Page 1

Els balls de saló deixen petit el pavelló municipal

Pujol col·loca la primera pedra del segon CAP El president de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat i el president de Mútua de Terrassa donen el tret de sortida a l'equipament, que podria estar enllestit l'estiu del 2002.

PAG. 19

cim Lluís Recoder es presentarà a la reelecció

El segon Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Cugat es construirà a Valldoreix en un solar cedit per l'Ajuntament a Mútua de Terrassa. Els terrenys, de 3.042 m2, estan delimitats pel passeig Olabarria, el passeig Valldoreix i el carrer de Cervantes, i estan molt a prop de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Valldoreix. La inversió prevista en la construcció del nou equipament és de més de 400 milions de pessetes i la previsió de l'Ajuntament és que el nou CAP entri en funcionament l'estiu del 2002 i atengui una població d'unes 30.000 persones. L'equipament estarà dividit en quatre plantes i hi haurà un total de 33 consultoris: 16 de medicina general, 6 de pediatria, 6 per a especialitats, 2 per al pla d'atenció a la dona i 3 més d'ús polivalent. L'acte de col·locació de la primera pedra va tenir lloc el dissabte 24 de febrer passat i va comptar amb l'assistència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, el conseller de Sanitat, Eduard Rius, l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, Miquel Paraira, i el president de Mútua de Terrassa, Baltasar Pineda. PÀG. 17

PÀG. 10-11

El CV Sant Cugat s'assegura un lloc a la promoció PÀG. 28

Els Castellers celebren el seu 5è aniversari PÀG. 36

Wal-Mart podria adquirir el Carrefour de Sant Cugat PÀG. 42 ENRIC FABRE

Amb fusta tractada és més fàcil Carretera de Sant Cugat a Rubí - Rotonda Centre Comercial Tel. 93 58913 47 - www.indubruc.com - SANT CUGAT DEL VALLÈS

^fowti eL'atpMieii i tmtdet. dia. ^eútena. ma& i ttvtda. ïïtiàaéta· oient Mméi matíMA.

eàfteeceuUtfat e*t frtata.


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

1 Passeig a cavall PER COLLSEROLA PER A 2 PERSONES CADA DIUMENGE

Reserves al tel. 93 674 11 40

1 Excursió de 2 hores PER A 2 PERSONES A LA MUNTANYA • EN GRUP I AMB GUIA • CAPS DE SETMANA I FESTIUS PER FER AMB ELS AMICS 0 LA FAMÍLIA • NOMÉS CAL TENIR CARNET B-l 0 Al

Avinguda Cerdanyola, 67. Tel. 93 587 92 52

Jumping QUAD Sant Cugat

Entrades gratis per a l'obra Tot Lloll'

O OC <

L'actriu, cantant i show-women, Lloll Bertran, en una magnífica interpretació de monòlegs, esqueixos, paròdies i temes musicals. Sempre en contace amb el públic i amb la col·laboració de personalitats conegudes. TEATRE POLIORAMA La Rambla, 115. Barcelona. Tel. 93 318 81 81

ÜJ

Q

0) Reserves en el diari. C/ Sant Antoni, 42-44. Tel. 93 589 62 82

ProduelÉ

Vips per obtenir consumicions gratis Veniu a recollir-los amb el carnet del Club del Subscriptor. (Reservat el dret d'admissió)

ÍS £ < ü C

A

R

P

A

Sant Cugat Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

Entrades gratis per a l'obra 'Mareig'

H

Del Grup de Teatre Margarida Xirgu AL TEATRE DEL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Í2

OC < Lü Q

KJÍ PRESENTANT el carnet de subcriptor a la guixeta

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82

£9ïïïí nïïS?» h


el diari de Sant Cugat

DÍJOUS 1 març del 2001

3

Fotografia de família de tots els membres de l'equip de Premsa Local Sant Cugat SL

L'equip del nou diari ELS CANVIS EN LA PUBLICACIÓ QUE TENIU A LES MANS SÓN, D'ENTRADA, FORÇA EVIDENTS. UNA NOVA DISTRIBUCIÓ, UNA NOVA TIPOGRAFIA, UNS NOUS COLORS... PERÒ LA BASE D'EL DIARI DE SANT CUGAT

Magda Méndez/ SANT CUGAT LS 4 CANTONS ha estat durant els darrers vuit anys un dels mitjans de comunicació amb més presència a la nostra ciutat. A partir d'ara, tots els seguidors de sempre i els nous que puguin afegir-s'hi, es trobaran amb canvis substancials. Per començar, ja no trobaran ELS 4 CANTONS sinó EL DIARI DE SANT CUGAT. Un nou format, però sense deixar mai de banda la qualitat del disseny i el rigor en la informació. Tot això sostingut, evidentment, per les persones que el fan possible: l'equip d'EL

E

DIARI DE SANT CUGAT.

La publicació ha variat en alguns punts la distribució de les diferents seccions del setmanari. La primera novetat que trobem és la que porta per nom Ciutat. La nova secció és "una fusió dels anteriors apartats de Política i Entorn", segons explicava la nova responsable d'aquest espai, Ester Castanyer. "Aquest canvi ha estat motivat pel fet que totes dues seccions tracten temes que sovint estan molt lligats i, d'aquesta manera, els unim en un sol apartat". D'altra banda, Castanyer afegia també que "creiem que la paraula 'ciutat' engloba tot allò que fa referència a tots els temes que afecten tot el municipi de Sant Cugat, des del centre fins

ÉS UNA ALTRA: LA GENT QUE EL FA POSSIBLE.

als districtes". La periodista també passa a D'altra banda, el periodista Emili Bella d'opinió els columnistes habituals i també ocupar el càrrec de cap de Redacció de la s'afegeix a l'equip de redacció de la secció de de nous: l'historiador Jordi Casas publicació. Societat, juntament amb Magda Méndez. (L'estirabot), mossèn Pere Vivó, l'escriptor Un altre dels canvis destacats en les sec- "Aquest canvi em permetrà escrutar nous Martí Olaya, el professor universitari Pere cions és el de disseny de l'apartat d'Esports. camins dins el món del periodisme", assegu- Villalba, la historiadora Montserrat En aquesta secció, la tipografia i el cos de lle- rava Bella. Una altra nova incorporació és la Rumbau, el publicista Jordi Garriga, l'estra seran diferents. "El canvi es veu sobretot de Josep Maria Codina al capdavant de l'a- criptor Guillermo Ayesa, la historiadora en els titulars i s'ha dut a terme per apropar- partat de Cultura: "Estic molt content d'in- Gemma Foj, l'expert en tradicions Rogeli se a l'estil dels diaris esportius generals, més corporar-me a la redacció d'EL DIARI DE SANT Pedró i l'artista Pep Blanes. contundents", explicava el responsable de la CUGAT, i més en un apartat com Cultura, que El setmanari santcugatenc també conticobreix un segment nuarà realitzant els consells editorials cada secció, Alex López. D'altra banda, també molt ampli de les acti- tres mesos, en una reunió en què diferents Les anteriors seccions hi ha una nova distrivitats de la nostra ciu- representants de la vida associativa de la de POLÍTICA i ENTORN bució dels resultats tat". Finalment, Micol ciutat discuteixen sobre la línia editorial de la publicació. El consell editorial està forde l'esport escolar i Sabaté continua com a d'ELS 4 CANTONS es fusionen federat, i de les clasresponsable de la sec- mat per Ramon Grau, Víctor Alexandre, en una sola que porta per sificacions de l'esció d'Economia i es Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís port federat. nom CIUTAT en el nou format consolida la reproduc- Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Padró, ció del programa Ramon Pros, Lluís Puig, Emili Rané, Pel que fa a la Càsting de Ràdio Sant Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. resta de seccions, hi Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Cugat i la secció mensual del CAR. ha pocs canvis, a banda del disseny general Joan Troyano, Núria Zabala, Manel Pardo i del setmanari. Així, començarà com és habiEL DIARI DE SANT CUGAT també contitual, amb el Tema de la Setmana, que tracta nuarà comptant amb els articles de diferents Pepa Martín. de manera extensa alguna de les principals col·laboradors, com Eduard Jener en la críL'equip d'EL DIARI DE SANT CUGAT es notícies generades al municipi o en algun tica teatral, Isabel Sàez en la de cinema, completa amb els responsables de la maquearticle d'investigació. En aquest apartat Jordi Frontons en la història del còmic, tació (Susanna Dicenta i Marta Cabrol), també es preveu d'incloure l'article d'algun Mariàngela Rovira en els reportatges cultu- correcció (Blanca Pi i Jofre García), fotoespecialista en el tema tractat, tot i que no es rals i mediambientals, Josep Anton Teixidó i grafia (Eduard F Gasalla i Enric Fabre), tanca la possibilitat d'incloure altres notí- Josep Maria Cabrerizo en les tires còmi- comercials (Clara Espasa) i el Club dels cies d'interès. ques. També continuen amb els seus articles Subscriptors (Sinda Gómez).


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

"Un cop trobes el concepte, tot el disseny surt rodat" Xavier Grau És dissenyador gràfic de P&E Comunicació. S'ha encarregat de tots els canvis estilístics del nou setmanari de Sant Cugat, que avui culminen amb la publicació de la primera edició del rotatiu. Grau té 2 2 anys. A l'hora de fer la maquetació, ha comptat amb i'ajuda de la dissenyadora Marta Torras. Fotografia: E. GASALLA

Emili Bella / SANT CUGAT

Per què aquest canvi de capçalera?

Què destacaria del nou disseny d'Et. DIARI DE SANT CUGAT?

Perquè la gent que ve nova a Sant Cugat, si veu un diari al quiosc que es

Que es canvia de nom. Es passa a dir

diu ELS 4 CANTONS, a la primera no es

EL DIARI DE SANT CUGAT i Els 4

pensarà que és un diari d'aquí. També per a la gent de la ciutat, perquè vegi que el setmanari és més important.

Cantons queda en un segon pla. A partir del canvi de nom ja es va pensar en un redisseny del diari. El punt bàsic que vam pensar que es podia millorar era el fet de donar més importància gràfica al diari perquè fos més atractiu, que la informació estigués més ben ordenada... Per cridar l'atenció a la gent, vam pensar a posar notícies grans i titulars grans d'una manera més atractiva. Es va començar per la portada. També es va canviar la tipografia, que passa a ser la Times, que va ser dissenyada especialment per a un diari. Els titulars seran amb una tipografia de pal sec, perquè tingui més taca.

Què ha estat ei més difícil de tot plegat? Buscar el concepte. Un cop trobes el concepte de com t'imagines e la publicació, surt tot el disseny rodat. Des que saps quin és el concepte de capçalera, el disseny ja ve rodat. Quant de temps heu estat preparant el nou disseny? Quatre mesos fent el disseny i un cop estaven totes les seccions i els

punts bàsics fets, s'han fet les maquetes, que es van començar fa unes setmanes. A partir del disseny pur i dur, s'ha de sistematitzar perquè es pugui maquetar cada setmana i sigui més àgil.

color més secundari, de manera que el vermell del logotip sigui el més important.

En què s'ha inspirat?

S'ha donat molta importància a les obertures, a la primera notícia. Sempre hi anirà el titular seguit de la foto, que anirà de banda a banda, i el titular gran: a quatre columnes. De manera que el text es llegeix millor perquè es reparteix més bé que no pas a cinc. Així es dóna més importància a l'obertura respecte a la resta de les notícies, que continuaran a cinc columnes.

Hem mirat diaris estrangers i diaris d'aquí. Juguen bastant amb el color. Com que hi ha poques pàgines de color al diari, hem pensat a donarhi almenys la importància que es mereixen. En color, a EL DIARI DE SANT CUGAT, hi ha la Portada, la

Contra i la Setmana en Imatges. Pel que fa a la capçalera, li hem donat un dinamisme que abans no tenia. El que és el logotip continua amb el mateix color vermell que tenia ELS 4 CANTONS, i darrere, al fons, hem escollit una gamma de deu colors rotatius i cada setmana s'anirà canviant. És un

Nova capçalera, mateix esperit

Imatge de la redacció d'El diari de Sant Cugat

&De cara a l'interior, el disseny de tes seccions com ha canviat?

Per què el titular de la secció d'esports va amb majúscules i la resta no? Vam començar a mirar altres publicacions i vam veure que a quasi

E.B. / SANT CUGAT DEL VALLÈS

totes, per no dir totes, hi ha una diferència entre el que són notícies de Política o Societat amb l'apartat d'Esports. Sempre el diferencien, amb fotos perfilades, més grans, titulars diferents... Fins i tot hi havia diaris que canviaven la tipografia, els colors... Nosaltres l'únic canvi que hi hem fet ha estat la tipogafia, que és amb majúscules, per diferenciar-ho. Pel que fa a les fotografies, què hi heu introduït? A la secció d'Opinió, donat que serveix per donar importància al text que presenta l'autor, hi posarem la seva fotografia al text. Per a la gent que escriu cada setmana o habitualment, hem fet unes fotos amb un enquadrament més tancat, amb el nom. Es veurà una part de la cara per donar més importància als trets facials.

ciar perquè el lector sàpiga exactament on ha de començar a llegir el text", explica el mateix dissenyador gràfic de P&E Comunicació. A part, els anomenats titolets deixaran d'anar subratllats i els llegirem amb majúscules.

El canvi més vistós d'aquesta publicació és, sens dubte, el canvi de capçalera. El títol ve emmarcat amb formes arrodonides a la part superior. Segons explica l'artífex del nou disseny, Xavier Grau, aquest fet respon a la part superior dels ARTICLES D'OPINIÓ quioscos: "Fa una forma que està Pel que fa als articles d'opinió inspirada en les parts de dalt dels i a les columnes, a E L DIARI DE quioscos. Vaig mirar fotografies i SANT CUGAT hi apareixen remarvaig veure que cats amb un fons de color antigament ELS 4 CANTONS es gris. En el cas tenien aquesta transforma de les fotograforma", ha assefies, en les gurat Grau. completament des entrevistes, surTanmateix, de la capçalera fins ten perfilades els canvis no es a la tipografia pel mateix text, redueixen a la mentre que els portada, sinó articulistes són fotografiats de que en trobem al llarg de tota la ben a prop. A la secció Càsting, publicació. Una de les novetats és en les fotografies dels convidats el canvi de tipografia a Times. A es podran veure els auriculars que banda, al nou diari hi apareixen s'utilitzen al locutori. En aquesta les lletres capitulars, que són gramateixa secció, la Columna passa fies amb un cos més gran que la a dir-se Qüestionari, mentre que resta del text, situades al principi Les proves amplien el seu espai. de les notícies que obren les seccions. Precisament, aquestes notíTot plegat renta la cara a ELS cies seran a quatre columnes, a 4 CANTONS, però no deixa de ser diferència de la resta. "Es tracta el mateix producte elaborat per d'una tradició periodística dels un equip de professionals del diaris. És una manera de diferenmón de la comunicació local.


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

ELSHCANTOMS

CANTONS

^•••/-.•-

•TtHstVAUJES Ü^l··'K.-^í- ':.' 'Ü£ gííi^

<W ïfvM

P f «ftí v ^ f l "

ííà '••iv'i

| Sant Cusat pati forca 8 davant l^ny Miró

•••-•••

•?.•••

ta planta de residus de l'Hospital General Ja pot entrar en sentí <»*<>!

Mi N ^ ^ ^ W C I Ï ^ Mirí ÀM&í!

,'S : £w moxim de l'Obra f<Mtl de jtxttt Mim i í'£ uvfo Ctitaiam ée . <3£ Tepít ík Smu <tofut tx ttaslMen a Tttrwgma. la wmmemttttl

5

Quatre portades en vuit anys Magda Méndez / SANT CUGAT Fa vuit anys va néixer a la nostra ciutat un nou mitjà de comunicació. El seu format era com el de qualsevol altre diari d'informació general que podíem comprar en un quiosc. Les principals diferències: el contingut purament local i un nom que feia referència a un dels emplaçaments més emblemàtics de la nostra ciutat: Els 4 Cantons. Durant aquest temps, la publicació va anar renovant la seva imatge fins arribar a ser el que es pot comprovar donant una ullada, el que és el darrer i més impactant dels canvis

IM Festa defc Ths Ttatos Una tradició arrelada a la «mira ciutat que perdura al llarg dels anys- <ww çüesearasé nero diferents

del que avui és EL DIARI DE SANT CUGAT.

iiSSïïíïíïïSíïïïïíïíïSiíSSS

:w Número 58 - 9 de setembre de 1994

Número 1 - 1 7 de gener de 1993

el diari de Sant Cugat LV^citi de ^ani CuirM manté

Pujol col·loca la primera pedra del segon CAP El president de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat i el president de Mútua de Terrassa donen el tret de sortida a l'equipament, que podria estar enllestit l'estiu del 2002.

*

.

-

.

.

.

V

:

,

<

.

.

.

• '.y

| j * OHHntttMÓ cftia» il'iUi

ESO ai a m b s«»ti «>

H - 1 * .ínfim*

A m b fusta tractada és més fcàcíi

Número 139 -129 de març de 1996

P&E ;o MuNic Aci

Número 373 - 1 de març de 2001

SERVEIS INTEGRALS DE C O M U N I C A C I Ó Identitat Corporativa * Disseny Gràfic í Editorial • Publicitat Disseny de Pàgines Web • Projecte i Muntatge d'Estands • Producció Periodística

Diumenge, 17 de gener del 1993. Era la data de la primera aparició en societat d'ELS 4 CANTONS. L'any Miró centralitzava l'obertura de la primera portada de la publicació. La referència a una de les tradicions més arrelades a la ciutat, la festa dels Tres Tombs, completava la portada, juntament amb alguns titulars breus de la resta de notícies destacades, recollides en aquell número. Un quadre blau emmarcava el 4 en la seva primera etapa, dirigida per Josep Maria Cabrerizo. Temps després, l'editor Ramon Grau va agafar les regnes de la publicació. Divendres, 9 de setembre de 1994. En un rígid blanc i negre i una actualització de la tipografia de la capçalera, ELS 4 CANTONS vivia el seu primer canvi d'imatge. Les notícies de l'època fan recordar l'entrada en marxa de la planta de residus de l'Hospital General, i una entrevista amb l'aleshores alcalde, Joan Aymerich. Amb un format molt semblant al d'El Punt Diari (de fet, hi havia un conveni de col·laboració), la portada de la publicació ens presentava diversos temes amb petits textos que acompanyaven el titular. Divendres, 29 de març de 1996. La polèmica sobre l'escut de la ciutat obre la nova portada d'ELS 4 CANTONS, amb el número ressaltat per un contundent color vermell. La reforma educativa i l'augment de la construcció a Sant Cugat són altres notícies de portada, que continuen acompanyades d'un petit text. Un petit canvi s'afegia uns anys després, amb la incorporació d'una columna amb el sumari al costat esquerre de la plana. Dijous, 1 de març de 2001. El darrer canvi i el més explicat en aquest número. "És un disseny molt més modern, innovador i atractiu de cara als nostres lectors", considera l'editor, Ramon Grau. "Era el moment en què havíem de fer aquest pas endavant per convertir-nos en un mitjà de referència, reforçant la nostra imatge oberta i plural", afegia. Un canvi en que, segons Grau, "es denota la vocació de representar EL DIARI DE

SANT

CUGAT,

encara

que,

de

moment, la periodicitat continuï sent setmanal".


6

DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Editorial El diari de tots

E

4 CANTONS que teniu a les mans dóna un nou pas en la seva vocació de convertir-se en el mitjà informatiu de referència a la ciutat, i ho fa renovant de dalt a baix la fesomia i la capçalera, destacant la nostra vocació de ser E L DIARI DE SANT CUGAT no tant per la periodicitat, que no varia de moment, tot i que deixa un futur obert en què la nostra ciutat pot arribar a necessitar augmentar-ne les edicions; tot arribarà. El mot 'diari' que fins ara acompanyava la nostra capçalera fundacional, ELS 4 CANTONS, pren el protagonisme i passa a primer terme, sense oblidar les nostres arrels amb un nom que des de fa més de vuit anys va aparèixer amb la voluntat de donar servei informatiu a aquesta ciutat, informació local de cap a peus, vuit anys en què el mitjà ha estat observador privilegiat de la transformació de la ciutat. Una ciutat que en aquest temps ha sofert el creixement més important de la seva història, vuit anys que han representat molts esforços, moments de molt entusiasme, però també cal dir-ho, moments de defalliment i maldecaps. Però per sobre de tot, la nostra aventura ha estat fruit d'una gran il·lusió. I LS

és que aquest és el tarannà dels mitjans locals, aquells que el ciutadà tracta de tu a tu, on els protagonistes de la informació i els qui la fan es troben dia sí dia també. No és gens fàcil en la nostra societat multimèdia arrelar productes com aquest, però quan més global és la tendència de la informació, és quan té un paper més rellevant la informació propera, la de casa i feta pels de casa. Sant

Cugat és una ciutat plena de possibilitats, però també ens trobem en un lloc difícil, som molt a prop de Barcelona amb tot çl que això representa, amb molts atractius i molta força mediàtica, som en una comarca desestructurada i en una població que ha crescut massa en massa poc temps, cosa que

dificulta l'arrelament per absorbir els senyals d'identitat i tot allò que ens és propi. Tot això, però, per nosaltres representa també un repte i uns objectius, ja que som conscients de la rellevància dels mitjans locals, del nostre paper integrador i alhora dinamitzador. La il·lusió en aquesta tasca i la vostra confiança, la dels lectors que ens feu costat, ens ha portat fins aquí, i avui fem un nou pas amb la renovació de tot el mitjà amb un disseny modern i adaptat als nous temps i a la nova ciutat. Aquest canvi ens permet obrir una etapa de consolidació, una etapa en què el diari vol continuar sent l'eina informativa de tots els santcugatencs, de les entitats i associacions, de les institucions, del món econòmic. El mitjà amb el qual tots, d'una manera o una altra, ens sentim identificats, perquè parla a cau d'orella d'allò que tenim més a prop. Tot l'equip que setmana rere setmana el fem possible ho afrontem amb la força renovada, per l'encoratjament, la il·lusió i la fidelitat dels nostres lectors i de gran part de la ciutat, vosaltres ens refermeu a treballar en aquesta línia per aquesta ciutat que amb tot allò de bo i de no tan bo, és la nostra, la que estimem i per la qual estem al vostre servei.

Cartes dels lectors ; ,'?.. :u> ií<

• •

i p p i | s< ii igt nat h<t. | § | ttwtH-nt H'tcfap i t i tumiav

eh l>\l

n •

• *t«>- í/;.y Mm i (fil < íméti

t i

< i'.' i M " éf

L'Ateneu L'Ateneu Santcugatenc ha iniciat una campanya destinada a rebre suport dels santcugatencs, necessària tant a nivell de vinculació social com a punt de referència i lloc de trobada dels santcugatencs. Ja sigui participant en les nombroses activitats i serveis que l'entitat porta a terme, ja sigui pel suport i participació de les iniciatives socials que emprèn, ja sigui per les atencions que des dels seus serveis; en els àmbits socials i de relació, en la vida associativa i cultural; ja sigui en les activitats de lleure i oci. Unes propostes i unes activitats a l'abast de tots i per a tots els santcugatencs. Amb la seu social a la plaça de Pep Ventura, en el nucli antic de Sant Cugat, l'Ateneu disposa dels serveis per atendre

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat Setmanari independent de Sant Cugat M| C. Sant Antoni, 42-44 H g P R E M S A 08190 Sant Cugat del Vallès 1 LOCAL Tel. 93 589 62 82 ^ g « A K T «MAT F a x 93 6 7 4 20 24 els4cantons@totsantcugat.com

moltes iniciatives tant individuals com col·lectives; en els seus espais d'activitats socials. Comptem amb sala d'exposicions, sala d'actes, biblioteca, diverses sales per a reunions, serveis de secretaria i equipament per a gestió de les activitats. Sempre hi ha la porta oberta per atendre i fer possible,el compartir les teves il·lusions, les iniciatives que ens vulgueu proposar i el suport mutu per fer de Sant Cugat i els santcugatencs el punt de trobada necessari, que ens identifiqui com a ciutadans actius i compromesos en aquesta realitat, quotidiana i en evolució permanent, de la nostra ciutat. A l'Ateneu hi ha un gran número de col·lectius que fan dels seus espais socials el lloc de trobada i relació. Citem: l'Espai PicaRoca, per a nens, joves i pares; els col·lectius diversos de joves, el Col·lectiu Sant Cugat per aTothom, d'atenció als immigrants, de les activitats culturals; amb la Comissió de Cultura, els cursos, tallers i sortides guiades; de la Penya Gastronòmica amb instal·lacions i espais per a la gastronomia i cuina; de l'Associació de Veïns de la Plaça d'en Coll, Monestir i Sant Francesc, de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat, i nombrosos col·lectius, que conjuntament fan possible una rica i diversa presentació d'activitats. Però si sol·licitem el suport és perquè creiem que és necessari per a tots: Per mantenir les activitats i l'equipament social de

DIRECTOR: Josep M. Vallès EDITA: Premsa Local Sant Cugat, SL CONSELL EDITORIAL: Ramon Grau (president), Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig, Emili Refíé, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Joan Troyano, Núria Zabala, Manel Pardo i Pepa Martín GERENT: Anna Cornellà REDACCIÓ: Redactora en cap/Ciutat: Ester Castanyer. Societat: Emili Bella i Magda Méndez. Esports/Contraportada: Àlex López. Cultura: Josep M. Codina. Economia/Comarca: Micol Sabaté

l'Ateneu, per a la vinculació amb els santcugatencs i per atendre la realitat santeugatenca, que ara més que mai, demana la suma d'esforços comuns per afrontar el repte de les atencions necessàries que el conjunt de veïns necessita. Us hi animem, veniu a l'Ateneu. Feu-nos costat. Gràcies. Ateneu Santcugatenc

pecta a mi com a persona amb dret a participar en les decisions que m'afecten tan directament, a ser escoltada, en fi, amb el dret a decidir el meu futur, per què els he de respectar jo a ells, i sotmetre'm a les seves lleis i a les seves històries, tan allunyades i fins i tot contràries a mi? Rita

Una cosa que em preocupa Tinc 18 anys i a poc a poc vaig descobrint com funciona el nostre país, políticament parlant, i sincerament, no m'agrada. La veritat és que no sé per què he de permetre que unes persones que no encaixen gens amb la meva manera de pensar, amb la meva manera de viure, amb la meva manera de ser, hagin de decidir per mi. Unes persones que destrueixen allò que per mi és tan important, com conservar la naturalesa o garantir les llibertats. Per exemple, ara especulen amb els boscos que ens queden o prohibeixen el dret a manifestar-se dels immigrants. Unes persones distanciades dels ciutadans, que no els escolten, que no compten amb ells per res (excepte en les eleccions), que viuen en el seu món lluny de la meva realitat i de la realitat de moltes persones. En conclusió, jo només em pregunto que si el meu govern no em res-

Aquest escrit va dirigit a totes les persones que pensen que tenen el poder de dirigir, controlar la vida dels seus iguals. Fa temps que m'adono que vivim en un sistema, del qual en formem tots part, però que només alguns es pensen que tenen el dret a decidir. Un sistema construït i mogut pels interessos, les injustícies i tantes altres coses que es deriven d'un individualisme camuflat. M'agradaria que tots els ciutadans/es ens féssim càrrec de fer entendre a aquestes persones que nosaltres som el motiu pel qual el món funciona i que és a partir de nosaltres que les coses podran canviar. No podem deixar-nos guiar per la immoralitat i l'egoisme de certs individus. Per això demano la participació de tothom a demanar la llibertat a escollir la nostra vida. A.H.B.

CORRECCIÓ: Blanca Pi i Jofre García DIRECTORA COMERCIAL Clara Espasa SUBSCRIPCIONS: Sinda Gómez FOTOGRAFIA: E.F. Gasalla i Enric Fabre DISSENY I MAQUETACIÓ: Susanna Dicenta i Marta Cabrol IMPRESSIÓ: Rotimprés Tel. 972 40 05 95 DISTRIBUCIÓ: Mailing Vallès, SL, tel. 93 589 23 71. DIPÒSIT LEGAL GI-405-93 EL DIARI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que EL DIARI DE SANT CUGAT no fa seva necessàriament.

Publicació adherida a:

fs1) À P c

P f

t> t • i a n

1

C o m • r e a 1

^^la^&aA^ . ^ - — T / í t e è Indòmit. 1. Uol 7

Distribució del C. Mercè Rodòreda,' "íljjcal 7 Diari de Sant Cugat Tel./Fax 93 589 23 71 als suscriptors Sant Cugat


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Sant Cugat és el que jo volia que fos En resposta a la carta de G.EC. en què diu que "Sant Cugat no és el que volia ser", he de dir-li que no entenc què vol dir. Fa uns anys juntament amb el meu marit vàrem decidir marxar de Barcelona. Per què? Molt senzill, un pis de 90 m2 a Sants ens costava al voltant de 35 milions de ptes i l'Ajuntament de Barcelona no ens ajudava gens ni mica, malgrat que tant el meu marit com jo som nascuts a Barcelona, igual que els nostres pares. Havíem de trobar un lloc on poguéssim anar a treballar amb trasport públic i que no triguéssim massa més de 30 o 45 minuts. El tema de les escoles per als nostres fills també era cosa a tenir en compte, i finalment la compra, on es pogués triar entre botiga de barri o superfície comercial. Després de voltar per diferents pobles del voltant de Barcelona, el que més ens va satisfer va ser Sant Cugat. El preu del pis no és més car que a Barcelona. A Cerdanyola o Rubí com vostè diu, els pisos més econòmics no es troben al centre del poble, sinó als afores i per anar a buscar el transport públic per anar a treballar a Barcelona s'havia d'agafar el cotxe fins a l'estació. Triguem el mateix temps per anar de Sant Cugat a la plaça de Catalunya, que per anar-hi des de Gràcia o des de Sants. Del tema de les escoles i de les botigues em fa l'efecte que no cal que li digui res. Trànsit. És que a Cerdanyola o a Rubí no hi ha cotxes? No és aquesta la sensació que jo tinc d'aquests dos pobles, i de tants altres de la geografia catalana, per no entrar a parlar ja de Barcelona. Els caps de setmana no cal marxar de casa per anar a "passar el dia a fora", ja som a la muntanya, al camp... Però si volem anar a passejar, de botigues, al cinema, al teatre, a berenar o a allò que ens vingui de gust, tampoc cal marxar de Sant Cugat. Per tot això G.F.C, no entenc què vol dir. Cristina Martí

Recoder, t'equivoques L'Ajuntament ha instat de nou, davant el Jutjat de Rubí el desallotjament de la masia de Torre Blanca. La seva demanda es basa en la reivindicació del seu ple ús. Ús? Quin ús, quan el consistori mai ha utilitzat aquest bé públic en benefici ni dels santcugatencs ni de ningú. Ni tan sols s'ha preocupat d'inscriure l'obra nova al Registre de la Propietat! Un grup de joves responsables, han volgut donar -encertadament o no- un sentit d'ús en benefici de la ciutat, amb uns resultats de participació popular que pocs locals i poques entitats han aconseguit. Amb la llei a la mà tens raó. Però tu saps molt bé que la llei és un

instrument en benefici dels ciutadans a fi i efecte de conquerir un Estat cada vegada més just. I suposo també que recordes la diferència entre llei i justícia, quan aquella està lluny de la realitat social. No ho entenc. No és lògic que un alcalde suposadament demòcrata, realitzi actuacions contràries a un fet popular, que a més de pacífic és participatiu. L'única resposta plausible consisteix a confondre administració del bé públic amb poder. Si el teu interès és l'administració del bé públic, escalfa les cadires, i fes seure al consistori, o allà on sigui, totes les entitats cíviques perquè aquestes decideixin el futur de la masia de Torre Blanca. Si el teu interès és el segon, t'aconsello que pleguis. "Usted que puede, dialogue". Rafael Cabré Advocat

Estudiant de Geografia Sóc un estudiant de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, durant aquests mesos, estic estudiant a la Universitat d'Utrecht a Holanda, però durant tota la meva vida he viscut a Sant Cugat. Durant la meva estada a Utrecht he après moltes coses, però m'agradaria resaltar-ne una d'importantíssima. La quantitat de persones que cada dia es desplacen en bicicleta és extraordinària, sobretot per desplaçaments curts com són els intraurbans. Ja que durant aquests dies s'està debatent en els plens extraordinaris de l'Ajuntament de Sant Cugat molts temes relacionats amb la mobilitat, des d'Utrecht, demano als partits polítics santcugatencs que tinguin en compte un transport tant pràctic, ràpid, ecològic i econòmic com és la bicicleta, i que aquesta substitueixi el transport privat a la nostra ciutat, tan congestionada. Cristian Amer Capdevila

la llengua, límits que quasi sempre solen ser reflex d'una altra realitat més profunda. De tota manera, caldria precisar que aquests factors econòmics potser tinguin una transcendència , econòmica més gran del que sembla, atès que normalment les vies de comunicació vénen marcades pel relleu i els modes de vida de grans extensions del territori. I són reflex dels condicionants climàtics i situacionals, sense menystenir les relacions d'afinitat fonamenades a compartir un mateix dialecte i una història comuna, que fins i tot poden fer que la relació entre poblacions de comunicació objectivament més difícil sigui més usual que no entre poblacions més ben comunicades. Per la seva mateixa importància, i per la importància indirecta que tenen en l'activitat econòmica, crec que seria un greu error menysprear la transcendència dels factors físics i humans no explícitament econòmics en la configuració d'una nova divisió comarcal a Catalunya. Quim Torrent

Surto al carrer, després de passar un petit constipat, una mica de tos, un moc que va i bé, i oh! vaig a buscar unes fotos i la botiga ha desaparegut, continuo més amunt i l'altra botiga no hi queda ni el rètol. Bé, penso, aniré a pagar un rebut i contemplaré aquella casa antiga que té un encant especial, també ha desaparegut. «Els okupes» de Torre Blanca qualsevol dia només hi trobaran terra per ocupar, poden aprofitar per fer-hi un hort. Ja no m'estranya gens que al Diari de Sant Cugat hi desapareguin Els 4 Cantons. Cada cop que surti de casa meva, m'emportaré el més imprescindible per si quan torno, no la trobo. Ma Àngels Cuadras

Sant Cugat sostenible?

Una reorganització amb ciarobscurs En la nova proposta de reorganització territorial de Catalunya que acaba de presentar la Generalitat s'han primat essencialment els criteris econòmics, oblidant factors que són fonamentals en la vertebració del territori i en la creació de les diverses consciències d'adscripció comarcal, com la pertinença a determinades conques i subconques hidrogràfiques i, en el camp historicosocial i lingüístic, unes vicissituds històriques comunes -des del temps dels comtats i les taifes, fins i tot des d'abans-, conjuntament amb certes peculiaritats dialectals conformades pels límits interns de

Ara deu fer un any i mig em vaig comprar la meva casa a la zona de l'Arrabassada per 35 milions. Ara farà sis mesos en van vendre una d'igual a la meva dins de la mateixa comunitat per 58 milions. Fa una setmana vaig contemplar amb astorament l'anunci d'una altra dins la meva comunitat (idèntica a les altres dues) per 68 milions. No tinc respostes a aquesta bogeria, tan sols interrogants: <^És que no es pot controlar l'especulació? ^,És que el frau fiscal (diner negre) és immens i es canalitza per aquí? ^És que no hi ha res a fer ni dir des de l'administració? ^És que la cobdícia d'un país de nou-rics no té límits i hem

•issesij,

BELL & 4 5 iMipa^

ATS

decidit donar un pas cap al precipici? Llegeixo que Sant Cugat arribarà als 90.000 habitants. Per què? <^Cal sempre créixer? ^Cal construir fins a esgotar el territori? Com els responsables polítics callen i atorguen, potser els ciutadans haurem de pensar molt i molt més, qui votem, no? Raúl Grangé

S'informa a tothom que davant la trista possibilitat que el centre social «okupat» (CSO) Torre Blanca sigui desallotjat i que el material que s'hi troba sigui trencat per les forces de l'«ordre» i fins i tot -com deia la carta del Jutjatque sigui venut per pagar despeses del judici (en altres llocs en diuen robatori), hem hagut de traslladar l'ALTERNOTECA que gestiona el Grup de Natura i que es trobava al CSO darrerament. Com sabeu, aquest centre de recursos té llibres de pau, solidaritat, drets humans, etc, que són socialitzats (per un temps o per sempre) per persones o entitats del poble. Volem dir-vos que ho sentim, perquè, com sabeu, són llibres molt valuosos i estimats, però aviat tornaran a ser posats a disposició de tothom. Tota la gent que té llibres o vídeos en préstec els pot portar al carrer Valldoreix, número 61, que és on es troba temporalment l'òrfena Alternoteca. Tan aviat com l'Ajuntament s'adoni de l'error que comet i puguem tornar a portar-la, reprendrem també el servei de préstec. Els actes dels divendres (fins ara s'han fet presentacions de llibres, lectures de poemes, xerrades, trobades de guitarra...) els reprendrem en diversos indrets que ja s'anunciaran. La Universitat Internacional per la Pau té previst la realització d'actes amb l'Alternoteca com a suport -i al CSO Torre Blanca- i no dubteu que es faran. Grup de Natura

indignació El passat 23 de gener, en Josep Homs i Torras, fill de Sant Cugat, va morir a causa d'un atac de cor als Jardins Pilar Roig (la casa de fusta). L'avi no va poder superar aquest últim ensurt a causa del seu delicat estat de salut resultat d'una llarga vida dedicada al treball. Després de diversos minuts d'incertesa i dels crits de socors de la seva dona, que l'acompanyava en el seu passeig diari, una veïna, finalment, va trucar a la policia i aquesta a l'ambulància, que va tardar quasi mitja hora a arribar. Quan van arribar, els membres de l'ambulància, a

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

7

l'adonar-se que ja era massa tard per salvar-li la vida, el van tapar amb un llençol i van tornar a marxar al·legant que no se'l podien emportar fins que no arribés el metge que havia de certificar les causes de la seva mort (l'esmentat metge no va aparèixer fins que va acabar totes les visites d'urgències). Un cop certificada la mort, va trucar de nou a l'ambulància, que després de dues hores encara no havia arribat. Farts d'esperar, els familiars vam optar per pujar el cos sense vida de l'avi al cotxe particular i portar-lo al tanatori de Sant Cugat. I és que, si prou dur és perdre una persona estimada, molt més ho és la impotència de no poder fer res per ella. Amb tot, volem denunciar el fet que en una de les ciutats amb una renda per càpita més elevada de tot Catalunya i que aviat superarà la barrera dels 60.000 habitants tan sols hi hagi una sola ambulància. Som ciutadans que paguem uns impostos que han d'anar destinats a cobrir unes necessitats bàsiques. Per què volem tants parcs si en un d'aquests hi pots perdre la vida i no hi ha una punyetera ambulància que et socorri en un moment d'extrema necessitat? En el cas de l'avi malauradament no es podia fer res, però es pot donar la situació que a qualsevol de nosaltres ens hi vagi la vida per 15 insignificants minuts. Aleshores sí que ho lamentarem. Malauradament, aquesta vegada ens ha tocat a nosaltres, però un altre dia us pot tocar a vosaltres. És indignant que et trobis en un parc amb tota la família unida envoltant el cos sense vida d'un ésser estimat tapat amb un llençol, i mentre se t'ensorra el món la gent que passeja el gos preguntant-se sense cap mirament què és el que ha passat. I tu esperant l'única ambulància d'un preciós poble de la comarca de Barcelona anomenat Sant Cugat. Creiem que això atempta contra els drets humans i que tot ciutadà hauria de tenir un respecte tant en vida com un cop mort. Fem una crida perquè tothom pensi en els dèficits sanitaris de la nostra ciutat i reclami el dret a ser atès ràpidament i eficaçment. A veure si així Sant Cugat deixa de ser una ciutat «alt standing/tercermundista» i vetlla finalment per les necessitats bàsiques dels seus ciutadans. Família Homs

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84'Fax93 590 30 10 • 08190 SANT CUGAT


DÍJOUS 1 març del 20

el diari de Sant Cugat

IViurti OÍSUVÍS

Jocs de paraules 'agrada la verbàlia de l'escriptor i mestre en mots encreuats, Màrius Serra. El seu darrer llibre me'l van portar els Reis i l'assaboreixo llegint-lo a estones, amb anarquia: ara unes pàgines del final, ara l'anècdota del principi, ara un joc de paraules, ara el doble acròstic sorprenent. Em diverteix també llegir l'autor en articles als diaris i descobrir com s'ho passa de bé escrivint-los. Això de jugar amb les paraules confesso que sempre m'ha divertit. Hi vaig arribar a jugar fins i tot en hores laborables, quan el tipus de feina ho permetia i quan el

M

tipus de col·lega en la labor era procliu també a la dèria, barateta i espaviladora, d'allargar paraules, fer-ne gruix a partir d'una sola síl·laba o descobrir insospitats matisos en paraules desgastades per l'ús. Com ara "ESbandir" (deixar anar els cabells), "ESbaldir" (aclarir amb aigua!). O, amb EN: "ENgegar" (les campanes al vol), "ENdegar" (arranjar, endreçar)... Un diccionari posa com a exemple una frase que ja voldria que anés per mi: "Dónali tres o quatre hores i t'endegarà un article sobre qualsevol tema"). I fer comparacions: perquè "endegar" no té correspondència exacta amb el castellà, pel fet que "aviar" va més pel cantó d'arreglar i, més allunyat encara, estar aviado és una mica com estic jo ara, amb l'embolic d'haver començat jugant amb les paraules i no haver dit res. No me'n feu retret, si us plau. Jo, per on volia anar era pel camí dels mots, fins i tot dels mots que no són al diccionari, com "verbàlia" o com "antaviana". (Pere Calers, ho explico?) Deixem-ho així, ara com ara. El propòsit era -ja veureu que he perdut el camí- jugar amb les paraules i imaginar la necessitat, lúdica i benintencionada, d'haver de batejar de nou Sant Cugat. No el sant, no. La ciutat. No rigueu, eh? Aneu-hi pensant que, si Déu vol, hi jugarem un altre dia.

ftamors Grau

Per a tu, Pere

T

enia escrita aquesta primera columna del nostre remodelat diari i, com un vestit nou a punt d'estrenar, amb molta il·lusió, me l'havia emprovat. Me l'havia rellegit diverses vegades per tal de quedar bé i no defraudar a la primera impressió, però un fet m'ha obligat a guardar-lo per a una altra ocasió i a canviar-lo de dalt a baix. I és que aquest dilluns fred hem començat la setmana amb una trista notícia. Un sotrac que vius com a espectador i que malauradament la quotidianitat ja ens hi té

acostumats. Cada diumenge les xifres dels accidents ens arriben fredes com el que són: xifres. Fins que aquestes agafen una cara humana que coneixem, coneixem els seus pares i germans, els seus amics, els seus companys de treball. Fins que la mort ens toca de costat per l'accident d'un jove proper. En aquest cas, del fill d'un bon amic personal i d'un bon amic de la ciutat, en Pere Pahïssa. La crueltat de la realitat sempre et porta a pensar en la injustícia que representa per a una família una notícia com aquesta. Una vida jove, plena de projectes, d'il·lusions, de futur, de força, estroncada per una mala hora en què la carretera va convertir-se per un instant en el trist

Esperem retrobar ben aviat la teva veu planera i franca que ha ajudat tantes i tantes entitats acompanyant d'un viatge de treball. Quan et trobes amb uns pares, que de cop i volta es queden buits de llàgrimes, no saps què dir ni com apaivagar la pena que només coneixen els que la viuen. En Pere, però, va tenir a prop tants amics

Pere VíHatba

I Sever i en fito PER SANT

St (^lEOiH

USS> FAVES

VAM FLORiR I

NDÍ...

í*El DtoRi*

Drets humans

CftNVt-ft ift

ÍHAT6E ist Egipte des de la nostra perspectiva, ens sembla una cultura per a només gent selecta i una civilització gairebé sobrehumana. Però aquesta creença és fallida des de la base. Sense voler admetre il·lusòriament la bondat natural en l'home que viu en un medi natural, sí s'ha de suposar, d'entrada, una conscienciació social, el que en diríem una humanitat bàsica, en persones que han estat capaces d'agrupar-se en nuclis urbans i de fer sostenibles una vida i una organització compartides. Encara que no es conservin codificacions de les lleis egípcies, i encara que el faraó fos la font del dret per excel·lència, hi havia un quadre jurídic que permetia la diversificació de la pràctica legal, com eren els tribunals locals i els funcionaris juristes. Hem de consultar, doncs, els textos conservats pel dur destí i fer que parlin per ells mateixos, i és a aquestes fonts on cal recórrer, i no a elucubracions idiotes. Com a ideal de la pròpia vida, doncs, el visir Rekhmiré (cap al 1.500 aC), va deixar escrit en una estela a Tebes seva, on era prefecte, els següents articles, exponents d'una ètica basada

V

"TSeytt.a»!

la xocolata... #fv#f%, els entrepans... Ü*4f% el cafè... #fv#f%. les pastes... ü^ff^ e l s u i s . . . -pp%/p^p%, Com si fos de tota la vida

PI. Barcelona Tel.93 675 52 46

en la justícia, responsable i exemplar, i d'una acció contínua per preservar les llibertats individuals: "He administrat justícia d'una manera equànime, tant al pobre com al ric. He protegit el feble en contra del fort. M'he oposat a la violència de l'home de mal geni. He reprimit l'home insaciable al seu temps oportú. He eliminat el mal moment de l'home que tenia el cor ple de còlera. "He eixugat les llàgrimes transformant-les en consol. He defensat les vídues, ja que no tenien marit. He restablert el fill com a hereu al lloc del seu pare. "He donat pa al famolenc; aigua, al qui tenia set; aliment, ungüents i robes, al qui no en tenia. "He assistit l'ancià donant-li el meu propi bastó, i això ha fet que l'anciana exclami: «Quina acció més bona!». "He odiat la iniquitat, i no l'he practicada. He fet penjar cap per avall els propagadors de mentides. "He tingut la veu justa davant de Déu. "Cap savi no ha dit mai de mi: «Què ha fet, aquest?» Fins i tot quan jutjava afers molt complicats, he aconseguit que totes dues parts

que en el darrer comiat del fill, el Monestir es quedà petit. Tanta tristor col·lectiva, que l'ambient feia mal i encongia el cor més fort. Diem adéu al jove Cugat, un nom ben inusual, fins i tot en això l'amic Pere volia perpetuar les seves arrels santeugatenques. En Pere i els seus han patit una pèrdua que només el temps ajudarà a empassar. Des d'aquí, tots els que et coneixem i t'apreciem Pere, només desitgem que un dia, passi el temps que passi, recuperis aquell caràcter que t'ha fet conegut i estimat per tots. Un caràcter generós, obert i entusiasta, una mà sempre amiga, entregat als teus i a la teva ràdio de la qual fa anys et vas enamorar, sembrant amb el teu inseparable company Joan. Els matins de diumenge, de rialles i moments feliços (per a la gran família, com a tu t'agrada anomenar i que fidelment t'escolta). Pere, esperem retrobar ben aviat la teva veu planera i franca que ha ajudat tantes i tantes entitats, sempre disposat a col·laborar en tants i tants sopars i subhastes a benefici de tantes i tantes coses. A tu, Pere, i a la a teva família, he volgut dedicar aquesta primera columna en aquest espai que estreno, i que mai hauria volgut escriure.

marxessin en pau. No he pervertit la justícia per un suborn. "No tenia l'oïda sorda per a aquell qui tenia la mà buida. En canvi, mai no he acceptat de ningú un regal de corrupció". Una conducta de tal índole pren més relleu encara si es té en compte que Rekhmiré era un subordinat del faraó Tutmosis III, que va ser el protagonista del regnat més brillant de l'Imperi Antic, i fins i tot va ser el conqueridor de Palestina i Síria i, pel sud, de Núbia. Un ambient idoni i propici per a la disbauxa en tots els ordres de la vida i de la societat. En la frase "suum cuique tribuere" ("donar a cadascú el que li correspon"), que transcriu el jurisconsult romà Ulpià (segle VI), en la codificació duta a terme en temps de l'emperador Justinià, no es fa més que recollir un llarguíssim anhel estotjat en el cor de tota la Humanitat: a vint segles de distància! En dret internacional: "Si un demandant de qualsevol part del país ve a exposar-te el seu cas, has de vetllar perquè totes les diligències siguin conformes, o bé la legalitat, o bé a la regularitat deguda. Actua de tal manera que ell frueixi del seu dret". A propòsit de l'ètica de l'home públic: "No t'irritis injustament amb cap home; irrita't més aviat contra el que causa la irritació. "Inspira respecte, de manera que la gent et temi. Aquest magistrat que és temut per la gent és un magistrat autèntic. Mira, la glòria d'un magistrat està en això, que fa el que és recte". BIBLIOGRAFIA: F. Daumas, La civilización del Egipto faraónico, Ed. Juventud, Barcelona, 1965.


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

L'abocador a la pedrera Berta: més debat graeixo que IC hagi contestat la nostra pregunta, encara oberta a tots els partits, en referència a la ubicació d'un abocador de residus urbans a la pedrera Berta, situada a prop de l'autopista A-7 entre Mas Janer i el Papiol. Francesc Godàs ens demanava que acceptéssim el programa Metropolità de gestió de Residus Urbans. Nosaltres, juntament amb la resta d'entitats de la Plataforma

A

Cívica per a la Reducció de Residus Urbans, celebrem d'aquest programa l'augment de participació cívica ofert i acceptem els ecoparcs, per ser plantes de tractament recuperadores dels residus; encara que critiquem un excés de plantes de metanització per ser una tecnologia poc contrastada que substitueix el compostatge (ben contrastat). Alhora, reconeixem la inevitabilitat de trobar abocadors substituint l'actual del Garraf (i denunciem la pròrroga del programa del seu tancament). Però crec que IC ens està amagant pressions directes del PSC en la recerca d'aquest dipòsit controlat. Ho explicaré: Aquest partit té una responsabilitat molt gran d'haver evitat la construcció, temporalment, d'una gran planta incineradora amb capacitat de doblar l'actual de Sant Adrià. Es va treure, en part, gràcies a la pressió ciutadana en contra, i en part, vull creure, al rebuig que té aquest partit en aquest sistema finalista de tractament de la brossa. Però això va passar a la legislatura passada, i ara, el PSC té plena majoria dins de l'Entitat Metropolitana de Barcelona. I el PSC té un mal currículum en aquest tema: els interessos econòmics del partit a l'empresa Tersa

Ckiltlerm© Ayesa

Visca Zapata arlon era jovenet, en la plenitut de la seva carrera, abans que el seu fill matés d'un tret el xicot de la seva germanastra i que aquesta se suïcidés; Jean era autèntica, la jove promesa de la Fox, abans d'abandonar la carrera per casar-se -i divorciarse- de l'excèntric multimilionari

M

Hughes, l'hereu heroi que, entre altres coses, va transformar la petita companyia aèria que li havia deixat el seu pare en la gran TWA, que era amant de les grans estrelles, com ara Jané Russell o Katherine Hepburn, abans que es tornés completament boig; després, el gran Quinn, Anthony quan

NO ES TOT 9iR QÜE SANT CUGAT SiSÜEÜ ÜHA CUITAT ÇORMlTORI ...MAI HEU TINGUT TANTS PROJECTES PEt FER COM ARA !!

li

ho certifiquen. I per això sembla que IC treballi per evitar l'amenaça que tornin a venir mals fums a l'àrea de Barcelona. Esperem que aquest partit no renunciï als seus valors i confiï en la capacitat que la mobilització popular pot evitar aquestes noves amenaces fumejants. Però els altres partits són també responsables de la mala gestió dels residus: el govern convergent de la Generalitat s'ha mostrat plenament favorable a la incineració, començant pel conseller (del diable) de Medi Ambient. Però és que també tenen interessos: s'ha aprovat que les cimenteres puguin incinerar residus urbans, quan els coneguts ciments Molins tenen el nom, i no és pas casualitat, del conseller estimat. Quant temps trigarem a descobrir que aquestes cimenteres contaminen massa i quant ens costarà en diners públics millorar les seves xemeneies? A Montcada van trigar 10 anys i ens va costar 400 milions: la història es repeteix.

9

ment donat per Godàs, serviria en tot cas, i al nostre criteri, per protegir espais situats fora del límit, com per exemple, evitar la urbanització de la Costa del Golf. El Papiol, que té part de la pedrera al seu municipi, diu no a l'abocador, i ho diu democràticament (estava al seu programa electoral i van treure majoria). Ens trobem en una disjuntiva, democràcia versus tecnocràcia, que sembla que sovint es resol depenent de la conveniència del poder fàctic. Si l'Ajuntament de Sant Cugat el vol, que pensi a posar-se'1 en un altre lloc: sempre he proposat que a sobre d'un camp de golf serviria per matar dos ocells d'un tret. I parlant d'altres llocs, a hores d'ara, encara ens han d'explicar per què moltes altres pedreres d'argila (més impermeables que el granit) no serveixen: entre Sant Cugat i Cerdanyola n'hi ha 4 de possibles.

També el PP és responsable d'haver aprovat la llei d'envasos, que podria ser agradable per al medi ambient, si l'impost que paguen els envasos en la distribució en cobrís de veritat el reciclat-

ge, però sembla que ens hem quedat a mitges, després es queixaran que no tenen diners. Tornant al nou abocador de l'àrea metropolitana. La pedrera Berta seria una ubicació candidata, que rebutgem a priori per aquests motius: El retard en la gestió de la brossa és causa de la negligència política i no pas causa de la complexitat estructural del problema. S'ha anat generant el problema i hem triat mentre teníem un forat. Per això, temem amb desconfiança l'efecte comodí (altrament dit efecte forat per anar tirant) que pot suposar el nou abocador: cal que les previsions siguin clares, creïbles però ambicioses i transparents. Com que està dins del Parc de Collserola, s'ha modificat el pla especial per poder-hi posar un abocador; realment vergonyant que la primera modificació que es fa del reglament d'un parc, sigui empitjorar-lo. Sobretot quan hi ha moltes demandes de protecció esperant: moltes zones urbanitzables en terrenys forestals, el vial de la cornisa i el túnel central. I altres amenaces a punt: túnel d'Horta, camp de golf de Cerdanyola. La situació perifèrica de la pedrera, com a exi-

començava a demostrar que era alguna cosa més que un pobre mestís que s'havia colat a Hollywood gràcies al seu matrimoni amb la filla de De Mille, que el menyspreava, fins i tot després de guanyar el seu primer Oscar com a germà d'Emiliano, Brando, abans de convertir-se en Zampano, en Zorba...; i encara hi havia un altre dels grans, Joseph Wiseman, el traïdor, el dolent de la pel·lícula, fins i tot una mica estrafet, per deixar palesa la seva malícia, abans de caure en el més absolut oblit; i, esclar, sobretot i sobre tots, Kazan, poc abans de convertir-se ell mateix en traïdor en la infame caça de bruixes de Macarthy (en la qual, per cert, va participar Bobby Kennedy, com a aprenent de caçador, abans de ser el germà del president, que aquest el nomenés ministre de Justícia,

abans de participar en el silenciament de Marilyn, abans de convertir-se ell mateix en màrtir)... Abans... que perdéssim la il·lusió, que ens féssim grans, abans que enyoréssim abans. Però, ara, de sobte, després de la derrota del PRI, després de la victòria de Fox, reapareix -segur que sempre ha estat allí, però ja ho donàvem per fet-, ara, de sobte, ens torna a cridar l'atenció... el subcomandant Marcos! Que fa molt rebé d'amagar-se darrere un passamuntanyes, perquè és millor que no se sàpiga gaire sobre ell, és millor no assabentar-nos gaire de les seves pretensions... Només que vagi fent, que vagi portant el nom de Zapata com a bandera, que sigui el nou Marlon Zapata, sobre el que sí hem sapigut massa, fins i tot els més petits detalls, per exemple:

que després de fer l'amor la nit de noces amb l'esplèndida, jove, tersa Jean, li demanava ... que li ensenyés... que l'ensenyés...! A llegir! Per mi, aleshores un aspirant a escriptor, no podia haver-hi res més gran! Però ara no, no vull saber més coses sobre el subcomandant Marcos, a part que és el cap visible de la revolta dels zapatistes a Chiapas. Només amb això em conformo, doncs això ja és prou per recuperar la confiança... (em fa una mica de vergonya, fins i tot, dir-ho)... la confiança en l'ésser humà. Amb perdó. Només això. Que no se li acudeixi treure's el passamuntanyes quan la marxa dels indis arribi a Mèxic DF! Potser resultarà que és George Clooney! No ho remenem gaire...

En resum, cal que tots nosaltres ens fem responsables de l'infart de les deixalles en què ens trobem. Cal que hi hagi solucions i que ens comprometem a acceptaries. Però, tal com passa amb l'epidèmia dels cotxes, si no en parlem, si no en fem un tema prioritari, s'acabarà resolent al pati del darrere i malament.

" ir

HEU te FEI m HONEST** UN LLOC te PEREGRINACIÓ C&TURAL t»e MASSES -.DE LA a s * hymr LA RINUHCIÓ m 6 SEL TAPÍS ,.,DE LA PLAÇA DE LESTfcCló ElHOtíZÜRiCH EL CAMP te GOLF m EL SANT ANDRE* te CATALUNYA... £L TU*ó te CAM MATAS Ei GRAN 3AyPARI.«

i SAHTMEW F&TIMA DE CoiLSEftOLA ...EL GÜE VOLS m ES OÜE PER VENDRE EL MUNT D* HABITATGES QÜE FAREU AL MUNICm, LA PELA, ENS FARÀ CREURE EN MIRACLES. Oi ? « 0 POTSER AttfüTAMfcÉ | 5 UN DELS PROJECTE, EH ?


10

DÍJOUS 1 març <tel2ÜÜÍ

el diari de Sant Cugat

•1I

S^^xISÜÉ

"^m tornaré a presentar per intentar acabar el meu projecte

jiiiiSSiSSiSSWiSSíi!:;

1

ssssJm

Lluís Recoder. Coincidint amb el nou format d'Ei. DIARI DE SANT CUGAT, nosal-

tres hem volgut preguntar a l'alcalde de Sant Cugat sobre alguns dels principals projectes previstos a la nostra ciutat per als propers anys, com le rehabilitació del monestir, la vinanització o la urbanització dels districtes, entre d'altres.

mul :•:

Fotografia: E. GASALLA

E.Castanyer - J.M. Vallès / ST. CUGAT Quin és el projecte més important que queda per aquest mandat? Jo diria que amb transcendència fora de la nostra ciutat, hi ha un projecte que no acabarem però que iniciarem i que és el projecte de rehabilitació definitiva del Monestir. És un projecte de gran importància en tant que suposa acabar allò que es va començar fa anys, que era que aquest Monestir estigués plenament rehabilitat però en aquest cas amb un objectiu molt clar: el que volem és que aquest Monestir es converteixi en un centre d'atracció de turisme i activitat cultural per a Sant Cugat. Altres projectes que tenim són tots pensats perquè les persones de Sant Cugat tinguin més qualitat de vida, com la vianantització del centre urbà, la millora de les instal·lacions esportives i la urbanització dels districtes. Dels projectes que afecten el centre urbà, què estarà enllestit a l'acabar el mandat? Ara estem ultimant el Pla d'Inversions 2001-2003, que espero que ben aviat el podrem aprovar, i que inclou aquests objectius. Moltes de les coses que he dit han d'estar acabades i ho estaran. Tindrem la vianantització feta, tidrem la zona esportiva de Coll Fava feta, la rehabilitació dels pavellons de la rambla del Celler i el nou centre defitness fets, el pavelló nou començat... També està la nova piscina de la Floresta, es farà la nova piscina d'estiu que volem fer a la banda del parc Central més propera

'••

- • , • • : . , .

-•

•••

I ™ Ü Ü

a Lluís Companys, tindrem dues escoles bressol municipals construïdes i l'escola del Pla del Vinyet que ha de fer la Generalitat, el segon CAP, tindrem l'aparcament dels Quatre Cantons construït i espero que el de la plaça de l'estació, amb tot el pla de remodelació de la plaça, etc. I pel que fa als districtes? En aquest moment tenim ja un projecte d'urbanització dels districtes, un a la Floresta i un a Mirasol ja pràcticament acabats, ara en començarem aviat un altre de Mira-sol que ja està licitat, i espero que d'aquí a pocs dies ja aprovem el quart, que és la zona de l'escola d'arquitectura, i a partir d'aquí ja aniran caient els projectes d'urbanització als districtes. Hem agafat una velocitat de creuer que havia d'arribar però jo ja vaig dir que els projectes primer els has de pensar, després dibuixar i després has de buscar els recursos, i ens hem passat aquest principi de mandat fent aquesta feina de planificació. Està parlant de nous aparcaments, però actualment hi ha el del vial de connexió que no acaba de funionar. Per què? L'aparcament de Francesc Macià l'explota una empresa privada, per tant, si no acaba de funcionar, l'Ajuntament no hi perd ni un duro, i això la gent ho ha de tenir molt clar. Si una empresa va fer la inversió i l'està explotant és perquè ells creuen que a mitjà termini serà rendible. Però falten coses, i algunes depenen de l'Ajuntament, per exemple

l'obertura dels dos carrils de l'avinguda Francesc Macià que han d'anar del carrer de la Creu fins a Coll Fava, això facilitarà l'accés al pàrquing perquè la gent que ve per l'avinguda Cerdanyola hi podrà entrar i la gent que ve per la rambla del Celler podrà pujar la rampa i també entrar-hi. Això ho hem de fer nosaltres, hi ha un procés expropiatori en marxa i un d'urbanisme i que ben aviat ho podrem tenir fet. La segona cosa que falta és la vianantització i per últim, un altre tema és que a Sant Cugat encara ens costa anar al pàrquing. Dues empreses s'han presentat al concurs per fer la nova zona de rambla del Celler. Quines possibilitats té el col·lectiu d'entitats locals de gestionar-la? Nosaltres hem de vetllar perquè el projecte sigui molt bo, perquè serà gestionat per una empresa privada però serà públic, i qui respondrà davant dels ciutadans serà l'Ajuntament, i hem de mirar que el gestor sigui el que ens ofereixi més garanties de professionalitat. Haig de dir que els dos que s'han presentat tenen acreditada la capacitat i durant tot el procés previ a la presentació del concurs hem estat visitant instal·lacions gestionades per aquesta gent i la impressió ha estat molt bona. Ara el tribunal ha de valorar l'adequació de l'oferta que han fet al que demanàvem nosaltres a l'oferta del concurs. El fet que una de les dues empreses estigui recolzada per entitats locals no està valorat en les bases però sí que és important que les entitats de Sant Cugat es comprometi en un programa en aquest cas empresarial.

Pel que fa al comerç, cada dos anys se celebra la Mostra Sant Cugat Actiu a l'abril. Per quan està prevista? Aquest any la fira Sant Cugat Actiu la farem el mes d'octubre per un motiu important. El camp de futbol, que és on s'havia fet fins ara, ha de deixar d'utilitzar-se tan bon punt estigui enllestit el de Coll Fava, aquesta primavera. A més, començarà la construcció del pàrquing dels Quatre Cantons, de manera que aquesta zona estarà en obres. Per tal que els comerciants disposin d'un lloc idoni per mostrar la seva activitat i facilitar que els ciutadans de Sant Cugat puguin visitar la fira, s'ha buscat una nova ubicació que estem segurs que serà més adequada i que, molt probablement, serà darrere del Centre Cultural Sant Cugat. Aquests dies, l'àrea de Comerç de l'Ajuntament es posarà en contacte amb els comerciants per tal que participin en el disseny de la fira i que aquesta respongui al màxim a les seves necessitats. També volem que l'estand de l'Ajuntament serveixi per explicar als ciutadans tots aquests projectes que faran que la nostra ciutat sigui millor i sigui més agradable per viure-hi. Crec que si la gent de Sant Cugat sap que el sacrifici que li demanen és. per millorar, i de forma ràpida, ho entendrà millor. S'han previst mesures per pal·liar aquestes molèsties. Sí, hi estem treballant. Les molèsties seran sobretot al centre del poble, que és on es concentren més projectes i on costa més que la gent ho entengui. En aquest sentit estem treballant perquè hi hagi


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

un servei permanent d'atenció per a la gent que viu a Sant Cugat i treballa al centre de la ciutat, una oficina del pla del centre per resoldre tots els problemes que els pugui ocasionar aquests plans i pugui donar resposta a les preguntes i problemes més habituals com per les targetes de resident per accedir als guals dins els carrers per a vianants, el problema dels aparcaments d'aquestes cases que no tenen pàrquing, etc. No vull que ningú pugui interpretar que aquest projecte de vianantització està pensat per a la gent que no viu al centre de Sant Cugat, vull que entenguin que és en benefici d'ells, que tindran un entorn ciutadà i urbà molt millor. Darrerament s'ha pactat un projecte de creixement de Sant Cugat, però potser no ha quedat clar el sostre de creixement. En els mitjans comunicació s'ha estat parlant de 90.000 habitants, però això crea confusió perquè el sostre de creixement de Sant Cugat no són 90.000 habitants. Aquesta xifra ens ha servit a nosaltres, com a Ajuntament, per poder calcular els serveis i nosaltres hem agafat allò que podria arribar a tenir Sant Cugat si tot allò que existeix i queda per fer es fes. És a dir, els 90.000 habitants no tenen a veure amb els barris nous que hem creat, fa referència a tot allò que queda per edificar al centre del poble i als districtes. Però si hi arribarem o no és una incògnita que depèn de decisions de futur, entre d'altres què farà l'Ajuntament amb el sostre edificable que té. També hi ha una dada important i és que la construcció ha patit una important desacceleració a Sant Cugat. Crec que és molt positiu perquè ens dóna oportunitat de respirar i donar un impuls al que són els serveis de la ciutat. Ei 2004 tindrem una estació dei TGV. Què aportarà a la ciutat? El primer que necessitem és que no ens perjudiqui, en el sentit que ningú pugui atribuir al pas del TGV un descens de la qualitat de vida i per això vaig plantejar al Ministeri que ens havien de cobrir la línia al pas per Roquetes. Aquesta estació ens servirà per tenir al costat de casa el mitjà de transport amb

11

més futur que hi ha, que és el tren, i en aquest cas el TGV Nosaltres ja tenim una excel·lent connexió ferroviària amb Barcelona i el Vallès, i amb la reobertura de la línia Papiol-Mollet com a línia de Rodalies, de la qual hem rebut ja el projecte arquitectònic de la rehabilitació de l'estació de Coll Fava, tindrem també una connexió transversal amb el Vallès i el Baix Llobregat. I amb el TGV tindrem, d'una banda, una connexió amb el centre de la Península i amb Europa, i de l'altra, amb les altres tres capitals catalanes. També ens ha de servir perquè la gran zona d'activitat econòmica que tenim a l'atra banda de l'autopista encara adquireixi més centralitat. Divèrsia es va aprovar per unanimitat política, però hi ha una plataforma ciutadana en contra... Sí, es va aprovar per unanimitat però ara hi ha gent que se'n desmarca, però en tot cas, si ho fan, el que perden és coherència personal. Però la meva sorpresa ve del fet que el projecte que s'està explicant a la ciutat és un projecte en què jo també hi estic en contra. A nosaltres se'ns va plantejar un propòsit que crèiem que era bo per a Sant Cugat perquè ens donava uns serveis que necessitava la ciutat com cinemes, un gimnàs, restaurants, un centre d'entreteniment familiar, un centre de connexió a Internet i unes boleres. El problema eren els bars de copes i una discoteca, i des de l'Ajuntament vam presentar una al·legació en què limitàvem la zona que es podia dedicar a aquesta activitat, i que com a molt podrà ser de 2.500 metres quadrats, més o menys el que tenim al voltant del Mercat de Torre Blanca, i que a més, cap local podrà tenir més de 1.000 metres quadrats. Pel que fa a la ubicació, el projecte va a l'altra banda de l'autopista, on hi ha empreses, i és veritat que hi ha un hospital i un parell d'escoles, però no cases. El projecte està en mans de la Generalitat que és qui haurà de resoldre les al·legacions i jo estic disposat perquè ens asseguem amb els veïns i en parlem. El futur Centre d'Art Tèxtil compta amb el vistiplau d'Ajuntament i Generalitat, i amb una subvenció de la UE, però està en un punt mort.

LluísRecoder va contestar les preguntes del Diari de Sant Cugat

Nosaltres tenim fins al mes de juny per acabar l'obra, vam rebre una autorització per allargar durant mig any aquesta construcció, que s'havia d'acabar al novembre. El projecte s'està treballant amb la idea inicial de fer un centre vinculat a l'art tèxtil. Però és un projecte que ens està requerint molt d'esforç perquè el problema no és la construcció sinó el manteniment i sempre, quan comences a parlar de números, l'entusiasme inicial s'acostuma a refredar, i nosaltres ens hem trobat amb aquest problema com a Ajuntament, que ens ha obligat a fer un gran esforç de recerca de recursos per tirar endavant un pla molt interessant per a la ciutat. Potser no serà exactament el que es va anunciar inicialment, però la idea és tirar-ne endavant un de relacionat amb l'art tèxtil i per impulsar aquesta dimensió cultural a la ciutat, i que a més, la ciutat ho pugui pagar. En ei darrer ple es va aporvar l'ampliaició del camp de golf. Els ecologistes diuen que això pot sentar un precedent per Torre Negra. Torre Negra està a l'esquerra de l'Arrabassada, i no a la dreta, i per tant el

projecte de protecció afecta només aquest sector dret. D'altra banda, estem parlant d'ampliació de tres forats del golf en un terreny d'equipaments i a mi no em deixa de sorprendre que es facin escarafalls per això, amb un projecte que ecològicament ningú pot discutir, i en canvi que ningú discuteixi la possibilitat que en un terreny d'equipaments s'hi pugui construir un hospital o una escola. A vegades amb actituds d'aquesta mena es confon l'opinió pública i es pretén dir que l'administració pública deixem fer

E. GASALLA

molta gent que fins ara, per anar al centre venint de Valldoreix o Mira-sol, passaven per Lluís Companys i l'estació, ara podran anar per aquí i descongestionarem una mica l'estació. Pel que fa a Torre Negra, m'agradaria resoldre-ho abans que acabi el mandat, però per això ens hem de plantejar el debat seriosament i a vegades trobo a faltar el clima de serenitat que cal per afrontar la resolució de la preservació definitiva d'aquest espai.

"La Fira Sant Cugat Actiu la farem al mes d'octubre. Hem buscta una nova ubicació adequada i que provablement serà darrera el Centre Cultural" les coses perquè sí. Estem en un Estat de dret i l'administració ha de respectar les lleis. A més, cal veure que aquesta ampliació ens ha permès l'obertura del carrer Safareigs, que queda tallat al carrer Villa i que ara podrem passar-hi gràcies a aquests terrenys que ens ha cedit el golf com a constrapartida per l'ampliació, de manera que hi haurà

En el ple de gener, vostè va dir que es volia tornar a presentar a les eleccions. Quines serien les prioritats de Lluís Recoder?

És una mica difícil parlar d'una cosa a dos anys i mig vista però el que sí que puc dir és que el projecte que encapçalo no és una cosa que s'acabi al juny del 2003. Nosaltres hem començat moltes coses, n'hem continuat d'altres, però aquests projectes no acaben en dos anys i mig. Hi haurà coses acabades però moltes d'altres que no, i a mi m'agradaria veure'n el resultat. D'aquí es pot deduir que em tornaré a presentar perquè m'agradarà intentar acabar aquest projecte.

Per la teva tranquilitat. Prevenció, seguretat i la nostra experiència.

J Av. Lluís Companys, 50 • Tel. 93 589 17 99 • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


121

DijOUS I març dei 2001

el diari de Sant Cugat

Escola bressol municipal Jocs i zona aquàtica Piscines infantils D Piscina gran

•\

f »

«'*

fo£

ç>4,

•»>*

ça}

Jg El projecte preveu la construcció d'una escola bressol així com d'una pisicina descoberta i un complex aquàtic

Martí Garcia, nou president Comarcal del Partit Popular

EL PROJECTE ESTA APROVAT

Sant Cugat tindrà un complex esportiu aquàtic i una nova escola bressol Aquestes piscines comptaran amb atraccions com activitats per jugar i Sant Cugat comptarà amb un moviments d'aigua, i hi haurà nou complex esportiu aquàtic i amb també dues piscines per als més una nova escola bressol que es petits de la ciutat, una de destinada construiran en uns terrenys molt als nadons de 0 a 3 anys i una altra propers al Parc Central. El ple del per als de 3 a 5. mes de febrer va donar llum verda a Segons va explicar Carbó, la aquest projecte amb l'aprovació ini- decisió d'ubicar aquestes cial del Pla Especial d'Equipaments instal·lacions en aquest solar para l'illa dels carrers Josep Vidal i teix de diferents factors entre els Granés, Francesc Cabanas i Alibau, quals destaquen "que es tracta i Esteve Pila. d'uns terrenys molt ben orientats, Aquests nous equipaments s'u- propers al Parc Central i també al bicaran en uns solars municipals de centre urbà, i que per tant s'hi pot prop de 4.000 metres quadrats. En anar caminant". El tinent d'alcalde aquest espai s'hi construirà, d'una de Ciutat Sostenible va afegir també banda, una llar d'infants de 500 que la zona està també propera al mestres quadrats que comptarà amb transport públic, tant pel que fa a sis aules. De l'altra, es farà un com- l'estació dels Ferrocarrils de la plex esportiu aquàtic on hi haurà Generalitat com pel que fa al transuna nova piscina decoberta de port públic municipal, i va afegir 16x25 metres, que, segons va segu- que "un altre factor positiu és que rar el tinent d'alcalde de Ciutat aquest espai disposa de certa faciliSostenible, Joan Carbó, "era tat d'aparcament". necessària a la nostra ciutat". Dins L'aprovació del pla especial d'edel mateix complex esportiu s'hi quipaments en aquesta zona va construiran també diverses piscines rebre el suport de tots els partits de diferents nivells que estan desti- amb representació municipal, que nades a "l'esbarjo dels ciutadans". van coincidir a destacar la necessi-

'

"

:

P--.-':

•»»

? : - : •:•'

m

• 'i • •

*

.iZZjsèà

E.C. / PARC CENTRAL

:£:::¥ií:|i;j£:£:;3jgí3

E.C. / SANT CUGAT

Els equipaments s'ubicaran en uns terrenys propers al Parc Central

tat de fer una nova piscina descoberta i de construir més escoles bressol a la ciutat. Tot i així, el regidor d'IC-V Joan Balada va preguntar si a banda del projecte també estava prevista la inversió per dur-lo a terme i va recordar que "a la nostra ciutat encara hi ha altres zones que també necessiten equipaments com aquests", fent referència entre altres coses a la necessitat d'una

escola bressol al barri de Torre Blanca. Des del Partit dels Socialistes, per la seva banda, el portaveu, Jordi Menéndez, va voler destacar les deficiències del transport públic municipal, i va afegir que la construcció d'aquests nous serveis podia servir d'incentiu per incrementar el nombre d'autobusos i la freqüència de pas.

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Hisenda de Sant Cugat, Martí Garcia va ser escollit dimarts nou president Comarcal del Partit Popular, en substitució d'Andreu Gil, que ja feia un temps que havia anunciat 1 seva voluntat d'abandonar aquest càrrec. Garcia va ser nomenat després d'acordar amb l'altra candidata, la regidora de Badia Antònia Escrivà, per fer un projecte integrador. L'acord no va satisfer tots els comissaris del partit, i el resultat de les votacions va ser de 70 vots favorables i 82 abstencions. Garcia va destacar però "la importància de treballar per la unitat dins la comarca, de fer entre tots un únic porjecte ". Per la seva banda, el president del PP català, Alberto Fernandez Díaz, que va afegir que ara cal seguir treballant en aquest projecte d'unitat i també per incrementar el pes del PP a la comarca.


el diari de Sant Cugat

DÍJOUS 1 març del 2001

«BTÏIIMES

i·jmsHsHacinaMMKti·iM·i·ii

Què feu el dissabte 3 de març? Jo us proposo un dia diferent: desconnecteu el telèfon, apagueu la televisió, baixeu la motxilla de l'altell i traieu-li la pols! Avui anem a caminar!! Prepareu uns bons entrepans i una mica de fruita. Abans de sortir, no us oblideu la bossa per recollir les deixalles! Digueu als vostres familiars i amics que us acompanyin. Poseu-vos un calçat ben còmode i agafeu la gorra per si fa sol. Amb la motxilla a l'esquena, sense massa pes, comenceu a passejar fins que arribeu al camí de Can Borrell. I, no heu de patir per la canalla; des de fa uns dies ja no hi deixem passar cotxes. Quan arribeu a l'ermita podeu buscar una bona ombra i descansar o podeu aprofitar per beure un refresc mentre participeu en les activitats que hem preparat. Després de dinar us recomano un bon cafè de sobretaula. Més tard, tornarem cap a casa pel mateix camí. Segur que si us hi fixeu bé veureu coses que no heu vist abans. Al vespre, el bosc quedarà sol, net. També a ell li caldrà un bon repòs. Estic segur que si veniu, passareu un bon dia. Us hi espero!

^ilTuís Recoder Alcalde de SantCugat

Activitats Tarda

Matí 9h Xocolatada a la Plaça d'Octavià 9,30h Cercavila dels Banderers (Plaça d'Octavià Plaça Barcelona) 10h Rebuda a l'Ajuntament per l'Alcalde 12h Ballada de sardanes. Cobla Ciutat de Terrassa 13h Ofici del 50è Aniversari a l'ermita de Sant Medir cantat pels Antics Escolans del Monestir de Sant Cugat. Cant dels goigs 13,45h Actuació dels Castellers de Sant Cugat 14h Dinar

16h Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa 18h Concert d'orgue del Monestir en el primer aniversari de la seva restauració a càrrec de Josep M. Escalona, organista a la Catedral de Barcelona. Col·laboren: Penya Regalèssia, Castellers de Sant Cugat, Paidos, Cor dels Antics Escolans del Monestir de Sant Cugat, Parròquia de Sant Pere d'Octavià.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

13


DijOUS 1 març del 2001

-.:.-.-. 5

el diari de Sant Cugat

Breus El ple inicia els tràmits per regularitzar Can Borrull El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la proposta inicial de modificació del Pla General Metropolità al sector de Can Borrull de les Planes amb l'objectiu de regularitzar aquest sector i legalitzar les construccions existents, que han de passar a ser considerades com a sòl urbà. La zona de Can Borrull va néixer ja fa anys al voltant de la carretera de Vallvidrera i es va anar desenvolupant amb el temps en direcció a la Floresta. Actualment, només el nucli central d'aquest sector és considerat com a sòl urbà pel PGM. Així ho va explicar durant el ple el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, que va destacar que "s'ha produït una divergència entre el planejament vigent i la realitat construïda". Per resoldre aquesta situació, l'Ajuntament de Sant Cugat proposa una modificació del PGM que, segons Carbó, "servirà per legalitzar les edificacions existents, i també permetrà obtenir per al barri de Can Borrull un nivell adequat d'urbanització i de serveis". El tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible va afegir que amb aquest canvi de planejament es podrà treballar en la conservació i millora de les edificacions existents així com en la reordenació dels espais privats. D'altra banda, Carbó va destacar que un dels elements importants d'aquesta proposta és la de transformar el caràcter de la carretera de Vallvidrera a travessia urbana "a fi d'obtenir una seguretat viària necessària". La proposta de modificació del PGM en el sector de Can Borull va ser molt ben rebuda per tots els grups municipals, que van coincidir a destacar la necessitat de regularitzar aquest barri. Des dels grups de l'oposició, van subratllar l'especial necessitat de "dotar la carretera de Vallvidrera d'unes calçades amples que permetin evitar el perill constant que hi ha en l'actualitat" i van demanar que es resolguin temes com l'enllumenat. D'altra banda, els partits de l'oposició van demanar que les actuacions es fessin sempre amb el consens dels veïns. /EC (Les Planes) Prop de 2 0 persones van participar en aquest debat sobre la necessitat de nous equipaments

L'Ajuntament vol restaurar la masia de la Guinardera L'Ajuntament ha donat llum verda a la proposta d'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació de la masia de Guinardera. Aquesta proposta, que ser aprovada per unanimitat durant el ple de febrer, té la voluntat de rehabilitar el conjunt de masoveries i edificacions tradicionals que hi ha a la zona sud del barri de la Guinardera. Segons la darrera revisió del PGM, aquesta zona té actualment un qualificació de sòl no urbanitzable, amb verd privat d'interès tradicional. Ara, i com a resposta a la proposta del promotor, l'Ajuntament va plantejar un Pla Especial d'Ordenació que comportaria una modificació de la seva utilitat cap a un ús de restauració i residència vinculat al servei cultural i recreatiu. Així ho va afirmar durant el ple el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, que va destacar que l'objectiu d'aquest pla especial és, "d'una banda, retornar aquestes edificacions, actualment en runes, a la seva edificació original i, d'altra banda, millorar la imatge actual d'aquesta part de la ciutat". Carbó va explicar també que el Pla Especial permet una ampliació de la superfície del 10% i que estableix una sèrie d'ordenances, en les quals es determina que l'alçada màxima de les construccions pot ser de planta baixa i pis. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat, ja que tots els partits representants al consistori van destacar la importància de treballar per conservar i recuperar les masies que queden a Sant Cugat. En aquest sentit, el portaveu socialista Jordi Menéndez va assenyalar que "aquesta restauració ens ajuda a la construcció d'una identitat ciutadana". Per la seva banda, des de d'ERC, Eduard Pomar va sol·licitar a l'equip de govern que s'iniciï també una catalogació de totes les masies que es conserven al municipi per poder elaborar un pla de conservació i rehabilitació. /E.C.(Sant Cugat)

La necessitat de nous serveis, a debat E.C. / SANT CUGAT Els equipaments i els serveis van centrar el darrer debat organitzat per la Fundació Sant Cugat amb l'objectiu de parlar sobre el creixement i el territori. Un dels temes prinipals del debat va ser la importància de crear noves àrees de centralitat que descongestionin el centre urbà. Així ho va manifestar el director de l'àrea de Ciutat Sostenible, Lluís Hosta, que va destacar que "cal fer una ciutat policèntrica, amb altres centres alternatius a l'actual". Hosta va afegir que aquests nuclis han d'estar ben comunicats i va parlar de la necessitat de fer nous equipaments que permetin reequilibrar la ciutat. L'exregidor de l'Ajuntment de Sabadell, Pere Vidal, va coincidir a destacar aquesta

La sentència del TSJC pel vial de connexió reobre la polèmica E.C. / SANT CUGAT L'Ajuntament ja ha anunciat la possibilitat de recórrer davant del Tribunal Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació amb el vial de connexió entre Coll Fava i la rambla del Celler. Segons ha explicat l'alclade Lluís Recoder, "les sentències, per exe-

cutar-les han de ser fermes i per tant nosaltres podem recórrer al Tribunal Suprem". Recoder ha afegit també que el dictamen emès pel TSJC sobre el vial de connexió i l'aparcament de Francesc Macià es basa en un tema de forma i no de fons. L'alcalde ha assegurat que "l'informe jurídic qüestiona la capacitat dels ajuntaments per imposar als pormotors càrregues de fora del sector però

E. GASAU.

no es qüestiona que el vial estigui mal fet, ni que el pàrquing estigui mal fet". En aquest sentit, des de l'Ajuntament han emès un comunicat en què destaca que aquest projecte no ha perjudicat ningú i manifestat també que si el PSC s'oposa a partir d'ara al fet que l'Ajuntament signi convenis amb els promotors privats per imposar-los càrregues urbanístiques, fet que suposa

importància de crear noves centralitats, i va afegir que a l'hora de pensar en nous equipaments "cal parlar de quin model de ciutat es vol, veure quins valors afegits donem als equipaments per determinar quin tipus de societat volem construir". Per la seva banda, l'arquitecte Jaume Freixes va voler fer referència al important creixement que viu Sant Cugat, i va insistir en la necessitat de construir nous nuclis, que han d'estar ben connectades i han de comptar amb sòl per fer equipaments. Però Freixes va manifestar la seva sorpresa que l'Ajuntament planifiqués equipaments privats, en lloc de preveure més gestió pública. Pel que fa a la vessant dels usuaris, la presidenta de la Coordinadora

d'AMPAS de la ciutat, Núria Serraïma, va defensar l'opció de l'escola pública, i va lamentar la "situació patètica dels equipaments educatius", destacant que "fa 10 o 15 anys teníem pràcticament les mateixes escoles que en l'acualitat". Serraïma va demanar més planificació a l'Ajuntament, incidint en que es pensi primer en els equipaments i no pas en els habitatges. La representant del Grup de Dones Tena, Conxa Martínez, va posar de manifest la necessitat de "reflexionar entorn al cicle vital de les persones" i atendre els diferents serveis públics que fan falta en cada moment. Per últim, des de la FAV, Conxa Martínez va voler remarcar els problemes del transport públic, així com la manca d'espais per a entitats mentre hi ha centres que estan desaprofitats.

un benefici per a la ciutat, "aleshores estarien fent un molt mal favor a Sant Cugat". Lluís Recoder ha afegit que la proposta del PSC de crear una comissió tripartida entre Ajuntament, PSC i veïns de Coll Fava ja es plantejarà quan hi hagi una sentència ferma. Des de l'Associació de Veïns de Coll Fava ha fet un comunicta on agraeix als socialistes que, amb la seva denúncia hagin començat a "aclarir punts foscos de la urbanització de barri". Els veïns també han recordat que es poden constituir com a part afectada i que si emprenen futures accions derivades d'aquesta sentència ho faran de

forma independent i per preservar els drets dels veïns de la zona. D'altra, aquesta associació no considera que la sentència modifiqui l'actual procés de reconstrucció del barri, ja que el coveni ja signat amb l'Ajuntament i la Junta de Compensació manté la seva vigència. Per últim, la portaveu del PP de Sant Cugat, Berta Rodríguez, ha destacat que el que cal fer és "aconseguir un acord entre els veïns i l'Ajuntament per resoldre e tema de les coses que no es van fer al barri". Des del PP consideren que aquestes obres podrien incloure's per exemple dins el projecte de remodelació que està realiztant Vèrtix..


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Miquel Muntané canvia de casa pels efectes d'una antena de telefonia mòbil E.C./ SANT CUGAT

El santeugatenc Miquel Muntané ha deixat casa seva a causa dels efectes nocius d'una antena de telefonia mòbil, instal·lada a poc més de 5 metres de casa seva. Muntané i la seva família es troben vivint actualment a casa d'un fill a l'espera de poder resoldre aquest problema, que des de fa temps cueja. Des de que l'any 1996, l'empresa Airtel va instal·lar una antena de telefonia mòbil a pocs metres de casa seva, Miquel Muntané està portant a terme una intensa campanya social i judicial per denunciar les conseqüències d'aquestes radiacions. Segons ha explicat ell mateix, aquestes conseqüències són les que els han portat, a ell i la seva família, a canviar temporalment de vivenda, ja que "ara mateix ja era unriscsanitari excessiu". Entre d'altres coses, aquest santeugatenc assegura que la seva família està patint efectes com cremor a la cara, marejos, mals de

cap, i que fins i tot un dels seus fills està afectat per una malaltia crònica. Muntané ha destacat que darrerament "s'han anat detectant casos de transtorns i malalties en persones, causades per la proximitat d'una antena", i ha afegit que cal trencar el silenci de moltes famílies que pateixen aquesta situació i mirar de buscar un solució al problema. En aquest sentit, Muntané ha engegat una campanya informativa i ha enviat una instància a l'Audiència Nacional en què demana que es promogui una legislació sobre qüestions com la proximitat i la potència d'aquestes antenes i repetidors. Actualment, l'Ajuntament de Sant Cugat està responent un recurs al contenciós administratiu que va interposar Airtel, quan el consistori va aprovar la retirada de l'antena per execució subsidiària. Per la seva banda, Muntané i altres col·lectius de l'Estat, sobretot de Saragossa, estan treballant per portar les seves reclamacions als tribunals europeus.

Bonastre és escollit conseller nacional de CDC

ERC estudiarà les possibles esmenes de cara al Congrés E.C./ LLOC

Esquerra Republicana de Catalunya va celebrar el passat dissabte a Terrassa un Consell Nacional previ a la celebració del Congrés Nacional de la formació, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de març a Tarragona. A la sessió hi van assistir els santeugatencs Narcís Clavell, que va ser escollit representant de la comarca dins del Consell Nacional, així com Sebastià Cros, que com a president de la sectorial de medi ambient, també compta amb aquest càrrec de conseller nacional. L'objectiu d'aquest Consell Nacional era, segons ha explicat Narcís Clavell, presentar i estudiar les 4 ponències que es debatran al proper

Congrés Nacional del partit. Clavell ha destacat, però, que "el Consell Nacional no és l'òrgan qualificat per aprovar o no aquestes ponències", i és per això que ha destacat que tot i haver plantejat una primera votació consultiva d'aquestes ponències, hi va haver força abstencions perquè molts consellers van "creure que aquest òrgan no era el que havia d'opinar sobre els documents". Pel que fa als temes de les ponències, n'hi ha una de política, una sobre els estatuts de la formació, una altra sobre el ceixement i la organització i, per últim, una de la carta financera d'ERC. De moment, la secció local d'ERC no han presentat cap esmena a les ponències, ja que segons el presi-

Narcís Clavell

E. GASALU

dent del grup local, Eduard Pomar "volem llegir la ponència oficial i en funció d'això i de les esmenes que quedin vives al congrés, actuarem i ens posicionarem en funció de cada una de les esmenes.

Les JERC reivindiquen més oferta d'habitatge jove E.C. / SANT CUGAT

E.C./ BARCELONA

El president de la secció local de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Ramon Bonastre, ha estat nomenat conseller nacional d'aquesta formació per la sectorial de treball. El nomenament de Bonastre arriba després dels canvis de funcionament intern de la mateixa formació, pels quals els consellers nacionals ja no s'escullen a través del Congrés com a membres nats (a excepció dels diputats i consellers, que pels seus càrrecs segueixen sent consellers) sinó que ara s'escullen per territoris i per sectorial, de manera que cada sectorial pot aportar fins a 4 consellers. En el cas de Bonastre, ha estat escollit conseller nacional de la sectorial de treball, un càrrec que, segons ell mateix ha explicat, implica "assessorar en les decisions que el partit prengui en matèria laboral". Bonastre ha volgut destacar que aquest és un tema de molta actualitat per la imminent

15

Ramon Bonastre

ARXIU E4C

reforma laboral i ha comentat també la seva importància a la nostra ciutat", on darrerament s'estan plantejant diversos conflictes laborals importants". Bonastre ha destacat també que el fet de ser conseller nacional "implica més participació en la vida interna del partit", i ha afegit que per la ciutat, interessa molt poder tenir persones amb aquest càrrec. En aquest sentit, en l'actualitat la nostra ciutat compta amb 3 santeugatencs més com a consellers nacionals: l'alcalde i diputat Lluís Recoder, el conseller d'Interior Xavier Pomes, i el director general de Comerç Jaume Angerri.

PATRULLA DE LIMPIEZA

Les Joventuts d'ERC (JERC) de Sant Cugat han iniciat una campanya per demanar més oferta d'habitatge per a gent jove de la nostra ciutat. L'objectiu d'aquesta iniciativa és sensibilitzar sobre la necessitat de fer una política d'habitatges més pensada per als joves, que no poden assumir l'actual preu de la vivenda i sovint es veuen obligats a marxar a viure fora de Sant Cugat. Així ho va explicar dissabte un dels representants d'aquest col·lectiu, Jordi Guimerà, que va assenyalar que "falta una voluntat de l'Ajuntament envers els joves perquè es quedin a Sant Cugat. La voluntat de l'Ajuntament és que el mercat mani i, per això, a Sant Cugat els pisos són molt cars". En aquest sentit, les Joventuts d'ERC van presentar un manifest en què destaquen que actualment la gent jove representa un 20% del total de població de la ciutat i que no hi ha una relació entre l'oferta i la demanda d'habitatges, ja que sovint els preus dels pisos no estan a l'abast dels joves, que han de buscar vivenda en poblacions veïnes, com Rubí o Cerdanyola. Per aquest motiu, des d'aquesta formació demanen a l'Ajuntament que crei una oferta adequada a la realitat de la demanda dels joves, que Promusa reemprengui la seva activitat d'oferta d'habitatge públic i que

Les JERC van muntar una paròdia de la situació immobiliària a Sant Cugat

s'iniciïn promocions d'habitatge jove, en règim de lloguer, i d'habitatges de protecció oficial, en règim de compra. D'altra banda, des de la JERC també destaquen que l'Ajuntament no pot agafar-se el projecte de l'Eix Vertèbrador com a excusa perquè es comenci a construir habitatge jove.

• Neteja de locals comercials, despatxos, empreses, hospitals i pàrquings

• Personal qualificat, seriós, responsable, discret i assegurat.

• Neteja a fons de cases particulars i comunitats de propietaris

• Neteja d'exteriors: finestres, persianes i façanes.

• Utilitzem els productes més adients i disposem de tota la maquinària necessària.

• En la contractació de la primera neteja, l'abrillantament de franc (només comunitats).

E. FABRE

La campanya de la JERC va començar dissabte amb la pesentació d'aquest manifest i continuarà amb una recollida de signatures, una penjada de cartells i una moció al ple, que demanarà habitatges, en règim de lloguer i en règim de compra, per als joves de la ciutat.

10 anys a Sant Cugat

93 675

. Tor 5-21


16

DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

"Entenem que aquest és un moment immillorable per protegir Torre Negra

»

Kristían Herbolzheimer Des de fa temps és membre de la Plataforma en Defensa de Torre Negra i Rodals. Després de 7 anys de lluita per aconseguir la preservacó d'aquest espai, Herbolzheimer creu que no s'hi construirà perquè els partits polítics no podrien defensar aquesta opció després dels compromisos adquirits amb la ciutadania. Fotografia: E. GASALLA

E.C./ SANT CUGAT òCreu que s'acabarà urbanitzant Torre Negra? No, jo crec que no es farà perquè políticament és indefensable per a qualsevol partit que es construeixi a Torre Negra, després del compromís que van assolir amb la ciutadania.

Però vostès denuncien contínuament que no es respecta aquest compromís Sí, perquè sempre addueixen o que aquest compromís ve de l'equip de gover anterior o que on es fa alguna cosa no es és estrictament dins el sector Torre Negra. I repeteixen que malgrat que ara s'hagi aprovat l'ampliació del camp de golf dins el sector de la Queixalada, a Torre Negra no s'hi construirà. A nosaltres el que ens preocupa és que Torre Negra necessita de

l'esforç i la participació de tothom: ciutadania, partits i popietaris. Els propietaris dels terrenys, sobretot els que fan activitats no urbanístiques, creiem que han de mostrar també una sensibilitat per aquesta zona, d'acord amb la demanda ciutadana.

Malgrat tot, sembla molt convençut que no es construrià Hi ha un tema molt important i que ja havia plantejat el senyor Cortina, i és que el nou equip redactor està treballant amb la hipòtesi que els propietaris no tenen drets urbanístics adquirits i, per tant, no es pot parlar d'indemnització. Sra, l'Ajuntament ha de debatre si vol fer una estratègia de requalificació del sòl i fer-lo públic, o què es farà.

óCreu que això es resoldrà abans que s'acabi aquesta legislatura? Home, nosaltres entenem que ara és un

el diari de Sant Cugat Full de subscripció

moment amb unes condicions immillorables per protegir Torre Negra des del punt de vista polític, perquè encara hi ha un consens polític i ciutadà, perquè la mateixa gent que governa a l'Ajuntament també governa a la Generalitat, i entenem que és un deure moral de l'equip de govern resoldre-ho durant l'actual mandat.

Quina valoracó fan de la gestió de l'Ajuntament en aquest tema? L'Ajuntament ha comès errors importants ara que difícilment es podran compensar. Una fórmula, d'acord amb els propietaris, seria la de compensar el sòl de Torre Negra amb sòl urbanitzable en un altre lloc. Nosaltres aquí no hi podem entrar, confiem que l'Ajuntament ho farà bé, però també és cert que amb els plans urbanístics dels darrers anys cada cop queden menys terrenys per fer aquesta compensació.

I quin paper hi juga la Generalitat? La protecció de Torre Negra no ha de ser responsabilitat exclusiva de l'Ajuntament. Torre Negra té un alte valor, que potser no hem sabut explicar prou bé, i és el valor de ser un potencial paradigmàtic de com es pot entendre un nou dsenvolupament urbanístic a tot el Vallès. També té un valor potencial que permet aprofundir en la democràcia participativa. Hi ha d'haver una responsabilitat local, però també de les administracions superiors. Nosaltres estem preocupats pels últims esdeveniments al Vallès perquè el dia que s'arribi a protegir Torre Negra, ja no quedarà quasi res més per preservar. Hi ha qui diu que els ecologistes són peons, pagats per algú. Per què? Jo aquestes afirmacions me les prenc quasi com un afalac, perquè parteixen

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Nom

Data d'alta

Banc/Caixa

Cognoms

Nombre de subscripcions

Adreça oficina

Ciutat

Adreça d'entrega

Entitat

Codi postal

Què pensa de les declaracions fetes per Lluís Uerena en aquest mateix diari sobre la preservació de Torre Negra i la Queixalada? A Torre Negra hi ha un compromís de protecció integral, mentre que a la resta de la Queixalada el compromís és de protecció parcial. Nosaltres el que volem és un pla global de la zona i si aleshores hem de cedir per alguna raó en una altra zona, volem que l'impacte sigui una contrapartida per protegir el sector de Torre Negra.

Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44

Dades del subscriptor

Carrer/núm./pis/porta

de considerar que una resposta ciutadana com la que hi hagut no pot néixer voluntàriament i apolítica. La ciutadania va demanar un cosa i tots els partits polítics es van comprometre a ferho. Si això porta a algú a pensar que ha de ser un moviment organitzat, perquè això no pot sorgir sol, crec que ens hem de sentir orgullosos del que ha fet la ciutadania.

DGDO DD nDDDDDDG Oficina

DC

Núm. de compte

Titular

Telèfon

Fax

I !Comptat Comptat

II iIRebut domiciliat

Sant Cugat del Vallès,

de

del 2 0 0 1 Signatura

NIF o DNI

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com


el diari de Sant Cugat

DÍJOUS 1 mare del 2001

17

El president de la Generalitat, atent a les explicacions sobre el futur segon CAP de la nostra ciutat

Col·locada la primera pedra del segon CAP Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Cugat, Mútua de Terrassa, Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i ciutadans en general. Tots eren presents a l'acte simbòlic de la col·locació de la primera pedra del que serà el segon Centre d'Assistència Primària (CAP) de la ciutat, que va anar a càrrec del president de la Generalitat, Jordi Pujol.

Emili Bella / VALLDOREIX ou anys després de la inauguració del >rimer centre, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser l'encarregat dissabte de posar la primera pedra del que serà el segon Centre d'Assistència Primària (CAP) de la nostra ciutat, situat en uns terrenys propers a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Valldoreix, al costat de l'escola ASDI. Pujol, acompanyat pel conseller de Sanitat, Eduard Rius, i per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, entre d'altres personalitats, va destacar que "una de les causes que fan petits els CAP és que ho fan bé, perquè si no, la gent se n'aniria a institucions privades". A banda, va afegir que un símptoma positiu del bon funcionament d'aquests serveis és la creació de cues. En el mateix sentit es va manifestar l'alcalde, que va apuntar que "tenim una assistència sanitària pública de qualitat. Ens sorprenem quan la percepció dels ciutadans és millor del que ens pensem nosaltres".

N

L'acte, que es va fer a l'interior d'una carpa que protegia els assistents de la fina pluja que queia, va comptar també amb la presència del president de la Mútua de Terrassa, Baltasar Pineda, que va agrair la confiança mostrada tant

per la Generalitat com per l'Ajuntament per gestionar el centre i es va congratular per "la coincidència de voluntats entre l'administració i la societat civil". El nou CAP, que es preveu que entri en funcionament l'estiu de l'any vinent, s'instal·larà en un solar cedit pel consistori a la Mútua. Concretament, s'ubicarà en una extensió de més de 3.000 m2 tancats pel carrer de Cervantes i els passeigs d'Olabarria i de Valldoreix. L'administració santeugatenca estima que el nou edifici, que tindrà quatre plantes, donarà servei a unes 30.000 persones, que no s'hauran de desplaçar a d'altres poblacions per ser ateses. La plantilla que treballarà al CAP estarà formada per 12 professionals de la medicina general, cinc pediatres, 17 Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS), quatre especialistes -en ginecologia, dermatologia, oftalmologia i rehabilitació-, dues llevadores, un assistent social i 12 persones que es dedicaran a l'atenció de l'usuari. En xifres, l'edifici costarà 366,5 milions de pessetes, mentre que els equipaments pujaran a 52. La Mútua de Terrassa assumirà la inversió per realitzar el projecte, d'acord amb el conveni signat amb l'Ajuntament. Tot plegat estarà enllestit en un any i mig. L'equipament tindrà 2.225 m2 de terreny, i s'alçarà en quatre plantes -soterrani, planta baixa, primera i segona-. En

total hi haurà 33 consultoris: 16 de medicina general, sis de pediatria, sis per a especialitats, dos per al pla d'atenció a la dona i tres més que tindran un ús polivalent. De fet, al nou CAP s'hi traslladarà el servei de rehabilitació, que actualment es presta al CAP de Sant Cugat, i estarà equipat per fer cirurgia menor ambulatòria. Actualment, a l'edifici Torre Blanca s'està faci-

Serveis Generals, Mercè Conesa, ha explicat a EL DIARI DE SANT CUGAT que l'Ajuntament de

Sant Cugat ha demanat al Servei Català de la Salut la continuïtat del consultori provisional que hi ha a l'edifici Torreblanca. Aquest servei, que atén unes 10.000 persones, ha obtingut "vins bons resultats en els seus cinc mesos de funcionament. L'ambulatori alternatiu es va inaugurar el dos d'octubre passat com a ampliació del CAP, amb la voluntat de descongestionar-lo. Fa uns dies, el mateix alcalde Lluís Recoder va assegurar que el consultori està funcionant molt bé. Per exemplificar-ho, va assegurar que el 55% dels seus usuaris eren persones que no havien fet servir mai la sanitat pública. CONTINUÏTAT PER AL CAP

En principi, estava previst que el CAP Torreblanca funcionés fins que el segon CAP s'inaugurés. "Davant la bona resposta obtinguda, l'Ajuntament de Sant Cugat sol·licita la continuïtat d'aquest centre al Servei Català de la Salut", diu un comunicat de l'Ajuntament. El consultori de Torreblanca disposa d'un espai de 300 m2 amb 12 consultes, 16 professionals saniEls diversos representants taris i administratius, entre els quals hi ha 4 metde les administracions es van ges de família, 2 pediatres, 6 infermeres i 4 administratius. Al consultori s'ofereixen els serdesfer en elogis per la veis de medicina general, pediatria i l'activitat qualitat de l'assistència d'infermeria i administrativa corresponent. El centre està obert als usuaris de 9 a 20 hores de primària pública en general dilluns a divendres. Dins aquests horari, es fan litant part del servei d'assistència primària que visites concertades prèviament per telèfon o peres traslladarà a Valldoreix el 2002. Unes hores sonalment i visites espontànies i urgents. abans de la col·locació de la primera pedra del L'atenció domiciliària , tant de patologies aguCAP, el president de la Generalitat va fer el des com el seguiment dels malalts crònics, es mateix a la població vallesana de Viladecavalls. fan en aquest horari pel propi metge o infermeUn cop a Sant Cugat, hi havia també el president ra. Els metges de medicina general, pediatres i de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'equip d'infermeria visiten en horari de matí i Valldoreix, Miquel Paraira, i diversos regidors tarda en dies alterns, amb l'objectiu d'oferir la de l'Ajuntament, com Berta Rodríguez (PP) o màxima oferta horària als ciutadans. L'Ajuntament assegura que actualment "no hi ha Mercè Conesa (CiU), entre d'altres, a més d'inllista d'espera per cap facultatiu". teressats i curiosos. La tinent d'alcalde de


18

DijOUS 1 març del 200!

el diari de Sant Cugat

"El consumidor de carn, a Sant Cugat, pot estar tranquil" mmmmmmm

Legionel·la Delphi ha desmentit que hi hagi risc de propagació de legionel·la per les torres de refrigeració de l'empresa. Segons un informe de tècnics de la Generalitat, s'han trobat petites colònies de legionel·la en tres de les sis torres de Delphi. Des de l'empresa s'ha confirmat que una d'aquestes ja estava fora de servei abans de l'aparició dels darrers casos i que, tot i així, els nivells "estaven molt per sota del límit de risc". "Per sota de 100.000 colònies per litre no hi ha perill de legionel·la i el que han detectat en l'informe de la Generalitat està molt per sota de les 25.000 colònies per litre", asseguraven fonts de la mateixa empresa. Delphi va rebre fa un mes el certificat ISO de Medi Ambient, "fruit del fort treball durant un any per garantir les condicions dels treballadors". L'empresa mecànica santeugatenca col·labora amb una empresa homologada, i en els informes que han elaborat al respecte "han donat negatiu en aquest sentit". Per això, des de Delphi "ens preguntem a qui hem de fer cas". Fonts de l'empresa també han lamentat que sempre s'hagi tret el nom de Delphi com a possible causa dels casos de legionel·la registrats a la nostra ciutat. "Dubto que hi hagi empreses a la ciutat que vagin amb tanta cura en aquest tema com ho fem nosaltres", asseguraven. Les mateixes fonts també han confirmat que dels quatre casos detectats a Sant Cugat, tan sols se n'ha confirmat un com a legionel·la "i ja fa tres setmanes que ha estat donat d'alta". /M.M. (Sant Cugat)

Creu Roja busca voluntaris

La taula rodona, que es va fer a la Casa de Cultura, tenia l'objectiu de tranquil·litzar el consumidor

Emili Bella / SANT CUGAT Tranquil·litzar l'opinió pública sobre l'encefalopatia espongiforme bovina va ser l'objectiu de la taula rodona que va organitzar dimarts al vespre l'associació de comerciants Sant Cugat Comerç a la Casa de Cultura. El veterinari vallesà Joan Bentanachs va recalcar que des de l'any 96 s'està treballant per eradicar la malaltia de les vaques boges. Bentanachs va assegurar que actualment a Catalunya es consu-

meixen vedelles d'entre 12 i 14 mesos: "No estan dins dels animals de risc per l'edat". El científic es va escudar en el fet que al nostre país encara no s'ha detectat cap cas de vaca boja, i va recordar que es prenen les mesures pertinents i es fan les anàlisis necessàries als materials específics de risc -on es localitza la malaltia-. Bentanachs va explicar que a l'Estat espanyol es fan 3.000 analítiques l'any, mentre que a Catalunya només 400, i ho va justificar dient que "aquí es fan

L'ex Quan al 1986 el Laboratori Central de Veterinària del Regne Unit va diagnosticar el primer cas d'encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ningú podia pensar que al cap d'uns anys aquesta malaltia provocaria la crisi de confiança més important dels consumidors europeus en la Política Agrària Comuna (PAC) i de retruc en les mesures institucionals destinades a garantir la seguretat dels aliments. Des del 20 de març del 1996, quan es va saber que l'EEB es podia transmetre a les persones, fins ara, s'han portat a terme, per la Comissió Europea i els Estats Membres, moltes actuacions adreçades a la protecció de la salut pública. Les mesures aplicades es fonamenten en els dictàmens del Comitè Científic Director, creat per coordinar les investigacions que es fan sobre aquesta malaltia. D'acord amb l'evidència científica, la separació als escorxadors dels materials específics de risc és la principal garantia per als consumidors, ja que són els únics teixits que en un animal malat tenen capacitat infectiva. A Catalunya la separació dels MER es fa als escorxadors des de 1996, i actualment això es complementa amb el seguiment clínic del bestiar a les granges i l'anàlisi a l'escorxador dels animals de més de 24 mesos. Àngel Teixidó, subdirector general de Protecció de la Salut

d'animals joves, no de grans, com a Madrid". Pel que fa al polèmic os de l'espinada, el veterinari va argumentar que es retira perquè hi pot haver restes de medul·la òssia, un teixit que està subjecte al risc de la malaltia. QUALITAT SANTCUGATENCA Per la seva banda, el carnisser santeugatenc Àngel Valero es va centrar en el cas de la nostra ciutat: "Els preus més alts de vedella que s'han pagat a Catalunya, són a Sant Cugat", va dir. Valero va voler deixar clar que les carnisseries santcugatenques venen carn de molta qualitat: "No crec que hi hagi cap municipi d'Espanya on entrin tants animals de tanta qualitat. El consumidor de carn a Sant Cugat pot estar tranquil". A més, va aclarir que "a Sant Cugat, l'os de l'espinada no l'hem fet servir mai". A l'acte, que va reunir una vintena de persones, també hi va assistir el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Sant Cugat, Jaume Tubau, que va carregar contra la pressió mediàtica. "Si això marca un abans i un després en la indústria de l'alimentació, de revisió, en sortirem beneficiats", creu Tubau. "Es pot dir que a Catalunya hem fet les coses bé", va afegir. D'altra banda, la majoria d'escoles santeugatenques continuen sense oferir carn de vedella als seus menjadors. "Només que hi hagi un o dos pares que ho demanin, es treu", ha confirmat la presidenta de la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares de la ciutat (AMPAS), Núria Serraïma.

L'assemblea local de la Creu Roja Sant Cugat-Rubí ha començat una nova campanya de captació de voluntaris. Aquesta es realitza per poder ampliar l'oferta d'activitats que es realitzen des de l'entitat, en aquest cas, per al cap de setmana. Creu Roja Sant Cugat-Rubí està buscant nous voluntaris per a les seves files per poder iniciar una nova línia en el seu programa d'activitats. En aquesta ocasió es tracta d'un programa d'activitats de lleure per al cap de setmana dirigida a disminuïts psíquics. Aquestes activitats es preveu que siguin amb adults i volen vincularies amb l'oferta normalitzada de lleure que hi ha actualment. D'aquesta manera, des de la secció local de la Creu Roja s'intenta fer una programació de cara a la integració de les persones amb algun tipus de disminució, en aquest cas, psíquica. El perfil de persones que es dediquin a aquest tipus de voluntariat són, sobretot, "persones amb capacitat de compromís", segons s'ha fet saber des de Creu Roja. A més, també és necessari que tinguin temps de dedicació en les hores del cap de setmana i que siguin majors de 18 anys. Creu Roja Sant Cugat-Rubí acreditarà amb un certificat oficial el temps de dedicació i l'experiència acumulada durant la realització d'aquest programa. Els interessats poden trucar al 93-674-23-83 i demanar per Pilar Rodríguez. L'horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de 16 a 20 hores. /M.M. (Sant Cugat)

Virgínia, 7è a 'Eurocanción' El grup santeugatenc Virgínia va quedar setè a la gala de Televisió Espanyola Eurocanción que es va celebrar divendres passat per escollir la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. La formació presentava la cançó No tengas miedo de amar, obra de la productora Duy SA. El grup està format per Virgínia Martínez i els germans Oriol i Jaume Saltor (que toquen la guitarra). La peça que van interpretar era creació del músic Emilio Alquézar, i del lletrista Joe Garrigó (intèrpret d'un dels èxits de l'estiu de fa dos anys El baile de la botella). "És una cançó que complia els requisits per aquest tipus de certàmens: que atregui un tipus de públic, apropiada per eurovisió, i ben executada", explicava la cantant Virgínia Martínez. La participació del grup Virgínia a Eurocanción va ser tota una sorpresa. "No se sap ben bé com es fa la preselecció, el que és veritat és que s'havien presentat 2.160 cançons i en van triar les 20 que s'adaptaven millor a les condicions que demanaven", explicava el guitarrista Oriol Saltor. "Al principi teníem una mica de reticència a presentar-nos, perquè no saps si és el millor per a la nostra projecció personal", explicava Martínez, "segons com quedis, potser el millor és no presentar-s'hi". Finalment, els santeugatencs van quedar setens en la selecció. El guanyador va ser el cantant de Terol David Civera amb la cançó Dile que la quiero. /M.M. (Sant Cugat)


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Aquest és el podi dels guanyadors de balls llatins en categoria d'adults A

L'actuació dels subcampions del món de balls llatins va emocionar el públic santcugatenc

L'expressivitat dels participants va ser un dels punts que van tenir en compte el jurat de la competició

Els ballarins van posar tot el seu esforç per fer la seva millor actuació

El pavelló es queda petit per al Trofeu de Balls de Saló Text: Magda Méndez Fotos: Enric Fabre

El Trofeu Ciutat de Sant Cugat ja s'ha convertit en "un clàssic" del circuit de balls de saló esportiu d'arreu de l'Estat, segons explicava un dels directors del certamen, Jesús Curto. En aquesta setena ocasió, uns dels protagonistes més importants van ser els guanyadors. En la categaria d'adults 1 A, van quedar en primer lloc la parella formada per Pau Aran i Blanca

El pavelló poliesportiu de Sant Cugat va tornar a omplir-se diumenge durant la setena edició del Trofeu de Balls de Saló Ciutat de Sant Cugat. El moment culminant va ser el de l'exhibició de la parella russa Dmitri Timokhin i Anna Bezikova, que van emocionar el públic santcugatenc.

:

Ribas, en estàndards, i Mauro Rossi i Karina Rubio, en balls llatins. Pel que fa a la categoria sènior 1 A, els guanyadors van ser Vicenç Mengual i Amparo, en estàndard, i Miquel Alonso i Eva Angues, en llatins. Enguany han estat unes 500 les parelles que han participat al campionat, i l'han consolidat d'aquesta manera com un dels més impor-

: . . : ' . : : . ' .

'

'

.

;

.

'

'

:

'

'

'•>

tants a escala estatal. "Creiem que ha estat un èxit total, una atracció per a tots els amants del bon ball, tant per al públic com per als participants", assegurava Curto. "Això comporta que de cara al futur cada vegada se'ns exigeixi més, encara que sempre estem limitats per les condicions del pavelló", afegia. De les parelles participants, unes 30 eren de Sant Cugat (18 de l'Escola de Balls de Saló Sant Cugat, organitzadora del certamen. Però el moment en què el pavelló es va omplir de gom a gom va ser amb l'exhibició dels subcampions del món de balls llatins:

Dmitri Timokhin i Anna Bezikova. La parella va realitzar una espectacular actuació on van interpretar els quatre tipus de balls llatins. A més, van sorprendre tots els assistents amb un impressionant tango argentí que va arrencar una gran ovació del públic santcugatenc. "Ha estat una exhibició magnífica que ha durat gairebé mitja hora", explicava Curto. "Ells s'han sentit molt a gust en el pavelló i han destacat la calor del públic, que l'han sentit molt proper i molt bolcat en la seva actuació, cosa que els ha motivat a fer una gran actuació", afegia.

.'

. : ' • .

CENTRE DE LA IMATGE Pinça del Or. Galtes, 9 - TeL 93 675 56 74 - Sant Cugat C/ Santa Maria, 14 - Tel 93 675 57 24 • Sant Cugat è-màih zoomcerrtre@fnfonegodo.com ___^

19

À Thora de revelar els teus rodets no ho dubtis, a Z00M et donem la màxima qualitat i el millor servei! {digital point

El teu distribuïdor de cometes i material digital Kodak a Sant Cugat


20

ETAT

L'AJUNTAMENT VA AFEGIR-SE AL RECONEIXEMENT DE LA SEVA TRAJECTÒRIA

Homenatge als Creu de Sant Jordi Magda Méndez / SANT CUGAT

L'Ajuntament de Sant Cugat va voler adherir-se al reconeixement de tota la trajectòria de diversos santcugatencs que han estat guardonats per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi. L'acte d'homenatge va comptar amb nou dels onze protagonistes i es va celebrar a la sala de plens consistorial dilluns passat. L'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, va qualificar de "trajectòries excepcionals" les carreres dels onze homenatjats i va assegurar que era "un honor" comptar-los com a conciutadans. En total són onze els santcugatencs que han estat condecorats amb la Creu de Sant Jordi. Tan sols dos d'ells no hi van poder assistir: Marta Pessarodona (per motius laborals) i Jesús Serra Santamans (per motius de salut). El primer a rebre l'homenatge va ser Josep M. Gavín, que va ser el primer santcugatenc a tenir la Creu de Sant Jordi (1984) per la seva recopilació de material gràfic de les esglésies catalanes. Josep Grau Garriga (1985) va rebre la creu per la seva tasca com a renovador de la tapisseria a Catalunya. "La Creu de Sant Jordi és un deure que contraus amb la teva nació", va assegurar. Casimir Martí (1992) va contribuir decisivament a la ubicació de l'Arxiu Nacional de Catalunya a la nostra ciutat. També van ser presents a l'acte els bessons

DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

L'homenatge es va fer a la sala de plens del consistori

Lluís i Gerard Claret (1996 i 1998, respectivament), prestigiosos músics que van destacar la seva vinculació a la ciutat. L'actriu Teresa Cunillé (1996) va ser guardonada per la seva professionalitat. Frederic Roda (1995) per la seva tasca com a direc-

JORDI GARCIA

tor de teatre i impulsor de la Universitat de la Pau. L'artista Mercè Diogene (1998), per la seva valuosa contribució a la renovació de l'art català. I l'empresari Joan Echevarria (1998) que continua vinculat a l'institut Goodman.

Mauri i Martín Vide parlen del temps al Club Muntanyenc Emili Bella / SANT CUGAT

El Club Muntanyenc Sant Cugat organitza per tercer any consecutiu el seu Curs de meteorologia, que se centrarà en "dos temes d'absoluta actualitat": els canvis de temps sobtats i el canvi climàtic. El cicle l'impartiran dos especialistes en la matèria, com són l'home del temps de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, Francesc Mauri; i el professor universitari Javier Martín Vide. La primera conferència, que es farà el dimecres vinent a dos quarts de vuit del vespre a la sala d'entitats de la Casa de Cultura, tractarà la problemàtica dels canvis de temps sobtats. Per l'organització, aquest és un tema que "interessa aquelles persones que, en general, fan activitats esportives a l'aire lliure i, en especial, els excursionistes". D'altra banda, el professor de Geografia Física i Climatologia de la Universitat de Barcelona i president de l'Associació Espanyola de Climatologia, Javier Martín Vide, parlarà el proper dia 14 al mateix lloc i hora del canvi climàtic, "un tema de gran actualitat en què es barregen la veritat i l'exageració o la desinformació, que requereix un tractament seriós". La classe intentarà explicar quins són els llocs i els moments potencialment conflictius i mirarà de respondre al dubte de fins a quin punt podem prendre mesures de protecció. El

M.M. / COLLSEROLA

El bisbe emèrit de Chiapas Samuel Ruiz va ser dimecres 21 al Monestir de Sant Cugat per explicar la situació que es viu a Mèxic. Una seixantena de persones eren presents a l'acte, que va comptar amb la presència de la regidora de Serveis Personals de l'Ajuntament de Sant Cugat, Àngels Ponsa, que va destacar la implicació de Ruiz en la resolució del conflicte, a més de la seva categoria moral "que l'ha fet un actor clau en la mediació entre l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional (EZLN) i el govern mexicà. El regidor de Solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels, Juan Manuel Patón, en nom del Fons Català de Cooperació -organitzador de l'acte-, va insistir en la necessitat de contribuir en l'assoliment de la pau en els conflictes armats, i especialment al de Chiapas. Rasgos y lecciones delproceso de paz en México va ser el títol de la conferència, que es va centrar en la ine-

Samuel Ruiz signant el llibre d'honor de

xistència jurídica del poble indi. Ruiz va explicar que la Constitució mexicana de l'any 1857 anul·la els drets col·lectius de 56 ètnies que configuren el país centreamericà. "La situació de Chiapas no és un conflicte local sinó un problema nacional", va assegurar

ARXIU E4C

preu del curs serà de 2.500 pessetes o de 1.500 en cas de ser socis del Club Muntanyenc. La inscripció estarà oberta fins al mateix dimecres. El televisiu Francesc Mauri, col·laborador de la revista Tot Sant Cugat, ha explicat que la seva classe servirà per conèixer les normes bàsiques dels canvis sobtats de temps, "perquè el nostre país experimenta canvis sobtats al Pirineu i a la zona marítima, sobretot", ha assegurat Mauri. "Es poden preveure bastant", continua, "però la meteorologia no és una ciència exacta". Aquest serà el tercer any que Mauri col·labora amb el Club Muntanyenc. En aquest cas, va ser la mateixa entitat qui li va proposar el tema de la classe.

Sant Medir celebrarà el 50è aniversari de la Federació de Colles a la ciutat

L'exbisbe de Chiapas dóna una conferència al Monestir E.B. / SANT CUGAT

Francesc Mauri, meteoròleg

Els santcugatencs ja ho tenen tot a punt per a la celebració, un any més, de la festa del copatró de la ciutat: Sant Medir. Com és habitual, milers de ciutadans aniran fins a l'ermita del sant al bosc de Collserola, on s'han organitzat diverses activitats. Un dels fets més destacats d'aquest any és el 50è aniversari de la Federació de Colles de Sant Medir a Sant Cugat. Les activitats d'aquest 3 de març començaran a les nou del matí amb la tradicional xocolatada a la plaça d'Octavià. Mitja hora després, és previst que s'iniciï la cercavila dels banderers, que són els mateixos de la festa de Sant Antoni Abat, és a dir, la Hípica Sant Cugat. Aquesta cercavila l'Ajuntament començarà a la mateixa plaça del l'exbisbe. Actualment, Mèxic està Monestir i recorrerà alguns dels prinpendent d'una marxa zapatista que cipals carrers de la ciutat fins arribar a recorre els estats més pobres del país la plaça de Barcelona. Els participants fins arribar a la capital; una de les con- en aquest recorregut seran rebuts, cap seqüències de la retirada de les tropes a les deu del matí, a l'Ajuntament per de l'exèrcit mexicà a Chiapas, ordena- l'alcalde Lluís Recoder. Serà aleshores quan el gran gruix da pel nou president, Vicente Fox. JORDI GARCIA

de participants a la festa de Sant Medir emprendran el camí que els farà arribar fins al camp del Miracle i l'ermita, passant per llocs com el pi d'en Xandri o Can Borrell. És previst que l'arribada del grup més nombrós de gent sigui cap a les 12 del migdia, hora en què començarà la tradicional ballada de sardanes, que enguany anirà a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa. Després de la ballada, cap a la una del migdia, s'oficiarà la missa a l'ermita de Sant Medir, on s'aprofitarà per celebrar el 50è aniversari de la Federació de Colles de la nostra ciutat. La missa serà cantada, gràcies a la col·laboració dels Antics Escolans del Monestir que interpretaran el Cant dels Goigs. Després de l'ofici, a tres quarts de dues, hi haurà la primera actuació oficial de la temporada dels Castellers de Sant Cugat. A la tarda, les sardanes tornaran a sonar a l'esplanada abans d'emprendre la tornada. A les sis de la tarda, és previst un concert d'orgue al Monestir a càrrec de l'organista Josep M. Escalona.


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Històric Dia d'Andalusia al CPA El Centro Popular Andaluz (CPA) va celebrar dissabte -quatre dies abans del que mana la tradició— el Dia d'Andalusia (28 de febrer) per propiciar que la festa fos més multitudinària. Enguany, però, la novetat va ser el convidat d'honor, tal com van reconèixer des de l'entitat. I és que el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va obsequiar el CPA amb la seva presència al local. Pujol, acompanyat per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, venia de posar la primera pedra del CAP de Valldoreix. Unes 150 persones es van aplegar a la seu del centre per celebrar el Dia d'Andalusia i recordar la figura de Blas Infante. Abans de cantar a

£7 president de la Generalitat, Jordi Pujol, visita per primer cop el Centro Popular Andaluz per celebrar la festa

AMPA envia una carta a Gil D'esquerra a dreta, el president de la Generalitat, Jordi Pujol; el del CPA, Gabriel Ruiz; i l'alcalde Lluís Recoder ENRICFABRE

vida associativa de la ciutat, estimada. Hem d'agrair als seus presidents la feina que han fet per a l'entitat i per a la ciutat". L'actual, Gabriel Ruiz, que fa poc va ser operat d'urgència, va reaparèixer en la vida pública en motiu de la festa, encara que per motius de salut no es va poder quedar al dinar posterior. "Celebro que la seva tornada coincideixi amb la visita del president", va dir Recoder. Ruiz, fa nou anys que és president del CPA,

va dir que el dia d'Andalusia "és la festa de l'autogovern andalús. Els andalusos que residim a Catalunya estem orgullosos de celebrar, amb convivència i en pau, el 28 de febrer i l'li de setembre". Ruiz va acabar el seu discurs apel·lant al seu sentir d'andalús santcugatenc i destacant el fet que aquesta 24a edició del dia d'Andalusia a Sant Cugat va ser històrica "per ser la primera del mil·leni i per comptar amb la presència de la

Mor Cugat Pahïssa en un accident de trànsit El santcugatenc Cugat Pahïssa, fill del popular actor local Pere Pahïssa, va morir la matinada de diumenge a dilluns en un accident de circulació a Dénia (Alacant), mentre es dirigia a València des d'Algecires per qüestions de feina. Cugat Pahïssa, que

Puig augura una fundació de la Unió Diversos representants de l'Ajuntament de Sant Cugat, juntament amb el president de la Unió, es van reunir divendres passat amb un advocat recomanat pel president del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional Catalana, Joan Vidal, per parlar sobre la possible cogestió de la centenària entitat entre el consistori i els socis. El president de la Unió, Josep Puig, ha apuntat que una de les possibilitats que s'estudiarà és la de crear una fundació de la Unió. "S'haurien de triplicar les quotes per mantenir l'entitat només amb els socis", ha assegurat Puig. Cada soci paga una quota de 9.000 pessetes anuals en el cas dels adults i de 4.000 dels menors, mentre que els matrimonis en paguen 12.000. Una de les preocupacions de Puig és que la Unió no perdi la seva identitat, alhora que es converteix en "una segona Casa de Cultura, però més gran", diu./E.B.(Sant Cugat)

Emili Bella / SANT CUGAT

l'uníson els himnes de Catalunya i Andalusia, els assistents van poder escoltar els parlaments de diverses autoritats del món andalús a Catalunya, a més de l'alcalde i el president del govern català. En totes les intervencions es va parlar sobre el magnífic estat de la convivència i la solidaritat entre els dos pobles al nostre país. "A Catalunya, entre les aportacions del progrés general espanyol, n'ha fet una: Probablement, sense la pressió de Catalunya, difícilment s'haurien introduït les autonomies a Espanya", va assegurar Pujol. Al seu torn, l'alcalde va parlar sobre la festa i va dir que no és només un moment per a la nostàlgia, ni tampoc una jornada per al record. "El CPA és una entitat viva, present en la

21

tenia 23 anys i treballava en el ram de la construcció, conduïa una furgoneta quan una de les rodes del seu vehicle va punxar. Com a conseqüència d'això, el jove va perdre el control del vehicle i va bolcar. Al tancament d'aquesta edició, el copilot, que va quedar

ferit, encara es trobava hospitalitzat. La víctima era el petit dels dosfillsde l'actor santcugatenc Pere Pahïssa, conegut per donar vida als personatges Medir i Cugat, juntament amb Joan Fàbregas. Els dos actors són també els presentadors d'un dels pro-

CATALONIA CERÀMIC

EXPOVENDES: ICENIRALI Ctra. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46

Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08

*)C K VEI

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

màxima autoritat de Catalunya". Al final de la festa, els assistents van poder tastar el tradicional vi d'honor just abans de conèixer l'andalús de l'any, que enguany va recaure a mans de Antonio Rodríguez, el vocal de Relacions Públiques de l'entitat. A la festa, també hi havia el delegat de la Junta d'Andalusia per Catalunya, Pablo Martínez i el director general d'Acció Cívica de la Generalitat, Josep Lluís Clèries.

grames amb més audiència de Ràdio Sant Cugat, Roda d'amics, que s'emet els diumenges de 10 a 13hores. Pere Pahïssa és el cap de publicitat d'aquesta emissora. L'enterrament, que es va fer dimarts a la tarda, va omplir el Monestir amb amics i familiars del noi. Dilluns vinent a les vuit es farà una missa en record de Pahïssa al Monestir. / E.B. (Sant Cugat/Dénia)

• • • • • • •

La Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares de les escoles de Sant Cugat han enviat una carta a la consellera d'ensenyament de la Generalitat, Carme Laura Gil, al delegat territorial, al director de Recursos Humans i a la regidora de Serveis Personals de l'Ajuntament, Àngels Ponsa, en què es mostra la disconformitat per la sortida a concurs de places per a professors nous al quart institut. La presidenta d'AMPA, Núria Serraïma, ha recordat que el centre va néixer amb la voluntat de mantenir el professorat de l'Angeleta Ferrer. Aquesta va ser una de les qüestions que es van tractar en la darrera reunió de la coordinadora, juntament amb la segona fase de l'escola Collserola, la baixa participació dels pares i mares als consells escolars i el projecte de nou creixement, que els va presentar el PSC./E.B.(Sant Cugat)

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció


22

Els 'okupes' recuperen els objectes del dipòsit Magda Méndez / SANT CUGAT

Els okupes de la nostra ciutat han recuperat els objectes que se'ls havia requisat durant el primer intent de desallotjament que van viure el mes de juliol passat. El retorn dels reclamats objectes es va produir divendres i, segons el consistori santeugatenc, va ser fruit d'una decisió de la jutgessa que porta el cas a Rubí. El col·lectiu també va fer entrega a l'Ajuntament d'un plec de 5.000 signatures de suport de ciutadans de Sant Cugat, que s'han recollit des del dia 1 d'abril del 2000. A banda d'aquests fets, els okupes van celebrar divendres al vespre una assemblea popular a la plaça de Barcelona, on van assistir representants de diverses entitats de la ciutat i veïns a títol personal. En aquesta reunió es pretenia obrir de nou el debat sobre el futur ús de la masia de Torre Blanca. D'altra banda, la regidora de Comunicació, Marta Subirà, es va mostrar molt molesta per l'ús del membret oficial del consistori en una carta dels okupes repartida per la ciutat.

DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Comencen les obres al parvulari de l'escola Catalunya Emili Bella / MIRA-SOL

Les obres de rehabilitació del parvulari de l'escola Catalunya, a Mirasol, van començar el passat 31 de gener, tal com s'havia anunciat, dins del primer trimestre de l'any. La directora de l'escola, Mercè Duran, ha explicat que la zona del parvulari està tancada i aïllada. Les tasques consisteixen a fonamentar l'estructura malmesa. L'interior del parvulari es refarà completament, tant el que són

La FAV dóna suport a la consolidació del nou dispensari M.M.- E.B. / SANT CUGAT

La Federació d'Associacions de Veïns (FAV), l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut es van reunir dimarts per intercanviar informació sobre el funcionament de la sanitat pública a la nostra ciutat. Les excessives llistes d'espera Desenes de persones van assistir a l'assemblea popular per als metges de capçalera, la rendibilitat del dispensari de Torre Blanca i l'augment d'afiliats a la sanitat pública van ser alguns dels temes que es van tractar en aquesta trobada. Aquesta era la tercera reunió d'aquest tipus que mantenien la FAV amb els membres del consistodonada la demanda que reben, com activitats pròpies, també acull entitats ri santeugatenc (les anteriors havien podria ser acollir algunes entitats o les com l'Esplai Pica-Roca, Sant Cugat activitats amb els immigrants. "Ens per a Tothom, l'Associació de Veïns de estat a l'abril i al juny de l'any passat). "És convenient tenir aquest hem convertit en una mena de centre Monestir, Plaça d'en Coll i Sant tipus de reunions", assegurava el cívic i l'Ajuntament ho hauria de tenir Francesc o la FAV), des de l'entitat en compte", assegurava el president de s'ha començat aquesta campanya que president de la FAV, Xavier l'entitat. Segons ha assegurat, el con- porta per títol Dóna suport a l'Ateneu Laborda, "l'intercanvi d'informació és necessari per evitar els rumors". sistori destina a l'Ateneu una "petita . "Hem d'anar pidolant, és la primera subvenció" que cobreix aproximada- vegada que ho fem públicament", Un dels principals temes que es ment el 6% del que costa mantenir les assegurava Ramon Pros. L'Ateneu va van tractar va ser el de la llista d'esinstal·lacions de l'entitat. "No podem aconseguir l'any passat un total de 25 pera que encara són de cinc a set obrir les portes de l'Ateneu si no tenim benefactors i l'objectiu d'aquest any és dies per al metge de capçalera, prou recursos per mantenir les infraes- assolir-ne el doble. "Si sol·licitem el "quan la regulació estableix com a tructures", lamentava Pros, que va suport és perquè ho trobem necessari màxim 48 hores". "Tot i que la comentar que a l'Ateneu li costa 2.500 per mantenir les activitats i l'equipasituació ha millorat molt des que es pessetes al dia mantenir una activitat. ment social de l'Ateneu, per la vincu- va fer el dispensari de Torre Per poder continuar realitzant les seves lació amb els santeugatencs i per aten- Blanca, encara hi ha coses que no activitats habituals (cal recordar que dre la realitat santeugatenca", assegu- van prou bé", assegurava Laborda l'Ateneu, a banda de programar unes ren en un comunicat. al respecte.

L'Ateneu busca beneficiaris per I I ier continuar fent activitats M.M. / SANT CUGAT

L'Ateneu Santeugatenc ha començat una campanya per aconseguir recursos per "poder cobrir la despesa ordinària de les instal·lacions", segons explicava el president de l'entitat, Ramon Pros. Aquesta iniciativa busca aconseguir beneficiaris que aportin una quota de mil pessetes al mes per ajudar l'entitat a poder continuar amb la seva activitat habitual. "Moltes de les activitats que realitzem des de l'Ateneu són feines subsidiàries de l'Ajuntament, tasques que serien competències municipals que les assumim nosaltres", explicava Pros. El president de l'entitat lamentava que l'Ateneu hagi d'oferir serveis per als ciutadans

L'alcaldessa de Cerdanyola diu que els joves demanen Diversia E.B. / CERDANYOLA

L'alcaldessa de Cerdanyola, Cristina Real, ha assegurat que els joves d'aquesta ciutat veïna reivindiquen una zona d'oci per anar a ballar, referint-se a Diversia. Segons dades de la Generalitat facilitades per la mateixa alcaldessa, després de les quatre capi-

les parets de les aules, com també els lavabos. Els nens i nenes de tres i quatre anys de l'escola Catalunya s'han traslladat en uns mòduls prefabricats que hi ha col·locats al pati del col·legi a l'espera que les obres s'acabin d'executar. Aquests infants, que cursen P-3 i P-4, tornaran al parvulari al principi del curs vinent, al setembre, quan es preveu que ja hagin acabat les obres. "Ens han dit que ja podrem començar el curs al nou parvulari", afirma Duran.

tals de província catalanes, Cerdanyola és la ciutat amb més població amb títol universitari o titulacions mitges. "És la ciutat mésjove de Catalunya", ha afirmat Real. Encara més, l'alcaldessa ha explicat que són també les mares i els pares d'aquests joves que demanen un complex d'oci per a la ciutat. "A Cerdanyola tenim pocs problemes

amb Diversia", afegeix. I és que Sant Cugat compta amb un 80% dels terrenys on es construirà el complex, mentre que Cerdanyola només en té el 20%. El barri cerdanyolenc més proper a Diversia és Bellaterra. A banda, l'alcaldessa també destaca que "no tenim vivendes tan properes" al centre d'oci com Sant Cugat.

Real va coincidir amb l'alcalde Lluís Recoder, quan va assegurar que Diversia, un projecte de la multinacional anglesa THI, serà un parc d'oci familiar, més que no pas nocturn, tal com denuncien els veïns de Sant Cugat. De fet, a la reunió de la plataforma en contra de la construcció de Diversia de la setmana passada hi havia representants de l'Associació de Veïns de Bellaterra, que van manifestar la seva oposició al projecte. Tot i això, l'alcaldessa de Cerdanyola ha assegurat que no té constància que aquesta associació estigui en contra

En la reunió, la FAV va donar suport a la idea de l'equip de govern de mantenir el dispensari de Torre Blanca paral·lelament amb el segon CAP de la ciutat. "Creiem que hi ha prou demanda perquè funcionin tots dos centres", explicava Laborda. Un altre dels punts que es van tractar a la trobada va ser l'augment d'usuaris de la sanitat pública, arran de l'entrada en funcionament del dispensari. "Això demostra que quan s'ofereixen serveis, la sanitat pública augmenta els afiliats", afirmava Laborda. La propera reunió serà d'aquí a tres mesos i s'espera rebre informació sobre els metges especialistes. Laborda també ha avançat que un dels nous serveis que s'oferiran seran el d'un psiquiatre. Pel que fa a la posada en marxa del projecte del segon CAP, des de la FAV el seu president, Xavier Laborda, ha afirmat que "està molt bé que hagin començat a treballar", però ha tornat a insistir en el fet que encara hi ha "unes llistes llarguíssimes" per accedir a la consulta del metge de capçalera i del ginecòleg, per exemple. Cap representant de la FAV era dissabte al matí a Valldoreix per considerar un acte "propagandístic" la col·locació de la primera pedra.

del complex. Si més no, Real va assegurar que en cap de les reunions que ha tingut amb ells li ho han comunicat. Real feia aquestes declaracions en el tradicional dinar anual que ofereix a la premsa. En aquest cas, es va fer a l'Hotel Parc Vallès, i va servir per fer un repàs de les diverses problemàtiques i projectes de la ciutat. Real va assegurar que s'ha marcat un sostre poblacional per als propers 10 anys. Actualment, Cerdanyola té aproximadament 55.000 habitants. L'equip de govern no vol sobrepassar els 65.000 habitants.


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

23

Sant Cugat es disfressa de Carnaval i surt al carrer Text: Emili Bella Fotos: Enric Fabre

Sant Cugat va sortir al carrer aquest cap de setmana per celebrar el tradicional Carnestoltes. Centenars de persones van participar en la cercavila popular de diumenge amenitzada per Unicornis Teatre, que va sortir des de la plaça d'Octavià a les dotze del migdia i va recórrer els principals carrers de la ciutat fins arribar al parc del Pla del Vinyet. Un cop allà, els santeugatencs van poder gaudir de l'actuació sobre el món dels clowns i el ball que van oferir l'animador infantil, Pep Callao, i els Pepsicolen. La rua de Carnaval va comptar amb la participació de diverses entitats i associacions de la ciutat, com el Club Muntanyenc Sant Cugat, el Centro Castellano Manchego o l'esplai Sarau, entre molts d'altres. Les comparses anaven precedides per l'Associació Cultural i Musical de les Planes, que obria el pas amb la seva música de tambors. Però el Carnestoltes a la ciutat va començar divendres a Mira-sol, on el Casal Cultural va organitzar un ball infantil de disfresses per als més menuts del districte. Ja el dissabte, la festa va arribar a les Planes, on es va viure una cercavila i un concurs de disfresses, en què van actuar els Tonietti et Cía a la plaça de la Creu d'en Blau. A la tarda, la Floresta es va disfressar amb una rua i activitats infantils. I finalment, diumenge a la tarda es va fer el ball de Carnestoltes a la Floresta i Mira-sol. La festa es va acabar ahir amb l'enterrament de la sardina a la Floresta.

Centenars de persones van participar al Carnestoltes

La comparsa del CCM va ser una de les més divertides

Els pallassos són tot un clàssic, en aquesta ocasió, anaven en grup

Els nens van ser els grans protagonistes de la jornada

La Unió mata el porc Intercanvi del Leonardo da Vinci

Imatge de la matança del porc a la Unió Santcugatenca

E.B. / SANT CUGAT

Per segon any consecutiu, la Unió va celebrar entre divendres i el cap de setmana la matança del porc. Més de 230 persones van menjar de les diverses parts del porc de 175 quilos que va matar divendres el titular de la concessió de l'escorxador municipal, Josep Masó. Finalment, la carn que es va extreure de l'animal va pesar 150 kg. "És un art", ha assegu-

ENRIC FABRE

rat el president de l'entitat, Josep Puig. Després de més d'un dia de preparació, la Unió es va omplir diumenge al migdia per assaborir plats de carn de garrí. L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va assistir a la festa, que es va acabar diumenge a la tarda amb un ball al teatre de l'entitat. La festa estava oberta a tothom. "Ha estat tot un èxit. Han vingut unes 50 o 60 persones més que l'any passat", ha dit Puig.

Els alumnes que participen a l'intercanvi van ser rebuts a l'Ajuntament

M.M. / SANT CUGAT

Durant la darrera setmana s'ha portat a terme la primera part del programa d'intercanvi d'alumnes entre l'IES Leonardo da Vinci de la nostra ciutat i el centre Atheneum Vijverhoj de Bruges (Bèlgica). És el primer any que es realitza aquesta iniciativa, que pretén tenir continuïtat.

Els joves belgues han estat convivint durant una setmana amb els alumnes santeugatencs que participen en aquest intercanvi escolar. Durant la seva estada a la nostra ciutat, tots els participants en aquesta iniciativa van ser rebuts en un acte oficial a l'Ajuntament de Sant Cugat, presidit per la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa. Aquesta era la primera part del

programa d'intercanvi, que es completarà amb l'estada d'un grup de 30 alumnes de l'institut Leonardo da Vinci a Bruges durant el mes de març. Aquest és el primer any que es realitza aquesta iniciativa, i des del centre educatiu s'ha manifestat la intenció de donar-li continuïtat. En principi es pretén establir una regularitat fixa, que podria ser anual o bianual.


24

DÍJOUS I març del 2001

el diari de Sant Cugat

Lt'nea

Abierta

Q u i e r o g e s t i o n a r mi d i n e r o al m o m e n t o

Venta de Entradas Con un clic,tenermis e n t r a d a s para cl cinc y otros espectàculos

Comercio

Electrónico

Q u i e r o c o m p r a r d e s d c mi casa

laCaixa<,es Tu p r i m e r p o r t a l p e r s o n a l Porque no todos qucremos lo mistno, "ta Caixa" te ofrccc tu primer

comprar tus entradas de cine y para los mcjòrés éspeciacülòs, y

portal personal. Con los servictos financieros y personales que tú

tatnbién estar al dia de la carielera. E, incluso, podràs elegir entre

elijas. Podràs ver todas tus cuentas en una sola pantalla. Tcndràs acceso a las bolsas mas imponaiues del numdo. Te facilitaremos las noticias que mas te interesen. Sabràs qué tiempo hace en tu Ciudad. Tcndràs tu pròpia agenda. Podràs

fes^*^ ^^^^^. ^^ 19 V^3tXSl

miles de productes de todas nuestras tiendas, hacer la compra en cl supermercado o encontrar el piso que estàs buscatido. Adcmàs, te damos correo electrónico gratuuo. Conéctate a www.laCaixa.es y hazte tu propio portal.


Dijous

el diari de Sant Cugat

UJyy

üestfona Jordi Ramos

"Ser regidor de l'oposició és frustrant"

Narcís Castanyer El convidat que va venir al 'Càsting' de Ràdio Sant Cugat el dilluns 22 de gener passat va ser el president del Club Muntanyenc Sant Cugat. Les respostes a les nostres preguntes van ser motiu de noticia aquella setmana. Castanyer va revelar que l'entitat manté converses amb l'Ajuntament per fer que el Club traslladi la seu a la rambla del Celler.

Em dic Narcís Castanyer. Vaig néixer a Girona el 22 d'octubre de 1952. Sóc un descafeïnat entre balança i escorpí. Sóc casat, tinc dos fills i faig de gerent d'una fundació. - Sap que no fa cara d'alpinista? - Hem de tenir una cara especial, els alpinistes? Doncs, de què faig cara? - D'alguna altra cosa; matemàtic, per exemple. - Ah, sí? És que sóc matemàtic. - Es un associacionista? - Diguem que sí. Tinc tendència a pensar que les persones necessitem associar-nos. I és bo que ho fem, i que enfortim les associacions perquè estem en un món que peca d'individualisme. Hi ha molta gent que només està comunicada amb els altres a través dels mitjans de comunicació i no a través de la seva pròpia existència. Faria falta dedicar més el nostre temps lliure a estar amb amics i no només veure televisió. Sóc un associacionista. - Com és que els muntanyencs en general tenen aquesta tendència? - No. Els muntanyencs tendim a ser

individualistes. Molts ens associem als clubs de muntanya per estar federats, perquè és una exigència per tenir una assegurança federativa que permet que quan malauradament hi ha accidents, ens vinguin a buscar i hi hagi cobertura mèdica. Però el muntanyenc és una persona que tendeix més aviat a l'individualisme perquè no necessita de ningú més per anar a la muntanya. No necessita cap equip, ni contraris, com als esports. També perquè la varietat de l'activitat permet que cadascú triï on vol anar, una muntanya, un GR, PR... - PR, GR? - Això vol dir Petit Recorregut o Gran Recorregut. També he de dir que no és prudent anar tot sol a la muntanya, però molts muntanyencs ho fem i ho hem fet, encara que sabem que és perillós. De la mateixa manera que hi ha poca gent que no hagi anat a 130 per l'autopista. I sabem tots que no s'hi pot anar. - Per què el Club Muntanyenc no té la seu a la masia de Torre Blanca, tenint en compte que el Club està buscant un local?

Les Preguntes de La Ve »»»»»» Si la seva etapa dins l'equip del Rectorat de i'Autònoma va ser una de les mésfructíferes,;,com és que no el van tornar a reelegir? Bé, perquè això no sempre vol dir que s'hagin de guanyar íes eleccions. (jÉs cert que en la darrera edició de la Marxa Infantil es van sentir trets dels caçadors per Collserola? No. Crec recordar que a la darrera no, perquè s'havia parlat amb els caçadors dos o tres dies abans i aquell dia no n'hi havia. El problema

de la Marxa va ser molt diferent: la pluja. No crec ni que els caçadors sortissin aquell dia, però a més, havíem pactat que no n'hi hauria aquell dia i a aquelles hores. ^EB altres anys sí que s'havien sentit? Sí. Recordo que fa tres o quatre anys en vam sentir. No hi va haver cap incident, però nosaltres, l'organització, ens vam alarmar, de lluny, no a la zona on passaven, però temíem que es poguessin acostar.

25

de Ràdio Sant Cugat

"No és prudent anar tot sol a la muntanya, però molts ho fem i ho hem fet"

Emili Bella

març del 2001

- Ningú no ens ho ha ofert i en aquests moments entraríem en conflicte amb altres col·lectius que n'han fet quasi una seu, no sé si virtual o no, però quasi. Penso que seria una mica petita per a nosaltres, encara que és més gran que el que tenim en aquest moment. Necessitem quatre vegades més del que tenim. Tenim 250 m2 i en necessiteríem 1.000. Torre Blanca no els té. Si la pregunta fos: "No t'agradaria que el Club pogués tenir la seu a Torre Blanca?", doncs sí. Té un valor sentimental, no són només quatre parets. És una casa que estava desocupada, que està en molt males condicions, en un lloc prou cèntric. S'hauria d'estudiar, si algú fes la proposta, però no serà el Club qui ho demani. - Li va saber greu que hi hagués socis del Club veïns del Colomer que fessin tot el possible per impedir que s'establís la seu en aquest barri? - Sí. Ho vaig viure amb una certa frustració. Nosaltres pensem que en aquell moment era una operació factible i desitjable. L'únic que em pen-

sava era que hi hauria veïns que hi estiguessin en contra amb l'excusa que el Club comporta un moviment no desitjable en un barri. Penso que és absolutament fals. Al contrari, no portaria en cap cas desordre ni brutícia. És atraient per a un barri. -Ara sembla que la seu anirà a la rambla del Celler. - Veig que tens més informació que jo. - Són rumors que corren i ho volíem constatar amb vostè. - Bé, sí. És possible. Hem tingut converses amb l'Ajuntament. Crec que seria una solució idònia tant per al municipi com per al club. Hi ha hagut converses, hi ha una petició, una oferta de l'Ajuntament sobre la taula i estic amb una certa ànsia per pensar que des de fa un any i mig sembla que hi ha un acord sobre la qüestió, però que no es desbloquegen els problemes burocràtics, de projectes, per poder tirar endavant i concretar la qüestió. Per part del Club, en el moment que l'Ajuntament doni llum verda, amb dos anys tindríem nova seu. 'Càsting': Dilluns a les 23 h a RSC (91.5 FM)

Les Proves Magda Méndez - Tenint en compte la gran experiència alpinística de Narcís Castanyer, i sabent que té un inventari amb vint-i-tres pics de més de quatre mil metres d'alçada i unes cent cinquanta muntanyes de més de tres mil, la primera prova del Càsting va consistir a dirne deu amb la seva alçada corresponent. L'Aneto, la Pica

d'Estats i Montblanc en van ser alguns. - Castanyer té molta afició a comptar, de fet, va estudiar la carrera de matemàtiques. Se li va demanar que comptés fins a quinze amb intervals de deu segons. No va entendre el plantejament de la prova i va comptar fins a quinze en intervals iguals. Va trobar la prova avorrida.

L has de sentir >TA LA INFORMACIÓ DE SANT CUGAT * LA MILLOR MÚSICA * ESPORTS

A continuació li diré una sèrie de noms i me n'haurà de dir un adjectiu: Narcís Castanyer: Conviccions profundes. Papers dejoventut. Una ruïna econòmica en aquell moment. El diari de Sant Cugat: Un mitjà informatiu necessari. Jordi Menéndez: Un bon amic. Lluís Recoder: Tolerant. <,Encara està mal vist, el divorci? No. No li fa por, la muntanya? La respecto. UABoUB? Tinc lligams amb totes dues, no tinc preferències. La política és matemàtica? No, en absolut! íÉ$ frustrant ser regidor de l'oposició? Sí, en general és més aviat frustrant. <-,Alpinisme o muntanyisme? Complementaris, però a mi m'agrada més dir-me alpinista i m'agrada més fer alpinisme. Què tenen els Beatles que no tinguin els Rolling Stones? En primer terme, l'originalitat. També la creativitat, i potser tenen més mite. Quants socis té el CMSC? Al dia d'avui, no ho sé. Però fa vuit dies, 2.335. j-.Està d'acord amb totes les reivindicacions del Grup de Natura? No. El Grup de Natura s'apunta a qualsevol bombardeig, i això s'ha de matisar moltes vegades. Dir que no a tot no et dóna sempre la raó. ^Collserola, els Pirineus o els Alps? Els Alps. Què prefereix d'una muntanya, que sigui alta o que sigui difícil de pujar? Que sigui bonica. I d'una dona? Que sigui lliure. És feliç? No em puc queixar.

li f ^ i l RÀDIO SANÏ CUGAÏ


DijOUS 1 març del 2001

diari de Sant Cugat

La Setmana en

Pujol immortalitza Put & CANTONS

Dissabte 24 de febrer El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va posar dissabte la primera pedra del segon CAP de Sant Cugat. Seguint la tradició, a l'interior d'aquesta pedra s'hi va col·locar un cilindre amb

diversos objectes, entre els quals hi havia un exemplar d'aquest setmanari. D'aquesta manera, amb la primera pedra d'aquest centre, que estarà enllestit cap a l'estiu del 2002, també es va immortalitzar un exemplar d'Ei_s 4 CANTONS. Fotografia: ENRIC FABRE

Dilluns 26 de febrer Bé, de fet, en total són tres senyores i vuit senyors els que estan vinculats a la nostra ciutat i han rebut al llarg de la seva vida la Creu de Sant Jordi. Però en l'homenatge que l'Ajuntament els va fer dilluns, dos d'ells no hi van poder assistir. Sigui com sigui, tots ells amb una trajectòria professional molt destacable i que valia la pena reconèixer des del seu poble. A la imatge podem veure els protagonistes de Tacte (d'esquerra a dreta): Gerard Claret, Frederic Roda, Casimir Martí, Josep M. Gavín, Teresa Cunillé, Lluís Recoder, Mercè Diogène, Josep Grau Garriga, Lluís Claret i Joan Echevarría. Tan sols faltaven a l'acte Marta Pessarrodona i Jesús Serra S a n t a m a n S . Fotografia: E. GASALLA


DIJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

dl!3itJlit?3

27

U ClliÜU

de sempre Dimecres 2 1 de febrer Amb una maleta carregada de temes del seu nou àlbum Cansiones i també dels temes de sempre, el cantautor Joan Manuel Serrat va delectar el públic del Teatre-Auditori, que va dedicar-li una llarga ovació. Amb totes les entrades exhaurides per als dos concerts que va oferir a la nostra ciutat, Serrat va arribar a Sant Cugat amb un variat repertori que va emocionar els prop de 1.600 espectadors que van assistir a les actuacions. Fins i tot, en algunes de les seves cançons més conegudes, la veu de Serrat va quedar ofegada pel públic, que no va voler deixar d'acompanyar-lo en aquests temes de sempre. Fotografia: ENRIC FABRE

Puiol C©lfibf8 ©I Dia d'Andalusia Dissabte 24 de febrer Quatre dies abans del que indica la tradició, el Centro Popular Andaluz va celebrar el Dia d'Andalusia. El canvi de data va ser positiu ja que més de 150 persones, entre elles el president Jordi Pujol i l'alcalde Lluís Recoder, van aplegar-se per commemorar aquesta data i gaudir del tradicional potaje. Pujol va aprofitar l'ocasió per recordar el paper que ha tingut Catalunya en la introducció de les autonomies a Espanya. Aquesta era la primera vegada que Pujol visitava el CPA per celebrar aquesta festa i ho va poder aprofitar per entonar l'himne d'Andalusia, degustar el vi d'honor i conèixer l'andalús de l'any. Fotografia: ENRIC FABRE

els mobles

corre @ mobles Francesc Moragas, 3 3 Tel.93 6 7 4 0 9 9 5 www. Carremobles. com SANT CUGAT DEL VALLÈS


28

el diari de Sant Cugat

DijOUS 1 març del 2001

El CV Sant Cugat femení va desfer-se sense problemes del CV Rubí

VOLEIBOL

EL CV SANT CUGAT S'ASSEGURA UNA PLAÇA A LA PROMOCIÓ

mer a la pista del C V Universidad de Alicante i el segon a casa amb el CV Esplugues. D'aquesta manera, el CV Sant Cugat no haurà de disputar les dues últimes jornades de lliga, ja que els seus adversaris van retirar-se de la competició a principis de temporada. El grup B de Primera Nacional, que va començar amb un total de dotze equips participants, té en aquests moments deu equips en competició. El que és molt clar és que si el sènior A femení santcugatenc venç els dos partits que li manquen per jugar, s'asseguraria la primera posició a la lliga i, d'aquesta manera, es proclamaria campió de lliga.

El sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat jugarà la fase d'ascens a la lliga FEV. Les vermell-i-negres van assegurar-se una de les

NO ABAIXAR EL RITME

dues places que permeten jugar aquest 'play-off. Ara, les de Jordi Alcaraz volen proclamar-se campiones de lliga, quan encara s'han

Jordi Alcaraz no vol de cap manera que l'equip entri en una fase de relaxació, un cop assolit una placa per jugar la promoció. Així, creu que "estem en una bona línia de joc. Amb el ritme que portem i el que pensem adquirir de cara a aquestes fases, arribarem a un bon punt". El tècnic recorda que "la promoció d'ascens serà molt complicada perquè tots els conjunts que hi participen tenen un alt nivell de joc". El president del Club Voleibol Sant Cugat Carles Castro també ha matisat que si l'equip sènior A femení de l'entitat participa en aquest play-off d'ascens és amb l'objectiu de guanyar en l'ascens, que significaria un increment econòmic destacat al pressupost general del club. Després de l'experiència de fa unes temporades, en què per culpa de greus problemes econòmics l'entitat va haver de baixar de Divisió d'Honor a mitja temporada, ara Carles Castro no vol arriscar-se gens i, si no és amb un patrocinador, renunciaria a ascendir de categoria a la lliga FEV

de jugar un total de quatre jornades de lliga al grup B de Primera Nacional. Àlex López / SANT CUGAT bjectiu acomplert. El sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat ja s'ha classificat matemàticament per disputar la promoció d'ascens a la lliga FEV, que tindrà lloc del 12 al 15 d'abril en una ciutat que encara no s'ha fet pública. D'aquesta manera, el conjunt santcugatenc ha assolit la principal fita que el cos tècnic i directiu s'havien marcat a principi de temporada. Quan encara falten quatre jornades perquè finalitzi la lliga al grup B de Primera Nacional, el CV Sant Cugat s'ha assegurat una de les dues primeres posicions que permeten disputar el play-off d'ascens. En aquests moments, lidera una jornada més la taula classificatòria amb 30 punts i un balanç a la competició de 14 victòries i tan sols 2 derrotes -CV Elx i CV

O

Almoradí, totes dues a domicili-. Val a dir també que l'equip santcugatenc no ha perdut cap enfrontament al campionat al pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix. Dissabte a la tarda, el conjunt vermell-inegre va desfer-se sense cap tipus de problema del CV Rubí per 3 sets a 0, amb parcials

El sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat disputarà del 12 al 15 d'abril la fase d'ascens a la lliga FEV de 25-11,25-8 i 25-19. Les jugadores de Jordi Alcaraz van resoldre aquest derbi comarcal amb menys d'una hora de joc. Segons el tèc-

nic local, "ha estat un partit molt seriós per part nostra i ens hem emportat els dos punts, que era el més important". Ara que el seu equip ha aconseguit la classificació matemàtica per afrontar la promoció d'ascens, l'entrenador local apunta que "ara hem d'intentar assolir objectius més ambiciosos". D'entrada, Jordi Alcaraz reconeix que el proper pas ha de ser proclamar-se campió de lliga al seu grup perquè "de cara a la composició de grups en la fase, fer-ho com a primeres de grup és molt important". CV Esplugues, CV Elx o CV Algaida són els equips que lluitaran fins al final per acompanyar el CV Sant Cugat a la fase d'ascens. Tot i que encara resten quatre jornades perquè la lliga regular posi el seu punt i final, el sènior A femení del CV Sant Cugat tan sols haurà de disputar dos enfrontaments: el pri-


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat HOQUEI HERBA MASCULÍ

EL JÚNIOR, A UN PUNT DE JUGAR EL 'PLAY-OFF D'ASCENS Només un punt separa l'equip masculí del Júnior FC d'hoquei herba de disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, categoria que els santeugatencs van perdre ara fa dues temporades. Diumenge a les instal·lacions del Júnior FC, poden assolir el punt que els situaria matemàticament a la fase d'ascens. Ximo Soler vol proclamar-se ara campió de lliga del seu grup. Àlex López / SANT CUGAT

11 L'equip masculí del Júnior FC d'hoquei herba és a només un punt d'aconseguir la classificació matemàtica per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor i recuperar, d'aquesta manera, la categoria que van perdre ara fa dues temporades. El cap de setmana passat, els de Ximo Soler, van imposar-se amb contundència al Can Salas, quart classificat, per 1 gol a 5. Tot i començar encaixant un gol en contra, el Júnior FC va empatar abans del descans i va golejar a la segona meitat. Després de la dissetena jornada de lliga i a falta de cinc jornades perquè finalitzi la lliga, el Júnior FC masculí és líder en solitari del seu grup de Primera Divisió amb 28 punts, tres més que el segon a la taula, l'Atlètic Terrassa.

L'equip cadet del Club Rugbi Sant Cugat va imposarse dissabte al Júnior FC a Sant Boi, per 10 a 0. D'aquesta manera, l'equip santeugatenc és líder en solitari en la fase final del Campionat de Catalunya. Amb aquest resultat, els santeugatencs encara no saben, una jornada més, el que és perdre un partit en la present temporada. El mateix dissabte, però a la Mar Bella de Barcelona, els conjunts benjamí i aleví del CR Sant Cugat van disputar partits amistosos. En benjamí: Sitges 1 - St Cugat 4; St Boi 3 - St Cugat 1. En aleví: L'Hospitalet 1 - St Cugat 9; St Cugat 6 - Gòtics 1; St Boi 5 - St Cugat 1; i Sitges 1 - St Cugat l./À.L. (Sant Cugat)

Corretja s'estrena a Rotterdam

TEMPORADA EXCEL·LENT

L'entrenador del primer equip masculí del Júnior FC, Ximo Soler, ha qualificat la temporada que ha fet el el seu conjunt fins el moment d'"excel·lent":"La veritat és que ens ha sorprès a tots". Segons el tècnic, "ara l'objectiu és proclamar-nos campions de lliga, abans de jugar la promoció d'ascens". Abans de jugar la fase final per intentar pujar a Divisió d'Honor, el conjunt santeugatenc haurà de superar una fase prèvia, que tindrà lloc del 6 al 8 d'abril en una seu encara per determinar. La fase final es disputarà, en canvi, del 20 al 22 d'abril. Segons Soler, "és realment important cloure-la en primera posició, de cara a la composició dels grups a la fase d'as-

Breu El cadet continua imbatut

El Júnior FC masculí vol proclamar-se campió de lliga abans d'anar a la fase d'ascens

cens . El Júnior FC masculí ha dut a terme una segona volta explosiva, ha superat els seus adversaris amb certa facilitat. L'equip de Ximo Soler no perd a la lliga des de la primera jornada, en què va perdre amb el FC Barcelona a domicili. HONIGVOGEL, EL RIVAL

L'equip aragonès del Honigvogel visita diumenge les instal·lacions del Júnior. L'adversari dels santeuga-

tencs és sisè a la taula amb 17 punts. Precisament, Ximo Soler apunta que en el partit d'anada el partit va "acabar essent clau per a nosaltres. Crec que ha estat el partit clau de la temporada". Per al partit de diumenge, Ximo Soler podrà comptar amb tots els seus jugadors. Respecte a aquest partit, el tècnic detalla que "em fa més por nosaltres mateixos que no pas el Honigvogel". L'equip femení també té un interessant partit aquest cap de setmana,

ja que s'enfronta a l'Olimpia a domicili, equip que ara mateix lidera la classificació amb 18 punts, els mateixos que el Júnior FC, que és segon a la taula. Aquest partit correspondrà a l'onzena jornada de lliga de Primera Divisió. Molt malament li haurien d'anar les coses a l'equip santeugatenc per no aconseguir una plaça de promoció d'ascens a Divisió d'Honor, categoria que van perdre la temporada passada.

Després de caure eliminat en primera ronda del Grup Mundial de la Copa Davis a Holanda, el santeugatenc Àlex Corretja va debutar la passada setmana al circuit ATP al Torneig de Rotterdam (Holanda), en la que significa la seva onzena temporada com a tennista professional. Àlex Corretja no va passar dels quarts de final, ja que Roger Federer va derrotarlo per 6-4 i 6-2. Abans però, Corretja havia superat al quadre Siemerink i Schalken. /À.L. (Rotterdam - Sant Cugat)

EL CENTRE D'ALT RENDIMENT ESTRENA NOVA IMATGE A.L / BARCELONA - SANT CUGAT

El Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat té un nou logotip. Dimecres de la setmana passada, es va presentar la seva nova imatge en el transcurs de la roda de premsa convocada en motiu de la presentació del nou Consell Català de l'Esport.

Aquest organisme depèn de la Generalitat de Catalunya. Les personalitats que van presidir l'acte van ser el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, el secretari general de l'Esport i president del Consell Català de l'Esport, Joan Anton Camunas, la directora del Consell Català de l'Esport, Glòria Pallé, el

director del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, Francesc de Puig, el director de l'INEFC, Joan Carles Burriel, i el responsable de l'empresa Quod-disseny, Josep Maria Trias. L'acte de presentació va tenir lloc al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona.

Francesc de Puig, director del CAR de Sant Cugat

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort.

LLOGUER D'AUTOCARS

SarbuS :cjí!„'

Anys i quilòmetres d'experiència


30

DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

PRESENTACIÓ

L'ESPORT JA TÉ EL SEU PLA DE PATROCINI Sant Cugat ja disposa d'un pla de patrocini que té com a principal objectiu donar suport a les entitats locals per a cercar un patrocinador. Alfredo Bergua va presentar-lo a la Coordinadora d'Entitats Esportives. Alex López / SANT CUGAT

Per primera vegada l'Ajuntament de Sant Cugat va presentar un pla de patrocini en matèria esportiva. L'objectiu d'aquest no és altre que el d'ajudar a les entitats esportives de la ciutat que així ho sol·licitin per a cercar un patrocinador, tot i que també ha estat creat per impulsar altres activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat durant l'any. L'acte de presentació, que va tenir lloc a la Sala de Plens del consistori el dimecres 21 de febrer, va estar presidit per Alfredo Bergua, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, i Juan Luis Fernàndez, responsable de BLC Human a la delegació de Barcelona. Femàndez va definir aquest nou pla com "un projecte de patrocini per activitats i entitats esportives de Sant Cugat". A partir d'ara, aquesta empresa consultora dissenyarà un pla de'màrqueting específic a cadascuna de les entitats. Aquest pla de patrocini, que ja s'ha posat en marxa, es durà a terme en quatre fases i es preveu que al juny vinent pugui fer-se una valoració final abans que al setembre les entitats esportives locals comencin a buscar possibles empreses que els vulguin

esponsoritzar. Això sí, tal com va afirmar Alfredo Bergua, "els donarem tot el suport i recolzament necessari que calgui. No els abandonarem en cap moment". QUATRE FASES

Les quatre fases, o el que és el mateix, el pla de treball a seguir, serà el següent. En una primera fase, que ja va iniciar-se el 20 de gener passat i que finalitzarà el 20 d'abril, BLC Human es reunirà amb cadascuna de les entitats per esbrinar quina és la situació actual del club, les seves necessitats i també quins són els objectius de futur. La segona i tercera fase seran fins al 15 de juny, mentre que el 30 de juny clourà la quarta i última fase. D'aquesta manera, en la fase segona es durà a terme un tractament de la informació aconseguida per l'empresa BLC Human sobre els clubs i les empreses, en la tercera s'elaborarà un pla de màrqueting individualitzat i en l'última es farà la presentació final del pla de patrocini. Aquest pla de patrocini compta amb un pressupost total de poc més de 3.000.000 de pessetes. La regidoria d'Esports, però, ja ha fet una prova pilot amb aquest nou

Alfredo Bergua, regidor d'Esports, va presentar el pla de patrocini

projecte de patrocini. I ho ha fet amb el II Cros Ciutat de Sant Cugat d'atletisme, que el diumenge 25 de març organitzarà l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET). Aquest pla també ha estat pensat per potenciar els Jocs Escolars que munta l'OMET. Posar en marxa el pla de patrocini és la tercera iniciativa que ha dut a terme Alfredo Bergua, regidor d'Esports de l'Ajuntament, des que va ser nomenat en el càrrec, ara no fa encara un any. Primer va ser la redacció dels nous criteris de sub-

venció esportius, després la celebració per les festes de Nadal de FestaEsport i ara aquest pla d'esponsorització. Alferdo Bergua, que porta treballant en aquest nou projecte des de fa vuit o nou mesos, qualifica aquest pla d'"ambiciós i il·lusionant". Bergua també ha afirmat que "tenia molt clar que el problema més clar dels clubs era el finançament. Crec sincerament en l'esponsorització per part de l'empresa privada com a complement del finançament dels clubs". Per la seva banda, Antoni Pérez,

president de la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat, ha explicat que "em sembla un pla de patrocini vàlid. Per ser la primera vegada que l'Ajuntament de la nostra ciutat es gasta uns diners per a un pla de patrocini per a l'esport local, em sembla molt bé per a l'esport santcugatenc. La plataforma esportiva, però, està contenta. L'objectiu del pla de patrocini és el que ha de ser: la captació de diners. El més difícil de tot serà trobar empreses o marques que estiguin disposades a donar diners per l'esport amater i local. ".

EL POBLE-SEC GOLEJA EL SANT CUGAT LA UE SANT CUGAT I EL SITUA PROP DEL DESCENS RECUPERA EL BON JOC I ES MANTÉ LÍDER Alex López / SANT CUGAT

El Sant Cugat Esport FC va perdre diumenge al camp del Poble-sec per 5 gols a 1 i passa a ocupar plaça de descens a Primera Regional. Malgrat la jornada de descans del cap de setmana passat, l'equip vermell-inegre va recuperar el partit ajornat per la pluja corresponent a l'última jornada de lliga de la primera volta. Ara, els vermell-i-negres ocupen la primera plaça de descens, fet que no havia succeït en les últimes jornades. El conjunt que dirigeix Enrique Fortes té 25 punts i un balanç de set victòries, quatre empats i onze derrotes. Amb aquesta desfeta, els locals són a tres punts de la permanència, plaça que ocupa ara mateix el Poblesec. La derrota de diumenge per 5 gols a 1 ha fet que el cos tècnic i directiu del Sant Cugat Esport FC estudiï en aquests moments la possibilitat de donar la baixa a algun jugador. I més encara després de l'actitud mostrada diumenge al terreny de joc

Alex López / SANT CUGAT

El Sant Cugat ha de guanyar diumenge el Berga

del Poble-sec, que ara és en zona de salvació. D'altra banda, també es treballa en la incorporació d'algun nou reforç per a l'equip. Diumenge, el Sant Cugat rep el Berga, que només suma quatre punts més que els vermell-i-negres. Per

aquest enfrontament, el tècnic Enrique Fortes no podrà comptar amb els lesionats Carlos Andrés, Juanele, César Sanahuja, i molt probablement tampoc amb Joan Garcia, que va ser expulsat amb vermella directa al camp del Poble-sec.

El sènior A masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat continua ocupant la primera posició al grup B de Primera Catalana, després de la disputa de la segona jornada de la segona volta de la lliga. Els vermell-i-negres van imposar-se dissabte a la tarda a la sala escolar enfront el FC Badalona-Bufalà per 92 punts a 86. Després de més d'un mes sense trobar una bona línia de joc, la UE Sant Cugat sembla haver retrobat el bon joc i els resultats positius. El conjunt santcugatenc va sumar així la segona victòria a la lliga. El sènior A masculí va imposar-se en el primer quart per 28 punts a 20, el segon 53 a 47, el tercer 71 a 71 i finalment, 92 a 86. En aquest enfrontament va lesionar-se el base Abraham Carreras, que serà baixa durant una bona temporada. La UE Sant Cugat és líder a la

classificació amb un balanç de 15 victòries i 5 derrotes i amb 35 punts, els mateixos que el Club Natació Sabadell, que és segon. En aquests moments, el conjunt local ocupa, doncs, plaça d'ascens directe a Copa Catalunya. L'entrenador del sènior A masculí, David Barbens, creu que el seu equip ja ha deixat enrere el mal joc i també els mals resultats: "Últimament ens costava jugar bé i guanyar. Ara, el que hem d'intentar és mantenir aquesta línia". Barbens també ha matisat que la lliga és ara en un moment crític: mentre que hi ha equips que lluiten per pujar, d'altres proven de no descendir de categoria. Però, segons el tècnic local, "l'objectiu és guanyar tots els partits fins arribar al partit que hem de jugar a la pista del CB Argentona. Si ho fem així, crec sincerament que tindrem totes les opcions de pujar de categoria".


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

^4

Aquesta prova va comptar amb un total de 100 participants

mm

ENRIC FABRE

NATACIÓ

EXIT PARTICIPATIU AL CAMPIONAT ESCOLAR Després d'uns 10 anys sense celebrar-se, dissabte a la tarda a la piscina municipal de la rambla del Celler va fer-se el Campionat de Natació Escolar, que va comptar amb tres categories: prebenjamí, benjamí i aleví. Un total de 100 nens i nenes van participar-hi. L'OMET va ser qui ho va organitzar. Alex López / SANT CUGAT

La primera edició del Campionat de Natació Escolar, que va organitzar l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) dissabte a la tarda a la piscina municipal de la rambla del Celler va cloure amb èxit participatiu i també organitzatiu. En total hi van participar 100 nens i nenes de quinze escoles de la ciutat, en categoria pre-

benjamí, benjamí i aleví. Els millors d'aquesta prova participaran a l'abril a la Fase Comarcal de Natació. Els primer classificat de cada categoria ha estat: 25 esquena prebenjamí masculí: Roger Donat (La Floresta), 28"38; 25 braça prebenjamí masculí: Ignasi Use (Santa Isabel), 32"22; 25 crol prebenjamí masculí: Roger Donat (La Floresta), 22"88; 25 crol prebenjamí masculí:

DEU GIMNASTES SERAN A LA FASE FINAL DE LA COPA A.L / MONTGAT - SANT CUGAT

Un total de deu gimnastes del Club Muntanyenc Sant Cugat han aconseguit classificar-se entre les vuit millors de cada aparell i seran a la fase final de la Copa Catalana d'individuals, que se celebrarà el dissabte 17 de març en una seu encara per determinar. Diumenge passat a Montgat, en la segona fase d'aquesta competició, però en categories aleví i infantil, quatre gimnastes santcugatenques van aconseguir el passi. En aleví i nivell IV, Laia Sola i Laura Escoda, en l'exercici de pilota, van finalitzar l'ac-

tuació en segona i sisena posició, respectivament. En infantil i nivell iy Cristina Cabrejas i Alba Arino, en masses, van acabar en segona i tercera plaça final. També disputaran la fase final de la Copa Catalana de rítmica sis gimnastes més del CM Sant Cugat. Aquestes són les dues juvenils Ivette Climent i Georgina Miralles i les quatre júniors Gemma Peris, Anna Barba, Carolina López i Elisabeth Garcia. També el dissabte 17 de març l'escola del Club Muntanyenc es desplaçarà a Lloret per prendre part en una exhibició, convidada pel Club Rítmica Lloret.

31

Oriol Gallardo (Pla Farreras), 45"59; 25 crol prebenjamí femení: Gemma Marfull (CE Àgora), 27"97; 25 braça prebenjamí femení: Clara Masana (CE Àgora), 31"63; 25 esquena prebenjamí femení: Clara Masana (CE Àgora), 31"18;25crol benjamí masculí: Toni Elias (CE Àgora), 18"03; 25 crol benjamí femení: Arlet Oliveras (Ferran Clua), 19"31; 25 braça benjamí masculí:

L'organització ha confirmat l'interès de potenciar aquest campionat

Mario Oliver Caballero (Collserola), 22"60; 25 braça benjamí femení: Núria Folguera (Joan Maragall), 24"25; 25 esquena benjamí masculí: Toni Elias (CE Àgora), 22"56; 25 esquena benjamí femení: Núria Folguera (Joan Maragall), 25"53; 50 crol aleví masculí: David Martí (CE Àgora), 36"52; 50 crol aleví femení: Aitana Llorens (Santa Isabel), 45"94; 50 braça aleví masculí: David Martí (CE Àgora), 46"87; 50 braça aleví femení: Núria Díaz (Thau), 49"97; 50 esquena aleví masculí: David Martí (CE Àgora), 47"94; 50 esquena aleví femení: Aitana Llorens (Santa Isabel), 55"12; DOMÍNGUEZ, MOLT SORPRÈS

Ferran Domínguez, tècnic de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, va fer una lectura del que havia significat aquesta prova: "Ens ha sorprès la participació. Estem molt satisfets. Feia uns deu

EL PALISTA ALEVI LARREA GUANYA A L'OPEN CATALUNYA A.L. / BARCELONA - SANT CUGAT

El palista aleví de la secció de tennis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat, Assier Larrea, va proclamar-se campió el cap de setmana passat de la segona de les tres fases de què consta l'Open Catalunya de tennis de taula, que va celebrar-se en les instal·lacions de la federació catalana a Reina Elisenda de Barcelona. Larrea va competir en la categoria d'aleví II. En categoria sub-21, Josep Anton vafinalitzaren segon lloc, en perdre la final davant Jaume Budesca, del Club Natació Tarraco, per 2 sets a 0. Amb aquest excel·lent resultat, Anton

assoleix l'ascens a la categoria absoluta. Precisament en aquesta categoria hi va prendre part Enric Bosch, que no va poder superar la primera ronda d'aquesta prova. Val a dir que aquest Open Catalunya és puntuable pel rànquing de la Federació Catalana de Tennis de Taula. D'altra banda, cal esmentar que tant l'equip de segona com el de tercera provincial s'han classificat per disputar la fase d'ascens. Quant al primer equip de l'entitat continua en segona posició en plaça de promoció d'ascens a Primera Nacional amb serioses opcions de classificació.

anys que no fèiem aquest campionat de natació perquè la participació era molt baixa. Ara, el que hem de fer és consolidar el campionat". Tal com concreta Domínguez, "l'any passat vam iniciar el I Cros Ciutat de Sant Cugat d'atletisme i la resposta va ser molt positiva. Aquest any també el repetirem". Domínguez creu que de cara a l'any vinent aquesta jornada hauria de patir algunes variacions com incrementar-ho en més jornades durant el curs acadèmic, o introduir alguna categoria més. Domínguez també va explicar que "no descarto en un futur, quan ja hi hagi la nova piscina, posar en marxa el vell projecte que sempre s'ha quedat en el calaix, que no és altre que fer un club de natació, que és un dels esports que no es practiquen a la ciutat". Més endavant, Domínguez aposta perquè en aquestes proves hi puguin competir nedadors de tota la comarca.

CABALLERO PARTICIPA AL CAMPIONAT CATALÀ La nedadora júnior santcugatenca Melissa Caballero va aconseguir bons resultats al Campionat de Catalunya absolut, que va fer-se el cap de setmana passat a les piscines Sant Jordi de Barcelona. La nedadora local va finalitzar segona als 200 metres estils lliures, mentre que va ser cinquena als 100 metres papallona. En la competició de relleus, el Club Natació Sabadell, club al qual representa, va ser primer als 4x200 estils i als 4x100 estils. /À.L. (Barcelona - Sant Cugat)


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

DS 15.45 Cerdanyola-Mira-sol

FUTBOL

CADET FEMENÍ DS 19.00 UE Sant Cugat-Castelldefels

1A DIV. ALEVÍ DS 15.00 Sabadell-Sant Cugat A DS 14.15 Mercantil-PB St. Cugat DS 09.30 CRR Tronchoni-Júnior DG 09.45 Sant Cugat B-Can Jofresa

REGIONAL PREFERENT DG 12.00 Sant Cugat-Berga 2A REGIONAL Ca n'Oriach-La Farga 3A REGIONAL DG 12.00 PB Sant Cugat-Júnior DG 12.00 Mira-sol-Montserrat 2A DIV. FEMENÍ Vilanova i la Geltrú-PB St. Cugat

2A DIV. JUVENIL DS 15.30 Sabadell-Sant Cugat B DG 11.30 San Lorenzo-Júnior DS 18.00 PB St. Cugat-CRR Tronchoni 3A DIV. JUVENIL DG 11.00 Júnior -Mira-sol

2A DIV. CADET DS 16.00 PB Sant Cugat-F. Sabadell DG 10.00 Mira-sol-Sant Quirze 1A DIV. INFANTIL DS 09.00 St. Cugat A-CRR Tronchoni DS 09.00 Sant Quirze-Sant Cugat B DG 10.00 Sp. Rubí-PB St. Cugat 2A DIV. INFANTIL DS 12.00 Júnior-Can Fatjó

1A DIVISIÓ MASCULÍ DS 13.00 Júnior-Honigvogel

3A CATALANA MASCULÍ DS 17.30 Agramunt-UE Sant Cugat

1A DIVISIÓ FEMENÍ Olimpia-Júnior

COPA CAT. JUVENIL MASC. DS 20.30 UE Sant Cugat-Sant Fost

1A DIVISIÓ MASCULÍ DS 17.00 Santa Perpètua-Chess 1A DIVISIÓ FEMENÍ DS 20.45 Berga-Mas Gener 2A DIV. A MASCULÍ DS 17.00 Champion F.-Hamann DS 16.00 Olimpyc F.-Rodenc At.

3A CATALANA MASCULÍ DG 19.00 Martinenc-UE Sant Cugat

1A DIV. CADET DS 16.30 Sant Cugat A-Sabadell DS 17.45 Sabadell-Sant Cugat B DG 10.00 Cerdanyola-Júnior

HOQUEI HERBA

2A CAT. CADET MASC. DG 12.30 UE St. Cugat-Poble Nou

1A NACIONAL A DS 17.15 Olimpyc Floresta-Almunia DS 16.00 Calvià-W. Sant Cugat

1A CATALANA DG 12.30 Sant Joan-UE Sant Cugat

INFANTIL FEMENÍ Granollers-CV Sant Cugat

1A CAT. JUVENIL MASC. UE Sant Cugat (descansa)

FUTBOL SALA

BÀSQUET

CADET FEMENÍ DS 17.30 CV Sant Cugat-Camp Escolar

1A CATALANA DG 12.30 Granollers-UE Sant Cugat

PREINFANTIL FEMENÍ DS 12.15 CO Sant Cugat-Sant Celoni

PREF. PREBENJAMÍ Sant Cugat-Santa Perpètua PB Sant Cugat-Mollet

PREFERENT JUVENIL DS 18.00 Sant Cugat-Vilanova

HANDBOL

PREINFANTIL MASCULÍ CO Sant Cugat descansa

1A DIV. BENJAMÍ PB Sant Cugat-At. Polinyà

DS 16.00 CV Sant Cugat-Calella CADET MASCULÍ DS 09.30 CV Sant Cugat-Sant Boi

INFANTIL MASCULÍ DS 10.45 CO Sant Cugat-Sitges

DIV. D'HONOR BENJAMÍ Sant Cugat-PB Sant Cugat PB Sant Cugat

DG 09.45 Olimpyc Floresta-L'Hospitalet DS 11.00 Coplasti-W. Sant Cugat

JUVENIL MASCULÍ Polo-Júnior

LL. CAT. JUVENIL FEM. DS 18.45 Vallès O.-UE St. Cugat

JUVENIL FEMENÍ Terrassa-Júnior

LL. CAT. CADET MASC. DS 19.00 UE Sant Cugat-La Roca

INFANTIL MASCULÍ Júnior-EHC

LL. CAT. CADET FEMENÍ DG 09.15 Mataró-UE Sant Cugat

ALEVÍ MASCULÍ St. Paul's School-Júnior

VOLEIBOL

RUGBI

3A CATALANA FEMENÍ DS 20.30 UE Sant Cugat-Esparreguera

2A DIV. B FEMENÍ DG 12.00 W. St. Cugat-Meridiana T. Baró DG 11.30 Mas Janer-Martorelles

CAMPIONAT TERRITORIAL DS 16.15 Font Castellana-B. Sant Cugat

3A DIVISIÓ MASCULÍ DS 17.00 Mas Gener-Casserres

1A NACIONAL FEMENÍ DS 19.30 U Alicante-CV Sant Cugat

3A CATEGORIA CR Sant Cugat-Poble Nou

JÚNIOR NIVELL A DS 19.00 Esparreguera-UE Sant Cugat

1A DIV. JUVENIL DG 10.45 Sarrià-W. Sant Cugat

1A CATALANA MASCULÍ Roquetes-CV Sant Cugat

TENNIS DE TAULA

CADET MASCULÍ DS 12.30 L'Hospitalet-UE Sant Cugat A DS 16.00 UE St. Cugat B-Sabadell DS 20.30 UE St. Cugat B-Mollet

1A DIV. CADET DS 16.15 Esparreguera-W. Sant Cugat

CAMP. TERRITORIAL FEM. Monjos-CV Sant Cugat

2A DIV. INFANTIL

JUVENIL FEMENÍ

UE Sant Cugat A

1A DIV. JUVENIL W. Sant Cugat-Esparreguera

2A DIV. MASCULÍ DG 11.00 Vilafranca-UE Sant Cugat 1A CATEGORIA DG 11.00 UE Sant Cugat-Sant Andreu

Resultats FUTBOL REGIONAL PREFERENT Poble Sec-Sant Cugat 1A DIV. CADET St. Cugat B-CRR Tronchoni

5-1

1-7

INFANTIL MASCULÍ Sabadell-CO Sant Cugat PREINFANTIL MASCULÍ Castellar-CO Sant Cugat

descansa

73-76

56-6

9-2

LL. CAT. JUVENIL FEM. Vilanova Camí-UE St. Cugat

1A DIV. CADET W. Sant Cugat-Maristes Sants

3-4

LL. CAT. CADET MASC. Maristes-UE Sant Cugat

25-30

2A DIV. INFANTIL W. Sant Cugat-Les Corts Art Textil-Olimpyc Floresta

3-3 0-7

LL. CAT. CADET FEMENÍ UE Sant Cugat-Gavà

16-21

15-10

3A CATALANA MASCULÍ UE Sant Cugat-Sant Ignasi 3A CATALANA FEMENÍ Martorell-UE Sant Cugat

92-86

suspès 60-68

JÚNIOR NIVELL A UE Sant Cugat-Igualada

52-67

CADET MASCULÍ UE Sant CugaJ^-Granollers UE St. Cugat B-A. Montserrat

79-85 85-44

CADET FEMENÍ

HANDBOL

FUTBOL SALA 1A NACIONAL A La Murga-Olimpyc Floresta W. Sant Cugat-Ripollet 1A DIVISIÓ FEMENÍ Mas Gener-Palau Arco Iris 2A DIV. A MASCULÍ Rodenc At.-Champion F. 2A DIV. B FEMENÍ Centelles-Mas Janer 3A DIVISIÓ MASCULÍ Hnos. Sànchez-Mas Gener

8-8 ajornat

1A CATALANA UE Sant Cugat-Montcada 1A CAT. JUVENIL MASC. Parets-UE Sant Cugat

26-23

14-23

1A NACIONAL FEMENÍ CV Sant Cugat-Rubí

3-0

1A CATALANA MASCULÍ CV Sant Cugat-Vilassar de Mar

HOQUEI HERBA

RUGBI 3A CATEGORIA CR Sant Cugat-Bonanova

suspès

TENNIS DE TAULA

6-4

2A CAT. CADET MASC. Vilanova i Geltrú-UE St. Cugat . .ajornat

CAMP. TERRITORIAL FEM. CV Sant Cugat-Roquetes

1-1

3A CATALANA MASCULÍ UE Sant Cugat

ajornat

1-5

3-2

ajornat

descansa

LL. CAT. JUVENIL MASC. UE Sant Cugat descansa

ATELIER BLAU marcs Valldoreix, 28

ajornat

VOLEIBOL

1A CATEGORIA El Ciervo-UE Sant Cugat

3-4

JUVENIL FEMENÍ Boet Mataró-CV Sant Cugat . . . .ajornat

2A CATEGORIA Sant Andreu-UE Sant Cugat

4-1

CADET MASCULÍ CV Sant Cugat

3A CATEGORIA UE Sant Cugat-El Ciervo

4-1

llar-

Tel. 93 589 72 32

INFANTIL FEMENÍ CV Sant Cugat-Esplugues

0-3

1A DIVISIÓ MASCULÍ Can Salas-Júnior

BÀSQUET 1A CATALANA UE Sant Cugat-Bufalà

CADET FEMENÍ Rubí-CV Sant Cugat

Av. Torreblanca, 2 93 5 8 9 19 31

3-0

descansa

d ' i n f a n t s

PATUFET Sant Jordi, 22 • Tel. 93 674 12 39

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc * » 3 5 8 9 <>:Z 8 2

i ií fi ' et sot tirà

'lllll


Dijous 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

FUTBOL

Berga-FE Figueres Pomar-Barceloneta

1-0 5-1

Cassà-Cerdanyola

4-0

PJ PG 12 13 11 11 11 8 8 9 8 8

22 22 Sants 22 S. Juliàn 22 Montafíesa 22 Cassà Marca l'Ham 22 22 Lloret 22 Cerdanyola Barceloneta 22 S. Cristóbal 22 22 Berga Sant Quirze 22 22 Poble Sec Sant Cugat 22 FE Figueres 22 22 Alzamora 22 Pals 22 T. Llobeta

3 2

1 9 2 10

21 24

39 43

10 8

Can Boada

13

1

2

16 40

5

PE PP GF GC Punts 7 3 51 23 43 6 43 25 42 5 37 24 39 6 31 24 38 8 42 27 36 5 6 8 8 8 8 8

7 7

7 4

8 11

6

10

5 4 2

12 13 16

Vilassar de Mar-Corbera

3-2

GRUP 3

Almunia-L'Esclop

6-1

Arenys Munt

La Murga-Olimpyc Floresta

8-8

T. Cortada-Canet

32 26 24 30

30 30

Rubí-Sabadell B Santa Coloma-Badaloní

78-58 77-69

PB Montserrat-Colo Colo

10-0

Sicoris-P. Andorra

11-1

UE Sant Cugat-Bufalà

92-86

Gràcia-Sant Joan Argentona-La Torrassa CN Sabadell-JAC Sants

88-61 70-65 98-90

Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

UE Sant Cugat 20 15 20 15

21 10

Cabrils

20 10 22 21

9 7

22 21 CRR Tronchoni 20 P. Merengues 20 21 Badia Ca n'Oriach 19 21 Can Fatjó 20 Vilafranca

8

La Planada La Farga

Campoamor

19 20 20 20 20 20

Argentona JAC Sants Santa Coloma Minguella Bufalà

9 9 8 8 6 6 5 4

38 18 39 17 10 27 41 16 19 104 0

2

43

Sicoris

11

4

35

PB Montserrat

11

5

34

Vilassar Mar

10

4

33

Almúnia

10

6

31

1435 34 1484 34

Corbera

6

27

R Andorra

7

26

Canet

5

11 11 12 12 14 13 15 16

1526 33 1608 33

Vilassar

9

6

24

Línia 22-Polo

0-3

62

24

A D Rimas-RUSC

2-1

56

23

54

21

At. Terrassa-EHC

4-1

67

19

Honigvogel-Barcelona

0-0

61 54 61 68 63

17 17 17 15 15

Can Salas-Júnior

1-5

66 14 71 14 55 14 63 13

67 12 65 80 11

La propera (4 DE MARÇ): Noia-Vic; Arenys de Munt-CN Reus; Jonquerenc-Barcelona; Reus Dep.-CES; Cassanenc-Taradell; Voltregà-Mollet; Vilassar-PH Sant Cugat; Manlleu-Riudebitlles.

24

PRIMERA FEMINES Equip

16

1 132

22

Arenys Munt 16

14

0

1 61

17

29

Voltregà

17

12

5 100

61

24

11

3

70

23

23 22

L'Esclop

17

10

19

11

CN Igualada

15

17

16

17

5

59

33

17

11

Mataró

La Murga

12

Salt

15

5

37

64

17

13

13

San Miguel

10

PHSt. Cugat 17

10 47

74

12

Colo Colo

17

12

7

23

1412 25 La propera (3 DE MARÇ): L'Esclop-Corbera; Olimpyc Floresta-Almunia; San Miguel-Multigest; Canet-Poble Nou; Colo Colo-T. Cortada; P. Andorra-Montserrat; Sicoris-Vilassar de Mar.

.

Vilanova

15

9

30

75

10

Arenys Mar

16

9

49

81

10

Lloret

17

10 31 11 29

68

9

67

8

37

97

2

Farners

16

Maçanet

16

0

15

La propera (4 DE MARÇ): Farners-Salt; Voltregà-Maçanet; CN Igualada-Bigues i Riells; Mataró-Vilanova; PH Sant Cugat-Arenys de Mar; Lloret-Arenys de Munt.

PRIMERA NACIONAL GRUP6

HANDBOL

Coplasti-La Unión

7-8

Inca-Montsant

4-5

Elèc. Ciem-Olesa

2-2

CN Caldes-Manresa

6-7

CN Sabadell-Calvià . .'

.5-9

Barcelona-Gasifred

PRIMERA CATALANA

2-3

W. Sant Cugat-Ripollet

ajornat

PRIMERA NAC. FEMENÍ GRUP B Almoradí-Ciutadella

2-3

12

3

38

Can Fatjó-Tibidabo; P. Merengues-Fonte-

Pardinyes-Cardedeu

25-21

Barcelona

17

11

4

35

tes; Barberà-Llano; Cabrils-Sabadell; Ba-

21-19

Elect. Ciem

17

11

4

35

Esplugues-U. Alicante Elche

0-0 descansa

Ripollet

16

11

4

34

Algaida

descansa

La Unión

16

11

5

33

Montsant

17

7

26

Equip

PJ PG P P S F S C Punts

Manresa

17

7

26

CV St. Cugat

16 14

Elche

14 11

34 21

Esplugues

15 10

36 23

Algaida

14 10

33 21 24

Almoradí

14

27 25

Ciutadella

15

U. Alicante

dia-CRR Tronchoni; Ca n'Oriach-La Far-

Santpedor-La Roca

ga; La Planada-Universitari; E. Cerda-

UE Sant Cugat-Montcada

26-23

nyola-Andalucía; Vilafranca-Campoamor.

Molins de Rei-Granollers

ajornat

43 34

17 20

4

34

15 31

2

48

21

30

Sp. Rubí Castellar

5 5

42 31

28 27

26 23

Sant Quirze

7 9

29 28

26 60

19 13

8

23

37

10

San Pedró Rubí San Lorenzo

P. Nuevo Montserrat

16 15 14

10 10

36 34

Equip

PJ PG PE PP Punts

Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

Granollers

19

16 1

2 514 436

33

W. Sant Cugat

16

7

23

Pardinyes

20

14 2

4 526 467

30

Calvià

17

9

22

Sant Martí

20

14 1

5 575 513

29

CN Sabadell

17

9

22

Gasifred

17

9

20

Coplasti

17

10

17

CN Caldes

16

14

6

Inca

17

15

4

Sant Quirze

2 2

AD Rimas

16

Polo

16

5 28 23 17

Honigvogel

17

6

24 21 17

Club Egara

17

7

26 33 16

Atlètic 1952

17

8 32 38 14

33 32 21

3 25 23 19

Línia 22

17

9

EHC

17

13

13 39

RUSC

17

13

16 43

3

27 48 10 5

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

Olimpia

9

9

0

Júnior

10

9

0

1

57

8

18

Polo

10

5

1

4

23

22

11

Línia 22

0

63

2

18

8

4

1

3

15

8

9

10

4

0

6

11

32

8

At. Terrassa

9

3

1

5

17

18

7

CD Terrassa

10

1

1

8

9

45

3

Atlètic 1952

10

1

0

9

9

69

2

TENNIS DE TAULA

17

3

5

9

VOLEIBOL

Olesa

11

17

Olimpia-Júnior; Club Egara-Línia 22; At.

33-28

16

Can Salas

50 23 25

Terrassa-Atlètic 1952; CD Terrassa-Polo.

32-22 25-31

PJ PG PE PP GF GC Punts

2 46 23 25

La propera (3 DE MARÇ):

Sant Martí-Sant Quirze

Equip Mira-sol

17 10

Club Egara

BCN Sants-Palautordera Banyoles-Sp. Terrassa

TERCERA REGIONAL GRUP 14

Barcelona

1 52 26 28

32

18 19 72

La propera (4 DE MARÇ):

2

4

PJ PG PE P P GF GC Punts

Bigues i Riells 17

Multigest

La propera (4 DE MARÇ): JAC Sants-Rubí; Sabadell B-Minguella; Sant Adrià-CN Terrassa; Masia Bou-Argentona; La Torrassa-Gràcia; Sant JoanUE Sant Cugat; Bufalà-Santa Coloma; Badaloní-CN Sabadell.

17 10

nior-Honigvogel; Can Salas-Club Egara.

1575 29 1499 29

1677 25 1682 24

17 12

At. Terrassa

Línia 22-Atlètic 1952; RUSC-Polo; EHC-

17

1539 26

PJ PG PE PP GF GC Punts

A D Rimas; Barcelona-At. Terrassa; Jú-

Olimpyc Floresta

1454 28

Equip Júnior

La propera (3-4 DE MARÇ):

1617 30

1657 29 1614 28

4-1

48

Punts

14

1566 35

8 41 37 27 11 45 60 27 12 34 50 23 10 30 35 20 10 23 14 22

PJ PG PE PP

T. Cortada

1563 35

15 14 13 13 10 10 9 11

Gràcia Badaloní

Equip

5-3

1653 1644 1652 1572 1707 1606 1586 1479 1627 1591 1469 1348 1306 1449 1535

7 45 25 34 7 44 44 33 3 2

83 70 76 65 74 59 52 56 57 66 55 64 47 8 51 10 56

11-5

5 1684

CN Sabadell

Sabadell B Sant Joan

21 14

11 10 11

Mollet

61-75

16 49 6 73 31 44 53 26 44 49 21 42 41 27 41 64 33 35

Club Egara-Atlètic 1952

17 17 17

Voltregà

Minguella-Sant Adrià

1 44

PJ PG PE P P GF GC Punts

Noia PH St. Cugat

Multigest-San Miguel

3 57 25 50

Equip Barcelona

PRIMERA CATALANA

Masia Bou

21 16 20 15 22 14

PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ

Reus Dep. CN Reus

75-64

29 29 28 25 24 20 19 14

PRIMERA NACIONAL CATALANA

Taradell

CN Terrassa-Masia Bou

28 24 32 30 30 23 26 33 27 38 24 40 21 40 20 63

HOQUEI HERBA

Manlleu Vic

PRIMERA NACIONAL GRUP 5

BÀSQUET

La Torrassa

Barberà Llano

La propera (4 DE MARÇ): Palautordera-Molins de Rei; CardedeuBanyoles; Granollers-UE Sant Cugat; La Roca-Pardinyes; Montcada-Santpedor; Sp. Terrassa-Sant Martí; Sant Quírze-BCN Sants.

HOQUEI PATINS

Jonquerenc

PJ PG PE PP GF GC Punts

22 12 22 13

9

33 32 32

SEGONA REGIONAL GRUP 5

Universitari

13 476 549

FUTBOL SALA

CN Terrassa

Sabadell Fontetes

5

Cassanenc

Rubí

Cerdanyola

2

CES Riudebitlles

Sant Adrià

Andalucía Tibidabo

20

30 23 29 27 31 38

La propera (4 DE MARÇ): Pals-Sant Quirze; Poble Sec-Cassà; LloretSants; Marca de l'Ham-San Juliàn; San Cristóbal-Pomar; Sant Cugat-Berga; Torre Llobeta-FE Figueres, Cerdanyola-Barceloneta; Alzamora-Montanyesa.

Equip

10

Palautordera

0-1 2-1

Sants-Alzamora Poble Sec-Sant Cugat

Pomar

13 14

La propera (4 DE MARÇ): San Lorenzo (descansa); Castellar-Can Boada; PB Sant Cugat-Júnior; Rubí-Les Fonts; Mira-sol-Montserrat; P. Nuevo (descansa); Sant Quirze (descansa); San Pedro-Sp. Rubí.

REGIONAL PREFERENT GRUP 1

Equip

Les Fonts Júnior

33

20

UE St. Cugat 20 BCN Sants

20

13

6 551 486

II

7 540 523

11

7 503 484

27 24 24

Cardedeu

20

9

8 485 467

21

La Roca

20

7

10 499 503

17

Montcada

20

7

3

10 460 474

17

Molins de Rei 19

7

1

11 453 489

15

Sp. Terrassa

20

5

4

11 489 526

14

Banyoles

20

3

3

14 465 522

9

Santpedor

20

3

3

14 469 566

9

La propera (3 DE MARÇ): Montsant-Las Palmas; Olesa-Inca; Manresa-Elect. Ciem; Ripollet-CN Caldes; Calvià-W. Sant Cugat; Gasifred At.-CN Sabadell; Barcelona-Coplasti.

Camp Escolar-Teruel

3-2

CV Sant Cugat-Rubí

3-0

2 43

12 30

SEGONA NACIONAL GRUP 5

Equip

PJ PG PP PF PC Punts

L'Escala

13 11

2

50 23 24

UE Sant Cugat

13 11

2

48 22 24

El Ciervo

13 10

3 42 26 23

Olesa

13

5

Mediterrani

13

7 35 39 19

Vilafranca

13

8 37 38 18

28 32 21

Sants

13

8 33 37 18

14

8 26 28 20

Horta

13

9

Camp Escolar

15

10 23 35 20

Sant Andreu

13

10 15 45 16

Rubí

15

13

13

Teruel

14

Vilanova

11 21 48 15

12 14 37 16

21

12 42 17

8

38 32 21

33 42 17

La propera (3 DE MARÇ):

La propera (3-4 DE MARÇ):

Esplugues-Santa Coloma; Rubí-Algar, Al-

Vilafranca-UE Sant Cugat; Mediterrani-

gaida-Elche; U Alicante-CV Sant Cugat;

Vilanova; El Ciervo-Sants; Olesa-Horta;

Teruel-Almoradí; Ciutadella-Elche.

L'Escala-Sant Andreu.


34

ALEVI FEMENÍ DS 11.00 Esc. Avenç-Castellbisbal B

BÀSQUET

DS 10.00 Escola Thau-Avenç A DS 10.00 Viladecavalls-La Farga

FUTBOL A - l l

INFANTIL MASC./FEM. DS 10.45 CO Sant Cugat (I-M)-Sitges DS 12.15 CO Sant Cugat (F)-Sant Celoni CO Sant Cugat (Prel-M (descansa) INFANTIL MASCULÍ DS 10.30 Castelbisbal-CO Sant Cugat A DS 09.00 CO Sant Cugat B-Cavall Bernat

Resultats

DS 11.00 Avenç B-Maristes Rubí B

ALEVÍ MASCULÍ

DS 11.00 Presid. Salvanys-EE Foiró B

DS 09.00 Col. Europa-Joan Maragall

HANDBOL

INFANTIL MASCULÍ DS 11.00 Maristes Rubí-EE Foiró

FUTBOL SALA JUVENIL MASCULÍ DS 13.00 IES Bullidor-Angeleta Ferrer DS 12.00 Duc Montblanc-Leonardo da V

FUTBOL A-7 ALEVÍ MASCULÍ

Catalunya B-Joan Maragall Col. Europa-Sant Jordi B (M) Avenç B Santa Isabel

0-2 52-31 descansa descansa

BÀSQUET

INFANTIL MASC./FEM. CO St. Cugat (F)-St. Ramon N. INFANTIL MASCULÍ D. Salesians-CO Sant Cugat A CO St. Cugat B-Escola Pia ALEVÍ MASCULÍ Pins Vallès A-Escola Avenç Ferran Clua A-Sant Jordi B Pins V B-CO Sant Cugat A Sant Jordi C-Catalunya A Sant Jordi A-Santa Isabel CO Sant Cugat B-Ferran C. B Regina Carmeli-Àgora Catalunya B ALEVI FEMENÍ Sant Jordi-Escola Avenç . BENJAMÍ MASCULÍ Avenç A-Sant Jordi B (F) Ferran Clua-Catalunya A Àgora-Sant Jordi A (M) Pins del V-Sant Jordi A (F)

--

DS 12.00 IES Terrassa-Angeleta Ferrer URE Les Planes (descansa)

CADET MASCULÍ DS 11.30 CE Àgora-Col Tecnos

DS 11.00 EE Foiró A-M. Rubí A

CADET MASCULÍ DS 10.15 Esc. Avenç-Col. Vedruna

CADET MASCULÍ IES Torre Palau-Esc. Avenç

DijOUS l març del 2001

el diari de Sant Cugat

45-28

.32-76

68-26 43-26

35-65 0-2 18-36 29-57 39-27 17-29 38-27 descansa

29-28

40-11 20-11 12-55 70-12

INFANTIL MASCULÍ DS 13.00 Col. Carme-Escola Avenç DS 13.00 CO Sant Cugat-Rubí A DS 12.00 Col. Viaró-Sp. Terrassa

VOLEIBOL INFANTIL-CADET FEM. DS 10.00 Avenç B-Avenç A DS 09.00 El Pinar-CV Rubí A

PREBENJAMI MASCULÍ Can Fatjó A-Àgora A Escola Thau-UE Rubí A Rubí FS-Júnior Can Fatjó B-Àgora B Sant Cugat A-Ramon Llorens M. Rubí-Sant Cugat B

Avenç A-Col. El Pinar CV Rubí A-URE Les Planes Angeleta Ferrer-Sagrat Cor Avenç B

2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2

FUTBOL A - l l INFANTIL EE Foiró-Escola Pia

.8-0

FUTBOL A-7 ALEVÍ MASCULÍ Avenç-Escola Pia B La Farga-Escola Thau M. Auxiliadora A-EE Foiró A EE Foiró B-Avenç B

FEMENÍ IES Terrassa-Júnior Àgora

3-2 descansa

BENJAMÍ MASCULÍ M. Rubí-Santa Isabel Mira-sol/Baco-EE Foiró Júnior-Colegi Europa Can Fatjó-Escola Avenç La Farga B-25 Setembre C AV Can Mir-Esc. Thau B Liceo Politècnic-La Farga A

el diari de Sant Cugat Full de subscripció

7-2 3-8 4-1 4-8

2-0 0-2 2-0 0-2 0-2 2-0 suspès

HANDBOL

FUTBOL SALA JUVENIL MASCULÍ IES Bullidor-Angeleta Ferrer 2-0 D. Montblanc B-Leonardo da V . .suspès CADET MASCULÍ Col El Cim-Àgora

2-0

INFANTIL MASCULÍ Col. Avenç-Balmes A 2-5 Leonardo da V.-Arnau Cadell . . . .suspès Maristes Rubí descansa ALEVÍ MASCULÍ Sagrat Cor-Col. Europa

1-4

VOLEIBOL ALEVÍ MASCULÍ Avenç-Ferran Clua . . . .

.0-2

INFANTIL-CADET FEM.

INFANTIL MASCULÍ Col. Carme-Col. Viaró Avenç-CO Sant Cugat

31-20 suspès

ALEVÍ MASCULÍ Collserola-Ferran Clua C Verdaguer B-Torre de Llebre Ferran Clua A-Agustí Bartra Avenç B-Ferran Clua B Ramon i Cajal B-Col. Carme A Ramon i Cajal A-Avenç A Liceo Egara-Pau Casals Catalunya-Maristes Rubí Verdaguer A-Col. Lumen Joan Maragall-Ramon i Cajal C Santa Isabel-Col. Carme B Pla Farreras-La Floresta

6-2 8-0 .6-2 0-8 7-1 2-6 8-0 6-2 2-6 5-3 5-3 suspès

BENJAMÍ MASCULÍ Catalunya-Pla Farreras A J. Maragall-Ramon i Cajal B Avenç A-Col. Came Liceo Egara-Col. Lumen

5-3 0-8 1-7 ajornat

5*1 Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44

Dades del subscriptor

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Nom

Data d'alta

Banc/Caixa

Cognoms

Nombre de subscripcions

Adreça oficina

Ciutat

Adreça d'entrega

Entitat

Carrer/núm./pls/porta

Oficina

Telèfon

Núm. de compte

1 Comptat

I

1 Rebut domiciliat

Fax

Sant Cugat del Vallès, NIF o DNI

OC

Titular i

Codi postal

2-1 0-2 0-2 descansa

de

del 2001 Signatura


el diari de Sant Cugat

DรJOUS 1 marรง del 2001

35


36

el diari de Sant Cugat

DÍJOUS I març del 2001

'

L'ALCALDE ES VA COMPROMETRE A CEDIR EL CELLER COMA LOCAL

Els Castellers inicien els actes del seu 5è aniversari Magda Méndez / SANT CUGAT

pugueu tornar allà on ja havíeu estat i que pugueu reestrenar el nou Celler Cooperatiu, que ha de servir molt especialment per acollir els vostres assajos". Recoder també va assegurar que "per Sant Cugat és una sort tenir una colla castellera i ho hem de cuidar", i va destacar la tasca de l'entitat, ja que "la tradició va, a més, amb el vessant social i humà de l'entitat". Finalment, l'alcalde va remarcar la "progressió òbvia" de la colla en aquests cinc anys i que és "una entitat molt arrelada a la ciutat, que la gent la sent com a seva". L'alcalde, en nom del consistori, va obsequiar amb un quadre del Monestir de Sant Cugat a la colla amb motiu d'aquest cinquè aniversari.

Els Castellers de Sant Cugat han començat els actes de celebració del seu cinquè aniversari. La colla local va fer per aquesta ocasió tan especial un assaig commemoratiu divendres a l'espai que va veure les primeres construccions humanes dels santcugatencs: l'escola Joan Maragall. L'acte oficial va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, i la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa. La colla castellera de la nostra ciutat va celebrar el cinquè aniversari de la seva creació. Per aquest motiu, els castellers van realitzar un assaig especial en què tots Els Castellers de Sant Cugat El primer acte de van anar vestits amb celebració de l'anihan començat aquest la camisa verda que versari dels cinquè aniversari amb els caracteritza. En Castellers també va aquesta trobada es servir per presentar el pensament posat en van poder veure un llibre en blanc els castells de vuit també membres dels on tots els castellers primers anys dels poden apuntar les Castellers, i que actualment ja no pertan- seves impressions al llarg d'aquests cinc yen a la colla santcugatenca. Mentre els anys. Després dels parlaments, els santcugatencs esperaven l'arribada de l'al- Castellers van realitzar el seu primer cascalde de la ciutat, van realitzar una prime- tell, una torre de cinc, i després van celera prova de l'únic castell que aixecarien en brar un dinar amb tots els convidats a aquest assaig al vestíbul de l'escola Joan l'acte. Maragall, el primer local d'assaig que va veure treballar la colla. Un espai que, després de cinc anys, els queda realment petit. A dos quarts de deu del vespre va començar la part més protocol·lària del primer acte d'aniversari. En els parlaments, la presidenta dels Castellers, Rosa Ros, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida oficial a les celebracions i va rememorar la història de la colla descrivint els seus membres originaris com "un grup de gent amb ganes i molta empenta". Ros també va fer referència als objectius que s'han plantejat per realitzar aquest any, és a dir "fer castells de vuit i aconseguir un local d'assaig fix". Finalment, la presidenta de la colla va animar a la col·laboració de tothom ja que "hem de fer entre tots una gran colla per a un gran poble". Ros va acabar el parlament amb l'entrega del primer pòster de la colla on es veu la torre de set aconseguida la passada diada i que servirà per promocionar els castellers de la nostra ciutat. Al seu torn, l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, va fer també referència al polèmic tema del local d'assaig per la colla i va assegurar que "espero que ben aviat

Imatge de la torre de cinc realitzada a l'exterior de l'escola Joan Maragall

Els Castellers van obsequiar l'alcalde amb una fotografia de la torre de set, el màxim castell assolit fins ara


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

37

:.:.::',:::.,:

Serrat i Tarrés van fer vibrar l'Auditori amb les seves 'Cansiones'

Antonio Canales en la presentació de 'Bailaor'

Canales porta 'Bailaor' a Sant Cugat les tecnologies escèniques més innovadores amb una il·luminació molt El dissabte 10 de març arriba a clara i una escenografia en què una Sant Cugat Bailaor l'últim espectacle plataforma permet sentir el taloneig del prestigiós ballarí Antonio amb una gran qualitat. Per la seva Canales. Amb Canales comparteixen banda, Juan de Juan va dir que se senAcompanyat de diversos músics i una encertada escenografia, Serrat va delectar el públic santcugatenc protagonisme Mònica Fernàndez i el tia molt bé "en els sis anys que porto cançons de sempre. Prop de 1.600 per- el públic. Serrat va explicar també que jove Juan de Juan, que, amb només a la companyia malgrat la gimnàstica Ester Castanyer/ SANT CUGAT sones, entre dimecres i dijous, van ova- tant ell com en Tarrés -"el meu altre jo, 20 anys, ja s'ha guanyat els elogis de i els durs assajos", i va rebre el suport El cantautor Joan Manuel Serrat cionar el cantautor, que va seduir els tots en tenim un, d'altre jo, tots"- la critica. Canales va dir que "en de Canales quan va dir "que si no treva fer posar dempeus el públic del espectadors amb uns concerts on va tenen el costum d'omplir-se la maleta aquest espectacle tenia ganes de mos- ballés amb rigorositat, mai hauria Teatre-Auditori amb un repertori on va presentar diverses cançons llatinoame- amb temes de tot arreu per on passen. trar el flamenc tal com és, amb amor, col·laborat amb el director Lluís sexualitat, misticisme etc", i ha afegit Pasqual com ja ha fet". En l'acte de combinar temes del seu darrer àlbum, ricanes i cançons com el clàssic Precisament d'aquesta maleta n'ha que "així com en anteriors muntatges presentació, Antonio Canales es va Cansiones, amb algunes de les seves Paraules d'amor, que van emocionar sortit el deu darrer disc, Cansiones. es parlava de l'obra o la vida d'un desfer en elogis per a la programació personatge, en aquest mostro tot el del Centre Cultural i del bon moment que m'ha sortit de dins a partir de les del flamenc català, ja que la majoria meves vivències". Canales va desta- dels seus artistes són sortits de car que al contrari del que pugui sem- l'Institut del Teatre de Barcelona. A blar, "en flamenc no hi ha coincidèn- Bailaor hi participen 14 ballarins i 10 cies, sinó que el ball és fruit d'una músics, i es farà un assaig obert al fèrria disciplina i d'unarigorosapre- públic el mateix dia 10 a les set de la paració". A Bailaor s'introdueixen tarda. Josep M . Codina / SANT CUGAT

ROLLAN 'ENTORN A LA FIGURA FEMENINA' - dimarts 6 últim dia -

P&E Sant Jordi, 37 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 590 86 00 Fax. 93 590 86 25 E-mail: correu@pecomunicacio.com SOCIS FONS D'ART

SERVEIS I N T E G R A L S DE C O M U N I C A C I Ó Identitat Corporativa • Disseny Gràfic i Editorial • Publicitat Disseny de Pàgines Web • Projecte i Muntatge d'Estands • Producció Periodística

Servei taxació obres d'art

Sala Rusinol Santiago Rusínol, 52 - Sant Cugat

Horari ininterromput de díltuns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


el diari de Sant Cugat

.;••: USÍ

El parc Central: poc imaginat, poc atès "Enmig d'un pla sedós i verd.. (J. Maragall) Una caminada pel parc Central mostra descurança aquí i allà, poc manteniment. El ciment aixecat, restes de pintura per camins i herba; poca vegetació, massa llums i ciment. Cap meravella. De parc ariera.Es pot rememorar un passeig pel Torrent de Vallparadís, a Terrasa, el bardissar ple d'esbarzers s'ha convertit en un parc preciós: l'aigua corre i canta, petites cascades embelleixen l'entorn. És més gran, i fet amb imaginació i interès; aquest, no gens. - No han mirat la funcionalitat de la riera, si cau l'aigua no es recull, marxa i descalça el paviment aquí i allà. Es una falta de sensibilitat, lesrierescal veure-les com una xarxa... Sí que hi ha pocs arbres, el pressupost l'han posat a la llicorella. Faig el passeig amb la Carme Farré, biòloga i paisatgista que viu aquí ja fa vint anys. Mirem el mur que es podia haver fet de formigó acolorit, més barat que la llicorella. - Aquest parc el van fer per vendre els pisos, perquè falta sòl a Barcelona. No està malament del tot, però volen anar massa ràpid, els til·lers són plantats molt

junts. A créixer ràpid gespa i pollancres. Un mode de fer masculí, les dones sabem que tot és lent. El curs del rierol és sec i mig desfet, no hi pot córrer l'aigua; una petita bassa bruta, el llac amb l'aigua trista sense vegetació ni fauna, la meitat no es pot vorejar. Poc atractiu. - La zona de jocs no està delimitada... Hi ha erugues, no han controlat la processionària i és irritant. Porqueria de gos per tot arreu, al Canadà els fan pagar 30.000 o 60.000 pessetes, segons sigui mascle o femella. Per què hi posen massa fanals i bancs incòmodes? Mires l'entorn i el veus migrat d'arbrat, pobre. Ni engrescador ni acollidor. Cap font d'aigua, la tradició àrab perduda. Faran un gran parc a l'Eix Vertebrador, serà mediocre i car? EL TGV I LA BANCA

- Aquest creixement de Sant Cugat és excessiu! Jo també en sóc, de marciana, però... Ens ho deixem fer tot, amaguem el cap sota l'ala, és falta de cultura. Què passarà amb el TGV? A França els ciutadans ja haurien fet estudis d'impacte i tot seria

Pete Vivó i &s

Des de la història

L'abat Biure. L'esclat del conflicte (III)

A

nem seguint amb la síntesi: No gaire temps després de la mort de Raimon de Saltells, apareix Berenguer, el fill, anys ha desaparegut. No està pas d'acord ni amb el llegat familiar al Monestir, ni amb el dot dels 10.000 sous anyals, reservats per si mai tor-

nava. Al·lega una raó que pot ser de pes: la inclosió en el llegat, per part del pare, de béns del patrimoni familiar aportats per la mare. Si és així, aquell «hereu escampa» sap el que es fa: no pas per cometre un assassinat, però sí per entaular un bon plet...

Panoràmica del parc Central, amb els camins pavimentats

ple de rètols, de què calpreservar. Aquí, res. Domina l'interès de la banca, que és darrere les constructores. Com va dir algú: Pujol o Maragall és igual, tots dos són homes de la Caixa. La Carme creu que Sant Cugat és mestís, amb barris ben diferents, de personalitat pròpia -com la Floresta- i no es té en compte. Jardins i jardins, tradició a França i Anglaterra, geomètrics o mig salvatges. Forestier i la tradició mediterrània a la Ciutadella, Miramar i Collserola, Rubió i Tudurí actuà a Montjuïc, influït pel racionalisme. Un llegat que ens ve dels romans, amants de la murtra i el llorer, la

palmera i l'olivera. Una figuera vella resisteix, mig abandonada, aquí al parc Central, evocadora dels antics camps pagesos. Els foceus van triar Empúries amb una saviesa que l'urbanisme modern ignora. Dos mil anys de cultura menyspreats, pel diner fàcil, ceguesa o malfer polític. Som en una terra privilegiada, de gran riquesa botànica. Encara s'estudia i es descobreix, des d'Hipòcrates, Aristòtil, Teofrast, Dioscòrides, Cató, Plini, Beauvais... Una herència que pot servir. Un jardí per anar a veure com cau el dia, com es va acabant la llum del Sol a la posta. Durant milers i milers d'anys, els

avantpassats l'han vist com a símbol de resurrecció perquè és capaç de travessar oceans sense dissoldre's. Els cristians en feren símbol d'immortalitat ja que surt i torna a sortir sempre, cada dia, per llevant. Immensa massa de gasos i elements químics que es mou -ell i tot el sistema solar- dins el firmament, cap a la constel·lació del Cigne. Un Sol nou cada jornada, un Sol vell de milions d'anys, un Sol encara ple d'una energia incalculable, un Sol que morirà -els científics calculen quan- fent la mort de la vida. De tota aquesta vida que es pot assaborir enmig d'un jardí d'empara i misteri.

Possibilitats: ^El pare havia obrat - o n o - amb el suficient consentiment de l'esposa? <^És que aquest punt no quedava prou clar? ^,La mare no ho podia aclarir, perquè, en tan poc temps, havien mort tots dos? Tot és possible, però sense dades per respondre-ho, bo i creant nous interrogants... Cal suposar que el Monestir anava ben assessorat: admetent sotmetre el conflicte a un judici arbitral i acceptar-ne la sentència, fos la que fos. ^,És que hi veia alguna part de raó, en l'hereu? També és possible. Amb tot, sembla que la sentència, força desfavorable, els sorprèn més del que esperaven: com si el jutge considerés massa vàlides les raons de la part contrària. Si no és així, costa d'entendrela. Però, per saber-ho, caldria disposar de l'argumentació i els docu-

ments que la fonamenten, i no els tenim... El 15 de març del 1350, hi ha resultats: que el Monestir es quedi amb el llegat, però satisfent, dins el termini de sis mesos, 47.350 sous a Berenguer. Temps que fineix entorn de les vigílies de Nadal d'aquell mateix any. Torna a semblar raonable que, perquè el Monestir pugui satisfer una xifra tan elevada, es vegi obligat a posar en venda bona part del llegat, la sentència ja ho preveia, fins hi ha constància documental d'aquesta posada en venda. Però també cal admetre que una qüestió com aquesta vol temps. Berenguer acusa l'abat, a través del seu procurador, de dilatar la venda i, com un acte més de pressió, ocupa la casa, fet que pot dificultar les gestions.

Entremig, per acabar d'embolicar la troca, apareix un jueu sospitós, pel Monestir, de no ser res més que un aliat de l'hereu. L'oferta és de 48.000 sous, gairebé el mateix que el Monestir ha de lliurar-li, a més del pagament de les despeses del procés. Resultat: el llegat, a la pràctica, es queda reduït gairebé a nores i gairebé a no-res la voluntat del donant que, moralment, cal respectar sempre com més millor... Que el Monestir no ho accepti i demani més temps, torna a semblar lògic: res no s'oposa al fet que, de comú acord, s'ajorni el termini. Però, hi ha una clara intransigència per part de Berenguer, que enverina el conflicte cada dia que passa. El temps s'esgota i s'apropa el pitjor -el que encara no saben- l'arribada a Sant Cugat d' un Nadal tacat de sang...

La seva tintoreria d e c o n f i a n ç a Elies Rogent, 52 B Al costat del Mercat Torre Blanca

La qualitat en 1 hora

Tel. 93 675

27

06


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Tot a punt per un mes d'Art a Debat Josep M.Codina / SANT CUGAT

La Fundació Sant Cugat inicia aquest dijous les activitats que configuren el programa Art a Debat. Aquesta iniciativa pretén debatre els diferents plantejaments que hi ha sobre l'art, mitjançant conferències, taules rodones i diverses expressions artístiques. Segons el coordinador de les jornades, JesúsÀngel Prieto, "hem articulat les diferents taules de debat d'una manera innovadora, ja que cada conferència o debat anirà precedida d'una activitat artística". La conferència inaugural anirà a càrrec de l'arquitecte Helio Pinón que tractarà sobre el gust, el judici estètic i l'experiència en l'obra d'art. Art a Debat es planteja en quatre grans àrees. En la primera es planteja si l'art és necessari. Aquesta xerrada, que tindrà lloc el dia 2 a partir de dos quarts de nou del vespre a la sala d'actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, comptarà amb l'activitat artística de Jordi Traperho, Maria Roldàn, Michel Goday i Imma Pueyo. Després del sopar, començarà el debat amb diferents especialistes en art, música i artistes. La segona premissa de què es parteix i que tindrà lloc el 9 de març, és el plantejament sobre si Fart és popular o elitista. Aquí els poemes de Josep Riera i la música de Jordi Lara donaran pas a la taula

rodona en què hi participaran l'escriptor Baltasar Porcel, l'actriu i cofundadora dels Joglars, Glòria Rognoni, el músic Pere Bardagí i el

crític d'art Arnau Puig. La tercera gran àrea, que es durà a terme el 23 de març, es dedica a plantejar si l'art educa. Aquí hi haurà un espec-

'Mans a l'obra' Dins dels actes paral·lels que s'organitzen amb Art a Debat hi ha Mans a l'obra, una activitat adreçada a nens de 3 anys i que permetrà que una obra seva quedi per a la ciutat. Es tracta que els 800 petits santeugatencs passin per un taller que es farà els diumenges 11 i 25 de març a la Galeria Pou d'Art entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Allà hi hauran de deixar marcades les mans en unes rajoles que després es destinaran a una escultura que s'instal·larà en un espai públic de la ciutat, encara per determinar. A banda d'acostar l'art als més petits, aquesta activitat aporta plantejaments a la idea de qui ha de disposar d'un espai públic per a la seva obra i qui no, i el perquè d'aquest plantejament. Per dur a terme aquesta activitat, s'ha parlat amb les escoles de la ciutat perquè animin els pares a portar els fills a la sala del carrer Balmes perquè els nens deixin les empremtes en una ceràmica. Un cop es tinguin les marques de les petites mans, es decidirà la forma i el tractament que es donarà a les peces per tal de crear un monument-escultura ja sigui vertical, horitzontal o d'alguna altra forma. D'altra banda, i seguint la filosofia d'aquesta primavera artística d'acostar l'art al ciutadà, hi haurà diverses exposicions d'art en llocs tan poc habituals com és al Centre d'Atenció Primària, al Mercat de Torre Blanca o a 18 comerços de la ciutat.

tacle teatral a càrrec de la companyia Fila Zero, i en el debat hi prendran part diferents especialistes en ensenyament de les diferents disciplines artístiques. Finalment, el dia 6 d'abril el plantejament se centrarà en si l'art públic és un art de tots, i després de la projecció d'un vídeo sobre el museu Guggenheim de Bilbao, a la taula rodona hi participaran escultors, arquitectes, historiadors i periodistes. L'objectiu d'Art a Debat és que amb aquests quatre plantejaments es tingui una aproximació al món de l'art en tots els seus aspectes. Segons Prieto, "volem que la gent pugui participar d'una reflexió sobre l'art com a fenomen global, ja sigui en música, escultura o teatre". Art a Debat es complementa amb altres activitats paral·leles, totes encaminades a descobrir o replantejar-se el món de l'art. Així, podem trobar Mans a l'obra per als més petits, exposicions de diferents disciplines o els pòdiums, un espai on poder expressar les inquietuds artístiques. També hi haurà concerts de música, itineraris literaris, tallers o exposicions en llocs en què habitualment no s'hi exposa, com ara a comerços o al Mercat de Torre Blanca. Art a Debat està organitzat per la Fundació Sant Cugat, una entitat formada per una cinquantena de persones que organitzen diferents activitats per dinamitzar la ciutat. Després de l'èxit de les taules de debat sobre la mobilitat a Sant Cugat i d'un fòrum virtual organitzats per la Fundació, ara es posa damunt la taula l'art. La Fundació Sant Cugat té previst organitzar noves activitats sobre diferents propostes que plantegin aspectes d'interès per als ciutadans i que, en definitiva, impulsin la dinamització de la ciutat.

39

L'artista Neus Colet exposa a Barcelona J.M.C /Barcelona

L'artista santeugatenca Neus Colet exposa des del 27 de febrer passat fins al pròxim dia 23 a la Galeria Maria Villalba de Barcelona. L'escultora mostra els seus darrers treballs en una sala dedicada a l'art contemporani. A la mostra s'hi pot veure el treball d'investigació que l'artista aplica a cada una de les seves obres per aconseguir que la plàstica tingui tanta importància com la història que ens transmet a través de la peça. Colet treballa amb ferro i l'hi afegeix aplicacions de gravat amb formes i tècniques variades. El cilindre apareix com a suport d'imatges gravades amb ferro, com si es tractés d'un engranatge o com un espai per on circulen petits vehicles. També hi ha d'altres estris com rodes de molí o un petit vaixell. Tot per aconseguir que les seves figures ens transmetin allò que sent l'artista a través d'uns materials difícils de treballar, però que l'autora domina i tracta a la perfecció. Colet va ser la primera escultora santeugatenca i ha guanyat diversos reconeixements com ara les Biennals de Terrassa i Granollers. La seva obra també és coneguda a Bèlgica, Alemanya o França i arreu del país.

El Cafè de les Arts torna a la Floresta J.M.C / LA FLORESTA

Després d'uns mesos de descans el Cafè de les Arts torna a organitzar a la Floresta el Racó de l'espontani. Es tracta d'un espai de lliure expressió artística on es pot mostrar en públic qualsevol tipus d'art. En aquesta ocasió, el grup Els Pacheco, format per tres joves, van fer teatre. La seva obra, similar a l'actuació d'un tercet de mims, era un conjunt d'imitacions i paròdies amb poques paraules. També van actuar dues noies de 12 i 15 anys que van basar el seu espectacle en la dansa i la poesia. La idea és que tothom aporti allò que sàpiga fer dins el món de

l'expressivitat artística ja sigui poesia, música, dansa o teatre. Unes vuitanta persones van seguir l'evolució dels dos grups, una resposta que l'organització considera molt bona. El Cafè de les Arts és una activitat organitzada pel col·lectiu l'Ocell Radiant en una iniciativa que pretén que els més joves tinguin un espai on expressar les seves inquietuds artístiques. Aquesta activitat va començar a fer-se l'any 1995 i cada dos mesos porta aquell qui vulgui a mostrar en públic el seu art. Tots els actes i espectacles es fan a la Unió Recreativa i Esportiva de la Floresta.

Wm Un moment de la representació d'Els Pacheco

r A m a t Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

D 93 590 68 80

Sant Just Bonavista 63-65 3 93 480 36 00


40

DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

CICLE ORGANITZAT PER UNESCO

algunes de les seves giragonses s'assemblen a les formes dels d'ossos". . Subirachs va presentar l'arquitecte com una persona avançada al seu temps per portar la volta dels romans fins a les últimes conseqüències. D'aquesta manera "aconsegueix que les voltes s'aguantin sense contraforts, ni parets gruixudes sinó gràcies a la inclinació de les columnes que amb un càlcul exacte. Permeten aguantar catedrals". A més, Subirachs va afegir que "Gaudí va descobrir que les formes corbes treballen per tracció i no per contracció, un sistema encara Josep M.Codina / MIRA-SOL ara admirat per molts arquitectes". Excepcionalment, l'artista i Les conegudes formes corbes de escultor Josep M. Subirachs va sor- l'arquitectura de Gaudí fan que la tir del seu taller per fer una con- llum llisqui per les superfícies i això ferència a l'Arxiu Nacional de també li permetia treballar amb Catalunya sobre com Gaudir Gaudí. diferents materials que, mesclats, Malgrat el mal humor que va donen diferents tonalitats d'un demostrar l'artista, el públic incon- mateix color. dicional de Gaudí tornava a omplir Segons Subirachs, Gaudí va ser la sala com en les sessions anteriors. innovador en moltes coses i li va Subirachs va voler fer una dis- atribuir la inspiració dels millors sertació planera sobre l'obra de artistes abstractes del segle XX a Gaudí i va centrar la xerrada en els partir de les xemeneies del terrat de elements de la Sagrada Família, de la Pedrera, que va qualificar com "el la Pedrera i del parc Güell perquè, museu d'escultura no figurativa més segons Subirachs, "a la Sagrada important del món". També li va Família hi ha tota l'obra de Gaudí, la atribuir la inspiració als moviments Pedrera és una de les seves millors dadaista i d'art pop a partir de la creacions i al parc Güell integra creació del collage en els bancs de la plaça del parc Güell. innovacions com ara el collage". Per Subirachs, i com la resta Subirachs va qualificar Gaudí d'experts en Gaudí, "l'arquitecte de "geni i que com a tal s'equivocas'inspirava en la natura a l'hora de va, al contrari dels mediocres que no fer els seus projectes". Així, trobem s'equivoquen perquè no arrisquen", que les seves corbes recorden les i el va definir com "l'artista integrapetxines que, gràcies a la seva dor de les arts" perquè utilitza difeforma, tenen més resistència per rents disciplines en una mateixa aguantar pesos de l'exterior. obra. L'escultor encarregat d'acabar les Les conferències sobre Antoni escultures de la Sagrada Família va Gaudí dins un cicle organitzat a afegir que "en l'obra de Gaudí hi l'Arxiu continuaran aquest dijous trobem columnes que acaben en amb el vessant espiritual de l'arquivoltes que ens recorden les bran- tecte a càrrec del rector del temple ques dels arbres i els boscos o que de la Sagrada Família, Lluís Bonet.

Gaudí continua despertant molt interès a l'Arxiu Nacional

Josep M. Subirachs en un moment de la conferència

Crítica de teatre 'Per sobre del bé i del mal' Eduard Jener

faci.

Potser perquè es cansa més, la primera part va ser un concert fet per un tai Tarrés, un noi semblant, que va cantar cançons de Violeta Parra, Bambino, José Alfredo Jiménez, Víctor Jara, Virgilio Expósito, Discépolo i d'altres autors hispanoamericans, en un escenari evocador d'un pati interior a la gran ciutat (l'Habana, Buenos Aires?), propietat d'aquest palíndrom del nostre Serrat, un espai viu de colors, amb roba estesa i vidres emplomats. Cançons diverses, des d'un vallenato fins a un bolero, passant pel tango, corrido i la perla d'una peça en llengua guaraní d'Eduardo Galeano, homogeneïtzades pel cantant que va discórrer sense alts i baixos però amb una discreta Serrat va néixer el 27 de desembre del 1943 i es va i cordial resposta del públic. convertir en membre dels Setze Jutges l'any 1965, Després d'una hora justa, el pati desapareix canquan gravava el seu primer disc, un 45 rpm per viat per un teló de fons negre i, ara sí!, Joan Manuel Edtgsa, titulat Una guitarra. És, doncs, per a molta Serrat surt a l'escenari i comença a pessigollar-nos el gent (com jo mateix) una persona que ha crescut, ha clatell amb Helena, Temps era temps, Pare, evolucionat i s'ha fet gran al teu costat, vivint els Campaneta, Los fantasmas del Roxy i fa com aquell mateixos esdeveniments polítics, econòmics, socials i que s'en va, però no, torna amb Mediterrànea, Cançó ètics, és, en definitiva, un dels teus. Ha creat una de matinada i ara els ulls comencen a espurnejar i se banda sonora a la teva pròpia història i això, al cap senten estossecs per aclarir-se la raspera. Cantares, i dels anys, quan és evident que la seva capacitat crea- l'apoteosi és total. Torna!, torna! i, finalment, en el tiva ha minvat molt i quan la veu abusa més de la silenci emocionat d'una platea entregada, les Paraules característica tremolor de gola, ens porta a acceptar d'amor sonen en la veu de Joan Manuel, l'amic, i en amb naturalitat, tendresa i amor d'amic, tot allò que els cors de tots els presents que l'han feta seva. Música: 'Tarrés/Serrat. Cansiones'. Concert de Joan Manuel Serrat. Direcció musical, arranjaments i teclats: Josep Mas Kitflus. Músics: José Romero, guitarra acústica, elèctrica i acordió. Miguel Rivera, guitarra espanyola. Víctor Merlo, contrabaix i baix elèctric. Roger Blavia, bateria í calaix. Juan Aguiar, violí, mandolina i veus. Marcelo Mercadante, bandoneó. Nan Mercader, percussions. Lloc i dia: Teatre-Auditori. 21 de febrer

Un moment de l'actuació de Carme Talleda

Audicions obertes a Talleda J.M.C / SANT CUGAT

L'Escola de Música Talleda ha celebrat un concert obert per mostrar el treball que han fet els alumnes durant el curs. La peculiaritat d'aquesta audició és que el professorat intervé activament amb la presentació de composicions pròpies. Aquest és el cas de la seva directora, Carme Talleda, que ha estrenat una composició inèdita amb el títol de Quatre petites peces de piano. Segons Talleda, "aquí tenim un con-

cepte d'escola que potencia tant la creativitat de l'alumne com la del professor, a més de donar eines per potenciar l'automotivació per a la música". En el concert també es va estrenar un conte infantil i es va oferir una composició per a violí. La idea és que en un futur totes aquestes composicions es puguin editar en un recull. L'escola Talleda treballa ara en un concert que s'oferirà per la Festa Major en una nova iniciativa per obrir-se i donar-se a conèixer a la ciutat.


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Palau Robert Centre d'Informació Turística de Catalunya Pg. de Gràcia 107 Barcelona

Exposició del 5 de desembre de 2000 al 30 de juny de 2001

Horari dilluns de 16 a 19h 30 min de dimarts a dissabte de 10 a 19h 30 min diumenges i festius de 10 a 14h 30 min Per concretar visites de grups: Tel.93 292 1171

• j Generalitat de Catalunya

amb el patrocini de:

CRN Caja de Ahorros del Mediterràneo

41


::.:.;.:.:.:.:.•.;.;:;.;:;.•.•.;;:;. . : . : . : . . . - . : : : . : : : . : . : X

42

el diari de Sant Cugat

DijOUS 1 març del 2001

DISTRIBUCIÓ

Wal-Mart ria adquirir III l'antic Pryca Micol Sabaté / SANT CUGAT

La cadena nord-americana Wal-Mart, líder mundial en el sector de la distribució està negociant amb Carrefour l'adquisició d'una part dels hipermercats que el grup francès s'ha vist obligat a vendre després de la seva fusió amb Promodes (Continente). Entre aquests hipermercats es troba l'antic Pryca de Sant Cugat i el Carrefour Montserrat, l'antic Continente de Terrassa. El mercat espanyol és un dels objectius de la cadena nord-americana per tal d'instal·larse al mercat europeu, on de moment només compta amb establiments a la Gran Bretanya i Alemanya. D'altra banda, a més de Wal-Mart altres grups com el francès Auchan (Alcampo), l'holandès Ahold, propietari dels centres Kampio, i Caprabo també s'han interessat en l'adquisició de l'antic Pryca de Sant Cugat i més recentment Hipercor, del grup El Corte Inglés, també s'ha afegit a aquesta llista. A finals de setembre de l'any 2000 el Servei de Defensa de la Competència del Ministeri d'Economia va aprovar el pla de desinversions del grup Carrefour que va ini-

ciar aleshores el procés de venda dels hipermercats escollits per l'empresa. Les cadenes interessades han de complir una sèrie de requisits entre els quals figuren el manteniment de les plantilles dels centres afectats, així com una experiència contrastada en el sector.

fttk

WAL-MART EN XIFRES

Wal-Mart és la companyia líder del sector de la distribució a escala mundial. Fundada el 1962, compta amb una plantilla d' 1,2 milions de treballadors i una xarxa de 4.200 establiments repartits en 10 països dels cinc continents. Carrefour és, després de la seva fusió amb Promodes, el segon grup del món en el sector de la distribució per darrere de Wal-Mart, que a Europa compta amb 241 centres comercials a la Gran Bretanya i 95 a Alemanya. La cadena, que té la seu a Arkansas, als EUA, va arribar a una facturació de 35,14 bilions de pessetes (191.329 milions de dòlars) l'any 2000, xifra que suposa un creixement del 15,9% respecte a l'any anterior. El benefici net de la companyia va créixer més, un 17,1%, i es va situar en 1,15 bilions de pessetes (6.295 milions de dòlars).

L'antic Pryca de Sant Cugat

Contrallum es trasllada al Exit de comandes de Compàs per reformes Sant Cugat a Condisline M. S./ SANT CUGAT

M. S. / SANT CUGAT

L'establiment fotogràfic Contrallum ubicat a la plaça Octavià, número 1, s'ha traslladat a la botiga de discos Compàs, al carrer Santiago Rusinol, a causa de les reformes que en els propers mesos es duran a terme al local de Contrallum, que serà tirat a terra. L'establiment, però, disposa des d'ahir d'un espai d'uns 50 metres quadrats que Compàs els ha cedit mentre durin les obres per tal de continuar oferint el seu servei. Lluís Salvador, gerent de Contrallum, confia que a finals de juny podran instal·lar-se de nou al local que disposarà de més metres quadrats de botiga ja que el laboratori es traslladarà a la planta superior. Contrallum ha aprofitat aquestes reformes per renovar també la maquinària del seu laboratori fotogràfic. Lluís Salvador no creu que aquest canvi d'ubicació temporal afecti els clients ni els resultats, i ha afirmat que continuen donant el mateix servei "fins i tot millorat, ja que hem actualitzat les màquines, que passen a ser totes digitals".

Les obres finalitzaran al juny

qual cosa l'empresa aconsegueix captar nous clients per a la companyia i aconsegueix l'obCondisline.com és el supermercat virtual jectiu d'expansió de l'empresa. Condisline.com també actua a Madrid i a 6 de l'empresa Condis Supermercats que ofereix el seu servei al 83% de la població de la pro- municipis de la seva àrea metropolitana i té víncia de Barcelona i al 65% de la població de previst ser present a Aragó i València a curt termini. Catalunya. En el seu primer any de funcionament El servei de Condisline va iniciar la seva aquest supermercat virtual que està participat activitat cobrint 15 municipis de Barcelona i per Condis i La Caixa, ha obtingut més de província el mes de gener del 2000 i gradual18.000 clients, fet que ha representat una xifra ment ha anat ampliant la seva àrea geogràfica de negoci de 455 milions durant l'exercici del fins arribar al 83% de la població de 2000. Ara, l'objectiu de la companyia és arri- Barcelona. bar a un volum de negoci de 2.000 milions durant l'exercici del 2001. RESULTATS DE L'EXERCICI DEL 2000 Sant Cugat és la tercera ciutat en comanCondis Supermercats va facturar més de des del supermercat virtual de Condis després 78.000 milions al 2000, un 10% més que l'any de Barcelona i Sabadell. Aproximadament un anterior. 10% de les comandes registrades han estat de La companyia preveu arribar a un volum de clients de Sant Cugat. D'aquests clients, un negoci de 86.000 milions de pessetes i obrir 20 70,37% són dones enfront d'un 29,62% que nous establiments durant el present exercici. són homes. Actualment, Condis Supermercats gestioCondis destaca que un 86% dels clients del na una xarxa de 305 establiments després de supermercat virtual són nous, és a dir que no l'adquisició de 16 supermercats de són clients dels supermercats físics, amb la Cooperativa 70.


\

D i j O U S 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

43

ÍÍ

Un hospital és la millor manera d'oferir un servei més complet" M. José Blabia Gómez Directora de l'hospital veterinari Veterinos. Veterinos és un centre hospitalari que es troba ubicat al centre de Sant Cugat, al carrer Rius i Taulet, número 3 1 . Es tracta d'un hospital que es caracteritza per l'alta qualitat en el servei i la gran dedicació i preocupació de tots els seus veterinaris per fer la feína ben feta. Fotografia: E. GASALLA

Micol Sabaté/ SANT CUGAT Què és exactament Veterinos i quan va néixer l'empresa?

Veterinos és un hospital veterinari des de fa gairebé dos anys. El 1996 vam obrir la consulta com a clínica ja que primer volia comprovar quin n'era el funcionament i els seus resultats però ja amb la idea de convertir-nos més endavant en hospital veterinari com al final ha estat. Com va sorgir la idea d'aquest hospital i per què va decidir instal·larse a Sant Cugat?

Des de petita sempre havia volgut ser veterinària i després de treballar en una clínica i en un hospital vaig decidir instal·lar-me pel meu compte a Sant Cugat, que és la ciutat he viscut gairebé tota la vida. Podria descriure'ns les característiques físiques del seu local?

Comptem amb un local de 150 metres quadrats amb unes 9 sales: Perruqueria, laboratori, sala d'operacions, sala d'hospitalització, dues sales de consulta, vestuari, lavabo amb dutxa i una sala de guàrdies que disposa de llit, televisió, microones i una sèrie de comoditats perquè els veterinaris puguin treballar a gust i millor.

Actualment, a Veterinos hi treballem vuit veterinaris, una perruquera i un auxiliar, tot i que també treballem amb experts, com pot ser en el camp de l'oftalmologia, que vénen a hores concertades. A més, els professionals de Veterinos estem en constant reciclatge a través de cursos, congressos i seminaris.

Què ofereixen a Veterinos?

Quina és la seva filosofia de treball?

Vaig decidir obrir un hospital perquè és la millor manera d'oferir un servei més complet, tot i que també resulta molt més complicat que una clínica. En un hospital podem fer analítiques i diagnòstics amb dades més reals quan es tracta d'urgències perquè disposem de més mitjans. Oferim servei d'urgències 24 hores, tots els dies de l'any. També disposem de servei de perruqueria, servei d'animals exòtics, radiografia, cirurgia, etc. Tots hem de fer una mica de metges generals però cada un està més especialitzat en un camp.

Hi ha gent que es pren aquesta professió com un negoci; per mi és una qüestió més personal. Estimo la professió i si puc operar millor, encara que hi guanyi menys, ho faig perquè així em sento satisfeta i contenta amb la meva feina. Per això, comptem amb productes i material de treball de molta qualitat, els que considero millors del mercat. D'altra banda, quan ens trobem amb problemes que nosaltres no podem resoldre, busquem sempre una solució per al client.

Quins diria que són, doncs, els punts forts del seu hospital?

Donem un servei molt complet i la qualitat és fonamental per a nosaltres. Treballem amb el millor material i els millors equips del mercat, sempre pensant en la salut de l'animal. Aquesta qualitat amb què treballem fa que els nostres preus puguin semblar una mica més elevats, ja que en una sola visita intentem donar un diagnòstic i en lloc d'haver de pagar diverses vegades, només paguen un cop, però aquí els clients tenen la seguretat que als seus animals se'ls tractarà de 1§ millor manera possible, se'ls operarà amb anestèsia inhalatòria, amb bisturí elèctric, les sutures es fan intentant que quedin com menys cicatrius millor, etc. óEls clients són bàsicament de Sant Cugat?

La gent que ve a Veterinos són gent molt familiar que es preocupa molt pel

seu animal. I no és només de Sant Cugat, tenim clients de Barcelona, Terrassa, Cerdanyola, Manresa, etc. Alguns clients ens visiten a través dels seus veterinaris ja que quan aquests no tenen prou mitjans, ens els envien a nosaltres. Quina valoració fa d'aquests 4 anys de funcionament de Veterinos?

Molt positiva. Ha estat un creixement constant i cada cop tenim més clients. De fet, vam començar amb dos veterinaris i ara ja som deu persones treballant aquí. Quant a perspectives de futur?

M'agrada cuidar molt l'hospital i per això no em plantejo obrir altres consultes perquè crec que aleshores no pots estar-hi tan a sobre. Prefereixo ampliar el local i continuar oferint el millor servei a tothom que s'apropi amb el seu animal a Veterinos.

SCC premia tota una vida al comerç M. S./ SANT CUGAT

El proper dissabte 10 de març tindrà lloc el sopar anual de Sant Cugat Comerç al restaurant Can Cabassa de Sant Cugat a dos quarts de deu del vespre. En el decurs del sopar es farà entrega del premi Tota Una Vida Dedicada al Comerç organitzat conjuntament per l'associació Sant Cugat Comerç (SCC) i la publicació santeugatenca Tot Sant Cugat. Es tracta d'un premi obert a tots els comerciants i comerços del municipi que hagin estat regentats per una mateixa família durant els darrers 30 anys. A l'hora d'escollir el guanyador també es tindrà en compte la vinculació dels candidats en la vida associativa comercial de la ciutat, així com el reconeixement públic de la trajectòria del comerç.

D'altra banda, també durant el sopar es donarà a conèixer la nova imatge del centre comercial a cel obert de Sant Cugat, així com la nova dinamitzadora de l'associació que des de fa uns dies ja està treballant en favor del comerç de la ciutat. Es tracta de Rosa Simón Scarella. Maria Eulàlia Egea, presidenta de SCC, valora molt positivament aquests primers dies de feina de la nova dinamitzadora i l'ha qualificat com "una persona molt emprenedora i dinàmica amb molta facilitat pel tracte amb les persones." Rosa Simón és de Barcelona però en fa 20 que viu a Sant Cugat. Ha treballat com a secretària de direcció en diverses empreses de Barcelona i actualment està realitzant un curs de dinamització a la Universitat Politècnica en col·laboració de la Direcció General de

L'any passat el sopar va tenir lloc al restaurant Ca n'Ametller

Comerç de la Generalitat. De moment ja han confirmat la seva assistència a l'acte el director general de Comerç de la Generalitat, Jaume Angerri, i l'alcalde de Sant Cugat, Lluis Recoder, i el regidor de Comerç, Jaume Tubau, entre altres personalitats.

ACJU

IMMOBILIÀRIA, S i .

•Promocions

•Lloguers

•Compravenda

•Solars...

Avinguda Lluís Companys, 18-20 08190 Sant Cugat del Vallès

Tel.93 674 31 41


: :

- .";':"V.''..'.,..:,l-:.:-·. '>':•:.•:••;.•;,':

:••••••••/••••••.•••••••••••

-, - -

••

i -

.

••

-^^^ï^ïy^ïyï;

f m

>,? m,

liWlltrll#dl8ÜS#%f^I#%

HER FINQUES comedor 26 m2, 3 habitaciones grandes, coci• Sant Cugat-Mira-sol. Torre 120 m2, terreno na-office, garaje 47 m2, bano y 2 aseos, arma300 m2, comedor 27 m2, 3 habitaciones, coci- rios empotrados, solàrium, buhardilla, acabana con vitroceràmica, chimenea, trastero 14 m2 dos de l a calidad A partir de 36,393 M y garaje para 3 coches 36,5 M • Excepcional dúplex. 120 m2, comedor 31 m2, 3 2 • Dúplex en zona residencial. 138 m , comedor habitaciones dobles, cocina-office, 2 banos, 26 m2, cocina-office, 2 banos, terraza y bal- aseo, patio 70 m2, llar de foc, armarios empocón, 2 trasteros, aire acondicionado, calefac- trados en todas las habitaciones, calefacción, ción, pàrking, acabados de l a calidad. A 5 min. aire acondicionado, parquet, pàrking 2 coches. del golf Sant Cugat Infórmese s/precios No deje pasar esta oportunidad 31,5 M • Casas en zona residencial "Els Nius". 185 m2, VENTAS

• 0267. El Colomer. 85 m2, salón-comedor, cocina, 3 habitaciones (1 suite), 2 banos, exterior, parquet, calefacción, orientación sur, 2 plazas de pàrking, trastero y con antigüedad de 5 anos. Solo 5 vecinos 38 M • 0197. Rbla. del Celler. Comedor, cocina reformada, 3 hab. y bano. Todo exterior, preciosas vistas a Collserola y muy soleado 30 M • 0244. Estación. Comedor, cocina, 3 hab., bano, calef., vistas y soleado . . .SOLO 19 M

• 0202. Can Gatxet. 80 m2, 2 hab., 2 banos, aire acond., vistas, piscina y comunidad . . .31 M • 0229 Z. Centro. 92 m2, 4 habitaciones, bano, aseo, calefacción, exterior y soleado .24,5 M • 0281. Estación. 80 m2, reform., 3 hab. (2 dob.), bano, terraza, calef. y ascensor . . .24,950 M • 0208. Z. Centro. En const., 106 m2, 3 hab., 2 b.s, pàrking, terraza 55 m2 y orient, sur 38 M • 0233. Torre al P. Central. 300 m2, sal.-com. 45 m2, coc.-off., 3 hab., 2 b., a., est. 40 m2, calef., aire acond., jard. priv/pisc. y fab. vistas .76,5 M

45

IMDESA 26 m2, cocina-office, terraza 18 m2, jardín pri• Parc Central. Piso 100 m2, 3 hab. (1 suite), 2 vat 40 m2, pàrking, jardín comunitario y pisbanos, salón-comedor 30 m2, cocina-office, cina 48,5 M terraza 8 m2, pàrking y trastero 39 M • Parc Central. Piso 107 m2, 4 hab. (1 suite), 2 • Coll Fava. Àtico MEJOR QUE NUEVO, 18 banos, salón-com. 27 m2, cocina, terraza 10 meses antigüedad, 100 m2, 3 hab., 2 banos, m2, pàrking, trastero i z. com./pisc. . .53,5 M salón-com. 25 m2, cocina-office 12 m2, lavade- • Can Gatxet. Atico dúplex 145 m2, 3 hab. (1 ro, parquet, terraza 42 m2, pi. pàrking, trastero suite/vest.), 2 banos, salón-com., coc.-am. y jardín comunitario con piscina 42 M grande, biblioteca, sala 27 mVchim., terraza • Zona Torre Blanca. Planta baja 112 m2, 3 26 m2 + terraza 73 m2 ajardinada, 2 pi. de pàrhabitacions (1 suite), 2 banos, salón-comedor king y z. comunitària con piscina . . . .55 M

VENTAS

C; Cervantes. 53 . Rubí • Tel. 93 697 45 62

VENTAS

DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Placa Octavíà. 8 • Tel. 93 6 7 5 43 02 - 93 674 57 04 LOOK & FIND VENDES • Torre Blanca. Dúplex cantoner, 3 hab. + estu• Rbla. Celler. Pis 3 habitacions, bany complet, di, 2 banys, saló-menjador, cuina-office, 2 saló, cuina reformada, ascensor, pàrquing terrasses i 2 pi. de pàrquing. P-3274 .46,2 M opcional i calefacció. P-3252 21 M • Coll Fava. Pis 3 hab., 2 banys, cuina-office, • Centre. Pis 3 hab., b. comp., saló-menj., cuina orientació sud i pàrquing. P-3217 . . .40,8 M + galeria, trsa. i b. vistes. P-3223 . . . .23,5 M • Estació. Pis 3 habitacions, bany, saló-menja• Av. Cerdanyola. Àtic 2 habitacions, bany com- dor, parquet i ascensor. P-3081 28,5 M plet, saló-menjador, 2 grans terrasses. • Centre. Pis 3 habitacions, 2 banys, cuina i Totalment reformat. P-3185 27,250 M ascensor. A reformar. P-2972 23,5 M • Sant Francesc. Pis 3 hab., bany complet, saló- • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 habitacions i àtics, menjador, gas i calefacció. P-3269 . . .23,3 M Des de 34,4 M

Av. tlass companys, 8 * Tet 93 587 89 90 - 93 589 26 43

0/ Dos de Maig, 25 * Tel. 93 589 84 OO

• Moblat en zona Correus. 3 habitacions dobles, menjador gran, bany nou, cuina reformada, parquet, calefacció, exterior, plaça de pàrquing i mobles nous a estrenar 135.000 • Z. Torre Blanca. 3 hab., bany, exterior, en molt bon estat i subministraments d'alta . . . 82.000 (comunitat inclosa) • Z. Torre Blanca. 2 hab., saleta + menjador, bany, exterior, submist. d'alta i pis en molt bon estat 85.000 (comunitat inclosa) LOCALS • A prop estació. 240 m2, bany amb dutxa i façana 9 m2 175.000

I N M A R B A , S.A. • Adossada. Zona Estació. 4 dormitoris, 2 • Pis cèntric. 3 dorm. i bany. Falten ref. . .24 M banys, lavabo, terrassa, ascensor privat i 2 pla• Pis Rambla del Celler. 4 dormitoris, 2 banys, ces de pàrquing 65 M ascensor, sol i vistes. Falten reformes . .30 M • Torre. Al costat de Montserrat. Solar 900 2 • Pis Parc Central. 3 dorm. dobles (1 suite), 2 m , 5 dormitoris, 2 banys, celler, calefacció banys, terrassa 60 m2 i 2 pi. pàrquing .49,5 M i vistes 30 M • Àtic dúplex Rubí. 3 dorm., 2 banys, lavabo, • Despatx cèntric. En zona Creu Roja, 100 m2, gran cuina y zona de rentat. Impecable .25 M amb 5 divisions i molta llum 24 M • Adossada. Cantonera, 3 dormitoris, 2 banys, • PISOS I PLACES DE PÀRQUING en diverzona de rentat, 2 terrasses, 2 places de pàr- ses zones en VENDA o LLOGUER quing y traster 49 M

C/ Valldoreix» 60 «Tel. 93.674 67 16 * 9 3 689 33 6 8

Av. UMs Companys. 52 » Tel. 93 674 77 76 - 9 3 589 42 05

SACA FINQUES

VENDES PISOS

FINCAS OCCIDENTE

RIVER I M M O B . & SERVICE salón-comedor, zona comunitària con piscina i • Piso Z. Torreblanca. 60 m2, 3 dormitorios, plaza de pàrquing. Muy soleado y con vistas a bano completo, cocina-office, salón-comedor Collserola 36 M y terraza 26,5 M • Àtico dúplex. Superfície const. 132 m2, 3 • Àtico duplex/buhardilla. Z. Monasterio, dorm., 2 banos, cocina-office, z.comunitaria superfície construida 95 m2, 3 dormitorios, con piscina i plaza de pàrking 48,9 M bano y estudio con solàrium 29,5 M • Torre adosada. 240 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 • Z. Torreblanca. Superfície construida 110 m2, banos completes, aseo, estudio 30 m2, terraza 3 dormitorios, 1 suitte, 2 banos, cocina-office 20 m 2 ,3 plazas de pàrking, jardín 35 m2 y zona con lavavajillas y salón-comedor 35 M comunitària con piscina 69,8 M • Z. Golf. 2 dormitorios, bano completo, cocina,

VENTAS

VENTAS

• Pròxima construcción en centro de pueblo. Magnífica vivienda unifamiliar, 4 habitaciones, aseo, 2 banos comp. (1 suite), cocina-office, amplio salón-comedor, acceso directo a jardín, estudio abuhardillado, solàrium, 2 plazas de pàrking y trastero. Alto standing 54, 5 M • Parc Central. Oportunidad, 3 habitaciones (1 tipo suite), 2 banos, cocina-office, salón-comedor, calefacción, parquet, jardín 76 m2 y zona comunitària con piscina 36, 5 M • Coll Fava. 2 habitaciones, bano, cocina, salón-comedor, terraza, suelo parquet, puertas de roble, carpintería exterior de aluminio, calefacción, armarios empotrados, pàrking y zona comunitària con piscinas 33 M C/ICastíUeJos, 31 • Tel. 93 675 18 48

Plaça Octavíà, 4 • Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 0 3

C A S A S - C A S A S i G., S . L .

STILO SOLARES

PISOS EN VENTA LLOGUERS

• Avinguda Lluís Companys. 90 m2,4 habitacions, cuina i bany complets, lavabo, llum, aigua, gas i telèfon. Molt a prop de l'estació 98.000 • C/ Castillejos. Local de 70 m2 50.000 • C/ Enric Granados. Local (planta i pis) de 150 m2 150.000 • Camí Can Minguet. Pis 50 m2, zona molt tranquila, ideal per a estudiants 36.000

• Z. Torreblanca. 78 m2, 4 habitaciones. Reformado 23 M • Z. Cànovas del Castillo/Rbla. Ribatallada. 5 habitaciones y 2 banos 31 M PISOS EN ALQUILER

• Planta baja. 3 habitaciones + estudio y garaje 120.000 LOCALES

• Almacén. 500 m2. Céntrico Av. Ltu.s. Companys. 22 • Tel. 93 674 14 91 • 93 674 14 97 DOING IT • Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 287 • Ref. 515. Valldoreix. Solar 2.000 m2, edificats m2 edif, solar 600 m2, pàrking 2 coches, 4 2 300 m , 6 habitaciones, salón, comedor, coci- hab., 2 banos, aseo y cocina completa .76 M na grande, 3 banos, aseo, calefacción, piscina • Ref. 506. La Floresta. Nueva const., solar y barbacoa. Para entrar a vivir 160 M 661 m2, edificados 118 m2, 4 hab., 2 banos y •Ref. 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que acabados de calidad 38 M nuevo, pi. pàrking grande, soleado, vista ajardi- • Ref. 511. Valldoreix. Solar 1.500 m2, edificanada/piscina int., calef. y aire acond. .39,5 M dos 200 m2, 4 hab., comedor 50 m2, calef, pàr• Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet, king 6 coches i zona asfaltada 75 M restaurada, 4 hab. + estudio, cocina, 3 banos y Tasaciones gratuitas. Necesitamos torres y terrepatio interior. Buena zona 67 M nos para cubrir demanda de nuestros clientes.

VENDES

Rbla. Mn. Clisto Vfctc

-9. Valldoreix • Tel. 93 590 03 79 IKA RUSCH

- Empresa germano t iianola de Servicios Inmobiliarios TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIf

Ofrecemos un sen [o de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección c •da especialmente el buen estado de cocinas y banos. rvicio se basa en cuatro pilares bàsicos: ^Cómo trabajamos? Nuestra filosofia d • Calidad • Rapidt Eficàcia • Trato y seguimiento personalizado ^Dónde operamos? En Barcelona, Pei, [bes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just, SANT C GAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme, ^Nuestros clientes? Multinacionales, I idades financieras y Consulados. Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalàn y castellano. ;Idiomas? <,Qué haccmos?

HEMOS ALOJADO A MÀS DE 100 FAMÍLIAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT

C/ Beltran i Rozpide. 8. Barcelona • Tel. 93 204 55 20

• Valldoreix. 1.000 m2, cerca estación y fachada a 2 calles 56 M • Valldoreix. 1.300 m2, fachada a 2 calles .40 M • Para equipamientos en Valldoreix. Junto antiguo Hotel Rusinol, 2.200 m2. Apto residència geriàtrica, clínica, colegio, etc. PÀRKINGS

175.000

• En venta y alquiler. Céntricos.

C/ Villa, 1 - teeal 8 (entrada per Or Murillo, 21} * Tel. 9 3 674 88 0 1 LEÓN TOMÀS PISOS EN LLOGUER

• Rbla. del Celler. Excel·lent situació. • Pisos a Coll Fava. Piscina, jardí comunitari i places d'aparcament

Des de 90.000

PÀRQUINGS

• Rambla del Celler • C/ Balmes

En venda o lloguer En venda

LOCALS EN LLOGUER

• Al costat del Monestir. 200 m2. • Avinguda Francesc Macià (Coll Fava). 55 m2. Ideal per a negoci. • Molt cèntric. 32 m2. • Al costat de la plaça Pere San Pas* n « Tel. 93 589 49 44

65.000

AUGUSTA S E R V E I S ria amb piscina 44,1 M • Z. estació. Pis 75 m2, 3 habitacions, banys, • Can Magí. Dúplex nou a estrenar, 100 m2, 3 cuina i terrasa 10 m2 25,2 M hab., 2 banys, parquet, terrassa amb vistes, • Av. Cerdanyola. Pis 75 m2, 3 habitacions, bany pàrquing + traster i z. com./piscina . . . .44 M i cuina reformats, parquet, aire condicionat i • Z. Torre Blanca. Planta baixa seminova, 80 m2 assolejat 28,350 M útils, 3 hab., 2 banys, saló 22 m2, jardí privat • P. Torre Blanca. Pis 83 m2 útils, 4 habitacions, 124 m2, parquet i zona com./piscina .48,3 M 2 banys, saló 21 m2 i plaça de pàrquing. Molt • Z. Eixample. Casa adosada 270 m2, 3 habitacèntric 32,550 M cions + estudi 40 m2, 3 banys, aseo, saló 35 m2, • Z. Torre Blanca. Pis seminou de 98 m2 útils, 4 garatge 2 cotxes, jardí privat i zona comunitàhab., 2 banys, pàrquing, traster i z. comunità- ria amb piscina 81,9 M

VENDES

e/ F. Woragas, 31. Tel. 93 675 43 61 • 0/ F. Macià, 75. Tel, 93 675 91 51


46

DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 Tel. 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya, 22, lr2a Tel. 93 674 41 64 GESTIÓN ACTIVA DEABOGADOS P. Casals, 40-42, bx. ww.gestionactiva.net Tel. 93 675 92 80 EULÀLIA PINYOL M. Farrés, 15 A - lc. D Tel. 93 674 44 69 LI. GRIERA CABELLO F. Moragas, 5, 3r 3a Tel. 93 674 44 94

ALUMINIS GARRIGA Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02

FUSTER 1 FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina, 17, L. B Tel. 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 Tel. 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4r la Tel. 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 Tel. 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. RiusiTaulet, 13 Tel. 93 589 4147 MARTÍ FINET MIRA De la Creu, 25, lr Tel. 93 589 30 65

M* DEL MAR EJARQUE De la Creu, 25 - bx. Tel. 93 674 51 11

J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12 AGENÇAT Sant Antoni, 18 Tel. 93 675 00 17

DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D Tel. 93 67444 69 BELL& ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00 T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tl. /Fax 93 674 34 75 T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37

BAR STOP Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí, 10 Tel. 93 589 47 90 CABALLU PETIT Cerveseria Tel. 93 674 10 05 GAUDÍ CAFÈ Me. de Torreblanca (davant dels cinemes)

CABANAS Santiago Rusinol, 54 Tel. 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUNBIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65 TUBAU Mercat Pere San Parada 104 Tel. 93 589 14 18 TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix Tel. 93 674 57 47

RODÓ Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 Tel. 93 589 3121

CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pd. 125 Tel. 93 589 38 06

CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 674 19 03

CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

TOBELLA Santiago Rusinol, 49 Tel. 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 Tel. 93 589 02 71

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 4 Tel. 93 589 28 33 ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04

SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 01 60

EL PUNT Copes i sopars Tel. 670 59 40 01

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo, 4 Tel. 93 674 65 00

ARPALI Valldoreix ,45 Tel. 93 674 96 02

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 Tel. 93 589 74 42

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 31 00

CARREFOUR Rubí-St. Cugat, km 4 Tel. 93 565 49 00

TALLER JERONI MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A Tel. 93 675 20 01

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53 OFINOVA Lluís Companys, 18 Tel. 93 675 23 73

BELSCON XXI, S.A. Camí Can Calders, 10 - 2n la belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 Tel. 93 589 38 52

M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. Tel. 93 674 26 24 Tel. 93 417 07 59

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 Tel. 93 674 03 08

LA JIJONENCA Major, 29 Tel. 93 675 25 86

EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

CLUB NATACIC SANT CUGAT Camí del Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 Tel. 93 674 13 81 Tel. 93 675 18 20

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 Tel. 93 674 79 68 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

GIMNÀSANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79

Vegeu pàgines 44-45

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

UESC Cànovas del Castillo, 9 Tel. 93 675 23 90

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60

SALA RUSINOL Santiago Rusinol Tel. 93 675 47 51

SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix Tel. 93 674 60 28

WALL STREET INSTITUT Av. LI. Companys, 15 Tel. 93 589 60 72

PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56

MC DONALD'S Centre Comercial Sant Cugat Tel. 93 674 46 54

POU D'ART Balmes ,35 Tel. 93 590 60 86

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81

FUSTERIA EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68

CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64

HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix Tel. 93 674 75 98

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 1140

A. ZAMORA, S.L. Mn.Cinto Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38 MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32 JOGUINES NINS Villa, 9 Tel. 93 674 13 96

MIREIA'S Valldoreix, 33 Tel. 93 674 99 40 ANNA FUSET Santiago Rusinol, 45 Tel. 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 Tel. 93 674 45 71

ADMINISTRACIÓ NÚM.1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42 ADMINISTRACIÓ NÚM.2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18

RBV "" Francesc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55

LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 78 00

SILUET CONTROL Esperanto, 12 Interior baixos Tel. 93 589 23 43

LES PLANES Tel. 93 675 51 05

GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel. 93 674 36 94 BOTÀNIA Jardins i terrasses, disenys i realitzacions de professionals experts. Tel. 93 675 61 16 Tel. 649 094 100

UIBRERIES PAPERERIES LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

MÀRMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons-Campoamor,12-N. 3 Tel. 93 675 51 08

ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel: 93 589 19 31 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29

FOAP "" Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 Tel. 93 674 14 90

LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 38

m

a&afi&Mi MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80

MOBLES I DECORACIÓ CARRÉ MOBLES Fcesc. Moragas, 33 Tel. 3 674 09 95 Tel. 93 674 15 50 CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 Tel. 93 589 00 14 MAJIK Sant Jordi, 29 Tel. 93 589 02 66

INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 Tel. 93 589 00 23

BENETTON Santa Maria, 21 Tel. 93 674 85 02

Amb La Guia de Sant Cugat CV

hi sortirem tots guanyant Distribució a totes les llars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat Dades d'interès i la millor cartografia

RESERVI EL SEU ESPAI PUBLICITARI

Guies tte> &MsímtfS Si.

93 674 86 61


DÍJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

MUSICAL ST.CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

BLUE MOON Major, 16. Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 43 Tel. 93 589 43 55 CAMPMANY Valldoreix, 16 Tel. 93 674 14 82

VALLÈS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 89 18

LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5 local 6 Tel. 93 589 86 69 PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 Tel. 93 589 72 32

BOHEMA CRYSTALL Valldoreix, 49 Tel. 93 589 72 02

CONSTRUALPA Santa Maria, 9 , lr la Tel. 93 589 01 51

TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97 VORAVIU Sant Antoni, 25-27 Tel. 93 589 88 55

CONSULTORIS CENTRE MS0IC CENTRE MÈDIC SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26

GENEVIEVE LETHU Villa, 6 Tel. 93 674 03 16

SÀBAT Santiago Rusinol, 46 Tel. 93 675 12 99 LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel. 93 674 07 71

CARNÉ I BOSCH Fcesc.MÉI Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88

PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 17 32

FORMA'S Elies Rogent, 18 A Tel. 93 675 40 06

CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà Dra. Rosario Sagarna - Dra. Llum García Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8 2a planta, desp. 12. Tel. 93 589 43 57

SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia Assistència Sanitària Fiatc. Asisa. C/ Villa, 49. Tel. 93 67448 72

ÍJean Louis David v y

JEAN LOUIS DAVID Flaca Dr. Galtes, 5 Tl. 93 675 61 70 JUANI Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99 PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

SALUMS Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52

GERVAL.GERIATRIADEL VALLÈS SL Atenció a persones grans al seu domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació. C/ Àngel Guimerà, 3. Tel. 93 674 08 04 INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens, control de malalts, ajuda a la llar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r, desp. 11 i 12. Tel. 93 589 39 67 TELEASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid, segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA. Tel. 93 589 39 67

POLLERIA IMMA Mercat Torre Blanca. Parada 1-5 Tel. 93 675 13 89

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada, 20, lr 3a Tel. 93 674 72 16

LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusinol, 17, baixos Tel. 93 589 60 55

mmmm: J.R.CAPCAÏERA ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av. Torre Blanca, 2-8 Assistència Sanitària. Agrupació Mútua. Sanitas. M. Fiatc. Previasa. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili. Tel. 93 589 39 26 Tel. 609 33 10 80 Dra. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domicili. Mútues.

RESID. 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74 TATER'S Sant Antoni, 62 Tel. 93 675 55 06

AUX-VYD Av. LI. Companys, 50 Tel. 93 589 17 99 CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 Tel. 93 674 55 80 TALLERS MECÀNICS 1 COMPONENTS FALGUERA Villa, 1 Tel. 93 675 24 01 SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n Tel. 93 589 89 99

Major, 36, 2n. Tel. 93 674 00 25

CENTRE DENTAL I QUIRÚRGIC SANT CUGAT Plaça Dr. Galtes, 5 lr2a Tel. 93 589 00 00 CLÍNICA DENTAL AUTRAN Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca, 2-8 2a pi. - desp. 11. Tel. 93 675 08 03 CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9, lr 2a. Tel. 93 589 70 40 CLÍNICA ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ TEMPORO MANDIBULAR Av. Torre Blanca, 2-8, 2n A, despatx 6. Tel. 93 589 03 96 Tel. 93 675 22 12

LEONELLI, SJí. COMPONENTS ELECTRÒNICS PERA MOTOCICLETES Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66

CLÍNICA DENTAL MAJOR Dr. Ricardo Piiieiro Lemoine PI. Unió, 3,2n la. (LI. Companys/Colom) Tel. 93 674 72 40 DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. Dl a dv 9-13 h i 16-20 h. Pg. St. Magí, 22, bx. Tel. 93 674 23 35 CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23 - 25. lr 3a Tel. 93 675 64 77

CENTRE DE SALUT OCULAR

TALLER ELECTROSOL Sol, 19 Tel. 93 674 36 88 TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç, 27 Tel. 93 674 63 62 TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50 TALLERES MENA Pg. Torre Blanca, 13 Tel. 93 674 53 01

AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Av. Cerdanyola, 49 Tel. 93 589 87 02

Francesc Moragas, 48, ent. 2a. Tel. 93 675 48 53

J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20, lr3a. Tel. 93 674 72 16 AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis. Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37

Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21. Tel. 93 589 51 06

DRA. ANNA PUJIBETIALDES Pediatria. Vitalicio Salud. Mapfre. Endavallada, 21, l r . Tel. 93 589 29 95 Tel. 93 674 20 79

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur. Previasa. Assistència Sanitària. Medifiatc.

JOSEP M. FREIXEDES Malalties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes,

TINTORERIA SANT CUGAT Sant Antoni, 1 Tel. 93 674 11 82 TINTORERIA SANT CUGAT Santiago Rusinol, 35 Tel. 93 674 11 83 TINTORERIA SANT CUGAT Rbla. Ribatallada, 34 Tel. 93 675 22 28

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Obert nit i festius Tel. 93 674 69 45 Tel. urgències Tel. 908 89 81 36 Tel. 93 674 69 45 VETERINOS Hospital obert les 24 h Rius i Taulet, 31 Tel. 93 589 7141

TINTORERIA SANT UGAT Av. LI. Companys, 2 Tel. 93 674 41 67

ASS. RADIO TAXI Tel. 93 589 44 22 Tel. 93 675 51 51

cirurgia del peu. Hores convingudes. Tel. 93 589 63 13 Tel. 629 16 95 36

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Galtes, 5, 2n3a. Tel. 93 589 40 51 DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27,2n la. Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depressions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8,

IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78 USSIATOURS Plana Hospital, 10 Tel. 93 589 61 50

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 Tel. 93 674 08 11

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta Tel. 666 42 81 42

3rA,desp. 11 i 12 Tel. 93 589 37 87 M. D. CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26 Tel. 93 674 01 47 INSTITUT DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) Rambla Can Mora, 15- I r i a Tel. 93 587 91 87

DR JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 21, 2n la. Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular

Francesc Moragas, 125, lr2a. Tel. 93 589 13 07

JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària. Previasa. Medytec. Policlínic. Av, Torre Blanca, 2-8,2a-10. Tel. 93 589 18 88 DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona, 21, lr3a. Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34

DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA IJ J. GÓMEZ CABEZA

CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL

Laboratori

AL N E N I ADOLESCENT

Dr. F. Echevarne anàlisis

Placa Dr. Galtes Tel. 93 675 61 73 Centre Comercial Kampió Tel. 93 675 0 7 50

MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71

FERRON Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47

wm®B m

STANZA Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

CENTRES DE M DIETÈTICA 1 REHABILITACIÓ I NUTRICIÓ DRA. M. DOMIN SUSANA GO GALLART NICOLETTI Medicina general, Escoliosi. Mètode dietètica. Schroth. Grups Dilluns, dimecres i de relaxació. Incontinència divendres, en hores convingudes. urinària. Tractaments a PI. Doctor Galtes, 5, domicili. lr3a. Sant Antoni, 74. Tel. 93 674 63 29 Tel. 93 674 74 37 Tel. 93 589 64 83

DR FERNÀNDEZ LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus, etc. Mútues en general. Av. Torre Blanca, 2-8, 2n,A-l Tel. 93 589 47 00

TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel. 93 589 44 95

47

Conveni amb les principals mútues

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc

Airta Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201 Hi col·laboren: Dr. JESÚS CARNICER: Pediatre, Gastroenteròleg

Perruqueria V

È R D I

Castillejos, 1 1 SANT CUGAT

93 589 535 4

perruqueria

TOCOGINECOLOGIA EVA M ' d e LA PENA: Logopeda infantil

Jesós FmuAttoBZ

BAIZAN SÍLVIA LLUMÀ: Psicòloga infantojuvenil

Hores convingudes

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Av. Catalunya, 21 - 2n la Tel. 93 589 48 08 - 93 674 74 09

Tel. 93 589 35 48

PSICOLOGIA

JUANI C/Xerrk,28

Centre Mèdic Sàbat Santiago Rusinol, 2 - ent. I a

SANTCUGAT

HOMEOPATIA )E LA INFÀNCIA I L' ADOLESCÈNCIA

Ç Dra. M.D. >v \ ^ Carreres Benassar J

93 674 15 2 6 * 93 674 0 1 4 7

NOVETAT: EXTENSIONS Melena ex/ra//arga en unes hores 100% cabells naturals Tel. 93 589 46 51

—-* Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes C/ Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

Dra.Margarita

Rabasa Hostench

Col: 1 5 . 0 9 7 Rbla.Ribatallada, 2 0 - ler. 3a

Tel. 9 3 6 7 4 7 2 1 6


DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

mií

r\

•Mates

**** * fOcíiív.i'"

fifcwï •fOita-; fii!if, >fsxfi«t<!

«Mi To*

Gra» xfcís*

«H G * *

'" ••••

"< -'4

••'-:•.••:

'Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat

' - •< > i « w „ . , .

«•<-••;:

••-»

.•••

<••-'•

>

,

,

,

•„ \ > * ' * * v * x -fef •:í •>>:MÍ'.V :>-.*; V* —r--r

'i.'.','

'"

:

'''

f

' *

í

#& •

"»*'<

*


DiJOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

49

La Recepta

Guia gastronòmica BAR. REST. ARNAU P. Fcesc. Macià, 71-lc. 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

CAN CASOLETA St. Bonaventura, 39-bx. 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

GAUDI CAFÈ Me. Torreblanca Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes

LA MASIA Av. Corts Catalanes, s/n 93 589 34 45 Cuina catalana casolana

BESCU1TS DE QUARESMA O SENSE OU

BAR BOKATA Plana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

CABALLU PETIT RiusiTaulet, 19 Tel. 93 674 10 05 Cerveseria

GRANJA AUGUSTA Plaça Augusta, 4 93 589 88 90 Cafeteria

LA PASTA BOIXA Alfons Sala, 24 93 675 15 03 Pizzeria, creperia

BACCO Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

EL CASINET Camí Can Ganxet, 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

ITALIANS Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

MAS ROIG Plaça Mas Roig, 4 93 675 00 86 Xai, entrecot a la brasa

INGREDIENTS 4 Lliures d'ametlles (1 lliura= 400 g) Goma dragant (espessidor i estabilitzador) Sucre Aigua de flor de taronger Llimona

CABASSA CASTANO Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

EL JORDI'S Sant Jordi, 39 93 674 11 18 Amanides i entrepans

LA CANTONADA PI. Dr. Galtes, 5-lc. 8 93 589 23 32 Creps, amanides, menús

MASIA AMETLLER Cm. Can Ametller, s/n Obert tots els dies de l'any. Tel. 93 589 22 52 Salons per banquets, convencions, etc.

CAFÈ AUDITORI Pla del Vinyet, s/n. Tel. 93 674 69 73 Cafeteria: de dm a dg Bar musical: dv i ds

EL MESÓN Plaça Octavià, 6 93 674 10 47 Braseria i cuina de mercat

LA GRANJA St. Antoni-plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

PA I PA Sant Jordi 93 589 49 45 Menú diari. Baguets calentes

CAFÈ SQUASH Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 587 93 96 Menú diari i de festius.

EL PEROLET Pg. Fces. Macià, 67 93 675 53 03 Cafè Restaurant

LA JIJONENCA Major, 29 93 675 25 86 Gelats i turrons artesans

TORRADA GRILL Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Creps, amanides, menús

CAN EDO Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

EL PUNT Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

LA JIJONENCA Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats i turrons artesans

CAN BARATA Ora. Rubí-Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargols a la llauna i arròs negre

FRANKFURT LA PALTA Rbla. Can Mora, 24 93 589 50 11 Frankfurts

LA JIJONENCA Villa, 1/Murillo, lc. 4 93 675 34 02 Gelats i turrons artesans i serv. de cafeteria

ELABORACIÓ Peleu les ametlles dolces, refredeu-les després amb aigua natural. Eixugueu-les a sobre del sedàs, per moldre-les en el morter de pedra. Poseu la pasta obtinguda en un perol amb la mateixa porció de sucre, tot ben picat i sec. Ara poseu-ho a foc fluix perquè vagi traient l'humor natural, i mireu que no es cremi. Remeneu-ho amb un cullerot. Sabreu que està al seu punt quan la pasta no s'enganxi o quan no s'agafi a la vora del perol. Quan s'hagi preparat d'aquesta manera, deixeu-ho refredar sobre planxes de coure. A continuació, passeuho en un morter, afegiu-hi 8 cullerades de goma dragant i una mica d'aigua de flor de taronger amb rascadura de la llimona. Finalment, poseu-ho sobre d'una superfície ben neta i feu el bescuit o bescuits. Després, amb el forn prèviament escalfat, coueu-ho a foc lent.

CONSELL Aquesta recepta és per a les persones que volen recordar les seves àvies i el mil·lenni passat.

BAR RESTAURANT CAFÈ

ARNAU

MOC

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE

Ouart.

Dl . Dt. De.

P.Francesc Macià, 71 L4 Tel.93 589 03 76 Sant Cugat del Vallès

PJ.-J Dv.

Plaça Augusta,4

per carn de la bona Carrer de la Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65 Mercat Pere San Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18 Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

CAMÍ CAN AMETLLER, s/n. Sant Cugat del Vallès

Tel.93 589 88 90

a Sant Jordi, n° 33-35 Tel. 93 587 93 96

MASIA

Sant Cugat Centre Comercial

Cuina catalana i casolana Menú diari: 1.100 ptes. Tel. 93 589 34 45

ESPECIALITATS EN BRASA Carns Í verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc Sant Martí, 10 08190 Sant Cugat del Vallès BILLAR FRANCÉS (CARAMBOLA) BILLAR AMERICA - POLL 51

Helados La Jijonenca C. Major, 29 - C. Xerric, 30 - Villa, 1 Tel. 93 675 25 86 - 93 67413 48 - 93 675 34 02

PI. O c t a v i à , 6 Tel. 9 3 6 7 4 1 0 4 7

BAR RESTAURANT

PLPere San, 6 (Mercat Vell) Tel. 93 589 72 74 s i i I (i i i I

I I Mzsím Bar Restaurant Tota una tradició

Cranja-Bar

IA

MENÚ DIARI

Lliura

ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

Tel. « 6 7 4 9151-93 589 22 52

MENÚ DISSABTE 1.150 PTS

Ds. Pq,

de

McRib McRoyal Deluxe McNuqqets Me Pork B i ÇL M a c M c Po 1 1 a st re

«*3 5 8 9 6 2 8 2

I si et et sortirà gratis

"Els 4 Cantons"

1 diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

M ^1 Com si fos de tota la vida

la xocolata... fp^ff^. els entrepans... <Wv>Jh< el cafè... * f v * H les pastes... 4f^h· el suís... *fw*jk.

Pi. Barcelona Tel. 93 675 52 46


50

DijOUS 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

A LES 8.00 H

A LES 20.00 H

Segle XXI (dimecres). Programa de debat i entrevistes amb Oriol Junqueras i Alex Asensio. Didascàlia (dijous). Programa d'arts escèniques amb Pep Tugues. L'estrena (div). Programa de cinema amb Jordina Reinón i Xavi Torres.

Primera plana. Informatiu amb Geni Lozano.

Notícies de les 8. Resum de l'actualitat local.

A LES 23.00 H

A LES 10.00 H

A LES 20.30 H

Versió directa. Magazín amb Clara Borrell.

L'esportiu. Informatiu d'esports amb Ivàn Penas.

A LES 12.30 H

A LES 21.00 H

lllls

De dilluns a divendres

A LES 14.00 H Estoc de pop. Ràdio fórmula amb Iolanda Casas i Salva Vallvé.

Ni de conya. Programa d'humor amb Roger Jové i Marc Serra.

A LES 13.00 H Sant Cugat avui. Informatiu amb Josep M. Miró.

ALES 13.30 H Actualitat esportiva. Esports amb Anna Barreda.

A LES 13.40 H Amb molt de gust. Programa de gastronomia amb Pep Blanes.

Rock World (dimarts). Música pop rock amb Ivàn Medina. 'Chill Out' (dimecres). Música chill-out amb Marta Tobella. Jazz Cava (dijous). Música de jazz amb Josep M. Al vira. Dance Legend (dimecres). Música dance amb Jean Misslin.

A LES 22.00 H Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé. Fora de joc (dimarts). Tertúlia esportiva amb Carme Reverte.

Càsting (dilluns). Programa d'entrevistes amb Magda Méndez, Jordi Ramos i Emili Bella. Ni de conya (dimarts, dimecres i dijous). Programa d'humor. Repetició. L'hora bruixa (divendres). Programa d'esoterisme amb Carles Roca i Noemí Artero.

A LES 23.30 H Enyorada Blancaneus (dimecres). Espai de poesia amb Jordi Lara i Joan Puntí. Bones notícies (dijous). DE LES 2 4 . 0 0 H A LES 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

Dissabte

Diumenge

A LES 9.00 H Bon dia. Amb Joan Vallvé.

A LES 9 . 0 0 H Missa de diumenge.

A LES 10.00 H

A LES 10.00 H

Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos.

Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

A LES 13.00 H

A LES 13.00 H

Avantmatx. Esports amb Carme Reverte.

Esport en marxa. Informació esportiva amb Carles Murillo i Ignasi Traperho.

A LES 1 4 . 0 0 H Ràdio Play. Música amb Sònia Carmona.

A LES 14.00 H

A LES 1 6 . 0 0 H Azimut. Amb Jesús Torné.

A LES 1 6 . 0 0 H Didascàlia. Repetició.

A LES 1 8 . 0 0 H L'estrena. Repetició.

A LES 17.00 H

A LES 19.00 H

A LES 18.00 H

L'àlbum. Música amb David Villena.

A LES 22.00 H Música al teu costat. Fil musical.

CADA HORA Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

Tal com érem. Amb JM. Alvira.

Música pop. Amb José Miguel Garanto. Bon rotllo. Magazín amb Raquel Iniesta.

A LES 2 1 H Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte. DE 2 2 . 0 0 A 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

DIJOUS 1 DIJOUS 1

Moral

Santa Teresa, 4 0

93 675 33 4 4

DIVENDRES 2

Fornós

Manel Farrés, 9 5 / Parc Central

93 674 05 12

DISSABTE 3

Riera Rivière

Doctor Murillo, 1

93 674 0 4 3 0

DIUMENGE 4

Isern

Passeig la Floresta, 9. L A F L O R E S T A . . .93 6 7 4 18 63

DILLUNS 5

Ruiz de Bustiüo

Avinguda Cerdanyola, 23

DIMARTS 6

.Domènech

DIMECRES 7

Lloret

St. Rossend, bisbe i Stes. Eudòcia i Antonina, mrs.

DIVENDRES 2 Sts. Lluci, bisbe, mr. i Sta. Genària, mr.

DISSABTE 3 Sts. Emeteri i Celedoni (Celoni), germans, mrs. i Medir, pagès.

. . . .Passeig Sant Magí, 5 0 Santa Maria, 27

93 590 10 35 93 6 7 4 33 53 93 6 7 4 15 31

DIUMENGE 4 Sts. Casimir, rei; Lluci I, papa mr. i Arcadi, bisbe, nir.

DILLUNS 5 Ntra. Sra. d'Àfrica, Sts. Adrià i Focas, mrs. i Teòfil, bisbe.

DIMARTS 6 Sts. Oleguer, bisbe de Barcelona; Víctor, mr. i Sta. Coleta, vg.

De dl. a dg. (9-22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a 13.30 h): Serrés (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

DIMECRES 7 Stes. Perpètua i Felicitat, mrs. i Teresa Margarida Redi, vg.

Les noces de la setmana

Matilde Salcedo i Antonío Morillo

David Palacín i Anna Serra

Antonío Canarnerps i Alícia Alonso

Fotografia: MONTSE SANT


Dijous 1 març del 2001

el diari de Sant Cugat

Telèfons d'interès AJUNTAMENT Sant Cugat Casa de Cultura EMD Valldoreix OMIC PROMUSA

ENTITATS ASDI 93 675 35 03 CPA 93 589 16 74 C.Castellano-Manchego . . .93 589 76 05 Germanor Cavis 93 589 57 98 Grup Suport Immigrants . .93 674 93 14 Sant Cugat Comerç 93 674 03 22

93 565 70 00 93 589 13 82 93 674 27 19 93 589 31 88 93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP 93 589 11 22 CAP - Urgències 93 589 44 55 Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 78 00 Ct. Alzheimer St. Cugat . . .93 674 23 83 Creu Roja Sant Cugat 93 674 12 34 Creu Roja Valldoreix 93 674 24 59 Dispensari - La Floresta . . .93 674 76 15 General de Catalunya 93 589 12 12 Vall d'Hebron 93 427 20 00 Sant Joan de Déu 93 203 40 00 Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48

LLEURE Arxiu Gavín Arxiu Municipal Arxiu Nac. Catalunya Casal Cultural Mira-sol Casal d'Avis Sant Cugat Casal Valldoreix Centre Cívic la Floresta Ctre. Cívic les Planes Cines Cinesa (reserves) Cines Yelmo (reserves) Club Muntanyenc Coral de la Unió Esbart Sant Cugat Llar d'Avis Parròquia Piscina Valldoreix

ASSOCIACIONS AAPP W Can Majó Vall. .93 674 50 49 AAPP i W Valldoreix 93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall. . . .93 674 21 05 AA Prop. i V la Floresta . . .93 674 20 89 AAW Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP i W Mira-sol 93 674 20 18 A A W V Carme Mira-sol . .93 674 10 03 A A W St. Joan Mira-sol . . 93 674 71 03 A A W i Prop. Mas Gener . .93 674 99 43 Consumidors 93 268 45 67 BOMBERS Bellaterra Generalitat Rubí - Sant Cugat

93 674 25 70 93 674 69 93 93 589 77 88 . . .93 589 20 18 . . .93 589 16 38 93 674 45 99 . . .93 589 08 47 93 675 51 05 . . .93 589 09 41 902 12 41 34 93 674 53 96 93 674 10 06 93 675 26 52 93 589 05 98 93 675 40 55

POLICIA Cuerpo Nacional Municipal i Protecció Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (Cita prèvia) Urgències

93 674 78 58 092 908 79 51 25 93 674 76 12 93 589 30 80 091

TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada) Valldoreix (parada)

ORGANISMES OFICIALS Hisenda 93 589 11 55 Jutjat 93 674 66 96

93 692 80 80 085 93 699 80 80

93 204 75 03 93 674 11 63 93 674 05 69

CINESA Traffic CINESA Naufrago

CINESA Prueba de vida ...

21.45

.16.30 -19.15 * 22.00

CINESA Tigre i dragón

!

CINESA Hannibal

YELMO 3 No te fallaré

...15.55- 17.10-20.30-22.40

YELMO 4 Tigre y dragón . . .

17.30 - 20.00 - 22.30

YELMO 5 Billy EUiot

16.00 - 17.15 - 20.30 - 22.50 17.00 - 19.45 - 22.30

16.15 - 19.05 - 22.00

YELMO 7 Family Man

17.15 - 20.00 - 22.40

YELMO 1 .16.45- 19.30-22.15

Hannibal

17.00 - 19.45 - 22.15

YELMO 6 Límite vertical

SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius

YELMO 8 Algo que contar Casi famosos

16.15 - 18.30 - 20.30 22.45

YELMO 9 102 Dàmatas La leyenda de Bagger Vance

16.00 - 17-15 - 20.15 22.25

Dissabte 3 de març

Org.:

Gran CONCERT de saxó. Amb Quatuor de Saxophones (1r Premi del Conservatori de París).

Col.:

Horari: A les 18.30 h. Lloc: Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: EDM de Valldoreix i Escola de Música Andante de Valldoreix.

Inici II CURS DE CULTURA EGÍPCIA. A càrrec de Marc Orriola i Josep LI. Martín Bebois

3a SETMANA

SALA1:

16.00-18.50 GOLFA: 00.40 13 ANYS

CINESH g/hnmmitJWNEP&fiL

Dilluns 5 de març

(gener- fehrer-març ) Org. EMD de Valldoreix

ULTIMES PLACES dl, de 19 a 21 h

IMPARTITS AL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

* DIBUIX t PINTURA Per a nens i joves, dl, de 17.30a 18.30 h

Inscripcions: dedladv, de9a13h, al Casal de Cultura de Valldoreix IOGA GYM (nou) dl i de, de 13 a 14 h.

• ESMALTS dj, de 18 a20 h • DIBUIX i PINTURA Per a joves i adults,

ORFEBRERIA dm, olc i dj, de18a20h * ESTAMPACIÓ s/ roba, batik i seda de, de 10.15a 11.45h « VITRALLS DECORATIUS dc, de 12 a13.30 h

IMPARTITS A L'ESCOLA FERRAN I CLUA Inscripcions: dlidv, de 9 a 13 h i dj.de 17.30 a 19 h at Casal de Cultura de Valldoreix GYM AERÒBIC dl i dc, de 18 30 a 19.30 h • TONIFICACIÓ dl i dc, de 20a 21 h

/írrfomiaciònyvertaZíN. Mi •

V •

BI^KP m

I w *

%fli ^0f

^ WR • r l i

m %0

• » ^H»

3a SETMANA

ESTRENA '

SALA 2:

Grup de Teatre Espiral de Valldoreix. EMD de Valldoreix.

Horari: Ales 19.30 h. Lloc: Al Convent de les MisDiumenge 4 de març sioneres dels Sagrats TEATRE 'Mareig'. De Jordi Cors de Jesús i Maria. Sànchez, amb la Cia. G. de Preu: 2.500 ptes. Socis i esTeatre Margarida Xirgu. tudiants: 1.500 ptes. Horari: Ales 19.00h. Org.: Valldaurex. Lloc: Al Casal de Cultura de Tel. 93 674 41 42. Valldoreix. Col.: EMD de Valldoreix.

jmm | ^ | wmm mmm mm\ f | \ | Wmm lawfc i a j j V m I I I I mmm wm*9 • •

SANT CUGAT

Tel. i fax 93 589 82 69

A G E N D A Març

93 478 50 00 93 204 22 47 93 205 15 15 93 674 33 71 93 490 02 02 93 318 87 50 93 589 44 22 93 674 09 97 93 674 11 11

16.45 -19.20 - 22.15

YELMO SANT CUGAT

Sant Albert, 5

T A L L E R S

YELMO 2 Prueba de vida 16.00 - 18.50

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 13 hi de 17.30 a 19.00 h

Horaris

Cinemes Sant Cugat CINESA SANT CUGAT

EMD Valldoreix

SERVEIS Aigües la Floresta 93 674 20 89 Catalana de Gas 93 725 29 44 Correus 93 674 70 96 ENHER Rubí 93 699 18 92 FECSA (atenció client) . . .900 73 73 73 FECSA (avaries) 900 74 74 74 Funerària 93 589 55 52 Repsol-Butà 93 674 15 80 Recollida voluminosos 93 589 28 17 SOREA 93 589 00 21

MITJANS DE COMUNICACIÓ Els 4 Cantons 93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 61

CASAL DE CULTURA D

AL

PARRÒQUIA Les Planes Sant Pere Octavià Valldoreix

51

16.30-19.15-22.00 GOLFA: 00.40 13 ANYS

sa

Cantat 4 utudïa S([!Íy«!-ïllK«

SALA 3:

16.45-19.20-22.15 GOLFA: 00.40 7 ANYS

9023332 31* 2a SETMANA

SALA 4:

16.15-19.05-22.00 GOLFA: 00.35 18 ANYS

SÜE

Csmotmfe BrensSSvny*

Pisgítrwitfasib ansicisada


52

• EM l#"%I

el diari de Sant Cugat

SANTCUGATENCS "En art, tothom té dret a tenir opinió"

l'estirabot JORDI CASAS

Art a Debat

Jesús-Àngel Prieto És el coordinador de les jornades l'Art a Debat, que tot just comencen avui i que estan organitzades per la Fundació Sant Cugat. Segons Prieto, aquestes activitats, que s'allargaran per espai de poc més d'un mes, "són un conjunt d'activitats de tot tipus". La Fundació, que va néixer l'any 1998, ja va assolir un èxit mort important amb el muntatge del Congrés de la Ciutat, que va reunir una mitjana de 180 assistents en cada sessió. Fotografia: E GASALLA

ques encara no tenim molt estudiat el mecanisme. O bé tenim el model de decisió o votaAmb quin objectiu neixen aquestes jorna- ció popular, per exemple, decidir una escultura, amb els límits que això comporta. O la des que han anomenat Art a Debat? decisió d'una cúpula d'experts o bé, en alguns L'objectiu bàsic està inscrit dins la filosofia casos particulars, l'alcalde d'una ciutat. És un general de la fundació: generar debats que debat molt interessant sobre com podem decipuguin aglutinar els santcugatencs que els vingui dir l'art entre tots, i aquest art vol dir les plade gust exposar les seves opinions i, alhora, ces públiques de Catalunya, la programació escoltar les dels altres. És a dir, formar-se i deba- pública d'un centre, etc. tre. En general, parlem de tots els temes relacionats amb la nostra ciutat. Fa un any, però, vam També hi ha un programa d'activitats pensar que el tema de l'art era un tema prou pro- paral·leles. fund, en què tothom té opinió i tothom té dret a tenir-hi opinió. Ja fa un any que vam començar a Ens ha sorprès, sobre la base d'aquestes quatre treballar-hi. taules rodones, la participació i la resposta de les entitats i persones de Sant Cugat que treballen é,Si organitzen aquestes jornades de debat, amb l'art. En total hi haurà una vintena d'activiés perquè els interessa força l'art santcu- tats paral·leles, que són moltes. Podríem dir, gatenc? doncs, que Art a Debat és bàsicament un gran conjunt d'activitats de tot tipus. Entre totes, en Proposem una taula rodona que es diu L'art podríem destacar Mans a l'obra, que és una actinecessari, i no ho pregunta, ho afirma. És a vitat en què es construirà una escultura pública dir, que l'art és necessari. És un estat que par- on quedaran marcades totes les mans dels nens i teix de l'individu creador, però també de qui nenes de 3 anys de Sant Cugat. Sant Cugat ha ho disfruta. De fet, hi ha molts autors que afir- tornat a demostar la seva voluntat i capacitat men que l'art és cinquanta per cent del creador d'acció. i cinquanta per cent de l'espectador. També volem enfocar l'art des de l'altra perspectiva, Com va néixer la Fundació Sant Cugat? i per això, l'última sessió durà per títol L'art públic, l'art de tots. Cal tenir present que hi ha Doncs d'un grup de santcugatencs que, l'any 1998, ens trobàvem en reunions amb una volunmoltes decisions col·lectives que fan que l'art sigui present. I aquestes decisions col·lectives, tat de generar una institució que pogués tenir jo entenc, que les nostres societats democràti- capacitat de gestió per posar en marxa accions Alex López / SANT CUGAT

El

León Tomàs

que dinamitzessin la ciutat, que fessin ciutat. Volem fer ciutat. En el sentit social, polític i cultural del terme. L'èxit que van assolir amb el Congrés de la Ciutat, òels va animar a seguir treballant de valent? Després de finalitzar el Congrés de la Ciutat, a la Fundació Sant Cugat vam travessar per un procés constituent molt feixuc, que és el procés legal. Vam estar quasi bé un any per resoldre aquest assumpte. Hem marcat les línies bàsiques d'infraestructures i hem adequat un petit local social. Volem proposar temes que puguin interessar als santcugatencs. Ara ja tenim la màquina prou greixada per continuar treballant amb noves activitats. En aquests moments, estem preparant per al maig unes xerrades de diferents àmbits. Sistemàticament, volem tocar temes en què els ciutadans de la nostra ciutat hi puguin trobar un interès. i,Amb què es diferencien d'altres entitats de la ciutat? Nosaltres aglutinem personalitats que integren altres entitats de Sant Cugat. La Fundació Sant Cugat té com a punt diferencial aquesta voluntat de fer ciutat des d'un punt de vista molt més urbà. No està lligat estrictament a un interès sobre algun aspecte en concret. Els objectius fundacionals marquen un àmbit molt més global.

GESTIÓ I

Segons m'indiquen, avui començo a escriure en un format nou. Un format més curt, la qual cosa em permetrà ser menys pesat i, potser i a causa d'això, una mica més llegit. En tot cas, m'han assegurat que la curtedat serà compensada amb una imatge (i prego generositat al lector a l'interpretar el terme compensació). Com inaugurar aquesta nova singladura? De temes no en manquen: el debat iniciat per la primera dama del país, esglésies romàniques versus mesquites, o els esforços d'un elegant cercle social de prohoms per evitar que es converteixi en un cercle social de prodones, per posar dos exemples. Però, ves per on, he decidit parlar d'art. I no per allò tan repetit que Sant Cugat és terra d'artistes (i de galeristes, hi afegeixo jo), ni pel fet que sigui un tema que m'interessi especialment -ja que sóc dels que reivindiquen el dret a la indiferència artística i, a més, a dir-ho en públic-, sinó perquè les properes setmanes en sentirem a parlar, i força. Que una entitat hagi pensat que això de l'art mereix una discussió, cal reconèixer que té mèrit. Si, a més, hi afegim que els organitzadors plantegen el debat pensant en l'art com una cosa necessària, popular, educativa i pública, la cosa comença a tenir interès. I si, finalment, ens prenem la molèstia de llegir el tríptic informatiu per adonarnos que la imaginació ha estat emprada a dojo, és evident que no podem restar indiferents a aquest esdeveniment. Potser si ens hi atansem, obtindrem resposta a l'interrogant que insinua una de les primeres xerrades: si això de l'art (l'actual, s'entén) ens ha d'emocionar o, senzillament, l'hem de veure com una ocurrència.

CONFIANÇA

Comptabilitat - Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers

Passatge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant medir) 2a planta, despatx 8-9 - Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès

Diari de Sant Cugat 373  

Diari de Sant Cugat nº373, 1 de març de 2001