Page 1

Per Clos, l'estació del TGV de Sant Cugat és "discutible" PÀG. 10

SOCIETAT

La pèrdua de l'equipatge, principal enemic dels viatgers PÀG. 16

ESPORTS

Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional al Júnior PÀG. 28

CULTURA

Jordi Coca presenta el llibre 'Sota la pols' PÀG. 36 WNOMIA

Línia d'ajuts de la Generalitat per als petits comerciants PÀG. 42

L'Entitat Metr< • II litana del Medi Ambient diu sí a l'abocador Berta Per Carles Conill, gerent de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA), el projecte de la pedrera Berta "no és l'alternativa al Garraf".

Conill, a través d'una entrevista a E L DIARI DE SANT CUGAT, es mostra favorable a

convertir la pedrera Berta, entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol, en un abocador controlat de residus per restituir la topografia inicial a falta de tenir la "seguretat tècnica" que l'emplaçament és correcte i que no tindrà cap repercussió mediambiental.

Mentre l'Ajuntament de Sant Cugat no es vol pronunciar al respecte fins que existeixi el resultat de l'estudi que realitza des de fa mesos l'Institut Cerdà, l'Ajuntament del Papiol ja s'hi va posicionar en contra. L'opinió del diferents partits polítics de Sant Cugat està recollida en l'enquesta d'aquest diari. PÀG. 3-5

mb fusta t. Carretera de Sant Cugat a Rubí - Rotonda Centre Comercial Tel. 93 58913 47 - www.indubruc.com - SANT CUGAT DEL VALLÈS

"TfousvU d'expotictó i vc*dt& cUtàfcimeu,matí. i tanda.. "DiAUtétu «éett «omi& matúta.

1/ítte al Stucúi elfiUmen,centue eAftecíeilitfat e* frc&ta tn&cfaeUi fien, «* jovtdí


CLUB DEL SUBSCRIPTOR

el diari de Sant Cugat

CLUB DEL SUBSCRIPTOgratis Bacco regala 2 menús A UN SUBSCRIPTOR ESCOLLIT A L'ATZAR

Des del diari contactarem amb el guanyador del mes. Parc Central. Manel Farrés, 97. Tel. 93 674 30 69

CD Madredeus CADA SETMANA SORTEGEM 2 CDS ENTRE ELS SUBSCRIPTORS (ESCOLLITS A L'ATZAR per gentilesa de Teixidó Òptica)

Des del diari contactarem amb el guanyador de la setmana

Entrades gratis per a dies feiners7 PER RECOLLIR EN LES OFICINES DEL DIARI PRESENTANT EL CARNET DEL CLUB <

DEL SUBSCRIPTOR

CINESR Q

<

SANT CUGAT

< ü

C/ Sant Antoni, 42-44

Vips per obtenir consumicions gratis tiò

Veniu a recollir-los amb el carnet del Club del Subscriptor (Reservat el dret d'admissió)

jM *

B <

Q o L A

C

A

R

P

A

Sant Cugat Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

f

espai

Reproducció d'una obra D'AQUEST MAGNÍFIC ARTISTA NOMÉS VISITANT LA SALA AMB EL CARNET DE SUBSCRIPTOR

g CLUB D'ART C/ Gorina, 13. Sant Cugat. Tel. 93 589 57 76

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h


Dijous 5 abril del 2001

Entrevista

"La pedrera Berta no és Valternativa a Vabocador del Garraf Carles Conill El gerent de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) es mostra en principi favorable al projecte de fer un dipòsit controlat de residus a la pedrera Berta, sempre que es garanteixin totes les mesures de seguretat. Per Conill, aquesta seria la manera d'aprofitar el material final sorgit dels ecoparcs que s'estan projectant a Barcelona i a M o n t c a d a . Fotografia: ENRIC FABRE

Ester Castanyer / BARCELONA Com veu el projecte de fer un abocador de residus controlats a la pedrera Berta?

Hi ha una primera cosa molt important que s'ha de remarcar: nosaltres, si estem interessats en aquest projecte no és perquè estiguem buscant amb aquesta pedrera una substitució del Garraf. Al Garraf tenim compromisos establerts que, entre els anys 2004 i 2006, es deixarà de fer-hi abocaments, però la Berta no és Palternativa.

restaurar, podria restaurar-se amb aquest producte. Nosaltres considerem que aquest podria ser el material que s'aniria fent servir, amb tots els mecanismes tècnics adients, per anar omplint i restituir la topografia i revegetar-hi a sobre. Què suposaria un abocador controlat com aquest?

una activitat extractiva que hi ha allà es programi com s'acaba, es restauri el territori i torni a propietat pública, per tant, d'alguna manera el projecte permetrà també la reincorporació a patrimoni públic d'una part de Collserola que ara és una entitat privada. I per això hi va haver informe de Collserola, perquè el projecte pot ser positiu per al mateix parc.

és el tractament dels ecoparcs amb aquests dipòsits per col·locar aquest material ja inertitzat i embalat, creiem que és tancar el cicle d'un tractament sostenible dels residus. Existeixen exemples d'instal·lacions similars a la que es proposa aquí?

Hi ha diversos exemples als països del nord com Suècia, Dinamarca, Alemanya, que són els que El primer que s'ha de fer és tenir totes les garan- Quant temps es preveu que pot durar el estem seguint pel que fa a tractament sostenible. ties tècniques que aquest espai, el recipient, serà procés de reomplir la pedrera? Però allà hi ha dos vessants: un és el de fer seridoni des d'un punt de vista tècnic per ser resvir l'espai per guardar-hi aquest material, ja que Quina seria l'arternativa? taurat amb aquest material. I per tant, tant Això seria qüestió de posar-nos d'acord sobre tenen unes polítiques clares de valorització l'Ajuntament de Sant Cugat com nosaltres elsritmes.Nosaltres havíem pensat en principi energètica i emmagatzemen aquest material i La nostra alternativa al estem estudiant totes uns 10 anys per fer el procés, però elritmevaria. quan necessiten suplementar energia ho valoritGarraf són els ecoparcs. les mesures tècniques Tant el procés de restauració com el ritme són zen energèticament i produeixen energia elèctri"El projecte permetrà la La nostra política des de que s'han de prendre termes per acordar entre totes les administra- ca. Com que aquí en aquests moments no és l'EMMA és que, al límit previsible incrementar la capacitat de valoritzaper poder posar allà cions i els ajuntaments que hi estan implicats. reincorporació a patrimoni del 2006, tot el tractació energètica, doncs fem servir el material per aquest producte, que públic d'una part de ment delsresiduspugui restaurar. I també hi ha exemples a països del insisteixo, ja ha estat I què passa amb un cop resCollserola que ara és d'una fer-se en ecoparcs, nord on també fan servir aquest mateix procés tractat i a més estarà taurat? comptant també que una de restauració. embalat. Però des de entitat privada" línia de polítiques de l'EMMA volem tenir Doncs passaria a titularitat pública. La idea és minimització de residus, la seguretat tècnica que es restauri la topografia original, amb les A banda de la Berta, £hi ha altres espais és a dir, que els ciutadans produirem menys resi- que l'emplaçament és correcte i que fer la res- seves capes vegetals a sobre perquè pugui créi- on es podria fer un projecte semblant? dus, i que hi hagi tot un procés de selecció i trac- tauració amb aquest material no ha de tenir cap xer la vegetació, ireincorporar-hocom a parc. tament d'aquests, ja sigui via compost o meca- tipus d'efecte mediambiental, per res. Nosaltres estem buscant i hi hauria altres nització. I amb la resta del producte resultant emplaçaments, el que passa és que aquest és un Un altre tema que s'ha plantejat és l'epoder-lo fer servir per restaurar espais com la I quins avantatges tindria? xistència d'aqüifers a la zona. Quines tema que ara no es pot plantejar perquè el que és pedera Berta mesures cal prendre? important és aconseguir el màxim consens políTé una virtut, i és que quan es va fer la modifitic, social i territorial abans d'aflorar aquest Què és exactament un ecoparc? cació del Pla Especial de Collserola es va esta- Fonamentalment, del que es tracta és d'arribar a tipus d'altematives. Però estem convençuts d'ablir que per la restauració només es podran fer la garantia o el convenquesta línia d'actuació, Són instal·lacions per fer un tractament integral servir terres i runes i aquest material que ja ha ciment que no hi haurà estem segurs que el "Crec que el consens, un cop material tècnicament de residus. Els ecoparcs permetran convertir en estat tractat en instal·lacions metropolitanes, és des d'allà cap tipus de compost tota la matèria orgànica que ja s'ha a dir, que tindrà el controlrigorósi necessari per problema que pugui és un producte adient tinguem el convenciment recollit de forma segregada i, a més, incorporen part de l'administració, i això és una precaució afectar les mines i per fer aquest tipus de tècnic i haguem sabut explicar tractaments de ferides un triatge complementari del que no és matèria perquè a la Berta no hi entrin cap altre tipus de vetes d'aigua que hi ha la diferència entre un abocador metropolitanes. Ara el orgànica i unes instal·lacions de mecanització residus. Una altra virtut és que el pronuncia- per sota, i això ho està que permeten convertir els residus, valoritzant- ment favorable del Consorci del Parc de e s t u d i a n t que ens falta és acabar i això, s'aconseguirà" lo i traient bio-gas. A més, els ecoparcs tenen un Collserola permetrà programar lafinalitzacióde l'Ajuntament de Sant de confirmar que el vas producte final que surt quan ja s'ha aprofitat tot l'activitat extractiva i que tot el procés de res- Cugat a través de també ho és. el que és aprofitable. Aquest producte inertitzat tauració estarà supervisat per l'Ajuntament, l'Institut Cerdà per una banda i nosaltres per i amb poques restes de matèria orgànica, es EMMA, per la Junta de Residus i pel mateix l'altra, a través de la Fundació Centre Paria de la necessitat de consens i en el compactaria i s'embalaria amb bales de plàstic, Parc de Collserola, és a dir, per administracions d'Hidrologia Subterrània. cas de la mina Berta no n'hi acaba d'haver. i és el que creiem que pot servir per restaurar públiques. pedreres. cAquest projecte podria suposar desavanJo crec sincerament que aquest consens, un cop Un aspecte que ha estat molt criticat és tatges per a l'entorn? tinguem tot el convenciment tècnic i haguem que això es vulgui fer dins un Pla d'Espais lAquest és el material que es vol utilitzar a sabut explicar quina és la diferència entre el que d'Interès Natural (PEIN). la pedrera Berta? Si les proteccions adoptades en el projecte són coneixem com abocador i això, s'aconseguirà prou segures o s'ha de complementar amb algu- consens territorial, social i polític perquè es tiri Sí, nosaltres creiem que la Berta, que s'ha de Sí, es farà en un PEIN però això permetrà que nes mesures, entenem que complementar el que endavant aquest projecte.


PUBLICITAT

Dijous 5 abril del 200)

el diari de Sant Cugat

Palau Robert Centre d'Informació Turística de Catalunya Pg. de Gràcia 107 Barcelona

Exposició del 5 de desembre de 2000 al30dejunyde2001

Horari dilluns de 16 a 19h 30 min de dimarts a dissabte de 10 a 19h 30 min diumenges i festius de 10 a 14h 30 min Per concretar visites de grups: Tel.93 292 1171

Generalitat de Catalunya

amb el patrocini de:

A

[(un Caja de Ahorros del Mediterròneo


2SC. I IVlMnin

el diari de Sant Cugat

Enqu

Què en pensa, de convertir la Berta en un dipòsit controlat? Les reaccions davant la possibilitat de fer un abocador controlat de residus a la pedrera Berta són diverses. Mentre que des del CDC i el PP defensen un estudi acurat del tema per determinar si podrien haver-hi problemes mediamblentals, la resta de formacions critiquen aquesta opció dins un espai protegit com Collserola.

RAMON BONASTRE, CDC "Jo començo a estar preocupat a Sant Cugat perquè els acords que es prenen, al final es trenquen. Això al seu moment es va aprovar, i si ara hi ha problemes, que es parlin. Aquesta pedrera és de residus urbans i ha de comportar beneficis però si es veu algun problema mediambiental, es parla. Cal buscar el consens".

JOAN RECASENS, UDC "Probablement un espai protegit com Collserola no és el millor lloc per fer això, i hi ha el problema dels aqüífers. Però a més, per construir en qualsevol indret una instal·lació com aquesta cal un ampli consens institucional, polític i ciutadà i creiem que ara això no es dóna".

XAVIER BOIX, IC-V "Jo crec que fa falta que hi hagi més participació i que s'escolti l'opinió de tothom. Tenint en compte que el projecte està dins d'un PEIN, el que hauríem de fer és buscar altres emplaçaments, que no és fàcil, i parlar i veure si és l'única possibilitat. Però el tema dels residus ens afecta a tots i cal parlar-ho abans de decidir".

SALVADOR GAUSA, PSC "En relació amb el debat necessari sobre la pedrera Berta, sorprèn la divisió de l'equip de govern. Considerem ineludible conèixer la posició de l'alcalde de forma immediata. La postura del PSC se situa en 2 eixos: la solidaritat supramunicipal en les polítiques de residus i el consens sobre la preservació de Collserola".

EDUARD POMAR, ERC "Nosaltres ja vam manifestar al seu moment la nostra oposició i ho hem repetit recentment, perquè aquest abocador es vol ubicar en un espai protegit com Collserola i creiem que aquest parc ja pateix prou agressions. Per a nosaltres, no és el lloc més adequat per fer un dipòsit controlat".

FRANCESC LLATJÓS, PP "Jo en aquests moments no disposo de tota la informació sobre el tema però considero que el que l'Ajuntament decideixi és el que està bé. Nosaltres, des del Partit Popular donarem suport a les decisions que prengui l'Ajuntament sobre aquesta qüestió de la pedrera Berta".

JOSÉ FERNANDO MOTA, EUIA "Des d'EUiA ens oposem que es faci un abocador a la pedrera Berta perquè considerem que està en un espai de protecció natural i perquè ens oposem a aquesta política de tractament dels residus que passa per l'abocador i la incineració. Nosaltres estem pel reciclatge i la reutilització".

El projecte de la pedrera vol restaurar-la amb material inertitzat E.C. / SANT CUGAT El projecte de fer un dipòsit controlat de residus a la pedrera Berta parteix d'una iniciativa de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) amb la finalitat de poder utilitzar el producte final resultant dels ecoparcs per a la restauració de pedreres. Aquesta cantera, propietat del santcugatenc Joan Franquesa, està ubicada al parc natural de Collserola, dins els termes municipals de Sant Cugat i El Papiol, i limitada per la Serralda Prelitoral dels Catalànides, per la falla del Llobregat i per l'autopista A-7. En aquest espai s'hi fan extraccions des de l'any 1920 i s'allargaran fins al 2015, aproximadament. Des de 1990 però, la societat explotadora d'aquesta pedrera compta amb un pla de restauració que va ser aprovat per la Direcció General de Medi

Ambient i que es podria dur a terme mirjantcant la posibilitat de restaurar l'espai utilitzant el vas de la pedrera com un dipòsit controlat de residus no especials. Concretament, l'àrea de la pedrera que es veuria afectada per la construc-

La finalitat del projecte és utilitzar el mateirla resultant dels ecoparcs per restaurar l'espai ció d'aquest dipòsit seria la situada una zona de granodiorites, amb una superfície de 60.000 metres quadrats. Tot i que el material que es diposidtaria en aquest espai és un material inertitzat i amb un percentatge molt baix de matèria orgànica, degudament embalat i que per tant no comporta quasi cap risc de contaminació, el pro-

jecte contempla diverses mesures de seguretat. En pirmer lloc, es recobriria tot el vas amb una capa d'argila i de politè que impermeabilitzi la base del vas, consistituït ja de per si per una estructura geològica molt impermeable. D'altra banda, i mentre durés l'activitat extractiva, es separaria clarament el dipòsit del què és la mina, col·locant el material de restauració a la zona ja explotada i segellant la mina. Altres mesures de seguretat contemplades serien diversos tipus de drenatge per evitar infiltracions de les aigües pluvials o les que potencialment podrien alliberar els residus, sistemes de medició del nivell de les aigües i la resistència de les capes interiors del dipòsit o àrees de control separades per als dos espais, entre d'altres. El projecte preveu també que un cop restaurada la pedrera, l'espai es reincorporraà al parc de Collserola.

Imatge d'un dipòsit controlat de residus


• M H M M M B H H B H H H M B a B H

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Editorial Memòria Les properes setmanes publicarem a les planes d'Ei DIARI DE SANT CUGAT el resum

del programa Càsting de Ràdio Sant Cugat que dilluns passat va entrevistar a l'exalcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich i Aroca. Un programa que va resultar interessant sobretot si tenim en compte que és la primera entrevista que Aymerich concedeix des que va deixar de ser alcalde el juliol de 1999. Durant els seus dotze anys de govern (1987-1999), Aymerich sempre va fer gala de tenir "memòria històrica" tant del que havien fet els governants que l'havien antecedit com de la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament. I en el programa radiofònic, Aymerich va demostrar que la memòria no l'ha perduda ni la vol perdre alhora que va posar de manifest que el comportament i les crítiques d'algunes persones pròximes a ell i QO tan pròximes havien estat suficients per no presentar-se a les eleccions si la màquina del temps tirés enrere i ens posés a tots altra vegada a l'any 1987. Fantasies a banda, l'exalcalde

Comunicació

va deixar entreveure que sembla com si s'hagués volgut esborrar el passat i, més concretament, els seus tres mandats o, com a mínim, en part En qualsevol cas, tot i la insistència del programa radiofònic, Aymerich no va voler qüestionar de cap manera l'actual gestió de l'equip de govern municipal ni cap dels seus membres simplement perquè ells formen part de la coalició nacionalista CiU, la mateixa que ell va encapçalar en tres eleccions municipals. Un fet si més no sorprenent; de ben segur que si aquesta entrevista s'hagués realitzat pocs mesos després de deixar l'Ajuntament les seves respostes haurien estat bastant diferents. Per tant, tot i que és l'Aymerich de sempre, l'exalcalde ha après a ser més polític. 1 una prova que és el de sempre la tenim en el fet que no va dubtar a acusar els socialistes de no tenir model de ciutat i, per tant, d'haver hagut de fer-se seu el que CiU defensa des de l'any 1987 perquè "entre el primer projecte de l'Eix Vertebrador i el segon hi ha molt poques diferències".

És evident que els governants són elegits per prendre les millors decisions en representació del conjunt de la ciutadania. Res a dir. Però a banda de governar, encara que no estigui escrit enlloc, és necessari trobar el màxim consens i aquest s'aconsegueix informant amb temps. Per buscar un exemple no cal anar gaire lluny, tenim el futur centre d'oci familiar Divèrsia. Un tema que ha omplert moltes planes de la premsa i, sobretot que ha mobilitzat gent i ha provocat confusions i desinformacions. Dies enrere, ens deien des de la multinacional THI que finalment no hi haurà discoteca, i des de l'Ajuntament es deia que el projecte inicial no preveia cap discoteca. En definitiva, si l'equip de govern, juntament amb els responsables de Divèrsia, hagués mantingutreunionsmesos enrere amb les associacions de veïns, escoles i empreses presumptament afectades per aquest macroprojecte d'oci de 25.000 m2 de sostre edificable, el tema no hauria arribat tan lluny i la intoxicació de l'opinió pública per part d'al-

gunes associacions hauria estat menor o nul·la. Això és un petit exemple d'un gran tema, però podríem enumerar múltiples exemples més, potser no tan importants, que deixen en entredit la política de comunicació de l'Ajuntament, sobretot, volem entendre, per la manca d'agilitat o previsió. I això és traslladable també als mitjans de comunicació locals i comarcals, que també patim les dificultats comunicatives. La solució no és en principi complexa, és a dir, informar més i millor de Sant Cugat des del punt de vista municipal, però cal que les directrius de l'equip de govern canviïn; una cosa és no preveure i l'altra, molt diferent, no voler informar d'un tema determinat. La funció dels mitjans de comunicació no és buscar els tres peus al gat de l'equip de govern, ni de cap partit polític ni de cap associació, la funció és informar bé i amb la màxima previsió. El resultat final serà que el ciutadà tindrà coneixement d'allò que es cou a la ciutat.

Cartes dels lectors textos tttitnesos d aquesta «.cr i ió iid han d'excedir les 20 ratlles •anogra/iades L'autor eh podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita. '' l'orivinal ha de venir sistnat i és imprescindiblt atte lii figurin el domicili, el •nero telèfon i el número de l)\i o passaport de l'autor. E • resumir-lt nou li(> consideri oport

Què passa amb la brossa orgànica a Sant Cugat? A casa potser ja fa gairebé un mes que recollim la brossa orgànica. Amb moltes ganes de fer-ne la recollida selectiva, vam anar a buscar el nostre cubell a l'Ajuntament. Vivim al barri de Sant Domènech, i encara faltaven mesos perquè teòricament comencés el salt corresponent a aquesta zona. Dic teòricament perquè fa setmanes que el tema està paralitzat: ja no es realitzen les reunions informatives als veïns i sembla que la campanya que el CEPA tirava endavant amb tanta força i grans esforços, ja ha acabat per part de l'Ajuntament. Desconec els motius pels quals aquest ha decidit desactivar aquesta campanya, i no la considera prioritària per a la nostra ciutat. Em pregunto si és que mai s'ha cregut el projecte de Residu Mínim? 1 és que no entenc quina política mediambiental el regeix. Ja que la decisió de paralitzar la insaturació de la recollida de la brossa

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat Setmanari independent de Sant Cugat

1

PREMSA " LOCAL rcu«T

C. Sant Antoni, 42-44 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 62 82 Fax 93 674 20 24 els4cantons@totsantcugat.com

orgànica a Sant Cugat no lliga amb la instauració, ara fa un any, d'una planta de compostatge a la ciutat. Ara per ara, a casa recollim la brossa orgànica, malgrat que no tenim contenidor al carrer o als carrers pròxims. Així que ens hem de desplaçar fins els contenidors més pròxims. les molèsties i dificultats són evidents. El que em preocupa més, però, no són les dificultats que a nosaltres ens comporta aquesta gestió dels residus, que assumim i duem a terme; sinó que ningú del nostre barri, així com tantíssims d'altres veïns de la ciutat no tenen cap tipus de facilitat per fer la recollida de la brossa orgànica, és més, potserno han ni rebut informació de la gestió que poden fer de la seva brossa. Recollint-ne prop d'un 40% de manera selectiva, la fracció que representa la seva matèria orgànica. Això em preocupa, així com els interessos i prioritats que mostra l'Ajuntament envers la gestió dels residus en general; el fet que no pensi en la resposta dels ciutadans a l'hora d'aplicar els seus retalls de pressupost a un projecte tan vàlid i necessari com és el de

DIRECTOR: Josep M. Vallès EDITA: Premsa Local Sant Cugat, SL CONSELL EDITORIAL Ramon Grau (president), Víctor Alexandre. Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig, Emili René, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Joan Troyano, Núria Zabala, Josep Daniel, Manel Pardo i Pepa Martín GERENT: Anna Cornellà REDACCIÓ: Redactora en cap/Ciutat: Ester Castanyer. Societat: Emili Bella i Magda Méndez. Esports/Contraportada: Àlex López. Cultura: Josep M. Codina. Economia: Micol Sabaté

Residu Mínim. I el que és més indignant encara: és que no pensa comunicar-nos als ciutadans de la seva bella ciutat la decisió que ha pres al respecte? Anna

del Castillo O.G., en una carta publicada la setmana passada, expressa el seu desconeixement sobre a qui se li va ocórrer posar el nom de Cànovas del Castillo a la via que sempre s'havia anomenat Carretera de Barcelona i, atès que el signant de la carta ho demana expressament, voldria informar-li de l'origen d'aquesta denominació. A la documentació municipal, concretament a les Actes dels Plens, que es conserven a l'Arxiu Històric Municipal, hi trobem una acta que, transcrita en part, diu el següent: "...la presidència expuso que antes de entrar en el orden del dia se permita recordar con sentimiento sumo el horroroso crimen cometido por un italiano, loco y asqueroso asesino, que privo de la vida al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de ministros, D. Antonio Cànovas del Castillo (...) Como recuerdo y tributo a nuestro superior jeràrquico de esta Corporación, tengo el honor de proponer que en memòria del mismo se ponga su nombre al

de una de las principales calles de esta población (...). Los Sres. Concejales (...) acuerdan por unanimidad aprobar con satisfacción lo propuesto por la presidència y que se ponga el nombre de Paseo de Cànovas del Castillo al que antes tenia el de Carretera de Barcelona...". La data d'aquesta acta és el 13 d'agost de 1897. Sabem, també per la documentació municipal, que l'any 1934 es va canviar la denominació per la de Francesc Macià i que, en acabar la Guerra Civil, es va recuperar el nom de Cànovas del Castillo. O.G. també esmenta el fet que no es posés cap nom de santeugatenc a aquest carrer: suposo que això es deu al fet que no hi havia cap vilatà "il·lustre" al qual homenatjar (o, si més no, el consistori d'aquell moment així ho va considerar). Per últim, m'agradaria informar a O.G. que al ple municipal de data 20 de setembre de 1999 es va aprovar el Pla global de Nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat i que aquest pla prioritza, a l'hora de buscar noves denominacions de carrers, criteris com el de posar noms de santeugatencs i santeugatenques que s'hagin significat pel seu treball en favor de la ciutat. I que des del mes de maig de l'any passat, en què es va crear, està treballant la Comissió Tècnica de Nomenclàtor amb referència a aquests temes i a la qual es poden adreçar tots els ciutadans

CORRECCIÓ: Blanca Pi i Jofre García DIRECTORA COMERCIAL: Clara Espasa SUBSCRIPCIONS: Sinda Gómez FOTOGRAFIA: E.F. Gasalla i Enric Fabre DISSENY I MAQUETACIÓ: Susanna Dicenta i Marta Cabrol IMPRESSIÓ: Rotimprés Tel. 972 40 05 95 DISTRIBUCIÓ: Mailing Vallès, SL, tel. 93 589 23 71. DIPÒSIT LEGAL GI-405-93 EL DIARI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que EL DIARI DE SANT CUGAT no fa seva necessàriament.

Publicació adherida a:

(=)ACPC -^^^/lad^Meí.,^ /~~^-^^^^ C. Metce Rodoreda, 8 Local 7

Distribució del Diari de Sant Cugat als suscriptors

Tel. /Fax 93 589 23 71 Sant Cugat


OPINIÓ

que tinguin dubtes o suggeriments per fer al respecte. Gemma Foj, cap de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat

Pastem excrements de gats! Volem donar a conèixer al poble de Sant Cugat la greu i desagradable problemàtica que afecta els nens de l'Escola Bressol Municipal Gargot quan surten a jugar al seu pati. Des de fa més d'un any, per les rodalies de l'escola volten molts gats que entren al jardí i al pati, embruten la sorra i converteixen l'espai lúdic i de joc en un lloc sense higiene i brut. Arran d'aquesta situació, els nens fàcilment pasten sorra barrejadaamb excrements de gat com si fos plastilina, amb el perill que implica la seva ingesta i manipulació. Tanmateix, les educadores perden diàriament molt de temps intentant deixar el pati en condicions perquè els nens gaudeixin de la zona d'esbarjo; temps que s'hauria de dedicar a l'educació dels nostres fills i no a un problema d'higiene i seguretat municipal. És per això que demanem la solució, sense més retard, a aquesta greu i desagradable situació. Els pares i mares de l'Escola Bressol Pública Municipal Gargot

Avinguda Joan Coromines (ex-C. del Castillo i ex-Barcelona) Des de l'any 1998, la secció Bústia del vostre setmanari ha publicat bastantes comunicacions proposant el canvi de nom d'aquesta avinguda. La vostra revista n'ha publicat almenys una desena, sol·licitant que l'avinguda d'entrada a Sant Cugat baixant del Tibidabo, porti el nom del lingüista Coromines. A continuació, faig esment de les principals cartes que s'ha publicat a la Bústia, a fi que tots els que s'hi interessin en tinguin coneixement: 7/07/núm. 637 - 31/10/98 - pàg. 46-47 - Jordi Serra i Martorell TOT núm. 639 - 14/11/98 - pàg. 76 - Enric Pons i Barbat TOT núm. 655 - 6/3/99 - pàg. 91 - Enric Serra i Pifarrer rornúm. 692 - 11/12/99 - pàg. 23 - Josep Gallemí i Pujol Desitjant eixamplar el cercle dels que donen suport a aquesta iniciativa i confiant en el merescut ressò de la secció Bústia, resto a la vostra disposició. Joan Puig i Estruch

DijOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

tiva de les matrícules quant a col·locació. L'enganxina antiga, la portava fa més de tres anys i he voltat mig Estat espanyol amb ella i no he tingut cap problema enlloc, i ha estat, aquí, a la meva ciutat, on les han arrencat. Encara, però, he de donar les gràcies a l'autor o autors dels fets que no m'hagin malmès el vehicle. Voldria acabar dient que ha estat a la zona de la rambla del Celler, Dos de Maig o César Martinell. Antoni Gómez Canals

A una Sra. que diu ser bona persona Sra., mare, veïna de Torre Blanca, i indignada. Per aquest ordre. Responc a la seva carta recent en què vostè, amb tot el dret, s'explicava contra els ocupants del CSO. Per tant, jo no li faré una carta a favor d'ells. Però sí que he d'aclarir que alguns punts del seu comunicat excedeixen de les opinions personals i passen a ser falsedats, que vostè difon sense la menor prudència. "Diu que li han dit" que no saben el que volen. Potser convindria saber qui l'hi ha dit a vostè, i així, estirant del fil, sabríem qui fa córrer mentides interessades. Diu que els meus fills podrien gaudir d'aquell espai si no estigués ocupat. Tothom que a Sant Cugat coneix bé el tema, tant els qui hi estan a favor com els qui hi estan en contra, per força va esclatar a riure al llegir una opinió tan angelical. Repeteixo que s'hauria d'informar millor. El seu interès radical per "la tranquil·litat" fa que estigui disposada a creure's a qualsevol que li parli en contra d'aquells joves. Se sent dir que hi haurà una important partida pressupostària per rehabilitar parts de Torre Blanca. Però tan cert com que fins ara -i li parlo de molts i molts anysl'actitud municipal era l'abandó absolut. Tampoc cal ser molt llest per saber per què precisament ara apareixeran uns dinerons, quan, ves per on, sempre ens havien jurat que no n'hi havia. Parla de destrossa per dins. Miri, vull suposar que es refereix a l'estètica. Perquè quant a les obres de paleta i de pintor, a vostè li haurien caigut tots els anells només de veure, si s'hi hagués dignat, les immenses feinades que els ha calgut a ells per apuntalar i emblanquinar tal enderroc. Jo sí que he volgut veure-ho, sense prejudicis, i li asseguro que en el sentit de rehabilitar, aquells nois d'allà són uns herois i unes pencaires. Cosa que és compatible amb el fet que se'ls critiqui, però no precisament per això. I sobretot fa posar els pèls de punta pensar que a vostè "li moles-

ta que els seus fills vegin carregar bidons d'aigua". Perquè, si la lògica funciona, els seus fills entendran dintre d'uns quants anys tot allò que vostè ara no vol entendre. I li donaran un bon ensurt quan li rebutgin les obsessions protectores cap a ells. Ja m'ho sabrà dir si, aleshores, vostè seguirà clamant -contra ells— això de "Ja n'hi ha prou!" o si seguirà pensant exclusivament en les seves molèsties individuals, en lloc de pensar en la necessitat vital d'inconformisme de qualsevol joventut sana. Vostè demana respecte. Però també ha de respectar. Em semblaque no li anirien malament uns quants esforços per ser més objectiva, en tot. I també una mica més d'humor per no sentir-se provocada de seguida per mínims rètols irònics. Que no veu que, al prendre-se'Is tal com se'ls pren ara, és vostè la que està provocant violència? Cosa que una majoria dels altres veïns no li agraïm, en absolut. Una altra mare del barri

Resposta als Joves Socialistes De la seva carta apareguda als mitjans locals de nostre ciutat sobre mobilitat es desprenen tres grans afirmacions que vostès fan de Sant Cugat del Vallès: que Sant Cugat és una ciutat contaminada; que Sant Cugat és una ciutat insegura i que Sant Cugat és una ciutat immòbil. Lamento no poder estar d'acord amb el seu grup polític ja que Sant Cugat és una de les ciutats menys contaminades, i amb activitats econòmiques més netes de Catalunya. Sant Cugat, malgrat les actuacions antijurídiques que es produeixen, és una de les ciutats més segures de l'àrea metropolitana (veure enquestes de victimització de l'àrea metropolitana). Sant Cugat és una ciutat amb problemes de mobilitat, com qualsevol altra, però amb mesures projectades i en execució per millorar-la (infraestructures viàries, aparcaments, zones de vianants, etc). És cert que hi han tensions a determinats punts, l'estació, carrer Valldoreix, accés per Cerdanyola, accés per Rubí, però es cert que dintre d'aquesta legislatura haurien de quedar executades les següents actuacions: nou carrer Safareigs, per darrere de l'estació fins a la rambla Ribatallada; nova plaça de vianants a l'estació de Sant Cugat amb la circulació per sota; vianantització eix Estació/Monestir (plaça Estació, carrer Valldoreix, carrer Santa Maria, carrer Santiago Rossinyol plaça Augusta i plaça del Rei); obertura del tram que queda per urbanitzar de Francesc Macià; noves rotondes a la cruïlla entre la

carretera de Rubí—carretera de Vallvidrera (Chic); desdoblament carretera de Vallvidrera; nou aparcament quatre cantons; nou aparcament Estació; prioritat invertida per a vianants la anella; regulació dels criteris de la zona blava; senyalització de vies públiques; ampliació de zones de vianants en el nou creixement; remodelació zona Octavià, plaça Monestir i sector rambla Celler (camp de futbol). També és cert que mentre durin algunes d'aquestes operacions urbanístiques, tindrem problemes temporals de mobilitat, però la fotografia final de la ciutat considero que valdrà la pena i ajudarà a compensar les molèsties que es produiran. Per tot això entenc la preocupació dels Joves Socialistes, però no comparteixo el seu catastrofisme ni la seva punta de demagògia. Jordi Ferrés i Valcarce, regidor de Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Mobilitat

Resposta al Sr. Aymerich Benvolgut Joan: Com a continuació de la seva carta a EL DIARI DE SANT CUGAT

número 377, només 4 línies per aclarir el bal de xifres sobre la participació de comerciants a la Mostra Sant Cugat Actiu {TOT Sant Cugat, número 757, pàgina 119). Quan des de Sant Cugat Comerç (SCC) donem informació als diferents mitjans de comunicació o altres entitats que ens ho demanen, sempre som com més rigorosos millor. Hem d'aclarir, però, que sempre parlem de la participació o no dels nostres associats ja que, com vostè deu saber, nosaltres no tenim informació de la resta de comerciants. M'agradaria deixar això clar per aquesta i d'altres ocasions. Ben cordialment, M. Eulàlia Egea, presidenta Sant Cugat Comerç

A una conductora maleducada Aquestes línies estan dedicades a la conductora del Volvo vermell matrícula B-5577-VX que, a banda d'incomplir el codi de circulació, és una maleducada al volant. I perquè la resta de conductors i conductores de Sant Cugat en tinguin coneixement i estiguin avisats, explico el comportament de l'esmentada conductora. Dissabte 24 de març a les 15.00 h, la conductora en qüestió estava aturada a la plaça de Lluís Millot (estació), concretament al carril esquerre en direcció al carrer Àngel Guimerà. La primera infrac-

Enganxines del CAT Voldria denunciar un fet antidemocràtic que m'ha passat recentment. Portava en la part del darrere del cotxe dues enganxines amb el CAT (l'antiga ovalada amb fons blanc) i la més nova, l'Europea. Cal dir que cap de les dues incomplia la norma-

assí-sv "*•/

'#

\

BELL & ASSOCIATS / *V eaip\

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84'Fax93

590 30 10 • 08190 SANT CUGAT

7

ció és evident, no es pot estacionar al lloc indicat. La conductora, a més, està parlant amb el telèfon mòbil. Potser es va aturar per parlar per telèfon, però insisteixo que en el lloc escollit no està permès l'aparcament. Toco la botzina per indicar-li que engegui perquè som quatre vehicles que ens hem quedat aturats darrera seu, però davant la seva indiferència avancem pel carril de la dreta (no hi havia cap altra opció) i, en passar a la seva alçada, baixo la finestra per indicar-li que el seu estacionament és incorrecte i la seva resposta no és altra que continuar parlant per telèfon mentre em mostra amb una naturalitat sorprenent el dit del cor (del mig) d'una de les seves mans. Srs. de l'Ajuntament, ja cal que facin moltes campanyes de civisme ciutadà perquè conductes com l'exposada fan pena. I vostè, senyora conductora, aparqui allà on estigui permès i no ensenyi el dit d'aquesta manera perquè és molt lleig. J.M.V.

Llibres per al Sàhara A causa de la celebració, el mes vinent, de la diada de Sant Jordi, Joves Socialistes, en col·laboració amb Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC), organitza una Recollida de Llibres Solidària. L'objectiu d'aquesta campanya és recollir llibres, per poder enviarlos a les escoles del Sàhara, que com tots sabeu, des de ben petits ensenyen castellà. Com en totes les activitats solidàries, la col·laboració i participació de tots és importantíssima. El compromís institucional, des de l'Ajuntament, i social, des d'ONG com ACAPS, fan evident l'especial sensibilització del nostre municipi amb el poble sahrauí. Per aquest motiu, i perquè volem aportar el nostre gra de sorra, esperem la col·laboració dels santcugatencs. La campanya de recollida de llibres es farà des de 1' 1 fins al 20 d'abril. Tots aquells qui vulguin participar-hi es poden dirigir a la seu del PSC (plaça del Celler Cooperatiu s/n) de dilluns a dijous de 18.00 a 20.30 hores. El nostre telèfon de contacte és: 93 674 58 58. Moltes gràcies. Joves Socialistes

Comiat Enmig dels actes del segon aniversari del CSO Torre Blanca, hem sabut que el nostre amic Toni -de Sabadell-, amb qui vam viure i conviure un temps curt, ha mort. Va estar unes setmanes amb nosaltres i després va marxar al Pilar, a Saragossa, i llavors li vam perdre la pista. El Toni era artesà. Estem segures que allà on estiguis encara aniràs treballant i donant forma a tot allò que trobis. No ens estranyaria que a partir d'ara alguns núvols apareguin en forma de collars, braçalets i bolsos. Un petonàs allà on estiguis. Assemblea del CSO Torre Blanca


8 OPINIÓ

Martí Olaya (*)

Paraules en joc Supòsit lúdic i benintencionat per plantejar un joc de paraules: com en una novel·la de Morris West, heus aci que li toca ser papa a un català amb tots els ets i uts. El bon bisbe feia anys que era a missions i un contuberni entre cardenals conservadors, però de tendències oposades, el fa emergir sorprenentment. El nou papa els surt del morro fort, crida a capítol els advocats del diable i els dóna ordre de revisar expedients de sants. Entre ells el del bon Cugat, que pel que es veu no mereix la confiança d'aquell papa del terròs (aneu a saber per quins xiribecs atàvics!). I en una reunió ben sonada, que en lloc de durar els habituals deu anys tot just dura una horeta, els advocats

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

dictaminen que no hi ha volta de full, que entre el d'altres sants, l'expedient de Sant Cugat ha de ser revisat pel dret i pel revés. Miracle a miracle. Res, cosa d'un parell de segles a tot estirar. Entretant, però, res d'invocar el nom dels sants expedientats. I ja ens teniu buscant noms per al nostre poble! Els meus cosins de la lleva del biberó dirien, sense pensar-s'ho: Pins del Vallès. Els més devots, donarien el seu vot a d'altres sants no expedientats, com sant Sever o sant Medir. Iconoclastes empedreïts s'inclinarien per topònims que no comprometen: Gausac del Pla, Valldoreix del Monestir (algú arrufa el nas), Collserola de Baix... D'altres més engatjats aprofitarien per criticar: poseu-li Cacacà de la Vorera, dirien rient per sota el nas; o Rieres de la Puda, o Tinguistanding, o Estandigten (prodigi de bilingüisme progressista). o Can Pancarta... Ben pensat, i retornant a la revisió d'expedient, qui ho diu que els miracles s'hagin de raonar? Aquest papa de ficció, invent d'estar per casa, hauria d'estar encantat amb el misteri dels miracles, car els miracles deixen de ser-ho quan la raó els explica. És o no és? Filosovafa així quan pensava, per exemple, en l'aplec dels miracles, l'aplec solidari per ser-hi tothom i compartir la festa amb un somriure de complicitat: l'Aplec de Sant Medir. (*) Marti Olaya és escriptor

El Sever i en Tito

Ramon Casals (*)

Afortunadament, l'educació no és només qüestió de diners En les últimes setmanes s'ha parlat molt dels concerts educatius atorgats a determinades escoles privades, que sempre s'han caracteritzat per donar una imatge elitista. En aquestes mateixes pàgines, la setmana passada es publicà un article de la senyora. Núria Serraïma, presidenta de la coordinadora d'APAS de Sant Cugat, i comparteixo plenament tots els arguments que hi exposa. És lamentable que Sant Cugat hagi hagut de patir de forma crònica retards en la construcció de les escoles i instituts públics, que moltes famílies no hagin pogut ser ateses per manca de places en l'ensenyament públic, i que ara apareguin una pila de milions per fer aquests concerts. Però no és d'aquest tema del que vull parlar. Em vull referir de forma destacada a totes les altres coses que formen l'educació: el factor humà de l'educació. Els que creiem en l'educació i els que treballem i creiem en l'ensenyament públic com a garantia d'una educació integradora, oberta, que admet les diferents ideologies, que és coeducadora, que és receptiva amb els moviments solidaris, que està oberta a l'educació mediambiental i el respecte a l'entorn, que està arrelada (i vol seguir així!) a la nostra ciutat, amb un humanisme obert i no exclusiu, on tothomes pugui sentir a gust i ningú es pugui sentir deixat de banda, els que, repeteixo, creiem en tot això, sabem que els diners no ho poden tot.

I sabem el que hem anat aconse- d'Avis de Sant Cugat i vaig veure guint als nostres centres públics, la humanitat i sintonia, la paciènamb un treball rigorós i continu, i cia i l'afecte que mútuament es amb la col·laboració i participa- van manifesta.r no pots menys ció dels professors i professores, que pensar que això no té preu. alumnes i mares Quan més i pares: uns cenrecentment, en tres educatius de motiu de la "Es lamentable que qualitat, amb un campanya que Sant Cugat hagi patit clima escolar i hem engegat un ambient de de millora del retards en treball bons, i centre he vist la construcció de les uns equipaments la il·lusió i les escoles i instituts" competitius. ganes de partiHem lluitat per cipar dels nois la millora dels recursos materials i noies, que han portat personaldels centres. Personalment, porto ment de casa més de 300 plantes 24 anys treballant a l'ensenya- pel jardí! Les han plantat i estan ment, i 22 d'ells a Sant Cugat. He treballant voluntàriament per pinestat en quatre centres públics i tar tanques o bancs, etc, penses en tots ells he viscut aquest espe- que hi ha coses que valen molt rit de superació i de professiona- més que els diners. litat del que podem sentir-nos jus- I quan 150 alumnes participen tament orgullosos. d'una conferència sobre la situaTambé en l'aspecte material s'ha ció de la dona a l'Afganistan i avançat molt. Crec que malgrat veus el seu grau d'implicació en les mancances i les millores que el tema, i les seves ganes per fer tots voldríem, (per què no ens alguna cosa, veus que hi ha coses podem aturar mai de voler millo- que no es poden mesurar en rar?) les dotacions i els equipa- diners. ments educatius a l'ensenyament I quan veus els exalumnes, que públic són prou competitius. se'n surten a la vida com a persoPuc parlar, en aquests moments, nes, com a ciutadans i com a proamb més coneixement de causa fessionals, veus que la tasca que del centre on treballo. En els estem fent és bona. darrers 5 anys hem passat de 20 a I quan al sopar de fi de curs veus més d'un centenar d'ordinadors, la sintonia intergeneracional, hem aconseguit l'aula d'Internet, mares i pares ballen juntament l'aula d'idiomes, l'aula de amb els seus fills adolescents, Ciències Socials; tenim dos labopenses que estem avançant. ratoris de Ciències L'educació, el centre educatiu Experimentals, forma part d'un un de conjunt d'obTecnologia i "No deixem de jectius i q u a t r e d ' i l · l u s i o n s manifestar la nostra d'Electrònica, d'una comuniuna aula més enèrgica confiança tat educativa d' Of i m à t i c a oberta i acollii compromís amb totalment infordora, respecmatitzada i una la ciutat i la societat" tuosa amb totaula de projechom i orgullosa tes-dissenys-CAD amb equips de del que fa, i rigorosa en la tasca del dia a dia. primera línia... Certament que ens falten algunes I des d'aquí recullo i vull fer fites per assolir i que hem d'ex- saber a tothom que a l'escola prémer la nostra imaginació per pública de Sant Cugat, uns centeaconseguir recursos materials, nars de professionals, i molts però cal veure també que s'ha milers d'alumnes i de mares i avançat molt. pares, creiem en aquest projecte, i Però vull destacar, sobretot que que si estem dolguts per la encara considero molt més impor- incomprensió del Departament tant totes aquelles coses que no es d'Ensenyament en algunes de les poden mesurar en diners i que seves actuacions, no deixem de tenen una càrrega educativa manifestar la nostra més enèrgica confiança en els nostres objectius importantíssima. Quan al mes de desembre passat i en el nostre compromís amb la els nostres alumnes de primer ciutat i la societat. (*) Ramon Casals és director de d'ESO van fer un pessebre juntament amb els avis del Casal l 'IES Leonardo da Vinci

EL DIARI DE S A N T C U G A T

""fexi-itai

també ei podeu adquirir

a la F N A C d'El Triangle

de la plaça Catalunya a Barcelona SE NECESITA VENDEDOR/A PARA TIENDA DE MUEBLES CON EXPERIÈNCIA Y DIBUJO

:RESAD0S LLAMAR de 10 a 12 h. ) *>3 4 2 ( > *>X f í X

el diari de Sant Cugat www.fnac.es


OPINIÓ

Dijous 5 abril del 2001

Lluis Recoder (*)

La realitat i la ficció

'^llÉ

Quan observem de lluny un paisatge la distància sovint oculta els matisos. De vegades les imatges poc objectives poden amagar la realitat o, si més no, una altra realitat que també existeix i que mereix ser considerada. Escric aquest article després de veure el programa Entre Unies de TV3 sobre la okupació de la Masia Torre Blanca, amb la sola intenció d'expressar una visió diferent del problema però no la de polemitzar. Des de TV3 se'm va proposar intervenir, la qual cosa vaig fer a contracor. A contracor perquè sovint des dels mitjans de comunicació -no analitzaré ara per què-es veuen amb romanticisme certs col·lectius i això desenfoca el problema. Aquesta és una idea amb què he coincidit amb responsables municipals de diferents colors polítics, fins i tot d'aquells partits que allà on governen estan en contra de Vokupació, i a Sant Cugat la recolzen. Estava convençut que el tractament final seria el de tractar la okupació il·legal i il·legítima d'aquesta casa des d'una perspectiva més aviat idealista. Un cop vist el

programa la meva expectativa no ha quedat defraudada. Voldria fer algunes consideracions sobre el que va quedar aigualit al llarg del programa, l'altra cara del problema, o el problema en si. D'entrada, deixo de banda el dret constitucional a la propietat, en aquest cas la propietat pública, argument que potser a ells els sonarà carca malgrat caiguin en la contradicció de defensar amb les ungles el que és seu, però enfi,la coherència és un valor devaluat. I també obviaré reiterar que les regles del joc són iguals per a tothom, o la meva convicció que ningú està més legitimat que els qui representem la voluntat democràtica dels santcugatencs i les santcugatenques per decidir el futur de la casa i tirar endavant un projecte per a tots els joves de la ciutat, i no només per uns quants. Posats a fer una aproximació objectiva al problema, hauria calgut, per exemple, situar al costat del bucolisme d'uns joves que volen viure en llibertat, la meva responsabilitat, o la de qui segui en aquesta cadira. Segons l'informe emès pels

PereVlvó(*)

Reivindiquem un president de la Generalitat No us espanteu, la reivindicació no és pas per ara. Qualsevol s'hi embolica. Es tracta de fer-ho "des de la història", sempre més inofensiu i menys compromès... Des de Sant Cugat podem reivindicar més d'un de president de la Generalitat, no en tenim prou amb l'únic que ens con-, cedeixen sense reserves: fra Pere'

Àngel Despuig, elegit president el 1557 i abat de Sant Cugat del 1539 al 1558. En tenim d'altres, per bé que, de moment, comencem per reivindicar el que més devoció ens fa: Antoni de Solanell i de Montellà. M'explico o ho intento fer: La Generalitat, generosa en paper -suposem que del reciclat- en

Bombers després de l'incendi del 24 de juny de 2000, a la casa existia un "risc evident per als seus ocupants". Doncs bé, em pregunto si algú pot donar més importància al sentiment que a una realitat contunden,t com ho és aquesta. En paraules del cap de Bombers recollides perTVE, si l'incendi s'hagués produït a la nit en lloc de a ple dia,"podríem estar parlant de tragèdia". Potser aquest fet per alguns no té importància, però per mi sí. És més, em sembla increïble que es pugui defensar que un local municipal no disposi de les mínimes condicions de seguretat. Podria estendre'm sobre la manca de seguretat i la irresponsabilitat que comporta mantenir la situació, com també no tenir avui, al segle XXI, unes mínimes condicions de salubritat i higiene. Però ho deixo aquí. Fins al moment en què vaig interposar la demanda, ja fa més d'un any, qualsevol accident a la casa implicava directament responsabilitat civil de l'Ajuntament, i penal meva, per imprudència greu per no actuar contra els ocupants ni intentar recuperar l'edifici i tolerar una situació de perill. És a dir, que si qualsevol d'aquests bons nois queia per l'escala -que no tenia barana i no sé si ja en té—o s'enrampava tocat la guitarra elèctrica, qui responia fins i tot amb la seva llibertat, amb la presó, era jo. Em sembla excessiu, injust i il·legítim demanar-me que assumeixi personalment aquest risc. És més, s'ha de tenir valor per fer-ho. Jo no ho faria amb ningú. Això mateix els vaig dir a ells, als seus pares, a les seves mares i als regidors del PSC, IC i ERC quan

terra, això si, han posat una rajola molt bonica. Permetim que hi posi una mica d'humor perquè tot plegat s'ho mereix. El pare d'una okupa em demanava diàleg des d'aquestes pàgines. He dialogat, no diré que fins a l'extenuació perquè em costa cansar-me, però quasi bé. Volia intentar un acord que els comprometés en la gestió de la casa, però el diàleg no ha estat gens fàcil. Sempre els he respectat, però he hagut de suportar estoicament el seu menyspreu. També he vist que els costa arribar a un acord legalitzar-se, assumir un compromís, perquè va contra la seva filosofia i és difícil comprometre's, quan no saps avui el que faràs demà.

Algú dirà: "Ja se sap, són joves", però tots ho hem estat algun cop, i sabem que la joventut es pot afrontar de moltes formes. Alfinal,un dia van decidir que no es presentaven a la reunió amb l'alcalde i el diàleg es va acabar, de fet, el van acabar. Això que l'edifici sigui públic, per tant, del poble, que estigui il·legalment okupat i que l'Ajuntament el vulgui convertir en un casal per a tots el joves, sembla que no té importància, com tampoc la té el fet que la democràcia requereix institucions sòlides i que aquestes s'han de respectar. O que la carpeta de denúncies i queixes dels veïns sigui ben gruixuda, encara que públicament aquests veïns no vulguin donar la cara perquè pensen que s'hi juguen la tranquil·litat. No deixa de ser un contrasentit reivindicar la llibertat pròpia i no respectar la dels altres, a vegades tan elemental, com el dret a descansar. En fi, lamento que els responsables d'aquesta situació puguin sentir-se emparats pels mitjans de comunicació i pel sistema que diuen combatre perquè no és just. No seré jo qui critiqui els valors sòlids i el compromís personal, al contrari, on vegi una mica de brasa la ventaré sempre que cregui que aquest compromís es basa en la tolerància. Per sort, hi ha molts joves que esmercen el seu temps i esforç treballant per als altres. A la nostra societat li calen valors i compromís, que no és el mateix que aquesta còmoda dissidència que no porta enlloc. També més respecte als altres i a les normes democràtiques, i menys intransigència, perquè ningú no està en possessió de tota la veritat, encara que es disfressi d'alternatiu. (*)Lluís Recoder és alcalde de Sant Cugat del Vallès

regala un munt el dia de portes obertes. Un d'ells enclou tots els noms dels qui l'han presidida des del 1359 al 1714. En cada president, a més del nom, hi enclou l'any i el càrrec que ocupava en el moment de l'elecció. En arribar al penúltim del llistat, poc abans que el primer Borbó liquidés amb un cop de mala ploma- la nostra primera institució, diu simplement: "1710, fra Antoni de Solanell, abat de Sant Pere de Galligans". I res més? Ja és veritat que en ser elegit era així, però, també ho és que, durant la seva presidència, també ja va ser: abat electe de Sant Cugat, més encara, amb nomenament confirmat amb butlles papals i, més encara, amb presa de possessió canònica de la nostra abadia. A nosaltres no ens convé tant d'estalvi de paper, ens hi falta almenys l'afegit de: "i abat de Sant Cugat del Vallès". A cadascú el tros d'història que li pertoqui. I ens

dol, especialment en l'abat Solanell, perquè és de casa i per haver pagat ben cara la seva fidelitat a les nostres institucions. Recordem-ne alguns trets: Presidí la Generalitat en un dels moments més tràgics: el final de la Guerra de Successió i l'abandonament de l'arxiduc i dels seus aliats com a defensors de la causa catalana, juntament amb molts altres interessos, naturalment... La corona imperial, posada al seu abast per la mort del seu germà, l'abellia més que el tron de les Espanyes que, des d'anys i bèl·licament, es disputava amb l'altre pretendent, Felip d'Anjou, recolzat per França i pels botiflers d'aquí... La presidència de la Generalitat era tripartida, formada per un membre elegit per cada un dels tres braços: el reial, el militar i l'eclesiàstic. Per raons de dignitat -així ho

entenien llavors- qui ostentava la presidència com a primus inter pares, era l'elegit pel braç eclesiàstic. Per tant, tornem a recordar les paraules que, el 1713, l'abat Solanell -ja plenament abat de Sant Cugat i en nom dels tres braços- adreçà a l'emperadriu Elisabet, esposa de l'arxiduc, deixada com a regent i a punt, també, d'abandonar Catalunya: "Senyora, la mala sort pot exterminar del tot la nació catalana, però assegurem a la vostra majestat que, mentre ens quedi un alè de vida, Catalunya no faltarà a la fidelitat jurada, ni que hàgim de perdre, tots, les nostres vides". ^Paraules massa sentimentals, llegides des de la nostra mentalitat marcadament racionalista d'avui? Potser, per entendre-les degudament, cal llegir-les intentant posar-se en el lloc d'aquells moments i d'aquella gent. (*)Pere Vivó és exrector del Monestir

m'exigien que retirés la demanda. Sembla que no els importa, malgrat que penso que només es pot ignorar aquest fet des d'un egoisme frustrant, com a mínim els hauria de fer reflexionar i, en tot cas, a mi i als meus no ens és indiferent. Potser algun dia el programa es podria dedicar a un tema tan interessant com la protecció del patrimoni. Imagino als seus autors saltant a la defensa de qualsevol agressió contra un edifici protegit. Doncs bé, malgrat que aquesta casa està catalogada, sense autorització ni consell l'han pintada de blanc, hi han fet obres, o com vam veure al programa, han canviat el

"He dialogat, no diré que fins a l'extenuació perquè em costa cansar-me, però quasi bé"

Poca Conya HO NEGARÀS OÜ£ ESTEM FORÇA DIVERTITS A S A N T CUGAT...

N O ENS PODEM QUEIXAR, TENIM DE TOT !! \

^Z/^S5>

I TANT QÜE TENIM PE TOT...TORRE NEGRA, TRÀNSIT, OCUPES, DIVÈRSIA , LA PEDRERA BERTA, L'HOTEL DE LA RAMBLA DEL CELLER UUE NO ACABA DE TROBAR NUVI, EL PARQUING DELS QUATRE CANTONS QUE NO ARRENCA, EL PA5 SOTERRAT DE L' ESTACIÓ NO S € SI EL VEUREM MAI FET,...

... I ARA EL T Ú N E L D MORTA. Q U E ENS FARÀ CRÉIXER TAMBÉ FER L ALTRE COSTAT QUANT ACABIN AMB L ' EIX VERTEBRADOR...

I

pjvnfc, ?&***&,!!

I

DIVERTIT, DIUS P EL QUE ESTIC € S MAREJAT AMB TANTA CIUTAT SOSTENIBLE»!


Dijous 5 abril del 2001

Clos condiciona la freqüència de pas del TGV a la demanda Ester Castanyer / SANT CUGAT

L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, va assegurar dijous passat a Sant Cugat que la freqüència de pas del tren de gan velocitat de la nostra ciutat haurà d'estar condicionada per la demanda dels usuaris. Clos, que va fer aquestes declaracions durant una conferència organitzada per la secció local del PSC, va assegurar que "en cas de plantejar-se una estació del TGV al Vallès, haurà de ser una estació on parin alguns trens, en funció de la demanda" però no va acabar de precisar quina era la seva postura sobre el paper que ha de tenir aquesta estació de la nostra ciutat.

Clos va ser a la nostra ciutat convidat per la secció local del PSC

la necessitat que, juntament amb el projecte del TGV es faci un pla de rodalia que permeti resoldre els actuals problemes d'aquesta xarxa. En aquest sentit. Clos va demanar una inversió d'almenys mig bilió de pessetes i va assegurar que "no podem acceptar que el sistema d'alta velocitat es barregi amb els aspectes de la millora de rodalia". Segons va dir Joan Clos, per tenir un paper clau dins l'Europa del segle XXI, calen unes bones comuni-

Satisfacció local pels acords de CDC i UDC E.C. / SANT CUGAT

Les seccions locals de CDC i UDC valoren molt positivament l'acord de les dues formacions d'iniciar els tràmits per convertir-se en una federació a finals d'aquest mateix any. Aquesta decisió és un dels principals resultats del document aprovat el passat dissabte pels Consells Nacionals dels dos partits, i té l'objectiu d'avançar cap a una major cohesió de la coalició i de consolidar el paper de CiU com a referent dins l'espai polític de Catalunya. Segons els punts establerts en aquest acord, b federació es constituirà el proper mes de desembre, i les dues formacions es comprometen a fomentar la possibilitat de compartir locals i evitar les duplicitats a nivell territorial, deixant d'aquesta manera les portes obertes a una possible fusió, que s'estudiarà l'any 2004.

El portaveu de la secció local del PSC, Jordi Menéndez va coincidir amb l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, a destacar la importància de potenciar l'ús del TGV per al transport de mercaderies. Segons les dades facilitades per Clos, actualment només un 12% del transport de mercaderies es fa per via ferroviària, mentre que la mitjana europea és de prop del 35% i la Directiva Europea de Transport estableix que aquesta xifra hauria de ser del 45%. Segons va explicar Menéndez, el fet de potenciar aquest mitjà de transport "significaria alleugerir la B-30". El portaveu socialista va destacar també que aquesta opció "significaria també demostrar que la Via de Cornisa no és necessària" però va afegir que per aconseguir això és necessària una xarxa de transport públic per a persones i per a mercaderies suficient per no haver de construir una altra autovia per al transport privat. Pel que fa a l'estació vallesana del TGV Jordi Menéndez va recordar que la secció local del PSC sempre ha defensat que "si la línia d'alta velocitat passa pel Vallès, l'estació ha d'estar a Sant Cugat", però va afegir que això no pot comportar una limitació a la posada en marxa de la línia de rodalia de El Papiol-Mollet.

Clos: "En cas de fer-se una estació del TGV al Vallès, haurà de ser una estació on parin alguns trens en funció de la demanda" L'alcalde de Barcelona va voler recordar que l'aposta de la ciutat comtal pel que fa al TGV passa per la construcció de dues estacions bàsiques -l'aeroport i La Sagrera-, i va afegir que "aquestes són les dues estacions imprescindibles, la resta són afegits que es poden discutir". Una altra demanda de Barcelona és la de connectar el TGV amb el port per tal de facilitar que el màxim nombre possible de mercaderies surtin per via ferroviària i reduir així el nombre de camions a les carreteres catalanes. D'altra banda, Joan Clos també va manifestar

El TGV podria alleugerir el trànsit a la B-30

Des de Sant Cugat, el president de CDC, Ramon Bonastre, i el d'UDC, Joan Recasens, han coincidit a destacar la necessitat de reformular la coalició existent. Així ho ha assegurat Ramon Bonastre, per a qui amb aquest nou acord el que es fa és "estrènyer vincles entre els dos partits, i actuar cada un per separat però amb l'existència d'òrgans comuns que poden facilitar que ens presentem davant de l'electorat com una sola força". El president local de CDC també ha destacat que la proposta d'una federació obliga a seguir "una cultura de pacte i de consens constant, a que hi hagi molt diàleg". En el mateix sentit s'ha expressat el president d'UDC, Joan Recasens, que ha manifestat que "després de 23 anys presentant-nos junts a les eleccions amb un programa comú, ara havíem d'anar més enllà i plantejar aquesta voluntat de major relació". Recasens ha destacat que per fer realitat això "cal

cacions i això passa pel TGV, per la millora de la mobilitat dins l'àrea metropolitana (per la qual ja hi ha un Pla de Desenvolupament d'Infraestructures que compta amb mig bilió de pessetes) i per la millora de la xarxa de rodalia. Clos va parlar també de la necessitat de preservar els espais naturals que hi ha entre les diverses ciutats de l'àrea metropolitana -entre les quals hi ha Sant Cugat- i va defensar la necessitat de constituir

treballar en la confiança i el respecte mutu i superar recels". Pel que fa a les implicacions del nou acord dins l'àmbit municipal, totes dues formacions han fet també una valoració satisfactòria, ja que han assegrat que una de les principals repercussions serà aquesta necessitat de dialogar i buscar acords per confecciona unes llistes que ja no parteixen tant del sistema de quotes per a cada un dels partits com de la base del consens. Tant Bonastre com Recassens han destacat que la bona entesa que existeix a Sant Cugat entre els dos grups facilitarà aquest nou funcionament i ajudarà a superar aquesta política de cànons. El president de CDC fins i tot ha assegurat que, vista la trajectòria dels dos partits i dels seus membres dins l'àmbit local, "el funcionament de la federació podrà arribar a ser exemplar a Sant Cugat". Per últim, i en relació als resultats dels Consell Municipals celebrats el passat cap de setmana, Ramon Bonastre ha volgut destacar "la valentia i la honestedat personal i política" que suposa la renúncia del president de la Generalitat, Jordi Pujol, a tornar-se a presentar com a cap de llista de CiU.

una Entitat Local Metropolitana que ordeni la realitat existent per tal que eviti la urbanització difosa del territori. Per Joan Clos, "al Vallès hi ha una ocupació irracional de territori", un problema que, segons va dir, s'ha de resoldre potenciant una urbanització i rehabilitació dels centres històrics de les viles ja existents, la preservació dels espais entre aquestes viles i en el desenvolupament de mitjans de comunicació que facilitin la mobilitat.

Recoder repeteix dins la Comissió Nacional de Política Municipal de CDC L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha estat reelegit com a membre de la Comissió Nacional de Política Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) com a representant de la Federació de Barcelona-Comarques. Recoder, que ja va entrar a formar part d'aquest òrgan a finals de l'anterior mandat, va revalidar el seu càrrec la setmana passada juntament amb 4 membres més d'aquesta federació, entre els quals hi ha dos alcaldes més i dos regidors. Després d'aquest nomenament, Lluís Recoder ha fet una valoració positiva ja que, segons ha afirmat, "aquest càrrec suposa tenir una contribució directa en el que és la línia política municipal de CDC". E.C.


CIUTAT

Dijous 5 abril del 2001

Primeres conclusions del Pla Director per la Societat de la Informació a Sant Cugat

Una ciutat a punt per les tecnologies

E.C. / SANT CUGAT

La importància d'afavorir una ciutat equipada d'infraestructures de telecomunicacions, potenciar l'ús d'aquestes tecnologies per afavorir la competitivitat d'empreses i comerços o facilitar les relacions entre l'administració i els ciutadans són algunes de les principals conclusions del Pla Director per la Societat de la Informació, que es van presentar dimarts al claustre del Monestir. Així ho va explicar la regidora de Comunicació de l'Ajuntament, Marta Subirà, que va destacar que després dels diversos debats fets dins de les 4 comissions -Infraestructures i Xarxes de Telecomunicacions, Promoció Econòmica i Comerç, Administració Oberta i Participació, i Nous

Recoder: "Això no ho podem fer només nosaltres. Per seguir amb aquest pla cal l'esforç de tots" Aprenentatges i Formació- s'ha arribat a diverses conclusions comunes. Entre d'altres coses, Subirà va assenyalar la importància d'aconseguir la implantació de les noves tecnologies d'una forma equilibrada dins el territori, millorar la competitivitat econòmica de les empreses i comerços locals, potenciar la formació i el coneixement per evitar l'exclusió social, o facilitar i agilitzar les relacions entre l'administració pública i els ciutadans a través de les noves tecnologies. La regidora va recordar que "les noves tecnologies són molt importants, però només si estan al servei de les persones i de les institucions" i va afegir que, en aquest sentit, ja s'han

Les conclusions del Pla Director per la Societat de la Informació es van presentar al claustre davant unes 4 0 persones

previst fer una Xarxa Corporativa Municipal que interconnecti els diversos edificis de serveis públics i faciliti els processos, o la creació d'un portal de la ciutat des del qual s'ofereixi una adreça de correu electrònic a tots els ciutadans. La posada en marxa i el seguiment de totes aquestes actuacions dins el Pla Director anirà a càrrec de la societat Sant Cugat Obert SL, que la setmana vinent tindrà la primera reunió del seu consell d'administració. Per la seva banda, l'alcalde de Sant

Cugat, Lluís Recoder, va voler agrair la participació de totes les persones que han col·laborat a tirar endavant aquest Pla Director, i especialment als presidents de les 4 comissions: l'empresari santcugatenc Juan Echevarría, el Director General de Comerç de la Generalitat, Jaume Angerri, el president de la Fundació Sant Cugat, Joan Gaya, i el rector de la UAB, Carles Solà. Recoder també va recordar que "això no ho podem fer només nosaltres, per tirar endavant aquest pla cal l'esforç de

Tres militants del PP local podrien ser expedientats E.C. / SANT CUGAT

El Partit Popular de Catalunya podria obrir un expedient disciplinari a alguns militants de Sant Cugat. Tot i que al tancament d'aquesta edició encara no hi ha cap comunicat oficial, fonts del partit han coincidit a destacar que aquests expedients podrien anar dirigits als ex-regidors santcugatencs Eduardo Castaneda (a la fotografia) i Ramon Gaspar de Valenzuela i a l'acual vocal de l'EMD de Valldoreix, Pantaleón de Miguel, després d'unes declaracions i escrits de protesta que van fer durant les passades eleccions manifestant les seves discrepàncies amb l'actual junta política local. Tot i això, tant el president comar-

cal, el santcugatenc Martí Garcia com els tres possibles implicats han assegurat no haver rebut cap notificació del cas. Segons ha explicat l'exregidor, Eduardo Castaneda "no tenim cap coneixement d'això" Castaneda ha afegit que per a ell, es tracta només d'una maniobra per desviar l'atenció dels actuals problemes a l'executiva comarcal, que segons ha dit,finamentno comptarà amb el suport de la badienca Antònia Escriba, que havia decidit integrar-se a la candidtaura de Martí Garcia Per la seva banda, el valldoreixenc Pantaleón de Miguel ha dit no tenir cap notificació però ha assegurat que no tampoc li extranyaria ja que en moltes ocasions ha manifestat les seves desavinències amb la junta local. Segons ha explicat de Miguel "jo crec

ENRIC FABRE

tots", i va afegir que "des de l'Ajuntament tenim el nostre compromís de portar endavant el gruix de conclusions d'aquest pla". A l'acte de presentació de les conclusions també hi va assistir el director general del Consorci Localret, Xavier Marcet, per a qui "el més important és el que ha de passar a partir d'ara". Marcet va assegurar que després d'aquesta feina de reflexió, cal seguir treballant per avançar en el pla i difondre'l.

Solucions pera una llar confortable • Finestres

(!• • Tenda!

• Mallorquines

Mampares bany

• Persianes i motors

que tot ve de les dicrepàncies de criteri dins la junta local, suposo que hi ha gent que ens voldria veure expedientats però nosaltres també voldríem veure que fan les coses més bé". Els 3 posibles expedients de Sant Cugat s'inclouen dins un total de 6 que el Comitè Discplinari del PP de Catalunya vol obrir contra militants del sector crític de la formació.

"Els objectius del Pla Director són ambiciosos, i ara el repte serà assolir-los, però jo crec que ho podem fer. Sant Cugat compta amb molts elements a favor per tirar endavant aquest Pla Director". Així es va expressar dimarts l'alcalde, LLuis Recoder, durant l'acte de presnetació de les conclusions del Pla Director per la Societat de la Informació. Aquest proejcte, que es va engegar a mitjans de l'any passat fruït d'una iniciativa de l'Ajuntament i el Consoric Localret, té l'objectiu de promoure un marc de debat i reflexió ciutadana sobre el futur de les noves tecnologies de la infomació i la comunicació a la nostra ciutat i posar aquestes tecnologies a l'abast de tota la població. Segons va assegurar l'alclade, en aques procés hi té un paper molt important l'administració pública però també és necessària la particpació de tots els ciutadans i com la pròpia situació de què parteix la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde va destacar que Sant Cugat té molts elements al se favor que poden facilitar la implantació d'aquestes noves tecnologies. Entre d'altres coses, Recoder va subratllar el fet que es tracta d'una ciutat jove, amb un elevat nivell de formació i amb un important índex de penetració de les noves tecnologies a les llars. L'alcalde també va destacar l'entorn empresarial o les diverses institucions docents vinculades a la ciutat. Amb aquets panorama" va assegurar Recoder "tenim el terrent abonat i ho hem de saber aprofitar".

• Portes

RRIGA EXPOSICIÓ I V E N D A : OXerric,2 Sant Cugat Tel. 93 675 29 02 Fax 93 675 28 61

OFICINES I EXPOSICIÓ: Av. Cerdanyola, 67-71 Sant Cugat Tel i fax 93 589 18 78


Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Entrevista (Torre Negra XIII)

"Fer una certa urbanització seria la manera d'acabar amb aquest problema" Joan Ríos El president de l'Associació de Veïns de Torre Blanca considera que fer una mínima urbanització que respecti al màxim l'entorn seria una de les maneres de posar fi al conflicte de Torre Negra. D'altra banda, des d'aquesta entitat demanen participar en la comissió de seguiment i poder opinar sobre temes com ei vial Sud, que els toquen molt de prop. Fotografia: ENRIC FABRE

E.C. / SANT CUGAT Què en pensa, del procés de protecció de Torre Negra?

Nosaltres, el que veiem com a veïns és que tot i que som la zona que estem més a prop de Torre Negra i disfrutem d'aquest paisatge, el que més ens interessa és el problema del trànsit. Hem vist en totes les propostes el projecte de fer una actuació des del punt de vista viari, i sí que ens sembla bé que es faci un vial Sud perquè això ens disminuirà molt el trànsit de l'avinguda de les Corts Catalanes, però el que no podem pretendre és que vulguin convertir les Corts Catalanes en el vial Sud, perquè ens destrossen el barri. Entenem que voler preservar Torre Negra està bé, que a tots els qui vivim allà també ens agrada l'ecologia, però abans hi ha la qualitat de vida. Com valora les diferents propostes del vial Sud?

Hem vist una sèrie de propostes i a nosaltres la que ens agrada és la que s'allunya més de les Corts Catalanes. I a banda del vial Sud, com creu que s'hauria de resoldre ei tema?

Jo crec que en aquella zona seria maco fer una urbanització ben feta. He sentit que Núnez i Navarro tenia un projecte de fer allà una pila de cases, unes 1.500. En lloc d'això, crec que estaria bé que se'n fessin unes quantes, per exemple 200, i que no es toqués ni un arbre, que es fes un projecte d'urbanització que s'anés integrant a Torre Negra, que no fos destructiu de la zona. Estic parlant de cases unifamiliars o màxim planta i pis, i que suposés construir màxim un 20 o 30% i la resta fos zona verda. Per tant, £creu que el millor és fer una certa urbanització?

Seria l'única manera d'acabar amb aquest problema. Jo sé que fa anys es va fer una manifestació veïnal reivindicant que Torre Negra no s'havia d'urbanitzar, etc., però Torre Blanca també s'ha urbanitzat i ja em diràs què pot envejar la zona inicial de Torre Negra de Torre Blanca. Sí que està bé protegir les zones de boscos, defensar al màxim aquests paratges naturals, però integrar dins l'entorn una urbanització ben muntada, que ocupés un 20 o un 30% del territori, crec que és la millor manera amb què es pot protegir. Si no, imagina't que de cop i volta can-

vien les coses i que et posin allà un equipament com podria ser un Divèrsia o un edifici d'oficines de 4 plantes.

de gent hi ha d'estar d'acord.

S'ha parlat de posar-hi equipaments. Què en pensa?

Hi ha una comissió de seguiment amb els diferents sectors implicats i això està bé, però nosaltres el que hem demanat és la integració de la nostra associació de veïns a aquesta comissió. Volem donar l'opinió dels veïns i som els que estem més a prop. Crec que hem de poder tenir una participació, sobretot amb el tema del vial Sud, perquè si no estem amb el mateix de sempre, hi ha una comissió però no hi ha una participació ciutadana. Jo penso que podem col·laborar i aportar idees, és evident que serem els primers interessats perquè això es faci ben fet.

Per mi és més maco donar-li un espai residencial perquè ja hi ha equipaments com les escoles Avenç o Europa. Ara ja volen fer equipaments i terciaris a la zona de darrere la benzinera del Griful, per tant, que els deixin allà. Crec que en una zona que durant tant temps ha estat preservada, si crees una zona residencial buscant el mínim d'edifícabilitat, deixant el màxim de zones verdes, amb un vial Sud que quasi ni el notaríem, estàs creant un entorn molt maco i que no es destrueix el paisatge, al contrari. Penso que es crearia un model de ciutat que estaria molt bé. Això suposaria un terme mitjà entre les diferents propostes.

Home, s'ha de buscar la solució global i buscar-la des d'aquest punt de vista. Si cada un estira per la seva banda, és molt complicat, però jo crec que si busques una solució global, la majoria

Què en pensa, de la tasca de Teide govern?

Com veu la postura dels propietaris?

Jo entenc Torre Negra com tot el sector on comencen els boscos, etc., però si s'hagués d'arribar a urbanitzar, evidentment els que hi tenen més a dir crec que són els propietaris, han de ser els primers a dir-hi la seva i cal escoltar les seves propostes. I la dels ecologistes?

Home, ells defensen la natura i són els que coneixen els espais de preservació i això està bé, però defensar una zona i proposar coses com que el vial Sud no passi per allà i en canvi castigar tot un barri de veïns que quan estigui consolidattindràunes 3.000 o 4.000 persones, tampoc crec que sigui la solució. Per això no crec que sigui dolent acabar amb això i trobar una solució. Aquests temes, quan s'allarguen tant, arriba un moment que potser hi ha unes altres prioritats. És bo que els ecologistes estiguin aquí i ho defensin però sempre hi ha d'haver un diàleg i arribar a una entesa. Creu que la solució arribarà aviat?

Això seria bo que se solucionés amb 3 o 4 mesos, i aleshores fer la reparcel·lació definitiva. L'Ajuntament et diu que tot està fet segons els plans urbanístics dels ays 70, i potser val la pena fer un pla actual i donar-li una sortida amb racionalitat, per exemple decidir que a Torre Negra hi vindran a viure 400 persones. Potser no és el que fa falta al poble, encara cal arreglar les infraestructures, els problemes viaris, descongestionar el centre, però en el tema de Torre Negra s'hauria de decidir ja que es fa, seria la solució.

Els veïns de Coll Fava volen llambordes a tots els carrers E.C. / SANT CUGAT

L'Associació de Veïns de Coll Fava ha demanat a l'Ajuntament que s'estudiï de nou la possibilitat de substituir les actuals zones verdes que separen els carrers de les voreres per llambordes. Aquesta petició, que ja havia esta rebutjada en el pacte signat el maig de l'any passat entre l'entitat veïnal, el consistori i la Junta de Compensació de Coll Fava, ha estat motivada pel fet que aquestes zones verdes tenen un elevat cost de manteniment i que darrerament s'han començat els treballs de substitució dels pollancres i d'arranjament de la xarxa de clavegueram, que en

algunes zones s'havia fet malbé a causa de les arrels d'aquests arbres. Aquest dues actuacions, que tampoc s'havien inclòs en l'acord, han estat finalment acceptades i s'han començat a dur a terme, ja que es tracta d'obres de manteniment. Així ho ha explicat el vicepresident de l'Associació de Veïns de Coll Fava, Joan Carles Gassiot, que ha comentat que aprofitant que es feien aquestes obres, han tornat a posar sobre la taula el tema de les llambordes, ja que en aquest punt "l'acord al que vam arribar era de mínims". Gassiot ha afegit que aquest és un tema que s'ha de resoldre de forma urgent, ja que des de fa mesos s'estan realitzant

obres als carrers del barri "però com que no hi ha una línia d'actuació definida sobre què s'ha de fer, hi ha carrers que porten més d'un mes aixecats". En aquest sentit, el vicepresident de l'Associació ha explicat que ara l'Ajuntament està estudiant una possible proposta, i ha assegurat que "si no s'accepta la solució de les llambordes que demanem, de moment l'única solució vàlida serà deixar-ho tal com està, respectant l'acord signat l'any passat". En cas de voler fer un altre tipus d'actuació o de buscar una solució intermitja, Gassiot ha afirmat que caldrà arribar a un consens amb els veïns.

Els veïns volen substiuir aquests espais verds per llamordes


CIUTAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

El problema de l'accés a l'habitatge centra una nova xerrada organitzada per les JERC Magda Méndez / SANT CUGAT

Els problemes que es plantegen a l'hora d'accedir als habitatges, sobretot per a col·lectius com el dels joves, van centrar una xerrada organitzada per les Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC) de Sant Cugat. Aquesta conferència es va celebrar dimarts al vespre a la Casa de Cultura i va anar a càrrec de l'advocat especialista en habitatge, Josep Maria Alcoberro, i el portaveu d'ERC al consell d'administració de Promusa, David Sempere. En la seva intervenció, Alcoberro va centrar les seves explicacions en dos àmbits principals: l'habitatge de nova construcció i el de lloguer. L'advocat va explicar els elements que comporten l'encariment dels nous habitatges, com són l'augment del preu del sòl, la major demanda d'habitatge i la conseqüent relativa pujada dels tipus d'interès. Pel que fa a l'oferta d'habitatge de lloguer, l'advocat va assegurar que "hi ha molts problemes estructurals", i va qualificar les polítiques que s'han portat a terme des de les institucions públiques d'insuficients, de cara a la galeria i que no solucionen els problemes a llarg termini". L'especialista també va explicar les condicions polítiques que fanreferènciaa l'habitatge al nostre país. "La Generalitat té plena competència, tant en polítiques d'habitatge com en el sòl, però una cosa és tenir la competència i l'altra tenir els recursos". En aquest sentit, es depèn dels plans de l'habitatge promoguts pel

La Floresta posa a debat el seu creixement E.C. / LA FLORESTA

Més d'una vintena de persones van assistir el passat dissabte a la passejada comentada per l'entorn de la Floresta que va organitzar l'Associació de Veïns d'aquest districte amb l'objectiu d'iniciar un debat sobre com ha de ser la urbanització d'aquesta zona en funció de la seva proximitat al parc de Collserola. Així ho va explicar el president de l'entitat organitzadora, Oriol Ribera, que va assegurar que "la nostra intenció era fer una campanya divulgadora i presentar unes jornades que farem per parlar de tot això". Aquestes jornades, que estan previstes per als dies 20 i 21 d'aquest mes, porten per lema "Per conservar la natura cal urbanitzar amb cura" i consistiran en una sèrie de debats per parlar dels plans d'urbanització que s'esta fent, com l'Heretat Miralles, i de com hauria de ser el futur creixement del districte, ja que segons Ribera "per a nosaltres la Floresta és diferents pel seu entorn i ha de seguir uns criteris d'urbanització diferents".

13

Breus Valldoreix celebra avui el seu ple Els temes d'urbanisme centraran el ple de la junta de veïns de l'Entitat Municipal de Valldoreix, que se celebrarà avui a les 20 hores a la sala de plens d'aquesta entitat. Durant el ple també es portaran a aprovació la proposta d'acord per l'acceptació de les ajudes del PUOSC per aquest any 2001, o la proposta dels convenis col·lectius dels treballadors de l'EMD. Altres punts de l'ordre del dia seran l'aprovació de l'ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei d'escolarització i menjador de l'Escola Bressol del districte, o la convocatòria i les bases del Concurs de Música de Cambra de Valldoreix o del Concurs de Cartells de Festa Major d'aquest any. E.C.

Neteja viària de Sant Cugat Imatge de la xerrada a a la Casa de Cultura

govern de l'Estat. Per Alcoberro, "aquests plans generals no es poden aplicar a Catalunya perquè les seves condicions són molt diferents a les de la resta de l'Estat". Alcoberro també considera necessari fer polítiques que donin facilitats per promocionar el lloguer, aprofitar els habitatges desocupats i fer plans específics per a joves. Al seu torn,

Sempere va explicar les accions de Promusa, que en 12 anys ha construït 711 habitatges de protecció municipal. Per al membre d'ERC, però, el percentatge dels de Règim Especial (12%) hauria de ser molt més elevat. Sempere també va criticar el canvi d'objectius de Promusa amb aquesta nova legislatura, ja que considera que l'urbanització dels

EUiA s'oposa a l'Eix Vertebrador E.C. / SANT CUGAT

La secció local d'EUiA ha manifestat la seva oposició al projecte de l'Eix Vertebrador perquè consideren que no respon a la voluntat de la població, que no s'ha onat prou informació o que recolza la iniciativa pirvada, entre altres coses. En un comunicat emès per aquesta formació, els integrants d'EUiA asseguren que malgrat l'acord polític assolit entre equip de govern, PSC i IC-V, això "no respon al recolzament social", tal com s'ha posat de manifest en diversos fòrums i actes públics convocats per entitats locals. D'altra banda, des d'aquesta formació també denuncien que "la informació dels criteris que han portat a aquesta aprovació ha estat nul·la" i que la informació dels projectes tècnics també ha estat "escassa", ja que els plans no han estat exposats de manera que poguessin ser consultats col·lecti-

vament ni a hores assequibles per a tothom. En el mateix comunicat, els integrants d'EUiA lamenten i qualifiquen d'"escandalosa" la confiança que, segons afirmen, sembla tenir l'equip de govern cap a la iniciativa privada i plantegen els seus dubtes pel que fa al projecte de promoció de noves centralitats. En aquest sentit, des d'aquesta formació consideren que tothom està d'acord amb aquesta proposta però que "això es fa difícil de creure, si es considera la poca atenció al desenvolupament de les actuals centralitats que podrien ser els districtes". Per últim, EUiA de Sant Cugat també denuncia la manca de concreció de projecte pel que fa als pisos de protecció oficial, un fet que produeix que "es desaprofiti l'última possibilitat de fer un reequilibri social a la ciutat, oferint més pisos de protecció especial que impedirien l'expulsió de Sant Cugat de la gent amb rendes més baixes".

ENRIC FARRÉ

districtes hauria d'anar a càrrec de l'àrea corresponent També va explicar les properes promocions, a Can Cabassa i a la zona del Monestir, que preveuen la construcció de 120 habitatges, dels quals un màxim de 40 seran de lloguer. Sempere també va considerar insuficient les previsions d'habitatge de protecció del projecte de creixement de la ciutat.

PSUC Viu celebra el seu 11è congrés E.C./ BARCELONA

Els santeugatencs Jaume Rodríguez i José Fernando Mota van assistir el cap de setmana passat a P1 lè Congrés del PSUC Viu, que es va celebrar a Barcelona. El Congrés, que va comptar amb la participació d'uns 500 delegats d'aquesta formació integrada dins d'EUiA, va servir per escollir el professor d'història de la UAB Ferran Gallego com a nou secretari general del partit, després que el seu predecessor en el càrrec, Alfred Lucchetti, hagués manifestat la seva voluntat de deixar-lo. D'altra banda, durant el congrés també es van debatre un conjunt de documents sobre l'actual situació política d'aquest partit i sobre la seva futura línia d'actuació. En aquest sentit, PSUC Viu va reafirmar la seva opció de treball dins d'EUiA, el seu recolzament a EBIU en les properes eleccions basques o la seva relació amb el PCE, entre altres coses.

L'Ajuntament de Sant Cugat destinarà 2.337.000 pessetes a l'ampliació de la concessió de la neteja a diversos carrers de Mira-sol, que realitza el Taller Jeroni de Moragas, amb motiu de la inclusió de nous carrers asfaltats en aquest disricte. D'altra banda, la comissió de govern ha aporvat també una despesa de 2.285.829 pessetes per a la neteja viària de la zona de Can MagíRoquetes. Aquesta neteja, que fins ara anava a càrrec de Promusa, s'ha contractat ara a l'empresa tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sànchez, que es farà càrrec d'aquesta tasca un cop recepcionades les obres d'aquest sector. E.C.

Obres al carrer Villa El tram del carrer Villa comprès entre els carrers Arnau Cadell i Canal de la Mànega restarà tancat al trànsit fins al proper dia 16. Aquest tancament, que es va fer efectiu dilluns passat està motivat per les obres de connexió d'una sèrie d'habitatges a la xarxa de clavegueram. Per tal de facilitar la circulació per aquesta zona, l'Ajuntament ja ha col·locat diferents senyals indicant els possibles desviaments. E.C.


14 CIUTAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

El reportatge

El nostre bosc de Collserola (I) La riquesa i frondositat de Collserola

causa que les generacions seu voltant per obtenir el sosteniactuals no coneixen les fei- ment de la família i del bestiar que hi nes del bosc i l'agricultura criaven. Però la seva feina era la del de fa cinquanta o seixanta anys, i bosc, es cuidaven del bosc de la encara menys la joventut actual, vol- masia i el temps que els restava es dria fer un relat sobre les feines del llogaven per fer de boscaters a altres bosc que es duien a terme fins a l'è- propietaris fins que, a mitjans del poca que he esmentat, ja que en el segle passat, el pare del meu besavi curs dels últims anys hi ha molta es va decidir anar a viure al poble, polèmica sobre si el bosc s'ha de avorrit dels lladregots que no els deinetejar, o bé si s'ha de deixar créixer xaven viure. Però la feina de boscaal seu aire. ter l'anaren continuant fins que les No sé si algú noves generade vosaltres ha cions anaven Abans el sotabosc fet alguna passecanviant de cosestava cuidat perquè jada pel parc de tums i les feines Collserola o bé del bosc es transes considerava un ha intentat anarformaren en els cultiu més dels quefers cultius hi a cercar bolets de la al seu temps. Per dels propietaris terra, i actualla forma que em ment ni això, que van ensenyar de ja les hem anat jovenet, trobo que ara està en un canviant per oficis que no tenen res complet abandonament, ja que hi ha a veure ni amb el bosc ni amb la trossos on és impossible intentar pagesia. entrar pel tupit brossam que hi ha, Dues generacions meves enrere tant d'arbustos com de pins tombats eren boscaters, especialitzats en i brancades de pins esqueixades. Abans el sotabosc estava ben cuidat perquè es considerava un cultiu més dels quefers dels seus propietaris. Cada quatre o cinc anys es netejava amb gent especialitzada en treballs de bosc. Aquesta feina afavoria el creixement dels pins i altres arbres que té la serra, com ara roures i alzines. En ser el bosc net, a la tardor s'hi podia anar a buscar bolets, si el temps i les pluges hi havien acompanyat, perquè el bolet, tot i que creix amb la humitat, també necessita el seu espai i aire per desenvolupar-se. Avui si se'n troba alguna espècie, solament serà en algun clap de bosc sense gaire vegetació o a les voreres d'algun camí, cosa que demostra aquesta teoria. Els meus avantpassats vivien en una masia -avui desapareguda- al mig del que és avui el parc de Collserola. Tenien terres de cultiu al Tales periòdiques al bosc

A

CATALONIA CERÀMIC

EXPOVENDES: rom» Ora. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46 Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08

neteja de bosc i a fer feixos de la brancada dels pins quan se'n feia alguna tala, i també es dedicaven a altres feines boscanes quan les seves especialitats afluixaven. El meu avi va ser l'últim de la família que s'hi va dedicar, però últimament ja ho alternava amb la pagesia, ja que la feina de boscater s'anava perdent. Encara jo en vaig poder aprendre totes les feines que es derivaven del bosc a les darreries, que ell encara exercia, i eren unesocupacions que en el fons em van arribar a agradar, ja que es feia en un lloc molt tranquil i amb poc brogit de gent, sols el cant dels ocells i alguna burçada d'agun conill ajaçat sota una mata on el trobaves desprevingut. De vegades ens hi passàvem alguna setmana fent-nos les menjades i sols anàvem a sopar i a dormir a la llar. Eren feines molt feixuges, però la meva joventut ho suportava sobtadament. Les tales de bosc es feien cada trenta o quaranta anys, tot depenia

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

del terreny que tenia el bosc i de la necessitat de fer diners del propietari. Com ja he explicat, el bosc era com un cultiu més, i era com una guardiola per al dia que fes falta després del temps que ja he comentat. Quan un propietari de bosc projectava fer una tala en un tros de la seva finca, si no estava en forma o no tenia prou força per fer-ho, buscava empreses que hi havia per la rodalia que s'hi dedicaven, que tenien els seus especialistes de cada feina per executar-les. Abans de fer la tala, s'havien d'arranjar els camins i posar-los en condicions per poder treure tots els productes del bosc, puix pels troncs o torades (són els troncs més gruixuts) no són de càrrega gaire voluminosa però els feixos de costals i els de gavella (feixos dels arbustos del sotabosc), ja són diferents per-

què unes cordes d'uns 2,5 m, gruixudes i amb una civella de fusta a les puntes). A mesura que s'anaven tallant els arbustos s'anaven posant les brancades sobre les estenyedores, fins que es comprenia que estava a la mida. Uestrenyedora es passava per la civella i prement amb les dues cames s'estrenyia la pila tot el possible. Es feia una baga amb la corda a la civella i es feia la mateixa operació a l'altra estrenyedora. Quan el feix restava ben estret, es passaven dues trunyelles (són unes cordes d'espart trenades, molt bastes), que s'estrenyien al costat de les cordes de les estrenyedores i quan eren ben estretes, es desfeien les estenyedores i el feix quedava acabat. D'aquesta manera es feien els feixos de gavella. Aquests feixos avui serien molt difícils d'eliminar, si no fos amb

què si el camí no aquestes màquiEns hi passàvem està en bones nes que trituren condicions, el tot el sotabosc i alguna setmana fentmateix volum de deixen els encenos les menjades i la càrrega pot fer nalls al mateix bolcar molt fàcilsotabosc, que sols anàvem a sopar i ment el carro del amb les pluges i a dormir a la llar transport. el temps serveix per mantenir la Si el sotabosc d'on s'ha de fer la tala no és net, és humitat ia la llarga, com a adob per necessari fer-ne la neteja per poder- al mateix bosc. Fa-cinquanta o seihi treballar sense entrebancs i amb xanta anys, aquests feixos de gavella més espai. La neteja del sotabosc era es feien servir als forns d'obra per una feina molt ingrata, però la podia coure el material de la construcció, fer qualsevol treballador del bosc, que eren els únics llos on la consusempre que en tingués un xic d'ex- mien. Els boscaters que feien aquesperiència. Es realitzava tallant tots ta feina havien de portar els braços i els arbustos, per als quals normal- les cames protegits amb cuirs lligats, ment es feia servir el dall (eina de ja que si no ho haguessin fet així, a tall corbada i molt resistent), i també més de fer-se mal amb la mateixa amb una destraleta per tallar els brossa, s'haurien quedat en pocs arbustos més gruixuts, els calçons moments senser roba, ja que el sotadels pins (les branques primes dels bosc, a la majoria d'aquests entorns, pins d'arran de terra). Prèviament es és de ginesteres, arboç, alzinalls, posaven dues estrenyedores raudons i el més abundant i perillós, paral·leles a terra a un metre de les gatoses, que són uns arbustos distància aproximadament (les plens de punxes tots ells, que són de estrenyedores no eren una altra cosa mal manipular.

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció


PUBLICITAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

15

SAP QUE... A SANT QUIRZE DEL VALLÈS només arribarem a 16.000 habitans ? I gaudim d e : - Túnels de Vallvidrera - Autopista A-18, A-7 - Metro del Vallès - Serveis : Escoles, I.E.S., Escola municipal de música. - Altres : Centre Assistència Primària i xarxa hospitalària de Sabadell.

PREUS MÉS ECONÒMICS QUE A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pis totalment reformat, 95 m \ 4 hab. (2 dobles), terrassa, exterior. Impecable. PVP: 19,9 M.

Pis seminou (2 anys) 100 m', Menjador 30 m , cuina office, 4 hab. (1 suitte), terrassa, pk. inclòs. PVP: 28,5 M.

CaòOó de J W i í p

Pis seminou, 146 m', menjador amb xemaneia, cuina office, 3 hab., jardí comunitari. Pk i traster. PVP: 37 M.

NOVA CONSTRUCCIÓ

J* fase a ta venda.

CAN LLOBATERES, CAN PALLÀS

Cases per poder viure a un sol nivell, amb una planta baixa de 160 m',on tindrà tot el necessari pel seu us quotidià, planta habitacions de 121 m' i semlsotan de 106m". DES DE 58 M.

Torre alt standing a personalitza. Acabats de luxe. Piscina 8 x 4 m. Edificada en parcela de 900 m" Superfície construida 520 m \ Superfície útil 423 m'. PVP:113M.

Segons els diaris : SANT CUGAT APROVA UN NOMBRE D'HABITANTS FINS A 80.000.

FINQUES

UINGUI A CONEIHEN'S

FINUELLO ST. QUIRZE VALLÈS I

N°1993

Avda. Camí del Mas, 4 SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TEL. 93 721 78 00 OBERT DIUMENGES MATÍ.


Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

SftfMFTAT La pèrdua d'equipatge i el canvi d'horari en els vols, enemics dels viatgers Magda Méndez / SANT CUGAT

La pèrdua de les maletes i els overbootíngs en els hotels, en els viatges vacionals i el canvi d'horaris de vols en els viatges d'empresa són els problemes que més preocupen :ils viatgers catalans, segons un informe elaborat pel RACC. L'estudi s'ha realitzat a partir de les gairebé 3000 trucades rebudes a la línia d'atenció permanent al viatger de l'Agència 24 Hores d'aquesta empresa. L'objectiu de l'informe era identificar les incidències que més afecten els viatgers en els desplaçaments vacacionals i professionals. Segons el delegat del RACC a Sant Cugat, David Marcet, els problemes que els plantegen els viatgers de la nostra ciutat són correlatius als presentats per l'informe general. Per i Marcet, gràcies a aquest estudi s'ha aconseguit canviar la idea sobre alguns dels tòpics més extesos en referència als problemes en viatges. Un dels més importants ha estat el de les complicacions en els trajectes de llarg recorregut, i segons l'informe, assegura que la pèrdua d'equipatge és molt més freqüent en els viatges a l'Espanya peninsular (52,85%) i i països europeus (27,85%), que no pas a destinacions com Nord-Amèrica (2'05%), Àfrica 11,31%) o Extrem Orient (0,58%). "Viatjar en ívió cada vegada és més un problema", assegurava Marcet. "En els darrers anys ha augmentat notablement el nombre d'usuaris d'aquest mitjà de transport i ha deixat en evidèn;ia que les infraestructures en Pàmbitl europeu han quedat obsoletes en aquest sector", explicava. Pel que fa als problemes plantejats en viatges d'empresa, els més importants han

Les recomanacions del RACC PER ALS VIATGERS

- Vols: eviti viatjar en dates punta. - Overbookings: acostumi's a reconfirmar les seves reserves d'hotel el dia de la seva arribada. - L'assegurança d'equipatge és recomanable si viatja en avió. - Faci les seves maletes pensant en un possible retard a l'hora de disposar del seu equipatge. - Anticipi les seves reserves: planifiqui amb temps el seu viatge, sense esperar ofertes de darrera hora. - Esculli una agència de viatges amb garanties. PER A LES COMPANYIES AÈRIES I AEROPORTS

- Facilitin la màxima informació al viatger. Millor informació és igual a millor servei. PER ALS HOTELS

- La incorporació d'una actuació en temes d'overbooking a hotels similar a Voverbooking aeri facilitaria un descens en el nombre d'incidències derivades de reserves hotelers. L'estudi del RACC s'ha realitzat a partir de les consultes a l'Agència 24 Hores

estat els canvis horaris en els vols. "Malgrat tot, les persones que viatgen de manera freqüent són molt més conscients dels problemes que es poden plantejar en els viatges. La resta crec que no som, en general, molt conscients del que pot passar i no som prou previsors", afirmava Marcet. En aquest sentit, el RACC ha plantejat algunes recomanacions

per als viatgers i empreses que poden ser útils davant dels problemes en què es puguin trobar (mirar requadre adjunt) L'Agència 24 Hores del RACC proporciona ajuda als usuaris de qualsevol tipus de viatge, però l'estudi ha confirmat que els problemes relacionats amb els vols són el principalmaldecap dels viatgers. Una altra de les preo-

cupacions destacades ha estat Y overbooking en alguns hotels i, sobretot, el fet que no compleixin les condicions explicades en els fulletons publicitaris. D'altra banda, els viatgers també opinen que la informació als aeroports és deficient per als usuaris.

Recoder presenta el pla sobre civisme entre els avis Redacció / SANT CUGAT

Els diversos casals d'avis de la ciutat es van reunir divendres passat amb l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, i amb la tinent d'alcalde de Polítiques Socials, Mercè Conesa, per parlar sobre el pla que 'equip de govern municipal vol dur a [erme per potenciar el civisme entre els «ntcugatencs. La trobada va ser informativa i informal per donar a conèixer el pla. Després de les festes de Setmana Santa es ireveu que els presidents dels casals d'avis ÍS reuneixin amb un tècnic del consistori per acabar de rebre tota la informació i per intercanviar opinions. Un cop l'Ajuntament hagi presentat el projecte a les entitats i associacions del municipi s'elaborarà un manifest que es donarà a conèiter a la població que reflectirà les conclu-

sions del pla, segons ha explicat un dels assistents al dinar amb l'alcalde, Pere Ribasés, president de la Llar d'Avis. A la reunió hi havia representants de tots els districtes de la ciutat, des de Mira-sol, fins a Valldoreix, passant per les Planes i la Floresta. El debat per un Sant Cugat més civic se centra en tres àmbits: l'associatiu, el polític i el veïnal. La iniciativa es va posar en marxa arran de la moció presentada per l'equip de govern al darrer ple del consistori, que no va comptar amb el suport dels partits de l'oposició, que es van abstenir en la votació. L'objectiu de tot plegat és impulsar un seguit d'accions per potenciar el civisme a la ciutat, que ha de permetre millorar-ne la imatge. La neteja viària i la sostenibilitat ambiental són dos dels puntals de la iniciativa.

El dinar va aplegar representants de tots els casals d'avis de la ciutat


S0CMETA1

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

17

EL DIRECTOR GENERAL DE RTVE, JAVIER GONZALEZ FERRARI, PRESIDEIX LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC

Ramon Font, nou director de TVE a Sant Cugat Emili Bella / SANT JOAN El director general de Radio Televisión Espanola (RTVE), Javier Gonzàlez Ferrari, va ser dilluns a Sant Cugat per presentar el nou director de la delegació de l'ens a Catalunya, ubicada a la nostra ciutat. Ramon Font substitueix en el càrrec

La consolidació del centre de Sant Cugat a Catalunya i a RTVE seran els dos eixos de gestió del nou director a Javier Grima després de prop de dos anys al capdavant del centre autonòmic. Font centrarà la seva gestió a consolidar TVE a Sant Cugat dins del grup, però també dins de la realitat social catalana: "Estic molt content per haver rebut aquest encàrrec. M'han demanat una gestió professional de TVE a Catalunya", assegurava el flamant director. Font creu que el moment en què es rein-

El nou director de TVE a Sant Cugat ja havia treballat a RTVE fa anys

corpora al mitjà "és difícil per la competència", però ha dit que "TVE, en el seu conjunt, aguanta molt bé la competència". Pel que fa a l'augment de producció en català, Font va afirmar que estudiarien la possibilitat d'augmentar-la, mentre

recordava que la presència d'aquesta llengua es programa sobretot al segon canal de la televisió. Per la seva banda, Gonzàlez Ferrari va agrair la tasca del director sortint, Javier Grima, i va donar la benvinguda a Font, de qui va dir que

"és un home de la casa que ha treballat molts anys a RTVE". El director general va donar suport als centres territorials del grup i en especial al de Sant Cugat: "Un centre de producció amb gran pes específic en la cadena i en la societat catalana".

TV Sant Cugat signa un conveni amb Canal 50 Magda Méndez / SANT CUGAT

Televisió de Sant Cugat (TVSC) emet en col·laboració amb Canal 50 Vallès des de diumenge. La televisió local de Sant Cugat va signar fa uns dies el conveni amb aquest mitjà comarcal, que permetrà augmentar la varietat de la seva oferta programàtica. "Aquesta ha estat una aposta decidida a favor de la creació i consolidació d'un model de televisió comarcal", assegura el director de TVSC, Romà Ventura, en un comunicat. "TVSC es beneficiarà de la programació de Canal 50 Vallès sense perdre la seva identitat", afegeix Ventura. Des de l'I d'abril, la televisió local emet diàriament programació pròpia d'una a tres del migdia i de nou a onze de la nit. La resta d'hores, compartirà programació amb Canal 50 Vallès. També s'ha assegurat que la programació purament local "millorarà per qualitat i quantitat". Aquest acord permet que Canal 50 Vallès es pugui sintonitzar per les freqüències 50, 54, 62 i 25, a banda de la 39 UHF de TVSC.

'Didascàlia', finalista als premis de ràdio de RAC

Cinc ferits en una setmana per accidents de trànsit

0 programa de les arts escèniques de Ràdio Sant Cugat (RSC), Didascàlia, va quedar finalista a la primera edició dels premis que atorga Ràdio Associació de Catalunya (RAC). El programa de RSC optava al guardó en la categoria de millor programa de ràdio local. Finalment, el premi va ser per Ràdio Palamós, amb el programa Sabíeu que...? Malgrat no guanyar, els membres de l'equip del programa no es van mostrar decebuts: "FI més important és ha\ er arribat fins aquí. Nosaltres bon apostat per un programa local, que obre la vista més enllà del municipi". segons va explicar el director del programa, Pep Tugues. En la resta de categories. els premiats van ser El petit príncep (Catalunya Cultura) com a millor programa de ràdio; Li doctora Amor (Ràdio l-ïaixbac), com a més innovador; i Antoni Bassas (Catalunya Ràdio), com l millor professional. Redacció

Un ferit va ser el resultat de l'accident que es va produir dimarts 27 a les tres de la matinada a la carretera C1413. El turisme en qüestió, amb matrícula B-7358-KL, va sortir de la calçada i va bolcar. Al lloc dels fets, van acudir-hi els Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de l'accident i del ferit, de 51 anys, que va ser traslladat en ambulància a la Mútua de Rubí. D'altra banda, quatre accidents més van obligar a traslladar a centres hospitalaris quatre persones per atendre les seves ferides. Una d'elles era un ciclista; una altra, el conductor d'un ciclomotor i les altres dues anaven en cotxe. I, un home de 42 anys va donar positiu en un control d'alcoholèmia després de tenir un accident amb cotxe sense provocar ferits. En l'apartat d'incendis, un contenidor metàl·lic es va cremar dimecres de la setmana passada al carrer de Clementina Arderiu. En arribar la Policia Local, el foc ja estava apagat. Redacció

L'equip del 'Didascàlia' a l'Auditori del Museu d'Història de Catalunya, on es va celebrar l'acte

CENTRE DE LA IMATGE Plaça del Or. Galtes, 9 - Tet. 93 675 56 74 • Sant Cugat C/ Santa Maria, U - TeL 93 675 57 24 - Sant Cugat e-mm't: 200mcentre@inpnegodo.com

A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, a ZOO NI et donem la màxima qualitat i el millor servei! SÍ tal pomt

El teu distribuïdor de cameres i material digital Kodak a Sant Cugat


18 SOCIETAT

Dijous 5 abri] del 2001

el diari de Sant Cugat

Bella imatge del recorregut de la Marxa Infantil

Prop de 1.400 nens, de Marxa per Collserola La 43a edició de la Marxa Infantil de Regularitat del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) ha començat una nova etapa pel bon camí. Els canvis introduïts en aquesta popular cursa, sobretot el canvi de dates, ha afectat en part a la participació dels més menuts (en total unes 650 parelles), però, mal-

grat tot, la valoració ha estat d'allò més positiva. I és que, després de diversos anys patint pel temps, diumenge passat el sol va acompanyar i no es va veure ni un sol núvol en tot el dia. A primera hora del matí, la primera parella estava a punt per iniciar el llarg camí que els faria recórrer els bos-

cos de Collserola, fent parada a Can Casas per dinar. Com ja és habitual en els darrers anys, el recorregut es va desdoblar, de manera que els més petits haguessin de recórrer 14 quilòmetres, mentre que els grans n'havien de fer 19. El circuit previst, però, va ser idèntic al de l'anterior edició, ja que quan es

va haver de suspendre per la pluja els més avançats es trobaven a meitat de camí. Al llarg del recorregut no es va produir cap incident destacat, a banda de les tradicionals torçades de peu sense gaire importància. "El problema és que la gran majoria de nens van a la Marxa amb sabatilles esportives, un calçat poc adequat per anar a caminar pel bosc", explicava un dels organitzadors de l'activitat, Joan Carles Alayo. L'esmorzar es va fer pels voltants del pi d'en Xandri, en el que va ser el primer descans en el recorregut. El dinar a l'esplanada de Can Casas es va

fer segons les previsions i de manera esglaonada, sense que es produís cap mena de col·lapse. En aquest punt, centenars de pares es van afegir a la participació en la Marxa. A primera hora de la tarda començaven a arribar les primeres parelles al lloc que els havia vist sortir de bon matí, la plaça de Barcelona. En aquesta ocasió, més bruts, més cansats i amb una bossa plena d'obsequis que els esperava. Ara, els nens i nenes tan sols els resta saber si han estat els més regulars. Però això no serà fins la tarda del dia 5 de maig, en un acte especial a la plaça de Barcelona. Magda Méndez


SOCIETAT

el diari de Sant Cugat

Novetats en la primera Marxa del mil·lenni Text: Magda Méndez Fotos: Enric Fabre

També hi ha moments per a la reflexió

Parada obigada a Can Casas per dinar i descansar una mica

Amb l'arribada d'un nou segle i d'un nou mil·lenni, la Marxa Infantil de Regularitat ha introduït un bon grapat de novetats per adequar-se a les necessitats de participants i organitzadors. En aquesta edició han estat unes 650 parelles de nens i nenes les que han participat. Per celebrar el fet que era la primera Marxa del mil·lenni, les autoritats encarregades de tallar la cinta de sortida (l'alcalde, Lluís Recoder, el president del CMSC, Narcís Castanyer; i membres de l'organització) van acompanyar el primer grup de sortida de la Marxa fins a la riera de Sant Cugat. "Ha estat un acte simbòlic per fer més consistent la sortida d'aquesta primera Marxa del segle", explicava un dels membres de l'organització, Joan Carles Alayo. La novetat més evident ha estat el canvi de dates. Passar la Marxa de la tardor a la primavera ha estat una de les apostes més fortes que ha realitzat la comissió organitzadora de la cursa. La primera de les conseqüències que ha tingut és que el temps ha acompanyat d'allò més. Però el canvi de dates, malgrat l'esforç publicitari i d'organització que ha comportat, ha afectat en el nombre de participants. La xifra final estava per sota de les expectatives de l'organització. Alayo explicava que hi ha hagut gent que no se n'ha assabentat que la Marxa es feia aquest diumenge. "Ens vam trobar a la tornada un matrimoni que ens va preguntar què fèiem, i ens van explicar que no sabien que s'havia produït aquest canvi de dates, i que per això els seusfillsno hi havien participat", explicava. La Marxa Infantil continuarà celebrant-se a la primavera en la propera edició. "Esperem que de mica en mica la població s'acostumi a aquest canvi", desitjava Alayo. Una altra de les novetats ha estat la senyalització del camí, que busca ser el màxim ecològica possible. Per això aquest any s'ha marcat el camí amb senyals de llauna, i no s'han pintat als arbres o a terra. "El que és curiós és que quan les hem recollit en faltaven. Potser algú se les ha quedat de record", bromejava Alayo. La seguretat dels participants estava totalment garantida. El desplegament de la Marxa comptava amb 300 voluntaris que estaven als controls i a les cruïlles més conflictives, a més de la col·laboració de la Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja. "A més, teníem un centre de comunicacions a Can Casas, amb quatre emissores, amb què estàvem permanentment en contacte", explicava l'organitzador. A l'esplanada per dinar, centenars de pares van voler unir-se als seus fills, participants a la popular cursa. Unes 900 persones van utilitzar l'opció de l'organització d'anar amb ferrocarrils fins a les Planes i d'allà, per un camí,finsa Can Casas. Al final de la jornada, cansament i satisfacció per totes bandes.


PUBLICITAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

20

Agenda cultura

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès • L'ART A DEBAT Divendres 6 d'abril

rflH

• CONCERT CORAL amb

ÍÍMÍ

- COR AU LOS - COR NOVA CANTICA - COR ESCOLA DE MÚSICA DE HALMSTAD

• m ******* • l i

L'ART PUBLIC, ART DE TOTS

- A les 20.30 h. Projecció del vídeo «Guggenheim, Bilbao» - A les 21 h. Sopar. - A les 21.30 h. Taula rodona amb Antonio Ontanón, historiador de l'art; Salvador Juanpere, escultor; Antoni Pérez, arquitecte; José Manuel Pérez Tornero, periodista; Quimantú, membre de l'assemblea «okupa» Torre Blanca. Moderador: Jordi Roigé, periodista A la sala de l'ETSAV Org.

DISSABTE 7 A les 20 hores Al claustre del Monestir Org. Cor Aulos Col. Fundació Sant Cugat, Ajuntament.

*É Fundació Sant Cugat

Exposició

Activitats

SALES MUNICIPALS

DIVENDRES 6

• «CULTURA DE LA PAU PER AL NOU MIL·LENNI». Fins al 8 d'abril. A la Biblioteca del Centre Cultural. Org. Sodepau, Biblioteca.

A les 18 h. FESTA DEL II ANIVERSARI DE LA LUDOTECA A LA FLORESTA Al Centre Cívic de la Floresta. Org. Ajuntament.

• «QUI SOM I QUÈ FEM AL JERONI DE MORAGAS». Fins al 8 d'abril. A la Casa de Cultura. Org. Taller Jeroni de Moragas, Ajuntament.

A les 19 h. TAULA RODONA DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUT «La salut, un tresor inapreciable». A càrrec de Joan Villaverde, metge homeòpata; Josep Vicenç Arnau, naturòpata; Carme Camps, psicòloga. Coordina: Susanna Torrella. A la Casa de Cultura. Org. Grup de Dones de Bahaï.

• EXPOSICIÓ D'IKEBANA. Composicions florals, realitzades per Jordi Alemany. Fins al 6 d'abril. Al Casal Cultural de Mira-sol. Org. Ajuntament. • EXPOSICIÓ DE TREBALLS D'ENQUADERNACIÓ DE GISELA ARISÓ I CODERCH. Fins al 6 d'abril. Al Casal Cultural de Mira-sol. Org. Ajuntament. SALES PRIVADES • M & M (MUSEU & MERCAT). Instal·lació escultòrica a càrrec de Pere Pich. Fins al 7 d'abril. Al Mercat Municipal de Torre Blanca. Org. Fundació Sant Cugat. Col. Ajuntament. • ATENEU SANTCUGATENC: TERE HERRERO. Fins al 12 d'abril. Org. Ateneu Santcugatenc. • LA GALERIA: RAMON MOSCARDÓ «D'aquí - d'allà» (olis). Fins al 20 d'abril. Org. La Galeria (c/ Sant Jordi, 14, tel.: 93 675 04 98). • SALA RUSlNOL: MANEL CANALES. Fins al 17 d'abril. Org. Sala Rusinol (c/Santiago Rusinol. 52, tel. 93 675 47 51). • ESPAI LLUÍS RIBAS: JORDI PRAT (olis). Fins al 18 d'abril. Org. Espai Lluís Ribas (c/Gorina, 13, tel. 93 589 57 76). • ADOLF TALLER D'ART. Exposició permanent. Taller d'estampació gratuït i biblioteca d'art. Tel. 93 674 60 28. Org. Adolf, taller d'art. • ESTUDI FERRAN MARTÍ: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Sala Ferran Martí (c/ Gorina, 8). • GALERIA D'ART LA ROSASSA: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Galeria d'Art La Rosassa. • GALERIA FAUSTO: FONS DE LA GALERIA. Org. Galeria Fausto (d Gorina, 10).

L'ART PÚBLIC, ART DE TOTS - A les 20.30 h. Projecció del vídeo «Guggenheim, Bilbao» - A les 21 h. Sopar. - A les 21.30 h. Taula rodona amb Antonio Ontanón, historiador de l'art; Salvador Juanpere, escultor; Antoni Pérez, arquitecte; José Manuel Pérez Tornero, periodista; Quimantú, membre de l'assemblea «okupa» Torre Blanca. Moderador: Jordi Roigé, periodista. A la sala de l'ETSAV Org. Fundació Sant Cugat. Col. Ajuntament. DISSABTE 7 A les 20 h. CONCERT CORAL Cor Aulos, direcció: Jordi Picorelli. Cor Nova Cantica. Cor de l'Escola de Música de Halmstad. Assaig comentat a la sala d'actes de la Casa de Cultura a les 11 h. Entrada gratuïta per als inscrits a les Jornades d'Art. Resta públic: 500 ptes. Al claustre del Monestir. Org. Cor Aulos. Col. Fundació Sant Cugat, Ajuntament. ALTRES ACTIVITATS • BALLS DE SALÓ Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h. Dissabtes de 10 a 13 h. Fins al 20 de juny. Informació i inscripcions: OMET. Tel. 93 589 13 82. Al CEIP Collserola. Org. Ajuntament. • CASALS DE SETMANA SANTA A MAS SURO Del 7 a l'11 d'abril. Edats: de 1rde Primària a 2n d'ESO. Preu: 15.000 ptes. Inscripcions a l'Esplai Esquitx. Org. Esplai Esquitx. • CASALS DE SETMANA SANTA AL

PLA I FARRERAS Del 9 al 12 d'abril. Gimcanes, jocs, tallers, esports, excursions... per a tots els nens/es de P3 a 6è. Horaris i preus: 5.000 ptes. (de 9 a 14 h); 9.000 ptes. (de 9 a 16.30 h); 1.200 ptes. (cangur matí de 8 a 9 h) i 800 ptes. (cangur tarda de 16.30 a 17.30 h). Inscripcions al tel. 93 589 86 52. Org. Paidos. Col. APA. • CASALS DE SETMANA SANTA AL CASAL CULTURAL DE MIRA-SOL Del 9 al 12 d'abril. Horari: de 8.30 a 14 h o de 8.30 a 17 h. Preu: 7.000 ptes. (11.000 ptes.). Informació i inscripcions: Casal Cultural de Mira-sol. Tel. 93 589 13 82. Org. Ajuntament. • ACTIVITATS D'ESTIU A L'ESCOLA ARTÍSTICO-MUSICAL M. CALDUCH - CLASSES DE PIANO-JAZZ. Classes diàries i alternes amb la professora xilena Carmen Paz. Del 2 al 27 de juliol. - TALLERS D'ESTIU. Aprenentatge i divertiment. Iniciació al llenguatge musical - Audició - Cant Coral Dansa catalana. Del 2 al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol. - XIII SEMINARI DE TÈCNICA I INTERPRETACIÓ. Del 26 d'agost a l'1 de setembre. Informació i inscripcions a l'Escola Artístico-Musical Montserrat Calduch de l'I d'abril al 15 de juny. Org. Escola Artístico-Musical Montserrat Calduch. • I PREMI FIRART Premi de pintura de tècnica lliure. Tema: S. XXI - La comunicació. Es podran presentar les obres el dia de la Mostra d'Art, de 10 a 12 h. Podeu recollir les bases del concurs a la Casa de Cultura. El premi està dotat amb 100.000 ptes. Fins al 13 de maig. Org. Firart. • III CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA DE VALLDOREIX Per a grups de cambra de mínim dues persones. Fi del termini d'inscripció: 19 d'abril. Edat: fins a 30 anys. Preu de la inscripció: 4.000 ptes. Fins al 19 d'abril. Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org. EMD Valldoreix. • III CONCURS DE DIBUIX INFANTIL AULA DE SO Tema: corresponent a l'obra «Noé i

el zoo flotant» (el diluvi universal en versió ecològica). Per a nois i noies nascuts després del gener del 1989. Tècnica lliure. Presentació dibuixos fins al 13 d'abril a la pi. del Coll, 2. Org. Aula de So. Col. Cor Infantil Sant Cugat, Escola Coral, Pleniluni. • LA LLIBREXARXA A L'ATENEU SANTCUGATENC Cada primer dijous de mes a l'Ateneu, pi. Pep Ventura, núm. 1, de 19 a 21 h. Org. CEPA, Ateneu Santcugatenc. • ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC DE LA FLORESTA - Ludoteca de primavera. De 5 a 12 anys. Preu: 5.000 ptes tots els dies. 1.500 ptes/dia. Del 9 al 12 d'abril. - Setmana Santa d'aventura. Horari: de 9 a 14 h. Preu: 3.500 ptes. Del 9 al 12 d'abril. Informació i inscripcions: Centre Cívic de la Floresta. Org. Ajuntament. • MONOGRÀFIC DE DANSES AFRICANES Amb Núria Munoz i percussionistes acompanyants. Al Centre Cívic de la Floresta. Org. Ajuntament. • CURSOS I TALLERS A L'ATENEU SANTCUGATENC Abril - Maig - Juny 2001. Inscripcions a l'Ateneu Santcugatenc. Per a més informació, al tel. 93 674 51 95. Org. Ateneu Santcugatenc. • TALLERS DE FIRART - Seminari d'aquarel·la. Iniciació i perfeccionament, impartit per diferents professionals. Fins al 29 de maig. - Sessions de model, els dimecres de 18a20h. - Visites a museus i exposicions. El primer dijous de cada mes. Punt de trobada: estació de Sant Cugat, a les 10 h. Més informació, tel. 655 30 54 82, de 18 a 21 h. Preu socis: 10.000 ptes. Preu no socis: 14.000 ptes. A la Casa de Cultura. Org. Firart. • TALLERS DE PASQUA DE L'ASSOCIACIÓ WALDORF Tallers per a pares i nens més grans de 6 anys. Dies: 31 de març i 7 d'abril. Informació i inscripcions: tel. 93 589 35 92. Org. Associació Waldorf Sant Cugat.


SOCIETAT

Dijous 5 abril del 2001

Solidaritat sense interessos Emili Bella / SANT CUGAT

La Plataforma antifeixista i Atena uneixen iniciatives treballen en serveis a domicili, un 23% en el sector de l'hosteleria, un 19% en La Plataforma contra la Violència i la construcció, un 18% en l'alimentari el Feixisme de Sant Cugat i el grup i un 12% en la venda ambulant, segons Atena-Dones de Sant Cugat van cele- dades que va donar procedents d'estubrar dimecres de la setmana passada dis de Comissions Obreres fets a partir una xerrada conjunta a la Casa de d'una enquesta a 16.000 persones. Cultura, que va omplir-se de gom a Segons Saliba, un 45% dels enquestats gom. En el primer cas, es tractava té estudis mitjans o superiors. Una altra d'una conferència a càrrec del presi- dada que es va posar sobre la taula van dent del Centre d'Informació als ser els dos milions de persones de Treballadors Estrangers (CITE) nacionalitat espanyola que treballen Ghassan Saliba, sota el títol Les violèn- fora de l'Estat; una xifra que es va concies contra la immigració, que va tan-traposar al milió d'immigrants que hi car el cicle Per una Política de Pau, ha a Espanya. Al seu torn, Empar Civilitzar la Violència. En el cas Moliner va constatar els greuges comd'Atena, van convidar la periodista paratius que s'estableixen entre les perEmpar Moliner, que va relatar la seva sones nascudes aquí i les immigrants. aventura per Barcelona disfressada de L'accés a l'habitatge i a la feina van ser mora. Ghassan Saliba va donar dades dos exemples de discriminació que la significatives sobre la immigració al periodista va citar a partir de la seva nostre país. Un 28% dels immigrants pròpia experiència. E.B. / CASA DE CULTURA

Des de fa dos anys, el Fons Social Sant Cugat-Valldoreix, adherit a Acció Solidària està duent a terme una iniciativa insòlita d'ajuda al col·lectiu equatorià de la ciutat. Es tracta d'un préstec solidari sense interessos que la responsable del fons, Maria Antònia Gili, gestiona perquè els immigrants sud-americans puguin obtenir el visat que els permeti legalitzar la seva situació. El sistema es basa en la "solidaritat i la responsabilitat", però també en la confiança que Gili diposita en els equatorians, que li retornen els diners de mica en mica. L'única condició que demana és que siguin persones que tinguin un treball remunerat, i que estiguin empadronades a la ciutat. De moment, Gili ha ajudat una quarantena de persones, i té pendents deu casos més que estan a l'espera de trobar el finançament necessari per prestar els diners. Per aquest motiu, Gili fa una crida a totes aquelles persones que vulguin participar en aquesta iniciativa sense ànim de lucre perquè col·laborin a ajudar "els nostres immigrants". Tothom qui ho vulgui es pot adreçar a La Caixa, al compte 2100 0104 82 0200839782.

En marxa un nou servei d'assessoria jurídica per a la dona

NINGÚ NO HA FALLAT

Gili ha volgut donar les gràcies a qui col·labora econòmicament en el Fons. Cap dels immigrants que han rebut ajuda no ha fallat a l'hora de retornar els diners. Gili reconeix que "entra dins del programa que pugui fallar, però confio en la seva solidaritat". Habitualment, tarden entre cinc i sis mesos a retornar el

21

Imatge d'una activitat popular del col·lectiu Vallès sense Fronteres

préstec, que pot arribar fins a les 400.000 pessetes. La llei d'estrangeria ha dificultat la tasca del Fons, ja que els equatorians ho tenen més difícil a l'hora de trobar un empresari que els vulgui contractar. Tot i això,

Gili, una mestressa de casa amb set fills i 18 néts que sempre ha estat vinculada amb el món associatiu solidari, no es desanima i continua treballant "per la justícia. Arreglar el món no em toca, però el que tinc al davant, sí".

Av. Lluís Companys, 50 • Tel. 93 589 1 7 99 • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Les santcugatenques tenen al seu abast des de la setmana passada un nou servei jurídic d'assessorament específic per al col·lectiu femení. La iniciativa sorgeix arran del conveni signat entre el servei d'atenció de l'Ajuntament de Sant Cugat, Dona Informació i la Diputació de Barcelona. L'Associació Dona i Dret de Barcelona serà l'encarregada de defensar i assessorar les dones de manera gratuïta en tots els àmbits jurídics, com el dret de família, que engloba les separacions, els divorcis, els conflictes de parelles de fet,

els maltractaments, la custòdia, l'herència i l'arrendament, entre d'altres; i el dret laboral, en relació amb els acomiadaments, les jubilacions i les baixes maternals. Les hores de visita es donaran per telèfon a la consergeria de la Casa Mònaco, al telèfon 93 565 70 00. Les consultes es faran els dimecres de manera quinzenal (el segon i el quart) de 15 a 17 hores. Aquest servei se suma als altres dos d'assessoria jurídica que ofereix el Centre d'Informació als Treballadors Estrangers (CITE) i el Servei d'Orientació Juvenil (SOJ). E.B.


22 SOCIETAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

AQUESTA INICIATIVA VA SORGIR D'UNA MOCIÓ D'IC-V I ESTÀ OBERTA A TOTES LES ENTITATS QUE S'HI VULGUIN ADHERIR

L'Ajuntament i diverses entitats constitueixen una Taula de Coordinació per a la Immigració Ester Castanyer / SANT CUGAT

L'Ajuntament de Sant Cugat i 9 entitats de la ciutat van signar dimarts passat el protocol de la Taula de Coordinació per a la Immigració a Sant Cugat. Aquesta iniciativa, sorgida d'una moció presentada al ple de novembre per la secció local d'IC-V, vol ser un marc de treball que serveixi per conèixer la realitat demogràfica de la ciutat, coordinar les actuacions de les diverses entitats en matèria d'immigració i donar a conèixer totes aquestes actuacions, entre altres coses. Aixi ho va explicar l'alcalde, Lluís Recoder, que va destacar durant l'acte de signatura la importància que "tots plegats haguem estat capaços d'asseure'ns i posa-nos d'acord per coordinarnos, repartir la feina i no trepitjar-nos". Recoder també va voler recordar que la immigració no és un fet conjuntural sinó que és un fenomen estructural que comporta una "situació de canvi i ruptu- A l'acte de signaturad'aquest protocol ra" per als immigrants que han de deixar el seu país i integrar-se en un altre. díptic d'informació on es facilita inforEn aquest sentit, l'alcalde va destacar la mació sobre els diversos serveis que necessitat de "preveure les necessitats i s'ofereixen al municipi on s'ha signat recollir idees i projectar actuacions a un conveni de col·laboració amb el curt, mitjà i llarg termini", i va recordar CITE per oferir assessorament a la que des de la Taula de Coordinació per població immigrant. a la Immigració ja s'han posat en marxa Per la seva banda, elregidord'IC-V diverses actuacions com l'edició d'un Joan Balada, va manifestar la seva satis-

Primera reunió de les Barraques 2001 Magda Méndez / SANT CUGAT

La comissió organitzadora de les Barraques de Festa Major ha convocat per aquesta tarda la primera reunió informativa sobre l'edició d'aquest any. En aquesta reunió s'han convocat diverses entitats, associacions i col·lectius santcugatencs que vulguin muntar la seva parada durant els dies de la festa gran de la ciutat. La cita és aquesta tarda, a partir de les vuit del vespre a la Casa de Cultura. Des de la comissió organit-

zadora de Barraques s'ha anunciat que hi haurà novetats respecte a les dues anteriors edicions que s'han fet fins ara. Segons algunes informacions, sembla que un d'aquests canvis podria ser el d'ubicació de l'espai. En aquesta primera reunió d'organització de l'espai de la Festa Major que reuneix el nombre més ampli de joves del municipi es donarà el tret de sortida a la feina que hauran de fer les entitats participants. La convocatòria no és tan sols per aquells qui ja hi han participat, sinó per a tots els interessats.

Xerrada de les dones Baha'is El Grup de Dones Baha'is de Sant Cugat ha organitzat una taula rodona sota el títol La salut, el tresor inapreciable, que se celebrarà demà a les set de la tarda. El motiu de la trobada serà la commemoració del Dia Mundial de la Salut. Els ponents de la xerrada seran el metge homeopàtic Juan Villaverde, el naturòpata Josep Vicenç Arnau i la psicòloga Carme Camps. D'altra banda, Susanna Torrella farà la funció de moderadora del debat. Redacció

Contracten l'empresa Sepal

hi van assistir representants del consistori i de les diverses entitats

facció per la signatura d'aquest protocol, que, segons va dir, "entenem que serà important per una tasca que és un repte de futur". Balada va assegurar que és necessari que institucions i entitats treballin en la integració d'aquest col·lectiu i va advertir de la importància de treballar per evitar unrebuigi una

JORDIGARCIA

por generalitzats cap a aquest fenomen de la immigració. La Taula per la Coordinació de la Immigració compta amb la presència de l'Ajuntament, Amics de la UNESCO, Associació Solidària Contra l'Atur, Ateneu, CAP, Càritas, Creu Roja, CITE i Vallès sense Fronteres.

El CAP de Sant Cugat no fa vaga M . M . / SANT CUGAT

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de la nostra ciutat no va afegir-se a la vaga convocada al país dimecres de la setmana passada. Aquesta consistia en una aturada de deu minuts i es va seguir en la pràctica majoria de centres catalans. El motiu d'aquesta aturada demanaven millorar les condicions de l'atenció mèdica i l'atenció primària. En aquest sentit, es reclamava que no hi haguessin

rAmat Finques Des de 1948

Breus

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

més de 25 visites al dia per metge de capçalera. Aquesta mesura permetria ampliar el temps dedicat a cada consulta, de cinc a deu minuts. "No sóc conscient que cap dels membres de l'equip mèdic del CAP de Sant Cugat s'afegís a aquesta vaga", explicava el director del centre santcugatenc, Carles Martínez. "A mi ningú no m'ho va plantejar", afegia, mentre que explicava que, malgrat tot, s'havien previst els serveis mínims per no deixar sense servei el centre.

D 93 590 68 80

La comissió de govern del dia 19 de març passat va aprovar una despesa d'un milió de pessetes destinats a finançar diverses accions d'orientació i inserció laboral. Així, es va decidir contractar els serveis de l'empresa Sepal (Serveis Psicològics Aplicats i de Laboratori) pel funcionament del Centre de Balanços Professionals i del Club de l'Ocupació de l'I al 15 del mes de març. Redacció

Visites a

les escoles bressol Les escoles bressol del Patronat Municipal d'Educació de la nostra ciutat han organitzat unes jornades de portes obertes perquè tothom qui hi estigui interessat pugui visitar les seves instal·lacions. Els pares i mares que ho desitgin podran anar a la Mimosa, al Niu i a la Gargot de 9 del matí a 12.30 del migdia els dies 19 i 26 d'abril. El dia 24 estarà oberta la Mimosa i el Niu de 18 a 20 hores, i el dia 25, la Gargot a la mateixa hora. Redacció

Sant Just Bonavista 63-65 0) 93 480 36 00


SOCIETAT

Dijous 5 abril del 2001

23

Palmes i palmons es preparen pel Diumenge de Rams Emili Bella / SANT CUGAT Els preparatius per celebrar el Diumenge de Rams a la ciutat ja han començat a moure diversos col·lectius. Un d'ells és el religiós, mentre que l'altre és el del ram de les floristcries. El primer, el de la fe; el segon, el del consum. Tots dos, pern, tenen en comú el manteniment d'una tradició ben arrelada a Sant Cugat. La Parròquia de Sant Pere d'Octavià té previst, com cada any, celebrar l'arribada de Jesucrist a Jerusalem amb la benedicció dels rams a la creu de terme. Això serà a les dotze del migdia, quan el Cor Infantil de la parròquia protagonitzarà dalt d'un escenari diversos cants per commemorar el clam dels infants a Jesús. A continuació els fidels entraran al Monestir, on el mossèn Blai Blanquer oficiarà la missa de passió, on es farà la tradicional lectura abreujada d'aquest passatge de la Bíblia. "Serà un acte molt festiu, molt senzill, una missa alegre", assegura Blanquer. Ja a la

tarda, a les sis, es farà el viacrucis per dins del claustre del Monestir. LES PALMES I ELS PALMONS La tradició de les palmes arrenca del clam que els més menuts van oferir a Jesucrist amb branques de llorer i rams d'olivera, o amb palmes recollides per l'entorn. Alguns dels palmons i de les palmes romandran a l'interior de l'església, d'altres quedaran penjats en alguns balcons de les cases. Qui més beneficiat en sortirà, almenys econòmicament, seran les floristeries, que ultimen els preparatius per l'arribada de la festa. Enguany els rams oscil·laran entre les cinc-centes i les cinc mil pessetes, en funció de l'elaboració artesanal del producte. Molts establiments de flors de la ciutat vendran les típiques palmes, encara que no seran tots, ja que molts opten per no oferir-ne. Generalment, les palmes estan més treballades que els palmons i són fulles que s'extreuen de palmeres, que s'assequen i s'esgrogueeixen per la falta de llum.

La Coral Sant Cugat actua a Ciutadella La Coral Sant Cugat del Club Muntanyenc (CMSC) va actuar el diumenge 25 de març passat a la Catedral de Ciutadella (Menorca). En aquesta actuació estaven acompanyats

del Motet Cor de Barcelona i van interpretar el Rèquiem de Fauré, dirigits per Lucky Guri. El públic assistent va rebre molt calorosament aquest concert, que estava organitzat

per l'Ajuntament de Ciutadella. Des del consistori menorquí es va fer entrega d'una reproducció de l'antiga façana de l'Ajuntament com a recordatori a la Coral Sant Cugat. M.M.

Saps on era ca la Pepa Lé ? i cal Sastre Menut ? Si vols saber-ho...

Un llibre sobre Sant Cugat únic! 240 pàgines i més de 300 fotos! El trobaràs per Sant Jordi a la teva llibreria.

AVIÀ


24 SOCIETAl

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

La Policia Local creu que a finals d'abril podria quedar tancat el conflicte laboral

Breus Assemblea de veïns de Can Barata

Emili Bella / SANT CUGAT El president de la Junta de Personal del cos local de policia, Antonio Díaz, ha assegurat a EL DIARI DE SANT CUGAT que a finals

d'abril podria quedar tancat el conflicte que s'arrossega des del mes de desembre per millorar les condicions laborals dels agents. Per aquest motiu, dimarts es feia una assemblea general per votar un preacord de conveni col·lectiu que finalment va quedar posposat per d'aquí a un parell de setmanes "per manca d'informació de moltes persones", ha assegurat Dia/. A partir de la signatura, els treballadors demanen que s'elabori un estudi sobre la situació del cos i que es fixi un reglament d'organització intern. Les coses semblen que s'encarrilen. Bona mostra d'això és que fa un mes que els membres de la policia van tornar a fer hores extres. Un dels motius pels quals les havien deixat de fer, durant dos mesos, va ser que "sortia més car contractar nous agents que pagar hores extres", ha assegurat Díaz. El president de la junta de personal ha centrat la problemàtica en la manca de personal: "Des de l'any 90 som els mateixos agents", aproximadament uns 60, "i cada vegada ens encarreguem de més coses perquè Sant Cugat creix i no

Imatge d'una reunió de la Policia Local para de créixer", ha afirmat.

CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA D'altra banda, el Servei Català de Trànsit i les policies locals de 28 municipis de l'àrea metropolitana de

Barcelona, entre ells el nostre, han impulsat un pla de xoc contra l'alcoholèmia mitjançant 84 punts de control d'alcoholèmia, que es van habilitar entre les 12 de la nit i les 8 del matí de divendres i dissabte passat.

Un total de 404 agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local van participar en l'operació, que a la nostra ciutat van detectar un total de tres persones que van donar positiu al control d'alcoholèmia.

Laura Grau i José Soriano, escollits Noia i Noi Chic

Concert fi d'aniversari d"okupació' El col·lectiu d'okupes de la nostra ciutat va posar punt final a l'ampli programa d'activitats organitzades per celebrar el segon aniversari de la seva entrada a la masia de Torre Blanca. Una festa mexicana i un concert van ser els encarregats de clausurar aquesta celebració. Una seixantena de persones van assistir divendres a la festa mexicana de la masia okupada de Torre Blanca. Sota el títol d'El color de la terra, els okupes van fer el seu particular homenatge al moviment zapatista. A partir de les vuit del vespre es va poder visitar una exposició fotogràfica i un audiovisual, que va precedir a la xerrada sobre la Marxa Zapatista a DF, que va anar a càrrec de dos okupes santeugatencs que hi van participar. Tot seguit es va celebrar un sopar mexicà, un concert de cantautors i danses asteques, que van tancar la festa. El punt final definitiu del segon aniversari va ser dissabte amb un concert de Yucatàn Matungo i nit de DJ. M.M.

Magda Méndez/ SANT CUGAT 1 aura C iran. de Sant Cugat, i José Soriano, de Sabadell, van ser escollits diumenge de la setmana passada com a Noia i Noi Chic. Els guanyadors van rebre com a premi un trofeu, 50.000 pessetes en metàl·lic, diversos regals de la discoteca i un curs de model a

l'escola Barfoizooe, La final va comptar amb la participació d'on/e noies i vuit nois, escollits després d'una selecció que ha durat diversos caps de setmana. En la final, els jo\cs participants van haver dc desfilar dues vegades. En una primi ra ocasió, vestits de manera inferiu 11 amb una samarreta de Barbizone, una gorra Martini i uns texans. En la segona sortida a la passarel·la, portaven una vestimenta que ells mateixos havien escollit. Durant la seva sortida a l'escenari de la discoteca santeugatenca, el jurat va valorar sobretot la seva gràcia davant de la gent a l'hora de desfilar.

L'Associació de Veïns del barri de Can Barata de la nostra ciutat va celebrar dissabte una assemblea general ordinària i extraordinària. En aquesta reunió es van plantejar algunes solucions al problema amb l'aigua corrent que pateix aquest barri, a banda de ratificar i ampliar la junta de govern de l'Associació. Un dels punts més destacats de la doble assemblea de l'AVV de Can Barata va ser les propostes per paliar els possibles problemes en el subministrament d'aigua de cara a aquest estiu. En aquest sentit, van presentar les propostes de l'Ajuntament, que enviarà cubes d'aigua per omplir el dipòsit comunitari. Els veïns de Can Barata estan pendents de l'adjudicació de les obres que permetran als habitatges de la zona connectar-se amb la xarxa d'aigua corrent. Un altre dels punts destacats de l'assemblea va sei el traspàs dels fons provinents de pagaments efectuats per a l'urbanització del barri a l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata. M.M.

Laura Grau en un moment de la seva desfilada a Chic

ENRIC FABRE


SOCIETAT

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

'CASTING'

25

de Ràdio Sant Cugat

"Amb la conversió, hi va haver un canvi radical en la meva vida"

Qüestionari "Pot ser que hi hagi algun espàrrec de dos metres** Emili Bella

Josep Monells PASTOR PROTESTANT El valldorelxenc Josep Monells va intentar superar el 'Càsting' el 26 de febrer passat. En un acte de bona fe, la seva presència va il·luminar el 'Càsting' amb les seves confessions. De jove problemàtic a pastor protestant, exemple de bones accions. Convençut de la seva tasca, predica el seu missatge allà on va, sigui un càsting o un poblet sud-americà.

Magda Méndez / VALLDOREIX Em dic Josep Monells Margarit. Vaig néixer a Vilanova de Bellpuig, a la província de Lleida, el dia 26 de juliol de l'any 1934. Em sembla que sóc Leo, però no hi crec gaire, en això. Sóc casat i tinc 7 fills, tots casats. -Intenti convèncer-me perquè em converteixi a l'evangelisme. -Ah, m'agrada aquesta pregunta. D'acord. En principi, m'agradaria conèixe't una miqueta a tu, com ets, la teva família, la teva cultura, la teva educació, les teves inquietuds... Seria l'element bàsic per poder dialogar. Però com que ara no tenim temps, aprofitaria l'avinentesa per dir-te que som éssers humans. Existim. Homes, dones, com siguem. Des d'un punt de vista cristià, hem estat fets per Déu, que ens ha creat a la seva imatge i semblança. És un tema molt ampli. Però l'home es varebel·larcontra Ell, i va suposar la seva separació. Des d'aleshores hi ha hagut tot un procés humà, però la imatge de Déu encara està present en l'ésser humà.

Després es va anar rebel·lant contra diferents reis i profetes, fins que va venir el Fill de Déu. -Això no és gaire diferent del catolicisme... -La història pot semblar molt coneguda, però hi ha un element fonamental, i és el fet de l'obra de Crist. És un punt molt important perquè els catòlics pensen que s'han de guanyar el cel i nosaltres partim del fet que Déu ens regala la salvació i, a partir d'aquí, com expressió de gratitud, la fe és l'agraïment derivat de la responsabilitat que tenim davant de Déu. -Què li faria ara a aquell capellà que tenia quan era petit i que li pegava amb un regle? -[Riu] Aniria a saludar-lo, a parlar amb ell i li faria un sermó. Tinc una certa simpatia per aquell bon home. En aquella època ens pegaven molt, érem una mica entremaliats. A més, anàvem als nacionals, civil, però com que el mestre es va posar malalt, ens van portar a la dels capellans. Jo recordo que cada dia havíem de parar la mà tres o quatre vegades. Era normal, no guardem

cap rancor. Recordo aquesta època de manera molt feliç, encara que fos la postguerra. -Vostè va veure la llum, per dir-ho d'alguna manera, gràcies a una baralla al carrer... -Un dia vam sortir amb un grup d'amics, al ball, a la Barceloneta, i, quan vam sortir, es va generar una baralla. En aquells temps hi havia una mena de pandilles i a aquella zona n'hi havia diverses. Nosaltres érem cinc, i vaig ser el primer que vaig pegar, després d'una provocació. Però llavors van venir deu o vint. Ens van atonyinar de mala manera. Si no ve la policia, ens maten. Això em va fer reflexionar molt, em va posarfirme.Vaig pensar que si amb 15 anys, que tenia aleshores, arribava a una situació d'aquestes, què podia ser de la meva vida? Aleshores vaig començar a estudiar l'Evangeli seriosament, fins que va arribar el moment de la conversió i, a partir d'aquell moment, hi va haver un canvi radical en la meva vida. -Quantes prostitutes va aconseguir convertir a la seva confessió?

Les Preguntes de La Veu -Com pot ser que un nen scmivandalic acabi predicant la pau al món? -Home, de vandàlic, res. Jo era un bon nano, encara que potser era l'època d'aquestes bufetades. Bé, i també, si he de dir la veritat, l'experiència que vaig tenir en el ball també va ser a bufetades. I va ser com a resultat d'allò que vaig tenir una autèntica experiència de conversió. Jo reconec que vaig viure un canvi fort, i a partir de llavors, l'ener-

gia que havia usat per jugar o repartir quatre bufetades (recordo que fins i tot em vaig plantejar fer-me boxador), a partir d'aquell moment, la vaig usar per predicar l'Evangeli. -La seva fe és la seva gran excusa per poder viatjar gratis pel món, no? -Qui diu que viatjo gratis? Jo pago tots els bitllets que em demanen les empreses. A més, me'ls haig d'autofinançar. I no per a mi, sinó per a molta gent.

-Bastantes. El que passa és que era un problema sociològic bastant complicat. Va ser durant el franquisme, crec que vam ser molt valents, perquè estàvem perseguits. Dos o tres joves anàvem al Barri Xino de Barcelona els dissabtes i diumenges a la nit, ens posàvem a les portes de les cases de prostitució i aturàvem tota la gent que hi entrava. N'havien vingut algunes a l'església, molts xavals, també. El que passa és que en aquells temps no teníem ni la formació ni els mitjans per ajudar aquelles dones que es quedaven sense feina quan ja havien canviat. -Digui'm tres diferències entre predicar a Valldoreix o predicar a Cuba o Mèxic. -A Valldoreix, en principi, la gent és culta, en una societat benestant, i el missatge es fa en català, en un plantejament d'estudi seriós, de reflexió personal. A Mèxic hi havia molt agressió, i érem especialistes en debats. Arribàvem a situacions violentes. A Cuba té un caràcter més carismàtic, molta musicalitat. Càsting s'emet els dilluns de 23 a24haRSC(91.5FM)

Les Proves Jordi Ramos -En la primera prova, Monells, que es considera un boletaire de pro, ens va haver de fer una recepta de cuina que tingués entre els seus ingredients un bolet verinós i fetge de porc (el plat que menys pot suportar). Després, a sobre, ens el va haver de vendre. I ho va fer. -Tenint en compte que, com a predicador, moltes vegades Monells ha de resoldre dubtes

sobre la religió, el vam reptar a respondre preguntes plantejades per a nens i nenes. Així doncs, entre altres qüestions, i sense posar cap mena de recança, ens va explicar, per exemple, si al cel cal portar durant tota l'eternitat la roba amb què et van enterrar, si la felicitat eterna es fa avorrida o no, si Déu podria arribar a riure d'un bon acudit o si, pel fet de suposar que hi ha vida en altres planetes, també hi ha extraterrestres al cel.

L has de sentir TOTA LA INFORMACIÓ DE SANT CUGAT + LA MILLOR MÚSICA + ESPORTS

Per començar li diré una sèrie de noms i m'haurà de dir un adjectiu per cadascun d'ells: Josep Monells: Actiu. Valldoreix: Bonic. Blai Blanquer: Segur. Ràdio Sant Cugat: Interessant. El Diari de Sant Cugat: Els 4 Cantons. Karol Wojtyla: Un 'politicastre'. Marta Ferrusola: Florista o esposa del president. -Un pastor és qui porta a pasturar les ovelles? -Aquest concepte és una miqueta arcaic, perquè no saben què és un pastor ni què són les ovelles, perquè no n'han vist mai cap. En principi, és servir la gent, ajudar-la. -Quantes hores dorm al dia? -Cinc o sis. -Què en destacaria, del fet de destacar alguna cosa? -Del dormir o del treball? -Del destacar. -Jo crec que la vida val la pena viure-la i si s'és cristià té un afegit de benedicció i d'alegria. -Si la seva vida fos notícia, quin titular l'hi posaria? -Servei. -Per què protesta vostè? -Per la injustícia, per la manca de veracitat. -Ha fet alguna mala acció, avui? -Sempre en fem de dolentes. M'enfado. -Per què tenim apèndix, les persones? -No se sap. -Moixernons o rovellons? -Moixernons. -El planeta Terra és rodó però, si fos pla, li diríem rodoneta? -No. -Existeixen els espàrrecs de dos metres? -Pot ser que n'hi hagi algun. Deu ser rècord Guinness, segurament.

l i f m i li

w RÀDIO SANÍ CUGAT


La Setmana

en

•I

«B

• • •

m

Meditant sobre el TGV

Dijous 29 de març L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, va ser la setmana passada a la nostra ciutat convidat pel PSC de Sant Cugat. Durant la seva visita, Clos va fer una xerrada sobre l'arribada del TGV i va posar de mani-

fest una ceta indefinició pel que fa a l'estació vallesana d'aquest traçat, una indefinició que malgrat partir de postures similars, el portaveu socialista de la nostra ciutat va voler aclarir, assegurant que si es fa una estació al Vallès, aquesta ha de ser a Sant C U g a t . Fotografia: ENRIC FABRE

L'alcalde dina amb els casals d'àvies Divendres 30 de març L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va dinar divendres passat amb els representants dels avis i les àvies de la ciutat, per presentar el projecte que farà de Sant Cugat una ciutat més cívica. Si tenim en compte que, segons el padró municipal, la majoria de persones grans a la ciutat pertanyen al col·lectiu femení, £no seria més lògic que la majoria de representants del col·lectiu de la gent gran fossin àvies? Actualment, està força repartit. Fotografia: ENRIC FABRE


SOCIETAT

Dijous 5 abril del 2001

HlifflüJSl·glBiaiffffl

27

La Marxa Diumenge 1 d'abril Aquest any hem tingut una Marxa Infantil de Regularitat primaveral. Aquesta no ha estat l'única novetat: aquest any les inscripcions s'han pogut fer a través d'Intenet; unes 650 han estat les parelles de nens que s'han apuntat a córrer al circuit pels boscos de Collserola, 14 quilòmetres senyalitzats de manera ecològica. Fotografia: ENRIC FABRE

L'art reivindicatiu pren el carrer Dissabte 3 1 de març La fotografia correspon a una de les darreres activitats que es fan dins el cicle L'Art a Debat. Molts joves van pintar quadres i collages en ple carrer Santiago Rusinol, per denunciar el mercantilisme en què de vegades cau l'art. D'aquesta manera, els joves han pogut comprovar que l'art també pot servir com a acte de protesta per alguna cosa, a banda d'experimentar diferents disciplines artístiques com si fossin autèntics creadors. Fotografia: ENRIC FABRE

l'ARTi els mobles

corre Ü | mobles L

Francesc Moragas, 3 3 Tel.93 674 0 9 95 www. Carremobles. com SANT CUGAT DEL VALLÈS


Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

ImrwT V i l

I *%P

Els equips masculí i femení d'hoquei herba del Júnior FC estan convençuts de les seves possibilitats en aquest Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional

CAMPIONAT D'ESPANYA DE PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL D'HOQUEI HERBA

ELS DOS EQUIPS DEL JÚNIOR FC DEBUTEN EN EL SECTOR ESTATAL Les instal·lacions del Júnior PC seran l'escenari des de demà i fins diumenge de la primera fase del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional, tant en categoria masculina com femenina. Els dos primers equips del club santcugatenc hi seran presents, amb moltes opcions de classificació per a les següents fases. Els rivals del conjunt masculí seran el CH Monteoro Amistad, el Parayas i el RS Tennis, mentre que l'equip femení jugarà amb el Línia-22, l'INEF i el RGC Covadonga.

Àlex López / SANT CUGAT it Cugat tornarà a viure un cap de setportiu d'aquells que fan afició. Els dos primers equips d'hoquei herba del Júnior FC comencen el camí que els ha de dur cap al tan desitjat ascens a Divisió d'Honor. Tots dos equips han demostrat aquesta temporada que tenen qualitat per recuperar una categoria -la màxima de l'hoquei herba estatal- que han perdut els últims anys. El Júnior FC, tant en categoria masculina com en femenina, organitza des de demà i fins diumenge a les seves instal·lacions la primera fase del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional, o el que és el mateix, la promoció d'ascens a Divisió d'Honor. L'equip masculí del Júnior FC ha de superar aquesta fase prèvia entre els dos primers classificats si vol accedir a la fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional. Aquesta fase prèvia consta de dos grups. En el grup A, que es jugarà a les dependències del Júnior FC, hi seran presents els següents quatre equips: CH Monteoro Amistad (Madrid), Parayas (Santander), RS

S

Tennis (Santander) i Júnior FC. D'altra banda, al grup B, que es disputarà al Club de Campo de Madrid, hi participaran l'Adaxe, el FC Barcelona, el San Vicente i el Club de Campo. De cada grup, els dos primers classificats aconseguiran el passi per prendre part del 20 al 22 d'abril en una seu encara per determinar a la fase final de l'estatal on es decidiran els dos equips que assoleixen l'ascens. L'entrenador del Júnior FC masculí, Ximo Soler, està del tot convençut de les possibilitats del seu conjunt per superar aquesta primera fase. "Crec sincerament que tenim moltes possibilitats d'accedir a la fase final sense voler desmerèixer cap dels nostres adversaris". Soler detalla que "hem demostrat que som un equip sòlid i també un conjunt jove amb molta il·lusió". El tècnic assegura també que "al grup catalanoaragonès el ritme de competició és més alt i penso que arribem en un bon moment". Ximo Soler ha analitzat els tres rivals d'aquesta fase: "Divendres amb el Parayas serà una prova de foc. Són el millor dels equips amb què ens hem d'enfrontar. Dissabte, amb el RS Tennis, serà un partit molt dur, i diu-

Horaris de joc dels equips del Júnior FC L'equip masculí del Júnior FC debutarà a la fase prèvia de l'estatal divendres a dos quarts de sis de la tarda davant el Parayas. Dissabte a les dues del migdia jugarà amb el RS Tennis i diumenge a dos quarts d'una del migdia es veurà les cares amb el CH Monteoro Amistad. Per la seva banda, el conjunt femení també debutarà divendres a la competició enfrontant-se a les dues del migdia amb el Línia-22. Dissabte a les dotze del migdia disputarà el seu partit amb l'INEF i diumenge a un quart de tres del migdia tancarà el sector amb el RGC Covadonga. Tots dos equips tenen moltes opcions de classificar-se. A.L.

menge contra el CH Monteoro Amistad pot ser un partit de tràmit o, al contrari, a vida o mort". Els tres adversaris del Júnior FC ja van ser l'any passat en la fase final de l'estatal. L'entrenador santcugatenc podrà comptar amb tota la plantilla per afrontar aquesta primera fase, amb l'excepció d'Ignasi Claramunt. L'equip santcugatenc va finalitzar la lliga el cap de setmana passat amb una còmoda victòria davant l'Atlètic 1952 per 4 gols a 0. El Júnior FC ja va proclamar-se campió fa algunes jornades. AMB MOLTES OPCIONS El Júnior FC femení afronta també a les seves dependències la primera de les tres fases de la promoció d'ascens a Divisió d'Honor. L'equip santcugatenc ha estat emmarcat al sector número 1, amb els equips del Línia-22 (Terrassa), l'INEF de Madrid, i el RGC Covadonga (Astúries). Joan Vidal, entrenador juntament amb Oriol Bagunyà de l'equip femení, explica que "tenim moltes possibilitats de cloure entre els dos primers. Però penso que és fonamental acabar primer perquè d'aquesta manera la primera fase final podria ferse a Catalunya". Vidal considera que és l'INEF el conjunt "més equiparat" al Júnior FC. D'altra banda, les santeugatenques no haurien de tenir cap problema per superar el Línia-22 de Terrassa, equip que ja han guanyat al campionat de lliga. El cos tècnic local podrà comptar amb totes les jugadores per afrontar aquesta primera de les tres fases que configuren el Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional Femenina. Els dos primers classificats de cada sector participaran del 20 al 22 d'abril en la primera fase final on també hi haurà un total de vuit equips participants. I si també superen aquesta fase accediran a la segona fase final de l'estatal, que tindrà lloc del 27 al 29 d'abril. Llavors, tan sols hi prendran part quatre equips, dels quals només dos assoliran l'ascens a Divisió d'Honor. El cap de setmana passat, l'equip femení va acabar la lliga amb una victòria a Barcelona contra el RC Polo per 3 gols a 4. Les santeugatenques han clos segones a la lliga, per darrere de l'Olímpia de Castelldefels.


ESPORTS

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

LES VUIT ENTITATS QUE VAN RECOLZAR LA UFEC ASSEGUREN QUE VA SER UNA PROPOSTA OBERTA

Breu

"ÉS FALS QUE EXISTÍS CAP DISCRIMINACIÓ"

LaUESC repèl Rubí

No hi ha hagut cap tipus de discriminació. Això és precisament el que les vuit entitats esportives locals que van donar suport al projecte de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) van voler aclarir en un comunicat que van lliurar dijous passat. Amb aquesta nota, també recorda a l'Ajuntament de Sant Cugat que la decisió final "podia haver estat una altra".

Alex López / SANT CUGAT

Els vuit presidents dels clubs esportius santcugatencs que van integrar amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) el projecte finalista del concurs públic per construir i gestionar d Fitness Sant Cugat així com també el Pavelló Municipal i la sala escolar van presentar a\ui l'a tot just una setmana un comunicat de ducs pàgines argumentant un tot seguit de punts que van voler deixar ben clars. La nota assegura que no ha existit cap discriminació respecte a la resta d'entitats locals. Així, en aquesta mateixa línia, el comunicat detalla que "la Coordinadora d'Entitats Esportives va convocar diverses reunions dels seus components en les quals es va informar i debatre sobre l'oportunitat d'intervenir-hi. Finalment, unes van decidir que hi volien participar i unes altres, per diferents raons, van renunciar a fer-ho. És, per tant, totalment fals que existís discriminació envers ningú". Les vuit entitats locals també apunten en el comunicat la il·lusió que els feia poder participar en aquest projecte. "A ningú se li escapa que un

Antoni Pérez, Enric Tomàs, Jaume Espina i Caries Castro en una reunió

dels principals problemes que tenen les entitats esportives és l'econòmic. Cada cop és més difícil trobar recursos per atendre les despeses que comporten les diferents activitats formatives, de promoció i de competicions i cada cop aquestes despeses són més

altes. Per tant, es fa necessària la recerca de noves vies de finançament. Aquest és el principal motiu que va moure les entitats a involucrar-se en aquest projecte". La nota també constata que "teníem al davant una font de recursos a llarg termini que podia

garantir la seva continuïtat en el temps. Era, sense cap mena de dubte, una gran oportunitat que no es podia deixar escapar. El fet que un 25% dels beneficis de l'explotació del Fitness Sant Cugat fossin per entitats de la ciutat en lloc d'anar a una empresa aliena a la mateixa semblava prou important perquè fos un punt a tenir en compte". Finalment, la nota conclou tot afirmant que "creiem que en el cas de la sala Fitness, l'Ajuntament no ha valorat tots els elements colaterals de l'oferta presentada per les entitats i ha estat aquest el motiu del resultat final. Lamentablement no s'han tingut en compte els beneficis que per les entitats podia representar el fet de gestionar aquestes instal·lacions i la garantia que pel seu futur suposava. És per això que ens sentim decebuts i, el que és més trist, marginats per una decisió que podia haver estat una altra". Els vuit clubs són el Club Muntanyenc Sant Cugat, la Penya Blaugrana Sant Cugat, el Futbol Sala Sant Cugat, el Patí Hoquei Club Sant Cugat, la Unió Esportiva Sant Cugat, la Unió Ciclista Sant Cugat, la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat i el Club Voleibol Sant Cugat.

L equip sènior A masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat va imposar-se el cap de setmana passat a la pista de la UB Sabadell per 69 punts a 81 i continua ocupant la tercera posició a la taula a una victòria del Club Natació Sabadell i a dos del CB Sant AdriàBetsaida. Aquest cap de setmana, i quan manquen cinc jornades perquè acabi la lliga, la UE Sant Cugat rep la visita del Bàsket Rubí, que és onzè a la taula amb un balanç d'11 victòries i 14 derrotes. En aquesta mateixa jornada, el CN Sabadell, segon, rep el CB Sant Adrià-Betsaida, líder del grup tercer de Primera Catalana. En les últimes jornades de competició, la UE Sant Cugat rebrà a la sala escolar el Bàsket Rubí, el Club Natació Terrassa, dotzè, i l'AB Gracia, vuitè, en l'última jornada, mentre que a domicili haurà de jugar a les pistes de l'AE Minguella, cinquè, i el CB Argentona, sisè. En aquests moments l'equip que entrena David Barbens lluita per ocupar finalment la segona plaça, ja que si fos el millor segon de tots els grups també pujaria de categoria. À.L.

MURILLO ES TERCERA A L'ESTATAL DE DUATLÓ À.L. / MADRID - SANT CUGAT

Gemma Murillo, de 16 anys, va aconseguir pujar al podi en categoria juvenil al Campionat d'Hspanya de Duatló, que va celebrar-se dissabte a Madrid. Murillo va ser finalment tercera, en el que va ser la seva segona participació en un estatal d'aquesta disciplina. Amb aquest tercer lloc, l'atleta santeugatenca ha assolit la seva millor classificació en un Campionat d'Espanya, tant en la modalitat de duatló com en la de triatló. En aquesta prova va integrar l'equip de la selecció catalana juvenil. Gemma Murillo, que també va ser la millor

atleta catalana en la seva categoria, va fer una marca d' 1 hora, 15 minuts i 45 segons. La guanyadora d'aquest estatal en categoria juvenil va ser la madrilenya Marta Jiménez, que va fer un registre d' 1 hora, 11 minuts i 17 segons. UNES 6 0 ATLETES

Murillo va haver de superar tres proves. En la primera va córrer una distància de cinc quilòmetres amb una marca de 19 minuts i 47 segons. La segona, amb bicicleta, va cloure amb un temps de 44 minuts i 9 segons. 1 en la tercera, va haver de tornar a córrer a peu, però ara una distància de 2.500 metres amb una marca d' 11 minuts i

GASOIIÉ Ports gratuïts

49 segons. En aquesta categoria juvenil hi van prendre part unes 60 atletes de tot Espanya. Gemma Murillo participarà aquest diumenge a Sabadell en una prova puntuable pel Circuit Català de duatló, que organitza el club on entrena habitualment, el Club Natació Sabadell. En els dos últims anys, aquesta santeugatenca s'ha proclamat campiona de Catalunya i també del Circuit Català en les modalitats de duatló i triatló. Gemma Murillo participarà el mes de juliol al Campionat d'Espanya de triatló on ja hi ha pres part un total de dues vegades. Aquesta nova edició es farà a Posadas (Còrdova).

Gemma Murillo va fer un molt bon paper a l'estatal de duatló

Tel. 93 580 77 62 ESPA|

Contestador les 2 4 h —

29

Distribuïdor oficial


30 ESPOÍ

Jijous 5 abn

el diari de Sant Cugat

HOQUEI PATINS FEMENÍ

ADMIRABLE SISÈ LLOC FINAL DEL PATÍ HOQUEI Diumenge va finalitzar la lliga a Primera Catalana femenina. I el sènior femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat va fer-ho amb una clara victòria davant l'HC Salt per 6 gols a 2 al pavelló municipal. Les jugadores de Josep Maria Espot, que s'estrenava a la banqueta, han acabat sisenes de dotze equips en l'any del seu debut en aquesta categoria. Ara el tècnic no descarta "fer saltar la sorpresa" al 'play-off pel títol.

Alex López / SANT CUGAT

El sènior femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat va posar punt final diumenge al campionat de lliga de Primera Catalana, una temporada que podríem qualificar d'excel·lent. L'equip santeugatenc que enguany estrenava categoria després d'assolir l'ascens la passada temporada han finalitzat en sisena posició a la taula d'un total de dot/e equips amb 18 punts i un balanç a la competició de vuit victòries, dos empats i dotze derrotes. De fet, aquest equip no ha ocupat plaça de promoció de descens des de la jornada número dotze del campionat. Les jugadores vermell-i-negres van derrotar amb claredat l'HC Salt al pavelló municipal per 6 gols a 2 en un enfrontament on hi havia en joc entre tots dos equips el sisè lloc. Finalment, el conjunt local ha estat sisè, la millor classificació que ha aconseguit en la present temporada. Josep Maria Espot, tècnic que enguany s'estrenava a la banqueta del femení, ha assegurat que "vam fer un partidàs, el millor partit de la temporada". Espot ha declarat que "aquesta temporada ha estat un èxit. L'objectiu inicial era la permanència a la categoria, però finalment hem aconseguit molt més del que tots esperàvem". Però, sens dubte, per al màxim responsable tècnic d'aquest conjunt santeugatenc, la clau de la bona campanya duta a terme és "en el caràcter d'aquest equip. És un equip guanya-

El sènior femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat jugarà ara el 'play-off pel títol

dor". L'entrenador també destaca "l'excel·lent ambient que hi ha al vestidor". Josep Maria Espot també concreta que "m'he endut una grata sorpresa de l'interès que hi posen i del caràcter que tenen jugant". Aquesta ha estat la primera temporada que Josep Maria Espot ha dirigit un equip femení. Espot ha assegurat que "al principi em feia respecte, però ara només puc fer una valoració del tot positiva". ARA, EL 'PLAY-OFF PEL TÍTOL

Els vuit primers classificats de Primera Catalana jugaran el 5 i 6 de

maig el play-off pel títol. Josep Maria Espot no té la intenció de renunciar a res i avança que "tinc la confiança de donar alguna sorpresa en aquest play-off". El PHC Sant Cugat s'haurà d'enfrontar al CE Arenys de Munt, segon classificat, al CP Voltregà, quart, i finalment al CE Samà Vilanova, vuitè. Espot detalla que confia amb el triomf davant el CE Samà Vilanova i no descarta "fer saltar la sorpresa" enfrontant-se amb el CE Arenys de Munt i el CP Voltregà. L'entrenador vermell-i-negre, que aquesta temporada també s'ha

fet càrrec del juvenil B de l'entitat local, ja ha començat a pensar en la propera temporada on l'objectiu podria ser, fins i tot, barallar-se amb els millors equips de la categoria. Espot explica que "si volem fixarnos aquesta fita hauríem d'incorporar una o dues jugadores. Si ho fem així, hem d'anar a totes, sense posarnos límits". Si no hi ha cap novetat, no hi haurà cap jugadora d'aquest sènior femení que abandoni l'equip de cara a la propera campanya. D'aquesta manera, continuarà el mateix bloc de les últimes temporades.

Breu El Winterthur vol salvar-se El Futbol Sala Sant Cugat podria aconseguir matemàticament aquesta jornada la permanència a la Primera Nacional. Si l'equip santeugatenc s'imposa a la pista del CN Caldes, antepenúltim amb 7 punts, i el Club Natació Sabadell perd a la pista de l'Elèctrica Ciem, quart classificat, aconseguiria ja la salvació. D'una banda, el CN Caldes ja ha perdut matemàticament la categoria i de l'altra, l'Elèctrica Ciem és a tan sols quatre punts del primer classificat, el FS Ripollet. El Winterthur, però, va desaprofitar dissabte al pavelló municipal una bona ocasió per fer un pas de gegant cap a la permanència en empatar a 3 gols amb l'Esportiu Coplasti Rubinenc, antepenúltim classificat. De fet, el conjunt visitant va aconseguir l'empat a falta de només vuit segons per al final del partit. Tot i que falten quatre jornades perquè s'acabi la lliga, el Winterthur encara ha de jugar també un partit ajornat amb el primer classificat, el FS Ripollet. Aquest xoc es jugarà el dissabte 21 d'abril al pavelló municipal. En aquestes quatre jornades, el conjunt que dirigeix Jaume Estrada haurà de jugar a les pistes del CN Caldes i AD Inca, últim, i rebrà l'Elèctrica Ciem i La Unión, sisè. Pel partit d'aquest cap de setmana, Estrada recupera Albert Manzanares i José Luís Martín. A.L.

RUBEN XAUS JA ES NOVÈ AL MUNDIAL DE SUPERBIKES À . L / SUDÀFRICA - SANT CUGAT

El pilot santeugatenc de motociclisme Rubèn Xaus ja encapçala amb 26 punts la novena posició a la classificació general del Campionat del Món de Superbikes. Diumenge va participar amb èxit en la segona prova del mundial de l'especialitat al circuit dç Kyalami (Sud-àfríca). En les dues curses d'aquesta prova, el santeugatenc va cloure novè i cinquè respectivament. D'aquesta manera, Xaus va situar-se entre els millors pilots, tot i que aquesta és la primera temporada al mundial de Superbikes. Després de les dues primeres

proves del mundial, Xaus és novè a només 56 punts del líder, l'australià Troy Corser. Xaus coneix el circuit sud-africà ja que a la pretemporada hi va rodar, malgrat no és un circuit que agradi al pilot local. Tot i així, el santeugatenc va rodar molt bé amb la seva D 996 Testa Stretto. Si a València ja va aconseguir una brillant actuació, diumenge va tornar a sorprendre a tothom amb un magnífic paper. Després de les dues primeres curses a la competició, el pilot santeugatenc Rubèn Xaus està demostrant que té qualitat suficient per situar-se entre els millors a la

El pilot santeugatenc Rubèn Xaus va fer cinquè i novè lloc

classificació general, malgrat que en un principi l'objectiu era acabar les curses i sumar punts. Però després d'aquest inici, Xaus té la possibilitat de lluitar entre els millors. MOLT SATISFET

Rubèn Xaus s'ha mostrat del tot

content per la seva actuació a Sudàfríca. El pilot local ha explicat que "estic molt content. Sé que encara puc millorar, però el més important és que estic mantenint una regularitat". La tercera del total de catorze proves que configuren el Campionat

del Món de Superbikes se celebrarà a Austràlia el proper 22 d'abril. "Fins que el mundial no torni als circuits europeus serà dur, però haig de continuar treballant per sumar punts". Rubèn Xaus seguirà treballant per col·locar-se entre les primeres places del mundial.


ESPORTS

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

FUTBOL

Breus L'Olimpyc repèl Canet, sisè

UNA VICTORIA PER SOMIAR EN LA SALVACIÓ Quan falten set jornades perquè acabi la lliga, el Sant Cugat Esport FC és a cinc punts de la salvació. Després de superar l'Alzamora, ara visita aquesta jornada el Cerdanyola del Vallès.

Alex López / SANT CUGAT

El Sant Cugat Esport FC es va retrobar diumenge amb la victòria. Els homes de Juanjo Gil van vèncer per 1 gol a 0 l'Alzamora, equip també immers en la zona de descens. Un gol de Joan Colell a la primera meitat va ser suficient per endur-se tres punts molt necessaris. Amb aquesta victòria, el Sant Cugat continua en zona de descens a Primera Regional, però ara a cinc punts de la salvació. Juanjo Gil ha explicat que "la remuntada havia de començar amb una victòria davant l'Alzamora. Ha estat una victòria molt treballada i soferta, però això és el que ens haurem d'acostumar a veure. Ja em conformo acabar tots els partits així, encara que sigui patint perquè voldrà dir que hem sumat els tres punts". D'altra banda, el tècnic santeugatenc creu que el seu equip "està jugant al futbol", però es lamenta de les ocasions de gol que es creen però que no es materialitzen. Gil ha qualificat el triomf del seu conjunt davant l'equip barceloní de "positiu, clau, necessari i

fonamental. Aquest és el principi d'alguna cosa important". PRIMER TRIOMF DE GIL

Després de tres partits com a entrenador del Sant Cugat Esport FC, Juanjo Gil va aconseguir la seva primera victòria. "El balanç que faig com a tècnic del Sant Cugat fins al moment és positiu. Quan vaig arribar ja vaig dir que l'equip tenia una gran qualitat, però que havíem d'esperar un resultat positiu. Crec que a partir d'ara veurem

Juanjo Gil: "Aquest és el principi d'alguna cosa important. A partir d'ara, veurem un Sant Cugat diferent" un Sant Cugat diferent". Gil ha sumat un balanç fins ara d'una victòria, un empat i també una derrota. El Sant Cugat encara ha de jugar set jornades, que el poden condemnar al descens o li poden donar la permanència. Ha de jugar

El jugador del Sant Cugat Esport, Nando, xuta a porteria

quatre partits al Camp Municipal d'Esports contra el Torre Llobeta, últim classificat, el Pals, penúltim, la Marca de L'Ham, sisè, i el Poblesec, novè, mentre que a domicili haurà de visitar els terrenys de joc del Cerdanyola del Vallès, setè, San Cristóbal, tretzè, i Lloret, dotzè. El Sant Cugat posarà punt final a la present temporada a casa amb el Poble-sec. ENTREGAR-SE AL MÀXIM

"Hem de seguir treballant i entregar-nos al màxim", ha dit Juanjo Gil. "Penso que anem pel bon camí per mantenir-nos. Hem

d'aprofitar les ocasions que creem". El Sant Cugat Esport FC visita aquest cap de setmana un ben classificat Cerdanyola del Vallès. "De Cerdanyola hem de tornar amb alguna cosa positiva". El Sant Cugat Esport FC continua sondejant el mercat amb la intenció d'incorporar algun jugador a l'equip. En un principi, el club tenia la intenció de donar alguna baixa, però de moment després de la victòria amb l'Alzamora, s'ha decidit esperar. Juanjo Gil té la convicció que el seu equip aconseguirà salvar-se i mantenir-se a la Regional Preferent.

EL CV SANT CUGAT JA EL CADET DEL CLUB CONEIX ELS RIVALS I RUGBI SANT CUGAT LA SEU DEL 'PLAY-OFF GUANYA EL CATALÀ Àlex López / SANT CUGAT

El sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat ja sap la seu i els seus rivals de la fase final de la Primera Divisió Nacional. Aquesta competició tindrà lloc a Getafe del 12 al 15 d'abril. L'equip que organitzarà i que també participarà en aquesta fase d'ascens serà l'AD Aristos. Els deu equips participants són l'AD La Curtidora (Gijón), el CV Palència, el Club Voleibol Sant Cugat, el CV Elx, el CV Companía de Maria (Sevilla), el CV Portaceli (Sevilla), el CD Aristos (Getafe), el Punta Galea CV INEF (Madrid), el Construcciones Marichal Airtel Tenerife, i l'Atún Fresco de Canarias (Las Palmas). Aquests deu equips han estat enquadrats en dos grups de cinc. El sènior femení A del CV Sant Cugat ha estat emmarcat al grup B amb el Punta Galea CV INEF, l'Atún Fresco de Canarias, el CV Companía

de Madrid, i l'AD La Curtidora. El primer partit de les santeugatenques serà el dijous 12 d'abril a les deu del matí contra l'AD La Curtidora. Al mateix dia, però a les sis de la tarda, es veurà les cares amb el Punta Galea CV INEF. El dissabte 14 jugarà els seus dos últims enfrontaments d'aquesta primera fase. A dos quarts d'onze del matí jugarà amb l'Atún Fresco de Canarias, mentre que a dos quarts de vuit de la tarda farà el mateix amb el CV Companía de Madrid. Els dos primers classificats del grup disputaran les semifinals i també aconseguiran una plaça segura per jugar la propera temporada a la Lliga FEV El CV Sant Cugat havia proposat la seva candidatura per albergar la fase d'ascens, però al final va fer-se enrere per l'alt cost que suposava l'organització d'aquesta promoció d'ascens. Les fases costen més d' 1.200.000 pessetes.

31

A.L / SANT BOI - SANT CUGAT

L'equip cadet del Club Rugbi Sant Cugat és el nou campió de Catalunya en categoria cadet, després de superar amb èxit el play-off pel títol que ha enfrontat el CR Sant Cugat, la Unió Esportiva Santboiana i el Futbol Club Barcelona. L'equip santeugatenc va aconseguir aquesttítolprecisament al terreny de joc del seu adversari de sempre, la UE Santboiana. L'equip que entrena Joan Sabater i Francesc Godàs va imposar-se a domicili per 15 a 27 i d'aquesta manera es proclamava brillant campió de Catalunya cadet. A l'anada, el conjunt local ja s'havia imposat a Sant Cugat per 10 a 0. De fet, el conjunt santeugatenc ha assolit el campionat en la penúltima jornada d'aquest play-off pel títol. En aquest play-off, el CR Sant Cugat va superar en tots els partits tant la UE Santboiana com el FC Barcelona.

La temporada anterior, l'equip santeugatenc va classificar-se en tercera posició per darrere de la UE Santboiana i el FC Barcelona. CAP DERROTA OFICIAL

El conjunt cadet encara no sap el que és perdre aquesta campanya en partit oficial de lliga. Només l'equip de l'Elne francès ha estat capaç de derrotar el Club Rugbi Sant Cugat. La primera plaça al Campionat de Catalunya cadet ha facilitat a l'equip santeugatenc prendre part el 19 i 20 de maig a Tarassona (Saragossa) al Campionat d'Espanya de Clubs. Aquesta serà la primera participació d'un conjunt cadet del Club Rugbi Sant Cugat en un estatal. La passada temporada l'infantil del CR Sant Cugat ja va proclamar-se subcampió d'Espanya de Clubs.

L'Olimpyc Floresta afronta les últimes quatre jornades de la competició amb l'objectiu d'assegurar-se la permanència com més aviat millor. El cap de setmana passat, l'equip florestà va perdre amb claredat a la pista del San -Miguel, antepenúltim, per 9 gols a 5. Els florestans continuen en la novena posició amb 28 punts, a sis de la zona de descens. Els de José Pérez Chelin s'hauran de jugar els últims 12 punts en joc amb el Canet, sisè, i el Polideportivo Andorra, setè, mentre que lluny de Sant Cugat hauran de visitar les pistes del Colo Colo, últim amb 11 punts, i el Sícoris Club, segon a tan sols tres punts del líder, el Talleres Cortada. L'Olimpyc Floresta hauria d'assegurar-se una victòria per afrontar les últimes tres jornades al grup cinquè de Primera Nacional amb més tranquil·litat. El xoc entre l'Olimpyc i el Canet començarà a un quart de sis de la tarda. A.L.

El Joan Maragall, al Comarcal Un total de 19 atletes del CEIP Joan Maragall van ser al podi a la Final Comarcal d'atletisme en pista, que va celebrar-se a l'estadi Can Jofresa de Terrassa el 24 de març. Els resultats van ser els següents: benjamí masculí: llançament pilota: Sergio Clemente (2); benjamí femení: llançament pilota: Marta Fernàndez (1); benjamí femení: llançament pilota: Cristina Valderas (2); benjamí masculí: salt de llargada: Víctor Hernàndez (3); benjamí femení: salt de llargada: Marta Fernàndez (1); benjamí femení: salt de llargada: Sara Ortiz i Sandra Vives (2); benjamí masculí: 60 metres llisos: Víctor Hernàndez (3); benjamí femení: 60 metres llisos: Marta Fernàndez (2); benjamí femení: 60 metres llisos: Núria Folguera (3); benjamí masculí: 600 metres llisos: Sergio Clemente (3); benjamí femení: 600 metres llisos: Marta Fernàndez (1); benjamí femení: 600 metres llisos: Andrea Cabezas (2); i benjamí femení: 600 metres llisos: Núria Folguera (3). À.L.


32 ESPORTS

DÍJOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Esport Federat Agenda

DS 12.15 Can Anglada-Sant Cugat DS 16.00 PB Sant Cugat-CRR Tronchoni

JÚNIOR NIVELL A DS 16.00 UE Sant Cugat-B. Rubí A

2A DIV. INFANTIL DG 09.45 Olimpyc Floresta-Coplasti DS 11.00 C.E.T. 10- W. Sant Cugat

2A DIV. INFANTIL DS 15.45 EF Bonaire-Júnior DS 12.00 Mirasol-P At. Madrid Agüita Sabadell

FUTBOL 2A REGIONAL La Farga-Tibidabo Torre Romeu

1A DIV. ALEVÍ DS 11.00 Cerdanyola-Sant Cugat DS 11.15 PB Sant Cugat-Sabadell DS 12.00 Júnior-Josep Maria Gené DG 09.45 Sant Cugat-Sporting Rubí

3A REGIONAL DG 11.30 Les Fonts-Júnior Mirasol (descansa)

DIV. D'HONOR BENJAMÍ Sant Quirze-PB Sant Cugat Can Oriach-Sant Cugat

2A DIV. FEMENÍ PB St. Cugat-PB Manresa

1A DIV. BENJAMÍ PB Sant Cugat-Badia Vallès

PREFERENT JUVENIL DS 18.15 Jabac Can Jofresa-Sant Cugat 2A DIV. JUVENIL DS 18.30 Sant Cugat-Terrassa DS 15.30 Llano-PB Sant Cugat DG 11.00 Júnior-Los Merengues

BÀSQUET

1A DIV. CADET DS 13.45 Júnior-Los Merengues DS 16.30 Sant Cugat-Sporting Rubí DG 12.00 Sant Cugat-San Julian de Sabadell

1A CATALANA DS 19.00 UE Sant Cugat A-B. Rubí A

2A DIV. CADET DG 10.00 Mirasol-PB Sant Cugat

3A CATALANA FEMENÍ DS 19.00 CB Solsona-UE St. Cugat

1A DIV. INFANTIL DS 09.00 Sant Cugat-Barberà

CAMPIONAT TERRITORIAL DS 19.00 B. Sant Cugat-Escola Thau

3A CATALANA MASCULÍ DS 17.30 UE Sant Cugat B-B. Rubí B

CAMP. TERRITORIAL FEM. DS 16.00 CV Sant Cugat B-Molins 2000 CV Esplugues-CV Sant Cugat CADET MASCULÍ DS 16.00 CV Sant Cugat-CV Sant Boi

REGIONAL PREFERENT Cerdanyola-Sant Cugat

VOLEIBOL

FUTBOL SALA

HANDBOL

1A NACIONAL A DS 18.30 Olimpyc-Meyba Canet CN Caldes-W. Sant Cugat

1A CATALANA DG 12.45 UE Sant Pardinyes

1A DIVISIÓ MASCULÍ DS 15.30 Torrent d'en Melis A-Chess

1A CAT. CADET MASC. DS 16.00 Bordils-UE Sant Cugat

1A DIVISIÓ FEMENÍ DG 09.00 Mas Gener-Pefia Andorra

2A CAT. MASC. DS 19.15 Parets-UE Sant Cugat B

2A DIV. A MASCULÍ DS 16.00 Olimpyc Floresta-Gavà DS 17.00 Champion-Xarxa

2A CAT. CADET MASC. DS 19.00 UE St. Cugat-Virgen de la Salud

2A DIV. B FEMENÍ DS 17.30 Thous-Guinardó-Mas Gener DG 12.00 W. Sant Cugat-Vilafranca

COPA CAT. JUVENIL MASC. DS 20.30 UE Sant Cugat-Cornellà DS 18.00 Sant Fost-UE Sant Cugat

3A DIVISIÓ MASCULÍ DG 11.30 Salesians-Mas Gener

COPA CAT. JUVENIL FEM. DG 11.00 UE Sant CugatAirtelNintendo Gavà B

1A DIV. JUVENIL DS 17.30 Mediterrani CE-W. St. Cugat

Cugat-Narcís

HOQUEI PATINS 1A NAC. CATALANA DS 20.00 C.E.S.-PH Sant Cugat

TENNIS DE TAULA 1A CATALANA DG 1 UE Sant Cugat-CTT Vilafanca A 2A CATALANA DG 1 CTTAT Molins de Rei-UE St. Cugat

LL. CAT. CADET FEMENÍ DG 09.30 UE St. Cugat-La Roca

1A DIV. CADET DS 13.00 Jesús Maria S. Gervasi-W. Sant Cugat

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

Resultats

DIV. D'HONOR BENJAMÍ PB Sant Cugat descansa Sant Cugat-Maurina Egara 4-0 1A DIV. BENJAMÍ PB Sant Cugat-CRR Tronchoni . . .5-1

FUTBOL REGIONAL PREFERENT Sant Cugat-Alzamora 2A REGIONAL Los Merengues-La Farga 3A REGIONAL Júnior Mirasol-San Pedró 2A DIV. FEMENÍ Viladecavalls-PB St. Cugat PREFERENT JUVENIL Sant Cugat-Escola Prat Blau

FUTBOL SALA

VOLEIBOL

RUGBI

CAMP. TERRITORIAL FEM. CV Pegaso-CV Sant Cugat . . . .ajornat

CAMP. TERRIT. 3A DIV. Químic E. Rugby-CR Sant Cugat .57-5

9-5 3-3

1-1

1-0

descansa 3-0

BÀSQUET 1A CATALANA UB Sabadell-B. Sant Cugat . . . .69-81

1-3

3A CATALANA MASCULÍ Sant Nicolau A-UE Sant Cugat . .58-51 UB Sant Nicolau-UE Sant Cugat 69-81

2-1

3A CATALANA FEMENÍ UE St. Cugat-Bàsquet Berga . . .75-39

2A DIV. JUVENIL Can Trias-Sant Cugat 2-2 PB St. Cugat-San Pedró Lumen . . .3-0 1A DIV. CADET Sant Cugat-Cerdanyola Vallès . . .12-0 Rubí-Sant Cugat 2-3 PB Sant Cugat-Sporting Rubí . . . .4-1 1A DIV. INFANTIL Ripollet-Sant Cugat 2-0 Sant Cugat-Josep Maria Gené . . . .0-8 Jabac Can Jofresa-PB St. Cugat . . .5-2 1A DIV. ALEVÍ Sant Cugat-San Cristobal 0-4 Josep Maria Gené-PB St. Cugat . . .6-1 Ca n'Oriach Royal-Sant Cugat . . . .0-7

JÚNIOR NIVELL A CB Montcada-UE Sant Cugat . . .84-66 CADET MASCULÍ Corazonistas B-UE Sant Cugat B 41-93 CADET FEMENÍ Alella Parxet-UE Sant Cugat . . .39-55 INFANTIL MASCULÍ CB Santa Perpétua-CO Sant Cugat .5367

PREINFANTIL MASCULÍ CB Montpedras-CO Sant Cugat .38-62 PREINFANTIL FEMENÍ CO Sant Cugat

descansa

I L

1A NACIONAL A Sant Miguel-Olimpyc W. Sant Cugat-Coplastic 2A DIV. B FEMENÍ Mas Gener-W. St. Cugat

1-2

xz. "" ffi d

JUVENIL FEMENÍ CV Sant Cugat-CV Vallès

3-0

INFANTIL FEMENÍ CN Sabadell-CV Sant Cugat

0-0

1A DIV. JUVENIL W. St. Cugat-Jesús Ma S. Gervasi .1-2

TENNIS DE TAULA

1A DIV. CADET W. Sant Cugat

1A CATEGORIA TT Colònia Güell-UE Sant Cugat . .2-4

descansa

HOQUEI HERBA

2A UE 1A UE

1A DIVISIÓ MASCULÍ Júnior-Atlètic 1952

2A CATALANA CTT J. Ma Palès C-UE St Cugat

.4-1

COPA INFANTIL UE St Cugat-Badalona

4-1

2A DIV. INFANTIL W. St. Cugat-Cercle Roca Gonzàlez 9-0

4-0

HANDBOL 1A CAT. CADET MASC. UE Sant Cugat-Q Terrassa

23-27

2A CAT. MASC. UE Sant Cugat-Balsareny

31-34

2A CAT. CADET MASC. Escola Pia Granollers-UE St. Cugat 3027 COPA CAT. JUVENIL MASC. Calella-UE Sant Cugat 17-32 LL. CAT. CADET FEMENÍ AirtelNintendo Gavà A-UE St. Cugat . 31-5 OAR Gràcia-UE Sant Cugat . . . .22-28

HOQUEI PATINS 1A NAC. CATALANA PH Sant Cugat-Taradell

4-2

1A FÈMINES PH Sant Cugat-Salt

6-2

JÚNIOR PH Sant Cugat

descansa

BENJAMÍ PH Sant Cugat C

descansa

PREBENJAMÍ PH Sant Cugat A

descansa

CATEGORIA Sant Cugat-TT Olesa CATALANA Sant Cugat-IES Mollet A

4-2 2-4


ESPORTS

Classificacions

Sant Quitze

FUTBOL

Rubí-Sporting Rubí Mira-sol-Pena San Pedró

(descansa) 1-0 3-0

REGIONAL PREFERENT GRUP1 Pals-Sants Cassà-San Julian Sant Quirze-Pomar Poble Sec-Berga Lloret-FE Figueres Marca de L'Ham-Barceloneta San Cristobal-Montanesa Sant Cugat-Alzamora Torre Llobeta-Cerdanyola Vallès

1-5 1-1 1-5 2-1 0-1 1-1 2-0 1-0 0-3

Equip Sants Pomar

PJ PG PE PP GF GC Punts

San Julian Montanesa

4

7

55

29 52

27 14

60

29 51

27 14 27 14

48 39

29 4 9 31 47

Barceloneta

27 II Marca L'Ham 27 10

45 35

28 41 27 41

Cerdanyola V 27 II

37

46 39

Cassà

47

Poble Sec FE Figueres Sant Quin» Lloret

27 16

37 38 40 32 37 36 39 37

27 11 27 10 27 10 27

9

SanCristóbal

37 39 36 31 34 36 8 10 28 34 35

Berga Sant Cugat

31 28 28 37

34 30

Alzamora

32 48

Pals

29 51 23 83

27 23 14

Torre Llobeta

La propera (8 D'ABRIL): San Juliàn-Sants; Pomar-Cassà; Berga-Sant Quirze; FE Figueres-Pueblo Seco; Barceloneta-Lloret; Montanesa-Marca de L'Ham; Alzamora-San Cristóbal; Cerdanyola del Vallès-Sant Cugat Esport FC; Torre Llobeta-Pals.

Rubi Mira-sol San Lorenzo RSan Pedra Sporting Rubi Castellar Sant Quirze Pueblo Nuevo Montserrat Les Fonts Júnior Can Boada

PJ PG PE PP GF GC Païts 20 15 51 16 46 57 24 44 21 13 18

12

66

27 39

18

10

37

26 35

47

33 30

37

36 28

10

Molins Rei

25

9

2

14 623 672 20

Terrassa

25

7

5

13 637 668 19

Santpedor

25

5

4

16 598 707 14

Banyoles

25

4

3

18 596 669 11

Palautordera

24

2

5

17 594 688

SEGONA REGIONAL GRUP 5 Can Fatjó-Llano Fontetas-Sabadell Tibidabo-Can Rull Los Merengues-La Farga Barberà-Universitari Cabrils-Andalucia Badia-Campoamor Ca n'Oriach-Vilafranca La Planada-Cerdanyola Vallès

0-1 2-\ 1-1 1-2 3-1 .2-1 4-0 3-1 3-2

Equip

PJ PG PE PP GF GC Ptrts

Tibidabo

25

5

2

58

19 59

Andalucla

27

18

5

4

68 32 59

Fontetas

27

16

7

4

56 24 55

CerdanyolaV Sabadell M M

27 27 26

17 15 14

3 4 5

7 8 7

95 37 54 61 38 4 9 78 40 47

Universitari Cabrils

27 27

14 12

3 7

10 8

53 57

Llano

27

12

5

10 53

40 55

45 43

37 41

La Planada La Farga

27 27

10 10

7 4

10 53 13 52

51 37 69 34

Ca n'Oriach

26

7

8

II

51 29

Badia Campoamor

26 26

8 7

4 3

14 30 43 28 16 37 69 24

Can Rull

27

6

6

15 37

Los Merengues 26 CanFatjó 26

4 4

7 2

15 30 52 19 20 22 118 14

Vilafranca

4

1 22 25

27

49

52 24

87 13

La propera (8 D'ABRIL): Sabadell-Llano; Can Rull-Fontetas; La Farga-Tibidabo; Universitari-Los Merengues; Andalucia-Barberà; Campoamor-Cabrils; Vilafranca-Badia; EF Cerdanyola Vallès-Ca n'Oriach, La Planada-

31 35

10 12

29 49 28 54

11 11

3 0 54 12 27 4 9 12

FUTBOL SALA

Equip

BÀSQUET

Sícoris Almúnia

9-5 3-3 4-8 (ajornat) 11-6 3-4 3-2

CN Terrassa Masia Bou Sabadell B Sant Joan Mata LaTorrassa

2162 1845 46 2062 1924 45 2059 1898 4 4 19 2110 2002 41 16 15 10 1982 1964 4 0 16 8 1944 1772 4 0

25 25 25 24

25 13 12 1926 25 12 13 1867

50

11

7

37

Canet

9

6

34

P Andorra

9

10

29

8

9

28

22

7

8

28

L'Esclop

22

7

13

23

Multigest

22

7

14

22 17

San Miguel

21

5

14

Pena La Murga

22

4

14

16

2

15

11

1856 37 1947 37

25 11 14 2066 25 11 14 1951

2067 36 1964 36

25

9 16 1838 19 1672

1858 34

17 1635 19 1798

1795 31 2112 31

20 1903

2104 3 0

1936 31

La propera (8 D'ABRIL): Badaloní-Masia Bou; CN Sabadell-Sant Adrià; Santa Coloma-Sabadell; UE Sant Cugat-Rubí; Gràcia-Minguella; ArgentonaCN Terrassa; Badalona-Bufalà-Centre La Torrassa; Sant Joan de Mata-JAC Sants.

HANDBOL PRIMERA CATALANA Palautordera-Granollers Sant Martí Esport-La Roca Cardedeu-UE Sant Cugat Banyoles-BCN Sants Pardinyes-Molins de Rei Terrassa-Santpedor Sant Quirze-Montcada

(ajornat) 26-27 33-22 30-29 38-28 30-19 25-26

Granollers

24

20

1

3 650 557 41

Pardinyes

25

18 2

5 669 595 38

Sant Marti

25

16

1

8 723 654 33

TERCERA REGIONAL

Cardedeu

25

14

3

8 642 598 31

GRUP 1 4 Júnior CF Can Boada-Les Fonts San Lorenzo-Montserrat Castellar-Pueblo Nuevo

Sant Quirze

25

14

2

9 676 619 3 0

BCN Sants

25

UE St Cugat 25

13 12

2 3

La propera (7 D'ABRIL): Vilassar de Mar-San Miguel; Olimpyc La Floresta-Canet; L'Esclop-Colo Colo; Corbera-Polideportivo Andorra, AlmuniaSícoris; Pena La Murga-PB Montserrat; Mulugest-Talleres Cortada.

PRIMERA NACIONAL A GRUP 6 Manresa-Olesa RipoUet-Montsant Calvià-La Union Gassifred Atlético-Inca FC Barcelona-Elèctrica Ciem CN Sabadell-CN Caldes W. Sant Cugat-Coplasn' Rubí

Equip

PJ

PG

Ripollet

21

Olesa

PE

2-5 3-2 8-1 9-2 4-5 8-8 3-3

PP

ta

16

4

49

22

15

4

48

FC Barcelona

22

15

5

47

Elèctrica Ciem

22

14

5

45

Manresa

22

11

8

36

La Unión

21

11

8

35

Montsant

22

10

9

33

Calvià

22

10

10

32

GasifredAtl.

22

9

10

30

W. Sant Cugat

21

8

8

29

CN Sabadell

22

7

13

23

Coplasti Rubí

22

6

13

21

CN Caldes

21

2

18

7

Inca

22

1

20

4

ta

10 643 625 28 10 680 674 27

Montcada

25

10

4

11 598 595 24

La Roca

25

10

3

12 629 637 23

La propera (7 D'ABRIL): Coplasti Rubí-Manresa; Olesa-Ripollet; Montsant-Calvià, La Unión-Gasifred Atlético; Inca-FC Barcelona; Elèctrica CiemCN Sabadell; CN Caldes-W. Sant Cugat.

Equip

1-2 3-4 0-3 4-1

PJ PG PE PP GF GC

ta

90

76

28

Olimpia

14

14

0

0

87

3 28

75 72 85 69

77

25

Júnior FC

14

12

0

2

66

13 24

76

23

86 81

22 20

87 71 97 84

77 13 75 103 13 68 87

14

12 78 95

13

RCPolo

14

5

31 29 15

Línia-22

13

6

20 22 13

19 19 19 19

Atlètic

Í3

6

31 23 12

Club Egara

13

7

16 36 11

CD Terrassa

14

12

9 65

3

18 17

Atlètic 1952

13

12

10 79

2

La propera (8 D'ABRIL): Riudebitlles-Jonquerenc; Arenys de MuntReus Deportiu; Noia-Freixenet-Reus Deportiu; Vic-Voltregà; Reus PlomsVilassar, FC Barcelona-Manlleu; CES-PHC Sant Cugat; Taradell-Mollet.

PRIMERA CATALANA FEMENÍ CN Igualada-Voltregà 9-2 Mataró-Famers 3-1 PHC Sant Cugat-Salt 6-2 LIoret-Maçanet 4-1 Arenys de Mar-Bigues i Riells 1-11 Arenys de Munt-Sama Vilanova 6-1 Equip

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ Atlètic 1952-Línia-22 RC Polo-Júnior FC CDTerrassa-Club Egara Olímpia-Atlètic Terrassa

8 8 8 8

12 89 10 68 10 65

5

11 38 58 15

6

10 89 11 64

Voltregà Reus Deportiu

46

1949 38

25 12 13 2018

12

Mollet Riudebitlles Noia-Freixenet

4

PC ta

25 20

22

Cassanenc Reus Ploms

16

13

25 21

15 20 49 10

17

Vilassar Mar

Sant Adrià CN Sabadell UE Sant Cugat Santa Coloma Minguella Argentona JAC Sants A B Gràcia Badalona Bufalà Badaloní Rubí

4

Vilassar

GRUP 3 JAC Sants-CN Terrassa 77-86 Minguella-Argentona 68-65 Rubí-Gràcia 72-65 UB Sabadell-UE Sant Cugat 69-81 Sant Adrià-Santa Coloma 89-73 Masia Bou-CN Sabadell 75-84 Centre La Torrassa-Badaloní 79-78 Sant Joan de Mata-Badalona Bufalà .72-89

22

3

Arenys Munt

40

PF

PRIMERA NACIONAL CATALANA Jonquerenc-Arenys de Munt 3-2 Reus Deportiu-Noia-Freixenet 3-4 Cassanenc-Vic 3-2 Voltregà-Reus Ploms 3-2 Vilassar-FC Barcelona (ajornat) Manlleu-CES 2-3 PHC Sant Cugat-Taradell 4-2 MoUet-Riudebitlles 7-1

22

ta

8

PJ PG P P

15 24 53 10

EHC

53

15

Equip

4

3

PE

PB Montserrat

Olimpyc Floresta

7

3

PP

PG

PRIMERA CATALANA

Corbera

4

22

PHC St Cugat

5

PJ PG PE PP GF GC

(descansa) 3-1 3-0 1-1

PJ

22

Rusc

Jonquerenc

GRUP 5 San Miguel-Olimpyc Floresta Canet-L'Esclop Colo Colo-Corbera R Andorra-Almunia Sícoris-Pena La Murga PB Montserrat-Multigest Talleres Cortada-Vilassar de Mar

T.Cortada

Línia-22

Manlleu Taradell

PRIMERA NACIONAL A La propera (8 D'ABRIL): Les Fonts-Jünior FC; Montserrat TerrassaCan Boada; Pueblo Nuevo-San Lorenzo; Sant Quirze-Castellar; Sporting Rubí (descansa), Pena San Pedro-Rubí; Mira-sol (descansa).

33

HOQUEI PATINS

Equip PJ PG PE PP GF GC ta FC Barcelona 21 15 2 4 104 54 32 22 14 CES 5 83 64 31 Vic 22 14 7 110 69 2 9

10 30 67

Equip

Can Fatjó.

9

La propera (8 D'ABRIL): Granollers-Sant Quirze; La RocaPalautordera; BCN Sants-Sant Martí Esport; Molins de Rei-Banyoles; MontcadaTerrassa; Santpedor-Cardedeu; UE Sant Cugat-Pardinyes.

Colo Colo

18

DijOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

PJ PG PE PP GF GC

ta

TENNIS DE TAULA SEGONA NACIONAL GRUP 5 Vilafranca-El Ciervo Sants-Horta Vilanova-L'Escala UE Sant Cugat-Olesa Sant Andreu-Mediterrani

2-4 4-2 1-4 4-2 2-4

Equip

PJ PG PP PF PC

ta

L'Escala

17

15

2

66

El Ciervo

17

14

3

58 31 31

28 32

Bigues i Riells 22

21

0

1 161 27 42

UE Sant Cugat

17

13

4

5» 33 30

Arenys Munt

20

1

1 100 28 41

Olesa

17

11

6

52 41

7

51 43 27

22

28

CN Igualada

22

16

2

4 104 34 34

Mediterrani

17

10

Voltregà

22

15

0

7 128 81

30

Vilafranca

17

6

11 45

52 23

Mataró

72 41

22

13

2

7

28

Sants

17

6" 11 41

51 23

PHC St Cugat 22

8

2

12

77

99

18

Horta

17

5

12 41

55 22

Salt

22

4

8

10 48

90

16

Sant Andreu

17

3

14 21

61

20

Sarna Vilanova 22

6

2

14 44 UI

14

Vilanova

17

2

15 25 64

19

Lloret

22

4

5

13 43

13

Arenys Mar

22

4

4

14 65 121 12

Farners

22

4

2

16 45 100 10

Maçanet

22

3

0

79

19 53 129

6

HOQUEI HERBA PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ EHC-Rusc Línia-22-FC Barcelona Júnior FC-Atlètic 1952 Can Salas-RC Polo Honigvogel-AD Rimas Club Egara-Atlètic Terrassa

3-0 5-2 4-0 1-1 2-3 3-2

Equip

PJ PG PE PP GF GC

Júnior FC

22

16

4

Atlètic Terrassa 22

12

FC Barcelona 22

12

Can Salas

22

RCPok) A D Rimas ClubEgara

ta

2

70 3 5 36

6

4

68

40

6

4

61

39

30

10

5

7

44

45

25

22

9

6

7

41

33

24

22

8

8

6

41

40

24

22

10

4

8

39

41

24

33

19

51

17

Honigvogel

22

7

5

10 33

Atlètic 1952

22

6

5

11

38

30

La propera (21 D'ABRIL): Sants-Vtlanova; Mediterrani-UE Sant Cugat; El Ciervo-L'Escala; Horta-Sant Andreu; Olesa-Vilafranca.


34 ESPORTS

Esport Escolar Agenda

ALEVI MASCULÍ DS 13.00 Pins Vallès B-Pins Vallès A DS 10.00 Ferran Clua A-Sant Jordi C DS 13.00 Avenç-Catalunya A DS 11.00 Sant Jordi B-CO Sant Cugat A CO Sant Cugat B (descansa) DS 09.00 Regina Carmeli-Sant Jordi A DS 12.00 Santa Isabel-Catalunya B DS 11.00 Ferran Clua B-Àgora

BÀSQUET CADET MASCULÍ DS 10.00 Avenç B-Avenç A DS 12.00 Ferran Clua-Àgora DS 12.00 St. Jordi B (F)-Sant Jordi (M) Catalunya A (descansa) DS 11.00 Santa Isabel-Pins Vallés DS 10.00 Catalunya B-Col. Europa DS 13.00 St. Jordi A (F)-Sant Jordi (M) Joan Maragall (descansa)

FUTBOL SALA

FUTBOL A-7

ALEVÍ MASCULÍ

ALEVÍ MASCULÍ

Pau Casals-Col. Europa

DS 11.00 Avenç B-Escola Pia A DS 11.00 M. Auxiliadora B-EE Foiró B

BENJAMÍ MASCULÍ

INFANTIL MASCULÍ DS 09.00 CF Joan XXIII-EE Foiró

BENJAMÍ MASCULÍ Àgora-Avenç A 20-31 Avenç B-Sant Jordi A (M) 46-49 Ferran i Clua descansa Sant Jordi B (F)-Catalunya A . .ajornat Col. Europa-Pins Vallès 6-41 Santa Isabel-Sant Jordi B (M) . .32-32 Catalunya B descansa Sant Jordi A (F)-Joan Maragall .14-46 .46-57

descansa

INFANTIL MASCULÍ CO St Cugat A-Dosa Salesians . .24-63 Escola Pia-CO Sant Cugat B . . .40-43

ALEVÍ MASCULÍ Sant Jordi C-Pins Vallès A 33-34 Pins Vallès B-Catalunya A 34-58 Ferran i Clua A-CO St Cugat A .60-44 Avenç-Sant Jordi B 68-42 Sant Jordi A descansa Regina Carmeli-Castalunya B . .43-42 CO Sant Cugat B-Àgora 32-14 Santa Isabel-Ferran Clua B . . . .14-68

ALEVÍ FEMENÍ Avenç-CEIP Ginesta

52-44

PtilNI

FUTBOL SALA

SOLUCIONS GRÀFIQUES

Sant

FUTBOL A-7

IES El Bullidor-Angeleta Ferrer IES Nicolau Copernic-L.DVinci

.2-0 .3-6

CADET MASCULÍ Àgora-Castellbisbal

3-2 4-2 0-2 3-3 0-3

BENJAMÍ MASCULÍ 2-0 2-0 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 descansa 2-0

4-7

INFANTIL MASCULÍ Arnau Cadell-Balmes A Avenç-Col. Europa Balmes B-E. Montserrat Maristes Rubí-Leonardo D.V.

0-14 ajornat 3-2 6-4

ALEVÍ MASCULÍ Pau Casals-Col. Europa

ajornat

VOLEIBOL INFANTIL-CADET FEMENÍ Avenç B El Pinar-Avenç A URE Les Planes-CV Rubí A Sagrat Cor-Angeleta Ferrer

Antoni,

15

T e l . 93

590

10

Col. Carme-Avenç Viaró-Handbol Rubí

86

08190

Sant

Cugat

Classificacions

INFANTIL MASCULÍ

Avenç A-Viladecavalls Thau-Foiró A Col. El Cim-La Farga E. Montserrat-Avenç B EE Foiró B-Maristes Rubí B

Rubí F. Sala-Àgora A Junior-Col. Europa Thau Sant Cugat A-UE Rubí B

yAiiniCit Ut lArluUft

HANDBOL

ALEVÍ MASCULÍ

PREBENJAMÍ MASCULÍ

JUVENIL

FILMACIÓ DE FOTOLITS

GRAVACIÓ DE CD'S

Sporting Rubí A-Thau A EE Foiró-25 Setembre A Santa Isabel-UD Mirasol Europa-Avenç Thau B-Maristes Rubí B Rubí F. Sala-La Farga B

INFANTIL MASC./FEM. CO Sant Cugat (F)

Tiratges curts

PROVES COLOR Cromalín / iris

Fins a 1 SfixPOO cm

Avenç A-Sagrat Cor . .

Europa-Castellbisbal B Avenç-La Farga A Can Fatjó-Júnior Thau B-AV Pinar UE Rubí B-La Farga B

PREBENJAMÍ MASCULÍ

Plafonats (en foam-cartró ploma) IMPRESSIÓ DE PÒSTERS Encapsulats Amb injecció de tinta (des d'1 unitat)

CADET MASCULÍ

10.00 12.00 11.00 10.00 12.00

DS 11.45 Júnior-Àgora A Col Europa (descansa) DS 10.00 Can Fatjó A-Thau

ACABATS

BÀSQUET

DS DS DS DS DS

FUTBOL A l l

IMPRESSIÓ DIGITAL

Resultats

DS 13.00 Àgora B-PB Ramon Llorenç DS 13.00 Sant Cugat B-UE Rubí B DS 13.00 Sant Cugat A-Sp. Rubí

36-16 31-13

ALEVÍ MASCULÍ Collserola-Pla Farreras 4-4 La Floresta-Verdaguer B ajornat Ferran Clua C-Torre de la Llebre . .8-0 Avenç B-Ferran Clua A 0-8 Agustí Bartrà-Ramon i Cajal B . . .7-1 Ferran Clua B-Col. Carme A 4-4 Liceo Egara-Ramon i Cajal A . . . .2-6 Avenç A-Catalunya 6-2 Pau Casals-Maristes Rubí 6-2 Joan Maragal 1-Verdaguer A 5-3 Col. Lumen-Santa Isabel 5-3 Ramon i Cajal C-Col.Carme B . . . .0-0

BENJAMÍ MASCULÍ Catalunya A-Joan Maragall Pla Farreras B-Santa Isabel Pla Farreras-M. Montessori Ramon i Cajal A-Col. Lumen El Turonet-Liceo Egara Avenç B-Catalunya Avenç A-Joan Maragall Ramon i Cajal B-Ferran i Clua . . . Col. Carme-Agustí Bartrà

5-3 4-4 3-5 7-1 4-4 4-4 0-8 .6-2 8-0

descansa 1-2 2-0 0-2

ESCACS CAMPIONAT TERRITORIAL CERDANYOLA 2001 RESULTATS 1A JORNADA (de les 3 rondes jugades) AGENDA 4a jornada 24 de març Campionat Catalunya: 7, 8 i 9 d'abril a Salou

Nom

Comarca

Punts

Vallès Sud López Baix Llobregat Sud Chalmeta Garraf Moreno Baix Llobregat Sud Ruiz Carceller Vallès Terrassa Bages Mas Vallès Sud Aguilera Vallès Oriental Taulería Barcelonès Sud Olivera Barcelonès Nord Romera Vallès Sabadell Spearing Maresme Xaubet Barcelonès Nord Batlle Fins a 27 participants.

el diari de Sant Cugat Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44 Dades del subscriptor

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Nom

Data d'alta

Banc/Caixa

Cognoms

Nombre de subscripcions

Adreça oficina

Ciutat

Adreça d'entrega

Carrer/num./pls/porta

DDDD DDDD DD DD Entitat

Telèfon

Nüm. de compte

I Comptat

I

I Rebut domiciliat

Fax

Sant Cugat del Vallès, NIF o DNI

DC

Titular I

Codi postal

Oficina

de

del 2 0 0 1 Signatura

3 3 3 2 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1/2


PUBLICITAT

DÍJOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Can

Mates

Si!

•—••.

r;, aa ; U n ïe correg«t W stòncP

eT

it\as'»eS

'Els 4 Cantons'

el diari de Sant Cugat

Fes-te subscriptor i te'l regalarem

589

62

82

35


36

Dijous 5 abril del 2001

Jordi Coca presenta 'Sota la pols' una obra autobiogràfica premiada amb el Sant Jordi Josep M. Codina / SANT CUGAT I C';it'è-Auditori va acollir la presentació a Sant Cugat del llibre Sota la pols. Premi Sant Jordi 2000 de Jordi Coca. L'escriptor Sam Abrams va ser l'encarregat de parlar sobre l'escriptor i l'obra, de la qual va dir que amb aquest llibre, "Coca demostra ser un gran novel·lista perquè amb una gran qualitat literària afronta el món dur i difícil de la seva infantesa". Per la seva banda, Jordi Coca va dir que "jo no escric per vendre sinó perquè vull" i que "en cada treball intento aportar alguna cosa íntima amb la màxima honestedat possible". Sota la pols és una obra autobiogràfica que representa un canvi de rumb en la trajectòria literària de Coca després d'haver pas-

E

L'escriptor Lluís Calvo estrena 'Electra i la carretera' J.M.C. / SANT CUGAT

'Sota la pols' és una obra autobiogràfica on s'explica la Barcelona de la postguerra des del punt de vista d'un preadolescent sat per tots els gèneres literaris. L'obra s'estructura en quatre parts on alguns elements hi són comuns i que confluiran al final del llibre. En l'obra, l'escriptor aboca d'una forma dura i trista el seu passat, que posa en boca d'un preadolescent i on, des de la visió d'un nen, narra una situació marcada per la por i la incertesa que provocava el franquisme. La postguerra en què s'ambienta la novel·la acabarà de donar una visió adolorida i solitària del protagonista. A tot això s'hi suma la figura del pare, la colla del barri, l'escola i la literatura com a element de fugida. En resum, és una descripció

Un moment de la presentació al Cafè Auditori

de la Barcelona de postguerra vista "des del punt de vista dels perdedors" amb detalls narratius molt importants que donen una visió completa i realista d'aquella època. En aquest sentit, Sam Abrams va afegir que "en literatura moltes vegades no és el que escrius sinó com ho escrius", i va afegir que "el valor d'aquesta obra és que no s'expliquen fets extraor-

dinaris però que Coca els expressa amb una gran intensitat". Sota la pols ha estat editat per Edicions Proa i a Sant Cugat l'ha presentat la llibreria Paideia. Jordi Coca ja està treballant en una nova novel·la inspirada en la vida de la seva mare". També debutarà en el teatre Grec com a director teatral amb una obra de Joan Brossa.

Electra i la carretera és el títol del nou llibre de Lluís Calvo i que acaba de publicar l'editorial Destino. L'obra es basa en dos personatges centrals. L'un és un enginyer que accidentalment destrueix el decorat d'una pel·lícula on es grava Electra de Sòfocles, entre Mèxic i els Estats Units. La coincidència amb la directora del film els farà viure diferents situacions que inclouen gèneres cinematogràfics com ara el western, la roadmovie o la tragèdia grega. L'obra representa una reflexió per als personatges sobre la veritat de les seves vides i per al lector un sentit més profund i filosòfic sobre els mites, la relació de l'art amb la societat o sobre el sentit de la vida mateixa. El llibre, escrit en català, és la segona novel·la de l'autor. Segons Calvo, "cada llibre és diferent i me'l plantejo com una cosa nova. Aquest llibre no té res a veure amb el primer, tot i que hi ha connexions temàtiques amb alguns dels llibres de poesia". Lluís Calvo ja ha publicat vuit llibres de poesia i Aconitum la seva primera novel·la. Tot i que Electra i la carretera acaba de sortir al mercat, l'autor ja treballa en una idea per a una nova història. A més, continua elaborant poemes per a nous llibres de poesia.

Segon Concurs de Música de Cambra a Valldoreix J.M.C. / VALLDOREIX Valldoreix convoca per segon any consecutiu el Concurs de Música de Cambra dirigit a joves músics que no siguin majors de 30 tnys. Les bascs del concurs per a l'edició d'aquest any són similars a l'anterior i podran participar-hi els alumnes que com a mínim estiguin cursant l'últim curs de Grau Mitjà. Els participants hauran d'entregar, a banda de diversa documentació, una gravació de cinc minuts a l'Entitat Descentralitzada de Valldoreix abans del 19 d'abril. Els concursants faran les proves eliminatòries fins a la final els dies 21 i 22 d'abril al Casal de Cultura de Valldoreix. Els grups hauran de ser d'un mínim de dues persones que interpretaran tres obres, una del segle XIX i XX, i una alua de lliure elecció. Els premis són de

150.000 i 100.000 pessetes pel primer i segon classificats a més d'un concert retribuït i de 50.000 pessetes pel tercer lloc. El jurat podrà declarar el concurs desert si els participants no aconsegueixen una mínima qualitat musical. Els grups participants tindran l'opció de realitzar assajos i d'allotjar-se a prop de Valldoreix durant els dies de la prova. En la primera edició del premi hi van participar 10 grups, xifra de la qual, segons una de les coordinadores del concurs, Núria Stenger, "ja vam estar molt contents i aquest any pensem igualar o superar". De fet, per aquesta edició, un grup de França ja s'ha interessat per participar-hi. Els guanyadors de l'any passat van ser el duet Duomo de Navarcles format per clarinet i piano, mentre que el quartet de Barcelona, Afrodisax, format per saxos, va quedar finalista.

Primera edició del Concurs de Música de Cambra de Valldoreix


CULTURA

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

La temporada operística torna amb gran èxit al TeatreAuditori de la mà de 'Rigoletto'

Música gospel i el simfònic de l'OSC, pròxims concerts del Teatre-Auditori

La funció va anar a càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell i de l'Orquestra Simfònica del Vallès

L'Orquestra de Sant Cugat en un concert

Ester Castanyer/ SANT CUGAT

El cicle d'òpera al TeatreAuditori de Sant Cugat va rependre's la setmana passada amb un gran èxit de públic. Prop de 800 persones van omplir el teatre del Centre Cultural per gaudir deia representació de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, que van oferir els Amics de l'Òpera de Sabadell. Aquesta era la primera vegada des de feia més d'un any que es podia veure un muntatge d'òpera al Teatre-Auditori i la resposta dels santcugatencs no

podia ser més bona, ja que les entrades van exhaurir-se amb diversos dies d'antel·lació. Aquesta càlida acollida va ser molt ben rebuda per l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell, i axí ho va manifestar la seva presidenta, Mirna Lacambra, que va assegurar que la resposta del públic havia estat molt satisfactòria. Amb direcció d'Elio Orciuolo i posada en escena de Jacobo Kaumann, l'obra va comptar també amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Vallès. D'altra banda, la representació a

ENRIC FABRE

la nostra ciutat va tenir a més un caràcter especial perquè, a part de ser la primera que es feia dins la nova temporada, va ser també la darrera del cicle Òpera a Catalunya, durant el quals els Amics de l'Òpera de Sabadell han volgut commemorar el centenari de la mort del reconegut compositor italià Giuseppe Verdi. Després d'aquest primer èxit, el gènere de l'òpera tornarà al Teatre-Auditori, fruit de la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Centre Cultural de la nostra ciutat i altres localitats.

Crítica de teatre 'Verdi è vivo!!' En aquesta obra, Verdi comença a dominar la creació de caràcters musicals per als personatges, sobretot, Òpera: 'Rigoletto'. per a Rigoletto, amb els magnífics Pari siamo i Música: Giuseppe Verdi. Cortiggiani, vil razza dannatal, sense oblidar el bellísText. Francesco Piave. sim quintet a partir de Bellafigliadell'amore que arriIntèrprets: Carlos Almaguer, Javier Palacios, ba a cotes sublims, en aquesta carrera de l'autor per Natàlia Valli, Celestino Varela, Susana Santiago, Albert donar al seu públic, sense parar, moments de qualitat i Montserrat, Jordi Mas, Marc Canturri, Rosa Nonell, emoció. El baríton mexicà Carlos Almaguer va fer una Antoni Fajardo, Raquel Lucena i Joan Prados. composició de gran categoria com Rigoletto, amb veu Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. potent, timbre dramàtic i gran capacitat teatral que Orquestra Simfònica del Vallès. impresionaven. El tenor Javier Palacios, com Duca di Director musical: Elio Orciuolo. Mantova, anà progressant a mida que avançava el Lloc i dia: Teatre-Auditori. 31 de març. drama amb mostres de canto di bravura, com la obra demana, certa falta d'agilitat i un timbre un pèl fosc. La En l'any que commemora el centenari de la mort de soprano Natàlia Valli, esplèndida figura per fer Gilda, Verdi, una representació com la de dissabte afirma tot no ens va fer oblidar a Sung Eun Kim, en una interpreel contrari. La música i el geni teatral del fill de Le tació correcta però amb veu petita de poca projecció. Roncole, es mostra en el drama del bufó geperut com Encertats Celestino Varela com a Sparatucile i Susana un mestre des del preludi que ens situa dins de l'atmos- Santiago com a Maddalena, i la resta del repartiment fera de la tragèdia, desenvolupant un seguit d'àries ino- molt ajustada. Elio Orciuolo va començar amb un blidables i populars com Questa o quella, Caro nome tempo accelerat, però després va demostrar un coneixedic il mio cor o La donna è mobile, moments extraor- ment i domini de l'òpera notable, controlant els candinaris com els obligatti deflautai violí, o la melodia tants i els instrumentistes (excel·lents els solos abans nocturna per a violoncel del duo de Rigoletto i esmentats) i el cor (en aquest cas d'homes), que va fer Sparafticile, i la conjunció vocal, instrumental i dramà- una feina boníssima, vocal i teatralment parlant, en una tica de la tempesta de l'acte tercer. escenografia clàssica i funcional molt eficaç.

37

pectacle Crazyfor You, Rapsody in Blue per piano i orquestra i la L'Orquestra de Sant Cugat rumba Obertura cubana, totes tres (OSC) portarà al Teatre-Auditori un de George Gershwin. Per aquest espectacle musical basat en el musi- concert especial del patró de cal americà dels anys 30 en el tradi- Catalunya hi haurà l'estrena de cional concert de Sant Jordi, el dia Duke Ellington in concert amb 23 d'abril. L'Orquestra aposta per arranjaments de John Dubuclet. un "espectacle El dissabte dia 21 simpàtic i divertit £/ grup de gospel One a les 10 de la nit, que arribi a tot tipus el Centre Cultural de públic", segons A-Chord arriba amb el acollirà un conparaules del seu seu 'swing' enganxós cert de gospel que director, Josep sorgit de les esglésies porta a Sant Cugat Ferré. Ferré va afeOne A-Chord, 5 de Nova Orleans gir en l'acte de preveus femenines sentació que "tot i sorgides dels que sabem que la imatge d'una locals amb més tradició musical de orquestra és molt seriosa, a nosal- Nova Orleans. Betty Winn dirigeix tres ens agrada acostar-nos al públic aquest grup creat fa sis anys amb amb un tipus de música per a tot- Diane Peterson, Ke'lmba Gilmore, hom". En el concert de jazz simfò- Shannon Brown i Bàrbara Davis als nic amb sorpreses musicals, es teclats. Una oportunitat per contapodran escoltar músiques de l'es- giar-se de swing. J.M.C. / SANT CUGAT

Eduard Jener

MANEL CANALES •ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - fins el 17 d'abril -

Sal

sffiól

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat

SOCIS FONS D'ART Servei taxació obres d'art Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


38 CULTURA

E

n aquell llavors tan llunyà dels segles IX o X podria haver-hi l'origen d'una capella humil dedicada, segons llegenda, a la Verge o a Guifré el Pelós, que potser hi mori. Murs esvaïts, envaïts per saües i heures, lluïts d'oblit, traüts de egles. Els documents diuen que el 1098 es fundà l'orde del Císter a França i el 1150 hi ha el primer monestir català, a Valldaura. Vinguts de la Gran Selva, el 1151 hi visqueren amb l'abat Guillem de Montpeller dotze monjos .i tres conversos; després de catorze anys marxaren a Santes Creus, cercant expansió i tranquil·litat. La proximitat poderosa del monestir de Sant Cugat potser no els afavoria. Passats anys i anys, el 1294 Valldaura ja és de la casareial;comprades les terres a Romeu de Marimon es vareferesglésia, tot per un cost de 13.000 sous. L'abat santeugatenc comprava la meitat de Cerdanyola per 21.000 sous. Jaume II

havia enviat cinc sarraïns captius per treballar a les obres de la casa reial. Esclaus, conquestes, crisis, èpoques d'esplendor... Diversió i caceres, els boscos es repoblaren amb daines, cérvols i cabirols. Rei i nobles, cent persones fent la caça legal, evitant la caça furtiva. Al fons de la vall, vora el turó de Sant Medir, un llenç de mur testimonia aquelles històries, amb les pedres enterrades de la casa palau. Les parets de la residència reial foren localitzades per uns voluntaris forestals, un d'ells, Miquel, estudiós del Císter. Línies de parets carregades d'història s'han anat colgant de terra i d'oblit, ara evidents ara amagades. Vida i vivències, un passat que jeu enterrat i desconegut. Ermita, monestir,residènciareial per centenars d'anys -amb lapsus diversos- refeta i enrunada, molts avatars ens són desconeguts. Mil anys d'història que podria ser apassionant de conèixer. Vides lligades a Valia d'Aure: Guillem Ramon de

el diari de Sant Cugat Full de subscripció

i

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Murs enrunats del palau reial de Valldaura

Montcada, senescal de Catalunya o majordom del rei, era el senyor feudal de Cerdanyola. Romeu de Marimon i el seu nét Bernat, Berenguer de Finestrelles, el capellà Jaume Farigola... Una vida tan llunyana i tan estranya, gent de noms extravagants: Berenguera, Sibilla, Aurembiaix, Gerolda, Ermessenda, Guinedilda, Riquilda, Garsenda, Brianda, Dèspoina, Constança, Carrossa... Sunifred, Unifred, Radulf, Gilabert, Guillemó, Idalguer, Adalbert, Sanç. Molts reis lligats a Valldaura, aquest lloc tan proper però tan remot, tan desconegut: Jaume II, Alfons III, Pere III, Joan I i Martí I, poser els que hi foren més relacionats. Jaume II naixia a València el 1267 i mori a Barcelona als seixanta anys. Es casà

amb Blanca a Vilabertran als vint-ivuit anys, quan ja havia tingut altres dones i fills, havia governat Sicília, en temps de Roger de Lloria; segrestos, ostatges, lluites amb Castella, campanya de Sardenya, fou amant de la poesia i protector de Llull. Alfons III el Benigne només governà nou anys, entre el seu germà Jaume II el Just i el fill Pere III el Cerimoniós, aquest al poder més de cinquanta anys (va fer portar de Mallorca cérvols per a Valldaura). Joan I -també nou anys de govern- el Caçador caçava a Valia d'Aure, tant li agradava que va merèixer ser recordat en una cançó. El seu germà Martí l'Humà s'enamorà de Valldaura però no de la cacera, el lloc era per ell de calma, reflexió i lectura, a més de recuperar

FE D'ERRATES:

Al reportatge del diari número 376 es va posar per títol Del Vallès a l'Empodanès... quan enrealitathavia de dir Del Vallès a l'Empordanet...

Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44

Dades del subscriptor

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Nom

Data d'alta

Banc/Caixa

Cognom*

Nombre de subscripcions

Adreça oficina

Ciutat

Adreça d'entrega

1Entitat II II II 1DDDD DD 1 1 Núm innnnnnnr de compte Oficina DC tu Entitat Titular

Carrer/núm./pis/porta

L i Comptat Codi postal

la salut malmesa. "Que'ns trobam fort bé ací ab l'ayre de Valldaura". Per la festa de setembre hi convidà la reina Maria de Luna, amb una carta i un ram de flors perquè les comparés amb les de Valldonzella, on vivia ella. Valldaura, vall fosca, reis i reines, prop o lluny dels homes i dones de les masies de la rodalia. S'alça el dia i la llum hi entra, l'herba es fa vellut, la terra seda, les vides viscudes llunyanes es fan properes, en els afanys compartits de goigs i desitjós desats allà a les valls. (...)

Telèfon

I

I Rebut domiciliat

Fax

Sant Cugat del Vallès,

de

... del 2001 Signatura

NIF 0 DNI

'Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

Çl


CULTURA

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Història del còmic Còmic policíac americà (V): Thimble Theatre' (Popeye), per Segar

39

El teatre d'Espiral omple el Casal de Cultura de Valldoreix

Gaüe ouvie f s\kvò

STH~L k U»K\H6 P O R A OtMTS IU0RT 0* U>H6tTU0 *—V-

Jordi Frontons Al 1919, Randolph Hearts, magnat de premsa i propietari de King Features Syndicate, es va adonar del gran talent d'Helzie Crisler Segar, un dels seus dibuixants, jove i principiant, però que ja apuntava maduresa i una excel·lent capacitat artística. Hearts li va encarregar la realització d'un còmic humorístic per a la seva publicació en format de tires diàries i així va sorgir Thimble Theatre (teatre de la mida d'un didal). La sèrie es va publicar per primera vegada el 19 de desembre de 1919 al New York Journal en forma de tira diària, que no es va veure complementada amb sundays (pàgines dominicals) fins el 18 d'abril de 1925. La sèrie es va concebre en els seus inicis com una desfilada de personatges que es movien per un guió com si fossin actors del teòric teatre. Els seus protagonistes inicials van ser Willy Wormwood, monstruós personatge, Ham Gravy, una bona persona que era el nuvi d'Olive Oyl, posteriorment promesa de Popeye, i el germà d'ella, Castor Oyl. El gran i immediat èxit de lectors que va obtenir, va aconseguir que es publiqués molt aviat també en altres molts diaris. El 17 de gener de 1929 Castor Oyl, que disposava d'un vaixell, va decidir realitzar-hi un viatge el i per això va contractar un mariner borni, el sentit de la justícia del qual consistia a pegar a tot aquell que no estigué» d'acord amb ell. Aquesta tira va suposar la primera aparició de Popeye. El 8 de febrer de 1929, el nostre heroi va acaronar una gallina màgica que li va donar poders excepcionals, passant a tenir una forca descomunal. Més endavant, la gallina va ser substituïda pel consum d'espinacs, que donat el seu baix preu i el desenvolupament de les històries durant l'època de la depressió, van constituir un interès anecdòtic addicional. D'aquesta manera, podríem constatar que Popeye, donats els seus poders sobrenaturals i la seva pràctica indestructibilitat, va ser el primer superheroi de la història dels còmics, molt abans que sorgissin Superman i tots els altres. L'enorme popularitat que va aconseguir el personatge va fer que molts diaris passessin a titular la sèrje amb el nom de Popeye o Popeye, The Sailor Mon malgrat el títol oficial Thimble Theatre, al qual s'hi afegia Starring Popeye. Per altra banda, Popeye va aparèixer en les entregues dominicals el 2 de març de 1930. Un altre personatge important a ressenyar va ser un gras espavilat

. - ii

anomenat J. Wellington Wimpy, el naixement del qual es va produir el 28 de desembre de 1930 a les pàgines dominicals, i l'I 1 de març a les tires diàries. Per entendre la sèrie, és de gran importància la constatació que el personatge de Popeye dels anys 30, que es presentava com a antiheroi, amb un comportament amoral, bastant estúpid i pronunciador de paraulotes, no tenia absolutament res a veure amb l'heroi i noble personatge que es va crear per a la sèrie de dibuixos animats dirigida als nens. Tant va ser així que per il·lustrarlo, a tall l'anècdota, va provocar que Hearst enviés un telegrama a Segar demanant-li que procurés donar un gir a l'educació i a la imatge del personatge amb la finalitat de suavitzar les seves formes. No cal dir que Segar no va fer cap cas de la suggerència, perquè es basava en que la venda diària de la sèrie, a centenars de diaris, li oferia la independència necessària per no acceptar imposicions de ningú, ni tan sols del propietari de l'editorial, ja que no gosava anar contra els seus propis interesos. Un punt d'interès era l'adaptació del personatge a la més rabiosa actualitat, així, per exemple, durant la gran caiguda de la Borsa a l'octubre de 1929, els personatges de la sèrie perdien tots els seus diners a través d'una empresa d'inversions. La depressió estava contínuament present mitjançant tot tipus de referències. Al 1931, Popeye va fundar un Banc en què no s'havien d'ingressar diners, sinó que només servia per cobrar. Popeye es va anar convertint en rodamón, perseguit per la llei, arribant a convertir-se en dictador d'un país imaginari reservat exclusivament a persones de sexe masculí. Després de la mort de Segar, al 1938, la sèrie va passar a mans de Tom Sims, a càrrec del guió i Doc Winner, que ja l'havia substituït ocasionalment en la part gràfica. També hi va col·laborar Joe Musial i, al 1958, es va fer càrrec del personatge Bud Sagendorf, que era el responsable de l'heroi als comics-books. El període comprès entre 1929 i 1938 es pot considerar com el d'obra mestra, quan va estar a l'alçada intel·lectual i artística dels Milton Cannif, Will Eisner, Al Capp, Roy Crane i pocs més. La lectura d'aquelles tires plenes de fantasia i una sàtira desbordant, aconseguiria el descobriment per part del lector d'un dels còmics que han fet dels anys 30 la seva edat d'or. Popeye va passar dels diaris als dibuixos animats, la televisió i al cinema, on destacà un llargmetratge realitzat per Robert Altman.

Un moment de l'obra

J.M.C / VALDOREIX El grup de teatre Espiral va divertir el públic que omplia diumenge passat el Casal de Cultura de Valldoreix. El grup va interpretar, per segona vegada després de la Festa Major, l'obra Montserrat, Marta i Maria, una sàtira sobre els serials televisius en què tres dones expliquen les seves històries i vivències personals. L'obra, protagonitzada per les actrius Trini Sànchez, Dolors Rafa i Marta Colàs, es va embolicant amb els personatges que apareixen en escena i que descobrei-

xen a l'espectador els secrets més amagats de les protagonistes. El grup Espiral, format per uns 30 components i sorgit ara fa deu anys de la Coral Harmonia, està preparant un nou muntatge que estrenarà el mes de juny. Comissaria especial de dones és el títol de l'obra que tractarà diversos temes d'actualitat relacionats amb el món femení. D'altra banda i dins el cicle de tea-~ tre que es fa cada primer diumenge de mes a Valldoreix, es preveu que pel maig arribi l'obra Fuita, a càrrec del grup Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines.

COóH

MULTIMEDIA En una era on les noves tecnologies tenen un paper primordial en el món de la comunicació, és vital tenir en compte les àmplies possibilitats que aquestes ens ofereixen. Amb els nous mitjans podrem fer arribar el missatge a un públic més ampli, d'una forma dinàmica i novedosa.

|WflÇíiIMAGINARI Rius i Taulet, 13 Rambla del Celler, 89 U. 9 3 589 36 32 Tel. 93 674 01 0 7

/

L

història \

del •

còmic

A P&E posem al seu abast un equip professional capaç de combinar la creativitat i el disseny amb les eines més actuals de comunicació (webs, CD interactius, animacions, presentacions audiovisuals, gràfica televisiva,...) per difondre d'una forma més innovadora la seva imatge. A P&E Comunicació treballem per la seva imatge.

Tel. 93 590 86 00

www.pecomunicacio.com


40 CULTURA

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Pere Villalba fa una edició crítica d'un text en llatí de Ramon Llull

L'arquitectura religiosa de Canales a la Sala Rusinol

Josep M . Codina / SANT CUGAT

El doctor en filologia llatina de la UAB i col·laborador d'El Diari de Sant Cugat, Pere Villalba, ha fet una revisió crítica de l'obra en llatí YArbor scientiae, VArbre de ciència, de Ramon Llull. Aquest treball que li va proposar l'editorial Brepols de Bèlgica li ha costat 10 anys de feina i onze viatges a Alemanya per recollir tot el material original del gran escriptor català de l'Edat Mitjana. L'acte de presentació d'aquesta edició es va fer

"Una edició crítica representa l'essència de la feina del filòleg perquè s'estableixen els textos"

L'artista i la seva obra

l'artista ens vol mostrar. Canales demostra el domini de l'aquarel·la Per primera vegada l'artista en dibuixos d'una brillant perfecció Manel Canales presenta una exposi- que ens descobreixen detalls desació individual a la nostra ciutat. La percebuts de conegudes construcSala Rusinol acull fins el dia 17 cions. Els colors suaus, fidels a una L'arquitectura monumental religio- il·luminació natural, només s'intersa, títol que ens apropa a la temàti- rompen per taques de vius matisos ca que l'artista dedica a aquesta en el metall de les reixes o els col·lecció d'una trentena d'obres. vitralls reflectits al sol. Coincidint Es tracta de la personal i real visió amb l'època de Setmana Santa, que Canales té de les esglésies, aquesta exposició s'acompanya catedrals o coneguts monuments, amb escultures religioses de Joan com ara el Palau de la Generalitat. Montero, unes talles en fusta que Sempre des d'un particular enqua- contribueixen a recrear un ambient drament que deixa veure allò que místic que respira la mostra. J.M.C. / SANT CUGAT

a Barcelona amb l'assistència de diferents especialistes en la matèria vinguts d'arreu del món ja que aquesta feina representa una valuosa recuperació de l'obra original d'un dels grans escriptors d'Europa i que en nombroses ocasions "ha estat poc reconegut a Catalunya", segons paraules del mateix Villalba. El llibre consta de tres volums amb un total de 1.500 pàgines i 109 il·lustracions procedents de manuscrits del segle XVI i de destacats artistes de l'art català del segle XX com ara Casademont, Montcada, Subirachs, Barnils, Guinovart,

Pere Villalba

Barceló i Tàpies, entre d'altres. Per Pere Villalba, "ha estat un treball molt laboriós perquè cada paraula s'havia de comprovar de 17 manuscrits que tenia". Amb tot, també ha estat un treball molt gratificant ja que "les edicions crítiques són l'essència de la

ENRIC FABRE

feina del filòleg perquè és quan s'establcixen els textos, i més si parlem d'un autor tan important com Ramon Llull". L'acte de presentació del treball es va celebrar a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona de la qual Villalba és membre il·lustre.

L'administració reconeix les associacions artístiques El delegat d'Arts Plàstiques de la Generalitat, Josep Miquel Garcia, va dir en l'última xerrada organitzada per l'Associació de Galeries d'Art de Sant Cugat, que "l'administració té en compte els col·lectius d'artistes i les galeries si estan associades o treballen de forma comú". Per això, va continuar, "és difícil que les petites sales d'exposicions rebin suport públic si no s'organitzen millor". Garcia va dir que l'administració té en compte a uns dos mil artistes associats en diferents entitats i a unes 240 galeries agremiades que han fet unes 2.000 esposicions l'últim any, i que han rebut uns 6 milions de visitants. El delegat del govern va destacar el fet que es dóna a les comarques de Barcelona, on hi ha molts museus, fundacions o galeries fora de la capital, fet que no es dóna en zones com Madrid o París, on només es concentra l'oferta artística a les capitals. J.M.C.

ENRIC FABRE

Imatge de la darrera xerrada organitzada pels espais d'art de Sant Cugat al Cafè Auditori


Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Marcel·lí Antúnez avança el seu nou espectacle d Internet

Mira-sol Teatre interpreta Dario Fo a les Planes

Josep M . Codina / SANT CUGAT

L'artista de la Fura de Baus, Marcel·lí Antúnez va desvelar divendres en la sessió de xerrades d'Art a Debat, alguns aspectes del seu pròxim espectacle que farà a la xarxa d'Internet. El creador ha preparat un espectacle visual amb similituds a un videojoc, en què ell es pot moure en diferents escenaris a gust de l'espectador. El públic decideix interactivament diferents qüestions que se li plantegen en el muntatge virtual. L'espectacle està basat en el viatge d'Ulisses i en el muntatge hi apareixen referències al passatge de les sirenes o a l'illa d'ítaca. També hi apareixen diferents quadres de reconeguts artistes. Aquesta va ser una de les novetats de la conferència que Marcel·lí Antúnez va donar a l'Escola d'Enginyeria sobre la seva obra i el seu procés creatiu. Els assistents al debat van poder seguir a través d'uns vídeos el seu treball als muntatges d" Afàsia i Epizoo, de la Fura de Baus. Amb la presència de d'Antunez es va aconseguir un dels objectius del debat

Imatge d'una obra de Mira-sol Teatre

J.M.C. / LES PLANES

Antúnez mostra el seu treball

que era l'aproximació a l'artista per entendre millor la seva obra. Un dels aspectes més coneguts i alhora incompresos del creatiu és la tècnica interdisciplinària que utilitza i que engloba la biotecnologia, robòtica o performances i tècniques parateatrals.

Per aquest divendres, arriba l'últim dels debats d'aquest cicle que se centrarà sobre quin tipus d'art s'han de dotar els espais públics d'una societat democràtica. La sessió comptarà amb la projecció d'un vídeo inèdit de Barcelona, vista des d'Amèrica.

El grup Mira-Sol Teatre va portar aquest diumenge a les Planes l'obra Aquí no paga ni Déu de Dario Fo, un muntatge que ja van presentar al Primer Festival de Teatre de Mira-Sol. Per primera vegada, el grup va realitzar l'obra a l'aire lliure, fet

que no va impedir que un nombrós públic assistís a la plaça de la Creu d'en Blau. L'obra és una crítica social en clau d'humor en què els habitants d'un barri obrer decideixen deixar de pagar-ho tot a causa de l'augment de preus. A l'obra hi participen deu actors dirigits per Rosa Sicart.

L'AJUNTAMENT INFORMA 'DAVANT ELS INCENDIS FORESTALS,

• IMPOST SOBRE BENS

• JORNADES DE PORTES OBERTES A LES

LA INFORMACIÓ ÉS PROTECCIÓ

IMMOBLES (IBI)

ESCOLES BRESSOL DE SANT CUGAT

Us recordem que des del 15 de març ens trobem dins l'època d'alt risc d'incendi forestal i fins al 15 d'octubre cal extremar les precaucions: • ÉS PROHIBIT FER FOC. No feu focs de camp ni costellades al bosc. • No llenceu cigarretes enceses, ni des del cotxe ni caminant pel bosc. • No llenceu escombraries ni deixalles en abocadors incontrolats al bosc. • No acumuleu piles de llenya al costat de casa vostra. • Mantingueu els jardins ben cuidats. Segueu les herbes i retireu les branques mortes per dificultar la propagació del foc fins al vostre habitatge. • No permeteu que la vegetació del jardí estigui en contacte amb casa vostra. Esporgueu totes aquelles branques que s'apropin a menys de 3 metres de les xemeneies o altres entrades en tot el perímetre de l'edifici. • No deixeu les bombones de butà ni altres dipòsits de combustible al jardí. Guardeu-les a dintre de casa, lluny de les finestres i portes d'entrada, o en una construcció especialment concebuda per aquest fi. • Si detecteu un foc, truqueu als Bombers (085) • Permeteu i faciliteu la càrrega d'aigua per als serveis d'extinció: dels pous, piscines, basses, etc, que tingueu. PER PREVENIR ELS INCENDIS FORESTALS NECESSITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

1r semestre:

CENTRE DIA HORARI

fins al 4 de juny

LA MIMOSA

2n semestre:

Baixada Can Llobet s/n: 19 d'abril, de 9 a 12.30 h. La Floresta: 24 d'abril, de 18 a 20 h. Tel.: 93 674 89 82: 26 d'abril de 9 a 12.30 h

del l'1 d'octubre al 5 de novembre Anuals: fins al 4 de juny

El NIU C/ Mercat s/n: 19 d'abril, de 9 a 12.30 h Mira-sol: 24 d'abril de 18 a 20 h. Tel.: 93 674 44 96: 26 d'abril de 9 a 12.30 h GARGOT U La Mina s/n: 19 d'abril, de 9 a 12.30 h Sant Cugat: 25 d'abril, de 18 a 20 h. Tel.: 93 674 96 50: 26 d'abril, de 9 a 12.30 h

$$$&

w

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Per sol·licitar una plaça en una escola bressol de Sant Cugat, els pares imares poden recollir prèviament els impresos als mateixos centres, a les Oficines Descentralitzades de Mira-sol, la Floresta i les Planes, i a laCasa Mònaco a partir del 2 maig. La documentació s'haurà de lliurar del 2 a l ' l i de maig a la Casa Mònaco o a les Oficines Descentralitzades.


42

,

'.

:

:

• : . - .

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

CONOIVII AMÍ

AMI

El Departament de Comerç presenta una línia d'ajuts al comerç de 2.000 milions MIcol Sabaté/ SANT CUGAT 1 director general del Departament de Comerç de la Generalitat, Jaume Angerri, va presentar a finals de la passada setmana les línies d'ajuts i subvencions del departament adreçades al comerç a la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (Cecot). Aquests ajuts formen part del Pla de Dinamització del Comerç Urbà 2001-2004. Gràcies a aquestes subvencions els comerços del Vallès, entre ells els de Sant Cugat, es podran beneficiar d'un total de 2.000 milions que serviran per reforçar la competitivitat del comerç català a través de cinc línies d'actuació: renovació d'estructures comercials col·lectives, foment de la cooperació empresa-

E

Delphi invertirà 18.000 milions per a la fabricació del 'common rail' M.S. / SANT CUGAT

Sant Cugat Comerç (SCC) rebrà uns 6 milions de pessetes que invertirà en el projecte de senyalització del centre comercial A Cel Obert rial, suport al finançament per a l'adaptació de l'curo, cooperació amb el comerç electrònic i suport a la petita i mitjana empresa comercial per a nous entorns de competència. Sant Cugat Comerç (SCC) rebrà sis milions de pessetes d'aquests 2.000 milions que revertiran directament en el comerç de la nostra localitat. Segons M. Eulàlia Egea, presidenta de l'associació, aquests diners seran destinats bàsicament al projecte de senyalització del futur centre comercial A Cel Obert, ja que "és un tema molt important i que volem fer molt bé".

Les xifres presentades a la Cecot corresponen a l'any 2001, ja que el director general de Comerç, no va desvelar les subvencions corresponents als propers tres anys perquè aquestes depenen directament de la recaptació del nou impost sobre les grans superfícies comercials aprovat pel Parlament de Catalunya i contra el que va recórrer el govern

Pugen els preus de les tarifes del transport urbà

L'Ajuntament promou la implantació d'empreses

M. S./ SANT CUGAT

El diumenge 1 d'abril passat van entrar en vigor les noves tarifes del Servei de Transport Urbà a Sant Cugat, aprovades en comissió de govern. Així doncs, el bitllet senzill puja vint pessetes i passa de les 110 a les 130 pessetes els dies feiners, i de les 120 a 140 pessetes els dissabtes i festius. La T-10 s'ha apujat 100 pessetes passant de les 760 a les 860 pessetes, mentre que laT-mes ha sofert un increment de 680 pessetes i ha passat de les 4.420 pessetes que es pagaven ara a les 5.000. Aquestes tarifes han estat modificades d'acord amb la Comissió de Preus de Catalunya. Per últim, ca! recordar que des de l'any 1998 no s'havia realitzat cap augment en les tarifes.

Imatge del carrer Santa Maria

central davant el Tribunal Constitucional. Amb aquest impost, la Generalitat tenia previst recaptar entre 2.400 i 2.500 milions de pessetes cada any, uns diners que havien de servir per a la millora del comerç urbà. Per això, Jaume Angerri va criticar durament el govern central per la seva decisió de recórrer contra l'impost a les grans superfícies.

població per tal de millorar el nivell de qualitat de vida dels santeugatencs així com incrementar L'Ajuntament de Sant Cugat, a través de la l'establiment d'empreses de l'àmbit tecnològic i nova Societat de Promoció Econòmica, i dins del coneixement per enriquir els sectors profesdels objectius del Model de Ciutat que s'està sionals i productius de la ciutat. D'altra banda, també s'aconseguirà que els desenvolupant vol fomentar la implantació d'empreses del sector terciari, preferentment de ingressos de l'Ajuntament de Sant Cugat siguin l'àmbit de les tecnologies. Aquesta nova societat més equilibrats, ja que actualment, la recaptació està formada per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís en concepte d'Impost d'Activitats Econòmiques Recoder, el tinent d'alcalde de Pormoció (IAE) és molt baixa enrelacióamb altres imposEconòmica, Martí Garcia, el regidor de tos. Per tal de dur a terme aquests plans, la Promoció Econòmica, Pasqual d'Ossó, el regidor de Comerç, Jaume Tubau i un representant Societat de Promoció Econòmica ha iniciat de cada partit polític de la nostra localitat. A diverses visites i contactes amb diverses empremés, també hi participa el president de la ses irepresentantsde l'administració tal com va Cambra de Comerç de Terrassa, Albert exposar el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Hisenda, Martí Garcia, a la primeVilardell. Els objectius d'aquesta actuació són la crea- rareunióde la societat que va tenir lloc a princició de nous llocs de treball sobretot per a la pis del mes passat. M.S./ SANT CUGAT

El fabricant nord-americà de components per a automòbils Delphi invertirà entre 16.000 i 18.000 milions de pessetes a la fàbrica de Sant Cugat per tal d'adaptar-la a la producció de les bombes d'injecció dièsel amb el sistema common rail. Aquesta inversió que ja s'ha posat en marxa, representa una tercera part dels 56.000 milions de pessetes que la companyia destinarà a la remodelació de les seves instal·lacions industrials de Barcelona, la Rochelle i Blois (França). D'altra banda, la Conselleria d'Indústria de la Generalitat va entregar 549 milions de pessetes en concepte d'ajudes a Delphi per tal de consolidar les inversions que ja estan en marxa a la companyia per potenciar la fàbrica de Sant Cugat. Cal tenir en compte que la matriu de Delphi acaba d'anunciar el tancament de nou factories a tot el món a causa de la frenada de la producció de cotxes a Europa i Amèrica del Nord. Amb aquestes inversions, Delphi preveu incrementar la producció de sistemes dièsel common rail fins als dos milions d'unitats anuals a tot el món.

Concretament s'han visitat diferents empreses del municipi per conèixer quins són els seus plans de futur i per escoltar què pot fer l'Ajuntament per l'empresa i a la inversa. A més, aquesta societat també ha visitat empreses de promoció econòmica d'altres municipis com Barcelona, Rubí, Cerdanyola i Montpeller per conèixer els diferents plantejaments així com instal·lacions i pressupostos, segons va comunicar Martí Garcia. El tinent d'alcalde també va explicar que s'han establert contactes amb el conseller d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Antoni Subirà, el director general d'Indústria, Antoni Gurgui, el gerent del CIDEM, Carles Sans, i amb laregidorade Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Maravillas Rojo, entre altres. Tots ells "han valorat positivament les iniciatives de l'Ajuntament de Sant Cugat", ha afirmat Martí Garcia. D'altra banda, des de l'Ajuntament s'han encarregat estudis a tres consultories perquè orientin el pla d'actuació de la societat a fi d'arribar als objectius fixats, i per donar a conèixer Sant Cugat com una ciutat idònia per ubicar-hi empreses de les característiques assenyalades.


ECONOMIA

el diari de Sant Cugat

"Hem evolucionat d'acord amb les noves tecnologies" Taller Mecànic J. Trabal Jaume Traval és el gerent del Taller Mecànic J. Trabal, un taller amb més de 2 0 anys d'història a la nostra localitat que destaca per la seva preocupació a l'hora d'adequar-se a l'evolució de les noves tecnologies. Actualment és un dels pocs tallers santcugatencs que comercialitza els nous sistemes de navegació GPS que podem observar a les imatges. Fotografia: ENRIC FABRE

Micol Sabaté/ SANT CUGAT Quan va decidir obrir aquest taller mecànic?

Sóc un apassionat de l'automoció i la meva família ja es dedicava al món de la mecànica, així que de ben jove i amb l'ajuda dels meus pares vaig obrir aquest taller mecànic. Exactament va ser l'any 1978, per tant ja fa més de vint anys que estem a Sant Cugat. Quina ha estat la seva evolució en tots aquests anys?

Nosaltres hem anat creixent sempre d'acord amb les noves tecnologies, perquè realment el món de la mecànica ha canviat molt des que vaig començar fins ara. Els cotxes, avui en dia, porten incorporada molta electrònica en

els seus sistemes i tot això requereix molta formació per estar al dia dels canvis que es produeixen dins el sector. De fet, avui en dia podem dir que la mecànica gairebé no s'espatlla i el que està augmentant molt són els problemes electrònics. Tal com afirma vostè mateix, estar al dia requereix molta formació...

Sí, i periòdicament fem cursets de formació per posar-nos al dia de les noves tecnologies i ens desplacem a fires, etc, almenys dues persones de l'empresa. Jo, com que sóc un apassionat de la meva feina, sempre faig tots els cursets. Actualment, cada cop hi ha menys avaries tipificades i cada cop són més diversificades. És per això que és necessari fer aquest reciclatge continu.

Què destacaria del seu servei?

En què consisteix?

Sobretot el servei de diagnosi que donem, que consisteix a investigar a través de l'ordinador les avaries que té un cotxe. Avui en dia tots els cotxes incorporen molta electrònica en els seus sistemes que requereixen un manteniment que cada cop és més car. Tot això ha canviat molt des que vaig començar fa més de 20 anys.

És un sistema de navegació que t'indica com arribar a una adreça que introdueixes prèviament, entre moltes altres coses. Molta gent creu que és d'un format gran però en realitat és com la pantalla de la ràdio del cotxe i en un futur la mateixa ràdio incorporarà el sistema de navegació. Actualment ' val entorn de les 250.000 pessetes però en uns quatre anys calculo que el preu baixarà fins a un 40%.

Quin aspecte destacaria de la seva oferta?

Nosaltres ens volem diferenciar respecte a altres tallers per aquesta voluntat d'estar al dia amb les noves tecnologies i tots els avenços tècnics en el món de l'automoció. En aquest sentit, ara comercialitzem el sistema GPS, que en un futur incorporaran tots els cotxes.

Quin és el perfil del seu client?

La majoria dels nostres clients són habitants de Sant Cugat tot i que també tenim clients de Barcelona i fins i tot de Sabadell gràcies a la feina feta durant tots aquests anys. A més, Sant Cugat està creixent

molt i també tenim clients que són nous habitants de la ciutat que el que busquen és un bon servei aquí i que abans es desplaçaven fins a Barcelona. Quines característiques físiques té el seu taller?

Aquest local té uns 120 metres quadrats i se'ns està quedant petit. Normalment operem amb quatre cotxes així que intentem treballar amb una certa previsió i donem hores concertades. Quines són les seves perspectives de futur?

Estem en una zona, a la rambla del Celler, molt ben situats però la nostra intenció és la d'ampliar el negoci amb un nou local i seguir mantenint aquest.

El pols empresarial Després d'unes setmanes amb una activitat econòmica més aviat minsa pel que fa a la creació de noves empreses a la nostra ciutat, torna el ritme habitual de constitució d'empreses amb la creació de 10 companyies dedicades als més diversos sectors de l'economia. En primer lloc, trobem la nova empresa Pizzas Llofermar, SL (passeig de Torre Blanca, 16), dedicada al servei de servei d'àpats i restauració. Aquesta nova empresa compta amb un capital inicial de 3.005 euros, és a dir, unes 500.000 pessetes aproximadament i serà administrada per Esteve Ferrer Costa. Dedicada al comerç de peces tèxtils, s'ha constituït la nova societat De Sis a Setze, SL (c/ Àngel Guimerà, 19), amb un capital inicial de 6.010 euros, gairebé un milió de pessetes. Aquesta empresa serà administrada per M. Teresa Colilles Calvet i Margarita Ventura Sala. Mormoles y Granitos José L.

Hèlices, SL (ctra. Roquetes s/ n, nau 4, pol. ind. Can Magí), és una nova empresa que estarà destinada al comerç i col·locació de marbres i altres peces de pedra. El seu administrador, José L. Hèlices Puerto, ha invertit un capital inicial de 18.900 euros, més de 3 milions de pessetes. Dins el sector immobiliari s'ha constituït Mitmed, SL (c/ Llaceras, 13, 1-3), dedicada específicament a la compravenda d'immobles. Aquesta nova empresa compta amb un capital inicial de 3.010 euros i Miquel Torrentó Bertral i Amèlia Díez Barragàn en són els administradors. Eduardo Víctor Brignani és l'administrador de la nova empresa José Ingenieros, SL (ctra. de Cerdanyola, 17), dedicada a l'explotació de negocis de neteja i constituïda amb un capital inicial de 3.006 euros. Medicat Mix, SL (c/ Esperanto, 12) és una nova societat dedica-

da al disseny i la investigació de material mèdic. Vicenç Duran Muinos és l'administrador d'aquesta nova empresa que compta amb un capital inicial d'1.168.827 milions de pessetes, una mica més de 7.000 euros. Logística y Desarrollo de Servicios Generales 2000, SL (c/ Osca, 84), és una nova societat que compta amb un capital inicial de 3.100 euros. Aquesta nova empresa, administrada per F.J. Bautista San Agustín Farlete, estarà destinada a l'assessorament en seguretat per a empreses. Dins el món de l'electrònica s'ha constituït l'empresa TTI Iberia Pasivos y Conectores, SL (c/Alcalde Barnils s/n, Parc Empresarial), dedicada a la distribució i comerç d'accessoris electrònics. Aquesta empresa compta amb un capital inicial de 25.000 euros, gairebé 4.200.000 pessetes. Nyck Kypreos i Patrick Harrington Frizoni són

els administradors d'aquesta nova societat. Dins el món de la construcció neix Recanvis Cugat, SL (pg. Torre Blanca, 80). Constituïda amb un capital inicial de 3.006 euros, la nova societat estarà destinada a la compravenda de maquinària per a la construcció. Tomàs Torres Casanovas i Eva Torres Marcos són els administradors de l'empresa. Transportes Juan y José Salinas, SL (c/ Esteve Pila, 73, baixos) és una nova empresa dedicada al transport terrestre de mercaderies. Joan Salinas Sànchez i Josep Salinas Sànchez són els administradors d'aquesta empresa, que compta amb un capital inicial de 3.010 euros.

Pel que fa a les poblacions veïnes també s'han creat noves empreses. A Cerdanyola, per exemple, neix la nova societat Excavacions Lumed, SL (av. Espanya, 24), dedicada a les excavacions. Lluís Medina Escudero és l'administrador d'aquesta nova empresa que compta amb un capital inicial de 3.006 euros. Per últim, dins del sector immobiliari destacarem una nova empresa dedicada al lloguer de béns mobles, Escert Chartering, SL (c/ Santa Caterina, 2). Aquesta empresa s'ha constituït amb un capital inicial de 3.005 euros, unes 500.000 pessetes i serà administrada per Manuel Medina Llinars.

ACUU

IMMOBILIÀRIA, S.L.

•Promocions

•Lloguers

•Compravenda

•Solars...

Avinguda Lluís Companys, 18-20 08190 Sant Cugat del Vallès

Tel.93 674 31 41


44

IMMOBILIÀRIA

MMOB LIA La millor selecció d'habitatges 1 0 1 PISOS

ARENASAN

Sres. propietarios, nos URGEN todo tipo de vtvfendas en alquller (Incluso habitaciones), por gran demanda de clientes con referencias.

ALQUILER

• Las Lunas Club & Casa . Vivienda con todos los servicios de un gran hotel. Superfície construïda piso: 100 m 2 , 2 dormitorios tipo suite, 2 banos, cocina equipada con electrodomésticos, amplio salón-comedor, parquet, aire acondicionado, sistemas de segu

ridad, suministros contratados, pàrking y trastero. El Club dispone de restaurante, gimnasio, servicio medico, salones estar, oratorio, piscina, servicio de transporte, etc Renta a negociar 120.000 Gtos. comunitarios

ALQUILER

VENTA

• Sol i Aire. Casita madera, 1.500 m2 solar vallado, amueblado 75.000 •Torreblanca (7anos),4hab. + 2b.,calef. .120.000 • Edèn. 3 hab. + 2 b , terraza,pk, amueblado 135.000 • St Cugat Casas. jY alto standingITodos los preciós

OBRA NUEVA Pisos Dúplex 2"MANO CASAS

Y MUCHÍSIMOS MÀS, üLLÀMANOS YAÜ C / Valldoreix, 58. Tel, 93 589 73 74 • Av, Mlstral, 53 (BCN). Tel. 93 424 03 18

C / Endavallada, 2 1 baixos • Tel. 93 589 45 66

PISOS EN VENTA

ÒRGAN TORRES EN VENTA

• Z. P. Torreblanca. 80 m2, 3 dormitorios, bano, • Bellaterra. Z. Ca n'Edo. Unifamiliar, en percalefacción a gas, salón-comedor 16 m2, zona fecto estado. Superfície solar: 1.026 m2, 4 dorcèntrica y rodeada de todos los servicios .24 M mitorios, 2 banos, aseo, amplio garaje, amplio 74 M • Z. Arxiu Nacional. Pràcticamente nuevo a jardín y perfecto cuidado estrenar, 79 m2, 2 dorm., bano, aseo, trastero y • Mira-sol. Z. Farmàcia. Unifamiliar. Superfície 2 zona comunitària con piscina 33, 3M solar: 336 m , 4 dormitorios, 2 banos, aseo, • Z. Carretera de Vallvidrera. Planta baja de 107 garaje y jardín con riego automàtico . . .63 M m2, 3 dormitorios, 2 banos, calefacción a gas, trastero, amplias terrrazas y zona comunitària con piscina 44,2 M

FINQUES ALQUILER

C / Plana de l'Hospital, 10 • Tel. 93 674 72 54

F I N C A S S A N T CUGAT

• Junto al Pinar. Torre individual, 4 hab., solar 685 m2, soleada, estupendas vistas 40 M. • Mira-sol. Torre ind. seminueva, 270 m2, 4 h., estudio, jdín. 200 m2, gje. 2 coches 63 M. • La Floresta. Junto estación, piso nuevo amueblado, 2 hab., servicios de alta 75.000 • Junto Monasterio. Piso seminuevo, 2 «suittes», acabados de calidad, calefac 100.000 • Eixample sud. Piso de alto standing, 165 m2, 5 hab., 2 b. + aseo, jardín y piscina comun., 2 pi. pàrking, terraza, soleado, parket 65 M.

BUFET JURÍDIC LLOVERAS

• St.Cugat. Centro estación. Piso amplio, 5 hab. (doble y suitte) con A.E., salón con chim., 2 bns, as., altillos, parket, trza 16m2, ext., buena orient., 2pk, trast., z. ajardinada, sala juegos 53 M • St. Cugat. Av. Cerdanyola. Finca 4 anos/asc, 2 hab., bano comp., cerr. aluminio, doble acristalamiento, a.e., calef, parket, trast. 5 m!, .25,9 M • St. Cugat. Ctra. Vallvidrera. PI. baja/jard. priv. 120 m2, 3 h., smnvo., z. com./pisc, m. sol, pk .42,9 M • St. Cugat. Can Ganxet. Casa adosada en excelen-

C/ Camí del Colomer, 10 • Tel. 93 544 21 56 MULTICASA 1

Sant Cugat. Situación irrepetible, preciosas precioso salón con salida a jardín, 3 dormitovistas al golf. Zona ajardinada, piso perfec- rios, 2 banos, pàrking y trastero. Acabados de 63 M to, 4 dormitorios, 2 banos, aseo, cocina pre- lujo. Finca nueva impecable ciosa, acabados de superlujo, 2 pàrking y • Coll Favà-Monasterio. Casi sin estrenar, gran trastero 62,5 M salón con salida a terraza, 3 dormitorios, 2 Oportunidad. Magnifico piso, 150 m2, vistas banos, preciosas vistas, z. comunitària con 45,5 M sobre Sant Cugat, cerca FGC, 4 dormitorios piscina y pàrking 2 grandes, salón 2 niveles, gran cocina nueva, • Vinyet-Golf. 124 m , todo reformado con clase, exterior, sol, 4 dormitorios, 2 banos, bano, aseo, pàrking y trastero 40,5 M jAtención! Z. Golf. 130 m2, 200 m2 jardín pri- gran cocina y zona comunitària con pisci46 M vado (posibilidad de piscina), cocina-office, na Rambla del Celler. 2 • Tel. 93 589 00 66

Av. Rius i Taulet. 33 • Tel. 93 589 7 1 7 1

PISOS

INICIATIVES S.C. UNIFAMILIARS

• C/ Joan XXIII. 60 m2, 3 dorm. i calef. gas 22 M • Avinguda Cerdanyola. 75 m2, 3 dormitoris i calefacció a gas 24,5 M • C/ Cànovas del Castillo. 155 m2, 5 dorm. i 2 banys. Per reformar 30,5 M • Cl Amat. 100 m2, totalment reformat, 3 dormitoris, 2 banys i parquet 38 M • Can Picanyol. 230 m2 4 dormitoris, 3 banys i pàrquing (2 cotxes) 69 M • C. Picanyol. 160 m2, 2-4 dor., 3 b. i 2 pk .75 M

• Mira-sol. (Passeig Sevilla). Solar 405 m2 i casa 100 m2. A reformar 37 M • La Floresta. Casa 250 m2, solar 900 m2, 6 dormitoris, piscina i barbacoa 38 M •Valldoreix (Mas Fuster). 200 m2, solar 1.500 m2, 4 dormitoris, 2 banys i garatge . . .75 M • Mira-sol (Farmàcia) 490 m2, solar 780 m2, 6 dormitoris, 4 banys i garatge 128 M • Valldoreix (Estació). 450 m2, solar 22.000, 6 dormitoris, estudi 70 m2 i garatge . . . .130 M

CASTELLVÍ ALQUILERES

• Merc. Torreblanca. Piso nuevo a estrenar, 85 m2, 2 hab. individuales, 1 suite, pàrking, traster, jardín y piscina comuniaria . . . .150.000 • P. Olabarria. Torre amueblada, 350 m2, 3 suites, 2 hab., 2 salones, comedor/chim., cocinaoffice, pàrking, jardín y piscina . . . .400.000 • Estación Valldoreix. Piso 70 m2, 3 habitaciones, calefacción a gas natural y bano .90.000 • Pere San. Piso 110 m2, 1 habitación individual, 2 habitaciones dobles, bano, aseo, calefacción,

C / Vic, 28 - 2n l a • Tel. 93 675 10 10

- 295 m2, 4 hab. amb armaris, 4 banys, cuina• Av. Cerdanyola. 65 m2, 1 hab 25 M office, menjador-sal 43m2, safareig, aire con•Torre a Valldoreix-Mira-sol. Parcel·la 1.000 dicionat, garatge 41m2, piscina i jardí de 180 105 M m\ casa 300 m2, 5 hab., estudi 30m2, 3 banys, m garatge 2 cotxes 98 M LLOGUER (despeses comunitàries incloses) • Nova construcció. Can Trabal 140.000 - 390 m2, saló-menjador, cuina-office, rebost, • Coll Fava. Pis 3 habitacions • Parc Central. Àtic 3 hab 200.000 safareig, 5 habitacions amb bany i armari encastat, aire condicionat, garatge 2 cotxes, • Can Trabal. Adossada per estrenar, 4 hab, 4 400.000 piscina i jardí de 80 m 120 M banys, jardí i piscina priv. • Pàrquing. C/ Orient 7.000 Sant Bonaventura, 5 • Tel. 93 589 03 43 - 619 95 23 83

jardín privado y pàrking 120.000 • Estación. Local de 50 m2 60.000 • C/ E. Granados. Locales de 200 y 100 m2 . . . 2 2.500/m • C/ Estapé. Nueva promoción. Piso 90 m2, 2 hab. individuales, 1 hab. dobles, bano, aseo, comedor-salón 28 m2, jardín comunitario, piscina y 2 plazas de pàrking 180.000 • C/ Rius i Taulet. Locales oficinas. 2 Desde 55 m 66.000 • C/ E. Granados. Local de 130 m2 . . .220.000

C/ Rius i Taulet, 4 • Tel. 93 674 12 4 1 - 93 674 13 66 ACTIU

G.I.P.E. VENDA

• Compra-venda de finques • Arrendaments urbans • Tràmits registrals i fiscals • Comunitats de propietaris

Consulteu la nostra oferta de productes en el "TOT Sant Cugat"

GRUPASSA

te zona, 225 m2, 2 hab. + suite y estudio, gran salón, jardín privado, z. comunitaira, piscina y pàrking para 2 coches. Impecable 75 M • Sant Cugat. Z. Sant Francesc. Piso 2 hab, bien orientado, pk + trastero y terrza 25 m2 . . .26 M • St. Cugat. Can Picanyol. Piso 180m2, alto standing, salón 50m2, 4hab., 3pk, z. comun, portero, trza, 2 bns, 1 as, trastero 88,5 M • St. Cugat. Golf. Piso 95 m2, mejor que nuevo, pk + trast., 3 hab., terraza, 2bns 49,5 M

DEPARTAMENT IMMOBILIARI

DEPARTAMENT JURÍDIC • Plans urbanístics • Expedients de domini i interdictes • Llicències urbanístiques • Expropiació forçosa • Projectes de reparcel·lació • Trànsit: accidents-multes

Doctor Murillo. 14 • Tel. 93 674 08 97

VENDES

GIRONELLA VENTA

• A estrenar, junto FGC. 3 dorm., com.-sal., • Zona Edèn. A estrenar. 3 dorm. con armarios cocina-office, bano comp., aseo con ducha y empotrados, amplio salón-comedor, cocinacalef. Mucha luz y sol . . . .123.000 + gastos office, 2 banos comp., vestidor, lavadero y • A estrenar, junto FGC. 3 dormitorios, come- trastero. Acabados de calidad: parquet, màr28,35 M dor-salón, cocina-office, bano completo, aseo mol y z. com. con piscina con ducha y calefacción. Mucho sol y luz. • Av. Cerdanyola (cerca Monasterio). 3 dormitoPerfecto estado 103.000 + gastos rios (2 dobles), comedor-salón, cocina, lavade• Junto FGC. 4 dormitorios, comedor-salón, 2 ro, bano completo reformado, terraza, calefacbanos comp., amplia terraza, z. com. con pis- ción, aire acondicionado y mucha luz. En buen cina. En perfecto estado . . .100.000 + gastos estado 23 M

Plaça Octavià. 7 • Tel. 93 674 32 08

• Junto estación. Piso 75m2, 4 hab., sol. . .20 M. • Parc Central. Bajos seminuevos, 3 hab, 2 trzas (15-30m2), jardín y piscina com 45,5 M. • Av. Mas Fuster. Torre indiv. refor. 3 hab. dobles, solar 380m2, garaje 1 coche 43 M • Céntrico. Local 85 m2, 1" planta, aseo .. .14 M • Céntrico (Jto. Montasterio). Local pi. baja, 250 m2 útiles, para cualquier negocio . . .390.000 • Z. Golf. Piso de lujo, 170 m2, 4 h. + hab. servicio, sal-comedor 45m2, 2b + aseo, piscina, 2 pi. pk + trastero, terraza 64,9 M

desde 29,750 M desde29,750M desde 11,9Mhasta92 M desde 26 M hasta 210 M

IMMOBILIÀRIA

• Adossada Mira-sol. 15 min. estació, 230 m2, • Z. Estació. A 1 min. estació. 70 m2, 4 dorm., terrassa 40m2, 3 dorm. (1 suite), estudi, 3 52 Mill. bany, trsa. Sense ascensor. 21 Mill. banys, calef, garatge 2 cotxes • Z. Ajuntament. Tot reform. 96m2 + golfes • Adossada z. Golf. 240 m2, jdí priv 48m2, men20m2, 3 dor, 2 banys, parquet, calef. 34 Mill. jador-estar, gran est., 3 bays, 2pk i traster. . . 78,5 Mill. • Z. Rabassada. Finca 3 anys. 120m2, 4 dor, 2 banys, parquet, calef., pk i traster. Z. com. • Baixos Coll Fava. Nou per estrenar. Lloguer. pisc. Acabats qualitat 72 M. 90m2 + 40m2 jardí privat, 3 dorm., 2 banys, 140.000. • Casa poble C/ Valldoreix. Vivenda actualment parquet, calef, pk i traster. dividida en 3 habitatges. A restaurar. 43 Mill.

VENDES

Av. Lluís Companys, 18-20 • Tel. 93 674 3 1 4 1


Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat HER FINQUES • Última casa unifamiliar en venta en Ca n'Oriol. 220 buhardilla A 5 min. golf St Cugat Por solo. 37 M. m2 + 50 m2 de jardín, 4 hab. dobles, 3 banos com- • Sant Cugat-Mira-sol. Torre 120m2, terreno 300m2, pietós y aseo. Ascensor. Garaje. Acabados de 1* cali- comedor 27m2, 3 hab., coc. con vitroceramica, chidad. No deje de verla .40,5 M menea, trastero Mm2 garaje 3 coches 36 5 M •Torres de obra nueva en Can Mir. 118 m2, terreno • St Cugat - Urb. Finestrals. Casa 202m2, 4 hab (2 470m2, comedor 30IT12, cocina 17m2,2 banos y aseo, dbls), comedor 30m2,2 banos, as., buhardilla 18m2, terraza 1 lm2, garaje 32m2, lavadero, calefacción. solàrium 15m2, trza, garaje, jardín y pisc. comun. Acabados 1* calidad. Infórmese en nuestras oficinas Llamenos e infórmese. •Casas de obra nueva Z. residencial <dïls Nius». • Atico seminuevo en Rubí. 90m2,3hab. (2 dbls), cocCasas 185m2, comedor 26m2,3 hab. dob., coc-offi- offic, baüo imp., toa 87m2, ase., arm. emp., pk ce, garaje 50m2, bano, 2 aseos, arm. emp., solàrium, incluido. No deje de verlo 23,5 M C/ Cervantes, 53 . Rubí • Tel. 93 697 45 62

VENTAS • 0272. Mira-sol - Can Rabella (junto col. La Farga). Adosada 200 m2, garaje 2c. salón-comedor con chim., cocina, 4h (3 dobles), 2 b., la, calefac, ant. 4 anos. IMPECABLE. .57,750 M • 0292. Z. Torreblanca, àtico dúplex, 100 m2, terraza 75 m2, salón con chim., cocina, 3 h., despacho, 2 b., ascensor, muy soleado, preciosas vistas, ascensor, 1 Pk, trastero. 45,150 M. • 0244. Estación. Comedor, cocina, 3 hab., bano, calef, vistas y soleado . . .SOLO 19 M

• 0202. Can Gatxet 80 m2, 2 hab., 2 banos, aire acond., vistas, piscina y comunidad . .30,5 M •0281. Estación. 80 m2, reform., 3 hab. (2 dob.), bano, terraza, calef. y ascensor 24,950 M • 0208. Z. Centro. En const, 106 m2, 3 hab., 2 b.s, pàrking, terraza 55 m2 y orient, sur 38 M • 0264. Adosada, 240 m2, garage 3 c , trastero, salón-com., cocina-office, 3 hab. (1 suite), 2 b., 1 a., estudio, calef, aire acond., orient, sur, piscina com., perfecto estado, ant. 7 anos ... 69,8 M

Av. Lluís companys, 8 • Tel. 93 587 89 90 - 93 589 26 43

IMDESA VENTAS (1 suite, vestidor) + hab serv. con bano, 3bns, • Coll Fava. Piso 108m2, 3 hab. (1 suite), 2 bns, sal-com. 4m2, coc-off, trza, gje, bodega, jard 2 2 sal-com. 28m , cocina, trza 8m , pk, z. com. y con pisc. Mag. vistas. Solar 1.700m2. .HOM piscina 38,5 M • Can Trabal. Torre- unifamiliar seminueva, • Coll Fava. Atico MEJOR2 QUE NUEVO, 18 312m2, 4hab. + estud, 2 bns, as. cortesia, sala meses antigüedad, 100m , 3hab., 2 bns, sal- estar, com., coc-off, trza, garaje 3 c , 2 trast. com. 25m2, coc-off 12m2, lavadero, parquet, Solar 640 m2. Perfecto estado. 2 terraza 42m , pk, trast, jardín com. pisc.42 M • Bellaterra. Torre unifamiliar 600m2, 4hab (1 • Z. Torreblanca. PI. baja 112m2, 3 hab.(l 2suite), suite, vestidor), hab. ser. con as. y ducha, 4bns, 2 2 bns, sal-com. 26m , coc-off, trza 18m , jard. sal-com. 50m2, coc-off, desp., 3 estud., despriv 40m2, pk, jard. comun. piscina . .48,5 M pensa, vestuario con aseo, garaje 2c, trast, • Bellaterra. Casa singular 315m2, 1 pi., 4 hab. biblioteca. Solar 3.000m2, pisc 170 M Plaça Octavià, 8 • Tel. 93 675 43 02 - 93 674 57 04 LOOK & FIND VENDES • Torre Blanca. Dúplex cantoner, 3 hab. + estu• Rbla. Celler. Pis 3 habitacions, bany complet, di, 2 banys, saló-menjador, cuina-office, 2 saló, cuina reformada, ascensor, pàrquing terrasses i 2 pi. de pàrquing. P-3274 .46,2 M opcional i calefacció. P-3252 21 M • Coll Fava. Pis 3 hab., 2 banys, cuina-office, • Centre. Pis 3 hab., b. comp., saló-menj., cuina orientació sud i pàrquing. P-3217 . . .40,8 M + galeria, trsa. i b. vistes. P-3223 . . . .23,5 M • Estació. Pis 3 habitacions, bany, saló-menja• Av. Cerdanyola. Àtic 2 habitacions, bany com- dor, parquet i ascensor. P-3081 28,5 M plet, saló-menjador, 2 grans terrasses. • Centre. Pis 3 habitacions, 2 banys, cuina i Totalment reformat. P-3185 27,250 M ascensor. A reformar. P-2972 23,5 M • Sant Francesc. Pis 3 hab., bany complet, saló- • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 habitacions i àtics. menjador, gas i calefacció. P-3269 . .23,3 M Des de 34,4 M

C/ Dos de Maig, 25 • Tel. 93 589 84 00

SACA FINQUES PISOS EN LLOGUER • A prop estació. Apartament moblat, 1 hab., bany, tot exterior, plaça de pàrquing i subministraments d'alta .80.000 • Apartament moblat en z. Creu Roja. 1 hab., bany, plaça de pàrquing i terrassa . . .85.000 • Pis. 3 hab. + estudi, 2 banys, calefacció i jardí particular 120.000 LOCALS EN LLOGUER • A prop estació. Per a oficina 63 m2, en perfecte estat

45

110.000

C/ Valldoreix, 60 • Tel. 93 674 67 15 - 93 589 33 68 FINCAS OCCIDENTE

I N M A R B A , S.A. VENDES trssa, ascensor privat, 2 pk 65 M • Pis-Àtic. C/ Vallès. 4 dorm, 1 bany. Bon estat, • Adossada. Z. Estació. 3 dor. grans, 2 banys, ascensor. 24 M llav., mansarda, pk, pisc. Impecable. . .84 M • Pis Rambla Celler. 4 dor, 2 banys, ascensor, • Torre. Al costat de Montserrat. Solar 900 sol i vistes. Falten reformes 30 M m2, 5 dor., 2 banys, celler, calef, vistes 30 • Pis z. Parc Central. 3 dorm. dobles (1 suite), 2 M banys, terrassa 60 m2, 2 pk 49,5 M • Despatx cèntric. En zona Creu Roja, 100 m2, • Àtic Cl Tetuan. 4 dorm., 2 banys, saló 40m2, amb 5 divisions i molta llum 24 M trsa 60m2, z. comun., pk 58 M • PISOS I PLACES DE PÀRQUING en diver•Adossada. Z. Estació. 4 dor., 2 banys, llav., ses zones en VENDA o LLOGUER Av. Lluís Companys. 52 • Tel. 93 674 77 76 - 93 589 42 05

VENTAS • Pròxima construcción en centro de pueblo. Magnífica vivienda unifamiliar, 4 habitaciones, aseo, 2 banos comp. (1 suite), cocina-office, amplio salón-comedor, acceso directo a jardín, estudio abuhardillado, solàrium, 2 plazas de pàrking y trastero. Alto standing. . . .54, 5 M • Can Magí. 2 habitaciones, bano, cocina-salón-comedor, jardín, suelo parquet, calefacción. Trastero. Zona comunitària con piscina 31 M • Coll Fava. Obra Nueva. Piso de 3 habitaciones (1 suite), 2 banos, cocina-office, salóncomedor, jardín privado de 83 m2. 1 plaza Pàrking. Trastero. Zona comunitària con piscina. Alto standing 44 M

RIVER I M M O B . & SERVICE salón-comedor, zona comunitària con piscina i VENTAS • Piso Z. Torreblanca. 60 m2, 3 dormitorios, plaza de pàrquing. Muy soleado y con vistas a 36 M bano completo, cocina-office, salón-comedor Collserola y terraza 26,5 M •Àtico dúplex. Superfície const. 132 m2, 3 • Àtico dúplex/buhardilla. Z. Monasterio, dorm., 2 banos, cocina-office, z.comunitaria 48,9 M superfície construida 95 m2, 3 dormitorios, con piscina i plaza de pàrking bano y estudio con solàrium 29,5 M • Torre adosada. 240 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 2 2 • Z. Torreblanca. Superfície construida 110 m , banos completos, aseo, estudio 30 m , terraza 3 dormitorios, 1 suitte, 2 banos, cocina-office 20 m2, 3 plazas de pàrking, jardín 35 m2 y zona con lavavajillas y salón-comedor 35 M comunitària con piscina 69,8 M • Z. Golf. 2 dormitorios, bano completo, cocina,

C/ Castlllejos. 3 1 • Tel. 93 675 18 48

Plaça Octavià, 4 • Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 03

CASAS CASAS i G., S.L. LLOGUERS • Av. Lluís Companys. 90 m2, 4 habitacions, cuina i bany complet, lavabo, llum, aigua, gas i telèfon. Molt a prop de l'estació 98.000 • C/ Sant Ramon. Pis 80m2, 3 habitacions 65.000 • Av. Lluís Companys. Pis 100 m2, totalment reformat (parquet, calefacció gas, portes, cuina, bany complet, pintura, etc), 3 habitacions 105.000 • C/ Sallès. Local 115m2 100.000 2 • C/ Castillejos. Local de 60 m 50.000 • C/ Enric Granados. Local (planta i pis), 150 m2 150.000 • C/ Sant Antoni. Local 50 m2 70.000 Av. Lluís Companys, 22 • Tel. 93 674 14 91 - 93 674 14 97 DOING IT • Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 287 VENDES • Ref 515. Valldoreix. Solar 2.000 m2, edificats m2 edif, solar 600 m2, pàrking 2 coches, 4 2 300 m , 6 habitaciones, salón, comedor, coci- hab., 2 banos, aseo y cocina completa .76 M na grande, 3 banos, aseo, calefacción, piscina • Ref. 506. La Floresta. Nueva const, solar y barbacoa. Para entrar a vivir 160 M 661 m2, edificados 118 m2, 4 hab., 2 banos y 38 M • Ref. 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que acabados de calidad nuevo, pi. pàrking grande, soleado, vista ajardi- • Ref. 511. Valldoreix. Solar 1.500 m2, edifica2 2 nada/piscina int, calef. y aire acond. .39,5 M dos 200 m , 4 hab., comedor 50 m , calef, pàr• Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet. king 6 coches i zona asfaltada 75 M restaurada, 4 hab. + estudio, cocina, 3 banos y Tasaciones gratuitas. Necesltamos torres y terrepatio interior. Buena zona 67 M nos para cubrir demanda de nuestros clientes. Rbla. Mn. Cinto Verdaguer, 19. Valldoreix • Tel. 93 590 03 79 MONIKA RUSCH - Empresa germano espanola de Servicios Inmobiliarios TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIDA óQué hacemos? Ofrecemos un servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección cuida especialmente el buen estado de cocinas y banos. fcCómo trabajamos? Nuestra filosofia de servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez* Eficàcia* Trato y seguimiento personalizado 4'Dónde operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. ^Nuestros clientes? Multinacionales, Entidades financieras y Consulados. <,Idiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalàn y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMÍLIAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT C/ Beltran i Rózpide, 8. Barcelona • Tel. 93 204 55 20

STILO PISOS EN VENTA • Z. Torreblanca. 78 m2, 4 habitaciones. Reformado 23 M • Z. Cànovas del Castillo jto. Rbla. Ribatallada, 5 hab., 2 banos 32 M

vehículos. CENTRICO 175.000 SOLARES • Valldoreix. 800 m2, cerca estación, fachada a 2 calles 56 M • Sant Cugat. 766 m2, i vista al golf. .63,5 M SOLAR EQUIPAMIENTOS PISOS EN ALQUILER • Valldoreix. Jto. antiguo Hotel Rusinyol. • Jto. 4 Cantons. 3 hab. Comedor, cocina, 1 2.200 m2. Apto residència geriàtrica, clínica, bano, terraza 85.000 colegio, etc. LOCALES PÀRKINGS EN VENTA • Apto solo almacén. 500 m2. Entrada de • C/ Girona, junto Ribatallada 2.300.000 C/ Villa, 1 - local 8 (entrada per Dr. Murillo, 21) • Tel. 93 674 88 01 LEÓN TOMÀS PISOS I CASES EN LLOGUER • Av. Vullpalleres. Adossada moblada, amb jardí privat, 3 hab, 2 banys comp., cuina-equip., 2pk. 280.000 ptes/mes. (despeses de comunitat incloses). • Rbla. del Celler. 3 hab, 1 bany complet, ampli sal-menjador. Excel·lent situació 29 M PÀRQUINGS • C/ Balmes En venda LOCALS EN LLOGUER • Local en lloguer al carrer St. Tomàs. • Al costat del Monestir. 200 m2. • Avinguda Francesc Macià (Coll Fava). 55 m2. Ideal per a negoci. • Molt cèntric. 32 m2. • Al costat de la plaça Pere San 65.000 Passatge del Celler, s/n • Tel. 93 589 49 44 AUGUSTA VENDES • Z. mercat vell. Pis 90m2, 3 hab., bany, cuina, balcó, calefac 25 M • Pg. Torreblanca. Pis 83m2 útils, 4 hab., 2 banys, saló 21m2, 1 pk. Molt cèntric 32,550 M • Z. Torreblanca. Pis seminou, 98 m2 útils, 4 hab., 2 b., lpk + traster, z. comun., pisc 44,1M • Z. Ajuntament. Casa adossada, 4 hab. + estudi 40m2, 2 banys + lavabo, jardí privat 25m2, garatge 3 cotxes 53,5 M • Valldoreix. Casa aïllada 302 m2, terreny C/ F. Moragas, 3 1 . Tel. 93 675 43 6 1

SERVEIS 2.266m2, 4 hab. + despatx, 4 banys, piscina, barbacoa, totalment reformada 150 M LLOGUERS 2 • Coll Fava. Pis seminou 85 m , 3hab., 2 banys, 1 pk, zona com. amb piscina 160.000 • Ctra. Vallvidrera. Pis seminou 85 m2, 3 hab., 2b., lpk + trast, zona com. piscina .160.000 • Av. Cerdanyola. Local nou 170m2, pati 25m2. 200.000. ADMINISTREM COMUNITATS DE PROPIETARIS. DEMANI'NS PRESSUPOST. • C/ F. Macià, 75. Tel. 93 675 91 51


DÍJOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

GUIA COMERCIAL Guia pràctica TORTOSA PUIG Si. Bonaventura, 13 Tel. 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya, 22. lr 2a Tel. 93 674 41 64 GESTIÓN ACTIVA DEABOCADOS R Casals, 40-42, bx. ww.gestionactiva.net Tel. 93 675 92 80 EULÀLIA PINYOL M. Faries, 15 A - k. D Tel. 93 674 44 69 II GRIERA CABELLO F. Moragas, 5, 3r 3a Tel. 93 674 44 94

ALUMINIS GARRIGA Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02

FUSTER I FREIXA. ARQUITECTES, SCP. La Mina, 17, L. B Tel. 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 Tel. 608 49 45 19 DAIMIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4r la Tel. 93 675 18 03 JORDI ( l l i BORRELL Av. Vall d'Or, 2 Tel. 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. Rius i l'au li't. 13 Tel. 93 589 4147 MARTÍ F1NET MIRA De la Creu, 25, lr Tel. 93 589 30 65

M* DEL MAR EJARQUE De la Creu, 25 - bx. Tel. 93 674 51 11

lir·fWliWl·H-l J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12 AGENÇAT Sant Antoni, 18 Tel. 93 675 00 17

••rrWHillTl DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D Tel. 93 674 44 69 BELL& ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

CABANAS Santiago Rusiüol, 54 Tel. 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

'HMhrW

CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65

RODÓ Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 Tel. 93 589 31 21

HVl·rUTl^li.fl CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pd. 125 Tel. 93 589 38 06

CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

TOBELLA Santiago Rusiüol, 49 Tel. 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 Tel. 93 589 02 71

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 Tel. 93 674 13 81 Tel. 93 675 18 20

PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00

TUBAU Mercat Pere San Parada 104 Tel. 93 589 14 18

T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tl. /Fax 93 674 34 75

TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix Tel. 93 674 57 47

CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 674 19 03

SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 01 60

EL PUNT Copes i sopars Tel. 670 59 40 01

ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo, 4 Tel. 93 674 65 00

ARPALl Valldoreix ,45 Tel. 93 674 96 02

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12

COPISTER1A THER Sant Antoni, 24 Tel. 93 589 74 42

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 31 00

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 Tel. 93 589 38 52

T.M.G. Eip. i vendes Av. LI. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37

BAR STOP Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Marti, 10 Tel. 93 589 47 90 CABALLU PETIT Cerveseria Tel. 93 674 10 05 GAUDÍ CAFÈ Me. de Torreblanca (davant dels cinemes)

Hi;iii'ti'l„HiHM CARREFOUR Rubi-St. Cugat, km 4 Tel. 93 565 49 00

TALLER JERONI MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

••HiMi'llH'M

V1CAT 2 Camí Can Calders, 8 A Tel. 93 675 20 01

OFINOVA Lluis Companys, 18 Tel. 93 675 23 73

BELSCON XXI, SA. Camí Can Calders, 10-2nla belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 Tel. 93 674 03 08

CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 4 Tel. 93 589 28 33

M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. Tel. 93 674 26 24 Tel. 93 417 07 59

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 Tel. 93 674 79 68

LA J1JONENCA Major, 29 Tel. 93 675 25 86

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64

HWiWm'jtott

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí del Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72 GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79 SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81 SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

UESC Cànovas del Castillo, 9 Tel. 93 675 23 90

FUSTERIA EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68

I : M " '.';::·jTr'i?3.:i*.i MC DONALD'S Centre Comercial Sant Cugat Tel. 93 674 46 54

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76 SALA RUSI1NOL Santiago Rusinol Tel. 93 675 47 51 CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02 POU D'ART Balmes ,35 Tel. 93 590 60 86

HERBOLARIS DIETÈTICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

•ITf'W·H'IWfli HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix Tel. 93 674 75 98

WALL STREET INSTITUT Av. LI. Companys, 15 Tel. 93 589 60 72

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32

•w.',i*.iy.fflrai

JOGUINES NINS Villa, 9 Tel. 93 674 13 96

Vegeu pàgines 44-45

E i éiL·. APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60 PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56 VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

1ISI23S2SSSS1 A. ZAMORA, S.L. Mn.Cinto Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 Tel. 93 674 14 90

•uiiHii'.f·wqT·a RBV Francesc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55 SILUET CONTROL Esperanto, 12 Interior baixos Tel. 93 589 23 43

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 11 40

L'AMIC IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32

MIREIA'S Valldoreix, 33 Tel. 93 674 99 40 ANNA FUSET Santiago Rusinol, 45 Tel. 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 Tel. 93 674 45 71

WtESMMMM ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42 ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18 LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 78 00 LES PLANES Tel. 93 675 51 05 LLIBRERIES PAPERERIES

•KÍÍ22EJBÍ ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix Tel. 93 674 60 28

BOTÀNIA Jardins i terrasses, disenys i realitzacions de professionals experts. Tel. 93 675 61 16 Tel. 649 094 100

GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel. 93 674 36 94

L'AMIC IMAGINARI Rambla del Celler, 89 Tel. 93 674 01 07

LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

MÀRMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons-Campoamor,12-N. 3 Tel. 93 675 51 08

ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel. 93 589 19 31 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ MATERIALES RIOMAR S.L. C/ 1,61 (Can Barata) Tel. 93 588 02 49

LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 38

•ftlrtnilfrHifl MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80

MOBLES I DECORACIÓ CARRÉ MOBLES Fcesc. Moragas, 33 Tel. 3 674 09 95 Tel. 93 674 15 50 CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 Tel. 93 589 00 14 MAJIK Sant Jordi, 29 Tel. 93 589 02 66

Amb La Guia de Sant Cugat hi sortirem tots guanyant Distribució a totes les llars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat

Guies Dades d'interès i la millor cartografia

L SEU ESPAI PUBLICITARI

Locals IM c»t»íuoy» SL

93 674 86 61


GUIA COMERCIAL

DijOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

4r"T

Guia pràctica LA GARRIGA VERDA Av. Rius i Taulet, 120 Tel. 93 544 24 11

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 Tel. 93 589 72 32

•'NiltiK'KHiil'M

1NDUBRUC

TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97

STANZA Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 Tel. 93 589 88 55

PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 17 32

Av. Ragull, 9-19 Tel. 93 589 00 23

CONSTRUALPA Santa Maria, 9 , lr la Tel. 93 589 01 51

• »«*• SÀBAT Santiago Rusinol, 46 Tel. 93 675 12 99 LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel. 93 674 07 71

BLUE MOON Major, 16. Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 43 Tel. 93 589 43 55 CAMPMANY Valldoreix, 16 Tel. 93 674 14 82 LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5 1*0*1 6

Tel. 93 589 86 69

MUSICAL ST. CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

VALLÉS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 89 18

BOIIEMA CRYSTALL Valldoreix, 49 Tel. 93 589 72 02

CARNÉ I BOSCH Fcesc. Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88 TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel. 93 589 44 95

G2ÏB222EÍ2EJ GENEVIEVE LETHU Villa, 6 Tel. 93 674 03 16

KWfflKíiifty mwm

CUCARRC Santiago Rusinol, 30 Tel. 93 674 55 80 ROBA PER A LA LLAR

SALUMS Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52

FALGUERA Villa, 1 Tel. 93 675 24 01

rea

ii'im.wüiivtam BENETTON Santa Maria, 21 Tel. 93 674 85 02

PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

FORMA'S Elies Rogent, 18 A Tel. 93 675 40 06 JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtes, 5 Tl. 93 675 61 70 JUANI Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99

SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n Tel. 93 589 89 99

FERRON Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47

•>•;•'„;,-•

• '.'Vivií-I

POLLERIA IMMA Mercat Torre Blanca. Parada 1-5 Tel. 93 675 13 89

REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74

••HirVíHi>Hi« MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71

TATER'S Sant Antoni, 62 Tel. 93 675 55 06

RESID. 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

AUX-VYD Av. LI. Companys, 50 Tel. 93 589 17 99

1]

TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

' , ' 1P

AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Av. Cerdanyola, 49 Tel. 93 589 87 02

LEONELLI, S.A. COMPONENTS ELECTRÒNICS PERA MOTOCICLETES Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66

•fflUMiími TINTORERIA SANT CUGAT Sant Antoni, 1 Tel. 93 674 11 82

TALLER ELECTROSOL Sol, 19 Tel. 93 674 36 88

TINTORERIA SANT CUGAT Santiago Rusinol, 35 Tel. 93 674 11 83

TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç, 27 Tel. 93 674 63 62

TINTORERIA SANT CUGAT Rbla. Ribatallada, 34 Tel. 93 675 22 28

TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50

TINTORERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 2 Tel. 93 674 41 67

TALLERES MENA Pg. Torre Blanca, 13 Tel. 93 674 53 01

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta Tel. 666 42 8142

ASS. RÀDIO TAXI Tel. 93 589 44 22 Tel. 93 675 51 51

IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Homeopatia per animals

USSIA TOURS Plana Hospital, 10 Tel. 93 589 61 50

Tel. 93 674 69 45 Tel. urgències Tel. 608 89 81 36 Tel. 93 674 69 45

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 Tel. 93 674 08 11

VETERINOS Hospital obert les 24 h Rius i Taulet, 31 Tel. 93 589 71 41

Guia Mèdica CENTRES DE REHABILITACIÓ

SUSANA NICOLETTI Hscohosi. MètiKle Schroth. (irup.s de relaxació. Incontinència urinària. Tractaments a domicili. Sant Antoni, 74.

Tel. 93 674 74 37

DR. FERM LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus, etc. Mútues en general. Av. Torreblanca, 2-8, 2n,A-l. Tel. 93 589 47 00

DIETÈTICA I NUTRICIÓ DRA. M. DOMIN GO GALLART Medicina general, dietètica

Dilluns, dimecres i divendres, hores convingudes. PI. Doctor Galtes, 5, Ir3a. Tel. 93 674 63 29 Tel. 93 589 64 83 CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà Dra Rosario Sagarna - Dra. Llum García. Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8 2a planta, desp. 12. Tel. 93 589 43 57

CONSULTORIS CENTRE MÈDIC

CENTRE MÈDIC SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26

• ilVIlV.VJi SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia. Assistència Sanitària Fiatc. Asisa. Cl Villa, 49. Tel. 93 674 48 72

f |

hi l ' M

•il'hiH'MiM

CERVAL, GERIATR1A DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans a domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació. Cl Àngel Guimerà, 3. Tel. 93 674 08 04

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada, 20, lr 3a Tel. 93 674 72 16

INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens, control de malalts, ajuda a la llar, trastorns especials. Salut ireservesa domicili.

Av. Torre Blanca, 2-8, 3r, desp. 11 i 12. Tel. 93 589 39 67 TELEASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid, segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA. Tel. 93 589 39 67

CLÍNICA ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ TEMPORO MANDIBULAR Av. Torre Blanca, 2-8, 2n A, despatx 6. Tel. 93 589 03 96 Tel. 93 675 22 12

Previasa. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili. Tel. 93 589 39 26 Tel. 609 33 10 80 Dra. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domicili. Mútues. Major, 36, 2n. Tel. 93 674 00 25

CLÍNICA DENTAL MAJOR Dr. Ricardo Pineiro Lemoine PI. Unió, 3,2n la. (LI. Companys/Colom) Tel. 93 674 72 40

•'/, ;•;,',•>•.„;• LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusinol, 17, baixos. Tel. 93 589 60 55

MEDICINA NATURAL

AYUR Naturopatia i teràpies alternatives. PI. Ajuntament. Tel. 93 675 63 39

METGES DE CAPÇALERA

J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av. Torre Blanca, 2-8. Assistència Sanitària. Agrupació Mútua. Sanitas. M. Fiatc.

•m'IMHVi CENTRE DENTAL I QUIRÚRGIC SANT CUGAT

DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. Dl adv 9-13 hi 1620 h. Pg. St. Magí, 22, bx. Tel. 93 674 23 35

Plaça Dr. Galtes, 5 lr2a. Tel. 93 589 00 00 CLÍNICA DENTAL AUTRAN Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca, 2-8 2a pi. desp. 11. Tel. 93 675 08 03 CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9, lr 2a. Tel. 93 589 70 40

CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23-25. Ir3a Tel. 93 675 64 77

•'linWlüWM CENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21. Tel. 93 589 51 06

JOSEP M. FREIXEDES Malalties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes. cirurgia del peu. Hores convingudes. Tel. 93 589 63 13 Tel. 629 16 95 36

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur. Previasa. Assistència Sanitària. Medifiatc.

Francesc Moragas, 48, ent. 2a. Tel. 93 675 48 53

WKMSMMÈ

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20, lr3a. Tel. 93 674 72 16

CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia,

psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Galtes, 5, 2n3a. Tel. 93 589 40 51

AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis. Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37 DRA. ANNA PUJIBET I ALDES Pediatria. Vitalicio Salud. Mapfre. Endavallada, 21, lr. Tel. 93 589 29 95 Tel. 93 674 20 79

DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27, 2n la. Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depres-

7? 9 3 5 8 9 0 2 6 6 C. S a n t J o r d i , 2 9 0 8 1 9 0 SANT CUGAT

jOfinova|

« I N T E R I 0 R E S .

Anunciar-se en aquesta secció

Estem preparats per a vosaltres.

costa molt poc

c / Av. Catalunya, 8 - 1 0 Tel - Fax. 9 3 . 6 7 4 . 5 6 . 1 2 hrtp//empresas. arrakis.es/gdee. e-mail: germaner@teleline.es

INSTITUT DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) Rambla Can Mora, 15- Iria. Tel. 93 587 91 87

DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona, 21, lr 3a. Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34

TOC0GINECOL0GIA I OBSTETRÍCIA DR. JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 21, 2nla. Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas,

DR. JOSÉ CARLOSVALDÉS Traumatologia, artroscòpia i cirurgia ortopèdica gral. Especialista en espatlla. Cirurgia ambulatòria de galindons. Mútues. Hores convingudes. Centre Mèdic Sàbat. Cl Santiago Rusinol, 2. Tel. 93 674 15 26

Aitfa Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201

Dr. JESÚS CARNICER: Pediatre, Gastroenteroleo

«>3

589

^2

82

EVA W de LA PENA: Logopeda infantil

SlLVIA LLUMA: Psicòloga intantojuvenil

Dr. OSCAR ASENSIO: Pneumoloqia i al·lèrgia pediàtrica

I si ets subscriptor et sortirà gratis

mataria! i mobiliari d'oficina Av. Lluís Companys, 18 Tel. 93 675 23 73 Traumatologia, Artroscòpia y C iruj>ia O r t o p è d i c a

òiluet-Uontrol

Dr. JOSÉ CARLOS VALDES

Centre Mèdic Sàbat. C/ Santiago Un si noi, 2. Tel 93 674 15 26

JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària. Previasa. Medytec. Policlínic. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a-10. Tel. 93 589 18 88

M. D. CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26 Tel. 93 674 01 47

Hi col·laboren:

papereria - informàtica

Agrupació Mútua, Allianz. Asit. Sani u'n i.i, Asisa, Aresa, Caja Salud, Caser, Cygna, H.N.A, M ú t u a G r a l . C a t a l u n y a , S a n i t a s , Sersanet, Vitalicio y otras.

125, lr2a. Tel. 93 589 13 07

AL N E N I ADOLESCENT

• •

íT\PfïlO

sions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r A, desp. 11 i 12. Tel. 93 589 37 87

NOVETAT: EXTENSIONS Meno extrallargo en unes hores 100% cabells naturals Tel. 93 589 46 51

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes Cl Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Tel. 93 589 35 48

KH

CENTRO DSALUD OCULAR

Dr. J . Armentia Dra. A. Matheu HORAS CONVENIDAS

C/Dr.Murillo,21 Tel. 93 589 51 06


4 8 PUBLICITAT

DÍJOUS 5 abril del 2S

el diari de Sant Cugat

E o u

5

d o tn "g oi 3 TO LO

o

c

I §1 00 O

ro

00

00

o

o

c £

CT% oi LO un

O

n oi

m o>

CL

x

1

ro

ï

a> I—

LL.

u ^

5

C06II

MULTIMEDIA En una era on les noves tecnologies tenen un paper primordial en el món de la comunicació, és vital tenir en compte les àmplies possibilitats que aquestes ens ofereixen. Amb els nous mitjans podrem fer arribar el missatge a un públic més ampli, d'una forma dinàmica i novedosa. A P&E posem al seu abast un equip professional capaç de combinar la creativitat i el disseny amb les eines més actuals de comunicació (webs, CD interactius, animacions, presentacions audiovisuals, gràfica televisiva,...) per difondre d'una forma més innovadora la seva imatge. A P&E Comunicació treballem per la seva imatge.

P&E The Creative Answer

IDENTITAT CORPORATI VA.COMUNICAC10 GRAFICA.D ISSENY EDITORIAL.PUBLICITAT.ESTANDS.MULT I MED I A


GUIA COMERCIAL

DijOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Guia gastronòmica

49

La R e c e p t a de Ma. Àngels Quadras

BAR. REST. ARNAU P Fcesc. Macià, 71- Ic. 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

CAN CASOLETA St. Bonaventura, 39-bx. 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

GAUDÍ CAFÈ Me. Torreblanca Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes

LA MASIA Av. Corts Catalanes, s/n 93 589 34 45 Cuina catalana casolana

BAR BOKATA Plana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

CABALLU PETIT RiusiTaulet, 19 Tel. 93 674 10 05 Cerveseria

GRANJA AUGUSTA Plaça Augusta, 4 93 589 88 90 Cafeteria

LA PASTA BOIXA Alfons Sala, 24 93 675 15 03 Pizzeria, creperia

BACCO Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

EL CASINET Camí Can Ganxet, 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

ITALIANS Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

MAS ROIG Plaça Mas Roig, 4

CABASSA CASTAfiO Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

EL JORDI'S Sant Jordi, 39 93 674 II 18 Amanides i entrepans

LA CANTONADA PI. Dr. Galtes, 5-lc. 8 93 589 23 32 Creps. amanides, menús

MASIA AMETLLER Cm. Can Ametller, s/n Obert tots els dies de l'any. Tel. 93 589 22 52 Salons per banquets, convencions, etc.

CAFÈ AUDITORI Pla del Vinyet, s/n. Tel. 93 674 69 73 Cafeteria: de dm a dg Bar musical: dv i ds

EL MESÓN Plaça Octavià, 6 93 674 10 47 Braseria i cuina de mercat

LA GRANJA St. Antoni-plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

PAÍ PA Sant Jordi 93 589 49 45 Menú diari. Baguets calentes

CAFÈ SQUASH Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 587 93 % Menú diari i de festius.

EL PEROLET Pg. Fces. Macià, 67 93 675 53 03 Cafè Restaurant

LA JIJONENCA Major, 29 93 675 25 86 Gelats i turrons artesans

TORRADA GRILL Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Creps. amanides,

CAN EDO Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

EL PUNT Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

LA JIJONENCA Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats i turrons artesans

CAN BARATA Ctra. Rubi-Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargols a la llauna i an.vs negre

FRANKFURT LA PALTA Rbla. Can Mora, 24 93 589 50 11 Frankfurt!

LA JIJONENCA Villa, I/Murillo, Ic. 4 93 675 34 02 Gelats i turrons artesans i serv. de cafeteria

93 675 00 86

Xai, entrecot a la brasa

BACALLÀ AMB MEL

INGREDIENTS - Bacallà -Mel -Farina -Aigua -Sal - Pebre - Canyella - Oli d'oliva

ELABORACIÓ Després d'haver-lo bullit i escorregut, es fa una pasta, feta amb farina i mel, una cullera de mel i mitja de farina amb poca aigua, sal, pebre i canyella, i es remena tot bé. Els talls de bacallà els passem per la pasta feta, i els tirem a la paella amb oli d'oliva ben calent. Quan siguin rossos, els traiem i els podem servir escorreguts.

CONSELL Recepta de l'any 1850. El bacallà s'ha de posar en remull el temps necessari fins que estigui al punt. Ni fat ni salat. La canyella: la millor és la de Ceilan (Sri Lanka). El pebre, tant pot ser blanc com negre, és un producte del mateix arbre.

Els ofereix el servei per a:

Elige el sabor de tu

Aniversaris Celebracions

[afí Auditori s n a c k

Recepcions Festes

-b a r

Pla del Vinyet, s/n Centre Cultural

Etc. més tnfóíWKw:»»;

(^JAMÓN

£ j f VACUNO

•; S 9 Ò . 0 3 4 2 --•••:•

per carn de la bona

ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

Carrer de b Torre, 14 Tel. 93 674 12 85

^A^AHBMMMIA^AV

^

POLLO

( ^ p CERDO

al Mercat Torreblanca (davant dels cinemes)

II

<&0

MENÚ DISSABTE 1.150 PTS

Mercat Pere San Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18

Augusta

Tel.93 589 88 90

MASIA

Tota una tradició < ^ J PESCADO

( i i i t

Sant Cugat Centre comercial

PLPere San, 6 (Mercat Vell) Tel. 93 589 72 74

rnjs

ESPECIALITATS EN BRASA

MENÚ DIARI O Sant Jordi, n° 33-35 Tel. 93 587 93 96

Cuina catalana i casolana M e n ú diari: 1.100 ptes. Tel. 93 589 34 45

Carns i verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

Passeig de Rubí, 108

Tel. 93 674 57 47 •

Ramon Escayola, 57 Valldoreix

Tel 93 675 00 52

ut '• mÀ

SM«O WíA

•K>. -

'-. nj A f V

1 PW\ - ^'*^r

>v V v ^ * ^

.*

N!

RESTAURANT

fWOSOW* Hi UON

Com sf fos de tota la vida

la xocolata... *fv»fw e l l entrepans... 4 f v # f i • I cafè... 4Jfv*f% la» pastos... « K f f v al sals... <Hv#H

«A*«M£ f UKI

Menú diari i entrepans fM« <fAfT«Ai < ' * J«u*/ fWÏl. # t

Camí de Can Ganxet, 47 Tel. 93 589 50 83

1*v. « «4 SO «* 0l'*0

PI. Octavià, 6 Tel. 9 3 6 7 4 1 0 4 7

BAR R€STAU«ANT

< . C i i i t

ZBÜÏl Bar Restaurant

Granja-Bar

Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

j

Plaça Augusta,4

%*** i

w VW yjy/+ï

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

Pi. Barcelona Tel. 93 675 52 46


50AGE

DÍJOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

La Ràdio 91.5 FM De dilluns a divendres

A LES 14.00 H

A LES 8.00 H

A LES 20.00 H

Segle XXI (dimecres). Programa de debat i entrevistes amb Oriol Junqueras i Àlex Asensio. Didascàlia (dijous). Programa d'arts escèniques amb Pep Tugues. L'estrena (div). Programa de cinema amb Jordina Reinón i Xavi Torres.

Primera plana. Informatiu amb Geni Lozano.

Notícies de les 8. Resum de l'actualitat local.

A LES 23.00 H

A LES 10.00 H

A LES 20.30 H

Versió directa. Magazín amb Clara Borrell.

L'esportiu. Informatiu d'esports amb Ivàn Penas.

A LES 12.30 H

A LES 21.00 H

Estoc de pop. Ràdio fórmula amb Iolanda Casas i Salva Vallvé.

Ni de conya. Programa d'humor amb Roger Jové i Marc Serra.

A LES 13.00 H Sant Cugat avui. Informatiu amb Josep M. Miró.

A LES 13.30 H Actualitat esportiva. Esports amb Anna Barreda.

A LES 13.40 H Amb molt de gust. Programa de gastronomia amb Pep Blanes.

Rock World (dimarts). Música pop rock amb Ivàn Medina. 'Chill Out' (dimecres). Música chill-out amb Marta Tobella. Jazz Cava (dijous). Música de jazz amb Josep M. Alvira. Dance Legend (dimecres). Música dance amb Jean Misslin.

Càsting (dilluns). Programa d'entrevistes amb Magda Méndez, Jordi Ramos i Emili Bella. Ni de conya (dimarts, dimecres i dijous). Programa d'humor. Repetició. L'hora bruixa (divendres). Programa d'esoterisme amb Carles Roca i Noemí Artero.

Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé. Fora de joc (dimarts). Tertúlia esportiva amb Carme Reverte.

Diumenge

A LES 9.00 H Bon dia. Amb Joan Vallvé.

A LES 9 . 0 0 H Missa de diumenge.

A LES 10.00 H

A LES 10.00 H

Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos.

Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

A LES 13.00 H

A LES 13.00 H

Avantmatx. Esports amb Carme Reverte.

Esport en marxa. Informació esportiva amb Carles Murillo i Ignasi Traperho.

A LES 14.00 H Ràdio Play. Música amb Sònia Carmona.

A LES 14.00 H

A LES 16.00 H

A LES 16.00 H

Tal com érem. Amb JM. Alvira.

A/imut. Amb Jesús Torné.

Didascàlia. Repetició.

A LES 18.00 H

A LES 23.30 H

A LES 17.00 H

L'estrena. Repetició.

Enyorada Blancaneus (dimecres). Espai de poesia amb Jordi Lara i Joan Puntí. Bones notícies (dijous).

Música pop. Amb José Miguel Garanto.

A LES 19.00 H L'àlbum. Música amb David Villena.

A LES 22.00 H

DE LES 24.00 H A LES 8.00 H

A LES 22.00 H

Dissabte

Música al teu costat. Fil musical.

Música al teu costat. Fil musical.

CADA HORA

A LES 18.00 H Bon rotllo. Magazín amb Raquel Iniesta.

A LES 2 1 H Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte.

DE 22.00 A 8.00 H

Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

Música al teu costat. Fil musical.

Farmàcies de torn

Santoral DIJOUS 5

DIJOUS 5

Beringues

Lluís Companys, 46

DIVENDRES 6

Moral

Santa Teresa, 40

93 675 33 44

DISSABTE 7

Fornós

Manel Farrés, 95 (Parc Central)

93 674 05 12

DIUMENGE 8

Isern

pg. La Floresta, 9 (La Floresta)

93 674 18 63

DILLUNS 9

Ruiz de Bustillo

ctra. Cerdanyola, 23

93 590 10 35

DIMARTS 10

Domènech

pg. St. Magí, 50

93 674 33 53

DIMECRES 11

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 31

Sts. Vicenç Ferrer, dominicà, de València. Stes. Emília, vg.; Irene, vg. mr.

93 674 04 83 - 93 589 37 08

DIVENDRES 6 Sts. Guillem, abat; Marcel·lí i Platònides, mrs.

DISSABTE 7 Sta. Joan Bta. de la Salle, prevere, fundador; Epifani, bisbe, mr.; Sadurní, bisbe.

DIUMENGE 8 Diumenge de Rams. Sts. Amanci i Dionis, bisbes. Stes. Màxima i Macaria, mrs.

DILLUNS 9 Sta. Maria Cleofàs, casada. St. Acaci i Marcel, bisbes.

DIMARTS 10 Sts. Ezequiel, profeta; Terenci i Pompeu, mrs.; Dimes, el bon lladre.

De dl. a dg. (9-22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a

DIMECRES 1 1

13.30 h): Serres (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Miia-sol) - Diumenge matí: Isem (la Floresta).

SANT

CUGAT

Sts. Estanislau, bisbe, mr.; Isaac, monjo; Antipas, mr.

SOLIDARI

Casal dels Infants del Raval Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3001 Núm. compte: 62-2500027078

Intermón Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 0765 Núm. compte: 81-0200111128

Metges Sense Fronteres Entitat: 0182Banco Bilbao Vizcaya Oficina: 5734 Núm. compte: 37-000748701

Amnistia Internacional Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0618 Núm. compte: 70-0200417948

Justícia i Pau Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3200 Núm. compte: 91-2500001851

Unicef Entitat: 0081 Banc de Sabadell Oficina: 0025 Núm. compte: 22-0001382541

Grup Cristià d'Ajuda (Caputxins de Sarrià) Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0100 Núm. compte: 57-0200662441

Mans Unides Sant Cugat Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0492 Núm. compte: 09-0200046502

Col.labora-hi!


DijOUS 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

Telèfons d'interès AJUNTAMENT

ENTITATS

PARRÒQUIA

Sant Cugat

93 565 70 00

ASD1

93 675 35 03

Casa de Cultura EMD Valldoreix OMIC PROMUSA

93 589 13 82 93 674 27 19 93 589 31 88 93 589 17 32

CPA

93 589 16 74

C.Castellano-Manchego . . .93 589 76 05 Germanor Cavis

93 589 57 98

Grup Suport Immigrants . .93 674 93 14

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Sant Cugat Comerç

CAP CAP - Urgències

LLEURE

93 589 1 1 2 2 93 589 44 55

Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 78 00 Ct. Alzheimer St. Cugat . . .93 674 23 83 Creu Roja Sant Cugat 93 674 12 34 Creu Roja Valldoreix Dispensari - La Floresta . . General de Catalunya Vall d'Hebron Sant Joan de Deu Telèfon de l'Esperança

93 674 03 22

Arxiu Gavin

93 674 25 70

Arxiu Municipal

93 674 69 93

Arxiu Nac. Catalunya 93 589 77 88 Casal Cultural Mira-sol . . .93 589 20 18 Casal d'Avis Sant Cugat . . .93 589 16 38

93 674 24 59 .93 674 76 15 93 589 12 12 93 427 20 00

Casal Valldoreix

93 674 45 99

Centre Cívic la Floresta . . .93 589 08 47

93 203 40 00 93 414 48 48

Ctre. Cívic les Planes

93 675 51 05

Cines Cinesa (reserves) . . .93 589 09 41

ASSOCIACIONS AAPP W Can Majó Vall. AAPP i VV Valldoreix AAPP Montserrat Vall. . . AA Prop. i V la Floresta . . A A W Aiguallonga Floresta

.93 674 50 49 93 674 21 97 .93 674 21 05 .93 674 20 89 93 674 51 29

AAPP i VV Mira-sol 93 674 20 18 A A W V Carme Mira-sol. .93 674 10 03 A A W St. Joan Mira-sol . . 93 674 71 03 A A W i Prop. Mas Gener . .93 674 99 43 Consumidors 93 268 45 67

Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc Coral de la Unió

902 12 41 34 93 674 53 96 93 674 10 06

Esbart Sant Cugat Llar d'Avis Parròquia Piscina Valldoreix

93 692 80 80 085

Rubí - Sant Cugat

93 699 80 80

93 204 75 03

Sant Pere Octavià

93 674 11 63

Valldoreix

93 674 05 69

1 EMD Valldoreix

POLICIA Cuerpo Nacional Municipal i Protecció Civil Municipal (Valldoreix) . . . Comissaria St Cugat DNI (Cito prèvia) Urgències

93 674 78 58 092 .908 79 51 25 93 674 76 12 93 589 30 80 091

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

SERVEIS Aigües la Floresta

93 674 20 89

Catalana de Gas

93 725 29 44

Correus

93 674 70 96

ENHER Rubí

93 699 18 92

Diumenge 8 d'abril Cicle de Circ Infantil.

FECSA (avaries)

900 74 74 74

Petit

Funerària

93 589 55 52 93 674 15 80

Hora:

Ales 12.00 h.

93 589 28 17

Lloc:

A la plaça del Casal de

93 675 26 52

SOREA

93 589 00 21

93 589 05 98 93 675 40 55

TRANSPORTS

Cultura de Valldoreix. Org.:

El Diari de St C. "EU 4 C." . .93 589 62 82

FGC

93 205 15 15

Ràdio Sant Cugat

93 675 59 59

Grua

93 674 33 71

TOT Sant Cugat

93 674 86 61

RENFE

93 490 02 02

Port

93 318 87 50

ORGANISMES OFICIALS

PRELIMINARS

Ràdio Taxi

93 589 44 22

Concurs

Hisenda

93 589 11 55

Taxis (parada)

93 674 09 97

Jutjat

93 674 66 96

Valldoreix (parada)

93 674 11 11

DE

Dissabte 21 d'abril

16.00 - 18.15 - 20.30 -22.45

CINESA 2 divendres, vigílies festiu i sessió golfa

CINESA 3 16.30 - 19.15 - 22.00

CINESA 4 Torrente 2: Misión en Marbella 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30

Cambra

de a

del

Música

Valldoreix.

de a

del

2n

Música

de

Valldoreix.

2n de

Hora:

De 18 a 21.30 h.

Lloc:

Al Casal de Cultura de

Org.:

EMD de Valldoreix i E. de Música «Andante».

T A L L E R S ÚLTIMES PLACES

Org. EMD de Valldoreix

YELMO 3 Dragones y mazmorras

.16.00 - 18.15 - 20.15 - 22.40

YELMO 4 Enemigo a las puertas

17.00 - 19.45 - 22.30

YELMO 5 En qué piensan las mujeres

17.00 - 19.45 - 22.20

YELMO 6 Malena

16.15 - 18.15 - 20.40 - 20.55

YELMO 7 Titones

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

YELMO 8 Chocolat

17.15 - 19.45 - 22.30 16.15 - 18.20 - 20.30

YELMO 9

YELMO 1

LLIURAMENT

Valldoreix. D'11.30 a 14 h, i de

16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.55

Digimon

SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius

Concurs

16.30 a 20 h.

YELMO 9

YELMO SANT CUGAT

1

PREMIS

Cambra

Horaris

Dràcula 2001

CINESA 2

Diumenge 22 d'abril FINAL

YELMO 2

En qué piensan las mujeresl9.30 - 22.05 - div., vig. test i s. golfa

Chocolat

EMD de Valldoreix.

93 478 50 00

CINESA 1

EMD de Valldoreix i E. de Música Andante.

Recollida voluminosos

93 204 22 47

16.00 - 17.45

Al Casal de Cultura de

Carrer

Aeroport

Monkeybone

Hannibal

Circ al

Carreteres

CINESA 1

Lloc:

Valldoreix.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

CINESA SANT CUGAT

Tel. i fax 93 589 8 2 6 9

Org.:

CIRC

FECSA (atenció client) . . .900 73 73 73

Cinemes Sant Cugat

Sant Albert, 5

AGENDA Abril

Hora:

Miss Agente Especial

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Repsol-Butà

BOMBERS Bellaterra Generalitat

Les Planes

Colega ,,dóndc esta mi coche?

22.45

IMPARTITS AL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Inscripcions: • de dl adv, d e 9 a 1 3 h , IOGA G Y M (NOU) al Casal de Cultura de d l t d c . d e 1 3 a 14 h Valldoreix És un treball que parteix dels avantatges del ioga i ets transporta a • ESMALTS la gimnàstica, fent dj, de 18 a 20 h treballar el cos i la Iniciació a les tècniment d'una manera ques d'esmalts més dinàmica. sobre diferents materials (coure, plata, or). Treball de diferents tipus d'es• malts (translúcids i ESTAMPACIÓ opacs), i les seves SOBRE ROBA, diferents tècniques BATIK 1 SEDA de, de 10.15 a 11.46 h (sota relleu, campeado, alveolat i fines- Disseny i realització de tral). diferents tècniques,

plantilles, per estargit, tints en fred, gutaperxa, pintura...

ORFEBRERIA oc,de18a20h Tècniques de construcció de les joies fent servir la soldadura coma base d'unió detespeces. L'objectiu del curs, és ensenyar tot allò que un mateix vol fer, però li manca la tècnica per portarho a terme.

Torrente 2. Misión en Marbella 16.00 - 18.15 - 20.15 - 22.40

m

El cinema de casa teva

SANTCUGAT 5a SETMANA

ESTRENA

ESTRENA

x Informacion y venta 24h.

902 33 32 31* 2 a SETMANA

ii i -fi

i

SALA1: 16.00-17.45 Golfa d'En qué piensan..

SALA 3: 16.30-19.15-22.00 APTA

</f2««ifWtf//UN.IVERSAL

Pàrking 2 h gratis

51

Dimarts dü de I espectatjof

SALA 2: 16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45 Golfa d'Hannibal: 00.25

SS 32 ÏM net fi estudiant universitan

uaro·tmu

[fans 65 anys

Accessos mmtfsvàlflts

SALA 4: 16.00 -18.10 - 20.20- 22.30 GOLFA: 00.35. 13 ANYS

Venda uutcipada

lesiones


52

Dijous 5 abril del 2001

el diari de Sant Cugat

SANTCUGATENCS 4

«s*.

'Hem canalitzat l'explosió cultural de la ciutat99

r

Personalitat

° Dolors Vilarasau Dolors Vilarasau, cofundadora I directora de la companyia Tetrateatre, ha estat la coordinadora de les activitats paral·leles de les jornades d'Art a Debat, que des de I ' l de març i fins T

aquest dissabte ha organitzat la Fundació Sant Cugat. Vint han estat les moltes i diverses activitats que s'han dut a la pràctica. Tot i ser-ne la primera edició, ha estat tot un èxit. Fotografia: ENRIC FABRE

fci

ra que tot això ha anat adquirint. El cert és que fent els pronòstics més optimistes no pensàvem que obtindria aquest èxit tan important que ha tingut.

Àlex López / SANT CUGAT Quina valoració fa de les activitats complementàries de les Jornades d'Art a Debat que finalitzen dissabte?

Com qualificaria la resposta dels santcugatencs?

És una valoració molt positiva. Hi ha hagut una gran quantitat de gent que han fet possible aquestes activitats. Necessitàvem la col·laboració dels artistes, que ha estat extraordinària i desinteressada. Amb aquest resultat final. Sant Cugat ha íjílemostrat l'excel·lent moviment cultural i artístic de la ciutat. En realitat, el que hem fet és canalitzar l'explosió cultural que hi ha a la nostra ciutat.

Han participat moltíssim. Per exemple, un dia es va demanar en un dels pòdiums que es ballés claqué. I van pujar quaranta persones al damunt de l'escenari. La gent n'ha tingut una idea molt participativa i ho ha acceptat molt bé. Quan vau muntar aquestes activitats, què us proposàveu?

Aquesta ha estat la primera edició i ha estat tot un èxit...

Aquesta és la veritat. Quan ens vam plantejar aquestes activitats paral·leles ho vam fer com a complement del que es feia a l'Escola d'Arquitectura. De sobte, ens van inundar les propostes, tot i que mai es va fer una convocatòria oberta. Només de sentir que es feien aquestes .«activitats, molta gent ens va fer propostes que hem intentat que totes estiguin plasmades en el programa. Ens va desbordar la imaginació de la gent. El públic ha respost magníficament. Quan van començar a organitzar el programa d'activitats, esperaven una resposta « o m la que heu tingut?

Era una incògnita. Al principi, ens vam adonar que eren activitats molt imaginatives però, sobre la marxa, ens hem anat trobant amb l'envergadu-

JORDI CASAS

Hi havia dos objectius ben clars. Un era que l'art, de vegades, fa una mica de por i tot i que la gent consumeix art, que va al teatre, que escolta música, moltes vegades no veu a l'art com a necessari en la seva vida quotidiana o, simplement, no se n'adona. Era una mica fer que ja que la gent li costa apropar-se a l'art, que l'art s'apropés a la gent. És allò de si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya va a Mahoma. Es tractava, doncs, de dur l'art al carrer. Fer que l'art formés part de la vida quotidiana de la gent. I aquesta ha estat la idea bàsica. S'han fet diverses activitats com al CAP, al Mercat de Torre Blanca, etc. Que la gent, passejant per Sant Cugat, anant al metge o a comprar al mercat, es trobés de cop amb manifestacions artístiques. L'altre objectiu que ens proposàvem és que ens interessava més el procés que l'acabat. En aquest sentit, hem d'esmentar el Taller de Raku, el Grup de Gravat, l'assaig comentat de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat...

óTambé us ha sobtat la participació de gent que no coneixíeu que també es movia en aquest contorn?

Això ha succeït, sobretot, en els pòdiums oberts, en què hi ha hagut una participació d'unes vint-icinc propostes diferents d'activitats artístiques. I dins d'aquestes activitats hi ha la gent que ens movem per la ciutat en el món de la cultura i l'espectacle, però també hi havia un 40% de santcugatencs que jo personalment desconeixia. D'aquesta manera, tota aquesta gent han disposat d'una oportunitat per demostrar tot allò que estan fent, com el grup Pacheco, el Centre Cívic de la Floresta, o de la Noemí Ramos. Mans a l'Obra ha estat l'activitat que ha tingut més ressò, no creu?

Ha estat emblemàtica. És la que quedarà com a símbol. Des del primer moment, ens vam dir que seria bo que d'aquestes activitats complementàries en quedés alguna cosa. També ha estat una reflexió sobre qui ha de fer una escultura pública. En una ciutat, amb quins criteris hi ha gent que té una escultura pública i n'hi ha d'altres que no. Vam pensar que aquests nens i nenes de 3 anys que representaven el futur que era molt bonic que un emplaçament de la ciutat hi hagués aquesta escultura col·lectiva. cAlgurtes de les activitats, com els pòdiums, les repetireu la primavera de l'any vinent?

De vegades, el debat tampoc no cal que sigui a nivell teòric. Els pòdiums han demostrat ser molt participatius. La idea és que la Fundació Sant Cugat faci uns pòdiums.

Digueu-ne personalitat o identitat, tant se val. Estem parlant de la voluntat de mantenir certes característiques que ens diferencien dels altres. Aquest tema, i per raons òbvies, als catalans ens ha produït força maldecaps. Però no pico tan alt, no vull anar més enllà d'aquests quaranta-vuit quilòmetres quadrats en els quals ens ha tocat (o hem triat) viure. No cal remenar gaires papers per saber que Sant Cugat a principis de segle era un poble de mala mort. El tren, poc després, va portar nou material humà (una bona part d'estiueig). Els anys cinquanta, seixanta i part dels setanta van portar nova humanitat, aquesta venia de més lluny i va contribuir perquè vinya i Sant Cugat deixessin de ser sinònims. I finalment, i com ha recordat un prohom local, l'anterior alcalde va oficiar el trànsit definitiu i irreversible a la ciutat (aviat gran) metropolitana que som avui. Però, realment, què som? La ciutat adossada per antonomàsia? Terra d'artistes (tema sobre el qual no sé si les jornades de la Fundació deuen haver aportat una mica de llum)? La ciutat receptora de grans equipaments i infraestructures, que ens aporten luz, brillo i esplendor (llegeixi's Hospital General de Catalunya, Arxiu Nacional, Centre de Restauració de Béns Mobles o estació del TGV)? El paradigma de ciutat cara (això sí, acollidora de tota la beautiful people del nostre entorn)? La nineta dels ulls de la Catalunya futura, destinada a ser el centre estratègic de la nova economia (per entendre'ns, això de la societat de la informació)? La ciutat, en una societat cada cop més immigrada, on el debat sobre la multiculturalitat acabi esdevenint un debat entre uns quants, per tal que no es converteixi en una realitat quotidiana? Sense dubtes, Sant Cugat és i serà una mica de tot això. No hi ha, doncs, intent de dotarnos d'una determinada personalitat que aguanti quatre dies. Però, com ja he dit, els catalans tenim una certa debilitat pel tema. I, a més, sobre alguna cosa he d'escriure!!

GESTIÓ I CONFIANÇA Comptabilitat - Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers

*-Í

León Tomàs c=_

Passatge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant medir) 2a planta, despatx 8-9 - Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès

Diari de Sant Cugat 378  

Diari de Sant Cugat nº378, 5 d'abril de 2001

Diari de Sant Cugat 378  

Diari de Sant Cugat nº378, 5 d'abril de 2001

Advertisement