Page 1

ELS ESPAIS JOVES DEL CENTRE I ELS DISTRICTES CmmCEN

Divendres 9 d'abril de 1999

LES ACTIVITATS ML NOU TRIMESTW:"::

»--'*•

EIS 4 CANTON El "diari" de Sant Cugat

S UMARI Mossèn Blai Blanquer demana més participació en els oficis religiosos de Setmana Santa

Núm. 283 Any VII

2 2 5 pto».

El director del CAP alerta sobre la saturació del centre Cada setmana atenen prop de 100 casos nous

El camí dels monjos s'integrarà en un circuit d'itineraris de 130 quilòmetres

Carles Martí: "El nou centre hauria de ser, com a mínim, igual de gran que aquest"

Pàgina 13

Un ciutadà del Kurdistan parla a la Masia de Torreblanca sobre el conflicte amb els turcs

U

Uassistència sanitària no ha crescut en proporció a Vincrement de població"

Pàgina 15

El sènior masculí de tennis taula de la UESG puja a la categoria preferent Pàgma2S

Joan Aymerich: a'Preveiem que les obres del nou CAP començaran abans de Vestiu. >>

El Cor Infantil i Juvenil crea una secció amb veus exclusivament masculines Pàgina 36 Alguns dies, les infermeres no donen l'abast per atendre el gran nombre de pacients FOTO: XAVl

l.ARROSA

Pàgina 14

Sant Cugat Actiu tanca el lloguer d'estands amb un ple absolut Pàgina 21

sigui més rendible?

DIMONI: El Seu Soci Tecnològic, li dóna la solució. DIMONI acaba de llançar al mercat la Sèrie 99 en Windows, el seu nou software de Gestió Econòmica, Comptable, Industrial i de Punt de Venda, que pot adequar-se segons les seves necessitats, absolutament innovador, escalable, flexible, modular i preparat per adaptar-se als canvis tecnològics sense necessitat de reinstal lar dades I naturalment AMB LA SOLUCIÓ PER A L'ANY 2000 I L' ENTRADA DE L'EURO. Només pel let de ser-ne client, DIMONI esdevé el Seu Soci Tecnològic, és a dir, algú en qui confiar per aprofitar, ara i en el futur, els beneficis de les noves tecnologies

Truqui'ns ara o visili la nostra >veb per demana' informació

Td.W<745»71 , ,9~Sm*€ktmè*Vim,

#

dfup

de Serv&is

Jntegrafs

$0*99 SAIEST.SLM.FOSALBAAAaoctodcw,s.L

Carretera de Barcelona, 150-154 08025 Sabadell Tel 93 710 09 54-Fax 93 710 05 71 e-mail 4gsi®interconi es


ELS HCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR -»S FILA 7 presenta

LA REINA DE BELLESA DE LEENANE Tendra, humana, sòrdida, patètica, dura, aquesta comèdia negra de Martin McDonagh gela la rialla i endureix la compassió que susciten els personatges. Aiguafort en la línia del millor teatre irlandès, i no lluny de Valle-lnclàn, LA REINA DE BELLESA DE LEENANE és una petita obra mestra de joventut: Comèdia? Thriller? Drama? Tragèdia? Comèdia d'amor?... Tal vegada tot això i moltes coses més.

I

_i/\

F l

JL\. JCi i ±N

JL\

~ELLESA _. LFTNANE

Ef convidem

C. Villarroel, 87 • Barcelona Tel. 93 451 12 34

AQUESTA PROMOCIÓ 1899*1999

Porta'ns aquest val a les taquilles del Tibidabo i amb la compra d'una entrada* te'n regalem una altra «(Entrada 2.400 pla*). Vàlid durant «te mesos d'abril, maig I Juny 1999. No acumulabte amb altres promocions.

Secció patrocinada per BACCO restaurant A partir d'aquesta setmana inaugurem un nou sorteig entre els nostres subscriptors. Cada mes sortejarem un val per a dues persones per a dos menús de franc al restaurant italià Bacco. El nom del guanyador sortirà anunciat el divendres següent al sorteig. Molta sort!

A D R I À OUINOLES I SECURA El restaurant Bacco també obsequia els subscriptors amb el deliciós licor Sambuca. Vine a tastar-lo! (Carrer Manel Farrés, 97. Tel. 93 674 30 69)

VAL 2X1 VILLAUftOEL

ol Tibidabo +UMÍ#

Horari De dimarts a divendres a les 22h Dissabte i diumenge a les 18 i a les 22 h

ÉS VÀLIDA PER A TOTS ELS LECTORS D'ELS 4 CANTONS

(Aprofita-la!! no cal ser subscriptor)

Dissabte 17 d'abril-22h

EL PONT D'ARCALIS presenta: BALLS I CANÇONS DEL PIRINEU Casa de Cultura de Sant Cugat


ELS 4 CANTONS ^^^*

M

El tema de la

hetmana niventires, 9 d'abril de IWJ

Setmana

S a n t a

Les passions i li - típiques processons de Setmana Santa, tan conegudes a Andalusia, aquía Sant Cugat no es fan. FOTO: ARX/i

Conservar les tradicions La fidelitat a les velles celebracions es manté, però amb vessants actualitzades C a d a s c ú celebra la' P a s q u a c o m vol. Això é s una q ü e s t i ó indiscutible q u e e n e l s últims t e m p s ha fet aparèixer un gran n o m b r e d ' o p c i o n s religioCRISTINA PRADOS

- Sant Cugat Segons la tradició cristiana, la Pasqua commemora la passió, mort i resurrecció de Crist. La tradició hebrea, en canvi, concep aquests dies com una celebració en record de la sortida del poble jueu d'Egipte i, per ells, el diumenge és la festa més significativa de l'any. En totes dues cultures, però, es troba un motiu comú de celebració que no té res a veure amb la religió, sinó més aviat a m b la natura. Ja des de temps molt antics, el temps de Pasqua havia simbolitzat el període que anunciava l'arribada del bon temps, i això suscitava entre les poblacions la preparació de tot tipus de festes en agraïment a l'arribada de la primavera i el renaixement de la natura, i de rituals per assegurar la protecció

s e s i l ú d i q u e s per cobrir e l s g u s t o s i l e s n e c e s s i t a t s d e tothom. Mentre les agències de viatges comencen a fer l ' a g o s t p e r a q u e s t e s d a t e s , l e s

de les collites i el ramat. Una mica de tot això barrejat amb una bona dosi de modernitat és el que ens queda avui i que cada any, amb l'arribada de Setmana Santa, traiem del calaix de les festes i tradicions per no perdre alguns dels costums q u e ja van inventar els nostres avantpassats.

Les cultures cristiana i hebrea recullen des dels seus orígens les celebracions de Setmana Santa A Catalunya, a més, tenim una sèrie d'activitats pròpies, com les caramelles o la mona de Pasqua, que els padrins de bateig han de regalar cada Dilluns de Pasqua als seus fillols. Dues ac-

e s g l é s i e s p r o m o u e n c a d a any m é s activitats fora d e l s a c t e s e s t r i c t a ment litúrgics per atraure e l s fidels i l e s p a s t i s s e r i e s v e s t e i x e n d e gala

tivitats més q u e s'afegeixen a aquelles que ja s'han esmentat abans, i podríem continuar sumant. Així doncs, no és d'estranyar que la gent, amb tantes opcions, triï la que més li agradi, apuntant-se a la llista dels que segueixen els costums pagans o els religiosos o, s i m p l e m e n t , aprofitant per sortir de viatge i gaudir del bon temps que durant tant de temps van estar venerant les poblacions m e d i e vals. Els habitants de Sant Cugat són un bon e x e m p l e d ' a q u e s t fenomen que en els últims anys s'ha anat accentuant més i més sobre el fet que, per Setmana Santa, cadascú escull com continuar les tradicions. Aprofiten per viatjar per tot el planeta, dels llocs més freds als més càlids d e p e n e n t de les aficions esportives o els gustos

e l s s e u s aparadors per presentar l e s s e v e s dolces creacions destinades a s e r m e n j a d e s per criatures llaminer e s el mateix Dilluns d e P a s q u a .

personals; a l t r e s a s s i s t e i x e n massivament a la benedicció dels palmons al monestir o se-

Viatjar és, de totes les possibilitats, una de les activitats que més atreu actualment els santeugatencs gueixen les litúrgies religioses com a bons fidels de Crist, i la

majoria aprofiten per fer trobades familiars i gaudir del descans d e la feina per uns dies acompanyats dels més íntims. Aquestes són només algunes de les maneres amb q u è els santeugatencs demostren el seu s e g u i m e n t de la Pasqua, però l'enginy i l'originalitat no hi falten... Programes radiofònics per aconseguir mones, caramelles q u e tornen la música al poble i altres activitats organitzades per algunes entitats locals amplien el ventall d'opcions.

^Disseny Ordinador DISSENY DISSENY

ASSISTIT

c/ Sant Domènec, 7-1 r 1 a

Tel. 93 589 78 86 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació


Setmana

ELS í CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

Els

oficia

r e l i g i o s o s

Un balanç de la Pasqua sota la mirada del rector Blai Blanquer aposta per una església més activa C. P - Snmt Cugat El rector de la p a r r ò q u i a . d e Sant Pere Octavià, Blai Blanquer, s'ha e n c a r r e g a t d u r a n t tota la Setmana Santa d'oferir als seus feligresos la major part de les litúrgies religioses anunciades al programa eclesiàstic d e l'església. Ara q u e ja han acabat les festes, valora els aspectes positius i negatius d'aquesta Pasqua per poder millorar l'oferta d'activitats l'any vinent i conservar el q u e ja ha anat bé enguany. " D ' e n t r e totes les misses celebrades, la de la benedicció de rams és sempre la més popular", diu el rector. "Jo crec q u e posar la tarima ha estat un encert, tot i que, si per mi fos, la desplaçaria a la part del fons del jardí per p o d e r realitzar una processó fins a la parròquia tot seguit." M o s s è n Blai B l a n q u e r està content de la participació dels santcugatencs en les tradicions religioses d e S e t m a n a Santa, tot i que creu que des dé la ma-

teixa església s'haurien de prom o u r e moltes m é s activitats, més obertes al caràcter popular. Ell assegura que la fe no és una qüestió d ' e d a t ni de t e m p s , i molt menys tractant-se de tradicions com la de Pasqua. "La plaça del monestir és plena d e canalla el D i u m e n g e de Rams, i la majoria dels q u e es

Ell, des de l'església, intenta recordar a tothom que aquest és un temps de reflexió per recordar la mort i ressurrecció de Crist, "i q u e m a l a u r a d a m e n t aquest any s'ha vist enfosquit per l'atac de l ' O T A N a Kosovo", diu reflectint en la mirada la tristor q u e aquest fet li provoca.

Els joves són un dels grups d'edat que segueixen amb més atenció alguns dels actes religiosos

" D e s d e la parròquia, en les diferents misses que celebrem per a q u e s t e s dates, sempre destinem els diners que recollim a diverses e n t i t a t s , com Càritas, per ajudar els més necessitats", afirma. Una prova més de la gran sensibilització q u e a q u e s t h o m e té pel q u e passa arreu del món.

q u e d e n a v e t l l a r la c r e u d i v e n d r e s són joves q u e assisteixen habitualment a la parròquia per preparar la confirmació", explica el rector a m b veu tranquil·la. El q u e sí que reconeix és que a Sant Cugat la gent és molt diversa i té maneres molt diferents de celebrar a q u e s t s dies d e festa.

A Blai Blanquer li agrada el contacte directe a m b la gent i intenta e n t e n d r e les necessitats dels seus fidels, sobretot a l'hora d e preparar les activitats litúrgiques. Ell considera q u e és així com s'ha de viure la religió. P o t s e r és per això q u e , enguany, d u r a n t tota la Setmana Santa, la parròquia es va mantenir oberta per deixar

Les

EI rector de la parròquia de Sant Pere Octavià, Blai Blanquer FOTO: X.L. que cadascú s'hi apropés quan volgués, a m b tota llibertat. Per a l'any q u e ve, a a q u e s t dinàmic rector li agradaria millorar algunes cosetes, com ara donar més ressò a la participació del grup q u e va actuar d i v e n d r e s i q u e ell creu q u e podria haver tingut una gran acceptació del públic cristià. "A l'igual q u e les caramelles van pel carrer anunciant l'alegria per l'ar- ribada d e D i u -

m e n g e i D i l l u n s d e Pasqua, des d ' a q u í t a m b é es p o d r i e n fer coses s e m b l a n t s . " Així valora la Pasqua aquest home de fermes creences q u e confessa q u e , d e tant en tant, t a m b é menja mona el Dilluns d e P a s q u a , tot i q u e això no sigui t r a d i c i ó religiosa: r e s pecta les tries de tothom, però li agradaria q u e el n o m b r e de fidels a u g m e n t é s la P a s q u a q u e ve.

caramelles

Les caramelles van tornar a sentir-se pels carrers d e la ciutat C.P.

I ,cs caramelles van tomar a sentir-se pels carrers de Sant Cugat Diumenge i Dilluns de Pasqua. Les corals santeugatenques de I,a l'nió i I,a Lira van tornararecuperar enguany l'antiga tradició de Ics caramelles. Sardanes, havaneres i valsos van ser els protagonistes dels repertoris musicals que ambdues corals assajaven feia molts mesos. "Nosaltres ens hem estat trobant des de finals de setembre, tots els dilluns a les deu de la nit", explica el president de la coral La Lira, Joan Artigas. Per als m e m b r e s d'aquesta coral, a m b mès d e 117

Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

anys d'antiguitat, la preparació de les caramelles és una activitat molt important que dóna els seus fruits quan finalment surten a fer el seu itinerari el Diumenge i el Dilluns de Pasqua. Tant la coral La Lira com La Unió trien cada any les cançons i els itineraris que faran, que sempre són diferents tot i que tenen dos punts comuns de trobada: l'Ajuntament i el monestir. Aquest any, a més, totes dues van cantar tant diumenge com dilluns. Entre les peces que es van poder escoltar, hi havia cançons noves i alt r e s d e r e p e t i d e s , com la coneguda sardana "Sol i Ciinesta" q u e sol cantar la coral La Unió. El director d'aquesta coral

Llenya Butà

Les corals l.a I :/iió i l./i Lira van tortuir ii cantar algunes de les peces tradicionals . FOTO: OSCAR BES'TIO. mixta, Oriol ("amps, explica que incloure dones en el grup obliga a adaptar algunes de les peces, però això també ajuda a incrementar el nombre de cantants de la coral i a assolir l'objectiu que comparteix amb l'altra coral masculina: sortir a fer el recorregut tradicional de les caramelles per-

£ ?*.935d94655

què no es perdin els vells costums. Amb acordió, barretines i veus ben e n t o n a d e s , tant una coral com l'altra van cada any a cantar a les portes de llocs emblemàtics del poble o simplement d'amics i veïns que els truquen. A canvi, moltes vegades se'ls convida a

moscatell i pastes i recullen els diners que la gent vol depositar en la cistella que solen portar. Malauradament, ja fa uns anys que el públic als balcons i les places escasseja, sobretot diumenge, perquè el bon temps convida a sortir de viatge i fins dilluns molts habitants es troben encara fora.

Griful Oil, s. L. Servei Estació EL PAGAMENT DEL GASOIL "C" SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O

Botiga 24 h Pa les 24 h Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Setmana

ELS4CAIVIWÍS Divendres, 9 d'abril de 1999

Les

mones

Un dolç final per les celebracions de Setmana Santa

Els membres del CPA es queden a Sant Cugat

Les vendes de les mones de Pasqua han acomplert les previsions CRISTINA PRADOS

Sorgides de la imaginació i de la millor inspiració dels seus Creadors per donar vida a algunes de les figures més famoses del món de la ficció, aquestes obres, d'art de la rebosteria han deixat el lloc que durant la Setmana Santa han ocupat als aparadors dels forns i pastisseries de tot Catalunya. De la mateixa manera que les falles de València acaben desapareixent menjades per les flames, les mones de Pasqua acaben desfent-se en els experts paladars dels nens que les cruspeixen. I és que, com marca la tradició, cada Dilluns de Pasqua els padrins -i, en els últims temps, els pares, tiets i avis - acuden a la seva cita amb el pastisser per comprar la mona més original als seus fillols. Cada any, i aquest no ha estat menys, la xocolata és l'ingredient rei, que pren les formes dels dibuixos animats més populars entre els infants o dels personatges

.en ser, per aquest ordre, els ingredients més demanats en les mones. I és que, per acomplir les previsions de vendes, cal conèixer bé els gustos de la gent. "Això és com una loteria", afirma el senyor Joan, propietari de la pastisseria Alegret, "mai no saps el que vendràs." Ell, però, diu que aquest any els càlculs li han quadrat, i es mostra content amb el volum de vendes que ha tingut, que supera amb escreix les 300 peces.Tot i que les vendes ja fa uns anys que s'avancen i la producció se sol començar uns mesos abans, tots els forners i pastissers coincideixen que Dilluns de Pasqua continua sent el dia de Les mones que omplien els aparadors de Sant Cugatja han marxat. K: X. L. més moviment. Els preus, q u e enguany han oscil·lat entre les declarat. Però els nous famosos de còmic preferits pels artesans. 3.000 i les 7.000 pessetes, intenten no treuen protagonisme als més Així, enguany hem pogut veure, també ajustar-se a totes les deveterans. Els pollets, les plomes, compartint aparador, les 3 Bessomandes, cada cop més exigents. els ous i altres figuretes més tranes, els Teletubbies, en Tintin, a "L'important realment és pensar dicionals també s'han deixat veuqui la pastisseria Sàbat va dedicar sempre en mantenir la il·lusió de re enguany sobre delicioses bases un especial homenatge amb una là canalla", afirma Jaume Sàbat. I de pa de pessic i altres temptagran figura de xocolata amb motiu que cap Dilluns de Paqua manqui cions del món dels dolços. del seu 70è aniversari, i PAstèrix per postres a taula aquest dolç fiSegons Jaume Sàbat, la trufa, la i l'Obèlix, dels quals el propietanal de Setmana Santa. mantega, la gema i l'ametlla sori de la pastisseria Roura és fan

C o n c u r s o s

Ràdio Sant Cugat torna a fer arribar als seus oients la "xocolata per tutti" L'emissora va rebre més de 60 trucades durant tot el programa C. P. - Sant Cugat -

Ràdio Sant Cugat va tornar a organitzar enguany el seu conegut programa "Xocolata per tutti" que, amb la col·laboració de diverses pastisseries de Sant Cugat, va fer arribar realment les mones i l'esperit de Dilluns de Pasqua a tothom. D e s de l'emissora, Maribcl Cavuelas va presentar des de les onze del matí el programaconcurs, que va tenir més de 60 trucades, entre les quals es van sortejar tres mones d'algunes de les set pastisseries participants. que van ser F. Mora, Toni Mestre Pastissers, Alegret, Roura, La Lionesa, Sàbat i Vall d'Or. D'altra banda, i paral·lelament al c o n c u r s , un e q u i p m ò b i l compost per altres dos locutors de l ' e q u i p de l'emissora, en Lluís Guilera i en Lluís Marquina, es va desplaçar pels carrers de Sant Cugat, de pastisseria en pastisseria, proposant diverses proves als oients, que

podien aconseguir un bon dolç de regal si es presentaven amb els objectes q u e ells anunciaven pel micròfon puntualment. Agulles d'estendre roba, cordons de sabates lligats, un bon grapat de ganivets ben grossos i un o diversos calendaris -si era anterior al 1989, millor- et podien fer guanyar, de franc, ona de les quatre mones que es van regalar als que millor van saber superar aquestes proves o més aviat van arribar a m b els estranvs objectes demanats pels locutors al lloc on es trobava l'equip mòbil en aquells instants. Kl senyor Mora, amo de la pastisseria q u e porta el m a t e i x n o m . es va i m p r e s s i o n a r en veure davant la porta del seu negoci cl gran nombre de ganivets de totes les mides que els concursants amb ganes d'aconseguir el premi van anar deixant durant gran part del matí, mentre es feia la prova. La participació va ser molt alta i tant oients com pastissers van coincidir en afirmar que aquest

C.R

Enguany és ja el segon any consecutiu que el Centro Popular Andaluz (CPA) anul·la el viatge que solia organitzar per Setmana Santa a la localitat de Montellano. Com l'any passat, la major part de les 285 famílies que formen part del centre van marxar a les seves terres d'origen pel seu compte i uns dies abans de les festes per poder gaudir de les processons andaluses de molt a prop i amb temps suficient. "El que passa és que la majoria de la gent demana més dies de vacances a la feina i marxa abans", explica Gabriel Ruiz, president del CPA. "El cert és que disposem d'un temps molt limitat per fer el viatge, i molts socis prefereixen esperar a l'abril, quan organitzem una altra sortida des del centre per veure la Feria de Abril." Normalment, els socis que es queden van a veure les processons que organitzen altres centres andalusos més grans, com ara els de Badalona i Barcelona. Altres, més sedentaris, es queden a casa a veure via satèl·lit totes les activitats de Setmana Santa q u e des d e fa t r e s anys retransmet Canal Sur. Tot i que el Centro Popular Andaluz santeugatenc funciona desde fa 22 anys i compta amb un bon nombre d'associats, no s'ha plantejat mai d'organitzar cap activitat andalusa per Setmana Santa. Segons el president, això comportaria un desplegament de gent i mitjans amb els quals encara no compta.

De totes maneres, cada divendres i diumenge sant, els socis que es queden a Sant Cugat se solen trobar al camp per celebrar l'arribada de la primavera en germanor. I pel que fa a les celebracions, la majoria ja fa anys que combinen aquestes activitats de culte a la seva terra amb les tradicions catalanes. "Molts hem adoptat cl dia de la mona, per exemple", diu Gabriel Ruiz. "Jo crec que hem de lluitar per aconseguir una societat plural, on sobretot els joves es puguin sentir orgullosos de les dues cultures, sense mensprearrasnssers. auraaams i periodistes van celebrarjunts la Pasqua, h.u. IU:SI'Ï(). ne cap." concurs és ja una tradició del poble, de Ics que no s'haurien de deixar perdre. Kls organitzadors, q u e e m e ten aquest concurs cada Dilluns de Pasqua des de l'any 1989, estan convençuts que l'any vinent tornaran a fer arribar, a traves dels seus micròfons, la xocolata a tots els seus oients.

ÜMi#piÍflÍpMHHH Impartida por dÜeÈSichino, con .«) afV»deexperteríciaen l£ffléSkïrutradÍi3^l(liïnàí siguiendo rnétosíg|||«Sctítas anceMrate, sip m ^ « s * n e r a » p » H i i s k k > ^ | ^ ^ : ^ ! ^ l e * : ; «fafilisispóracÈÉÈnteiivascularcefebfaL " * * * ' -* 1 "* :i: • ParèMsis'pofihewfcragia cerebral L H^-. •"íg. • Paràtisis por írauríwíismo cerebral ; • Estades vègetattvoS:pot::traun»atismo;eer^ral: • Céfaíeas, dorsòíumbalgia, dQlores de [as exlréifflrctàtfés;: ';: > Aparat* digéstivo • Aparato iirotógico • pernéficlàíSeiíM • Apafato respirattJrío « Ajkra^;c3r4ÍDya^^arf;sar^uB>Ço | • Cisterna jnmynotógiGO y ertdoçflrioitógrço '•••:.: • Sïslertia nerviosa* Aparaïo loedrnpSqr:;^ U « ( | « « P . ' * - íwjns 1*':» S»«i C*«aíÉetÜr*ltJsi.Is. WSJ.Ï3 Ï B H :2i 83 - ?3 *75 «2 s ^ * » n « J w ! s * a * ; S * « * * * . .


Setmana

E l S - í CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

L

'enquesta

Com ha celebrat vostè la Setmana Santa d'enguany? - Sant Cugat Els santcugatencs, com la majoria dels catalans, solen esperar les festes de Setmana Santa perquè suposen, entre altres coses, aquell merescut descans de la feina habitual, tot just abans de començar la rec-

ta final cap a l'estiu. Les maneres de gaudir d'aquestes vacances són, en canvi, molt diverses. N'hi ha que s'estimen més quedar-se a la ciutat i n'hi ha que prefereixen viatjar o anar a practicar l'esport preferit. És qüestió de triar. / Cristina Prados.

„5rfffi

AGNÈS BARGAY 28 ANYS

JOSÉ M. FURONES 39 ANYS . ; METAL·LÚRGIC

DEPENDENTA

SÍLVIA SALVO 27 ANYS ADMINISTRATIVA

"Me n'he anat de vacances, no he fet res que es correspongui especialment a una celebració de Setmana Santa. El que sí que he fet és menjar la mona, però als actes religiosos no hi he assistit.''

"Normalment aprofitem per trobar-nos tota la família un dia. Hi ha anys que també aprofitem per marxar uns dies fora, tot i q u e enguany ens hem quedat aquí a Sant Cugat."

"Jo intento celebrar-la d'una manera tradicional i alhora moderna. Habitualment no me'n vaig mai de viatge perquè considero que és molt poc temps per gaudir bé de les vacances.''

"A casa meva cadascú sol fer la seva. Els meus pares han marxat de viatge, la meva germana se n'ha anat per la seva banda i jo enguany he treballo i m'he hagut de quedar aquí a Sant Cugat."

"He assistit a gairebé tots els oficis religiosos i he aprofitat per veure la família. Si la feina m'ho permetés potser marxaria de viatge, però crec que continuaria seguint les tradicions."

T I L MORENO 43 ANYS COMERCIAL

XAVIER CASTANÉ 28 ANYS • ASSEGURADOR

OSCAR AÏRA 27 ANYS ASSEGURADOR

IRENE MORÀN 47 ANYS FEINES DE LA LLAR

FRANCESC J. HORMIGÓ 36 ANYS COMERCIANT

"Jo m'he quedat a Sant Cugat, però no he seguit les cerimònies religioses ni les tradicions. A mi m'hauria agradat anar a les Illes, però quedar-me al poble i fer descans també m'omple molt."

" H a b i t u a l m e n t marxo a la muntanya a practicar el meu esport preferit, que és esquiar. Enguany, però, m'he quedat a Sant Cugat per descansar de la feina."

"A casa no fem res d'especial. Ens quedem a Sant Cugat i ens prenem aquests dies com un període de relax que trenca una mica amb la rutina dels dies de feina."

"Quan puc marxo al meu país, que és Santo Domingo, a veure la família i descansar a la platja. Allà també se celebra la Setmana Santa amb festes i molta alegria. Aquest any m'he quedat aquí."

ERIC BACHS 19 ANYS ."'•" ESTUDIANT

M A R C RODÓ 23 ANYS ESTUDIANT

"Jo aquest any he decidit tancar el negoci i prendre'm uns dies de veritable descans, però sense sortir del poble. Les cerimònies, si sóc sincer, no les segueixo gaire."

Vostè què opina dels nostres viatges? Viatjar amb USSIA TOURS és parlar de Formalitat, Confort, Categoria i Gran experiència. En poques paraules, és passar unes vacances en un ambient familiar que difícilment es pot oblidar. ^

Plana de l'Hospital, 10 Maria Bajos

IIÇCIA 1 T n i W C

(a 30 metres de PI.Octavià-Monestir) UWIr+^B I \JUT\& cc Tel. 93 589 61 50 Fax 93 589 59 65 ~-**^ *"

PR0PEH6S 90KTKMS9:

' *•*

f

* "*' '

lioeMi«laiirlVM*M /^réajoamM fadfej « « ^ /Wawf

d»feImnvustMaHa'9*itMtmtakmmt»*i*ju»l»»i


ELS4C4NT0NS

Política Divendres, 9 d'abril de 1W9

P r e c a m p a n y a

Pujol avala Recoder com a candidat Lacte oficial de presentació de Falcaldable es farà dimarts vinent a La Unió El president de la Generalitat, Jordi Pujol, avalarà personalment la candidatura de Lluís Recoder com a alcaldable per CiU a l'ajuntament de la ciutat. En un acte públic que es farà dimarts vinent al teatre de La Unió, Recoder serà presentat oficialment davant la societat santcugatenca com a ferm candidat a succeir Aymerich al capdavant de l'executiu local.

Ai'RA C O S T A

- Sant Cugat Kl candidat per C i l ' a l'alcaldia de Sant Cugat, Lluís Recoder, tindrà una presentació en societat amb tots els luxes. Kl màxim dirigent de la formació q u e r e p r e s e n t a , el p r e s i d e n t Jordi Pujol, serà dimarts vinent a Sant Cugat per participar en Tacte de presentació del candidat. Kl polític s'ha mostrat entusiasmat amb la idea: " H o valoro moltíssim perquè tots sabem com té d'apretada l'agenda el president. Kl cas, però, és que ell es va oferir a venir a la ciutat i nos- altres n'estem encantats." L'alcalde de la ciutat, Joan Aymerich, i altres representants del partit també seran presents en una nit q u e suposarà cl tret de sortida de la precampanya e l e c t o r a l d e la c o a l i c i ó n a cionalista municipal. I l'arrencada s'ha volgut fer tenint com a referència dos postulats: la

participació i la identitat local. És per això que l'organització del partit ha triat el teatre de La Unió Santcugatenca per fer el sopar-presentaeió del candidat. "La Unió és un lloc molt simbòlic, una entitat centenària molt arrelada a la vida ciutadana i nosaltres volíem començar la campanya electoral en un lloc que ens identifiqués molt amb Sant Cugat", ha explicat Recoder. Kl teatre santeugatenc acollirà prop de 350 persones de la societat civil i política que podran escoltar els primers parlaments incorporats ja en la campanya electoral municipal de CiU. Consultes populars En les últimes setmanes representants de C D C i d ' U D C han mantigut diverses reunions per acabar d e definir el programa q u e p r e s e n t a r a n conj u n t a m e n t . Segons el mateix Recoder, el procés es troba en

Aymerich acompanyarà Pujol en el suport a Lluís Recoder com a ai adulat n ía/calr/ia He la ciutat. FOTO.X. f.ARROSA la darrera fase, de manera que esperen poder presentar el text definitiu a finals de mes. Precisament avui la formació política ha començat a distribuir gran part de Ics 25.000 enq u e s t e s q u e ha preparat perquè els ciutadans opinin sobre el futur de la ciutat: allò q u e volen, les esperances que hi di-

positen i les propostes q u e volen fer. 15.000 enquestes es distribueixen des d'avui encartades en el setmanari local gratuït Tot Sant Cugat, mentre que les altres 10.000 es repartiran en diferents actes polítics q u e la coalició durà a t e r m e a partir d'ara. Els ciutadans que ho desitgin

p o d e n enviar les respostes de les e n q u e s t e s a un apartat de c o r r e u s q u e la c o a l i c i ó nacionalista ha obert per rebre les propostes dels ciutadans. Considerant aquests suggeriments i els treballs efectuats'per C D C i U D C s'elaborarà el programa definitiu q u e es presentarà a finals d'aquest mes.

EL MON DEL PA CONTRA LA FAM EN EL MÓN

93-726 €8 48

PAN SIN FRONTERAS

Polígon Industrial de Can QRoqueta C. Can Camps s/n 08202 - Sabadell (Barcelona) Tel. 93 726 68 48 Fax 93 727 43 17 1 PA SENSE FRONTERES


EIS4CANTOJ>S

Opinió

8

J ^ L .

Divendres, 9 d'abril de 1999

E d i t o r i a l

ELS CANTONS Setmanari independent de Sant Cugat del \atlcs

«fc

Pr«mta Local d * Sant C u g a t S L .

Carrer S.iiu \ n f i m , 1 \ |>JIM,S • UMl'H) Sani Cu^at del Vallès I el SS'J ' , : S_* - I''.ix SW : ( ) 4 1 hiin. H* electrònic.!: http://v iljweb.comVsanieiigat I -in.nl' s j n t t uuJtta'viliiMelï com

Consell d'Administració Ramon í i r a u (president) Jnv;p M < iabreti/n, l'erc Kst|iicrdj i Xjvier Fornells (editor delegat)

Directora Aura Cuita

Redacció T m i a d** la w t t n t i u : (ïlòria l-ranculí;

Políltra/tntorn/Opinió: Aura Costa; Societat/ K r o n o n ü a : Anna Borau; C u l t u r a : Ruth Casals; E*|wn-tw: Alcx López; S o l i d a r i t a t : M ò m i a Bernahé;

Comercial Anna M

lïnnconipte

Consell Editorial R.inn»n í !rau (president) Josep M Cabreri/i> (\ icepresident) \ iciur \le\andre,Francesc Carbó. Jordi Casas, Narcís (Castanyer, \lbert De Pablo, Pere l·'.si|iierdj. Xavier Fornells, Krtstian Herhul/heimer. Rogcli Pedró, Ramon Pros, L l u í s Puig, E m i l i Rene. Marta Snhirà, Paco Soler. Jusep A. Teixidó, Joan Imtosa. Josep M. Sans Trave, Joan Troyano, Jaume l'ubau, Hector Vall, Núria Zabala Aura (!osta isccretària)

Subscripcions I ,jura Monter

Fotografia \ a v i I .arrasa i ()scar Benito Disseny 1 maquetacto ( í c i n m j Jurado

Correcció

Conèixer les prioritats

E

l director del Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Cugat, C a r l e s M a r t í , ha l l a n ç a t aquesta setmana un crit d'alerta sobre la situació que pateixen aquestes instal·lacions m è d i q u e s . Assegura q u e el personal del CAP atén cada setmana 100 nous casos, una xifra molt superior a la mitjana d'aquest tipus d'instal·lacions. L'increment constant d'historials mèdics, junt amb el fet que el nombre de personal no ha crescut de manera proporcional a l'increment vertiginós de població dels últims anys, ha dut el CAP a una si-

tuació de col·lapse. No és que els serveis mèdics estiguin desbordats contínuament, però sí que en determinades estacions de l'any i moments que coincideixen amb l'incement de patologies -al·lèrgies a la primavera, grips a la tardor i l'hivern...- el personal sanitari no dóna l'abast per atendre tots els pacients. La solució sembla que passa, o b l i g a t ò r i a m e n t , per la construcció de nous equipaments. Una feina que, segons ha assegurat l'alcalde, Joan Aymerich, està a punt de durse a t e r m e . A y m e r i c h ha anunciat que aviat es procedirà a la cessió de terrenys i

q u e e s p e r e n q u e abans d e l'estiu s'iniciïn les obres de construcció del nou CAP. La p r e g u n t a ara é s : n ' h i haurà prou amb construir-ne només un o aquesta és un solució temporal per parar el cop i d'aquí a no gaires anys els serveis es poden tornar a desbordar? En una ciutat com la nostra, on el ritme de creix e m e n t és t a n t i m p o r t a n t , s'ha de preveure molt bé l'establiment d'una xarxa de serveis proporcional a la població. I, entre tots els serveis, els sanitaris tal vegada siguin els més importants. Cal tenir molt clar quines són les prioritats, q u i n s aspectes cal po-

tenciar m é s i, s o b r e t o t , en quina mesura. No ens podem permetre q u e l'atenció m è dica baixi a un nivell molt inferior al que la tan proclamada qualitat de vida de Sant Cugat exigiria. Per tant, ara és l'hora d'actuar i actuar vol dir planificar i dissenyar, en a q u e s t cas, noves instal·lacions mèdiques, sense preàmbuls, sense estudis inacabab l e s q u e n o fan s i n ó endarrerir projectes que ja són indispensables. Per no caure en una situació dramàtica cal c o m e n ç a r a treballar ja en aquest sentit. La ciutadania ho necessita i el nostre deure és exigir-ho.

Montietr.it Soto Impressió

RiHÍmpresi')72) 40.05.95

Una iniciativa segura

Distribució MaiUni: \ a l l è i S.L Tel. 589.23.71 Dipòsit legal: (;i-405-°J ciiicufuls. EU irticki signau

cKMC-m. » no fï K V I ncccuànamcnt

A

(S)ACPC Associació i." a t a I a n a de la Premsa

C/Meni lodomla,!. local 7 WF«5«2371 Sant Cagat

partir d'avui entra en funcionament a Sant Cugat una nova empresa amb una ocupació ben curiosa: la companyia s'encarregarà de recollir els vehicles de conductors que estiguin beguts i els durà a casa. Es tracta d'evitar que les persones que no estan en condions de conduir

Distribució d ' E Í - S 4 CANTONS als subscriptors

£/

ho facin de manera que no corrin el perill de tenir cap accident o d'ocasionar-ne cap. La idea funciona des d e fa un temps a ciutats espanyoles i europees i ara han decidit importar-la a Sant Cugat amb unes bones expectatives d'èxit. És obvi que el que seria desitjable és que els conductors

l e c t o r

no beguessin ni una gota d'alcohol quan haguessin de conduir, o que els bebedors no agafessin el cotxe. Però en un país mediterrani com el nostre, de passions calentes i poc sentit del risc, sembla que aquests dos postulats no acaben d'implantar-se. És per això que aquesta serà

una empresa que de ben segur tindrà èxit, alhora que suposarà un increment de la seguretat dels ciutadans. Benvingudes siguin totes les iniciatives que vetllen pel benestar dels ciutadans, dels que condueixen i dels que no. L'important és aturar els índexs alarmantment alts d'accidents a les carreteres.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de Ics 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu aucor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Reflexió sobre de Torreblanca

l'ocupació

Ja és sabuda per tothom la problemàtica que pateix la nostra entitat per la manca de local per als cursos vinents, així com la falta d'espais i d'infraestructures q u e pateixen en aquests moments diferents entitats i associacions del poble. Fa uns dies, un col·lectiu de joves va okupar la masia de Torreblanca, la qual estava en desús des de fa força anys. En diferents mitjans de comunicació se'ns ha posat com a bon exemple de manera de fer les coses a l'hora de buscar un local, en contraposició a l'acció directa empresa per aquest col·lectiu. Sobre tot això hem de dir que el cau fa tres anys que està buscant un nou local pels canals esta-

blerts, sense cap mena de resultat. És per això que l'Agrupament Escolta Berenguer el Gran dóna suport a aquest projecte de Casal Social Ocupat (CSO) Torreblanca per diverses raons: - Perquè creiem que l'ocupació és una crítica directa i constructiva a la manca de mecanismes que pateix la nostra societat pel que fa al tema de locals socials. - L'escoltisme pretén formar persones crítiques i compromeses

amb la societat. Treballant perquè els mateixos nens i nenes realitzin els seus propis projectes de forma autogestionada, objectius similars als que regeixen en el C S O Torreblanca. - Perquè el cau, igual que tots els ciutadans de Sant Cugat, disposem en aquests moments d'un nou espai on desenvolupar les nostres activitats. Des del cau considerem totes les persones i entitats i per això donem suport al fet de convertir

la Torreblanca en un casal per tothom. Fe d'errates En referència a l'article publicat en el passat número sobre la polèmica per la reparcel·lació dels terrenys del sector est del Turó de Can Matas volem aclarir que: L'Ajuntament de Sant Cugat no ha renunciat al 10% dels terrenys d'aprofitament mig del Pla parcial del Turó de Can Matas. L'Ajuntament va rebre aquest 10% i el

JUVÉ, GAVARA, BECH i ROVIRA ASSOCIATS. S.A. Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral BELLÍ&$éspCÏATS Serveis Jurídics *w\v

Rambla del Celler, 17' Tel. 93 674 17 84' Fax 93 674 16 15 • 08190 SANT CUGAT

que es va fer és una permuta amb uns altres terrenys, fora d'aquest sector. En benefici dels ciutadans de Sant Cugat, es va signar un conveni amb la Societat de Cooperació Administrativa segons el qual s'alliberava l'Ajuntament del cost de la urbanització d'aquest 10%, del qual es feia càrrec la mateixa Societat de Cooperació Administrativa. Ara bé, la propietat d'aquests terrenys és municipal i formen part del patrimoni municipal. Q u e d i esmentat l'error. D'altra banda volem aclarir que dins la campanya que farà Sant Cugat Comerç per Sant Jordi, seran tots els comerços associats a aquesta entitat els que regalaran discs compactes als seus clients i no només els del centre de la ciutat tal com vam publicar.


Opinió 9

U S / C A N T O N S Dwendrrs, 9 d'abril de 1999

La

l l o t j a

La memòria no és només dels elefants C R I S T I N A PARAIRA

S

i algú em d e m a n é s q u e d e f i n í s la p e r s o n a l i t a t col·lectiva de la gent de Sant Cugat li diria que m'està sol·licitant dues coses a la vegada. Una primera difícil, ja que sempre que crees un estereotip simplifiques en excés i passes per alt molts matisos i excepcions. Una segona, més difícil encara, ja que pot haverhi molta gent que no està d'acord o que, sentint-se dibuixada, no li acabi de convèncer el que se li planteja. Malgrat tot, m'arriscaré a fer-ho, perquè ha estat un tema reiterat de converses de cafès i sobretaules, i perquè és la tossuda veritat amb què em trobo cada dia al despatx, en reunions, passejant pel carrer o discutint amb els amics. Els ciutadans de Sant Cugat som gent, en general, molt exigents. Ser exigent no és pas una cosa dolenta, tot al contrari, però té les seves conseqüències que cal acceptar per tal de no desvirtuar la realitat. D'entrada, els santcugatencs podem semblar sempre descontents, fins i tot altius i en alguns casos desagraïts. Però si ens hi fixem bé i som c a p a ç o s d e p r e n d r e un temps de referència suficientment ampli, això vol dir també

El

Sever

que, en el fons, som gent implicada, justa i amb memòria. Per il·lustrar-ho, posaré uns exemples. El més probable és que un santcugatenc, abans de reconèixer q u e s'ha c o m p r a t unes sabates de les quals està content, primer protesti pels horaris dels comerços, després pel preu de les coses i, a continuació, pel que li ha costat aparcar el cotxe. N o m é s si la conversa dura una mica més comentarà que observa un canvi progressiu en el sector comercial, amb bot i g u e s q u e m i l l o r e n la s e v a imatge, els seus aparadors també renovats i un millor tracte

Els ciutadans de Sant Cugat som gent molt exigent i això vol dir també que Som gent implicada, justa i amb memòria a m b els clients (excepcions a banda). Si r a s q u e m una mica més, descobrirem q u e després de comprar les sabates potser va aprofitar per passejar-se pels car-rers del c e n t r e , p e r q u è li

i

en

agrada com estan q u e d a n t alguns d'ells i perquè per a determinats productes, la diversitat i la qualitat és superior a la que pot trobar en un centre comercial o en un altre municipi. Un santcugatenc, abans de reconèixer (si ho reconeix) que li agrada la ciutat en q u è viu, i abans de dir que considera la seva ciutat una de les millors del país ( si ho diu), criticarà q u e ha crescut massa últimament,.que el trànsit s'està convertint en un problema seriós i q u e l'oferta d'esbarjo d ' è n t r e setmana és minsa. Si allarguem la conversa i continuem indagant reconeixerà que és conscient que no es pot impedir que la ciutat es faci més gran (avui dia quasi tothom sap que dels 200.000 habitants que haguéssim pogut ser, no passarem de 80.000), i és conscient q u e la gestió d'aquest creixement s'ha estat fent els últims anys de manera equilibrada. Prova d'això és que molta gent ha decidit venir-hi a viure i que, en general, ja agrada com estan quedant les noves zones com el Parc Central o l'enjardinament de la rambla del Celler o la zona del Centre Cultural. Un santcugatenc, independentment del anys que

Tito

faci que viu aquí (i això sí q u e és curiós) segurament no dirà que en converses amb els amics sent un orgull profund quan li diuen "vosaltres sí que viviu bé a Sant Cugat". Amb tot això no vull dir en cap

A rhora de fer balanç, la realitat es fa present en la consciència de la gent i això els esperona a treballar

col·legi). Com deia al principi, aquesta tendència no es queda aquí, per sort. L'experiència em demostra que a l'hora de fer balanç, la realitat, en tota la seva extensió, es fa present en la consciència de la gent i això és el que esperona la gent de la ciutat a treballar: els botiguers per als seus clients, els treballadors per a les seves empreses, les entitats per als afiliats, els col·legis per als alumnes i llurs famílies, l'Administració per als ciutadans i els polítics per al conjunt de la ciutat.

m o m e n t que el creixement de la ciutat no sigui un dels problemes prioritaris que cal encarar, o q u e la creixent densitat de trànsit hagi de ser una de les qüestions a resoldre immediatament. No. El que vull posar de manifest és q u e a q u e s t caràcter exigent té una tendència sistemàtica a no anomenar les coses positives que s'han fet fins al m o m e n t . Vindria a ser com una tendència innata a posar d e manifest la part negativa de les coses com si es tractés de la seva totalitat ("la parte del t o d o " q u e m ' e n s e n y a v e n al

Per acabar, voldria recordar un fragment de la pel·lícula Indoxina, que es va projectar en la inauguració de les quatre sales de cinema del C e n t r e Cultural l'any 1991. Hi ha un m o m e n t de la història en q u è una de les protagonistes dóna a llum un nadó i totes les persones q u e l'envolten no fan sinó exagerar i comentar com és de lletja, de dèbil i de petita la criatura. I per què ho fan, això? Doncs per evitar dir tot el q u e és bonic del nen i, així, impedir q u e els déus puguin sentir-se envejosos i enviar-li un mal a u g u r i . Aquest nen, aquí, bé es podria dir Cugat..

£ I

p o r x o

Una poma per Paternitat IORDI GARRIGA i P I I G

S\

e>t\ss mhssft

TSU«J\JES i

ET

BIS

"ONORKÏ

Po R.T6N

e n co\>«e

"Ari apple a day. keeps de doctor away." es de fa un any estic enredat-enfruitat-en un somni possible, perquè a tot somni, un dia o altre, li arriba el seu moment, si l'entorn humà el fa realitzable. El meu somni és que els catalans retornin al consum de la fruita, si no és com a postres, com a entrant dels seus àpats en forma de imitada. La causa és molt personal. Tota la meva vida professional he estat un venedor d'idees. Una d'elles va ser vendre el que era més pràctic per a les mares joves integrades en el món del treball, indicar als seus fillets que per a les postres obrin la nevera, on trobaran un assortit de postres preparades. Així, han oblidat els vells costums de pelar-los una poma, passar-la per un radiador, afegir-hi una galeta marià aixafada i el suc d'una taronja recent espremuda: "Mea culpa." Així vaig demostrar els meus

D

*> cc&ft

P*o£>c€.r<\rA

Ï -?*w4s*9*-*

poders de persuassió a milions de llars del nostre país que adoptessin per a postres els derivats làctics rics en calç. El bàsquet del nostre país n'ha sortit beneficiat. "Mea culpa", però amb l'ajuda de fortes inversions i uns anys de paciència vaig obtenir reconeixement professional. Ara, després d'un ensurt cardiològic, visc una etapa meravellosa; cada dia és un premi que Déu em regala, sense oblidar, però. reparar el meu pecat professional. Vull ajudar a resoldre el poblema dels excedents de fruita que a cops omplen les carreteres, tirats com a protesta d'agricultors indignats. És, doncs, una penitència i, per t a n t , haig d e r e p a r a r el mal comès. Per on començar? Pel primer fruit que apareix citat en la història escrita de la humanitat: la Bíblia. La poma, a través dels relats paradisíacs del G è n e s i , és la protagonista. A partir d'aquells relats, les expressions semàntiques, des de la discòrdia fins a

la dolçor, s'han propagat en tots els idiomes. D e fet, però, la poma, d'un temps ençà, no té gaire bona premsa, i qui diu, qualsevol medi de difusió. Agraeixo que se'm permeti fervos arribar una pensada. Ja sé que molts catalans patim el defecte de llançar pensades, però de vegades alguna pot fer diana. Un convido a remetre a l'editor una frase que popularitzi el consum de la poma. Expressament he encapçalat aquest article amb la cèlebre frase anglesa, q u e tots els q u e aprenguérem la llengua de Shakespeare utilitzant la pedagogia lingüística antiga ens feien recitar de memòria, per millorar la nostra fonètica anglosaxona: "en apel adei quips de doctor auei." La m e v a versió c a t a l a n a és aquesta: Set pomes a la setmana, el metge mor de gana. Gràcies per endavant per la vostra indulgència plenària. Jordi Garriga és publicista


10

Opinió

ELS /CAIVIUNS Divendres, 9 d'abril de 1999

El

t e r r a t

Setmana Santa MONTSERRAT RUMBAI

F

a 600 anys, quan arribava Setmana Santa, es tancaven les prostitutes en un convent, de Dimarts Sant a Dissabte Sant. Allà els feien sermons, la finalitat era procurar que es convertissin i abandonessin la vida que portaven, i també que durant aquests dies els homes no poguessin anar amb elles i així no pequessin. Mentre estaven tancades se'ls donava una quantitat de diners cada dia per tal que poguessin menjar i el Dijous Sant se les acompanyava a visitar les esglésies. Això encara es feia fa uns 200 anys. En aquesta època, a més, tenia lloc un altre costum que ha arribat fins pràcticament als nostres dies: el Divendres Sant, la canalla es reunia a les esglésies amb masses i carraus fent tant soroll com podien, el que feien era "anar a matar jueus". Increïble, oi? Doncs segur que més d'un ho recordarà.

Un aristòcrata barceloní ha deixat escrit en el seu diari com ho feien a finals del segle XVIII: "...havent acudit a la Seu moltíssima gent i lo desori bulliciós dels xicots donant cops de masses a les portes, bancs i a tot arreu pels carrers i a la vora de les esglésies... lo que sol dir el vulgo picar lo cap als jueus..." . El dissabte Sant ja començava la festa, les campanes no paraven de tocar, la gent disparava a l'aire les seves escopetes, es tiraven trons i coets i es feia soroll damunt de bancs i fustes i, al port, els vaixells disparaven els seus canons. Tothom estava content, s'havia acabat la quaresma i el temps de la penitència, i se celebrava la resurreccióde Crist; a la ciutat començava la fira dels bens, i la gent que podia en comprava per menjar-se'ls els dies de Pasqua. Recordo la Setmana Santa de la Barcelona dels anys 50 i 60.

Aquell silenci, els carrers sense cotxes, les visites als "monuments" de les diferents esglésies, els domassos morats, aquelles imatges tan tristes, els ciris i els palmons exposats. També recordo els viacrucis a primeres hores del matí, la gent amb ciris a

La majoria dels joves desconeixen els referents de la cultura judeocristiana les mans, un darrere l'altre entonant uns cants malenconiosos, i finalment la processó, solemne i emotiva, amb aquells homes encaputxats portant ciris, que feien més por que altra cosa, i els "penitents", homes i dones vestits amb túniques morades o negres, portant grans creus a les es-

El

patlles, molts d'ells descalços i amb llargues cadenes als turmells que arrossegaven fent un soroll realment anguniós. Alguns, fins i tot, s'autoflagel·laven i et preguntaves amb esgar- rifança què és el que havia fet aquella gent perquè s'haguessin d'autocastigar d'aquella manera. Però vingueren aires nous i renovadors de la mà del concili Vaticà II i a Catalunya es van acabar totes aquelles manifestacions religioses. Els sentiments religiosos van deixar d'exterioritzarse i van passar a ser viscuts en un nivell més íntim i personal. Ara sembla que en algunes poblacions intenten recuperar les processons, en algunes fins i tot se'n fan de laiques i, en lloc de sortir de l'església, surten de l'Ajuntament. Hem de reconèixer que és un fet ben insòlit perquè, com pot ser que una processó que porta Sant Cristos i Mares de Déu s'autoanomeni laica?

Els dies de Setmana Santa han acabat per convertir-se en unes vacances llargament esperades, i cada vegada són més els que marxen a fora. I si preguntem a molts joves sobre el sentit d'aquests dies, sobre el sentit de la Quaresma o de la Pasqua, molts d'ells no saben pas què dir, no se'ls hi ha explicat ni a les escoles ni a les famílies. La gran majoria desconeixen tots els referents de la nostra cultura judeocristiana. Els temps van canviant, les festes o celebracions s'han anat transformant al llarg dels segles, però mai no s'havia transformat tot tant com en aquestes últimes dècades que ens ha tocat viure. I amb tants canvis, si ara ens preguntessin com serà la Setmana Santa al tercer mil·lenni no sabríem pas què contestar. Montserrat Rumbau és historiadora

s o t e r r a n i

Espais de llibertat NÚRIA CAROD

E

l passat sis de març, un grup de joves va ocupar la Masia de Torreblanca amb la finalitat de crear-hi un espai cultural alternatiu a l'estil de vida predominant de Sant Cugat. Una minoria ha trencat amb una majoria i ha aconseguit, ara per ara, revitalitzar un indret que es trobava en la decadència des de feia un munt d'anys. Moltes vegades m'hi havia passejat per davant i m'havia pensat que l'enderrocarien per plantar-hi blocs d'habitatges seguint la tendència actual. D'altres vegades me l'havia imaginat en el seu esplendorós passat i havia desitjat que fos reutilitzada quan observava tots els racons que

desxifraven la seva història. Un bon dia, l'Ajuntament es proposà una finalitat per a la seva salvació: la utilitzarien com a espai per acollir-hi un futur Museu de la Ciutat i, per tant, varen fer-hi algunes remodelacions. Però, tot i aquest intent, la masia va continuar en l'abandó, mentre als seus voltants s'invertien grans quantitats de diners en la massiva construcció d'imponents habitatges amb jardins i piscines. Només cal passar-hi per veure la radical transformació de l'indret batejat amb el nom d'Eixample i adonar-se que Sant Cugat s'està convertint en un municipi primordialment dedicat al comerç, al consum i a la construcció

d'edificis residencials. I em pregunto: quan veurem una millor dedicació a oferir un ampli ventall d'alternatives culturals, lúdiques i associatives gratuïtes als seus habitants i no tant a obtenir guanys econòmics? Si les associacions i activitats culturals donessin elevades quantitats de diners, segurament a Sant Cugat ja n'hi haurien a cabassos i molt diverses. Altrament, amb l'ocupació d'aquesta vella masia s'obre un espai on tot individu que ho desitgi pot apropar-se i compartir lliurement una estona amb altres individus, participant en concerts, tallers, debats o, simplement, fent petar la xerrada. En definitiva, un local que obre

les portes a tothom que el vulgui fer tirar endavant i que ofereix una alternativa lúdica i cultural a totes aquelles que requereixen diners. Tot i que l'ocupació d'espais abandonats és freqüent en algunes ciutats, aquí haurà sorprès més d'un, perquè Sant Cugat és un municipi on sembla que no tenen gaire cabuda fets de caire reivindicatiu o revolucionari, ja que és evident que hi destaca un cert alt standing conservador. L'ocupació és una problemàtica que ha agafat protagonisme en la nostra societat; una problemàtica que demana a crits la seva normalització legal i que constitueix l'oferiment

CàM. VEGàM QUE V E » LES B4ATGES *E K060VO t E l U " T t U " M" EttàtUFD N

.-TU s m

à «om nstí

TOT ESTH

democràtic d'espais públics d'intercanvi, de creativitat i de cooperació entre els ciutadans. Quan s'admetrà que els joves necessiten reunir-se per realitzar activitats creatives on puguin desenvolupar i obrir la seva ment amb llibertat i que, per aconseguir-ho, necessitarien que l'Administració pública els oferís aquells locals que no utilitza? Són casals de joves autogestionats per ells mateixos que ja funcionen en altres països europeus com França, Anglaterra i Alemanya. A nosaltres, però, encara ens queda un llarg camí per fer. Núria Carod és estudiant de sociologia

SEGURAMENT MÉS a i QllEELtELfEIXfl

EL QtiOO VE MiSSIL TNUUUWt?

———1—

*OMCS~ V OHÜ m t l A LLENÇMMLOS L L O ^ H M U HtS E à U T I, h SOME, M0 HSTtUfftlEN LES ClUATS N ELS FMUEM H T t t C&Mfc .-SEUA COM (IN BEHYJU. »EL CEL H

M\

— WfMlBLE HO COTITZàtU l O t S t t E t IGUAL LES EMttESE» n tV/K Wfc LES ï'UMAMEH ~ O VE FM*MCES~ M l U VALL STtEET COM IEACCIOHA CM* COT QÜE «i HA UNComUCTEEMELMOMf! \

s

S&^&£


Opinió

E L S 4 C A I V r o N S Divendres, 9 d'abril de 1999

A

g r a n s

11

t r e t s

Jordi Gonzalez Exigència i perfecció El dibuixant Frederic Cabanas i la grafòloga Eugènia Barrachina retraten la personalitat del cap de servei de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la ciutat. L'estudi que ve a continuació ens revela els trets més ocults de la seva personalitat.

/ * *

^>W. **'•»** ?*&

*( »*»W píui^ i * , * u. :•*>•», í*UtW-t L m i t t . » .

<'*•

Jü~i

L

a personalitat del senyor Jordi Gonzalo/, té un cert carisma que es fa evident a través de la seva comunicació. La seva caligrafia ens revela que es tracta d'una persona una mica rígida pel que fa a les seves determinacions, que no accepta massa que el contradiguin i que, quan pren una decisió, no acostuma a doblegar-se ni a cedir davant les pressions. Per a ell són vàlides les seves idees i directrius, el seu estil i model i en algunes ocasions es pot arribar a mostrar un xic intolerant. T é un discurs lògic i clar, però té tendència a dur el seu interlocutor cap al seu terreny. Quan s'implica en una acció no admet cap error i, per tant, li agrada ordenar, organitzar i controlar les situacions amb previsió de fu-

R e t r a t

del

C e n t r e

tur. És inteligent ja q u e sap allò que li convé i pot desestimar allò q u e és superflu seleccionant amb agilitat el que és més adequat. T é una clara tendència a la reflexió i el control. En Jordi Gonzalez és una persona exigent que quan es marca uns objectius és molt difícil que els desestimi ja que s'hi involucra tant a nivell intel·lectual com personal. Treballador i responsable, li agrada i busca el rec o n e i x e m e n t del seu e n t o r n que, per a ell, és molt important. Amb la col·laboració:

CEJPT SELECCIÓ - FORMACIÓ Arqqó, 208, 3r 3a • 08011 Barcelona Tel. 93 451 04 39" - Fax93 451 73 96

C u l t u r a l

ORQUESTRA

I COR D E C A M B R A

NACIONAL D' ••Pit

U na orquestra denominada "Lyatoshinsky" ;

\j

R

os de l'orquestra format per 40 músics i un cor també de 40 cantaires.

ÈQUIEM I GLÒRIA, GLÒRIA I R È Q U I E M .

'"*

i i iJil iiilrt ÍÍ

, Jili

.•:•;•;•

A

N T O N I O VIVALDI I WOLFGANÜ A M A D E U S MOZART

•• l konnik, Víctor, és el director artístic, creador del peculiar estil professional de cant coral de cambra ucraïnesa. I\

ascuda l'any 1992 en base del Cor de Cambra de Kiev fundat el 1973.

A

ssaigs i concerts del Conjunt es realitzen a l'antiga Catedral de Kiev. Al Teatre-Auditori els escoltarem el divendres 9 d'abril a les 22 hores.

i :,••

. í

li; i

ff * •' *

pfi'lf" -Í'J ||{Í|||:

: :

i

m

- r'i\!i\\]\*&t.,U\tï<rí.

Í

1

i,; fi fi

m 1 mà II i

í •: \ i• •

\.-

ii • • .

*

g

2 -f

**,jl;;

m

-

"*""§ i Vvé:i -:H"~:Í F M I sS • \ i f 1 i i. * l :, i •• i 1 > ' .L·L·^M ' l ' s í £-"••** •• , A A

A*i3L·Wf5*·

''í'«

•**»•

•*'*?•

^ h

^^B^^^RIÉÍ:B!IHI!

Secció coordinada per Pep Tugi

S


ELS4CANTON5 Divendres, 9 d'abril de 1999

12

Lluís Recoder Uaicalde pel Sant Cugat que tots volem

QGI C3I1 dimarts 13 d'abril a les 21.30 h a La Unió Santcugatenca amb la presència de

Joan Aymerich alcalde de Sant Cugat

i del president

La vostra assistenc és important. Reserva de tiauets (2.500.-ptes.) als telèfons 93 675 41 02 i 93


HS4CANTCH>©

Entoni Dhendres, 9 d'abril rie 1999

13

I t i n e r a r i s

Una anella verda connectarà Sant Cugat amb 10 ciutats vaflesanes La Unió Europea assumirà part dels costos de la iniciativa L'entorn natural de Sant Cugat servirà per acostar la ciutat una mica més als seus municipis veïns. I és que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 11 ajuntaments vallesans s'han proposat recuper a r la x a r x a d e c a m i n s r u r a l s q u e AURA COSTA

-SantCugat Els parcs naturals de Collserola, Sant Llorenç del Munt i Serra de Marina quedaran units per un gran itinerari que travessarà 11 ciutats de la comarca, entre elles Sant Cugat, i formarà una gran anella verda per al gaudi dels ciutadans. La iniciativa ha sorgit del Consell Comarcal del Vallès Occidental i compta amb el suport dels ajuntaments de les onze ciutats vinculades al projecte. L'objectiu és ben clar: recuperar els camins tradicionals per promocionar el turisme rural i fer incís en els valors naturals dels quals disposa la comarca. Per fer-ho possible, un equip de tècnics comarcals ha dissenyat 40 recorreguts, molts dels quals són una rèplica d'aquells que es feien en èpoques antigues. Així, alhora que s'obren itineraris per a excursionistes i ciclistes es recupe-

antigament unia les poblacions de la comarca per convertir-la en un circuit de 130 quilòmetres pensat per anar en bicicleta o, simplement, passejar a peu. Tot plegat està ja dissenyat i batejat: l'Anella Verda del Vallès.

ren velles rutes que durant segles van unir els diferents pobles de la comarca. El camí dels monjos En el cas de Sant Cugat, l'anella verda connectarà directament la ciutat amb Bellaterra i Rubí, per bé que des del municipi es podrà arribar a les altres vuit ciutats amb recorreguts de més o menys llargada. Entre els itineraris traçats, destaca el que segueix el vell camí dels monjos, un recorregut que connecta els monestirs de Sant Cugat i la Mola, molt conegut ja pels excursionistes habituals. Per recuperar-lo com a itinerari dins la nova anella verda, s'ha hagut d'alterar-ne una mica el traçat original, ja que la construcció d'urbanitzacions o carreteres havien interferit algunes zones del camí. Amb tot, s'espera que aquest mateix any s'arreglin i senyalitzin la resta d'itineraris per tal que a finals

del 1999 ja puguin transitar-se a cavall, en bicicleta o a peu. El cap de la secció de muntanya del Club Muntanyenc (CMSC), Joan Carles Alayo, ha reaccionat amb alegria davant la creació d'aquests itineraris naturals: "Es una molt bona notícia. Qualsevol iniciativa que serveixi per dur la gent al medi natural, la valorarem sempre positivament." Alayo ha indicat que fóra bo que es creés una guia que recollís tots els itineraris per tal de fer-ne una millor i major difusió. En aquest sentit, el cap de la secció de muntanya s'ha mostrat obert a organitzar des del C M S C s o r t i d e s s e g u i n t aquests nous recorreguts. El projecte de l'Anella Verda suposarà un cost de 260 milions de pessetes, que assumiran el Consell Comarcal, la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments implicats. A més, la Unió Europea també finançarà una part de la despesa.

UAnella Verda tindrà una extensió de 130 quilòmetres repartits en 40 itineraris

C o n s t r u c c i o n s

Las Lunas Club & Casa ha venut ja un 6 0 % de les cases de Coll Fava Les obres estaran completament acabades a Voctubre A. C. - Sant Cugat -

l'.estructura del complex està del lot enllestida. FOTO: XAVl l,ARRÒS A

El 60% de les cases del complex residencial de luxe Las Lunas C l u b & Casa q u e s'està construint a la zona de Coll Fava ja s'ha venut. Des que el 24 de f e b r e r de l'any p a s s a t es va col·locar la primera pedra d'aquest conjunt residencial, la societat que cl construeix ha aconseguit v e n d r e 74 h a b i t a t g e s , destinats bàsicament a gent gran i amb un nivell adquisitiu alt.

Les empreses que van invertir en el projecte -Agroman, Catalana d'Iniciatives, Roviralta i Cia, i Alternativa Servicios Residenc i a l e s - han fet una valoració molt positiva del ritme a q u è s'estan venent els immobles, així com de la seva evolució. El darrer butlletí informatiu del complex assenyala que ja s'han acab a t -els t r e b a l l s r e l a t i u s a l'estructura del conjunt residencial i que, tal com es preveia i si no sorgeix cap obstacle d'última hora, les obres estaran en-

llestides a l'octubre. Las Lunas Club & Casa serà un complex residencial d'alt standing'integrat per diversos habitatges que gaudiran de forma comunitària dels serveis propis d'un hotel: gimnàs, restaurant, servei d'habitacions, sistema de vigilància les 24 hores del dia i, fins i tot, un servei mèdic propi. Els habitatges t e n e n un preu mig de 25 milions de pessetes, més unes 90.000 de quota mensual que s'ha de pagar per rebre els serveis del club.


EL54CANTCK>S

Societat

14

Divendres, 9 d'abril de 1999

S a n i t a t

Pública

Martí: "Ens hem quedat petits

99

El director del CAP afirma que Sant Cugat necessita un parell de centres més Dimecres va ser el Dia Mundial de la Salut, i mentre enguany es dedicava a la gent gran, des de Sant Cugat, el director del Centre d'Assistència Primària (CAP) ha remarcat el desbordament que pateix des de fa temps la institució que dirigeix. "Des d'aquí hem rebut molt positivament la notícia de la construcció d'un altre CAP entre Mira-Sol i Valldoreix" afirma, "però si no és gran, i vull dir com a mínim com aquest, no farem res". Mentrestant, la plantilla del centre santcugatenc prova de no fer esperar massa la gent que hi acudeix. ANNA BORAI

"I,'altre dia llegia una carta al director reivindicant que no funcionem bé" explica Carles Martí, Director del Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Cugat "llistes d'espera d'una setmana, i jo ja ho sé cjue no pot ser, però tot i que a mi em sap molt greu, arriba un moment en què no hi pots fer res". I és q u e , segons el director, "aquest centre es va dissenyar en un moment en què la ciutat tenia 34.000 habitants, com a molt 40.000, i actualment se superen els 54.000 i nosaltres no hem crescut paral·lelament, tot i que hem evolucionat molt si comparem a com estaven les coses quan encara s'estava al local d'Alfons

Sala". "Com a exemple", explicava Martí a Els 4 Cantons "si la ràtio mitjana de pacients per metge de capçalera és d'un 1 per 2.000, el metge que té menys feina al CAP de Sant Cugat s'ha de fer càrrec de 2.600, i els que tenen més feina arriben als 3.300, una xifra de pacients que ja és una barbaritat". Perquè el que Martí vol pels usuaris del seu centre és "un mínim de temps i d'atenció", dedicació que no és possible al cent per cent quan hi ha epidèmies infeccioses, "perquè en aquests moments", afirma el responsable del CAP, "la feina s'ens desborda, perquè ens hem quedat petits." Per a Carles Martí, doncs, la notícia de la propera construcció d'un altre centre d'assistència en-

Carles Martí espera que la situació del CAP es resolgui aviat. FOTO: X. L. tre Mira-sol i Valldoreix ha estat com l'arribada de la primavera. "El nostre equip ho ha rebut d'una manera molt positiva, però s'haurà de desenvolupar d'una manera correcta, i que sigui com a mínim, molt mínim, igual de gran que aquest, perquè si no, en uns mesos s'haurà quedat petit".

L'ideal, segons el doctor, seria construir un altre dispensari en aquest punt (com els que ja funcionen, i reconeix que d'una manera molt correcta, a La Floresta i a Valldoreix) i fer, al mateix temps, un altre CAP a l'altre punta del centre de la ciutat, per facilitar l'accés als usuaris". Martí,

que pensa que tot té solució, afirma, però, que caldria una inversió molt gran per posar les coses al dia i reconeix que això seria molt difícil. Pel que fa a l'evolució del nou Centre d'Assistència Primària, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va manifestar dimecres a la premsa que les gestions que corresponen a l'Ajuntament ja estan fetes. Despfés de la trobada amb el conseller de Sanitat i el gerent de Mútua de Terrassa (la qual gestionarà també el nou centre sanitari), ara s'està cabant de perfilar a nom de qui s'han de cedir els terrenys. I falta també, explicava Aymerich, acabar de signar el conveni entre la pròpia Mútua i la Generalitat per tal d'avançar els diners per a la construcció. Per a Aymerich, això "és una gran notícia" i, segons manifestava, espera poder fer la cessió de terrenys (que l'Ajuntament dóna de manera gratuïta) "si no aquest mes d'abril perquè ens agafarà una mica just, sí al mes de maig perquè puguin aprovar el projecte i començar les obres tant aviat com sigui possible".

Salut

La podologia dins del sistema sanitari públic torna a ser centre de debat Els especialistes santeugatencs també defensen la postura A. B.M. - Sant Cugat El sector sanitari va evolucionant amb el pas del temps, sovint pressionat per les demandes i necessitats socials, sobretot pel que es refereix a la sanitat pública. E n a q u e s t s e n t i t , el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (COPC) -segons alguns dels seus membres un dels més actius i importants de tot l'Estat-, ha tornat a demanar de manera oberta q u e s'inclogui aquesta especialitat en el sistema sanitari públic.

Les malàries dels peus afecten el 80% de la població. FOTO: X. LARROSA.

Segon ha fet públic el Col·legi, són nombroses les consultes que reben els seus inscrits anual-

ment, i és per això q u e defensen que la inclusió de la podologia dins del sistema sanitari públic ajudaria també a prevenir moltes de les afeccions més comunes que, normalment, no es tenen en consideració fins que no esdevenen greus, tot i que les malalties dels peus afecten a un gran percentatge de ciutadans. La notícia ha estat ben rebuda, i defensada, des d'aquest sector professional a Sant Cugat. "Sobretot per la gent gran", afirma Josep Maria Freixedes - p o d ò leg santcugatenc- "perquè són potser els pacients més nombrosos i la major part no es poden permetre pagar les intervencions que realitzem des de la medici-

na privada". "El problema de fons" afirma M e r c è J a n é - t a m b é podòloga santçugatenca i a favor d'aquesta inclusió- "és que moltes vegades no es té consciència que és una branca important, perquè molta gent, per exemple, té mal d'esquena i no sap que li pot venir dels peus". Tant Freixedes com Jané han coincidit, però, amb Carles Martí -director del CAP de Sant Cugat- en afirmar que tot i que seria u n a passa i m p o r t a n t per l'assistència sanitària pública, s'hauria de dur a terme amb molt de compte, incloent-hi primer les atencions que fossin més necessàries.


Societat

ELS-/CANIÜNS Divendres. 9/i'abril!999

15

Xerrades

"Els kurds, els únics amics que t e n e n són les muntanyes" ANNA BORAI -Sant Cugat -

'"Nosaltres l'únic que demanem és una mica d'autonomia, però com vols aconseguir dialogar si ni tan sols reconeixen la teva existència?" Amb aquestes paraules explicava Farà Ehsan, ciutadà kurd, la situació actual del seu poble, relatant al mateix temps algunes de les injustícies contínues que viuen dia a dia els seus conciutadans durant la xerrada convocada pel col·lectiu Maulets al Casal Social Okupat que es va celebrar dimecres passat i en la qual van assistir més d'una cinquantena de persones.

Hi eren convidats Ehsan - q u e és professor de secundària i fa una vintena d'anys que resideix a Catalunya- i Pasqual Navarro, tots dos membres del Centre Catalunya-Kurdistan, entitat que des de la seva creació, al 1991, treballa per la solidaritat i el reconeixement d'aquest poble. Segons Navarro, són ja molts anys els de lluita pels kurds, situació que es podria solucionar si rebessin algun suport internacional. Però, com va matisar molt gràficament Farà Ehsan amb les seves paraules, "Albània és el país més pobre d'Europa, però nos- altres no tenim ni això per poder refugiar-nos". Per a ell, la

hi nou Casal Okupat té ai tu itats ptogt amades quan pit a uida dia de la setmana vinent FOTOXAYI 1.ARRÒSA. situació del seu poble (els kurds estan separats en grups per les fronteres de quatre països) és fruit únicament dels interessos econòmics de la resta d'estats: "Si ara els EUA protegeixen els kurds d'Iraq", explicava el professor, "és senzillament perquè

l'interessa", però, per a Ehsan, el millor d'aquestes situacions és que, després de tants anys reivindicant, "tenint només com a sortida la lluita a r m a d a " , comença a parlar-se del seu poble, una comunitat oprimida i, segons va explicar, en molts casos tam-

ONG

bé anihilada, que ha tornat a reunir les seves forces amb la detenció a Turquia d'un dels seus dirigents, Abdulah Ocalan (conegut com a Apo). Una captura que per al ponent que dimecres va visitar la ciutat també ha estat un complot internacional.

S o l i d a r i t a t

Sant Cugat tornarà a tenir enguany la seva setmana de la solidaritat Uacte es podria celebrar a finals del mes de maig

Els santeugatencs podran tornar a acollir infants ucraïnesos aquest estiu A. B. M. -SantCugatSón moltes i variades les desgràcies que pateixen diferents humans de cap a cap del planeta. I també són nombroses les possibilitats perquè societats com la santeugatenca hi aportin el seu granet de sorra. l'n any més, l'associació Osona amb els Nens ha posat en marxa l'acollida de nens i nenes ucraïnesos, veïns de Txernòbil. on ja fa uns anys va haver-hi el desastre ecològic i humà que encara manté presents algunes seqüeles. I per quarta vegada consecutiva (el projecte es va posar en marxa

l'any 1996), les famílies de Sant Cugat, així com les d'altres municipis catalans, hi podran col·laborar. Es pot participar de difer e n t s m a n e r e s : o b é fent aportacions en metàl·lic per poder dur endavant la campanya (a un número de compte de la Caixa de Manlleu, o per aportació telefònica al 902 20 40 40), o bé participant activament en l'acollida rebent a la llar familiar els infants per conviure amb ells durant el mes d'agost. Per aquesta quarta campanya ja s'han iniciat els contactes, en els quals es pot col·laborar (només cal posar-se en c o n t a c t e a m b Hortènsia al telèfon 93 589 77 21).

Exposicions i \e/iades informatives tornaran a estar presents durant la setmana solidària d'enguanx FOTO: X.l. A. B. M. - Sant Cugat -

Diferents col·lectius de la ciutat estan acabant d e perfilar com serà la Setmana de la Solidaritat de Sant Cugat d'aquest any 1999. Si fa unes setmanes hi havia el dubte de si es podria convocar per enguany, des de l'organització s'ha confirmat la seguretat de la seva celebració. "El que encara no està decidic del tot", afirma Antoni Baldi, membre del grup Baula, "és la data en què ho durem a terme, però segurament serà a finals del mes de maig." Segons ha explicat Baldi a Els

4 Cantons, hi tornaran a prendre part totes les organitzacions no governamentals (ONG) que e x i s t e i x e n a la c i u t a t i, e n aquesta edició, debats i xerrades aniran més orientades a elles. "Estem provant d'aconseguir la p a r t i c i p a c i ó d ' a l g u n s p o nents q u e ens parlin més d e t e m e s organitzatius nostres", explica Baldi, com podrien ser organigrames i maneres de funcionar de cada O N G , o la coordinació que hauria d'existir entre tots els grups per aconseguir una xarxa local solidària més compacta a l'hora d'encarar t e m e s concrets. En aquesta Setmana de la So-

lidaritat de Sant Cugat, però, tornarà a tenir una importància molt elevada, com han apuntat des de l'organització, tots els ciutadans. Perquè les diferents organitzacions no governamentals col·locaran de nou els seus estands de manera oberta al poble perquè tothom s'hi pugui apropar per conèixer qui són i totes les coses que fan. D e la m a t e i x a m a n e r a , es mantindrà l'esperit de preparar diferents actes en què tots els ciutadans puguin participar, així com ja es va fer en la celebració de la primera Setmana, q u e es va desenvolupar l'any passat.

Tant si vostè és a casa com si no hi és ÀUXW0 continua vetllant per ïa seva llar

KSZaZEEdafl

3$etv«ri

SISTEMES DE SEGURETAT COMflFMf NIS KMf«31 a FKKOO


Societat

16

AS Dl prepara per diumenge un dia del bricolatge A. B. M.

ELS/CAJYTONS Divendres, 9 d'abril 1999

A c t i v i t a t s

Avui s'inaugura la nova Ludoteca del Centre Cívic de la Floresta Continuïtat i novetats en els nous tallers programats als casals culturals

- Sant Cugat -

La nova seu de l'Associació pro Disminuïts Psíquics i Físics de Sant Cugat (AS 1)1) estarà oberta aquest proper diumenge per tothom. El motiu, el dia del bricolatge que l'entitat santcugatenca ha preparat per demanar la col·laboració de tots els ciutadans que vulguin participar en la creació de mobiliari útil per als espais del nou centre. Així, durant tot el matí es realitzaran direfents activitats per t'er d'aquesta iniciativa una trobada més festiva, preludi de la propera inauguració oficial del centre, que, segons ha confirmat la seva presidenta - E n r i queta G u a r d i - es realitzarà el proper diumenge dia 9 de maig. Abans, però, i amb motiu també de la celebració del divuitè aniversari d'aquesta entitat santcugatenca, es desenvoluparà un acte amb el grup Protagonistes, nosaltres i que es realitzarà seguint la línia de les desfilades de moda que ASDI ha organitzat amb anterioritat: una festa per passar una estona divertida i animar tothom qui ho desitgi a col·laborar amb l'entitat de la manera que pugui. Mentrestant, les activitats al centre continuen amb els diferents tallers que s'organitzen setmanalment. Manualitats, música i ara s'ha recuperat també la classe de cuina.

A. B. M.

El Centre Cívic de la Floresta comptarà, a partir d'aquesta s e t m a n a , a m b una n o v e t a t : aquesta tarda s'inaugura la nova ludoteca. S'han adaptat diferents espais del centre per, segons afirma Manel Turon. tècnic del Departament de (lultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, aconseguir un ambient idoni per jugar, conviure i aprendre que sigui d'utilitat per als infants. Aquesta nova d e p e n d è n c i a , que ja funcionava com a casal, està destinada a nens i nenes fins a 15 anys, habilitant diferents espais i programant diferents activitats per cada grup d'edat. La ludoteca funcionarà de dilluns a divendres i de cinc a vuit de la tarda. Però no és l'única novetat que es presenta per aquest trimestre abans d e l'estiu, tant els centres cívics i casals culturals dels districtes com l'Fspai Jove de la Casa de Cultura de Sant Cugat centre han presentat ja els nous tallers i les noves activitats, les quals - e n alguns cas o s - j a han començat a funcionar. "Es tracta de tallers i activitats programades seguint una línia de continuïtat", confirma Turon, "per tenir s e m p r e en

2 DEPENDENTES

Cadena de perfumeries <fak ntal I cerca 2 dependentes per a Cerdanyola, 20-28 anyxettuds mínims: SUP £wwr CVaífax 93.5895tlS o jejxri@sepof.es, ataref. DP£M»

Però també hi ha alguna activitat nova a tots els casals, recollida, segons ha explicat el tècnic d e C u l t u r a i J o v e n t u t , dels mateixos suggeriments que realitzen els usuaris i que poden fer tots els ciutadans que estiguin interessants en realitzar alguna activitat concreta en aquests centres. Les (H tit nats dels diferents casals ja s'han posat en marxa. FOTO: X. I.

Tallen t activitats per a tots els gustos - Les activitats programades ais centres cívics i casals caJ- wrafe del municipi per aqrosttrimestre que ara comença són ífallò més variades. " Des dels tallers Ja audicionals '&»» els d'instruments musir p$$ # els d'expressió corporal ídkrtsa contemporània, takxí, 'balls de saló, etcètera) fins a cursets de jardineria bàsica, de ttgku d'escriptura o ftos i tot t*n taller de circ. Tot i que molts d'ells són similars a tots els centres', seguint una línia de demandes

que es repeteixen tast als dis- gua, Car* Galopa de Dalt, t el trictes com al ce«»«, M hst-sa*; ,'Bíréd'ea Balasc. flers i a&jmxm progpaïBaacr" •* 'à. Les- blanes també s'estan qae són dtfereiiísa Cada casal. preparant alpines sortides de AMira-Sol, perexeraple, es , Gap de- Setmana, ja amb viseomeaearan a reaït&ar» a finals tes ai Jelwí, i també una festa de mes unes sorttdes setma- ratercattural, mentre que a nals: els drumeíiges, al matí l*E$|>aïiove de kCasa de Culvdie S 18j25d' a briU2H6de tura les darreraes novetats semaig) amb et rtem gsaèríc de ; lkfl«Í tatterde caricatures í un pagades pfrPmmmf.<& faran curset de disseny de pàgines qm«esorridesrjerCollseíok. yp$K„ Amb k companyia d*tíri gpkk"4 ^jlqaests però, són només alconeixedor de la zona es visi~ ,; piaseissrftptes, perquè aquest tari l'Ermita de la Salut i Puig"" .«imeatre, pom born temps i Madrona, la Rierada Saldat»' molta activitat. / A. B. M.

E x c u r s i o n s

PI. Unió edif. B. Ir la 08190 - Sant Cugat Tel. 93 589 57 55

Sèpal

compte la gent que els utilitza i poder crear els tallers que els facilitin una evolució en el seu aprenentatge, un perfeccionament". En aquest sentit, a tots els centres es mantenen alguns dels tallers que ja es desenvolupaven a principi de curs, amb un nou nivell o bé senzillament una continuació.

- Sant Cugat -

El CMSC obre les inscripcions per a

la II caminada popular a Montserrat Esperen superar els 100 participants de l'any anterior Ai RA C O S T A

- Sant Cugat -

Fincas Sant Cugat® Administración de fincas A.P.I.

COMPRAS VENTAS ALQUILERES VALORACIONES ASESORAMIENTO Doctor Murillo, 14

Tei.93 674 08 97

tres trams i degudament senyalitzat. Tot i que no es tracta d'una cursa, el club ha fixat un horari per realitzar tot el camí: dos quarts de quatre de la tarda serà el límit per haver complert tot el recorregut. Durant tot l'itinerari, amb una extensió de 41 quilòmetres, s'establiran diversos controls que, en alguns casos, proporcionaran begudes i menudalles als excursionistes. Amb tot, es demana als participants que portin els seus propis queviures i aigua, així com s'aconsella utilitzar un calçat còmode i reduir al màxim el pes de la motxilla. Segons els organitzadors de la prova, "anar caminant a Montserrat no és tan difícil com sembla. La majoria de la gent sana ho pot fer". Tot i així, els menors de 15 anys que vulguin fer l'excursió hauran d'anar acompanyats d'un adult i es recomana que aquells que hi vulguin participar s'entrenin mínimament per poder superar la prova sense problemes.

El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) ja ha obert les inscripcions per participar en la segona c a m i n a d a p o p u l a r a Montserrat. Des del passat 29 de març i fins al 15 d'abril tors aquells que hi vulguin participar poden formalitzar la seva inscripció a la secretaria del club, totes les tardes de 7 a 9 del vespre i pagant un preu simbòlic de l.(XK) pessetes. La caminada es farà el 18 d'abril. Amb la plaça Barcelona com a punt de sortida i les 5 de la matinada com a horari de convocatòria, els participants encetaran el camí cap a la serralada catalana seguint un itinerari conformat per

El camí entre Sant Cugat i Montserrat és de 41 quilòmetres. FOTO: E4C.


Societat

H S 4 C A N I W S Divendrts.9 d'abril 1999

L'Associació de propietaris canvia de junta directiva

La Casa de Cultura recull material per a Kosovo

A.C.

A.C.

17

S o l i d a r i t a t

Vicenç Fisas demana ajuda als ciutadans per assistir Kosovo Reclama participació en la recollida d'ajut humanitari

- Sant Cagat MÒNICA BERNABÉ

Maximino Puncernau ha estat nomenat en assemblea general nou president de l'associació de propietaris de Sant Cugat en substitució de Miquel Ros, que, després de 14 anys de servei al col·lectiu, ha volgut deixar el càrrec que ocupava. A banda de la presidència, l'associació de propietaris ha canviat també el seu vicepresident, càrrec que ara ocuparà Antonio Velasco, la seva secretaria, assumida per Mònica Llunell i la tresoreria, a partir d'ara en mans de M. Belen León. Amb la renovació de la junta directiva, el col·lectiu ha acordat també reduir el nombre de membres passant dels 20 als 14 actuals. En l'assemblea celebrada fa dues setmanes, l'expresident del col·lectiu, Miquel Ros, es va acomiadar agraint la confiança que li han depositat els socis i assegurant: "Viuré amb nostàlgia els anys passats davant la nostra Associació, 14 anys que han estat molt importants."

Sant Cugat ha emprès ja les primeres accions en solidaritat amb là població civil del Kosovo. Tal com ha passat en la majoria de conflictes bèl·lics que s'han produït fins ara, la població santcugatenca s'ha bolcat en l'ajuda i la solidaritat i ha començat a organitzar diverses campanyes per recollir material i diners en favor dels més necessitats. El primer en posar-se en peu de guàrdia ha estat l'Ajuntament. Sota el lema "Sant Cugat amb el poble kosovar" ha iniciat una campanya de recollida d'aliments i diners. Aquells que hi vulguin col·laborar poden fer els seus ingressos al compte 2100-3000-132201663104 de La Caixa de Pensions. Si volen aportar aliments, només s'accepta: oli de gira-sol, llegums enllaunats, llet en pols, cacau en pols, fruits secs, llet infantil en pols, farineres per a nens, compreses, bolquers, sabó líquid, fruita i verdures.

"Ara no tinc una solució per al conflicte de Kosovo; abans vaig fer propostes i no se'm va fer cas", diu Vicenç Fisas. El titular de la Càtedra Unesco per la Pau i els Drets Humans s'ha mostrat molest que ara, quan la situació ja està totalment desbordada, es demani parer sobre el conflicte als investigadors de la pau, quan ells ja feia anys que reclamaven que la comunitat internacional prengués cartes en Passumpte. Per aquesta raó, F'isas ha declinat mostrar-se a favor o en contra dels bombardejos de l'OTAN contra Iugoslàvia, però sí que ha subratllat que cal que la ciutadania es bolqui en ajudar els refugiats albanesokosovars. Segons Fisas, aquesta ajuda s'ha de basar principalment en fer arribar assistència humanitària als desplaçats que es troben a la frontera kosovar. El titular de la Càtedra Unesco defensa Ics campanyes de recollida d'aliments,

llllllh'···'.

t,!t

Ih'lil'íll

roba i diners que s'han endegat, però, en canvi, es mostra reticent al trasllat de refugiats a d'altres països europeus. "El trasllat només s'ha de fer en casos molt puntuals", explica. Fisas va fer aquestes declaracions durant una conferència sobre el conflicte kosovar que va

E x p o s i c i o n s

Conferències

Els Amics de la Unesco debatran Pètica de la donació en dues xerrades Es el primer cicle que Pentitat dedica a temes científics

La Casa d e Cultura acull una e x p o s i c i ó sobre la pedagogia Waldorf A. B. M.

A. B. M

de Catalunya (ANC) durant l'última setmana del mes d'abril.

"A Sant Cugat s'acostumen a organitzar xerrades més aviat de caire històric", explica Anna Domènech, presidenta de l'associació d'Amics de la Unesco Valldoreix- Sant Cugat, "i potser les científiques no tenen tant èxit perquè la gent es pensa que seran massa tècniques i que no les entendran, i no ha de ser estrictament així." És per aquest motiu, segons ha explicat la presidenta a Els 4 Cantons que han organitzat el nou cicle de conferències que se celebrarà a l'Arxiu Nacional

Ciència i ètica

n

El tema escollit per aquest primer cicle de xerrades dedicades al món científic ha estat la donació. "Hem pensat", afirma Domènech, "que seria un tema interessant per començar, perquè ara tothom en parla, però ben bé no es coneix del tot de què va." Segons la presidenta de l'associació santcugatenca, sobre aquest tipus de temes faria falta molta més informació de la que es té normalment, i és

per això que han decidit "apropar la ciència a la gent". Seran, doncs, dues conferències, una el 22 d'abril i una altra el dia 29. La primera, sota el títol Perspectives delclonatge es dedicarà a donar una idea general sobre el tema. El doctor Pere Nolasc -metge neuròleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra- explicarà als assistents a quin nivell estan actualment els avenços en donació. I la segona, Inici de la vida humana. Reflexió sobre les fronteres científiques i ètiques, serà una discussió més profunda sobre l'ètica de les actuacions que aquesta-pràctica científica implica.

• • • • • • Gra. Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3. OBERT DE DILLUNS A DISSABTE • Tel. 9 3 5 8 0 1 5 0 0

CATALONIA CERÀMIC

• prop de 200persones. FO'IO X I oferir abans d'ahir a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que va aplegar prop de 200 persones. A la xerrada'també va participar Raül Romeva, expert en el tema, que va denunciar la passivitat que els governs occidentals han demostrat durant anys davant la política repressiva de Milosevic.

GRAN EXPOSICIÓ

Fotografies enganxades en quaranta plafons que recullen els diferents aspectes, així com una mostra del material fet servir al jardí d'infants conformaran l'exposició sobre la pedagogia Waldorf que acull aquests dies la Casa de Cultura (des d'avui i fins al proper dia 15 d'abril). Exposició que anirà acompanyada amb la projecció de dos vídeos didàctics per conèixer els seus aspectes bàsics, i d'una conferència-col·loqui que es desenvoluparà demà dissabte a partir de les sis de la tarda. Sota el títol "El Jardí d'infants

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció

Waldorf com a reposta a les necessitats dels nostres infants", les mestres d'educació infantil Lourdes Callen i Laura Pla explicaran en què consisteix l'opció Waldorf, tal com defineixen "un moviment educatiu amb anys d'experiència, però encara desconegut a casa nostra". Actualment, aquest moviment està provant d'establir un dels seus centres a la ciutat i algunes mares i alguns pares ja s'han manifestat entusiasmats amb el projecte, el qual, segons el seu ideòleg, "és formar éssers humans lliures i capaços de donar sentit i direcció a les seves pròpies vides".


18 Societat

ELS /CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

La

r a d i o g r a f i a

COORDINADORA DE PARES I MARES D'ENSENYAMENT PÚBLIC DE SANT CUGAT

Les escoles públiques són una opció a l'educació plural i de qualitat per a tots els santcugatencs

Més de 6.500 nois i noie:

Ui població escolar de Sant Cugat. Foto: Arxiu

Vetllant per una bona escola VIONTSK S A N T

- Sant Cugat -

Entitat: Coordinadora de Pares i Mares d'Ensenyament Public de Sant Cugat Any de fundació: 1994. Membres: 15 rtpresentqtns de Potes les escoles publiques Seu: 1ES Angeleta Ferrer tercer dimecres del mes.

A Sant Cugat hi ha uns 2500 nens i joves en edat escolar que es reparteixen pels diversos centres, instituts i escoles del municipi. Aquest importat i nombrós col·lectiu és el nostre futur i el futur del nostre poble. Els nens i nenes, els joves, són els que el dia de demà faran Sant Cugat. És, doncs, un col·lectiu molt important per a tots nosaltres i és feina de tots fer per ells el Sant Cugat millor que tots voldríem tenir per viure. També és feina de tots donar a aquests nois i noies les millors oportunitats per educar-se i créi-

xer tant en cos com en esperit. És per això que el nostre poble compta amb un bon grup d'escoles i d'instituts d ' e n s e n y a ment públic on tots els nois i noies nascuts i residents a Sant Cugat tenen una plaça per estudiar i formar-se com als homes i dones del futur. Quatre escoles bressol, set escoles de primària i tres instituts públics, més un bon n o m b r e d'escoles concertades, altres de privades i centres més específics -escola de música i escola d'art-, entre altres, formen el panorama escolar del poble. Un panorama que sembla prou prometedor, encara q u e potser no del tot complet per a les neces-

sitats del poble. Totes les escoles públiques de la ciutat tenen APA dins dels seus consells L'AMPA és l'associació de mares i pares d'alumnes, que voluntàriament s'organitzen per col·laborar amb el centre en les seves activitats, especialment en algunes funcions específiques com pot ser la gestió del servei de menjador, reformes i manteniments, revistes i publicacions del centre, seguretat, transport o activitats, extraescolars. Fins a l'any 94, cada c e n t r e funcionava amb la seva AMPA i no mantenia cap relació - o molt poca- amb les AMPA dels altres centres . Va ser durant un sopar

de treball dels representants de l'Angeleta Ferrer a m b els representants d e l'Arnau Cadell que va sorgir la idea d'organitzar i formar una entitat que fos un mitjà d'intercanvi de coordinació e n t r e les diferents AMPA per tal de poder solucionar problemes comuns, compartir informacions i coneixements, coordinar activitats i, si cal, lluitar per la qualitat de l'ensenyament públic a SantCugat.També per poder presentar un interlocutor més fiable i únic amb les reunions del consell escolar municipal i assolir així les fites que siguin necessàries per dotar Sant Cugat d'una escola pública de qualitat.


Societat 19

ÍLS-íCAIVrCWS Divendres, 9 d'abril de 1999

La

r a d i o g r a f i a

COORDINADORA DE PARES I MARES D'ENSENYAMENT PÚBLIC DE SANT CUGAT

Coordinar i ajudar les associacions de pares per poder fer una feina comuna

L'ensenyament és per a tots M. S. - Sant Cugat La Coordinadora de Mares i Pares d'Ensenyament Públic a Sant Cugat va començar la seva tasca cl curs 94-95 amb la moguda dels pares per solucionar els problemes del transport escolar i va mobilitzar les associacions de pares de totes les escoles públiques de Sant Cugat amb xerrades i actes diversos . Més tard, i després d'un temps de rodatge, es van atrevir a org a n i t z a r la P r i m e r a M o s t r a d ' E n s e n y a m e n t Públic a Sant Cugat La Mostra va fer-se durant el mes de gener de l'any 1998 i va ser tot un esdeveni-

m e n t a la ciutat. Aquesta iniciativa va comptar a m b el suport i la col·laboració activa d e tots els e q u i p s directius dels centres i escoles públics de Sant Cugat i amb el suport de l'Ajuntament i de moltes empreses locals. Un gran nombre de visitants van passar per la Casa de Cultura per veure com eren i què es feia a les escoles i als instituts de Sant Cugat. L'exposició volia fer conèixer i transmetre fidelment els trets més característics i identificatius de l'ensenyament públic: pluralisme , respecte per les idees, coeducació, arrelament en un poble i el seu entorn social i ecològic i, sobretot, una educa-

ció integral i humana. La Mostra, amb un recull de treballs dels alumnes i amb fotografies i dades diverses, volia fer conèixer a tots els santcugatencs la realitat de les escoles públiques en el dia.a dia. En concloure la mostra, els organitzadors van encetar el recull d e les dades i les van abocar e n u n l l i b r e q u e es va presentar durant aquest últim curs escolar. El llibre L'ensenyament públic a Sant Cugat recull les dades principals i les imatges més identificatives de la Mostra amb un seguit de punts que volen ressaltar el que va ser la Primera Mostra d ' E n s e n y a m e n t Públic. Mostra que els organit-

zadors voldrien que tingués una c o n t i n u ï t a t b i a n u a l p e r fer conèixer a tots com i d e quina manera creix l'ensenyament públic Però la Coordinadora, alhora que treballava en la Mostra i en l'edició del llibre, no ha d e s cuidat altres aspectes molt més reivindicatius i punyents per al poble com és la demanda de la creació d'un quart institut. Una necessitat molt important, ja que els tres que hi ha ara són del tot insuficients per a la creixent demanda de places que hi ha al poble. Una necessitat que, si no troba una solució ràpida, pot fer que les famílies amb nois en e d a t escolar hagin d e fer

front a l'onerosa despesa q u e comporta enviar llurs fills a un centre privat. L'associació va e n c e t a r una recollida de signatures q u e ha estat un èxit i q u e ben aviat presentarà a l'Ajuntament. Al mateix temps, la coordinadora fa també una tasca important: és l'encarregada d'informar, en el decurs de reunions mensuals i t r i m e s t r a l s , les d i f e r e n t s AMPA de quins són els problemes de /es altres escoles i de coordinar, si cal, la col·laboració d e comissions per poder treballar sobre els problemes i solucionar-los. Tot això avalat per una gran experiència i voluntat de servei.


20

ELS í CANTONS Divendres, 9 d'abril de í 999

La majoria de les Comunitats Autònomes reben el que els correspon.

Els ciutadans de Catalunya mereixen un tracte fiscal just.

Totes les comunitats han d'aportar diners al conjunt de l'Estat. És lògic que les comunitats més riques hagin d'aportar més que les altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 24% més de diners que la mitjana de les Comunitats Autònomes per al funcionament de l'Estat i per a la solidaritat amb altres territoris. El que ja no és lògic és que, quan l'Estat retorna a les Comunitats Autònomes una part d'aquests ingressos, unes comunitats rebin els que els corresponen i Catalunya, no. Catalunya rep un 12% menys de diners del que reben de mitjana les altres Comunitats Autònomes. I això comporta un desequilibri negatiu global d'uns 36 punts.

Quants som

Quant produïm

Quant paguem

Amb aquest fort desequilibri, Catalunya pateix un tracte injust que limita les seves capacitats de modernització, creixement i benestar, tant dins d'Espanya com dins d'Europa. Ha arribat el moment d'aconseguir un tracte més just per als ciutadans de Catalunya. Hi estem d'acord, oi?

Generalitat de Catalunya


EIS4C4NTONS

Economia Divendres, li de gener de 1999

Sant

Cugat

21

A c t i u

La Mostra més participativa Uaparador més gran de la ciutatja està preparat per a divendres vinent Ja ha començat el compte enrere perquè comenci una de les activitats més esperades entre els comerciants i industrials de la localitat. La Mostra de Comerç, Indústria i Serveis de Sant Cugat està acabant de polir el seu aspecte per obrir les portes, divendres vinent als habitants de la ciutat: 187 estands, reflectint la col·laboració de 120 expositors del municipi, deixen pales que • l'aparador més gran de la ciutat, en el seu desè aniversari, ja és d'entrada el més participatiu. ANNABORM'

- Sant Cugat "Aquesta és una de Ics mostres que més aviat es va començar a omplir." Amb aquestes paraules explicava l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, les setmanes de preparació del que serà la cinquena Mostra de Comerç, Indústria i Serveis de la ciutat i que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d'abril i que enguany comptarà amb la presència de Xavier Pomes, conseller de Governació, el dia de la inauguració. Segons el també president de la fundació organitzadora, "el primer dia, els comerciants i les indústries ja van intentar trobar et seu estand, i això vol dir que fa dos anys que es-

peraven que se celebrés aquesta edició". De fet, s'han adjudicat els 187 estands que s'oferien a l'emplaçament habitual, el camp municipal de futbol de la rambla del Celler. En total, 4.750 metres quadrats dedicats al comerç, la indústria i els serveis de Sant Cugat, en el que tothom coneix ja com a "l'aparador més gran de la ciutat", que enguany ha superat el nombre de membres participants, arribant als 120 expositors i compta, a més, amb una nova carpa. La Mosta comptarà també amb deu estands dedicats a la zona infantil (la ludoteca, la Creu Roja i una de les escoles del municipi). I, a part de l'escenari habitual per a les demostracions dels comerços

O F E R T A D E T R E B A L L BEQUES, AJUTS. PREMIS I SUBVENCIONS Convocatòria de la Fundació Catalana de la Recerca, de la 10.a edició del Premi Fundació Catalana per a la Recerca a l'investigador que s'hagi destacat per la seva trajectòria científica i les seves aportacions al desenvolupament científic i tecnològic en qualsevol de les seves àrees. Sol·licituds: fins al 30 d'abril de 1999, 18.00 hores, a la Fundació Catalana de la Recerca, passeig Uuís Companys, núm. 23, 08010 Barcelona. Telèfon:93.3t5.23.23. Convocatòria del Departament d'Ensenyament, per a J'atorgamerít d'ajuts als akimnes amb una malaia prolongada que cursen nkeífc o§|^aK*IS en centres docents m yntw&fS&Éfis. fins al 22 de juny de 1999, al Centres

docents on {"alumne esSgut matéàdat, acompanyada d'un trifcfme.mèdte en el qual es faran constar el «Bagoóstle í fa previsió aproximada del temps durant el" qual l'alurone no podrà assistir al centre'• docent, així com el nom J copom del facultatiu i numero de col·legiat Convocatòria del Departament de Cultura, per a la concessió d'ajuts a

La Mostra de Comerç, Indústria iServeis de Sant Cugat arriba al desè any d'existència. FOTO: XAVILARROSA participants, l'estand de l'Ajuntament acollirà la presentació i demostració de funcionament dels punts d'informació que s'han desenvolupat en el projecte europeu LASPI i que s'instal·laran a la ciutat. Així, tot està a punt, doncs, perquè

l'aparador més gran de la ciutat, el Sant Cugat Actiu, obri les seves portes en aquesta cinquena edició, que, per a l'alcalde, palesa "la línia ascendent de la Mostra", una línia de participació que Aymerich espera que es reprodueixi també en la qualitat dels estands "a la que ja

empreses de televisió per a la realització de llargmetratges televisius, sèries de ficció i animació o documentals, destinats a ser emesos per televisió. Sol·licituds: fins al 29 d'abril de 1999, a la seu de la Direcció General de Promoció Cultural, carrer Portal de Santa Madrona, núm. 6-89, 08001 Barcelona.

Sant Cugat: Constitució de l'empresa Laval Inversions, SL. Objecte social: compra, venda, promoció, arrendament no financer, etc, de qualsevol immoble, etc.

fjfisa}29d,àbride1999,'tesïfejraranafat seudelal^reo3tó<3eneral,cflrrerde J,€8GG2Ba*eeferta,a

Sant Cugat: Constitució de l'empresa Sistemes Informàtics a Mida, SL. Objecte social: assessorament, elaboració, comercialització i manteniment de tot tipus d'aplicacions informàtiques, servei d'instal·lació, configuració, manteniment d'equips, software i xarxes informàtiques, etc.

CONSTITUCIONS I CONVOC A T Ò R I A DE J U N T E S

Sant Cugat: Constitució de l'empres Pianrang and Merçhandïsjiig Consulting, $ L OÉfècte social: la consultora sobre maíèríes vinculades amb la gestió del punt de venda per empreses nacionaJs, etc.

$arst Cugat: Sant Cugat: Constitució de l'empresa Cementos Goliat, SL. Objecte social: importació, exportació i comercialització de tot tipus de materials de la construcció, etc.

CwistíajN^deferriJresaAlasUekía.SL admirtitefracté, explotació, promoció» ete„

Constitució de SL contractes etc. Sant Cugat: Constitució de l'empresa Tutudes, SL. Objecte social: la activitat de restaurant - bar.

ens tenen acostumats amb les edicions anteriors". Aquesta trajectòria ha estat definida pel president de la fundació organitzadora, l'alcalde de la ciutat, com a fruit de l'esforç -tant econòmic com humà- dels comerciants i industrials que hi participen.

promoció, arrendament, etc, de tot tipus Sant Cugat: Constitució de l'empresa International Sausage Fast Food, SL. Objecte social: fabricació, comercialització, e t c , de tota classe de productes alimentaris, etc.

Sant Cugat Constitució ide l'empresa Vtoerta I F i , SL Qbjfcde socjaí: Sant Cugat: Constitució de l'empresa Salchichas First Class, SL. Objecte social: compra, venda, promoció, arrendament no financer, etc, de treballs de paleta, etc.

Sant Cugat: > wrxte de béns trnmotíes «n general, ete. Sant Cugat: Constitució de l'empresa Inpal Gestió, SL. Objecte social: prestació de tota classe de serveis administratius, DEP Selecció d'Informació Oficial


ELS4CAlYroNS Divendres, 9 d'abril de 1999

Ens agrada que els nostres clients se sentin satisfets. Des del primer dia.

1 no només ho diem nosaltres. Així ho reconeix la ISO 9002. La certificació que ens ha concedit AENOR, pels sistemes que permeten assegurar la qualitat en els processos de contractació i inspecció de gas en els habitatges dels nostres clients. La certificació ISO 9002 és el reconeixement que premia el nostre esforç diari per fer arribar el gas natural a tots els racons de la nostra geografia. I que garanteix que avui, com sempre, treballem per prestar el millor servei als nostres clients.

AENOR 1

^mm*^

EP t^S, t x ' 5ICNet5

ER-·M9/2/99( Empresa Registrada

ISO 9002 ^NwtM'rftt^ ^qf^^^^r

gasNatira, Al servei de les persones.


Societat

ELS4CANTON5 Divendrts, 9 d'abril de 1999

23

L A S E T M A N A EN IMATGES

COMPLIR AMB LA TRADICIÓ Un any més han sortit al carrer per complir amb una de les tradicions més antigues del costumari català. Les corals La Lira i La Unió Santcugatenca han dut, una Setmana Santa més, els ritmes de valsos, havaneres i sardanes pels carrers de Sant Cugat. Amb les lletres a la mà i els pulmons plens d'aire i bones notes, els grups de cantaires han lluitat un any més per la supervivència d'una vella i harmoniosa tradició. Pàgina: 4. Foto: OSCAR BENITO

MÉS PROPERS A LA NATURALESA Gràcies a la iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental i d'l 1 ajuntaments de la comarca, entre ells el de Sant Cugat, els ciutadans podran gaudir més d'un entorn verd i natural. Les institucions acaben de dissenyar l'Anella Verda, un recorregut de 130 quilòmetres de camins rurals que unirà Sant Cugat amb altres 10 ciutats. La voluntat és promoure els valors naturals i el turisme rural. Pàgina: 13. Foto: ELS 4 CANTONS

KOSO VO: ALER TA JUVENIL Els joves universitaris estan molt preocupats pel conflicte bèl·lic que té lloc a Kosovo i intenten informarse 'n i col·laborar d'alguna manera en la seva resolució. Així s'ha demostrat aquesta setmana quan el santcugatenc expert en desarmament Vicenç Fisas va aconseguir omplir a vessar una aula de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una conferència sobre el conflicte als balcans. El titular de la càtedra de la Unescoper la pau i els drets humans va compartir l'atenció del públic amb Raül Romeva, expert en relacions internacionals, que també va il·lustrar el públic sobre els secrets que s'amaguen darrere les guerres a l'exlugoslàvia. Pàgina: 17. Foto: XAVILARRÒSA.

els

mobles

carre

mobles

Francesc Moragas, 3 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS


24

Economia

ELS /CAXIDNS DILIIÍ/KÏ. Vfr,ihril<le W /

E m p r e s e s

Aquesta nit entra en funcionament a Sant Cugat un nou servei assistencial

Gestetner compta amb nou director general

La idea ésfomentar que la gent no hauria de conduir després de beure

A. B. M. - Saat Cagat -

l'any passat, agafant diferents matisos dels serveis que ja funcionen de manera correcta i eficaç a d'altres països europeus Kls santcugatencs no hauran on, segons explica, la taxa d'alde preocupar-se més de què fan coholèmia penada per la llei és amb el cotxe un cop surten a la molt més baixa i la consciència nit i es descontrolen, o no, amb social potser una mica més alta. aquelles copes que s'acostumen a prendre: ha arribat a Sant CuLa materialització de Salvacar gat el servei Salvacar, que Igual es va començar a posar en pràcMàster Franquícia va posar en tica a finals de gener i, des del funcionament a Barcelona a fidia 19 del mes passat, funciona nals del mes ele març. a la comarca del Barcelonès. "El nostre s e r v e i " , explica "La idea d'aquesta empresa", Igual, "ofereix la possibilitat de afirma cl p r o m o t o r , A n t o n i Igual, "va sorgir quan vaig llegir tornar a casa amb el vehicle proque la meitat dels accidents de pi del client i sense córrer cap trànsit que es produeixen a l'Esrisc." I és que, amb preus una tat són c o n s e . mica m é s e l e <4_ q ü è n c a d c l a m - ^tOtll IgUül: Tothom v ats q u e els q u e gestio hauria de conscienciar- fan scrvir e,s ta" d'alcohol." .,., x í m e t r e s , els Igual, valencià se que es molt perillós c o n d u c t o r s d e Salvacar acomde naixement, conduir després panyen l'usuari però santeugad'haver pres alcohol" i el seu vehicle tenc de residèndes del lloc on cia des de fa una se s o l · l i c i t a el vintena d'anys. servei fins al doe x p l i c a q u e la micili o l'adreça que els sigui insocietat en general s'hauria de dicada. c o n s c i e n c i a r molt m é s " q u e "En principi", afirma el creaconsumir alcohol abans de condor i promotor d'aquest servei, duir és molt perillós, no només "l'experiència d'aquestes setpels danys materials que es pumanes ha estat molt positiva, la guin causar als mateixos vehigent ha respost molt bé." I ara cles, sinó ja pels importants, per es podrà sol·licitar també en alles mateixes persones q u e els g u n s locals nocturns de Sant pateixen". Cugat. Seguint aquestes directrius, el En aquells on es pugui llegir santeugatenc va madurar la seva idea durant els mesos finals de el distintiu de la companyia o ANNA B O RAI:

-Sant Cagat -

La taxà d'akoh'luitrriui

(íiMfiirutí/a .//«.> u

hi hagi les targetes informatives que Igual Màster Franquícia ha estat distribuint aquests dies. Aquestes targetes, de la mateixa mida q u e les de crèdit per poder-les dur amb comoditat, informen tant de Ics tarifes com dels horaris durant els quals es pot gaudir d'aquest servei: dijous, diumenges i festius des de les 23h fins a les 3h del dia següent; i divendres i dissabtes i els dies abans dels festius fins a les 6h del dia següent. A més d e Sant Cugat, Terrassa i Sabadell seran les dues ciutats vallesanes que també dispossaran a partir d'avui d'aquest servei, a m b els conductors sel·leccionats per l'empresari

0 5. l-híO: XAVI I.ARROSA santeugatenc. "1,'objectiu", reconeix Antoni Igual, "és establir aquest mateix servei, com a màxim en tres mesos, a totes les províncies de l'Estat espanyol, a través de sucursals o bé a través de franquícies, combinant ambdós sistemes." Però el que sí que té molt clar el santeugatenc és q u e no vol veure's desbordat pel seu negoci: ha signat una acta notarial on reconeix que quan arribi als 12 milions de pessetes de beneficis en donarà el 24% dels següents als seus treballadors, familiars i amics i algunes O N G dedicades a la solidaritat, i quan se superin els 250 milions regalarà les seves empreses.

D e s d e finals del m e s de març, el G r u p G e s t e t n e r E s panya compta a m b un nou director general: E n r i q u e Calabuig Honrubia. Calabuig serà qui prendrà el timó d ' a q u e s t grup a m b seu corporativa a Sant Cugat. Vinculat a la c o m p a n y i a des de 1992, ha o c u p a t e n a q u e s t s anys diferents càrrecs directius. Al 1994 va ser n o m e n a t director a d m i n i s t r a t i u i financer, càrrec q u e ha desenvolupat fins al moment;. E n r i q u e Calabuig Honrubia té 38 anys i és e n g i n y e r superior de Telecomunicacions i d i p l o m a t en D i r e c c i ó p e r l'IESE. D u r a n t la seva t r a j e c t ò r i a professional, el nou director general ha treballat als Estats Units i t a m b é a d'altres països d ' H i s p a n o a m è r i c a , semp r e e n el s e c t o r d e la i n formàtica. El Grup Gestetner abasta un ampli sector dels equipam e n t s informàtics d'oficina: c o m e r c i a l i t z a les m a r q u e s G e s t e t n e r , N a s h u a t e c i Rex Rotary. Establert a l'Estat espanyol d e s d e 1919, el grup a m b seu santeugatenca atén d i r e c t a m e n t el servei tècnic de m é s de 20.000 equipam e n t s . Per fer-ho, compta amb 13 sucursals pròpies i 120 distribuïdors autoritzats.

-~l

DADES DEL SUBSCRIPTOR

\ Nom i Cognoms | Ciutat Carrer | Codi postal ! NIF o DNI

Telèfon

FULL DE SUBSCRIPCIÓ DADES DE LA

SUBSCRIPCIÓ

Banc/Caixa Adreça oficina ., EntitatLXrrioficinaDDDDdcDD núm comptetXDDODDDLT Titular • Comptat • Rebut domiciliat Enviar-la

Sant Cugat del Vallès,

per fax al 93 589 20 91 o portar-la

de

de 1999 SIGNATURA

al C. Sant Antoni,

15


Economia

ELS /CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

LES EMPRESES; FINQUES

BACHS

Sembla que ara és un bon moment per comprar un pis. Hi ha molta gent que està aprofitant els últims anys de la pesseta per invertir en immobles, un valor segur. I, tot i que sembli que els venedors d'immobles es passen el dia passejant per la ciutat, la veritat és que es passen el dia ensenyant pisos i convencent els seus clients que el pis que estant venent és just el que necessiten. I venen moK.

Miquel Bachs, Propietari de l'agència immobiliària U

A la gent li agrada comprar fent contraofertes" acceptar el joc de les contraofertes. -Això no és gaire lògic, no? És com si anessis a comprar plàtans i dir que en vols pagar menys... -No, no és lògic. La gent quan va a qualsevol altre comerç de la ciutat normalment no regateja. Pensa que és un dels únics mercats on encara existeix això. Potser perquè és un producte molt car, la gent pensa que té dret a fer contraofertes. -Com s'ho fan per continuar venent tot i les moltes altres agències immobiliàries que s'han instal·lat a Sant Cugat?

GLÒRIA FRANCOLÍ - Sant Cugat -

-Com valora les noves lleis de commutats fle veïns? -Són torça positives perquè, a partir d'ara, per fer qualsevol modificació no s'haurà d'esperar unanimitat. sinó que amb el 60% dels propietaris ja es poden fer les reformes que hi ha en una finca. La nova llei permet evitar també que hi hagi morosos. A partir d'ara ja es podrà anar a judici sense haver de fer els tràmits. Abans tardaves un any per portar al tribunal un propietari morós. Un cop s'aprovava la denúncia havies de buscar un advocat que portés el tema a judici i, quan sortia del judici, embargar els béns a la persona morosa. L'únic que es podia fer era un embargament preventiu sobre el pis i, quan el pis es vengués, reclamar-ne l'embargament. -Ara suposem que el 4 0 % restant n o disposa d ' a q u e s t s d i n e r s . -Depèn de quina modificació es faci, el veí pot quedar exempt de pagar-la i depèn de com... la llei dóna facilitats. Si no pots pagar vol dir que no pots pagar al moment, però podràs pagar en un any o un any i mig. Això no ho preveu la llei, però totes les comunitats són elàstiques. Tot depèn de si la comunitat accepta que paguis a terminis o més tard. -La Dei protegeix el llogater o el propietari? -La llei sempre protegeix més el propietari. Almenys fins ara. Abans es feien contractes d'un any i, a continuació, el propietari, si volia, augmentava el preu del lloguer unes 15.000 o 20.000 pessetes. Si el llogater ho acceptava, doncs endavant i si no, havia de marxar. Ara, amb la nova llei, fan contractes mínims de 5 anys en els quals només es pot

-Penso que el fet d'estar molts anys al mercat fa que la gent ens conegui i que, per tant, confiïn més en nosaltres pel temps que fa que venem amb serietat. També fem molta publicitat als diaris de la ciuMiquel Bachs explica que ara a venen més pisos quealxms FOTO- X 1 \RROS\tat i això ajuda. augmentar l'IPC. Aquí sí que proal centre del poble d'una finca de -Tothom diu que Sant Cugat és 25 anys que un pis nou que hagin tegeix el llogater. moh car. En comparació amb alfet al Parc Central o a Coll Fava - Q u è es porta més, comprar tre» ciutats vostè ho corrobora, amb les mateixes característiques. això? o llogar un pis? El del centre del poble valdrà molts - E n aquests moments sobretot es -Sant Cugat és car. De fet, és una menys diners. Pensa que un pis a compra. El preu de les hipoteques ciutat comparada quant a preus amb Coll Fava té jardí, piscina, pàrquing és molt baix i això facilita que la la zona alta de Barcelona. Un pis que i és nou per estrenar amb tot el que a Sant Cugat valgui 25 milions pots gent es dediqui a comprar més. Pel comporta un pis nou: doble vidre, trobar-lo tranquil·lament per 15 a que pagues de lloguer d'un pis de Rubí. Es una ciutat molt més cara. cent „ metres qua, . videoporter, asdrats, gairebé pots censor que baixa -La gent j a ve convençuda o els ha de convèncer? pagar la hipoteca. . fins al pàrquing... -La gent ja sap el que've a buscar -Hi ha pisos que una sèrie d'avana Sant Cugat Ve a buscar tranquil·lies v e n e n m é s tatges que no troque altres? miUonS potS trobarbes en una finca tat, un poble... És una zona amb molt de prestigi i molt ben comunicada -Hi ha propietaconstruïda 25 anys amb els trens. I a la gent li agrada tens que creuen que enrere, en la qual nir zones verdes, una piscina... La el seu pis val molts normalment cal qualitat de vida de Sant Cugat és diners, no es dei-** »• ' fer reformes. molt bona. xen assessorar i -Es molt usual aquell pis pot estar ben bé un any -D'on treuen vostès els pisos que vel'oferta i la contraoferta? per vendre i no es ven. En canvi, el nen? -A la gent li agrada comprar fent propietari que es deixa assessorar -La gent ens porten els pisos per contraoferta. Creuen que rebaixant pels professionals posem un preu vendre. Quan vens un pis, la persoun milió o dos milions de pessetes de mercat i aquell pis es ven relana que el ven necessita un altre pis han fet la compra del segle. Pentivament ràpid. per comprar... És tota una roda. Ensen que fan més negoci. Llavors, -Què es valora més, ara? tres en una dinàmica de tenir pisos de què fan els propietaris? Apugen els -Doncs no val el mateix un pis vell compra i de venda. preus sempre una miqueta més per

"Un pis que a Sant Cugat valgui 25 lo per 15 a Rubí"

Informes

Augmenten a Catalana Occident les reclamacions al Defensor de P Assegurat Les gestions van augmentar un 60% durant el 1998 A. B. M. - Sant Cugat -

Els assegurats de Catalana Occident van presentar durant el 1998 un 60% més de reclamacions a l'empresa asseguradora del que s'havia presentat durant l'any anterior. Així ho demostra l'informe de

balanç realitzat per l'ens que els gestiona, el Defensor de l'Assegurat, que ocupa des de la seva creació al 1996 Miquel Roca i Junyent i que té com a objectiu resoldre les reclamacions que li formulin els diferents assegurats i fer arribar a l'administració de la companyia les diferents recomanacions per millorar les rela-

cions entre asseguradors i assegurats. L'estudi d'aquesta institució (de creació voluntària per aquest tipus d'empreses) fa públics un total de 184 casos, dels quals van ser admesos a tràmit 150; la major part de la resta van ser denegats per haver expirat el període d e reclamació o per no

tractar-se de persones físiques. D e les reclamacions que van seguir el seu curs, un total de 50 -una tercera part de les a d m e ses- van ser les transaccionades amistosament després d'haverse presentat la reclamació, és a dir, solucionades sense la n e cessitat que es pronunciés sobre el cas el Defensor de l'Assegurat. Segons un comunicat de l'empresa asseguradora a m b seu a Sant Cugat, "els casos registrats durant el 1998 no només han suposat un canvi quantitatiu sinó t a m b é qualitatiu", diferència que, per a Miquel Roca, es basa en q u è "les reclamacions han guanyat en argumentació; és a dir, l'assegurat, coneixedor de la

25

Congelats La Sirena obre un establiment a Sant Cugat A. B. M.

La primera cadena de congelats de Catalunya -líder també per volum en el mercat de l'Estat espanyol- farà una de les seves properes inauguracions a Sant Cugat a finals del mes de maig, just després de les que aquest mes d'abril realitzarà a l'Hospitalet i a Barcelona capital, emmarcades en el setzè aniversari d'aquesta empresa familiar. El nou local de La Sirena, firma present a 28 ciutats catalanes, té 160 metres quadrats d'espai obert al públic, està ubicat a la rambla del Celler, i comptarà amb 450 referències de productes congelats diferents, dues caixes enregistradores i una plantilla de quatre persones.

S'inaugura el primer comerç per a núvies Les núvies santeugatenques no hauran de sortir del municipi per aconseguir els seus vestits. Demà a la tarda s'inaugura al carrer Endavallada un establiment especialitzat; Adela i Marce. "No només vendrem vestits per a núvies", explica Adelaida Rodríguez, una de les propietàries, "també s'hi podran adquirir altres tipus de vestits de festa, així com tots els complements necessaris". Segons Rodríguez, els models seran "exclusius i al gust de la persona que vingui a comprarlos". Perquè, segons afirma la propietària, "oferirem la possibilitat de personalitzar els models" i els vestits de prftà porter amb el propi taller de confecció de què disposarà el comerç. / A. B. M.

institució i del seu abast, presenta les seves sol·licituds més argumentades, més precises, facilitant així la feina del Defensor d e l'Assegurat". D e les reclamacions q u e van necessitar la resolució d'aquesta figura, 48 van ser fallades en favor de la companyia i 39 en favor del reclamant (32 en la seva totalitat i 7 parcialment) Resten encara 13 casos en tramitació. Segons l'estudi presentat per la companyia, durant el primer trimestre de 1999 ha augmentat el n o m b r e d e sol·licituds e n comparació a m b les dades d e l'any passat, quan des d e gener fins a l'abril es van presentar 63 sol·licituds.


EIS 4 CANTONS

Classificats guia pràctica

BALLS DE SALO • PEPE ASENCIO Anselm Clavé, 14

93 675 49 37

ADVOCATS • JOSEPA TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 93 675 34 54 • GARCIA JULIÀ Av. Catalunya. 22 1er2a. 93 674 41 64

AGENCIES DE VIATGES • USSIA TOURS Plana Hospital 93 589 6 * 5 0

ALUMINIS • ALUMINIS GARRIGA

Orient, 65 baixos 93 675 29 02

• BAR PICCOLO Valldoreix, 29 93 589 11 98 • BAR STOP Taulet, 56 589 12 99

Rius i 93

BELLES ARTS • CABANAS Santiago Rusinol. 54 93 674 06 49 • CUGART Torrent de la Bomba, 14 93 674 43 90

BICICLETES • CARDONA Valldoreix. 41 93 674 15 09

ANTENES PARABÒLIQUES • ANTENEX Àngei Guimerà, 2 935S9 22 47

ARQUITECTURA • FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. C/ La Mma, 17 L B 93 675 «8 35 • JORDI MERCADÉ

Creu, 6-8. 2n 3a 93 589 65 6í 60849 45 19 • DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada 31 B3 4r 1a 93 675 18 03 • GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87 93 589 4 4 1 1 • JORDI CUFÍ BORRELL Av.Vall d' or. 2 93 674 26 01 • JORDI FRONTONS Av. RiusiTaulet. 13 93 589 4» 4 7 • MARTÍ FINET MIRA Sta. Maria, 38 3' 2' 93 589 30 65 • M* DEL MAR EJARQUE Sta Maria, 38,3r. 2a. 93 589 30 65 • RAMON SASTRE Escola d'Arquitectura Pere Serra s/n 93401 78 80 • BIU ARQUITECTURA Pj. Bonfill, 3 93674 1729

• ARXIU GAVÍN 93JÏ742570 •ARXIU MUNICIPAL Rbla Can Mora, s/n «I58S107_1_2_ • ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA Jaume I, 33 93 589 77 88

ASSEGURANCES • J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-B 93 675 30 12

ASSESSORIES • J. PINYOL ASSESSORS Manel Farrés,, 15 D 93 674 44 69

AUTOMÒBILS • LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n 935892000

• SUN BIKE Can Matas, 2 93 589 1 7 5 7

CARNISSERIES •TUBAU La Torre. 14 93 674 12 85 • TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 936753066 •TUBAU Mercat Pere San Parada 104 93 589 14 18 •TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix 93 674 5 7 4 7 • SAGARRA Endavallada. 22 93 674 0» 60

• PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castüo, 4 93 674 65 00

CENTRE COMERCIAL! •PRYCA Carretera de Rubí Sant Cugat Km 4 93 565 4 9 0 0

CENTRES DtS, PSÍQUIC • TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 93 674 50 48

CERÀMIQUES • VrCAT 3 Torreblanca, 28 935895443 •RODÓ Rius i Taulet, 6 93 689 8 2 8 0 • CATALONIA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, Km 3 9 3 5 8 0 15 00 • FOAP Rius i Taulet, 27 9 3 6 7 4 05 03 935893121

• CLÀSSIC Av. Torreblanca, 2 93 674 19 03

COPISTERIES • ARPAU Valldoreix ,45 93 674 96 02 • COPISTERIA THER Sant Antoni, 24. 9 3 5 8 9 74 4 2 • COPY-GRAFIC Can Matas, 8. 93 6 7 5 3 6 » • OF1NOVA Alfons Sala. 18

93 67523 73

CONSTRUCCIONS • BELSCONXXI, SA. Ptge. Font de Sant Rafael, 18-20, baixos Te/. 9 3 6 7 5 3 2 6 7 Fax. 93 675 32 09 Emaé betoconxxi@nexa.es • FOAP Rius i Taulet, 27 93 6 7 4 0 6 03

CRISTALLERIES •GALVANY Alfons Sala, 29 93 674 13 98 • CRISTALLERIA SANT CUGAT Alfons Sala, 29

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí Críst Treballador, s / n _ _

CONGELATS •L'ILLA DELS CONGELATS Mercat Pere Sant, Parada 125 935893806

GUIOCWEIVIATOGRÀFIC • TALLERS D INTRODUCCIÓ AL GUIÓ I ESCRIPTURA CREATIVA Av Portal de l'Angel, 1, 3er pis (Barcelon 93412 1939

936749435

GIMNASOS ESPORTS • CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Cami Críst Treballador, s/n 93 674 14 53 • GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 93 674 61 72 • GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavè. 20 Baixos 93 590 82 79 • SANT CUGAT ESPORTS S.L Pça. Quatre Cantons 93 674 3 0 8 1 •SOUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 93 674 98 62

93 6741398

ELECTRODOMÈSTICS • PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix, 44-46 93674 7164 • TOBELLA MILLAR Santiago Rusinol, 49 93674 0 6 5 7

•UESC Cànovas del Castillo. 9 93 675 23 90

• CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 93 674 03 08

FERRETERIES •VILAR ELECTROLLAR Maria. 20 9 3 5 8 9 0 2 71

ENSENYAMENT • COAP Villa. 22 9 3 5 8 9 21 15 .PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 936741239 • SPRINT IDIOMES Francesc Moragas,8 qasBQggfij • TRINITY Rbla. Can Mora, 18 936752201 • ESCOLA THAU Vial Interpolar 935898108

• EL PONT Girona, 3 93 675 01 75

ENTITAS BANCÀRIES • CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 936751904 •CAIXA DE SABADELL Barce(ona,8

•CAIXA DE TERRASSA

Valldoreix.32 93675 3 1 0 0 __. • CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Ribatellada, 20

93 58938 52

GALERIA D'ART • GALERIA LLUÍS RIBAS Estapè, 57 9 3 5 8 9 5 7 76 • SALA RUSINOL Santiago Rusinol 93675 4751

Anselm Clavé, 1. Obert dissabte tarda 9 3 6 7 5 5 9 53

HIDROCULTIUS • HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54. Valldoreix 93674 7598

1 • HlPrCA SEVERINO Pg. Calado, 12 93674 1140

IMMOBILIÀRIES •FINQUES SANT CUGAT Doctor Murillo, 14 93674 0 8 9 7 •ARENASAN Endavallada 21 bxs 9 3 5 8 9 4 5 66 • FINQUES BACHS Hospital, 41 9 3 5 8 9 0 3 07 Fax 93 5 8 9 1 1 0 4 •FINQUES GIRONELLA Plana de l'Hospital, 10 93 674 7 2 5 4 •ÒRGAN Plaça Octavià, 7 93674 3 2 0

• FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 93 674 1381 93 6 7 5 1 8 2 0

•101 PISOS Valldoreix, 58 9 3 5 8 9 73 74

INFORMÀTICA • APPLE CENTER Raça Unió, 3 9 3 5 8 9 33 00 •PROGRAM ACCÉS Rambla Can Mora. 18 93675_15 5 6 • 4G SERVEIS INTEGRALS Sant Martí, 32, entsol. 935892313 • VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 9 3 5 8 9 3 3 00

INSTAL·LACIONS • FLORISTERIA SANT JORDI Sant Jordi, 39 9 3 6 7 4 1053

• MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Pça. Joan Borràs, 1 93 674 15 46

FOTOGRAFIA.VIDEO • FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93

• J. LLAMAS Valldoreix, 14 93 674 03 93 • ZOOM Centre de la imatge Sta. Maria, 14 9 3 6 7 5 56 74

• FUSTERIA EBENISTERIA 93 6 9 9 6 7 4 8 93674 7068

FRUITERIES • ANTONI CAMPOS Francesc Moragas, 21 93674 0 8 8 2

LUDOTEOUES •SCOOTY LÚDIC Xerric, 8

93 5906189

HERBOLARIS DIETÈTICA • G E R D DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 93 6 7 4 0 0 60 • SUPER-NATURAL

• MUSCAL SANT CUGAT. Rosseló, 13 936754757

LLARS D'AVIS • CASAL D'AVIS DE MIRA-SOL Victòria, 48

• MSTALACIONESA ZAMORA, & L Mossèn Cintor Verdaguer, 18. 935892638 • MANTSERV.SA Av. Catalunya, 18 9 3 6 7 4 60 58

JARDINERIES • GARDEN ROCAMORA Uaceres, 12 93 674 36 94

JOGUINES • JOGUINES MARGA Sta. Maria, 44 93 674 15 32

•RANGO10 Pous, 13-local 1 93675 5755

•CASAL D'AVIS DE LA FLORESTA Pearson, 36 93_589_78 0 0 .

•VALLÈS NET Sant Ramon, 4 93 6 7 4 8 9 1 8

•CASALD'AVIS DE LES PLANES

OBJ. REGAL FESTA

93 675 5105

Sant Jordi, 32 93 5 8 9 0 6 0 5

• MÀRMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons Campoamor,12 - Nau 3 93 675 5 1 0 8

•LA FESTA Santiago Rusfol, 8 936753304 •ONA Mapr, 18 93 675 5 9 2 1

• ATEUER BLAU Av. Torreblanca, 2 93 5 8 9 1 9 3 1

•MAVI Objectes de regal i bijuteria Alfons Sala. 12 Botiga 3

• M E S MARCS Enric Granados, 15 93 589 14 2 9

• JOGUINES NINS Villa. 9

93 674 1396

• MIREIA'S Valldoreix, 33 93 674 99 40 •ANFUS JOIES Santiago Rusinol. 45 9 3 5 8 9 50 72 • SANBER-5 Anselm Clavé, 20 936744571

MATALASSERIES

11 • ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A 93589 4742 • ADMINISTRACIÓ NÚM. 2

Major, 33 93 674 0)174^

OBRES CONSTRUCCIONS

•SOLSONA Alfons Sala, 10

•CONSTRUALPA Sta. Maria, 9 -1r 1a 93 589 0151

93 58932 89

MAT. CONSTRUCCIÓ

• D4 CONSTRUCCIONS Valdoreix. 10 93 674 65 98

• SUMINISTROS VALLDOREIX Mossèn Jacint Verdaguer, 107

MISSATGERS

•SERRALLERIATiERRAICOMASC.B. Mozart,9. (Barcelona) 932181996

•MRW Ildefons Cerdà, 4 93 675 10 11

MERCERIES

ÒPTIQUES

• L A PERLA Major, 3 93 674 01 38

• TEXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30

93589 44 95

MOBLES DECORACIÓ

PASTISSERIES

•CARRÉ MOBLES Francesc Moragas, 33 93 674 0 9 9 5 93674 1 5 5 0

•SÀBAT Santiago Rusinyol, 46 93 6 7 5 1 2 9? • LA LIONESA Valdoreix, 79 9 3 6 7 4 07 71

•CASAJUANA. Galeríes Sant Jordi. Santiago Rusinol, 37 Major. 6

•PAPELERIALUFA. Q Valldoreix, 23

• EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 93 589 0 0 1 4

93.590.61.19

• MAJIK Sant Jordi, 29

•GENEVEVELETHU

Vila, 6

93 5 8 9 0 2 66

93 6 7 4 0 3 1 6

•AFWENBOUTIQUE Elies Rogent 52 93 589 6 1 6 3 • BENETTON Santa Maria, 21 93 674 8 5 0 2

93 589 1 7 9 9

93 675 1 3 8 9

REPARACIÓ D'AUTOMOVILS

PARAMENT DE LA LLAR

PERRUQUERIES • CARNÉIBOSCH Francesc Moragas, 29 9 3 5 8 9 60 88 • FORMAS Etes Rogent, 18 A

93 67540 06 •JUAN Xerric, 28 936746699

• BLUE MOON Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 93 675 0 2 6 7

Martorell, 12 935895657

•CAMPMANY Valldoreix, 16

• SALUMS Sant Antoni, 50 936745752

•TOT PUNT Sant Antoni, 19 93 674 0 0 9 7

•TALLER ELECTROSOL

93,674.36.88

•TALLER MECÀNIC P. CANALS

•T.M.G. Tallers Borrell 6 Tef i Fax 93 674 34 75

93 67463 62

•T.M.G. Exposició i vendes Alfons Sala 36 93675 5653

93 674 69 50

REPARTIDORS

93 674 53 01

Sant Llorenç, 27

MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda,8 93 5 8 9 2 3 71

RESIDÈNCIES

•TALLERS TORNER Flara de l'Hospital. 35

• TALLERESMENA Passeig Torreblanca. 13

TELEFONIA • AIR TELECOM Telefonia i comunicacions

• RESIDÈNCIA 3a. EDAT .SANT SALVADOR. Sant Salvador, 47 93 6744223

Carretera de Cerdanyola, 49 93 589 87 02

RESTAURANTS •NAKHALA C/Sa6adell,9 93 674 58 71 • CAN CASOLETA C Sant Bonaventura, 39

baixos

• CAN EDO BeNaterra 936922424 • LA CANTONADA C/SantegoRusiíd.60 935892332 • LA PASTA BOIXA C/Francesc Macià, 24 936751503 • EL JORDI'S C/ Sant Jordi « 3 6 7 4 11 18 • EL MESÓN Plaça Octavià, 6 93 674 1047 • L A GRANJA Plaça Barcelona 936755246

TINTORERIES •TNTORERIASANT CUGAT Sant Antoni, 1

93 6741182

PESCA SALADA I LLEGUMS

•TINTORERIA SANT CUGAT Santiago Rusinol, 35 936741183

• TNTORERIASANT CUGAT Rbla Ribatallada, 34

936752228 • TMTORERIASANT CUGAT Alfons Sala,2 93 6744167

TRANSPORTS •ASSOCIACIÓ

•BACCO Manel Farrés, 97 93674 3069

ROBA INFANTIL •CUCARRÓ Santiago Ruand, 30 93 674 5 5 8 0 •NENS Endevalada,12

935896416

ROBA PER ALA LLAR •FALGUERA vïa.1

936752401

SABATERIES •REPARACIONS DE CALCAT I COPES DE CLAUS 93 674 0 0 1 4

• DtSON ESTILISTES

• PEPA MARTIN TALLES GRANS Valldoreix, 28 935897232

TALLERS MECÀNICS

RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola, 5593 589 2 6 4 9

PAPELERIES

93 58922 32

MODA CONFECCIÓ

POLLERIES •POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda. 1-5

936751033 •PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 93 5 8 9 1 7 3 2

93 674 14 90

• INDUBRUC Av. Ragu», 9-19 935890023

Alfons Sala, 50

•FIOTTO

MARBRES

MOBLES JARDÍ

• AUX-VYD

Enric Granados, 10 9 3 5892529

C/Sol, 19

93589 2018

HAMBURGUESERIES • M C DONALDS Centre Comercial Sant Cugat 93 674 46 54

•VORAVIU Sant Antoni, 25-27 935898855

93675 04 54 •SASI Plaça Octavià, 7 93874 3208

FLORISTERIES

93674 7968 • COL·LEGI EUROPA PlàdelVinyet,s/n 935898420

93 589 75 W2 • CLUB MUNTANYENC Barcelona, 5 93674 5396

• GALERIA CANALS De la Creu, 16 9 3 6 7 5 49 02 • POU D'ART Balmes ,35 935906086

•REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6

93 67532 74 •REPARACIONS DE CALCAT i COPIES DE CLAUS Sol, 16

RADK) TAXI 93 5 8 9 4 4 22 93675 5151

VETERINARIS • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L Urgències 24 h. Sabadell, 23. Obert nit i festius

93 674 6945 Tel. urgències 908898136 93674 6945

• LA FAUNA Rbla. del Celler, 35-37 936741305

• VETERINOS Rius i Taulet.31 93589 7141

XARCUTERIES

93674 9 0 9 7 •FERRON Rius i Taulet, 20 93674 6 8 4 7

• TATERS Sant Antoni, 62

93 675 55 08 • PISCINES SANT CUGAT

• CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 93 6 7 4 0 8 81

_


Classificats

US 4 CANTONS

IH'f : IH.ï ti E i.U A

R E IM A S

F I N Q U E S

A

À B A C H S

N C A S

S A N T

C U G A T

VENTAS

PISOS EN ALQUILER • Cl Orient. Sup.: 105 m2. 4 hab. (1 suite), 2 banos, amplio salòncomedor, cocina office. tot. exterior, armarios y focos empotrados, calef.. gas natural, balcón, pàrking, solo 6 vecinos. Alquiler: 90.000 ptas. 93 589 45 66 • Coll Fava 3 y 4 habitacione, 2 banos, calefación. gas, parquet, armarios empotrados. Plaza pàrking. Zona comunitària y piscina. Alquiler desde 100.000 ptas/mes. 93 589 45 66 " Z o n a Golf. Sup.: 450 m2. jardin comunit. con piscina. 1.500 m2. 4 hab. (1 suite con vestidor), 2 banos, 1 aseo. amplia coc off., gran salcom.. buhard. 70 m2.. armarios empot.. terrazas todas hab.. garage 3 coches. sala màquinas. calef.gas, suministros contrat. Alquiler: 325 000 ptas. 93 589 45 66

•Cl CARLES RIBA: APARTAMENTO - 55 ^^ m2 ,,. t - v^....-—, Com.-Sal - Coc. - 1 -Jardin y Piscina, comun. Precio: Dorm. Bafio - Calef. - A. Acond. - Ase. -Jardin con 18.500.000 •Cl ROSELLON: BO M2 Com. - Sal., C o c . 3 Dorm., Bano - A s e . 21.000.000. •Cl VILLA: BAJOS CON TERRAZA. - 70 m2. - 1Com. - Sal . Coc. Off. - 2 Ca' ' - "Trast. *" -' - Ase "" Parabol. "- - " ' Dorm.- Bano - Aseo - Calef. Precio: 30.000.000 . . . TAULET: NUEVO A ESTRENAR - 90 m2 - Com. Sal. - Coc - 3 •Cl RIUS Dorm 2 Banos TPk. 2 Coch. Terrazas - Clef. -Ase Precio: 31. 500.000 •Cl PAHJSA: BAJOS CON JARDIN - 110 m2 - Com- Sal. con criim.hog - Coc 4 Dorm. - 2 Banos - Jard. Priv Jard. y pisc. comunitano Precio: 37.000.000 •C/ SANTA TERESA: 140 M2 - Com.Sal con chim. hog. - Coc. Off. - 4 Dorm. - 2 Banos, - Aseo - Pk. 2 Coch. - Trast. - Pisc. Precio: 40.000.000 •COLL FAVA: 95 m2 - Com. Sal. - Coc. Off. - Lavadero - 3 Dorm, - 2 Banos - Pk.. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comun. Precio: 28. 500.000

• Apartamento en calle Rosselló (zona Estación)

F I N Q U E S • R O N E L L A • CTRA. CERDANYOLA. 4 dorm., com sal. coc. nueva, bano refor.. calefacc , balcon Cont. mstalados. MUY BUEN ESTADO!! Precio: 70.000 ptas Tel. 93 674 72 54 • AMUEBLADO 2 dorm., com-sal., coc equip, lav., bano compl, arm.empotr., trast. BUEN ESTADO. Tet. 93 674 72 54 •APARTAMENTOS. VARIAS ZONAS CON O SIN MUEBLES. 1 dorm.. com-sal. coc. bano compl.. terr. Park. op. A partir de 45.000 ptas. Tel. 93 674 72 54

VENTA • TORRE VALLDOREIX. 200 m2. 5 dorm. ampl. com-sal., ooc-off., 2 banos compl., estudio, calef gas-oil, terr 480 m2 con pisc, barbacoa. TODO REFORMADO, BUEN ESTADOlPrecio: 47.500,000 ptas Tel. 93 674 72 54 •JUNTO MONASTERIO. ÀTICO DUPLEX, 3 dorm., amplio com-sal, coc-off, bano compl. calefacc, terraza 25 m2, dúplex de 40 m2. EXCEL. VIST AS. Precio:26.500.000 Tel. 93 674 7254 • ZONA RESIDENCIAL. 155 m2. Ampl com-sal de 45 m2 con chimenea. amplia coc-off, 2 banos, aseo. terr 27 m2, 2 park., trast. TODO EXT. MUCHO SOL. ZONA COMUNITÀRIA CON PISCINA. PERFECT. ESTADO.Precio: 64.000.000 Tel. 93 674 7254

' Z o n a Borrell Piso nuevo de 70 m2. Consta de 2 habitaciones dobles, salón-comedor, cocina americana. 1 bano completo.Precio: 15,5 Mill. 93 674 08 97 ' Passeig Torreblanca Consta de 4 habitaciones. salón-comedor, cocina reformada, 2 banos completos reformados. terraza. Impecable. 93 674 06 97 • Parcela en Can Cortés Tiene una superfície de 1.245 m2. Vistas a todo e! Vallès.Precio: 20 Mill. 93 674 06 97 • Avda, Pla del Vinyet

• Zona Golf • Z. Plaza del Coll. Piso tot. Reformado. Estado impecab:e. Sup. 90 m2. 3 dor.. 1 b., calef . a&censor, disponen de pk. de alquiler. Precio: 16.700 Mill 93 674 32 08 • Z. Centro. Piso alto. Sup: 106 m2., 3 dorm., 1 bano, 1 aseo, calef., ascensor. 1 pk., amplio sal-comedor de 31 m2. Precio: 21 Mill 93 674 32 08

Torre a d o s a d a d e 4 h a b i t a c i o n e s . s a l ó n - c o m e d o r c o n chimenea, c o c i n a - o f f i c e , estudio, 2 banos y un aseo. Garage para d o s coches. Bodega, terraza, etc. Jardin pnvado.Precio: 48.680.000 ptas 93 674 08 97 • Estación Local de 100 m2útiles, dividido en 5 despachos mas 1 aseo. Aire Acondicionado. Precio: 12,5 Mill. o en alquiler: 75.000 ptas mes. 93 674 08 97 . La Floresta

• Z.comunitària con 2 pisemas y pista polideportiva Soleado, Precio: 43 Mill 93 674 32 08

Masia para reformar, con 50.000 m2 de campos. Fabulosas vistas panoràmicas. Precio: 39 Mill.

• Z. Vinyet. Àtico dúplex nvo. a estrenar. Sup. tot. 164 m2. 3 dorm,. 3 banos., calef., coc-off.. sal-com 275 m2, trzas., 1 pk.. z. com.., piscina. Precio: 38.600 Mill 93 674 32 08

• PÀRKINGS. Varias zonas. A partir de 45.000 ptas Tel. 93 674 72 54 •CÉNTRICO.3 dor., com-sal.. coc. bano. aseo, terr, calefacc. cont, mstal. Precio: 80.000 ptas. Tel. 93 674 72 54

Piso àtico dúplex de 100m2. En planta baja consta de salón-comedor, cocina nueva, una hab.doble y un bado. En la planta piso const de un salón estar o estudio y una "suite" (bano reformado). Terraza. Calefacción a gas. Pàrking opcional. Precio: 23 Mill. 93 674 06 97

Ò R G A N PISOS EN VENTA

ALQUILER

• Junto Estación

Torre adosada de 280 m2. Consta de 4 hab. dobles (dos de ellas con "suite") mas otra hab. de Servicio, salón-comedor de 35 m2 con chimenea. cocina-odffice, 3 banos completos. Preu: 54 Mill 93 674 08 97

Sup.: 60 m2, hab. doble con armario emp. bano completo. coc. americana en el salón-comedor, sumimstros contratados. Alquiler: 55. ptas/mes

ALQUILERES " Junto Estación. Piso en alquiler situado en c/Francesc Macià (antes Alfonsa Sala) de 120 m2, 4 habitaciones, 2 banos completos. Servicio de alta. IMPECABLE . Precio: 80.000 ptas 93 674 08 97

P I S O S

T O R R E S EN VENTA • S t Quirze Jardi. Unif. Sup. 162 m2, 4 dor., 2 barios, 1 aseo, calefacción, jard. priv., 30 m2 de trza-porche. i pk. Precio 39.500 Mill 93 674 32 08 • Z. AirabassadaAdos. Sup. 301 m2, jardin de 52 m2, 4 dor., 4 banos, 1 aleo, calefacción, g. coc-office exterior, com-salón de 40 m2, z. comunitaria piscina. ExceJente ubiçación. Precio: 93 674 32 08 • Z. Vinyet. Ados. Sup. 211 m2, jardin 25 m24dor., nos, 1 aseo. calefacción, g. coc-office exterior, com-salón de 40 m2, z. comunitària piscina. Excelente ubicación.Precio;: 63 Mill 93 674 32 08 • Z. Can Ganxet. Ados. Sup. 210 m2, jardin 50 m2, 3 dor., 2 banos, 1 aseo, calefacción. 2 pk + tras,tero, tras. Z. comunitària con piscina. Precio: 55 Mill 93 674 3208

SMENORCA : Vacaciones en casa de [TURISMO RURAL (6 plazas màximo), qumce- , nas Julio 400 mil ptas, agosto 500 mil ptas. In- j fformación y reservas 93B75 12 78 (13-15 h.). '

[PROFESOR CÀTÍAÏÍENSYCOIÍE^PÏRIENCTA" íse ofrece para clases particulares de inglés. Prefejriblemente adultos con nociones bàsicas del idioIma. ÍTel. 93 675 64 79

; LA CA D I R À ";Es restauren, pinten i decoren cadires i mobles ipetits. Si vols donar un aspecte actualitzat a les iteves cadires velles, truca al 9 3 674 4 8 10 pv1a Glòria.

Í / E N D O G O L F 1.6 lOOcv sene III, B-SC, a.a., d.a., fc.c. e.e., 5 puertas, blanco, garaje, 49.000 Km. {Precio: 1.570.000 ptas. Tel: 93.570.92.70

ESTUDIANT DE P E N Ú L T I M C U R S DE PIANO S'OFEREIX PER A FER CLASSE DE MÚSICA A NENS I NENES. Blanca. Tel 9 3 674 11 2 8

SS'OFEREIX PROFESSOR DE M A T E M À T I Q U E S a m b molta experiència. JGenis. 93 674 91 92

V E N C A4 1.8 T U R B O AVAN. B.TG. Neumàtics inous. 2 anys d e garantia AUDI.Tel.Mans lliures. ÍRadio a m b carregador d e 10 cds. Preu: 3.2 Mill. ÏTel. 692 72 49 95

B

OCASIÓ. Y A M A H A T Z R . 8 0 B - S M . 200.000 ptes. Tel 93 588 46 94.

<?XJE:

il GRAN OFERTA EN ALQUILERES !!

ü OBRA NUEVA ZONA TORREBLANCA)!

-

Magnifico dúplex 98 m2 útiles + 67 m2 tza. sol todo el dia (totalmente orientado al Sur) 2 banos+aseo, zona tranquila, calefacción. carpinteria aluminio y roble, arm.emp., pàrking incluido por 25'1 Mill. y también àtico-dúplex por 17'2 Mill

Estación: pisos 3 hab. desde 69.000 Nuevos 4 hab., pk., desde 115.000 ptas. Adosadas piscina, 2 pk„ desde 135.000 Pisos, Ados., y Unif. de Alto Standing.

TORRE EN CONSTRUCCIÓN: Mirasol, buena zona, solar 650 m2, sol todo el dia, construcción e escoger, desde 49 Mill. CENTRO: Zona peatonal, ideal vivienda o despacho profesional, 7 ventanas extenores, 4 hab., baÀo+ aseo con ducha, calefacción, ascensor, pàrking incluido a 100 m del Ayuntamiento, 4 min. Estación. Sol todo el dia. Precio: 22 Mill.

Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol, La Floresta, gran CARTERA de Unif., y Ados. en venta y alquiler (variedad de tamafíos y preciós) ... CONSÚLTENOS Horario: de Lunes a Sàbado de 9 h. a 21h,. continuado. Dom . Mananas.

"Recuerde.... Hay 101 viviendas mas. T . 0 3 5 8 9 7 1 7 4 / ; Posiblemente tengamos lo que necesita ! ó* seo ui *i

••n^'lSBIMHliKlS, EMPRESA EDITORIAL NECESSITA C O M E R C I A L S PER PUBLICITAT A: Tarragona- Lleida-Girona-Província de Barcelona.

ES B U S C A TECLISTA PER GRUP A M A T E U R D E ROCK. b a r l e s 93 674 63 17

Requerim: - Persones majors de 25 anys - Cotxe propi - Preferiblement amb alguna experiència en ventes

S'ofereix: -Contracte d'agència + comissions

JFALTAN C A M I O N E S de 3.500 a 8.000 Kg. PMA para reparto. Trabaio fijo todo el ano. S 3 674 88 38 \ I-

Persones interessades trucar al telèfon 93.416.17.88

. n^MUErsrjAJFCg

CARXOFES A LA VINAGRETA Amb la col·laboració de M. Àngels Quadras Ingredients: - 20 carxofes petites - 50 g d'ametlles torrades - 2 cullerades soperes de farina - 1 llimona - sal, oli, vinagre, julivert Preparació: Es trien les carxofes, que siguin, si és possible, de la mateixa mida. Els traiem les fulles verdes i la part de dalt. Es renten i es posen a coure amb aigua bullent i sal. Hi afegim farina perquè les carxofes quedin ben ben blanques. Quan són ciutes es posen a escórrer sobre el marbre cap per avall. Després preparem una salsa picant: una mica de ceba picada, ametlles, julivert; tot ben picat. A continuació hi afegim oli i un bon raig de vinagre. Ho remenem molt bé. Tirem una cullerada d'aquesta salsa per sobre de cada carxofa, posada de cara amunt en una plata. Es deixa reposar una mica abans de servir-les perquè quedin ben amanides. Consell: Les carxofes es freguen amb un tros de llimona.


EIS 4 CANTONS

28

Divendres, 9 d'abril de i 999

T e n n i s

de

Bàsquet

t a u l a

La UE Sant Cugat consuma el seu segon ascens consecutiu En la temporada del desè aniversari, el sènior puja a preferent Q u a n falta una jornada perquè acabi la promoció d'ascens, el sènior masculí d e tennis taula de la UE Sant Cugat ha assoft matemàticament l'ascens a la categoria

preferent. En la campanya del desè aniversari d'aquesta secció, aquest equip sènior masculí militarà e n la categoria m e s alta q u e m a i ha militat. El conjunt

que entrena Benito Moreno ha assoRt tres ascensos en les últimes quatre temporades. J o s e p A n t ó n , integrant d e l'equip, afirma q u e es pot tornar a pujar.

Al.KX Lül'KZ - Sant Cugat -

L'equip sènior masculí de tennis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat ja és nou equip, de forma matemàtica, de categoria preferent quan falta una jornada perquè finalitzi la fase d'ascens. Kn la temporada del desè aniversari d'aquesta secció, el primer equip ha assolit l'ascens a la categoria més alta que mai ha militat. Tal com explica Knric Bosch, un dels cinc jugadors que configuren aquest conjunt, aquest "és un ascens històric per al club". Per segona temporada consecutiva, la VE Sant Cugat ha pujat de categoria. De fet, en les últimes quatre campanyes s'han aconseguit tres ascensos. De la tercera categoria provincial, l'equip que dirigeix Benito Moreno ha assolit l'ascens fins a la preferent. D'aquesta manera, l'equip vermell-i-negre ara només té quatre categories per sobre fins arribar a Divisió d'Honor. Els protagonistes d'aquest ascens han estat Enric Bosch, Josep Antón, Miquel Pefiafiel, Albert Alarcón i Xavi Rodríguez. El balanç esportiu d'aquesta fase final ha estat de quatre victòries i una derrota. La promoció d'ascens ha estat formada per dos grups de quatre equips, els dos primers classificats dels quals assoleixen l'ascens: Club de 7 a 9, actual primer a la taula, i UE Sant Cugat, en segon lloc. Els altres dos conjunts que han participat al play-ofï són el Sant Andreu i l'Arenys de Munt. La U E Sant Cugat afrontarà la darrera jornada d'aquesta fase final el proper diumenge 18 d'abril al pavelló

Mart MaM, MMrt Marcia, Jnap Ante»i Eartc Basca, ctaaMMH M sMw; han MMM il tre Bosch, Antón, Alarcón i Romunicipal davant el primer clasdríguez fan possible una mitjana sificat, el Club de 7 a 9. Malgrat d'edat que no arriba ni tan sols als que a principis de temporada el vint anys. Segons Bosch, el secret principal objectiu era mantenir-se, de l'èxit radica en el fet que "l'ea mesura que avançava la compequip d'enguany està més comtició al grup segon de la fase repensat que el de la temporada gular de primera categoria els mapassada". Enric Bosch té molt clar teixos i n t e g r a n t s d e l s è n i o r que amb aquesta mitjana d'edat masculí veien factible l'ascens. Jo"aquest equip pot tenir continuïsep Antón, jugador que s'ha intat". Respecte al que ha de ser la corporat a la disciplina santeugapropera temporada a preferent, tenca aquesta temporada, opina Antón detalla que inicialment la que "la nostra trajectòria al camfita serà "mantenir-nos, però crec pionat ha estat del tot positiva i també que podem tomar a pujar". hem demostrat que tenim un futur prometedor". L'infantil, també campió La UE Sant Cugat va accedir a la promoció d'ascens a preferent Dins la secció, també cal destadesprés de proclamar-se campiocar que l'equip infantil s'ha prona de lliga, per davant del Club 7 a 9, i dues jornades abans que fi- clamat enguany campió de lliga. Aquesta també ha estat l'única nalitzés la fase regular. vegada que un conjunt infantil Cal tenir present, a més, que en-

GAS 01 ü Rorts gratuïts

tsceascMiMcíitii. Feta: XAYI UÚMtt

vencia en la seva competició. A més, el conjunt que milita a la categoria comarcal està disputant la fase d'ascens. Tant Bosch com Antón no es mostren gens preocupats pel futur d'aquesta secció: "Podem estar ben tranquils perq u è d ' a q u í uns anys t i n d r e m exel-lents jugadors que pujaran al sènior." Per augmentar encara més la base, aquesta secció durà a terme a les seves dependències del pavelló municipal unes estades d'estiu al juliol. Aquest curs està destinat a nois i noies d'entre 10 i 17 anys. El primer o segon cap de setmana de maig se celebrarà la fase final del X Campionat Intern, on participen tots els jugadors del club. Antón ha destacat "l'acceptació que ha tingut enguany aquest torneig".

L'Almeda, rival fàcil per apropar-se a l'ascens A.L. - Sant Cugat Després de dues victòries consecutives -a casa amb la UE Gaudí i fora a la pista de la VE Valls- i quan falten cinc jornades perquè acabi la lliga a Segona Catalana, el sènior masculí de la UE Sant Cugat rep demà a la tarda el Bàsket Almeda. El conjunt santeugatenc ocupa plaça d'ascens a Primera Catalana des defedues jornades. Ignasi Munera, que comparteix la direcció del conjunt vermell-i-negre amb Leo Soler, afirma que "si jugem al nivell que sabem, guanyarem. Depenem en un 90% de nosaltres mateixos per pujar". Segons Munera, el que més pot beneficiar el rival, avantpenúltim a la classificació, és que "juguen sense pressió", ja que pràcticament no tenen opcions a l'ascens. Per preparar aquest partit, aquesta setmana han fet tres sessions al pavelló municipal. Per aquest enfrontament amb FAlmeda, que amb un partit m e n y s té u n balanç de 7 victòries i 17 denotes, l'equip no podrà comptar amb Nacho Argento, que la setmana passada va trencar-se els lligaments del peu mentre entrenava. Un calendari variat L'equip santeugatenc ha de rebre l'Almeda i el Gelida i ha de visitar fes pistes del Casal Vilafranca, el Sant Medir i la U E Horta. L'Almeda, l'Horta i el Gelida ocupen els tres últims llocs a la taula, mentre que el Sant Medir i el Casal Vilafranca son segon i tercer respectivament La U E Sant Cugat és vuitena a la taula amb un balanç de 12 victòries i 13 derrotes. Segons els càlculs de Munera i Soler, l'equip s'assegurarà l'ascens si només perd un dels cinc partits que resten.

Tel. 93 580 77 62 C ? >A

. S ^\

\S

Contestador les 24 h

s*\

ESMP

Distribuïdor oficial


Esports

Ï 1 S / C A N T O N S Divendres, 9 d'àbril <ie 1999

Hoquei

Tennis

Corretja, amb la selecció, eliminat de la Copa Davis

El santcugatenc Alex Corretja, amb l'equip estatal, no podrà lluitar per aconseguir la Copa Davis en l'any del seu centenari. El combinat estatal va perdre amb Brasil per 2 punts a 3 en la primera eliminatòria del Grup Mundial de la Copa Davis, que va finalitzar d i u m e n g e a les instal·lacions del Club de Tennis Lleida. La superfície en què es va jugar aquesta primera ronda va ser en terra batuda. Corretja només va sumar un dels tres punts que va disputar: va ser en la tercera i última jornada, quan aquesta primera ronda ja estava sent e n c i a d a a favor del c o n j u n t sud-americà. El tennista santcugatenc va vèncer Marcio Carlsson -jugador reserva de Brasil- per

6-1 i 6-2. Divendres, en la primera jornada d'aquests vuitens de final, Carles Moya va desfer-se de Fernando Meligeni, però Alex Corretja va ensopegar davant Gustavo Kuerten per 6-3, 6-4 i 7-5. Dissabte va entrar en escena la nova parella de dobles composta per Corretja i Albert Costa, que va caure contra Kuerten i Jaime Oncins per 6-2, 5-7, 4-6, 6-4 i 6-3. La derrota del santcugatenc i el lleidatà ha suposat la vuitena desfeta de les nou eliminatòries que ha afrontat Manolo Santana com a capità de l'equip estatal de Copa Davis des del setembre de 1995. En la tercera i darrera jornada, Kuerten va donar el punt de la victòria a Brasil en superar

Moya. Per primera vegada, Santana ha dipositat tota la seva confiança en els quatre millors tennistes esta-

patins

El júnior del Patí Hoquei debuta al català

El s a n t c u g a t e n c À l e x C o r r e t j a n o m é s ha p o g u t assolir un dels t r e s p u n t s q u e d e f e n s a v a e n la p r i m e r a r o n d a d e la C o p a D a v i s 9 9 . La d e r r o t a a m b B r a s i l p e r 2 p u n t s a 3 prov o c a q u e a finals d e s e t e m b r e el c o m b i n a t e s t a t a l hagi d'af r o n t a r la p r o m o c i ó d e d e s c e n s a S e g o n a D i v i s i ó . D i l l u n s , el s a n t c u g a t e n c p r e n d r à part en una nova e d i c i ó d e l T r o f e u C o m t e d e G o d ó a les pistes del C l u b d e Tennis B a r c e l o n a . Al.HX LÓPK7. - UeMa / Sant Cugat-

29

À.L. - Sant Cugat -

Catretja asmes v i guanyar un dels tics punts que va jafar sa la primera roada. FOTO.X.L

tals classificats al rànquing mundial de l'ATP: Moya. Corretja, Costa i Mantilla. Segons aquest indicatiu, la selecció és una de les més potents del moment. En la darrera edició, el conjunt capitanejat per Manolo Santana va imposar-se a Porto Alegre (Brasil) per idèntic resultat (2 punts a 3). Amb aquest triomf, Brasil ha trencat amb l'estadística: no guanyava una eliminatòria fora del seu país des de feia trenta anys. Ara, la permanència Mentre Brasil jugarà els quarts de final amb França del 16 al 18 d'abril, el combinat estatal afrontarà del 24 al 26 de setembre la

permanència per evitar així el descens a la Segona Divisió del tennis mundial. A l'hora de tancar aquesta edició, encara no s'havia celebrat el sorteig del qual havia de sortir l'adversari d'Espanya en aquesta eliminatòria de promoció. Un total de vuit són els possibles candidats: Àutria, Finlàndia, Sud-Africa, Romania, Nova Zelanda, Uzbekistan, Xile i Equador. La propera actuació d'Àlex Corretja no serà fins dilluns, quan debutarà al Trofeu Comte de Godó, que tindrà lloc fins al 18 d'abril a les dependències del C l u b de Tennis Barcelona. En aquesta competició, Alex Corretja mai no ha pogut assolir un bon resultat.

El júnior del Patí Hoquei Sant Cugat, que aquesta temporada ha militat també en categoria sènior a Segona Catalana aconseguint l'ascens, afronta aquest cap de setmana la primera eliminatòria del C a m p i o n a t d e Catalunya júnior. El seu adversari serà el Tordera B, que dissabte visitarà el pavelló municipal i d i u m e n g e rebrà els vermell-i-negre a casa. El tècnic Lluís Sànchez confia en les possibilitats del seu equip, malgrat que reconeix el bon nivell dels jugadors adversaris. Alguns jugadors del Tordera B han participat aquesta temporada amb el sènior de Primera Catalana. Per aquests partits, S à n c h e z disposa de tots els seus jugadors. Si el júnior santcugatenc supera la primera ronda s'haurà d'enfrontar en la segona amb el F C Barcelona. La fase final d'aquesta competició la jugaran quatre equips en forma d e lligueta a Masquefa els dies 8 i 9 de maig. Els dos primers accediran al Campionat d'Espanya.

Rugbi

Els anglesos del Hammerfmith & Sulhan vencen el Sant Cugat en un partit històric Sisjugadors de Pany 1986 són convocats amb la

Hand

bo I

Últim partit selecció catalanadel sènior a la lliga

AL. - Sant Cugat-

- Sant Cugat -

Per primera vegada en la seva història, cl sènior masculí del Club Rugbi Sant Cugat-Júnior va disputar un partit amistós davant un equip estranger. líl partit va celebrar-se a les instal·lacions del Júnior i va enfrontar el conjunt santcugatenc i l'equip.anglès del Hammerfmith & Sulhan amb cl resultat final favorable als de Fernando de la Roza per un clar 47 a 12. P>1 tècnic santcugatenc ha confirmat que el sènior del CR Sant Cugat-Júnior no participarà finalment a la Copa Catalana per dos motius. F,n primer lloc, perquè el club té previst aixecar la gespa del terreny de joc per condicionar-ne l'estat i també perquè el seu tècnic creu que entrar en competició amb altres equips de categories superiors no els beneficiarà. Amb tot, el conjunt santcugatenc encara ha de jugar l'últim partit de lliga del Campionat de Catalunya de Tercera Divisió. Aquest en-

L'equip d'handbol de la l'nió Esportiva Sant Cugat visita diumenge la pista del Sarrià de Ter en l'última jornada de lliga al grup C de Primera Nacional. Si en aquesta jornada el conjunt santcugatenc aconsegueix un millor resultat que el Sant Ksteve Sesrovires, e q u i p que té els mateixos punts que els vermell-i-negre, avançarà aquest equip a la taula classificatòria. El sènior masculí, que fa vuit jornades consecutives que no p e r d al c a m p i o n a t , afronta aquesta jornada amb les baixes de Roger Antich, sancionat, Jordi Espanyol, lesionat, i F2du Oller, que per motius personals no hi serà present. El conjunt santcugatenc és vuitè a la caula a m b 25 p u n t s , tres p u n t s m e n y s q u e el Sarrià d e Ter. Posteriorment a aquesta competició, la U E Sant Cugat participarà en la Copa Catalana d'handbol. /À.L.

El sèiior masculí del CR Saat Cugat-Júnior va enfrontar-se per primera vegada a un equip estranger. FOTO'.XAVI LARROSA

frontament l'ha de disputarà Girona el proper 18 d'abril al camp del GEiEG. Sis jugadors del CR Sant CugatJúnior de l'any 1986 han estat convocats amb la selecció catalana per prendre part aquest cap de setmana en un torneig a Narbona (França). Aquests són Dídac i Pau

Trobat, Oriol Pla, Joan Guinjoan, Joan López i David Garcia. L'Escola de l'entitat santeugatenca es desplaçarà diumenge a Prada de Conflent per participar en un altre torneig, líls equips santeugatencs que hi seran presents són el benjamí, l'aleví, l'infantil i el cadet.

Tot i que encara està per confirmar, l'infantil del CR Sant CugatJúnior podria participar al Campionat dTspanya que se celebrarà a Marbella al maig. Recenment, l'equip cadet va disputar un partit amistós amb el conjunt anglès del Glopswon, amb el qual va perdre per 32 a 19.


30

Esports

ELS/CANTONS Divendres, 9d'abril 1999

F u t b o l

Quatre triomfs i dues derrotes des de Vany 95

El Sant Cugat afronta diumenge el primer dels dos partits a Rubí Al municipal s'hi ha instal·lat la Mostra de Comerç, Indústria i Serveis Q u a n resten vuit j o r n a d e s d e lliga perquè finalitzi el campionat, el S a n t C u g a t Esport afronta a partir d'aquest diumenge el primer dels dos partits que ha de dfe-

putar al c a m p d e la UE Rubí a m b el M a s nou i el Valls. El S a n t Cugat A c t i u que se celebrarà del 1 6 al 18 d'abril, emplaçat al c a m p municipal d'esports, obliga el eon-

junt vermell-i-negre a desplaçar-se a un altre terreny d e joc. En el terreny esportiu, el tècnic Hans Schonhofer creu que a m b cinc punts mantindran la categoria.

Peralada s'imposés al camp de l'Olot per 0 a 1, en partit ajornat, el Sant Cugat ha perdut un lloc a la taula en benefici del Peralada.

Al.l-.X I.OI'K/..

- Sant CugatKl Sant Cugat Esport afronta d i u m e n g e a l'estadi de la l ' E Rubí el primer dels dos enfrontaments que l'equip ha de disputar en aquestes dependències a causa de la V edició de la Mostra de Comerç, Indústria i Serveis de Sant Cugat, que se celebrarà al camp municipal d'esports del 16 al 18 d'abril. Aquest partit el disputarà contra el cinquè classificat, el Masnou, que amb 52 punts és un dels candidats a pujar a Tercera Divisió. El segon partit a Rubí el jugarà amb el Valls, conjunt que en aquests moments té tres punts menys que els vermcll-i-negre. El partit amb el Masnou serà aquest diumenge a partir de Ics dotze del migdia, mentre que davant el \alls serà diumenge 25 d'abril a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Hans Schonhofer creu q u e el seus homes afronten aquest partit amb "la novetat de jugar en una superfície diferent i en un camp de dimensions mes grans que el municipal". (Juan falten vuit jornades perquè acabi la lliga, el primer equip ha d'encarar el següent calendari: a casa ha de rebre el Masnou,

Ell Masnou, el primer

El Sant Cu|at jugarà diumenge a Rubí i na al

el Valls, la Gramenet i el (Cornellà. i fora ha de desplaçar-se al terreny de joc del Manresa, cl Tremp, el Peralada i el Rubí. Segons els càlculs del jugador-entrenador santcugatenc Hans Schonhofer, amb cinc punts més cl seu conjunt podria assolir assegurar-se la per-

F u t b o l

a"e*aart». FOTO: BSCM BENITO

manència. Amb la "tranquil·litat" d'ocupar una còmoda onzena posició amb 42 punts, Schonhofer explica que "en tres o quatre partits p o d e m aconseguir els 47 punts", que, segons el tècnic, valdrien la permanència. Després que el passat cap de setmana el

El Masnou, que a l'anada ja va perdre al seu camp amb l'equip vermell-i-negre per 0 a 1, és un dels equips menys golejats de la c a t e g o r i a . Per a q u e s t partit, Schonhofer serà dubte fins a última hora, mentre que Xavi Jansà és baixa segura. Per preparar aquest partit, l'entrenador va convocar els seus jugadors dilluns i dimarts de la setmana passada per fer dues sessions de preparació física. Aquesta setmana ha entrenat dimarts al Júnior i dijous i divendres al CAR de Sant Cugat. L'última victòria de l'equip santeugatenc com a equip local data del 7 de març contra la Barceloneta. Schonhofer té molt clar que "sumant victòries fas passos importants" per mantenir-se a Primera Catalana. Els equips prebenjamí A, que milita en categoria preferent, i el benjamí B, de segona divisió, del Sant (Jugat Esport, s'han proclamat campions de lliga en les seves respectives categories jornades abans del final.

s a / a

*£fl les «llimes temporades, quan elSanc Cugat Esport ha hagut d'afrontar alguna jornada cor» a equip local llunv del municipi a conseqüència del Sant Cugat Actiu ho ha fet al camp de la UE Rubí. Líestadfsrjca explica qye en bs duesutómes ocasions que el oon|ttntvermcll-i-r)iegre ha hagut de jupr a ía nostra població veïna ha sumat un balanç positiu de quatre victòries i dues derrotes. Uany 95, quan el Rubf encara jugava al camp municipal de Rubf davant de Pestacid de ferrocarril, Fequip santeugatenc va vèncerfaBarcelonera per 1 a 0 í ei Vilassar de Mar per 4 a G> però va perdre amb el Sandxjïà per 0 a 3. Llavors, f estadi era de camp de sorra i e) Sant Cugat militava a Primera Catalana. Al 97, a Regional Preferent i també ai matefe; terreny de joc, el primer equip va apallissar el Blanes per 6 gols a I i va perdre amb el Sant Cristòfol per 1 gol a£. Haas Schonhofer espera coattauàí "amb aquest balanç"*, líeatrenador confirma també que aquesta novetat ha de servir "de motivació per als jugadors" i no descarta "assolir la permanència a Rubf. Aquesta temporada, ei conjunt llavors dirigit per Josep Alonso va assolir l'ascens a Primera Catalana. En aquesta ocasió, els de Sch&nhdfer estrenaran camp. Befaran al nou estadi de can Rosés, inagurat ia temporada passada. / ÀX.

E S g r i m a

L'Olimpyc retorna a la lliga amb la fita d'"assolir la millor classificació possible"

Anderton i Ges prenen part al català

Quan falten set jornades, el Winterthur vol assegurar la permanència - Barcelona / Sant Cugat -

A.L - Sant Cnnat"(Continuar en la mateixa bona línia que hem ofert fina ara i assolir la millor classificació possible" és l'objectiu que s'ha marcat l'Olimpyc de la Floresta en les set jornades que resten al grup sisè de Primera Nacional A. Per començar, però, el conjunt florestà visita dissabte la pista del segon classificat, el Girona, candidat a l'ascens a només un punt del líder, el Benicarló. El tècnic Àngel Ruiz va fer entrenar els seus jugadors fa dos dilluns a la Floresta i els va tomar a convocar dimarts passat en el primer entrenament després de la Setmana Santa. En la tem-

porada que l'Olimpyc celebra el seu vintè aniversari, el calendari que ha d'afrontar d'aquí que acabi la lliga és cl següent: fora ha de visitar les pistes del Girona, Cambrils, Manresa i Llopart, mentre que a casa ha de rebre el Playas de Castellón B, el Calvià i el Club Natació Sabadell. Segons Ruiz, "aquest partit és molt difícil perquè juguem davant un equip que aspira a l'ascens i ja ha demostrat que és un dels millors equips de la categoria". A l'anada, els florestants van imposarse al pavelló municipal i per aquest motiu el tècnic florestà té molt clar que "viatgem amb la intenció de plantar cara perquè recordem que a nosaltres ens van

molt bé els equips grans". L'Olimpyc, setè a la taula de quinze equips, amb 33 punts, té les baixes per aquest partit de Miki i Oriol. D'altra banda, Jordi Reixach torna després de la seva sanció. Dos partits clau Quan falten set jornades perquè acabi el campionat al grup cinquè de Primera Nacional A, el tècnic del Winterthur Sant Cugat, Albert López, ha apuntat que "els dos partits que hem d'afrontar ara poden ser transcendentals per assegurar-nos definitivament la categoria". Aquests dos partits són amb l'Industrias García, dissabte al pavelló municipal, i a la pista del Tàr-

rega. Segons els càlculs de López, a l'FS Sant Cugat tan sols li manquen dues victòries per assolir la salvació. Possiblement, el conjunt santeugatenc travessa ara per ara el millor moment esportiu de la present temporada en vèncer el Vilassar de Mar i la PB Montserrat, aquest últim per un contundent 0 a 10. A la classificació, el W i n t e r t h u r és v u i t è de setze equips, amb 30 punts, a vuit punts del descens i a sis de la cinquena plaça que ocupa el Talleres Cortada. Amb tot, l'entrenador ha qualificat el calendari de "difícil". Si venç l'Industrias, conjunt que ja va superar a Santa Coloma, el superarà a la taula.

El C l u b Esgrima Sant Cugat ha p r e s e n t a t r e c e n m e n t dos esgrimidors al C a m p i o n a t de C a t a l u n y a absolut, q u e s'ha disputat e n les modalitats de floret i sabre masculí. E n floret, el santeugatenc Grant And e r t o n va ser o n z è , m e n t r e q u e Xavier G e s va finalitzar en la 23a posició. D ' a l t r a b a n d a , q u a n t a la competició de sabre, Grant A n d e r t o n va ser vuitè i Ges va finalitzar en l'onzena posició. El C a m p i o n a t d e Catalunya va celebrar-se a les instal·lacions del complex esportiu d e Reina Elisenda, a Barcelona./ A.L.


Esports

ELS /CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

Hoquei

31

Seminaris

h e r b

El Júnior està obligat a vèncer diumenge el FC Barcelona

L'OMET prepara diversos cursos Una derrota els conduiria pràcticament al descens a Primera Divisió S i l ' e q u i p m a s c u l í d e l J ú n i o r vol continuar tenint alguna o p c i ó d e mantenir la c a t e g o r i a a la D i v i s i ó d ' H o n o r ha d'ac o n s e g u i r els d o s p u n t s e n j o c e n e l

p a r t i t q u e l'ha d ' a f r o n t a r d i u m e n g e a l'estadi d e l F C B a r c e l o n a , rival m é s dir e c t e a la c o m p e t i c i ó . El c o n j u n t blaug r a n a és p e n ú l t i m a la t a u l a a m b t r e s

p u n t s m é s , o c u p a n t la p r i m e r a d e les dues places de promoció de descens. A r a m a t e i x , e l J ú n i o r masculí, ú l t i m a la t a u l a , p e r d r i a la c a t e g o r i a .

ÀLEX LÓPEZ - Sant Cugat-

"Ens hem plantejat que som un equip de Primera Divisió, perquè estem en posició de descens si ara mateix acabés la lliga, però que tenim l'oportunitat de pujar a Divisió d'Honor." D'aquesta manera, Albert Recasens, entrenador de l'equip masculí del Júnior, ha plantejat la situació actual del Júnior fent la lectura més positiva i esperançadora que es pot fer ara mateix per encarar aquest tram final del campionat, amb cinc jornades d'infart. Amb vuit derrotes consecutives, el Júnior visita diumenge el FC Barcelona, el rival més directe a la competició. El Barca, penúltim amb tres punts més que els santcugatencs, és el primer dels dos equips que jugarien la promoció de descens. Recasens ha reconegut que "aquest és un partit del tot transcendental perquè ens hi juguem molt. La salvació passa per guanyar-lo". Si el conjunt blau-inegre té algun avantatge respecte als blaugrana és, segons Recasens, "el calendari, que ens és favorable". En aquest enfrontament, Recasens podria estrenar-se amb victòria com a tècnic després d'haver

Al Júniar masculí tan sali li val la viciaria tiuntnga a l'estadi del FC Barcelana, el Paí Neare. FOTI: ÍSCMIENIT0

perdut amb l'Adètic de Terrassa i el Club Deportiu Terrassa. En té prou amb tres victòries Albert Recasens continua pensant que amb sis dels deu punts que hi ha en joc podran disputar finalment la promoció de descens,

perquè, a mes, aquest equip compta amb el suport del "factor pista", ja que dels cinc partits tres els han de jugar a casa. Fora han de visitar els terrenys de joc del FC Barcelona i el Club Egara, mentre que al Júnior han de rebre l'Apóstol Orense, el Vallès Deportiu i el RC Polo.

Recasens creu que hi ha hagut un canvi de mentalitat molt positiu: "Hi havia una mica de desconcert i ara tothom va en una sola direcció." De cara al partit d'aquest diumenge, Recasens no podrà comptar amb Ignasi Claramunt, i a última hora s'espera des de Malàsia l'arribada de Wein.

A.L. Cugat*

L'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom ha dissenyat uns cursos específics d'handbol i de futbol per als propers mesos. Al mes de maig tindran lloc les II Xerrades Tècniques, un curs distribuït en dues sessions. La primera serà el 8 de maig al pavelló de voleibol de Sant Cugat a Valldoreix, sota el títol "La tàctica individual. Procés d'aprenentatge i optimització en l'entrenament". Aquesta classe serà dirigida per Xesco Espar, preparador físic del primer equip d'handbol del FC Barcelona. La segona sessió tindrà lloc el 22 de maig a la mateixa instal·lació. Aquesta classe tractarà "La direcció dels partits i e n t r e n a m e n t s des del minihandbol fins a l'elit". El ponent serà Manel Montoya, actual tècnic de l'Adrianenc, equip que milita a la Divisió d'Honor B. Montoya ha estat entrenador de la UE Sant Cugat i també d'equips com el Granollers i el Pelotas Pesadas de Divisió d'Honor. Aquestes xerrades les organitza la Federació Catalana d'Handbol i l'OMET amb la col·laboració de la Fundació Sant Cugat. L'OMET també ha preparat dos cursos més: Curs de primer nivell d'handbol (antic territorial) i Curset d'aspirant a tècnic de l'esport en futbol.

. ::i A

s si

r i c

A

ei

o

H S

ÇA

T E d

0

R 1 A

*§A

X

Premis Esport en Marxa 1 9 9 9 Ràdio Sant Cugat i Autocugat Opel WJW0L

Ncrea I^opez Amava Gutiérrez

18 16

HOQUEI HERBA

Sergio Garcia Joan Reixach José LnisSSnchez

JÚNIOR MASCULÍ

MASJANER FEMENÍ

SANT C I G A T ESPORT

Javi Gonzàle» Lluc Vidal Christian Albors

36 20 16

PB SANT CUGAT

Laura Martín Laura Gallego Mònica Martínez

30 28 21

MaxSollevèld Christian Wein Joan Saltés

21 20 15

28 20 16

WINTERTHL'R SANTCUÜAT

19

Jaome Estrada Oriol Serra Pep Pinell

PATÍ HOQUEI FEM.

Caria Sariol

23 21 Zï

Carlota Santamaría Bibi Miflàn

27 13

CV SANT COÇAT MÀSC.

Sergio Martín Martírià Zoran Nikotovski

24 18 17

UE SANT CUGAT

21 18* IS

PATÍ HOQUEI

Dani Anrón Toni Zaplana Jordi Montserrat

Isene Sànchez Maite Gómez Cristina Garcia

30 16 15

JÚNIOR FEMENÍ

Eli Maragall Luci López Katery Maragall

HOQVEt f»AT|N$

OLÍNfPYC FLORESTA

36 20 17

VE SANT CUGAT

Xavi Pizarro Javi Montilla Ignasi Solà

19 18 18

Toni Ballart Braulio Argento Nacho Argento UE SANT CIÍOAT FUM.

Núria Oliver Marga Almagro Elísabeth Baldficfe CV SANT CUGAT FEM.

Samanta Santamaría

30

35 21 18

*

32 27 18


Esports

32

ELS4CAlVrraNS Dijous, 1 d'abril de 1999

# \ J .

S

17

"

<fc- ' i

S

21

K*

*«_•

f-aiMv

*^

Í*9pera(li d'abril): m JuventudZííSeffc'* ae»&tf-Saíi Pedró Lumen; Caldes i iOaol; Mil.lenaii-Pefía :LaFarga-Can RaimtólkBdNmí-Badia; Rubí-T* siuso-Llano; Niaurirta

FaMnigell 30 11

II

<hm Ctnç»i 3 0 12

6

Pcrelaüa

29 li)

ValH

JO IB

Ripollet

30 10

tremp (ÍMIIUMI-FV

7

4

5

lí^víffi»

16

4

7

í

55

S3-

l»d<íítri«j

v%tiÉíKm

16

5

3

8

52

4»^

•!&!$!*»»*

(ML* JHMO

16

t

5

26

4|

Aítóíw

14

í

,i

u »

47

CteteHt»

í

i

J2

&

Rubí

W * 30

8

L'Htnpttalct 30

6

li

# - * SÍ- taw ,***? * 24

7

*? « 9 »

WS? 41

$

«

1 « 3 4?

25

< 21 M

SSSÍ

2HE7 29

' TÒMIMl» »

«AliOWlL Fritaera TSfadbntai GRUPC J W P*

HOQUE! SOBRE WïRBA

&irc«bnc*a 30 6

La propera (11 d'abril); Sant Cugat-Masnou; Patefhigeli-Vatk; Barccionera-Gramcnet; Jópitef-Rub^ Igualada-Girona; Oiot-Granoliers: Coc» nellà-Prat; Percïada-L'Hospitalet; 'ïtemp-Ripollet; Manresa-Guíxois. Segona Regional GRUP t**r

M W

Simulo

26 15

w '>

P"f.„fi.i S

'.9

9E.BMW_ 39

Mcrcitfiucs 26 lí>

*

7

15

3 9 5t

SI

C A I · I M I H I T 26

S

<>

7?

S4

S8

Batlwrà

li

tt

i

1

HI

42

«I

Sdtudil!

2f> 14

4

K

68

45

46

'lifmljbu

26 12

7

7

SI

34

43

Ijjmcn

26 12

'J

JA

52

41

IJana

2» 10

V

7

52

40

39

O n Rull

26 lli

X

8

77

47

38

Milfenwl

3

tt

4

41

48

37

Mauciru

25 to

3

12

46

53

33

5t

60

47

SI

K23Scpl.

26

9

5

Ul·Luuck

26

H

7

uFwp

«t

1

n

fUJ»

25

6

16

Sjntjncmr<i:6

7

4

12 II i

* M t t m x l » 24 W^«W*«4

9

4

I!

S4

9

»«

!

13

SS

fi»

&*&#•*»

*

«ft^W

tl (

$È**>\^>

*

£Nt£rW

fi

iMUmtm.M

t

M

31

|6

1

«

11

Beates, tï s

n

40

57

2 li

»

w 20

8 .W

«

»»

28

1*

4 - í

17

32

74

15

S

Ï8

4)

«0

1

-íï

(lïdTabril): CSmBàsdarCasteUai; Juan XXHI·Les ^à|lP«dA>Niie¥0-Mira-5ol-Adcsa; JMatttdbpiaeac^cfiaSaij Pedro;l,a Farjp-Monísenat Terrassa: Es.prünecda}úsmrt JE.OKBJasyrfa·Olfmpic Can FatÍescan.sa). BÀS0U6T

;ona Catalana Grup 3 W

K

FP

PF

ttewDtf«*25

tt

6

ts>47

lo'H 44

31

S««M«<<f

D

»

IM4

I"1*! 42

t)

PCPwit*

J&fe*

S Í

»

CVa*rata

2S

17

s

i""6

i v . 4 42

9

44

V

8

Oorço»

25

lb

9 -><M'y

I8S4 41

15

W

Ml 2S

CO«Nk

24

17

7

1740 41

s.tv-

76» « « • 40

7

663 3 » ' * 5

2$ 15

*

6?i

Sattitlls

Í 5 12

S

«43 597

28

«S

íkwEstsrc ÍS 11

11

695 «86

25

63

U

• 25

5

40

25

21

t!S«t€«»«ÜS Jil

it

4 '

39

43

18

Sorfíl»

10

14

4

W

47

1$

CÍ£igG

9

H

«

*M

»

# >

»

4» tï-

12

«tt

«37

ï

i

3

6

41

44

14

17

S -S

26

42

15

17

3

5

29

46

11

tr

i

6

27

W •*

I

Gwi

»

íi^01«W

« 1 4

cè^RitrM»*» 'H

« HI

»

2

12

28

i

I

S2

27

2

4

42

,18

22

Col.labora-hi!

*7

32

»

*

»

«5

84

3t

«8

30

23

8

5

101

97

29

Mootsmrat 23

2- t i

10

»

t

7

»

7

í

»

23

7

2

14

74

6

i

14

«2

JOS 29

UlSttqçy

2$ *S

5

13

96

130

26

L'Anwltí

23

3

15

77

H2

18

5

ff

1Í0 26

:B

S<*i, .. ^U

tt

n

«

S

m

S

98

2*

L« propera (10 d'abril): Tattates Conada-UAïneKla Mctola; Centelks-FC Basxlona;Rubf-Fnjtas Maaín; Pc/Sa La Mutga-Tàrrcga; 'Wbte«huf Saat Cugat-índdstfias Gaicfat; ÈpicCasino-PB Montserrat; MiDKm-Vïlassar de Nfar; Alfa 5-Poti* dcportívo Andorra. Prtatera Nacional A GRUP 6 i«Ut»

W M

Hf t » OT

«« PM*s

6 7 1 Í 6 7 Ü»

40

57» 63*

2!

17

1

3 123

M

52

4

6

79

151

40

&

53

20

CNfiUç.

22 11

i

8

(*

73

36

1

1* «Kt W

17

Mwre»

22 M

2

9 10*

96

35

ZS

6

1

IS SSS « 3

13

CNSitWfallíï

78

33

25

6

1

18 JS? 674

U

ÉtmïCasittoZÍ

Mans Unides Sant Cugat Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0492 Núm. compte: 09-0200046502

S

91

P^ P** PJt . PjP^ W

Grup Cristià d'Ajuda (Caputxins de Sarrià) Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0100 Núm. compte: 57-0200662441

5

8

7

>M«tf<i23 t*

Justícia i Pau Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3200 Núm. compte: 91-2500001851

*5

9

Z

3

.^W.PiWtoS*

2

15»

<>t 57

16

J .4

«?

71

51

!5

6

85

55

51

2

Otemiji

I

9

6

7

92

M

Í

«

ii

t^MecriW^

9

S

7

74

64

32

SkteKwmt

n

9

4

*

98

83

11

fttte»

íí

»

S

»

82

87

»

RCasfcïKSlUi

«

4

11

66

7S

H

tlOi»rt

22

5

6

11

60

91

.21

Etóoite*

21

5

5

1!

70

88

20

22

5

3

14

73

90

21

2

0

19

52

146

6

L a propera (10 d'abril): CJíïala·^abar^HospJtalet; RipolleiElfe«rïca Oran; CN Cafdes-Benicarií^C3i«iíui-C#i»psc defoFloresta;

Primera Nacional A GRUPS

Amnistia Internacional Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0618 Núm. compte: 70-0200417948

45

Í

PWÏBOtSAUk

Intermón Entitat: 2100 - "la Caixa" Oficina: 0765 Núm. compte: 81-0200111128

75

17

GEtEG; Bordits^SaittQaíri^ Pardiftyes-Sant Esteve ïk^ovítes.

Casal dels Infants del Raval Entitat: 2100 - "la Caixa" Oficina: 3001 Núm. compte: 62-2500027078

»

2!

La propera 0 1 d'abril)! Ssn^deTer-DE SsntC^w; La R«aTelde; OAR Círàesa-Pucito Sagtma);

EHvfeíÓdrHonor Femeninft •Me..,,, ** »•. •* ** G ' <iC *"**•

Ï7

16

25

ta

»

11

*

25

& 1«6

2

«> S «

627 «2

3

' ii

»

3

)1

* 7» t ï ï "iS

15

15f1tte

33

i (11 d'abril)! ApiíílíOtet^-Sardincro; ^detu&i^feíPqpaitóu; FC B.%ccloaa-JülàoiÇ.llCPolo-Ctub Kgara; JoiasetaOb. Terrassa; Atlètic ' 'fèsassa-Adétíco San Sebastià».

ÚmwÜit

I Í

í

25 t7

16

.«i

&*<

25 18

fttetymwt

H4

í

II

L* R o a

OARC«S<;M2S

. | ' | ) i » y 6 d'Honor maseufina

29 2

22

I3W

La prop»» U& d'abril): OübdeOaaipolíealSociedad; R€ Polo-léftíof; Aiaía-Ai^ic "fisnasga; ÜBiversídad de Sevilk-Sardincro; Vaidelaz-CD Terrassa.

8

<ír.irïKnu

Ülix

»

A««t

t (11 d'abril): Rifees-Sant Jordi; Ripollct-Cencrc Gi$|Éb L'Hospitalet; Hora-CocacJla; q^s-Gaudí; Casal VMfpica*VaB$; I^.Sai3t Cugat-Aimeda; Reus De* pàlèfHkíaragall; CastefldefetVSatH

V) 9 30

t$at«b#*& M li m* iMi S7 *»a« í* ^ - " « , isjt m » , Í *

23 14

C, O u t i ^

mbrils«Liap««; Catvià^N Sabadell;

Metges Sense Fronteres Entitat: 0182Banco Bilbao Vizcaya Oficina: 5734 Núm. compte: 37-000748701 Unicef Entitat: 0081 Banc de Sabadell Oficina: 0025 Núm. compte: 22-0001382541


Esports

E L S 4 C A N T O N S Dijous, 1 d'abril dt 1999

Cadet femení

09.10 PB Sant Cugar-Ufta&tfdJ (Dis.) 12.15 PB~R.i,lotenç-Sam:Cugat<D)s.)

Fmmm Primera Catalana 12.00 Sant Cagat-Masnoa {Diu.)

TÜE Sant Cugat (DÍJ>.)

^.flOlïaaa-UE Saat Cugat (Dis.)

l a Divisió alevf

12.00 La Fsrga-Can ftu» (Diu.)

Tercera Regional

2a Divisió alevl

1a Nacional A

PB Sant Cugat {Descaasa) 12.00 Puebla Nuevo-Miía-seí (Diu.) 10.00 L« Fajga-^f«itserrat{Diu.) 11.30 Esprcmceda-janiot (Diu.)'

11.15 PB Sam Cagat-Mercsntu (Déu 12.00 Jófiior-CasteJiaf (Dis.) lttOOSaatCugat-Andaíuda (Dia.) UAS CEF Sant Ctigat-Ta&rf (Dis.)

17. l$W, St Cugat-Indóstfus Can.™ < Dis.) 18.00 GíttMia-OKmpyc Floresta H)i\.)

Veterans

2a Divisió femení

16.00 Sabacteïl-Sant Cugat (Dis.)

mtSÚL

10.00 Sabadeli-Sam Cagat (Diu.)

*

SMLM nrtwiji,!

Primera Divisió

17.00 CastKíki>-í,»SamC«|tat<D!s.) '

11.45Üitapye-CJoiualGitadi.ma (Diu.)

Segona Divisió B

WM Sant Cagat-PB Sam Cugat <D*.>

*

11.00 JuftkifLos Merengues (Diu.) 18.00 Sant Cugat-P8 Saat Cugat {Dis.)

Primera Divisió fem.

3a Divisió juvenil

S e g o n a Div. 8 fem.

1 3 . 4 $ C * » C k w - M a s Jançr (Dis.)

Segona Catalana

Í?M Le& PUnes-Ob (Dis. >

19.00 ÜE Sant Cogat-MtncdaíDis.)

1a Divisió cadet

12.00 ÜESant C«^t-Set4&01csa<0«j.J

Juvenil 2 a Divisió

Tercera Catalana

12.00 A«*»P««<s-W Sam Cuj5at<Diu.) 10^0 ÈiweCaíftno-Otímpyc (Diu.)

MJ»Sant|QrcUCallí»-Sa!aCugat(Dis.}

lOOfl SantOíkïe-SaBt Cugat (Dis.) 10.00 Badà-Hi Sant Cugat (Diu.) 16J90 CEF Sant Cugat-LaPJa»ada{Di».>

Suo 20

1a Divisió infantil

lLO0eNCaldes-MC SantCuRatíDiu.) 11.30 Mas Janer-Miamlíl^n.)

Segona Cat* fem*

2a Divisió cadet

Cadet 1 a Divisió 0 9 . 0 8 G«fmpFyc Flor«st«-Bab-,tr (Dts.)

17.10 DESiÇu^at-SaHeívfeRteadaíDis.}

Cadet 2 a Divisió

Júnior

U.OOLaMaànaAV. Sant Cugat (Diu )

Í 6 i » t JE Sant í Sigat-Sane Gg*v*ü (Dis.)

16.15 Jàbac-CEF Sant Cagat <Dk) 10.00 PB Ri.letenç-PBSc Cugat (Dia.) 09,00 Barberà*fúuíor<Dis,) 09.00 Sant Cugat-Can Boada (Dk)

Júnior femení 10.30 l'E Sa«Cttgat-Oíesa<Diü.)

Oltotpyc Floresta (Descansa) 15.00ftabf-WSant Cugat U )m.)

2a Divisió infantil

Cadet

Alevf

10.00 Mira-ssJ-Adesa-Routeda (Dts.)

mg&m parim

1a Nacional ï de ler43£SaatCugat{Dtu.)

Segona Divisió A

2a Divisió Juvenil

12.00 Sant Cagar-Rtpotfet (Diu.) 12.15 (^te8*t-JúíaoHüiü.} 09.08 CEF SaatCagac-SafeacfclJ (Dia.)

104^ tï£ Sant Caj^aatdiala {Dia.>

1 3 . I S Aísesço Parets-Vías Jancr (Diu.)

13.45 CEF Saat Cugat-Mercsnril (Dts.)

mm

Infantil

12.00 Sant Quirae-UESaritCtígattDis.)

fluuí

CD Temtssàjííftk* FC Barceloaa-Jui»9t Pdo 1897-Jiíaiof .

Fèmines

3a Catalana

16.00} Eftgiayers-Chess (Dis.)

Benjamí preferent

l a Divisió juvenil

RCPdo-Jwlwt

2a Div. masc. ascens Santa Su-ïanna-CVStCugat '

16.00 Sant CuRat-EF SabadeiJ (Dis.) 12.00 Tcrcassa-PB Sam Cagat (Dis.) 11.30 Mira-sal-E.Cefdaisyoia (Dis.)

Segona Regional

33

Júnior Canto* Cat» ISMm SantCagat-Tbdç» "W <D&) Toaüeta «a'-PH $«# Cagat {Dia?

AgejSHHK-l 'E Sant Cagat

Cadet l a Catalana Wffl Ui-Sant Ctigat-CannsciUaíDis.} »

Cadet 2a Catalana VMSém »C :uKat-StJG«» Despí <D$s.)

2a Catalana

Cadet 2a Cat. femení ISJIÏÏismbrils-UK San* CugK (DSs.).

Divisió d'Honor

1a Divisió

i&6!$C Barcclona.júniar <D».)

21.«í C& Saor A m t e « ^ Cegat *À'

Segona Divisió Jú*»<*·Egara J93S FÜBateetoaa-Júnbr !9J?

*

2a Divisió

Juvenil femení

ï9^Metfitea?itt^aiKeus^ «B-íOij.} 21M S*ftt Cugat "A~.CN Caldes

JareKHs·Mediccrram

Infantil masculí JííniaMitlètíc l<J52

10.00 Oï&spye-Vtiassaf Mar (Dis.)

P O R A

G

E

N

D

10.00 JoaiiMataRaH-FerranClim "B"

A

~fDtt.}

t tOO CelfeWfota-Esíola Av*»ç "\"

»

„(Di,)

F HF« Oi

- 5 J £ ü

Infantil

\

0 Í . 0 0 (*>i letçi el < im-FS SantO^oc

„..(]X)

1 1 ^ 0 yESaKO>^ , 'A , '-E**fcPi« "W 12.00 À?c»*Oín«çí»«!tt.

í-fT^,*! m « ! » y #

Alevf (fase Una!) Joan Mwagaïl IT-Jean Maregali "A'\... Rubí Nord-Pat) Casals

_..,.

^.(Pts.) ...ÍÍÜs.)

FenraA CUia-Joa» ^faragall JtiíW, ...™

..(üi*.J

VaUbaniaf-Escuf» 11>au..„ „ (M.tejji Eur^a-Cfcib d"Aran

„ítWs}

H M H ü & ÚL

7

...(Dis.)

...ítik.i JDtò.)

Cadet 11.00 Levasxdo Vtndl·IES La Smexa...

..-.„...(Dfs.)

(Dis.) _—(D*.) ÍDk)

.„.<4DB.)

>

11.00 Arna» Cadell "A' ^ida»Mifiàcttt.-a "A". Cl.001FS Blanxart-KscalaAeeoç^..

12.00 l'F. Sani f^iijat-Baifca!»»^»

.#&.)

0 4 ) 0 í5scíiaÀvem< 'A"-Sa8ÍSiït'íhal A t*+*^M.ftM»v,(lJÒ>}Eseqla Avesç HB"-San Oisi^hal **{)".. .„„„'«.(£«s.) ..44t-»»W4<+H*4€lt&^ 09,00 UP Ca» Títes-ití«i«r„. 10.00 Foiró-Matadepe** ,.«.. ..~., <'t+l·>'.t>«4 4»^^ i V ^ j 4

Juvenil

-<D«.) ......„<D«s,>

V QL £ i B ú L

- íl^0CE8»L·4Rúds-jfoanMaí*galL.... .(P».)

Aleví 13.00 Cliuliinva Iw-iJa Aveo$ *W

.... m*.}

09.00 RJHKHI . Cjjal "A"-F«t«aB*....„ ....

<Dis.) ...™.(CSs.)

12.00 < .«IKcnJa '\\"-;\í!«St(8ÍS*ÇU...,. * « i * " - ^\->**rt»A«yE^B. JF

(-tts.)

~

11.00 (J.1ÍM.TI.U - i r - K s c o í i t ^ i ç " f i "

Ateví

1 0 3 0 Lfcco EjS*tsk-E*eola A»*aç. @9^W \ía»d<!CaValb-\&a-*il-A(tesa..„ 10.00 |ú»ttJC^!a-ï?<«fd.„..„ „

*.,

Infantil femení

Benfamí 09,00 F.s<»>l* Pia "B"-E<!coJa "niau.. .

+l

1 1 . 0 0 AngeleU Fejicr-OUiHpijíuis.— 0 9 . 0 0 IESKI Baílídor-Faentelivíai»..

...„.(D«.)

10.00 Àgora-Salvadrar Víayaís-^.

.

Infantil

Prebenjamí

Infantil 11.00 tiRE l^BswvOaseiltnfiu... 12,00 Leoo»ido\!ít«*Av Elí%*r.

«.^íOís.>

09.00 Pw«ai <fcM*«a-Eswl»}% "T. 1 3 . 0 0 Escots AvBiiç<Cínglc

13.00 Sant Cagat-Escola'ftibas. „. 13.00 Agc**-Vacanssc».-...„..... „ ._ 13JJ0 Mite-«d.A*H»<3E!ï1 Oiaeste..,

»,{D

™».

Infantil femení

.(DtíJ

Santa lsobd.fi«r<lta Avenç....„

FUTBOL

41*0

Í 2 . 0 0 CESantO^Bt jg"-Il<^»aCaraeirfL...„....„.<tJís.>

Cadet femení -

sKt.ma

"

12.00 Cri.le«(Tcw»"A"-Eíwt»A»(!nf.

10.00 Sarna I·.al>cl-I·..sculaVÍ3tà|r^.„

„..,™<Dk}

—mkà

....^(Dw.) .—ÍDis.)

©9.00Cu)u.KiPjà<a«».Etï%vitt.m^....™..... IftflO Pla Fatws(!»-üaE te* PJaxís-™.

WWG^S^Gu-CVSmtGii&t

-

tS^SKÍBI Pïwtr-CBS ta T<ai*üM,

11

Benjamí 12.00 Escola Aw»«c"íi"-F«ranCha',Cr_ 13,00 F S I W O M '*A"-&in» ÍM*e»™

4Dü.)

ÍA

Cadet femení & § U

I©.9&1Wla<Ís«ea"8 '-F<iííi...„.„

.—^—«.,{!»».) -

....-{CS».)

.

£f

Aleví femení ,

8te) „...<Dw)

0 ^ . 0 6 CV'SaarCiflBtí-Cat.tesjOiííWt

F 0W B 0 t

JOXt.)

Infantil femení

fl£M5 Cól.fegí Íltartf-Angdçta Fíatefw.....^..

mM mmm0 i

.(Dia.)

-Pbffetó d# AI«Í8U«««,>.«««JJ^&Í

10.15 .-\gustíBaa«^arm<fc M»ri* m ftiiiwifiimrtniitl>w·|ft»rin

HHlMvrtllJll

IJ^riA^P^IMMOÍ^


34

E L S 4 CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

Et

miïKÈmmmmmmmmià

un

j>#

CVOJ-:Ï iicrn

J§t«w·jï«.4Ji*

.wy^

^H

• , j'„;^^j

S A N T CUGAT ACTIU M;i:0..

V Mostra

de C o m e r ç ,

A N Y S

Indústria

[3BL Ajuntament de flP Sant Cugat del del Vallès

i

FUNDACIÓ PER AL COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Serveis


EIS 4 CANTON Espectacles

35

Divendres, 9 d'abril de 1999

P u b l i c a c i o n s

Pere Formiguera. Fotògraf

"No s'ha de confondre la literatura juvenil amb la de segona línia" RUTH CASALS - Sant Cugat -

Ha arribat al nirvana. Però no per via de la fotografia, sinó a través de la literatura. Aquest fotògraf santcugatenc ha publicat la seva primera novel·la, Nirvana, en què Hipòlit Pinyol, un home de mitjana edat, descobreix, després de morir, que la veritable religió és el budisme i que ha de passar una llarga eternitat reencarnant-se en altres persones i animalsfinsaconseguir la purificació. El periodista i escriptor Emili Teixidor apadrinarà la presentació local de l'obra, el proper 20 d'abril. - Com va començar aquesta aventura literària? - Ja fa temps que faig totes les portades per a la col·lecció Antaviana Jove de Barcanova. Per ferla em llegeixo el llibre i em vaig adonar que sempre eren temes molt transcendentals i no hi havia mai un llibre d'humor. Ho vaig comentar amb l'editor i em va donar la raó. I jo li vaig dir, "doncs jo te l'escriuré". I reprenent la idea

d'un conte que encara no havia escrit va sortir Nirvana. - D'on va néixer l'argument? - Sempre m'ha agradat molt la idea de la quantitat de religions que hi ha i pensar en clau humorística: qui té rao?, qui l'ha encertat? Jo imagino que, en el fons, tothom té raó. Són diferents formes de la mateixa història. Aquest és el rerefons, el picar l'ullet al lector en el fet que hi ha una religió que l'ha encertat i la resta s'han equivocat. I aquí l'han encertat, els budistes. - Per què va escollir els budistes? - És gent amb un plantejament inicial de la religió que em resulta molt seductor. El budista és un personatge pacífic. Les seves reivindicacions i actuacions són sempre per via de la pau, cosa que malauradament no poden dir totes les religions, vistes històricament. - Quan va escriure Nirvana, ja pensava en un lector jove? - Sí, però això no vol dir que no sigui llegible per tothom. Sempre he pensat que no hi ha d'haver

diferents categories. Una novel·la ben escrita per a un públic juvenil és igualment bona per a un públic adult. Potser algun assaig adult o alguna novel·la requereixen una preparació com a lector i, per tant, no és el més recomanable per als adolescents. Però a l'inrevés sí, que funciona. No s'ha de confondre literatura juvenil amb literatura de segona línia. - Ha fet la prova? L'ha llegit alguna persona adulta? - Sí, començant pel meu editor, és clar, i altres. I el primer comentari, el més immediat de tots, ha estat que s'han trencat de riure. Això és fantàstic, perquè és exactament el que jo volia. - Per quines reencarnacions passa Hipòlit Pinyol? - Passa per ser gos, lloro i n'hi ha una de molt esperpèntica: es reencarna en l'abat de Montserrat, però de l'any 2023.1 n'hi ha moltes més, es passa segles reencarnant-se. És un camí de purificació. - S'ha documentat sobre el budisme per escriure Nirvana?

I n a u g u r a c i o n s

U artista local Joan Tortosa fa el ple en Pobertura oficial a Canals

Formiguera diu que harigutmolt escrivint Nirvana. F: XAV1LARROSA - Només he utilitzat el que co- balla el tema de l'humor? neixia, no és un manual religiós. - També l'he fet, però menys. He utilitzat totes les llicències liEstic més en el terreny del retrat teràries possibles. Les reencarna- i del paisatge i no s'hi dóna gaire. cions són el pretext per fer viure Però estic treballant en un llibre a un individu diferents vides con- que incorpora l'humor a través de servant la memòries de les ante- la fotografia. riors. De tal manera que, quan és - Precisament, en què està trelloro, es comporta amb la memò- ballant? ria d'haver estat gos i haver estat - Estic escrivint una altra nohome. I actua en conseqüència. vel·la, però està aturada de moPerò, justament, em sembla que ment I hi ha un llibre de contes, els budistes diuen que aquesta que està enllestit, però no en mans memòria no es conserva. És una de cap editorial. Pel que fa a follicència literària que m'he pres tografia, estic preparant un proper donar una mica de vida a la jecte que per ara és totalment inèhistòria. El miro amb humor i amb dit i del qual encara no puc parlar. respecte al mateix temps, com to- I treballo en dos llibres que uneites les religions. xen el text i la imatge, ambdós - Fotogràficament també tre- creats per mi.

tosa tenen títols com Nirvana, Clam, Captar, Recolliment, Sol de nit. Ideal o Tarda, entre d'altres. "El que pretenc en aquestes peces és destacar aquell element que a mi m'impressiona, em porta records, la sensació que em produeix és el que jo pretenc expressar en la pintura", indicava l'artista. La Canals va omplir-se de gent que, en paraules de Laborda, "ha sintonitzat" amb "l'ofici creador" de Tortosa. El mercat vell i el carrer Major són els racons que acompanyen el monestir, omnipresent des del claustre, el campanar, el rossetó ofinsj tot el retaule principal. "Hi ha un qua-

El lingüista Xavier Labordafou el mestre de cerimònies R.C.Z.

"Joan Tortosa no és d'aquí, és arribat d'un altre temps. És un home arribat del futur i d'aquest viatge ens ha portat aquestes obres", va dir dimecres el lingüista santcugatenc Xavier Laborda sobre l'artista local Joan

Tortosa. Les paraules de Laborda van inaugurar l'exposició de Tortosa a la Galeria Canals, una mostra on, un cop més, Sant Cugat és el protagonista indiscutible del treball d'aquest polifacètic intel·lectual. "Per això vull fer la broma que Tortosa no és santcugatenc, ja que, tot i que ho és, aquest no és el fet distin-

tiu, sinó que és la seva sensibilitat excepcional", explicava Laborda. "Aquesta exposició és una síntesi de la seva pròpia figura, de la seva biografia intel·lectual, on presenta, no ja estampes de Sant Cugat sinó imatges mentals." En color i sota un vel d'emoció subjectiva, els quadres de Tor-

dre que he titulat Homenatge al Tercer Món, ja que Sant Cugat és africà i m'agrada destacar que a l'altar del monestir de Sant Cugat hi ha un africà santificat", puntualitzava Tortosa. Després de la "perspectiva sideral" que en paraules de Laborda fou el treball de Tortosa sobre les masies de Sant Cugat i la "incitació al tacte" dels dibuixos dels capitells, ara les peces de la Canals són en tècnica mixta. "Trec un element de context i li dono l'expressió o el simbolisme que jo crec que té. Aquí a Sant Cugat tinc prou elements per pintar ara, fins ara i fins d'aquí 150 anys", digué Tortosa.

Des de sempre donant suport a la vida cultural de la nostra ciutat

Lucas

T

<M*liy

Lucas Diesel Systems S.L

Treballant des de Sant Cugat per a tot el món Ctra. d e C e r d a n y o l a , s / n - Q 8 1 9 Q Sant C u g a t del Vallés - (Barcelona)


36

Cultura

US/CANTONS Divetidm, 9 d'abril de 1999

C a n t

Sant Cugat tindrà aviat un cor de veus masculines

Setze artistes locals opten al Mercart a l'Esbart

El Cor Infantil i Juvenil comença les audicions el 24 d'abril R.C.Z.

R.C.Z.

El CIJSC està organitzant audicions per trobar noves veus i incorporar altres estudiants als futurs grups, a part dels q u e ja són ara al cor. "Esperem evitar q u e molts dels q u e ja actualment són al cor no pleguin quan arribin a l'adolescència. Farem un treball molt exigent -assegura Campabadal- i comptarem amb la col·laboració d'especialistes per a la correcció dels problemes d'alguns nanos amb dificultats."

- Saat Cugat -

El Cor Infantil i J u v e n i l d e Sant Cugat (CIJSC) busca n e n s i nois i n t e r e s s a t s en el cant coral per entrar a formar part d ' u n cor e x c l u s i v a m e n t masculí. Aquesta iniciativa permetria donar c o n t i n u ï t a t a la pràctica d e l c a n t coral un cop els nois c a n v i e n la v e u , obstacle q u e fins ara els impedia continuar treballant en el c a n t . A m b u n a f o r m a c i ó professional i assessorada d e s de petits, el CIJSC pretén q u e els m e m b r e s del cor " p u g u i n assolir un bon repertori i maduresa d e veu i p u g u i n continuar treballant a m b el registre q u e els sigui més còmode", en paraules del promotor d e la iniciativa, Ferran C a m p a badal. O b e r t a totes les edats La formació ideal hauria de començar a partir del primer

Discriminació positiva Actualment, el CIJSC compta amb més nenes i noies q u e membres de l'altre sexe. "VolLes veus de nens i nenes comencen a diferenciar-se després deis 5 anys. F: CEDIDA dríem que la població s'interessés per la iniciativa", diu Camcurs d'educació primària i esm e n t . " F e i a molt d e t e m p s pabadal. Els interessats a que buscàvem posar en marxa taria formada, bàsicament, per participar en les audicions pouna activitat d ' a q u e s t t i p u s . quatre nivells d'edat: entre den inscriure's omplint les butT o t h o m coneix el cas d e cors primer i quart curs d'educació lletes que trobaran a la Casa de masculins, tant de n e n s com primària; entre cinquè de Cultura i a l'Associació Musical d'adults, a Àustria, Gran Breprimària i segon d ' E S O ; e n t r e Aula de So, on les han d'entretanya o Hongria, e n t r e altres tercer d ' E S O i els 18 anys, i gar, com a màxim, el proper 24 països, i l'èxit q u e els acomun g r u p a d u l t a p a r t i r d e la d'abril. panya", afegeix C a m p a b a d a l . majoria d ' e d a t , a p r o x i m a d a -

C o n c e r t s

Glòria de Vivaldi i Rèquiem de Mozart reinicien aquesta nit l'activitat del Teatre-Auditori

Cinc dels participants santeugatencs de la primera edició del Mercart a l'Esbart han presentat enguany les seves propostes al jurat seleccionador, juntament a m b altres onze noves propostes artístiques locals. A a q u e s t e s s e t z e d e m a n d e s , se n'hi sumen set més provinents de ciutats com Barcelona, Rubí o Rupit. " É s una iniciativa oberta a tothom i aquest és un dels camins pels quals hi pot accedir qualsevol artista", explica Ramon Nadal, d e Petit Format S.L., organitzadors de l'activitat. A Vilafranca del Penedès, on Petit Format S L . ja fa onze anys que organitza un certamen d'aquest tipus, es pres e n t e n a n u a l m e n t el m a t e i x nombre de propostes que s'han rebut enguany a Sant Cugat. Art p e r F e s t a Major La segona edició de l'autoservei d'art serà entre el 19 i el 30 de juny i acabarà a m b una subhasta, en benefici d e l'Esbart, d'una obra de cadascun dels artistes. Inicialment, totes sortiran a subhasta a m b el mateix preu. Com en la primera edició del Mercart, e n g u a n y hi participaran una seixantena d'artistes de tot Catalunya, la majoria convidats per l'organització, a part dels q u e hagin presentat les seves propostes, que exposaran obres de petit format sobre paper a un preu màxim d e 28 mil pessetes. "El nivell d e qualitat dels treballs presentats és alt i, si no totes, la majoria de les propostes hi podran participar", indica Nadal.

Els interpreten VOrquestra i el Cor de Cambra Nacional d'Ucraïna R.C.Z. - Saat Cagat -

Han omplert els quatre teatres en què han estat tocant i cantant per tot l'Estat espanyol. I aquesta nit, l'Orquestra i el Cor de Cambra Nacional d'Ucraïna acabaran la seva primera gira a l'Estat al Teatre-Auditori. amb un programa clàssic però magistral: el Glòria de Vivaldi i el Rèquiem de Mozart. Coneguts al seu país com a Conjunt de Música Clàssica l.yatoshinky, en honor d ' a q u e s t músic ucraïnès, els més de vuitanta integrants d'aquesta formació tenen la seu en l'antiga catedral barroca de Kiev, on actualment només s'hi fan concerts i ja no s'hi celebren actes religiosos. "La formació va començar com a cor l'any 1978. N o fou fins al 1992 q u e t a m b é comptà a m b orquestra", explica la representant dels Lyatoshinky a l'Estat, Tatiana Zelovieva. El conjunt ucraïnès ha actuat des de finals de març a Madrid, Tudela, l'Es-

El jurat seleccionador es reuneix avui divendres per avaluar la v i n t e n a de propostes q u e el passat dissabte 27 de març van entregar-se a la seu de l'Esbart Sant Cugat. En el decurs de la setmana vinent, el jurat emetrà el seu veredicte i aleshores els artistes hauran d e c o m p r o m e t r e ' s a e n l l e s t i r a p r o x i m a d a m e n t 30 obres per a mitjan mes de juny. IM formació està composta per quaranta músics i quaranta cantants, a més dels solistes. FOTO: CF.D1DA corial i Segòvia, on han anat variant el seu programa format per Carmina Burana, el Messies de Haendel, la Música en temps de guerra de Haydn i les dues composicions que aquesta nit interpretaran a Sant Cugat. Glòria, peça de música religiosa escrita per Antonio Vivaldi després de

ser ordenat sacerdot, obrirà el foc. A la segona part, el Rèquiem de W.A. Mozart, finalitzat pel deixeble d'aquest, Süssmayer, un cop mort el mestre, omplirà la resta del concert. Per motius de salut, el director titular de l'orquestra, Víctor Ikonnik, (Artista del poble

d'Ucraïna i guanyador del Premi Taràs Shevchenko) no dirigirà la formació avui, sinó q u e el substituirà Igor Andrievsky. Valentina Zajarchenko és la responsable del cor, q u e té com a figures solistes dues sopranos, una mezzosoprano, un tenor i un baix.

iPrfPUEADA %Ki^iMaSSbmSJS8lCSm


Cultura

ELSíCAMüNS Divendres, 9 d'abril de 1999

L'ANC celebra els quatre anys a Sant Cugat

Des de la història Un espai de Pffre Vivó i Cüi

Dones enterrades al monestir? Deixem, de moment, l'abat quin serial es podria muntar. I Gayolà de cos present. No cor- no seria pas ei pfïiaer, Pistes re pressa d'enteirar-lo, Ja ens de solució per moderar els seus vagarà. No patiu, abans de sor- comentaris: tir de Barcelona (fa 217 anys) Al monestir, a més de monet van embalsanw,,. La vida jos, sempre hi va'haver altres mana i avia ens planteja aques- enterraments. í no tai* sob de ta pregunta; Dones enterrades nobles: d'homes, dones i criaal monestir? Usen diré el mo- tures. Es pot demostrar, amb tiu: algunes persones* paraci- documents a la mà: les Aptes pants fa algun temps en una Capitulars. Abans de cada envisita col·lectiva i guiada peJ terrament, l'abat deaaaaava el monestir, expliquen que hi va "placet" al capítol, Esçn persorgir la qüestió dels "ossos sones que forma?en part de dels monjos", I diuen, estra- l'anomenada "família del monyat», que el guia va rematar nestir". Registranr le» actes, la conversa amb el comentari , no pas d'una forma exhaustiva següent; -"Deuea tenir pressa (li sembla bé tm període de a enterrar-los per la por que no cent anys, del 1720 al 1820?}» s'hi descobreixin els ossos d'al- hi trobem el que segueix: guna dona/1 Doncs sú senyor Any 1727, Z d'abril: -permís guia. A banda de la dosi de per enterrarà! monestir la mul'anticlericalisme més tronat» ller de! metge. t7£9,7 d'agost: caduc i malaltís del comentari, que sigui enterrada * -l'esglése li pot contestar: Sí, és pos- sia l'esposa el forner* 038» 14 sible que s*bí trobin ossos de d© gener: permís $mt'*t$ eftdona, ï, encara més -esgarri- temt Pae Fesrcer, mà éel mofi V-, pe* aeabar-ho d'adobar nestir. 1738,15fejeftofe!&&*fins i tat de criatura! ImagmTs eia per set enterrada l'esposa

del metge. 1748, 2 de juny: mort d'ari patge de l'abat. Que sigui enterrat al monestir. 1751, 26 de febrer: defunció d'un criat de l'àbat Gayolà. Que sigui enterrat a la sepultura de Corpus. 1751, 23 de febrer: mort del metge. Que sigui enterrat a la capella de la Pietat1754» í$ d'abril: defunció de Francesc Obiols, criat. Queda eotertat davant la reixa que va de dfetalcof. 1755,31 de desembre; mort d'un infant de 17 mesos, fill dels masovers. Que sigui enterrar davant la capella de Sant Benet. 1756, 10 <foct»bre: Avui s'ha enterrat el fíH de l'apotecari en la sepaltarWde la Pietat. í 761,4 de juliol: L'organista demana enterrar la seva muller en la sepultura de davant la capella del Roser. 1767, U de maig: mort de rotfÉmista. Que sigui enterrat al monestir. 1814,28 d'agost; motí M, Dolors Coll i Feliu, eriautfa filla del metge. Que sigai enterrada a l'altar de

R.C.Z.

El proper 23 d'abril, diada de Sant Jordi, la nova seu de l'Arxiu N a c i o n a l d e C a t a l u n y a (ANC) farà quatre anys. Per celebrar-ho, els santeugatencs hauran d'esperar fins al 14, 15 i 16 de maig, cap de setmana per al qual s'han programat un concert, dues jornades de portes obertes i la inauguració d'una exposició.

penet... ï e«a* «.colofó-, all ple de leii&resa: en ítura de ía cafélia dèl , làpida que M reposen ajuntament Í

jror guia, h a n estat'rei una i aleta vegada al

l y p l e l s anys. Ho els nan falt a * ^ profanacions, ni recerqaesestúpides de tresors, ni... ÍN*> podria ser, doncs, que* a m i a n t d'enrenou; $%n~ guedpft barrejat alguns Ossos: de|nonjos, abats, homes, dones |cfiatures? És tm simple avis fiar a navegants...!

T e a t r e

El grup Espiral escenifica obres d'Strindberg i Dario Fo en el seu Teatre Breu Au'c:iA.D.Brj - VaMorebc-

El grup de teatre Espiral de Valldoreix va representar diumenge a la tarda Teatre Breu , un muntatge intimista i de petit format que amb textos d'Strindberg i Dario Fo va acostar al públic valldoreixenc un pessic del món de les dones segons la mirada d'aquests dos autors. Coincidint amb la celebració del cent cinquanta aniversari del naixement de l'escriptor suec Johan August Strindberg, el grup de Valldoreix va voler festejarho amb l'escenificació d'Amor matern. Una obra que, a través de la relació d'una mare protec-

cionista i la seva filla, dibuixa una part de la vida i els sentiments del mateix autor. "Strindberg va ser una persona que en la seva infantesa ja va tenir problemes de desamor amb la família i això q u e d a plasmat en aquesta obra", explica la directora de la companyia, Trini Escrihuela. Després de la serietat del text d'Strindberg, la sàtira i la crítica punyents van pujar dalt l'escenari amb El despertar, de Dario Fo. Una obra que en clau d'humor reivindica i critica el paper de la dona treballadora.. Un rol que la protagonista viu les vinti-quatre hores del dia, primer en una cadena de muntatge i després a casa amb les feines de la

El director de l ' A N C , Josep Maria Sants, fa una valoració molt positiva d'aquests quatre anys a la nova seu per l'avenç que ha representat a tots els nivells. "En primer lloc, pel traspàs a unes instal·lacions fantàstiques i punteres a tot el món i, en segon lloc, perquè dur-lo a Sant Cugat ha estat un encert q u e ha representat un increment de les activitats culturals en aquesta localitat", indica Sants. I afegeix una tercera i una quarta raó: "L'Arxiu ha mantingut el seu prestigi i cal lloar també la tasca interna de la institució a l'adaptació de les noves tecnologies. Gràcies a la informàtica ens enfrontem ara al nou repte d'obrir la consulta de l'arxiu per internet." Un bon cap d e setmana

Els actes de celebració del quart aniversari començaran el divendres 14 de maig amb un concert d e música barroca a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat. El concert és gratuït i cal fer la reserva de les entrades anticipadament per telèfon. El mateix divendres es farà la inauguració oficial de l'exposició "Els fons de la Maquinista Terrestre i Marítima - Macosa", que comptarà amb la presència del director general de Patrimoni Cultural d e la G e n e r a l i t a t i possiblement amb el director d'Alstom Transportes. Dissabte i diumenge hi haurà jornada de portes obertes, en què s'oferirà Les dues obries ja es van veure a In tardor en la 5a Mostra de Teatre F..O.B un recorregut i una explicació del procediment que tots els dollar, la cura del seu fill, el seu mava concloure a m b un col·loqui cuments passen abans de poder rit... "M'agrada posar una peça sobre la figura d'Strindberg amb ser consultats. seriosa i una altra que no ho sigui motiu del seu c e n t cinquanta tant,perquè el missatge hi és i la gent es qüestiona cada un dels temes", assegura Escrihuela. Més de quaranta persones van gaudir d'una tarda de teatre al Casal Cultural de Valldoreix, que

aniversari. Una taula r o d o n a inaugurada el passat mes de març a m b q u è el g r u p E s p i r a l vol "sensibilitzar el públic a agafar un interès pel teatre", afirma Trini Escrihuela.

L'any passat 1.800 persones van visitar l'Arxiu en les dues jornades de portes obertes i mil deu ho van fer durant tot l'any 1998, e n visites c o n c e r t a d e s per a grups.

Ofertes recomanades CENTRE DE LA IMATGE HM d* De Qtffe 0 - W 88 «75 09 74- 9m*

igital El teu distribuïdor de càmeree >üint | material digital Kodak a Sant Cugat U ii .i

ii < l i • | ,i

en

A l'hora de revelar tls teus rodets no ho dubtis, a Z00N et donem la màxima quatttat t at millor sarvall

,i n ii .i I

15.000

ple

37

1 6 . 9 5 0 * » . (ta Mfa)

41.100 HM.


38

Cultura

QSICANTOSS

Divendres, 9 d'abril de 1999

E x p o s i c i o n s

Aymerich inaugura V estrena cPAve Beltran en pintura Uartista de Sant Cugat és també músic i fotògrafa R.C.Z.

L'artista santcugatenca Ave Beltran ha aparcat temporalment el seu segon treball musical per expressar-se amb els pinzells. I l'alcalde, Joan Aymerich, en va inaugurar la mostra pública aquest dimecres a la Casa de Cultura. Expressions i paisatge és, doncs, el sentiment d'aquesta santcugatenca traspassat a l'oli. "Estic molt content perquè aquest és el motiu principal d'aquesta sala d'exposicions, que els artistes novells, que comencen, que els és difícil entrar en aquest circuit sempre complicat de les sales

d'exposicions, tinguessin un espai per poder, no només pintar i veure-ho ells, sinó que en poguessin gaudir tots els altres ciutadans de Sant Cugat", digué Joan Aymerich d e s p r é s de la inauguració. Art per les venes "Feia molts anys, des de petita, que tenia pinzells i llapis a la mà, perquè el meu pare és pintor, i tenia la vocació, però l'obra la tenia tancada a casa. Aquesta ha estat una oportunitat per descobrir l'obra i mostrar-la en públic. Paral·lelament a la música, aquesta vocació forma part de mi", ex-

plicava Beltran Oliver. A l'exposició s'hi poden veure els paisatges matisats, relaxants però concrets de Sant Cugat, Mallorca, Menorca i Besalú, entre altres indrets anònims. Els títols d'aquestes composicions, en què "la música hi és present", segons l'artista, són Sòl, arbres i roques, Paisatge serè. Contrallum o Puig, entre moltes altres mostres de força creativa. "Potser en la fotografia m'agrada més captar aquell moment, cl present. En canvi, en la pintura i la música hi ha un concepte de captar més l'ànima d'allò que veig, aprofundir-hi més", va assegurar Beltran Oliver.

•ApresMons i paisatge ttimlv'amaga manis de Sant Cugat. FOÍO.X. IAKKOSA

Art

La Galeria evoca Pentorn mediterrani amb els acrílics de Jaume Roure Per Sant Jordi hi haurà una lectura dè poemes sobre el mar R.C.Z. - Sant Cugat -

La (íaleria farà a q u e s t vespre olor de mar. La salabror d e la M e d i t e r r à n i a i la llum d'aquest mar ompliran les parets de la sala ties dels acrílics de J a u m e Roure. C a d a s c u n a

de les.24 peces, sobre fusta, tela i paper, "podria ser qualsevol indret. N o reflecteixen res que la g e n t conegui, simp l e m e n t són coses q u e evoq u e n aquest entorn mediterrani", diu l'artista de la lleidatana Solsona. Per acompanyar tot aquest am-

bient marítim. Roure ha organitzat per al 11 d'abril una lectura de poemes relacionats amb el mar amb motiu de la diada de Sant Jordi, lli participaran membres de la tertúlia literària Aurora 98, que es reuneix setmanalment a casa de la cantant Rosa Zaragoza.

El barro de paper simbolitza la fragilitat de la navegació per la vida. F: CF.DIDA

O l i s

C r í t i c a

Cruanas e x p o s a novament els seus retrats urbans i melancòlics a Sant Cugat

L'esport convertit

R.C.Z. - Sant Cugat -

Aquesta és la tercera vegada que Josep Cruanasexposa a la Sala Rusinol de Sant Cugat. Els seus olis, entroncats a m b la pinzellada impressionista i l'emoció expressionista, acosten al públic algunes ciutats e u r o p e e s com Amsterdam, Venècia, Chioggia i algun punt de Franca, sempre en estat hivernal. " L e s m e v e s pintures no són a p a r e n t m e n t alegres, són melancòliques. Per a mi, l'hivern t é m é s i n t e r è s , ja q u e e n a q u e s t e s ciutats, a la primavera, els arbres no deixen veure e | p a i s a t g e " , e x p l i c a v a Cruanas ahir a la nit durant la

inauguració. L'exposició, oberta fins al 20 d'abril, està formada per quasi una t r e n t e n a d'olis sobre tela d ' a q u e s t artista darrerament resident a l'Empordà. " E s t i c t r e b a l l a n t el paisatge d e l ' E m p o r d à - a f i r m a v a el pintor-, però no està llest per exposar-se. l ' n paisatge no és arribar i pintar-lo, s'ha de pair i entendre'l, si no es fa un treball molt superficial." Josep Cruanas assegura q u e treballa a m b les mateixes tècniques i temes, però intentant aportar cada vegada una visió actual. "Els t e m e s poden ser els mateixos, però la mirada ha d e ser diferent, com la caligrafia, q u e varia a m b el pas dels anys", ha indicat l'artista.

d ' a r t

en art

TATIANA BLANOUÉ

Lloc. Zoom, centre de la imatge Autor: Loren Merchàn Obra: Fotografia Dates: fins al 21 d'abril Un cop més em crec a m b el dret de fer-vos recapacitar pel q u e fa a la fotografia. És q u e el mer fet que tothom se senti capaç de fer una fotografia ens dóna dret a no acc e p t a r - l a d i n s el c a m p d e l món de l'art. 3 Es q u e no sab e m encara apreciar una fotografia no tant com a docum e n t gràfic sinó com a peça artística? Aquesta vegada m'agradaria que us endinséssiu en un món fred però càlid, dur però exag e r a d a m e n t emocionant. Un món on la natura, l'esport i els gossos passen a ser protagonistes de manera conjunta. On

l'home, tot i ser qui decideix tot el que ha de passar, q u e d a relegat a un segon t e r m e . Un primer pla q u e d e vegades esdevé tan sols un mateix, un primer pla on el món animal i el món vegetal es confonen per convertir-se en una composició pictoricofotogràfica, absolutament desitjable. Ha e s t a t p o s s i b l e s e m p r e a través de l'ull fotogràfic de Loren Merchàn q u e per uns instants p u g u e m passar fred visual sense n e c e s s i t a t de m o u r e ' n s de l'espai des d'on s e ' n s presenta l'exposició. Imatges plenes de color, d'esforç, de s e n t i m e n t per allò que té al seu davant. Blancs exagerats sempre comp e n s a t s amb vermells, llums plenes de llum, silencis quasi palpables on n o m é s ens cal

tancar els ulls per sentir-se envolta't d e n a t u r a , d e sol, d e vent... És e s t u p e n d q u e una exposició sigui capaç d'oferir-nos un ventall de sensacions tan reals c o m les q u e a q u í s e ' n s presenten. Aneu-hi i passeu una estona e s t u p e n d a gaudint en silenci d'una exposició fotogràfica en q u è L o r e n M e r c h à n fa q u e tots els sorolls de la natura entrin d i n s els n o s t r e s p e n s a m e n t s p e r q u è n o s a l t r e s siguem capaços de filtrar-los un cop més en imatges reals quasi verídiques, on un cop més la nostra imaginació passa a ser un factor importantíssim no tan sols per creat sinó també a l'hora d'interpretar tot a l l ò q u e t e n i m al d a v a n t .

Aneu-hi!


Cultura

ELSíGUVTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

El

39

r e p o r t a t g e

Al centre de Valldoreix, ben a prop de l'estació i de l'església, reposa la vella masia Rosàs o de can Majó, com s'ha dit sempre, perquè era la mes gran de la rodalia. El primer mas documentat l'any 1084 (Arxiu de la Corona d'Aragó) són unes parets mil·lenàries i humils amagades sota la casa.

Can Majó: La masia major de Valldoreix "Res no et serà pres " (Maria Mercè Marçal) mar aquí, fins i tot el pare de l'actual alcalde, hi venia; molta gent em comenta que recorden que Es una tarda de dimecres, d'a- els pares els ho explicaven. quests que abans en deien sants, Hi ha aquell "bosc gran" allà a que conec l'antiga masia de can la Floresta, a banda i banda de Majó i els seus propietaris. El l'estació, que per als avis de can senyor Jesús Majó me l'ensenya Majó era la guardiola de casa, els amb la satisfacció d'explicar que anys de males collites. M'explisempre hi ha viscut la seva fa- quen que ara fa trenta anys que mília -encara que ara ja no hi no es talla, la boscana és bruta i viuen. La masia té una bona temen pels incendis. Troben la presència, restaurada, amb la gestió del Patronat del Parc masfaçana en tons rosats i uns di- sa burocràtica i el preu de la fusbuixos de rombes fets al segle ta barat, no compensa gaire fer passat. L'era, davant la casa, par- la tala i neteja. la de feines agrícoles, batudes i Veiem el menjador d'estiu i el grans al vent, mentre les sales d'hivern, mobles antics i retrats que eren cellers ara esperen co- d'avantpassats, restauració que mensals. ha mantingut els sòls de toves i - Mai no s'ha estroncat l'hereu, bigues originals, edifici de segles sempre ha passat de pares a fills... enrere, potser del XVI. Canvis i El meu besavi va donar els ter- diferències, ampliacions fins al renys per fer l'estació de Valldo- present. Al 1986, l'estat era precari i urgia una restauració. reix. - 1 el casal i l'escola -apunta el - No vaig tenir cap ajuda, ni de noi, adolescent, a l'aguait que no l'Ajuntament ni de la Generalise li escapi cap dada al pare. tat L'Ajuntament, ara, m'ha enJesús Majó comenta que la pro- vaït terreny a la Floresta davant pietat arribava, abans, fins a Mo- les escoles, han desforestat i fet lins de Rei; ara no és tan gran, un aparcament il·legal. Hem fet s'ha quedat en 110 hectàrees. instàncies i ni ens han contestat, S'hi produïa molt de vi, 180.000 ara ho portarem al Penal. En canlitres a l'època millor, a principis vi, a Santa Eulàlia de Ronçana de segle i es feia tot el procés a m'avisen i parlem de com manla casa, amb premses elèctriques. tenir el bosc. Aquí, els de la De- Mig Sant Cugat venia a vere- fensa Forestal fan reunions i no MARIANGELA ROVIRA - Sant Cugat -

C r í t i c a

de

em convoquen. Escolto l'explicació que tots els Majó catalans -també l'actor i l'exministre- vénen de la seva família, la branca original. Al jardí de la casa veïna a la masia, una merla ha vingut a picar alguna cosa a la gespa, potser un cuc amagat a la majola o camamilla. Jesús Majó guarda molts documents llatins de segles passats, alguns del monestir que testifiquen, potser, intercanvis de collites i diners. - Aquestes grans finques de Sant Cugat, cases de l'edat mitjana, feudals, suposo que eren de fills dels abats, que els donaven de dot cases o terres. Els monjos eren els senyors feudals i així distribuïen la terra. Prop de la masia hi ha una plantació de plàtans una mica escarransits, amb un pi al mig que hi ha sortit sol. Enllà, darrere el mas, la gespa ben regada envolta la galeria, frontera de xiprers i algun cedre barrejat La funció de restauració fa que la masia es mantingui ben conservada. - Quan jo tenia tres anys anava per l'era amb una bicicleta petita, obríem la casa i s'hi cuinava. Amb la guerra civil, la FAI la va expropiar, no sé per què, ja que la meva família era d'esquerres. Després es van fer de dretes. Ve-

Les parets velles amagades sota el colorFOTOMARIÀNGELA ROVIRA. rosat. nien a afusellar el pare perquè Un Majó va emigrar a Cuba al era fill de propietari... Per aquí segle passat, n'és testimoni un hi havia una tanqueta. Més tard, cartró dibuixat amb forma de paa la mare, que era asturiana, li pallona que anuncia una apotevan fer un document on deia que caria: "Souvenir American Pharla respectessin, que era col·labo- macy and drug store. Doctor radora de la FAI. Majó. 63, Obispo st. Havana"... Això és Sant Cugat, tenim un Jesús Majó diu que quan era repleniluni pletòric, tranquil, d'argidor-l'avi i besavi havien estat bres florits, cirerers bellíssims... batlles i el pare regidor-, als anys A prop, milers de refugiats fusetanta, el van cridar perquè exgen en mig del fred, vells i nens, pliqués els motius pels quals no sense res, víctimes d'una neteja era del Movimiento. Història i ètnica feixista i assassina. Por a la històries de segles enrere fins diferència qüe no veu que tot i aquest, quan decidiren acabar de tots som mesclats. Diferència enplantar per evitar els robatoris riquidora de l'esdevenir de la exhaustius. vida, per cercar el que pot unir, - Pensa que venien amb el tren, sentint el vent que xiula a la amb els sacs per carregar; calia muntanya i s'amanseix a la plaavisar vigilants, hi havia baralles, na daurada pel crepuscle. un desastre.

c i n e

CRUANAS

Marlowe de nou

Fins al 20 d'abril Pel·lícula: Poodle Springs Director: Bob Rafehon Actors: James Caan, Dina Meyer Durada: 110 minuts Poodle Springs és cinema negre en estat pur. Bob Rafelson ha acceptat l'encàrrec -cosa estranya en la seva carrera de cineasta independent- de filmar una nova aventura del mític detectiu Philip Marlowe, creat per Raymond Chandler, i conegut, sobretot, per la interpretació de Humphrey Bogart a Elsueno eterno. L'actor escollit en aquesta ocasió ha estat un encertadíssim James Caan, que passeja la maduresa d'un home dur, fet vulnerable per diversos motius, entre els quals trobem l'inevitable pas dels anys. A més, en el 1963 les coses han canviat massa, Marlowe està fora del seu temps.

Però el fet més determinant és que es troba ultrapassat pel seu recent matrimoni. Aquesta és la novetat més destacada d'aquest nou episodi dels casos de Marlowe. El detectiu, un solitari per naturalesa, s'ha casat amb una jove, atractiva i poderosa advocada (Dina Meyer, Starship Troopers), filla d'un multimilionari, que participa en els negocis immobiliaris del pare. Una yuppie, avançada a la seva època, casada amb una relíquia d'altres temps. La barreja no pot ser més contradictòria i dóna peu a poques esperances i bastants conflictes. La trama es complica, com era d'esperar, amb una sèrie d'assassinats, material pornogràfic i el trasllat dels Marlowe a la nova urbanització de Poodle Springs, ciutat californiana enmig del desert i propera a la frontera amb l'estat

de Nevada. Lluny de Los Angeles, Marlowe és un peix fora de l'aigua, encara que no perd el seu excel·lent olfacte de detectiu. Poodle Springs es deixa veure amb gust, com es paladeja un vi amb cos, no per més conegut menys digne d'apreci. Els giravolts de l'argument, que són molts, no resulten nous; els personatges, complexos, embolicats i foscos, porten el segell característic de Chandler, qui compleix l'axioma que cada autor explica sempre la mateixa història. L'atractiu de Poodle Springs rau en un treball més que ben fet en tots els sentits, convincent i que agafa una dimensió singularment humana quan tracta de la difícil adaptació al matrimoni de Philip Marlowe. Aquesta subtrama destaca com la més ben aconseguida de la història.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

sfíiol Santiago Rusiüol, 52 -Sant Cugat del VfeHès

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9 T&I. 9 3 6 7 5 4 7 5 1


40

ELS/C4IYION3 Okendres, 9d'abrilde 1999

...i·llllUIÍIII·IIUl/.

MENJAR? • l··l··ll•!••••

Carrer de la Torre, 14 Tel. 674 12 85 •

BARQS

Rosselló, 2

93 674 36 36

Cafeteria entrepans i menjars

BAR MERMELADA

Valldoreix, 56

93 569 11 85

Cafeteria i menjars casolans

VALLÈS PA

BAR PICCOLO

Valldoreix, 29

93 589 11 98

Cafeteria, pizzes i entrepans

El pa de cada dia

BAR EL MONESTIR

Plaça Augusta, 2

93 589 54 92

Tapes casolanes

BAR BOKATA

Plana Hospital, 35-37

93 589 19 72

Cafeteria i entrepans

BO 1 BÉ

Rbla. Celler, 131

93 589 84 22

Marisqueria

CA L'EUGENI

Alfons Sala, 9

93 589 19 01

Marisc, menú, cuina merc.

CAN CABASSÀ CASTANO

Puigmal, s/n

93 674 02 67

Cuina de mercat

CAN EDO

Lleó, XIII

93 692 24 24

Carn a la brasa i calçots

CAN BARATÀ

Ctra. Rubí a Sabadell, km 15.200

93 697 06 52

Cargol llauna/ i arròs negre

CAFE-BARSOL

Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, 113

93 674 6T 21

Jazz Líve

CELLER STA. MARIA

Santa Maria, 17

93 675 28 97

Embotits i 320 vins i caves

CASINET

Cami Can Ganxet, 47

93 589 50 83

Menú diari i entrepans

CANCASOLETA

Sant Bonaventura, 39 Baixos

93 675 10 33

Peix i marisc fresc

CHEZPHHJPPE

Plaça Pep Ventura. 5

93 674 94 84

Cuina francesa i menú diari

EL JORDI'S

Sanüordï, 39

93 674 11 18

Amanides i entrepans

ELPEROLET

^v. Francesc Macià, 67

93 675 53 03

Tapes i menú diari

ELMESÚN

Plaça Octavià, 5

93 674 10 47

Braseria i cuina de mercat

ENTRCMDO

Plana de l'Hospital, 7

93 674 58 60

Braseria

FRANKFURT LA RALTA

Rambla Can Mora, 24

93 589 50 11 '

Frankfurts

ITALIANS 3

Sant Bonaventura, 6

93 674 64 33

Menú diari

Mercat Pere San

KROXAN

Avda. Catalunya, 15

93 589 81 97

Cafeteria i pastes

LA CANTONADA

Raça Monestir, 1

93 58423 32

Creps. amanides, menús

Parada 1.04

LA LUNA

Sol, 25

93 674 08 10

Tapes i plats combinats

L'ALBA

Ctra. Cerdanyola, 13

93 675 35 80

Cafeteria, croissanteria

LA GRANJA

St. Antoni-plaça Barcelona

93 675 52 46

Cuina casolana

LA PASTA BOIXA

Alfons Sala, 24

93 675 15 03

Pizzena, creperia

LAMUSCLERA

Sant Bonaventura, 14

93 675 09 05

Entrepans variats

MASIA MAS ROIG

Plaça Mas Roig, 4

93 675 00 86

Xai, entrecot a la brasa

MESOMENYS

Elies Rogent, 14

93 589 38 23

Mexicà-menú català

PARADA 1 FONDA

Rbla. Can Mora, s/n

93 589 26 97

Cuina catalana

SQUASH

Sant Jordi, 33-35

93 589 14 96

Cafeteria, pizzes. menú

Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6

Tel. 675 30 65 •

Tel. 589 14 18 t Passeig de Rubí, 108

Tel. 674 57 47

El pa pa d de Sant U Cu; Cugat • FORN "LA CARRETERA" Ctra. Cerdanyola, 6 • FORN DE "COLL FAVA" Psg. Fcesc Macià, 57 • FORN "L'AVINGUDA" Avda. Alfons Sala, 32 • FLECA LA RIERA Psg. La Riera, 15 • FORN DEL MERCAT Mercat Torreblanca, (exterior) • FLECA ROSSELLÓ Rosselló, 22 •FLECA TORREBLANCA Psg. Torreblanca, 14 • FORN MERCAT VELL Mercat Pere San (interior) • FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 •ELSFORNETS "DÏSTOP" Colon, 30 i Girona, 23 • FORN GABRIEL Plaça del Centre - (La Floresta) • FLECA EUNICE D i p u t a c i ó , 3 1 - (La Floresta)

Centre Mèdic Sàbat MEDICINA GENERAL Dr. I Sàbat Bonich Dr. j. Sàbat Santandreu Dra. M. Sàbat Santandreu RADIOLOGIA PSICOLOGIA

Centre de Rehabilitació •susANANtcouern Salí AntonJ>A

«9367*7437

Cirurgia •DRFERNANOCZLAYOS CJMrgjt generat «paret dfaessu. ASC^Swwsa-SanitBS. A * TotTsLtó-Sart Cagat

INFERMERIA Conveni ambtesprincipals companyies d'assegurances

PEDIATRIA Dr. /. Barragàn Milàn NEUROLOGIA i ELECTROMIOGRAFIA Dr. j. Serra Catatau DtRMATOLOGIA Dr. O. Servitje Bedate TRAUMATOLOGIA CIRURGIA ORTOPÈDICA Dr. j. Casanas Sintes Dr. I. C. Va /dés Casas OTORINOLARINGOLOGIA Dra. M. Colomer Calafi GINECOLOGIA Dr. RM. Soriano Camps

Dietetica-Nutricio M . D O M I N G O GAMedicina general, dtetétrca. Dilluns. dimecres < dtrous, hores convingudes c' Endavailads, 21, ler pis

TATl Cwa, Anos ft. Cardà, • Ora. RosanèSao«ra* Ora. Llum <3arc«a CòBsíuttpns Edaici Torreblanca. A». tbmMtnca, 2-8, 2a planta, " > . * * 08190 Sant Cugat -W9 43 57 ( 4 3 58

PSIQUIATRIA

Fisioteràpia

Revisions pera armes Carnets de conduir i esportius Certificats especials Santiago Rusmo'. 2 cntscl

TELS.

93 93

674 674

15 01

26 47

• S O R A TOMA F E R R É Fm&mltCM. Assistència sapltt. —„.••*.•_*__ v Vaà, *B. Sant 7 4 4 8 72

Geriatria GERIATRIA Atenció- a persones grans en «I s*u dwtúca. Assessorament a Itttr* jamiB·rs.Geafl* <J» R«eldàneles, t (f aire» r·curspï.ínftrroerla. Formació, c/ Angef iimerà, 3 08190 Sant Cugat t3«740804

t

ma» ttenguatg* t sprenèntstge Cíim. &. 1r 2B,Sant Cugat. * 93 589 « 1 3

•tNPflOSS. * Atenc» t corrawnyfcr a person*» grans, "CANSURSí' avís i nan*. central de malalts, ajuda a ta Sar, bauetons eeperiate. Satutt serré * domiriS. Av. TrjrreMsnca, 2-8,3et, * p . 11 ttZ Sant Curat

• T E L E ASSISTÈNCIA M * PROSS 24 HORES. Servaí d'ajuda a las persones grans, malalts crònica o vam** tescerrte, aqueJsesotltore <fei tjfct 018 nit Satóma sani», ràpid, »•-. gw i de poc no» A« Toirebtoffca, 2-3, 3er. A. 08190 Sa>* Offgat Int.: «935893967

. DENTAL Aif. OtteHwlag» genera), imptantoteflta, pr&eefe, odontopadtatria. «r$ # & $ • , mútUBï Av. TorreWart-

•CU«»AOENTAL D O C T O R BRANDT. Ottsdòfwia lOdontoioaia Q«(Wat, & Santa Maria 9, 1 er, 2a. W«8

Consult. Centre Mèdic • C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats tfe c a * * * ! awws. Medicina interna, especialitats c/ Sswflaos Ruslfto). 2. «ntoi

ica

LABORATORIS • LABORATORI DR. ECHEVARNE Sant Antoni, 74 « 9 3 5 8 9 6 0 68.

7040

• C U W C A ORTODÒNCIA l DISFUNC1Ó T E M P O R O MANDBULAR ftt, Itereblanca, 2-8,2r, A. despatx 6. Sant Cugat * a e e 03 9 6 - 6 7 5 2212

•Jt.RE$GMBQt

« C L Í N I C A DENTAL MAJOR f t . IMió, 3 2on 1* (Aríons Sala carteorada Colon) V 9 3 8 7 4 72400

Geriatria. AV. TOrreManca, 2H* Ass. saní. Aor. MOu»,Santes, M. Fïstc, P**y., Mut. HOC «939893026, «808331060 UtS.24h,domicíS

• ORA, M . J A U M E SAURA Omica dental. OI, 3 dv, 9-13 h i te-20 h Pg Sant Magí. 22, batKS» Santf>jget « 9 3 6 7 4 2335

Metge capçalera

•rXMOWSERRATOWW» Metge de capçalera VWtasBdons· eHt-mútues. Major, -38, 2n. Sant

Oftalmologia

«938740025

Mútues i

• CENTRE OE SALUT OCULAR CtòaHwMOflH». C o n v w l ami» las prirtclpatsi mútues C/ San ta Maria, 16, Sant Cugat «935865106

*ito^mm4 »t<m,mt> d» treball núm.471. Pta«« Aufiusta. ,»93 67ll002 -Fax 9 3 6 7 5 1 0 0 2

Odontologia • C Ú r a C A PARC CENTRAL Or. ThierrV Hascoet, Odontoastornatatogia. Dra. Natrwe Viergnes-8aqué.Ortodoncia C/ Joan MW, 16. Sant Cugat. W93S89S942 Ur». 9 7 0 27 9 8 58

Otorinolaringòleg • O R FERRAN FErWANV&À Wtnterthur - Prevtssa - Assistència sanitària Mediftac. Francesc Moragas, 46, entr. 2a. Sant Cugat » « 3 « Í Í 4 » W

• BEGO^VIHALLONGA Pedagogia, logopèdia.' Proble-

Pediatria • JOSEP M- COROMINAS CÀSARAMONA Perüatría, asma infantil. Hores corwfngudet Rbla. AhaüÉada, 20,1r 3a. Sant Cugat «936747216 • P I L A R C A N O S A TÍBEDA ^•dtatna - Mediona adolescent. Av, T«n**»anca, 2 - 8, 3r pis, S*it Cugat « S 3 8 7 4 S 7 9S 93 5 6 » 35 4» • DRA. ANNA PUJIBET 1 CALDES PadiaWa. VSalfck» Satat Mapfre. Endavallada 2 1 . ter pis. Sant Cugat

« 9 3 589 29 95 93 674 20 79

iIM'lil'iB • J O S E P M . FREDCEDES Maialties d ^ peu, ortesis, ptant(Mes ortopadtques, paoiiomes, cirurgia det peu. Hores a con«i-

nir « 9 3 59993 13 « 62916 95 36

ratfoteseérwaa» peícotetàpía, Hores convlngatte». c/ frartcasc Moragas, 26*27, 2n ta. Sant Cugat « 9 S Í 7 4 9» «3 93 418 4 8 4 6 » . IMST1TOT,

PSICO»

SANTCOOAT Pstcclogja ctínloa, pflHjuiatrta, dBpnsssteo*, alcotioSsme, tcs*. comarrta tratstor»» d'ansietat, estrès, tabattulame. Av. Torteblanca^-8 3*r. A &*%>• 11 ) 12 Sant Cugat «93^193787 • MARIA DOLORS CAR R E R E S B É N N A S A R Centre Medíe Sàbat Santiago fíusinoU, efttsol. 1a, Sant Cugat « 9 3 674162» « 93 674 01 47

TcxTjg^dogia-Obstelrícia • O R . J E S Ú S FSRNANOEZ BAJZftN Tocoginecología. Hores convingudes ' Av. Catalunya, 2 1 , 4rt 1a. Sant Cugat « W 58946 06 Parbcuiar: 9 9 « 7 4 7 4 0 0 •DRA. MILACRCS MARTÍNEZ j«ED»*A I J.J.OÓMEiCAMàtA Cy F r a s c e s © W o r a S f a » 125. i e r ? « , « 9 3 5afl 1 3 O ï

iPsicologia-Psiquiatria • CENTRE D E P S I C O L O GiACUMCA Trastorns d'aprenentatge i de la parla Nens, adolescents l adulis. Av. Catalunya 21, 3r 1a. Sant Cugat « 9 3 6 7 4 3 6 73 • CENTRE PSICOTERÀPIA D E L VALLÈS Psicologia, psJqmatfía, togopedía. Raça Or Gal·les. 5. 2n, 3a. Sant Cugat. «935694031 • DRA. PALERM Psreotogia. Ansietat, depresto, dificultats de relado, trastorns a

Traumatologia • JOSEP OOfc«NOOP«C« Traumatotogia, ortopefüa. * s swtència sanitària. Ptftvfas*. Meaytw. PoiteSt*- ti»t»»bj»Bca, 2-8, 2a-1«. Sant Cugat. « 93 5 8 9 1 8 8 8

INPROSS ASSISTÈNCIA A DOMICILI •Teleassistència, servei 24 hores • "Cangurs" d'avis i nens • Atenció i companyia . a persones grans • Controls a malalts: medicació, cures, sondes.,. •Ajuda ala llar: neteja, bugaderia, compres, menjars... •Transports especials: individuals i en grup

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

• D R . FStmm ARAMBORO Cirurgia ortopèdica traunlatf*Hotes convjrigwiea, et è f w na, S1, í r 3». Sant Cugat « 9 3 6744348 93 5 6 9 0 5 3 4

Av.Torre Blanca 2-8.3r A. desp. 11-12 Sant Cugat det Vallès


Cultura 41

ELS /CANTONS Divendres, 9 d'abril de 1999

M«0

TPARÀDÀ

^ HíOSOFlA >£/ *VO\ MtN«AK£ £ ££*£

FONBAir

• CUINA CATALANA • SERVEI DE CARTA I MENÚ• TANCAT DILLUNS NIT

I I Jtaón

RAMBLA CAN MORA S/N - 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 1 Tel. 93 589 26 97 IT

Bar Restaurant

i. Sil

Tota una tradició

VELMO

CINESA SANT CUGAT

Menú diari, però de diumenge!!

Yelmol L45 ACivaActiofl

16,00 - 1 M $ * 20.30-22.45

Éinimiirtffiirtilïimii

17.00-19.49-22.15 Uvtdaesbete

Sh^Oflpwgki

1«S~mO0- 22.45

Vdmo 3

mft«ftiirtififfwi

Pl. Octavià, 6 Tel. 93 674 10 47

/*A< <£rVT<A/.

16.45-1f^q-22.00 MensaieenunafaqWfa

17.00-19.45-22.45

T*. n 414 SO 4*

Ü U J Ü Í U M M H I

AOviActtm

^fr

' , 17Jg'.m»t82.18 Tt»Facal»

M30-mtS-2ejB*22,SO •J-

Sessions golfes de dissabte

Shakespeare e n a m o r i

\ymo6 fa—-* ---"ifffrTiiriinrfíi i

MllttlOt&ÉMt i.ti·

.rt

" *

• iT

ii i

^Hti05

, •*••

J0:

tockandstock

iM-im-mm-nm

Btehos/Poodte

Mtt-1&1S/ttaD<-22£0

^mo6

L·EL·

17.15-20.00-22.45

iii^iiif^nWÉhii

-0&30 * » » " *"">!» Jo»' 1^.00-*&tS~20J8" 22,50

Com si fos de tota la vida

la xocolata... ff^fH els entrepans... ü^ff^ el cafè... * f v # K les pastes... ü^hel suís... ffv#H

nínY^'ír W

OD.40

"'• " J"

DIMECRES « M l | Ü L'E$f»ECTA»«l

T0l« itlf(Wllljlítlp -

302 333 231

u :

novia <i* c&iicfr J I P & I S - taap • mm - 22,50

lïls dissabte» « j l » » waiia i»l»ttrari t e l . iftfOMItaclég'. 9 3 Stig 6 0 3 8

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

McDonald's Me Donald's Sant Cugat

II Pl. Barcelona ..Tel. 93 675 52 46

Centre Comercial

Si» £ SANT

SALA 2:17.00-19.40-22.15 GOLFA: 00.45 APTA

SALA 1:16.10-18.25 APTA

CINESR ,yw^;^^

Q Pàrking

2h

9ra"s

CUGAT

r

Dia de

"*««"

Carnet Jove

m met d'estudiant urirversrtan

http://www.cinesa.es

Tots els Divendres i Dissabtes SESSIONS "GOLFES"

SALA 3:16.45-19.20-22.00 GOLFA: 00.30 APTA

SALA 4:17.00-19.30-22.15 GOLFA-.00.40 APTA

SALA 1:20.40-22.45 GOLFA: 00.50 APTA

22 33 S Sa2 52 @ Venda anticipada Venda anticipada

Carnet més grans de 65 anys Carnet més grans de 65 anys

Reserva per telèfonper Reserva telèfon

Venda les 24 h. als ServiCaixa Venda les 24 h. als ServiCaixa

Accessos minusvàlids Accessos minusvàlids

Pagament amb targeta de crèdit Pagament amb targeta de crèdil

Sessions numerades

V

S&rfr

9024332 31


42 Cultura

ELS4CAlVIO>S Divendres, V d'abrilde 1999

LA

RADI

La

QBmmMWMmmém.

De dHkins a • De 7.00 h a <S.OO h El despertador, amb Salva Vallvé • IX-8.00 h a 1 ()..>() h Primera PL·iua, amb Cicni Lozano i /Vwtrevista • D e 10.30 h a l.i.OO h La revista, el maga/in de Vanessa Raja • De 13.00 a 13.30 h Sant Cugat Avui: l'informatiu, editat per Josep M. Miró • De 13.30 h a 13.5()h l'//////vista (repetició) • De 13.3(1 h a 14.00h \mh i/mll di gust. amb Pep Blanes • De 14.00 h a lS.OOli Vol de tarda. amb I. Casas i Kste\e Llop • De IS.OOh .i 20.00 h Al lloro. el musical de Sal\a Vallvé • De 20.00 h a _'0.35 li

liramilles. el concurs • De 12.00 h a 13.00 h Interiois amb Miquel Àngel Rodríguez • De 13.00 h a 14.00 h Avant-matx • De 14.00 h a IS.OOh Vallès sense Eroutercs.(repetició) • De 15.00 h a 17.00 h Cotton Club, amb David Villena • De 17.00 h a 18.3()h E'estm/a • De 18.30 h a l<U)0h Elxip, amb Xa\ i Montero • De 19.00 h a 21.00 h Puc d'assaig, amb ('arles Roca • De 21.00 h a 22.00 h l'op 913. amb Da\ id Villena

Diumenge

• De 8.00 h a 9.00 h EJ dia del M)i\Di • De''.(Ml h a 9.30 h l'.CSpOltllI El rai ii di la poesia • De 20.33 h a 21.00h • De 9.30 h a 10 h. /'.'/ millor d/1 niag/iziii Esport cu marxa la edició • 1 )e 21.00 h a 2100 h l'.estreria ulilluns). h/tenors (dimarts), Pon • De 10.00 h a ll.OOh Mostra dansa ml/In (dimecres). Pur d'assaig (dijous), • [X- 11.00 h a 12.00 h ,/C/Í; Cava (di\ endresl. La sa/s/ula. amb J. Fàbregas i P. Pahissa • I )e 22.00 h a 24.00 h (divendres no) • De 12.00 h a 13.30 h El que queda del dia, amb Joan Vallvé Roda d'a mii s • De 22.00 h a 23.00 h (divendres) • [X 13.30 h a 14.00 h Mad/ime. amb Núria Bonvehí. Esport en marxa la edició • De 23.00 h a 24.00 h divendres) • De 14.00 h a 16.00 h 1 a/lès sense Eron feres. Tal com érem. amb.]. M. Alvira • De 24.00 h a 24.3.3 h . • De 16.00 h a 19.00 h L'espo/tiu (repetició) • De 24.35 h a 7.00 h .Música al teu costat Pon rotllo, presentat per Raquel Iniesta • I X 19.(K) h a 21.0()h Dissabte B///'d'assaig. amb (.arles Roca • De 8.00 h a ll.OOh • De 21.00 h a 22.0 h Es cap de setmana. amb Joan Vallvé Espo/Tcu marxa .fa edició • De 10.00 h a 12.00 h

9 DIVENDRES

p r o p o s t a

INAUGURACIONS • Festa «wagarseió de la ïudoteca del CejHÉé viclaPj

Jornada de Chiapas a la Masia de

Aquest dissabte tots els ciutadans que se sentin pròxims a la solidaritat i a les causes del Tercer Món tenen una cita al Casal Social Ocupat Masia Torreblanca, on s'ha organitzat una jornada en recordatori de Chiapas. Els actes començaran ja al matí amb l'elaboració d'un gran mural sobre aquesta causa. Al migdia s'organitzarà un gran dinar mexicà per a tots els assistents que serà amenitzat amb la millor música tradicional. El dia es tancarà amb un concert, ja ben entrada la nit. L'acte, com tots els que es fan a la Masia, està obert a tothom.

- SAI.KSMI MCll'ALS

i berenar. Hora; dete*Í7M* les 20 h. Ceatre Cíifc»IMw^rratCald»c|iWCÍrk«ift, 31>Grg.: Eseo-

la ar^tí©e«íÉ^ieaj Moncserrat Calduch

10 DISSABTE

11

Torreblanca

X • Instruments de so en el temps •v Autor: ("arles Vergés. Al Claustre del Monestir. Fins a l ' l l d'abril. • Expressions i paisatge, d'Ave Beltran Oliver, Casa de Cultura. Fins al 21 d'abril.

resi f mm mi'Ml iitiM9 Mra··sol, Org.: AA.VM St, Joan • $or^M*&&fect»t d e fe G e n t G n f a ¥tmsi] t k Gent Gran de Maa-sot i I XERRADES »l^-¥j^i|^|ÉESa£taa l'edat mitjana a travésdeilnfbrm*ii%$744l 42 A te.s 10.30 h al ClaastaSNj « CtMBs&8dBMxfà^tà aobre ['exposició Org.: PedagP^^idorf-lJncsco

*,CeMIÜÍ9SWi aniversaris del mes dç smnç. Oefitrer Sftrutari i Social de la FkHesGL

a). Ales 7 h. • Tino Rubio, exposició fotogràfica. Casa de Cultura de Sant Cugat. Fins al 18 d'abril.

3c Sam Cugat jr. Preu: 500 ptes. ilJaesco. Aiest^h.

SALKS PRIVADKS

• Josep Proanes, olis. Sala Rusinol.

ales 20.30 h

• Ramon Moscardó, pintures. Josep Moscardó, escultures. La Galeria (Sant Jordi, 14) Fins al 7 de nov.

BAilS ' -* 8a& <M <^»5 íí'Avis. De 17 » 21 h. eat-A-M Madeac. INFANTILS ' * ? | | ^ ^ s 0WBKÍ de Iimpopo amb V, " d ^ ^ < $ f c n r d e Valldoreix. Org.: EMB

12 DSUUjHS

13 DIMARTS

14 DIMECRES

Mira-sol.

• M.R. Vernet: fragments del gilgames. Pou d'Art Fins al 15 d'abril.

• .'ÏH.^

I XERRADA : . de comunicació i ta teoria & tes

i* Ate»21,00 h. Masia Totrebfcaca

CONfatÉNCtES I XERRADES * "Actualitat de í'okupació a Terrassa. I Xsallotjamests»'' Amb la presència de membres d'algunes cases. Ales 2Ï0G k Masia Torreblanca ACTIVITATS RHVÏNOICATiVES • IfctiMÍt)ÍÉuï>et&T1sS&«ai^ uNeoliberalisme*.ÀIss IÉ h. Masia Torreblaacà • Xerra#*pMoqui amb Àngel Comas, periodista cp«snaíogïà6c j col·laborador de La Van&ianSa, parlarà sobre Cfí1^^'Poflfca oberçes a tothom, joves ï grans, A les 1% h a la Llaa- d'Avis de la Parròquia {VyJdordxt9>

Centre Cultural •Orquestra i Cor de Cambra National d'Ucraïna f Divendres 9 d'abril a les

I 22h. s *()RC (Orquestra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya). Música d e p e l · l í c u l e s . D i u m e n g e 18 d'abril a í les 19 h.


E L S / ( A N I O N S lhi;i«/r,s.

Cultura 43

'//l'ul·i-ilil, I<>•'<>

^MXMÍMSmÈm. S I O Ajuntament

93 5892288

Valldoreix (parada)

936741111

Bombers Bellaterra

93 692 8080

Grua

9367433 71

085

Aigües la Floresta

93674 2089

Bombers Rubí- Sant Cugat 93 6998080

AAPPiWMira-so

936742018

Borrfjer s Generalitat

GAP

93 5891122

M W Verge CanreMira-sol 936741003

CAP urgències

93 58944 55

AAW Sant Joan tAra-sol

93674 7103

Casa de Cultura

935891382

AAPPiW Valldoreix

93674 2197

Centre Social i Sanitari LF

93 5897800

AAPP i W C Montserrat Vall 93 674 21 05

93 674 4599

AAPPW Can Mató Vall

936745049

Catalana de Gas

93 7252944

AA Prop. i Veïns la Floresta 936742089

Centre Cívic la Floresta

93 5890847

AAWAiguaBongalaFlor

936745129

Centre O i c les Planes

93 6755105

Ass. Consumidors

932684567

DM (Cita prèvia)

935893080

Casal Valldoreix

Casal Cultural Mira-sor

935892018

Cinemes St. Cugat fReser.) 93 5890941 Correus

93 674 7096

Creu Roia Sant Cjgat

93 6741234

Creu Roja Valldo'eix

93 674 24 59

Dispensari ía Fkxesta

93674 7615

Ent MunictpEfl Oescentralrt 93 6742719 BWEflRubi

936991892

FECSA (atenció al client)

9007373 73

Greenpeace

Divendres 9 • Santa Casilda Dissabte I Ó • Sant Ezequiel Diumenge 11 • Sant Estanislau Dilluns 12 • Sant Benet Dimarts 13 • Sant Martí Dimecres 14 • Sant Lambert Dijous 15 • Santa Anastàsia •Divendres 16 • Sant Fructuós

CASAL DE CULTURA DE iL· VALLDOREIX mssABTE

Funerari»

93 58955 52

Hisenda

935891155

C U L T U R A DE V A L L D O R E I X Classes impartides per una monitora de la Federació Sardanista de Catalunya H o r a r i ' d'l I a 12 30 h Al Casal de Cultura de Valldoreix VISITA C O M E N T A D A : LA V I D A Q U O T I D I A N A A

(91)54347 04 L'EDAT M I T J A N A A T R A V É S D E L C L A U S T R E D E

H Genera! de Catakirya

935891212

H.Valld'Heoron

9342720 00

H Sant Joan de Deu

932034000

Unitat Coronària

932481040

Tel. de l'Esperança

934144848

Informació Carreteres

932042247

Informació Aeroport

934785000

TITELLES: C O N T E S DE L I M P O P O

tafomtactf) RENFE

934900202

A les 12 h. Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: EMD de

tatamacíóPOft

9331887 50

OMrC

93589318$

PoScfetcTorreotínoa

935891888

PflOMUSA

935891732

ASOt

936753503

SANT CUGAT Informació: 93 674 41 42 H o r a r i 10.30 h. A la porta del claustre. Preu- 500 ptes. Org.:Valldaurex.

DIUMENGE

DIVENDRES

932047505

Parròquia Valldoreix

936740569

\6

I N I C I BALLS DE S A L Ó A L C A S A L DE C U L T U R A

Parròquia St Per» Octavià 9 3 6 7 4 1 1 » Parròquia les Planes

II

Valldoreix

936746696

Jutjat

,fl

I N I C I CURS DE S A R D A N E S A L C A S A L DE

93 205 IS 15

Informació FGC

d'11a13hide17a18h Tel t fax 93 589 82 69

* Informació i inscripcions: De dimarts a divendres,

90074 74 74

FECSA (avaries)

EMD Valldoreix

DE

Í'Í:Í'1ÉÍÍÍÍ|fÍI:l'Í| Arxiu Gavin

9367425 70

Casat d'Avís SC

9358916 38

Llar rfAvs Parròquia

935890596

VALLDOREIX

Informació i inscripcions al mateix Casal o a la Casa de Cultura de Sant Cui

Piscina Municipal Vafidoreix 93 675 40 55 Cuerpo Nacional de Pobcfe 93 6747858 Urgències

091

Policia Municipal i Prot. Civil

092

Pol Municipal (Valldoreix)

908 79 51 25

Comissaria de Policia

93 674 7612

Taxis (paraoa)

93 6740997

Ràdio Taxi

93 58944 22

Repsa!-8uta

93 6741580

Sant Cugat Comerç

936740322

SOREA

935890021

Club Muntanyenc

936745398

Coral de ta Unú

936741006

Esbart Sant Cugat

936752652

Tot Sant Cugat

936748661

GrupSup Immigrants

936749314

Ràdio Sant Cugat

9367559 59

Els 4 Cantons

935898282

•GIMJAZZPERA ADULTS. Dia: dimarts i dijous. Horari: de 9.30 a 10 30h • DIBUIX 1 PINTURA JOVES 1 ADULTS. Dia: dimecres. Horan: d'11 a

13.00 h •JOIERIA ALA CERA PERDUDA. Dia: dimecres. Horari: de 16.00 a18.00 h •ORFEBRERIA. Dia. dimarts de 18.00 a 20.00. i dijous de 17.30 a 19.30 h

A- -wwíwWYWin^ ^lGW£WTO*lftm4^lWi3^•AflA, vu

HORARI AUTOBUSOS *NIA t . Wm

CIIGATrMiRA-SOL-MAS JANER

Sortides des de Mas Janer. -Dies femers. 1a sortida: Q6.0í)h-Q7.0Oh-O8,QQri i a les hores m pant fins a tes 22.00h. L'últim serva finalitza ei seu recorregut a l'estació de F.6.C. de Sant Cagat -Dissabtes í festius. 1a sortida: G7.OGti-08.OOh-O9.OO i a tes homs en punt fins a tes 22.00H. L'últim servei finalitza et seu recorregut a t'estació de F.&C. de Sant Cugat. Sortides des de l'Avinguda Al·lot» Sala. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.40h-07.40h i aSs 40 rrinuts de cada hora ftos a tes21.40h. L'últim serveifinalitzael seu recorregut a t'estació de F.G.C de Saftt Cugat. -Dissabtes i festius. 1a sortida: O7.4Oh-O8.40h i als 40 minuts de cada hora fins a tes 21.40h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a t'estació de F.G.C. de Sant Cugat. Recorregut Mas Janer, Estació Mira-sol, Plaça Can Cadena, Estació St. Cuflsaf, Mercat Torreblanca, CAP, Alfons Sala, Can Cadena, Estació Mira-sol, Mas Janer.

*mm

% SANT CuGAT-iA FtORESTA-tlS PLANES

Sortides des defcCsÜ^n, -Dies feiners. 1 a sor^#sc05.45rt del matí i cada hora i mitja ftas ates22.15h. -Dissabtes i festius. ttsortída: 07.15h del matí i cada hora t mitja fins a tes 22.15h. Sortides des de l'Estectt. -Dies feiners. 1a sor$da: 06.35h de) matí i cada hora i mitja fins a tes 2l.3Sh. -Dissabtes i festius.la sortida: 08.05h del matí i cada hora i mitja fins a les 21,35h. Recorregut. F. CotW,k Floresta, Plaça Centre, tWereat 'CAP, Alfons Sala, Estació, Plaça Centre, fa Ffore$fa F. Cobrn.

CüGAT-RUBI-TERRASSA -Diesfeínere.1asortya:05,4Gh-06.25^ -4Hssabtes i festius, l a à ^ t e 0 6 . 2 ^ -Sortides addicionals «terrassa: 06.551), 07.55h i 11.55h.(feiners)

2. NUCU URBÀ DE SAHT CUGAT Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: Q9.16h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. Sortides des de Sant Francesc. -Dies feiners. 1a sortida: 06.23h-06.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fira ates22.23h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.23h-09.53h i ais 23 i 53 minuts de cada hora fins a tes 22.23h.

• A 3. SANT CUGAT-BARCELONA -Dies feiners. 1a sortida: 05.15-05.40 i als 40 minuts de cada hora fins a les 22.10h. -Dissabtes. 1a sortida; 05.15-05.40 i 06.10h i ais 10 minuts de cada hora fins ales 22.1 Oh. -Diumenges i festius, lasorida: 07.10h i als 10 minuts ctecacla hora firsa les 22.10h. -Sortides addicionals a Cerdaayola: 22.40b 123.00h (feiners). 23.00h {dissabtes i festius}.

| ^ ? l ^ ? ^ ^ ^ Sortides des de l'Estació FGC. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.05h-06.35h i als 05135 minuts de cada hora fins a tes 22.35h. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.45 i als 15 i 45 minuts de cada hora fins ates21,45h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.05h-09.35h i afs 05 i 35 minuts dècada Nora fins ates22.35h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i als 45 minuts de cada hora fins a les 21.45r». Recorregut Sant Domènec, CAP, Sant Francesc, Plaça Coli, Mercat Torreblanca, Monestir, Estació -Diumenges i festíus.1a sortida: 06\45h i ate 45 minu^ -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h {feiners). FGC, Colomer, Sant Domènec.

mmm


ELS4CANTO1NS

44

S e t m a n a r i d e Sua

Divendres, 9 d'abrilde 1999

CUGAT DEL VALLÉS

Kosovo

J o s e p Monells. Pastor protestant

JORDI CASAS

"La nostra església estarà al servei del poble" na o la família? - Nosaltres diem que l'ordre de prioritats és: Déu, la família i després el ministeri. A Déu l'adoro i el serveixo i, precisament per aquest servei, la prioritat és la família. Tinc una esposa, set fills i vuit néts. La Bíblia diu: "El qui no serveix els de la seva casa, com pot servir els altres?". I, per últim, el ministeri, que és un treball en què viatjo molt.

R I T U CASALS

Va començar predicant fa quasi quaranta anys a les barraques del Verdum. Josep Monells és ara el pastor de l'església protestant de Valldoreix i Sant Cugat, director del moviment Agape a Grècia, Itàlia, França, Portugal i Espanya i també president del Patronat de l'Hospital Evangèlic de Barcelona. Fa 25 anys que va arribar a Sant ('ugat per desintoxicarse de la capital. Després de reunir-se durant anys a Barcelona i d a r r e r a m e n t al C e n t r e Borja, aquesta congregació construeix ara la seva església a Valldoreix. - Com serà l'església? - Serà un edifici modern, funcional, no aparatós, ja q u e ens veiem condicionats per l'aspecte econòmic. Tenim possibilitats de fer-hi tres edificis, que seran serveis a la comunitat. El que ara s'està construint és el lloc de culte, un auditori que no serà molt gran, amb unes bones condicions acústiques, on s'hi puguin fer, en un m o m e n t donat, reunions i conferències. Perquè, per a nosaltres, l'església no és el sagrat. El sagrat som les persones. - Com financien el projecte? - La congregació, q u e és qui pren les decisions, va decidir vendre's l'edifici on ens reuníem a Barcelona i comprar un ter- reny aquí, on vivíem la majoria. Nosaltres ho financem i prenem les decisions. Volem que sigui un edifici que estigui al servei del poble, no només per a la funció religiosa en si. - Dins la religió protestant hi ha diferents denominacions,, què les diferencia? - Luter va fer una reforma molt important i profunda, però no va tocar tots els temes. Des d'aleshores van sortint diferents grups que van perfilant aspectes doctrinals que algunes denominacions no havien tocat. Es pot parlar de dos conceptes: primer el jeràrquic; per exemple, episcopals, metodistes i presbiterians

Monells: "Pera nosaltres la con'gregàriaés la màxima autoritat" F:X.

accepten certa jerarquització, mentre que en els congregacionistes, els creients són l'autoritat màxima. I en segon lloc, hi ha les esglésies que tenen un pastor dedicat al ministeri a temps complet i les que no. — I la seva comunitat? - Som una cinquantena, majoritàriament hi ha matrimonis joves, professionals universitaris, gent oberta.

La majoria

IARROSA

comunitats més protestants. Nosaltres som potser una branca protestant més del sector baptista i independent. — Què en diria de la religiositat dels santeugatencs? — Jo diria que Sant Cugat està experimentant un canvi molt profund i encara no es poden avaluar els resultats de l'entrada de molta gent de fora al municipi. És una població benesrant, amb una certa religiositat. Jo diria que el m o n e s t i r li dóna un caire de serietat, el Centre Borja dóna un prestigi intel·lectual al catolicisme i l'existència de tres o quatre escoles de l'Opus Dei fa que hi hagi uns sectors d'influència en el catolicisme social. P o t s e r no té gran transcendència a nivell espiritual, és una miqueta amorf. li falta garra. És conformista.

"La religió a Sant Cugat potser no té gran transcendència a nivell espiritual. Es conformista "

són de Sant Cugat i Valldoreix, però n'hi ha q u e vénen de la resta del Vallès, d e Barcelona i fins i tot del Maresme. Generalment ens vinculem a una comunitat perquè ens hi trobem bé, per les relacions humanes que hi trobem. Hi hi ha gent que es de plaça fins a 50 ciuilòmctrcs per mantenir aquest ambient familiar que ha trobat. A Sant Cugat hi ha quatre

— P e r a vostè és primer la fei-

- Com ha estat la normalització del català per a la pràctica protestant? - Quan va arribar la segona reforma, a finals del 1868, va haver-hi l'entrada de missioners d e ' diferents tendències i en aquell temps ja van traduir part del Nou Testament al català. Durant molts anys hem usat la Bíblia traduïda pels monjos de Montser- rat, que és molt bona. Després s'han anat fent traduccions de porcions de l'Antic i el Nou Testament al català i ara ja està tota la versió evangèlica de la Bíblia traduïda al català actual, que és la que usem. I també hi ha una versió interconfessional que fem servir molt. La majoria d'esglésies són de parla castellana, l'element català no ha tingut el paper que li correspon. - Després de vint anys de democràcia, com treballen els pastors protestants? - El 1986 es van signar uns acords de col·laboració entre l'església i l'Estat. Hi ha hagut algun canvi, però molt lent. N o ha estat fins fa unes tres setmanes que s'ha donat un nou acord sobre la Seguretat Social, perquè fins ara no havíem aconseguit, els pastors evangèlics, estar integrats dins el sistema. Jo, personalment, penso que durant tots aquests anys ha estat una injustícia que va contra els drets humans. I encara hi ha molts pastors que han exercit en els dar- rers 40 anys que no hi han entrat A d'altres no ens cobreix ni l'atur ni els accidents. És clar que val més això que res, però penso que encara és insuficient.

No, no és veritat que "L'OTAN som tots", com ha dit recentment el Molt Honorable Sr. I encara menys en l'actual paper de palanganer de l'administració Clinton. Però, certament, l'equidistància és difícil, per no dir impossible. En les actuals circumstàncies, fa de mal triar entre justícia (llegiu drets humans) o respecte al dret internacional. Les notícies que arriben tenen un efecte embut: entre "l'abans cadàver que esclau" del vicepresident iugoslau i la comminació antialbanokosovar "rendició o mort segura" repetida pels altaveus de l'exèrcit, queda espai per a la raó? A mi que em registrin! Efectivament més enllà del que m'obliga la meva condició humana i la meva opinió sobre el que està passant, nego qualsevol responsabilitat en l'afer. Si m'he de posar en la pell d'algú, ho faré en la d'alguna dels més de siscents mil albanokosovars emigrats de la seva terra, però per solidaritat amb el més dèbil (o almenys amb el que més està patint), no pas per solidaritat intel·lectual. És cert que estem vivint les conseqüències de la guerra freda particular de Milosevic, però no només això. Com s'explica que el líder de l'oposició, fins fa poc perseguit i empresonat per l'omnipresent Slobodan, avui afirmi amb orgull q u e Sèrbia actua com un sol home? Com s'explica que un esportista albanokosovar, des d'Espanya estant, reivindiqui esdeveniments del segle XIII per explicar la presència superficial i injustificable, segons ell, dels serbis a Kosovo? O, per acabar amb els interrogants, com entendre que mentre l'OTAN i tutti quanti parlin de neteja ètnica (que, sens cap mena de dubte, existeix) i la voluntat de construir la Gran Sèrbia, el vicepresident del que queda de Iugoslàvia parli de l'intent de construir la Gran Albània? Viuen en realitats molt diferents o són percepcions molt diferenciades d'una mateixa realitat? M'inclino, òbviament, per la segona part La realitat només és una: la incapacitat per construir una identitat kosovar per sobre de l'albanesa i la sèrbia . Quan manca la voluntat d'un projecte com la identitat cultural pot resultar fratricida. La Història pot esdevenir enterramorts.

PI. de la Unió, 3 - Tel. 93 590 80 60 Sant Cugat del Vallès www.valles.com

Hardware, Software & Webs

Diari de Sant Cugat 283  

Diari de Sant Cugat nº283, 9 d'abril de 1999