Page 1

HOMENATGE A RAMON BARNILS

Inaugurat el monument de Pep Codó

Pàg.

L'IBI pujarà un màxim d'un 10 % ■ Sant Cugat no recuperarà finalment la tax a de sanejament

• Mfl DF '

■ S'aplicarà la càrrega màxima al s habitatge s desocupats

■ Es bonificarà a les empreses que facin contracte fix a santcugatencs pàg. 57

;

L'Escola Municipal de Música complei x 25 anys . a Núnez acusa l'Ajuntament de vendre sól públic

pàg.1 8

La UE Sant Cugat guanya sis partit s seguits P g . 40 Li í-ThVl E ï

Aquest DIARI inclou un nou número de `Secundària'

Pujol reuneix el món econòmic de la ciuta t El president diu al primer acte de Santcugatribuna que "Sant Cuga t és un lloc especialment indicat per impulsar l'economia" Pag.48

SEAT Leon des de 12 .225

€.

unwiwl fs rirplnsufe++ frs ffnfrura . IVA rrir+isperrr, riSn?.i pramu, w,iu r f'I.f 1•,rrr, Iru,MinoMefus .+s 4Oinuni ynndrrtl7- G,! ll,Rl/rtlul[m . .,,i, ., .11, ;1.. 1 :rly .x i

PVP rn l

in[prma-la'n a :

Auto

Comarca

del

Vallés,

S . A . Cj Manel

f .3ffe'•,

-cru

1

IIGAT DEL

VALLÈS Tel. 9i 674 68

0


2

d

de sa t crit

PUBLfCITAT

Dijous,

30 d'octubre

def 2 0

Mecfb./I/Icsí(t EL MAJOR ESPECIALISTA D'EUROPA EN INFORMÀTICA, ELECTRODOMÈSTICS, ÀUDIO•VtDEO, FOTO 1 CD'S


allous,

30 d'octubre del 2003

SETMANA

L'Escola Municipal d e Música celebra 25 anys Un concert a càrrec de Gerard Claret i l'Orquestra de Corda de l'escola serà l'acte central de celebraci ó CULTURA >

Escala Municipal d e Música Victdria del s Angels celebra aques t curs cl 25è aniversari d e l' inici dc les seves activitats a laciutat . La trajectiiria ascendent i 1'arrclament a Sant Cugat permete n que el centre encari el futur am h optimisme, un futur en què es pre veu que l'escola rehi la distinci ó oficial de Canservawri Professional tic Musica ien què es podra n donar a conéixer rls fruits d'u n intens trchall de recerca en cl cam p dc la pedagogia musical , I escala de musica de. San t Cugat va iniciar les artivitais t] novembre de ['any 1977, desprè s d'unes converses mantingude s i:mre 1'alcalde del moment . Fran -

ESCOLA i+

UlllC!FAL

1iiCT IA DELS

DE

mUSI ( A

ÀNGEL S

L'escala de música e s podria convertir el curs que ve en conservatori d e grau mitjà cesc Liatjós, i el que seria cl prime r director del centre, Francesc Clavc rol . A partir d'aquest moment, e s van organitzar els primers cursos i I'eseola es va irtaugurair oficialmen t el 14 d'abric del 1978, encara qu e no va ser fins a la creació de la Fun dació Pirhlica Municipal per a l a Pmmorici i Foment de la Cultura i l'Art a Sant Cugat, l'any 1979, qu e es va culminar cl procés de consti tució i municipalització de l'escola . En un primer moment . l'escola v a estar ubicada a 1'edifici de Correus i l ' any 1984 es va traslladar a l a ('tesa de Cultura . De fet, no va ser

Façana de l'Escola Municipal de Música tfictiiria dels Angel s

fins a l'any 1993 que cl centre e s va traslladar a la seu actual, en e 1 comptes del Centre Cultural .

Victòria dels Angels, padrina de luxe

El eentrr va ser batejat amh el no m de Viciaria dels Angels el 31 d'octuhrr dei 1993, coincidint amb e l primer curs al ('entre Cultural, L a soprano de renom internaciona l va decidir apadrinar l'escala, fe t que "doina prestigi tant de rara al s santcugatenrs rom a l'exterior",

Concert de Gerard Clare t L' acte cenlral de celebracuo del 25è aniversari de t'Escola Mut iicipal (le Music a Victòria dels Angels sera un roncerl a càrrec del violinista Gerard Claret . Claretactuarà conjuntament amb l'Orquestra de Corda de l'escola i oferirà a1 públi c el Concert núm. 1 en /a menor pera violi i orqüastra de J .S . Bach . El concert de celebració anirà acompanyat d'una sèrie de parlaments oficials . "No volem que sigui un acte feixuc, o

Sigui, que començarem atot] Iilllsíca i acabarem amb música, encara que pe l mig hi hagi els discursos explic a Gutiérrez . Per tal d'assistir al concert, que és d'entrada gratuita, cal recollir les invitacions a la consergeria de l'estofa abans dei 2 5 de novembre . L'acte tindrà lloc dimecres , dia 26 de novembre, a les 9 del vespre i ei Teatre-Auditffrf del Centre Cultural e n serà l'escenari . ,1

tal com declara Joan Josep Gutiérrez . actual director de l'escol a dc música . Des de la implantaeiti de l a I .DGSE, l'any 1992, !'escola h a deixat de ser un conservatori, tot i que aquest és un grau que s'espera assolir de cara al curs vinent . U n cop cl centre sigui un conservator i de grau mitjà, elscstudiants de San t Cugat podran completar tots el s estudis professionals de música a l a ciutat . 1/Eva AraSa

Tregui més avantatges de les seves pòlisses d'assegurance s

CGRRE1aC7RlA D'ASSEGURANCE S ASSESSC)RIA JURÍDIC A

rrés-{C

ari -

08

scugat .previcat@telefonica .net

iot Cugat dei Vallès

te1 . 93 6751 1-17 Fax 93 675 21

10

BARCELON A


4

SETMANA

el dari de sant cugrat

qMous, 30 d'octubre del 2003

Un futur ple de reptes per a l'escol a L'escola de músic a podria convertir-s e en conservator i professiona l Lu' ;: ,! "r` IU]ÍENT .- i_rn dels rento ; oris importants de I'lïsenla Munieip ;sl de N-lússra Vietòria del s Artgeks es convertir-se cn conservatori de grau mitjà u professional . 1 :Isestudis s'han eomençat a impartir, pern ei eenlrc encara necetisiE a complir unti requisits minims po r rebre aqucsr distintiu, cluc permetria que els aiuntnes santcugatcncs completessin els estudis professionals u Ia ciutat . Aquests requisit s impliquen ampliar el nombre d'especiafitats instrumentals que s'imparteixen a l'escola i l'espai de qu è disposa 4'l Centre . El camí cap al consenatori l'escola de música, en l'actualitat , té un total de 480 alumnes a parti r dc 4 anys .s 32 professors. fil centre ofereix estudis musicals no oficials , dividits cn Eres grans cicles, i ois do s primers cicles clel grau mitjin o protessional . L'escola ha cornençal a impartir el tcreer cicle aquest cur s 2003-04, alhora que s'han inicial els tràmits legals per tai cl'ac.nnseguir l'oficialitat d'aquesta etapa i convertir, d'ayucsla manera . el cen tre ert un rortscrvatori . Un dol s requisits imprescindibles . tal co m explrcu cl dlric:tor dc 1'csectla, ,Ena n Josep iutiérrcz, és "oferir algun s instruments que . de moment . enea1 'a 130 L riscüyenL CUm són la trom pa o cl fagot" . Una recerca pedagògica patent I .l - scola Municipal de Música va iniciar, ara ta cinc anys, un trebal l dc recerca en cl earnp de 1a pedagogia musical, en cctl'lahoraci ó amb cl Departament de didàctic a de la Música de la Universitat Autònoma de I3arcciona .1 .a investigaci ó duta a terme situa el centre cn una

Classe

de violí

a l'escala de música.

El violi

és una

de

les especialitats

Logotip de la celebració dels 25 anys . Aquest és el logotip que lluirà oficialment en tots els actes la documentació que generi la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música .

amb

més èxit, al costat del piano, la flauta o la guitarra .

La hauria màgica . La flauta travessera és un altre clàssic pel que fa al s instruments escollits pels alumnes de música . La seva popularitat, a més , ha crescut els últims anys .

posicici capdavantera respecte a altres conservatoris del pais l3ona pan del trehall s'ha centrat en I'enseslyamcnt als mé s petits . amb uns cursos de sensihilit,aciti musical cluc comencen a treballar amb nens i nenes a parti r dels -1 anys Segons ( iutiérrez . "el s fruits es comencen a recollir ar a que els nens que vari començar amb 4 anus inicien els estudis d e solfeig i instrument" . Tal corn explica el director dc l'escola d e tnitsira, "el fot que eis infants hagi n pogut veure de prop una gran varietat d'instrürncnts fa que algu n d'ells hagi triat 1 ' ohoc a I•hora d'iniciar els estudis d'instrument , yuan cl niés normal és que triïn c l piano, el violi . la flauta o la guitarra" . 1 .1s resultats es perdrien publi car ben aviat en fiiinia de materia l pedagògic i "servirien per a altres escates arreu de Catalunya" , comenta Gutiérrez . <

Quartet de metall . L'escola de musica, a banda de les classes particulars d'instrument, promou els conjunts instrumentals de diferents tipus, aix í com les orquestres de corda i vent .


oiloi s, 30

d'octubre

SETMANA

der 2003

dati de Sant Cugat

5

ESCOLA DE MÚSICA VICTÒRIA DELS ÀNGELS

ÀNGELS : SOLÉ t TINENT !;

$E DE SERVEIS PERSONALS

"L'Escola Municipal de Música és capdavantera en la recerca pedagógica " Ajtmtuurcnt dc S7111 C'ugat,rcpresuuat en aquesta ocasici per la tinent d'alcalde dc Serveis Personals, Àngels Solé , destaca el creixement ininterromput de i'eswla de música. E l projecte de cara a utt Futrir més immediat és que cl centre esde vingui conservatori dc grau mitjà. fei que permetria que cl s estudiants de Sunt Cogiti poguessin titta[itfar els estudis d e ntLLSlr:aa la iiülat . "E tem de destacar que, durant 25 anys, t'erro}a ha viscut u n procés de creixement progressiu que és Important a l'hora d'estructurar un projecte cducutlu de músicaa la ciutat" . "Que l ' escata es oanverteixi en coiiscltiuuni de grau mitjit é s una tif$ molt important pera Sant Cugat, ja que a partir del curi

L

que ve els alumnes podran completar aqui els seus eswdis musicals" . "L'any 1992 va ser molt intpurtaiil perquè es va implantar l a LOGSEï . que refermava tarnhé eIs estudis dc música, i també és l'any en qtté l'escola de música es va traslladar rals al Centre Cultural" . "l'Escola Municipal de Musica is capdavantera al pais perqué, a harida de I'enxnyament de ta música, estil realitzant tot important trehall de recerca en el camp de in did :lctiea de l a música, en col iaburaeió amb cl Departament de I)idirrticu d e la Música de la Llniversital Autònoma de Burcelon 3' . .

O E L SD IER E C TO RADES. CENTRE CULT IRA E "L'intercanvi amb l'escola de música es molt enriquidor " a directora del Centre Cultural, Àngels 5eix, valora mol l L positivament la relació que, els últims 4D anys . s'ha estahlert entre cI Teatre-Auditori i 1'iscola Municipal de Music a Virtisria dels Angcls El vincleculmina amb una pmbramaci ó conjunta . t rrtu Iroru de música. " Tot i que només podent valorar e#s últims 10 anys, que és c l perindc en que hem conviscul, la relariir amb l'escola de música serrtpre ha estat ninlt hona" . "Tenim una pnogrurnaeiri en cinnir, que in i ni els interessos de l professorat de I'esccvlu i té tunthc en Compte els criteris de l C'enlre C'ullur:d i cl Teattc-Audilori . h s ir tela ticl cicle de música de cambra, que am+mencnt ( .'rar hnrri rrrtis•ieu" . "Encaragtlc el ( ' citlrc C'ulturtl i l'escolo tenim unir gcstinditerem. iwsliu es gest ionem els seus espais yuan nrr h I ha aciiv üa i cílwenl, és a dir, ets cups de setmana i a l'estiu . Aixa yue. ti'cn-

Irada semblaria cumplirat, sempre ens ha estat molt t tciC" . L'intercanvi entre cl Centre Cultural :1'cscola dc ntúsica .cns és molt enriquidor. Quan hi ha hagut una idea, de seguid a n'hem parlat".

"L'escola fa els seus cnneerts al Tcairc- .Auditori i nosaltres ens en beneficiem cntiiultcsocasinns . ftidestacahle, per exemple . la seva col•labnraciti i participaeici en les Cantates de ! "Ell fons de la biblioteca dc 1'rscolu s'ho traslladat a l a 13ililinwca del Mi l . lenari . Així, es ficiFita 1 ' acecs a lotti ela s :iu taditns de Sant Cug:+t i és una mostra més de l'intercanvi que h i ha entre I'cucilu de música i el ( - entre Cultural", "Cont que sempre ens belo curés rnuli hé, ens és més fk i l enienclrc'ns ert im futur per planifie :ir nous projectes" .

"Felicitats a l'escola de música i endavant! " l director de i'C)rqueslra Simfónica de Sant Cugat, Jose p E ferrè, és a niés el membre migs antic del claustre de pmfc s sors de l'Escola Municipal de Música Vie«nia dors Àngels, ra c la qual va ser directordttr :tnt anys . Davant els 25 anys de Suncionument . Ferri varl felicitar l'escola "Actualment, la vida cultural i musical de la eiulttt és mol t irnporliint, tant quantitativament cont qualilativarnent . De iulu manem, aixó no és perquè si, sine que és el resultat d'iaia sèrie du des isiuns estratégiques'" . "Fa 25 anys, la ciutat no estava tan hé i ara rc :cnliitn el fruit del s esfctryos rcalivats Ilavcirs i dsirunt tot aquest periaxfe de temps . Ara mateix ests hauriem de felicitar per la hona salut de qu i gaudeix 1'esenla de nsúsicri" . -'lJn dels punís farts de l'estola de música, avui dia, és 1'ennr nic diversitat que cxisteis entre el prai'esurrat . Això pennei que hi hagi en e1 elauxtxc diferents tLridéncies i cspcciuliuits, que

CATALQNIA CERAMI C EXPi)VENDES :

G

~ . Ctra . sant Cugei km 3 . Cerdanyola del Vallès . Tal . 93 594 89 DD Buenas Aues• ?5 inrcelanp . Tel . 93 419 08 4 6 Raco#ori, 1 ! 2 Barcelona Tel . 93 426 00 0 8 Plge . la Plana, 10 Badalona Tel 93 46E 03 . 70 ï

CONEIXEU-NO5 , ESTEM Al VOSTR E SERVE I OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

• • • • ■ • •

son un valor afegit, especialment de cara a 1 fúiur ' "La diversitat del professoral permetrà pnrjrrlar nous marc s d'estudis que l'escola lingui unir caperilal d'adaptacii+ ituportant" . "Una deeisiG clou és eI fet que 1 - Ajunixmettt vulgui amplia r 1'nferla d'estudis musicals a la ciutat . Aixd tant que, d'aquí a unsanys, a ta ciutat hi Itags un nivell nrusical més avjmç :it" . " Coma dircctnrde t'C]rqueatraSimfÓnir r, he de dir que rtusrsltnesdonemsuport a I'ls oiaMunicipaldcMúsicaitambéaI u resta d'escr}Ics tlc suúsica dc la ciutat, que estan realitzant un treball de molta qu tlital" . "Els nois i les nníea del segle art són di ti: rcnts i necessiten un a aproximacici més vivencial i lúdica :r la música . Fn aquest sentit, l'escala de musica està plantejant Inuli hé el seu treball" . "E elicilat . a l'estola de rníisica i endavant'. "

Ceràmica Sanitari s Aixete s Mobles de ban y Banyeres d' hidromassatg e Accessori s Materials per a la construcció


OPINIÓ

Dijous, 30 d'cCtubre del 20133

TRIBUN A

Torre Negra, `fumata blanca' n dels darrers peró fonamentals passos per a la preservació de la zona de Ton-e Negra com a espai natura l requeria l'aprovació per part del govenl de l a Generalitat del canvi dcl Pla General per declarar-la zona n o urbanitzable. Sobre aixó, els afectats (els diversos propietari s amb dret a construir, entre els quals destaca l'empresa Núnez i Navarro amb una bona part dels terrenys), hi poders interposar recursos però ara ho tenen prou dificil perquè sobre e I tema hi ha hagut tina decisió unànime per part de tota l a classe política i dels responsables del govern local . La ciutadania també va expressar ei seu rebuig amb més de 10 .000 signatures i una feina de seguiment de la Plataforma per l a Defensa de Torre Negra . Altres zones no han tingut la mateixa sort, com és el cas dc Can Trabal o la costa del Golf : Ara la rxrhietu de Niuïcz contra k'Ajuntament es trasllada a altres zones de possible negoci com ara Can Mates i pe r aixï l'ha denunciat per possibles irregularitats en la vend a de sòl municipal en subhasta ptíhiica, on Núnez es va presentar i no va aconseguir cap adjudicació . Segons l'empresa , la venda s'ha fet amb finalitats cconómiques quan la seva destinació era la construcció d'habitatge públic , LAjuntament diu que aquesta venda s'ha fet d'ttn percentatge menor del sostre cdificabie que es disposa per a habitatg e social i que 290 vivendes s'estan projectant a la zona . Els diners fruit de la vencia es dedicaran, tal com empara la llei , en inversió d'equipaments . Torre Negra sembla que està salvada, peró cal estar atents a altres iniciatives ; un projecte com el Centre Direccianal a Cerdanyola i a tocar del nostre terme és també una amenaç a mediambiental, i el ple preveu la construcció de prop de 6 .0 00 habitatges a banda de l'ampliació del Parc Tecnalógic , un projecte cluc !'anterior consistori tenia coll avall . El nou ajuntament sorgit de les darreres eleccions amb Toni Morral (ICV) al capdavant està impulsant, i sembla que també am b l'acord dc la Generalitat, una important modifieaeió del pl a que rebaixa quasi al 50% ei sostre edificable i amplia forç a cl corredor verd que separarà els centres urbans . La ferm a decisió de l'alcalde veí ens donarà un respir.

U

Aniversari del Teatre-Auditori : una meditació iran de les cacics aparegudes en aquest setmanari , comunicacions ala pàgina wch del Ferum Sant Cugat, manit'estaeinns en cl col .loqui posterio r ala presentació del vídeo de Sutu !u capa del rc l i . finalment, l'article dc la tinent d'alcalde de Servei s Socials, Angels Solc, cn la Trihrurrr del dia 16 d'octubre, cm permet o fer una breu meditació des de l a meva posició, sens dubte privilegiada, de critic d'aquesta publicació, yue m'ha pcrnlrvs assistir a gai rebé totes les representacions de teatre, dansa, itpera, rllúsica, circ , poesia i altres etipectarles des d e (cn cl meu cas) juny de l'any 1994 . I)'antuvi vull començar per dir qu e tisi el que escric parteix de la meva irrenunciable llibertat individual . No estic afiliat a cap partit, n o cobra per la meva feina, na he tingut mai cap pressió per dir una cas a o una altra a1 fer una critica i, pe r tant, les opinions que expresso só n les meves i les de ningú altre . En e [ nieu quefer, si hi ha algú que h a seguit Ics meves opinions (cosa qu e agraeixo formalment] dcu have r ohservat que no he estalviat opinions negatives per a cap dc le s patums o suposades figures de qualsevol àmbit que han actuat a l Teatre-Auditori, quan he a consider que aixi convenia i, igualment, n o he deixat d'elogiar, quan em semblava pertinent, 1es actuacions d'ar-

A

tistes menys coneguts a professionals, establint tines regles del jo c que buscaven I'eyuilibri entre el s resultats, els desitjos i les possibilitats . òbviament, estic parlant de l meu criteri, gens objectiu (l'objectivitat no existeixi ), peró mai excloent i volgudament temperat per l a prudència, e] respecte i la sinceri tat, Dic tot això per afirrnar rotundament que 1'existéncia del Teatre Auditori, dc la seva programaci ó eclèctica i del bon nivell artístic assolit en aquests deu anys (no cal dir noms que estan prohahlement a la memória de tots), és una realitat de la qual tota la ciutat de San t Cugat hauria de sentir-se orgullosa sense jactància, a] marge de les raons polítiques i de tarannà personal del seu impulsor inicial, o la utilització interessada de l'equip de govern de (om per atribuir-se èxit s que, potser, nn són exclusivamen t seus . Arribat aquest punt haig dc dir, amb la rnateixa rotunditan qu e crec que l'aprofitament d'une s magnífiques instal.lacions com le s que té el Teatre-Auditori no compleix les expectatives que caldria esperar de la seva existència . Esti c parlant, és clar, d'una explotaci ó mixta que fes compatible la programació actual, cornparable a qualsevol gran Eeatre del país, amh un a utilització regular, planificada i estructurada de grups locals que , des dels diversos vessants dc 1es

arts eseéniques, poguessin gaud i d'un espai que . per tractar-se d'un: obra pública, també els pertan } Aquesta és, hauria dc ser, una re i vindicació escoltada per 1 'equip d a govern municipal i, des de la men i ignorància, sense deixar d'entendr+ ics greus dificultats de tota men ; que un plantejament d'aquest est i comporta tant econòmicament eon n rgan i tzat i vamen t . En tots e l grups socials, de qualsevol se g ment, existeixen uns problemes di relació que moltes vegades no só t el producte d'una manera difcre n d'entendre deternlinada acció c qüestió puntual, sinó el prejudic generat al saber quina persona c grup deté la iniciativa. Aqui tambr ens passa, cal acceptar-ho . Es pe això que volaria acabar aquest ; breu meditació demanant a totho m insisteixo, tothom, que comencés ; escoltar les paraules, els fets i Ee í intencions dels altres una mica a marge de l'estereotip i fes unta jtidi cació especítïta dci fet concret, d e la idea singular, per anar endavan i, si fus possible, tols plegats, separant la politica del dia a dia de l ~ comunitat que, de soca-rel, antics c nnuvinguts . conformen aquestz Ciutat, ]a d ' avui . 1 digueu-me agosarat o una alta cosa. Eduard alenes Crido d gitis etvcènlpNes i tro ska

CARTES DELS LECTOR S CARTES Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 15 ratlles mecanografiades . L'aulor haurad de signar I es imprescindible que hl cpnstt el domi • cIH, el telètori V el número de ONI o passaporl de l seu autor. Fi Owu Iff Sawr Cucatr es reserva el dret d e publica els textos tramesos i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú. Esports I : Ajuntament ha escollit . mitjançant concurs públic . l'empresa Eurofitness perqué gestioni les activitats esportives municipals al not i complex esportiu de la rimbla de l Celler. Aixó representa que els gnips d'adults que venim de I'UMET (empresa que gestionava fins ara totes aquestes activitats físiques, al poliesportiu i a altres centres) o h c ens apuntem a Eurofitness, amh un

increment dc la quclta mensual, o bé optem a Ics deixalles d'activitats que de moment cnntlnüa gestionan t l'OMET. però cn llocs i espais dispersos com escoles, i a tina entita t local, excepte al poliesportiu . qu e només ~era obert als malins per a l grup de gent gran de 1' OM ET. Co m que s'han suprinii t per als grups d'a dults les activitats esportives del s matins al poliesportiu som un s quants els afectats, que ens obliga a prendre una decisió poc còmoda i molt més cara . Els grups dadult s que decidim continuar ics mateixe s activi tais i isiqucs que dúiem a term e fins al juny al poliesportiu al s matins i que ens veiem obligats a apuntar-nos a Eurnfitness, demanem a l'Ajuntament que faci le s gestions necessàries perquè aquesta empresa apliqui quotes mensuals de

mitja jornada, tal com fa en altre s poblacions . Així, l'Ajuntament rescabalaria el seu prestigi entre el s desterrats grups d'adults usuaris de i'OME 1. que ara ens sentim discriminats . 1 ens sentint molt dolgut s per la manera com ha actuat I'A juntamcnt, nn inlbrmant-nos de tot s aquests Canvis fins al dia 22 d ' octubre per correu, on se'ns diu qu e tenim temps fins al dia 3I de l mateix mes per decidir qui vole m fer. Després de rocs dc tres mesos d e temps per informar-nos és molt llei g que 1 ' A. juntamrnt no ens n'intnrni i fins ara . Senyors dc l'Ajuntament , nn es pot tallar tan just amh rose s així, si nn és que el seu respecte i l a seva consideració per a tots nosaltres (molts en som usuaris des de fa 18 anys) sigui realment inexistent . Montserrat Cifuentes

REDACCIo DEL DIARI DE SANT CUGAT:

EdltB : Premsa Local Sant Cugal, SL. Presldant Ramon eirau . Director- Josep Maria Vallès . Consoli Eúfleriai . Victty Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcis Castanyer, Josep Daniel, Joan Carles Gassiat. Ramon Gran tpresidenq, Menes Pardo, Rogell Pedró, Lluís Ptdg, Montserra t fWmgau, Ignasi Salvat, Josep M Sans Travé, Paco Solér, Josep A . Teixidó, Joan Tortosa í NOria 2abala Gerent : Anna Comella. Redacció : CiutatlSociefaL Josep Mada Codina . EspnrtsICorltraportada : Alex López- CünuralSocietat . Eva Arasa- Ewnoinia: rranceSc 1 tvarez. Carretzió: 81ar>ca PI I Susanna Turun . pirBCtOra ppmerClal Lourdes Vlllamayer Subscripcions : Eduard Dalmau V Sinda Gómez . Fotografia : Ennc Febre i Jordi Garcia . GOL-LARpRADpRS Pere Vlvé, (lertl tllaya, Imma Pueyo . Eduard Jener, Isabel Saez, MprdBe Sant Jordi Casas, Josep A . Telxldé, Tomés Grau I Jordl Fronta)s. Olsseny I maquelació . Ama Caslané i Francesc Cabeza impressió Ratlmprés Tel . : 972 40 05 95 . Dipóelt legal GI. 405-9 3 EI Otan de Sard Cugal expressa únicament la seva oplnló en els edftafals . Els articles signats expressen I'oplnid dels seus autors. que EI Diari de Sant Cugat na Ta seva riecessàrtamem .


OPINIÓ

oiious, 30 d'OCtubCe del 2003

LA FRASE DE LA SETMANA :

ei viari de Sant Cugat

"Penso que `Les Tres Bessones tenen un contingut i una dignitat que no tenen les produccions japoneses i americanes"

TRIBUN A

7

Roser Capdevil a Creadora de 'tes Ties Bessones '

:t!00 .

Sant Cugat, en avantguarda quesla avui espiàndid a ciutat als peus dc 1 a serralada litoral d c Collservia és a l'avantguarda e n mosts aspectes, no solamen t artistics, sine també en la rend a per càpita, com a pohlació mé s jove, amh més infants, am b menys pobres, amb més espai s verds . . . Aquesta avantguarda d'avu i comporta ser a la llista de ciutat s europees pioneres que també hauran dc buscar i posar en pràctica cl mi[ior de la imaginaci ó per solucionar els important s reptes del futur . Per les caracte ristiques de Sant Cugat, amb e l sets ràpid creixement, res tindra n a veure les solucions amh le s ciutats del nostre entorn . Ca l tenir molt present que avui ja e s fa molt evident que hem de créixer ràpidament també en equipa ments escolars, geriàtrics, espai s juvenils, transport col .lectiu , equipament~ culturals . . . Na ca l ser gaire expert en aquests teme s per saber que fa falta una estret a eol•laboració entre 1a societa t civil i ses institucions, per fe r una ciutat com cal, ja que e l repte que tenim aquí és un rept e per als propers vint anys . Estar a l'avantguarda té avantatges d ' imatge, però també t é molts itirnnvcnirnis firis que el s fets són asstrlils socialment .

A

CAR

Estem a l'avantguarda i cncara som incapaços de fer encendre a Ics dretes i a les esquerres qu e estem parlant d'un poble no u que cs diu Sant Cugat, poble ciutat que necessita que la seva sacietat i E'administració s'entenguin . Es moment, per exemple, de recuperar els nostres mé s ancestrals origens, tol recuperant com cal el fet que ei prope r any farà 1 .700 anys del martir i de sant Cugat, fet que coincidei x amb el FLlrunt de les Cultures . Es un bon moment per fer costa l

L'avantguarda d'avui comporta ser ala Ur'sta de ciutats europees pioneres al nostre rector per situar el nostre poble-ciutat en el reroneixemrnt a la diversitat que encarn a el nostre sant . Pern ja sabem qu e aixa de la diversitat està bé co m a tenia per fer politica, una altra rcisu és implicar-se am h l'Església catòlica per recorda r una part del nostre passat . e n qué avui es va veure vessar san g d'un màrtir d'origen nord-a frirà . Doncs aquest i altre~ fets de l 21](14 podrien ser a l'avantguard a de veure 1a unió d'un nova ciuta t que valora el seu passat, tai projeelant-se cap al futur . No entenc

corn encara avui, en ple segl e xxi, no sabem valorar la nostr a història ni e1 nostre passat mé s recent i és així com en una ciuta t plena de nouvinguts, la minari a dels vells santcugatencs veu co m a poc a poc es queda com una recereu recollida a l'entorn de l a històrica Unió Sanicugatenca . Mentrestant, nous aires ens canvien e] poble de dalt a baix i també les nostres arrels mé s ancestrals . i,Comencem a tenir probleme s d'identitat' Què sóm com a ciutat? que diem els santcugatencs de sempre n el que diuen 1 a majoria dels nouvinguts? Avui j a es fa palès el model de ciuta t diferent entre els anomenats de torn !u s-idu i els més nous . L a política de l'administració c n tants i tants aspectes, avui pe r avui, no omple aquest huit qu e es respira en les entitats i en le s persones socialment actives . Aqui només resta una solució , un pacte important dc tots, pe r intentar encarrilar el futur humanístic de la ciutat . Si no és aixi , perdrem, un cop més, eI tren d e la modernitat .

.Insep Canals Galenlsle

Marti Olay a Escripto r

És difícil governa r F

s més fàcil manar qu e governar. Manar, pe r E aquell que ha obtingut, d e la manera que sigui, él poder o 1'autoritai per fer-ho, no lé ca p dificultat . E l pode r o l'autorita t l i pol venir donada per designaci ó superior, per diners, per forç a bruta, pe r dinasti a o , firi s i tot , i aquest a é s l a bona , pe r delegaci ó popula r democràtic a i lliure . Pern saber manar no és saber governar . No s'hi val allí, de qui pag a mana . Ni s'hi val abusar de l poder, ni que sigui cn cl cas d'os tentar-la per la delegaci ó democràtica i lliure esmentada . Moltes vegades, sempre, per parlar clar, el capdavanter del parti t A que guanya a creu guanyar e l B, encara que només sigui pe r una paupérrirna diferència d e vots, manifesta, potser anih saltets i alegrois, que el poble l'h a escollit . Que la voluntat de l poble ha valgut que governi c l pair . E lorne, no serà tant! De fet , cn aquest cas, el sulragi universa l honrà servit per fer-nus veure cluc

el poble (només el percenlatge d e poble que ha anat a votar!) està dividit : la incitat real comptada han escollit vermell i l'altra nteital groc . Per raonar el meu exem ple m'ha anat bé simplificar l a cosa amb una hipòtesi bipartidis ta . En el cas freqüenti plausibl e de la participació de més partits, els raonaments comporten posiclonaments ben democràtics, com per exemple comparti r govern dir govern - entre diferents partits, abans que mani -di c mani un de sol . Això si ; potser desbarraria ric el ras de parlar d'aquell partit que sense ser n i I'A ni c1 t3, ni tan sols el C o ei D, i més aviat 1'X c► el Z (és a dir , molt poc votat pel por poble qu e va a votar) es ireu amh poder per manar i per no deixar governar els altres . Es només una opinin, és clar, i és la meva . No en fe u cas . Segurament ve deterniinad a per les males lectures del s darrers atesos i per 1'ohstinaciò a mirar, des de 1'ahservatori estant , niés enllà de Cnllsernla . I 1

Peus de por c

ACLARIMENT S

És alarmant 1'augtncnt progressi u dels individus que fan servirel seien t de davant del tren per pesar-hi el s peus . anib menyspreu pel respect e degut al nuthiiiari i a altres usuaris . hs alarmant també la inhibició qu e mostren els empleats davant d'aquest fet i d'altres de pitjors eo m itunar. i d'aixil en puc donar lé . Aquests fets . que vuslés diuen qu e nu puden lï:r ris per e4 itar. pode n :Irribar :l ser greus en el moment cluc es produeixi un erilinntamern físic i algú resulti danyar . Un vagi] és un lloc pilhlir, com unti mag :uicrns . i els responsables tene n I'ahligaciisdevelllarpcr lascguretu t dels usuaris civilil~als, Lluc d e ntontrrit ., ., sani la majoria . Salvador Pascual i Quero

A la portada d'f i 1)r■rCr nilmcr o 494 . en rrfrrcncia :t la notici a "I :RC sopera una crisi pusipacic de gnv er n " , un citis suhtitols lndi rav a que " .Iaume Busquet s familia Sernpere surtin de 1'cxerulili del partit" . k1 terme familia es refereix exclusivament :i Josep Albert Sempcrc i el seu fil l David Senipere . D'altra banda . a l :s plori :t 41 de l mateix k)r•iiLt . ln fütndr la notici a "Vietnr Alexandre escriu de nc, u sobre els caimans" no es rnrrLspnnia anih el euntingut del text .

CELS LECTOR S

Quina decepció .,. hir vaig a s s i s t i r a la pri mena ren nió de participació ciutadana convocada per 1' EM C) dc Valldoreix- ('elm dic, anava iElusionat : s(tc usuari d Cls aulctbusts, i i que amh els anys el rima ha rnillulet molt . crec. que encara hi ha mall per tir. Vans escoltar rl voca l de EMD, explicant-nos les converses mantingudes i les queixes rebudes : Pinti : :qui . io estava pràcticament d'acord est tol . [surin va arribar e I rnomcnt [Ec propostes, sa1L eorneliçzir :r ptror.upar-me . Primer, un servei qui passav a 20 minuts . art passarà cada 5l1 minuts . i segon , arribi a la Colònia Montsermt perquè 1 (on no dubto que hi iu multa gent), arni e m treuen li=s meves dues parades més prtiximrti el s diumenges festius .- . Pern la mrvzi sorpresa va venir amh e'1 tLlrn de paraules- Pràctlcatticnl totes loti printrrrs intervencions feien referència a la

A

lCS

alltL1hl1ti

neeestiitat hàsica dc tenir un autobús que connecti Valldoreix amh Sant Cugat, i efes de I' EM D ens diuen que de moment no és prioritat d'aquest equip ric govern . que en tot cases podria estudiar. pcrii clor costaria molt :t I'EML). Una senyor a molt educadament pregunta si s'ha estudiat qui n cost té per a les lilmilies de Valldoreix portar i anar a huticilr diàriament centenars de nens a Sant Cugat . i que no entén per cluc diuen que es farà però que nu cs una prioritat . 1 per tercer cap, ele s de la taula se'ns ttirn :t a dir cluc :fixi, eost :lri a molts diners . 1 - n surto decebut : si ja ho tene n decidit . tx, se: per què ens fan perdre el temps : potser e1 que ens deixaran decidir és el colo r dels alltohusos o el natal del~ Cundueto s .

I

Pablo López Martirisz

tsahel Ferrer i IV1t_tnci z Adyvrac1 a Fvtester en rlrer ivil : Dret de famili a C- ivil-rnatrirn ;inial-penal- menor s i at • Tel .93 589 54 51 rlGiruna,9 4t 4a y artt [ ;ur

Iiï:I .I, & ASSO

Et DIARI DE SANT CUGAT

Assessorament Fiscal i Cnmlit :.thlL: Piatiificaein Fisca l Serveis d'Assessorament Finance r ATt i Assessorament Planifieaeió Labora l Serveis Jurídic s Fiu1u l uri•etrnüt . !! + T4 . 93 r,Ï-F l7 .1'•! • i''ttt 9.r 59t) .{1 ►{J • EIX/Vet


8 el diari de SarrtCEigai 4

aijoUS, 30 d'octubre del 2003

CLUB DEL SUBSCRIPTOR

l

ClUB DEL SUBSCRIPTOR =~

Col•leccionable en format cómic

= b

~

R.'

CI Sant Jordi, 37 . Tel . 93 589 62 8 2

3~

W

Vine al Circ Cric, tenim 50 invitacions* pel s primers 50 subscriptors que contactin amb l a redacció del DIARI i una oferta de 2x1 presentant e l carnet de subscriptor a les taquilles del cïrc

q ...

g

w r

z

Fa mil anys. . .

ELS SUBSCRIPTORS PODEN RECOLLIR LA CARPETA AMB LES 24 FITXE S

;~• m

el diari d~ Sant Cugat

,~

(*) CAL TRUCAR 1 DEIXAR NOM I COGNOMS A LES OFICINES DEL DIAR I

+►

~

CI Sant Jordi, 37 . Tel . 93 589 82 8 2

.t i

SOTA LA CAPA DEL CET. .

0.

V que : . l_~ylaTtlmbtétrt, Dnrtn&

f

'

Regalem el DVD de l'espectacle de Tetrateatr e "Sota la capa del cel", representat al Claustre de l Monestir als primers subscriptors que truquin a l DIARI i digui n uin el nom d'algun dels actors o de l a directora de l'obr a PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRIPTO R

CI Sant Jordi, 37. Tel . 93 589 62 8 2 { z

.

::

f

",

{

ti~' '

1 passeig a caval l PER COLLSEROLA PER A 2 PERSONES CADA DIUMENGE

.lli

Reserves al tel . 93 674 11 4 0

.H

ó

Q QQ

r #

µ'r

&fnianlíl+~fi Sant Cugat

-

F

Els subscriptors poden passar per Ei DIARI a recollir una ampolla de cava especial dels 10 anys i el CD recopilatori del Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRIPTOR

+aANYS CI Sant Jordi, 37 . Tel. 93 589 62 82

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 5819 62 82


OPINIÓ

lliiuus, 30 d• octubre del zoos

TRIBUN A

diari de Sant Cugat

9

EL CAMPANÍIR

Aquell 25 negr e Per uns . Nudul itrxxrc r.c u n "25" ; c1 del rrrc's de desriirhrr , marcat urrrh vermell ui rrrlerrchzi•r • i que es descoloreix rlesj,ré,c rlr dinar.

(Salvat-PHpasscit)

es de qui sap quan : suposo fies quc es va n poder imprimir en do s colors, els nostres calendari s han anat recordant ics dates del s dics festius intprintinl-les am b color vermcli . Si bé cl juliol del 1936 no e s pogué controlar que en el s calendaris el 25 de desembr e apareguis de color negre, sí qu c es va poder rentar, mitjançant e l temor, c] vermell ja imprés . desteriyint-lo dels nostres hàbit s populars nadalencs . com si e n realitat el vint-i-cinc de desembre sense el "fum fum fum" d e la nadala hagués estat imprè s cn tinta negra . . . i tan negra ! Es un records que em qued a imprès en el disc dur del ecrrcl l real, d'aquella escola exemplar , que dirigia amb nià de ferro í guant de seda ci gran pedago g català del segle passa t Alexandre (iali i Coll (1886 19614) .

D

Aquell 25 ['escola romangu é oberta crim qualsevol dia feiner. Molts de nosaltres, després d'u n molt frugal dinar a casa, tornà rem a !'escola de la Via Augusta

Avui Institut Menédez PeEayupcr cnntirtuar amh les classes . Aquella tarda, pern, ci Sr . Cial i ens ennvctca a tots els grans de l segon ensenyament :i la Sal a d' .Ac1es. 1 :1 ntcisiu era una xerrada cultural no programada sobr e

una obra d'un literal anglè s país democràtic i antifcixitaannmenat Charles Dicken s fsiej . Era un resum de tres historietes d'un vell rostdsnair c anomenat Scroogc, que per a l a majoria d'aquells nens i nene s era un desconegut . 1lt d ' aclari r

Aquella narració fantàstica r emotiva ens allunyava de la nostra realitat quotidiana que la popularitat del .lrirus C .•urul de Dickens en E a l;arcetona dels anys trenta arri bava només a una minoria mol t intelierlual, ja quc Ics primere s traduccions de Dickens que f'c u l'Editorial Selecta fore n

l

' Ulis .er i ef Picku•ik .

Es bo recordar que alguns tenicm algun familiar amagat o fugitiu, i aquella narraci ó fantàstica i emotiva ens aliunyava de 1a nostra realitat quotidiana _ Fen finalitzar la narració, cl Sr. Ciali ens proposà llegir-nos u n petit paràgraf del Pròleg dc 1'edició anglesa quc sostenia a le s nans . Es tractava del céiehr c brindis del qual . clos que ei vai g sentir per boca del Sr . Cali,

durant molts nodals n'he procurat repetir el recitat . "Hi ha qu i us dirà quc ei Nadal ja no és c l que era . Que cada sucressi u Nadal ha vist desaparéixe r algun projecte de l ' any anterior . Que l ' actual nontcs serveix pe r recordar que les circurnstàneie s són niertys aàvorahles . Pern n o us deixeu portar per reminiscències depriments . No trieu el nié s alegre culs 365 dies dc l'any pe r als vostres lúgubres records . Acosteu la vostra cadira a la lla r dc foc : ompliu ics capes, i entoneu una cançó . si la vostra casa és més petita del que era ft uns anys, o si la vostra cop a conté vi, en lloc dc cava . mireu ho amh bona cara, i buideu-l a [l ' un cop! Ompliu-ne una altra, i repreneu la vella cançó, i done u gràcies a Déu (sicj que to t plegar no sigui pitjor s " En sortir, ja fosc, de l ' escola pe r emprendre el retorn al domicil i una basarda agredolça m ' cnvai . C'r'ec que era la mateixa que sen tirem Josep i fitaria, aquella ves prada a Bet-Léhem, que feri u vigília del primer Nadal .

Jordi Garriga i Puig Escriptor

Pere Vïv à Exrectar del Menestri

L'esplendor retrobad a

.foli de la mrrnkrrtrrr . . . , sublim . També la seu molt nies et lairrt un rrrmlruclue cl Monestir victima d e A rrur k'r !rc'r gegants o F=elip V. fiar heroi .. rlr eriça gegrrrrlirrri' , Ja el 17(17 . Lleida queia Ie s versos delirats per Morer a seves suaus . tancant la seu a l Cialiria a un riels campanars mé s culte i cortverlsnt-la en fortalebells que hagi vist mai : el de l a sa . estalviant-se la construcci ó seu vella de Lleida . Hi he tarnas : d'una ciutadella fde nova plancelebren els 800 anys de d e ta) . coma Barcelona : per vigila ennstruccici de la catedral . lar-la, amh la seu ja teia cl fet . 1 Tota la seu ris una meravella, l a aixi, caserna militar, fins be n coneixia només de lluny, penjad a enllà del segle xx . dalt del tossit, presidint la ciutat , Oberts a aprendre, m'ha agrada t amh les portes moll barrades : ara , la forma de presentar casta par t ben obertes, mos del mnnu trant, segons c l ment, clu c M'ha agradat la forma lema de les lèste s corn a San t 1 •eslrlc'ndur retrude presentar cada part Cugat ha d e hrrdu -n, si mé s ser l'object e del monumen t no- retrohada tan t més valuós d e com ha estat pos l'cxpcisiriía o sible en documents, objectes d e del museu . amh rètols hen llegihlcs i rnncisns, adicntrnen t culte, pecares i per damunt de tat , en l ' immens espai : del claustre col . locats, en català, castellà i anglés. L' entorn dignificat . t hl gòtic -potser el més gra n d'Europa -, Ies naus . les capelles , ascensor pesa a I'ahast de tot les portalades, els horitzons . . . hom el monument, quc altans n o Mentre en fruïa, en pensat quc c i ho era pas gaire n gens pe r Monestir és tota una altra realita t alguns . diferent, més senzilla, per bé qu e Nou esfiirç i nou pas en el cam í agermanades per la pertinença a vers 1 'r.splexdrrr re irrrhudrr, d c un mateix pais, a una mateix a Lleida i de Catalunya . . . 1 d e historia : adés tràgica, adés cadaseí ? 1 1

CARTES DELS LECTOR S

Els Nadals em van . .. La Iriirrgia nadalenca es resumeix a : menjar, heure i resar. {(hettitertnn ) Scic un r'srrihrr naclalriie cluc no t é curi . Sóc un rrrrdrrladdu k , Un dia, al gran prtxluctur i directo r cincmaingràfir C'ccil B . I)cMillc . quc va rivalilr,ar amb Moiscs en l a pnpularitzcleíó dels lleu manaments . un penocllsla que 1'enlrcvtstava It fé u la segiie nl pregunta : per gas' havi a rcxial iantes basades en l a Fühht' I )eMi11e li contestà : "Perqu è menysprear dos mil anys de puhlieitat'.'" Faig meves les par :sulcs d e UcM íi Ic per aquesta c>4asii~ prcnada Icnca i us dic : Per qui' desparia r 2003 anuncis l'esperançà? Perquè

Nadal sempre: és el mateix anunci, i per poca fè o pudor de demostrar-] m que tinguem, sens dubte, també per als agnnstics, representa una paus a dins la prograntatib quotidiana d'a gressivitat que la societat imposa . Serveixi aquest proemi per justificar el perquè em sento gcnèrir anwn r fill d'un Nadal -el del 1919- i pe r mi l'agredolç d'aquests dicti són ri s mi[fnn dies del any. Nascut un 19 de sctcrithrc del 192 0 nnésdiftcil deduiryuc gràcicsa I'alntosf'cra càlida d'una familia (feli ç l'unti pares amh sis f elles, cluc esperaven la vinguda d'un hereu . Frui t d'aquell amor tardà . en surti aques t escriba qui sent la necessitat de tras -

lladar aquesta suhlim intimitat al s seus lce:tnn : ia seva nadalenca contepeió. Es natural, doncs, quc per mi evadi r el Nadal és fer lnrmpa, ja cluc aquest

arrih :t malgrat el passotisme del s porres d'esperit que tan han tingut l a sort de sentir en la nit de la vetlla de l dia de Nadal, el verdaderesperit d'aquesta festa . Pensar en ]'ahir sense ira i omplir-no s de recorris -bons i dolents , passa r llista a noms que ja no hi tina, inten tar ser valents per raptar orin nadala . I regir els c lrrssir .x tcxtns de Maicu d e cultura helléniea- el realisme d e Marc, cl bell estil dc Lluc, el metafí sic Joan . . ., tots quatre evoquen el fè t que tingué lloc :i Betlem de lude a on un vell fitstrr. Josep, i ia seva jov e espcisa hebrea . Maria . fa més de do s mi l . lennis al no trobar allotjament . els nasqué cl primogènit en un estable. La vetlla de Nadal no és art fi, és u n principi . No contmerttnra cclm e l darrer dia de l'any un comiat sine un a arribada . Commemora un naixe -

Excursions - Escoles -

Ens adeqüem al seu pressupost .

Vehicles amb les últime s innovacions i el màxim confort .

ment, i és per quc no és just di r queels Nadalspassen, som nosaltres, en tat cas, que passem del Nadal . Aquell vespa;qui més qui menys vi u un oasi general de fraternitat . Si després d'aquest exrrriri nostàlgic i meditatiu i de l'oasi dc fraternita t encara que sigui un xic fictíciament . continuem les nostres rutinesdiàries , aleshores si quc podrem dir que e l Nadal se'ns ha escapat . . ., i serà un a llàst i ma ? Jordi Garrig a Piscin a municipa l A fiant Cugat tcnient una piscin a municipal antiga però que ens ot;:ri a un servei a uns preus raonables i am b un horari . cle 7 del niati a 10 de la nit

Empreses - Equips esportius

LLOGUER

inintcrrctntpucíamcnt, que ens permetia anar-hi abans d'anar a treba llan quan snrticm o a I' hora de dinar .Aris . si valem anar a necíar per lliure a les instal•facions públiques, en s hem de lèrsocis d'un "club" per 30 E al nies, més una matricula dc 7[} E, o bé anar a la piscina del Part ('entrat , que només ens ofereix ull horari d c 10a 13 ftide 17 a 20 h,clucncié s compatible amh 1'liorari de Iit gen t treballadora . 1 :s molt trist que els eiu ladans ens lrcthcni amh tots servei s cada vegada nies retallats i no pode m fer ús d'inic~ iristai lacionti tètcs anth els nostres inpctstos . Per tant, sol•hcitern d'aquest Aju n tantrn t isn : t ges t ics mé s pupu Iar ; horaris, preus i senveisl, d'acord amb ic s neeektiitats dels ciutadans . Begana Goiohart Osés i 208 signa tures na s

.. .

;'AUTOCAR S

Sarbu S Anys i quilòmetres d ' experiència

935O

6710


10 QIf

,desantClgat

ai ous, 30 dOctubre del zrlv a

IUTAT

Maragall reuneix unes 55 0 persones a Can Magí EI candidat socialista vol una Catalunya plural i liderar Espanya

Ieffleww= Maragall va apostar pe r una relectura de l a Constitució i l'Estatut pe r

ELECC1ON S 1 líder dels socialistes cata lans i candidat a la pre sidència de la irnerafita t pel PSC. Pasqua! Maragall . va lèr un repàs a les seves idees "pe l canvi" al gclvcrn català, davant une s 550 persones que omplien fa masi a dc Can Magi . I :1 sopar ai qua l tarnhé van assistir diversos parlamentaris i c :trreLts dCl partit v a compucr amh el suiwrt dc militant s i simpatitzants de di i 'erents sectors de la ciutat i fa comarca . I:I candidat va dir que Catalunya ha "tic deixar de tenir por d e presentar-se amh països, nacions i cnmunitats autilntlmcs, conc un a nacitique vol anar amh les altre+pc r auna Espanya plural" . El presidenciahle va apostar "per un gir a 1 ' esguerra ell polrugLleS fil ei :liti " pcrqu c Calalunya "tingui un model de vid a social ertvcjahle " i "deixi d ' esta r governanda per la por i govcrnarsc pcr la il rosco Maragall va afegir que Catalunya ha de liderar el s països del seu entorn per dt rentiar

adaptar-se a la realitat

E

rial . lstt aquest sentit . Maragall v a optar per una "relectura dc la Constitució i['Estatut que permeti inicgrar les coses que ja han passat", i adaptar-la a la nova realitat despré s de 25 anys Li'havcr fet rl stti servei .

Pasqual Maragall en un moment del seu parlament a Sant Cuga t

la seva idea d'euraregiti en yué, "s i ens descuidem una mica, serem l 5 milions'" . I 1 lidcrdels socialistes va dir que arni] "aulLlesl entorn en s uneixen moites roses que hem d e saber unificar i convertir en un a platatòrma" amh serveis i infracstrLlctilres tic primera línia qu e només es poden aconseguir amb

CiU porta els primers de la llista a la ciutat p QLITIL'A I - a 1 .ederac.iiiC ' itl de Sant Cugat portara :I la ciutat duran t la campanya electoral ais primer s integrants de la seva candidatura a l guvent de la Generalitat, cncaptialada pcrArturMasyue vinllr:a el di a 5 al CAR . Ahir, l'actual president . Jordi Pujol, ja va presidir un sopa r davant mil persones a t all Maní . C'ill eonsidrra que en les prilximcselecCÍOlls "Catallt3lVa s'hi jug a molt" segons va dir I' :alcalde de 1 a ciutat i número 14 de la !I ista, Llui s RecnL{er, pcrgilé es tracta de tria r entre "una força catalanista artl h un eomprnmis amh Catalunya i el s seus ciutadans o bé posar Catalun ya en relatis d'unes filrça que la pri tltetar prior irat tul és el p ;iis sin ó estant II ig :us amh fiirce• estatuts que eondiciúnarà el govern " La Fcderacsu eomencara avui l a campanya arnh I,I trardiciuna l enganxada de cartells i per Salt s Cugat passaratlel numero' . Duran

pcryué garanteixin els pagaments" , una 1órrnula que f ïns i tot "ha generat negoci" en algunes poblacion s 1711 s'ha aplieat aquest sistema . Sobre seguretat, Maragall v a arrimar que "les esquerres n o demanen mai més seguretat " pern ho va }unti ficar perqué "1a tireta h o ha ti't [[tolt malament i han descuidat l :l yuaiitat dels serveis ptihlics'" . 1 :! candidat lamhc va apostar pe r una justici :l àgil i descerttralitrada i pur un ticnat que realnletlt sigui un a cambra[ de representació tcrrito -

i Lleida el dial 1, cl número ,, f =el i p fuig que vindrà el dia 3 . i ahir h o va ícr el número 4 i= ranccst 110111S , l lusió i renovaci ó L .luis Recoder acompanyat dc l a santrug :llenca candidata núme ro 40, Àngels I'onsa, i clcl president i vicepresidcnt de la Federació a San t Cugat, Ramon Bonastre i ,loa n Recasens, es va Inoslrar il-lusiona l per tilrnlar part de la llista de Ma s perqué "rcprescllla una oportunita t de treballar per fiant ('ugat ties de l Parlament" . lil candidat va destaca r cluc t'i U és la forçat amb més rrpre sLiil :icii del Vallés (lceiden(al . I-.l s nacinnalisles esperen que el vol a Sant Cugat segueixi prngrs:ssivamenl la tendéncia a l'alça de le s darreres eleccions . Suhre el set í candidat Anur 1t-las, Reeodcrva di r que "represeiua la continuïtat d'un projeclc i la renrnaciti arnh nmC s perspectives de [lluu " <

una nomhrosa pohlacili . E1 eandidat del PSC' tamhL: va parlar d'habitatge, educació i segu retat . Segons Maragall, si és presi dcnt de la C ;enrralitat, cl primer qu e !'aris serà "anar a l'escola" perquè molts dels problemes socials arran quen cn l'ensenyament i I'cducaci ó an3h ASpceteS cluc "no emet[ una

formulació Pel yue' fà a Chahitatge, el I iber socialista va dir qu e Pactes als pisos és un pruhlcma pe r als joves pern tamhé per al 511"4 d e la pohlaciii que viu en pisos de 110guer. Amb ttx, el iidcr del Ptit' v a dir yue cal "tiintentar un mrreal d e lloguer amh drsgravarions per al s propietaris i aljlldareis ajuntalTlerlls

Cares conegudes I :I sopar va comptar amh molte s catres conegudes sohretot del mo n polític cons ara 1'expresidCllt de l a Diputació Manuel Rclves o els par lamentaris Josep C'as :ljtlana i Nars:ís Serra, entre altres, i ]'alcaldess a dr Rtlhi, Carme (farcia . ! : n de l'acte van intervenir el prime r secretari de 1'agrupacici local, Sal vador Ciausa, membres de Ciutadans pel Canvi o hé l'actriu Silvi a Munt, yue, tot i dir yue"no tinc un a persona de partit'', si que va expres sar la seva confiança amh Maragall per ser untis persona "arnh ini cialiva i clnpcana" . ud .M .C .

ERC diu que el Vallès rep un 26 %

menys en inversió públic a E G . 1, t . t i squcrra Republicana va presentar cl seu pla e n infracstrueiures, seguretat i afers soeialspcral Va11és()ccidental din s Ics SeVeS propostes per a la cantpanVa elector a l , Segons Esquerra. el Vallè s Oceidental és una dc les comarques rnés alèctadrs per la haixa inversi ó pllhllcar, altlb un 26"r: menys respeele a ia asta tir eomaryucs catalanes . Segons el parlamentari ,bla u Ridatl, en l'últim any cl govcnl d e Ia Generalitat[ "només ha inverti t i' 1del total " ltH i I'inu .ement dc l'any passat . que .va qualific a r d'"snvcrsic] eosmètir :i' . Per Ridao , s'ha d'acabar amh aquesta tendèn cia ell lloa oloraren " locnrnoior•a i molt dinàmica econilnlicarncnt" . Pel cluc fu al planejament del lerrrtori, EIt(' es queixa que encara no s'ha enllestit el Pla'ierríiorial, Ie i que permetria que els municipi s poguessin desenvolupar els senti

planej :srnents i tenir "una especia l prcltccciir dels espais It:itur:lls com ara redactar el Pla Especial pc r C'ollserulx" . Ridat) val reiterar l'o posició del seu partir al (yuan C'inRidao va prometre el rescat del peatge de l a E-9, que va valoraren un s 1 .000 milions de pessete s turó pcr la "deslrueeiti irrevcrsihl e d'rspais :igrieoies i liirest :lls de I a cun3arca " pcr donar-li llr1 enltlca meltt més rncidern i st)slenihle i IttHenciar la xarxa lerr'uviària fa n transport , Rida n va prLimetr e e ! res ral total del peatge de la li- L) entri: Rubi i ICrraassa, cluc va valorar L' n uns 1 .000 Milions tic les :lniigue s pesse[çs, i ert tit'gllrrtall va t'ritica r cl gtivCrn espanyol que !u un a . . hurra" de 1a ntancad'efcctitss puli -

cials a 1a comarcal . Per ] :i seva banda, la candidat a número 9 d'1 :RC, Pilar [hllunde , va dir que Catalunya "és a la cu a d'Europa en inversions socials" c n aspectes com l'ensenyament, l a sanitat i les tecnologies . I)tllLlnd e va proposar 1a creació d'un operador públic de telecomunicacion s :ul1h una xarxa prilpia per arribar a ten el territori i que ! :t fibra nptiea sigui "un servei públic universal" . Pla Ibarrebte I7'allra hancla, el diputat d l :uskLi Alkartasun :c, !Narrin Aramhuru, va explicar el pla iharretxc cn un act e orgiinitrst per les JlaRt• al loca l 13cehopJ :rr-- ~ - Agltesl illa diposilacl t la cíuiadani :i bast•, cl dreta decidi r subrr el ticu to[l]t en un ntiu marc pnlitir de relaeiO amh Espanya . Segons Aranlhurtl, la prupust :s de l lehendakari és un :r alternativa a 1'rnc :lllamenl pnütrc . <


Dijous, 30 a•flCttlbre del 2003

el tom; de Sant Ctugat 1 1

SOCIETAT

CICLE D'ENTREVISTES ALS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGA T

"EI manteniment n o s'acaba mai " Aquesta militant d'Unió Democràtica des de fa 15 anys s'estrena com a regidora e n aquest mandat . Ha format part de l'executiva local i nacional d'Unió de Joves i d'u nió de Dones . És casada i té dues filles, i pel queia al camp professional, és mes tra i ara està acabant la carrera de Dret .

-Com afronta l'estrena com a regidora? -l'afront« amb rnolta il•lusió i ganes . Fa temps que estic ficada e n política és una culrninació i alhora un principi . Es tot un rept e que tingui Ser veis I.Irbans perquè é s una àrea que és la que e€eina qualita t de vida a Sant C'tlgal, perquè este m fent una ciutat molt maca pern s'h a de mantenir. [ :s ef que les persone s no veiem si fimc'iunperó si no filnc iona és el que es veu .

-Com està ('àrea ? Iot i cluc abans la portava el PI ? tots furrnàvem part d'un eeluip d e govern i els carrers no entenen d e color pnlitic . La dilcrincia vindrà marcada pel tarannà i la sensibilita t en alguns temp s . Nosahres vole m reirttpulsar la poiitica de residus . Estendre als districtes la separació de matèria nrgirnirs i inorgànica i sonar a fer campanyes de sensibilit zació si volem ser conscients que e l tractatncnt . l'eliminació I la recollida de residus és molt important .

-Quins objectius es marca? -A banda del rcintpuls del~ residu s quc .ja s ' cstare treballant peró e n què toix ens hem relaxat una mica , ara fem un repics dc tctt cl que hi ha

i ja tenim, i veure per on hem d e seguir . El manteniment no s'acab a mai. Tarnhé farem un p[a de voreres tanc en el centre coet en els districtes . en els carrers que ja esta n urbanitzats, aplicant Ia supressió d e barreres arquitectimiqucs . Famb é valem renovar 1'enlluntenat e n aquells sectors on is cités anti c introduint-hi criteris medianthientals . I repassarem [a xarxa del clavegueram.

consens amh totes les tirrees pulitiques pern hem de tenir clar que l a recollida i el tractament dels resi dus té un cast i és elevat . Si opte m per un món sostenible i cos h o creiem . això té un cost i els recursos no són il•lintiiats .

-REI ciutadà de Sant Cugat es porta bé amb la recollida selectiva? -[:n aquest~ moments hi ha hagu t

Celler.

una relaxaeici generalilrada . Qua n es va cnrnençara fer, hi va havrrun a resposta molt bona perquè hi havi a campanyes de civisme i, al principi, tothom hi estava molt interessat . []'així, ja fa temps i en aquest s aspectes, ens ral que ells ho vagi n recordant . Per exemple, amb le s bosses de la matèria orgànica es v a fer molt hé mentre teníem les bosse s pern un cop es van haver de pagar, hi va haver una relaxació . Este m pcnsanl com reintroduir iote s aquestes eetittnls .

-Cal un impost per a la brossa ? -1Je moment is un debat de tota l a comarca . Crec que cal arribar a un

- I com està

gueram ?

la xarxa del clave-

lli ha uns punts negres que ja s'estan trchallant corn a la rambla de l a

Manel Farrés

ia

Mira-sol .

Es un prnhlenta important i espere m tenir-lo snluCinrtat aviat . A band a d'aquests punts, s'està fent un estu di de lot cl clavegueram i un co p fet . veurem quines actuacions ca l fer. Estem treballant amb l ' Arca d e Territori per a tots els sectors noti s que s'estan fent perquè no hi hag i prnhlcrttes . Alguns veïns de Mira pol patien pel sector de Can Mates i estem treballant en això . Caldrà l a renovació en alguns trams perer só n aspectes de molia, molta inversió i que no es veu . - ~Costaria molt descentralitzar l a brigada d'obres als districtes ? -Eln estem parlant amb cl regido r de Descentralització peró jo cre c que si es una bona eoordinaeió

EDICTE Reteréncia: Expedient núm . : 83002/03 - X10316293 Modificació del Pla General Metropolità a les parce l . les ubicades entre el passeig Monmany, passeig Font i passeig Guineu . Promoció: Pública municipal. Data aprovació inicial: 15 de setembre de 2003 L'AjuMameni ple, en sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2003, va acordar aprovar inicialment l a Modificació del Pla General Metropolità a les parcel•tes ubicades entre el passeig Monmany, passeig Font i passeig Guineu, de promoció de referència, en els mateixos termes del projecte presentat, i sotmetre di t expedient a informació pública per termini d'un mes, d'acord amb et que disposa l'article 83 .4, de la Llei 212002 d'Urbanisme de 14 de març, aixi mateix es va acordar suspendre l'atorgament de qualsevol tipus de lllcórrcia que contragui les determinacions de l'esmentada modificació del Pla Generat en et termini d'U N ANY, en els termes previstos a l ' article 70 i següents de la Llei 212002 d'Urbanisme de 14 de març . Durant l'esmentat termini d'un mes, a comptar des del dia següent de fa data de I'úttima publicació de! pre sent Edicte en el Butlleti Oficial de la Provincia o en la premsa escrita, tota la documentació tècnica i admi nistrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependéncies de l'Àrea de Ciutat Sostenible, Negocia t Plànol de la Ciutat, carrer Das de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 9 a 14 hores, podent se presentar at•legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la llei de Règi m Juridic de fes Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Cornú de 26 de novembre de 1992 . La qual cosa es fa pública per al general coneixement Sant Cugat del Vallès, 2 d'octubre de 2003 L'alcalde, Lluis Recoder i Miralles

anàlisi dc les demandes ha d ' estar roherta tota la citrtaí i no ha d'haver hi cap problema . Quan parlo d e plans de voreres, de clavegueram o d'il luminarici, ern refereixo també als districtes i intentarem cluc ning ú estigui oblidat perquè clos de l'àrea s'engloba per igual cl centre i el s districtes . -1 en enElumenat, queda gaire pe r renovar ? - [n els districtes bastant i en el Centre també queden alguns trams . Ars estem rnir,rnt en quin estat ens lrvhem i yuan ens rostares . - Quins altres aspectes li preocupen ? E:1 trrnspurt públic . Es un tema e n el dual he estat molt a sobre i cre c que amb la vianantitzaeici qu e s'està fent del municipi . cot tir s repluntejantent . Cada f inic dc transport és muh carai ara fixo uns recor reguts molt llargs . La ciutadania h a d'entendre que amb ]es línies s'intenta cobrir totes les zones de l a ciutat i sovint són molt àmplies . [rttentai•em baixar la frecliiènria , rosa que és difícil perquè este m parlant d'inversions molt grans . El s diferents grups pnfities tarnhé par-

t ir i parar en aquesta reestructuraci ó perquè ens van fer arribar el se u inlerés ert la ccirnissió informativa . i n tots els ternes sempre cs po t millorar, i més en manteniment . C'rer que pndriem mi[lorar les marquesines, i'alten hancs, més informació . . . Volent aplicar, durant e l mandat, la modernització dc le s eoneessions . Potser podríem apiicar el C.ïPS, o seguiment pe r satèl . lit, perntilkorarles freqüèncie s i saber yuan tardarà un autobús . Tot i estar bé fins ara, cal un replartiejantent que m'agradaria treballar_ Tarnhc eal nies coordinació am b Renfe i els Ferrocarrils e la Generalitat amb les noves estacions pre vistes . I la plaça Lhrís Mik[et . qu e també comportarà canvis . San t Cugat té una gran extensió cloc fa difïril el transport pern s'ha d'intentar millorar i qualsevol millora és en benefici de tol~ . -REI ciutadà n'és conscient, de tot aixà? -No ho sé, pern hauriem de se r conscients que el ntalttLnimcnt é s ntnh car. no és el tn :neie manteni r que reparar i tots hem dc rol . lahorar en aquesta tasca mirant dc se r més civics . M .C.

Solucions una

llar

414;r" r iinreie,

• 3'rrrianrti i mnt■ur

per a

confortabl e

r ~tünargrairrc+

• rcnci, i .

■ tlanrpaa-‘r tr:r„ ti

ZQ .

GARRIG A

Avda . Francesc Moragas, 2 1 Oficines : Tel . 93 589 18 78 Exposició i vendes : 93 675 29 02 Fax 93 589 10 01


12 dt

deSatlt Cugat

SOCIETAT

Dijous, 30 d'octubre del 2003

Cerdanyola revisarà l'espa i reservat a la VÏa Verda

Els alcaldes de Cerdanyola i Sant Cugat es comprometen a protegir els espais verd s EH1'13RN í :alcalde de Ccrdanyola, Arltoni Morral, i cl conselle r de PaliticaTerritorial de la Gcneralitat van signar ahir un acord qu e permetrà modificar e[ projecte de l C'cntrc I)irct•cional . fil consistori cerdanyolenc, a partir d'aques t acord, pretén ampliar l ' espai reser vat a I'anontenad ;I Via Verda, que fins ara esta cstip[llat en 40t} m, i reduir la proporciLi dc sni residencial . l . ;l signatura dcl cnlivcrti es va anunciar dimarts al vespre a San t Cugat . c;rl el mori: [l'una taul ;i rodo na sohrc la prutcccici dels espai s verds que es truhen enlrr els do s municipis, i en la qual tamhé er a prescrit I'alealde santeugalenr . Lluis RecoLlcr . Cnmpromis dels ajuntaments La Platafilrma L ' ivira pcr la Detén sa de Torre Negra va convocar cl s alcaldes de Ccrdanvola i San t Cugat, Antoni Morral i Lltiis Rccodcr. per tal d'analitrrr lc, pctliticlut s ritunicipals de protecció d'espai s naturals com Torre Negra . la Vi a Vcrda i Cnllscrola . Recocler, després de l'anunci d'acord entre 1'A jurttamcnt de C erdanyola i la Ciene rxlital . va recordar que r] runsititori santçugattnc va aconseguir, fa una mica criés dc dues setmanes , que la Generalitat dec€aris hi xon a de Torre Negra ronc a no urhanitxahic, després de 10 anys de lluita

Taula rodona sobre la protecció de la Via Verda i Torre Negr a

de ia societat cic iI i les institucion s i entitats salttctlgatenques . Recuder, perit, va assellyal ;tr que no ha arri hat encara cel molncrlt de relaxar se . "l .a lluita dC[s úhims 10 any s sembla que hagi arribat a un i'ina l tcliç, però encara hem d'cstaratcnt s porqué cl propietari majoritari ja

ha anunci ;il que estarà pendent d e tols els moviments dc I'Ajtnttatnent", va clrc[arar Recoder . Tant Morral corn kecodcr . d'altra handa, vall parlar del se u comprnmis polític arnh la prescrvar]tt dels espais verds que hi h a entre els municipis que governen

respectivamenr . f ls alcaldes, perit , vanestard'acord que les politiquc s de prescrvació han de comptar am b el suport d ' institucions majors , corn ara el Consorci cicI Parc : d e C'ollserola . la Uiputacin de Barce lona o la mateixa (ieneralitat de Catalunya . <

Els consells de districte , al novembr e -•Filsrnnsellsdedistrlcte cs constituiran el pròxim mé s dc novcmhrc . E :Is dics 18 . 19 i 2 0 es errarà per primera vegada e n aquest nou mandat cls consells d e districte de la Floresta . Mira-sol i les Planes respectivament, sota l a presideix ia del regidor de í e ecntraliteacici. Xavier Cortés . La v°ice presidcncia recau cn Antoni Ramo n per la Floresta . Eduard Pomar pe r a Mira-sol i .laume Tuhau per a les Bancs . i•:ls vocals designats per al a Floresta sLin .mori Recasens pe r C ' il1 . Joan Carrasco pel PSL' _ f•:duard Pomar per fRt' . Xavie r l .ahLlni;l LI'Ii'V-EiA i AI€'rccict 1:3crgurl pel PP f•.n rcpresontaeió del s veïns hi fia dos mcnthris pcr a cad a associació veïnal tic la Fiorest ; i Pearsnn, la Scrreta-Bosc (['en Sala drieucs . Mas Fortuny i I ' AssncarIU dc Vïiis dC la Floresta . A Mira-sol els representant s son .lnrdi Joly . de Jord i Menénder, del PSC - Anton i Ramon, d ' I :RC, Xavier 13oix . d'[CV-LA . i Rafael l :nriqucz . de l PP. Pel que 1:a als veïns, hi ha vui t Illliiihres gttc pertanyen a les eiltl tats veïnals de Mas (iencr, San t Joan de Mira-sol . Vcrgc del C'antl G i 1 ' Associacili de V ïns i Propietari s dc Mira-sol (dos membres dc cad a A tes Planes hi serà representà l Josep Romero . de L'ill, Neus Sotc1ntayor, del PSC . Eduard Pomar, d'I :RC, Assumpció Reyes, d'1C' V E:A, i Berta Rudriguer, dcl PP. lli s vL tiis lli ser;ln representats per tre s tttemhrl:s dc les ducs entitats d c I'Assctcaciú de Propietaris i Vcins Ll e les Planes i cic la de Can Burluil . <

ICV es proposa acaba r amb la pobresa POLITICA> La candidata rtilntc' rn h d'ICV a 1a titnctalital, I]silcir s Camals . diu que amh él 4,6% de l pressupost dc la Ciencralitat e s podria ac ;lh ;ir amh la pohresa a Catalunya . Segons Cantats, "no é s una qüestió de íaha de recursos de prioritats polítiques" i un prohienl ;s estructural que evidenciar e l fracàs del govern actual . Aixi ho v a dir en la presentació del seu programa f n/ rr.,;o :crec, dur preve u implantar d'aqui al 2007 . una rend a mirtima garantida per a persone s cn edai laboral i una pensin hàsic a universal per a majors de (5 anys .

.~

Aclualmenl :I ('ulalunya hi ha a l voltant de 3 1(1,000 lallli l ies pohre s que eompclrtrn unes 750 .[]0[] per sones, 1'11,8% de hi pohlacin, Llar no arriben al 50de la renda mitjana, amh 315 Cures al mos. El ' ayuestcs persones, 2211 .00l1 viuen o n pohresa severa, és a dir, amh 3.41) cures a€ nies, i oferta cl 15,2 "4, de Ics fatnifics. l :l portaveu de[ gru p municipal, Xavi Boix . diu qu e Sant Cugat tarnhé cs dnna aquest a situari[i, lot cluc ones rcllcctcixe n Ics xiii•cs oficials, pcrgLté calla set mana Càritas Cllitla menjar ;i la Cin ta[ a 51111 persones,

runa a 1 .5110 . <

Cc - ,pP()riAl IV A

Toda persona interesada en los servicios d e bebida y cocina se puede poner en contacto con el presidente Sr . Gabriel Rui z

Tel .

93

589 18 74

F,'NUEl E. V•lEU . PEL LICULES FLASH ,

CAI7TFLLS . FLYERS, CARATULES . . .

T . 93 583 62 tp mail@sixlda .co m www .eixida.oom

M óvi l

827

81

25

08


tlifous,

30

CIUTAT

d'OCtUbre del 2003

Ferrater i

el t

11ESaintll

13

premis d'arquibectur a

L'Associació de propietaris de Sant Cugat reconeix els millors treballs GIIAYtDO -fals arquitectes Cinlii s

Ferrater en la categoria dr. rase s 11luri1airulEars i Xavier Afha en e l tl tlllif anlllrars, són ets dos euam a durs dc la segon ;! Ltlicici dels Prenn s d ' Arquitectur ;l que atorga 1' .Assnriaeicide Proptet.irisdc Sanl Cugat . [ :n r} dt'rllrs d'on sopar, l'entita t v':a vatnrar sobreud "cl joc plàstic e n lractar el que pudia haver estat u n Volum imic" tlc Ferrater i "la clarcdal comlxltiiliva de les façanes í el s criteris de sostenihlililat" d'Afha . lsl premi de 1'Associseici d i Propietaris vol reconèixer fa enntribuciü a la qualitat de vida de la ciu tat i l'cstimul a la creativitat argtritcetnnica que representa e1 prem i afixi corn la qualitat de les nove s cpnsrruccicins que ti ' harl fil en r 1 darrer any a Ia ciutat . f i jurat va prc scleeeiclnar 25 cases d'entre les l3( i construccions que s'han fit a San t Cugat en e1 20H)1, per arrihar a l 7 finalistes . d'on llar sortit els du s guailVadnrti .

Satisfaccia dels guanyadors í : arquitecte Xavier Alba, que h a estat guardonat per un habitatg e unifartliliar ;lïll ;tl del núrnero 1 4 del carrcr'l'rcrailcs, a la Floresta, v a expressar la seva satisfacció pe r "figurar al coslat d'un profcssiona l reuonegul corn és Ferrater' .Fl santcugatenc va explicar que el prrnci -

Edifici pluriiamiliar de Carlos Ferrater pal prohlerna a qui es va enfronta r va ser "com es cnllocava la casa e n un terreny en pendent" cansa clu c es va solucionar de forma "enginyosa i correcta" . Afha va dir qu e el janli i les peces principals esta n aricntades a Montserrat, mentre que els dormitoris són a la planta de sota i les peces secundaries a l darrere amb ventilaria pels laterals. Albs ha destacat cl gran pas -

sodis que creua la orsa "amh un a escala transparent que actua d e moble i amh dues obertures a banda i banda que li dona lluminositat" . També destaca el disseny d'una llibreria entre la sala d'esta r que duna a dues bandes de la peç a i juga amb la distribució" . L'arquitecte ha destacat el bon nivell del s treballs escollits pel premi i s'h a felicitat per la iniciativa tic 1'As -

sociaciCr dc Propietaris, que considera "lligada a la grats activitat cultural de Sant Cugat" . Per la seva banda, Carlos Ferrater ha guanya t en la categoria d ' edifici plurifantiliar pel seu trehall del número 4$ del carrer Verdi . Ferrater és u n arquitecte de Barcelona amh gra n lrajectilria i prestigi dins la prnlèssití . Segons cl jurat, format per

EI PSC aconsegueix posar

termini per crear el síndi c Pt3LlT CA 1 :1 Partit dels Socialistes va aconseguir arrancarun termi ni pera creaciócie I ;1figura del sinih i de greuges mllulc,pal ri cl queés cl mateix, el defensor del ciutad à dinant 1 'administraciti 1-a moció presentada pel PSC en cl darrer ple es va retirar amh e l l'1 f11711il tllliti de t'l tnlellçaf les reu nlliiis 1 desenvolupar una moei ó slnulau aprovada per unanimitat e n 1 ' anl~•riur mandat . lils regidors van acordar donar el primer impuls a l nou defensar del ciutad; pe r ennleilçar-ne a estudiar ef reglamen t i elscriteris dc f'uru:ionatncnt- [~1 portaveu del grup municipal del PS(' , Jordi Menéndci, va dir que el sinth e dc greuges ha de ser "un instrumen t que ajudi citi eiutacíans perquè vegi n millor ateses les seves peticions'" . Amb cl sinclic de greuges es vo l "millorar ]a relació entre administració i ciutadans i cluc cl govern sigui més proper al eitnadii " . <

especialistes i representants d'en titats, van escollir els guanyador s gairché per unanimitat- I :.l jura t tamhé va valorar 1'increment de l a participació repectc de la primera edició i va destacar cl trehall e n equip que "suposa la ntaterialitiacin de l'arquitectura" fent extensiu cl guardó a la resta de persone s que han trchallat en lis ohres premiades . <

TINTORERI A BUGADERI A aquane t Servei i mantenimen t s tractament de piscine d'aigües Sistemes de bombei g disseny i instaf .lacià de reg automàti c 649 .95 .30 .5 0 93 .589 .28 .70

Reslc!rli ulll

1511 cj .ti' ('rICI

NETEJA EN ,SEC 1 PLANXAT MAX1MA QUALITAT PECES TEXrIL5,CORTINE S ANTíLOP, PELL I ALTA PELLETERIA , MANTES 1 EDREDON S SERVEI A DOMICIL I Franeese Macià, 63 (Ctill Favt1 ) 7èl .93 574 36 6 0 Rbla .del Celler, 9 1 'iel 93 589 53 (i ü

Menú diari cl(: dilluns .t tíissaht e 7,7() e ( [vet inelòs )

Un pte de I'AJuntament

Cuino Meàiterràne a

10 plats i 14 rx)Stre s

C/ plana Hospianl, 7 Sani Cuga t Tet. 93 590 05 06

cl Sant ]ordi, núm . 33-35 Tet . 93 587 93 95

per cscolli r


14 eidari

cot

CIUTAT

Dijous, 30

d'octubre del 206 3

una continuïtat . 1 aixi es reflecteix en els pactes .

-Com s'encaren les autonòmiques des de Sant Cugat?

Nou president d 7CV Sant Cuga t

i CV té capacitat per anticipar propostes ,i

Joan Salada va entrar en l'antic PSUC quan tenia 19 anys i des d'aleshores ha passat "per tots els papers de ('auca" . Entre molts altres càrrecs, ha estat secretar i polític de Sant Cugat en moments difícils, "després de la desfeia comunista de l $2 " . Com a president es planteja continuar donant suport al grup municipal . - Com ha estat el relleu? -Va ser una assenihlea en què s'ha renovat la direrriri sense cap trau ma com a cnnsegiicnria d'una evclueióque varorncnçaramb la renovació del grup municipal . Nosaltre s tenim ia trad icisi q uc c l cap dei gru p municipal i el de l'organització no sigui la mateixa persona . Ha esta r una renovaeió debatuda . consensuada i elegida per unanimitat .

-Com es planteja la seva presidéncia ? -Més o menys corn sempre he treballat, coordinant un equip de per -

sones per aconseguir els objectiu s que a curt termini són afrontar el s reptes electorals, enfortir I'organit zació i donar niés importància, a llarg termini, a un projecte per a Sant Cugat col . laborant estreta ment amh el grup municipal, A partir de quatre àmbits, anar creant un s eixos que ens permetin un project e des de la participació, no nomé s pels adherits sinó anih la gent de fora que hi estigui interessada . Bàsicament l'objectiu és adapta r !'organització a una nova forma de treballar que ens permeti aques t projecte ja que els resultats electo-

rals ens van donar una nova ubicació dins l'espai politic a Sant Cugat.

-Una presidència de continuitat? -Si, perquè ha estat

tot d'una mane ra molt natural i la idea és que 1'organitzacisi seguirà amb el suport a l grup municipal, que ja té una auto nomia molt gran . Potser cal sistematitzar aquest suport i organitrarlo .Els àmbits tenen una doble fun ció : l'elaboració d'un projecte de niés abast que a la vegada pot enri quir i donar possibilitats al gru p municipal d'anar introduint idees . ICV té capacitat d'anticipar pro-

postes que generin debat a ia ciuta t i que ens permeti a nosaltres vesti r

aquest projecti .

-1 Esquerra Unida i Alternativa?

-Bé, aquesta reestructuració és a nivell intern d'[C'V Anih eis corn panys d'EA hi tenim uns pacte s electorals i considerem que é s necessari anar integrant les forces progressistes d'aquest pair a l'esquerra dels socialistes i per tan t seria un treball de la neva direcció . és a dir, millorarcls canals de relació perqué considerem que ei que vam fer a les municipals ha de tenir

-Amb realisnie i optimisme . Nosal tres creiem que millorarem resultats de !à quatre anys . A Sant Cuga t voleio fer una campanya similar a les municipals tenint en compte l a diferència que hi ha . Volem arriba r a la gent amb el nostre discurs . F n aquestes eleccions s'haurien de dis cutir els problemes reals de Catalunya . Que no anéssim per un s debats excessivament filosófïcs, e l snbiranisme sense contingut . Nosaltres volem parlar dels problemes socials, educatius, d'liabitatge . . . Quan parlem d' un nou Estatut és per aconseguir millores e n aquests camps després que CiU no ho ha aconseguit en 23 anys . A més , si CiU encara té alguna opció és pe r l'equidistància, que jo cn dic ambigüitat calculada, d'ERC . -Sant Cugat vol més participació? -Hi ha grups que parlen d'una altra deniocracia rifés participativa i l'al tra gent, jo crec que si fóssi m capaços de generar els mecanismes de més participació i veiessin que aquests mecanismes serveixen d'al guna cosa i que no és una utilitzaci ó dels partits politics, tarribé s'hi involucrarien i després la demandarien . Com a president m'ho podré combinar millor quc quan era regidor i podré cstar niés per la fàmifia . IIJ. M .C .


orp s 3ü d'octubre del 2003

PuBUcrrAT

daaliaess,ta

crit~ r

~r ~t~ïÍOr .

Mobles de dissen y Il . luminaci ó Decoració

Cl Rius i Taulet, 49-5 1 SANT CUGAT Tel . 93 574 54 1 8

Amb el criteri de :

Fax 93 574 54 58 niohir%

15


16

el

rasi de sant Cugatt

CIUTAT

Protegir la igualtat

Sant Cugat només cedirà el padró quan estigui justificat

drets que tenen els ciutadans d c l'Estat espanyol i ets de nacionalitat estrangera . respectant el dret a ! a iltlintitat que garanteix la Llei d e protecció de dades" . En ras ronhrari . utnlinua el document, 1'A juntamem rchutjar :i la peuet[] d e cessió de dades . 1_a rnclCÍl1 talnbé dentada a l tci\-ert espanyol la supressió dc l a llei orgànica dc modificació dc l a llei d'estrangeria i de la llei regula dura dc hascs de règim local am h relació al padró municipal percon sidcrar que "vulnera drets fona mentals del, ciutadans de païso s tercers i 1'autonornia municipal" . E l

ICV: "La llei vulnera dret s fonamentals dels ciutadans estrangers i i'autonnmia municipal "

Festa de la solidarltat de Sant Cugat

MUNICIPAL, ;L'Ajuntament d e Sant Cugat només cedirà les dade s del padró municipal al Minister i de 1'lnterior quan la petició "sigu i degudament motivada" i cn cap cas per discriminar per raons d'origen . Aixi s'extreu d'una moció presentada per ICV-EA en el darrer ple i aprovada arnh els 22 vots a favord e tots els grips, a excepció dels 3 vot s en contra del Partit Popular. El document va obtenir e l suport de l'equip de govern despré s d'introduir una modificació qu e rebaixa lleugerament la Inoeiti inicial, que rebutjava "qualsevol peti citi dc cessió dc dades arno finalitats [ivlicials'"- l : Ajuntament cntregarà les dades quan no siguin per fer "cap mena de distinciti entre el s

Debat obert a fia comarca La indecisin riel PSC a Terrassa, soc i majoritari d'un govern tripartit format amh ICV-EA i ERC, fa que a !a ciutat véin a encara no se sàpiga si es rebutjarà la cessió de dades del padró ala policia . El s tres partits no s'han posat d'acord pe r rebutjar la modificació de la Ifei d'estrangeria que proposa el PP i que obliga el s ajuntaments a cedir les dades del padró relacionades amb immigrants sense papers . Mentrestant, CiU, a l'oposició , creu que la moció "cal matisar-la" mentre que el PSC demana "cautela", ja que no queden clares les condicions . 1/

L'Ajuntament j a treballa a Mira-sol Els vins volien una solució als aiguats U R 13AN € SME> L'Ajuntarncn t ja ha començat a treballar a Mira sol per solucionar els probleme s amh c] clavegueram que han provocat algunes inundacions, ta l corn havien demanat c[s veïns d e [a zona . E : Ajuntament ja està solucionant el retorn de les aigües negre s que s'havien detectat en algun s habitatges . Pel que iis ais aiguat del s carrers Sant Sebastià i Pamplona , s'ha demanat "un estudi de cabals

dc les aigües pluvials d'aquell a sona", segons ha explicat la regi dora de Territori, Mercc Conesa, E n tot cas, l'Ajuntament incrementar à el nombre d'embctrnals si és neces sari i la mida de Ics canalitzacion s de i'atgua . Des del ronslstort tairnbi: s'ha detectat que la riera dc Mira sol que baixa pel carrer de San t A[bcrt i fins a Valldoreix "no pot anar coberta" i en tot gas es canalitzarà cn alguns dels seus trams . Segons Concsa, un cop els estu -

document denuncia qualsevol tipu s de discriminació als estrangers am b drets com fia sanitat, l'educació i els serveis socials i demana a l govern e1 traspàs a la Generalitat de les competències i els recursos d e totes les disciplines relacionade s amh la immigració . ( .'oposició delí PP En cl torn de les intervencions, el s grups van defensar la igualtat d c drets entre cls ciutadans i [a protec ció de dades, a excepció del Partit Popular. La regidora d'IC'V-EA , Assumpció Reyes, va dir que l a moció s'empara en "[a vulneraci ó dc diferents articles de la Constitu ció i dc la Liei dc protecció de dade s que fan referència al dret a la intimitat" . Per la seva banda, Rafiie l Enriquer, del PP, va dir que "s'h a dc enl . lahorar per localitzar el s itnmigrants en situació irregular" i no instar "a la desobediència entre Ies administrarion . < dls etitígnltl flliallttats "I ' Ajunla Illent aprovarà els projectes i pre5supoatos pertinents per executar Ic s ohres" . Can Mate s []'altra banda . i responent a fia prco cupacii] veïnal sobre si ala nov a urbanització del Turti dr. Can Mates cs tenien en compte els futurs recorreguts dc les aigües, la tinen t d'alcalde va dir que "1'Ajuntanten t ha encarregat a una enginyeria l'es tudi de cabals i connexió del Turó de Can Mates amh la resta de l a ciutat i pertant no hi had'havercap preocupacici i no s'ha de carregar més la xarxa actual" . En aquest s moments, a Can Mates s'està len t la xarxa de serveis i clavegueram i s'estan tenint en compte els nou s cabals per a una "planificació be n feta" . <

Dijous, 30 d'OCtlJbre del 2003

EI grup Sànchez ha d e tancar la planta de Rub í JUTJATS' -F[ Tribtmal Superio r de .lusticia dc Catalunya ha donat l a rasi a l'Ajuntament de Ruhi i tan car fia planta de enntpostalgc de Ca n Carreras, Lluc gestiona ]'impres a TMA Grup SSnehel dc Sant Cugat . Els firis es remunten a l ' any ?f }[][), quan 1' Ajuntament de Ruhi va eino trc dos decrets pels quals es denega va 1'activitau a la plantat de eompns tatgc i n'ordenaven el tancament . 1 : 1 grup Sàncht z va presentar un regi u que a fïnals del mes de setembre e s va desestimar i, ara . la sentenci a dcciara conformes els dos decret,

d'alcaldia i la dernkaclil tir Iliccnri a Ll'activituts perquè S ' ;ijusten a1 dret . L'Ajuntament de Ruhi ja v a avançar que adoptarà fies mesure s opclrtunes per a fa clausura d'activi tats i que posarà en ! unc ionauneni tot s els mecanismes pcrqui es compleixi la sentencia . Segons i'Ajtllament, I'crnpresa ha 1 -et cas untis a l consistori mantenint la planta oberta durant tot aquest temps . Amb aques ta sentencia s'acaba un llarg prcx :é s iniciat per 1'atttcrit]rcquip de govern de la ciutat veïna i que ara Síinche z haurà de complir. <


p ijrws,

30 d'Octubre del 2003

PUBLICITAT

e1 tari de Sacat Cugat 1 7

Taller al moment • Autoservei del motor * Exposició i vend a Taller mraltïserveï • Lloguer de vehicles • Servei de cortesia Horari continuat • Pàxquhtg gec als clients

8 .000 m2 al seu servei

Vingui i conegui'ns ! Jautocugat,

s.a.

Av. Cerdanyola, 100 Sant Cugat del Vallès - Tel. 93 589 45 2 0 www. autocugat .com - autocugat@infonegocia .com


18 ei ciari desant cuit

CIJTAT

Nú~z i Navarro enceta una ofensiva contra l'Ajuntamen t de ecssio Slbllgatarka del Pla especial del Turó de Can Mates . Aix ò representa un total de 33 - 71 7 metres quadrats de sostre, que e s destinaran a la promneiii d'habitatge piablic . A mes . l ' Ajuntament é s propietari de 79,359 metres quadrats de sostre en aquest Pla pravi ncnts dc parcel . les de titularita t munieipsi aporlades a la reparic l . laeiii i de la cessió de l'escrei x d'aprulïlamenl del sector per part de promotors privats . L'Ajuntament ha subhastat par -

processos oberts a Torre Negra . L'alcalde dc la ciutat, Lluis Recuder. ha dit que et recurs del gru p • té poca consistència i lógica" i qu e Núnez i Navarro no s'ha avingu t mai 'a pactar una permuta pel s ferrenys de Torre Negra. D'altra banda, l'Ajuntament d e Sani Cugat recorda que a través de 1'empresa municipal Prontusa

porta cUlltitiult5 800 habitatges , L'any 2005 els habitatges públic s municipals seran de [ .800 .cosaqu c representarà que el 7,2% de l a població santeugatenea viurà e n un habitatge protegit . D'aquest a manesa . l'Ajuntament diu que San t Cugat serà un dels municipis d e C ataltntya que més habitatge públi c ha fet . <

celles edificables amb un total d e 16 .680 metres quadrats de sostre dels 79 .354 que té el Pia Parcial . Es a dir, tan socs el 21% del sostre de què disposa . Això s'ha fet, segon s I'Ajurttament, d'acord amb la icga Iitat vigent . El consistori diu que aquests ingressos no tenen finalita t reeaptatciria sinó que es destinaran a finançar inversió pública i equipa ments, d'acord amb la Llei d'urba -

nisme . Entre altres equipaments h i ha prevista 1a construcció de l a

JORGi GRACI A

Ics maquines arraQten at terreny pesi a

w

futura urDenl zacJÓ ds Can Mates

i Navarro va presentar e l MEDIAMBiENT>Coincidintamb passat 20 d'octubre, davant el Trila declaració de Torre Negra per part bunal Superior dc ]usticia de Catade la Generalitat com a sól no urba- lunya, un recurs pcr demanaria susnitaable, el grup Niuiez i Navarro ha pensió de la subhasta . denunciat l'Ajuntament de Sant Aquests terrenys van sortir a l a Cugat per suposades irregularitats venda per un preu inicial de 19, 4 milions d'euros i es van adjudicar cn la subhasta de sól públic . Segons la crmstructort,1'Ajunper 29,7 milions d'curos . El s tarnent ha venut sól terrenys procedie n de cessions abli públic a Can Mates arnb finalitats L'Ajuntament diu que gatóriesigratuïtesa l patrimoni municipa l recaptadores tot i el grup no ha i segons la construc que els terrenys tara nomé s c s s'havien dedestinar aconseguit cap a la construcció podien declina r de la Subhasta social . l'habitatge d ' habitatge social . pàrce!•la El consistori ja ha dit que en aques t En aquestes finques estava previs t construir-hi 174 pisos de protecci ó sector, a tocar de l'estació de Mira sal, s'hi faran 290 pisos de promopilhliea . ció pública però en altres tcrrcnys i f . 'Ajuntament diu que és propietari del 10'1/0 de 1'aprofitamen t que la subhasta s'ajusta al dret . Núnez

Biblioteca Central, equipament s esportius i escoles bressol . Actual ment l'Ajuntament està enllestin t projectes per tal dc construir a Can Mates 290 habitatges de promoci ó municipal . liebegtierla del gru p L'Ajuntament vol fer notar que e l grup Núnez i Navarro es va presen tar a lasubhasta a través d'una de les empreses del seu grup que no v a resultar adjudicatària de cap de le s parce l . les que se subhastaven . A l

cap de pocs minuts de l'obertur a pública de pliques, va arribarper fa x la notificació de Núnez i Navarro d e la presentació del recurs . L'Ajuntament creu quc el recurs del grup és una rebequeria per n o haver estat adjudicatària de rap d e les finques i quc Núnu i Navarro vol una represàlia a l'Ajuntamen l per haver qualiticat Torre Negra com a sól no urbanitzable ; la constructora tenia previst construirpiut s en el fibló del sól de què és propietària . El consistori diu que l a constructora "actua de mala fe" pe r no haver guanyat en els diferent s

Homologades y certificades Joieries, empreses, t omlerç Us domèstic Caixes empotrades 1 de sa`lpelrlicie , amb bústia, interior d'armaris i ignifugues

alux-ver n Av. duts Companys, 50 _ 08190 Sant Cugat dai Vallès (BCtfi ? Tai . 93 589 17 99 Fax 93 674 79 4 0 3 sir -Yy~-wd .tom Pere la seva tranyulr•f[ta t

Ja no es pot edificar a Torre Negra [ al ;encralita t ha ratitieat l ' acord de la Comissi ó d'Urbanisme de liarrclona i Catalunya dc quaiiliear cletinitivameit t el sector de Torre Negra . a C'nl Isei111EI11 AIIFi

rnla, roma sòl ois urbanitzable . després d ' un llarg procés en qué n u hi han fallat I ' mtcrcanvl de Cull lenrinsus entre cl grup Núnez i

Navarro i l ' Ajuntament de San t Cugat . El sector dc Torre Negra ha

passat de ser sòl urhanitzahíe n o prngranrrl pel Pla General Metro polità del 1976 .a sitl no urbamtra hic . segons la rceent dccisiai de l a iCrtCralÍ[at . Amb aquesta yualilicaciO es posa li a un llarg procé s després de la intenriít del gru p Nuncz i Navarro, principal titula r del Sector amb un 60% del sitl . d e voler etlif iear cn ics 150 hectàree s de faran valor natural de la serra d e Cullserola . L'alcalde va qualificar

la decisió d'histsirica i ha alerta t que el procés eneara nas ha acabat . Reeoder va dir qui Sant Cugat ha estan valent i que és "cl municip i més proteccionista :amb i'illsercl la de tots els que tenen territori e n aquest espai natural" . L'Ajunlaínent de Sant Cugat i la Platatnrma en Defensa de Torre Negra i C'ollscrala han inicial el procés d e recollir propostes per redactar ce l Pla especial de protecció . <

ier


Sí a Ia nostra identitat. Sí a més autogovern . Sí a més benestar per a tots, Sí a una nova generació.


Di}ous, 30 d'ClCtUb l-e del 200 3

ETAT

Carles Solà llegirà el preg ó de la Festa de Tardor 2003

ral i la plaça Octavià . Aquest serà un dels primers actes Iúdics de l a festa . A roEttinuaciei . el grup d c Bastoners de la Unió oferirà un a actuació davant del Monestir, qu e donarà pas al pregó . El program a d'actes corninuarà la nit de dissab te amb un eoneert jazz ai Celle r Cooperatiu . Sandra Pujol i l a Ftrastcat E3and delectaran els afi rionats a aquest tipus de music a anth una acttració única .

L'exrector de la UAB s'encarregarà d'obrir la festa gran de les entitats ENTITAT S es 62 entitats que d e moment ja han conl'irntat l a participació als actes de l a propera Festa de Tardor ha n decidit per majoria que Carle s solà, exrector de la Universita t AutoTtuma de Bareelona, en sigu i e[ pregoner. Solt] donarà el tret oficial d c sortida a la gran cclehració anua l de levs entitats i associacions santcugatcnqucs, la tarda del 1+ d e novcmhre- Un dia abans, la Cas a de Cultura acollirà la tradiciona l tertúlia, que cada any s'encarreg a d'analitïar cl tema que serveix d c Ieitnlulirl a la festa . Enguany e l debat serà doble, igual que el ]em a de la celebració . Les entitats ha n decidit delirar Ia 28a edició a l a protecció de Collscrola i a la pau i la diversitat . "Volem celebrar el s deu anys del lenta Torre Negra , crirlst Jrrrrstrll i deixar eonstànei a yuc la pau i la diversitat són valors

L

RiX11 1

L'acte cettiral de cada edició de la Festa de Tardor és la Mostra d'Entitats, que es porta a terme a I'entom del Monesti r per encomanar a tothom", expliquen des dc 1a comissió organitzadora de la festa . Buscar 1a participaci ó

Entre els objectius del Orogram a d'activitats dc la festa, que sc celebrarà els dics 7, 8 i 9 de novembre , figura cl de iontentar al màxim l a participació ciutadana. "Invitem a tothom a sunlar-s'hi, a viur e col . lectivament aquestes jornrrdes

Aturem la Guerra ser à a la Festa de Tardo r PLATAFORMA> La plataform a local Aturem ]a Guerra es va reuni r a principis de setmana per tal d e debatre la seva participació en l a propera edició dc la Festa de Tardor . així com analitzarel paper del grup local d'lntcrmvn-Oxfant en l a construcció d'una cultura per l a pau . L .a presència d'Aturcm l a Guerra a la Festa de Tardor, finallnent, es materialitza en cadascun a de les entitat, que a1 seu dia es van adherir cxplicitament a la plataforma pacifista, que subscriuran u n manifest perla pau . La plataforma local es plantej a ara seguir sensibilitzant la ciutadania a favor d'una cultura per la pau i, per aquest motiu . fit una crida a totes !es entitats i assc><iarions que organitzin atles en aquest tienil t per tal que els presentin i exposi n seus plantejaments en les reunions periódiques que Aturem l a Guerra celebra a t'Ateneu Santcugatenc . IntcrmónAxFarn va aprofitar, aixi doncs, l' ultima reunió, que e l ::

va tenir lloc dilluns passat, pe r intilrnlar sobre la campanya qu e han engegat darrerament i que e s presenta sota el titol Armes solo rrln rlYlJ. La plataforma santcugatenca , d'altra banda, va participar la set -

Els santcugatencs es van manifestar a Barcelon a contra la Conferència d e Donants rnana passada en la concentraci ó que va tenir llei a Barcelona contra la Conferència dc Donant s celebrada a Madrid . P►ru nrentides és el lema amb què es va convoca r la manifestació . Segons José Fernando Mota, membre dc la plata forma. "cal mostrar cl rebuig a l a Conferència dc Donants perqu è és un intent més de legitimar l a guerra a l'Iraq" . r

dc portes obertes de les entitats" , expliquen . Per aíxó, a orés del tradicional debat que dóna inici a l a Festa de Tardor, també s'organilrt ran una desena d'activitats qu e compten amb la eol•lahoració d e les entitats de la ciitlat . Durant e l marí dei dia 8, l'esplanada on e s troba el Pi d ' en handri aeollirit la 1 1 Trobada d'F.splais de la ciutat . A més dc participar en un dinar d e t ennanor . els nens í ics nenes cluc

hi assisteixin s'enearregaran d e netejar aquest enclavament sirttbs r tic de San[ Cugat . Desprès ennfeccionaran una panearta per deixa r ronslància del cornprnrnis infanti l arnh els dos lemes que enguany marquen la festa : la preservació d e Cullscrola i 1a defensa de pau i la divcrsilal dels pobles , A la iarda, una cercavila civic a recorrerà els carrers dei centre d c Sant Cugat, altre el Centre C'ultt] -

Festa multicultura l L'acte central de la lcsla de l'ardor sc celebrarà durant la jornada de l diumenge e3 de novembre . En guany, la Mostra d'Entitats reunirà més dc fiu cul-leetius ciutadans, entre els quals hi lia entitats juvenils. esportives, sociuculturtls , esplais, [)NCi . Associacions d c Parcs i Mares d'Alumnes i grups dc suport a immigrants, entre d'al tres . Entre les 1 [l del mati i les (y d e la tarda, les entitats partiriparlts a l a insta donaran a eonéixer el sctl tre hall dc iot 1' :nly als s:mtcugatcnr s des dc les carpes que s'inslal•lara n a 1a plaça de I'Urn i cis jardins de l Monestir. Efs visitantspodran gau dir també de la gran varietat d'activitats i propostes que cada agrupacin presentarà durant la jornada . Per acabar i com a punt destaca t dc ]a festa, les entitats participaran en un dinar de germanor a I'air c lliure, que se relehrara al passei g dels Plàtans . L' Agrupació de 1.7oncs Immigrants prepararà . pe r segon any consecutiu, els àpat s d'un dinar que pretén ser una iniciativa lilrlica i alhora nuliticulturtl . La eomissici organitzadora d e la Festa de Tardor espera uns 30 0 assistents al dinar. /IS . Diaz


Dljaus,

30 croctibre del 2063

SOCIETAT

el tfari de Sant Cugat 2 1

ICV retrà un homenatg e a Vàzquez Montalbàn Els ecosocialistes llegiran fragments d'obres de l'autor catal à 1'hnmenatgc es podria celebrar c l dia 21, un cop passades les cleerinrts catalanes . Pel que fa al Iloe . confirmen quc serà s1 claustre o a l a Sala riel Tapis del Monestir. Referent per l'esquerra fals reosoeialisres cleCineixcit

I

.re n

Des d'ICY apunten el 21 de novembre com a possible data per a l'homenatge

HOMENATGE

Encara no t é forma ni data definitiva, pern s i contingut i molt de sentiment . [ te que vol q rganitcar cl grup loca l d'1CV en record del desaparegu t Manuel Vàzqucx Montalhàn preté n

homenatge maca", explica Joa n

ser un homenatge a la vida i la tra jectnria professional d'aques t escriptor. "Valem convidar gen t propera a l'escriptor, molts del s quals sbn dc Sant Cugat, i fcr-]i un

hcnt decidit ajornar-lo, per evita r

Calderón, mcrnhrc d'IC'V En prin cipi, els ecnsncialistes havien deci dit cclcbrtr aquest acte el dia 7 d e novembre, una data que cau e n plena campanya electoral . "AI fina l quc l'homenatge pugui prendre u n caire elcctnralista", contenta Calderón . Tret i quc no hi ha una dat a definitiva, des d'lCV apunten que

la figura de Viircluei Montalhàn rom "un referent intel'lertual prr 1'csquerra" . Arnés de reconegut pcr l a srva obra, l'escriptor va ser un personatge molt vinruiat amb les idee s d'rscluerra, que va militar activa ment, primer al PSUC i despré s com a membre Ftincladnr d'IC'V. "Va ser una persona que . a mé s d'rszriurr . va viure intensament , era culcr i estimava la gastrnnnmia", puntualitzen des del partit . Malgrat quc encara s'est :i definint la forma dc l'homenatge, des cí'IC'V estan cctntactant arnth diverses personalitats quc van concixcr i mantenir lligams ::ntb Vítrque z Montalhin . Un d'ells cs 1'ltistnriador valldoreixenc Borja de Rique n "La idea és que sigui un acte ober t a la ciutadania, on es llegiran fragments de la seva obra i es podra n veure exemplars dels seus llibres.<

Mercantic funciona a Sant Cugat des de fa tres de 10 any s

Celebraran el I Merca t d'Antiguitats de l COL-LECCfONISME> F]s afi -

cionats a la cultura del vi tindra n l'oportunitat els dics 15 i l (r d e novembre de visitar el [ Merca t d'Antiguitats del Mon del Vi, cluc se celehrari a Merrantic . La troba da reunirà expositors de tot Cata lunya i també de la resta de k' Estat en un esdeveniment que té la volun tat de convertir-sc en anual . Espe rem que funcioni tan bé com la 1 Trobada de Co l . leccionistes de Per fums en Miniatura de fa ducs set manes", expliea Montse Mayorclct ntn, treballadora de Mereantie . En

Bona temporada per a l SantCugatPipaClub Un dels equips locals ha quedat 13d a la 1oa Copa del Mó n de Barcelon a .,~: . 1 :Is socis del San t Cugat Pipa Club estan drrnostran t rl han nivell assolit prr l ' entitat e n els últims atesos . l .n concret ho va n fer durant la participaCici en la 10 a Copa del Món de Pipa Clubs, eelc F

Els socls del sant Cugat Pipa Club estan fent cada cop millors temps de fumada

brot a mitjans d ' octubre a Barcelo na . lln dels equips de fumador s s ;Fnteugatencs va aconseguir que dar 13é a lu classificaria general , ,Fiith nn sempsde 3 hores, 53 minut s i l9 segons . Més de 350 concursants de l(i països van participa r en aquesta comprtirici, que va reunir a Barcelona els millors fuma dors en pipa de tot cl món . b Ii 1s italians del Cerca Pipa Clu van proclamar-se guanyadors am b un temps de 5 hores, 52 minuts i 5 0 segons . [:I segon i el tercer llo c també va ser per a dos equips dc

Estalviï diners

YBARGLtENG©tTIA ASOCIAIJO S

Ven c Suxukir Liana 4 x 4 . 4 airbags . A C nou, 1 any , 13 .000 euros [negociable]

Tal . 830 935738

Gorine, 4 1r 6a, O8f9O Sant cugaf à.J ‘.'all és 7a l. 935906096 Fax 5:3 67d 05 0 9 barres cmromiWe(com

1 C"

4('4~cz,7f J

PA55E1G 5AMT MAGI, 14 • TEL . 93 587 93 8 6 08190 SAJr CUGA T

fumadors italians, dels clubs Fenirc (5 :24 :41) i Corsellini Pipa Clu b Firenrc G5 :12 :42) . ~ames do s equips naricinals van classificar-se per davant riels santcugatencs, e l Pipa Club Mallorca i el Cercl e Valencià de la Pipa . amb uns temps de 3 :56 :48 i 3 :53 :201, respectiva ment . i t i que la copa del atiat és un a ccintprtirici d'equips, fermats pe r grups dintre 3 i 5 fumadors d e cada club . també registra els millor s tempti individuals . L'italià Cïianfranco Ruscalla . del L'erra Pip a C'luh, va proclamar-se millor linadnr del colin amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 301 segons . I'e l quc ta als fumadors espanyols . e l barcrloni Treni Pascual i el santcu gatenc [)uiiicl Marco van queda r tercer i dotat . respectivament . <

Guanyi temp s

DISEND rNTERIORES E INDUSTRIA L

r~i,arr+~ut

ac;oest I Merçat d'Antiguitats de l Mcin del Vi es podran veure des d e llevataps antic~ fins a etiquetes d e vins i raves . bótes, ampolles i estri s per fabricar licors . ['enologia i lis qüestions relacionades amb la cul tura del vi són irnthits que cad a vegada interessen arcs el gra n pitblir . "I .a gent sap el que beu i com ho heu i demostro gran interè s per fer cursets i assistir trobades" , comenta Mayordomo . A més d'aquest mercat sobre el vi, Merranti c prepara lambé una mostra de mate nal militar perols propers mesos . <

Solucioni probleme s

5

[) íTZ

r

ECG n,

Avd .Uuis Companys, 29 bxs, T: 93 675 37 07


22 el tai de Sant Cugat

SOCIETAT

Dijous, 30 d'OCtu bre del 200 3

1ntrmon dedica al comer ç

just la maleta pedagògic

Una dotzena de representants escolars van assistir a la presentació d'aquesta eina ;' !.

I ISterltlRn C .)x làm !ta csrollil cn Dono el lenta de l comerç jlI]t expia :I cI Central dc l a docmttenrai ili ill C lLlsa a les maletes pedagògiques . que cada an y reparteix a les escoles de tot Catalunya . LON( ha pronxtciona t durant tot el mes d ' octubre la nova versió d'aquesta eina educativta , que els equips pedagirgics de la se u

L'objectiu d'aquesta ein a educativa és doble: a més d'informar, pretén moure els estudiants a l'acci ó barcelonina d'Intcrmón elahore n des de là niés de 10 anys . La Casa de Cultura de Sant Cugat va acolli r la setmana passada ta presentaeici d'aquest recurs educatiu adreçat a les escoles de prirnitria i als irisi irat s de xecundirria . Montse Riera, membre d'interntón C?xíam a I3areelun a i Mari Cruz Moya, presidenta de l a seu local de l'entitat . van explicar a una douena de representants d e diversos centres escolars de la ciutat el contingut 1 les aplicacions de lis maletes pedagitgiynes . "Am b aquest recurs pretenem denuncia r les actuals regle. del comerç intcrnaeional, elaborades pels països rics, de manera cluc els afavoreixi n a ells mateixa;", explica Riera. Dues version s Internin cadaany dues version s

de cací .] maleta pedagOgiea, segon s l ' edat del públic csct>l,aral qual s ' adreça . La maleta Itedagitgica infan-

til inclou quaderns de treball elitC -

onvi c;6Ae u

Montse

Riera i

Mart Cruz Moya

van presentar les maletes pedagigique s

Micrccrèdits pera Etiòpi a Els docents que van assistir a la presen tació de les maletes pedagògiques d'In termón Oxfam la setmana passada, va n tenir tanthé l'oportunitat d'escoltar un a conferència sobre la situació actual qu e viu la població à'Etiópia i els projectes d e cooperació que I'ONG ha estahlert am b aquest pals . En roncrei, es tracta d ' Un a earnpanya [I'adjudu .arin de nrii,rtx :rrdits pera les dunes eiulps . Amb aquesl a actuació, Interntún vell rljudar aylal•lia r la crisi eCOnÓnli( :a que )a[eix un l}ar s devastat per la sequera I la fans . La seu

akor

pelleteria

Ante • Napa ■ Doble face ■ Alta pelleteri a Transformacions ■ Servei de guarda ■ Neteja

~ ~ontra~un rlkk,r•r r rt, 15-17 ■ Sant t 'rrs;rrt • Ti1, : U .3 5S9 09 1 3

Xg TqG: 3 t-rlralL rnntrallum@cantraitt www. tcritraAum.c n . :

p

es: t

lOT1IG7K' 6..1. 615 . 12 48

Fax . , 93 475 1 .3 47 '

local d'lntermón, que dirigeix Mari Cruz Moya, ha demanat també als centres educatius de la ciutat que col . labori n amb aquesta iniciativa en favor d'Etiòpia , tractant la qüestió a les aules amb el s alumnes . Oes d'Intermón Sant Cugat han programat diferents activitats d e suport al país ataca, que es duran a terme durant la celeht ucuo dc la proper a Festa de tardor, els cries T, 8 i t} d e novembre . Tarnbt preparen un concert solidari amb Etiàpia a l'Auditori per a l 23 de desembre, amb Jordi Savall .#

rents per arada cicle de printaria , iota guia didàctica adreçada al s mestres . una gimcana i un llibre sobre les trampes iujustitïcades de l comerç mundial . A més, a la maleta infantil els centres escolar s també poden [robar un vídeo que, lttitjartçant una histiiria de dibuixos animats titulada L.l►r diu crlreL'lu1. explica als menuts ta crisi I [e s trampes del eomerç internaciona l del caic . "A I ' illlima part tamb é s ' ha incitis un videuelip amh un a cançó dc denúncia sobre una f;lobatitr..ació que no és la mateixa pe r a tothom " . explica Riera I Itterntain també ha elaborat un a maleta per als estudiants d e serunditria que inefou material s similars però adaptats a I'uíat del s destinataris . A més del llibre sobre corttcrç just, dels quaderns de trepa][ i d'un CD-ROM amb propostes d'activitats, aquesta malet a inclou una carpeta anomenad a Mou-te, que pretén oferir idee s d'actisacici als estudiants . "A més d e donar a eoncixer la situacici sohrc c l comerç desigual que hi ha al mim s també tenim l'objectiu d)ncitar el s joves a l'aceiei i a la mobilitzaci ó social", contenia Riera . També tallers Les maletes peciagngiyues só n només una de les accions de eonticienciacici que lntcrntcin C7xfa m adreça als centres d'ensenyament . L'organitiacici tanthé impartei x tallers sobre comerç just i dret s laborats a les escoles cluc h o sali liritcn, pcr un preu de 47 corn~ . En aquest marc s'engloba t .unh é Connectant Mons, una inieialiv a d'intercanvi i debat interescolar . <

La Fanoc arriba a un acord de cin e amb Filma x I f :1titi11e1aciúd l'anli lirs Nornhroses de Cataluny a Ianocl ha arrihala can il,nr,eni am b les sales de cinema 1 +lm.tx de diferents municipis, pcr tal ric facilita r i oferir avamatges als socis de l'entitat a l'hora d'anar a veure le s novetats de la rartellera en tàmi l ia . La Fanoc i 1 ilntax han acordat eme s condicions molt tàvorahles per a ic s falnilies nombroses, que runsistcixen en entrades de franc per a tot s els membres de la familia a parti r del tercer . Es a dir, una familia dc cinc membres pagaria només 3 entraries i en cas de tenir mes d e cinc fills, el sisé hauria de paga r l'accés a Ia sala i la resta passarie n g;rutis . Les ihmilies nombroses qu e vulguin bcnet'ieiar-se d ' aquest ~ descomptis ]rauran de presentar e l rifo] oficial a ics taquilles delscincmes Fillnax Granvia i Ciranvia2 dc l'I lospitalet . Aquestes ofertes tindran vigcncia fins a mals d'any i e s podran renovar. A més, 1a distribuïdora també repartirà entrade s gratuïtes entre els suris de la Parrac per assistir a les preestreFtes de le s sales Filmax Granvia, Cada cop rnés Aquest acorri s'emrnarca ert l a voluntat de la fànoc pcr facilita r 1'aecés de les farnihes nombrose s a serveis d'ús quotidià per a [ a majoria de la població, que pe r qüestions eeoniintiyues, resulte n menys accessibles per a aques t ccl•Icctiu . Altres empreses que ha n signat convenia de cal [ahoraei ó atnh ]a Faltar per oferir avantatge ~ a les families nombroses són el s cinemes Warncr, cl part d'oci Por t Ilventura, els museus de Zoologi a d'l tisti}ri .t des l ;areeletna, l la[eó n Viatges o ]`'1Rc . Segons 1Cti animes dades riel Minísleri de Trebal l i Atèrs Social~ . l'any 211112 hi havi a a Catalunya 2b .135 làntilics nombroses amb titol, un 23% més qu e l'any anterior. <


Dijous, 30 d'octubre dec 2003

SOCIETAT

d tel; desa t cot 2 3

JERC vol una campanya

de sexualitat per a jove s

A més, demanen màquines expenedores de condons als IES tots els joves de la ciutat . A mé s d'aixó . reclamen que es liaei arriba r ai jovent informació municipa l pcriixt ira dels serveis sobre sex ual i tat . ariticonccpcici i prevenció d e transmissiitdc tnalalties sexualsque es presten a 1a ciutat ,

•:il ~~i

,n1a-1 n

Els Joves republicans creuen que la campanya pot evitar embarasses i malaltie s SEXUALITAT '-'Més informació i na una intervenció "valenta" de l més accions . Aquestes són le s consistori cn matèria de sexe, qu e demandes riel rol troto local d e inclogui infnnnació de carrer simi Joves d'Esquerra Republiean a lar a la dc ]a campanya municipa l (JERC) ert matèria de sexe. i és que de civisme, una guia i I' ampliar ió d e el grup ha demanat ai consistori la distrihucici gratuïta d'anticoncepsanzcugatellc, a tra tius als Centres d'A vés del tinent d'altenció Primàri a calde de Polítique s (CAP) de la ciutat . DeS de les JERC Socials i Joventut . "Sabor que s'h i Antoni Ramon, qu e creuen que a San t reparteixen preserposi en marxa un a vatius un dia a la set campanya intilrnla- Cugat encara quede n mana i pensem qu e tiva sobre sexualitat . tabús sobre sexualitat es podria ampliar a "Demanem mé s dos dies", comenta mesures cn aquest :tmbiz a l'AjunAnguita . Sobre la guia informativa tament, peró no perqué creguem qu e que reclamen, aclareixen quc no és no facin res, sinó percompletar totes indispensable que I'Ajuntanlcn t les accions que ja s'estan duent a n'elabori una d'especial per a 1 a terme", explica Eduard Anguita . campanya . Des de les JERC sugge membre de les JERC Sant Cugat, En reixen que se n'aprofiti alguna de j a existent i que s'enviï per correu a concret, el cal-iectiu de jrnves dema -

Preservatius als instituts 1 :1s membres de les .1L1U tamb é proposen al consistori la instat loci ó de màquines expenedores de preservatius als instituts de Sant Cugat . iitdeprndentmcnt que sigui n pfthl ics . privats ct concertats . Am b acluest .i mesura . que ja va generarcu t ampli debat a1 Parlament de Catalunya yuan va ser proposada 1'aaty passat, creuen que es poden evita r embarassos no desitjats i tamb é snininliuur 1'impaetc de ics malalties de transmissió sexual entre e i jovent de la ciutat . "n'aquest a manem cs fàcilitaria l'accés als preservatiu~ de la gent niés jove, qu e cn molls casos net va a comprar-los a una tàrmàcia per por o timidesa ' . expliquen els joves republicans. Qebat otlert res de lcs JERC' afirmen que el s joves no tenen encara prou informació sexual i que cl debat sobr e el tema ni està tancat ni és una qües tió superaria a Sant Cugat . "Seria u n greu error creure que és un tem a superat a la ciutat -explica Ang.ttita- perquè justament als municipi s amb predomini de la classe alta é s on existeixen més tabús sobre e l sexe" . El tinent d'alcalde de Politiqucs Socials i Joventut, Antoni Ramon , ha explicat que cl ronsistori estudiarà en breu la viabilitat económica de la proposta, que cs debatrà a la propera junta de portaveus. <

L'Ajuntament enquestara 400 persones majors de C> 'Q anys per fer l'estudi

Un estudi detectarà les

mancances dels vell s GE i+nttN . •Conéixer le s necessitats i els hiihits de la gen t gran per poder impulsar accion s lllunicipals sobre la qüestió . Aciuesl és c1 principal objectiu de l'estud i sobre els ancians cle la ciutat qu e 1'A•juntanunt de Sant Cugat acaba de posaren marca . Les dades recollides serviran per elaborar el pl a municipal d'atenció i serveis per a la gent gran, un eol-ieetiu integra t per més de 6 .4()U persones al municipi . "I : uhjcctiu és unificar lcs tlifcrcnts accions adreçades a les personesgrans de la ciutat . que ja s'estan duent a terme des de diferent s àmbits de l'Ajuntament", explic a Rosa Martiri, técnica de la Regidoria de Sanitat i Serveis SUCials . 400 enqueste s fan una primera fase, citi responsables de ('estudi entrevistaran un a mostra de 400 persones majors d c fitl anys, escollides a 1'atzar entr e els ciutadans dc Sant Cugat . El període de realització dc les enquestes va començar Cl 20 d'octubre i acabarà a finals de novembre . Les opinions obtingudes es contrastaran

amb les cle j s téenic•s ItMnieipals i els representants cle diverses entitat s ciutadanes, per extreure'n eonciusions i linies d ' actuaciai adreçades a millorar !a dualitat de vicia del s ancians s,mteugatettes, A parti r clui, s'elaborarà un pia munieípa l d'aec iei per a la gent gris que tindrà vigéncia durant el periude 2{}{}3 2006 . Diversos àmbits L cstucli . que s'elaborarà des de l a Rcgidoria de Sanitat i Servei s Socials . Tindria en cennpte 1'npinió i 1'expcriéncia dc la gent gran e n aspectes tan diversos covi 1'habitatgc, la salut, !a cultura . cis recursos assistencials . cl lleure, la participaeió serial, la seguretat o l a mohiiitat . Entre els motius que han mogu t la Regidoria de Sanitat i Scrvei s Socials a posar cn marxa aques t estudi, destaca el notable augmen t ric l'esperança de vida durant els idtims anys . Aquest estudi enspermetrà valorar la realitat de la gen t gran del municipi i actuar en con seqüència", explica Martiri .

Les noces de la setmana

Cada setmana feproduim la secció Les bodes de la setmana

Si !'has casal recentmenl a la Floresta . les Planes, Vatfdorelx, Mira-gol o fora de la teva ciutat , envia'ns per correu electrbnic ta foto dat teu casament, o ens la portes, juntarnant amb el vostre nom i ho pubiirarem gratuïtament en aquesta secció . redaexio dfaridasantcugat.eom o el Sant ,Jordi, 37 (no tomem f gtosl


24 d tíari de Sant Cugat

SOCIETAT

Dillx,s, 30

d'octubre del 2003

Apadrinar un nen, nomé s per 1 8 euros al mes Els Amics de la Unesco inicien una campanya per a les entitat s rrtics de la i'nescn L'associació . que etrganitrr cnlrnpalnves de soiidaritat amb itemtanial des dc I'an v 1 , 198, ja ha aconseguit que les titmi lies sanlcugalenques apadrinin u n total de 55 nens d ' agutst país . 1 ara volen continuar amb aquesta fein a adreçanl-se a les associacion s locals . "Encara queden molt s intirnls per ajudar", explica Iiontcnech .

AA%I u

fIs Amics deia liHESCD organitzen campanyes a Romania des de fa cinc any s

SOLIDARITAT› L'assuciacia d'Amics de la Unesco dc San t Cugat està a punt de posar en marx a una campanya d'apadrinament s adreçada a les entitats i associacions de la ciutat . L'ohjcetiu de l grup és incrementar l'ajuda i f'atencici als nens de Romania, molt s dels quals viuen en condicion s preeàries . Per només 18 euros al mes , totes les entitats quc ho desitgi n podran apadrinar un infant d'aques t país de l'est d'Eurctpar . rastigai pe r molts anys de dictadura . "Estem a punt d'cm•iar una carta explicativ a a lttte .ti les associacions de San i Cugat, informant-los de les darrere ; campanyes que hem portat a tCnnc a Rornania i de les condicion s d'aquest nou projecte " , explic a Anna Cloménech, membre d'A -

Allotjats e n naus industrials La delegació de membres d'Amics de la Unesco que va viatjar i'estiu passat a Romania va quedar impactada per ie s condicions de vida de les famílies de la ciutat de Roman . Segons van pode r comprovar de primera mà, l'ajuntamen t d'aquesta ciutat havia hagut d'habilita r un grup de naus industrials per acolli r més d'un miler de persones que n o tenen sostre . Les naus, dividides e n petits compartiments, s'han convertit e n l'únic habitatge de moltes families amb fills, que no tenen cap altra opció per fer front ais rigors de 1'hivem centreeuropeu . Entre els beneficiaris de la mesura hi h a alguns nens apadrinats a Sant Cugat .//

Diners ben aprofitats i'nt i semblar una quaniitai mol t petita, amb 18 euros es poders fe r multes roses a Romania . Aixi h o explica Doméneth : "la vida allà no S . ni nsctlt menys . la d'aqui" . Amb aquesta quantitat de diners c s compren alitnertts . roba . rnatcria l cseuiar, sahcí i es paguen fàeture s mèdiques dels nens apadrinats . Amics de la Unesco garanteix qu e tots els diners arriben integramen t als infants i a les seves families, grà , cies a l'acord que manté amb la fun dació romanesa Pacea . encarregada de distribuir i gestionar aquest a ajuda humanitària . L'acció solidària d'Amics de l a lJnesco sc centraprinripalment a la ciutat de Roman, un rnunicipi d'un s 80,000 habitants situat al nord de l pais. "Aquesta és una runa mol t freda del pais, on ta població subsisteix gairebé exclusivament de l ' agricultura ". comenten . Per aixa , segons explica Dctméncch . la majoria dc les Íantilics de Roman passen difïcultats durant l ' hivern, a causa de la manca de feina i també de le s condiciatts climatiqucs . "L'apadrinament d'un nin repercuteix en tota la fàm í f ia ', comenta . A canvi de 1'a jut, els parcs del nen apadrinat esta n uhligats a garantir l ' cseeslaritraci n de 1' i n fant .ll S .D .

El primer ponent de la nova temporada dels espais serà Jaume Duc h

Els Espais de reflexió debatran sobre el ma l ESRIRI TdeAT>Fireflesxipró ohamo-n tesorcsoldellit e]sTtEspaiUALI s e ntral de taenssesa delió queinalticomndrà asl occic xl

Sant Cugat hi ha molts espais un e s parla de cultura, d'esport, d'art , cf'cxcursionísntc. . . perit - no hi havia cap fòrum on cs debatessin le s dia 3 de novembre al Centre Borja . qüestions relacionades amb 1'espi l :l teòleg Jaume Duch serà l'encarrituaslitat" . expliquen . I això v a regat d'analitzar durant la primers empènyer Jnsin Arregui, Monts e trobada dc la temporada dels espai s Rumbau . Miquel Botey, Jord i les qüestions relacionades amb c l Canes, Miguel Carbonell, Jua n mal i Déu . "El tern a C'entcno, Lloren ç és molt ampli, pe r f oehelli, Josep Maaixa pensem cícdiria Jaumà, Rose r El teòleg Jaume Duc h Nadal, Francesc car-li més session s amb altres convi- analitzarà en la sessió Serra, Nirria Ventosa i Josep Vives a posa r dats, que abordara n la relació existent la eomplexa qüesti ó en marxa els Espai s del mal dcs dc punt s de reflexió . U n entre el mal i Dé u de vista diferents" . tema, extret de le s expliquen els promotors d'aquesl a reflexions de[ íllsisofgrCC Epicur, és cl ic•irrrrvtit• dels espais : "Qu e iniciativa . ningú, pel fet de ser jove, no deix i per més endavant l'aspiració a l a ililestià espiritual La idea de crear aquests Espais d e saviesa, i que ningú, pel fet de se r reflexió va prendre fona t'hivert t veli . no es cansi d'aspirar-hi : pe r passat . gràcies a la eul•laboraeiú r cx:upar-se de la salut de l'esperit n a l ' empenta d'una desena de sanicu és rnai massa tard ni massa avia! . " gatenes d' à m hi ts pro I'rss i ona l s El grup. que ja s'ha ocupat de teme s com el silenci, la mística o la psimolt diferents, pern amb un interí s comú : ocupar-se: usis de les qüescologia, es reuneix els dilluns d e tionsrelacionades amb l'esperit . cada mes al Centro Borja . <

TARIFES D E PUBLICITAT 2 U 0 3 Blanc i negre 1 INSERCI Ó Mòduls

180'30

3v .aelo

j112 PUWAI

240'40

40.ooo

e1 PU1NAy

450'76

7s.o0o

PORTADA

?32'22

22.00 0

CONTRAPORTADA

120'20

xn .ooo

24q '40

40 .000

30.000

SETMANA EN IMATGES Ca,lracte anual EDICTE5

90'15

15.000

eo.ooo

1NECROLÒGIgtiES

3005 - 42'07

s .ovaa .vav

1^

12'x2

2 .000

10

5

4a'a8

8.000

20

6

60'? q

lo..oo

4Q

8

84'ra

, . .«„

10

96'16

16.000

12

108'x8

18.000

15

120'20

2v 9vo

20 1112 PLAryAa

180'30

4.0 {1 PLANA}

360'sr

~ Preus en euroslpessete s A aquests imports c a g afegir-hi !'IVA

el diari de Sant Cugat

1 INSCERCII 0

Colo r Mbduls

AA I U

Interessants descomptes per contractació continuada , Informi-se' n Tel . 93 589 52 82 Fax : 93 674 20 2 4 Sant !ordi, 37 08190 Sani Cugat del Vallés Distribució : Municipi del Vallès (5ant Cugat, Valldoreix , la Floresta, Mira-sol, les Planes ) Periodicitat: Setmana l Sortida : dijou s Difusió : venda i subscripci ó

PREMS A LOCAL SANT CIIOAT C . Sans Jordi, 37 08190 SANT CUGAT DEL VALLÉ S Tel. 93 589 62 82 Fax936742024


p iious, 3Q

d'octubre iSCI 2003

SOCIETAT

el cbari dee sant cinc 2 5

Aquilino obté el (iu~nns s al pentínat més llarg Ei perruquer valfesà va col . locar vint metres d'extensions al cap de fa dona de Gut i

fl perruquer valkesà va trigar una hora i quart a col .locar més de 20 metres d'extensions sobre el cap d'Arantxa de Benito, muller des futbolista del Madrid Gut i

RECORD>Es pot dir que Aquilin o Cabello ha entrat ai llitera [ ;innness dels l :eor>.lslx!c péls. 1 és ruc aques t perruquer valkesà, amb centres d e bellesa a Sant C'ugal i Rubi, ]ta neon seguit fer cl pentinat més llarg de l món, at€•loranl al cap dc la mode l A rtrltxa tle Benito prop de 21 metre s d' extensions . l::l sisè Saló Look, eelebrct la setmana passada a Madrid v a ser 1 ' cseenari de la gesta capi l far d ' aquest pcmu€ner nthinenc i de l'equip de professicmais que treballen arnh ell . "No es tracta d'un pentina t Loiiic vial, simi rnés aviat d'una obr a d'art", cxplira Aquilino . EI perruquer ► t trigar una hora i quart a confeeL'ielltiar 11x1 prntlli ;al Llllc, segon s adrncl, li h :a sulxowal "arna petita Batisfisrcili itcr a rego'' . >tlalgrn les camplicacialns teeniques per elaborar-lo , e1 vallcsà sa aconseguir teixir una '• parncla amb els cabells naturals de [a tireta del futbolista Guti i després afegir-hi, mctxaper metxa, més de 44 ) quilos de rínxols . itiee prorrtociorlal Aquilina explica que la idea de fer cl pentinat més llarg del món va sorgi r de la mateixa organització del Sal ó Look . "Valíem aconseguir una rnira de ressó mcdiàtie, perquè la premsa

Canvi radical de tendènci a A més del penfinat més llarg del nnOn, e l

6è Salt Look de Madrid va ser l'escenari de presentació de les noves tendències en perruqueria que es començaran a veure al carrer molt aviat . Com a novetat, destaca un canvi radical de tendència pe l que fa als talls. Després d'una dècad a marcada per les cabelleres escalades , ara s'imposen els talls pesants d'Un a peça, tot i que es manté la moda de l'asimetria . Pel que fa al colar, els participants al certamen van revalidar la mod a dels muliitons, que combinen en erta cabellera entre 3 5 tonalitats coordina des . Però tot i les modes, Aquilino destaca la importància de "respectar la fisonomia i la personalitat de cada dona" .

t

REPA RACIUNf:S 14f UNUI..

s'interessa molt per lesdesl'ilades de moda, pari~ no tà gaire cas als salons de perruqueria", eoniellta el lnestrc de les tisores . I els pmrttutols del Sal à Look van con f ïar ert aquest col laho rador habitual del certamen per portar a terme el doble repte d'entrar e n el llibre [.iuinness dels rècords i d e prclmclciclnar cl món de la perruque ria . Vocació clara El perruquer, resident a Rubí des de fa niés de trenta anys, va tenir clara des de moll jove la seva vocació . "Vaig començar amb 9 anys i ara j a en tinc 51", explica :unti un somriure . En quaranta anys de professió h a vist canviat moltes vegades les tendències i sobretot les tècniques . "Abans fèiem servir rul•lns, ondes a l'aigua i anelles, i ara el que prima és el hrushrlrg'", comenta . Sobre ic s clientes, admet amb satisfacció que

S.L .

ral . 93 674 16 20

1MPORT AUT O - MuAez

IrnportaCidn de coche s Tel . 62s336r1 9

C1Sola, sln 08190 Sant Cugat del Valie s www.servitaller .cam

Nava cat'IecEff tardor-'hver n 2003-200 4 Plaça Doctor Galtés, 5 • xal . 93 589 .50 ü1

la dona espanyola és. amb una visita setmanal . de les que rnés van a l a perruqueria a Europa . A més d'A rantxa de Benito, el perruquer també ha pentinat els caps de famoses cor n Elsa Anka o EntTna Vilarasau, entre altres . NOu repte Ars, després d'aconseguir entrar a € GLrinness, Aquilino té en ment u n altre repte professional dc rairc ure a mica diferent . E€ perruquer vol obri r 1a tercera perruquera a la comarca , perit encara no té clar si ho far, a Sabadell o a Terrassa. Abans de full pentinat més llarg del mon, Aquilino Cabello ja havi a destacat com a professional !'arl y 1986 g=uanyant el Campionat Nacional de perruqueria celebrat a Córdova . LJn any després, també va se r seleccionat pera € ' [7scar a1 millo r perruquer del mcín . IIS. Díaz

La Colòni a Montserrat tindrà autobú s i - f•.ntitat Municipal l)c s ellElalir/oda EiMD) dc Valldoreix ha aLurdal in el prime r cclnstll participatiu sobre transport prolongar cl servei d'autobús dc l a finia 2 1'ins ala Colilrlia Mnnttierrat . Aquesta zona del districte, l ins ar a sense transporl púhlir . es beneficiant a partir de mitjan~ de novembre d una mesura que cs colnpletara amh la revisió de la freqüència dc pas dels autobusos de le s clucs liniesytre operen a Valldoreix . "F:1 tema del transport preocupav a molt els veïns i peraixó hem volgu t dedicar-li aquest primer consel l parlicipatiu" . explica .Iosep Llui r Solé, vocal dc Transports i Vialita t dc l't :Ml] . I Jurant la trobada entre c€s veïn s I 1 equip clc goscrn va sorgir tamb é !a decisiu dc renovar el vehicle cluc la la ruta pels earrcrs del clistriCtL . "Al tenir aete anlb F empresa cuneessiclnirri :l ja s'estipula la compra d'un nou autohús" .eomema Solé, llur confia que cl nou velticie sigu i rnés ceuiiaglC . sileneiós i més be n adaptat a I'orugrat -ia dc Valldoreix . k :ls veïns també van queixar-se d e 1'inCOntpliment de Ics freqüèncie s de les llrlleti 1 i 2 . Arran d'això e s reestrliChlraran horaris i itineraris. l )cl consell participatiu sostre transport també va sorgir el iclmprnmí s d'estudiar una futura ampliaeió d e l ' itinerari dc la línia I d ' autobusos dc Valldoreix f ins a Sant Cugat . <

ASDI prepara ei 23è sopa r benèfic anua l CELEBRACtO L Associaci ó Pro-Disminuïts Psiquics i Fisics d e Sant Cugat (ASllI) celebraria el di a 22 de novembre al restaurant L a Masia cl sopar benèfic que l'entitat organitza cada any. Aquesta ser à la 23a edició d'una trobada queserveix per donar a conèixer les activitats de l'associació, per reunir-n e els socis i col• labarsdurs, i pereoinntemorar 1'anivcrsar de f'undaciil d'ASU1 . El preu perassistira la vetllada és de 48 euros, que cs desti.< naran a ajudar aquest col .lectiu

JT, Serveis immobiliaris Av. llots Companys * 1 3 98190 Sant Cugat del Vailis Jl -a IarerveisfnrnoóiBarls Te 93 875 93 37 Mov. 609 34 32 78 PiS PARC CENTRAL ZONA COM PISCIN A • 100 m2, 3 heb. 2b, tssa . puc , 297 .801 49 .5 M • a5m2, 3 hlxb . lb . 1 lavabo, pq , 300.508 50 M PISOS Z . i:EN t It E • Ph 80m2, 3 hab, lb. 1'pq caler. Ta[ ramlrior 219 38,5 M • Pi1o 115 M112, 8 heh, e.s. 25 m2. 2b. 1pq. trsrtw. adrt L taarl. plac. efail4ls► 4t.8ai C *110 .,

ANA C

GnlERln

L

Q'nRT

S

1 1"l C 3i := - :76 Ftx i? 675 49 3 2


26 et Ifdt1

de sant

SOCIETAT

cagat

Dijous, 30 d'Octubre del 2003

EI consum de panellets puja

Servei especia l d'autobús per a l Dia de Tots Sards

Els pastissers diue n que la compra de l tradicional dolç augmentarà un 3 %

SERVEIS?LAjuntantent pesar à cn marxa un servei especial d'atrtnhusos per facilitar l'accés dels santeugatertes al cementiri nttrtticipal , amh motiu de la festivitat de Tot s Sants . L'objectiu d'aquesta mesur a és evitarcls embussos a l'hora d ' accedir al cementiri . posant a l'abas t dels ciutadans «n mitjà de transpor t públic anth un ampli horari d c ruhcrtrara . 1 .1 servei d'autobús, qu e enllaçarà la piaça Sant Frances c amb el ecmenliri, funcionarà el s dicti 30 i 3[ d'octubre i 2 d e novembre . Durant les jornades prèvies a la festivitat de Tots Sants, l a lreyüénciadcpasdcls camhoisscrà radi hora cn direcció al cementiri a partir de ics 10 .30 fins a les 17 .30 hores. l :ls autobusos de tornada a l a plaça Sam Francesc sortiran a par tir de Ics 11 nins a les l K hores . 1 : 1 servei doblarà la tregiicncia del s viatges el dia 1 dc novembre i oferirà la possibilitat d'enllaçar des de l centre de la ciutat amb el cementiri cada mitja hora entre !es 10 i les 1 K hores . Els horaris dc tornada també seran cada 30 minuts, a partir de ic s l 0 .30 horts . Durant la diada dc Difunts, e i servei d'autobusos oferirà transpor t als stanteugatcncs fins ai rerttentirti cada hora, pcró només durant e i mati- Els combois sortiran de l a plaça Sant 1 nmecsc fins al cementiri, entre tes 10 .30 i ]es 13 .30 hore s i a la inversa, de les 1 1 a les 14 hores . l itinerari dels autobusos recorrerà els principals carrers de la ciutat, tant d'anada com de tomaria de l eemeattiri municipal, l-li ha parade s establertes al camí de 1a Creu, l'avinguda Francesc Macià, la rambl a del Celler, Frtncesc Moragas, Riu s i Taulet, Lluis Companys, l'avinguda Enllaç, l'estació dels FOC, e l carrer Safareigs, la rambla Ribatallada, cl passeig Sant Magí i l'avinguda Generalitat. <

GASTR 0 NOM i A -- Scin ané s rtrti

que Pany passat, pern qui es resisteirà a tastar-los quan arribi I :a castanyada? 1:1s munti lets, aimï,ol dc l a tradiciir pastissera catalana, sera n corn cada any els protagonistes cit i proper cap de setmana a lats el s municipis de Catahtnya . Tot i 1'augrttent de preu que ha n experimentat entre els 26 i els 3 4 curds Cl quilo, segons apunta c l (;remi Provincial de Pastisseria d c Barcelona . els pastissers augure n que hi haurà un augment d'un 3 % cn cl consum d'aquest dolç de l a tardor. Cont l'any passat . els ransumidars trcharan cn rnctltes pastisseries el sinthcsl d'especialitat tradicional garantida { ET G) , j, atorga t perla Federacici C'ataiana de Pastis seria, que garanteix la qualitat i 1'elaboraciti artesanal dels panellets . "Aquesta distinció garanteix qu e s'elaboren seguint la recepta tradicional, amb ingredients naturals i sense l'addició dc fècules", explica el pastisser santcugatcnc Jose p Maria Roura . Només ametlla i sucre

Els panellets ET( ; són els que s'c -

Els pastissers atribueixe n l'encariment del panelle t a 1a farta pujada de pre u de l'ametlla Marcona laboren només amb sucre i amctila, corn marca la tradició pastissera catalana . A partir d'aquesta basc , es poden fer algunes variacions afegint-hi ingredients cons la pell dc llimona o de taronja, coco, cacau o fruites exótiqucs per oferir cadaan y ona gamma de panellets ore s àmplia . I:Is més venuts, perla, continuen sent els dc pinyons, segon s ennfirnten des del gremi provincia l

El Gremi Provincial de Pastisseria

creu que

dc pastisseries .

es vendran uns 690 .000 quilos de panellets a tota la demarcació de Barcelona ELS SECRETS DEL'P R..O.F.. F-SWNA L

Preparant ia castanyad a A més de panellets, per Tots Sants també és traciieiottal menjar castanyes . Moltes entitats i associacions de Sant Cugat han prepara t festes i activitats per commemorar la vigília de l' i de novembre . am b la tradicional castanyada . Al districte de la Floresta . els veïns cclehraran la festa a partir de les 1 9 hores a la plaça dc l'estació . E 1 l okal dc toves de les Planes tamb é té previst organitzar divendres a l vespre un túnel del terror i una festa de l iaf lowcen, la versió americana de la nit de Difunts . Les festes de la castanyada continuaran duran t iota la tarda i la nit tic dissabte . 1 ; 1 Centre Social i Sanitari de la Floresta la cclchrarà a partir de le s 16.30 [tares, mentre que a la Lf R F P. la festa començarà a partir de le s 18 hores . Ells endarrerits encar a podran ballar-la a la Llnici i a les Planes . Fins a la matinaria dc diumenge . <

Josep Maria Cieura, pastisser de Sant Cuga t

"Sobretot, que no porten patata " yuesla és una "evutlicirí indis-

A pensahlc" per gàudir d ' un bo n

panellet, assegura Josep Mari a Roura . EI pastisser del carrer Sant a Maria remarca que ia recepta tradicional només inclou dits ingredients : arnctlla i sucre a parts iguals . Aques t és el secret del massapàyue s 'utilitz a com a base pcr als panellets . "Molte s clientes em dcmaneii la recepta per tir-los a casa i jo sempre els recale n que no hi posin patata, perquè es

tracta d'un error'", comenta Roura . El pastisser explica també que pe r aconseguir uns panellets cuits, per n que no quedin secs, s'han tir 1 ïcar a l fcsrn quan està ben calent, a uns 2K0" . Pel que fa a introduir variacions a l a recepta original, Roura és hasta m intransigent- "Prefereixo mantenir me fidel a la tradició' diu . 1 snhre l'enrariment dels panellets, l'atribueix a fa forta pujada de l'ametll a Marcona . .

CORAL SANT CUGAT

■ ■ Granja - Ba r

■r

GANGA!!

iNUEVÜS ! CON PEODEHOS DaWOS 0E rRANSP01ir E

ELECTRQf1OMÉSTICOS PRIMERAS MARCA S • ti e acondicionado • Lavadora s • Micraarwíis

tCADIMA

Tprrenf de

• Harnos • Frigortfieos • CanpeJadaios

• Lavavalitias • Encimeras viirocorAmica • Campanas

r Bombo, 38 TM. i Fts 93 519 00 74 temhente paridnp Gadés y

ENTREPAN S ESPECIAL S PLAT5 COMBINAT S PLAT5 DEL DI A Plaça Augusta,[ Tc1 .93 589 88 9[ 1

T'agrada cantar ? Busquem noves veus per al nou projecte de la coral . Audicions per a : sopranos, contralts, tenors i baixos ; preferiblement de 25 a 50 anys i amb coneixement s musicals i tècnica vocal .

Tots els dijou s

CARPINTERïA DE ALUMINI C

J .CRUZ, S .L . SOMOS E~AI3RICANTES

a les 21 :30 h . . ..iummer

lis- . TECHNA L

lntcrprctilttuts ohras a la pcrfrrcicí n

Passeig Torre Blanca, 16 baixar Tel . 93 675 25 89 Fax 93 589 48 96 081911 St .Cugat del Vallés (Barcelona)

Al Club Muntanyenc, (PI . Barcelona, 5 ) Demanar dia trucan t 211627 47 42 62


QiJaus,

30 d'1OCtubre del 2003

SOCIETAT

el t vari de Sant Cagat

27

Els vins del carrer Orint volen un refugi per a gats Olga Marín diu que les colónies de gats abandonats estan creixent a la ciutat ♦~l conte editat per l'Ajuntament forma part d'una mostra sobre tlnença d'animal s

Les Tres Bessone s cíviques, a Cerdanyola C1V1SME>f :1 conte !E t rsrrir .+

i lrr ,i

üssu

AI'01

Tre c

ridrt,

s 13csCdita t

per k'Ajuntament de Sant Cugat dins 1a campanya de civisme municipal, és un dels materials que es veure aquests dies a Cerdanyol a dins l'exposició itinerant Tinença respnrrsuhle dels animals domès-

tics . El consistori santcugatenc h a lliurat 25 exemplars del llibre infantil a 1' Ajuntament de ka ciutat veïn a perquè completi urea mostra que també es podrà veure a Sant Cugat, durant la primera quinzena de desembre . Aquesta exposició és una iniciativa dc la Diputació de 13arcefona i inclou materials de diverso s tipus que tenen la intenció dc fomentar €a tinença responsable

d'aninlals de companyia entre l a ciutadania i fnmcritar-ne l'adopció . La mostra, que serà a Cerdanyol a fins al 3 de novembre, estri adreçada als escolars, perquè són u n públic que acostuma a demana r maséotes com a regal a les feste s de Nadal . Civisme ittfantl l EI conte cívic expl ica als nens quin s són els deures dels propietaris d'u n gos d'una manera entenedora i divertida per a la seva edat . 1 ho fa dc la mà d'uns dels personatge s preferits dels nies menuts : I' íelcna, la Teresa i l ' Anna, amh la goss a Avorrida . Aquest és cl tercer llibr e de contes cívics de les Tres Besso nes que ha editat I ' Ajuntantcrtt . < f

ANINIAIS>in grup de roïns dr l carrer Orient va reU111r-tic lil set mana passada amb ei tinent d'alcalde de Medi Ambient, ei republicà Eduard Pomar, per tracta r sobre el problema de les colònies de gats que proliferen sense con -

trol en aquesta zona de la ciutat . "Sabem que és un tema complicat,però l'Ajuntament no se l'est à prenent seriosament", explic a C}lga Marín, veïna del barri de l Monestir i impulsora dc €a deman da dC control municipal per a les calnnics de gats salvatges . A més de parlar sobre aquesta qüestió , Pomar va visitar les zones on habi tualment viuen aquests animals , guiat pels veïns . E1 col•lectiu, encapçalat pe r Marin, ha demanat a l'Ajuntament una actuació contundent de contro l sabre les colònies, per evitar que aquests animals malvisquin a l carrer. "Peró no volem només que se'ls esterilitzi, també demane m que es construeixi un o diverso s refugis perquè els gats no estigui n al ntig de la ciutat", comenta . A nets d'una reglamentaeitl municipal esperi fica per a gats i gossos .

Vine al Circ Crïc amb El Diari de Sant Cugat

els dies 7, 8 i 9 de novembre 50 invitacions per ais primer s 50 subscriptors que contacti n amb

El Diari (93 589 62 82) i

oferta de 2 x 1 presentant e l carnet d'EI Club del Subscripto r d' E1 Diari de Sant Cugat a le s

taquilles dei circ .

Aquest és un avantatge més d'El Club del Subscriptor de rel

diari de Sant Cugat

ro1oi GANC u Olga Marfn explica que I'oreiia tallada als gats de carrer és signe d'tr :;terflitradó aquesta santcugatenca demana u n enduriment de les sancions als pro pietaris de gats que ets abandonin . Marin explica que, tot i no have r rebut tina resposta satisfactnria per part del consistori a ics demande s adreçades, no pensa abandonar la

lluita per aquesta causa, que l'an y 2002 ja va aconseguirel suport i l a signatura de més de 5011 veïns . A niés del carrer Orient, també é s fàcil observar grups de gats aban donats en els terrenys eontingus a Cal Quitéria i al carrer Riera . <


28 e

; d Sartt Cugat

SOCIETAT

IN SITU . . . PER AoGEU PmAa 1 FotíraNer

Tors

VERSUS

es de temp s prchistórics , el culte al s morts catre els celtes h a esdevingut e l eainú dcnon7in :ldnr de lates les cultures . L a nosir :i iradicici ha rceolkit les arrel s deis lIlre celebraven el culte al s morts en unes festes que ells anomenaven ,5u ihuiu . Els romans e s recordaven dels difunts en u n moment festiu anomenat Lamirries, en què se Celebraven diversos ritus consistents a aplacar la ira dels morts vers els seus firmiiiars vius . lesglésia r :rti heu va adaptara[gunes d'aquestes :Estigues creences i , tal com passa en moltes ce[chracions, els va donar un caire estrictament relibitis . Sense anar mé s lluny, cl papa Bonifaci V. ai segl e Vil . va consagrar ei temple pag à canstniït en honor de Marc Agrip a

SANTS

HALLOWEE N

tanys s valia 10 cèntims , Avui encara podem trobar les cas tanyeres a ia plaça del Monestir , als Quatre Cantons i a la plag a Lluís Millet, sensiblement lrantiforntadcs : mes joves, arnh el s malls nous, amb els draps d'eixugar força nets . . . Les castanye s tenen el mateix gust pcrir [es eastanvcres han canviat de fesomia . Malgrat tot . hi ha detalls que e s mantenen, eum és cl fet d'embolicar levs eastanycs en paper d e diari . i és que no s'ha trobat m ) element tan pràctic i eeonisnti e per mantenir les castanyes calen tes . Pern el que si que trobo a fal tar són els rebies l temies fanal s dels nostres e :krrers sens els qual s s'hi endevinaven les petite s espurnes que seien [es brases e n coure les castanyes i el reclam d e les castanyeres per cridar 1'atenriti dc la gent :

D

i cl va dedicar a la Marc de Déu i a

iots els sants màrtirs . Més endavant , cl papa [ Iregori IV institui ei dia 1 de novembre com a testa dc Tot s Sants . 1 :1 poble, que no volgué pcrdre la seva tradició popular. ntantingué ei costum gastronitntic d e menjar castanyes i panellets (ja e n parlarem orés endavant, dc l'ori gen d'aquestes menges) . A l'Edat Mitjana aquest dia era un jorn de treva : els combatent s deturaven la guerra i celebrave n la festa en pau . Un costum rnolt arrelat amb l'arribada dc la festa era cl fet d e posar-se roba gruixuda pròpia d e 1'esuacicí que començava : per Tot s Sants, desa el vana i treu el s guants . El canvi també ahastava l a casa : es canviaven els cortinatges , s'estenien [es estores i s'encenie n els brasers . 'Fot Sants havia esta t per a molta gent la festa que obri a les portes de l'hivern, tot i que no Comença Pinti al 21 de desembre . Popularment, la tardor se la coneixia cant a la primavera de 1' Isivcrn . Antigament a Sant Uugai . eap a ie s ducs de la tarda del dia de Tot s Sants, la gent s'oblidava tir 1 a gresca i la quutidianitat i adoptav a un posat molt nits scritis que el de costum : el cinema, el teatre i el s llocs públics es tancaven i les per sones es vestien antb roba fctsra . Actualment encara es conserva e l costum d'anar a[ cementiri a visitar Ics tomítes dels di funts i deixarlos-hi un ranc de llars . Els panellets tenen un orige n funerari . Fa segles, era un del s àpats que acompanyava el difun t cap a l'altra vida, i són els panellets perqué la seva cumpasieiti bàsica (ametlles i sucre) els manté

11-Iustracitl sobre les castanyes, els panellets i el hallowee n en bones condicions durant u n cert temps . Les castanyes són el fruit mé s entblemàtic dc la tardor : un cop cuites. prenen cl colar propi de !e s tenebres i resulten tan negres can t els mateixos vestits de dol que e s duen quan es mor un familiar . Per què, doncs, el color negre? Senzillament perquè els difunts habite n en uns indrets foscos, mengen aliments foscos i vesteixen de fcse . Un altre clement propi d'aquest a tradició, també ben ennegrit, ere n les castanyeres . Duien les faidi ]les molt amples i ei davantal d e llana . La resta de ]a vestimenta , brusa, jersei, mitges, espardenyes i mocador de cap o caputxa, tamb é era de colar negre . Aquesta disfressa, juntament amb la car a fumada . feia que tinguessin aspecte de mussol (popularment se le s coneixia arnb cl nora de nru.s .tt.Ie,e). En diversos escrits de la Iiieratura també se ]es relaciona amb le s bruixes per la seva indumentàri a fosca (el mocador al cap . la valona sobre les espatlles i el davanta l sobre la bata, també fosca) . Vestir-tic dc dol ha estat i seguei x sent en molts indrets un costur n que evoca ['antiga tradició d e complaure c[s difunts i 1cr-las veure que compartint el sentiment per la seva condició de morts . 1 .es dunes vestien normalment d e color negre, mentre que els honre s [tan tingut altres motius més discrets : e[ braçalet negre cosit a l a màniga, el boleí negre al trau d e ['americana, la corhata € els mitjons també de color negre . . . A Sant Cugat encara hi ha famílies que guarden l'antiga vaixell a amb ornaments de color negre

que només s'utilitzaven en èpoc a de dol . No fa gaires anys encara s'utilitzaven els sobres i les cartes am b una franja de colar negre qu e posaven en evidència el dolor d e qui les enviava . La nit de Tots Sants els campaner s del monestir feien dringar les cam -

"Calentes i grosses ! Qui en vol, ara que firmen'? " [ la mainada les escarnia tot res ponent : "Petites i dolentes ; de [es vuit , set pudenlrs? "

EL PAPA GREGORI IV INSTITU Í EL DIA 1 DE NOVEMBRE GOMA FESTA DE TOTS SANTS panes cada mitja ]tors amb !a sol a finalitat de retardar als santcugatencs la neressital de pregar pel s difunts . E1 campaner, és clar, e s passava la nit al campanar . E n Tomàs campaner ajudava c[ se u parc en aquesta tasca, i, entre toc i retoc, torraven i menjaven castanyes . D ' aquest fet en qued a eonst sncia encara avui, si us h i fixeu, en lcs parets fumades cí e 1'eseala de[ campanar. Antigamenl les castanyeres e s cul duraven en quatre llacs estratè gies del nostre poble : a 1a plaç a del Monestir, a la sortida dels rinc mes . a l'estació dels Ferrocarril s Catalans i als Quatre Cantons , indret, aquest darrer, on la Vell a Fustera torrava les castanyes am b [a paciència pritpia dc les millor s castanyeres hagudes i per haver . També vull recordar les paperine s de castanyes tant curosamen t fetes, que venien el Pecfreru i e l Cavero . Ara fa vuitanta anys, tin a paperina d'una dotzena de cas -

Aquests darrers anys s'ha esté s per tot arreu ia versió deTats Sant s a l'americana, coneguda amb e l nuen de 1-lalloween . Tetes due s tenen un mateix origen, tot i qu e una i altra han evolucionat d c manera diferent . li n aques t mornent, la festa de liallaween a Catalunya ha esdevingut un a incoa dc carnaval on predomina l a disfressa de caire tcrrtrrific (hruixes . fantasmes . esperits, aturi s vivents i: altres monstres) i s'h a introduït com un costum sens e gaire contingut . D'ayucsla manera, ens quedem anth la part oré s frívola, tot i que en cl arrio anglo saxó es conserva el veritable vale r del culte i respecte als mort~ . Cal lluitar contra la hanalitració de ! a festa, vingui d'on vingui . El Hallaween té l'origen a les ille s britàniques . Des de temps antics , a Escòcia, lrianda i Anglaterra e l 31 d'octubre se celebra la fest a dels morts i el dia que enceta c l cicle de l'hivern fins al maig . A

Méxie aquest mateix dia celebre n el Dia de los Muertos, considerada la testa més important dc; l'any. [l nom gaèlic de la festa de l Hallowcen és .Sanrlrcrin, que vo l dir final dc l'estiu, Per una altra randa . la paraula llcrllrll vol di r .srrnlilicar . Per als primers europeus aqucsla époea de l'any marcava ['inici del fred . Lligant am b aqucsE skgmllrat agricola, el s antics ecltes veien aquesta fest a corn un temps molt espiritual per què e! 31 d'octubre es trobav a exactament entre l'equittorri d e tardor i el solstici d ' hivern, per l a qual cosa la gent gran tenia la teoria que era un temps prcrpiei per a la màgia i els esperits . Els mort s crea convidats a traves d'aquest a festa a tornar amb els seus estimats . L'església eatnliea rebutj à sistemàticament qualsevol celehraeió referida al món dc les bruixes, gats negres, criatures de la ni t i fantasmes, i les associà a l a superstició i al paganisme tan t perseguits durant sis segles del s segles . Als pohlcs la gent es disfressava de fantasmes per fe r d'escortes als esperits dels mort s i els acompanyava cap als afore s de la ciutat quan finalitzava i a celebració . Un dels simhols extcrns mé s conegut scin els naps i les cara basses buides i tallades en form a de cares de por i amb una espelma a l'interior. Aquest símbol s e sol col lorar a 1'enlrada de le s cases i es creu que dóna bona sor t als habitants . Els anomenen Juck af the Lantern o Jack de la llanterna i sembla que prové d'un a antiga llégenda irlandesa on s'explica que en Jark era un hom e que no podia entrar ni al cel ni a l'infern i va ser condemnat a vagar dc nit només amb un na p buit i una cspelina a dins pe r illuminar el camí . La nit de Halloween hi ha el cos tant d'anar disfressats porta pe r porta demanant diners o dolços to t dient : " triek or trr u t " (truc cr Irut'te ) . Antigament, s'invocave n maleclieeiuns pera aquells que n o donaven res ; en canvi, culs mé s generosos eren obsequiats am b pregàries i benediccions . Tot i ies diferències entre una i altra tradició, venint d'on vénen i celebrant-se cant se celebren, ire m de ser capaços d'incorporar elerncnts del mestissatge cultural qu e contribueixin a enriquir les nos tres ce[ehracions autòctones . Rogeli Pedró i Fontane t rogel i pcdra(a?hatnta i I .cn m


Dijous. 30 d'OCtllbre del 2003

PUBLICITAT

el drap de Sant Cugat 29

a color i la mida no haur à de ser més gran de 15 x 22 cm .

• El tema és ei Nadal en general . • Cada participant podrà presentar una única il.lustració al carrer Sant Jordi . 37, de Sant de! 19 de novembre del 2003 • Cada il. lustració haurà d'anar acompanyada d'un titol,a banda del nom del'autorla, edat i telèfon . • Hi haurà dues categories : de 0 a 6 anys i de 7 a 99 anys . jurat estarà format per artistes de Sant Cugat i dissenyador s i illustradors d'E! Diari de Sant Cugat. • El guanyadorla absolutla del concurs veurà reproduïda l a seva felicitació a fa portada al Viure el Nadal (sempre i quan reuneixi les condicions mlnimes per ser impresa) . guanyador de la primera categoria aconseguirà, per gentilesa d'El Diari de Sant Cugat, una ampolla de cava i un lot de pintures infantils i el guanyador de la segona categori a rebrà un pernil . • Una selecció de les millors felicitacions es reproduira n a l'interior del mateix número Viure el Nadal. Tots els treballs passaran a formar part de l'arxiu d'F l Diari de Sant Cugat i sempre podran ser reproduïde s en qualsevol secció de la publicació .


30

.31 idesant

cugac

Teatre en estat pu r Diumenge 26 d'octubre

SOCIETAT

EI grup de teatre Espiral va tornar a triomfar aVaildareix amb 1'obra Gente bien, una mena de bodevil de Santiago Rusirïol, que permet ais actors entregar-se al teatre en estat pur, L'escenografia, les maneres i la caracterització dels actors estaven a 1'altura per explicar com un industrial compra un titol nobiliari i les

Dijous.

30 d'QCiiJbre der

200 3

diferents reaccions que aixà provoca en el si de la família . Rusí nal va fer un retrat d'aquella societat per qui l'aparença, el pres tigi i els títols nobiliaris passen per damunt d'altres considera cíons, sacrificant els bons costums i fins i tot la llengua . FotDgrafia; JCRCIGARC14

Intercanvi cultural Dissabte 18 d'octubre Dins el projecte de !a Llnió Espoftiva i Recreativa de la Floresta d'intercanvis culturals amb altres ciutats, el grup de teatre Elenc Artistic Porbouenc, de Port Bou, van interpreta r Res no és perfecte, escrita ï dirigida per Santi Vancells, L'obra se situa a la ciutat de procedència de la companyia, I'útlim poble abans d'arriba r a França, i tracta sobre els embolics que es produeixen en un hotel . A l'intercanvi fui van partícipar membres de l'Ajuntament de la ciutat d e l'Alt Empordà, que també van fer una ruta turistica per !a ciutat . Fotografia: CEOIpA


orbus, 30 d'octubre del 2003

SOCIETAT

el driari de Sant Cugat 3 1

El diari de tots Divendres 24 d'octubre

L'editor d'Er flii ot Snur CLICJIT , Rarnon Grau, va lliurar un exempla r d'aquest setmanari ala sortida de l a primera sessió de Santcugatribun a al president de la Generalitat d e Catalunya . Jordi Pujol va interessarse perla publicació i pels seus con tinguts . Er CinHI UE Snrv i Cur ;ni i e l Deutsche Rank són els patrocina dors de Santcugatribuna, que nei x amb l'objectiu d'aglutinar el teixi t econbmic i empresarial de Sant Cugat . Frilogr ;,fia JORDrWCfii

Qui és el deIa fotografia? Divendres 24 d'octubre tina de les imatges més curioses dei I~rimer dinar-conferència de Santcu rlatrihuna va seraquesta que e{s r,,produïm . També n'hi va haver d'al I res on Jordi Pujol en va ser el pfota r onista . El president va pujara l a I rrinra per oferir ai seu discurs . Abans, però, va tenir un gest simpàtrr cap a un dels redactors d'EN auw F lE SAWr Cucar . Pujol va picar l' ullet a l treriodista . Aquest li va respondre arno un somriure . Fotografia: JORDI GARCIA

ccrré mob e s des de 194 9

espai per veure, espai per viure Francesc Moragas, 33 (darrere l'Ajuntament) Tel . : 93 590 88 8 8 www.carremobies .com ; carremobles?carremobles .com


32

tle de Sant Cugat

oi> , 3d d•octubre del 2Dt';3

Una escultura homenafi a el periodista Ramon Barnil s L'obra de Pep Codó va ser descoberta diumenge al migdia, en un acte que va aplegar 200 persone s CIUTAT >

a ciutat llueix, des del migdia de diumenge, l'honlenatgc esculttiric a Ramon Barnils . Malgrat la pluja persistent , que no va deixar de caure en tot e l mati, al voltant de 200 persones e s van aplegar al parc que parra e1 nom del desaparegut periodista . per ta [ d'assistir a la descoberta de l'obra de Pep Codó . A Pacte . a més, h i van assistir membres de la Comissió Ciutadana Ramon Barnils , familiars del periodista, l'historiador Josep M . Solé i Sahatcr, l a també periodista Mónica Terribas i representants de l'Ajuntament , entre els quals hi havia l'alcalde d e la ciutat, Lliris Reeoder. Les condicions n1L'tcoroln , pues desfavorables no van ser u n

L

"Barnils és un referent pe r a molts periodistes perl a seva manera de fer crític a social i política" irnpediment perquè 1'historiado r Josep M . Solé í Sabater, 1 .1 periodista Mònica Terribas i l'alcald e Lluis Recoder dediquessin unes paraules en record de Ramon Barnils . Solé i Sahatcr va ser 1'cnearregat d'iniciar cl capitell de parlarne°nts davant I'escullura de Pep C(dó, l'historiador, fent retcrénci a al periexlitita homenatjat, va destacar "la rigorositat que sempre el v a caracteritrar' . Referent per als perlodlstes Terribas va prendre el relleu to t seguit i va lloar el eontparly de pro -

Acte inaugurat de l'escultura en homenatge al desaparegut periodista Ramon Bamil s La periodista no va dubtar a t' hora d'afimtar que "Barnils és u n referent per a molts periodistes , especialment per la seva maner a de fer critica social i politica" . f essió .

Incomoditat per als polítics L'alcalde de Sant Cugat, en el discurs que va tancar l'acte d'inauguració de l'escultura . va estar d'acord amb Terribas pel que fa a l component critic de Barnils . Rccoder va assegurar que "la demelcrà -

:Una escultura a quatre mans L'escultor sarltcugalenc Pep Codó ll a realitzat un tret)all inspirat en la signatura del periodista Ramon Barnils, que h a estat recreada i convertida en una projecció tridimensional . Pep Codó, tan bo n punt va rebre !'encàrrec de la Comissi ó Ciutadana Ramon Bamils, va decidir qu e faria una escultura que, d'alguna manera, unls el treball dels dos . "Aquesta és una escultura feta per tots dos", declara Pep Codó .

Codó, en realitat, rerarda algunes con verses amb el periodista, en què havie n pactat de crear alguna cosa entre els dos , aprofitant el talent de cadascun, "J a havíem partat de les possibilitats estèti ques de les lletres, de manera que em v a ser fàcil decidir-me per fer una escultu ra a partir de la seva signatura" . L'obra de Pep Caló està situada al parc Ramo n Barnils, al Pla del Vinyet i amb el Monestir com a escenari de fons . u

eia necessita periodistes co m Ramon Barnils, encara que de vegades les seves opinions pugui n ser incòmodes per a la classe política" . Pel que fa a l'escultura de l parc Ramon Barnils, Recoder va explicar que "aixi com l'obra d e Barnils ha fet un solc a la societa t catalana i perdura més enllà de la seva mort, 1' escultura cs convertei x també en un sinlbal perenne del s vincles del periodista amb la ciuta t de Sant Cugat" . iI Eva Arasa

OEL F) 1-1 I l iderant la tecnologia del futu r

Delphi Diesel Systems S .L. Av. (i4 : Cerdanyola, 97-101 • 013190 S ir it Cuyat r1f31 Vallc3s (Barcelona)


CRÍTICA DE TEATRE EI teatre és teatre és teatre és teatre TfTOL : 'Gertrude Stein i una senyoreta de companyia', de Win Well s [}IRECCló TRADUCCI{1 : Josep Costa INTÉRPRETS : Angola Jové i Blanc a Pàmpols VESTUARI : Maria Araujo PERRUQUERIA : Tany Santo s [L l UMINACI{l : David Llorls LLOC 11 DIA . Teatre-Auditori. 25 d'octubre

ertrude Stein va fe r dc guru artistic cn el Paris de principi de i segle xx i d'entreguerres . i va fer fitmoses unes frases que en deien sreirlrsrris . que són una mena d'aforismes d'estrany a condició com les guegueriür d e Gdtncz de ia Serna, sot plega t collonades, que diria cl nostre Josep Pla . Una dc les pics eonegudes va ser : Una rosa és una msU Ps uns rasa és uira rruu, que jo manllevo per titular aquesta critica i una altre que deia : E l >rexadiu+el positiu-alguna cosa . Un especial sentit de l'humor, com veieu, i una situació específica que converteix aquesta senyora i la seva parclia afectiva . Alicc Tnklas, cn ducs nord-americanes jueves que rchrn Ics nit s del drssahiç a la seva casa de l número 27 de la Rue I'Ieuru a fats els artistes que comencen a sor algú cn aquest Paris qu e encara és cl centre del món . Tasti ekr: escriptors de l'anomenad a larr geuerarrnn (expressió creari a per la mateixa Steinl co m liemingway, Scott Fitzgercrld , Thartnn Wildcr, Sherwsin d Anderson, John Dos Passos el s pintors emergents Picasso , Matisse, Gris . Braquc o músic s Cot► Eric Satie i un llarg, gaireb é irlaCababie . CtCétera,

G

eI dari de Sant Cugat 3 3

CULTURA

Dijous, 30 d'Octubre del 2003

,..Aquesta situació cspecial . Ieti ducs personalitats aingular s ó Cicrtrude i Alice . i la seva relaci sentimental roden camvcriir-se cn una peça rculral . roden, sí , perit no ha aconsegueix cl senyo r Wells, autor dc I'nbra, que prc Scnta els dos personatges qua n tierirude ha mort i Alicc pens a el que ha estat la seva existénci a plegades . joc asinerónie, le s eünlinues anades i tornades en e l temps . les converses reals de les ducs amants, els records d'un a que l'altra escolta i comenta, és tara dífieil exercici dc composici ó que cxigeig dc l'espectador un a atenció extrema per no perdre's en la descripció dels rets i del s dies. Aixci no és pas negatiu, an s al contrari, hi hauria d'have r multes més obres que fessin pencar mentalment el personal, per ò el que passa és que c] contingu t del text em fa pensar si val E a pena perquè crec que l'autor s'h a quedat en la supcrficie, fent un a llista de noms i dades, això si , incontesrahlcs, i no ha entrat a fer una obra dc profunditat psicolslgica i socinlógira que prahablemcni els personatges sobretot, ]a eircurnstàneia histslrica es merexicn . Eit qualsevol cas, ens trobem davant d'ama feina memorable d e enmpnsicicí i intrnspeLció dc Ic s dues actrius, Angcla ,lové com a tiertrudc i E3lanca Pàtnpnls rom a Alice, que salven la Furtciú e n una pcrJurmaaee rigorosa i dc qualitat més que notable, considerant les continues alternance s que obliguen :i marcar els mati ses per diferenciar ]es dkstlntc s situacions . Molt encertats el s treballs dc vestuari i pcrrtrqueria . Josep Costa, que dirigei x obra i també és autor ,..dc ia ttaduCCitt, s'ha ha pss

EI Circ Cric toma a planta r

la

carpa

ESAECTkL ; El Circ Crie i el seu aclamat pallasso, Tortel l Pstltrona, tornen a Sant Cugat . La companyia es prepara per repeti r I'éxit obtingut en la seva últim s visita al munieipi i preveu un tota l de quatre actuacions de cara al ca p de setmana que ve, repartides entra divendres 7 de novemhre i diumenge 9 . La carpa del Cric, instal•lasia a l parc de la Pollancreda, va rebre e l gener passat un total de 4 .000 espectadors . Tres plens de pítbli r van provocar que el representan t de la companyia, Pep [farcia, declarés que el circ tenia la intcnciii d e "tornar a plantar la carpa a San t Cugat durant la tardor. El Cric, qu e reuneix més de 50 persones entr e artistes, músics, tècnics i wl•€aboradors, és una seu itinerant d e Pallassos Sense Fronteres . <

a

Sant

Cugat

El pallasso Tortell Poltrona és una do les estrelies de# Circ Cric

Stanza, creant espais per a v

stcinc i


34

amo;

E

sant iZklgat

Dau al Set, a l a Canals Galeria d'Art ' Canals t ialeria d' Art e s prepara per acollir, dilluns 3 d e novcmhrc, un acte singular. L a galeria dcl carrer de la Creu, e n aquesta ocasió, serà l'escenari d e la presentació del llibre Dau ul Se l , 1 ;1"1 r

utrcl f ilnsuf ru de 1 'rwi.cté,lrin, d'Ar-

nau Puig, al mateix temps que inau gurarà I'exposieiic Cuir rf rt .S'arrl 'u>. i1, :arni} l'obra de Modest sart . Puig i Cuixart, dos dels enm pccnc:nts del nlitic grup Dau al Set . seran presents a Pacte, qu e començaria a dots quarts de 8 de l vespre . Dau al Set és un grup que es v a gestar els anys quaranta . incidint de ple en la plàstica de la postguerra . 11 filòsof del grup va ser Arna u Puig, i Modest C'uixart, un del s tiL'a1S pintors, Tant Puig ionl C ' Uixarl es retroben novament a la Canal s C,alcria d'Art i presenten Its seve s cabres, una tic lileriria i una altra d e plàstica . Les pintures de Cuixart e s perdran veure a la sala 1 i acosten e ] públic a Pobra d'aquesta figur a cabdal de fart català del segle xx . La mestra recull la creaciú tic Cui xart de l'última dé.cada, amh leme s com la figura, el paisatge i la natu ra . L'exposició es podrà veure fin s a finals de novembre . <

CULTURA

Dijous, 30 d'OCttibfe del 200 3

Pou d'Art acull l'obra d e Camarena i Sicard ï Les dues mostres es podran veure fins a finals de novembr e PINTURA>La galeria Pcni d'Ar t acull, fins al prúxim 25 de novembre , dues noves exposicions . Merc c Camarena i Patrícia Sicardi son le s artistes que en aquesta o<asin visite n i umpien de llum i de color l'espa i d'art del carrer de I3alnTes . Patricia Sicardi . pintanra d'orige n argentí, resideix a i3arcciitna des d e I'zuty 2001 . ciutat que la té captivad a i que és la protagonista de la nov a mostra a Pou d'Ari . Sicardi explic a que "les pintures urbanes que integren la nostra són olis realitzats sobre indrets dc Barcelona que esearllopel fet que els estimci '. A ix í doncs, les teles rctlceteixen raeonsde la Ciutat Comull com la plaça Reial, el restaurant del Pi o les cantonades de la Ribera amh la seva roba estesa . La barcelonina d'adoptiu, que nTanté uns vincles estrets amb San t Cugat i va guanyar el primer con curs de pintura del restaurant E l Mesón, utilitza una paleta dc color s intensos . "Amb els colors oposat s intento expressar alls que sento , demostrant capacitat de sintesi en espais oberts plens dc vida i de

Un quadre de la pintora Mercè Camaren a contrastes", declara l'artista .

I-'art segons Mercè Camarena

Mercè Camarena, de la seva banda, té una visió molt personal

PERIIILS

de l'art . Així dunes, la pintura giro nina afirma que "l'art, com la pne sia, és expressió de la realitat . peró més enllà d'això és 1'anecdüta d e l'esperit" . <

E[11BUT1T S

Els castellers , en forma per a la recta fina l TRADICIONS> ElsC'astellcrsd e

Sant Cugat van actuar diumeng e passat, 26 d'octubre, a l' E lnspitalet , en una jornada ntareada per les males condicions metcorolGgiques . La pluja, que va fi~r que hi haguessin baixes de castellers d'últim a hora, i que va obligar I'organitració a traslladar l'actuaciti a un centr e comercial, va fer decidir els responsables de la calla u baixar el s nivells dels castells previstos i encarar k'actuacin amh castells de sis . Tot i no ser el lloc més indicat pe r fer raslel Is . la colla va descarrega r en I'exhihiciti dei centre eornercia l cl tres de sis . la torre de sis i c I quatre de sis, estructures que es va n assolir amh una tranquil.litat que dernosEra que la tolia es troba ja pe r sobre d'aquest nivell . Els tres castells descarregat s diumenge van demostrar, d'altra banda, que la pinya està plenamen t preparada per assolir castells mé s importants . La feina feta elsdarrers mesos, encarada a aconseguir e l millor nivell a final de temporada , ha donat el seu fruit i la colla es prepara amh optimisme per a le s dues úktimes actuacions . La eornissici tccnica de lacolla preveu aeaba r l'any amb dues actuacions amb tres castells dc set cadascuna . <

www .RLimEnSR .Co m

IlEGl1RLPIBLES Ct♦ p ftt 0 5 1 EmOIJTfT5 EOEREC S QE C5t 1JLiELp . fxELlt:l 5 FL#ET t LLOnGllfll Ss R DE T=fz F {]E E;EPlfirR . . .

FIFRLIÇ, FfC1Et,tS . t1RF{RUfrLL n rrf.. f,c,rlDf1 LLEfirIES , rri'. L FTT SELECCII]

FllàL1FTf .cj rrr, C P.uJt7 . 1.ECCrt; Gra..; miL_LDRS CEiLrE T,r r L lfl r, ,

CCmPR#R EL S 11CJ5TRE5 PRIIOUCTES : LLiH RLImEï15R . Y,er

B§ .

935 650 052

q rT]


D ous, 30 n'octubre

Òmníum podri a crear un grup Iocal a la ciutat ENTIRATS>Òmnium Cultural e s

planteja l'uberturs d'una delegació Eerritorial a Sant Cugat davant de l ritme d'adhesions de socis del muni cipi . l ln primer pas, i>L rCt, seria kl creacii] d'un grup local, tal cant v a explicar el president de Fentiiat . Jordi l'orla, en la seva darrera visita a la ciutat . El president d'flntniuni Cultural es va reunir la setmana passad a amh algun~ sexis de I'cntiEat a San t ( ' ugat per tal d'estudiar la viahilita t d'obrir tina dclegarió territorial pR] pia . I .I ereixernerlt de lariutai rtfczrça lbpiirnisnlc dels santcugatenes, lluc prevenen lluc cl rnlnticipi arrihi al s 200 nx rnbres t ic calci a tinals d'any . Aquesta xifra segueix lluny de l requisit minim dc 35(1 socis, pen i apunta clarament rap at un arrelantutt rocs profund ci'(hnnium a l a ïlntai . Porta va aprofitar la rcuniit pe r parlar de la possible oherlurii d'u n grup local . que orin "un primer pots per crear després una clelegarici" . Aquesta és precisament la idea qu e es planlejar :l als stxis de Sant Cugat en !'assernhlca del nies de nrnenthrc . El president d'(mnium, d'altr a banda, creu que la ciutat es pul con vertir en l'escenari del rejoveniment i una àmplia rennvariri de la hase

eI diari de Sant cugatt 35

SOCIETAT

2oo3

La nova biblioteca ja té arquitecte Santiago Vives guanya el concurs d'adjudicació del projecte EQUIPAMENTS'=l : A_jttntantEn l dc la ciutat ha adjudicai a l'arquitecte Santiago Vives Feliu e l projecte de disseny de la Biblioteca Central Urbana . Aquest no u equipament, que forma part de l Pla de Biblioteques de la ciutat , es construirà al districte de Mira sol i cs preveu que entri en funH 5u cionament a final dc Puny 200

a principi del 20H1fi . L'arquitecte Santiago Vive s Feliu ha resultat finalment cl gua nyador del concurs piihlic per a 1'adjudicarin del projecte . llu c preveu la ennstrurcin de la futura Biblioteca Central Urbana a l a xona tic Bell indret, a Mira-sol . Segons la tinent d'alcalde de Terri (ori, Mercè Conesa, el seu era "e l

EI Pla Municipal deBibliotecues El Pla Munie :ipal del Servei de Biblioteques, airrh tina projecció fins al 2010 , preveu elaborar una xarxa a la ciutat am b una Biblioteca Central Urbana i un parel l de biblioteques de barri, entre les quals hi haurà l'actuat Biblioteca del MilJenari . EI mapa bibliotecari es complementara amb una sèrie de punts d'accés als districtes de !es Planes . la Floresta i Valldoreix . La Biblioteca Central iJrbaiia es canverlirà en el nucli central de lectura del terri -

tori i en el referent del patrimoni documental i àihiiogràtkc . L'equipament, corn a cap de ka xarxa local, desenvoluparà le s funcions d'impuls coordinació de toi a l'estructura, centralitzant el servei d e préstec a! qual es podrà accedir des de la resta de biblioteques i punts d'accés . Les biblioteques de barri també disposaran d'un fons bibliogràfic propi, encara que reduït . Sant Cugat, a més, seguei x Integrat a la Xarxa de Biblioteques de l a diputació de Barcelona . ll

. Tothom hi esta (l'acord : el Passat deshorda caràcter, estil i aquell a elegant discreció que només els qui no necessiten demostrar re s poden oferir . Pera, rot i aix(i, és prohahle que a algcí no li agradi . Passat . lli lla una altra manera d'entendre 1a vida .

millor prgjertc tèrnir, ti ' uhieacití i fiuuional" . Conesa explica qu e justament "la funcionalitat intern a va ser valorada per la tinent d'siralde de Cultura i la directora de l ['Entri Cultural . iltrgels Seix" . Una biblioteca mu[tifunciona l

Lat bihlinicca pretén oferir teli u n ■entall de serveis als ritrtatlans i disposarà, d ' entrada, d'unes aule s d'estudi cluc permetran utilitza r 1'cgtripantent ibra de l'horari habi tual d'obertura de les hihlioleques . A més . 1'rquipamcnl tindrà un a sala d'exposicions, un restaurant cafeteria, total sala d'actes-auditori i una hotiga-papereria . La nova bihliolcca obrirà le s portes amb un fons documenta l de 53 .0[]0 volums i s'espera ampliar aquesta xifra fins al s 1(15 .[][}[1 . L'edifici tindrà unt a supcríïcie construïda de 4 .20H) nr . En total, la inversió en ohra i equi parncnts és d'una mica niés de 5 milions d'eurns . <

Nit de bruixes, a la cafeter a Pacha Mama OCI> La Cafeteria Pacha Mama , amb 1'nhjcctiu d'ampliar i enriqui r cl panorama cultural de la ciutat , organitza a partir d'aquest tucs d e novembre una sèrie de concerts de música en viu . Abans, perit, el lelea l tiri carrer del Torrent de la Bomba es prepara per celchrar una nit de I lalluween, amb els róricls dr sempre i una lectura de tarot entre les 1 0 i les 12 de la nit . La nit del 31 d'octubre se celebra, tradicionalment . lu festa de l a castanyada, pern els iiltiilis anys h a anat arrelant a Catalunya el I-ialloween, lluc ample de bruixes i histitrier dr por els racons del país . E l Pacha Mants té la voluntat d e sumar-se a la celchraacicí del Halln wcen i, per aquest motiu, c[s reu s propietaris han decidit oferir al s clients una lectura de tarot . D'altra handa, la cafeteria aec]I.lirà un parell dc cunccris el ree s de iluvcmhrr . l•:1 primer serà 1'actuacin d'un duu de guitarra c[àssi ca, que tindria lloc cjissahte 15 de nnvemhrc . Segons la propietària , Rncio Pacheco, "els nostres conCerts, que solen ser de i11USiCa ètnica. sempre iran tingut molt d'èxit" . A partirdel mes de gener, el Pach a Mama organitzarà tallers, conferències i exposicions . <

p assa t

Auco Vallés, S .L . Mercè Rodoreda, 16-32 - Tel . 93 674 71 71 - 08190 Sant Cugat del Vallès


36

d

ii de Sant cugat

SOCIETAT

QUADERN DE VIATGE (Vl) per Gul►lermv

Dijous, 30 d'octubre del 2003

Ayes4

Un rodatge comple x

Les relacions socials amb l'equip hi ajuden mol t

1a fita d'aniversari dc Mat teo, cl segon ajudant dc d ireecií, . i de Sehastian o llars decidit celebrar-ho junts}, tots acahen hailant i ntullantsc amh xampany, al Ió tan ntolest , mentre t11ivia ens suplica : "Net cm deixeu hallar, na cm deixe u lkrUar . . .!" perquè li agrtoht tant, que després nLt sabria atura-sc, malgra t ei seu mant, I ),iv id, tir va i1nimani, Len t assegurant-nos que "balla de meravella, halla de meravella!" per l a gual eu ga la gent iunhscny (Fabrixio, Ansclmn, [3ronli i jLt) optem pe r retirar-nos, nu sigui que la CorrvCnC i i quc per a tiosallrrs sigui una prov a que mai nu podrem superar el fel d c presenciar com ]a nostra púdica i discreta i Ensara eornxtissima santa Ixirticular, cs dcsmadrk, llançant-se a 1'Cxcés i fia dishauxa . . . ) Abans de retirar-nos, però , Michael Mendl n-p un gran disgust : 1i volen canviar una frase del guió , la Fnrsc per la qual, segons explica , va acceptar fer la pel Neula : "Tot s tenim una nit Fosca que travessar" , li ha de dir Van Exem a •Ti rt sa.. ., i l i volen canviar! Assegura quc aquesta frase conté el quid dc tota l a pel licula . El cas 4s quc es passa tot el sopar de l'aniversari intentant convinccr Fahrizio - i esperant e l recolzament d'Ulivia (estan asseguts junts} dc net eliminar la frase . Jo xerro amh Kenny I)csai, u n hinolti autèntic, que interpreta el [)r . C iupta a hi pel•licuia . Kennv segon s m ' cxphca, la seva marc lema molta influència hrilàniea, cl ' ayui el se u nom, kertncllt ics un actor conegut

al cinema del seu pair, on hi ha l a més gran indústria cinematogràfic a del tnón . É s un home molt tranquil , culte, que em fa un regal dc gra n valor : m'escriu, amb la traducció e n anglès . cl conjur dels actors a l' Indka , quc diuen just ahlins d'entrara esec na, per tenir inri : AIigikr1r11 lihrrlwlrunl YUhsvu (Ayucl1 cl ecndel cluaf cortté l'u nivers sencer) Vü hikunru Surar! Yri►;s muyan (i cl seu parlar és tots els sons) Aluïrvunt ehrrnrGtr lúr(-ídhi (ielsseusadorns scin la lluna i fe a ectrcl les ) T1unt Ncrmuhu .cúfuika►r Shivum (davant aquest Shiva, jo m' in cl inLt) , 1 sembla que el conjur funciona , que aquestes maigiqucs paraules flo ten cn l'ambient i influencien le s persones que són a prop . . ., perquè er t Michael, lot content, camí de la pist a de ball, cm comenta que Fahrixi q i ell han arribar a un acord : dirà un a frase que s'assembla molt a l'original . No ha estat res. Pecà d'alguna manera, la situació dóna una idea de com és d e prt eària sempre la posició d'un actor de cinc . Dc vegades fi sembla que una dc lcs seves fracs conté la cla u de tot el seu personatge . . ., i acaba al ten-a de la saca dc muntatge! O arri ba ei moment dc rodar han canviat toia l'escena o simplement no h i és . Un actor de ei ne és només un ins trllmem pera I'cxpressw del lllrectnr. l .a sc~a pròpia llihertat cs mol t lirttitada . La llihrrtat de l directnrrcreadnr és total, no hl ha

lirons, i inenys amh els efcetesespc ciais Liigitals d'avui dia . En u n moment psti ficar el públic dins l'ul l d'un volcà i a l'instant següent , enviar-lot volant d'un planeta a l'altre. . . Encara que no tot és digital, é s clar : un dia tallen una avinguda sen -

treu la iiiita calla dia . A■ ui lot I'ecçtiip, perit, ho està . d'esgotat . A ics vuit del vespre no h i ha ningú preparat per anar ;i sopar. i al mall següent six: I'tinic cluc apareix al menjador per esmLx ai . tot s els altres encara llonncn (els dillun s tiri la fétita scltncutal) . 1 .1 mr:rtj ;idurdLina,ltlnesplincii[ I jardi on hi ha la piscina . quc no c s precisament el que mes Ilt'impressiona, simi 1'cxirutrdlniriit vegetació . L'tinica planta que reconec: i!s l a hugtienvillia. Ueu ser perquè m'entretinc moll mirant-ho tot, Lluc L a jardiner en cap se m'apropa i m'ex plica el que és cada planta i em port a a veure la jeia del seu jardí, de la gua l estri visiblement orgullós: un arhrc que cs diu husnun, una mena d e figuera n t ïcuti, curiosíssiln : f i surte n arrels per fora lcs branques, que l i pengen com si tussin cahz.lls . [,Jua n aylteslesarrels arriben a baix, es cla ven ala terri, arrelen de nou i ey Eà n tan grosses com el tronc original . Diuen que n'hi ha un al jardi botànic nacional que té mes dedos-cents troncs . i hi ha un premi per a) qu i pugui endevinar quin cs l'original . Encara un altre arbre cohrcix un s superfieie de 1 .800 m" . Ja només crtt queden 2 dics d c feina . Pern la 1W 1( nsuslugen, Sinktn e Sciannisnaniro (13 lletres extraordinari nom, que només Ixtt existir a Itàlia- } em doina ulla alegria : hi h a una sessió dc més. En total . seran 7 (arnh 18 aparicions) . Que hc, mé s clinerons . Perit, sithrclLtt, una altr a

Percoordinar-ho tots'ha de tenir /'energia d'un gegant o de Giacomo Lesïna. Es esgotadora

ctra, molt cèntrica, ntult popul .ir, com el carrer Pelai de Barcelona . N u hi pot passar ningú cluc no siguin el s 55[) extres contraelats, les 2 desenes d'elefants, els 20 cotxes, 4 autobu sos i 7 camions de i'cpoca! S'està rodant una ca l . lossal escena [per ] a qual cosa 1' han de feren diumenge , quan hi ha menys trànsit), al centre de Colombo . Cerosa, Van Exem, e l Dr. Gupta i Sebastiano hi han de fe r diverses passades en diferent s moments dc la histària . l pera aques ta simple acció . . ., han muntat un circ impressionant . Per coordinar-ho tot s'ha dc tenir l'energia d'un gegant o dc Giacomo Lesina (el primer ajudant dc direcció) . € s esgotado r només veure'l . Molt prim, gairebé sempre histèria . pern que sap sctln riur> al moment opetrtú . pLtrta un a faixa per fora la samarreta i deu teni r algun prohlema d 'csyuena ). i acab a rsgctlat tant, cluc es desli.l quan rs

ocasió per trihaliar. 'Icres.t ha rebut el beneplàcit a l a seva sol•iicitud del Vaticà per crea r un nou ordre religiós . les Missioneres dc la Caritat . Jo, en una escena anterior, m'emoeionava molt quan l i donava ]a notícia . Ara s'ha de pro clamar lanova congregació i les haig de beneir. L'únic prab€ema és co m fer-ho . C'om t;s fa el senyal de fia cre u (cap als altres), com cs col . loca l a mà, quin és el recorregut, exacta ment? AixÒ és el que em passa per no haver parat gaire ateneió quan era petit i encara anava a missa (però l a veritat, poea gent ho sabria fer s i s'hi posés realment) . Només espero quc hi hagi algú que m'ho pugu i cxplirar amh exactitud . 1 a sobre, dinant de les ramere s pràcticament ja rodant . cot diue n que ho haig dc dir en llaci, no pas e n artl5lès. cant estri al guió . I COM i =.5 A! 4{) :' No es pot irnpmvisar tina

cosa així, sobretot amh un agnitslie ! II.1'han vestit amh tot detall : porto cinc peces de roha a sobre . 1'ílltima és una casulla amh tol L 1 c hrctd:its ll;Iurtls, f,ru i xuts cctm un dit . rematat amh lloa ltlilra alllintic a l portada d'un nulscu c í ' ItJl la 1, 1 u n bàcul platejat . No si si aguantaré l a iltsurcirlahlc calor. Per sort . Michael sap la hcncdieei[t en liu(i : " ln rrrlsrim 1'rru i.r c 1 f rlii et .Spriritnx Sulrrri . ; lixen " . ! l o titig . No! I fio repetim . " 1►► cru►►tira r ! urís s'ha de dir quan ris dos dits dc la mà dreta estan a l'altura de l front, "et r•ïlii" tMichael insistei x molt en la tercera i) quan la mà est à davant cl plexc solar, " .S jririn r'" . quan la mà arriba a l'espatlla esquerra , , •,1itlir•!i" {pronunciant moll b é aquesta ►x7 j yuan arriba 1'cspatIl a d re la, i t al n bé a l l i cs d i u "u, rtr►i" . I to t s'ha de fer en tul moviment contin u i hanlioniits pern que sembli que h o he fé.t milers de vegades en la meva vida (en la de l'érricr, és clar) . Perit tint un problema : no puc ajunta r totes ducs mans al I final Ixrquè estic .igatitnt el h;icul . A leshores e ni diue n d'estendre la nià com per sobre e l cap de les monges que estan d e genolls davant meu (que no semhl i la s .ilutaeioi na.i, peno), perdir, "Que Déu beneeixi les (lcrnianes Missioneres de fa ( 'arnat" . Mentre preparen tota eia contrau€;mols, cl cap de producció es preoeupa que tingui almenys dota ventiladors perntancntnlent enganxats . F[i ha un ajudant dels maquinistes , singalès, dedicat exclusivament a aixó . Com ho agraeixo . Al t`snal, l'ahrl .suent diu : " blrlrfr i bene - , i jo remeno la cua lum ll u gosset davant l'amo . . . ('om som el s actors ! Ala nit, Ufivia i el seu home em conviden .i sopar amb ells . Són de vital importància les relacion s durant un rodatge . sobretot si és e n una localització tan llunyana d e rasa . i s'hi ha de tenir molta cura . Cal cultivar-ics . 1-ie passat mass a ràpid pel sLtpard'aniversari de Morgana : aom rnoitpoesronvidais, mol t escollits . Ens porta a] restaurant dc cuina anglesa, la bona cuina angle sa, al mateix hotel . Se m'asseu al davant (iiovann i Gafasso, el dirtetor de tutngratia . ['. s una vella lra L lirió a la indústria cluc tothom faci la pilota a I'equilt d e càntert : d'ells depèn sui surtis afavorit o no, Perit jet . . ., me n'he descuidat . La veritat : tan professional no solc . . . Sobretot perquè des de l principi m' han semblat, tots ells, una mica . . ., net sc:, altius, creguts . . ., encara que tampoc m'hi he fixat gaire . No obstant, ara que tinc I'ucasici , vegem . . . Intento parlar amb Giovanni en italià. . ., i, noi, oli en uri lluco ! Sc'rn rendeix; pràcticament i . . . , quan recorro a I'anglcs perquè no trobo una paraula en italià. em diu, "!n spuigmrtlo, in spurgn ►lo! . Era per això! Perquè creien que jo em fei a el xuto, parlant 1'ang€és! (No sé perqué,pensava yuc l'entendrien millo r que l'espanyol} . U sigui que, per a ells . l'estirat era jet ! C'nni sant ris i;ssers htintatts !


Dijous, 30

d'QCtut)re del 2003

CULTURA

L'Esbart rnova aquest vespre la presidènci a

el olori de Sant Cugat 3 7

ART A SANT CUGAT

Composicion s

cúbiques de

Neus Cole t `Neus Colet. Escultures ' Canals Galeria d'Art, tros al 2 de novembr e ...................................... ... .......... Les escultures de Neus Colet assimile n perfectament les austeritats formals d e l'art dels mínims elements, un estil d'aspecte geomètric, auster, més o meny s rttonocrotnàtir i bastant abstracte, allunyat del significat de la seva aparenç a real . i lo podent veure aquests dies en e l petit conjunt d'obres de ferro i cimenti e n un gravat, exposats ala sala 2 tle la galeria del carrer dc la Creu . Neus Calci é s

Exhibicló del cos de dansa al local de l'Esbar t ENTITATS L' L .hort de San t Cugat celchra avui, a les 10 de l a nit, l'assemblea ordinària de socis , Un Lte[s punts rocs importants d e l'ordre del dia serà la proposta pe r renovar la pretiidcncia de l'entitat . càrrec ocupat fins al moment pe r Pepa Sala . 1 : assemblea ordinària tic l'esbart té com a ohjectiu informar el s Socis sobre aquells temes que afecten 1'cntitat i, molt especialment , prendre decisions de tara al seu futur niés irumediat . A handa d c la presidència, l'assemblea renovarà dos membres de la junta i e[ s càrrecs dc la Fundació de ['Esbart . L'assemblea, a niés, aprovarà el s comptes del 2002, aixi cunl c l pressupost previst per a l'any qu e vc . L'ordre del dia inelou també un informe de les activitats del s principals grups de 1'Fshart : el

('os de Dansa, Andança i el gru p Cíc 13ast011ers .

Tallers de relaxaciti per a adults

1 .: Esbart, daura p arida, acaba d'engegar una serio dc c[atises dc relaxació i eC neixenicnt dc ti:enique s orientals dirigides ais adulis. Segon s

L'Esbart ha engegat un a sèrie de classes d e relaxació i tècniques orientals per a adults la responsable dc l'àrea d'adults ,

Montse l3arquín, "les tcenique s orientals i de relaxació difícilmen t interessen els més joves i, actualment,tenim a[unincsd'entre 20 i 80 anys" . Els tallers dels dissabte s estan oberts a iaia la ciutat . <

Federico Fernàndei de Barcelon a inaugura exposició a la La pintora sarneugatenca Núri a Vallès participarà, entre els dies 5 i galeria Ars Artis 9 de novembre, en la nova edici ó La galeria Ars Artis inaugura dissabte I dc novembre una exposició de pintures del polifacèti c FLderieo Fern :indcz . Fcrnàndct , que ha investigar sobri la imatg e audiovisual i multirncLlia i ha treballat eemt a iilustradtlr per a diverses publicacions, ofereix una mostra dc les ves pintures que , tal com ell mukteix declara, "só n sernpre una recerca i un descohrime.nt . una ampliació expressiva i subjectiva de les impressions de l món visible" . <

L'artista Núria ballés participa a l'Art-Expo

una artista internacional habitual d'aques t espai, amb obra permanent en el fon s d'art i sovinteja en [es exposicion s col . lectives que s'hi realitzen periòdica ment . Les peces escultòriques de dimension s reduïdes són mòduls simples, petits bloc s prisniàtics, convencionals, de metall . d'as-

material . La monografia del terna es repe-

pecte modern conferit per a l'ús d'aques t material industrial . En algunes obres hi }t a

mateix . La còpia reproduïda d'un úni c gravat emmarcat amb metacrilat i ferra , incorpora el grafisme de les rodes i mani -

talls geomètrics que seccionen el volu m

teix en totes les peces donant el protagonisme al concepte per damunt de l'object e

tridimensional creant uns interstleis on l a mirada penetra per escorcollar el buit . L a simplicitat de les formes és evident, l'es-

festa la relació entre ei projecte d'origen ,

cultura s'integra en l'ambient i tan sols ca l una mirada per percebre'n la literalitat .

ments dóna una idea de moviment i desenvolupament continu, que està perfecta -

L'aspecte escultòric inicial, aparentmen t un volum sense detalls, actua de supor t

ment d'acord amb 1'acceleraciLi de l'època .

per a la tècnica del gravat i funciona cri m

L'artista ens ho mostra amb simbol s minims, de forma simple i suggerent am b

una planxa i matriu on s'han traçat le s línies de les figures prescindint del gest i l'expressivitat . En ('obra Composici ó riibiru iV projecta vistes en planta i alça t de rodes de cotxe i en un altre les retall a voiurnètricament ressaltant-ne la realita t ESPAI PATROCINAT PER ;

la planxa-indústria, i el producte final, e l cotxe . La repetició i ordenació dels ele-

una estètica que la modernitat avançada h a adoptat . I :espectatíor pot replantejar-se l a relació entre el volum, el material i l a presència del detall intern que dóna signi ficat als sentiments de l'artista .

d'Art-Expo a Bareelona . Vallès presenta una eol . lcecin que, sota e l titol I3wr .elruna de lesrtrlltues, ap[cga unir sèrie dc vistes aèries de l a Ciutat C'unital, com ara la del Port de Barcelona . <

Els 'collages' de Vives Fierro visiten la Sal a Rusinol

Grapo Farmact'utico Boehringer lngelhel m Espan a

La Sala lZusiriol acull, a partir d'ayuesl vespre, una nova exposirisi . En aquesta ocasió, la galeria sanlcugatenea aposta pel pintor Vive s Fierro i la seva sèrie f irat esctrpada Ei

C

I:ïk•i.ssu . <

Serveis

Pressupost sense compromí s Pintures decoratives

lampisteri a

Fusteria de ia llar

Treballs de paleta

Carni de la Creu, 6 baixos St . Cugat Tel .1 Fax 93 589 49 97

La risidn de Twno,d oricter inovador y la dedicación a la inyesupción han contetrdo a Borhnrger Inydheirn antre los lideres del sector farnracisutico desde 1885.

Nuestrss especialidades hrrnaceuucu y producwa han pnado la conhanm de 4 cnnamidad cimtlfirs y de la Sociedad, mlando asl una Iarp trayectoria Servicio de b salud.

Tedes y cada uno en 8oehrinta r In=alheim tenemos una rnentalida d emprandedora que anlaa ten nuastro objetiyo : Apormr ydlor mediante b Inrrotecldn .


38

CULTURA

el tsar; de sant a,gat

pljous, 30 d•octubre (101 200 3

AHIMACI(J >

-Quin és l'últim episodi de la factoria? Esteni acabant un capítol sobre Van Liogh . Aquest episodi m'agrada especialment per lcs imat gcs, que permeten veure com el s n quadres del intor es converteixe en l'escenari dc lcs aventures del s personatges. -Què en pensa, d'un personatg e com e[ Shin Chan ? -No m'agrada gens. Trobo que el s nens ja creixen prou mal educats... No sé quissa gràcia té un nen que es passa cl dia ensenyant cl cul , amb una mare histèrica i un par c edient arri. Ara, reconec que miro poc la tela i. quan faigràping, tin c la impressió que a totes les cadenes fan e€ mateix, amb dibuixos que no tenen cap rnena de persn nalitat. -I de Harry Potter? -Es també un personatge intiantil . pern amb uns altres continguts i per a unes altres edats . Trobo molt positiu que enganxi tants nens a la lectura, especialment si aques ta lectura té continuïtat més enll à del l Iarry Potter, -Quins són els seus projectes de futur? - Voldria plegar de tot i dedicar-me als néts i a voltar nión, No serien viatges llargs. Agafaria eI cotxe í aniria aqui i allà . També vul l dibuixar perquè m'agrada, però no per encàrrec. IrEva Arasa

Roser

Capdevila Creadora de `Les Tres Bessones '

Vull clíbuixar prquè magrac1a

Raser Capdevila visitarà dimarts vinent, 4 de novembre, el teatre de la Unió Santcugatenca per oferir una xerrada sobre la seva trajectória vital i com a dibu€xant . La conferència forma part deies activitats de €'Aula per a la Gent Gran .

-Quins temes tractarà la conferència a la Unió Santcugatenca ? -Vull parlar dc la meva trajeetiiria , mésenlEàdcl tenornen mediàticyu c són Les Tres Bessvnres . Anib aquest objectiu, faré una presentació e n PowerPoint quc explica la meva ,vida a través dels meus propi s dibuixos . -Què mostren aquests dibuixos ?

-La idea parteix d'un I Iibre que vai g crear amb mavimenl a dins . La história comença amb el meu naixement el 23 de gener del 1939, tse s dies abans que # ïnalit és la Guerra

Civil. Allà ja hi apareixo ainb e[ [[a pis a Ia nià, un llapis que es va Fen t curt a mesura que passen els anys, de tantes vegades que li he fet punta . -La popularitat li ve donada sobre tot per 'Les Tres Bessones' . Quins valors transmeten aquests personatges? -Pensa que Lev Tres Bessones tenen un contingut i una dignitat que no tenen moltes produccions japoneses i arnericanes . Hem seguit aquesta pauta des del moment en qué va m decidir convenir les Bessones e n una série de dibuixos animats, tot i

que tampoc voliem fer un trebal l exclusivament pedagngic. -gEs tracta de trobar un equilibri entre la diversió i la pedagogia? -E l que pretenien és que, a més de l a diversió, es transmetés una mica de pósit cultural que servis als nens i a le s nenes en el moment d'anar a l'escola o a l'institut. Per exemple, els nens que han visi l'episodi amb el Leonardo da Vinci ja sabran qui és aquest personatge el dia que en parlin a classe. E1 mateix passaria amb Amadeus. En aquest cas, en concret, he de di r que m'agrada

introduir els infant s en el món de la música tl:ssica a partir d'un compositor que va ser un nen prodigi . -Com ha estat el treball de creaci ó dels dibuixos de 'Les Tres Bessones'? -Ha estat un treball d'equip . Ens reuníem cada dos mesos i he dc di r que m'he trobat amb uns bons guionistes. Junts hem treballat a parti r dels temes que ens interessaven, com el món dels contes clàssics . la história o les llegendes . Això si, deixant de banda l'agressivitat i qual sevol contingut sexual.

TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT

^.. SA\1

Carme n Metros Companyia

C

t [:

F

de Dansa

Coreografia i direcció de Ramón Oller Música de Georges Bize t Música original de Martiri o Assaig obert a les 7 de la tarda

Veniu a conèixer com treballa la Companyia abans de sortir a escena .

Coproducció :

Festival de Peralada, Fundació Teatre Lliure, Centre Cultural Sant Cugat, Metros

companyia de dansa i Oller []anca S.L Roig i Martirirz.

Metros. Companyia resident a Sant Cugat del Vallès . Pla de Residències . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .

Informació i venda de localitats :

93 .5$8 .1 2.68

www .teatre-auditori .santcugat.org

l mprs~ón de posters ink-Jet giro formats

HcabaDos especiale s Plastificades, plafanados...

Tel . 93 590 10 86

ldeaprint@ideaprint.es

EnGf:NF J,r.•,~i :r:, ." . . : ., y

Ajuntamen t .de Santtugat iSaN li7t

ImprEsión digital Tirades cartes

1250' anys Caixaterrassa

Servicio de escAner profesiona l


Dijous,

elviaride Sant Cugat

PUBLICITAT

34 d'OCtubrt' del 2003

39

Agenda Cultural FESTA DE TARDOR 200 3 "Salvem Collserola " Sant Cugat per la pau i la diversita t Dies 1, 8 i 9 de novembre

HOMENATGE A SANT CUGAT AL PAR E MIQUEL BATLLOR 1 Conferència : Ei Pare Batllori : humanista, historiador i jesuïta . A càrrec del Dr. Josep Maria Benitez, jesuita, historiador i professor de la Universitat Gregoriana d e flama .

CONCERT DEL COR INFANTIL DE SAN T CUGAT I LA CORAL SANTÍSIM A TRINIDAD DE VALÈNCI A Dir. Elisenda Carrasco, Sant Cugat. Carmin a Moreno, Valènci a Dissabte 1 - 19 hores Aula Magna del Conservatori de Sant Cugat

DUETS DE POESI A A càrrec de Nuno Júdice, Portugal i Josep Ballester . Valènci a Dijous 6 - 20 hores Cafè Auditori del Centre Cultura l Org. : Centre Cultura l

Dijous 6 - 20 hore s Arxiu Nacional de Cataluny a Org . : Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, UNESCO . Centre Borja . Coi .: Anciu Nacional de Catalunya

Salm Cugat per ia pau ia diversitat

31 Divendre s

18 h . Lokal de Joves de les Plane s Festa de Hallowen i túnel de l terror ai Lokal de jove s Org . : Ajuntament de Sant Cugat . 19 h . PI . de l'Estació de la Floresta Celebració de la Castanyad a Org : Associació de Veïns de la Floresta . Col . : Ajuntament de Sant Cugat del Vallès . 22 h . Teatre Auditori Centre Cufturat Dansa . Carmen Metros Companyia de Dansa. Assai g obert a les 19 h. Coreografia i direcció, Ramon Oller. Org . : Centre Cultural , Ajuntament de Sant Cugat .

1 Dissabte

Passeigs per Collserola Can Graells, Can Barata, Les Fonts . Lloc de trobada : Club Muntanyenc San t Cugat . Hora: 9 h . Org . . Club Muntanyen c Sant Cugat. 16 .30 h . Centre Social i Sanitan de la Floresta Festa de la Castanyad a Música, castanyes, panellets i moscatell . Org . : Cnl•lectlu de ia Gent Gran de la Floresta, Ajuntament de Sant Cugal del Vallès .

19 h Aula Magna dei Canservaton de Sant Cugat Concert del Cor infantil de Sant Cugat i la Coral Santisima Trinidad de València . Dir. Elisenda Carrasco, Sant Cugat . Carmina Morena, valéncia 23 h . Unió Santcugatenca Balí a la Unió. Castanyada Preu : 18 euros per parella . Org . : Unió Santcugatenca . Secció Ball . 23.30 h . UER Festa de HaAoween ala Unió Esportiva i Recreativa Nit de terror a la UER . Org . : UER les Planes . 2 Diumenge Passeigs per Coliserola Can Barba, Can Domènech, el Papiol . IJDC de trobada : Club Muntanyenc Sant Cugat . Hora : 9 h . Org . : Club Muntanyenc Sant Cugat . 12 h . Museu de Sant Cagat- Monestir Visita guiada gratuita al Museu de Sant Cugal Org . : Museu de Sant Cugat_ De 10 a 14 h . C . Santiago Rusiiiol Mostra Firart Org, : Firart .

18 h . UE R Halicween i Castanyada a l a Unió Esportiva i Recreativa Una gran festa de castanyada pels més petits . Org . : UEA les Planes .

17 h Casal Cultural de Mira-Sol Festa dels aniversaris del Col-lec tiu de la Gent Gran de Mira-sol Ball i berenar. Org . : Col•lectiu de la Gent Gran de Mira-sol . Cal . : Ajuntament de Sant Cugat del Vallés .

Dimarts 4 de novembre 20 h . Casa de Cultura Cai•loqui : Collserola i el Vallès : reptes de cdnservacló Jua11 Lk►rd, director general d'Urbanisme de la Generalitat f Manel Lerroea, arquitecte . Org . Plataforma Lïvtca Defensa Torre Negra Rodats .

Debat obert a la participació ciutadana : Hem salvat Torre Negra, salvem Catlserola . Sant Cugat per ta {rail i ta diversitat .

19 h . Casal Cuttural de Valldoreix 10 Mostra de teatre de Valldoreix . EI dret d'escolli r De Brian Claric Grup de teatre Espiral . Preu : 3 E . Org. : Grup de Teatre Espiral .

Cuixart. pintures recents A càrrec d'Arnau Puig . Org . : Canal s Galena d'Art. 20 h . Aula Magna de t'Escala Municipa l de Músic a Cicle de

3

Dilluns

18 h . Casas d'Avis Sant Rosa Ccfe de xerrades . La salut i la Gent Gran . Alimentaci ó A càrrec del Dr Torres. Org . : Salut púbti ca de l'Ajuntament de Sant Cugat . Col . : Hospital General de Catalunya . 19 .30 h . Casa de Cultura Xerrada . La catalanitat a Can Barça, ahir i avui A càrrec de Xavi Torres, periodista espor tiu i Xavier Canal, de la comissió de dis ciplina del F.C. Barcelona i professor de la Universitat Ramon LIu11 .Org . : JERC Sant Cugat . 19 .30 tr . Canals Galeria d'Arl Presentat€ó del llibre . Dau al set A càrrec d'Arnau Puig i Modest Cuixart . Inauguració de l'exposició Cuixart a Sant Cugat. Org . : Canals Galeria d'Art . 4 Dimarts 18 h . Centre Social i Sanitari Floresta Cicle de xerrades . La Salut i la Gent Gran . Artrosi A earcec de la Dra . Canellas . Org . : Salut pública de l'Ajuntament de Sant Cugat. Col . : Hospital Generat de Catalunya . 19 .30 h . Galeria Canals Inauguració de l'exposició de

Música

de Cambra. Bella

Terra, una nit mediterràni a A càrrec d'Ananna Savall, veu arpa doppia . Org. : Centre Cultural .

5 Dimecre s 18 h . Casal Cultural de Valldorei x Cicle de xerrades. La Salut i la Gent Gran . Varius A càrrec del Or, Oller. Org . : Salut Pública de l'Ajuntament de San t Cugat. Col . . Hospital General d e Catalunya .

20 h . Cafè Auditori del Centre Cultura l Duets de Poesia A càvec de Nuno Júdice, Portugal i Josep Ballester. València . Org . : Centre Cultural .

21 h . A determina r Taula rodona . Teatre i educaci ó A càrrec de representants de 5E1, de l'Institut del Teatre, de I'IC£ de I'UB i d e TPP (teatre per tots el públics) . Modera : Gemma Argelaga, directora de l'Escola d'Arts Escèniques de Sant Cugat . Org . : Escola d'Aris Escèniques .

Gent Gran. Feridure s A càrrec del Dr. Soler Singla . Org . : Salut pública de l'Ajuntament de Sant Cugat . Col . : Hospital General de Catalunya.

6 Dijou s 20 h Casa de Cultur a Conferència . La pintura de l Romanticism e A càrrec de Juan Miguel Muiio z Corbalàn, doctor en història do l'Art l professor titular d'História de l'Art Modem i Contemporani a la Universital de Barcelona Org . : Frart .

PROGRAMA FESTA DE TARDOR 2003

Dijous, 6 de novembre 20 h Casa de Cultura XtMTada: Ei cost humà de les arnes . A hreC de Pedra Daniel Strazenhorg, en @1 marc de la campanya "Armes sota CoFilrgl" per InEerm p ri-Oxfarn r Amnistia In nacional . Org . : iniermljn-Oxfam 1 Divertdre~e novembre 2 h. Caea :dlt :

Üissabté, 8 dé novembre - 17 .30 h . Cercavila Festa de Tardar Plaça del Centre Cultural, cl Cèsar Martinell, Rambla del Celler, cl Francesc : Mnrrgues, cl Santlagn RuSinof, Plaça p clavià - 19 h . Parlaments dels nens r les nenes de Sant Cugat. Els esplai :, de Sant Cugat amb la Festa de T<+rrinr - 19,15 h Bastorlers de La Llniq Santcugatenca - 19.30 h . Pregó ciF ia l asta Plaça Octavía • 22 11 . Concert de ,tars . Sandra Pujols i

Fuets cat Band, Plaça Celler Cooperatiu Diumenge, 9 de novembre Des de les 9 h a les 18 li . Mostra d'Entitats a l'entorn del Monestir - 9 h . Sortida : Plaça Barcelona Passejada per Cal lseroia. Org : "Passeigs per Collserola" del CMSC - 12 li . Sortida Plaça Octavià Pedalejada popular . Org . : PSC Activitats a la tarima de ta plaça Octavrà Durant lot el dia exposicions i lectura de manifestos de les entitats entom als lemes de la Festa - 12 h . Ballada de Gegants per l'Agrupació de Geganlers r Trabucaire s de Sant Cuga t - 12,30 h Andança del`Eshhart Sant

20 rr Arxiu Nacional de Cataluny a Homenatge a Sant Cugat al Pare Miquel Batilori Conferència : EI Pare Batllori humanista , histonador i jesuita . A càrrec del 1Tr. Josep Maria Benitez, jesuïta, historiador i professor de la Universitat Gregoriana d e Roma . Org . : Ajuntament de Sant Cuga t del Vallès, UNESCO, Centre Borja . Cal . : Arxiu Nacional de Catalunya .

Cu9at - 13 h, CBlebraco: He111 $afilat Torr e negra . salvem Coltiletoia 13,30 it . Bastoners iAndença d e I'Esban Sant Cugat - 141} . Lliurament premi Concurs d e cartells Festa Tardor 2003 i Ballada d e Gegants 14,30 h . Ball de Galanes del Grup Mediterrània de Lat Unió Santcugatenca - 14,45 h Dinar de les Enlitats de San t Cugat . Dinar col lecliu . Venda de tiquets a les entitats parliclpants Passeig del s Plàtan s - 16'30 11 Exhibició Gimnàstica ritmrr,i del Ch{b Muntanyenc Sant Cuga l

7 Divendres

18 h . Casal Cultural de Mira-so l Cicle

de

xerrades . La Salut

i

la

21 h . Teatre-Auditori del Centre Cuttural ()pera . Faust. De Charles Gounod . Cor Amics de I'l`lpera de Sabadell . Orquestra simlónica del Vallès . Dir. Musical : Cyril Diderich . Dir. Escena: Stefano Poda . Org . : Centre Cultural . Cal . : Ajuntament de Sant Cugat . 21 h . Casa de Cultura Festa de la Tardor 2003 Tertúlia sobre la Festa de la Tardor, Org . : Comissió de Festa de Tardor. 22 h . Casal Cultural de Mira-so l Concert de rock amb Shittin g Milks i Kinky beat Org . : Comissió de Festes de Mira-sol . Col Ajuntament de Sant Cugat de l Vallès . La Nit més Jove es posa en marx a A partir de les 23 h Concert al Casal Cultural de Mira-so l Tallers i activitats a l'Ateneu Sanlcugalenc r a la Casa de Cultura Org . Ajuntament Comissió de Festes de Mira-sol - Espai Jove - Atene u Santcugaten c


SPORTS

40 d cliai de Sant Cugat

f]ijtkts. 34 d octubre del 2403

Sis victòries seguides de l a UE Sant Cugat de bàsque t El sènior masculí, que no ha perdut cap partit, apallissa a domicili el CB Lliçà d'Amunt per 47 a 103 punt s LLIGA ‘ a Llniai Lsportiva Sant Cugat de bàsquet mascuii lidera l a Lliga des de l :t tercera jorna da al grup primer de Segon a Catalana . l'equip sanlcugatenc esta Icnt un inici de cnntpeliriò mol t diferent al de la temporada pussada . Si uieshctres la Sant Cugat v a encadenar fins a uit derrotes cunseeuliveti en les vuis primeres jornades a Primera Catalana, ora ha n guanyat els sis primers enfruntamenls del canspiatnat .

Clara victnria de 56 punts Els àantcugatencs vari ;apallissar diumenge a !a tarda a domicili l'úl tim classificat . cl CB 1.- iiç r d'A rnunt, per un clar 47 punts a 1173 . La UE Sant Cugat i 1'AFC C ollhlanr són els doti únics conjunt~ qu e encara no han cedit cap derrota. FI ti:enic David Lizanu h a reconegut que "aquest ha estat e n conjunt e1 millor partit d'aquest a temporada, tot i que també val a di r que ens hem enfrontat a l'equi p més fluix fins ara" . El conjunt local ja guanyava al primer quart 4 punts a 32 .

Els de Davld Lizana són líders del seu grup des de la tercers ]ornad a

sx,

d

Excel4ent inici de temperad a La victòria de diumenge a Lliç à d'Amunt ha signi ficat el triomf mé s ampli del tècnic David Lilano de s que entrena l'equip . Aquesta és l a seva segona campanya .

PADEL

L'entrenador santcugatenc ll a destacat "el hem inici dc temporada", perit ha demanat a requip l a mateixa ronrenlraciei que est à demostrutt fins ara . '} lem dc cotllinuar en aquesta mateixa iilaia d e eoncelltrariit com fins ara . Ser el s primers a la taula és lnuli bonic . perit també és rnetll dif icil . lils rival s que s'enfronten al lidcr, a la L 1 Li San t Cugat, fenen por a perdre i molt .t guanyar. No ho tindrem làcil" . L.ii•r nn larilbé ha apuntat els resultat s . . increïbles" que s ' han produït fïn s ara i no es refia dc rap equip .

El femen í cinquè a la taul a

El sènior femení de bàsquet de la Uniò Esportiva Sant Cugat també ha fet u n bon inici de tetrlporada . El conjunt que dirigeix ltas Luque és cinquè a la classificació d'un total de setze equips al grup primer de Segona Catalana amb u n balanç de tres victòries i dues derrotes . En l'última jornada de !a competició, la cinquena, la UE Sant Cugat va superar el BC Martorell per un clar 69 punts a 44 . Aquest cap de setmana, l'equip vermelli-negre es desplaça a la pista del CE Sant Nicolau, penúltim classificat amb u n balanç d'una victòria i tres derrotes, però en un partit menys encara per disputar contra el CBF Cerdanyola, antepenúlti m ala taula .

INFANTIL

I:Is restiltats dc la UL . San t Cugat dc bàsquet cn aquestes si s jornades dc F .liga Ititrt estat el s següents : C'l Mct[ins de Rei 5() UE Sant C'us;at 74: UE: Sant Cuga t 70 - F3 . AImecla 67 ; CB Scntntena l 59 -lJli Sant C'ugal 7l ; lJLi San t Cugat 76 - ['1i Sant .fus1 ltl, : U E Sant Cugat cisi - E3C Sam .lean Dcsp i 90 : CB l .liçir d'Amtutt 37 - UE Sati t Cugat 103 . Iii miixim responsahie de l a banc) neta dc fa UE Sant Cugat t é mctit clar que encara hi ha molt a feina ;r fer . "Treball, treball i irehall" . Només aixi el seu equip ser à capaç de I lunar f inalnte :lit per recuperar la Primera Catalana . categoria que van abandonar la temporada anterior. Créixer com a equi p David Liiann no vol obsessionar-tic en el liderat i té eom a objectiu més proper "continuar creixent com a equip . Només d'aquesta manera serem rnillors . Aquest és un rept e molt bonic" . L'entrenador santcügatenc també ha valorat el "grup humà extraordinari" i també el fet que a l'equi p "hi hagi un nivell entre els juga dors molt igualat" . Diumenge a dos quarts de set d e la tarda 1a UE Sant Cugat rebrà e l C13 Montpcdreis . cinquè a la taula amb un balanç de quatre victòries i dues derrotes. 11 Alex López

alt

4agalt

Destinataris : nens i nenes de 8 a 15 anys Dotes curs : del 22 d'abril al 21 de juny 2 illes ala setmana Curs 1 : de 8 a 11 anys - Dltluns 1 dtJous de 17 .30 a 18 .30 ri

1N5CR

p

go OB ERT 11 1

PlaCes llmjfd e

Curs 2 : de 12 a 15 anys - Dimecres l divendres c1e 17,30 a 18 .30 h 1 dia a la strtrnanv Curs 3 : de S a 11 anys - Dilluns a dijous de 17,30 a 18,30 h Curs 4 : de 12 a 15 anys - Dimecres o divendres de 17,30 a 18 .30 h Djssahtr•c a 1 0,30 h Curs 5 : de 8 a 11 anys - De Curs ó : de. 8 x 1 1 anys - De 4 a 10 31D h

Inclàs material classes - Informi t

S


nyous, 30 d'octubre del

d

SOCIETAT

2003

EI CVSC TMA mostra bon a imatge davant dI líde r

Convocad a I'assòmblea de l Club Rugb i ACTE -'•Avui dijous a dos quarts cí r vuit dc la tarda en primera cllítveleatilria i a les vuit del vespre c n ticgona . cl Club Rugbi sant Cuga t ulnvnea a la Casa de Cultura 1'Assenlhlea General Onlinària de socis . Per la seva banda, cl C'E2 San t Cugat va ser un dolc cltths santcugalerlrs distingits cn la vintena ediCici clot i rclltu Cantllinns, uns guardons que premien els equips campions de la temporada 2002-2003 i que van asrcrtcíirderateetlria . Aquest acte, cluc va tenir Ilnc a I' I lotel Arts de I3arrclnna c] 1 7 d'octubre, rcmtpta alnh I'urlganitdacin del diari esportiu 0 ,lfurarln 1 }c flur7i ív i .

EI Tenerife enclosa el primer 0 a 3 de la temporada a les santcugatenques SllPERLLlGQ E1 C'iub wieibol Sant Cugat TMA va enraisa r dissahtc a la tarda davant el C V Tenerife Marichal, líder dc I a SupcrEliga Femenina i recent cam pió dc la Supcrcopa d ' Espanya . c l primer i] sets a 3 dc la present trmporada . L'equip santcugatcnc v a afrontar el partit anth les baixes pe r lesió dc la brasilera Bruna Tacnla i l ' argentina Marccla Ré . Aquest a úllinla va lesionar-se divendres, e n l'últim enirenament de la setmana , i pateix una ruptura parcial etc lligaments al peu esquerre que 1'obligarà, enm a mínim, a allunyar se de les pistes un parell de setmanes . EI conjunt català que prepar a Angel Babio va donar una bon a imatge, malgrat les lesions, davan t eI CV Tencrifè Marichal . En el pri mer set, perol, les jugadores d'Avi tal Seiinger van superar les local s amb elaredal . Només van necessi tar l6 minuts per deixar constànci a de la seva qualitat i categoria . Perïl en eI segon i tercer sets, yuan tot hom donava pcr segur que cI C' V

Competicions a Franç a leseola del C'R Sant Cugat es desplaçaria dissabte a Perpinyà per disputar dife rcnts partit~ contra I ' 11SAP. També els equips cadets i juvenil viatjaran a territori francès pcrenfrontar-se al RC'Thuir. PcrTo t Sant~, aquest rlull sernpre acostuma a desplaçar-se a França i jugar partits anlistpsllti . <

Unes 4üü persones van ompllr el Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldorei x Sant Cugat TMA llençaria la loval iaia, l'equip va posar les coses di fi cils al líder de la competició . A l segon set, el marcador va estar e n tal moment molt ajustat . Al fina l del set es va arrihar a un empat a 19 punts, peró finalment l' ex ep riència del ('V Tenerife Maricha l els va donar cl set . Fins a ducs vegades cl CV Sant CugatTMA va ana r per davant en el marcador en aquest

segon set, concretament en el s punts 5-4 i 18-17 . En el tercer set , les jugadores que dirigeix Avita l Seiinger ho van tenir més Cacil . Van tornar a demostrar la seva superioritat íïsica, amb un bon atac . bloqueig i recepció . En aquest partit van disposa r de força mintits la capitana Mari a Tortosa (eentral) i la col . lncatínra Núria L ópe z . Totes dues jugadores

van saber aprofitar l'oportunita t que els va donar Angel F3abin, c n detriment de les baixes de la brasilera Bruna Tacola i l'argentina Marcela Ré . Les santcugatenques tornara n a la Lliga el proper dissahtc l d e novembre i ltn faran a la pista de l a Llniversitat de I-3urbns . sisc classifi cat amb un balanç de tres victirrie s i tres dcrrotea . <

EI Partït Popular detalla el programa electora l d'esports a vuit entitats del municip i Els clubs exigeixen molt més suport de ies administracions ELEGCIOt1S 1 . 1 Partit Popula r l PP], de la mà de Maria /~tngel s T :stcIlcr. responsable ert la darrera Icgislatura dc la pulitira esportiva dins cl grup popular al Parlamen t dc Catalunya, i lava (íarcia, eandidata Jel PP a les properes eleeritln s autonólltiques a la retolares de l Vallés )ceillcntal, va presentar c l seu programa esportiu electora l davant vuit clubs esportius de la eiutal, entre els quals la Coordinadora d'Pntitats Esportives de l municipi . E is presidents de les entitat s esportives representades valc mos trar la seva preocupació pel po c suport dc les administracions i les federacions . També van demana r el naixement d'un pla d'csponsorit zació pcr als clubs . i?n aquesta trobada, al Cafè Audktork,hi vanassistiruna vinten a de persones . <

de Sant legat 41

L'Iteuve no h a guanyat encara a la Primera B FUTBOL SALA 1:1 prime r equip de l'lteuvc FS Sant Cuga t encara no ha estat capaç dc suma r ni un sol punt en les primeres quatre jornades dc Lliga a Primera Nacional B. l:?1 cap dc setmana passat . l'equip que entrena Agusti Jornet v a tornar a perdre, aquest enp a domicili contra el C'I: Sant Julià per un ajustat 3 gols a Dissabte a les risc de la Iarda, e l conjunt santrugatenc rep el San t Andreu dc la Barca, <

Centre d' estudis musical s

Informació i matricula r Dilluns • Dimecres - Dijous De 17h . a 20h. Cl Carme,18 • 08190 Sant Cugat • Tel, 93 583 65 7 9

A+^f `Ce

a

M' Centro de Est+étlca • Reflexologia Peda l Plaza Or . Galtes, a, 2-4 Tratamlentna co n 06190 Sant Cugat del Vallés aromatarapia y slgoterapta t.l. !s tSaY 59 48 TREN DE RENTATG E Santo Doming o Sant Cugat Pressió

Vuit clubs esportius

van escoltar les propostes del Partit Popula r

• Rentatges de qualitat • Neteja de Tapisserses ■ Canvi d ' oli

GI Rius i Taulet, 13 1 Tel .93 675 58 1 3 ■ Mecanlca rilpid a ■ Autorentatge de pressi o


42 ei tia~ de salt Cugat

SOCIETAT

bifaus, 30 d'octubre del zoos

EI nou pavelló gener a inquietud enlre els usuaris La coordinadora sol . licita una reunió urgent amb Cortés Teit i quc tinc cues després de la trobada amb Xavier Cortés Marto s va demanar una sretmu reunió am b el regidor d' Esports. aquesta encara no s'ha produït . La Coordinadora d'Entitats Esportives va aeorda r sal•licitar una reunió urgent am b Cortés . "Volem recuperar el s acords a qué vans arribar amb Cor tés i que no s'han tirat endavant . H i ha un problema greu d'instat locions i Ics rntitats estan bastant prc oeupades . Amb la construcció de i nou pavelló [PAV 3} . els clubs deseoneixen com es redistrihuiran i per tant, és necessari buscar un a soiurió" .

Nou dubs osportlus van reunir-se dimarts a la Penya Blaugran a

REIJNIü El principal tona tic debat en la primera sessió de trebal l de la Coordinadora d'Entitat s Esportives de Sant Cugat despré s de les vacances d'estiu ►a ser la problemàtica jaestesa snhrequina ser f a partir d'ara la nova redistribuci ó dels clubs esportius cn ]e s instal . lacions municipals . Fl no u pavelló (PAV 3) hauria de suposa r que ]es entitats poguessin amplia r els horaris d'entrenament . Es e n aquesta linia que e€ 23 de setembre la coordinadora i Xavier Cortès , rcgidord'Lsportsdc I'Ajuntarnent, van reunir-se per tractar d'aquest i d'altres temes . Va ser aleshore s quan ambdós van constituir un a comissió d'installacions esportives, integrada per Cortés, tècnics d e 1'Ajunlarncnt i la platafòrma esportiva .

Els estatuts, afinats d'any La Coordinadora d'Entilats Esportives d e Sant Cugat serà una entital del tot cega , litzada a finals d'any. En la trobada d e dimarts, les entitats van acordar actualitzar elsestatuls, que es van redactar pe r primera vegada fa quatre anys-quan va néixer la Coordinadora d'Entitats Esportives-, i activar la legalització de la plata forma esportiva . S'espera, tal com va apuntar Ramon Martos, president de la coordinadora, que a finals d'any ja estigui constituïda de forma legal . "Ja fa temps que en parlem, d'aquest afer, però ara sí que ja podem dir que serà un fe t real a finals d'any", va matisar el ntàxir n responsable d'aquesta plataforma . f

Objectius d'aquesta comissi ó Seecins la Coordinadora d'Entitat s Esportives . 4a comissió de segulnlent de les ins[al•laeianscsportive s municipals hauria de perseguir tres fites - k ir primer Ilnc,conscnsuarcl s criteris d ' utilitrtcifi dels equipa ments municipals . Tanlhé acorda r la callocaciti de ]a publicitat d e cada entitat a les installaciuns . La plataforma també espera que l'A juntament repassi les obres no acabades a[ pavel€ó municipal com les sales destinades a[s clubs esportius , que no s'han acabat . En la propera reunió amb Cortés, la plataforma preguntarà a l regidor d'Esports si enguany 1'A juntament té la intenció de convocar FestaEspnrt per les festes nadalenques . En les properes reunions internes de la coordinadora . aquest a entitat començarà a treballar en l a redacció del s criteris d' ús de les instal . lacicins esportives municipals , quc posteriorment pretenen posar en comú amb la regidoria d ' Esport s de l'Ajuntament . !1 Mex López

El conjunt masculi és entre els m€Ilnrs de la categori a

Cap derrota del Pat í a Primera masculin a H i} I U E I p ..fu .- !•.í sènio r de la rlastiifiraciri . matiruli del Patí I Ieiquci C'luh San t Cugat atupa ics primeres posicion s Reben I'HC Sant Just a 1a classificació de4 grup A de Pri Els jugadors sanieugatenes rebe n mera Catalana . un cull disputades aquest cap de setinaria I'1IC' San t les sis primeres jornades de Lliga . Jtist . L'enfrontament es jtrgart diu Fals vermell-i-negres, perd, tenen u n menge a partir de dos quarts d'una partit ajornat a la pista del Pla d e ctcl migdia al pavcllii inunicipal de Santa Maria. Aquest xcic es jugarà Sarlt Cugat . el divendres 7 d e novembre a les 1(] Bon cdmenramen t ~tr~trir de la nit . del femen í Els de Davi d Ei sènior femeni, qu e f'equipscniar fème. Ulrno encara n o també entrena Olmo , ni, quc també prepaconeixen la derrot a ra David Oimo , tf? Llit balanç de tre s aquesta campanya i guanyat tres partits i sumen un balanç d e victòries i tres derrotes tarnhc n'ha perdu t quatre victòries i un tres niés . Els en f'rnn empat . Els resultats aconseguit s taments han estat eis següents : Pf IC fins ara són els següents : Reu s Sant Cugat 1-CP Voltregà 4 ; C'! 1 I)eportiu 3-PHC' Sant Cugat 6 ; Caldes I -PHC Sant Cugat 10 ; C P PHC Sant Cugat 7-Sants-Montjuïc Vilanova 1-PHC Sant Cugat 7 ; PHC' Sant Cugat 12-CP San t PE iC Sant Cugat 2-Noia-Freixene t Ramon de Vilafranca 4 ; PHC Sant 4 ; Salt S-PI-íC Sant Cugat l ; i P1-I(' Cugat 18-C li Casal Mnnthlrtnquí Sant Cugat 5-HC'P Igualada 4 . ! ; i Sicaris Club 4-PHC San t El partit quc havien de jugare n Cugat 4 . aquesta setena jornada de Lliga d e Tot i quc l'objectiu del sènio r Prirnera Catalana femenina ei CH P masculí és la permanénria, e n Bigues i Riells i P1-1C Sant Cugat h a aquests moments ocupat la part alta estat ajornat . c

LOCAL CLIMATITZA T

CER VESERIA

Rbla . Can Mora, 18, (Cant Sant Jordi) Tel . fax

675 22 01

IDIOMES

N

zHxii i

Neteges Boi x

CI Abat Biure, 20 baixos la ■ 08190 Sant Cugat

Neteges era íkr+m.r,t 1 Neteges de vibres . ünm celis Particulars , Comerços, Cumunrrats, Indiislries , Parquings, Orrernes, tncais, Escales , Tractament de terre s Tel . 93 675 35 0 2 Fax9359091 S 7

EI Muntanyenc, al catal à > La secció de gimnàstica rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat ha classificat dos conjunts per al Campionat de Catalunya de Con junts. Aquests són l'infantil i el juvenil, que dissabte af CAR de San t Cuitat van aconseguir la primera plaça . En categoria infantil, el CM San t Cugat va sumar un fofa] de 77,450 punts, mentre que cl juvenil cn va aconseguir 28, 45[}- ! :n infantil . el C' (-i Catalunya va acabar segon i e n juvenil, va scr segon el Ritmica Penedès i tercer el CE Ritmica Prat . < 11111TlHlCA

ADVOCAT

Assessorament Fiscal , Comptables i laboral C/Rosellii, 13 Sant Cugat • TeI . 93 574 12 50 E-mail: jsotorres®eresmas .co m

Rius i Taulct . I9 Te1,93 67410 05


oilt, 30 d'octtlbl'e del 2003

ESPORTS

eicizuideSant Cugat 4 3

Melissa Caballero torn a al Club Natació Sabadell Abandona la disciplina del CN Catalunya despré s de dues campanye s El galflsta local ha guanyat dues proves del Challenge Tour, a Itàlia i Franç a

Ivó Gïner recupera l a targLa europea de golf CQMp ETICló> Després de ju gar al circuit europeu dc s :olfcl s anys 199$ i 2000, Ivó Giner tomarà a fcr-ho la propera temporada 20t :1 jugador del Club de Golf Sart4E t ('ugat va assegurar-se la targeta e n t'irtalirsar en la 27a posició d'u n total dc 43 golfistcs cn cl Challenge Tour Grand Final, torttcig qu e va disputar-se entre dijous i diumenge dc la setmana passada a l a ciutat Iranccsa dc I3ordcus . L'actuació en aquesta prova l'h a situat finalment en la I4a posici ú al rànquing . I Is quinti primers d'aquest rànquing s'han assegurat l a participació al circuit curopeu . En declaracions a tit DIARI nt• SAN [ CUGAT, (iitter ha explicat que "he completi 1'nhjcctiu que m'havia

prt posat - 1••aic ctrgltlltis de la tcmpnrctcia clue he Aquest fina l d'any no ho hc f'et gaire bé, però durant tres yuarres parts etc fa temporada he rendit a un molt bo n nivell" . 1 :1 go11'ista irreal s'ha imposat cngtiany cn dos tnrncjns dc l C'hallcngeTnur, a Itàlia i a França . Present al català de professional s Ivn Giner prendrà part abans quc acabi la temporada en durs prove s del circuit nacional del Pcugeo i Tour i lamhral Cantpinnat dc Catalunya de Professionals, que un a vegada orés tindrà lloc a les installacictlts del ('(ï Sant Cugat . F 1 sartlcugatcnc no tlchutarà al circui t europeu Fins a t'inals dcl gener de l 2Ut14 . <

NkTAlCIfil 1 :1 C'Iuh Nataci ó Sahadcll . cluh cluc va formar a Melissa C'ahallcrn, ha recuperat l a nedadora sants ugaten ca . Despré s de dues temporades a€ Club Natació ('atalunya, de Barcelona-('aha Ilcrn ha acceptat 1'ttferta cfcl sc u antic eluh i va signar el seu nou con tracte cl tJivcntlres 17 d'octubne . "El CN Sabadell sempre ha volgut recuperar la Melissa . Ara, amb el nou presidem . Carles Ruiz, han canviat multes coses" . ha constata t Antnrtio Caballero, parc de Ia nedadora Incal .làmhc ha afegit qu e van voler fitxar-!a la temporada passada però net ens vam entendr í amb l'ara expresident" . També ha reconegut que "1a Melissa teni a certa enyorança per tornar al C N Sabadell" . Caballero tambè ha assegurat que ara "les condicion s esportives i ecdnómiques són mol t bones" . Els Jocs i l'europeu, els reptes

Melissa Cahalleru, de 18 anys, é s una de les irttegramti dc la selecci ó espanyola absoluta f'emenirta . L a sanícugatcnea €Iuilar: ayttcsta tentixtrada per aconseguir les ntinirttes

La nedadora té l'objectiu de participar als .Jocs Olímpics l a l'europe u

que li donin el ttiil€et per ser prcsent al Campionat d'Europa i també als Jocs talíntpics d'Atene s (Grècia) . També prendrà part a l Campionat d'kspanya . Pa nedadora sanlcugatcnc a Melissa Caballero, que ja ha parti -

cipat aquesta nova temporada en l a prova de la Travessia al Llac d c Banyoles -segona- i als Fonts i Estils -segona ais 800 crni--, tornarà a la contpoticici eldissabte 1 d c novembre cn la primera prova de l Circuit Català a Granollers . <

l'Ajuntament inform a SERVEI ESPECIAL D'AUTOBUSOS PER TOTS SANT S Anada : pl . Sant Francesc, camí de 1a Creu, Francesc Macià, rambla del Celler, Francesc Moragas, av. Ríus i Taulet, av . Lluis Companys, av. Enllaç, Andana (estació FGC), Safareigs, rbla . Ribatallada , Francesc Moragas, Rius i Taulet, pg . Sant Magi, la Mina, Salvador Espriu, Joan Maragall, Carles Riba, cami de Sant Cugat a Sabadell, Alcalde Barnils, av . de la Generalitat, av. Graells l cementiri . Tornada : Cementiri, av . Graells, av. de la Generalitat, Alcalde Barnils, cami de Sant Cugat a Sabadell . Salvat Papasseit . Joan Alcover, Josep Camer, Josep Vicens Foix, Salvador Espriu, Joan XXIII, Aba t Escarré, pl . Sant Francesc, continuant l'itinerari . Horaris 31 d'octubr e Des de la plaça Sant Francesc : 14-30 - 11 .30 - 12 .30 - 13.30 - 15 .30 - 16 .317 - 17.30 hore s Des del cementiri :11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 -18 hore s Horaris 1 de novembr e Des de la plaça Sant Francesc : 10 - 10.30 - 11 - 11 .30 - 12 - 12 .30 - 13 - 13.313 - 14 - 15 .30 - 16 - 16 .30 - 17 - 17 .30 - 18 hore s Des del cementiri : 10.30 - 11 - 11 .30- 12-12 .30- 13- 13 .30- 14-14 .30-16 -16 .30-17-17 .30-18-18 .30 hores Horaris 2 de novembr e Des de la plaça Sant Francesc : 10 .30 - 11 .30 - 12 .30 - 13 .30 hores Des del cementiri : 11 - 12 - 13 - 14 hores

NOTA INFORMATIVA

CURS (]'ANGLES : ATENCló AL PÚBLI C

L'Ajuntament de Sant Cugat inicia un PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL D'ATENCI Ó I SERVEIS PER A LA GENT GRAN . Per aquest motiu, aquests dies un equip d'enquestadarslores visitaran uns quants domicilis de la ciuta t seleccionats a l'atzar. La vostra opinin és molt important per ajudar a definir les prioritats i determinar el contingut de les polítiques municipal s en l'àmbit de la gent gran . Per això demanem la vostra callabaracib .

Treballadorsles en acti u Curs subvencionat per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turism e de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu . Fon s Socia l Europeu

Generaritat de Catalunya ~ Departament de treball, { IiI indtistria, fomerç i turisme

Ajuntament de SantCugat

Durada :100 hores - tnici : novembre 2003 lnforrnació i inscripcions: Servei d'Ocupació Municipal 1SOM1 ala Casa Aymaf (cNillà, 68) Telèfon 93 555 70 00.


44

ESPORTS

el drari de Sant Cugat

Dijous, 30 d'octubre del 2003

EI Júnior FC femení lidera la Primera Divisió L'equip masculí invicte, rep en la cinquena jornada I'Apàstol Orense, terce r Després d e la disputa de les dues prirntres jornades de [_lila a la Primera Divisi ó itmcnina d ' hoquei herba, el Júnior FC lidera la classificació . EiE con junt santtugatenc té 3 punts, el s mateixos que € ' (llimpia 11C,1'Aia ra i cl RC' .Inlaseta. Si en la primera jornada d e cntnpetirio I ' eyuip dc Sant Cuga t va apallissar 1' Alcalà 11C per 8 gol s a el cap de setmana passat v a aconseguir un valuós empat {3-3 ] a i terreny de joc de I'Aiara } IT . Aquest cap dc setmana, en partit corresponent a la tercera jornada dc Lliga . el Jítrtior 1'C femeni rc p c1 cuer de la categoria que encara n o ha puntuat, el Club Atlétieo Sa n Vicente d ' Alacant . HOQUEI HERBA

El Júnior FC tement rep I'úlp m classificat, el Club Atlútico San Ycettte d'Alacan t

FC masculi té un difícil compromí s a les seves installacions . Rep el tercer a la taula . l'Apeistol Orense . [ :e quip gallec té un balanç a fa com petició de tres victóries i un empat . Per tant, iguali que cl Júnior FC , encara no ha perdut cap enfronta mini a la l .iiga

E1 segon equip masculí d'hoquei herba del Júnior, el Júnio r 1917, és l'últim classificat al gru p quart de la Plimcra Divisió Nacio nal masculina . En partit corresponent a la quarta jornada de Lliga va treure un bon empat dc l'estadi d e l'lltlctie de Terrassa (1-1) . Aquest

conjunt santcugatenc encara no h a vençut cap partit i té un halanç d'u n empat i tres derrotes . Aquest ca p de setmana, en partit corresponen t a la cinquena jornada, ei Júnio r 1917 rep 1'Atlétic 1952, vuité d e dotze conjunts amb un balanç d e tres empats i una derrota . <

EI Muntanync brill a Trofeu Promoci ó .

1al

EI Valldoreix premia els millor s BRAC14 .• E I C'luh lspLtrtiu ValldurCFx va cclchrtr dlssabtc c l sopar anual on el club distingeix els millors jugador~ en les especialitat s de Ienis . pisclel, domino i ranasta de ics competicions socials que l'entita t ha organitzat durant el 2013 . l'acte . Lluc va comptar amh 134 comensals , ra estar presidit per Montse Turu, presidenta de 1'EMD de Valldoreix ; .iordi Joly, tinent d'alcalde de Promoció I:eanòntiea, Elisenda i Serveis Ciencrals de l'Ajuntament; i Fentanda Canaieta, president del cluh . < Ctv L E

1"15 l n total dc cin c lnembres de la seceió d'atletism e del t'luh Muntanyenc Sans ('uga t han finalitzat entre els tres millors en la Jornada Final dcl Troteu Pru rlllle lLt 2002-2003 . Aq llesta competició. que va desenvolupar-sc el 1 5 d`lfctuhre . va emir Ililc a I'cstací i Joan Serrahima de Montjuïe [ Bar celona) i va convs}rar tes categories Ll'alcví . infantil i cadet (masculi i femení} . La panicipatiiidelsatletessanteugatencs va ser la següent : Po i Silria (cadet masculi . 1 .5011 rnetres ohstacles], pr]ntcr classificat ; JnC l Folch (infàntil masutli . 8(1 metres tanques), primer rlassi ficat : Tomàs Ahellatt (calci masculi . salt d e perxa), segon : Anna Carol ( infanti l femelti, sali de ilargaLla) . tercera : Sandra Aguilar (infantil lemelti , kltl metres tanques), tercera ; Xavie r Bas(cadet mass :ul i, [[H} metres lli sos) . quart r€assifieat : i Arnau Pujo l (cadet masculi . 1,50U metres ohsta ciesl, quart Classificat .

guanya en i a quarta jornad a 1~}3~ t?= .. SALA 1,'Cllitttlw r Floresta EutbCtl Sala va aconsegui r dissabte a Lliçà d'Antunt la primera virtairia i els tres primer~ {junt s al grup sisè de Primera Naciona l A . E .f conjunt Ilorestà va imposarse a domicili enfront cl FS Vall d e - !cues per 2 gels a 5 . L :l}limpye continua ocupant l a fart haixa de l :l classificació amb 3 punts i un halanç ('una virtòria i tres decretes . l)issahle a des quarts de set d e la tarda a l pav tilit de la Floresta, I'etluip que entrena .l otií: l _ u i s S<inche i rep el Corbera CF, conjunt qu e ocupa una ric ics primeres posicion s a la elassifieacili . En aquest xoc, el s de la Floresta volen sumar cl pruner triomf com a equip luc.rl , Centra el seu exequi p l )'aquesta manera, cl porter Manolo i el jugador Ricard. de FOlirnpyc , s'enfrontaran al seu cxequip . D e 1'ct . Manolo no podrir fer-ho ja qu e haurà de euntplir cl segon dels quatre partit~ dc sanció rortt a conseqüència de I'expulsici amh hlav a direeta que va patir en el parti t q limpyc Floresta FS-FS Vilassa r de Mar, ara fa quinze dies al pavelló de la Floresta . <

L'equip masculi, segon

[a Júnior FC dc.'Ioni Forrellat e s manté una jornada mes en la segona plaça del campionat dc la Divisió d'Honor masculina f3 . En ] a quarta jornada de lliga va vènee r per la minima (3-2) al Caja Cantahria Sardinero, que és penúlti m d'un total dc deu conjunts . L'equip santcugatenc té e l mateix balanç i els mateixos punt s que e] lidcr, ]a 1 .Inicin Deportiv a Tahuriente . Els santrugatcncs ha n guanyat els quatre partits que h a disputat fins al moment . Aquest rap de setmana el Júnior

L'olimpyc

Abans de la Jornada Final de l Trofeu Promoció s'han celebra t fins a lrLs ]ornades mes que s ' ha n anal eomutzint durant els meso s de setembre (20 i 27 de setenlhrc ) i octubre (4 d'octubre1 . - I-amhé e n aquestes tres jornades de promoció s'han disptnal a l'estadi harceioni d'atleiislne Joaqui m Serrahima . El Cras de Terrassa, al novembr e 1 .a secció d'atletisme del Clu b Muntanyenc Sani Cugat prendrà part el dissabte 15 de rtovcsnhrc e n una neva edició del ['ros Comarcal iscofar de }èrrassa . <

De Azpiaz u s'accidenta a l'estata l KAERTliV 1 .a primera participaciitdel pilot santc'ugatens' de kitrting Ubald dcAzpianl al campiona t d' Espanya en la categoria d e Rot :ix-ntax ha estat del k}t negativa . Lin accident en la prirnera maneg a dc la final d'aquesta competició h a nhligat De Azpiazu ,I donar pe r finalitzada la present temporada . f~ I pilot dc 18 any~ va patir art litr t accident el kan va deure al damun t del santcugatenc cluc el va ohl iga r a estar-se art parell dc dies ingressa t a I'} Inspital de Saragossa . Aquesta prova va desenvoluparse a Saragossa el cap de setmana de l 18 i 19 d ' ortuhrc . Entre ets millors, al catal à 1 'ball dc Azpiazu tenia dipositade s multes esperances al Campiona t dc Catalunya. on ocupava erta dc le s plates de privilegi . Ara el pilo t local . que descansa per prc eripci ó facultativa, husra patrocinador per poder córrer l'any 2UU4 . De Azpiazu s ' ha estrena t enguany en el món del kàrting . <

SERVEI INTEGRA L • llar ancianitat iundstioia:ixaterrass 0 ATENCló A DOMICIL i • EQUIP ESPECIALITZAT LEGALMENT CONTRACTAT. • SEGURETAT I TRANQUiLiTAT PER VOSTE I LA SEVA FAMfLIA . • ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITAT S Informació : 93 736 49 49 1 93 736 49 45


alous,

30 d'octubre del 2003

ESPORTS

el àrari de Sant Cugat 4 5

AGENDA esport federat VOLEIBO L

TERCERA DIVISIÓ BARCELON A DS 17.00 [ :F Mas Gener-(]sona Artrua

SUPERLLIGA FEMENIN A

DS 12.30 tlinv liuigur: CV Sanl Cuga! iM A PRIMERA CATALANA MASCULIN A CV ti1 furgat tl°asta Tours-ConslruClora Solstm a

JUVENIL SEGONA DIVISl ó D5 12.00 [leuvc 15 San[ Caçat Vlll de Tenes Guadalhorce [llinlpvr r Inresla 1 5

CADET SEGONA DIVISI Ó DS 12.00 la Romarnca-PB Sanl Cugal A 05 17.30 PB Sanl Cugat B-FF Cerranyola 0G 12.00 Can Trias Saltl Cugat B

SEGONA CATALANA FEMEN I DS 19 .15 CF Hnnl Nictrlau UE San l

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó DS 16.00 PB Sant frugal A Terrassa FC D5 18.30 Sara i;rlgai A-San CnskSba l 05 12 .00 Juv 25 Sepl[embre PR 51 Cugat B

SEGONA CATALANA FEMENINA

CADET PRIMERA DIV#SI Ó 0S 10 .00 I[euve F ; ` ;r Collat Marlil Sta Cnluura

JUVENIL FEMEN Í

CE i :€aver GV San[ Cugal TMA

INFANTIL SEGONA DIVISI O DS 11 .00 Iteilve FS } ;an1 Cnryai Vall 11f' Iene s Clinnisyr.:[[esta [ FS Uis So l

CADET FEMEN Í CV Srill Gugat TMA A Vulei Stluü CV Cn[rseEllt CV S ril Cugal TMA 13

TENIS DE TAUL A PRIMERA NACIONA L DG 11 .0011E Sant Cugal-CER l1: sral a

ALEVÍ SEGONA DIVISI Ó 0510 .00 Ruureíla-PB Sant Cugat B

INFANTIL FEMEN I

PREFEREN T L1F Sani Cugat-LIllisas

HOQUEI HERB A

BENJAMÍ FUTBOL A 7 2A DIVISI Ó DS 10 .00 11) Mira sid-Baso lJriim-EF Sabadeu DS 15 .15 t rirheria Sani Cuga l

SEGONA PROVINCIA L Arenys de Murx uE Sant Cugal

Llurel-i :V Sar l Crigat lMA

AE L'HaSpilalnl t Y Salrr Uiigat TMA

DIVISIO D'HONOR B MASCULIN A

Jüiliür l-C-Alxsstoi l)renx r

J.ntrar FC' C A San Vicent e

PRIMERA DIVISIÓ MASCULIN A ltnuar 1917-AtirStic 1952

FUTBOL SAL A

PREBENJAMÍ FUTBOL A 7 DS 12.30 PB Saril Cuya[ A Cerdanyola V. DS 11 .30 Sanl Clrga€ B AririalnCia D5 09.15 Sabailell Nord-Sani Cugat A D5 13.301'13 Sant Cugat f3 Montcada

FUTBO L PRIMERA REGIONA L 0G 12.00 : ;anl [rogai Gan Rull R .T.

PRIMERA NACIONAL A DS 18.30 r1111r111yi : l Inresla FS-Cf Corber a PRIMERA NACIONAL B

DS 19.00 lleuve FS Sanl Cugat Marrgrar 13rat a

SEGONA REGIONA L 00 11,30 UF Salritlull Taord l1U Mira-s01-13aC0 00 15.45 PB Sant Eruga[ Ripoiiei B DG 12.00 [ :f] 1 a 1 aig;t AnrJ :rluu a DG 18.00 .llminr FC A ühnlalu, E H .

PRIMERA DiVIS10 FEMENINA

TERCERA REGIONA L

DS 17.00 Itcuvrt I S Si Cugat St Andreu 13a« : a

DIVISIÓ D'HONOR BARCELON A

DG 10,30 Cl- Mas ganiar P Aliduna 1'Huspdalet SEGONA DIVISló A BARCELON A 0S 19.00 :ipe Chess 1 S DG 11 .45 {11119 ryr f irx{ ;[a FS CFIP Rauran Munl D517,00 Gbaminnn Inresta Pla de Llobrega(

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó DS 18 .15Jiua0r FC iran Rull R .T . I'H Sant Curial A (descansa } 05 20 .15 Sant Curial R Surt [vine PB Sant frugal B Etlescunsial

SEGONA DIVISIÓ A BARCELON A ChessFS Cec1e Saba(fallés 1 .3

VOLEIBO L SUPERLLIGA FEMENIN A CV Sartt (:{(rial TMA [ V imlnrile

4- 3

Cervelló Liiarnpinn f Inrer ;l :r FS

0 .3

TERCERA DIVISIÓ BARCELON A Mrera-CF Mas Cener 5- 1

3 U

JUVENIL SEGONA DIVISI Ó 1 .a Sardana-Iteuve F5 Sant Cugat

PRIMERA CATALANA MASCULINA Vola{ Crlrrlia CV Sani Cl,ga[ Ussia Taurs

SEGONA CATALANA FEMENINA [ :V Sant GuJa1 TMA-V. Sanl Esteve

JUVENIL FEMEN I CV Sanl Cugat FMA-CN Sabadell

t 3

CADET FEMENI CV Sani Caigat TMA A-V. Sant Esteve CV Sani Boi-CV Sant Cugat TMA B

ll[ Salkidullenl :rr-Jirninr F{, R

3- 0 isuspèsi

CADET PRIMERA DIVISI Ó 11euve FS Sant furgat-Canel FS INFANTIL SEGONA DIVISI Ó CN Caides•lieuve FS Sant Cugat

8• 1

-2- 8 .. .3- 1

3.0

HOQUEI HERB A DIVISIÒ D'HONOR B MASCULINA 3unla FC•Caja Cantabrr<a Sardinera - 3- 2 PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA Füara H1-Júnior FC .---

3' 3

PRIMERA DIVISIÓ MASCULIN A Atlè11c Terrassa-Júnla 1917 1• i

FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A F5 Vall de Terres Cllnnpyc 1 igrrsla FS PRIMERA NACIONAL B CE Sant Juilà lieuve FS Sant Cugat

TERCERA DIVISI Ó OX 20 .00 Arsenal-Esquaix S crit Cugat

CADET FEMENÍ PREFEREN T DG 09.00 S E .S l IJF Sant Cugal A HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULIN A DG 12.30 PHU Sanl Uuual i iC: Sanl Just PRIMERA CATALANA FEMENIN A CHP Bigues i ({ordis PH{ : Sanl {'ullal {alornal!

JÚNIOR CAMPIONAT CATALUNYA 0S 15 .30 P}IC Sant Cugal-P Vrlafrurra DM 20.00 FC Barcelona-PHC S :uil f :ngal

JUVENIL LLIGA CATALANA Sant Marll•Hand[xol Sant iJiiprii

JUVENIL CAMPIONAT CATALUNYA 0G 11 .00 PHC 5[ Cugat-CE I.leoda Llista Blava

CADET LLIGA CATALANA 11 [ e>peraliva Flanrllxil Sanl Cugal A Hanrtlu,l Sant Cugat B (descansa)

INFANTIL CAMPIONAT CATALUNYA 05 14.15 PHC 51 Cugat-CE Lleitla Llisa Blava

VETERAN S DJ 21 .00 Esgnaix Sant Cugal-F Montjtiir, FEMEN Í DJ 21 .00 (1 Satrarie!f .Esqualx Sanr Cugal PETANC A TERCERA DIVISI Ó DG 09 .00 CP Sam I :rir)at CP La Balconada OUARTA DIVISIÓ FEMENIN A DG 09.00 ( :P Mira sol Estrella ífe Mar CINQUENA DIVISI Ó DG 09.00 flerdanyola 11. -CP 51 Cugal Alietic A DG 09.00 CP Mira-sol-Tossal del Cara SISENA DIVISI Ó DG 09.00 CP Mnntgal CP Sanl Francesc 00 09.00 CP San[ Cugat AtieliC B-Les Terre s

BÀSQUET SEGONA CATALANA MASCULÍ 0G 18 .30 l1E Sriril {rogai i,R M[lnlperir0s

ALEVI CAMPIONAT CATALUNYA DS 13 .00 F'IiC 5t CugaE A C{. l Ieda Llista Blava DS 16.45 CP Sani Ranluri PHC San[ [ :nga[ E i D5 11 .45 [[penades HC . PHC Sant i ;rrgat C

SISENA DIViSI0 SUBLLIG A DG 09 .00 CP Mtxs[gaE CP Sant FranCeSC

FUTBO L PRIMERA REGIONA L Stihurrnse Sanç Cugal

PREBENJAMÍ FUTBOL A 7 Mollet F'!i Saril [;Iig;3l A ['B Sant Cugat Ei•Sahadell Nnid

JÚNIOR CAMPIONAT CATALUNYA FC Barcelona-1f 1C Sant Cilgat talurnat )

(snspr:s )

SEGONA REGIONA L P. At€ético Madrid Ag irta-PB Sanl Cugal 0- 3 Tihddaba torre Romeu CD La Farga 3. 0 UE Sabadallenra-J3nior FC k 0-1 (S(A ) Ul) Mira-sal-Baca lJnión- RutN B (suspès ) TERCERA REGIONA L ,I«nrnr FC f3-La Plana[1a

(suspès )

JUVENIL SEGONA DIVISl ó PB Sant Cugar A-Matadepera 1 5 La Planada•PB Sant Cugal B 4-3 (SIA)

4 .2 i] 1' i

HANDBO L PRIMERA CATALAN A Handtxsl Sara Cugat A Tl7M l a Cannn)a . .. .27-27 TERCERA CATALANA H . Terrassa-Handbol Sant Cugat B

17 21

SEGONA CATALANA FEMEN I liandbal Sant Cugat H Agramunt 11-2G

JUVENIL CAMPIONAT CATALUNYA CH CaO-PHC Sanl Cugat D-2(} INFANTIL CAMPIONAT CATALUNYA Andana HC-PHC Sarll Cugat 1-1 7 ALEVÍ CAMPIONAT CATALUNYA Andorra HC-PHC Sara Cugat A 1 14 PHC Sant Cugat 8d Vendrell 2-1 0 PHC Sarsr Cugat C' .CP Monjos 15- i

25

CADET LLIGA CATALAN A Handbol Sant Cugat A-11 Hubr 0M Gràcia-Handbol Sanl Cugat B

3J-1 3 24-1 7

BENJAMI CAMPIONAT CATALUNYA AE Santa Isabel-PHC Sani Cugal R 1-1 t PHC Sant Cugat A-Maldis de 13e1 11 . 0 PHC Sanl Cugat B•CP ManKrS 4- 2 Slel[c Terrassa-PHC Sanl Cugat C 4 - 24

INFANTIL PRIMERA DIVISI Ó Robi P13 Sant Cugat A PB Sant Cugat B Sabadell

1- ü 2-4

BÀSQUE T SEGONA CATALANA MASCUL Í CB Lliça d'Amoni-UE Sanl Cugat 47 . 10 3

PREBENJAMÍ CAMP. CATALUNYA PHC Sant Cugat A-CP Manjns 3.0 C7' Sani Josep Badalona-PHC Sant Cugat B . . .3- 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISl ó Robi PB Sanl Cugat A

1- 2

ALEVÍ SEGONA DIVISI Ó PB Sanl Cugat B Rubi

SEGONA CATALANA FEMEN I UE Sant [uogat-HC Manarell 69 .4 4

5-fl

PETANC A TERCERA DIVISI Ó CP El Miguelet CP Sanl Cugal

6. 1

HOQUEI PATIN S PRIMERA CATALANA MASCULINA Sicaris Ciub-PHC Sant Cugal 4- 4

OUARTA DIVISIO FEMENIN A Ciudad Cooperativa -CP Mira-sal

JUVENIL CAMPIONAT CATALUNYA RC Sitges CR Sant Cugat .. . . 0 78

BENJAMÍ FUTBOL A 7 2A DIVISI Ó San Cnslóbal-lO Mira-sol-Bann lXsuirrs- - -7 .3

PRIMERA CATALANA FEMENIN A PHC Sant Cugat-Igualada HCP A 5- 4

CINQUENA DIVISl ó CP St Cugat Atlètic A .GP Can (leu B CP Sanla Hnsa • CP Mira sol

CADET CAMPIONAT CATALUNYA C R Sant Cugat UE Santboiana 5-17

BENJAMÍ FUTBOL A 7 PB sant Cugat 8-UF ra-sal-Baca Ungn

SEGONA CATALANA MASCULIN A PHC Sant Cugat -GP Srtges 6-4

SISENA DIVISl ó Can Palet• CP Sant Cugat Atlèfrc B

CADET SEGONA DIVISI Ó PB Sant Cugat A-Sabadell Nartl-.PB Sanl Cugal B (descansa)

TENIS DE TAUL A PRIMERA NACIONA L Roiyes llf- .Sard Cugal SEGONA PROVINCIA L UE Sant Cugal-SCH El Ciervo TERCERA UE Sant Cugat CT- T Mnl[ns de Ret

4-2 4.3 p• 4

3-4 9

2-5

DIVISIÓ D'HONOR BARCELON A Mentaerry-geuve FS Sant Cugat (susPès)

JÚNIOR FEMEN Í 0G 09 .30 C') Parets 11E Sant Cugal

33-1 1

RUGB I PRIMERA CATALAN A RC Silges-CR Sanl Ci,gat

3- 2

SEGONA DIVISI Ó OM 21 .00 Lsguac sant Cugal Tenis Sev a

SEGONA CATALANA MASCULINA D5 19 .00 HC Sanl Jusl P1•Il : Sii311 Culta !

HANDBOL PRIMERA CATALANA H. ESpluyurs Handlwl Sanl frugal

ESgUAI x PRIMERA DIVISl ó DM 21 .001 sguaix Sanl L:iirrat A•GN Catalunya

JUVENIL LLIGA CATALAN A HartrlboE Sui[ Ciiyat Sala-Hurla

1-fi

INFANTIL FEMENÍ

CV Vall d'Hehrdn-CV Sant Cugat TMA

PREBENJAMI CAMP . CATALUNYA DS 09.45 {'a1 ll,nfoy I iC PHC Sant Cugal A f'Hl : :x311 : l .ugal [i [[lesuansa)

CAMPIONAT TERRITORIA L 05 19,00 Id r . ij,is l;asquel Srirll Cug :r l

JÚNIOR MASCUL Í 8519.30 Uf Sant Cugat AE Beflspon

BENJAMÍ FUTBOL A 7 D510,001K] Mica [Al Fkr(n lfnión-Cerdanyola V DS 09.45 Lüru :ordla PB Sanl Cugat B

RUGB I PRIMERA CATALAN A CN Sant CugaE CR Uniu . de Barcelona.

CAMPIONAT CATALUNYA B 05 19,30 i:R GranDEh:rs 8 . Cf3 í I t rlnr«n r

SOTS 21 CAMPIONAT CATALUNY A DG 16,00 AF Sant An[Ireu liaultrel Sarn Cllga l

ALEVÍ PRIMERA DIVISl ó OS 09 .30 ['E3 Sani Cugat A•Badia Vallé s

BENJAMÍ FUTBOL A 1 1 DS 11 .00 NB Sant {lurlur A Ef Rlangran a

TERCER A Club 1alrons Satkldell• UF Sant Cuga l

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A

BENJAMÍ CAMPIONAT CATALUNYA PIiC Saill Cugal A iuescansa) DS 10.45 Capellades HC PHC Sant Cugal B 05 12.00 ['HC : Srirll Cugat C•CP Masquef a

BENJAMÍ FUTBOL A 1 1 Can Rull R4rnulo 1-EF3 Sant Cugat A

2-3

11- 5 7- 2 (suspes ) {suspès] 14 . 2


46 d

f

e santa

ESPORTS

t

Djjous, 30 d'OCtubre del 2003

CLASSIFICACIONS espod federat VOLEIBO L

Jvnlor FC

4

4

D

6

4

B

Suburense-Sant Cugat

SUPERLLIGA FEMENINA

ApAStot Orense

4

3

1

0 18 10

7

Fontetes•Vista Alegre

Fbnigvogei

4

2

0

2

8

8

4

Fontsanta-Fatj9-Plera

Vallès g epanlu

4

1

l

2 11

10

3

Barrocannó HC a

1

1

2

6 11

3

Equlp

Vnlertc}a HC

4

1

1

2 10 17

3

Ysla Negre

Universidad de Burgos-UCAM Murcl a CV Sant Cugat TMA•CV Tenerite

3- 0

- .

0- 3

11

Playas de Benidorm-CV Albacete

3 .2

Hotel Cantur•Ritteira Sacra Monforte

-3 . 0

RC JaPaseta

4

1

0

3

7 11

?

CV Sanse-Caca de Avila CSC

0-3

CC Sarrlnero

4

0

1

3 6 12

1

Aguere Excenlrte-Universidad Granada

2-3

CA San Vicente A

0

1

3

1

CV La Calmada-Sagrat Cor Sarrià

3.1

Equlp

PJ PG PP SF 5C

CV Tenerffe

6

tintat Cantur

6

fi

,raja de Avlia

Me

18 4

5

12

15 3

11

6

5

16 4

11

Playas Benldorm 6

5

15 8

11

Univ. Granada

4

13 10

10

6

Univ Burgos

6

3

Excermic

6 3

CV La Carrada 6

3

3 3

CV Albacete fi

2 4

CV Sl Culta! TMA 6

2

12 10

9

12 12

9

11

9

11

A

10

12 13

. 15

Cv 5nw

6

5

7 16

UCAM Murcla

61

5

7 17

Rlbelra SHCra

6 1 5 6 17

,-Sagrat Car Sariià 6 i 5 5

8 8

3 12

Ltnlversidad de Burgos-CV Sant Cugat TMA; CV Tenerlfe Marlchal-Playas de Benidorm ; C V Albacete•H01e1 Cansar Casta Mogàn ; Ribeira Sacra Monfone••CV Sar,se ; Caja de Avila CSCAquere Excentrlc; CD lhlhrersidad de Granada CV La Calzada : UCAM Murcla-Sagrat Cor Sarrià.

HOQUEI HERB A

3- 2

5.0

RC Jalaseta Hortigvogef

1 2

Vallès íJepumlu-Rarrocanes HC

2- 2

UD iatrrlriante Valentia HC

.

. -

-

7- 2

ren taunnento

PJ PG PE PP GF GC Alta

4

s

u

v

2u

a

2.1

H . Seat Cugat

5

2

2

1 142 133

i f

.2- 2

CEH BCN-Sants 5

2

D

3 135 142

4

CH Santpedor

5

2

0

3 141 149

4

La propera (2 DE NgVEMBREj :

H . Cardedeu

5

t

2

7 130 133

a

B . Almeda-C8 Cambrils ; CB Sentmenat-La SaEi e

5

2

0

3 151 159

4

Reus ; UE Sant Cugal•CN Mnntpedrbs; BC Sant

CB Lliçà d'Amuni 6 0 6 422 534

5

0

2 17

7 15

lEH Calella

EF Cerdanyola

7

4

1

2 10

6 13

Tt1M La Canonla 5

1

2

2 133 144

4

Joan Despi-CB Uiçà d'Amunt ; CB SafoU-CB

Can 6011

$

4

1

1

9

fi 1 3

H . Esplugues

5

2

0

3 128 133

4

Cerdanyola: AEC Goifblarlc-Calafell ; CE Molin s

Fontetas

6 4

0

2

6

5 12

St Marlr•Adr}an . 5

1

1

3 128 145

3

de Rel-CB Castelldefels; C8 Sanl Just-ADT

11

B1ui La Roca B

(]

0

5 117 132

0

Carretwr .

3

Santteliuene

7

3

1

3 10 10 1 0

Orense; Club Attènco San Vir_ente•RC Jolasela .

Sutnuense

5

3

1

2

7

7 10

Propera Iornada (2 DE HOVEMSREj : iDM La Canonla -

SEGONA CATALAN A

Honigvngol Vallès Deporteu : Barrocanes HC-UD

Fonlsanta•Fatfó 6

2.

3

1

7

5

9

CH Santpedor ; 8M La Floca B-CEH BCN-Sants-LIBAE ;

GRUP 1

PRIMERA DIVISIÓ FEMENIN A Afara HT Junlar EC

3-3

RC Polo•Lagunak

3-0

Olimpia HC-RC Jolaseta

. ..

..

. . .0 . 0

Alcalà HC-CA San Vicente . .

6- 0

11

10

5

1

Tabunente ; Calacantabrla Sardlnero-Valentia HC .

Cervelló

6

2

2

2

9

B

8

CH Sant Esteve Sesrovires-H. Cartleeeu; H. Esplugues.

Can Parellada

6

2

2

2

6

7

8

H . San! Cugat: HC Manyanet Las Cons•Gavu9 ; Sant

ATHC-C8 seca . . . .

Rifes

5

2

1

2

6

4

7

Marti-Adrfanenc B-CH La Salle Montcada; LEH Calilla -

CBF Cerdanyola-CE Sant Nicolau . . .[suspès]

Cubelles

6

1

3

2

8 10

6

GEiEG .

UE Sanl Cugat-8C Martorell

. .69-44

SanlOuirze

6

t

3

2

9 12

6

Slirta•CB Olesa B .

. .69 86

Terrassa 8

7

2

0

5

4

6

atesa M .

5

0

5

0

5

9 5

5

SanMauro

6

'1

2

3

6

B

5

Sant Cugat

5

1

1

3

3

7

4

Cerdanyola V.

6

1

1

a

6 12

4

JOnwrFC

2

t

1

0

11

4

3

Olimpia HC

2

1

1

0

6

0

3

Aiora Ht

2

1

1

6

7

4

3

liC Jblasela

2

t

1

0

3

9

3

RC Polo

2

1

0

1

3

3

2

Alcalà HC

2

i

0

1

7

B

2

Lagunak

2

4

0

2

1

Propera Jornada (2 DE NOVEMBRE} Santtetluenc Olesa ee Muraserrdl : San[ Cugat Can Rull R . i ., Piera Fonletas ; Terrassa FC B-EF Cerdanyola dot Vallés ; Cerdanyola del Vallés-Fonisanta-Faryjó; Cervelló-San t Oulrze ; Ribes•San Mauro; Can Parellada•Cubelles ; Vista Negre-Subureruse .

0

GRUP 3

CB Lliçà tl'Amunl•UE Sant Cugat

.96 . 86

- .47-10 3

llE Capellades CB Sentmenat

79-6 8

La Salle Reüs-B . Almeda

83-4 1

C8 Cambrils-CE Molins de Rei

72-6 2

CB Castelldefels-AEC Callblanc

64-70

Calafell-CB Salou

76-88

CB Montpeclyds•ADT Carretour

77 . 5 2

PJ PG PP PF PC

PRIMERA CATALANA

UE Sant Cugat

6 6 0

AEC Collhlanc

6 6 0 461 431 1 2

RMs

CB Cambrils

6 5 1

442 410 1 1

487 379 1 2

Lagurlak•Oflmpla HC ; RC JdaseW-AfcalA HC ; Jrinb r

Gavà-H . Esplugues

rC Cloti Atk}lico San Vipentc

CEH BCN-Sants UBAE-UEH Calella . . . .31-32

CB Saleu

6 4 2

457 410 1 0

GEi£G-CH Sant Esteve Sesrovires

CB Monrpedras G 4 2

44l 405 1 0

8 . Almeda

G42

442 430 1 0

H . Cardedeu-San[ Marti-Adnanene 8 - . .27 2 7

UE Capellades

6 3 3

438 446

9

CH La Salle Montcada-HC Manyanet . . .19 23

CE Molins de Rei 6 3

3 412 412

9

H . Sant Cugat-TCNt La Canonja

CB Castelldefels 6 3 3

462 442

9

BC Sl Joan Despi 6 2 4 443 452

8

La Saie Reus

6 2 4 412 408

8

FUTBO L

PRIMERA REGIONA L GRUP TERCE R

San Mauro-Cerdarryola del Vallés . . - . - 31- 2

Sanl Oulrze-Ríbes

[suspès]

Olesa de Montserrat-Cervelló

(suspés) -0 . 1

Cubelles . Terrassa B Can Rull Can Parellada . .

1- 0

Equlp

. . . 25-23

28 27

27 . 27

PJ PG PE PP GF GC ReR

. . . . .57 . 4 8

Basquel Llor-CB Igualada

Equip

29-30

83 .4 5

CB Calaf-CB Balaguer . . .

HANDBO L

Propera lnma06 i1 DE NOVEMBRE}: Aiora Hi•RC >P lo;

4956

C8 Lleida-C8 CasieBar B

SEGONA CATALANA

0

CA San Y+cenle 2 0 0 2 0 12

. .60-50

Alberl Disseny•CN Terrassa 8 BASOUE T

BC Sant Joan Despi-CB Sanl Jusl . . PJ PG PE PP GF GC M b

HiC Mariyar ct

5

a

I

0 144 118

9

ADT Carrefour

6 2 4 414 441

8

0E4:0

5

4

1

0 144 120

9

CB Sentmenat

6 2 4 391 432

8

riaY7

5

3

1

1 151 144

7

CB sant Just

6 1 5

7

CH SI Esteve S. 5

3

0

2 133 127

6

Calafell

6 1 5 452 506 7

452 502

. .63-72

Equip

PJ PG PP PF PC

CB Igualada

5 5 0

CB Dlesa 8

5 4 1 334 277

9

ATHC

5 4 1

330 294

9

CB Seca

5 3 2 322 2614

8

UE Sant Cugat

5 3 2

333 306

8

Basquet Llor

5 3 2

310 303

8

CB Calat

5 3 2

23B 263

8

CB Lleida

5 3 2 315 255

8

Albert Disseny

5 3 2

286 310

8

CN Terrassa B

5 2 3 299 278

7

Soria

5 2 3 309 340

7

C8 Balaguer

5 1 4 276 322

6

BC Martorell

51

4 258 305

6

241 254

5

CE Sant Nlcvlau 4 1 3 208 234

5

CS Lliçà d'Amunt 5 0

5

5 24-4 394

La popera {2 DE NOVEMBRE] : BC Martorell-Sans pere d'Or, CE Sant NicolaullF Sanl Cugat ; CB Seca•CBF Cerdanyola; C 8 Balaguer-ATHC ; CB Castellar B•CB Calaf: CN Terrassa B•CB Lleida ; CB Olesa B-La Salie Bages, CB Igualada-Súria.

truca a l Si ►rols arribar mes lluny

anuncia't a

1111

Mes

397 301 1 0

C8F Cerdanypa 4 1 3

. . .(suspès)

víia

6

]

3

EF Cerdanyola-Santfeliuerlc . . Equip

6

PJ PG PE PP GF GC Mli

CH Santpedor-SM La Roca B

Apdslei Orense CA San Vïcenle

2 111 109

7

DIVISIÓ D'HONOR S MASCULIN A

Júninr FC CaJacanraltrua Sardlnerd

0

Piera

Equip

La propera 1 DF. NOVEMBRE) :

3

Propera jornada (2 DE NOVEMBRE) : Jrinbr FC-Aprstol

7

17

La Salle Montcara 5

(suspès )

93

674

el a

86

6 1

trobarà s totes

estacions

le s de

FGC


PUBLICITAT

p ljous, 30 d'OCtUbre del 2003

7 al 15 de novembre

an uvrs EXPOSICIÓ 20 ANYS DE CATALU ~

-Taller pedagògic de ràdio per a nens present i futur de la ràdi o p- Passat, _ I_

-

d dari de Sant Cugat 47


48

el crtari de Sant Cugat

dijous, 30 d'octubre del 2417 3

4

EL DIARI DE SANTCUGATRIBUNA

Jordi

ser

Pujol :

la

"Catalunya

Califòrnia

pot

europea "

El president de la Generalitat inaugura Santcugatribuna amb més de 300 persones i seixanta emprese s

FDRii M

Jordi Pujol, pmsii€ent de la Genc raiitat dc Catalunya, va convocar divendres més dc 300 persones, e n representació de més d'una seixantena d ' empreses de Sant Cugat, en l a • rtTritmra dc les sis sessions programades dc Santcugatribuna . Pujol va inaugurar aquest liirum empresaria l amb una ponència ala Masia 1Los:1_r de Valldoreix . [ .'enaua presieicnl de l bnvcrn català va iniciar la ponènci a repassant 1'cvolueiLi de l'economi a :catalana de les últimes dècades destacant "la grm transtnrtnaciü" qu e ha snlèrt [ 'alallulva . ] :n íiquest a nlateixa linia. .lnníi Pujol va apuntar que"aka tothom pretén ur la Califòrnia europea. Nosaltres si que 1)odei n arrihar a ser-ho . perit per autnscguir•ho, hem dc superar el nostre dèf ieit frswl" . :I mandatari ealal i va assegura r que Catalunya "és un pais d'un all nivell de desenvolupament tinta un a LY:onelilt Í a detic rlvn 1 u paL4i. La nostra economia s'ha diveRii irat molt . Ens ehem inircxiuït hè en el camp de les noves lcennhtgies . Catalunya esta molt lnn situada gcogrkficantrnF des cara a la lcigistira i tr uti turisme potenl" . 1 .1 pivsidcnt va llu : u r la situa riai privilegiada del pais i de les seves riTrnnnieaeietins, i v a yualitirar alglinrs in l i.ietitrtlitures projc rtadcs, celrt t el TCïV " cltie ve xinu-xanc", el sinererirci de L'crdautyola del tafilés, c l Lluakrt cinturó i el túnrl d'1 Eorta d' . 'eneert".

Un bon concepte de Catalunya ''PujLl€ va destzie :lr tainlhi cl fet que e n nlnlls païsrn LIcl nliarl "lc'11e11 llrl 1)01 1

enncepty de unuaaltl•eti f' 1 presiden t dc la (ieíierahtal etc ('atalunva v a e,+nllvar :u ( ':rtzilutiya :111 1h altra, pltisctis C[iiii Suïssa er 1inlanLiia i va een crttar que "es pclt ser un Ixkis polit perd Conipetititk ' . iaanthe tal atïrlnarslu e l'economia etc C'atalunv a lira mol t cap eniilna" i va Lleetacar lu "calTaeitai d'ilnv ertiicï ' del govern eatala ca p a l'cxterie e

L'encara president de la Generali tat de Catalunya fins al diumenge lli de novembre també va interessar-se pclfutur delpais . " lk:cmaalsPropcrti anys espcrrt un gr•,ul prng]-és de Cata lunya". va dir. També va prinritzir l a "Yornuició perols joves. la rl:ccrizt i l a innLnaciLr ' com un dels clements clau

lelràtr Durant els parlaments, Jordl Pujol va assegurar que "en la transtormaeió de Catalunya, Sant Cugat també hi ha tingut un paper molt especial " per al desenvolupament de C'alalun ya . "1'.n els últims cinc anys hem un canvi molt impnrialnl crl la recerca" . .lordi Pujol tlitnhè va €i r ICicrèu Cia a 1 ' esial LlL' I eeonl11nia sauttenga trnca . "En la ultnsiormacia) de Cata -

Pujol assegura que "Sant Cugat simbolitza un tipu s de nova societat i economia" litnya, Sant Cugat tamhè hi ha tingu i un paper molt especial . is rin llo c espcciaimcnl indieatperirnpulsairi'ceonornirt' i v,] prear com a relcr iici :i algunes empreses dc fia ciutat co m C atalena Occident, Sharp.13ltchrinlc r 1 ngclheim, Rciche. Ferrer l nternacional i llewlctt Paekalri€ . Pujol v a deStaear que el :nunicipi "sinllxtlitrs

un tipus de nova socis tat i economia. Un bon exemple és la 1-3-30" .

Fomentar I'ecortomia Ioca i L'akalde de Sant C'ugat . Lluís Reeoder, que lambè va presidir Pacte, va destacar la posada en priartica d'aquesta[ iniciativa, que "aposta pe r fomcntair cl sector econilntic del

municipi" . l'alcalde de la ciutat v a assegurar que "Manresa és cl centre geugrsfic de Catalunya, però San t [ 'ugat és cl centre econenee" . Reeoder va demanar "suhrciut ' u Ics empreses de Sant (ugal tluc "e s eaxnpronletilt a viari de cava a l a ta t " . l .as r17elxiinza autLlrlral de la eliltii l va reeeRlar que un total de 3 .5(I sei a les empreses que hi h11 a SilIlt ( lig:ll i que donen feina a 3(1•(1[1(1 persones . "Salti Cugat té la necessitat de cühcs[orlilr I interrelaeionar les emprese s amb la nostra cimal. 1 aixri és prorisament el gtic pretén Santcugatribu na". Respecte al president Pujol , Recodcr va al ïrlnar que és "la persona ntès rcilevant del mestre pais dotan t els últims 33 anys" i que cr] "la per sona més indicada per obrir aquost a iniciativa" . Aquesta primers edició de Stirtt-

eugatrihona la prnnuxi i€ ' organitz a I'Ànlhit de Promoció 1 - :conilrttica d l l' Ajuntaunent de Sant Cugat i la lxltrcr eina cl I eutsche 13arnk i F i . 171niz1 111:. SeN-I . Cetevr. Es pot extreure més informació de Santcugatrihuna a Jrrrja: girs, e :Iriiuria .srrnkligaf .utg. D següent ponent, el [tou presldent Fl szt on convidat dc Sanlcugatrihuna podria ser el nou president de la

El segon convidat de Santcugatribuna podria ser ei nou president catal à Generalitat de C'atalurtya . Aixi v a anunciar hu l .luis RLwnder : "El rostre que cl proper convidat tos el nau president de la Generalitat de Catalunya" . Reeoder tumhc va avasrçrar qu e l'èxit de convcleatinia d'aquest prime r espai de debat podria provocar un a nova ubicació de Santcllgatrihuna . L alcalde de Sant Cugat va declara r que "la resposta dels empresaris d e Sant Cugat ha estat molt positiva . En

les properes sessions estudiare m poder-fito fer en tln liclr anth niés capa citat u ampliar la capacitat del Iktc" , Frtcara nu té data c I segon cicle . però segons rl prYTgrlnrl, s'hauria d e celebrar aa fina 1 dc desemhre ct pri nci pi de gener. Reeoder va afirmar que aquesta primer[ edició de Santeugatribuna . . .lata aposta personal clor €eia temp s que volia que esmateriaiiCrés, dctnar ï buits". 11 Àlex López


ois . 30 «octubre del 2003

ECONOMIA

el dwi de Sartk Cugat

49

EL DIARI DE SANTCUGATRIBUNA

Assistents al primer dinar-fdnum de Santcugatrihuna David Gonzàlez Castro, Antonio Ganzàlez, Miquel Ranera San, Orlanda Manzano, Antonio Morato, Marcos Alonso, Josep Lluís Llucia , Jose M . Jané, Victoria Carrascosa, Juan Sànchez Marín, J . Ramon Femàndez, Joan Ràfofs i Esteve, Joan Franquesa i Cabanes, tardi Travesset i Masanes, Enrique Pérez i Pla, Josep Canalia i Puig, Montserrat Tàpies i Lloret, M . Jesús Català i Suera, Vicenç Santos i Batista, Sebastià Altet, Sebastià Alegre l Rosselló, Rohert Navarra, Antonio Vinallonga, German Vinallonga, Carle s Navarro, Aiex Berenger, Guillemio Regueiro, Elvira Delfin, Jordi Alonso, Natalia Berenguer, Josep M . Morral, Juanjo Duelo, Rafael de Tovar Canterla, M . Lluïsa Luna . Antonio Gómez PoJl, Rafae l Morillo, Josep Martínez, Ricard Prior, Xavier Torres-Canals, Pau Malet, Martí Fortuny, Eugeni Feliu, Josep Aris, Josep Serra, Lluís Vallve . David del Moral, Josep Rabat, Manel Farre, Luis Estrella , Pere Jorva, Joan Matarin, Rosa Marcet, Joan (]ulles, Santiago Ponseti, Joan Barrachina, Lluis Jiménez, Jorge Yanes, Francesc Garrido, Luis Morales, Jose M . Jiménez, Jaume Pubé, Fernando Palomar, Vicente Calvo, Ventura Coth, Biel Garriga, Joan Rios . M . Carmen Sellares i Font, Concha Forteza Bueno, Antonio Pérez Farguell, Jaume Llorens Soria, Jutlith Millan Alegret, Alfonso Llucar López, Jaume Sastre Marce, Esteban Arimany, Vanesa Lao, Pedra Villodre, Juan lgnacio Segura, Joan A . Mulinari, Lluis Mascareli, Montse Sierra, Francisco Magallanes, Joan Marquès , Ramon Marín Molina, Jaume Pla, Miquel Bonet, Ragelio Oficialdegui, Jaume Farell, Pere Prats, Manel Andrés, J .L . Gavilan, Manel Arbesú, Francesc Varela, Xavier Argemí, José Campmany, Joa n M . Carulla, Xavier Marcual Mora, Roger Navarra Tomàs . Josep M . Carulla, Jordi Besses, Joan Lluis Francesch, Javier León, Anna Camella, Josep M . Vallès .


50 el drarideSartt[ugat

ECONOMIA

Dijous, 30

d'octubre

àel 2003

F[ DAR! DE SANTCUGATRlBUNA

Assistents al primer dinar-fòrum de Santcugatribuna Lourdes Viilaniayor, Xavier Escura . Eduard Dalmau, Ana Casamian, Mansa Ar??~~i~ . YaSm : : ? Rtiiil 1 , . t-i,irninr Canela i Piqué, Jordi Tramullas, Nati Tort, Carlo s Canela, Jordi Mateo, Pere Sils ; Satjarl, Anlrrni Giiull . 1]r . ,k}sep M . Salas, David Ventura, Joan Puigdomènech, Ramon Sastre, Joaquirn Gahéauu, Jnsiil Eres, Luis Pascual, Artur Serra Mnrek S+ hymansky . Guilifnrmo Rodrigusz, Ricard Morros, Ferran Aguilera . Jordi Marti-Sulla, Goncepcié Cures . Ra[el Ra?o,rs l aiael l rnr?E~[, Jordi Ramental, Josep Canals, Santiago Vila, Javie r M . Barris, Dr Diego Fernander Causo, Jose M Gil, Josep M . Umbert, Miquel Armengol, Antoni Cisteró, Juan M . Albuoi, Jaume Baiiseils, E?,rique ritu Roja , . Miquel Blanch Ferrarons . Arrissin Siibr??3í) ( enlalez, .Andreu Martinet Faura, César Ramirez, Sonia Carrillo, Enric Toral, Josep Antolin, Anna Puig, Mercè Barcons, Eva Blanco, Miguel Rodriguez Puche, David Sanchez Vila, Jaume Rurna Rodríguez . Antoni Balugo Cabue, Xavier Palet Farrera, Joan Sala Sanjaume, Albert Casajuna Miras, Carmina CclriYul Cirera, Miquel Llugany, Joan Migue l Manriquer Justo-, Jnrrli TrerTiUlLdtí Rovira . Albert Alcové, Josep Maria Grau, Joan Josep Brugera . Joaquim Borras, Jordi Ausió, Eduard Peris, Eulàlía Devesa . Alfons Conesa Badiella, Frederi c Ricart Jullen, Joan Garriga Rodó, Alfons Conesa Pagés, Belen Cosculluela Montarïé, Mercè Conesa, MÓnika Blasco, Jordi Castell . Ramon Coromines, Jose Pelufo, Jose Sanchez, Maite Sorribes , Pedro Berzas, Óscar Sàncfiez, Christian Gewehr, Marta Castellon, Ignasi Moner Lopez-Esteve, Juan Luis Velasco, Francesc Planas, Rosendo Pitarch, Pilar Gallego, Carros Pitarch Gallego, Mbnic a Girau, Carolina Pitarch Gallega, Carlos Marti, Albert Pitarch Gallego, Irabce Fontcuberta, Hble . Sr. Jordi Pujol i Soley, 11-lm, Sr. Lluis Recoder i Miralles .


OtjOl15.

30 d'octubre del 2003

PfJBUCETAT

aari de sant cwffi 51

Préstec Hipotecari D B

Euribor + 0,45 % TAE 2,574 % Condicions vàlides per a noves hípoteques i subrogacions d"altres entitats . L'esperem a la PI . dels Quatre Cantons, 1 . Sant Cugat del Vallès. Q bé truqui al 93 674 14 04 . Descobreixi tots els avantatge s d'un tipus d'interès realment baix .

, Deutsche Bank 4

TAE 2,574% prenent corn n base I'f. urrhor ,r ilri ;my : 2,076°Id publicat al BOE (23108120031 . Calculat per a tntr +iç. r7cró de 64.000 E a 30 anys pera 12 slrintr; . menSr nts Rennsló anua l

• •

del tipus d'intet e, sense arrodcmurtenl Irrrlrrlrl rrl ;$ :Irn del préstec: 80% del valor de la faxacióde Yhabrtaryn f :[rrrri siir rYoF rtura 150 f . Sense cornrssió de i .Frnr .frl lar .rrT parrial CarmssKr de cancel laciCr Mal 1% . Termini mdxrrn 30 arevr,


52 e amo;

de sant cagat

EL D1ARI DE SANTCUGATRIBUIVA

Assistents al primer dinar-Brum de Santcugatribuna Jordi Jnty Lena, Jaume Tuhau, Joan Recasens, Montse Turu, Ramon Grau, Josep Ramon Sanromà, Narcís Garcia Clavell, Monts e Cayuelas• Marta Bautista, Sr,si Alvarez, Dolors Ayora, Jordi Puignerú, Ramon Riera, Antoni Ramon i Aiguero, Angeis Solé i Gili, Jan Carbó, Salvador Gausa i Gascon• Xavier Boix i f II, : i f `amar, Berta Rodriguez, Pau Calsamiglia i Blancafort, Rafael Enriquez i Oteo, Francesc Cardoner, Xavier Laborda i Gil, Marc Monells, Lluïsa Munoz, Alfredo Bergua Valls, Susan a {I + . :l . ~: :I J ! Cortes i Morros, Marta Suhirà i Roca, Josep Ramera Tejero, Cristina Paraira i Beser, Enric Tomas i Guarch, Joaquim Triadú, Sr . Garrigués, Ramon Bonastre, Marisa Monsalve , ,)vilaqua, Elena Garcia Fernàndez, J . Antonio Fernàndez Marqués, Antonio Ferrer Verges, Carles Freixas Gomarrosa, M . Eulàilia Egea, Agustí Gutiérrez, Mónica Mateu, Jairne Calvo . lçlnasi Fraile, Antoni Volta, Mr. Nishikaw, Miquel Torres, Jordi Cardoner, Josep M . Calvo, Miquel Alvarez, Lluís Castellet, Ramon Albareda Roca, Joan Deu i Panella,Bema Ferrero , 1i}nril . Francisro Sànchez Martinez, Juan Andrés Sànchez Méndez, Jose Sànchez Méndez, Francisco Sànchez Méndez, Miguel Alcobendas Cabello, Albert Martínez Ferrer, Ignas i Lltinil2ricl, Maons, Eduard Torres Lozano, Josep Montserrat, Vicente Calvo, César Gonzàiez, Manuei Ruiz, Emma Cantallops Bonnin, Pere Xercavins, Manel A . Torras, Leticia de Ponga, Aiéxi a Porqueras, Lluís Vericat, Diego Artacho, Pilar Garcia-Valdecasas, Oriol Monserda, M . Teresa Cordon, lmma Làzaro, Eddy Ventura, Felip Massot, Paco Pérez, Rafael Torres del Casililo, Susan a Neira, Oscar Saenr Armo, Víctor Fernàndez de le Reguera Sanfeliu . Ir 1

rLF,,

11 111 :

r1f II[}n!

{

! l,'.! f

i


[jous. 30 d'octubre del 2003

EL DIARI DE SANTCUCATRIBUNA

ECONOMIA

eli deSant cegat 53


54 d

de santCexgat

EL DIARI DE SANTCUGATRIBUNA

ECONOMIA

oljous . 30

d'octubre del 2003


1»us,

30 croctubre del 2003

ECONOMIA

d cbri de Sant Cugat 55 L

EL DIARI DE SANTCUGATRIBUNA


56

de Sant Cugat

EiA

Dijous,

30 d'octubre del 2003

Ihnpreses assistents al primer dinar-fòrum de Santcugatribuna Anuntis, Arenasan, Banc Sabadell, BEI Barcelona, Beton Catalan, Blau Plat, Boehringer lngelhelm, Business & Creativlties , baixa de Sabadell, Calxii lena :-;!-;a, Catalana Occident . Cenlr Cornerciar Sant Cugat, CESS, Club Squash Sant Cugat, Col . legi Oficial de Gestors Adrninistrafius de Catalunya, Conei . Correus , 1'1 ' 0pborah lbenca, ort :e, Deutsche Bank, Ei Oiii CuGA1 DIR, ESADE, Escola Universitària Gimbemat, ETSAV, FiATC, Galeria d'Arquitectura, Galeria Temàtica, GFT Iberia, Globa l Msd, Green Class, Giiip Ferrer, Grupo X7[1 . SL, Hewlell Packard, HGC, lnmobillaria Colonial, ISS, L .icensing Consullants, Market Developement, Match Mind, Motor Klasse . Niu Habit, Novela n .' Nr:ttOry, Perfumeries Regia, PGS, Ribamon, Roche, Sant Cugat Comerç, Sant Cugat Obert, Schlller, Sharp, SOREA, Tabasa, Tallers Moragas, TMA, TNS, TPU, Trade Center, Ublsoft . Valldorei x aval, Vertix, VIBCON, Voivo .


Dijous,

34 d'oCtElbfe del 2003

el diari de Sant Cugat 5 7

ECONOMI A

última ]toro, quan els clients ira n tornat de lrehallar.

Lluïs a

-Üli ha algun vessant del negoci que no s'hagi esmentat? Una altra via dc negoci és la forntaciri, adreçada a llicenciats e n iNE1 ( . En concret, belo Drganitr.a t un curs d'entrenador personal a l Centre d'Alt Rendiment, que h d tingut molt bena act)llida, Al s alumnes, els hem donat paute s stihre màrqueting. temes tiscals i tat allò que és necessari per fer d'entrenador i que no truhen a la carre ra . D ' altra handa, aquest estiu he m trherl una altra via de negoci, gri è S[lIl les elassr5 tac; natació en CDTltli Il Ilais de eiilti, ! la Veritat és que h a ltilu :onat molt bé . En un tlltllr prul inl també voleia prumocinna r l ' esport in eo/ttptur,t . un servei des i inat a empreses prrqué el, seus tre haliadors puguin lèr esport dins d é les pròpies instal•lacitins .

Mu~oz

Gerent de Training Dream s

Fem Ientrenament esportiu a mi a Lli

L'entrenador personal pot ser la solució per a moltes persones que valen fer esport però no poden . U'aix4 parla Lluïsa Munaz en aquesta entrevista i de com funciona

aquesta

empresa esportiva tan especialitzada que ella dirigeix .

-Per qué Training Dreams ?

gte°r natural . Aquí hi ha molt s

Ve a signiiïcar I'enlrcnamult ideal . aquell que es [ii dc manera personalitzada . Aixó és que la nostra corpresa ofereix, un entrenamen t físic que 1t molt en compte le s necessitats de cada client.

empresaris, cxeeulius i gent de pruIèssiti lliheral que tenen rnoll poc temps lliure i necessiten un serve i d'entrenament esportiu que s'adapti a Ia seva disponibilitat .

-Com va sorgir la idea ? És e! somni conjunt del meu mari t i meu, que som els sor i s de Trti nin g Dreams . Ell ja havia tingut un a empresa dedicada als esports d'a ventura i sempre havia volgut mun tar un negoci conc aquest . 1 .a idea de 1'clttrenadur Personal prové del s Estats UTtits, on estic moll estesa . Aqui ara s'està íntn)duint .

-L És Sant Cugat el millor Hoc per començar? A Sant Cugat iroheni cl nostre rar-

-Com ha evolucionat Trainin g Dreams des de la seva obertura? Nosaltres vans començar artth l'as scssorantenl de1 Servei d'Ocupacii t de Sant Cugat . Ens van ajudar a fe r un pla d'empresa i cec màrqueting , i la veritat és que estenc moll satis fets de la seva col lahoracici . Aixi , des dels inicis, al mes d'abril d e l'any passat, hem anat creixent a poc a puc perit de manera constant . Pel que fàa la eaptació de clients, e s pot dir que estem per sobre del s ohjectilis ntarrats en el nostre pl a d'empresa .

-Quins són els programes? Des d ' un rrl tiriirrit bàsic, per a gen i que fa molt tempti que nu fa espun ,

tïns a un dc molt més avançat, des tinat per exemple a gent que es vo l preparar per a una marató . D e manera més específïca, oferi m també entrenament per a gent de l a tercera edat, aixi com per a emharassades, nataciti, etc . Peris tot aix ò sota un estudi de salut tir cada per sona, de manera que també sorra capaços d'aconsellaral client cl qu e més li convé . - 0n es fan els entrenaments ? Alià on el client ho necessiti . E s poden fer a rasa seva, o ai aire I liu rcuenqualsevol instalsaciitesportiva pilltlira . -Teniu un equip de professionals?

Evidentment, tens els nostres pro fessors són llicenciats en Educaci ó Física .l és que en cl món de 1'eslxt n hi ha molt intrusisme . Els nostres sim professionals que han fet un a carrera universitària i tenen cunei xrntents d'anatomia, de fisinteripia i d'altres disriplirtes que resul ten molt necessàries per a I'asties soralnent esportiu . En aquest s moments tenim cinc entrenadors . Però a més treballem molt estreta ment amb un ] p etge especialista e n medicina esportiva, amb un dictis la i amb un fisioterapeuta . -Com és el dia a dia ? Jcnirn elassrs durant tota la jorna da, des de les 7 del mati fins a le s ![] de fia nit . Tos i que loti frattgesqu e tenen més demanda situ a primera hora del teia, de 7 a 9, i després a

-No hem parlat del preu. És car? Potser hi ha grat que pot considera r car el nostre servei, però és que é s ml~lt personalitzat . Nosaltres funrionrm per un sistema de tiquets , de manera que es paga en funció de l cluc es consumeix . 1 afixi, una hora individusi costa 25 euros, que no é s errés clrl cluc val una visita a un dietista o a un fisioterapeuta . Lina altr e possibilitat és fer-ho en parella, i llavors el preu baixa fins als 1~ ` etlrus per persona i hort . -En definitiva, en queden contents els clients? Sí, i moll . €'cr ara no hem lingo t cap haixa. F s podriadiryueels nos tres elidits s'enganxen raetiviffrt fïsica, i afixi, per una senzilla raó. perqué es troben hé . #F. A.

L'impost de béns immobles pujar à

l2OO4ntr3Oi12Ouros

ORDENANCES> Aquest dijntrs , a lcsdutxedef migdia . a Iri Sala de Plens de l ' Ajuntament tindrà lluc lot ple municipal rxsranrdinari o n s'aprovaran loti ordenances fiscal s de l'any 2004 . L'ordre del olia * que consta de tres punts, és el següent : propost a d'aprnvaciit del sisè expedient d e rnodi tïcaein del pressupost de A juntament i dels expedients numero u del Patronat Municipal d'E ducariei (PME ), de I'C}rganism e Autiinom Municiltal de t'ornunicaciit i lní'ormaeió Ciutadan a (OAMC1C') i de 1'Urganism e Autóntrm Municipal de Gesti ó Tributària (OAM(iT), per a 1'e xcrcici 2003 : proposta de modifi cació deles ordenances fiscals pe r a l'any 2004, i proposta de resolució de la subhasta de !a venda d e parcel les del Pla Parcial d'Orde nació del -furti dc Can Mates Carretera de Vallvidrera , Jordi .Ioly, tincn1 d'alcalde de

Prornoeili F.eoltinnica, tEiscnda i Serveis {.ienersls, ha avançat qu e per a aquest 20114 es preveu " un a reedistribucin i un reequilibr i d'impostos" . July ha confirma t que en el prüxim exercici els contribuents no hauran de pagar tampoc la taxa de sanejainent (recollida d'escumhrarics), perit si clu c s'apujarà l'impost de hérts inunnbles til3i) (tipus 0,85) . Am h aquesta mesura . els propietaris , segons els metres quadrats de cari a ltahitatgc . hauran dc pagar entre 30 i 120 euros més . El tinent d'alcalde de Pramuciti Econòmica, Elisenda i Servei s Generals ha argumentat aquest a decisiu assegurant que "la ciuta t cada vegada demans més manteniment i l'Ajuntament ha de sos tenir una pressití cconÚmica mol t important" . Contra t'especulaciQ urbanistica l : Ajuntament dr. S :uit Cugat v 01

evitar a partir d ' ara ] ' especulaci ó urhanistica i és per aquest moti u que s ' aplicarà una càrrega d'u n 50`.'• ;, en 1'1131 en aquells hahitatge s que estiguin desocupats . Suport a les families nombrose s Una altra de ics noves mesures qu e es posaran a la pràctica serií 1'aug menl en la hnnilïcaciti firis a u n 3(]% en 1'E13I a les families nom broses . Una altra novetat significativa que repercutirà "en un a ntillnrqualitat de vida per als santcugatencs" és la bnnifcariti d'u n 50%, de 1' impost d'activitat s econòmiques (IAE) .en aquelle s empreses que facturin més d'u n milió d'eurtts i que facin contrac tes indefinits durant cl 2004 a santcagatcncs que estiguin empa dronats ala ciutat i que hi visquin . Per poder-se acollir a aquesta normativa calcis que l'empresa reculli entre la seva plantilla un 10 % d ' :itlLleStti CaSl15 . <

Vilanova i la Cy eItrú

53 . 421 hab .

1,05

Badalona

208 .994 hab

0,98

63 .929 hab

0,9 4

60 .303 hab

0,9 1

115 .153 hab

0,8 7

9x .056 hab

Q,8 7

1 .505 .325 hab

0,8f i

185 .170 hab

0,85

242 .480 hab

0,8 1

Viladecans

57 .132 hah

0,81

Sant Cugat del Vallès

55.825 hab

0,7 9

75 .256 hab

0,67

174 .75fi tiab

ü,fi2

Manresa

Tarragona Reus Barcelona Sabadell Hospitalet de Llobregat

Girona Terrassa


GU1A

I iI1 de Sant Cugat

GUIA comercia l ADVOCAT S EULÀLIA PINYOL M Farrés,15A-lc D Tel . 93 674 44 69

ARTICLE S PERRUQUERI A l ESTÈTICA

1.

PEL-FA Ç Xerric . 78 Tel 93 589 68 4 9

ISABEI. FERRER l

ASSEGURANCES

MU O Girona, 9, 41 4 9 Tel . 93 589 54 51

AGENCAT Manel Farrés, 85, C

JOGEFA TORTOSA P. ST.jitonl . 1 2 Tel . 93 674 05 9 3

J.G . ASSOCIAT $ P1 Barcelona. 9 B Tel . 93 675 30 1 2

LL GRIER4 CABELLO Fsc . Moraas, 5, 31 3a 9e1 .936744494

ASSESSORIE S

999ICIA JULIA Av .Catatiaaya72 lr7a Tel. 9367441 64

Tel . 9 3

ALMENTAC I SALUM S Llegums culls , bacallà Conserves Sani Anlonl . 50 Tel 936745752 AL . LUMINJ CRIST. AUGUSTA S L Praça Di Galtès . 9 fI 93 675 41 7 1 ALUMINO Y CRIS T MOYANO S L Mercè Ro(1oça . 8 Tel 93615205 1 AL GARRIGA Orlenl, 65, Sabo 5 Tel . 93 675 29 0 2 PVC ST CUGAT De la lorre, 1 ter . 93 674 15 02

LA FAUNA fltila Celler, 35-37 TeI .93674 105 DINO S Aaila Can (raelIs, 9 Tet 93674371 7 ANTENE S COU. FAVA SERVEIS Anlenes . porters elacliònic s AviJ Fsc Macri . 85 C tel 93 5911 íl 0 1 A'ROLII9EC

us

ARQUITECTURA l GESÏ1C MART1 FINET l.)e la Crii . 99 . 1 r lel 03 81 39 írfi DANIEL CALATAYUD Rlil,i Rlir;ir1lllrliJ

li :? 9r lel . 1 :3

31

1 i

iirS

111 0 3

ESTUDI ARO Villa . 1 191 011 GIf 07 l( FUSTER l FREIXA ARQUIT., SCP r i Ml . 1 ,, l . Ii 91 . 9 :11 ;79 18 39

t

kROI MERCAD É 99 Ciei u 9 . Iel f91 9491 73 9i r 909 1 1, 1 M {JE MAR TJABÜU E í)r i Cri r . :Cr ir r Tel 911 1 .74 r l

COMPLEMENTS

ENSENYAMENT

FUN&BASIC Bosses, maletes, sabates, cinturons Pça . Dr. Gallés. 5 9el .935895801

CARME ÏALLEDA

TOT ART CANDINI Cursos plnlura I dac . Pça . Dr. GaIIès, 6, l . 3 Tel. 93 675 39 03

CAROONA VatliJoreix, 4 1 Tel . 93 674 15 09

ASSES. SANCHEZ CRESPO tASS . Laboral ,liscal , comptable 1 Jurídic Montseríal . 26 TeI 93 589 79 2 3

SUN BIKE Can Matas, 2 Tel . 93 589 17 57

C . Cnst Trritllado,s/n Tel . 93674 1453

l ASSOCIAT S Laboial . 991 l 19999 Sarila a, 38, 2n 29 lei 93 589 51 0 0 R&R ASSESSORS EC Ïiscl, mercarili l labora l Pil1e Celler, s111 , Tel 93 589 08 1 0

SAGARF1.A Eni1avallada, 27 Tel . 93 674 01 6 0 sc Moragas . 13 Tel 9367537 27

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 1 1 Tel . 93674 17 84 NOGUERA MARCET

AUTOESC . MOLIN S Villa . l Tel 93 674 42 0 0 Tots els carnel s

MER-K2 Rius l Ïaulet, 49-5 3 Tel . 9367560 21 CONGELATS L'IL1A CONGELATS Mrcl Pere San . P. 125 Tet. 93 589 38 06

CARNISSERIES TUBAU LaTorre, 14 Tel . 93 674 12 85 Mercat Torreblanca 9. 1•6i 17 Tel . 93 675 30 6 5 Mrcl Pere San 9. 104 Tel . 93589 1418 Passeig Rubi, 108 ValFdoreia) Tel . 93 674 57 47

CATIFES PAPIOL Venda l neleja Cg novas CastIIlo . 4 Tel . 93 674 65 00

CONSULTORIA OE D1RECCl1 GLOBALMED Forma919 i asses. en gesti~ . lluat1tat tolal PIge CeRer, 1 TeJ 609 262 848 COPES CLASSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel . 93 674 19 03

CENTRES BRONZEJAT PAYTUBI Can Matas, 2 Tel . 9367550 11

AUTOMÒBIL S

CENTRES

AUTOCOMARCA

PSIOU1CS

OFINOVA Av. Ll . Companys . 18 Tel . 93 875 23 73

BELSCDN )(X1 SA Cm Can Calders 10 2n beisColisxr@nevo es lel 93 675 32 67

CE R A MIOIJ ES

CHISTAL LERIIES

CATALONIA CERAMIC C1rI Sailt Crigal Cerlanyota . km 3 Tet . 93 560 15 00

CRISTALLERIA

:sr :or..A DE BALLS OE SAL 1

RODÓ Av . RILLS l Taulet . 6 Tel 93 1189 82 80 VJCAT 7 Criii Can Calders, 8 A Tel 93 675 20 01 r IS R A l C i A# TEISAfrL

: 7.199

,.l

9m 9 i iririi :í_L

CABANAS l ljieli li}r .

(3E.f l . il ; r :LUB MLJNTANYENC 99 ; :i ï; 7 9 :3 911 CLUB WATACl

SANT CUGAT Av. l l Coilril,rrivs . 2 9 Tel 93 674 3 98 ELECIIHCITA1

DE

ESFERA D'ART Arts 919st . i acadèriila SanI Ramon, 23 Tel . 93 675 91 44 ESCOLATHAU ial lntorpolar 1e1 . 93 589 81 08 KUMON Ma1emat4tues Camí iJel Cokrmarl 10 Tel . 93 1174 05 58 PAT99E7 PPRTICULAI1 Sanl Jordi . 22 Tel . 93 674 17 39

PENSIONS Rtrla . Rihatailarla, 20 Tel . 93 589 38 52 CAIXA SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel . 93 589 75 12 CAIXA TERRASSA Valldoreix, 32 Tel . 93 1175 31 00 ESCULTURA MIÜUEL CASAJUANA SALP.RERT Cal Pere Mosso Esculliira i pintura La Torre, 8 (Moireslir) Tel . 93 €175 40 24 ESMOLATS VAlJ S Especilisles ori 91999(1919111 esmolats Vic, 213, lro :iil 3 lel E33 915 41 23

CONELECTRIC DEL VALIÈS , lLLIlt vter servei Fecsa [ntiiísi Av. CerUarryola, 26 hr lel 93 5339 t9 17

ESTANC S

LA BOMBETA . SL Av. GataluiryrI . :t Tel 936r40{)24

LA TABAQUERIA 91 . 30-32 Tal 93 1175 04 05

€LECTHÍiI . iCS

9919ItC( CtFCO J JIT1S r] .!j r sr,1[

CALIIMA ELECTRO -

TRESAL TALLER TrIllIii urpi AIILllEl} Ciavè, 9 ri ii : 174 78 07

EL PUPITRE Aula cl'estucli Plaria Hospital . 9 Tel . 93 589 45 01

CAIXA D'ESTALVIS 1

VE SYSTEM S Av . Cervtanynla . Tel 133 589 20 0 0

T.MG EXPIVENDES Ar [1 Cnrriiiarrys, 3 6 riO 5 3 03

MUSICALS GYMEL Malrioula oberta Carme. 1 8 Tril . 93 583 OLr 79

COPISTEBIA THER Sarrt Antonl . 24 Tel 93 589 74 42

OELPHI AUTO1OTl -

FOAP Av . Rius i 1.99199 27 Tel . 93 674 05 0 3 9358933 21

CENTFIE D'ESTUDIS

CAIXA CATALUN9A Av . Rlus l Tarjlel . 33 Tel . 93 675 19 04

TALLER J . MORAGAS Av . Villadetpral, 79 Tel . 93 674 50 48

TM .0 TALLERS 1399911 31 3 3 'Tel 79311743-1 1 5

MUSICA Martorell . 4 Tel . 93 589 28 33

ARPALI Valldorelv, 45 Tel 93 674 911 02

CONSTRUCCIONS

DELT. SL CastllleIos, 33 Tri! . 93 589 79 34

Villa, 12 Tel . 93 675 68 04

ENTITATS BANCARJES

DEL VALLÈS Av . Ll . Companys, 2 9 TeI 93 074 08 50 93 614 71 9 9

J MUN O 7999. s. n Tel 93 1174 16 2 0

INGENIERIA AP

COP!STERIES

COPY-GRAEIC Can Matas, 8 Tel . 93 675 36 53

EN MARXA Rosselló, 21 . baia09 lel 93 675 59 0 9

9099r CUD BORRELL Aa VilJ lOr, 7 kjl93 61 26 0 1 JOROI FRONTON S Colom H tel 03 L 39 : 9 1

RAC OE L'ARTISTA Sort . 24 Tel. 93 674 96 8

Torrent Bomba, 14 Tel . 93 674 43 90

BIC1CLETES

AUTOESCOL A

ANIMAL S

SANT CUGAT

COMPRA-VENDA

RAMIREz-LAMB(A Flaiia Fspltal. 6 e s 1eI 93 589 37 1 5

FUSTERIA . OAL l

Tet. 93 674 06 490 CUSART

DOMÈSTICS Tirrririel L1l l.i ITIIIT1LK1 . ib 12 . lrrc ;il 1 Iel 93 9F39 ii .l /l ÏOBELLA SrIiLlrrIiisr Orsllil . iíJ Tiíl 9 :3 999 (jfj 7111

CAL CHISPIN SanilaVo Hiisiiiol, 23 íol 93 1174 03 08

SL DISSENY /illj: . l Ssi 93 l179 67 138 VERPLA, St. L1iriirc11 . 51 i • rr :s i~li J1 / 9I3A9LTÚEI400IJIA ASOCIADOS 1. i 9.9 :999.9-.: 18 70 / : : :. Sflll 29 (111

FARMÀCIES J. RUIZ DE B1.11LL0 Av Crirdanyola . 23 Tel 93590 10 35 FARM . LLORENS Sanla Maria . 27 Tel . 93674 15 31

TOTA FUSTA

2 de maig . 9 Tel . 93 074 35 43 GALEHIESOART

Dijous, 30 i1octubr ei 2003

H l P1 OUES HIPICA SEVERIN O Pg Calado, 12 Tel . 931174 11 40

RBV

Fsií Moiagas, 25 TriL . 93 075 58 55 JARDINERIE S

LLAR DINFANTS JARDl D'INFANTS L'ALBA Carme, 41142 Tel . 93 674 86 9 9

CANALS GALERIA

HOSTESES MARKET DEVELOP.

FERRETERIES

DART C . 99 la Creu, 15 Tel 93 675 49 02

EL PONT Girona, 3 Tel . 9367501 75

ESPAI 9. RIBAS Plaça Goriira, 1 3 Tel 9358957 76

PUNT CLAU Fsc. Macià, 52-5 6 Tel 913 589 51 25

P01? D'AR T Balnras, 35 Tel . 93 1190 60 86

PUBLICAS Sotscria,3esc .Alr2a ïei 93 589 58 110 667 536 1165

FERRETERIA ROS 2 de maig, 12 Tel . 93 674 37 64

SALA RUSI1OL Sanliagc Husi~nl Tel . 936754251

DEUISC1.fE PKADEME Centre alemany Martorell, 31 Tel . 93 675 27 27

F1SIcITERAPIA

GELATS ARTE SANS

SPRINT IDIOMES Francesc oragas, 8 Tel . 93 589 22 64

90GU1NES MARGA Santa Marta, 44 Tel . 93 674 15 32

LA JIJONENCA Gelats l torrons arte san s Major, 29 TeI 936752586 Xerric, 30 Tol . 93 674 13 48 Gelats i torrons arte sans, s . cafeteria 91119, 1/Murillo. lc . 4 Tel . 93 6711 34 07

TRINITY Rbla . Can Mora, 18 Tel . 93 675 22 01

LAMlC IMAGINARI Rius l Taulet . 13 1ol . 93 589 36 32

HEMERY Tot ei, esotertsme, 1»bres, mineral, niíislca Sant Antoni, i Tel . 93 589 43 8 7

WAY-IN ldioeners-Tracluccions Rius i Taulel, 2 pral . Tel . 93 674 82 15

SC00TY LUD1 C Xerric . 8 B Tel 93590131 89

LLIBRERIA PAIDEI A Santiago Rusifiol, 4 0 Tel . 9387403 1 4

JOIERIES

LAM1C IMAGINARI Rrus r Taulet . 1 3 Tel 935893632

CTRE . TERAPEUT1C 51. CUGAT Sessrorrs incl, girnri~s lico Iefapèulica Pça . Pep Ventura . l . 23 (canl . escaletes( Tol . 93 589 22 85 FLORISTERIA FLOAISTEBLA EMMA Flors i plantes Rius Taulel, 16 Tel . 93 674 70 45

P1NGÍJ TROPICAL Plaça Octaei9, 2 Tel 93 671 58 84

FORNS EL FORN CENRAL OrigustaciÓ, pasles i entrepans Manel Farrés, 41 bx Tel . 93 589 67 11 FORN 9 . VALLS Flaboració 91919 9 Major . 24 Tel 93 674 01 59 KROXAN Av . CaIaluna . 15 Tel . 93 589 81 91 MIRA-SOL MARI FLECA ARTESANA Pça Joan Borràs, 1 fel . 93 674 15 4E1 FOTO-VÍDEO CONTRALLUM Av Ce.rdartyola . 13 1riC 935896063 Santrago Rusriiyol. 42 Tol 93 1175 12 48 F-OTD [5111010 MAP£ Av Cerclanynla . 3 8 lel 93 514 09 11 NTERF1LM Rbla Celler, 23 ïril . 93 1187 84 77 ZCIOM Centre de la imatge Sanla Maria, 14 Tril . 93 675 56 74 F R U l TE R IE FRUITERIA ANGEL Av . CatalLll1a, 8 Tel 93 589 70 47 FUSTE11)E, APLITEC Carrii de la CreLr . 6 li Ti! 113 5813 49 07 BRJCOLATGE EL P1 Trinrrrr lulriS las snlrr cioirs riii lijta Balines, -3 3 fiC 33 675 35 33 FUST. EBENISTERIA Tol 113 1199 67 413 11'3 9(4 10 69

GIMNASOS ESPORTS

AZAFATAS Y REL .

IDIOMES

IMMOBILIÀRIES Vegeu pàg immobl liàrla

DIR SANT CUGAT Ctra . do Rubí, 711-78 Tel . 901 30 40 30 GIMNAS ESCOLA

JOIERIA MIOUEL EndavaCLada, 25 Tel . 93 1174 97 53

GIMNAS SANT{JGAJ Anselm Clavé, 20 Tril . 93 590 B . 79

PUNT BAT

SANT CUGAT Sant Jtrrrli . 33-35 Tel 93 674 98 02 UESC CrIniaeas Cast1119,9 lel 936757390

INFORMATICA Verrrja . rriparacrÓ, 119;ral . lazid de xarxes l scl1tLretírl Caiiii Cololllrir. 2 Tel . 93 1174 68 06

JOIER ARTESA Taller propi XerrLC . 2729 TeI . 93 674 94 2 4 TRES AL TALLE R Joierla arteSairrII, taller propi Anselm Claeé. 9 Tel . 93 674 76 0 7 LOTERIES

LUDOTEOUE S BALL MANETE S Plana Hospltal, 2 5 Tel . 93 589 47 5 1 CASAL 9AP4ILIAR ELS PEIXET S Casals 9'99199 Nada l l Setmana Sanl a Esla99, 37, baixos Tel . 93 583 68 39 RIALLES Sant M991r . 1 4 Tel . 93 674 67 38 SC0tJTT LLJDI C Xerric, 8 B rel . 93 590 61 89 MARBRES GIRO ARTS lnsjijs1ria del marbr e Hospital, 35 Tel . 93 5110 14 1 5

6. ZAMORA, S.L . Mrr C VerUaqtLel, 18 íril 93 589 213 38

ADMFN . NÚM . 2 IrlalOr. 33 Tel . 93 674 01 14

CUGAT Cari 991Ió AuroiasCampoamcr, 12N, 3 IriI 9367551 08

APLITE C Camr de la Creu . 6 b Tel 93 589 49 97

LLAM1NAOURES

MARC S

CHUPJ Llaniinadrrres i regal s Pg S991 Magt. 1 4 tel . 93 587 92 811

ATEUER Bl .AlJ Ae Foíretitaraa, 2 Tel 93 589 19 31

StC l DOLÇ Frul1 secs, caramels 1 llanilnat1tiies San1a Maria, 45 íriL . 93 1174 12 5 3

AUGUSTA S I P9199 11r L191iriS, f) 19103 6/lr 11 2 1

GRÀFIOUES P818 Caslollvi 19 Tril 93 075 32 56

MANTSERV, S .A . Aa. f~el,lliii iy ;] . 19 Tel 036( .1 {5058

H A. MI rn u s L Tif :r,

1 1 91 . [[.[LESA

SIIPER-NATURAL Srirrt Raiïioii 4 (Harirt drs5èCjje Crrf,l Tirl 9311755953

T0N1 L09AN0

MYI1.fOS Fiaça Barcelona, 9 Tel . 93 1189 811 1 7

.LACIONS INSTAL

6fl AF t O UES

GERO OIET~JICA Plaça Pere Sreri . 1) Tol . 93 1174 00 60

MIREIAS Va!lcloreix. 33 TeI . 93 1374 99 10

EL CELLER DEL

ADMJN . NIM, 1 VrIldorriis. 67 A triI . 93 589 47 4 2

FOAP Rius T9(ilel, 2 7 T91 93 674 05 02

MC DONALDS Clia Cral 51 Ctiijat [el 93 674 46 Sl

LL1BRE Rbla del ColPer, 25 Tel . 9367491159

INFORMATICA

PHOGRAM ACCES Rbla . Can Mora, 1 8 Tel 93 675 15 56

ST CUGAT ESPORTS P1 09999 C.arrtirr s ÏeJ 93 071 30 91

JOGUINES

ANNA FUSET Sanlrago Ru5i991, 45 Tol . 93 589 50 72

DIGICCIM SOFTINARE Sotlrvare a mida Pça . la Uni~ 13 li 3a tel .93544 1445

LLIBRERIES ALEXANDRIA Vlll9, 1 0 Tel . 93 1175 32 0 1

PAPEHINSKI XriFrIC, 25 Tol . 93 589 82 14

APPLE CENTER Plaça 19919, 3 Tel . 93 590 80 60

LA MAINADA Caslellai . 2 3 Tel . 93 674 81 5 2

SON JARO I Serveis de jardineria Lleida, 1 TriI, 93 674 07 80

IMPRENTA

SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel . 93674111 72

RUNNING VALLÉS Can MaIaL . 2 local lel 93 589 1113 :31

GAR[CEN HDGAMtIRA Llaceres, 1 2 Tel . 93 1174 36 94

AMBAR Castlllrilos. 33 Tel . 93 675 62 95 Joieria-rellotgeria . laller propi

CLUS NATACIÍ SANT CUGAT CrJsI ïrotra119d97, sin Tol 93 674 1153

BOTANIA Jardins, terrasses, dlSsririys de prof. Tol . 93 675 61 16 649 094 1 00

Tol . 93 589 20 1 8

ty1 ANGELS Fçia 1)1 191199 .S249 firl 93 589 139 48 MASA,JESA 1000 i. :enire U iísldlrca [ia ilrii/ir,Rert . 57 . l Tril 93 911 11 75

LLAtE.R CASA DE LES LLANES Castellrijos, l/ Tel . 93674 64 9 1 It/\l Í)r5

PAYÏUBI 9rr t,l;L1 :c ; : lnI 93 9 79 ri 11

LA FLOREST A lcsrrsnri . 3113 191 13 599 113 11(1

OUIRQS V,illdrrrei 79 lrF L1T 999 lIi IA

LES PLANE S Fel I736755t tlEr MIRA-SOL Vitijri . 433

MARM0LES 5 1

CRISTALERIA

MES MARCS [iirrc Gr ;rraeLis, 1 5 trii 9115339 142L 1 MAIEÍT1,i L MAT. Hl0fvtNt 51. G. 6131 G-iriB1liiia 191 93 9138 LÏ/ .1 9 9IEf 1 9 LA MERCER1 A 9969 Piae Siatr i tl 91 674 (15 2 4


Dijous,

30 d'aCtubre del 2003

LA PERLA MaTar, 3 Tel. 93 674 01 38

fTbia. de! Celler, 212 ' Tel . 93 589 54 31

el diari de Sarrt Cr.llgat

!ud-Júnior Angel Guimerà, 19 Tel . 93 544 24 19

PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel . 93 589 1 7 32

TISSE R Cira Cerdanyola, 1 4 Tel . 93 675 53 02

FECCfó

MOTOC1CLETES

PEIXETERIE S

N.LEGRO BIG SfïE Totes les tabes grans Vlc, 28 Tel . 93 590 11 22

tASTEI LVÍ MORTOR Conc . dffetal Ronda Rossell i. 15 Tel- 93 675 45 16

REsStDEWCIAL GALTÈS Pça - Dr Garcés, 5,1 .1 TeI .93 674 43 56

ANDAGUA Av- Catalunya. 19 Tel . 93 583 60 17

MDTOR A FONS, 91 Motos i micrdcohoes Vallès, 67 Tel - 93 675 41 32

MODA-CON -

MISSATGER S MRW Idetuns C .4 rel-9359p 268 D SANT CUGAT EXPRESS SL Plana Hospital, 32, pral . l a rel. 93 566 68 2 8 MOBLES I DECORACI Ó CARRÉ MOBLES Fsc . Moragas . 3 3 fel. 93 674 09 95 93 674 15 50 CASA.RIAN A Galeries Sant Jord l Santago Ruslrlol, 37 Major, 6 Tei. 93 589 22 32 EGA MOBLES C3no+as del Castillo, 2 Tet. 93 589 001 4 EL CALLE .IO N De !T Riera, 8-1 0 Tai . 93 590 13 82 F11DEGRE. SL Av. Tg rreÓlarea, 2-81 . 7 Tel . 93 674 29 08 GRUPO LOBER Llucs Companys, 4 0 Tel 93 589 50 5 0 IHOUBRl1 C Mobles de Tardi Av . Regint, 9 . 1 9 Tel 93 589 DO 2 3

JOROI FLORENSA INTERIDRES Lhrls Companys, 23 Tei 93 674 42 LA GARRIGA VERDA Av- Rhls i Tauler, 120 Tel . 93 544 24 1 1 LA MOYFNN E Santiago Ruslrloi, 1 5 Tel . 93 674 53 54 LETTD Moble Jtnrenil Pça. Dr Gvltés, 7 Tel . 93 674 58 5 1 PAPA( Mobllati a mid a Sol , 3 . local 4

Tel. 93 590 60 74

BENETTDN Sarda Marts . 21 Tei, 93 674 85 02 BLLF MD gN Major, 16 Tel . 9367502fi7 Vaedaebr. 43 Tel . 93 589 43 55 CAAM'MANY Valldoreix, 16 99l, 93 674 14 82 CARA & CIfORE SL Mixta ltallarra Manel Farrés. 45 Tel- 93 575 64 69 CASA DE LES 1 l MFS iotes les tabes Castlllejas, 17 Tel. 93 674 fio 91

TViIIN MOTORS Venda, reparació i resl ., totes les marques Borrell, 9 Tel . 93 674 88 78 MÚSICA MUSICAL ST. CUGAT Rosseló,13 Tel . 93 675 47 57 NETEGES BRILLNET SL Uuis Conlparrys, 27 Tel 93 675 95 95 VIAL Cami del Cciomer. 10 Tel . 9359038A1

EMIWIBARREOA Vestits de festa I roba iüvenl córnoda L'Endavallada,12

NETEGES BOIX Neteges en general Abat Biure, 20, hx Ta Tel, 93 675 35 02

LA MODISTA f laana Hospital . 3 .516 Tel 93 589 86 69

VALLÈS NET Sant Ramon, 4 Tel . 93 674 89 18

MARIAN Sabatlell .1 7 Pça . Pere San, 14 Tel, 93 674 74 28

NETEJA INDUS -

TOT Pl1HT Sant ArllDni,19 Tel . 93 674 00 97

CENTRE D'4PT1CS Xerric, 29 Tel . 93 589 61 61 OfMCA MIRA-SOL 20% desi.- ram nornb. L'Erxiavallada,1 5 Tel . 93 589 86 88 TEIXIDfI aPT1CA Sard Jordi, 3 0 Tel . 93 589 44 95 PAPERERIES PAPERINSIU Xerrlc, 25 Tel . 93 589 87 1 4 PARAFARMACIA FARMA NATUR Valldoreix, 65 TeVFax- 93 674 83 51 PARAMENTS LLAR TOT PER A LA LLAR De la Mlna, 5 Mct Torreblanca P,219 Tel. 93 589 34 54 PARC INFANTIL

MDL Móduls digitals per al rentat fibla . Celler, 55 local A Tel . 93 590 85 85

BABY PARI[ Obrim e! 25 d'agost Campoamor, l Tel . 93 675 97 49 PAAOUINGS

1 PUERICULTURA

OB . REGAL

CUCARRb Sartliagn Rrlsiild, 30 Tel . 93 674 55 80

I. I UNA TROBALLES Martorell, 2 Tel . 93 674 14 85

DGA1s k gel Gulmer9, 19 Tel . 93 544 24 19

PA[ HA MAMA Torrent Bomba, 22 Tel . 93 583 69 67

PRENATAL iTbia . del Celer, 43 Tel . 93 689 72 68

üBRES-CONST-

D6A116

aPTIOUES

TRIAL

MODA 1NFANTIL

MODA JÚNfOtt

STANZA Valldoreix, 10 Tel . 93 574 65 98

PROMflCIONS CQNSTRUALPA Santa Marta, 9 , ] r la Tel. 93 589 01 51

P. GALTÉS Torrenl de la BomUa. s!n (Plaça Or. Gallés) Tel . 93 589 90 68 PASTISSERIES LA LIONESA Valldoreix, 79 T61 . 93 674 07 71 wABAT Santiago Rusirktl, 46 Tel . 93 675 12 99 TONY MESTRE PAS-

RIBERA MANER O Av . Catalunya, 2,1 1 0 Tel . 93 675 06 1 9 Mct Torri blanp,p 12 2 Tel . 93 675 32 5 6 Clre Ciai 5. Cugat P55 Tel . 93 589 75 80 PERRUOUERfE S CARNÉ1BOSC H Fsc . Moragas, 29 Tel . 93 589 60 88 CARRERA Valldoreix, 69 Tel . 93 675 20 1 2 FORMA'S Elies Rogent, 18 A Tel . 93 675 40 06 IMATGE MENFI S Avda . Anselm Clave, 3 Tel. 93 675 00 55 Martorell, 1 2 Tel. 93 589 56 5 7

93 589 28 70 BCN PISCINES Crlstóbai Colon, 30 Tel . 93 675 13 13 ESPAI PISCINA Gn Cars Calders 102n la Tel . 93 675 32 67 639 31 27 16 FERRON Av. Rus i Taulet, 20 Tel . 93 674 68 47

PERSIANE S

CUGAT Pneumàtics i mecàni ca ràpida Anselm Clavé,76-18 Tel . 93 675 28 53

SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel . 93 674 42 23

POLLERIA IMMA Mrct Torreblanca P 1-5 Tel . 93 675 13 89

RETAT

PUBLICITAT EVEUNE Ptge Celler, 1, oficina 2 Tel . 93 675 50 02

DELTA COM .3 Regals persalalitrats Rius i fulet, 49 (Supersol) Tel. 93 674 50 50

30 50 -

Herltmntals : 1 . De durada in g nlla, en una paraula. senlpitem 2 . Natural d'un estat la capi tal del qual és Addis Abeba - La del cops é s aquella persona cuc rep totes les culpes 3. Arrea Ilanctvola Pics de muntanya, al revés . E s posa al mig de l'un gla- 4 . Enlloc és repetida . Formade s 9'91re . Nota musical . 5 . Unitat lntemactonal de longitud . Al è suau . 6 . Extens terreny de sorra cobert de dunes d'alineaci ó més o menys regular. Peça d'argila assecada I culta, emprad a per a fer parets, pllars . Acetilé 7 . Don a bellemlta de l'època dels Jutges Llevem fa veda- 6 . Amb una pela serlen petats . Posa els rems verticals per a saludat L'últlma de demà . 9 . La primer a d'ahir. Pregar. ferir un ocell de Pala. 10 . Mol t poc ireqüenL Cap de bestlaC de llana entre Ufl i dos anys quan Ja es pot tondre (ovella) .

Verticals : 1 . Una suspensió, dipositar en e l tons les matèries sóiides que conté . 2 . No m de lletra grega Déu grec de I'amnr. Els cala fans la fem servlr més que els valencians . 3 . 11 lus[ó òptica causada per la retracció del s raigs de llum a travé s de capes d'aire a dife8 9 rent temperatura . Me tall sense el qual no es pol tar tortura 4 . Ésser capaç - Gra n massa d'aigua salada. 5 . Es posen dins la pipa. Atent. curós . 6 . Tuberculosi pulmonar. Preposició . Cec, al revés . 7 . Re presentació de Jesu crist coronat d'espines com el present9 Pilat al poble . La romana de Sant Quirze Safaja 6 . L'últlma d'ahir. Empra . Cert pastis , al revés. 9 . Nascut Mortals . 10 . Campió de gimnóstíca Narració fabulosa purament inventada . Vocals de casa . 11 . Adoptar, afillar.

AlfrDREPARACló ST Planxa 1 plmura San! Pere, 6 Tel, 93 675 10 13 9 . M11H62 Salà, sln Tel . 93 674 16 20 MEC . DE L'AUTO .

SPORT Especialitat en Ppsche Canl Matas, 10 Tel . 93 589 47 87 MECANICA DE L'AüT0 . XAMFRA Sant Esteve, 4-6 1e1 .93 674 62 04 SOLÉ REPARACló 06 L'AUTO. Mec ., planxa, pintura De 19 Creu, 2 Tel, 93 674 61 31

REPARACIQ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel . 93 675 32 74

AUX-VYD Av. LI- Companys, 50 Tel . 93 589 1 7 99 SEHRALLERiA TOT PANY Au . Fsr.. Macià, 70,1 . 5 Tel . 93 587 93 11 SUPERMERCATS CAPRABO Rbla . Celler, 115 TeE- 93 589 18 82 Can Sant Joan, parc .A

ENTRETENIMENTS I

E. JUUA Recarrvis1 acoessods Cami de la Creu, 24 Tei . 93 675 11 50 93 675 19 51

CARRERA Vaildaelx, 7 1 Tel . 93 675 20 12

SEGURETAT

REGALS

AUTO REC. VAl l È5

SABATERIES

DEI.T, SL Caslillejos, 33 Tel 93 589 79 34

DE CAS A (Pintures i decoració Lira . Roquetes, 31, n . 3 Tel . 93 544 10 46

95

SIiPER HDGA R Plaça pctavlà, srn Tel . 93 589 89 99

ZAPARAMA L•Endavallada, 7 Ter. 93 675 43 94

FFtFWCISCO Fel . 93 431 65 97 625 133 898

191. 649

FALGUER A Villà, 1 Tel 93 675 24 01

APLITEC Carnr de la Creu, 6 ho Tel 93 58849 97

PINTURES

COMP

BERROCAL MOTOR ROBA LLAR

TATERS Sant Anta11, 62 Tel. 93 675 55 96

REFORMES

APLfTE C Caror de la Creu, 6 b x Tel . 93 589 49 9 7

AQUANET

REPARTIDORS

RESID . 3A EDAT

DIAL Cami del Cotoner, 1 0 Tel 93 590 38 41

PISCINES

TELVISAT N, vídeo, H!f Sabadell, 28 Tel. 93 675 47 47

RESIDÈNCIES

P[1LLEBIES

ASS . RADIO TAXI Fel . 93 589 44 22 93 675 51 51 ELEGANCE MERCE-

PNEUMATICS SANT

TDT PANY Av. Fsc . Macià 701 . 5 Tel. 93 587 93 1]

CRISTAL. AUGUSTA Plaça or. Gastés, 9 Tet . 93 675 41 2 1

TALLERS MEC.!

PNEUMATICS

JUANI Xerric, 28 rel 93 674 68 99

~ua. VERD I 9991111ejos, 1 1 Tel . 93 589 53 54

REPARACIONS

MAa.JNG VALLÈS, 51 Mercè Rodoreda, 8 191 . 93 589 23 71

PORTES SEGU -

PERRIJQ . BELLVER Av. Catalunya, 1 2 Tel . 93 675 42 02

int . 9 :3 .5ll 11 1 :•' Saivarku FSPriu, PauVI Tel . 93 589 /6 32

FISC. BELLATERRA Tous i Taulet, 55, lc . 3 Tel . 93 590 13 99

UEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. capés, 5 Ter. 93 675 61 70

MASAJES A 1000 Pla del Vmyet, 57, I . 7 Tel . 93 544 11 75

EL CALLEJON fle la Riera, 8-10 Tel . 93 590 13 82

Sis diferèaeies . n sol. i r

Solucions :

Sf HVICAR T. MEC. CANALS G . Baixada d'Alba, 12 Tel 93 674 63 62 TALLER JORDI Rep . de 1'atrtomóbll Mina, 39 Tel 93 674 06 1 7 TALLERES MENA Pg . Torre Blanca. 13 Tel . 93 674 53 01

9E5 Taw de luxe amb con59591 . Pça . Jaume Pla i Palleja 6, lr la tRuhf y Tel . 629 39 02 29 93 699 61 31 TE TEA SHOP Te 1 complements Major, 32 ret - 93 589 02 02 TINTORERIES DET1QL>ETA Rltls i Tauler, 31 Tel . 93 675 63 23 OK NET Fsc . Macià, 6 3 Tel. 93 674 36 00 Odia . de! Celler, 91 Tel . 93 589 53 60 ROB®NETA.ES Ctre . Cial . 5upers51 Avda. Rius i Taulet, 49 Tel. 93 590 60 24 SOL NET TINT BUGADERIA Pg . Torrebanca, 52 Tel . 93 674 41 49 TINT. 5T CUGAT Sant AntonL 1 rel . 93 674 11 82 Santiago Ruslriol, 35 Tel . 93 674 11 83 Rbla . Rlbatallada, 34 Tel . 93 675 22 28 Av. LI . Companys, 2 Tel- 93 674 41 67 TRADUCCION S NORMA SERVEIS

TALLERS FX Servei oliCJal Bosch CasteHvi, 25, baixos Tel, 93 674 56 78

D'EMPRESA SL Rlus ! Taulel, 31, I . 3r Tel 93 589 30 50

TALLERS TORNER Plana linspllal, 35 Tel 93 674 69 50

UNIFORMES

TAPISSERIES LA TAPtSSERW Sant Medir, 2, bx A TeI . 93 589 11 51 TAXIS

CONE TERRANOVA Col .legís, industr es Cm . antic 5t Cugat Beilaterra, 33 Tel 93 692 12 70 M . PRAT VIUALES Cd legis, indústries Si Elarnènech, 4, [orfe TeI93 67.1 05 22

59

VLTERItiAIIIS DISPENSARI VET DEL VALLÉS Urgències 24 tr. Humeopatla Sabadell. 2 3 Tel . 93 674 69 4 5 Te! - urg . 606 89 81 36 LA FAUN A Rbla Celler, 35-37 Tel . 93 674 13 95 VETERMbS Hosplial obert les 2416 Av. Rius i Taulet, 3 1 Tel.93 589 71 4 1 VIATGE S IBERPLAN W1TGES Valldorex, 59 Tel. 93 589 16 78 USSIA TOURS Plana Hospital, 1 0 Tel. 93 589 61 50 VIATGES BARCINO Pça Dr GalEés, 6, 1 . 4 Tel. 93 589 74 64 VÍDEO THE BIG ORANGE 2o1 de dl a dj Fsc . Macià, 58 .62 Tel 93 675 53 32 VIDEOCLUB SANT CUGAT Cinebank, 24 h LJuES Companys, 52 Tel . 93 874 66 49 Avda. Cerdanyola Tel . 93 589 52 4 6 XARCUTERIES XARCUTERLA BISBAL Llegums curtes, per- nlls, formatges i men jars preparats Sta . Mala, 3 0 Tel. 93 674 13 4 3 CANS . JULIAN A Fsc. Mnragas, 2 6 Tet. 93 674 08 1 1 FELIU GRIFIR Plaça Pere San Tel . 93 675 56 63 Mt rorrefrlanca P 14-1 5 F91,93 675 32 95 Mt rnrrehCari[a P 38-39 Tel . 93 675 29 55 XARCUTERIA CASA VILA l luis Companys, 9 Tel . 93 674 51 44


sv

eldiarideSantCugat

nl,r r •rr ,•i "Y

{410

13AH B[fiLATA r 41'81EAerr9 ~i .r•frl.d , l.•l S

[ .lrrlr •If r!

I1FU3 I ;AlA1 .I1NYA r,

RAR 11 . fAITTI-fiti W,rpAi r[rl;,iif.r'• .hvrm'itur • rrdrs

EL PUNT C .içs r v>Ruy-r

CAFf Uf LA RAMOLA

FRANKFURT LA PAIIA k 8kfurt

MauYS rk mukrrrs a faYYrld^es rNl(nyYlr[r 7i.88 r 6,J187ln4 1i,1 riwurs.rv ;, . 1 ..1II11 1944 64..1114( 1 r11 11:15617 92 26 ~ .ry CAFE SOLIASH M e v x etil tat Ireün Niil .h .1 :335 1,4 93 Shl .:í -,i *i CNf-REST. LA f8'F5fFFA Mrrxi de rg 71s Ehnsn d basc !., •1 ;kINt 49. 51 ;+ 'a ." ..Ni r r• (x•

64,

CAN E :ALtiULETA 6.5 .r m,v,v: IIe.vc 1 ! . . . 1 .• : .linll. :19!j. Lr .l[]33 CA.N EDO r:1rr r prRSa

plkpa

rrr7:' 24 2•I

1AH TRE11TCA l

CAN RpVIRA .crus d! a dw ?

1,4

id: Y, Yir>♦5.

, r, rlllj 97 4 6

1

çtpers ltltYn i l ,'..L . ':.61111 161

CA L'EUGENI i:ewn eb rrlerrar I I..r : r .nrnj17 :1): . 9 u !6ibiel19tn

úwlU{CA F Esmorrws, aperrl]us, rrrarry $ rrlpmis r OMS R3lTlii rlltl.!r, il

MAS ROIG kif, IxfhriT,rf R 63 Nas? P L,4;.;, r.Lr. iLa ., t,?I Ers i , 79■ i!V .

GINESTA A#rxrQFrBaA s P;6. 99g rrwriíkvx. :, rrr [+ :i r t:l :sr , l

MASN AMETLLE R Qberf AFV.s els rhtts SNnr IlarNiflkfs Rit$]tr -m Nm.•Ilglr, y71 ri .1 ;r,? -3.?!1 22 52

:i !

GR1A . MONTSERRAT Manin r77-a, r- ramlarea ? InL]v.111 .ISr 1 , tir •I,1 i,' .1 r . . HAMBURG S tr% [f6tR i mrhtylyls HR .rit,Il.rlr, .tf: 1!'_ 1 ` :r,.1 i11 :.tS ITALIANS Mami dxv Sml EYvirm.r~[11 .1, 1 :. I14 99 1,7 1i51 s 3

Poma acid a - Nous - lQgurt - Formatg e

INATILDA FL Ii U 1 19-.543, 'o 5910506

LIIn1Qna

PAIPA MPnir 439.. Regnats caf. •w,1i? Yr•L j ., '1-,'11 1 Pi •1! 1

Orenga Juliver t

REST . BEBOP JAZZ S.rylx carta gialr9 ti5 atia e .wrrs 07800 .`$p1[ IUnLrr 1l. 1 9 Ee1 9 :1597 ,31 1 9

- Pebre negr e Dl{ i sal

REST. CHINA TOWN Serr atreKJe. mení f$ri i:lylydNl. l . Ixl Isil !1'i íUii 111 .i l

LA CAABONERUt awrllydfar r,ttb . Tel 93 875 15 51

REST. TALJSMAN Av 6.9«21ryni3. (iíi 141 Q) 675 39 Vf

minuts

RtSTOFWJTE TpRCELL O Afrtrt d drr a dv rkp Cl rrax tiflertt 977n1 or Sard Jonk. 186. irk 93 5901i(1 i n

l'enciam .

CAB/cSSA CASTA]D iFatraA !a! IrrPrtal -i r ..liri,ll •.li 5, :,n;•n7

EL A+ESbN rkatlt ors rnirLmf 14;rj:p rx.961tf, r '.r' 65 .674 814 7

(AFÉ AJDIrOítf

EL pEROLET CaM raalt fg isJ k44A,B ] rrr 93 075 53 113

LA GRiW JA pxks casa~ N1tx9 Bamellrq fd 93575 45 LA M0SIA Ctiía ca e caa>lm•u rares. ~r1 rel 93 599 :14 45 Ptzzola. caeperle Mora San, 2a Ed 93F1751503

(cedida per Joan Pujol i Serra, de Roses )

- Encia m

fila Cama 29,1 1 7 Eel 93 fils 98 1 R EL CASiNEt

i inl .4ü-3? I rd 91874 11 1 R

carlets

- Carlets

EL CAFÉ DEL CELLER

LA FONDA Mera, LYrf 12 E Ernc Graredtss, 1 7 ld 93 675 54 26

de

INGREDIENTS :

REST. STO. DOMINGO Mexude rRa ds WI[ E .Ii.44I, xt [el 93 6I4 11 2.7

tir MI G

rrd 9:113905083 EL JONDI'S

1a1r1rrrW rln a dS7 ft'x rrnlblY'Bi: dv . rI S W rXfi jfYirvL 4 r 11 141 93 674 69 73

LA VAOUERiA CAEE REST. hkrN7 dr m a es r'I.., 1'!1+V:'1i1i i' .l 1 1131'13 1..15l ii1 i . r

LA CANTONADA [Yafai amamkxes, marx a Py,l ilr C .nlírs lr A ll•J 931dlt2:332

IxIF SANT CUGAT

Marxi jr , rN7 ts r.yrli Calr l'arnat, 1 7

CARN. I PErrT l ,Carn9elp 74é 1 99. . 8894 1 9 üd + i674 1005

FFWNkríIRT R0SINrQL (11t9(pi015 718d r za787i75., bpas Yd163!leL4 lrih. ;9i r{ 149,1 rl'i 135 lil15 s{, r

REST. EL MDLI ~ .r r~L !]:n brasa i>rir i'cp VeiInua. I[it 931VRli 17 l n

'ala fL4ut1 1 6 1.+ X3 :1 581147 93

BR1N S 7,1 QI[3.

Ník? r :.1', 1.1■ra , l a .?[ 93 :4 :959 1 1

L'ART RESTAURANT CAFETERI A LCxrt 676 eAs G35 imtl ! '.,55 .r, 2 ic1 rkí 814 aa 38

675 1'. iN l

-11.41 7 4

BRA ÉRlA RIEL f .1 L9ItI4 fre dIAtNY~MI

Amanida

LA TASCA DE ST CUGAT repecs, nrerniS rA s INw F'. M;r :ii 7! . IpGJ •t IW .4 : 11119 lli 78

GRANJA AUGUSTA L4(7r,tna 16 A .1 rNM, .4 , rJ :•N I

d'a !I11 n : Nr .,I V .w,i%

CAN BARATA pOR`kLru,anm fl :.. l 1v11v19■ ,r,

LA PI22A LACA Merm de Mr aT• lu, ERyliívnlyS . . .+ Y3 1:589 37 8 1

I.i [li ■ i• :•1 a111i 1

C1lf ETISSJMO

RAR S1[1 P

Dijous, 30 d' octubre del 200 3

CAFE DE BELCRAIX1

iarrtxNrhecb QI a ds imr . 17(1 - .i 91,6 .1 .. âi• . 1 13AnBAB Enht4xarty- pIW LlaFF19

GUIA

n cop nets, talleu els caricts a trossos d' l

iogurt i el suc de llilnnna . Amaniu-ho amh sal i pebre

quc

i aboqueu-ho per damunt de l'amanida . Rclnencu-ho

treguin l ' aigua i afegiu-hi una mica d ' oli, sal i pebre .

bé i a última hora afegiu-hi pel damunt una mica d e

mica

d'aigua

sovint

seran

i

(en

fets) .

talleu-lo

eixugueu-lo .

ti7c

u

lent .

Deixeu

1 5

julivert i d ' orenga .

Deixeu-lo s

la

C'omctHari : EI carlet tant pot ser blanc

I•l cte fc u

molt

Talleu

a

10

r1e t'rcdar ben escorreguts .

petit poma

i

com vermell, però el millor

a

r3arregeu els bolets (un cop freds) , l'enciam

i

la

poma

i

afegiu-hi

blanc

o

blanc .

A

poca

el

vermell ;

carlet el

pot

millor

pagès l i tis

bolcts és tina és el blanc

trossos (més petits que els bolets) .

TpRRM1DA GRIL L Crrps, amarAlolss, narxk 11,1 Pren San, 6 R fat 93 5119 72 74 ][ARLOT M C a s Catafaltas . 7, 1 3 Td. 93 590 52 62

de formatge dc rncafnrt amh oli i ntcscleu-ho amb c l

una

Remeneu-ho

TAVERNA OpNOST ] Av. óx~, 2 . 13,1 1 ; 1d . 93 5419. ti :3 8 5

o

2 cm i poseu-los a caure en un recipient am h

se r

és

culinari

cl

del s

mira plàstic, per l a

regularitat

de

la

seva apari-

ció . Quan n'hi ha, s'integren al s

les

neus

picades

a

hàbits culinaris de 1a casa rn unes combinacions que

trossos petits . Amaniu-ho amb una salsa que haureu

inclouen gairebé totes les reccptes tradicionals dc l a

preparat abatis

cuina rústica, i, si en sobrin, es fan en conserva .

d'aquesta manera :

deslèu una

mica

i

Granja - Bar August

a

ENTREPAN S E5PECIAL 5 PLATS

Plaça Augusta, 4

CDM8INAT S

`fiL93 589 HH 90

PLATS DEL DIA .. . ... ... ... ... j)er de

la

cur n

P

borr a

CVrna Medltefronea

La Torre, 1 4 G •f.xr~ - - %»rr ~%fr

.f

Tel . 93 674 1 2 85 Corni (au Anictller, sl n

C / plano Hospital, 7

Sani i'ugal dei Vallé s Tet t13 1374 9 1 51 - 93 58 1 1 22 5 2

Sent Cugat Tei

93 590 05 06

Mercat Municipa l Torreblanca Taula 1 . 6 Tel . 93 675 30 6 5

1'1 - llur San, ó {Mercat Vell ) •ti•I. 9'3 589 72 74

Mercat Pere Sa n Parada 1

.0 4

Tel . 93 589 14 1 8 dilluns a 7,7() c

Passeig de Rubí, 108

dissaht e

(. lvu

inclòs )

TeI . 93 674 57 4 7 10 plats

i

14 rostre s

per etic()Ill r Ramon Escoyola, 5 7

Sant Martí, 1 0

Valldorei x

08190 Sant Cugat del Vallé s

c/ Sant ]ordi, núm . 33-35

Tel 93 675 04 52

81LLAR FRANCE5 1CARAMa6LAj BILLAR AMBRICA POLL 5 1

Tel . 93 587 93 9 6

r Nau

e-mail

del

el diari de Sant

Cugat

redaccio 4

.(f

diaridesantcugat .com


d drari de Sant l ugat 6 1

GUIA

'=LÈFUNS d'ïnteres Rubi • Sant Cugat

AJUNTAMEN T Sant Cugat de Cultura Valldoreix

_ .93 565 70 00 93 589 13 82 93 674 27 1 9 x 93 589 22 88 93 589 17 32

USA

ASSISTÈNCIA SANITÀRI A 93 589 11 2 2

93 5139 44 5 5 SOC. Sant. La Floresta - 93 589 30 2 0 me! 5t . Cugat 93 674 70 6 1 Sant Cugat 93 674 23 8 3 Creu Rfl}a Valldoreix 93 674 24 5 9 Dispensari - La Floresta 93 674 76 1 5 de Catalunya , . .93 565 60 0 0 -93 427 20 0 0 Jtl'Hebron s#oen de peu 93 203 40 0 0 de l'Esperança 93 414 48 4 8

ASSOCIACION S W Can Ma]ó Vall- - - - 93 674 50 4 9 AAPP I W Valldoreix - - - 93 674 21 9 7 Montserrat Vali 93 674 21 0 5 AA Prop . I V, la Floresta 93 674 20 89 AAW Alguallonga Floresta 93 674 51 29 i W Mira-sol 93 674 20 1 8 AAW V. Carme Mlra-sol 93 674 10 0 3 93 674 71 0 3 St. ban Mira-Sol i Prop. Mas Gener - 93 674 99 43 millors 934881616

93 699 80 80

ENTITAT S ASDI 9 36 7 4461 0-935 8 97 89 6 CPA 93 589 16 74 C .Castellano-Manchego - 93 589 76 05 Germanor Cavis 93 674 70 6 1 Grup Suport immigrants 93 674 93 1 4 Sant Cugat Comerç Un[ó Santcugatenca

93 674 03 2 2 93 675 20 5 7

LLEUR E Arxiu Gavin 93 674 25 7 0 Arxiu Municipal 93 674 69 9 3 Arxiu Nac . Catalunya 93 589 77 8 8 Casal Cultural Mira-sol - 93 589 20 1 8 Casal d'Avis Sant Cugat 93 589 16 3 8 Casal Valldnreix 93 589 82 6 9 Centre Cívic la Floresta - . .93 589 89 4 2 Ctre . Civic ies Planes 93 675 51 0 5 Cines Cinesa (reserves) - - .93 589 09 4 1 Cines Yelmo (reserves) 902 12 41 3 4 Club Muntanyenc 93674539 6 Coral de la Unió 93 674 10 0 6 Esbart Sani Cugat 93 675 26 5 2 Llar d'Avis Parròquia 93 589 05 9 8 Piscina Valldoreix 93 675 40 5 5

MITJANS COMUNICACI Ò Olari de Sant Cugat Ràdio Sant Cugat TOT Sana Cugat

93 589 62 82 93 675 59 59 93 674 86 6 1

ORGANISMES OFICIAL S Hisenda 93 589 11 5 5 Jutjat 93 674 66 96

: CINEMA a Sant Cugat fas de fútbol / 16 04 1 r 16 00

18 10 - 20 .24 - 22-341 CINESA

Planta 4° r 16 o0 -1s 10 - 20 -20 - 22 - 30 CINESA 2 flaquexa del bolchevique 116-00 - 18 .15 20 .2 5 .351 CINESA 3 ldad intolerable 11s .aD - 18 .10 - 20 .25 - 22 .35 1 ESA4 r1fi15-18x5-20 .15-z2 .401YELMO 2 mancha humana 117 .00 - ,9 .45 . 22 .301 YELMO 1

16

no- 18-15-2030

22 - 451YELMO

ystic river 1 16.45 - 19 .30 - 22 .301 YELMO 4 orld 117 .ao - 19 .45 - 22,30 YELMO 5 EI mexieano r 41-o41 YELMO 5

93 204 75 0 3 93 674 11 63 93 674 05 69

POLICI A Cuerpo Nacional Mtmlclpal i Protecció Civil

Municipal (Valldoreix) Comissaria 51 . Cugat ONI (Cita prèvia) Urgències SERVEI S Aigües la Floresta Catalana de Gas Correus ENHER Rubi FECSA (atenció client) FECSA (avaries) Funerària Repsol-butà Recollida vo[uminosas SOREA

93 674 78 58 09 2 9p8 79 51 2 5 93 674 76 1 2 93 589 30 8 0 09 1 93 674 93 725 93 674 g3699 902 50 940 77 93 589 93 674 93 589 93 589

TRANSPORT S Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada)

20 8 9 29 4-4 70 9 6 18 9 2 77 5 0 00 7 7 55 5 2 15 8 0 28 1 7 00 2 1

93 478 50 0 0 93 204 22 4 7 93 205 15 1 5 93 674 33 7 1 93 490 02 0 2 933188750 93 589 44 22 93 674 09 97

CULTURA D E 111 1 VallEd1x VALLDOREI X Informacià i inscripcions De dilluns a divendres De 9 a 13 h i de 17 .30 a 19 .00 h

3

CENTRE MUSICAL EM D VALLDOREI X Rbla . Mossèn Jacint Verdaguer, 182 (davan t EMD de Valldoreix) A partir d'ara el Centre Musical EMD Valldorei x amplia el seu horari d e classes, impartirà classe s mati i tarda, interessats truqueu en horari d'oficina de 17,30 a 19 hores al tel . 93 589 02 06 Diumenge 2 X MOSTRA DE TEATR E "EL DRET D'ESCOLLIR " de Brían Clark Hora : 19 hore s Lloc : Casal de Cultura de Valldorei x Org . : Grup Teatre Espira l Cot !. : EMD de Valldorei x Dissabte 8 CLOENDA X MOSTRA DE

Tel . i fax 93 589 82 69

TEATRE "AVUI CANT O PER A M!" de Trin i Esçrihuei a Hora : 22 hores Lloc : Casal de Cultura de Valldorei x Org . : Grup Teatre Espira l Col•I, : EMD de Valldorei x Diumenge 9 INFANTIL - "CONTE S TEL . LÚRICS" amb Cia. Teia Ntone r Hora : 12 hore s Lloc : Casal de Cultur a de Valldorei x Org . : EMD de Valldorei x CLOENDA X MOSTRA D E TEATRE ''AVUI CANTO PER A MI" de Trini Escrthuela Hora: 19 hore s Lloc : Casal de Cultura de Valldoreix Org . : Grup Teatre Espiral EMD de Valldorei x Col•l . :

TALLER S Org . EMD de Valldorei x

Papà canguro

r 16-0o r YELMO

T e doy mis ojo5 r 18 .00 -

20- 15 -

IMPARTITS AL CASAL OE CULTURA DE VALLOORE$ X

6

LJLT1MES PLACES

22.491YELMC 6

Carmen r 20-30 - 22 .45 YELMO 7 El punto sobre la YELMO 8 BaSiC

■ NOU! IKEBANA (decorlrcid floral japonesa} (dijous de 18 a 20 h) • DIBUIX I PINTURA PER A NENS (dilluns de 17 .30 a 19 h) ■ JOIERIA ARTESANAL (dimarts de 18 a 20 h) • ESMALTS (dijous de 18 a 20 h ) • JOIERIA A LA CERA PERDUDA (dimecres de 16 a 18 h ) • NARRACIÓ DE CONTES {dilluns de 18 .45 a 20 h)

i 118 .30 -1x .30 - 20 .40 - 22 .45 1

1 16- 00 - 18.15 - 20-30 - 22 .a01

YELMD 9

CINESA SANT CUGAT:

INICI EL 3 DE NOVEMBR E

SESSiú GOLFA (00 .30 h) : divendres i vigilia festius SESSiO MATINAL 112 .00 hl : dissabtes i festiu s

• DIBUIX I PINTURA PER A JOVES 1 ADULTS (dilluns de 9 .1 5 a 12.15 h) • FOGA (dilluns de 19 .30 a 21 h)

YELMO SANT CUGAT: SES51l1 GOLFA (01 .00 h) : dissabtes 5E5510 MATINAT (12 .00 ti) : diumenges i festiu s

EI inmi de casa tev a

~ e SETMANA -

Sant Albert, 5

AGEND A Octubr e novembre

xr

IB15rYELMO 7

Hollywood ... r

CASAL D E

II11l

PARRÒQUI A Les Planes Sant Pere flctavlà Valldoreix

ESTREN A

.7` a SETMANA

PLANTA 4' SALA 2 : 16.00 - 18.10 - 20 .20 - 22 .30 h GOLFA: 00 .40 h .

CRUELDAD INTOLERABL E SALA 4 16 .00 • 18 10 - 20 .25 . 22.3511 GOLFA : 00 .45 h . APTA

C . , .d . .:

a

u+1 rn

.I :s•m .i

+r+ w axbr;. .R a

f


62

écia,;de sant Dt,gat

Dijous, 30 d ' Octubre del 2003

Gui A

FARMACIES de torn

SANTORA L

DIJOUS 30

Rull de Bustillo

Ctra . Cerdanyola, 23

93 590 10 3 5

DIJOUS 3 0 Sts. Marcel, centurió els seus fills Claudi . Luperc i Vietan, mrs. Sta . EuVlipia, m r

DIVENDRES 31

ksern

Pg . La Floresta, 9 . LA FLORESTA

93 674 18 6 3

DIVENDRES 3 1

DISSABTE 1

Riera-Rivière

Dr. Murillo, 1

93 674 04 3 0

DIUMENGE 2

Domènech

Pg . St . Magi, 50

93 674 33 5 3

Sts . Alfons Rodriguez, jeslilta ; tDulnti, mr. ; Wolfgang, bisbe- Sta . Lucil•la, vg . mr. DISSABTE 1 Festa de Tots Sants . Sts . Vigor i Llcini, bisbes . DIUMENGE 2 Commemoraci4 dels Fidels Dltunts . 5i. V ctari, bisbe, mr.

DILLUNS 3

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 3 1

DIMARTS 4

Pinto

Església, 3 . VALLDOREIX

93 674 2$ 7 1

DILLUNS 3 Sts . Ermengoi : Marti de Porres ; Hubert, bisbe : Pere Almatà, prevere, mr- Sta. Silvia. mare .

DIMECRES 5

Cuilell

Ptge . Diputació, fi

93 674 03 64

DIMARTS 4 Sts . Carles Borromeu, ; Fél(x de Valais ; Vidal i Agricola, mrs . Sta. Modesta, vg -

De dl . a dg. (9 . ?2 h): Dantenecb (Sant Cugatl Pinta (Valldoreix) • 0e dl a [N. [14-20 hl : Serrés (les Planes) Dissabte mati {9 a 13 .30 hl : Serrès {res Planes} - Dissabte tarda: Belingues, Llorens . Salaverl 1 Serrel (Mira•sol) - Dlumenge mati : Isern (la Floresta) .

ACUPLINTURAIEDiCIN A NATURAL ACUPUNTURA i[1NESA SFRJCFNIN PEIH 30 argx ffmperlhnda en l a rrietlturm V1Yrlddf411 >drB • TstprR rlattraia. rrglsaalgea xal esoe: Flan dd CeNer.8i, orsa 4 Np 93 981 9S 13 - 658 3A3524

DR.fERNANDEZ

Ica 93 589 43 57

LAYOS rarwgra gtvwral. aparell dlVsMlu +guia rrxev z r! Q1els- l7drlçx5 . rxsis. SS C Ot11 sJl ti ! IrratNdit h1111ues rai alraxra[ far Turreillarx- 7 7 8.2n A 1 T91 93 589 47 W

DRA. M . DOMINGO GALIJ4RT Mixkxta perierW, 1 iet80ra 171. dc r riv till p7n• wXkA!s Pça [AxYrir G agés, 5,1 r 3a €el'1 :367483 29 fe 9.1589

CONSULTORI S

FISIOTER API A

CENTRE MÈDIC

CENTRE TERAFÈU1i C

CENTRA ORIENTA L

CENTRE MEpI C

DE SALUD Ca84I«. 24 tel 93 675 18 0 1 Tel 686 613 9115

D'ESPECIALITATS , IklrmWdagu. olorin~ 1 pdErlal i>c►ag . I> h1'a Hagi . 3B, 2rl 14. 431 ;74 00 25

SANT Cl1GAT S .sn s Irxbvrchuls, 919193s891 tarapeutü a Pça Fi4i Vemrna . toCtil 2 3 Itarit- ea:arelC1, i Tol 93987 .'.a 69

CARi)IDLiiCI A y TRE MÈDIC D'ESPECIALITAT S { tiii ai parra R3 .1 n yr Ciln l ARpx . 38 . 21 : Tn 33 157.IOR :r GFNIRFS J f l ., HARILiTf i .f) SUSANA NICDLFTT I rT :e cr MA1u18 :xrv,aír Grup, [1L' r-r139H:l[l . E19(altlnorlfra llrlrlall a Trac[arrxmisadnnauli Svltwnnl1, ra tol 931374 74 31 l)blxl s I'a gaet CIRURGIA CENTRE MEDiC D'ESPECIALjjATS llb ~I Mepr, 35, ?n Id . 93 674 00 25

CENTRE SANITARI CAN MORA [ .L)rr`11 dlrTrr;tg l ,'P4Ir i l1, 1 1 RYtl•klr tisi [}.'Irni1ti9 .rg■.1 . rYNlir rlrl•1Fctl :l flv tisi rdi • 99 irvbntrtii. [Kr1riC(88 . lexfriiKi rprlxrlallr rl emlat erri a . riuldp;a_ 111,13 Mora, 1 1 .. 1 , i19894 34 4 CLíNLC SANT CUGAT :J :1 rull rip>a[ fOtlr . K m 1 4t3 :Ai 1 1 191 910,75 1 .7 a(] iJlFTl:T1CA i NiJTRICi O CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTET1GA ik a Nau s n UxlY3 -{ka Rossiina ;,•igartu Orri Llum 9■vala . C(ulsullarls fdror l Torrat ar'_: Av rvrte 43rxtca. 2-8 . 7a i> irCl. de>;p 12

FT5IDCOS Mawatges trrraparltirs , osleoria6a, 1rdelalne8t8 j9rwnalrL9ts d1 centre a darl 9.9 Aval 1 sc Mnd1, 72,1 . 3 [rr '. t:! 674 53 30 SOFIA ROMA FERRÉ f Ir;arrP1aIHa Atisisléncia Sar1i9wii f i :lll' .0vt i vlta . 4 9 Tal y-3 1i74 4B ? GEiilAT11i A GERVAL, GERIATRIA DEL VALLÉS S L Aldr GK1 A Ikrsrnxis r ares a dlYtlk tF AS " fümBn r a ns Iarrlaliar5 GesbB de re5irlPlrC'ie5 altres repY s is I1lefinerla. 9flirl7aca Àngel Gulrrrera. 3 1e1- 93 614 08 04

persones grans . -CANp FlS' aAs r isem, control de malalt, apilo a la llar, trastr.rrts especials Salut l reser9m a dornicdi . Av. Tme Blanca . 2 .9, 3r, desp 11 i 12 .a Tel 93 589 39 6 7 TELE ASSIS . INPROSS 24 H Servei 9'4 a les penso r1~i rJrarrs• muEali raonics o CünYaleSC£ntS . a 9U21si9 vol hora del dol o lli nit Sslema scal[rll, rapti. segar 1 de puc rbst. .v. Taxretllanca 2-8 3r A 0 Tai- 93 589 39 67 HOMEOPA-IIfi HOMEOPATIA OE L A INFANCLA I L'ADO LESCÉNC W [ha . hialy,ulla RillLs.a [kishrnl:h ü91 . 19 09 / Rt G1 . RIf~1tn117[i l 2f1, 1 [ 3a Fd 93 674 121 Lli INFERMERI A CENTRE SANITAR I CAN MORA 116,91 365 ttws a [ raig nfila rillf lyklra, 1 tia 989 •l .l 4 4

LOGDPEDIA S U Tiastoms do parla 1199 glmlge . retard rt! acmes oiptua, dsléxia . imlatria . mrte!nudesa, alaslPs, degludar75 aBplques . cllsàriries Parklrlsonr esclerosi nxitipie .. . Adraçal a avens . adule s cents i adtJtts. Suvra a i]omldd i escoles. Múhras. 1- Iots Conlpargs, 33. l r 7a Tel . 93 674 73 7 6

CÚNICA DENTAL

AINA-PIIJiR CANOSA

VANS - BULDÚ rJra . Marta Buida Freix a Major, 23 - 25 1r 3a Tel 93 675 E=4 7 7

J.R . ESOUiROL

CLINICA

CAUSSA ASSIstrrnCl a GGarlalrNia SanilAria . Agrupacr 6 Mútua . Sanilas . M. Fla[C Pre+rtasa Mútua lG C Urg 24 h, da iicih Av. rorrebfartp . 2- 8 Tel 93 589 39 2 6 Tel . 609 33 108 0

DRT0DONCIA I Df5 -

ÚBEDA Pr: Fatria Mat>M1iu arlolysik.n l Av romet Luip . 2•B, 3r tel . 93 589 35 4 8 Tel 949 93 59 3 7

T ERAPÉUTI C

ODONTOLOGI A

MANS DE SANT Arr> t Fv, Mai :5, E^ ic1 93 989 83 1 0

CENTRE DENTAL I

PERE FIGUEROLA MI)S9:119 rs a 110r19ll r Frrt 6S9 2Hn 364 MEE7ICIN A NRTtIR A l AYU R Naturopatra lelapes allcmatrves Fra lylrrlfamer r tol 93t1(56339 METGES D E

LABORATORI S

MEDICIN A

GENERAL LAB Armis [Fiques Rifa La[1 Mofa, t Tef,93 589 43 44

GENERA L

ECHfl1ARME Santlaoo F[ti5tl1W, l t 111: Tal 93 589 90 55

GARRIGA Metge i1e aapçalrsra . Visites a d01nlclll Muiues . Mator . 36, 2 Tel . 93 fi74 00 2 5

fUNC10 TEMPORO MANDIBULAR Av r xre[aa r ..s . ,' P. : rl A . despa q i~ Tel y3 58y i13 !3F: tel 93 975 92 1 2

MASSATG E

CAPÇALERA -

LABORATORI DR. INPROSS AienclG I comparryla a

LOGüPEDI A

DIMECRES 5 Sts . tacaries i Elisabet, pares de St . Joan Bta . Sta . Bertjla, abadessa .

CEI4THE SANITAR I CAN MORA Obe t de drllurs a CisSahi e fila- 0711 Mora . 1 Ta 93 569 .13 44 DRA . MONTSERRAT

QUIRÚRGIC SAN T CUGAT Pça Eh . üallis. 5 1r 2a Tel . 93 589 llf) 00

DR JESÚS FERNANDEZ f3Al2AN locptpnecologln Fiares rmwigrrdes Av fa[altylyi 21 .2n 1 a Tel 93 589 48 08 tel 93 674 74 0 9 PaihplVlr

DRA . M . JAUM E

JOSEP M .

SAUR A Cura a de91111 S11dv814hi192111 FslapS 2.6, Óx 7 xarnir3 Pg Sant A4eg t Tel- 93 674 23 35

INSITTUf PSICOME -

MART1NE2 MEDINA I

FREDCEDES fl .P. Ntill;i [~es riel peu, prtru .e. . planlllte5 nrIDtrlrsbi}tle5 . papllnrrres• cirurTtla del peu . li xi £110v1999969 Tel. 93 589 fia T 3 Te3. 6291913 536 Tel. 636 636 889

UIC SANT CUGAT P~b11k1 cléti a . prrua . d)I essifiRS . all aLo 16arq!. e5tr(5• V)iixima=1L7, IruUrr s d'arrsiWat. tatxa r111srtw Av 9xreltlai99 . ' 6, 3r A . ciesrr t 1 1 l ;? ler 1 .1 939 t7 nl

J.J . G0ME2 CARETA Fx. Mprtlgas• 125. l r 2a ral . 83 58913 07

PSICOLOGIA 1

1NS7TiUi DE PSI-

i'SIOUTATRI A

OüwTRiA 1 CONDUC-

CT PSICOTERAPIA

TA HUMAN A F'9a)leraOca r mnr.rrxty caiJ<liW3. l mega) Ne s. ixriq®rxs, atien Can Mats, 24 .1r 31 Ter. 93 58t122 71

OCULA R qItalmol xJra . Catvenr drlrti sr;C prin[:IpafS nnrhl r, [iac.lrx Murl11o.2 1 ret 93 589 51 06

CÚNiCA DENTAL DR .

MAJO R Dr. Ricardo Pinrar a l errar 1 d Na 1999 3 .7n l a 11 CmlpalrysCoiaml tel 93 574 12 40

TAR 1 SALUT COMU •

GIA i O8STEffOCI A

NíTARIA [1BSC) Rhia- Can Mora, 15. l t l a Tal. 93 581 91 8 7

CENTRE DE SALUT

CLINICA DENTA L

INSTITUT DE BENES-

TOGOGINEcOLO-

PüDOLOGI A

DFTALMOLDGI A

BRANDT Ortodonca 1 vdcxr4logra giinerral Saitla Maru! .9, ir 2 a fel 93 589 711 ,lr l

CASAFiAMQNA FeflrafrLa. Asrna Inlantll I kines Ixylvtt ilde5 lülkt Rdxs1a19da.20,1r 3a 114 .93 674 12 1fi

EMMA pSEJD DIAGO tuielge psprkAea r1 aduns 1 InrantD IU,s ul Trld>smrrs d arsrefal ohSPSurrS . tÓtlIPS, 88199 rarns ~el Farrtrs, 73, px l a ref 93 583 63 91 679 [X108 36

Eslaletes . 11, I. 5 lP,a. Pep VLnhraf lek. 93 675 17 1 1

t•ma adreç a

CLINICA DENTAL AUTRAN jJrtr>nl n[fla gLYaral , snlplantalogi:i . prQtasls . alaltopr tlrrtrla rlrtrax t G:1 il3EArii9 Av. Tonrt141nq- 7-8 2a 31 1 tles}7 1 1 Tro . J3 979 06 0)

J .M . COROMINAS

.rel 93 6 14 36 5 3 1e1 29 418 48 4 8

DEL VAI [ E5 Psicologia. psiquiatria.

OTORINDLARI N

Prfi . Dr. Gaeeg, 5, 28 3a Tel 93589A05 1

GDLE G

CENTRE SANrrAR I

DR. FERRAN FERRAN

CAN MORA nbla . Can Mora. 1 [et 93 589 43 4 4

SERVEIS SOC10 -

DRA. PALERM PS 91agla Ansietat . dep[ess[p, drliCldlais tia reCUiti . trastrms a Fad• lescar cia . psiculerapi a Hores rarvRi[Jlydes rsC . Mo[agas 25-272n 1a

MESSERVEIS S L Serveis sacioe>anitarts e domrcdl, mfernterul. ín}u dlis I[Kx>igiirs i par a fp mpgilftat

VILA Winlfrlhur Prevasa . Assatercla Siulrrarla Meürraic . Fsc Marrigas 48 a4. 2a To . 93 675 48 53 PEDIATRIA

DRA. MILAGRO S

TRAUMATOLOGI A DR . FERMIN ARAM8 Bl1R O t,lrlpgia tirlilpfYLR'.a trau maldogra lior9 .' Ctrriül tpx99 fàrPa .21 . tr 3,7 T81 93 614 43 49 icl 93 589 l*i 3 A JOSEP DOMINGO PECH rrdWrrbWlp[jia orlgiedl Ass Semita, Pre flasc Madjnec r§111c1í i c Av Tareblandk2•e.2a-1 0 rol 93 589 18 11 8

SANiTAR I 5

INSTITUT DE P5QUTATRI A t

I C0N19üCTA HUMAN A

ARTUR .S3í NCfflZ ?1 : .1i:'!) 1 R tvfclgc 1 i ldnntulep. Pbça Dbattsríl tbts, S 1" 2' Tel. 9358900 00 Cugrt dol Vn11ds "1" San'

Psicoterapi a emocipnalPsiquiatria integra l 7e1 (+34853 589 22 77 Fax (+34}y3 589 65 12 rpChYlpch .org

Oir.a o'wrap a MR.aa a u rYw r Avou.aurr

Can ma lat, 2 .4 1"3 • 06790 SANT CUGAT BARCELONA

r br.Ferran Ferran lilà i cvl•Faboradors Consultori d'atorinolaringalogia i logopèdi a C/Francesc Monagas 48, entl Zona. OB190 Sant C t del Vallès Tel i fax 93 675 48 5 3 (ASC,DKV,FIATC, MUT.GPIL DE CAT.,WINTHERTUR)

Impresiú de pàsters AcabaDos especiales Ink-Jel grip formato plaltiTicados, plafanados.. .

asmxrr■ A..,n■ sal~ * rrr • ud• : :9py- cpri Sav89 th'._+ r , .• Fit ±sr Tif ,ira 3011 tri Y/ 814 ~

ImprEsión digital IDE A

Servicio de escAne r profesiona l C€lindncd 7500 dpi .i r

PRIN T Tel. 93 590 10 86

ideaprint@ldeaprirTt .es

50U1CIONS GRAFIQUES

Sant Antoni 15-17 Sant Cugat del Vallè s


Oljous, 30

Guia

d'OCttJbre del 2403

d òatri de Sant Cugat

63

Clínic SaltnCu Centre Mèdi c

Especialitats mèdiques , tractaments làser i odontologia . Cuidem de la teva salu t i de la teva imatg e

Telèfon : 936 751 480 Tractaments làser: Primera consulta gratuït a

presentant aquest anunci

Crta. Sant Cugat a Rubf Km . 1 Man .1O l 50 fer B" 06190 Sant Cugat def Vallès (Barcelon a telèfon: 936 751 18 0 e-mait :irrfoOdinir3arstu+gat com www .dlnkwtcugatcoet

Sorolls, problemes de salut? er començar, vull dir-li a l senyar Aguilar, auto r d'una carta al directo r publicada en aquest setmanari , que estic d'acord amb el quc di u i que com a ciutadà, m'adhereixo a les seves paraules . Cal afegir que de fa ja molts mesos, i vull retrocedir fins a la passad a campanya electoral, exposo el s mateixos greuges envers aquest problema, greu, quc afecta tot hom i quc, al meu parer, t é repercussions en diverses àree s del nostre ajuntament . Segons c l meu criteri, les parts implicade s són : Policia Local, Mobilitat , Mcdi Ambicnt i Sanitat, a part del seu cap final, el nostre alcalde . Na sé si l'ordre és el correcte, peró estic segur quc tots ha n de prendre una determinaci ó que porti a una solució . Malgra t aixa, sóc conscient que és una

P

tasca difícil pel fet que els primers implicats en molts caso s són el pares i les mares d'aquests joves, ja que, en definitiva, són els que deuen aportar e l capital per la compra de l a

Està demostrat que el soroll malmet la vida de les persones

motocicleta i la seva posterio r transformació, "trucatge", co m diuen ells . Si observem, pode m veure .que són d'edats entre el s catorze i els dinou anys, majoritàriament del sexe masculí , encara que les seves companye s són del femení . Pel que he pogut observar, e s reuneixen en Ilocs determinat s com l'ermita del Sant Crist,

passeig Gaudí i carrers proper s als cinemes, als voltants de le s estacions dels FGC i en altre s punts, corn el barri de San t Francesc . Com a anècdota, pu c donar fe d'una baralla entre do s grups, el mes de juliol passat a l vespre, primer a cops de puny i després imitant els cavallers d e l'època medieval, fent servir le s cames com a llances . També puc donar fe dels que en grup, imitant els mutants de les Harley, els divendres i dissabtes, ja d e nit i entre dos quarts d'onze i les onze, circulen Cànovas de l Castillo amunt, aceelerant a l màxim perquè els tubs encara facin més soroll . Són repetitius i fins ara ningú hi ha posat fi . Caldria afegir els que van e n cotxe i fan el mateix peró am b una diferència important, I'cdat . Ja no són menors d'edat . A part

l mpres~ón de pósters RcabaDos especiale s Ink-Jet gran fonnalo

PlasUflcados, platonados .. .

Tel . 93 590 1 0 86

ideaprint@ideaprint .es

IDEA

PR! t?

SOWCIONS GRÀFIQUES

de la velocitat excessiva, fa n xisclar les rodes al girar pel s carrers i porten les ràdios a u n volum tan alt, que els pots sentir a distància encara que porti n Ics finestres tancades . Encara sobta més que molts porten el s cotxes modificats amb cl famó s tunning, quelcom molt car i qu e s'ha de sumar al preu del vehicle, cosa que em fa pensar que els joves del nostre país tene n unes bones feines i es guanyc n moll bé la vida . Desconec si aquests brètols motoritzats viuen a la nostr a ciutat o són d'altres poblacion s que vénen a fer aqu i, tot alló qu e allà no poden fer, peró ca l posar-hi remei de forma ràpida . Està demostrat quc el sorol l malmet la vida dc les persones i provoca trastorns de diverso s tipus, que els malalts, nadons,

ImprEsión digita l TlradaS LOrtas

nens i nenes, persones que mati . nen pcr anar a treballar pateixe n aquests problemes, i a més, e s posen en perill vides humanes i això no es pot permetre . O tol s plegats cerquem remeis o se'n s escaparà de les mans i quan e n prcnguem consciència, potser • serà massa tard .

Servicio de escAne r profesiona l C111ndrlca 7500 dpi.Tr

Sant Antoni 15-17 Sant Cugat del Vallès


,

64

ei Bari de Sant Cugat

Dijous, 30 d-octubre de! 200 3

Ptww LoeM SMR Cupil $i Adreça iK X d Sfgll axci . 37 08190 5snl Capi del Velés 93 5896262 re

I~ nggLcam

SA IUTCUGATENCS 4ee

1' estirabo t JORDI CASA S

Rose r

Asensio

Llose s

Presidenta del Casal de la Gent Gra n

"La General fitat n o ns ckna Suport "

Presidenta de l'Associació del Casal de la Gent Gran des de f a poc més de tres anys, Asensio analitza I'edÍCÍó d'enguany d e 4a Setmana de la Gent Gran . La responsable subratlla e1 nu l suport que rep de la Generalitat de Cataiunya . -Com és el dia a dia d e l'Associació del Casal Gran de Sant Cugat?

de la

Gent

Tenien i oferim moltes activitats : gimnàstica de rnantenintent . aernbic, ioga . . . Les fem regularnlen t durant tot l'any. T►mhi fem cursets esporàdicament d'informàtica. de tai-Ixi, etc ., i tenim un gru p musical . S'han fet rurscts administratius . També fa policia ens h a fet classes i ens ha donat consell s perquè anem amb compte . Conferències sobre malaltics, perquc la genl prengui precaucions . També fem viatges i excursions, estances a l'estiu al mes d'agost . fils diumenges a la tarda es fei a ball amb una cinta de casset, per n la gent no ho disfrutava gaire per què sempre era el ntatcix . Pcr ó com que a la festa Majur portàvem un músic, van demanar-no s que en portéssim un . [ afixi ho va m 'fer. Ara gairebé amb un any d'antelació, hent de quedar amb el s músics perquè a nosaltres ens fa n un preu especial . Per poder cobri r aquesta despesa, que és mol t forta, fem una rifcta . La gent estic a gust, vénen i disfrutcn . que és e l principal .

"EI futur del casal és bo. Qui em substitueixi segur que ho farà bé"

-La setmana passada (del 20 a l 28 d'octubre) van organitzar l a Setmana de la Gent Gran . -Aixs.l ho fent cada any . Es u n homenatge ala gent gran . Envie m invitacions a tots els casals . Hi po t venir i paffieipar-hi tothom que sigui major de 65 anys . Vai g enviar cartes a alguns bancs perquè ens ajudessin a donar obsequis i encara n'espero la resposta . Perit si que he dc dir que ens ha n ajudat mnltíssim l'Ajuntament , les Carnisseries Tubau i la meva filla . Gràcies a elis hem pogu t donar obsequis . Aquesta setman a és quan més despeses tenim .

-Quina és l'actual situació d e l'associació ? -Anem tirant . Aquest any m'li c vist una mica justa . Vaig anar a l'Ajuntament de Sant Cugat a dentanar auxili . Vaig preguntar a

l'Ajuntament si hi havia algun a empresa que ens pagués donar suport eeonóntic, Poró tots so m Conscients que és dificii trobar u n patrocinador .

-Quin és el tipus de gent gra n que va al casal ? -Aquí ve gent molt pobra . Só n avis most grans amb pocs céniims _

També hi ha persones de càracter s molt diferents, i persones de diferents tipus . Són bona gent i crec qui amh les activitats que el s muntem s'ho passen hé . També situ molt exigents . No es cnnfornien alllh qualsevol cosa .

-El casal depèn de la Generalita t de Catalunya . . . -En la Generalitat dc C'ata€unya no hi hern trobat snpnrt de ra p Tipus . Al casal hi ha nates persia nes que estan trencades . Hi so n des que es va inaugurar el casal . Estan Caient a trossos i no hi h a manera que ens les canviïn . He fet dos escrits a !a Generalitat d e Catalunya . Em sento desempara da pel que tat ala Generalitat, E n I 1 anys no s'ha fet res : les cadire s ballen, les persianes cauen a tros sos, ics cortines de l'escenar i estan negres, tot i que les rente m sovint . Es una lltiita contínua . E l que ens passa a nosaltres tamb é els passa a molts altres casals que depenen dc la Generalitat . -Han trobat suport, quan T'ha n sol-licitat, de l'Ajuntament d e Sant Cugat ? -Sí, rnaltissint . A banda d ' un a assignacin que ens dóna una vega da afany, ens ha ajudat en l a Setmana dc la Gent Gran . Pe r Sant Jordi ens regala rases . E l casal, que no pertany a l'Ajuntament, rep niés suport del consis tori que de Ia Generalitat d e Catalunya . Els casals que pertanyen a l'Ajuntament - Mira-sol , Valldoreix i les Planes- estan pre ciosos . Si no hagués estat pe r 1 ..luis Reeoden no sé on serie m ara mateix . També m'han ajudat molt Jaume Tubau, de le s Carnisseries 'rubau . i Merc è ('avesa, tinent d'alcalde d e Territori .

GESTIÓ Q

León Tornà s

{*110/4 •ynln1[IMM

tial i, [ 1., • 11 1 f i11 fil, •, •i

I

-Quin balanç fa dels seus últim s quatre anys com a presidenta ? -Encara que he hagut de lluita r rnnltissim . al costat de tots el s rnembres de la junta directiva, e l balanç que en fem és molt positiu . Deixarem una biblioteca arreglada, un despatx en condicions . haurem aconseguit uns programes bonics i multes amistats que h e adquirit amb aquests 10 anys qu c Fa que d'una manera o altra h e estat vinculada al casal . La junt a que ]ta treballat al meu costat est à formada per Victor Martinet . fvicepresident), Josep Tard à [secretari} i Antonia Beli Maruj a Parellada (vucais) . -a'aqui a un any hi ha eleccion s a la presidència . LS'hi presentarà ? -fic tingut rnolts problemes pel fet de ser dona . Per aixa he decidi t que d'aqui a un any marxo . Tin c nxtlta gent que m'ajuda, això si . Durant tat aquest temps hem insta € . lat nous mobles per a [a biblio teca que la tenim preciosa- . pc r al casal, s ' han tct obres af hiilar. . . -Com s'encara el futur de l casal ? - Serà ha . Qui em substitueix i segur que ho farà bé . - Es una de les poques presidentes que ha tingut el casal, oi ? -Hi ha hagut, com a minim, un a presidenta . a banda de mi . Va se r la tinuladara del casal, a snhre d e la policia . IIAIex López

o és la primera vegada qu e escric sabre el tema. El qu e N està passant amb les llose s de les suposades zones de vianants es de jutjat de guàrdia . Vegem-ho . Les tres places esta n o han estat recentment en obre s de reparacià. La plaça Octavià v a ser reparada no fa gaire, no obstant ja té al bell mig cinc llose s trencades . La plaça Pere San est à en obres des de fa dies, per ò encara es poden veure ies llose s pendents d'immobilització . L a plaça d'en Coll va ser reparad a durant les vacaves . En aquests moments, són una munió les lloses trencades . bellugadisses o fora del seu lloc natural . La música que fan els cotxes quan passe n esgarrifa . Els carrers tampoc n o han tingut més sort . El d e Santiago Rusiïtal va ser retocat n o

La millor síntesi de la desgràcia que estic comentant és e1 carrer Sant Anton i fa gaire temps . El de Castillejos tampoc no li manquen algune s lloses malaltes . El de Sant Domènec tindria bona salut si n o fos pel pegot de ciment que hi va n posar, tot just acabades les obres , per substituir una desena de lloses . El carrer Major, un clàssic , està totalment apedaçat . La millo r síntesi de la desgràcia que esti c comentant és el carrer Sant Antoni . En aquests moments è s en obres, perà tothom pot com provar que ies lloses en mal estat es compten per desenes . El carrer presenta una situació lamentable . Només se salven de la crema el s carrers de la Torre i del Sol . Cu À hem fet els santcugatencs pe r merèixer una ignominia co m aquesta? &atser és un elemen t més -altre, així} si- de la marca Sant Cugat? És evident que cal un acord instituc i onal a favor de la llosa pública santcugatenca . Ca l que l'Ajuntament defineixi clara ment si vol vertaderes zones d e vianants, amb permis de circulació només per als veïns i la càrrega i descàrrega : o si seguei x apostant per unes obres permanents destinades a donar feina a les empreses del ram .

CONFIANÇ A

Impost de societats - Comptes anuals - Comptabilitat - Gestori a Assessoria fiscal i laboral

- Administració de comunitats -lloguers

Ptge del Celler, s/n (entre carrers Balenes i Sant Medir) 2a planta, despatx 8- 9 Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 53 38 - Sant Cugat del Vallès - levntornas@leontomas.tom

Diari de Sant Cugat 495  

Diari de Sant Cugat 495, 30 d'octubre de 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you