Ct lt ;AT,e I 14 d'a bri 1 . es reprndui rà la partitu ra del concert clc la programaci ó familiar i s'inckiurart els clàssics rata lans Ivi 1 i iv Galks-ri la gara i el hclirrc, l :llrull i fallrrçu . ?t•1urju►'idcra iJrurndelHirr, Corn ja és habitual en el con cert matinal : l'Orqultitra santcugatenca repartim un colcccionable ,r lravés ►l'una partitura amb format de fitxa . i que ert aquesta eeiiiít recau sobre !a peça Joan del Riu . A més, s'estrenarà una obra d'un autor contemporani . E n aquest trimestre s'estrenarà l a peça I)Nverhlli nr►, de[ professo r de l ' Escola de Música Fusi ó xav icr Pagès.

I TÍILLERES ROfilflll TtlittSMES : CERDANYA, 1 0 VEHICLES IHtri]STR1AL5: VIC, 1 8

TALLERS ROlNAN : Cerdanya 1 0 1e€ . : 93 674 00 86 - Fa .t 93 674 02 62 www.talkresranwn.com

an .oom

TALLER DE PLANXA I PINTURA TALLER DE TURISME S VEHICLE5 NOUS I D'UCASI O TALLER DE VEHICLE5 INDUSTRIALS

5ERVEI S •servei de mantenimen t • Reparaóó general de ve4hides industrials í turismes - Mecànica, electricitat, planxa i pintura ■ Venda de recanvis i accesaris originals de la marca ■Venda i rnuntatge d'arcessaris 4x 4 ■Muntatge de telefonia i autaràdíos • Reparaàd de tnt tipus de vehicles • Treballem amb totes les totrlpanyies • Recollida del vehicle a domicil i • Vehicle de cortesia en reparadons de llarga durada ■3.000 nt2 d'instal .lacions equipades i personal forma t

PLANXA I PINTURA ■ Servei 5 estrelles • Sistemes de pintura de temoiogia avançad a ■ Pintura a I'aiglra . fcolbgica amb ef medi ambient


Cultura

28

Escura presentar à el seu últim llibre

CRlTiCA DE MÚSICA

Els ressons del vell regne TfTOL :'NgTICiA DEL REGNE DE MALLORQUES (SOCATALA) ' IDEA ORIGINAL : BIENVE MOYA ptRECCIÓ MUSICAL 1 ARRANJAMENTS : TONI XUCLA. VEUS: MIOUEt. GIL, ALBA GUERRERO, CR1S JUANICO, ROGER MAS 1 LIOIA PUJOL MÚSICS : JOAN AGUIAR, VIOLIIMANDOLINA . DANIE L CARBONELL, TAROTAIGRALLA. PACO HEREDIA, GUITARRA FLAMENCA . PEREPAU JIMÉNEZ, SAC DE GEMECSIACORDIIS . MANOLO LAPEI, CONTRABAIX. JOSEP PtNYU MARTI, BATERIA 1 PERCUSSIONS . ÀLEX

VENTURA, PERCUSSIONS . TONC XUCLÀ ,

GUITARRA ACÚSTIC A

LLOC I DIA: TEATRE-AUDITORI . t D'ABRIL

f atiin-ydeToniXuclà,amhlacol . laboraciódeBienvc Muya, nom impnescindihlecntre lagentclucs ' estòrça per revifar les arrels fugint d'anacronismes , ens purrta un segon treball després de C iinreul placr ric' eiu►r . clc 1'any 2(H13 .1 'rai t d'uns seminaris fets a Sa PLlbla i a Prada de C on tlcnt, recuperen cartçans, descobreixen par,►I•Iciismcs. identifiquen eoincicícncies i ens ccinl•irmcn allil que molls sahie m nonlcsperhavcrcaminat pels lloes fóradclscircuit s turistics, escoltant molt i, sobretot, rnirunt prr veure que lesafiniWLsentre clspobles dc la Mcditerrtni a Scirttotals .Aixi.lapcçaque vatancar I'espectacle,Lu

Diari de Sant Cuga t Dijous, 7 d'abril del 200 5

damiuíe/,Afc ditePrcrni,ésidènticaaLudcumrd Al►agc r' ol udumcrdcBeirr►1,ielssonsdelagralla,lespercu_ssions . I' incon fusiblesonoritatdc l'acordió, I'esquinçament de guitarra, l'especial rememhrinç a del sac de gemecs i la humautitlada sonoritat de l xiuli, es poden rLcc llir al Rosselló . a Menorca, a Sieilia,aC 'retao aI Liban . EspectaclesuggestiuanlB l K peces . U nad'cl les ins trwrtcntal, que van interpretar un grup d'artistes d e recone gudavàlua,com el valencià m iquel exAl Tall .amb lacaractcristica veu ; cl menorqui CrisJuan ico, ex Ja t' ho diré, de forta prest nci a ; Roger Mas , el solsoní de veu greu, peró dolça l'andalusa A lira Ciuerrern, del gm►p Koskiileu, que va aportar belle sa i cant flamenc (esplèndida a Tcnipx de caló), i Lidia Pujol, lacantant barcelonina quees va mostra r convincent i madura en les seves intervencions , especialment a LcTlilla del rei. Xuclà articula 1'es pectaclc alternant els cantants~, en alguns casos col laborant tnsjunts, i dona unaespecial intenció a la rlrlac iódc l s ternes, que preserlEsl cn un i tinerui geo gràfic percurruhararlessirnilitudtial margedeLsorigens . La qualitat de les intervencions dels instrumentistes é rnalta l ta i . en conj ur1t, és un concert arna molta força iprujeccirl, Malauradament, la ilutn i l a direcciócscènica no estil a l'alçada dels intérprets. La infiautilitz leió de la grrn pantalla, ics projeecicfnspan ialstdcscnfcxatles, no,ektpsipcrmntiu s estètics{i )o nu]i lcsdiapositivcsnliníisculcsperwn escenari cons ei del ta!, nuajuden a aixecarel nivell ; el de l'actuació musical, sí, imrtlillarable .•

FJ Catè-Atxlitori serà el marc pes acollir la prtserttació de I'tíftim treball de l santcugatenc Xavier Escura, `Le s dames de tac',que explica els darrers dies de la comunitat càtara ai nord d e Catalunya. A l'acte, també tti participarà l'escriptor Martí Olaya i l'edito r de Proa, IsidorCònsitl. PRESENfTACIÓ>Finalment, 1a dar rera novel.la de l'escriptori president dc la delegació d'Òmniu m Cultural a Sant Cugat . Xavie r Escura, es presentarà a la seva ciutat . El prcixim dimarts 12 d'abril, a les 20.[]{] hores del vespre, ei Ca fc Auditori del Centre Cultural acol l la presentació de !_ex da,nes d e

A l'esguerra de la imatge, Xavier Escur a

exposa i recrea la barbàrie de 1'extetmini tàtar per part de l ' Esglési a catGlica. Arrth cl setge de Montscgur, es propicia la revelació de l' e.li)'. A més de l'autor, ai' acte lli par- uigmadel SantGr-ial,l'auti;ntictttticiparan l'editor dc Proa, lsido r sorsecret dels càtars . Escura rescata . a partir de l a Cvnsul . que s'encarregarà d'oficiar la introducció del text, i 1'es- visiti del~ vençuts, i amb u n encrcuarllcntcntre la ficció i lahiscriptar Marti Olaya . tória, l ' cpnpeia viscuda pelscàtars Navel-la històrica a la Catalunya Nord a trtvés d'un a A partir del testimoniatge del ca p históriad'amori gclosia,dccobdimilitardeMontseguri superviven t cia i revcnja .amb cl rere fònsdc le s dc la batalla de Muret, Pere Roge r fogueres purificadores i l'horro r de Mirapeis, a Les clames tle Joc, instaurat perla Inquisició . i-

rri

'31G4Vi G

Ha torna . .r i , rr .,. . } Egyipprnwrl de s[rre del Nau Golf GTS : d " allnlgr r l i • i • I e ! , Irru n , r . r . , i : I r r • r r . r r i • r , . l l a , 1 , , . , n ., i•! ., : tiY . . Lsr , anlilHrera, f .lullase,rnu !+I/Irry ., sdaln I !!- c asn I( .lr! rr rlr r, S 11 . , rrrniu r ra fl .r . .+_,, r :,, c . mrrdFl r plctrptiks dkcvirasnrnl . eenwv dr pla#. . . Ara tens un Got; GTI 3p. per 27.000 ~` .

Nou Goif GTI

Auto Volés Mercè Rodoreda, 16-32 - Tel . 936 747 171 - q 8192 Sant Cugat del Valls c : .irclrca.roa-itreloFl~d.rA■elAIaY*ódrC03 'PVP Mru.n.ral a r tai r, Fla4ve 1VA, lraaspars, baryrFl dr nrcncgirYd, proalnc e l Trt . NIIe~,r yssorar>, tol Ianiai.

*►ne .F 1.


Publicitat

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

r

J

...milers de premis

Sant Cuga t CENTRE

Gratuït

COMERCIA L

Ctra . Sant Cugat a Rubí, km 4


Cultura

30

Diari de Sartt Cugat Dijous, ? d'abril del 200 5

L'Associació Pedra i San g presentarà el seu llibre

Associació Amics de Pedra i San g NOVETAT 7I : Associació Antic s de Pctlra i Sang presentarà, e l próxim dimarts 12 d'abril, a [e s 19 .30 hores, a Ia sala F3chop Jazr_ , 1'cdiciíicscrita dc la ltistória del s fets succeïts cl Nadal dc 1350 , els de l'assassinat de I' Aba t Biure, assassinat en mans d'u n grup de nobles del Vallés i sot a

les ordre~ de Berenguer de Sai tells . El [Iihrc . que compta amh [e s fotografies de Mané Espinosa . es posarà a la venda per 40 suro s a les llibreries de la ciutat e l mateix dia de la presentació, i s'acompanyarà amb l'enregistrament sonor de l'obra, en qu è

La Unió acull aquest divendres u n intercanvi-espectacle entr e estudiants de Teatre del Vallès REPRESENTACfÓJl :ls nosmrtlcg s i les escenes de diversos autor s reconeguis dc teatre contemporani conformaran cl program a c1 ' esq uetxos cine interpretara n

'respectivament els alumnes d c

primer d'interpretació de l'cs -

pai d'arts escèniques f3ro u d'Arts i els alumnesdel tallerd e Teatrc d'Adults de Polinyà, a l a Sessió de Cafè-Teatre Monòlegs . Aixi . aquest divendres dia 8 , ales 22 hores, amh cl servei de

han intervingut els actors de l a companyia Teiratcatrc i arnh l a música deJoan Alavedra . A la presentació de i'exemplar. que serà presidit per l'alcalde . Lluís Recodcr, lii partici paran gran part dels memhre s suc han interpretat o han inter vingut cn les diverses fases d c l'obra, com la directora escènica i presidenta de l'Associaci ó Amics de Pedra i Sang . Dolors Vifarasau, el critic de teatre Eduard Jener. el director musicaiJnrdi Picnrclli, i I'intèrpretde l'Abat Biure, Jaunic Pla . Tamh è els considerats tres pares del lli bre,l'autordcl text Pc thcrisu►rg . Josep Maria .faurnà . l'autor de l text Alise►cre! . Lluís Calvo, que s'inclou dins del llibre, i el fntó =rafyue ha il•lttstrat el volum , Manè Espinosa . Tacs d'humo r Un cop finalitat l'acte de presentació, c I s ntemhres de 1' Asso ciació representaran una mini parndia dc f'c•clru i .scnrgTa la tragi cotnédia 1'crflrr i Iang, escrit a expressament perJaumà perfes tejar la presentació del 11 ihrc . bar ohcrt, el Teatre de La Uni ó Santcugatenea acollirà u n espectacle en què els monólcg s seran el principal reclam .

Intercanvi entre escoles D'aquesta manera, les duc s agrupacions teatrals celebre n un intercanvi entre els seusestu diants de Teatre del Vallès qu e aglutinen les dues companyies . perquè . per una banda, es cone guin entre si . i per ['altra, compadeixin noves experiències e n el camp del teatre .

Josep Pla-Narbona

Guanyador del Presti Nacional de disseny 2004 Ricard Fàbregas, vaiganara Pari s i va ser un bany de cultura treba llant en urta agència de publicitat amh quatre dissenyadors acnsa ciona ls, ytle crn van donar euhura i una gran angoixa en veure que j o no era res . I va ig cnnieriçara estu diar. Elscartcllsdc Magritt emva n influenciarnullt.

"E1 disseny és una

conseqüéncia lògica de l'art: sense estètic a

no hi ha disseny "

-Quin va ser el seu primer disseny? -La retolaciód'un cartell decine ma quan treballava arnh un E1 1947 vaig fer el meu pri niercartcll d ' un detetent .

gr a . -Vostè és un dissenyador pur ? -El coeu disseny va cvoiuciona r partinl dc les belles arts, els dissenyadors quecs consideren purs creuen que l'art i el disseny n o tenen res a vetne, joconsideroqu e cl disseny és una conseqüènci a lògicacie l'art. perquè scnseestètica nu hi ha d issuiy, i sense sensi bilitat artititicat tampoc, per tant . art i disseny són dos vasos ecim u nicants ,

-Vostè va ser un deks primers dissenyadors ? -Sóc de la generació rius va iniciarel disseny a Espanya, i sóc e l primer president de 1' Associació de Cirafisles fAD. l-.n aquell a ~ptx a cl fit de dibuixar era un a vcx.acsó artística . Els dibuixants irem dibuixants puhl ic ilaris, pcrcluc la partula disseny encara no existia . -La nomenacin del Nacional a l mes de març li ha suposat un nou gir en la seva carrera ? -Tinc 77anys i ara ja hauria d ' estar jubilat . perquè la jubilació per a usi plàstic, igual que pcralsescrip tors . dificilrncnt arriba. perquè és una activitat cluc si l'has fet pe r vexació i amh passió . un no eti pot jubilar. Jo treballo amb il-lusió , pcryuc pintar és una activitat d é recerca constant . -Vostè va crear els premis LAUS? -Quan era el presicientdegrdistes FAI.7, vaig instituir els premi s LAUS . que en llaci signific a lloo► c es i que fit 40 anysque fun cionin i donen un acte de fc de l a nostra activitat professional, per què estàvem a 1'cpcxa germina l del disseny.

- Quines han estat les seve s inAuéncies en la seva trajectòria? -Vaig partir del treball amb e l Ricard Fàbregas . Era molt bo n artista i cl meu mestre. i bàsica ment era un dihuixartt cluc esposs - -Viure a la Floresta l'ha influenvadavant de la imatge al natural i ciat? ho fèia amh ploma estilogr°àf ïca , -La meva obra la porta dins meu , anih una perfecció impecable , neix de les meves experiències qualitat que jo vaig adquirir . Sóc personals íntimes i del nieu subsi autodidacte amb una gra n jectivisme . Sóc un pintor de subvocació . Després d'estar amh coriscient . /1M . Sagaiés i Mas

PLACES LLIURE S PER EL CENTRE DE DI A

LAURENTINO MARTÍ

De 8 a 20 .30 h de dilluns a diumeng e (inclosos festius] per 588 euros .r cura del seu familiar, econòmicament ai seu abast

dYrrrM di.egdrw ir tlI a 21 Y • W ...6a■ d'11 M . 14 1 re 11» Z l Y • plrvya C1139 . 14. H Y

Cl BorIrr,

13 . 9Yrtt ú0t • TII. : 93 599 57 73 •

Ra=çidència per ri la 3a. eda-t iet+tra N tttttttZI‘A rttl■IW Torre d'obra nova. Rossinyol, 27 , Robi 93 588 2 3 4


del 2005

Els cants gregorians omplen el Monesti r est cap de setmana

Cultura

Els alumnes de Laura Estev e repeteixen funció

Els Antics Escolans es reuniran amb altres cors de cant gregori à

Ci]NCENTRACIÓ>Deu entitats i fins a 150 cantaires seran els en gaLti d ' interpretar els Vespre s Solemnes de la Mare de Déu a l a Trobada d'Entitats dc Can t à de Catalunya . EI Monesti r l escenari, aquest dissabte 9 ,a Ies 18 hores, d'aquest ert littirgic que forma part ls actes de commemoració del CV aniversari del Cor dels Antics Escolans dcl Monestir. que diri ixJaanAuladell iqueesvaninirlriar el passat mcs degencr , El concert, que s'interpretar à en l latí i gregorià, comptar amb l a participació de dos organistes, c l santcugatenc i organista titular d e la parròquia, Jaume Fàbregas. i cl directordcl CordelsAntics isralans dc Montserrat, Pere Pagès , e pretén que els directors i el s de cant gregorià dels cors ]ans es coneguin . A l'acte, h i haurà la participació del rector ti c parròquia de Sant Pere d'Octa à, et mossèn Blai Blanqucr, qu e ;encarregarà de presidir l'acte.

R epresentac ixi cata ia na

A mésamésdelsAntics l :senlan s dc Sant Cugat del Vallés, tamhé h i participarannou formacions mé s dc cora ls de cant gregorià .l ct que representa una màxima enncen tració de les corals especialiste s en aquesta modalitat de cant . Aixi, el cor santeugatenc estaria acompanyat pdsAntics Escolan s de Montserrat, dirigits per Per e Pagès, el Cor dc la Capella de l a Tossa d ' igualada, sota les ordre s dc Frederic Prat . i elscantaires d c laCapellaGregnrianaels Dolors dc Vic, amb el director Bene t Camps . Tanmateix, a l'act e també actuaran el Cor del Talle r tl'EstutfisMedievalsde Barcelona, amb la directora Montserra t Cal ivcras, i els de l es escol es Scltn la Cantorum de la Catedral d c Tarragona . Schola Carttorum d e Santa Maria de Badalona . l a Sehola Catorum dc Terrassa . l a Schola de Cant Gregorià d c Montblanc i la Schola Gregoria nadcVilafranca .

•Cansuhuria TecnelefKa i d'irxgYecifl •Consutfa 165 d 6 5 @gu f B! a1 1 10 PQ •eusssnes models a el tJussrnes plens • O senys i Implaniatlnns de llances de dade s • Oisserrys i implantar-Ions de 7larxo s wl-Fi , wlMax

C . de leCreu,1 6

ÇerdlM2 r, l r ï .

7667= €3+r : a

'l.l .ss 'r■ .rv eo ,ywv. • r rali ;; ::■1

:I rl a

lf.g;711 iLy f:

La representació

del

fragment del

musica! 'Chicago'

va

ser una de les més vistose s

aANSA>Fins a dues representa- així el ptiblir es va ubicaren els la comlzanyia csai I~ellll nl 1 i ~ cionsvanhaverde ferelsalurnns:s dos nivells dc llotges existents a l'cspreÉaelerlue realltrtile .&ie 1,l de l'Escola dc Dansa Laura E ;ste- la sala i en una petita zona de la vint anys, al mes de lun■ . a 1 ' .Iirc

lliurciquerepuna mitjanaclc 5111 1 ve en él seu darrer espectacle . platea . espectadors . L'escola també e s Comr dia nrrrsiral, per satisfer la demanda d'entrades, que un cop Pròximes actuacions planteja la possibilitat d'oferi r posades a la venda, el dimarts Després dc 1'éxit, Esteve té pre- l'essència de lúltim taller d'impassat, dos dies després, el vist interpretar, el pròxim 22 de provisació als que hi han assistit . dijous, van quedar totalment maiga La Unió . unespectaelede nnelsalumnes hanaprésadisaenexhaurides . La Unió Santcuga- peces de dansa contemporània, yar ells mateixos les eoreogratenca va albergar aquesta repre- amb coreografies mes adients fies . p ròximament, Laura Esteve scntació formada per fragments amb les dimensions dea teatre, a participarà en la temporada d e de coreografies dels clàssics travésdedansescreadespelspro- dansade Poble Nouatravésd'un a musicals que triomfen arreu del fcssnrs de l'escola Laura Esteve, marató de les escoles de dansa món . com Clrieagn, .4 ;:nie. Gn a- Pepe Bevia i Carles Salas . A més, catalanes, el 6,7 i K de maig . sc i Cabaret . i que els quarant a a l u ornes de tercer cic le de l' eseo la van interpretar. Amb una duració total dc 5 0 minuts, Crlnfr dia ffiasirul v a SILLU É tenir dos representacions, la pri . `Llum i color de la vella Europa• . rnera a les 1 8 .30 hores, i la segon a a les 19 - 30 hores . Per realitza r aquest espectacle es va habilita r part de la platea com a escenari ,

TALLERE S ROMA N VENDES : Cerdanya . 10

TALLERS : Vic . 1 8

Tel- 93 674 00 86 Fax 93 674 02 6 2 Ci

3,ant Cugat TeI,9387549Q2 Fax 93 875 57 89 www.stcugetorglr anals

Meri ú diar i 6,25 € l1l•IillrLlttsidaui eeigPdef3RI4h.

[ t .t iS ticit [ , 1[: I


Cultura

32

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 2005 {]E LLUNY I DE PRO P

PERE VIVó Exrector del Manestlr

Una altra bona font!

Per a aquesta temporada s'han previst un total de vint activitats de tot tipu s

Part de lelenc present a la nova programació del ta ! PROPOSTES[ l XXXV program a delTeatre-Auditori que engloba e l s pritxims tres mesos, abril, maig i juny, es va presentar a mitjans d'aquestasctntana i vacoruptaramb l a presència de latincnta d'alcalded e Cultura, Angcls Solc, i alguns del s protagonistes dels tretze espectacles i les vvitactivitats eontplententàricsquc s'hi representaran . Els reclarns d'aquest trimestr e són e ls m un ta tges teatra ls, am b le.► tres germanes, d' Anton Txèkhov, Juli Cèsar, de Shakespeare,

nrclrxire Grrinhalnr, a més dc l a

dansa de Marta Carrasco a travé s d'Erenrn?Alat si drre nu, i cl concert de boleros de Moncho, que e s va mostrar content per actuar al ta! . Solé va apuntarrJueel Teatre-Audi toricontinua apostant per un vental l de possibil itats . "Tenim espectacle s de teatre. dansa, música, espectacles familiars d ' òpera i activitat s complemcntàriesque incideixen en àmbits com la poesia i la rnilsica d e cambra". L'actor del muntatge d e Txèkhov. Pep Planes, va voler

danton P. Txèkhov Direcció Ariel Garcia Valdés

.fr r teatre Nacional de Catalunya l;dl!Spr d'haver pujar a I ' esseiia perprlme r de ito ittwt Stanilavski, ens rtytrvhe m reis EaessorbattJes més sepresent nius de ."hdktaDír,.Olpa, Mdtlid i frirta . tres gentsarses r wrlt déls Cartri5 que CS pradueixei i Stahoquen ai passem nn saben ert que els domina nia un

lntaarprets: Francesc Albio l David Bagés Frartl: Capde t Laura Conejer o Carnie forttrn y Alfred Lucchett i Francesc Lu[chetti

remarcar que el director de l'obra, Ariel Garcia, havia aconseguit un a representació vital i amhpc:rsonatges inquiets, allunyat-se així de la densitat dels personatges descrit s per l'autor rus . Pcr la seva banda, Jordi BoixaderasvaexplicarqueE l nrerndle Grrilrhühri és una sàtira de doble moralilat per aconseguir u n lloc de treball . "11i ha una moral basada en els drets humans, i una altra, en la lògica econòmica, qu e entren en contl icte i produeixen tina situacióahsurda" .

Ramon lddaula Nora Navas Pep Plana s Ferran Rafié Mercè Rovira Ferran Terraz a Ertinta Viiarasatl

futur que els espanta . htdrttenen !ari sals urs Únic desig - trobar un Sentit pQSctiil a les seves vides . Un TxeícE,nv que esr aquesta vgran rx vd<rccíà del Teatr e Nacional de Crlafiiinya europea anih urt extei•lén t relrartitncmt d'actors i ar=.rius

s tracta del "Dietari de l a General itat", que abasta del 141 1 al 1714 : fin s que gairebé tot se n'anà n orris, l levatcíe latossudcria dc sohrev i urc cant a poble , que encara ens dura . L escriv à oficial, anava registrant, am b més o menys concisió . tot el que afectava a la nostra primera inst i tució nacional . El text, transcri t fidelment, esdevé un documen t de primerordre pera la históriad e Catalunya i, de retruc . de la de l Monestir : per alguna rata h i fórem ben presents . Nou volants , gruixuts i atapeïts, que ens ajuden a saber una mica mé sdel qu e encara ens resta per saber, mal grat els meritoris esforços d e molts . Cai rebuscar-hi tota referència al Monestir i a la vila . Un primercopd'ull jaensfàadonarque val la pena la recerca. tant pels fets coneguts, vistos des d'un altre angle, corn per altres , ben nous . Alguns, sembla que ni els monjos no coneix ien : o, pot ser, no els volien sonéixer? Com atast, undegros : la mort de l'abat Antoni Alemany ( 146 1 -1471), traspassat nodolçamental seu lli t dcpalau, sinóexi liat,cmprrwtionat en una nau, "persaspitós i traïdo r a laterra", i la nau s'enfonsin, mor i 1' abat, tots ofegats Detffidora la

terra, res dt reti, n i tampoc la vila , malgrat haver-sc rend it i capitula t davant de Joan 11 . Quin ranci ! Era el final dc la guerra civil . l a del 1462 al 1472 . També, cl "Dietari" erts perme t resseguir la gestió dels abats , sigui com a presidents de la Generalitat . sigui corn a membres riel consistori de govern -reunit sovint al mateix Mones tir- que decidien delicades ges tions davant del rei, del tribuna l dc ]a Inquisició -pcrabúsen fes seves atribucions- o que defensaven els drets de la Generalitat , senscpermetre ni unaespurna de canvi en el protocol, yuan podi a suposar Ia més petita mima e n l'expressió de la seva autoritat com a primera institució nacional . Hoanirem veient . fil poc insinuat ja ens recorria que aquest pais mai no ha estat una bassa d'oli -ni aquest, ni ca p altre-, i com que [a història sempre pot ser lliçó, ladarrcra tamborinada -la que encara trona-, j a passsarà,conttantcsaltres . Exemples a dojo en el vell "Dietari" . Aquests dies, un bon historiador deia : "Mai no ens ha costat gaire passar de l'oasi a la jungla". Una micadur! Deixem-ho : en passar del senyala rauxa . . . -


Cultura

Dlari de Sant litigat nipous, 7 d'atxil del 2005

33

ART SANT CUGAT

l ma Pue~o

Jugar amb l'espai Neus Colet Fins al 22 de mai g

L

Una de les obres que es podra veure fins al prbxim 31 de ntaic l

EI Mesón acull Pobra de BernarcloAleman y EXPQSlCIfi7Arnb i irrrrrrr .1I)N , 11 Mescin presenta una selecci ó de l'obra més recent del pinto r rullà Bernarda Alemany . A tra vés de 4ü peces coloristes, i

repartides pels dos nivells de l restaurant . [= I Mescin, dc la plag a d ' L etavià, acull fins al 3] d c rnaigaqucsta exposicióquc consisteix en una sintcsi que mescl a la trasculsuralitat influenciad a per dues cultures tradicionals , 1'andaittsa i la cubana . A Virglliru A!]N, l'artist a reprèn les tècniques plàstique s dc les antigues escotes sevilla -

nes cum una intluència de 1'cntorn i . en diversosquadres . del s caixons de flamenc, esscncia d e la rumba que ha definit part d e ta seva cultura i trajectòria pictòrica .

Tècnica del passa t A ladarreranhrad ' Alemany,e n algunes de iescomposiciontie s pot apreciar un dels trets caracteílstlCs que es desprèn de te s tècniques utilitzades en Ie s escoles sevillanes, la introducció dc l'òxid de vernis, molt utilitzat pels pintors d'abans .

obra de la jove escultora Neu s Colet, que es va donar a conèixer al s santcugatencs el 1987 .a la galeri a del carrer de la Creu . participant e n una exposició cul lectiva . és la tercera pro posta institucional del cicle Artistes d e . Sant Cugat, destinada a mostrar els treballs d'autors locals . L'exposiciG, rcalitza tla a la Casa de Cultura . ha sigut un bo n pretext per a la modificació de la sala, a partir d'un muntatge estricte, exce l . lent d e llum i color. que potencia les possibilitat s formals de fes obres . Malgrat Pestanya, h a guanyat en qualitat estètica i s'han reduï t les dimensions, gi:iestic'i que esperem qu e nci sigui per sempre, atès el dèficit d e locals expositius públics en la nostra ciu tat . Neus Colet comença a treballar prime r l'argila, la pedra, e] guix i després el ferr o a la facultat de IQeIies Arts de Barcelona . Assaja diversos procediments . s'aplica a aprendre el gravat a t'Escala Industrial d e la capital, amb voluntat explícita dc domi nar una tècnica que emprarà lliurement e n els seus elements de treball . Amb el ferr o es troba cctmoda, és agradabie, pot mani pular-lo . fer textures, gravats i li perme t llançar-se a una experimentació constant .

Actualment, realitza unes peces composte s que es poden doblegar. moure, tancar

d'aquestes obres és l'escala petita, tamb é

les possibilitats de joc entre els petit s detalls figuratius i e] conjunt dels volum s austers . d'angles rectes . Sobre e] pape r gravat cs demostra 1a seva capacitat d e composició, disposant uns elements seriat s en ordre canviant, que suggereixen aquell s relleus del temple grec elàs s isc, amb signe s que identificaven l'austeritat . la claredat , la precisió, l'elegància decorativa mediter rània . L'obra de Neus Colet allarga la llist a d'artistes que treballen ei ferro i ens permet pensar en un art actual, en el qual é s més important persistir en el significat d e l'obra i no tant en les invencions formals . Els eicments presentats mostren ei se u pensament intel .lectual i emocional extre t de la realitat més immediata . .

Grtrpo Farmacéutic o 8oehringer ingellteim Espaao

Ja són 500 castells edificats ! JDRNAQA>Li passat 3 d'abril, a Ciraeia, ris rarttiscs erdes van arcrosegu irdesrarrcgar c l 3 de 7, e14 de fi am h agul lis i e13 cic óai xz : cot per sota . rosa que: va suposar el castell número 500 de ta seva histhria. Aqueste s dues darreresconstruccinnses van erigircont una prova, perquè en le s pròximes actuacions s'aixequinantb un pis més . La pròxima fornada per ul s dC SanE Cugat tindrà l loc el l 6 d'abril a Cornellà, amb ets castellers d'aquesta localitaE, on s'intentarà dcscarregardos castells de 7 . <

la yvàónde~.e1carbctervv+oveaor N ;yesAasespecraid*4estnrmacinraca s ben penada la tonrwrraa de 4 y}a dedrteeiórr n k •rveedgacrón han psrnperrjpa 90ar moaF IrgeRreyrr efrtre Cnmu*0.dad c+ernrBca y d .li aOCgldid. nvlkhdo a!i UrLa I.rya niylc n Iid.ua del EeCtpf tiUlmalcéutr.o da.d.11115

wrwc>o 6 11* x ktd

i

obrir divertidament . Una característic a

rodes y tacte uno en orhrnge r I nQalherm tensrnos ~ha mancar dad arnprcndcdara 4un e)4ta dxe rMleepre aerativa . apartar vebr mRdrerrde Ia tllnaYaCrBn


Economia La Federació de Comerciant s s'estrena amb un acte

diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 200 5

PRÒXIMES FITES Galvany destaca que la Federaci ò intentarà arribar a les cotes ta n altes que s'han proposat PERSPECTIVES DEL POE C Recoder assenyala que el POE C veu ei comerç santcugatenc am b molt bon futu r

Unes dues-centes persones diuen adéu, després de vint-i-cinc anys detrajectòria i através d'un sopar-espectacle oficiat al Monestir, on va participarTeatre de Guerrilla, a Sant Cugat Comerç i donen la benvinguda a l a una etapa optimista . De la mateixa mane es va expressar(ialvany . que va fcliciFederació d'Associacions de Sant Cugat del Vallés, que aglutina un total de nou associacions de comerciant s ra tarel treball dels vi nt-i-cinc anys de San i Cugat Comerç i el suport de testes lesjurt i un grup mixt que pròximament s'unirà a aquest projecte que lidera Josep Lluis Galvany .

L

, Assoeiaeió de ('omerriant s Sant Cugat Comerç va passar c l relleu . cl passat dijous 31 d e març . a la Federació d'Associaciens de Sant Cugat . En un act e celebrat al Monestir i després d' aquest s darrers vint-i-cinc anys defensant e i comerç a la ciutat, la primera agrupaci ó comercial santcugatenca cs va acomiadar amb ei desig dc continuar fomentan t el comerç a la nostra ciutat . En el sopar-espectacle . hi van partici par més de 200 pcrsencs i una bona repre sentació dels que van ser presidents d e Sant Cugat Comerç . També hi va partici parl'aleade . Lluis Rcecxier, I - actual pre sidcni de la Fedcració . .losep Lluis Galvany . última presidenta de Sant Cuga t Comerç . Maria Eulàlia Egea . Els tres va n destacarque la Fedcracióasntinuaria tre ballant pel comerç a Sant Cugat i qu e començava una nova etapa plena d'npli misnTe ,

EL RELLEU . M . Eulalia Egea ha donat pas a Josep Lluis Galvany

EI comerç, cap endavant "Sant Cugat C'umerç tanca definitiva ment la seva paradeta, pern amb molt a satisfacció . ja que suposa obrir una para detanlés gran : fa Federaci ó ' . Amhaques tesparaules es va pronunciar Egea . que v a assenyalar que a partir d'ara començava

fes directives, pern sobretot : "aquest a última junta . perla feines dc creaeiti dc l a Fecleracin" . i.:l president dc la Fedcrarici va explicarqueespcrcnarribara lesente s tan altes cluc s'han proposat . Futur optimist a Per la seva banda . Rccoder va apunta r queentre tots s'aconseguirà que la ciuta t s'erigeixi com un punt de referència pe l que fa al comerç . L'alcalde va donar le s gràcies a tots els presidents que van pas sar per l ' etapa Sant Cugat Comerç i v a assenyalar ei que signi ficarà 1 ' apruvac i ó inicial del full de ruta del Programa d'U rienlació per als Equipaments Comercials (POEC) per al comerç de la ciutat . Reeodcr també va exposar el documen t sorgit arran del PU FC' . cl ue poca dc rc l l c u cluc "cl comerç a Sant Cugat té muit d e futur", per això s'ha de ser optimista . El punt itttmorístic de la nit el va n posar e l s t res nTrrnhres de Tra tre de G ucr rilla . Carles ?(rlrigucra . Guim Masferre r i Rafel Faixedas . que van arrencar més d'un somriure al públic congregat arnh l a seva v i s i ó sat i ric a . l_ a vet l l ada de he : nv i n guda a la FederaLin d'Asstlciacions i I - a détr a Sant Cugat Comerç va rínalitza r amb un sorteig de minicadenes per al s assistents . IIM . Sagaiés i Mas [ecanamia4dia ridesanfCugat. comí

Ests organizantla un SeminarlOJWorlcshop sof]rt3 "La Cultura en el Negocio internacional :

EI seminarb lendrti lugar ellueYeS, 28 da AWIl üe 2005 . de 10 a 13,30h e1 ed Floltlt Sent (S.get 5eidn W3.1WE11 CesarlrfaterreA.2 I rerrAie del CereE 0e1809ant Cugat &IIVeab lruortpcierr 4490 rnd .) fYe mrer, doble del ouesthr+ar o on-Ine y canee óieala ii a enttxmarrlxr . de 9 a 14h a Sra Ana VatvetdQ, lel@idno 93 675 62 150 e•mat aytaldtubor~com

GRITERIt}S: r.C Ue es el Impacto de dlferenGfaS Culturales en ei trattt con ;Ilentes y colegas de naclonalidades diStirtiBS? • t, C`uàles son tas diferentes dimensiones cutturales qu e l y en 1ïüeSlra3 F! lla en nuestro acertarrTkettto al tr pYrcansie3 ? l l ; i:i aer t)s r:l CuctStianariu sabre la Cultura en el Lugarde rrasral •,o {Cuture in ire Workplace Ouesdonnaire ) par a ver rluestro perfil personal y desarrotiar estrategias para actuar y crsnluYTicar eïicaxmente con genie que tlene preferencias cuktureies drstlntas a las nuestras .

,l m porta? "

IRGRAMA; .tncuesta Cultural e latercemfsio de Respuestas . t ompetat as culturaies y purrtris claves para 1$ prCpatactibn de un pnayecttr en un enlAmo interculturaf. •La Cultura y sus dtmensiones. Cuestintq Osahre la Cultura en el Lugar de Trabaja: perfil persgnal y re ritus sabre estraDeplas en un entom a iitmrmbrial.


Economia

Diari de Sant Cugat I]+jous, 7 d'abril del 2005

35

RESPONSABILITAT ?

"EI esenvolupament sostenible és e l repte del segle per ftilarioiia Sagaté s

Vostè és director d'una consultora pel desenvolupament de l'empresa sostenible . En quins factors es basen les empreses que es regeixen per aquests principis? Les empreses que practiquin l a Les di feréncies entre una empres a Responsabilitat Social Corporatitradicional i una empresa sosteni- va (RSC) tindran descomptes fisble són molt clares, la primera é s cals o algun altre benefici ? unagiiestióempresarial . L'empre- Institucionalment, i dins d'Euro-

d'interès dc I empresa : accionistes . treballadors, clients, proveïdors, adm i nistració .

sa tradicional es mou dintre d'u n model cconixnic amb una dimensió principal, l'cconóntica . que desenvolupa la sevaactivitat obtenint beneficis ecottómics . L'empresa sostenible incorpora due s dimensions més, la mediambienta l i la social . troba un equilibri entr e ]es tres i busca cl bcnefiei econòmic tenint cura del mediambient i contribuint a una major cohesió i justicia social . Aquest fet és una diferència essencial que marca una cultura interna, unes maneres d e fer i uns impactes totalment diferents . La segnna,també là referència a I'organitracicí . LJna empresa tradicional està orientada a dona r satisfacció a un únic grup, el s accionistes . La sosteni bleorienta la scvagestió interna pcrequi librarl a satisfacció dels diferents grups

Lol a .Boton a Llanes-labors-roba lnterior

pa, de Testat, dc les autonomies i també localmentexisteix una gra n quantitat d'iniciatives . La majori a se centren en la sensibilització i c l foment dc l'intercanvi de bone s pràctiques. A banda d'això, existeix el programa Prricuru+, un a campanya iniciada cl 2004 qu e promou la compra pública sostenible . Lacomunitat aragoncsadcstaca per la posada en marxa d'un a línia de subvencions per a l a implantació de polítiques dc responsahi litatsocial ales pimes . Aniranapareixent elements que far i l itaran lasastcnihilitatempresariaf .

Quina implicació hi ha en Responsabiiitat Social a Sant Cugat ? A Sant Cugat, la sostenibilitat o l a responsabilitat social dc 1' empresa representa una gran opclrtunitat pes

contribuir a una major justíci a La Consultaria pel Desenvolupa-

José Antonio Lavado Psicòleg i soci director de la Consuftoria Bidea

Bidea va néixer e12004 a Sant

La preocupació per la sostenibili-

Cugat José Antonio Lavado n'és

tat és un boom passatger ?

soci director. Bidea promou i des-

Només ca[ obrir els ulls i mirar a [

envolupa k'empresa entesa co m

nostre voltant per veure y uc és un a

una organització humana, i dón a

veritahleapostade futuren qualse-

imparfància a la capacitat de crea-

vol àmbit, no només cn l'entor n

ció de valor a través de genera r

empresarial . Lesiniciativcsesmul-

riquesa ecaniimica, protegir l'en -

tipliquen dia a dia . Mundialment ,

torn mediambiental i contribuir a

cl desenvolupament sostenible é s

una major cohesió i justícia social .

cl principal rcptedcl segle xxl .

El psicóieg assenyala Bidea com una empresa amb obligacions .

Com a psicóleg, com afecta el s

"Seria contradictori no caminar en

treballadors formar part d'un a

aquesta direcció pel fet de ser un a

empresa que practica la RSC ?

empresa petita" . ! és que a l'hora

Per la majoria de persones . un a

del compromís no hi ha mides, "és

empresa que aposta per la sosteni-

una qüestió de responsabilitat

bilitat és més atractiva a 1 'hora d c

empresarial" .

treballar-hi . Dóna niés sentit a l a feina, enlilrtcix cl enmpromis atn h l'empresa. augmenta Ia motivaeiti

a la ci utat, perquè compta amb un a gran activitat associativa, uns alts nivells dc qualitat de vida . un a administració local amb una clara vocació de promoure Sant Cuga t corn a ciutat sostcn i ble, i un col- lectiuempresarial que aposta per l'excel . lència, tal com ho demostra l a creació de 1'Assaciaciód'Emprcsarisdc Sant Cugat .

Quina és la principal fita amb què estroben fes CUmpanyieS en matèria de sostenibilitat i RSC? La primera fita és arribar a entendre que apostar per un model d e sostenibilitat sord, a curt termini , un element crític per podersorti r a l terreny de joc i tenir opcions per competir. C.al decisió peranar fen t passos, cadascú al seu ritme, però amb tenacitat i persistència, pe r configurar internament, a mitjà i

llarg termini, una cultura i une s

incrementar la productivitat indi-

en el comportament diari de cadas-

vidual, que és un element qu e

cuna de les persones que confor-

millora el potencial de l'equi p

mcn l'equip humil dc 1'organitrr-

humà de la companyia, un aspcc-

ció . Es un procés de canvi i cal ges-

tc eritic i diferencial per !a compe-

tionar-ho .

titivitat de l'empresa .

Hi ha consens pel canvi en la filo-

La sostenibilitat és la clau de l

sofia de les empreses de passa r

futur?

de generar riquesa a genera r

L'aposta pel desenvolupament sos-

benefici i bé social ? Ls un error considerar que é s

teni ble és segurament l'única sol u-

incompatible generar betzef ici eco-

conomia, la revof ucici dc les tecnologies i els fenòmens demogràfic s

mediambiental i social de l'empre-

estan produint profundes transfor-

sa . Encara hi hamoltsdircctiusquc

macions en la societat i cn le s

hopensen . Justament és tot el con-

expectatives que consumidors .

trari, una empresa serà contpetiliva

inversors, administracions públi-

en la mesura quesàpiga equilibra r

ques i organ itzac ions de la societa t

l'acompl invent dc la seva triple res-

civil tenen respecte al rol dc le s

ponsahi l itat : generar benefici eco-

organi V.acions empresarials.1 això

nómic, tenir cura mediambiental i

és imparable . .

Solucioni problemes

ABOGADOS matèri a

Gtistirta Aocarina Garaventa Dret civi l Mercedes Caminats Moliner . Dret matrimonial RamóFa d'Ep&ra .111-113 .2 n

ae - sa rsa 21 33 Far, . 93 166 2 1 IPtelcab-u& • 08224 Terrassa iBdrCelUnai

tel 93 780 22

Av. Lluís companys, 2 9 Sant Cugat del Vallès

OFICINES EN LLOGUER MOBLADES DES DE 8 M 2

©FlBUIL©IN G

~[,•*~[

0[

MCe

CC!a 1

.■T

Alirrcio telefònics, Qornicrira[ie dc societats , rNeóititat d-ah standing, [iltcrna Vrnaal. Recapei A Correu i psgaetaria, sala dc reunioaa k confi:r4acisa . Serveis de teleconrunicsciaes

CueA `

NOU CENTRE t F NEGOCfS Orient, 78-84, edlfici lnbisa . t' Planta - Sant Cugat da! Vallés • Tel . 93 544 1 9 8 0 www .otibullding .cam - ofihuildinga p fihuitding .cam • Fax 93 589 97 39

ciódc futur. Laglabalitzaciódc l'e-

nnmic amb la responsabilita t

Estalviï diner s

José-Pastor Femàndex Rodriguex Dret labora l Andreu Planas Gras Dret de la Seguretat Sacia t Isabel Nadal Navarra Dret penat

i fa satisfacció i, per tant . ajuda a

maneres de fer que s'introdueixe n

Guanyi temp s Ggrina, 4 1r 6a, 08199 Sant Cugat dol Vallés rel, 93 590 60 96 Fax 93 074 05 0 9 bemaa@ecorwmiatez .Carn

social .

ment de !'Empresa Sostenibl e

ClPau Claris, 16 4 Barcelona


Pubi icitat

36

Diari de Salt Cugat Dijous, 7 abril del 200 5

í Basta de estress ! Reunificamo s pus deuda s y cambiamo s ~►su preocupació n L; por una sonrisa . . .

* '~II ~ ;irl ,1 CI M?f . l;i d ; Ir ]fl il. . :•I P: '1naiÏ iPIFYhGTY 'awpm rl ~r-q 1 .1 lild dliü~f•i.,Nkr

os 5 28- 08190 Sant Cugat W

WW

g

Tel .

93 544 25 45 - Fax 93 589 88 7 5

e

5 t ï

nnd

i

I'

e

C

fa .

C

0

m


Economia

>Diari de Sant Cugat dijous+ 7 alxll del 2005

37

Aprovat el POEC, amb l'acord que es presenti u n pressupost

EI fÏnançamntautonòmic, puntcla u en els diàlegs de Santcugatnbun a Tremosa demana una proposta perquè Catalunya surti de "l'estancament" econòmic üIAGNOSl Aprofitant el tema cen tral del 1V 1)ialegdek fnrurnempre suial Santcugairihuna, al qual va n assistir una nodriria representaci ó empresarial dc la ciulat . el rnemhre del í irupd' E xpens dc l3alanccs Fis ral,de la['nnsrlírriadTconomia i l inances de la [ ie neralitat i prolts surcleTeon=t F:ec,rtòrmca de Ia Univrrsilat dc 13arcrlnna, Ramon Tren 1c,sa, s re po,ar el nit l crc ixemen t ric l'eennom,ia catalana que ha desertcaderr r l'actual nzoilel ric finan( iitentel{mi(fli1 ' I I1rCUilll'lhucióde Catalunya a la snliilarital regionaE . ''Ens hem dc prcguntaryué passarà I'any20I U,cl uan C ' ata I unya tingui vuit milions d'habitants r fe s ràtios catalanes caiguin molt pe r sota de la mitjana espanyola" . Aix í de pess i nt i sta es v a m ostr~ar I 't'x pert , que va assenyalar que l'economi a catalana fa anys que està "estanca da", que s'ha quedat enrere respec te a les al tres com unitats a utónames .

Tremosa va fer palès que a ('atalunya fàfalta una prnpostaecluilibrrd a dc fïnartçamentautonómic arnh un a relació equitativa entre els impostos pagats i l'ajuda a percehre pe l que f s al 1 ïnattçament .

Ei PIB català, a la baix a L'aCte hi va assistir l'alcalde , Lluís Recoder, que va destacar que parlar de finançament autoncim ic ésparlar dejust ic ia i benestar soc i a l,1 am hci va comptar arn h la presi:ncia del tinent d'alcald e d'Economia i Serveis Generals . Jordi Joly, Trcmtrsa va remarca r que l'any 2000 Catalunya gaudi a d'utt PIB superiora països co m Grècia o Finlàndia i que era un a "potència productiva europea " . En aquest sentit, cl professor v a apuntar que si el 1997 Cataluny a disposavid'un Pif3perraprta,en paritat de poder de compra, d e 100, el 2002 era de 100,9, molt

PLE MUNICIPAL>Finalment, i amb I'abstencicídelgrup lCV-EA,esva donar el vistiplau al Plad'0rienta d' Equipaments Comercials (P O E C) . En el prcx ès d ' aprovació el' aquest document, que diagnosti ca de manera g lnbal les necessi tatx i els problemes principals de l comerç dc lariutat,en e1 torn de ic s intervencions dels grups politics i després de la intervenció del regidor de Comerç, Consum i indústria i Serveis, Josep Romero, es va obrir un ditileg entre I'opvsiciti, qu e va explicar que si cl POEC no s e sustentava en un pressupost que daria en una declaració de honc s intencions . Peraquesta raó, i davan t de la pressió del grup socialista. que no signava el seu vot . Romera es va comprometre a emetre u n

A l'acte hi va assistir una gran representació d'empreses de la ciuta t persotadecomunitatsautónorncs destacar la necessitat que Catacom Madrid.que havia passat de lunya aconsegueixi, amb cl no u 101 a 1 1 2,4, o del Pais Basc . que Estatut . un finançament autonàde 94 el 1997 havia aconseguit un mic sim i lar al que es practica a le s 104,8 el 2002 . Leconomista va comunitatsflorals .

informe ecortómic que avales e i projecte abans de dos mesos . Per la seva banda, el grup eco soc ial ista va fer extensible l a demanda del pressupost i vadestacar quecn I' execuciódeldocumen t hi haurien d'haver participat el s cUmerças.

Auca Variés, S .L Mnrt :+r Firrsi+,redr/, 7 ti 3 2. Tel . 93 674 71 7 1 0819o Sant Cuc :1elt. tic » l Vr,llr . ; .


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 d'abril del 200 5

EI nou Júnior FC "és un clu b únic a Catalunya, cliu Riba

entitat "és un dels clubs mes importants d e Catalunya crt tots els scn t i c s" . Fitncssaiud, l'empresa que explota i gestiunacl Júnior FC . ha invertit cn totsel s nous equipaments que ha aixecat al Jtinior FC finsara uns 7 .5 milions d'euros, segon s íltntsdcl club . En raetualitat .el Júnior F C té mésd'unmilcrc[e socis i uns abonats .

-~4 'wmt _ r~ . UN Ct.tiB r+7B NOVA FíJftMA .

Les noves instat lacio is de : f = C -ja van entrar en funcionament l a setmana passada . Dissabte, molls van ser els curiosos que van decidir visitar el nou edifici de serveis . A la imatge . et vesübol de la nova construcció ust un anydesprésde lacoi•fovaci ó dc la primera pedra, ja ha entrat e n servei cl nou edifici del Júnior FC I cl [ 7Sport&Spa . Dissabte, duran t la inauguració d'aquesta nov a depcndencia, Xavier Riba, president d ' aquesta entitat, va qualificar les noves ins-

tal . lacions de "magnifiques" i també d e "punteres" . De fet, Riba ha volgut matisa r que amb la posada en marxa de tots aquest s serveis i els que ja ofereix el Júnior FC de s de fa molts anys es converteix en "un club únic a Catalunya" . Xavier Riba també h a deciaratal DIARIDESANTCUCIATqlle la seva

La inauguració oficial, al maig La inauguració oficial dc les nove s instat-lacinnscsportiveti t indran (local me s dc maig, segons ha confirmat Xavier Rib a en aquest setmanari . Diverses autoritat s seran fes responsables de tallar ia cinta i donar per inaugurat el nou edifici dc serveis, ei segon camp d'hoquei herba dr gespaartificial i el camp de futbol 7, també dc la mateixa supcrfïcic . Les obres han finalitzat segons el ca len dari inicial previst un any i tres mesos des présque els operaris iniciessin els seus tre balls d' arranjament . "Les obres s' han acabat en un temps record", ha assenyalat u n satisfet Riba . El nou camp de futbol 7 estarà enllesti t en les próximes setntanes,equiparnent que utilitzarà la secció de futbol del Júnior FC . IlAlex López (espQrts@diaridesanteugat .tom)

Tregu i

anés avantatge s

a les seves pòlisses d'assegurances

i

r

Sala de fmtess (mkquines) de 500M1" T Sala de fss (activitats dgides) de 254 ttt2 1

Sala d'spinning fas bicicletes de

100 tnI

i Sala d'activitats de baix impacte iafdd...) de TOO m 2

,(iksgie,

dlmatilzada atrrb paazi, zona de rams aYuti iaity tmt .

1N4 CORREDORI A

5 . L.

D'ASSEGURANCES ASSESSORIA JURlDIGA


Publicitat

39

Diuen que abans d'escollir cotxe , convé tenir almenys tres opcions .

Ibiza amb

8 .965 €

lbiza Coal per 10 .380 €

lbiza Sportrider 100 CV per 11 .500 €

amb ciimatit .•13Jc o . llantes d'aliatge, ràdio CD i ABS .

amb climatitzador, seients esportius, fars antiboira , llantes d'aliatge, ràdio i ABS . SEA T auto emoció n

Autocomarca dei Vallès, S . A.

C/ Manel Farrés, ó - SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel . 93 674 68 50

.


Esports

40

L'edifici cle serveis de l a Ciutat Esportiva, per estrena r

Les obres han finalitzatamb retard, segons el calendari inicia l EQIIIPAMENTS> En ies prnxirnc s setmanes entrarà en lLltleiorramentelnoucdil`sci deservcisdel a Ciutat Esportiva Municipal, qu e tot i que ja està enllestit falta qu e l ' empresa d'electricilal F1-C'S A hi instal . li la cnnncxiriclèetrica . Lesdepcndènciesque constitueixen aquest equipament . qu e ha dc proporcionar servei a le s diferents instal . lacions quc integraranlaCiutatEsportiva Municipal . són les segücnts : recepció , deu vestidors -tots adaptats per a disminuïts físics--, una sala c1e fïrness d'uns 90 m = . tres despatxo s per a clubs esportius, una sala d e j utges t atletisme i, magaírems, u n bar-restaurant arno terrassa i serVels pUhllcs . Lesohres de l'edifici, que han finalitzat durant e] març i que h a fel l'empresa Excover, han pati t alguns mesos dc retard segons e l calendari inicial previst . Cal teni r en compte, a més, que els primer s cntrenatncnisdelClub Rugbi Sant

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005 questes dues insta] . tac ions, e1 con sistori tanca la fase A de la prime ra dc les ducs etapes de[ que ha d e ser la tercera xona esportiva m uni cipal desant Cugat, i també lamés important per la quantitat d' insta]• lacionsquc acabarà tenint . L a fase 13 acollirà un camp de rugbi de gespa natural i una pista d ' atle tisme de vuit carrers . Finalment , en la segona etapa, l'Ajuntamen t hi encabiràdiferents instal-lacions esportives, "en funció de le s necessitats d' eq u ipanicntti espor tiusquctingui la ciutat" . Recoder, satisfet amb l'obra

L'Ajuntament ha invertit fins ara prop de quatre milions d'euros a la Ciutat Esportiv a Cugat al camp d'entrenament va n fer-se al gener del 2014, ara fa u n any i dos mesos . L'Ajuntament dc Sant Cuga t ha invertit fins ara en ia Ciuta t Esportiva Municipal prop dc 4

milions d'euros, xifra que inclou el camp d'entrenament dc rugb i primer camp de rugbi dc gesp a artificial dcCatalunya- i l'edific i dc serveis . Dcspresde laconstruccind'a-

L'alcalde dc San( Cugat, Llui s Recoder, aconipanyat de Merc è Conesa . t menta d' a lca We deTcrri tori, i Francesc Godàs, coordinadorde laCiutat Esportiva Municipal . va visitar dilluns aquest nou edifici i va qualificar-lo de "mol t complet" . Recoder va ressalta r quc es tracta d' un ed i f ic i "quc estri dimensionat no per als equipa ments de la Ciutat Esportiv a Municipal que ja tenim lèta sin ó també pels que vindran" . LaCiutatEsportiva Municipa l ocuparà una parce l . la desis hectà rees d'instal . lacions i 1 .5 més d e zona verda . El projectede lasego na fase de la primera etapa ja est à aprovat i en l'actualitat I'Ajuntamcnt busca els recursos econòmics perexerutar-la .llAlex López

Prop de 400 seguidors vibren amb la tercera Grada Jove BÀSQUET> La Grada Jove . una iniciativa de la secció de bàsque t de la Unió Esportiva Sant Cugat , ha aconseguit en 1a seva tercera cdició,primeraqueté llocaquesta temporada 2[10412(105, batre e l rècord dc participació . Prop de 40) espectadors, entre representants de diversos centres d'ensenyament de Sant Cugat i aficionats, van donar suport dissabte a l primer equip masculi de bàsque t de la U E Sant C ugat en cl parli t d e Lliga que els va enfrontar a l Dohindeu C'N Tàrrega, sego n classificatalgrupprimcrdela PrirncraCatalana . L'equip que entrena Davi d Lizano va perdre per fio a 65 a l Pavelló 1 de fa 'Lena Esportiva Municipal de la Rambia dc l Celler, dcsprés de rebre un triple a falta de només tres segons per aca bar l'encontre . Malgrat aquesta derrota, e l conjunt vertncll-i-negre és sets a laclassificació,ambunbalança la competició de 13 viztbries i 1 2 derrotes .

TÓMBOLA BENÈFIC A PRO ROMANI A Grans oportunitats per només 5 euras! Dies 9 i 10 d'abril de 2005 al soterran i de la Casa de Cultura Horari : de 10 a 14.30 h i de 17 a 20 h Organitza : Associació d'Amics de la Unesc o Valldoreix Sant Cugat


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

41

EI (i€mika €limina €l Club Rugbi del play-off' d'ascens Els santcugatencs també perden al País Basc per 41 punts a 2 4

En el partit de quarts de final anada, el CR Sani Cugat ja va perdre per 12 a 2 6 PROMOCló> 1:1 primer equip del seguit tres ascensos de categoria , Cluh Rugbi SantCugat,quecnles no podrà pujar aquesta tcmpvraúltimesdues tcmporadeshaacon- da . El Gernika Ri' ha impedit que

el conjunt santcugatenc continuï lluitant per ascendir a ia Divisi ó d'Honor B i l'ha eliminat de l a promoció d'ascens . En parti t corresponent als quarts de fina l tornada de la Primera Nacional , els bascos van derrotar cl s santcu gatencs per 41 punts a 24 . Ja e n i'anada .elCJcrnika RTva vénecr a la C'iutat Esportiva Municipal pe r l2 a 26 . fet que obligava els d c Diego Fuks a imposar-se e n aquest xoc de tornada per més d c quinze punts de diferència pe r superar aquesta segona ronda de l E rlu 1 •-of] il' ascens. El CR Sant Cugat A s'acomiadadel campionat regularde Lliga després dc culminar una temporada "espectacular'", tal com l a qualifica Diego Fuks, técnic d'aquest equip . Els santcugatencs s'han adjudicat la Lliga al grup D de ia Primera Nacional . El tècni c també ha dit que si la plantilla d e jugadors es manté "l'equip té u n futur enorme '. llAlex López

José Luis Ruz va sumar 57 vots dels 83 possibles

Ruz,nou president de l CIub P€tancaSantCugat ELECCIONS >José Luis Ruz és , des de dissahtc passat, el màxi m respunsahle del C lub Petanra San t Cugat . Rurenscràcl presidentcls próxims quatre anys . El fins ara vicepresident de l'entitat local v a comptar amh cl suport de 57 del s 83 soc i s que van exerci r el seu dre t a voten aquesteseleccions . D'aquesta manera, la candidatura dc Ruz va superar l'altra qu e va encapçalar Manuel C'astilio , vocal de l'anterior junta directiva , que va rehrc un total dc 24 vots . En

el recompte final de vots tarnhc e s va comptahi 1 itzar un vvt en hlanc i un altre dc nul . E1 nou responsahlecancretarà els próxims dics els càrrecs de l a seva junta directiva . Aquesta està riirmada per Jaume {,luinonero . Francisco Manzanares. F3artolnmen Cayuela, Jordi Jaume, Susana Guardiola, Lconcio Alcutcn i MatcoMartin .

Ruz sultstitueix en el càrrec i-i ermcrcgi l do Miró, presiden t d'aquestcluhdurantdivuit anys .

hostesses, coardinadorsles, prvmotorsles, prabrrdorsles de cotxe s traductorsles, relacions públique s

Market Development disposa de personal qualificat per actes i esdeveniments, i coordina: 1 .}f iti

Chi'a c+('r1y

flat -

.íI

i

L

,i . .Il llt#L ,1(

tsij

jll

MARK E

í1

.1I . 1 .. f


Esports

42

Corretja i Costa inaugure n pistes de tenis al CEValldoreix

Amb aquestes quatre pistes més de terra batuda, l'entitat ja en suma catorz e INSTAL . LACIONS> f_ lt'luhEspor Uu Valldoreix a avançar dissabt e la tradicional celebració del I)i a del Soci . que habitualment té lloe al mes de maig, per inaugurar o fi cialntent lesquatrcnuvespistesde tenis de terra batuda . Aquest act e va comptar amb la preséneia del s sarttcugatcncs lllex Corretja i Albert Costa . que van oferir un c•linic a I'cscoLa dc tenis de l ' entitat i van jugar un set dc demostració . amb la presència d ' unes 300 per sones . Els jugadors, medalla d e bronze en dobles als Jocs Olímpics dc Sydney el 2000. són des d c dissabte socis honoriíies del C E Valldoreix, club on també es pre paren . També hi va ser presen t Jordi Arrese, capità de l'equi p espanyol dc tenis que l'any passa t es va adjudicar la Copa Davis . Àlex Corretja va cxpliear a l Dt .nrtlttGSANTC'ucr . rquc"el teni s m'ha donar moltes crees a la vid a i joli he dc tornar tot a ll ò que m'h a donat . Espcraixòquesemprequ e puc col•laborarambel tenis, m'agrada fer-ho" . Amb la posada en funciona ment d'aquestes quatre pistes, e l CE Valldoreix ja disposa de fins a catorze pistes de terra batuda . En aquesta jornada, el club , gestionat per l'empresa Bareelo-

Els tenistes d'elit són, des de dissabte, socis honorifics del Club Esportiu Valldorei x na Total Tennis, també va dona r per inaugurada la nova secció d e pàdel . Ei pròxim projecte d ' arrcnjamcntdelClubEsportiuValldorei x podria afectar la seu social . Tot i que Fernando Canaleta, presiden t del CE Valldoreix, no ho ha volgu t confirmar, si que haconcrctatqu e

NECK & NEC K

TINTORERI A BUGADERI A

Mtnla tnfwrti l

Ne t

CISo~t T

93 589 69 72

24

co el carnet de lo'Ita. +erolltae

PISO Perfecto Assessoria tmmobiliaria 93 583 07 0 7 ,, Lre■041ew"Olo

NETEJA EN SEC l PLANXAT MAXIMA QUALITA T

"és un projecteen lased'embrió" . De fet, cal assenyalar que un del s principalsabjectiusdel seu sego n mandat de Canaleta és la remode lació del local social del club . Canaleta ha constatat que és u n projecte "molt important " i est à convençut que serà "un revulsi u pera l ' entitat " ./IÀIexLópez

ROTLLANA 1VL:':

nrYtrJi nC?rit.

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

Caballero és subcampiona estatal de natació

mé~°;,~5

COMPETICIÓ> MelissaCaballero ha pujat dues vegades al podi a l Campionat c1 ' Espanya Absolu t Opcn de Natació en piscina dc 5 0 metres, compctirióque . per sego n any eonsecut i Ir . ha acollit la ciuta t de Cadis . des dc dijous fins diumenge passat . I la estat en la pro ves dels 400 i 500 metres lliures . Als 4(1(1 metres lliures ha esta t segona (4 min . 16 si48 ds)darrcrcd ' ErikaVillaécija( 4min 12 s3 1 ds) i als 800 metres lliures ha ocu pat la mateixa posició, amb u n registrcde 8 min 48 s 19ds . Villaécija . del CN 1 ' 1 lospitalet . ha finalitzat primera anth una marca dc 8 min 33 s 88 ds . En els 200 metre s lliures, Caballero ha estat quarta antb un temps de 2 min 2 s 3 ds . Melissa Caballero (CN Sabadell ) sí que ha aconseguit la marc a mínima necessària en el relleu 4 x 200 lliures femení perpartieipara l Campionat del Món de Natació , que es farà del 17 al 31 dc juliol a Mont-real (Canadà) .

Hola, soy apartte del Cirupo Catsren a Occidents . Una prolesaonar de( seguro dlspusets a eecuchar y a aooneeierte lo mor para unte d y au ZamUia. ZPor quu no me garrta, o se pala pam oficia hablamos? SJn ningtir oarnprornrao.

Miírivrell, 57 Ruda, 22 93 674 94 01 Tol . 93 780 31 4 9 Sant Cugat T mossa

PECES TÈXTILS, CORTINES ANTILOP, PEU. I ALTA PELLETERIA, MANTES 1 EDREDON S

SERVEI A DOMICILI Francesc Macià, 63 (Coll Ta'it ) Tel . 93 674 36 6 0

Grupo\I

tor■ r i_ ` t,g Exyerroe en Mrwo Ceede 1861

Rbla . del Cellcr, 9 1 Tel . 93 589 53 60

'

Itltfoca n

EXPpVENDES : .r

CATALa NIA CERAMI C

Cha

Sons Caga, bri 3 Cerdonrob dei Vol►ès Tel 93 594 89 0 0

Bueno Aeri . ?S 8oreeLano Tir 93419084 6

Rocaiorl. 112 .8arcelorlo Tel 93 426 00 08

Pye ta Pbno, 10 Bodatcrw. Tel 93 464 03 70

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTR E SERVEI OBERT DE DIIIUNS A DISSABT E

• • • • • • •

Ceràmic a Sanitaris Aixete s Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessori s Materials per a la construcció


Esports

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril [fel 2005

43

Coordinadora i Recoder, satisfets d e lúlt~ma trobada ENTITATS> La Coordinador a d'Entitats Espurtivcs de San t Cugat ha valorat "positivament " cl resultat final de I ' tntrevista qu e dimarts a l a tarda va manten i r am h l'alcalde dc Sant Cugat, Llui s Recoder. Vuitdc iesdntzecntitats quc integren ]a plataforma esportiva van participar de la trobad a arno l'alcalde, qui també n'h a extret concl usinns sig1t i i ïcat ives . Ramon Martos, president d c la Unió Ciclista Sant Cuga t tarttbédc IaCoonlirtadnratí'EntitatsEsportives ; Francesc ïtrtnsa , president del Cluh Voleibol Sant Cugat ; Miquel Soler .presidentde l Pati I loquci Club Sant Cugat : C}swaldo Romero. representan t de l Cluh M untanyenc Sant C ugat ; Àkex Barberà, president del San t Cugat Esport FC ; Josep Mari a Félez, president dc la Penya Blau grana Sant Cugat ; Joan Ramo n

dctrad ' Enlitats l :spnrtivcs,cntita t que havia sollicitat aquesta reunióanthl'alcaldc . va cxplicarqu c "feia molt de lent psque na cnstro hàvem alnh l :ilcalCle i hem intercanviat intpressionstinhrcclsprablemcs de ]'espart a la ciutat i Ic s seves Jlnssihles sulucinnti', Mar tos ha constatat "predisposició " per part de Reeodcr a I'hnra de solucionar tales aquelles prohiernàt iq ucs gtle espugui n genel~ar, Lluis Recoder tamhi: va mostrar-se satisfet per la trobada : "E i diàleg ha estat franc i hem posa t els problemes sobre la taula . E Jc m establert v ies de contunicariil q u c han d'ajudar a poder resoldre el s pruhlcmes que els Cluhs pugui n plantejar, com cl mantenimen t dels equipaments esportiu .. " .

Quatre temes principal s Loti instal•lacinnti esportive s -tamhéliuuresintcr‘ent•ions- te l seu manteniment, el 1't :l l i stratègici IaCiutat Lspnrtiva Municipa l van ser el s quatre ci xas centrals ll c la sessió de treball . Tant la plata forma esportivacom Recoder va n coincidiren 1 :1 importància que h a dc tenir el Pia Latratègic per a l futur del municipi en I'ànlhi t esportiu . En la fatofrafia, Ramon Martos es dirigeix a l'alcalde Lluis Recode r Recoder s'entrevistaré próxi Subirats, president dc I'(7limpyc Lluis Recoder, i Xavier Corbs, mamcntamhlaplataltlrmacsporFloresta Futhnl Sala, i Eduard o regidor d'Esports de ]'Ajunta- tiva per acabar de tancar algun s Farman, presidentdel C hrh Rugh i ment de Sant Cugat . temes quc no es van poder tracta r Sant Cugat, van reus ir-se a la Sal a Després de [a trobada, Ramon en aquesta reunió de dimarts pas de ['omissions amh ]'alcalde , Martos. president delaCoordina- sat ,

ausc1butaamb una ¥amaha €n el mundial MOTOCICLISME> ItuhéIt Xau s inicia aquest rap de setmana a Jerez dc la Frontera cl seu sego n mundialde vciocitateonseeuliu, i ho fa com a nou pilot dc Yairi :iha . El sarueugatene va signar el 24 d e novembre de l'any passat un con tracte perunu tentpnrad :l amh Pe quin Fortuna Yamaha Team i té

Carn a company d'equip el tamb é catalàTnni I ií :ls . 1 :1 pi lot santcugatcncde rnuta c icl isntc . quc eurrcrà novament cn la categoria dc MotoCiP, va des vincular-se de l ' equip Uucat i f)'Antín uncupfinalitzadalatenlporada passada . Rubi:n Xaus no ha acabat

d'emmotllar-se a la seva nova motocicleta durant la preternporada. i aquest cap de setmana j a s'estrena en la primera prova de l Campionat riel Món, el Cira n Premi d' Espanya de Jerez de l a Frontera .Aqucstaétila primeradc les d i sset curses cluc curt litrrtten e l calendari d'enguany .

Rubén Xaus, amb la seva Yamaha

idjb !

MAPFRE

Un club familia r obert a tothom . . .

S assc u Turrehlanc a r ~rrr fia :ntrrr q1!l Ctl ! lrr• 97 e 9:r rB9 19 95 ra,, 999 n1!' ;1 54

...

per sentir-se bé a l voltant de 1't~spnrt

A LAIGUA A IiVlïAl S • AL GIMNÀS, A LA NATURA I AL MAIA.

Onzè, el 2004 Rubén `raus va finalitzar la temporada 2t104 ell 1'ltnzé lloc l'ina l amb 77 punts i va fer-se amb un a tercera plaça en cl Gran Premi d e Qatar . IIAIex LópC ?

HIPOTECA S • FONDOS Y SEGUROS DE PENSIONE S FONDOS DE INVERSIii N SEGUROS MÉDICO S + SEGUROS DE EMPRESA ■ SEGUROS EN GENERA L

MATERIALS RIDMAR,SL_

= ; RIOMA R dh .'‘ chRAmicA BAN Y

Estoc i olertrs tx~ rta,irrt•=115 h1AGAriEM Can Barata, 14-16 tüzb. Can Baralal 118190 Sanl Cuga! dci Vallés Tel . 93 SB8 02 49

Es .ecialistes en +res d'exterio r 00TICI A Av, Catalunya, 1 9 08190 Sani Cugat del Vallé s re•L 93 675 69 6S

o

BREU S MUNOZ DEBUTA AMB U N EMPAT COMA NO U TÈCNIC DEL SANT CUGAT Jordi Mancar s'ha estrena t comacnlrenadurdcl prime r equip del Sant Cugat l .spurt 1 = uthtrl C'luh anlh un empat a rera gols, a Coll Favà, contra el Vic . segon c lassi ficat . l ri aquests moments, tat i quc no ocupa plaça de descens directe és cinquè per la cua- . k'equip vermell-incgre es podria veure afectat pels descensos de le s categories superiors i podri a aeahar baixant a Primer a Regional . EL WINTERTHUR PERD A CASTELLDEFELS PER() ES MANTÉ LÍDER A LA LLIG A El Wimcr111ur I-uthnl Sal a avant Cugat va perdre el ca p de setmana passat a la pist a de la Penya 13laugrana Cas tclldefelsperdgolsa 1 .I'ot i la derrota, els jugadors d' Amaniu l:.:x t rerncra continuen liders al grup sego n de ia Primera Nacional B amb q uatre punts d'avantat ge respec tc al FS M i rn Martorell B . CAP VICTÒRIA DEL CLU B HANDBOL VALLDOREIX E N EL'Pi.AY-OFF' D'ASCEN S LI C'1 uh i-I andbul Va l I dnrei x continua sense cuncixcr l a victòria en la promoci ó d' ascens a la Segona Catala na . En partit corresponent a la segona jornada d'aquesta cornpcticici, el conjunt llu c prepara Àlex Lozano v a cn sopegar a casa cn li'ont de l CL Les f =ranqueses per 1 9 gols a 29 . El C'Fl Valldorei x és quart iúltim al grup D i només els dos primer s pugen de categuri a , LA FINAL COMARCAL D E GIMNÀSTICA Rí1TMICA , DISSABTE AL PAV 3 1 Ajurtlamrnt dc San l Calat . a lr :ivéstlc l'Oficina Munirlpal tl kSporl per a Tothom (t7Mf!T) . organitza clissahle per Chlglrc an y consecutiu la Final Comarcal dc eimnilstira ritmica . [ ..es categories establerte s van des de bestjami fins a t'adct . Agllesla eompeïtCla , elaxsil'icatitria pera ia Fina l Territorial [ individual i can j I lots i . rindl à lloc a Partir dc Icsyu :ilretic la tardaal Pavc I Ic •i de I ;t runa esportiva d e ia ramhla del Celler. lira ayltcsla prova, també ll i col . lahuralasccciítdc ritmi ca del Cluh Muntanyen c Sant Cugat .


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 200 5

Esports AGENDA

DS 12.30 CD Terrassa-Júnior FC A

HOQUEI HERBA p lVl I D'HONOR FEMENINA DG 12.45 Alxislul Uurense JLiilipr FC DIVISIÓ D'HONOR B MASCULINA DG 13.00 Junior FC Eiarrocanes PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA DS 16 .30 AI] Rmtas Ji nior FC

0S 13,00 Club Egara•Júnior F C

DS 10.30 .liinlnr I-n Cltih filara

DG 12 .00 f;rrrdaiiyoEa de Mataró-Sant Cugat

ALEVÍ MASCUL I

SEGONA REGIONA L DG 12 .30 ,liiniot FC A Ripniler B 0G 12 .00 CO La I arga-Flamera 00 12,[]0 Andalu[:ia CF Mira-sol BaCO

DS 11 .30 A[] Hmlas .lnninr í l: A DS 10,00 HC Pailtr .klnlli[ Fr 1 3 ALEVÍ FEMEN Í ü509.30f .HC . Junutr F C

VETERANS MARESME-VALLÈ S D5 18.00 Alella-Júnior FC

BENJAMÍ BX6

HOQUEI HERB A

2. 1

DIVISIÓ D'HONOR B MASCULIN A

SEGONA DIVISló MASCULIN A

RC Ptrln- .10i10ir 1917

SEGONA DIVISIÓ FEMENIN A AtlC I ic Terr assar • J i II l iüf f -C

TERCERA DIVISIÓ MASCULINA E .H .C .-Junrrx FC Júnior 131 i Gran Hesarva

JUVENIL MASCUL Í

Vallés Far:porllii-,titnlpr FC

JUVENIL FEMEN Í

Junrnr FC AII+)lit : Eerrassa -

CADET MASCUL Í

Jitrrkn f C Alintii. teal ;essa

CADET FEMEN Í

BENJAMÍ 4X 4 J011ior Ff .; A Vallés í]eporllu Jrintnr F( : B Allétrc Terrassa 8 RC Prlló Jrirtinr FC C ,hininr Ff ; 1917 Peilralbes

3- 3

BENJAMÍ fiXfi Júnior FCA RC Polo

3- 2

FUTBOL SALA

3- 1 3- 0

8-1 4 8. 6 3. 2 38 6.5

CADET PRIMERA DIVISIÓ Winterthur FS San! Cagat-FS Martnrell,,, . . . .3- i

OlimpyC Floresta-Winlerlhur fS St Cugat . . . .3 . 1

P IME RAECATALANA MASCUL Í BR 05 20.30 i :EJ CrrrUera-UE Sant Cugal A

ALEV j SEGONA DIVISI Ó 115 11 .30 Maurina [ctara•Sailk Cugat B DS 09 .30 PB Sant Cugat B-Sanl Cugal C 05 09 .30 Jhimrtr FC B-San Lorenzo

ALEVÍ PREFEREN T DS 13.00 PHC 5a01 Cugat A•CH Calde s

SEGONA CATALANA FEMEN Í 05 19.00 UE: Sant Cugat-f]ohralalert CN Tarreya TERCERA CATALANA FEMEN Í D5 20.30 UF. Sant Cugat CEB Roman a CAMP. DE CATALUNYA B MASCUL Í DG 12.30 UE Sant Cugal B-Sant [lnirre 13 DG 12.30 L'B BulaI a•CB FI Qolcxner

BENJAMÍ PRIMERA DIVISI Ó 05 09.30 Sanl Cugat H-sant Gabre k

CAMPIONAT TERRITORIAL MASCULI D5 76 .00 CB iórOlró B Bàsquet Sanr Cuga t

BENJAMÍ SEGONA DIVISI Ó 0S 11 .00 San Crislnhal-Sant Cugat C 05 09.30 Sant Cligar []-Mnllns de Rei

CAMP. DE CAT. SUB-21 MASCUL Í 0S 19.00 CH Esparreguera-0E Sant Cugat

VETERANS MARESME-VALLES Jainior FC-AE Tirol 4- 1 AFICIONATS A .C .F.A . Al . Mediterrani-Mira-sol CF 1 .6

BENJAMÍ SEGONA DIVISI Ó Sani Cugat C-Castellar

JUVENIL PREFERENT Sant Uugat A-FL Júp;ter

2- 3

3- 1 1- 1

Can Rull Rómulo iruilchoni Sant Cugat B 2- 1 Sanl Cugal C-Les FOnls 6-0 Sabadell-PB Sant Cuga! 3.1 Júnior FC•Juverttud 25 5eptiemtlré- 2.1 INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó Sanl Cugat A-Castellar ---- - San Cristóbal•Sant Cugal B

-0. 4

vuanova del Cami-Sani Cugal 0 05 09 .45 Cardedeu-Sant Cugat E Ruhi-Júnior FC A

6. 1 0-1 0 05

ALEVÍ 05 16.30 PHC Sant Cugal B-Capellades H C BENJAMÍ PREFEREN T 0517.30 PHC Sant Cugal A-CP Rod a 05 12.00 PHC 51 Cugat 8-Sia Margarida M . 05 19.15 CP Vnltrega B-PHC Sant Cugat C PREBENJAMí PREFEREN T 0511 .00 PHC Sant Cugal A-CP Masquef a PREBENJAM Í 05 15.30 CP Sanl Celoni-PHC Sant Cugat B

UE Sant Cugat SE Casal Vilafrarloa

6958

JÚNIOR MASCUL Í UP Sant Crigat A-5F Casal Vilalrancr L1E Sani Cugar E3-CB Prtrgtred

47 . 80 T7-68

BENJAMÍ ADEFUB E Can Trias PB Sartt Cugat A PB Sailt Cugat H Can Rull R T

03 1.0

PREBENJAMí ADEFUB E PB San! Cugat-Santa Perpetua

CADET MASCUL I UE Sant Cugat A-Sant Andreu Natrarel 66-27 UE Sant Cugat B-La Salie Comptal 51 . 4 T UE Sanl Cugat C . CE Molins de Rei B 52 42

4- 6

CADET FEMEN Í CB Mollet B-UE Sanl Cugat B

HANDBO L PRIMERA CATALAN A CH Sanl Cugat A UEH Calella

35 26

FASE D'ASCENS A 2A CATALAN A CH Vaildnrerx CE Les Frarrquesr s 79-29 COPA FEDERACIO 3A CATALAN A CHSant Cugat B-Sala Gava 28 3 1

6D-4 5

HAMRIONAHTCATAWNYA FEMEN Í CE Arenys de Munl-PHC Sant Cugal 3. 2 JUNIO R PHC Sant Cugat A (descansa ) PHC Sant Cugat B-EM Sanl Joan 2. 4 JUVENIL PREFEREN T CH 1 - Iorel PHC Sant Cugat

87

4-2 0- T

CADET SEGONA CATALANA CP Mail'anel -CH Sanl Cugat B

ALEVí PREFEREN T HC Palau Plegamans-PI1C 5E Cugal A

-4.6

2- 2 1- 2 1- 3

Q PR MERAECATALANA MASCUL Í UE Sarlt CugatA []ritiiildeu CN Tarrega . . .64 . 6 5

ALEVÍ EguaEada HC B-PHC Sant Cügat B

10-0

.. .0- 4

SEGONA REGIONAL PE} Pajarll Jtinulr FC A CF Mira sol Baco-PB Sanl Cugat

ALEVÍ SEGONA DIV1SI Ó 2- 2 Sant Cugal B-Can Colapi Terrassa Sant Cugal G (descansa )

1 .0 0 .0

FEMENÍ PREFERENT FUTBOL 7 Sant Cugat FC Barcelona 1 2

TERCERA REGIONA L Júnior FC B•Saba[ief[elis

q-0

BENJAMÍ PREFEREN T Gramenet-Sant Cugat A

TENIS DE TCULA PRIME DNISI NACIONAL CNTarracv-UE Sant Cugat

4- 2

1- 3

FUTBO L REGIONAL PREFEREN T Sant CIJgal Fslay1 FC Vic

1 .15

INFANTIL PREFEREN T 8514,00 PIIC Szrlt Cugal A-CP lnrrler a 0519.00 GEiLG F1TC Saitt Cugat H

H Sant Fosl-CH Sanl Clrgal B

ALEVÍ PRIMERA DIVISI Ó DG 10.00 Sant Cttgat A-Rub i D516 .00 Sptrrting Ruhi-Jimlpr FC A D514 .15 Maaruarlril PB Sant Cugat A

INFANTIL PREFEREN T PHC Sant Cugal R•CH I .fnrer . . PHC Sant Cugal B-FC Barcelona

10- 0

5. 4

ALEVÍ FEMEN Í Júnior FC RC Polo

JUVENIL PREFEREN T DG 12 .00 PHC Satnt Cugat-CE Vendrel l

CADET SEGONA CATALAN A

CADET PRIMERA CATALANA H . Tortosa CH Sant Cugal A 30-3 5

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó FS Cailel Winterthur FS Sant Cugat

INFANTIL MASCUL Í Junirx f [: A A[t Eirmas Club Egara B Júnior FC B

0.6

CADET PRIMERA CATALAN A DG 09 .00 [3M Granollers-CH Sant Cugat A

JUVENIL LLIGA CATALAN A CH Sant Cugat-BM La 1-foca 13

RUGB I FASE D'ASCENS A DIV. D'HONOR B 41 .24 Gernrka RF•CR Sant CugatA

3- 4

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó DS 10.00 Marina-,litniar FC B 05 13 .00 Sant Cugat C•Olimpic Can Faijó DG 10.15 Sahadeltenca• PB Sarrt Cugat B

JUNIO R DG 12 .15 CE Matins de Rel-PHC Sant Cugar A DG 11 .00 CE Miains de fixi 13- PHC Sant Cugat B

2- 2 - -3 . 1 2- 3

7-0

ALEVÍ MASCUL I Jirrlydr FC A-Cicjtt Fgara Jrininr FC B-EJiC

JUVENIL LLIGA CATALAN A Sala-Gava•CH Sant Cugat

CADET PRIMERA DIVISI Ó Sanl Cugal A-Can Rull Rómuló Trorrchoni 1 . 2

Júnior FC Matadepera

INFANTIL FEMEN Í RC PoIn-Jiirtrrir FC

DS 12.30 Jurtior FC A Sarit Cugat A 0515 .00 PB Sani Cugal A•CN Terrassa

SEGONA DIVISIÓ A Charnpian La F loresla Culeglo Santo Angef 4 . 2 1 .3 Chess F5-CFS []limpic Can Raimt

3-D

3. 0

CAMPIONAT CATALUNYA FEMEN Í DV 22 .00 CH 5 ;tll PHC Sanl Cugat

Bartrera-Sant Cugat C P8 Sant Cugat B-Otlmpic Caal Fa1j i

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó

012

LLIGA MASTER S CH Sant Cttgat-8M Granoller s

PH Casts!Ildefers Willlerthur FS Sant Cugal .4- 1

03 7 3

.2-[1

P1IMERAI CATALANA MASCUL Í 05 20 .00 F'fIC 4arrt Srtig;rt [:P Sitges

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó P8 Sant Cugat A (descansa] Sant Cugal B-Llana de Sabadell (ajomaD Jitni pr FC-Sabadel lenea 1-2

PRIMERA NACIONAL B

CADET FEMEN Í DG 09.30 UE Sant Cugat A•Santtelluedc B DG 11 .00 UE Sant Crigat B-Minguelfa

COPA FEDERACIÓ 3A CATALAN A DG 70.45 Jesús Maria St Gervasi-CH St Cugat B

BENJAMÍ PREFEREN T 0512.30 Jupiter-Sant Cugat A

TERCERA REGIONA L DG 12 .00 I3 nrreda-Junrnr FC : B

CADET MASCUL Í DG 09.00 AB Esplugues-UE Sant Cugat A UE Sant Cugal fí {descansa] DS 10.30 CE Sant Nicolau B IJE Sant Cugal C

HANDBOL PRIMERA CATALAN A DS 19 .15 H . Bailyoies CH Sarrt Cugat A

FEMENI PREFERENT FUTBOL 7 D5 10 .00 HC[] Espanyol-Sant Cuga t

DG 18 .00 PE3 Sant Citgal-Tlhidatto T.R .

BENJAMf 4X4 DS 11 .30 Ci] terrassa-Júnior FC A 05 10 .30 CL] terrassa-Jilrtior FC B DS 11 .00 Vallés Ueportlu-Júnlor FC 191 7

PRIMERA DIVISIÓ MASCULIN A

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó 05 14.30 Sant Cugat B-FF Sabadell

FUTBO L REGIONAL PREFEREN T

INFANTIL FEMEN Í

Júnior FC-Valflrrcia 0.1

CADET PRIMERA DIVISIÓ

RUGB I INFANTIL CAMPIONAT CATALUNYA CH Sant Cugat•HC Silye s

INFANTIL MASCUL Í 05 10.00 f I . M,Filaer ; l IC JitNOr FC A 0511 .30 .hiniür fti B RC P01o

Caja Canlalxia SaudinerO-Júnior FC

FASE D'ASCENS A 2A CATALANA HE Llorel-CH Valldorei x

TERCERA DIVISIÓ NACIONA L UF Sant Cugat ATI; Mnlirrs de Rel

CADET FEMEN Í D512.151iC Pola Júrrrnr FC

JUNIOR PREFERENT FEMEN Í 05 17.30 UE Sant Cugat-Ullipreus Lleid a

CADET PRIMERA DIVISIÓ DS 17.00 Merrarltil-San[ Cugat A 05 16.00 Sant Cugat B-Sahadel[enca 05 13.00 Maurina Egara .Sanl Cugal C 05 17.30 PB Sani Cugat-Can Trias DS 12.00 Les Fonts-Jitn[or FC

TENIS DE TI~UL A PRIMERA DIVISI NACIONA L [ll Sant Cugar CAI Santiago f M

CADET MASCULÍ

BENJAMÍ ADEFUB E 05 11 .00 PB Sant Cugat A-Maurina Egara DS 14 .30 Andaluc ;a-PB Sant Cugat B

JUVENIL PREFERENT 05 18 .15 Gramenet-Sant CugatA

PREBENJAMí ADEFUBE DS 12 .30 PR Sant Cugat A-Mnllal

0515,30 Wrnterthatr FS Sallt Cttgat F5 L a iJni a

JUVENIL FEMEN Í Chtlt l cara lrrnior f C

JÚNIOR MASCUL Í DG 17.00 Basquer 101res-l1F Sant Cugal A 05 10.30 CB Viu E3-1lE- Sant Cugat B

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ DG 11 .30 PB Sant Cugat A-Barbes DG 12 .00 Rubr Sant Crtyat E3 DG 10 .00 Roureda- .litrirnr 1C OS 20.110 Sanl CüUai f : CF Mira .sol Bacó 0516.00 Sani Qriiry.e PB Sant Cugat B

Wirttenhur FS Sant Cugat CN Sabadell ialornat t

JUVENIL MASCUL Í DG 10 .30 CD Tefrassa-Júnior F C

Jtlnt[rr FC A11Crrr ierr ;rss r

PRIMERA NACIONAL B 0518 .30 W1nterlhur FS St Cugar-FS Montsant

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ DS 1$.45 Winlerillur F5 Sarti Cugat-F M[rntbrti

TERCERA DIVISIÓ MASCULINA D516 .30 CD terrassa Júnior FC DG 10.00 Jitnror 1917-EHC

D1VI I D'HONOR FEMENIN A

FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A 0518.30 Ollmpyc Floresta FS CF Corbera

SEGONA DIVISIÓ A 05 20.00 [?limprc Can Raimt-Chanlpial f laresia 05 18 .00 CFS Capellades CtiesS FS

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 0516 .00 .hini+x FC C[.] fenaksa

05 11 .00 Lla no de Sabadell-Sanl Cugal E 05 11 .00 Júnior FC A-Can Boada

AFICIONATS A .C .F.A . OG 08 .00 Mirrt srrl C:I CF Estudiantes 00 08 .00 Sari Antnrrio B•CF Mira•saI Baco

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA f S Manlleu-CE mas Gener

SEGONA DIVISIÓ MASCULINA DG 13.00 .liirnnr 191 Egara 1935

;NÜRi FErF :ï, l

Barberà-Júnior FCA San Cristóhal PB Sant Cugat A

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó Jurltnr FC B-Sant Cugal C PB Sanl Cugat B-Marina ALEVf PRIMERA DIVISI Ó Sabadelltrnca-Sanl Cugat A Sabadell Nord•Jtinror FC A PB Sant Cugar A•Josep Maria l Gené

6-0

31-3 4

29-38

. . - 5. 4 1 .1 4

SEGONA CATALANA FEMEN I . C8 Lleida UE Sant Cugat . . 756 4

BENJAMÍ PREFEREN T igualada HC-PHC Sant Cugat A Cerdanyola CH-PHC Sant Cugat El PHC Sant Cugal C-CHP Sanl Feliu CodineS

0.3 3- 0 0. 3

TERCERA CATALANA FEMEN Í 1 . [rçú d'Artturtt-UE Sanl Cugal 48 . 36

PREBENJAMÍ PREFERENT Cerdanyola CH PHC Sant Cugal A

3- 0

CAMP. DE CATALUNYA B MASCULI CB Santa Perpélua B .0E Sant Cugat B - . . ."i 1 11 2

PREBENJAM f PHC Sant Cugat B-CH Arenys de Mar

3- 0

CAMP. DE CAT. SUB-21 MASCULÍ


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2005

45

Esports

AGENDA ESPORT 050000. 0

COMPETICIÓ LOCA L

DS 10.00 Ferran Clua C Ramon i Caial C Collseroia (descansa ) 8512.00 Joan Maragall B-M .0 . Montserra t A5~~ Maristes Rubi B -Ei Turorre t

BASQ U T BENJ AM 05 10 .00 0100 V ;rll t 1001000 0S 11 .00 I .: i 1 `',anr !,ufl .lt f !'•tari IJrta

0S 10 .00 r<c! 1r [t h.litr 1 ' , i ; :lhs 010) DS 09,00 l .01:11 :1[10 1 f' 1'1 . 001 Xandr i

05 09.00 Maristes Rubl A-Ferran Clua A D5 09.00 M D Mrnrtserrat-Joan Maragall A D5 11 .00 Rarnnn i Caial 8•EI Turunet D5 12 .00 Marisles Rurri 8-Harr00oI Rub i 0513 .00 iecnt s Pi d'en Xandri A 0512 .00 0lr111e A Aver}ç B DS 11 .00 i ril 1 unien Ferran Cfua C DS 10 .00 t'sr:sLL1 iii Salvarrs•Jo,3n Maragall $ DS 12 .00 Hiunun i Cabal 8-Avenç A D5 10 .00 r ::sralunya Ferran Clua B 1'. 1f',s,1 (;,111111 B (descansa) {}5 11 .00 r :anne B . Pns Vallés

D5 13.00 [ ;11;rh010 :1 .1 1011)01 05 00,00 1' . 11 ' 0 . 000 : : -!!tari Maragal l ; 1 A DS 12.00 l'sr 1-, ' 05 09.00 i3-I -- [trop a 05 12.45 "ar,•u, L; I errar C(Ua

PFSU SET TBQJLAMf DS 10 .00 0011 :rlstsitia[ B-UD Mirasal C (0815)0)

11

lr ,111x111 lli.ill h ;;ir .sririll A 05 11 .00 Lilrlatia h1 ;,r1 ;li : ; iilltii A iM ) DS 12.00 [ .1111' :1'!nl ;i 000r0, E; OS 12 .30 0010r .l: n11 3 Arran ; A DS 10.00 ii1.u1 h1u Istl r ;11I11 fi (M 1 DS 11 .[1(1 Sirnl 000 1 . 5 ;01l 000E0 DS 13.00 Sís111 ,t,r,p 11 31 : .11 M :uJgall 8 05 12 .00 ;nl

M;uls;100101

fV

1000

ALEV I

!1

IV1 t

0511 .00 Jirba{: Can .lulresa A-Agora A 0511410 Jrinlor FC A-Maunna Egara C 6S 13.00 Sanl Cugal Esport FC A-Terrassa F C [i 0510.15 Eerrassa FC C-UD Miras0l B (97198 ) 05 11 .30 Sant Crtgat Esport B-OJfmpico Ca n l ori n 85 11 .00 Júnior FC B-Terrassa FC F 0511 .00 Escola Thau•EF 8onaire 05 13.00 Agora $-UE Rubi 8 05 11 .00 ol .Europa-Agora C BENJAM DS 11 .00 Maristes Rubi-Col . La Farga A (96)

05 10.30 EhJlr :kairl J[Nd l 0S 13.00E :0: 1! ;1 Narri Collseroia

DS 11 .00 M rvsclnl0s0ri 1'! d'en Xandri B DS 10 .00 00010 A ( :(1Sarrl Cugat D511 .30 `lrijla 13 Pau Casal s

HANDBO L BENJAM

D5 13 .00 Rarnnn i Caial A•Felran Clua A DS 11 .00 Juan Maragall A-Avenç $ DS 11 .00 M01 ;strrs Rutrl a-Ramon 1 Cajal B DS 13 .00 I:rd l 10'00 .00000 Clua B D5 10 .00 100cl001 S;Ini []tnr :e-Avertç A

0589.00 .lil ;trl 0 .X111 Ei I. :ul I :i i Arga 8 (95) D5 09.00 l :ul,i Pia B- Escola Avenç A 05 12.00 ''u1 I-a Farga D (95}-CF Mar[rina Fgarn 05 12 .30 tall I [tropa A (951961•Escola Pia C 05 11 .00 Cf. var :arlsses .kinior FC A (96) DS 10 .00 I-srnla ihau {951 Cultura Pràctica

6511 .00 L'oi . l a Farcia L' (95) •ACC Cimal 05 10 .00 M . Auxllladora-Jrlnior FC $1961 DS 12 .00 Escala Avenç B (96) -Jabac Cara Johesa DS 10,00 CEIP EI Vallès-Col . Europa B (96) ALEVI 05 11 .00 Escota ihau-EE Foiró A 05 12.00 Juan XXUI-Penya Blaugrana S .C . 05 10 .110 Santa Isabel UE Castellbisbal DS 11 .00 Esrnla Avenç•CE Vacarisses D5 10 .00 Cltib []'Aran-Escola FI Pilla r 05 09 .00 Col i .a farga-EF Viladecavall s DS 09 .00 FF Fnirci B-Cnf Verlruna DS 09 .00 I',]Lr Vila E[rrQp a COMPETICIfi COMARCA L BÀSQUET MEN

I DS 12,00 Col Marlstes Sabadell •Escola Avenç DS 10.15 AC Cantareu-Cp Sanl Cuga t INFANTIL MASCUIf 05 10.15 Escala Tlaau-Escola Avenç CADET/JUVENI L DS 09 .00 AL' Caritarell-UD Les Font s FUTBOL SAL A ALEVI

RESULTATS

BEN J

(.00ialunya A FLrrarl folra Ju,trl Maragall A-Puts Vallés C,rrl Jnrili A•CO Sant Cugat . Maristes RuW A (M)-Avenç B .

a 47

10- 6 Joan Maragall•PinsValiès . . B-S Santa Isabel-Pi Ten Xandri A Marlsres Rubi B (M)•Santa Isabel 11-5 Europa-Ferran Clua Joan aragall B-Thau 1p- 6 Sant Jordl-Calalunya 6 Sanl Jordl D-Sant Jordi C . . . . .apamat Thau-Avenç B Mansles Rubi E3 (F)-Maristes RuhE A (F) - .4-1 2 Escola Nabi-M . MontessOri ALIr0 ;10{01 descansa S00 ora A-Collserala Scltola 13. Pi d'en Xandri B Catalunya A-Avenç A . .6-1(l Pau Casals-CO Sant Cugat Sant Jordi 8-Collserola

BAS AMI 10- 6 10 6 12 . 4 .8- 8

Marxa Infantil de Regularita t 10 d -abril de 200 5

VOLEIBO L ALEV I OS 09 .00 f rY• rull 0I10 A . CO valklnrelx A DS 10 .00 (:It' d1r 1nr 'rx H-Ferren i ;lua B CU 1i 1llnrlre00. Iuluscas,sa l D512.00 L .erolri A .iinç I. ;[] Cnrtr i u0iW I .'. 0S 11 .00 101 0000 I ;(1 'Sani l'uy ;ll "i INFANTI L D5 13 .0011-°-; t rrru,r010 c1., V111c1 11-.S J0r10iir eii 05 09.00101 r,i.irn .J i Sant Cuga l STREET HOQUEI DS 13 .00 íT Agnr :l i'! 10 Pere PUvBd a HOQUEfHERB A DS 18 .00 1.:E =yc11,1 Jurlfur F C DS 19 .00 Cari1 tirr+gnrl Europa COMPETICIÓ FEüERACI Ü

més regular possldle . La regularitat de cada parella es determina amb els lroraris de pas pels diferents OOntrGis aSlableil r I'organltració, alguns coneguts am b aant~erioritat pels participants i d'altres sorpresa . La Marxa lrrtarrtil és una de les acüvttats més tradicionals de la nostra vila, l no rtOmés pel jovent simi per a tots els pare s i calaborad0rs que també formen port d e La Marxa Í la tari prole_ Les parelles participants tenen l 'ilpOrtunihdt de gaudtr d'un [Eia per la Serra de t?oilserd a i obtenir, només pBI Tet C'irlscrilHe's, un a samarreta I un regal .

HANDBO L BENJA M Ferran Clua A Aveiit 8 Ramon Csja1 B Harnun s Cajal A Marisies Rlrbl A-Joan Maragall A Ferrar! Cerra B Avenç A Raritvrt i Cajal C•CoE Lumen Ferran Clua C-Handbol Sant Ouirie Collserola-MD Montserrat ALnsV1 Rubi 8-Joan Maragall B -

4-12 Joan Maragall A-Ferrar[ Clua A . 4-12 Maristes Rubi A• E I Turorret . --12 . 4 MD Montserrat-Rarrron I Caial A 12 .4 Pi d'en Xandrl A-Handbol Rubi 8- 8 Maristes Rubi B•Avenç B 12- A Col Tecnbs-Carme A 12- 4 Joan Maragall B-Ferran Clua C 4-] 2 Col . Lumen-Avenç A t2-4 President Salvans-Ramon i Caial B Pi d'en Xandri B-Ferran Clua B Catalunya-Pins Vallès G-1 0 12 4 10- 6 12- 4 12- 4 8.8 10 . 8 . - .8 8

de 18 a 20 hores a via internet fins al 4'abri l (www. cl u bm u ntanyenc . o rg) Més informat

: 93 674 5396 (de 18 a 21 hores)

CüMPETICIó CEE B H L ANDBO L INFANTI Ia 1 ;11 u1 Halt rr :a [ :U Sant Cugat DS 20.00 1 .111 ;garli t liqur'I Avenç t1j 0{010 f ' 1-• ;I't~ 1ltitsr:i11r00 1 VOLEIBO L INFANTI L D5 19 .00 Pegaso Princep de Viana-Escot a Ave n CAp`ET DS 10.30 I-cauta Avenç A-Frederic Mlsiral A DS 09.00 Lscnla Avenç B-Estats Shalorn

. .9- 7 CN terrassa C-Escala ihau (97198) - 11 . 5 Sant Pere Lumen B-CE Agora B (98) 4 . 1 2 CE Agora C (98)-C0I . Sagrat Ca .12- 4 Terrassa FG £ -Col . Europa (98) 5-1 1 - -8- 8 La Farga MA E(9fi) . Joan X.X1ll B 8 . 8 La Farga S (95)-Escala Pia B .12-4 Escota Avenç A (95)-La Farga D (95) D-} 2 Col . Pebl Estel -Col . Europa A (95796) .6-1 0 Col Sagrat Car B-Escda Thau . - .6 . 1 0 Cut[ura Prartica-Cal- La Farga C Júnior FC B (96)•Escata Avenç B (96) Col . ALEVua B-UD tes Fonts

FUTBOL A SET PREBENJAM I lli] Mirasol (98199)-tfD San Lorenzo C . . - 4- 1 CE Agora A (97) terrassa FC C - - 5- A Vacarisses A Júrtror FC A (97) . . . ,4 . 2 UD Mlrasol (9.1198)-Sant Cugat Esport C (97)2 5 Terrassa FC F•Sanl Cugal Esport D (99i . . .0-fi EF $onaire-Jirnior FC B (97i - 3-1

EE FOrrO A-AV Car[ Mir Penya $Iaugrana 5C-Escola Thau C0 Vacarisses-Santa Isabel El Pinar . FC Artes Europa Ciuü d'Aran CW-Vedruna•Col- La Farga CEIP La Rata-EF Fnirti H

2 .4 1 .2 1 .0 5- 1 3- 1 5.2 3 .3 1- 4 1 .6 2-fl 8- 2 -3- 1 8- 4 3.1 - 2- 0 - .3- 5 2- D 3- 3 0-4

COMPETICló COMARCA L

Solucions una

per a

llar confortabl e

I 1 +~ ■ TE'llrrili•

■ Ct'-r slrtn]Cn i mrxclrs

• 11 Rl.1rr3311L'• ho m

i

L fa •

BAsQUET INFANTIL FEMEN f E 0 :00 Avrrnç Gol, Veri,urt,, . . . .48 .46 IEii 00000 A{: i :altt;iriall 2- 0 {1 Santi i ;lr±tal [ 01 l ;}r I 1e .a}umat INFANTIL MASCU L Fsr :oia Avenç AL Dosa Terrassa A . . .77-38 ;iiitura Prèclil ..n Thau . .4734 FUTBOL SALA ALEV I 100010 ; .iin l1aua .IJRf Les Planes IFANTI L 1 .1111 .10i ; i loti, :[ 11 . 0 ;i;illla 00 1010 CADET I ;sltti'11í, i :.,rc 0110: ;]jrj 0 . 001 Europa JUVENI L 1-sPl u [ : ; ;ilirll;a CN Sant Cuga t

12. 4 5.4 7.7 -2

VOLEIBO L ALE V r 0rr .t1, 1 .11 :1 .t i :C; Valldoreix t3 0-2 r .r i rlall.rt 1 j i+ I .' ['[I Vntlitnreix A 1- 2 000i ; l i'Ir ;irl 1 .2 r .srl -- . .tlescarrs a l1 '0011 000nl ;r i :ll ;011 0 Cugat B 1 .2 INFANTI L Cuuu,a i-'rir ;trd :a-IE .h I en0r000 [la Ymci . . .1 . 2 CO ixin( Cugat .descansa

' INSCRIPCIONS Fins al 8 d'abril al Club Muntanyenc, pl. de Barcelona, 5

HANDBOL INFANTIL MASCULI APA CP Manyanet CU Sant Cuga t

BÀSQUE T INFANTIL MASCULIIFEMEN I D510.30 t)palo Cerdanyola A-CD Sant Cugal 1 (Premi M ) DS 09.00 CB Manyanet Les Corls-CD San t Cugat 2 (Preint-M)

La Marxa Infantil de Reguiarttat de Sant Cugat dol Vallès cansisteix en un a passejada pera nens 1 nenes rie 6 a 1 4 anys que, en parelles, han de recórrer un circuit marcat intentant portar un rttrrte el

DS 13.00 Al ï;AM CO Sarrl Cugat 1 (I-M 1 DS 12 .30 tiara Sort Andreu-CO Sant Cugat 2 M) D5 12 .45 CO Saiit Cugat 1 (I F)•Jes is Man a Saiil 0ervas o D$ 11 .30 CO Sani Cugat 2 (i-Fj-CS Torell ó

‘i- ir T ;

Avenç A-Europa

COMPETICIó LOCA L

DS 09 .30 URE Les Planes•Col . Sagrat Car INFANTIL DS 10 .00 Col . Marli A-11f3E Les Planes CADET DS 13 .00 Escola Pia-001 . Europa JUVENIL 05 09 .00 10001 de .Joves-CN Sanl Crigal

Orient, 68 Exposició i oficines Tel . : 93 675 29 02 Fax: 93 589 10 0 1 i nfo@olum i nisgam go,com

COMPETICII CEEB IHANDBOL ASCUL I Estola Avenç (if-CII 8CN Sants 34 25 Escola Avenç JPreinq-Handbol Creu Alta .23-8


46

Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abnl del 2005

Esports

HOQUEI HERBA

DMSIO D'HONOR FEMENINA Junar FC•A11611cde5errassa CO Terrassa-Real Sociedad p ub de Campo -51D TatxlAente RC Jolasetit-San Pablo Vaklehu A965151 Ourense-RC Pok)

PRIMERA NACIONAL $ 2.1 1 .3 2- 2 1- 1 1.1

Equip PJ PG PE PP GF GC PM 15 11 CD Ierrttssa 3 1 34 14 25 Heal5u5191a51 15 6 7 2 29 19 1 9 RC. 551o 15 B 3 4 27 21 1 9 11111aburlBnlB 15 6 6 3 26 18 1 8 Júnior FC 15 8 2 5 31 29 1 8 Sijn 1913o vakl 15: 15 6 1 8 17 27 1 3 355353 055555 15 4 4 7 27 25 1 2 555 33 Campo 15 4 3 8 23 31 1 1 A1Ntir. Terra-,sa 15 4 3 8 19 30 1 1 RC hdaseta 15 0 4 11 11 33 4 Ftiunnta Arnada (10 D'ABF p .i RBaI Sddedid-Aflódc d e sa LI1 tabrrierde C) Terrassa; San í'ahloVefdeka 1LtY Cltb de Campa: RL' r5I(> 55 ,k lasrbt 5p331n1 Olrarlse .)■imx FC .

DMSIb D'HONOR MASCULINA B F5 Barrekxw-Barrocanas ai Cala G3rltabria Sardnero-Júnior FC C11 Pon,eb-Valeitcia HC 55535 HC RC Jdassia 50553 Outense-15S Tenks

2.3 3- 3 3-3 2.4 2- 3

Equlp FC BrtrcdaW £nlw PC (! : . trtk ara

PJ PG PE PP GF GC (M 14 11 2 1 41 22 24 14 10 3 1 38 18 23 14 B 3 3 33 24 1 9 f1S geles 14 6 5 3 36 38 1 7 p tPoateb 14 5 2 7 32 35 1 2 Apo6lo105mee 14 4 3 7 39 31 1 1 RC Joltlseta 14 4 3 7 29 32 1 1 BBnotaltlB CH 14 4 3 7 31 35 1 1 VaerrJa HC 14 3 3 8 32 43 9 14 0 Mama HC 3 11 22 53 3 Ptdtdnla jorrta a (10 D'AEtFrL): Jtirkor FC•8aroCart58 HC . Valerda CH •Caja Cardahrta Sard terq RC Jolea 15-C H Poatela; RS long s AdeaB HC : ApOeld ouertse-FC tletoek: 5

PJ PG PE PP GF GC R! Eq ulp (253i52511éUCa 24 21 2 1 179 56 65 FS Gréda 24 19 2 3 128 72 59 CF Caóara

24 18 3 3 144 71 5 7 24 13 3 8 132 98 42 FS Epic Caakq 24 12 5 7 107 97 4 1 FS Rtbl 24 13 1 10 126 128 40 i S Val de Tena 24 12 2 10 94 89 38 I E Esode Pla 24 11 3 10 106 109 36 AD hca 24 11 3 10 87 97 3 6 AE Cerdaie5 24 6 6 12 119 135 2 4 011n99t:Pkaaló 24 7 3 14 88 112 24 1k5:55 A4onxadr 24 T 3 14 97 132 2 4 FS 9r055 24 6 5 13 84 128 23 F5 La t.kkén 24 5 2 17 88 123 1 7 CFSAIe1®•Mar5 24 5 2 17 111 167 1 7 F5 Mornsdlòrt 24 2 3 19 67 141 9 FSRI(xdlel

Prbdnx larnda (9 D901115 . FS Vall de Textes-F5 R+IloMet . FklquBa OYeea•PS ta llrlün: FS Ruhi-33 Gntales ; FS Sineu -AD kra; CFS Mordhdón-Gatilrod 5t1555a; OMrtpyc FbeaW FS-CF Corbera, CFSNaIa Marfil-F5 Epk Casino , CE Escola Fia FS Menin Matluxla 8

GRUP SEGO N

Sicoris aub. M Sabadell 5.5 FS Sant Andreu de la narra I . A etlla Merrda 6-5 4- 1 PB Casleikletels Wttterthur FS Sant Cugat CFS Esparreguera -55 Bortalre 2-3 FS Morllsant-CE Sant 353352 62 F5 PaNejB-FS Miró Ntartorell B 8- 5 CFS Balaguer-Cdegb Santo Angel 5.5 PB Salsera ddrsCarts31 Equip PJ PG PE PP GF W. Sant Cagat 24 14 5 5 119 FS Martorell H 24 14 t 9 121 C Santo 5359 23 12 5 6 123 CFS Palejl 24 12 5 7 113 5311AndrBU B. 23 12 2 9 87 CN SaDedel 23 10 6 7 87 22 8 7 7 80 P8 Sal re PB Castelde151s 23 8 7 8 88 535 Tsparreytrara 23 9 3 11 91 ~Club 23 9 3 11 91 CFS Balaguer 23 8 5 10 119 CESarnJuUA 23 8 5 10 91 FS AAOrruarn 23 7 3 13 B2 55m5111a Aler51a 24 5 7 12 58 FS Barats 23 5 2 16 72 Celem Averrre 0 0 0 0 0

GC 88 108 102 110 84 88 79 100 83 88 108 91 103 112 108 0

Peu 47 43 41 41 38 38 31 31 30 30 29 29 24 22 17 0

Pròxima Arriada (10 O'ABRUJ : Calego Sardo Artgel-FS Bmarre; CN Sabadell-FS Batagt>tx, PB 555"-Si53is Club: CE Sant Jukb-FS Sard Wxtau de la 83535 VAnlertlxr FS Sard Gtpet-FS NbnLsent ; FS Mrò ~31 B•PB CaslelNlelMs . CFS Pa1150-CES Esparreguera ; L5rnetlla de Mernla hl;sutrcgt

TENIS DE TAULA

PRIMERA NACIONAL

GRUP 3 Èpic Casino Comerç-CN HeHos Club Falcons . Can Berardo Ripolet CAI Santiago TM-CPP Igualada CTT Bàsnara-C5 Barrino CN TanaxrUE Sant Cugat . . . Equip PJ Can Baartlo 135053 11 E55 Caari Corrua 17 CTT Bàscara 17 Cl Barato 17 CPP Igualada 17 (3ub FaM:(rx5 11 11E Sant Cugat 17 CtJ Tanco 17 CN Hekos 17 C/d Sardfago T.M . 17

PG 17 14 10 9 8 7 B 6 6 2

PP 0 3 7 8 9 10 11 11 11 15

.

4.2 1-4 2-4 1-4 4-2

JF JC Pllll 68 8 34 58 28 28 49 40 20 43 39 1 8 48 52 1 6 46 1 4 43 38 53 1 2 37 54 1 2 35 53 1 2 4 17 63

Prbouna iomada (9 D'ABPoLJ: CPP Iptrelada•CTT B5533r5. Can 8eranfo RiproNB1-CN tarraao; Eplc Castro Comerçq 55 551c ts CN HaHos-CT Barrino; lE Sanl Cugat..G51 SantlapoTM

Equlp }iimtes Vic Mancada L'FsLtlla Cassà Mdlel San CrLslúbe! lloses Cer òsi e(a M . Nlassar de Ltaq iaradeli RpdM Sat>'adeU Nord SaM Cegat Tossa Olot Mart5531 Sallern

Equip PJ PG PP PF PC P06 CH C~ 25 20 5 1938 5642 4 5 Ddnrttleu Tàrrega 25 20 5 1815 1724 4 5 Sferit. Terrassa 25 17 8 1857 1765 4 2 CS Mdlet 25 16 9 1843 1812 4 1 Súria 25 15 10 1903 1909 40 UE Barbes 25 14 11 1951 1844 39 UE Sant Cugat 2513 12 1860 1812 38 ArtiumArtés 25 12 13 1892 1886 3 7 CB Caldes 25 12 13 1945 1891 3 7 CN Terrassa 25 12 13 1820 1785 3 7 Sant 553155 25 11 14 1742 1759 36 Finques Ofesa B 25 11 14 1914 1892 3 6 CB Castelltlereks 25 10 15 1764 1867 35 CB Prat-La Seda B 25 9 16 1837 1933 34 CE Vfla{lo+rd I GP.nrti 25 7 18 1793 1970 32 CB Balaguer 25 1 24 1723 2111 26

PJ PG PE PP GF GC 158 25 15 .t 69 26 6 6 26 16 6 4 50 22 54 26 15 6 5 35 21 5 1 25 14 7 4 37 22 49 25 14 6 5 37 17 48 26 12 8 6 38 34 44 26 10 7 9 40 40 3 7 26 9 7 10 32 30 34 26 9 7 10 37 34 34 26 8 6 12 40 43 30 26 8 6 12 40 42 30 26 9 3 14 38 44 30 25 9 3 13 27 38 31) 28 7 8 11 37 43 29 26 6 7 13 22 44 25 26 5 6 15 23 41 2 1 26 5 6 15 26 48 2 1 26 4 4 18 27 66 1 6

Pròuma Amada (10 O'ABRII) Tossa-Olot : Cerdartyda de Matard•Sanl Cugal Esporl FC: Yro-Marlarall. San t Crisaòhal-Mo1155 SaMertFCassà 17E5:ala-Viassar de Oatt; Roses-Blanes, Montcada•Ripolel ; Sabadell! N551 rarade1 1

SEGONA CATALANA FEMEN Í GRUP 1

SEGONA REGIONA L GRUP SISÈ füpolet B-Rubí 8 Cerdarryoia del VaNOs-CD La Farga Badia del Vallés-Saba dellenca PD PajarN-Júrúor FC A Tibidabo torre Romeu-Sant Oukze Barberà-Andalucia CF Mira-sol Baco-PB Sard Cugat Llnlticaciórt Santa Pblrpétua-Cardbner>se

0 0 0-0 2 2 1- 0 3-2 4- 3 0-D 1 .0

Equip PJ PG PE PP GF GC PM Barbera 26 15 6 5 49 25 5 1 Júria FC A 26 14 7 5 73 39 4 9 Cetslanyala V 26 15 3 8 48 28 4 8 Artdalttcia 25 12 7 fi 39 32 43 U Sia P5~ 25 10 12 3 40 29 4 2 TÍWdabo T.R. 26 12 5 9 42 38 4 1 Sabatlalletca 26 11 7 8 30 32 40 Bada del Uap§s 26 10 7 9 42 42 3 7 Can Flvl R .T. 25 9 8 8 45 39 3 5 RlbiB 26 8 11 7 42 42 35 Jw. 25 Sept 26 9 5 11 32 41 32 Carol055se 26 8 7 11 40 42 3 1 15p5»33 B 26 8 6 12 36 39 3 0 3351 0555 26 8 6 12 33 44 30 MMa-solBaco 26 B 5 14 40 SB 24 CD La Fetge 26 5 9 12 40 59 24 15 f x5311 26 6 6 14 35 60 2 4 P8 Sant Cugat 26 4 B 16 28 56 1 8 Pròxima tomada (10 D'ABRIL) . Jtrvertud 25 d e Seplfembra•P0 Pagnl, Jirur FC A-15po11e1 B ; Rubi BtJrincatién Santa Perpéhm; Cardirterese-Cedariyora de l Vallés CD La Farga-Barberà: Artdaluda-CF Mka-sd Baca: PB Sam C35a1 , Titxlabo laca Flomerr Sard oldrze dd VaUès-Badla dd Vallès . Satwddlerxa-Car FktU Rrinwb Trwtchonl

FUTBO L

REGIONAL PREFERENT

BÀSQUET

PRIMERA CATALANA MASCUL Í GRUP 1

GRUP PRIME R Vilassar de Dar-Roses Sant Cugat Esport FC•Vtc RipoNe(-Sabadell Nord Taradell-Tossa Bharles-Monttxtie Obt-Cerdarryata de Mataró Cassà-L'Escala Mollet-Sallent ManoreB•San Ctlstóbal

2.0 0. 0 2- 1 50 . 1 2-0 3- 1 lsttspèsJ 4- 1 3-3

Sant Frunbs•CB Prat-La Seda B Súria-CB Caldes CB Balaguer-CN Terrassa UE Barberà-CB Castelldefels CE Vilanova l la Geltrú-Finques Olesa B lE Sant Cugat-Dohindeu Tàrrega Artiunt Artés-CB CArbera SlerrcTerrassa-CB Molla!

I mpresi~n de pósters RcabaDos especiale s 15k 5141 gran tormato

Plaahüaadoa, plalonadoa. . .

IDE A

~t1N l

Tel . 93 590 10 86

ideaprintcideaprint .es

sOIUCiON(S GRAF1QlrES

Prddma jmtada (10 5'A8Po11 C8 Corbera-lE Sanl Cugat A Casallttnersa; Dollnxleu Tanga-CE Vikugva i la Grimi. Finques Olesa B•UE Barberà ; CB CastelklereLs CB Eafaguer, L14 Terrassa-Sri a ; CB Cakles-CB Firal •La Seda 8; LB Mdbel-CB ArUum Artés: S1enc Terracsa•San l Fruitó s

73-6 3 79 70 6883 8t -8 2 68-7 4 64 .6 5 72-76 56-54

CB Ueida-UE Sant Cugat 5 . Ateneu•CB Seca CB Grup Barra AD Femení Randa Voramar-CB Balaguer UE Clare(-CB Sanrià BC Mdoma-AE.S .E Dohktdeu Tàrrega-Imma AESC Ramon 5151185 L'Hospitalet B

75 64 496 4 51 .59 49 42 44 49 48 53 55.43 55 54

CP Stard Rarrlat 22 FlrKl Pla 23 5PllitxieAidles 22 NC Sertt Just 23 Dnc Calafell 23 PHC Srart Qigal 23 lHAtaqus l3 CPSdges5 23 CH Juneda 24 Reis Deporau 21 CP Potxbnts 23 P, VYaharlca 23

12 12 10 9 8 7 6 5 6 5 3 1

4 2 2 3 4 5 6 a 1 1 2 I

6 9 10 11 11 11 11 14 17 15 18 21

91 85 91 84 92 77 86 74 69 56 72 59

83 79 n 114 105 99 113 91 105 84 153 154

28 26 22 21 19 18 14 13 11 8 3

PrtSdnre prtlada (10 D'ABRIJ : HG Sard Jtst-lptefais HC , CP Riudptes-CP Sard Rarrtm VAahartrl, Rotl Pla•CP Fktxlebnles, PHC Sara Cugat CP Sllg(ts B. (?I Jurteda Heus 55p915 ; P Vdaharra Andorra HC . CE Naa Freuoarel-CFI Corbera (fil Mrdkmcsca D t Cakddell CY, C P Mmps (ties-3n a t

CAMPIONAT CATALUNYA FEMEN Í PREFERENT CE Arenys de Mtjnt-PHC Sant CugaL CH Sant Feliu de Calktes-HC Salt CH Caktes•CP Voltregà tgi3a43da Femeni HP-CHP Bigues l RieNs

3.2 3.1 2.5 8- 2

Equip PJ PG PE PP GF GC N! 55 vcdtrtY}t 11 10 1 U 58 17 2 1 iAnrytr M11 10 7 1 2 34 ?t 1 5 PHC SarR Ggat 11 6 0 5 42 38 1 2 X151 Fels Lafies 10 5 2 3 20 22 1 2 Igualada HCP 11 4 1 6 33 33 9 HC Sao 10 4 0 6 10 16 8 1 2 8 19 50 A CFP fiques i Riels 11 1 1 CH Caldas 10 8 18 37 3

Equip PJ PG PP PF PC TMt AD Femeni Ronda 24 19 5 1568 1315 43 24 17 7 1478 1227 4 1 CB Sarrià CB Lleida 24 17 7 1530 1148 4 1 UE Sant (xlpet 24 16 8 1423 1310 40 Dohirldeu Tàrrega 24 14 10 1198 1241 38 24 13 11 1304 1298 37 CB Seca AESC Ramon Uull 24 13 11 1162 1182 3 7 lmrna 24 12 12 1166 1191 36 l.l` Claret 24 11 13 1196 1297 35 L'H65pi911et B 24 11 13 1345 1372 35 CB Grup Bama B 24 10 14 1232 1352 3 4 Vrxamar 24 10 14 1236 1283 34 5 .'315550 24 9 15 1207 1304 33 CB Balaguer 24 B 16 1352 1473 32 AE .S .E. 24 8 16 1304 1451 32 BC Andorra 24 420 988 1245 28

PrAxima Icntade (10 D'ABRIL) : HC Sall-t HC Sara Cugat; CP Valhegà-CtP Sant Feku 55 Cadrtes, CtP Bigues i Riels-CH Caldes: Igt la Femení HCP . CE Arerys d e Mllnl .

PrAlóma lnrtrarfa (10 D'ABPoL) BF LllasprtakM B•LE Claret : C8 Senfà-Vo arnar CB Bakguer-C8 Grup Bama 8 ; AD Femeni Rortdt-B . Ateneu ; Seca ~errat CB Lleida; lE San( Cugat Can Calltassa u rTo Oorwldau Tarraga ; Icona-8C Andorta AE.S.E .-AESC Ramon Llull

Equip PJ PG PE PP GF GC Pe l H Banyoles 23 16 5 2 609 538 31 CH 35519)553 23 18 1 4 744 535 37 GEiEG 23 17 1 5 616 546 35 Gavà 23 13 6 4 622 567 3 2 CH La Salle M 23 12 3 8 584 551 27 CH Sant Cugat 23 11 4 8 827 612 28 H-5511pedor 23 9 5 9 621 645 23 St MarU-Arklen . B 23 10 3 10 B41- 625 23 Sant Esteve 5 .8 23 8 5 10 656 664 21 Palallnrdera 23 9 2 12 576 576 20 Anahorro 23 8 4 11 624 661 20 23 4 2 17 544 678 10 UEH Caleaa H. Bdrdls 1 18 524 814 9 23 4 5. Creu AUa 5 23 1 tl 22 504 680 2

HANDBO L

PRIMERA CATALANA GRUP A CH Sant Cugat UEH Calella Sant Mant-Adrlanenc B-H, Creu Alta Gavà-H . Santpedor... Sant Esteve Sesrovires B-Palautrxdera GEIEG •Arrahona CH Esplugues-CH La Salb Montcada H . Bartydes-H BordNs

HOQUEI PATIN S

PRIMERA CATALANA MASCULIN A GRUP A Doc Calafell -Igualada HC .. 2 .5 CP Riudebltlles-CP Riudoms CP SNges B-Floíd Pla Andorra HC-CH Juneda CH Corttera-P Vilafranca HC Sant Just

2-8 1} - 2 2 .3 4.2 (descartsal

Equip PJ PG PE PP GF GC Pel CH Corbera 24 20 2 2 145 60 42 CE Noia-Frai octet 23 19 2 2 105 54 4 0 ArtUma HC 23 18 2 3 140 62 3 8 CH MoUrnissa 23 16 2 5 134 73 3 4 1 k> alada HC 22 15 6 105 64 31

I mprEsión digital

35-26 40-2 9 26.28 22 . 28 33 .26 30 . 2 9 37 .22

Pròxlnta Jorrratfa (10 D'ABRIL): Lleu Alta Sabadell-lEH Cnlela ; CH Santpedor-Sard Marí! Addanenc B ; Pala<ttadera Gaaà ; 55115555 -CH Sard Fslate 5e55515es 8 : CH La Sala Mornrada-GEiEG ; H . 85«1k B-CH Esplugues; H . Barryoles-CH Sard 559at.

Seruicio de escAne r profesiona l Clllndrlto 1500 dpl.ir


Diari de Sarrt Cugat Dijous, 7 abril del 2005

Gui a

47

GUIA COMERCIA L

ADVOCATS ANDREU PLANAS G. DfBt Segrnatat Sadil Tel . 93 780 22 Cr4STA~EDA ADVOC-

Plaça BrlrCelOrkn, 6 Tel 93 569 38 4 1 f3ü5l1PW ACCARIN D Dret pvil Tei 93 760 22 88

EU .ALJA PDNYU i M. Farrés, 15 A . b b Tel. 93 674 44 69 GA. P culs CArrlpany8, 2 9 Tel 93 569 7? 0 8 GARCIA JÚLIA AV Calïtlurryar 22 l r Tel, 93 674 41 64 1NGLA Aula Pau [asafs, 42 Tel . 93 583 60 ?4 ISABEL FERRER Cmvna, 9, 4i 4 a Tel . 93 589 54 51 9 . SOTORRES Assec- fESCai, comptade i Faóora 1 Roselló, 1 3 Tel . 93 674 12 50 JOSE-PASTDRfEA NANDEZ RDARÍGUEZ Dret laóorai Tel . 93 780 22 88 JOfiEFA TORTOSA P St . Atnorlt, 1 2 Tel, 93 674 05 93 LL GAHIA CABELLO Fc- Moragas, 5, 3r 3a 1c1 93 674 44 94 MERCEDES CAMI NALS MOLINE R Drei matrirnona l Tel . 93 780 22 88

ALIMENTACI ( AIRES LATTiNQ S Esp. sudemertcanes Montsérral 17 . 1 9 Tei . 93 675 65 02 SALUMS Llegtxrts cuits, bacallà i rronserves Sara Aniuni . 50 Tel . 93 674 57 5 2

LA FAUNA Rpla. Celler. 35-3 7 Te1 .936741305 ANTENES COLL FAVA SERVHS Porters eleCRbniCS Avd. Fsc Marià, 85 C Tel 93 590 63 07 ARgUITECTE S

AR[iUffECIURA { GESTIÓ MARTI FINET De [a Crerl, 25, l r Tei 93 589 30 65 Bd J Arqurte99ira ecofógrca br Murlli0 . 11, laca€ A Tek 93 590 64 UO CUB AROUITECTES Pr ii Casals. 36, lae 6 Tel 93 589 67 1 3 DANIEL CALATAYU D Rbla fitlalallade, 3 1 R34r 1 a Tel 93 675 18 0 3 E .V. PROJECf hk MAGfH Pau Casals, 36, loc . 2 Tel . 607 65 35 1 5 ESTUDI ARO volà, 1 ? iel 93 675 67 9 7 RISTER 1 FREIXA La Mina . 17.9 . H Tel . 93 675 18 35 JOAN ENRIC E.IARÜ9E Manel Farrés, 15 C Tel 93 590 61 87 JORO1 CUFÍ BORRELL Av vau d'Or, 2 íel . 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Calors, 8 Te€ . 93 587 99 34 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel .93 209 73 26 . 600849451 9 M• DEL MAR EJAúR QU E De fa Creu, 25 bx. Tel . 93 674 51 1 1 M0 0%91, 76 .84 .4r #a Tel . 93 675 49 50

RL•LUMIN i

AL- GARRIGA Orlent . 65 . te, Tel 9367529[}2 AL SANT i I1GAT Plaça br rkal1u}5 . 9 Tei93 675 41 2 1 CARP. AL FANN Y Tel, 93 588 61 93 FUSTER LA D'AL 1 PVC ST CUGAT Deia Torre, 1 191 . 93 674 15 02 MOYANO SL Merpé Radvrerla . 8 Tel . 93 675 20 5 1

ANIMALS 09i0'S Av la. Can Grae4s, 9 Tel . 93 674 37 1 7

ASSEGURANCE S CATALANA OCCIDEN T Esc . Maria, 77 79 rei 93 674 77 7 1 IM B Mmlel Fan gs, 85, C Tel 93675OD 1 7 J .G. ASSOCIATS R. Barcelona, 9 B 99. 93 675 30 1 2 IWfPFRE 111a Celler; 97 Tel . 93 589 19 95 IMIAWA GRACIA Borrell, T, local 2 1 Tel . 93 589 33 34 ASSESSORIES

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 1 1 Tel, 93 674 17 Sa F.R . ASSESSORS Fc . Moragas 3 ant 3 Tel . 93 590 10 79 GA P Lluís Companys, 2 9 Tel . 93 589 72(}8 NOGUERA MARCEt 1 ASSOCIATS Lal firal, flsCal I lurid C Sta Mana, 38, 29 2a lel . 93 589 51 0 0 R&R ASSESSORS E C Frgcal, merc . la!? Plge Celler, sfn, dp 7 Tel . 93 589 08 70 RAMÍREZ-La1JIBE A Plana Hospital, 6 esq 93 589 37 1 5 SANCHEZ CRESP O laboral, lisCal, rYlmpta ble 1 Jurídic Montserral, 26 Tel. 93 589 79 23

AUTOESCa LE S AUTOt_SC . MOLINS N113, iel . 93 674 42 0 0 Tots BIS camet s EN MARXA Rosselló, 21, baixos Tel 93 675 59 09

AUTÚMOBLL S + OALEMANV9CM Av Cerdarlyda, 8 9 Tel . 93 590 14 0 7 ALFTOCOMAïiCA DEL VALLÉS Av IJ 90mpanys, 29 Tel . 99 674 68 59 - 9 3 674 71 9 9 DELPH I

Av Cerdanyola, sln Tel. 93 589 20 00 J . M11HO7 SdA, sht Tel . 93 674 16 20 NISSAN TN.LERES ROMAN Cerdarrya,1 0 &, 1 8 Tel . 93 674 00 86 VOLYp 181 . 93 544 29 38 BALL ESCOLA DE BALLS DE SALÓ Altselm Claue, 1 4 Tet 93 675 49 3 7 KOLIBRI Boutlque del ball ArlSelm Clavé, 1 4 Tel . 93 675 48 40 BELLES ART S CABMUS Santiago Fàlsiriod, 54 Tel. 93 674 06 490 CUGART rurrerrt Bomba, 1 4 Tel. 93 674 43 90

TOT ART GNdI]INI Botiga-taller, pnrura 99909 .99 rrx toS Pça, Dr. Galtés, fi, I 3 Tel. 93 675 39 03 BICICLETES CARDONA Valldoreix, 43 Tel . 93 674 15 09 Sl1N BIKE Can Molas, 2 Tel . 93 589 1 7 51 CARNISSERIES SAGARRA Endavacada, 22 TeJ . 93 674 01 60 Fsc . Monagas, ] 3 Tel . 93 675 37 77 TURAU L3 Tórre, 14 Tel . 93 674 12 85 lvtcr Torteblanra, 1 6 Tel . 93 675 30 65 Mrrl Pere San P 104 Tel . 93 589 14 18 Passeig Ruül, 108 tVartlorelxj Tel . 93 674 57 47 CATIFES PAPIOL Venda 1 neteja CArlBlras Castllb, 4 Tel. 93 674 65 09 CERAMIÍUES CATALONIACERAMIC Ctra. Sant Cugal Cerdanyola, km 3 Tel . 93 580 16 00 DELT, 5L Martore11 .49 Tel . 93 589 79 34 FOA P Au. Rlus I Taulet . 27 Tel 93 674 05 03-93 589 3] 21 R{OMAR Av6a . Calaluriya, 19 Tei93 675 69 65 ROD O Av Rius I Taulet, 6 Tel 93 689 82 80 VICAT 2 Cara! Can Caider, 8 A Tei. 93 675 20 01 CERAMLCiA ARTESANAL TRES AL TALLER Anselm flavé, 9 Tei. 93 674 78 07 CLUB S ESPARTS CLUB BELLATERRa Llur de Abab, citi Tel. 93 580 25 4 2 CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Te1 .93 674 53 9 6 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT 9 . Crfst Trebalkntlor, s/n Tei . 93 674 14 53

í;i MPFIA VENQA MER-K 2 Feus i TaWel, 49-51 Tel, 93 675 60 21 CONGELAT S ULLA CONGELATS Mn i Pere San, P 12 5 Tel. 93 589 38 06 CONSULTORIA DE IJIRECCIE3 GLORALMED Fvrmarió i aSSesor. Ptge. Celler, 1 Tel. 609 262 848 CQI'1STERIES ARPAU Valldoreix, 45 Tei . 93 674 96 02 COfISTERIA THER Sani Antoni. 24 Iel 93 589 74 42 COPY-GRPSTC Can Matas, 8 Te! . 93 675 36 53 OFINOVA Av. U . Companys, 1 8 181 . 93 675 23 73 CONSTRUC . BELSCON 10p SA Cm Can Calders 1 0 Tel . 93 675 32 67 CRISTALL GIL BARCELONA Avda. Cerdarryvla, 26 Tel. 93 674 57 97 SANT CUGAT Av. U . Companys, 29 Tel. 93 674 13 98 ECÚN1OMIS1 ES EMIU SAPEfdA Rosselló, 12, 2n 2a Tel 93 590 13 96 GA P Uu~ Campsrlys, 29 Tel. 93 589 72 08 ELECTRICITAT A. ZAMORA, S.L Ctra. Ea Floresta, 32 iel . 93 674 22 9 1 CONELÉCTRIC DEL VALLÈS, SL Puní [te servei FesaEndesa Av Cerdanyola. 26 bx Tel . 93 589 09 42 INSTAL•LACIONS JP lugua i caletaccxY Jacint Verdaguer. 74 Tel 93 675 19 39 LA BOMBETA SL Av. Catalunya, 3 Tel . 93 fila all 24 flJhfTBAT ELECTRICI TAT Camí 691 Colomer 2 Tel . 93 674 68 06

= 1AJNICA MONTOSA Rep TV, vídeo, antenes, vrdeoporters Maltserral, 33 Tek 93 674 47 58 VALLS Rep- TV, vídeo, Hi R Martorell. 6 Tel, 93 674 64 12 ELECTRODO MÈSTIC S [ADIMA Torrent fornba 36-4 2 Tel . 93 589 00 74 TOBELLA Santiago RusiSral, 49 Tel . 93 590 69 80 EMPRESA DE SERVEIS ASTEL Lüa. Sant Cugat-Rubí , edlrrci Fbrum Tel . 902 300 037 FACTOR RHHH Sta . Maria, 9. lr la Tel . 9u3 6756700 GAP. Uu s Cvrnpanys . 29 Tel. 93 589 72 98 ENGINYERIA APK SabadPJl, 11, bx Tel . 93 675 10 08 INGEN R A AP VlNà,12 Tel . 93 675 68 04 ENSENYA MENT ANr1gtJA Restauració mobles Nrk es, 1 4 Tei . 93 675 53 07 CARME TAIIEDA Martorell, 4 Te! 93 589 28 33 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS GYMII Carme, 18 Tel. 93 583 65 79 £SCOLATRi4U Vol merpdar Tel 93 589 81 08 ESFERA D'AR T Arts plésl- i acadèmia Sant Ramon, 2 1 Tel . 93 675 91 44 GEMhrA ESTAPÉ Prütessora piano 51a. Anna 111 loc. 17 Tel 629 37 82 76 KUMON Matemàtiques Carai tlel Cdonler,10 Tel . 93 674 65 58 PATUFET PART1CULAR Sarr1 tord , 22 Tef . 93 674 12 39 ESCULTURA h IOUEL CASiAJ1JANA 'Cal Pere Mosso"

La Torre, 8 IMalestlr} Tei . 93 675 46 24 ESMOLATS vALIIS Vrc, 28, local 3 Tei . 93 675 41 23 ESPORTS AVENTURA RIESGO AVENTURA Passatge DlputaCx}, 9 Tel . 902 165 165 • 620 92 21 81 ESTANCS CAL CRISPIN Santiago Rusind, 23 re] 93 674 03 08 LA TABAQUERIA LI . Companys, 30 . 32 Tel . 93 675 94 05 EST UECORAC. SL DISSENY ullà, 12 Tel. 93 675 6 7 88 VERPLA,SL Martorell. 49-51 Tel . 93 583 68 87 YBARGUENGOiTfA ASOCIADOS L . Cornpartys 18-20 Tel . 93 590 25 00 FERRETERIES Girona, 3 Tel . 93 675 01 75 FERRETERIA ROS Das de maig, 1 2 Tei 93 674 37 64 PUNT CLAU FsC . Macà, 5256 Tel, 93 589 51 25 FISIOTERAPIA CTRE . TEHAPÉTlTIC ST. CUGAT Pça. Pep Ventura . I.2 . 3 ICdn[ eSCaletes) Tel 93 589 22 B5 FLORISTERI A FLORISTERIA EMMA Rius k Taulel 16 Tei . 93 674 70 45 MARINA COLL Av. Cerdanypla. 4 7 Tel . 93 674 86 84 FORNS EL FORN C1N1 RAL Manel Farrés, 41 bx ref . 93 589 67 17 FOFA J. VALLS Elaboració pròpia Mala, 24 Tel . 93 674 01 59 KHOI[AN Av. Catalunya, 1 5 Tel. 93 589 81 97 FOTO-VÍDEO CON"TfIALWM

Santiago Rusinyol, 42 Tel . 93 675 12 48 INTERFILM Rbla celler, 23 Tel 93 587 84 27 20O M Sanla Maria, 14 Tel . 93 675 56 74 FRUITERIES FRUITERIA I~NGEL Av. Catalunya, 8 Tel . 93 589 70 47 FUSTERIES FUSr. EBENISTERVi Tel . 93 699 67 48-93 674 70 68 TOTA FUSTA Dos de rnalg, 9 Tel 93 674 35 43 XERRIC FUSTERW Xerric, 26 Tel, 93 674 05 88 GALERIES ARi CANALS GALERIA D'ART C . la Creu, 16 Tei . 93s75a902 ESPAI L RIBAS Plaça Garina,13 Tei . 93 589 57 76 POU D'ART Balmes, 35 Tel . 9359D6086 SALA RLISIAOL 5artliago Rusiriol Tel . 93 675 47 51 GELATS LA XIXONENCA Gelats i torrons Matar. 29 Tel. 93 675 25 86 Xemc, 30 Tel. 93 674 1 3 48 PINGÜI TRO C.AL Fia 0c1d99, 2 Tef. 93 674 58 84 GIMNASOS CLlE NATACIÓ SANT CUGAT Crisi Treballador, sln Tel 93 674 14 53 DIR SANT CUGAT Ctra rie Rubi, 76 78 Tel 9911 30 4n 30 GIMNAS ESCDLA SANT CUGAT Ellsenda. 11 Tel . 93 674 61 72 GIMNAS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel 93 590 82 79 RUNNiNG VALLÉS Can Matas, 2local Tel. 93 589 86 3 1 ST. CUGAT ESPORTS Pl . Otratre Cantons Tel. 93 674 30 8 1 SOWASH 5T. CUGAT Sanl Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

GRAFIÜUES GRAFlOLIES ARIS íàste1M,1 9 Tel . 93 675 32 66 HAMBURGUESES MG DONALD'S Ctre Cia. St . Cugat Tel . 93 674 46 54 DIETÈTICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tel, 93 674 00 60 Sl1PFR-NATURAL Sa Ramon . 4 Tel . 93 875 59 53 HíPIUUES HIPICA SEVERINO Pg. Calada . 12 Tel . 93 674 11 40 HOSTESES MARIT DEVELOP. AZAFATAS Y REL PlIBi1CAS Avda Curts Catalanes . 7. 1 r Tel . 93 589 58 fio IDIOMES DEUTSCHE AKADE MIE Martorell, 31 iel . 93 675 27 27 SPRINT IDIOMES Frar>eeSc Moragas, 8 rei . 93 589 22 64 Tf INfTY Rbla . Cort Mora, 1 8 Tel 93 675 22 01 WAY-IN Pous i Taulet, 2 pral . Tei 93 674 82 15 IIVLMOB, ALTNJ IMMQBILIARW L1[rfs Conlperry5,18 Tel . 93 674 31 41 AREIrUISAN EndavaNada, 2189 Td 93 589 45 66 tiECOVÉFI Sant Antonl, 15 Tel . 93 544 16 60 CASAS-CASAS I G . Lluir Companys, 22 Tel 93 674 14 91 93 6741497 CASTELLA Rius i Tauiel . 4 Tel 93 674 12 41 . 93 674 13 66 Cll$IC GESTIÓ Borrec, 6 Tel 93 589 71 73 DOJHG IT Rbla . Mn. Cinto 19 Verdaguer, 1} Tel 93 590 03 79 FIHC S APARICI HIAYIEi

Viuà, 6 Tel. 93 590 15 20 flNCAS UCC1DENT> API Castlutljos, 3 1 Tel. 93 675 18 48 FINCAS SANT CUGAT Atiogatlo AP I Doctor Mun[lci . 1 4 Tel 93 674 08 9 7 FINQUES GIRONELL A Blana !-Ivspital, 10 9Tel . 93 674 72 54 G .LP.E . Sanl Bonaventura, 5 Tel . 93 589 03 43 699 08 86 1 7 GR9P FRASNI O Pau Casals, 28 Tel93 544 22 09 fMDESA Plaça Octavià, 8 Tel. 93 675 43 i}2 93 674 57 0 4 IMMARBA, SA Lluis Canpanys, 52 Tel 93 674 77 76 - 9 3 5894205 INICIATIVES S .C. VrC, 28, 2n l a Tel 93 675 10 1 0 KSA Uuls Companys, 8 re1.935B78990-9 3 589 26 43 LEÓN TOMAS Sarrt Medú, 35 Tel . 93 589 49 44 L00K & FlND Valldoreix, 35 Tel . 93 544 28 29 MULTTCASA Rambla del Ceàlec 2 Tel . 93 589 00 6 6 ORGAN Plaça OCtavià, 7 Tel 93 674 32 08 PI60 PEHFECTO Tel 93 583 07 0 7 RTVER Plaça Ocnavlà, 4 Tel. 93 589 54 54 . 93 674 84 03 S4 CA f1N0UE S Valldoreix, 60 Tel 93 674 87 15 93 5893368 ST1L D API Virà, 1 . bc- 8 (entrdda 0r. MurHb, 21 ) Tel 93 674 88 0 1 IMPRENTA IMPRENTA ST. CUGAT Pça Barcelona , 4 Tel . 93 675 51 0 1 PAPERIN51 ü Xemc, 25 Tel . 93 589 87 14 INFORMATICA APPIE CENTE H Plaça Unió, 3 Tel- 93 590 80 60 AREA SOFTWARE Girala,1 T Tet-935&36907


Guia

48

Diari de Sant Cuga t 7 abril del 2005

Dijfnis .

GUIA COMERCIA L DIA 1NTERNET

xerro: . 8 fi

Avda. Catalnily i 20 Tel . 6(1119 6:3 93

TeI-93 590 61 89

SIGNUS

1r6491•laeiO, rail , m,}ntcnrmcrlt. Scryurefut Tel 93 589 19 68 WED 11ME Fsr Mrx Ià 87, 10c . 2 Tel . 93 583 67 94 irrSTAL•LA-

CIDNS A ZAMORA 5 .L Clra la Fkxesla, 32 Ter 93 674 22 91 FUIW RVrts i iauWt . 2 Tel 93 674 05 03 MANTSERV, SA Av. Gnlafurrya, 18 rel 93 674 60 58 TOT SERVEIS Dr fiatt , 9 Tel 93 675 58 91 INST. BELLESA CTRE . ESTÉT DONNA Mapr, 36, 1 Tel 93 675 52 54 DELINEA SANT CUGAT Fsalmns . 72 Tel 93 615 4 7 27 ÀNGELS Ur Galrés, 8 2e 4a rel 93 589 89 48 MASAIESA 1000 P18 dol Vlrlyet, 57.1. 7 Tel 93 544 11 75 PAYfUBI CSnlíe da b10nzeiai F:àl1 Mards, 2 Tel 93 875 50 1 1 OUIROS Valktorelr, 76 bis ieL93 589 07 08 RBV Fsc Mdraga8.25 Te1-93 675 58a5 JARDINERIES t3OTiWA Jardins, ~ses, (lls• serrys de pral . TeL 93 675 61 16 649 094 100 GARDEN RDCPMORA Llaoeras,12 Tel . 93 674 36 94 OBSJNRDI Canvi dol Cg ferri r, 12 TeJ 93 589 49 71 SONI JARDI Serveis ds #ardleria Lleitla, 1 Tef . 93 674 07 80 JOGUINES JOGUINES MARGA Santa Mala, 44 Tel 93 674 1532 KBOi Torrent de la Bomba, 46 idavanl pàrquing GallAs) Tet- 93 674 27 73 L'MIIC filLAGINAPII Rius [1891(8 . 13 Tel . 93 589 36 32 S(OOTY LIJDIC

JOIERIES AMBAR Q stillejos, 33 Tel . 93 675 62 95 Taller propi ANNA FUSET Sarlp aRgo Hrrsinoi, 45 Tel 93 589 50 72 MIREJA'S Valkforefx, 33 Tel . 93 674 99 40 TON 9OZANO 9019R Taher ades2 Xenic, 27 29 Ter . 93 674 94 24 TRES AL TAULER Jpiena artr sar>al . taller Anselm C2a+ré, 9 Tel, 93 67.3 78 07 LLAMINADU RES K BOI Torrertl de la Bomba. 46 [davant pàrquing Gaitèsl Tel . 93 674 27 73 9E9 1 DOLÇ Fruits seCS, Cararnef5 Santa Nana, 45 Tel. 93 674 12 53 LLANES CASA DE LES LLANES Casülleps, 17 Te1.93 674 64 91 LOLA BOTONA De fa Creu, 39 Tel. 93 589 39 30 LLAR !)'AVIS LA FLORESTA Pearson,36 Tel, 93 589 18 00 LES PLANES Tef 93 675 51 05 MIRA-50L Vlclórfa, 48 Tel. 93 589 20 18 LLAR INFANTS L'ALBA famie, 40-42 Tel. 93 674 86 99 LA MALNADA Castellví . 23 Tel. 93 674 81 52 LLIBRERIES ALE)tAHDfg V11fà. )0 Tel . 93 675 32 01 EL CELLER DE WBRE5 Rbfa del Celler, 25 iel . 93 674 96 59 MEMERY irR en esoleristne, lli tires. mlrleral, rrlirslca Sant Antenl, 1 tol . 93 589 43 87 L'AMIC IMAGINARI Rius + 9aulet,13 Tel . 93 589 36 32 WBRERLA PADEIA Santiago Rilsiliof, 40 18193 674 03 14

LUDOI ==

11

CASAL FAMILJAR ELS

PE9iETS Culs d'estiu, Nadal r Setrllaka santa Eslapé, 37, baixos Tel.98 583 88 39 ESPIRAL VYIà, 22 Fel. 93 589 21 1 5 PLAYTiME 999s ert arlglés {:ami Can Minguet, 86 Tel 93 674 91 86 RIALLES Sarn Modrr. 14 Tel 93 674 6738 SCODTY LLK]IC xxrnr,8B 191 93 590 61 89 MAFIBRES SANT CUGAT Can Fatjó AuronsCampoam a, 12 N 3 Tel . 93 675 51 08 MARES AL-LUMINIS SANT CUGAT Placa Dr . Ga1tPS, 9 Tet 93675 41 21 ATEIJER BLAU Av. Torreblanca . 2 Td, 93 569 19 31 MATERIAL CONST. MAT. RIOMAR SL 91 1, 61 • Can Barata Tel 93 588 02 49 MERCERIES LA MERCERIA f laça Pere san. 7 Tel 93 674 05 24 LA PERLA Major, 3 Tel 93 674 01 38 LCiA BOTDNUI DelaCreu, 39 Tel 93 589 39 391 MERCERIA LOLA rx- Munllo, 4 Tel . 93 675 59 42 MISSATGERS MRw adetals Cerdà, 4 TeJ 93 599 26 80 51- CUGAT EXPRESS Plana Hospital, 32 Tc193 589 68 28 MOBLES 1 DECORACIÓ CABRÉ MOBLES Fsc . Mor . 33 T8 . 93 674 09 95 G4SAJUANA Santiago Rusi7td, 37 Mala, 6 Tel . 93 589 22 32 EGA MOBLES CàrmYas del Casiilb . 2 Tel . 93 58J 00 14 GRUPO LDSER ous Comp anys, 40 Tef 93 589 50 50 INDUBAUC

Mnbfc1]e frrili Av 199191 . 9 19 Tel 93 589 00 73 JORDI FLORENSA 911 [8 Carpa lys. 23 Tel 93 674 88 42 LA GARRIGA VERDA Av. F tus i radial, 120 Tel 93 544 24 11 LA MOYENNE Santiago Rrrsincrl, 15 Tel 93 674 53 54 LE1TO Moble jrrvenH Pça. Dr. Callés, 7 Tel . 93fi745851 ROMANA Martorell, 57 (5l CugaU Tel- 93 674 94 01 Ralla, 22 rTerrassll Tel . 93 780 31 49 TONCS TIFRRA Xernc, 24 Tel . 93 674 70 87

TWIN MOTORS V[rukr r[paredn r resi-, liles 1rs marrpes Borrell . 9 Tel . 93 674 88 78

MUDA-CONF ANDAGUA Av. Catadunlyd, 18 l el . 93 583 60 17 BENETTpN Sorita Maria, 2 1 ieJ 93 674 85 02 BLUE MOON Majes. 16 Tel. 93 675 02 67 Vallònnerx, 4 .3 Tel. 93 589 43 55 CAMPMANY vallóereix, 16 Tel. 93 674 14 82 CASA 9E LES LLANES rotes les talles Castlllejps. 17 1e1.936746491 LA MODISTA Plana Hospital 3-5 L. 6 ieL 93 589 86 69 MARIAN Sabadell, 1 1 Pça . Pere San, 14 Te1.93 674 74 28 TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel . 93 674 00 97

O . REC AI, K 80 1 tarenl de 19 Bemba. 46 idnvant parrlurng GaltÉSj Tel 93 674 77 73 MIL E UNA TROBALLE S Martorell - 2 Tel . 93 674 14 85 PACHA MAMA Tonen) Bomba, 22 Tel . 93 583 69 67

MODA 1NFANT. BABY NP VaWoreix, 1 0 tel . 93 590 02 49 CUCARRlS Santiago Rr15i651, 30 Tel . 93 674 55 80 O6A1B Angel Gulmerà. 19 Tel 93 544 24 19 NECK 6 NECK Tet 93 589 69 72 PRENATAL Rbka . del Celler, 43 Tel . 93 689 72 68 MODA ,JIINIOR DSA16 196-Júnior Àngel 69imefa, 19 Tel . 93 544 24 19 MOTOS CASTELLA MOTOR Conc . oficial Fbnda Rosselló, 15 Tel . 93 675 45 16

NETEGES BRLLiVET SL Lluis C[rnlpanys, 27 Tel . 93 675 95 95 CLEANF MONT Neteges en general Santa Engràcia 7, bx ieL 93 590 05 92 NEFEGES BOIX Neteges ert gerreral Abat Biure, 20, Irrr la iel .936153502

NETEJA IND . MDL MérJuls digitals Eürla. Celler, 55 toca<A Tel . 93 590 85 85

OBRES- GDNST. CDNSTRUAIPA Sarria Mana, 9, l r la rel 93 589 01 51 RESIDENCIAL GAITES Pça . Dr Golfes. 5, I, t Tel . 93 674 43 56 STANZA Valldoreix. 10 Tel, 93 674 65 98 OCI INFANTIL PLP$IETA MÀGIC Avda. Corts Catalanes, 8, rrau 13 . parcel•la 8 Tei . 93 674 99 28 ÒPTIQUES CENTRE D'OP11CS XerriC, 29 Tel . 93 589 61 61 OPriCA MIRA-sO L L'£ndavalfada . 15 Tel. 93 589 86 88 TED[IDÓ bP•nCA Sant Jordi, 30 Tel- 93 589 44 95 PAPERERIES PAPERINSKI xerrlc, 25 Tel- 93 589 87 14 PICt9NG PACK Passatge Diputació, 36 Tel. 9 3 589 37 34 PARAFARM . fARMAROSA Francesc Macià. 71 Tel. 93 674 24 89 PÀRQtf1NGS

P. GALïÉS iurrei,t deia Bomba Tel . 93 589 90 68

PASTISSERIES LA LIONESA Vaikloreix, 79 Tel 93 674 07 71 SÀBAT Sant ago Rusifxlt, 46 Tel- 93 675 17 99 TONY MESTRE PAS TiSSER Ctra Cerdanyola . 14 Tel. 93 675 53 02 PEiXEfERIES RIBERA MANERo Au Catalunya, 2 . I 1 0 Tel. 93 675 06 19 Mct Torreblanca,P 1 22 Tel- 93 6 75 32 56 Lüe Cia1S. Cugat P. 55 Tel- 93 589 75 80 PERRf OUEflIA AOUlUNO Sant Jordi, 18 TCI.93 589 50 84 aLUE Rambla del Celler. 121 Tel. 93 674 9'7 34 CARNÉIB05CH Fsc. Merdgas, 2 9 Tel. 93 589 60 88 CARRERA Valldoreix, 69 Tel. 93 675 20 12 DANIEL MONREAL De l'església . 6 (Valldare x) Tel. 93 675 97 38 DEUNEA SANT CUGAT Balenes, 22 Tel. 93675477.7 FORMA'S Enes Flogerli, 18 A le1 93 675 40 06 GALATEA Llurs Companys, 9 tel. 93 674 51 44 IMATGE MENFIS Avda . Anselm Cavé, 3 Tel. 93 675 00 55 Marirxell, 12 1e1.93 589 56 57 JEAN LOUfS DAVID 91aça Dr. Garlés, 5 Tel 93 675 61 70 JUANI Xerrlc, 28 Tel . 93 674 66 99 LA PEIJJDUERIA DE LAURA Puig I Cadalaid,, 46 • 48, local 3 Tel. 93 674 53 77 MIMA Pla riel Vrnyet, 57,1. 7 Tel 93 544 11 75 PEL-FAÇ Arlicfes perruqueria i eslétlCa Xenic, 28 Tel 93 589 68 49 PERRUO .BELLVER Av. Catalunya, 1 2 Tel . 93 675 42 02 RAFFEL PAGÉS Sant Antoni, 25

Il:l 11r 674 1335 9 9: NE: ALWMINIS SANT CUGAT Plaça Dr. Garlés . 9 Tel. 93 675 41 21 COPERSE Francesc Macià, 52 b Tel. 93 58 9 81 29

PINTURES DEG4SA Pintures I decuracib Ctra . Roquetes 31 fi . 3 Tel. 93 544 10 46

PISCINES AQUANET Tel. 649 95 30 50 . 93 589 28 70 BCN PISCINES úistóüal Colcu,, 30 Tel. 93 575 13 13 ESPAI PISCINA (91t.V rs 11) 29 lir

Tet 93 675 32 67 63931271G FELDMAN N Avda. Camí Can Ganxet, 97 b Tel. 93 675 17 03 FERRON Av. Rius 1 Taulel, 20 TeE 93 574 68 47 PISC. BELLATERRA Ffirrs r raulet. 55. le . 3 Tel . 93 5.901399 PNEUtlAT1CS PNELJMATiCS ST. C . Anselm Clavé . 16-18 Té, 93 675 28 53 POLLERIES POLLERIA IMMA Mci Tdrreblarlra P 1-5 Tel, 93 675 13 89 PREV, RISCOS LABORALS GESTIÓ, HIGIENE I SEGURETATiNDUSTRIAL S.L. Mare] Farrés. 97 Tel, 93 567 99 16 PIJBLICITAT EVEIINE Rbla Mossèn Ja9r91 Verdaguer, 55, foral 52 Tel 93 675 50 02 REFORMES DE1 .T, SL Manoret, 49 Tel . 93 589 79 34 FRANCSCO Tel . 93 431 65 97 625 133 898 TOT SERVEIS Or. Galtès, 9 Tal, 93 675 58 9 1 REPARTIDORS MAiUNG VALL Ès, SL Mercè Rodoreda. 8

Tel. 93 589 23 1 1 j

r

Si'r- .1 ; .'1,11

S

LLAR AVIS MIRA-SOL Centre de dn Camr Sanl Cugat Papid, 193-195 ifli. 93 675 02 50 SANT SALVADOR Sani Salvada. 47 Tel. 93 674 42 23 REStUÉNC1A DfAZ Residència assisllcfa Tbrtaa, 11 tValldore> Tel. 93 674 20 16 LLAR LA FLORESTA Arllonf Gneea. 1 1 Tel. 93 674 08 5 8 VILLA VALLDOREIX Jaarl Bars, 6 4 Tel. 93 589 62 58 FIUL3A INrr F1lO[) LOLA BCTDNA

De la Creu, 39 Tel. 93 589 39 30 FItIBA LLAR FALGUERA Uflà,1 Tel. 93 675 24 01 SLIPER HOGAR Plaça Octavià, sln Tel. 93 589 89 99 SABATERIES CARRERA Valldoreix, 71 Tel 93 675 20 1 2 REPARACIÓ DEL CAL ÇAT SABATA Francesc Maayaú, 6 Tel 93 675 32 74 TATER'S Sant Antoni, 62 rel .93675550 6 ZAPARAMA L'EridavaNada, 7 Tel . 93 675 43 94 SEGURETAT ALIX-VYD Av. U Companys, 50 Tel . 93 58917 99 TALLERS MECÀNICS AUTO REC-VALJ-ÉS E . Jl1LLA Recanvis i accessoris Cami la Creu, 24 Tel . 93 675 11 59 - 93 6751951 Al1TDREPARACiÓ ST Planxa i pirRura Sard Pere, 6 Tel . 93 675 10 13 J. MUN02 Salà, s/n Tef .93674 16 20 MEC. OE L'AUTO . BERROCAL MDTDR SPORT Esp . en Parsche Cant Matas, 10 181 . 93 589 47 87

MECANICA DE L'AU T0. XAMFRÀ

1e1 .93 675 22 2 8 Av LI . CArnpanys, 2

Sant Lsleve. 4-6

Tel 93 674 41 67

Tel. 93 674 62 04 NISSRN TALLERES ROMAN Cerdanya, 10 Vlc, 18 Tel- 93 674 00 86 SERViCNR T . MEC PERE CANALS G. Baxada d'Alba. 12 Tel 93 674 63 62 5[]LÉ RFPARAC(C DE L'AUTQMOBIL Mec pianlra. plnsura De la Duu, 2 Tel . 93 674 16 31 TAULER JORDI Rap . de I'autanòbfl Mina . 39 Tel93 674 06 17 TALLERS FX Servei otl ia Bdsd1

Castellví, 25, baixos Tel 93 674 56 78 TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel . 93 6 74 69 50 TAPISSERIES LA TAPISSERIA Sant Medr, 2, bx A Tel . 93 589 1 1 51 TAXIS ASS . RADIO TAXI Tel . 93 589 44 22 . 93 675 51 51 ELE[iANCE MERCE DES Tard de luxe Mercedes Tel . 619 66 58 40 TE TEA SHOP Mapr.32 Tel . 93 589 02 02 TELECOMIINIC ACION S pLAINTERNET Avda. Catalunya . 20 Tel . 607 85 63 93 TINTORERIES DETIQUETA Rull i Tauiet, 31 Tel93 675 63 23 OK NET Fsc, Macià, 63 Tel 93 674 36 00 Rbla . tlel Celler, 91 Tel 93 589 53 60 SOL NET 1INT.-Bl1GADERw Pg ronetlianCa, 52 Tel 93 674 41 49 TINT. ST CUGAT San[ Antoni, 1 Tel 93 674 11 B2 Santiago ritrsiriol, 35 Tel 93 674 11 83 Rbla . Ritlatallada, 34

TRADUCCION S DEUTSCHEAKAOE M1E Martorell, 3 1 Tel . 93 675 2 7 27 LEFERA TRADIJCapNs Tel . 93 589 19 6 8 NORMA SERVES Rius r Taulet, 31 . Tel93 589 30 51J VETERINARI S

DISPENSÀ9 1 VETERINARI DEL VALL8 5 h Urgéircres 24 Sabadell, 23 Tel 93 674 69 4 5 iel urg 608 89 81 3 6 LA FAUN A RErti Celler, 35 , 3 7 191 J3674 1305 VETERIHUS Hospllal 24 hores Av. Rius r tatlfet, 3 1 Tel 93 589 71 4 1 VIATGES OVER USSiA TOUR S Plana Hdspftal, 1 0 Tel . 93 589 61 5 0 TOTEM VIATGES Dr. MrrMlo. 2 T01 . 93 675 69 fio VUlTGES BARg ND Pça Dr, Garlés. 5,1 4 Tel . 93 589 74 64 vÉDE O VlDEOCU18 SANT CUGAT LVuds Comparrys, 5 2 Tel . 93 674 66 49 Avda . Cerdairypla Tel . 93 589 52 46 XARCUTERIE S CANTS . JULIANA ESC . Moragas, 2 6 Tel . 93 674 08 1 1 FfiAJ GRIRJL Plaça Pere Sa n Tel . 93 675 56 63 Ml. Torreblanca 14-38 Tel 93 675 32 05-93 675 29 5 5 XARCLíffAiA BIS8AL Llegums i menjars preparats Sta. Maria, 30 Tel. 93 674 13 4 3 XARCUTERIES J . GRAU Endavallaóa,1 8 Tel. 93 675 03 54 Rbla . riel Celler, 7 Tel . 93 589 22 36


diari de Sant Cugat Dijous, 7 ahri! tfel 20()i

49

Guia

GUIA GASTRQNOMICA

CAFÉ GINA 5,{1111!•1' • i 1: :.' .II -)'I il . .1 lr :l i .1 r rtiJ '•+ CAFÉ SOUASH Mengi dian !senils 13.481 .N!rrll, i :; •i' ; 8rs 1 .;',Hr• 93 tiri CAFFi.FORUM Menti dv dl ;a dv IitA'n 9 . I,tk],Il k rl 1 lr:l 93 5a :l •1 8 CAFETiSSIMO Merrrr qe dr 3 dv M ;irlci F,rn .^: , ln l fel 1 :1589 61 7 2 CAL MARTI Menus dc a q0 Avis 32f`TirlAirel rel 1.13 6743811; CAN AMETLLER pberl rilts ets Are Crll !:an Anlctlk'l . :ri,s ; rY l :+ :i CAN BARATA Cargols 7rarrna ( :ir:, 881 1 klli :A:II . kru 1`, 2( 111 61 93697 UEO CAN CABASSA Cursa de 1'lllr,lr1 ril L'marcat rl j•, l 'r'1 874 11,2 8 7 CAN CASSOLETA Perx r rrrdrrsc fresc t [LJri;r FMilllrl :{91>x iér 936!51033 CAN EDO

trn trrasa 1 calçnls I: :,•r Cfl l i :•1 .3 r,+324 24 CAN MORA REST. 18 ; ; E, :-r r :l CAN ROVIRA Merurs dl a dv 1 :l x .1 HS,Ii N'Il ":. •~ lui :13 1 ;i! ; I!; (1 . 1 CHINA ORIENTAL MP.rrrr Serv donuc Str,t l" .r11 , ? 1e; ']3',t}!1?1 a2 CHINA TOWN Serv dorrrrcrn. nrenu t ..7titillt'1 Ir• 161 93 :)99 rr+ CUCUFAT CAFÉ Cala}e, 37 llis rel ]13 2!1 DA JIANG JIN Rbia Circ! Mrc .r . rei !11 !itl?} H :r ;' D}ABLITO Fnad & mrISFC Av l rl;1 cIPI Vii s ret H3 :r•1 ; 31 liti EL 8ARN D'EN GREG Menús. caxe,rs NI :3 liilrhrt 11.4 31: ; li!lr' 1 i r]i EL CAFÉ DEL CELLER 1111i4 Cnl ;er 29 .1 12 rel !1:{67: i1Jcr :1{ EL CASALET Df VALLDOREIX Sant Alheri• s+i l tul 93 f7'r 1l] EL S Ics Sant .icmi 39

IeV ;i3 74 11 18 EL MESON Hraseda. cursa nrrct f r latj {lctaNa . 6 1121 `1 :3 673 10 47 EL PEROLET L'até Restaurant .,c Macg, 67 f•rlerl rJS8755303 EL PUNT Copes r rS Sabadell, dl 1eI .91059400 1 FRANIL LA PASTA khVa Call Mllra, 24 I .'1 !i :i 583 50 11 F. RO5INYOL Entrepans, rapes ti,i r•l i.drin l it 1srnnl 43 181 17 :; í.,"! ; ,fi 17 GAUOí CAFÈ Esrrrurrars, .aperirrüs h9• r . :1[ T r,rrr.lll]n ; l GEPfTTO Mcnrrs rre dl a dv i '?'! 6;5 : 02 GINA COLL FAVA u:r M .1 . 14, 57 11]3 ' :11 9 1 ,;, 6 . AUGUSTA Carerer, I'Lu,a f~ir[ 1ar,E .1 lel t3 :1R1 + Hri 6. MONTSERRAT Merrli. L• +-azvlana E:]x1:iv :lla :l;i . Fi rel U3F•r1,129 HAMBURG Mr n]i, erllrepans líbia Irbalnildda.36 le]' J.i .'i i:i f11 38 IL FORNETTD Prrzer:a Irartpria

•tlrt .r, :.• I,11;11I ,t ; 1 T il '1 2 ITALIANS Merrrr drrrrr Sant Ekr++ .l'r, :11141ii , l i 1el . y .r 67 .1 li•i :{ :3 L'ART Obert tviS els dre 5 flblri del Celb,r . 1' Tel . 93 67 .1 47 :i G LA BUFALA D'O R Rdstisseria-deg . Rtila M .C Verdaguer 5 7 iVall dpr j •eik Tel. 93 569 49 5 8 LA CANTONADA Creps, amarades Pça. tJr faRés .5-k 8 Tel 93 589 23 3 2 LA CARBDNEAI A Bar musica r Villir. N Tel 931375 15'.1 1 LA FINESTR A Menti de dl a ds .s !iiulet •ty i 1 Av 811 1e1 (.r•i 587 TIA 0 0 LA FOND A Menrí diari I riii r.irlnodiis 1 2 rr:E 93i n d i, 2 6 LA GRANJA C]Nrra Casolana rlrtrnl 1,1 !r2 4 6 LA LLANEGA NEGR A HS, rnr tei> xv;a, 3 1 1e1 . 9 :1 5894584 LA LLESCA 13e E:i CrartlIa, 19-2 1 rel . ?l :r 583 EiEi 79 LA MASI A Cursa r:aralarra

LA OCA

cursa alr:u r hesr :r 181 93 Ei,': : I1I'•

E 1':

7.4 25 9 ]

,' .1 .

LA PIZZA LOCA

SANTPANCRAÇ Mentis Casolans P,,a > i. r tf,!lLilerri;

Pizzerla, creperirl íV.■,uns ::•] .I . 2 . 1 r•: I 921 18 '5 1 :r .1 3

Merorr de dm a dv Llurs Cnlltp 11y 7 Tel 93 589 37 8 1

LA RACLETTE D'OR

Prop . rnauguracrri Ps 1 . Frarxxu : Macra&t• lor:al .$ rel 93 4A 21 17

LA TAPA BOIxA Rh1a 11118 , 8 Satült . •l Tr :l 93 !iRC, 3 50 LA TASCA DE

SANT CUGAT Menrrs CaS1aRS 1 3s M3813• ï 1 , :!c :}i 1 rel . SCi !ifilr fia /r ,

LA VAQUERI A Menti de dl a ds !'etto Ventura, 4 ler . 93 5 lJ 20 1 9

MAT1LDA Plana HriSpItal . 7 ref . 93 590 05 06 PA I PA Menti dran- &aguets Saix .inri! iirl . 93 589 •19 45 PACHA MAMA T. k I£, lanmlla, 22 fel . 33 583 69 67

PANTAIBERI C Esp . rbérics r v n s

1`r il. a r artrc:~r ! 1 .•1 93 r_“ .1 'iEi 0 3

781

9 :: f!?.' '[! :;L'•

STO. DOMINGO Menti de dl a ds fires 1 ra .rltt. 129

Tel 92 Ei74 t 1 2 4

SEGAFRED O

Bocates• brriter f'I3

3 Barrelrrrra• 1 181 J' 58946

TALISMA N Av. Cerd;rrr •nia• Ci6 ler 13 r,75 :18 06 TORCELL O Menús de tirs a dr `;1111 ':,rlll, 16 C Ti? ; 11 590 6ü 1 4 CreR mo ps~ar~aam {ties f ;a Pere S.tll . 6. 8 1 8: E13 589 12 14 TOST BOCATA'S Entrepans calents Av torre t3lanca,1 3 rel . 93 569 681 2 UBU D garra medrtelrArrg Pg. fSc Macià . 8 2 lel . 93 5a3 6a e9 V. Q, menús per a llrrEga fia tfel vinyet. 1 0 Tel . 93 87:1 98 63

Rius i Taufet, 1 9

la Taca

• Oli Sa l -Conyac

11Fgot

6 1

n una cassola posare m 1 'oli . l'ànec tallat en vas t talls i ho dLixarem enrossir a foc viu . I li afegirem les cebe s i la cabeça d'ans, el mig got d c conyac . un got F4 - aigua, h o salarem, taparem la eastiola, i a fòc baix, ho deixarem fin s suc quedi cuit . Pelarem le s peres i les posarem a bulli r amb aigua i dus, cul Icraclcs ti c sucre per lilr un almivar dc 1 5 a 20 minuts . Quan ics porcs

estiguin cuites, les afegirem a l rostit i les hi deixarem un a estona firis yuc: facin x611-xup C'aI tenir en compte que l'àne c triga nies de temps a cuinar-s e duc e1 pollastre. •

uBu o Cua* eywtr•ma. twrw. Vlnu a gaudlr d'un bon rnelllar en un rerngleea t tranqull I cAll d Servei la carta rp+twanc rrratLAt a%x%. --. 935 836 889 Tenaezt dkarrrnpa nlt. dekxaa 1 tArnarta

lli .'I I i• : :I! :t 111 ; 1 1 .- .1 . 1' 11 Eirl- .r l ;l nlatinull] k 1 1 .1 111 rlr i iti]ljI : i : . IEC :ll l rrrtr 1 Il 1 :ILi - 11 1,1 .1 1 fio i •1 Lr 1 . :. Vrr•rr ET S [•.,

tll rrfrrrrx e•I strw: pera. Rnirerttril 'Celdaracioaa Recepcionp Ca~ Rudirori nàrk ba r resta r'f,r <k•? errnrL vfr Crn+rr CurMtil Etc.

T.::1 . 9 .3 544 ?1 69

SCOrnsH ravERli -ru a RESTAURANT - SOPARS - CONCERTS

Pla del Vinyyeet, local 12 ■ Sant Cugat Tel, 93 674 88 84

Carrte i srrdurev hraex C ~rs napit a Cargols a la llauna Eoro ahorr o EsralVia fins

rll'lloalazaril ra r

~1,

T r

•,r :lvi 7

RESTAURANT CAN ED O Menti diari + Pk pràp i Tancat dijou s Tel. 93 692 24 24 1 93 580 86 60 8ellaterra

Ar . Riu‘ i Tau I r L 16 Tel . 3] 589 BB B2 SL Cug a r A,; r.a'ar~ry .] 77 Ft' 93 585.30 35 rr :•Carr .•i e Ptge A,urlame' r: 3 Te 915316639 Cu'dorynl a

ï•l,ettalu .tr, r,] 19 .5183 1.1,11i"5 i c'llllN+l il- 'r. .8 1. 1 .rs . ~irnlsr- 1x'r rnlp,.11t,u Rbla . 1l [ . 4rr[lalnrl . i . Tt :l . g 338Q4 csi R

18 :1 .

J

_l

hdf e

EN DIRECTE

Passeig de Rubí, 108 Tel, 93 674 57 47

93 675 00 52

- Peres per person a - Cebes petites . . . . -Alls cabeça

t to 2

Tel . 93 674 10 0 5

Tel . 93 589 14 1 8 i

Tel

Anec

Tn1 .935898890

La Torre, 1 4 Te1 .93 674 1 2 85

Ramon Escayola, 5 7 Valldorei x

INGREDIENTS :

Plaça Augusta, 4

CERVESERI A

Mercat Pere Sa n Parada 1 .04

rAnec rostit amb pere s

August a

per carn de la bona

Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 . 6 Tel . 93 675 30 65 •

ra Recepta rle f, . tirgelrrrrd

RANCHO E L PASO Mirr,ls trl a d v

LA PASTA BOIxA

Granja - Ba r ENTREPAN S ESPECIAL S PLAT S COMBINAT S PLATS 17EL DIA

•H

Av. C . ( :;rl ;r .sF . .:: tel . 1J:i 5 .i'r - . . .

E

ANTULL lJirerü Nl, B. ELS PORfl6NS 1 '88 .1,1I.•• BAR LA BHASA Irl + F ; 511 5 • ? r,1 BAR LA CURVA t .ii M11t :1, 1 '1 Ter] . J ;i 674 91 8 BAR STO P 58 Av T3 us r irtuleE . fel 93 589 12 'l!l BAR TROPICAL Merrú dr a dv Lleis Lnmparl , , 7 T Iel 93 6+4 OR 1A BEBOP JAII D/ en dNecte X11 Ihxrtkleclr, 19 rel 133 587 91 19 BOIUTAS Galet r entrepans i Lirl_I ~lal, 35 3 rel . 93 589 19 72 BRINS ré. srrrs, rll 1'L'a;a lhip etRUrt. 181'13 587 93 74 CA L'EUGENI Cursa de mercat Lluís C.lxllpanys J Tel . 93 589 19 01 CABALLU PETIT CerVeSaria Av. Rius o r]iule] . 19 TM 93 674 10 05 CAFÈ AUDITORI t-bar nrmlar fNA rlgl Vi ï, 5 n Tel 93 674 69 13 CAFÉ BELGRADO

1T0 .9, Arts rfr 11• ; 1,.' I.• i . . • . iri .,1 CAFÉ RAMBLA Mearrir dr a rn

un 40 ■f


50 TEL FONS D'INTER S AJUNTAMEN T Sant Cugat Casa de Cultura

93 565 70 0 0 93 589 t 3 82

PROMUSA

93 589 22 8 8 93 589 17 3 2

EMD Valldarolx OMIC

93 674 27 1 9

ASSISTÈNCIA SANITARIA Aicahblics Anónlms 93 31 7 CAP 93 589 CAP - UrgBncles 93 589 Gt, Sac . Sant. La Floresta 93 589 Ct. Alrhelmer 5t . Cugat 93 674 Creu Roja Sant Cugat 93 674 Creu Roja Valldoreix 93 674 Dispensari - La Floresta 93 874 H . General de Catalunya 93 565 Vall d ' He gron 93 427 Sant Joan de Déu 93 203 Telófon de l'Esperança 93 414

77 7 7 11 2 2 44 5 5 30 2 0 70 6 1 23 8 3 24 59 76 1 5 60 0 0 20 0 0 40 0 0 48 48

ASSOCIACIONS AAPP W Can Majó Vall .93 674 50 49 AAPP i W Valldoreix . . .93 674 21 9 7 AAPP Montserrat Vall . . . .93 674 21 0 5 AA Prop . l V. la Floresta 93 674 20 89 AAW Aiguallortçla Floresta 93 674 51 29 AAPP f W Mira sol 93 674 20 1 8 AAW V. Carme Mira-sal 93 674 10 03 AAW 51. Joan Mira-sal 93 674 71 03 AAW Prop . Mas Gener 93 674 99 43 Consumidors 93 488 16 1 6 BOMBER S Rubi-Sant Cugat General[lat

93 697 60 80 - 112

ENTITAT S

ASD1 93 674 46 10 - 93 589 78 96 CPA 93 589 18 7 4 C .Casteliano•Manchego 93 589 76 0 5 Germanor Cavis 93 674 70 6 1 Grup Suport Immigrants 93 674 93 1 4 Sant Cugat Carnerç 93 674 03 2 2 Unló Santcugatenca 93 675 20 5 7 LLEUR E ArxiuGavin Arxiu Municipal Arxiu Nac. Catalunya Casal Cultural Mlra-sot Casal d'Avis Sant Cugat Casal Valldoreix Centre Civic la Floresta Ctre . Civic les Planes Cines Cinesa (reserves) , Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc Coral de la Unió

93 674 25 7 0 93 674 69 9 3 93 589 77 88 93 589 20 1 8 93 589 16 38 93 589 82 69 93 589 89 42 93 675 51 05 93 589 09 4 1 902 12 41 34 93 674 53 96 93 674 10 06

Esbart Sant Cugat - , - . .93 675 26 52 Llar d ' Avis Parròquia 93 589 05 98 Piscina Valldoreix 93 675 40 55 MITJANS COMUNICACI Ó Diari de Sant Cugat 93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 5 9 TOT Sant Cugal 93 674 86 6 1 ORGANISMES OFICIAL S Hisenda 93 589 11 5 5

Jutjat

936746695

PARRtOUT A Les Planes .93 204 75 0 3 Sant Pere Octavià 93 674 11 6 3 Valldoreix . .93 674 05 6 9 POLICI A Cuerpo Nacional Municipal Protecció Civil

Municipal [Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (Cita previa) Urgèncles

93 674 76 1 2 09 2 93 589 13 2 8

,93 674 27 1 9 93 674 78 5 8 93 589 30 8 0 09 1

-93 674 20 89 93 725 29 44 93 674 70 96 93 699 18 92

Funerària Repsol-Butà Recollida voluminosos SOREA

900 77 00 77 93 589 55 52 93 674 15 80 93 589 28 1 7 93 589 00 2 1

TRANSPORT S Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis {parada}

934765000 93 204 22 4 7 93 205 15 1 5 93 674 33 7 1 93 490 02 0 2 93318875 0 93 589 44 2 2 93 674 09 9 7

FECSA {atenció client} FECSA (avaries)

P i' liliiiij h gratrl

C I N E

SANT CUGAT

902 50 77 50

}mitJt

~I,rr■.;

Informació i inscripcion s De dilluns a divendre s De 9 a 13hide 17.3pa19h

1141fh, :- .•[!

tr ..

Sant Albert, 5 rel, i fax 93 589 82 69

AGEND A Divendres 8 d'abril : • Inauguraci ó de l'exposici ó fotogràfica Hora : 21 h, presentaci ó del projecte d e cooperació am b I'IMS T 21 .30 h, projecci ó de la pel licula br a silera 'Tierra para Rosa ' 23 h, cinefòru m Lloc : Nau de Cultur a Dissabte 9 d'abril : • Nit Jove a Valldoreix, am b eh grups Sense Drets i Esta t de xqc Hora : 23 .30 h Lloc : Nau de Cultura Diumenge 10 d'abril :

• Especial Sant tardi {prima ria i ESO) . Elaboració d'u n llibre i un punt inspirat en l a diada . Places limitade s Hora : 12 h Lloc : Nau de Cultura Dilluns 11 d'abril : • Grup de Lectura . L'úitim a trobada de Sandor Marai . Llegim i comentem mensual ment un llibr e Hora 19 .30 h Lloc : Hostal Entitat s Dimarts 12 d'abril : • Cicle conferQncies-col•Ioqu i a Valldoreix, 'Troia . històri a o llegenda", amb Jaum e Almiral l Hora : 20 h Lloc : Nau de Cultur a

TALLER S

7 la de Heffalump 1 16 .00 - 18.00 1

Biade trinity 120 00 - 22 .301 YELMO 7 Hitch 1 17 .15 - 20 .06 YELMO 8 Saw 122 .30 YELMO 8 Miss 22 45 1

EMa\/a1IdOt'e 1

specEai 2 1 15 .50 - 18 .05 - 20.30 -

CINESA SANT CUGAT: SESSl4 GOLFA (00 .30 h) divendres f vig7fa Festius SESSló MATINAL [12 .00 hi dissabtes f festius YELMO SANT CUGAT: SESSIÓ GOLFA (01 .00 h): dissabtes SESSIÓ MATINAL (12 -00 h) : diumenges i festiu s

Org . EMD de Valldorei x •Taller d'escriptura - Noul (quinzenal) - Dimecres, de 9 .30 a 12 .30 h • Chl 1Cung - Naut - Divendres, de 16 .30 a 19 .30 a de 19.30 a 20 .30 h • Oberta la Insarlpcló dels esplais d'estiu a Valldoreix places limitades. Casal de Cultura de Valldoreix, de dimarts a dijous, de 9 a 13 h i de 17 .30 a 19 h {tel . 93 589 82 69) -Casals juny {del 23 de juny a l'1 de juliol)

-Esplais juliol I [del 4 al 15 d e juliol] -Esplais juliol II {del i8 al 29 de juliol ) -Estades d'aventura {del 4 al 1 5 de juliol ) -Estades de natura I [vel 4 al 1 5 de juliol} -Estades de natura tl [del 18 a ! 29 de juliol ) -Estades d'hiplea l (del 4 al 1 5 de ju[ivl ) -Casals d'agost [de 1'1 al 12 d'a gosi ) -Casals ve setembre (de 1'1 al 9 de setembre )

EI cinema de gasa teva

[1 inl • rta dü or l eeoecueor

565

VA Venta illfleifyede

5R

Lf i

CASAL DE CULTUR A DE VALLDOREI X

Abri l

SERVEI S Aigües la Floresta Catalana de Gas Correus ENHER Rubi

CINEMA A SANT CUGAT

Habana blUeS 1 91-dm-dc-96 16 .45 - 19 .20 - 22 .00 {]v-dsdg : 20 .00 - 22-301 CINESA 1 Robots 1 9v-ds-dg : 20 .00 . 22.301 CINESA 1 16 .ao 18 .15 - 21130 - 22.301 YELMO 5 Be Coolr17-00-19 .30-22 .151 CINESA2 r17 .15 20-U0 - 22 .3;71 YELMO 2 Un Cangguro superduro 16 .20 - 16 .20 - 20 .20 . 22 .2 0 1 CINESA 3 r 16.00 - 18 .15 - 20-30 .22 .a51 YELMO 1 The ring 2 r 16.00 . 1x .15 - 20 .30 - 22 .451 CINESA 4 . 1 1600 - 18 .15-20 .30 -22.451 YELMO 4 Reinas 1 16- 15 - 18-30 - 20-40 - 22 .451 YELMO 3 Life acquatic 117 -001 YELMO 6 Millioll dollar baby 119.30 - 22 .151 YELMO 6

O

fiiari de Sant Cugat oijousr 7 abril del 200 5

Guia

timrr4'llnrdiy M INHY•rlAteh

s

SALA 1 16 .45-19 .20 . 22 .00 h-üv-d s dg : 20.00-22 .30 h . GOLFA : 01 .00 h

SALA 2 : 17 .00-19 .30 - 22 .15 h GOLFAt: 00 .45 h

SALA 3: 16 .20-18 .20-20 .20-22 .20 h GOLFA : 00 .20 h .18 anys

SALA 4 . 15 .O0•18 .15 .20 .30 .22 .45 h GOLFA : 01 .00 h . 13 anys


Diari de Sant Cugat Dijous, 7 abril del 2(}05

51

Guia

GUIA MEDIC A lfi' i l'lrllf19.. MEíllnl9A NA711 N! 9 1 CTRO ORIENTAL D E SAr.IJ D i .1S1111[9l9

OIETETICA I NUTRI 911) 08ESITAT. MED. ESTETICA

r' ••

1r~1 !l :i 979 1f) 1 n ird 6136 913 00 5 SHUCHUN PF7H !r•rapr99 rlahualu, .ires nrasu e Ilhla. del GaFer.87 . errtr . 4 `.rel 43 !r87 96 73 - 65 6 '#s :15 24 zFIpNG-YI ].asn Bartmoeu. 2 . 4 1 N i 609 389 783

Dra. H . Cella - [ira Rnaata Sagarrla - Dra. Llim Gaiíl a lome Blanca, 2 .8, 2a pla ral 93 589 43 57 TIRA M . DDApNGO GALLART Mercna gel, dIEIéGCa Pça Doctor Galiés, 5, l r 3a 1a+. 93674 63 29 NATUR HDUSE SPrVeI 6e detLsha Lluis Caínpanys. 40 rei 936756595

, ; Illf 4 13f :HA.BILI iAl :r 9 SUSANA NICOLETf I Fsr.rlrçsl r 1xc 1k• reL r

FISfOTERAPI A CENTRE 11'tAPEIUTIC S9NT CUGAT f9mrrslfrra lcaapauOca Pça PspVenlura, l2- 3 iur. 91 589 22 85 CLINICA NEUROLOGIC A DE RSlOTERAPUI Beltina PaetM Tutora Boball l Ast ules, l (Mira SPIi Tai 9:i 615 35 •16

x37.35 IrlrxxlllnenclA llrtn a

rl a Sant Mtt,ng 7 4 191 93 674 74 3 7 CFJJURGI A DR FETiNANOFZ LAYQS i ;1rr lri lla t]Prlaral. aparell :1i9! :5Jl rirllrgrd rlntnor INM :,rl[IE 1ri/el ja nv r.wrrhiux ;a 3 9 .2r1 A

F SI C0S

Massatges IrrrapAubcs. cutBOpaaa AK1a . Fsc Maria, 12, 1 3 iet 93 674 53 30 A SOFIA RDM A 3'488 1 51nF L'r all l a AsslsLSanFtana Villa. 49 Tel 9367448 72

19 9 :s 9r39 47 ixi 999991 13 :1i1 ; , l9 7. 19( rIl•LII C CENTRE MEDICD'ESPECIAIIIATS I 3'1rr :111 krd ;l, elnnWl[Ifaralflrrtrxllii pedkalria ,

GER1ATAIA CERVA L D o mIc kIF s Assessoraman l lrlarmefra. Formació Aripal Guunlar3. 3 Tal 93 614 08 O A TELE ASSIS,INPROSS 24 H Ajuda gens gran, melaCs 7.rppC5 6 I :D[NBnï3 Av rnrretllarra, 2-8, 3r A Tcrl 93 589 39 67

39iJIIJI391 . 9r99Ju • r Ix 911i1k 1 ILlnlnr 19 3 n rl■l 913 194 00 3 9

CTRE SASfTARI CAN MORA [11 171-[1! l ul3l19 1x9101r i 19 , 4911399 ■1■,r. r•rrrkxrlrüiexlla. [1193;199113 . p51 ■ 91(949 . trill rlllei19rxJ]ra Ht ir f Tir Mia i . 1 rrd 93 389 4 :3 4 4 CLhaIC SANT CUGAT Ctra Sant 9ll(]91 Rtrhl , Km 1 . aD • 59. l r l693 67%1d89 FSPN Fi 13lC 09 Is Maia 15 NL Firi 93 590 13 1 0 PQLICIJRIC SAHr CUGAT Rt11a. 9e1 Care1,129-13 1

GINECOLOGIA 1 Q8STETRICI A DR. E . CAYl1ElA FURT Francesc Monagas, 3, 3 r 2a Ter 938746l 1

mes ...r...

•sawrwnffl/

11111111399113 Fdlilrli l(1 1 1■939ur (lrqur139r 69 : irl y .i r9, 19 647 []E LA INFANCJA 1 LADOLESCÉNCIA Dra . Marganla Rabase Noslel]ch Cot . 15.097 Rbla . f balalfala 20, tr 3a TW-936r47216 INFERNIE RIA CTRE SANRAFr CAN MORA Rbto Can Mora, 1 Tal 93 589 43 44 LABORATORIS GENERAL LAB Anallsrs clirxques RWa Can Maa, 1 Tel 93 589 43 44 LABORATUFA 1JR . Ci HEVARNE Sazltiag6 Fiuslliq,17 bx ral 93 589 60 55 LDGDPEDIA ISBP CWMC Plaça Pere Sant, 13, lr 2a rel . 93 589 26 99 LOGOPED44 S91 Trasrrxra de parla 1 Vent• gualge, retard de lecleesrnptura, 91stòaia toniatria, tartanrudesa, deglucions at+piques, disaflNes. Parklnsnn, esderosr m~ll1 kr Totes ks edats. Sanet a rk rrlicilt I cales Ltus Gompanrys .33,1 r 2a i91 93 674 73 76 MASSATGE TERAPEOTIC MARS DE SANT Awla. Fsc . Maca, 62 rel 93 589 83 16 PERE FK,UERDLA Ovlroma sat . dpiomal Tel 859 280 364 MEDICINA EST ÈTICA KESTRJLL MARKET Sant Bartarrlau 1 8, lacar

191 .93 589 03 12 MEDICINA NAiIJf1AL AMUR Naluropalla I lor$ples alternarnes Pça. Ajuntament Te1 .93675533t1 METGES nE CAP ÇALERA-MFDICENA GENERAL W .BERT FETSCHER EIC KHOFF ne la Crerr, 18, 1r 29 Tel . 93 674 61 35 CTAE SANIrAAI CAN MORO Fibla . Can Mnra, ] ien . 93 589 43 4-1 ORA. MONTSERRAT GARRIGA Ysilos a damctl Maror, 36 . Tel . 93 674 CO 25 JALIME RDS MDNLIAO Dlplnmat Medicera S lb dglfst19a Rbla . Ribatallacta, 6, lr la Tel . 94 589 11 67 CAl1SSA J .R. Gazlalrta. A911st.5anllarla . Lkg . 2411 . domicili Av . Toraaaarrca . 2-8 Tel . 93 589 39 26 Td . 609 3310 80 00DN101.O131A GJNl A DENTAL SANT CUGAT Santa Marró . 9 . 1r 2a Tul . 93 589 70 40 CTRE. DENTAL I Ol1IR(PIGGC sT GU994T Pça. Dr. Gartés. 5. lr 2a Tol . 93 569 90 00 l1ICA DENTAL RAN Implantolo{pa . prptesls. otiartoperlielia, nrtrx161t• cta Torreblanca. 2 . 8.2a pl . Tel . 93 675 08.3 0 CJ+IICA DENTAL MAJOR Dr . R carr]p Pinaro LerrF glno

Pça . Unld, 3, 29 la Tel 93 674 72 40 CIJNICA DENTAL RDSETT1 fiinfa. Raialallada, 20. 1 r 2a 791 93 589 75 76 CLINIG4 DENTAL VALLS BULOIJ Dra . Marta B9klú Frena Major, 23-25,1 t 3a 7e193 675 64 77 CÚN. DRTDDONCIA I DiSRRJCIQ TEMPORp MAND1Bt1LAR Tarr[ülanca, 2-8, 2n A Tel 93 589 03 96 Tel 93 675 22 12 DRAP. L920N0O Ctnrca Dental infantil Francesc Monagas, Jr. t : 3a Tel 93 674 05 06 DRA. M. JAUME SAURA Crinica dental Fslaa9 2-6, bx 1 Xamlrb Pg Sanl Magi Tel 93 674 23 35 IRIgEFfi Castltejos, 33 Tel 93 875 91 47 DFTALMQLDGIA CTRE DE 5A1ITr OCULAR Doctor Mexilo, 21 Tel. 93 589 51 06 UsTEOPATIA F151C Taraples manuals C . Snl, 23, baixos TaI.93 587 90 90 QTDRfNpLARIH Gül- Ets nR .FERRAN FERRAN NLA Fsc . Morag,ls, 48, 991 . 29 rel93f75 .1853 r'rG1AIHIA AfdN-PILAR CANOSA I]BEDA Pediatria. Med. adoles cent Av Torre Blanca, 2-8, 3 r Tel . 93 589 35 4 8

TpJ . 4993593 7 J .M COROMINAS Pediatria . Asma Ilrtanltl Rbla . Ribaia pada, 7.0, 1 r 3a Tel 93 674 72 1 6 JG)N PABLO NIAFrriNF2 MENOE2 Av . Czrdarlynra, 53, 5r ] a Tel . 93 674 11 59

rnmarl,a. ,insie[al, tabég14511 e Av Trxrrblarx'a . 2-8 .3r A rel 93 :919 :37 8 7 ISEP CLÍNIC Pslr:alogla drníca. psicopedagogia, miiNes Plaça Pere Sant,13,1 r 2a rel 93 589 26 99 5E811E15 SOCI05A -

PODOLQG1A JOSEP M .RI£IXEDES D .P. Malaltes del peu . pWn F IlE•S prropédques . paplFO • rues• nruraia del pe u Tel . 93 589 63 13 - 62 9 1E9 536 - 636 636 889 TOMAS G4ME 2 Vallés, 22 . 919 791 93 675 01 60 f'S1COL0GEA I P5F dUTATRIA AURIS Tractament tomats Bahnes• 1 . 2n 2a TeI . 93 674 85 4 1 CTPS[CpTEF1APN OEL VALLÈS i'slrologia, pslquiatna • 1999011 09 Pra . Dr.l L1ItAs, 5, 71 39 Tet 93 589 40 5 1 DRA. PALER M Msletat. rfepressrtl, tras torns a t'adoiesxrlc a Fsc . AtOragas, 25 27, 2n la Tet 93 674 36 53 Tel . 93a164848 DRA. SILVW n1EG9E2 SANCHE7 Psiquiatra . psicologia , a kAclcxls• Iotes les edats , ler ;ipla Indiv dual . de parella i grups Sant tord, 24, tr i 3 Tel 516 96 an 1 2 INST. DE BENESTAR I SALTA COMUNITAR W R11L3 Can Mora . 15 . 1r l a Tel 935879] 8 ï INSTrrITT PSICOMEOI C SANT CUGAT p99r999 prls. Esilrita . IDr,I

Consultori d'atorinalaringologia i logopèdi a ClFrancesc Moragas 48, errtl g ana. 08190 Sant Cugat del Vallès Tel i fax 93 675 48 53 (ASC,D1t11,FiATC, MUT.CRL DE CAT.,WiNTHERTUFI)

N1TA1?I : : MESSERVEIS pprrllclli, nllernlerla . ajudes Iercnpl rs 1 per a la nraóillai Fsealetes, 11,1 5 Tal- 93 675 1 7 ] 1 TOCOGINECOLOGIA I p BSTETRICIA DR- JESL)S FEIINANDEz

rF1AiIMATOL+IGI A GR FERMIN ARAMBURD fanuçm nrlup(rlirul trau rna l Uirorsa• 71, lr 3a iel, 9 3 814 4348 tel . 93 589 05 34 JOSEP DOMIWGO PECH Tlal niaroloç ia I aFapAÓla Torreiuarra . 2. 8, 2a , 1 0 Tel . 93 5891E1 8 8

FARMÀCIES DETOR N Des de 1'1 de gener de 2005 el sistema L1 ' hnrails 1 it1! Igiíai11ies de les farmàcies e s modifica a causa d'un canvi enLieyal Irl :l Col leyl I]rlclal de Farmacèutics d e Barcelona. Ara, les farmàcies ampiien els seus horari s • Díaz-Puerto (centre) : 24 hores tot l'any. Obert les nits i diumenges (pg . Sanl Magi , 50 . Tel . 93 674 33 53 ) • Llorens (centre) : de 9 a 22 h de dilluns a dissabte . Na tanca per vacances (Sant a Maria, 27 . Tel. 93 674 15 31 ) • Cullell (centre) : laborables de 9 a 13-30 tl i de 16-30 a 20-30 h . Dissabtes de 9 a 13 .30 h {ptge . Diputació, G . Tel . 93 674 03 64) • R+era-Riviere {centre} : laborables de S a 14 h i de 16 .30 a 21 h . Dissabtes de 9 a 14 h (Dr . Muri1[o1St Jordi . Tel . 93 674 04 30) • Salaverl (centre) : laborables de 9 a 13 .30 11 i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 14 h i de 17 a 20 .30 h {Santiago Rusinyol, 38 . Tel- 93 674 06 45} ■ Teixidó {centre} : laborables de 8 .30 a 21 .30 h . Dissabtes de 9 a 14 h (rbla, del Celler, 97 . Tel, 93 674 77 49) • 8eringues {centre} : de 9 a 22 h de dilluns a dissabte . No tanca per vacances (av . Lluis Companys, 46 . Tel . 93 674 04 83 ) • Moral {centre) de 8 a 22 h els laborables- Dissabtes de 9 a 14 h (Santa Teresa, 40 . Tel 93 675 33 44) ■ Parc Central (P Central) : laborables de 9 a 13 .30 h i de 16,30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13.30 h (Manel Farrès, 95 . Tel . 93 674 05 12 ) • Serret (Mira-sol) : de 9 a 14 h i de 16 a 21 h de dilluns a dissabte (pg . Baixador, 78 Tel 93 674 23 72) • Isern (La Floresta) : de dilluns a divendres de 9 a 13 .30 i de 16 .30 a 20 .30 h . üisSables i diumenges de 9 a 13 .30 h (pg . La Floresta, 9 - La Floresta Tel . 93 674 18 63) • Pinto {Valldoreix} : de 9 a 22 h tot l'any Obert diumenges (Església, 3 - Valldoreix . Tel . 93 674 28 71 ) • Serres (Les Planes) : laborables de 9 a 13 .30 il i de 16,30 a 20 .34 h . Dissabtes d e 9 a 13 .30 h (pg . Torrens, 1 - Les Planes- Tel. 93 674 92 51 ) • Ruiz de Bustillo {centre) : laborables de 9 a 13 .30 h i de 16 .30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13.30 h No tanca per vacances (av . Cerdanyola, 23 . Tel . 93 590 10 35) • Oujrante {r, Arxiu] : laborables de 9 a 13 .34 h i de 16.30 a 20 .30 h . Dissabtes de 9 a 13-30 l1(py . OlaÚarria, 50 . Tel . 93 675 33 11 )

Farmacia

Diaz-Puerto

(Abtns fnrmaca Damènsch)

alt tot 1 any

Pg . Sanl Magi, 50 (oi cascat del [APA T 1

4 31 3 601

24 h

el diari de Sant Cugat CLÍNICA DENTAL SANT CUGAT

N ar,.

Paraoess grans sor - latrrrlrari a /dUM•

BN?AN Ttxao1IMN kdul,,l Av.la[alunyr 21 .2n ]a it:l 9:3 581 . 18 08 T9l 93 614 74 09 Panx.JJtai DRA MHAGROS A1fART1NEI MEpr4A 1 J J GDME2 CAaQA FSC Monagas 125. lr 2a i91 ! r'1 999 1 .1117

du.. dR.rs. rr.rw 4,.rr..,~

1tc ssuifr t irll A LA MpM1LiTAT

Crlrilrra M Rrdes - L1Ma articuta b 11.!!*MNMwilraMw•i tre«Og1t11MteNe L

C :3-~

cl Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vall e

artodànc i a Odontopediatri a Odontologia genera l

4:111E d- - I]r. Jordi CoiiIk r Tamil ' -Aeulugia -Cirngta cnchsla ser de nariu s (sense ingrès CY 38. 1r + Fienie aaraü>lpdrs al 01 . 93 074 00 25

Dra . Montse Sàriche z OOEC 4 .41 9

C/ Santa María, 9, 1-2 Tet . 93 589 70 40


Prnma LaCSI Sent Cupet&t. Sant M10n1 a2. 41 []ir1'?•r) ti .l:r

ir•l.il L- •J. i

l

y

r

1 oint !. Aquest Papa ha calat un del s niés grans (1r. i'í :sglcsia (.'atri ira . i cti tnilt passi hlc cluc passi a la històri a rnnt :t .l nan Pau 1 E el( iran, igua l que hl ha hagi)) llit I lco Magne . E I que ha fit per i' f , sgli:siutiuridcl qu e és habitual, cn primer lloc . pel s quina documt nts i l npuriantissim s quc ha puhl i eat . i en segon I luc, peryuéningtial Ilcuk dc la hist1)n;inoha reunit al seu davant els milions de peNonesqueha aconseguit aplega r

aquest home . N ingl :t nu 1' ha superat enviatgcs n`halilmcsrleecnt .n i en valentia per defensar la doctrina catill ica ori nn era ben rchudu .

Vaja, que el successor ho té dificil.

Si, perquè Joan Pau ii ha posat c ! llistó molt dit . La seva força d e comunicació ha estat enLlnnr, fins ai punt que ha cridat l'atenció a l món sencer que un vell decrèpi t hagi aconseguit arrossegar ]a joventut com ho ha fet ell . Cap cantant h a arrossegat tanta joventut L:o m aquest vella les portes de la mort .

Té alguna pista sobre e# nou Papa ? Diuen que qui entra papahle a f con clau, en surt cardenal, Es molc ditïcil cnrertar anih el successor.

1"rrdesar l :. : qF,i . :.• r. del carboni 14 i hagi n datat cl teixi t cntrc 1260 i 1390 . Si aixil fris veri tat, el sant sudari no hauria pogu t cstara [a tomha dc Crist al segle 1 . Jo demostro atnh argtunentsdecicnti fics i experts que han estudiat e l tema cn congressos i confcrènci:e s que la prova és inacceptable .

• s i1 T1(iABi E Té 84 anys, els mateixos que el difunt Papa Joan Pau 11, una personalitat vibrant i mediética molt similar, i també una voluntat de ferra qu e l'empeny, tat i l'avançada edat, a continuar la tasca de divulgació i prédica de la doctrina cattilica . "Penso donar guerra fins que e m mori", afirma el jesurta Jorge Loring . El mossèn gadità, especialista en el sant sudari, fars una conferència sobre ei tema el 13 d'abril a l'Auditori de Sant Cugat Loring és conegu t arreu del món pel llibre sobre la doctrina c atülica Para salvaries amb més de 1.200.000 exemplars venuts, on defensa aferrissadamen t l'autenticitat del sant sudari..

Els fets d'aquests dies fan inevitable que comenci preguntant-li pe l difunt Papa ,

it]iari de sard Cugat Dijous, 7 d'alxil del 2005

Per què creu que no és vàlida ? Perquè cl carboni 14 només doin a un resultat correcte quan la mostr a analitzada ha estat ben guardada i conservada . El sant sudari, e n canvi, ha patit una sèrie d ' avatars históries que, j untament amh altres fàctors, n'alteren els resultats i fan queladatacióriosigui vàlida .

Elstrntsudiri és pirtde ki història, iper creure-hi no

cilsercitlic "

Vostè compartia amb el Papa ]'e dat, 84 anys, la mateixa energia i també un caràcter carismàtic. Això mateix em cti u ]agent . salvan t les diicréncies . .f n no he reunit ma i un rai i ió de persones, com ei Papa , peni si que he parlat davant de cen t mil, ics habitual que lesennfèrirtcies sohre la doctrina católica i e l sant sudari que faig per tot cl mó n tinguin rnilersd ' oietit.s .

L'interès pel sant sudari és elevat? Enorme, allà

ori vaig omplo el s

locals .

Per fa gent que no ho sap, què és aquesta relíquia? Es el llença] q ue va cohri r e l cadàver

dc Jesurrist cn el Sepulcre i on h a queda) gt.rvada la seva imatge .

D'on li ve l'interès pel sant sudari ? Fa 4(] anys que l'estudio . Vaig se r capellà durant 25 any~ de les gran s factories de la costa gaditana, i all à cm vaig adonar de i' i nterésque sus citava aquest terna yuan parlava davant de 4 .()(H 1 obrers .

I a partir d'aquí va començar a fe r Conferències? Si, intenta demostrar que cl san t sudari és autèntic . Fa pex: . els mitjans de comunicació de tot el mó n s'han fet ressò de la notícia que és fals, després que uns analistes de l Museu Britànic hagin fet la prova

Quins són aquestsfactors? f. .a matèria orgitnica que té adheri t el sant sudari, l'elevada temperatu ra que va patir durant l ' incendi de Chambery i la mateixa radiacici qu e va gravar la imatge de C'rist, ha n enriquit el carboni k 4 i n'alteren e l resultat . De fet, els mateixos qu e han fet Ia prova han fèt marxa enre re i han demanat perdópcrcarta . N'hi ha proves històriques ? Sí, corre altre~ . hi ha una miniatura del segle x, guardada a la fi ih1 iolec a Nacional de Madrid on hi ha pinta t el sant sudari . 1 hi ha altres proves. com un manuscrit grec de furt y 944, en què tanthé se' n parla . Alguns parlen d'imatge pintada. . . La imatge que hi tia al sant sudarin n és pintura . sinó que; està gravada a tiic per una radiat ió sorgida del cas de Jcsucrist quan va ressuscitar. 1 nu hi ha eap altraexpl icarió. l? I . fi I s del llençol estan acolorits perqu è estan socarrimats, eons han dernos tratelsexpcrtsdc la NASAJacksn n Jumper. La imatge és fruit d'un a radiacii)instantània, penluéeis fil s nnestan carlxtnitzata, sine' cremat s superi icialtnent per una rtd iaciód t fraccions dc segon . Qui paria d e pinturt, nosape l que di u o nicnteix _ Però l'Església no és unànime . l:.1s que no hi creuen, cl i p s de l' Es glésia, és que nu en sahcn res . Tothom que l'estudia veu que é s autèntie .Noésunaetede fe, sinó u n fet cienlific, no cal ser ratàhc pe r creure-hi, de fet, hi ha ateus, protes tants i jucusquehi cauen . .

l'estirabot par JOROt CASAS

Economi a es de ta uns anys, i arn h molt bon criteri, des d e D l ' Ajuntament s'esta n lent eSfurços per cercar per a Sant Cugat un lloc sota cl so l empresarial . La carrera per íèrse un folrat econòmic en 1' curoregió transpiri nena és yuclcortt que no podem prendre'ns d e broma . Nosaltres tenim l ' avantatged'ocupar un l loc estratègi c en aquest petit país en cl gual en s ha tocat vi urc . IJ na al t ra casa be n di fercnt és sahc r q ué do vari de s i aquest entcstamcnt de ser u n mode! en tots també cn cl cam p empresarial . De moment s'hi I.cr c :crrv c

i fien' /er-sé un

fnrcrt cn ! 'errrr)rc s•~r iri transpirinen( •u és quelcom que na podem prendre 'ns de brom a està treballant : delegació dc l a Ctunbra deComerç deTerraksa , debats pe r e ngrescar I' emp resariat , constituciódc 3 ' Associaci ó Empresarial de Sant Cugat , reconversió del mercat vell i , sobretot . impuls . utnjuntamen t amb ics dues ciutats veïnes, de l'eix empresarial E3-30 . Ie n aquest context . m'ha sorpt> s la recent edició d'una guia d e comerç i serveis de qualita t (excel . lent . per altra part) . L a guia promet que ert quedare m satisfets . però cl 70 % del se u contingui està dedicat a I'autotnóvil . la llar {construcció, pro moció i clements), 1'cstétic a corportl i l'esport . Entenc qu e no hi hagi entitat~, fi nanccres, n o debades satxm q uc són generrdores de zones fredes . Peró, on són les llibreries i les bodegues'? Per posar dues necessitats bàsiques . *

rv c ni Q León Tomàs

Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Comptabilitat - Impost de societat s Comptes anuals = Constitució i administració de finques - Lloguer i vendes - Serveis jurídic s GESTIt1

I

CONFIANÇ A

Carre r Sant Medir, 35 - Tel . 93 589 4 9 44 Fax 9 3 589 63 3 8 - Sant Cuga t del Vallès - leontumas®leontomas .corn

ac

Diari de Sant Cugat 565  

Diari de Sant Cugat 565, 7 d'abril de 2005