Page 1

SETMANARI INDEPENDENT DE LA CIUTAT

Els Shitting Mïlks guanye n el certamen

~ 24

La ciutat tindrà secci ó dÒmnïum Cultura l ■ Aquest serà el ■Sant Cugat té 181 ■Porta destac a primer pas per socis, tot i que el nombre de soci s constituir una s'espera doblar la assistents a l a delegació territorial xifra en tres mesos CeU111Ó pàg. 30iEditorial

VIOLÈNCIA CE ctNFR E

Augmenten un 28% les denúncies a la ciutat Pàg. 3 Instal•lació de 23 pllones al llarg dels prúxims dos anys pPg. 9 CiJN :S E

Els veïns dels tres barrïs volen canvis a les sessions 1 0 HOTEL SANT CtIGA T

Es preveu qu e a l'abril del 2004 obri les portes Fàg.38

Plataforma pr no urbanilzar Can Busquets L'entitat civica vol evitar que es construeixi en aquest secto r de la Floresta i que sigui un espai d'interès natural . Pàg. 1 7

Segueix el teu [ami . lbiza 5tella 1 .2 sense nt

1 .uI

ptl

1

t

ri11

. ,

72 quotes . TAE : 6,3 4 ■■ .trtm MN• n SEFI T

Auto Comarca ctei Vallès, S . A .

C/ Manel Fams, 6 - SANT CUGAT DEL VALLÈ5 - Tei . 93 674 68 50


2

el

ari de Sant Cugat

PUBLICITAT

Dijous. 27 de

novembre del 2003

Fes-ho per tu! ._ , , ..,-

1

1

,1edkffkt

EL MAJOR ESPECIALISTA D'EUROPA EN INFORMÀTICA, ELECTRODOMÈSTICS, ÀUDIO-VíDEO, FOTO 1 CD'S


olious,

SETMANA

27 de novembre del 2t)03

el dari de Sant Cugat 3

Augmenten un 28 %

les denúncies per agressions Un informe de l'Ajuntament de Sant Cugat mostra les últimes dades sobre maltractaments a la ciuta t

11IO NOIA DOMESTICA > rs dades de la Policia Nacional ho confirmen : duran t l'any 2[]03 ei nulnbrc d e denúncies relariunadcs am h ia violéncia de gènere ha augmentat un 28 .57% a Sant Cugat . respc*ctc al periudc anterior. El cap d c la Policia Naeional,Alfnnso Vicenta C'arvallo, ha atribuït aquest crei xement a la major presència d'estrangers a la ciutat i tamhé al fet quc kes campanyes d'informació i sensihilit7aciít contra la violènci a dornéstica estan facilitant que molts casos surtin a la ilum . Durant 1' any 2002 es ran registrar 28 agressions a trones, de le s quals 15 vari ser qualificades com a dclictc i 13 culs a falta - En el s últims onze ofesos, aquesta xifr a s'ha elevat fins a les 36 infraccions , de les guals 25 va constituir dclict c i les restants. falta . Segons ics dade s íócililades per la policia, més de l a meitat dcls presumptes agressors crcn homes d'origen cstr:ttigrr. To t i cl creixement tics namhre d e denúncies, des de la policia tartih é des del consistori, afirmen que le s xifres de Sant Cugat estan molt pe r sota dc ics registrades ert altres ciu tats dc la comarca, corn Hubi o Terrassa .

americanes . Una altra dada reve-

ladora és que només en el 7,4 % dcls casos, c1 company agresso r ha reconegut el problema i h a demanat tractament .

L

Informe loca l Seguint la recnmaniu•iai f~ta l'any [997 pcr la Unió Etrropca, de reco llir cl màxim de dades possihle s serhrc el nnmhrc de maltractament s a les dunes, cl cons t`stttri santcuga tcnr ha clahorat un iniilrme que reeull quina es la situació del municipi pel que fa a ia violéncia domèstica . L'estudi ha tingut en compte les dades recollides des tic principis d'any pcr l'oficin a municipal [)ona iniirrrnaciti . De les 77 dones que enguany s'ha n adreçat a aquest servei per busca r assessnralltent, un 15 1 : ho ha fe t per prohlcmcs de maltractament s tls[rs, emocionals, cconl3mrcti o socials per part tic la parella . Aquest percentatge correspon e n nombres tcltals a 27 doncs, de le s qualli c1 3 7 a ' ;, no ha denunciat ma i la situació davant les autoritats . Est perfïl tic la dona mal tractada a Sant Cugai és, segon s es desprèn tic l'inftirnte municipaF, el d'una persona d ' entre 2 5 i 45 anys . Casada, anih llis i d'origen ntaCiona[ . Mes dC Itt meitat de les daves cine s'han 1.

Prioritat socia l L'any 1993, 1'ONI va declarar que la violéncia contra les dones er a una violació dels drets humans , contra la qual cal actuar . Lluita r contra aquesta xacra s ' hit eonvcrtit ,

Lluitar contra la violènci a de gènere és una prioritat en l'agenda dels païso s occidentals

IHIIII i~FHI :I A L'informe municipal sobre violència domèstlca és una Iniciativa per fomentar la fnlnrmació i prevenció d'aquest problema DENUNCIA TEATRAL: A' LA UNiÚ 5AMTCLJ ATENCA . . .

Quatre amigues ironitzen sobre els maftfacfaments que pateixen les done s a I' p braÀtic. d'Àfrica Ragell .Aquest muntatge és un encàrrec de p ana lnformació al grup Fila Zero i es podrà veure encara aquest cap de setmana- •

des dc fit alguns anys, en una prioritat en l'agenda lleis països occidentals . "Es tracta d'un problema Social de primera magnitud que ca l i es pot eradicar si hi ha una voluntat decidida de arts els sector s socials", ha dit l'alcalde de San t Cugat, Lluis [iecctiler. Amb aquesta intenció i també amb l'objecti u de prevenir i detectar possible s situacions dc maltractanicnt 1 ïsic o psiquic a ics doncs s'organitze n

adreçat a Torta lnlormacici a la activitats rom les programades a recerca dc suport per un cas de tot el món durant cl !Dia Mundia l maltractament han nascut a contra la Viuléncia etc (iénere, que Catalunya o a Espanya, mentre va tenir Ilor ei passat 25 dc novemcluc el 37% són immigrants sudbre .IIS.D .

per a

SoLucions una

llar

■ r inrtiarrn

,,

1 mdrun

TREN DE RENTATG E Santo Doming o Sant Cugat Pressió ■ Rentatges de qualita t ■ !Neteja de Tapisserie s ■ Canvi d'oli

CI Rius i Taulet, 13 1 Tel .93 675 58 1 3 • Mecànica ràpid a • Autorentatge de pressi ó

confortabl e

■ 1k•nd:1

1■r'tian rr ■

fu=ll .

GARRIG A ALUMINI i VIDR E Avda . Francesc Maragas, 2 1 Oficines : Tei . 93 589 18 7 8 Exposició i vendes: 93 675 29 0 2 Fax 93 589 10 0 1

11 1 1 n u1niw

E .lrlH-ti


4

eid Sani Cugat

oious, 27 de novembre del 2003

CLUB DEL SUBSCRIPTOR

CkUB DEL Sij B 5 C R PTO R

el diari de Sant Cuga t

Vine a veure el Volei de les estrelles amb el DIARI , a1 Pavelló de Voleibol de Valldoreix, CV Sant Cugat , Divisió d'Honor del Volei Femen í 4

ENTRADA GRATUÏTA PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRITO R

v) © Cl Sant Jards, 37 . Tel . 93 589 62 8 2

z

lr‘

N

~ox.

1 passeig

a

caval l

PER COLLSEROL4 PER A 2 PERSONES CADA DIUMENGE

= sn ~'

W

Reserves al fel, 93 674 11 40

~` ,*` "rtk*'

Els subscriptors poden passar per EL DIARI a de cava especial dels 10 any s del Cor Infantil i Juvenil San t

_=

recollir una ampolla i el CD recopilatori Cugat

O

PRESENTANT EL CARNET D E SUBSCRIPTOR Io AHYs

C! Sant Jordi . 37, Tel . 93 589 62 82

S@Tlk LLCAPA DEL CEL . e

°

CanpertyiaTelraúalra Csircttitl QGlp s YllltI5 à

°`'°'°`T'"%`d°''`""""`

Regalem e l DVD de l'espectacle de Tetrateatre « Sota la cap a del cel", representat al Claustre de l Monestir, als primers subscriptors que truquin a l DIARI i digui n el nom d'algun dels actors o de l a directora de ('obr a PRESENTANT EL CARNE T DE SUBSCRIPTOR

Cl Sant Jordi, 37 . Tel . 93 589 62 8 2 CD de Cotton Club Big Band a 6 Euro s PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRIPTOR . NOMÉS 1 CO PER SUBSCRIPTOR

d O

Coffon

Club

CI Sant Jordi, 37, Tel . 93 589 62 82

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR

93 589 62 132


Dllous, 27 de

SETMANA

novembre del 2003

el tïarl de sant cugatt 5

Fins que la mort els acaba separan t Moltes dones que no esperen que arrib i aquest moment pe r separar-se són vícti mes d'agressions pe r part dels exmarits A la natura, hi ha lln tipus d'aranya que, per immcthilitrar les preses , els injecta una substància paralitzant que ics manté quietes pcr o vives . fins que arriba el nturnen t final . Fs una skltlaeiíY cruel . en gtlt ]a presa atrapada net té capacitat pe r reiiccinnar i escapar d ' una trampa nwnal . E=n eI cas dels ntaltracutdors i les seves victintes . cl procés é s similar . C1 veri són les constant s humiliacions psigttiyucs i le s agressions f ïsiques. que acaben pe r anullar la personalitat de la dona i sumir-la en una espiral on es barre gen la por i un errat sentiment d c culpabilitat . Sunir d'aquesta situació és cii 1 ï cil, per(t no impossible, corn h o mestra cl creixent nombre de done s agredides que decideix denunciar ho . Enguany. han estat mes d c 5 .001 a tot Catalunya les que ha n tingui c1 valor dc fer aquest pas i fer front a lis seves pors . La santcugalenca D . G . n ' és una .

Amenaces i agressid Durant els quatre anys i mig que v a estar casada. ]a convivència amb e l marit va ser la d'una parella normal, sense inridenis . Perit cl calva ri d'U . G ., una dona que preferei x mantenir l'anonimat perquè té pu r de possibles represàlies, va començar arran de la separació . Aquest és un fenomen Freqüen t segons ics estadistigtres . Amenaces de mori, insults i agressions verbals continuades ha n marcat els últims anys d'una relació que ambdós exeónjuges ha n mantingut pel hé del iïll comú . . .M'ha elit moltes vegades cluc qua n m'enxampi ent matarà i tinc por'" , diu . En molls casos, el detonant de la violència després de la separaci ó arriba pel desacord sobre el régi m de visites patcrttofilials i en altres , senzillament, perquc I'txparclla n o pul suportar el fet de no controla r el que 1à la dona . Es llavors qua n rontencen els maltractaments verbals i fïsics i l'assetjarnertt conti nuat .

Les víctimes dels maltractaments que han de continuar trobant-se amb les exparelles després d e separar-se perquè hi ha fills en comú, tenen una opció a centres d'intercanvi com el que existeix a Terrassa .

En cl cas d'U .G ., .la fà més d e dos anys que es va produir la pri mera agressiu tisica, pcró la sant cugatenca ho recorda com si fit s ahir. "1 :1 meu exmarit em va esperar en un aparcament i vaig se r objecte d'una bru tal pallissa sens e motiu que m'h a deixat lesions cervical~" . explica . inunediatarnenl v a interposar un a drnilncia que, posteriorment va acabar en alt judic i amb resultat de rulpahilitat per a l'agressor.

prolèssiunal" . admet O . G . Fins n o fa gaire, els maltractaments físics i psiquics eren considerats una qües tió que pertanyia estrictament a l'àmbit intint i privat d'una parella . Perit sembla que algunes cose s estan canviant , gràcies a les inten ses campanyes d e sensihilit-racici qu e dels organisme s públics i de le s mesures judicials i pulicials. que cad a cop trauen de pre servar més l a seguretat de les victimes . rn el cas d'O . G . . 1a justícia ha estat hastan t sigil, segons reconeix ella mateixa . "El problema és que manque n mecanismes per traslladar le s sentències als agressors i per man tenir-los allunyats de les víctimes" , explica . En cl seu cas, cl jutjat v a qualificar de i'agressiò del se u exmarit i va dictarninar una ordr e d'allunyament. que ntai no ha arri -

"Mantenir-te forta en aquestes circumstàncies és molt dur"

Sense distinci ó 1 .a violéncia domèstica és un feno rncn que nu distingeix la prucedéncia, ni la formació, ni el nivel l eeonitrnir de ics dunes . "Aixit li pu t passar tant a una persona humil . com a una dona iitrntacía, preparada i que es troha en primera Iinia

Centre d' estudis musicals

Informació i matricula s Dilluns - Dimecres - Dijous De 17h . a 10h . CI Carme,18 • 08190 Sant Cugat + Tel . 93 583 65 79

RECEPCIONISTA : Club esportiu . Es requereix bon a presència, Coneixements administratiu s d'ofimalica . Imprescindible català parlat i escri t OPERARI DE MANTENIMEN T Club esportiu Amb experiència Coneixements de jardineria, aigües . ga s i eleClriCitat . Contacte . irtfaig iuniorle.eom ret 93 674 13 59

bat a complir-se, perquè els incul pats s'han negat a rebre la notificació de la sentència . "La justicia hauria de fer alguna cosa, pcrquè els agressors són a l carrer i ]es víctimes som molt fàcil s de localitzar, perqué hem de segui r una rutina per complir les nostre s obligacions" . lamenta U . G . Confessa que quan passeja per San t Cugat, a peu o en cotxe, mai no v a sola. l.a pur a trobar-se amb cl se u exmarit l'acompanya en ta t muntem i, pcr aixa, admet que sempre està pendent del número dc telé ütn de la policia. "Per mi . la ciuta t està dividida en ducs concs . segon s quina comissaria queda més a

prop", diu . "Fer cl possible pc r mantenir-te forca en aquestes tircumstàncies ésmoll dur",clic mentre admet que ha pensat marxar dc la ciutat en molts~ ocasions . A més de poder caminar sense por pel carrer, U . G . voldria que le s administracions facilitessin a ]e s dunes maltractades més recurso s pel que fa a centres d'acollida provisional i ajuts eennómics que ic s ajudessin a tirar endavant amb la vida iàmiliar, quan el parc nu es f a responsable de la pcnsi6 alimentària. Lina altra demanda d'aqueste s dones és 1'habilitatió de sales d' intercanvi dels fills, com la que funeinna a Terrassa . IIS .IDIa Y

XXXXXXXX L ARA A SANT CUGAT Cl Vic, 2 (al ooatat del CHICy Tel . : 93 590 1 1 22 Ale: all"egroplubrte©hotmall.co m

-


6

el diari de Sant Cugat

O

PINIó

EDITORIA L

TRIBUN A

Òmnium Cultural, més a prop

La violència centra les dones

ant Cugat és una ciutat culturalment inquieta . Ho demostren dia a dia ics entitats, les associacions, ics activitats promogudes i impulsades per I'Ajuntaincnt i, sobretot , els mateixos ciutadans, que responen a cada nova convocatória. Fa tot just dues setmanes . els carrers es van omplir d c poesia amb la tercera edició de Poesia ra Sant C'ugut i la ciutat es va convertir, ttn any més, en la capital cultural dels Païso s Catalans . Aquest mes el Teatre-Auditori arriba ai 1{]è aniversari, amb una mitjana d'ocupació dcl 69% . La xifra, a més , s'ha incrementat l'últim any i la mitjana corresponent a l 2002 és del 74%, una mitjana notablement superior a la d e molts teatres dc Barcelona o d'altres indrets de la comarca . Tot plegat fa pensar qui el municipi gaudeix del dinamisme i e l clima idonis per acollir una delegació territorial d'C)mniu m Cultural, una deies entitats culturals més arrelades en el con junt de la població catalana . La nit del 13 de desembre de l'any passat va ser molt especial per a la ciutat . La masia de Can Magi va acollir la gra n festa de les Lletrcs Catalanes, la Nit de Santa Llúcia, en e l decurs dc la qual s'entrcguen premis com el Sant Jordi d e novel . la, el Mercè Rodoreda de contes i narracions curtes o el Carles Riba de poesia . La Nit de Santa Llúcia és una iniciativa d'Ü nnium Cultural i la seva ultima edició va servi r perquè alguns dels socis santcugatencs de l'entitat, que ere n presents ai sopar, es plantegessin la idea de crear una delegació pròpia a la ciutat . Ha passat prop d'un any i els esforços inicials comencen a donar els seus fruits . Sant Cugat té un total de 181 socis, que semblen una engruna davant dels 15 .500 que l'entitat té a tot Catalunya. Tot i aixi, no falta gaire per arribar als 350, xifr a que constitueix un dels requisits mínims per crear la delegació. Els santcugatenes estan convençuts, i aixi ho }tan comunicat al president d'Ümnium, Jordi forta, que podran dobla r el nombre d'assaciats de la ciutat en pocs mesos . Mentrestant, pcró . no és qüestió de quedar-se de braços plegats . Després de la reunió de socis dc dimarts ai vespre, la constitució d'una secció local d'OmniunT, pas previ ala creaci ó d'una delegació, sembla finalment una realitat no gaire llunyana. .

S

A

quest dimarts, 25 de novembre . ha estat c l I)ia Internacional pe r I' f?liminació de I a Violència Contra [e s

q ones . Durant tota la setmana, el s mitjans dc comunicació s'esta n fent ressd de dades, informes, arti cles d'opinió i testimonis personals sobre un dels temes mé s greus que ateeten la nostra socie tal . sense distinrici de classe, àrea geogràfica o condició . Un problema social dc primera magnitu d que cal eradicar, Efectivament, i contràriament a l que hom podria pensar, el mal tractament a les dones es produei x a països molt iiifèrents, de cultu res diverses, en qualsevol tipus d'estament social i en persones amb condicions cconórttiques d e tota mena . Es, per tant . un problema global, fruit d'una societa t fonamentada en la desigualta t

entre home i dona, on cls drets i l a condició social de les dones ha n estat tradicionalment, i encara ara , ntenyst inguts . En els últirns anys, i sobretot de s que l'any 1993 l'ONU va declarar quc la violència contra le s domes suposa una violació dcl s drets humans, aquesta ha estat un a realitat que s'ha anat fent més i rnés pública, fet que ha anima t moltes dones que vivien aquest a situació de manera amagada i e n

solitud, a denunciar-la i trenca r amb aquest malson . Tot i això , encara és un terna considerat tab ú en molts sectors, que d'entrad a costa de detectar, fins i tot per par t de la mateixa dona, i encara mé s admetre i denunciar. 1 és que destruir 1'autoestim a d'una persona sistemàticamen t mitjançant critiques . menyspreu o insults, també és una forma d c violència . sovint prèvia a 1 ' agres sió tïsica . Aixi doncs, abusos qu e d'entrada cs podrien considera r Desfruir l'autoesti na d'algú amb crítiques, menyspreu o insults és una fGYTr]a de violènda lleus o sense importància poders acabar tenint conseqüències mol t greus, si na s'aturen a temps . q 'a quí la importància de busca r assessorament i demanar informació abans que sigui massa tard . L'Ajuntament de Sant Cugat disposa, des de l'any 2000 . d'un ser vei especific d'atenció a la dona , Dona informació, per tal d'asscssorar i donar superi a les done s de Ia nostra ciutat davant qualse vol problema quc se'ls pugui plan tejar ; també ayucst . Alhora, i pe r tal de coordinar millor totes le s instàncies que intervenen en ] a resolucieí d'aquest problema, es v a

p ilons, 27 de novembre del 2003

constituir Pany 2002 la Comissi ó Contra la Violència Domèstica i els Maltractaments, que agrupa i posa en contacte personal de 1'A juntament, dels cenlres d'assistència primària, de !'àmbit juri dic, judicial i policial i entitats ciu tadanes . I és que les dones han d e denunciar. han de buscar assessorarttent i suport i ser valentes pe r afrontar el problema . però l a societat els ha de donar resposte s i els ha d'ajudar a trobar solurions . In aquest sentit . entenem quc l a manera d'evitar que aquest problema continuï i augmenti en el s pròxims anys radica, i dc maner a moit principal . en la formació i l a prevenció . Cal que les famílies , les escoles i els diferents agent s que actuctn a l'entorn dels nens i les nenes i dels i les adolescent s fem pedagogia del respecte, e l diàleg i la igualtat entre home i dona . Només aixi acnnscguirel n que . ara i en el futur, les parell s que es formin ho facin a parti r d'aquests valors . Només si lluitem tots i totes, cad a dia, des de tots els sectors, podre m acabar amb aquest problema qu e destrueix tantes vides .l i

Marta Sullirà i Roca Regir>bra d lgvuar[ar rAcació C7vka

CARTES DELS LECTOR S CARTE S Els textos tramesos a aquesta secció no ha n d'excedir de les 15 ratlles mecanograliades. L'autor hauré de signar i ós imprescindible qu e hl consti 01 darniciii, el reiórdn i el número de DNI a passaporl del seu autor . EL DIARI OE SAN T CUGAT es reserva el dret de publicar els SextO S tramesos i el dret de resumir-los quan ho consi deri oport ú

Aplicació de N a democràci a Es intolerable cluc ties del gover n central de Madrid i d'alguns pre sidents atitonitntics socialistes , que no deZapatcro, ens vulgui n marcar cl tipus dc govern que el s catalans, lliurcmcnt, hem decidit . La democràcia . entre altres coses , vol dir el dret que els ciutadan s tenim dc decidir el nostre destí .

dins la comunitat, cl pais o e l pobli al qual pertenyem . Sembla clar que, a la vista del s resultats obtinguts en ics darreres eleccions, per primera vegada de s de l'inici de la democràcia a cas a nostra, els partits de progrés o d'esquerres, PS(', l{RC i IC'V. han tingut cl reconeixemen t majoritari dels ciutadans. haven t aconseguint més de 1 .800 .00 0 vots i 74 escons, moll per sobr e dels 68 que cs necessilcn pe r governar i encara molt més del s quc ha aeonscguit Ia dreta que h a governant fins ara i que ha csía l de tan sols 61 escons . Si c1 [999 CiU i ERC no vari governar plegats perquè a CiU 1 i va interessar noti fer-ho amb e l PP. ara sembla que no té cap sen tit qui ho facin, tot i que sumin

(s escons, suficient, per tant, pe r governaren majoria, peró sempr e per sota dels 71 escons aconseguits per les esguerres . Cal esperar dels nostres paiitics una visió àmplia dcl que els clee turs hem decidit i que el govern qtie cs icirnti representi la majori a ciels ciutadans . un govern de progrés . Josep Martin Col l Miss a f l diurntngc 7 de desembre c s eelehrarà ona missa alnb ntotl ü del l r aniversari de la mort d e mossèn José Martín .liméne z Rivcs, a les l I lt del mati a l Monestir dc Sant Cugat .

el diari de Sant Cugat Edita : f rr•ins ;r n ::{{ Sani ( :1](1 .1 i . til Prosldeni: Harnun Grau Olrector : Josep Marla Vallés. Assessor editorial- Francesc Alvarer. Consell Editorial : Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcis Castanyer, Josep Daniel, Joan Carles fiassiot, Ramon Grau (irestdent), Pepa Manin , Mruiel P;irAi r , rlnuf i, n r. uu) hii r ,Iserrrit Rumhau, Ignasi Salval . Josep M Sans Travó, Paco Saler, Josep A . Teixidó, Joan Tortosa i Núria Iabala Gerent: Anna Comella Cap de redacció : Alex López . Redaccló: CIUTAT: Josep Marta Codina SOCIETAT: Susarra pfaz . ESPf1Rfti f :ilNl lür'{1Nin[IA Asrx l irpe7 CULTURA : Eva Arasa . E L'ONOMiA: Franoeec Alvarer Correcdó: Blanca Pi 1 Susanna Turon Olrectora camerclai : Lourdes Villamayor Subscripcions: Eduard Dalmau r Sinda Gómex . fotograRa: Jordl Garcia . CoFfabaradafs : PCre VrvQ, Mares Olaya. Urrln :{ F1rl!yo, Eduard Jener, isaix:l Saez, Montse Sant . Jordi Casas . Josep A. Teixidó . Tomis Grau i Jordi Frontons . Dlsseny I maquetacló: Anna [astanó i Francesc Cabera . Creació i disseny de la maqueta: L' Eixida . Impressió: Rotimpres Tel . : 972 40 05 95 . Olpbsit legal : GI 44 5.93 Empresa distrlhuidara: Madrng Vail@s 193 589 23 71} . Ei Dlarl de Sard Cugat expressa dniçamerrt la seva op+ntd en als editorials . Els arircles signats expressar Popinid dels seus auPors. que E7 Drarl de San1 Cugat no fa seva r+ec8&aAnameru .


En aquest moment, la preve & opció per lluitar contra la seda "

y passat, i arran de l a •lebraci p (13 de desem e) de la Festa de les Lletres Catalanes a Sant Cugat de l ès, va anar creixent, entre un s ttantcugatencs, la idea d'ori rellançar la presènci a d'òmnium Cultural a la nostr a ciutat . 'emblemàtica entitat promotor a la cultura catalana va deixa r una llarga i cíifïcii clap a ral en yue! €'anterior junt a va, encapçalada per Jose p s, es va enfrontar a un a eàndidatttra renovadora presidi da per Jordi Porta . Despré s d'una aspra controvèrsia sohr c els resultats, encara vam have r d'assistir a un segon pols electo ral -molts socis ho vans lamen tar profundament entre Jord i Porta i Josep l .spar i I iCó . Superat finalment aquest llarg període d'inestabilitat, i am b l'entrada, amh Porta, de gen i nova i jove, l'entitat s'enfront a ara, amb renovat entusiasme i optimisme, als reptes que et s nous temps i l'entorn canvian t rsian imposant a [a cultura cata lana . i aixó afecta especialmen t Sant Cugat del Vallès, tant pe l seu notori crcixentcni demogrà fic com per I'efervcscéncia cul tural inLdita i engrescadora qu e està experimentant la nostra ciu tat . Sant Cugat no pot romandr e al marge d'aquests anus reptes, i

és per aquesta raó que un gru p de santcugatencs vam creure necessari promoure una trobada dc tots els associats d't}mniu m de la ciutat amb el nou presiden t de I'eniitaR, Jordi Porta . I am b un objectiu a curt termini he n precis : potenciar entre nosaltres cl creixernenr dc l'entitat i constituir tara delegació pritpi a d'Omnium a Salit Cugat . No hi ha duhic que tornen tempti dc nuthiliti,ieió ciutadana . El s

Els catalans, en definitiva , volen tornara ser protagonistes del seu destí resultats de les darreres cieC cions catalanes han caigut mol t malament a Madrid . No pode n ni saben pair cl tort incremen t de] vot desacnmplexadamcn t catalanista . 1 si fins ara ha n intentat, des de totes tes estructures dc l'Estat, posar bastons a les rodes a totes les iniciative s encaminades a protegir i clesenvnlupar la realitat nacional i cultural catalana, ara encara s'li i esmerçaran més, Només ca l veure la manca de respecte i le s estratègics pnlitiqucs i rncdiàtiyucs seguides contra la llibre voluntat expressada pel pobl e basc . Per acabar-ho d'adobar, l a interminable crisi del socialisme

espanyol Fi que, dc cara a fes pròximes eleccions espanyoles , no s'albiri cap alternativa a l'asfixiant majoria ahsoluta del PP. fot plegat dibuixa un panoram a força difícil . l malgrat tot, encara hauríem d'estar agraïts a le s tbrrttes barroeres del nacionalisme espanyol cottscrvador, per què, si més no, estan aconseguint Icr reaccionar la societa t catalana . La nostra societat civi l sembla voler abandonar el nihilisme acomodatici que ha arrossegat durant tants anys, i, esperonada, expressa cl desig de tornar a prendre la iniciativa, L a gent més jove comença a entendre i a fer-se seva la indignaci ó pcr l'espoli fiscal i pel lent ofegament ecnnitmic que llastra e l pais i les seves energies . El s catalans, els vell~ i els rtouvinguts, sembla que, en definitiva , volen tornar a ser protagoniste s del seu desti . Tant dc bo no sigu i només un somni . Tant dc ho to t plegat sigui l'inici d'un autènti c renaixement cultural i nacional . Un renaixement cn cl qual San t Cugat del Vallés ha dc tenir ve u pritpia .!

'y

tinua

serià

om Mastroiani ahocat a l (cscrlc aixo là' porxo d'un palauct d'AxMorts) i em xitpcitja R 'eau d'oro les-fhermes ; cant Vitiulla l'explicació d ' escenes que potrio de Sica assegut cn e € ser hauria filmat si abans na le s hagués llegides en cl nostre setmaC menjador de l'hote l Andrià de ia Seu d'tJrgcll ; corts cl € nari lo al . mateix filmant claps dc primaver a Pel que fa als carrers i places am b a prop del pont de Can Vcrne t, It c lloses de pedra que s'estan trenretrobat Fcllini cn cl record del s cisnt, dona fa rail al Cronista i diaris perquè fer deu anys que é s mostra imatges eongclades d ' mort i en les visite s xicots m a dc vint-i-un botit a tres coll o He retrobat FeJlini en el un Can Mugí ncoles a peu fit realista . Ja ho vai g record dels diaris perquè fa que ta a €' A explicar una vegatari en d c deu anys que és mort da, un diu que pardiu que el criti c ava d ' -trrrurco {! . d'estius novells i hi taca i que d'agosarat . res de de les rieres de San( Cugat : m'a1 a Can Magi? A Can Magí grada lrllini perquè és mestre e n queda . S'hi queda perquè n o la visualització dels records i a bades és un esperit . Aixi, un iranslnrmar-los alhora en miral l sopar, mentre fan espertr la g que dec firma . perit també autCnti fera . a peu dret i els peus he n tica, les realitats més actuals . ell i la Ciiulictta, de vint-i-u n Net us penseu que m'inventaré un a tots dos, ja seran cl i p s dc la c Itistitiria pcrparlarde rellini ara qu e qui sap si no es dedicarà a canvia r I i dcu anys que és mort . No me' l els números de les taules i a fi vull fer meu fent-lo venir pe r 1'entholic després . Perit, no , carrers i places, per un Auditori clu c kectificu . Fcllini, que és u n en fa deu que és viu . o per les cati - jan, educat, noi de fiar i ami c fes verdes i humides del jardi d e aixa mai no ho faria . Deixa que ha Can Magi . Ve ell, o el seu esperit facin els mals esperits . i1

CARTES DELS LECTOR S

A l'Ajuntament orb la inaugurtcicidc les nsvcs insta]-iacion s esportives, molts lensitvcitt cluc l'anti c Aavellii Municipal, que clisi,inl tot un any c l vartestarremtxleiant, tuf moll.'~ cl R1LxieRlltÏarie n perla façana, sine que tot ell seria millorat . Donc s tens vam equivocar, ja que sembla que 1'Ajttntarrtertt de Sant Cugat net tenia inicncittns de deixar !es instal•lacinns condicionades perquè nens i jrfves practiquessin un esport cn aquest pavell ó amb un minirn de condicions. com és cl fet d c poder tenir uns vestuaris decent~ amb ai gua ca lenta i calefacció a l'hivern . Molts pares estcrn preocupats, ja que per culpa d'aquestes rnancartce s e!S nens es veuen obligats a dutxar-se amb aigu a gelada i sense calefacció a !'hivern . No es po t entendre que una Ciutat que vol donar una imatg e de ciutat moderna europea i que desiina gran par t del seu pressupost .t lèr obra pithlica, no li prea -

A

capi que un gran nombre de nens i jove hagïn d e patir les conseqüències de la mala gestió d'algú que ha prpjectat una reforma sense teniren crnmpte el benestar dels usuaris, és a dir, nens de 4 anys en endavant. El que passa al pavelló és inacceptable . No volem luxes, volem uns niinitns pergarantir la salut i la higiene dels fills, Es per aquest motiu que volem manifestar la nostra prntesla i demanem solucions. Convidem l'alcalde de San t Cugat i el regidor d'lnstal-lacions Esportives que cada setmana. en ple hivern . s'asseguin a la banqueta arnb els nostres fills amb pantaló curt i tianiarreta, i que després es dutxin arnb aigu a li-etla . Potser així seran conscients de la realitat cin e envolta aquests nens . Joana Vendrell i Trulle n En rgpreseniacrri d'rlrr gnrp de pares dP msdors d'hoquei patins

Isabel Ferrer i Munta r Advoead a MZsier en tire1 civil ; Dret d e C: ivil-matrimonial-penal-menor s CIC;iruna,9 41 4a fiant Cugat • D I .93 89 54 5 I

Vull agrair a Sant Cugat Comerç cl detall que van tenir al dona r un obsequi a lcs persones qu e portem 25 anys n niés treballant a Ia mateixa empresa . pcró don o les gràcies a l'empresa on treballo, Pastisseria Sàha1, cn especia l a la senyora Sàbat i a ]es ducs per sones que falten en aquesta familia (senyor Sàhat i senyor Clar eia) ja que gràcies a ells sempre he estat en un lloc privilegiat c n aquesta corpresa . He vist casar-se els filis, néixer i créixer els néts, casar-se la néta i filla . he conegut el que és el me u marit (ja quc treballem junts) , tenir una filla, ctc ., és a dir, un a vida . No cull dir que tCHS els dies tre

hallant siguin magnífics perqúé' tanihe ens enfadem ; tot no surt conc tu vals ni com volen et s caps, arno els company~ iamb ò tens els teus alts i baixos, i am b els clients també, ja que tampo c sempre tenen raó . Perit la vida no és fàcil, aixi qu e dic a les persones que treballe n en una empresa que doneu tot e l yue pugueu a l ' hora de treballa r (sobretot als que comencen ara) . pcrqué la recompensa per a u n mateix és immillorable . Cirteics, f 'amilia Sàbat .

Teresa Gtime z

c7htec Servei s Pressupost sense compromís Pintures decoratives Lampisteria Fusteria de fa llar Treballs de paleta Camí de fia Creu, 6 baixos 5t . Cugat Tel .1 Fax 93 589 49 97


s

el llaci de $ant Cugat

üljaus, 27 de novembre del 2003

oPINló

TRIBUN A

EL CAMPANA R

Unes actuaciones urbanístiques aValldoreix 1131AR1 I71 SAN 1 ( ' I ;i ; . i publi cava fa un parell dc setmane s una Garla dc denúncia del Sr. Phi l ippe Plan, lrrr. 1 iriiutr urlurnr's rirlucs u 1'()lldureix. dc suposat s "matrimonis dc eonvcniéncia entr e polides I prOrllUtllrti . . .", Lii què en S ficava dins un mateix sac a tots el s pulilics, els que han gnvcntat a Valldoreix fins a l'anterior legislatur a responsables de ics seves actuacions, dhvituiunt i cl nostre govern actual eneapçalat per la Candidatura de Progrés i Catalanista dc Valldoreix -que s'haurà de responsabilitza r de ics seves, cvidcntrncnt , que e n l'actualitat ha heretat uns co»flictc s urhanistics complexos que pode n representar un cost important per a l'erari públic de Valldoreix, al marge d'havergenerat alarma social aquests darrers anys . Sr. Plans li recordo púhlieamen t que vostè va ser present cn c€ darrer pic extraordinari convocat pe r explicar els motius de la presa d'acords sobre ducs sentències qu e determinen la nul.litat dc due s llicències d'obres concedides per resolucions del president de l'EM D els anys 2000 i 2001 . Sr. Paraira . Vostè sap que en dita sessió vam fe r una extensa exposició dels motius que justificaven cl perquè vam proposar que 1'I :MU dc Valldoreix no presentés recurs a la sentència qu e considerava nul . la de ple dret, un a llicència per ohres dc rehabilitació d'una casa situada en unu zon a verda, a la rambla Mossèn Jacin t Verdaguer. Si vostè ho recorda, la decisió es va hasar oli c!s ilr,ulnenlti extensos i

E

contundents de d ista sentència ; c € que es desprèn de l'estudi de E ' ahundant documentació de l'expedient, i vist que cn el decurs de dita construcció d'obra nova cl gover n anterior va desoir les denúncies d e veïns, dc polítics de l'oposició ; el s requeriments de la Conselleri a d'Urbanisme de la (ienerLlitat i el s de 1'Ajuntanicnt de Sant Cugat , quan totes les parts coincidien ert l a consideració de nul'litat d'aquest a llicència d'obres menors . Davant de tanta evidència, el ple e s va pronunciar a favor de no recórrer, i per tanl, a filvnr de no allarga r un procediment que nu deixava duhles, i amh la voluntat dc no carregar més 1a despesa pública I l a que hi ha hagut fins ara i la qu e vindrà), amh niés costos processals . Peró el plenari de l'Entitat d e Valldoreix va decidir recórrer l'altra sentència, també relativa a une s llicències d'obres pera la construcció de tres cases unifamiliars darrere la Reserva, dc les quals vostè é s vei i part interessada : la par t demandant i l'afectat directe . Pcnneti'm, pern aixó no ho di u vostè en el seu article . Sr. Plan, vostè hi va ser present, i per tant. va conèixer els motius d'aquest recurs, també a hastanicn t explicats al ple« r hi recordo : es va n generar dubtes sobre la futura sentència, perquè existeix jurisprudència que reconeix 1 ' aplicaeici dc la nonnativa del Pla ( .icnerr l Metropolità ( 1976) sobre ics cote s de construcció que va servir d c hase cn dita llicència d'obres,

davant de les que detennina vost è cn el seu recurs i la mateixa sentència, que es basen cn una topografi a aèria dels anys seixanta , Sr. Plan s crec que l'honoraria qu e coincideixin en la premsa aquest escrit i ei seu retracto, perquè e m consta per vostè que el seu articl e va ser precipitat i anterior al ple . Seria presentable el seu reeoneixemcnt públic sobre la seca informació incorrecta i esbiaixada, i la retis rada de €es seves manifestacion difamatilries i les seves acusacions (sense cap prova), que consider o molt greus, a l'actual equip d c govern de 1' EM D , Pemteti'tn . Sr. Plat, que li digui i l i confirmi tantes vegades com c :algui, que no hi ha ni hi haurà "putrefacció" en la nostra gestió ; el nostre govern és i es mantindrà honest , ètic i gestionarà amb transparènci a i dintre del marc legal, i no es produiran "eomphcitats" amb aquells que no segueixin aquests preceptes . Espero ser prou clara i contundent sobre aquesta qüestió . L'esperono, si aix(t cs prtxiuís, Sr. Plan, a denunciar, a'maanifestar-h a públicament, perit amb proves, i aixà li demano en favor de la veritat i en contra d'informacions manipulades que afecten el govern de Valldoreix, i també a les persones que han dipositat la seva con fiança en la candidatura unitària d e Valldoreix que jo represento . I r

Montserrat Turu i Rosel l Pres'tdeato de tEntriat Mtrniciprl de YaNdoreix

Pere Vlvo Etrrectar dar Monestir

Voleu callar, si us plau ! a la rosat del Monlseny i venia a m va sorprendre Jord i Pujol : amb vint-i-tre s missa a Sant Celoni, d'on un servidor Il,ivurs era el rector. En l a anys de president, mai n o l'havia vist emprant un to pregària, havien recordat u n infant ninrt d'accident recent E tan contundent, fins crispat, em va semblar : i, gtaè li pasment ; en acomiadar-lo, intcressat, cm pregunti, què havia passava per mostrar-se, tan diferen t i en uns moments oficialmen t sat, per la falttilia . . . d'eufòria'? i, És que, niés enfilà d e Sent ja a Sant Cugat, en una inauguració, al saluflor de pell, en e l fons, no ho ere n dar-lo, cm va fe r Visità l'església, mostrant- aquest comentatant, rnalgrat qu e amh poca eston a se com el que és, un bon ri : ser rector d e els resultat s Sant Cugat deu coneixedor de la història n ser grati ficant , electorals havie però tamhé ben canviat torç a favorahlcmcnt'? Penso que ès pe r complicat : haver de conjugar l a aquí per on anaven els trets . tasca pastoral en e1 mars d'u n Fins els adversaris li reconeixe n gran monument com aquest . Si, i el grau animal politic que és (am h molt, li vaig respondre . . . L a darrera, ni en recordo el motiu : perdó), que deu voler dir : llest , ràpid i amh prou bagatge per adovisità l'església, mostrant-se co m o el que és, un bon coneixedor d c nar-se que: aquella situació n donava per massa eufària . 1 ja h o la història . A la sagristia, 1i oi'erirem signaren e1 llibre d'honor l i :anem veient . . . Alguna vegada l'he tractat d e vaig mostrar les signatures d e Franco i Negrin, que també h i prop, breument, perà suficíert t per mesurar-ne fia humanitat, qu e són , i ell hi va escriure : "Merano me l'esborra gens el darre r vellat, com sempre, per la granrampell, al contrari . diositat d'aquest gran monument , de la nostra histiria cristiana i Al cap de por dc ser elegit presia catalana, Jordi Pujol,/ / dent, algun diumenge ct passav

AH 1 ES ULLS LEC I U H

Srs. Núnez i Navarro Un e lllliida sa111cLII!alelll' I veig e n vittiles ona goszidnl moll iran ert l a carta que han tel arribant les hListic s dels eitlladarls d ' aquesta ptthlaeiLi . :I nre . a rull ira serà molt curta pe l llar_ ÍlltilitriLil tlt vostes .que podri a ser Inaenh :rhlr . S ;mt C ugal del Vane s 11 :1 sigut i ticinira tieni una ciutat ace r Ilidnra . cuir actualnteut . i a causis de I :I .oca suuaein geogràfica . is nlttl t anhelada Itel persones de teles le s G l .l,tic :S sLtelals, i es podria qualifica r Ll' :111 nivell . Conlprrltc cine vostè s Gsiiguin mltltmolesluspel revèsqu r

l .ln rebut pel lema de ]nrre Negra . perfil la seva trtjeelò itr ncl ha sucat pas prlti isament una linia llet a1 hí :, per a les com nuats de cliisses mitjana c,

haixa, La vostra tniject(iria sempre sigut ascrndcnt, han tret cl maxF m profit ten han treballat i avui s'ha n enltvcrtit en una gran cmpreklclins l a rnnslruceisr ; els que estem din s allllcsl tint, i segons comentaris d e molls ciutadans de Catalunya . sa[xm que allà on no pot arribar ningú, e n Nítnei i Navarro ha aconseguir eoiis truir-hi . Srs . Nilncr i Navarro, ha n arribat a Sant Cugat i els inlilrnlo qu e afoftünadarllelit tenim un eonsisiu n que veniaperolhèdclsciutasi ans . !ve t ens vulguin canviar cl cunecpte qu e tenia de la nristra Ciutat, ja que sola nlcnt cal donar art tosnh per tul cl nns trc lcrnle per comprovar-ne la imatge . Pel que fa al que s'ha tel c n agtlcstsdaners anys sulanlent amh l a seva imatge . un és necessari fer ca p comentari de la transliirrnaeió, ta n ixtsitivaa en tots els rniieeplcs . Alguns creuran, potser, que dono molt de

cARP1NTERÍA DE ALUMiNI U J .CRUZ,

S .L .

llustre al nostre consistori . perfil c l que sí que és cert és que cartes co m les dc vostès creen dcsestahilitzacici i cunlilsiti a la bona gent eiutadiina . Pensin cluc moltes vegades les espases es tornen llances i aquestes arri ben més lluny. Josep Puig Paraire IESSant Cuga t L'Assuciaeià de Mares i farts dc I'Institln d'f'.nscinyament Secundari Sant Cugat volent lrinsntclrc la nostra preucupacin, impotència, indignació i dcseoncer't per I ' esiat de le s ohres dc la nova ubicació del centre, que hauria d'cstarclperlliu perfil cur s 2003-201)4 . Indignació : perquè h i havia una plani f ïcac ici f cta, pactada a i ïnals de l'any 2002 . Aquesta plani f ïcaciiaoh1igta■ac1CiA[' Pla I arrcrtss

uminier TECHNAL lnterpretamos obras a la perfeccitili

SOMOS FAl3R1C ANTE S Passeig Torre Blanca, 16 baixos Tel . 93 675 25 89 Fax 93 589 48 96 08190 St .Cugat del Vallès (Barcelona)

a abandonar les seves instal . lacion s per Setmana Saleta dcl 2003 pe r poder-hi començar la rcmnclefacic i per cor ns crtir-ho cn cl nostre institut . Aquesta planificació no ha esta t aeonlphtia per part de la (iellelalltat , ja que les obres de rcnicxiclacicienca ra no han començat i l'esforç del s alumnes i cl professorat del Pl a Iàrrcras ha estat en va . i s'han per dut mesos de Lina . Desconcert : perquè la planificació preveia u n periolíe de rocs d'un any per pode r coltslruir I ' ILS, i ara la Cicncralitat cos diu que començant les obres e l gener del 2004 pcxlran estaracahades cl setemhre . ahans dc començar e l pri,xim curs . Impoténela : perquè c l nostre institut te nllrllès 4 anus, flerà un Ilarg historial de prcearictats , harracnns i entercs . I_nti rentem u n futur irnntedial que no millurasia, i n o sabem com enfrontar-nus als esta -

ments uflcials . Preocupació : perqu è més enllà de les instai-locions c :srolars . el fites del problema és la tnrnlaciit dels fills . 1 ral dir que estem a punt d'aconseguir que hi hagi un a promoció sencera que hattr .i passa t prrciuiarncnt de k r a 4t . i t ïns i tol h i acaharrn cl hatxillcrat . En definitiva : 1'AMPA està dlslx}sacia a comença r rI pràxini curs 2003-2004 en le s noves Snstal'larions, sigui cons sigui . [ ens plantejarem les activitats qu e tiacin fàlta. per obtenir alló que se'n s via prometre . Aquesta carta obert a apareix un cop passades les eleccions, perquè no cs pugui alijeetiva r de partidista . Aquesta declaraci ó hauria de servir perquè l'equip cluc porti en endavant la eonsellerrl d' I ir l senvament, acompleixi les cxpcctatives i les planit ïcacians preexistents . Junta AMPA de PIES Sant Cuga t


llices, 27

de

novembre

el bari de Sant Cugat

del 2003

Uns 23 piloses regularan

l'accés a l'eix de vianant s El projecte es farà en els pròxims do s anys i costarà 500 .000 euros

9

re ix a l'alçada del carrer Rosselló i e n direcciói a la plaça Doctor C ïaltcs pc r anar ala pilona de sortida del carre r Santa Maria, a Ia plaça deis (quatr e Cantons . l .a quarta fase tindrà quatre pilones d'entrada i tres de sortiria . E l carrer Valldonéix tindrà ducs entrade s des de Rosselló i per I k etor Murill o i clucs sortides per Sant Antoni a l a plaça dc Barcelona i del Sol per l a rlnthla de L ' art Mura . També hi haurà una entrada per Sant Jordi pel carre r Pous i una son ida a la I iiturl plaça via rrrntitlada de L.luis Millor . Eis accessos disposara n d'un panell de control o n hi haurà el lector de le s

EQUIPAMENTS

I prcjcYte dc viari tiititzAeiri de l cenut dc la cicrt<it n l'exeeuci ó de 1'zuurntcnat eix de vianaunts •ntn la plaça d'en ('all i la de

targetes magnètique s La darrera de les fases se centra a la zona dc la plaça Pep Ventura . Aqu i es preveuen quatre accessos d'entrada i troti dc sortida .1 .es entrades seran per Sant Domènech des del passei g Sant Magi, C'astillcjos des de Sant Marti i a Enric Granados amb Pere Sant . T imbè es podrà entrar per Indústria . Les sortides seran pel carre r Sabadell amb Sant Marti, per Plana de l'Hospital amhAbat AnnengoE i Sant Esteve.

l'estació, tindrà un tilstentiE amh unes 23 pilons móbils a Ics entrades i sortides dels carrers viananlitzats qu c permetran I'aoeés restringit de ve'sns i vehicles de serveis. La instal•lació dc les pilone s mnhils, que 5'accionarut amh targetes rrragnètiques, cs farà en cinc fases durant els pròxims dos allys . La primera actuació està gairebé enllestida als carrers Sort, Sant Ramon, Carm e l Cïoi'ina.

Una de les noves pilones al carrer de la Sort

CNc fases endos anys La primera dc les fases, que podria entrar en fimcinnament abans dc Nadal, preveu [a instal .lació dc quatre pilones, dues d'entrada per al s carrers Gnrina a la banda de la plaça dels Quatre Cantons i [:'amic cap a la rambla del Celler. Al carrer Sort i Sant Ramon, a l ' alçada de la rambla de l Celler, hi haurà ducs pilones de sorti-

da . La idea és Crear un circuit internen cada una de les cinc zones d'actuaci ó pera] sentit de la circulació dels vehicles que accedeixin als aparcaments de cada àrea o per a la càrrega i l a descàrrega, que tindrà uns horari s establerts. Als dos carrers que comuniqucn Gorina amb Santiago Rusiïaof hi hauràdues jardineres que impe -

diran la connexió entre dues zone s vianantiEzades . La segona de les foscs preveu ] a instal-lació de tres pilones . Dues d'entrada per als carrers Santiago Rusisio l i de la Torre i una de sortida per a l carrer Endavallada . També hi haurà acotacionsamb jarciineteso altres elements a les places Pere San i C]ctavià

i al carrer Mir. Aqui el circuit es planteja en direcció oest per Santiago Rusinol i en sentit est pel carrer de l a Torn: fins a la plaça Cktavià . El carrer Major serà en sentir ascendent i s'haurà de sortir per la pilnna d'accé s del carrer Endavallada . La tercera actuació preveu un a pilona d'entrada per al ea rer VilWrr-

Targetes per ais veïns Tots els accessos disposaran d'una columna artth un panell de control on hi haurà el lector de les targete s rnagmètiques i un intèrtòn connectat direetamcnt amh la policia pera casos d'emergències . Tunhi hi haurà un s semàfors reguladors de pas . A partir del 4 de desembre els primers veïn s afeetatsja podran sal-licitar la targeta d'aeeés . BJ.M.C .

Per Nadal es podr à aparcar a Can Iu~tèri a

Aquests dies la brigada d'obres munlclpal ha preparat ei terreny

SEHVEIS>L'Ajuntament dc Sant Cugat esta habilitant un aparcament provisional en un solar d e davant la masia dc Can (luitéria , que funcionarà durant aquestes festes de Nadal . 1 : aparcament, que podria entrar cn funcionament el próxim dia 6 . serà dc pagament amb servei i sistema dc funcionament sintilara le s sones blaves . l efinter equipamen t permetrà augntesnar entre 55 i 60 e l nombre dc places per deixar e l cotxe en la cèntrica sonar permetre "activar i donar joc al comerç de l a zona de la plaça de Barcelona" . segons va explicar la tinent d'alcalde de Territori . Mercè C oritsa . Fn aquests moments s'està acabant dc condicionar cl terreny. mar cant Ics places i instal . lant els ssstcrnes de pagament . En principi, l'aparcament funcionarà fins al dia 6 dc gener, però es podria allarga r durant la campanya de rebaixes

tenint en compte que "el propietar i no vulgui iniciar les obres previstes en aquest mateix indret d'u n aparcament soterrat", va afegi r Conesa . D'aquesta manera, l Aj untatnent dóna resposta a una petieic i dels comerciants de rars a la campanya comercial del Nadal, un a experiència queja van valorar mol t positivament yuan 1 'il uns anys es v a fer cn un senar en obres aE earre r Valldoreix . Concurs pera la masi a D'allra banda, I ' Ajurtlïnneni avia t traurà les bascs dc licitació d'u n concurs públic pera la redacció de l projecte de rehabilitació de la masi a de Can (?uitcria, que serà un equipament civic . L'espai públic acollirà "diverses activitats intcrgeneracionals relacionades amb nove s tecnologies i amb uns 3t1 punts de connexió", segons va explica r Conesa .


1 o ei tàari de Sairt Cugat

q ilous . 27 de novembre; del 20U3

CIIJTAT

La Floresta mant~ndrà la inversi ó Els membres del Consell de District e coincideixen a reformar el RO M DISTRICTES-•I-'alcalde dc San t Cugat, I .luis Rcccxíer, va anunciar, en la collstituriíl del Consell de Districte de la Floresta després de le s eleccions rnunicipals del nies d e lllilig, Ll uc 'Ajuntament "tliantindrik la inlportalll inversió quc S ' lla fet a la Floresta Lii els darrers güalr c anys" . L'alcalde també va expressar la intencittlc r> fonnnr cl Rcglanlen t Orgànic Municipal (ROM) per fe r els consells niés participatius, un a pr'upusta en què van coincidir el s representants vcïrlais i polítics de l consell . Rcender va dir que en els pressupostos de l'any que ve "es podri a destinar una partida als districtes per què fos el mateix consell qui dcc:idi s què fer-ne" . l :alcalde va remarcar la nee ssiE<at de despolitilz arels consells. de manera que no es produeix i una repetició del piemunicipal enel s districtes i que hi hagi un d'en tesa, ja quc "la crispació és enemig a del diàleg". 17csprés,l'aicaide va fer un repàs a 1 ' csfory inversor del s últims anys en la millora de la xarx a del clavegueram, la nova piscina, l a urbanitiacici integral, la policia d e barri, la nlillurt de 1'cnilumcnat, e l transport públic, Ia rehabilitació de l Casino o la modilicaciú del Pl a General Metnlpo€itii, que ha pemti: s legal it rrar hahitatges i unlstnrir-nc d c pilhl ies .

Acte de canstitucfó del consell de districte de la Floresta amb els representants pnlitics i veïnal s

Per a aquest mandat, l'alcalde va assenyalar alguns projectes, coe t ia finalitzaeiode la urbanització inte gral del districte i de la renovació de !a xarxadel clavegueram, ia redacci ó del pia de mobilitat o la pavimenta ció d'alguns carrers, entre altres pro Jeetes . Reformar et RO M Fals grips

pol iries i cls veïns van eoin -

cidir en la necessitat de reformar e l

ROM per fer-ne, dels consells, un s nrgans més participatius i amb pode r dc decisió . EI representant del Partit Popular, Alfmdo Bergua, va anunriaryu c "vetllarem perquè les cuses es faci n bé a partir del diàleg i la transparèn cia, per miilorar la qualitat de vid a dels veïns". El representant d'lCVEA, Xavier L.aborda, va dir que "el

teixit associatiu del districte és un a oportunitat per poderdur a la pràcti ca les propostes dels veïns" . Eduard Pomar. d' ERC, va apostar per "u n canvi, perqué els consol [s siguin mé s participatius" i que els veïns pugui n prendre part de les decisions muni cipals . Joan Carrasco, del PSC, v a retreure el retard en la constituci ó dels cnnscl ls i va aprof itar pcr dir qu e treballaran pel respecte a l'entorn

natural, corregir ets errors de la urba nitzariít, millorar el funcionamen t dels consells, reformular e[ transport públic i linaiitzar les obres de l clavegueram . Els representants veïnals vall expressar "els dubtes qu e realment es vulguin canviar le s cosís" . Van recriminar que sovint no se'ls té en compte i quc si no se' n pretén millorar Ia participació "no ca l que se'ns faci perdre el temps" . <

Les Planes completarà la reforma urbanística

ISTRICTES'. E1 Consell d e i )ititricte de les Planes afronta com a principal repte per a aquest mandat la completa urbanització de l districte i la icgalització de Ca n l orrull . 1=.n la ulnstitució del Consell, l'alcalde dc Sant Cugat, Llui s Recadcr, va dir que aquest procé s tarà que "haguem d'invertir niés" que en l ' anterior mandat pcró qu e la urbanització es durà a term e 'Sense quc se'n ressenti rap hutxaea" . Aquest tot va estar remarcat pe r la representant del PS[', Neus Sl1tiT mayor . quc va demanar un pla d c iinzmçakilerlt per als Ven1S ates que molts d'ells són persones grans . Com a balanç de !'anterio r mandat, Rccodcr va destacar 1'ampliaciei del eentrc civic, la millora dels accessos al barri, les nove s escales, la millora dc 1'cnlluntcnat púhlie i del transport, la policia d c barri o les cunnexions públiques a intcmet .Ara, Recodcrvol impulsa r el Pla Especial dc C ' an Borndl. "un

prneés que no serà fitcii", segon s va declarar ; malgrat tot, es va mos trar convençut de poder fer que l a legalitat urhanistica de testes le s administracions i els interessos del s veïns i el respecte a 1'entom coin cideixin . També va anunciar l a millora dels equipaments. la renovació de les linics elèctriques o l a millora dc la relació amb Barcelona per a futures collabnracions e n els problemes comuns . Com en el s altres districtes, l'alcalde i la rest a de representants polítics van reite rar la intcncin de reformar el Regla ment Orgànic Municipal per fer-lo

mes participatiu i de destinar un a partida del pressupost al districte . EI problema de Can óorrul l El representant dc; I'Assoriaciei de Veïns i Prtlpictaris de Can Borrull , Vicente del Castilla, va fer un a crida als politics i a les administra cions implicades perqué un acor d permeti la legaiitzacic7 del barri, una situarióque noelsptrmetconstrui r ni reformar les cascs de cap de le s 67 fàrnilics que viuen a la lona . q e 1 Castillo va demanar "justicia" pe r rebre un tracte igualitari . <

ràDELT, S .L . Centro de Estética • Refiexologia Podal Placa Dr . Gaites . 8, 2-4 Tratamlentots co n 08190 Sant Cugat del Vallés aromatorapla y aigoterapfa Tal. 93 589 89 48

PROJECTES, OBRES, REFORMES INTEGRATS, INTERIORISM E www .de It -sa ntcu g at .co m Castillejos, 3 3 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel . 93 589 79 3 4 Fax . 93 675 60 09 (BARCELONA )


allaus, 27 de novembre del zoos

CIUTAT

d diari de Sant Cugat 1 1

Mira-sol espera la sentènci a de dos contenciosos més

L'Ajuntamen t espera guanyar e l recurs que h a presentat

URBANISME >La sentència tirvnrable a set veïns del sec ttlr 15 cluc va n presentar un cnnteru:iós atlntinistra tiu en rctntra de la urhanitiaeici riel s carners, ha creat esperances entre el s vcïnti perquè els altres dos eontencioscn per raons similars però en altres u.etors, tarnhc els siguin làvorahles. La primera i de moment única sentència dóna la rasi als veïns, que demanaven una rebaixa en el percentatge de les enrnrihucions especials . Volien yttc cl que haguessin de pagar els veïns fos el 74% -com e n anteriors tuttanitYzu ions de la ciutat , i no el 85°•, . com I fnallnent establi a I' A ju ntarnent . L 1 jutjat ta mhc dóna l a raó als veïns en el procediment llcr yuc !'Ajuntament no va facilitar l a llista de contribuents ni els paga ments corresponents i aixó no va permetre als veïns constituir-se cn asso ciació . [-a sentència, en canvi, no e s pronuncia sobre cl pagament per a l solerramcnt de ics línies de serveis . L'Ajuntament espera guanyar e l recurs que ha preserltal al Trihuna i Superior de Justícia contra aquesta

Una rnàqulna treballa en les obres d'urbanització del carrer Habana de Mlra-sol sentència. que, cn cas yue no pros peri, compclrtar'l el retorn de ics ccin trihurions a tots els vetos del secto r 15 per oli valor aproximat d e

900 .00I Bums, uns 1511 milion s les antigues pessetes . 1a jutjat encara no s'ha pronunciat sobre els altres dus contenciosos administratius presentats per un s 150 vcïnsciclsscctors 14- l 8 i de 1'en torn del Casal de Cultura,

Disposats a negociar El president de l'Assclciació de Veïn s de Sant ,iran de Mirat-so[, Jose p Maria Angel, diu, a l'espera de i a sentencia dels altres dos contlietes , que coma entitat "esperem yue el tri bunal tingui en consideració tali s aquests aspectes i 1'Ajuntatnent hag i de reetif ïcar ` .

Amb tot . Àngel deixa ]a porta oberta a anat possible negociació que

mat han negat amb el consistori fora dels tribunals . Angel . cine pròxima ment es reunirà amb els vetos pe r estudiar €a situació. es mostra iàve) rahle a retirtr les cicnimcies si ['A juntament s'avé a negtx:iar la rebaixa de les contribucions especials Inri dels procediments de la justicia . Per la seva handa, 1' Ajuntamen t no s'ha pronunciat i esperi la resnluriti dels trihunals ,

Mira-sol també vol més participació Els veïns volen una piscina coberta DISTRICTES Iils c 'irts de Mira sol, igual que en la eoltstitució del s consells de districte de la i ioresta i les Planes, t :rmhc van demanar u n consell més participatiu on les con sideracions riels veïns es tinguin e n compte i puguin dec idir . A Mira-sol , 1'alcalde citi Sant Cugat, I .Iuís Iteroder, va reiterar ]a necessitat d'un a bona entesa enlre veïns i administració i va anunciaria rTrlormaYtel RO M per un consel[ més participatiu i l a possibilitat tic destinar una partid a pressupostària perquè la gestione s cl rnatcix districte . Els partits rt;pre-

sentauits també van reiterar [cs seve s reivindicacions ictcsen anteriors dis trictes sohrc Ia tardança de la convo eatitria de la eonstilueiil dc l òrga n ininrluatiu i per la necessitat ric dona r veu als vetos més que no pas al s argunlenls pulitirs . 1 .:1 portaveu d e I'Assrx:iació dc Veïns de Sant Joan . Josep Maria Angel, va reclamar qu e els representants veïnats "siguin el s interlcx:utors vàlids amb 1'adrninistració" i va reclamar més informació satbre les decisions sobre el dis tricte perquè sovint "c€ sikenci de ['A -

juntanient és ofensiu".

Pla general de la constitució del consell de districte de Mira-sot

La seguretat fa desviar e l corrent als FG C Icrrnearrils de [a Cierter,tlitat canviarà la presa c€c corren t que alliTlema loti eala[larreti de la via per raons de seguretat en les obre s cluc s ' estan lent a l'avinguda Lluí s Companys, a l'alçada tlcl mtlr clu c reeorrc parat lcl a 1a via . L : Ajuntament ha sol licitat a Herroearril s aquest canvi peryué la distànci a entre on han de treballar les màquines i el corrent eléctric és inlcriur a quatre metres . Cap problem a l .rl tinent d'alcalde de Territori , Meres C ' cltletia, ha dit que "estes tot a punt pcryué un eop es clcsvi'i e l corrent duriult el tcrnpsyuc durin le s t)hres ell aytlest lrlm, es pugui con tinuar l'aceès al pas scrtcrrai" . Des de Ferrocarrils s'ha intilrniat quc c l desviament de dits ,f rie°r.. tl rahles d'alimentació des ics catanàries n o representa eap obra cl'cnvcrgatlurt i cluc poden estar desviats durant el s dics que calgui, tot i que calcule n que es podria tractar dc setniancs . Mentrestant, els treballs de vianalltitracicí de la plaça Lluis Mille t s'han Centrat aquests dies en e l rohriinent del túncl,just davant d e I'esla t:ici, per després continuar per I'avingrlda L .IuisCompanys un ulp s'hagin desviat les preses d c corrent . <

El PSC reclam a més consells d e districte Pülaf[í,' A L l Partit dels Soeialistes proposa crear una comissió técnica perquè abans de finals d'any proposi una nova divisió administrativa de Sant C'ttgat que inclogu i "corn a ntiniln" dos naus districtes al antre etc Sant Cugat per "estendre 1a descentralització al eonjunt d e la ciutat", segons va expliear ei portaveu del grup municipal, Jord i Mentnclei . Menéndei va apunta r que aquests naus districtes podrie n etlglohar la handa tic davant i de l darrere del Monestir però considera que un estudi crl proiiuidrtat tanih é lla de tctilr en compte el erelYen1en t tic la ciutat i la creació de nous barri s i "estudiar la nova situació" . 1 ls socialistes parlarrn amb le s associacions de veïns per demana r la seva rol•lahoraeiai i veure quin a seria €a millor distrihuciíYdc la ciutat . Aquesta proposta se suma a l a demanda de fer uns pressuposto s lerritorialitratti perquè els ciutadan s sàpiguen els diners quces destinen a l seudistricteicnqucs'inverteixen . <

, t ~í

DISEND INTERIORES E INDUSTRIA L

•%■ i'1 r,iAl ( G5 , PAIiJï WEB ,

.irR Trl1rlr . .

;'LL I-i[ .-Ui-ES FLASH . [a,a ;, I l L .. FLYERS . C.ArïAil)E-ES

i

YBARGIJENGOITIA ASDCIAaD S

ESTADI GRItFl C 10 mall@elxida.com. Www.elxidB.cOT T. 93 583 82

15

NY8 1 . - 1 .t.iiC¢L 7= 9' 59L7 35> t E1CLIPTA(grHARg4~T1WR NY

Reparacsó d e SOLÉ I"automóbi l Especialistes e n mecànica, planxa , pintur a C .I de la Creu, 2 - 93 674 16 3 1


12 el tiati de santcriat

CIUTAT

alious, 27 de novembre del Zoo s

CiGLE D'ENTREVISTES ALS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT >

nri c

domàs

~19egidor de Sanitat i Serveis Socials

l'àrea, sempre l i faltaran recursos '

Aquest historiador, casat i amb dos fills, s'estrena en la politica com a regidor d e l'Ajuntament. Militant de Nacionalistes d'Esquerra en la transició tardana, va pas Sers ERC, primer com a simpatitzant i després com a militant i membre de l'exe Cutlva . Santcugatenc des de petit "de vegades trobo a faltar l'esperit de poble" .

-Com afronta aquest primer mandat i què fi cal, a Sant Cugat? -En aquesta primera experiènci a tinc moltes ganes, il • lusici i un esperit de valer fer multes coses . El primerque li cal, a Sant Cugat. és treure's l'etiqueta quc no necessite m serveis socials, és una gran falsedat _ Evidentment na tenim els pruhletries que poden tenir altres poblacions, peró aixó no vol dir que no hi siguin . Segons un estudi . a San t ó Cugat hi ha un 12% de la poblaci que necessita supon i cn aixó este m treballant. Na només l'àmbit de l a pobresa, sinó que hi ha sectors qu e per les seves caractcristiques necessiten una atenció important, com l a gent gran o els discapacitats . -Quins sectors serien els que mé s preocupen ? -De prioritari, nu n'hi iot cap, ho só n tots . Hi ha certs sectors que fa temps que cs coneixen i s'hi ha d e treballar, com cl dels discapacitats. Hi ha fenómens més nous i quc aniran creixent amb cl temps, com és el rie la immigració . N'hi lia d'altre s que nada vegada augmenten més , Com és el dels serveis a la gent gran . Lapobiació va envellint i el canv i demogràfic que hi ha hagut é s important . A Sant Cugat ara no és un tema urgent, però si no el treballem, d'aquí a deu anys serà preacupanl. Altres aspectes que no es poden ohlidar són els relacionats amb ladragodependéncia, qucsi n o s'actua amb prevenció pot esdevenir un problema important .

-1 tot aixó com se soluciona? -A Serveis Socials hi ha tres ves sants importartts . El servei d'acollida als ciutadans que tenen una pmbkmàtica concreta s'enrarnga d'analitzar, estudiar i veure si cal un a actuació o com es pot ajudar. Després, hi ha un seguiment d'aquelles persones que s'han adreçat a l ' Ajuntament i que reben algu n tipus de suport . l en tercer l loc, hi h a tot el desenvolupament de plans i projectes, alguns de nous i algun s queja estan en funcionament o qu c s'intenta ampliar. De plans, n'hi h a molts i adreçats a gairebé totes Ic s franges d' edat dc la població . de s de nens petits fins a 3 anys ; adolescents, als quals s ' intensa donar

cincs pera la posterior entrada a l rnón laboral ; gent gran, i casos trié s concrets, com els discapacitats .

-Amb la imatge que té Sant Cugat , treballar aquests aspectes és mé s fàcil o difícil? Més dificiL 1"l fet de ser una ciuta t rica implica que no hi hagi u n volum tan important de pobres a com en altres llacs, pcró hi ha altre s temes que són indepcitdcrtts de l a riquesa de la ciutat . El fet que h i hagi drogodepcndents o discapacitats o gent gran no té res a veur e amb la riquesa o la pobresa . La problemàtica hi és cn qualsevol ciutat o població dc Catalunya . Aqui . e l gran tema són els recursos que s' in verteixen o que cal invertir pe r desenvolupar tot aixà . Tant ten s tant gastes . Evidentment que vole m més diners i esperem tenir-ne mé s perquè la tendència d'aquesta rcgidoria i de l'Ajuntament sigui a l'alça, pcró dc recursos en una àre a com Serveis Socials sempre en faltaran. -Els serveis socials eren un del s eixos del programa d'ERC, pe r què ? Per dues raons . U'una banda, histò ricament s'havia titllat ERC qu e només es precupava de la defens a del nacionalisme i no ho feia de les necessitats individuals i col-lex tives de [a ciutadania . I de 1'aktra, creie m que el benestar de les persones és un dels camps que cal treballar, on podem incidir més i on tenim mol tes coses per dir.

-I ja que paríem d'ERC, funcion a bé el pacte a !'Ajuntament? -De moment, si . Parlem de quatr e anys . portem pocs mesos i per ferne valoracions és una mica d'hora . De moment tot és correcte . Hi ha coses que s'han d'acabar de connectar, cal més confiança i un a dinàmica dins les dues formacions : de moment la tendència és bona . -Què aporta ERC ? 1'3 que abans dcia de 1'atcnció a le s persones . Una de ics coses que he m fct a conseqüència del pacte dc govern és la creació d'aquesta gra n àrea de politiques socials i dejavcn tut, on es toquen temes d'assistència, de serveis socials i de sanitat , però també aspectes d'habitatge, de solidaritat, d'immigració . . . Teme s molt diversos amb una idca de donar un sentit transversal i globa l a les polítiques socials que e s puguin descnvofupar. -Molts d'aquests aspectes no só n competència de l'Ajuntament, és

dificil negociar amb la Generalitat? Na és fàcil, És una gran administració i ja comencem a entendre'ns. L'altra casa és que comparti m estratègics i necessitats, que n o sempre ens posem d'acord .

li calgui a Sant Cugat . S'han d'acabar uns estudis d'evolució demogrràfïca i després planificar-ha . I Ia millora de servei als CAP ? F1 problema son les llistes d'espera . ('al millorar-les . En els metge s dc capçalera, la tendència és correc ta, pern cal millorar algunes espe cialitats .

Per a quan ef tercer CAP? No ho sé . Dc moment s'ha t'ct el pri- "5í no treballem, la gen t mer pas, que és l a Hi ha bosses d e gram d'aquí a 10 anys cessin dc terreny s marginació a Sant perquè quan s'hag i Cugat? serà un problema " dc començar estiA Sant Cugat hi h a guem preparats i n o petites bosses d e passi com c[ dc Valldoreix . qu c marginació i pobresa que cal ajuda r quan cs va començar cr3 una neces si entenem quc no tcnen tots els sersitat crucial . La idea és per a quan veis al seu abast .IIJ .M.C .

NBj Neteges Boi x

Neteges en Generat Neteges deVldres, np tsilfs Partk alars , Comerços, Comunitats, Indústries , Parguings, Oficines, Locals, Escoles , Tractament de lemes

Cl Abat Biure, 20 baixos la • 08190 sant Cugat

Demandes i campanyes I regidor lamenta quc "era aques t E pais, si nn és per la pressió socia l les tirs no es l'ari ' i curuidcra adequa des Ics demandes ciutadanes . Aques t és el cas d'una campanya impulsada per les lpvcnruts d'Esquerra per a l a informació sexual als :iaves . Sobre wquesl respecte . Tomàs afirma quc tai ha cases yue ja es fan i creu que la deman da principal va adreçada a la gratuïtat i la disponibilitat de la pastilla anticunceptiva . Altres campanyes quc s'impulsen des de Sant Cugat són les jornades "Viuen

amb disrapacilut, una realitat" que es faran els dicti 29 i 30 de novembre , coincidint arno l'Any Europeu de les Persones f)iscapacitades, i que s'ha n organitzat "amb la participació activa de les entirat ". Peral mes de desembre hi ha previst un seguit d'activitat,relacionadcs amb lu malaltia de la SID A coincidint amb el Dia intemacional . c l dia 1 . Un problema que el regido r recalca que no nprn5 s ' ha de treballar un dia a l'any sinó que "és una tasc a contínua, de la quai des de la regidoria sempre s'està difonent informacin' . .

tocat ctlMaTITZA T 7y1£7: ~ Rbla . Can Mora, 18, (Cant . Sant Jordi) Tel . ifax93fi752201 IDIOMES

; ;GANGA!! ELECTRODOMÉSTICOS PRIMERAS MARCA S • púre acpndlclonadp • Homes • Lsvadrnas • frigoiificos • Microondas • Congeladores [ADIMA Torrwrr d0 Sa Bomba, 36 Tai. l Fur: !13

i NUEVUS ! CON PEü11EHu5 WtlatlS DE TtaAN51'UFítE • l.aravalillas • Enclmeras vitrpcer imlca • Campanaa CO ralil 74 (eahenla paldnp Gart$s )


Doms .

27

de

novembre dek 2003

PUBLICITAT

1dar;de santcugat 1 3

Taller al moment • Autoservei del motor • Exposició i venda Taller multiservei • Lloguer de vehicles ■ Servei de cortesi a Horari cosztinasat • Pàrcpdng per als clients

8 .000 m 2 al seu servei

Vingui i conegui'ns ! OPEL

'S

JAutocugat, s .a.

Av. Cerdanyola, 100 Sant Cugat del Vallès - Tel. 93 589 45 2 0 www. autocugat.com - autocugat@infonegocio .com


14

ei tat;

de Sant Cagat

CIUTAT

Naus . 27 de novembre del 200 3

Foment fa quatre nous enllaços a la 13-30 al pas per Sant Cuga t EI ministeri inverteix gairebé 6 milions d'euros en nous vials per millorar el trànsit INFRAESTRUCIURES> H Ministeri de Foment invertei x 5 .964 .770 euras en la millora d e quatre enllaços a la 13-30 al p,s_s pe r Sant Cugat . Dos d'aquests enllaço s ja estan execulatsambuna nova sortida a Mira-so3, a l'alçada de Rubi, i una altra a i'k lospital Ciencral d e CataIunya . Els altres nous enllaços que s'estan tCht són a l'alçada de l'empres a i fewlctt Packard i a propdel wl . Ieg i Viaró i del canti que condueix a iélevisiG Ispanvola . Avui s'esta n lent dues rotondes a bandir i band ; s de la principal via de ec►munieaeió , yue lx reteu an ell mi nar els scntàlittti i per tant, fer noti fluid 4:1 trànsit a 1' hora d'inenrportr'-se :r 1'atnctpitit a o de sortir-ne . Les obres c«mpurten la desviaeiú d'alguns dels laterals per a l a construcció de nous carrils que iiseilitin l'accés a la via ràpida, 1 labitualment els semàlirrs d'aquest a zona provoquen algunes retencions a fes hores punta, a banda de ser una crui1la insegurs només regrttlada, en part, per un semàfor interrrtitcnt i un

Afta demanda pel lloguer de Premusa CIUTAT>ticmpresa

mmniCipa [

de l'habitatge, Promusa, ha rebu t més de 500 sol•licituds pera un del s 40 Pisos de lloguer de darrere e l Monsetir. Fins al 1') de desernhr e encara eS pnden entreg,ar tiol . licituds pt[ que representa la primer r promoriaí ptiblira d'habitatge d e lloguer a Sant Cugat . Fins a l'esti u de l'any que ve na es preveu yue e s pugui entrar a viure a I'edif ïCi del carrer Josefina Mascarerias, tot i que en un principi es preveia abans . FI 19 de desenthre es frera pirhl iea l a llista d'admesos, tot i yue el retar d dels trebalis fa yue Pramusa e s plantegi ampliar el termini i rebr e ntéx scsl•licituds. Aquests pisos el c lloguer tindran uns 40 metres quadrats i tastaran entre 165 i 20 0 euras al mes amb les despeses d'escala a part .

Estat del moviment de terres, prop d'una de les sortides a la B-30 des de Sant Cuga t

senyal de cedir cl pas . Aixó unin t en eompte yue es tracta d'una vi a ràpida on els cotxes circulen a un a velíx:itat altri,

I. .a tinent d'alcalde de Territori, Mereé Omesa, ha valorat positivament 1'aetuaciti, yue "permet reforçar la E3-30 corn a eix de trin-

sit sense molestar la mobilitat intcrna de la ciutat", un equilibri yu e "sempre representa un esfor ç important" . e

D'altra banda i pal yue rel s habitatges públics de rontpra . aquest desembre també s'han de fe r públiques les llisies d'admeso s entre les 780 persones que han pre sentat so l . licitud i que opten a un pi s dels 86 que hi haurà al centre d e Mira-sol, a Francesc Macià i a l carrer Estapc . F•.s previu que le s obres d'aquesta pronuteib comencin a prineÉpis de l'any que ve . C

UN MÓN DE POSSIBILITATS EN UN ENTORN ÚNIC .

Trade Center Sant Cugat és un centr e de negocis i serveis que li oferei x oficines totalment equipades, d'entr e 10 i 70 m2, dotades de 1'última tecnologi a HP i amb una ubicació estratègic a immillorable.

Av. deies Corts çat

Centre de negocis: despatxos a partir dr 10 tn2 , rnnFnrtablement moblat~ i decorats, intb tota;s le s comoditats i atnb tiquipamenls individualitzats per a cada estança {ealefaccie5, aire eYmdicionat, mobiliari .. .) .

TRADE CENTE R Sant Cuga t

Centre de serveis generals : amb establiment s de tipologia diversa Centre de serveis professionals amb . 5 àrees temàtiques;: eonyu€toria, jurídica, inFnrmàtíea, tècnica i de gextiO .

es, 7 •08Z9l1 ir~t del Vallès • Tel. 93 5D410 5 0 wwrvtradeceitti thexotn


n~

PUBLICITAT

de novembre deizaaci

dcidesantagat

critéri • interio r E Mobles de dissen y ■ 1l•luminaci ó ■ Decoraci ó

CI Rius i Taulet, 49-5 1 SANT CUGAT

Tel .

93 674 64 1 8 Fax 93 674 64 58

Amb el criteri de :

15


16

eI daui de Sant Cugat

CIUTAT

Dijous, 27 de novembre del 20(] 3

Can Magí acollirà la segona deixalleria L'equipament es farà on inicialment estava previst

imatge de la dslxallerta de Can Calopa, a Valldorei x la ciutat veïna . Els veïns dc Ca n Magi, tot i que hi havien mostra t alguna retieència, han eornpr%s gtrc es traeta d'un equipament net que donarà servei a tota la L'iutat . A més, ia seva situació, a prop del corredor

EQUIPAMErt TS _•Fsnalnll:nt l a segona deixalleria dc la ciutat s'ubicarà a l'avinguda de Roquetes , entre la gasolinera de la carretera de Cerdanyola i la rotonda dc Ca n Magí, a toeFtr del terme municipal dc

verd, permetrà "poteneni r el seu vessant pedagiigi e que sigui un LcntrC d'informació sobre cl med i amhicnt i ei reciclatge" , segons va explicar la regidora dc Serveis [ !rhans , Ctzstina Paraira . La reginra va afegir que Ia nov a deixalleria "cs coneixerà cnm a punt verd riel nucli , estarà mes a prop dels ciu tadans que la de C•an Calcipa i així es podrà donar un Inillnr servei "- Paraira v a insistir que es traeta "d ' unes instal•laciolls nete s que no ihn males mors n i provoquen molèsties a l'entorn" . Quan entri en litncinnament . l'Ajuntament es plantej a instal'€ar-lli oris plafons informatius pcrdiibndre el reciclatge i cl respecte pel medi ambient, ja sigu i entre els ciutadans a Cito[ individua l o a les escoles.

ajut d}Europa A finals d'any es preveu adjudica r i'ohra. quc podria estar enllestida a finals del 2004 . EI projecte rcbril una subvcnciit dels fons europeu s del Kt) n i1, uns 6[0 .000 suros, mentre que la resta l'aporta I'Ajuntantent . El punt verd cs construirà e n un solar dc 5 .000 metres quadrat s amb una superticie ronstrtl'ida de 2 .575 marc : quadrats . L'equipa ment està clualit'icat com del tipu s l3 i així} vol dir que actuarà ec m a "rccepcici trantiitnria de materials i mai cant a nrkgavcnt" i podrà rebre residus reruprrahles com rartrcl, ampolles, llaunes, llullrCSCentti, oli s n la poda dels arbres, i d ' altres d e voluminosos colo mnhles u clec -

EI punt verd aspira a se r un centre de divulgaci ó del reciclatge i respecte pel medi ambien t trndnrncstics . L'equipament estar à cnvnltal d'una runa enjardinada qu e cs regarà amb l ' aigua de pluja qu e pri=vismLrnt s - haura reCollll L' n t1F1 dipósi t - La nova ptanla tindn:i Lul cireult perquè e1s parficlllxrs hi pugui n accedir amb els vehicies i deixin et s residits els molts dc descàrrega segons els diferents tipus dc mate rial- La segona deixalleria dc San t Cugat podrà donar servei a un a població d ' entre 30 .000 i 70 .00 0 habitants- <

Nova

urbanitzaci ó

al carrer Pou s

LIRt3lil I l l carrer Pous . que conservarà els clements que l i doTlclt el nUTn . s ' urhanÍttarà de no u dins el pla de viananlitraciii de l centre . El projecte inclou la renovació clcl rlavcgllerant i la xarx a de serveis . i la pavimetllarió atot so[ nivell arnh 3a llosa carteterística dels carrers ianantitats . A un a banda, pei darrere de la nova edit'icacicigtle: dóna a l'avinguda Llui s Companys, hi haurà locals comercials i I'arrrsalsaparcaments de l a zona. A l'altra banda de ['espai h i haurà una part enjardinada i tin a tona amb jocs infantils . L' Ajuntament, que ja ha presentat cl prnjertc als veïns, preveu ia conservació dels pollancres, tot que "n ' estllltietTl el traetalllCllt [1110 se ' ls pot donar perquè han uompartal algun s problemes peri►dnncn una qualita t important a la plaça", explica i a tinent d'alcaldede -ferritnri . Mercé Conesa . Corn ja s'havia anunciat . ó el projecte preveu la rehabilitaci conservaeici dels tres pous per preservar cl passat agricnla dc San t Cugat . tal cnm havien reclamat el s veïns dc la zona . La nova urbanitraeió del earrer l'ous es podri a començar a principis de l'any que ve coincidint amb la darrera fase per vianantitxar el centre . <

Si vist així no li sembla excepcional , el convidem o mirar aquest cotxe des d'un Altre punt de vista .

ürl atiursr rt lrn,

tiri

I ti

I trrr

i,il+rrar cic•ti tir dife'renl n

Equipome nr

del Nou Passat Edition : •Irrh .i p;s 1r~+n L1l+

la

u•, :Ilr. prr :I rlrlu i++r n• +

i menys cl noti 1 rissa l

I .uurnlrniryalu, rhal ;- dr r,rlr , rrruy;rnara I'rslirlrllknl elrrtrstinit- iFSf'' .

?dition, capaç e!e soFprr•rlcílr' tiil ;ui tituli sigui cl punt dc vist a

ABS . farx reul+nir .i . nur In}rlil lunar, tsnramrnl rrnsrnlirral Arnb rnnrml re;nul ,

triar . Per així} li prnpost ni tie ' seirhrir•ln eles d'una nova pers-

miralh rrlruviaurt ClIL'lriCS, TArllo atia unrb a alravvu, i Ilantct. S'alialkr

angles-

illt L oixc

nu ires

edp , tr ep( icr,

pectiva . i=,mri-hi . Assegui's al vnlcsnl i respiri fons . 1'.rt nomé s uns segons descobrirà lot L.I qur molt precs solt capaços Nou Passat lidirion . Pxceprionol es miri corre es miri .

d'oferir.

"Wrltingtnn" 71 x 15 .

t6nu Hresat r di nnn dr . dn 19 .250

13,2112 a . :111 prr.1 . I'41'rerumauar a rl iiiti gla 1 ndlrrln IIVA .

Passat

Irxt,epurl . hnpaxt dr marcicsduna, p+u+nne,n I p}n P,rvrt gnsnHna inrl,nnx i

Auco Vallés Mercè Rodareda, 16-32 - Tel . 93 674 71 71 - 08190 Sant Cugat del Vallè s


Dijous,

27

de

CIUTAT

novembre del 2003

Neix una plataforma d e defensa de Can Busquets amh Ies mesures dc protecci ó corresponents . Objectiu : no a ia urhani zació

1)urattt I'asseliihica cs va explicar als

L'entitat es mostr a contrària ais criteris per a la modificació del Pl a General Metropolità atisisients en cluin punt cs tmha cl prcijcx:tc que ha d'aprovar la Generalita t després d'liavcr passat pel ple ric 1' A juntauticnt dc Sant Cugat . El project e preveu . després de la niocii t - icaci ó del PCïM. la constnicciii de [r1 cascs a la part alta riel turca i a handa band a del coent existent, en un sector d'un s 90 .000 metres quadrats . La platafitrnta va deixarelarquc no va en rontri

tina imatge de la masia de Can Busquets

L'entitat cívica vol que no s'urbanitz i el sector i que sigu i parc natural ENTITATS> hl Centre Social i

Sanitari de la Ffuresta va acollir diumenge passa) la primera assemhlea d'un grup dc veïns que es vam constituir en Plataforma Cívica per l a betimsa de Can Busquets i en contra de la urhanitzaciii prevista e n aquest sector. La nova entitat, que compta am h cl suport d'una cinquantena de per sones i forma parc de la Plataform a

per la Defensa rac Collserola , començarà a I'uneinnar a partir de dues comissions dc treball . Un a eomissici s'encarregarà de la part més tècnica i dels Contactes am h pcilitics i adntinistracinns, mentre que la segona s'encarregarà dc í 'cirg,anitcacici d'accions i de la scr a difusió . tina trentena de persones ra n assistir a !'assemblea . qn es va con scnsuar un nlani f 'est que té com a principals objectius aturar 1a urha riiizaeió de Can Busquets i conc a tonscgiiéncia . aturar l'actual tràmi t de modificació del Pla Genera l Metropolità (PGM t del 1976 . L a plataforma vol que Can Busquet s s'incfrigiii en cl Pla Especial de C'oll semla com a espai d'interès natura l

lcv desafia el PSC

que no pacti amb CiU Aposten per un pacte d'esquerres ..? . .]IBP}S l :l pcirtrvc u Duran i Lleida aspira a set' Illlrlltilr r naelwtal d'iniciativa per C ' atalunva Verds, Joan I lerre a, va fer una valoraciri positiva riels resuliai s electorals dc ]a seva fiirnlaeiü a Catalunya i ►a desfiar cl Partit del s Snelalltites de Catalunya qui' e 5 deslligui d'un paetc amb Cnnvergincia i Unió per fer possihl e pacte d'esquerres entre lC ' 1 : PtiC i 1SC . 1csciuerrt verda s'erigeix co m la fünnaciri que garantim rius C'il_ 1 no eontitiuï ell et govern català i demana als Sr]cialtsres lloa püslei ó clara ahans de 24 hores . Segon s 1 lerreri, hi ha molts arguments que faran desdir els republicans d'u n pnssihlc patit amh Cil i peryué "ar t podran dur a terme moltes de le s pnlitiqucs que voldrien perquè

del Partit Popular" . 1C ' V ha presentat un decàle g auto els principals punts per participar en un gourde d'esquerre s

entre els quals destas:a e1 de rinhris .cu r°ru que } .I duien en cl seu pro grama elector)) i que garatoeis un s serveis pirhlies universals de quali tat i fa promoció d ' hahila l sie asse quible, entre d'altres .

Confia ia violència de gènere 1)'a[tra banda i eoilicidint amh e 1 1)ia C ontni la Violència de ( ;énere .

I'csyuerra verda prriprisa desi i p air e i 0 .5`%i, dc les despeses de i .1( :enerl litat a Cinançar un pla integral pe r eridiear la violència doniéstica qu e es destinaria a !'ajut i acrillinlcn t de Ies Viciiiileti . <

eI trrtari de sartt cugalt 1 7

dc les 70 rosties aíCetades ja existents, pern ronsidcren rius amh aquest a nirxíi tirar irí "s' hi put cca el futur u rti à ric la f Iors;sta ' i que "Can 13usquet s tanca el cercle de la prilitica conser vadora de Ajuntament" . Algun s vL i lis també voti denunciar que la pro posta de mrxíificariri del PC ~M no t é en compte el pla direetnr de la Floresta ni l'Agenda 21 per a un rtrixcment sristenihie dei districte . La pla tafiinna cxplotau i tros els reeurscis al seu ahiist per aturar la tirhanitrleiri . UAjuntantent niunttque la nuxíi1'icaciit proposada )icona legalitza r ics cascs existents rehalsar ei sostr e cdi f ïcahlc . Adits, tariib perrnetrà f e r hahitastgc social i els equipament s pertinents , Reunions i accions l .a p riva platafiirnrs es reunir,) cada segon dilluns de rocs . a excepciri del rocs que ve, que serà el dia 1 .e s comissions aportaria les seves pro postes, que s'estudiaran per tirar-ic s endavant . Per tot aixa, també prepa ren diverses aeeío is i campanye s irlltrrmativcs licr donar a conèixer cl pnihlcma i buscar cl suport de la ciu tadania. <

Tall detrànsita i passei g Baixadors . Aquesta sctlllana s'h a tallat cl tr,'ulsit al passeig Baixadors ric Miri-srll .entre 1'avinguda fiilhaa i el carrer fiul .os, pera la construcció de tres nassos elevats per a via nant~ . Dimarts ja vari començar el s ireha[ls preparatius sentit tieeessita t de tallarla cireulacici perit ahir rlimc creses van tafiarcls lr:uns crnnpresos entre 1'asr incurla 13iibao i el carre r Alacant, cnlreels correm- nil i Sala manca i entre Salamanca i Burgos . l .a parada r i ' autrihils s'ha traslladat temporalment la eantonada amh e l cairrcr'icrnl . lrineraris alflematius Tul i cluc per avui cs preveu el restahliment de la circulació, !'itinerar i alternatiu que s'aconsella per evitar cl passeig Baixadors cs ties de l a plaça Borràs pel carrer lhzinez ( lu cha i cl passeig Scvi[la Fins al carrer Saragossa ci el carai de Sant Cuga t al Paptoi . <


18

SOCITAT

d [Marí de Saurt iuJgalt

Dijous, 27 de novembre del 200 3

Ple al recital `in memoriam ' per Vàzquez Montalbà n

Unes 150 persones van assistir a l'acte de record a l'escriptor que ICV va organitzar a la Casa de Cultur a

Una oposició molt ieble, per a noticles de la portada del diari us de sant cug noticies de la portada i interlor del diari na oposició molt feble,

HOMENATG E eriüdista . bareeloni, utUpic. c[tmprrlmcs, solidari, refè rcltt . Poeta . . . Ayuestcs só n només algunes d e paraules amb què es va qualifica r divendres el desaparegut eacriptor Manuel V :irclucr NlLintalh:in . i :hüInenalr ècluc ICV va organitza r divendres Passat a I :I ( 'asa de Cultura va servir pcr recordar cl pape r literari de l'escriptor, el seu ves sant humà i la trujcetirria polític a eren dels intcl•lecluals d'csyuerr l niés rcllrvants del gais durant l a segona meitat del segle xx . L a clircctnr,i de teatre Dolors Vilamsa n c a nferir un reeital amb poemes de 1 ' :i .yuez Mnntalhàn, un vessan t litei iu i de l'autor que . tot i no serr i Itié fccI1r1cgGl pels lectors . Lara u n dels cluc més cl satisteicr, A cantinuaeici . dos bony amics del periodista i escriptor. el sindicalista Jos é Luis l,cípez Butla i I'ltistüriador

Defensor del `pa amb tomàquet '

Amant dels boleros, de la copla, de l Barça i del pa amb tomàquet. Vàzquez Montalbàn va saber, com pocs, compaginar interessos ben diversos f que, en ocasions , podrien semblar rp ntraposats . Nascut l'any 1939 al bell rnfg del Rava l de Barcelona, va absorbir durant la infància la cultura musicat f cinematogràfic a de l'època . Però va saber alhora conservar les arrels herelades d'una famíli a d'obrers. Apassionat perla gastronomi a i pel futbol, I'escriplorva dedicar àmplies reflexions al simbolisme social i politi c d'aquestes qüeslions, afirmant que Barça era I'exlèrcit sirnhólic i desarmat d e Catalunya o recolnanarlt "No fer la guerra, sinó un pa amb tomàquet" . Català , que parlava i escrivia exclusivament en castellà, Montalbàn volia crear un espa i cultural compartil, ampli i plural pe r donar-hi cabuda a tothom .n

Borja dc Riquer, van fer un repàs a la vida i l'obra d'un personatg e "respectat per tothom, fins i tot de s de la divergència", tal corn v a assenyalar 1 ' ecnsocialista santcugatenc Joan Balada .

a noticies de la portada del diari us de sant cug.

ments que han marcat cl capitalisme " . Entre anècdotes personals , López 13u11a va acabar comparan t la commoció social generaria pe r la mort de 1'cscriptor amb Ics d e ducs grans figures del pensamen t mundial : Vultairc i Jcan Paul Sartrt .

Mil cares Segons les persones que cl vari Història, vida i literatura conèixer, si hi ha un tret que desta" l .a meva vida no té gaire interès . cava per damunt de la resta en 1 a perquè f in als anys setanta ha esta t identitat de Vàzquez era cl caràcte r més histitria que vida i després, mé s pct}itacctic que va literatura que vida" . demostrar tota l a Aixi va dclinir un a vida . "Va demostrar Montaltaàn va se r vegada la sev a una valentia extraorexistència Vàugtlc r respectat per tothom , dinària a 1' hora d e Montalhiin, segon s defensar elcaràcle r va explicar Borja de fins i tot des de l a plural de la sev a Riquer . L'historia divergènci a identitat", afirmav a dor, que va ser ami c 1,ópez l3ulla . De la seva tasta co m intim del periodista, va fer una clar.: a ideòleg i pensador. I ' cxdiputa t divisió ric la seva vida en dos peri ccosocialista va destacar-nc "e l adcs . La primera etapa, entre cl se u eompromis sentimental que v a naixement i els anys setanta . v a demostrar amb la lent" i "una ve u estar marcada per la situació social , clarivideiit respecte als esdeveni econnmica f politira de I'Lspaltya

franquista . "Va tenir una vicia mol t dur,[ pcrqué va néixer en l'ambient dels que havien perdut 1a Guerr a ['ivsl", cxplscava de Riqucr, V a patir presó política i . des de mül l jove, va treballar en feines diverses fins que va decidir-se pel periodisme . L'oportunitat la va trobar a la revista Tiirui/u a finals riels any s seixanta . des d'on va passar a escriureals anys y etarttapcraaltre s puhl icacians eom Pr p? fa rff, .4rrerr , Ti , lc,.tl)r•rs, Mteri . iu des de 1980 , a 1 l Pere . Del seu vessant periadistic, de Riqucr assenyala que "v a ser cl cronista dc sentimcnts de ic s classes pupulars urbanes de [a postguerl a" . A partir dels anys setanta, v a Compaginar Ia tasca de cronist a amhlad'csrriptor. L'autürvascru n dels mes prolilics de l ' últim segl e en llengua castellana, atès d'u n centenar de Ilihres dc temàtic a diversa corn ET pianista . Cirllirrrle_ n 1.u :lzriur'iclurl .11 S. Uiax

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius Ens adeqüem a1 seu pressupost . Vehicles amb ics últime s innovacions i el màxim confort .

. ..

LLOGUER D'AUTOCARS SarbuS !3 Anys 1 quilometres d experiència

5'0

6700


mous, 27

de

noVembrl=, del 2003

SOCIETAT

e1 tïari e Sant Cugat 1 9

Dones de tot el món parle n de la construccio de pa u

Unes 50 persones van seguir el videofòrum a la Casa de Cultur a armada, quc compta amb cl suport de tocs dc 3[]0 organitzacion s nacionals i que reclama una part dc protagctnisme per a 1a dona, en e 1 praecs de desntilitarització del pai r i de la negociació per acabar am b el conllirtc . "Volem passar de se r victimes a ser actors actius anth ve u i vot pcr dir no a la guerra i exposa r el punt dc vista dc les dones", comentava Liliana . Enguany, l a

Ruta Pacifica va concentrar milers dc culeltthianeti a la regió del Punrmayn, al sud del pair, per protesta r molta les iiuttigaiinn5 dels cultiu s de [caci), que s ' estan duent a leone

a instàncies [tels Estats Units pe r lluitar eonira cl narcotràfic, en e l marc del Pla Cnliimhia . Per la seva banda . Suadu l3akda

La }omada s'emmarcava dins els actes del Dia Mundial Contra la Yrl èrlcia D4mèsiíca

La Ruta colombian a La jornada va c atlnptar amb la parPAU Dones de tot el lncin va n explicar 1a tarda dc clissahtc davan t tiripariti de diverses rcpreselllant s una cinquantena de persones, le s d'associacions de domes al Sàhara Occidental i C'nliunhia . Sandr a seves experiències i la lluita conti nuada que duen a terme per la rnns 1-iliana i )liana Cluricrrez, del m~vi {ruccici de 1a pau en ires escenari s ment unta Pacifica pcr la Pau, van de guerra : C'nlitmparlar snbre aquest a hia, cl Sàhara Ckii iniciativa que de s drntal i Afganistan . Dones colombianes i del 1996 apleg a desertes de milers d c 1 ..3 jornada ! )nlres ul troti?) r'rlrlNtr'u1 ;if hi' )atio, organitzada a

la Casa dr l'altura pcr ATl?NA i I'Es-

del Sàhara Accidental van explicar el trebal l femení per la pau

eola de Cultura de Pau de la UAf3, entre altres ccallectius, va cotmença r amb tot visinnal de vídeos sobre e i treball anònim de moltes dones i 1'apartacici femenina en favor de l a pau i la mrnnstrueeici socictculhlra l de païsus en conflicte .

L'Amau Cadel l recorda el poeta català Martí Pol HOMENATGE> fils estudiant s de inslitut públic Arnau Cadel l s'han sumat als actes d'homenatg e al pacti) Miquel Marii i Pol, qu e aquests dies s'estan fent a tota l a geugrafia catalana . arnh un gra n mural dedicat a la seva figura . L :enirada del centre [saciar acull de s de la setmana passada desenes de

doctes cnletnhianc s en una marxa pacifi ca per reclamar c l final d'un conflict e armat que f'a més de 40 anys qu c dura . "Estenc convençudes qui ] a guerra nn es pot combatre amb guerra i per aixtà hem ereat eines alter natives per desmuntar el seu llen guatge " ,explicava Liliunu . La Rut a colombiana és una iniciativa civi l de resistència rckntra la violència

poemes, fotografies i signature s amb qui: els alumnes dc l'Arna u Cadell volen recordat el poet a català . A més, l'institut també va eelehrar un acte dc eomrnemeracici el dia 17 de novembre, pe r recordar la visita cluc un grup d'a lumnes va fer l'any 1988 a Roda de Ter, on Marti i Pol els va rehre . Durant l'homenatge els alumne s van llegir poemes d'un poeta que , segons expliquen, "ha colmcetat amb tucs els sectors del pohle , també amb els joves, arnh una poc sia senzilla, directa i rapaç de com moure la sensibilitat de iots" . <

Guanyí temps Estalviï diners Gorlne. 4 rr 6e. O8I80 Sant Cuprr del Vel»z Tel - 93 390 60 96 Fax 93 674 05 09 parnesCPOConomflfeLyam

Solucioni problemes

va parlar sobre la difícil situaci ó dels refugiats sahrauis i . en especial, dc les dones als camps dc i' l la lnada argelina . Després de 28 any s d'exili, més de 200 .000 persone s eontinuen esperant lma reseluciri etc I'UN U, que els ajudi a recuperar el serritori o eupat pel Marrec . E3akda va remarcar el paper central que l a doma ha representat des del l eJh ó circs a I'aetualitat per a la nació sah raui, mantinguda gtairehé d'un a manera matriarcal a causa d e I' ;sbséncia dels homes, "Ningú co m una dona sahrtuí salt qué vol dir l a pau, perqué hem lluitat per ell a durant 28 anys en un desert on ne h i ha res", va dir l3akda . Per últim, la pedagoga Elisa -

heth Urihe va tancar la jornada de dissahtc amb una rellexió sobre le s [lones i la imncigracip, vinculan t fenòmens com la mundialitrició d e l'erclnentia i la fi rninització de l a societat i el món lahnral . IIS .D .

Els assistents van participar en una subhasta benèfica per recollir fons per a ASD I

200 persones mostre n suport aI treball d'ASD I

SUPit 13NEFIC> Unes 20 0 persones van assistir dissabte passat al sopar anual quc l'Associaci ó Pro-Disminuïts Físics Psiquics d c San) Ctlgal, ASDI, va organitzar a l rrstaurunl La Masia . L ohjeetiu d'a questa trahada henética era reco llir fons pcr tirar endavant les activitat~ que l'entitat té en marxa i tanthé pcr engegar-ne de noves . Ll n [ ;els nous projectes és dotar d'u n roto espai tisi[ el centre de litnttacici ncupacinnal que ASI}1 va posar en marxa el setembre passat . "Volem ennselidar el quc he m començat i bastar neves fites pe r al pròxim any, ]a primera de le s quals serà centrar-nos en la const rucció d'aquest nou edifici pcr a l centre ecupaciunal", explica la pre -

sidenta de l'entitat, Enriquet a Guarch . Tut i rreonéixer yue duran t els últims mesos els projecte s d'ASDI han polit els Inconvenient s del canvi dc junta, Guarch ennl irma que el trehall dc l'entitat seguei x ]a mateixa linia d ' aetuació que h a seguit en els últims anys . "Les persones no tenen la mateixa manera dc irehallar, perit 1a nova junta

I

seguirà crea liana cnntinuista", diu . La presidenta d'ASDI tamhé va aprntitar I ' oeasici per fer una ericin al vnluntariat tiantrugatenc, ja quc des dc l'entitat tenen alguns prohlemes dc manta de personal qu c els impedeixen enmenGar algunes de lesactivitatsperals socis . colo l a natació . Al sopar van assistir diversos representants de l'equip de govern , ccun l'alcalde dc Sant Cugat . Lleu s Reeoder, el tinent d'alcalde de Pnli tigtaes Socials i Joventut . Anton i Ramon i el regidor tic Sanitat i Serveis Socials, Enric Tomàs . Duran t ]'acte . Recoder va elogiar cl trebal l desenvolupat per ASllI citarant els 22 anus de funcionament de l'enti tat i va reiterar ei suport municipa l als projectes dc l'associació . "El l nou repte d'ASDI és fer aquest nou edifici per al centre ncupacinnal i coet sempre estarern ai seu costat , perquè nosaltres hem d'ajudar tothom i sobretot els quc s'ajuden a ells mateixos", declarava l'alcalde . La recaptació del sopar, cluc v a inclnLire una slihhasta etc Nadal, e s destinarà a diverses projectes . e

Edicte

1

Referència : Projecte de Reparcel•lació voluntària, àmbit carrer Joan Berenguer, de Sant Cugat del Variés {Exp . núm. L1A90l4212 - }V0217.978 ) La comissió de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, en sessrà ordinària coet dia 7 d'abril de 2403, va atardar aprovar inr • cialment el Projecte de Reparcel-laeià voluntària, imbrt carrer loarc Berenguer, de Sant Cugat del Vallés, en els rnateixos termes, con tingut i abast de l'escriptura atorgada davant el notari de Sant Cugat del Vallés . 5r . Emilio Rosselló Garcia, el proppassat 25 de mar ç de 2003, subscrita amb intervenció dels propietaris 5rs . Carme i Josep Pujol Baucells, r el Tinent d'Alcalde de I'Ambrt de Ciuta t Sostenible de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, especialment facultat per Resolució de I'Akaldia Presidénci de data 17 de mar ç de 2003, en ordre a portar a terme les previsions del Pla Especial del carrer Joan Berenguer, d'acord amb l'article 115 i cancordant s del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978 de 25 d'agost . Durant l'esmentat termini de vint dies hàbils, a comptar des del dia segúent a1 de la pubiicacró del present Edicte en el Butliet l Oficial de la Provincia o en !a premsa escrita. tota la documentació técnica r administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit de Gestia de Ciutat 5ostenible, nfrcina Plànol de la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25, planta 1a, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, podent-se presentar al legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 3 8 de la llei de Règim Juridic de les Administracions Públiques r del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992 . Superat l'esmentat termini sense haver-se formulat a l . legacions dins el termini d'informació pública i/o notificació individualitzada , l'expedient escara aprovat definitivament en els propis termes, cvndicrons r abast de l'acord de la Comissió de Govern de data 7 d'a bril de 2443 . En el supósit de procedir 1'aprovacià definitiva . en els termes anteriors, contra aquest acte admrnrstratiu, que és definitiu en vi a administrativa, podeu interposar, patestativament, recurs de reposició davant I'Aluntament en e1 termini d'un mes a comptar des de l dia segúent a1 de la publicació d'aquest edicte, o directament recurs conteneiàs-administratiu dins el termini de dos mesos davant l a sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justina de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recur s de reposicíeS sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci admrrrrstratru i a partir de I'endema podra esser interposa t recurs contenciós-administratiu dins del termini de sis mesos . Na obstant arxb, podreu interposar-ne qualsevol altre sr ho considere u convenien t La qual cosa es fa publica per al general coneixement . Sans Cugat dci Vallés, 29 d'abril de 200 3 L'alcalde, Lluis Reeoder i Miralles

I+Juntazrner[t cíe SantCuga t


20 d dati dl; Sant Cugat

SOCIETAT

ofjaus, 27 de novembre del 2003

EI CSMC inicia les obres Diumenge ei CMS C donarà el tret d e sortida a les obres de la nova seu

balanç dels Ire s anys de trebal l

d'euros . El pressupost total del pro jecte és de 2 .040 .000 euros, que e s finançaran mitjançant un erédi t hipotecari de Caixa de Terrassa pe r valer d'1 .300 .000 euros . La Diputació de Barcelona donarà 60 .00 0 euros per contribuir a la construcció de 1'edifiei i ia resta -un s 680 .000 euros es finançarà mitjançanl cl patrocini i la col . laboració dels socis del CMSC . [les de l a junta de l'entitat confien que "arn o idees es trobaran els recursos per fe r realitat aquest projecte

CMSC> El gran dia esperat pe r tots els socis del Club Muntaltven r de Sant Cugat (C'MSC] està a pun t d'arribar . r?iuntengc es posarà l a primera pedra de la nova seu, que , si tot va iré, en poc més d'un any, albergarà el club en unes modernes instal . lacions a la rambla de l Ceiler. Per celebrar syuesta jornad a tan signit ieativa, el CMSC lta organitzat uncap desetmana farcit d'activitats per als socis dc totes le s edats i condicions . La tarda de dissabte, els alumnes de l'escola de girnnàstica Sarau convidaran els assistents a pujar ert un globus gegant, situat al solar o n es construirà la nova seu . La festa continuarà a la nit al pavelló municipal de la rambla del Celler, am b un sopar de germanor, un concert de la Coral Sant Cugal, una actuació de jazz a càrrec dc la Big Ban d de Terrassa i ball popular fins a la matinada . L'endemà, una cercavila am b els Llunàtics i la Pruna farà u n recorregut des de ia plaça de Barcelona fins a la cantonada entre c l carrer Dos de Maig i la rambla de l Celler, acompanyant la primera pedra dei nou edifici . L'acte d c col-locació oficial està previst per a dos quarts d'una del migdia de l diumenge 30 dc novembre .

Forkids farà

E! CMSC començarà a buscar en bre u patrocinadors per pagar una part del pressupos t

ONG Fi dissabte 29, la Casa d e Cultura aecrllirà una trobada d e socis de Frkicis, una (]NG santcugatenca que des de fa 3 anys porta t a terme diferents programes solida ris a la regiri india de Karnataka . q urant la reunió, els més de 100 socis de ]'entitat podran conèixe r mitjançant vídeos, diapositives i explicacions com van les obres de 1a nova escola que l'ONG està ajudant a uonstrtiir en una zona rural a 100 quilòmetres de Bangaiore . Forkids tauttbé té en marxa programi s d'apadrinament de nens, de voluntariat i de suport a les doncs d'aquest país . La xerrada serà oberta a l públic i també s'instal . larà un mercadet amb productes hindús . < Mor un jove e n

Jl41i11 GRflCIF

La maqueta mostra la imatge que tindrà d'aquí a un any la nova seu del CMSC lira any d'obres Un cap co l . locada la primera pedra , ja podran començar les obres d e construcció dei nou edifici qu e albergarà cl CMSC Des de l'entitat apunten que el termini d'execu ció durarà aproximadament un any i que la nova seu podria estar enlles -

tida al desembre dei 2004 . Le s noves instal . lacions seran mol t modernes, amplies iiutninnscs i inclouran un dels racàdroms mé s grans d'Europa .) empresa constructora serà Construccions Cots i Claret, que s'ha adjudicat Ics obre s per un pressupost d'un milió i raig I

Cercant patrocin i Un dels reptes que el club afrontarà durant el proper any és ei d e la captació dei patrocini d'empreses i institucions que financiïn bona part d'aquests 680 .00( ] suros que necessita I'etttitat pe r pagar les obres . Durant els próxints mesos, el CMSC té previs t posar en marxa diverses iniciatives per recaptar diners, la primera de les quals serà la venda de i primer calendari del club . Per 6 euros, els socis podran comprarne un exemplar i coi•laborar am b 1a nova seu . Esl CMSC també està preparant una exposició de pintura pe r al juny del 2004, en que se subhastaran obres de diversos artiste s santcugatencs . <

un accident al carrer Perú TRAHSIT> EI jove D.R .P, de 2 2 anys, va resultar mort dissabte a l a matinada rom a conseqüència d'u n accident de trànsit ala cruïlla entra: ei carrer Perú i 1a carretera de Vall vidrera . Els t'ets van tenir lloc passades les 5 dc la matinada i nomé s s'hi va veure implicat un cotxe . E l Ford C'lio que conduïa D.R .I . va sortir de la calçada i va xocar contra la façana d'un edifici . L'impacte va provocar ia mort del conductor i lesions a M .G .T, un jove de 20 anys que l'acompanyava i que va ser traslladat ala Mútua de Terrassa amb traumatisme cranial . ~

Ajuntament de SantCuga t

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA :

JORNADES CONVIUREAMB

1 DE DESEMBR E

ELLS SOBRE LA TINENÇA

Viu i deixa viure Programaci ó 29 de novembr e • Exposició sobre la sida a càrrec de Creu Roja de la Joventut, plaça Octavià, de 17 a 20 h 1 de desembre ■ Manifest de la Jornada a la WEB de l'Ajuntament • Taules informatives als CAP Sant Cugat, Valldoreix i Torre Blanc a • Taules informatives als centres de secundària • Tertúlia sobre la sida a Ràdio Sant Cugat : 91 .5 FM, de 9 .10 a 10 h . De I'1 al 18 de desembre • Exposició itinerant "Joves i sexualitat " Biblioteca del Mii . ienari 3, 5 i 17 de desembre • "Que si, vida!", taller de teatre adreçat als alumnes de 4t d'ES O Casal Cultural de Mira-so l Hi participen : CAP Sant Cugat, CAP Torre Blanca, CAP Valldoreix, Creu Roja de la Joventut , Escola Avenç, Escola d'Adults, Escola Municipal d'Art i Disseny, IES Angeleta Ferrer i Sensat , IES Amau Cadell, IES Leonardo da Vinci, IES Sant Cugat .

RESPONSABLE D'ANIMAL S

De I'1 al 15 de desembr e ■ Exposició "La tinença responsable d'animals " L'abandonament, la identificació, la superpoblació , l'esterilització, etc . De I'1 al 15 de desembre a la Casa de Cultur a ■ Xerrada divulgativa : "La nova Llei de protecció del s animals, la tinença responsable i l'ensinistrament de gossos " 10 de desembre a les 18 .30 a la Casa de Cultur a ■ Adopta un anima l S'habilitarà un estand amb animals abandonats i recollit s a Sant Cugat on tots els ciutadans i ciutadanes podra n adaptar-los . 13 i 14 de desembre a la pl . Octavià


Dijous,

27

de

novembre del 2003

d diari de Sant Cugat 2 1

SOCIETAT

Í N SITU . . . PER ROGELI PEDRÓ FONTANE T

ELS

NOSTRE S

ARBRES

l culte als arhre s és 1111:5 antig a tradició qu e s'ha anat traspassant d c generació e n generació de s del rrincipi de la nostra historia . F1 diu leus parlava i es comunicava amh els honres a través de l frec que el vent provocava er t xocar contra els roures . Sota d'aquesta mateixa espècie arhària , els celles eelehraven Ies seve s reunions de caire cívic i religicis . Per aquesta raó, al voltant del s arhres on han nascut multituds d e llegendes, s'hi han firmat tractat s dc pau u s'hi han cclrhrat nombroses festes . Avui, encara, só n molts ela pobles dels Pirineus qu e col . loquen un arbre al mig de l a plaça quan arriba la festa major. A Durro, al Pallars Sohirà, qua n arriba la festa major de seternbr e

(I )

E

arrenquen un arhrc del hose, c l planten al mig de la plaça i le s parelles del poble dansen el bal l pla al seu voltant, com a simho l de festa i d'unió de tota la comunitat . Segons les eorttradea . és u n pi, ala on) . un pollancre u u n hedoll . depenent de 1'espécic mé s abundant a la zona . A Cornellà de 'ferri sc celebra ! a Fcsta de 1'Arhre de maig i el Bal l del Cornut . Allà trien cl millo r

arhrc del bosc, l ' esporguen, e l coronen amh un pinetell, li afegeixen una bandera llarga i set o vuit hanycs de bou de gran s dimensions i el col . loquen al bel l mig dc la plaça . Seta d'aques t arbre hi tenen lloc totes les festes de l'any. 1 quart arriba cl mes d e maig, ei pohlc celchra la gra n festa amh jocs de cucanya per al s infants i un ball rndb que dirigeix el Cornut, que sempre esca u en cl darrer home casat i clu c porta lligades dues hanycs a l front . La presència dels arhres ai llarg dc la ltistitria ha estat cl fidel testimoniatge d'etapes importants i l'ets transeendrnts de Ia humanil .at . f n parlar d'arhreti important ~ podent destacar cl roure !loral d e Guernica . sota el qual se celebra ven les assemblees d'Luskadi i que representa la hlslurta d ' Ull

Un passeig enlre els arbres de Collserol a poble secular. Aquest arbr e segueix rehent l'homenatge de l poble hasc . A Catalunya !'arhrc socs venera t és el Pi de Ics Tres Branques , situat ai Pla de C'ampllnng, a prat) de Berga . A causa de les seve s tres branques sobresortints , sovint sc l'ha considerat corn a simhol de la Santissima Trinitat . Una altra referència a] Pi de ic s Tres Branques és una disposici ó de fra Juscplt de Mesquia (hish e de Solsona) que l'any 1746 con cedia 40 dies d'inciulgencia al s qui resessin tres credos sota cl Pi ; "Vestigi i figura de la Santissitn a Trinitat, principi clel nostre ser i bé", deia . Mossèn C'into Verdaguer, !'an y 1888, al volum 2)r pcilrrcr, s'ima gina el rei Jaume l que torna de l'exili i call dc genolls davant e l pi . Ben aviat es passa del simhol reli giós al simhol politic i nacionalista : Jaume l cl Conquerido r somia conquerir el regne et c Mallorca i el de València ; d'aquesta manera, juntament am h Catalunya, serà el tronc amh le s tres branques : ( 'rtnt le s rres car des d ' trr+a arpa . I cl poema acaba dient : Preguem que sigui aquesl

l'arhre sagrat de la Pàtria . ó A partir d'aquesta idealitzaci nacictllalisaa i patrintica, l'an y 1904 ti ' iniciert les truhadcs sota e 1 Pi de ]cs Tres Branques . Ja sahe u

qui aquest pi mori l'any 1915 , Des d'aleshores vindrien temp s difícils per a Catalunya fins que

pel camí que surt a Sant Pere de Torelló, et trohes arnh 1'Alrin s Grassa, que malgrat els llamps i les tempestes que l'han malmè s en nombroses ocasions, els hahi tants de la zona la segueixe n venerant . Aquesta alzina estri situada a la vall del Ges . Un arhrc histitric era ei Pi de For -

A CATALUNYA L ' ARBRE MÉS VENERAT ÉS EL Pi DE LES TRES BRANQUES , SITUAT AL PLA DE CAMPLLON G

l'alcalde de Berga Jaume Fargucll i el seu eonsistttri recupere n la trohada sota el Pi dc les Tre s Branques . L'arbre niés conegut i venerat a l Vallés Occidental és 3'alzilla d e Palau de Plegamans . que s'h a convertit en un símbol d'identif i eació local i comarcal per la sev a antiguitat . la seva bellesa i a l a gran frondositat . lin altre arbre important i rellevant per la seva grandària és c l Faig General, situat a les Guille ries : és el faig més alt do l a comarca . En pujar al santuari de Bellmunt,

mentor, a les illes Balears . j a desaparegut i sobre el gua l Miquel Costa i Llovera escrivia : Alcin cor rsrirncr un urhre ! Mi x t°e ll que 1 'ulirc•ru . Méa- pudcrtis cluc el roure. Alc s t°c rc! que el taronge r Hi lla moltes festes traclieic}nats , corn us hem exp€irat al principi , que se cclehren al voltant de l'arbre . Llacs de les més eonegudes d e Catalunya és la Festa del Pi d e ('entolles, cluc té Elnc o[ 3{} d e desembre, dia de Santa Coloma . La tasta Comença a les 7 del ocell

anih la tala d'un pi a capa de des tral, la celebració de la sant a missa i una hotifarrada . Tot aix ò només per anar a huscar el pi . Tot seguit es haixa el pi, sempre dret , damunt d'ull corni, cap a la plaç a de Centelles . Durant cl ra corregut, els grrlc, jcrdnrs o trabucaire s no paren de disparar les armes i fan un gran rehomhori . A l a plaça . cl pi és rehut pci pnhle . qu e encapçala un avi i cl seu nét . Tot seguit, s'introdueix a l'església i es penja al sastre fins al dia tí d e gener (dia de Reisi en què se' l torna a haixar respeetuusasneElt . Un cup despenjat el pi, cada pcr suna arrenca un tros dc: l'escorç a que li "donarà bona sort, protecció i encanteris" durant l'any . La preocupació per la natura a Catalunya ve de molt lluny. En el segle xlx, yuan s'inicià 1a nostr a Renaixença, molts ciutadans pre gonaren el respecte per la natur a i cl seu gran símbol, l'arbre . Troho que no estaria gens mala ment que Sant Cugat recuperes l a fes€a de l'Arhre fundada pe r Rafael Puig i Valls l'any 1892 . Els grups ecologistes, des d'u n punt dc vista mes reivindicatiu , crec que haurien de seguir denun ciant l'enviliment de l'entor n natural, dels incendis forestals , de les desfetes ecològiques qu e es fan en nora ciel progrés, sense amagar la càrrega reivindicativa que hauria de tenir la festa e n aquesta zona nostra eeológicartlent tan conflictiva . D'altra handa, les escoles també haurien d'aprofitar aquesta celchraeili per introduir els alumne s en els prnhlemes de la natura : el s incendis, la degradació de le s runes verdes, la desaparició d'al gunes espècies animals i vegetal s i la necessitat de vetllar pel nosentorn natural . Deixem-ho aquí . La settnan a vinent parlarem del Pi d'en Xandri, el rnés emblemàtic de tots el s nostres arhres, perit tarnhé h o farem del pi de Can Cictrdi . dee s plàtans de la plaça Barcelona, d e l'alzina de Can Trahal i del s àlhcrs centenaris que hi havia a l torrent de la Bomha i que un » d e març, vigiria de Sant Meclir, va n cícsaparé i xe r rrrrrrtr'ulrrsrlni& nl , rogel i pedro(uh ot tna i l .cor n

iPreparen sus fiestas con el CHAMPAGNE DIDIER CHOPIN ! El ch .u5tp:t ne Uidit•r Cltnpin, con sus viflt = dots Siluadoti en plc•ncr rctrxzrist ciri c ltatttla,st;rso• LES INVITA A i1NA DEGIISTACION EL 30 D E NOVIEMI3RE DEL 2{]03 DE LAS 11 A LAS 13 HORAS EN C'ALLE TORDO N" 2, VALLDOREIX . i5u pureza graeias a su cultivo asmerado y su sabor debida a su elaburaciÓn lrarliclnnal y familiar les convenceran y Belaran de tomar cava ! Flnrence Van ien E)riessch e Contacto en Esparialpuntly de venta, degustacions privadas y enlriega a domicilia : ~' curdq N° 2 . 08197 tralldvrsi x 629 53 flU 72 1 93 674 97 5 1 Flnrencevdd@lnicia .es


22 e! aai de sant Cugat

PUBLICITAT

Si guanya l'esport loca l tu tamb茅 hi guanye s CV SANT CUGAT TM A CV SANS E Dimecres 3 de desembre a les 20 h Pavell贸 de voleibol de Sant Cuga t a Valldoreix

Nous, 27 de

novembre del 200 3


Oiinus,

27 de novembre dol 2003

SflCIEfAT

el ciaril ae Sant Cugat 2 3

Ls vÏuds volirn més pensió A Sant Cugat s'han adherit ala petici ó popular unes 3.000 persones l )e manar ctue la penII lCllà7 i if sió minima de [es viudes arribi al s GUO euros i que sigui crtmpalihl r cnbrur aquest suhsidi atnh 1'Assegurança [}hligatnria de Vellesa i Invalidesa l S[)V 1) . Aquestes scin le s ducs peticions giie sis cclllectiu s dc gent gran clc tot 1'1stat presentaran al Congrés riels Diputat s ahans de finals d'any, mitjançan t una iniciativa legislativa popular , La setmana passada, els prvrmcltors d'aquesta iniciativa de caire scl a1 van oferir una xerrada a la Calia d c Cultura, per ta[ de donar als santcugatencs tota la informació sohre la campanya i captar signatures d c suport . Mès de 3 .00H0 persones d e Sant Cugat s'han adherit ja u aquesta iniciativa, però encara fahen mol tes firmes per poder presentar l a petició al congrés . "Ja hem reccll[i t unes 40{}.(1{1[1 signatures, per{] e n necessitem al voltant de les 600 .000 pcrqué sempre n'hi ha algunes d e repetides o amb emirs'", cxpliea Fernando Garcia, un dels promotor s de la idea que pertany al grup E l Pilarde Vuit dc Vilafranca . Recolli r signatures és una tasca eostosa i lenta, perquè a la majoria de la gen t li cost;[ signaren fàvttrde causes que na els toquen directament . Malgra t aixa'[, Garcia reconeix que a Sant

El regidor de Sanitat i Serveis Socials va acompanyar Fernando Garcia i la representant de la iniciativa a Sant Cuga t

C'ugar s'estan reeollint nlohes adhesions . "També llom notat que el s

joves signen molt més i per aix ò vnlcm anar a la Universitat Aute]noma de Barcelona'", diu Garcia . F:l termini final per presentar el mig mi [ió dc firmes ai Congrés acabarà e124 de desembre . Sector vuinerahl e EI col . lectiu forrnat per les viude s d'edat avançada és un dels més vulnerables socialment i econilmica -

oient . "Ahans les dones deixaven l a fCina yuan es casaven pereQnvenir-

De moment ja s'han recollit 400.000 signatures, però se'n necessiten 100 .000 més per poder anar al congré s se en mestresses de casa i per aixci , [a ntajoria no van poder cotitza r durant molts anys", explica Gar-

La residència privada de Mira-so l estarà a punt la tardor que ve delit d'invcrsinnes Seniors, di u que ]a lnlenCIó d'aquest equkpu Ir1Lnt es "optar per un model un a mica diferent del que hi ha, fen t residencics de qualitat, des de l

punt de vista del disseny arquiteeWnic i dels serveis" . La inversió total en aquest projecte ser à de l5 milions d'euros . <

eia . Per aquest motiu cxisria c l SC]V1, un subsidi de jubilació qu e equival a uns 289 euros i quc e s donava fins a Pany 1966 a les persones quc haguessin coritzat u n minim de 5 anys, Si perden el marit , tes doncs que cobren el S()VI ha n d'escollir entre aquest subsidi con tributiu n la pensió de viudetat per seguir subsistint . Actualmen t aquesta pensió equival al 48% d c la base reguladora de[ salari minim , és a dir, uns 402 euros mensuals . <

La UlCorganitra una selrnana sobre solidaritat UINI1üERSIITAT Del 24 al 28 cl c novembre, la Universitat lntcrnacicznal de Catalunya Qrganitxa fa primera setmana temàtica de ] curs 2003-2004, entrada in l a qüestió de la solidaritat . [ Jurant cinc dies cl centre ha aeollit diferent s xerrades, presentacions i cletivitats. Cultl [Catre tl expc7tileionS, amb 1'nh #estiu de vencmr un debat a[ Si de l a enmurlitat universitària . Els aete s eumenGavendilluns amh una xerra da sobre 1_u rr•.cl mi.v ri>iliiat srx•ier l rle !e s [ illprc' .+e .+ . Xavier C'arhnncll , directiu de la companyia Mango , José l :rlriquc Aguilar, de la lundariti C'oclespa Catalunya i Jose p Maria Canyelles . gerent de 1'lnca vui, van debatre sobre aquesl ;r qüestió a la fi1C' . [ :I diu 25, ets C'anlpu s lradier i de Sant Cugat van acolli r la presentació del treball de diverse s ON[ ; i una xerrada sobre .Sr+lirlaritur i pirr/e.s .rin►ruiüat ul eurrrp de la .cuhrr, a càrrec de Claudi C'uchillo, president de Pharmacicns San s Fronti é res . I) i m erres, representants dc Setcm i [ntermón- q xfam va n analitzar les sortides professional s que [es C)NG Qtèrcixcn als joves lli ecnciats, al Campus Iradier. Un del s últ i ros acte~ d'aquesta setmana de l a solidaritat seran ]a presentació del s nous projectes dels grups Arquitec tes Sense Fronteres i Save the C hil dren . Serà avui dijous a partir d e les 11 .30 hores a la seu de la UIC . Per al divendres 28 hi ha prevista l a celebració d'un torneig csponiu pe r la solidaritat i dues exposicion s sobre ajuda humanitària a Ucraïn a i els Balcans. <

1

C

FASSEfO SALUT MAGÍ, 14 • TE!- . 93 587 93 86 08190 SAUT CLIDA T

çaJ . L'

1+

l

Menú diari d c dilluns a dissabte 7,70 € Esmorçars i berenars . Entrepants freds i

aquane t L'alcalde va visitar les obres del complex la setmana passad a

SERVEIS> La nova residenei a per ,t la gent gran que la societa t fnvcrsinncs 5cnivrs tsti runstruint a Mira-sol obrirà les porte s al setembre de 2t)04 . Així ho ha n confirmat fonts municipals després d'una visita d'obres de 1'alcaldc dc Sant Cugat, Lluis RceQ -

der, i els regidors Juuitle Tubau i Mercè Conesa . FI et)mplcx, qu e portarà c l noto de Qualia Residencial, tindrà 6 .5[1[1 metres quadrats construïts, disposarà (ie 8 4 hahitacions armh hany integral i tindrà capacitat per atendre 15[ } persones . Antoni Cirera, presi -

Servei mantenimen t de piscine s tractament d'aigües Sistemes de bombeig dissenyi instal .lació de re g automàti c 649 .95 .30 . 5 93 .589 .28 .70

ANA C

f,AIIHIA

L

il'AAT S

C . de la Creu, 1 6 Sant Cugat Tei Fax 93 675 49 02

calent s

c/ Sant Jordi, núm . 33-35 Tel . 93 587 93 96

IMATG E g RPORATIVA , CATALEGS , PAGIiJES WEt . 'Ft 1IC1,LES FLASFI . CARTELLS, FLYERS , uARATLILES . . .

Ir•.lernet http:llwww.cailals•att.COm galeria@ canals-art.cam


24

el

f>Ía11

SOCIETAT

de Sant Cugat

Dijous, 27 de novembre del 20a 3

La cïutat sunb aI Dia Coria la S~da El manifest de l a jornada vol lluitar contra l'estigm a social dels malalt s ELECCIONS> Sant Cugat s'afegirà a la cclchraeiit del Dia Mundial Contra la Sida el prbxim 1 de desemhre, amb un ampli programa d'activitats adreçades a sensihilitzar 1a pohlaciir i prevenir la transmissió dc la rnalaltia .?catrc, taule s infirrrnativcs . tertúlies i diverse s exposicions són algunes dc Ics iniciatives que l'Ajuntament de Sartt Cugat posarà cn marxa entre el 2 c1 de novembre: i c1 18 de desemhre . amb la eol . laboraeió de Creu Roj a Joventut . Un dels actes centrals d'aquesta setletta jortwda mundial contra l a sida serà la lectura d'un manifes t elabortt en el marc de la campanya biennal Viu i deixa viure, organitzada per UN U-Sida . Estigma i diseriminaeiri són les ducs paraule s clau d'aquest escrit qui enguan y centra cl debat entorn de la malaltia . "Les persones afectades dc sida no només pateixen els probleme s de salut relacionats amb la malaltia , sinó també un un furt rebuig socia l que dificulta el suport, I'atcncici i l'ajuda a aquest col . lectiu", h a explicat el regidor de Sanitat i Serveis Socials, Ennc'Iòmàs . Despré s de 22 anys des de l'inici de l'epidèmia, la població encara té por a aquesta malaltia per a la qual ene:ara no s'ha trobat una cura definitiva . Aixci fa que els afectats pel V 1 H

Teatre, exposicions, tertúlies a Ràdlo Sant Cugat i taules informatives són algunes de les activitats que s'organitzaran en l'àmbit local amb motiu de la jornada

dístiques, Sant Cugat la mitjana s c situa ais 175,8, mentre que al sector sanitari centre hi ha 125,8 casos pe r cada 100 .00[} habitants, una xifr a molt inferior. La causa principa l d'aquesta alta incidència de la sid a a ]a ciutat està, segons ha explicat l a cap dc sanitat de l'Ajuntament , Raquel Gortzàlez, cn 1' elevat index de consum d'heroïna registrat a Sant Cugat fa una desena d'anys . "Aixa ha fet que hi hagi un a incidència acumulada des del

198 1", diu . Tot i aquestes dades, de s de l'Ajuntament expliquen qu e durant els últims anys el nombr e de nous casos registrats al ntunicspi ha disminuït molt i s'estii situan t en nivells similars als d'altres ciutats de la zona . "En aquest moment , la prevenció continua sent la millor opció per lluitar contra Ea sida" , explica Enric Tomàs . Des de l'A juntament es duen a terme diverses accions en aquest sentit com el programa d'intercanvi de xeringues . <

sin s guanya concurs musica Sona

per diversos punts de la geografi a catalana . A més de Sant Cugat . e l grup tarnhc ha actual en altres ciutats del Vallès, ala sala Razzntataf:l. dc E3areelnna i a . Girona i han arunscguit un bon èxit de públic i un bagatge important que es nota e n el seu directe .

ho ha aconseguit . Després de passar per nonthroscs fases i una disputada !' final al Mimat de Música Viva de Vic, els Sltitting Milks ha n guanyat 1'edició 2003 del concur s de maquetes Sona 9 . La sala Bikin i

Cap a ('èxit Amh la primera maqueta, que port a el títol de Gumheis solc+dus ul ujillo, han participat en diversos con Cursos com 1 ' 1"ngilnYa 't a la músi ca 03 i l'Esclat 03, on han aconse-

Buit el segon premi . [ lràeies a aquest íiltint concurs, els Shittin g Milks van poder participar en l'última edició clel Rebrot a Berga . Corn a guanyadors del Sana 9 , en la categoria dc ruck català, c l grup podrà gravar i editar un disc , farà urea gira de concerts i tindr à l'oportunitat de tenir un videncli p propi . L'objectiu d'aquest wncurs és descobrir nous valors musicat s arreu dels Països Catalans i servi r de trampolí prontncional per al s grups més novells . <

continuïn patint situacions d'estigrnatit avió i marginació reforçade s peraitrescstereotips . Perfàciliiare l canvi de mentalitat, a la ciutat e s podrà veure unit exposició sobr e .Jove.c i .sexurilitat, entre l' 1 i cl 18 d c desemhre a la E3ihlinteca de l Mil . lenari . Els santcugatcncs tamb é tindran l'oportunitat de veure un a exposició sobre la sida, elaborad a per Creu Roja Joventut, la tarda de l dia 29 ala plaça C)ctavià . Durant l a jornada de 1'1 dc desemhre s'ins -

tallaran taules informatives sobre la malaltia als centres de secundària de 1a ciutat i també als CAP de Sant Cugat, Valldoreix iTurre Blanca . Alfa incidència histàrica

Les dades sobre la malaltia de què disposa l'Ajuntament de San t Cugat són elevades, respecte a le s d ' altres ciutats de la regió sanitàri a central i estan també per sobre d e la mitjana catalana . Segons les esta -

MUSICA °1=1 grup santcugaten c

de Barcelona va acollir la nit de dimecres I'entrcga de premis de l certatnen de rock català que organitzen conjuntament Televisin de C atalun y a, la revista Etirlerrvek i Catalunya Ràdio . EI grup santcugatenc, firrmat pels germans Marc i lvan Nalvaix, Isaac Lloses, Xavie r Grau, Pere Viacler i Ignasi Picnrcll i va demostrar davant dels assistent s a la testa dc Bikini . per què cl juran t del concurs els ha seleccionat a ell s i no ais grups [7éneu, Net Flandcrs o Bust com a guanyadors . Dos anys de concerts Els Shitting Milks porten ja més d c dos anys passejant la seva harreja

dc rock dur, fiinti. t• i ritmes llatins

ako r pelleteria Ante • Napa • Doble fase ■ Alta pelleteria Transformacions • Servei de guarda • Neteja

1 o/idvrri.v, 15-17 + Srni, Cu,s w • Tel . : y_a 589 09 ! ? E[s santcugatencs porten dos anys fent concerts per tat Catalunya


oipus, 27

de

novembre del 2003

PUBLICITAT

e1 ciar; de sant Cot

Els maltractaments tenen moltes formes . Detectar-los per aturar-los a temps és cosa de tots .

900 900 120

Unia d'atenció a les dones on situació do violència TRUCADA GRATUÏTA

Generalitat de Cataluny a www .gencat .net

25


26

el drar+i de sarrt Cugat

PUBLICITAT

Oikxis,

27

de

novembre del 2003

Ef s dibuixos o 11'lustraeions sera n a color i la mida no haurà de ser més gran de l5 x 7.2` ;: • El tema és el Nadal en ~: yy~~ • Cada participant podi presentar una única W il . lustració al carrer Sant Jordi, 37, de Sant Cugat Vallès abtíf t del 19 de novembre del 200 3 • Cada il . lustració haurà d'anar acompanyada d'un títol, a band t del nom de I'autorla, edat i telèfon . • Hi haurà dues categories : de 0 a 6 anys i de 7 a 99 anys . • El jurat estarà format per artistes de Sant Cugat li. i il.lustradors d'EJ Diari de Sant Cugat. • El guanyadorla absolutla del concurs veur à seva felicitació a la portada al Viure el Nodal ij s reuneixi les condicions mínimes per ser impresa : `EI guanyador de la primera categoria aconseguirà, per desa d'EJ Diari de Sant Cugat, una ampolla de cava i un lot pintures infantils i ei guanyador de la segona categarià rebrà un pernil. • Una selecció de les millors felicitacions es reproduira n a l'interior del mateix número Viure el Nadal. Tots els treballs passaran a formar part de l'arxiu d'EI Diari de Sant Cugat i sempre podran ser reproduïde s e c aIsevcl secció de la publicació .


oiious, 27

de

novembre del 2003

d ti ari de sant Cugat 2 7

SOCIETAT

La Parròquia nomena el s ious hereu i pubilla de lan

a parella formad a per Marita López i Emiliano Díaz só n enous•• pubills R J

ANIVERSARI> La Llar d'Avi s

11 la' Parròquia està celebran t

aquests dies cl 23é aniversari de l ; l a fundaciG amh activitats per a t g els gustos . lJn dels prittter s festius va ser ei nomenament , sahte passat de l'hereu i la puhi dc l'any entre els socis que ha n strat niés interès per l ' entita t nt els últims dntee mesos . any. els guardonats atn h est honor han cstat Emi!ian o i Marita López . ducs pcrscz1ió que fan gala d'una gran generositat i bonhomia cn tot moment . 4littmpre intentem que els guardonats siguin un matrimoni i teni m molt cn compte que treballin ct t or dc la llar", explica Francin a rrons . viccpresidenta dc 1'cnti L:ntrc clsactcs d'aquest 23c ani .g;etsari hi ha hagut música en viu . ?eCtuació d'rsporttaltis, campin de jocs dc taula, excursions i 10rnenatgcs . "Cada any organitze m

imatge de la pubilla i l ' hereu d ' enguan y

moltes activitat~ variades, perit e n aquest aniversari encara n'hi h a hagut mes". explica ('orrnns . Antiga tradici ó 1 :1 nomenament dc l'hereu i la puhi -

lla %s una antiga lradiciLi catalan a que s'ha practicat a les masie s durant molts anys- Les famílie s tenien cl costum de designar corn a hereu de tots els béns cl fill o la filla més gran . l'hereu o la pubilla_

Uu] aiit dotze mesos . els guardonat s amh aquesta distinció han de presidir totes les festes i activitats d C la llar d'avis . L ' any passat aquest honor va recaure en Juan Carrtseo i Encarna Ribassellie <

Comença un a campanya pe r recollir joguines S O L i~il~ : ; : tirup d e Joves de la parròquia de Sani Per a t)ctaviil ha posat en marxa un a nova edieiit tic 1a campanya t +r nen . urut .jugr+ireu, que cada an y s'organitza per aquestes dates a l a ciutat . Com diu cl nctm, íiqucsia iniciativa benèflea pretén que el s infants de loti fàmilics de San t C'ugal amb dltlt tlltatsreunitmigtre s tinguin un Nadal amh sorpreses i regals i taTnhi puguin experimentar la sensació d'estrenar atia joguin a cl dia dc Reis . Els ciutadans poden col labo-rar amh aquesta campanya de dur s fctnnrs di fcrents . La prunera és fen t un donatiu cn rnetàl'lic a les guardioles que cls joves dc la parrityui a han instal . lat en diversos estahlirnents enl•lahnradors de San t Cugat . També és possible participa r en la iniciativacomprant una joguina o un llihrc a les botigues adherides a la campanya i dipositar-les, a parYlydcl 20 de desembre, als local s dc la parròquia . Els establiment s que hi eohlalxtrcn oféreixen un descompte d ' un en la compra d e regal~ destinats a aquest tï . La rceoIlila de joguines i llibres acaharà e l 3 de general vespre . Els organitzadors de la campanya tanthi organitzaran un concert henifie cl di a per recollir gots . e

`La nit més jove ' toma amb un a segona edici ó

ta Noche Abierta' ioma amb la 7a etapa

OG1 Desprésdel'éxit aconsegui t per l'última edició, celebrada am b motiu dc la festivitat de Tots Sanes , La ni► més jorn tornarà a oferi r demà al jovent de Sant Cugat 1'0 ponunitat de gaudir de la matinad a d ' una moltes divertida i fura del s hars i les discoteques- Més de 3[7[] adulesecnts van participar en la primera Nií me;s jrue d'aquesta tentpnrada a principis dc novembre . Entre lesactivitats previstes per a la nit del 28 dc novembre . hi h a diferents tallers. cn yue ds jove s podran aprendre els secrets del s balls africans. l'art de la dansa de l ventre . maquillatge artislie i bijuteria . l .es classes s'impartiran a l'f :spai Jove de la Casa de Cultura a partir de ]es 1 l de la nit . Per la seva banda . l'Ateneu Santcugatcric oferiri una Mustrl de C'urtntctratges . organitzada pel gnlp Curts i Més . i ei Casal del Barri ureanitaarà un a sessió de La rrir més múgü•a, qu e eomptarii amh experts en tarot , astrologia i cicncics ocultes . e

Pedra Ruíz entrevistarà Carotl al desembr e ]E1 jutge

l3alt :is lr t i.s r

Rosario i ltastiasl, t sprimers convidats de 1 : t

1 :'i7tanLti

!watll

;t ple La Nvche Ahre•r .ai, e l Ó'etttrorrit tes que present a iPrldna Ruiz . L 'CSpai .

qu e

sagroma cadena de TV E el s

;alIC1tit, a$tmta des de la set Ia aetexra

WPTOgllsUlil a la graella ptihli tlltiaser segons vm wn or, 1'iiltima etapa tot i trair un públi c itb!niaartsxiic TCia mitjruta Lli' 1940.000 espectadors i u n if 6,39:. Alguns dels pcrso convidaa en aquesta setena

tu,

'

edieio sel zln la ranlant Malú, l'actiu Aclriziiia [ ), in, . eI clittctnrdreinem a Amanir► Mett: res } i el dirigent d' I ;Rt' , .tosep-1 . .luitit'arcxl-Rnv ira_ aclui Rtsi r emrevisiara (21 18 de desembre . Contra la teieporqueria L)urutt 1a prrscnrte1G de la nova tcmporrcia ctel prugruna . Ruiz va natirmar l'opinin que ie sobre els programes del cor que ornplen la graella d e cadenes colo - tcle5 i Antena 3 . "S'estan fitant a cosia d'alitnenttu' la rnald ;st, de parlar de gent que ja no hi és i fitlncltlar lot el que ITn li rniri l '. explicava . 111 pncsentador va elogiar 'FVC per no tenir cap espai tosa en antena .

El presentador de TVE Pedra Ruiz al plató del seu program a

AcabaObs especiale s PtasHiltaA ps, plafonados.. .

Tel . 93 83 590 10 86

ideaprint@idtaprint .es

IDE A

lmprEsión digital >-sradas torlas

Sant Antoni 15-17

Servicio de escAne r

Sant Çugatdel Vafi

profesiona l tlhndrtto 7500 dpl .tr


28

(31 crlali de Sant Cugat

Dia de l'arbre a la Floresta Dissabte 22 de novembre

SOCIETAT

La Floresta va celebrar el Dia de l'Arbre plantant alguns exemplars als jardins del Centre Sanitari i Social del districte amb l a presència de nombrosos veïns, L'objectiu, promogut per l'Associació EI Mussol per la protecció del paisatge, era fomentar l a cultura de l'arbre i el respecte a la natura sobretot entre els nens

Dijous,

27 de novembre del 2003

i els més joves . L'acte, al qual també va assistir l'alcalde de Sant Cugat, Uuís Recoder, es va convertir en una reivindicació en contra de la tala indiscriminada d'arbres . Recoder va fer una crida a la col .laboració per lluitar contra aquesta pràctica . Forografk .JORDI GARCL4

Nadal a tota potència Dilluns 24 de novembre Encara falta un mes per a l'esperat 25 de desembre, però els carrers d e la ciutatja estan preparats per alimentar la il.lusió de grans i petits e n la festa més esperada de l'any. Més de 350.000 bombetes il .luminaran el Nadal de Sant Cugat a partir del 4 de desembre a tota potència . Tot i que els omaments instal .lats a carrers, places i arbres no aporte n cap novetat pel que fa al disseny , enguany el consistori ha decidit que la il.luminació nadalenca sigui co m més respectuosa millor amb el med i ambient . Per això, a més d'incorporar bombetes de baix consum, els panells només s'encendran fins a les dues de la matinada . Fotografia: JORDI GARCL4


Oljeus,

27

de

novembre del 2003

el diari de Sant Cugat

SOCIETAT

29

Tota la llum i el colar de la paleta d e Solivelles Andre u Dissabte 22 de novembre Ei pintor Solivelles Andreu va inaugurar aquest cap de setmana, al Clu b Muntanyenc, l'exposició D'aquí i d'allà. La mostra és un recull de paisatges pintats a l'oli, la majoria dels quals pertanyen a Sant Cugat, si bé h i ha racons d'altres indrets com Miravet o Cadaqués . L'artista, que ha begu t dels corrents impressionista i expressionista, considera que finalment h a aconseguit "un estil personal propi que permet que el públic reconegu i fins i tot els quadres que no estan signats" . EI color i, sobretot, la llum cri den de seguida l'atenció de l'espectador . "Sóc optimista i alegre, i aixa e s reflecteix en aquesta lluminositat", sentencia el pintor . ForograFa: JORQ/ C RCI14

Vés voreres, menys aparcamen t Dilluns 24 de novembr e n[ tiulrnana les brigades municipals han començat unes obres al carre r ] ii rf ü~ 1-rr fer les voreres niés amples l solucionar els problemes d'inun 1, en algunes ocasions havien patia ets veïns del carrer . L'eixampla les voreres fins a gairebé dos rnetres d'amplada, ha comportat l'eli iii icilí de 15 places de nana blava que hi havia i els habituals problemes d e inherents als treballs . A partir del dia 6 s'obrirà un aparcament provi ii ntr unes FO places a Can Quitéria, a prop del carrer Sant Jordi . Le s ,] a ui] ]rrn concloure aquesta mateixa setmana . '.• i t . ;i ; i 'lli :1

1 . ],

li

i . . . . I ;.

.

. '

f r •'.`

ccrré mob e s des de 194 9

espai per veure, espai per viur e Francesc Moragas, 33 (darrere I'Ajuntament) Tel . : 93 590 88 8 8 www.carremobles .com • carremobles@carremobles .com


Oijoals, 27 de lnovembre dei 200 3

Cap a una secció local d~mniu m loea1 "seria arnnscllahir pera san t l'agut ara que encara no dispos a d'estructura, arno la possibilitat d e convertir-se en una delegació mé s endavant" . Les seccions locals , encara cluc no disposin d'estructura priapia, puden treballar direetantent cn l'itmhit del seu municipi i coordinar-se arnh altres seccions i de[egacions, .fixi crim amb la ser f central . La gestió dels recursos no és l a mateixa per a les delegacions qu e pera les scecinnsd'Onmium . [Nentrc que les delegacions es quede n anth un r)il% dels ingressos gcncSant Cugat tr? f 81 socis , encara que s'esper a doblar la xifra en un parel l o tres de meso s

El president d'dmnlum Cultural, Jordi Porta, es va dirigir als prop de 60 socis santcugatencs de l ' entita t

La creació d'un a secció focal serà l'embrió per constituir un a futura delegació territorial própi a ENTITATS 1 .a voluntat de crea r una secció local d'tmnium Cultural a sant Cugat . etnhric; n'una delegariri territorial prilpia, s'ha fe t p :l[esa ayuetita setmana . en la reu niri dc socis santrltgatettrs de l'entitat que va tenir lloc al claustre de l Monestir dimarts al vespre . 11 procés tot just s ' ha engegat i la ronvocatilria va servir, en hcma mesura , per plantejar una f unim reuniu am h tc7tsaquells scx.isyuces van mnsnzi r disposats a participarartivanunt en

Cl prcne que ha dC permetre errar,

en un futur immediat, una scrcici local i, posteriorment, la deiegacsci territorial .1 fa ciutat . Secció local : embrió de la deiegaci d I .a idea de evnstituir una clclegacic i territorial a ia ciutat va néixer el 1 3 dc dcsernhrc passat . quan San t Cugat va acollir la celehraciri dc l a Nit de Santa C .liECia . A partir d'aquest moment, una sèrie de soci s van inieiar un pcriode de converses amh la seu central . 1 :1 punt de partidapcra una liiturE dclrgacicipass a per la ercaciil d ' una Seccici local i .fixi es va transmetre als prop dc (it ] socis santcugatrncSd'[ rntitonqu e es vast reunir al claustre en preséneia del president dc l'entitat, Jord i Porta . F n l'actualitat . l'entitat cultura l té art total de 181 suris a la ciuta t dc S :an1 t'ugat, i Marti t .llay'a, con s a portaveu del grup que h a cnntcnçat a moure els fils per esta-

hlir una delegació a la ciutat, est à convençut que "aquesta xifra i a podem dnhlar en un parell o tres d c meses" . Tant Qlaya com el presidcnt d ' Orllnturll es van mostra r molt satisfets per 1'éxit de la convocatitria al claustre, ja que e l mateix Porta va recorléixrr cluc " rtci és hahitual que en reunions co m

aquesta vinguin un terç dels socis '" . Els requisits per constituir un a delegació territorial d'i)mnium só n un minim de 350 socis i " un a estructura mínima prnpia que h a d'incloure un [acali una secreta ria", va explicar Porta durant 1a reuniri . E':1 president de l'entitat consi derayue. caimençar amh una SCCCICi

Els projectes Òmnium Cultura l Òmniurn Cultural es planteja una série de reptes de cara al 2004 que han de teni r repercussió en el conjunt de ia població. D 'entrada, l 'entitat vol liderar una decla ració sobre el nou Estatut d'Autonomia , des d'una perspectiva diferent de la qu e aparten ets partits poliries . D'altra banda , Òmnium vol engegar una campanya d e reconeixement del català a escala euro pea . Finalment, l'entitat participarà en u n simposi sobre les nacionssense Estat e n el marc del Ftinrrn de les Cultures 2004 .

Òmnium, a més, té la intenció de ireha Ilar de cara a oferir més avantatges a l soci, que els últims temps s'està rejove nint . Una de les idees nascudes de l a junta directiva és crear un carnet am b banda magnètica arni] el tlual es pugui n obtenir descomptes en aclivitats culturals, corn ara obres de teatre, concert s musicals i exposicions d'ari . La quot a que paguen els socis és voluntària, tot i que Jordi Porta creu que 40 euros anuals "serien òptims per cobrir despeses" . //

rata per les quotes i les activitat s organitzades, els ingressos de le s seccions reverteixen intcgrament en la seu central de 1'entitat . Aquesta diferència s'explica pel Fet que [es delegacions han dc manteni r una estructura própia, mentre qu e les seccions funcionen a partir de l'estructuri centr.il d'òmnium . La reunió de dimarts va finalitz.ar amh una crida als socis santcugatencs per tal que participin e n Ia crcacici d'una secció Local própia . Ayuel[s disposats a involucrars'hi directament es reuniran próx i mantent i seguiran avançant e n aquest procés, que ha dc culmina r amh I'existi:ncia d'una delegaci ó a la ciutat . Voluntat de modernització Ontnium ['ullural . que tat just fà un any va renovar la meitat de la junt a directiva, inclosa la presidr noia , aposta per fa mndernitracin, 1_ a idea és aprofitar les passihilitat s yue rifi ;rcixcn loti rutvcs tecnolrtgies . I :n aquesta [ínla, l'entitat esta enllestint la pàgina weh i preté n crear un sistema que pcrnieli connectar en xarxa les diferents cíekegacinrts i [a seu centra[ <

DELPH 1 Liderant la tecnologia del futu r

Delphi Diesel Systems S.L. Av. de Cerdanyola, 97-101 ■ 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


Qljous,

27 de novembre del 2003

CULTURA

el

T ari de sant cl gat

31

Campanya d'espectacle s per als centres escolars El Teatre-Auditori ha acollit obres de teatre i un concert

Una escena de 'Poques vergonyes' EI)LICACID El Teatre-Auditori ha acollit aquestes dues últimes set manes una sèrie d'obres de teatre i un concert musícai que fi)rmcn par t de la Campanya d'Espectacles qu e e! Pla de T)inatnització Educativ a ha engegat peraquest curs 2003-04 . Les obres GrTinric, Les ui'enlrrrtNs de fris PaddinKtcin o Poques vergorryes i una versió especial d'F.lgira vr?lt demuig a càrrec de 1 'Orquestra

Simfónica de Sant Cugat són algunes de les propostes que s'ha n pogut veure en el marc d'una campanya que "té l'objectiu d'apropa r el món de la cultura als escolars d e la ciutat", tal com afirma la tinen t d'alcalde de Serveis Personals , Àngels Solé. Una colla de'pnques vergonyes' Els estudiants d ' 1SO, a banda d'a -

costar-se al teatre . van tenir diven dres passat l'oportunitat dc veure. de forma distesa, l'aproximació a l mrin de la sexualitat en cl període de l'adolescència que ]a rompanvi a Jove Teatre RcE!ina fa amb 1'uhr a Püyues vergurrves . Les primere s relacions, I'antieonccpciir, les vergonyes i els cllrllp[exnti, I honlr}s L'rualital o la sida són alguns del s temes yuc tireta l'espectacle dirigi r per Fermí FL'rnàridt;z_ i interpreta t per Oriol Casals, Olga Faianàs . Maria Ihars, C'ar[a Nieto i Ramo n Pujol . El direetorpartcix dc la idea qu e . .si parlem dc sexe i aprenem riel s nostres errors, arribarem a ser mé s bones persones" . Aixi doncs, el s nois i ics noies aplegats a] Teatre Auditori es van trobar amb uns personatges, cinc jovcs, que parlen d e sexe des de la ingenuïtat i també des de l'interès que susciten les relacions intimes . Els escolars va n rebre molt bé la proposta . Algun s alumnes de l'[E S Angeleta Ferrer, però, van comentar que, tot sovint , " nu ens arriba la infbrmaeió sobr e les obres que s'estan fent per a l públic de la nostra edat" . <

El jove acordionista Dragan Vasiljevi c

L'acordió de Dragan Vasiljevic, a la ciuta t MUSICA>l :aeordionista Draga n Vasiljevic va oferir diumenge passat, 23 de novembre, un concert a l'Aula de So . F1 concert formava part de la programació que le s Joventuts Musicals dc Sant Cuga t organitxcn cada tcmporida i va servirper obsequiar ei públic amb un a sèrie de peces tant clàssiques, d e compositors com Bach o Scarlatti , com contemporànies, obra d'autor s com Angclis, Igoa o Kusiakov . La promesa del món de l'acordi ó

El jove Dragan Vasiljevic . Nascut a

L'Escola Fusió celebra el Dia de Santa Cecília Durant I' acte es van repartir els premis del concur s de cóm ics CdNCERT>L'Escola Fusió v a celebrar divendres de la setman a passada, 2 E de novembre, Sant a Cccilia, patrona dels músics, am h un concert i el repartiment dels premis del concurs de Santa Cecília .

Distribuïdor oficia l de Pinturs Henpel iliCi

! i's( i _

1

.Ctra9. ce s, 31 (Pol . lnd. Can Magí ) Tel 3 t544' ~' 46 0819'0 Saht.Çclgat FaciU apar invent

1

Especialistes e ó ci De aara "Pintura

El proli'ssur Eduard Bayarri, a l piano, va donar el tret d'inici al con cert amb la interpretació de la peça

La vol! d'Ohernxrrirr, de !'obra Anys de pelegrinatge, de Fran x ListL . Tot seguit, el trio de violin s format per Caterina Carbonell , Mariana Simó i Laura Viladrich va oferir al públic un parell de pece s força conegudes : el tango Por una cabeïa i la dansa escocesa Dmxzy Maggie . Ei toc festiu final el va donar el conjunt de rnúsiea moderna compost per Aymar Cirau, Joan Marc Navarro, Olivia Langinger,

l'antiga Iugoslàvia, ha estat guardonat en diversos concursos internacionais i s'ha convertit en un a promesa del món de l'acordió . Vasiljevic realitza actualnleru estudis de perfCCriunanunt a I'F'sta t espanyol i, recentment, ha guanya t e[ primer premi en c] Concurs Permanent de Joventuts Musical s d'Espanya 2002 . El seu concert d e diumenge va incloure una selecci ó de les Varirx•iun.s Grrlclherg, d e Bach, la ,Sonata L n fa major, d e Scarlatti, cl Grrlcrs. tfe Vlasov i e l Nrx turn d'Angelis, entre d'altres . < Joan Baulics i Pere lniesta, va interpretar elàssics del rock . Un cop acabat el concert, es van repartir els premis del concurs de Santa Cecília, que aquest any consistia a fercàmics a partirde la vida de compositors cèlebres . Les guanyadores van ser Cecilia Perelló , amb un cóTnic sobre Hàndel, i Ona F)culofeu i Marina Bosch, que e s van inventar una sèrie d'anècdote s sobre Mozart . En aquests moments, els alumnes de Fusió estan preparant el s concerts de Nadal . Entre els dies 9 i 22 de desembre, els solistes actua ran ala sala d'audicions de l'escola. D'altra banda, el 20 de desembre, els diferents conjunts instrumentals i les corals infantils actuaran a ['Aula Magna de !'Escol a Municipal de Música . e


32 ei diari de sant cugat

CRÍTICA DE MÚSICA t

oilous, 27 de novembre del 2003

CULTURA

pala

drfi'l88dv%i9r

SDDADE'A DOJO

La

Canals

bases

de

presenta

la

Biennal

le s

2004

La XIV Mostra d'Ar t Contemporan i s'inaugurarà e 1 pròxim mes d'abri l

TEiFiLO CHAHFRE EN CONCER T

GUITARRA VEU : Teof il4 Cttantre . RCORíiió: Jacky Foumiret . VIOLI : Hlrn Ban Le Oc Mach . CONTRABAIX : Sébastien Gastine . BATERIA I VEU : FabriceThampsan . LLOC I DIA.. Teatre- Aaditori . 22 de novembre . La .socladr° cupvcnllatiu és u la sununes a les aures i aixi ct concer t rlurlc portuguesa com el rlrrrji u passa corn una Irnia continua yuc, s i gitunrs u ]a nrorrriu i;a Mega, cs a dir, t'agrado, ct semblarà poc r si no , unu unsariir permanent d'abscnci a put ser irtaeahable . l :1 púhllc d e gtac net permet gaudir del momen t l'auditori tpnc, molt escàs CnttsuíepreKCnt en un llur ulluiryal de le s rant el personatgel era fidel e n teves arrels i, probablement, expeseva majoria i . per lani . el Ciillll rimental també en el propi territori . existia i la correspundéncia entre Potser seria, cota nosuttres,l ' enl ` escenari i la pkatca resullava evi yor' "Oh, dob a dCnl . (hantre Catalunya . no és un eantatt t pàtria del me u Cantre apareix l'any especialmen t Cttr'", etcètera . exhuhcrant i 1992 de la mà de Chantrr, qu e cxtraverlit i l a 4parcix l'any I'antrdiva Cesarra Evora seva actuaci ó 1992 dc l a respon a un a dc I'untidiva Cesaria i, ..ora, és u n dualitat de coniinguts rninàntics i tipus peculiar que eompnn le s poètiques harmòniques que d e eanSons dins una gamma de formes vegades fins i tot s'aeostcn a le s que cn5 porten eles de la inurrrn a h i formes jxaziatiques amh la seva vc u eoludrirrr, n sigui, clos de !a peç a de timbre fumat especialment equinost:llgaca amh un moviment ~trau a librat dc forma i firns . FI gru(r[lue la tamhc nnxritlgiCa Id'alrit ningis I'ae:nntpanya és molt ho. csprcialS:t plll tiiflvrVrt amlt Imtvi uenSs nle S tnuni cl violinista [supntio que d'orltntics cluc s'xc•otiten :a les músirigen coreitl que va fer una cxhihiques brasileres i ,tnlillunes que , citi exlraurdin ;iria en un sal o com gisirchc totes . provenen de l memnrahlc i l'acordió que, genecontinent afrieii en una sspi:cac d'oralment . i onstruïa arnhel violinist a rigen comú includihlr . Anat tot . la melodia . FI baix Setlastie n Chantrr inrlrni algun haslen+, cui e l Ciastinr va tenir alguns moment s canta 1',smnr s'inclou en ayucxt a espléndids, mentre cluc s l bateria , sensació que tot ho amara sense normal com a instrumentista, e m remes , va semblar irregular conc a segon a Las cançonii de Chantrr tirin atractiveu . Un bon eoneen dins del cicl e ves, scitstta; dolces, semblants Ics dc músiques del món .

• 1NFORAAAT1C A

PUNTBAT

INSTAL .LACIaNS ELÉCTRIQLi[: S

Servel Tienk - Venda 1 Repor pció d ' Equipament Informàtic Rta jeclea i lnatd.lac ló de Xc xec Telemàtlques - Adntirtl lracló 1 Maatlonirrrertt M2ilEsl i Gestió de b SaçTurefat dels $lstema3 d 'iMacrnació Camí d■i Colomer, 2 t vid. 2 - 08190 Sanl Cugat del Vdlr)a - Tei, i Fax : 93 .1+74 66 0 6 wvrw.purttataol.net - wrvw,r■d■■uputffiot .nei

. • La Canals C ialcria d ' Art ha presentat ics baties per :r la XI V Biennal Mnsira d ' Art Contemporani l'aterri . cluc s'inaugurarà ei me s d ' ahril de 2004 al Museu de San t Cugat, a la seu de la ('asa Aymat, i que . corn en ics edicions passades , serà una mostra itinerant per Catalunya i el Principat d'Andorra . l..a nova editin de la 13icnnal girarà a l'entorn de ia cultura de ia diversitat i el mestissatge, ternes que formen part dels eixos d'articulaci ó del Fòrum dc les Cultures 2004 . La Biennal, que va néixer l'an y 1477 en el marc dcl Congrés d e Cultura Catalana, té l'objectiu d'estimular i promourc la crcativila t dels joves artistes plàstics, tant d e Catalunya conc d'Andorra . El s artistes han de presentar, ahans d e 1' l de fehrer del 2004, una proposta documentada dcs del punt d e vista visual i conceptual . Les hasex es patien consultar a l'adreç a electrònica uaiwe :corrals-urt .c o»i/rrtrr e ltrrdattr.htrrrl . La clausura de la XIII Biennal La X111 Biennal . que ha coincidi t amh cl 25c aniversari de la mostra,

v

mostra d'art contemporani catal à

Cartell de ia XIV Biennal Mostra d'Art Contemporani Català 200 4 finalitzarà e] pròxim l h dC clesemhre a 13arceiona . 1'exposiriia itinerant, que recull Pobra d'un total d e trenta creadors, es va inaugurar a i claustre del Monestir el 24 de mai g del 2002 i ha visitat municipis d'arreu del territori català i andorrà,

rom ara les ciutats de Girona, '1 or-tosa, Vic, Terrassa . Lleida . Cambrils o Encamp . EI seu recorregut , finalsnent, arriharà el mes que vc a la seva isllinia parada : el Pati Lli mona del carrer Regomir de la Ciutat C"onttal .

L'obra de Miquel Grupo CATALAN A

■ OCCIDENT E

Expertos en futuro desde 186 4 CATALANA OCCIDENT E Precisa establecer contacto con personas que quiera n convertirse en AGENTE q E SEGUROS PRQFESIONAL y reúnan los siguientes requisitos : - Edad comprendida entre los 25 y 45 alïas . - Estudios universitarios . - Emprendedoras y dispuestas a Eabrarse su futuro profesional . - Con clara motivación hacia las relaciones humanas . - Com ambición de progreso personal y profesional . Ofrecemos : - La oportunidad de generar un negocio . - Un plan de subvenciàn que cubra las necesidades familiare s ylo personales . - Un auténtico programa formativo, meticulosamente estructurado . - Un continuo apoyo gerencial y de medios informàticos . Los interesados podran dirigirse por escrita, remitiend o C .V. a cl Santiago Rusitiol, n° 2-4, 1° 2', (08 190) Sant Cugat del Vallé s o bien llamar al teléfono 93 674 30 58 o 677 97 4 4 27, preguntando por Oscar Aira

Casajuana, a l'Atene u PINTURA› I 'artista Mique l Casajuana inaugura una neva expositiu diumenge que vc, 3 0 dc noventhre, a I' Ateneu Santcugatenc . La mostra és un recul l de natures mortes dC calors hrillants que reflecteixen una visiti de I'erttnrn molt personal . ". Pinto cl cluc m'agrada . Si n u m'agrada . no ho pinto" . assegura Casajuana . I :1 tamhé artist a Joan Tortosa creu que precisa ment "avui està el secret d'aquests colors vibrants, lluminosos, molt personals" . Tortosa, e n la valorarici clor fa de 1'nhra cl c Casajuana, declara que aquest a és "pintura-pintura, on es fa evident cl gest de cada pinzcllada , segura, decisiva . que transme t 1'entorió que al pintor li produeix el color" . A partir d'aquest cap dc set mana . es podran eonlentplar a I ' Ateneu de la plaça Pep Ventura , que nhre de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 21 hores, i diumenge de 9 a 13 .3[] p orcs . <


Dijous, 27 de novembre del 200 3

CULTURA

ART A . SANT CUGAT

La Sala Rusi~ol acul l

Heràldic a angelical

fart de Jaume Laporta

un tomb pel petit claustre gótic, que es troba a mà esquerra de la façan a principal . A l'angle de Ics bucs galeries e s poden observar dots eapitclis singulars en qu è una parella d'àngels sustenten escuts heràldics amb les mans . Uns, del monestir: una muntanya csqucmatitrtda en ducs roque s separades per la gran serra dc firstcrque supo sadamenl els ha donat la seva singular forma i nom. Les altres, un arbre frondós, un roure , senyal de l'abat que va manar bastir l'edifici . També en el monestir d4 Sant Cugat trobe m aquesta presetttaciei en les quatre mènsule s que sustenten la nervadura de la capella d e Sant Benet, no pas la barroc a que hi ha dins l'església, sin ó , aquella d'italianitlant qu e presideix la sala capitula r gntica . En aquest cas, per{t , les seves dimensions mé s reduïdes fan que els porta dors siguin una única figur a en cada angle i que l'escu t heràldic que mostren corres pongui a l'abat constructor de la peça, Jofre Sort . Fii ha una coincidència cronningica i estilísti ca entre una i altra obra . La rodonesa de le s cares, el tractament dels cabells suaumen t ondulats, els plecs de la túnica, la posició de les ales, mostren tenir un model comú, mal grat que la seva realització pugui atribuir-se a mans diferents, El claustre de Montserrat sit u bastit durant l'abadiat de Cïiuliann Bell a Rovere (1472-1483), un cardenal contà qu e ostentava la dignitat a títol eomendatari sense haver estat mai al monestir i que temps des prés fou escollit Papa amb el nora de .f ul i [ I, el

gran rncecrtcs protector d'artistes cot a l3rantante, Miquel Àngel o Rafael, que pint a el seu conegut retrat . Jofre Sort era un monjo santcugatenc que va ser ah .t1 entre 1479 i 15[]8, per tant . plenarnertt contemporani d e l'anterior. Paborde dc palau, llogà cl tiro{ abacial al cardenal Esteve de Sant Adrià, que e l

Es clar que a sant Cugat hi h a dues mans diferents en 1'execucib de les quatre peces posseïa en eornenda papat . 1-li ha, doncs, u n nexe italià entre tots dos personatges, que con flueix en els àngels tenants dels seus respec tius escuts . En eI cas de Sant Cugat, és molt clar que e n l'execució de les quatre peces hi ha dues mans diferents . Els que es troben a la banda de l a sala capitular evidencien el bon f'er de l'escul tor, mentre que els dos del fons semblen :nés aviat una mala cópia dels primers, tal volt a obra d'un aprenent encara poc destre, quedes basta ecs fòrmes sense acabar de modelar-les . Seria prou interessant fer alguna recerca per arribar a saber-ne els noms dcls autors.

ESPAI PATROCINAT PER :

Grupo Farrnacéutico óoehringer ingelheim Espars a

la Nnón da rWxo, rarLcrer uvwvadar y fa dadrp[N8n a la lnrestipdbn Mn manpttFdo a Bodulneer Irfdh,im 4ntr43 los Ilderef del aectar farmacdutico dnde 1885

el clars de Sant Cugat 3 3

Nuestns espaclafldades farmacnul,ra x y productor han guwdo ta ronRan,a de iR comunidsd dandRca y dc 14 sosredad . avalando asf una farga uayectorra a i serrldo de la salud

9od S r . .u :a i•i . bnenrmge r ingcl {tiro„ re•u•i-,n : una ■nencalidad Crnprendedo,4 que rnl .ü con nuesu o obleciro : Apurlar raso, medien[e !e Innorarydrt

fé.nln A Un dels quadres de L'artista Jaume Laporta

PINTURA> L'artista Jaume protagnnitxa, des de Ia setmana passada, la nova exposició de la Sala Rusinol . En aquesta ocasió, Laporta presenta una rol'lecciei de quadres que s'apleguen sota el tito l LeCfrrre-r de lu reu tiluf. Laporta, que ofereix una sèri e d'obres rcalitrades ma ;;oritàriantcnt anth pintures a l'c}li, mostra fragmcttts del sCU entorn i . Per tant, el s seus ternes són variats i van des del s paisatges urbans Fins a les marines, passant per figures humanes i natures marees . L'exposició e s podrà veure fins al 9 de desembre . Un artista amb una carrera sòlid a Jaume Laporta es va llicenciar a l a facultat de Belles Arts de la Universitat cec Barcelona, en l'especialitat de pintura . La seva activita t professional ha estat, de sempre . vinculada al carttp de Ia plàstica i , durant un periude de la seva vida . { .aparta es va deciiear a l'escultura . Més enclavant, l'artista es va ine l3rpnrar ai món de la docència, pri -

mer en un inslitul de Sevilla, com a prnléssor agregat . i desprès a 13arcclnrta, on va accedir a una càtedra de pintura . rial EI pintor Jaume Laporta ofereix una visió personal dels fragments del se u entor n Laporta ha realitzat una extensa i àmplia activitat en exposicion s tant individuals com col . lectives , dini i fora del país . Els seus treballs pictórics estan repartits e n col . leccions privades i públiques . Recentment, el pintor s'ha incorporat conc a artista seleccionat a un prestigiós grup d'art dels Estat s Units, amb repercussió internacional . Fes últims nusos . Laporta s'h a dedicat en exclusiva a preparar l a mostra individual de la ltusirrol . Fa poc, perO . va ser present a la fir a Art Fxpo 2073 de Barcelona .-<


34 el tom; de sant Cugat

La Nit més Jove Divendres 28 - 23 h . Ateneu Santcugatenc (Plau Pep Ventura ) Mostra de Curtmetratges Qrga Curts i Més - 23 h . Espai Jove de la Casa de Cultur a Tallers de danses africanes, dansa del ventre, bijuteria i maquillatge artístic Org . : Espai Jove

PUBLICITAT

Dijous, 27 de novembre del 2003

Trobada de Minyon s Escoltes i Guies San t tard i

Dissabtv 2 9 Diumenge 30

Dissabte

Org . Clflh Muntanyenc Sant Cugat

29 Casa de Cultur a

Primera pedra de la Nova Seu del Club Muntanyenc Sant Cuga t

Bü I .iFAHIKAL)A PIULAR: + Baflaruca amb la Big Ban d

Org . : Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya

de

Terrass a

+ D] Kima n 5i valeu sortir en aas+esta agenda cult a ral cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura . Tel .: 93 589 13 82 i fax- 93 58943 3 9 Afe : cuEturaesanteugat -or g

23 h . Casal del barri (Av. Cerdanyola ) 1,a Nit més Màgica (astraFogia . tarot, . . . ) Org • Exola Civica de l'Atene u

posem la Primera Pedr a nova Seu

L'Ajuntament de Sant Cugat no es fa àrrec de la respansabiLtat dels arte s publicats en aquesta agenda .

Org„ Ajuntament de Sant Cuga t Col . : Ateneu Santcugatenc 5i valeu sortir en aquesta agenda cultura l wl que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Ct1itUCa. Tel . : 93 589 13 82 i fax: 93 589 43 34 Ale : cultura®santcugat .org

28 Divendre s

Comissió de Festes de Mira-Sol .

20 h . Casal Cultural de Mira-sot Grup de lectura Tertú1#a k comentari de llibres . Org - :

Trobada de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi

Ajuntament de Sant Cugat .

- 20 h . Sopar tertúlia . Participar és fer palitica? Porteu-vas el sopar

23 h . Casa de Cultural Atene u Santcugatenc

- 22 .30 h . Concert de jarz . PI . de l'Om - 22,30 h . Tablao fiamenco, aixecada de

La Nlt més Jeve Mostra de curtmetratges, Ateneu . Tallers

castells i animació teatral al Parc Ramon Bamils - 23.30 h - V sita guiada a1 Museu de Sant

de danses africanes, dansa del ventre, bljuteria i maquillatge artístic, Casa d e Gnltura . La nit més màgica ]tarot, astralogia . . .), Ateneu . Org. : Ajuntament de Sant Cugat de l Vallès. Col . : Ateneu Santcugaten c

Recital de poesia musicada Org . : Casal Popular la Guitza.

Can Barba . La Salut, Can Montmany , Puigmadrona. Lloc trobada : Club Muntanyenc, Hora : 9 h . Org . : Club

19 h . Unió Santcugatenca

Muntanyenc Sant Cugat.

Pessebre Vlvent del Grup de Joves de la Parróquia, 25 anys de vid a Si has participat al pessebre i tens foto s

12 h PI . August a Ballada de sardane s

les fas arribar a la Casa de Cultura (tardes) . Participa amb nosaltres i revi u

Teatre estable de la Unió. Col . :

Amb fa cobla Jovenívola de Sabadell . Org . : Entitat Sardanista de Sant Cugat .

aquesta história . Inscripcions a l Pessebre Vivent a la Parròquia de San t

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Dona informació .

14 h . Casal de la Gent Gran les Plane s

Cugat . Org . : Grup de Joves de la Parri'tquia .

20 h . Casa de Cultura

0fnar. El Racó de l'Amistat Volem celebrar el Nadal amb els nostre s

Teatre. Àtic, d'Africa Ragei Direcció : Teresa Canas Cia. Fila Zero . Dins dels actes del dia Mundial contra 1a violiència domèstica. Org . : Fila Zero.

Cugat - 23.45 h . Correfoc . Inici Pl . Octavià - 24 h . Concert amb Mistahaid i La Carrau• 02 .00 h . Cloenda Casa de Cultura . Org . : Minyons Escoltes I Guies Sant Jcrdi de Catalunya.

Conferència f taller de Core Energètica A càrrec de Rubén Darío Lara, homeòpa-

socis i sócies. Org. : Racó de l'Amistat .

ta i psicaterapeuta corporal inlegratiu de I'Instftut Core Energètic de Nova York . Org . : Aula Oberta . 4 Dijous

23 h . Unió Santcugatenca Ball a la Unió Amb Pep i M. Josep . Org . : Uni ó

ALTRES ACTIVITAT S

Taller per a adults . Cosmohus Observatori del cel des d'un observatori mébif . Cal apuntar-se prèviament al taulell de la Biblioteca . Places limitades . O e I'1 al 4 de desembre . Biblioteca de l Mll•lenari, Org . : Centre Cultural . Gol . : CAM .

23.45 tl . Nkrreteenlh Hol e Concert al Nlneteenth Hole . Pop Aock

22 h . Unió Santcugatenca

Amb el grup Sun Station- Cece Giannotti , Org . : Nineteenth Hole .

Teatre. Atic, d'Atrica Ragei Direcció : Teresa Canas. Cia . Fila Zer. Dins

9:9 Dissabt e

dels actes del dia Mundial contra la violència domèstica . Org . : Fila Zero .

Passeigs per CDllserol a Font de Santa Eulàlia i recorregut per

Teatre estable de la Unió . Col . : Ajuntament de Sant Cugat del Vallés -

Cultural .

Passeigs per CDliserDla Mirador de Cerdanyola . Lloc trobada : Club Muntanyenc- Hora : 9 h . Org . : Club Muntanyenc Sant Cugat .

sobre Horta . Lloc de trobada : Clu b Muntanyenc Sant Cugat . Hora : 9 h. Org . :

pancarta gegant, El jovent català die m no a la constiíucid espanyola i ais esta-

Dona informació,

20 h . Casa de Cultur a CDMerència . La formació del conser-

10 - 14 .30 h . C . Santiago Rusinol

Club Muntanyenc Sard Cugat .

tuts . Independència Passos Catalan s - Dimecres 3, 17 h . PI . Ajuntament .

22 h . Teatre-Auditori del Centre Cultura!

vador-restaurador de béns culturals A càrrec de Xavier Figueras i Nogués,

12 h . Biblioteca del Mll lenar i Espectatfe-tallar de màgia per a infants tifie a celebrar 1'anlbada de l'últim Harry

Música. El Giravolt de Malg () ' Eduard Taidrà . Orquestra Sim fónl ca Sant Cugat . Org . : Centre Cultural . Col . : Ajuntament de Sant Cugat .

Mac Ferran, Sopar per a tothom . Org . :

12 h . Museu de Sant Cugat- Monesti r Visita guiada al Museu de Sant Cuga t

17 h . Centre Social i Sanitari la Floresta Celebració dels aniversaris de l

Cinema . El Festin de Babette Org. : Planeta Floresta . Col .: Ajuntament

Col. lectiu de la Gent Gran de l a Floresta

de Sant Cugat dei Vallès.

Hora. 9 h . Org . : Club Muntanyenc Sant Cugat .

Música en viu . Org . : Cal•tectiu de la Gen t Gran de la Floresta . Col . : Ajuntament d e

22 h - AFC

Sant Cugat del Vallès .

13 h Ateneu Santcugatenc

Scaiextric velocitat Rally Pista i Sea t Leon

Biblloteca del Mliilenari .

festa de la Gent Gran de Mira-so l dEapectacke musical amb Tona Almeda l

Mostra Firart Org . : Firart .

5 Divendres 22 h Centre Sanitari i Social la Floresta

Gordi, Sol i aire, Can Borrell . Lloc de tro bada : Club Muntanyenc Sant Cugat

18 h . Casal Cultural de Mira-So l

director de l'Escala Superior de Conservació i Restauració de béns cultu -

7 Diumeng e

Visita gratuïta . Org . : Museu de St . Cugat .

30 Diumenge

Mundial centra la SIDA Stand informatiu amb tallers didàctics . Org. : Creu Raja Sant Cugat - Rubí .

Duets de Poesia A càrrec de Miguel Anxo, Galicia i Esther Xargay, St. Feliu de Guíxols. Org . : Centre

Santcugatenca . Secció Ball .

rals de Catalunya . Org. : Firart .

Potter A càrrec de Sara Bruixindor, mestra d'encanteris musicals d'una escal a fk màgia Org . : Centre Cultural ,

Oe 17 a 20 h. Pf . Octavi à

20 h . Cafè Auditori del Centre Cultural

Passeigs per Collseroia Fom de la calc, Cova neolitica, Can

Inauguració de l'Exposició de Miquel Casajoana Org . Ateneu Santctlgatenc . 19 h . Casal popular La Guitza

Org. : AEC, La Floresta Esportiva i Cultural .

17 h . Casal Cultural de Mira-so l festa dels aniversaris del Cot-lectiu de la Gent Gran de Mira-sa !

6 Dissabte

8a11 i pica-pica . Org . : Col•iectiu de la Gent Gran de Mira-sol . Cal . : Ajuntament

Passeigs per ColiserDla

de Sant Cugat del Vallès .

lV Jomades contra la Constitució Espanyola Dilluns 1, Pi . Octavià . Penjada d'un a

Pertdrmance contra la Constitució espanyola - Dijous 4, 20 h . Casal Popular La Guitza . Xerrada-sopar. Constituci ó espanyola i constitució europea : presons de pobles i persones . Org . : Mautets Sant Cugat . 4t Concurs de Carrosses acompanyants de Ses Majestats els Rei s d'Orien t Informació i inscripcions a t'Atene u Santcugatenc . 93 674 51 95. Org . : Amics dels Veterans i la Regalèssia .


CULTURA

nijolis, 27 de novembre del zoos

EI teatre flnrestà visita la ciutat de Portbo u iNTkRUilV1 iii L'Agrupaci ó

Teatral la Floresta, en el mare d e l'intercanvi cultural i turístic qu e realitza arnh altres poblacions, v a visitar aqucsl cap de setmana l a localitat de Portbou . Els florestan s van presentar dissabte . 22 d e novembre, l'ethra heli: anivrr►arirl, d'Adoltit Marsillach . L'Agrupació èatral la Floresta , amb la finalitat de conèixer les diferent~ realitats del teatre amateu r català . té engegat un pla d'intercanvis quc perrncl acollir grup s d'aneu i, ai mateix temps . visita r altres indrets . En aquesta orasici , l'elcnc dirigit per Pedro José Martin es va desplaçar fins a Portbo u per tal de representar Fe lis anive rxurirl, una ohra que els fiorestan s ja van portar a La Pnhla de Mafumet (Tarragona) el passat 4 d'octubre i que dissabte que ve, 29 d e novembre, oferiran aI Teatre Municipal de Roses . La protagonista de Pobra escrita per Marsillach ès Lidia Constanra, paper interpretat per M . Carmen'lorris . C'onstanra és una don a que, cl dia del seu 50é. aniversari , es planteja si val la pena segui r ntrntint i mantenir una vida ntunótona i marcada per la submissió a I'homc que un dia va pensar qu e seria la seva parella ideal . A parti r d'agtli, el personatge inicia un a sèrie de reflexions que fan un repà s a Ics diferents etapes de la sev a vida : la infància, l'adoleseéncia, e l primer xicot, cl casarnent i el naixentent de la seva únics filla . <

`Cinc cèntims de música per a no-melòmans' Repàs a la histüria de la música en les Aules per a la Gent Gra n CONFERENCiA>No tots ens podent considera r apassionats per la música . La inmtensa majoria e n fruïm sentint el plaer de

gaudir-ne . C'ilrc crirtini s d ilitrsif'Rrl(!'riHrl-►Ilfló mu►l.c és el titol de la bri -

llant, densa i amena conferència que va donar l a setmana passada cl santcugatenc Ignasi Albors , en el marc de tes Aule s d'Extensió Universitàri a per a la {iens Gran . E n una sala d'actes de l'Arxiu Nacional de CataluJL1RDIGKRCIA nya plena dc gont a gom , Ignasi RJpors va conduir !a xerrada `Cinc cèntims de música per a no-melòmans ' Albors va fer un repà s eronológic a les diferent s etapes de la história de €a rnúsira , cllokr clrrllurll771 . La rnúsira popu vis . Els seus compositors sún E3ach . lar de l'edat mitjana, per la sev a Telemann i Hacnclel . entre d'altres , explicant arnh elarredat els tret~, el s autors i les mostres més caracterishanda, era a càrrec dels goliards i El llenguatge rnusical és complex , amb una gran diversitat de forme s tiques que definien la societat qu e dels joglars . Els trobadors, si b é les va viure, aixi corn la vida sociotambé feien rnúsira laica, represen i estils, on I'extntvagancia i l'exataven una expressió musical i poè geració són cls principis rectors . económica i cultural que les v a engendrar. tica culta , E:1 segle arnh la il suats es regia per la raó i el piano e s A partirdel segle xin . la músic a comença a sofisticar-se i s'arrib a va convertir en cl rei dels instruUna ullada a la historia de la música E1 cant gregoriii . que servia d c al Renaixement, en què les formes ments . Muzart, "un dels grans . p<r G musical~ són naturals i lleugeres . no un revolucionari" . segon s suport a la litúrgia cristiana, er a una música monoiónica i en llat i En aquesta època s'incorpora l a Albors, va trigar força a ser recomúsica polifónira i, l'any 1605 , negut . La xerrada va finalitzar am b que donava sensació dc seriositat i gravetat . El papa Gregori el C iran , neix €'cipera arnb de MctnBeethoven, del xix . i el sorgimen t tcvcrdi . de les cèlebres simfonies . 11 Lloel segle vi . la va unificar. en va establir Ics normes i la va dotar de I'c s 11 barroc és un moment de can renç Batchellí

TEATRE-AUDITORI

EL

el

GIRAVOLT

DE

DE

SANT

DUCA T

MAI G

ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT ASSGCIACIÒ AMICS DE L'OPERA DE SABADEL L Dissabte 29 de novembre a les 10 del vespre Òpera cr3mica en dos actes [Versió semiesceniticadaJ Música d'Eduard Toldrà Textos de Josep Carner Director d'escena : Cartes orfiz Espai escènic : Jordi Galobart Concertino: Anna Calvo Director: Josep Ferré E11926, en ool•iaboracrd amb Josep Camer, com a llitvetista en vers, Toldré composà la partitura de cdmica en un acte El giravolt de maig, la qual representà una de les més reeixides aportacions catalanes a Pobra escénlca i respongué a latrnasfera intel-fectttal catalana noucentista del moment. Sobre la divertida intriga teixida pel poeta Camer, Toldrà inventà un espectacle sonar únic en la llriCa catalana, gairebé

inexistent, que par desgràcia no tingué continuació per part de Toldré. Una petita ópere eómica. Una obra mestra, lleugera i deliciosa . sarv Cugat oompére emb af paCorlMde t9::~sda S Catalana Occident i Boehrkrger ing e Amb ef suport de: Ijuntement de ~t Cuggt

lnformació i venda de localitats : 93 .589 .12 .6 8 www .teatre-auditori .santcugat .org

dSant Cugat 35

El TeatreAuditori, en u n fórum sobre les arts escèniques TROBADA>La directora de l Centre Cultural, Angels Seix, co m a representant del Teatre-Auditori , va participar la setmana passada e n el Fórum de les Arts Escènique s que va tenir lloc a Bilbao . Aquesta trobada, impulsada per la Xarx a d'Auditoris i Teatres Públics d e 1'Esiat espanyol, ha permès conscnsuar un Pla Nacional del Teatre i ha posat de manifest que cal treballar noves línies de màrqueting per tal d'atraure un públic mé s nomhrós a les sales . La Xarxa d'auditoris i teatre s públics, a la qual pertany el Teatre-Auditori pràcticament des d e la seva inauguració, és una associació que coordina fes linies d e treball dels teatres d'arreu de !'Es tat . La reunió que ha organitzat a Bilbao ha servit, d'entrada, perelahorar el Pla Nacional del Teatre . Aquest és un projecte que cs va iniciar fa temps amb la participaci ó dels diferents agents de fl;3 art s csccniyues í, finalment, "s'ha assolit un ampli consens", tal corn declara Angels Seix . Un altre tema tractat en ei fcirum ha estat la necessitat dc trobar nove s fórmules de màrqueting que ajudin a crear nous pitblics. En aques t sentit . Seix considera que "encar a hi ha ma€tat feina per fer i erts lli he m dc posar seriosament" . La directora del Centre Cultural creu que "ca l rnirar com ho fan els altres països europeus i aprendre de les"'teve s experiències'" . <


36 el crlad de Sant Cugat

CULTUR A

Valldaurex projecta e l film històric EIizabth ' La pel . lícula anirà seguida d'un deba t moderat per Jua n José Cortés

Imatge del Curs d'Història de Valldoreix, organlfxat també per Valldaure x

HISTÒRIA DEL C(1.) MIC

per Jordi Frdntorrs

Revistes humorístiques de l a postguerra: `Pumby'

HISTORIA LI Centre d'Estudi s de Valldoreix, Valldaurex, organitza per a aquest cots de setman a una nova fiessin del Cicle de Cinema 1-listàric . En aquesta ocasió , la peldicula triada és EYFzcrhell+, d c Shclchar Kapur, que explica l'ascensió al tron de la reina Elisahc t 1 d'Anglatera, una ascensió envoltada d'intrigues polítiques . tensions religioses i conflicte s sexuals i de gènere . E[ paper d c la jove princesa que es va ennvertir en "la reina verge" estic interpretat per C'att Blanclrctt, nnminada a t'Clscar per aquest rol . L a prnjcecicí, que tindrà lloc dissabt e 29 de novembre . romençarit a dos quarts de l fi del vespre al Casa l dc Cultura dc Valldoreix, Despré s dc la pcl•licula, l'historiador i president de Valldaurex, Juan Jos é Cortés, conduirà un debat obert a tots els assistents, <

A

Taller de fang per a nens i nene s

lnscripcïons als tallers de Nadal de Pou d'Art ART>La galeria Pou d'Art h a obert les inscripcions als tallers de Nadal d ' expressió pl~stica i dibuix . Les Classes . pensades per a nens i nenes etc 4 a 10 anys i nois i noies d e K a 14 anys . se centraran en el s feines nadalencs relacionats taro t amb les mateixeti testes com am h l'hivern . E.ls tallers de Nadal, als qual s solen assistir, fiegonx !'artista i galerista Maria Nahrc, "els nens i le s nenes que durant el curs fan altre s activitats i no tenen temps per a l'art", es desenvoluparan en tie s torns . cl primer dels quals tindrà

Is anys cinquanta, Editorial Valenciana es va proposa r crear una nova revista d'humor dirigida al públic infantil . La idea no era original, però el plantejament va se r molt ambiciós i aviat ia qualitat de 1a nova publicació la va por tar a dalt de tot de la popularitat i les vendes . Pumby, aixi es v a anomenar la nova revista, es va inspirar en el món de Disney , concretament en la revista Mickey. Malgrat això, el preceden t immediat més important el trobem a Yumbo, revista infantil d'edicions Cliper, que havia aparegut e! 1952 i en ia qual un bo n grup d'autors corn Salvador Mestres, Blasco, García Lorent e Ayné havien creat un perfil de personatges en què la caracteristica fonamental era la senzillesa, que dotava les historiete s d'una gran facilitat de comprensió per als nens, i aconseguie n un producte en què els continguts eren un encert rotund i pe r això, possiblement, Pumbyva adoptar tot el positiu que Yumb a havia potenciat . Pumbyva néixer l'abril del 1955 i als inicis va ser pràcticament el mateix equip de la seva revista germana, Jaimilo, el que e s va encarregar de crear els personatges i les historietes . Per ò s'ha d'indicar que autors com Afamar, que tenia un estil prop i molt dur, amb un tipus de grafisme que podia ferir els lector s més petits, van ser exclosos de la redacció de Pumby. A d'altre s creadors com Serafin, que tenia un humor costumista i de critica social, se'ls va fer difícil I'adaptaciò al nou gènere qu e se'ls demanava i perexempfe, ia sèrie La Farr+ifia CRnejalno va tenir l'èxit esperat . A Pumby, a diferència de Jaimifo, s'elimine n totes les pàgines de text escrit i els acudits independents, re s tant la revista constituïda exclusivament per historietes de personatges fixos . La série que donava nom a Ja publicació, Pumby jElgatrto fBlitJ, era obra de, José Sanchis i compartia aventure s amb Blanquita i el professor Chivete . La primera imatge de

lloc els dics 22, 23 i 24 de desembr e i e! scgtm, els dies , 29 30 i 31 d e desembre . A handa de triar els dies , els nens i ics nenes poden escolli r entre I' hczrari de mati, catre ics 1 0 del mati i la l del migdia . i l'horari tic tarda, entre les 5 i les 7 de l a tarda . Les classes que s'imparteixe n a l'au d'Art durant les vacance s escolars dc Nadal permeten aeostar-se a les festes des d'un vessan t artistic i s'hi treballen tècnique s diferents com el rollrigTe . fits de l paper maixc, dels llapis dc ee7kors , el dibuix n la pintura . <

Pumbyera la d'un simpàtic gat que vestia un calçons vermell s i un enorme picarol, que es va anar empetitint amb el temps . A pari de Sanchis, veritable ànima de la revista, altres creador s significatius van ser Palop, amb la sérTe Beeerrin, posteriormen t titulada Becerrin y Monucho ; Liceras, amb Remata y Sapete , Edgar, que dibuixava Caperucita Encarnada; Karpa, amb Cangurifu i Frejo, amb Osito . És tàcit observar que tots els personatges eren anirnals humanitzats en la finia clàssica esmentada de Disney. Les histories del personatge central, Pumby, a l començament eren autoconclusives, però més endavantse li v a donar més importància i va passar a desenvolupar les seves aventures en quatre episodis, sempre desenvolupats pe r gualable Sanchís . Amb el temps es van anar integrant noves fir mes com Cerdítn, Castillo, Carbó, Grema, Sifré, Lanzón i Rojas . La imatge de la revista era d'una qualitat superior a la mitjan a de les altres publicacions : el nombre de pàgines : el queia majo ria fossin a tot color, i les que no tenien color, a partir del núme ro 15 ja apareguessin Bicolors (vermell i negre) i fins i tot el preu era una mica superior que Ies seves homàiogues . El 1961 , donada ia popularitat de què gaudia la revista, va aparèixe r una publicació germana, SuperPumhy, que es va publicar fin s al 1974 . El 1974 els creadors de la revista es van anar fent grans i va n anar abandonant els personatges, per la qual cosa la revista v a necessitar retorçar-se amb la compra d'historietes estrangeres com Fix y Foxi, Pacrlr, d'altres corn Ei arpa de Leonard , publicada per Editions Lombard, i a més s'introdueixen per pri • mera vegada personatges humans a La Pandilla. La nova Uni a va ser 'inici de la decadència . que va concloure amb ia desaparició de PunrUy, sense cap dubte la millor revista infantil d e le seva ípnra . el nnvernl ie cfc 1 1984 .•


agous, 27

de

novembre del zoaa

PUBLICITAT

el Bari de Sant Cugat

L'Orquestra Simfònica Sant Cuga t i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadel l Presente n

E1 giravol t de mai g OPERA CQMICA EN DOS ACTE S (en versió semiescenificada )

Música d'Eduard Toldrà (1895-1962 ) Text d'en Josep Carner (1884-1970 ) Director d'escema : CARLES ORT1 2 Espai escènic : JORDI GALOBAR T Vestuari : AMICS DE L'ÒPERA DE L'HOSPITALE T

Orquestra Simfònica Sant Cuga t Concertino : Anna Calv o Director : Josep Ferr é

Dissabte 29 de novembre de 2003 a les 10 de la ni t Teatre-Auditori del Centre Cultural Sant Cuga t Amb el patrocini de :

Boehringe r I!11I Ingelheim

F u n d a c ió

CATALAN A ACCIDEN T Patrocinador

Fundador

I la col .laboració de : C

E N

T i2

E

G L1 L? U A L

fvr

Ajuntamen t de SantCuga t

SANT CUGA T

Generalitat de Cataluny a Departament de Cultura

Fundació Privad a M1:S1CA S1 ;III ÒNZICA l DE CAMBRA

INFORMACIÓ : A .O .S .C . Telèfon 93 589 31 94 .

localitats de dimarts a divendres de 18h a 14h i de 17h a 19h . Dissabtes de 12h a I4h a les taquilles del Teatre-Auditori - Pi . Gabriel Ferrater Telf . 93 589 12 fi$ . Dues hores abans del concert al Teatre-Auditori Pl . del Centre Cultural, sIn Telf . 93 589 12 68 . Venda de

37


38

ECONOMIA

el diari desant Cugat

Dijous, 27 de

novembre del 200 3

L'Hotel Sant Cugat obrirà al públic l'abril del 2004

El primer hotel construït al centre de la ciutat, amb 97 habitacions, ha suposat una inversió de 12 milion s

i'Hgtel Sant Cugat disposarà d'un total de 97 habitacions doble s

SERVEIS ]

E

l primer hotel ubicat al cen-

tre de Sant Cugat, 1' I Iote l Sant Cugat, obrirà les por tes a] públic 1' 1 d'abril . Aixi ho va assegurar dimart s Ferran Circra, eonsellcr delega t del grup empresarial Flahitat , durant la visita d'ohms a les nove s instal . lacions que estan uhieade s a la cniïlla de la rambla del Ccllc r amb César Martincll . A la visita d'obres yuc va teni r lloc també hi va assistir l'alcalde L :_ :s Rcendcr, que va estar aeom panyat pcr Mercè t'unesa, tinen t d'alcalde de Territori, i Fcfuarc l Pomar, tinent d'alcalde de Med i Ambient i Afers Intcrdepartamen tals . 1 .es obres acabaran a mitjan s de t';ebrcr i posteriorment s'adequarà el mobiliari i la dccoracici

Reactivar el Teatre-Auditori

Lluis Hecoder va explicar que l'Hote l Sant Cugat, ubicat molla prop riel Teatre-Auditori de la ciutat, "ha d'ajuda r l'Ajuntament i la ciutat a fer que el casi del Teatre-Auditori sigui més baix pe r a l'economia municipal . D'aqui aquest esforç que estem fent per posar el Teatre-Auditori dins el mercat de congressos, de la presentació de productes d'empresa i convencions" . L'alcalde va assegurar que "amb el supor t tl'aquesl I'holel segur que tindrà un a molt bona embranzida" . Hecvcier també va apuntar que am b aquest nou edifici "podrem rebaixar l a factura de la despesa de mantenimen t d'alguna instal . lació municipal . L'hotel serà un dinamittadar per a l'economi a local" .

~ !'!:!'AI AC1(]Nf

pergiie l'hotel pugui estar enliesti t et priiriin 1 d'abril .

Categoria quatre estrelle s L'llotel Sant Cugat té una catcgnria de quatre estrelles i disposarà de cinc plantes i planta baixa, am b un total de 97 habitacions dobles 22 habitacions per }dant.: atenys i a primera, que en tindrà nou-, i també 97 places de pàrquing . Cada habitació tindrà una supcrfï cie dc 25 nt', mentre que ics no u suitcs dc l'hotel disposaran de 3 0 m' . A la primera planta hi haurà l a recepció, despatxos i un saló . També s'ntèrirà un espai nptimit zat, qui es pot convertir en cin c sales . on es podran fer bodes i reu nions de treball i d'empreses . Aquesta gran sala disposarà d'una cuina prbpia, independent del res -

.S MII,Nt1l. . S. L .

www .servitaller.co m

també tindrà una terrassa, qu e suport per a tot aquest esforç qu e només es tancarà els meses de de estcrn lent de promoure San t Cugat Lttrn una ciutat de turism e sembre . gener i febrer. Des de l carrer es podrà arceciir al restau cultural, arnh un encant cultural , rant !situat a la printera planta ] amb bones galeries d'art i u n amb una passera . Monestir i un Museu . L'Hotel aju darà a difondre i a L'edifici tamb é disposarà dc do s projecció cultura l ascensors, amb vist a Recoder diu que l'hote l de la ciutat i qu e panoràmica . i .'llnte l "ajudarà) a fer que Sant Sant Cugat sigu i una ciutat mé s Sani Cugat té un a inversió dc niés de 1 2 Cugat sigui una ciutat coneguda i valorada" . milions d'eurns . més valorada " Per la sev a D'entrada, l'hote l posarà al servei dels clients u n banda, Ferran Cirera . conselle r equip d'una cinquantena de pro- delegat del grup empresarial Habi fessionals, que vetllaran per l a tat, va declarar que aquest hotel é s comoditat Dels seus clients . una runstrucció "molt urbana , . Llui s mnit pensada per a Sant Cugat i L'alcalde dc Sant Cugat Reeoder. va destacar després de l a per cobrir les necessitats de la ciu rat" .11 Alex Lópe z visita d ' obres que aquesta cditica -

Importación de coche s

C/ Sola, s/n 08190 Sant Cugat det Valle s

( V )

eió "donarà un servei que la ciuta t necessitava . També serà un per n

tiMPnRT AUTO r MWfloz Tel 629 33 fil 1 9

Tel . 93 674 16 20

taurant de l'hotel . que serà a la primera planta . Aquest restauran t

2OO3-2OO4 Plaça Doctor Galtés, 5 • tel. 93 589 580l


piious, 27

de novembre del 2003

PUBLICITAT

e1 ckari de sant Cugat

Perquè l`encerti amb el seu Pla de Pensions, li oferim una Triple Garantia

A "la Caixa" ens preocupem pel seu futur. Per això, ara fi oferim un Pla de Pensions amb Triple Garantia Primer, li garantim el 100% de l'import aportat ; segon . Ei garantim el 60 % de la rendibilitat el 31112!2018, i tercer, li garantim el valor dels seus

dn ;,er~urdnce r RsdssurarK■ , enhW[ 9 q .ranTilass gut i db 11fi4G . . . . t Ir n +r ,- r^ fIa - rMKS fY trmpprt Ir-rctl y d!! ~•

,,, tix!•.e' • :

-

`

diners prenent com a referéncia f'IP C deia zona euro . Un encert triple. I, pe r descomptat, amb tots els avantatge s fiscals dels plans de pensions .

Parlem ?

f

.' .

_

39


40 d ii de sant Cugat

ECONOMIA

Ollocls,

27

de novembre del zoos

Konik-Tch fskja l 25è an~vrsan

L'empresa inaugurarà el nou centre d'investigació, desenvolupament i enginyeria de sistemes analític s CELEBRACIE [empresa Kímik-'li:ch, amb seu a Sant Cugat , celebra aquest divendres cl 25è ani versari amb diferents actes i tanthc la inauguració del nou centr e d'i f-U. Actualment, l'empresa santcu L:atenca dissenya i i'ahrlca a la se u dc Sant ('ugat una gamma completa c['analitr_adorti, instat lats a mé s de setanta països . Kímik- [èch s'h a convertit en l'única lirnta europe a yuc Mereix una linia cnrnplcta d'analitzadors de laboratori en cnntpcténcia amb altre~ cinc ernprese s americanes i una de japonesa . E 1 grup Knnik va ser fundat Pan y 1978 .

enginyeria de sistemes analitic s claus en mà de Knnik-'1'cch . E s preveu ['assistència de diverse s personalitats , Dinar a l'Hotel Campu s A les dues de la tarda s'oicrirà ar t dinar a I'Hntcl Campus, a la I fniversitat Autónonta de Barcelon a (€J f F ) . En el decurs d'aquesta eeiebraci ó tindrà lluc c1 liiuranten1 de le s medalles dc plata i els diplome s cnlttntenturatius del 25è aniversari

dc Knnik-Tcch a dcstacdes personalitats del món acadèmic de l a indústria en agraïment per la seva cnn i' iança i estímul en les relacion s amb [a llustra empresa . Cloenda de la jornada l'ifltiltl acte d'aquest 25è aniversari tindii lloe a citis quarts d e quatre de la tarda arnh la can Fcréncia inaugurai del cicl e líu►tik, 's anys r! ' innr vac'ió i cle ., en i . alupu►►te nl de lc•c•►liyue s insirtrlPltfl![ils [1 alu 'disl . <

Aquesta empresa s'h a convertit en la primera firma d'analitzadors d e laboratori

L'empresa lfonik-Tech, amb seu a Sant Cugat

Globalmed, al centre de l a ciutat

E is actes s'iniciaran a les de u del mati amb una visita guiada a l claustre i al Museu del Monestir . A dos quarts dc dotze del mat i 5 ' Fnaugtlrara cl nou centre d ' in vestigació i desenvolupamen t

AT 1

a,

EDS pacta el comiat de 300 treballadors

t;r.?fdSliL[€!5'-'' 1 cansultoria de dirercici (ililh,llinrd, uhirad a tsi tii'iltfe de tiaill ( lIL' .ti, està Ctipe ClaiII/Ada Y p1tiptlri lllllar 1llrrntrClí l 1 iltitietitiinainerll CI1 el tlCtierivpiüpa nlerlt del'; RI I ( Iitlrralgc, Ilr ball e n equip i muti,ariú) ; mïllrtrarcls prctCessns(ciualit il, Medi ■nntticlil, prevj•nrití de riscos i ingistica) ; i riènta rap a I'cxcel . lcncia (gesti ó dircctivts, nti1!ora continua i mode l d'excel . lència) . Trets diferencials Ils trets tii fercncials dc (ilohalntcd son el servei, Iu pcrsnnalitiaCieí i l'experiència . Per ( ;lohalmCti, 1'evolucici de I'entpresa és un projecte d'equip on Ics persones són 1'C leTMent tonamental .

Edifici d ' EOS a Sant Cugat

1'empres a I :f)S f 'spaltya . filial de la nnrd-

Servei i mantenimen t s tractament de piscine d'aigües Sistemes de bombei g disseny i instal .lació detre g automàti c 649 .95 .30 .5 0 93 .589 .28 .70

antcricana kIerlrnnics llata Systerns . i el comitè d'empresa va n partir la setmana passada 1'acomiadamcnl de 300 treballadors, e l ltJ% dc la plantilla . Les baixes e s concentren en les nf ïrines de l a multinacinnal a Barcelona i Madrid . Després de dos mesos de ncguciarions, l?I)S ha eontrctal els seu s rcajustantents a l ' Estat . El mes dc juny passat .EDS va anunciar un pl a dc reajustantent mundial que preveu reduir la seva plantilla a Estat s Llnits i Europa en un 2%. cosa que

5ll ilusa 2 .700 c l llpl( `atti .

1 .es nereociacinns per arribar a un aeoríl an iniciar-se el 18 d e sctenlhrc passat i ~,art culrninararn h la prescntaciil de 1'e cpedicnt en c 1 Ministeri de Treball . Indemnitzacions Els afectats rebran com a indemnització 52 dies de sou per any treballat rocs 3 .0110 euros addicilmal s pera aquells trehaliaclnrs amb un a retribuciis bruta anual inferior al s 3(1 .000 euros , La rímtpanyia compta anth cen tres de treball a Sant Cugat, Barce lona i Madritl. entre d'altres . <

1

l

IsssmsslulNYd tslgrçti

llis llufa tterlpeny , 5D 9Q darYa1186(Büb i GB1SanrCUger tel . sssia1799 Ficosete7;7Q e aux• -t d.mm w~auoo-easan 2213 413 Prr e la aew lierl


Di>ol

s, 27 e

novembre del zaaa

el bari de Sant Cugat 4 1

ECONOMIA

SERVEIS >

Mònika

Blasco

Directora AH tle Market Developmen t

"Una hostessa ha de ser resolutiva" Diu que li agrada estar en segon terme i per això porta els Recursos Humans d e l'empresa, un treball que l'apassiona i que coneix profundament . Amb la Carm e Yxart, que s'encarrega de les Relacions Comercials, la un tàndem perfecte .

-Market Development (MD) és . .. -Mll és orla iltica :rlila entpresariea l ets de rel :aiictnti yue aIfeFCIX pirhliyttcs i ct~nlanlic:acui- Íis tract a d'un mercat cn ple desenvolupa ment, i per aixil hem nassut, pe r aportar una nova manera de fèr.

-Pern gairebé prefereixen dir-s e MD Hostesses. -Si, potser perquè sana mé s col . loquial que Market Dcvclopment, } iem dc dir quc el serve i d'hostesses està en I'origrn de I a nostra empresa, tot i que de seguida vam veure que podirnt oferir u n sçrvei integral, perquè és el que cn s demana cl mercat .

havia la necessitat d'U n negoci com aquest, a Sant Cugat? - Prirncr de tttl hi havia la nostra Il'lutini . Port .averll b atitanls anys tr e ballant en athlesl sector i tenie m unes Tancs enormes de posar e n marxa una iniciativa prilpia . Am b l'ajuda de motlles persones, pcr ú sobretot dels mitjans que va posa r al nostre abast el S[ )M . cl Serve i d'nenpaClll M11iiteipal, vam fer u n estudi de vi :tbilital i vam veure cluc la nostre idea podia tenir jlrtajeeciti . Efectivament, a Sant Cugat no h i havia cap ncgoei senthiant, ai xi qu e pttdícnt l:ohrir ics necessitats qu e tenien multes corpreses, organismes, cnnurciunts i partienlars . - 0 sigui, que han encertat.

-i'nrtem menys d'un any i ja he m pogut c's irq rtrvar que la cosa fnneiuna . 1 .1 nostre projecte era ana r de mica en mica, perit les cir -

cumslànens nt :snen . La gent llu c ha preval els Ilnslres serveis ens h a acabat donant tota 1a eufiança . 1 així . un client-ens ha portat a I'a l trc. l7c totes ntancres, si algunacosa ens caracteritza és la prudència i actuem d'acord arrth la nostr a dimensió d'empresa encarit jove .

-Concretament, en què consisteix la seva feina? -t'obrim qualsevol tipa~ n'act e social o d'etllpresa, eonvcncitlns , congressos, fires, prescnlaciuns , exposicions, etc. 1 cns ocupem d c tolt alls que es necessiti per ,a l ' organitxacití . ('unlençant perla puhliiramcsa tcleiïtrtica . continuant pe r la recerca d'un lloc adient per celebrar l'esdeveniment i aportant, cvitlcntnlcnt, les hostesses n el serve i floral, el servei d'àpats, els Ini :sics , ets . Bàsicament donem suport a l eliertl i li iàeilitcln Ie coses .

-Qui integra l'equip humà de l a seva empresa ? -A banda de la I ' arnte Yxart i -j o mateixa, cala a soeles 1 respnnsahies tle I ' entpresa, eomptcm am b una coordinadora cluc supCrvis a cadascun dels aetcs . Quant ala nos tra cartera de professionals, est à integrada per 1(sI) hostesses, lo t que bàsicament acostuntesn a treballar amb tot grup de 30 . -é,Es refereix al personal que con tracten ? -Les hostesses que cobreixen el s actes, que donem sempre d ' alta e n la Seguretat Social . [ aixi ho Ic m eonslar cn les factures dels clients .

FOTOGRAFIA : JOROI GARCI A

Mònica Blasco i Carme Yxart

de manera que vegin que es

tracta d'un servei professional i de tota l garantia . -Què es necessita per ser un a bona hostessa?

f l ]trilncr requisit és tenir una iórmaciti adequaria . I .cs nostres hostesses provenen de Ia universitat . Són llicenciades o fan 1'itllim curs de Turisme, de Itelaeions Públiques, E•:mpresarials, etr . I lcr nosal tres, ]'edat r5 important i per aix ò preFcri :tt noies que orinen els 2 3 anys, abans que ics molt jovcnetes . 'Totes son bilingües en català i cas tellà i parlen tllolr bt: ]'anglès . -L'aspecte físic, importa gaire? -Ligirament . l'aspecte fïxic ha de ser agratlahlc, perit no és I'inlpnrtant . Per nosaltres, la principal qua litat és que han de ser resolutives , han de tenir criteri i sentit cornú . -0 sigui, que les seves hostesses no estan per fer bonic ? -No, això s'ha acabat . Enlloc es

,a s .t_ . C©RREDC)RIA D'ASSEGURANCE S ASSESSORIA JURÍDICA

porta ja l'hostessa est :itica qu e noms:s sap somriure i dir tron dia . Sovint els clients cns diuen que tant els f a que les hostesses fltcsn [,8(1 m i tinguin un físic impressionant, qu e el que valen són persones de qu i refiar-se i que els puguin resoldre un Prnhlema en un moment donat .

-Què fa MD diferent d'altres del sector ? emprese s -i .a qualitat del serve i - Sempre am b cl trlete humà i la prof'essionalitat per davant, actuant dc manera per sonalitzada en cada cas . Sigui en l a inauguració dc la Casa Aymat, e n un eougrcti de medicina esportj y.a a l tiu .il hem donat suport o cn ei f t sti val de cinema d e Sitges d'aquest s "Qui prova els nostres dies, donem a cad a client c1 que necesserveis eres acata sita . domant tota la confiança "

-La imatge d'empresa de MD, l a que porten le s seves hostesses , Lés sempre l a mateixa ? -No, el nostre uni forme corporatiu és tle color gris . tot i cluc tatnhc en tiispnsern d'u n aitrc, dc eolnr blau . Peris el gust de l client ès prioritari sempre . De vega des hi ha actes que rcytlercixen u n aspecte mes modern, amb hostes ses unifnrnlades amb pantaló i camisa . () per exemple hi ha tomb i esdeveniments esportius, qu e requereixen una hostessa més atli IICa . Altre~ vegades .eonvé un esti l mes discret i Icartnal . etc .

-Veient la fort a projecció de MD, han de ser molts els projectes de futur. . . -1 asÍCamenl volem avançar. i na r lrchailant amb molta dcdieacití a Sant Cugat en tetes les iniciative s cluc es presentin, consolidar-en s colo a empresa per a les empreses i anar allà on els clients cns necessi tin . Tut així es defineix molt bé c n i'eslitgast de la nostra empresa, qu e diu : L'! ►lnlt►c• uhjrc cri►e é.ç el seu èxit . / F. Nlvarea

Tregui més avantatges i millors preus a les seves pòlisses d "assegurances "

scugat .previcat@telefonica .ne t

- Mani

:j85 C

=arr ,

:.Ii~

08190 5a••nt : .Cugat del VaIIQS BARCELON A 3675 Qa 17 F.ax9367571

10


42 el duri de Sarrt Cugat

E

SPORTS

ogous, 27

novembre def 2003

Gerard Pera s'adjudica a

Sant Cugat el seu primer títo l El Club de Golf Sant Cugat organitza per setè any consecutiu el Campionat de Catalunya de Professional s G9 &c 1 jovc golfista de 27 any s íJcrarcl Pera és cl nou vencedor del 70111 Campiona t de Catalunya dc Professionals, quc vadisputar-se per seté any Gnnsceuliu a les insta l . lacions de l Club dc Golf Sant Cugat . EI juga dor del CG Vallromanes va fer-s e amb el seu primer Cito! tom a professional en cl segon forat de desempat, que va haver dc yj uga r amb Raúl Quirós i Juan Angc l R+llo . Després dc les tres jornades va sumar 195 cops (ó5 + ó4 + 66) . Gerard Pera . que va tenir e l suport del scu bon amic Gerard López, jugador del I{' Barcelona, va forçar el plul--olJ'amh un hirrlieeugledes dc 25 metres . F.:l campionat va tornar a decidir-se, com e n ('última edició, al segon forat de desempat . En aquesta ocasió, e l goiiista ratalà va fer un purr des de sci metres a bandera que li va vale r un hirdfr cn cl segon forat d c desempat .

E

En aquest campionat hi van participar 81 gflffiistes provinents de tot l'Esta t

Hi partit:ipen $1 jugadors

La ticgona posició final d'un tota l de 81 jugadors va ser per Raúl Qui rós(66{-62 -67),jugadnrdeCadi s de 27 anys . i el tercer llac per Juan Ïingcl Rosillo (69 63 63) . d e San Sebastr n. isl carnpic]nat natal i tombs h a estat t'illlilna prova puntuahlc per

E~ca .

u la gran tina] del Peugeot Tau r d'Espanya, que tindrà lloc a MonleciislllZo (Jerez) del 4 al 7 d e desembre . 1 :1 millor jugador santeugaten c d'aquesta conlpetirió va ser Txnmin }lospital, cluc va acabar vuité , amb un local dc 198 caps (62 } 70

dim

•I

PADEL

Destinataris : Dates curs:

.

66) . f iuspital, exjugador del cirtuit europeu . va situar-se ert primera posició en la primera jornada d'aquest torneig . Tomàs Jesús Mulioa, vencedo r en l'últirna edició del Campionat de Catalunya . tan sols va poder fer u n pobre 42é lloc .

'

L organització va repartir u n teta[ cn premis de 63 .106 etlro s (10 .475 .59h pessetes) . Martinez, orgulló s

ftiehard Martínez . directureslxrrtitl del ('luh de Golf Sant ('ugat . h a declarat que "una vegada més ha

estat tul cx it . L'any vinent es tornarà a fèr aquest torneig a Sant Cugat" . Martiner ha cuntrctxt quc cl fina l d'aquest campionat ha estat "el mé s espectacular dels que s ' han jugat fins ara . A Europa no s'ha anat ma i a un plril•-oi amb dos eagh's e n I ' illlim forat " <

INFANTIL

a.a

t

nens i nenes de 8 a 15 anys INSCRIPCIÓ 08

de! 22 d'abril al 21 de jun y

ER TA!! !

2 dies a Ia setman a

Places

Curs 1 : de 8 a 1 1 anys - Dilluns I dijous dc3 1 7 .30 a 18 .30 h

limi tades

Curs 2 : de 12 a 1,ó anys - Dimecres i divendres da 1 7 .30 a 18 .30 h 1 dia a lo setman a . Curs 3 : de 8 a 11 anys - Dlliuns v dijous de 17,30 a 18,30 h Curs 4 : de 1 2 a 15 anys - Dimecres o divendres de 1 7,3b a 18 .30 h Dissabtes

Curs 5 :de8011 anys - pe 9 a 10 .30 h Curs ó : de $ a 1 1 anys - De 9 a 10,30 h

Inclòs material classes -

Informa ' t

626 207123


Oiious, 27 de

novembre del 21103

ESPORTS

el

de sant cot

43

Les obres de la ciutat esportiva es retarde n EI cam p d'entrenament podria obrir-se abans de Nadal Pista actual del nou pavelló de la rambla del Celler

Endarreriment en lntrga del pavelló EQWPAMENT>Iitt i que c l nou pavclló municipal ja fa me s d'un mes que s'ha acabat . I'Ajuntcnnent de Sant Cugat cncara no h a donat el vistiplau penlué les entitat s esportives de la ciutat hi pugui n entrenar i sxtntpclir.

per part del rnntiiaun que "I ' A juntamenteslà Ili al dc matis i pros . Nosaltres no lém obra LlirRL'tantcnl , I'adjudiyuent empreses . 1 sembl a que l'empresa de 1'escontcsa eléc trica nu té gaire pressa i scguci!c e 1 seu ritme, que és un rilntc prop i

Recader, arlü c

d ' una empresa que té el monopol i del servei" .

I ;alcalde I .uis Rccnder ha asscguriit a 1'.! DIARI 1>1' S AN'CIIi i ;A1 qu e nu cs tracta de cap "endarreriment "

Malgrat tot, Recoder espera que "ben aviat" cl rtuu pavelló dc 1a ciu tat entri per fi en funcionament . <

7f• `_; ,- . !"I.•S .•f-:1carn li d'entrenament de rugbi gespa arlificial de la ciutat esportiva podri a entraren lúncinnament abans de Ic s festes nadalenques . segures Fran cesc Civdàs, coordirtador d'aqus l cquipantent rnuniL :ipa1 . Aquesta é s la printer:t RelUaciir, Lluc rnrrespo n a la primera fase dc les ducs etape s establertes . En aquesta ptimcru Itasc tarnhé es preveu la consiruecisí d'u n edifici dc vestidors i serveis . Segons les previsions . la setma na vinent es Començaria a insta l . la r la gespa artificial dc€ camp d ' entrenament, que tindrà unes mide s de l [f] marcs per 65 metres . 17 c munia nt, perit, ja s'han instal.la t els tbeus que i1•luntinen ayucs l camp d'emrenarnem . Quan el eantp L€ ' crttrenarncn l estigui enllestit, els equips Llet Cltrh

;

. .1~

lill6 I tant iIT

.,

. :F• ,

,k

_

Imatge actual del camp d ' entrenament de rugbi de la ciutat esportiv a

ltuthi SaFit Cugat ja podran entre nar-hi i també competir-hi .

Molts inconvenients I : alcalde sie Sant Cugat, 1 .1uï s Reeclc;r, ha rxplicat a 1 :1 I)IrIR I q E SnNI Cl'[ ; .AT que és tina obra

wwL .RLimEnSR .CO m . Fort urna u[,ï;,a<<nr c l nuesrra web ~rtr :, L,~r

5

1 E GUI}.lIJECLfi. . nEt-ICIf}5 F1.4E I aE PAt;f=S El1L .

Versaleta .,n , am a, ,,

r11ssn

LotPs 1E í j r

935 961 667

L

EOMPRR EL S f105TRE5 PR qq UCTES : WLL.LRLIf11Ef15A .LOfn VerSalita 935 550 052

. .complexa, perit que va endavant . Es una installacici que ha esla t afectada per afers complicats d e resolclrc com és el cas d'una tardor plujosa, linies de serveis qu e s'han de traslladar i també un via l que s'ha hagut dc tancar' . <

IGLtaES, I1LLSi . IiLfEREfICS . 8Frr;inE5 . eRntaull_, CRReR55R , ClJCUS, PRPfiiR . 1 L ; t 1PUS C1E RI11TF1 EHI T1CR Frlt111FFt Ciirliy eriril riRt,


44 el aari de sant Cugat

Es po

s

oiiot,s, 27 de novembre dei 2003

Lluís Recoder anuncia un espònsor per al Sant Cugat L'alcalde de la ciutat va declarar que `d'aquí a uns deu dies estarà realitat'

Corretja ï Lópe z juguen la fina l de la Copa Davi s TENNIS [ :Is tcnni5tcs àanrcugatencs Alex Cnrretja i Frlician a l .cipei jugaran, des de divendres i fins diumenge a Melbourn e (Austràlia), altih l'equip espanyo l la final de la Copa Davis davan t d'Austrilia . Corretja i López disputaran tlissaMe cl punt dels dobles . Els altres dus integrants de l'equi p espanyol són Carles Muyit i Jua n C'arlus Ferrers . F spanya buscarà revalidar e n ó la superi ïrie d'herba la competici per equips més itnporlant que existeix, després d'aeonsegznr-lí! l'an y 200I) a Barcelona, també davan t l'equip australià . Debut de Catalunya Catalunya debutarà oficialment e l pròxim 27 de desernhre a Csirun a Contra l'equip del Marroc . E1 con junt eata€à estarà tiarrnat pelti santcugutencs Alex Corretja, Alber t Gusta, Torn nv Rohrecln i Juan [3ai rclls . <

Derbi local entre la Penya ï Ia U D El club va presentar el nou escut del Sant Cugat Esport Futbol Club

PRESENTACIÏI -› L'alcalde de Sant Cugat . Lluis Recodcr . va fèr públic diumenge cn el deeurs dc l a presentació dels equips i cl cos tienic del Sant Cugat F.spart Futha E Cfub que l'entitat disposaria cn hre u d'un patrocinador. Recclder v a assegurar en els parlaments qu e "d'uqui a uns deu dics es farà realitat". Rc*cxxicr també va clci.al l .ar a E L DIAtti I)1- SAN t ClftiAI que aques t espónsur "suposarà una injecci ó econilmica, que no serf de] tot suticient, però que permetrà qur el rlu h tingui més rerursus per tirar endavant el seu projecte esportiu, qu e ús molt ambiciós" .

PRIMERA DERROTA DEL JÚNIOR FC AL CAMP DEL LÍDER 1 . ' CcJuip ícmeni d'hoquei herb a del Júnior !C', que milita a la Primera Divisió, va patir cl cap d e setmana passat la primera derrota dc la present temporada . En partit corresponent a la sisena jornada de Lliga, I'cquip santcugatcnc va perdre a domicili enfron t del lider, el Real Club Jolaseta . Malgrat la destcta, el Júnior EC' c+ manté en ta segona plaça . a quatre punts del primer, cluc té un partit jugat nats . < PRIMERA VICT)RIA A DOMICIL I DEL SANT CUGAT ESPART FC Ll Sant L'u[;at Espart Futbol Club va aconseguir diumenge a la tarda la segona viclúria consecutiva ai

Divendres , assemblea EI cos directiu del Sanl Cugal Espart Futbol Club lira convocat per demà divendres l'Assemblea General Ordinària d e Socis, que tindrà llac a la Casà de Cultura . La primera convocatòria serà a do s quarts de nou de la nit i la segona a le s nou . EI Sant Cugat Esport FC presentarà fin s a sis punts en l'ordre del dia . Serà la primera assemblea ordinària que dirigeix e l president Alex Barberà . iI

gnap tercer de Primera Regional i també la primera fora de casa de l campionat . Per primera vegad a aquesta temporada l'equip verrncll-i-negre guanyava ducs jornades de fitrrna consecutiva . L'entrenador del primer equip , Ettrique Fartes, ha guanyat el s doti partits que fins al moment h a disputat com a tcrttie d'aques t conjunt . El Sant ( ' cagat Esport F C ncupa la pari mitja ric la rlassili L'acin . C EL PATÍ HOQUEI ENCADEN A DUES DERROTES SEGUIDES El sènior A rnaaculi del Pat i Hoquei Club Sant Cugat, qu e havia arribat a liderar cl grup A de la Primera Catalana, ha perdu t els dos (111ienspartits que ha jugat , a la pista del CE Noia-Freixenet i

Mira-sal-Bato

El president del, Sant Cuga t 1-:spurl Futbol Club, Alex Barberà . va reconèixer la critica situació d e l'entitat : " l eondtnicamcnt, este m en una situació ditïc i Un club de quasi 400 jugador s

La lona Esportiva Municipal Cul l Fava va ser I - escenari de la prescntat:iil ulïrial del Sant Cugat Esporl FC 2003/201)4 . tines 300 persone s van assistir a Pacte i van veure cl e ben a prop els j2 equips en competició i tamhè l'escola de tornzacit i dc l'entitat local . Aquesta campanya serà una tic loti tenlporudes en què cl club vermell-i-neg re dispo-

del CE Vendrell . El cap de set mana passat, el CE Vendrell v a superar els de David Olmo per K gols a 4 . Amh aquests dus illtiin s resultats, el PH(' Sant Cugat h a abandonat les primeres posicion s a la taula . Diumenge al mati . e ] ronjtmt vermell-i-necrc rep l a visita de l'Andorra liC . < L'HANDBOL SANT CUGAT PUJA FINS A LA QUARTA PLAÇ A F.I Cluh 1 landho€ SantCugat . goll dirigeix Joan Sancho, bat escala t fins a la quarta pnsieiil de Primers CCaualana després de clester-se al pavelló rrtttniripal del C'H [ .a Santi Montcada per ry[i gals a 24 . En partit corresponent a la desena jnmada de Lliga, l'equip santeugatenc visita la pista riel Havà , vuitè a la taula . <

sarà de rnés equips . Gairebé 4[] 0 jugadors integraran enguany e l conjunt dels equips del Sant Cugat Esport Fui bol C'lu h . Durant la presentacici, el club de la ciutat va mostrar el nou escut de l rluh, que substitueix 1 ' anlericar. []'altra banda, !'artista santcugatestr Patiu Salas vzi regalar al rlu h un escut del rlub esculpit en tusso. Alex Barberà va lliurar una plaea a Salas i una altra a Pere Marín, perl a seva eontrihueió a l'entitat . També va participar artivanten t en la prescntarió I'cxpresideltt d e l'entitat vermell-i-negra, Jos é Ratnón Alacici . I/Alex López

FUTBOL> La Penya F3laugrarl a Sant Cugat rep dissabte, a do s quarts de vuit de la tarda, al Cam p Municipal de Futbol de Can Mag i la Unión Depurtiva Mira-sctl-Bac a Unitin . Aquest derhi loeai eorrespon a la dotzena jornada del gru p sisè cle la Segona Regional . La P B Sant Cugat és desena amb 14 punts , mentre que els etc Mira-sol só n antepenúltims amb €I) punts k e n iuna de descens directe . La UD Mira-sol-Baca lJnici n disputarà avui dijous . a les nou de la atit,al Camp Municipal de Futbo i de Mira-sol un partit de Lliga ajornat contra la UE Rubí 13 . <

TINTORERI A BUGADERI A Ne t NETEJA EN 4SEC 1 PLANXAT MAXIMA QUALITAT PECES TÈXTILS,CaRTINE S ANTÍLOP, PELL I ALTA PELLETERIA, MANTES I EDREDON S SERVEI A aOMIC1L 1 Frantcsr Macià, 53 (Coll l-avà l 111 .93 574 35 (fil Ichls .del Cclicr, 9 1 Tel . 93 589 53 50

Cuino Medirerrcn ep t>tii,rrknpe C/ plano Hospifol, 7 Sani Cugo1 Tel 93 590 05 0 6

Avd .Lluis Camponys, 29 bxs, T: 93 675 37 07 f!


[ajeus, 27

de novembre del 2003

ESPORTS

OMET i Gonzàlez, premiats a la Festa de I' Handbo l La federació reconeix el trebal l de l'Ajuntament i del jugado r

La FL'tleraeiÚ í 'ata Iana tl llanrlhttl va guardona r divendres de la setrnana passad a durtnt la XVI1 Festa de l'E íandho l Català 1'C Ficina Municipal d'Esport per a Tothom { OMET) de 1' A juntament de Sant Cugat i Juanj o Gonzàler, jugadordcl printerequi p masculi clcl Club Handhol San t Cugat . L'estament federatiu català va distingir I'UMET per fomentar l a promoció de l'handbol a les escoles . Per la seva banda,1'experimen tat jugador verrnelf-i-negra Juanj o Gonzàiez va rebre una de les meda lles de reconeixement per la seva trajectitria esportiva .

Juanjo Gonzàlez i Jordi Tomàs, coordinador de I'6MET

La marca c mo De venta exclusiva a :

EROSKI

La XV1I Festa de !'Handbo l Català va celebrar-se al nou Parc Esportiu Municipal Guiera, a Cer danyola del Valls . <

d diari desant Cugat

.,~. .y ..d.,

45

•1■ ...a..

illa Popula r der

Valldorei x

..-uas rian FVNfR 9IAvnc~ 1p5EP. PUIG

~t

Eventing Sports 5 ha establert fins a vuit categories en aquesta prova

La Mde Valldoreix prsnta nou circuit ATLETISME La present edici ó de la Milla Popular de Valldoreix , que se celebrarà aquest diumenge , presents una novetat significativa . L'organització de la prova, Eventing Sporis 5, empresa que gestion a ei Complex Esportiu EM D de Vall doreix, ha decidit oferir un nou circuit, amb sortida i arribada al Com plex Esportiu EMU de Valldoreix . Aquesta quarta editin de l a Milia Popular, que compta amb e l suport de I' EM D de Valldoreix , eomençard a les dcu del matí i e s preveu que acabi a dos quarts de

dues del migdia . 1 : is participants s'encabiran en un totai de vuit categories {ntascu li i femení) : prebcnjami, benjanti , alcvi . infantil . cadet, júnior, sènio r i veterans . Eventing Sports 5 lliurarà premis en ntetirl-lic als tres pri mers classificats de la categori a sénior, tant en masculí com e n tèmeni . Les inscripcions, que són gratuïtes, poden formalitzar-se a i Complex Esportiu EMD de Vatldo rcix o també .t la botiga Runnin g Vallès . FI mateix dia de la prova també s'acceptaran inscripcions . a


46

e1 dEleri de

sant Cugat

ESPORTS

Dijous, 27 de novembre del 2003

Moseca cedeix sis taules

de p~ng-pong a Valldoreix

Aquesta és la primera vegada que se n'instal . len al districte demostrat que si hi ha una ofert a

liuiica, surten al carrer" . Monts e Turu va explicar que aquesta pro pensa s'emmarca dins el "program a lèr poble a Valldoreix" . Apropar-ho als valldoreixene s

,bati Ports 1 Montse Turu, al centre de la imatge amb les taules de ping-pong EQUIPAMENTS . : districted c Valldoreix disposarà per primer a vegada de taules de ping-pong arni vandàliques. L'empresa barcelonina Moseca ha donat un total de si s taules a l'Entitat Municipal Desecntralit1.ada t FiMD) de Vallcoreix . Dues d'aquestes ja s'han instal-lat a 1a plaça de Maria Sahaié i les altres quatre es cnl-locaran en diverso s espais pilblics del districte .

Montse Turu, presidenta d e 1'F:M de Valldoreix . i Joan fons. gerent de Moseca- van fer-ho públi c diliuns al mati . Turu va explicarqu e arnh aquesta mesura es preté n "habilitar el millor possible tots el s espais públics de Valldoreix" i qu e aquesta iniciativa "torna a ser u n clement nou al districte" . La presidenta de I'E?MI) de Valldoreix v a detallaryuc "els valldorcixcncs han

Per Ia seva banda, Joan Pons v a destacar que amb aquesta aeci p l'nhjectiu és "nu ser clitista i apropar í'espori ala gent dc Viildnrcix . La iïra és que arribi a tothom" . Pons també va destacar durant ía presentació de loti noves taules d e ping-pung que per part de Mosec a "la intenció és continuar col labo-rant amb I'FMD de Valldoreix" . 1 .'EMD de Valldoreix estudi a cn aquests rnornents la incorporació cn alguns parcs del districte d e taulers de parxis i escacs ami vandàlics . Moseca és des de fil uns anys e l patrocinador de I'Ulimpyc Floresta Futbol Sala i també de la scecicí de ping-pong de la Unió Esportiv a Sant Cugat . Del (t de cíesenthrc a16 de gener, I'FMUde Valldoreix instal . larà un a pista cie gel a la pista poliespuniv a deseobcna dc ValWoreix . IIÀ .L .

El sènior masculí de la UE Sant Cugat s'ha mantingut invicte nou jornade s

La UE Sant Cugat perd deu jornades despré s BASgtI ET

Si la temporada passada el sènior masculí de hasquel d e la UE Sant Cugat va perdre els primers vuit punits de Lliga, enguan y ha estat fins a nou jornades sens e conèixer la derrota . El CB Castelldefels ha estat e l primer equip capaç de superar el s santrugatcnes al grup tercer ci e Segona Catalana. El cap de setma na passat els de 1)av ici Lizano va n caure a domicili per 70 punts a 63 . Tot i la primera desfeta al cam pionat, la UE Sant Cugat es mants

EI CV Sant Cugat TM A rep dimecres el Sanse Abans, però, les d e Babío visite n dissabte el tercer, l'Hotel Cantu r

Marcela Re lluita una pilota sota l'atenta mirada de Núria Peruga

llar ancianitat

fundncióealxaterrasic

VOLEIBOL = FI séniur A tèmeil i del C'luh Voleihcll Saltt t'ugat TM A haurà d'afrontar dos partits en cin c dies . Dissabte ala tarda es desplaç a a la pista del tcrccr classi íicat,1' H o -

SERVEI INTEGRA L D ATENCI[ A DOMICIL I

tel Cantur Costa Moglirt, que té un balanç de set victòries i ducs dl:rrotes, D'aktra banda, dirneeres, a le s vuit del vespre . al Pavelló de Volei bol de Sant Cugat a Valldoreix e l CV Sant Cugat TMA rehrà un riva l directe . c] C'V Sanse . EI conjun t madrileny, en zona de descens a l a Lliga FEV, és tretzè i penúltim amh només una victòria menys que le s santcugatertq ues , Es per aquest motiu que el tècnic Angel I3ahio tia qualificat I'encontre dc elau . "Ara és yua n comencem a jugar la mostra lliga

93 736 49 49 1 93 736 49 4 5

ADVOCAT

Assessorament Fiscal , Comptables i labora l ClRoselló, 13 Sant Cugat • Tel . 93 674 12 5 0 E-mall: jsotorres®eresmas .com

El Calafell, tretè FI Calafell, trctzé a la classitïcaci ò dL' setze equips, visita diumenge a la tarda Sant Cugat, Aquest equip té un balanç de 4 victòries i fi derrotes . k1 sénictr tèrneni . d'altra banda , s'ha situat tercer a la classificaci ó de Segona Catalana en derrotar e l C'13 Castellar í 3 per i - a 5 3 particular. Espero que l'equip res pongui i guanyem aquests partits" . Rivals directes Després de jugar arnb cl CV Sansc, cl CV Sant C ' uL*at TMA haurà d e jugar a la pista de 1'ALUCre Excentnic, vuitè a Ia taula, recent ascendi t de categoria, cl 6 de desembre . P p stcriomtent, cl I 3 de descrnbre les de I3abio rebran cl C'V Camada, novè, i eomcnçaran la segona volta a Valld p reix . on s'enfrontaran al Sagra t Car Sarrià, el 20 de desembre . E1 CV Sant Cugat TMA ocupa en aquests moments la primer a plaça de salvació a la Superlliga Femenina . [:s onzè anth un balan ç de dues victitrics i tici derrotes . J a tan sols resten quatre jornada pcryué finalitzi la primera volta a l a Superlliga femenina . <

CERVESERI A

r

• EQUIP ESPECIALITZAT LEGALMENT CONTRACTAT. • SEGURETAT ! TRANQUILITAT PER VDSTE 1 LA SEVA FAMILIA . • ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITAT S

lnfarmacib :

una jornada mes lidcr en solitar i amb un balanç cie 9 victòries i una derrota, Ei CB Cambrils i el C B Montpedrós, segon i tercer, tene n un balanç de 7 victòries i 3 derrotes.

Granja - Bar ENTREPAN S ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS q EL DI A Plaça Augusta, 4 'Icl .93

584 HK

90

Rius i Taulet, 1 9 Tei . 93 674 10 0 5

SCOTT1SH TAVERH - Pti ó REYTAtfRANT • SOPARS - CONCERTS EN DIRECTE Pla del Yl

t, local 12 ■ Sant Cugat 0 .ü3B748884

J& L Serveis irrtrnobiliari s Av . Iluls Companys, 1 3 08190 Sant Cugat del Vallès JL•servri I-eerveisinmobiliarta Te i . 93 675 93 37 MDY . 609 34 32 7 8 PISOS PARC CENTRA L ZONA CQM . + PfSCIN A • 100 m2, 3 hab . 2b, tasa . parc , 297 .601 € 49 .5 M • 85m2, 3 hab . ib.1 lavabo, pq. 300 .506 € 50 M r'Y -) . 7 CENTR E • Pis 80m2 . 3 hab, 16 . 1 pq . cabf . tot exterior 219 .369E 36,5 M • Plao 115 m2, 4 hab., c.s . 25 m2, 2b . 1 pq . traster, calef. L com. pisc , exterlar 348 .587 F 58 M


Dijous,

27

de

novembre del 2403

ESPORTS

e

de Sant Cugat 4 7

AGENDA espart federat VOLEIBOL

SUPERLLIGA FEMENIN A

DS 18.00 Holel Cantor (V Sant Cugat TM A OX 20.00 CV Sanl Cugat i MA-CV Sarlse

PRIMERA CATALANA MASCULIN A I;V Axxnri Avap CV

Sal il Cugat {Issia luur s

SEGONA CATALANA FEMENINA AE Bust Malarn Cv Sant Cugat TMA

JUVENIL FEMEN I AF f3cxat Mataro-CV Sara Cugat TMA

iMA CV Vall d'Hehrón

HOQUEI HERB A

DIVISI D'HONOR 8 MASCULIN A Júnior FC Valentia R['

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A Earlunak Júnio r SalaS• .liüriur 191 7

PRIMERA NACIONAL A PRIMERA NACIONAL B

0517.00 Ilexnr, F5 Sant Cugat-Sicari s

DIVISlb D'HONOR BARCELON A

DS 19.001tuüve FS Sant Cugat AD Castellnou

SEGONA DIVISIÓ A BARCELON A 05 17.00 Chess FS-Franklurl Las F S 0S 16.30Serlata Emperador-Champux r

TERCERA DIVISIÓ BARCELON A 0517.00 CF Mas Gener-CFS Can Serra JUVENIL SEGONA DIVISI Ó DG 12.00 fleuve FS Sani Cugat -EFSVlllama r

SOTS 21 PREFERENT 0G 16 .30 11E Sant Cugat l inques Olesa

PREBENJAMI FUTBOL A 7 OS 09.15 Sabadell Nard-PB Sanl Cuga l DS 12 .30 PB Sant Cugal B-U . Sia Perpetua

CADET SEGONA DIVISl ó PB Sani Cugat A (descansa { D5 17 .30 PB Sant Cugat Li-Fanteia s Cugat B-EF Cerdatrynla V DS 15 .00 05 12 .00 iihidalxi Sanl r :ugat C

BENJAMI CAMPIONAT CATALUNYA D512 .00 PHC Sant Cugal A CE Na3a Freixene t 0516.30 Ril>es CP B-PHC Sant Cugat B DG 10.00 CH Corhera PHC Sant Cugai f ; PREBENJAMI CAMP. CATALUNYA D515.45 Ribas B PHC Sant Cugat A DS 11 .00 f F IC S nit Cugat B C Vilassar H. B

ESQUAi x

CADET MASCULI PREFEREN T 05 18.00 I, IF Sanl Cugat A .CB L'I1aspllalel

VETERAN S DJ 21 .00 Igualada Squasri• Esquaix Sant Cuga t FEMEN I DJ 21 .00 Esquaix Sanl Cugat-Squasti Montjriie

CADET FEMENI PREFEREN T DG 17 .00 CN Caldes-UE Sanl Cuga t

PREBENJAMI PREFEREN T 0S 11 .30 Sant Ctlgat A -Santa Perllélu a 0S 10.45 Sara Cugat B-Cerdanyola V.

CADET PRIMERA DIVISl b DG 10.00 EF Cerdanyola V.-Sant CugaE A

JÚNIOR FEMEN I DG 10 .30 CEi F'tiiytred UE Sant Cuga l

CADET MASCUL I D5 12.00 CB tllnars-UE Sant Cugat B

BENJAMÍ FUTBOL A 7 OS 12.00 Badia-Ui} Mira-Sal-Baca lJrtión 05 15.15 liarlx!r,r-PB Sant Cugat B

ALEVI CAMPIONAT CATALUNYA 05 13.00 PHC SI Cugat A E lelda LLrsta Bta ra B PHC çarn CI gal B irlescar}sa) D517.30 Ribes CP B-PHC Sanl Cugat C

RUGB I PRIMERA CATALAN A CR Pucllu Clt Sail : Cugal

JUNIOR MASCULI DS 19.30 UE Sant Cugat Finques Olesa

BENJAMI FUTBOL A 1 1 OS 11 .00 Pia Sanr Cugat A 5ahadel! Nor d

JUVENIL SEGONA DIVISl b 0G 12.00 Can Boada-PB Sant Cugal A DJ 20 .00 La Planada-PB Sant Cugat B DG 12.00 EF Cerdarrynla V.•Sant Cugal B 05 20.15 Sant Cugat C -San Loraazo

BbSOUET SEGONA CATALANA MASCULI DG 18 .30 0E . Sarit Cugat

CAMPIONAT TERRITORIA L DS 16.00 51 Andreu Natrarel B . B . Sant Cugat

BENJAMI FUTBOL A 7 2A DIVISl b 05 09,00 Sa i H ! :uy a r L Satia daile n ra 05 09.00 Sials t ;uyel I i SarHa Clara OS 13.45 t .N TeraSki I l[1 Mira-sal-$ap a Unión

JUVENIL PRIMERA DIVISl b Pirenaica-Sant Cugal A

E rorrrsia FS Rlpnlfel

INFANTIL CAMPIONAT CATALUNY A DS 14 .15 Pk{(, Sant Cugat•Capellades H C

CAMPIONAT CATALUNYA B DS 20.00 CR Elvira Cuyas B . CB FI L:olOrner

BENJAMI PRIMERA DIVISl ó 0509.00 Sairla g rani Sanl Cugat A OS 09.00 ilrcrrinllr :rs-Sant Gngai B

SEGONA REGIONA L DJ 21 .00 110 Mira-sal-13aco-11E Rubí B D519.30 PB Sarrl Cugat-UïJ Mira-sol-Bat o DG 12.00 CB La Farga-Sabadell Nar d DG 17.30 Júnior FC A-San Pedra Lume n

DG 11 .00 PHC Sani Cugat•Capeliades HC

CADET LLIGA CATALANA H . Ruhr Harirllxrl San! Cugal A Hanlllxil San! Cugai B (lAR iirkia

SEGONA CATALANA FEMENI DS 17.30 CN iarrassz B 1JF ,Sani Cugat

ALEVI SEGONA DIVISIÓ OS 11 .00 Ff Sziiia leu PB Sanr Cugat B 0G 10 .00 Sarrr Cr,gal 8-EF Ronaire 0509.3U I .f SaIhIilell Sara Cugat C

AFICIONAT S DG 08.00 Mlra sal CF-At . Medkerran l

FUTBOL SALA ItlifHpyL

SEGONA PROVINCIAL UF Sarll Cugat Crav a

ALEVI PRIMERA DIVISlb 05 09.30 PB Sara Gr,gat A St3nt Uu+rre OS 13.30 SaiiE Cugat A Satarleu

TERCERA REGIONA L {Jlirnpic Can Fatjó-Júnior FC B

PRIMERA DIVISIÓ MASCULIN A

DS 18.30

TENIS DE TAUL A PRIMERA NACIONA L DG 11 .00 CN Malawi-l1E Sanl Cuga l

INFANTIL SEGONA DIVISlb OS 18.15 San Pedro I unien-Sant Cugat 0 OS 16,30 .friniur FL: Sant Cugat C

FUTBO L PRIMERA REGIONA L DG 12 .00 Sant Cugai Sanl Quirz e DJ 21 .00 Suhurense-Sant Cugat

INFANTIL FEMENI

Can

INFANTIL PRIMERA DIVISlb OS 16.00 PB Sant Cugat A-San Pedro Lurnen 06 12 .00 Cerdanyola V. • PB Sant Cugal B 05 18.30 Savi Cugat A-Badia

TERCERA PROVINCIA L UE Sant Cugat-Famenl MarUnenc

CADET FEMEN I Vüiai `. hort Islslve (,V Sant Cugat TMA A CV Sant Cugai TMA B-CV Sanl Ba r

'V Sant CL IIO l

CADET PRIMERA DIVISI Ó DG 11,00 lteuve FS 5t i ;rr,l:rl Ragi[! ta Calam a INFANTIL SEGONA pIVIS I DG 10 .00 Ilenve F5 Sant ITrLi ;it CE Rubj F S

PETANC A TERCERA D1VJS1 4 DG 09 .00 1 ;P Sanr Cugat-CP Sallen t

HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULIN A DG 12.30 PHC Sarrl Cugal Arrduna tti.

QUARTA DIVISIÓ FEMENIN A DG 09 .00 CP Mira-sol-Can Claramun t

PRIMERA CATALANA FEMENIN A DG 16.00 CE Noia-Freixenet-PHC Sanl L:lrga l

CINQUENA DIVISI Ó DG 09.00 CP fitlidabo-CP Sant Cugat AttèllC A DS 09 .00 CP Mira sol-CP El Vallés

HANDBO L PRIMERA CATALAN A GavA-Handbol Sant Cuga t

SEGONA CATALANA MASCULIN A OS 16.45 [:P Congrés B-PHC Sant Cugat

JUVENIL LLIGA CATALAN A Handbol Sant Cugat (descansa)

JÚNIOR CAMPIONAT CATALUNYA 05 15 .30 PHC Sanl Cugai CF Noia F3uixenel C

SISENA DIVISl b DG 09.00 CP Sanr FranCesc•CP Trinltal Neva B DG 09 .00 LTP Si Cugat AtléEiC B-VElanova Cam l

JUVENIL CAMPIONAT CATALUNYA

SISENA DiViSlb SUBLLIG A DG 09 .00 CP Sant Francesc-CP Trinitat Nov a

SOTS 21 MASCULI PREFEREN T UE Sant Cugat lrlescansa

PREBENJAMI CAMP. CATALUNYA PHC Sanl Cugat A CH Corbera 3- 1 1 .1 CH Santa PerpCEua•PHC Sant Cugat B

RESULTATS espart federat

VOLEIBO L SUPERLIGA FEMENINA

CV Sanl Cugat TMA P Benadorm

It euve FS San t Cugat . .0- 3

PRIMERA CATALANA MASCULIN A CN Sabadeil•CV Sant Cugat Ussn Taurs 3- 1 SEGONA CATALANA FEMENIN A GV Sant Cugal iMA-CV Granollers

3- 0

JUVENIL FEMEN I CV Sant Cugat TMA AE Santa Isabel

3- 4

CADET FEMEN I CV Sarit Cugat TMA A CV RubL CV Sant Cugat TMA $ (descartsa ) INFANTIL FEMENI CN Sabadell-CV Sant Cagat TMA

3- 0

{descansa}

PB Sant Cugat B-Castellar

CADET PRIMERA DIVISI Ó CFS Esparraguera•Iteuve FS Sant Cugat .---- 7- 9

ALEVÍ PRIMERA DIVISl b Ripollet-PB Sanl Cugat A

INFANTIL SEGONA DIVISI Ó 1.a Llagrsta fleuve FS Sant Cugat 1-4 (SIA)

ALEVÍ SEGONA DIVISI Ó PB Sant [TLlçat B-Mirri:anlil BENJAMÍ PRIMERA DIVISI Ó EF Cerdanyola V. PB Sani Cugal A Can Rull RT-PB Sanl Cugat A PB Sant Cugat B Badia

2- 6 4- 1 ] -5

CADET MASCUL I Sant Quirze SC-Lli Sanl Cugat

56-6 3

CADET CAMP. CATALUNYA CR Universitari CR Sani Cugat

0-3 4

TERCERA PROVINCIA L UE Sani Cugat TT Prat

0- 4

BENJAMI FUTBOL A 1 1 PB Sant Cugat A [rtescansa j

CADET FEMENI PREFEREN T UF Szrtt Cugat Sagrat Cor

725 5

INFANTIL CAMP. CATALUNYA Gótres RC CR Sant Cugat

0 .2 0

2- 0 6. 2 1 4 0- 2

HANDBO L PRIMERA CATALAN A H Sant Cugat-CH La Salle Montcada

TERCERA REGIONAL .hlnior FC H-Moatsarral Terrassa . .

5- 3

SEGONA CATALANA FEMENIN A Handbol Sant Cugat -H Vilamajor 20 1 1

AFICIONAT S CF buende Mlra sol CF

3- 1

JUVENIL LL1GA CATALANA Handbol Sanl Cugat-La Salle Bonanova- . . .31 . 1 9

SEGONA DIVISIÓ A BARCELON A . . .3- 2 Champion II :S Monb;arral i;ollblanr. TERCERA DIVISlb BARCELON A JUVENIL SEGONA DIVISló

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó PB Sani CItgat A•Sabadellerrua Sabadellenca-PB Sanl Cugal R

CADET MASCULi PREFERENT UE Sant Cugat alescansa y

BENJAMI FUTBOL A 7 lA Mira Boi-Baca•Uniort•U Santa Perpetua . . --5- 0

SEGONA REGIONAL La P lanada •PB Sant Cugat San Pedru Lwllen-CD La Farga Ripolle t B•Júnior FC A UO Mira•so! U. Santa Perpéiua

DIVISlb D'HONOR BARCELON A Sant Gt!rYasr lleuva F5 Satrl . . .Cugai 1 . }

-0-9 1

BENJAMI FUTBOL A 7 2A DIVISl b 7- 4 LA Mira-sal•Biit;(t LlniGrt BP,liaws[a

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A fiC Jnlaseta Jlinrdr fi :

.4- 3

JUVENIL CAMP. CATALUNYA USAP Barcelona-CF3 Sant Cugat

0-a 2.4

07

PRIMERA NACIONAL B FS P1Ile1l -{teuve FS Sant Cugat- .

15-23

SEGONA PROVINCIA L UE Sartl Cuga t-Gavà TT Torelló-UE Sant Cugat

FUTBO L PRIMERA REGIONA L Ulcsa Montserrat Saril Cugal

FUTBOL SAL A PRIMERA NACIONAL A CE Eliilti i 5 l4nnfivc I-I, ri ,st a

68-64

RUGB I PRIMERA CATALAN A CR Sant Cugat-RC L'Hospitalet

0- 4

3- 5 0.3 10- 0

HOQUEI HERB A DIVISIÓ D'HONOR B MASCULIN A UC1 Tatiurrerlte Jlrnlnr FC 3.0

PRIMERA DIVISIÓ MASCULIN A E Fr i; Jurtior 1'111 . . . . .2 1

JÚNIOR FEMEN I üE Sant Cugat-Joventul BBC B

81-6 7

TENIS DE TAUL A PRIMERA NACIONAL UE Sanl Cugat-CTT L'Hospitalet

1- 3

2 T

JÚNIOR MASCUL I Irrtellkr Revertits-UE Sant Cugat

{ajornat} (arnmat)

PREBENJAM I PB San t Cuga t A FUrtletas I a Rornànira-PB Sant Cugal B

CADET LLIGA CATALAN A Handbol Sanl Cugat A•BM La Roca BM Granollers-Hartdhol Sant Cugat B

1- 3 4.0

26 . 24

43-2 7 48 .1 6

CADET SEGONA DIVISI Ó PB Sant Cugat A ]descansa t Sabadallerrrz•PB Sanl Cugal B

1 ?

BASQUE T SEGONA CATALANA MASCUL Í 70-fi3 CB Castelldefels-UE Sant Cugal

INFANTIL PRIMERA DIVISl b La Planada•PB Sant Cugat A

5-[]

SEGONA CATALANA FEMEN I UE Sant Cugat-CB Castellar B 64-53

ESQUAi X HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULINA CE Vendrell-PHC S,3ru Cugai 8-4

SEGONA DIVISI Ó Nat's Span Esquaix Sant Cugal

SEGONA CATALANA MASCULINA PHC Sanl Cugat-CP Vilanova / 5

TERCERA DIVISI Ó Esgiiarx 5~-~nr Cugal !descansa )

JÚNIOR CAMPIONAT CATALUNYA CP Vilanova-PHC Sant Cugat 4.2 JUVENIL CAMPIONAT CATALUNYA PHC Sanl Cugat (descansa) INFANTIL CAMPIONAT CATALUNY A PHC Sanl Cugat (rlescairsa l ALEVI CAMPIONAT CATALUNYA 5icoris-PHC Sant Cugat A 2- 3 PHC Sanr f:uyal B Irlnsr :arisa} PHC Sani[ Cugat C tdescansa ) BENJAMÍ CAMPIONAT CATALUNYA 1-1 0 CH Corbera-PHC Sanl Cugat A PHC Sanl Cugat B [descansa] PHC Sanl Cugat C-CF. Laietà 4-3

1-3

PETANC A TERCERA DIVISI Ó CP CJranallers CP Sartt Cugal QUARTA DIVISIÓ FEMENINA Torre Llucat-CP Mira•sal CINQUENA DIVISI Ó CP Sant Cugal Allélie A•MartoreUes Sant VlcenG Guàrdia-CP Mlra-sol SISENA DIVISI Ó CP La (irisa-CP San[ Francesc CP Sant Cugal Allétic B {descansa ] SISENA DIVISlb SUBLLIG A CP La Brisa-CP Sarrl Francesc

10 6 -

T- 2 6-1 1 6-1 D 5-1 1

3.6


48

eidiari de Sant Cugat

ESPORTS

Dijous, 27 de novembre ties 2aD 3 T

CLASSIFICACIONS espart federa l VOLEIBO L SUPERLLIGA FEMENINA

3

1

2

9

5

7

3

0

3

6

9

6

Alcafa 6 Laguirak 6 U V--San Vicente 7

2 1

0 0

4 2

0

0

4 12 23 5 4 18 7 0 56

1+1;

RC Pnlrl

(0155101 Ciigal TMA-Playas Benidorm . . . .0 3 I pnrversidad de Blirgos-Holek Cantur . . - .0 . 3 f ;V Trrlerrle MarlchalCV Sartse .3 0 I .V Aitlacele Aguere Fxcentric -3- 1 firbeua :arni Mnnirale AC.esd Veley 1 .3 Capa rle Avlla-`',agraí Cor SarliA . .3 . 0 IJ0AM Murrra r;ri rje tlnlverúldatl Granada 2- 3 Equlp CV Tenerrfe Cala de Avda Hotel Cantor Playas Benidorm Univ . Granada CV Albacete Univ. Burgos Aguere Excentrir. ACesat Vviey UCAAI Murcta ell Sacra CV 5t Cugat TMA CV sana Sagrat Car Sarrià

6 6

UIIrr1rtrs

a

Prepara 1501514 {29 DE NOVEMBRE I RC Polo Universidad rie Valencla•San Vjcanle, Nara HT-R0 5015,45, 1 nglrnak-Júnlrx FC: Qllmpia 90 . A0a1A HL'.

PRIMERA NACIONA L GRUP 3

La propera (29 DE NOVEMBRE)- Playas de Benidorm-UCAM Murela; Hotel Cantur Costa MogAn•CV Sant Cugat TMA, CV Sanse Unhrersjdad de Burgos, Aguere Eitcenlric-C V Tenerife ; Acesol Vniey•CV Albacete; Sagrat Cor 5arri9•Ribelra Sacra MonloRe ; CD Unlversida d de Granada-Cala de Avlla CSC .

HQQtJEI HERB A

P. Atlètica Madrid Agüila-Llana .

Ep1c Casino Comerç-CPP lyualada

4- 3

Can Berardn Ripollet-CER L'Escala CT BarCirlU i3orges . . CN Matard-CKtlella UE Sani Cugat-CTT Hospifalel

1 .4 .3- 4 4.2 0• 4

Equip

PJ PG PP PF PC

CTT Hri_spltale[ Calella Épic Casino C CN Maiar4 Borges CER L'Escala CT Barclno CPP Igualada Ripollet UE Sanl Guga1

6 8 6 6 6 6 6 6 6 6

4 2 19 12 4 2 19 15 4 2 20 18 4 2 21 17 4 2 20 17 3 3 15 18 2 4 17 19 2 4 17 19 2 4 14 22 1 5 14 21

M6

8 B 8 8 8 6 4 A 4 2

La propera (30 DE NOVEMBREj : CPP igualatla • Can Berarda Ripollet; CTT L•Hospllaiel-Éplc Caslno Comerç ; CER L'Escala-GT Barclno ; CN Malaró-UE Sant Cugal ; Calella-Barges -

DIVISI D'HONOR B MASCULIN A Cajacantabria SardinoraRC Joiaseta - . . .2 2 Vailès Departiu-Apóslal Orense 1 .0 L1Tehlrrlente-Júnior FC 30 Vtllerltale HC-Club Atlético San Vklente . . , 3- 1 SlllltCaPB5 HC•Honigvngel 3- 0 Equlp PJ PG PE PP GF GC M6 UD TSbunenl9 8 5 0 0 36 H 1 6 Jànior FC a 6 0 2 18 12 1 2 Apbetd Orentre B 5 1 2 28 14 1 1 Vallés Daporüu A 5 VE Tenda HC B 3 .UivCBnes HC B 3 Ix JOlaeela 8 2 8 2 arllip pel .CC$etdlrtero 8 D GkSlnYbeeb5 8 0

i

1 3 2 1 1 2 t

2 2 3 5 5 6 1

22 16 18 22 16 16 14 29 11 21 9 20 7 28

11 9 8 5 5 2 1

FUTBO L PRIMERA REGIONA L GRUP TERCER Ribes-Cervelló ... Cerdanyola Vallès-Santfeliuen c San Mauro-Terrassa B Sant Quirze-Can Parellada Olesa de Montserrat-Sant Cugat EF Cerdanyola V.-Vista Alegre Cube lles-Plera Ca n Ru ll R .T--Fontetas Fontsanta-Fatjb'Suburense Equip Vista Alegre tan Rull rt. T CubaNes

. . -7- 0 0- 2 1 1 0- 2 0- 4 2- i 1 .0 1- 4

PJ PG PE PP GF GC fN6 11 7 0 4 26 14 2 1 9 6 2 1 13 7 20 11 5 4 2 18 14 1 9

Sanlfalluelu 11 Fonrsanla-Fagó 11

6 5

t 3

4 17 13 1 9 3 14 16 1 8

HC ; Honigvopel-Cajacanlabra Sardirhe{t,

Suburense Terrassa 8

10 11

5 5

2 1

3 19 11 1 7 5 11 10 1 6

EF 0erdarnpra v. 11

4

3

A

PR (MERA DIViSló FEMENINA

Sant Cugat Fordrrtas

10 11

4 4

2 2

4 8 8 14 5 10 12 F 4

Ceruolld Ribes

10 9

3 3

4 3

3 19 21 1 3 3 15 7 1 2

Propera lenlada {30 DE NDVE14i8RE1• RC Jpiaeeta Vetlla Departiu ; ApBatd Orense-lA] Taburenre, Jixrio r FC4408 rda H0 ; put} Atlétloo San VVicente 13anocano s

~.21C18$ata-Jlrrllor FC I]Mnlpta HC-RC Pok1 . . . ; FBC-Akara Hr U. VaIeACla•San Vlcenre-Lagunak Equip

2- 1 .0- 1 0-3 0- 1

PJ PG PE PP GF GC Plf~

80 Jnlaseia

7

6

Júnior FC Alars HT

6

4 4

6

`ql l Cucs z Gu i es

1 1

38 33 22

13

6 6

9 9

11 13 1 5

Can Parellada 10

2

5

3 10 13 1 1

Piera

10

3

2

5 14 22 1 1

San Mauro Cerdanyola V. Sani Qulrte Olesa M

11 11 10 9

2 2 l 0

4 3 5 6

5 13 15 1 0 6 11 21 9 4 13 21 8 3 9 13 6

Propera prnade I30 DE NOVEMBRE) : SandelluencRiber Sanl Cugat Esport FC•Sanr Ouirze ; Piera-EF

~ TOTS ELS SERVEI S ■ TOTS ELS PROFESSIONAL S • TOT EL COMER Ç

i -2

Equip PJ PG PE PP GF GC Pitas 1 ;i F'laicnL{ 1l B 2 1 18 7 26 SanledrnLu190 10 1 6 3 27 14 1 9 Tihidaheo 1 fl . 11 6 1 4 16 12 1 9 Júnrnr FG n 10 6 0 4 18 17 1 8 nuurB 10 5 2 3 12 10 1 7 CD La Farga 11 A 4 3 25 19 1 6 Andalucra 10 1 4 18 12 1 6 5 0 . Sta Perpetua 11 5 1 5 19 20 1 6 Bada 9 4 3 2 12 9 15 PB Sans Cugat 11 4 2 5 14 14 1 4 5abadee Nord 10 4 1 5 11 19 1 3 San lorerleo 10 3 3 4 14 15 t 2 Sabadellenca 10 4 o fi 10 11 1 2 Hlpdrel B 11 3 3 5 24 27 1 2 Cardinerrse 11 4 0 7 13 23 1 2

UO Mira•sa1

10

2

4

4 12 16 1 0

Llana Sabadell 11 AU Madnd A 11

3 1

1 5

7 13 20 5 12 23

10 B

Propera tornada (30 DE NOVEMBRE}: ?8 Sant Cugat IAl Mira-sol-Baeo Unldn ; Cardltrense-La Planada ; CD La Farga Sabadell Nord: Júnlor FC A-San Pedr a Lumen, Llano de Sabadell•Ripollel 8: Badia del Vallbs PeAa Alletiro de Madrid Aguila de Sabadell Rubl 8 lux 511icia, San Lorenm-TlWdaho ; Unilicacl8n Sard a Perpetua 55hadall@nca .

HANDBO L PRIMERA CATALANA 5t Esteve Sesrovires-TDM La Canonja - .29-34 GEiEG-H. Esplugues 23-2 4

UEH Calella-BM La Roca B 17-3 0 BCN-Sants UBAE-Manyanet Les Corts . .26-3 4 H. Cardedeu-Gavà 31-3 3 CH Santpedor-Sant Martl-Adrjanenc B .35-3 1 H . Sant Cugat-CH La Sa11e Monrrada - 26-24 Equlp PJ PG PE PP GF GC 5e6 HC Manyanet 9 8 F 0 27B 219 1 7 GEIEG 9 5 1 3 244 2] 2 1 1 CFI La Saue M . 9 5 0 4 214 216 1 0 H- Sans Cugat. 9 4 2 3 250 241 1 0 TTIM La Canorrya 9 4 2 3 250 255 1 0 H . Esplugues 9 5 0 4 238 242 1 0 CH Sanl Esteve S. 9 5 0 4 243 237 1 0 Gavà 9 4 1 4 264 269 9 CH Santpedrx 9 d 0 5 254 267 8 LrfH Calela 9 4 0 5 257 283 8 BCN-Sanls UBAE 9 3 1 5 251 261 7 St Ekarti-Adr15n. 8 9 3 1 5 228 248 7 H Cardedeu 9 2 2 5 239 242 6 1 1 BM La Roca B 9 7 214 232 3

ia guia de Sant Cugat , 33 .000 exen pur s a totes Ies bústie s

Informeu-vos al : 93 674 86 61

. .2 . 0 - .l - 0 . . .6- 2 1 ,4

Andalucia-Badia (suspès) Tibidabo Torre Romeu-Rubí B 1 .4 Sabadallenca-San Lorenro . .1-í7 UD Mira sal-Baca-L1 . Santa Perpetua .0 2

Anuncieu-vos

• TOTS ELS CARRERS

Propera tornada (30 [7E N11V1 :MBRF] . TT1M 15 05155 115 UEri Calella BM l a Flaca 9 . H Cardedeu. Crl l a 55111 5 Morltrads Cl I Santpedor, 1 1 . [sp)lu(1150: L{-l : nat E559 5 Sesrovlres, HG Mariyri+,el ltiH CiiiE iÍirL lia05 9551001 55n1 Cu91,n Saiu Ma11i Adli:rtunc B 0E1 1 Bf :N '. 05115 i Ii1A l

SEGONA REGIONA L GRUP SIS É La Planada-PB Sant Cugat Sabadell Nurtl-Carofinense San Pedro lumen-CD La Farga Ripollet B-Júnior FC A

TENIS TAULA

PJ PG PP 5F SC 9 9 t7 27 5 9 8 1 25 4 9 7 2 22 6 9 7 2 21 1 1 9 7 2 22 1 4 9 a 5 1 .7 1 7 9 d 5 15 1 6 9 4 5 16 1 8 9 4 5 16 1 9 9 3 fi 15 2 0 9 2 7 10 24 9 2 T 10 2 4 9 1 a a 25 9 1 8 5 26

Crndanyola Vallés : Terrassa B Certlanyrofa dW Vallés : Cervello-Font5arlta-55lj4: 0ar1 Parerlada•San Mauro . Fontetas-Cubelles, Vrsla Alegre lesa Monlserral . Srllwrense•Can R01l Rómold Trpnehon l

HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULIN A GRUP A

Sicoris Club .San[S- Murrplur

G• 5

HC Sant Just'SH IJas0l letuInL';tllrj,li rjlrrrlal l Casal Espluga Pl0 de Santa Mar a . 10(0015 0 CE NUIa-Freixenet-CP Si Halnon Vilafranca 9- 5 CE Vendrell•PHC Sant fuga [ .8 . 4 Anrlarra HC-Reus Oeporti u . . . 7- 1 P Vilaranca-CH Mallenissa 3- 6 CP Riudebitlles-HC Piera 3- 5 CH J00erl5-05121011 d- 2 Equip PJ PG +IG Pir:ra 9 8 CH Mollerussa 10 7 00551(504 10 8 PH0 Sanl Cugal 10 fi CP St Ramon V. 10 1D Cl' CaWtell 6 Noia•Fralxrenes 10 5 CE Vendrell 8 5 CH Juneda 10 A Andorra HC 9 3 HC Sant Just 9 4 CP Ru deWtlles 10 4 Reus Depon pu 10 3 Pla Santa Maria 9 2 Slcorls Club 10 2 sants-Monquïc 10 3 Casal Espluga 9 0 Casal Mrxllularlqul 9 0

PE ] 2 U 2 0 1 2 1 2 3 1 0 0 2 2 U 0 0

PP GF GC Pals 1 59 22 1 6 1 57 35 1 6 2 55 39 1 5 2 81 41 1 4 3 67 50 1 4 3 53 34 1 3 3 43 28 1 2 2 48 28 1 1 4 36 41 i 0 3 34 29 9 4 37 33 9 6 47 48 8 47 53 6 5 25 40 6 6 39 57 6 7 34 56 s 9 30 82 0 9 23 99 0

Propera jornada (30 DE NOVEMBFt£) : Slcaris Club-H C Sanl just SH Casal Montblanqui-Casal Espluga ; Pla de Santa Maria-CE Nola•Frelxenel: CP Sant Ramon Nlahanca-CE Vendrell : PHC Sant Cugat .turidara HC . Reus Deporteu-P. Vilafranca; CH Moilerussa-C P RludebiBlos ; HC Piera-CH Juneda ; 5anls-MnntluTc-C P Calafell.

PRIMERA CATALANA FEMENIN A GRUP PRIME R CHP Bigues i Riells-Igualada Ferrreni HCP .1- 2 CP Voltregà-Salt 2.1 CH Caldes•CE Noia•Freixenet 2.1 PHC Sant Cugat- CP Vilanova . , . - .(ajornat) Equlp PJ PG PE PP GF GC Pels CPVultray3 10 9 1 0 56 12 1 9 Igualada Famenl 10 8 0 2 28 16 1 6 Bigues Riells 10 5 2 3 20 13 1 2 5a5 10 5 D 5 22 16 1 0 PHC 5551 Cugat 9 d U 5 34 35 B Nora-Freixerel 10 3 0 7 14 29 6 CP Vrlanwa 7 1U 30 4 9 2 0 CH Caldas 10 T 1 8 13 46 3

Propera jornada (3fl i7E NflVEMBREI: CP Vlia npsra- CHP Bigues i Riells ; Igualada Femeni HCP•CP Vdtreg4 ; Salr CH Caldes: CE Noia Frei>venet-PHC Sani Cugat .

BÀSQUET SEGONA CATALANA MASCUL I GRUP 3 IJC Capellades 18 Sani Just La 50115 fTtnls-( :B E bçà tl'Amunl CB 00n1011ls BC ;35rtt Joan Despi CB CasEellrlelcls I1F Sitrll Cllgat Calafell-CB Selllmenat

85 . 80 83-6 1 87-84 70-63 76-56

CO Morttperlros B Ah»eda

85-7q

ADT Carrefuur-CE Maluls de Rel CB Salou-AEC Coeblanc

73-a9 65 63

Equip PJ PG PP PF PC fgi UE Sant Cugat 10 9 1 807 662 1 9 CB Carnbrils 10 7 3 761 733 1 7 C8 Mnntpedrós 10 7 3 776 731 1 7 CB Salou 10 6 4 757 704 1 6 AEC Collblanc 10 6 4 771 743 1 6 CB Caslelldeleis 10 6 4 769 704 1 6 B- Alrneda 10 5 5 734 767 1 5 UE Capellades 10 5 5 750 773 1 5 AUT Carrefour 10 5 5 698 702 1 5 CB Semmenat 10 5 5 684 729 1 5 C8 Sanl Jlst 10 4 6 776 787 1 4 BC St Joan fhspf 10 4 6 762 717 1 4 Calafell 10 4 6 768 787 1 4 CE Mdins de Ral 10 3 7 639 710 1 3 La Salle Reus 10 3 7 697 706 1 3 CB Lliçà d'Amuntlb 1 9 708 902 1 1

La propera (30 DE NOVEMBRE) : 13. Almeda-XT Canefour ; CB Sentmenat-CB Ijpab Cerdanyola; UE Sant Cugat-Calafell ; BC Sant Joan nespi-C8 Castelldefels ; C8 U pgà d'Amant-C8 Cambrils; C8 Montpedrós-La Salle Reus ; CE Molins de Rei-CB Salou-Reus Departiu ; CB Sant Just-AE C Callblanr. . SEGONA CATALANA FEMEN Í GRUP 1 A .TH,C,-CB Olesa B CBF Cerdanyola-CN Terrassa B - UE Sant Cugat-CB Castellar R BC Martorell-CB Balaguer CE Sant Nicolau-C8 Seca C8 Calat-C8 Igualada

55 .71 60 . 53 64-5 3 72 . 4 7 . -53. 5 7 4254

Equip PJ PG PP PF PC f11y CB Igualada 9 9 0 703 505 1 8 CB Olesa 8 9 8 1 648 481 1 7 UE Sant Cugat 9 7 2 615 497 1 6 A.T.H .C . 9 6 3 555 501 1 5 CB Seca 9 6 3 559 497 1 5 CB Calaf 449 527 1 4 9 5 4 Basquet Llor 8 5 3 501 468 1 3 CBF Cerdanyola 9 4 5 544 519 1 3 BC Martorell 9 3 6 493 536 1 2 AlbertDisseny $ 4 4 477 538 1 2 CN T~B 8 3 5 450 424 1 1 CE Sant Nfcalau 9 2 7 477 557 1 1 CB Lleida 7 3 4 420 383 1 0 Süria B 2 6 441 578 1 0 CB Balaguer 9 1 8 454 582 1 0 CB Castellar B 9 1 8 471 674 1 0 La propera (30 DE NOVEMBRE] : C8 Seca-San i Pere d'Or ; CB Balaguer-CE Sant Nlcalau; CB Castellar B-BC Marlaell ; CN Terrassa B-UE San t Cugat ; CB Olesa B-CBF Cerdanyola ; CB Igualaria-A-T.H .C . ; 5úrla•C8 Calat; La Salle Bages-C8 Lleida .


Di~olu, 2T de

EsPaFrrs

novembre del 21]03

d doi dle Sant Cugat

49

AGENDA esport escolar COINPErICiO LOCA L

FUTBOL A 7 PREBENJAM I DS 13.00 Cal. Europa e CE Agora {96197) D510.00 Col. Europa A•Júnlor F lIL] Mira sal (96) (0escansa) 0S 12.30 Sant Cugal D-lA Mira-sal (97198 ) DS 11 .00 Lol Furapa C-Sant Cugat C GE. Agora (07190)Idescansaj BENJAM Í D5 10.00 La Farga A-Gol . Europa D5 10.00 .fúnior FC B-Santa Isabel 05 11 .30 ihau A-t1D Mira sol 05 11 .00 Jrirriin FC A-Escala Avenç B 05 11 .00 Esr.nla Avenç A-Júnior FC C 05 11 .30 00I LI Pinar La Farga C D5 11 .15 La Farga l7 La Farga B ihau B ldescansa l ALEVf D513.00 EE Fdró A•EI P no i

HANDBOL

DS 12 .00 Pi d'en Xandri-Ferran Ciua

05 10.45 Sanl Gervasl-2-C0 Sanl Cugat

BENJAM I

BENJAMI

05 13 .00 URE les Planes•Collserola

{Preinf •M }

00 10 .00 Pins Valle a Sans .lnrdi A

D5 10 .00 Pi d'ari Xarrdri B-El Turonet A

D5 13 .00 Olimpyc la Floresla-Joan Maragall

05 08.15 CB La Gamga-C0 Sant Cugat (I- M}

05 12 .00 Maristes Bulli Ei ,[nan Maragal l

D5 13 .00 Joan Maragall B-Maristes Rubi

101011 Saia (descansa)

D5 10.00 CO Sant Cugat (Preinl-F)-C8 Elvira

DS 13 .00 Agora Pi u'en xanclr i

D5 11 .00 Ferran Clua A-Pi d'en Xandri A

D511 .00 Maria Mantessori-Pau Casals

Cilya S

OS 12 .00 Ferran Cfua A-Aven ç

liantlhol Sant Ouifze {descansa }

INFANTIL

D5 11 .15 CD Sant Cugat (I•F)-JE Terrassa B

D5 09.30 ( :i} Sant Cugat-Maristes RuUi A

D511 .00 Avenç 0-El Turonet B

05 12 .00 IES Arnau Cadell-IES Cavall Berna t

D5 09.00 Fiiri ga Thau

D5 09 .00 Avenç B-Joan Maragall A

D5 11 .00 Avenç-URE les Planes

05 11 .000000 Clua B Calalunya

05 10.00 Catalunya-Ferran Clua B

CADET

05 11 .30 [ollserola-Sanl Jordi R

ALEVI

D5 10.00 FF Folro-Col Tecnos

5nnia lsabel (descansa)

05 11 .30 Pins Vallés B-H . Rubí la Serreta

JUVENIL

ALEVI

DS 13.00 Joan Maragall B-Plns VaIIQs A

D512.00 LsLxxtur Can Anglada-EE Foirb

0511 .00 Pau Casals-Escola Naói

DS 12.30 H . Rubí Verdaguer-Pi d'en Xandri B

05 12 .00 Avenç 8-Calalunya B

Ferran Clua B (descansa)

D5 10 .00 Santa lsabei-iha u

DS 09.00 Avenç A-Catalunya

Coliseroia (descansa)

05 12.00 Ramon i Cajal B-Joan Maragall A

05 13 .00 Escola Avenç A-Joan Maragal l

DS 13 .00 Cvi . Carme-FI . Rutri les Torres

D5 09 .00 Calalunya A-CO Sanl Cugat B

DS 10 .00 Escala Avenç B-Maristes Rubi

0511 .00 Erlrapa-CO Sant Cugat A

05 11 .00 Ramon i Cajal A-Pi d'en Xandri A

CEE B

D5 12 .00 Ferran Clua A-Sanla Isabel

DS 12.00 Eseula Avenç-Santa Isabe l

COMPET1C10 LOCAL

BÀSQUET

00 13 .00 CO Sant Cugat B-UE Claret

INFANTI L

05 10 .15 Col . Sagrat Cor Jesiis-CO Sant Cugat

00 11 .30 CO Sant Cugal (M)-IES Blanxar t

A

D5 09 .00 Col, Europa (C-mixt) . IES Montserrat Roig

INFANTIL MASCULIIFEMENI C0MPET1G10

ALEVI

FEDERA L

BÀSQUET

HANDBOL

ALEVI

BENJAM I

BENJAMI

Pi d'en Xandrl-URE Les Planes

Pi d'en Xandri 8-Joan Maragall B

8-8

Olltnpyc la Floresta-Ferran Clua

PREBENJAM I

Agora-Sani Jardi A

4-1 ?

Ferran Clua A-El Turonet A

8 8

CollseroEa {descansa t

. .3 . 1

Pi d'en Xandri-Joan Maragall

12- 4

Maristes fiilbi !descansa )

. . .2 . 2

Ferran Clua A-CO Sant Cugat

7.9

.Iúruor FC (descansa)

Eu r opa•Avenç

Sant Cugal !? . Col . Europa C (ajornat)

Thau-Maristes Rubi A

6-1 D

Ferran Clua B-Joan Maragall A

Ferran Clua B-Collserola

sant Cugat C !descansa)

Sanla Isabel-Catalunya -

9- 7

la Farga A- .lilnlor FC R . .

4 . 12 1 105

ALEV I

.7 . 9

Pins Vallés A Idescansal

Júnior FC A•Sanla Isaoe l

.3- 1

Santa Isabel Escola Nabi . .

.3- 1

Catalunya B (descansa)

8- 8 . .8 8

terran Clua B-Pl U'en Xandrl B

. . . .4-1?.

Avenç A-Ramon I Cajal B

. .10 fi

Col . Carme-Catahuiya

. .4-12

3. 1

Callsernla•ihau -

La Farga D Jurnor FC C

1- 3

Escola Avenç R-Catalunya A

. . . . - 12 4

0 . Rullf Les Totrffs-Joan Maragall A . . . .8- 8

Europa-Joan Maragall

.

Escola Avanç B-Ramon i Cajal A (ajarnal )

a Farga C (de5çansa ) 3 3

. . 12- 4

C0 Saru Cugat A-CO Sant Cugat B . .12- 4

Ferran Clua A-Maristes Rubi (alnrnat !

ALEVI

CEE B

Sanla Isabel-Pi d'en Xandri A

11 Fnuó A-Tha

Escola Avenç IA-F) . Col . Sagrat Farnilla Hort a (alnrnat)

u Escola Avanç•E1 Pinar {a}rxnaii { :ril Europa 8-Cal . Europa A l:.E Fnrró B•Santa lsallel . .

espai

, . - 3- 4

.3-6

05 09.00 Escola Avenç B-C0 . Santa Dorotea

CDMPETICIb COMARCA L

Escola Avarrç {I-MI . IES Vila tle Gracia .400 0 Escola Avenç {I•Fl (descansa)

FUTBOL SALA

.ï 9

.1- 9

25 AC Carllarell (C-F1-Nicolau Copernic A (ajor nat)

. . . .4-12 10- G

INFANTI L 4 1

URE Les Planes•Espai ia Fabrlca - -

. .0 . 8

. . . .3 1

CADET 001 . Martí-EE Foirb

Escala Avenç A EI Pinar

.

--

Torre del Palau 13-Escola Avenç

ALEV f H Rubi Verdaguer-H . Rubi La Serreta

Pau Grrsais Avanç B Ia10rnal l

I hau B-l a Farga B .

Andreu

.4 . 12

IES Arnau Cadell-Cal . Martí

Pins Vallés B-Joan Maragall B

.1 . 3 .

10 6

Sant Jordi B Idescansal

Thau A Cul Furapa Fscaia Avenç B !JD Mira sot

D5 10 .30 Escola Avenç B-Col- Sagrat Ca r

Nicolau Copernic B•Col . Europa {C mixt] .51 -

Pau Casals-Rribi F . Sala

Avenç B-Handbol Sant Ouirre Catalunya-EI Turonet B (ajornat)

4-1 2

Maria Montessori-Joan Maragall

Avenç A-Pi d'en Xandri A (a)ornalt

7.9

CE Agora 91'198i-UD Mira-sal (97198) . .1- 3

. .3 . 1

DS 11,30 Escola Avenç A IES Ritiat i Serr a

escolar 12- 4

BENJAM I

INFANTI L

00 10.15 Escala Avenç A-Col . Jesús Ma . St .

05 10.15 EE Foirb (J•M]•Escvla Pia

Pirrs ValEès-Maristes Rubi B

lJl) Mlra•sol (96)-GE Agora 9619~Y

VOLEIBO L

CADET CEEB

DS 10 .15 IES Blanxan-AC Cantaren (C-F]

FUTBOL A 7 Gul . E iiropa B Col . Europa A

DS 12 .00 Maristes Rubi-Escola Aven ç

FUTBOL SALA

D5 10 .30 Estola Infanl Jesús-Escola Avenç (1-F ]

RESULTATS esport

COMARCAL CEE B

CADETIJLNENIt

D5 10.30 Joan XX111 A-Escola Avenç (I-M )

Europa 10E0 Foiró 8

INFANTIL MASCULI COMPE11C10 CONSEL L

05 12 .45 AC Cantarenl (F)-00 Sant Cugat . IF1

COMPETICIó COMARCAL

(A F )

HANDBOL

05 12 .45 Gol. Vedruna-Escala Thau (mixl)

05 09 .00 Cal . Ntra Sra . Rosario-Escala Aven ç

0512.30 Escola Thau-Gal . Europa A 05 11 .00

BÀSQUET

1 .2

INFANTIL MASCULIIFEMENI COMPETICi O FEDERAL CO Sant Grigat (Premí-Mi-Sant Nirviau92 . 39 CO Sant Cugat (I-M)-CEB Sant Jardí .48-54 CO Sant Cugat (I-F) [descansa)

HANDBO L

. 4 -2

COMARCAL CEE B Esc.ntrl Avenç f'ul Sant Miquel

BÀSQUET

00

E.maspaipiscina@geproxxi .com

. . . . ;,0 19

0001 A Fspnrl &nse Paplal .22-1 5

INFANTI L Cvi . Sagrat Cor-CO Sanl Cugat IM) . .t5-44

VOLEIBO L

Escola 111a1 Imixll-Col Joaquima Vedrurla

INFANTI L

22 5 0

CES [ ;inglc Escola Avenç A

AC Cantareli {F}-Clutr Caliti (ajornat) CEB Saiil Jordl-CO Sanl Cugal (F) . . .2.8 . 26

CADET CEE B Escola Avenç A (descansa )

CADETIJUVENIL

piscin a

Camí de Car? Calders 10, 2° 1 a Sant Cuga t Tel . 93 675 32 67 I m3bi1 : 639 31 27 1 6

69-4 1

I0FANT1L MASCULI COMPETICIO CONSELL

JUVENIL EE Frnrri Al' (3LEu Jalresa . .

IES Jorigueres-EE Foiró (J-M)

dissény estartysicascades r s manteniment

0- 2


50

el der; de sarrc cagat

G

UIA

Dijous, 27 de

novembre 991200 3

Pça. Lk Gal[és, 8 2a 4a Tel . 93 589 89 48

CASA DE LES LLJWES Castillejos, 1 7 Tel . 93 874 64 9 1

GUIA comercia l ADVOCATS EUlAL1A PINYO L M Farrés, 15 A • D TET . 93 674 44 69 GARCIA JULIA Av Catahrrrya 22 l r 2a 191 .93 674 41 64

Tel. 93 674 51 11

Tel 93 674 06 490 ARTICLES PERRUQ .IEST.

PEL-FAÇ Xerrlc . 28 Tel. 935B96649

ISABEL FERRER I MUAOZ Girona, 9, 4[ 4a Tel . 93 589 54 51 JOSEFA TORTOSA P. St . Arltonl, 12 Tei . 93 674 05 93 LL GRIERA CABELLO Fsc . Moragas, 5, 3r 3a rei . 93 674 44 94 ALIMENTAC#b SALUMS Llegums cuits, 13aca119 i conserves Sant Anlonl, 50 iel . 93 674 57 52 AL•LUMINI CRIST . AUGUSTA SL Plaça Or Galtés, 9 Te193 675 41 21 ALUMINO Y CRIST. MOYANO SL Merne Rudoreda, B rei 93 675 70 51 AL . GARRIGA Orient 65, baixos rel . 93 675 29 02 FUSTERIA. D'AL. I PVC ST CUGAT De la Torre, 1 Tel . 93 674 15 02 ANIMALS LA FAUNA Rbla . Celler, 35-37 Tel . 93 674 13 05 DINO'S Avda . Can Graeiis, 9 Tel . 93 674 37 17

5arltíngu Rusinal, 54

ASSEGURANCES

AGENCAT Manel Farrés, 85, C Tel 93 675 09 17 J .G . ASSACIATS PI . Barcelona, 9 B Tei 93 675 30 12 ASSESSORIES ASSES . SANCHEZ CRESPO 1 ASS . Laboral .fiscal . comptable i jurídic Montserrat . 26 Tel . 93 569 79 23 BELI & ASSOCIATS PIaGa Barcelona, 11 rel 93 Gla 17 84 NOGUERA MARCET 1 ASSOC{ATS Laboral, tisoaf i juridiC Santa Mura. 38, 2n 2a Tei 93 589 51 00 R&R ASSESSDRS EC Fiscal, mers i lab. Plye Cener, sln . dx 1 TeI 93 589 08 70 RAMIREZ•LAMBEA Plana Hospital, 5 esq . fet . 93 589 37 15 AUTOESCOLES AUTOESC . MOLINS vola . t Tei . 93 674 42 00 iots els canlets EN MARXA Rosselló, 21 . baixos TeI 93 675 59 09

CUGART iorrent Bomba . 14 Tel . 93 fi 74 43 90 RACO DE L'ARTISTA San, 24 Tel . 93 674 96 38 TOT ART CANDINT Cursos pinlura 199c Pça Dr. Ga1t9s, 6,1 3 Tel . 93 675 39 03 BICICLETES CARDONA Valldoreix, 41 Tel .93 874 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel : 93 589 1 7 57 CARNISSERIES TUBAU La Torre, 1 4 191 93 674 12 85 Mercat Torre g lanca P.1sf1-7 Tel 93 675 30 65 Mrcl Pere San P 104 Tei 93 589 14 18 Passeig Ruhí, 108 (Valldoreix) Tel . 93 674 57 47 SAGARRA Endavaliada, 22 rel . 93 674 01 60 Fsc . Moragas, 13 Tei 93 675 37 77 CATIFES PAPIOL Venda I neteja Cirlovas Castillo, 4 TeI- 93 674 65 00 CENTRES BRONZEJAT PAYTUBi Can Matas, 2 Tel . 93 675 50 11

AUTOMÒBILS

SANT CUGAT

C Ctist Tregallador, sln iel . 93 874 14 53

FUN 8 BASIC Bosses, maletes, Saüales, rint[ironS Pça . Ur. Galtés, 5 rel . 93 589 58 01

CONGELATS L'ILLA CONGELATS Mrct Pere San . P 12 5 iél . 93 589 38 06

EL PUPITRE Aula d'estudi Plana Hospital, 9 iel . 93 599 45 01

CONSULTARIA DE D IREC C#O

ESFERA D'ART Arts psàst . r acadèmia Sant 1199996 21 TeI . 93 (375 91 4 4

GLOBALMED Formació i asses . en gestió, qualitat Total Ptge. Celler, 1 Tei . 609 262 848 COPES CLASStC Av. Torre Blanca, 2 Ta1, 93 674 19 03

f A11JFET PARTICULAR Sant Jnrdl, 22 Tel . 93 674 12 39

BELSCON XXI SA Cm Can Cakiers 10 2n belsconxxi@nexa.es iel . 93 675 32 67

VE SYSTEMS Av. Cerdanyola, 97 9 Tel . 93 589 20 00

CATALONIA CERAM{£ (;Ira . Sant C[10 Cerdanyola, km 3 Tel 93 580 15 00

SANT CUGAT Av 91 Companys, 29 Tel, 93 674 13 98

DELT, SL (:astlllejas . 33 Tet . 93 589 79 34

ELECTRICITAT

ESTUDI ARO Vil{à, 12 Tel . 93 675 67 97 FUSTER I FREIXA,

BALL

AROUIT„ SCP La Mina . 11 . I f3 Tel 99 675 1 8 :3'.i

ESCOLA DE BALLS

.]0RUt CUFI BORRELL Aú Vall d'{tr, 2 1e1 93 6/4 99 01 JORDI 9RONTONS { ;alrnri , 8 Tel 93 [rl '/ 99 3 .1 JORDI MERCAOÉ Cretí, 6 8. 11i :ia Tel 93 209 7 3 26 608 49 45 19 M D

MAR IJARnUE Creu . 25 bx

DE SALO Anselm L'lavé, 14 rel - 93 675 49 3 7 KOLIBRI Boullque del half Anselm Clavé, 14 Tel . 93 675 48 40 BARS Vegeu {iaS t rünlj,r irca

Guia

BELL F9 AHTS CASANAS

RODI Av . Riels l Tautet, 6 tel 93 689 82 80 PICAT 2 Caror Can Calders, 8 A Tei- 93 675 20 01 CERAMICA ARTESANAL TRES AL TALLER Taller propi Anselm Clavé, 9 lek 93 614 78 (]7 CI .Ul3S E5t'()FE S CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, ?i TeI 93 671 53 96 CLUB NArACI(} DE

GRISTALLERIES CRISTALLERIA

CONELÉCTRIC DEL VALLÈS, SL Porti de serves Fecsa-Endesa Av Cerdanyola, 26 bx rel, 93 589 09 42 LA BOMBETA, SL Av Catalunya, 3 rel . 93 674 00 24 PUNTBAT ELECTAI -

ESCULTURA

ESMOLATS VALLÈS Esper.ialistes en eines de tall i esmolats Vic . 28, local 3 Tel . 93 675 41 23 ESTANCS CAL CRISPIN Santlago Rusl7ol, 23 Tel 93 674 03 08 LA TABAOUERÍA Ll. Crxnpanys, 3032 , TeI - 93 675 04 05

5T . CUGAT Sessrons ind, gimnàstira rerapèutira Pça . Pep Ventura, I . 2-3 (cant- escaletesl Tel . 93 589 22 85 FLORISTERIA FLORISTERIA EMMA Flors i plantes Rius i 999199 16 Te1 . 93 674 70 45

FORN J. VALLS Fl9baraci4 pròpia Major, 24 iel . 93 674 0 1 59 KROxAN Av. Catalunya, 15 Tel . 93 !389 81 97 MIRA-SOL MARI

CONTRALLUM Av Cerdartyota, 11 ie1 . 93 589 64 63 Santiago 1%9910, 42 Tei 93 675 12 48 FOTO ESTUDIO MAPE Av Cerdauyola, 38 Tel . 93 679 09 71 kNTERFILM Rbla . Celler, 23 Tel . 93 587 84 27 ZOOM Centre de 1a Imatge Santa Maria, 14 TeI 93 675 56 74 FRUITERIES FRUITERIA ANGEL Av. Cala]urlya, 8 Tel . 93 589 70 47

ELECTFt€JIJOM .

APLITEC Carai rle 4l Creu, 6 b Tel 93 589 49 97

vER91A,5L MJuArrekl, 49-51 Tel 93 583 68 87

BRICOLATGE EL 91 Tenírn iotes fes solu Cines en fusta Balenes, a3 Tel 93 675 :35 33

ASOCIADO S 1 Cttrnpanys 1$-90, 'r le1 . 93 990 29 00

PINGIII TROPICAL Plaça ectavià, 2 Tel . 93 674 58 84

FOST. EBENISTERIA Tel 93 (399 67 48 93 674 70 68

PUBLICAS Sdsnna . 3 esc . A 1f 29 Tel 93 589 59 GD 667 536 665 IDIOMES DEUTSCHEAKADEMIE Cenlre aleman y Martorell, 31 i91 . 93. 675 27 2 7 SPRINT IDIOMES Francesc Mtlragas, 8 ie1 . 93 589 22 64 TRINITY Rgla San Mora, 18 Tei . 93 675 22 01 WAY-IN 19iUmes• rradurrions Rius i iaulet, 2 pral . Tel . 93 674 82 15 IMMOBILIÀRIE S Vegeu pàg . ímmohr liària

MASAJES A 1000

Cenlre d'estétlc a Pla del Vinyet, 57, I . 7 Tel . 93 544 1 1 75 PAYfufif Can Ma[as, 2

Tel . 93 675 50 1 1

OUlROS Valldoreix, 76 qls Tel . 93 589 07 06 RBV Fsc Moragas, 25 Te]- 93 675 58 55

LLAR D'AVI S LA FLORESTA Pearsnn, 3 6 Tel . 93 589 78 0 0 LES PLANES Tel . 93 675 51 0 5 MIRA-SOL Victbria, 48 Tel . 93 589 20 1 8

LLAR D'INFANTS

JARDINERIES

DARDI D'INFANTS

BOTANIA Jardins, terrasses , dissenys de prot . Tel . 93 675 61 1 6 649 094 1119

L'ALBA Carme, 40 , 4 2 Ter 93 574 H6 9 9

GARDEN ROCAMORA llaceres, 1 2 iel . 93 674 36 94

LA MAINAD A Castellvl, 2 3 Tel 93 574 81 5 2 LLIBRERIES

SON JARDI Serveis de jardineria Lleida, 1 Tel . 93 674 07 80

ALEXANDRIA Villà, 1 0 TeI 93 675 32 0 1

JOGUINES

LLIBR E Rbla del Celler, 25 Tel . 93 674 96 59

EL CELLER DE L

1 M P R E NTA

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel . 93 674 15 32

GIMNASOS ESPORTS

PAPERINSKf xerris, 25 Tel . 93 589 87 14

L'AMIC IMAGINARI Rius i iaulet, 13 TeI 93 589 36 32

HEMERY iot en esoterisme, ui gres, mineral, música Sant Antoni, l rel. 93 589 43 8 7

CLUB NATACII

INFORMATICA

SCOOTY LUDI C xerris, 8 8 Tel 93 590 61 89

LLIBRERIA PAIpEIA Santlago 999991, 4 0 Tel . 93 674 03 1 4

JOIERIES

LAMIC IMAGINAR I Rius I faules, 1 3 Tel 93 589 36 32

SANT CUGAT Cr sl Treballador, sln Tel 93 674 14 53 DIR SANT CUGAT Ctra . de Riihi, 76-7 8 Tel 901 3{} 49 30

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel . 93 590 80 60

GIMNAS ESCOLA

DIGICOM SOfrWARE Software a mida Pça . la Unió 13 1r 39 Tel . 93 544 14 45

SANT CUGAT EGsenda,11 Tel. 93 674 61 72

PROGRAM ACCE S R91a . Can Mata . 18 Tel . 93 675 15 56

RUNNING VALLÈS Can Maias, 2 local Tel 93 589 86 31

99 DISSENY Villa . 12 T91 93 675 67 88

TOBELLA Santiago Rusrilol . 49 Tel . 93 590 69 80

LA JIJONENCA Gekals i Torrons artes . Major, 29 Tel . 93 675 25 B6 xerris, 30 Tel 93 674 13 48 Gelats i [arro ps ane sans, s. cafeteria Vlflà, SlMurillo. Ic . 4 Tel . 93 675 34 02

FOTO-VIDEO

FUSTERIES

YBARGUENGOITIA

rel 93 675 49 02

GIMNAS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tei 93 590 82 79

ESTUDI DEC . I INTERIORISME

DOMÈST]C5 Torrent rle la Rorritrl, 36 42, Ini : rl 1 1er 93 X89 00 7 .1

C de la Creu, 16

FLECA ARTESANA Pça Joan Borràs, 1 Tel 93 674 15 46

CITAT Carni del Colomer, 2 Tel . 93 674 68 06

CADIMA ELECTRQ -

AEAFATAS Y REL.

GELATS ARTESANS

CTRE . TERAPÈUTIC

MIOUEL cASAJUA NA SALABERT "Cas Pere Mosso" Escultura i piritilra La Torre, 8 [Monestir] Tel . 93 675 46 24

MARKET DEVELOP

D'ART

FiSIOTERAPIA

CAIXA D'ESTALVIS I

CONSTRUC .

CANALS GALERIA

SALA RUSIAOL Sanlraga R[isibol Tel . 93 675 47 51

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 Tei . 93 589 74 42

CAIXA TERRASSA Valldoreix, 32 Tel . 93 675 31 00

HOSTESES

FERRETERIA ROS 2 de maig, 12 191 . 93 674 37 64

EL FORN CENRAL Oegustacrd . pastes i etltrepans Manel Farrés, 41 hx fel- 93 589 67 17

ORNOVA Av . Companys, 18 TeI . 93 675 23 73

GALERIES D'ARI

Pou D'ART 991m99 . 3 5 1e1 93 590 fio 86

FORNS

CAIXA SABADELL Plaça Barrelorta, 8 TeI . 93 589 75 12

HIPkCA SEVERINO Pg Calado, 12 iPr . 93 674 11 40

PUNT CLAU Fsc. Macià, 52-56 1e1 . 93 589 51 25

CAIXA CATALUNYA Av . Rius i 199199 33 Tel . 93 675 19 04

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tei . 93 675 36 53

2deinaig,9 Tel . 93 674 35 43

ESPAI L- RIBAS Plaça Gorirta, 13 Tel 93 589 57 76

ErúT. BANCAHlE.S

PENSIONS Rhia . Rihalallada, 2D rel . 93 589 38 52

TOTA FUSTA

EL PONT Girona, 3 Tel 93 675 01 75

erc7PlSTERIES

CERAMIOUES

T.M- G- EXP I VENDES Av.1 .1 . Companys . 36 fel . 93 475 59 53

FERRETERIES

ARPALI Valldoreix, 45 1el .93 614 96 02

DELPHI AUTOMQTI -

FOAP Av. Rius I iail191, 27 Tel . 93fi740503 93 589 31 21

ESCOLA TRAU Vial Interpolar Tel . 93 589 81 08 KUMON Matemàtiques Cami del Colomer, 19 Tel . 93 574 65 58

TALLER J . MORAGAS Av. Vtlladelprat, 79 Tel . 93 674 50 48

T.M .G . TALLERS Borrell Front, 31-33 Tel 9999 93 674 34 75

MÚSIC A Martorell, 4 Tel . 93 589 28 33 MUSICALS GYMEL Malricura oberta Carme, 18 iel 93 583 65 79

DEL vaLLEs Av. Ll . Companys, 29 iel . 93 674 68 50 93 674 71 99

DANIEL CALATAYUD Rbla . Ribalallada, 31 B3 4r 1 a Tel r9;36751803

CARME TALLEDA

MER-K2 Rius i Taulel, 49-51 Tel 93 675 60 21

COU. FAVA SERVEIS Antenes, paners eleCtrQn19S AnB Fsa . Macià, 85 C Tel . 93 590 63 07

9 . MUA02 solà, 51n TeI . 93 fi74 16 20

ENSENYAMENT

FARM . LLORENS Santa Maria, 27 ref . 93 674 15 31

CENTRE D'ESTUDIS

AUTOCOMARCA

GESTlO MARTI FINET De la Cret1 . 25 . l r Tel 93 589 3I] 65

J . RUIZ DE BUSTILL O Av. Cerdanyola, 23 T91 . 93 590 10 35

COMPRA-VENDA

ANTENES

AROUfrECTI1RA I

FARMACiES

INGENIERIA AP Villé, 12 rel . 93 675 68 04

COMPLEMENTS

CTRES . PS#OUICS

ARQUITECTES

ENGINYERIA

ST CUGAT ESPORTS PI Quatre Cantons Tel 93 674 30 8 1 SOUASH SANT CUGAT Sant ,]ordí . 33 . 35 Tel 93 674 98 62 UESC Canavas C9slillu, 9 991 . 93 675 23 9 0

PUNT BAT

ANIBAR Caslillejos, 33 Tel . 93 675 62 95 ,laierla-rellotgeria, Taller propi ANNA FUSET Sanhage Rusiriol, 45 Tel 93 589 50 72

INFflRMA1TCA Venda, reparar.ió, Instat-taciÓ de xarxe s 1 seguretal Camí Colomer, 2 TeI . 93 674 68 06

JOIERIA MlOUEL Enlfavallada . 25 Tel 93 674 97 53

SIGNUS SERVEIS

TONI LOZANO

INFORMATICS Instar-laco], repara clb, manteniment, seguretat ie193 589 19 68 www.slgnus.lnfo

JOIER ARTES A Taller propi xerrlc, 27-29 Tel . 93 674 94 24

INSTAL . LACIONS

MIREIA'S Valldoreix, 33 Tel 93 67 , 1 99 40

TRES AL TALLER Joieria artesanat , taller propi Anselm Clavé, 9 Tel . 93 674 78 07

GRRFIOIlFS

A . ZAMORA, S.L. Mn . C . Verdaguer, 18 Tel . 93 589 26 38

GRAFIOUES ARES Castellví, 19 TeI . 93 675 32 66

APLITEC Cami de la Creu, fi b TeI 93 589 49 97

ARMIN. NÚM . 1 Valldoreix, 67 A Tel 93 589 47 42

iiAMSURGOESE5

FOAP Rius l Taulel, 27 Tsl 93 674 05 03

ARMIN . NÚM . 2 Major. 33 Tei . 93 674 01 74

MANTSERV, S .A. Av . Catalunya, 18 Tel . 93 674 60 58

LLAfVfINA[IURE S

MC DONALD'S Clre Cial . 51 Cugat rel . 93 674 46 54

CENTR E

CHUP I l.larnlitaaures i regals Pg Soto Martí . 14 rel 93 98' 93 85

D'ESTÈTICA DONNA geiniilciuns lastlr mlioïlyes G Majru. 36 . 1 TeI 93G7552 54

SEC I DOLÇ Fruits 94:rs . cara mels I Ilamutatlures Santa Maria, 45 Tel. 93 674 12 5 3

DIETETICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere Sai1 . 9 iel . 93 67.7 90 60 SUPER-NATURAL Sant RE3919ii 4 Obert llissagte larrla TeI . 93 675 59 53 HIPIpUES

LOTERIES

INST . BELLESA

°ANGELS

LLANES

MYTHDS Plaça Barcelona, 9 Tei- 93 589 86 1 7 LUDOTEO1IE S BALL MANETES Plana hospital, 2 5 T91 . 93 589 47 5 1 CASAL FAMILIAR ELS PEIXETS Casals r1'es[iu . Nada l Setrnana Santa f.stape . 37, baixa s Tel . 93 583 68 39 RIALLE S Sant Medir, 1 4 TeI . 93 674 67 38 SCOOTY LUDI G xerris, 8 B Tel 93 590 61 89 MARBRES GIRO ART S Induslria del marbr e Hospi[al. 35 TCI . 93 590 14 1 5 MARMOLES 5 T CUGAT Cort Fa44 Aurons i ariiprsamor. 12 - N . 3 TeI 93 675 51 0 8 MARC S ATEJ. R BLAU Av Torrloianca, 2 icl 93 589 19 3 1 CRESTALERI A AUGUSTA 5L Plaça D[ . Gattès . 9 Tel . 93 675 41 2 1 MES MARCS Enric Gnularlos, 1 5


Dijous,

27

de

Guia

novembre del 2003

el dLari de Sant Cugat 5 1

GUIA comercial Tel . 93 589 14 ?9

Tel . 13 :5 67•1 53 94

MATERIA L

LETT O Moble juvenil Pça. Dr . GaElès, 7 Tel . 93 674 58 51

CONST.

MAT RIDMAR 5i . Cl 1 .61 - Can Barat a Tel93 588 02 4 9 MERCERIES

LA MERCERIA Plaça Pere San, 7 Tel 93 674 05 24 LA PERLA Major, 3 Tel- 93 674 01 38 MISSATGER S MRW Rdetons Cerdà, 4

931 93 59Q 26 80

SANT CUGU EXPRESS SL Plana Hospital, 32, prat l a Tel93 589 68 28 MOBLES I DEC.

MOBLES Fsc Monagas, 33 tel 93 674 09 95 93 674 15 5 0 CARRE

CASA1l1ANA Galeries Sant Jord i Santiago Ruslfid, 3 7 Major, 6 Tei . 93 589 22 3 2 EGA MOBLES Càrlovas del Castilla, 2 Tel . 93 589 90 1 4 EL CALLEJO N De la Riera . 8-1 0 Tel . 93 590 13 82

CONSTRUWS'A Santa Mana, 9 , l r 19 Tel . 93 589 01 51

R. NOVAS F1b1a del Celler, 212 Tei . 93 589 54 31

06A1 6 IGd•JúniDr Angel Guimerà, 1 9 Tel . 93 544 24 1 9

RESIDENCIAL GALTÉS Pça . Dr Gastés, 5, I- 1 Tel . 93 674 43 56

MODA-CONFEC .

MOTOCICLETE S

ALLEGRO BtG 512E Totes Wr: ralles grans Vrc, 28 110 . 93 590 11 22

CASTELLVI MORTO R Conc oficial Horda Rosselló, 1 5 Te5 93 675 45 1 6

ANDAGUA Av Catalunya, 18 Tel . 93 583 60 17

MOTOR A FONS, SL Motos micraovUres Vallès, 6 7 Tel. 93 675 41 32

BENETTO N Sarna Mana, 21 TWIN MOTORS Tef . 93 674 85 02 Venda, reparació I resi ., lates les marques BLUE MOON Borrell, 9 Major, 1 6 Tel. 93674887 8 TM . 93 675 02 67 Valldoreix, 4 3 Tei . 93 589 43 55 MÚSIC A CJIMPMAH Y Valldoreix, 1 6 Tel 93 674 1 4 82 CARA S CllORE 5L Mata rtailarl a Manel Farrés. 4 5 Tel. 93 675 64 69 CASA DE LES LLANES Totes les talle s CasülleJos,1 7 Tel. 93 674 64 9 1 EMIW BARREDA Vestits de festa i roba Iuvenil oómoda

L'Ertdavallada, 1 2

AAARIIW Sabadell, 1 I Pça . Pere San, 1 4 Tel. 93 674 74 28 TOT PLIN T Sant Antonl, 1 9 Tef. 93 674 00 97

BABY VI P

Valldoreix, 1 0 Tel . 93 590 02 49

Marga Medina l Enric Gibert

CENTRE D'ÓPTICS Xerric, 29 Tei . 93 589 61 61 óPTICA MIRA-SOL 2096 desc . fam . nomb . L'Endavallada, 15 Tel . 93 589 86 88 TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel . 93 589 44 95 PAPERERfES

T1SSER Ctra . Cerdanyola, 14 Tel . 93 675 53 02

BCN PISCINES Crisl4bal Colon, 30 Tet . 93 675 13 13

REPARACIONS

PEkXETERIES

ESPAI PISCINA Cm Can Calders 10 2n 1a Tel . 93 675 32 67 639 31 27 16

RIBERA MANERD AV. Catalunya, 2, 1 . 10 Tel . 933 615 06 19 Mct Torrehlatxa,P.1 22 Tel . 93 675 32 56 Ctre Cial S. Cugat P55 Tel . 93 589 75 80

CARNÉ I BOSCH Fsc . Moragas, 29 Tei 93 589 60 88 CARRERA valldoreix, 69 Tel . 93 675 20 12 FORMA'S Elles Rogent, 18 A Tei . 93 675 40 06 IMATGE MENFIS Avda . Anselm Gavé, 3 Tel, 93 675 pp 55 Marlorell, 12 Tel 93 589 56 57

NETEGES

PAf AFARMACIA

BRILLNET SL IJuls Companys, 2. 7 Tel. 93 6 75 95 9 5

FARMA NATU R Valldaelx, 65 Tel7Fax: 93 674 83 51

JUANI XeniC, 28 Tel. 93 674 66 99

DIAL Camí del Colomer, 1 0 Tet. 93 590 38 4 1

PARAMENTS LLAR

NETEGES BOI X Neteges err general Abat Biure, 20, bx l a Tel 93 675 35 0 2

TOT PER A LA LLAR De la Mina. 5 Met Torreblanca 8219 Tel . 93 589 34 54

VALLÉS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 891 B

PARC INFANTIL

NETEJA IND. MDL Móduls

BABY PARI[ Obrem el 25 d'agost CampoarnIX, 1 Tel. 93 675 97 49

digihals per al

MIL I UNA TROBALLES Martorell, 2 Tel 93 674 1 4 85

MASAJES A 1000 Pia del Vinyet, 57, I- 7 Tel 93 544 11 75 PERRUQ . BELLVER Av. Catalunya. 12 Tel . 93 675 42 02

PASTISSERIES LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel . 93 674 07 71 SEAT

APLTTEC Camí de la Creu . S bx Tel . 93 589 49 97 DECASA Pintures i decoració Ctra . Roquetes . 31, n . 3 Tel . 93 544 10 46 PISCINES

la secció Les bodes de la setmana

ROBA LLAR

POLLERIA IMMA Mrct Torreblanca P 1-5 Tel . 93 675 13 89

Sl1PER HQGAR Plana Octavfà, sln Tel . 93 589 89 99

PUBLICITAT EVEIJNE Ptge Celler, 1, otielna 2 Tef. 93 675 50 02 REFORMES

DIAL {ami del Colomer, 10 Tei 93 590 38 41

E. JULIA Recanvis accessoris CamldelaCreu,24 Tel, 93 675 11 50 93 675 19 5 1

J . MUfaQ2 Solà . sfn Tel 93 674 16 20

POLLERIES

TOT PANY Av. Fsc . Macià 701 . 5 Tel, 93 587 93 11

AUTO REC .VALLES

RESIDÈNCIES

FALGUERA Vülà, 1 Tel 93 675 24 41

PORTES SEGU RETAT

TALLERS MEC . I COMP.

AUiOREPAMpO 5T Planxa i pintura Sant Pere, 6 Tel . 93 675 10 1 3

PNEUMATTCS SAN T G9CAT Pneurrlàlics i rrtietànica ràpida Anselm Clavé, 16-18 Tei . 93 675 28 53

Ter . 93 589 76 32

MAILING VAt I ES, SL Mercè Rodoreda, 8 Tel . 93 589 23 71

SANT SALVADOR Sanl Salvador, 47 Tel 93 674 42 23

DELT, SL Casoliejas, 33 Tei . 93 589 79 34

PINTURES

REPARTIDORS

RESID . 3A EDAT

PERSIANES CRISTPL AUGUSTA Plaça Dr. Gattés, 9 Tel, 93 675 41 21

TELV1SAT TV. videa, Sabadell, 2$ Tel . 93 675 47 47

PNEUMATICS

APLITEc CamfdelaCreu, 6bx Tel . 93 589 49 97

Carles Sanchex i Ma te Balges Isabel Fialsach i Nacho Almar

Cada setmana reproduïm

PISC . BEif .ATEARA Rius i Tairlet, 55, IC . 3 Tel . 93 590 13 99

PERRUQ . VERDI Castlllejds, 11 Tel . 93 589 53 54

PAROUING5 P. GALTÉS Tarenl de la Barba, sln (Plaça Dr . GaltésJ Tei. 93 589 90 68

FERRON Av. Rius i Taulet, 20 Tel . 93 674 68 47

PERRUOUERIES

JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr Garlés, 5 Tel- 93 675 61 70

PACHA MAMA Torrent Bomba, 22 Tel 93 583 69 6 7

CUCARRO Santiago Rusirioi, 30 Tel . 93 674 55 80

E•1PTIOU€S

EL CPJ I F.IÓN De la Riera . 8-10 Tel . 93 590 13 82

PAPERINSIU Xerric, 25 Tel . 93 589 87 14

MODA INFANTI L 1 PUERICULTURA

STAN7A Valldoreix, 10 Tel . 93 674 65 98

TONY MESTRE PAS-

AQUANET Tel . 649 95 30 50 93 589 28 70

MUSICAL SF CUGAT Rosselló, 1 3 Tel 93 675 47 57

rentat Rbla. Celler, 55 local A Tel . 93 590 85 8 5

JORDI FIDRENSA

LA MOYENNE Sanliago Ruseid, 1 5

PRENATAL Rbla . del Celler, 43

MODA JÚNIO R

GRUP0 L08EA Lluis Companys, 4 0 Tel 93 589 50 50

IA GARRIGA VERDA Av. Rius r Tauler . 120 Tei . 93 544 24 1 1

5anliaga 999551, afi Tef . 93 675 12 99

PROMUSA Au . Torre Blanca, 2-8 Tel . 93 589 1 7 32

Ivlobdlarl a mida 59rt, 34, Iacal4 Tef 93 590 60 74

LA MODISTA Plana Hospllal, 3-5 L6 tel 93 589 86 69

INIEHInRE S IJuEs Companys, 23 Tel . 93 674 88 42

OBRES- CON 11 PROMOCIONS

Tei. 93 689 72 68

PAPIR

FUDEGRE,5L Av. Torri blanca. 2. 81- 7 Tel 93 674 29 0 8

OUBRUC Mobles de lardl Av. Ragull . 9-1 9 Ter 93 569 00 23

D6A1 6 Ange1 Guimerà, 1 9 Tel. 93 544 24 1 9

SABATERIE S CARRERA Valldoreix, 71 Tel 93 675 20 12 REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas. 6 Tel . 93 675 32 74

MEC . DE L'AUTO . BERROCAL MOTDR SPORT Fspecialtla! en Porsche Cant Matas, 10 Tal 93 589 47 87 MECÀNICA OE L'AU TO .XAMFRA Sant Esteve. 4 . 6 Tel . 93 674 62 0 4 SOLÉ REPARACIÓ DE L'AiiTpMQBIL Mec ., planxa, pinlura Oe la Creu, 2 Tel, 93 674 16 31 SERVICAR T. MEC. PERE CANALS G . Baixada d'Alba, 12 Tel- 93 674 63 62

TATER'S Sant Antoni, 82 Tel . 93 675 55 06

TAIlER JORDI Rep . de I'automdbll Mina, 39 Tel - 93674 06 1 7

ZAPARAMA L'Endavallada, 7 Tel. 93 675 43 94

TALLERES MENA Pg . Torre Blanca, 13 Tel . 9367453D1

SEGURETAT AUX-VYD Av. Ll . Companys, 50 Tel. 93 589 17 99 SERRALLERI A

FRANCISCO Tei, 93 431 65 97 625 133 898

TOT PANY Av, Fsc . Macià, 70,1 . 5 Tel . 93 587 93 11

REGALS

SUPERMERCATS

DELTA COM .3 Regats perSonaGüaiS Rius I Taulet, 49 (Süpersoí) Tel . 93 674 50 50

CAPRABO Rbla Celler, 115 Tel . 93 589 18 82 Can Sanl Joan, parc .A Tel . 93 587 40 27 SaMatior Espnu, Pau N

TALLERS FX Servei oTcial Bosch Castellví, 25, toixos Tei . 93 674 56 78 TALLERS TORNE R Blana Hospital, 35 Tel, 93 674 69 50

ELEGANCE MERCE -

VETERINARIS

DE S Taxi de luxe amb oon dudor, Pça Jaume Pia i Palleja 6 . 1 r 1 a (Rub$ Tel . 629 39 02 29 93 699 61 3 1

DISPENSARI VET.

LA FAI HA Rbla Celler, 35-3 7 Tel 93 674 13 05

TEN SHOP Te i complements Major, 32 T01 .93 589 02 02 TINTORERIES DETfIX1ETA Reus I Tauler, 3 1 Tei. 93 675 fia 2 3 OK NET Fsc. Macià, 63 Tel. 93 674 36 0 0 Rbla . del Celler, 9 1 Tel. 93 589 53 6 0 ROBONETA,ES Ctre. CraL Supersd Avda. Rius I Tauler, 49 Tel 93 590 60 2 4 SOL NETTINT. BUGADERIA Pg . TIXrablanca . 52 Tel 93 674 41 49 T1NT. 5T CUGAT Sant Antoni, 1 Tei . 93 674 11 B 2 Santiago Rusireol, 35 Tel, 936741i 83 Rbla . RibalaUada, 34 Tel . 93 675 22 28 Av Ll . Companys. 2 Tel . 93 674 41 6 7

TAXIS ASS. RÀD10 TAXI Tel . 93 589 44 22 93 675 51 5 1

Nuria Ventura i Javler Mourlrio Angels Blanco i David López

VETERFNOS ~1 9699 les 24 h Av. Rius i Tauler, 3 1 Tel . 93 589 71 4 1 VIATGE S IBERPLPS VIATGE S vaHdoreix, 5 9 Tel . 93 589 16 78 USSIA rOL RS Plana Hospital. 1 0 Tel . 93 589 61 50 VIATGES BARCINO Pça Dr Gastés, 6,1 4 Tel . 93 589 74 fio VfOEO THE BIG ORANGE 2x1 de dl a dJ Fsc . Macià, 58 . 6 2 Tel 93 675 53 3 2 CUGAT Cinebarlk, 24 h Lluís Companys, 52 Tel- 93 674 66 4 9 Avda.Gertlanyda Tel . 93 589 52 4 6

TRADUCCIONS LETERA TRADUCCIONS Anglés . espanyol , calarà Tel . 93 589 19 68 wevyv.letera-net NORMA SERVEIS D'EMPRESA SL Rius 1 Tauler, 31, I 3r Tel -93 589 30 50

TAPfSSERIES LA TAPISSERfA Sant Medir, 2. bx A Tel . 93 589 11 51

DEL VALLÉS Urgències 24 h Homeopatia Sabadell, 2 3 Te! 93 674 69 4 5 Tel, urg . 608 89 81 36

UNIFORME S CONF. TERRANOVA Col . legis. indústr es Cm . aplic 51 Cugat Bellaterra, 33 Tel . 93 692 12 70 M . PRAT ViDALES Col•Iegis, indlislrleS St Domènech, 4, torre Tel 93 674 05 22

xARCUrERFA BISBAL Llegums cultes, pernils, formatges i menjars preparats Sta Marta, 30 Tel- 93 674 1 3 43 CANS . JULIANA Fsc. Moragas, 25 Ter- 93 674 08 1 1 FELIU GRIFU L Plaça Pere Sa n Tel, 93 675 56 63 MtTorredlarlca P 14-1 5 Tei . 93 675 32 96 MLTareblanca P 38.39 Tel - 93 675 29 55 XARCUfER}A CASA VIL A LJuis Companysr A Tel . 93 674 51 44

Aldonso Ortega r Enés Cata s

Si t'has casat recentmanl a la Floresta, tes Planes. Valldoreix, Mira-sol o fora de la seva trotat , envia'ns per correu electrònic la foto del leu casament, o ens la porres, juntament arnb el vostre no m i ho publicarem gratuitament en aquesta secció . redscciotdiaridesanlcugal.com o 61 Sanl Jordi. 37 (no tomem Tatos )


52

el dari de sant Cugat

GUIA

Dijous, 27 de novembre del 200 3

GU1A gastronòmic a

La Recepta de ,tir. :lisigers Qurrdras FiiANKfI1Rr ROS NYOL 668n,0 .E•ü IlNIRti i C77errf5, rxates ti'yf1141g11 6,1.6f61 4 :1 rel !f•l 975 ':6

.LJ f ilI IA FWAeE A

A4• ." :. :lr• rRlhrrr,! u rknrklrrs . ,xlBepArzs r :irrk?r.S . I :Af

;I'1 '1 :L1

.rll.el

cAUol GAF E fsnNrzars. apenrrus• reprens ■*tthK 1 0245

!G ..76'4 1

rr1Nf5TA Mprru ric r F u ds . S 1 :' .•i•f:u)s.l• •1 1 ri•I >.;i `Sri1 d! : E14

nAN nOK7I1IL ;rlrh•I,.I

rY~trPl■r+l•.

1AF{ f{1 31 IAFFF51Rp ;1ir,.lr'•

.17 • f r ~'r ijYl?.`mai

VNif

r olis

CAFt I1581MI I !'ilr LI° t, a f 1 lrWIRll .rl l' .:' 'i TUI ,r,1{ . ,

CAN nARATA irjfis Innx :111.1 ; rn, r :lr;i fkAN `a16L},il k•i' 1!'

I1.611 f 1 ti l81R9IUNS ~i ' ? • :ill rrrJ

;y7 ,

111

••,•

CAN CAtiOLFTA 116 nkrar trersi =:1 RtlüN .r lP.e :1 . 39

EiAf+. I A IXpiyA

CAF! Lr1O Leirr lrrts7 r 1•!{lSnrS

'J? .. ;',

IIi

;

"[

t 1.A . SANT CAXkA T liu M,ru : N

IAtl .WDA .1àr•au .#rr+, J . r

!

i ' r ica7xrrrr

" !.91!.:(+rJ

tr.

'li:'-:' .I'

TORRADA GWL L GYgos mrw~ mereix Plvç:t Pere Salt . G a IN 93 5E19 77 r d

1vJiF.1'11f11 l 1 f,LL I n 'JJ!Nr S 1NfE11 H6 !EIIALH1 i •rYk 'rY!;; rjirrn-ti r¢ a (l$ v9 1 .4 1 1el': i. i "538 51

••

'13,,

50

VERSEO ORIGnrA L Mr'a6. rv a ~lJn fi :l rAi Yrryt!t otxtrral L+ 91675 f11ti3

lA TASCA DE 5T Ci1Gü T Lajles" nitlNrls E '71riY .: . .h N• +1, 6a..4 }.1 J!rl .l .3 lü

'.

%ARLa r r4, 11,118 14 Gllk iE . '3! i,9i ül 62

ui.44J

1C4

i

1n vAOUERN CAFE-REST Mrvx, lle M B Cs i• 'T . 'A"thlr;l . d ;°11•I

i1

. .

.200 g

Mantega

-Ous

TAhlERNA OONOSi1 rw" Trynffi1 .v li.:l 2 . 9 I. 1' 2 I1)1 93 ti8'.r k385

LA PIZZA LGCA Arer 1r rk? rkn 8 rlv Llir; l2url!Lnry1 kl !1 :'. 5894 111L 1

A :1 11 1 1

-

S]ftl .Merc . 1 .°. !. : 1.!1 !i3 Sfll i 6'.1 ! .l

LA PASTA aOWI ]gsiar( traperle N1r„n titl+l .%a Trl !1 i !, i!i ll .1

F

- Sucre

."

g "

." . ." . . •3o 4 50 g

Canyella . . ." .""""""" ."""" """""""""- .una mica " .. . " . ." . .""" . . . .un grapat

Panses

" .2

ler !13 615 :iN SYt RISrOWVfIE TORCELLQ 1%ric dir ttrn a oM Bgeei ~18(4E( (Wlplr rI g FBIr d

LA MAIA q lil i GakIYik■ crax-knv Av 61%8, C.IGUtr . ;, . -:; ' 1'41 93 '8-71 .kl .1 ,

M 1N

• Pasta

"" . .

HEST. IALISMgN nv C6rSalrruL3. 68

IA GRANIA l JrtJ,'í rtir rlr:lrr, r ▪ l•11h'r!: 1,4 !=n'• .11, .• fu1 . :f:1

1111 1f1'5

-Pomes

REST STü. DOMINGO n+Isr>!, reco als li'iu i :1.64. 12 9 .+ .13 51 .1 11 7.7

1.! : ; ;INI 1 .i

1NGREDIENTS :

RESi. EL M01# IIi mErLaC m rl his ! f'ç;1 1'qi Ulsthr3, 3 ,r'1 :s58RtI40

LA (ARR(1NFRIA !i.7r rrr!ItiM1'::r f r •

f I [7U E !11 1 CF11.ER riJr i;ry'.l!r.u!f

r Farci t

."" . . ." . .450 g

REST. CHINA TOWN Sav rk46:41. rrrsdtfer! IM,7T,bx íel 93 59000 79

1A CANi1NJAD11 -; ar t7.1k!as. raonis

fi'!

R[A LA.1.10NESA

" . .

REST. CNINA DR EiRAL Mamen ilnnpr8dmnt Saru 'Y7sop. illanrla uaAe(P .i rlq. 589 2.1 92

CAR f OVtRA Irrvloti lli .]

-Farina

polp a

ti3r•1 :Unlérteph,1 9 flrl y_, 58i 91 1 9

1•ART RESI GAFET 18111 IrN5 f"•fS fM

160 r!! ,

de

RECEPTA CEGiUA PER LA 1' A S i

- Sucre llustre "

A11 !135036<J67 REST. BFHOPJAII se el ra lr r AVerrl. tFf arHsrJbrre BEI@r$9

ITALIAN S hk!nu Rui n '•1i"h0 •1 1 , .1 .1 1 a▪ I'{ r i, : .l 61 'i. .

r :,

J

PAÚW MAMA T 7rrwlt AB li 9afrlbA, 22

FIAMEILIRG MCIk! f/iyl 1 Cntr~s ell,z illF: :l.rllaiLi. .V1 1. :I •i •k:i (k1 :fi t

ir

EIAIt LA BRASA lli ;e'.x4r Arr il., . " ) . 'iSy ai

Pastissets

MASIA AMET11$ .f i AE8i ei 9 als Ens Sable 118lrgtfB~( ante ". tJn Can Alneder, s h teE 93 599 22 5 2

Trl 93 590 05 Or PRIPA IrBri7 alBrl" vn .wr t rr?I 93 589 49 45

GRJA.MUNTSEARAT MerrU [rr W, C CACprgr,L v E .tr+ 'lll:lil:7 I„1 'I :; ti' d

i

MAS ROIG X8i! err(vscpf 8 7B AAsi Fbça haras Roq. 4 166 93 675 09 afi

A A11LQA Parla ilospral . T

GRANJA A11GI15iA i.7frrrvra ••114.7 AIr[nL`.}is, 4 1'4 )1 { r iF!FF i18 91 1

BAH l :AT,v IrHY n

fui f .L I N111-Ri l LY'n,]. r fies. l[krrklrPI,

rcnü~

Lr ler la pasta es barreja c11 u n

liyvi4l, l•-n ruP hullLt lot aixil, e s

reeiTrient 200 g Ilc sucre llus-

passa per la haleclora .

tre, 20{} g ilc mantega i els dos ous, i

Després s'hi afegeix un grapat de

s'ha de remenar nu li hé fins tu c

punxes " I " a pasta s'estira, una vega-

yuetli com una pomada .

da que estigui prima es tallen e n

Aleshores s'hi ategeixen 4511 g d e

lirrma 411 cercle . s'hi posa una mic a

farina . Per fer el Farrit, es hnsen a

de farcit

bullir en una casella 3 o 4 punies ,

rrldnna de p,lsliJ .

amb 50 g de sucre i una miol de can-

Es pinta amb uu, i amh una naira de

yella . No cal posar-hi aigua PL'rLtu L

sucre es rau ai torn no massa rort . •

i

es tapa amb uns altra

les purnes ja dCsprrrlLJll una mica de

Granja - Bar August a

ENTREPAN S

A

ESPECIALS PLAT5

111

Plaça Augusta,4

COM B INAT S PLATS DEL DIA

Tel.93 589!38 9[ ]

per carn de la bon a

Re .L llrlr!'lllll

lirtr .l e'1'r ( r

■rrrr .rr .rr .rr .

P Els ufr m rE uvvei per a : Aniversari s

La Torre, 1 4 Tel . 93 674 1 2 85

celebraciwe s . i~;2 .

.

Cafe Nudil'oi i nr k b .'

2£.trrtk

1'!v rkl L4nlr[. sn r" ,•par• i "bord ['ami Can A me l l ler. 81n

Recepcions Fcslr s Etc.

Sant Cugat riel Vallc ès

Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 .6 Tel . 93 675 30 65

Tel .93 674 91 51 - 93 589 22 52

CERVESERI A

Mercat Pere Sa n Parada 1 .04 Tei . 93 589 14 1 8 • Passeig de Rubí, 108 Tel . 93 674 57 47 i )Ramon Escayola, 5 7 Valldoreix Tel 93 675 00 52

Nou

e-mail

Carrks i vcrdilres bras a CnJlucs xapEra Carguts a li llaun a

Menú diari d e dilluns a dissabt e 7,70 e ([va inclòs )

10 plats i 14 postre s per escolli r

rl Sant jlardi, ntim . 33-35 Tel. 93 587 93 9 6

del

el

diari

de Sant Cugat

redaccio

diaridesantcugat .com


,

GuiA

novembre del 2003

Dijous, 27 de

o talli ae satlt Cugat 5 3

TELEFCNS d'interès Rubi - Sant Cugat

AJUNTAMEN T 5a111 L'ut)at Casa de Cultura EMD Valldoreix AMIC PROMUSA

93 565 70 00 93 589 13 82 93 674 27 1 9

ENTITAT S ASDI 93 674 46 10 • 93 589 78 96 CPA 93 589 16 7 4 C .Castellano-Manchego 93 589 76 05 Germanor Cavks 93 674 70 61 Grup Suport Immigrants 93 674 93 1 4

935892288 93 589 17 3 2

ASSISTÈNCIA SANITÀRI A CAP 93 589 11 22 CAR - Urgències 93 589 44 55 Ct . Soc. Sant La Floresta Ct . Altheimer St. Cugat Creu Roja Sant Cugat Creu Roja Valldoreix p fspensarl - La Fforesla Genera! de Catalunya Vall d'HeCron Sant Joan de Déu Telèfon de I'EsperanFa

93 589 30 20 93 674 70 6 1 93 674 23 8 3 93 674 24 5 9 93 674 76 1 5 93 565 60 0 0 93 427 20 0 0 93 203 40 0 0 93 414 48 4 8

Sanl Cugat Comerç kJnld Santrugatenca

93 674 03 2 2 93 675 20 5 7

LLEUR E Arxiu Gavín Arxiu Municipal

93 674 25 7 0 93 674 69 9 3 93 589 77 8 8 93 589 20 1 8 93 589 16 3 8 93 589 82 6 9 93 589 89 4 2 93 675 51 0 5 93 589 09 4 1 902 12 41 3 4 93 674 53 9 6 93 674 14 4 6 93 675 26 5 2 93 589 05 9 8 93 675 40 5 5

Arxiu Nac . Catalunya Casal Cultural Mira-sol Casal d'Avis Sant Cugat Casat Vafldorelx Centre Civic la Floresta Ctre . Cívic les Planes Cines Cinesa (reserves) Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc Coral de la Unió Esbart Sant Cugat Llar d'Avis Parrlguia Piscina Valldoreix

ASSOCIACION S AAPP W Gan Majó Vall 93 674 50 4 9 AAPP i W Valldoreix 93 674 21 9 7 AAPP Montserrat Vall 93 674 21 0 5 AA Prop . i V. la Floresta 93 674 20 8 9 AAW Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP I W Mira-sol 93 674 20 1 8 AAW V. Carme Mira-sol 93 674 10 0 3 AAW 5t . Joan Mira-sol . 93 674 71 0 3 AAW i Prop. Mas Gener 93 674 99 4 3 Consumidors 93 488 16 1 6

MITJANS COMUNICACl ó Oiarl de Sant Cugat 93 589 62 82 Radio Sanl Cugat 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 6 1

BOMBER S Bellaterra Generalitat

93 699 80 80

ORGANISMES OFICIAL S

93 692 80 80 085

Hisenda Jutjat

93589115 E 93 674 66 96

1111

PARROQUT A

Les Planes

93 204 75 03

Sant Pere Octavià Valldoreix

93 674 11 6 3 93 674 05 69

POLICI A Cuerpo Nacional

93 874 78 58

Municipal i Protecció Civil

092

CASAL D E CULTURA D E

fil l

VaIIEG eix VALLDOREI X Informació i inscripcion s De dilluns a divendre s rJe9a13hide17,30a19.00h

908 79 51 2 5 93 674 76 1 2

DNI (Cita prèvia)

93 589 30 80

AGEND A

091

Novembr e

Urgències SERVEI S

DISSABTE 29 DE NOVEMBR E Cicle de cinema histbriç "El isabe#h °

Aigües la Floresta

93 674 20 8 9

Catalana de Gas Correus

93 725 29 4 4 93 674 70 96

ENHER Rubi FECSA (atenció client) FECSA {avaries}

93 699 18 9 2

Hora :

21 .30 h

902 50 77 5 0 900 77 00 7 7

Lloc :

Casal de Cultura de Valldorei x

Funerària

93 589 55 5 2

Repsol-Butà Recollida voluminosos

93 674 15 8 0 93 589 28 1 7 93 589 00 2 1

Qrg . :

Valldaure x

Col I . :

EMD de Valldorei x

SOREA TRANSPORTS Aeroport

CENTRE MUSICAL EM D VALLDOREI X

93 478 50 0 0 93 204 22 4 7

Carreteres FGC

Rbla . Mossèn Jacin t Verdaguer, 182 (davan t I'EMD de Valldoreix ) Interessats a rebre classe s al mati, truqueu al 93 58 9 82 69

93 205 15 1 5

Grua RENFE

93 674 33 7 1 93 490 02 0 2

Port

93 318 87 50

RàdfO Taxi Taxis (parada)

93 589 44 2 2 93 674 09 97

11x.30 -

Master and Commander 1 15 .15 - 19 .10 - 22 .00 1 CINESA 2 / 16 .45 - 19-30 . 22 .30 - Ds : 16 .30 - 19 .15 . 22 .15 r YELMO 2 LoYe aCtllally

1 16 .25- 19 .15 - 22 .001 CINESA 3 22 30 - Ds : 16 .15 . 19 .15 - 22 .15 ! YELMO

Buscando a Nemo 116 .00 - iB .10 . 20 .26 . 22 .3fl 1 CINESA 4 116-a0 . 18 15 . 20.30 - 22 .401 YELMO 1 Hero

116 .15 . 1815 . 2{1 .15-22 .401

Funerarias S .A.1 1x .oo YELMO 5

YELMO 3

18.00 . 20 .15 - 22 .45 1

CINE5FI SANT CUGAT ESTREN A

PLACES LIMITADE S Informació i inscripcion s dimarts, dimecres i dijous d e 9 .30 a 13 .00 h i de 17 .30 a 19 .00 h, al Casal de Cultur a de Valldoreix, v Sant Albert, 5 . Tel . : 93 589 82 6 9 Edat : de 3 a 11 anys . Dates : 22, 23, 24, 29, 30 i 3 1 de desembre de 2003, 2, 5 i 7 de gener de 2004 .

/ 4

IMPARTITS AL CASAL DE CULTUAA DE VALLDOREI X Crueldad intolerable 1 19 .oD - z2-301 YELMO 6

• Noul lkebana (decoració floral japonesa) - (dljous de 18 a 20

Te doy mis ojos 116 .151 YELMO 7

h) -inici gene r

Mystic river 119 00 - 22 .301 YELMO 7

• Noul Expressíó i creativitat (3 a 5 anys) - (dimecres d e

Lagrimas del sol / 15 .50 . 18 .05 - 20.3D - 22 .50 1 YELMO 8

17 .25 a 18 .25 h) - Inici gene r • Noul Expressió l creativitat (6 a 8 anys) - (dimecres de

HORARI S

18 .30 a 19 .30 h) - Enici gener • Esmalts (dijous de 18 a 20 h )

CINESA SANT CUGAT:

• Joieria ala cera perduda (dimecres de 16 a 18 h )

SESSIÓ GOLFA (00 .30 h) : dlvendres f vigília festiu s SESSIÓ MATINAT. (12 .00 0) : dissabtes i festiu s

■ Dibuix i pintura per a joves i adults (dilluns 9 .15 a 12.15 h )

YELMO SANT CUGAT: 5E5610 GDLFA (01 .00 h) : dissabtes 5E6810 MATINAL t12 .00 h1 : diumenges i fesliu s

EI c inmi de

2 a SETMAN A

LQVE ACTUALLY SALA 3 .16 .25 . 19 .15 . 22 .00 h GOLFA : 00 .40 h . APTA

g asa tev a

5 a SETMAN A

PLANTA A" . MATI-11X {U .- 3y . 16 .30 h j SALA 1 . 16 00-18 10-902U-22 30 1110s-1 g 19.15-22 30 h GOLFA : 00 .30 h

CINES Pl t

OBERTES LES INSCRIPCION S

Papà) canguro 116 .151 YELMOif

IoveaCtual

1:r>rrwwnl/ IJNI9'E

ESPLAIS DE NADAL DE L CASAL DE CULTURA D E VALLDDREiX 2003-2004

TALLER S q rg . EMD de Valldorei x

Planta 4 a / DI-dJ- 16-00 - 18 .10 . 20 .20 . 22 .30 - Dv-ds-0g : 16 .15 - 22 .001 CINESA 1

16 .30 - f 9-30

Tel . i fax 93 589 82 69

Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat

CINEMA a Sant Cugat

Matrix Revolutions / 16 .301 CINESA 1 19 .30 - 22 .30 - Ds. 16 .15 - 19 . t5 - 22-151 SAL A

Sant Albert . 5

~ . . .fia`'. .

j


54

;11 dlari

de Sant Cugat

Dijous, 27 de novembre del 2003

Guia

SANTORA L

FARMACIES de torn OIJOUS 27

Ouirante

pg . Olabarria, 50

93 675 33 11

DIJOUS 27

DIVENDRES 28

Domènech

pg . 5t . Magí, 50

93 674 33 53

DISSABTE 29

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 31

DIUMENGE 30

Pinto

Esglés+a, 3 . VALLDOREIX

93 674 28 71

Sts . Sadumi, bisbe, mr. ; Demetrl, mr . Sta . Il .luminada ,

DILLUNS 1

Cullell

ptge. Diputació, 6

93 674 03 64

DIUMENGE 30 Sts . Andreu, apòstol ; Troià, bisbe . Stes . Justina f Maura, vgs . mrs

DIMARTS 2

Riera-Riviére

Dr . MurillD,1

93 674 04 30

D1LLUhfs 1 Sts . Etoi . bisbe ; Nahum, profeta . Stes. Natàl#a, matrona: Càndida . mr .

DIMECRES 3

Fornós

Manel Farrés, 95 (Parc Central)

93 674 05 12

Mare de Déu de la Medalla Miraculosa - Beat Ramon Llull, mr. DIVENDRES 2 8 Sts . Ruf, mr. ; Mansuel . bisbe, mr. ; Jaume de Màrchia, franciscà DISSABTE 2 9

De dl. a dg (9-22 h)

1999999411

53111

{ .uo4i9 i f'rillfl +9991419r19) I]c rfl a dv {14 2f1 111 Serrès {les Planes} 1Dissa#1[e mali t9 a 13.3[] h} : Serrés pes

Planes) Dissabte 19rda' lt .rtntiues Lloant . y ;tlavi,rt i Serret (Mlra•sgl) Diumenge rrntl : Etern {la Florestal

DIMARTS 2 Stes . Bibiana, vg . mr. : Elisa. vg . Sts . Crdmaci Silvà. bisbes. DIMECRES 3 Sts. Francesc Xavier, jesuïta; Sofnn+es, profeta ; Cassià, mr.

GUIA mèdica CENTRE D'OBESITAT

ACUPtIIV ..l.l- .

MEDICIN A

, :r l

I MEDICINA ESTÈTICA

9'991 0925

NATURA L

t]ra . Arvw Cercla Dra. Rosario Sxgarna - gra.

DR . FERNANi]EI

ACUPUNTURA Y3NESA SHUCHUN PEiH

respirs rJa§rds, IrlglCal pes ldnmr K Fióta del Celar. 87, alt 4 Tel 93 587 96 13 6% 38 :3S 2 i

LAYOS

Clnpljrl i14rlCr,ll . ;i rirdl l r1 ,r i a rjpi Inr]Clr !Y ' atalaia. 49rnx,w. arpsa,•d rrRkhirkl !W TnnL

1

Td.93 589 47 00

CENTRA aRIENTAL

CONSULTORI S

DE SALUD 9(3675

580 1

CENTRE MEOIC

rel-666 813 005

D'ESPECIALITATS

l1 -

CARDIOLOGI A

, rnrg~+ranir Apr . 36, N i

CENTRE MÈDI C D'ESPECIALITATS

Cerdoicçw apocat rrspi-

Tel 93 674 03 25

raWrl

CENTRE SANITAR I

Magr,36,2n Td . t33 679C0 26

CENTRES DE R lABIL1TACI1 1 Sl1SANA NiCOLETR

Grups de rafSrB 96 k 9990rlBrrcrl urm9rla f9cúllhel

Sent A71mnl, 7 4 Tel . 93 674 74 3 7

CIRIIRGI A CENTRE MÈDIC O'ESPECIALTTATS

9:3 589 43 57

GAIJ PART Mrx erri 53999, 99F}lICA

161 . 33 rial ,lR ti a INPROSS Atelicib ÇC np.7Jlyr a persmes grans- anhel d e malalts. ajuda a Ln 19r roma Blarx a, 2-9. 3r TrV 93 589 39 6 7 TELE ASSIS . INPROSS 24 H

SANT CUGA T G1994.9499 9440(9149 f'çu . Pep ven4 ra,1-2-3 Tel 93 589 22 8 5 FISIOCOS M99salg95 terapÉullrru,

HOMEOPATIA DE LA INFANCIA I L'ADOLESCENCIA nra Margar4a 19944 9(

endoolnolcoia• 9 r71a . pedaina . 9o9oiogla .

SOFIA ROMA FEAR

INFERMERIA

Fisloteróle. Aaslslénci a

pslcdcgia„ Rbla . Can Mora, 1

CENTRE SANTTAR i

s9rrtóna V198 . 4 9 Tel . 93 674 48 72

CI bpC SANT CUGAT

AterKió

a

domVci 4

DIETÉTICA I

Atisrsstxamenl a ramilanrs 194143 l1e resldérr

SarlitArl a

DISFUNCEO TEMPD-

lJrg 74 h, dhmir.4i . Av Torreblanca, 2-8

RD MANDIBULA R

CASARAMONA Padlab+a kuna ud ;,rlld Rt1Ln RbaL 93(.Jil . 1r 34

194s i:ernparty5. 33.1 r 2a

MANS DE SANT Axis . Fsc . Ma[Và 62

NUTRICIi

CJes hlieRnerla Frxmadd

allerriatiues . PFa. AjuntemBn r

GENERAL

Iorreólanc9,3-8, '?n A Tot 93 589 {}3 yF

Tel 93 674 7 2 14 ;

Tel 93 675 22 12 DRA. M . JAUME SAURA Clinira dental.

aUIRtiRG#C 5T CUGAT

Eslapé 2 6 . hx 1 lramlrà

1'ç9 19 C11te3 . S l r 2a i91 . 93 989 p} 9U

Pg. Sant M991 ie1 93 674 23 35

fmplantdog a, 199=15 , odonmpedkatoa . rrlo99 ;rla . TotteOlanp, 2-8 2a pl Tel . 93675í180 .3

OCULAR Opalrnogxpa

169 536 - 1336 636 889 PSICOLOGI A

CT. PSICOTERAPW DEL VALLÈS Psichrogra, pslgulalrla .

CLINICA DENTAL DR. BRANiDT

OTflRINDLARIN

OrlrxiSvLia r 99904099 994.99 Mana, 9. l r 29

GOLEG

T91 . 93 589 70 710

VILA

Pp . Or Gattés. 5, 2n 39 T61 91 589 46 5 1

OR . FERRAN FERRAN

ties tl<tx lque9 i par al a modllat 9939elas, l1, I . 5 Tel . 93 6/5 17 1 1

Tel . 934184$48

TOCOGINECOLOGI

EMMA 05E10 DWGO Mrrlge ç>S pNah a f1 0uils r

A I [ t38TiïR1CIA

til;rrto prvix il rrartsrnms 94119999 deprl Srhns . ~11496, 73,19 1 9 Fel 93 9733 63 91 99 O FI ;i[•

670

INSTTTUi DE BENESTAR 1 SALUT CaMU-

INSTiTUT PSICOMÈ -

Malalties del peu, planti . Iles otg7hdltpxcs. papirs

PSIQUIATRI A

pocla Mur lb. 21 Tei 93 589 51 06

Fsc HkraAas 25-17 39 1 d rel-93 674 39 s

FREIXEDES D .P.

TW. 93 589 63 13 - 629

CENTRE DE SALUT

torns a ra9o1e99ra94

JOSEP M.

mrs. dnlrgia del peu.

OFTALMOLOGIA

MESSERVEIS A dorrl d p. rAennerla, nu .

NITARiA (IBSC ) Rbla Can Mora, 15, 1r 1 9 Tel 93 581 91 8 7

POOgLOGIA

CTRE DENTAL I

AUTRAN

Rbla. C,9-1 Mera . 1 Tel. 93 5$9 43 44

rAFD1CIN A

PSS slència

CIJNICA OENTAL

NATURAL

CAPCALERA -

CAUSSA Grslatria

ODONTOLOGI A

rel 93 509 83 t 6

METGES D E

J .R . ESQUIROL

rel 43 589 39 26 relFO9331O81T

TERAPÉUTI C

CAN MORA

lel .93 989 13 14

1959941

JM cORaMINAS

AMUR Naturopatut í leróples

Apta Can Mars, 1

ÚBEDA PeSLiErw Mrrrlil:iin alls

CIJNICA OENTAL

CLIN . ORTaooNCIA I

MEDICINA

GENERAL LAB Aru11ii5 r1 iquh 5

AINA-PILAR CANOSA

Td 93 974 12 4 0

Tel 643935.93 7

LABORATORI S

GERVAL

Lemr>inr. Pp .1.99 .3. 29 1 9

tel 9367594 77

Tel . 93 675 63 39 GERIATRI A

PEDIATRIA

DRA. PALER M Anseldl . rlerxrsslo, 49

Pirleir a

M994. 23 75 l r 3a

Tel 659 280 364

irl 93 674 5330

iri 13., .4(9 .13 •t•1

enp4x9, dsY aIii. taramu desa . PJaPdnSm, rsderosi

Fkmrncn Lat t5 .09 1

porlAV93, dermasmCOa ,

i ;t g a 1 ran hiixa, i

re 93 675 48 53

Av. iure BkTrlca, 2 8 .3 r Tel . 93 5B9 35 4R

PERE FIGUEROL A Qulrurnassaf . dpfanal

Tel. 93 614 72 T 6

MAJDR FJr Rlrarrto

Fsr. Alnr49o 48 94 1

VALLS - BULDÚ fRa Mara 19 91u í reixa

MASSATGE HOMEOPATI A

CLINICA DENTAL

rrastnrrus rk! Nirla 1 1199 glralge. relard de k boes- Tel 93 674 IX} 25

Tal . 93 5131 39 67

Rbla Flrhatailada 20. t ra 3

Tel. 93 675 14 BO

valies a dorr pclll . Mainr. 36, 2

Tel. 93 674 73 76

9999 Fse Macià. 72 .1 . 3

Cta_ saca wçet• nL wn 1, 413. 90, 9

GARRIGA

LOGOPt:DIA Su

Av. rmeólenca 2-B 3r A

CENTRE TERAPÈUTI C

RbM fals Maa, 1 re1 . 93 589 43 44

LOGOPÈDIA

Irr rliple .

FISIOTERÀPI A

CAN MORA

DRA MDNTSERRAT

r es groc v, malalts crhlks h cnnylls

rslcrpatia

93 589 43 44

rel . 93 589 60 5,i

id 94 674 Ci3 2J

CAN MORA 999941 lt l 191111 . C llJrgía

TM.

ECHEVARNE Sarllknç ; r 1-1191i19 . 17 bx

Servil d'aitrrla a Yjs prl-so-

rei 93 5E91 941 fia

CENTRE SANITAR I

LABOFiATORi DR .

P9a.13xta1999395 .1r :3a

CENTRE MÈDI C

La511lYep9, 2 4 T91

1 14

DRA. M . DOMNGD

ay+ E

trl2-8, 2r1A

LYxn Garrla . Tatc BFrnGi, 2 .8, 2a par .

FYxq GupneO :, . 3

DIC SANT CUGAT 1leprroçsipxs, 9l99. l4x i oomarUa, trasiars d 'ansietaL laba[yui5rrle . Av iarcbrarua, 2-0, 3r A Tel . 93 589 37 8 7 INSTTTUi DE P SI Oi31ATRIA i CONDUC TA HUMANA P33s193p9 Ltrlfx,irln,ll i Wytlilirti,~99 990 1991 Maes, •r•4. 11 3 iaL93589 79l 7

CENTRE SANITARI

SERVE1S SOCip -

CAN MORA

SANITARIS

DR . JESÚS FERNANDE2 BAIZAN rata geiecdogGa Av .CalaYrrya 21,24 1 9 Tel . 93 589 48 08 Tel 93 9.74 74 D9 949 Alar f]fiA MILAGROS MARTINEZ MEDINA I J .J . GÓMEZ CABEZA f w M,xallas 125 Ir 2a T4-1 . 93 589 13 07 iRAUMATOLDGI A OR. FERMIN ARAMBURO Crtxgra 90999999 uau • matologica rlrona, 21, Ir 3a Tel. 93 674 43 46 Ter. 93 589 05 34 JOSEP DOMINGO PEC H Tralmlat cij i 1 lrh7pèdF4 Torrclivxx, 3 .8.2a 1 0 Td. 93 589 18 8 $

Fes-te subscriptor i el rebràs cada setmana a cas a ARTUR SANCHEL 77::11 'I x ] R Mctgc i Udantillcg ~Aité, S, I' z•

Import anual : 70 €

ir a ourrxr 9 .9~44 9~99 ar Ne . Mmr itT

Dra . Pihr Canosa Ubeda Pediairio Or O. 951NS10Oal4 Cruz parWtria Il49i9 Ini aniil amaro Dr : . 14 . Akear0 infanti l ? 099 Carripr dk Ea Pardins : ~tii, gmUoe~ pgra I tTlMM G~ la$(99dla

Consultori c3'otorinolaringolagia i logopèdi a ClFrancesc Monagas 48, entl Zona . 08190 Sant Cugat del VaItè s Tel i fax 93 675 48 53 tASC,DKV,FIATC, MLJT GRL DE CAT.,WINTHERTURy

INSTITUT []E PSQLIiATRI A I CONDUCTA HUMANA Psicoterapi a emocionalPsiquiatría integra l 191 .1 .34193 589 22 77 94k 1 .34193 S89 65 12 •1 thylip[h .or9

Can matat, 2.4 1"3 • 08190 SANT CUGAT iiARCfLtlN A

+ mes fs E1 S - 80N0È e80gY11nAIM A iOIM1coi Pertloneli ]gana - SAD - Infermeri a AJYDM5 TiCIM UU 1 pRll A LA MOYWTAT Cadires de Roda: - lllts articulettl P1 . P ep Verrttrri lDrxi rp 5 59nt Cugat Cel Yenea


oljntis,

27 de novembre aei 2003

Guia

el úari de Sant Cugat 5 5

Clínic Salt C u

Centre Mèdíc .,LE èti c

Especialitats mèdiques, tractaments làser i odontologia . Cuidem de la teva salut i de la teva imatg e

Telèfon : 936 751 48 0 Tractaments làser : Primera consulta gratuïta

presentant aquest anunci

Crta . 5ant Cugat a Rubl Km . ; núm . 40 15Q ler 6' 08190 Sant Cugat del Vallès (Bar(eiona ) Telèfon ; 935 751 480 e-mail : infaOdinitsanttugat .ta m www.tli niesa nttugat, toia

EI nadó, aques t desconegu t tinta l'aparença d'un ésser csse cialrnent passiu . cl nadó antiga una inerci tic capacitat per comunicar-s e amb l'entorn . Molts pensen que é s un ésser loti capacitats del qual e s limiten a practicar instintivament le s funcions dc menjar, dormir i pltit`ar. Res tni lluny de I,1 realitat . I'.1 nadít veu, cscctlta, sent i distingeix sabor s i olurs alhora que és també rapaç dc manifestar ►,triades reaccions al s diversus estimuls . Ayuestcs 3>.ahilitats, que no sempre són t iciltnen t perceptibles ni tan sals a vegade s pels pares, resultarien evidents si els

adults dediquessin iaies temps a c,hsenar un nuunat : sense fer res niés que mirar, un adult atent podri a dcscohrir la varietat de reaeeitms que els acahals dc néixer mani fcstc n cant resposta a vots, lloats, sans , caricirs, etc . Reaccions que no són iguals cn tots ells i que posen d e manitèst les diferèneies de caràcte r que, ja des del naixenicnt, tenen el s éssers humans . lntcressants iltvestigacions sohre l a capacitat sensorial del nnunat mos tren cluc 1'lili humà és bastant me s madur que el d'altres espécics ani -

VILOD CLÍNIC Especialistes en salut mental Directora: Dra. E. Orejo Diago

Médico Palqutatra - Coiegiado N° 25739

Trastcxrlas de ansierl jd . nh lesiones . ínhias . depresión . aiimentacibn, pentages . ..

mals en cl moment del naixement . Malgrit això . diferents experiment s posen de manifèst que moll aviat . c n els primers dits dc vida . el nen é s capaç dc fixar-se mes cn unes case s que ell unes altres . Aixi . la cara humana atreu moll la seva atenció i són rapaços dc captar les dilèrents expressions (itcials : els pans noten com el 1111 els mira, évidenciant un agradable contacte ocular entre pares i fill . Pel que fa a la capacitis cl'escnitar . diversos experimetns han posat d e manifest que a partir de la setman a 24 de 1'embFtris existeix ja, encara que de forana inconstant, una resposta fetal de parpelleig (detectahl r per ecografia d ' alta resolució) des pres d ' un estimul sonor aplica t sohre I ' abdomcn dc la marc . Aquesía rrspnsta ja és constant a partir de la setmana 29 dc gcstacici , de tal manera que donades ics condicions d'estimulació adequades,

r í ilri

r

Centre mèdic d'especialitats

scsnhla possihle determinar abati s de néixer i arnh ikistcutt precisió s i

existeix o no un détieit impcirtan t d ' audició en cl fill . ('om succeei x ;utlh la visin, podem dir que cl nedi+ escolta. si hé és mes dilicil determinar quina intensitat dc so pctt pereebre . A1irs iliteressanis cxpcrlmeFlts suggereixen que rolli1ctC [anlhi: funCio-rta en cl nadó : s'ha nhservat que a partir de la segona setmana de vid a el nounal mostra una eonsisten l llrieillacl(1 cap a Cleterrllinades peces utiiitridcs per la seva pròpia mare . niés que les utilitracles per una altra persona . !:I lèt que aquesta orientació no s'ohsrrvi durant la printcri setmana fa supos tr que el nadó neccsstita uns quants dies per discri ntinsr l'olor matern . Igualment, cl sentit del gust esl j j a present al néixer: els nadons són capaços de detectar quantitats mini mes dc sal i mnstrir la seva prc -

tèri:ncia per determinats gustos . Es evident que el nen acabat de néixe r percep molt nies del que imaginem i és capaç de comunicar les seve s reaccions . La seva tilrnta de ennutnicar-se net Cs cunencinttal i e s requereix una certa hahilitat per entendre'n c Is senyals. hahilitat que s'adquireix simplement ohser antlu duram hastanta estanc i estudian t Ia rica varietat de les seves resposte s a la veu i a altre~ estirrluls dels panes . Aixi . el temps dedicat a Ici tranquil . l a ahscrv ;ieió del nnunat és en realita t el comcnçarnenl d ' asta rica comunicatiu entre parcs i fills. i : inalmcn4 i pel que fit al sentis de l tacte. se sap que cls nadons pcrcchen la calor i el trcc1 perfectament, agraeixen les carícies i pateixen e l dolor. ftDra. Maria Luisa de Caceres Zurita . Psicòloga infantil d e l'Hospital General de Catalunya . Membre de l'equip d'investigació de Psicologia Perinatal (t1AB

Centre mèdi c iam d'especialitats

Dr. Jordi Cntidlus Truilà -Angialogi a i cirurgia vascula r

Dra . Montse Garriga -medicina general -visites a domicil i

Cl Major. 36, 2n Fiorea oarrvirigudes al tlï. 93 674 00 25

C.1 Major, 36, 2n Flores convinçpidas al tlf. 93 674 00 25

) 08190 50n1 Cugot Tel 93 671 3-3 3 0 B-RIOII : '15w•C1 f ,!,3L• Irf•)i'n■,1 ; ,arri


5s

Naus, 27 de novembre del zoos Planxa saca Sant Cugat s .L adreça provitineW Sans Jordi . 37 O61 Sard Gupai dol Yal1 s 93 589 52 82 radaa'W®dierdasmtlcupsl som

l'estirabot ;T•° JORDI CASA S

Equipaments El tema dels equipaments és un a de les coses que més em sorprèn de 1'actuació de l'Ajuntament . É s sabut que el procés de construcció d'un equipament és llarg . Ca l reservar el terreny (alguns caps) . fer el projecte, cercar subvenció i preveure una despesa pressupostària plurianual . No obstan t alx#, no he conegut mal un pl a d'equipaments a mitjà l llarg termini i sempre m'ha semblat qu e es construeixen sobre la marx a segons les necessitats ila reivindicacions existents. Vegem-ho . Tenim la masia Torre Blanca . Segons llegeixo, ha estat arranjada -en part, suposo- per una escala taller del Serve i d'Ocupació Local i dorm en el so n dels }astos . Mai més no s'ha sentit parlar del projecte que havien pactat un consell de javentul -de l

"Lactivitat musica l no est a' teixida" És el propietari del Be Bop, que va obrir l'abril del 2001 . Tamb é és el president de Promúsica Sant Cugat des de fa 10 anys i membre de la Comissió Ciutadana Ramon Barnils i Gabrie l Ferrater, i de la Comissió de Música de l'Ajuntament . -Com va néixer el Be Bop ? -r:ls socis de I ' associae m

-Quin tipus de cuina s'ofereix a l client ?

Promúsica Sant Cugat necessitàvem un local per poder fer actuacions en viu i que fos un local sclrir l . En aquell moment, cl ktca l cstava en traspàs i vam decidi r agafar-!n . Ens vans lrcrhar que u n bar de copes no erra suficicnl pe r atreure la gent i vam obrir el restaurant . Els dijous, divendres i dissabtes oferim música eT l Des de fa un any ho fent d'eina manera estable . Fem un centena r dc concerts a l'any. Promúsic a Sant Cugat té 1a intenciLi d e demanar diners a les institucions. Ja hem arribat al centenar tle soci s i trrtti vol dir que la nostre ofert a musical és prou important per demanar ajut . No hi ha cap altre atipai d'aquest nivell ni a San t Cugat ni en multes poblaeions de l

-Es una cuina senzilla, ratalanafrarlcesa, amb un ambient distis , arnh un bon servei no garratibat , qn la gent se sent eómLtda . Mé s aviat som com un club, com un a fonda . Penso que tenim una cuina dc hastant nivell ,

Vallès.

-Quin balanç fa des que va obrir-se el Be Bop ? -Ens ltcm consolidat . Hem ofer t eg ea proposta informal, pern am b molta serietat . i :ns permetent, pe r exemple, el servei parli arn h cl client , L Tic

"La voluntat del Be Bop és que també sigui un lloc de propos tes culturals"

-Així es demostra que la gastronomia i la música no estan re nyides . -Als Estats U r g its es fia molt . Per a mi és molt interessant que existeixi aquest esperit del desordre . L a gent es relaxa . Hi ha qui ve a quarts de deu a sopar i a les dues encara hi és . Aixó, en un altre llo c no ho poden fer.

-Els dijous mantenen una proposta interessant. -Els dijous fem jum session . Vénen una sèrie de músics de base (tan piano, un baix i un hateria) i després van venint músics i s'hi incorporen . Potser no e s coneixen, no s'han vist mai . Aix ó permet a molts CsEudiants o músics que comencen tocar e n una banda . Estem sorpresos d e 1'acecplacir5 que ha tingut . He m arribat tenir una vintena d e lnitsics a l'escenari cunh tot tipu s d'instruments . Està agafant trentpera . Es un tipus de propost a musical que és molt viva, no hi h a res assajat, tot és molt espontani . Fins i tot, de vegades s'intercanvien els instruments q es posen a cansar. Un dels trets rarteteristics

del ju .r és que signi una cas a espontània . ItilpCStVltiada i mol t directa . lYaquesta manera, ja h o és per definició . També fem con certs . Aquesta és una proposta rnés preparada .

-Promúsica Sant Cugat est à molt activa . -Es una associaciii cine em vai g inventar fa llos 1 ü anys per fe r

música clàssica . Van fer-se tre s ruonugràfics de música clàssica . La meva voluntat era fer-ho per to t el Vallés i implicar-lli tots els ajuntaments . No va acabar de quallar. Ara hem recuperat la música clàssica i fem concerts al local . lntentem fer-ho, en col-laboracili amh les Joventuts Musicals , alguns diumenge~ . -Quins projectes de futur es proposa el Be Bop ? -Mantenir la idea d'un servei cfcctiu, acarant una mica mes la dccoraciti . í continuar estant obert a le s propostes rusicals . -Fins on vol arribar? -La voluntat del local, a banda dc la musica, és que sigui tantht u n llac de propostes culturals, qu e s'Ni presentin llibres, que eEs partits pelitics puguin fer-hi rnnfcrcncics . qualsevol manifestació de catalanitat . La carta del restaurmt és en català . Es una forma d e desmarcar-nos . Pel que fa al límit , guant a la música, sons molt estrictes : volem que es toqui jazz o música clàssica .

-És membre de tres comissions. -Sí . de la ('otnissiii ('iutadan a Ramon Barnils . del (iabrie l Ferrater i també dc la (emissió de Música de l'Ajuntament . L a comissió del Ramon Barnils la formem .imitis del Ramon de diferent s épqqucs . Una vegada mort ha tingut molts més reeoncixcmcnts del s que havia tingut en vida . fil Ramon estaria content dc veure corn tanta gent I'csiima . 1_a comissió rürlti nuaril fent activitats per recordar l a seva figura . La comissió de l Ciabriei Ferrater és una mica c l mateix cas . Han estat persones rei vindicatives . Quant a la L'omissi ó de Musica dc I'Ajtrntarnertt, la inte gren persones que tenen afinitat i vincles amh la música q que són professionals, que són els qu e poden percebre les mancance s musicals dc la ciutat - La idea és se r una remissió no vinculant a 1 ' Ajunlamcnt que tingui la lliberta t de ser critic a - E . objectiu és crear u n projecte a mitjà-llarg termini pe r crear un teixit musical que funcion i i que hi hagi una oferta musica l d'importància per ala editat . A Sant ('ugal hi ha molta activita t musical però n q està teixida . -,Es considera una persona critica ? -Si . La meva educació musieal e m fa ser més restrictiu . Jo he estudiat un llenguatge que no és cl que hi h a ni el que et trobes al tia rcr. M ' he anat trobant sol i aixó em tà teni r una actitud mes critica . /rAlex López

Em temo que estem davant d'un incompliment de compromís electoral qual tampoc no se'n sap res- i l'Ajuntament . Aixó després de mesos d'okupació . De Can Ouitéria, arran d'una permuta de caràcter immobiliari, si no recordo malament se n'havia parla t com a equipament per a la tercera edat . Tampoc no se'n sap res . La Casa Aymat és el cas més paradigmàtic . Semblava destinada a museu 1 escala relacionad a amb el tapis i l'artista més universal que tenim . Pocs dies abans de les eleccions municipals va donar-se a conèixer com a muse u del tapís i paral•lelament s'h i encabia un servei relacionat am b la promoció econòmica . Tot indicava que seria un equipamen t hibrid, perà els programes electorals, especialment el de l'equi p governant, insistien sobre la seva relació irreversible amb l'art . El s que ens governen deien que seri a un centre d'exposicions i de dinamitraei# artistica . Ara ens diue n que hi posaran una delegaci ó d'una cambra de comerç de l a comarca . No nego la relació qu e pugui tenlr aquesta cambra arn b l'art, però molt em temo qu e estem davant d'un incompliment de compromís electoral .

GESTIÓ I CONFIANÇ A Impost de societats - Comptes anuals - Comptabilitat - Gestori a Assessoria fiscal x laboral - Administració de comunitats - Lloguer s Ptge del Celler, s/n (entre carrers Batmes i Sant Medir) 2a planta, despatx 8- 9 Tel . 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Valtès - leantamas@levrttamas.com qd

Diari de Sant Cugat 499  

Diari de Sant Cugat 499, 27 de novembre de 2003

Diari de Sant Cugat 499  

Diari de Sant Cugat 499, 27 de novembre de 2003

Advertisement