Page 1

11 ét maq tttUQM

EIS 4 CANTONS El "diari" de Sant Cugat

Sumari Els primers auxilis interessen la gent gran, segons una enquesta de la Llar d'Avis

Mm. 328 A*3 VII

225 píes.

El Suprem condemna la vaga de Lucas del 1 9 9 7

PàginnSaS

L'Ajuntament elabora un pla director per al Monestir per recuperarlo completament PàRitia 16

El 96,99% dels 15.000 vots de la consulta social, favorables a condonar el deute Pàgina lh

L a crítica situació econòmica del Cluh Esgrima en pot provocar la desaparició Pàgina 23

Pep Blanes exposa 10 nnys de grafit sobre cl claustre del Monestir a la Sala Capitular

La sentmeia limita el dret de vaga quan les aturades intermitents perjudiquin Pempresa F: X.L. Editorial i pàgina 40

Pàgina Sí

Un total de 96 estands participen en la pròxima edició de la fira Vallès Habitatge

CiU guanya novament les generals perdent el 2 , 4 2 % dels vots respecte al 1 9 9 6 El PSC-PSOE baixa un 6,8% i PP i ERCpugen un 3,9%? i un 3,1%, respectivament

Pàgina 49

Editorial i pàginej 8 a 10 SfSÏEMES DE 5EGURETAÏ PORUS BLINDADES RASSADES

GARRIGA •tsaaik»

CAIXES TORTES

i , i

CLAUS MES i LA MÉS CRAN EXPOSICIÓ EN CAIXES FORTES

I fT TANCA! DÍIV SíSIEMES CONTRA

Taller, fabricació pròpia

INCENDIS 4CCCS

Aquest exemplar inclou el suplement

SECUNDÉRIA

SISTEMES DE SEGURETAT ;0«H:"fMiQ0HC<KÍIMfKSKO;

AUTOMATIS' PERA PO IMA SíNSÍ

Av. Lluït Companys, 50 (Abans Alfons Sol») Tel. 93 589 17 9 9 » 08190 Sant Cugol del Vallès

Exposició i venda C. Xenric, 2 (Pi, Ajuntament} Tol / Fax 93 675 29 02

Oficines I exposició Crta. Cerdanyola, 67-71 ToUF*x93 58918 78

08190 Sant Cugat del Vallès —


ACADÈMIA

SELECTIVITAT (LOGSE i COU)

BLANCAFORT

REFORÇ BATXILLERAT

LA PREPARACIÓ MÉS SERIOSA I EFICAÇ

EDIFICI BONAVISTA c. Bonavista, 30 (Torrent de l'Olla) Zona Pg. Gràcia - Diagonal 08012 Barcelona 9 3 4 1 5 9 2 3 3 • 9 0 0 18 17 6 4

ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ACCÉS UNIVERSITAT MÉS GRANS DE 25 ANYS Hem obert les portes de la Universitat a més de 17.000 estudiants


I EIS 4 CANTONS

CLUB DEL

SUBSCRIPTOR

Jumping Q U A D Sant Cugat

LA NIT DELS CANTAUTORS

Cada setmana regalem 1 tiquet pera 2 persones Excursió d e 2 h G R A T U I T A Per ta muntanya En grup i amb guia Caps de setmana i festius

• Per fer amb els amics o la família • Només cal carnet B-l o Al

Ctra. tte Ceréafígda,

Els diumenges podeu gaudir d'un

FLAMENC Miguel de la Tolea, guitarra i percussió (trio)

KÜF C3I * L ^

a ca V a l l

A la Casa de Cultura Dissabte 18, a les 22.30 h G R A T I S

PER

ALS

M.

per la rodalia de Collserola • * * • PRIMERS

SUBSCRIPTORS

QUE

I V r a 2 p e r s o n e s <§•*#• FACIN

LA

RESERVA

CINF5B "i 'im i

n»iii"ii

íMmíP&tm**A'&M*m c -•

ENTRADES de franc per SESSIÓ GOLFA (feiners) í» « « &&&8 &W* S« S

a

la

í»tttt8$$£ï»$$#$i8«ft*í;gnittttttta«!tt$»«H»tt

ENTRADES de franc per dies feiners

HJ

» » « « » « » S « « « * : * K í i! .! i! « « ÍS iS SS Sí 88 St * H » * ÍS » 8S » « S * * K » « » » » « » * « « I» • « « W « * *

tl msitant gaudirà d'una cot-Ueció de maquinària tèxtil excepcional i única a Catalunya, tant per la seva qualitat tècnica a pel seu estat de conservació. -L'exposició recrea l'ambient delafàbrica, el brogit i el moviment de la màquina de vapor, eh telers i les màquines de filar, la vida

CARNET amb punts per guanyar tiquets gratis cada cop que adquiriu una entrada

quotidiana dels treballadors, així com les tensions viscudes.

v A T E N C I Ó AL S U B S C R I P T O R

93 589 62 8 2 -

de dl a dv, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h


MMi zoom el ningú, l'editorial, l'avaluació.

interdèries l'opina, no t'ho callis, la carta

el convidat Raül López, boig pel bàsquet

tràveling Descobreix llocs insòlits de Catalunya

sense complexos el test, el delirium trèmens

l'altaveu la música a la xarxa "

mon viu Txetxènia: l'oblit d'un poble

brúixola i després què? restauració de mobles

Ningú no és perfecte Com que no hi ha cap camp de golf al Vallès llevat dels de Matadepera, Rubí i Sant Cugat, és clar, i la comarca està molt necessitada d'instal·lacions on practicar aquest esport massiu, algú ha decidit instal·lar un nou camp de golf en uns terrenys de Torrebonica i Can Bonvilà, entre Terrassa i Sabadell. El lloc escollit són 270 hectàrees d'espai natural de gran valor ecològic i aquest algú són el Club de Golf del Prat i la Caixa de Pensions, propietària del terreny des que, al 1922, el Patronat per la Lluita contra la Tuberculosi de Catalunya li va donar amb la condició que l'entitat mantingués el seu ús social.

que també pretén urbanitzar-ne una part. Tot plegat li permetrà fer un negociet fantàstic que, a més del fort impacte ambiental que tindrà sobre la zona, representarà la pèrdua de 9 quilòmetres de camins i pistes per als veïns i les veïnes de Terrassa i Sabadell i un consum d'aigua, si tenim en compte el que gasta un camp de golf, que equival al d'un poble de 10.000 habitants. Si voleu més informació o adherir-vos a la campanya en contra de la construcció del camp de golf de Torrebonica i Bonvilà, adreceu-vos a l'ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura) http://www.adenc.org correu-e: correu@adenc.org tel. 93 717 18 87 f a x : 93 717 19 63.

Però la Caixa, tan preocupada a c o m p l i r la c o n d i c i ó d e l Patronat de la Tuberculosi com per la conservació del patrimoni natural i l'educació ambiental, no només ha decidit vendre's els terrenys de Torrebonica i Bonvilà per fer-hi un camp de golf privat i elitista en un lloc que ara és d'ús públic, sinó

llibres, webs, cinema i jocs

concurs 20 entrades dobles per No e's tan fàcil

30 dies de... teatre, música, poesia.

frou iiiainiciBS CMMB to •et^pNt Durant aquesta campanya electoral tan avorrida s'ha tornat a fer servir la convivència lingüística a Catalunya com a a r m a política. En aquest cas, s'ha aprofitat un i n f o r m e del govern americà que, per cert, no d i u tant com s'ha dit que d e i a . Sigui com sigui, cal evitar que es continuï posant contra les cordes la convivència lingüística a Catalunya, que s'ha construït aplegant les voluntats de tots elscatalans i de totes les catalanes-parlin la llengua que p a r l i n - i en contra, precisament, d'aquells que des de fora sempre han volgut perseguir la llengua catalana. En aquest tema, l'única discriminació indiscutible és la que estableix la Constitució espanyola, que diu que hi ha espanyols de primera -els que parlen castellà- i espanyols de segona -els que parlen les altres llengües-. Aquesta és una afirmació objectiva: només cal llegir l'article 3 de la Constitució. Totes les altres coses són opinions subjectives que no poden rebatre l'objectivitat del nostre argument. SÍ hi ha discriminacions, que es denunciïn davant de la justícia, ja que se suposa que estem en un estat de dret. O és que la justícia també la controlem els catalans?

Avaluació continueu Per aprovar

en òrbita

EDITORIAL

Per suspendre

- Malgratque, finalment, el mala bèstia ha pogut escapar-se del seu judici, almenys s'ha aconseguit que la comunitat internacional el condemni. En aquest sentit, s'hadecelebrarqueelTribunal Penal de la Haia hagi condemnat un general croatobosnià per crims contra la humanitat durant la guerra de Bòsnia (1992-1995).

La posada en llibertat del mala bèstia de l'exdictadorPinochet perquè no es troba en condicions de salut per afrontar un judici i la presó (és que les seves víctimes sí que es trobaven en les millors condicions perquè els fessin les atrocitats que els van fer?).

- L'anunci del govern israelià de la retirada de les seves tropes del sud del Líban per a abans del 7 d e juliol vinent (pot ser un pas endavant important en la pau entre jueus i palestins).

La incapacitat dels governs del món per ajudar a rescatar els supervivents de les inundacions de Moçambic (és indignant que, amb els d i ners que es gasten en defensa a tot el món, no apareguessin els helicòpters que es necessitaven per salvar vides humanes).

4 - La mobilització per la consu^Sapopular pel deute extern que es va fer durant la jornada electoral del 12 de març passat (malgrat els problemes que van tenir efe organitzadors, només amb el ressò que es va fer del tema en tots els mitjans de comunicació abans, durant i després de la consulta ja va valdré la pena.)

• Que el partit asturianista Andecha Astur no pogués anar a les eleccions estatals el 12 de març passat a causa d'haver presentat la documentació en bable.

Tiratge: 35.000 exemplars Directora: Helena Mullor i Font / Redacció: M're'.a Aliart i Nenesich, Helena Moren i Alegret, Carme López Sénchez, Natza Farré i Maduell / Fotografia: Dani Codina i Zapater / Disseny i maquetació: Enric Vidal i Famadas / Correcció lingüística: Mireia Puertas i Munté / Edita: Edicat, SL / Editor: Josep M. Batalla i Busquets / Gerent: Tomàs Morè i Arqué Publicitat Barcelona: Casanova 46, 4t 4a - 08011 Barcelona - Tel. 93 451 61 70 - 93 451 32 16 - Fax: 93 451 33 91 - Correu-e: publieitat@seeunderia.net/ Publicitat Manresa: Publicitat Clarena, SCP - Tei. 93 872 43 86 / Impressió: Rotimpres / Dipòsit legal: GI-161-95 / ISSN: 1137-4306 / Distribució: Logipress SL DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA

^ Í premsa gratuïta catalana ^ ^ j g

ASSOl'IAl IÓ IAHI.ANA DE I.A PREMSA liRATUÜTA

Edicions Catalanes del Món de l'Ensenyament: Casanova 46, 4t 4a - 08011 Barcelona - Tel. 93 451 32 16 Fax: 93 451 33 91 http://www.secunderia.net / Correu-e: revista@secunderia.net Ens podeu trobar cada mes als centres d'ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS, a la xarxa de punts d'informació juvenil de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona i als setmanaris Els 4 Cantons de Sant Cugat del Vallès i El Diari de Cerdanyola.


EIS 4 CANTONS ^^^^

M

El tema de la

setmana Divendres, li de ma/\

del2000

E s t u d i

Tot i mantenir les activitats més tradicionals, la Llar d'Avis vol adaptar les seves activitats als gustos i als interessos de les persones grans que són, o poden ser, socis de l'entitat FOTO.X.L.

Canvien els gustos de la tercera edat Segons un estudifetper la Llar d'Avis, cada cop interessen més les propostes culturals ESTER CASTANYER

La cultura, la música, el teatre i la sanitat són els temes que més interessen a la gent gran resident al centre de Sant Cugat. Així ho posa de manifest un estudi que s'ha realitzat des de la Llar d'Avis de la Parròquia amb l'objectiu de conèixer els interessos i les aficions d'aquelles persones que podrien ser socis o usuaris de la llar. En els darrers anys, la Llar d'Avis de la Parròquia, situada al carrer Valldoreix, ha constatat una manca d'interès cap a les seves activitats per part de les perso-

nes que, actualment, o d'aquí a pocs anys, podrien fer-se socis de la Llar. "Ens hem adonat que la generació que hauria de venir ara no se sent a gust a la llar ni amb les activitats que s'hi fan", explica Vicenç Trius, membre de la junta directiva de la Llar i resposnable de l'estudi. Davant d'aquesta situació, des de la junta directiva de l'entitat van decidir fer un e s t u d i per conèixer quins són els interessos principals de la gent gran. Amb aquest objectiu, es va preparar una enquesta en la que es preguntava el grau d'intrés respecte diverss activitats. Aquesta enquesta s'ha passat a un centenar

de persones d'entre 60 i 68 anys, residents a la zona del centre de Sant Cugat, ja que, segons Trius, "són els nostres socis potencials. La gent del barri de Sant Fran-

Vicenç Trius: "Cal un terme mitjà entre la gent queja ve ara i els que poden venir. Cal que se sentin a gust" cesc, per exemple, se'n va al Casal d'Avis, que els queda molt més a prop". Els resultats d'aquest sondeig han evidenciat que

les activitats més tradicionals de la llar, com el dòmino, les cartes o els escacs, no tenen atractiu per la gent d'aquesta edat i que, en canvi, prefereixen xerrades sobre història o art. És per això que la Llar d'Avis ja ha començat a programar noves activitats, com ara unes xerrades sobre la història de Sant Cugat que van iniciarse ara fa un mes i que han tingut molt bona acollida. També en aquest sentit, i en vista de l'interès manifestat pel català, la llar ha programat també classes per aprendre la llengua i ja hi ha més d'una desena de persones apuntades. La finalitat de totes aquestes propostes és captar l'atenció

Ofertes recomanades CENTRE DE LA IMATGE Plaça del Dr. Galtes, 9 - Tel. 93 675 56 74 - Sant Cugat Santa Maria, 14

Tel. 93 675 57 24

{digital fl teu distribuïdor de cameres point' j material digital Kodak a Sant Cugat 39.900 («•MlvUnclM*

de les persones que en un futur pròxim pot ser que s'apuntin a a q u e s t centre. "Cal un t e r m e mitjà entre la gent que ja ve ara i els que poden venir, cal que se sentin a gust", explica Trius. La Llar d'Avis de la Parròquia es va crear fa vint anys i es diferencia de la resta dels casals perquè és autogestionada. Tot i rebre una subvenció de l'Ajuntament i de la Generalitat, i una ajuda per part de la parròquia de Sant Pere, bona part dels recursos de l'entitat provenen de l'aportació dels socis i dels diners que es recullen amb diverses activitats promogudes per la mateixa llar.


"No s'acostuma a escoltar gaire la gent

jove."

SECUNDERIESH L'altre nit baixava jo amb el Corsa fet pols d'un amic pel lateral del passeig de Gràcia. Xerràvem i rèiem, vam parar en un semàfor i al noi se li va calar el cotxe. El que anava darrere, un esportiu lluent, ens va començar a tocar la botzina. El meu amic va arrencar sense pressa, fent conya sobre com es posa de nerviosa la gent quan s'ha d'esperar. Al semàfor següent, el cotxàs se'ns va posar al costat. El meu col·lega portava la finestreta mig abaixada, l'altre va baixar la seva i va començar a insultar-lo. Que si quin cotxe de merda, que si quina cara de pallassos que teníem, etc. Nosaltres passàvem del tema, però com que el paio no parava i el semàfor trigava una eternitat a posar-se verd, el meu amic li va dir que estigués tranquil, que tenia un bon cotxe i via lliure, o sigui que és perdés. Sense apujar la veu, sense insults. Es va girar per comentar-me que idiota que pot ser alguna gent, quan el del costat el va cridar. Ell es va girar i pssssssssssss, li va tirar als ulls un esprai antivioladors i se'n va anar a tota pastilla. Vam començar a tossir, vam sortir del cotxe i vam haver d'anara un bara rentar-nos els ulls. A mi no m'ha passat res, però al meu amic li han cremat la còrnia.

Envieu-nos fotografies vostres i les publicarem en aquest espai...

o

Cada dia em fa més fàstic la tele. Hi ha molt pocs programes potables, i quan fan una bona pel·li sempre és de matinada. No crec que sigui això el que demana la gent. No hauríem de deixar que la caixa tonta ens faci els seus esclaus. Núria No estàs d'acord amb com es fa alguna cosa al Hoc on estudies, a casa teva o al mon? del v o s t r e v i a t g e de f i de curs, d'una excusió, de les vacances... A i x ò sí: que

Espero que no us passi mai res de semblant.

siguin de g r u p i, si p o t ser, d i v e r t i d e s

Espero que no feu mai res de semblant.

És vergqjfój^s que per no tenir el carnet que t'identifica com a esrfaiant universitari, tot i que estudfts uns cursos tantes facilitats com ells. superiors, no puguis ten enjrc Noelia Gonzàlez Aquel no se n'adona? M'avorrèbc anar capacasai que la persona que m'acompanya només parli d'ella mateixa tot presumint-ne. I si cam^swtema tornaatreure d que ja havíem deixat, que penglBment no m'interessa. _ Firmat: Jo!

^ W : ™%»-' !

s o r t i d a de cap de s e t m a n a , d ' a l g u n a

Jo em pregunto: perquè hi ha gent així al món?

flO THO CALLIS

o originals...

Xavier Gonzàlez

Vob queixar-te del fet que no tenen en compte la teva opinió? Escriu-nos, breument, allò que no vols callar (o envia'ns unafotografiad'aUò que vols denunciar) Signa-ho amb el teu nom, la teva adreça electrònica o un pseudònim. Envia'ns el teu comentari a: cl Casanova, 46, 4t 4a, 08011 Barcelona o a l'adreça electrònica: revista@secunderia. net

QUINS CREUS QUE SON ELS ESTUDIS QUE TENEN MÉS FUTUR?

T

"Les professions amb més futur són totes les feines en què es treballa amb ordinadors. Jo, però, com que no hi tinc gaire facilitat, vull fer oposicions per treballar com a administrativa."

"Els cicles de grau mig, com ara el d'Auxiliar d'Infermeria.Es el que vull fer jo perquè a mi m'interessa la medicina i no crec que pugui arribar a la universitat."

M

"Qualsevol estudi relacionat amb la informàtica i les comunicacions. Tot s'està informatitzant i cada vegada es necessitaran més tècnics. Per això jo vull estudiar telecomunicacions."

"Tots els estudis d'idiomes i informàtica. Perquè ara per a qualsevol feina et demanen que sàpigues un idioma i informàtica. És bàsic."

"Els cicles formatius després de l'ESO que et permetin aprendre professions com ara la mecànica (com vull fer jo). I l'anglès, o els idiomes, perquè et permeten estar més preparat i trobar feina."

:<dsaia·Uiiuui&BKï.«*«^:^*stSi>He\>

30 anys d'experiència. Especialitzat en la formació i investigació en turisme, hoteleria i lleure Pel seu caràcter internacional, CETA ha format estudiants de 43 països Una excel·lent borsa de treball amb més ofertes laborals que demandes dels alumnes

i


convidat

Te i 9 3 v 2 des d ' e n f a q u a s i d o s j u c de *;er * err^rí < r e s e r v a t a f o r a , n o s o l a m e h a ç^uauyaí di.e-s •rítsíívs d ' o r a m b l a s» s h a c o n v e r t i t e n u-" Mtifsdfal des 1 9 9 9 -'•

V

Helana MuHor 1 Forrt

Com vos arribar al J o v e n t u t ?

Vaig començar a jugar a bàsquet al Vic als 6 anys i, un estiu, en un campus de bàsquet, van dir al meu pare que jo no ho feia malament i que podia jugar a la millor categoria de la meva edat, a preferent. Com que coneixia un entrenador aquí a la Penya, vaig venir a fer una prova. Em van dir que si volia em podia quedar però, com que ja havia començat la temporada amb el C.D. Vic, no vaig venir fins a l'any següent, que era cadet, als 14 o 15 anys. Durant dos anys el meu pare em va estar portant cada dia des de Vic. Ai tercer any em vaig quedar a viure aquí. I d'això ja fa quatre anys. I t'has sentit sol o ho has passat malament pel fet de estar aquí sol, a Badalona? No, perquè vaig marxar a una edat, als

J o v e n t u t A g o s a r a t a ia p i s t a d e b à s q u e t , a m b f a m a Ï a m b ei Pintures Bru e t e n e n r-olts j o v e s d ' a r r i b a r a la lliga ACB, s i n ó q u e fet realitat el sorr npionai d ' E u r o p a d e l 1 9 9 8 i u n a a l t r a r«i I ,Sé e s p a n y o l a jú» .ífia e n e l p r e s e n t i el f u t u r d e l b à s q u e t c a t a t à ; a c i a u dins d e ; q u i p i e-

15 o 16 anys que, la veritat, ja ets una mica grandet. I ja em venia de gust venir aquí, a viure amb gent. De primer vaig estar vivint en un pis amb dos companys més, i al costat hi havia una noia que ens cuidava, ens cuinava i ens controlava les entrades i sortides, però a l'any següent ja vivíem sols. Ara visc amb el Suli i som molt amics. Què vas sentir quan et van cridar per debutar amb el primer equip? Va ser una sorpresa perquè no m'esperava que em donessin aquesta oportunitat. I a més, com que em va sortir bé, vaig estar molt content. Fins a quin pant pots fer la vida normal que fa la gent de la teva edat? Passo bastant desapercebut. La gent em coneix aquí a Badalona, que és com un poble, i sobretot al centre. Però fora de Badalona no saben qui sóc.

i ei o els entrenaments, els desplaçaments, els partits, els campionats , tot això fins a quin punt et permet sortir, fer una vida normal 7 Surto quan es pot. Això sempre ho parlem amb els companys. Ja se sap, per a nosaltres és diferent, però és el que hem triat i ho fem perquè ens agrada. Hi ha molts cops que et fot haver d'entrenar al matí, a la tarda, i no poder anar a algun lloc. Però ho hem triat així. Com és un dia a la teva vida? Em llevo -no gaire tard-, i vaig a entrenar fins a la 1. Després dino i a les 3 entro a l'autoescola (fins a les 4). Aleshores vinc cap aquí [al pavelló del Joventut] aferunstirs.idesprés ja no tinc ganes de fer gaires coses més, tot i que algun dia vaig al cine...

A què dediques les teves estonjt cü temps lliure? Al cine, a la música, a estar amb els amics, amb els companys d'equip. Amb els companys d'equip hi he fet molta relació i hi estic molt a gust. Hem de passar molt de temps junts i és important que hi hagi bona relació. No practiques altres esports? No, i tampoc m'agrada cap altre esport. El bàsquet és l'únic que m'agrada. Tens algun referent en el món del bàsquet? El meu referent ha estat el meu pare, que és el quem'ha fet entendre una mica el bàsquet. No hi ha hagut mai cap jugador quem'hagi enlluernat gaire, del que digués: "Voldria ser com aquest".


Setmana

ELS /CANTONS Dtven/ires, 17 de marc M2000

A j u n t a m e n t

U Ajuntament també vol conèixer els interessos de la tercera edat

m e n t a t la n e c e s s i t a t q u e els col·lectius per a la gent gran, com poden ser casals o llars, s'autogestionin dins les mesures de les seves possibilitats. "Des de Benestar Social creiem convenient que la gent gran pugui proposar i desenvolupar les seves pròpies activitats, nosaltres els donem suport però pensem que és millor que siguin autogestionats". Tot i això. Conesa ha manifestat també que cal adaptar aquesta política a cada cas i tractar els diferents col·lectius segons les seves necessitats.

Benestar Social ha fet un estudi per determinar-ne les necessitats K.C. - Sant Cugat -

Sant Cugat compta actualment amb unes d.000 persones més grans de 65 anys, fet que representa un 10 per cent de la població del municipi. Davant d'aq u e s t p e r c e n t a t g e i d e la constatació que s'està produint un canvi en la qualitat de vida i les aficions de la gent gran, l'Ajuntament de Sant Cugat ha dut a terme un estudi sobre les necessitats i els interessos d'aquest col·lectiu. Així ho ha explicat la tinent d'alcalde de Presidència i Benestar Social, Mercè Conesa, que comenta que "hem vist la necessitat de conèixer millor els interessos de la gent gran, per així poder millorar els serveis que els oferim". Aquest estudi, que s'emmarca dins el projecte NioVallès, en què participa l'Ajuntament, ha consistit en 375 entrevistes telefòniques a persones de més de 65 anys per preguntar-los sobre qüestions relacionades amb la seva salut i les

col·lectiu ha rebut una bona educació i té recursos econòmics. És lògic que s'interessin per noves a c t i v i t a t s q u e fins ara no es feien". D'altra banda, i relacionat amb aquest augment de l'autonomia en persones de la tercera edat, la tinent d'alcalde de Benestar Social t a m b é ha co-

I na darrera q ü e s t i ó q u e es planteja l'Ajuntament amb relació a la gent gran és la necessitat d ' u n a a s s i s t è n c i a per a t o t e s aquelles persones que no poden valdré's per si mateixes i que necessiten ajuda per a les seves activitats diàries. Fer Mercè Conesa, des de l'àrea de Benestar Social consideren important retardar al màxim l'ingrés en una residència, ja que la persona sempre se sent més segura i té una millor qualitat de vida dins el seu entorn. És per això que des de l'Ajuntament de Sant Cugat existeix un servei d'assistència al domicili per a persones de la tercera edat. " É s un servei molt costós", reconeix Conesa, "calen p e r s o n e s p r e p a r a d e s per afrontar aquesta situació i que vagin als domicilis. L'Ajuntament és una part important, però crec que també és necessària l'ajuda d'altres administracions".

català o els aplecs. Ja en segon lloc, els principals interessos de la gent gran del centre de Sant Cugat són els balls de germanor, les exposicions, el cinema o la religió. Les activitats que desperten menys interès, per contra, són l'anglès, la informàtica i les noves teconologies, la costura o el dòmino, entre d'altres. "Podem veure que les activitats clàssiques que es fan a la llar no han tingut una gran valoració, la gent que hauria de venir prefereix altres coses, tenen una altra cultura", explica un dels responsables d'aquest estudi, Vicenç Trius. Un altre fet destacat és que les activitats de tipus cultural criden molt més a les dones que als homes, tot

i que segons Trius, "en el cas de Sant Cugat aquesta diferència no és gaire acusada". L'estudi realitzat des de la Llar d'Avis va ser elaborat per dos membres d'aquesta entitat, que van fer un llistat de trenta-dues activitats i van proposar-les en una mostra representativa de persones perquè les valoressin de I'l al cinc segons el grau d'interés. "És molt important tenir en compte l'àmbit", remarca Trius, "ja que les dades no són extrapolables a d'altres llocs, aquests resultats es corresponen a la gent que viu al centre de Sant Cugat, i que per proximitat són els principals usuaris de la llar però no és una cosa general del municipi".

Un dek camps en què treballa l'Ajuntament és el de l'assistència a persones que necessiten ajuda per les seves activitats

seves activitats, i se'ls ha demanat l'opinió sobre la ciutat i sobre els serveis municipals que s'ofereixen en l'actualitat. Tot i que els resultats d'aquest estudi no es tindran fins al mes vinent, segons Mercè Conesa, "hem pogut comporvar que una bona part dels enquestats ja no encaixen

en el perfil tradicional de la gent gran". En aquest sentit, Conesa ha destacat que moltes d'aquestes persones són autònomes i que estan molt integrades dins la societat. " H e m de tenir en compte que Sant Cugat és un municipi amb una renda mitjan a - a l t a i q u e part d ' a q u e s t

C o n c l u s i o n s

Les persones grans prefereixen cada vegada més activitats de tipus cultural

La història o els primers auxilis són les propostes més votades K.C.

L'estudi fet des de la Llar d'Avis de Sant Cugat ha evidenciat un canvi de tendència en els gustos i les aficions de la gent gran que viu a la zona més cèntrica de Sant Cu-

gatLna de les conclusions més destacades d'aquest estudi és que entre les persones que actualment tenen entre 60 i 65 anys, les activitats més tradicionals de les llars d'avis, com poden ser la petanca, el dòmino o les cartes, no tenen interès. Aquest col·lectiu prefereix, en can-

vi, propostes de tipus més pràctic, com els primers auxilis, o de tipus més cultural, com la història, les audicions musicals o el teatre. Aquestes són les activitats que han estat les més valorades entre les 100 persones a qui s'ha fet l'enquesta, seguides de les classes de

F.X.L.

Els primers auxilis susciten interès entre la g'e^^pi^·fl^W'^^JPÉM^" 400

r

1 1 i 5 | j a I í 3


"Em considero bona persona i amic dels meus

Els teus companys t'han tractat d'una manera especial pel fet de ser més jove? No especialment. Jo he intentat des del començament ser un més, encara que és difícil. Tot i que l'any passat va ser complicat (la temporada passada va guanyar l'or amb la selecció espanyola júnior al Campionat del Món Júnior que es va disputarà Portugal), intento que se'm respecti pel meu joc i no per l'edat que tinc. I em sembla que ho he aconseguit... Amb quin equip t'agradaria jugar si no estiguessis amb la Penya? Te n'aniries fora, a l'estranger? La Penya és de moment l'únic equip de l'Estat espanyol en què vull jugar. I marxar fora ara mateix em costaria molt. Hauria de passar un temps. Penso que encara sóc massa jove per haver de marxar i deixar la família. Però mai se sap... Recordes alguna anècdota especial? Si, sóc molt despistat i recordo que una vegada, quan encara el meu pare m'acompanyava des de Vic a Badalona cada dia per entrenar, em vaig deixar tot l'equip a casa. I em van haver de deixar unes vambes que m'anaven grans, em van haver d'anar a buscar l'equip en una botiga...

Què recomanaries a algú que volgués dedicar-se al bàsquet professionalment com tu? Li diria que jugués, primer de tot, perquè li agrada aquest esport, sense pensar a ser professional. El pitjor que li pot passar a un jugador jove és començar pensant que vol ser una estrella, perquè després no gaudeixes del bàsquet.

Boig pel bàsquet Diu que la passió pel bàsquet li ve del seu pare, que és entrenador d'aquest esport a Vic. Una passió que és coneguda per tothom a la Penya, ja que cada dia a les 10, tot i que l'equip entrena només als matins dos o tres dies a la setmana, arriba a les oficines del Joventut, llegeix tota la premsa i està una hora o una hora i mitja fent tirs a la cistella ell sol. I a les tardes també fa el mateix una hora abans de entrenament.

Batxillerat Científic • Batxillerat Biosanftari ,JBHH^' SHRiiSB!i^*Ï^Bl·

- Batxillerat Ciències Social» • Batxillerat d'Humanitat» • Cursos de preparació especifica selectivitat COU

h,b'CJ»MJrIJ

Centre de Batxillerat Homologat

' Cursos da preparació específica setocthrHstLOOSE

Rambla de Catalunya, 8 1r(al costat do la Placa de Catalunya) - 0 8 0 0 7 Barcelona - T e l . 93 3186999 - 9 3 3189034 - correu-e: unitec@arrakis.es


Setmana

ELS i CANTONS Divendres. 17 de mmç del .'000

n i r e v s s t a

Vicenç Trius. Membrejunta directiva Llar d'Avis 4<.

La gent que ve avui a la Llar té una altra cultura" E.C.

L'enquesta feta des de la Llar d'Avis de la Parròquia posa de manifest que els gustos i la cultura de les persones de la tercera edat estan variant. Segons Vicenç Trius, membre de la junta directiva de la Llar i responsable de l'estudi, això pot ser degut a un major grau d'educació en les persones que avui en dia tenen uns 60 anys. - Com va sorgir la idea de fer aquest estudi? - Aquest estudi va venir d'un problema, de pensar a veure què passarà amb aquesta llar. Veiem que la gent que ja té edat per començar a venir a la Llar, no volen venir, no s'hi senten a gust. - I quines són les conclusions? - Veiem que els activitats clàssiques de les llars actuals: jugar a cartes i al dòmino, no han tingut una gran valoració, la gent prefereix altres coses. Les més altes, en canvi, han estat primers auxilis, història i audicions musicals. També la coral i el teatre, que ja es fa, tot i que són

un grup minoritari, ja que es reflecteix un gran interès per aquestes activitats. Però és important tenir en compte que aquesta enquesta s'ha fet en una zona molt concreta, al centre de Sant Cugat, i que els resultats no són extrapolables a altres casos. - Heu aplicat ja els resultats de l'estudi, fent noves activitats?

Trius: "Les dones estan més interessades per les activitats culturals" - Nosaltres h e m començat ja aquest any a fer unes xerrades sobre història i hem tingut més èxit del que s'esperava. Una cosa curiosa és que una gran majoria (el 70 %) són dones, veiem que estan més interessades per les activitats culturals. Potser això es deu al fet que les dones que vénen a la llar solen ser se-

nyores que han estat mestresses de casa, mentre que els homes han passat la vida treballant i creuen que ja han complert, no s'interessen. Aquí a Sant Cugat potser no es gaire evident aquesta diferència entre homes i dones però a casals de Barcelona, ho he comentat amb entitats i la diferència és molt clara. - Quines conclusions en traieu? - Tenim dues coses: que la part cultural és la que preval i que les dones són les més interessades, i que la gent que ve té una altra cultura. Això genera un problema, i és que la gent que ha respost aquesta enquesta no es troben bé a la Llar, s'hi troben desplaçats, hi ha un salt. En les dones el salt no és tan gran i hi vénen més, però els homes que ara haurien de començar a venir, no vénen. Estem buscant un terme mitjà, a veure si a través d'aquestes xerrades s'hi interessen més i vénen, però és difícil. - A què creu que és degut això? - El problema és clar, la generació que hi ha ara, avui, és una generació que ha viscut uns canvis culturals, que ha tingut una educació,

Vicenç Inus hi. i 'ta/ uu dils encarregat d'elaboraraquestestudi FOTO.X. LARROSA

encara que pot ser una educació baixa perquè al principi era una època en què l'escolaritat era deficient, hi havia gent que tenia mitjans, etc, però malgrat tot això, aquesta gent ha viscut un altre ambient des de fa uns 20 anys, tenen una altra cultura. - l a banda de canviar les activitats, quina seria la solució? - Jo crec que si els casals estiguessin gestionats des d'un àmbit més proper, potser seria més fàcil. Als casals administrats per la Generalitat, allí poc plourà, en canvi, molt curiosament, els casals que són de l'Ajuntament funcionen. Passa una cosa, els de la Generalitat s'hi envia un director, que quan veu l'apatia de la gent ja no s'hi esforça tant, està

desmottvat, en canvi, si són municipals, la persona encarregada té contacte amb la gent, hi va, hi estan més implicats. - Com veu el futur de les llars d'avis? - Home, ara mateix, jo el veig difícil. Jo calculo que amb 10 o 15 anys haurà de canviar completament, perquè els joves es tiren enrere, quedaran les llars de poblacions sobretot obreres, però en canvi, aquí a Sant Cugat, si aconseguim que els nous s'interessin i comencin a venir, llavors ho podrem conservar, però si això no passa, a la llarga no sé què passarà. I això passa també als casals, on hi van per prendre una cervesa i fer-hi una partida de cartes.

Griful Oil. S.L Servei Estació

GASOLI

CALIFACCIO

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ PER A EMPRESES I PARTICULARS - Gasolis A, B i C de primera qualitat - Ports gratuïts a partir de 400 litres - Descomptes a partir de 500 litres - Comptador volumètric homologat, exactitud en el subministrament

m

- Servei personalitzat, fins a 60 m de mànega - Grans ofertes en funció del consum - Telèfon D'URGÈNCIES 610 45 55 01

A,B i C E.S. CENTRE

EstaCÍOnS d e SerVd

al Centre de Sant Cugat (4 Cantons)

(93) 674 06 07 DISTRIBUCIÓ

DE G A S O L I S A D O M I C I L I

E.S. CAN SOLÀ a la Crtra. de Cerdanyola

(93) 589 45 55 93 5 8 9 45

55


Setmana

ELS4CAIYroi>S Divendres, 17 de març del 2000

E n q u e s t a

Està content amb les activitats que es fan a 9 la Llar d Avis de la Parròquia? L'estudi realitzat per la Uar d'Avis de la Parròquia revela que una part de la gent de prop de 65 anys ja no se sent atreta per les activitats clàssiques d'aquest centre. Tot i això, la gent de més edat, però, està molt satisfeta amb l'oferta actual i no de-

mana cap tipus de proposta nova. La gran majoria prefereixen jugar a les cartes o a la petanca, i estan contents amb activitats com ara el gimnàs o la coral. D'ahra banda, la majoria de gent el que més valora és l'ambient i la germanor de la llar.

EMILIA.NO D Í A Z

LüCÍA VALLVKRDÚ

PEDRÓ BILLÉ

JOSÉ NAVARRO

69 ANYS

8 3 ANYS

77 ANYS

75 ANYS

77 ANYS

JUBILAT

JUBILADA

JUBILAT

JUBILAT

JUBILADA

"A mi m'agrada el que es fa, trobo que estan molt bé les activitats. Sempre hi ha altres coses que es podrien fer, però la junta no mira de fer altres coses. Però està bé, es fa el que es pot".

"Jo vinc cada dia, m'assec aquí, miro totes aquestes revistes i passo l'estona. Des que visc a Sant Cugat hi vinc sempre, m'ho passo bé, m'agrada molt venir aquí".

"És clar que m'agrada, estic aquí amb els amics, estem tan units que tot està bé per nosaltres. Jo no trobo a faltar res. Venim aquí, juguem a la petanca, per a mi està molt bé".

"A mi, en general, m'agrada el que es fa. Jo crec que aquí ja hi ha tot el que m'agrada: jugar a la petanca, al dòmino, passar una estona amb els amics. Les coses que m'agraden ja les he fet".

"Jo vinc cada dia una estona, a jugar al dòmino amb els homes, que en saben molt, M'ho passo bé, però m'agradaria trobar alguna cosa cultural o manual, per canviar una mica".

PAQUT* V I L A L U 87 ANYS

M. CARMEN JOSÉ DELGADO 84 ANYS

M i o i 11 C I R E R A 89 ANYS

CONSTANT TROPEL 87 ANYS

JUBILADA

JUBILADA

JUBILADA

JUBILAT

JUBILADA

"A mi m'agrada moltíssim, jo estic molt contenta i hi vinc cada dia, matí i tarda. Parlo amb l'un, amb l'altre de moltes coses, i també faig gimnàstica, jugo a petanca i canto a la coral".

"A mi el que més m'agrada és la unió que hi ha, que ens portem molt bé, i llavors venim aquí, i hi passem la tarda. Jo crec que està molt bé, sobretot el que m'agrada són les classes de català".

"Jo ja fa 25 anys que vinc a la llar i crec que hi estem la mar de bé i molt contents, l'únic que penso es que això és una mica petit i ja no hi cabem, però aquí ens estimen molt i hi estem molt bé".

"Jo sóc fundador d'aquesta llar, vaig començar la petanca, els escacs, la coral, el gimnàs. Jo crec que aquí ja es fan prou coses, ara també fem viatges, per mi no hi falta res en especial".

"Per mi està bé, jo vinc aquí a jugar a cartes, a la brisca, al tute, tot això. Jo ja estic contenta, crec que el que es fa ja està bé i que no hi ha res que hi falti. A mi m'agrada molt venir".

Distribució a totes les llars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat Dades d'interès i la millor cartografia

M W I M \Ri 89 ANYS

Bio

M. ÀNGELS JOVÉ

Amb La Guia de Sant Cugat hi sortirem tots guanyant

Ü$*f<JK* R E S E R V I EL SEU ESPAI

93 674 86 61


eling

Ha arribat el bon temps i, amb ell, les ganes d'aprofitar els caps de setmana. És un dels millors moments de l'any per penjar-se una motxilla a l'esquena i llançar-se a gaudir del sol, la natura i les caminades i passejades. I per conèixer alguns paratges inèdits del nostre voltant».

Helena M u l l o r i Font

El m i r a d o r m é s de C a t a l u n y a

espectacular

A i x ò d i u e n del c i m d e la M a r e de D é u del M o n t , u n a p e n y a vertical q u e s'aixeca 1.115 m e t r e s s o b r e la vall del riu F l u v i à , s i t u a d a en un lloc estratègic, q u e d o m i n a diverses c o m a r q u e s i des de la q u a l es p o t v e u r e un p a i s a t g e e s p e c t a c u l a r . Des d e l P u i g m a l fins a la m u n t a n y a d e Sant Pere de Rodes, el golf de Roses i la costa retallada de Begur, a les ciutats de Figueres, G i r o n a

Vista del monestir de Sant Pere de Rodes

i Banyoles i, a l'oest, el Puigsacalm i Cabrera.

de Flaçà d e la línia B a r c e l o n a P o r t b o u de la RENFE. I t a m b é a m b la línia d ' a u t o b u s o s SARFA, q u e té u n a p a r a d a a Flaçà i u n a a l t r a a la C - 2 5 5 , a uns 2 k m de P ú b o l .

E n t o r n : La situació estratègica del c i m permet q u e la seva visita es p u g u i c o m p a g i n a r a m b altres excursions c o m , per e x e m p l e , a l'estany de Banyoles, a Besalú o al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.

El c a s t e l l q u e D a l í v a a Oo,

f$f#

crfMV

L'Horta de Sant Joan i Picasso f • , , Míim

regalar

éè

S i t u a d a en u n a c o m a r c a d e s c o n e g u d a per la g r a n m a j o r i a de c a t a l a n s , l ' H o r t a d e Sant J o a n és, en canvi, una població f a m o s a perquè

El castell m e d i e v a l de Púbol va ser, d u r a n t els anys s e t a n t a , la residència d e l'esposa del p i n t o r i, a p r i n c i p i dels anys v u i t a n t a , la seva p r ò p i a . Des de 1 9 9 6 és la C a s a M u s e u Castell G a l a - D a l í . A l ' i n t e r i o r es p o d e n veure les pintures i els d i b u i x o s q u e D a l í va r e g a l a r a G a l a per e x p o s a r a l c a s t e l l , a més de les escultures d ' e l e f a n t s q u e d e c o r e n el j a r d í , una c o l · l e c c i ó d e vestits d ' a l t a costura de G a l a , i el m o b i l i a r i i els n o m b r o s o s objectes a m b q u è v a n d e c o r a r el castell.

Les roques de St. Benet, Un floc privilegiat per escalar

Picasso h i i n i c i à l a seva e t a p a cubista ( 1 9 0 9 ) . Té un centre d e d i c a t al p i n t o r , a m b d o c u m e n t a c i ó i r e p r o d u c c i o n s seves, i un antic convent franciscà d ' è p o c a r e n a i xentista, el convent de Sant Salvador d ' H o r t a , als a f o r e s . El seu e n t o r n n a t u r a l , a més, situat al costat dels Ports de Beseit, és un lloc privilegiat per f e r - h i excursions. És espec i a l m e n t espectacular q u a n els ametllers estan florits, a partir del febrer.

Situat a 2 0 q u i l ò m e t r e s de G i r o n a , a Púbol s'hi a n i b a a través de les carreteres C - 2 5 5 i C - 2 5 2 i, a m b tren, des de l'estació

S'hi p o t a r r i b a r des de la c a p i t a l de l a Terra A l t a , G a n d e s a , per la N - 2 3 0 i les

Monestir de Sant Salvador, a l'Horta de St. Joan

VINE A GAUDIR D'UNA NOVA BÒVEDA LIGHT A BARCELONA AMB DIXI-i

>JXOC

NOIES 300

ptes.

(presentant aquest anunci)

-

-:

~

Vàlid divendres tarda (majors de 14 anys) SENSE ALCOHOL NI TABAC Av. Paral·lel, 37 Barcelona O

Metro:

E

dissabte i diumenge tarda (majors de 14 anys) T T d e 18:00h a 21:30h

NOIES ENTRADA LLIURE NOIS SOOptes.

Paral·lel (L-2 i L-3) Drassanes (L-3)

Bus: 18-26-36-38-57-64-91 Organitzem festes per a escoles, i n f o r m a c i ó : t e l . 93 412 2 $ 15 RP Cristina o Ramon Imprescindible DNI. Entrada limitada a l'aforament del local. L'empresa es reserva el dret d'anul·lar aquesta invitació

PROMOC I ONA ELS TEUS VIATGES!!

LA MEGA SAMARRETA 1 U U PIES. I T E N M I QUALITATS

[Sudadercs]

$

Gorrc* J / J ^ J I

Muntaner, 15 93 453 07 45

$

&

&


EIS 4 CANTONS

Política Divendres, / 7 de març del '000

7

La casa de la vila Joan Balada. Regidor d'IC-V

'Ara a l'Ajuntament es miren els projectes urbanístics amb lupa" JOAN SORIANO

Joan Balada Cancero és regidor d'Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) des de 1995 i mestre de primària a l'escola La Floresta des de fa 20 anys. Participa en les comissions informatives de Ciutat Sostenible i Medi Ambient, de Benestar Social, de Comerç i també representa el seu partit en les comissions de descentralització i de la Torre N e gra. - Com Godàs, vostè tampoc es p r e s e n t a r à a les p r o p e r e s eleccions municipals? - Nosaltres som partidaris de la renovació, que entri gent amb propostes noves. De tota manera, de vegades aquesta opció és difícil per a les formacions polítiques petites La meva i n t e n c i ó és q u e també es renovi la candidatura, però tampoc estic tant malament a l'Ajuntament per no continuar si fos necessari. - Acaben de celebrar-se les eleccions generals, creu que IC-V ha fet un bon paper? - H e m aturat el cop una vegada més. La importància dels resultats obtinguts per IC-V no està en el nombre de vots -cal ser realistes- sinó en el fet que hem demostrat per tercera vegada consecutiva que l'opció renovada de la tradició comunista del PSIIC ha vençut electoralment una concepció més clàssica, representada per EUiA. - Després dels resultats, hi haurà aproximacions entre les dues forces? - Sempre hem tingut converses en l'àmbit local, entre altres coses perquè no va ser una escissió massa agra. La relació política, però, s'ha anat refredant a m b el t e m p s . N o obstant, jo tinc les meves idees sobre la recomposició de les esquerres, un tema que ara ja afecta fins i tot els socialistes. Nosaltres creiem que encara tenim espai per créixer. La qüestió és que no es tracta d'un espai neocomunista sinó ecosocialista, de radicalitat de-

Balada afirma que ah mandats d'Aymerich va faltar-hi planificació FOTO: X.W'l IARROSA mocràtica. Creiem que el projecte que tenim és vàlid i que hem d'aprofundir en el nostre espai. D e p e n e n t de com evolucionin altres formacions podríem iniciar un procés de recomposició però sense lectures a l'antiga ni amb criteris electorals. - La situació política a l'Ajuntament també pot variar? - C r e c que hem viscut bastants mesos pendents de la política que no era estrictament municipal com per ara poder sostreure'ns-en. Bàsicament l'equip de govern té dues opcions de governabilitat. Una és amb el PP i l'altra és la que li ha ofert la resta de l'oposició: un govern a quatre (CiU, PSC, IC-V i ERC) sota el criteri del compromís de ciutat. - Creu factible aquest pacte quadri partit? - Malgrat q u e el pacte a m b qualsevol formació ja proporcionaria a R e c o d e r l ' e s t a b i l i t a t a r i t m è t i c a al p l e , n o s a l t r e s creiem que aquesta opció és ideal. Després d'uns quants mesos d'acció de govern, la situació de Sant Cugat continua sent la mateixa que hi havia abans de les eleccions locals. Crec que la mala còpia que els ajuntaments fan dels grups parlamentaris, amb la

idea d'un equip de govern i una oposició enfrontats permanentment no s'avé amb les possibilitats que tenen els membres d'un consistori, que treballen per una ciutat. Hi ha entre ells més punts d'acord que de desunió. Ho re-

Balada. «ifiíliiifraent üSacu** que m> la trobaran a l*eBti^vi^i«evidentinent,,« la paraal* «fae mm repeteix; Jotts Balada (Bafcelona, 19M), us pelítie de contra». tm.L·trétem^mMctitFte és, «OMS ei Mtt «fltttpany de grají fflBtsiei^aï» Francesc - &*&», aa imlàiol'iilealkine pr&c&Ct, OÍMerv«dbr i sagaç, el perd» çarad«x«lmem, la seva mateix* capacitat anatíti«j»» «mpaç de |w»»r en evideneía «fe «erçtàèral» pdKtfesdPa»»iaa«íi!^ta»ige!azffia qoepodkiapfiwnrí^h^tída. a ¥<>kmmàmtpep.0m. Com « boa Vsem*t:1*mJFm dóna xee g^«wi!«iit%l^)e»0e» w» w^^et^f^ksttidm» adarM«res^e«|i«vd«nen im»i«gma«bí««M;«ptes ié% éem «aviat çrofondes i agudes. A m!*, la seva ment va Mkfe ttògtàm <pe les seve» c«rét#VG&í»tf:&.

flectei.x el fet que el 90% dels acords d'un ajuntament s'aproven amb cl suport majoritari de tots els grups. - S'ha produït un canvi d'actitud en CiU? - Hi ha una sensibilitat diferent. Crec que arran dels resultats de les municipals, en què la major part de la ciutadania va votar a formacions polítiques crítiques amb el model que s'havia portat, han vist que no es podia continuar com s'anava. Era un model desequilibrat, que es va oblidar tant dels districtes com del centre. - Quines proves té d'aquest canvi? - A l'àrea d'Urbanisme s'està vivint una paralització positiva. El nou e q u i p s'ha trobat a m b projectes anteriors i a m b una manera de fer que no els acaba d'agradar. Hi ha hagut un canvi en la manera de treballar, molt més seriosa. Ara els projectes es miren amb lupa i no es tiren endavant tan alegrement com s'havia fet en altres èpoques. - Hi pot haver influït també la situació econòmica? - És veritat q u e l'altre gran tema són les finances municipals. I atès com s'han plantejat les solucions, el finançament municipal passa per l'aprovació

de plans parcials. I la pregunta en aquest t e m a és clara: Q u è passarà quan el terreny s'acabi? - Com a docent, què opina del projecte de ciutat educadora? - Crec que hi ha una confusió d ' e n t r a d a . Encara q u e a Sant Cugat el dirigeix el consell municipal d'Ensenyament, crec que aquesta àrea és només un dels motors del programa. El que seria necessari és que el dirigís un nucli transversal que representés diferents aspectes de la ciutat. L'objectiu final del projecte és crear ciutadans crítics i participatius que siguin capaços, a la vegada, de modificar la ciutat. El tema de la participació ciutadana és cabdal per aquest programa, que s'ha de plasmar en un nou model de convivència i en l'aplicació de nous valors. Els joves, per exemple, no acaben de sentir-se a gust amb el model actual. Cerquen una participació més activa que la de limitar-se a anar a votar cada quatre anys. - L'estructura administrativa de Sant Cugat pot facilitar-ne la implantació? - Sant Cugat és una ciutat de 58.000 habitants, on es troben diferents tipus de descentralització administrativa i on es pot donar una participació important de la ciutadania en molts aspectes. Tenim l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, els consells de districte de la Floresta i les Planes i el centre urbà, l'única zona on els veïns no tenen un canal de participació sistematitzat. Però tot això només és un aspecte de la qüestió. En alguns llocs ja s'estan experimentant nous models de participació, com a Rubí en el tema dels pressupostos municipals. - Com es poden controlar els resultats d'aquest programa? - Encara que, de moment, és poc participatiu perquè serà l'equip de govern en solitari qui el presenti, el projecte educatiu té els seus propis processos i metodologia. En primer lloc, però, s'ha de fer una diagnosi de la situació actual en diferents temes. Posteriorment es dissenyen uns plans específics d'actuació. En aquest procés cal establir què volem modificar i què volem potenciar. La comparació amb la diagnosi inicial e n s donarà la pauta de si ho fem bé o no.


"Recomano que es visiti la plana de Vic i el seu entorn. Són fantàstics."

carreteres locals T-334 i T-330, i amb autobús des de Tortosa.

Toloriu

la

p

VAU" Urgell

La llegenda diu que un jove cavaller, de nom Joan G r a u , fill del baró de Toloriu, va decidir embarcar-se en l'expedició del c a p i t à H e r n ó n Cortés q u e va conquerir Mèxic. Q u a n va tornar a la península ibèrica li van encarregar que

canvi de vida i de clima i va caure m a l a l t a , fins que va morir l'any 1 5 3 7 . Va ser enterrada a l'altar major de l'església de Sant Jaume de T o l o r i u . L ' e n t o r n : Entre Toloriu, Aristot, Castellnou de Calcolze, Banys de Sant Vicenç, Bar, Pont de Bar, els Arenys i Ardaix sumen uns 160 habitants. Són pobles encimbellats per damunt dels 1.200 metres i ofereixen unes fantàstiques vistes panoràmiques i racons irrepetibles. També són molt antics i conserven encara testimonis i vestigis del seu passat brillant. S'hi poden fer excursions a les coves de les Encantades i de la Gavarra, caminar pel Parc Natural del Cadí-Moixeró, Querforadat, o anar a berenar a la font de la Margosa.

9

A Catafunya hi ha llocs fantàstics per vetllés per la filla de l'emperador asteca Moctezuma II, apedregat pel seu poble per haver-se venut a l'invasor, i se'n va e n a m o r a r . La parella va viure en una casa propera al Q u e r f o r a d a t i les cròniques expliquen que l'exòtica princesa no es va saber a d a p t a r m a i al

Jafre de matinada, després d'una nit de copes i ballaruga. La millor manera d'arribar-hi és des de la carretera GI-634 que va de Girona a l'Estartit, agafant a mà esquerra un caminet just abans d'arribar a Jafre que està marcat per uns senyals vermells pintats als arbres. Una manera més fàcil de trobar-ho, però, és a través d'un camí asfaltat que comença al poble de Jafre.

Terra

Emp&rtlè

Més de cent dòlmens i menhirs c o n firmen que la serra de l'Albera va ser l'entrada de les diferents civilitzacions que van arribar a la península ibèrica

"&mxm%mpomS

Enmig d'un bosc de pins, en un descampat a prop del poble de Jafre, hi ha una font d'aigües termals d'efectes terapèutics i propietats curatives per als tractaments dels dolors a les articulacions i els ossos. Després de fer una bona c a m i n a d a , és un plaer submergir-se en les aigües sulfuroses - q u e desprenen una olor intensa de sofre- i de temperatures altes. Molta gent jove de la comarca visita

de dol

Odmwi

AfAibrahihamétdaMRto^lmamiftiatl^» procedents d'Europa. La que es coneix com a terra de dòlmens és una de les c o n c e n t r a c i o n s m e g a l í t i q u e s més importants de la Mediterrània. I un lloc fantàstic per recórrer en una sèrie d'excursions irrepetibles. N'hi per a tots els gustos: des del dolmen més accessible - e l de la Cabana A r q u e t a - al dolmen del barranc, al qual s'arriba després d'una fantàstica excursió en què es troba fins i tot una via romana moltantiga. A la serra de l'Albera s'hi pot arribar per la C-252 (des de l'A-7 i la N-ll) en direcció Peralada o Garriguella. També es pot agafar un autobús de línia fins a Espolla o des de Figueres.

Som representants de: EDICIONS

SELECTES

LLIBRES PARCIR Guimerà, 74 - 08240 Manresa Tel. 93 873 38 82 -Fax 93 877 09 58

Adreça Internet: httpjlwww.parcir.com parcir@parcir.com

WESTERN UNION

MONEY TRANSFER

TARIFES

USIT

Per a joves i estudiants A totes les ciutats del m ó n Cursos

d'anglès

IRLANDA - ANGLATEIIA - ISA I BAR

c/ Aribau, 127 08036 ben - Tel. 93 419 32 11 www. icnetpoint.com/noumon

VIATGES i 0 $

^

s

•gat

i***ÍRWM·i^*»7«|M*,a»*·*i'

e i I M m p r b t h f e a f f t * * ' -TÈCNIC SUPERIOR EN RESTAURAOÍ &ttJïÉ&$£ffSSS

*

Accteír|I(CajLeiae^dc»»^in*«*flí«ae( -

GRADUAT SUPERIOR EN GESTIÓ DE L'OCI I EL TURISME í de 2B 0de de fa Universitat

PROGRAMES DE MASTERIPOSTGRAU

4*

-MASTER EN TURISME URBÀ imraCWOUJSffiSOElA WRMiBiKJAPUCAaS AL TURISME D'EMPRESES unmtjmmB(XÍÓ HOTELS© Titula* l»Me!<ií»í» pe ta UniwtsiW * feiwtom

VESPA

8ALART

VESPA

BARCELÓ'

1ENTATGE, **<*"«

AÏ Isabel la Catòlica. 4 • l'Hospitalet tt llobrugsi Feleitu Sj 33/ 26 ÍO • «ra maptel nv.espabai.üt

Meloa 83 \ 19 2fi 11 • wn inaptel c^.cspatiaicelotis

Concessionari: Piaggio, Gilera Ape -Porter-Ligier

Concessionari: Piaggio, Gilera Ape -Porter-Ugier

080358; Ttl 934 F» 93 4286777


8

PoKüca

ELS/C4NTON3 Divendres. 11de marc del 2000

E l e c c i o n s

Recodcr i Carbó amb militants de CDC la nit electoral F: F..F.

Berta Rodríguez i família celebren la victòria del PP /•'. EDUARD FARINYF.S

LM baixada del PSC no va impedir destapar les ampolles dt /az a !• FDI 'ARD l· \R/X)'FS

Paraira i Recasens amb la militància d'VDC F: X.I..

CiU es manté com a primera força política a Sant Cugat El PSC perd prop del 7% i el PP puja quasi 4 punts F.MILl BKL1.A - Sant Cugat • Per a les seccions locals de Convergència i Unió (CiU), el Partit dels Socialistes (PSC) i el Partit Popular (PP), les eleccions generals celebrades diumenge han estat satisfactòries. En primer lloc, des d e Convergència Democràtica (CDC), el seu president, Ramon Bonastre, ha explicat que estan "plen a m e n t satisfets p e r q u è h e m mantingut els resultats" dels passats comicis, aconseguint l'objectiu que s'havia marcat la coalició nacionalista a nivell local: continuar sent la primera força de Sant (lugat, amb el S\Z% dels vots. Igualment, no s'ha volgut aventurar sobre el retrocés que han patit les esquerres, i ha assegurat que "cal estudiar si s'ha produït un transvasament d e vots del PSC al PP, cosa que no entendria". Per la seva banda, el seu soci de govern d'Unió Democràtica

(UDC), Joan Recasens, ha coincidit a valorar molt positivament el resultat obtingut a la ciutat, tot i haver perdut gairebé dos punts i mig, i ha recordat que s'ha superat la fita a què havien arribat a les eleccions municipals. Recasens ha apuntat que la composició de l'arc parlamentari al Congrés dels diputats a Madrid no té

cap repercussió amb la política local, mentre lamentava el "fracàs estrepitós" del PSOE a Madrid. "Hem millorat les perspectives que ens deien alguns", ha assenyalat el president d'Unió. D'altra banda, des del PSC a Sant Cugat, Maria Sansa ha destacat el fet de mantenir-se com a segona força a Sant Cugat, amb

un 25,8% dels sufragis, i ha atribuït la davallada del PSC a l'augment de l'abstenció. La presidenta del PSC a Sant Cugat ha reconegut que el discurs del seu partit "no ha estat el que volíem", i això ha fet que no aconseguissin mobilitzar l'electorat. La reacció dels populars a l'augment de més de 4 punts respecte als comicis anteriors -arribant al 23% dels santeugatencs que van exercir diumenge el dret a vot— no es va fer esperar: "Estem molt satisfets, hem fet una campanya tranquil·la i les coses ben fetes", assegurava Francesc Llatjós, president del PP santeugatenc. Llatjós va afegir a continuació

que el seu partit està "disposat a dialogar amb tothom" i va aprofitar per adreçar unes paraules d'elogi a la portaveu municipal del seu partit, Berta Rodríguez, que a partir d'ara serà diputada a Madrid. "És una dona amb empenta i treballadora. Sant Cugat tindrà un pont obert amb Madrid", deia Llatjós. Rodríguez, que anava com a número tres a les llistes per Barcelona, s'ha mostrat molt il·lusionada a m b el seu nou càrrec i, després d'agrair el suport als seus votants, ha manifestat que el fet de tenir un escó al Parlament "és una oportunitat per la comarca del Vallès i especialment per a Sant Cugat".

EUccwns generah 2000 EUiA 1,83% . A ÏÏ?ES 3,35% IC-V 0,52%ERC 7 , 4 8 % ^ ^ ü ^ ^ M j > p 23,50%

ALTRES 10,32% EUiA 5,50°/ IC-V 0,52°/ ERC 0,84% CIU 4,20%

PSOE 34,08%^

W^>? 44,54%

Insultats gkbah

CIU 3 3 2 8 %

'

PSOE 25,86%


• sense

complexos

Hi ha qui té una tendència més forta que els altres a mirar-se constantment el melic i pensar que és el centre del món; hi ha persones que van a la seva i que no els importa el que els passi als altres o el que sentin. Són els egoistes i els egocèntrics, una raça que mai ha estat en perill d'extinció i que es manifesta amb més o menys força segons cada Individu. N'ets tu, un cas extrem? Te n'adones? Quantes vegades t'han dit egoista sense que es refereixin a un anunci de colònia? Una mica se n'ha de ser, però tant... £ Al teu millor amic/iga l'acaba de deixar el/la xicot/a a/ b/ c/ d/ £

"No acostumo a riure-me'n dels altres, sí, en canvi, de mi mateix."

Jo ja ho sabia, que acabaria així. Ja era hora. així podrà estar més per mi. Vaig corrents a veure com es troba. Tot el que comença, s'acaba. Quan tens un problema...

a/ Convenço tothom que és EL PROBLEMA (que deixin de fer i de pensar si no és en això que em passa). b/ L'explico així que en tinc l'oportunitat, a qui sigui i siguin quines siguin les circumstàncies. c/ Miro de resoldre'l amb la professora de mates. d/ Jo és que sóc de lletres. Q Llegeixes un llibre o veus una pellícula i el primer que comentes és... a/ Si aquest ho pot fer, jo també. b/ No està malament però jo hauria canviat un pila de coses i hauria quedat millor.

c/ Aquest personatge sóc jo!! d/ M'ha agradat molt. i a tu? £

Et donen un premí i...

a/ Dones les gràcies als que te l'han donat però t'oblides d'esmentar els qui et suporten cada dia. b/ Agraeixes a la teva mare el fet d'haver-te dut al món perquè sense ella no hauries rebut res. Ni tan sols el parell de bufetades que a vegades tant et mereixes. c/ Dius que no l'hauries aconseguit si no fos pel suport dels teus amics, la teva família, la teva pareila, els teus gats, les formigues de lacuinai les mosques de l'estiu,entred'altres. d/ Parles de l'esforç que ha representat per a tu aconseguir-lo i no dones les gràcies a ningú perquè saps que el mèrit és només teu.

QP Et demanen un favor personal (no et demanen peles) i tu... a/ Diusquesísensepensar-t'hoi sense que el qui t'ho demana sigui molt amic molt amic. b/ Vols saber, primer de tot, de quina mena de favor et parlen. c/ Contestes que si li sembla que se t'ha fet cara de fer favors de sobte. d/ No dius que no però hi poses alguna petita condició, demanes alguna cosa a canvi.

0 En una conversa consideres que el més Important és... a/ El que jo dic i la manera com influeix en els altres. b/ Que em deixin parlar. c/ Que, quan jo parlo, se m'escolti. d/ Les opinions dels altres.

a/ Les coses passen perquè un se les busca. b/ El món té problemes? Doncs que els solucioni! Què es pensa, que la resta no en tenim, o què? c/ Em preocupen però sé que jo hi puc fer ben poca cosa. d/ Necessiten una solució. Jo hi col·laboro indirectament (no a causar problemes, s'entén sinó a mirar de solucionar-los o d'ajudar).

Bprairama:

lla Mm Utilitat: Cap. Ni serveix per aprendre trucs de bricolatge. Sentiment que provoca: Vergonya aliena. Sentiment que se'n desprèn: La sensibilitat és un terme massa elegant com perquè es pugui emanar d'aquesta sèrie.

Utilitat: Si et toca...

Sentiment que se'ndesprèn: Ser cec és molt trist però per veure segons què...

Avantatge: Sempre et queda el zaping.

Reflex: Que la publicitat és enganyosa. Tant macos que són els anuncis de l'ONCE i en canvi això, ja em diràs t u . . .

Conclusió: Es pot arribar a saber a l'estranger l'audiència que assoleix i el tempsque fa que dura. Això suposa una imatge terrible de cara a l'exterior. Si sortiu fora i pensen que sou espanyols, aclariu, sobretot, que no veieu la televisió. Ni tan sols les notícies i els documentals. Per si de cas.

Avantatge: L'emeten just abans de Manos a la Obra. O sigui que aquell vespre queda tot un temps preciós per afer altres coses o gaudir de Felicity i Ally McBeal, que són molt més interessants.

Reflex: L'fsparia profunda va bé. Massa bé.

La pr·sentMf·ra:

jma Sareía Ifcregói Sentiment que provoca: No n'hi ha prou amb dir el número?

Conclusió: Els diners no fan la felicitat televisiva.

Resultats: De 21 a 28 punts: L'ego no només et surt per les orelles sinó que tots els porus de la teva pell estan convençuts que ets la persona més genial de l'univers. Ja se sap que cada persona és una en si mateixa i que ha de tenir les coses clares i una personalitat definida, però d'això a negar qualsevol possibilitat de canvi o... Moltes vegades l'egoisme acaba derivant en un estat de solitud gens agradable així que, ni que sigui una mica i a poc a poc, comença a integrar-te en el món dels humans més persones i de segur que trobes individus que tenen alguna cosa per ensenyar-te, ni que sigui el seu melic. Ja ho diu aquella famosa frase: "ensenya'm el melic i veuré més coses que la possibilitat de fer-se un piercing". Qui ho va dir és el de menys. De 14 a 21 punts: No és un cas tan flagrant com el de dalt però tampoc no estaria de més fer una cura d'humilitat. Ja ho intentes, no et pensis que no ens n'adonem, però ho intentes poc i no et serveix allò de "qui fa el que pot no està obligat a més" perquè tu ets capaç de fer uns quants passos endavant. Mentre t'estimes, vés pensant que existeix la possibilitat que estimis algú altre (no comptis la família). I recorda que si et mires tant, t'acabaràs avorrint i l'avorriment només ens el podem permetre en moments puntuals.

0 Els conflictes socials i els problemes globals del món...

la sèrie:

- ;;:>"i- l b - 2 a - 3 c - 4 d - 5 a - 6 b - 7 c 3 punts: la- 2b- 3b-4a- 5b- 6a -7b 2 punts: ld-2c - 3a - 4b-5c - 6d-7d I punt: l·c-2d-3d-4c-5d-6c-7a Suma els punts que corresponguin a cada resposta i, al final, fes-ne la suma total.

Utilitat: Molta per als cirurgians estètics i les revistes del cor i nul·la per a la resta de la humanitat. Sentiment que provoca: Que el tòpic que "moltes dones guapes són ximples" s'amplia amb el "i lletges també". Sentiment que se'n desprèn: Impossibilitat absoluta de desprendre cap sentiment que no sigui negatiu. Reflex: De com parlant (cridant) tan malament i tenint tan poca gràcia es pot arribar a triomfar (quan triomfar vol dir guanyar pasta) a la vida fent de presentadora i de portada de revista del cor. Avantatge: Només quan va davant si és que te la trobes pel carrer. Conclusió: És trist però aquest tipus de facultats no són només atribuïbles a aquesta meravella de la creació. La llista és massa llarga. Serveixi, però, com a exemple.

De 9 a 14 punts: Tens gairebé la mida justa. No ets ni massa ni poc. De tota manera, no et facis il·lusions, l'equilibri depèn de més coses. Què et pensaves? Que per no ser massa egoista ja ho tenies tot fet? Doncs no. I que consti que no és per desanimar, encara que si et desanimes una mica, mira de fer més punts en aquest test i de segur que et trobaràs millor. Però, per una vegada, aquí, qui menys té més guanya perquè, encara que els egoistes gairebé sempre acabin sortint-se amb la seva, els que no ho sou tant sou els encarregats d'aportar aquell color verd que és l'esperança de la humanitat. I no és bonic, això? No és molt millor que haver de fer-se d'una secta? No en tinguis cap dubte i continua així. O aixa, que a vegades també és un què. > í i'nys de 9 punts: Una mica més no et faria mal però està bé que mantinguis aquesta actitud. La humilitat és una virtut escassa i els que la posseeixen són persones agraciades. És difícil avui en dia mantenir una postura quan tot són competències i esgarrapades. De tota manera no defalleixis. encara que et sembli que has de canviar, anar a contracorrent té els seus avantatges. Has de valorar el potencial humà del que gaudeixes. Si no fas el que el cor et dicta ho passaràs malament. I a tu el cor no et dicta punts i a part. Et fa seguir per comes i frases relatives. Tot ho és, de relatiu. Tu ja ho saps. Són els altres que encara ho han de veure.


, ,

* IPP«WW

TELEMATICA LA SALLE VINCLE D'ENLLAÇ ENTRE LA INFORMÀTICA I LES TELECOMUNICACIONS I VEHICLE DE GL03ALITZACIÓ DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

ENGINYERIA LA SALLE

Sessió Informativa i visita a les instal·lacions: Dimarts 2 8 de març, 18h.

INSCRIPCIONS 2 0 0 0 - 2 0 0 1 I SESSIONS INFORMATIVES: Lloc:

TELECOMUNICACIONS I ELECTRÒNICA

Enginyeria i Arquitectura la Salle Passeig de la Bonanova, 8.

Enginyeries Tècniques: TELEMATICA - SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS

0 8 0 2 2 Barceona.

IMATGE I SO - SISTEMES ELECTRÒNICS

*)

Enginyeries Superiors: ELECTRÒNICA - TELECOMUNICACIÓ

Telf. 932 902 432 ) info@salleURL.edu http://v/ww. salleURL.edu

INFORMÀTICA

AFRONTA EL REPTE DE FUTUR AMB

Enginyeria Tècnica: INFORMÀTICA DE SISTEMES Enginyeria Superior: INFORMÀTICA

LA SALLE

MULTIMEDIA Enginyeria Tècnica i Superior: MULTIMEDIA

ARQUITECTURA LA SALLE

Sessió Informativa i visita a les instal·lacions: Dijous 30 de març, 18h.

LA SALLE

ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA SUPERIOR

Universitat Ramon Llull

Vuit de cada deu diplomats ja han millorat a la seva feina.

CURSOS CEAC EMPRESARIALS • Anàlisi de Balanços • Atenció al Client • Auxiliar Administratiu • Conten; Exterior • Comptabilitat • Comptabilitat Analítica i Pressupostària • Conseller de Seguretat Direcció Financera i Comptable • Director de Vendes • Estratègies Comercials -Gestió d'Aparadors • Gestió òe l'Establiment Detallista . Gestió de TEuro • Gestió de la PIME -Gestió de la Qualitat i Normes 150 -Gest» Immobiliària • Gestió Meafembiental -Habilitats Directives •Màiqueb'ng -Màrqueting Telefònic •Relacionslaborals 'Tècniques de Negociació -Tècnic en prevenció de Riscos Laborals -Tributació i Assessoria Fiscal -Venedor Professional IDIOMES-Anglès -Alemany -Francès WreRMATCA-Introducció atouiformàtica - Màster en Ofimàtica • Windows95-Windows98

CULTURAIS -Accésala Universitat pera Majors de 25 anys -Decoració i Interiorisme - Dibuix i Pintura • Fotografia • Graduat Escolar •

Informa-te'n sense cap compromís

-ajfr Tel. 902 10 20 30

Guitarra • jardineria > Psicologia • Puericultura i Educació Infantil

l'oÍMds •.;«- -etpl aquests pr<süi^ 'oHi·.ido's fluorescents.

l^f*

HOTELEWA-Cambrer Professional -CuinerProfessional -Gestió de Restaurants -Gestió Hotelera • Turisme Rural TÈCNICS • Delineació en Construcció (amb programes AutoCAD i AutoARQ) • Electrònica Digital • Electrònica i Electricitat de lAutomòbil

Curw/sdd/iquaL'siruUrebreirffcfrTuoó

• HedròniraiMicroetectrònica - Fontaneria i Electricitat -Instal·lador

«oiriCognoms

dBntenes -Instal·lador Electricista -Mec*rica de lAutomòbil -Mecànic

pTOvirtcw

de Motos - O U de paleta •'Tècnic Electricista -TècnkóelaConstnxció

A més, si ara te'n matricules et regalarem la connexió gratuïta a Internet.

BELLESA. MODA 15ALUT • Tall i Confecció • Disseny de Modes • Esteücista -Massatge •Perruqueria

jà~i.u~*~...~j.— . - J .

_

Fax 932 655 733 www.ceac.com

ww

Emplena aquesta sol·lkitut amb tes teves dades en majúscules i envía-ta a CEAC, c/Aragó, 472.08013 Barcelona. .... . . . _ _ TeU . . _

_

Mrtfa

.__

TtL2

_

_

Nüm. D. Mji<em«ni

^

Pis

fcrt»

t-mdl

. CP.

,

Prafcuic

^.T,..-a—t—imftrrifiriHiirinnnii<niTi>ii*iiHKin nutitmwtmúi * mim nr m\mmmr n p*in*ninfh*afc>Mwdi .

in»w«m«if«B»t«»».M.1U~.-.^J——.

l - . n i r n u , E - ^ ^ . J . I - . — *-

.«hnf«.,^,..»^„*..frnTi>finn.:T.,rwKf-t^-

i.

r, . - ^

i

t. , — •

.-» «•»•• — ^ . . ^ . , . , ^

a.^._i

,„ ,^

—__.ij.__ -,- i.- ^

•_.•.__..•-,_,_.•••

n -"nfn

r

__

.

| mit lnhi. ||pi^nni m [

J3V001 I

^

|

..

L

„_.

, ^

_ _

1

B

K I O M M M l H pel Certificat de


Política

HJS /C4IVIÜNS Divendres, 17 de març del 3000

E l e c c i o n s

Militants d'H -1 npassant els resultats la mt e/et total l-OTO hl)l '.\RD FARIXYh.S

h l'i\ va passar la nitelectoral' a l'Ateneu FOTO- F. F

ERC augmenta gairebé 2 punts, mentre que IC-V els perd E UiA no aconsegueix el 2% dels sufragis tuació del govern municipal". Amb aquestes paraules el també portaveu municipal ha retat l'equip de gevern perquè es posicioni ara que han passat les eleccions generals. E R C demana a l'equip de govern municipal que decideixi si vol aliar-se amb el PP o, tal com E R C va apuntar a la campanya per a les municipals, es posi d'acord amb les forces polítiques de l'esquerra. Una opció que donaria "més estabilitat", segons el president local. Pomar s'ha queixat perquè la política local pugui estar condicionada per la general. Si CiU tenia l'excusa de les eleccions, ara ja no la té", ha dit Pomar, que hi ha sumat el fet que encara no es-

EMILI BELLA -SaatCugat-

Un dels protagonistes de la jornada electoral a Sant Cugat va ser Esquerra Republicana, que ha experimentat un creixement que l'ha fet arribar al 7,4% dels vots. El president local del partit, Eduard Pomar, ha fet una valoració molt bona dels resultats, ja que partien del 4,7% de les passades eleccions. Els partit republicà ha notat un augment força elevat del nombre de votants, fet que el "consolida com a força política a Sant Cugat", ha afirmat Pomar. "CiU no pot allargar més la si-

tan aprovats els pressupostos municipals, que provoca "un govern amb precarietat que no és bo". Per la seva banda, el nou president de la secció local d'Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), X a v i e r Boix, ha v o l g u t relativitzar l'augment de vots del PP, i ha avisat que ara "tindrà una posició de força que voldrà utilitzar" a Sant Cugat per ser decisiu. L'ecosocialista ha manifestat la voluntat que el govern municipal retrobi l'estabilitat. També ha atribuït la p è r d u a de vots d'IC-V a la divisió que viuen actualment les esquerres. Des de la divisió local d ' E s -

Pornar amb militants d'F.RC al local del partit F: E.F. querra Unida i Alternativa (EUiA) pensen que Sant Cugat és una ciutat "elitista" i "de dretes", i que això s'ha traduït a les urnes. Segons el seu coordinador, José Fernando Mota, prevalen els valors dretans com "l'individualisme, el neoliberalisme, el poder

dels diners i el triomf personal", en detriment de la política social: "La solidaritat no és la prioritat de la dreta", ha negat Mota. Tot plegat, hauria fet que EUiA no assolís el 2% dels votants santcugatencs en les eleccions al Congrés dels Diputats i a la Cambra Alta.

Evolució de totes les generals a Sant Cugat % 45

ïí

•>

tf* v* ^* "xi I* **

*"Si * Ï ! ïi ; .

-.*

40 35 30 25 20 15 10 5

IC-V

0 1977 1979

1982 1986 1989

1993 1996 2000

Any


PoKtica

10

ELSTÍ CArYTONS Divendres, 17 de març del 2000

La jornada electoral va transcórrer amb normalitat

Totes les xifres de les generals del 2000 per districtes 0/

CiU

1 i 2 j 3 S.C.centre S.C. centre! Valldoreix

31.32

36.83 l 38.22

E. B. - Sant Cugat -

29.77

I 27.06

21.76 I 27.06

ERC

7.41

7.30

IC-V

4.64

4.15

EUiA

1.85

1.34

Electors 20.175

12.390

4.472

Votants 13.379 70.57 I 66.93

líimnui

2.850 I 4.147

846

1.649

2.890

414

57.86

69.69

48.94

31

63

11

10 60

^§émMi$gxM 85

r

80

67,28

1977 1979

1982

1986

1989

1993

1996 2000

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000

•4°

19.535

21.989

21.341

25.506

27.806

31.534

35.910

44.884

12.999

12.668

17.157

17.139

19.396

24.504

28.237

30.069

66.6

57.6

80.4

67.2

69.8

77.7

78.6

67.28

La tònica general de la jornada electoral celebrada diumenge per triar els representants al Congrés dels Diputats i també els del Senat va ser de tranquil·litat absoluta. Els col·legis van obrir puntualment a les nou del matí i van tancar les portes a les nou del vespre sense que s'hagués produït cap incident destacable. L'única sorpresa se la van trobar els presidents i vocals de les meses del col·legi situat al Casal de Cultura de Valldoreix. on uns desconeguts van col·locar silicona al pany de la porta de l'immoble per impedir que s'hi pogués introduir la clau. La gamberrada no va passar d'aquí ja que tothom qui està cridat a les meses ha de ser una hora abans al lloc per evitar o solucionar problemes com el que es va produir a Valldoreix. Una situació similar és la que es va viure a primera hora del matí al col·legi situat al pavelló esportiu, on els panys de les portes també estaven obstruïts. Al llarg del dia no es van registrar més incidències que les habituals: moltes persones no sabien exactament quina era la mesa on havien de dipositar la seva papereta, o d'altres que s'havien descuidat la documentació per poder exercir el dret a vot. En tots els 20 col·legis electorals repartits pel centre i als districtes va regnar la normalitat també a les hores punta d'afluència de gent a les urnes, que van ser de 12 a 14 hores, al migdia, i a la tarda, a partir de les 17 hores. La participació dels santcugatencs, però, va ser esglaonada, encara que durant tot el dia hi havia gent que acudia als col·legis respectius. Un altre dels factors que podria haver creat algun tipus de problema eren els punts on es podia opinar sobre si es vol que Espanya condoni el deute extern als països del Tercer Món o no. L'obligatorietat d'allunyar les taules de la Plataforma Adéu al Deute Extern Sant Cugat no va significar cap problema pels organitzadors, ni tampoc per les autoritats, que no hi van haver d'intervenir. De tota manera, des de l'Ajuntament ja s'havia decidit permetre que es realitzés la consulta social i no es va oferir cap mena de resistència en aquest sentit. D'aquesta manera, a les 20 hores el referèndum i les eleccions van finalitzar. Era el moment de començar a comptar.


"M'agraden molt els Def Con Dos, l'Último de la fila i la Luz Casal."

ven

Natza Farré L'invent de l'Internet ha revolucionat moltes coses; en molts aspectes ha canviat la nostra manera de viure i, sobretot, la manera d'entendre els ordinadors. El que també ha revolucionat i encara pot revolucionar molt més és el món de la música. No és estrany que molts segells discogràfics estiguin preocupats per les possibilitats que ofereix la xarxa. No és ciència-ficció el fet de pensar que, d'aquí a un temps (no gaire), serà molta més gent la que podrà enregistrar els seus propis compactes des de casa. Però, mentre aquesta generalització no arriba, els apassionats de la música de tota mena poden passejar-se per Internet per conèixer les darreres tendències, els últims sons dels intèrprets que més els interessin o una pila de coses que es presenten i que són molt més que notes i lletres de cançons. Per això hi ha unes quantes adreces imprescindibles que els amants de la música no us podeu perdre.

wlkW^

m * **

^pn^lfjo/j. Doctor Músic

Per començar el dia ben informat en l'àmbit musical, per exemple, podeu obrir l'adreça postpop.com /elpeine. Es tracta d'un portal de notícies en castellà i català que s'actualitza diàriament i que ens posa al dia de tot el que fa referència a l'univers sonor. Si voleu una cosa més específica, sempre podeu viatjar cap a www.rockmusic.org. En aquest cas us trobareu amb una pàgina en castellà amb moltíssima informació sobre bandes estatals i llatines. A m b una gran presentació formal, pel que fa a continguts es troben des de lletres fins a biografies, passant per àmplies discografies i enllaços. Tot el que busqueu i el que no bu|8i|fjpi us aneu trobant* De la cadena MTV no cal que se n'expliquin gaires coses, és prou coneguda. Dins

com

'adreça mtv.com, el canal de video,clips més rmpa&a*» del món presenta una pàgina de notícies, fotografies, informació i, de nou, una presentació de luxe. No podia ser menys. S'ho treballen a la tele i s'hp treballen a Internet.

A escala molt més específica i amb referència a instruments, el més important en * la música pop i rock | és la guitarra. Per a la gent que la toca o està especialment in« Banta sabons 0 teressada en el meravellós món de la guitarra, a la pàgina www.guitartabs.net, hi podeu trobar des de petits cursets per tocar millor fins a partitures de milers de temes de tots els estils musicals i enllaços que us aniran d e s c o b r i n t un viatge a través de cordes que no us havien sonat fins ara. Finalment, la revolució de les|"evolucions es diu www.mp3.cdn. Darrere tanta lletra impronil·iciable s'hi amaga la pàgina l e l sistema de compressió musilal digital que ha revolucionat l a xarxa. El petit problema és q l e és en anglès però, què és l'anglis sinó un idioma que a vosaltrft us costa poc de dominar? A m é l cal pensar que si no fos en anglès^

podria ser en japonès (improbable però no dei tot impossible) i això j sí $us -"'&4rte urna veritable hecatombe. Total, que qui no ho sap tot en l'àmbit musical és perquè no vol o perquè no està connectat. Cada vegada hi ha menys excuses, companys. Ara només cal posarse a navegar i fer-ho amb paciència i tranquil·litat per no ofegarse. I bon viatge.

MojinosEscozíb


EIS4CAINTO]>S

Opinió JKLm

ELS

11

Divendres, 17 de març del 2000

E d i t o r i a l

CAIYIOLNS

Setmanari independent de Sant Cugat del Vallès PrwnM Local d * Sant Cugat, S.L.

Carrer Sant Amoni,42-44, 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. <« 589 62 82 - Fax 93 674 20 24 Kdició electrònica: http://vilaweb.com/santcugat Adreça electrònica: els4cant<ms@totsantcugat.u>m

Menys participació

C o n s e l l d'Administració Ramon Grau (president) Josep M. Cabrerizo, Pere Esquerda i Xavier Fornells (editor delegat) Director Josep Maria Valies Redacció Tema de la setmana: Ester Castanyer; Política: Emili Bella i Joan Soriano; Opinió: Josep M, Vallès; Societat: Ester Castanyer i Magda Méndez; Entorn: Emili Bella; Economia: Toni Montenegro i Joaq Soriano; Cultura: Toni Montenegro; Esport»: Alex López; Comercial Garmen Eyarafar Consell Editorial Ramon Grau (president). Josep M. Cabrerizo (vicepresident).Víctor Alexandre. Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Albert de Pablo, Xavier Fornells, Rogeli Pedró. Ramon Pros, Lluís Puig. Emili René, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep VI, Sans Travé, Joan Troyano. Núria Zabala, Manel Pardo i Pepa Martín Subscripcions Sinda Gómez Fotografia Xavi Larrosa i Eduard Farinyes

A

banda de felicitar CiU per haver sigut la força guanyadora de la ciutat, el primer element a tenir en compte de les últimes eleccions generals és novament l'abstenció. Les eleccions generals a Sant Cugat han estat sempre les que més interès han suscitat entre l'electorat, respecte a les municipals, autonòmiques i europees i, aquest, hi insistim, és un fet a tenir molt en compte; si les eleccions que més mobilitzen l'electorat perden tant interès, què passarà amb la resta de comicis? Les eleccions del 2000 marquen un important punt d'inflexió que apunta cap a baix; els celebrats diumenge pas-

sat, després dels comicis generals del 1979 i del 1985, són els que han registrat un índex d'abstenció més alt a Sant Cugat. I aquest resultat s'ha d'analitzar amb deteniment per totes les forces polítiques; sabem que és molt fàcil dirho, però és que aquest tema és responsabilitat exclusiva dels polítics. Ells són els que demanen el vot i la gent cada vegada vota menys. Falta de credibilitat o de capacitat per seduir, massa endropiment, manca de projectes o d'alternatives? En qualsevol cas cal arribar fins al fons de la qüestió per posarhi remei; una dimissió és un primer pas, però no és la solució màgica. Cal que aquest primer pas, el faci qui el faci,

vagi acompanyat d'una veritable renovació interna i externa de les formacions polítiques. No és la primera vegada que ho diem i, també sabem que és fàcil dir-ho, però com més abstenció, menys interès per part de l'electorat per la política i, per tant, els governants elegits són cada vegada menys representatius de la nostra societat. Sense anar gaire lluny, la consulta social sobre l'abolició del deute extern ha estat tot un èxit de participació, si tenim en compte sobretot que la seva campanya electoral no comptava ni de bon tros amb els pressupostos milionaris d'algunes formacions polítiques.

Disseny I maquetacló Joan Fuertes i Marta Cabroí Correcció Blanca Pi

Lucas, a treballar

Impressió Rotimpres Tel. 972 40 05 95 Distribució Mailing Vallès S.L. Tel. 589 23 71 Dipòsit legal: Gl-405-93

D

A/v 4 Cantons expressa únicament la seva opinió en els editorials. Ris articles signats expressen l'opinió dels seus amors, que E/s 4 Cantons no fa seva necessàriament. Publicació adherida a:

(a)ACPC Associació Catalana de la Premsa Comarcal

«yiAmilaUMUral? M.Fo»5M237l Smttugot

Distribució d'ELS 4 CANTONS als subscriptors

Ei

S e v e r

i

en

os anys enrere la direcció de Lucas Dieses System advertia la plantilla que la planta de Sant Cugat se'n podia anar en orris si continuava pel camí de les parades intermitents com a mesura de protesta per negociar el conveni col·lectiu. Per sort per a l'empresa i per als treballadors, aquesta situació es va reconduir favorablement fins al punt que la multinacional líder mundial Delphi Automotive

Systems comprava mesos enrere la històrica Lucas de Sant Cugat i la feina i les ganes de treballar no hi falten. Ara, dos anys després del conflicte, el Tribunal Suprem s'ha posicionat en contra de les esmentades parades intermitents qualificant-les de perjudicials per al bon funcionament de l'empresa. El que alguns treballadors qualificaven d'invencions de la direcció per collar la plantilla, ara es ratifica per la justícia.

C a r t e s

T i t o Dones

;-2.00b

-*&*>

Per fi podem fer alguna cosa per les dones de l'Afganistan. El que es pot fer és poquíssim, però almenys és alguna cosa. He llegit al diari, en un article de l'escriptora Clara-Simó que dóna una adreça electrònica a la qual et pots connectar si vols signar un manifest a favor de les dones afganeses: laura.raimondo@jrc.it> El que passa a l'Afganistan amb les dones és esgarrifós. Dones que havien estat metges, mestres, infermeres, o amb qualsevol altra feina, han d'estar ara tancades a casa, sense poder sortir al carrer si no és acompanyades del marit, del pare o d'un germà i sempre han d'anar tapades, de dalt a baix. Tan sols poden mirar a través d'una petita reixa a l'alçada dels ulls, i per culpa d'això moltes perden la vista, semblen mòmies vivents, no semblen sers humans. No poden accedir a cap lloc de treball, tampoc tenen assistència mèdica, i quan una dona

d e l s

El Tribunal considera la vaga "abusiva", ja que el dany causat a l'empresa "excedeix de molt el lucre cessant derivat de la vaga" i provoca danys addicionals a l'empresa per valor de 627 milions de p e s s e t e s . Una xifra molt respectable que hauria de convidar a reflexionar sobre el conflicte viscut l'any 1997; si hagués continuat, potser avui estaríem parlant d'una empresa que havia tancat les portes.

l e c t o r s

queda vídua acaba consumint-se en la misèria si la seva família no l'acull. Es diu que l'Afganistan ha tornat a l'edat mitjana; no és pas cert, les dones, a l'edat mitjana, no se les enterrava en vida, tenien molta més llibertat i autonomia que les dones afganeses actuals, fins i tot les esclaves d'aquell temps vivien millor. Quin dret tenen aquests talibans a fer el que estan fent amb les dones? Com han pogut obligar a un ser humà a viure en unes condicions tan infrahumanes? Actuen en nom d'un Déu, de quin Déu? Han imposat la llei del terror, a una dona se la pot pegar, lapidar, matar, tot és possible perquè la dona ja no té cap dret. Diuen que hi ha un índex de suïcidis tan alt entre les dones; no és estrany, què faríem nosaltres, les dones occidentals, si de cop i volta ens veiéssim submergides en aquest malson? Et rebel·les davant d'aquests fets, sents fàstic, i et desanimes quan veus que no existeix enca-

ra un organisme mundial que pugui intervenir en casos com aquests. I com a dona, et reveles encara més, perquè saps el que ha costat que la dona hagi aconseguit arribar a la situació de llibertat i d'igualtat en què ens movem avui dia dins del nostre món occidental. I et negues a escoltar els arguments que et parlen que cal respectar cultures i costums diferents a les nostra, perquè sota aquesta excusa és molt fàcil que es trepitgin els drets de segons quins col·lectius, i la dona, no sé perquè, sempre se les carrega. Ara tenim tan sols una adreça d'un correu electrònic per poder manifestar la nostra indignació i el nostre menyspreu per una gent que ha sumit les dones del seu país en un estat que no és més que un pur esclavatge. Ja que només tenim, doncs, aquest mitjà, intentem utilitzar-lo.

Montserrat Rumbau


Detergente W5

Detergente liquido e0 « antigo'

Millones de clientes satisfechoí iCOMPMÍmO!

w

Limpia y cuida los tejidos a cualquier temperatura. Fuerte con lo» manchas pera suove con los colores.No es necesorio prelavodo. ^ s s ^ ,

2 Litros

»"»!«• »w.$

/Und.s*ittA9m

. |C OiViPAR« S

*

,COWl*«\Í

Preciós vàlidos p a r a los siguienres establecimientos: BARCELONA: C/Bodal, 151; C/Bailén, 165-167; C/Berlín, 74; C/Cartagena, 210; C/Casanova, 77-79; C/Entenca, 113; C/Escocia, 40-48; C/Mallorca, 669-675; C/Sardenya, 383; Paseo Moragall, 241; C/Pujades, 15-17; C/Pujodes, 428; BARBERÀ: Ctra. Barcelona-C/Nàpoles; GRANOLLERS: Av. St. Julià, s/n; C-251, Ctra. de Cordedeu.Km. 0,5; HOSPITALET: C/Enric Prat de la Riba, 168-170; Ctra. Santo Eulàlia, 51; C/Mireia, 12-14; MANRESA: Avda. Dolors, 5-11; MOLLET DEL VALLÈS: C/Nicaragua Sector Sud; SABADELL: P*. Can Feu, 68; SANT BOI: C/Riero Bosté, s/n (Mercat de la Muntonyeta); STA. COLOMA DE GRAMANET: C/San Joaquin, 160-162; C/Doctor Pagès, 26


12

Opinió

I 1 S 4 C A N I Ü N S Divtndrrs, 17 dt març del 2000

C a r t e Sant Medir Hola gent! Sóc l'Ermita de Sant Medir i us escric per, a més d'agrair-vos que em mantingueu tan maca i m'abrigueu, any rere any, amb el vostre caliu, fer-vos saber com enyoro, durant la vigília del meu dia, totes aquelles persones que realment m'estimen. En els últims anys no puc dir que m'ho hagi passat d'allò més bé. Molts dels joves que vénen a acompanyar-me no són gaire civilitzats. Jo, que no sóc gaire simpatitzant de la ciutat, me la van portar quasi al complet: cotxes, motos..., fins i tot es van prendre la molèstia de portar-me una discoteca mòbil! Jo els ho agraeixo molt (el meu cap no gaire), però no és aquest el tipus de caliu del qual m'agradaria disfrutar.

tés a la gent del carrer a qui deuen el nom d'alguns carrers i places de Sant Cugat, com per exemple el Balmes, Mariné, Pahissa, Ribatallada, Pep Ventura, Salles, Gorina, Enric Granados, César Martinell i molts d'altres. L'any 39 ja hi va haver qui es dedicà a fer la mateixa feina de canvi de noms de carrers. A SUGGERIR: Quan canviïn les plaques del nom d'un carrer, suggereixo que hi deixin un temps les del nom anterior, sobretot de cara als forasters que vénen buscant l'adreça d'algú i han de preguntar; per exemple, n'hi ha que arriben amb el tren i van preguntant per l'avinguda Lluís Companys on és l'avinguda d'Alfons Sala, i els que entren amb cotxe per Rius i Tauler, quan són a l'alçada de la parada dels taxis es troben que havien d'anar a un domicili del número 35 d'Alfons Sala.

d e / s

l e c t o r s

les bones estones amb què vas il·luminar la nostra vida, gràcies pels favors que sempre ens vas fer sense demanar res a canvi, gràcies pel caliu de la teva amistat sincera. Diuen que les persones no morim quan se'ns atura el cor, sinó quan la memòria dels qui ens han conegut cau en l'oblit. Si és així, estimat Carles, pots partir tranquil, perquè mentre ens quedi vida tu viuràs per sempre en el nostre record. Adéu, Carles, adéu, Xarli. Adéu, amic estimat.

L'abolició del deute extern

Manifestem l'emoció i la gran satisfacció que ens ha produït l'altíssima participació de la població santeugatenca en la Consulta Social per l'Abolició del Deute Extern del passat diumenge 12 de març. En concret 14.932 van ser les persones que es van adreçar a les 36 urnes emplaçades als carrers i places de la nostra ciutat per tal d'expressar la seva opinió sobre un tema de tanta importància com és el deute que han de pagar els països empobrits del planeta als països enriquits. Víctor Alexandre Més d'un 97% dels vots van ser favorables a les preguntes forRecollida d'escombraries mulades. Pensem que la Consulta Social Aquest matí, dia 13 de març a ha estat un exercici de participales 12.55 hores he estat testimo- ció ciutadana sense precedents ni del que podríem definir com a que ha assolit amb un rotund èxit recollida selectiva d'escombra- els seus objectius fonamentals. No obstant això, hi va haver una ries. Ha fet del deute extern un tema petita colla d'amics que es veia que estimaven la natura i volien Al camí de Sant Cugat al Pa- de domini públic i ha creat una fugir del rebombori de la ciutat. Un avi de Sant Cugat piol, davant de la confluència dels consciència clara de la injustícia i les terribles conseqüències del En un intent d'evasió amb la guicarrers Gijón i Eivissa, el vehicle tarra van ser escridassats pels al- Adéu Cartes Birbe, adéu de recollida d'escombraries s'ha cobrament d'aquests deutes als països empobrits. Ha estat també tres, com si fossin ells els que mo- bon amic trobat amb el contenidor ple i un precedent d'aprofundiment lestaven. Aquests nois em van bosses al voltant, fet que passa democràtic per obrir espais de explicar cjue havien acampat allà Eres una persona important, cada cap de setmana, ja que a participació ciutadana on les peral meu costat per intercanviar Carles. Molt més del que tu et banda dels veïns hi ha molta gent germanor amb tothom i compar- pensaves. Només has de veure que en passar per davant hi dei- sones puguem opinar i decidir sobre temes que ens són d'intir bons moments, però els seus el nombre de persones que et xa les seves deixalles. terès. desitjós es van veure negats. van acomiadar. L'autèntica meAutomàticament ha buidat el També haig de fer saber que van sura d'aquesta importància, però, contenidor a l'interior del camió, Tanmateix, la Consulta Social ser molt pocs els que van res- no la dóna el poder de convo- i ha baixat l'acompanyant del con- ha hagut d'afrontar una desautopectar la meva amiga Natura. Jo catòria que la teva humanitat te- ductor, jo suposava que per si- rització de la Junta Electoral Cendes d'aquí us demano que in- nia sinó el fet que, entre tots els tuar al contenidor la resta de bos- tral. Entenem que la Consulta ha tenteu sensibilitzar aquesta gent teus amics de sempre, també hi ses. Doncs no, aquí ve la recollida estat vetada de forma totalment i que l'any que ve s'animin a ve- havia persones que no van tenir selectiva, algunes bosses les ha improcedent pel que fa als monir-me a fer companyia durant la la sort de conèixer-te prou. Per- ficat a dintre, d'altres, com que tius i pel que fa a la forma en què vigília més nois i noies com els sones que, tot i això, van voler eren de gespa tallada i residus de s'ha fet. Denunciem i condempocs que vaig trobar. Records, dir-te adéu, i ho van fer perquè jardí, les ha buidat directament nem l'atemptat contra els drets l'Ermita de Sant Medir. els qui veritablement vam gau- a terra on en teoria hauria d'haver- democràtics dels ciutadans, que dir de la teva amistat els hem ex- hi vorera per als vianants, junta- representa la desautorització de la Yuyo Quirat Tikas Nicoletti plicat com n'eres, d'irrepetible, ment amb cartrons i restes d'a- Consulta i l'actuació repressiva com n'eres, de meravellós. parells electrodomèstics, i han dels diferents cossos de seguretat Francament, Carles, ens ho has marxat sense tornar a buidar el de l'Estat en les més de 200 loCanvi de nom da carrar* calitats d'arreu de l'Estat, on la posat molt difícil. Anàrquic de contenidor. Si això fos en un altre lloc, amb Consulta es durà a terme, ara sí, Dies enrere, tot caminant pel mena, sovint ingovernable, imcarrer de La Unió, que no té previsible sempre, has decidit de- una finca correctament tancada i el proper diumenge 19 de març. Volem, però, felicitar totes aqueaquest nom sinó que el nom co- saparèixer com a tu t'agradava fer- sense signes de deixadesa i la volles persones i entitats que han rera existís realment, possiblerrecte és d'Anselm Clavé, em vaig ho: sense dir res. T'encantava estat participant en la Xarxa per crear misteri, t'encantava fer esment aquest treballador no s'haadonar que a les plaques del catal de fer possible la consulta, així capades misterioses que, com tu gués atrevit a fer-ho, però com rrer Colom hi havia enganxades com els milers de persones que mateix, en tornar, finalment reque el propietari de l'esmentat uns papers en què hi figurava cl nom de carrer Joan Fuster. Au- velaves, no havien estat gaire terreny és l'Ajuntament de Sant han participat expressant la seva tomàticament em vaig dir que llunyanes. La veritat és que no Cugat del Vallès i mai ha fet res opinió a les urnes. Volem agrair aquest senyor també devia ser t'agradava anar gaire lluny -fins i per adequar-lo i mantenir-lo net especialment als avaladors el seu anticatalanista o afí a l'antic rè- tot a vegades et feia mandra anar ni fer la vorera tot i que té em- interès en la ngorositat del procés tot sol a Sabadell-, i és que no pleats qualificats per fer-ho, tot- de votació i la paciència en el lent gim. Jo no entenc ben bé el perquè eres feliç si no tenies els amics a hom es creu en el dret de deixar moment de l'escrutini dels vots. s'ha de canviar el nom dels ca- prop. Doncs bé, aquí ens tens, el que vulgui tot i l'avís existent Cal valorar molt positivament la intercessió que ha rebut la Xarxa rrers (algú em va fer el comenta- Carles, som al teu costat: tristos, de «prohibit abocar». Ah!, i també podrien posar un per part de l'equip de govern i ri que hi deu haver qui té comis- perquè la teva absència ens deidels partits polítics de St. Cugat, sió amb les empreses gràfiques) xa més sols en aquest món, però altre contenidor pels que no són en una ciutat en què s'estan cre- també contents de saber que per veïns i vulguin llençar les seves que va permetre realitzar la Conant nous carrers i passeigs cons- fi, vell dormilega, ja ningú no al- escombraries quan marxen amb sulta a Sant Cugat, tot i les prohibicions de les diferents juntes els seus vehicles. tantment i se'ls ha de donar un terarà el teu son. electorals. Volem remarcar l'amnom nou. Adéu bon amic, adéu amic gepli ressò de què ha estat objecte Ramon Dosaigí/es Castellana M'agradaria que algú pregun- nerós, gràcies en nom de tots per

M o nt se rra t C a l d u c h

mmmm

la Consulta en els mitjans de comunicació locals i que ha influït molt positivament en la participació que hem registrat. A totes i tots moltes gràcies. Xarxa ciutadana per Pabolició del deute extern de St. Cugat El nou debat polític Tradicionalment les tres àrees de debat polític entre dretes i esquerres a Espanya han estat l'economia (privada versus pública), el model social (religiós versus laic) i els nacionalismes (únic versus diversos). A Europa, el model no ha estat gaire diferent. Avui Espanya i Europa són societats postindustrials i benestants. Les dretes i les esquerres estan en un accelerat procés de transformació cap al centre, exceptuant el ressorgiment de l'extrema dreta racista, país a país. El debat econòmic ha perdut interès i ja no és sobre el model econòmic (dretes i esquerres coincideixen), sinó sobre la sostenibilitat de l'economia i el futur dels nostres fills (qualitat del territori, medi ambient, ecologia). Tots declaren els mateixos objectius però encara hi ha diferències de ritme i d'abast (Chernobil, el PVC o la desforestació de l'Amazònia són problemes de tots). Els nacionalismes són encara motiu de controvèrsia a Espanya i Europa. Les dretes polítiques els van entenent, però les seves bases socials encara no. El centre del debat ha d'estar avui en el debat social. No en el model social, en què ja tots coincideixen, sinó en la sostenibilitat social (educació, immigració, multiculturalitat). El PP ha centrat el debat en el terreny econòmic, i ha guanyat. El PSOE no ha estat capaç de portar el debat al terreny social, i ha perdut. CiU ha deixat el debat en el terreny nacional, i s'ha mantingut amb prou feines. A més de l'aritmètica postelectoral, que amb els resultats d'aquestes eleccions és inútil, cal portar el debat al futur de la nostra societat, a la sostenibilitat social.

Ramon Palacio és regidor del PSC Ciutadans pel Canvi, a Sant Cugat


"Totes les guerres són negatives i t o t el que sigui matar una persona és injust."

L'oblit d'un

poble

Des q u e el m e s d e s e t e m b r e p a s s a t les t r o p e s r u s s e s v a n tornar a atacar T x e t x e n i a , p o q u e s c o s e s h a n canviat. O m é s aviat sí. La xifra d e m o r t s i d e s a p a r e g u t s s'ha i n c r e m e n t a t d e f o r m a e s c a n d a l o s a , I les d e n ú n c i e s de g e n o c i d i i neteja ètnica c o m e n c e n a a p a r è i x e r t í m i d a m e n t en els mitjans d e c o m u n i c a c i ó . Però ni Txetxenia és K o s o v o , ni Rússia és I u g o s l à v i a . Mireia Aiiart i Nenesich

?JM?v

El món occidental ha mostrat la seva greu preocupació pel nou esclat de violència al Caucas i ha condemnat l'ús indiscriminat de la força per part de l'exèrcit de Rússia. Al mateix temps, el primer ministre rus, Vladímir Putin, manifestava que continuaria l'operació militar fins que acabessin amb la guerrilla independentista.

U n c o p d'ull al p El conflicte entre Rússia i Txetxenia té una llarga història. L'imperialisme rus ai

i La lluita d'un poble Algunes

dates:

1760: Daguestan i Txetxònia assetjades per Rússia 1877-78: Nova revolta popular txetxena 1921: República Soviètica dels Muntanyesos amb Txetxenia i altres regions 1922: Es crea la regió autònoma de Txetxònia 1935: Nova C o n s t i t u c i ó d e l'URSS. Es crea la República Socialista Soviòtica Autònoma dels ^Txetxens i els Ingúixos

1944: Invasió alemanya al Caucas, no de Txetxenia 1944: Per "traïció i col·laboració" amb l'enemic, deportació de txetxens a Sibèria i Àsia central. 1957: Retorn de t x e t x e n s restabliment de la seva república

i

1988-90: Desmembrament de l'URSS 1994-96: Guerra amb Rússia i triomf txetxè 1999: Actual guerra russo-txetxena y

s'amaguen interessos polítics i, sobretot, econòmics.

Caucas va durar un bon grapat de segles i va trobar sempre la resistència més ben organitzada en el territori de Txetxenia i de la seva regió fronterera del Daguestan.

Una msrad profunda

É*

L'Estat rus ha plantejat la nova ofensiva com una resposta als grups terroristes txetxens els quals acusen d'atemptats contra diversos edificis de Moscou i d'intervenció a la república del Daguestan. Però, al darrere d'aquesta excusa contra l'amenaça terrorista,

D'una banda, el Caucas ha estat, des de començaments de segle, una zona clau per a l'extracció i distribució de les reserves de petroli del mar Caspi. El que està en joc, doncs, és el control rus sobre l'oleoducte que va des de l'Azerbaitjan a Romania, i que és d'importància vital per a la zona. I d'altra banda, es tracta de reprimir la lluita dels txetxens per la independència, perquè no s'estengui el seu exemple a altres zones de la Federació Russa.

Acluca I mentre la Unió Europea i els Estats Units deixen fer per no intervenir en un assumpte intern de la Federació Russa, un informe de la Human Rights

Plataforma Aturem la guerra a Txetxenia

Watch i de l'única ONG present a la zona, Metges del món, denuncia la flagrant violació dels drets humans, les massacres entre els civils, les grans insuficiències de l'ajuda alimentària i la lamentable situació sanitària dels camps de desplaçats.

Aquesta plataforma es va constituir el mes d'octubre passat i està formada per diversos entitats, col·lectius, ONG, partits I sindicats. El seu objectiu priorltari és denunciar la invasió de Rússia a Txetxònia i, atès que la majoria de l'opinió pública desconeix el que està succeint a Txetxònia, les seves activitats van encaminades a informar I sensibilitzar el conjunt de la societat catalana. Fins a r a ha c o n v o c a t dues manlfeataclons a Barcelona (12 de desembre de 1 9 9 9 1 1 3 de febrer del 2000) turta xerrada, També ha dtfóe dos manifestos. Gran de Gràcia, 226-230, principal 08012 Barcelona Telèfon 93 217 95 27 Fax 93 416 10 26


• * . - • • • • &

*

13

LO

ELS/CArYTONS Divendres, 17 demarç del2000

La

l l o t j a

Gitanos i gitanes ROGELI PF.DRÓ I FONTANET

V

oldria explicar que des de molt petit, i en un poblet també petit, els habitants de la zona vivíem constants assentaments gitanos. Els infants en teníem un concepte altament despectiu a causa de l'educació rebuda, els estereotips, la falta d'informació i sensibilitat vers aquest poble nòmada. Passats uns anys vaig tenir la sort de conviure i treballar amb diferents col·lectius ed gitanos, dels quals vaig aprendre molt. En primer lloc, em vaig adonar dels prejudicis històrics que arrosseguem tots plegats a causa del desconeixement i les valoracions subjectives que fem d'aquest poble. Un bon exemple de la visió parcial que tenim de la "cultura romaní és la manca de coneixements respecte a la seva idiosincràcia. Quant a l'esperit nòmada, l'entenem com una forma de vida més "lliure" i desvinculada del sentit de la propietat material, però que xoca frontalment amb els nostres codis culturals, en què la propietat privada, l'enriquiment, l'afany de lucre i el consum, la imatge, etc, juguen un paper important, fonamental. Per a ells, en canvi, el treball és necessari per menjar cada dia i poca cosa més; el sentit de l'estalvi no l'entenen com nosaltres. El treball és una necessitat per garantir la subsistència del grup, mai no és una finalitat. Per a ells la seva terra és el món sencer i el seu sostre, el cel i les estrelles. La seva particular manera d'entendre les relacions humanes, la família, el treball..., es pot entendre, s'entén, des de la interculturalitat; no n'hi ha prou amb la tolerància. A Sant Cugat, la Casa de Cultura, l'any 1999 (de l'I al 19 d'abril) oferia la possibilitat de veure una exposició titulada Le

Roma. La cultura gitana. Una exposició adreçada als escolars però que tenia un valor i un interès cultural inqüestionables per a tothom. L'exposició volia ser un senzill reconeixement de la diversitat cultural, tot qüestionant els estereotips i prejudicis amb els quals hem caracteritzat el poble rom (el poble gitano rep el nom de rom, que vol dir "poble dels homes i dones lliures"). Per ajudar a la reflexió, la mostra s'acompanyava d'un material didàctic que reforçava i donava suport al contingut. Amb tot això, ens convidava als paios a superar / els prejudicis històrics que malauradament encara arrosseguem respecte a la cultura romaní. Estem abocats, destinats per naturalesa, a viure en constant comunicació amb l'entorn, de forma dialogant, encara que la diversitat sigui difícil d'entendre en aquest món dispar i, sovint, massa fred. El poble gitano ha estat essencialment viatger i ho feien (ho fan encara alguns) com els cargols, amb la casa al damunt i sense pressa de cap mena. Aquest tarannà era compatible amb les seves feines més tradicionals: drapaires, cistellers, pelleters, arranjadors de cadires, de plats, d'olles i de cassoles; tractants en bestiar, temporers del camp i venedors ambulants. Ofici, aquest darrer, que encara practiquen i podem veure als diferents mercats setmanals d'arreu. Tot plegat ha contribuït a crear un grau de convivència, en general, acceptable, basat en el respete mutu i del tot lloable per ambdós pobles.

A Barcelona existeixen tres entitats que agrupen, ajuden i vetllen pel món romaní: la Unió Romaní, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i l'Associació d'Ensenyants amb Gitanos. Del seu pas per la nostra cultura, els gitanos ens han deixat algunes paraules del seu llengautge caló, que ara utilitzem freqüentment, com 'pirar', 'cangueli', 'pringar', 'birlar', 'pispar', 'halar', 'xaval', 'camelar'... i d'al-

tres que s'utilitzen dins el talego (presó) com bato (aplicat a la vícitma d'una estafa) o najarse (fugir després de cometre un furt). Els gitanos tenen un sentit molt profund de la religió i les creences en general. Practiquen diverses religions, segons l'indret on viuen. La majoria són cristians, tot i que n'hi ha que són de l'església evangèlica o d'altres religions. Els gitanos tenen els seus propis codis de conducta al moment d'actuar, d'administrar la llei o celebrar les seves tradicions. Quan succeeix algun problema entre ells, apliquen la justícia a la seva manera, és a dir, recorren a la persona autoritzada de la comunitat, que anomenen tío. La gravetat del fet pot significar l'expulsió de la comunitat, i això és

Si SUMES EL QÜE HAN ftftftÜT ÜHS AME EL QUE T>E VEftITRT NO HAN GUANYAT ELS ALTRES, T'ADONES aÜE AQUESTES ELECCIONS EL RESULTAT A ESTAT GRÀCIES A UN SOL FET AMB LA MX, EH FORA PE J O C , AMB TRAÏDOR}*, fREMEMTACIo ICOMTLICITATU

una de les coses pitjors que li pot passar a un gitano. Actualment, tot i la parcial i sedentarització del poble romaní, aquest continua practicant les seves tradicions i normes en el cas dels conflictes, casaments i contractes, en els quals els tíos segueixen jugant un paper decisiu. En moltes ocasions no se signen papers, amb la paraula donada n'hi ha prou. El poble gitano té un alt sentit de la família que es manifesta en la solidaritat, la cohesió i la cooperació entre els familiars més propers i llunyans. Això que diem ho corro'· bora el fet de l'ajut material i moral que practiquen entre ells. Si es deixen diners, no se'ls tornen mai, entenen que hi haurà reciprocitat, si s'escau. Quan un membre de la família té problemes, és tota la família que s'hi implica. Les festes, celebracions o motius d'angoixa els viuen comunitàriament. Les raons són òbvies: han estat perseguits durant una colla de segles, no han tingut mai un país propi, la duresa del nomadisme ha mantingut el caliu comunitari, el rebuig i el perill els ha fet restar units davant les dificultats... La sensibilitat del poble gitano per la música i la dansa és un fet constant i provat que, d'alguna manera, ha contribuït a adaptar els cants originals d'Orient (músiques zíngares de l'Europa Central i d'Hongria) amb el flamenc, la rumba i altres músiques d'arreu del món. Carmen Amaya, Chiquetete, Los Chunguitos, Lole y Manuel, Camarón

T>E L' ÀRBITRE?

de la Isla, Ketama, Peret, Lolita, Rosario i Antonio Flores, Joaquín Cortés, La Chunga, Tomatito, Raimundo Amador, Gipsy Kings..., són alguns de la llarga llista d'artistes gitanos que en algun moment o altre ens han fet passar vetllades d'alegria i també de tristor (d'emocions), entre el cant i la dansa. Ells han estat els principals ambaixadors del flamenc arreu del món. Durant els dies de Carnaval a moltes poblacions del Vallès s'ha consolidat el ball de gitanes, una dansa que es balla amb una o diverses parelles. La comitiva l'encapçalen els nuvis i els segueixen els vells, el capità de cavall, els diablots i els volants. El ball sembla original d'algun clan de gitanos, de tants que n'abunden a Catalunya, i que després s'arranjà i s'adaptà amb petits matisos musicals i coreogràfics. Segons consta documentalment, a Sant Cugat, hi havia una colla de "vint y tantas parellas" de gitanes l'any 1887. Aquesta colla havia organitzat diverses concentracions "a la plassa" i "feya la passada pe'ls dos ó tres carrers principals de la població". Més endavant, el ball de gitanes l'ha ballat l'Esbart Sant Cugat en el marc de la Festa de Tardor. Finalment, es prengué la iniciativa de ballar la dansa en el temps que toca: Carnaval. Ara podem dir que es tracta d'una dansa recuperada en el temps i l'espai, que havia estat tradicional de ballar a Sant Cugat del Vallès. A casa nostra la comitiva l'encapçalen els nuvis, seguits de la resta de balladors. Els gitanos i les gitanes són presents d'alguna manera o altra en la vida santcugatenca: al merat del dijous, en el ball de gitanes, quan arriba el temps de Carnaval i de pas per Sant Cugat...i que duri, que són part de la interculturalitat ben entesa.

ir 1

i

N O , DEL CICLE ECONÒMIC íf

\-~foUaxr

-p/A/*-—

i


o

brúixola

Com la resta dels recursos naturals de la terra, la fusta és un bé escàs i limitat. Per aquesta raó, es pot considerar que la restauració de mobles és un ofici amb futur que, a més, té diverses sortides laborals. A l'hora d'estudiar-ho, però, el principal inconvenient és la falta d'homologació. Hi ha moltes possibilitats de fer cursos (subvencionats o no) o cursets de formació ocupacional, però si es vol una formació completa en restauració de mobles específicament, s'ha d'estudiar en un centre privat. - He/ena Mullor i Font - Quins són per a tu els pros i els contres d'estudiar restauració de mobles? - El contra més important és que no són estudis homologats, la Generalitat no té cap centre específic de restauració de mobles. Es troba a faltar un lloc públic perquè surt car, es necessiten eines, matèries primeres. El principal pro és que aprens molt i és molt agraït: et donen un moblefetcaldoitu, d'alguna manera, el tornes a la vida.

Sònia M a r í n , estudiant d e restauració de mobles (Escola Epsar) - Per què vas decidir estudiar restauració de mobles? - Per buscar una sortida a Història de l'Art. M'agradaven els mobles i així em podia buscar ia vida d'una manera que no fos l'ensenyament. Al llarg dela carrera no veus ni un moble. - És fàcil trobar feina d'aquesta professió? - Jo sóc de fora de Barcelona, de Calafell, i allà no hi ha cap taller de restauració i hi ha molta gent que té coses antigues. Potser en una ciutat és més difícil però, pel que sé, els meus companys de classe han aconseguit buscar-se bé la vida. A més, hi ha moltes possibilitats a l'hora de treballar: per a decoradors, per a particulars, per a museus...

- Què recomanaries a qui vulgui estudiar-ho? - Que pensi que s'ha de ser una mica manetes i, sobretot, molt pacient. Si has de tractar, per exemple, un moble corcat, has d'anar forat per forat amb una agulleta, fer les coses a poc a poc.

Marta Soler, restauradora de mobles - Per què vas decidir dedicar-te a la restauració de mobles? - Vaig estudiar Belles Arts i allà hi fèiem restauració de quadres, d'escultura, de ceràmica* de vidre... Al mateix temps, però, vaig començar a bellugar-me en el món de la fusta, i com que vaig veure que m'agradava, vaig anar deixant de banda la restauració de museu, per entendre'ns, i m'he passat al moble.

primer que es fa és una diagnosi de l'estat del moble. És a dir, de primer repasses ta part de fusteria. Després vénen ei decapatge, el portent de la fusta i els acabats. - Què és, segons tu, el millor i el pitjor d'aquesta feina? - El millor és quefaig allò que realment vull fer. El pitjor és que costa començar, t'has de muntar el teu propi negoci i trigues molts anys. Després, quan comences pel teu compte costa i funciona amb el sistema boca-orella. - És fàcil trobar feina en si món de la restauració de mobles? - Relativament. S'han d'anar a fer pràctiques en un taller. Jo fins ara he estat fent d'aprenent en un taller i, pel fet de ser una noia, em va costar una mica trobar-ho. Perquè és un ofici en quèhihamoltesfeineadures, com ara arrossegar mobles o serrar. I s'ha de fer de tot, s'han de fer servir moltes eines...

feft|#EÍ8AL21

J X M R de restauració de p ^ É w é u m (tres anys) no rwmotogada (s'N accedeix a través d0COUoFP)T.93451 7901 • Aires centres privats que fan cursos

Altrçs

estudis

cfe

restmMracléï

nya (T. 93354 8992). Restauració de documents gréàm, escultora, arqueologia i pintura • ' Escola d'Arts I'Oficis (Escola del TrebaB). Cfenue s*fetprit »Jla Llotja, Barcelona, T. 93 321 90 66

- I en què consisteix ia teva feina? - Un cop el client t'ha portat el moble, el

N 2n SALÓ D E L>ENSEt I f l Ü i DE ÍA INFORMÀTICA! DEIES

de mobles*:

"segons Informa^:p><. Departament d'Irisen' Generalitat

per de ía

E M J DEL VALLÈS AÇIONS DELJMÍÈS

MAIGDE2#0Éf

ItCONt [p: 93 727 0188;WEB;www, sote-QfCOS.com

i:\ct;i:s AL SALO I AL CONGRLS

SLRÀ GRATI ÏI

Escola d'imatge pwfünal Cicles Formatius de Grau Mitjà (en tlmit) CENTRE D'ESTUDISD'ESTÈTICA I PERRUQUERIA C/ Francesc Juanola. 36 - Manresa Tel. 93 874 46 01


14

Opink^ El

ELS-/CANTONS Dwendns, 17de marçdel 2000

porxo

Des

Reflexions postelectorals d'un agnòstic polític "Els catalans oblidem que la política és l'art de construir una vida en comú. Sempre tornem a les dues Catalunyes: la bona i la dolenta. Es la vella història que ha estat per a tots un desastre." Josep Pla

del

Turó

de

Can

Matas

Ser o no ser municipali ÀNGEL CASAS

E

Mai diran guanya una elecció. són els adversaris que la perden. Els polítics creuen que el que els falta és seduir la massa. Error: el primer és agradarà l'elit. Una campanya política és com una obra teatral. L'elegit és el que conta la història que els seus electors volen escoltar. Trair el seu eslògan és perdre tota credibilitat. Per guanyar una elecció és necessari retrocedir al començament per avançar al final. Un candidat ha de fabricar-se una imatge, que haurà de vendre al preu d'un vot. Mai el talent vencerà la simpatia. Les majúscules - d e caixa altasón tabú per utilitzar en la publicitat d'un candidat. És sabut que des de petits ens ensenyen a llegir a base de lletres minúscules. Són més llegibles. Observeu els titulars d'aquest diari, i després mediteu! Un perdedor simpàtic té millor imatge que un falç guanyador poc "empàtic" "L'home és un animal curiós. Pot ser q u e en un m o m e n t d'exaltació patriotera us digui que està disposat a donar la seva sang per salvar el seu país, però no li demanis una hora del diumenge per anar a votar". En una ciutat polonesa, Walesa es dirigia a una massa de seguidors. D e sobte, el so desaparegué. El vell electricista de Gdnask demanà un tornavís, arreglà l'avaria i seguidament comentà: "És necessari que jo hagi de fer-ho tot en aquest país". La massa aclamà l'heroi de Solidarnosc. A partir d'aquesta experiència el candidat de la llibertat polonesa, cada nit va realitzar el mateix truc de l'avaria del micro... i no li va anar malament del tot. I és que en el gran festival electoral, si és difícil que t'escoltin, encara ho és més que et votin. L'experiència de Séguéla en el camp de publicitat i propaganda política ha estat reconeguda a Europa sencera: Walesa, Eltsin, Melina Mercuri, Mitterand, Havel, Vranizky, Jelev, Papandreu i Sobtchak han escoltat els seus consells semblants als que, a continuació, deixo a la vostra consideració: "Promet esperança i oblida't del programa" "És millor ser un home que un ideòleg" "Procura ser el destí del teu país" "Els pronòstics són difícils, en particular sobre l'avenir". Les grans experiències electorals demostren que la massa votant està composta de dos terços de persones de vot militant, i un terç de passotes polítics. que decideixen anar a votar la vigília, i votar per simpatia o antipatia; d'aquell candidat del que ja tenien un prejudici format, que dormitava en el seu subconscient.

Felicito els guanyadors, i els perdedors, els recordo la frase d'Aristòtil: "Els polítics mai t e n e n repòs, perquè intenten abastir l'entremig d e la vida política i la privada, el poder i la glòria o la felicitat". Jordi Garriga Puig

scric a q u e s t e s consideracions el dia denominat de "reflexió", abans dels vots q u e farem aquest diumenge. Són moltes les coses q u e ens hi j u g u e m , en aquestes eleccions g e n e r a l s a tot l ' E s t a t . Dintre de l'objectiu de repartir el progrés, hi ha el d e poder gaudir en el futur proper d'una distribució del poder i dels recursos més propera a les necessitats dels ciutadans. El compromís programàtic de les forces d'esquerra per a tots els municipis de l'Estat és el d'"Avanç progressiu cap a la participació de les corporacions locals en el 25% de la despesa del conjunt de les administracions públiques", quan avui dia sols e n els millors casos arrib e n al 12%, " i m p u l s a n t l'assumpció de competències pels ajuntaments en les àrees d'ocupació, habitatge, educació, serveis socials i atenció a la salut, a través de nous programes de cooperació i un sistema de

finançament que asseguri la suficiència i estabilitat dels seus recursos". No cal dir l'avenç q u e representaria q u e t e m e s tan fonamentals per als ciutadans com són el treball, l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la salut, formin part de les responsabilitats i c o m p e t è n c i e s de gestió municipal. Els problemes i necessitats dels ciutadans s'han de resoldre allà on viuen o a una distància raonable, i qui millor els ha de conèixer són els ajuntaments. Però no n'hi ha prou a conèixer-los si no hi ha capacitat d e decisió per resoldre'ls i recursos econòmics per fer-hi front. N o vol dir que avui dia no s'hi faci res, en aquests camps de la vida ciutadana, sinó que com q u e la responsabilitat d e decisió està en nivells superiors de l'administració i els recursos també, les decisions, si hi són, acostumen a ser tardanes, i a voltes, insuficients. T e n i m en el nostre municipi

Les

exemples actuals, com per cas, la insuficiència de guarderies, el retard en instituts, la insuficiència e n formacions professionals, la insuficiència d'assistència primària i especialitats, la de pisos de llog u e r per a j o v e s , i altres n e cessitats que hi podríem afegir. Ja hi ha e s t a m e n t s als quals reclamar-ho, però la llunyania de la necessitat, la tardança en la resposta i la migradesa d e les assignacions pressupostàries, g e n e r e n una insuficiència de bon servei al ciutadà. I en una ciutat com la nostra, en continu creixement, poder decidir i finançar en t e m e s fonamentals és molt necessari. Això, entre moltes altres coses, és el que ens h e m jugat en l'elecció d ' u n nou Congrés de D i p u t a t s i, e n c o n s e q ü è n c i a , un nou govern.

Àngel Casas és exregidor del PSC

golfes

Viure perillosament FONTCUBERTA

E

l dia de les eleccions conduïa per l'avinguda Mas F u s t é de Valldoreix, per la seva part més estreta i encara no asfaltada. D e sobte s'em creua un totterreny q u e venia en direcció contrària i que, per la mida, ocupava p r à c t i c a m e n t t o t el c a r r e r . A c o s t u m a a ser u n fet força normal en carrers d'aquest tipus. Sempre s'hi ha d'anar amb c o m p t e . El q u e ja no és normal és q u e dos noiets d ' u n s 8/10 anys anessin penjats per la part exterior de les portes. Reien i s'ho passaven bomba. Qui conduïa era un home que m a l g r a t la seva e d a t , m é s a prop dels 50 q u e dels 20, no feia bo allò q u e els anys ens fan més assenyats. El perill era e v i d e n t . Vaig haver d e parar gairebé el cotxe i deixar q u e passessin. Un dels nois va passar fregant-me. El conductor es va quedar tan fresc. Aquest fet el vaig lligar amb

un altre. Un motorista conduïa la moto portant un n e t petit, d'uns cinc o sis anys, agafat al ell. El nen l'agafava fort a m b les seves m a n e t e s i feia cara d ' e n t r e e s p a n t a t i feliç. La moto potser anava a 40/50 quilòmetres per hora a un altre carrer de Valldoreix. N o tinc ni idea si algun dia han tingut a l g u n a c c i d e n t i les c o n s e qüències q u e hagin pogut patir els dos ocupants d e la moto. Si hagués estat axí, espero que no, segur q u e el petit n ' h a estat el més perjudicat. Aquests dos fets m ' h a n fet pensar en les ganes d e viure perillosament q u e t e n e n moltes persones. El pitjor e n a q u e s t s dos casos és q u e feien viure perillosament a nens que no sabien el perill q u e corrien i q u e confiaven p l e n a m e n t a m b la seg u r e t a t q u e els d o n a v a anar a m b gent més gran, potser els seus pares. I q u e potser no volien, ni sa-

bien, els riscos d e viure perillosament. É s cert q u e cadascú pot escollir l'estil d e vida q u e vulgui. Es pot viure sense riscos i t a m b é viure perillosament. Però sempre q u e no es posi en perill la seguretat dels altres. Si u n vol córrer a m b el cotxe, que busqui un circuit tancat, que pagui el lloguer i que es mati tot sol si això el compensa. El que no es pot fer es viure perillosament a Coll Fàvà, a la carretera de l'Arrabassada o on sigui per on circulin vianants o altres cotxes. Tot això e m porta a un darrera reflexió. Si els grans han de donar exemple als més petits, quin model de conducta adoptaran els dos nens penjats del totterreny? O quin tipus de c o n d u c t o r s seran d e g r a n s aquells que els seus pares els han ensenyat a saltar-se les normes de circulació?. Després ens q u e i x e m .


Vine a la nova realitat

Vols conèiMBr el funcionament ^inte i les noves tecnologies?

ütjt # * $

I

I

Vine a descobrir el món d oportunitats i possibilitats il·limitades d Internet al Cibernàrium

Què és el Cibernàrium? Un multiespai dedicat al món d'Internet on podràs descobrir les noves tecnologies de la comunicació. Està organitzat en cinc espais diferents entre els quals hi ha una sala de navegació off-line per aprendre el funcionament d'Internet a través de 100 continguts multimèdia i una sala de navegació in-line, que et permetrà navegar lliurement per la xarxa a alta velocitat. En dos dels seus altres espais, l'espai Formació i l'espai Idees, s'hi organitzen activitats i seminaris gratuïts per aprendre a utilitzar Internet.

Com funciona? Es pot visitar de 10 del matí a 8 del vespre i de dimarts a dissabte. Pots utilitzar les seves sales de navegació durant 20 minuts, participar en algun dels seus seminaris relacionats amb Internet o fer un recorregut amb guia per les instal·lacions del Cibernàrium. Per entrar a les sales de navegació s'ha de demanar la targeta magnètica de cibernauta a recepció, on també es pot sol·licitar una adreça electrònica que facilita l'Ajuntament de Barcelona. Per participar en els seminaris relacionats amb Internet, has d'apuntar-t'hi a la mateixa recepció del Cibernàrium o pots trucar al 93 291 76 10.

Qui ho ha fet? El Cibernàrium és una iniciativa de Barcelona Activa amb la col·laboració de la Cité des Sciences et la Industrie - la Villete - de París, un dels centres de divulgació tecnològica més grans d'Europa, i la Universitat Politècnica de Catalunya. És un projecte cofinançat per l'Ajuntament de Barcelona i el Fons Europeu per al Desenvolupament Regional, i té íf suport tecnològic d'empreses líders del sector com Compaq, Epson i Menta. . ,. , -/,

On és? El Cibernàrium està situat al Fòrum Nord, enmig del Parc Central de Nou Barris. És obert de dimarts a dissabte de les 10 a les 20 hores. L'accés és lliure i gratuït ^er a més informació podeu consultar la web (http://MMW.ciliemarium.com) o trucar al telèfon 93 291 7$ 10.


1

\ J

s (concurs)

r^

%

/ * i \

**n

M

Vols anar al Club Capítol a veure No és tan fàcil, de Paco ir? Secundèria i Tricicle sorteg dobles per als dies 29 i 30 de març El Quique vol deixar l'Andrea. Però, com? No és tan fàcil. En aquesta divertida comèdia sobre la parella el protagonista està obssessionat per buscar les mil i una maneres de donar una notícia que ell creu que serà mal rebuda. L'obra és un recorregut per la seva imaginació, per totes les opcions que li passen pel cap per deixar la seva dona... Si participes en el concurs d'aquest mes i en resultes guanyador/a, podràs veure a la Sala 2 del Club Capítol aquesta divertida obra dirigida per Josep Maria Mestres i protagonitzada per tres joves actors, Carlos Heredia, Carme Pla i Manel Sans.

A la Sala 2 del Club Capítol La Rambla, 138, Barcelona T. 9 3 2 8 5 79 0 0 .

•Truca'ns!:... 4...—•••••••••• SrVO,SPartÍC

;

• ^ene1co„cursd,questmes_;

.•"«'«-««iniiita, d el 23 de març ï

Recorda: Dimecres 2 9 de març, 2 2 . 3 0 h Dijous 3 0 de març, 2 2 . 3 0 h

•ï?n,??Larem •

, e s2 0

e-rtrades dobles entre les • •trucades què rebem

COM PARTICIPAR EN EL CONCURS: Omple tots ets apartats de la butlleta que adjuntem (original o fotocòpia). Només s'acceptarà

StïLER

una butlleta per persona. Envia-la a Secundèria: Casanova 46, 4t - 4a, 08011 Barcelona.

"3^.* N e * I cognom:

centre visual

_CP:.

Adreça: Dota asaaJBBMawi»

/

Ulleres graduades de sol - Entrenament visual lents de <««|f)||BNH^M41nfantil

4m„, TeJèroa:

Coma electrònk: - . . . -

" *M?*"" *"ÉÈfc* **-• • * • • - • - • - -

C«Hrafl v «h«Bi:

•Cmfí.

De qelas temes f agradaria f M parléfilM i {aiaes paríem f«flr·é·rfa «•» eatrevbténfi·J

VINE A ^ v r r i B i A p i r L M WH&ÍAMP1.IA OFERTA OFEI D'ULLE PORTIVES » • » • » * » •

i>.>

*

'•••

*".

ni(n»iHin Hm»*»

mi iHM"HttyMM'j!«*»""»

«'•

w

mimjlawm^wiiii

í msài, léjoafc tl tw

psfol'Msfhotallis·&l t » V • •> » i

ass

Lluís Soler i Torra ÒPTICS OPTOMETRÍ

Judith D u r a n i Blasco

Í0IOPROTESISTES

Carrer d'Angel Guimerà, 46 - 08240 MANRESA • Tel. 93 873 52 55


Opmio

Ï1S/CANTONS Divendres, 11de març del2000

El

15

t e r r a t

Aparcaments? Sí, però... RAMON PALACIO I JORDI M E N É N D E Z

D

iuen, faltant a la veritat, que els socialistes ens hem oposat al projecte de construir dos aparcaments soterrats a la nostra ciutat. Els mitjans de comunicació han fet ressò d'una sola de les versions del debat que es va produir en el ple municipal del mes de febrer passat: l'equip de govern volia fer-los i l'oposició (per cert, la totalitat dels grups) s'hi va oposar. L'altra versió és que tots, menys CiU, vàrem considerar que calia més informació i més dades per prendre decisions. I, a més, vàrem explicar que la decisió de fer aparcaments i de decidir-ne l'emplaçament implica parlar de la reordenació del trànsit, que és ja un autèntic caos. Per això vàrem votar a favor d'un major estudi, deixant el tema sobre la taula i demanant a l'equip de govern que fes millor els seus "deures". Creiem, doncs, que hem de relacionar la construcció d'aparcaments a m b la reordenació del

trànsit i del transport públic. Com tenim la ciutat? T e n i m uns barris i districtes allunyats del centre, sense serveis, i un centre històric congestionat. Tenim, en els punts neuràlgics de la ciutat, un problema de col·lapse en les hores punta, a les 8 del matí i durant la tarda. Tenim una xarxa d'autobusos urbans escassa, incòmoda, amb temps de desplaçament molt llargs, i en conseqüència, poc usats pels ciutadans. Tenim una gran afició per la bicicleta de cap de setmana, però en canvi no disposem d e facilitats (carrils bici, aparcaments) per estendre'n l'ús com a sistema de transport urbà. Com tenim el trànsit? Hi ha, bàsicament, tres punts conflictius. La plaça de Lluís Millet (estació de Sant Cugat), on aboca tota la circulació que prové de la carretera de Rubí, del nus de l'hipòdrom, de Mira-sol i Valldoreix per Can Gatxet i pel passeig d'Olabarria. La zona de Chic i l'hipòdrom, que no està ben re-

solta amb una carretera de Valldoreix que hauria de poder connectar directament amb la ronda Nord. L'eix passeig de Cerdanyola, carrer de la Creu, carrer Santiago Rusinol, que porta força trànsit cap a l'entrada dels túnels per Mira-sol per l'avinguda Lluís Companys. Resoldre els p r o b l e m e s del trànsit vol dir actuar en aquests punts conflictius, diversificant la circulació i alleugerint el centre de la ciutat de la pressió dels vehicles. En aquest context, proposar aparcaments sense abordar la resta ens sembla no n o m é s inútil, sinó perjudicial. Els socialistes proposem, per això, aquest decàleg: 1. L'examen, en primer lloc, de les propostes que es derivin de l'estudi encarregat al RACC. (Si no serveix per això, per quina raó encarreguem l'estudi?) 2. La discussió en el si del Consell de Mobilitat. (Si no el fem servir, per quina raó els consti-

El

tuïm?) 3. La potenciació dels mitjans de transport públic, sobretot amb Mira-sol, Valldoreix i les Planes. 4. La potenciació del transport urbà en bicicleta, amb la creació de carrils bici i aparcaments de bicicletes, començant pels instituts de secundària, les escoles municipals i el centre històric. 5. El tancament de l'anell complet de la ronda de Circumval·lació 6. L'obertura de la prolongació del carrer dels Safareigs, fins a connectar amb la rambla Ribatallada. 7. La connexió de la carretera de Valldoreix a m b el vial nord de circumval·lació. 8. La creació de centres de serveis, arrelats als barris, alternatius al centre històric de Sant Cugat 9. La vianantització - o la restricció al trànsit- d'un nombre important de carrers del centre històric. 10. Una xarxa d'aparcaments,

que respongui a aquesta reordenació del trànsit. Per tot això, aparcaments sí, però en el marc d'una política que posi ordre en l'ús de les nostres places i carrers. Abans d'aprovar els projectes i la ubicació concreta de cada un d'aquests eventuals aparcaments, cal saber com es resoldrà la circulació a Sant Cugat, o almenys, per on arribaran i per on sortiran els cotxes dels aparcaments. Si no ho fem així, tot pot quedar e n un terrible nyap. Fóra un greu error construir aparcaments i no modificar la mobilitat. Fóra un greu error pensar on deixar els cotxes que fem servir perquè no disposem de transport públic i no pensar a canviar de soca-rel el nostre servei d'autobusos urbans. Només aconseguiríem incrementar la congestió i les incomoditats. Ramon Palacio i Jordi Menéndez, regidors del grup municipal socialista

s o t e r r a n i

Un dia d'eleccions M A N E L PARDO I SABARTÉS

E

s un quart de nou d'un matí de diumenge electoral. Estem en una mesa d'un districte del municipi. La mesa s'ha de constituir entre una sèrie de gent, amb els ulls a d o r m i t s i m o s t r e s d'ignorància de la feina q u e els espera. Sort que tenim un informador d'eleccions de l'Ajuntament que amb la seva avidesa i perspicàcia ens resol qualsevol dubte. La mesa queda constituïda i arriba l'hora de la veritat. Ja són les nou i el primer votant ja fa cua per votar. Porta els sobres ben agafats. És un vot decidit i segur, però les normes de la Junta Electoral obliguen que sigui la presidenta de la mesa, en aquest cas és presidenta, la que introdueixi cada sobre en l'urna corresponent. L'actc no ha estat complet per al votant, però què hi farem?, les normes són les normes i s'han de complir al peu de la lletra.

A fora, a uns cinquanta metres, s'ha instal·lat una altra mesa electoral; la consulta social sobre el deute extern ha engegat i, malgrat les prohibicions dels òrgans competents, l'èxit sembla assegurat. Gent de totes les edats es va e n d i n s a n t en el joc de la d e mocràcia. La gent més gran és la més matinera i els votants primerencs, quan tot just són les onze, no es deixen veure encara. L'afluència augmenta amb el pas de les hores i ja hem arribat al migdia al 15% de participació. Hi haurà gaire abstenció? Ara per ara és difícil saber-ho. El que sí que queda clar és que els votants compresos entre 18 i 30 anys no arriben o els costa molt exercir el seu dret. Causes: crec que n'hi ha força però esperarem al final de la jornada. Diversos representants polítics municipals t r e u e n el cap.

»SS***Q

/ttRTOUR "Catalunya des de l'aire" Excursions en avioneta, només per 7.500 ptes. Informació: 666.42.81.42 http://airtour.pvirt.com e-mail: airtour@oirtel.net

KLL.jtfd>IS / "•>!P!>*\

Arriben en comitiva saludant a tort i dret. Encaixades de mans i somriures amb ulls incisius i aires d e control absolut. Són els aires de les estrelles locals. Tot això ve acompanyat del corresp o n e n t esmorzar per als seus companys de partit que fan d'interventors i apoderats i que, gent i l m e n t , és c o m p a r t i t p e r aquests amb els menys afortunats. Mentre ens atipem, converses curioses omplen l'espectre acústic: - M i papeleta del Senado no estaba marcada.- La resposta de l'acompanyant no es fa esperar: - N o te preocupes, ya la marco. yo. F o r m e n part dels milers de vots compartits entre familiars i amics i que, sobretot, afecta la gent gran influenciada per les opcions particulars dels seus estimats. Mentrestant, la jornada es desenvolupa amb un aire de festivitat continguda, excepte a la

pista de futbol on els nanos fan partit a m b un e s p e c t a d o r d e luxe, el policia "nacional" q u e mentre es delecta amb el futbol, controla que no hi hagi cap incident al col·legi electoral. Lentament i sense cap pressa aparent va entrant la gent. H e m arribat al 4 5 % de participació ben entrada la tarda i un jove ens pregunta q u e si el vot en blanc té la seva representació en diputats. La resposta ha estat que el vot en blanc es comptabilitza a les actes oficials però que no comptabilitza a l'hora de repartir diputats. La seva resposta ha estut clara: -Molt bé, doncs me'n vaig.- I ha marxat.., evidentment sense votar. És un exemple d'un vot. encara que ens disgusti, a favor de l'abstencionisme conscient que és una forma de disgust democràtic molt implantada, últimament, en la nostra societat. S'apropa el final de la jornada. Amb prou feines arribem al 50%

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

de participació i és l'estona més divertida. Gent que no sap què ha de votar, gent que s'embolica a m b el "llençol" del Senat i gent que no sap quantes marques s'han de fer per al Senat. En qualsevol cas, els membres d e la mesa estan sempre disposats a donar un cop de mà al ciutadà despistat i desinformat, a m b el regust simpàtic de cada patologia. Lentament s'arriba al final. La participació ha arribat a nivells del 67% i finalment la presidenta, una noia molt simpàtica i que ha fet la seva feina, conjuntament amb els vocals, d'una manera excel·lent, ens indica que la jornada ha acabat. Els darrers a votar hem estat els interventors i ara, finalment, us puc dir en secret que he aconseguit fer l'acte sencer tot esperant que el resultat sigui favorable a la nació catalana.

EIS4CANTWS " • I diari de Sarrt Cugat"

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84' Fax 93 590 3010 '08190 SANT CUGAT els4cantons@totsantcugat.com


EIS 4 CANTONS

Entorn

16

Divendres, 17 de mart del 2000

P o l è m i c a

Recoder critica que Sabadell vulgui ara V estació del TGV a Cerdanyola Els Ajuntaments de Terrassa i Rubí, i la Cambra de Comerç també volen la parada a Sant Cugat F.MII.i Bhl.l.A - Sant Cugat -

1 ,a ubicació de la futura estació d e l Tren d e ( i r a n V e l o c i t a t (TGV) a la comarca del Vallès Occidental continua sent motiu de polèmica per part dels municipis c a n d i d a t s . Feia força temps que no es posava en dubte q u e l ' e s t a c i ó del T G V al Vallès seria a la ciutat, però rec e n t m e n t han reaparegut les veus dels consistoris de Sabadell, Ripollet i Cerdanyola, que pensen que el millor municipi per a l'estació és Cerdanyola. Des de l'Ajuntament s'ha rebut amb estupefacció la notícia, tjue consideren fora de lloc i de temps. L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va recordar que durant força temps l'estació es volia construir a Cerdanyola, "i no ho van defensar ni des de Sabadell". Així mateix, l'alcalde es va mostrar trunqui! ami) l'anunci del seu homònim sabadellenc, Manuel Bustos, i va assegurar que "m'hauria inquietat

si [l'anunci] fos de Foment. He mantingut converses tranquil·litzadores", va assegurar l'alcalde, sense voler-ne dir les fonts. Recoder creu que Sabadell vol l'estació a Cerdanyola a causa de "l'eterna rivalitat amb Terrassa. L n debat legítim però que no justifica" una reconsideració.

Recoder: "Sabadell vol Testació a Cerdanyola per reterna rivalitat amb Terrassa"

Davant la notícia de Bustos, els alcaldes de Sant (aigat. Terrassa i Rubí han redactat un comunicat adjunt, al qual s'hi ha sumat el president de la (iambra de Comerç i Indústria de 'lerrassa, en q u è e x p o s e n el seu desacord amb la ubicació a Cerdanyola de l'estació, ja que la

situarien al costat de l'Hospital General de Catalunya. V,n primer lloc pel punt de vista tècnic i de comunicacions. F.n segon. apunten que el ministeri de Fom e n t ja va obrir un p e r í o d e d'al·legacions en què des de Sabadell no es van posicionar. Igualment, també assenyalen que des del ministeri s'han pronunicat a favor de la ubicació a Sant Cugat, cosa que no deixa lloc a noves propostes. Fls tres consistoris i el president de la Cambra terrassenca han volgut remarcar que sigui quin sigui l'emplaçament definitiu de l'estació, la repercussió per tota la comarca serà molt positiva. En aquest sentit, Lluís Recoder va subratllar la importància d'atreure les activitats econòmiques a la ciutat, i l'estació del T G V hi contribuiria. La construcció de l'estació a Cerdanyola no interessa a Terrasa perquè no té línia directa amb aquesta població via tren. F n canvi, Testacíó de Sant Cugat uniria l'estació dels Ferro-

F.l TGVtiM ttn~ U nut amin t/J.'.'-/ / ( LDIDA carrils de la Generalitat que va a Terrassa passant per Rubí, la parada del 'TGV al Vallès i obriria la línia Mollet-Papiol per a passatgers. Recoder va recordar que el secretari d'Fistat d'Infraestructures va comunicar a l'Ajuntament la intenció de Madrid de situar l'estació a Sant Cugat el dia 29

de desembre passat. T a m b é va posar l'exemple de l'exposició que hi ha al Sant Cugat Centre Comercial, amb maquetes sobre possibles estacions fetes pels alumnes de l'escola d'arquitectura (ETSAV). com a exemple de com Sant Cugat ha interioritzat que l'estació serà al seu terme municipal.

A r q u i t e c t u r a

L'equip de govern vol elaborar un pla director per remodelar el Monestir E M I L I BELLA - Sant Cugat -

L'Ajuntament de Sant Cugat té la intenció d'elaborar un pla director per al Monestir de la ciutat, segons ha anunciat l'alcalde, Lluís Recoder. El projecte serviria per recuperar comp l e t a m e n t el monument arquitectònic. Si bé és cert que ja s'havia fet una remodelació del c l a u s t r e , d e la muralla i s'havien reparat les esquerdes del campanar, segons el consistori. el pla "està pensat per a la recuperació total del Monestir". ha apuntat l'alcalde. Recoder ha afegit que des de

l'Ajuntament fa temps que treballen per fer realitat el pla, però "és d'elaboració lenta. Si tenim les idees clares sobre què hi volem fer exactament, en cinc o sís mesos" el podrien presentar. Les opcions són diverses: l'equip de govern es planteja reconstruir les dependències dels monjos que actualment no existeixen, plantejar la reforma de la façana de la Casa de Cultura i crear un museu temàtic. Són alguns dels punts que s'han detenir en compte, segons Recoder, a l'hora de plantejar-se l'elaboració del pla. Respecte a la creació del museu, l'alcalde va referir-se a la

/ 'n\pe<te en/milde l't ntnrn del Monestir de Sant Cugat /•'• CEDIDA necessitat d'ubicar-lo en una zona propera al conjunt monumental, i va desestimar, en principi. la possibilitat d'emplaçar-lo a la masia de 'Torre Blanca, actualment ocupada. 'Tal com explica Recoder, el museu contribuiria en la millora de! turisme

de la ciutat, q u e "té un gran atractiu turístic que hem de voler compartir". "Volem que vagi paral·lel amb la vianantització del c e n t r e " , deia l'alcalde referint-se al projecte. I ha afegit: "Ara falta encarregar-lo". D'altra banda, una

altra de les actuacions que s'han fet al conjunt històric són les obres dels jardins, q u e es reobriran al públic el dissabte dia 15 d'abril vinent.De moment, encara falta enllestir la part referent a Tenjardinament del terreny.


en òrbita # # # Q Uosaltres recomaneu cmemfl

- Buffalo 'ti6, • de Vincent O^n-u u

\ Títol original: Buffalo

'66

Irene Sànchez Mata, IES Can Vilomara • American HistoryX, de Tony Kaye "És una pel·lícula sobre el racisme. El protagonista és un racista que mata una persona negra i el condemnen a la presó. Allà passen coses i se n'adona que tots som iguals. La recomano molt perquè em va fer veure la vida d'una altra manera. Et fa obrir els ulls."

• Intèrprets: Vincent Gallo, Christina • Ricci, Ben Gazzara, Anjelica Huston • • Gènere: Drama còmic •

Begorïa Zueras, IE$ Príncep de Girona • Solas, de Benito Zambrano "És una és una pel·lícula dramàtica, trista, però amb un toc de tendresa que la fa molt emotiva. Jo no sóc de les persones a les que els i cau fàcilment una llàgrima al cinema, però he de reconèixer que aquest cop no vaig poder retenir-la."

LLIBRES Patrícia Heras Caballero, IES Puigcastellar • La nit de Sant Jeroni, de Jordi Varela "És un llibre que parla d*una noia que aprofita un intercanvi d'aquests que fan alguns instituts amb gent d'altres països per venir a Santa Coloma a trobar el seu amor, que havia conegut l'any anterior en un altre intercanvi." Roger Catalàn Parra, Escola Vedruna-Gràcia • Los pílares de la tierra, de Ken Follet "És un llibre de lectura imprescindible, cal que tothom el llegeixi. És llarg, però molt lleuger, i t'ensenya moltes més coses que no pas si et llegeixes ~ tota l'Enciclopèdia Catalana. És molt, però que molt bo."

(

profunda: la dels famèlics de Donuts i els amants obsessius del futbol americà, culpable indirecte de les desgràcies del protagonista. La galeria de personatges que presenta van des del principal, que de t a n t n e c e s s i t a t d ' a m o r li'n d o n a r i e s tu una mica d e l t e u travessant la pantalla, a la noia, enamorada del seu segrestador al més pur estil s í n d r o m e d'Estoc o l m , passant pels pares, dues persones que c o n v i u e n n o m é s perquè els acull el mateix sostre, l'amic, el ximplet i únic amic, i el paisatge, una imatge de l'Amèrica més desoladora i deshabitada de persones (o plena de gent que busca una sortida a la solitud). Situacions comicoabsurdes, incomunicació i tendresa és el que es respira en aquest Buffalo (indret natal de Gallo) on no se'ns hi ha perdut res més que la visió de la pel·lícula, amb els seus fragments que podrem anar recollint, després, com si féssim un trencaclosques que no acaba d'encaixar mai.

• \ • • \ •

Sinopsi: Billy Brown surt de la presó després de cinc anys decidit a venjar-se. Abans, però, fa una visita als seus peculiars pares i segresta una noia perquè es faci passar per la seva dona.

" • • • • • • • 1 • • • • \ •

Què es pot dir: L'actor Vincent Gallo (El funeral, La casa de los espíritus) és un d'aquells de rostre inquietant que darrerament s'ha afegit al grup dels intèrprets que es decideixen a dirigir. Per controlar més la situació també s'ha encarregat del guió de la pel·lícula, de la interpretació i de la música. Tot això, més la posada en escena del film, aconsegueix que Buffalo '66 representi al cent per cent el cinema independent nord-americà, l'anomenat indie. O sigui, de pura raça.

Us ve de gust una aventura extraordinària, trepidant, c o n d i m e n tada amb humor, amor, ambients exòtics i situacions extremes? Sona bé, eh? Doncs tot això i més ho p o d e u t r o b a r a La nit dels arutams, de l'escriptora catalana Maite Carranza.

• • • •

A m b la seva pel·lícula, Gallo resol a m b un estil propi i efectiu una història senzilla i estretament lligada a la cultura de l'Amèrica

L'acció comença a Groenlàndia, on es troben un atractiu capità de vaixell mercant, una bonica noia anglesa, un esquimal i un antropò-

Natza Farré

leg obsessionat. El punt d'unió: cercar els mítics arutams. A partir d'aquí començarà un joc de persecucions que portarà els protagonistes a través de l'Atlàntic fins a l'Amazònia, a m b l'esperança de trobar aquests éssers mig realitat mig llegenda. L'aventura es convertirà alhora en un viatge interior: el seu viatge al cor de la selva porta els personatges a viatjar també al centre del seu cor. La caça dels arutams es convertirà en l'excusa perfecta per treure a la llum els seus propis desitjós i obsessions. Però, existeixen els arutams o no? Per saber-ho us haureu de llegir aquesta fantàstica novel·la. Marta López

:- S iT ,v f> • »í 8' <*.* «

ff B **»'J£

La nit dels a r u t a m s , Maite Carranza

de Sí a l ' e s p o r t , n o a l f u t b o l Això és ni més ni menys el que reivindica w w w . o d i o e l f u t b o l . c o m . Es tracta d'una via oberta cap a la resta d'esports que habitualment q u e d e n a r r a c o n a t s d a v a n t el p r o t a g o n i s m e q u e es d ó n a al f u t b o l . Ofereix informació esportiva de tota mena mitjançant un cercador, un f ò r u m popular i un publicador d'articles. Com a curiositats, t r o b e m una secció dedicada

HJJ:Wil.ȟml i CD VERGE JEWEL 74min 125+IVA

II

CD VERGE JEWEL 80min 140+IVA DISQUETS DE 3,25 DE 1,44Mb 230+ivA/caixa de 10 u.

I I l l

REGRAVADORA PHILIPS 4x4x32 34.300 +IVA COMPUTER TIMES, S k ï t , , „ . „ , 8 * . SI. « « I , U • MM1 8arc»toM

li

il

J o C S £ N XMOCA

INTERNET

^lík i^ïfe, J Í ^ Horaris; de dilluns a dijous: 11h - 23h divendres: 11h - 2 0 h dissabte: 12h -2/3h diumenge: 12h - 23h R I U S I T A U L E T , 8 - T e l . 9 3 2 3 8 5 3 S I ^ f l c Arïhau. 26 -OaOU Barcelona - Tel. 93 453 97 68


"M'agrada molt el cinema. I una pel·lícula que m'agrada molt és El silenci deis anyells."

g n « * .9 *t

a les dones abandonades pel futbol, una altra d i r i g i d a a la g e n t intel·ligent en contra del futbol, i una última per a la gent a qui sí que agrada el futbol però no li agrada c o m està m u n t a t . A r r e p l e g a t s contra el futbol, uniu-vos!

è La w e b

dels

s o n sJ^JLo JsL & * **aí

Aquest mes el tema va de rarets. Aquí en tenim un altre exemple: w w w . d u l l m e n . c o m . Una pàgina especial per a homes sonsos, grisos, d'aquells que passen inadvertits arreu. Com que no tenen vida social, es desfoguen a través d'Internet, i així s'expliquen acudits que només els fan gràcia a ells, receptes de cuina que n o m é s ells són c a p a ç o s de f e r i m e n j a r , les col·leccions més infumables... Si vols saber si tu o algú que coneixes és un sonso digne de pertànyer a aquest club, no dubtis a fer el test que inclou la pàgina. Ells mateixos s'encarregaran de fer el certificat que ho confirmi. A h ! És en anglès, però no crec que això sigui un problema, no?« • • • • • • • • • • • • !

que no canvia són els espectaculars efectes visuals i sonors. No us ho perdeu.

i •'*•':•> tyro

£ i't ~yh i {''"''• -

Preu: 8.990 ptes. Oblideu-vos del FIFA 2000. Aquesta és la crema dels jocs de futbol. El secret: gràfics millorats i ràpids moviments de jugadors. A m b ISS Pro Evolution podreu fer els vostres propis equips o seleccions i pensar les més impensables alineacions. Té tres modes de joc (al gust del consumidor) i tres nivells de dificultat (segons la traça del ja anomenat consumidor). Què més voleu? A partir d'ara, els grans amants del futbol ja no es poden queixar. Teniu esport rei per estona.

El millor: La nova versió ampliada ofereix noves prestacions com e l ! multijugador. Molt millor gaudir * de Half Life en companyia, oi? -

i ligirssd:

I ! innuidor Sí, felina? s

- + triat: tia pe;

i^cc^sj: Com va anar per Sitges? 1. 2. 3. 4. 5.

)omadni Normal, perquè? Tigressd; Res per explicar?

ISS Pro Evolution Gran Turismo 2 Resident Evil 3 Cool Borders IV Final Fantasy VIII

Domador: Pse. li^rcssa: Oloro la culpa! Domador: Guarda't les urpes. íi^ivssa: Ja! Domador: La carn és dèbil, la nit és llarga...

El millor: La jugabilitat. Aquest joc permet fer als futbolistes una gran varietat de moviments en un temps mínim.

1 igrossa: I la meva disfressa millor de cérvol, no?

CD-ROM: Half

Life (Opposing

Ei, domador!

Domador:

Force)

Preu: 3.995 ptes. Sí, és el Half Life de sempre, encara que aquesta vegada es tracta d'una expansió que Sony ha fet després que hagi estat escollit el millor joc de l'any passat. Nous personatges, m a p e s i a r m e s per la m a t e i x a trepidant persecució i caça d'extraterrestres. Però aquesta no és l'única novetat. L'edició recent conté també altres sorpreses que ara no us explicarem. Descobriules vosaltres mateixos! Una cosa

mig feta, gateta.

CD-ROM 1. 2. 3. 4. 5.

Hauries tingut la feina

Age of Empires II Half Life (Opposing Force) Los Sims Quake 3 Might and Màgic VII

Participa

en el concurs del xal i

envia'ns-en

ef feu fragment

fmcurs@secunderia.net !

m -

...

els xats rebuts participaran en el sorteig d'on iot d'ordinador que farem a final de curs

La teva botiga de consoles a Gràcia!

T'esperes» O M » le i pop espanyol & pap-reck letw—clenel i

CD-ROM - PLAYSTATION NINTENDO 64 - DREAMCAST

Presentant aquest anunci:

Gran assortiment en videojocs de segona mà. Instal·lació de xips per a Playstation. Reparació de consoles. Venda de CD-ROM gravable de 74 i 80 min. Venda de tot tipus d'accessoris per a consoles.

Dlvendre. tal·lla (majors d« 16 anys) - I N T R A D A L L I U R I fins a les 19.30 heres - horari: d» 18 a 21.4S I

STAR GAMES VIDEOJOCS La teva botiga d'ordinadors a Gràcia! Venda, ampliació I reparació, de PC i accessoris. Tria la configuració ideal. Qualitat i bon preu. Connecta't a Internet i gaudeix dels millors jocs de xarxa en els nostres potents ordinadors. Gran de Gràcia, 176 (ai costat del metro Fontana) tel./fax: 93 237 81 51

•>••••

sense oblidar d'inchure-bi fos lleves dades personals, adreça i telèfon

STAR GAMES VIDEOJOCS Lloguer, v e n d a I canvi d e tot tipus d e videojocs i c o n s o l e s :

as

Dissabte tarda (mafors de 16 anys) - 4 0 0 PTA fins a las 19 hores • horari: do I S a 21.45 hores Diumenges farda (mafers do 16 anys) - 4 0 0 PI» fins a los 19 horos - horari: de I S • 24 hores LA MAMA SERÀ MOLT FELIÇ SI ETS A BÒVEDA ORGANITZEM FESTES PER A ESCOLES info-tel: 93 412 26 15 - RP Cristina o Ramon


Entorn

HS4 CAOTONS Divendres, 11 de març del 2000

Urbanisme

La rambla del Celler augmenta un 3 0 % el nombre d'aparcaments A partir d'ara s'hauran d'estacionar els vehicles en semibateria EMILI HKLLA

- Sant CugatLa rambla del Celler està sent objecte d'una reestructuració pel que fa a aparcaments. Si fins ara s'aparcava en línia a banda i banda de la via. a partir d'ara els seus usuaris hauran d'estacionar els vehicles en semibateria i només al cantó dret. Amb aquest canvi, l'àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Sant Cugat té la intenció d'augmentar el nombre de places d'aparcament i afavorir alhora la bona circulació per la rambla. La millora, que estarà acabada a finals d'aquesta setmana, respon a la necessitat d'assimilar la demanda d'aparcaments al centre de la ciutat. En aquest sentit, el nombre de places de pàrquing en •aquest carrer augmentarà un 30%, segons dades de l'Ajuntament. Igualment, es vol evitar que els automòbils quedin aparcats en doble fila. Un altre dels avantatges de la reforma impulsada per Serveis

l.a rambla del Celler ha augmentat el nombre de plau • d'apunanii nt FOTO X.WTh.R IARRÒS \ Urbans és que la prohibició d'aparcar a la banda esquerra del carrer es farà finalment efectiva. Fins ara es podien trobar cotxes aparcats a mà esquerra a la rambla del Celler, tot i que hi ha senyals que ho prohibeixen. El.consistori santeugatenc tenia una actitud "permissiva" i deixava que s'hi

estacionés, segons ha explicat cl tinent d'alcalde de Serveis Urbans i Descentralització, Joan Recasens. Per al regidor, la nova actuació urbanística aconseguirà que "la circulació pugui ser més fluida". Recasens ha afegit que "també es millora la visibilitat en els encreuaments".

U r b a n i s m e

Els canvis de la cèntrica via van des de l'alçada de la rotonda del Celler Cooperatiu fins al parc de la Pollancreda. Al llarg de tot aquest tram s'han repintat totes les indicacions de l'asfalt, tant els senyals per cedir el pas com les línies grogues de càrrega i descàrrega.

E. B. -Sant Cugat -

Nova rotonda a Vavinguda de les Corts Catalanes per fer reduir la velocitat

/* > la ijuaita lotnnda eh l'aiiiig/ula /•'./'.

I'\RISYhS

L'avinguda de les Corts Catalanes compta des d'ara amb una nova rotonda, que s'afegeix a les tres que ja tenia, situada a la confluència amb el camí de Can Calders. L'actuació sorgeix fruit de la velocitat que els vehicles assoleixen a la via. Així, des de l'àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament es vol obligar els automòbils a reduir la velocitat a la via, a la vegada que minven la perillositat i els possibles accidents. També es pretén que l'encreuament sigui més fluid que fins ara. En aquests moments només queden per enllestir les tasques d'arranjament de l'enjardinament de la nova construcció. La glorieta ajudarà a evitar els embussos que s'hi produïen, segons el tinent d'alcalde de Serveis U r b a n s , J o a n R e c a s e n s , q u e ha explicat q u e , de moment, la nova rotonda "funciona força bé".

L'Ajuntament vol regular la telefonia E. B. - Sant Cugat -

L'equip de govern de l'Ajuntament té previst presentar una proposta d'ordenança municipal per regular la ubicació de les antenes de telefonia mòbil a la ciutat. El consistori vol acabar amb la situació actual de la telefonia a Sant Cugat i, per fer-ho, té la intenció d'elaborar un pla d'ubicació. La iniciativa coincideix a m b la normativa que la Generalitat i el consorci Localret, que aglutina més de 700 municipis catalans - e n t r e els quals es troba Sant Cugat-, estan a punt d'enllestir, que determina, entre d'altres, les distàncies de les antenes dels nuclis poblats.

Dilluns s'inicia la recollida de brossa orgànica E.B. -Sant CugatLa recollida selectiva de la brossa orgànica als barris de Sant Francesc, Coll Fava i Can Magí començarà dilluns. D'aquesta manera es posarà en marxa la segona fase de l'Experiència Residu Mínim a la nostra ciutat. Els contenidors de material orgànic que es col·locaran pels carrers d'aquests barris són de color marró, i se situaran al costat dels que ja hi ha actualment. D'aquests receptacles, les escombraries es traslladaran a la planta de compostatge de Sant Cugat, a Can Calopa. Per informar el veïnat sobre les normes d'utilització dels contenidors, l'Ajuntament ha organitzat durant les darreres setmanes xerrades on s'explicava de quina manera s'ha de separar la brossa recuperable de la inorgànica. També s'ha habilitat un punt informatiu a la Casa de Cultura per aquells veïns q u e se'n vulguin informar. A b a n d a d'això, s'han col·locat vuit pancartes informatives i s'està anant casa per casa per lliurar un cubell i un paquet de bosses compostables als veïns que encara no en tenen. La part més important de les deixalles que produeix Sant Cugat és orgànica. Quan es porta la brossa a incineradores o abocadors es desaprofiten recursos que es podrien reutilitzar. Aquest tipus de desfeta es pot reciclar fàcilment en una planta de compostatge com la de Sant Cugat, però si no es reciclen, pot ser molt perjudicial per al medi ambient. Amb el reciclatge de la brossa orgànica s'aporten nutrients i es millora l'estructura del sòl. La mecànica de la separació comença als domicilis. El cubell marró és per a la brossa orgànica (BO) i l'habitual per a' la r e s t a , és a dir, la b r o s s a inorgànica (BI). Un cop feta la divisió a la llar, és el moment de llençar-la als dos contenidors de color cru i amb la tapa marró que hi haurà situats a partir de la setmana vinent al costat dels metàl·lics actuals.

CONTRIBUÏM A FER DE SANT CUGAT UNA CiUlttt" MÉS ECOLÒGICA

mMsmmfm.

COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A LA MOTOCICLETA

Av. GraeHs, 35 Empresa ' líder en el seu sector J

17

Tel. 93 590 66 66 Fax 93 590 66 67 e-maíí: !eonelli@leone!li.com web: wwwieoneHi.com


"L'últim concert a què vaig anar va ser

So dies de...

el dels Red Hot Chilli Peppers a Badalona."

EL BULULU DEL LINIER, de Càndido Pazó. Amb l'actor Josito Porto. CompanyiaTeatro de Adro, de la Corunya. Al Teatre Malic La Fanfarra, Fusina, 3. T. 310 70 35. DAALI, Dramatúrgia i direcció: Albert Boadella. Al Mercat de les Flors. Espectacle que recrea la vida, l'obra i el pensament de l'artista des del prisma àcid de la companyia Els Joglars. A la Sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les Flors, Lleida, 59. Barcelona.

NO ÉS TAN FÀCIL, de Paco Mir. Dirigida per Josep Maria Mestres. Una divertida comèdia centrada en l'obsessió del protagonista per buscar les mil maneres de donar una notícia que ell creu que serà mal rebuda: la de deixar la seva dona. A la Sala 2 del Club Capítol, Rambla, 138, Barcelona. T. 93 285 79 00. LA PLATJA NEGRA, de Jordi Coca. Amb la companyia Espai Brossa, a la sala Els Carlins, Sabateria, 5, Manresa.

ú§leA Dimecres 15 de març, 19.00 h ROGER MAS. El músic presenta en directe el seu darrer disc, Casafont. A l'FNAC Illa, Av. Diagonal, 569, Barcelona. Gratuït. Dissabte 18 d e març, 20.00 DISSIDENCE ( p o p - r o c k ) . Actuació del grup dins el cicle Nous Valors de la Cova del Drac, Vallmajor, 33. Tel. 93 200 70 32. Preu: 1.000 ptes. (amb consumició inclosa) Dissabte 25 de març, 20.00 h BENEFICIO DE LA DUDA (rock). Actuació del grup dins el cicle Nous Valors de la Cova del Drac, Vallmajor, 33. T. 93 200 70 32. Preu: 1.000 ptes. (amb consumició inclosa) Dissabte 1 d'abril THE CURE. Potser aquesta serà la darrera oportunitat del públic barceloní i català en general de veure aquest mític grup que lidera el carismàtic Robert Smith, que diu que plega. Al Palau d'Esports de Barcelona.

EL COMBAT DE LES SORPRESES O EL MISTERI DE L'ESTOIG XINÈS, a m b Hausson, Anna Ycobalzeta i Jordi Basora. Espectacle en clau de còmic que barreja teatre i il·lusionisme. A l'Espai Escènic Joan Brossa, Aliada Vermell, 13, Barcelona. T.93 310 13 64. PASSATGE GUTENBERG, dirigida per Xavier Albertí, amb Isabel Cabós, Lourdes Barba i Alícia Pérez. La trobada entre tres dones genera una complexa trama de situacions. Al Teatre Nou Tantarantana, carrer de les Flors, 22, Barcelona. T. 93 441 70 22.

ZD

u

s

...ai CAT Tradicionàrius 2000. Al CAT "(Centre Artesà Tradicionàrius), Travessia de Sant Antoni, 6-8. 'Tel. 93 218 44 85.

H?0Q\C1QM Einstein Dins el cicle "Fars del segle XX: creadors, inventors i visionaris" del Centre de Cultura contemporània de Barcelona (CCCB), l'exposició proposa una revisió críitica, lúdica i creativa de l'obra i la persona d'Albert Einstein. Montalegre, 5, Barcelona. T.93 306 41 00

w ry» CENTRE ARTESA TRADICIONALS

1 r concurs biennal de fotografia sobre cultura popular i tradicional catalana. La Federació Catalana de Fotografia ha convocat aquest concurs obert a tothom que premiarà amb 100.000 ptes. la millor col·lecció de cinc obres relacionades amb l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalanes (sardanes, dansa popular, bestiari, focs, gegants, castellers, teatre, pessebres, havaneres, puntaires...). Cada persona que hi vulgui participar pot enviar, amb les seves dades personals, fins a 10 fotografies a la Federació Catalana de Fotografia (a l'atenció de Joan Sancho), apartat de correus, 22, 08910 Badalona.

:/:

\ J. ', de rr.cV'.: JQuico el Cèlio, el Noi i el Mut de | Ferreries (concert) Dissabte 18 de març, 22.00 h Gerard Quintana&Mordi Batiste. Els miralls de Dylan II. Cançons de Bob Dylan a partir d'unes traduccions i adaptacions al català fetes per ells mateixos. Al teatre Cirviànum de Torelló.

I La banda d'en Vinaixa (ball)

13!*:! El Pont d'Arcalís (concert) "Cercavins (ball) Traüt (concert) i

Dissabte 18 de març, 21.00 h LA POLLA / LOS DE OTILIA. A la sala Zeleste. Almogàvers, 122, Barcelona. Preu: 1.700 ptes.

i Les Violines (ball) CACAO, de Dagoll Dagom. A partir del 22 de març. Acompanyat per la música i les cançons de Santiago Auserón, el nou espectacle d'aquesta companyia té el ritme i el color cubans. Al Teatre Poliorama, 'Rambla, 115. T. 93 318 81 8 1 .

I 114 d'abril. | | CLOENDA a la plaça Rius i Taulet | fciuricaun (concert) i Gog i Magogl | (entreacte i fi de festa) | I Els Ministrils del Raval + Vols oi? (ball) I

ZOESIA Dimecres 15 de març, 21.30 HOMENATGE A PERE QUART a càrrec de TOC DART. Recorregut per l'obra del poeta amb motiu del centenari del seu naixement. Teatre amb sopar opcional. Al Via Fora, Espai Mallorca, carrer del Carme, 55, Barcelona. T. 93 442 94 2 1 .

Més d'un segle de ràdio. Exposició que recorre la història d e la ràdio a través d e la seva evolució tècnica, amb una mostra representativa d e diversos models d'aparells receptors. A l'espai central de l'Illa Diagonal. Av. Diagonal, 569, Barcelona.


EIS 4 CANTONS

Societat

18

Divendres, 11de març del 2000

C o n s u l t a

A favor de l'abolició del deute El 97% dels participants en la consulta social demanen la condonació del deute Les darreres eleccions generals convocades aquest diumenge no només van servir per conèixer qui serien els encarregats de governar l'Estat en els propers quatre anys. També van servir de marc idoni per fer palesa una preocupació que afecta tota la població mundial: l'abolició del deute extern dels països empobrits del Tercer Món. A Sant Cugat, unes 45 urnes repartides pel municipi van recollir prop de 15.000 vots en

\ l . \ ( i l ) \ MKNDKZ - Sant Cugat -

Amb una participació notable (33% del cens electoral, i un 50% del total de votants santeugatencs a les eleccions generals) la consulta social per l'abolició del deute extern a la nostra ciutat va ser tot un èxit. "Estem molt contents perquè és un fet històric aconseguir més de 14.000 vots en un sol dia", explicava un dels m e m b r e s d e la p l a t a f o r m a A D E l ' Deute Extern, Lluís Llerena. Val a dir, però, que en aquesta consulta també hi van prendre part els majors de 16 anys (un

la consulta social que s'ha engegat per conèixer l'opinió de la població sobre el tema. Els resultats parlen per si mateixos: un 96,99 % dels vots es mostraven favorables a la condonació del deute, davant d'un 2 , 2 1 % que van votar en contra i un 0,80% en blanc. La participació va ser una de les notes destacades, juntament amb la manca de problemes amb la policia, al contrari que a altres poblacions d'arreu de l'Estat.

un 97,79% s'hi va manifestar fa1,88% del total) i els estrangers vorablement, en contraposició a residents a la ciutat (un 1,6.5% l ' l , 1 9 % , p a r t i d a r i s d e l no, i dels vots). l'l,01% de vots en blanc. Els r e s u l t a t s t a m b é van ser d'allò més favoru^ Pel que fa a la dac o n t m r i q u e a bles a la condona* rrera pregunta, en ció del d e u t e . A altres lloCS, Ü Satlt què es demanava banda de la qües^ ,una investigació tió central on es dugui ÏIO fil Vu ^e l'enriquiment demanava al go- húVer Cüp inCldetlt il·leffd dels podevern estatal l'abo. rosos del Nord i del Sud, els relició t o t a l , la p r e sultats van donar gunta on es UI Il l un 96,6% per al planteja q u e els f l l ; Í I l l - í l l| l SMI H^I B sí, un 2% per al diners perdonats no, i un 1,4% en blanc. es reinverteixin en programes de La consulta es va portar a terme desenvolupament de les poblaa nivell estatal, i en diverses ciucions afectades va aconseguir una tats es van produir greus incigran unanimitat entre els votants:

amo la policia

A Sant Cugat es va realitzaria consulta sense problemes amb la palma FO'IX): h.F. dents per la intervenció de la policia. Sant Cugat no va parir cap mena d'agressió durant la jornada, per això des de la plataforma es volia "agrair a l'Ajuntament que convencés les forces de l'ordre q u e no sortissin a evitar aquesta consulta". Pel que fa als punts conflictius, és possible que

es presenti una demanda al Tribunal de Justícia. "La consulta no acaba aquí" , explicava Dani Gómez. "Ara hem de tirar endavant la pressió política que es començarà a dibuixar aquestes setmanes i a la tercera assemblea estatal que farem a Barcelona", va afegir.

S o l i d a r i t a t

9 0 0 espelmes il·luminen l'esperança per Kenya i el Perú M.U;I)AMK\DKZ - Sant Cugat -

Amb el missatge Qualsevol nit pot so/tir elsolescrit amb un total de 900 espelmes, la secció local de Mans l'nides va aconseguir, un any més, que els santeugatencs traiessin a la llum el seu vessant més solidari. Kenya i el Perú seran els beneficiats d'aquesta encesa d'espelmes que es va fer dissabte a la plaça dels Qt^Me Cantons. Des de les 10 dei matí i fins a ^fc!Mkilyfj8ftíe, diversos mem;i •*" '" **" *" s*eci© local de Mans •?.*& ; ;j;;:;.·lï)M)|lyr vaBiJe.9tar col·locant a la c e n e g t · é · plaça santcugatenca

les llànties i]iic els ciutadans compraven u 300 pessetes cadascuna. Així doncs, es van recaptar més de 350.000 pessetes, aproximadament amb la tradicional encesa i altres donacions. "Ha anat força bé, però fins a última hora de la tarda no hi ha hagut més trànsit de gent", explicava una de les membres de l'associació organitzadora, Mireia Llunell. Va ser, doncs, el moment de l'encesa definitiva quan desenes d e persones es van aplegar a la plaça en el que ja s'ha convertit en "una tradició" per a molts santeugatencs. Tots ells van poder llegir el missatge solidari que agafava el títol de la popular cançó de Jaume Sisa, que

/ eniruí d'espelmes \ 'està i nin errin/ en una titidiaó wntrugatema FOTO: EDUARD FARINYES Mans l ' n i d e s va agafar com a "símbol per transmetre aquesta aportació als països del Perú i Kenya", segons va explicar Llunell.' Els dos projectes que ha posat en marxa l'associació per a aquest any fan referència a aquests dos països. Concretament s'està tre-

ballant per una clínica mòbil per Kenya i un taller d'informàtica pel Perú. D e moment les iniciatives es troben en una primera fase, però des de la secció local "confiem a assolir els objectius que ens hem establert". A banda dels projectes, part d e la recaptació era per finançar la

campanya per la consulta social d'abolició del deute extern. "És la manera d'eradicar els problemes del Tercer Món", afirmava Llunell. El proper acte per recaptar fons serà tin sopar a La Unió, on es farà una subhasta d e q u a d r e s d'artistes locals el dia 5 de maig.


Societat

ELS4CAIYIÜNS Divendres, 17 de març del 2000

S o l i d a r i t a t

E n t e r r a m e n t s

La bandera tibetana oneja en memòria de la revolució nacional

Sant Cugat s'acomiada de Francesc Alegret i Carles Birbe

MAGDA MÉNDEZ - Sant Cagat -

ESTER CASTANYER - Saat Cugat -

La bandera del Tibet va onejar divendres de la setmana passada al balcó de l'Ajuntament de Sant Cugat. La imatge no és gaire habitual: la raó va ser la commemoració del 41è aniversari de la Revolta Tibetana (1959). D'aquesta manera el consistori santcugatenc s'unia a la jornada reivindicativa, on es demanava que aquest poble recuperi les seves llibertats. "Ens sembla que era una causa prou justa per adherir-noshi", explicava la regidora de Promoció de la Ciutat i Comunicació, Marta Subirà. Segons les darreres dades que ha proporcionat la Casa del Tibet, al llarg de l'any passat s'han produït sis casos coneguts de mort causades per tortura i abús. A més, hi ha documentats 615 presoners polítics tibetans. D'altra banda, les autoritats xineses han expulsat prop

Sant Cugat va dir adéu la setmana passada a dues figures molt representatives dins l'àmbit del comerç local. El dia 5 de març passat, el Monestir de Sant Cugat va acollir la cerimònia de comiat del conegut pastisser santcugatenc, Francesc Alegret. Nét del fundador de la primera pastisseria de la ciutat, Alegret va morir a l'edat de 85 anys després d'haver passat bona part de la seva vida dedicat a aquest mític establiment del carrer Santiago Rusifiol. Però a banda de la seva feina com a pastisser, Alegret va ser també una persona molt vinculada a la nostra ciutat. Fill de Sant Cugat, Francesc Alegret va ser d u r a n t molt de temps un membre destacat de l'Ateneu Santcugatenc, en què va participar en nombroses exposicions sobre filatèlia.

rf^ltlr^tl La bandera a l'Ajuntament F:X.L.

de 1.500 monjos i monges dels seus monestirs per negar-se a anar contra la llibertat tibetana i el seu líder espiritual, Dalai Lama. De fet, des del 1996 són 11.400 monjos els que han estat expulsats en aquestes circumstàncies.

També la setmana passada el

C o n c u r s

Carlet fítrbe FOTO. CEDIDA

Monestir de Sant Cugat es va omplir per acomiadar Carles Birbe, propietari de la botiga Birbe del carrer Valldoreix, que va morir a l'edat de 46 anys. Familiars i amics van voler retre el darrer h o m e n a t g e a aquest santcugatenc que, segons un dels seus amics íntims, el periodista Víctor Alexandre, "era un home d'una humanitat extraordinària, no tenia enemics, al contrari, crec que era una persona molt estimada a la nostra ciutat". Carles Birbe, que s'ocupava des de feia uns anys del negoci familiar , va ser enterrat al Cementiri de Cerdanyola.

O s c a r s

1 9

Mans Unides demana ajuda per Moçambic MAGDA MÉNDEZ

L'associació Mans Unides ha engegat una campanya de recollida de fons per ajudar els damnificats de les recents inundacions que han afectat Moçambic. Per aquest motiu s'ha obert el compte corrent següent a La Caixa: 2100/3291/95/2200109437. "En aquests moments no és només l'emergència de les devastadores pluges", explicava la presidenta de la secció local de Mans Unides, Francesca Ribera, "podríem dir que l'emergència continua oberta fins que tot torni a la normalitat". De moment, els onze projectes que Mans Unides porta a terme en el país africà s'han aturat i "ara haurem d'avaluar quins s'han de tornar a fer i quins aspectes cal que canviïn", explicava Ribera. La situació actual a Moçambic continua sent molt crítica . Segons dades facilitades per Mans Unides, encara queden més de 100.000 persones atrapades a diferents regions del país. Els diners recaptats es destinaran a material de rescat.

9 9

r<ïníiirs de El 26 de març vinent es donaran els Oscars 1999, en la seva 72a edició. Amb aquest motiu proposem als nostres lectors la travessa següent (només es pot escollir una de les cinc opcions en cada apartat): MILLOR PEL·LÍCULA:

MILLOR DIRECTOR:

MILLOR ACTOR:

American Beauty La milla verde El sexto sentido

Sptke 3onze (Being John Malkovkh) Lasse Kallstròm (Las normas de la ...) Hichael Mann (El dilema) Sam Mendes (American Beauty) M. Night Shyamalan (El sexto sentido)

Richard Farnsworth {Una historia verdadera), Sean Penn (Acordes y desacuerdos) Kevin Spacey (American Beauty) Russetl Crowe (El dilema) Denzel Washington (Huracàn Carter)

MILLOR BANDA SONORA: Thomas Newman (American Beauty)

Els posseïdors d'un sisè sentit que puguin endevinar amb més precisió com pensen eh més de 6.000 acadèmics americans podran obtenir algun d'aquests premis: 1. Una motxilla de Toy Story 2, obsequi de Baena Vista International Spain

Las normas de la casa de la sidra El dilema MILLOR ACTRIU: Meryl Streep (Música del corazón) Hilary Swank (Boys dort't cry) Annette Benirtg (American Beauty) Julianne Moore {The end of the affair) Janet McTeer (Tumbteweeds)

Jotin Williams (Las cenizas de Àngela) John Corigliano {El violin rojo) RadieJ Portman (Las normas de ta casa de la sidra) Gabriel Yared (El talento de Mr. Ripley).

2. Tres B$0 originals: El Mento de Mr. Ripley, [Només çal que empleneu tes vostres dades en^ajuest_cup6 i^eí feu ambar_al diar^ fins al_diyendres_24 de_marçï • Acordes y desacuerdos i Et nombre bkentenario, NOM ADREÇA ~

; _

POBLACIÓ

.*—. «—-

. „ . . !

., , —

TELÈFON

J\\ obsequi de Sony Músic *;J; 3. Pòsters de tes pel·lícules

-—

— ~ — • «.

de moda, com

, ' i Huracón Carter. ' * • .** Entrades pètals cinemes Verdi de Barcelona.

TRAVESSA:

MILLOR PEL·LÍCULA

MILLOR ACTRIU

MILLOR DIRECTOR

MILLOR BSO

MILLOR ACTOR

i EIS4ۈNT0Pe 11 rk

19

el "diari" de Sant Cugat C/ SANT AWT0KI, 42-44 SANT CUGAT


*VA1J*T món del treball

J o v e s d e l a U G T sj^p d e C a t a l u n y a '

Allà que has de saber sobre el treball

<4

(0 IBM

ü

o (0 O o 'o o £o Q.

0) "ü

2

L'estat del benestar consisteix en l'aplicació, en més o menys grau, d'una sèrie de mesures de caràcter públic que serveixen per garantir unes condicions socials, econòmiques i sanitàries mínimes per a tothom.

Temps que s ha treballat (en dies)

Temps que es cobrarà l'atur (en dies)

De 360 fins a 539

Part d'aquestes mesures de protecció són cobertes per les aportacions que fem tots els contribuents a la Seguretat Social. A canvi d'aquestes contribucions, els ciutadans tenim una sèrie de drets. Avui us n'explicarem un: la prestació per atur.

De 540 fins a 719

180

De 720 fins a 899

240

De 900 fins a 1.079

300

De 1.080 fins a 1.259

360

í

De 1.260 fins a 1.439

Prestació per atur Són les prestacions reconegudes a aquells que, volent i podent treballar, perden el seu lloc de treball o en veuen reduïda la jornada i es troben en situació legal d'atur.

De 1.440 fins a 1.619

480

De 1.620 fins a 1.799

540

De 1.800 fins a 1.979

600

De 1.980 fins a 2.159

660

Des de 2.160

720

Podem trobar dos tipus de prestacions per atur: La prestació es calcula sobre la base del sou que s'hagi cobrat; els primers 180 dies es cobra el 70% del sou i, un cop sobrepassats aquests 180 dies, se'n cobra el 60%.

- Contributives Són aquelles que es cobren si prèviament s'ha cotitzat, és a dir si mensualment s'ha fet una aportació a la Seguretat Social, que després, en cas necessari, paga.

Per cobrar aquestes prestacions cal anar a l'oficina de l'INEM com a màxim 15 dies després que s'hagi acabat el contracte.

- Assistencials

</>

Són aquelles que es té dret afer-ne ús o a cobrar, segons el tipus, sense la necessitat prèvia d'haver fet una aportació a la Seguretat Social.

Un cop l'INEM reconegui que es pot cobrar la prestació, fan arribar a casa la resolució en la qual s'indica el temps que es cobrarà, la quantitat i la data de pagament, entre altres dades.

E

Per poder cobrar l'atur s'ha d'haver treballat, com a mínim, un cert període de temps, que expliquem en aquest quadre:

En el primer pagament s'ha de tenir en compte que es retenen els primers 10 dies, que es paguen en l'última liquidació.

3

0)

0 Per

a

qualsevol

qüestió,

sense

manies

* » & » n & m ® m s n m m # <®

e a a • • •

*

f a i i i t c f

JI nmiL mmm

Punts d'informació i assessorament laboral i social per a joves AVALOT-Joves d e la UGT d e C a t a l u n y a : R a m b l a d e S a n t a M ò n i c a n ú m . 10 d e Barcelona. D e 1 0 h a 1 4 h i d e 1 6 h a 2 0 h . Tel. 93 304 68 OO, fax: 93 3 0 4 68 25, correu-e: a v a l o t @ u g t c a t . c o m

Configuració oferta

2At»

Escàner. IDEA SCAN IBM/USB 2000

Maquinari: Placa base LUCKY/100MHz K6/500 Mhz Ventilador CPU Memòria 64 Mb. VGA AGP Rl VA TNT16 Mb Xassís Minitorre/sobretaula pla Desktop Floppyde 3,25" (PANASONIC) 1,44 Mb Monitor PHILIPS 105S/15" Teclat Twin Path Ratolí/Mini din. Mòdem 56k. V90/lntern/Motorola Targeta de so S.BLASTER 128 PCI/OEM Hd de 4,3 Gb SAMSUNG Regravadora PHILIPS 404R 4x4x32 Camera PHILIPS Videoconferència/USB Auricular+Micròfon Altaveus PHILIPS MMS110

Taula ordinador Tranquillita: Model DL07/Fusta Llicència W i n d o w s 9 8 (CD manuals i certificat original)

Lotus Smart MILLENNIUM

Tot el conjunt: 199.517 + IVA

Escàner IBM IDEA SCAN 2000/ IBM

pmcoinsfi www.prhoima.«

Programari:

Rda. Sant Antoni, 49 - 08011 Barcelona Tel. 93 423 80 44 - Fax: 93 426 06 71 Abrera: Passeig de l'Estació, 3-5 Tel. 93 773 81 95

OPCIÓ PENTIUM/II/450 Placa base LUCKY/ATX Disc dur de 13 Gb/SAMSUNG Xassís Miditorre sobretaula, ATX Ram 128 Mb 227.336 + IVA

OPCIÓ PIII/550

Impressora: LEXMARK Z31 1200x1200 (8 neg./3,5 col)

•orals les

Regravadora PHILIPS 4x4x32 Camera USB PHILIPS Auriculars + Micròfon

Placa base LUCKY/ATX Disc dur de 13 gigues/SAMSUNG RAM 128 Mb Xassís Miditorre ATX/Sobretaula ATX Monitor PHILIPS 107S17" 272.802 + IVA


20

Societat

EUS /CANTONS Divendres, 11 de marc del 2000

Temporada

l/militi stiiitt agitem d ia reaparèixer el c/ip de setmana p/issat !• /" F

L·i propera actuant) serà el 2 tfabril F: F..F.

Castells de 7 per començar La colla local va començar la temporada amb els castellers de Barcelona MAGDA M K N D K Z

- Sant Caga* -

Amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 els Castellers de Sant Cugat van reaparèixer oficialment a plaça. D'aquesta manera encetaven temporada, i molt ben acompanyats per la colla de Barcelona, que va descarregar un 5 de 7, un 3 de 7 i el primer 4 de 8 del 2000 dins l'àmbit casteller. Diumenge al migdia, desen e s d e p e r s o n e s van v e u r e aquesta represa de temporada a la Creu de Terme del Monestir. "L'arrencada ha anat molt bé perquè el més important de l'inici de temporada és descarregar-ho tot, i ho hem fet sense grans problemes", explicava un dels caps de colla santcugatencs, Marc Maimó. l ' n dels aspectes més destacats d'aquesta primera actuació han estat les noves cares que s'han enfilat a les tradicionals construccions. "S'han estrenat molts nens nous en castells grans. Per això valia la pena

anar a buscar coses segures per donar-los tranquil·litat", va declarar Maimó. Malgrat ser l'inici d'una nova temporada castellera, la resposta va ser "fluixeta" pel que fa al públic "però ja és normal perquè excepte les actuacions per la Festa Major i la diada de la

colla, la plaça s'omple menys", segons la visió del cap de colla santcugatenc. La temporada 2000 dels Castellers de Sant Cugat ha de marcar el camí cap a castells de gran construcció. El primer dels objectius és la torre de 7, que la colla local ja porta treballat des

de l'any passat, i ho continuen fent. "Les ganes i la il·lusió és poder treure la torre de 7 com a mínim per la Festa Major", preveia Maimó. Un cop assolit el darrer castell de la gamma de set, serà el mom e n t de començar a treballar pensant en els castells de 8. "És

[// colla de Barcelona va acompanyar la colla local F: FF

una feina a llarg termini, molt c o m p l i c a d a " , afirmava Marc Maimó, "però en haver fet els primers castells de 7 a plaça ens dóna més seguretat. Suposo que arribaran més cap a la diada" La colla local va començar els assajos el mes de febrer i va obtenir una molt bona resposta pel q u e fa a participació dels seus membres. Els castellers t e n e n previst iniciar una campanya per donar-se a conèixer més al poble. "Sj volem fer castells com la torre de 7 o el 4 de 8, necessitaríem unes 200 persones per actuació", explicava Maimó. La propera actuació dels Castellers de Sant Cugat serà el 2 d'abril a m b els castellers de Sants. Posteriorment també faran actuacions a Arbúcies i Vilafranca, "una plaça que ens fa molta il·lusió perquè té molta tradició castellera", segons Maimó. A Sant Cugat la propera actuació serà el 21 de maig, per la Trobada d'Entitats de Cultura Tradicional i Popular de Sant Cugat.


On pots descobrir 50 noves profession

Hi ha un lloc on pots fer més del que t'imagines amb Internet i les noves tecnologies: el Cibernàrium. On amb un sol dit aprendràs fàcilment a moure't millor per la xarxa, descobriràs noves professions i escolliràs les ofertes de treball que més t'interessen. No et perdis aquesta iniciativa de Barcelona Activa en col·laboració amb La Cité des Sciences et l'Industrie de París. N

^

i

> 1

Vine a la nova realitat II r n u l t i e s p a i d e l

I n t e r n e t . Foi


Publicitat 21

ELS-í CANTONS Divendres, 11 de marc del 2000

Ara tota

amb

el RACC

la informació

tindràs a casa

teva

Fes-te soci del RACC. Serem sempre al teu costat. Per donar-te la millor assistència a tu i als teus arreu del món. I a més, com a soci gaudiràs de molts altres avantatges i serveis. Ara, si et fas soci del RACC a la Delegació de Sant Cugat, et regalem una subscripció de sis mesos al diari E3S4CANT0Í>Sde Sant Cugat. Retalla i porta'ns aquesta sol·licitud i cada setmana et farem arribar a casa EIS í CANTONS

Nom: Adreça: CP:

Població

H»Í££

RACC r r rctw

Telèfon

Delegació RACC a Sant Cugat: R a m b l a R i b a t a l l a d a , 20 • Tel. 93 495 50 71


22

Societat

US

C

r

Els aficionats a la meteorologia tenen una nova cita amb el CMSC Francesc Mauri impartirà un nou curs de meteorologia EsTKR C A S T A M I K

- Sant Cugat La Casa de Cultura acollirà enguany el segon curs de meteorologia q u e organitza el C l u b Muntanyenc Sant Cugat. Igual que en la primera edició, el curs anirà a càrrec del conegut home del temps de T V 3 i Catalunya Ràdio, el santeugatenc Francesc Mauri.

íC-WHÜVS Ih-irmlres. II

tejar les incidències q u e té el temps en la salut. Segons Francesc Mauri, "aquest és un curs obert a totes les persones que hi estiguin interessades, tant els més novells com els més experimentats". Les inscripcions per al curs de meteorologia es poden fer fins al dia 24 de març al mateix Club Muntanyenc. El preu de les 4 sessions és de 5.000 pessetes (amb descomptes per als socis de l'entitat i per a les persones que ja van fer el curs l'any passat) i inclou tot el material necessari.

Relacionat amb aquest curs, el Club Muntanyenc també ha decidit repetir la iniciativa de fer un concurs de meteorologia, en què els participants hauran d'encertar les temperatures màxima i mínima i el grau d'humitat que es produeixin a la ciutat el proper dia 2 d'abril. Per participar en aquest concurs, els interessats hauran de comunicar les dades meteorològiques al Club Muntanyenc al llarg del mateix dia 2 d'abril fins a les nou del vespre.El guanyador del concurs serà el que obtingui menys punts de penalització amb les seves dades."El concurs Elpopular home del temps de 71'?, Francesc Mauri, serà l'em am%«t del cun F.X.I., continua igual que l'any passat", teorològica als mitjans d e co- cés dut a la pràctica. La segona explica Aymà,"el q u e destaca, sessió del curs estarà dedicada al municació ja que, segons Aymà, però, és el premi, ja que aquest canvi climàtic, mentre q u e la "aquest és un dels temes q u e any el guanyador s'endurà una estercera sessió girarà al voltant desperta més curiositat". Aquestació meteorològica professional". del clima de (Catalunya, i en esta xerrada, a més, es compleD'altra banda, aquest any les damentarà enguany a m b una vi- pecial, i pensant en els amants des que serviran de referència sed e l'excursionisme, a la zona sita al d e p a r t a m e n t d e ran les de l'observatori de la plaça dels Pirineus. Ja per acabar, la meteorolgia de TV2 a Sant Cude Sant Francesc. gat, on es podrà veure tot el prodarrera sessió servirà per plan-

Després de lèxic del Primer Curs de Meteorologia, q u e es va fer l'any passat, cl ('lub Munt a n y e n e ha d e c i d i t r e p e t i r aquesta iniciativa a m b un nou curs que es farà els propers dies 11 i 28 de marc,' i 3 i 4 d'abril. "Volem continuar amb l'interès que ja es va veure l'any passat", explica un dels responsables del curs, Josep Maria Aymà, "aquest és un tema que té molt d'èxit, la meteorologia interessa més del que ens pensem". F n aquesta ocasió, el programa del curs està repartit en 4 sessions: el primer dia, Francesc Mauri explicarà com s'elabora la informació me-

A s s o c

c t o n s

Bridge i més obre les portes als adults santeugatencs Unes 300persones van assistirà la inauguració dissabte

El CMSC prepara la 3a caminada a Montserrat E.C. -SANT CUGAT-

M,\(,n\ M K N D K Z - Sant Cugat -

Bridge i més és el nom d'un nou club santeugatenc que va obrir les seves portes a la població dissabte al vespre, Unes 300 persones van assistir a la inauguració oficial de la primera associació que agrupa els aficionats a aquest joc de cartes. "Nl'ha agradat poder comprovar la quantitat de gent que ha vingut i, sobretot, què n'opina.", explicava la presidenta de l'agrupació, Montserrat Martín. "Es molt gratificant que a la gent li agradi. Estem encantats i rebem el suport de tothom. pet tant si la gent realment creu en el projecte, jo no puc demanar més", va afegir, satisfeta. "Creiem que d'aquesta manera cobrim un espai de demanda d'oci santeugatenc que s'havia deixat de banda pet a la gent de mitjana edat", explicava la presidenta del club Bridge i més. L'agrupació ha fet un plantejament social dels seus locals, on es poden trobar dos es-

\,tf nmuviinildelmm tlub h OI 0: EDUARD FARINYF.S pais diferenciats: la sala de jocs i la d'oci i cultura. A més de tornejos de jocs de taula com ara el bridge, el dòmino, els escacs o la botifarra, es preveu realitzar actes de caràcter més cultural, com conferències, presentacions de llibres i exposicions. Una altra de les apostes del nou

club, que pretén "ser un punt de trobada de la gent de mitjana edat de Sant Cugat", són els esmorzars amb converses en anglès, que es faran els dilluns, dimecres i divendres, en funció de la demanda que es produeixi. Bridge i més obre cada dia a partir de les 9 del matí.

Els amants de l'excursionisme tenen un cita el proper dia 9 d'abril amb la tradicional caminada popular a Montserrat. Aquesta iniciativa, que organitza el Club Muntanyenc, arriba enguany a la seva tercera edició i des de l'organització esperen superar el nombre de participants de l'any passat, que va set d'unes 200 persones. Per participar en aquesta caminada, les inscripcions poden fer-se a la secretaria del club entre els dies 20 de març i 6 d'abril, i el preu és de 1.000 pessetes (inclou avituallament per tota la caminada i un record per a totes les persones que arribin al final). Un any més, des del Club Muntanyenc es recorda que "qualsevol persona acostumada a fer una mica d'esport pot fer aquesta caminada però que cal anar-hi ben preparat". Així ho ha explicat una de les responsables de l'organització, Gemma Garcia, que ha remarcat que el més important és dur el mínim pes possible, tenir els peus en condicions i dur un calçat usat i còmode.

lUm.nrd.lSA\

Sant Cugat Centre Comercial posa a prova els pares de la ciutat E.C. - S A N T CUGAT-

Demostrar les habilitats dels homes en les rasques domèstiques i recordar que els pares també han de prendre part en les feines de la llar és l'objectiu del concurs Per al Millor Pare d e l'Any q u e ha organitzat el Sant Cugat Centre Comercial amb motiu del Dia del Pare, q u e es celebra el 19 de març Davant la tradicional festa de Sant Josep, coneguda també com el Dia del Pare, el Sant Cugat Centre Comercial ha organitzat aquest any un original concurs destinat als pares d ' a q u e s t segle XXI q u e , segons Pablo Antón, responsable d e comunicació d'aquesta gran superfície, "ja no estan acostumats que la dona ho faci tot a casa, sinó que tots dos treballen i ells ja tenen assumides les seves tasques a casa. Noaltres volem fer un petit homenatge a tots els pares q u e estan integrant-se a les feines de la llar". Davant d'aquesta situació, i a m b l'objectiu d e donar la volta al concepte més tradicional del Dia del Pare, aquest centte comercial ha organitzat un concurs del Súper Pare d e l'Any on els participants hauran de superar diverses proves q u e aniran des de planxar una camisa per al seu fill fins a vestir-lo per anar a l'escola, fer el llit, preparar-li l'esmorzar i recollir la cuina. Totes aquestes proves es faran dins un decorat especial preparat per a l'ocasió i davant d'un jurat q u e avaluarà la rapidesa i l'habilitat de cada un dels concursants, així com el resultat final de les proves. VA guanyador rebrà un diploma que l'acreditarà com a Millor Pare de l'Any però també un obsequi molt relacionat a m b la idea del concurs: un robotvaporetto. Amb aquest premi, des del C e n t r e Comercial volem recordar q u e "als pares se'ls pot regalar moltes coses, i lluny de regalar-los la corbata o la colònia clàssiques, se'ls pot fer molts obsequis, no hi ha regals per a homes o per a dones". El concurs per al Millor Pare de l'Any es farà demà al Sant Cugat C e n t r e Comercial, de dotze a dues del migdia i de quatre a vuit del vespre. Les inscripcions, que es van obrir el passat dia 10 al mateix centre comercial, finalitzen avui, i de m o m e n t ja s'hi han a p u n t a t prop de quinze persones.


Societat

ELS I CANTONS Divendres, 17 de març deUCOO

C a m p a n y a

23

R e c o n e i x e m e n t s

Nova edició d e Penganxina 'Sant Cugat, terra d'artistes' Aquesta és la reedició del primer disseny fet els anys 70

Menció honorífica pel bomber santcugatenc David Vfflalta

Reproducció de l'enganxina FOTO: CEDIDA MAGDA M É N D E Z - Sant Cugat -

En els darrers anys l'eslògan Sant Cugat, terra d'artistes ha quedat força arrelat a la nostra ciutat. El seu origen es remunta a la dècada dels 60, quan un jove artista local, Josep Canals, va vaticinar una ciutat on l'art seria un factor destacat. Amb l'arribada de l'any 2000 s'han volgut reeditar les enganxines amb el primer disseny de l'eslògan. D'aquesta manera es pot recuperar el disseny que a principis de la dècada des 70 va idear l'arquitecte santcugatenc Albert de Pablo. L'estil s'emmarca dins

l'estètica surrealista que predominava en aquella època i presenta una combinació poc habitual: el mite de la joventut dels 70 que ha perdurat al llarg del temps, Marilyn Monroe, amb un retrat del monarca espanyol Felip V pintat per Velàzquez. Els tons verds són els predominants en les figures contrastant amb el fons blanc de l'enganxina. La col·laboració en aquests primers temps no va quedar tan sols entre Canals (com a inventor del c o n e g u t e s l ò g a n ) i d e Pablo (amb la creació del disseny en imatges que il·lustra el primer e m b l e m à t i c Sant Cugat, terra d'artistes). Al moviment s'hi va

afegir el reconegut historiador santcugatenc i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep M. Figueres, que va contribuir econòmicament en la iniciativa per poder-ne fer una bona difusió. La reedició de les enganxines permetrà a tots els santcugatencs tenir una nova oportunitat per guardar un moment important pel que fa a la imatge de la ciutat. Sant Cugat, terra d'artistes torna a estar de moda. Aquesta enganxina es pot aconseguir gratuïtament a les oficines del T O T Sant Cugat, al carrer de Sant Antoni, 42-44 de Sant Cugat.

Villalta tu participarà les ta </w > «uta Turquia FOTO 1: /• {Rl.XYl·S

M. M. - Sant Cugat/Barcelona -

El bomber santcugatenc David Villalta va rebre el passat dijous dia 9 una menció honorífica per la seva participació en les tasques de salvament a liirquia. El conseller d'In-

terior de la Generalitat, Xavier Pomes, va ser l'encarregat fer el lliurament del guardó, en reconeixement a les accions per trobar i salvar els afectats pel devastador terratrèmol que va patir Turquia el mes d'agost. L'acte es va celebrar al Parc de Bombers de Cerdanyola.

EIS4CANT0NS el "diari 0 de Sant Cugat

PRESENTA L'ÚLTIM LLIBRE de Baltasar Porcel El cor del senglar Baltasar Porcel Eí cor de! senglar

Hi intervindran: Toni Montenegro Periodista d'Els 4 Cantons

Baltasar Porcel Autor del llibre

s>>

Dimecres 22 de març A la Casa de Cultura c/ GasteJví, sto, al cossa% ;| del Monestir de Sant Cügf| ï A les vuit del vespre


24

Societat

ELS /CATÍTONS Divendres. 17 de març del 2000

' C à s t i n g '

de

R à d i o

S a n t

C u g a t

"Els nens no són tan ximples com sembla"

Gemma Argelaga. Actriu

"El teatre hauria de ser un laboratori"

JORDI RAMOS

Gemma Argelaga és una jove actriu santcugatenca. Ha dedicat bona part de la seva feina als més petits, amb muntatges de teatre infantil que, segons sembla, es caracteritzen per la innovació. Actualment està preparant una important producció dins d'aquest àmbit, amb possibilitats que s'estreni al Teatre Nacional. Es va mostrar relaxada mentre va durar el 'Càsting', i va accedir a respondre les qüestions i proves que se li plantejaven sense cap problema. És interessant la seva experiència en una de les accions de Pallassos sense fronteres, un aspecte a tenir en compte. L'actriu i pallassa, en el sentit estricte de la paraula, es va sotmetre al 'Càsting' el 20 de desembre de 1999. EMILI HKI.I.A

-Sant CugatKm dic Ciemma Argelaga i vaig néixer el dia 25 d'agost del 1972 a Barcelona. Sóc soltera i no tinc fills. - Quan va decidir fer-;*' actriu? - (Juan feia segon de BIT. Sempre m'havia agradat. Kra la neura que tenia des de petitona, encara (|ue sembli un tòpic, però ho vaig desestimar perquè no ho havia tastat. Però quan ho vaig provar, vaig dir: "Sí, era això". - Quina va ser l'experiència que més la va marear a l'Institut del Teatre. - Kl que més cm va sorprendre era la quantitat d'assignatures i coses que havíem d'estudiar. Recordo que llegia les assignatures i una era l'esgrima. - IVr què es va decantar pel teatre infantil i no |M»1 teatre d'adults' -Jo estic oberta a tot. el que passa és que actualment estic treballant en infantil i juvenil. Acabes l'Institut i és un mercat real on poder treballar, sense haver d'arriscar i on pots agafar taules. - Des de quan té l'afieió d'explirar contes? - Des de primer de carrera, perquè vam fer un exercici amb un professor que es deia Fausto, molt divertit, d'explicar contes. Ens els feia explicar enmig d'un cercle, tipus circ romà. 1 vaig veure les possibilitats que tenia el conte com a gènere. Quan vaig acabar l'Institut, vaig dir: "Jo vull seguir allò que vam fer a primer". - (.reu que els espectacles infantils són un laboratori d'investigació de les arts escèniques? - Haurien de ser-ho. Són la base i s'hi ha d'experimentar tenint en compte a qui va dirigit. Però crec que tot el teatre hauria de ser un

laboratori. Kncara que després acabis fent coses més comercials, els actors i els directors no hauríem d'oblidar la investigació. - Què li aporta el públic infantil com a artista i com a persona? - Molta sinceritat, que és el més agraït que es pot tenir. Kl públic adult es pot avorrir o adormir, però al final aplaudeix igualment. En canvi, a un nen. si no li agrada, no li agrada. De moment a mi no m'ha passat mai, però ho he vist. Ks un públic molt dur i molt crític. - Quan i per què va decidir crear Teatre de Paper? - Quan vaig acabar la carrera vaig pensar que havia de fer alguna cosa. Xo saps on anar i com fer-te conèixer, i els càstings no són garantia de res. La millor manera és seguir experimentant, i llavors intentar vendre-ho. No estar-se parat. I així va ser. - Quins espectacles ban representat fins ara? - Portem dos espectacles, l'n es diu Conti's perser vistos, i l'altre es diu Quin m'expliques avui?. I ara n'estem preparant un de tercer

Les preguntes • D e q u è serveix p o r t a r u n s o m r i u r e a algú q u e es m o r d e gana? Doncs, precisament, de les teràpies q u e hi ha actualment, la millorés la del riure. Però, a més, Pallassos sense fronteres té molt clar que no porta un somriure quan algú es mor de gana, sinó que es porta cl somriure quan les necessitats bàsiques estan cobertes i el que cal alimentar és l'esperit. *Li h a n dit mai q u e n o fa gràcia?

- P e r començar li diré una sèrie de noms i h a u r à de dir-ne un adjectiu: Tortell Poltrona: Pallasso. Pepa Plana: Simpàtica. l.eo Bassi: 'Destroycr'. Llur's Recoder. Poderós. Ràdio Sant Cugat. Comunicatiu. ^fpM La Xarxa: Ecina. La vida és bella: Preciós. : Imma Colomer. Professional. Í .,: M'W m'f>- ^m TNC: Institucional. ^ ^ ^ E ^ "^ "•"y^*" í "ísfcli : :'!í:; ,,JT '" Gemma Argelaga: Persona. Tuzla: Sensació. -Per què la Caputxeta Vermella ;:: ;;; l$^&:'-.-. -:''"; ^^l|i^^^^M va coidondre llop amb l'àvia? - Perquè la Caputxeta també era miop. - Per què els barrufets són blaus? i P 1 '•' k«EH - Em sembla que van caure en un \rxelugei e's actriu per la vocació que tenia des de petita F: X.I.. pot de pintura. de cara el curs vinent. professionals una i una altra ve- Ho toca tot? — Aquests projectes els han por- gada i m'hi relacionava. - Moltes vegades. tat a fires com la de Teatre al - Per què li hauria agradat de-Un llibre. Carrer de Tàrrega. Què en pendicar-se al món de la ràdio? - 'El petit príncep'. sa, d'aquestes iniciatives? - l : erque es un mitja que m a- Una poesia. - Hem estrenat tots els espectagrada. Arriba a moltes cases, és - 'La nana de la ciguena'. cles a la fira. Es com qualsevol comunicació, com el teatre. A - Una obra de teatre. fira de mostres. Ca! ser-hi i enniés, m'hauria encantat fer un - 'El temps dels Cornvvay'. senyar la feina. Es una manera de programa nocturn en què la gent - Una pel·lícula. donar-se a conèixer. t'explica coses, o de recerca. Tam- 'Blade Runner". — Sabem que la seva primera bé és interpretació, és veu... - I n Teletubbie. experiència en t e a t r e profes— Com va entrar a Pallassos sen- -Cap! Són una porqueria, tracten sional és fent de taquillera. se fronteres? els nens com a ximples. - Sí. Estava estudiant i com que - Vam decidir col·laborar-hi amb - Digui una cosa que sigui 'heestàs fora de casa i necessites treuna amiga quan vam veure que avy'. ballar, a l'Institut del Teatre vam les coses s'hi feien bé i sense pres- No en sé dir. aconseguir que les feines de tasions. - Milikito o Emilio Aragón? quillers les fessin els alumnes. - Emili Aragón, diguem-ne. Així, treballaves i estaves en con'Càsting. dillunstfll a 12aRSC - Milosevic o Pinochet? tacte directe amb la feina. Era (9I.5FM). Repetició de l'entrevista a - Cap dels dos. fantàstic perquè veia els grans Híilassan X'Diaye, dissabte 18, I4h - Teatre de carrer o de text? - Una 'melange'. - Un vici inconfessable? - Te'l diré després. - Qui és l'home dels nassos? Sí, alguna vegada... més d'uMAGÍ JA M É N D E Z - El que surt el dia 31 de desemna, per desgràcia. És una cosa bre. assimilable. Tothom fem grà» - Amb l'experiència adquirida -Com va? eia i no en fem alhora, vull dtr a indrets de guerra, se li va pro-Bé, anar fent. q u e no se sent res especial, posar un joc d'estratègia en - Què veu quan es mira al mirall? tan sols ho acceptes. què havia d'evitar les mines - Una mica de tot, depèn del dia • H i h a algú q u e sigui realdel voltant. Va aconseguir sui de com em llevo. m e n t solidari? perar-lo sense dificultats. - P e r què els nens són tan ximSí, i tant. Conec diverses per- Argelaga s'ha mostrat semples? s o n e s . Si en d i g u é s ara e l s pre com una aficionada a la fí- Perquè nosaltres els veiem així. noms quedaria malament sica. Se li va fer passar un exaEn realitat són més llestos que amb les altres, o sigui que mimen d'aquesta disciplina, que nosaltres. llor deixar-ho així. Però, per va superar pels pèls amb 5 res- Q u è importa més: les coses sort, crec q u e sí que n'exispostes correctes d e les 9 plancom són, o el que semblen? teixen. tejades. - Les coses com són. -'•••$.

^•i

••'Jï^f-Í

mM

l||p r

tÍ ^ í '

li(Íf 1 —»'*'^'3f

^

jg§F

de La Veu

i

Les

!

: 1iHH

proves

L has de s e n t i r TÒTÀ t * ' n i f é W p a O PE SANT OM&T • iSfltLLO» jjftsiCA • t S » 0 ^ f e

RSC 8ADI0 SANI CUGAT


HLS-ÍGWYTONS Divendres. 11 tie mare M 2000

d'abril Dia Mundial del L·libre \ o te n'oblidis

ce Q. Q

A Catalunya >j ^ ^ el £ 3 «l'a tiri I significa. a més de la celebració de Mant Jordi, patró del nostre país, el dia de les roses f els llibres. Aquesta tradició catalftÉÉI de regalar r o s e s i llibres a les persones que s'estimen s'ha éjpivertit en «na festa que atrau molta gent pels valors que aporta. Des de l'any 1 9 9 . 3 . en què la i \i;s«o va «I or la rar el dia 2 3 d'abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor, diversos països ja han adoptat aquesta vella tradició catalana com una festivitat més dins del seu calendari. Lis catalans ens sentim orgullosos que aquesta festa s'hagi estès arreu i s'hagi convertit en una expressió dels valors de l'amistat, de la convivència i de la cultura. Enguany ha començat la seva activitat la Fundació Dia Mundial del Llibre de Catalunya, iniciativa del Govern de la Generalitat i del sector professional del llibre de Catalunya. 1H organisme que vetlla per fomentar l'hàbit de la lectura i alhora promoure arreu la celebració del Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor.

33 Fundació Dia Mundial del Llibre Catalunya

25


26

Societat

ELS ÍCANTONS Divendres, i 7 de març del 2000

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

DANSES

AMB MOLT

COLOR

Els ballarins del Ballet Virski d'Ucraïna van oferir una excel·lent demostració de salts i acrobàcies que van fer les delícies del públic. Un dels moments més aplaudits va ser precisament quan l'escenari es va omplir amb un grup de ballarins d'uns sis anys que van delectar els santeugatencs amb un sorprenent repertori de piruetes. Pàgina 36 FOTO: EDUARD

SENSE

FARINYES

CARNET

Aquesta sí que és grossa o com a mínim ho és la vista que fa el Policia Local, que no multa el jove menor d'edat que condueix a prop seu. Fs tracta, evidentment, del curs d'educació viària que anualment organitza rAjuntament per preparar els vianants i conductors del

futur. FOTO: XAVl

LARROSA

ENCESA

PER LA

SOLIDARITAT

"Qualsevol nit pot sortir el sol" escrit amb 900 espelmes va il·luminar la plaça dels Quatre Cantons dissabte al vespre. Els diners recaptats per Mans Unides amb aquest acte serviran per finançar els projectes de Kenya i el Perú. Pàgina 18 FOTO: EDUARD

MOBILITZATS

PEL DEUTE

EXTERN

La consulta social per l'abolició del deute extern que es va celebrar diumenge va aconseguir prop de 15.000 vots. Un èxit sense precedents a la nostra ciutat, per una causa solidària que va mobilitzar uns 400 voluntaris. A la nit, el recompte va estar supervisat per dues figures de prestigi: el titular de la càtedra UNESCO de Pau i Drets Humans, Vicenç Fisas, i el rector de la UAB, Carles Solà. La col·laboració i participació va ser la nota més destacada de la jornada. Pàgina 18 FOTO: EDUARD

FARINYES

FARINYES


Societat

ELS4CA1VIW8 Divendres, 11de marcdeUOOO

27

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

L'ESGRIMA

DEMANA

AJUT

El Club Esgrima Sant Cugat va explicar en roda de premsa la delicada situació que passa Ventitat. El president i el secretari en funcions del club van demanar suport per part de rAjuntament. Si el consistori els trobés una instal·lació municipal, s'acabarien els seus problemes econòmics. Pàgina 28 FOTO: XA

VILARROSA

QUINA

SEQUERA?

Aquesta és una d'aquelles imatges que val més que mil paraules. Es tracta d'una vistosa fuita d'aigua que dimecres passat al vespre es va originar al carrer Francec Moragas, com es pot observar. Litres i litres d'aigua van sortir a pressió com si es tractés d'una font màgica digne d'un distret espectacle. FOTO: XA VI

NOUS

LARROSA

APARCAMENTS

Des d'aquesta setmana hi ha nou tipus d'aparcament a la rambla del Celler. El que estableix l'Ajuntament, que afavoreix la circulació i augmenta el nombre de places, i el que proposen alguns conductors tot estacionant de manera prohibida; bé damunt la vorera, lloc destinat per a vinants, o bé en zona que impedeix l'accés i visibilitat d'aparcaments d'edifics de la mateixa rambla. La grua i la Policia Local ja es poden fregar les mans Pàgina 17 FOTO: CEDIDA

mo bles

corre @ mobles Francesc Moragas, 33 SANT CUGAT DEL VALLÈS


OS4CANTONS

28

Divendres, 17 de març del SiW •••••••llIlliPllIlllllllIllIlIliílIll

Esgrima

El Club Esgrima està 'tocat' Lentitat podria desaparèixer el dia 31 si no troba suport de PAjuntament Al.KX LÓPKZ -Sant Cugat Kl (ülub Ksgrima Sant Cugat podria desaparèixer el proper .M de març. Així ho van constatar divendres passat a la ('.asa de Cultura en roda de premsa Oskar Borràs, president en funcions del club. i lóni Ventura, secretari en funcions. La crítica situació econòmica que passa l'entitat local ha provocat que el ('1*1 Sant ( àigat hagi pres aquesta decisió. "1 AI realitat ens ha obligarà posar una data termini", va constatar Borràs. Kl (Ilub Ksgrima Sant Cugat té ara mateix dos problemes que l'han abocat a la desesperació: un és la delicada situació econòmica en què es troba l'entitat, i l'altra és la manca d'una instal·lació municipal per a la pràctica d'aquest esport. Des de fa temps, l'entitat ha de fer front a un lloguer en un gimnàs de la ciutat, una despesa que ja no pot suportar més. Així que si l'Ajuntament

els pogués facilitar una instal·lació municipal, amb tota seguretat s'acabarien els problemes econòmics del club. Borràs argumenta, a més, que no necessiten "una instal·lació específica". L'I 1 de febrer passat -ja fa més d'un mes-, la junta en funcions del Club Ksgrima Sant Cugat va

ara encara no hem obtingut cap resposta", ha afirmat Borràs. Amb tot, el president en funcions espera una "resposta positiva" i sobretot que l'Ajuntament "prengui consciència" de la situació de l'entitat i que doni suport al C E Sant Cugat a trobar una "solució d'urgència a una situació crítica".

I n comunicat exhaustiu Si el consistori facilités una instal·lació Kn la roda de premsa, Oskar Borràs va llegir un comunicat, que municipal al CE Sant també ha fet arribar per instància Cugat s'acabarien els a l ' A j u n t a m e n t . E n t r e altres seus problemes e< onòmics punts, el comunicat manifesta "el

reunir-se amb Jaume Tubau, regidor d'Esports de l'Ajuntament, i amb Ferran Domínguez, cap tècnic de l'àrea d'Esports del consistori. Segons el club, en aquesta trobada Jaume Tubau es va comprometre a trobar una dependència i a contactar amb l'entitat en una setmana. Aquest contacte encara no s'ha produït "Fins -

Hoquei

seu malestar per la indiferència i passivitat mostrada pels responsables municipals davant la problemàtica del club" i també diu que "convidem novament als responsables del consistori a trobar tots plegats una solució a aquesta crítica situació". Aquest juliol farà un any que l'actual junta en funcions del club es va fer responsable de l'entitat. Tal com ha explicat Oskar Borràs, "estem treballant en l'ofieialitza-

fbin Ventura i Òstarfíorrà*.en un moment de In iodu di pnm\ii hOK) X.I.. ció de la junta" i tan sols alguns petits afers burocràtics han impedit la constitució oficial de la nova directiva. Actualment, la junta en funcions està formada per Oskar Borràs, president, Xavi Ges, vicepresident, Toni Ventura, secretari, Annabel Ruano, tresorera, i Carlota Borràs, Jaume

Ventura, Francesc Cahís i Ricard R o d r í g u e z - e x p r c s i d e n t del club-, com a vocals. Recentment, el mestre d'Armes del C E Sant Cugat, Grant Anderton, s'ha classificat cinciuè al VI Torneig SAM Proniodelta, torneig puntuable per al rànquing nacional d'esgrima.

p a t i n s

Lluís Sànchez apel·la a la matemàtica per assolir el segon ascens consecutiu El tècnic, clar: "Si guanyem els nous partits, pujarem" i\\.\.\ I,on./:

El sènior masculí del Patí Hoquei (;iub Sant ('ugat no va poder desfer-se diumenge al pavelló municipal del líder del grup. el Reus Deportin, que el va doblegar per 5 gols a 7. Els santeugatencs, que van merèixer millor sort en aquest enfrontament, no perden la cinquena posició, però ara tornen a ser a quatre punts del segon lloc, el CP Monjos, proper adversari fora de casa dels vermell-i-negres. El partit de diumenge va ser presenciat per més de 2(X) persones. L'entrenador del primer equip masculí de l'entitat, Lluís Sànchez, va explicar que

al seu entendre la derrota havia estat "injusta", però va reconèixer el Reus Deportiu com "un equip que mereix pujar". Tot i la desfeta, el tècnic va voler felicitar els seus jugadors per haver plantat cara al primer classificat. Tres desplaçament* clau Si el Patí Hoquei Club Sant Cugat vol acabar ocupant la segona i última posició que facilita l'ascens a Primera Nacional Catalana, es veu del tot obligat a guanyar els nou partits que resten per disputar-se. Els locals tenen tres desplaçaments que "marcaran" el desenllaç final del sènior masculí a la competició. Aquests són a

les pistes del (1P Monjos, segon. ('11 Mollerussa, sisè, i C H Juneda. teucr. De fet, el mateix Sàni he/ ha i leclarat que "si guanyem els nou enfrontaments que manquen per jugar, pujarem".'Tot apunta que els conjunts que lluitaran per assolir aquesta segona plaça són el CP Monjos, el CH Juneda, el Vilafranca i el Patí 1 loquei Sant Cugat. El primer ferm obstacle que haurà de superar el PH Sant Cugat és la pista del ('.P Monjos. El màxim responsable del primer equip masculí del club ha qualificat aquest xoc de "fonamental". Sànchez no podrà comptar per aquest partit amb el sancionat Rickv Ruiz.

El sènior masculí es veu obligat a guanyar a la pista del segon FOTO: E.F.


Esports

ELS4 CArYTONS Divendres, 17 de març del 2000

B à s q u e t

29

Tennis

La UE Sant Cugat és per primer cop tercer i continua en zona de promoció

Corretja cau en quarts de Quan falten set jornades, fins a sis equips lluiten per ascendir de categoriafilial al Torneig de Scottsdale els conjunts adversaris perquè al cap i a la fi "tots els partits valen el mateix: dos punts". L'entrenador local està completament convençut que "la part alta de la taula estarà igualment comprimida fins a la darrera jornada. De fet, fins a sis equips lluiten en aquests moments per aconseguir en primer lloc la primera posició, que dóna l'ascens directe, i després per una de les tres places següents que permeten jugar la promoció d'ascens. Aquests conjunts són Sant Pere La Sirena, BC Andorra, UE Sant Cugat, CB Grup Barna, Sferic Terrassa i Club Natació Terrassa.

Ai-EX LÓPF.Z

Per primera vegada aquesta temporada, el sènior "A" de la Unió Esportiva Sant Cugat s'ha col·locat en la tercera posició del grup segon de Primera Catalana, en una de les tres places de promoció d'ascens de categoria. Després de vèncer dissabte a la pista del Club Natació Sabadell en el que va suposar la cinquena victòria consecutiva a domicili dels vermell-i-negres, els de David Barbens són a set jornades per al final de la Lliga en una situació de privilegi. Dissabte, la UE Sant Cugat va imposar-se a Sabadell per 61 punts a 69. Sempre va anar per davant en el lluminós i mai va patir pel resultat final. En les últimes setmanes, quan l'equip s'ha anat apropant en zona de promoció d'ascens, el tècnic del sènior "A" masculí, David Barbens, ja ha advertit que els seus jugadors eren capaços d'aguantar la pressió que això suposa. I no només els resultats, sinó

Hoquei

Dissabte eh de lïarben% t un \umai elutitjuè

també el joc, li estan donant la raó. Barbens ha destacat per sobre de tot "la intensitat, la motivació i ambició" del seu equip a l'hora d'afrontar els partits. D'aquí a finals de la fase regular, la UE Sant Cugat ha de rebre el CB Caldes, el CB La Unió-Cerdanyola, el Club Natació Terrassa i el C E B Sant Jordi, mentre

triomf \egtut l<>/(>

I I

que hauran de visitar les pistes del CB Grup Barna, del CB Ripollet i del Sedis-Mausa. Sens dubte, d'aquests enfrontaments, els més difícils que haurà de superar el conjunt santcugatenc, són a la pista del CB Círup Barna, quart, i a casa amb el Club Natació Terrassa, sisè. Amb tot, Barbens ha demanat respecte per tots

David Barbens no es refia dels equips més accessibles com el proper adversari al campionat, el CB Caldes, onzè classificat. El tècnic adverteix que no val relaxar-se "ni e n u n p a r t i t c o m aquest". L'entrenador local assegura que si els seus homes cedeixen una derrota, pot significar "acomiadar-se de disputar la promoció d'ascens". L'única baixa local és la de Toni Ballarí.

h e r b a

A.L.

Tot i la irregular temporada que enguany ha ofert l'equip masculí del Júnior després de baixar de Divisió d'Honor, el conjunt que dirigeix Marcos Palau-Ribes ha entrat aquesta setmana en zona de/>/<7V-o/fd'ascens. Dissabte, el Júnior va imposar-se al terreny de joc del líder del seu grup de Primera Divisió, l'Atlètic Terrassa, que lluita per revalidar el títol que ja va assolir la campanya passada. Els blau-i-negres van vèncer per 1 gol a 2, després d'avançar-se amb dos gols, que els egarencs no van saber neutralitzar.

Cugat -

Després d'un mes sense competir, el tennista santcugatenc Àlex Corretja va caure eliminat la setmana passada en quarts de final del Torneig de Scottsdale (Arizona) davant el lleidatà Albert Costa per 6-2, 4-6 i 7-6 (6). Abans de ser eliminat, Corretja va superar en primera ronda Blake per 6-3 i 6-1, mentre que va superar la segona ronda en retirar-se Pete Sampras de la competició a causa d'una lesió a l'esquena. Amb aquest torneig de Scottsdale, s'inicia d'aquesta manera la temporada americana. Corretja participa aquesta setmana al Torneig d'Indian Wells i la vinent jugarà a Miami, abans de participar -si hi és convocata la segona eliminatòria de la Copa Davis. Amb l'equip espanyol haurà de provar de superar en quarts de final Rússia. Aquesta tindrà lloc del 7 al 9 d'abril.

F u thoí

El Júnior guanya el líder i és en zona de promoció a dues jornades del final

- Sant Cugat -

À.L /

sala

L'Olimpyc guanya dos mesos després

Després d'algunes jornades de no ocupar plaça de promoció d'ascens, el Júnior masculí ocupa la quarta posició amb 24 punts. Si tenim en compte que l'Atlètic Terrassa és filial de l'Atlètic Terrassa de Divisió d'Honor, el Júnior és el tercer i últim equip en aquests moments amb dret de ju%à\c\play-off. Però, tot i la bona situació dels santeugatencs a la taula, comparteixen punts amb dos equips més, el Honigvogel de Saragossa i el Rimas. Amb tot, a només un sol punt dels de Marcos Palau-Ribes hi ha l'Atlètic 1952. Després de dues victòries seguides a la lliga, el conjunt santcugatenc rep diumenge a la una

-Sant Cugat -

.1 duetjoniaek'· del fumi,

elJiíiuoriepe•ICiiu Salas, tei i ei <i la taula l-'f/IO I: I'.

del migdia el Can Salas, tercer amb tan sols dos punts més que els blau-i-negres. Aquest partit correspondrà a la penúltima jornada de lliga. En la darrera, els locals hauran de visitar un camp ass e q u i b l e : el Barceloní Stick. Aquest conjunt que tan sols ha aconseguit quatre punts, és dotzè

i últim amb el descens de categoria ja consumat. Quant a l'equip femení, el cap de setmana passat va celebrar-se la darrera jornada del Campionat de Catalunya. Les de Núria Olivé van guanyar el RC Polo de Barcelona per 3 gols a 0, en una de les poques victòries locals.

L'Olimpyc La Eloresta va sumar, després dels dos últims mesos de competició, la primera victòria. Els d'Angel Ruiz, quarts a la taula a vuit punts del tercer lloc, van superar per un ajustat 5 gols a 4 el Talleres Cortada, desè classificat. Aquesta jornada durà els florestans a la pista de la PB Montserrat-Monistrol, que és quart per la cua amb tan sols 18 punts. A l'anada, els de la Floresta van imposar-se al pavelló municipal per 3 gols a 1. L'Olimpyc provarà de refer-se amb el que seria la segona victòria consecutiva. /A.L.

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort.

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS Anys

i quilòmetres

d ' exper iènci c

Tel 93 580 67 00


30

Esports

ELS'IGWTONS Dimitires. 11 de marc del 1000

F u t b ©I

Handbol

sala

Joan Sancho diu que per mantenir-se necessiten 64un mínim de sis punts"

Gonzàlez i Bosch són en l'òrbita del Quan falten deu punts en joc, es veuen obligats a sumar dos punts fora FC Barcelona

En els dos últims mesos, l'equip d'handbol de la UE Sant Cugat s'ha compHcat l'existència i des de fa dues jornades és en zona de descens com a pitjor tercer classificat dels quatre equips que configuren

la primera Nacional. Els vermeü-i-negres, que van perdre diumenge a la pista del València per 34 gols a 28, es desplacen novament aquest cap de setmana i ho fan a Castelló, que és cinquè a la taula. El

tècnic del primer equip de la secció, Joan Sancho, ha explicat que a banda d'assegurar els dos partits que han de Jugar a casa amb el Sant Quirze i el GBEG també han de treure dos punts a fora.

Joan Sancho, l'entrenador de la t nio Ksportiva Sant C lugat, ha assegurat aquesta setmana que la salvació del seu equip passa quasi amb tota seguretat per sumar "un mínim de sis punts" dels deu que resten per disputar-se. Així, el tècnic pronostica que no només imposant-se al pavelló municipal al Sant Quirze, p e n ú l t i m , i al G E i E G , setè, n'hi ha prou per mantenir la categoria. Segons l'entrenador, a banda d'això l'equip ha de sumar dos punts més en algun d'aquests tres més que difícils desplaçaments: Castelló, cinquè, Sarrià de Ter. segon, i Bordils, desè.

1 )iumenge, els santeugatencs no van guanyar a la pista del València i van acabar cedint una desfeta

G i m n à s t i c a

CAN TONS que no t e n e n la in-

tenció de deixar el Winterthur. G o n z à l e z , q u e ja fa a l g u n e s temporades va ser jugador del FC Barcelona, és l'actual coordinador del futbol sala de base de l'entitat santeugatenca.

La UF, Sant Cugat necessita amb urgència unti intima a la lliga per intentar salvar la categoria FOTO: F.F. per 34 gols a 28. Els santeugatencs van saber plantar cara al rival al primer temps, però a la segona meitat se'ls va escapar l'adversari en el marcador. En busca de dos punt* Tot i que és ben cert que la l nió Esportiva Sant Cugat encara no

Quant al nivell III, la gimnasta santeugatenca Laura Escoda va

ha guanyat cap enfrontament fora de casa aquesta campanya, Joan Sancho assegura que, tot i la dificultat de l'adversari, el seu equip sortirà a guanyar. L'estadística apunta que el conjunt vermell-inegre només ha sumat un punt lluny de Sant (lligat: va ser a la pista d'un rival directe, el Gavà. Després de visitar la pista del

ser segona amb 6,700 punts en l'exercici de mans lliures. En la primera fase d'aquesta competició, Escoda va assolir la primera plaça, mentre que en la segona va ocupar el tercer lloc. Dissabte, a l'escola Jesús i Maria de Barcelona, la gimnasta santeugatenca Laia Sola participarà en la tercera i última fase de la Copa Catalana del nivell II. En la primera fase, Sola va acabaren la posició número 24 i en la segona va proclamar-se vencedora. El cap de setmana passat, la gimnasta local Ivette Climent va participar al Torneig Internacional Idina Durugina, a Kíev La santeugatenca va ser l'única representant de tot l'Estat. /A.L.

Castelló, els de Joan Sancho rebran en un partit a vida o mort el Sant Quirze, que ara mateix és a tres punts dels santeugatencs, en zona de descens directe a Primera Catalana. Una victòria del Sant Quirze els donaria ales i enfonsaria els santeugatencs a la classificació, en una situació molt difícil de resoldre.

Dissabte passat, els de Jaume Estrada no van poder trencar el malefici de puntuar a Menorca i van tornar a perdre amb el segon, el Manacor, per 11 gols a 7. Tot i la desfeta, els vermell-inegres c o n t i n u e n quarts a la classificació, però a vuit punts del tercer, el Vilassar de Mar. Dissabte, al pavelló municipal, el Winterthur Sant Cugat rep el Calvià, desè a la taula amb quinze punts menys que els locals. Josep Gonzàlez serà qui dirigirà l'equip ja que Estrada, per motius personals, no hi serà present.

K à r t i n g

r í t

La infantil Gemma Peris venç la tercera i última fase de la Copa Catalana La gimnasta infantil del Club Muntanyenc Sant Cugat, Gemma Peris, va assolir diumenge a l'escola Jesús i Maria de Barcelona la primera posició al nivell IV amb una puntuació final de 50, 250. En mans lliures va obtenir 15,600 punts, mentre que en cèrcol en va sumar 14,650. En aquesta mateixa categoria, la també gimnasta del CM Sant Cugat, (Cristina (>abrejas, va finalitzar cinquena amb una puntuació global de 25,250 punts. En la primera fase, Peris tan sols va poder ser cinquena i a la segona, tercera.

Cugat -

Els jugadors del primer equip Josep Gonzàlez i Ruben Bosch interessen al FC Barcelona. Rec e n t m e n t , l'entitat blaugrana s'ha posat en contacte amb el FS Winterthur Sant Cugat per donar a conèixer l'interès del Barca per incorporar aquests dos jugadors la propera temporada al primer equip de la secció de futbol sala. Amb tot, Gonzàlez i Bosch han confirmat a E L S 4

Al.KX Lof'KZ

Després de la disputa de l'última jornada a Primera Nacional. l'equip vermell-i-negre continua dotzè i avantpenúltim, però ara és a dos punts del Gavà, que va aconseguir vèncer el segon a la taula, el Sarrià de Ter. Per segona jornada consecutiva, la UE Sant Cugat és en zona de descens, en ser el pitjor tercer classificat dels quatre grups que integren la categoria.

A.L.

Oliver Campos estrena categoria amb victòria a la primera prova del Fórmula Marc i David Cebriàn acaben segons en cadet i aleví A.L. - U ç à de Vau / Sant Cugat -

YA pilot santeugatenc Oliver Campos no va poder començar millor la temporada de kàrting. El santeugatenc, que enguany s'estrenava en categoria júnior, va ferse diumenge amb la primera prova del Fórmula Catalunya de Karts, celebrada al Kartòdrom Catalunya de Lliçà de Vall. Campos, que la campanya passada va proclamar-se campió en categoria cadet, va ser finalment el millor dels dotze pilots que van participar en la cursa. Campos va guanyar la primera mànega, mentre que va ser segon a la segona tanda, per darrere de Xavier Gómez, de Mo-

llet. La primera posició final va haver de decidir-se pel millor temps a les voltes cronometrades. Després d'aquesta primera prova, el santeugatenc lidera la classificació general amb 17,5 punts, els mateixos que Xavier Gómez, que és segon. La resta tampoc fallen Els altres tres pilots locals que corren el Fórmula Catalunya també van fer una bona actuació. A la categoria cadet. Marc Cebriàn va guanyar una mànega i a l'altra va ser segon. A la general és segon a la taula, però a m b els mateixos 17,5 p u n t s que el primer, el pilot de Pala-

folls, Xavier Cantero. En aquesta mateixa categoria, D a n i e l Campos va ser cinquè i ara es troba a vuit p u n t s i mig de la primera plaça. Finalment, a la categoria aleví, el local David Cebriàn va finalitzar segon, per darrere d'Albert Susmozas, de Malgrat de Mar, q u e va imposar-se a les dues mànegues. Amb tot, Cebriàn i Albert Grau, d e Cerdanyola, van intercanviar-se el seg o n i t e r c e r lloc a les d u e s tandes i per determinar la segona plaça final es van haver de mirar els millors temps a les voltes cronometrades. La propera cursa serà el 9 d'abril, també al Kartòdrom.


Esports

ELS /CAIYIWS Divendres. 17 de marc del .'i ><».

n k

l'n an\ me's. el CP Simi Cugat Atlètic veí organitzar aquest campionat, que compta amb molts adiptt \ /• 010: XI..

L?Escola Sant Cugat participarà en un torneig a Califòrnia

El CP Mira-sol, en fèmines, campió en la consolació

Uns mil petanquers van participar diumenge al camp municipal d'esports de la rambla del Celler en la vuitena edició del Torneig Ferrero Ibèrica, que organitza el Club Petanca Sant Cugat Atlètic. En total hi van prendre part 240

nització va lliurar, entre premis i degustacions, uns 2.000 Kg de productes Ferrero Ibérica. Unes 2.000 persones van seguir en directe aquesta competició. El juliol, el CP Sant Cugat Atlètic muntarà el també tradicional torneig de la Festa del Gelat. Serà al camp, de Can Magí. /À.L.

p

\ijui IA són els ripn s,//tants de VEMOL·I Sant Cugat FOTO: CEDIDA

Un miler de petanquers participen en el VIII Torneig Ferrero Ibérica tripletes masculines i 93 de fèmines. En categoria masculina, el vencedor va ser el CP Santa Coloma, mentre que en fèmines va imposar-se el CP Badalona. En la consolació de fèmines, les dues primeres posicions van estar ocupades per dues tripletes representants del CP Mira-sol. L'orga-

H §p • h o

31

El g r u p d e funk hip-hop de l'Escola Sant Cugat, Kid Urban G r o o v e H i p H o p , prendrà part del 10 al 12 de novembre a Redondo

Beach (Califòrnia) en el Madonna Grim e s World D a n c e Championships 2000. Aquest grup participarà en aquesta competició, en cat e g o r i a j ú n i o r . El g r u p està integrat

per Frank Miguel, Joana López, Zafra N i e t o , Ana Arias i Zoraida Cano. Els entrenadors i coreògrafs d'aquest grup són Rosa Maria L e chón i Héctor L e chón. /À.L.

Autocugat

| Ràdio Sant Cugat

Premis Esport en Marxa 2000 Cristina Garcia Mai te Gómez

HOQUEI PATINS

PH SANT CUGAT (masc.) Pol Carulla 35 Rubén Munoz 33 Gonzalo Munoz 18

JÚNIOR (masc.) Fèlix Sent Joan Vidal Borja Campos CharliPatllé

16 13 11 11

FUTBOL SALA PH SANT CUGAT (fem.) Caria Sariol 23 Mònica Vidal 15 Maria Rosa Tamburini 14

WINTERTHUR SANI' CUGAT Javi Ramírez 16 Xaloc Rion 15 Javi López 13

HANDBOL l'E SANT CUGAT Armand Mora Albert Rovira Kloi Safont BÀSQUET

27 19

22 21

UE SANT CUGAT (masc.) Gerard Moreno 28 Toni Ballart 28 Abraham Carreras 27

FUTBOL

SANT CUGAT Francesc Bayo Nando Zamora JoanColell

27 23 18

PB SANT CUGAT (fem.) Laura Gallego 28 Mònica Martínez 26 Laura Martín 22 VOLEIBOL

HOOUEI HERBA

JÚNIOR (fem.) Gina Abelló Júlia Menéndez Helena Maragall Natàlia Maragall

16 16 11 10

OLIMPYC FLORESTA Dani Martí 21 Joan Reixach 19 Jairo Romero 13

MASJANER(fem-) Elisabet Escrivà

32

UE SANT CUGAT (fem.) Marta Puig 30 Mabel Méndez 19 Elisabet Baldrich 12 Núria Puigneró 12

CV SANT CUGAT (fem.) Samanta Santamaría 37 Bàrbara Puigcalí 26 Maria Tortosa 20

CV SANT CUGAT (masc.) Lluís Moreno 25 Sergio Martín 22 David Izquierdo 18


Esports

32

Romànica; La Planada-Sabadell; I.kinóSabadell-Barherà; K.Ccrdanvnla-Badia; Maurina F,gara-Caldcs; (!aitcllar-Can Rull.

FUTBOL

Primera (Catalana F. Mafumet-Granollers . . . .2-1 Castelldefels-Sant Cugat . . .3-1 Perelada-Palafrugell 0-0 Gramenet-Valls 2-1 Andorra-Júpiter 0-0 Sant Andreu-Prat 2-1 Igualada-Vilassar 0-2 Manresa-Vilafranca 2-0 Santboià-Ripollet 2-1 Cerdanyola M.-Masnou . . . .3-0

Iqu<P

St. Andreu Jupncr \ll.lSS.II Vilafrjma

PJ

PC

PG

2.S

6

19

> is

GF

s

5

17

25

PP

CC

51

.,

5.',

QÍVIC41YFOÏV5 Dh-rtitires 11 de març tiel 1000

24 l|

Punta

G R U P 1 Femení

G R U P 14 Rubí-Pueblo Nuevo 10-1 Júnior-San I aorenzo 3-3 Montserrat-Les Fonts 3-0 S t Andreu-San Pedró 1-0 Sant Quirze-Can Fatjó 1-8 PB S t Cugat-Depuradores .. 1-3 R. Llorens-Can Boada . . .suspès Camí Vell-Matadepera . .anul·lat Castellbisbal-Mira-sol .. .anul·lat

C^onstruccions-Olesa 58-65 Josep Tous-Sant Gervasi . .62-53 Martorell-L'Hospitalet 51-72 BeUsport-Viladecans «B» . .49-57 Vilanova-Sant Martí 61-49 U E Sant Cugat-CESB .. .45-64 S t Nicolau-Viladecans «A» 52-68 Santpedor-APB 36-39

Sant Andreu 21

17

(aiilarjo

15

22

PC

PP

pF

GC

Punt*

PP

GF

GC Punta

PJ 2(1 20

L'Hospitalet

PG l'i

PP 4

U

4

PF 1>86 11 SN

PC 1075 940

Punta .16

5

1102

1007

i5

(àmstruecK m-

o

1251

1056

14

Mira-ool A. 2 1

J.s

l'alaln.lic!

>

Sanl'edni

(iiatlicncl

-•>•

'2

Júnior

Santboi.i

J*

1 1

Manresa

Js

Ripollet

JS

1-

Matuincl

J^

1-

15

25

13

21

L't

Kiibí

21

12

s Lorcn/o

12

11

Montserrat

21)

II

( Un Boada

2(1

11 HI

Masnou

_s

11

Depuradores 21

I =

Vilanosa

2"

Bcllsporr

20

7

9211

l'tai

_'-

II)

Les l ' o m s

>>

7

5 910

44

JS

s

K. Llorens

SI

4

2

14

25

VI

14

Granollers

_'S

4

0

17

28

73

12

l-ualada

>

C a m í Vell

20

2

3

15

,14

9|

'

Valls

_'s

" " -

P B S . »:up«t2l

I'Nuevo

21

I

3

17

20

99

Andorra

28

7

SantUuir/e- 21

I

2

IS

21

'U

5 » l , l < UK.,1 2 B

1

11

9

1051

lli

11

9

956

95.S

Viladecans . B . 20

10

III

l|o2

I 178

\ i l a d c i a n s . \ . 20

10

lo

Hl42

HHs

-M'B

20

8

12

577

9S.S

20

8

12

1101

1154

CKSB

19

9

in

963

936

Sant Marcí

20

7

li

1005

1073

Martorell

20

5

15

'r65

1119

I K M . Cujal

20

3

17

871

1151

Sant Gcrvasi

19

5

16

77')

1027

i

La propera (19 de març): Depuradores-Ramon Llorens: (!.m BoadaRubí; Terrassa-Júnior, San Lurcn/o-Montserraç Les Fonts-Camí Vell; MatadepcrencSant Andreu; P. San Pedro-Sant Quirze; Can Fatjó-Castellbisbal; Míra-sol Adesa-PB Sant Cugat.

Primera Nacional GRUP C

La Farga-Ripollet 3-2 Milenuri-Tibidabo 1-4 Lumen-Joventut 25 0-0 La Romànica-La Planada .. .1-3 Sabadell-Llanó 1-1 Barberà-K. (Cerdanyola 1-2 Badia-Maurina 1-3 Caldes-Castellar 2-0 Can RulLJoan XXIII 1-1 PC

PC

PP

Of

GC

Punta

Primera Catalana GRUP 2 St. Jordi-U. Cerdanyola 66-69 Grup Barna-Ripollet . . .81-70 Caldes-N. Terrassa 72-60 N. Sabadell-UE St. Cugat 61-69 Andorra-Sedís Mausa . .85-76 Sant Medir-Rubí 65-63 Sant Pere-Sf. Terrassa .61-63 Les Corts-Lleida 82-75

Cardedeu-GEiKG 31-36 G-avà-Sarrià de Ter 21-18 Laminados-Sant Quirze . .34-20 La Roca-Castelló 21-22 Tres de Mayo-Manyanet . .2.3-19 SantEsteve-Bordils 29-25 València-UE Sant Cugat .34-28

PJ Ccrdamola Jnvcntiil25

.'4 25

14 14

4

6

48

,)v

Barberà

24

14

HI

43

La Planada

23

13

5(1

42

Tibidabo

24

II

61

39

Mauiina

24

II

«

50

38

BaiJia

24

HI

7

59

37

Sabadell

24

10

8

La Farga Can Rull Caldes Joan XXIII

24 24 24 23

11 10 9 i

10 lli 10

50 59

58

36 36

42 55 43

32 32

Lií mci

25

10

41

32

Mami

24

*

46

28

rsfs

2"

La Romanru 24 Ripollet Castcllal Mil-k-iui.

PO^

46

24 24

Punto

PJ

PC

Sant Pere

23

17

Andorra

23

16

7

1697

1544

39

15

8

1709

1590

38

G n j p Barna

8

1663

14%

38

S í Terrassa

8

1638

1468

38

45

54

5

l!ESt. CUEM

23

6

1759

1603

40

21

15

21

15 13

GF

GC Punts

Mollerussa

21

Vilafranca

21

13

Í'II Saait Ciuiat

21

12

5

103

Vila-scca

21

10

II)

75

71

Iria Sani Just

21

9

10

72

04

7

llospitalcl

21

21

15

ï

03

56

48

Martinenc

21

8

II

KpKC.

20

15

4

97

60

4i

Cornellà

21

6

13

Olíi·ips

2(1

II

2

75

72

.15

(.cniolell'la

21

6

La Almúnia

21

in

;

78

74

55

l.'L,pli, K a

13

I' Andorra

21

5

/,

/6

(I)

M-ntlrc-ll

15

(lalatcll

Is

BO

13

Corbera Manresa

La propera (19 de març): Vilafranca-Calafcll; Vendrell-Hospitalet: (a>rnellà-\ïla-seca; I.'Kspluga-Juneda;\ ilanova-Cieniol cl l'la: Reus Oep.-Mollerussa: Cl' Monjos-l'l 1 SanrCiioat: Martinenc-lna Sant Just.

Tallcrcs Ind. Gareia l'B Montserrar C . \ Sabadell Rubí

11

1

8

97

20

10

4

6

80

KlèimeaCiem

19

II)

1

8

85

(àantelles

19

0

11

l.'Ksclop

19

1

11

C N Caldes

20

3

11

At. Icrrjssa

ii

5

1

7

7

50

(;,

>i

2

3

6

12

17

ii

5

2

6

16

IV

V-\I!LI

RCPolo ClubKuJra

ii

2

1

S

15

52

Jiíiiior

ii

2

0

9

11

L a propera (9 d'abril): Júnior-l 'nivcrsitat Sevilla: R. Sociedad-( '.lub de Campo; RC Polo-Cluh Kgara: Sardincro-Atlètic Terrassa; Cl)Tcrrassa-Valdelu/.

Primera Divisó Masculí EHC-Rimas A t Terrassa-Júnior Can Salas-Adètic 1952 Barceloní S.-C. Egara Pedralbes-Lmia22 Honigvogel-Polo

108

2-2 1-2 4-2 2-4 .8-2 6-1

Equip

PJ

PG

PI

GC

Punta

20

1

16

108

A L Terrassa

20

13

2

85

33

28

KHC:

20

11

4

46

31

26

C a n Salas

20

II

4

52

40

26

Júnior

20

9

6

5.3

35

24

HonilívoEcI

20

9

34

18

24

Rimas

20

10

41

32

24

Atlètic 1952

20

11

37

29

23

(:. Ksara

20

6

32

34

20

43

19

Tres Mayo

21 21

12 11 9

4 5 5

555 509

l^es (àirts

25

13

1536

1581

33

Bordils

21

6

5

475

Caldes

21

12

1387

1484

32

Gavà

21

6

5

499

UE SI. Canal 2 1

6

I

547

GEiECi

21

10

2

516 469

541

n

La propera (19 de març): Riihí-Andorra: Scdís Mausa-N. Sabadell; 1 K Sant ( aig.it-( '.alclcs; N. Tcrrassa-Grup Barna; Ripollet-L. Ccrdamola; Llcida-

20

Bahar-Caulà

15

Sant Andreu

21

10

25

ICHareelona

9

12

71

21

1659

I09

14

5

115

Sant Kstevc

11X4

7

3

2

12

34

21

I

3

4

10

1.589

25

12

5

ii

2

149»

Sani Jordi

20

ii

t:iub(-inip<

3

12

51

50

« . Saait 1 auial

Sardtncro

18

23

1518

86

14

18

I

1572

4

24

Maxon

2

15

1

2

Montsant

549

9

11

14

2

4

21

Lleida

19

7

12

Valencià

52

r.s

Manacor

n

21

34

1541

113

5

K. ScociiJit

Laminados

1678

l.sftíi

3

52

82

1669

M

i

i

10.5

12

.'1

14

l

9

23

\

2(1

9

4

Rubí

32

4^'

\ilassarMar

ii

18

34

32

GC Pui

77

10

XJIIÍCIU/

(àdvià

1641

1753

GF

s

GC

48

4

1675

1649

PP

,1

GF

0

13

12

1538

PC

II.

PP

1

21

23

1659

PG

19

PC

10

Sarrià Ter

Sedis Mausa

14

PJ

La l ni.in

PC

n

12

37

14

Cquip

PJ

( ' I ) ' i crniss;,

1

1427

23

Montsant-LIopart-3 5-4 F C Barcelona-Elec. Ciem .. .6-6 Babar-Català-Maxon 1-1 Vilassar Mar-La Union 1-2 Centelles-L'Rsclop 7-9 Manacor-W. Sant Cugat ...11-7 Calvià-Sant Andreu 6-3

Equip

19

1471

25

G R l !P 6

Femení

Llopart 5

9

Ripollet

Primera Nacional A

Divisió d'Honor

5

23

Sant Medit

HOQMB HERBA

La propera (18 de març): Kpic Casino-Manrcsa; N. Sabadell-Alfa-5; La Murga-La Almúnia; P. Andorra-Ind. (iarcia; Montserrat-Olimpyc Floresta;Tal)crs-('.orhera; Rubí-Hospitalet.

14

N . lerrassa

24

La propera (19 de març): Joan Wlll-I.a Farga; Ripollet-Mil·lenari: 'l'ibidabo-l.unien: 25 de Setenibrc-La

Monjos Juneda

PP

21

Castelló

Sabadell

PC

La Roca

Manyanet

Ccrdansola

18

Sieoris

La propera (19 de març): APB-Josep Tous; Martorell-( xinstruccions; L'Hospitalet-Sant Nicolau; Sant (iervasi11K Sant Cugat; OlesaA"ilanova: Viladecans «A"-BeHsporc,CESB-Santped(ir: Sant Martí-Viladecans «B».

GRUPS

PJ

(3

iI

Sant Nicolau

Segona Regional

Equip

787

PG

21

Hospitalet

<:.iMfll·lctcU

La propera (19 de març): Mjsnou-lí Malumet; Crani illcrs-( 'astelidefels; Sant Cugat-l'erelada; PalafriiKcll-C íramenet; Valls-Andorra; Júpiter-Saiu Andreu; Prat-lgu.ilada; Vilassar-Manrcsa; VilafrancaSanrlx>ià: Ripi>]lcr-( lerdanvola.

20

Santpcdor

PJ

R e u s Deportin

PE

La M u n u ( cnl..!,-...!.:

Equip

PC

16

Josep 'l'ous

Vila-seca-Vendrell 7-2 Juneda-Cornellà 6-2 Geniol el Pla-L' Espluga 4-4 Mollerussa-Vilanova 11-5 P H Sant Cugat-Reus Dep. . .5-7 Martinenc- Monjos 1-4

PJ

Alfa 5

Olesa PJ PG

Sicoris-Epic Casino 5-2 Manresa-CX Sabadell . . .2-1 Alfa 5-La Murga 7-1 La Almunia-P. Andorra . .3-0 Ind. Garcia-Montserrat . .11-4 Olimpyc Floresta-Talleres 5-4 Corbera-Rubí 8-3

Equip

Equip

Equip

GRUPS

Segona Catalana

51.

^

Primera Nacional A

Tercera Regional

05

16

Sant Pere: SI. Tcrrassa-Sant Medir; Les Corts-Sant Jordi.

558

Sant Quina-

21

5

0

475

Cardedeu

21

3

2

508

La propera (18 de març): Montsant (descansa); Llopart 3-Barcelona; Klèc. Caem-Babar Català; Maxon-Vilassar; La l'nión-íiràcia; L'F.sclop-Manaeor: VV. Sant ("ugat-Mctalnox; Sant Andreu-Caldes.

HOCWEtPATlí© Primera Catalana

La propera (19 de març): Tres de Mayo-Valencià: Ciudad KncantadaSant Kstevc: Bordils-Cardcdeu; CKil-Xi(lava: Sarrià de Ter-1 -amin.idos; Sant Quirze-La Roca; Castelló-l'K Sant Cugat.

GRUPA Fna Sant Just-( lalafell

7-1

Hospitalet-Vilafranca

5-4

l'olo

20

8

55

Línia 22

20

4

32

l'cdrarbcs

20

3

IS

Barceloní S.

20

1

19

L a propera (18 de m a r ç ) : Honígvogel-Línia Zl\ Polo-F.HC; AD Rimas-At. Terrassa; Júnior-C.an Salas; Atlètic 1952-Barceloní Stick; Club F.gara-Pedralbes.


Esports

HLS í CANTONS Divendres, 17 de marçdel 2000

E S

f> 0 n T

33

F £ D E R A T

A G E N D A

11.15 HE St. Cugat «A-Sf. Terrassa (dg) 12.45 Sant Cugat «B»-Castcllar (dg)

09.30 Sant Cugat-Can Anglada (dg)

FUTBOL

2a Div. Aleví

1a C a t a l a n a

09.45 HE St. Cugat-Sagrada Família (dg)

Preferent Benjamí

2 a Regional

FUTBOL

la Div. Benjamí

3 a Regional 12.00 Terrassa-Júnior (dg) 12.00 Mira-sol-PB St. Cugat (dg)

Preferent Juvenil 18.00 Sant Cugat-Esc. Blaugrana (ds)

2a Div. Juvenil

2a Div. Cadet 09.15 SantCugat-Esc. Sabadell (dg) 10.00 25 Setembre-Sant Cugat (dg) 10.00 San Cristohal-PR Sant Cugat (dg) Mira-sol (descansa)

19.00 Palafrugell-PH Sant Cugat (ds)

Preferent Prebenjamí

12.00 UK Sant Cugat-Sant Andreu (dg)

13.30 Barberà-Sant Cugat (ds) 12.30 PB Sant Cugat-Sta. Perpètua (ds)

1a D i v i s i ó 16.00 Chess-La Lira(ds)

12.00 PB St. Cugat-Levante (dg)

BÀSQUET

2a Catalana femení

1a Div. Infantil 16.O0 l'B Sant Cugat-Terrassa (ds)

2a Div. Infantil 11.30 K. Cerdanyola-PB St. Cugat (ds) 09.00 Sant Cugat-Matadepera (ds) 10.00 Mira-sol Adesa-Sabadell (ds) Can Anglada-Júnior

1a C a t a l a n a

3a Regional 3-3 descansa I-3

2-1 9-2 3^1 5-4

Can Anglada-PB Sant Cugat

1-7

Sant Cugat-Sant Roc

I-3

Preferent Juvenil La Salle-Sant Cugat

i-Z

Lumen-Júnior PB Sant Cugat Sant Cugat-Maurina Egara

0-4 descansa 1-2

PB St. Cugat-Jabac C. Jofresa Esc. Cerdanyola-Sanr Cugat Mercantil-Júnior

Roureda-PB Sant Cugat PB St. Cugat-Sta. Perpètua Sant Cugat-La Concòrdia

4-0 1-3 7-0

3-0 5-5 4-2 2-2

2a Div. Femení

2a Div. Cadet Sant Cugat-Can Boada E. Sabadell-PB Sant Cugat Mira-sol-Les Fonts

2-1 5-0 7-5

2-1

Preferent Infantil Sant Cugat-San Gabriel

0-1

Castellar-PB Sant Cugat

2a Div. Infantil

n

Ripollct-l'F. Sant Cugat

FUTBOL

València-l'E Sant Cugat

SALM

3-2

Olimpyc Floresta-Ga\ à Champion Floresta-Gironella

42-63 79-71

Cadet masculí descansa

CATALONIA CERÀMIC

2-1 0-7

Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08

Juvenil f e m e n í descansa

l-l 2-1

HOQUEI PATINS 1a Catalana PH Sant Cugat-Reus Dep

5-7

Fèmines PH Sant Cugat

descansa

Júnior PH Sant Cugat-Horta

5-3

Infantil PH Sant Cugat .B-Hotta

VOLEIBOL

6-8

Aleví CV Sant Cugat-Ciutadella

Congrés-PH St. Cugat -B» 3-2

PH St. Cugat «B-Sta. Isabel PH St. Cugat -A-Caldes

0-3 2-3

Vic-PH St. Cugat «A. PH St. Cugat «B» PH St. Cugat «C»

2-1 I l-l

Prebenjamí

Juvenil masculí SL Pere i St. Pau-CV Sant Cugat St Pere i St Pau-CV Sant Cugat

26-2

Benjamí

3-1

1a C a t a l a n a CV Sant Cugat-Arcnys

3-4 descansa descansa

Juvenil f e m e n í 3-2

2-9 9-2

Hospitalet-CY Sant Cugat SL Pere i St. Pau-CV Sant Cugat

3-1 3-2

RUGBI 3a Categoria

0-3 0-3 0-2

Sant Cugat-Bonanova

Cadet femení CV Sant Cugat «A»-Winterthur Lliçà-CV Sant Cugat «B» CV Sant Cugat «C»-Col. Martí

HOQUEI HERBA

HANDBOL 1a Divisió nacional

CONEIXEU-NOS,

EXPOVENDES: «mut Ctra. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46

descansa

1a Nac. femení

Olimpyc Floresta-W. Sant Cugat .3-7 Olimpyc Floresta-Pallejà \V. Sant Cugat-Castellví

3 a Catalana «B»

2-4 3-1

2a Div. Juvenil

UE Sant Cugat-Olesa

Cadet

3-2

Femení base

Infantil

23-20

UE Sant Cugat

2 a Divisió f e m . «B»

2a Catalana femení

34-28

Sant Quirze-I K Sant Cugat FJE Sant Cugat «B»

3-8

1a Divisió femení

Cadet

Sant Cugat «B»

11-7 5-4

l a Divisió

Mas Janer-Gironella

l a Provincial

1a Cat. Juvenil

l a Nacional «A» Manacor-W. Sant Cugat Olimpyc Floresta-Tallers

l a Catalana

Sant Cugat «B—Sant Miquel St. Cugat «A»-i:E St. Cugat «B»

1a Div. Infantil

3 a Nacional

1a Divisió

Mas Janer-Castellbisbal

55-77

TAULA

12.00 Sant Julia-Olimpyc Floresta (ds) 13.00 C. Sabadellès-VV. Sant Cugat (ds)

3 a Divisió

61-69

BE

El Oiervo-l >E Sant Cugat (dv)

BÀSQUET N. Sabadell-UE Sant Cugat

TENNIS

Infantil

Olimpyc F.-VV. St. Cugat 0-3 8-2

Juvenil femení

HOQUEI HERBA

\V. S. Cugat-Aigüestortes

1a Div. Cadet PB Sant Cugat-Castellar Júnior-Maurina ligara

12.00 PH St. Cugat -A-Cerdanvola (ds) 11.00 PH St. Cugat «C-St. Josep S. (ds) PH St. Cugat «B» (descansa)

CV Sant Cugat-\ iladecans CVSant Cugat-Gct Blume

W. Sant Cugat-Sanpedor Les Planes-Mas Janer

1a Div. Prebenjamí

E. P. Blaugrana-PB St. Cugat

Prebenjamí

Juvenil masculí

2 a Divisió «A»

Liceo Egara-Sant Cugat

2a Div. Juvenil

lnefc-CV Sant ('.ugat

16.00 P. Andorra-W. St. Cugat (ds)

Enginyers-Chess

1a Div. Benjamí

Veterans

15.30 Horta-PH St. Cugat «B» (ds) 16.00 Capellades -PH St. Cugat «A» (ds)

Gironella-Olimpyc Floresta \V. Sant Cugat-Catdcs

2a Div. Aleví

Júnior-San Lorenzo Mira-sol Adesa PB Sant Cugat-Depuradores

1a C a t a l a n a

Santa lsabel-( A' Sant Cugat •<A» Terrasa-CY Sant Cugat «C»

1a Div. Aleví 3-2

Benjamí

Cadet

3-1

2 a Regional

Femení base

Algar Surmenor-CY Sant Cugat

Júnior femení

PB Sant Cugat-Terrasa l'Ilastrell-Mira-sol Adesa Júnior-Joan XXIII Badia-Sant Cugat

Aleví 13.00 PH Sant Cugat «A»-Noia (ds)

Cadet femení

Cadet masculí

FUTBOL

14.00 PH Sant Cugat «A»-Noia (ds) PH Sant Cugat «B» (descansa)

l a Nac. femení

12.00 El Rcbost-Mas Janer (dg)

20.30 CK Sant Cugat-Sagrat Cor (ds)

15.30 PH Sant Cugat-Noia (ds)

Infantil

VOLEIBOL

16.00 ( K Sant Cugat-CIC (ds)

11.00 M. Rubí -CK St. Cugat (ds)

10.00 Sant Quirze-Sam Cugat (ds) 11.15 PBSantCiigar.-Mcrcanr.il (ds)

19.00 FE Sant Cugat-Parets (ds)

3 a Divisió

Infantil

1a Div. Aleví

Juvenil

2 a Divisió «A»

11.00 Rubinenc-Olimpyc Floresta (dg) 12.43 W. St. Cugat-Cerdanyola (dg)

Júnior masculí

1a C a t . C a d e t 2a Cat. Cadet

2a Div. Juvenil

10.00 Sants-Sant Cugat «B» (dg) 17.30 l'K St. Cugat «B»-Gràcia (ds) 09.00 Montserrat -St. Cugat «A» (dg)

11.00 Montbui-PH Sant Cugat (dg)

19.00 Manlleu-Mas Janer (ds)

21.00 Castellterçol-W Sant Cugat (ds) 12.30 Santpedor-I xs Planes (dg) 11.30 MasJaner-Meridiana (dg)

19.00 UE Sant Cugat-CB Caldes (ds)

Júnior

17.15 Sant Miquel-UE Sant Cugat (ds)

2 a Divisió fem. «B»

1a Catalana

2 a C a t . Juv. f e m e n í 09.00 FE Sant Cugat-La Roca (ds)

1a Divisió femení Santfeliuenc-Olimpyc Floresta (dg) Bar Gozalo-Champion Floresta

3a Catalana «B»

11.30 Espanyol-Sant Cugat (ds)

Fèmines

1a Cat. Juv. masculí

12.30 Sant Gen asi-lE Sant Cugat (dg)

Preferent Infantil

20.30 CP Monjos-PH Sant Cugat (ds)

l a Nacional «A»

2a Div. Femení

16.00 Can Rull-CEF St. Cugat (ds) 16.30 San Cristobal-PB Sant Cugat (ds) 10.15 Castellar-Júnior (dg)

19.00 Castelló-l'E Sant Cugat (ds)

17.15 W. Sant Cugat-Calvià (ds) 17.30 PB Montserrat-Olimpyc (ds)

12.00 SantCugat-Pajaril (ds)

1a Div. Cadet

1a C a t a l a n a

l a Divisió nacional

SALA

PATINS

10.30 Sant Cugat-PB Sant Cugat (ds) 10.00 PB St. Cugat-At. Polinyà (ds)

1a Div. Prebenjamí

Júnior -PB Sant Cugat Sant Ougat-Joan XXIII

La Farga-Ripollet

HOQUEI

HANOBOL

10.00 Mollet-Sant Cugat (ds)

12.00 Joan XXHI-La Farga (dg)

Castelldefels-Sant Cugat

13.00 Júnior-Can Salas (dg)

Escola Pia-Olimpyc Floresta

Cadet femení

12.00 Júnior-PB Sant Cugat (ds)

12.00 Sant Cugat-Perelada (dg) .

Aleví

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

• • • • • •

Sant Cugat-Sant Boi

TENNIS

l a Divisió At. Terrassa-Júnior

5-39

Cadet (Play-off)

OE

12-12

TAULA

1a Provincial 1-2

UE Sant Cugat-Sallent

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles d e b a n y Banyeres d'hidromassatge Accessoris

• Materials per a la construcció

4-1


Esports

34

VOLESOt

Primera Nacional Femení

GRUP B GV Sant Cugat-Ciutadella Quart-Algaida Algar-Univ. Alacant Illa Sant Jordi-Rubí Terol-Santa Coloma

. .3-2 3-1 2-3 3-0 0-3

t*eà,

PJ

PC

PP

SG

ap Pirt

H U S j n l J..i,i

.!(>

ss

15 y»

Qujn

.Ml

17

^

s;

is

37

E L S 4 0 U V I O V S Divendres, 17 de marc del 2000

l'niv. AJücanl

20

16

4

50

23

,V>

T.V Sani CugU

20

15

5

SO

27

3S

Alftuda

20

11

"

41

37

31

Santa Coloma

20

10

10

42

.W

30

Algar

20

11

M>

3H

29

Ciuiadclla

20

" «

12

37

41

28

l'crol

20

f.

14

2<*

47

26

Rubí

20

6

14

26

50

26

Dolors

20

1

19

11

W

21

IS

Hortons

2

16

8

51

20

La p r o p e r a ( 1 8 d e març): Algar-CV Sant Cugat; Santa Coloma111a Sant Jordi; Rubí-Quart Poblet; l niv. Alacant-Terol; Algaida-Hortons; Ciutadella-Hortons.

Primera Catalana Masculí Sta.Cobma-StPereiStPau ...0-3 CV Sant Cugat-Arenys 3-1 MartoreU-Ceu Inefc 0-3 Mon(gat-Prat 3-1 Llars Mundet-Axxon 2-3 Almacelles-At Segre .2-3

E^ylp

^ J _ PQ

Almacelles

PP

SG

SP

Punta

21

\<i

2

61

14

40

Si. Pere i St. Pau 20

17

3

5t>

vi

17

Ceu Inefc

14

6

47

29

34

20

Al. Sepe

21

13

8

48

40

34

Martorell

21

11

10

44

45

32

Axxon

21

11

10

41

46

32

CV Sant Cugat

21

8

13

SS

48

29

Prat

20

8

12

36

46

28

Santa Coloma

21

7

14

35

48

28

Llirs Munüci

20

7

13

40

45

27

TENMSOe TAULA

Tercera Nacional GRUP 1 PJ

PG

l.'E Sant Cugat

13

IS

52

10 26

Kl Ciervo

13

12

49

14

f-alcons

13

9

41

31

25

Arenys

21

5

16

27

56

26

Ripollet

13

6

34

M>

Mongai

21

4

17

23

57

25

Flor de Maig

10

5

34

37

St. Andreu

13

4

25

Horta

13

2

18

Nou Barris

13

I

14

La p r o p e r a ( 1 9 d e març): Almacelles-St. Pere i St. Pau; At. SegreKlars M u n d e t ; A x x o n - M o n t g a t ; C e u Inef-CV Sant Cugatc; Arenys-Santa Coloma; Prat-Martorell.

La p r o p e r a ( 1 9 d e m a r ç ) : Falcons-Nou Barris; El Ciervo-l'E St. Cugat; Ateneu-Ripollet; Horta-S t. Andreu.

c o «: *:• mxmmm10.30 Àgora «B-Júniot (ds) 12.00 Àgora «A-Joan XXIII (ds)

A 8 E H B A

BÀSQUET Infantil masculí 11.30 Avcnv-( X-ntrc Obert (ds) Àgora (descansa)

Infantil femení 0 9 . 0 0 Cul. Carme «H.-Àgora (ds) l'K Sant ('ug.it I descansa) A\ent, ldescansa)

FUTBOL 4 - 1 1

11.00 09.00 10.00 10.00

Angeleta Ferrer-Ciol. Martí (ds) EI Pinat-Rubí «B- (ds) Rubí «A-Avenç (ds) Àgora-Les Planes (ds)

Rubí - B - S a n t Cugat «A» Terrassa ..B»-Àgora «C» Roc Blanc-Àgora «B« Júniur-Petit Kstel Rubí «A»-Àgora «A»

0-2 1-1 0-2 2-0 2-0

10.30 Àgora-Joan XIII (dsI KK Kniró-Liceo Kgara (ds)

SALA

09.00 10.00 11.00 12.00 Ferran

Joan Maragall «B»-La Floresta (ds) Les Planes-Cult. Pràctica (ds) El Pinar-Joan Maragall «A» (ds) Pla Farreras-I'erran Clua «A» (ds) Clua «B» (descansa i

FUTBOL A~l ?

Kerran (:iua-Sant Jordi «A» (ds) Santa Isabel-Pins Yallès (ds) Regina Carmeli-Asenc (ds) ('.entre ()bert-Jnan Maragall (ds) Pureza Maria -St. Jordi »B» (ds) (:.italunya-Pla l-'arrcras (ds)

Aleví femení

Cadet 10.00 Leonardo d. Vinci-N. Copèrnic ids) 13.00 EEFoiró-EI Cim (ds)

0 9 . 0 0 Frankfurt Aleman-A. Ferrer (ds)

1 2 . 0 0 Avenç-Rubí Norte (ds) 1 3 . 0 0 Thau-Bullidor (ds)

Benjamí 1 1 . 0 0 Pins Yallès-Sant Jordi -A» (ds) 10.(M) Pla Karreras-Pins Vallès (ds) 0 9 . 0 0 Aienc-Caralunya -B» (ds) 1 0 . 0 0 Kerran < :iua-Verdaguer (ds) I2.(M> La l·loresta-Rcgina Carmeli (ds) 1 3 . 0 0 Àgora-ColIscTol.i ois) 0 9 . 0 0 (latalunya ~.\ •-( ientre (Jbert (ds) 1 2 . 0 0 Joan Maragall-S.inta Isabel (dsï

descansa

09.00 11.00 10.00 11.00 12.00 13.00

Rubí Norte «A-Kerran Clua (ds) Joan Maragall-Santa Isabel (ds) C. Montscrrat-Col. Europa (ds) U s l'lanes-( :„l. Balmes (ds) L. Politècnic-Rubí Norte -.B» (ds) Pau Casals-Joan Marjuall (ds)

Infantil masculí Castellbisbal-Avenç S3-33 Agora-Sant Jordi hK-lS Centre Obert-Dosa Salesians . . . .ajornat

UE St. Cugat-I>isa Salesians Aï'enç-Terrassa Àgora

41-4S HO-13 descansa

Aleví masculí Joan Maragall-Sant Jordi «B» ., . .1)0-20

l l . 3 0 C a \ a l l Hcrnat-Jiiuior ulsl Àgora ulcsc :tns.c

Aleví I I .(Ml KK l'oiro -H-J.C.m Jot'resa (ds) I2.ÍM) A\en<,-.Schola • A- (ds) I2.(M1 Kscol.i Uibas-l·'.l·: l-'oiró-.-V- (ds) 1 2 . 0 0 1 :hibCiiii.il-Col. l . a l . i r g . u d s ) 12.(1(1 \lira-sol-M. Knlii A - i d s )

Benjamí 10.00 V 'lén.iss.i •(. -Cul. l-'.iiropaldsl I0..'Í0 A\eii<, •< -Maristes -li. Ids) 1 0 . 0 0 ' l ' h a u H -San l.oren/.o(ds) 1 1.30 l.aKarga B .-Cul. Kl Cim (ds) 10.00 J,un W J I Í H-Mira-sol ..|S» (ds) 10.30 Jiínior-Ksc-ula Pia • A» (ds) 10.IMI \'il.idee.nalK-Mira-sul «B- (ds) I3.(MI KK l'oirO-SagratCorUls) 10.00 DosaSalesians-.Venv -B»(ds) 10.(M»'l'hau • A-K.i l'.irgj -A» (ds) 09.(H1 l.es lonts-A\cn s •• A- (ds)

10.00 11.00 11.00 11.00 13.00

Blanxart-Arnau Cadell (ds) Col. Carme «A-Avenv UK) Rubí «A>-1 .eontirdo da Yinci (ds) Viaró-Col. Martí uK) Ct. Obert t'm-( 'iiltura Pràctica (ds)

Aleví 13.00 09.00 11.00 12.00 10.00 09.(M)

PCasals •.A-K Clua • V klsi Avenv «O-Verdaguer A ids) Cataltmva-Uamiin i Cajal A ids) K Clua -B-Ramon i Caj.il U ids) Avenç «B-Agustí Barrr.i i.K) Avenç «A-Col. Carme V ids)

-W-3-' \v.s7 0-2

El Bullidor-Angeleta Ferrer

1-2

Avenç-Col. Balmes Castellnou-Thau

54 4-5

Aleví K. Montserrat-Kerran Clua l'.uropa-Santa Isabel I .es Planes-Lieeo Politècnic l'au Casals-Col. Balmes J. Maragall-Ruhí Norte .B» Rubí Norte «A—J. Maragall

2-4 3-2 15-0 1-3 2-5 ajornat

Sant Cugat...V-Sp. Rubí • B •• (ds) Àgora I )-l,icco Kgara (ds) Sant Cugat «B -Rubí l-SUlsl Àgora . C - R m Blanc ids)

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc

I3.<M) 1' Clu.t \ -1-'. Clua - C u l s ) 11.00 1 Maiag.,11 • B-Sta. lsalx'l «B» (ds) 12.00 (iataluma - B - J . Maragall «A» (ds) 10.1M» Torre Klehre-K Clua -R- (ds) 10.00 Santa Isabel -A-AveticUis)

Infantil

FUTBOL ü - 7

Viaró-Cul. Carme «C» Col. Carme . B - C r . Oben f'm

Femení Júnior-Col. El Cim lílanxart-Agora

2-0 44)

Aleví Escola Pia ..B·KKK.iiró.·BLa Farga-Mira-sol Maristes «A—V enç

1-2 V(> -t-1

(àilegi Europa-jabac ('.. Jofresa 1-1 25Setembre -.B-Avenv <•('••• 2-0 Maristes «B-'l'hau ..li2-0 Mira-so|..B-()limpvcC:.K II Ramon I.lurens-Jiinior 2-0 Castcllbish.il-l·'.l·", l-'uiró 0-2 Avens--B-l'hau-A1-1 Avent,- «A»-Joan XXIII «A0-2 La bari:.! • \ destausa Can Boada-La lama «Bijornai

Cadet femení

Prebenjamí

13.00 Yiladccavalls-CV Sant Cusat(ds) 12.00 Àgora-'lerrassa(ds)

Sp. Rubí.<B.-Àgora<.0» Liceo l-'gara-Sant ('ugat «B»

ni

alvador Residència 3a Edat i centre de dia

»2

MAmOBOL

Benjamí

Benjamí

WOLFmOL

Prebenjamí

*):Ï I » « ) Í > 2

Juvenil

Infantil

Femení

13.00 13.00 13.00 11.00

Avcne-Sant Jordi «A» M. Rubí-Catalunya «B»> La Floresta-Àgora

HANDBOL

A-7

1-7 4-2

Infantil

Benjamí FUTBOL

SALA

Guadalhorce-Leonardo da V. Kscola Pia-EE Foiró

Infantil femení

Aleví

• Tots els serveis per a ta gent gran al centre de Sant Cugat • Torre amb jardí i ascensor • Horari lliure de visites c/ Sunl Sahnihr, -47. Simi Cupil 93 674 42 23

Infantil femení 1-2 1-2 2-0 2-0

La Florcsta-Les Planes 0-2 Cultura Pràetica-El Pinar 1-2 Ferran Clua «B»-J. Maragall «B» . .ajornat J. Maragall *A»-Pla Farreras ajornat Kerran Clua «A» descansa

Cadet

BÀSQUET

Juvenil Infantil

1 3 . 0 0 Avenç (descansa)

FUTBOL

t :;t --kmm^

0-2 2-1

Aleví

Masculí Club Racó-KK Foiró

Aleví masculí 12.00 12.00 11.00 09.00 11.00 13.00

Cadet femení CY Sant Cugat-Col. Martí Santa Eulàlia-Àgora

Rubí «B>-Angeleta Ferrer Avenç-KI Pinar Les Plancs-Rubí «C» Col. Carme-Àgora

Aleví

Masculí

FUTBOL

Infantil femení

2-0 1-1

Ofinova

13-25 26-15

Aleví l'au Casals-Avenc <•(.'•• ( italunya-FerranClua «A» 1-'. < :lna . A-Y'erdaguer ..A.Ueiii; -B—Ranion i Cajal • AA\cnc A—Liceo F^gara J. '.in Maragall-Yiaró ColKerola-La Floresta

0-.S 4-4 K-0 4-t S-l) aiornat ajornat

Benjamí Santa lsalxl-Fcrran (:iua -(.'.2-6 (iatalunya «B-Axenc 0-K Torre Llebre-Sia. Isabel •• V 1-7 I. (Tia . V -(Catalunya «Aajornat 1'. ('.lila • B -Joan Maragall —Y- .. aijornat

VOLEIBOL Juvenil femení A. Ferrer-Montscrrat Ruiü

2-1

LLUÍS CABELLO

Infantil masculí la Ronda E. Jiménez-M. Carceller À. Bonilla-D. Roldàn A. Adell-A. Galera R. (iómez (descansa) 2a Ronda A. (ialera-K. Jiménez M. Carceller-À. Bonilla IX Roldan-R. (íómez A. Adell (descansa)

0-1 1-0 0-1

1-0 0-1 0-1

Infantil - Aleví- Benj. fm- Benj. ms la Ronda A. (ionzalez-A. Carceller 0-1 P. Górriz-L. Aceituno 0-1 \ 1 . Soria-A. Ayala 0-1 PMassana-M. Gili 1-0 \I. Tnmis-IX l-'ernandez 0-1 2a Ronda I.. Aceituno-1. Massana À. Carceller-A. Ayala IX Kernàndez-A. (íonzúlez M. Gili-P Górríz M. Soria-M. Tomàs

0-1 1-0 1-0 1-0 1-0

Aleví m a s c u l í la Ronda A. Yera-J. Said S. Pcrcira-A. Aceituno J. Aparicio-K. Gutiérrez M. Gúngora-P. Amer I'. Cosia-A. Panadero R. Aguirre (descansa)

1-0 I.1' 1-0 1-0 1-0

2a Ronda P Anter-J. Aparicio R. Aguirre-M. Góngora A. Aceituno-A. Vera J. Said-S. Pereira K. Guriérrcz-P. Costa A. Panadero(descansa)

1-0 0-1 0-1 1-0 0-1

Important fons d'humanitats

Títols curiosos Cuidada secció infantil Francesc Moragas,

C/ Creu. 6 - 8 • C/ Alfons Sala. 18 -20 Tel. 43 590 68 30 • Fax 93 590 68 32

Resultats

MytH

G RI ER A

Papereria • informàtica Material i mobiliari d'oficina

JOCS ESCOLARS ESCACS

5-

Tel. 93 674 44 94

3rla

PI. de Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17 Fax 93 674 15 73 e-mail: mythos@mythosllibreria.com http.VAvww. mythosllibreria.com


U S Í CANTONS £

^\

I

Espectacles

Cultura

35

Divendres, 11de març del 2000

T e a t re

Miller reflexiona sobre els conflictes de l'home contemporani a PAuditori

Passió gitana amb el flamenc de Miguel de la Tolea

'Tots erenfillsmeus\ un clàssic delsegleXX, és una tragèdia moderna T. M. S. - Sant Cugat -

D u r a n t la S e g o n a G u e r r a Mundial, una família d'industrials dels Estats Units es va enriquir fabricant material de guerra. algunes partides d e l qual - d e f e c t u o s e s - van ocasionar la mort d'una vintena de soldats, entre ells el primogènit. Aquesta és la història real que s'amaga sota Tots eren fills meus, l'obra d'Arthur Miller que va estrenar Elia Kazan el 1947 a Broadway. Julieta Serrano i Carles Canut protagonitzen la versió q u e es representa aquesta nit al Teatre-Auditori, i q u e ha estat traduïda per Quim Monzó i dirigida per Ferran Madico. L'obra, q u e reflecteix el fracàs de l ' a n o m e n a t somni americà, centra l'atenció en la família Keller. Al m a t e i x t e m p s q u e la mare viu amb l'esperança de la tornada del fill gran i el pare renega del passat, el fill petit vol contraure matrimoni. La seva futura dona es plany perquè el

seu pare ha estat tancat a la presó acusat de ser el responsable del material d e guerra defectuós. Ferran M a d i c o , director de L'heroi de Rusifiol i de Molt soroll per no res, estrenat a l'últim festival Grec, qualifica el text de Miller com una història sobre "els diners, la família i la guerra, temes cabdals d'aquest segle". No és estrany, per tant, que Carles Canut, el protagonista, parli d'aquest text com d ' " u n clàssic del teatre del segle XX", ja que per l'actor, es tracta d'"una de les tragèdies m é s interessants que s'han escrit". Segons Canut, el fet q u e el text estigui "molt ben escrit" ha contribuït al fet que no hi hagi grans dificultats d'interpretació p e r als actors e n aquesta peça d e "típic teatre d'actors". Un dels aspectes m é s destacats del text és la seva "vigència", en paraules d e Carles Can u t , q u e a h i r va e s t r e n a r a Barcelona Crim Perfecte, que ell mateix dirigeix. E n efecte, l'o-

Miguel de la Tolea FOTO: CEDIDA

Traduïdaper Quim Monzó, l'obra cntka el 'somni americà" R: CEDIDA bra d'un Miller molt influït per Ibsen crea un univers en què es veuen reflectits molts dels grans conflictes d e l'home contemporani, q u e ha d e decidir entre els seus interessos personals enfont dels col·lectius. Aquesta fàcil identificació per part del públic dels t e m e s i dels personatges de l'obra s'aconse-

gueix mitjançant la presentació inicial d'uns personatges propers q u e viuen una quotidianitat aparentment sense conflictes. Miller transporta ràpidament l'espectador, però al que Canut defineix com "la cornisa de la tragèdia", aconseguint q u e les emocions del públic "flueixin lliurement".

El cicle La nit dels cantautors que du a terme regularment la Casa de Cultura comptarà demà amb l'actuació del cantaor català Miguel d e la Tolea. M e m b r e d'una família d e gran tradició flamenca, Miguel Montero Martín, que ha format part d e la companyia de Joaquín Cortés, és una de les jeves veus més interessants del flamenc actual. Sokares, seguiriyas, akgrías, granainas i altres gèneres ortodoxament flamencs - p e r ò cantats amb personalitat- formen part del repertori del cantaor, i es podran escoltar demà a la nit a l'espai s a n t c u g a t e n c . / T . M . S. (SANT CUGAT)

Els Speed Tortugas a la Casa de Cultura

L'emotiu acte va estar protagonitzat per Roger Sans i Marc Renau FOTO: X. L.

Concert en memòria de Pilar Roig Dijous passat va tenir lloc el concert commemoratiu que l'Escola d e Música Fusió va voler dedicar a Pilar Roig, en record de la figura docent i humana de ia fundadora de l'Escola de Mú-

sica, en el primer aniversari de la seva mort. Durant el concert, Roger Sans al piano i Marc Renau al violoncel van interpretar obres de Johan S. Bach i de Z. Kodàly. / T . M . S . (SANT CUGAT)

per Donatella Massimilla i protagonitzada per Olga Vïnyals-Martori, està estructurada en forma d'un monòleg en què la protagonista venç el dolor a través del

Diuen sentir-se influenciats "tant pel rock clàssic com pel soul de James Brown", i fins i tot fan alguna versió de Raffaella Carrà. Speed Tortugas és un grup de Santa Coloma de Gramenet que, tot i la seva joventut com a formació, afirmen tenir un "rodatge considerable", fet que els converteix, segons afirmen, en "una banda de rock clàssic consolidada". El grup, que ha tocat amb formacions com Los Planetas o Lagartija Nick, actuarà aquesta nit a la Casa de Cultura, junt amb els santcugatencs Kaos Syndrome en el paper de teloners, un grup que acaba de treure un nou disc d'aires metàl·lics. L'actuació d e Kaos Syndrome i de Spe«4 Tonugas, guanyadors del primer concurs en directe de la Fira d d D n c è c Ï998, enceta el cicle ComertsdepwfHvd.

ritu. / T. M. S. ( S A N T CUGAT)

ÍT. M. S. ( S A N T C « 6 A T )

'Alàs Rotas' està basada en els diaris de Frida Kahlo FOTO: X. L.

Nit de reivindicació i teatre La Casa de Cultura va ser escenari dijous per a la reivindicació de la igualtat dels sexes, amb la representació de l'obra Alàs rotas, al voltant del diari íntim de la pintora Frida Kahlo. L'obra, dirigida


Cultura

36

ELS^CAlYroNS Divendres, 17 de març del 3000

Torna El cafè de les arts, aquesta vegada a Valldoreix

Des de la història Un espai de Pere Vivó i Gili

Sobre la clausura i la pica baptismal del Monestir

S

eguim amb t'arriclc de Gat» sac comentant aquell diccionari del 1831. Hi llegim: "Atès q u e la clausura era un espai vedat a les dones". Aclariment: L'església del Monestir mai no va ser un espai vedat a les dones, ni mai clausura per a ningú. Cada dia, les portes s'obrien per a tothom: als matins, abans d e missa major, a la t a r d a , abans de vespres. La clausura per a les dones afectava altres d e p e n d è n c i e s monacals, mai l'església! I aquesta clausura s'estirava o s'arronsava segons els temps o els abats. En els més rigorosos, s'arribà a prohib i r les dones, al forn, ni de dia entrar-hi, a l'hort, ni posar-hi els peus. Se les atenia des de darrere la reixa! Però, més correntment, afectava només els claustres i dependències dels monjos. Sobre la pica baptismal, hi llegim: "Com que no en destaca

cap característica especial, pensem que la descripció referma la c r e e n ç a q u e l'actual pica baptismal, def segle XV! i d'estil renaixentista, és la de l'antiga parròquia". Comentaris: l ' n servidor t a m b é era d'aquesta creença, però ja en com e n ç o a difbrar i molt! U n a mica d'història: Aquesta pica apareix en postals de començaments de segle, situada entrant a l'església, a mà esquerra. Pregunta: E n a q u e s t lloc hi era d'ençà del pas d e Sa parròquia al Monestir, o ja abans? No tinc resp o s t a ] M é s t a r d la t r o b e m col·locada en una fornícula encabuda en la petita sagristia d e la c a p e l k d e Santa Escolàstica. I, als anys noranta -sent-ne rector- la vaig fer traslladar al mig d e ia capella per resaitar-ne la gran bellesa. M é s interrogants: No és massa bonica per provenir de Sant Pere? E n tot cas -si ho fos- ta

TOM

del Monestir, que lògicament ho devia ser encara mes -ja con e i x e m prou el tarannà-, on és? O é s q u e . potsei. el Monestir no en teniar Perquè, que beneís les aigües i bategés -alguna v e g a d a - no vol dir necessàriament que tingues pica. Quan li calia, podia usar l'aigttígtiardada, tot l'any, a Sant Pere. P e r alguna cosa se sentien amos i senyors de tot! Però aquesïinterrogant The anul·lat en comprovar a les actes de les visites canòniques de la congregació - q u e el Monestir rebia aproximadament cada tres a n j s ~ » n consta que sempre el Vtétador "visita les fonts bapttsmals'*, o sigui: la pica baptismal del Monestir, igualment com ho feien els bisbes en visitar les parròquies. Però, encara u n a altra dificultat: en el llibre d e b a p t i s m e s d e Sant P é r ç hi consta q u e , al segle XVI s*faïaugura una nova pica baptísjmal. Tot a m b tot. penso

D a n s a

El Teatre-Auditori va vibrar amb les danses tradicionals d'Ucraïna

q u e si alguna de les ducs ha desaparegut, es més probable que hagi estat la de Sant Pere. Per què? Perquè la parròquia, ja molt abans de l'exclaustració, havia estat profanada, mig destruïda i convertida en caserna o fuerte una colla d e vegades, ara pels carlins, ara pels liberals. E n canvi, l'església del Monestir, no! Conclusió: La hipòtesi m é s vàlida per a mi, almenys d e m o m e n t , és: A q u e s t a pica - m o l t probablement - n o és ni prové d e l'humil església d e Sant Pere -la qual ni tan sols va tenir mai el dret d'anomenar-se parròquia- sinó que sempre ha e s t a t : la pica b a p t i s m a l d e l "reial i imperial" Monestir de Sant Cugat!

Poesia d'Oliver pel teatre de Guatemala

ESTKRCAST.VNYKR

Els passos i les piruetes del Ballet Virski d'Ucraïna van entusiasmar divendres les 500 person e s q u e van assistir al Teatre-Auditori. Aquesta formació, que compta amb més d'un

centenar de ballarins, va oferir una excel·lent demostració de les danses tradicionals d'Ucraïna i Rússia, a partir d'un espectacle basat en tot tipus de figures i acrobàcies i en un vestuari amb un gran repertori de colors. Tot això, sumat al fet que en la majoria de balls hi intervenen un

) l.\

gran nombre ballarins, fa q u e aquest sigui un muntatge "únic en el món", segons paraules d'un dels responsables de la companyia a Europa, Boris Trailine. També el públic santeugatenc va manifestar el seu entusiasme, picant de mans al ritme de la música i aplaudint durant tota la funció.

El cafè de les arts torna aquest diumenge amb el seu esperit inicial: l'espai d'expressió escènica menys ortodox. En aquesta ocasió, però, l'especracle es trasllada de la Floresta -el seu emplaçament habitual- al ( iasal de Cultura de Valldoreix. El programa previst compta amb les actuacions de l'Agrupació Teatral de la Floresta, amb Sainet dels germans Qiiiiitero. del plavback d'Els Marxosos del Vallès i d'un h o m e n a t g e a Joan Capri. així com diverses lectures poètiques a càrrec del col·lectiu Ocell radiant, i de recitals de música i cant, amb la Coral l'Harmonia i la soprano Carmen Rivcra. entre d'altres. Però si hi ha una cosa que caracteritzi F,l cafè de les arts és, per Eduard Araujo, un dels seus màxims responsables, "l'aire d'espontaneïtat i informalitat" del programa, (pic "inclourà números d'espontanis" i de tots aquells que "vulguin expressar-se". Tot, segons Araujo. per recobrar "l'esperit de l'antic espectacle de varietats".

Lectura de poemes a Alexandria

T. M. S. - Sant Cugat -

T. M. S. - Sant Cugat -

El teatre de La Unió Santcugatenca va ser l'escenari en el qual Sílvia Servan va r e p r e sentar diumenge passat novam e n t a Sant Cugat l'espectacle Una fresca mirada per Fobra de Joan Oliver. El recital de poesia, part de la recaptació del qual anirà a parar a un treball de comunicació a una comunitat de nens en acollida a M è xic o Guatemala, està basat en alguns dels poemes més populars del poeta i dramaturg sabadellenc. Guillem Bernabé a la guitarra i Susanna Fernàndez van acompanyar la veu recitada de Sílvia Servan amb diverses peces musicals.

Com reconeix Àlvar Masllorenç, responsable de la llibreria Alexandria, a Sant C u g a t les l e c t u r e s d e p o e m e s per part dels autors és "massa poc freqüent". Aquesta nit hi ha una bona oportunitat d'escoltar p o e m e s a la mateixa llibreria en un acte que celebra els cinquanta anys d'existència de la col·lecció Ossa Menor, d'Edicions Proa.

El Ballet Virski va sorprendre amb un espectacle ple deforça i color

Ballet Viiikt 1-010. k. h\Rl\ »enart 1:1 grilli nombre tir IhllIdllILs sobre l\ es una de les laracterístiques del

MONTK.NKCRO

- Valldoreix -

Durant el recital, Sílvia Servan va fer un repàs tant de les diferents etapes de la producció literària de Joan Oliver com de les seves inquietuds principals. Els animals, els nens, els avis, l'amor, la pàtria i les ideologies polítiques, van conformar un espectacle ideat per assaborir els poemes més lúcids i a m e n s de l'intel·lectual vallesà.

Segons Masllorenç, que considera a q u e s t a com " u n a d e Ics col·lecions cabdals d e la poesia a Catalunya", la lectura poètica comptarà amb "una gran diversitat d'estils i de tem e s " , ja q u e reunirà les veus i les obres dels santeugatencs Sam Abrams, traductor, i Rodolfo H a s l e r , q u e p r o p e r a ment presentarà també a Alex a n d r i a el s e u n o u l l i b r e , Poemas de la rue de Zuric/t, així com de J a u m e Subirana i Carles Torner. Tots quatre autors, d e trajectòries ben diferents, llegiran poemes corresponents a diverses e t a p e s d e la seva producció literària.


Cultura

ELS/CANTONS Divendres, 17 de març del 2000

D i b u i x

P e p Blanes exposa al Monestir els seus deu anys d e dibuix amb grafit

37

Valldaurex organitza un curs de cultura egípcia

La retrospectiva reuneix 25 obres, moltes corresponents al claustre TOM

M-ONTENEGRO

- Sant Cugat El d i b u i x a n t s a n t c u g a t e n c Pep Blanes inaugurarà demà la mostra 10 anys dibuixant amb grafit al claustre del Monestir, en la qual presenta una selecció dels dibuixos més r e p r e sentatius de la seva darrera producció, caracteritzada per un important canvi tècnic, amb l'abandó de la tinta a favor del grafit. La retrospectiva mostra' un total de 25 obres, moltes de les quals corresponen a col·leccions privades, en q u è els tem e s s ó n i n v a r i a b l e m e n t el romànic i el claustre del M o nestir. Vuit d ' a q u e s t e s obres Pep Manes, Santi ugateni de l'Any dell'J'Jó. po/ta 28 anys rlihiii\nnt ilil·lustredelMones/i, FOTO XAU I.ARRO.S \ són inèdites, i han estat creauna d e les grans motivacions de la seva evolució, el pintor que analitza "no només la fordes durant els últims dos anys. d'aquest artista de setanta anys, es decanta pel seu cada vegada ma sinó la textura de la pedra", que busca en cada dibuix "un més gran "interès per la llum", Blanes, que porta "28 anys did e tal manera q u e considera avanç més e n la tècnica resmés enllà del detall, que en el que el dibuix d'aquesta superbuixant el Monestir", assegura pecte a l'anterior: e n la perscas del claustre del Monestir q u e mai ha repetit cap tema. fície pot ser considerat " u n a pectiva, e n la proporcionalidefineix com "màgica". PossiEl secret està, com diu, no nosuma d'abstraccions". L'expot a t . . . " i q u e d e c l a r a la s e v a b l e m e n t és p e r això q u e les sició d e Pep Blanes, la indivimés e n "les grans magnituds obres de l'artista nat a Terrasdel claustre", sinó també en la voraç i juvenil i n q u i e t u d pel dual número 25 en la seva traconeixement. sa n e i x e n a m b una v o l u n t a t riquesa dels "144 capitells, tots jectòria, romandrà oberta fins Entre els trets més destacats "d'investigació", en el sentit diferents". El repte és encara al 19 d'abril.

Egipte manté el seu entant F:X. L. El Centre d'Estudis de Valldoreix, Valldaurex, organitza un curs de cultura egípcia que té lloc cada dimecres del mes de març. El curs, impartit per l'historiador i arqueòleg Marc Orriols, està destinat a apropar a tot aquell qui ho desitgi a aquesta antiga civilització i té lloc al Convent de les Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria. L e s j o r n a d e s , iniciades el dia 8 de març passat amb una Introduccióa la/tutoria de l'antic Egipte, van continuar ahir amb la Mitologia egípcia, i tenen previst continuar en setmanes successives amb les conferències Rituals funeraris i Escriptura. / T M. S. (SANT CUGAT)

Classe magistral de Carme Bustamante La soprano Carme Bustamante impartirà demà dissabte una classe magistral de cant a l'Aula Magna de l'Escola de Música Victòria dels Àngels. Aquesta és la quarta vegada que la soprano i pedagoga, amb gran experiència en el món del cant, és convidada per l'Òpera de Cambra d e Sant Cugat per donar u n a classe als seus alumnes.

Jordi /serri, un jine autodultute, lorirea exiluutament el paisatge FOTO F. F.

Isern, la seva pintura, "molt elaborada", és fruit d'un procés creatiu on són "centrals el color i la llum", que transmet serenitat a l'espectador a través de l'impressionisme. / T . M. S. (SANT CUGAT)

ceptuals. / T M. S. (SANT GUGAT)

M. S. ( S A N T C U G A T )

Carmona i Roser a Pou d'Art Pou d'Art va inaugurar dissabte passat les exposicions de Pilar Carmona i Anna Roser. Oli, tècnica mixta i llapis al servei de la figuració és la proposta de Carmona, a qui, com diu, li interessa "inter-

r A m a t Finques Des de 1948

pretar la realitat a través de l'experiència personal". A Roser, amb aquarel·les i escultures en ferro, li interessa la genètica com a tema de les seves composicions con-

hs la primera vegada que les artistes exposen a Sant Cugat FOTO: F,. F.

La natura, protagonista a Gorina Jordi Isern va inaugurar dissabte a l'Espai Gorina una mostra dels seus olis més recents, caracteritzats per l'elegància compositiva dels seus paisatges, d'una varietat de colors extraordinària. Segons

L'activitat docent, en la qual s'admetrà la participació d'oients i d e la mateixa Escola Victòria dels Àngels, comptarà amb els alumnes de l'Aula d e Cant de l'Òpera de Cambra, dirigida per la soprano Mariona Benet i el pianista Eloi Jové. La classe està d e s t i n a d a , segons l'escola, a "apreciar i conèixer l'instrument tan personal que és la veu". / T .

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

.3) 9 3 5 9 0 68 80

Sant Just Bonavista 63-65 3 93 480 36 00


38

Cultura

ELS-Í CANTONS Dkendrts. 17 de marc del2000

L e s

s a l e s

d ' a r t

Rogeli Padró. Responsable dels espais d'art municipals

"Caldria que els santcugatencs es beneficiessin més del fons d'art municipal resposta pública que hi ha a aquesta aposta de l'Ajuntament per l'art El fet és que és fàcil d'entrar a les nostres sales i, potser per això, la Les sales d'art municipals porCasa de Cultura és un espai molt ten ja dotze anys fent propostes concorregut. plàstiques a la ciutat. Amb l'actual direcció tècnica de Rogeli Padró, - Molts santcugatencs no saben les tres sales de què disposa l'Aque tenen un patrimoni artístic juntament (al claustre i a la Casa col·lectiu a través del fons d'art de Cultura) viuen un bon mod e PAjuntament... ment, cant en la qualitat de la pro- Sí. Cada vegada que hi ha una gramació que ofereixen com en el exposició en una sala municipal, seguiment públic. l'artista deixa una obra en el nos— Quin és Tobjectiu de l'oferta de tre fons. En aquests moments, elfons d'art municipal consta de més les sales municipals: d o n a r un de 300 obres, que responen als esservei públic que no donen les tils més diversos possibles, amb sales privades? aportacions molt notòries de tots - Des de l'Ajuntament no es vol els principals artistes de Sant Cuentrar en competència amb ningú, gat i d'altres de fora. Aquest fons i encara menys amb les galeries és patrimoni dels santcugatencs i de Sant Cugat. El que pretenen en un futur voldríem que, d'algules sales municipals és ensenyar na manera, se'n beneficiessin més el que estan fent tant els nostres directament. Ara mateix les obres artistes com aquells que aporten estan exposades en llocs públics coses noves al món de l'art. Fem però qui sap si, com passa en aluna mitjana de trenta exposicions gunes ciutats alemanyes, engel'any. Aquest nombre tan elevat guem propostes del tipus de cedir respon al fet que hi ha una gran Ics obres temporalment a partidemanda social. Realment a Sant Cugat hi ha moks artistes, m o r a culars per gaudir-les a casa... Una dels quals ens ofereixen la possi-: altra possibilitat seria la creació d ' u n m u s e u d'art municipal... bilitat d'exposar, i l'Ajuntament Aquestes són propostes tècniques recolza aquestes iniciatives. Cada que podrien apropar el patrimoni dia rebem dossiers d'artistes que artístic col·lectiu a la gent. saben que aquí hi ha una programació estable. Si decidim inclou- Quin és el nexe que tenen en re'ls, els artistes reben un catàleg comú les exposicions de les sales

Consciència i bioètíca, tenies de reflexió al'ANC

T O M MONTENKGRO

Pere Xolav \a,

"Tot i el nostre aspecte, el cervell humà és el mateix que el de l'home de les cavernes". Amb aquesta reflexió va finalitzar la conferència que va realitzar Pere Nolasc a PArxiu Nacional de Catalunya dintre del cicle Els canvis ètics i culturals en el canvi de mil lenni. Durant el seu parlament, Nolasc va alternar les explicacions Seguis Padrv, les sales municipals són les més visitades FOTO: XAVIIARROSA sobre el funcionament del cervell i de la consciència amb el línia pictòrica és justament el que Sant Cugat i reconeguts arreu. La desenvolupament històric de les ens defineix. Les diferents galeries Sala 1 de la Casa de Cultura està investigacions sobre la conducta p r i v a d e s s e m p r e t e n e n una destinada a artistes que tenen un humana. Per al metge neuròleg, tendència determinada. Aquí no la cert reconeixement en el món arels h u m a n s han compensat la tenim en tant que pensem que el tístic i que requereix la seva preseva precarietat física gràcies a la que cal és difondre l'art, sigui el tisentació en un espai amb unes caseva capacitat de cooperar, fet que pus d'art que sigui, sempre que racterístiques determinades. A la ha fet necessari el desenvolupatingui un cert nivell Per això, quan Sala 2, en canvi, hi ha les exposiment de l'ètica per consolidar la entres en algun dels nostres escions d'artistes que es volen iniconvivència. La capacitat de pais pots trobar exposicions absociar en el món de l'art. Hi ha una l'espècie humana d'envellir - i , lutament diferents. comissió, que integren diverses així, poder transmetre's coneixeinstàncies de la ciutat, i que escull - Q u i n s c r i t e r i s es t e n e n e n ments complexos- és una prova, les propostes que arriben, que són compte per fer la programació? segons Nolasc, que l'home està moltes. La comissió també té en - En principi, el criteri únic és el nidotat per a la convivència. Dijous compte si la mostra aporta coses vell. Segons la sala s'exigeix un nivinent continuarà el cicle a l'ANC noves al món de l'art, si l'artista té vell o altre. Les exposicions que amb la conferència Bioètica, present vinculació amb Sant Cugat. Tamfem al claustre del Monestir són ifutur, a càrrec de Francesc Abel. bé hi ha una aposta per les primepoques, dedicades bàsicament a /T. M. S. ( S A N T CUGAT) res exposicions i per la gent jove. artistes de renom, vinculats amb

municipals d'art? - Jo diria que no hi ha un nexe comú, però precisamet aquí radica la gràcia. El fet de no tenir una

i fem una difusió de la seva exposició. Cal dir tjue les nostres són les exposicions més visitades de la ciutat. Estem molt contents de la

C r í t i c m de

tea

1-OlO.X.l.

t r

Amor a L· simetria EPtJA.rU? JENER Ballet Virski.Danses tradicionals ucraïneses, nisses i cosaques Música: Ivachenko, Lapinsky Lcvitsky, Martona, l'apmsky, Yarovínskí, Zavgorodnv, Xclemsky i popular. Coreografies: K. Balogh, Miroslav Vantoukh i Pavel Virski. Direcció: Miroslav Vantoukh Lloc i dia: Teatrc-Auditori. 10 de març El Ballet Virski, fundat a Ucrafnà l'any 1937 eri Tortodòxia flfc l'antiga URSS, O'acoiaJ director ens el presenten encara com u » artista del poble) és HBÜ ben greixada q u e durant dues hores, a m b descans per p ^ ( der comprar vídeo»; p r o g r a m d í # C D , ofereix un&àmpl» i gciS|y rosa wò6 d e I» m u « c a i ia

poblen aquewanaci©* E&cttÈKSsçwcftí·

sa sobre els talons, els mariners fentacrobàcies, salts impensables i bromes coreogràfií iues, els camperols i camperoles amb les sexes danses circulars, melodies populars que mostren escenes de camp, branques de llúpol d'on neixen joves nimfes boscanes, panderetes que redoblen els seus sons, cintes multicolors, vestits llampants d'ampli cromatisme (vuít-cerits, en duien a les maletes aquesta companyia!), noies elegants amb vestits argentats fins

sempre amb el somriure als llavis, evolucionant en ordre, tot mesurat, tot precís, tot perfece, tot exacte, tot previsible, en definitiva. Fora de la línia general, cal remarcar cl quadre Sota el cirerer, procedent de l'antic teatre de titelles, amb una recreació dels moviments arquetípics dels ninots, ple de gràcia i humor i la presència de quinze nenes i nens de sis a deu anys que reproduïen en les dues escenes finals Dansa russa, abans de l'entreacte i Gopack, al final de l'espectacle, totes les virtuts i defectes dels grans. La música, interpretada per una migrada perd eficaç orquestra, sona quasi sempre igual com una inacabable obra única, amb una menció

' als peus, que evofetrior^ *«$r una. impecable igfgx»rtewM ee* feografia. Les línies marcades-* l'escenari determinen els moví - -ments, vuit o deu variacions, que - és van repetint constantment, v aasb moïhents estèticament inv pactants quan «Ma la companyia obligada per a la percussió i ia isenunaor- Cuba, omnipresents. Res de nou, fet de manera imitalesceíWabadàt, millorable. D'això es tracta. çtlecara"

Creen no es va estar de cantar alguna peça 'a cappelta' FOTO: XAVI IARROSA

Marxa amb Mònica Green a la Carpa La veu càlida però contundent de Mònica Green va poder-se escoltar divendres passat a la Carpa de Sant Cugat, amb un saborós i vibrant concert de només mitja dotzena de cançons, que, això sí, van repassar algunes de

les més conegudes peces funky i disco, amb tocs gospel i sou/. La simpatia i la senzillesa de la cantant nord-americana van acabar endunt-se el públic a la butxaca, que va demanar diversos bisos. / T . M. S. ( S A N T C U G A T )


Cultura

ELS /CANTONS Divendres, 17 de marf del 2000

Història

d 0 í

còmic

'Hutòruí i Uegenda?

C o n f e r è n c i e s

L'Escola Fusió fa una mirada a la música en P educació intercultural

Iniciem un mu espai setmanal mà d'un dels gians col·leccionistes del pals, ei santcugatenc Jordi Frontons. Història i Llegenda va ser cl primer còmic publicat en català després de la Guerra Civil. El seu format va ser el clàssic quadernet apaïsat que tots coneixem (21,5 x í 5,5). Els 28 quaderns que es van publicar a partir de 1956 de la sèrie Història i Llegenda van ser fruit més de la casualitat que realment d'una postura reivindicativa de ta utilització del català. Ocel·lo Parenti, activista italià que havia hagut de fugir de Mussoliht i s'havia establert a Barcelona, va trobar feina en l'editorial de) seu cosí Lotart Vecehi. Atemort d'aquest, conjuntament amb el seufillJorge, es van fer càrrec de PcditoriaL L*Edttoria! Vecchí ei 1935 va canviar de nom i va passar a anomenar-se Hispano Americana de Ediciones SA» que va destacar per ta publicació de nombroses revistes infantils. El 1S55 Joige Parenti va sol·licitar al ministre franquista Gabriel Arias Salgado la reedició de la revista infantil en català En Patufet, atès que va pensar que seria un gran èxit comercial. La sol·licitud no contava amb el permís de Josep Maria BaguSa, antic editor de ta revista. De totes maneres, ei permís governamental, com es podia preveure, mai es va arribar a concedir.

39

Portada d'Histèria tLtegmaa R; CEDIM Ei 1956, perfi,va aconseguir el primer permís per editar una revista infantil en català, es tracta d'Els Infants, de la qual es van editar 12 números. Després d'aquest principi es pensava que havia arribat et moment d'aprofitar i edhar col·leccions de còmics en català adreçats ai nombrós públic existent per ab«orbir-lea, fet que hauria estat u» "bon «egocT, segons els seu criteri. En aquesta època, Hispano Americana de MicionesSAestava publicant uns quaderns titulats Coleccion Tiempos HeroJeoa, historia y leyeiMisu <iue en forma de monogràfics desenvolupava llegendes de la història <fEspanya. La traducció ai català dels episodis que

Crítica

succeïen en el nostre territori van donar com a resultat la col·lecció de 28 exemplars d'Història i Llegenda, així com uns altres dos que es van publicar a ia ïévísta Els Infants. Ets dibuixants van ser bàsicament Ripoll García i Antoni Ba&oò, col·laborant-hi així mateix ÏSf*rc$> Masferrer i Joan Juez. Els guionistes detesèrie no estan identificats, si be se suposa que es van basar en Les cent millors llegendes, de Joan

L'Escola està oberta aproperes iniciatives similars E: EDUARD FARINYES les diferents cultures". La tarda TOM MONTENEGRO va comptar amb les ponències d'Andrea Giràldez, absent, sobre la falta d'acord entre els musicòAl voltant de quaranta alumnes legs sobre com fer una educació de diversos punts d'Espanya van musical intercultural, i d'Ampaparticipar el cap de setmana pas- ro Porta, que va parlar sobre la sat en les primeres Jornades sobre desvirtuació que fan moltes vela música en l'educació intercultural gades els mitjans dels discursos que va organitzar la Societat Ibè- musicals. Les jornades van finarica d'Etnomusicologia en les ins- litzar diumenge amb la presentatal·lacions de l'Escola de Música ció d'un projecte de treball conFusió. Les conferències van ini- junt de danses tradicionals. La NOTA. Pera més documenta- ciar-se dissabte amb la participa- responsable de l'escola, Gemma ció de Pablo Vila, professor de la Navarra, que destaca la "reció, tmnoHm-tíl&n Les Revtsíes Ïnfm0s Catalanes de 1939 Universitat de Texas. Segons el llevància i qualitat dels ponents", m(à, d'Ett/kL·atreula. Edicions politòleg, "algunes formes de creu que durant les jornades va mulriculturalisme són formes ve- quedar clar que la música és "una ÓZ VffiPmmXarxa, Assmgde lades de racisme", ja que "és di- magnífica eina per a l'apropament fícil identificar homogèniament de les diferents cultures".

é m c in• m a

El misteri de la planta 7 112 Pel·lícula: Cómo serJohn Mal~ la seva creació. Director jove, realitzador de vídeos musicals, kovieh curtmetratges i anuncis publiDirector. Spike Jonze Actors*. John Cusaçk, Came- citaris, Spike Jonze resulta tot ron Díaz, Catherine Keener un camaleó; fins i tot és actor ocasionat i el podem veure a Durada-. 1 IS minuts l'excel·lent Tres reyes, en el paCómo ser John Malkovich, un per de soldat analfabet. En la títol estrany. Estem davant d'u- discussió que existeix en el cina història amb un planteja- nema sobre qui es pot consiment que hauria pogut fer les derar com a veritable autor d'udelícies d'en Datí, és pur sur- na pel·lícula, Goma ser Joia realisme. L'argument resulta MaJloviet és un exponent clar força curiós i dóna com a re- del tipus d'obra en la quai sultat una comèdia sorprenent, mana el guió. plena d'enginy, amb un desNomés desvetllaré que el enllaç desconcertant i final per- protagonista és un jove titetorbador. llaire (John Cusack), casat amb Cómo serJúk» MaíkwM és el una dependenta d'una botiga producte d'un guionista amb d'animals (Camcron Díaz) que idees poc habituals, Charlie s'emporta feina àcasa. Malgrat Kaufman, i d'un director per- que Craíg. ei titellaire, té une» fectament compenetrat amb el marts màgiques, no es pot cos de l'obra, de manera ejúc guanyar la vida amb el que és podríem pensar que es fruit de el seu art i ea troba abocat »

buscar-se una feina més ortodoxa, com a encarregat d'arxiu a Tempresa Lester & Co., situada en un gratacel de Nova York, a la planta 7 1/2... Val ia per» destacar que Cameron Diaxeontinua arriscantse en papers poc comuns, que no s'encasella com "la vétneta del costat" o "la nòvia 4*&mèrica". L'actriu té personalitat, encara quetepartida en aquesta pel·lícula ta guanyi Catherine Keener, una actriu habitual en produccions independents, en el paper de Maxinc ; Cómo serJohn Malkmick dóna peu a la reflexió. La línia argumenta! mestra podria inscriure*s sota ei títol d'aquells articles antològics de la revista més trencadora de l'època franquista, ta Codttrnm, concretameril a aquell Tíemble después 4e feaberteído".

LAPORTA 'PRESÈNCIA DELS MEUS PAISATGES' del 16 de març al 4 d'abril

•Gcomctri* bafroc»» Putel. SO x 65 cm

sínol

Santiago Rusiool, 52 - Sant Cugat Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


EIS4CALYIWS

Economia

40

Divendres, 17 de març del 2000

L e g i s l a c i ó

El Suprem condemna el Comitè de Lucas per una vaga "abusiva59 La sentència posa límits a les aturades intermitents

dels treballadors "van procurar reiteradament reduir el cost de les pèrdues salarials corresponents al temps de vaga" desconvocant de forma "imprevista" les aturades. La sentència contradiu dues resolucions anteriors del Jutjat Social i del Tribunal Superior de Catalunya, que havien desestimat els arguments de la direcció. E n declaracions a E L S 4 C A N TONS, el director de Recursos Hu-

TON] MONTENEGRO

Kl "tribunal Suprem ha limitat el dret de vaga dels treballadors en els casos en què les aturades intermitents causin danys desproporcionats a l'empresa, en una sentència que la màxima instància judicial de l'Estat resol a favor de la direcció de l'antiga Lucas Diesel System, propietat ara de la multinacional Delphi. La sentència, amb data del 17 de desembre de 1999, unifica doctrina i declara que el Comitè d'Empresa de la factoria de Sant (àigat va dur a terme una vaga intermitent que el Tribunal considera "abusiva", ja que el dany causat a l'empresa "excedeix de molt el lucre cessant derivat de la vaga". Els fets al·ludeixen a les aturades intermitents que van convocar els sindicats de Lucas Diesel System entre febrer i juny de 1997, i que van provocar que la direcció presentes una demanda. Segons la direcció, el fet que durant el conflicte laboral els sindicats van desconvocar en l'últim moment di-

F.l conflicte laboral es va desenvolupar entre febrer i juny de 1097 K: X. L.

verses aturades previstes va provocar danys addicionals a l'empresa per valor de 627 milions de pessetes. L'estratègia del comitè hauria perjudicat sensiblement cl sistema productiu de la factoria, que ajusta els estocs disponibles de la planta als horaris de treball previstos. Durant el període d'aturades, la producció de l'empresa de sis-

temes d'injecció es va veure interrompuda en algunes ocasions. El Suprem, que no considera desproporcionades les aturades intermitents, sí que les considera abusives quan els perjudicis que produeixen a l'empresa són manifestament més grans q u e els que assumeixen els treballadors. Segons la sala, els representants

T r a n s p o r t s

Sarbus lidera el transport de viatgers per carretera amb la compra de Sarfa

mans de la companyia, Carlos Cort é s , c o n s i d e r a la s e n t è n c i a "històrica", ja que evitarà que els comitès d'empresa "utilitzin les vagues intermitents per produir més perjudicis a l'empresa i pressionar" la direcció. En canvi, per Luis Prieto, president del Comitè d ' E m p r e s a i representant del COP, la resolució és "un retrocés per als treballadors", perquè per primera vegada se sanciona el fet de "convocar unes hores de vaga que ni tan sols es van arribar a realitzar". Prieto, que nega que la vaga "generés pèrdues", considera que és possible que hi hagi "un rerefons polític" en la sentència del Suprem, que serà recorreguda davant el Constitucional. Contràriament, Jordi Casas, membre del Comitè d'empresa per C C O O , creu que aquesta sentència obliga els sindicats a "reflexionar sobre els mecanismes de pressió en la negociació de conflictes laborals", en un context socioeconòmic en què "les noves formes de producció i organització cada vegada compliquen més el dret a la vaga".

Nova societat de capital risc T. M. S. - Sant Cugat -

Uadquisició de Tempresa gironina ascendeix a 18 milions d'eurosI n T. M. S.

servei municipal d'autobusos de Sant Cugat, compta a m b una flota d e 325 a u t o b u s o s , dóna feina a 550 persones i té El grup d e transport de viatuna facturació total d e 33,05 gers per carretera Sarbus ha admilions d'euros (al voltant de quirit r e c e n t m e n t l ' e m p r e s a 5.50() milions de pessetes). El Sarfa, a m b la qual cosa la com1999, Sarbus i Sarfa van transpanyia ha passat a convertir-se portar 18 milions de viatgers. en la primera empresa del secSarfa, una històrica companyia tor a C a t a l u n y a . L'import d e l'operació ascendeix a 18 m i - de transport fundada el 1921 a lions d'euros (uns tres mil mi- Palafrugell (Baix Empordà), explotava fins ara les línies regulions d e pessetes), que han e s lars q u e uneixen les zones d e tat finançats Íntegrament per l'Empordà i la Costa Brava amb Banc Sabadell. Tant Sarbus Barcelona i disposava d'una flocom Sarfa exploten línies r e ta de 76 autobusos. Amb la seva gulars, però estan presents tamadquisició, l'empresa gironina bé e n el mercat del transport s'integra a un grup q u e compdiscrecional. El nou grup Sarbus, q u e ac- ta amb La Vallesana i Empresa Casas, i amb una participació a t u a l m e n t té la concessió d e l - Saat Cugat -

Transports Ciutat Comtal (TombBus i Aerobús). El grup Sarbus transportarà viatgers des de la frontera gironina fins a la comarca del Garraf, passant per les comarques de la Selva, el Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Dins la seva política d'expansió i diversificació, Sarbus, propietat de les famílies Martí i Renom, està present, a més, a Tranmed, un dels tres consorcis q u e opten al Trambaix, el futur tramvia que unirà el Baix L l o b r e g a t a m b la p l a ç a d e F r a n c e s c Macià. El consorci Tranmed està liderat pels grups Fomentos de Construcciones i Contratas ( F C C ) i Alstom.

total de dotze socis, entre els quals es compten Caixa Terrassa, Caixa Manresa, l'empresa d e subministraments Wiirth i la constructora Copcisa, han llançat amb la col·laboració del centre de postgrau de la Universitat de Navarra Iese una societat de capital risc, a m b el nom de Finavcs. La nova societat està destinada a finançar els p r o j e c t e s q u e i m p u l s i n alumnes i exalumnes de l'Iese, i neix amb un capital de 1,4 milions d'euros (240 milions d e pessetes), q u e s'invertiran fonamentalment en empreses relacionades a m b les noves tecnologies. Pedró Nueno, professor de l'escola d e negocis, presidirà la nova societat, que estarà dirigida per Maria N'ieves Martínez.

Èxit de l'oferta on-line de Condis T. M. S. - Sant Cugat -

La c a d e n a d e s u p e r m e r c a t s C o n d i s va ser la primera e m presa de distribució d'alimentació a desenvolupar un canal telemàtic a Espanya. Quan aquest servei -condisline.comfa u n m e s q u e s'ha posat e n marxa, el 9,5% dels visitants del supermercat virtual efectua alguna comanda, u n a xifra q u e multiplica per 11 la mitjana de compra per visitants del comerç electrònic a l'Estat. Segons la companyia, més deia meitat dels seus clients a Internet han repetit compra durant a q u e s t s 30 dies. C o n d i s . q u e c r e u h a v e r " t r e n c a t " la t e n d è n c i a a no c o m p r a r prod u c t e s frescos a la xarxa, cita Sant Cugat com la tercera ciutat en nombre de comandes, a m b un 6%, al costat d e Sabadell. a m b un 8%, però molt per sota de Barcelona.

Cinesa inverteix 4 . 6 0 0 milions T. M. S.

L'empresa dedicada a l'exhibició cinematogràfica Cinesa, filial de Paramount i Universal Studios, instal·larà dos multicinemes de 16 sales a les localitats madrilenyes d'Alcorcón i Barajas, a més d'una pantalla de gran format en el futur Parc Universitari d'Alcorcón. Aquestes instal·lacions, que comptaran amb els últims avenços tecnològics, suposen una inversió propera als 4.600 milions de pessetes.

Aniversari de Cash Converters T. M. S.

La multinacional australiana de compravenda d'articles de segona mà Cash Converters ha celebrat recentment el seu segon aniversari a Sant Cugat. Fonts de la companyia indiquen que durant aquests dos anys la franquícia "ha tigut u n a molt bona acollida quant a nombre de clients i a volum d e vendes". Cash Converters compta amb més de 40 establiments a Espanya.


Economia 41

EL5ÍCANTONS Divendres, 11 de marr del 2000

Les empreses: INSTITUT DE IOGA CARLES

CLARAMUNT

Carles Claramunt de Pablo (Barcelona, 1955) porta 22 anysfontclasses de ioga a Sant Cugat amb gran èxit. Protegit pel déu hindú Ganesha, representat per un elefant antropomòrfic amb aspecte bondadós i savi, el seu establiment és en si mateix un model de l'equilibri personal i universal que propugna el ioga. Ubicat al mig del nucli urbà de Sant Cugat, al carrer ftiera, es troba en un lloc tranquil, sense trànsit ni veïns. Només una cosa pertorba la pau de Claramunt, la ignorància del públic que identifica el ioga amb les sectes. "El ioga només és una pràctica oriental de creixement personal que no propaga l'adscripció a cap religió ni culte", aclareix.

Carles Claramunt. Administrador

"Les estadístiques demostren que un iogui pot arribar als 1 5 0 anys"

Jo vaig fugir de Barcelona. Em vaig enamorar de Sant Cugat quan tenia 15 anys, que hi venia a muntar a cavalL El meu ideal de vida és treballar a Sant Cugat i viure a Valldoreix. Des d'un punt de vista estrictament crematístic hauria d'haver muntat l'escola a Barcelona, on hi ha més gent, però estic enamorat de Sant Cugat. Encara que no guanyi, econòmicament parlant, guanyo en qualitat de vida. A Barcelona tinc un centre de formació de professors de ioga. Però l'escola gran és la d'aquí.

JOAN SORIANO

- I el que es fa fora dels monestirs és com el d'aquí? - No, és més dinàmic, té més ele- Com definiria el seu establiments gimnàstics. Hi ha diferents ment? tipus d'escoles de ioga. Les es- El definiria com un centre de coles normals no treballen el ioga creixement personal, per una amb la tranquil·litat, suavitat i banda, i de teràpies naturals, per qualitat amb què ho fem aquí. una altra. Oferim un servei molt No obstant això, parlar de ioga a polivalent adaptat a les necessil'índia és com parlar de sardanes tats i els gustos del públic. Hi ha a Catalunya. persones per a les quals el ioga - Aquesta proliferació d'horaris és una pràctica molt suau i sol·lino li acaba produint estrès? citen pràctiques més actives com - Aquí també ensenyem a viure el tai-txí, la biodansa o la dansa d'una altra manera. Es pot ser del ventre, per exemple. També molt actiu, tenir molt treball i no formem professors de ioga, i en estar estressat. Es pot arribar a la altres professions com astròlegs o mateixa hora estressat o relaxat. mestres raiki... Aquí s'aprèn a respirar, a disfru- Què és el raiki? tar del paisatge i a gaudir del que Claramuntposa amb Ganesha en l'altar que et seu protector té a l'escola FOTO: X. LARROSA ens envolta... - És tracta d'una pràctica de sanació per les mans, diferent a la xació o concentració. Després, ticar el ioga? ses plenes. És clar que estic par- - Com es nota que s'està apre- No. El que sí hi ha són grups lant d'entre 80 i 100 alumnes a nent a viure d'una altra maneque practiquen els curanderos. El també estan els que pateixen coneixement del reiki el va po- problemes d'esquena o les em- especials. Si un nen no ha com- l'any. L'escola és petita i, a més, ra? pularitzar un metge japonès, Mi- barassades que vénen a fer la pre- plert els set anys, ha d'entrar a les classes de ioga no es poden - La gent canvia. Es va notant un kao Usui, que investigava com paració per al part.També hi acu- formar part d'un grup de nens. donar com a xurros. De tota ma- canvi important. Guanya en quaJesucrist curava amb les mans. A deix algú amb problemes de Si és una persona gran, estarà en nera, és un públic fidel. Gene- litat de vida perquè aquí troben un grup de gent gran. Però dels l'Himàlaia va descobrir que hi ha allò que han vingut a buscar la 14 als 65 anys, qualsevol persona uns símbols secrets que, visuapau, l'equilibri o resoldre un prolitzats per un mestre, poden inspot fer classes de ioga normals. "El ioga té dues "Generalment un blema d'insomni o d'esquena... tal·lar-se en el malalt i curar-lo - A què atribueix la permanèn- És veritat que la pràctica del modalitats: la alumne roman a més ràpidament. cia de la seva escola de ioga? ioga augmenta la longevitat? - Hi ha diferents tipus de ioga? relaxada o hatha i la - L'acollida del públic a Sant l'escola entre tres o - La mitjana d'edat d'un iogui Cugat va ser molt bona. En tres - A l'Institut fem dues modaliés de 150 anys i la d'una dona dinàmica o kundalini" quatre anys" mesos ja tenia 60 alumnes. En tats de ioga, el hatha, que és la és de 120 anys. Estic parlant aquell moment només hi havia variant relaxant i la més conegud'estadístiques.El ioga prové de gimnasos que feien arts marcials da, i el kundalini, que és un ioga l'Atlàntida, que era una societat i gimnàstica, i a Sant Cugat feia energètic, que s'utilitza per carmolt avançada capaç de disseregar les piles. Aquest és un ioga depressió o altres problemes de falta un institut de ioga. Alesho- ralment, un alumne roman a l'es- nyar un exercici que pogués fer més actiu, que serveix per des- caràcter psíquic. Per acabar, hi ha res vam omplir un forat i vam cre- cola entre tres o quatre anys. l'esser humà a qualsevol edat. pertar l'energia que tenim ador- les persones que busquen un ar un precedent. A més, aquí el Estem molt contents. Tant pel No es coneix cap esport que culcamí de coneixement intern, que que funciona són els resultats. que fa a l'oferta del ioga com a mida. tivi a la vegada la part física, l'e- Quin és el perfil del practicant no vénen només per fer gimnàs- Generalment la gent troba aquí la la de les teràpies, els santeuga- mocional i la psíquica. El ioga de ioga? tica sinó per dur a terme una solució als seus problemes. tencs hi han respost molt bé. proporciona una gran capacitat - Presenta un perfil bastant tí- pràctica amb un component es- - El ioga no pateix les crisis - Vostè té un altre establiment a de concentració i et regenera toeconòmiques? Barcelona. talment El seus efectes són impic, el de la persona amb pro- piritual. - Sempre hem tingut les clas- - Sí, però aquest va ser el primer. pressionants. blemes d'estrès que busca rela- - Hi ha límits d'edat per prac-

IKJML a darrera «eriïiaüa haes' moviments pel que fa a te creació de noves empreses a Sant Cugat Entre les immobiliàries, s'ha constituït la societat Gaiindaina SL, dedicada a la compravenda d'immobles (carrer Buenos Aïres, 27) i ha rebut comunicació prèvia d'obertura d'un lloguer de places de pàrquing (La granja, 11-13) fa societat Aster Park, SL. En l'apartat de comerços, E ï B Mierom, SL, dedicada a la venda d'ordí-

a dad's!

actmtat La ven»

soluciones informadeas, SA (carretera ó*e Rubí, k n i W). L» divisió espanyola de la multinacional Hewlett Packard ha inaugurat una oficina tècnica a l'avinguda Can Graells, 501, a través de k qual atendrà problemes en els ecjpïijpaments informàtics defe seus usuaris. Com és habitual, el sector restaurador Üdera ei capítol de transmissió

ei de llicències. Un total de quatre establiments relacionats amb el negoci Óeh restauració han estat objecte de canvis darrerament en la seva titularitat: et Bar-resraurant Can Mora, (Girona, 21), el Bar FottJíaa {Sant eseeve, 40) i restabliment que té empresa dedicada als menjars precuhats Wessex Trade, SL, a Payïnguda Francesc Macià de la nostra ciutat-que s'uneix a una oferta que sembla anat creixent constantment-^ a més deí Bar-restaurant Bridge i Més {rambla Jaume Sà-

!, amb h éççiamúmsociaF, hà^gttatpcr nova de servejït entre iellleure-Fi^ipent, ncies de rétjenistena »«|g|aal numem^del carrer S^tjprtomeu. L'auÉomtts és també un sector en owpement. Autocsgat, SA^ràrigudaTorre Blanca, &®t concessionari Opel que té prevista fe oropera construcció d'una nova seu a l'entrada a la ciutat per l'avinguda de Cerdanyola

ha obtingut e m llicència per al lloguer, de vehicles sense conductor, í esta en tràmits «"establir ua servei de l'automòbil al camí de Can Calders, 10. EJcarrer Pedraforca ha vist ink&da també l'activitat d'un taller de servet a rautomòbü. Et mercat nua immers en una important activitat. Eh locals: 1 i 5 ban iniciat l'activitat, respectivament, com a braseria i enfetvenda de plats ctïiom / T. HS,í£anr. Cugat)


US 4 CANTON

Comarca

42

Divendres, 17 de marc del 2000

T e r r a s s a

T e

Un total de 9 6 estands participen a la pròxima edició de Vallès Habitatge Ledició destaca per la seva professionalització Vallès 1 labitatge torna a obrir Ics portes del 24 al 26 de març amb el 100% d'ocupació. En la seva tercera edició, més de 90 estands ocuparan els 3.600 m2 de superfície del recinte firal. Vallès Habitatge 2000 comptarà amb 96 estands des d'on les principals promotores, constructores, immobiliàries, entitats financeres, empreses i institucions del sector presentaran tots els seus productes, serveis i novetats. L'edició d'enguany destaca per la seva professionalització: seguint la tècnica que experimenten els grans certàmens immobiliaris, les empreses participants s'han decantant per l'espectacularitat i els grans estands als quals es destinen importants superfícies a l'exposició de producte. L'edició, que en breu obrirà le portes, comptarà, a més, amb la presència d'importants grups del sector a nivell nacional, com ara Ferrovial, Laval Viviendas o Oncisa, que presentaran les seves promocions.

'inguí * trobar «1 FSS que bus

Interior del museu ubicat a l'/mtir Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa FOTO C.l·.DIDA

3a ilDIUiC íiï

íA KtüA IMMOttllMRM OSIL VAi.i

m¥í*&

SÏWÍW** m*imm

t»np«wwi

També destaca la important representació d'entitats financeres: a més de Caixa Terrassa, espònsor de Vallès Habitatge, també hi participen Banc Sabadell i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que presentaran l'oferta hipotecària i de serveis de crèdit relacionats amb la compra d'habitatge. /E4C

T e r r a s s a

L'Ajuntament indemnitza amb 2 8 1 . 0 0 0 pessetes una veïna que cau a la via pública El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'Ajuntament de Terrassa a indemnitzar amb 281.000 pessetes una veïna de la localitat que va caure a terra com a conseqüència del mal estat del carrer. El tribunal ha estimat parcialment el recurs que va interposar l'afectada, Helena L.P., contra la resolució de maig de 1998 en la qual l'Ajuntament va rebutjar la seva petició indemnitzatòria. La dona va caure a les 10 del matí de l'U de febrer de 1997 quan caminava pel carrer Vallhonrat a l'alçada de la cantona-

da amb rambla Egara, i no va veure un petit forat que hi havia a terra. El tribunal assenyala en la seva resolució que l'afectada hauria d'haver estat més prudent i fixar-se per on caminava, per això li imputa un 60 per cent de la responsabilitat en l'accident. Amb tot, el tribunal també retreu a l'Ajuntament haver infringit la seva obligació de conservar en condicions adequades les vies públiques sense que s'hagi demostrat cap motiu raonable que justifiqués aquesta negligència, i per això li imposa la indemnització./Intra-ACN

Visites gratuïtes al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya situat a l'antic Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, ofereix la possibilitat de fer una visita gratuïta a les exposicions del Museu als ciutadans de Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Cugat del Vallès durant tot aquest mes de març. L'objectiu de la campanya de difusió és apropar el Museu als residents del Vallès Occiden-

tal, facilitant una visita que permeti descobrir un dels edificis més emblemàtics de l'arquitectura modernista industrial europea i gaudir de les exposicions permanents: Energia, La Fàbrica Tèxtil i el Transport i de les exposicions permanents. La campanya de difusió continuarà durant el mes d'abril entre els municipis de Badia del Vallès, Castellar, Gallifa, Matadepera, Montcada i Rei-

xac, Palau de Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze. Santa Perpètua de la Mogoda, Setmeneat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. La campanya va començar a Sabadell. Per obtenir l'entrada gratuïta al Museu únicament cal acreditar-se mostrant el DNI on consti com a lloc de residència el municipi corresponent a la promoció./E4C

C i u t a t s

Recollits m é s de 3 milions de quilos d'oli residual durant el 1 9 9 9 L'empresa Catalana de Tractament d'Olis Residuals (CATOR) va recollir 3.054.094 quilos d'olis procedents d'indústries i tallers de la comarca del Vallès Occidental durant l'any 1999. Aquesta quantitat d'olis per reciclar supera en 354.433 quilos la recollida per la mateixa empresa l'any 1998, quan va recuperar-ne 2.699.661. Pel que fa al conjunt del país, CATOR SA, l'única empresa a Catalunya de titularitat pública encarregada de la recollida i tractament d'olis usats, va recollir un total de 24.100 tones d'oli procedents de les indústries i tallers durant l'any 1999, tasca per a la qual va utilitzar 11 camions cisterna, segons dades facilitades per la mateixa empre-

sa. Aquesta xifra suposa un increment de 2.500 tones respecte al 1998, que es van recollir 21.600 tones d'oli a tot Catalunya. De l'oli usat recollit, se n'obté un 10% d'aigua, que es tracta en una EDAR pròpia; un 15% d'hidrocarburs lleugers, que s'utilitzen per a combustible; un 60% d'olis base, destinats a la producció de lubricants i, finalment, un 15% de betums tipus asfalt, per a teles impermeables. CATOR SA es va constituir l'any 1993 per la Junta de Residus de la Generalitat i concretament recull els olis a tots els productors a partir dels 400 litres, que és la quantitat que marca el servei públic. La gestió que realitza és integral i in-

clou tots els processos, des de la recollida fins a la regeneració i obtenció de nous olis base per produir olis de motor per a cotxes i olis lubricants industrials. L'empresa compta amb l'homologació ACEA (Associations de Constructeurs Europeens d'Automoviles), que certifica que els olis base que aconsegueix a partir de la regeneració dels usats tenen les mateixes propietats i garanties que qualsevol altre oli homologat. Segons fonts de la concessionària, un litre d'oli usat abocat contamina un milió de litres d'aigua i pot produir una taca de 4.000 metres quadrats; alhora, cinc litres d'oli usat cremat contaminen l'aire que una persona pot respirar en tres anys. /Intra-ACN


Salut

ELS 4 CANTONS Divendres, 17 de març del 2000

43

Medicina i Salut GUIA

MEDICA Fisioteràpia

Centre de Rehabilitació SUSANANICOLETT} Sant Antoni, 74. « 9 3 6 7 4 7 4 37

Metge capçalera

SORA ROMA FERRÉ

4.R, ESQUIROL CAUSSA

Fisioteràpia. Ass. Sanitària, Fiafc, Astea, C/Ví*,44.

(Senetfa. A * Totre Blanca, 2-8 Assistència Sanitària, Agrupació Mútua, Sànitaa, M. Fiate, Previasa., Mútua J«C.UT0.2<h,oomfc«.

« 9 3 6 7 4 4 8 72

Cirurgia

Geriatrio

DR.FERNANDEZLAYOS Cirurgia generat, aparell digestiu. ASCPreviasa-Samtas. Av. Toro Blanca, 2-8,2a A1. «935894700

GERVAL, GERIATRIA D E L VALLÉS S L Atenció a persones orar» en el seu domicB. Assessorament a llurs tamtHars, Gssttí d» residències i altres recursos. Infermeria. Formació: 01 Àngel Qiàmer*, 3, «9367411804

Dietètico-Nutricio DRA. M . D O M I N G O GALLART Mediana general, djetèbca, DilHuns, dimecres ttfveridrès, naes convingudes Raça Doctor Galtes, S, 1r 3a.

Otorinolaringòleg

Ora. MONTSERRAT 0 A R M 0 A Metje de capcaM. visites aJomdS-mútuej. Major, 36,2n.

«936740025

« 93 589 43 57 « 93 589 43 58

INSTITUT PSiCOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depresDfl. FERRAN reRRANVUA Winterthur - Previasa - Assistència sa- sions, alcoholisme, toxicomania, tras(erns d'ansietat, estrès, tabaquisme. nitària Medifiac. 'm Ton» Blanca, 2-8,3r A, desp. 11112 Francesc Moragas, 48, ent 2a. * 93 569 37 87 «936754853

M . O. C A R R E R E S B E N N A S A R Centre Mèdic Sàbat. Santiago Ruslnol, 2, ent. 1a. « 9 3 6 7 4 15 2 6 « 9 3 674 01 4 7

Pediatria INPROSS Atenció) companyia a persones grans. "CANGURS" « f e i nens, control de malalts, ajuda a la lar, trastorns especials, 6akjt i reserves a domioft. Av. Ton» Banca, 2-8,3r, deso. 11 i 12. «939893967

T E L E ASStS. I N P R O S S 2 4 h Servei d'ajuda a les persones grans, malafts crònics o convalescents, a qualsevol hora oel dia o la nit. Sistema sentít, ràpid, segur i de poc cost Av. Torf» Banca. 2-8.3r A. « 9 3 5 8 9 3 9 67

O 93 674 63 28 «935896483 C E N T R E D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna FI. Cerdà • Dra. Rasaria Sagama • Ora. Uum Garcia Consultoris Edtflci Torreblanca. Av. Torre Banca. 2-8,2a planta, dasp. 8-9.

ORA. P A L E R M Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescènCENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Conveni amb les prin» ' eia, psicoteràpia. Hores convingudes. fiancesc Moragas, 25-27,2n 1a. cipals mútues. « 9 3 67436 53 Doctor Murillo, 21. * 93 418 46 48 « 9 3 689 5 1 0 6

CLÍNICA DENTAL

« 9 3 5893926 «609331080

Consult. Centre Mèdic C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes. Mediana interna, especialitats. Santiago Rustfkri, 2, entr. 1a. «936741526

Oftalmologia

Odontologia C Ü M C A DENTAL AUTRAN Odontologia general, implamologta, pròtesis, odontopecWria, ortodòncia, mutues. AV. Tqrn» Banca. 2-8,2a, 11. «936750803

C L Í N I C A DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia generat. Santa Maria, 9, ir 2a. « 9 3 5 6 9 7040

CLÍNICA ORTODÒNCIA I DtSFUNClO TEMPORO MANDÍBULA* Av. Ibrre Blanca, 2-8,2n A, despatx 6.

J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria, asma infantil. Hores convingudes. Rbla. RibataBada, 20, 1r 3a « 9 3 874 72 16

HOMEOPATIA OE LA I N F À N . C I A i L'ADOLESCÈNCIA Ora. Margarita Ftabaaa Hosteneh. Col: « 0 9 7 Rt»a.r%atalla0a,20.1r3a «936747216

CLÍNICA DENTAL MAJOR PI. Unto, 3,2n 1a. <U. Oampanys/Cotom)

« 9 3 6 7 4 7240

DRA. «.JAUME SAURA

Ecomedicina

LABORATORI D R ECHEWWNE

P(. Ajuntament

Santiago Husiftoi, 17, ba&tos. «935696055

Naturopatia y massís terapauHeo

« 93675 63 39

CLÍNICA DENTAL VALLS-BULOÚ Major, 2 3 - 2 5 . 1 r Sa «936756477

Major, 23-25, l e r 3a

Tel. 9 3 6 7 5 6 4 7 7

Tocoglnecologta. Mores convingudes. Av. Catalunya, 21, 4t l a . * 93 589 4 8 08 * 9 3 6 7 4 7 4 0 9 Particular

DRA, ANNA PUJIBET I A L D E S Pediatria. Vitalicio Salud Mapfre EndavaHada, 21.1r. « 9 3 5 8 9 29 9 5 « 9 3 6 7 4 20 7 9

O r U . MILAGROS MARTÍNEZ M E DINA I J.J. G Ó M E Z CABEZA Francesc Moragas, 12S, 1r 2a. « « 3 5 8 9 13 0 7

CENTRO DE ECOMEDICINA PRODUCTOS NATURALES PARA LA BEUEZA Y EL BIENESTAR

Podologia J O S E P M . FREIXEDES Matatties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes, cirurgia deí peu. Hores convingudes. « 93 589 63 13 « 6 2 9 16 9 5 36

NATUROPATÍA

Traumatologia JOSEP DOMINGO PECH ^•umatoiogia, ortopèdia. Assistència Sanitària,Previasa, Medytec. PBlíclInic Torreblanca, 2-B, 2a-10.

» 93 589 18 88 p n . FERMIN ARAMBURO

CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr, Galtes. 5, 2n 3a. « 9 6 589 4 0 5 1

èfurgla ortopèdica traurnatotogica. (totes convingudes. Qtroria, 2 1 , 1r 3a. » 93 674 43 4 6 « 93 589 0 5 34

' • • • « « « « A * * * * * * * * . * *

Consell de la setmana:

cl

OR. JESÚS FERNANDEZ BAIZAN

Psicologia-Psiquialria

Laboratoris

I

Sant Cugat

Cfeíca dental. Dl a dv 9-13 h i 18-20 n Pg. San» Magf, 22. baixos « 9 9 674 2 3 3 5

AYUR

i

Tocoginecologia-Obstetrícia

AiNA-PILAR C A N O S A Ú B E D A Pcdiatna - Medicina adolescent. Av. Torre Blanca. 2-8,3r pis « 9 3 589 35 4 8 « 649 93 59 37

«5890396 « 6752212

Homeopatia

i

L'aparell digestiu (I)

• * * »"

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I (.ADOLESCÈNCIA

Qui no ha tingut alguna vegada mal d'estómac o Com afavorir kt digestió mala digestió? És un problema que apareix massa • S'ha de mastegar bé l'aliment perquè l'estómac sovint i ho fa a causa d'algunatensiónerviosa, per treballi menys i es buidi abans. menjar massa, i per molts altres hàbits, Els especialistes asseguren que quart més s'as- • S'ha de menjar amb calma i respectar els horaris. sembli la nostra alimentació a la de l'home primi- • Convé rebaixar el consum d'aliments grassos tiu, menys problemes tindrem amb l'aparell digesperquè costen més de pair, a més a més dels tiu. Si pensem una mica, el sistema de granges va menjars qnm a cada persona resultin especialnéixer relativament tard, fet pel qual el nostre orment difícils de digerir. ganisme no s'adapta ni reacciona favorablement • la manera de cuinar és important, la més sana a una dieta basada predominantment en producés al vapor, amb microones, graella o forn. tes làctics. La diferència més gran rau bàsicament en el menor contingut de fibra, tan beneficiosa • La temperatura de l'aliment o beguda" no ha de ser ni moft freda ni molt calenta perquè podria per al cicle digestiu, la qual passa directament als budells, sense ser dígerida ni absorbida. El seu" alterar la producció de sucs gàstrics i ets moviments normals de l'estómac. consum, a més, prevé l'estrenyiment, hemorroides i apendicitis. • És preferible evitar les begudes amb gas i les alEn contenen la fruita i la verdura (crua o de fu- cohòliques. Quan aquestes últimes depassen el lles verdes), mongetes seques i cereals. Convé sanormal, poden irritar la mucosa gàstrica. ber, però, que quan s'inicia una dieta rica en fibra, s'ha de fer progressivament durant algunes • Els gelats o granissats tampoc no afavoreixen, ja que poden alentir els processos digestius. setmanes per evitar flatulències i rampells abdominals. • Prendre fruita entre menjars pot provocar inflaPer la seva banda, l'aigua és un component bàment, sobretot si es pateix d'aerofàgia. sic per a la dieta diària i s'ha d'anar aportant ja si• La migdiada no es recomana perquè l'estómac gui en forma de brou, sucs o verdures per comno treballa correctament. Tampoc no s'hauria pensar la que es perd al llarg del dia amb ta suor o l'orina. Ingerir, però, un excés de líquids, sobre- d'iniciar una activitat física en la primera 1/2 h. tot en el dinar, inflaria l'estómac i dificultaria la di- • Per sopar s'han d'evitaf els plats forts, especial gestió. ment quan falta poc temps per enliitar-se.

Dra. Margarita Rabasa Col: 15.097

Hosteneh

REFLEXOLOGlA KINESIOLOGfA IRIDOLOGÍA

L

Ayur

imiento Tel. 93 675 63 39

I CENTRO BSALUD I OCULAR DR. J. ARMENTIA DRA. A. M A T H E U OFTALMOLOGIA

Rbla. Ribatallada, 20 • 1er 3a Tel. 93 674 72 16

I

\MASAJE TERAPÉUTICO

C/ DOCTOR M U R I L L O ,

21

SANT CUGAT DEL VALLÈS TEL. 9 3 5 8 9 5 1 0 6

Si vol ANUNCIAR-SE en aquesta secció, TRUQUI'NS al telèfon

I


EIS 4 CANTON

Immobiliària

44

Uintidn^. 17 th nun\ (/cl 2000

ALQUILER • Piso nuevo C/ Orient (z. Monasterio) Superfície: 107 m2, 4 hab. (1 suite), 2 banos, cocina-office, amplio y iuminoso saL-com., armarios y focos empotrados, lavadero, calef. gas natural, suministros contratados, pàrking, solo 6 vecinos .97.000 • Piso C/ Estapé (cerca Colegio Joan Maragall) Superfície: 70 m2, 2 hab. dobles, 1 hab. ind., bano completo, cocina con galeria, comedor, balcón, tot. exterior y orientado al sol, calef. gas natural y suministros contratados 65.000 • Apartamento nuevo C/ Martorell (z. Estació) Superfície: 50 m2, habitación doble con armario empotrado, bano completo con espejo y accesorios, cocina, salón-comedor 23 m2, focos empotrados, calefacción elèctrica, balón y plaza de pàrking. Solo 4 vecinos 65.000

'Endavatlada. 2 1 bx • Tet. 9 3 &01JL45 6 6 [•,

A

ALQUILER. Pisos Casas

GRAN

CARTERA desde 69.000 hasta 250.000 desde 110.000 hasta 1.000.000

VENTA Pisos desde 17 hasta 91 M Obra nueva desde 19,8 M P. EJEMPLO: Estación. 92 m2, 3 hab., cocina + lavadero, zona tranquila, sol y calefacción 21.5 M • Sant Cugat, Valldoreix, Mira-sol y la Floresta. G R A N Torres adosadas y unifamiliares de V mano Y/o en proyecto y/o obra nueva

CARTERA desde 28.5 hasta 195 M desde 36 M

üCONSÚLTENOSÜ

C/ Valldoreix. &8 • Tel. 9 3 58S> 7 3 7 4 - » 3 S » 9 Bt 6 1

N

PISOS EN VENTA • Pollancreda. Sup. 88 m2, 4 dormitorios, bano, comedor-salón 22 m2, ascensor. Bien cuidado y reformado 18.5 M • Centro. Sup.70 m2, 2 dorm., bano, calefacción a gas, ascensor, zona cèntrica y muy tranquila . .24.5 M • Ctra. Cerdanyola. Sup. 92 m2, 3 dormitorios, bano, ascensor, amplias terarzas con magníficas vistas a Collserola y bien situado 25.3 M

ALQUILER • A estrenar, j u n t o F6C. 3 dorm., com.-sal., coc.-off., bano comp., aseo c/ducha y calefacción. Mucha luz y sol 123.000 + gastos • A estrenar, junto FGC. 3 dorm., com.-sal., coc.-off., b. comp., aseo c/ducha y calef. Mucho sol y luz. Perfecto estado 103.000 + gastos • J u n t o FGC. 4 d o r m . , c o m . - s a l . , 2 b. c o m p . , a m p . t r z a . , z. c o m . c / p i s c . Perf. estado 1 0 0 . 0 0 0 + gastos

TORRES EN VENTA • Can Gatxet. Sup. 200 m2, 3 dormitorios, bano, 2 aseos, calefacción a gas, estudio 30 m2, terraza solàrium 48 M • Parc Central. Adossada 160 m2, jardín privado 88 m2, amplio salón-comedor, 3 dormitorios, 2 banos, aseo, calefacción a gas, estudio y garaje 53 M

VENTA • Zona Edèn. A estrenar.. 3 ddrm. c/ arm. emp., amplio sal.-com., coc.-off., 2 b. comp., vestidor, lavad. y trast.. Acabados de calidad: parquet, màrmol, z. com. c/piscina28.350.000 • Ctra. Cerdanyola (cerca Monasterio). 3 dorm. (2 dobles), com.-sal., c o c , lav., bano comp. reform., terraza, calef. y aire acond. Mucha luz. Buen estado 23.000.000 • Mira-sol. Torre. 140 m2, terreno 440 m2, 4 dorm., com.-sal., coc, bano, aseo. Mucho sol. . . . 37.750.000

làimL·iümbMjnmEnmsmai w

X;

• La Floresta. Torre individual, dos viviendas independientes de 3-4 hab. repectivamente, comedor, bano completo y cocina reformados, terraza y jardín. Solar 400 m2 45 M • Junto Mercado. Local nuevo a estrenar, 30 m2 útiles, con tres escaparates y aseo. Céntrico 20 M • Centro. Piso 85 m2, 3 hab., sal.-com„ cocina, b. com., balcón, Iuminoso, calefacción y ascensor ,21,5M • Mira-sol. Torre individual 100 m2, 4 hab., sal.-com., coc. reform., bano completo reform. y aseo, garaje cubierto. Solar 340 m2 32 M • Junto al Pinar. Parcela 975 m2. Calificación 20 a/10. Es edificable en el acto 30 M • Junto al Pinar. Casa indiv. 4 hab., com., coc y b. completo. Solar 685 m2. Z. Alta y soleada 40 M • La Floresta, (a 10 min. estación). Torre 3 hab., comedor, cocina y bano completo y terraza 65.ooo • Junto estación. (ç. Sant Domènec). Plaza pàrking para vehículo grande. Fàcil aparcamiento 12.900 • Sant Domènedi. Atico dúplex seminuevo, 132 m2, 3 hab., + estudio, sal.-com., coc.-office, bano completo, trza., sol y vistas, piscina, parket, calef., pàrking 125.000 • La Floresta, junto Estación. Local 108 m2, dividido en dos salas i terraza 50 m2. Céntrico 100.000

ALQUILERES • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com. Sal. - Coc. - 2 Dorm. Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 110.000 • Coll Fava: Bajos con terraza. Nuevo a estrenar. 85 m2 - Com. - Sal. - Coc. - 3 Dorm. - Bano. - As. con ducha - Ase. - Calef. - Jard. y Pisc. comunitària 120.000 • C/ LI. Companys: Apto. amueblado - 45 m2 - Com.-Sal. - Coc.am. - 1 Dorm. - Bano . . . .65.000 • C/ Monasterio: 100 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 4 Dorm. - 2 Ban. - Calef. - Ascensor 65.000 • C/ Oriente: 60 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bano - Trast. - Pk. 1 Coche 65.000 • P. del Hospital: Amueblado - 65 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bano - Ase. - Calef. . .75.000 • Coll Fava: 85 m2 - Com.-Sal.- Coc. Off. - 3 Dorm. - Ban. - Aseo con ducha - Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 110.000 • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 100.000

e/:Ho*oi*afc>:4^-;.T«k S3:sa9 03 or i/.:¥..:Mamm e s * «s-

VENTAS • Dúplex. 55 m2 + 17 m2, 3° real, cocina amplia, mucha calidad, ascensor, todo impecable, puerta blindada, carpinteria de alumink), pàrking en la finca 23.900.000 • Piso especiaL 2 hab. (antes 3), comedor 43 m2, cabina de ducha con hidromasaje, cocina amplia, estado impecable, pàrking y trastero, z. comunitària con piscina 52.500.000 • Ctra. Cerdanyola. 90 m2, 3 hab., b. y coc, alto, b. orientado, com. muy amplio y ascensor. .21.500.000 • Ctra. Cerdanyola. Obra vista, 90 m2, 3/4 hab., actualizar, ext., ase. coc, lavad., bano comp. .18.500.000 • Rbla. del Celler. 3 hab., bano y aseo, trza., 80 m2, calef. Falta actualizar, muy tranquilo. . .26.500.000 • Z. Mira-soL Impresionante casa 350 m2 + golfas, 5 hab. (3 suites), garaje, cocina, espectacular. 40 m2. Buenos acabados 99.000.000 • Z. Centro. Triplex seminuevo, 3 hab., trza., mucho sol, mejor que nuevo, 3 tiabitaciones . .43.950.000 • Cerca estación. Centro. 3 hab., bano reformado, cocina actualizada, 3° altura sin ascensor, da delante y detràs 16.400.000

y :*vi iwus

vrWÀm

• 362 - Monasterio. Piso 90 m2, 4 dormitorios, bano y aseo, cocina-office, lavadero, todo exterior, balcón 5 m2, todo reformado, alto, con ascensor 20,5 M • Torreblanca. Piso 65 m2, 3 dormitorios, ascensor. A reformar 14,7 M • Vinyet. Planta baja 130 m2, 3 dormitorios, 2 banos, 2 amplias terrazas, pàrking y trastero, zona comunitària. Todo reformado e impecable 44,2 M • 3 6 1 - Coll Fava. Atico 120 m2, 4 dormitorios, 2 banos, cocina-office, suelos de parquet, terraza 15 m2, 2 plazas de pàrking y trastero, zona comunitària y piscina. A estrenar 38,8 M • 319 - Vinyet. Piso 150 m2, 4 dormitorios, cocina-office, terraza 10 m2, pàrking y trastero, zona comunitària con piscina, posibilidad de buhardilla 43 M • 367 - Rius i Taulet. Piso 110 m2, 4 dormitorios (3 dobles), 2 banos, salón 25 m2, cocina 15 m2, terraza 10 m2, suelos de gres y parquet. Para entrar a vivir 29,4 M • 373 - Estación. Piso 100 m2, 4 dormitorios, bano y aseo, terraza 10 m2, suelos parquet, calefacción, pàrking 2 vehículos 30 M

\^mi\^tjzw-^:-'wmmmmmm^Tl.

ii'ttbUb delí;£«tté»·í;;2::;:'·.;Tei» « 3 &B9 0 0 6 6 T E L L

PISOS • C/ Orient. 3 dormitoris, 2 ascensors • Pla del Vinyet. 84 m2, 2 dormitoris, pàrquing (2 c ) , piscina • Sant Eduard (Eixample). Àtic dúplex, 175 m2, pàrquing • Can Picanyol. 130 m2, 4 dorm., 2 banys, pàrquing (2 c.) • Can Picanyol. 200 m2, 2-4 dorm., 3 banys, pàrquing (2 c ) UNIFAMILIARS • La Floresta. Solar 1.200 m2, casa 90 m2 • Valldoreix (Montmany). 227 m2, 3 dormitoris dobles • Valldoreix (Mas Fuster). 235 m2, 4 dormitoris + estudi + garatge • Valldoreix (Montmany). Solar 750 m2, casa 255 m2 + terrasses • Mira-sol (Can Rosas). 500 m2, solar 1.400 m2, garatge (4 c.)

19.000.000 35.000.000 60.000.000 44.000.000 75.000.000

35.000.000 55.000.000 65.000.000 89.250.000 160.000.000

C/ S a n t l a a o RusfftoL 3.2 • T e l . 9 3 6 7 5 1 0 1 0

V E N T A DE T O R R E S • Z. Estación. 240 m2 solar, 50 m2 edifïcados • Z. Privilegiada. Adosada 190 m2, zona com., piscina • Z. Col. Maragall. Adosada esquinera, 170 m2, 93 m2 jardín • Mira-sol. Finca sefiorial, 280 m2, 800 m2 solar

37 M 44.20 M 46 M 78 M

V E N T A DE P I S O S • Rubi. Casco antiguo. 56 m2 + trza. pk

16.8 M

ALQUILERES • Ctra. Cerdanyola. 70 m2, 3 hab. Reformado '. • Z. St. Francesc. Reformado, 4 hab • Estación. 90 m2, 3 hab. Reformado • Colomer. Adosada alto standing con ascensor, 4 h + estudio + pk 5 pi., jardín

Mmmm&mmmtemM-Mm^Mw&xz

65.000 80.000 90.000 300.000

*v ~ »3.67* .*3:JS.«,

B I L I A VENTA • Casa adosada en El Colomer Planta sótano: 2 plazas pàrking, lavadero y planeha. Planta baja: salón-comedor con chimenea, aseo y cocina-office. Planta l a : 1 suite, 2 habitaciones, y bafio. Planta 2*: estudio, solàrium y excelentes vistas. Decoración y muebles a medida • Nueva promoción: "Les casetes de Can Ravella" Casas adosadas de 270 a 300 m2, en tres plantas desde

VENDES • Z. Estació. Nou a estrenar, 100 m2, 4 dorm., 2 banys, pàrquing i traster

50 M

• Unifamiliar Valldoreix. 227 m2, solar 690 m2, 3 dorm., 2 banys i garatge 57 M 59 M

A L . Q U I L E R (gastos comunidad incluidos) • Atico en Parc Central. 3 hab., 2 banos, parquet, calefacción, aire acondicionado, gran terraza solàrium, 2 pi pàrking, trastero, comunidad con gimnasio y piscina 185.000 65 • Piso c/ Vallès. 3 habitaciones y bano ·°59 • Piso c/ Xerric. 4 habitaciones, 2 banos y calefacción 95.000

——rfigffl*jaBafflíBH«^^

37.5 M

• Parc Central. 120 m2, jardí privat 60 m2, 3 dorm., 2 banys, pàrquing i traster

'

52.5 M

• Torre Valldoreix. Nova, solar 600 m2 i vivenda 315 m2

82 M

• Adossada El Colomer. 270 m2, 4 dorm., ascensor, 2 pi. pàrquing i z. com. amb piscina • C/ Àlvarez. Triplex. 360 m2, 4 dorm., 4 banys, 2 pi. pàrquing i z. com. amb piscina

89 M 100 M

LLOGUERS • Adossada Can Picanyol. 240 m2, jardí, 3 dorm., 2 banys, estudi, 2 pi pàrquing i piscina . ; l

j

t l l J a f l

|

l ·

j

j s M i

| ^

l i M

.250.000


HER

i, U E S F I N [Q

I M D E S A

PISOS • Rubí-Ca n'Oriol. Ref. 1527. 84 m2, 3 hab., 2 dobles, bafio y cocina imp. galeria, ascensor, calefacción, puertas embero, ventanas aluminio. Muy soleado. Ideal parejas 12.000.000 • Rubí-Nueya promoción z. Mercado. 90 m2, 3 hab., pàrking opcional y tastero, muy soleados. Acabados 1 ' calidad. Ultimos pisos a la venta desde 17.520.000 • Rubí Norte. Ref. 1452. 138 m2, 3 hab., bafio, aseo y corina imp., tenraza, balcon, ascensor, calef., puertas embero, ventanas aluminio. Impecable 26.500.000 • Rubí-Can Fatjó. Ref. 1201. 80 m2, 3 hab., baüo y cocina impecable , terraza 70 m2, ascensor, calefacción. Impecable 21.000.000 CASAS Y TORRES . „ „ „ . . u. • Rubi-Can Mir. Ref. 2752. Torre 134 m2, 4 hab., bafio, aseo y 2 coanas bien, parcela 550 m2, terreno llano. Impecable. Para entrar a vivir • • • • • • .19.000.000 • Rubí-Nueva promoción Can Roses. Casas unifamíliares 22Q m2 + 90 m2 jardín, 4 hab. dobles, 3 banos comp., aseo, ascensor, garaje 2 plazas. Acabados V calidad. Ultimas casas desde 33. 500.000

VENTAS • Valldoreix. Casa 145 m2, 4 hab. (1 de 25 m2), 2 banos, sal.-com., corina, terraza y solar 630 m2 42 M • PL Augusta. Piso 150 m2 útiles, 4 hab. dobles, 2 banos, sal.-com. 45 m2, coc.-office, terraza, 1 pi. pàrking. Acabados V calidad. Perfecte estado 44,5 M • C/ Mariné. Piso 150 m2, 4 hab., (1 suite), 2 banos, aseo, saL-com. 40 m2, coc.-off. 25 m2, 2 trzas., 2 pi. pk, trast, z. comun. Comp. reformado, alarma, pers. eléct, parquet, aire acond. en sal.-com. . . .60 M • C/ Bergara. Piso 150 m2, 3-4 hab., 3 b., sal.-com. 40 m2, coc.-off., trza. 20 m2, 2 pL pk, trast., z. com. c/ piscina. Comp. reformado, parquet, aire acond. en salón-comedor 67 M • Valldoreix. Torre 400 m2., 5 hab., 3 banos, aseo, sal.-com. 40 + 20 m2, buh. 40 m2, garaje, sala a juegos, trastero, jardín muy cuidado c/piscina. Solar 900 m2. Perf. estado. Acabados l calidad. . .105 M • Bellaterra. Casa singular, 315 m2, vivienda 1 sola planta, 4 hab. (1 suite con vestidor) + hab. servirio con bafio, 3 banos, saL-com. 45 m2, coc.-office, terraza, garaje, bodega, jardín con piscina. Magníficas vistas. Solar 1.700 m2 110 M P l a ç a O c t a v i à , « • T e l . 9 3 6 7 5 4 3 Q2 - 9 3 6 7 4 5 7

04

F I N D PISOS • 888- Ctra. Cerdanyola. 78 m2, com., coc. ref., 3 h. (antes 4), 1 b., calef. radiad., ascensor, gas natural. Ocuparien inmediata 18.200.000 • 897 -Av. Lluïs Companys. 75 m2, com., coc, 3 hab. (2 ext.), 1 b., ascensor, soleado 19.500.000 • 923 - Pla del Vinyet. 80 m2, trza. 25 m2, cm„ coc, lavadero, 2 h., 1 b., parquet, calef., 1 pk, trast., pisc. com. Solo estrenado 33.600.000 • 785. Z. Golf. Sal.-comed. 30 m2, coc, 3 hab., 2 b., tza. 10 m2, 1 pk, trast., jardín com. . .34.500.000 TORRES ADOSADAS • 919 - Z. Resid. 250 m2, garaje 2 c, sal.-comedor, corina, 3 hab., 3 banos, aseo, estudio c/bafio y terraza, calefacción, etc 53.000.000 • 921 - Z. P. Central. Esquinera, 240 m2, jard. privado 200 m2 c/pisc, garaje 2 c, trast., sal.-com. 40 m2, coc.-off., 4 hab., 2 b., aseo, estudio c/trza. Impecable 63.000.000 Av. Lluís Companys. 8 * Tel. 9 3 6 7 5 3 3 5 5 - 9 3 5 8 9

26

VENDES • Centre. Pis 3 hab., 2 banys, cuina, ascensor. A reformar. P-2972

• Ctra. Cerdanyola. Pis 3 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina. Com nou. P-2834 • Valldoreix. Casa amb solar 432 m2, 2 hab., saló, trsa., pk i piscina privada. C-970

24.000.000 45.000.000

• Pinar. Unifam. en construcció, jardí 600 m2, 5 hab. + estudi, saló, cuina i pk 2 pl.C-943 . .60.000.000 Dos d e Maiq. 25. Tel. 9 3

43

589 84

OO

I N M A R B A

*m3 VENDES

LLOGUERS • Pis nou a estrenar. Coll Fava, zona comunitària, 1 hab. + despatx, 1 pi. de pàrquing + traster • Pis moblat Ctra. Cerdanyola, 3 hab., bany reformat (comunitat inclosa) • Pis a prop estació. 4 hab., bany, aseo, tot exterior, calefacció

75.000 90.000

VENDES • Casa a El Colomer. Adossada, 3 hab. grans, bany, aseo, calefacció, pàrquing, jardí particular 45 M • Àtic. A prop estació. 3 hab., bany, terrassa, calefacció, reformat 23 M • Pis nou a estrenar. A prop estació, 4 hab., 2 banys, parquet, pàrquing, traster, calef., exterior, llar de foc . . . 37 M

V a l l d o r e i x . <5<J * T e l , 9 3

674 «7

15 - 93

S89

33

• • • • • • • • • •

Adossada z. St. Domènec 5 dormitoris, 2 banys. OCASIÓ 33 M Adossada z. St Domènec 4 dormitoris, 2 banys, lavabo, terrassa, jardí 60 m2 i 2 pi pàrquing . 39,9 M Adossada cèntrica. 3 dorm., bany, lavabo, Mançarda, z. rentat, pàrquing, traster i terrassa . . . 41,5 M Adossada c/ Àlvarez. Costat estació, 4 dorm., 2 banys, lavabo, ascensor, pàrquing i t r a s t e r . . . . 65 M Torre ctat Montserrat Solar 900 m2, 5 dorm., 2 banys, celler, calefacció i vistes 31,5 M Torre Valldoreix z. Estado. Solar 1000 m2, 7 dorm., 3 banys, calef. i gas. Bon estat 68 M Torre alt standing. Solar 950 m2, casa 575 m2, 7 dorm. (3 suites), 4 b, lavabo i piscina 155 M Despatx cèntric z. Creu Roja. 100 m2 amb 5 divisions i molta llum 24 M Local c/ Vallès. 250 m2, dúplex i lavabo. Bon estat 25 M PUCES DE PÀRQUING en diverses zones en VENDA o LLOGUER

68

I D E N TE

F I N

I

• J u n t o FGC • Pisos y àticos • 2 y 3 hab. + estudio • Acabados de l a calidad }•

DESDE 20.720.000 ptas. C/ CastiUelos, 3 1 - Tel. 93 6 7 5

18

V

E

R

I M M O B .

&

S E R V I C E

• Casa adosada. Esquinera seminueva. Sup. const. 170 m2 jardín, 100 m2, 2 pk, salón, coc.-office, aseo, lavad., 3 dormit., 2 banos, estudio, terraza 46.000.000 • Casa adosada. Esquinera junto FGC. Sup. const 250 m2, jardín 110 m2, salón, coc.-office, lavadero, aseo, 4 dorm., 2 banos, 3 pàrking, trastero 56.000.000 • Casa adosada. Zona Colomer. Sup. const 250 m2, jardín 35 m2, salón 35 m2 c/chimenea, aseo, coc.office, 2 pk, trast., lavad., 4 dorm., 3 banos, estudio, terraza, z. comunitària c/piscina 57.800.000 • Casa individual. Cerca FGC Valldoreix. Sup. const. 300 m2, jardín 800 m2, 2 pàrking, trast., lavad., 2 banos, 4 dorm., estudio, salón, coc.-office, z. com. c/piscina, frontón, columpios 72.000.000 • Piso trentè Kampió. Sup. const. 110 m2, trza. 10 m2, salón, coc.-off., 4 dorm., 2 b 28.500.000 • Piso Rius i Taulet Sup. const 150 m2, trza. 15 m2, salón, coc.-office, lavad., 4 dorm., bafio, aseo, reformado, parquet, pàrking 40.950.000 • Àtico tríplex. Zona estación. Sup. const. 280 m2, 4 terrazas, salón c/chimenea, comedor, coc.-office, lavad., 5 dorm., 3 banos, aseo, estudio, 2 pàrkings, trast., z. comunitària c/piscina 84.900.000

NUEVA PROMOCIÓN

A

21.000.000

• Creu Roja. Pis 3 hab., bany + aseo, saló-menjador, terrassa i pàrquing. P-3010 26.500.000 • Joan Maragall. Pis 3 hab., 2 banys, saló-menj., cuina-offïce, terrassa i pàrquing. P-2974 .31.500.000 Rbla. Celler. Pis 4 hab., 2 banys + aseo, saló-menjador, pàrquing, cuina-offïce. P-3001 . .39.000.0000 • Parc CentraL Pis 4 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina-offïce, terrassa. P-2953 38.300.000 • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 hab. i àtics Des de 34.400.000

48

•mmmiGctavihjmm*"9^ 589 mmmm.::.93 674s* 03 T I L JL

LLOGUERS • PL Mas Roig (Valldoreix). 80 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets i jardí

62.000

• Pg. Mimosa (La Floresta). Casa unifam. 110 m2, jardí 200, 3 hab., cuina i 2 ba. perf. cond.. 160.0000 • C/ Gorina. 60 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets

60.000

• C/ Rosselló. 70 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets

58.000

• C/ Carme. 70 rr\2, 3 habitacions, cuina i bany complets

54.000

• LocaL C/ Adrià Gual (Roquetes-Can Magí). 76 m2

60.000

• LocaL C/ Enric Granados. 145 m2

155.000

VENTA • Z. Centro-Estadón. 120 m2, ext., soleado, total, reformado, impecable, 4 hab dob., bafio + aseo, salón-comedor, cocina + freg., trza, calefac. Para entrar a vivir 25 M • Z. Centro-Estadón. Av. Enlace. A reformar. Exterior. Bajos 76 m2, 3 hab., salón-comedor, bafio, cocina + fregadero. Apto vivienda o despacno 14 M ALQUILER • C/ Solsona-Graells. A estrenar 93.000 ptas. Pk. opcional (+12.000 ptas) ESTABLECIMIENTOS • Bar-Restaurante en traspuo. Ocasión. Z. centro Sant Cugat, con todas las instalaciones, gran terraza, aire acond 240.000 alquiler.(Traspaso a convenir) S O L A R I N D U S T R I A L EN V E N T A • Sup. 1.900 m2. Fachada Ronda, jto.túnel Vallvidrera/Chic. Edif. 3 plantas, 3.702 m2 de techo. P À R K I N G S EN V E N T A Y A L Q U I L E R

:;ïVilÍ;SiMsíI;:í:lO(rJiàl S (etmmmicmr

Dn Mürmaí.Mt

* f Tet>: 9 3 6 7 4 8 8 8 1

JM«L LLOGUERS

VENTAS

• Molt cèntric. 32 m2. • Mas Janer. Torre con 3 habitaciones, bafio + aseo, cocina espaciosa, garaje y jardín en perfecto estado. Para entrar a vivir 38.5 M • Sant Cugat Casa de pueblo completamente reformada, 4 habitaciones + estudio, 3 banos, patio interior , 65 M

PISOS • Apartament. Al costat del Monestir . . .55.000 • Ocasió! Nous per estrenarà Coll Fava. 3 hab., 2 banys comp., saló-menjador, cuina moblada, safareig, terrassa, plaça d'aparcament amb traster, piscina i jardí comunitari Des de 87.000

• Sant Tomàs, 104 m2 útils. Subministraments donats d'alta 70.000 PÀRQUINGS • Rbla. del Celler. En venda o lloguer. VENDES

• Valldoreix. Torre nueva construcdón, 276 m2 y parcela 1000 m2. Acabados de calidad, 4 hab., 3 banos, fi garaje amplio. Buena zona 8 M

LOCALS • Av. Francesc Madà. 55 m2, ideal per a negoci.

• Despatx. A 100 m2 Monestir, 52,5 m2 + 18,07 m2 terrassa 15 M

!Si?líss^ge:::(ï«s*íÍÉé*leir, s/Mà.MW8&&M&,,

• J - V -

Wk.

—OI

- Empresa germano espaüola de Servidos Inmobitiarios -

VENDES

THNEMOS LA VIVIENDA A SU MEDDJA • Ref. 118. Pis 3 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina-offïce, terrasa, pàrquing, jardí com. i piscina 40 M • Ref. 137. Pis 4 hab., 2 banys, menjador, pàrquing, jardí comunitari i piscina

43 M

• Ref. 166. Casa adossada 180 m2, 3 hab., 1 suite, 2 banys, 1 aseo i acabats la qualitat

59 M

• Ref. l l i . Casa unifamiliar, 7 hab., 2 banys, 1 aseo, 2 menjadors, 3 cuines, 2 tercasses. Per reformar. Ideal dues parelles

iCómo trabajamos? lOónde operamos?

45 M

• Ref. 141. Pis 4 hab., bany d'origen, terrasa. Molt a prop de l'estació

19,9 M

• Ref. 155. Torre amb piscina, 3 hab., 2 banys, menjador 29 m2, pàrking, 3 terrases D r - M a r i U o ; 6 . San* Cuaat * TeU 93

idué hacemos?

675 62

42 M 7 5

tNuestros clientes? ildiomas?

Ofrecemos un servido de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestrasetecdón cuida especialmente el buen estado de cocinas y banos. Nuestra filosofia de servido se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez • Eficada • Trato y seguimiento personalizado En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. Multinarionales, Entidades finanderas y Consulados. Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalan y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMÍUAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT

tiéltrÉrt i Reteoíde, »« B a r c e l o n a » Tet. 9 3 2 0 4 5 5 20


Estètica

46

HS4CANÏONS

ToT CAbEll

Estètica i Bellesa l'article: Possiblement de totes les cures de bellesa, la més desagradable sigui la de depilar-se o intentar mantenir ocult ei pèl. Ho pateixen especialment les persones més peludes, les més morenes, en què el pèl es fa més evident i aquelles de pell més sensible pel dolor que senten, sobretot quan s'utilitza cera calenta o freda. El cicle biològic de la persona fa que el creixement del pèl s'accelerí amb l'arribada de la calor. Però en general el temps de desenvolupament dependrà molt del mètode de depilació aplicat. En tots els casos s'ha d'evitar depilar-se 24 hores abans d'una exposició solar perquè la pell queda més sensible i a més hi podrien aparèixer vermellors o taques fosques. DECOLORADORS Ofereixen la possibilitat de dissimular els pèls a base de productes amb aigua oxigenada i amoníacs que l'aclareixen. Abans, però, caldrà superar una prova d'al·lèrgia. INHIBIDORS Es tracta de cremes que retarden el creixement del pel i acaben afeblint-lo fins a la quasi desaparició. DEPILACIÓ TEMPORAL Cera tèbia. S'aconsella a les persones amb problemes circulatoris, ja que pren una temperatura no superior a la corporal. Un cop escalfada, s'estén sobre la pell, es deixa uns segons i es retira sempce a contrapèl. Es pot aplicar a qualsevol zona i el pèl no creixerà fins passades 3 o 4 setmanes. Per a casa resulten més còmodes de posar i treure les ceres amb dosificador. Aparegudes recentment, són les ceres que es presenten en un pot, s'escalfen al microones o al bany marià i incorporen extracte de vainilla d'efecte suavitzant. Cera freda. Es presenta en forma de papers que s'edhereixen a la pell per la cera que contenen i en desprendre's, arrosseguen el pèl. Son ideals per a les zones sensibles, com ara el rostre. Màquina elèctrica. Es basa a pinçar el pèl per treure'l d'arrel, i no torna a aparèixer fins passat un mes. Els últims models incorporen una banda antidolor per minimitzar l'estrebada, alhora que efectuen un minimassatge a la zona. També tenen diferents posicions segons sigui el gruix del pèl. N'hi haurà prou a emprar-la un cop al mes. Es pot realitzar a qualsevol zona del cos. Cremes i locions. Incorporen elements químics que cremen el pèl i son ideals per als més fins o per a casos d'urgència, ja que reapareix al cap de 2 o 3 dies. No s'ha de deixar a la pell més temps del recomanat perquè acabaria irritant-se. DEPILACIÓ FACIAL Quan es pretén fer desaparèixer l'antiestètic borrissol facial, que creix ràpidament, no n'hi ha prou amb els sistemes tradicionals i s'ha de recórrer a d'altres més eficaços. Cera tèbia. S'utilitza per depilar el llavi superior, l'entrecella i les patilles, i per la seva baixa temperatura no es tfilaten els capil·lars. S'escalfa fàcilment i els resultats duren entre 3 i 4 setmanes

La depilació Monofàsica. Es realitza en els instituts de bellesa per a grans zones del cos i la utilitzen principalment els homes- Consisteix a combinar productes d'adius especials amb acció tèrmica activada des d'un ordinador, per prepafar el bulb pilós cap a una extracció definitiva,,

lot pel teu cabell Tot pel teu cos Tot per maquillatge lot en perfumeria p e r r u q u e r s PERRUQUERIA ESTÈTICA SOLÀRIUM Al servei de Sant Cugat des de 1955

Agulla elèctrica. S'introdueix per cada fol·lide una agulla que arriba fins a l'arrel, on emet un impuls elèctric que destrueix la papil·la germmativa del pèl. Es fa un a un i per això i per la precisió que requereix resulta, un sistema bastant lent, ja que si la descarrega no s'efectua en la mateix papil·la, el pèl torna a créixer. S'aconsella per a zones reduïdes.

TOT FERA TU ALS MILLOR PREVÉ

93 589 60 88 C/ Francesc Moragas, 23 bis l e r 08190 Sant Cugat del Vallès

Etectrocoagulació. S'intsodueixen finíssimes agulles en cada fol·licle pilós per destruir l'arrel del pèl amb una descàrrega elèctrica. Resulta, però, un sistema lent. Per a les celles es reahtza molt l'agulla elèctrica amb anestèsia. DEPILACIÓ DEFINITIVA Per sonda. Combina l'aplicació d'un gel d'olis essencials destructors del pèl, amb una sonda electromagnètica que emet ones fins a l'arrel del pèl. La tècnica finalitza amb una escombrda de làser Phytoscan que reforça l'acció de la sonda. Resulta lent perquè fa sonda abasta superfícies petites de pell, però molt apropiat per a zones delicades, com ara aixelles, engonals o el rostre El creixement cedeix en diverses sessions.

Divendres, I 7 de març del 2000

C/ Valldoreix, 61 - Tel. 9 3 6 7 5 0 6 0 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS

i <<&,£>

\K

Tractaments corporals • Mkropigmentació • Tatuatges C/ ML SOL, 22 08190 SANT CUGAT Tfno. 93 590 05 41

Massatge biosmòtic Quiromassatge Aromateràpia Hidroteràpia Tractament natural pels peus Tractaments facials Tractament anti-estrès Peeling corporal amb productes naturals

centre

B

M d

*T^

'estètica

C/ Francesc Moragas, 2S • Tel. 91 6~S 58 S'S 08190 Sant Cugat del Vallès

Centre SPA

Saíut 9\[atura[' amó [es mans Saní Cugat del Vallès

Tractament de fangotaràpia i algoteràpía pen ciàtica i lumbàlgia contractures i tendinitis acne psoríasis artrosis artritis cel·lulitis i aprimament

Cl Les domes, 11 (cant. pi. Pere San) Tel. 656 890 149

Uff-Lonfro/

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes

El làser. S'utilitza per projectar la seva llum sobre el pèl, que el condueix fins a l'arrel, on la papil·la germinativa es carbonitza i reabsorbeix en dos dies, així el pèl no torna a créixer. La llum actua sobre un diàmetre de 5 mm i només és efectiu per a pèls en fase de creixement i sobre els molt foscos que destaquen sobre una pèl pàl·lida. Per això en les dones de pefl fosca s'exerceix una lleugera despigmentació cutània i en les de pèl ros es prepara aquest amb un color. La llum només actua sobre un diàmetre de 5 mm i perquè resulti les sessions han de seguir-se alguns mesos fe a assegurar-ne la completa desaparició. Durant efs primers 3 o 4 mesos no es pot prendre ei So), ja que aiavorma l'aparició de taques a la pell. Fotodepilado Mentre que el làser crema el pèl penetrant en l'epidermis, Jafotodepilació fa una escombrada de llum en un fiash superficial estès en un diàmetre de 5 a 10 cm, que destrueix definitivament el bulb pilós. Perquè el tractament sigui efectiu s'ha de fer ert la fase de creixement, per això es recomana espaiar'tes sessions, que solen ser 2 o 3, per assegurar-netedefinitiva eliminació.Conegut també com a Epilight, el sistema es pot programar en funció del color del pèl, grossor i profunditat de l'arrel segons cada zona. Làser Alejandrita Ofereix una depilació inòqua, eficaç i definitiva. Es treballa a qualsevol zona sense risc de deixarhi vermellors. En 2 o 3 sessions s'elimina el 85% del pèl corporal. El seu cost dependrà del temps de cada sessió, de la zona a depilar t de les característiques del pèl.

C7 Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

si vols anunciar-te, truca'ns al telèfon

93 589 62 82 el consell:

Sí o no a la fulla d'afaitar?

Si bé no es pot dir que sigui el sistema ideaf per depilar-se, potser convé desmitificar-lo una mica. La depilació amb fulla d'afartar representa comoditat i rapidesa. També amb el temps s'està dient querlo éscert que estimuli el creixement del pèl ni que n'augmenti el grossor, però resulta obvi que en reaparèixer, punxa més que abans, Aquest tipus de rasurat arran de pell, no talla lògicament l'arrel i per això torna a la superfície en qüestió de dos dies. És preferible que abans de depilar-ia, la pell es trobi acabada d'hidratar i abans s'hi hagi estès una capa d escuma sobre fa peli. És còmode després de la dutxa, aprofitant la.humitat de la pell, però sense haver usat sabó o geí de bany perquè en ser ambdues sustàncies alcalines, alterarien el mant àcid de la pell, predisposant-la a irritacions. D'entre tes fulles, les de tipus bascuiant i les de doble fulla són les més adequades perquè només necessiten una passada i perquè s'adapten més fàcilment als contorns més difícils de la pell.


Moda

ELS /CANTONS Divendres, 17 de març del 2000

Omple l'armari de

MODA DE PRIMAVERA V

TALLES

• Vestir • Casual •Jeans

Adela i Marce presenta la seva nova col·lecció de: vestits de núvia, cerimònia i comunió C/ Endevalbda, 16 • Sant Cugat del Vallès • Tel. 93 675 65 65

DOMA

Sta. Maria, 9 • St. Cugat «Tel. 93 67412 42

\ I v'

CfKerric, 24 Tel. 93 675 59 54 Sant Cugat

Roba per a nens amb les marques: veí

Seoppal %

• NEWSTORE • CANELA EN ROPA CHEMELL1 • ANTORCHA • POCHOLO • ABANDERADO • PRINCESA • ETC.

• Corseteria • Llenceria

Valldoreix, 28 • Tel./ Fax 93 589 72 32 • 08190 Sant Cugat del Vallès

GUTIÉRREZ HOME

QRANS

47


Gastronomia

48

wtiiï ffei 2000

La cuina de casa

Sant Martí, 10 08190-Sant Cugat del Vallès Com si fos de tota la vida NUAR FRANCÉS |CARAMBOU) NUAR AMERICÀ - POCH. 5 1

BAR. REST. ARNAU

EL CASINET

LA JIJONENCA

Passeig Francesc Macià, 71, local 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

Cami de Can Ganxet, 47 93 589 5083 Menú diari i entrepans

Xerric, 30 93 674 1348 Gelats artesans

BAR BOKATA

EL JORDI'S

LA JIJONENCA

Plana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

Sant Jordi, 39 93 674 11 18 Amanides i entrepans

Villa, 1, cant. Murillo, local 4

BACCO

EL MESÓN

LA MASIA

Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

Placa Octavià, 6 93 6741047 Braseria i cuina de mercat

Av. les Corts Catalanes, s/n

BAR MELMELADA

EL PUNT

LA PASTA BOIXA

Valldoreix, 56 93 5891185 Cafeteria i menjars casolans

Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

Alfons Sala, 24 93 67515 03 Pizzeria, creperia

ROSTIDORA LLENYA

OLIVER PLATS PREPARATS PER ENDUR

la xocolata... <ffvffv •Is entrepans... < f f v f K el cafè... 4 f v f H les pastes... f f v ? H el suis... ^fKffv.

93 675 34 02 Gelats artesans i cafeteria Saní Martí, 9 ^ 50 mMCAPICUEVÍOM) Tel. 93 58» 82 75

93 589 3445 Cuina catalana casolana

BAR PICCOLO

FRANKFURT LA PALTA

MAS ROIG

Valldoreix, 29 93 589 11 98 Cafeteria, pizzes i entrepans

Rambla Can Mora, 24 93 589 50 11 Frankfurts

93 675 0086

CABASSA CASTANO

GRANJA AUGUSTA

NAKHALA

Puigmal, s/n 93 67402 67 Cuina de mercat

Plaça Augusta, 4 93 58988 90 Cafeteria

Sabadell, 9

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

Plaça Mas Roig, 4

PI. Barcelona 93 675 52 46

Xai, entrecot a la brasa

93674 58 71 Cuina marroquí i pizzes

CAN EDO

ITALIANS

PA I PA

Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

Sant Bonaventura, 6 93 6746433 Menú diari

Sant Jordi

CAN BARATA

LA CANTONADA

TORRADA G M U .

Ctra. Rubí a Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargol llauna i arròs negre

Plaça Monestir, 1 93 584 23 32 Creps, amanides, menús

Plaça Pere San, 6-8 93 5897274 Especialitat en brasa

CAN CASOLETA

LA GRANJA

Sant Bonaventura, 39, baixos 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

St. Antoni - plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

CABALLU PETIT

LA JUONENCA

Sant Jordi, 33 93 58914 56 Cerveseria

Major, 29 93 675 25 86 Gelats artesans i cafeteria

per carn de la bona

93 5894945 Menú diari. Baguets calentes

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Carner detaTorre, 14 Tel. 93 67412 85 Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

Sardines

la r e c e p t a d e M. Àngels Quudras

Tasta la nova carta Sopars d'empresa

escabetxades

Mercat Pere San Elaboració: Es netegen bé les sardines: se'ls treu el cap i les tripes, es renten i es deixen escórrer. En una cassoleta de fang s'hi posa l'oli i les sardines, l'una ai costat de l'altra i fent diversos pisos S'hi tira la sal, el pebre vermell, les herbes i els grans d'all sencers, un bon raig de vinagre i es deixa coure amb poc foc, de 20 a 30 minuts, amb ta cassola tapada. Es retiren i es deixen refredar. Aquest plat es menja a tina temperatura ambient a l'hivern, Q més fred, si fa calor

Ingredients: - 1 kg de sardines 6*

- oli verge d'oliva -sal - 2 grans d'all - vinagre

4* MENÚ

- pebre vermell

DEL

- orenga DIA

- farigola - llorer

BAR «ESTAUfiANT PI. Pere San, 6

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

10 MEsntt Tota

Bar Restaurant una tradició

Pi. O c t a v i à , 6 Tel. 9 3 6 7 4 1 O 4 7

í

Ara! Me R I B Consell: Així com ara, després de les eleccions convé refexionar i reposar, et mateix hem de fer amb les sardines, deixaries reposar tres dies, com a mínim! C. Sant Jordi, 33 - Tel.93 589 14 96

IA

Plaça Augusta, l

MASIA

KNTUKI'ANS KSI'KCIM.S

Tel. <« S8<) 72 74

PLATS

( a n í s i v i - n l i i r e s l>ra*a C.<M|ti«'* x a i t a t a <i:ii-"oU u la l l a u n a

Tel. 93 589 14 18

CAFETERIA RESTAURANT

(Mrrral Vell)

ESPECIALITAT EN BRASA

Parada 1.04

( OIIHINATS

M i l ( I ] I I Cuina catalana i casolana

Granja-Bar

Menú diari: 1.100 ptes.

Augusta

Tel. 93 589 34 45

BAR RESTAURANT CAFÈ

ARN/KU MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE

n VIS ,,EL , , , v

l . l . '(.-( 5B<( K« 'XI

Francesc Macià, 71 • L4 Tel. 93 589 03 76 Sant Cugat del Vallès

=500

ptes.

Ducs Mosques líe pa a l l a r g a t i cruixent, gustosa carn de porc, ceba fresca i la seua deliciosa salsa b a r b a c o a


EIS I CANTON

Guia Comercial guia pràctica ADVOCATS TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 gflafi7S34S4 GARCIA JUUÀ Av. Catalunya 22,1r2a g 93 674 41 64 EULÀLIA PINYOL Manel Farrés, 15 A -toc.D g 93 67444 69 LI. GRIERA CABELLO Frsc. Moragas, 5, 3r 3a g 93 674 44 94

BARSTOP Rius i Taulet, 56 g 93 5 8 9 * 2 9 9 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí, 10 «935894730 . CABALLU PETIT Cerveseria g i

BELLES ARTS CABANAS Santiago Rusifiol, 54 « 9 3 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 « 0 3 674 43 90

CONGELATS

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pda. 125 « 9 3 S f i 9 3B0S

ENQUADERNACIONS M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, . tesis, fascicles, etc. g 9 3 6 7 4 2 6 24 g 934170759

CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 g 93 674 *9 03 EL PUNT Copes i sopars g 6 7 0 5 9 40 0 *

ARPALI Valldoreix ,45

ALUMINIS GARRIGA Orient, 65. baixos P93B7S29flP

ANTENES PARABÒLIQUES ANTENEX Àngel Guimerà, 2 tr;

BICICLETES CARDONA Valldoreix, 41 « 9 3 6 7 4 * 5 09 SUN BIKE Can Matas, 2 g 93 5 8 9 * 7 5 7

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 « 93 589 74 42 COPY-GRAFIC Can Matas, 8

g 93 675 36 53 OFINOVA Lluís Companys, 18 g 9 3 675 2 3 73

ARQUITECTURA FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina, 1 7 . L B « 9 3 675*8 35

« 93675 01 75

FLORISTERIES FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 « 9 3 674*38* g 93675 1820 FLORISTERIA L'AMAZÒNIA Dr. Murillo, 8 g 93 590 60 7*

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San. 9 « 9 3 6 7 4 0060 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda « 9 3 6 7 5 5 9 53

HIDROCULTIUS

JORDI MERCADÉ

Creu, 6-8, 2n 3a « 9 3 589 656» « 608 4 9 4 5 * 9 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4 r 1 a g 93 6 7 5 * 8 0 3 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 •B<aK74X01

TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 « 9 3 6 7 5 3 0 65

TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix « 9 3 674 5 7 4 7 SAGARRA Endavallada, 22 « 0 3 674 0 * 6 0

M. MAR EJARQUE Santa Maria, 38, 3r 2a g j

ASSEGURANCES J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B g 93675X12

ASSESSORIES DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D g 03 674 44 60 BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 g 93 674 1784

AUTOMÒBILS LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n g 93 589 20 00 T.M.G. TALLERS Borrell. 6 g ( F r « 9 3 6 7 4 3 4 75 T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 g 93 675 56 53

BALLS DE SALO PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 g 93 675 4 9 3 7

BAR PICCOLO Valldoreix, 29 ^ 93 589 11 98

CRISTALLERIES CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. Lluís Companys, 29 « 9 3 6 7 4 * 3 98

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo, 4 g 33 674 SS 00

CENTRE COMERCIAL

PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix, 44-46

MILAR TOBELLA Santiago Rusifiol, 49 « 9 3 590 6 9 8 0 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20

g 93 580 02 7*

CERÀMIQUES VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A g 93 675 2 0 0 * RODÓ Rius i Taulet, 6 g 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, km 3 « 0 3 5 8 0 * 5 00 FOAP Rius i Taulet, 27 g 93 674 05 03 •O 935893121

CLUBS DE MUNTANYA I ESPORT

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 « 9 3 675 9 1 4 4 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 g 93 6 7 4 * 2 39 ESCOLA THAU Vial Interpolar «935898*08 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 41 g !

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 « 9 3 5 8 9 5 7 76

CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 «936754902

ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix g 93 674 8028

GELATS ARTESANS • LA JUONENCA Major, 29 g 9 3 675 25 86

ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 g 93 6 7 5 * 9 04 CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 g 93589 7 5 * 2 CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 g 93 675 31 00

CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 « 9 3 589 38 52

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n

g 93 674*4 53 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 g 93 674 6172 GIMNÀS ST. CUGAT Anselm Clavé, 20 « 9 3 5 9 0 8 2 79 SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons «93674308*

MAJIK Sant Jordi, 29 «935890266

ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 « 93 674 01 74

MODA CONFECCIÓ

« 9 3 590 6*89

BENETTON Santa Maria, 21 « 9 3 674 8 5 0 2

LLARS D'AVIS

LA FLORESTA Pearson, 36 « 9 3 589 7 8 0 0

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 « 9 3 6 7 5 2 2 0*

LES PLANES « 9 3 6 7 5 5*05

IMMOBILIÀRIES

BLUEMOON Major, 16. Horari: 9,30-13.30 h 16.30-20.30 h « 9 3 675 0 2 6 7

LLIBRERIES PAPERERIES

A. ZAMORA, S.L. Mn.Cinto Verdaguer, 18 «935892638 MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 18 « 9 3 6 7 4 6058

ESTILISTA P. RAMÍREZ Del Carme, 38 « 9 3 674 85 63 FORMA'S Elies Rogent, 18 A « 9 3 675 4 0 0 6 JUANI Xerric, 28

« 93 674 66 99 JEANLOUIS DAVID Plaça Dr. Gates, 5 « 93 675 6* 70 PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 « 9 3 5 8 9 53 54

MARMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons Campoamor,12 - Nau 3 « 9 3 6 7 5 5*08

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 « 9 3 589 8 8 5 5

MUSICAL ST.CUGAT Rosseló, 13 «936754757

ATEUERBLAU Av. Torreblanca, 2 «93589*93* MES MARCS Enric Granados, 15 « 9 3 5 8 9 * 4 29

FERRON Rius i Taulet, 20 g 93 6 7 4 6 8 4 7 PISCINES SANT CUGAT Enric Granados, 10 « 9 3 5892529

POLLERIA SANT CUGAT Mc.Torretxanca.Pda. 1-5 g 93 6 7 5 1 3 8

REPARTIDORS OBJ. REGAL

MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 g 9 3 589 2 3 71

INSTITUTS BELLESA H M A T . C O N S T R U C C I Ó M ^ ^ ^ ^ M ESTÈTICA P.RAMÍREZ Del Carme, 38 « 9 3 6 7 4 8563 XALA CENTER Del Sol, 22 « 9 3 590054* SILUET CONTROL Esperanto, 12, interior baixos «935892343

FOAP Rius i Taulet, 27 « 93 674 05 03

CONSTRUALPA Santa Maria, 9.1r l a «935890*5*

SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 « 93 674 Í 4 90

RESIDÈNCIES

RESIDÈNCIA 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 « 9 3 6744223

STANZA Valdoreix. 10 « 93 674 65 98 PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 «93589*732

MENJARS

ROBA INFANTIL CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 « 9 3 674 55 80

PREPARATS JARDINERIES GARDEN ROCAMORA Uaceres, 12 « 9 3 674 3 6 » »

ROSTIDORALA LLENYA OLIVER Sant Marti, 9 « 9 3 5 8 9 8 2 75

ÒPTIQUES TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 « 9 3 5 8 9 4 4 95

LEONELLL S A COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A MOTOCICLETES

Av.Graels,35 « 9 3 5906666 TALLER ELECTROSOL Sol, 19 « 9 3 6 7 4 3 6 88 TALLER MECÀNIC C P . CANALS Sant Llorenç, 27 « 9 3 6 7 4 6 3 62 TALLERS TORNER Planade l'Hospital, 35 « 9 3 6 7 4 6950 TALLERESMENA Pg. Torre Banca.13 «93674 530*

TELEFONIA A R TELECOM. Telefonia i comunicacions Ctra de Cerdanyola, 49 «935898702

TINTORERIES TNTORERIA ST. CUGAT Sant Antoni, 1 « 9 3 674**82 TNTORERIA ST.CUGAT Santiago Rusinol, 35 «93674**83 TINTORERIA ST. CUGAT RblaRbatalada.34 «936752228 TNTORERIA ST.CUGAT Av. Uuis Companys, 2 « 9 3 6744*67

TRANSPORTS POLLERIES

MASSATGES ESTET. BOHEMACRYSTALL Valldoreix, 49 «935897202

TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

LLEGUMS SALUMS Sant Antoni, 50 g 93 674 5 7 52

VALLÈS NET Sant Ramon, 4 «93674 89*8

SALUT NATURAL AMB LES MANS (SPA) Les Domes, 11 «656890*49

SEGURETAT AUX-VYD Av. Lkis Companys, 50 « 93589*799

« 93 692 79 04

PISCINES TOT PUNT Sant Antoni, 19 « 9 3 674 0 0 9 7

TATER'S Sant Antoni, 62 « 9 3 6 7 5 5 5 06

TOT CABELL Av. Primavera, 7 - ent. 4a Cerdanyola

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 « 9 3 5 8 9 7232

LLIBRERIA MYTHOS Flaçà Barcelona, 9 «93589 86*7

PROGRAM ACCÉS Rbla Can Mora, 18 g 9 3 6 7 5 * 5 56 VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 «935908060

Martorell, 12 « 9 3 589 5657

PESCA SALADA I LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5 local 6 « 9 3 5 8 9 8669

SABATERIES REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 « 9 3 675 32 74

DISON ESTILISTES

CAMPMANY Valldoreix. 16 «93674*482

Vegeu pàgines 44-45

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 g 93 590 80 60

Francesc Moragas, 29 « 9 3 589 60 88

LUDOTEOUES

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 g 93 589 22 64

WALL STREET INST. Av. Lluís Companys, 15 « 9 3 5 8 9 6 0 72

PERRUQUERIES CARNÉIBOSCH

MOBLES JARDÍ INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 « 9 3 589 0 0 2 3

Victòria, 48 « 9 3 58920*6

INSTAL·LACIONS POU D'ART Balmes ,35 «935906086

1L ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A « 9 3 589 4 7 4 2

MIRA-SOL

INFORMÀTICA

GIMNASOS ESPORTS

CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 g 93 674 53 96

Cami Crist Treballador, s/n g 93 6 7 4 * 4 5 3

FUSTERIES FUSTERIA EBENISTERIA «936996748 « 9 3 6 7 4 7068

SALA RUSINOL Santiago Rusifiol « 93 675 4 7 5 *

ENSENYAMEN, CENTRES PSÍQUICS

ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 « 9 3 6 7 5 56 74

GALERIES D'ART

PRYCA Rubí-St. Cugat, km 4 « 9 3 565 4 9 00

TALLER JERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 « 3 3 674 5 0 4 8

FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 « 9 3 6747968

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 «93674**40

LA LIONESA Valldoreix, 79 « 93 674 07 71

EGA MOBLES Cànovas del Castillo. 2 « 9 3 589 0 0 * 4

SCOOTY LÚDIC Xerric, 8

ELECTRODOMÈSTICS

g 93 674 7* 64

g 93SB94147

g 93 589 30 65

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 « 9 3 674*546

FOTOGRAFIA.VIDEO TUBAU Mercat Pere San Parada 104 « 0 3 589*4*8

JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet, 13

MARTI FINET MIRA De la Creu, 25, 1r

CONSTRUCCIONS

MOBLES DECORACIÓ

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusifiol, 37 Major, 6 «935892232

HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix

« 93 674 75 98

SÀBAT Santiago Rusifiol, 46 « 93 6 7 5 * 2 9 9

CARRÉ MOBLES Frsc. Moragas, 33 « 9 3 6 7 4 0 9 95 « 93 674 *5 50

ANFUS JOIERS Santiago Rusifiol, 45 « 93 589 50 72

PASTISSERIES

MRW Ildefons Cerdà, 4 « 9 3 59026 80

us

H E R B O L A R I S DIETÈTIC

EL PONT Girona, 3

HÍPIQUES BELSCONXXI.S.A. Plge. Font de Sant Rafael, 18-20, baixos befecoruori@nexo.es « 9 3 6753267

MISSATGERS

Villa. 9 « 93 674 13 96

SANBER-5 Anselm Clavé, 20 « 93 674 45 71

CARNISSERIES TUBAU La Torre, 14 « 9 3 6 7 4 12 OS

JOGUINES NINS

MIREIA'S Valldoreix, 33 « 93 674 9 9 4 0

HAMBURGUESERIES

g 93 674 96 02

ALUMINIS

UESC Cànovas del Castillo. 9 «936752390

M C DONALDS C Comercial St. Cugat «936744654

CAL CRISPIN Santiago Rusifiol, 23 g 93 674 03 08

FERRETERIES COPISTERIES

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 g 9 3 674 98 62

ROBA PER ALA LLAR

ASS.

RADIO TAXI

935894422 «936755*5*

VETERINARIS DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Obert nit i festius « 9 3 6 7 4 6 9 45 Tel. urgències «908898136 « 9 3 6 7 4 6945 VETERINOS Rius i Taulet, 31 « 9 3 5 8 9 7*40

AIRTOUR viatges per Catalunya amb avioneta Plge. St. Salvador, 3. La Floresta

«666428*42 IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 « 9 3 5 8 9 * 6 78 USSIA.TOUP.S Plana Hospital « 9 3 5896*50

FALGUERA Vila.1

g 936752401

MERCERIES JOGUNESMARGA Santa Maria, 44 «93674*532

LA PERLA Major, 3 « 9 3 6 7 4 0*38

H

XARCUTERIES

PARAMENT DE LA LLAR GENEVIEVELETHU VHà,6 « 9 3 6 7 4 03*6

SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n «935898999

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 « 9 3 6 7 4 0 8 11


50

Cultura

De dl·lluns a divendres • D e 7.00 h a 8.00 h Eldespertador, amb Salva Vallvé • De 8.00 h a 10.00 li Primera Plana, amb (ieni Lozano • D e 10.00 h a 1100 h Cambirota, cl maga/.ín, amb (ïlara Borrell • De 13.00 a 13.30 h Sant Cugat Avui: /'informatiu. amb Josep M. Miró • De I.V.V)h;i 13.50 b l'.enttrvista (repetició), amb Geni Lozano • De 13.50 h a 14.00 h \mb molt de gust. l'espai de gastronomia. amb l'ep Blanes • De 14.00 ha 17.00h Vol de tarda, amb Ksteve Llop • De 17.00 h a 19.00 h 1'.andana, el magazíu amb Iolanda Casas • D e 19.00 h a 20.00 h Al lloro, el musical, amb Salva Vallvé • De 20.00 h a 20.35 h l'esportiu, amb Gemma Montero • D e 20.35 h a 21.00 h El millor del magazín • D e 21.00 h a 22.0(1 h Sona r/àssiea (dilluns), Roct World (dimarts). Danrc ljgendidimwrcs). ChillOut (dijous), Jazz Cava (divendres). • De 22.00 h a 24.00 h E.l que queda del dia, amb Joan Vallvé • A partir de les 24 h Música al ten costat •Dc7a24h. Cada hora informació local als Bulletins Informatius.

Dissabte • DeX.00.ha 10.00 h Es rap de setmana, amb Joan Vallvé • De 10.00 h a 13.(X)h

ELS /QWTCBNS Dncietres. 17 f/e març del 2000

Por fet El magazín d'humor. Amb Jesús Torné i Xavi Rodríguez • De 13.00 h a 14.00 h Avant-mats. E'informati// d'esports • D e 14.00 h a 15.00 li C'àstiug (repetició) • De 15.00 h a 17.()0h Àlbum, amb David Villena • D e 17.00 h a 18.30 h l'.estrena. E.l programa de cinema. Amb Xavi Torras, Jordina Reinon i Ton i Garcia • De 18.50 h a 19.00 h Ràdio Play, amb Sònia (íarmona • De 19.00 h a 21.00 h Buc d'assaig, amb (larles Roca • D e 21.00 h a 22.00 h E.iitre bam/xilines. Programa de teatre • A partir de les 11 h Música al teu costat

Diumenge • ne>S.00ha9.(K)h /.// missa del monestir • De 9.00 h a 9.50 li Mites i llegendes de Sant Cugat • D e 9.30 h a 10.00 h Esport en marxa la edició • D e 10.00 h a 13.50 h Sostra dansa/ La sarsuelaI Roda d'amics amb J. Fàbregas i P. Pahissa • De 13.30 h a 14.00 h Espot! en marsa Ja edició • De 14.00 h a 16.00 li l'al com érem, amb J. M. Alvira • De 16.(X)ha 19.00 h Bon rotllo, presentat per Raquel Iniesta • De 19.00 h a 21.00 h Wuc d'assaig, amb (Carles Roca • De 21.00 h a 22.00 h Esport en mana Jti edició • A partir de les 11 h Música al teu costat

"Tofs eren fills meus'' arriba al

Teatre-Auditori

El muntatge que Ferran Maclico ha elaborat del text d'Arthur Miller ' I o t s e r e n fills m e u s arriba avui al Teatre-Auditori dins la gira que ha començat després de fer temporada al Teatre Romea. Aquesta és la primera vegada que se'n fa la traducció) al català i ha anat a càrrec de (Juim Monzó. l'obra retrata tres temes que encara són força vigents: els diners, la família i la guerra. 1 ho fa mitjançant la vida d'un matrimoni que està interpretat per Carles Canut i Julieta Setrano. El repartiment es completa amb altres graus figures de l'escena catalana actual. Santi Ricart i Roser Camí. Una bona oportunitat de veure l'aposta de Calixte Bieto per a la temporada.

SALKSMl MCIPALS (Casa de Cultura) • Bibiana Pedemonte i Dolors Serra. Memòria de i usa. Fins al 28 de març. • Pep Blanes: 10 anys dibuixant amb grafit. Retrospectiva. Del 18 de març al 19 d'abril. Al claustre del Monestir.

SALKS PRIVADES • Rusy i Victoria Rocamora. Fins al 19 de març. A l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix (rbla. Mn. C. Verdaguer, 18). Macarena BoadaiJtmhuh Trot/o

• Ramon Herreros i Frank Jensen, pintures. Fins al 30 de març. A Canals Galeria d'Art (c/ De la Greu, 16). • Perico Pastor. Fins al 30 d'abril. A La Galeria (c/ Sant Jordi, 14). • Ferran Martí. Fins al 30 de juny. A l'Estudi Ferran Martí (c/ Gorina, 8). • Jaume Laporta: Presència dels meus paisatges. Del 16 de març al 4 d'abril. A la Sala Rusinol (c/ Santiago Rusinol, 42).

TEATRE Cartnen Fernande% t Jotdt Polo

Guilkrmo Huete i Inna Basterra

. f ~ i i

Tots eren fills meus. D'Arthur Miller. Amb: Julieta Serrano. CarIcs Canut. Roser Camí, Santi Rican. etc. 17 de març. a les 22 h.


Cultura

E L S /CAIYIWiVS Diucnr/res. 17 e/f mart del >000

51

EMD Valldoreix AJUNTAMENT

MPPiWMira-sol 9358922 88

Sant Cugat

~~1AW «càm»

~»589¥'8r'

CasadeQitura EMD Valldoreix

wí^Wmvm

MWStJoanMíra-soi 93$7471 03'

93674 2719

Cwsumidofs

932684567

'" "c^'detaünió

935893188

OMIC PROMUSA

'BcMniriT Generalitat

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP

"~93"6752e5?"™

» «9280 80' 085

RuM-SírtÍCusat

'&ÍM8u8Q:

WM&ïMmMài

CAP - Urgències Centre Soc. San. LF

;

9358978!» :

iASDt Creu Roja Valldoreix

~936753503

"W

Creu Roja Sant Cugat

~$smWé9~~

Dispensari la Floresta General de Catalunya Valld'Hebron Sant Joan de Déu

935891212 93427 2000

93589 7605 93 589 57 98 33 674 9314 93 674 03 22

93203 40 00

Telèfon de l'Esperança 934144848

_

ASSOCÍÀCIDNS"

AAPP Montserrat Van. 93674 2105 AA Prop. i V. la Floresta 93 674 20 89 AAW AlguaBonga Flor. 936745129

Divendres 17 Isern

~

WME

~" ~~~~

~~~hmQ»ib

IsíCaijns' ""' T'í^jMÇuaat

93 589 07 i 2

toiuNaÇ, Catalunya

935897788

:

''9358918 38 '936744599

Ctra. Ctóo la Floresta

93 589 08 47

Pg. la Floresta, 9, La Floresta 93 6 7 4 1 8 63

Domènech Pg. Sant Magí, 50

93 5893080 091

SERVEIS Aigües ta Floresta

937252944,

Correus':'

93'^iWMi

'FECSA (avaries)

Funerària

;lesPÍanes

Repaai-Buta SÒREA

;

'

vjaiidaieixT T r WeïïleW'

POÜCIÀ

r--,,;.---^

CuerpoNacSnàP 9¥6747|pr Munidpa) i Protecció Civil <J92

SX1747ÍW"

934785000 932042247

Grua

932051515 936743371

RENFE Port Ràdio Taxí Taxis (paradaS Valldoreix (parada!

F E S T A D E P R I M A V E R A . Org EMD de Valldoreix.

Diumenge 19

93 674 33 53

Sts. Josep, espòs de la Verge Maria; Apol·loni, b. i Amanci, diac.

93 6 7 4 1 5 31

Dilluns 20 _r^__, Sts. Ambròs de Siena, dom.; Stes. l-otina, sam. mr. i Alexandra, mrs.

93674 03 64

Dimarts 21 Sts. Filemó, mrs.; Serapió, anac. b. i Sta. Fabiola, rmatr. rom.

R Rivière

Dr. Murifto, 1

93 674 04 30

Dimecres 22 Sts. Deogràcies i Benvingut, bs.; Octavià, arq. mr. i Sta. Basilissa, mrs.

Dimecres 22

Salavert

Santiago Rusinol, 38

9 3 6 7 4 0 6 45

Dijous 23 Sts. Josep Onol, prev., Victorià, procons. mr. i Domici, mr.

Dijous 23

Texidó

Rbla. del Celler, 37

93 674 77 49

Divendres 24 St. Simeó, nen.; Dionis i Ròmul, mrs. i Bt. Didac J. de Cadis.

Velmo 1 Sant Cugat 1

• • • Cafè de les Arts de la UREF i col·lectiu L'ocell radiant: Poesia, música, cant, teatre... A les 18 h. Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org. Grup de teatre Espiral. Col. EMD de Valldoreix.

"

Toy Story / Com ser John...

ManontheMoon 16.00-18.10-20.15-22.20 Yelmo3

Stigmata

Laplaya

Operación Gonada

m

Ei nombre bicentenario

http://www.cinesa.es

ESTRENA

ESTRENA

S A L A 1: 16,00 - 18,10 - 20,20 - 22,30 I | SALA 4: 16,00 - 18,10- 20,25- 22,40 GOLFA: 00,40 13 A N Y S GOLFA: 00,50 13 A N Y S

• 32 Olade l'espectador

17.00-19.45-22.40

16.15-18.15-20.30-22.50 Yeimo9

16.00 -18.10 - 20-25 - 22.40 Yelmo 5

a i I S ATM T C U G A T

16.00-18.15-20.30-22.50

16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45 Yelmo 8

16.30-19.15-22.00 Yelmo 4

Sant Cugat 4

16.00-18.00/20.15-22.45

17.15-20.00-22.40 Yelmo 7

Tresreyes

American Beauty

17.00-19.45-22.40

Yelmo 6 16.00-18.15-20.30-22.50 YetmoB

Doble traíción

Pàrking 2h. gratis

• Animació infantil.- A queixalada, amb Pentina el gat. A les 12 h. Al Casal de Cultura de Valldoreix.

taocençà irterrumpSda

• 16.00-18.10-20.20-22.30

Sant Cugat 3

r/Wwwrf/UNNERSAi.

• Taller de dibuix i poesia. De 10 a 12 h. Al Casal de Cultura de Valldoreix.

mims %mí m&M

&ir¥£$6 SUMÍ CUCUT

CINESH

Diumenge 19 de març

D i s s a b t e 18 ,__^_^_, Sts. Cirit, b. dr, Salvador d'Horta, tranc; Anselm, b. i Eucarpi, mrs.

Dimarts 21

Doble traíción

PLÀSTICA Dimarts de 17.30 a 18.45 h

936741111

Ptge. Diputació, 6

Falsas apariencias

GYM-AERÒBIC ,0 3 0 h

D i m a r t s ;d l / o u s d e 9 3 0 a

DIBUIX I PINTURA Dilluns de 19 a 21 h

Culle»

Sant Cugat 2

ORFEBRERIA Nivell 1. D|. de 17.30 a 19,30 h Nivell 2. Dm. de 17.45 a 19.45 h

9331887 58 935894422 936740997

Dffluns20

Elfindel romance

PATCHWOBK Dimarts de 10.30 a 12 h

9349002 02

Santa Maria, 27

;;

ESTAMPACIÓ s/roba-batlk i seda Dimecres de 10.15 a 11.45 h

IOCA Dimecres de 20.30 a 22 h

Diumenge 19 Llorens

s

JOIERIA a l a cera p e r d u d a Dimecres de 16 a 18 h

ro'eMÏSsF "Í3'589ÓÓTr

'•; Carreteres 932W7p8': :' 9 Ï f i r p l a ' '

;93WÍ8Ï32"

93^55511

TRANSPORTS Aeroport

'''"aP^Oclavià

;

Plaça del Casal, s/n. Tet. i fax 93 589 82 69

FEC^(atenciócliènQ ^ 7 3 7 3 1 3 ' '

f'SBÏÍSIpF'

Wmtom

Informació i Inscripcions Oe dimarts a divendres De 9 a 11.301 de 16 30 a 19 h

'*9T674aW~

Catalana de Gas

9358962W'' rWfiTlSsSg"'

CasaíCuiiurai Mira-sOÏ 93589'20'l8 ' Casaï'd'Àvis'SC Tf^salVaiidotóx

936747612

DNI (Cita prèvia) Urgències

WERfiubí

ORGANISMES ORCIÀLS

~ ~93574257Ó"

Arxiu Munícïpaï

AAPP W Can Majó vatt. 93 674 50 49 AAPP i W Valldoreix 93674 2197

:

935891674"

C.Ca^iano-Msrdiego Germanor Cavis Grup Sup, immigrants Sartt Cugat Comerç

93 674 76*15 '

Comissaria St. Cugat

CASAL DE CULTURA DE *L Jïíl VALLDOREIX

93 674lÒ;Ò6

rnisÍBíítS^CÜgaf

BOMBERS

93 589 Í7 32

Dissabte 18

Çtre, Cívic les Planes 93 675 5105 CTÜesÇÍfiess Reserves) 93 5890941 Ones Vetmo freserves) • 90212 4134 Óiub Muntanyenc 93674 5396 '

936742018

17.00-19.45-22.40

Tots els divendres i dissabtes SESSIONS "GOLFES"

2§ SETMANA

7g SETMANA

PROPERAMENT

S A L A 2: 16,00-18,10- 20,20- 22,30 GOLFA: 00,40 13 A N Y S

k CARNET J r* JOVE *

Carnet Jove

Carnet d'estudiant universitari

Venda anticipada

Carnet més grans de 65 anys

Reserva per telèfon

Venda les 24 h als ServiCaixa

Accessos minusvàlids

!!-!!-!W!.l·W·H«ïí

Pagament amb. targeta de crèdit

Sessions numerades

Venda per telèfon 31 902-3332


ELS4CANIONS

52

Divt·ndrrs. 17 de març del 2000

S e t m a n a r i d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pep Blanes. Dibuixant

SEXE

No sóc qui coneix millor el claustre, però sí qui l'ha sentit i viscut més" Al.KX Loi'KZ - Sant Cugat Va n é i x e r a Terrassa, però el 1971 es va instal·lar a Sant C u gat. Kl pintor santcugatenc P e p Blanes tara demà la seva última exposició, i ho tarà a la seva segona casa: al claustre. Des de d e m à i fins al 19 d ' a b r i l e s podrà visitar els seus últims deu anys dibuixant amb grafit. Bon amic dels seus amics i sempre obert a totes les entitats de la ciutat, de petit, venia de T e rrassa expressament per ser a prop del seu claustre, on als 7 o 8 anys ja va dibuixar el primer "ninot", l'remi Santcugatenc de I'AIIN

1996. està treballant

en l'edició del tercer volum de Pedra i Ploma. - Quins motius el van d u r a decidir-se p e r fer aquesta última exposició? - Durant aquests últims d e u anys que porto dibuixant el grafit crec que ja defineixen molt una tècnica p e r poder-la e n senyar. També coincideix amb la vint-i-cinquena exposició individual, q u e té lloc e n un any emblemàtic com és el 2000 i, a més, aquest any compleixo 70 anys. És una edat de maduresa en q u è podré mostrar una obra més definida, càlida, professional i més sentida. - 2 8 anys dibuixant el claustre del Monestir en són un bon g r a p a t . . . - El m é s impottant és l'enriq u i m e n t personal q u e he tingut. El fet d'estar dibuixant al claustre i no pas al m e u estudi ha estat clau. Tenir aquest contacte a m b l'ésser h u m à - c o m ha sigut el constant de gent, de moviment, q u e han passat durant acpiests a n y s - t'enriqueix moltíssim. Això e t dóna una ampliació visual d e l'ésser humà, però al mateix temps notes q u e et vas entiquint en el camp artístic i tècnic p e r q u è has de superar moltes dificultats que et trobes dibuixant del

Fa 28 anys r/ue Pep Manes dibuixa el'claustre FOTO: XAYII.Mi

natural. Amb acpiests 28 anys és un repte que t'has imposat tu mateix i any rere any et vas adonant q u e vas millorant. I això és la satisfacció més gran q u e pots tenir: la millora com a ésser humà i també artísticament. - Què s'amaga d a r r e r e d'un dibuix? - A banda q u e hi ha tot un estudi tècnic i un exercici ple de tècniques, perspectives, llums i gammes, hi ha una gran estimació al dibuix. Si el dibuix no s'estima, no es fa. Darrere d'un dibuix hi ha un treball sincer i noble. - Com va n é i x e r la seva passió p e l claustre? - J a de molt petit. Venia de Terrassa p e r v e u r e ' l . S e ' m fa la boca d'aigua quan puc dir q u e

ROSA

el nostre claustre romànic no és solament el més gran de TEstat espanyol sinó també el més bonic, el m é s meravellós. Es el que té més riquesa de capitells, a m b una e s t r u c t u r a e x t r a o r dinària. - P e r q u è dibuixa el c l a u s t r e i no una altre model? - En primer lloc, perquè ho tinc a casa, p e r ò d e s prés p e r q u è sóc un enamorat del romànic. Per mi el romànic és una de les arquitectures que s'apropen més a un sentiment religiós. - Quin és el m o d e l que li hauria a g r a d a t d i b u i x a r ? - Mentre sigui romànic, qualsevol t e m a m ' e n t u s i a s m a . El que sí que li puc dir és que marxaré d'aquest món amb un d e sig incomplert: el de poder di-

" £ / claustre m'ha aportat serenitat, amistat amb molta gent i un sentiment d'espiritualitat"

buixar més romànic, d'altres indrets. T a m b é li haig de dir q u e si jo no estic davant el model, no sé dibuixar-lo. Necessito estar-hi davant per poder-ho fer. - Li q u e d a a l g u n r a c ó d e l claustre p e r d i b u i x a r ? - I tant! E n a q u e s t s 28 anys potser dec haver fet uns 200 dibuixos. Pensi q u e si tornés a néixer, passaria tota una vida dibuixant dins el claustre i no acabaria els temes.L'Arnau Cadell va d i s s e n y a r les q u a t r e naus del claustre a través de 144 capitells. I cada capitell té quatre cares. Són una infinitat d e capitells que pots dibuixar. Jo no em dedico a dibuixar un capitell. jo sempre dibuixo els capitells a través de vessants i angles diferents. Cada metre q u e et mous és un e n q u a d r a m e n t diferent. També cal tenir e n compte la llum p e r q u è la del matí no és la mateixa que la del migdia ni de la tarda. Les estacions també hi juguen un gran paper. També tenen llums diferents. Tot plegat et dóna unes possibilitats de fer temes i t e mes que són inesgotables. Mai he repetit un dibuix. - Vostè és qui coneix millor el claustre? - No. Jo no sóc historiador. Jo diria q u e he estat el q u e l'ha sentit i l'ha viscut més. Des del vessant arístic, dubto q u e ningú el pugui conèixer més b é a través de les estacions i d e les hores p e r q u è no hi ha ningú que hagi passat al claustre tantes hores com jo. - Q u è li h a a p o r t a t el claustre? - Molta serenitat. Amistat a m b molta gent. Un sentiment d'espiritualitat molt profund i al mateix temps una estimació a la pedra i als artistes que han creat aquestes obres d'art. - Amic d e totes les entitats d e la c i u t a t . . . - A q u e s t ha e s t a t el m e u tarannà. P e r la meva condició, haig d'estar obert a tothom. El més bonic és donar, no rebre.

loRDi CASAS

Una amiga em troba, em saluda i em diu que espera la columna promesa fa una setmana. Li dic que sí amb el cap, més d'esma que no pas per convenciment, i segueixo llegint el diari. Avui m'enfronto amb la pantalla en blanc i, com quasi sempre, sense tenir clar el tema a tractar. Recordo la promesa i malgrat saberme columnista local, penso que per ser un tema universal no deixa de ser menys santcugatenc. ans al contrari. E m d i s p o s o . doncs, a comptar una història que li va succeir a un amic de lluny. L'home, a través d'Internet, es va aficionar al sexe de pagament. Un bon dia va contractar un servei, la concreció del qual, òbviament, va ser carnal i no pas informàtica. La seva condició de client va quedar tan satisfeta que va enganxar-s'hi. Com tota fricció personal (per impersonal que sigui i valgui la redundàcia), va crear una relació que es projectava més enllà del tracte merament comercial. El llit va veure's acompanyat d'altres hàbitats corporals: la cadira d'un restaurant, la butaca d'un cinema, el banc d'un parc... El meu conegut assegura que fins i tot va crear-se quelcom que ell defineix com afecte. Amb el temps e! client va anar oblidant la pràctica del pagament, amb la mateixa facilitat que l'altra part va oblidar la de cobrar. Pel que fa al servei, va anar convertint-se en quelcom menys consistent. La quotidianitat va anar diluint les exigències pròpies del servei ben pagat. El meu conegut, comenta, va anar perdent interès. La relació va començar a avorrir-lo. El t e m p s compartit es va anar diluint en un mar de dubtes i frustracions. Diu, i no tinc per què posar-ho en dubte, que només ho va superar quan pogué gaudir d ' u n nou cos, que a ell li semblà fresc, jove i esperançador. N o sé si la història és certa i molt menys si conté alguna ensenyança, en tot cas m'ha semblat un divertimento necessari en un temps que cal tenir la ment ocupada per tal d'oblidar amargors electorals recents. En tot cas, he complert la meva promesa. La propera setmana tornarem a les coses de casa.

LA GALERIA D E A R Q U I T E C T ARÇJL i ; i ( i L i<A

</M H . Ml.KIA - LL·GALIZACION - INÏÏERIORI S:\iO

AIM:

AT!C Rambla

tí <

•llftr

87 - 08)90

< +){ I M . I M l l í -

Sant

ti

JARDINERIA - PARQUES - CAMPI Ni

liO'I.WJ \

T.

A?i€

ADECO

i 1 - t ü x . 9 3 TJft9 6 5 O :

Diari de Sant Cugat 328  

Diari de Sant Cugat nº328, 17 de març de 2000

Diari de Sant Cugat 328  

Diari de Sant Cugat nº328, 17 de març de 2000

Advertisement