Page 1

El 'diari' de Sant Cugat

liiV'W/frí

ftfúlrrilM'iúúú

EIS4CANTONS

Destaquem Rodríguez (PP), autoritzada per Fernàndez Díaz a pactar amb CiU

Xüm. {II Aní VII

2 2 5 ptes.

Roquetes i Torre Blanca demanen millores

Pàtina $

Els 'okupes' no volen marxar de Torre Blanca Pagina ir

Handbol -UESG: Guanyar o baixar de categoria Pàgina -'V

Constituïdes les associacions de veïns de Torre Blanca i de Can Roquetes per aconseguir millores en aquests barris Pàg. is

TV3 roda una pel·lícula a Sant Cugat Pàgina .?.ï

La Generalitat decideix no pujar el preu dels peatges Pàgina 42

EIS4CANTONS el " d i a r i " d e Sant C u g a t

et surt a compte

La diada de Sant Jordi s'avança una setmana a les llibreries de Sant Cugat La campanya començarà el17 d'abril i acabarà el 29 Pàg. 3 a 6

n

CATALÒMA C E RA M I C

HORARI o i ad*. do 8 a 13 h . de 15 d 20 h d i de 9 o 13 h I de 16 o 20 h

• Ceràmica

TRUCA ! INFORMA-It'h

(l'any)

10.800 Dtes. TEL. 93 589 62 82

GARRIGA

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

Entrades per al cinema i molts espectacles...

i tot per

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI

• • • •

Sanitaris Aixetes Mobles de bany Accessoris

• Banyeres d'hidromassatge • Materials per a la construcció

EXP0VENDE5: a-nv Cito. Soni Cugat, b i 3. Cenjonyolo del Volies lei V3 580 15 C0 Buenoi A w í , ?5. Barcelona Tel. Ç3 4Ï9 08 46 Recobri, 1)2. Ek>rc«lopo. T^, 93 426 C0 08

Taller, fabricació pròpia Exposició I venda C. Xerrïc, 2 (Pl.Ajuntamentj Tel / Fax 93 675 29 02

Oficines i exposi Crta. Cerdanyola, 67-71 TeUFax93 589 | g 78

08190 Sant Cugat del Vallès


I EIS4CANTONS I

•••M^^MiiiwMiiniwwni^wniwMnnMMiífliiiMiiMmriMMrTi

Tricicle

\—m

CLUB DEL SUBSCRIPTOR "*""

,

„^^„»„

,,

—r''iTmnniMMnmiiMniiiiiiiMMnMMiininMiiii

mimii—IIIIIMIIIIIHIIIIII on i m •

Vania • Gay Mercader produeixen

Club Capítol sals l

Rambles 138 Barcelona 93412 20 38 Grups 93 316 8181

dagoll dagom P R E S E N T

x

. 28 de *& %

original de PaCOMir CLUB CAPÍTOL

Rambla, 138. BCN Tel. 93 412 20 38

acao

dirigida per JOSCP M. Mestres

12, 19 i 26 d'abril 3 i 10 de maig a les 22.30 h

amb falcar» rai

santiago auserón

Ferran Rané i una Companyia d actors catalans i cubans M úsica de Santiago A.useron • És un coneixedor profund de la música popular de Mallorca i un artista compromès amb les seves arrels.

• El seu repertori aplega la memòria musical de l'illa: romanços, tonades i havaneres recollides de generacions passades.

• Ha preferit la immediatesa del contacte amb el seu públic als enregistraments discogràfics.

També interpreta composicions pròpies i d'altres, inspirades en poetes contemporanis.

TEATRE VICTORIA Av. Paral·lel 67. BCN Tel. 93 443 29 29 dimecres 12 i dijous 13 d'abril

Dissabte 8 d'abril, èfes22.30 h '* A la Casa de Cultura

| tr ATENCIÓ AL S U B S C R I P T O R

a les 21.30 h

93 589 62 82 . de dl a dv, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

1


EIS4C4NTO]>S ^^^_*

M

El tema de la

hetmana Divendres, 7 d'nbril del Ji k h'

Sant

Jo

I.fi /estri r/e Smit Jordi reuneix eeidn nny mi/tn dr \initi iigntnií ^ r/ue npiulitni IIIJII, stn rliit/i pn i omplin ih W/. Ilil·ii^ !•()!() \\\

I I \RROS \

Sant Cugat es prepara per Sant Jordi Les llibreries locals ho celebraran el mateix 23 d'abril tot i que sigui Setmana Santa K.STKR CASÏ'AWKR

- Sant Cugat Sant Cugat es prepara aquests dies per celebrar la festa de Sant Jordi, que es farà com sempre el dia 23 d'abril i no el dia 27 com s'ha proposat en altres poblacions. La coincidència d'aquesta diada amb Setmana Santa, concretament amb el diumenge de Pasqua, ha motivat que aquest any algunes ciutats decidissin ajornar cinc dies la festa del llibre i celebrar-ho per la Verge de Montserrat. Les llibreries i les floristeries de la nostra ciutat han optat, però, per mantenir la festa el mateix dia 23 d'abril, ja que, segons ha explicat la propietària de la llibreria Paideia, Neus Ribatallada "les festes tradicionals no es poden traslladar. Sant Jordi és cl Z?t d'abril caigui quan caigui, l'n any vara haver de canviar-ho i celebrar Sant Jordi el dia 27 d'abril i no va ser un Sant Jordi". D'aquesta manera, el proper dia 23, els llibres i les roses tor-

naran a ser els protagonistes i ompliran els diversos establiments i carrers de la nostra ciutat. Com ja és habitual, els principals punts de venda de llibres seran els mateixos establiments i sobretot, les parades que s'instal·lin a la plaça del Monestir i a la plaça dels Quatre Cantons.

Neus Ribatallada: "Les festes tradicionals no es poden traslladar. Sant Jordi és el 23 d'abril, caigui quan caigui En tots aquests punts, petits i grans podran descobrir i comprar les darreres novetats editorials que es presenten aprofitant aquesta data i que des de ja fa uns dies comencen a omplir les llibreries de la ciutat. Aquest any, i amb la finalitat de compensar la coincidència d'aques-

ta festa amb la Setmana Santa, les llibreries Paideia, Alexandria i L'Amic Imaginari han decidit fer una iniciativa conjunta i allargar la campanya de Sant Jordi durant 15 dies, D'aquesta manera, tots els santeugatencs que marxin durant les vacances tindran l'opció de comprar els seus llibres uns dies abans o uns dies després. Així ho comentava el director de l'Alexandria Àlvar Masllorens.que afegia que "la proposta que va fer el gremi va ser de començar la campanya el dia 17 i mantenir-la fins al 2?>, però nosaltres hem volgut allargar-la més". Al marge dels llibres i les roses, la festa de Sant Jordi també portarà a la nostra ciutat diverses activitats de caràcter cultural. Com cada any, l'Ajuntament ja ha començat a programar aquesta festa a m b iniciatives per a tots els gustos i totes les edats. E n t r e altres coses, d u r a n t el matí del dia 23 d'abril, els aficionats a la sardana podran gaudir d'una ballada popular amb la

Cobla La Principal del Llobregat. Els més petits, en canvi, tindran l'oportunitat de sentir els contes del rondallaire Cesc Serrat, que presentarà el seu espectacle Qui vulgui escoltar r/ue vingui ei jugar. 1 també amb motiu del patró de Catalunya, el Teatre-Audtori ha programat el

POSTES

tradicional concert de Sant Jordi, que es farà el dia 28 d'abril i anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Per aquesta ocasió, la formació dirigida per Josep Ferré ha previst interpretar un repertori de música de principi i final d'aquest segle XX.

mtiomi

í CUIRASSADES' CAIXES FOJtfIS •v

ciAusstBfimsUNA E X P O S I C I Ó DE CAIXES FORTES A D E Q U A D E S A CADA N E C E S S I T A T

CSRCÜIÏIpCAT

5;$TEtó|$%0!MTRA

CONTROL D'ACCÉS

AUÍOMATÍSMÍS .V PER'A P0RT6& t^-% SIStgMÇS-Q'AL

flswf.qtviMfl

*, SíSÏEMES DE SEGURETAT r

:G«Fir«:!v!$:cMÒK5iM0 ·íac

Av. Lluís Companys, SO (Abans Alfons Sala) Tei, 93 589 17 99 • 08190 Sant Cugat del Vallès


Setmana

ELS/CANTONS Divendres, 7 d'abrildel 2000

Novetats SINTONIES NEUROMLS

Mil.iii Kmulcra I.A K.NORANC. 1A

Les golfes, de! cervell humà / ' . * m « - . i « tu, :MA>:.••*

1 Bn/o

Poemas

tempestades

de L· nte

de

Sintonies

Sapiens

neuronals

La

ignorància

Zurich Autor: Rodolfo Haslcr Gènere: Poesia Editorial: Miguel Gómez Ed. Preu: 1.500 ptcs

Autor: Guillermo Ayesa G è n e r e : Novel·la Editorial: Nihit Obstat Ed. Preu: 1.950 ptes.

f I/.I

• "v*

>

•.

'

li". *

'-

La curta

1,'

\ — fy-

.-

r i F i r -.i

'•• y

'i v-: >

Autor: Adolf Tubena Gènere: Divulgació científica Editorial: La Magrana Preu: 2.100 ptes.

!

UN ANY I UN ALTRE.

AJOSÍÍÜÍ'V

El Llibre de les Mosques

esfèrica

Autor: Emili Teixidor G è n e r e : Novel·la Editorial: Proa - Columna. Preu: 2.700 ptes.

Els

El hombre

de mi

vida

Un any

Autor: M. Vazquez Monralbàn Gènere: Novel·la Editorial: Plantea Preu: 2.500 ptcs.

l l i b r e s

Les novetats de Sant Jordi omplen ja les llibreries santeugatenques

l ' n any m é s , les e d i t o r i a l s han aprofitat la Diada de Sant Jordi, actualment considerada Dia Internacional del Llibre, per treure al mercat diverses novetats. E n t r e els llibres més e s p e rats d ' a q u e s t any, destaca la darrera obra de Manuel Vazquez Montalban, Ed hombre de mi vida o l.a carta esfèrica, d ' A r r 11 r (> P é r e z - R e v e r t e . Aquests dies t a m b é han sortit al m e r c a t l ' ú l t i m l l i b r e d e mossèn Ballarín i la darrera novel·la del txec Milan Kundera, q u e ha estat traduïda al català

per l ' e s c r i p t o r a local I m m a Monsó. La festa de Sant Jordi comptarà t a m b é a m b El Llibre de les Mosques d ' E m i l i Teixidor, g u a n y a d o r d e l p r e m i Sant Jordi de l'any passat, o la darrera novel·la de Mario Vargas Llosa, titulada l.a fiesta del C.hivo. Altres títols recomanats són l.a hermandad. de l'esriptor n o r d - a m e r i c à J o h n Grisham, Resrate en el tiempo (19991357) de M i c h e r C r i c h t o n , o la darrera obra de l'escriptora mallorquina C a r m e Riera, titulada Cap al cel obert. Pel q u e fa als escriptors locals, trobem com a novetats el nou llibre de l'escriptor i guionista G u i l l e r m o Ayesa, Bajo

tempestades q u e es p r e s e n t a avui mateix a la llibreria Alexandria de Sant Cugat, o Poemas de la rue de Zuricli, la darrera e n t r e g a d e p o e s i e s d e Rodolfo Haslcr, que es va presentar fa un mes al mateix establiment. Per als niés petits, les obres que estan tenint més èxit darrerament són Harry Pottery el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowlling o Eva, ja tens quinze anys i Eva, busca un boti psicòleg, d e l ' e s c r i p t o r b a r c e l o n í Manuel Valls. I per als qui encara no saben llegir, p o d r e m trobar obres com la d e Betty Ann Schwartz, titulada Com es fa l'arc de Sant Martí?, un llibre

i un

altre

Autor: J.M. Ballarín G è n e r e : Memòries Editorial: Planeta P r e u : 1.900 ptes.

amb cl qual la canalla podrà aprendre els colors d'una manera molt divertida. Dins el g è n e r e de la divulgació, la festa de Sant Jordi recollirà aquest any diverses propostes, algunes d'autors de la nostra ciutat. Per als aficionats a la història de l'home i la seva evoluci,ó el periodista santeugatenc Josep Corbella va presentar fa uns dies el llibre Sapiens, una h i s t ò r i a s o b r e la humanitat escrita a partir de les entrevistes a m b els e s p e cialistes en prehistòria Salvador Moya, Robert Sala i Kudald C a r b o n e l l . A q u e s t s m a t e i x o s i n v e s t i g a d o r s van presentar t a m b é l'obra Planeta humà, un llibre q u e recull els darrers descobriments i troballcs d'Atapucrca. Dins aquest mateix àmbit, acaba de sortir t a m b é el llibre La prestigiosa idea de Darxin, una reflexió de les teories darwininanes a càrrec del prestigiós filòsof c o n t e m p o r a n i , D a n i e l C. D e n n e t t . l ' n a altra o b r a

Entre les novetats trobem enguany diversos escriptors locals E.C. - Sant Cugat -

Autor: Milan Kundera G e n e r a : Novel·la Editorial: Tusqüets Preu: 2.000 ptes.

: í • i'•:)

L·l Liibiv de /r's

• ,

Autor: A. Pérez-Revcrte G è n e r e : Novel·la Editorial: Alfaguara. Preu: 3.200 ptes.

Autor: J. Corbella, E. Carbonell, S.Moya, R. Sala. Gènere: Divulgació científica Editorial: Edicions 62 Preu: 1.800 ptes.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban Autor: J.K. Rowling Gèneres Novel·la infantil Editorials E m e c é Preu: 1.800 ptes.

que està tenint molt èxit és el llibre del Dalai Lama, titulat l'na ètica per la nou mil·leni, on el cap reiligiós dels t i b e t a n s planteja una revolució espiritual de la humanitat, una ètica basada en el sentit comú i en la raó i q u e tingui com a finalitat la felicitat individual. Per als amants de l'attesania, en canvi, els estudiosos de la ceràmica Santi Cabasa i Adolfo Romero han publicat l'obra l.a tinajería tradicional en la ceràmica espano/a, el primer volum d'un estudi que vol ajudar a c o m p r e n d r e l'ofici de gerrer i els p r o c e d i m e n t s utilitzats en la història d e la ceràmica espanyola. L e s n o v e t a t s p e r al dia d e Sant Jordi han d'acabar d'arribar a les llibreries. E n t r e les obres més esperades, destaq u e n aquest any un nou llibre del presentador televisiu Andreu Buenafuente o la segona part del Diari de BridgetJones, de Hellen Fielding, entre d'altres.


Setmana

Q S í C A I Y r o N S Divendres. 7 d'abril del 2000

l a

c a m p a n y a

Les tres principals llibreries locals allarguen durant 15 dies la campanya de Sant Jordi Alexandria, LAmic Imaginari i Paideia faran descomptes del 17 al 29 d'abril E.C. - SANT CiiGiir -

La campanya de Sant Jordi de les llibreries de Sant Cugat començarà aquest any el diu 17 d'abril i finalitzarà el dia 29. Aquesta iniciativa, engegada per les llibreries Paideia, Alexandria i l'Amic Imaginari, té l'objectiu de facilitar a la gent la compra dels llibres de Sant Jordi, que enguany coincideix amb el diumenge de Pasqua. Així ho ha explicat la propietària de la llibreriea Paideia, N e u s Ribatallada, q u e ha comentat que "en saber que en el calendari Sant Jordi coincideix amb el diumenge de Pasqua, es va parlar a nivell gremial per veure què fèiem, perquè creiem realment q u e aquest pot ser un problema de vendes comparativament amb altres anys". Una de les opcions plantejades pel gremi va ser inicialment traslladar la festa al 27 d'abril, dia de la Verge de Montserrat, però finalment es va decidir mantenir la data tradicional ja que, segons Ribatallada,

Masllorens, F.rnevem'a i Ribatallada han estat els promotors tfaqitetsa iniciativa del Dia del l.lihte /• 0T0 X. /,.

"les festes tradicionals val més no traslladar-les". Es per aquest motiu que les tres principals llibreries de la ciutat han optat per allargar més dies la campanya del 10 per cent de descompte que es fa sempre amb motiu del dia del llibre. "El q u e volem és q u e la gent pugui celebrar Sant Jordi a Sant Cugat abans o després de Setmana Santa", comenta Àlvar Masllorens, director de l'Alexandria. "El que és important és que per primera vegada a la nostra ciutat s'ha aconseguit que els llibreters es plantegin la diada de Sant Jordi d'una manera unitària", afegeix. Masllorens ha c o m e n t a t també q u e la resposta q u e ob-

tindrà aquesta campanya és una incògnita, pel fet que sigui festa, però que esperen que la idea ajudi a descol·lapsar una mica aquest dia, tal com ja s'ha fet altres anys. Tot i això, el responsable de l'A-

de Catalunya. Tot i que algunes festes a m b els anys es desvien una mica, aquesta em sembla que la viu tothom, sigui on sigui". La campanya per al Dia del Llibre compta també amb la col·laboració d'ELS 4 CANTONS, a m b

Masllorens: "Volem que es pugui celebrar Sant Jordi, abans o després" lexandria ha comentat que "Sant Jordi és una festa molt arrelada a Sant Cugat, igual que a la resta

publicitat tant en aquesta publicació com en el TOT Sant Cugat. "Es tracta de potenciar que la festa de Sant Jordi es celebri a Sant Cugat i que els llibres es comprin a la ciutat", ha explicat l'editor d'aquestes publicacions, Ramon Grau. Paral·lelament, el diari obsequiarà amb un punt de llibre d'ELS 4 CANTONS totes aquelles persones q u e comprin un llibre de Sant Jordi en alguna de les pa-

Per Sant Jordi, res a le m m ú s i c a

rades que muntin aquestes tres llibreries. D'altra banda, i continuant amb aquesta primera iniciativa conjunta, les botigues Paideia, Alexandria i l'Amic Imaginari han començat a treballar en la possibilitat d'iniciar nous projectes comuns i aconseguir que les llibreries, a més de ser una botiga, es converteixin en "un centre d e promoció cultural". Amb aquesta finalitat, els responsables dels tres establiments han iniciat converses per engegar diversos projectes a la ciutat. El més important, per la propietària de L'Amic Imaginari, Camino Echeverría, és que "es vegi que les llibreries de Sant Cugat fem alguna cosa conjunta i treballem per a la ciutat". Tot i que de moment encara no hi ha res concretat, una de les possibilitats plantejades és una nova col·laboració a m b E L S 4 C A N T O N S , a partir d e la

qual les tres llibreries podrien coordinar una pàgina de crítica literària i de novetats. "Això seria una cosa feta per les llibreries i les editorials amb la idea q u e setmanalment pogués sortir informació generada per les mateixes llibreries", ha explicat Ramon Grau, editor d'ELS 4 CANTONS. Tot i això, tant Grau com les llibreries han comentat que encara no hi ha res decidit i que fins passat Sant Jordi, no tenen prevista cap reunió per parlar dels diversos projectes q u e volen engegar.

SC® si «SEi·«JTtwnï, c< )

' * * F Jí *

¥/ r

Sant Cugat

°««" V

T

\

/ bant Jordi 2000 Recull de clàssics núm. 2 \ \ SGAE DIPÒSrr IEGAL: 8-16423-2000

SCC002

Sat

'<*WCUGtf

Del 17 al 23 d'abril flnTCuG*»T Sempre

a

prop

t e u

Campanya vigent fins que s'esgotin les existències

Els establiments de Sant Cugat Comerç us regalem per les vostres compres el CD Recull d e Clàssics, n ú m . 2


Setmana

ELS/CANTONS Divm/fres. 1 iTabril dtl >lW

E n q u e s t a

Vostè té previst comprar els llibres de Sant Jordi el mateix dia 2 3 d'abril? La festa de Sant Jordi cau aquest any al final de la Setmana Santa i això ha fet que els llibreters i les florísteries plantegin el fet d'ajornar la diada, o com en el cas de Sant Cugat, allargar uns dies la campanya. A la majoria dels santcugatencs, però,

no sembla que els preocupi que Sant Jordi coincideixi amb el diumenge de Pasqua. Tot i que algunes persones estaran fora o creuen que no ós adient que s'ajuntin les dues festes, per la majoria. Sant Jordi és el 23 d'abril, sigui o no Setmana Santa.

MARÍ \ M K N A C H O

JMAIE CARBÓ

IMMASAUMELI.

SONIA CAPARRÓS

32 w v s

25 ANYS

1l) ANYS

28 ANYS

ROMÀ VENTURA 3 9 ANYS

MESTRESSA I)K CASA

ESTUDIANT

EsTIIMANT

FOTÒGRAFA

DIR. TV SANT CUGAT

"(lada any acostumo a anar a comprar els llibres dos dies abans de Sant Jordi, per evitar les cues que es fan el mateix dia 23. I aquest any faré el mateix, hi aniré uns dies abans'*.

"Normalment hi vaig el mateix dia. i la veritat és que aquest any encara no he pensat què faré. Suposo que hi aniré igualment el mateix dia, que encara que sigui un festiu també es podran comprar".

"Home, el dia de Sant Jordi normalment aprofito per comprar un llibre. Però trobo una mica desaprofitat que coincideixi amb una festa, si fossin dies diferents crec que se celebraria més".

"Jo mai he celebrat Sant Jordi perquè no sóc d'aquí i fa només sis mesos que he arribat, però em sembla una idea estupenda, des de fora sempre m'ha semblat molt bé i aquest any ho celebraré".

"Jo sempre ho celebro. El que faig és sortir el mateix matí, a última hora. I suposo que aquest any, encara que sigui festa, també hi haurà paradetes i ens haurem d'espavilar".

CONXITA SANTOI.ÀRIA

NÚRIA PUENTES

MARIA T E R E S A LF.GARRKTA

ElJSABET M A N E N T

D'VNIKl. ANSUS

52 ANYS

20 ANYS

53 ANYS

2 3 ANYS

28 ANYS

ADMINISTRATIVA

REALITZADORA AUDIOVISUALS

M E S T R E S S A D E GASA

ESTUDIANT

ESTUDIANT

"El dia de Sant Jordi, encara que tingui previst sortir a fora, m'agrada quedar-me i participar de la festa. M'agrada voltar per les parades,i veure l'ambient, les novetats que hi ha i participar en la festa".

"Suposo que aniré a comprar algun llibre, acostumo a comprar-los el mateix dia, per la tradició. Jo treballaré el dia de Sant Jordi i per tant no me n'aniré enlloc, però és que si la festa és el 23, és el 23".

"Jo sí que compro els llibres, i hi aniré el mateix dia. El meu marit es diu Jordi i per nosaltres aquesta és una data important. Es una llàstima que caigui en diumenge, però nosaltres ho celebrarem igual".

"Hi ha anys que compro llibres i hi ha anys que no, però aquest any encara no sé si marxaré o no. Si sóc aquí, sí que hi aniré el mateix dia, almenys per mirar. I si marxo, hi aniré abans o després".

"Aquest any, com que cau dins de Setmana Santa, no crec que hi vagi. Jo durant l'any acostumo a comprar llibres i per això no és una necessitat comprar-ne aquest dia, però està bé fer-ho".

5**f&>' '

Distribució • totes las Hars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat Dades d'interès i la millor cartografia

Amb La Guia de Sant Cugat

Guies Locals

hi sortirem tots guanyant RESERVI EL SEU ESPAI

93 674 86 61


PubBciíat

ELS-í-CANTONS. Divendres. 7'd'abrildel2000

Araarnb^el

RACC tindràs

tota la informació

a casa teva

Fes-te soci del RACC. Serem sempre al teu costat. Per donar-te la millor assistència a tu i als teus arreu del món. I a més, com a soci gaudiràs de molts altres avantatges i serveis. Ara, si et fas soci del RACC a la Delegació de Sant Cugat, et regalem una subscripció de sis mesos al diari EIS i CANTONS de Sant Cugat. Retalla i porta'ns aquesta sol·licitud i cada setmana et farem arribar a casa OS4CANTONS

Nom: . . Adreça: CP: Telèfon

.Població

HS4CS22E?. ;

)&vZ^t*Z

MWWSSKSM

D e l e g a c i ó RACC a S a n t C u g a t : R a m b l a R i b a t a l l a d a , 2 0 • Tel. 93 495 50 71


EISfC4NTONS

Política

8

Dkfii/ln.i,

7 il'íihni lii! _'i 'i •'('

La casa de la vila Berta Rodríguez. Regidora del PP

"El P P de Sant Cugat té les mans lliures per pactar amb qui vulgui" JOAN SORIANO

- Sant Cugat Berta Rodríguez va estar als darrers comicis municipals Túnica dona que va encapçalar una llista, la del Partit Popular. A més, va créixer en nombre de regidors. Potser, com a premi, vuit mesos després figurava com a número tres a la candidatura del P P per Barcelona en les eleccions generals. I n lloc tan segur (|ue ara es passa el dia al pont aeri. Tanmateix. Berta Rodríguez. interpreta l'activitat parlamentària com una projecció de la seva tasca de regidora del Partit Popular, la formació que té la clau de la governabilitat a Sant Cugat. - D i r e c t a m e n t al g r a . lli haurà pacti* <le govern amb

au? - N o m é s puc dir q u e tenim l'autorització del president del Partit Popular de Catalunya, AIberto Fernàndez Díaz, i de la junta local per fer el que millor ens sembli. - Però quin és el grau ile sintonia entre Cil i PP a Sant Cugat? - En l'àmbit autonòmic, l'obligació de Recoder és aconseguir. amb el suport en tot mom e n t del P a r t i t P o p u l a r , el millor per a Sant C u g a t . La meva és fer exactament el mateix però en el marc de l'Estat, perquè al camp provincial hi ha una discriminació absoluta dels governs municipals de CiU o en els que pugui estar el Partit Popular per part de la Diputació. Com podem solucionar aquesta situació? Doncs, amb el que pugem obtenir de les administracions autonòmica i estatal. Al Congrés he sol·licitat estar a la comissió d'Infraestructures, a la d e Cultura i a la d'Indústria. - Le§ ha d e m a n a t , d o n c s , pensant localment? - Sí. Ens arriba l'AVE, cal la total restauració del Monestir i crec que a Sant Cugat s'ha de potenciar industrialment, perquè, a part de ser una zona residencial molt maca, hem d'a-

fíerta Rorln'^ur; :v/ formalitzar la seva militància al Partit Popular fa set a»\s FOTO: X. I.ARROSA conseguir que la gent de Sant Cugat visqui i treballi al seu municipi. Amb això aconseguirem q u e el comerç tiri e n d a v a n t . Aquesta indústria, però. ha de ser no contaminant. - Trigarem gaire a veure el resultat de les negociacions? - Sóc una persona de temperament molt actiu. Potser com a conseqüència de la meva experiència sindical, a mi les agonies m'agrada passar-les ràpides. No m'agrada perdre temps parlant en va, m'agrada aprofitar el present pensant en el futur. - Com es fa per passar de regidora de Sant Cugat a diputada a Madrid? - Crec que el que realment es va tenir en compte és que una persona de les comarques de Barcelona havia d'anar als primers llocs de la llista del PP, i m é s e n c a r a una p e r s o n a del Vallès Occidental. - Per què del Vallès Occidental? - Perquè la nostra comarca és, en l'aspecte econòmic, el quart territori més important d'arreu d'Espanya. Gairebé es podria considerar una cinquena prov í n c i a p e r la s e v a p o t e n c i a econòmica. El partit ha apostat molt fort pel Vallès Occidental en relació amb altres comarques.

K1 PP de Barcelona volia imprimir un estil "mes territorial" als s e u s c a n d i d a t s p e r q u è aquests puguin transmetre les inquietuds de les comarques al parlament de Madrid. - I no l'han inclòs per ser

La p o p u l a r i Eerta !

Mantenir l'entrevista amb Berta Rodríguez (Barcelona, 1 9 5 9 ) Iia costat. Madrid ba oeapat part de l'agenda d'aquesta resident » Valldoreix que coneix Sant Cugat de» d e fa 4 0 any». Casada i m a r e d e quatre fiu», ha aconseguit ser ana persona popular mercè» que a les seves mans» està la governabilitat de Sant Cugat. Encara dóna respostes de manual i és conscient de tes seves limitacions, però les supera amb treball, tenacitat i pragmatisme. Instruments imprescindibles per a qui vol deixar la seva empremta e n política. Advocada, empleada d e l'Ajuntament d e B a r c e l o n a ,

| sindicalista, mutualista.,,, aquesta polüiea lo«ai acabarà per fer-se veure./J.S.

una dona? - Al Partit Popular no hi ha quotes, es tria les persones per la faina ben feta. A Sant Cugat, el Partit Popular ha estat fent una feina de formigueta. A poc a poc, h e m anat pujant i, ara, per fi, se sent patlar del PP de Sant Cugat fins i tot a l'estructura estatal del partit. En l'àmbit de Catalunya sempre hem estat ben vistos i a Barcelona, si en tenien cap dubte, ara ja no cl tenen. - Vostè es regidora i diputada per primera vegada. Podrà combinar les dues tasques? - El pont aeri fa meravelles. He perdut completament la por a l'avió. - Però on passa més temps? - De m o m e n t , passo més temps a Sant Cugat. Aquesta s e t m a n a , p e r ò , e n s d i r a n el temps que hem de passar a Madrid i les comissions que finalment ens assignen. No crec que l'activitat parlamentària m'impedeixi dur a terme la meva tasca com a regidora. - Com definiria el grup municipal que vostè encapçala? - Crec que és un e q u i p perfecte, molt ben engranat. Comptem amb l'experiència de Jaume Tarragó que serveix de fre a l'espontaneïtat dels altres.

Dediquem moltes hores a la tasca de regidor i en poques paraules ens e n t e n e m . Les nost r e s r e u n i o n s són molt pràctiques. - Es fàcil el tracte amb Recoder? - Sí, és una persona de tracte afable q u e sap escoltar. És un cavaller; dialogant, reflexiu i prudent. Encara que, d'entrada, pot semblar una mica jactanciós. De tota manera, no li envejo el que ha rebut. Amb tot el que s'ha arribat a trobar, no voldria el seu lloc ni regalat. - Què ü agradaria aconseguir al Congrés per a Sant Cugat? - Els temes de l'AVE i el Monestir són, per mi, dues prioritats. També aconseguir el jutjat per a Sant Cugat. La qüestió del Monestir inclou, per mi, la restauració del temple i la vianantització del centre per potenciar el comerç, que és la vida de Sant Cugat. Posar les condicions per potenciar-lo depèn de les administracions públiques. Puc contar una anècdota? - Endavant. M'envien un telegrama datat el 17 de març a les Un quart de deu del matí. El vaig rebre el dilluns dia 20 cap a tres quarts d'una del migdia. 1 el servei de Correus a Sant Cugat està arreglat? Quatre dies per rebre un telegrama. Aquest és un altre exemple local d'algunes de les coses que l'administració ha de resoldre. - També són demandes 'clàssiques' les instal·lacions esportives i la inversió als districtes. - Tots hem coincidit en aquestes d e m a n d e s . La construcció d'instal·lacions esportives i la urbanització dels districtes són assignatures pendents que s'han de resoldre de forma prioritària. Perquè, per més que d'Ossó digués que "Sant Cugat és un hotel de cinc estrelles", sembla que hi hagi santeugatencs de primera i de segona. A mesura que es va entrant a Collserola se'n van perdent. - Variarà el PP la seva posició respecte a Torre Negra? - N o hem variat la nostra posició inicial. Mantindrem la protecció de Torre Negra. Aquesta és una decisió que es va prendre de manera col·legiada i que, per tant, respectem i respectarem.


Política

E L S / C - W T O N S Drenares. 7 (Tubríl (M 2000

P a c t e s

Recoder desmenteix que hi hagi un principi d'acord de govern amb el P P

ERC farà dues proposicions no de llei E. B. - Sant Cugat -

EIs populars desmenteixen la informació publicada pel 'Diari de Terrassa' D i s s a b t e p a s s a t el Diari

de Terrassa

publicava que Con-

v e r g è n c i a i U n i ó CCiU) a c a b a v a de t a n c a r u n a c o r d a m b el P a r t i t P o p u l a r ( P P ) e s p e c i f i c a n t els c a n v i s al c a r t i p à s m u n i c i p a l , p e r ò s e n s e r e v e l a r q u i n a e r a la f o n t d e la n o t í c i a . C o n v e r g è n c i a ha n e g a t q u e existeixi a q u e s t p r i n c i p i d e pact e , m e n t r e q u e U n i ó t a m b é h o ha d e s m e n t i t . P%r la s e v a b a n d a , la portaveu municipal d e l PP, Berta Rodríguez, no s'hi ha volgut pronunciar, p e r ò el president local d e l p a r t i t , Franc e s c Llatjós, ho ha q u a l i f i c a t d e " g l o b u s s o n d a " .

EMILI BKIXA

- Sant Cugat -

"No puc confirmar en absolut la informació que publica aquest diari". Així responia l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder a la notícia del Diari de Terrassa sobre el principi d'un pacte per formar un govern municipal estable a la ciutat. L'alcalde ha repetit el q u e va d i e n t últimament: "Sempre he dit que en el moment en què signi un pacte el comunicarem i el farem públic". D'aquesta manera desmentia que per part de Convergència i d'Unió hagin ratificat l'acord a les assemblees respectives, i assegurava que, si es produís un pacte, "l'alcalde hauria de signar un decret de cartipàs, cosa que no s'ha produït en cap cas". Per la seva banda, el president del PP local, Francesc Llatjós, ha rebut la notícia amb sorpresa i ha apuntat que "puc assegurar que no hi ha res". També ha reiterat que estan a l'expectativa

que CiU estableixi vies de diàleg amb ells. T a n t el p r e s i d e n t local d e C D C , Ramon Bonastre, com el seu homònim d ' U D C , Joan Recasens, s'han mostrat incrèduls amb la informació, que repassa totes les carteres i avança un organigrama amb canvis que afecten cl cartipàs actual. Al seu torn, la portaveu municipal del PP, Berta Rodríguez, no s'ha volgut pronunciar al respecte, i no ha negat ni desmentit que hi hagi un inici d'entesa entre els dos g r u p s . Tot i això, R o d r í g u e z manté que existeixen converses amb Cil". Recoder ha relacionat la notícia amb l'aprovació dels pressupostos, assegurant que "s'especula aprofitant l'avinentesa de l'aprovació dels pressupostos i hi ha qui es pensa que té molta informació" i la fa pública a través de la premsa. En aquest sentit, la notícia apareguda al Diari de Terrassa en cap moment revela les fonts de la informació. Segons el periò-

V a l l d o r e i x

La zona de Festació focalitza les queixes de l'oposició E. B. - VaMorebi -

El soroll que produeix l'autobús, el pàrquing i el bar de festació i l'aixecament de voreres per a la instal·lació de canalitzacions de gas van ser els punts més destacats del ple de l'Entitat Municipal Descentralitzada ( E M D ) de Valldoreix, celebrat la setmana passada. Els veïns de la plaça de l'Estació dels Ferrocarrils Catalans es queixen del soroll que fa l'autobús durant el temps d'espera entre sortida i sortida, a més de la contaminació ambiental. A partir d'ara, el vehicle de servei

públic s'esperarà a la plaça de Can Cadena. Tambés es queixen pel mal accés p e r a minusvàlids de l'estació, que es millorarà amb la construcció d'una vorera que reduirà el nombre de places de l'aparcament. La supressió del bar de la mateixa estació va ser un altre dels temes que l'opocició va tractar al plenari del districte. D'altra banda, els afectats per l'aixecament de voreres per instal·lar canalitzacions pel gas van avisar dels possibles perills de caigudes que es podrien produir a partir dels forats que ha deixat la companyia privada que ha realitzat l'aixecament dels carrers.

V.tilralde Lluís Reroder F:X.L.

dic, a l'Ajuntament es crearia una nova regidoria, de Política Social i Serveis (íenerals, que encapçalaria Mercè Conesa. A l'àrea de Presidència i Benestar Social hi hauria Joan Recasens, actual tinent d'alcalde de Descentralització, càrrec que passaria a ostentar el regidor del PP J a u m e Tarragó, i que es diria Parcs i Descentralització. La portaveu del PP, Berta Rodríguez, seria la titular de l'àrea de Serveis Urbans. Els altres regidors del PP ocuparien l'àrea d'Hisenda (Martí Garcia) i la d'Esports (Alfredo Bergua, compartida amb Jaume Tubau). Finalment, Pasqual d'Ossó passaria a capitanejar l'àrea de Pro-

La

moció Econòmica. El diari en qüestió ha mantingut des de dissabte, quan va sortir publicada la informació, la seva postura, afegint que manté amb vigència tot el que ha publicat, que "es basa en fonts de total solvència". El rotatiu apunta que l'assemblea d ' U D C és l'única que queda per ratificar l'acord, cosa que Recoder ha negat: "Ni tan sols hi ha hagut ratificacions per part de les assemblees". A l'assemblea i a l'executiva de C D C , Recoder va demanar "llibertat i confiança per poder arribar a un acord" que possibilitaria l'aprovació dels pressupostos municipals.

F l o r e s t a

Veïns i oposició demanen que es reuneixin les comissions de treball E. B. - la Floresta -

Igual que al consell de districte de Mira-sol de la setmana passada, al de la Floresta es va palesar un malestar perquè de les sis comissions de treball que hi ha al districte només se n'han reunit dues. Es per això que tant els veïns com els grups de l'oposició van demanar a l'equip de g o v e r n q u e es r e u n e i x i n "molt més sovint", ja que no ho han fet des del d e s e m b r e de l'any passat. En especial, volen que es reuneixi de manera urgent la de pressupostos. El tinent d'alcalde de Ciutat

Sostenible, Joan Carbó, va comprometre's a estudiar conjuntament els problemes d'urbanisme de la Floresta, per tal que d'aquí a un any s'hagin determinat quines actuacions s'han de realitzar. Carbó va explicar que s'ha de fer una nova cartografia de la zona i modificar el Pla General Metropolità, q u e data de l'any 1976 i que ha quedat "desfasat". La millora del servei d'autobús va ser una altra d e les p e t i c i o n s q u e el col·lectiu veïnal va plantejar al consell de districte; una millora que passaria per augmentar el nombre de vehicles, així com les parades del recorregut, a més de la seva ampliació.

La construcció del futur túnel d'Horta i la conversió de la línia ferroviària que va del Papiol a Mollet són els punts que la secció local d ' E s q u e r r a Republicana ( E R C ) vol traslladar al Parlament de Catalunya en forma de proposició no de llei. L'objectiu de la formació és sumar-se a les aprovacions dels municipis afectats per les d u e s p r o b l e m à t i q u e s , i fer pressió p e r q u è , en el cas del túnel, no es dugui a terme, i en el cas de la conversió de la línia de Renfe de mercaderies a passatgers, el ministeri de F o m e n t hi doni la llum verda. L'acte de presentació de les d u e s p r o p o s t e s va c o m p t a r a m b la presència del d i p u t a t republicà del Vallès, Joan Ridao, a més del portaveu municipal, Eduard Pomar. Ridao es va m o s t r a r e n " o p o s i c i ó frontal" a la proposta de construcció del túnel p e r q u è suposaria la "urbanització defin i t i v a d e la s e r r a de Collserola". Segons el d i p u tat, tampoc no s'ha demostrat q u e la via d e s c o n g e s t i o n a r à Barcelona, sinó "al contrari". Un altre dels motius pels q u a l s hi e s t a n e n c o n t r a és p e r q u è es tracta d'una via de peatge, un " e l e m e n t pertorbador i antisocial", deia Ridao. Pel que fa a la línia PapiolMollet, F2RC insta el govern a fer públic un estudi ja exist e n t de la d e m a n d a de la línia.

El PSC prepara el Novè Congrés del juny RKDACCIÓ - Barcelona -

La limitació a dos m a n d a t s en càrrecs públics i orgànics i l'augment de la presència de la dona en el món polític'i social -"democràcia paritària"són dues de les propostes d'esmena que el Partit dels Socialistes ( P S C - P S O E ) santeugat e n c p r e s e n t a r à al N o v è Congrés del partit, q u e se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de j u n y d'enguany. Els socialist e s , a l'assemblea d e la setmana passada, van decidir que prendrien mesures administratives per no allargar els seus mandats interns o de representació, per fer-ne una renovació efectiva. Els casos excepcionals -fins a tres m a n d a t s - els regularia el Con-


US 4CANTONS

Ooinió «flL.

10

r/ir/rcs. 7 r/'a/iri/ r/f/ JÍ hh?

d i t o r sa i

ELS CANTONS Setmanari nulepeiuleïu de Sant ( -ULÍ.II del Villès Local <®> Premsa de Sant Cugai. SL. C.tiri-r .Vint •\ n ii»iiL,-tJ-44. nSI'-'ll S.ni: C H I M I J t l Villes I c l . ' t í S,s>>i,; s j 1 iv * M '.74 j u 24 l·ilum c-lcar.uiK.! I · i i p ,•••• il.iv\c.i ^.n,;,..!»!vim.it VlrL·i,.i d a l [ i i u K . i cl-4*. .,ru .',M<MI :>.HIIMIL;.II u m i

Responsabilitats

Consell d'Administració Kami·ii (ir.ui ipresidciu) Josep M. t Ulueri/.o. IVre I\M]tierda i \ a \ ter Pornells (eihtnr delc^aO Director Josep Maria \alles

Redacció T r i n a \\v la M'tmaiia: I1.-ter ('astanvec Polit i r a : l.nuü fiell.i i Joan Sun.inn; O p i n i » : Josep M. Villés: SoWrluí: l.stei (l.ist.inver i Ma<;da Méndez; K n l u r n : l'.mih Bella; Kf-oiHiniia: foui Mnnteneuru i Joan Soriano; ( j i l l u n i : ' [ M I I I \l('iueneL;io; K-.|M»r|H: \ l e \ l a ' ) p e / ;

Comercial ('.anneii K\ iral.ir

Consell Editorial Raïm ui ( i rau i president i, Josep M. (lahren/o <\ k e president». Vietm Alevmdre. ITaneese ( iarbó. I ordi (:.isav Narus < iastamer. Albert de Pablo, Y m e r l-ornells. R/^eli iViIró. H.unnn Pros, I.luí- I'UIL;. l'indi Kené. Mi'in>crrat Rnmbau. Pau, Soler. J^-ep A. TeiMiló, Joan Tortosa, |(i-e[i M San- Tra\ e, loan Tn>\anu. Núria Xabala, Manel l'anio i IVpa Martín

Subscripcions Smda (i.itne/

Fotografia Viu l. rrosa i l'.diiard l'.inn Disseny i maquetació Joan í'nenes i Marta í .'abrol

Correcció B l a n c a Pi

Impressió K n n m p r c - T e l . ' ' ^ 40 US MS

Distribució MaiIniLi Vallés S I , . Tel. >M 1* 71 DipoMt k - a l . C M U V ' M

( = )ACPC

/%J^9oMf,, 0 ' Mwce Rodorciio. S. Locol 7 W. f a i 58» 23 71 Sant Cugat

Distribució d'fil.S 4 CANTONS als subscriptors

N

o serem nosaltres qui qüestionarem el movimet okupa, però aquest tema obliga a una reflexió de tots: administració, polítics, ciutadans i, és clar, okupes. Cal dir, però. que s'ha deixat passar massa temps. Ha passat més d'un any des que un grup de joves va decidir okupar la masia de Torre Blanca, un edifici de propietat municipal o dit d'una altra manera, de tota la ciutadania de Sant Cugat. Massa temps de no trobar una solució consensuada. L'Ajuntament diu que l'ordre de desallotjament respon a la manca de seguretat de l'edifici. Motiu més que suficient per abandonar-lo. Si no es fa immediatament, aleshores els irresponsables potser seran els joves que continuen sota el sostre insegur de la masia, tot i que pocs anys enrere la Generalitat es va gastar 25 milions de pessetes en afermar-la. La llàstima de tot plegat és no haver aprofitat tot aquest temps tïokupacióper definir el futur ús d'una masia descuidada que ja està envoltada d'edificacions noves. Ks clar que si només es pretén la marxa dels joves per un tema de seguretat, només cal assegurar la masia i que els joves hi tornin una vegada remodelada. Kl que és clar és que cal un projecte que defineixi la utilitat d'aquest edifici municipal per ral que se'n pugui treure el màxim profit. A Sant ( -ugat hi ha un munt

r e e s

d'associacions i entitats que o bé se'ls ha fet petit el local o bé no en tenen. Fer un hotel d'entitats no es cap bestiesa, més aviat una necessitat social. Com també ha quedat palesa la necessitat d'un espai alternatiu per als joves dels 16 a 25 anys, que a banda de bars i discoteques no tenen on ubicar-se, on programar i fer activitats, on reunir-se i xerrar dels temes que els preocupen. Potser el millor diàleg que l'Ajuntament

Potser el millor diàleg entre Ajuntament i yokupes' és aquell que condueixi a saber quines són les necessitats dels joves entre els 16 i 25 anys i actuar en conseqüència

hauria d'establir amb els okupes o aviat exokupes és j u s t a m e n t aquell q u e condueixi a esbrinar la millor manera de fer quelcom per als joves d'aquesta franja d'edat. Conèixer-ne les inquietuds i actuar en conseqüència dins les possibilitats municipals. 1 na vegada més també cal dir que els partits polítics no s'haurien d'apuntar a

els

mogudes d'aquest tipus per sortir a la foto i poca cosa més. No es pot utilitzar un desallotjament per fer-se notar. Cal ser responsables, no utilitzar els joves ni que aquests es deixin utilitzar. Per altre part, recordem que els desallotjaments més sonats han estat protagonitzats en ciutats on governen els socialistes. com la ciutat veïna de Terrassa o Barcelona. L'ocupació pacífica d'immobles no havia estat mai delicte a l'Estat espanyol amb una excepció: el Codi Penal de la dictadura de Primo de Rivera, en què aquesta conducta es va tipificar per combatre els agricultors que ocupaven els cort/Jos dels senyorets andalusos (la terra per a qui la treballa, e t c ) . La República va abolir aquest delicte i el franquisme no el va reintroduir. L'ocupació pacífica d'immobles no torna a ser delicte a l'Estat espanyol fins al 1995, any en q u è s'aprova l'anomenat Codi Penal de la democràcia, patrocinat pel PSOE i aprovat amb els vots a favor d ' U ' (en què aleshores s'integrava IC). HI moviment okupa no es pot trivialitzar i és necessari que totes les parts agafin el toro per les banyes i obrir un debat sobre què s'ha de fer amb els espais abandonats i degradats; el moviment okupa pot ser una solució, però, com tot, ben estudiat. Les millors solucions, però mai no agraden a totes les parts.

l e c t o r a

Kls textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà si«nar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin c l domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. l'.I.S 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dtet de resumir-los quan ho consideri oportú.

Adéu al nostre bon amic Josep Martí Des q u e vas faltar al Casal a causa de la teva malaltia, han p a s s a t m o l t d i e s . La t e v a absència l'hem suportat a m b p a c i è n c i a , i h e m e s p e r a t la teva recuperació i reton a m b n o s a l t r e s . Avui e n s han comunicat la teva mort. La teva p è r d u a d e gran a m i c i c o m pany, disposat s e m p r e a ajudar a tots i en tot, deixa en els nostres cors un gran buit q u e res ni ningú podrà ocupar. E t r e c o r d e m s e m p r e c o m el col·laborador desinteressat

q u e vas ser. Recordar-te com l'home q u e a m b més gentilesa va regalar flors i plantes a totes les senyores d'aquest Casal. Recordar-te per tantes coses b o n e s q u e vas fer, per la teva lleialtat com a amic i per

«****(,„

la teva esplcndidcsa en tot el q u e feies i amb tots. Moltes més prodríem dir del teu bon fer en a q u e s t Casal de G e n t Gran de Sant C u g a t , però la pena i la tristor ofega les nostres paraules. Adéu, bon amic.

Q u e allà on vagis trobis e n t r e les flors tan e s t i m a d e s per tu el p r e m i al teu bon tarannà.

Amics del Casal i Roser

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal BELL i& jétipCfATS Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral *»!«>*• Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 1784*Fax93 Serveis 590 30 10Jurídics • 08190 SANT CUGAT

Sopar Creu Valldoreix

Roja

Ateses les r e p e t i d e s trucades d e socis i simpatitzants de la Creu Roja, en el sentit de per q u è n o c e l e b r e m el s o p a r anual de germanor, ens cal fer saber q u e la Creu Roja de Valldoreix celebrarem aquest sopar el dia 19 del mes de maig vinent, i en serà la 18a edició. D o n a r e m més notícies de tot això més endavant. La Junta


Opinió

ELS /CANTONS Divendres, 1 d'abril del 2000

C a r t e s

d e l s

n

l e c t o r s

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

A Josep Candu

Canals

de

Cal

Benvolgut senyor, Vaig llegir amb plaer la seva carta en aquest mitjà en què feia referència al meu article sobre les declaracions del conseller Triadú, i s'afegia a les crítiques referents a la conversió del poble en una ciutat dormitori despersonalitzada i que perd les arrels. Sostinc i sostindré que per compactar una comunitat no hi ha res pitjor que dcclarar-la "plat de segona taula ja que no es pot residir a la vila de naixement i on es desitja tornar" (Barcelona), i crec que vostè és del meu parer. Admiro l'íntim orgull que té per les arrels de la seva família representades per la seva casa pairal de procedència i com a nouvingut (més aviat, retrobat, ja que vaig viure a Sant Cugat durant 3 anys de la meva infantesa). Crec que contràriament al que fa la majoria de gent, he intentat per diverses vies penetrar i introduirme en el teixit social i associatiu del poble, ja que és l'única manera possible d'entendre'n les in-

col·legi, el Pla i Farreras, i després a l'estació dels FGC per anar cap a la feina a Barcelona. En el trajecte del col·legi a l'estació passo pel darrer tram de l'avinguda Francesc Macià i, tot lliurant la carena del carrer de la Torre, obtinc una espectacular perspectiva de la rambla del Celler. I cada dia em pregunto, com pot ser que deixi enrere el Desert de Coll Fava i entri al Paradís de la rambla del Celler quan tot és la mateixa població i ambdós barris són de nova creació? La resposta rau en el reg automàtic. Us heu fixat en la diferència que hi ha entre les gespes i els pollancres de Coll Fava, tots secs i sense fulles, respecte a la verdor resplendent dels parcs de la rambla del Celler? Doncs efectivament. Coll Fava Joan Garriga i Balcells no està provist de sistemes de reg automàtic. Els promotors s'ho van poder estalviar gràcies a la permissivitat de tot el nosParadís i Desert tre consistori en ple. En canvi, per alguna raó desconeguda, la Cada dia al matí surto de casa amb el cotxe, a Coll Fava, per rambla del Celler gaudeix d'un anar a deixar la meva filla al reg programat i perfectament

quietuds. És per això que comulgo plenament amb els seus pensaments i el felicito novament per la manera d'expressar-los. I és que segueix ben vigent la dita que "qui perd les arrels perd la identitat". Així doncs, és ben legítim que el col·lectiu de, permeti'm l'expressió afectuosa, potes negres de la ciutat adoptin una actitud bel·ligerant davant els qui entenen Sant Cugat com un dormitori. Com deia un titular de la premsa local, "Ja som 58.000". Però 58.000 què? Dorments o ciutadans? Si seguim així, aviat podrien fer unes enganxines per als cotxes que diguessin: "Jo també DORMO a SANT CUGAT... i tu?". Rebi una salutació ben cordial.

La

dissenyat que li aporta la humitat necessària per erigir-se en el Paradís de Sant Cugat. Jo vaig triar viure a Coll Fava esperant gaudir d'un Paradís que em van vendre, promotors i Ajuntament, i en canvi cada dia m'he de lamentar viure en un Desert on els arbres em miren assedegats.

democràtica, i més quan la demanda ha vingut precedida, curiosament, després del pacte polític amb el PP, a la nostra localitat.Torre Blanca ha estat funcionant durant un any fent tot tipus d'activitats, com teatre, xerrades, conferències, concerts, jornades solidàries, jornades amb esplais i caus, i un llarg etcètera. L'Ajuntament ha deNarris Parés i Burgués cidit tallar d'arrel aquest projecte d'autogestió assembleària, dominat per aquesta febre especulativa que caracteritza el Desallotjament de Torre nostre municipi, on preval Blanca l'estètica per sobre de l'ús soDes de l'Assemblea d'Esquerra cial de la propietat. Des d'EUiA Unida i Alternativa de Sant Cu- hem denunciat i denunciarem l'especulació del sòl i la falta d'gat volem denunciar l'intent de habitatge assequible per a la jodesallotjament de la masia okuventut de Sant Cugat. Per tot pada de Torre Blanca per part de l'Ajuntament, trencant d'a- això, demanem la immediata requesta manera qualsevol tipus tirada de la demanda i l'obertude diàleg i impedint l'autoges- ra d'un diàleg amb l'assemblea tió i ús social que s'ha fet d'a- per tal que Torre Blanca pugui continuar sent un casal social questa casa. L'Ajuntament ha demandat per via civil tres per- okupat. sones, a més. reclamant un milió de pessetes per danys i desperfectes. Creiem que aquesta Assemblea local d'Esque/ra no és una manera de fer gens Unida i Alternativa

l l o t j a

S e v e r

Em sento un 'pagano

e n

T i t o

w®*

í

M'.Rft ...

\_ X

FONTCUBER'I'A

a sé que en català aquell que paga es un pagà i no un pagano. Però l'expTe'ssió castellana la trobo més adient oressi perquè té les connotacions exactes sobre el meu estat d ' à n i m . Un pagano és aquell a qui li toca pagar. El que le diguin. Sigui just o injust. Aquell que no té cap dret a protestar. Aquell a qui li diuen "calla i paga". L'obliguen a posar la mà a la cartera i pagar, sense poder demanar explicacions. Un pagano es la representació d'aquella dita popular de "cornut i pagar el beure". Em sento un pagano moltes vegades però encara més quan veig els pressupostos generals de l'Estat o de qualsevol ens públic que financio junt amb tots els habitants d'aquest país i d'aquest Estat que paguem impostos. Els pressupostos de l'Estat espanyol m'esgarrifen. Els de la Generalitat em deixen bocabadat. Primer, perquè veig que les promeses electorals que van fer buscant el nostre vot no es reflecteixen després en els pressupostos. Fan el que volen dels nos-

j

tres diners. Segon, perquè veig que la seva capacitat d'endeutament és il·limitada. Això de l'endeutament públic es vergonyós. S'hauria de regular per llei perquè els governants no s'endeutin sense motius justificats, encara que sigui difícil determinar quins són "motius justificats". Segons El País, la Generalitat augmentarà el deute fins a 1,37 bilions aquest any. Pot justificar-se aquest endeutament? Ho dubto. Sabeu quan ens tocaria pagar a cada català per aquest deute? Feu números. Només cal dividir-ho per 6 milions. Si aquest endeutament fos d'una empresa privada (evidentment una macroempresa multinacional), faria temps que els seus dirigents serien al carrer (segurament sense cap stock option). En aquest país passa el contrari, se'ls renoven el càrrecs perquè segueixen endeutant-se. I endeutar-se no deixa de ser, com a mínim, el reflex d'una mala gestió. Mireu, quin contrasentit. Si un de nosaltres deixa de pagar una hipoteca, perd

el pis. Si l'Estat espanyol (i els autonòmics, o d'altres ens públics) no tenen diners per pagar els seus deutes, els donen més crèdit pagant, això sí, els seus interessos que, en definitiva, també els paguem nosaltres. Evidentment es tracta d'un tema molt complex que fa pensar. A mi m'ha fet pensar molt el deute acumulat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3 i Catalunya Ràdio). En els darrers deu anys el seu deute ha passat de 12.564 milions fins a 105.000 milions. Aquest és el deute després d'haver rebut subvencions i dels seus ingressos per publicitat. És a dir que, de fet, sense subvencions, encara seria més gran. El nou director general va declarar l'altre dia al Parlament que es compromet a fer que no augmenti el deute perquè considera que els 105.000 milions no han d'anar a càrrec de la Corporació, és a dir, que l'hem d'assumir tots els ciutadans, rascant-nos la butxaca. Enteneu ara perquè em sento un pagano?

si

i ne

r7 y f

= V

'FA vi/

"^1

(/ ,

i

j '{, I

J

\

r

A— f

HS4CANTO]>©

AIRTOUR

"«I diari de Sant Cugat"

"Catalunya des de l'aire" Excursions en avioneta, només per 7.500 ptes. Informació: 666.42.81.42 http://airtour.pvirf.com e-moil: oirtourCairtel.net

ets4cantonsetotsantcugat.com


12

Opinió

ELS4CANIONS Divendres, 7 d'abrildel 2000

El

s o t e r r a n i

De guerrillers a diputats i alcaldes MARC NINYEROLA I KRISTIAM HERBOLZHEIMER

E

l 1989 el front Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) va estar a punt d'assolir el poder per les armes, tal com ho havien fet deuanys abans els seus companys revolucionaris nicaragüencs. Els bombardejos indiscriminats del govern contra barris marginals de la capital van fer retrocedir l'ofensiva final quan pràcticament tot el país ja estava sota domini guerriller. Tres anys després es van signar els acords de pau entre el govern i la guerrilla. Els primers admetien la seva incapacitat de controlar la revolta social malgrat l'immens ajut econòmic i militar dels EUA i, per la seva part, la conjuntura política del "nou ordre mundial" de l'era Bush restava suport internacional al moviment guerriller. Es va reformar la constitució i, entre altres novetats, es va crear la Policia Nacional Civil integrada per membres desmobilitzats de l'antiga Guardia Nacional, l'exèrcit i la guerrilla. L'FMLN es va convertir en partit polític. L'antic escenari de la batalla entre la

dreta i l'esquerra, fins fa poc encara lliu- flicte ha comportat la reducció de la rarada amb les armes, es va tornar a produir dicalitat dels discursos i de les pràctiques dels dos bàndols abans irreconciliables. el 12 de març passat, aquesta vegada a les urnes. I l'FMLN, després de 8 anys Malgrat la resistència dels nuclis més a l'oposició, ha guanyat les eleccions a durs d'ambdós partits, l'extrema dreta es veu abocada a mol'Assemblea Legisderar-se per concórrer lativa, al Parlament en eleccions d e Centreamericà i les alcaldies de la majo&' reP*€ "6 l rMLlv Serà mocràtiques, i lague ria de les principals demostrar ÇUe té Capacitat de r r i l l a Í a abraça un dis curs socialdemòcrata. ciutats del país. millorar les condicions de La població, en paEl més sorprenent ral·lel, es torna cada d'aquestes eleccions vida de la població i de cop més escèptica. El ha estat la pràctica concertar una política de baix índex de particiabsència d'incidents pació (un 40%?) no és destacables a la jorgovern amb els sectors només una consenada electoral. Els 300 observadors in- econòmics i Voposició política qüència de la complexitat del sistema ternacionals desple'; electoral, sinó de la gats pel país hem pogut constatar com creixent desconfiança els petits conflictes que es produïen en en els partits polítics per resoldre els alguns centres electorals eren resolts de enormes problemes que afronta la maforma educada i fins i tot cordial entre joria pobra del país. els membres dels diferents partits. El principal repte que tindrà l'FMLN és demostrar que té capacitat de millorar La reducció de la intensitat del con-

El

les condicions de vida de la població i de concertar una política de govern amb els sectors econòmics i l'oposició política del país. Un repte que en el context de la globalització econòmica sembla impossible d'assolir. La desmobilització ciutadana potser és un reflex intuïtiu de la certesa que el poder ja no està a mans dels partits polítics, sinó del Fons Monetari Internacional, del Banc Mundial i de les empreses transnacionals amb seu als països del Nord. I mentre aquestes àrees de poder no estiguin sotmeses a les regles de la democràcia i segueixin dictant les polítiques econòmiques i socials mundials i empobrint els països del Sud, les alternatives polítiques nacionals, sobretot als països petits i empobrits, tindran un marge de maniobra molt reduït. Marc Ninyerola i Kristian Herbolzheimer Grup de Natura del CMSC. Observadors internacionals a les eleccions d'El Salvador

p o r x o

Pomeüs de joventut MARTÍ OLAVA

L

a nota és clara i concisa: "El moviment Els Pomells de Joventut, fundat el 1920, queda prohibit pel seu caire catalanista per ordre governativa de la dictadura de Primo de Rivera". A la fotografia, noies i joves, nens i nenes; elles, amb la característica caputxeta blanca que, usada com a mantellina, encara algunes es van atrevir a portar quan anaven a missa.

Va durar poc. L'ordre específica no es va fer esperar: aquella caputxeta era un símbol catalanista i el seu ús també es va prohibir de manera contundent. (Vegeu Sant Cugat 100 anys, de Montserrat Rumbau i Tomàs Grau, pàgina 30, any 1923). Els Pomells van durar tres anys, només. I en aquest curt període de temps va arribar a haver-n'hi un miler escampats per tot Cata-

lunya. A Sant Cugat, que jo sàpiga, dos: "Sant Medir" i "Garba de Flors". I en aquest darrer, mig centenar de noies amb cognoms d'inconfusible filiació santeugatenca. Algú podria preguntar, per anar al gra: què hi havia darrere d'aquest moviment? Jo, en aquest articlet, només diré qui: Josep M. Folch i Torres, que convoca el moviment mitjançant una crida

al peu d'una de les seves "Pàgines viscudes". Era el mes d'octubre de l'any 1920. Aviat en farà vuitanta. I també ben aviat en farà cinquanta de la mort de l'autor. Hom es proposa commemorar les efemèrides i arreu de Catalunya, tot just coneguda, la intenció, ja s'hi programen actes (teatre, conferències, exposicions, etc.) A Sant Cugat, per ara i grà-

...TOT I QUE. AVUI LA FUSIÓ DE ? t y a AMB CONTINENTE REPRESENTI EN EL NOSTRE MUNICIPI UNA CONCENTRACIÓ EN EL COMERÇ QUE HO ÉS PERMÈS VER LA N0RMAT1VA...ELS HE DE DIR QUE HO HAN DE PREUCÜPAR-SE PEL FUTUR?»

AIXÒ SONA A UN ALTRE CENTRE COMERCIA.!. *U("°T ENTRE SANT CUGAT I CERDANYOLA A LA MÍNIMA OPORTUNITAT

QÜE TINGUIN ff

W l Ï0TENCIAL t>E CLIENTS, HO P ?ER TANT... TRANaUlLUSSSS! f TENIM LA COSA CONTROLAPA PERQUÈ NO HI HAGI ABUSOS PE PODER...! TANT, NO FALTARIA.

Martí Olaya és el President del Patronat de la Fundació Folch i Torres (Palau de Plegamans)

BüFAAAÜ -WtuéK V

... ÏENSIN OUE OFICIALMENT SANT CUGAT HA PE CRÉIXER FINS A 7 5 . 0 0 0 HABITANTS SEGONS DIUEN ELS POLÍTICS... PERÒ, ENTRE EL QUE DIUEN AQUESTS I EL QUE REALMENT VOLEN ELS LOBEYS FINANCERS, BANCS, ESPECULADORS, ETC, TENIM UN MARGE DE DESVIACIÓ QÜE FAftA ARRIEAR EL CREIXEMENT FINS A NORANJA MIL HABITANTS P' AQUf A 2 5 ANVS. A l X O ROL

cies a aquella fotografia de la qual hem parlat, potser ja s'ha obert algun calaix de la vella calaixera i bo i acaronant una caputxeta blanca, s'ha tributat un record emocionat a l'àvia que tants anys la va tenir guardada.

(^aetítvSt?


ELS •/•CANTONS Dnndres, 7 d'abril del 2000

L ' u f l

d 0

bou

Immigració: Una reflexió necessària IAUMK TERRIBAS

E

ls darrers t e m p s a casa nostra estan posant sobre la taula la presència massa sovintejada de grups violents irracionals que es manifesten agredint aquelles persones q u e per diferents motius viuen i treballen a Catalunya. Aquest fet, però, cal que ens faci reaccionar en un doble sentit que m'agradaria comentar des de vessants ben diferents, que són: els Drets Humans, l'Ètica de la Solidaritat, la n e cessitat econòmica nacional i la insuficient llibertat actual de Catalunya per actuar.

Necessitat e c o n ò m i c a nacional Cap de nosaltres pot dubtar q u e fent una reflexió honesta de les causes de la immigració a Catalunya i a altres països és el seu d e s e n v o l u p a m e n t i la lògica d e m a n d a de mà d'obra q u e el mateix país no pot cobrir, fonamentalment per manca d'un creixement demogràfic adequat i t a m b é per la manca d'adequació

HI més trist, però, és q u e malgrat la realitat que vivim, molts no t e n e n la dignitat de reconèixer els errors i segueixen negant l'evidència d'una Catalunya que ha assumit el consumtsme sistemàtic i irracional en lloc d'una reconstrucció nacional seriosa des del més profund sentiment individual i familiar. Tot això ve a t o m b perquè juga un pa-

Drets Humans Aquesta Convenció Internacional que vull pensar q u e és acceptada per tothom al nostre país, reconeix a tota persona la llibertat d'escollir el lloc de residència i treball per ella mateixa i la seva família, i en conseqüència, llevat de grups marginals prou coneguts d'ideologia antidemocràtica i violenta, no fóra congruent negar aquest dret en l'actual situació política a Europa. Una altra cosa és q u e existeixi t a m b é una certa reticència entre gent d e molts diferents estrats de la nostra societat q u e no veu amb bons ulls el creixement de la immigració i subtilment menystenen i subvaloren aquestes persones. Així doncs, en principi caldrà estar amatents també de cara a aquestes actituds poc democràtiques en tant que afecten la convivència desitjada per la majoria. Cal tenir molt present que aquest dret a la lliure elecció de residència, gairebé sempre és exercit pels forçats a marxar de la seva terra, a conseqüència de la injusta distribució de la riquesa i del treball entre el Nord i el Sud de l'hemisferi. D u b t o molt q u e ningú decideixi allunyar-se d e la seva terra, família i cultura per pur caprici. Tots sabem que això es fa per necessitat de sobreviure en la immensa majoria dels casos. 1/Ètica de la Solidaritat Si acceptem el fet esmentat de la decisió a traslladar-se d'un país a l'altre per sobren iure, caldrà acceptar per motius simplement humanitaris, que estem davant l'obligació o exigència ètica de ser solidaris amb tots aquells que s'han vist privats d'una ocupació de vida digna a la seva terra i trien la nostra per cercar l'acolliment a canvi del seu treball i el «respecte a la nostra cultura". D'aquí que crec oportú parlar de l'Ètica de la Solidaritat que considero directament lligada al respecte que mereixem com a poble mil·lenari; al meu entendre aquest es el desllorigador de la nostra capacitat d'acolliment. Si això es compleix i el nostre tracte és igualitari a m b ells, crec que la justa correspondència per part d'ells és un absolut respecte a la llengua i la cultura catalanes en el seu sentit més ampli.

tacions personals dels grups violents que capitanegen les agressions i les manifestacions de carrer, en el seu idioma i en la seva idiosincràcia i n d u b t a b l e m e n t incompatible amb el tarannà català. Qui pot tenir interès a desprestigiar Catalunya davant l'opinió pública a m b actuacions com la de Terrasa o la del Maresme de fa pocs mesos? Finalment, voldria oferir als nostres lectors unes frases referides a la immigració q u e faig meves, de l'il·lustre bergadà Mn. Josep Armengou. autor del llibre Justificació de Catalunya: "L'home té dret a viure on vulgui. En principi també d'acord. Però compte: el dret a ficar-se a casa d'un altre implica l'obligació de respectar, almenys, les formes d e vida del país d'entrada. El contrari és un acte d'hostilitat i una traïció. "Un liberalisme conseqüent amb si mateix demana que, al costat del dret dels immigrants, siguin considerats els drets dels naturals. L'ànima nacional, igualm e n t com les fronteres polítiques, gaudeix del dret d'ésser defensada. Una cultura, un nivell de vida, d'educació i d e sanitat moral no pot ésser abandonat al principi, més antidemocràtic q u e no sembla, de la llibertat - d e l desord r e - immigratòria. El d r e t ultrancer d'immigració massiva no és menys ant i d e m o c r à t i c i antiliberal q u e el dret d'invasió armada.

dels actuals plans d ' e s t u d i s a les d e per fonamental davant de la creixent mandes del mercat de treball. immigració, q u e demana a crits el nosEn relació amb el primer aspecte, vull tre creixement econòmic i la nostra rerecordar a tots els responsables polítics alitat sociològica. Ningú té dret a queidels anys vuitanta i següents, que texar-se (ni polítics ni e l e c t o r s ) i per n e n una gran part de responsabilitat contra, sí que tenim tots l'obligació, si q u a n h a n l e g i s l a t fo volem, com sembla, conm e n t a n t la limitació del Cal tenir molt present tinuar millorant el nivell creixement demogràfic i q u g j d m fí jff /j;^ d e b e n e s t a r , d'exigir i el l l i b e r t i n a t g e d e les treballar per una justa reelecció de residència, gulació i un digne acolliconductes personals m a n c a d e s d e principis m e n t dels i m m i g r a n t s , gairebé sempre és morals. Encara avui essense distinció d e raça, exercit pels forçats a religió ni sexe, i t e n i n t tem vivint actuacions legislatives q u e sota l'arels ulls ben oberts permarxar de la seva g u m e n t d e r e g u l a r la què de ben segur en porealitat social, no fan al- terra, a COHSeqÜèllcia de dem aprendre moltes cotra cosa q u e estimular la la injusta distribució scs positives en bcneflci desestructuració familiar, comú. la desorientació dels inde la riquesa fants i de la joventut i, Insuficient llibertat en definitiva, l'encariCom ja s'ha demostrat a ment de la sanitat i de la b a s t a m e n t en molts aldespesa pública en d e t r i m e n t d'altres tres aspectes, si Catalunya tingués lliinversions en educació, en cultura per a bertat per legislar sobre regulació de la adults i en inversions productives i inimmigració i sobre les condicions a comvestigació. plir pels foranis de cara a una correcta Aquesta política de fa vint anys comença convivència, no hi ha d u b t e q u e faria a donar fruits negatius, com era d'espeanys que hauríem superat tots els brots rar, malgrat ser com alguns diuen, molt de xenofòbia q u e han sorgit darreraprogressista. ment. Això em fa pensar en les conno-

"Per tot això, la primera condició que s'imposa és l'ordenació a d e q u a d a del corrent immigratori, ordenació que no ha deixat de practicar cap Estat per inoportuns escrúpols democràtics. Aquesta ordenació interessa tant a nosaltres com als mateixos immigrants, car una immigració creixent i anàrquica els crea una c o m p e t è n c i a ditecta, tant e n les possibilitats d e trobar feina com en les d'allotjament. Un cop establerts ací, els immigrants tenen dret igualment com nosaltres a defensar llur nivell de vida i llurs p o s s i b i l i t a t s d e t r e b a l l d a v a n t d'immigracions futures. Ordenar la immigració és defensar-la i dignificar-la." Sembla clar, doncs, que des d'una òptica laboral, jurídica i ètica, ens cal a tots treballar per exigir als nostres representants polítics una regulació justa de la immigració i més llibertat per tal de poder ser sobirans en tots aquells temes que a més de correspondre'ns com a poble, afecten directament la nostra convivència i ens han d'esperonar per adquirir més consciència i responsabilitat com a catalans, renunciant, si cal - p e r q u è n o - , a una part del nostre benestar. Tinc )a convicció que no fer-ho ens comportarà a curt termini una lamentable pèrdua d'identitat. Jaume Terribas és economista i representant del Parlament de Catalunya en el Consell Superior de la Cooperació


EIS 1 CANTON

Entorn

14

Divendres, 7 d'abril del 2000

E c o t o g i s

m

Al·legacions al projecte de dipòsit controlat de la Pedrera Berta Lempresa defensa el projecte de restabliment de Ventorn de la Pedrera El Grup de Natura del Club Muntanyenc

residus de classe II. és a dir, per a residus

quesa SA a reblar-la. Per la seva banda,

cioni en contra. El que tampoc no volen

Sant Cugat ha presentat al·legacions al

no especials. El termini d'explotació de la

els ecologistes pensen que el tractament

per a la zona és una incineradora. sinó

projecte de l'empresa explotadora de la

pedrera, a cavall entre els termes munici-

que s'ha de donar a aquest espai, dins del

mantenir el forat, restaurant mínimament

Pedrera Berta, que consisteix a transfor-

pals de Sant Cugat i el Papiol, finalitza l'any

Parc Natural de Collserola, no és el d'"abo-

el sòl. El projecte es troba actualment en

mar l'indret en un dipòsit controlat per a

2015. fet que obliga l'empresa Jaime Fran-

cador", i insten l'Ajuntament que es posi-

període d'exposició pública.

E M I I . I HKLI.A

- Valldoreix La pedrera d'extracció d'àrids Berta, propietat de l'empresa Jaime Franquesa SA. té els dies comptats. L'any 2015 ha de deixar de ser explotada. Els propietaris ja han presentat un projecte de r e b l i m e n t de les instal·lacions, que consist e i x a d e s t i n a r - l a a usos d e dipòsit controlat per acollir residus no especials (RMO i assimilables). Aquest fet ha indignat el Grup de Natura del C l u b M u n t a n y e n c , q u e s'ha afanyat a presentar al·legacions al projecte, tot instant l'Ajunt a m e n t a rebutjar l'abocador.

simplificació i la ignorància d'alguns", tot argumentant que el rebliment de la pedrera "és molt c o m p l i c a t " . En p r i m e r lloc. Franquesa ha volgut aclarir que el seu projecte "no té res a veure amb el G a r r a f , en referència al projecte de supressió de l'abocador d'aquella comarca, substituït per diverses p l a n t e s " e c o p a r c " ( q u e inclouen plantes de compostatge, meranit/.ació i pretractament). Franquesa ha explicat també que "ni l'abocament ni la incineració són bons", i que el seu projecte de restauració, q u e aniria paral·lel al tancam e n t d e la p e d r e r a i duraria aproximadament 10 anys, resp e c t a el m e d i

Els ecologisb i e n t a,nb la tes e s t a n en contra d'un incorporació abocador de reCollserola """na novetat a sidus munici, r i i i l'Estat espanpals a l ' i n d r e t pels i m p a c t e s yol: rcmpac uc al m e d i a m tamcnt dels re b i e n t q u e pos i d u s en b a l e s dria s u p o s a r a Rl'P. Així maCollserola. />«,* /</<<n. fi,/.-fs si /,/p,J'//,j //ur *>\pJ//to///> ///•/< /in\s -V. //;/!//_/ '• •</ KiHl·ii·ittteiii /• h.DUARD l·ARIXYl·'.S teix, l'advocat T a m b é asseguha recordat que ren cpie la pedrera ja ha supemolt a prop derat "en bona part" el perímetre ia pedrera s'acaba d'inaugurar legal, i que "per això, el prola Planta d e C o m p o s t a t g e , i pietari està obligat a iniciar-ne que "ningú no s'ha queixat per la restauració". I n dels m e m les males olors q u e pot probres del Grup de Natura, Miduir". quel Vallmitjana. ha aclarit que El projecte ha estat sotmès a no és que estiguin a favor d'uexposició pública, i s'ha prena incineradora, però "tampoc *'*f*ts& sentat a l'Ajuntament, tpie ha n o \ o l e m un abocador, que no evitat posicionar-se, i a la Junsolucionarà el problema del reta de R e s i d u s . Segons Lluís buig", i h.i afegit que amb el Recoder, alcalde de Sant Cuprojecte, sui mes a exposició gat, "la proposta està sotmesa pública, es erearà "un nou GarJ o a n FranqiH'sa Miquel Vallmitjana Lluís Recoder ha informació pública i després raf a l'àrea metropolitana" de (•riifi He \atnra Pi·itli'ln lii·ilu Alcalde la traslladarem a la GeneraliBarcelona. "No \olem una íntinerado"No sé com lluita: contra la "La proposta està sotmesa al tat. Nosokres (l'Ajuntament de ia, peiò t impot un abotadoi I )cs vle l'empresa explotadoignorantia i la simplitu u m tràtmt d'informació pública i Sant Cugat] no som qui ha de que no donarà solució al rera. l ' a d \ o e a t Joan Franquesa És i'opinio i nl·lei n\ a d'un després la traslladarem a la decidir-ho". buig i cicara un nou Ganaf a s'ha ino^trat indignat amb "la grupet. El nostie pio|ccte no (ïcneralitat Nosaltres no som FA pas següent, doncs, és trasl'àrea metropolitana". té res a \ c u r c unb el Garraf'. qui iia de decidir-hn" lladar-lo a la Generalitat.

El Patronat de

es favorable al projecte de l'empresa Jaime Franquesa SA

r

, . ~


Entorn

HS-ÍCANFONS Divendres, 7 d'abril del 2000

A r q u i t e c t u r a

El Primer Premi d'Arquitectura de Sant Cugat pretén millorar l'estètica dels nous edificis L'Associació de Propietaris premiarà el millor edifici acabat el 99 L'Associació de Propietaris de Sant Cugat acaba de convocar les bases de la primera edició del Premi d'Arquitectura de la ciutat. Es tracta d'un concurs amb l'objectiu de millorar l'estètica de les noves construccions i

E M I M BELLA

- Sant CugatLes obres noves o de reforma i rehabilitació realitzades en el terme municipal de Sant Cugat finalitzades l'any anterior a ta convocatòria podran optar al primer premi d'arquitectura de Sant Cugat, que organitza l'Associació de Propietaris de la ciutat. Recuperar la "fama que Sant Cugat feia goig" és la fita que s'han marcat des de l'Associació, que dilluns va presentar les bases del concurs. El president de l'entitat, Maximino Puncernau, va explicar que "d'un temps cap aquí l'aspecte estètic s'ha anat degradant". És per això que l'Associació vol instaurar el premi anualment, dotantlo no econòmicament, sinó amb un obsequi honorífic: una petita escultura i una placa de bronze amb el nom de l'arquitecte i el de l'Associació, que es col·locarà a l'edifici guanyador. El segon i el tercer arquitecte o gmp d'arquitectes guardonats t a m b é rebran una menció pels seus treballs. El ter-

la qualitat arquitectònica de la nostra ciutat. Els edificis que acreditin que es van acabar de construir l'any 1999 podran optar al premi, que consisteix en una obra escultòrica per a l'arquitecte guanyador, a més d'una placa de

mini per a la proposta d'obres i presentació del material finalitzarà a les vuit del vespre del dia 30 del mes de juny vinent, amb la qual cosa es podria fer l'entrega de premis entre els mesos d'octubre i novembre que ve. A l'hora de presentar els treballs, s'englobaran en tres grans grups: el d'arquitectura -edificis de nova planta, obres de reforma o rehabilitació d'edificis ja existents-, el d'interiorisme i el d'espais exteriors -obres de remodelació urbana, jardins i paisatge-. L'arquitecte i membre de la junta directiva de l'entitat, Josep Blanco, va explicar que des de l'època modernista de principis de segle, a Sant Cugat li "manca un planejament, perquè ha crescut amb el criteri d'enllaçar els barris perifèrics" amb el casc urbà, "i volem que això pari. que els edificis tinguin caràcter arquitectònic". El jurat del premi estarà format pel president de l'Associació, pel degà del Col·legi d'Arquitectes, Joan Mur, pel director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, Ri-

'i ril In

bronze que es col·locarà a l'edifici en qüestió, que ha d'estar ubicat dins el terme municipal de Sant Cugat. El termini de presentació de les obres serà el 30 de juny i es preveu l'entrega dels guardons pel mes d'octubre o novembre.

s del concurs FOTO: XAYIF.R IARROSA

I

card Pic, per dos arquitectes - u n d'ells municipal-, pel president del Cremi de Constructors. Josep Maria Navarro, i per l'historiador santeugatenc Domènec Miquel, a més del secretari, Joan Franquesa. El jurat es reunirà en tres ocasions: quan s'exposin les obres presentades, quan es decideixin

els deu finalistes, i en emetre el veredicte, coincidint amb l'exposició pública ilels treballs a la seu de l'entitat. La data final d'entre ga dels guardons depèn de la cessió d'un altre espai per exposar les obres finalistes, que podria ser la Sala Capitular del Monestir de Sant Cugat.

15

El vial de Cornisa uneix ecologistes i Ajuntament E. B.

Les entitats subscrites al Manifest per una llei de protecció dels sistemes naturals de Collserola veuen amb bons ulls la proposta de modificar el Pla General Metropolità ( P G M ) al t e r m e municipal de Sant Cugat per la supressió de l'anomenat vial de Cornisa, aprovada al ple municipal del mes de gener a petició de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMD). El col·lectiu ecologista, format pel Grup de Natura del C l u b Muntanyenc i diverses associacions de veïns del municipi, entre d'altres, sosté que la sol·lic i t u d del ple c o i n c i d e i x totalment amb un dels punts del seu manifest. Segons els signants de l'escrit, el vial es va planificar l'any 1976 comptant que a la conurbació de Barcelona hi viurien 11 milions de persones. La construcció travessaria transversalment la serra de Collserola "fragmentant els e c o s i s t e m e s , a u g m e n t a n t la pressió urbanística, la contaminació acústica i de gasos", a banda de no solucionar els problemes de mobilitat pels quals es va projectar l'obra, com reconeix l'acord municipal. Els ecologistes també demanen que es redacti una llei que inclogui la revisió del PGM al Parc Natural de Collserola, que inclogui la supressió del túnel d'Horta i el central.

t a t

Els treballs de poda dels arbres de Sant Cugat s'allargaran fins al maig E. B. - Sant Cugat -

l n pudii uh u/irrts dr tci iint/itju hu n>mcn<iii l-OTO X.U'fhR

Sant Cugat ha començat els treballs de poda de la vegetació brotada del municipi, que s'allargaran fins al mes de maig. L'actuació consisteix a realitzar neteges puntuals i treballs d'aIARROSA clariment d'algunes espècies

d'arbres dels carrers de la ciutat, a banda de retirar les branques baixes d'alguns exemplars, en els llocs que es pugui donar el cas que els vianants o els automòbils no puguin passar. La s e t m a n a passada es van efectuar els treballs al passeig d'Olabarria, al de Valldoreix, al carrer de Sant Rafael, de Nostra

Senyora del Pilar, del Roserar, de Las Palmas, de Pérez Moya, de Can Picanyol, de Pau Casals, de Frederic Mompou, a la plaça d'en Coll i al passeig de Torre Blanca. També es completarà la poda a la rotonda de la carretera de Cerdanyola, a la carretera de Roquetes, al carrer de Can Buscall i al de Francesc Vila. D'altra banda, la setmana passada també van quedar enllestides les tasques d'enjardinam e n t de la nova rotonda q u e s'acaba de construir a l'avinguda de les Corts Catalanes, a la confluència a m b el C a m í d e Can Calders.

CONTRIBUÏM A FER DE SANT CUGAT UNA CIUTAT MÉS ECOLÒGICA Av. Graeíis, 35

UMA

COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A LA MOTOCICLETA

y Empresa ' '{péJtieh.el'seM sector i

Tel. 93 590 86 68 Fax 93 590 66 67 e-matl: leonelli@ieoneilixom web: wwwSeonelli.com


16

Entorn

U S /CANTONS Drcairlns. 7 d'abrilM2000

N o m e n c l a t u r a

EcoloqtsntB

L?Ajuntament se sorprèn de les queixes sobre Mas del Bosc Segons el consistori, totes les peticions s'han realitzat KMII.I BKI.I.A

- Sant Cugat La finca del Mas del Bosc ha realit/.at totes les actuacions que l'àrea de (Untat Sostenible de l'Ajuntament de Sant Cugat li va demanar per corregir les seves deficiències. Així ho ha afirmat el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, que assegura que no entén per què el G r u p de Matura del C l u b Muntanyenc Sant Cugat va presentar una instància denunciant que encara no se n'havien restaurat les irregularitats. Tècnics de l'Ajuntament van visitar, juntament ami) els ecologistes, la finca situada al Parc Natural de Collserola, per determinar si les mesures plantejades pel consistori s'havien dut a terme. Kcologistes i Ajuntament no van treure les mateixes conclusions de l'exploració, ja q u e m e n t r e uns estan conv e n ç u t s q u e les a c t u a c i o n s s'han realitzat convingudament, els altres presenten una instàn-

DADES DEL

cia plantejant el contrari, i afegint-hi deficiències - u n a fuita en el col·lector d'aigües residuals-. " N o entenem les ((neixes del Grup de Natura ". assegura Carbó, perquè "el que es va demanar està fet". Les actuacions que el consistori santeugatenc va ordenar als propietaris del Mas del Bosc són quatre. Kn primer lloc. se'ls va dir que plantessin heures al capdamunt del primer talús. Fn segon, que replantessin un total de ZZ alzines de dos metres i mig d'alçada cada una. les mateixes que es van trobar mortes a la zona. Segons l'àrea de Ciutat Sostenible, aquestes actuacions han estat realitzades, com també la de pintar de color verd una de les tanques del recinte. Carbó ha reconegut, però, q u e l'única petició q u e encara no han complert els propietaris és la col·locació de plantes enfiladisses i d'arbustos al primer talús, encara q u e el Grup de Natura n o ho inclou e n la seva instància. Q u a n t a la clausura

del camí obert il·legalment i que fa la volta a la casa, el tinent d'alcalde ha negat que se'n demanés el tancament i que, per tant, "els propietaris no ho han incomplert". D'altra banda, per Carbó, la fuita que els ecologistes han detectat en una de les canonades del Mas del Bosc "no és cap abocament, només una petita pèrdua" de les canonades que van a parar a la fossa sèptica de la finca, que no gaudeix de clavegueram. El Grup de Natura denunciava que les aigües residuals d'aquestes canonades anaven a parar a la riera del costat del mas i q u e , com a c o n s e qüència, es malmetia l'entorn i es podien produir perjudicis per a la finca de Can Bell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut aclarir q u e "no es tracta d'un abocament", sinó d'una "petita fuita". E n qualsevol cas, el tinent d'alcalde s'ha compromès a demanar a la masia q u e prengui mesures per la restauració de la fuita com més aviat millor.

Canvien les plaques de la nova avinguda de Cerdanyola

Nm/j imitiga nomenclatura He l'avingud/i e/e Cerdanyola l'Off)

E. B. - Sant Cugat -

El cap de setmana passat es tècnics de l'Ajuntament van fer el canvi de les plaques d'identificació de l'antiga carretera de Cerdanyola, que ha estat batejada de nou com a avinguda

h /•'

de C e r d a n y o l a . U n total de cinc plaques han estat col·loc a d e s a la via, tal c o m es va aprovar a la sessió plenària del mes de febrer. D'aquesta manera, el consistori vol ajustarse a la imatge del carrer, q u e té més l'aspecte d'una avinguda q u e no pas d'una carretera.

SUBSCRIPTOR

: | Nom ! j Cognoms Ciutat Carrer Codi postal......... NIF o DNI

... Telèfon

Fax

El diari de casa. DADES DE LA SUBSCíRt | ( Data d'alta, ...,:. i ] Adreça d'entrega

Nombre de Subscripcions

FULL DE SUBSCRIPCIÓ

DADES DE LA S U B S C R I P C I Ó

Banc/Caixa Adreça oficina .................... | EntitatGGGDoficinaDGDDdcOD núm compteGGDDGOGGDDi Titular , , d Comptat • Rebut domiciliat

Sant Cugat del Vallès,

de

del 2000

SIGNATURA

Enviar-la per fax al 93 674 20 24 o portar-la al C. Sant Antoni, 42 - 44


EIS 4 CANTONS

Societat Drccmliri. 7il'iihnlilii

v

:

17

JtVi'

<?$-'?

-t <?&& m?me-«í&"?s>? *"*• *•

Continua el procés pel desallotjament UAjuntament no accepta la petició dels 'okupes' de retirar la demanda

.I/V.» í/t\nV pe/vnies i/ni piiniupiii n l/i manifestin to itiiKoiaila pi I oit/pes /MI pi titulat pi i la iluiiantla th ili.siillol/iiimitl I. \.L.

La demanda de desallotjament dels 'okupes' de Torre Blanca continua el seu curs. L'Ajuntament no ha acceptat la petiticó del col·lectiu 'okupa' de retirar aquesta demanda, tal com se'ls va comunicar en una reunió que van mantenir dimarts les dues parts

E.STKR C/YSTANYKR

L'Ajuntament de Sant Cugat no ha acceptat lu proposta feta pels okupes de retirar la demanda de desallotjament de la Masia de Torre Blanca. L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder ha reiterat, però, la seva voluntat de diàleg, amb la condició que es resolguin problemes com la responsabilitat civil que té l'Ajuntament respecte a la gent que s'està a la casa, les molèsties que s'han estat ocasionant als veïns de la zona, i el fet que s'estiguin fent obres en un edifici catalogat. D'altra banda, i en relació al recolzament que han donat els grups mu-

implicades. Des del consistori han reiterat, però, la voluntat de dialgoar sempre que es resolguin temes com la seguretat o les molèsties pel soroll. L'assambiea 'okupa', per la seva banda, considera que si no es retira la demanda, aquest diàleg no és pos-

nicipals d'esquerres al col·lectiu okupa, Roecder ha qualificat aquesta actitud d'"irresponsable" i ha manifestat la seva sorpresa pel fet que els portaveus d'aquestes formacions no s'hagin preocupat en cap moment per qüestions com la seguretat i la responsabilitat que està assumint l'Ajuntament, o pel fet que "unes persones que no són les escollides pels ciutadans de Sant Cugat puguin decidir lliurement sobre la utilització d'un espai públic". Recoder ha destacat també que la postura de PSC, IC-V i ERC no es correspon amb la que estan seguint els seus partits en altres ciutats i ha manifestat que tot això els "desqualifica com a forces de govern".

1:1collit nu 'okupa'' tvn.úth m i/iu-es pol tlitiloiiíir mentre hihagi una tle/ntiitrlti !• :X.\'..

sible perquè estan coaccionats pel procediment judicial iniciat. És per això que els 'okupes' han tornat a demanar a l'Ajuntament que retiri la demanda i, de moment, ja han iniciat una campanya de protesta i d'adhesió, que va començar amb una mani-

Per la seva banda, l'assemblea okupa de Torre Blanca ha rebut amb consternació la negativa de l'Ajuntament de retirar la demanda i ha qualificat de "xantatge" el fet que l'equip de govern vulgui reiniciar el diàleg amb l'ombra de la demanda interposada. Davant d'aquesta situació, els okupes han tornat a demanar a l'Ajuntament que retiri la demanda i han anunciat que continuaran amb la seva campanva de protesta, que va començar dilluns amb una manifestació en la qual van participar niés de 300 persones. Els okupes han recollit també unes 3.000 signatures i han agraït el suport de les entitats i veïns de Sant Cugat.

festació en la qual van participar més de 3 0 0 persones, entre ells els portaveus municipals del P S C , IC-V i ERC. Mentre esperen una nova resposta de l'equip de govern, els 'okupes' continuen recollint signatures i buscant el suport de la població.

Comunicat de

l'Ajuntament

• La masia Torre Blanca és un Immoble de propietat municipal ciue s'ha ocupat (legalment * L'Ajuntament de Sant Cugat té voluntat de rehabilitar ia masia i per tant té la necessitat de recuperar-ia. * La masia no reuneix les condicions ni disposa de les llicències corresponents per ser habitada. • Les persones que l'ocupen hi estan realitzant obres i modificacions en t'estructura i interior de l'edifici sense els corresponents permisos ni controls tècnics, fet que posa en perill fa seguretat de l'edifici i dels seus ocupants, essent encara més greu per tractar-se d'un edifici catalogat. • L'Ajuntament ha atertat en diferents ocasions d'aquest risc i per tant no voí ser coresponsabte de les conseqüències que es poguessin produir en cas d'accident, responsabilitat que legalment assumiria mentre no s'exercitin les accions legals per tai de recuperar-ne la possessió.

Ofertes recomanades CENTRE DE LA IMATGE

>

Plaça del Dr. Galtes. 9 - Tel. 93 675 56 74 - Sant Cugat Santa Maria, U

j •

Tel. 93 675 57 24

^ d i g i t a l El teu distribuïdor de cameres pomf / material digital Kodak a Sant Cugat

Beutat tttfc 921 3 9 . 9 0 0 jrtw. ( i n inclòs)

FMt»Espf»?tt

22*500 ptt*. (Mim**)

... :


18

Societat

H > íC-llYPíKVS l)iz-tiir/ra.

7 /fa/m/(M

2000

n i / t a t s

Els veïns de Torre Blanca uneixen esforços per treballar pel barri Dilluns passat es va constituir FAssociació de Veïns d'aquesta zona S'aprova la creació d'un Registre de la Propietat

El b a r r i de Torre Blanca ja c o m p t a amb una A s s o c i a c i ó de Veïns que s'encarregarà d ' u n i r els esforços i treballar per s o l u c i o n a r les p r i n c i p a l s problemàtiques del b a r r i , c o m poden ser l'excés de velocitat dels vehicles o la manca d'algunes infraestructures i serveis. Aquesta entitat, presidida pel santcugatenc J o a n Rius, té c o m a p r i o r i t a t donar-se a conèixer als veïns de la zona perquè pugui opinar sobre les necessitats i millores que cal fer a la zona.

E.STKR CA.STANYKR - Sant Cugat -

E.C. - Sant Cugat -

l-'.ls veïns ilel barri de Torre Manca van c o n s t i t u i r - s e dilluns passat en associació amb l'objectin de conèixer Ics principals p r o b l e m à t i q u e s de la /.ona i poder treballar conjunt a m e n t per millorar el barri. Tot i (jue e n c a r a no s ' h a n perfilat els p r i n c i p a l s p u n t s d'actuació i q u e encara s'han ile constituir unes comissions de treball, els t e m e s d ' u r b a nisme i de millora dels serveis es plantegen com algunes deies prioritats de la nova Associació de Veïns de Torre Blanca. Kntre altres coses, un dels problemes a m b què es troben els veïns d'aquesta / o n a és la manca d'insfracsttuctures bàsiques com ara eis contenidors o una millor illuminaió. " H e m de pensar que aquesta és una /.ona on hi ha molta nova const r u c c i ó , e n c a r a hi ha m o l t a g e n t q u e s'hi i n s t a l · l a " , comenta el president de l'enti-

tat, Joan Rius.."com que aquesta és una / o n a que encara no està reeepcionada. no està totalment equipada en temes com ara escombraries com altres barris més consolidats.. i q u a n ve g e n t . n ' h i ha q u e deixen les coses al contenidor però n'hi ha q u e en no trobar e s p a i , ho d e i x e n al mig del carrer". Altres qüestions destacades des de la nova Associació de Veïns són l'estat de la riera de Sant Cugat o la circulació. " N o s a l t r e s volem q u e a q u e s t sigui un barri en q u è es pugui passejar i que no hag u e m de patir per si atropellen a l g u n a criatura o algun veí. no volem q u e això sigui una zona a la perifèria d e la ciutat", comenta Rius. Kl president d'aquesta associació ha afegit, però, q u e els representants d'algunes comunitats veïnals de la zona ja s'han reunit un parell de vegades amb l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Reeoder, per parlar d ' a q u e s t s temes i q u e la resposta ha es-

l 'n deli til·ioli in de la n'/iti aiswiano ei conèixer lapreocupacions Mi vri'iis I• :X.I..

tat satisfactòria. A banda d'aquestes qüestions, la prioritat més i m m e diata d'aquesta nova entitat és donar-se a conèixer als veïns i saber q u i n e s són les seves preocupacions."De moment, el primer q u e h e m de fer és donar-nos a conèixer, q u e els veïns s'assabentin que tenim una associació i saber q u i n e s són les coses q u e p r e o c u p e n a la gent", comenta Joan Rius, "jo crec q u e a c t u a r e m a m b molta m é s eficàcia q u a n haguem fet els grups de treball i quan sapiguem l'opinió maj o r i t à r i a d e la g e n t " . A m b aquest objectiu, la nova junta directiva de l'entitat ha iniciat

una c a m p a n y a d ' i n f o r m a c i ó per correu per fer q u e la gent del barri els conegui i per demanar el recolzament i la participació dels veïns d'aquesta zona. D ' a l t r a b a n d a , i en relació amb els okupes d ela masia de Torre Blanca, Rius ha explicat q u e una representació d'aquest col·lectiu va participar en Tacte de constitució de la nova associació. "Ja els h e m dit q u e ells van ser dels primers veïns del barri i q u e els acceptem plenament, si es voIen associar a m b nosaltres, no hi tenim cap problema. ¥.n definitiva, nosaltres estem vivint allà com ells".

A s s o c i a c i o n s

L'AV de Can Roquetes neix amb la voluntat de ser "una sola veu dels veïns" \Iv;in\li'\ni.z - Sant Cugat -

L'Associació de Veïns de Can Roquetes va quedar constituïda dijous passat de manera oficial. La voluntat de defensar els interessos comuns dels veïns de la zona és el principal motiu de la seva creació. "L'objectiu és evitar qualsevol tipus de gestió individualitzada per part de cadascun dels membres del veïnat, ser una sola veu davant l'administtació", explicava el president de l'AV, Ramon Duran. "Volem que sigui molt compacte, que es faci tina fusió sòlida entre les comunitats que

hi ha de Promusa i els que havia fet la construcció Sacresa", va afegir el president. La nova associació ja ha començat a plantejar alguns dels punts més importants per començar a treballar-hi. Un dels principals objectius és garantir els serveis mínims del barri, en els àmbits de neteja, segutetat ciutadana, bàsicament. Altres elements són aconseguir una il·luminació adient i, en matèria de circulació, restringir-la en certs moments del dia, a més "que es controli la velocitat dels cotxes per evitar les molèsties als veïns i possibles accidents", va afirmar Duran. L'AV de Can Roquetes també

l'.AV He Om Ror/uetes va quedar constituïda oficialment dijous F: X./.ARROSA

vol treballar per aconseguir altres serveis, com ara la col·locació de cabines telefòniques, bústies de correu i una farmàcia. D'altra banda, l'Associació també té previst reivindicar equipaments esportius per al barri. La zona de Can Roquetes serà una de les més afectades de cara

al futur T G V " , que és gairebé segur que passarà pel nostre costat", i demanen un control específic del soroll. Pel que fa a la resta d e c o n n e x i o n s a m b el municipi, els veïns del barri també volen reivindicar més línies d'autobusos, ja que, de moment, tan sols en disposen d'una.

La creació d'un nou Registre de la Propietat a Sant Cugat comença a fer-se realitat. Ara fa uns dies. el Consell de Ministres va aprovar la creació d ' a q u e s t r e g i s t r e per mitjà d'un decret que preveu un total de 16 nous registres de la propietat i mercantils a Catalunya, 7 dels quals pertanyen al Vallès Occidental. La notícia de Taporvaeió d'aquest registre va ser molc ben rebuda per l'alcalde de Sant Cugat. Lluís Reeoder. que ja l'havia d e m a n a t fa uns mesos en un ple del Patlament. Per Reeoder, la decisió del Consell d e M i n i s t r e s "és un fet important. Fins ara ja hi havia el compromís de la ministra de crear aquest registre a Sant Cugat, i ara ja tenim Taprovació formal del registre". La ubicació del Registre

L'alcalde de Sant Cugat va afegir t a m b é q u e Túnica cosa q u e cal fer és buscar una ubicació per aquest registre. Kn aquest sentit. Lluís Reeoder va comentar que "aquest trasllat es farà com més ràpid millor". Tot i això, la ubicació d ' a q u e s t r e g i s t r e d e la propietat podria ser provisional ja q u e dins el nou projecte de reordenació de la rambla del C e l l e r ja hi ha p r e v i s t a la c o n s t r u c c i ó d ' u n edifici administratiu, j u n t a m e n t amb la d e l e g a c i ó d e la C a m b t a d e C o m e r ç d e Terrassa, el jutjat i l'àrea d e p r o m o c i ó e c o n ò mica. El decret aprovat divendres passat pel Consell de Ministres respon a una proposta feta pel ministeri de Justícia i preveu la creació d e 69 registres d e la propietat a tot TEstat espanyol. Dels 16 que pert a n y e n a Catalunya, la nostra comarca n'acollirà un total de set. D ' a q u e s t a manera, a més de Sant C u g a t , t a m b é es faran quatre nous registres a Sabadell, un a Terrassa i un altre a Rubí.


Societat

ELS ÍG4NTONS Divendres, 7 d'abril del 2000

E n s e n y a m e n t

ELS 4 CANTONS

organitza un concurs de cinema

La solució a les esquerdes del Catalunya, pendent dels pressupostos

La Direcció General de Centres ha de determinar quines obres cal realitzar La Direcció General de Centres de la Generalitat ós qui té la clau sobre el futur del parvulari de l'Escola Catalunya, que pateix unes importants esquerdes. Des de la Delegació Territorial d'Ensenyament s'ha fet arribar una demanda d'obres a la Direcció General per trobar una solució defi-

nitiva a la patologia que afecta l'edifici des de fa uns anys, i que s'ha vist agreujada en aquest curs. Però l'aprovació dels pressupostos generals de l'administració catalana, que ha estat ajornada, serà determinant de cara a saber amb quants diners es pot comptar per realitzar les obres perti-

i/a

Aquesta seria la solució per la qual aposta el delegat territorial d'ensenyament, Jordi Baciana, "seguint la línia que va començar l'anterior delegat", segons ha manifestat a ELS 4 CANTONS. Baciana va explicar que hi havia una altra opció de cara a solucionar el problema de les esquerdes i que no passa per construir un altre edifici. "Se n'hauria de fer un estudi exhaustiu de l'estructura i el sòl i a partir d'aquest moment fer l'actuació pertinent", explicava. Malgrat tot, aquesta és una opció que es vol deixar a segon terme per l'elevat cost que suposa realitzar-la. S'estima que l'estudi pot arribar a ascendir al milió de pessetes, aproximadament. A aquesta xifra se li hauria d'afegir el cost de les accions sobre l'edifici per

E.C./M.M.

El cinema serà el protagonista del nou concurs d'Eus 4 CANTONS, que comença aquesta mateixa setmana i que es repetirà la primera setmana de cada mes. El premi que rebran els guanyadors estarà relacionat amb el món del cinema i variarà cada vegada, i oferirà als concursants des de pòsters a llibres, passant per la possibilitat d'assistir a un rodatge. Coincidint amb l'article sobre cinema que es publica a princi-

nents en el mapa escolar català. Així doncs, malgrat que el delegat territorial, Jordi Baciana, assegura que els ha tramitat la demanda "amb certa urgència", la solució a les esquerdes del parvulari santcugatenc depèn dels condicionaments polítics que faran aprovar o no els pressupostos.

MAGDA M É N D E Z

La solució definitiva a les esquerdes aparegudes al parvulari de l'Escola Catalunya està a mans de la Direcció General de Centres. Així ho va confirmar el delegat territorial d'ensenyament, Jordi Baciana, que fa tres mesos que ocupa aquest càrrec. Les opcions que s'han de triar per arranjar aquesta patologia passen per la partida pressupostària que la Generalitat destini al Departament d'Ensenyament. Un cop es conegui el nivell pressupostari, es podrà saber si es tira endavant la demanda d'obres que ha tramitat la delegació territorial a la Direcció General de Centres. Si fos així, es construiria un nou edifici per al parvulari.

19

pis de cada mes. E L S 4 CANTONS

plantejarà ara una pregunta relacionada amb el món del cinema, els seus actors, les bandes sonores i les pel·lícules d'actualitat. "L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la participació dels lectors i oferir-los la possibilitat de guanyar diversos premis", explica Isabel Sàez, crítica de cinema d'aquesta publicació. "Jo crec q u e el cinema agrada a molta gent, i per altra banda, hi ha coses que són curioses o fa gràcia guanyar". Sàez ha afegit també que les preguntes que es formularan sempre Raciona considera que la substitució dt l'edifici és la millor solució per la patologia del parvulari del Catalunya FOTO: X.LARROSA estaran a l'abast de qualsevol persona a qui agradi una mica el tres prioritats en el mapa escolar. La pal·liar les esquerdes. El delegat territorial d'ensenyacinema: " N o seran excessivaveritat és que a curt termini és difíment va assegurar que coneixia els "He preferit complir les previsions ment difícils. Moltes vegades escil que hi hagi una solució definitiva". estudis i informes elaborats per tècde l'anterior delegat, tramitant la detaran relacionades amb les pel·línics municipals sobre la patologia, Malgrat tot, Baciana espera tenir manda d'obres a la Direcció General cules que es poden veure a la que té l'origen en el sòl on està "més informació de Centres", explinostra ciutat". D'altra banda, construït. La important presència sobre cl tema cap cava Baciana. "DeJordi BaCtatia: també és possible que les qüesd'argiles expansives han provocat al maig" de cara a penent dels pres tions plantejades facin referènsupostos que rebin, "No s'ha aparcatel la reunió que man- moviments del terra i l'aparició de cia a alguna de les crítiques que les esquerdes. "Aquest primer dices podrà saber si la f e m a fa fo eSçUerfaS> tindrà el dia 11 d hagi publicat aquest setmanari quell mes amb els tamen permet que estiguem tranreparació de les esde la mà de Sàez. quils, perquè ens demostra que l'edirectius de l'Esquerdes del parestem esperant difici no té el perill de caure cola Catalunya. vulari entra dins les Per participar en aquest conuna resposta" imminentment. Si no, els nens no Pel que fa a Ics insobres previstes curs, només cal llegir la pregunseguirien a dins", explicava. •Iflllllll peccions visuals dins del mapa esilllilïl ta que sortirà publicada i omplir que porten a terme colar", afegia. El delegat també va enviar un les butlletes que apareixeran tècnics de l'Ajuntament per garantir L'actual delegat d'Ensenyament al missatge de tranquil·litat als pacada setmana a Ei.s 4 CANTONS. la seguretat del prop de centenar de Vallès prefereix esperar a rebre algures i directius de l'Escola CataUn cop emplenada, s'ha d'ennens i nenes que reben classes a l'ena resposta de la Direcció General lunya dient que "ningú no ha apartregar a les oficines del setmadifici, Baciana opina que "sempre és de Centres per planificar un calencat el tema, estem esperant una nari, al carrer Sant Antoni, núm. dari concret. "Cal saber si hi ha al- millor prevenir". resposta". 42-44.

Aquesta Setmana Santa viatja amb el RACC : A l'Agència de Viatges del RACC trobaràs el viatge «H^vols fer aquesta Setmana Santfia preus molt especials. més a més, vagis on vagis, gaudiràs de la tranquil·litat que sempre t'ofereis^ef RACC

RACC I si ets soci del RACC gaudiràs de preus encara més

'r

f,

Delegació RACC a Sant Cugat: Rambla Ribatallada, 20 • Tel. 93 495 50 71

rww

CLUB

agenda de viatges


20

Societat

HJS/CANTONS Dnrudm. 7 d'aMl'del'JiW

C*- £2

a n y es

Els Maulets reivindiquen aquests dies la llibertat de Catalunya i dels catalans El grup local ha fet diversos actes en defensa de la identitat i la llengua catalanes

El Parc de Collserola organitza les activitats de primavera MAGDA M I Í N O I : /

- Sant Cugat -

\iuhaipu\lapintada, iA I/Í////,/. , niïn rih.iudnai la idea de lliliertat /• ( l·l)ll)\ Ksi i-.k CASIwii-.k - Sant Cugat L'assemblea local de Maulets lia donat el seu recolzament a Jordi I yópcz, un jove santcugatenc de 21 anys que s'ha declarat insubmís de la Prestació Social Substitutòria. Dimarts passat, el grup local de Maulets va fer públic un manfest de suport al jove i el seu rebuig a la PSS, que consideren la "cara amable de l'exèrcit espanyol". I ,'acte de Maulets va comptar també amb la col·laboració del CASC, que també va manifestar el seu recolzament a la decisió de Jordi I />pez. Per a aquest santcugatenc, la resposta d'aquestes dues entitats "és molt bona, i és

l'Ateneu, a la Casa de (ailtura, a la important perquè veus que no estàs Biblioteca del Centre (Ailtural, a la sol en això. que hi ha altra gent que masia de Torre Blanca i al Club pensa com tu". Muntanyenc. De moment, les prinD'altra banda, l'assemblea local cipals reivindicade Maulets ha pocions d c sat en marxa una UüSSemMea loCül Maulets se campanya desti, ,. , centra en els carrers nada a aconseguir " ' J '* llUltlS Cànovas del Casti-

qi,e es canviïn els

demanarà

noms d'alguns _ carrers de Sant Cugat. La campanya, que s'allargarà fins al mes :m ; de juny consistirà a enviar cartes a les entitats i col·lectius de la ciutat demanant -ne l'adhesió, i en la recollida de signatures, que es farà a

Carles Martínez guanya el premi del II Concurs de Meteorologia del CMSC

Carles Martínez és el guanyador de la segona edició del Concurs de Meteorologia del Club Muntanyenc que compte amb el suport del " T O T Sant Cugat". Kl premi, una estació m e t e o rològica electrònica valorada en

que es

SO.(XX) pessetes, se li va entregar després d'aconseguir desemparar amb Francesc Carbó, Paltre participant del certamen que va encertar totes les dades que es demanaven a les bases. Les xifres de 16,2" de temperatura màxima, 4,9" de mínima i 86% d'humitat a les vuit del matí d e diumenge passat són les que els

llü pcl qual p ropo

'

, "

sen el nom d'avin-

canviïnels noms d'alguns carrers

C o n c u r s

MAGDA MKXDKZ

Maulets i( \SC. han d/uiatsuport a un nou insuhmís de Stint Cu«at h X.I..

guda de ics corts

Catalanes, el carrer de Cristòfor Colom, •,;ss!ij que es canviaria pel de Joan Fuster, i la plaça del Rei, que volen anomenar plaça de la Llibertat. Per acabar, i amb l'objectin de de-

% participants van intentar encertar dins el concurs organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC). Les dades es van recollir al llarg de tota la setmana per telèfon, correu electrònic i fax. "Ha estat molt interessant perquè la gent raonava les dades que preveia", assegurava un dels organitzadors, Josep M. Aymà. Aquest any. el concurs ha estat patrocinat per la Casa Raig de Barcelona, i de cara a l'any que ve es preveu potenciar el concurs implicant-hi les institucions i escoles de la ciutat. Malgrat l'ampliació, es mantindrà la mateixa estructura que en aquestes primeres edicions.

fensar la idea de llibertat, el grup local va realitzar fa uns dies un mural a la carretera de l'Arrabassada, en què es pot llegir la consigna La llibertat no es demana, es pren. "Nosaltres entenem que expressar les nostres idees així, en una paret, és una bona manera de fer que la gent comprengui el que pensem i el que volem", explicava un dels membres de l'assemblea local, Guim Pros. L'objectiu d'aquest acte era reivindicar la llibertat de Catalunya i aconseguir que aquest concepte arreli en els catalans. Aquesta iniciativa estava relacionada amb la manifestació convocada a València pel dia 6 de maig, amb motiu de la Diada del País Valencià.

El C e n t r e d'Informació del Parc de Collserola està preparant les activitats per aquesta primavera. Les visites i xerrades per conèixer diferents àmbits del parc i les nits d'astronomia són algunes de les més destacades dels mesos d'abril, maig i juny. Una de les activitats més especials que ha organitzat el Parc de Collserola són les Nits d'Astronomia, el 28 d'abril, 26 d e maig i 30 de juny, al (lentre d'Informació, i el 5 d e maig i 2 de juny a Mas Pins es podrà participar en aquestes sessions d'iniciació a l'observació de cossos celestes. L'activitat es fa els divendres de 10 a 12 de la nit i el preu és de 500 pessetes. Però a banda d'aquestes activitats poc habituals, el Parc també té previst realitzar-ne d'altres que permetin als seus participants conèixer millor l'entorn del Parc. Així doncs, tots els dissabtes al matí es fan passejades guiades d'una hora d e durada pels voltants del Centre, on es dóna especial atenció a diferents aspectes de l'entorn. En aquest mateix sentit divulgatiu, s'han organitzac algunes xerrades sobre fauna i prevenció d'incendis.

A més d'aquestes activitats, el Parc de Collserola també organitza excursions gratuïtes a peu interpretades i guiades per voluntaris, i passejades per Collserola cada diumenge. També s'organitza l'anomenat Collserola Tour, q u e permet tenir una visió global del Parc. Per acabar, es fan observacions d'ocells hivernants de Can Coll. M/aïri i la dona del guanyador F.X.L.


Societat

& S / C A N T O N S Dwrmitrs, 1 a"abril del 2000

f n í c i a t í ve$

Els santcugatencs ja poden gaudir d'un espai d'intercanvi de llibres La Llibrexarxa va inaugurar-se dimecres a l'Ateneu E.C. - Sant Cofat -

Una desena de persones van acostar-se dimecres a L'Ateneu Santcugatenc per informar-se sobre la Llibrexarxa. Aquesta iniciativa, engegada pel CEPA i per l'Ateneu, té l'objectiu d e fomentar la reutilització i l'intercanvi dels llibres de segona mà. D ' u n a banda, la Llibrexarxa permet a totes aquelles persones q u e ho vulguin portar aquells llibres q u e ja no vulguin llegir o conservar i intercanviar-los per altres llibres de característiques similars. Aquest servei, q u e es va inaugurar ahir, es durà a terme el primer dimecres d e cada mes al m a t e i x A t e n e u S a n t c u g a tenc. D'altra banda, la Llibrexarxa c o m p t a t a m b é a m b u n servei de préstec q u e funciona a partir d ' u n butlletí q u e edita trimestralment el CEPA i en q u è constaran totes a q u e l l e s persones q u e volen deixar lli-

tives com aquesta, q u e se sumin, i e s p e r e m anar a u g m e n tant a q u e s t fons a m b les donacions de persones q u e vinguin i deixin els llibres que li sobrin a casa i vulguin fer un favor a les persones a qui els pugui interessar". Adolf va afegir també que durant el primer dia de funcionament van passar per l'Ateneu prop d e deu persones però q u e "encara és una mica aviat per valorar com va l'intercanvi d e llibres, confiem q u e s'imposarà i q u e serà un p u n t de trobada important per Sant Cugat".

La L l i b r e x a r x a va n é i x e r arran de la campanya iniciada pel CEPA amb motiu de la festa de Sant Jordi, que en els darrers anys ha estat molt ben acollida pels santcugatencs. És per això que el CEPA es va posar en contacte amb l'Ateneu i han decidit mantenir aquesta iniciativa durant tot l'any. Un dels principals objectius de la Llibrexarxa é s fomentar la reutilització dels llibres, ja que segons Adolf, volen " f o m e n t a r que no es llencin llibres, fins i informar-se sobre aquesta ininatka F.X.I.. D'werses persones van anara rAteneu per tot q u e no es deixin per recicompta amb més de 300 llibres b r e s a q u i e l s v u l g u i llegir. clar p e r q u è sempre hi ha g e n t q u e p e r t a n y e n al f o n s d e l Aquesta llista inclou el títol del a qui li poden interessar". La CEPA., i q u e els responsables llibre i un telèfon de contacte Llibrexarxa també té, a m é s , d'aquesta iniciativa esperen ina m b l'objectiu q u e la persona la finalitat d e crear una xarxa crementar aviat. Així ho va exque estigui interessada en una plicar u n dels m e m b r e s d e la d'amics de la lectura, q u e això obra pugui trucar al propietari sigui " u n p u n t de trobada e n Llibrexarxa, el pintor Adolf, i es posin d'acord pels termes tre persones interessades per q u e ha comentat que esperen del préstec. la literatura". " q u e aviat hi hagi més iniciaD e m o m e n t , la Llibrexarxa

21

El Casal d'Avis de Mira-sol celebra Sant Jordi MAGDA M É N D E Z

-Mlra-sol-

El col·lectiu de la gent gran de Mira-sol ja ha començat a preparar les activitats de cara a la festivitat de Sant Jordi. Un dinar de germanor i una festa a m b la tradicional rosa per a les dones i el llibre per als homes seran les protagonistes de l'assenyalat cap d e setmana. Els membres del Casal d'Avis de Mira-sol s'avançaran a la jornada, realitzant un dinar d e germanor que es farà a La Unió Santcugatenca el 22 d'abril a les dues del migdia. Els tiquets per a tots els interessats a participar-hi es poden adquirir al Casal Cultural de Mira-sol des de dilluns i fins al dia 18 d'aquest mes. Després del dinar es preveu que la coral i el grup de teatre del Casal d'Avis ofereixi el seu particular xou al teatre d e La Unió. I el mateix dia 23, a partir de les sis de la tarda es farà un ball i el lliurament de la rosa i el llibre

Griful Oü. S. L. Servei Estació

fiÀSOfil C A ifeKÀ-cniÚ CENTRE DE DISTRIBUCIÓ PER A EMPRESES I PARTICULARS - Gasolis A, B i C de primera qualitat - Ports gratuïts a partir de 400 litres - Descomptes a partir de 500 litres - Comptador volumètric homologat, exactitud en el subministrament - Servei personalitzat, fins a 60 m de mànega - Grans ofertes en funció del consum

A,B i C

- Telèfon D'URGÈNCIES 610 45 55 01

EstaCÍOnS d e SerVd

E.S. CENTRE

E.S. CAN SOLÀ

al Centre de Sant Cugat (4 Cantons)

a la Crtra. de Cerdanyola

(93) 674 06 07

(93) 589 45 55

DISTRIBUCIÓ DE GASOLIS A D O M I C I L I 93 589 45 55


22

Societat

IXS /-CAIYIDNS Divendres, 7d'abril del 2000

C a m p a n y e s

Elsa Anka presenta la roba de temporada al SCCC La desfilada va comptar amb la model Lidia Bosse El Sant Cugat Centre Comercial (SCCC) ha tornat a organitzar una de les campanyes populars que el caracteritzen en els seus anys d'existència. En aquesta ocasió va repetir la bona experiència de l'any passat celebrant una espectacular desfilada de moda. D'aquesta manera, centenars de persones van poder conèixer quines seran les tendèn-

cies predominants de cara a la temporada de primavera-estiu, amb les peces de roba de les botigues del mateix centre. Però la moda no era l'únic atractiu de la desfilada: la presentació anava a càrrec de la popular model santcugatenca Elsa Anka, i entre les models una nova cara de les revistes del cor, Lidia Bosse. h'.lsii \nkti i cl\u i mimi a\ 11111 \ei fiuilii·jtiimti'.ih /n di·.lil.i/lt • ,/l S( ( í

< i liti lluís ticpcisull: i ;;/// .' I'IHi li

M \ ( , n \ Mi \ D I / - Sant Cugat -

l-'aldillev samarretes, complements... \ o faltava cap element perquè la desfilada de moda per presentar la no\a temporada primavera-estiu tos de molt Ixina qualitat. Però l'atractiu d'una desfilada d'aquest tipus no es limita tan sols a mirar què és el que es portarà més, sinó en el que les tevistes especialitzades acostumen a anomenar "cares guapes". Elsa Anka, com a presentadora, i Lidia Bosse, com una de les models que participaven a Tacte, van posar el toc de glamur necessari.

.' /Cll/lcili ll i lli lli ttlHpi·i'Hl·i

/i' "

/.// mudclIjclin Hassc n/ captur l'atenció de mnlts fluixossobre lapassarel·la /•': /•../-.'

'i

Centenars de persones \an poder veure les desfilades que es \ an realitzar divendres i dissabte al SCCC. Kn total van ser quatre. que van permetre copsar que els colors molt vius continuen marcant el ritme de la moda estiuenca, i aventurar un retorn imminent dels estampats. A més i concretant en el sector de moda femenina, les faldilles per sota els genolls i les transparències seran claus per estar al dia en matèria de moda.Totes les peces que es van poder veure dalt la passarel·la que es va ubicar al vestíbul del primer pis del SCCC, eren cedides per les botigues del mateix centre. Així, entre les firmes que van destacar

III

més de les desfilades, es trobaven Sand key, Mango i Los'lelarcs. 1 entre passada i passada, una espectacular Elsa Anka, embarassada de quatre mesos del segon fill. presentav a amb el seu toc personal les novetats de la temporada primavera-estiu. Atesa la doble coincidència de l'embaràs i les desfilades, un dels punts clau va set conèixer l'opinió de la model santcugatenca sobte la roba premamà. "Per la meva vida personal m'agrada anar amb roba ampla, però ara tinc problemes, perquè hi ha una roba molt específica per a embarassades amb la qual no em sento identificada", explicava Anka. Una de les gtans incògnites era

desvetllar el sexe del futur nadó. Però la certesa oficial encara no existeix, així que Klsa Anka va explicar el que la sabiduria popular permet vaticinar sobre si seria nen 11 nena. "M'ha fet molta gràcia, perquè aquesta tarda un home se m'ha apropat i m'ha dit 'portes un nen". Jo encara no ho sé, però l'altre dia, en Rappel també m'ho va assegurar", explicava, una mica encuriosida la popular model. L'embaràs de la presentadora de les desfilades de moda del SCCC va ser un dels punts que van cridar més l'atenció, propiciat, sobretot, per la important ptesència de periodistes de l'anomenada premsa del cot ."Vull que no trigui a sortir.

Tinc ganes de veure el meu fill i poder descansar una mica de l'embaràs", desitjava Anka. La model també va afirmar que era "de les que descobreix l'embaràs per la panxa abans que pel predictor" i que molta gent li havia, assegurat que "em queda bé l'embaràs, que estic mona. Es un estat de gràcia, et sents feliç i es nota". L'altta gran protagonista va sortir a desfilar a les quatre passades del cap de setmana. Era la popular model Lidia Bosse. Popular, sobretot, gràcies a ser l'actual parella sentimental d'un altre fix del paper couché. Ricardito Bofill. Molta moda, i més glamur per encetar temporada al SCCC.

C e l e b r a c i o n s

L'escola d'excursionisme celebra els 5 anys amb activitats per als més petits M.M. - Sant Cugat -

L'escola d'excursionisme del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) va celebrar dissabte el seu cinquè aniversari amb una jor-

nada dedicada als més petits a Mira-sol. I ns 150 infants van participarà les activitats organitzades pels monitors de l'entitat excursionista, i dels esplais Pica-Roca, Sarau i Esquitx. Una botifarrada popular i animació infantil van tancar les celebracions d'aniversari. Dissabte al migdia es va fer una boti/anada pupulai per celebrar l'aniversari de Fescola excursionista FOTO: E.

FAR/NYES


& S - Ă? CANTONS Divendres, 1 <Tabril eleUOOO

23


24

Societat

ELS/CANTONS/->/•;w/>

' C à s t I n g '

de

R à d i o

S a n t

C u g a t

Pepa Lhinell. Modista U"

'L'únic c o m p l e x que tinc é s n o estar al dia amb els estudis"

7

ií abril M .\h\

"Em coneix tothom perquè sóc molt tafanera" JORDI RAMOS

-SantCugat-

Pepa Llunell va venir al 'Càsting' de Ràdio Sant Cugat el dia 17 de gener d'enguany. Tot i que la seva cadira de rodes elèctrica no passa-

- Per romençar li diré una sèrie de noms i m'haurà de dir un adjectiu. CalCorrfílL·: Els meus avis i besavis. Corte Martí: l n ofici molt bo. Anna M. Bar//erà:V.m gran dona i una gran ballarina. FrancescUatjós: l n bon senyor, una bona persona. Bar Trobador: El nostre bar. El trobo a faltar, encara. Fraternitat Catòlica de minusvàlids: Allà vam començar la nostra tasca, hi vaig passar molts bones estones. Mossèn Juli: Una bellíssima persona i un gran home. Ràdio Sant Cugat: Uns grans companys i una bona ràdio.

va per la porta de l'estudi, entre tres persones va poder baixar els quatre graons de l'entrada i va mostrar la seva simpatia al llarg de gairebé una hora. Entre anècdota i anècdota vam anar descobrint com era el Sant Cugat de fa molts anys; el Sant Cugat de tota la vida. Una bona candidata que va superar amb facilitat les proves i el qüestionari, i que li va faltar temps per explicar moltes de les experiències personals i col·lectives que ha viscut al llarg dels seus 77 anys.

EMU.I BKI.I.A

-Sant Caaat-

Sóc la Pepa Llunell, de Cal Cordills. Vaig néixer al carrer la Lluna número 1 el 12 d'abril de 1922. Sóc soltera i sense fills. - Ha pensat mai a dissenyar els sens propis models? - Si ara jo fos més jove m'agradaria molt tenir una boutique i dissenyar-me els models sobre el tipus d e senyora q u e vingués a vestir-se. - Què és el que feia vostè de jove? - Primerament vaig anar a aprendre el corte i després em vaig posar a casa meva a ensenyar noies joves a cosir. Es feien la roba elles mateixes, perquè llavors no hi havia els diners que hi ha ara per poder-se comprar el que volien. I també cosia per a clientela. - L'elecció de la seva professió va estar determinada d'alguna manera per la seva malaltia? - No, no. Ja em venia de petita. Sempre m'ha agradat i haig de tenir un didal i una agulla entre els dits. - Com li van delectar la malaltia? - J o tenia nou mesos. Vaig agafar la poliomelitis, que llavors era una cosa molt corrent. Ara, gràcies a Déu, n'hi ha molt poques. Els meus pares anaven d'un metge a un altre. Jo jugava lluitant i tranquil·lament. A mi no em va afectar gens això de la malaltia perquè d'una manera o altra corria. les amigues cm venien a buscar i els meus pares o la meva germana m'agafaven a coll i em portaven a tot arreu. Jo vaig ser feliç sempre, de petita.

rir quan jo en tenia 14. El meu germà s'havia casat el 12 d'abril i la meva mare moria el 26. Em vaig quedarà viure amb el meu germà i la meva cunyada i al cap de pocs mesos, el 18 de juliol, va esclatar la guerra. Se'ns va acabar la bona vida. — A partir dels 2 7 anys va passar per mes de 2 0 operacions. Quan es va resignar a no poder caminar bé? - De cop, per poder caminar, me'n van fer set. Vaig estar tres anys així. Em vaig passar set mesos i mig sense moure'm del Sagrat Cor. Un cop a casa, me'n van fer dues més per la circulació de la cama. Als trenta anys em. vaig sentir bé del tot, rehabilitada. Vaig agafar els bastons, vaig sortir al carrer i me n'anava sola per tot arreu i vaig dir: "Ara sí, ara ja sóc una dona". — Es per aquestes operacions que li agraden tant els quiròfans? - Potser sí. Em vaig trobar amb uns metges molt amables. Aquella època tot era com una família. L'Hospital del Sagrat ('or era molt petitet i estava regit per monges.

- YL· seus fiares van morir quan vostè era forca jove. - Sí. el meu pare va morir quan jo tenia 12 anys i la mare va mo-

Les preguntes •Li han dit mai que és una No, no, no. Perquè jo sóc molt xerraire i de vegades ve la gent a casa perquè diu que es distreuen. •Vostè ha afirmat en alguna ocasió: "Tinc una bona maleta de records per al meu últim viatge". Si n'hagués de triar un, amb quin e s quedaria? Dels que me n'haig d'endur? Doncs ara e m fas pensar una mica, perquè tots els tinc tan

- Vostè es considera la tieta oficial de Sant Cugat? Oficial no ho sóc, però disfruto quan - Sí, però crec que encara ho povaig pel carrer i em diuen tieta. dria ser una miqueta més. Amb - Per què s'autoanomena "La tants habitants que han vingut ara Monyos" de la ciutat? nous, haurien de col·laborar més. - Perquè a tot arreu on puc, hi vaig. Al poble ja ens movem, o es mou, -I per què s'autoanomena '1a Reique jo ja sóc més gran, però tots els na de Saba"? nous habitants haurien de sentir-Perquè amb la cadira de rodes em se més santeugatencs i col·labosento tan bé que ho dic. Gavina, rar més. es diu la meva cadira. - Per què s'ha posat a estudiar - Bastons o cadira? català als 77 anys? - Bastons i cadira. - Als 75, que fa dos anys que no - Joan Fàbregas o Pere Pahissa? estudio. L'únic complex que tinc - Tots dos em fan morir de riure! és de no estar al dia amb els estuUn sense l'altre no serien el que dis, perquè per la meva malaltia no són, es necessiten. vaig poder anar gaire a escola i - Cinto, Joan o Aurèlia? després em vaig posar a treballar. Tots tres. - Casa nostra o casa vostra? 'Càsting s'emet els dilluns d'I I a 12 de - Casa nostra i casa vostra. la nit i es repeteix els dissabtes a les 14h. - Minusvàhd, disminuït o discapachat? - Cada cosa és diferent, però jo diria que són persones com la resta. - Encara es vergonyós ser minusvàhd? MAGDA MKNDIÍZ - Ara ja gairebé no. Passem per tot arreu i la gent no ens mira com un bitxo raro. Abans sí que ho feien. - Voltem comprovar el nivell de coneixement del sector pro- Té telèfon mòbil? fessional a què pertany des- Sí. prés de diversos anys sense - Tothom la coneix a Sant Cugat? exercir de modista. Va respon- Home, tothom, totiiom, potser dre correctament a totes les no. Però sóc molt coneguda, perquè preguntes tècniques que se li vaig pel carrer i em diuen: "Hola, van plantejar. què tal?"I tothom em coneix. - Llunell també és aficionada - Per què creu que tothom la coa la cultura, sobretot al teatre. neix? Per això se li va fer interpretar - Perquè sóc molt tafanera. fragments de Romeu i Julieta, - Ha estat sempre feliç? Terra Baixa i LM ('destina. - Jo diria que sí.

Pepa Llunell, ah 77 anys F: X.LARROSA. Com que tenia tanta fe que caminaria, ho vaig passar amb molta il·lusió. — Vostè va ser una de les fundadores d'una associació on s'agrupaven minusvàlids. Quina era la seva tasca? — Els mateixos pares, de tant que ens estimaven, ens feien estar tancadets a casa. Però no amb mala intenció, sinó perquè no patíssim veient l'altra gent. El jovent minusvàlid el que desitjava era sortir de casa. Érem un grup molt ben avingut que vam formar un grup i ens reuníem on podíem. Anèvem molt al'l'robador, un restaurant que ja no existeix, els diumenges i fèiem sortides. — Sant Cugat és prou solidari?

de La Veu macos... Però potser el que em fa sentir més feliç e s el fet d'haver estat amb els m e u s amics minusvàlids. •Creu que no s'ha casat mai per la seva malaltia? No, perquè he tingut nòvios i pretendents. N o m ' h e casat perquè sóc molt liberal i era molt feliç amb la meva família i, a m é s , la m e v a feina m'omplia molt. Potser no he conegut la meva mitja taronja, p e r q u è si t ' e n a m o r e s de debò no veus res més.

Les

proves

L'has de sentir TOTA ÍA

tmmtoAtié

m SANT CUGAT • LA mtttm MOSICÀ *j t f t i t a t

RÀDIO SANT CUGAT


HS4CANT0NS

Comarca

25

Divendres, 7 d'abril del 2000

Rubí

C i u t a t s

La Generalitat convoca el Premi SI-LOCAL de noves tecnologies El C o m i s s i o n a t per a la S o c i e t a t d e la Informació d e la Generalitat d e Catalunya ha convocat una nova edició dels premis a l e s millors iniciatives d e l s ajuntaments e n l'aplicació d e l e s n o v e s t e c n o l o g i e s , SI-LOCAL. El Comissionat per a la Societat de la Informació del Departament de Presidència de la Generalitat ha convocat la segona edició dels premis SI-LOC A L a les millors iniciatives dels ajuntaments e n l'aplicació de les tecnologies de la Societat d e la Informació, per a l'any 2000. La resolució del govern català, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, estableix que "aquesta segona convocatòria d e premis pretén ser un instrument per sensibilitzar tant els ciutadans, com el conjunt de les administracions locals. sobre u n e s t e c n o l o g i e s d'ampli abast, que afecten no només l'àmbit productiu sinó tota mena de relacions socials". En aquest sentit, la resolució recorda que "els ajuntaments, l'esglaó de l'administració que és més proper al ciutadà, tenen un paper important en l'evolució que s'està produint en l'entorn de la societat de la informació, ja que poden facilitar en gran manera l'apropament d e les seves tecnologies als ciutadans del seu àmbit geogràfic, a través de múltiples actuacions, des de la generació d'iniciatives, al suport a l'aplicació de programes i accions de difusió".

Les bases d'aquests premis estableixen que cada ajuntament pot presentar un màxim de 3 actuacions relacionades amb la difusió i l'ús de les tecnologies per a la societat de la informació (TSI) e n l'àmbit local. El jurat estarà format per cinc personalitats de prestigi en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i serà nomenat i presidit pel Comissionat per a la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta segona edició de SIL O C A L consta de dos premis i quatre accèssits: un premi de 4.500.000 pessetes per a iniciatives d'ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants; un premi de 2.250.000 pessetes per a iniciatives d'ajuntaments de municipis de menys d e 5.000 h a b i t a n t s ; i q u a t r e accèssits de 500.000 pessetes cada un. Els premis seran en metàl·lic i s'hauran de destinar a impulsar la difusió i l'ús de les T S I en l'àmbit local. El termini de presentació de candidatures als premis és el 29 de setembre del 2000. i la concessió dels premis s'anunciarà d u r a n t el m e s d ' o c t u b r e d e 2000.

EIS4CANTONS "el diari de Sant Cugat"

els4cantons@totsanteugat.com

Pallejà (a la dreta del lector} durant Tacte UMU&UIui del Pari de Rumlien Sant Cugat-Rubi el 1999 FOTO: X. /..

Eduard Pallejà deixa P alcaldia de Rubí per motius personals L'alcalde de Rubí, Eduard Pallejà, ha anunciat la seva dimissió per "motius estrictament personals", tot i que en diverses o c a s i o n s ha r e c o n e g u t c e r t "cansament" després de 6 anys d'alcalde de Rubí i regidor des d e 1983. Pallejà va d e m a n a r "comprensió i respecte" per la seva decisió. La militància d'Iniciativa per Catalunya-Verds va acomiadar el seu alcalde a m b a p l a u d i ments tot i que Pallejà encara

continuarà al capdavant d e l'afirmació política local durant un breu període de temps. IC-V va acceptar l'opció personal d e Pallejà i q u e la seva successora sigui Núria Bonaventura, prirfiera t i n e n t d'alcalde de l'Aj u n t a m e n t de Rubí, q u e agafarà el r e l l e u e n u n p l e extraordinari el 14 d'abril vinent. Pallejà va anunciar la seva decisió d'abadonar el càrrec el divendres 31 de març en un ple

municipal. L'anunci el va fer visiblement emocionat La seva intervenció và finalitzar amb els aplaudiments d e tots els q u e omplien la sala d e plens de l'Ajuntament de Rubí. Esquerra Republicana d e Catalunya dubta que Pallejà deixi el càrrec exclusivament per motius personals i augura un nou escenari polític que, segons Francesc Sutrias, portaveu d ' E R C , tanca l'etapa de l'exalcalde Miquel Llugany. / E 4 C

C i u t a t

Condemnen a 8 anys de presó dos empresaris per estafes L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 8 anys de presó dos empresaris que van estafar un centenar d'inversors, entre els quals hi havia veïns de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb un negoci de Borsa. El tribunal condemna els processats a indemnitzar els vallesans en un total de 29,5 milions de pessetes. El tribunal de la secció tercera ha condemnat Alberto Costa Canals, de 47 anys, i Jordi Costas Salgado, de 44 anys, com a responsables de la societat Inverac, que van adquirir al seu propietari el 1991, i que es dedicava a la captació d'inversions de particulars que es destinaven a com-

prar valors en borsa de renda variable. La societat, en ser adquirida, tenia molts deutes i molt poc patrimoni, i els processats, que tenien des d'un principi una intenció delictiva van fer constar com a comprador un jove q u e acabaven de contractar com a secretari de direcció del negoci. Els processats, d'acord amb el seu pla, van començar a atraure petits inversors a qui oferien operacions a curt termini i d'elevada rendibilitat, i si bé en un principi tornaven els diners i beneficis. a mesura que els inversors anaven confiant en el negoci, van deixar de pagar els interessos. Entre les persones estafades n'hi ha tres de Terrassa perjudi-

cades en 6.375.000, 2.733.400, i 2.000.000 de pessetes respectivament; un veí de Montcada i Reixac estafat en 10.900.000 pessetes; dos veïns de Sabadell estafats en 400.000 i 5.000.000 de pessetes; i un veí de Cerdanyola del Vallès que va sofrir un perjudici 1.000.000 de pessetes. Finalment, quan es va descobrir la manca de liquidesa d e l'empresa, i el fet que mai no es va invertir en borsa, de manera que Alberto Costa i Jordi Costas van posar-se en contacte amb un altre processat, Emilio G. A., per tal que comprés l'empresa amb l'aparença de voler-la reflotar, i mantenir la situació amb pagaments de xecs i pagarés que no tenien fons./ Intra-ACN


26

Societat

E L S / C A N T O N S l)krnt/n:<, 7 rftibní

firí_V<V

m RAPPEL

PREDIU

QUE SERÀ

NEN

EI Sant Cugat Centre Comercial va presentar cl cap de setmana passat les novetats en moda de la temporada primavera-estiu. Però per una important comunitat de periodistes del cor la desfilada del SCCC era una anècdota. Uobjectiu era descobrir si el futur nadó d'Elsa Atika seria nen o nena. La santeugatenca no va poder confirmar-ho, però diu que Rappel va predir que seria nen. Si ell ho diu... Pàgina 22 VOTO: EDUARD

LA LLUITA PER

EARINYES

L'OKUPACIÓ

Acompanyats per centenars de veïns de Sant Cugat, els okupes de Torre Blanca van reclamar dilluns una política basada en el diàleg i no en la repressió. Entre altres consignes, els joves van afirmar que si els treuen Torre B/anca, ok upa ran una altra casa. Pàgina 17 FOTO: EDUARD

EARINYES

QUÈ HI HA DE CERT? L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha negat que la seva coalició estigui a punt de tancar un acord amb el Partit Popular, segons informava dissabte el Diari de Terrassa. Populars i convergents ho desmenteixen, però el diari en qüestió, que no revela les fonts, cita molt concretament els canvis en l'organigrama municipal. Pàgina 9 FOTO: EDUARD

ALEGRIA

A

L'AUDITORI

Les orquestres Simfònica del Vallès i Nacional de Cambra d'Andorra van tocar la Novena simfonia de Beetlioven davant de me's de 600 persones. I'// dels moments culminants del concert va ser quan el Polifònn de Puig-reig va acompanyar les orquestres cu la interpretació del famós H i m n e de l'alegria. Pàgina 36 FOTO: EDUARD

EARINYES

FARINYES


Societat

ELS/CAJVTONS úkeudm. 1 d;d>ril drl 2000

m

n RECUPERANT

EL CENTRE

HISTÒRIC

El tradicional mercadet ambulant dels dijous ha ampliat cl seu emplaçament ocupant part de la plaça d"Octavià per un matí, fet que obliga a la prohibició de la circulació de vehicles i convida a passejar tot badant i observant els productes que aquests comerciants ofereixen. FOTO: EDUARD

FARINYES

TEATRE

PER A TOTHOM

El teatre de La Unió Santcugatenca va ser Fespai on es va organitzar el cap de setmana passat la Mostra dels Tallers de Teatre Infantils i de Joves, que dirigeix Factriu santcugatenca Sílvia Servan. En els tallers es van aplegar nois i noies amb ganes de fer teatre que van interpretar adaptacions i fragments de diverses obres. FOTO: EDUARD

SANT CUGAT, DE

FARINYES

PEL·LÍCULA

Els actors Eduard Farelo i Victòria Pagès són, des de fa una setmana, nous veïns de Sant Cugat. Tots dos formen part de la pel·lícula Cabell d'àngel, dirigida per Enric Folch, que s'està rodant aquests dies en diversos carrers del municipi i que estrenarà properament TV3. Pàgina 35

FOTO:XAVILARROSA

tels

mobles

carre

mobles

Francesc Moragas, 33 SANT CUGAT DEL VALLÈS

27


OS 4 CANTONS

28

Divendres, 7 d'abril del 2000

Handbol

B à s q u e t

La UE Sant Cugat ha de guanyar el GEiEG si no vol perdre la categoria

La UE Sant Cugat és molt a prop de jugar Si guanya haurà de superar també el Bordils i esperar altres resultats la promoció Només val la victòria en les últimes dues jornades de Uiga al grup "C" de Primera Nacional. Guanyar i esperar que la resta d'equips dels altres quatre grups de la categoria immersos en la mateixa situació que l'equip d'handbol de la Unió

Esportiva Sant Cugat perdin i així puguin acabar facilitant la permanència a l'equip vermell-i-negre. Els santeugatencs, que diumenge van perdre a la pista del quart classificat, el Sarrià de Ter, per 36 gols a 29, disputen aquest diumenge al matí

al pavelló municipal un partit amb el GEiEG que si el perdessin, els faria baixar ja matemàticament a Primera Catalana. L'entrenador local Joan Sancho creu que la motivació "serà un aspecte clau" per decidir aquests dos últims enfrontaments.

L'equip sènior "A" masculí de la Unió Esportiva Sant ( AI gat va demostrar dissabte a la tarda a la Sala Escolar que la derrota que va encaixar la setmana anterior a la pista del segon, el Grup Barna, no va afectar l'equip. L'equip vermell-i-negre va superar el CB La Unió-Cerdanyola per 118 punts a 107 després de tres pròrrogues, que van allargar el partit amb més de dues hores de joc. Amb aquesta nova victòria, la UE Sant Cugat ha tornat a demostrar la seva ferma candidatura a ocupar una de les places de promoció d'ascens. De fet, ara mateix és quart a la taula i jugaria el play-off d'ascens. Per davant, només el superen tres conjunts: el Sant Pere La Sirena, el Grup Barna i l'Andorra.

Al.l'A Ldl'l-V. - Sant Cugat-

Kl pavelló municipal de Sant Cugat ha de ser diumenge, a partir de tres quarts d'una del migdia, una olla de pressió. L'afició local s'ha de Ixilcar amb l'equip de Joan Sancho, que tan sols li val la victòria si vol continuar disposant d'alguna opció per aconseguir la permanència a Primera Nacional. El conjunt gironí del GEiEG es desplaça a la nostra ciutat ja amb la temporada enllestida, amb l'únic al·licient de poder finalitzar aquesta campanya 1999-2000 en una sola posició més alta a la classificació del que es troba ara mateix. El G E i E G és vuitè al grup "C" de Primera N a c i o n a l a m b 22 punts, a tan sols un del Sant Esteve Sesrovires. Els de Girona ja fa dues jornades que van assegurarse definitivament la permanència a la categoria. En la darrera jornada de competició van perdre al seu pavelló davant el líder en solitari del grup. La Roca, per 29 gols a 32. La Unió Esportiva Sant Cugat va tornar a repetir el que ha fet tota la temporada excepte en un partit contra el Gavà. Es a dir, perdre. Els vermell-i-negres van caure a la pista del Sarrià de 'íer, equip que encara té alguna possibilitat d'aconseguir la segona plaça que dóna accés a disputar la promoció d'ascens a Divisió d'Honor, malgrat no depenguin d'ells mateixos. El quart classificat a la Lliga va derrotar els santeugatencs per 36 gols a 29. Els de Sancho sempre van anar per darrere en el llu-

À.L.

l'equip efhanrllml de la 17' Sant ( ugfrts'enjioiilam al CEiEG, que ja ho té totfet a la Lliga FOTO: EDUARD

minós i no van tenir opcions de lluitar per la victòria, tot i que hi va haver algun jugador que ja a la primera part va llançar la tovallola i va donar el partit per perdut. A la primera meitat, el sènior d'handbol ja perdia per 20 gols a l l . Obligat* a guanyar Guanyar diumenge el G E i E G és l'única opció que té la UE Sant Cugat si vol lluitar la setmana vinent a la pista del Bordils per mantenir-se a la categoria. Val a dir però, que tot i així el conjunt santeugatenc no depèn d'ell mateix per assegurar-se la categoria. Per cinquena jornada consecutiva, l'equip

local és en aquests moments en zona de descens com a segon pitjor tercer classificat dels quatre grups que configuren la Primera Nacional. Primer, han de guanyar a casa el GEiEG, després, el Bordils a domicili, i finalment, esperar la punxada dels altres equips que es troben en la mateixa situació que la UE Sant Cugat. Joan Sancho, entrenador de l'equip d'handbol, assegura que la clau del partit tant amb cl GEiEG com amb el Bordils es trobarà en el fet que "guanyarà l'equip que menys errades cometi i més ganes tingui de guanyar. La motivació" serà, doncs, un aspecte del tot clau, tenint en compte que cap

r A m a t Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

FAR/NYES

dels dos adversaris santeugatencs ja no s'hi juguen res en aquesta Lliga. Sancho creu també que "cap dels dos conjunts donarà el partit per perdut". L'entrenador apunta que el GEiEG, que tindrà tres baixes per sanció, "és un molt bon equip". Els locals s'enfrontaran a equips gironins en les últimes tres jornades. El tècnic santeugatenc va rebre la targeta vermella diumenge, fet que serà sancionat i li privarà de seure a la banqueta. Per Sancho, aquest fet no és significatiu: "Al nostre pavelló, això no és cap problema tenint en compte que puc estar a dos pams de la banqueta i dirigir l'equip perfectament".

93 590 68 80

En les últimes setmanes, el tècnic santeugatenc David Barbens havia apuntat la importància de no deixar escapar cap triomf. Els vermell-i-negres esperen no perdre cap partit i assegurar-se, com a mínim, aquesta quarta posició, que és l'última plaça que dóna accés a disputar l'ascens. La propera jornada de lliga durà el sènior "A" masculí a la pista del CB Ripollet. El calendari que haurà d'afrontar la U E Sant Cugat d'aquí fins a finals de temporada és el següent: a casa haurà de rebre el C l u b Natació Terrassa i el C E B Sant Jordi, mentre que haurà de jugar a les pist e s d e l C B R i p o l l e t i el Sedis-Mausa. Després de jugar a Ripollet, disputarà dos enfrontaments consecutius a la Sala Escolar, que podrien ser del tot determinants.

Sant Just Bonavista 63-65 : 93 480 36 00


US

Esports

í CANTONS Divendre. - íi'abril del 2000

H o q u e i

29

p a t i n s

Els sèniors del Patí opten a Pascens a falta de sis jornades pel final Àl.KX LÓl'KZ -Sant Cugat El Patí Hoquei Club Sant (üugat viu en aquests moments un dels moments esportius més enriquidors de la present temporada. El sènior masculí i el femení lluiten per ascendir de categoria, mentre que el júnior i el benjamí "A" afronten el Campionat de Catalunya després de classificar-se segons i primers respectivament. El sènior masculí va guanyar diumenge al pavelló municipal Tina Sant Just per 4 gols a 1 i d'aquesta manera, una jornada més, es consolida com un dels equips que lluita per acompanyar el Reus Deportiu a la Primera Nacional Catalana. Ara, els vermell-i-negres són quarts amb 34 punts, a tan sols dos del segon, el Monjos. El president del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Antoni Pérez, creu que "pujar serà molt difícil. Hem de guanyar tots els partits que resten per acabar la lliga i esperar també que el Monjos perdi un partit". De fet, aquesta mateixa jornada,

mentre que el Patí Hoquei visita la pista del Mollerussa, el Monjos ha de jugar a la pista del tercer, el Juneda. El calendari de competició del sènior masculí en les últimes sis jornades de lliga és el següent: a fora ha de jugar a la pista del C H Mollerussa, del C H Juneda, i de L'Hospitalet CH, mentre que al pavelló municipal ha de

El'júniordel'Pati'Hoqueiva desfer-sedel'Noia"B"dissabte per4gols a0 FOTO: EDUARD FAR/NYES

El júnior i benjamí "A " cugatenc és ara mateix en la quarde Pentitat santcugatenca ta posició, plaça que dóna l'accés a disputar la promoció d'ascens a afronten la segona ronda Primera Catalana. EI cap de setmana passat, les jugadores entredel Campionat de nades per Santi Roca van tornar a Catalunya demostrar el seu potencial en vèn-

rebre El Geniol el Pla, l'Aiscondel Vüa-Seca, i el CP Calafell. Dissabte a la tarda, el conjunt santcugatenc haurà de jugar el primer dels últims tres desplaçaments abans que acabi el campionat. A l'anada, P H Sant Cugat i Mollerussa van empatar a 2 gols. El sènior femení del club sant-

cer de forma clara i rotunda cl líder, el Sarna Vilanova, per 6 gols a 0. Quan falten sis jornades perquè finalitzi la lliga, l'equip vermell-i-negre és a quatre punts del primer. Amb tot, però, els tres primers classificats, el Sarna Vilanova, el C H Farners i el C H Arenys de Mar encara han de descansar. El Sarna ho han de fer dues jornades, el Farners, una, i l'Arenys de Mar, també dues. El conjunt

santcugatenc depèn d'ell mateix a partir d'ara per col·locar-se líder del seu grup ja que el goal-averagcamb el Sarna Vilanova els és favorable. Els dos primers classificats obtindran l'ascens directe a Primera Catalana, mentre que el tercer i quart jugaran una promoció d'ascens. El calendari que ha d'enfrontar el sènior femení en les sis jornades que queden és el següent: a fora han de jugar a les pistes del C N Igualada "B", el CP Congrés "B" i el C H P Sant Feliu, mentre que a casa han de rebre el C H Navarcles, el Sant Miquel de Molins de Rei i el C P J o n q u e r e n c . D i u menge a les nou del matí, el sènior

femení visita la pista del C N Igualada "B". D'altra banda, el conjunt júnior de l'entitat local ha passat a la segona ronda del Campionat de Catalunya després d'eliminar el Noia Freixenet "B". A l'anada, partit jugat dissabte al pavelló municipal, els santeugatencs van guanyar per 4 gols a 0, i diumenge van empatar a cinc gols fora de casa. Ara el proper rival és el Llista Blava de Lleida. En benjamí "A", que ha passat directament a jugar la segona ronda, s'haurà d'enfrontar aquest cap de setmana al Mataró, també en doble partit. Aquest equip és entrenat per David Olmo.

T r o b a d a

La Coordinadora adverteix que n o hi ha res tancat i que encara queda molt per fer La plataforma exigeix al consistori que compleixi elprojecte inicial AL. - Sant Cagat La Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat va voler deixar molt clar dilluns passat que, tot i que s'hagi pogut fer un pas endavant quant a instal·lacions esportives municipals, creu del tot insuficient el nou projecte presentat per l'Ajuntament. La Coordinadora va insistir també que el nou pla presentat d'equipaments a la rambla del Celler no és per ells un projecte tancat i definitiu, tan sols és, al seu parer, una idea. Aquesta és la principal conclusió de la qual tots els clubs membres de la Coordinadora esportiva van

voler deixar constància en la darrera reunió mantinguda dilluns a la seu de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Continuar exigint Pensen continuar exigint noves instal·lacions i aquelles que necessitin una remodelació urgent que siguin arranjades al més aviat possible. De fet, en aquesta trobada es va incidir en el fet que l'esport local no només necessita les dependències presentades en el darrer projecte, sinó que exigeix que el consistori porti a la pràctica tot el pla d'equipaments esportius que va presentar el de-

sembre passat a la Coordinadora d'Entitats Esportives. Segons la plataforma, la nova zona d'equipaments esportius de la rambla del Celler és tan sols una petita part del projecte global. La plataforma esportiva té molt clar que, ara per ara, el que cal cobrir a curt termini són les necessitats més urgents que demana l'esport local. Els clubs presents en aquesta nova reunió de treball de la plataforma esportiva van ser: el Patí Hoquei, cl (Ilub Esgrima, el Club Rugbi, la Fundació, la Unió Esportiva, el Mas Jancr, l'Olimpyc, el Club Voleibol i la Penya Blaugrana. La propera trobada serà el dilluns 17 d'abril. lui C.iiotdnmdoiii no pum tU- tielmlUii pi·i l'espuit htal Kt'K)

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort.

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS Anys

i quilòmetres

d'experiència

Tel 13 58

XI..


30

Esports

ELS/CAIYTONS Divendres, 7 iTabrildel'2000

o q Í#

K à r f ï rs g

e r t a

El Júnior femení torna a la Lliga amb l'objectíu d'assegurar-se la categoria

Es corre la segona cursa del Fórmula Quan falten set jornades, ks de Núria Olivé són en zona de descens directe Catalunya Guanyar partits és l'única cosa q u e facilitarà que el Júnior femení d'hoquei herba s'asseguri la categoria. Q u a n falten set jornades perquè s'acabi la competició, les d e N ú r i a Olivé tornen a la Lliga

després d'una aturada de la Divisió d'Honor a m b la principal fita d'assegurarse la categoria. La realitat, però, diu q u e les santcugatenques són desenes i últimes a m b només 4 punts, a un d e jugar la

promoció de descens i a quatre de la salv a c i ó . La p r i m e r a p r o v a d e f o c s e r à aquest cap de setmana, quan rebran la Universitat de Sevilla, que suma tres punts més que les locals.

Quatre pilots locals participen aquest diumenge a 1 -liçà de Vall a la segona de les vuit proves que configuren la novena edició del Campionat Fórmula Catalunya de Karts. Aquests són: Oliver Campos, que és líder en categoria júnior; Marc Cebriàn i Daniel Campos, que ocupen la segona i cinquena plaça respectivament en cadet: i David Cebrian. que és segon en aleví. I ,a cursa tindrà lloc al Kartòdrom Catalunya.

AI.KX Loi'i-:/

-Sant Cugat -

I .'equip temem del Júnior inicia .iquest cup de setmana un mes (|iie difícil camí que l'ha de dur a la permanència LI la I )ivisió d'l lonor. Després d'una aturada al campionat de Lliga retorna la competició, amb un Júnior que ara mateix és a quatre punts de la salvació, evitant també plaça de promoció de descens que ocupa el (.'Ini) Kgara amb només un punt més que les blau-i-ncgres. FI conjunt que dirigeix Núria Olivé és desè i últim a la taula amb únicament 4 punts, els que va sumarà la primera volta i fora de casa amb la I niversirar de Sevilla i cl (!lub Kgara. (Juan falten set jornades perquè finalitzi la lliga. el Júnior femení té lògicament com a principal o b j e c t i u m a n t e n i r la categoria. Kl primer obstacle que caldrà superar és la Universitat de Sevilla, que és setè amb 7 punts, i que a aquestes alçades tampoc s'ha assegurat la permanència a la màxima categoria de l'hoquei-herba estatal. L'adversari de les santcugatenques són a tan sols dos punts de jugar la promoció de descens \ és per

T e n n i s

Corretja, als quarts de la Copa Davis 1 mti i nit ilet l'iti < i mi\i i liti, i

aquest motiu que visitaran les instal·lacions del Júnior amb la intenció de fer-se amb els dos punts. A l'anada, les blau-i-negres van endur-se el triomf. Més partits a fora El calendari que ha d'afrontar

l·itld el Júnior d'aquí a que final i t/i la I ,liga és el següent: a casa han de rebre la l'niversitat de Sevilla, el RC Polo i el C D Terrassa, mentre que a fora hauran de jugar al terreny de joc del Yaldclu/, la Reial Societat, el Sardinero i l'Atlètic de Terrassa. L'estadística tampoc no acom-

1-1)1 \RI)I- IK/Y>'M

panvu les de Núria Olivé ja que al campionat de Lliga sumen ni més ni menys que vuit derrotes consecutives. Curiosament, l'equip santeugatenc va aconseguir la darrera victòria a la Lliga al camp de la l mv crsitat de Sevilla, el 24 d'octubre passat, ara fa una mica més de cinc mesos.

e n n i s

El Llorenç Marlet arrenca dilluns amb el tradicional sistema de competició AL. - Sant Cugat -

Les pistes del Club Ksporriu \alldorcix acullen des de dilluns i fins diumenge la dotzena edició de l'Open Nacional Trofeu Llorenç Marlet de Tennis, que enguany tornarà a disputar-se amb el seu sistema inicial de competició. I )esprés que en les dues darreres edicions es jugués en forma de quadrangular, l'organització ha tornat a apostar per obrir un quadre, tant en categoria masculina com en fèmines, que aplegarà uns 125 jugadors. Aquesta prova, que tan sols tindrà lloc en individuals. és puntuable pel rànquing nacional de tennis.

À.L. -SantCugat -

LI Llorenç Marlet repartirà un total de 450.000 pessetes en premis. LI campió en la categoria masculina s'endurà un premi de HK).(KK) pessetes, mentre que en fèmines la guanyadora s'embutxacarà .S0.000 pessetes. Kls dos primers classificats, tant en una categoria com en l'altra, també rebran un trofeu. Fernando (iarcia, director tècnic del Club Ksportiu Valldoreix, ha assenyalat que aquest "és un torneig de tennis amb molta tradició i que cada any compta amb un alt nivell de participació i també de nivell". Aquest torneig l'han guanyat tennistes de prestigi com Fèlix Mantilla o Carles Costa, així com també hi han par-

-SantCugat -

Kl tennista santeugatenc Alex Corretja participa des d'avui i fins diumenge a Màlaga en l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis, que haurà d'enfrontar la selecció estatal davant Rússia. Kls seus companys de selecció seran Albert Costa. Juan Carlos Ferrero i Joan Balcells, lot apunta que Corretja jugarà en individuals i dobles. Kl santeugatenc ha rebut un guardó ben especial pel seus èxits: l'Ordre Olímpica. /A.I..

T a e k w o

Castaneda i López, a l'estatal -Sant Cugat !• I lluït HI Mitilit i < pttittuiil·li /ni i·ii'i/mi'^ 'iii ii' t/i/itiiini\

tieipat els també prestigiosos ( diries Moya, Fernando Vicente. Calo Blanco, Juan Carlos Ferrero. Jordi Burillo o Albert Portús. Kls vencedors de la darrera edició d'aquest campionat van ser Fclieiano López, en categoria masculina, i Núria Llagostera, en fèmines. F^ntrc els participants lo-

I Oli)

XI

cals de més renom hi trobem Sonia I )elgado, que ja va guanyar en l'edició del 1998. F.n l'edició del 1997, que va reunir un quadre de 160 jugadors, van guanyar el torneig Juan Antonio Saiz, i Noelia Serra. Llavors, Delgado va caure en tercera ronda del campionat.

Dues taekwondistcs santcugatenques, Elisenda López i Eriça Castaneda participen aquest cap de setmana a València al Campionat d'Espanya Universitari. Totes dues van assolir el passi a l'estatal després de fer una bona actuació al Català. /A.L.


Esports

ELS /CATVTONS Divendres. 7 d'abril del 2000

f n s f a l

l a c So n s

31

V o l e i b o l

El Club Fitness celebra el seu tercer aniversari oferint un nou servei

El CV Sant Cugat guanya i s'apropa a la Des del 12 d'abril del 1997s'han beneficiat d'aquest club 272 abonats permanència Al.KX LÓPEZ - Sant Cugat -

Dimecres vinent, la sala de fitness ubicada al pavelló municipal. al costat de l'espai ocupat per la secció de Tennis de Taula de la l'nió Esportiva Sant ( àigat, celebra el seu tercer aniversari. Kl 12 d'abril de 1997 va ser inaugurada pel llavors regidor d'Ksports de l'Ajuntament, Xavier Figueras. Des tic llavors, un total de 272 abonats han utilitzat aquest espai municipal. Actualment, són 94 els i|ue la fan servir amb freqüència. Aquesta sala de 72 m- no tan sols l'utilitzen els diferents usuaris de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET). com són les activitats físiques per a adults i també per a gent gran, sinó que també en treuen profit altres entitats de la ciutat com la secció d'atletisme del ('.lub Muntanyenc Sant Cugat, la secció d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat i el Patí 1 loquei Club Sant Cugat. Però val a dir que aquesta dependència també l'han fet servir

altres entitats com el FS Winterthur Sant Cugat, el Sant Cugat Ksport FC, el Club Rugbi Sant Cugat i també els Castellers de Sant Cugat. Xavier Requeno, Coordinador de l'OMKT, ha assegurat que els objectius que s'havien proposat quan van inaugurar la sala el 12 d'abril del 1997 els han acabat assolint: "Hem aconseguit les fites inicials que ens havíem marcat. Hem acomplert les nostres expectatives. que eren fonamentalment tres: crear un nou servei, el (\\\\h Fitness. ampliar els serveis tlel programa tic l'Esport per a Tothom, -adults i gent gran-, i facilitar a les entitats de Sant ('ugat franges horàries perquè poguessin dur a terme la preparació física dels seus equips. Kn aquesta sala de fitness hi podem trobar tres tipus de màquines: la de pes lliure, la cardiovaseular i les isotòniques. L'espai compta amb un assessorament professional ja que, segons comenta Requeno. "pretén que sigui un servei individualitzat". En-

À.L.

/ I Club l·ili/i" c ii'ib/i,// 'i/rmuii, rbl/ii/ ilbi niumnpal l-O/O. .\'.; guany han augmentat els horaris d'utilització del ('.lub Fitness. que han millorat així l'oferta. I na nou servoi jx-r o ferir FI Servei Tècnic d'Activitats Fisiques (STAF) i la Fundació l'nió

Ksportiva Sant Cugat, els responsables de la inversió» i gestió) d'aquesta instal·lació, han posat en marxa ja aquest mes d'abril un nou servei dins el Club Fitness: combinar la sala de musculació amb la pràctica del banv lliure a la piscina municipal.

Kl sènior masculí del Club Voleibol Sant ('ugat va superar el cap de setmana passat amb èxit la primera jornada de la fase d'ascens a Primera Catalana en derrotar amb comoditat el CA' Olot "B" per un contundent 0 sets a 3. Amb aquest triomf els jugadors que dirigeix Xoran Nikolovski fan un pas important de cara a assegurar-se la permanència. Kn la segona de les sis jornades que componen aquesta promoció, els santeugatencs tornaran a jugar fora de casa, aquesta vegada contra el Llars Mundet. un conjunt que a la fase regular va quedar classificat per sota del sènior masculí local. Kls dos primers classificats d'aquest p/r/T-o/? militaran la propera temporada a Primera ( catalana, mentre que els dos últims ho faran a Segona. L'altre equip que també hi forma part és el ( A" Badia.

ifir^?fe^j lli M Harim Sant C u g a t j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J X

Autocugat

Prernis Esport e n IVlar:xa 2000

HOQUEI PATINS

P H S A N T C U G A T (masc.) Ruben Mufioz 40 Pol Carulla 40 Gonzalo Mufioz 21 Pepon Meneses 16

Joan Vidal Pablo Negre Ricki Ruiz Borja Campos CharliPatllé

13 13 11 11 11

HANDBOL UE SANT CUGAT Armand Mora Albert Rovira E,loi Safont Juanjo Gonzàlez

JoanColell 25 21 20 20

FUTBOL SALA BÀSQUET

P H S A N T C U G A T (fem.) Caria Sariol 26 Maria Rosa Tamburini 18 Mònica Vidal IS Marta Garcia 15

W I N T E R T H U R SANT CUGAT Javi Ramírez 16 Xaloc Rion 15 Josep (ïonzàlez 15 Javi López 14

HOQUEI HERBA

OLIMPVC FLORESTA Dani Martí 22 Joan Reixach 19 Rafa López 13

J Ú N I O R (fem.) Gina Abelló Júlia Menéndez Helena Maragall Natàlia Maragall

J Ú N I O R (masc.) Fèlix Sent

16 16 11 10

16

MASJANER(fem.) Elisabet Escrivà Cristina Garcia Maite Gómez

32 30 20

UE S A N T C U G A T (masc.) Gerard Moreno 32 Pau Riera 30 28 Toni Ballart Abraham Carreras 28

U F S A N T C U G A T (fe *m.) Marta Puig 35 Mabel Méndez 19 Elisabet Baldrich 12 Núria Puigneró 12

FUTBOL SANT CUGAT Francesc Bavo Nando Zamora

30 29

18

PB S A N T C U G A T (fem.) Laura Gallego 35 Mònica Martínez 27 Laura Martín 27 Vanessa Costas 10 Montse Balsa 10

VOLEIBOL

CV S A N T CUGAT (fem.) Samanta Santamaría 38 Bàrbara Puigcalí 33 Montse Carvajal 26 Maria Tortosa 26

CV S A N T C U G A T (masc.) Lluís Moreno 27 Sergio Martín 25 David Izquierdo 18

-:


Esports

32

I L S / C A N T O N S Divendres. 7 (Tabril del 2000

E S P O R T

P E O É &

A T

A vmmmm 2a Div. Juvenil

1 5 . 3 0 Sabadell-Sant Cugat (ds) 1 0 . 3 0 Metengues-PB St. Cugat (ds) 1 1 . 0 0 Mollet-Sant Cugat (ds)

FUTBOL 1a Catalana 1 2 . 0 0 Sant Andrcu-Sant (aigat (dg)

2a Div. Aleví

3a Divisió

2a Regional

1 1 . 1 5 PB Sant Cugat-Rubí (ds) 1 2 . 3 0 Can Fatjó-Júniot (ds)

11.00 Castellnou-Mas Janer (dg)

12.00 La Romànica-La l'arca (dg)

16.00 Júnior-Rubí(ds) 1 2 . 0 0 l'B St. ('.ugat-Matadcperenc (dg) 1 2 . 0 0 Mira-si>l-Sant Pedró (dg)

Preferent Juvenil 1 9 . 3 0 Knnipa-Sant (lligat (ds>

2a Div. Juvenil

2a Div. Femení

Aleví

1 1 . 0 0 l'E St. Cugat «B-Adrianenc (dg)

Riera-Olimpyc Floresta

1a Cat. Juv. femení

BÀSQUET

1 7 . 1 5 \V. Sant Cugat-Sant Andreu (ds) 1 8 . 3 0 La Murga-Olimpyc Floresta (ds)

Rubí-Sam Cugat uls) Sant ( '.ugat-San ('.ristóbal (ds) l'B St. (Higat-( inmcrcin (!rcu Ids) Mira-sol-At. Madrid (dg)

Preferent Infantil

l a Divisió 1 6 . 0 0 Chess-SCPE )_'(ds)

Júnior femení

1 2 . 3 0 Castellar-PB St. (lugat (ds) 0 9 . 0 0 Sant (lligat-F. Bonaire (ds) 1 8 . 0 0 At. Madrid-Mira-sol (ds) Júnior-Lepanto

1 8 . 0 0 Olesa-W. Sant ('.ngat (ds) 1 6 . 0 0 L'Ametlla-Les Planes (ds) 1 1 . 3 0 Mas Janer-Pony's (dg)

1 2 . 0 0 2 Vilanova-UE Sant Cugat (ds)

1a Div. Aleví

1 1 . 0 0 W. St. Cugat-Creu Roja (dg)

1a Div. Aleví Sant Cugat-N. Terrassa Sant Cugat-Mercantil

2-1

0-1 I -6

2-8 2-1

Veterans 5-2

Preferent Juvenil

3a Provincial (Copa)

l ' E St. Cugat (descansa)

HOQUEI

Cadet masculí

1a Catalana

MIB-Sant Cugat «B» l ' E Sant Cugat « B - I P S I Alfa 5-Sant Cugat «A»

83-85 68-71 78-61

9-0 2-3 4-4

Preferent Infantil Júpiter-Sant Cugat

6-1

l a Divisió nacional

Preferent Prebenjamí Mollet-Sant Cugat

0-2

Sarrià de Ter-l'E Sant Cugat

0-2 5-2

l ' E SantCugat-La Roca

36-29

1a Cat. Juv. masculí

Prebenjamí Sant Cugat-Sagrat ('.OT Sant Cugat-Liceo Egara

21-37

1a Cat. Juv. femení l ' E Sant Cugat

Gavà-l'E Sant Cugat

SALA

descansa

l'E Sant Cugat-Adrianenc

Aleví Olimpyc Floresta-Babar Català

28-20

2a Cat. Cadet u

PB St. Cugat F'ontetes-Sant Cugat Mira-sol-Terrassa Badia-Júnior

descansa 6-6 2-2 9-2

HOQUEI

HERBA

Sant Josep-PH Sant Cugat «A» PH Sant Cugat «B--Bigucs . . PH Sant Cugat «C—Igualada .

Div. d'Honor Femení

2-13 .1-8 .2-3

2-0

BÀSQUET

EIS4CANTONS "el diari de Sant Cugat"

1a Catalana

3a Nacional

PH Sant Cugat-Ina Sant Just

4-1

65-57

20-17

6-0

Júnior

(Campionat Catalunya) PH Sant Cugat-Noia 4-0 Noia-PH Sant Cugat 5-5

TENNIS

OE TAULA

Preferent (Copa) Colònia G ü e l l - U E Sant Cugat

. . .3-4

2a Provincial (Copa) 6-9 5-1

l ' E Sant Cugat-Sant Andreu

4-0

3a Provincial <copa)

Aleví 1 a C a t . m a s c . (Fase a s c e n s ) CV Olot <B>-CV Sant Cugat 0-3

Martorell-Sant Cugat

Fèmines PH Sant Cugat-Vilanova

I n f a n t i l (Copa Federació) Piera-PH Sant Cugat «A» PH Sant Cugat «B»-Sant Joan

VOLEIBOL

2a Catalana femení 3a Catalana «B»

RUGBI

PATINS

J u v e n i l (Copa Federació) Ripollet-PH Sant Cugat 0-13

1a Catalana Martorell-l'E Sant Cugat

HOQUEI

32-18

-2

l ' E SantCugat-L. Cerdanyola . . .118-107

2a Div. Infantil

l ' E Sant Cugat-F'alcons Sabadell

HANDBOL

2a Div. Cadet Sant Cugat-Can Patellada Kourcda-Sant (Aigat 'lerrassa-Mira-sol

Infantil (Copa)

E S U L T A T &

1a Cat. Cadet

2-2

Parcts-l'E Sant Cugat

2-3

2a Div. Juvenil 1a Div. Cadet

PATINS

Club de Campo-Júnior

Preferent Benjamí

FUTBOL

Nou Barris-l'E Sant Cugat

descansa

3-3

1-2 4-0

2a Provincial (Copa)

1 6 . 0 0 Júnior-l'niv. Sevilla (ds)

2a Div. Aleví Tèrrassa-Sant Cugat

3a Regional

TAULA

l ' E Sant Ctigat-Sants Bernadi

Div. d'Honor femení

Infantil

R

9E

Preferent (Copa)

1 6 . 0 0 Almcda-l'E Sant Cugat (dg)

Femení b a s e

Júnior

TENNIS

HOQUEIHERBA

Júnior masculí

2a Divisió fem. «B»

2a Regional

Llars Mundet-CV Sant Cugat

1 7 . 0 0 Sant Cugat « B - P o m p e i a (ds) 1 9 . 3 0 Casp-UK Sant Cugat «B» (ds) 1 9 . 0 0 Sant Cugat «A-Coll (ds)

2a Div. Infantil

0-4

(Cop. Federació) 12.00 PH Sant Cugat «A>.-Corbera (dsi 14.30 Vic-PH Sant Cugat «B». (ds) 15.30 Mataró-PH Sant Cugat «C> (ds)

1 a C a t . m a s c . (Fase ascens)

3a Catalana «B»

1a Divisió femení

16.<M) l'B St. Cugat-Andalucía (ds)

1a Catalana

Prebenjamí

VOLEIBOL

Comellà-Olimpyc Floresta Champion Floresta-Santa Perpètua

FUTBOL

(Camp. Catalunya) 1 3 . 0 0 P H SantCugat-Mataro(ds)

1 2 . 0 0 l'K Sant Cugat-Josep Tous (dg)

2a Divisió «A»

l a Div. Infantil

(Copa Federació) 1 1 . 0 0 PH Sant Cugat-Sf. Terrassa (ds)

Beni[ a m í

1 7 . 0 0 Parcts-l'E Sant Cugat (ds)

2a Catalana femení

Aleví

B e n j a m í (Copa Federació) PH Sant Cugat (descansa)

2a Cat. Cadet

<

2 1 . 1 5 Palau Inesana-Mas Jancr (ds)

1 8 . 0 0 Sant Cugat-SabadclHdsl

C F F St. (lugat-Júnior

l a Cat. Juv. masculí

1 9 . 0 0 l'K SantCugat-V'allag(ds)

2a Div. Cadet

Júnior-E. ('erdanyola Sant (Higat-l )an Rull

(Copa Federació) 14.00 PH Sant Cugat «A»-Roda (ds) 18.00 PH Sant Cugat « B - M o l l e t (ds)

1a Cat. Cadet SALA

(Campionat Catalunya) 2 1 . 3 0 Lleida-PH Sant Cugat (dv) 18.00 PH Sant Cugar-Lleida (dg) (Copa Federació) 15.30 PH Sant Cugat-Premià (ds)

La Roca-l'E Sant Cugat

1 2 . 0 0 Ripollet-l'E Sant Cugat (dg)

Sant (àigat-At. Segre

Infantil

1 2 . 3 0 UK Sant Cugat-GEiEG(dg)

1a Catalana

Tèrmica-Sant Cugat

1a Divisió nacional

10.45 Les Corts-Olimpvc Floresta (ds) 16.30 Pallejà-W. Sant Cugat (ds)

1a Nacional «A»

Ramon Llorens-Júnior Can Fatjó-Mira-sol

Juvenil

Infantil

1 1.00 Júnior-l'BSt. Cugat (dg) 1 1 . 3 0 San Jiili;ín-( :KF St. (aigat Ids)

La Farga-Lumen

HANDBOL

1 2 . 0 0 Sant Cugat-Fontetes (ds) 1 2 . 3 0 PB Sant Cugat-E. Blaugrana (ds)

l a Div. Cadet

Sant Cugat-Andorra

Júnior

Preferent Prebenjamí

FUTBOL

17.00 16.00 17.45 10.00

10.30 F. Maria Ward-l'K St. Cugat (dg)

Escola Joviat-Olimpyc Floresta W. Sant Cugat-Cardedeu

Rourcda-PB Sant ()ugat Manrina Egara-S.mt (aigat Andalucia-Júnior

Fèmines 0 9 . 0 0 Igualada-PH Sant Cugat -B» (dg)

1 0 . 3 0 Sant Cugat-Can Jofrcsa (ds)

1 1 . 3 0 Sabadell-PB St. Cugat (dg)

19.00 Mollcrussa-PH St. Cugat «A. (ds)

Cadet femení

Cadet

Preferent Benjamí

3a Regional

19.00 l'E. Catme-l'E St. Cugat -A» (ds) 17.30 l IF St. Cugat «B»-Círcol Catòlic (ds)

1 0 . 3 0 Artextil-Olimpvc Floresta (dg) 1 2 . 4 5 VV. St. Cugat-Rubí (dg)

(Copa Federació) PH Sant Cugat descansa B e n j a m í (Copa Federació) PH Sant Cugat-Bigues 3-3

VV. Sant Cugat-Lliçà

4-3

Infantil (Copa) M o l l e t - l ' E Sant Cugat

Cadet Sabadell-CV Sant Cugat .<B»

VI

Prebenjamí

(Cop. Federació)

els4cantons@totsantcugat.com

2-3


Esports

U S / O W I W S Divendres. 7/i'ahnldel2000

Primera Catalana Masnou-Castelldefels

1-1

1'. Maf'umet-Peralada

1-1

Granollers-Gramenet

1-2

Sant Cugat-Andorra

0-4

La propera (9 d'abril): 1 .unien-Mil-lenan; I/a Romànica-I ,a Farga; Sab.ulcll-Ripnllet; Barlicrà-Tibulabu; liadiaJD\cnrut Ix ( ialdes-La Planada; (àan Rull1.1. Sabadell; ('.astellar-E. (Icrdanyola: Ma\irina l-lgara-Jn-in XXI11.

T e r c e r a Regional

Palafrugell-Sant Andreu . . .2-0 6-1

Jiipiter-Manresa

3-1

Depuradores-Rubí

2-4

Prat-Santboià

0-0

R. Llorens-Júnior

2-7

2-1

Yïlafranca-Ripollet

0-1

Can Boada-Montserrat

PJ

PC

PE

SJIIÍ \ndreu

n

:i

Jiipnci

n

is

\ilassjr

.ii

17

Mlatranca

.51

K-raUla

«1

l'.ilalmrcll tiuiucnc-l

GF

4

sx

_>:

" '•

7

56

i'i

6

x

(.0

«,

is

4

12

14

7

'i

4S

42

i„

1-1

o

Hi

4S

11

n

14

11

56

4S

" '

n

15

Sjntlw.ià

51

1.2

Ccr.tamol.i

.11

14

1! Mafumet

si

l.s

<

li

Manresa

SI

!_'

s

14

l'Ml

II

MasllOl.

.51

11

Castelldefels

11

X

Crani.lkr-.

.11

9

\ndorra

50

'1

lj!iul.ijj

11

9

\'jllS a n l t'.uaiïu

41

41

9

4(1

.14

"

4.'

14

•-'

C a n Fajtó-Mira-sol Adesa . .2-1 Matadepera-Castellbisbal anul·lat

PJ PG

II

d

54 .11

.19

42

41

l.S 16

43

55

S

17

lli

9

4

IX

41

l

4

23

27

Punta

24

17

4

X5

52

55

2.1

1

KS

.IX

SS

Júnior

2V

16

l

<>*>

:tr>

24

Mira-«.l V

lf>

21

17

1

CC

54

l ' E S t . Cuitat 2 1

7

1

16 6 2 7

696

15

1XX4

29

Sant O u i l v c

24

(.

1

17

54d

645

11

Cardcdc.i

24

1

J

|9

5X4

Mx

s

I .a pn>pera (9 d'abril): Sant Jordi-N. Teiraxxa; Ripollet-! 'K Sant ( aigat; l'. ( !erdan\ola-Scdís Mansa; (ïrup Harna-Rubí; Caldes-Sfcrie Terrassa; N. Sabadcll-I Jeida; Andorra-! ,cs (à>rts: Sant \Icdir-Sant Pere.

.1

96 90

(I

41 30

51 51

24

IS

4

7(1

54

49

San Lorcn/o 2S

14

5

94

51

45

Montserrat

ZZ

12

.1

dl

4í>

.V)

Can lloada

2.1

12

2

M

SI

Ix

Depuradores 24

1(1

1

77

OX

.1.1

5X

Lesionis

2d

9

s

59

6X

.12

R. Llorens

24

d

2

.16

IIIS

20

CamiVcïl

„2

La propera (9 d'ahril): Cardedcu-San! Esteve: (íavi-Trcx de Mayo; l.aniinados-Ciudad Encantada: La Roca-Bordils: I E Sant Cugat-íiEiEf í: (:.istelló-Sarnà de Ter: Sant (Juir/eA'alèneia.

Segona Catalana G R U P 1 Femení

APB-Construccions

48-38

Josep Tous-Sant Nicolau

.45-69

4.1

2.1

4

.1

l'H Si. I .mal .1(1

I

II

26

I! S u e u .

2

.1

20

28

K1K

15

Primera Nacional A

La propera (9 d'abril): Peralada-Castelldefels; Gramenet-P Mafumet; Andorra-Granollers; Sant Andrcu-Sunt Cugat: Igualada-Palafrugell; Manrcsa-Valls: Santboià-Júpiter; Cerdanyola M.-Prat; Ripollet-Vilassar Vilafranca-Masnoii.

Equip

PJ PG

'

KeiisDep

24 21

i:r\loii|..s

24

17

l'II Si. Cimal

21

15 '

J.iiKda

24

17

\'.lat'ranta

24

15

\l.,lk-russa

24

1.1

\ ila-sc-ca

24

12

GF Un l.il H

121 10X

.14

II) X

10

97

Maninenv

24

9

15

UI

Cotnelli

24

x

14

CKSB-Sant Martí

38-40

Equip

PJ P C PE

Alia .5

2.1

Sícoris

19

ZZ

16

2 1

PP

GF

2

154

.1

KIX

kpiíCasino

Equip

P

PG

PP

PC

Hospitalet

25

21

4

1214

4d

Olesa

25

2(1

5

1 dl).

1.157

45

.lusc-pliuis

25

X

117'

1105

42

66 59

59

25

1(1

(àinstriKcions 24 \ i U k v j n ( - A - 2.5 Vilanova

1.1

24

Ikllspirt

1.1

lli)

1(101

.1

III

69

2.1

12

.1

X

92

79

.19

OUiiipvrF.

22

12

2

8

82

79

:tX

ZZ

9

.1

10

79

74

1472

127

1121

1105

24

1.1

11

11.17

11.15

12

1.1

I4.K,

1461

< :i-:sn

2.5

12

H

1242

1217

lld

9

Al'll

25

12

l.l

11.16

1222

2

Sant M a n í

25

10

15

1219

Ull

Sant Nicolau

25

II)

15

1.19.1

14.10

Martorell

25

7

IX

124.1

142.S

l ' E S t . Cus»! 2 5

»

22

1126

15(11

28

SantCcnasi

4

IX

1 K>7

26

24

5

L'ksplii t t a

24

l,

12.1

Ceniolcll'la

24

6

\ ilanova

24

5

2

17

102

(.'alatell I', \ n d o r r a

2.1

X

La Murga

ZZ

X

Manresa

21

X

Ind. fiareía

ZZ

X

Tallers

2.1

Montserrat

2.1

Hospitalet

6

I 67

.10

9

XI

XS

.111

5

9

107

110

29

.1

12

65

7X

27

.1

II

X7

106

27

X

2

1.1

67

9.1

26

5

(.

12

71

117

21

ZZ

5

1

14

XX 1()> H ) X

N . Sahadell

22

5

2

15

69

sw

17

Kubí

22

4

5

15

65

UI

17

1292

ViUks-ans.R. 2.5

Vendrell

100

49

40

9

12X1)

4

Punts

12 II

IS

97

51

l.a Alniunia

fàirhera

.S.int(x:d<>r

22

74

GC Punta

Sant Gerv asi-Bellsport . .ajornat

25 2.1

I

2

.1.1

211

22

1(15

119

La propera (9 d'abril): Ina Sant Just-Vendrell; VllafraiK·a-C.omella; Calafell-L'Espluga; Hospitalet-Vllanova; Vlla-scca-Reus Dep.; Juneda-CP Monjos; Geniol el Pla-Martinenc; Mollerussa-I'H Sant Cugat.

La propera (9 d'abril); Júnior-Rubí; M. Terrassa-Ramon Llorens; Camí Vell-Can Boada; Sant Andreu-Pucblo Nucvo; Sant Quirzc-San Lorenzo; Castellbisbal-Lcs Fonts; PB Sant Cugar-Matadeperenc; Mira-sol Adesa-San Pedró; Can Fatjó-Depuradores.

ZZ

XV.S

»0<}Wrtefl8A La propera (8 d'abril): Sicoris-Alfa 5; F.pic ( iisino-I -a Almúnia: N. Sabadell-Industrias Garcia; La MurgaOlimpyc Floresta; P. Andorra-Corbera; Montserrat-Hospitalet; Tallers-Rubí.

La propera (9 d'abril): Viladecans <.B»-Olcsa «B»; Santpedor-Sant Gervasi; BcIlsport-L'Hospitalet: VilanovaMartorell; l'E SantCiígat-Josep'lous; Sant Nicolau-Construeeions; Sant Martí-Viladecans .A-; CESB-APB.

Primera Nacional A

Equip

PJ

La 1 nión

2.1

PG PE PP IX Id

.1 2

0-5 3-2

Llanó-Caldes

1-2 ...1-2

Maurina-Castellar

3-0

lluaclnnj

Punta

. Saiil launil

Lleida-Andorra

66-68

Primera Nacional

Sf. Terrassa-N. Sabadell .74-61 Rubí-Caldes

GRUPC

81-76

S e d í s M.-Grup B a r n a . . .63-66

Sarrià T e r - U E S t C u g a t . .36-29 GEiEG-La Roca

29-32

N . Terrassa-Ripollet . . .70-68

Bordils-Laminados

30-29

L e s C o r t s - S a n t Medir

I^es Corts-Gavà

27-27

II.

|o\cntur25

26

16

Harljcrj

27

l(>

'lihidabo

27

14

Equip

PJ

PG

PP

PF

l.j l'I.in.KÍJ

26

14

Sanrl'crc

2Í>

2(1

(>

200X

Maurinal-:.

-'7

1.1

I j i l'arpi

27 12

S a n t P e r e - S a n t Jordi

.103-88 ...83-68

PC 1X19

Punts

4.1

( i r u p llama

2d

IX

X

l'X17

1725

44

Vidnrra

2h

IX

X

191.1

17.W

44

I K S t . Cupu

S.ih.kk-11

-'7

II)

S4

N. 'Ii.-rras.vi

liadia

27

Ml

62

Sf. IL-rrassa

26 Zh

17

9

2<K)7

18Í.5

43

IS

11

H/il

ld,14

41

1()

9

17«l

KiOl

41

Caldes

27

10

12

Knhi

1.1 an.'i

27

II)

1.1

Scilis Mansa

2d

l.S

1.1

1HM

1X51

.VI

J.u.iWHI

lf

>>

M

I C c r c l a n M . l a 2(>

12

14

17.17

IH4()

W

l,ts<i>rts

2í>

IS

\i

l'*24

19.12

.Vi

2(i

12

14

WKI

1X1.5

Tres de Mayo-Cardedeu . .31-28 Sant Esteve-València

31-27

SantQuirze-Castelló

19-19

4(i

14

it

Hubar (acalà

K Ccrdam-Jj .'7

III

GF

GC

Punts

< :l l l c r r a s s a II

1

4X

10

21

1

5

VI 16

11

K. StierccUJ I I

7

l

14

Sardinet'i

11

5

5

9

II

Cltihí ^imiK. II

4

2

1.1

10

\r. lèrrassa

II

.1

I

7

.10

7

I

II

2

,1

12

17

7

II

.1

2

16

2X

X

11

2

I

1.1

,12

5

II

2

O

8

28

1

GC Punts

Sevilla

12

2 Jimior

GRUP 2

VE St. Cugat-Cerdanyolal 18-107 GC

PE

( Mul) Kijara

Primera C a t a l a n a

2-1

La Planada-Badia

PG

KCl'olo

2-0

Joventut 25-Barberà

GF

PJ

I

16

Tïbidabo-Sabadell

Femení

VJWCIII/.

GRUP 6

22

Ripollet-La Romànica

Divisió d'Honor

Equip

2.1

UI

P H St. Cugat-Ina St. Just .4-1

24

Manacor

2(>

Martinenc-Mollerussa . . . .4-3

24

Vilassar

Lumen

.6-4

ina S a n t J u s l

0-2

II

C P Monjos-Genif)l el Pla

Hospitalet

2-1

27

4-2

51-50

L a Farga-Lumen

(jnKull

4-8

R e u s Dep.-Juneda'

87-42

Joan XXIII-Mil·lenari

10

Vilanova-Vila-seca

L'Hospitalet-Vilanova

12

GRUPS

PJ PG

. . . .5-5

Olesa-Santpedor

111

S e g o n a Regional

Equip

6-5

L'Espluga-Hospitalet

68

Sant (Jiiir/c

E. Cerdanyola-Can Rull

Cornellà-Calafell

(ÏRUP 5

Martorell-UK S t Cugat . . .66-57

52

14

II

M

GF

.w

14

:ÍI

PP

Si Andreu

KuW

!_' ' >

4.!

PE

C.jnlal|ó

Sanl'edt..

s

17.1.'-

21

Viladecans «A»-Viladecans «B»63-64

" .IX

8-1

.ix

11

Kl

.5-2

San Pedro-PB Sant Cugat . .3-0

Equip

Ripollet

.11)

41

li.

1

Pueblo N u e v o - C a m í Vell . . .4-5 L e s Fonts-Sant Quirze

ce

PP

9

2'.

. . . .2-2

San Lorenzo-Sant Andreu Equip

25

G R U P 14

Valls-Igualada

Vilassar-Cerdanyola M

l.k-ula Sant Jordi

33

Equip

PJ

PG PE

PP

GF

GC

Punt»

l.aH.K-a

24

16

5

.1

(,7X

571)

.17

1.us C o n s

24

14

5

5

059

5X9

.5.5

t.aminados

24

14

4

(i

6X9

640

.12

Sarna'Ict

24

14

4

6

d.ld

592

Castell.'.

24

12

d

d

5X5

529

Ires d e M a y o 24

1I

d

7

(.24

(.1.1

IX

Sant Ksteve

24

11

I

12

(.15

(..17

24

10

2

12

04.x

6666

Ripollet

2(>

X

IS

45

VSalmUdl

Zh

1(1

K>

110

1795

Vi

(;I-;IK<;

Romànica

20

X

IS

71

Ri|Xill«

2<>

10

Ki

1K7(.

195K

V>

València

24

II)

2

12

562

5X5

24

X

S

II

55(,

577

24

X

4

12

5X5

5X7

Castellar

27

7

16

7.1

Sant Mcdir

25

10

15

Ui9X

1X14

.15

Hi.rdils

Mil·lenari

27

6

l'J

71

(,'akk-s

25

1(1

15

1594

1711

.15

fiava

l\

II

5

23

12

1

122

1211

.17

Klee. l'.ien)

2

9

'«i

X4

.15

Cikij

4

10

101

107

2X

L'Esclop

1

12

96

106

2X

N.Oakies

4

II

106

117

25

< ii-ic-i a

1

11

164

117

25

Llopart!

1

14

X7

95

22

Monsant

.1

II

7X

XI

21

Mavin

4

1.1

79

127

II,

Sant Anitreu

2

17

77

IIX

||

La propera (9 d'abril): Júnior-l Iniversitat Sevilla; R. Soeiedad-Club de (jmpo; RC Polo-Club F.(jara; Sardinero-Atlètic Terrassa; CD 'Icrrassa-Valdeluz.

Primera Catalana FASE D'ASCENS La propera (8 d'abril): Barcelona (descansa); Montsant-Babar (,atalà; Llopart 3-Vilassar; Elèctrica CiemLlars Mundet-Badia 3-0 Gricia; Maxon-Manacor; I ;à l nión-( ,'al\ ià; L'Kselop-N.Caldes; \V. Sant (aigat-Sant Olot «B»-CV Sant Cugat . . .0-3 Andreu. Equip

ílWlU^tÇ^^'S

PJ

PG

PP

<A'Sani Cuil·l

I

I

0

Llars \ l u n d e r

1

I I )

llaclia

1

flUn-B-

1

II 0

SC

S P Punn

a

O

2

.1

II

2

1

II

.1

1

1

( 1 5

1

Primera Catalana GRUP A Vendrell-Vilafranca

1-5

La propera (9 d'abril): Llars Munder-CV Sant Cugat; Badia-Olot «B».


Esports

34

E L S / C 4 ] Y I Ï > N S lï,ven/irf<. 1 tT/tbril M 2000

11.00 11.00 11.00 11.00

BÀSQUET Infantil masculí 1 0 . 1 5 Centre Oherr-Avenc (ds) 1 0 . 1 5 Agnra-Col. Carme (ds)

La Floresta-Centre Obert (ds) Collserola-Santa Isabel (ds) Àgora-Sant Jordi »B> (ds) Catalunya A»-J. Maraiylllds)

FUTBOL A-7

0 9 . 0 0 Sagrat Cor-Àgora «D» (ds) 10.00 San Cristobal «I)>-St. Cugat -A» (ds) 10.30 Júnior-Can Tries (ds) 11.00 Àgora - B - C o l . Vednina (ds) 13.00 Àgora «O-Petit Estel (ds)

Femení 10.30 Júnior-Àgora(dsl

Aleví

Aleví masculí 0 9 . 0 0 Avenc-Sant Jordi •• A- (ds) 1 2 . 0 0 Pins Yallcs-Rc K ina Carmeli (ds) 1 0 . 0 0 Ferran (:iua-Santa Isabel (ds) 0 9 . 0 0 Pla Farreras-Joan Maragall (ds) 1 2 . 0 0 Sant Jordi < . B--Catalunya (ds) ll.OOC.t Obert-Pure/.a de Maria (ds)

Benjamí 11.00 11.00 11.00 11.00

M. Auxiliadora«A'·-Jiinior (ds) Avenç «B»-San Lorenzo «A- (ds) La Farga « A - E E Foiró (ds) Thau «A.-C.Jofresa «A» (ds) Avcnv « A - N . Terrassa «A- (ds)

Prebenjamí

Infantil femení 1 1 . 3 0 Àgnra-N. lèrrassa (ds) 0 9 . 0 0 Liceu KRara-l'K Sant Cugat (ds) 1 0 . 1 5 IKS Blanxart-Avenc (ds)

11.00 10.00 10.30 10.00 09.00

Pins del Yallés-Catalunya «B- (ds) Pins del Yallès-Verdaguer (ds) Pla Farreras-M. Rubí (ds) Avenc-Ferran Clua (ds)

10.00 Castellbisbal-EE Foiró «A» (ds) 11.30 La Farga-Viladecavalls (ds) 0 9 . 0 0 Club Cimal-Avenc (ds) EE Foiró «B» (descansa) Mira-sol (descansa!

Masculí

Benjamí

10.30 Club Raco-Àgora (ds) EE Foiró (descansa)

10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 09.00

25 Setembre-Col. Europa (ds) T h a u « B - S a n Cristobal (ds) N.'l'crrassa-Avenc •<(:» (ds) Mira-sol « B - S t . Pere Lumen (ds) Jtyan XXIII-B»-La Farga «B-(ds) Mira-sol «A»-Matadepera (ds)

1 1 . 0 0 Esc. lndustrial-L. da Vinci (ds) 1 1 . 0 0 Escola Pia-F.F. Foiró (ds)

VOLEIBOL

Juvenil

Juvenil femení

1 0 . 0 0 I ES A. Fcrrer-AV Pinar (ds)

1 1 . 0 0 Terrassa •·B»-Santa Eulàlia (ds)

Aleví 10.00 11.00 12.00 13.00 11.00 12.00

Cadet femení

Montserrat-Rubí Norte «A» (ds) J. Maragall-Col. Europa (ds) Ferran Clua-Santa Isabel (ds) Pau Casal-Lcs Planes (ds) Liceo Politècnic-J. Maragall (ds) Balmes-Rubí Norte «B» (ds)

1 2 . 0 0 CV St. Cugat-Viladecavalls (ds) Àgora (descansa)

Infantil femení 09.00 10.00 09.00 10.00 09.00

FUTBOL ti 11

FUTBOL

HANDBOL

Aleví

Infantil 12.00 11.00 11.00 11.00 10.00

SALA

Cadet

El Pinar-Sagrat Clor (ds) Angeieta Fcrrer-Rubí «A» (ds) Rubí «B»-Avcnç(ds) Àgora-N. Sabadell »B>. (ds) N. Sabadell •.A.-Les Planes (ds)

09.00 10.00 11.00 12.00

Arnau Cadell-IES Blanxart (ds) Avenç-Col. Carme «A» (ds) Ramon i Cajal fm-Viaró (ds) Centre Obert fm-Rubí(ds) Ixonardo da Vinci-Súria (ds)

Pla Farreras-EI Pinar (ds) Pla Farreras-Ferran C:iua -B.. (ds) J. Maragall «B»-Pla Farreras (ds) La Floresta-J. Maragall «A» (ds)

"mv:£:.:i) & * *;T. S

BÀSQUET

FUTBOL

Infantil masculí

Femení

Agora-Regina Carmeli Avenc-Col. Cingle

()-2 ^-2°

Torre de Palau-\gor a I E Sant (.'uirat-í .'astcllbisb.il A\enc-Matadepcr.i

20-46 28-40 45-53

Masculí ...3-3 ijornat

EE Foiró ..B-Schola-IV. Les Fonts-I.a Farga Club Cimal-Mira-sol

...5-5 .. .0-2 2-9

Benjamí

Aleví masculí 22-49 53-27 49-41 48-76 23-67 ajornat

Avenç «O-Thau -B" La Farga «B-Mira-sol-B.· Montserrat-Mira-sol -A> C. Jofresa «A»-La Farga <• A» Dosa Salesians-1 hau «A»

...0-2 ...0-2 ...2-0 ...2-0 .. .0-2 ...2-0

Àgora-Club Cimal

10-35 8-44 2-0

FUTBOL

Sant Cugat «B»-Sagrat Cor Col. Vedruna-Júnior Àgora «C—Àgora «B»

SALA 4-3 0-13

EF Foiró-C.ol. Carme

Juvenil I ES Angeieta Ferrer

. .descansa

Infantil

. D'-

Rubí Norte «A»-Col. Europa . Santa Isabel-Montserrat Ferran Clua-Joan Maragall . . .

VOLEIBOL Juvenil femení Terrassa «B»-Angeleta Ferrer

NANBBOL

Cadet femení

Infantil

Montserrat Roig-CV.St. Cugat 1ES Blanxart-Àgora

(:trc. Obert fm-Rubí «BRubí »B>.-Col. Viaró

Cadet

17-6 13-18

Aleví Avenç «A—Torre de la Llebre Ferran Clua «B—Avenç «B» Joan Maragall-Collserola Yiaró-I .a Floresta

K-0 3-5 0-8 8-0

2-3

Benjamí

9-4 3-3 4-3

Santa Isabel «B»-J. Maragall «B» . . .3-5 Avenç-.Santa Isabel «A» 6-2 Ferran Clua «A—Catalunya «A» 8-0 Joan Maragall «A—Torre d e Llebre .5-3 Ferran Clua «B—J. Maragall <-\6-2

Aleví .. .0-2 .. .0-2

3-5 6-0 4-0

2-0

Thau-Rubí Norte

Prebenjamí

Benjamí Collscrola-Regma Carmeli Maristes-Avenç Pins del Yallés-Pla Farreras

IKS Blanxart-Júnior

Les Planes-Joan Maragall Rubí Norte «B»-Pau Casals Balmes-Liceo Politècnic

Aleví

Infantil femení

Regina (:.irmcli-St. Jordi -AA\enc-Santa Isabel Pins Vallès-Ferran Clua Catalunva-Joan Maragall Sant Jordi .<B»-Ct. Obert Pla Farreras-Purc/.a Maria

FUTBOL A'l 1

A-7

•5>/

\ s i 3

tj;

2-0

2-1 0-2

Infantil femení El Pinar-Angeleta Ferrer Avenç-Sagrat (!or Àgora-Rubí«C.

1-2 0-2 1-2

Aleví Pla Earreras-Cultura Pràctica J. Maragall «A»-Eerran Clua «A» F R E Les PLanes-La Floresta Ferran Clua «A»-J. Maragall «B» Ferran Clua «B>-Pla Farreras

0-2 2-0 2-0 0-2 ajornat

Empresa d e Sant Cugat d * l Valle» Ram de l'Automoció (accessoris motocicleta)

BUSCA NOIS/ES CENTRE DE LA IMATGE

USSIA M TOURS

Les teves millors

* >

Fotos i Diapositives

en una HOR>

la qualitat e n f o r m a

W Dr 6oW«. » Td 95*7» S6 74 C Sant *t«rfo, 14 Td 93679 57 14 SANT OJÍAT o a VAUÍS

Anselm Clavé, 20 93 590 82 79

Passeig Calado, 12

Agena* d* ntlgtt G C 608

Plana de l'Hospital 10

SANT CUGAT

93 6 7 4 1 1 4 0

AMB GANES DE TREBALLAR

«üKmd'^tdiíiiitiiMiíM i«K**tWít«toftn<jbtK»cí* interessats, adreceu-vos o.

93 589 61 50

LEONEIM, SA Tel. 93 590 66 66 (Neus ManteroJ

Mans Unides D O N A T I U S : " C a i x a de C a t a l u n y a " c t e . n° 0 9 0 2 0 0 0 4 6 5 0 2 o per i n t e r n e t : w w w . l a c a i x a . e s Rambla de Catalunya 32,1er 1a. 08007 Barcelona. Tel. (93) 487 78 78. Internet: www.seker.es/munidas

Directe al Tercer Món


EIS 4 CANTONS £

1

Espectacles

Cultura

35

Divendres, 7 d'abrildel-000

Cinema

"Silenci, camera..., acció

99

Farelo i Pagès protagonitzen una coproducció de TV3 que es roda a Sant Cugat

l·.eluai/l'l·imlui \ II tona P/igh en una e\iena que té Hm a la plaça Aymat F: X. 1 Enric Folch,

Qui hagi passejat aquests dies pels carrers Sant Josep, Tres Places o Manuel Farrés s'haurà trobat molt possiblement amb una munió de cameres i cables que l'haurà sobtat d'allò més. Es tracta del rodatge de

T O M MONTKNKCÍRO - Sant Cugat -

El Nadal de 1998 TV? va aconseguir ser líder d'audiència amb l'emissió del telefilm Dues dones. Enric Folch, el director d'aquell èxit televisiu, ha triat ara Sant Cugat -"una ciutat amb l'avantatge no només d'encaixar

la darrera coproducció de Televisió de Catalunya, 'Cabell d'àngel', prot a g o n i t z a d a per Eduard Farelo i Victòria Pagès. La pel·lícula, el segon telefilm del jove director Enric Folch, és, segons diu ell mateix, "una comè-

amb el guió, sinó també on rodar és agradable"- com a particular plató per a Cabell d'àngel, en què compta amb la participació d'Eduard Farelo, Victòria Pagès, Alícia Gonzàlez i Toni Alba, així com de Pep Sala, que, a banda d'haver compost la banda sonora, intervé en diverses de les seqüències de la pel·lícula. Per

usical

l'anem arceises nus naanrde sola solai'carreri els vet'ns s'ha» moüiat encantadors" F:X. IARROSA

dia romàntica amb trampa", que explica com Júlia (Victòria Pagès), una dona obsessionada en secret per Marcel·lí CEduard Farelo), pot influir en la vida del protagonista quan aquesta és a punt d'enfonsar-se. El

Folch, autor també, amb Jordi Galceran, del guió la pel·lícula, que coprodueix Oberon Cinematogràfica, és "una proposta un xic arriscada", ja que ha volgut "fugir dels t ò p i c s " d e la comèdia. Aquest és també el parer de Victòria Pagès (Júlia), per qui els espectadors de Cabell d'àngel trobaran "una pel·lícula

especial, que fuig de la fórmula habitual de la comèdia romàntica". Júlia, el personatge q u e interpreta l'actriu, capaç de construir-li una nova vida al protagonista, té molta veure amb "les cartes" q u e "té a m a g a d e s " la pel·lícula. Per la seva banda, Eduard Farelo (Marcel·lí), que compagina el rodatge a m b el

M o n t s e r r a t Cal d u eh \ 1 i' 1 » d i'

I r f n t- ti

WSMÈk i* m

rodatge, en què ha participat també el cantant Pep Sala, va començar la setmana passada i es perllongarà fins a finals de la propera, amb localitzacions a diversos punts de Sant Cugat, Valldoreix i Barcelona.

musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, defineix el seu personatge com una persona " m e diocre, instal·lat en un bon tren de vida". Altres actors que hi intervenen són Toni Alba (Santi), a punt d'estrenar també l'obra La disputa i Alícia Gonzàlez, en una de les seves primeres intervencions cinematogràfiques.


36

Cultura

l·l>S/< AVIONS /;,;•,,.

o nc

- Sant Cugat -

l\ I I catre-Auditori de N.tiu (àigat lia estat el lluc escollit per Martirio per presentar a Catalunya el seu mm disc, .1 flor de pul, un treball que recull boleros, tangos i altres generes de la tradició popular stid-amencana passats pel cúrmi\ flamenc de la cantant. La calidesa, la sensualitat, l'expressivitat i, sobretot, l'exquisidesa presideixen les ilotzc cançons de .1 flm de pul. en què ha col·laborar per primera vegada amb el seu fill, cl guitarrista Raúl Uodríguc/. per qui "cl bolero te molt a \curc amb cl flamenc". lots dos artistes realit-

AW

La memòria musical illenca amb Majoral

Martirio p r e se n ta el s e u n o u d i s c , 4 Flor d e piel% a VAuditori T d \ l \l< ) \ I I \ l <.K< *

" ifahnldel

T. M.S. - Sant Cugat -

zaran aquesta nit a I espai santcugatenc un concert "nies flamenc que ja/./ístic". segons la mateixa Martirio, que "tarà un repàs pel tango i pel bolero", a partir de les cançons d'aquest últim disc, i que finalitzarà "amb alguna biilcría". Kl ball tindrà mi espai central en l'espectacle, amb la participació del ballarí l'epc Torres, que juntament amb 1 duís Torres s'encarregarà també del compàs. Per la cantant de 1 luelva, és "emocionant" el fet tic "veure ballar por solcares un tango argentí o una cançó tic Chavela Vargas". Martirio. que no coneix l'espai de Sant Cugat, considera, però. que "l'escenari no té importància.

l'na setmana abans del seu concert a Kstocolm, demà dissabte actuarà a la Casa de Cultura de Sant (lugat el cantautor mallorquí Biel Majoral. L'artista. profund coneixedor de la música popular de Mallorca. portarà a l'espai santeugatenc algunes de les s c \ e s darreres composicions, englobades dintre del seu recent treball Cniifor/s Martirio triturin) amb viW/Í '.// /' jótarr'hta Ran IRotli mut; I- \.\\ 11 \RROS \ Algairittes. Romanços, tonades, havaneres i composicions inscl millorés que hi hagi gent amb is/a farde gris són alguns dels tepirades en poetes contemporaganes d'emocionar-se i de senmes que ompliran el Teatre-Aunis desfilen pel repertori de Matir". Ks per això que l'artista s'ha ditori del so de Morón de la Fronjoral, un artista que prefereix el "deixat seduir per la puresa", i tera a través de la relectura que recital a l'enregistrament i que les cançons de Vicente Carrido. Martirio anomena "cantes de la s'inspira en la memòria musical Vinicius de Moraes o (iardel "si'm otra orilla", relectura amb la qual de l'illa. Acompanya a Majoral cantades tan purament que seml'artista ha volgut unir "dues culen els seus concerts un quintet blen flamenc". tures separades per un oceà però d'artistes mallorquins. .1 rínime. 1.0 que talin 'j/n ><roA// que tenen molt a veure". í

C

Pierre Cao aproxima Beethoven al públic del Teatre-Auditori

La Casa de Cultura amb el rock dels Lift T. M.S. - Sant Cugat -

acompanyades pel Polifònic de Puigreig. van fer gaudir els prop de 700 espectadors amb una interpretació 1 ,a Xe/vena simfonia de Beethoven marcada pel dinamisme. Pel direcva omplir de música cl 'Icatrc-Autor de l'orquestra andorrana, el santditori de la mà de l'Orquestra Simfòcugatenc (icrard Claret. '*( :ao trennica del Vallès i l'Orquestra Nacioca una mica amb la tradició nal de Cambra d'Andorra, dirigides romàntica i intenta entroncar amb per Pierre Cao. Les dues formacions, l'origen de l'obra de Beethoven". FAR/.M'FS ESTER CVSTYNYKR

- Sant Cugat -

hi Simftmii/i del'Vallès va reunir unes 700persones F: F.Dl'AR/i

C r í t i c a

de

&t r e

Germans: afora

tristeses!

El cicle Concerts de Pop-rock organitzat per la Casa de ( àiltura portarà aquesta nit a l'espai santeugatenc al grup de rock Lift. La formació sabadellenca, que no va poder tocar el novembre passat, va ser finalista del IVCertamen de Rock Nacional c\ 1998, i presentaran el seu darrer treball.

EDUARD JKNKK Música I>a Novena. Simfonia mim. 9 en re mrnur, on. 125 de Luriwiiig VÍUI Beethoven.

endavant respecte d'allò que havia plasmat en simfonies precedents. És un allegro ple de dramatisme. en què Beethov en comença el moviment en una tonaliat diferent a la OSV, ONCA i Polifònica de Puigtònica, jugant amb l'ambigüitat fins rcig. arribar a la resolució que porta cl re Director. Ramon Noguera. Solistes: Bodil Arncsen, soprano; Ju- menor de manera inequívoca. Ks nova la formulació però acadèmica dith Némcth, mczzosoprano; Stcpla forma. IJSiheno. Moltó vrivice, ple hen Brown, tenor i Stcphan Ylade força i d'ironia, amb el mateix cLcod, baix. impuls del primer temps, de vegaDirector: Pierre Cao des amb tendència a l'orgia sonora l.loc i dia: Teatre-Auditori. M de i, potser per això, el trompa solista 4ÍUfÇ. va sortir-se de marc ostensiblement. Aquesta és la primera frase de VO- El trio central té un caràcter bucòda a l'alegria de Friedrich von Schi- lic, és VAdagiu moltó e cantabile probablement el més subtil en la seva llcr en la qual Bccchovcn va inspiconstrucció, on Beethoven fa aparèirar-se per escriure el quart temps xer els dos elements temàtics en de La Novena i aquesta era la senuna successió en forma d'estrofes sació sortint del concert. L'obra coentrecreuades plenes de nostàlgia mença amb un Atlegru ma non tropi serenitat, amb ta intervenció dels po un poro maestoso, que resumeix a trombons per primera vegada i, alla perfecció el pensament simfònic tre cop, una actuació desafinada del del sord genial i representa un pas

metall. Finalment el quart moviment, on els primers compassos del Presto, Allegrv assai, una vibrant i impressionant entrada de cellos i contrabaixos, dibuixen el presagi de la integració orgànica d'un gegantí moviment. amb lu incorporació de tots els grups de la corda, fins al famós tenia que donarà pas al recitatiu del baríton (aquí baix), per passar a la doble fuga, les alternances i la fusió del cor (magnífica actuació de la gent de Puig-rcig), l'orquestra i els solistes que, en general, \an estat més aviat desconcertats i força irre(Ires/eí /ni/teis de la situació creada per una herència h\: F.. F. gulars. Kl conjunt orquestral, amb en Gerard (Claret de concertino, va sonar molt bé en les cordes, molt ajustades les tímbales, i amb oscil·lacions i diferències notables enl'na fotografia familiar, que s'ha muntatge s'ha pogut veure aquest tre la fusta i cl metall. Pietre Cao va de prendre una hora després de cap de setmana a la l'REF, dirigit dirigir sense vehemència, com una l'enterrament del ric oncle q u e per Pedró José Martín i protagomica allunyat dels seus col·laboraaixí ho ha disposat al testament, és nitzat per Àngel López, amb uns dors i, potser, de l'obra, almenys la història que planteja l'obra cò- acurats decorats a càrrec de Joan aquesta nit. mica Doti Arrnando Gresca. El Mires. / T. M. S. (LA FLORESTA)

La Floresta ' a r m a ' un escàndol


Cultura

ELS fGWTONS Dhe/u/m, 7 iTabril M 2000

C o n c e r t s

Música

Onze grups s'inscriuen

Joves músics es retroben en les Novenes Trobades de PAOSC

en el primer Concurs

La convocatòria va aplegar prop de seixanta nens

mi;-

T O M MONTKNEGRO

L'Associació Orquestra Sant Cugat va organitzar el cap de setmana passat les Novenes Trobades de Música Simfònica, destinades a joves intèrprets, i que van finalitzar diumenge amb un concert final. Un total de 58 nois i noies van participar en la singular proposta, iniciada dissabte amb una intensa jornada d'assajos, conduïts pels directors Jordi Picorelli i Josep Ferré i per un extens equip de professors. L'ambició i la varietat en el programa va caracteritzar el concert dels joves músics, que van tocar obres de Schubert, Mahler i Rachmaninoff, entre d'altres, per finalitzar, com en les ocasions anteriors, amb obres pertanyents a bandes sonores de pel·lícules. Segons els responsables de l'Orquestra, aquesta iniciativa "dóna la possibilitat de treballar amb una orquestra simfònica" a joves que, com és el cas dels intèrprets d'instruments com ara el fagot, l'oboè o la tuba, poden no haver tingut

f>J>

,v

L *

*

>

• •

¥ S

de Música de Valldoreix T. M. S. • Sant Cagat -

f

Tot i que el termini per inscriure-s'hi finalitzava el dia 31, dimarts passat encara va arribar un missatge urgent demanant participar-hi. El Concurs de Música de Cambra de Valldoreix comptarà així en la seva primera convocatòria amb la participació d'un total d'onze formacions, vingudes de diferents punts de Barcelona. La mateixa ciutat de Barcelona, Sabadell, Terrassa, però també el Baix Llobregat i el Bages són alguns dels llocs amb representació en aquest primer concurs, que Núria Stenger, coordinadora del Casal de Cultura Segons /'AOSC, les Trobades "acabaran donant pas a una jove orquestra" K: ¥.. F. de Valldoreix, qualifica de "molt exitós", atès que inicialla possibilitat de fer-ho abans. Això ciativa santeugatenca aplega cada ment els organitzadors de la iniels suposa moltes vegades "un vegada més joves músics, alguns ciativa havien previst la particontacte amb un repertori nou i de localitats com ara Lleida o Marcipació de "set o vuit grups", més ampli". A banda dels aspec- torell, fet que, en opinió dels resen el que consideraven "una tes pedagògics, per als responsa- ponsables de l'entitat, "acabarà edició de rodatge". És per això, bles de l'AOSC cal destacar l'en- donant pas a una jove orquestra", que aquests mateixos responriquiment personal que aporten que de ben segur esdevindrà sables, que han volgut dur un les jornades als nois i noies. Pos"l'Orquestra Simfònica de Sant intens treball de difusió, presiblement és per això que la ini- Cugat de demà".

veuen un certamen competitiu", que ajudarà a una ràpida consolidació del concurs en properes edicions. El Concurs de Música de cambra començarà demà amb la selecció dels finalistes per part d'un jurat que encara no s'ha donat a conèixer, però que compta amb professionals i docents de la música de Sant Cugat, Terrassa i Barcelona. Poc abans de migdia, i amb audicions obertes al públic a la Sala d'Actes del Casal Cultural de Valldoreix, tots i cadascun dels grups inscrits faran una breu interpretació el resultat de la qual els donarà la possibilitat d'accedir diumenge al concert que tindrà lloc a l'església de la parròquia de Sant Cebrià, d'on sortiran les formacions guanyadores. Enguany destaca la varietat dels instruments i dels grups presentats, des de duets a quartets. EI Primer Concurs de Música de Cambra de Valldoreix repartirà 300.000 pessetes entre els tres grups guanyadors.

Si encara no teniu aquest llibre, passeu per les oficines

s

Sant ;:. u^y at

CM >°

del «TOT Sant Cugat», carrer Sant Antoni, núm. 42-22, de dilluns a divendres, i us en lliurarem un exemplar de franc. Aquesta promoció finalitzarà quan s'exhaureixin

Un recorre

a«yt*

37

els exemplars editats.

Tany

1

qnTCuGq


Cultura

38

ELS/CANTONS Divendres. 7 d'abril del 2000

Des de la història Un espai àe Pere Yivo i Gili

Reconstruir les dependències dels monjos?

S

orprenent notícia, f'apareguda a la premsa local i més enllà. Ho sento, però a més de sorprenent, no me la crec! Eixamplo la cita: "L'equip de govern es planteja reconstruir les dependències dels monjos que actualment no existeixen". Enhorabona!! Val més apuntar lluny que no pas quedar-sc a mig camí, per això sempre hi som a temps i amb llarga experiència de tots plegats... O és que es tracta simplement d'una inexacta transcripció periodística? Ja sol passar. Però, aprofitem-ho per fer una mena de meditació surrealista que, tot fent història, serveixi per omplir aquesta pàgina. Q u i n e s són les d e pendències que diuen que es "refaran"? Torcs o només les cases dels monjos? Fem el distret i entenguem-ho tan sols referit a les cascs dels monjos. Per avui, ja en tenim prou... Actualment, l'única casa que

ens queda dempeus és la de l'abat. Fora d'alguns espais interiors, en general està ben consolidada. El que sí urgeix és la restauració de la façana de davant del claustre que, de tan «onada, més que la d'un palau, en recorda algunes del barri de la Barceloneta dels artys quaranta (amb perdó per la Barceloneta). Llàstima, per* què els arbres que han rallat darrerament, ho dissimulaven una mica... És d'aquells espais -no l'únic- que cal 3magar als forasters per vergonya pròpia i alienaf Com passa amb la font -possible racó bellíssim. formant part -que demana a crits poder brollar de nou, recordant-nos -cada vegada que hi passem- que només amb quatre quartos ho tornaria a fer i de gust... Unes altres cases -<> millor cel·les- eren les dels monjos claustrals situades, a partir del segle XVI, al claustre superior.

I.'evnpto/ e\ tamtx çttiom\ta /• K4C

Espai avui plenament ocupat i transformat "mü vegades* pel Servei de Restauració de la Generalitat. Voleu dir que aquesta gent se n'anirà mai? S'hi han gastat molts duro* de l'erari públic. I amb això, no s'hi juga! í, j&SiaJïnent, ens queden fes guna habitació i, a més, estaeaiésdels monjos beneficiats, ble oer a la mula i corral per a edificades a l'entorn i fora del l'aviram-1 d'aquestes, almenys, claustre. Aquestes, adossades a n'hi havia onze: pabordia rna~ la muralla i a les torres, no eren joi; Penedès, palau, infermepas unes casetes petites t sen- . «a, sagristia major, benefici de zilles, sinó total contrari: la ma- "ïbts els Sants, refectori, pajoria eren una grans casalots. bordia del Llobregat, obreria, Ho vaig descobrir -amb sor- carnbreria i priorat. Oi que no presa- llegint el L·librtdtls Ex- pot pas ser que vulguin refer polis on hi figuren els inventa- tot això? Ja no hi és, i ves què ris fets amb motiu de la mort hi farem... dels seus estadants. Amb deL'equip de govern devia partall, l'inventariador, va resse- lar de la conveniència que, guint Ics estances, anotant tot d'aiguna manera, quedi el que hi troba. Moltes d'a- constància externa de quin era questes cases estaven forma- el perímetre de tot el recinte des per planta baixa i dos pisos! monacal. S'endevina, però el I quins baixos: amb entrada, lapsus m'ha vingut com l'anell passadís, menjador, cuina, al- al dit...!

Ayesa presenta el llibre 6 Bajo tempestades' T. M. S.

Tot i que establert a Sant Cugat, l'escriptor i dramaturg Guillermo Ayesa va néixer a les Filipines. Ara ha volgut tornar-hi literàriament per posar vida a dos personatges, aventurers i calaveres, que protagonitzen la seva primera incursió en la novel·la. Rajo tempestades. El llibre es presenta aquesta nit a la llibreria Alexandria, en un acte que comptarà amb la presència de Jaume Collell, periodista y responsable de HI Burladero de La Vanguardia. així con de l'actriu Glòria Rognoni, que interpretarà el concert-espectacle Trio para violin, darinete y libro. Rajo tempestades neix, segons Ayesa, d'una "necessitat de crear" al marge dels condicionants del teatre, un gènere al que l'escriptor -ex-director de Fila-Zeroha dedicat gran part de la seva carrera. La novel·la, entre la llegenda i el record, explica les trajectòries de dos emigrants a les Filipines de mitjans de segle, que coincideixen en diverses etapes de la seva vida. Ayesa ja està treballant en la seva segona part.

Cia. Lazzigags presenta l'obra infantil 'Supertot' írini lisirihuela in dirigir 'Caries d'amor. d'A. k. Cim/iy /•'.: T.. lARLM'l'.S

Amor epistolar amb Teatre Espiral HI Casal Cultural de Valldoreix va acollir el cap de setmana passat la proposta escènica que s'encarrega d'organitzar cada mes el Gnip de Teatre Espiral. Cartes d'amor, l'espectacle que es va poder veure diumenge, interpretat per la metixa companyia, descriu una intensa relació d'amor platònic a traves de les cartes que s'escriuen l'Andy i la Melissa durant tota la seva vida. Des dels set anys i fins la vellesa, els personatges -amb personalitats molt diferents- donen forma a diverses etapes d'una relació que els seus éssers més pròxims mai arribaran a conèixer.

L'obra. d'A. R. Gurney, un dels dramaturgs nord-americans en actiu més reconeguts eles de l'escena i la pedagogia, trasllada a l'espectador una reflexió sobre el sentit de l'existència dels personatges. la vida dels quals transcorre davant els ulls del públic. En la versió d'Espiral, una posada en escena sòbria es va posar al servei d'un extens repartiment d'actors, entre els quals destaquen les quatre actrius que van donar forma a Melissa al llarg de la seva vida, capaces d'expressar intensament els seus sentiments més rebels. / T M. S. (VAi.uxmi·ix)

IJI companyia So hi somniïs va presentar el seu útim espectacle I:: /•',. FARIMYKS

'Riiing' a Mira-Sol Després de dos anys sense activitat, la companyia Ni ho somniïs Teatre va organitzar el cap de setmana passat al Casal Cultural de Mira-Sol la representació de l'obra Riiing, sota la direcció de Xènia Gausa. Amb una seleció de textos de Quim Monzó, Dorothy Parker, Nicasi Camps i Mireia Arboç, Riiingexplica en clau de comèdia com el telèfon, aquell aparell que se'ns presenta com a paradigma de la comunicació, pot donar origen a una infinitat de situacions d'allò més absurdes. Els fragments que apareixen

al muntatge són adaptacions lliures realitzades per la mateixa companyia, i presentades en forma de gag còmic, amb prou espai tant per a la coreografia com per al violí d'Anna Andreu. Meritxell Manyoses. Josep Pla, Xavier Casas, Paula Pcrtinez, Esthet Hache. Bet Pourich i Mireia Juncadella van ser els actors encarregats de donar vida als personatges de Riiing, una obra amb la qual la jove companyia vol començar una nova etapa en què hi hagi la producció d'almenys una obra per any. / T. M. S. (MlRASoi.)

T. M. S. - Sant Cugat La Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil presenta el proper diumenge al Teatre-Auditori del C e n t r e Cultural l'obra Superior, a càrrec de la Companyia Lazzigags. Supertot és una obra infantil en clau musical que explica les aventures de Bill (Supertot), un periodisra que, de cop i volta, rep poders sobrehumans i que s'haurà d'enfrontar amb la secta del Gran Drac, recuperant així l'amor de la seva estimada, Gladys. Amb text a càrrec de Josep Maria Benet i Jornet, l'obra compta amb la direcció de Joan Antón Sanchez.


Cukura

ELS t CANTONS Divendres, 1 d'abril del 2000

H i s t ò r i a

del

39

Exposicions

còmic

9

'El Guerrero delAntifaz , sense màscara

Sexe i provocació en la fotografia de Maite Llaceras a Zoom

I si fotògrafa santrugtitmca intenta "t/ne l'espectador no es quedi indiferent" F.:X. 1..

Ibèrica, senzillament era el "maleït invasor sarraí" a qui s'havia d'expulsar de terra pàtria que, òbviament, per dret diví només corresponia als cristians. L'Església, òbviament, beneïa aquest plantejament que redundaria sens dubte en una major expansió territorial. Els moros eren sempre el malvat enemic al qual s'havia d'eliminar perquè no contaminés la societat cristiana. Al llarg de tota la sèrie es falseja amb absoluta impunitat la història, mai es fa cap menció a la convivència cultural interraciai i s'ignora amb absolut menyspreu el fet social i científic de mossàrabs i mudèjars, així com la clara influència que irrenunciablemenc ha tingut la nostra societat. Un altre dels gran tabús dels anys quaranta i cinquanta, cl sexe, no podia quedar oblidat en la història. Les imposicions religioses pretenien transmetre una idea d'amor asexuat completament sublimat de manera platònica, inculcant un tipus de relació amorosa entre els personatges de la història que donaven lloc, sense pretendre-ho, a autèntiques aberracions contra natura i desviacionisme sexual. El Guerrero del Antifaz era el digne exemple amb què s'havien d'identificar els joves lectors. Era un cavaller pur que tenia nòvia formal, amb qui mantenia una relació romanticoplathnica, clarament asexuada i en la qual els vots de castedat semblaven haver-se realitzat. Aquest personatge va ser, en definitiva, cl fidel reflex d'una època, evidentment molt més recent que la Reconquesta i les croades, clar model de la mentalitat imposada des d'una altra croada que va ser exemple de repressions.

El Guerrero del Antifaz ha estat un dels més populars personatges del còmic espanyol. La importància i l'èxit que va aconseguir s'ha d'entendre com a conseqüència lògica del llançament que es va produir propiciat des de les esferes del poder. El Guerrero del Antifaz va néixer de la ploma de Manuel Gago el 1944, en plena postguerra, i es va perllongar a través de 668 quaderns d'aventures. El dibuix de Manuel Gago era absolutament tosc, amb enquadraments en què el moviment era nul i l'ambientació inexistent. La documentació històrica, indumentàries, arquitectura, e t c , brillaven per la seva absència fet pel qual, malgrat el seu enorme èxit, la historieta mai va aconseguir superar la mediocritat en què es va trobar sumida des dels seus inicis. Els quaderns números 421 al 502 els va il·lustrar Matías Alonso amb el dibuix molt més polit, tot i que tractant de seguir l'estil de Gago, que va tornar a partir del número 503. Després de Ics aparentment intranscendents aventures d'un cavaller espanyol lluitant contra els moros, s'amaguen els principis ideològics basats en els tres conceptes bàsics per inculcar en els lectors: raça, religió i pàtria. Bàsicament s'establia una fèrria defensa del catolicisme, si bé amb enormes contradiccions, com l'establiment del fet que matar per honor i venjança no va contra els manaments. Al llarg de tota la sèrie, els cristians estaven en possessió de la veritat absoluta, mentre que els musulmans, tots sense excepció, eren malvats, cruels, mesquins i, sens dubte, "maleïts infidels". No importava de cap manera que els àrabs en temps dels Reis Catòlics portessin vuit segles d'assentament a la península

/

Jiïïïi IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32

Tel. 93 674 01 07

/

L'espai de fotografia Zoom presenta aquests dies Noves sensacions, una mostra dels darrers treballs de Maite Llaceras. Es tracta de la primera exposició que realitza l'artista santeugatenca, que declara estar "definint encara" tant les inquietuds com l'estil que marcaran Ics seves futures obres. Un total de catorze fotografies es donen cita en la mostra, amb motius que es mouen sense complexos entre la sensualitat i la més franca repulsió. Segons Maite Llaceras, la seva fotografia busca "despertar l'in-

terès a l'espectador", creant-li "noves sensacions", mitjançant unes instantànies que poden resultar "agradables o desagradables", però mai "indiferents". El color vermell és un element central en la sèrie que presenta la fotògrafa, ja que cadascuna de les obres està matisada i coberta amb una fulla d'aquest color, intentant contagiar la força, les emocions i les sensacions intenses que desperta. La jove artista, que no dubta a valer-se del "fàstic" i de la "morbositat", defineix la seva trajectòria com "una investigació", a través de la qual intenta "anar provant coses noves".

CASAUS "PASQUA 2.000" del 6 d'abril al 9 de maig

història * del

Rambla del Celler, 89

T. M.S. - Sant Cugat -

m

còmic

Salll Misínól

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


40

Cultura

EÜÍIC4INTONS Dkrndns. 7 d'abril del 10,\

www.

r i p l e y . c i n e . c o m 1\N\

Quan temps feia que el gènere musical estava desterrat d e les pantalles de cine? Els actors fa temps que no canten ni ballen, llevat que representi que estan damunt d'un escenari. El realisme, aquest fatídic realisme q u e diu q u e és una ximpleria que algú es posi a cantar i a ballar al mig del carrer, va acabar amb un dels g è n e r e s estrella d e l'època daurada d e les produccions d'Hollywood. D e u ser bogeria, però. a qui no li agradaria sentir-se com G e n é Kelly a la mítica escena de Cantant/o bajo la lluvia, tota una explosió de vitalitat i alegria?

' 6 . 0 0 0 anys de llenguatge marginal 9 a la Casa de Cultura

La serietat, la tragèdia ens ha guanyat la mà. Ja no cantem ni a la dutxa. Llisquem pel pendent del pessimisme, creient que és un signe d'intel·ligència. Hi ha qui diu que un pessimista només es un opi timista ben informat. El que encara no reconeixem, encara que resulti evident, és que la sobredosi de serietat va fatal per al fetge, a la nostra salut en general i ens posa d'un humor impossible.

ten i balien, després d'haver rebut classes intensives. La pel·lícula irradia simpatia però t a m b é q u e d a clar q u e està marcant la fi d'una època i al final queda un to nostàlgic. No deu ser per casualitat que Branagh ha escollit un any tan especial com 1939; s'ha dit que després de la Segona Guerra Mundial i el llançament de la bomba atòmica l'humanitat va perdre !a fe en l'ideal renaixentista de l'home com a mesura de totes les coses. N o resulta gens estrany.

generacions d'un captiveri que pot ser més pesat que el nostre. E|Í h a construït un món on podem viure i disfrutar-lo". í In món, el del musical, que va brillar durant els anys 30 i 40. que es va mantenir encara en els 501 va fer els seus darrers cants d e cigne els f>0. Els musicals posteriors, produïts amb comptagotes, són un reflex del canvi de mentalitat: Un drama com Cabaret - g e nial, això s í - , l'ombra d e la mort planejant a .1 Chorus Uite, la rebel·lia sense sortida a Hair,

Així q u e p o d e m donar les gràcies a Kenneth Branagh pel valor q u e ha demostrat produint i realitzant Trabajos de amorperdidos. Branagh ha fet una versió d'una de tes comèdies menys conegudes de Shakespeare, traslladant l'acció a l'any 1939 i combinant els versos del poeta anglès a m b la música i cançons dels germans Gershwin, lrving Berlin, Jerome Kern i Cole Porter. Ha porI tat tan lluny el seu atreviment | que són els actors els que can-

A Trabajos de amor perdidos retrobem l'esperit de les pel·lícules de Ginger Rogers i Fred Astaire, d e G e n é Kelly i Cyd Charisse; l'optimisme del cineasta Frank Capra, a qui la seva mirada amable no el privava d'un encertat i lúcid esp e r i t crític, d e l g e n i a l L u bitsch, d e l'escriptor anglès P.G. Wodehouse d e qui van drr fa molts, molts anys: "L'idíl·lic món d e Mr. Wodehouse mai passarà d e moda. Continuarà alliberant futures

Els llums s'han apagat. Ja no hi ha compositots com els que Branagh ha seleccionat, ballarins i cantants estan desterrats de la pantalla. Ningú sembla capaç de fer un nou Brigadoon. Branagh ha de \ iatjar al segle XVI per trobar al poeta per excel·lència d e les e m o c i o n s , aquell q u e va dir q u e "hi ha raons d e l cor q u e la raó no comprèn", i a principis del XX per aconseguir la música q u e expressi l'exaltada alegria de viure.

r i t í c a

Falses

d e

E x p o s i c i o n s

l'na exposició recull una variada mostra de 'graffiti' FOTO: A'.UY I.ARRO.SA

i: M. s. Ek graffiti, imatges espontànies sorgides de l'imaginari comú, han acabat omplint les parets de les ciutats. Inadvertits per gran part de l'elit cultural, la Fundació Caixa de Sabadell ha volgut recuperar ara aquestes mostres d'art popular i presenta des de dimecres passat a la Casa de Cultura de Sant Cugat una curiosa mostra titulada Graffits: 6.000 anys de llenguatge marginal. L'exposició fa un recorregut per diversos àmbits de la subcultura urbana de la pintada, des dels graffiti mes pamfletaris fins als que identifiquen i limiten

l'espai, i des dels que neixen .del joc fins als que suposen obres de creació de gran valor. A través de nou espais diferents, l'exposició tracta l'ús que n'han fet els poders polítics i els seus contestataris, els presoners, els que difonen grans gestes, els presoners o els creients. entre d'altres. Cadascun d'aquests aspectes permet fer-se una idea del paper d'aquestes pintades al llarg dels darrers 6.000 anys, d'una diversitat tècnica i temàtica insospitada. Tota mena de parets, portes i espais públis en general serveixen per plasmar les inquietuds i els afanys de notorietat dels incondicionals de la brotxa o l'esprai: brètols o artistes?

c i n e m a

aparences ISABEL SAKZ

Pel·lkuiaAt&quc Verbal Director. Miguel Albaladejo Actors: Antonio Resines, Adriana Ozores, ... Durada; 83 minuts Ataque verbal és una comèdia agredolça basada en la paraula i en les relacions de tot tipus q u e mantenen set parelles de diferents edats i condicions. Un dels p u n t s d'interès consisteix a descobrir quina és la possible connexió entre fes set situacions i catorze personatges, que no semblen tenir res en comú. Es tracta d'una pel·lícula sense gaire pressupost ni ambicions, e x c e p t e la d e posar a prova l'enginy dels guionistes - e l mateix director i l'escriptora Elvira L i n d o , autora d e Manolito Gafotas-jimb la complicitat dels actors.

El començament, tot s'ha de dir, no augura res de bo; el primer episodi sembla candidat als antí-Oscars. Orfe de direcció, és una escena-seqüència a m b u n c o n s t a n t , i avorrit, pla/contraplà; cl diàleg està n e cessitat d'una bona polida i als actors, en particular l'actriu, els fa falta pràctiques de vocalttzació, respiració i de com interpretar un text. Ara b é , com tota regla té la seva excepció, Ataque verbal contradiu el fet repetidament comprovat que els primers deu minuts d'una pel·lícula Són suficients per poder valorar, a m b petit marge d'error, l'obra q u e tenim davant. En el segon episodi, el director sembla recordar que la camera ha d'estar viva i la parella formada per Antonio Resines i Fedra Lorente donen caliu a un diàleg,

en principi \ ulgar. sobre el subministrament d'aigua i q u e té un gir inesperat cap al final. Quan, en el tercer episodi, entra en escena Adriana Ozores, juntament amb Roberto Àlvarez, c a m e r a , actors i d i à l e g flueixen en perfecta harmonia, acabant de captar l'atenció de l'espectador. I. com si d'una peça musical es tractés, Ataque verbal segueix un crescendo, a m b algun m o v i m e n t més lent i d'altres més vius, fins al d a r r e r e p i s o d i , q u e manté fins ai final cl misteri d e la possible relació e n t r e aquestes set pàgines de la vida quotidiana d'uns homes i dones. joves i grans. A la fi, Ataque verbal demostra clarament q u e no fan falta pressupostos desorbitats quan es tenen bones idees i aquestes se saben treballar.

/ 'na exposi. io i un llibn lecullen 20 anys de l'obra del santeugatenc F: CEDIDA

Minuesa mira enrere a Barcelona Després de vint anys de treball pictòric, el pintor Paco Minuesa ha volgut rememorar alguns dels aspectes més rellevants de la seva trajectòria amb l'edició d'un llibre amb més de 100 fotografies que

investiguen en la personalitat del creador santeugatenc. El llibre coincideix amb l'exposició que va inaugurar dimarts a la sala Tuset de Barcelona, amb una seixantena d'obres. / T . M. S. (SANT CI:C;AT)


Cultura

fl£-/CANTONS Divendres, 7 d'abrildel2000

£ I

41

r e p o r t a t g e

Per tot el món hi ha 143 espècies d'esquirols arborícoles. També n'hi ha de terrestres i voladors. Són mamífers rosegadors de la família Sciuridae. Els que podem veure per aquí són els vulgaris o esquirol vermell, que es passen la vida dalt dels pins.

Uns 4 . 0 0 0 esquirols viuen amagats a la serra "Cadapi em dóna la mà..." (J. Salvat Papasseit) MARIANGELA ROVIRA

- Sant Cagat -

Josep Piqué estudia, de fa anys, els esquirols. Més de 300 pàgines de tesi doctoral que expliquen coses de la seva vida. Porta els programes públics del Museu de Zoologia, l'hi trobo en un despatx ple de carpetes i activitat. Passem la sala plena d'animals d'aquest museu tan interessant i poc visitat i anem a parar a la biblioteca, antiga i plena de caràcter. - Primer em dedicava als lirons, que trobem al Montseny i la Vall d'Aran, però els desplaçaments ho complicaven. Els esquirols són més a prop, no calen tants ajuts i són fàcils de seguir. Vaig anar a Bèlgica a aprendre la metodologia d'estudi, el sistema per capturar-los, i funciona bé. "Ecoetologia i biologia de l'esquirol Sciurus vulgaris, Linnaeus 1758, en dos hàbitats de predictibilitat alimentària contínua que difereixen en l'abundància d'aliment". Els dos hàbitats són la serra de CoUserola -a la zona de Can Catà- i el parc urbà del Laberint d'Horta. - Al bosc madur n'hi ha una densitat d'un per hectàrea, que està bé. Al parc urbà és d'1,7, perquè no hi ha depredadors. És la densitat més alta de les que s'han descrit.

El Laberint, doncs, és ple d'esquirols, més que enlloc, comparativament (al Central Park de Nova York, immens, n'hi ha 14.000). Allà a Horta no se'ls mengen els depredadors aeris, astors i esparvers, ni les genetes i fagines. A CoUserola, si contem a 0,6 de densitat - p e r q u è hi ha bosc jove i camps- per 7.500 hectàrees, dóna la xifra de 4.500 esquirols, que deuen ser, si fa no fa, els que corren per les branques i baixen a terra de tant en tant. - Sí, pugem als pins i marquem femelles prenyades i cries amb un radiotransmissor per saber on van a dormir. N'hem marcat 200 al bosc i 100 al parc. Fan un niu especial per tenir-hi les cries, en un altre lloc, en arbres de bona cobertura i més baixos. No formen parelles, la família és la mare amb les cries. Un esquirol mesura, de mitjana, 22 centímetres (cap i cos, la cua a part) i pesa 274 grams al parc i 282 al bosc. El color és gris o marró amb el ventre blanc. Utilitzen de sis a vuit nius durant tres mesos, fets de branquillons i forrats de molsa. Varien per amagar-se de les genetes i evitar l'acumulació de paràsits. El niu té uns 40 centímetres, amb una entrada que la mare tapa quan marxa. Alguna vegada poden aprofitar un forat a la soca d'un plàtan. Al

C o n f e r è n c i e s

Orient i Occident, tema de reflexió a TANC amb el teòleg Xavier Melloni T. M. S. - Sant Cugat EI cicle Valors ètics i culturals en el canvi de mil·lenni organitzat per

l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Associació d'Amics de la UNESCO de Valldoreix-Sant Cugat va finalitzar dijous de la setmana passada amb una conferència entorn a les mútues possibilitats d'enriquiment que s'ofereixen les societats occidentals i orientals, a càrrec del teòleg Xavier Melloni. La diferent forma de viure el temps que tenen uns i altres, però també la revolta o l'acceptació dels aspectes negatius de la vida, l'afirmació del valor de

la persona o la negació de l'ego, i la tendència a l'anàlisi o a la contemplació de la realitat són alguns dels aspectes que separen Occident d'Orient i que va tractar Melloni durant la conferència. Pel teòleg i antropòleg, que ha viscut un any a l'índia, les diferències entre aquestes dues diferents concepcions de la realitat són "oportunitats de fer-se mútues aportacions". Així, segons Melloni, Occident, tot i que "domina el planeta tecnològicament", ha d'aprofitar el contacte amb Orient per "revelar la seva pròpia identitat". Aquest procés requereix posar en entredit conceptes centrals de la

Triga 17 minuts a rosegar una pinya FOTO: ARXIU

parc poden fer el niu a les branques més exteriors, buscant el sol, perquè no hi ha depredadors. Quan es fa vell, el rosegador concentra més els nius de dormir, els fa més junts. La femella té un dia fèrtil, l'embaràs dura 35 dies i dos mesos i mig l'alletament. Les cries que neixen, de tres a cinc, comencen a marxar al cap de deu setmanes, la mare els va fent fora fins que acaben fent el niu. La femella jove té un part el primer any i després dos o més. - Com a curiositats... Doncs que al primer part de l'any neixen més femelles, són el factor decisiu perquè augmenti la població, els mascles són promiscus. També que hi ha una certa activitat alimentària nocturna, segons el cicle lunar, amb lluna plena si és sobre l'horitzó. Passa quan el dia és més curt. Els esquirols s'alimenten, sobretot, de pinyons de pi blanc (77%), altament calories i que abunden tot l'any; també de glans d'alzina i roure a la tardor, i gàlbuls de xiprer. A vegades depreden ous d'ocell. Es mengen 396 pinyons cada dia d'hivern, d'unes deu pinyes (cada pinya té 52 pinyons viables). O sigui que, tots junts, es cruspeixen 1.800.000 pinyons al dia a l'hivernada. A l'estiu queden poques pinyes i cal desplaçar-se més lluny.

Per variar una mica, tiges i algun insecte que se sumen a les 288 quilocalories dels pinyons. El cicle reproductor de l'esquirol s'ha sincronitzat amb el de fructificació del pi blanc, diu Josep Piqué a la tesi. També que menjar de nit ho fan els animals de baix estatus social -subadults i població flotant- i els mascles, que no defensen territoris. Així assoleixen un pes semblant al dels altres. L'esquirol comú o vermell viu a Europa i Àsia; aquí el podem veure, alguna vegada, dalt dels pins o corrent per terra i enfilant-se per les soques. El seu estat és força bo, amb alguns perills com la introducció d'espècies forànies. La gent els compra i a vegades n'han alliberat al Montseny, on per sort no han prosperat. Som a la setena ciutat més rica de l'Estat (van comptar les defecacions de gos i les voreres estretes i ocupades?), densa i sorollosa. A Sant Just no han volgut créixer, tenen espai i tranquil·litat; es perden, pobrets, creixement i riquesa. Si en sortim i anem al bosc potser veurem córrer els esquirols, ben d'hora i en silenci, en aquesta illa verda que encara ens queda, trencada i fragmentada, per escoltar la naturalesa i formular desitjós i esperances.

E x p o s i c i o n s

Avantguarda i heterogeneïtat a Canals, amb les mostres de Me jan i Balanza T. M. S. - Sant Cugat •

Quan ja han transcorregut tres anys des de l'última individual de Josep Maria Mejan a la Galeria Canals, l'artista va tornar dimarts a la sala santeugatenca per exposar alguns dels seus més recents paisatges, on Orient ofereix alternatives vitals K:X. i.. experimenta amb una paleta molt més càlida. Amb una excultura occidental, com cl progr¥s-"Yi. secularització ele la pro- pressió vagament figurativa, Mejan transforma en cal·ligramesa de la vinguda del messies", fia essencial espais pròxims pel segons Meroni-, o cl paper del públic santeugatenc, inspirats plaer i del patiment -"font de en el món rural del Vallès. saviesa en l'Orient"-, i admetre la possibilitat d'una societat El pintor de la Rioja Juan menys egocentrista i que sàpiga Carlos Balanza acompanya Meviure el present. jan amb un conjunt d'obres

dels anys vuitanta, a mig camí entre la pintura i l'escultura, caracteritzades per l'interès en la matèria, aspecte que ha anat evolucionant cap a elements que aporten volum. Balanza utilitza matèries com la fusta, la pedra i el ferro per extreure'n la geometria de la quotidianitat


US 4 CANTON

Economia 4 2

Divendres, 7 d'abril del J000

A l i m e n t a c i ó

Cargill Espana venn a Patel i Degesa la major part del seu negoci porcí atva La divisió de l'empresa de Sant Cugat va facturar 3.250 milions el 1999 C a r g i l l e s d e s f à d e p a r t d e l s e u n e g o c i p o r c í . La filial d e la multinacional dels productes primaris per a l'alimentació deixa a n a r 2 0 . 0 0 0 t r u g e s r e p r o d u c t o r e s i la cria d e 3 5 0 . 0 0 0

m

p o r c s a n u a l s , un n e g o c i q u e l'any p a s s a t v a g e n e r a r - l i unes v e n d e s d e 3 . 2 5 0 milions d e p e s s e t e s , p e r ò q u e f a d o s anys va d u r la c o m p a n y i a d a v a n t e l s t r i b u n a l s p e r la fallida fraudulenta de tres explotacions.

T O M

MON'TKNKCRO

- Sant Cugat -

Cargill E s p a n a , filial d e la nord-americana Cargill Incorporated amb seu a Sant (-lligat, ha arribat a un acord per a la venda parcial de la divisió d'Integracions Porcines q u e té la companyia a diversos punts de l'Estat a l'empresa càrnica catalana Patel. D'aquesta manera, Patel, ubicada a Santa Maria de Corcó, a d q u i r e i x una cabanya porcina formada per 20.(100 truges reproductores i assumeix els contractes amb ramaders per a l'aliment de més de 350.000 caps anuals. Patel, una de les més grans empreses

Comerç

escorxadores de Catalunya, amb uns 12.000 milions de pessetes de facturació, compta amb un total de 9.000 metres quadrats d'instal·lacions, i sacrifica cada any 700.000 animals. L'empresa es farà càrrec a partir d'ara d'un negoci q u e l'any passat va generar v e n d e s per valor de 3.250 milions de pessetes. Mitjançant aquest mateix acord, la c o m p a n y i a d e genètica Degesa-JSR es fa amb el control del Nucli de Multiplicació de Cargill. empresa que continuarà subministrant el pinso elaborat a les granges incloses en l'acord. Fonts de la companyia santcugatenca relacionen aquesta

e x t e r i o r

Rotatek i Ciama, de Sant Cugat, entre les 1 0 0 firmes més exportadores de PEstat

Cargill comercialitza pinsos compostos pera animals FOTO: A'.UY IARR0SA v e n d a a m b la i n t e n c i ó d e la l'empresa de "focalitzar l'activitat de la divisió en la nutrició animal". Cargill Espana es d e dica a la comercialització de cereals i matèries primeres per a pinsos compostos per a animals, tot i que també realitza diversos processos d'elaboració de pro-

ductes com cervesa, oli vegetal i farines proteiques. I.a companyia té un total de 18 centres de treball repartits per tot l'Estat, que donen feina a uns 600 treballadors. La seva matriu, líder mundial en la comcrcailització de productes agrícoles, està present a 11 països.

F i $ s c a /i i t a t

Polèmica comercial per la intenció de la Generalitat de gravar les grans superfícies

La Generalitat no pujarà finalment els peatges T. M . S. -Sant Cugat -

L'augment dels peatges de les autopistes catalanes que havia d'haver-se fet efectiu divendres dia 1 d'abril haurà d'esperar fins a una propera ocasió. El Departament de PolíticaTerritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha decidit ajornar la pujada davant la decisió presa el mateix divendres pel Consell de Ministres d e congelar també els preus de les vies de pagament de titularitat estatal. Amb l'aprovació d'aquesta mesura mitjançant un Reial Decret, el govern, que vol harmonitzar la política de peatges, ajorna la seva decisió fins que s'aprovi un nou procediment de revisió de les tarifes. La Generalitat de Catalunya havia previst autoritzar inicialment una pujada d'entre el 3% i el 6% d'acord amb la variació anual de l'IPC que afectaria els peatges de les autopistes de concessió de la Generalitat, entre els quals es troben -tots dos a Sant Cugat- el dels túnels de Vallvidrera i el de les Fonts a la E-9, que hauria pujat el 6%.

Els immigrants necessiten un mitjancer, segons CCOO T. M . S. -Sant Cugat -

T. M . S. -Sant Cugat -

I .es empreses santeugatenques Rotatek i Ciama figuren en el rànquing de les societats q u e més han exportat a Espanya durant el 1999, segons un informe presentat per l'Associació Multisectorial d ' E m p r e s e s (AMEC). Segons aquest informe, al voltant d'una quarta part de les 100 empreses que figuren en cl rànquing es troben ubicades al Vallès, que amb 467.000 milions de pessetes realitza el 17,8% de les exportacions espanyoles comptabilitzades per l'AMEC. Rotatek, una empresa dedicada al desenvolupament i la fabricació

de maquinària d'arts gràfiques per a la qual 1999 va suposar una continuació en la seva línia exportadora, figura com la 19a. empresa per volum d'exportacions entre les comptabilitzades per l'entitat, amb 2.674 milions de pessetes. Les dades recentment aparegudes no han estranyat tampoc fonts consultades de Ciama, una empresa capdavantera en la fabricació de material elèctric, ja que la companyia, que ha rebut la Medalla al mèrit exportador de la cambra de Terrassa, ha dut "un camí constant de creixement exportador" des de 1984. Amb unes exportacions de 834 milions, Ciama va situar-se l'any passat com la 55a empresa més exportadora.

T. M. S. -SantCugatLa proposta de la Generalitat d'implantar un nou impost sobre grans superfícies, anunciada dimarts de la setmana passada pel conseller d'Economia, Artur Mas, ha desembocat aquests últims dies en una intensa polèmica que amenaça a enfrontar en els tribunals la patronal de la gran distribució espanyola amb la Generalitat. El n o u i m p o s t , q u e es destinaria a ajudes per a la millora del comerç tradicional, ha estat acollit de forma manifestament negativa per la representació a (Catalunya de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribu-

ció (Anged). E n declaracions a E L S 4 C A V I O N S , fonts de l'entitat

han assegurat que "no hi ha base jurídica que sustenti un impost d'aquestes característiques", que, a més, "vulnera la lliure competència". La mesura afectaria no només els hipermercats, com és el cas del Sant Cugat (Centre Comercial i de Pryca, sinó també grans espais especialistes, q u e ocupen llocs en la perifèria de les grans ciutats, "beneficiant-se", segons Mas, de les costoses infraestructures viàries. L'organització detallista Sant Cugat Comerç considera que "és important que es reconegui" ara el paper del petit comerç en el "desenvolupament" dels equipaments urbans.

Els treballadors estrangers de la comarca requereixen l'ajut d'un mitjancer laboral. Aquesta és la conclusió principal que s'extreu d'un estudi realitzat pel Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO, que analitza les necessitats dels treballadors estrangers. Organitzacions empresarials com Foment o Cecot coincideixen també en la creació d'aquesta figura, que ajudaria a resoldre problemes laborals dels immigrants des del coneixement de la seva cultura. L'estudi també reflecteix una falta de coordinació entre les diferents entitats públiques i privades que treballen amb els immigrants.


Economia 43

ELS/CANTONS Divendres. 7 d'abril M 2000

Les empreses:

IDEAPRIRÉT

Jordi Corberó (Barcelona, 1963) és un emprenedor conegut a Sant Cugat. Això es deu al fet que en una etapa anterior va ser responsable comercial del TOT Sant Cugat'. De fet, la seva carrera professional a Sant Cugat està lligada, en general, al món de la publicitat i les arts gràfiques. Abans de posar en marxa Ideaprint, Corberó va estar cap de Producció de Publicitat i Edicions. Des d'aquell càrrec va descobrir que una empresa com la seva tenia un forat segur en el mercat.

Jordi C o r b e r ó . Director U

De moment, la imaginació del client és la nostra única limitació" JOAN SORIANO

- Sant Cugat -

- Q u è fa Ideaprint? - La impressió digital és, ara per ara, la nostra tasca principal. L'oferim e n qualsevol format, gran o petit, i amb la possibilitat de fer tirades curtes, pràcticam e n t personalitzades. T a m b é oferim el servei d'escàner d'alta resolució. - La impressió digital r e q u e reix una tirada mínima? - En gran format, no. N ' h i ha prou amb la demanda d'un sol pòster. Pel que fa a la impressió digital en petit format, tampoc hi ha mínims, però aconsellem que es facin tirades superiors als 10 exemplars. La nostra feina inclou també, si el client ho d e sitja, oferir el pòster completam e n t a c a b a t . Això vol d i r laminat, emmarcat... - Quin és l'avantatge d e la impressió digital sobre el sistema 'offset'? - Ks ideal per a les tirades curtes perquè permet estalviar els costos dels fotolits i les proves de color que les encareixen. Per exemple, l'edició de 200 exemplars d'una revista de vuit pàgines a m b fotolits resulta molt cara. Amb aquest procediment, en canvi, costa aproximadament la meitat. - 1 quin servei d ó n a un escàn e r d'alta resolució? - Nosaltres el tenim fonamentalment perquè moltes vegades el contingut dels pòsters són fotografies. pintures o imatges que la gent té a casa i vol reproduir. Aleshores l'escàner d e tambor permet reproduir qualsevol

"El que ens diferencia d'altres empreses del sector és que oferim productes acabats clau en mà"

- D ' o n provenen els clients actuals? - Lògicament, molts són de Sant Cugat. Però també tenim clients a Sabadell. Cerdanyola i Rubí. La nostra àrea de cobertura encara és limitada, tenint en compte que vam obrir el desembre. - D ' o n va sorgir la idea d e crear un servei com Ideaprint? - És fruit de l'experiència professional. Com a, fins fa poc, cap de Producció d'una agència de publicitat, vaig tenir l'oportunitat observar que es produïa una gran despesa en escàners i plafonatges. Aleshores, vaig concloure que hi havia un forat al mercat i que la inversió inicial en la maquinària s'amortitzaria en un període de temps relativament breu. A Sant Cugat encara no hi ha ningú q u e ofereixi aquest servei i són pocs els que el poden donar de manera tan completa a la comarca.

de retirar els fons de l'escenari cada vegada. D e tota manera, la impressió digital és només una part del nostre negoci. — Hi h a més exemples? - Sí. Vam trobar solució per a un sistema de senyalització de preus per imans per a un comerç de venda de gelats.

- La ràpida obsolescència dels equips també afecta tant el vostre r a m com el del disseny gràfic? - N o ens afecta tant com podria imaginar-se. Un escàner té una vida útil de 5 o 6 anys. En canvi, les màquines plafonadores tenen una vida m é s curta. No obstant això, podem rebre els originals dels clients a través de la xarxa d'internet.

Jordi Corberó dirigeix Ideaprint des del mes de desembre passat FOTO: X. I..\RR()S.\ imatge a grans mides amb una alta qualitat. - Quin és el client propi d ' a quest tipus d e negoci? - Fonamentalment les empre-

"Podem oferir impressions digitals en un format equivalent als quatre metres quadrats"

ses d'arts gràfiques, les agències de publicitat i qualsevol altre tipus d'empresa amb una certa dimensió. El cert és q u e els treballs que fem aquí són ideals per a aquelles empreses q u e participen sovint en els certàmens firals, per exemple. Però també són idonis per a les exposicions

S e c t o r

en museus o altres centres culturals c o m per als e s d e v e n i ments esportius La mateixa administració pública és un client natural d'aquest tipus de servei gràfic i de comunicació visual. l ' n e s altres àrees d'especialització amb forta demanda són la senyalització o l'escaparatisme. De fet, el ventall d'aplicacions és i m m e n s , n o m é s d e p è n d e la imaginació del client i de Ics possibilitats tècniques de duries a terme. La varietat de suports també és molt àmplia. Es poden fer impressions sobre paper, tela, lona, fusta, metacrilat, metall... - Aparentment no sembla que la simple reproducció hagi d e ser gaire innovadora - Tot al contrari, recentment hem concebut uns panells per a un plató de televisió q u e proporcionen tres fons diferents.

t e r c i a r i

Sant Cugat Comerç ha de decidir qui dirigirà el nou Pla de Dinamització

Això permet guanyar temps i, a més utilitzar el mateix mobiliari i fa l'efecte q u e hem canviat completament d'estudi. A més, estalvia als escenògrafs el treball

Entre aquestes prioritats a m b què es trobarà el dinamitzador hi ha la senyalització de les botigues, que ja ha rebut el vistiplau dels botiguers. Aquesta actuació consistirà a dotar cada comerç d'una banderola identificativa i d'ubicar monòlits informatius e n zones de pas de la ciutat. Segons Egea, el director del Pla haurà d e procurar, a m é s , una agilítació d e la vianantització del centre del municipi, que ara es troba e n fase d'estudi per part del RACC, així com establir també un conveni a m b la concessionària corresponent en el cas que tiri endavant el projecte d e pàrquing

La Cambra sufragaràfinalmentpart del cost del dinamitzador TOM

MONTENEGRO

• Sant Cugat -

Tot i q u e es va mostrar reticent en un primer moment, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ajudarà finalment a sufragar el cost del nou dinamitzador comercial. Així ho va

fer saber l'entitat en la reunió multilateral entre administració i representants del petit comerç local q u e va tenir lloc a inicis d'aquesta setmana a l'Aj u n t a m e n t d e Sant Cugat, en q u è es va donar el tret d e sortida al perllongament fins a finals del 2000 del Pla d e Dina-

mització Comercial. Sant Cugat Comerç ha de decidir ara el nom del nou dinamitzador, designació q u e e n paraules d e Maria Eulàlia Egea, presidenta de l'entitat, és " r e l a t i v a m e n t u r g e n t " , ja que "a hores d'ara hi ha diversos t e m e s q u e cal r e s o l d r e " .

- Quins són, aleshores, els altres serveis q u e ofereix Ideaprint? - Füs tracta de donar solució a totes aquelles qüestions que es presenten quan es tracta de fer comunicació exterior. Per exemple, nosaltres podem escanejar, imprimir i muntar sobre un plafó una figura retallada de fins a 3 metres d'alçada per un 1,35 metres d'amplada, q u e equival a una superfície d e 4 m e t r e s quadrats. O proporcionar solucions per als diferents components d'una exposició i instal·laries. El q u e e n s diferencia d'altres empreses semblants és que Ideaprint fa productes acabats clau en mà. Aquest és el nostre millor reclam publicitari perquè és un servei a m b poca oferta.

a la plaça dels Quatre Cantons o a l'estació els Ferrocarrils d e la Generalitat. La presidenta de Sant Cugat Comerç, q u e es mostra "satisfeta" per la perllongació del Pla de Dinamització, ja que alguns dels objectius de l'anterior - q u e va entrar en vigor l'estiu passat- "no s'havien acabat d e resoldre", i confia q u e la figura de dinamitzador continuï estant p r e s e n t en futures campanyes, sense descartar fins i tot q u e l'entitat pugui "fer-se càrrec del cost del Pla". E n tancar la p r e s e n t edició d ' E L S 4 C A N T O N S , encara no

s'havia fet públic el n o m del nou d i n a m i t z a d o r comercial.


HS4CANTONS

Immobiliària Di-zriif/irs. 7 d'abrildel

44

.'000

ALQUILER

ALQUILER

PISOS

• Casa. 2 habitaciones, terraza 20 m2, reformada y pintada, con vistas. Todo exterior • Mira-sol. Unifamiliar 180 m2 const. con jardín 400 m2, sol, piscina y garaje

C/ Estapé (cerca Colegio Joan Maragall) Superfície: 70 ml, 2 hab. dobles, 1 hab. ind., baho completo, cocina con galeria, comedor, balcón, tot. exterior y orientado al sol, calef. gas natural y suministros contratados 70.000

70.000 200.000

VENTA • • • • •

Centro. 113 m2, 5° con ascensor, vistas, sol todo el dia y calefacción 20 M FGC. Obra nueva de pisos y àticos dúplex de 2, 3 y 4 hab., pàrking incluido desde 32,630 M Unifamiliares. En construcción, solar 600 m2 y 2 plantas 36 M Kampió. 115 m2, 3 habitaciones, 2 baiios, terraza 15 m2, vistas, sol y perfecto estado (1 ano) . .42 M Can Cortès. Unifamiliar, solar 1080 m2, 285 m2, construídos, piscina, vistas, sol y garaje 78 M

Y MUCHÍSIMOS MAS, jiLLÀMANOS YAÜ Endavallada. 2 1 bx - Tet. 9 3 5 8 9 4S 6 6

C/ Valldoreix, 5 * • Tel. 9 3 5 8 9 73 7 4 - 9 3 5 » 9 « 1 « 1

PISOS EN VENTA • Z. Pollancreda Apto. 60 m2, 1 dorm., sal.com. 25 m2, coc. amer., z. ajardinada c/ z. infantil . . . 2 1 M • Z. Centro. 70 m2, 2 dorm., bano, calefac. a gas, sal.-com. 17 m2. Bien cuidado 24,5 M • CoU Fava. 80 m2, 2 dorm., b., calef. a gas, com.-sal. 18 m2, trza., z. com./ampliosjard. y piscina . .25 M TORRES EN V E N T A

ALQUILER • A estrenar, junto FGC. 3 dorm., comedor-salón, coc.-off., bafio comp., aseo c/ducha y calefacción. Mucha luz y sol 123.000 + gastos • A estrenar, junto FGC. 3 dorm., comedor-salón, coc.-off., bano comp., aseo c/ducha y calef. Mucho sol y luz. Perfecto estado 103.000 + gastos • Junto FGC. 4 dorm., comedor-salón, 2 banos comp., amp. trza., z. comunitària c/pisc. Perfecto estado 1 0 0 . 0 0 0 + gastos

• El Colomer. Adosada, 160 m2, 3 dorm., b., aseo, calef. a gas, com.-sal. 26 m2, jard. privado 30 m2, terraza 12 m2, estudio 20 m2 48 M • Res. Estación. Adosada, 153 m2 + terrazas 30 m2 + jardín 47 m2, 4 dorm., 2 b., aseo, z. residencial. Bien cuidada 50 M

VENTA • Zona Edèn. A estrenar. 3 dorm. c/ arm. emp., amplio sal.-com., coc.-off., 2 b. comp., vestidor, lavad. y trast.. Acabados de calidad: parquet, màrmol, z. com. c/piscina .28,35 M • Ctra. Cerdanyola (cerca Monasterio). 3 dorm. (2 dobles), com.-sal., c o c , lav., bano comp. reform., terraza, calef. y aire acond. Mucha luz. Buen estado 23 M • Mira-sol. Torre. 140 m2, terreno 440 m2, 4 dorm., com.-sal., coc, b., aseo. H. sol 3 7 , 75 M

• La Floresta. Torre individual, dos viviendas independientes de 3-4 hab. repectivamente, comedor, bano completo y cocina reformados, terraza y jardín. Solar 400 m2 45 M • Junto Mercado. Local nuevo a estrenar, 30 m2 útiles, con tres escaparates y aseo. Céntrico 20 M • Centro. Piso 85 m2, 3 hab., sal.-com., cocina, b. com., balcón, luminoso, calefacción y ascensor .21,5M • Mira-sol. Torre individual 100 m2, 4 hab., sal.-com., coc. reform., bano completo reform. y aseo, garaje cubierto. Solar 340 m2 32 M • Junto al Pinar. Parcela 975 m2. Califkación 20 a/10. Es edificable en el acto 30 M • Junto al Pinar. Casa indiv. 4 hab., com., coc. y b. completo. Solar 685 m2. Z. Alta y soleada 40 M • La Floresta, (a 10 min. estación). Torre 3 hab., comedor, cocina y bano completo y terraza 65.000 • Junto estación. (ç. Sant Domènec). Plaza pàrking para vehiculo grande. Fàcil aparcamiento 12.900 • Sant Domènech. Àtico dúplex seminuevo, 132 m2, 3 hab., + estudio, sal.-com., coc.-office, bano completo, trza., sol y vistas, piscina, parket calef., pàrking 125.000 • La Floresta, junto Estación. Local 108 m2, dividido en dos salas i terraza 50 m2. Céntrico 100.000

ALQUILERES • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com. Sal. - Coc - 2 Dorm. Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 110.000 • Coll Fava: Bajos con terraza. Nuevo a estrenar. 85 m2 - Com. - Sal. - Coc. - 3 Dorm. - Bano. - As. con ducha - Ase. - Calef. - Jard. y Pisc. comunitària 120.000 • C/ LI. Companys: Apto. amueblado - 45 m2 - Com.-Sal. - Cocam. - 1 Dorm. - Bano . . . .65.000 • C/ Monasterio: 100 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 4 Dorm. - 2 Ban. - Calef. - Ascensor 65.000 • C/ Oriente: 60 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bano - Trast. - Pk. 1 Coche 65.000 • P. del Hospital: Amueblado - 65 m2 - Com.-Sal. - Coc - 2 Dorm. - Bano - Ase - Calef. . .75.000 • Coll Fava: 85 m2 - Com.-Sal.- Coc. Off. - 3 Dorm. - Ban. - Aseo con ducha - Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc comunitària 110.000 • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 100.000

8 9 OS O ? / F. M a r i à

6 9 « 9 3 6 7 / 4 Z<4 6 9

L T I VENTAS • Dúplex. 55 m2 + 17 m2, 3° real, cocina amplia, mucha calidad, ascensor, todo impecable, puerta blindada, carpinteria de aluminio, pàrking en la finca 23, 9 M • Piso especial. 2 hab. (antes 3), comedor 43 m2, cabina de ducha con hidromasaje, cocina amplia, estado impecable, pàrking y trastero, z. comunitària con piscina 52, 5 M • Ctra. Cerdanyola. 90 m2, 3 hab., b. y coc, alto, b. orientado, com. muy amplio y ascensor 21,5 M • Ctra. Cerdanyola. Obra vista, 90 m2, 3/4 hab., actualizar, ext, ase. coc, lavad., bafio comp 18,5 M • Rbla. del Celler. 3 hab., bafio y aseo, trza., 80 m2, calef. Falta actualizar, muy tranquilo 26,5 M • Z. Mira-soL Impresionante casa 350 m2 + golfas, 5 hab. (3 suites), garaje, cocina, espectacular. 40 m2. Buenos acabados 99 M • Z. Centro. Triplex seminuevo, 3 hab., trza., mucho sol, mejor que nuevo, 3 habitaciones 43,95 M • Cerca estación. Centro. 3 hab., bafio reformado, cocina actualizada, 3° altura sin ascensor, da delante 1 6 4M y detràs

1

362 - Monasterio. Piso 90 m2, 4 dormitorios, bafio y aseo, cocina-office, lavadero, todo exterior, balcón 5 m2, todo reformado, alto, con ascensor 20,5 M » Torreblanca. Piso 65 m2, 3 dormitorios, ascensor. A reformar 14,7 M • Vinyet. Planta baja 130 m2, 3 dormitorios, 2 barios, 2 amplias terrazas, pàrking y trastero, zona comunitària. Todo_ reformado e impecable 44,2 M > 3 6 1 - Coll Fava. Àtico 120 m2, 4 dormitorios, 2 barios, cocina-office, suelos de parquet, terraza 15 m2, 2 plazas de pàrking y trastero, zona comunitària y piscina. A estrenar 38,8 M > 319 - Vinyet. Piso 150 m2, 4 dormitorios, cocina-office, terraza 10 m2, pàrking y trastero, zona comunitària con piscina, posibilidad de buhardilla 43 M > 367 - Rius i Taulet. Piso 110 m2, 4 dormitorios (3 dobles), 2 banos, salón 25 m2, cocina 15 m2, terraza 10 m2, suelos de gres y parquet. Para entrar a vivir 29,4 M » 373 - Estación. Piso 100 m2, 4 dormitorios, bafio y aseo, terraza 10 m2, suelos parquet, calefacción, pàrking 2 vehículos 30 M

Rbla. d e l Càller. 2 • TeL, 9 3 5 8 9 OO 6 6

Av. Rius f Taulet, 3 3

£1 P I S 0 S

,«u

• Ctra. Cerdanyola. 75 m2, 3 dormttons i ascensor • Pla del Vinyet. 84 m2, 2 dormitoris, pàrquing (2 c.) i piscina • Ctra. Roquetes. Baixos, 85 m2 + 80 m2 terrassa i pàrguing (2 c ) • Av. Catalunya. Àtic triplex, 105 m2 + 50 m2 terrassa, 3 dormitoris i 2 banys • C/ Sant Eduard (Eixample). Àtic dúplex, 175 m2 i pàrquing • Can Picanyol. 200 m2, 2-4 dormitoris, 3 banys i pàrquing (2 c.) UNIFAMILIARS • La Floresta. Solar 1.200 m2 i casa 90 m2 • Valldoreix (Montmany). 227 m2 i 3 dormitoris dobles • Valldoreix (Mas Fuster). 235 m2, 4 dormitoris + estudi + garatge • Valldoreix (Montmany). Solar 750 m2, casa 255 m2 + terrasses • Mira-sol (Can Rosas). 500 m2, solar 1.400 m2 i garatge (4 c )

lo M 31,5 M 37M 44 M 60 M 75 M 35 M 55 M 65 M 89,25 M 160 M

V E N T A DE TORRES • Z. Estación. 240 m2 solar, 50 m2 edificados • Z. Privilegiada. Adosada 190 m2, zona com., piscina • Z. Col. Maragall. Adosada esquinera, 170 m2, 93 m2 jardín • Mira-sol. Finca sefiorial, 280 m2, 800 m2 solar V E N T A DE PISOS • Rubi. Casco antiguo. 56 m2 + trza. pk

16.8 M

ALQUILERES • Ctra. Cerdanyola. 70 m2, 3 hab. Reformado • Z. St. Francesc. Reformado, 4 hab • Estación. 90 m2, 3 hab. Reformado • Colomer. Adosada alto standing con ascensor, 4 h + estudio + pk 5 pi., jardín

S a n t i a a o R u s t f t a L a a . · . T · l . 9 3 6 7 5 1Q 1Q

37 M 44.2 M 46 M 78 M

65.000 80.000 90.000 300.000

R1u$ i Taulet. 4 • Tel. 9 3 6 7 4 3.2 4 1 - 93 6 7 4 13 6 6

B I L I A VENTA • Nueva promodón "Les casetes de Can Ravella" Casas adosadas, de 270 m2 a 300 m2, en tres plantas desde 59 M Planta sótano: pàrking 2 coches, trastero y sala 30 m2. Planta baia: salón-comedor 50 m2, cocinaoffice, habitación y bano. Jardín y terraza de 70 a 200 m2. Planta l s : 4 hab. dobles y 2 banos. • Dúplex en Parc Central 128 m2, terraza cubierta, salón-comedor, cocina-office, lavadero, 4 hab. (1 suite) con armanos empotrados, 3 banos, mucho sol, solo 8 verinós, pi. pàrking, trastero y z. com. con piscina .50 M • Parcela en Urb. Mas Mestres, Olivella 950 m2, totalmente urbanizada *-5M ALQUILER • Local comercial .250.000 100 m2, esquinero, mucha fachada, c/ Xerric

VENDES

Pisos de alto standing en Parc Central i Coll Fava

• Adossada El Colomer. 300 m2, jardí privat 150 m2, 4 dorm. (1 suite), 2 banys i 3 pi. pk . . . .300.000

ÜM?lrMHa

• Z. Estació. A 1 min. estació , 70 m2, menjador, cuina, safareig, 3 dorm. i bany

21 M

• Z. Estació. 70 m2, menjador, safareig, 3 dorm., bany i terrassa

21,5 M

• Baixos jardí. Can Magí. 85 m2, jardí 80 m2, 3 dorm., 2 banys, pàrquing, traster i piscina

36,5 M

• Dúplex Can Ganxet. 150 m2, trsa. 90 m2, 3 dorm., 3 banys, estudi, 2 pi. pk i z. com./piscina . . .58 M • Adossada El Colomer. 300 m2, jardí privat 125 m2 amb piscina, 5 dorm., estudi i 2 pi. pk

85 M

LLOGUERS • Àtic lloguer. Ctra. Cerdanyola. 70 m2, terrassa 20 m2, 2 dorm. i bany

69.000


H E R

F I N Q U E S

I M D E S A

PISOS • Rubí-Ca n'Oriol. Ref. 1527. 84 m2, 3 hab., 2 dobles, bano y cocina imp. galeria, ascensor, calefacción, puertas embero, ventanas aluminio. Muy soleado. Ideal parejas 12 M • Rubí-Nueva promoción z. Mercado. 90 m2, 3 hab., pàrking opcional y tastero, muy soleados. Acabados r calidad. Últimos pisos a la venta desde 17, 52 M • Rubí Norte. Ref. 1452. 138 m2, 3 hab., bano, aseo y cocina imp., terraza, balcón, ascensor, calef., puertas embero, ventanas aluminio. Impecable 26,5 M • Rubf-Can Fatjó. Ref. 1201. 80 m2, 3 hab., bano y cocina impecable , terraza 70 m2, ascensor, calefacción. Impecable 21 M CASAS Y TORRES • Rubí-Can Mir. Ref. 2752. Torre 134 m2, 4 hab., bafio, aseo y 2 cocinas bien, parcela 550 m2, terreno llano. Impecable. Para entrar a vivir 19 M • Rubí-Nueva promoción Can Roses. Casas unifamiliares 220 rji2 + 90 m2 jardín, 4 hab. dobles, 3 banos a comp., aseo, ascensor, garaje 2 plazas. Acabados l calidad. Últimas casas desde 33,5 M

VENTAS • Valldoreix. Casa 145 m2, 4 hab. (1 de 25 m2), 2 b., sal.-com., cocina, terraza y solar 630 m2 . .42 M • PI. Augusta. Piso 150 m2 útiles, 4 hab. dobles, 2 banos, sal.-com. 45 m2, coc.-office, terraza, 1 pi. pàrking. Acabados l a calidad. Perfecto estado 44,5 M • C/ Bergara. Piso 150 m2, 3-4 hab., 3 b., sal.-com. 40 m2, coc.-off., tria. 20 m2, 2 pi. pk, trast.! z. com. c/ piscina. Comp. reformado, parquet, aire acondicionado en salón-comedor 67 M • Z. Golf. Torre 340 m2, 4 hab. (2 suites), 3 banos, aseo cortesia, sal.-com. 40 m2, sala-estar 30 m2, terraza, bodega, garaje 2 c. y jardín con piscina. Solar 700 m2 95 M • Bellaterra. Casa singular, 315 m2, vivienda 1 sola planta, 4 hab. (1 suite con vestidor) + hab. servicio con bano, 3 banos, sal.-com. 45 m2, coc.-office, terraza, garaje, bodega, jardín con piscina. Magníficas vistas. Solar 1.700 m2 no M • Valldoreix. Torre 400 m2., 5 hab., 3 banos, aseo, sal.-com. 40 + 20 m2, buh. 40 m2, garaje, sala a juegos. trastero, jardín muy cuidado c/piscina. Solar 900 m2. Perf. estado. Acabados l calidad. 125 M

Cervafrte*. 5 2 . Rubí • T«l. 9 3 697 45 62

i¥'l PISOS • 079 - Ctra. Cerdanyola. Reformado, 4 hab., bano, aseo, calefacción y ascensor. Pàrking opcional .20 M • Rius i Taulet - En construcción, piso y dúplex con terraza. INFÓRMESE. • 087 - Rbla. Celler. 3 hab. (antes 4), bano, aseo c/ducha, calefacción y terraza 80 m2 25 M • 107 - Parc Central. Bajos 135 m2, 3 hab., 2 b., jardín priv., pk, trastero, a. acond. y pisc. com. . .50 M

TORRES ADOSADAS • 114 - Z. Estación. Garaje, 3 hab., estudio, bano, aseo y piscina comunitària 48,3 M • 016 - Esquinera. 240 m2, 4 hab., estudio, 2 banos, aseo y jardín privado 170 m2 c/piscina . . . .67 M • 014 - A estrenar. Z. residencial, disefio exclusivo, 3 hab., 2 banos, aseo, estudio, l a calidades . .59 M

40,5 M 21 M

• Creu Roja. Pis 3 hab., bany + aseo, saló-menjador, terrassa i pàrquing. P-3010

26,5 M

• Joan Maragall. Pis 3 hab., 2 banys, saló-menj., cuina-office, terrassa i pàrquing. P-2974

31,5 M

• Rbla. Celler. Pis 4 hab., 2 banys + aseo, saló-menjador, pàrquing, cuina-office. P-3001 39 M • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 hab. i àtics Des de 34,4 M • Ctra. Cerdanyola. Pis 3 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina. Com nou. P-2834

24 M

• Valldoreix. Casa amb solar 432 m2, 2 hab., saló, trsa., pk i piscina privada. C-970 • Pinar. Unifam. en construcció, jardí 600 m2, 5 hab. + estudi, saló, cuina i pk 2 pl.C-943

45 M 60 M

Dos de Maíq. 2 5 . Tel. 9 3 5 8 9 8 4 OO

I

F I N LLOGUERS

VENDES

• Pis pL Sant Francesc Nou, 3 habitacions, bany, aseo i calefacció (tot inclòs). 80.000 • Pis planta baixa. Parc Central, 2 hab., bany, calefacció, tot exterior, 150 m2 jardí privat, pL pàrquing i traster (tot indós) 125.000 • Pis a prop Estació. 4 habitacions, bany, aseo, tot exterior i calefacció 90.000

• • • • • • • • • •

• Casa a El Colomer. Adossada, 3 hab. grans, bany, aseo, calefacció, pàrquing, jardí particular . . . . 45 M • Pis nou a estrenar. A prop estadó, 4 hab., 2 banys, parquet, pàrquing, traster, calef., exterior, llar de foc . . . 37 M

WMMMiW»]

• Rius i Taulet Pis 4 hab., ampli saló, cuina-office, 2 grans terrasses i pàrquing. P-3034 • Centre. Pis 3 hab., 2 banys, cuina, ascensor. A reformar. P-2972

Av. Lluís Companys. 8 - Tel. 9 3 5 8 7 8 9 9 0 - 9 3 5 8 9 26 4 3

VENDES

^m

VENDES

N M A

Pis z. Golf. 4 dorm., 2 banys, saló 30 m2, terrassa, 2 pi. pàrquing, traster i vistes 49 M Àtic tríplex. Cèntric 3 dorm., 2 banys, lavabo, terrassa 60 m2 i vistes. Impecable 43 M Adossada cèntrica. 3 dorm., bany, lavabo, Mançarda, z. rentat, pàrquing, traster i terrassa . . . 41,5 M Adossada c/ Àlvarez. Costat estació, 4 dorm., 2 banys, lavabo, ascensor, pàrquing i t r a s t e r . . . . 65 M Torre ctat Montserrat. Solar 900 m2, 5 dorm., 2 banys, celler, calefacció i vistes 31,5 M Torre Valldoreix z. Estadó. Solar 1000 m2, 7 dorm., 3 banys i calefacció a gas. Bon estat 68 M Torre alt standing. Solar 950 m2, casa 575 m2, 7 dorm. (3 suites), 4 b, lavabo i piscina 155 M Despatx cèntric z. Creu Roja. 100 m2 amb 5 divisions i molta llum 24 M Local c/ Vallès. 250 m2, dúplex i lavabo. Bon estat 25 M PLACES DE PÀRQUING en diverses zones en VENDA o LLOGUER

Valldoreix. 6 0 • Tel. 9 3 6 7 4 67 i S - 93 5 8 9 33 6 8

F I

I

N

D E N T E

I M M O B .

&

S E R V I C E

• 2 y 3 hab. + estudio

• Casa adosada. Esquinera seminueva. Sup. const. 170 m2 jardín, 100 m2, 2 pk, salón, coc.-office, aseo, lavad., 3 dormit., 2 banos, estudio, terraza 46 M • Casa adosada. Esquinera junto FGC. Sup. const. 250 m2, jardín 110 m2, salón, coc.-office, lavadero, aseo, 4 dorm., 2 banos, 3 pàrking, trastero 56 M • Casa adosada. Zona Colomer. Sup. const. 250 m2, jardín 35 m2, salón 35 m2 c/chimenea, aseo, coc.office, 2 pk, trast., lavad., 4 dorm., 3 banos, estudio, terraza, z. comunitària c/piscina 57,8 M • Casa individual. Cerca FGC Valldoreix. Sup. const. 300 m2, jardín 800 m2, 2 pàrking, trast., lavad., 2 banos, 4 dorm., estudio, salón, coc.-office, z. com. c/piscina, frontón, columpios 72 M

• Acabados d e 1° c a l i d a d

• Piso frente Kampió. Sup. const. 110 m2, trza. 10 m2, salón, coc.-off., 4 dorm., 2 b

NUEVA PROMOCIÓN • 3unto FGC • Pisos y à t i c o s

28,5 M

• Piso Rius i Taulet Sup. const. 150 m2, trza. 15 m2, salón, coc.-office, lavad., 4 dorm., bano, aseo, reformado, parquet, pàrking 40,95 M • Àtico tríplex. Zona estación. Sup. const. 280 m2, 4 terrazas, salón c/chimenea, comedor, coc.-office, lavad., 5 dorm., 3 banos, aseo, estudio, 2 pàrkings, trast., z. comunitària c/piscina 84,9 M

DESDE 20.720.000 ptas.

Flaca Qetavià. 4..* 93 589 54 54 - 93 674 84 03

mmmmmmÈmmmmmmmmmmm:;ímií

T I L LLOGUERS • PI. Mas Roig (Valldoreix). 80 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets i jardí

62.000

• Pg. Mimosa (La Floresta). Unifam. 110 m2, jardí 200 m2, 3 hab., cuina i 2 banys Perf. cond. . 160.0000 • C/ Gorina. 60 m2, 3 habitacions, cuina i bany complet

60.000

• C/ Carme. 70 m2, 3 habitacions, cuina i bany complet

54.000

• Ctra. Cerdanyola. 95 m2, 4 hàbit., cuina i banys nous, calef. a gas nova i pintat de nou

85.000

• Local. C/ Adrià Gual (Roquetes-Can Magí). 76 m2 • LocaL C/ Enric Granados. 145 m2

60.000 155.000

Av. Lluís Companvs, 22 • Tal. 9 3 6 7 4 1 4 9 1 - 9 3 6 7 4 14 9 7

T O R R E S EN

VENTA

VENTA • Z. Centro-Estadón. 120 m2, ext., soleado, total, reformado, impecable, 4 hab dob., bano + aseo, salón-comedor, cocina + freg., trza, calefac. Para entrar a vivir 25 M • Z. Centro-Estacién. Av. Enlace. A reformar. Exterior. Bajos 76 m2, 3 hab., salón-comedor, bano, cocina + fregadero. Apto vivienda 0 despacho 14 M ALQUILER • C/ Solsona-Graells. A estrenar 93.000 ptas. Pk. opcional (+12.000 ptas) ESTABLECIMIENTOS • Bar-Restaurante en traspaso. Ocasión. Z. centro Sant Cugat, con todas las instalaciones, gran terraza, aire acond 240.000 alquiler. (Traspaso a convenir) SOLAR I N D U S T R I A L EN V E N T A • Sup. 1.900 m2. Fachada Ronda, jto.túnel Vallvidrera/Chic. Edif. 3 plantas, 3.702 m2 de techo. P À R K I N G S EN V E N T A Y A L Q U I L E R

VIUà. 1 - local 8 (entrada per Or. Murillo, 21> • Tel. 9 3 6 7 4 8 8 OI

LLOGUERS

• Sant Cugat Casco urbano. Completamente restaurada, 4 habitaciones + estudio, gran cocina, 3 banos, patio interior. Buena zona 65 M • Valldoreix. 227 m2 const., salón 41 m2, 4 habitaciones, 2 banos, coc.-office, calefacción, perfecto estado, garaje. Parcela 690 m2 52 M • Valldoreix. Nueva construcción, 287 m2 edif., solar 600 m2. pk 2 coches, 4 habitaciones, 2 banos, aseo y cocina completa 76 M • Valldoreix. 2 torres nueva construcción, 1000 m2 parcela cada una, 276 m2 edificados, pk 3/4 coches, gran salón, 4 habitaciones, 3 banos, calefacción y buenos acabados 76 M Tasaciones gratuitas. Necesftamos torres y terrenos para cubrir demanda de nuestros clientes.

• Ocasió! Pisos nous per estrenar a Coll Fava. 3 hab., 2 b. comp., saló-menjador, cuina moblada, safareig, terrassa, pi. d'aparcament amb traster, piscina i jardí comunitari Des de 87.000 VENDES • Solar a Bellaterra. 1000 m2, a 2 min. estació, amb vivenda de nova construcció de 100 m2 amb acabats de la qualitat i garatge. Possibilitat d'ampliar la vivenda fins a 400 m2. Jardí 900 m2 completament acabat 69 M

Rbla. Mi. Cinto Verdaauer, 19. Valldoreix - Tel. 9 3 5.90 0 3 79

M

• Despatx. A 100 m2 Monestir, 52,25 m2 + 18,07 m2 terrassa 15 M LOCALS • Av. Francesc Macià (Coll Fava). 55 m2, ideal per a negoci. • Molt cèntric. 32 m2. • Sant Tomàs, 104 m2 útils. Subministraments donats d'alta 70.000 PÀRQUINGS

• Rbla. del Celler. En venda 0 lloguer.

del Celler, s/n • 93 589 49 44

A

VENDA PISOS • Ref. 171. Z. Torreblanca. 2 h., sal.-menj. 25 m2 amb xem., 2 trses., cuina ref., b. origen i pk .22,5 M • Ref. 172. Z. Ribatallada. 4 hab. i 2 banys (m. bon estat), aseo, exterior, pk, traster i terrasa . . .47 M • Ref. 173. OBRA NOVA Z. Golf. Àtic dúplex, 4 hab., 3 banys, aseo, solàrium 30 m2, estudi, parquet, z. comunitària a/piscina i vestidor, 2 pi. pàrquing i traster 87,55 M • Ref. 118. 3 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina-office, terrasa, pàrquing, jardí com. i piscina . . .40 M • Ref. 137. 4 hab., 2 banys, menjador, pàrquing, jardí comunitari i piscina 43 M • Ref. 141. 4 hab., bany d'origen, terrasa. Molt a prop de l'estació .19,9 M V E N D A CASES I TORRES • Ref. 166. Casa adossada 180 m2, 3 hab., 1 suite, 2 banys, 1 aseo i acabats la qualitat • Ref. 155. Torre amb piscina, 3 hab., 2 banys, menjador 29 m2, pàrking, 3 terrases

• ;B&riSïMiiMrlll«fc. 6> : S a r « t : > e a « 3 * : * T e l . 9 3 6 7 : 5 <612;:;7:5,

59 M 42 M

- Empresa germano espahola de Servicios Inmobüiarios TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIDA iQué hacemos? jCómo trabajamos? • Calidad (Dónde operamos? ^Nuestros clientes? tldiomas?

Ofrecemos un servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección cuida especialmente el buen estado de cocinas y banos. Nuestra filosofia de servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Rapidez • Eficàcia • Trato y seguimiento personalizado En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-DiagonaL Sant Just SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. Multinacionales, Entidades financieras y Consulados. Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalan y castellano. HEHOS ALOJADO A HAS DE 100 FAHÍUAS EXTKANJERAS A SANT CUGAT

Beltran i Rózoide, 8. Barcelona • Tel. 93 204 55 20


Estètica

ELS /CANTONS Divendres, 7 d'abril del 2000

ToT

Estètica i Bellesa l'article:

Els cabells que es porten

'RETRO' Sens dubte, ets pentinats crepats i marcats amb rui-tos creen una imatge més sofisticada i femenina. Els d'ara es presenten més atractius que a la seva època. Ja ho sabeu, per acabar, un bon ruixat de laca.

AFRO / RASTA No podia faltar un estil ètnic per als més joves, pur reflex del que es pot veure a les ciutats més cosmopolites. Es porten volums de cabells cardats o trenats, des de rínxols crepats fins a pentinats ben disbaratats. Un altre model fàcil de seguir seria repartir per tot el cap monyos petits.

EL COLOR Els tons castanys estan de moda i el pèl-roig tipus cocker. El vermell i el blau es porten en tota la seva gamma, però si preferiu no arríscar-vos tant, opteu per acolorir només alguns flocs. Per als cabells més curts es porten el ros-ros, caoba intens o negre-negre, segons les faccions de cadascú. De totes maneres es recomana que els canvis de color siguin progressius, que una morena no aparegui 'endemà pintada de rosa i viceversa, sinó que de ir ica en mica es vagi acostumant a la futura imatge.

D e r r u q u e rs

des de 1955

TOTPERATU ALS MILLOR PREUS

93 589 60 88 C/ Francesc Moragas, 23 bis l e r 08190 Sant Cugat del Vallès

I

MITJA MELENA Desapareixen les quadrades i geomètriques i ara són més curtes, llises, sense volum i desfilades, donant una imatge més dinàmica i juvenil. La clenxa queda al costat i es pentina per darrere l'orella. Els desfilats de puntes i els buidatges proporcionen resultats amb molt estil en les mides més reduïdes.

RECOLLITS Es veuen cues i monyos alts o baixos, així com recollits laterals, i compleixen una doble funció, la de resultar més informals i la d'alleugerir la calor dels mesos d'estiu. També n'hi ha de més sofisticats per a les sortides nocturnes, per exemple.

Tot pel teu cabell Tot pel teu cos Tot per maquillatge Tot en perfumeria PERRUQUERIA ESTÈTICA SOLÀRIUM Al servei de Sant Cugat

CABELLS LLARGS Les cabelleres es porten ondulades o texturitzades, sense uniformitat, a i'estil noia Bond dels anys 70, que podeu aconseguir eixugant els cabells cap avall i només amb l'ajut de les mans i una escuma de fixació. Les ondes de la perruqueria s'obtindran amb tècniques suaus o, si fossin naturals, reforçant la inclinació dels cabells. Els cabells es treballen amb esglaonats en mides diferents per guanyar volum i queden separats de la cara, subjectes darrere de les orelles. La clenxa es marca fermament i se situa al centre o en un costat, però baixa.

CURTS Es treballen amb la suavitat que imposa la temporada, fet que dóna una imatge més femenina. El tall molt decapat, els clatells i les patilles llargues, molt despuntades cap a la cara i el serrell llarg, desfilat i de costat sobre les celles, per endolcir el tall i emmarcar el rostre. El colors s'intensifiquen per guanyar vivacitat. Hi ha, però, una altra versió que es basa en els serrells sencers i curts.

CADEII

• Tractaments corporals Micropigmentació • Tatuatges C/ DEL SOL, 22 08190 SANT CUGAT Tfno. 93 590 05 41

Massatge biosmòtic Quiromassatge

DIFERENTS 'LOOKS' Salvatge Està pensat per a aquells cabells llisos o arrissats als quals se'ls vol dedicar poc temps. Es tallen de manera irregular i molt desfilats a les puntes, i acabaran emmarcant el rostre. El volum queda controlat amb un tipus de modelatge d'acord amb el tipus de cabells. El color intensificarà l'expressió i donarà una imatge més jovial amb nòrdics, zíngars i vermells embruixats. Contrastat Pels qui volen fer un important canvi d'imatge, sense importar-los partir d'uns cabells llisos o arrissats. Uns cabells curts o llargs, però desfilats i despuntats, que proporcionen una imatge d'esponjositat. El contrast s'aconsegueix amb serrells molt curts en llargues cabelleres o amb arrels llises i puntes de ris premut o tirabuixó; també amb el color, combinant gammes de marrons amb rossos i nòrdics. Indefinit Per a homes i dones que vulguin donar una imatge sexualment neutra. A partir de llargs i curts asimètrics, amb puntes desfilades o despuntades. La forma queda texturitzada amb el mateix tall, de manera que es recrea volum sense necessitar modelar els cabells. Es reforça la naturalitat del color propi, creant harmonies de contrast i punts de llum. Informal És ideal per a caràcters joves i rebels i s'aconsegueix creant feminitat amb una mida llarga o mitjana. Les puntes es desfilen per evitar caps grans i el volum es controla per guanyar naturalitat. Les més llargues es cargolen en blens rastes que endolceixen la imatge. Quant al color, es realça el natural o s'escull el to que més afavoreixi el cutis, ulls i estil. Fresc S'avé molt amb uns tipus de cabells gruixuts, llisos o rebels. Són curts, de peça llarga i amb serrell o sense i molt desfilats, que persegueixen un acabat molt natural, per pentinar només amb els dits. El color realçarà més la imatge amb acolorint blens en uns rossos llampants, focs o terra.

C/ Valldoreix, 61 - Tel. 9 3 6 7 5 0 6 0 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS

ce nt re d 'estèt icu (.'•/ Francesc Moragas. 2 í • Tel 9 í o - í . SK ' OH 190 Sant Cugat del Valies

Centre SPA ^ ^ ^ ^

Aromateràpía Hidroteràpia Tractament natural pels peus Tractaments facials Tractament anti-estrès Peeling corporal amb productes naturals

*jA Saíut JS/ ^ a t u m [ < I I I ,- ,fo I I I ümb

mans Sant Cugat del Valies

Tractament de fangoterapia i algoteràpia per: ciàtica i lumbàlgia contractures i tendinitis acne psoriasis artrosis artritis cel·lulitis i aprimament

Cl Les domes, 11 (cant. pi. Pere San) Tel. 656 890 149

Kff-Coniro/

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes

C; Esperanto. 12 int. D. Tel 93 589 23 43

si vols anunciar-te, truca'ns al telèfon

93 589 62 82 el consell:

Per cuida r-los

Assecador. No l'apropeu massa ni l'engegeu a la màxima potència, perquè l'excés de calor tomarà els cabells treneadfssos. Brillantor. Si els esbandiu amb aigua freda bri8aran més, així com si hi apliqueu una màscara revètaiitzant que podíeu potenciar cobrint el cap amb paper de plata i escalfant-lo després amb l'assecador de 15 a 20 minuts. Caiguda. Quan s'acosta un canvi d'estació preveniu-la emprant un xampú anticaiguda, però si la pèrdua és important, preneu més ferro, calci, zenc i vitamina 8 a ta vostra dieta. L'abús del tabac i del cafè també hi té a veure. Caspa Per combatre-la, feu-vos-hi un massatge amb suc de poma rebaixat amb tres parts d'aigua. Treballeu-ho suaument amb els dits durant cinc minuts i ja podreu rentar-lo. Raspallat. És molt important per la salut dels cabells. Les pues han de ser gruixudes i es fa des del front cap al clatell, des de l'arrel a les puntes; baixeu el cap i repetiu l'operació.


Salut

ELS4CANIONS Divendres, 7 d'abril Hel 2000

47

Medicina i Salut GUIA Centre de Rehabilitació S U S A N A NICOLETTI Sant Antoni, 74. « 9 3 6 7 4 74 37

MEDICA Fisioteràpia

Metge capçalera

S O F I A R O M A FERRÉ Fisioteràpia Ass Sanitàna. Fiatc, Astsa. G/Vfíà,49

J.R. ESQUIROL CAUSSA Genatria. Av Torre Blanca. 2-8 Assistència Sanitària, Agrupació Mútua, Sànjtas, M. Fiatc, Previasa.. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili.

* 93 674 48 72

Cirurgia O R FERNÀHDEZ LAYOS Oairgia genaral, aparell digestiu. ASCPrevtasa-Sanftas. Av. Torre Blanca. 2-B, 2n, A1.

« 93 589 47 00

«9351 « 6 0 8 331080

Geriatria

C E R V A L , G E R I A T R I A DEL O r a MONTSERRAT GARRIGA VALLÈS S L Atenció a persones grans en el seu Metge de capçalera. Visites a daracM-rmitua. domicili. Assessorament a llurs fami- Major, 36,2n. liars. Gestió de residències i aftres re- « 9 3 6 7 4 0 0 2 5 cursos. tnfermena. Formació'. C/ Àngel Guimerà, 3. «936740604

Dietètica-Nutrició DRA. M . D O M I N G O GALLART Mediona general, dietètica. OiWuns, dimecres i divendres, hores convingudes Plaça Doctor Galtes, 5,1r 3a.

« 9 3 588 43 57 « 93 589 43 58

Ecomedicina AYUR Pt. Ajuntament Naturopatia y masaie terapéuttco

« 93 675 63 39

CENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia Convertí amb les principals mútues. Doctor Munllo 21. « 9 3 589 51 0 6

CLÍNICA DENTAL Otorinolaringòleg

INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depressions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. fil. Torre Blanca, 2-8.3r A, desp. 11112 «935893787

D R FERRAN FERRAN V I A Winterthur - Previasa - Assistència t nitàna Medifiac. Francesc Moragas, 48, ent. 2a. « 9 3 675 4 8 5 3

M . D. C A R R E R E S B E N N A S A R Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusifiol, 2, em. l a . « 9 3 6 7 4 15 2 6 » 93 674 01 4 7

Odontologia

J.M. COROMINAS CASARAMONA INPROSS Pediatria, asma infantil. Atenció i companyia a persones grans, Hores convingudes. "CANGURS" avis i nens. control de ma- C Ü N I C A D E N T A L A U T R A N tatts, ajuda a la ler, trastorns espacials. Sa- Odontologia general, imptantctogia, prò- Rbla RibataSada, 20,1r 3a. lut i «sanes a domnli. tesis. odorttopedlatria, ortodòncia, mú- « 9 3 674 7 2 1 6 Av. Torre Blanca, 2-8,3r. desp. 11112. tua*. Av. Torre Blanca, 2-8.2a, 11. «935893967 «936750803 AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria - Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8. 3r pis. C Ü N I C A DENTAL DR. BRANOT T E L E ASSIS. INPROSS 2 4 h « 9 3 589 35 4 8 Servei d'ajuda a les persones grans. Ortodòncia i odontologia general. « 6 4 9 93 59 3 7 malalts cromes o convalescents, a qual- Santa Maria. 9,1r2a. sevol hora del dia o la rut Sistema sen- « 9 3 5 8 9 7 0 4 0 zill, ràpid, segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8,3r A. « 9 3 589 3 9 6 7

CLÍNICA ORTODÒNCIA IDISFUNCIÓ T E M P O R O M A N D I B U L A R Av. Torns Banca, 2-8,2n A, despatx 6.

c 93 674 63 29 «935896483 C E N T R E D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà • Dra. Rosario Sagarna • Dra. Uum Garcia Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8,2a planta. desp. 8-9.

DRA. PALERM Psicologia Ansietat; depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas. 26-27. 2n 1a. « 9 3 674 3 6 53 « 9341848 48

Pediatria

Consult. Centre Mèdic C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, entr. 1a. « 9 3 6741526

Oftalmologia

HOMEOPATIA D E LA I N F À N C I A I L'ADOLESCÈNCIA Ora. Margarita Rabasa Hostench. Col: 15.097 HUa.WbataBada.20.1r3a « 9 3 674 7 2 1 6

C Ü N I C A DENTAL M A J O R P». Unió. 3,2n 1a. ( U Companys/Colom) « 9 3 6 7 4 7240

ORA. M . J A U M E SAURA aWoa<JenlaL Dl à dv 9-13 h 116-20 h. Pg. Sant Magi, 22. baixos « 9 3 6 7 4 2335

Laboratoris Santiago fiusiftol. 17, baixos. tr 9 3 5 8 9 6 0 5 5

CLÍNICA DENTAL VALLS • B U L D Ú Major, 2 3 - 2 5 . 1 r 3a « 9 3 6756477

Es calcula que els ggg...rrrrrrr... que s'escapen a mitja nit de la gola provoquen que el 35% de la humanitat no descansí correctament. Els roncadors poden ser de dos tipus: lleus o amb síndrome d'apnea obstructiva del son. El nombre d'interrupcions dependrà de la gravetat del cas, de manera que si en una hora sobrevé de 5 a 10 vegades, el cas es lleu, però si passa de les 20 i, sobretot si s'apropa a les 40, el problema adquireix un caràcter més seriós i s'ha de recórrer immediatament a un especialista. En quasi tots ets hospitals públics i en ets privats més importants disposen d'una unitat del son on s'enregistra com dorm et malalt, el punt on es produeix l'apnea, l'obstrucció i els seus habiti A banda de les inevitables molèsties que ocasionen. al company de llit les persones que pateixen apr^a poden sofrir trastorns d'aquest tipus: - Hipertensió - Pèrdua del desig sexual -Apatia - Fatiga - Mal de cap en despertar - Desig d'orinar amb freqüència durant ta nit - Falta de concentració - Pèrdua de memòria • Pot danyar el cor i arribar a causar infarts, Si bé no es coneixen exactament íes causes d'aquesta anormalitat, els investigadors consideren que l'apnea s'origina per una disfundó neurològica en el control motor de la musculatura de fa gola i la faringe a causa d'un tabíc nasal desviat, un paladar tou,

B u 1 <i v

M a j o r , 2 3 - 2 5 , 1 e r 3a

Tel. 9 3 6 7 5 6 4 7 7

D R JESÚS FERNANDEZ BAIZAN Tocoginecologla. Hores convingudes Av Catalunya, 21, 4t 1a. « 93 589 48 08 « 9 3 6 7 4 7 4 0 9 Particular

DRA. ANNA P U J I B E T I ALDES Pediatria. Vitalicio Salud Mapfre. Endavallada, 21. 1r. » 93 589 29 95 « 93 674 20 79

CENTRO DE ECOMEDICINA

ORA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J.J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas, 125,1r 2a. « 9 3 5 8 9 13 0 7

PRODUCTOS NATURALES PARA LA BELLEZA Y EL BIENESTAR

Podologia J O S E P M . FREIXEDES Malalties ctef peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, paptlomes, ctrurgia daí peu. Hores convingudes. v 93 589 6 3 1 3 « 6 2 9 16 9 6 36

Traumatologia JOSEP D O M I N G O PECH Traumatologia, ortopèdia. Assistència Sanitària.Previasa, Medytec. Polieliníe Torreblanca, 2-8, 2a-10. .'« 9 3 589 18 8 8

I

NATUROPATIA

MASAJE

TERAPÉUTICO

REFLEXOLOGÍA KINESIOLOGÍA

I

IRIDOLOGÍA CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Placa Dr. Galtes. 5, 2n 3a. «935894051

OR. F E R M Í N ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatotògica. Hores convingudes. Girona. 2 1 , 1 r 3 a . « 93 674 43 46 « 93 589 05 34

r * « * « f t « 4 * * i

el consell de la setmana:

I i

Sant Cugat

Psicologia-Psiquiatria

LABORATORI DR. ECHEVARNE

A I

Tocoginecologia-Obstetrícia

«5890396 « 6752212

Homeopatia

V

Roncar per sobrepès, per la forma de la mandíbula (mento ret/et) o del coll <curt i gruixut) i per efecte de l'alcohol o sedants. A més, com que tes vies respiratòries perden et seu ritme normal, s'acaba reduint 1a concentració de C0 2 a la sang. Però no és fàcil deixar de roncar. Els afectats d'apnea Heu o sense, poden intentar aquestes mesures bàsiques: • Aprimar-se, si es tracta d'un cas de sobrepès, que representa, ara per ara, una de les solucions més eficaces. • Dormir de costat, ja que de panxa enlaire es ronca et doble. Poden ajudar uns coixins junt a ('esquena o subjectar ai pijama una piloteta, entre els • Seguir uns horaris regulars i dormir 8 hores, ja que quan s'*stà cansat es ronca, més. * £\riteFÍ'ateoÜQÍr sedants, hipnòtics o relaxants, espeeSairjent atès nits. £n «irçasos gàsus es ree©n*£ * • La irtfç'ttinàó quirúrgica pér treure la campaneta i reba&ar «I paladar, quan l'obstrucció es produeix en acjuesta zona. Té botís resultats en grans ron. cadors sense apnea, perd «I fre a l'aire es troba més aval.. * La coi-tocació d'un equip de ventilació assistida, conegut com a CPAP, que proporciona aire amb més pressió de la normal i manté obertes les vies. la millora és tan ràpida que de seguida s'oblida la incomoditat de portar una màscara i un compressor de la mida d'un telèfon.

! • > * * * * # "

Aiíva

L

Ayw

j

imiento Tel. 93 675 63 39

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA

Hitoltabor.iv. Dr. JESÚS CARNICER: Pediatra. GattroanteiAleg E W M* ót LA PEftA: Loçopada infantil SKVIA U.UMÀ: Psicòloga Infantojuvanil

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Tel. 93 589 35 48

[

Ora. Margarita Rabasa Hostench Col: 15.097

Rbla. Ribatallada, 20 • 1er 3a Tel. 93 674 7216

Sï vol ANUNCIAR-SE en aquesta secció, TRUQUI'NS al telèfon


Gastronomia

48

R S ÍCAIYFONS lYívniílm.

La cuina de casa

7d'abriltiel2000

Sant Martí, 10 08190 -Sant Cugat del Vallès Com si fos de tota la vida BILIAR FRANCÉS (CARAMBOLA) BILLAR AMERICÀ - PCKX 5 1

BAR. REST. ARNAU

EL CASINET

LA JIJONENCA

Passeig Francesc Macià, 71, local 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

Cami de Can Ganxet 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats artesans

BAR BOKATA

EL JORDI'S

LA JIJONENCA

ROSTIDORA LLENYA

OLIVER PLATS PREPARATS PER ENDUR

Plana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria í entrepans

Sant Jordi, 39 93 674 11 18 Amanides i entrepans

Villa, 1, cant. Murillo, local 4 93 675 34 02 Gelats artesans i cafeteria

BACCO

EL MESÓN

LA MASIA

Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

Placa Octavià, 6 93 67410 47 Braseria i cuina de mercat

Av. les Corts Catalanes, s/n 93 589 3445 Cuina catalana casolana

BAR MELMELADA

EL PUNT

LA PASTA BOIXA

Valldoreix, 56 93 589 11 85 Cafeteria i menors casolans

Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

Alfons Sala, 24 93 67515 03 Pizzeria, creperia

BAR PICCOLO

FRANKFURT LA PALTA

MAS ROIG

Valldoreix, 29 93 589 11 98 Cafeteria, pizzes i entrepans

Rambla Can Mora, 24 93 589 5011 Frankfurts

Placa Mas Roig, 4 93 675 0086 Xai, entrecot a la brasa

CABASSA CASTANO

GRANJA AUGUSTA

NAKHALA

Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

Placa Augusta, 4 93 589 8890 Cafeteria

Sabadell, 9 93 674 5871 Cuina marroquí i pizzes

CAN EDO

ITALIANS

PA I PA

Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

Sant Jordi 93 5894945 Menú diari. Baguets calentes

per carn de la bona

CAN BARATA

LA CANTONADA

TORRADA GRILL

«•••••••••••••••••••••••••i

Ctra. Rubí a Sabadell, km 15 200 93 697 06 52 Cargol llauna i arròs negre

Placa Monestir, 1 93 584 23 32 Creps, amanides, menús

Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Especialitat en brasa

Carrer de la Tomé, 14

CAN CASOLETA

LA GRANJA

Sant Bonaventura, 39, baixos 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

St. Antoni - placa Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

CABALLU PETIT

LA JUONENCA

Sant Jordi, 33 93 589 14 56 Cerveseria

Major, 29 93 675 25 86 Gelats artesans i cafeteria

l a r e c e p t a ( l e XI. Àngels

Sant Martí,

la xocolata... f f v f f v els entrepans... •ffvffv el cafè... f f v f K les pastes... ifs4^h" el suís... * K f f v

9 <» so * *,iCAPI att-uKOJA>

Tet. 93 589 82 75

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

PI. Barcelona 93 675 52 46

Tel. 93 674 12 85 Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

Tasta la nova carta Sopars d'empresa

Tallarines a la milanesa

Quadras

Mercat Pere San Elaboració: Bulliu les tallarines amb molta aigua amb sa! i un ruix d'oli, durant 15 minuts, passats els quals s'escorren i es reserven. En una cassola es fa un sofregit i s'hi afegeix el pernil tallat a daus i els bolets, prèviament remullats, i es deixa uns minuts a foc molt íent. Després s'hi afegeix la meitat del formatge i les tallarines, mesclant-ho bé. Afegiu-hi la mantega a trossets i espolseu-ho amb el formatge ratllat que sobri i a continuació gratineu-ho a foc viu.

Ingredients: - 300 g de tallarines - 50 g de pernil - 50 g de formatge ratllat - 50 g de bolets secs - 500 g de tomàquet madur

Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18

30 JHísón Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

Bar Restaurant

Tota

una tradició

Pi. O c t a v i à . 6 Tel. 9 3 6 7 4 Í O 4 7

CAFETERIA RESTAURANT

- 1 ceba petita Consell: A la pasta, perquè no s'enganxi en escórrer-la, se li ha d'afegir una mica d'oli verge. Recordeu preescalfar el forn abans de daurar-la.

-oh - margarina -sal

C Sant Jordi, 33 - Tel.93 589 14 96

6 A « RESTAURANT I I . PI·IV San. f)

IA

Wu-ia. I|

MASIA

/KRN/KU

" "l

A G» tt

M\

l'i·l. ' I ! -.!(<> 7J 7 I

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE

»i»ï»;»z»i.« ESPECIALITAT EN BRASA I a r n - i M - n l i i r o * l>ru»u

< !«><|iit'·' xaimla I í i r ^ o l - ;i la l l a u n a

BAR RESTAURANT CAFÈ

Pruébale anteé del 15 de mayc e te lo perderúi.

i Cuina

J

n I

i ü a o 1

catalana

i

casolana

Menú diari: 1.100 ptes. Tel. 93 589 34 45

Cranja-Bar

"•»*»»•»"

Augusta -i,,. .,,.-„...,,«..,,

R Francesc Macià, 7 1 • L4 Tel. 93 589 03 76 Sant Cugat del Vallès

tAcfra"aa McCanada

Mcoonaws

McSàhara

lenta' comercial


EIS 4CAINTOJ\S

Guia Comercial Bar Musical Sant Marti, 10 P 9 3 S 8 9 47 90

guia pràctica

Cerveseria P 9 3 589T456

TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 « 93 675 34 54

BELLES ARTS CABANAS Santiago Rusinol, 54 « 936740648

GARCIA JULIÀ Av Catalunya. 22,1r2a P 33 674 41 64 EULÀLIA PINYOL Manel Farrés, 15 A - loc. D P 33 674 44 69 LI. GRIERA CABELLO Frsc. Moragas, 5, 3r 3a P 93 674 44 94

CUGART Torrent Bomba, 14 P 93 674 43 90

P 93 675 29 02

H

FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina. 17. L B

« 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ Creu. 6-8. 2n 3a * 93 589 65 61 « 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD Rbia. Ribataüada. 31 B3 4r 1a g 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or. 2 g 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet. 13 g 93 589 4 1 4 7 MARTÍ FINET MIRA De la Creu, 25, 1r

g 93 589 30 65 M. MAR EJAROUE Santa Maria, 38, 3r 2a « 93 589 30 65

g 93 675 30 65

J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B g 93 675 3 0 12

ASSESSORIES DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D « 93 67444 69 BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 g .93 674 1784

AUTOMÒBILS LUCAS AUTOMOTIVE

Ctra. Cerdanyola, s/n g 93 589 20 00 T.M.G. TALLERS Borrell, 6

g 93 589 14 18 TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix g 93 674 5 7 4 7 SAGARRA Endavallada. 22 g 93 674 01 60

PAPIOL Vendai neteja Cànovas del Castillo, 4 g 93 674 65 00

CENTRE COMERCIAL « 93 565 49 00

g 93 589 74 42

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 P 9 3 6 7 4 138» P 9 3 675 18 20

P 93 675 36 53 OFINOVA Lluis Companys, 18 g 93 675 23 73

FLORISTERIA L'AMAZÒNIA Dr. Murillo, 8 P 93 590 60 71

BELSCONXXI.SA. Ptge. Font de Sant Rafael. 18-20, baixos beteconxxr@n~exo.es g 93 675 X> 67

PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 g 93 675 4 9 3 7

BAR PICCOLO Valldoreix, 29 g 93 5 8 9 ) 1 9 8

TALLER JERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 g 93 6 7 4 5 0 48

CERÀMIQUES VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A « 936752001 RODÓ Rius i Taulet, 6 g 93 6 8 9 8 2 80 CATALONIA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, km 3

« 93 580 f5 00 FOAP Rius i Taulet, 27 g 93 6 7 4 0 5 03 g 93 5 8 9 3 1 2 1

CLUBS DE MUNTANYA I ESPORT CLUB MUNTANYENC

Plaça Barcelona, 5 P 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT

Cami Crist Treballador, s/n P 93 674 14 53

BAR STOP

Rius i Taulet, 56 « 9 3 589 1299 CUE SANT CUGAT

SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda P 93 675 59 53

HIDROCULTIUS

CRISTALLERIES

H

CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. Lluis Companys, 29 g 93 674 13 98

CONGELATS L'ILLA CONGELATS

FOTOGRAFIA VÍDEO FOTO VÍDEO F.R. Rbia. del Celler, 93 g 93 674 79 68 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria. 14 g 93 675 56 74

ELECTRODOMÈSTICS PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix. 44-46 « 9 3 674 7164 MILAR TOBELLA Santiago Rusinol, 49 P 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 P 93 589 02 71

ENSENYAMENT ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21

P 93 675 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 P 9 3 674 1 2 3 9 ESCOLA THAU Vial Interpolar

FUSTERIES FUSTERIA EBENISTERIA g 93 6 9 9 6 7 4 8 P 93 674 70 68

ESPAI LLUIS RIBAS Plaça Gorina, 13 P 93 589 57 76 SALA RUSINOL Santiago Rusinol P 93 675 47 51 CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 P 93 6 7 5 4 9 02

P 93 590 60 86 ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix P 93 674 60 2 6

MOBLES DECORACIÓ CARRÉ MOBLES Frsc. Moragas, 33 P 93 674 09 95 P 93 674 15 50

ANFUS JOIERS

Santiago Rusinol, 45 P 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 P 93 674 45 71

ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 P 93 674 01 74

P 93 5892232

DISON ESTILISTES

INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 P 9 3 589 00 23 SCOOTY LÚDIC Xerric, 8 P 93 590 61 89

MODACONFECCIÓ BENETTON Santa Maria. 21 P 93 674 85 02

LLARS D'AVIS

LA FLORESTA Pearson. 36 P 93 589 78 00

TRINITY Rbia. Can Mora. 18 P 93 675 22 01

LES PLANES P 93 675 5 1 0 5

BLUE MOON Major, 16. Horari: 9 30-13.30 h 16.30-20.30 h P 93 675 02 67

FORMA'S Elies Rogent, 18 A P 93 675 40 06 JUANI Xerric, 28

P 93 674 66 99

P 93 589 86 69

LLIBRERIES PAPERERIES LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 P 93 589 86 17

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 P 93 589 72 32

MARBRES

TOT PUNT Sant Antoni, 19 P 9 3 674 00 97

PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 P 93 589 53 54 TOT CABELL Av. Primavera, 7 - ent, 4a Cerdanyola

P 93 692 79 04

LLEGUMS SALUMS Sant Antoni. 50 P 93 6 7 4 5 7 52

PISCINES

MÀRMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons Campoamor,12 - Nau 3 P 93 675 51 08

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 P 93 589 88 55

PROGRAM ACCÉS RWa Can Mora, 18 P 93 675 15 56 MUSICAL ST.CUGAT Rosseló, 13

ATEUER BLAU Av. Torreblanca, 2 P 93 5 8 9 1 9 3 1

P 93 675 47 57

MES MARCS Enric Granados, 15 P 93 589 1 4 2 9

A, ZAMORA, S L Mn.Cinto Verdaguer, 18 P 93 589 2 6 38

JEAN LOUIS DAVID Placa Dr. Galtes, 5 P 93 675 61 70

PESCA SALADA I

Vegeu pàgines 44-45

MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 18 P 93 674 60 58

ESTILISTA P. RAMÍREZ

Del Carme, 38 P 93 674 85 63

CAMPMANY Valldoreix. 16 P 93 674 14 82 LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5 local 6

WALL STREET INST. Av. Lluís Companys. 15 P 93 589 60 72

VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 « 9 3 5 9 0 8 0 60

Martorell, 12 P 93 589 56 57

LUDOTEOUES

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 P 93 589 22 64

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 « 9 3 590 80 60

PERRUQUERIES

MOBLES JARDÍ

MIRA-SOL Victòria. 48 P 935892018

IMMOBILIÀRIES

LA LIONESA Valldoreix, 79 P 93 674 07 71

CARNEIBOSCH Francesc Moragas. 29 « 9 3 589 60 88

MAJIK Sant Jordi, 29 P 93 589 02 66

Valldoreix, 67 A P 93 589 4 7 4 2

PASTISSERIES SÀBAT Santiago Rusinol, 46 P 936751299

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6

EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 P 93 589 0 0 1 4

ADMINISTRACIÓ NÚM. 1

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado. 12 P 93674 11 40

INSTAL·LACIONS POU D'ART Balmes ,35

1 MIREIA'S Valldoreix, 33 P 93 674 99 40

Valldoreix P 93 674 75 98

INFORMÀTICA GALERIES D'ART

MISSATGERS MRW Ildefons Cerdà, 4 P 93 5 9 0 2 6 8 0

HIDROFLOR Av. Joan Borràs. 54

HÍPIQUES MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs. 1 P 93 674 15 46

JOGUINES NINS Villa, 9 g 93 674 13 96

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 P 93 674 00 60

CONSTRUCCIONS

OBJ, REGAL BOHEMACRYSTALL Valldoreix, 49 P 93589 7202

GELATS ARTESANS • CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 41

P 93 589 28 33

LAJUONENCA Major, 29 « 9 3 6 7 5 2 5 86

GIMNASOS ESPORTS CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 g 93 675 19 04 CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 P 93 589 75 12 CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 P 93675 3 1 0 0 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbia. Ribatalfada, 20 P 93 589 3 8 52

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n P 93 674 14 53 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 «936746172 GIMNÀS ST. CUGAT

Anselm Clavé, 20 « 9 3 590 82 79 SANT CUGAT ESPORTS S.L PI. Quatre Cantons « 936743081

INSTITUTS BELLESA M „ ESTÈTICA P.RAMÍREZ Del Carme, 38 « 9 3 6 7 4 85 63 KALA CENTER Del Sol, 22 « 9 3 5 9 0 0541 SrLUET CONTROL

A

T

C0NSTRUCCl0

OBRES CONSTRUCCIONS •

FOAP

CONSTRUALPA Santa Maria, 9.1r 1a « 9 3 5 8 9 0151

Rius i Taulet, 27 P 93 6 7 4 0 5 03 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 P 93 674 14 90

JARDINERIES GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 « 9 3 6 7 4 3 6 94

2Ü JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 «936741532

PROMUSA

MENJARS PREPARATS ROSTIDOR A LA LLENYA OLIVER Sant Marti, 9 P 93 589 82 75

POLLERIA SANT CUGAT Mc.Torreblanca.Pda 1-5 P 93 675 138

MAILING VALLÈS, S.L Mercè Rodoreda, 8 « 9 3 589 23 71

MERCERIES LA PERLA Major, 3 « 9 3 674 0138

RESIDÈNCIES

ROBA INFANTIL CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 P 93 6 7 4 5 6 8 0

ROBA PER ALA LLAR

TALLER ELECTROSOL

Sol, 19 P 93 674 36 88 TALLER MECÀNIC C P. CANALS

Sant Llorenç, 27 P 93 674 63 62 TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35 P 93 674 69 50 TALLERESMENA Pg. Torre Blanca, 13 P 93 6 7 4 5 3 01

TELEFONIA AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Ctra. de Cerdanyola, 49 P 93 589 87 02

TINTORERIES TINTORERIA ST. CUGAT Sant Antoni, 1 » 9 3 6 7 4 11 82 TINTORERIA ST. CUGAT Santiago Rusinol, 35 P 936741183

ASS. RÀDIO TAXI 9358944 22 g 9 3 6 7 5 51 51

VETERINARIS DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell. 23 Obert nit i festius P 93 674 69 45 Tel. urgències P 908 89 8 1 36 P 93 674 69 45 VETERINOS Rius i Taulet, 31 P93589 7Í40

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Rge. St Salvador. 3. La Floresta

P 666428*42 IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 « 9 3 589 <6 78 USSIATOURS Plana Hospital «935896150

FALGUERA Vtà,1 « 9 3 6 7 5 24 01

XARCUTERIES

PARAMENT DE LA LLAR GENEVIEVELETHU Villa, 6 « 936740316

Av. Graete, 35 P 93 590 66 66

RESIDÈNCIA 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 « 93 6 7 4 4 2 2 3

ÒPTIQUES TEOODÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 « 9 3 5 8 9 4 4 95

LEONEUl, S A COMPONENTS ELECTRÓMCS PER A MOTOCICLETES

TRANSPORTS POLLERIES

« 9 3 6 7 4 6 5 98 Av. Torre Blanca. 2-8 «935891732

TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

TINTORERIA ST.CUGAT Av. Uuis Companys, 2 g 9 3 6 7 4 41 67

STANZA Valldoreix, 10

Esperanto, 12, interior baixos «935692343

SEGURETAT AUX-VYD Av. Uuis Companys, 50 P 93589 1799

PISCINES SANT CUGAT Enric Granados, 10 P 93 589 25 29

REPARTIDORS

MASSATGES ESTET,

TATER'S Sant Antoni, 62 P 93 675 55 06

TINTORERIA ST. CUGAT RWa Rbatateda 34 P 93 675 22 28

VALLÈS NET Sant Ramon, 4 P 93 674 89 18

SALUT NATURAL AMB LES MANS (SPA) Les Domes, 11 P 65689 0149

SABATERIES REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 P 93 675 32 74

FERRON Rius i Taulet, 20 P 93 674 68 47

P 93 589 81 08

ENTITATS BANCÀRIES BALLS DE SALÓ •

• H E R B O L A R I S DIETÈTIC

FLORISTERIES

CENTRES PSÍQUICS

g i Fa* 93 674 34 75 T.M.G. Exp. i vendes Av. U. Companys, 36 g 93 675 56 53

FERRETERIES EL PONT Girona, 3

TUBAU Mercat Pere San Parada 104

PRYCA Rubí-St. Cugat, km 4

ASSEGURANCES

C Comercial St. Cugat P 93 6744654

P 9367501 75

COPY-GRAFIC Can Matas, 8

TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7

MC DONALD'S

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 g 936740308

g 93 674 96 02

SUN BIKE Can Matas. 2 « 93 5 8 9 1 7 5 7

TUBAU La Torre, 14 g 93 674 12 85

UESC Cànovas del Castillo. 9 g 936752390

COPISTERIES

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24

CARNISSERIES

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 g 93 6 7 4 9 8 62

HAMBURGUESERIES

EL PUNT Copes i sopars g 670 59 40 01

CARDONA Valldoreix, 41 P 93 674 15 09

ALUMINIS ALUMINIS GARRIGA Orient. 65, baixos

9Ï CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 g 93 674 19 03

ARPALI Valldoreix ,45

BICICLETES

ENQUADERNACIONS M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. « 9 3 6 7 4 2624 P 934170759

CABALLU PETIT

ADVOCATS

ARQUITECTURA

M. Pere San. Pda. 125 « 9 3 589 38 06

SÚPER HOGAR Placa Octavià, s/n «935896989

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 «9367406»


Cultura

50

De dilluns a divendres • De 7.00 li a 8.00 h 1:1'despertador. amb Saha Nallvé • D e 8.00 h a 10.00 h Primera P/unti. amb Geni Lozano • D e 10.00 h a 13.00 h Gambin/tu, cl magazín, amb (Tira Borrell • l ) c 13.00 a 13.30 1)

S/int ('.nuat Avui: íinformaliu. amb Josep M.Miró • De 13.30 h a 13.50 h /.V'«//Í'LV.V//'/(repetició), amb (icni 1 ,n/ano • D e 13.30 h a 14.00 h Amh moll /li gust. L'espai de gastronomia. amb l'ep Blancs • De 14.00 h a 17.00 1) Voldi•• tarda, amb Kstcvc Llop • De 17.00 h a 19.00 h I.andana. el magaiiii amb Iolanda Casas • De 10.(10 h a 20.00 h Mlloro, el musical, amb Saha Villvé • De 20.00 h a 20.33 h L'/s/io/l/u. ami) (ienima Montero • De 20.33 ha 21.00 h I: I Dl li lo) • di I maga i/u

ELS í CANTONS Dnnieliis. 7,rabrildel2000

l'or fi't. I-'.I magazín d'humor. Amb Jesús Torné i Xavi Rodríguez • D e 13.00 h a 14.00 li Avant-matx. l'.informatiu d'espolis • D e 14.00 h a 15.00 h Càsting (repetició) • D e 15.00 h a 17.001) Àlbum, amb David Villena • D e 17.00 h a 18.30 li l'estreni/. Elprograma /!< cinema. Amb Xavi Torras, Jordina Rciímn i Toni (iareia • De 18.30 h a 10.00 h Ràdio PI//\. amb Sònia ('armona • De 19.00 h a 21.00 h Puc d'assaig. amb Carles Roca • D e 21.00 ha 22.001) /•.ntre bambolines. Programa de teatre • A partir de les 11 h M/ísica al teu rostat

• D e 21.00 h a 22.00 h

Sona i lassna (dilluns). l\'iik World khmarts). Dam,·7^;y//c/(dimccrcsi. C/iill Oul (di|ons). Ja; i Ca: a i.di\ ciidrcs i. • De 22.00 h a 24.00 h El i/m t/i/eda d< I dia. amb Joan Nallvé • \ partir de Ics 24 h M/isica ni li II lostut • De 7 a 24 h. ( !ada hora informació local als Bullctms Intormatins.

Dissabte • De 8. 00 h a 10.00 h l:s ui/i di setmana. amb Joan Villvé • \)c 10.00 h a I.VOOh

Diumenge • De 8.00 h a 0.00 h /.// missa del monestir • D e ".(XI h a 0.30 h

Mites i llegeu/li.· de S,/nt Cugat • De 0.30 h a 10.00 h Espoil en mar\a la ubció •De 10.00 h a 13.30 h Soslrn dansa! La ú/isuclaf Roda d'amics amb J. Fàbregas i I' Pallissa • De 13.50 h a 14.00 h Espo/1 en marxa Ja uln/ó • De 14.00 h a 10.00 1, l'al tom érem. amb J. \ l . Alvira • D e 10.00 h a L ' . O O h

llon rotllo, prcsciit.it per Raquel Iniesta • D e 10.00 h a 21.00 h V>ue //'assaig. amb ( iavles Roca • De 21.00 h LI 22.oOh Esport i n marxa . >'</1 il'/i ió • A partir de les 22 h Musica al teu instat

Martirio,

amb els sentiments

l.// coneguda artista .Martirio actuarà //////est divendres al 'le/ttte-Aiiditori de Snni Cugat. presentant el seu darrer trehtill l'Ior tic p i c l . / / / ha gent i/t/i' l'b// anomenat "monstre dels esc///aris ". I' n monstre i/ue amaga sempre els set/s intensos alls verds darrere /l'nues ulleres de sol. l'erò la intensitat de la seva mirada es pol sentir a través de la seva peculiar ven. plena de forca i. a/hoiii, plena de frescor. Abandonant definitivament la Martirio i/t/e cantava a la t/iiotidianitat "arregla però informal", l'artista s'ha atrevit a fusionar estils tan diferents com les c n p l a s / eljazz, al se// treball anterior. Amb L'Ior tic picl ens transporta amb tina exccblcnt selecció de tangos i h o l c r o - f c e l i n ^ .

Divendres?

Cullell

Ptge. Diputació, 6

93 674 03 64

Dissabte 8 ^ __^ ^ Sts Uionis Perpetu Kedempt TAmanci Bs i üauiten a b "

Dissabte 8

Isern

Pg. la Floresta, 9. La Floresta

93 67418 63

Diumenge 9 ___„ _T^_, Sts Hug i Acaci, bs , Prócor diac mr, Casilda, vg i Hilari, mr

93 674 23 72

Dilluns 10 Sts fczequiel, prot , Àfrica, "lerenci i Pompeu, mrs

Pg. Baixador, 78. Mira-sol

a 'Flor de pieV

Diumenge 9

Serret

Dilluns 10

Domènech Pg. St. Magi, 50

93 674 33 53

Dimarts 11 ^^__^_, Sts tstanislau, b de Cracòvia, mr Isaac mjo i l-elip b

Dimarts 11

Llorens

Santa Maria, 27

93 67415 31

D i m e c r e s 12 r~—^~—— Sts Juli I, p Zenon, b mr, Victor, mr i Sta Visia, vg mr

Dimecres 12

R. Rivière

Dr. Murillo, 1

93 674 04 30

Dijous 13 rT__^^_^__^_^_^T__n Sts Marti I, p mr, Ursus i Cartus bs i Papil, diac

Dijous 13

Salavert

Santiago Rusinot. 38

93 674 06 45

Divendres 14 b'ts Iiburci, Valerià i Màxim, mrs , St 7elm, Lambert, b i Frontó, ab

SALKSMl MCIPALS (Casa de Cultura) • Pep Blanes: 10 anys dibuixant amb Hiafit. Retrospectiva. Fins al 19 d'abril. Al claustre del Monestir. • Meggi Putols. Objectes recuperats i reciclats per l'autora. Fins al 28 d'abril. AI'Ksc. Mun. d'Art. • Graffiti.. .grafits. 6000 anys de llenHitatge margina! Fins al 7 de maig. • 10a PRIMAVERA F O T O GRÀFICA 2000: Pep Pujol Identitats i Kim Manresa Uordre de la mare Teresa de Calcuta. Fins al 7 de maig. Al claustre del Monestir. • Lectures robades, fotografies sobre l'experiència de llegir. Del 10 al 30 d'abril. A la Biblioteca del Centre Cultural. • L'increïble art de la "xideta". De I'l 1 al 19 d'abril. SALES PRIVADES • Felipe Santamans: Exposició de pastels, pintura. Fins al 16 d'abril. A l'Fspai Lluís Ribas. • Perico Pastor, pintura. Fins al 30 d'abril. A La Galeria. • Jaume Lapona: Presència dels mem paisatges, pintura. Fins al 4 d'abril. A la Sala Rusinol. •Mejan, pintura. Fins al 30 d'abril. A Canals Galeria d'Art (cada 3r dijous de mes, visites comentades). • Exposició per subhastar obres d'artistes veneçolans i locals per als damnificats de Veneçuela. Fins al 14 d'abril. A La l T nió. • Casaus: Pasqua 2000. Fins al 9 de maig. A la Sala Rusinol. • Ferran Martí. Fins al 30 de juny. A l'Estudi Ferran Martí.

Pa$k Estefan í Mmiai Marta MUSICA Martirio en concert. Estrena del seu últim treball Flor de piel.


Cultura

ELS /CAlVrONS Divendres, 7 d'abril del 2000

51

EMD Valldoreix AAPPiWMira-sol

AJUNTAMENT

93 674 2018

Ctre. Cívic les Planes

93 675 51 05

Municipal (Valldoreix)

908 79 51 25

Sant Cugat

93 589 22 88

AAW V. Carme Mira-sol 93 674 10 03

Cines Cinesa (reserves) 93 589 09 41

Comissaria St.'Òugai

93 674 76 12

Casa de Cultura

93 58913 82

AAW Si. Joan Mira-sol 93674 71 03

Cines Yelmo (reserves) 90212 41 34

DNI (Cita prèvia)

93 589 30 80

""EMD Valldoreix"'

936742719

Consumidors

Club Muntanyenc

Urgències

ÒMIC

93589 31 88

PROMÜSA

936891732

"^ralbeíaUnio'' Esbart Sant Cugat

BOMBERS Beilaterra

93692 80 80

085

Generalitat

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

932684567

Rubí- Sant Cugat

935891122

CAP - Urgències

93 589 44 55"

Centre Scx;. San. LF Ctre. Ateheimer St. C.

93589 7800 936742383

Creu Roja Sant Cugat

9367412 34

Creu Roja Valldoreix

936742459

C.Castellano-Mancnego 93 589 76 05

Dispensari la Floresta

93674 7615

Germanor Cavis

93 589 5796

General de Catalunya

93 5891212

Grup Sup. Immigfants

936749314

93427 20 00

Sant Joan de Déu

93 20340 0Q

Telèfon de l'Esperança 9341448 48

ASSOCIACIONS

93 6753503

Asrj

Sant Cugat Comerç

93674 03 22

SERVEIS

93 589 6282

FECSA (atenció client)

Radio Sant Cugat

936755959

FECSA (avaries)

900 74 74 74

JAZZ infantil

PATCHWORK

Tot Sant Cugat

93674 8661

Funerària

93589 55 52

(de 5-7 anys)

Dimarts de 10.30 a 12 h

Repsol-Butà

93 674 15 80

Dimecres de 17.30 a 18 45 h

935890021

"Piscina iàsdoreà

93 675 40 55

Aigües ia Floresta Catalana de Gas Correus ÉNHERRubi

ORGANISMES OFICIALS

"SOREA

TAI-TXÍ

Jutjat

93 674 6696

Divendres de 9 30 a 10.30 h

TRANSPORTS

93204 7503

FGC

Arxiu Municipal

935890712

St. PereOctavia

93 6741163

Grua

93589 77 88

Valldoreix

93 674 0569

RENFE

Casal Cultural Mira-sol 935892018

AAPP Montserrat Vall.

93 674 21 05

Casa! d'Avis SC

9358916 38

AA Prop. iV.'la Floresta 93 674 20 89

Casal Valldoreix

93674 4599

AÀWAigualiongaFlor.

Ctre. Cívic ta Floresta

935890847

CINESA SANT CUGAT

POLICIA Cuerpo Nacional

93674 7858

• QYM-AERÒBIC Dimarts i dijous de 9.30

ESTAMPACIÓ s/roba-batik I seda

a 10.30 h

Dimecres de 10 15 a 11.45 h

• ORFEBRERIA

Port

Nivell i. Dj. de 17.30 a 19.30 h

DIBUIX I PINTURA

Ràdio Taxí

Ni./ell2. Dm.de 17.45 a 19>c n

Dilluns de 19 a 21 h

*

IOGA

VITRALLS DECORATIUS

Dimecres de 20.30 a 22 h

Dimecres de 12 a 13.30 h

Taxis (parada)

Valldoreix (parada)

Scream 3

perduda Dimecres de 16 a 18 h

93 47850 00

Carreteres

Les Planes

• JOIERIA a la cera

935891155

936742570"

Arxiu Nac. Catalunya

iriíiït'ïí

Hisenda

Arxiu Gavin

93674 2197"

Plaça del Casal, s/n.

Tel. i fax 93 589 82 69

Els 4 Cantons

93 589 05 98~

Aeroport

AAPP W CanMajóVall. 93674 50 49

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 11.30 i de 16.30 a 19 h

93674 2089 93 7252944 93 674 7096 936991892" 900 73 73 73

"ÜaíÍAvisl^SStó

PARRÒQUIA

LLEURE

AÀPPiW Valldoreix

93674 51 29 '

9Í3 675 26 52

MITJANS COMUNICACIÓ ENTITATS "

Ò9Ï

93 674Ï0Ò6

9369980 80

CAP

Valld'Hebron

93 674 53 96

CASAL DE f i CULTURA DE ffjl VALLDOREIX mi

16.00-18.15-20.30-22.50 Dissabte 8 d'abril

Sant Cugat 1

U princesa Mononoke

Colgadas / El arte de morir

16.10-18.10/20.20-22.35

Sant Cugat 2

17.00-19.45-22.40

Yelmo 4 Lasnormas de ia Casa de la Sidra

16.40-19.20-22.00

Scream 3 Sant Cugat 3

16.30-19.15-22.00

SantCugat4

Diumenge 9 d ' a b r i l

16.00-18.15-20.30-22.50

• TITELLES INFANTILS La faula de la Cia. Los Titiriteros.

Inocencia interrumpida

A les 12 h al Casal de Cultura de Valldoreix. Org. EMD de Valldoreix. Preu: 200 ptes.

Yejm.o.8.

Y*ü2l

Un domingo cualquiera 17^20.00-22.40

SANT CUGAT

SALA 2 16.40-19.20-22.00 GOLFA: 00.30 PDT.CALIF.

f~*\

16.00-18.15-20.40-22.50

*«*•••*»

£/W«w«//UNIVERSAL

• VI ANIVERSARI DELS MARXOSOS DEL VALLÈS Teatre, xou i Coral Esclat d e G e r m a n o r A les 1 7 h al Casal de Cultura de Valldoreix. Org. Casal d'Avis de Valldoreix. Col. EMD de Valldoreix.

33 SETMANA

SALA 4. 16.15-19.00-21.50 GOLFA: 00.30 APTA

^BKKBP1 Partans 2 h. gratis

guineu

El cinema de casa teva ESTRENA

ESTRENA

1 6 % 19.10-22.15

Mno9__ Colgadas

Yelmo 2

16.00-18.15 / 20.30-22.45

yelmo 7

YELMO SANT CUGAT

Erin Brokovich

• I CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA Final i l l i u r a m e n t del p r e m i De 15.30 a 19 h a la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix. Org. EMD de Valldoreix i Escola de Música Andante.

yelmofi Toy Sotry 2 / Tres reyes

16.15-19.00-21.50

Erm Brokovich

17.15 -19.45 • 22.43

Yelmo 5 Doble traición

American Beauty

• I CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA. Preliminars De 12.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h a la Sala d'Actes del Casal de Cultura de Valldoreix. Org. EMD de Valldoreix i Escola de Música Andante.

TwmiwKHe D:tiwcra$dm de I espectador

"WBWWWWÍ Carnet!) estudiant ufSversSíi

10 3 SETMANA

SALA1. 16.00- 18.10 20.20-22.35-00.45:EI arte de morir

wwwwwwg Caíïiet més grans SSsnys

"

ttu&tUttssRig

mtnusvàliiis

"*8RiMffiffiffi; Cgínet Jove

SALA 3: 16.30 - 19.15 - 22.00 GOLFA: 00.30 18 ANYS

^MMHMHK Vaiü» •mkipada

^MHJMOM*

Saaoow mmtrtits

^mmuMHm

P*5»™"9 as* rtrgsn c:«4(


E1S4CAOT0NS 52

Setmanari de

Duriulrr ' íl'nhnl f/rl 100

S A N T CUGAT DEL VALLÈS

Jordi Frontons. Arquitecte i col·leccionista de còmics

'Okupaeió'

"Ara és molt difícil veure un nen amb un tebeo" n e n s i en a q u e s t s m o m e n t s els n e n s é s m o l t difícil d ' a r r e n c a r los d e la t e l e v i s i ó . E l s t e b e o s q u e e x i s t e i x e n ara s ó n m o l t int r a n s c e n d e n t s . N o t e n e n un contingut divertit i a m é s , no són p e r als n e n s s i n ó p e r als adolescents.

Al.KN LoI'KX - S a n t Cugat Jordi F r o n t o n s és u n a p a s s i o n a t del m ó n del còmic. És col·leccionista i e s t u d i ó s del còmic i t a m b é d ' o b r a gràfica. A q u e s t s a n t e u g a t e n c ha p u b l i c a t g r a n <l i i a n c i t a r d ' a r t i c l e s s o b r e aquest fenomen. Arquitecte de professió i t a m b é col·laborador d ' a q u e s t s e t m a n a r i , Jordi F r o n t o n s t a m b é és m e m b r e del club gastronòmic D o m (aigat i d i r e c t i u d e l F u t b o l Sala W i n terthur Sant ( àigat. - C o m va n é i x e r a q u e s t a p a s sió pel c ò m i c ? - ( J u a n jo e r a p e t i t , c o m t o t s e l s n e n s d e la m e v a g e n e r a c i ó , cl p r i n c i p a l oci q u e t e n í e m era la l e c t u r a d e f e l i ç o s . L l a v o r s , la t e l e \ isió e n c a r a n o s ' h a v i a in\ e n t a t . F n s a g r a d a \ e n m o l t i e n s els m i r à v e m p e r d i v e r s i ó . l ' e r ò \ ,111 passar e l s a n y s i q u a n ja e n t e n i a m é s d e v i n t v a i g pensar a recuperar-los i ter-ne la col·lecció. A l e s h o r e s e m vaig p r o p o s a r t o m a r LI t e n i r a q u e l l s t e h e o s d e q u a n era p e t i t . C o m e n c e s a c o m p r a r al m e r c a t d e Sant A n t o n i i a c a b e s f e n t - h o a b o t i g u e s e s p e c i a l i t z a d e s tic capitals e u r o p e e s . D e sobte, t'adones q u e aquells còmics ten i e n u n r e r e t o i i s ideològic, q u e tenien una influencia cultural. Llavors, e m vaig plantejar d ' e s tudiar-lo d'una manera seriosa. I c o n t i n u e s c o m p r a n t , b u s q u e s col·leccions s e n c e r e s i t'hi a c a b e s e n g a n x a n t d e l t o t , fins a comprar planxes dels dibuixos o r i g i n a l s a t i n t a . - Fa seva inquietud, p e r ò , n o es q u e d a p r e c i s a m e n t e n n u a ai i c i ó . . . - Ks cert. I l e m f o r m a t un g r u p d e g e n t q u e t e n i m la i n t e n c i ó de m u n t a r un centre d'estudi i d o c u m e n t a c i ó d e la h i s t o r i e t a . a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d e B a r c e l o n a i d e la ( G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . NO In ha c a p c e n t r e oficial ni c a p h e m e r o t e c a q u e ringui un fons

IOKDI CASAS

- Vostè t a m b é és a r q u i t e c t e . Q u i n a és l ' a r q u i t e c t u r a del moment?

Jordi l-'niiil·iin ,'• nu y,ni int-hnionisl·i tir , om>,s l-'OTO: .Y.U7 I.ARROW real arxivat i classificat del q u e

c a d a dia v e i e s un t e b e o . La

ha e s t a t hi h i s t ò r i a d e l t e b e o . La història del t e b e o s e m b l a u n a cosa s u p e r f i c i a l i no h o é s . A t r a v é s d e l t e b e o ha c r e s c u t u n a g e n e r a c i ó . A B r u s s e l · l e s hi ha u n m u s e u i m p r e s s i o n a n t , q u e va c o m e n ç a r a m b el l'intín, però q u e h a p a s s a t a ser un dels grans centres de documentació de la h i s t o r i e t a mundial. É s un dels m u seus m é s visit a t s d e tot Bèlgica.

"Es

molt

g e n t e s p e r a v a ami) e n t u s i a s m e el dia q u e s o r t i e n e l s t e b e o s p e r anar a la b o t i g a i c o m p r a r lo. Ara |.i no es v e u e n m a i . F s m o l t difícil v e u r e els n e n s d ' a ra a m b la il·lusió) d ' a n a r a c o m prar u n t e b e o . F n a q u e s t s m o m e n t s . n o m é s es difícil Veitre veuen uns ninots japonesos horribles que a més, ideològicament són perillosos.

e/s nens d'avui en dia amb la il·lusió d"anar a la botiga a Abans, fins i tot. .

. /

"

es feien t e b e o s i d e s p r é s s e ' n feia a l g u n a pel·lícula. Ara el p r o c é s é s b e n d i f e r e n t : són pel·lícules de dibuixos animats q u e quan triomfen t r e u e n uns t e b e o s del d i b u i x a n i m a t transformat a t e b e o .

eo/upraruu tebeo

- I MI a r r i b a r la Iclev i - i o . . . - F i n s i]ue n o va a r r i b a r la t e l e v i s i ó \ a ser un f e n o m e n c u l tural m o l t i m p o r t a n t , l ' e r ò a m b la i n v e n c i ó d e la telev isió a poc a poc \ a anar d e s b a n c a n t els t e b e o s . Ara es m o l t difícil v e u re un n e n a m b un t e b e o . A b a n s

- Q u è es p o d r i a fer p e r c a n v i a r a<]iies|a c u l t u r a ? - F s m o l t d i f í c i l . I ..i i- u l t u r a d e l s t e b e o s e s t à b a s a d a en e l s

- P e r mi l ' a r q u i t e c t u r a es u n a v o c a c i ó i u n art. L ' a r q u i t e c t u ra cal d i f e r e n c i a r - l a e n d u e s p a r t s : u n a p r i m e r a p a r t és d e disseny arquitectònic i una segona és l'estructura de sostenir el q u e e s d i s s e n y a . P e r s o n a l m e n t , la p a r t d ' e s t r u c t u r a m ' a v o r r e i x . M ' h a i n t e r e s s a t l'obra gràfica, el d i s s e n y gràfic i a r q u i t e c t ò n i c . FI q u e é s la part visual d e l c o n c e p t e e s t è t i c d e les o b r e s i els v o l u m s . P e r c o n c e p t e , e n a q u e s t m o m e n t hi ha una arquitectura molt funcional. L a f u n c i ó e s t à d o m i n a n t la f o r m a . Si u n edifici é s d ' o f i c i n e s . a c a b a s e n t u n a caixa d e v i d r e s . Ara m a t e i x n o p o d e m parlar d ' u n estil clar d ' a r q u i tectura. - f u m és el t e i x i t a r q u i t e c t ò n i c <le S a n t C u g a t ? - I inc a m i c s q u e d i u e n q u e a S a n t ( ' u g a t hi ha g r a n s a v i n g u d e s q u e van d ' e n l l o c a e n lloc. A i x ò é s v e r i t a t , p e r ò t a m bé és cert q u e S a n t C u g a t és u n a d e les c i u t a t s q u e t é m é s / o n a verda per habitant. A nivell d ' a l ç a d e s d e l s p i s o s , é s lim i t a t . i així n o s ' h a n fet g r a n s blocs d e m o l t e s p l a n t e s . T a m b é és c e r t q u e el t r à n s i t é s horr o r ó s . i c a d a v e g a d a é s pitjor. Ara s ' e s t à f e n t a q u e s t e s t u d i tic v i a n a n t i t / a r t o t el c e n t r e , que em sembla molt bé. Sant C u g a t té el risc q u e s ' e s t a n g e n e r a n t barris a l l u n y a t s c o m ara C o l l f a v a , q u e n o s ' e s t a n int e g r a n t a la c i u t a t . I a q u e s t é s u n risc i m p o r t a n t p e r q u è e s g e nera u n a p o b l a c i ó q u e no se s e n t i d e n t i f i c a d a e n el lloc o n viu i n o p a r t i c i p a del s e u s a c t e s culturals.

Bufen mals t e m p s p e r a la p o esia. I els okupes, p e r s o b r e d e q u a l s e v o l altra cosa, són u n s p o e t e s . P o e t e s d e l'espai, i l'espai, s o b r e t o t q u a n és p ú b l i c , n o és u n a m a t è r i a a d e q u a d a per a la c o n s t r u c c i ó poètica. F l s n o s t r e s okupes n o són el p r o d u c t e d ' u n a e m e r g è n c i a social - d e la n e c e s sitat i m p e r i o s a d ' u n h a b i t a t g e , p e r e x e m p l e , sense q u e això vulgui dir q u e t i n g u e m el t e m a resolt, ni d e b o n t r o s - , s i n ó u n a e x p r e s s i ó l u d i e o e x i s t e n c i a l . FI s e g o n a s p e c t e , q u e t r a s p u a el m i s s a t g e social del ja us h o fareu (adreçat als q u e e s t e m i m m e r s o s e n el joc del m e r c a t q u e c o m e n ç a , ò b v i a m e n t , a les portes de Torre Blanca), és comprensible i respectable, però disc u t i b l e i ciisputable i, s o b r e t o t , d i f í c i l m e n t n e g o c i a b l e . Ks e n l ' a s p e c t e lúdic on cal establir la d i s p u t a d ' a q u e s t espai. F.ls nostres okupes n o es c a n s e n d e repetir q u e han rehabilitat, mes s o c i a l m e n t q u e física, un espai c o n d e m n a t al deteriorament progressiu. D ' a q u í la brutalitat deia via d e d e s a l l o t j a m e n t escollida pel nostre e q u i p d e govern, j u d i c i a l i p e c u n i à r i a . Això els dóna la raó q u a n e s c r i u e n en un full volant q u e l ' A j u n t a m e n t vjo hi posaria e q u i p d e g o v e r n ) reprimeix iniciatives constructiv es de la societat civil q u e p r e t e n e n crear espais del poble i per al poble. M é s enllà d e la literalitat deia d a r r e r a part d e la frase, e n cunyada pels absolutismes il·lustrats, és e v i d e n t q u e e s t e m davant d'una disputa de tipus politicomoral. Pel q u e fa a l'aut o r i t a t política, el t e m a és poc d i s c u t i b l e , la té l ' A j u n t a m e n t , és la institució e l e g i d a per g e s tionar la cosa pública. Però en el terreny moral, els okupes li porten u n ampli avantatge. I lan fet una proposta lúdica allà on l'Ajuntam e n t ha estat incapaç d e fer-ho d u r a n t anys. A m b d u e s parts hauran d e posar les s e v e s p r o p o s t e s sobre la taula, si és q u e existeix e n , i contrastar-les i negociaries. Si n o hi ha una alternativa i n s t i t u c i o n a l , q u e vol dir u n a idea articulada i una partida pressupostària, la solució serà difícil. B u i d a r T o r r e Blanca p e r deixarla c o m e s t a v a fa p o c m é s d ' u n any és una bestiesa.

LA G A L E R I A D E A R Q U I T E C T U R A K q U l ï ' I ' X Tf !KA

IN< .ENIF.RÍA

MW

ÀTIC Kniubla

I.ïvGAIJZACIÓPi - I N T K K I O R I S M O

ilc.)

ÍJe.JJf-r

87

<'•»« YSi.WW 08 190

Sant

t(-

Ctifint

JARDINERIA - PARQUES

< AMIINGS

T'z:

JM N ' A M A flf-1 V a l l r . f i .

7>J.

ÍK-I!»*»

•'•/iCVU-ACION

ShN'AUZ/w

<1 <J j i

r-- *AO=CO

ATÍC í a x ,

ÍK;r>8!)

fi í > O í ï

Diari de Sant Cugat 331  
Diari de Sant Cugat 331  

Diari de Sant Cugat nº331, 7 d'abril de 2000

Advertisement