Page 1

LA MARXA INFANTIL DE REGULARITAT S'AJORNA FINS AL

Divendres, 2 d octubre de 1998

25 D'OCTUBRE PER ATRAURE MÉS mmcíPANTs

PÀGINA 19

EIS 4CANTONS El "diari" de Sant Cugat

Núm. 256 Any VI

2 2 5 ptos.

Els veïns, satisfets per

SUMARl Una delegació de polítics escocesos ve a Sant Cugat a conèixer el model polític local

l'inici de les obres de la Carretera de Cerdanyola

Pàgina 9

Es queixen, però, delfutur incert del carrer de la Creu La llei d'hidrocarburs que entra en vigor la setmana que ve aixeca recels en les benzineres

Pàgina 14

La remodelacw s'enllestirà al gener de 1999. FOTO: X. IARRÒS A

Pàgina 28

El Winterthur Sant Cugat venç el F S Rubí i se situa tercer a l a classificació Pàgina 34

Jordi Boixaderas i Lluís Soler presenten aquest vespre El silenci és or al Teatre-Auditori Pàgina i9

Viïtmeb Sant Cugat es presenta dilluns a VAteneu Tema de la setmana - - § * •

\fj\ 1 " ~

en la compra de

Les quatre cobles que participaven a l'Aplec van interpretar 34 sardanes, entre les quals va destacar La Cardi na encara salta o Somni. FOTO: A VE BELTRAN

L'Esbart s'estrena amb èxit com a organitzador de l'Aplec de la Sardana Prop de 1.500 catalans ballen als Jardins del Monestir al llarg de tot el dia Pàgina 17

ASSESSORAMENT

D'IMATGE PERSONAL

VISITI LA MéS GRAN EXPOSICIÓ

. EXCEL·LENT RELACfÓ QUALITAT PREU

PELUQUERIA . NO TANQUEM AL MIGDIA

FORMAS PILAR

HEREDIA

C. DE MONTSERRAT

ESTILISTA

&

5

Obert també diumenges i festius

C / . Elias Rogent 18A Tel. 9 3 6 7 5 4 0 0 6

H7 «

iSUUI

LA MÀGIA DE L'ESTIL

CATALONIA

PASEO DE LA TORRE BLANCA

• • • • • •

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles d e b a n y Accessoris Banyeres d'hidromassatge • Materials per a la construcció

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

Ora. Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3. Tel. 93 580 15 00


Pots g u a n y a r m o l t s regals: SANTCUOAT

PLANELL CIRCUIT

7 km. de recorregut

ptes du.

ats^èft 5 carros de com 1 ordinador persona 1 televisor de 28" 2 cadenes de música 1 bicicleta mountàn bike alu A l'arribada entregarem una sam bossa d'avituallament amk Inscripcions: Sant Cugat Centre Comercial fltti Sortida: Sant Cugat Centre Comercial. Hctra^ _L^.

ORGANIZEN

IPRVCAI SANT CUGAT

Sant Cugat CENTRE

C O M E R C I A L


OS 4 CANTON £

1

El tema de la

hetmana Divendres, >d'mtul·iede IWX

N o v e t a t

Reneix Vilaweb Sant Cugat El proper dilluns 5 d'octubre es presenta a FAteneu el nou mitjà de comunicació Als anys 6 0 Marshall McLuhan ja parlava de l'aldea global, un món intercomunicat de tal manera que seria tot una sola ciutat. Trenta anys més tard, internet ha fet realitat aquesta afirmació. La xarxa de xarxes permet la connexió en segons entre dues zones del món separades per quilòmetres de mar. En aquest context de globalització va néixer Vilaweb, i ara ressorgeix l'edició local de Sant Cugat, una ciutat dins d'una altra, un diari virtual que permet també la interrelació entre els seus protagonistes, que són tota la població.

comenta el director d ' a q u e s t nou mitjà informatiu, "de donar cabuda a tothom, tinguin o. no un lloc a la xarxa", i d'oferir, després, la possibilitat d'anunciar-se. D ' a q u e s t a m a n e ra, tothom sortirà en aquesta relació de s e r v e i s , e n t i t a t s i particulars. P r e s e n t a c i ó en s o c i e t a t

I O L A N D A PÀMIKS - Sant Cugat -

I n t e r n e t és el mitjà d e comunicació de futur i el C e n tre de Periodisme Europeu rec o m a n a , en el s e u d a r r e r informe, que la premsa prioritzi l'entrada a la xarxa de xarxes. I és q u e el criteri d ' o b jectivitat q u e tant es reclama als mitjans de comunicació és una de les c a r a c t e r í s t i q u e s d ' i n t e r n e t , on t o t h o m és informador. E l s g r a n s m i t j a n s ja s ' h a n penjat a la xarxa i els locals ho van fent poc a poc, e n t r e ells, Els 4 Cantons hi entra ara a través d'un diari virtual, Vilaweb Sant C u g a t , q u e r e n e i x a m b força i molts projectes a curt

/•'ttmtiiio \ II

( liaiKii U(trt/iu tic .\ricn:.i)

termini. La web va ser el projecte inicial de d u e s p e r s o n e s q u e la van e n g e g a r a m b moltes gan e s , p e r ò p e r d i v e r s e s circ u m s t à n c i e s va anar p e r d e n t força, per bé q u e hi havia molta participació en el fòrum d e debat. P r e c i s a m e n t aquest és un dels a p a r t a t s q u e a c t u a l m e n t es volen potenciar més, segons c o m e n t a el director de Vilaweb Sant Cugat, Albert Balanzà, ja q u e aquest apartat permet una interacció entre la població, "que s'encarrega lliurement de treure a la llum pública els t e m e s d'actualitat que creu interessants i de crear un d e b a t " , comenta Albert Balanzà. Una nova infraestructura in-

Vilaweb està renova ni actualment el seu format. FOTO: CEDIDA formativa, d o n c s , donarà sup o r t a la r e n o v a d a V i l a w e b Sant Cugat, que permetrà l'actualització permanent cada dia d e la s e t m a n a , inclosos d i s sabtes i diumenges, ja que darrera hi haurà l'equip periodístic del diari d e Sant C u g a t . L'actualitat marcarà els t i t u lars q u e es p o d r a n llegir,

liolcllcro

iiHulcrd

acompanyats d'una síntesi explicativa d e la notícia i alguns links (enllaços a m b altres pàgines) q u e aportaran m é s informació sobre el tema tractat. A més, s'està treballant en el projecte d ' i n c l o u r e u n a guia de serveis, entitats i particulars q u e es penjarà a la xarxa a curt termini. Es tracta, segons

Aquest nou mitjà de comunicació, Vilaweb Sant Cugat, es presentarà el proper dilluns dia cinc d ' o c t u b r e a l'Ateneu santeugatenc. Serà a les vuit del vespre i comptarà a m b la presència del coordinador d e les Vilaweb locals, Carlos Gonzàlez, del director d e Vilaweb Sant Cugat, Albert Balanzà i de l'editor d'Els 4 Cantons, Ramon Grau. A l'acte, que és obert a tota la població, no tan sols s'explicarà el que és i vol ser a q u e s t nou mitjà de comunicació telemàtic, sinó q u e els assistents t a m b é podran fer un recorregut pels serveis de l'edició general d e Vilaweb, un dels mitjans més visitats de tot l'Estat.

</<

565 775 1.600 9.995

1.095 980 660 1.180 >*v

Hasta el 13 m Octubre

\K

PRYCA i;w-'í

•t*í .tilMIlilliíil.ïlll-


4 Setmana

ELS * CANTONS Divendres, 2 d'octubrede 1998

Sobre

la

ciutat

Internet compta amb una àmplia representació santcugatenca Entitats, partits polítics, empreses, tothom és a la xarxa I. P. - Sant Cugat -

Connectar-se a internet i buscar totes les pàgines que parlen de Sant Cugat no és una tasca fàcil. I menys si tenim en compte que el buscador Altavista dóna com a resultat més de 33.000 entrades, de les quals, algunes no pertanyen a la ciutat i altres són pàgines més aviat mortes, és a dir, que no s'han actualitzat des del moment que es van penjar. N'hi ha moltes, però, que estan en actiu i, de fet. Sant Cugat Virtual en té indexades quaranta-quatre. L'alt nivell adquisitiu de gran

part de la població santcugatenca facilita l'accés a internet, així com una cultura de la tecnologia més desenvolupada i la consciència que aquest nou mitjà de comunicació cada cop té més presència en la societat de finals del segle vint. El resultat de la confluència d'aquests factors es troba a la xarxa. Entitats, ( ) \ ( i , partits polítics, empreses, particulars... tothom hi té cabuda i tothom s'hi troba. Des del Museu de Valldoreix, que permet visitar alguna exposició en fotos, fins al CAR, des del col·legi japonès fins a l'Ajuntament, des de l'Ateneu fins a la Fundació, des del Club

Muntanyenc fins a Pou d'Art o el Tot Sant Cugat, entre altres. Precisament, aquest darrer mitjà ha inclòs una nova secció a la seva versió digital, L'internauta, un indexador de tota la gent de Sant Cugat que té pàgina a internet, amb link a la seva pàgina. En un futur immediat, també hi haurà unes línies informant resumidament del contingut que es pot trobar a cada web i s'inclourà en l'edició impresa del mitjà, segons comenta l'actual responsable de la web, Xavi Grau. El moviments cultural i associatiu són els que tenen més presència a la xarxa, oferint als

El buscador A Itcrcista registra moltes webs referents a Sant Cugat. E: CEDIDA internautes d'arreu l'ampli entramat de què disposa la ciutat en aquests terrenys. Entre elles destaquen, per exemple, la pàgina del Club Muntanyenc, en la qual s'ofereix tota la informació sobre el Club, inclòs el darrer butlletí. Tam-

bé la Fundació Sant Cugat hi explica els seus objectius. Aquestes són només algunes de les moltes pàgines que es poden trobar a internet que fan refereència a algun fragment de la realitat de la nostra ciutat.

ni Cugat Virtual té indexades 44 webs Art^fpttura, educaçié» ©m~

Us fotos delMonestirensenyen pattdtth ^m:POW: CEÚJDA

L'Ajuntament

informa

A internet tothom hi té ca- 'fe» infrastructures de què 3Sa o q«s forma el conbuda, particulars, entitats <e> organismes. I l'Ajuntament de Sant Cugat és un dels que E» aquífàta web municipal, hi és present amb una web ' l'apartat geogràfic també hi que ofereix diversos apartats, té cabuda, i s'hi troba tant Ks tracta d'una pàgina bà- en fortra de plànol com d'insicament de serveis, per bé formació sobre les comunique hi ha un apartat fotogrà- cacions, entre altres temes fic que mostra Ics millors que poden ser d'interès tant imatges de la ciutat. Ara bé, per als residents com per als un passeig per aquesta web ^nouviriguts a la ciutat. Al cosens aportat bàsicament, in- «*c d ' a q u e s t a informació» formació d'interès que prové també s*hÍ troba un apartat de l'Ajuntament, com potser #*ctualitat i unes webs reel calendari del contribuent, comanades.

fM»1piilfcndtats, e$p&m> ín| | | i , oci i comefçèsfpteS £ $ ||p$ofta^s són els vuit Ü i e n els quals estan distíÜÉfòScs íes 44 pàgiass que, fins ara, es troben indexades a SantCugat Virtual. Ramon Fargas, Adolf i Maria Fabie van ser, avtat |àrà un any, ets instigadors d'aquesta proposta que ja és realfeòc. Adoíf explica que el seu q|rpemu inicial va ser "fer una g p » de gent de Sant Cugat a àfj&rhet, no un directori de pàgtóes de Sant Cugat**, per bé qt*0 algunes webs parlen de ftagments de la ciutat, com entitats, museus o eentass d'educadó, entre altres. Capartatd'art ieufeura» el d'empreses < les planes personals, juntament: amb el d'educació i les entitats són els que compten amb més pàgines, mentre que els «Esports, la informàtica i l'oci t comerços es troben a i'altra banda de la balança. Una de les novetats que aporta aquesta pàgina és Un llistat de correus que també està dividit per temes. Sobre aquest aspecte, Adolf confessa que esperaven una resposta més àmplia, per bé que reconeix que "hi ha mofta gent qo«?jeé por de rebre propaganda no volguda

Crf! .

*

«* !« ^ 4

1

Niaria Fabre Gras Piatsrci

pam d iof«T»»cJ6 U í W>i fTift lllilft lllllliniT*'l'lll^lOíilllll>ifli|

ÍMpàpmde k M«m Fabre contípattétftímm etm. FQTQ:€MDÍDA per internet i per això no deixen la seva adreça", Entre les pàgines que es poden visitar des de Sant Cugat. Virtual, destaquen les de Maria Fabre i la del mateix Adolf, que pengen els seus quadres a la xarxa per "donar-nos a conèixer fora de Sant Cugat"; un objectiu que han aconseguit, almenys l'Adolf, |a tjue gràcies a internet ha pogut realitzar una exposició real -que no virtual- a Anglaterra. I és que internet trenca fronteres.

£& musica és una altra de tes

atònigífe té una bona presència »-i|^emec En aquest sentit, 1*15800$* Aitfsdco-Musical MontsejaatCalduch ofereix tota la iníbf&íaeió sobre el centte, i çam-

i rOíquesscra Sun&ajàr* Orsevapapl*-

f^ipr Virtual. -&q*ie$tes44ï ün:reèprrejgut força interessant

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort.

LLOGUER D ' A U T O C A R S

SarbuS Anys i quilòmetres

d'experiència

Tel 93 580 67 00


Setmana

ELS/CANTONS Divendres, 2 d'octubre de 1998

E s p e c i f l

5

c i t a t s

jfltClirtïCíïíS

D e Sant Cugat al m ó n a través de la xarxa de xarxes Des de la ciutat es fa l'única publicació d'audiovisuals de PEstat «

Internet no té fronteres i ós oberta a tothom, de manera que podem trobar-hi informacions ben diverses. A l gunes d e les que es generen des de Sant Cugat mereixen aquest capítol a part per la seva particularitat; ja sigui perquò contenen informacions d'àmbit general, sigui per la seva incidència o bé per alguna altra característica remarcable.

<4 l i

I

1

htt|»#www.ítscy,e^ (Ajuntament)

*http$www.av.è$/ao$e (Associaaàé Orquestra Sant Ca-

HfcSflffl /

que aporta fitxers midi per sentir músiques de gralla a més d'oferir links amb les altres colles, fotos... També és interessant la web de La web de l'Associació Orquestra Sant Cugat és una de les que l'Associació Esportiva Mushing internet. La vicepresidenta de ofereix informacions generals, ja que a més d'explicar tot allò que l'Associació, Eva Grinó, viu a la fa referència a l'Orquestra de ciutat i explica que "és una de les Cambra, l'Orquestra Simfònica webs més completes de mushingz Sant Cugat i l'Orquestra Simfò- l'Estat espanyol i, en tenir la innica Juvenil, ha penjat el currícu- formació en català, castellà i lum dels seus col·laboradors, en- anglès, hi entra gent de fora de tre els quals es troben destacats Catalunya". La darrera novetat músics catalans, aporta notícies i que hi han introduït és un apartat actualitat, i facilita les dates d'a- d'opinió i unes xerrades que es niversari d'alguns compositors. A realitzen un cop al mes i actualmés, ofereix la possibilitat de de- ment en canvien la imatge. manar partitures d'estudi als mú- Aquest cap de setmana es fa la sics de l'Orquestra de Cambra i Nit de Mushing a Lliçà de Munt, de la Simfònica. Encara en l'a- on tothom que hi assisteixi podrà navegar per la web. partat musical, ens hem de referir a la web d'un casteller, Magnum, Un cas molt diferent és el de I.P.

bre (Maria Faisre)

« O m C » Itt fWOfcMAOOI* MBtHUHUWa «I* iNTWtWT, Tfe tofexM·'O '

(Museu <ie Valldoreix)

jtrjejfA j

&·msl·W*K'V<*tí»t^er r*v'X7trw'-'Vy-v cv'te r+MT»»* •> vcw^tòc Mofen'

^S'WAMM/ïïY'·.·'itM·mfrHn**

ftwy'J^

J* % Els gossos niudiu centren la portada de t'Assotwaó de Mushing. E: CEDIDA l'empresa Dream Comunication previst d'editar via internet Digique, des de la ciutat, edita "l'úni- tal consumers, una publicació dica revista a l'Estat espanyol que rigida a tots els distribuïdors de tracta multimèdia i informàtica", productes de gran consum de l'Essegons comenta Claudia Vasquez, tat espanyol. redactora de la publicació SC MulAquestes són només algunes de timèdia que s'actualitza diària- les curiositats que es poden troment. A més de crear pàgines de bar a la xarxa relacionades, d'aldiverses empreses, també tenen guna manera, amb Sant Cugat.

aemke/éíW (Magnum, casteller^ (Empresa Dteam Comunicít» tton) •h&p#vww.pe(9088)jre» destb.es/ealduchy (Escola Montserrat Calduch)

LIDA Casal dels Infants del Raval Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3001 Núm. compte: 62-2500027078

Intermón Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 0765 Núm. compte: 81-0200111128

Metges Sense Fronteres Entitat: 0182Banco Bilbao Vizcaya Oficina: 5734 Núm. compte:

37-000748701 Amnistia Internacional Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0618 Núm. compte:

Justícia i Pau Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3200 Núm. compte: 91-2500001851

70-0200417948 Grup Cristià d'Ajuda (Caputxins de Sarrià) Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0100 Núm. compte: 57-0200662441

Mans Unides Sant Cugat Entitat: 2013Caixa de Catalunya Oficina: 0492 Núm. compte:

09-0200046502

Col·labora-hi!

Unicef Entitat: 0081 Banc de Sabadell Oficina: 0025 Núm. compte:

22-0001382541


Setmana

ELS4CANimNS Divendres, 2 d'octubre de 1998

Vicent Partal. Director de Vilaweb

"Al voltant de les Vilaweb locals hem agrupat mitjans diversos" I.P.

Partal va crear Vilaweb fa tres anys. FOTO:

XAVILARROSA

Pro» i eantres d*tm w&u mitjà Vi ser l'any 1936 quaa 086& Wdlea va revolucionar f* pobla» ciófitffd-ítfwricamímíïi^íjwr· ra dés móns, de B.G. Weüs, tfci nou mitjà deojmunicatcàó» húdio, eb explicava que els h*b*tants de Mart énvafert la terra. ï tothom s'ho va creure. La revolució d'internet ao ha proétSccap caos nt s'ha

,4pfe «d té massa sentit perqa* ïfe «$B»f>e«èacia farà baixar ets &gm*lfmm&úpi&m&tíF~i8 t£«$&tgsa*es$epac que es pu» %à'*$kiat k tarifa plana a Bulogi^íg tfue està convençut de ï'afefcWiaMwdlnte.rnet ï vaenetm Usés lluay quan comenta $N» *&» descarto la hipòtesi qae

tir de la meva experiència i de l'Assumpció Maresma, que ens vam convèncer que internet seria un mitjà de difusió que permetria l'aVicent Partal és director de Vilaparició de mitjans de comunicació web i un dels referents del món diferents. Una de les nostres reiinternauta català. Fa uns anys, vindicacions havia estat la de conaquest periodista valencià va desiderar que els mitjans indepencidir deixar la seva feina en els mitdents en català podien existir, ser jans convencionals i apostar per les rendibles i molt bons productes; noves tecnologies. En aquell movam veure una oportunitat molt ment, pocs van creure en ell, però clara i ens hi vam llançar. Allò que el temps li ha donat la raó i actualfa tres anys era una idea avui és ment capitaneja un mitjà que iguauna realitat que ha agafat una força la en audiències FJPeriódko o La Vattgpardia, com ell mateix explica. molt gran; segons les dades de l'OJD (Organisme de Justificació - Quilla va ser la raó de ser i el de la Difusió) estem a una alçada motiu pel qual va néixer Vilaweb? equiparable als dos grans diaris de - Vilaweb és un diari electrònic, Barcelona, i segons l'estudi d'EGM per tant diferent dels diaris de pa(Estudi General de Mitjans), de per. Va néixer ara fa tres anys a partotes les webs de tot el món per on naveguen els internautes de tot l'Estat, Vilaweb és la número 20, per tan,t crec que l'objectiu bàsic està aconseguit, q u e era fer un

"De les webs de tot el

lem & fer de la $ aftta^abxao«de:^í»É!s»Eri «çstest sentit, Ttyé&mgkém sobre com s'rtò4*a#^-atBb el material que"M"Jto"

pe&aasi^eneÍtemaeo<u»id«^,, ^^,Pf(5Wf# rürïul sen a afirmar que la gm «f*^" $&?* X lúcid dels mitjans , ' é à : ^ ^ " "

nQ

"&>

xa de xarxes, internet»' - . -I "f^É^f^SÍ El grat, debat m**d*t*M*& ^ ^ en l'augmcm de tarifes ^^^jMrmífli, lefonica. Ara bé, «obré tiejjaètif'

ÇU6, & mtémtt

ue és desorbitada, bt&ttfóçee&éft nua sense <&% «KceM^ÜMÀt car", 1 es mostra psjoCtífat per .„,_.. r l'efecte que pot tenk.*<t»eat» - w«1^cd^Ía*egG»a edició

gferiíb. D'ugran faries i els **a determi* eís permet ient, és el casde l?!s$Étí$|¥ exemple, que s'està coít«^É£Íien un dels grans ' ^ ^ ' de software

&ft una cosa que «à,^eeí^p!it : g f ^ ^ t e s el Centre de Periodís: eatfre ea tíM "possible és que s'ha < ^ a t m É ^ f t t ^ ~ ~ ^ ^ p » o | > e u presentava a Mastència # i^«Bfthetd entre ímatgè que iirtemWe^étóf**. ;'as^tó-%ift«urde ia premsa / "Dit aíxò*, afegeix, *Wc £uè .^Üf? 8 «« »» «*&* digital", ba- comumcalSi* incomunicats dins éé'.la nóatïltWàetat'*. Per això, rMRC0fsp^a^if: \jspjfrà&«<è* tecnologies en*k pwposrífl^'iawsetó eo educar S'fta ^ à . a ^ e ò ^ v ^ É ^ ' « a --éi^saJaq^emsetniaiia^ee* _ ._ t-*BaKselona una a canvi de g^iç

NOU SERVEI ZOOM. CÒPIES DES DE 7x10, FINS A 30x45 EN NOMÉS

1 HORA

els internautes de tot rEstat, Vilaweb és la

- Quines són les emissores de ràpartícularitats d'un , dio..., que d'algunihjà a través d'inna manera han ternet? . trobat en Vilaweb - En el nostre cas, una plataforma la principal particu,•> n*>\ » comuna a partir i laritat és partir de ' •• •> de la qual es podos conceptes. Primer, a internet es den expressar. diversifica l'audiència de manera - I la publicitat a internet, funmassiva, per tant ningú pot aspiciona? rar a ser un mitjà hegemònic sinó - Aquí hi ha dos temes. Un és que que ets més una part d'un ecosisl'aposta de les Vilaweb locals imtema informatiu. D'altra banda, a plicava la creença que la publicitat internet tothom és actor de la inlocal seria important. Cada edició formació, no som els periodistes local es queda els ingressos de la que la traduïm sinó que tothom seva publicitat i, de les 58 edicions, exerceix d'informador. Per això la immensa majoria aconsegueinormalment a Vilaweb donem una xen publicitat de forma regular. Pel notícia dient on són les fonts i que que fa a la publicitat més genèrica, la gent pugui llegir-la. Perquè enpartim d'un handicap, i és que entenem que la característica princitre Vilaweb, ElPeriódko i La Vanpal d'internet és una enorme de- guardia se n'anava a La Vanguarmocratització del procés d e dia o a ElPeriódko, no pel que eren comunicació i que tothom té la a internet sinó pel que són fora. seva pròpia veu. Però aquesta situació ha canviat des que s'han conegut aquestes - Com va arribar el naixement certificacions independents i crec de les Vilawel) locals? que ara sí que ja hi ha la claredat - Era un procés bastant lògic. S'hi que internet com a mitjà publicivan sumar dos fets; d'una banda, tari és molt poderós i que Vilaweb, aquest és un país on la informació especialment a Catalunya, és inlocal sempre ha estat molt importeressant tant i nosaltres havíem seguit de

número vint"

revulsiu fort s'ha

C E N T R E DE LA IMATGE

mitjà de comunicatió nou, innovador, privat, i n d e p e n dent, en català i que TTlÓn per funcionés. .

prop el fenomen de les ràdios, les teles, els diaris, els gratuïts locals... que és una de les realitats més poderoses dels mitjans de comunicació catalans. D'altra banda, professionalment sempre havíem seguit molt la realitat dels EUA i havíem estudiat molt els models nord-americans de premsa, en els quals la informació local, o més exactament la informació de proximita.t és la bàsica. Coneixem el Washington Post per la informació internacional però la gent hauria de saber que treu una edició per a cada barri de Washington. I la combinació dels dos elements ens va fer pensar que les locals eren imprescindibles. Però hem de confessar que ens ha sorprès; nosaltres comptàvem amb fer unes 20 edicions locals, i ara som 58, i també ens ha sorprès l'abast d'acceptació de la proposta, i és que al voltant de les Vilaweb locals hem agrupat mitjans _, diversos, com el vostre, Regió7, 011 nOVegUetl Diari d'Andorra, Balears, el Temps,

<4»x OFERTA: Per cada revelatge i còpies, et regalarem una ampliació de 30x45, en rodets de 135mm (el rodet tradicional) ounEfíESÜJenAPS.

A ZOOM pensem en tu. Ara disposem del millor laboratori fotogràfic del món per poder oferir-te la millor qualitat en el revelatge de les teves fotos i, a més, el més nou en tecnologia fotogràfica: L ADVANCED PHOTO SYSTEM. (APS) I NOU E-MAIL: zoomcentre@anit.es PI. Dr. Galtes, 9. Tel. 675 56 74 - C. Santa Maria, 14. Tel. 675 57 24 SANT CUGAT DEL VALLÈS


Setmana

H£/CAIMOSS Divendres, 25 rle setembre de 1998

.^Bt» \^mmm*\ïj£. sffi imam w«mm«m^^^m^

L ' e n q u e s t a

Coneix les pàgines de Sant Cugat a Internet?

-m

- Sant Cugat Internet és el n o u fenomen, el boom d e la informàtica. Amb la seva a r r i b a d a ha canviat la m a n e r a d ' e n t e n d r e l'ús d e l ' o r d i n a d o r , ha revolucionat la m a n e r a de parlar i h a fet sorgir noves paraules c o m " ü u e r n a u t a " o "pàgina web" - p r o nuncieu "pàgina g ü e b " - i "infovia" i altres p a r a u l e s del mateix c a i r e , q u e per als inés g r a n s són incomprensibles p e r ò q u e els més joves coneixen ben b é . Sant Cugat n o podia estar fora d e la tendència i t é , c o m la majoria de les ciu-

ü e s s E ™ "•« *•—>•—*>*» •••

if'Mfitoiigtt/ljTjintcjyilrwm* M

tats, un bon nombre d'internautes q u e naveguen per la xarxa informàtica. Molts visiten les pàgines que tenen l'ajuntament, entitats, empreses i particulars d e Sant Cugat i q u e ofereixen des d ' u n r e c o r r e g u t p e r u n Sant Cugat virtual fins a u n a llista de serveig i activitats que es fan a Sant Cugat. Els usuaris són majoritàriament joves i, sobretot, h o m e s i nois; relativament p o q u e s dones t e n e n el temps necessari p e r navegar i p e r d r e ' s e x p l o r a n t les x a r x e s d'internet. (M. S.

CARLOS BRETONS

M A N U E L AGUSTÍ'N

CRISTINA M É N D E Z

V I C E N Ç CASADELLA

27 ANYS

39 ANYS

48 ANYS

23 ANYS

18 ANYS

ASSESSOR FISCAL

ENGINYER

EMPRESÀRIA

MONITOR

ESTUDIANT

"Sé que hi ha una pàgina web de l'ajuntament, però no l'he visitada mai i no conec cap altra pàgina w e b de Sant Cugat. Ara que sé que hi són, intentaré visitar-les."

"Sí, sé que hi ha pàgines web de Sant Cugat i, de fet, he utilitzat més d'un cop una que té la Generalitat sobre Sant Cugat i que conté estadístiques."

"Sé que existeixen pàgines de Sant Cugat, però ara per ara encara no he necessitat visitar-les. Si les necessito, no dubtaré a entrar-hi."

"Conec les pàgines web de Sant Cugat i les he visitat per curiositat més d'un cop. Sobretot he visitat l'exposició de l'Adolf."

"Sóc navegant habitual d'internet, però no sabia que hi ha pàgines exclusives dedicades a Sant Cugat."

L L U Í S BIOSCA

G U I L L E M ARAMBURO

JOSEP BOCANEGRA

MARTA F O C I L E S

ELISENDA MARQUÉS

18 ANYS

17 ANYS

26 ANYS

22 ANYS

27 ANYS

ESTUDIANT

ESTUDIANT

PROE. ESCOLA INFORMÀTICA

ADMINISTRATIVA

SECRETÀRIA D'ESCOLA

"Sóc internauta però no m ' h e aturat mai a cap pàgina web de Sant Cugat. D e fet, no sabia que hi haguessin pàgines dedicades a Sant Cugat o que cap associació en tingués una."

"Tinc internet, però no he visitat mai les pàgines de Sant Cugat perquè no trobo mai el moment. D e fet, no utilitzo gaire internet."

"Sí, visito la pàgina de l'ajunt a m e n t , la d e l'escola d ' i n formàtica Sant Cugat i alguna altra q u e necessiti per raons de la meva feina."

"Navego per internet i visito regularment la pàgina de l'ajuntament, la de l'escola d'informàtica i una pàgina q u e és una guia de serveis. No conec cap altra pàgina."

"Conec algunes pàgines w e b de Sant Cugat, sobretot la pàgina de l'ajuntament i la de l'escola d'informàtica. Normalment hi entro per curiositat."

moBiLiaRi S A N T

C

U G A

AGUSTÍ DE M U L L E R

El nou establiment ple de solucions per moblar la seva llar -j. I

ens trobarà a l'Avinguda Graells 23-25 al costat de Mobil Center.


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR SQUASH

Texidooptica

CLUB S A N T CUGAT

ÒPTICA TEXIDÓ Examen visual gratuït

LA CARPA: Consumicions gratuïtes

HÍPICA SEVERINO: Passejades de cap de setmana

SQUASH SANT CUGAT: Sessions de sauna i hidromassatge

Amb el val que us facilitarem a Els 4 Cantons podeu fer-vos un examen visual gratuït i gaudir d'un 15% de descompte en ulleres de sol. Aprofiteu aquesta oportunitat immillorable per revisar la vostra vista.

Podeu passar per la redacció i recollir el vostre VIP exclusiu i personalitzat de la Carpa, per poder obtenir consumicions de franc, en aquest local de moda de la nostra ciutat.

Recolliu els vals per a una esplèndida passejada a cavall, cada dissabte i diumenge, amb qué podreu gaudir del paisatge de Collserola.

Els membres del "Club del subscriptor" podeu gaudir dels següents avantatges: una sessió de sauna o d'hidromassatge gratuïta. o jugar mitja hora d'esquash. o fer una classe d'aeròbic en horaris concertats. Informeu-vos-en al 589.62.82

MASKOTA: Llaminadures de franc per a gossos

NENS: 15% en tots els articles i de regal una bonica gorra

è

Griful OU, s L Servei Estació MODA I N F A N T I L

CINESA: Sessions golfes de franc

GRIFUL OIL, S.L.: Atractius descomptes en benzina

Podeu reservar les vostres entrades per telèfon, trucant a la redacció del diari, o bé passar-les a recollir directament a la nostra redacció. Podreu assistir de manera gratuïta a qualsevol sessió de les 4 sales de Cinemes Sant Cugat.

Amb la targeta del Club del Subscriptor podeu gaudir de descomptes de fins a 2 pessetes per litre de benzina, a la Benzinera Griful de la carretera de Cerdanyola. A l'hora de pagar recordeu ensenyar la targeta del club juntament amb el vostre DNI.

Amb el val que us facilitarem a Els 4 Cantons podeu recollir de manera gratuïta un assortit de galetes per a gossos en aquest establiment.

(per una compra superior a 3.000 ptes.) Tots els subscriptors tenen un 15% de descompte en roba infantil i juvenil, des de la talla 0 fins a la 16. Recolliu el val a la redacció per gaudir d'aquesta oferta.

Escola Artístico-Musical

MY-IN mgamables ESCOLA D'IDIOMES WAY-IN: Cursos de franc Tots els subscriptors podeu gaudir d'un mes de classes gratuïtes dels idiomes anglès, francès o alemany. Ara és el moment. Truqueu al 589.62.82

EGA MOBLES: Interessants descomptes Recolliu els vals a la redacció per obtenir un 25% de descompte en adquirir un buró, un mirall i un rentamans lacat a l'antiga. No us deixeu perdre aquesta fantàstica oportunitat de decorar la vostra llar!

MONTSERRAT CALDUCH Mètode Ireneu Segarra

ESCOLA DE MÚSICA MONTSERRAT CALDUCH: matricula't de franc Tots els subscriptors podeu recollir el val a la redacció per matricular-vos de manera gratuïta en qualsevol de les assignatures que s'imparteixen a l'Escola ArtísticoMusical Montserrat Calduch: llenguatge musical, instrument, dansa, teatre, ball de saló, etc.

•bJ*

<fe PELUQUEROS

PERRUQUERIA TABOADA: Sauna, solàrium i manicura Tots els subscriptors podeu recollir un val per rebre de franc una sessió de solàrium, o bé fer-vos la manicura. Només cal trucar per fer la vostra reserva.

veterinof VETERINOS: / Sessió gratuïta de desparasitació interna Tots els subscriptors que tingueu animals a casa, podeu gaudir d'un 10% de descompte en el servei de perruqueria canina i d'una sessió gratuïta de desparasitació per al vostres animals. Ara és el moment de fer-ho.

DISON Estilistes i Perruquers :

Rbla. del Celler, 23 • Tel. 93 674 72 15

DESCOMPTES ATRACTIUS

GIMNÀS OLIMPO: matricula't de franc

Tots els subscriptors podeu gaudir d'interessants descomptes en comprar en qualsevol d'aquests establiments esportius. Prepara't pels esports d'hivern !

El Club del Subscriptor proporciona als seus membres vals per matricular-se de manera gratuïta al Gimnàs Olirnpo. En ferho, sereu obsequiats amb tres sessions de solàrium de franc. No deixeu passar aquesta oferta immillorable.

Descomptes del 10 % i el 15 % en servein de perruqueria i estètica Tots els dimarts i els dijous els subscriptors tenen un 10% de descompte en qualsevol servei de perruqueria i estètica. Els dimecres un 15% de descompte en els mateixos serveis. Ara és el millor moment per fer-te un canvi d'imatge!


EIS4GWTON5

Política Divendres, 2 d'octubre de IV98

9

V i s i t a

Escòcia pren nota de Sant Cugat per a la seva administració local El flamant parlament autonòmic s'escollirà al maig A L B E R T BALANZÀ

Després de subscriure àmpliament ara fa un any la proposta d'autonomia (devolution) amb poders fiscals, Escòcia comença a fer passos efectius e n la reorganització de l'administració territorial q u e viurà l'auge al maig a m b les eleccions al flamant nou parlament. Per recabar experiències del model català, una delegació escocesa va visitar dilluns Sant C u g a t i va i n t e r e s s a r - s e pel f u n c i o n a m e n t d e la seva administració. L'alcalde Joan Aymerich va fer d'amfitrió a Alan Alexander, professor d ' a d m i nistració pública i local; Mar-

garet Millar, consellera del Fife Council comarcal i Matt Smith, m e m b r e d e l'Scottish T r a d e Union. El cònsol general britànic, J.R. Cownling, el primer secretari de l'ambaixada, Shaun Riordan, i el secretari de la Comissió per l'Oficina d'Afers Escocesos, Steven Kerr, van completar la delegació. La representació escocesa va i n t e r e s s a r - s e s o b r e t o t per la relació a d m i n i s t r a t i v a e n t r e l'Estat i C a t a l u n y a i de retruc a m b els m u n r c i p i s . En l'àmbit intern, t a m b é va informarse sobre el f i n a n ç a m e n t , les eleccions, les àrees d e jurisdicció i les atribucions i d e d i cació dels regidors. El cònsol b r i t à n i c , M r . C o w n l i n g , va

E l e c c i o n s

confirmar q u e aquestes informacions serviran perquè el futur p r i m e r m i n i s t r e e s c o c è s decideixi el t i p u s d e relació q u e s'establirà entre els m u nicipis i el Parlament. El m o d e l c a t a l à Cownling va donar la volta al r e c u r r e n t model escocès per als c a t a l a n s , i n d i c a n t q u e aquesta vegada "és Catalunya qui pot servir de model als escocesos". "La realitat és q u e vostès ja hi són des d e fa 20 anys, en el camí de la devolution", va indicar. Aymerich va subscriure les paraules del cònsol i va mostrarse "gratificat" per l'interès dels

Els escocesos van reunir-se amb Aymerich durant un parell d'hores. FOTO.X. L. escocesos, dels quals va elogiar el finançament municipal. "El nostre fons de Madrid, a m b un 12%, està molt per sota del d e sitjat", va afirmar l'alcalde. N o és la primera v e g a d a q u e Sant C u g a t r e p una visita d'aq u e s t nivell polític. D e fet, l'any passat i a instàncies del

p r i m à r i e s

Gaya apuntala la candidatura amb un 4 0 % de signatures El suport acumulat treu possibilitats a Maria Sansa

P a r t i t s

IC prefereix Gaya per a un possible acord postelectoral

A. B.

A. B.

- Saat Cugat -

- Sant Cugat -

La concurrència a primàries del PSC no tindrà noves presentacions oficials fins al mateix dia de tancament del cens, segons han confirmat els dos altres possibles candidats, Maria Sansa i Joan Gaya. La primera ha anunciat que formalitzarà Tacte administratiu diumenge moments abans del tancament del termini de presentació d'aspirants i cl segon estudia complir el requisit avui divendres.

El c o o r d i n a d o r local d ' I n i ciativa per Catalunya, F r a n cesc Godàs, s'ha inclinat per la precandidatura a l'alcaldia del socialista Joan Gaya a l'hora d'arribar a una entesa p o s t e lectoral e n t r e IC i el P S C . La coalició progressista treballa amb aquesta possibilitat en el disseny del programa municipal. G o d à s assegura q u e les diferències programàtiques entre les d u e s formacions són " a s s u m i b l e s " per "recuperar la majoria", però ha precisat que el resultat de les eleccions primàries del PSC pot condic i o n a r la " s i n t o n i a " . " L a coincidència municipal fa més fàcil l'acord a m b Gaya q u e a m b M e n é n d e z " , ha indicat.

L'actual portaveu d'urbanisme ha assegurat q u e la seva candidatura ja ha superat àmpliament el requisit mínim del 25% de signatures de militants i en aquests m o m e n t s acumula el 38,6%. Entre aquest tant per cent de suports, Gaya compta a m b les signatures ja c o n e g u d e s del portaveu m u nicipal Àngel Casas i de la vocal de Valldoreix, C a r m e Pérez. T e n i n t en c o m p t e el' suport acumulat del 32% pel primer secretari Jordi M e n é n -

Maria Sansa. FOTO: F.4C

Joan Gaya. FOTO: F.4C

dez, la tercera candidatura de Maria Sansa tindrà algunes dificultats per assolir plaça en una graella de sortida que cada cop sembla més bipolaritzada. La c o m i s s i ó d ' e l e c c i o n s primàries no ha descartat encara la inclusió d'una tercera urna per a qualsevol persona

q u e decideixi pronunciar-se el mateix 24 d'octubre i no figuri en el cens de militants i s i m p a t i t z a n t s . El p r e c e d e n t , però, ja va sentar-lo Tarragona ara fa q u i n z e dies, tot i q u e abans de votar cada elector havia d ' o m p l i r una t a r g e t a d e "nou simpatitzant".

síndic d e g r e u g e s , A n t o n C a nyellas, ja va visitar el m u n i cipi la defensora del poble d e L i t u à n i a . A y m e r i c h ha a t r i buït l'interès internacional d e Sant Cugat a la diversitat q u e ofereix e n t r e e n t o r n , c o m e r ç , indústria, comunicacions i cultura.

Godàs t a m b é ha instat E R C a recuperar la "coherència" en la línia ideològica a m b vista a la pròxima discussió de les ord e n a n c e s i dels pressupostos en el ple m u n i c i p a l . Un cop t r e n c a t el p a c t e d e G o v e r n

a m b CiU, segons Godàs, "és difícilment e x p l i c a b l e " q u e els i n d e p e n d e n t i s t e s d o n i n suport als nacionalistes. Al marge d ' E R C , l ' a c o s t a ment 1C-PSC arriba en un moment significatiu en què, d'una b a n d a , a l g u n s d i r i g e n t s territorials del P S C han proposat a IC que s'integri al projecte socialista sense descartar una fusió. D'altra b a n d a , però, Ics relacions han patit alhora a la comarca un refredament després q u e el PSC de Cerdanyola hagi trencat el pacte a m b els progressistes per "comportament insolidari" en discrepar del govern municipal en la tala de 89 plataners de l'avinguda Catalunya. IC t a m b é ha a n u n c i a t q u e aquesta setmana començarà a distribuir uns q ü e s t i o n a r i s a simpatitzants, professionals i r e p r e s e n t a n t s d ' e n t i t a t s perq u è formulin p r o p o s t e s a m b vista a l ' e l a b o r a c i ó d e l p r o grama per a les eleccions municipals. La c o n s u l t a es farà extensiva a tot l'electorat.


EIS 4CANTONS

Opinió

10

^^^^_

Divendres, 2 d'octubre de 1998

E d i t o r i a l

EIS CANTONS Setmanari independent. de Sant (.ugat. Jel \J1IC

El diari virtual

•:

PramM Local d* Sant Cugat, S.L.

Cjner Suni Amunt. 15. haixoi (WlMOSjnl Cugat del Vjllès lcl SíW ft'HJ-Fjn 5JW.WJ1

Consoli d'Administració Ramon Grau (president) Josep M. Cjbrcri/j>. Pere Ks«)ucrda i Xavier Fornells (editor delegat)

A

quest dilluns comença la construcció d'una nova ciutat dins de Sant Cugac la ciutat virtual. Internet és un espai on els lloguers són barats, la circulació és densa però ràpida i l'oferta cultural és completa. Vilaweb Sant Cugat, en aquest sentit, neix com a nou mitjà de comunicació, però també com un punt de trobada dels santeugatencs. Després d'una experiència pionera ara fa més d'un any, Vilaweb Sant Cugat obre una nova etapa com a diari virtual d'£& 4 Cantons. L'equip de periodistes del diari de Sant Cugat ha assumit aquest nou rep-

Coordinadora da Radacclò Aura Í^DSIJ

Radacclò Polític*/ Economia: Albert BalanzJ; Entorn/Opinió: Aura Costa; Sorirtal: Iolanda Pàmies; Cultura: Josep Maria Miró; Eaporta: Alcx López; Radiografia i enqurftU: Montse Sant; Solidaritat: Mònica Berna bé; Distrirt^a: Vivian Juan Comarclal Anna Juanola

Conaall Editorial Ramon (irau (president) Josep M. Cabrerizo {vicepresident) Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Nartls Castanyer. Albert De Pablo. Pere Ksquerda, \ a \ i e r Fornells, Kristian Hcrbolzheimer, Rogcli Pedró. Ramíin Pros, Lluís Puig. Emili Rcftc\ Marta Subirà, Paco Soler. Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Joan Troyano, Jaume l'ubau, Hcctor Vall, Núria Zabala Aura Costa (secretaria)

Subscripcions Laura Monter Fotografia Xavi Larrosa, Avc Beltran

Dlsaany I maquatadó Jordi Pascual

te per estrènyer el contacte amb els seus lectors locals i ampliar el camp als santeugatencs que viuen més enllà de les fronteres del municipi. No en va les informacions que cada divendres es poden llegir en suport paper, ara rebran un notable avanç sintetitzat a Vilaweb Sant Cugat. A ningú se li escapa que els mesos que s'acosten seran densos en actualitat cultural, social, econòmica i, sobretot, política. El repte del diari virtual d'Els 4 Cantons és fer arribar a Sant Cugat, Valldoreix, Mira-sol, la Floresta, les Planes i a la resta del món una informació acurada i indepen-

dent minut rere minut. En un moment que la televisió amplia informatius, la ràdio difon butlletins cada mitja hora i la premsa continua informant cada 24 hores, Vilaweb Sant Cugat pren el compromís de la informació immediata. Una altra novetat en la comunicació santeugatenca és la potenciació a Vilaweb def fòrum de debat. Un sistema en forma d'arbre permetrà als ciutadans dir la seva amb propostes, opinions o convocatòries. Els grans mitjans i la societat en general sempre han estat poc interrelacionats, amb lleugeres escletxes com les cartes al di-

rector o ara amb el defensor de l'oient. Vilaweb també vol cobrir aquest espai. Sant Cugat ja fa temps que va al capdavant de les novetats tecnològiques. A la realitat de les més 33.000 entrades santeugatenques que es poden trobar a Internet s'hi afegeixen projectes com la instal·lació de punts d'informació telemàtica a càrrec de l'Ajuntament o l'extensió del cablejat a càrrec de Retevision. Vilaweb Sant Cugat, al costat de 57 edicions locals més, agafa la iniciativa perquè els ciutadans entrin a la Societat de la Informació del

segle XXI.

Corracciò Àlvar Masllorcns

Acabem amb la polèmica

Imprassiò

RHtimprcsl1>72)40.0S.,ÍS

Distribució Mailing Vallès S.L. Tel. 5«9.'.Ï.71 Dipòsit legal: (;i-H)5-«M ulv EIsjnHrl^Mïnj i wvj ncuri^n arnant .!,..«loj.lrurri.lj.

(B)ACPC

/ItaéJÏÏék* U.FsSltB71

Distribució d'ELS 4 CANTONS als subscriptors

^"^ \^

E

l tema ha quallat entre la població. Tothom en parla i tothom opina des que va saltar a la llum pública la setmana passada. Les restes dels monjos del Monestir es troben en unes caixes per estudiar-les des que es van treure de la fossa comuna on es trobaven arran de les darreres excava-

fi

cions, fa uns quatre anys. En conèixer la notícia, els historiadors Montserrat Rumbau i Joan Auladell han demanat que s'enterrin els ossos, que no poden tenir cap interès arqueològic, ja que es tracta de restes molt recents. Per la seva banda, Domènec Miquel, l'única persona que té la clau de la torre on es

l e c t o r

guarden els ossos, assegura que se segueixen els procediments habituals. Sigui com sigui, com diu Mossèn Blai Blanquer, que reposin els morts i descansem els vius. Per tant, que s'enterrin aquestes restes que els arqueòlegs han tingut uns quants anys per estudiar.

De ben segur, tot plegat no ha estat més que una qüestió d'incomunicació entre les parts que es posicionen. Una situació que té fàcil resolució, d'una banda dialogant i, de l'altra, enterrant les restes dels monjos. Per tant, acabem amb la polèmica d'un cop per tots i que no se'n parli més.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Sant Cugat ha de ser per a tothom que vulgui Sóc un d'aquests milers de ciutadans que els santeugatencs de tota la vida anomeneu "nouvinguts". Diuen: cada vegada n'hi ha més, estan fent perdre l'aire de poble que tenia Sant Cugat, són gent que no s'arrela al municipi... I quan coneixes algú d'aquí de seguida t'ho espeta a la cara, com qui no diu res: Ah, tu no ets d'aquí del poble? Sembla com si els haguessis de demanar permís per viure en aquesta ciutat i que només fossin ciutadans de primera aquells que hi han nascut. Des d'aquí vull reivindicar el meu dret a ser tan santeugatenc com qualsevol altre. D'acord, vaig néixer i he viscut durant molts anys a Barcelona. Però en un moment determinat de la meva vida vaig optar per Sant Cugat i des que hi visc -ja fa 4 anys- pago tots

els impostos, participo en les activitats que m'interessen, compro en el comerç local i fins i tot he col·locat al meu gos un d'aquells necessers del Clean City. No n'hi ha prou per ser considerat tan bon ciutadà com els que ho són de tota la vida? Suposo que per a molts aquestes línies no tenen massa sentit i és que es vol fer creure que aquesta és una ciutat acollidora. Al mateix temps, però, constantment pots llegir en articles de la premsa local o sentir comentar els veïns com es lamenten del creixement desmesurat de la ciutat, de la pèrdua d'identitat, de la presència de gent

desconeguda... i jo em pregunto: però és que Sant Cugat té el dret d'admissió reservat? Estimats senyors, totes aquestes virtuts que valoreu tant d'aquesta ciutat -la calma, l'entorn, l'encant d'una ciutat petita, l'alt nivell cultural i econòmic- són precisament els atractius que criden cada any milers de persones com jo que decideixen venir a instal·lar-se aquí. No poden pretendre cridar als quatre vents que són una de les millors ciutats de Catalunya, sense acceptar que aquest anunci serà sens dubte reclam per a futurs ciutadans. Sant Cugat, com qualsevol altre indret del nos-

tre país, és de tots i per a tots. Prou d'elitisme. / RAMON FERRERÓ (Sant Cugat)

teressada en la pintura, com per justificar l'existència de tants espais dedicats a aquesta? No em considero un inculte, ni una perL'art a Sant Cugat sona desinteressada per l'art, simplement constato una realiCada vegada són més les sales tat que he observat milions de d'art que s'obren a la ciutat. Pas- vegades i que els repto a comseges per determinats carrers i provar. Vagin a qualsevol d'ano t'és gens difícil topar-te amb questes sales d'exposicions un més de dues galeries ben a la dia qualsevol -això sí, que no vora una de l'altra. Cada setma- coincideixi amb cap inaugurana hi ha alguna inauguració i la ció- i mirin, mirin: ni una ànima. fama de la ciutat com a impor- Ja pot tractar-se de la sala més tant centre cultural creix cada antiga o de l'últim espai inauguvegada més. rat, però el cert és que mai he A mi em sembla, però, que tot vist ningú contemplant els quaaixò és un artifici. De debò, a dres d'aquestes mostres. El gaSant Cugat hi ha tanta gent in- lerista o les relacions públiques dels locals són els únics que amb paciència de sant s'estan al local JUVÉ, GAVARA, BECH i ROVIRA ASSOCIATS, S.A. Assessorament Fiscal i Comptable esperant -o potser ne— la visita Planificació Fiscal » «»0, d'algun amant de l'art. Davant Serveis d'Assessorament Financer d'aquest trist panorama, em preAssessorament i Planificació Laboral BELL& gunto: Cal fer veure el que no Serveis Jurídics és?/ MARTÍ GONZÀLEZ (VallRambla del Celler, 17- Tel. 93 674 17 84'Fax93 674 16 15 • 08190 SANT CUGAT - doreix). »j| V Mt

P


• • & S í CANTONS Dwtndrts,2d'oettibrt de 1998

C a r t e s

d'un

s a n t c u g a t e n c

des

11

d e .

Frankfurt (I): pels carrers lOSEP M. lAUMÀ

F

a uns pocs mesos em vaig acomiadar dels lectors d'Els 4 Cantons perquè enguany no seré a Sant Cugat: em toca viatjar. Però en Ramon Grau em proposa explicar-los les meves impressions dels diferents llocs on aniré vivint. Em deixo convèncer. La meva primera etapa és Frankfurt-am-Main. Més que rovellat, el meu alemany estava en estat quasi ruïnós. Sis hores de classe diàries durant un mes aconseguiran -espero- revifar-lo. Tothom em parla de com de lletja és la ciutat. A mi no m'ho sembla pas: carrers amples, cases normalment de tres pisos, d'un aspecte digne i comfortable, bastant superior, em sembla, a les nostres; trànsit no gens espès i pausat. No és una ciutat compacta com les mediterrànies, ni desmanegada com les nord-americanes. Dels seus 650.000 habitants, més d'un terç són immigrants dels sud: turcs, africans, indis. He vist molt pocs espanyols (i cap català, fora d'una antiga alumna, a la biblioteca catalana de la universitat): eren gent ja gran, probablement dels que van escollir no tomar a casa als anys setanta i que encara ara es reuneixen per grupets els diumenges a la tarda a la

El

S e v e r

porta dels grans magatzems del centre. Com gairebé totes les grans ciutats alemanyes, Frankfurt va ser arrasada per l'aviació aliada fins que no en va quedar pedra sobre pedra. Més que una necessitat bèl·lica semblava un gest de venjança i de despit injustificable contra la població civil. Hi ha hagut veus que han gosat queixarse'n en veu alta; la majoria, però, encara opta per callar. La ciutat nova no té, evidentment, els encants que devia tenir l'anterior, excepte en un parell d'indrets reconstruïts. Després de la guerra es van decantar per bastir una ciutat moderna amb immensos gratacels de vidre i acer. Si el dia és assolellat, aquests apareixen com deliberadament prepotents, com una clara exhibició de poder (el de Forster, l'aqruitecte britànic de la torre de Collserola, és francament un pegot gegant clavat al melic de la ciutat); però si el dia és -com acostuma a ser- gris i ennuvolat, tenen un atractiu misteriós: semblen ciutats il·luminades flotant dins la boira, com penjades del cel. Són fills predilectes del diner (Frankfurt és la seu delbanc central europeu), però cal reconèixer que el diner alguna vegada ha fet alguna cosa encertada.

i

en

^l^M^-

S S ï ï niï»!!* tfi

ïi^à

5%Ï

IL·LUSTRACIÓ:LÍDIA IZAOLA Veig molts parcs i espais grans dedicats a infinitat de petits horts, cadascun amb la seva cabaneta de les eines. Frankfurt deu ser tan extens com la Barcelona metropolitana; el barri on visc és a una distància com Sant Cugat. El transport hi funciona de merave-

lla: a les parades i estacions hi ha l'horari exacte de cada tren, tranvia o autobús. No n'he trobat ni un que arribés tard. Més d'una vegada m'he quedat extasiat a l'estació central del metro, contemplant la perfecció mil·limètrica amb què entren i surten els

£ I

T i t o

trens per les sis vies. Un veritable espectacle. Després ho explico a classe: ni el professor ni cap dels companys em creu. Es pensen que ho dic de broma, quan a mi fins i tot el to de veu, baixa i molt clara, amb què anuncien pels altaveus l'arribada i sortida de cada tren, em sembla molt civilitzat. Si ho comparo amb el to insistent i fastiguejat de la veu que fa la mateixa feina al baixador del Passeig de Gràcia, per exemple, tractant la gent com si fos un ramat d'ignorants (però a ningú no sembla importar-li), penso que ens hauria d'avergonyir. Detalls així són reveladors del nivell d'educació d'una societat. M'han agradat especialment els tranvies que són, alhora, vagons de metro: quan entren dins del túnel acceleren la velocitat, com si passessin per una metamorfosi. No cal dir que tots els viatgers van amb la seva targeta setmanal o mensual, que serveix per a tota la xarxa de transports, sense límit en nombre de viatges. Molt poques vegades he vist entrar un revisor que, això sí, quan ho fa és amb un crit ben poc simpàtic, més propi del guarda d'una presó. Si algú viatgés sense targeta, crec que se li passarien les ganes de tornar-ho a fer per la resta de la seva vida.

t e r r a t

Les restes deh monjos

santcugatencs

PERE VIVÓ

D

els set anys i escaig de rector a Sant Cugat, gairebé cinc vaig passar-los en obres. Muralla, claustres, exterior i interior de l'església, campanar... Això va comportar moltes molèsties pel fet d'haver d'aguantar-les i compartir-les. amb tot el que suposa la pols, els sorolls, e t c , amb la feina habitual d'una parròquia de les dimensions de la de Sant Cugat: misses, enterraments, casaments... Reconec que, tanc pels responsables de Ics obres com per la parròquia, ens van caldre moltes dosis de paciència mútua. Penso que l'actitud, per ambdues parts, va ser exemplar. De molta comprensió i respecte: arquitectes, aparelladors, empresa responsable de les obres i específicament citaria l'encarregat (l'Antonio)... Tot això va canviar molt en arribar els arqueòlegs. Hi va haver diferents moments de tensió. Era tot un altre estil i un

altre clima... Així com abans, amb tota normalitat, com a rector, com a membre del patronat o com a simple interessat en el que es feia a qualsevol indret del monument, ho podia seguir de ben a prop, i ho seguia, va canviar. El clima no hi ajudava. En conseqüència: no vaig seguir gens les excavacions dutes a terme a l'antiga sala capitular i sepultura dels monjos des de les darreries del segle XVIII. No sabia que encara hi havia restes. Aquelles sepultures devien ser profanades com gairebé totes les altres. No comprenc com les restes trobades no es van entregar a la parròquia per poder-les dipositar en una de Ics divetï>tï> sepultures que hi ha disponibles dins l'església. No es tractava de restes arqueològiques (per exemple d'Atapuerca) dignes de grans estudis. Es tractava de les restes dels monjos s a n t c u g a t e n c s que l'Abat

Gaiolà va dipositar-hi, volent fer un homenatge a tots els seus antecessors. I suposo que s'hi va continuar enterrant fins al 1835. No entenc tampoc que, per descobrir un tros més de muralla, del segle IV o V, fos necessari destruir, del tot, aquelles sepultures. I encara menys entenc la falta de delicadesa, que encara dura, en continuar desenterrades. Les seves restes desenterrades, no per cap revolució aquesta vegada, sinó per la "ciència". No n'hi ha prou amb ser arqueòleg, cal respectar altres valors i sentiments... Perquè n"hi ha que els tenim. No em sento gens responsable d'aquest gest de mal gust realitzat m c n ï i c e i a i c t t o i de }a

parròquia. Però demano i suggereixoque ben aviat siguin enterrades dignament en algun vas funerari de l'església. Per Tots Sants, potser? Pere Vivó va ser mossèn de la Parròquia de Sant Pere Octavià


12 Opiírió

ELS4CAlYIO>S Divendres, 2 d'octubre de 1998

El

L

porxo

6

Som dones i no top models

' e i x i d a

Estultícia ÀLVAR M A S L L O R E N S

Pi.i'A M A R T Í N

H

i ha 3.000 milions de dones i solament 8 han arribat a supermodels. Així es presenta Ruby, la mascota de l'última campanya que ha posat en marxa la firma " T h e Body Shop". Però Ruby és molt més q u e una mascota. F.lla és una dona grassona, amb corbes, bella, extraordinària i feliç. Kl seu objectiu és animar les altres dones a desenvolupar la seva autoestima, siguin quines siguin les seves mides. Al llarg dels anys cl valor de l'estètica ha anat canviant constantment i profundament. Kn l'epòca de Rubens (el quadre deies l'res Gràcies n'és un bon exemple) la dona grassa era la més valorada estèticament. Actualment la dona molt prima és l ' e x p o n e n t de la b e l l e s a i la moda. (Juan arribarà cl moment en què estar prim o estar gras

dica eficient per acabar finalserà indiferent davant dels vament amb les dietes? lors de l'estètica? En el terreny de la moda, tota Hi ha un 75% de dones dels dona es vol sentir atractiva i sopaïsos desenvolupats fent règim. El 95% de les dietes per apribretot ben vestida i còmoda. mar no són eficaces, són costoses Modistes com Purificación Gari fins i tot poc sacía, Antoni ludables. Amb El sistema de Miró, Victorio & Luchino, Joaquestes dades és aquín Verdú, e v i d e n t q u e els cncre molts al beneficis econòmics que es deri•* -* tres, presenten ven de l'intent de

societat moderna ens porta a una població

"

amb sobrepès.La

s e g u i r la m o d a , ,,, d'estar "com una m o a a " e i top model" són considerables. A qui beneficia tot això? Cap dona desitja estar grassa, i no és només per menjar molt o per manca de voluntat... Hi ha un problema evident de genètica, sistema hormona! o altres. Perquè a hores d'ara no hi ha una solució mè-

l a 7

. • P7jm

les

, t s

col·leccions que estan dissenya-

coherent amb la realitat social?

El

seves

des

Per Pcniar

un tros de roba, tot oblidant la forma natural i v > v més comuna del cos de la dona, és a dir, amb corbes i més aviat plenes. Perq u è els bons modistes no ho consideren i demostren que la moda també pot existir per a les talles realment grans?

Kls mitjans de comunicació tampoc no ajuden. Es prou evident que en molts casos es tracta de forma pejorativa les persones grasses, simulant fins i tot una comicitat que ratlla la burla. Aquests mitjans haurien de ser un reflex de la diversitat de la població. Heu vist mai una dona grassa presentant a la televisió un telenotícies o qualsevol altre programa divulgatiu? El sistema de societat modern ens fa modificar els hàbits (menjar, estrès, sedentarisme...) i el seu resultat ens porta a una població amb sobrepès. És coherent, doncs, la moda d'estar prim amb la realitat social? Acceptar-nos tal com som, fóra cl més coherent i satisfactori per a tots. Som moltes les persones que estem treballant amb il·lusió i convicció per aconseguir aquest objectiu. I ,a Ruby és una d'elles.

s o t e r r a n i

La repressió espanyola no ens aturarà! ASSOCIACIÓ LOCAL DE MAULKTS

E

n una informació apareguda als mitjans de comunicació a finals d'estiu, s'acusava un militant independentista de la nostra organització d'haver participat en unes pintades de rebuig al Partit Popular aparegudes a Ripoll. P e n s e m q u e el rerefons d'aquestes acusacions és l'estratègia que està e x e c u t a n t el gov e r n e s p a n y o l i el P P al capdavant, sobre qualsevol dissidència que qüestioni l'Estat espanyol i les seves torces. El govern espanyol vol criminalitzar l ' i n d e p e n d e n t i s m e o qualsevol altra iniciativa que vulgui canviar l'actual ordre establert. Catalunya, de Salses a Chiardaniar i de Fraga a Maó. som un poble ocupat: però som un poble que vol viure en lli-

bertat, que vol decidir el seu futur sense haver d'estar lligat als estats espanyol i francès. Maulets només representa una part molt deter-

minada del nos- [JEstat espanyol HO tre poble, el jo. vent. Qui respon té UOmés UU COnflkte í \i i . • a qualsevol agressió executa-

amb Maulets, nt

~am,b pin,ta<les en el cas de Rip o l l - els b o t xins d'aquesta

creuadacontra

da des de Madrid a m t ) l a totalitat del Catalunya. El jovent ens o d e la mà d e movem, trebaqualsevol regidor llem per cansucursalista del viar les coses i P P és el p o b l e sabem conèicatalà. L'Estat esxer d'una hora panyol no té nol l u n y q u i vol més un conflicte posar-nos pals a les rodes, qui amb Maulets, ni amb la totavol trepitajr-nos la nostra llilitat del jovent; el conflicte és bertat. Volem ser joves lliures entre el PP i Catalunya. Com a en una terra lliure, i no abaixacatalans i catalanes hem de veurem el cap davant de cap injusre que el govern espanyol està

jovent; el conflicte és entre el PP i Catalunya

/S£UP£A LA E>UTAcA HAiVwes D£ p*cscAfr/m-r£ \PeKALC*U>e, PAPA I

«KMu

aplicant una política colonialista sobre Catalunya. Davant d'aquest fet, el poble català dóna respostes i acusa assenyalant a m b el d i t

tícia. Maulets sempre hem anat amb la cara ben alta i quan fem una cosa, la signem i ho cridem als quatre vents, no ens n'amaguem. Ara bé, quan se'ns acusa d ' h a v e r fet a l g u n a cosa, per molt bé que ens sembli aquesta cosa, si no l'hem feta, no ens l'assignem. Menyspreables regidors i regidores del PP a Catalunya: us recordem que el problema no el teniu només amb el jovent català, sinó amb tot un poble que us rebutja pel fet de ser o c u p a n t s i exercir la política més vil i roí d'intentar fer-nos e s p a n y o l s . Però un poble no mor si aquest no vol. El jovent català tenim corda per a estona i la vostra repressió no ens aturarà, ans al contrari, ens carrega les piles i ens clarifica el camí.

NO£L VOUJWCN P/IS/ ./WStPAWmZM ' DereNSA*-sc L/\ BUTACA

r

b

Poc després de sant Jordi, en aquest mateix diari, va aparèixer un article d'en Fontcuberta titulat cultureta d'escola de pàrvuls, q u e s u b s c r i c majoritàriament. L'articulista arremetia contra la llibretonteria dom i n a n t al n o s t r e p a n o r a m a pretesament cultural. Cultura que, més q u e no pas de pàrvuls, jo qualificaria d'estults. Perquè cl fet que els anomenats " e s c r i p t o r s m e d i à t i c s " venguin, ni és rar ni per ell mateix és negatiu. Kl problema, penso, és que darrere d'aquests èxits no hi ha res més que un buit immens: allò que, d'alguna manera, en diem literatura no tan sols no ven, sinó que no interessa, i el nostre país presenta un dels índexs de lectura més baixos de tot Europa. Justificacions a aquest panorama n'hi ha moltes, i malgrat el triomfalisme en la recent inauguració del "Líber", la veritat és que la gran paradoxa cultural d'avui pot resumir-se en l'enunciat següent: a un major accés teòric de la població a la cultura, menor interès ciutadà envers aquesta (excepció feta d'algunes manifestacions profusament promocionades; continua el gran buit). Tots sabem q u e la cultura és un aspecte q u e està tan m e diatitzat com qualsevol altre. I p e r això m a t e i x les a d m i nistracions, cada una en el seu àmbit, haurien d'impulsar-la, no e n benefici propi o com a aparador electoral, sinó per al profit de la ciutadania. Espero que en el proper "Primer Congrés d e la Ciutat" q u e organitza la Fundació Sant Cugat es g e n e r i un d e b a t crític i e n grescador sobre la qüestió, perq u è la ciutat necessita un bon sotrac e n l'àmbit cultural (començant pel C e n t r e Cultural) q u e depassi la cultureta d'aparador, escassa tot sovint en continguts, planificació, idees, ambició. Sant Cugat, terra d'ermots?

QUCS*S*eUVQSALT*eSBe *AW*tBePAC7£SBe BUTACA

jtvw,i,<vn


Opinió 13

ELS4CAIYrof>S Divendres, 2 d'octubre de 1998

g r a n s

t r e t s

Josep Maria

Mejan

Seguretat i originalitat El dibuixant Frederic Cabanas i la grafòloga Eugènia Barrachina retraten la personalitat del pintor Josep M. Mejan. L'estudi que ve a continuació ens revela els trets més ocults de la seva personalitat.

E

n analitzar la personalitat de Josep M. Mejan a t r a v é s d e la s e v a e s criptura, ens trobem a m b una personalitat segura d'ella mateixa, q u e sap t r a n s m e t r e a q u e s t a s e g u r e t a t t a n t e n la seva manera d'actuar com en la seva c o m u n i c a c i ó v e r b a l . Aquest aspecte pot transferirli una actitud un pèl arrogant i en algunes ocasions impositiva, perquè quan Mejan es marca uns o b j e c t i u s o té les i d e e s molt clares, és difícil q u e canviï d'opinió. En aquest sentit, p o d e m afirmar q u e es tracta d'una persona molt contundent a l'hora d e defensar els seus punts de vista. Inicialment, s'acosuma a mostrar tal com és, per tant, quan tractem amb ell, mai ens veurem induïts a l'engany. I és que la seva relació amb els altres se sol m a n t e n i r s e m p r e estable, s e g u r a m e n t p e r q u è n o acostuma a canviar la seva ac-

R e t r a t

d e 1

C e n t r e

titud ni es deixa influir per opinions alienes. Pel que fa al seu treball, té un nivell de responsabilitat molt elevat: és una persona seriosa i treballadora, que s'implica en tot allò que duu a terme. Val a dir, però, q u e a q u e s t treball constant es deu a la seva necessitat de refermament, tant professional com personal. Buscant, però, trets destacats d e J o s e p M. M e j a n , caldria destacar que és un home original, fins i tot impactant, que d'altra banda no s'esforça gens per ser e s p e c i a l m e n t agradable. És com és i de ben segur q u e la gent del seu entorn sap reconèixer en ell un carisma especial. A m b la col·laboració:

02JPJ SELECCIÓ - FORMACIÓ Aragó, 208, 3r 3a • 08011 Barcelona Tel 93 451 04 39' - Fax 93 451 73 96

C u 1 t u r a 1

1-4 ompanyia de teatre nascuda l'any 1961

1 •

rL mpesa per Jirí Srnec

1

Divadlo,

J \ econegut cervell motor

• •

Li a terra negra

l i ovetat aclamada al Festival d' Hi dimburg '62

D estresa

I • 9 I

1 nventiva

m

» irtuositat

1

Agudesa

Cerné

t_ln tot és possible

i

raga

K eflectida A . rreu del món H armonia d'ombres -A. braçades en moviment

coordin ada per Pep Tu&

1

i


ELS4CANT0NS

Entorn

14

Divendres, 2 d'octubre de 1998

U r b a n i s m e

Una Carretera de Cerdanyola nova Els veïns estan molt satisfets per Finici d'unes obres quefeia temps que demanaven Ai KA COSTA - Sant Cuaat-

Les promeses comencen a ferse realitat. Les tan demanades obres de remodelació de la carretera de (Cerdanyola han començat amb el beneplàcit majoritari dels veïns del barri i la satisfacció de l'àrea d'urbanisme de l'ajuntamen.t que finalment dóna resposta a un dels projectes urbanístics pendents des de feia molt temps. HI projecte pretén dignificar aquesta entrada a Sant (>ugat, convertint-la en un espai més ampli. on predominin les zones destinades als vianants i amb un increment notable de la vegetació. Kl projecte comportarà el fet de tornar a asfaltar i ampliar les voreres, que tindran una amplada de 3 metres, així eom la creació de d u e s franges d'1,4 m e t r e s d'amplada on es plantarà gespa i magnòlies. La calçada de la carretera inclourà un carril de serveis per a estacionament de vehicles, zones de càrrega i descàrrega, transport urbà i contenidors d'es-

F.Is tècnics calculen que cup al Nadal ja s'hauran enllestit la major part dels treballs. FOTO: combraries. Les obres es eompletaran amb la renovació del clavagueram i la substitució de l'enllumenat actual per nou fanals que projectaran la llum directament sobre les voreres. Els treballs, que van iniciar-se la setmana passada, es realitzaran en

sis trams diferents per evitar molèsties als veïns, i segons les previsions podrien estar enllestides a finals de gener de 1999. Tot i així, els treballadors preveuen que per Nadal ja estaran adequades les voreres. El pressupost del projecte ascendeix a 60 mi-

XAVILARROSA

lions de pessetes que assumirà totalment el consistori. Aquest fet és precisament el que ha fet descartar alguns s u g g e r i m e n t s dels veïns, com ara el soterrament de les línies elèctriques i de telèfon "que en no estar previst en el projecte suposaria un augment del

cost que haurien d'assumir els veïns", ha justificat l'acalde, Joan Aymerich. L'arquitecte municipal Josep Massaguer i el responsable de la cartera d'urbanisme, Joan Aymerich, van presentar la setmana passada el projecte urbanístic als veïns. El vicepresident de l'associació veïnal de la Plaça d'en CollMonestir-Sant Francesc, Jordi Molgó, ha confirmat la satisfacció dels ciutadans davant l'inici d'unes obres "que eren imprescindibles per a la bona marxa del barri". L'estat en què es trobava la carretera de Cerdanyola havia començat a afectar la bona marxa del comerç de la zona, a més de provocar nombroses queixes dels veïns per manca d'aparcament, de zones per passejar, de bona il·luminació... Motius no falten perquè el barri rebi positivament la remodelació tot i que Molgó confessa que encara queda "molta feina per fer". Sol ventada la gran demanda del barri, segons Molgó el que més els preocupa ara és com quedarà el carrer de la Creu.

T r a n s p o r t s

Trens dels anys 2 0 circularan entre Barcelona i Sant Cugat dos cops al mes E/s viatges s'amenitzaran amb música clàssica i dejazz en directe A. C.

Viatjar al passat durant mitja hora ja és possible gràcies a la posada en marxa dels clàssics trens, dos combois dels anys 20, que faran el recorregut Barcelona-Sant Cugat el segon i quart diumenge de cada mes. La iniciativa s'emmarca dins la política de recuperació de patrimoni històric que du a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ( F G C ) i segons Montse Gasol, cap de premsa de la companyia, "sorgeix arran de la bona acollida que ha tingut l'experiència en el darrer any", durant el qual s'ha aplicat en el trajecte Barcelona-Reina Elisenda. Els trens antics funcionaran en-

tre les 10.30 h. del matí i les 14.12 de la tarda, cobrint el trajecte Plaça Catalunya-Sant Cugat-Plaça Catalunya, amb aturades a totes les estacions santeugatenques. Al llarg del matí els combois efecturaran tres viatges d'anada i tornada, amb una durada aproximada de 30 minuts. L'atractiu afegit ve donat per la música en directe que amenitzarà el trajecte. Ei grup de jazz "Swing Unlimited" i un quartet de saxòfons de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels actuaran als vagons dels trens durant tot el recorregut. L'economia acaba de posar la guinda a la iniciativa i és que per viatjar en un d'aquests combois no caldrà pagar cap suplement: serà vàlid qualsevol dels títols de transport vigents per al tra-

jecte corresponent. Les limitacions tècniques i operatives existents han obligat a cenyir el trànsit dels combois a la nostra ciutat, però FGC no descarta que en un futr circulin fins a Sabadell o Terrassa. "Per ara s'ha fet l'esforç de sortir de Barcelona i de totes maneres, Sant Cugat es va dibuixar de seguida com a destí perquè és una ciutat molt important per a nosaltres", confirma Montse Gasol. Comoditats d'època Els trens que viatjaran per la línia del Metro del Vallès es coneixen com Brill 18 i Brill 301, construïts per l'empresa de Filadèlfia J. G. Brill & Co. en els anys 1912-14 i 1920, respectivament. Ambdós mo-

fi/f trens Brills van arribarà Sant Cugat diumnege passat. FOTO: A.B. dels són revestits amb fustes diverses: freixe, melis, caoba i roure, i estan dotats d'un espectacular accessori -el sal vapersones-destinat a mitigar els possibles atropellaments de vianants que en aquella època creuaven la via freqüentment. En la posada en marxa d'aquests combois hi ha un important com-

ponent nostàlgic ja que els vehicles han estat restaurats respectant el seu disseny original. "Sens dubte evocaran múltiples records als qui van conèixer aquests trens en la seva època daurada", ha dit Gasol, "però segur que també atrauen l'atenció dels nens, als quals els encanten els trens, i la curisositat dels adults".


Entorn

Q S ÍCANTON5 Divendres, 2 d'octubre de 1998

P r e s e r v a c i ó

15

d ' e s p a i s

La urbanització de la Costa ***| del Golf arriba als tribunals IKS Els ecologistes fan una col·lecta popular per costejar el procés A.C. - S a n t Cagat-

La polèmica sobre la construcció de 22 habitatges de luxe a la zona de Collserola coneguda com la Costa del Golf ha acabat als tribunals. Després que Ajuntament i grups ecologistes locals no arribessin a cap acord per aturar la urbanització a la zona, aquests darrers han decidit optar per la via judicial. El Grup de Natura del CMSC i l'Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) han presentat un recurs contenciós administratiu contra la llicència d'obres que l'Ajuntament va atorgar el juliol passat donant llum verda a la construcció dels immobles. Des del Grup de Natura s'ha lamentat haver recorregut a la via judicial per resoldre la situació, però Kristian Herbolzheimer ha assegurat: "No ens podíem quedar sense fer res". Abans d'arribar a aquest extrem el Grup de Natura i l'ADENC ja van instar l'equip de govern a aixecar una mo-

als obstacles que altres ens poratòria per poder debatre la siguessin interposar". D'altra bantuació. Van emetre diversos mada, tot i que cl jutge acceptí tirar nifestos demanant que l'Ajuntaendavant el cas, la seva resolució ment retirés el permís d'obres a pot tardar fins a 3 anys, període la constructora, van intentar dedurant el qual hi hauria temps de batre aquesta qüestió en la cosobres per haver acabat ja l'edifici missió de seguiment de Torre de pisos qüestionat. Què és doncs Negra i rodals i fins i tot van fer el que motiva el pas endavant diversos actes de protesta en una sessió d e P l e del s e c o l o g i s t e s : Municipal i a la TeCOtnClflCl La possibilitat que mateixa zona el jutge instructor afectada. "Lacti- ül Gtlip de Nütlira del cas decreti una suspensió cautelar tud incomprende les obres. " É s siblement inuna possibilitat retransigent q u e mota, però no perha mantingut l'edem l'esperança, ja quip de govern que el que volem ens ha obligat a per damunt de tot donar aquest és preservar la Cospas", ha constata del Golf i evitar de totes totes tat Herbolzheimer. que s'hi construeixi", ha matisat Els grups ecologistes, però, no Herbolzheimer. A aquesta difiafronten amb massa ànims el procultat s'hi afegeix el factor econòcés judicial. El mateix Herbolmic. Per poder costejar el procés zheimer ha reconegut: "És ablegal engegat, els dos col·lectius surd que els mateixos membres han obert un c o m p t e corrent de la comissió de seguiment ens (2100-0553-40-0200214434) per interposem recursos quan precirebre donacions. sament ens vam unir per fer front

Aymerich

que no es deixi manipular per interessos polítics

Medi

E/s ecologistes han anunciat /'inici d'una campanya contra Pedificació a /'àrea. F: X. L.

Davant la possibilitat que la justícia no sigui efectiva, el Grup de Natura prepara de manera paral·lela al procés judicial una campanya d'actes contra la urbanització tic la zona. " V o l e m organitzar un seguit d'actes ludicoreivindicatius, amb molta participació, perquè tothom s'assab e n t i q u è està p a s s a n t a Collserola", ha dit Lluís Llere-

na, un altre membre del col·lectiu ecologista local. L'equip de govern s'ha pres l'afer amb indiferència. El president de la comissió de seguiment de Torre Negra, Joan Aymerich, ha volgut advertir els membres del Grup de Natura que "no es deixin manipular ni arrossegar per ningú en el que podria ser un acte polític preeletoral".

a m b i e n t

Es construeix un nou pont sobre l'A-7

La qualitat de Paire a Sant Cugat oscil·la entre molt bona i excel·lent Lentorn natural que envolta la ciutat, especialment Collserola, ajuda a mantenir Taire net A.C. - Sant Cugat -

L'anàlisi q u e es fa periòdicament de l'aire de Sant Cugat ha posat en evidència que la nostra ciutat és una de les més netes de la comarca. Els estudis efectuats pels tècnics durant aquest estiu, revelen que l'índex de Qualitat de l'Aire (IQA) a la nostra ciutat s'ha estabilitzat al voltant dels 80 punts en una escala en la'qual 100 representa una atmosfera totalment neta de contaminants primaris -els emesos directament a l'atmosfera. A més, però, l'índex d'ozó troposfèric - u n contaminant gene-

SANT CUGAT S O LI D A R I Col.labora-hi!

rat per l'emissió d'hidrocarburs i òxids de nitrogen- ha registrat uns nivells molt baixos. Sens dubte, l'existència de la serra de Collserola, que fa de paret protectora enfront de la contaminació de l'àrea de Barcelona, ha estat un fet determinant en l'obtenció d'aquests bons resultats. Però igual d'important és la temperatura ambiental com més calor més enrariment de l'aire- i les accions que els ciutadans fan de manera quotidiana. És per això que els experts recomanen reduir al màxim l'ús de vehicles motoritzats, sobretot pel que fa als desplaçament per l'interior de la ciutat.

Casal dels Infants del Raval Entitat: 2100-"la Caixa" Oficina: 3001 Núm. compte: 62-2500027078 Amnistia Internacional Entitat: 2013 - Caixa de Catalunya Oficina: 0618 Núm. compte: 70-0200417948

A. C. - Sant Cugat / Rubí -

El departament de Política Territorial i Obres Públiques ha adjudicat la construcció d'un nou pont sobre l'autopista A-7 entre Sant Cugat i Rubí. Aquesta nova infraestructura col·laborarà a millorar notablement la comunicació entre els parcs industrials de la zona. En comptar a m b dues direccions, el pont possibilitarà l'accés directe des de l'autopista B-21 (Barcelona-TerrassaManresa) al parc d'activitats econòmiques de Can Sant Joan, alhora que enllaçarà aquest parc amb el polígon Augusta Park. L'obra s'ha pressupostat en 192 milions de pessetes i es construirà en un termini aproximat de sis mesos. La Vall de Sant. Medir és un exemple de ks zones d'aire net que envolten la ciutat. F: C. Grup Cristià d'Ajuda (Caputxins de Sarrià) Entitat: 2013 - Caixa de Catalunya Oficina: 0100 Núm. compte: 57- 0200662441 Intermón Entitat: 2100 - "la Caixa" Oficina: 0765 Núm. compte: 81-0200111128

Justícia i Pau Entitat: 2100 - "la Caixa" Oficina: 3200 Núm. compte: 91-2500001851

Metges Sense Fronteres Entitat: 0182 - Banco Bilbao Vizcaya Oficina: 5734 Núm. compte: 37-000748701

Mans Unides Sant Cugat Entitat: 2013 - Caixa de Catalunya Oficina: 0492 Núm. compte: 09-0200046502

Unicef Entitat: 0081 - Banc de Sabadell Oficina: 0025 Núm. compte: 22-0001382541


dem i fi IB!*

PAPERERIA PLANAS

IDIOMES • TRADUCCIONS Rius iTaulet 2, Pral.1.-Tel (93)674 82 15 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

GRAN ASSORTIMENT DE MATERIAL ESCOLAR

Rambla CanMora (cantonada Vinolas) Tel. 93 674 16 82 Fax 93 589 33 80 08190 Sani Cugat del Valies

l ^ ^ j

15«/o Dte. material R0TWNG

EGB, FP, COU ESO (REFORÇ)

10% Dte. en tot el material escolar

ADULTS: - ACCÉS UNIVERSITAT - GRADUAT ESCOLAR

10% Agendes escolars Santiago Rusifiol, 11

í u ^ ' E S B A R J O I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

COAP

Tel. 93 589 14 78 Fax 93 589 24 15 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

S PR 1 N T I D I O M E S

. ORIENTACIONS VOCACIONALS I PROFESSIONALS: • ELABORACIÓ DE CURRÍCULUMS. . TRASTORNS APRENENTATGE. C/VILLA, 22-Tel. 93 589 21 15 MATRÍCULA OBERTA

Francesc Moragas, 8 Tel. 93 5892264 • Santiago Rusifiol, 2 Tel. 93 6741501 • Valldoreix, 56 Tel. 93 6746635 08190 SANT CUGAT DEL VAUÈS

a

t

Av. Alfons Sala, 9 Av Francesc Macià, 61 Tel. 93 589 53 28 08190 St. Cugat del Vallès


EIS4CANTONS

Societat

17

Divendres, 2 d'octubre de 1998

C e l e b r a c i o n s

Èxit al XXIII Aplec de la Sardana Prop de1.500 persones d'arreu de Catalunya omplen els Jardins del Monestir Vi vi AN JUAN

- Sant Casat -

La XXIIIena edició de l'Aplec de la Sardana no va defraudar. Sardanistes de tot Catalunya però també força representació de santeugatencs no van voler perdre's diumenge passat una nova oportunitat de gaudir d'una de les tradicions més arreladas al nostre país. Però no tan sols l'experiència d'altres anys va convocar gentada. Quatre de les millors cobles catalanes tornaven a tocar juntes en un aplec on es van interpretar trenta-quatre sardanes. La Jovenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat, la Sant Jordi de Barcelona i la Ciutat de Girona van entusiasmar els assistents a una cita que es consolida any rere any com una de les més assenyalades del calendari sardanista. Des de l'Esbart Sant Cugat, que per primer cop portava el pes de l'organització, Pepa Sala va parlar de la participació de

de l'Esbart en l'organització, "perquè creiem que feia falta que hi hagués una entitat que, amb la força i l'enginy de l'Esbart, tirés endavant aquest aplec de la sardana. És clar que també hi ha l'Ajuntament, que està ajudant i donant suport a aquesta iniciativa, com totes les festes i tradicions del nostre poble". L'aplec d'enguany comptava amb una novetat que va esdevenir sorpresa per als assistents. Cap a la vesprada, sardanistes professionals, veterans o simples amateurs van tenir l'oportunitat de fer una versió manresana de la sardana Somni, interpretada per la Jovenívola de Sabadell i just després d'haver-ho fet els sardanistes de U Esbart vol crear cursets de sardanes per motivar la població jove a participar en pròximes edicions. FOTO: A. B. l'Esbart amb una coreografia prop de mil cinc-centes perso- quan en altres ocasions no ho En aquest sentit, l'Esbart Sant molt semblant a la que van fer nes, "entre un deu i un quinze feia fins al vespre. Cugat està pensant a preparar fa pocs mesos a Banyoles. Malgrat l'èxit de participació, enguany cursets de sardanes per per cent més que l'any passat, Però la música i el ball no van encara que això és difícil dir-ho, la gran majoria de persones que a nens i joves, segons va co- ser els únics al·licients de la jorperquè la gent sol repetir matí i es va aplegar als Jardins del Mo- mentar Rogeli Padró, tècnic de nada. Setze coques i vuitanta tarda". La presidenta de l'Es- nestir era gent gran, el que mos- cultura de l'Ajuntament. Padró ampolles de cava van fer repotra que la sardana és, encara, un va valorar molt positivament la sar forces a tots els sardanistes bart, però, va comentar que el gran volum de sardanistes s'ha- ball desconegut per una impor- XXIIIena edició de l'aplec de que, un any més, van apropar-se via desplaçat cap a mitja tarda, tant part de la joventut catalana. la Sardana i va destacar el paper fins a Sant Cugat.

E c o l o g i a

i

s o l i d a r i t a t

El Grup de Natura del CMSC impulsa la creació d'una secció juvenil S'hi poden inscriure adolescents d'entre 13 i 15 anys A. C. - Sant Cagat -

El Grup de Natura del Club M u n t a n y e n c Sant C u g a t (CMSC) ha creat una secció juvenil del seu col·lectiu per aglutinar adolescents d'edats compreses entre els 13 i els 15

anys. Es demana que els joves que vulguin adscriure-s'hi estiguin sensibilitzats per temes mediambïentals o de solidaritat, en què aprofundiran a través de jocs, campanyes, excursions i activitats diverses per tal "d'afegir el nostre gra de sorra en la millora d'a-

quest món", segons declaren els membres del col·lectiu. Els joves que vulguin afegir-se a aquest col·lectiu poden informar-se'n al Club Muntanyenc. Les activitats que desenvolupi el grup juvenil tindran lloc els divendres de les 17.30 a les 20.00.

El Grup de Natura ha liderat gran part dels actes reivindicatius locals. F: E4C

llp «

>c$^

A L U M I N I

IIVTÍI (f*V*\\ i

V1 DRE

EXPOSICIÓ i VENDA PI. Ajuntament C/ Xerric, 2 Tel. 93 675 29 02 Fax 93 675 28 61

08190 SANT CUGAT DEL VALLES

• Reparacions • Persianes • Canvi vidres C/Valldoreix, 53 Tel. 93 590 00 25

Escola Artístico-Musical

t

MONTSERRAT CALDUCH r^Iètocle Ir-eneu

Compra - venta de antigüedades y tratamiento Mata carcoma con gas Desalojo pisos enteros ^P-Pont La Floresta .Jdel Diari

.....

Segarra Miguel Tel. 93 590 61 22 La Floresta

Estación La Floresta


18

Societat

EIS4CAMXJNS Dkrní/m. _' /fw lul·ir //,• 1WS

S a n i t a t

Comença Fèpoca de vacunació contra el virus de la grip al CAP Sanitat no ha iniciat cap campanya contra la meningitis I()I.\M)A PÀMIKS - Sant Cugat Amb l'arribada de la tardor retorna t a m b é el virus d e la grip. Per això ahir ja va començar la campanya de vacun a c i ó p e r tal d e p r e v e n i r aquesta malaltia q u e , com explica el director del C A P de Sant Cugat, Carles Martí, "teòricament és benigna, però es incapacitant" i obliga a ter uns dies de llit. Per bé q u e s'han alçat algunes veus recomanant que s'endarrereixi la vacunació, Martí c o m e n t a q u e el s e u e f e c t e "dura segur fins al maig" i en

a q u e s t a època, g e n e r a l m e n t , no es pot c o n s i d e r a r q u e hi hagi epidèmia, ja q u e el màxim nombre de casos es registra e n t r e els mesos de febrer i març. Carles Martí r e c o m a n a q u e es vacunin alguns determinats sectors, com les persones de més de 65 anys o les q u e pateixen alguna malaltia crònica, c o m les p u l m o n a r s , les c a r d i o v a s c u l a r s o les i m m u nodeficiències; dins d ' a q u e s t darrer grup, potser la malaltia més popularitzada en els darr e r s t e m p s és la s i d a , p e r ò M a r t í r e c o r d a q u e t a m b é hi e n t r e n el càncer o les malal-

ties de ronyó cròniques, entre altres. A més, el director del C A P també recomana que es vacunin les persones q u e treballen en llocs p ú b l i c s , com e l s m e t g e s , la policia o els bombers, e n t r e altres professionals. I exemplifica aquesta necessitat a m b un cas, "imagina't q u e hi ha una epidèmia de grip en un parc de bombers i es produeix un incendi". Cal, doncs, prevenir-sc contra el virus. La m e n i n g i t i s A i C Una altra vacuna força popular és la q u e es prescriu contra

Moltes persones prefereixen prevenir que curt la m e n i n g i t i s A i C. D e m o ment, des del Departament de S a n i t a t d e la G e n e r a l i t a t no s'ha recomanat, després de la campanya q u e es va fer l'any passat. En aquest sentit, Carles Martí comenta q u e "les últimes dades deien q u e els ca-

I OI t I •!(

sos havien baixat, p e r q u è és la t e n d è n c i a actual". Ara bé, hi afegeix q u e " d e casos de meningitis esporàdica n'hi ha sempre i sembla que durant els canvis de t e m p s hi ha més i n c i d è n c i a , p e r ò a q u í no he viscut cap e p i d è m i a " .

Viatges

Andalusia i les illes Balears són els destins més demanats pels pensionistes Enguany, per primer cop, la reserva s'ha fet en tres dies I.P. -Sant Cugat Els pensionistes han tingut l'oportunitat, durant tres dies, de reservar els viatges de l'Imscrso. Segons les agències instal·lades a la ciutat que ha consultat Els 4 Cantons, la majoria ha demanat anar al sud de l'Estat espanyol, principalment Andalusia, i a les illes Balears; d'aquest darrer destí, sobresurten les peticions a Menorca, ja que moltes persones asseguraven que ja havien estat a Mallorca. Aquest fet no constitueix cap novetat, ja que aquestes són les destinacions que més se sol·liciten any rere any. El que sí que ha

variat enguany és el sistema de reserva. I és que, per primer cop, no s'han fet en un sol dia sinó en tres fases, segons explica Marien Riera, cap de l'oficina d'Halcón Viatges a Sant Cugat. D'aquesta manera, els residents en poblacions de menys de 10.000 habitants van haver de fer-la el dia 22 de setembre; els que no havien viatjat amb la Imscrso l'any passat, estaven citats el dia 24; i, finalment, el passat 26 de setembre podien sol·licitar plaça els que ja s'havien beneficiat d'aquests viatges l'any passat. En aquest sentit, Riera comentava que les persones del darrer gnip es van trobar amb poques places.

Moltes nghicies c/e hi ciutat ofereixen viatges de l'/mscrso. I•<)!'<): X. /..

téiUL

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL D'ATENCIO A L'ANCIANITAT (CAVIS) C. Valldoreix, núm. 9 (provisional) 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 57 98

Tant si vostè és a

C.E.M.A Centre Educacional Malalts d'Alzheimer

Coneixes aquesta malaltia? Tens algun familiar afectat de demència? El futur Centre de Dia de Sant Cugat t'espera SOLS DEPÈN DE TU QUE AJUDIS AL TEU FAMILIAR

Truca a CAVIS t'assessorarem. T<

$ Servei

En el moment de tancar aquesta edició, l'oficina de la Imserso encara no sabia quantes places s'havien adjudicat a Sant (Jugat, però les agències confirmaven l'afluència de gent. La majoria de demandes eren per als mesos de març i abril o a l'octubre, donat que fa més bon temps. A més, segons comentaven des de Viatges Ecuador, enguany, per primer cop, s'ha ofert la possibilitat de reservar viatges per a una setmana o quinze dies, mentre que fins a l'any passat tan sols s'oferia la segona possibilitat. El resultat, petó, ha estat que la majoria de persones volien sortir 15 dies, segons aquesta agència.


Societat

ELS^CANTONS Dhetidres, 2 d'octubre de 1998

19

C o m p e t i c i o n s

La Marxa Infantil de Regularitat s'ajorna fins al 2 5 d'octubre Els organitzadors han inclòs moltes novetats en la prova La comissió organitzadora do la 4 0 Marxa Infantil de Regularitat ha decidit ajornar la competició fins al 2 5 d'octubre per evitar que coincideixi amb altres activitats infantils que estaven programades per al 18 d'octubre, primera data que s'havia fixat per la M a r x a . Hores d'ara els organitzadors acaben de planificar la prova, AURA COSTA

El nou equip organitzador de la Marxa Infantil de Regularitat ha acceptat el repte amb il·lusió i moltes ganes de fer canvis, a resultes dels quals els santcugatencs participaran en una veterana 40ena marxa plena de novetats. La primera d'elles ha estat el canvi de data de la competició, que ha passat del 18 al 25 d'octubre per evitar que coincidís amb altres activitats infantils que estaven planificades pel mateix dia i que podrien haver dividit els infants. La segona innovació passa per la divisió de la prova en dues categories : una per a nens d'entre 6 i 10 anys, i una altra per a joves de 10 a 14 anys. "La divisió en categories beneficiarà els més petits, que sortiran una mitja hora més tard i faran un recorregut més curt", segons va explicar Joan Carles Alayo, coordinador de la comissió organitzadora de la prova. Des de la plaça Barcelona, els competidors aniran en direcció cap a Sol-i-aire, després passaran pel Coll de Can Jener i a partir d'aleshores els més petits ja baixaran

que enguany inclourà novetats com el canvi d'horari de les sortides, la divisió dels participants en dos grups i la intervenció d'animadors de la competició. D'altra banda, el j u r a t j a ha donat a conèixer els guanyadors del concurs de dibuixos que il·lustraran les samarretes i els cartells promocionals.

que es pot fer amb una hora i mitja com a molt", ha apuntat Ramon Costa, membre de l'organització. Un passeig a l'abast de tothom, fins i tot dels més desentrenats pel que fa a caminar per la muntanya, i que no pretén res més que "evitar que la gent pugi a Sant Medir amb el cotxe", segons paraules de Costa. L'esforç de tots plegats serà enguany recompensat simbòlicament i econòmicament. A banda dels trofeigs que s'atorguin als guanyadors de cada una de les categories, les deu primeres parelles classificades obtindran vals de compra cedits per l'associació local de botiguers Sant Cugat Comerç. A la pila de novetats s'afegeix el fet que les tres parelles que quedin just al centre de la classificació també seran premiades. Davant de tanta novetat els nous responsables de la marxa infantil estan molt il·lusionats i esperen Els pares també tenen enguany que tot surti com ho han previst. el seu lloc reservat a la prova. La Algun dels seus membres fins i comissió organitzadora ha disposat tot ha apuntat que es van estar un recorregut especial per als pa- d'incloure més canvis "per por res per anar des de Sant Cugat fins que tanta alteració acabés per esa Sant Medir. "És una caminada patllar alguna cosa". Amb tot, el d'aproximadament 6 quilòmetres, nou coordinador del grup, Joan

cap a Sant Medir per dinar, mentre que els grans hauran de fer una volta afegida -que suposarà una hora més de caminar- fins arribar a la Font Groga. Arribats a aquest punt es dirigiran cap a Sant Medir, on es reuniran amb la resta de gent i podran gaudir dels espectacles i activitats que oferiran els castellers, el Grup Escolta Berenguer El Gran i l'esplai Sarau. Després de l'àpat els membres de totes dues categories tornaran a Sant Cugat passant per Can Borrell.

La principal novetat és la creació, per edats, de dues categories que seguiran recorreguts diferents

S u c c e s s o s

La policia nacional alerta de la presència d'uns estafadors que operen a la ciutat i. p. - Sant Cugat -

Fins ara han actuat en col·legis fent-se passar per operaris que feien revisions de la instal·lació del gas. En els dos dies anteriors a la Mercè van actuar en quatre o cinc centres de la ciutat, on van presentar factures d'entre 100 i 120 mil pessetes. Es tracta de dos joves d'uns 25 anys que, segons fonts policials, no tenen la llicència per fer aquestes revisions tot i que mostrin un carnet d'operari. Oc moment, la policia ha actuat preventivament i no els ha pogut detenir perquè no hi ha hagut cap denúncia d'estafa consumada. Segons fonts policials, van tenir notícia d'aquesta situació perquè

els va alertar un col·legi quan els van presentar una factura tan elevada. Immediatament es van posar en contacte amb la Delegació d'Indústria, qui els va confirmar que l'empresa a la qual pertanyien els dos joves no tenia llicència per fer les revisions, ja que els l'havien retirat, segons s'explica des de la Policia Nacional de Sant Cugat. En tot cas, la policia recomana que si es presenta al seu establiment o domicili algú amb la intenció de revisar la instal·lació del gas, truqui al servei subministrador, però utilitzant els números de la guia telefònica i no els que puguin facilitar-los els joves. En cas de dubte, es poden adreçar als serveis policials a través dels telèfons 091, 092 o 93 674 78 58.

han Carles Alayo coordina el nou equip organitzador de la competició. FOTO: X. L.

Carles Alayo, ha assenyalat: "Arribar a la 40ena marxa és molt important perquè significa que s'han fet esforços durant molts anys per tal de poder mantenir-la viva".

Els dibuixos de Sara Aragó i Taichi Tsukumo il·lustraran el cartell i les samarretes de la competició Una tasca que esdevindrà a partir d'ara un repte per a aquest nou equip d'entusiastes de la muntanya. La imatge de la marxa El jurat encarregat de triar els dibuixos que il·lustraran el cartell i les samarretes de promoció de la marxa ha donat a conèixer el seu veredicte aquesta mateixa setmana. D'entre 420 dibuixos aspirants,

ASSOCIACCIO ORQUESTRA SANT CUGAT CICLE DE CONCERTS A SANT CUGAT 98-99

el jurat ha triat com a guanyadors Sara Aragó, una nena de 6 anys que estudia a l'escola La Floresta, i Taichi Tsukumo, una nena de 10 anys alumna de l'escola Collserola. La il·lustració de la primera es representarà als cartells mentre que la de la segona s'estamparà a les samarretes. L'artista Joan Tortosa ha confessat que l'elecció de només dos guanyadors "ha estat realment difícil perquè n'hi havia almenys un centenar que es mereixien haver estat escollits": De totes maneres els electors van decantar-se "per aquells dibuixos que expressaven millor l'essència de la marxa: la regularitat, el ritme, el concepte de natura...", ha explicat Imma Pueyo, també membre del jurat Tot i que només dos dels dibuixos seran lluïts àmpliament durant la competició, tot els petits que van participar en el concurs tindran el seu moment de glòria. La comissió organitzadora de la prova ha avançat que muntarà una exposició amb tots els dibuixos participants en'el concurs.

Hotel Residència 3a edat

Concert d instruments inusual Suite núm. 2 en si m BWV 1067 per a flauta i orquestra de corda de J.S.Bach Flauta Travessera solista: PATRÍCIA DE NO Concert núm. 2 en si m per a contrabaix i orquestra de G. Bottesin Contrabaix solista: SANTI SERRATE

Vila Valldoreix (abans Hotel Rossinyol) El millor entorn natural. El millor tracte, familiar -

Concert op. 109 en Mi bpera saxó i orquestra de A. Glazounov

i personalitzat.

Saxó solista: MARTA GUASCH

Les millors instal·lacions,

ORQUESTRA SINFÒNICA SANT CUGAT Concertino: Anna Calvo Direcció: JOSEP FERRÉ Divendres 9 d'octubre de 1998 a les 10 de ta nit TEATRE-AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT Ç E S

W S M < C u a M dal \feOte

amb assistència mèdica permanent. La millor cuina casolana i saludable. Per la seva tranAuüitat i benestar, confiï en la nostra experiència.

t <* 6

Patrocinada per: «CATALANA

et. t? í » » A t

MegcPBsrr

I M r c»8*r

Av. Joan Borràs, n. 64 08190 VALLDOREIX (Barcelona) Tel. 93 588 62 5 8 - 9 3 865 27 07


20

Societat

ELS4CANTONS Divendres. 1 d'octubre de 1998

H i s t ò r i a

Mossèn Blai creu que cal enterrar els ossos dels monjos del Monestir Les restes humanes es troben en caixes des del 1993-94 I O L A N D A PÀMIKS - Sant Cugat -

Mossèn Blai Blanqucr no vol que hi hagi polèmica, però de fet ja se n'ha aixecat quan diverses veus .encn opinions diferents respecte d'un tema. La polèmica va sorgir la setmana passada, q u a n la historiadora Montserrat Rumbau va fer públic que els ossos dels monjos del Monestir es trobaven en caixes. Les restes es van treure del panteó comú on estaven en les darreres excavacions, realitzades e n t r e el 1993 i el 1994. R u m b a u ha i n f o r m a t s o b r e aquesta situació tant el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, com el monestir de montserrat -benedictins, com eren a Sant Cugat. Mossèn Blai Blanquer considera que aquesta situació té fàcil solució, "quan hi ha un lloc per a cada cosa, cada cosa ha d'estar al seu lloc" i afegeix que "hi ha el receptacle i la llosa, per tant, que es tornin els ossos

al seu lloc r e s p e c t u o s a m e n t i que s'hi posi la llosa". A més, considera que si les restes són en aquestes caixes per estudiaries, durant aquests anys ja han tingut temps de fer-ho i, si no ha estat així, demana que es retornin fins que hi hagi la possibilitat d'estudiar-los. D'altra banda, es mostra c o n v e n ç u t q u e

Blai Blanquer atribueix els fets a la ""sensibilitat mediocre" d'algun tècnic "cap alt directiu de la direcció Cieneral de Patrimoni Cultural és responsable del que ha passat perquè segur que molts detalls de les excavacions les deixen e n mans d e s u b a l t e r n s i algun d'ells, a m b sensibilitat mediocre, es va extralimitar en les seves funcions".

A aquesta opinió s'hi contraposa la de Domènec Miquel, un dels màxims defensors del patrimoni del Monestir i l'única persona que té la clau de la torre on es guarden els ossos. Miquel assegura que "tot el que es va trobar és material arqueològic i ningú ha reclamat res; per tant, es fa el que diu el reglament arqueològic i es fan els estudis que calen". D'una opinió molt semblant és l'alcalde Aymerich, qui va respondre als periodistes que li van preguntar sobre a q u e s t tema, dient: "Que una historiadora denunciï un fet normal i bo. com és el fet que els ossos es posin en una caixa per estudiar-los i inventariar-los... no tinc paraules per respondre". Dos historiadors, però, no hi estan d'acord. Són la mateixa Rumbau i el Santcugatenc de l'any Joan Auladell. Per a ells, és normal q u e s ' e s t u d i ï n restes d ' è p o q u e s molt remotes però consideren q u e a q u e s t e s són molt recents -ja que se suposa

Hi ha qui considera una profanació ques'hagjn tntek ossos de les tombes. E: X. /.. que s'hi van enterrar monjos fins al 1935- i, per això, Rumbau manté que es va profanar una tomba. Auladell, per la seva banda, considera "improcedent" el procediment que s'ha seguit i manifesta que "es podria dir qui són els titulars per-

què hi ha una necrològica amb els noms dels monjos". Una opinió ben diferent de la de Domènec Miquel, per a qui "s'ha perd u t t o t a la p e r s o n a l i t a t individual" d'aquestes restes en posar-les en una fossa comuna, al segle XVIII, l'abat Gayolà.

A n i v e r s a r i s

La secció de balls de la Unió celebra l'aniversari de casament dels seus membres A. C. - Sant Cugat -

La secció de balls de saló de la Societat Coral de la Unió Santcugatenca premiarà cada dissabte els m e m b r e s que celebrin l'aniversari de casament. Aquelles parelles que celebrin quinquenis (15, 20, 25 anys) reEls membres de la secció de ball van acompanyar la dansa amb un bon berenar dolç. h OIO: CEDIDA

bran ün pastís, m e n t r e q u e a les altres se'ls atorgarà un diploma. La inicativa va posar-se en f u n c i o n a m e n t la s e t m a n a passada amb una gran festa en la qual van participar una trentena de persones. L'ocasió va servir, a més, per inaugurar cl nou enllumenat de la sala-teatre de l'entitat.


EIS 4 CANTONS

L ATENEU Divendres, 2 d'octubre de 1998

Butlletí de l'Ateneu Santcugatenc - Plaça de Pep Ventura, 1 - Sant Cugat del Vallès - Tel.: 93.674 51 95 - Web: http://www.ateneu.org - e-mail: santcugat@ateneu.org

Associacionisme

L'Ateneu impulsa la creació d'un Consell de Veïns La iniciativa pretén aglutinar els ciutadans del barri antic De sempre la part antiga de Sant Cugat ha estat l'eix aglutinador de la vida ciutadana, tenint el Monestir i els carrers del seu entorn com a punt de referència. Amb el creixement de la població, l'establiment de nous barris com el Parc Central, Torre Blanca o Col Fava i l'augment de població a Valldoreix, Mira-sol, la Floresta i les Planes, ha fet possible i necessari que el punt referencial del Monestir esdevingués molt més important. Els costums de venir i estar al barri vell de la ciutat han anat esdevenint necessaris com a referent a tota la població. Tot i així, aquest nucli no es troba en les condicions òptimes a causa dels eterns endarreriments que pateix l'ordenació i adequació de la zona del Monestir i dels carrers de la zona. Des de l'Ateneu ja vam dir fa mesos que consideràvem necessari crear un Pla d'Ordenació del barri antic de Sant Cugat, que contemplés la vida d'aquest: el comerç, les zones d'estada i recepció de vianants, el passeig, les places, etc. El barri vell de qualsevol població és idoni per compartir, trobar-se i es-

per la Festa Major. La vostra participació és necessària. L'Ateneu us convida a formar-hi part i posa a la vostra disposició els mitjans per dur a terme la trobada i coordinació de les iniciatives i l'establiment de programes al llarg de l'any. L'Ateneu, però, ja ha pres la iniciativa posant en marxa un Pla d'Activitats que es faran a la Plaça de Pep Ventura aquest curs, però que creiem que pot ser extensible a tot el nucli antic. En primer lloc pensem que la Plaça de Pep Ventura és el lloc adequat per fer certàmens o fires d'abast local, amb periodicitat regular -una mensual- i L'Ateneu destaca la importància d'organitzar activitats participatives. F: queE4C podrien estar dedicades al col·leccionisme, la pintura, els brotar-hi, i això es el que volem per a tothom hi té cabuda i que serà l'eicanters, etc. També volem que la na de coordinació per a la millora Sant Cugat. d'aquesta zona, en els àmbits de plaça sigui un lloc de trobada per El Consell de veïns planificació urbanística i arranja- a activitats de lleure i esplai. En ment, vida social, participació dels aquest sentit, instal·larem el mobiUna de les eines necessàries per veïns, atracció per a tots els sant- liari urbà necessari per atendre impulsar aquesta zona del munici- cugatencs mitjançant la celebració aquestes activitats. pi és la trobada dels qui hi viuen, hi de trobades, festes i activitats poPerquè aquest projecte tingui èxi,t estan i el freqüenten, i és així com pulars. Un exemple a seguir el tro- però, creiem que s'hauria de limil'Ateneu vol promoure la creació bem en el Carrer Major, on s'a- tar els pas de vehicles a la plaça, d'un Consell de Veïns del Barri An- junten els veïns per celebrar Sant així com adequar el Carrer de Sant tic de Sant Cugat. Un Consell on Ponç, Nadal o la Botiga al Carrer Esteve com a carrer de vianants.

Congressos

Activitats

La Fundació ultima els preparatius per al Congrés de la Ciutat La Fundació Sant Cugat ultima aquests dies els preparatius del Congrés de la Ciutat que es farà al nostre municipi a partir de mitjans d'octubre i fins al febrer de l'any vinent. L'entitat ha establert la seva secretaria a l'Ateneu, lloc on es pot rebre informació sobre aquest aconteixement i on qui ho vulgui podrà adherir-se a la plataforma social que el promou. La

% sunü^

secretaria resta oberta de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre. El Congrés de la Ciutat es desenvoluparà mitjançant sessions, ponències i debats, la finalitat dels quals és repensar i actualitzar tots els àmbits de la vida santcugatenca pel que fa al Sant Cugat d'avui, així com establir el model i els referents necessaris pel futur desenvolupament de la ciutat.

L'Ateneu demana l'aglutinació dels veïns del Barri Antic de la ciutat L'ateneu fa una crida a tots els veïns i comerciants del nucli antic de Sant Cugat perquè uneixin els seus esforços i il·lusions en l'organització d'activitats que serveixin per aglutinar el barri. L'entitat pensa que caldria organitzar diverses activitats participatives i d'acolliment per tal de donar a entendre i fer possible que el barri antic de Sant Cugat és una senya d'identitat

www.sumi.es i**

OFERTA ESPECIAL PER A ESTUDIANTS: CONMfCTAT'T A INTERNET PER 7 9 0

PTES. AL M E S , SENSE LÍMIT D ' H O R E S .

INCLOU 2 BÚSTIES DE CORREU I ALLOTJAMENT DE PLANA WEB PERSONAL DE fiNS A 1 M B .

de la ciutat. Durant aquest mes d'octubre s'iniciaran les trobades encaminades a la programació d'activitats a la Plaça de Pep Ventura i als Carrers de l'entorn, així com l'organització del Consell. Es demana la vinculació de veïns i comerciants de la zona per atendre a tots els santcugatencs i establir llaços de col·laboració.

Una exposició de Firart inaugura la sala de mostres de l'Ateneu El proper 22 d'octubre a les 8 del vespre s'inaugura una mostra col·lectiva de Firart a la Sala d'Exposicions de l'Ateneu. Aquells que vulguin participarhi, hauran d'inscriure's i aportar l'obra que vulguin exposar abans del 19 d'octubre. Amb aquesta activitat es dóna per iniciada la programació continuada de la Sala d'Exposicions de l'Ateneu.

Comencen les activitats de l'Escola Cívica Aquest mes es posen en marxa les activitats d'esplai diari, esplai de dissabtes i les de l'àrea de joves, totes elles obertes a tots els nens i joves a partir de tres anys. Per informar-se i inscriure's a algunes d'aquestes activitats cal adreçar-se a la secretaria de l'Ateneu en l'horari d'atenció al públic habitual -de dilluns a divendres, de 18.00 h. a 21.00 h-.Totes les activitats seran guiades per monitors especialitzats.

Aniversari de l'A. V. de la plaça d'en Coll L'Associació de Veïns de la plaça d'en Coll-Monestir-Sant Francesc celebra el proper 12 d'octubre el seu aniversari. Per a commemorar aquesta data el col·lectiu organitzarà una arrossada popular, que es farà a la plaça de Sant Francesc. Per participar en el dinar popular cal adquirir uns tiquets que ja estan disponibles a la secretaria de l'Ateneu i al local de la mateixa associació veïnal.

'la sumi' *••>


Societat

22

ELS<*CANTONS Divendres, 2 d'octubre de 1998

El

p o n t

C e I e b r a c i o n s

El Col·lectiu de Gent Gran de Mira-sol celebra el 5è aniversari C i n c anys a v a l e n la trajectòria ascendent que ha viscut el Col·lectiu de Gent Gran de Mira-sol, que dilluns comença la celebració d'aquest aniversari. I ho fa amb actes ben diversos que puguin agradar tothom. Unes activitats que es desenvoluparan des de dilluns

k/\ <ol lnp\e\ en el tràmit zan ser la tòmm en m/ut^r llarv pont tleh qui treballen a Barcelona. FOTO: X. LARROSA

La festa de la Mercè comporta un augment d'activitat a Sant Cugat El trànsit i el comerç van ser els sectors més alterats RKDACCIÓ

La setmana passada milers de barcelonins van aprofitar el llarg pont que els brindava la patrona de la ciutat per sortir de la metròpolis i gaudir de quatre dies de festa. Una celebració que també es va notar a Sant Cugat. I és que una part de la població treballa a la Ciutat Comtal i, per tant, molts d'ells tenien festa des de dijous fins a diumenge. El pont es va fer notar a les carreteres, com es va produir en tota la zona metropolitana, i tant dijous com divendres l'augment de trànsit va ser tan considerable que algunes vies de comunicació es van col·lapsar. Aques-

ta situació es va produir malgrat el mal temps i la pluja que va caure, que no va impedir la sortida de molts santcugatencs que treballen a Barcelona. On també es va notar la incidència de la festa de la Mercè va ser en el comerç, que va registrar un notable increment de les vendes, segons comentava el president de Sant Cugat Comerç, Jaume Tubau: "dijous hi va haver molt de moviment a les botigues, sobretot al matí, perquè segurament molta gent a la tarda baixava a Barcelona per gaudir de les festes". I afegeix que algunes persones li havien comentat que anaven a comprar dijous perquè marxaven de cap de setmana. 'Iot i així, les agències de viatges con-

i ffTLUi Refugis

Casetes Pèrgoles Tanques Tarimes Bancs Mobles de fusta tropical Pàrquings Pals

rodons

Planxes perfilades i ranxeres Sorrals i casetes per a nens...

sultades per aquest diari afirmen que durant aquests dies no van notar un augment considerable de demandes. El mal temps, però, sí que va influir en les vendes de dissabte al matí, segons Jaume Tubau, qui afirma que "no va ser un dia dolent, es va vendre bastant perquè el poble és molt gran" i, per tant, encara que alguns se'n vagin sempre en queden. El president de Sant Cugat Comerç afegeix que seguramennt també hi va influir el fet que hi hagués 'mercadet', que va incidir en les persones que habitualment no poden anar-hi. Amb tot, doncs, la festa de la Mercè va repercutir en un augment d'activitat a Sant Cugat.

i fins a diumenge de la setmana vinent. Una conferència, j o c s , manualitats, un concurs de conducció de cotxes, un dinar de germanor... Tot això i més es pot trobar en els actes d'aquest cinquò aniversari del Col·lectiu de Gent Gran de Mira-sol. / I. P.

Eh ae$m 1

M^M*i ]j#t' i

* ÍMvtm % 18.00 h. Conferència "Ge:de neralitats en la plantació, gf$ 4e cotxes. (iinv cultiu i aprofitament dels temés per ala socis). fruits deia avellaners, les oliLée Culmra. veres t els garrofers", a càrDï&tr de germanor rec de Miguel Vives. e#$Éitf>íft*. Al local social. Al mma&Wt tm PotAderosa. f4$$màié$ especto» £$CR; teatre, xou i sa;18.00 h. Diversos joc* mm juntament amb j w ^ j * * Casftí de Cultura d% £pti& sol, A càrrec del pteaiésdè tdepredel Col·lectiu, Eimaquio f * b guanyadors Martínez.. ífíai^aatsaísactesicarriAI pati tfet Casal. p*#Nfta». Àt local social

Tarda. Muntar manualitats &«pííf£& gran ball i refrigeapomdeapeir socis*. Exposi- d,í|fï$4| tots' els assistents. ció. Al local social. 17JO h, Assaiggeneral com> Ei^Map^demanoalitats. Al local social. À Ja sala-teatre del Casal.

Complements fusta tractada al jardí

de per

De 17.00ha 20.00h.

Productes

INDUBRUC, S A . Ctra. Sant Cugat a Rubí Rotonda Centre Comercial Tel. 93 589 13 47 Fax 93 674 79 16 Apartat de Correus 403 SANT CUGAT DEL V.


Generalitat de Catalunya

Catalunya pels Drets Humans L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, amb motiu del 50è Aniversari de la món celebrin aquesta important commemoració. Així, la Generalitat de Catalunya, acollint-se a

EL MANIFEST CATALUNYA PELS DRETS HUMANS COMPTA A M B L'ADHESIÓ DE:

aquesta invitació ha creat la Comissió per a la Commemoració del 50è Aniversari de la Declaració

- Ajuda en Acció

Universal dels Drets Humans.

- Amics de la Gent Gran

Declaració Universal dels Drets Humans, fa pública la seva invitació per tal que tots els pobles del

- Amnistia Internacional - Associac.o Catalana de Municipis, ACM - Associació Coordinadora per l'Ancianitat, ACA

Per la importància d'aquest esdeveniment i,

- Associació de Promoció de l'Orientació del Consum

- considerant que la Declaració ha significat un factor d'estabilització pel manteniment de la pau,

d e la Gent Gran, PROGRAN

la justícia, el desenvolupament i la seguretat internacional, - valorant la importància i el significat d'aquests primers 50 anys d'història de la Declaració sobre la qual s'han fonamentat i estès un gran nombre d'accions en defensa dels valors col·lectius i de la persona,

. Diocesana de Barcelona Cantas Dioce • Centre d'Infc Centre Unesco de

- reafirmant la universalitat dels drets humans i l'obligació de tots els pobles a promoure i protegir • Col.lecji Oficial de D

els drets i les llibertats fonamentals de 1a humanitat, - constatant, tanmateix, que encara hi ha molt camí a recórrer i que calen accions decidides

i Nacional de CL

capaces de mobilitzar les consciències i vertebrar els valors de la Declaració, allà on encara no s'han desenvolupat amb plenitud.

i Clubs d'Espia

Els sotasignants, ciutadans i ciutadanes, entitats i institucions catalanes, amb motiu del 50è Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada a l'empara de les Nacions Unides, el 10 de desembre de 1948,

Esplais Cata'a-TS Federació d'Associacions de Ver 1 s d h abitattje S ' i : i H ck Catalunya, FAViBC FedeidCio Catalana d'ONG pels D :

M.jril

edetacto Catalana d'ONG pt-i ,r > s

illS

••-.'„' ' Í U p . i "

,.-,

Federació Catalana c v 1 Esplai :

MANIFESTEM

ederacio Catalana cu- V o i u m ^ i •>

Federació Catalana à-. VoUintat : :

- La nostra ferma voluntat de projectar al conjunt de la població catalana un renovat compromís amb la lletra i l'esperit de la Declaració, la qual constitueix una autèntica crida en favor de la persona, la justícia, la solidaritat, el respecte i la tolerància. Aquest treball de projecció cal desenvolupar-lo des del compromís de t o t el poble de Catalunya i especialment de les entitats i associacions, que al llarg de la història han demostrat abastament la seva capacitat de generar conscienciació en favor dels valors fonamentals i de la persona. - La nostra obligació a fer més presents que mai els valors de la Declaració en el marc del procés emergent de mundialització que vivim en els nostres temps. Cal, per tant, fomentar noves actituds, t a n t a nivell col·lectiu, d'entitats i institucions, com en el terreny personal. Només avançant en l'arrelament en cadascun de nosaltres dels valors vinculats a la Declaració, aconseguirem que aquests siguin plenament presents a les nostres comunitats. Cal construir la responsabilitat col·lectiva exercint les nostres responsabilitats individuals. - La necessitat que cada persona sigui motor de transmissió d'aquestes conviccions com a garantia de futur. Aquest és el llegat necessari, per tal que les futures generacions siguin capaces de seguir construint una societat de progrés material i ètic. - El nostre compromís de treballar per fer de Catalunya un país des d'on es projectin al món els valors recollits en la Declaració, incidint especialment en els grups més vulnerables, reclamant al mateix temps, la ratificació per part de tots els pobles del món dels Pactes i Convencions que es deriven de la Declaració i la seva plena aplicació.

•c

; : S>-

e d e i a c i o d'Asscciacions de la í-

.

,

,

. J! Fr:,it. FAT C

ederacio d'Associacions de Put- w f ; ' . i l l V U · S

d'Ensenyament Secundai de Cat 1 Ui" ,.,. ^APAES Federació d ' A s s o c u c i o r s de Part- s &; U l t r a ' S CÍt Catalunya -FAPACFederacio d'Associacions de Vein s d e Barberà de 1 Valies Federació d'Associacions de Verns de Barcelona, FAVB : e d e r a c i ò d'Associacions de Veïn s de la comarca d e l Bages Federació d'Associacions de Vern s de Terrassa Federació d'Associacions de Vein s de Baix Llobr egat -ederacio de Centres Juvenils Do n Bo sco de Cat Hunya Federació d e Cors d e Clave r

o n s Català de Cooperació al De e n v j i u p a m e n t

Fundació A k w a b a Fundaoo Cantas de Inmigracio C iron

>

Fundació Catalana de l'Esplai :

u n d a c i o Pere Tarrés

Fundació Privada Trinijove Geimanor Escolta de Catalunya Grups de Recerca i Actuació solv e VI nories Cuit urals, GRAMC i k i a t i v e s Solidaries Ju'istes sense lis i Juvenils als Barris i d'Accions Culturals Líuisos de Gracia Mans Unides Bisbat de Vic nt Jordi de Catalunya

M o v i m e n t per la Pau • M o v i m e n t Rialles de Catalunya Pau Comunicació i Tercer M o n - Petita i M i t j a n a Empresa de Catí - Se tem Catalunya

Per a més informació,

1

podeu adreçar-vos a la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social, a l'Oficina de Benestar Social més propera, trucar al 900 300 500 o bé per internet: http://www.gencat.es

- UGT C.italunya - Umo d*.' Pagesos de Catalunya - Unió Romaní

Ara és demà

+ 800 ENTITATS


24 Societat

ELS / G W T O Í ^ S Divendres, 2 d'octubre de 1998

L A S E T M A N A EN IMATGES

RETORN AL PASSAT No és una pel·lícula sinó la realitat. Mentre alguns s'entesten a intentar viatjar al futur, altres retornen al passat en un desig de no perdre allò que ja s'ha esdevingut. En aquest context, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat dos trens construïts entre el 1912 i el 1920. Dos cops al mes, els viatgers que facin el recorregut entre Barcelona i Sant Cugat tindran l'oportunitat de desplaçar-se en aquests trens recoberts de fusta. I gaudiran d'un al·licient afegit: la música en directe del grup de jazz Swing Unlimited i del quartet de saxòfons de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Tota una delícia! Pàgina: 14. Foto: XAV1LARROSA

LES RESTES DE LA POLÈMICA Qui havia de dir a aquests monjos que segles després de la seva mort serien el centre d'atenció! Fins fa uns quatre anys reposaven tranquil·lament en una fossa comuna feta construir per l'abat Gayolà, però en les darreres excavacions que es van fer al Monestir, ara fa uns quatre anys, es van treure i es van col·locar en caixes per tal d'estudiar-los i catalogar-los. Algunes veus s'han alçat parlant de profanació de tombes. Altres defensen que se segueixen els procediments habituals en totes les restes arqueològiques. Sigui com sigui, la polèmica està servida! Pàgina: 20. Foto: XAVI LARROSA

AMB LA TARDOR ARRIBEN LES OBRES Feia temps que les demanaven però sembla que no arribaven mai. Finalment, la tardor ha portat un bon regal als veïns de la carretera de Cerdanyola: les obres de remodelació que tant sol·licitaven. Quan s'acabin els treballs, els veïns podran caminar i circular per un espai que se'Is presentarà molt més agradable. A més, aquesta entrada a la ciutat mudarà força el seu aspecte. De moment, però, caldrà suportaries molèsties de les obres. Tot sigui per a una millora! Pàgina: 14. Foto:XAVI LARROSA


Societat 25

ELS4CAlVraVS Divendres, 2 d'octubre de 1998

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

ENTRE SARDANA I SARDANA, COCA I CAVA Ballar sardanes no és cosa fàcil i qui dansa molta estona necessita recuper forces. Per això, en la XXIII edició de l'Aplec de la Sardana, els assistents van poder refer-se bevent cava i menjant coca. Tot plegat, mentre es delectaven amb la música de quatre de les millors cobles de Catalunya. El bon resultat d'aquesta festa sardanística l'avalen les vora 1.500 persones vingudes d'arreu que es van desplaçar fins als Jardins del Monestir. Pàgina: 17. Foto: AVE BELTRAN

LA MILLOR ES GRIMA, A SANT

CUGAT

Els 8 millors tiradors de Catalunya van aplegar-se dissabte al Sant Cugat Centre Comercial per prendre part al IV Màster Català d'Esgrima, modalitat espasa. La Federació Catalana d'Esgrima va encarregar l'organització d'aquesta celebració al Club Esgrima , Sant Cugat. En el seu dia, Ricard Rodríguez, el . president de l'entitat santcugatenca, va definir l'esgrimidor com a aquella persona que té un cos d'atleta i un cap d'escaquista. Pàgina: 35. Foto: AVE BELTRAN.

corre mobles Des de 1949 oferint sempre qualitat

LES IDEES MÉS FRESQUES

FRANCESC MORAGAS, 33 - AFARTAT DE CORRELS. 33 TEL. 93 674 09 95 - 93 674 15 50 - FAX 93 674 08 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS DLSSABTKS OBERT AUS MIGDIES

98


26 Societat

ELS4CANTONS Divendres, 2 d'octubre de 1998

La

r a d i o g r a f i a

LAURA ESTEVE CENTRE DE DANSA

Ensenyar dansa és una activitat compromesa i difícil, és com dansar en una teulada

Dansant per les teulades tre integral d'art musical. de Nurejev. Però la Laura va Primer al carrer Xerric i descopsar molt de prop l'esclavatge de ser una figura de la dansa, i la prés a Canovas del Castillo, PiLaura Esteve va néixer amb lenta decadència d'algunespri- lar i Laura, Laura i Pilar, van portar endavant el seu somni: l'esperit de la dansa dins el cor, nias ballarines que es resistien i des de molt petita va aprendre a admetre el pas dels anys. Vo- va néixer Fusió. lia assegurar-se que mai no li Però l'èxit d'alumnes va fer que ballet clàssic i dansa; primer passaria el mateix: per això, en el local, que semblava tan gran, amb l'Emma Maleras i després ple èxit, molt jove i plena de quedés petit. Va arribar l'hora amb el mestre Magrinà. I de molt jove va entrar a ballar amb força, als 33 anys, va abandonar en què es va plantejar la necesel cos de dansa del Liceu de les tournees com a solista i les gi- sitat peremptòria de prescindir Barcelona, on va estar-s'hi tres res per Europa per dedicar-se a d'alguna activitat. Aleshores la Pilar, ànima de Fusió, va quetemporades completes. Més l'ensenyament. De bon començament la Laudar-se amb l'acadèmia que havia tard van venir el Centre de Danra es va associar amb Pilar Roig, instituït amb el seu esforç, i la sa de Rossella i de Hightower, a qui ja tenia una petita escola de Laura va fundar la seva escola Cannes, i el Ballet de Nancv i el del Nord. Durant sis anys va ser música, per crear-ne una de més de dansa a Sant Cugat. Somsolista i va ballar en tournees per gran on es pogués aprendre mú- niava amb una gran escola amb tot Europa, en companyies de sica i dansa en una sola institu- estudi, instal·lacions de tota prestigi i amb figures de la talla ció, somniant amb fer un cen- mena amb llum i amplitud, i va MONTSE SANT

Entitat: Centre de DansaLaura Esteve. Any de fundació: Alumnes:

1995.

150.

Seu: Carrer Saltés, núm. 1.

començar a buscar un edifici. El va trobar al Carrer Sallés. Un edifici vell i oblidat que ella va restaurar i adequar per a la seva acadèmia. De tot això ja fa cinc anys. Ara l'acadèmia de Laura Esteve és una de les més conegudes, i de les seves aules hao<s«rüt i/kihrins que formen paït de cossos de ball tan reconeguts com el Ballet de Brussel·les, el de Nacho Duato o el Nacional de Víctor Ullate de Madrid, que donen la mida del bon fer de la Laura i la qualitat del seu ensenyament, una cosa no gens fàcil d'assolir en una disciplina tan difícil, competitiva i compromesa com és la dansa.


Societat 27

ELS-íCflYroNS Dtvenrlrrs, l (Toctubre ííe 1998

La

r a d i o g r a f i a

LAURA ESTEVE CENTRE DE DANSA

El seu somni va ser restaurar una casa carregada d'història perquè no fos demolida

Història cPuna casa vella M. S. - Sant Cugat -

Una vegada hi havia una casa vella i mig enrunada. Havia estat una casa bona. Tot just acabada de fer, pintada de blanc, era bonica i s e m p r e plena de gent. La casa estava a la plaça major del p o b l e , d a v a n t del mercat, i als seus pisos hi havia instal·lat un hostal; a m b posterioritat, un teatre i fins i tot l'aj u n t u m e n t d e lu v i f a ; c r ; i u n a

casa important. Més tard, la van dividir; en el gran vestíbul van fer-hi ducs botigues i, a dalt als pisos, hi van posar una escola. Les parets s'omplien de crits i xerinola i a les aules cantaven:

"Unoporuno, uno dos por dos, cuatro,.." mentre el mestre, a m b el regle a la mà, dirigia la lliçó. Més tard van posar-hi la secció juvenil de la Falange... però la decadència va començar. L'escola va desaparèixer i els nois i noies d'uniforme blau i mocador vermell van deixar de pujar la seva escala, i va restar sola, trista i abandonada. Ara ja no tenia parets blanques . Les botigues d'ubaix encara f u n c i o n a v e n , però la resta no, i per les finestres mig tancades hi entraven la pols i algun gat perdut, que feia el seu cau dins les sales on abans els nens aprenien cantant les taules de multiplicar.

La casa cada cop era més lletja, fosca i bruta. Les teules anaven caien i les bigues de fusta s'anaven corcant. La casa dormia somniant amb l'ahir i esperava la fi a m b excavadores grogues i potents que l'ensorrarien... Però ningú comptava a m b la Laura. Un dia, buscant un local adient per a la seva acadèmia, va visitar la casa. Era vella i estava molt malmesa, però encara parlava amb una veu fluixa que es ficava dins l'ànima i la Laura, sensible, la va sentir. La casa, però, estava tan feta malbé i d e m a n a v a un esforç tan gran per posar-la a punt, q u e primer la Laura va negar-se a

sentir el crit d'auxili, però... Una nit va haver de confessar la derrota al seu company: la casa vella li havia arribat al cor i no podia oblidar-la. Ella la cridava i no podia deixar de sentir el seu crit mut, que només una dona sensible sentia, i així va moure cel i terra per fer allò que el seu cor demanava. Va emprendre la gran aventura de fer nova la casa. A m b esforç, bona voluntat, molta empenta i, sobretot, una gran il·lusió, va restaurar la casa convertint una vella ruïna en un casal ple de llun i claror: a m b unes immenses sales pintades de blanc, terres brillants de fusta, grans miralls, oficines acolli-

dores amb portes verdes i mobles de fusta fosca; amb una escala de granit amb un lluent passamà de ferro i fusta i flors, i cridòria d'infants i joves que pugen lleugers les escales per anar a classe de dansa, i gent que entra i surt i, sobretot, alegria. I la casa vella i trista ara repintada, reconstruïda i encisadora, a m b bigues de fusta fosca noves i brillants, amb les parets una altra vegada blanques i repintades, presideix, orgullosa, altre cop la plaça de Pere San. Sobre la façana, blanca i encalada, sobre els balcons de marcs verds i flors vermelles destaca, en lletres grans: Laura Esteve, Acadèmia de Dansa.


OS 4 CANTONS

Economia Divendres, 2 d'octubre de 1998

28

Mercat

La llei d'hidrocarburs no agrada Les benzineres temen la competència deslleial amb l'accés de tercers als oleoductes Tot i que la pràctica totalitat d'estacions de servei de Sant Cugat estan subjectes a contractes d'exclusivitat de venda amb determinades marques, els propietaris ja s'han posat alerta amb la nova llei d'hidrocarburs, no tant per l'increment de preus com per l'accés de tercers al negoci directe amb les petrolieres. La normativa, que entrarà en vigor la setmana que ve, suposarà la liberalització total dels gasos i els carburants amb la supressió del regim de concessions i de preus màxims de la gasolina vigent fins ara. ALBERT BAI.ANZÀ - Sant Cugat -

Els preus de les gasolines seran totalment lliures per primera vegada, de la mateixa manera que la seva comercialització i la de gasos liquats del petroli (butà i propà) amb la substitució del règim concessional pel de lliure iniciativa. També s'obre el mercat del gas natural fins a un 40% del consum. Aquesta lliure iniciativa empresarial donarà peu a la venda en hipermercats o en associacions de transportistes. Les estacions de servei de Sant Cugat no es veuran afectades per la nova llei d'hidrocarburs, ja que mantenen en vigor diferents contractes amb empreses com Total o Repsol que els desvincularà de la llei més enllà de

l'any 2000. La lectura negativa de la llei, segons els propietaris santeugatencs, pot arribar amb la constitució de cooperatives que poden establir fil directe amb les petrolieres. l'n dels sectors més sensibles a aquesta oferta pot ser, segons l'administrador de Can Jardí, Josep Lluís López, el dels transportistes. López, però, ha pronosticat un augment del frau amb l'ampliació de la venda a tercers i a autònoms, fet que pot repercutir en cl negoci de les benzineres. Estabilitat dels preus Menys preocupació ha despertat el trencament del límit dels preus màxims, vista la primera experiència del gasoil ara fa un parell d'anys. En aquella

contracte d'exclusivitat de venda no és l'ideal, segons els propietaris d'estacions de servei a Sant Cugat. "No hi havia una altra cosa i no hauríem signat si la nova llei hagués arribat aleshores", apunta López. Un cop establert aquest tipus de relació, l'administrador de Can Jardí denuncia la dependència que es crea entre empresa subministradora i estació de servei: "si no renoves el contracte, poden potenciar una estació propera amb baixos preus, per perjudicar-te. Quan hi entres, ja no pots sortir". La liberalització del segment del butà, controlat per Repsol, ha estabilitzat una situació que ja es practicava al municipi. La supressió dels requisits també obre Les benzineres ampliaran serveis amb la venda de butà. FOTO: X.LARROSA possibilitats per a les cooperatives ocasió, segons el gerent de Re- hi haurà quatre o cinc empreses i grans empreses com CEPSA, pris Albert Vilarasau, el gasoil subministradores que domina- que posarà aviat a la venda una nova bombona. En una lectura va experimentar un creixement ran el sector". màxim de quatre pessetes i desAquestes empreses van entrar similar a la dels carburants, els prés va tornar a estabilitzar-se. amb força al tracte directe amb responsables d'estacions de serVilarasau també ha matisat l'a- les benzineres l'any 1990, quan vei locals han demanat que s'asplicació de la lliure iniciativa va començar a moure's el mercat seguri "el servei davant del beempresarial en el sentit que "el sobretot amb l'entrada de fir- nefici", en una altra al·lusió a les mercat lliure no serà tal, ja que mes internacionals. El règim de potencials cooperatives.

COMPANIAESPECIALIZADA

IVfll-TRn NEGOCIOS

PANAOERÍA-OEGUSTACIÓN

en zona comercial y residencial de mucho paso. Local en chaflan. Tiene terraza. Única en la zona. II93. 590.28. 00 RESIDÈNCIA 3* EDAD EN TRASPASO. Zona Vallès. 19 plazas. Ocupactón 100%

T/ 93.590.28.00

EN LOCALES COMERCIALES 5

SI QUIERE VENDER SU LOCAL O ALQUILAR SU NEGOCIO Ü L L À M E N O S Ü

N 1 EN TRASPASOS PASTELERÍA-GRANJA-PANADERÍA con degustación. Perfecto estado.

II 93.590.28.00 BAR RESTAURANTE EN TRASPASO. Zona comercial en expanskSn. Dispone de todo lo necesario. Facturación Demostrable. Oportunidad T/ 93.590.28.00

93 590 28 00

TRASPASO CERVECERIAMARISQUERfA en Zona Vallès Occidental. Única en la zona. AJquiler muy bajo. En zona muchas viviendas. T/ 93.590.28.00

BAR CON TERRAZA en mejor zona de Cerdanyola. Barra 8 metros. Inoxidable y màrmol. Facturación 35mill/ano 17 93.590.28.00

TRASPASO TENDA EN AVDA. CATALUNYA, local muy ampio. Alquier bajo. Contrato de larga duración. Traspaso a negociar. V93JSBOMM

SE TRASPASA PASTELERÍACAFETERÍA junto zona escolar. 130 m2 ( 75 m2 de obrador) II 93.590.28.00

QUIERE TRASPASAR SU NEGOCIO?

üLLÀMENOSÜ 9 3 5 9 0 2 8 0 0

BAR-RESTAURANTE con Terraza en Zona Semi-lndustrial. Fàcil aparcamiento. iQuiere verlo?

71 93.590.28.00

PELUOUERÍA EN VENTA. Situactón Ideal. Totalmente Equipada. Aire Acond. 1193.590.28.00

VENDO LOCAL EN RUBÍ. Superfície: 200 m2. Dos lavabos. Todas las instalaciones. Por solo 10.500.000 ptas! T/ 93.590.28.00

VENDO LOCAL EN RUBÍ. Sup. 162 m2. Salida de humos.

VENDO TOCINERÍA en Mpal. Por no poder atender. Mismo dueno casi 20 anos V 93.590.28.00

VENDO por no poder atender TOCINERÍA, en la primera planta del Mdo. Mpal. Todas las instalaciones. {2.500.000 ptas.! V 93.590.28.00

SE TRASPASA PEZERÍA junto Ayuntamiento. Totalmente Equipada.

7193.590.28.00

VENDO LOCAL VACIO de 108 m2 en C/ Trafalgar de Rubí. 71 93.590.28.00

TRASPASO BAR-TAPAS en Cerdanyola a 50 m. de Avda. principal. Salida de humos 5 filtros. Barra 5 m. madera. Aire acondicionado con bomba de calor II 93.590.28.00

TRASPASO BAR CAFETERIA en Rda. General Metre de BCN. Totalmente equipado. Precio exepcional

V 93.590.28.00

TtENDA DE AUMENTACIÓN en traspaso en Zona Reciente Urbanización, cercana a colegios. Precio sin competència

V 93.590.28.00 BAR MENÚS junto Estación St. Cugat. Posibilldad Terraza. Totalmente equipado. T/ 93.590.28.00

LOCAL EN VENTA en Rubí. Superfície 400 m2 Ideal Negocio Pre-Cocinados

7/ 93.590.28.00

TRASPASO BAR-GRANJA. Junto P* Torreblanca. Zona muy comercial. Todas las instalaciones. Billares y futbotín T/93.590.28.00 BAR MUSICAL en Puerto Deportivo Maresme. Zona de Ocio. Facilidades.

V 93.589.28.00 LOCAL VACfO EN VENTA en Mollet. Apto para Bar. En Zona comercial y peatonal. Superfície

150 m2. 7/ 93.590.28.00

vu v9U

7193.590.28.00

•Zt&il&t Kl A

S T

A

8 0 %

D E L .

•J-l-U-l-l·l

9 3

5 9 0

2 8

O O


Economia

a S - í C A N T O N S Divendres, 2 d'octubre de 1998

L a b o r a l

UGT i PSC es coordinen per canviar la llei que regula les ETT

EDS pot licitar pel Centre Informàtic de la Generalitat A.B. - Sant Cugat -

Volen que el Parlament traslladi una proposició de llei al Congrés A. B.

ball especialitzat i qualificat que s'aplica a Europa. Els empresaris, segons Tomàs, les han aprofitat per evitar costos salarials. U G T defensa amb dues dades que les E T T fragmenten així el mercat de treball i potencien la precarierat laboral: un treballador d ' E T T pot cobrar fins a un 40% menys segons el sector i la categoria i el 4 1 % d ' a q u e s t tipus d'empleats són contractats per un temps inferior als cinc dies.

- Sant Cugat •

La Unió General de Treballadors ( l ' G T ) ha rebut aquesta setmana una altra empenta a la seva iniciativa popular perquè es reformi la llet que regula l'activitat de les empreses de treball temporal ( E T T ) . A la campanya de recollida de signatures, iniciada a l'abril i subscrita per les branques juvenils de tots els partits catalans excepte el PP, s'hi ha afegit ara el PSC. Els socialistes han presentat dues proposicions de llei sobre l'ús de llengües oficials a l'administració electoral i a la junta electoral central, després dels problemes que ha tingut el sindicat per validar les signatures trameses en impressos en català. La secretària general de la Federació de Serveis Públics de la U G T , Elisenda Tomàs, i el primer secretari del PSC, Jordi Menéndez, van fer una crida dimecres a la "col·laboració" dels ciutadans de Sant Cugat "per

UGT ha començat a rebre el suport dels partits contra les E TT. FOTO: A. B popularitzar la iniciativa i fer en què s'especifiqui que els trepossible l'objectiu". La iniciaballadors contractats per E T T tinguin dret a la retribució total tiva legislativa haurà d e recollir del seu lloc de treball segons 65.000 signatures a Catalunya marca el conveni col·lectiu corp e r q u è el P a r l a m e n t aprovi i responent. presenti una proposició d e llei al Congrés per modificar l'artiTomàs va denunciar que la procle 11 de la llei 14/94. U G T proliferació d ' E T T a l'Estat no ha posa un nou redactat de l'article servit per seguir el camí de tre-

Tot i admetre que la llei actual va ser aprovada per l'anterior govern socialista, Jordi Menéndez va precisar que "les lleis no són immutables" i va apel·lar a partits polítics i empresaris perquè siguin conscients que "el treball temporal provoca una pèrdua de qualitat i de competitivitat". Tant UGT com el PSC van veure amb bons ulls la campanya paral·lela que ha engegat l'assemblea local de Maulets i que ha rebut l'adhesió d'Esquerra Unida i Alternativa i el CASC, i van convidar-los a sumar-se a la recollida de signatures d ' U G T

Comerç

Estancs i clients obvien P acaparament de tabac davant el previsible augment de preus

29

La multinacional informàtica Electronic Data System (EDS), amb seu a Sant Cugat, és una de les set grans empreses del sector que aspiren a comprar el Centre Informàtic de la G e n e ralitat. A banda d ' E D S , l'administració ha seleccionat també IBM, Siemens, \VV Gedas (de Volkswagen), Debis (de Mercedes), Serna Group i Indra tenint en compte la seva solvència e c o n ò m i c a , el seu nivell tecnològic i la seva experiència en la prestació de serveis. Fonts de l'empresa santeugatenca han confirmat l'interès en el procés de privatització. L e s mateixes fonts, però, han estat cautes a l'hora d'assegurar la participació en la licitació de l'organisme autonòmic i han limitat la implicació a una "fase d'estudi" de la possible rendibilitat de la inversió. Si es confirmen a q u e s t e s aspiracions, E D S tornarà a optar a una altra operació d'externalització, c o m la q u e va o b t e n i r l'any 1996 quan La Caixa li va cedir la gestió dels seus serveis informàtics. La venda, al n o v e m b r e La Generalitat rebrà les ofertes dels set grups aspirants el 24 d e n o v e m b r e s e g o n s u n preu de sortida de 3.000 milions. Aquesta mesura privatitzadora ha estat denunciada en bloc pel PSC, E R C i IC, ja que consideren que la venda pot posar en perill la seguretat de les dades que posseeix el C e n tre Informàtic i que es refereixen a impostos, fitxes sanitàries i situació patrimonial. Els tres partits progressistes han demanat un control parlamentari sobre l'operació.

Els rumors sobre la decisió de Tabacalera s'han repetit des d'abans de Festiu A. B. - Sant Cugat -

Els e s t a n c s d e S a n r C u g a t han obviat en bona part l'acaparament de gènere que s'ha produït al sector, després d e l s c r e i x e n t s r u m o r s sobre una pujada d e p r e u s del tabac prevista per a la primera q u i n z e n a d ' o c t u b r e . L a rumorologia, q u e s'arrossega segons els estancpiers des d'abans d ' e s t i u , ha c o n d i c i o n a t sobretot els e s t a b l i m e n t s q u e d i s p o s e n d e l'espai i d e l s diners necessaris per a c u m u l a r tabac. Els clients, a banda d'interessar-se per l'augment, s'han d e c i d i t a c o m p r a r m é s q u a n t i t a t n o m é s e n casos e x cepcionals. "Hi ha clients q u e s'emporten tres cartons d e tabac e n lloc d ' u n , p e r ò el perc e n t a t g e d e v e n d a no és una e x a g e r a c i ó " , ha

assegurat

P e r e Vilarasau. L ' ú l t i m a pujada va aplicarse al s e t e m b r e d e l'any passat i va limitar-se a u n i n c r e m e n t d e l s i m p o s t o s . E n casos així, Vilarasau ha descartat u n aca-

Especialitzats en Empresa i Comerç

Els augrnents del preu del tabac cada vegada són rebuts amb menys alarma per consumidors i venedors. FOTO: X. LARROSA p a r a m e n t d e g è n e r e q u e a la llarga p o t fer p e r d r e d i n e r s . " C o r r e s e l risc q u e Tabacalera apugi els p r e u s a m b el prod u c t e acabat d e c o m p r a r i la g e n t compri n o r m a l " , adverteix Vilarasau. Abans les pujades coincidien a m b l'inici d'any i encara a m b m é s precisió, e n el consell d e m i n i s t r e s q u e e s feia e n d i -

vendres. Ara, a banda d ' a p u jar-se m é s d ' u n cop per any, s e g o n s N ú r i a Sagarra, la incertesa d o m i n a l ' e s t a n q u e r i l'obliga a no fer cap m e n a d e previsió i a canviar els preus d ' u n dia per l'altre. "L'ultima vegada ens vam assabentar per la televisió", assegura Sagarra. Q u a n e s p r o d u e i x i , l'actualització dels preus afectarà les

m a r q u e s que d e p e n e n d e Tabacalera com D u c a d o s , Fortuna, Habanos o Nobel i t a m b é el tabac d e C a n à r i e s q u e es v e n a E s p a n y a a través d e l ' e m p r e s a estatal. L e s grans m a r q u e s americanes com W i n s t o n o M a r l b o r o , tot i regir-se p e r e m p r e s a privada, solen a c o m p a n y a r tard o d ' h o r a l ' a u g m e n t general.

D i r e c t i u s , ccrrercials, encarregats, dependents, e d t c i n i s t c a t i u s i. Xcft.

t i p u s de persones PI. Unió, IB. San) Cugat del Vallès Tel. 93 589 57 55 Fax93 589 58 15 E-mail sepal@sumi.es


Economia

30

Les Empreses:

TATTOOS

ElS-f CA1VKÏSS Divendres, i d'octubre de 1998

JOANA

Aquesta dissenyadora gràfica va notar la primera punxada de "dolor desitjat" ara fa set anys i al segon tatuatge (ara en té sis) ja va prendre la iniciativa. Sempre de poble en poble ("no m'he pogut permetre mai ni un sol error, perquè els pobles no perdonen"), va cobrar una bona recompensa integrant-se en l'equip del prestigiós Voodoo Tattoo de Barcelona. Ara, després de dissenyar el cartell de l'última Convenció Internacional del Tattoo que es fa a Barcelona, ha arribat a Sant Cugat per oferir els seus serveis al solàrium Fa Sol dels gimnasos Gym Block.

J o a n a Catot. Responsable ;

Si el pigment t'arriba a la pell, ja no pots parar de tatuar-te"

Al.BKRX BALANZÀ

-Un tatuatge és, com una joia, per a tota la vida? -Exacte, i a més no te la poden robar! Ara, o t'agraden o no t'agraden. La majoria de gent no sap, i jo tampoc sé, per què me'ls faig. Potser és una arrel ancestral que ens surt i en volem més. Poca gent ens quedem amb un sol tatuatge. Si el pigment t'arriba a la pell, difícilment pots parar de fer-te'n. -Hi ha una cultura del tatuatge? -Han estat molt mal vistos i perseguits. L'inconvenient és que el tatuatge desaparegui amb el cos: grans tatuatges que hi ha hagut s'han perdut, per exemple amb les mòmies de les sacerdotesses de l'antic Egipte. I la sort és que civilitzacions com la maorí no se n'han adonat i han arribat fins ara. Aquí els mariners i els presoners van començar a tatuar-se amb uns models bastant macabres com a símbol de protesta, i ara tot s'està reconduint cap a l'estètica: la noia que vol una flor, un tribal o una papallona. Hi ha hagut un alliberament, però som als inicis. -Estem al principi, sobretot quan fas un tatuatge a un adolescent i després vénen els pares. Què dhis en aquestes situacions? -Els pares no hi pensen i per sistema diuen que no. M'he trobat que

m'han vingut alguns, amb molta vergonya pels fills, dient-me desesperats que no tatués el seu fill, quan aquest ja m'havia demanat hora. Crec que realment hi ha un problema entre pares ifills,i no s'hauria de pensar que el tatuatge canvia la persona; al contrari, l'afirma. -Desmitifica'm aquest món: has dit mariners, també els motards... -Ara no, ara ja s'ho fa tothom: gent de cinquanta-i-tants anys que m'han arribat amb una maleta i la corbata, que són pocs però que sempre han tingut ganes de tatuar-se i no sabien a qui anar. La majoria, però, són gent jove, que es mouen més per instint Alguns s'equivoquen i altres tomen per fer-se'n més. - I creus que Sant Cugat serà procliu o reticent? -Serà com a tot arreu. Jo també estic tatuant a Vic i m'està anant fantàsticament bé. Si ho fas bé, arreu hi ha gent que vol anar tatuada i gent que no hi vol anar. En el moment que comences a veure els dissenys, ja saps que no hauràs d'anar a Barcelona. -Més mites: dolor, molèsties... -Avui he tatuat un escut de superman a un noi que em deia que li trobava gust. Tant com gust jo no el sento, sí que fa un cert dolor, però és un dolor que t'agrada i que te'n vols fer més. Es el dolor del tattoo, no es pot explicar. És un dolor desitjat,

OFERTA DE TREBALL BEQUES, AJUTS. PREMIS I SUBVENCIONS

Convocatòria del Ministeri <f%$gp$ | •• Cultura, cfAjutsa l'estudi < t e # J é ^ ' espacial: beques - cmMm^p0ú t% curs 1908 «99. * ~l

quan acabes has passat per una prova amb una cerimònia i ets immensament feliç. A més, és una marca que et fas per a tota la vida i quan te la fas, te la canvia. -Deus fer apologia de la higiene. actualment tots els tatuadors canviem les agulles i potser anem més amb compte que els dentistes, perquè el client està més a l'aguait Ens és més fàcil canviar perquè les agulles es despunten. M'agrada tenir-ho tot molt net i aquí a Sant Cugat ens hem entès molt bé amb Fa Sol en aquest tema. -La professionalització deu haver estat clau en les millores. -No es pot comparar. Fa set anys no hi havia res a Barcelona i ara hi ha màquines molt bones, el color de la tinta és més negre que abans, els colors queden perfectes i hi ha pomades adients per curar. Aquest sector està avançant a passos gegantins. - I lluny del clàssic "Amor de Madre", què és el que més demana el client? -Mai no m'han demanat un "amor de madre" i n'he vist molt pocs. El que he tatuat més són dracs fins a 20 o 25 centímetres, que queden preciosos sobre la pell. També sóc especialista en flors, dofins, sols, braçalets, tribals...He fet poques calaveres, potser només cinc en un total de centenars. I últimament faig molts tribals, són formes esfèriques que

Convocatòria de l'Estudi General Lulúli, Consell Rector, d'Ajut de recerca Aula Francesc de B.Moll. Sol·licituds: fins al 31 d'octubre de 1998, al carrer Sant Roc, n£m. 4. 07001 Palma de Mallorca. Telèfon: 97 171.19.88.

Catot compaginarà Sant Cugat amb elfamós Voodoo de Barcelona. FOTO.X. L. estan bé perquè no simbolitzen res. -La gent tria de catàleg o porta els seus dissenys. -Tinc molts catàlegs i molts dibuixos, perquè la gent si no ho veuen no t'ho saben explicar. A partir del catàleg tu els ho modifiques com vulguin i aquí es veu que has de ser molt bon dibuixant per ser tatuador. -El lloc més original on has tatuat? -Un tribal a l'orella d'una noia. Abans de fer-li, li vaig demanar si n'estava convençuda, perquè tothom li veurà tota la vida. I no, primer se'l va fer petit i després va venir perquè li fes més gran. També he tatuat sobre vacunes i cicatrius, perquè queda dissimulat i val la pena, i també al voltant de pigues.

Convocatòria de la Fundació Universidad Empresa, del Programa Citius d'iniciació professional a l'empresa per a titulats universitats. Solúlicituds: fins al 2 d'octubre de 1998, al carrer Serrano Jover, núm. 5, sis..., 28015 Madrid. Telèfon: 91 548 98.82/91.547.89.79.

Convocatòria d© Hi fundació

Sotulküiuds: Uns al 30 cte setembre de 199$, «t Çambia Catalunya» -WBNL 57-59,

afaUrtttatdeB^iesdefalfriíswíreBtód» l'Alumne.

Telèfon: 93.480.01.88.6

Convocatòria del Ministeri d'Assumptes Exteriors, de Beques per realitzar cursos de llengua italiana a Itàlia a l'estiu 99. Sol·licituds: fins al 30 de setembre de 1998, al carrer Salvador, núm. 1, 28071 Madrid. Telèfon: 91 379.97.62. ext.9556 o 9062 i 91.379.98.99.

Convocatòria del Ministeri d'Assumptes Exteriors, de Beques per a cursos de llengua alemanya a centres superiors austríacs durant l'estiu 1999. Sol·licituds: fins al 30 de desembre de 1998, al carrer Salvador, núm. 1, 28071 Madnd.Telèfon: 91.379.97.62. ext.9556 i 9062 i 91.379.98.99.

Convocatòria de k> Secretaria. W&mtí d* Convocatòria de \'A$Mtià&àt&te l'Esport Ger««aÍ^<te<>datomo|í|t«S Girona, Secció d" Educació -institut de per a la rea&teactè &&ú®iMsWk!&me&a Ciències de l'Educació. Ur#«wfisítatde ambFe^tuoNiladiwlsaclòrjeïpiiE^tetç Girona, de Beca Josep Palacfe «. m projecta de recerca educativa. fjsiquesifo esportives ï espanto. Sol·licituds: fins al 30 de setemore de 1998, SoJúlidluds: fins a n 1 de gener de a PAv. dels Pa—sos Catalans, rjum. 12, • 1999, a Ja R. del Vi, núm. 1, 4t, 17004 08950 Esplugues de) (Jofore^Barcetona. Sfrona, Telèfon: 97.241.94.03. ·fclèfcrt:!J3.310·2&6&

Convocatòria de Zambonr SA. tns8tufc> Mario Negri, de Beca Júnior o Setiiotarj Sotjcrtuds: fins at 31 d'octubre de 1990, al carrer Maresme, s/núm., 0813f> Santa Perpètua de ta Mogoda. Telèfon: 93.574.02.11. F a * 93.56CL5&15. Convocatòria de la Fundació Joan Bruguera, de Beques de la Fundació Joan Bruguera per anar a la Universitat de Montpelher. Sol·licituds: fins al 16 de novembre de 1998, a la PI. del Vi, núm. 1, 17004 Girona Telèfon 972.419.010. Convocatòria de la Secretaria del Concurs "Ayudas Jnternacionales ONCE Mf, de Premis "Ayudas Inemacionates ONCE WT. Sol·licituds: fins ai 1 de gener de 1999, ai carrer José Ortega y Gasset, núm. 18,28006 Madrid.

- I després de tanta experiència, tots els tatuadors us acabeu trobant a la Convenció Internacional del Tattoo, que acaba de celebrarse a Barcelona. Com ha anat? - É s una oportunitat de veure monstres del tatuatge. Pot compararse a veure com treballarien Matisse o Picasso, però nosaltres els tenim vius. No hi són tots els millors, però sí gent molt bona i pots estar-te cada dia de la convenció veient-los a un pam com tatuen. - I aquest any què ha tingut respecte d'altres anys. -Cada cop està més ben muntat. Convido a tothom que hi vagi, perquè és com veure en viu una revista. Es espectacular, però només s'hi arriba amb deu anys de dedicació intensa.

CONSTITUCIONS I CONVOCATÒRIA DE JUNTES

de ^empresa Fincas

i en general aplicant-se Jieefermescomercials i actua#dltectarnent o per tercers, etc. #Pfàà^ttóm. 179/17-9-98> Rubí: Constitució de l'empresa Servicio Personalizado Empresarial Rubi, SL. Objecte social: realitzar serveis d'assessorament empresarial, en temes laborals, fiscals i comptables. (BORMEnúm. 179/17-9-98)

Injectes de regai i els

DEP Selecció d'Informació Oficial Quatre Cantons


Generalitat de Catalunya Departament de Treball

FONS SOCIAL EUROPEU!

Servei Català de Col·locació

:

n

En aquest apartat publiquem ofertes de treball del Servei Català de Col·locació que, per la seva complexitat, per l'especialització dels seus requeriments o per la seva localització geogràfica, exigeixen un tractament especial. Si està interessat en alguna d'aquestes ofertes, ha d'adreçar-se a un terminal de ServiCaixa, o bé ha de telefonar al telèfon 902 22 11 11 o al 902 22 10 44. En cas que ja sigui usuari del Servei Català de Col·locació només s'haurà d'identificar facilitant el seu NIF i la referència de l'oferta. Si no és usuari del Servei, sol·liciti la seva introducció urgent i doni també el número de referència de l'oferta per la qual s'interessa. Les empreses poden passar ofertes de treball a l'adreça d'Internet

http://www.gencat.es/scc i també als telèfons 902 22 11 11 i 902 22 10 44 oa qualsevol centre col·laborador del Servei Els demandants per donar-se d'alta al Servei es poden adreçar a qualsevol punt d'informació o ServiCaixa Muntatges, instal·lacions, manteniment MECANIC/A INDUSTRIAL Edat: de 19 a 30 anys. FP2(manteniment mecànic). 1 any d'experiència en el sector. CametBl Residència al Vallès Oriental. Sou brut anuai aproximat: 1.950.000 Municipi: La Roca del Vallès. Ref: 171803 OPERARI/ARIA DE MANTENIMENT Edat màxima: 35 anys. FP2{mecànicaoelectrònica), 1 any d'experiència. Residència a les Garrigues. Jornada laboral en règim de torns. Contracte de 6 mesos, prorrogable. Sou brut anual aproximat: 2.500.000 Municipi: Les Borges Blanques. Ref: 169829 TÈCNIC/AINSTAL·LADOR/A DE FRED INDUSTRIAL Coneixements d'installaciód'aparells d'aire condicionat, t de maquinària d hostateria. CametBl i vehicle propi. Sou brut anual aproximat: 1.800-000 Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat). Ref: 171864 TECNIC/A D'AUTOMATISMES ELECTROPNEUMÀTICS 3 anys d'experiència en el sector. Contracte de 6 mesos, amb possibilitat de conversió en indefinit. . Sou brut anual aproximat: 3.500.000 Municipi: Vic(Osona). Ref: 164100 Empresa de fabricació de motlles de Barcelona cerca EROSIONADOR/A Edat: de 25 a 45 anys. Oficia! de 1a. Formació: EGB. 5anysd'experiènciaen el sectorien Charmilles. Contracte indefinit. Sou brut anual aproximat: 4.000.000 Ref: 169589 MUNTADOR/A D'EQUIPS ELECTRONICS per a empresa d'electromecànica Edat: de 19 a 28 anys. Formació: FP2(electrónica). Experiència en circuits electrònics i impresos i dibuix d'esquemes. Sou brut anua! aproximat: 2.000.000 Comarca: Vallès Occidental. Kef: 166085 Llicenciats i diplomats PSICOLEG/OLOGA Edat: de 24 a 46 anys. Formació: llicenciatura en psícopedagogia. Contracte mercantil. Soubrut anual aproximat: 2.950. D00 Municipi: Sant Joan Despí {Baix Llobregat). Ref:164S75

ISJIM

Automocio TAPtSSER/A pera empresa auxiliarde l'automòbil Edat: 22 a 45 anys. Formació en disseny, valorable, 2anys d'experiència en llocsimilar. Sou brut anual aproximat: 2.200.000 Municipi: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Ref: 172666 PINTOR/A DE VEHICLES INDUSTRIALS Edat: de 22 a 55 anys. 1 any d'experiència en el sector. CametBl. Jornada completa. Sou brut anual aproximat 1.848.000 Municipi: Lleida (Segrià). Ref: 168593 PLANXISTA Edat: de 23 a 45 anys. Oficial de 3a. amb2anysd'experiènciaenelsector. CametBl. Residència a la Selva. Contracte de 3 mesos, prorrogable. Sou brut anual aproximat 1.610.000 Municipi: Vilobí d'Onyar. Ref: 165722 MECÀNIC/A Edat: de 20 a 40 anys. Oficial de 1a. 10 any s d'experiència en el sector. CametBl. Residència al Gironès. Contracte de 3 mesos, prorrogable. Sou brut anual aproximat 1.960.000 Municipi: Girona. Ref: 167965 MECANIC/A Farà feines de mecànica i rentat de cotxes. Edat: de 25 a 40 anys. FP2 (mecànica i electricitat de l'automòbil). 1 any d'experiència en el sector. CametBl. Jornada de dilluns a diumenge (36 h. setmanals). Sou brutanual aproximat 1,680.000 Municipi: Barcelona. Ref: 172618 Indústries químiques LABORANT/A Edat: de 18 a 50 anys. Formació: FP2 (química, sanitària oagropequària). Sou brut anual aproximat: 2.079.000 Municipi: Paretsdel Vallès (VallèsOriental). Ref: 172662 RESPONSABLE DE TALLER per a empresa d'injecció de plàstics Edat: de 35 a 45 anys. Formació: FP2 o mestratge industrial. 5 anys d'experiénciaen el sector. Coneixements de normes ISO; anglès, valorable. Sou brut anua! aproximat 4.500.000 Municipi: Sant Cugatdel Vallès (V. Occidental). Ref: 169255

TÈCNIC EN ELECTRtCTTAT Per a EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL amb contracte a la zona de RUBÍ Formació: FPII electricitat Home entre 19 i 25 anys Habituat a treballar en equip. Caldrà vehicle propi si no es de la zona geogràfica. Jornada partida i duració de contracte de 3 mesos mínim Retribució: 117.000 brutes mensuals Ref: 466

MOSSOS DE MAGATZEM Per a Empresa de Trebal Temporal amb contracte a la zona de RIPOLLET Sense formació específica Home entre 25 i 35 anys Altres requisits: Vehicle propi en cas de no ser de la zona de Ripollet Jornada partida amb tres hores de descans al migdia Contracte minim 3 mesos Retribució: 96.000 netes mensuals. Ref: 472

5 <*mJ A l Servei d'Ocupació Municipal Sant Cugat daiVaufa

COORDINADOR/A COMERCIAL Edat: de 25 a 45 anys. Dipíomatura universitària en turisme o relacions públiques. Experiènciaen Roc similar. Sou brut anual aproximat: 2.200.000 Municipi: Barcelona. Ref: 167492 Empresa de cojorants cerca TECNIC/ACOMERCIAL per treballar a Chesterfield (Anglaterra) Edat màxima: 30 anys. Llicenciatura o dipíomatura en econòmiques o empresarials. Disponibilitat a residirà Chesterfield. Contracte de 12 mesos, prorrogable. Sou brut anual aproximat 4.500.000 Ref: 171466 VENEDOR/A per a empresa de serveis de telefonia de Girona Edat: de 20 a 40 anys. Formació: EGB o equivalent CametBl i vehicle propi. Residència al Gironès. Formació a càrrec de l'empresa. Sou brut anual aproximat 2.500.000 Ref: 171405 VENEDOR/ASENIOR de guies comercials I material d'informació Edat: de 24 a 38 anys. Formació: BUP, ESO o FP1 (administrativa). Experiència comercial, valorable. CarnetBI i vehicle propi. Formació a càrrec de I empresa. Sou brut anuaí aproximat 3.200.000 Municipi: Girona. Ref: 171406 Comerç EXPENEDOR/ADE BENZINA Edat: de 18 a 20 anys. CametBl i vehicle propi. Sou brutanual aproximat: 1.600.000 Municipi: Vacarisses (VallèsOriental). Ref: 171188 DEPENDENT/A per a hipermercat de materials de gres i ceràmica Edat: de 20 a 30 anys. Vehicle propi (cotxe o moto). Contracte de 6 mesos, amb possibilitat de conversióen indefinit. Sou brut anual aproximat 1.960.000 Municipi: Santa Maria de Montcada (V. Occidental) Ref: 172669 DEPENDENT/A pera botiga d'aparells electrònics Edat: de 22 a 30 anys. FP2 (informàtica o electrònica). 3 anys d'experiència en el sector. Carnet B1; i residència al Plade l'Estany. Contracte de 3 mesos, prorrogable. Sou brutanual aproximat: 2.100.000 Municipi: Banyoles. Ref: 166874

Administració i oficines INFORMÀTIC/A Edat: de 23 a 28 anys. Llicenciatura odiptomatura en informàtica. Contracte inicial de prova, amb posterior conversió a indefinit. Sou brutanual aproximat 1.800.000 Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). . Ref: 167431 ANAUSTAPROGRAMADOR/A per a empresa de serveis informàtics Edat 22 a 45 anys Formació en informàtica. Experiènciaen programació en Informix 4GL Sou brut anual aproximat 3.000.000 Municipi: Barcelona. Ref: 171284 ANAUSTAPROGRAMADOR/A per a empresa de serveis informàtics Edat: 22 a 45 anys. Formació en informàtica. Experiència en programació amb els llenguatges Cobol.DB2iCICS. Sou brut anual aproximat 3.500.000 Municipi: Barcelona. . Ref: 171165 PROGRAMADOR/AD'RPG400 per a empresa de serveis informàtics Edat: 22 a 45 anys. Formació en informàtica. Experiència en programació en RPG 400. Sou brut anual aproximat 3 000.000 Municipi: Barcelona. Ref: 171272 Turisme i hostaferia CUINER/A P1ZZER/A Edat: de 30 a 45 anys Experiència en cuina italiana. Contracte de 3 mesos prorrogable Sou brutanual aproximat 3.080.000 Municipi: Begues (Baix Llobregat). Ref: 167424 CAMBRER/A pera restaurant de L'fcstartit Edat: de 19 a 35 anys. 1 any d'experiència en el sector. Residència al Baix Empordà. Jornadacompleta. Contracte de 3mesos, prorrogable. Sou brut anual aproximat: 1.960.000 Ref: 167170 AJUDANT/A DE CUINA pera restaurant Edat: de 18 a 40 anys. Formació bàsica. Carnet de manipulació d'aliments. Residència a Osona. Sou brutanual aproximat: 1.440.000 Municipi: Viladrau. Ref: 1/2531

SANT CUGAT

MOSSOS DE MAGATZEM Per a EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL amb contracte a la zona de RUBÍ del sector tèxtil Sense formació específica Homes entre 19 i 25 anys Habituad a treballar en equip. Caldrà vehicle propi si no es de la zona geogràfica. Jornada partida de dilluns a divendres Duració del contracte: 3 mesos Retribució: 115.000 pessetes brutes Ref: 465

4fe Ajuntament d *

Marqueting. vendes i publicitat

é

VENEDORS DE JOIERIA Per a Empresa de Trebal Temporal amb contracte a tota la comarca del Vallès Per a venda directa de joies a diferents botigues rJns una gran marca Dones de 23 a 33 anys Disponibililat horària, vehicle propi i bona presència. Experiència mínima requerida d activitat al sector Duració de contracte: sis mesos Retribució: 100.000 al mes Ref: 467

d Ajuntament de di Vallès Sant t ugrtt del

TÈCNIC ELECTRÒMC Per a Empresa de Treball Temporal amb contracte a la zona de Terrassa Formació en FPII electrònica especialrcació en telecomunicacions Home de 19 a 25 anys Valorable coneixements de verificació circuits Horari partit de diluns a divendres Duració del contracte: 6 mesos Retribució: 150.000 brutes al mes. Ret 468

REPOSADOR Per a empresa de venda de congelats situada a Molet Home entre 18 i 25 anys Altres requisits: català parlat, bona presència Horari frexible. Jornada de diluns a dissabte Un mes minim de contractació amb possibilitats altes de cononuacióRetribució: 100.000al mes

Si estàs aturat/da i el teu perfil professional concideix amb el descrit en alguna de les ofertes del C l u b d ' O c u p a c i ó , truca'ns. Et podem presentar com a candidat/ta Telèfon 93 674 40 60 Srta. Mireia

SOM (Servei d ' O c u p a c i ó Municipal) Rambla Can Mora, 1 1 , 3r 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès Tel.: 93 589 18 17 i també el 010


EIS 4 CANTONS

Classificats 93674 7449

guia pràctica

•ASESOMA JURÍDICA GÓMEZ Montserrat, 37 9 3 5 8 9 8 3 66

ADVOCATS • EULÀLIA PINYOL RIBAS Manel Farrés, 15 D 93 674 44 69 •JOSEPA TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 93 675 34 54

• J . PINYOL ASSESSORS Manel Farrés. 15 D 936744469

• AUTOESCOLA PERELLÓ-FARRÉS Balmes, 32 93 5 8 9 4 1 7 1

ALIMENTACIÓ • MENJARS PREPARATS TASTA'M 93 5 8 9 2 9 29 93 589 35 35 • SUPERMERCAT VILARÓ Centre Celler 9358935 82

ANTENES PARABÒLIQUES • ANTENEX Àngel Guimerà, 2 93 5 8 9 2 2 4 7

ARQUITECTURA • JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a 935896561 908494519

• BONAVENTURA ARAN CORBELLA PI. Octavlà 4 93 675 11 15 • DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada 31 B3 4r 1a 93 675 18 03 • GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87 935894411 • JORDI CUFi BORRELL Av.Vall d ' or, 2 93 674 2 6 0 1 • JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet, 13 9358J94147 • MARTÍ FINET MIRA Sta. Maria, 38 3' 2' 935893065 • M* DEL MAR EJARQUE Sta Maria, 38,3r. 2a. 93 5 8 9 3 0 65 • RAMON SASTRE Escola d'Arquitectura Pere Serra s/n 9340? 7 8 8 0

• LUCAS AUTOMOTIVE Ctra Cerdanyola, s/n 935892000 • MOTO RALLY PEUGEOT Ctra. Cerdanyola,

67-71 93 s 785 93 00

BELLES ARTS • CABANAS Santiago Rusinol. 54 93 6 7 4 0 6 4 9 • CUGART Torrent de b Bomba 14 936744390

• ARXIU MUNICIPAL Rbla Can Mora, s/n 9 3 5 8 9 07 12 • ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA Jaume 1.33 93589 7788

ASSEGURANCES • D.G. D'ASSEGU RANCES Rbla. del Celler, 95. 936754203 • J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-B 93675 3012 •MEDF1ATC Seguro de assistència medica Rbla. del Celler. 25. 9 3 5 8 9 3 4 62

• BELSCON XXI, SA. Ptge. Font de Sant Rafael, 18-20, baixos Sant Cugat.

Tal. 93 675 32 67 Fax. 93 675 32 09 E-mai 6ateoonxxi8nexo.es • FOÀP S A . BANYS Rius i Taulet, 27 936740503 936755854 • SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ Del Rio c/ 1 núm. 61 Can Barata 9 3 5 8 8 02 49

CRISTALLERIES •GALVANY Alfons Sala, 29

93674 13 98

DECORACIÓ • DECMIO DECORACIÓN, S.L. Francesc Moragas, 4

93 674 38 92

ELECTRICITAT • NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler, 91

•086749435

GIMNASOS ESPORTS • CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n 936741453 • GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 <n«T4ism • GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clave, 20 Baixos 936750351 • SANT CUGAT ESPORTS S.L. Pça. Quatre Cantons s/n 936743081 •SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 936749862 • UESC Cànovas del Castillo. 9 93 675 23 90

93 675 25 02

ELECTRODOMÈSTICS BICICLETES • BICICLETES SANT CUGAT Xerric, 9

93674 0553 • CARDONA Valldoreix, 41 93 674 1 5 0 9 • SUNBIKE Can Matas, 2 935891757

CARNISSERIES

• PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix, 44-46 93 674 71 64 • TOBELLA MILLAR Santiago Rusinol. 49 93 674 06 57 • VILAR ELECTROLLAR, SA. Maria, 20 9 3 5 8 9 02 71

ENSENYAMENT • COAP Villa, 22 93589 2115

• MERCAT TORREBLANCA Parades 1.6-1.7 936753065 •MERCAT TORREBLANCA Parada 104 935691418 • SAGARRA EndavaHada, 22 93 674 01 60 •TUBAU La Torre, 14 936741285

• PAPIOL Venda i neteja CénovaadelCasflo,4

936746800 • ARXIU GAVtN 93_674 25 70

CONSTRUCCIONS

• TALLERS D'INTRODUCCIÓ AL GUIÓ I ESCRIPTURA CREATIVA Av Portal de l'Angel, 1, 3er pis (Barcelona) 4121939

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 93 674 6 0 4 8

•VICAT-3ST. CUGAT S J Pg. Torreblanca, 29 93 589 54 43

COPlSTERIES

ÀGORA FUtESCniAR K1B BL'K-OU Ferrer l Guirdia. s/n Tel V3 589000I Fií 93 6T4 24 86 08l90S»MCugit <d»MdeTV?)

• L'ACADÈMIA Balmes, 39 9 3 6 7 5 4 4 58 • MÚSICA I DANSA FUSIÓ Cànovas del Castillo. 20 935892819 • NOVAULA Valldoreix 22 Sant Cugat 936740381 • PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 9 3 6 7 4 12 3 9 • SPRINT IDIOMES Francesc Moragas,8

oaSBQggB • TRINfTY Rbla. Can Mora, 18 936752201 • WAY-IN Rius i Taulet 2, oral Sant Cugat 936748215

ESCOLA THAU SANT CUGAT ESCOLA THAU SANT CUGAT, DES DEU 3 ANYS FINS ALS I6ANYS ESCOLA CONCERTADA ESCOLES ESPORTIVES SERVEI DE TRANSPORT I

GUCLWWWTC

HERBOLARIS DIETÈTICA • GERD Plaça Pere San, 9 93 674 0 0 6 0 • SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1. Obert

dissabte tarda 936755953

HIDROCULTIUS • HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54.

Valldoreix 93674 75 98

• HÍPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n 935890045 • HÍPICA SANT C U GAT Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria 93 6 7 4 J » ^ 5 _ • HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 93674 1140

IMMOBILIÀRIES •ARENASAN EndavaHada 21 bxs. 93 5 8 9 4 5 66 • FINQUES BACHS Hospital, 41 9 3 5 8 9 03 07 Fax 93 589 11 04 • FINQUES GIRONELLA Plana de l'Hospital, 10 9 3 6 7 4 72 54 •ÒRGAN Plaça Octavià, 7 93674 3208 •101 PISOS Valldoreix, 58 9 3 5 8 9 73 74 _

MARGA Sta. Maria, 44 93674 1532 • JOGUINES NINS Villa, 9 93 674 13 96

• FLORISTERIA SANT JORDI Sant Jordi, 39 93 6 7 4 1 0 5 3 • ROSA M. SEGURA Sta. Maria, 8

93 58964 75

21 • MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Pça. Joan Borràs, 1 93 6 7 4 1 5 4 6

PASTISSERIES • L A LIONESA

Valldoreix, 79 93674 07 71

FOTOGRAFIA.ViDEO • F O T O VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 93 674 79 68 •J.

Valldoreix. 14 936740393 •ZOOM Centre de la imatge Sta. Maria, 14 9 3 6 7 5 5 6 74

Fincas Sant Cugat Administració» de fincas A.PJ.

COMPRAS VENTAS ALQUIIERES VAIORACIONES ASESORAMIEMTO Doctor Murillo. 14 Tri. 93 674 08 97

INFORMÀTICA • APPLE CENTER Plaça Unió, 3 9 3 5 8 9 3 3 00 • PROGRAM ACCÉS Rambla Can Mora, 18 93 675 15 56 • 4G SERVEIS INTEGRALS Sant Martí, 32, entsol. 9 3 5 8 9 2 3 13 • VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 93 589 33 00 • SANT CUGAT DÍGIT Rbla. Celler,29 L 1 935906196 • KM TIENDAS Xerric, 27 935900320

936996748 93674 70 68

INSTRUMENTS MUSICA

•FUSTERIA EBENISTERIALS Camí de la Creu, 1 4 baixos 1 a 93 589 4 7 5 3

• TALLEDA RICOMÀ Balmes, 11 93 6 7 4 5 8 62

FRUITERIES

• GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 936743694

• ANTONI CAMPOS Francesc Moragas, 21 93674 0882 • j . MIRET Mercat de Torreblan-

JARDINERIES

JOGUINES > JOGUINES

MOBLES JARDi •INDUBRUC Av. RaguH, 9-19 93589 0023

MODA CONFECCIÓ

•AUGUET Santiago Rusinol.40 93 674 58 54 • FUSET Santiago Rusinol, 45 9 3 5 8 9 5 0 72 •MIREM'S Valldoreix, 33

936749940 •SPADA Balmes, 39 - 1 r dta. 9 3 5 8 9 5 5 49 • SANBER-5 Anselm Clavé, 20 93 674 45 71

Si •ADMINISTRACIÓ NÚM.1 Valldoreix, 67 A

93 58947 42 • ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 93 674 01 74

LLARS D'AVIS • CASAL D'AVIS DE MIRA-SOL Victòria. 48 93 589 2 0 1 8 • CASAL D'AVIS DE LA FLORESTA Pearson, 36 93 589 78 00

93 58978 60 • CASAL D'AVIS DE LES PLANES

• ARMEN BOUTIQUE Elies Rogent, 52 93 589 6 1 6 3 • BENETTON Santa Maria, 21 936748502 •BLUEMOON Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 936750267 •CAMPMANY Valdoreix, 16 Martorel, 15 93 674 14 8 2 • PEPA MARTIN TALLES GRANS Valldoreix, 28

93 589 7232 •TOT PUNT Sant Antoni, 19 93 674 0 0 9 7 •VORAVIU Sant Antoni, 25-27 93 5 8 9 8 8 5 5

•MOTOS ÀLVAREZ Sant Domènech,28

• RENAULT-ACERSA Ctra Cerdanyola, 55

93 5892649 •T.M.G. Tallers

Borrell 6 . Te/ / Fax .03 674 34 75 •T.M.G. Exposició i vendes Alfons Sala 36 93 675 5 6 5 3

• OENEVEVELETHU VK.6 936740316

PERRUQUERIES •ANA CamidelaCreuU Babcos. H. convenidas

MARBRES • M A R MOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons (^rnpoamor.12 - Nau 3 93 6 7 5 5 1 0 8

• ATEU ER BLAU Av. Torreblanca, 2 93 589 1 9 3 1 • MES MARCS Enric Granados, 15

93 58914 29

MATALASSERIES •SOLSONA Alfons Sala, 10

93 589 3289

MAT. CONSTRUCCIÓ •AP Rius i Taulet, 27 93 674 0 5 0 3 •SUMIMSTROS VALLDOREIX Mossèn Jacint Verdaguer, 107 93 6 7 4 1 4 9 0

MISSATGERS •MRW Ildefons Cerdà, 4 local 11 93 675 1 0 1 1

MERCERIES • LA PERLA Major, 3

93 674 01 38

MOBLES DECORACIÓ • CARRE MOBLES Francesc Moragas, 33 93 674 0 9 9 5 93 674 15 5 0 •CASAJUANA Galeries Sant Jordi. Santiago Rusinol. 37 Major, 6 9 3 5 8 9 22 32 •EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2

935890014 •MAJIK Sant Jordi, 29

93 589 02 66

Moragas, 6 93 675 32 74 •REPARACIONS DE CALÇAT i COPIES DE CLAUS Sol, 16

93 67490 97 •TATERS

938893589

Sant Antoni, 62

•CARNÉIBOSCH Francesc Moragas, 29 9 3 889 60 8 8 • FORMAS Efes Rogent 18 A 986784006 • LOURDES Moree*33,er·B8d4 936744026 •NUEVAMAGEN ANA Y ENCARNA Depteoones, frnpieza,

93675 5506

StLbrenç.7 936746288 •SPLASH INVESTIMENT Martorell, 20 938894711 •TABOADA Rbla Can Mora, 10 93S89 5 7 8 5 •DtSONESTUSTES Martorell, 12 935895657

PESCA SALADA

SEGURETAT •AUX-VYD Alfons Sala, 50 93 5 8 9 1 7 9 9

TALLERS MECÀNICS • TALLER ELECTROSOL Sot, 19 936743688 •TALLER MECANC P. CANALS Sant Llorenç, 27 93 674 63 62 •TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35

93 674 69 50 •TALLERESMENA Passeig Torreblanca, '13 93 674 53 01

TELEFONIA

I LLEGUM •AIR TELECOM • SALUMS P i » * A»»*J»».; C A QUI II l'V iVJI tt, 5w

93 6745752

PERSIANES •COPERSE Avg. Francesc Macià 81 (Col Fava) 93589 8129 908 99 6 3 8 1

Telefonia i comunicacions Carretera de Cerdanyola, 49 93 589 87 02

TINTORERIES •TINTORERIA SANT CUGAT

93 675 5 1 0 5

FLORISTERIES

•FUSTERIA EBENISTERIA

TALLERS DE RELAT I Rbla. del Celler, 17

• E L PONT Girona, 3 9 3 6 7 5 01 75 •EUROPA Alfons Sala, 24 03 678 52 60

93 6751820

Valldoreix ,45 93674 9 6 0 2

• CUINES J. DÍAZ

FERRETERIES

• FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 936741381

•ARPAU

•COPISTERIA THER Sant Antoni, 24. 93 589 7 4 4 2 • COPY-GRAFIC Can Matas, 8. 936753653 •OFINOVA Alfons Sala. 18 9 3 6 7 8 2 3 73

• CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 9 3 6 7 4 03 08 • ESTANC MONESnR Plaça Octavià, 3 936740174

ca, parada 1 -42 93 675 53 53

Sant Antoni, 1 936741182

•MUSICAL SANT CUGAT. Alfons Sala18-20

•FERRON Jardins i Piscines Rius i Taulet, 20

936754757

93 67468 47

CUGAT

• PISCINES SANT CUGAT Enric Granados, 10

Serliago Rusinol, 35 936741183

•RANGO10 Pous, 13-local 1 936755755 •VALLÈS NÉT~ Sant Ramon, 4 936748918

OBJ, REGAL FESTA •ROTTO Sant Jordi, 32 935890605 • L A FESTA Santiago RuaU, 8 93 675 33 04 •fONA Major. 18 936755921 MAVI Objectes de regal i bijuteria Arfons Sala, 12 Botiga 3

936750454

• CONSTRUALPA Sta Maria, 9-1r 1a 93 589 0151 • D 4 CONSTRUCCIONS Valldoreix, 10 93 6 7 4 6 5 9 8 •MARCOVE Sant Esteve, 29

93 674 0 8 0 7 •PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8

93 5891732 • SERRALLERIA T E RRA I COMAS CJ3. Mozart,9. Barcelona 93 216 1 9 9 6

ÒPTIQUES • TEXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30

935892529

POLLERIES •POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda.1-5

PASTISSERIES

936751299

PARAMENT DE LA LLAR

•TMTORERIASANT CUGAT Ftota. Rfcertateda, 34 93 6752228 •TINTORERIA SANT CUGAT Alfons Saia.2 93 6744167

93675 1389

INSTAL·LACIONS • NSTALACtONESA ZAMORA, S i . Mossèn CNor Verdaguer, 1a 935892638 •MANTSERV.SA, Av. Catalunya, 18 93674 6088

REPARTIDORS •MAILING VALLÈS, S i . Sant Domènec, 10-baixos 9 3 8 8 9 2 3 71

TRANSPORTS •ASSOCIACIÓ RADIO TAXI 9 3 5 8 9 44 2 2 93675 5151

VETERINARIS • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L. Urgències 24 h. Sabadell. 23. Obert nit i festius 93 674 6 9 4 5 Tel. urgències 908 89 8 1 3 6 93 674 69 45

ROBA INFANTIL • LA FAUNA Rbla del Celler, 35-37

•CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 936748880 •NENS Endevabda,12

9 3 6 7 4 13 05

935896416

Villa, 5 93675 0152

•MASKOTA

ROBA PER ALA LLAR •FALGUERA VH.1 9 3 6 7 8 2 4 01 •PERYBEN Valdoreix, 45-47 93674 5335 936748104

9358944 95

• SALVAT Santiago Rusinyol, 46

•TMTOREFUASANT

• REPARACIONS DE CALÇAT I COPES DE CLAUS 938740014 • REPARACIÓ DEL CALCAT SABATA fïranceac

• VETERINOS Rius i Taulet,31 93 589 7 1 4 1

•USSIATOURS Plana Hospital, 10 93589 6150 Fax 93 589 89 65

XARCUTERIES • CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 93 6 7 4 0 8 8 1


Classificats

ELS4CANTONS

VUHKM

™|:i;i|::;||pï K S

A R E N A S A N • PISO NUEVO Zona monasterio. Sup. 80m2, 2 hab. dobles, barïo completo, gran sal-com.. tol. exterior, calefacción, gas, suministros contratados. Alq: 72.500 ptas. 935894566

• DUPLEX NUEVO Zona centro. Sup. 75 m2,, 2 hab. dobles, 2 banos, amplio salcom.. cocina con encimera vítroceràmica. armarios y focos empotrados, calef. elèctrica, trastero y aire acondicionado Alq: 85.000.ptas. 935894566 _

• PISOS A ESTRENAR Carrer Orient 4 hab., 2 bahos, arm y focos emp., pl.bajas con jardin, 93 m2, pi. pk., calefac gas. Alq: Desde 95.000 ptas.

935894566 _

_

. __._.

O I

• PISOS A ESTRENAR Coll Fava. 3 y 4 hab.. dos barïos, calef., gas, parquet, armarios empotrados. Plaza pàrking. Zona comunitària y piscina. Alquiter desde 110,000 ptas. 93 589 4566

P I S O S CAN GANXET-OBRA NUEVA

-GRAN OFERTA DE ALQUILERES :

Pisos desde 29'5 Mill. Jardin Privado de 70 m2. Piscina y

Pisos^de 1j2,3 y 4 hab. Adosadasv unifamiliares

Zona ComunitariaJ

TORREBLANCA-OBRA NUEVA

ADOSADAS:

Bajos dúplex, Àticos dúplex y Pisos desè 10'2 Mill. (PK. incluido)

-De 180 m2 desde 32 Mill. -De 250 m2 desde 48 Mill.

COLL FAVA- OBRA NUEVA Pisos desde 23 5 Mill. (PK. y Trastero incluidos)

93-589-73-74 / 93-589-81-61 N C A S

• ZONA MONASTERIO Ocastón, sup. 74 m2. comedor, cocina, 3 hab.. 1 b.. ascensor. gas natural, Precio: 9650 mill. 936753355. E-681 • JUNTO ESTACIÓN Reformado, superíicie 65 m2, comedor cocina, 3 dormitorios, 1 bano, buen estado, 12'6 mill. 936753355. E-738

• ZONA MERCADO NUEVO Sup. 80 m2, comedor, cocina, 2 hab., 1 bano. parquet, calefac, aire acond., ant. 6 anos, perfectisimo estado, 18,375 mill. 93675 33 55. E-734

S A N T

PISOS EN ALQUILER EN VARIAS ZONAS • Calle Doctor Murillo. Junto estacrón. Piso 3 hab. Precio: 55.000 ptas mes.

M6740897 • Otro. 120 m2 4 hab,. sin muebles. Precio: 80.000 ptas mes. 93674 06 97

C U C A T

• PLA VINYET-SAN JOSÉ Magnífica torre adosada esquinera de 260 m2, 4 hab., estudio, salón-comedor con chimenea, cocina-office, garaje, trastero. tavadero, jardin, mucho sol. Precio : 51 Mill. 93 674 ÒÒ 97 • ZONA GOLF ESTACIÓN Piso de lujo. 160 m2. 4 hab. dobles, salón-comedor de 45 m2, 2 bahos completos, cocina office. Perfecto estado. Dos iscinas y jardin comuntario. Precio : 32,5 Mil. 3674 08 97

• Calle Rosellón. Junto estacèón Piso 3 hab.. de 75 m2, bafio reformado. etc. Precio: 11 '5 mill. 986740897

g

• P° VALLDOREIX Casa individual, estilo provenzal, con 500 m2 de jardin, 6 hab., estudio, salón-comedor a 2 niveles, 4 banos, garaje, jai^:PrecjojJ5^iL93674ae9L

• JUNTO ESTACIÓN Local de 100 m2 en alquiler de 65.000 ptas/ mes. En venta. 12,5 M i . Otro local C/ Dos de mayo de132 m2:150.000 ptas / mes 936740897

• ZONA GOLF _ Preciosa torre adosada, muy bien situada, soleada, con 2 pequehos jardines y una terraza. Consta de tres hab. dobles, estudio amplio. 2 banos y aseo. Amplio salón-comedor con chimenea. Garaje 3 automoviles. Precio : 57 Mill 936740697

•SANT JORDI Pàrquing pera coche cochi mediano. Solo 1. 350.000 pats. Coche grande més trastero Precio: 2 Mill. 936740897

• MAS ROIG VALLDOREIX Torre individual, nueva. Planta y piso. Consta de 4 dormitorios, salón-comedor, cocina y dos bahos. Piscina. Jardin de 500 m2. barbacoa. Mucho sol. Vistas inmejorables. Precio . 43.750.000 ptas. 93 674 06 97 • PLADELVINVET _ ^ ^ Toro adosada de 180 m2.3 hab.. 2 banos y aseo. Estudfcitarraza pJn privado. Garaje 2 automoviles, trastero. Precio: 36 MSI. 5 67408 97

m

F I N Q U E S • TORRE JUNTO ESTACIÓN MIRASOL 5 ampTio comedor-salon comedor-satón, cocina-office, 2 baflps •" jdormitonos, —=•* —nplio • ' terraza estudio, I f r d— m JgOmZ. TODO . - d u » * LtfzUYdS%L.'l7:dO0.ÒCOPtas. • ZONA GOLF cocina-office, 4 dormitonos. comedor-salon con arqueLlerraza. favacl'ero',"?*baSóTïòmpTétSI'Impiia Zona çomunrtana con piscina. 29.000.000 Ptas. JB6747254 • ZONARESIOENCIAL • , ., 3 dormitonos, comedor-salón 30 m2, cocina. lavadero, 2 bahos comoletos, armarios empotrados. terraza, / o r m Ç f i m u n j ^ i t j C o n p i s c i n a . MUCHO SOL, • A ESTRENAR, ZONA RESIDENCIAL 2 amplios dormitorios con armanos, cpmedor-salon. cocinaoffice, 2 banos completos, calefacción terraza. Parkino. Zona comunitària con piscina. ACABADOS 1 CALIDAD.

G I R O N E L L A • COLL FAVA. NUEVO 3 dormitonos, comedor-salón. cocina-office, lavadero, 2 banos. oarking. doble. TODO EXTERIOR. ZONA COMUNITÀRIA CON PISCINA. 24.000.000 Ptas. 93 674 7 2 5 4 • C. VALLÈS. CERCA NUEVO MERCADO 4 dormitorios, comedor-salón. ncocina. barto completo, calefacción, baJcón. BUEN ESTADO. 14.900.000 Ras. 93 674 72 64 • C. VALLÈS. ATICO 4 dormitorios, amplio comedor-salón. cocina-office, 2 barïos completos, terraza 40 m2. SOL TOCO EL DIA. 21.000.000 Ptas. 93 674 72 64 > PARC CENTRAL. A ESTRENAR. BAJOS CON JARDIN PARTICULAR DE 40 M2 3 dormitorios, comedor-salón 40 m2, cocina-office, lavadero, 2 banos completos, calefacción, pàrking. TODO EXTERIOR. 32.600.000 Ptas. 93 674 7254 _

• SOLAR, ZONA ARCHIVO Superfície 600 m2, llana, vistas, calles asfaltadas, luz, agua, gas y tejf., apiede parcela, 315 mill, 936753355. £-73f •ADOSADA El Colomer, sup., 230 m2, garaje 2 c, zona de lavado, salón con chim., cocina office, 4 h.. 2 b., 1 a., zona comunit. con piscina, Precio: 51,5 Mill. 936753355. E-598 • ZONA ESTACIÓN Torre de 250 m2, garaje 3 c , Amplia zona de lavado y ptancha, salón-comedor con chimenea, cocina-office, 4 h., estudio con terraza, 2 b., 1 a, estudio, parquet, calefac, perfectisimo estado. Precio: 55,5 Mill. 93 675 33 55. £-564 • SOLAR EN MIRASOL Sup. 608 m2, fachada 23 mts., calle asfaltada, luz, agua, gas y telf. a pie de parcela, Precio: 24,5 Mill. 93 675 33 55. E-682

Ò R G A N «ZONA GOLF Atico 90 m2. 2 dor., 2 bahos, amplio salón-comedor, gran terraza. Magníficas vistas. Acabados de alta calidad. 46, 4 Mill. 93 674 32 08 • RESID. ARRABASSADA Sup.. 130 m2., salón-comedor con chimenea. hog. 4 dormitorios. cocina-office, 2 banos, 1 aseo, gran terraza, 132 m2, 2 pk., arm. empot. 36,5 Mill. 936743206 • ZONA CENTRO Sup. 158 m2, 4 dormitorios, 2 banos, amplio al-comedor, cocina-office, lavadero, parket. Precio: 26 Mill. 93 6743206 • COLL FAVA Pract. nuevo, sup. 86 m2, sal-comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 banos, 1 pk. doble jard. comun. pisc. Precio : 24,2 Mill 93 674 3208 _ _ _

• ZONA CENTRO • COLL FAVA Piso de 90 m2, 3 hab., dos banos completos, cocina-office. Sup. 100 m2., 4 dormitorios, 1 bano, 1 as. con ducha, salSalón-comedor de 20 m2. Tiene una plaza de pàrking con. comedor, cocina. Todo reformado. Precio 22 Mill. trastero. Zona comunitària ajardinada. Precio: 110.000 93 674 3208 ptas/mes., comunidad lncluida.93 674 06 97 • RBLA. DEL JARDÍ Torre kiduvlcual de planta y piso. Consta de tres domitonos dobles, salón-comedor, cocina y un bano completo. Estudio. Terraza y Jardin con barbacoa. Garage para dos coches. Precio: 125.000 ptas. al mes 936740897

•MIRASOL Torre de 100 m2 const., solar 390 m2, TOTALMENTE REFORMADA, salón con chimenea, cocina, 3 h. 1 b., calefac. buenos acabados, admite ampliación, 27825 mill. 93 675 33 55. £-737

• RBLA. RIBATALLADA 95 m2, salón con chimenea, cocina, 4 h. con arm. emp., 1 b., 1 aseo, calefac, ascensor, todo exterior, perfecto estado. Precio: 21 Mill. 93 5892643. E-594

UNIFAMILIARES DE TODOS LOS PRECIÓS

"Recuerde.... Hav • 1111 viviendas m a s . i Posiblemente t e n g a m o s lo que necesita ! F I

• ZONA TRANQUILA Sup. 110 m2+15 m2 de terraza, salón-comedor 35 m2, cocina, 3 H. Dob., 2 b., calelac, 2 p.p., piscina comunit., 3 ahos, todo exterior. Precio: 30.5 Mj|L93 675 33 55. £-686

A

O f=

E R T E S

• DIPLOMADA DÓNA CLASSES DE FRANCÈS Per a nens de 4 a 14 anys. També preparació d'exàmen DELF (Institut Francès) 93580 7288 • ESTUDIANT AMB EXPERIÈNCIA s'ofereix per fer de cangur tardes i nits Blanca 93 67411 28 ESCOLA DEXCURSIONISME busca monitores/os de muntanya. Nens 6-15 anys. Mínim 18 anys. Interessats dirigir-se al Club Muntanyenc St. Cugat. • MONTSENY 18 Llogo local de 50 m2 MOLTA LLUM, lloc tranquil, fàoil aparcament, ideal per a estudi. Preu: 60.000 ptes. mensuals Oftcmt 93 674 7206 •VENDO Planta Baja, zona Monasterio 3 habltaciones, trastero, patio Tel.: 91943 7335

• RIUS I TAULET Bien cuidado, 100 m2 sup. 3 dormitonos. do. 2 bahos, amplio sal-comedor. Magníficas vistas. Jardin comunitario, piscina. 21 Mill. 93 674 32 08 • PARC. POLLANCRADA Atico 100 m2, 4 dormitonos, amplia cocina-office, salcomedor, con chimenea hogar, gran terraza, 44 m2., a refor. 20 Mill. 93 6743208 • TORREBLANCA Apartamento de 65 m2, 1 dormitorio doble, amplio salóncomedor, cocina americana, i bano, 1 pk. Trastero. Precio: 11 Mill M 6 7 4 32.08 •MIRASOL Torre unifamiliar, solar 754 m2 , sup. const. 150 m2, 4 dormitorios, cocina-office, sal-comedor con chim-hog. 2 banos, piscina, rieg. aut., 2 pk. sala con barbacoa. Precio : 40 Mill.

93 674 3206 • LA FLORESTA Unifam.. parcela 1.019 m2, sup. cons. 130 m2, 3 dormitorios, 1 bano, 1 aseo con ducha, sal-comedor con chim.hog., cocina, terraza, 2 pk. Totalmente reformada. Precio : 29 MM. 936743208

D E M A N D E S • LLICENCIADA FA CLASSES DE LLATÍ, GREC, CATALÀ I CASTELLA. També repàs d' E.S.O. Núria 93 674 23 12

• AMPURIA BRAVA 1" Unia mar, lloguer Apt. nou, 3 habitacions, 10.000 Ptes. P/Setmana.

939 7758 96-972454257 • TRASPASSO BOTIGA A SANT CUGAT Zona comercial, 60m2 lloguer baix. 93 589 64 16 (matins) • OPORTUNITAT Es ven vitrina (3m). Expositora amb taulell. Semi-nova) molt bon preu. 13 675 14 53

XAI A LA MENTA COL·LABORA : M. Àngels Cuadras i Mònica Bosch Ingredients : -

una cuixa de xai un cap d' all pastanagues fulles de menta sal pebre oli d' oliva farcellets d' herbes

Sal-pebrem el xai i el posem al forn. Marquem amb 3 o 4 talls la cuixa de xai i la daurem. Després afegim les patates a rodanxes, el cap d' all i el farcellet d' herbes. Procurem que la cuixa quedi cuita per dins. A part, fregim les pastanagues amb fulles de menta i oli d'olive i ho afegim al xai. Consell: És recomenable no afegir-hi lo habitual (ceba, vi i tomàquet), perquè espatllaria el gust d'aquest plat.


EIS4CANTa>S

34

Divendres, 2 d'octubre de 19VH

F u t b o l

Hoquei

s a l a

El Winterthur venç el Rubí i ja és al grup capdavanter

patins

El PH Sant Cugat celebra el Dia del Club

LOlímpycpuntua a la pista del Montsant afaita de només dos segons

À.L. El FS Rubí no va ser obstacle per al Winterthur Sant Cugat, que va derrotarlo al pavelló municipal per 5 gols a 2 . Després del debut amb triomf a la lliga, l'equip que entrena José Luis Qui-

noà ja és tercer a la taula. Abans del primer enfrontament del FS Sant Cugat amb el Rubí, el club va presentar tots els equips de l'entitat: juvenil masculí i femení, cadet masculí i femení i l'in-

fantil masculí. Amb l'objectiu de pujar a Divisió de Plata, l'entrenador vermelli-negre, José Luis Quinoà, ha assegurat que si l'equip vol l'ascens ha de sortir sempre per aconseguir la victòria.

Al.KX LÓPKZ - Sant Cugat El Winterthur Sant Cugat va debutar dissabte amb una victòria al pavelló municipal davant el FS Rubí per 5 gols a 2. D ' a questa manera, el conjunt santeugatenc ha estrenat categoria amb un triomf que el col·loca a la tercera posició a la taula, empatat a .i punts a m b el Frutas Martín i cl Vi.'. Barcelona " B " . El conjunt vermell-i-negre no va fer un gran partit de futbol sala, tot i que va ser molt superior al seu adversari, físicament, tàcticament i tècnica. L'objectiu per a aquesta temporada del primer equip de l'entitat és tornar a la categoria perduda la campanya anterior, la Divisió de Plata. Així, l'entrenador vermell-in e g r e . José Luis Q u i n o à , ha destacat que el seu equip buscarà cada jornada sumar els tres punts en joc. "M'és del tot igual si juguem a casa o ho hem a fora, perquè els tres punts valen igual com a equip local que com a visitant". Després del darrer partit amb el Rubí, Quinoà va confessar q u e el m é s i m p o r t a n t d'aquest xoc eren "els punts". L'entrenador vermell-i-negre va restar importància al fet que els seus jugadors no fessin un bon partit perquè, segons Quinoà, sempre el més important serà guanyar partits, no pas oferir espectacle. El nou tècnic santeugatenc ha tornat a assegurar que els seus jugadors continuen a un 50% de les seves possibilitats. "Encara ens falta conjuntar l'equip i que els jugadors entenguin el sistema de joc que vull implantar".

• Ora.

- Sant Cugat -

Tots els equips del Patí Hoquei Sant Cugat es presentaran oficialment demà, a partir d'un quart de vuit de la tarda, al pavelló municipal de Sant Cugat. Aproximadament una hora més tard es disputarà un partit entre el sènior A i els entrenadors que configuren el club. El Dia del Club acabarà amb un sopar de benvinguda que tindrà lloc a les matiexes instal·lacions. El campionat de lliga començarà la jornada del 10 d'octubre pera totes les categories que integren l'entitat. El primer equip d'aquesta s'estrenarà al pavelló municipal davant el Santa Isabel en la primera jornada del campionat de lliga a Segona Catalana.

A t l e t i s m e

Dissabte es van pesant» els à» aviat « N cenfernen el WintertJrar Sant Cvaat. Feta: Mfï B8JMN E s p r e s e n t a l a base

Abans que s'enfrontessin en la primera jornada de lliga al grup cinquè de Primera Estatal A el Sant Cugat i el Rubí, van presentar-se les categories inferiors d e l'entitat. Concretament ho van fer l'equip juvenil masculí i femení, el cadet masculí i femení i l'infantil masculí, tots ells coordinats pel màxim responsable del futbol sala base, Josep Gonzàlcz, també jugador del primer equip. El Winterthur Sant Cugat es desplaçarà dissabte al matí cap a Sabinànigo (Osca) per enfrontar-se a partir d'un quart de set de la tarda a un e q u i p del tot d e s c o n e g u t , el Seat P e n a La Murga. Quinoà ha reconegut no

CATALONIA CERÀMIC

Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3. Tel. 9 3 5 8 0 1 5 0 0

tenir cap tipus de "referències", però ha remarcat el fet que si el FS Sant Cugat ha de pujar de categoria no ha de témer cap rival. Per a aquest partit, el cos tècnic del primer equip santeugatenc podrà disposar de tots els jugadors que integren la plantilla. L'Olímpyc p u n t u a Un gol de Jordi Reixach a falta de dos segons perquè acabés el partit entre el Montsant Prosperitat i l'Olímpyc de la Floresta va fer possible que el conjunt d'Angel Ruiz acabés empatant a tres gols. De fet, els de la Floresta van reaccionar en cl darrer minut i mig amb gols dels germans Reixach. Amb aquest va-

luós punt, el conjunt florestà ocupa la vuitena posició a la classificació. Aquest cap de setmana l'Olímpyc no afrontarà jornada de lliga ja que li toca descansar en el grup sisè. El fet que aquest g r u p e s t i g u i i n t e g r a t per u n nombre d'equips senar fa que cada jornada un equip hagi de descansar. Aquesta jornada de descans arriba en un bon moment per a l'Olímpyc de la Floresta, que d'aquesta manera podrà recuperar tots aquells jugadors que estan lesionats. L'únic que no podrà vestir-se de curt és Manolo Ferrete, que encara es recupera de la seva lesió. Marc Orús, que fins ara no ha debutat amb l'equip de la Floresta, espera fer-ho d'aquí a dos dissabtes.

^ IJ5i"fl CNfeAlNn 1 *SIdlCI>

• • * * •

Murillo, a l'estatal d'ultramarató -Sant Cuaat-

L'atleta santeugatenc Manel Murillo participa dissabte a Bezana (Santander) en una nova edició del Campionat d'Espanya d'ultramarató. Murillo, de 42 anys, ha estat campió dels 100 quilòmetres estatal en quatre edicions, de l'any 93 al 96. En l'última edició, Murillo no va prendre-hi part a causa d'una lesió a l'esquena que el va obligar a passar pel quiròfan. L'atleta santeugatenc s'ha fixat com a objectiu proclamar-se campió. El proper 20 de desembre provarà de batre el rècord estatal dels 100 quilòmetres en pista al CAR de Sant Cugat./À.L.

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge

* Accessoris

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

. Materials per a la « o n , * * . »


ELS4CArYIONS

Esports

Dnxiutns,2eroctubtTdtl998

F u t b o l

T e n n i

Alex Corretja no jugarà la final de la Copa Davis

El Sant Cugat venç a Igualada i ara confia en superar el Prat Schónhófer espera guanyar diumenge i oferir el triomf a Fafició El S a n t C u g a t Esport va imposar-se diu-

t u r m e l l v a ser la n o t a m é s n e g a t i v a d e l

els explica que fora j u g u e m bé i gua-

m e n g e al c a m p d e l'Igualada per 0 g o l s

partit. L'entrenador vermell-i-negre,

nyem, i vénen aquí i surten decepció-

a 1 a m b un g o l d e la d a r r e r a incorpo-

Hans Schónhdfer, vol vèncer el Prat,

n a t s . T e n i m un d e u t e a m b ells". El P r a t

r a c i ó v e r m e l l - i - n e g r a , À n g e l G ó m e z . La

d i u m e n g e , a c a s a . El t è c n i c v o l d e d i -

va j u g a r la t e m p o r a d a p a s s a d a a la Re-

lesió d e J o r d i P u j o l a m b una fissura a l

car aquest triomf a l'afició: "Tothom

gional Preferent.

ALKX L Ó P E Z

- Sant Cugat -

Un gol del debutant Àngel Gómez, que ocupa la posició d'interior esquerre, va donar la segona victòria del Sant Cugat Esport a la lliga. Al camp de l'Igualada, equip que la temporada passada militava a la Tercera Divisió, el conjunt santeugatenc va tornar a demostrar que a fora continua jugant millor que al camp municipal d'Esports. El tècnic santeugatenc, Hans Schonhofer, ha comentat que "ens reia falta guanyar aquest partit després d'haver perdut a casa la setmana passada amb el Granollers" i ha destacat el fet "de mantenir la nostra porteria a zero. Aquesta serietat defensiva ens permetrà rendibilitzar els gols que anotem". Després d'imposar-se als terrenys de joc de l'Olot i l'Igualada, el Sant Cugat ha perdut a casa davant el Girona i el Granollers. La nota negativa del partit va ser la lesió de Jordi Pujol, que es va fer una fissura al turmell que l'obligarà a allunyar-se dels camps de futbol com a mínim tres mesos. El tècnic ha valorat negativament la lesió de Pujol perquè "és un home molt important dins el sistema defensiu" i ha insistit en el fet que "amb una plantilla tan

B Sant Cagat Esport wl M i c i r la vicaria aquest dhanenge a l'afició. Fttr «VE KITMN

curta com la nostra, això és un handicap". D'altra banda, Carlos Ruiz també va lesionar-se en aquest desplaçament i pateix un esquinç al turmell. Guanyar a casa Des del passat 8 de març el Sant Cugat Esport no aconsegueix su-

mar tres punts com a equip local. El Prat, conjunt que ha pujat de Regional Preferent, visita aquest diumenge Sant Cugat. Els locals són ara mateix vuitens amb 6 punts i els visitants dotzens amb un punt menys. Per a aquest xoc, Schonhofer compta amb les baixes de Bruno, Marc Llonch i Pujol. L'entrenador vermell-i-negre ho té així de

clar" "Diumenge hem de sortir amb més intensitat que mai i hem d'anar a buscar amb totes les ganes del món la victòria, i espero i desitjo que arribi ja d'una vegada". El tècnic vol dedicar aquest triomfa l'afició: 'Tothom els explica que fora juguem bé i guanyem, i vénen aquí i surten decepcionats. Tenim un deute amb ells".

Llorens guanya el IV Màster Català al Sant Cugat Centre Comercial

Cèsar Llorens, del Pentatló Club Barcelona (PCB), va revalidar el títol aconseguit en l'última edició i va proclamar-se campió de Catalunya en el IV7 Màster Esgrima de Catalunya, modalitat espasa masculina, que per tercer any consecutiu s'ha celebrat a Sant Cugat. El primer any va tenir lloc a la plaça del Centre Cultural i els dos darrers al Sant Cugat Centre Comercial. Llorens, membre de l'equip olímpic estatal, va derrotar Alfred Mühlbacher, de la Sala d'Armes Montjuïc (SAM) i guanyador en l'edició de 1996, per 15 tocats a 10. Pel tercer i quart lloc van enfrontar-se Francis L ó p e z , del

À.L. • /

Àlex Corretja no jugarà amb l'equip estatal de Copa Davis la final d'aquesta competició, ja que Espanya va caure davant Suècia per 4 punts a 1 en les semifinals de la Copa Davis. El tennista santeugatenc, número 2 estatal, va perdre el primer partit de l'eliminatòria amb Jonas Bjorkman, número u suec, per 6-3, 7-5,6-7(5-7) i 6-3. Aquesta eliminatòria va disputar-se a Estocolm el cap de setmana passat en indoor i sobre pista ràpida (taraflex). Corretja, amb molèsties al canel I dret, no va jugar el partit davant Thomas Jo hansson i sí que ho va fer Juliàn Alonso. L ' e q u i p suec és el vigent campió d'aquest torneig. O r i e n t a c i ó

Esgrima

AL. - Sant Cugat -

35

PCB, Tomàs Téstor, del SAM. Téstor va imposar-se per 15 a 10. La classificació final va ser la següent: Cèsar L l o r e n s , Alfred Mühlbacher, Tomàs Téstor, Francis López, Juanjo Michavila, Agustí Gasset, Robert Gore i Grant Anderton, mestre del Club Esgrima Sant Cugat. Aquests són els vuit millors esgrimidors de Catalunya, segons el rànquing de la Federació Catalana d'Esgrima. Ricard Rodríguez, president del club organitzador, va ser l'encarregat de fer el lliurament de trofeus als vencedors. Rodríguez ha declarat que un dels objectius del Màster "és donar a conèixer aquest esport al municipi". El màxim responsable de l'entitat santeugatenca també ha aclarit q u e "aquest campionat està organitzat per especial encàr-

El CM Sant Cugat munta el català - Sant Cagat -

El Club Muntanyenc Sant Cugat organitza demà i diumenge la V edició del Campionat de Catalunya d'Orientació, també puntuable per a la X edició del Campionat Social. Aquesta prova se celebrarà a la Serra de Galliners però tindrà la sortida i l'arribada al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. /À.L.

Tennis

Els germans Guaita, al Tecnificació - Sant Cagat -

B Ouk Esgrim Sa* Citat va oriaafcar amable d lï IttilvEnjmfcCatahaya.MKJll.

rec d e la F e d e r a c i ó Catalana d'Esgrima. La federació confia en el nostre club". Ricard Rodríguez ha explicat que el club ja no entrena al pavelló municipal de Sant Cugat perquè "les d e p e n d è n c i e s no compleixen totes les condicions per a la pràctica d'aquest esport". Amb tot, Rodríguez ha dit que "l'Ajuntament ha fet un esforç

en aquest afer cedint-nos aquest local" i ha reconegut que són en converses amb el consistori per tal de trobar una nova ubicació a les instal·lacions del club. Mentrestant, el club és al gimnàs Level. R o d r í g u e z t a m b é ha com e n t a t q u e " l ' e n t i t a t n o ha crescut el que nosaltres teníem previst, però si més no continua viu, q u e t a m b é es important".

Els germans Guaita, Marc i Enric, del Club Natació Sant Cugat, han superat recentment unes proves de la Federació Catalana de Tennis al Cercle Sabadallès, i a partir d'ara entrenaran al Centre de Tecnificació de la F C T D'altra banda, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada del Campionat d'Espanya per equips, categoria "C". El Júnior rebrà el Club Egara, mentre que el C N Sant Cugat visita a Barcelona l'Universitari. /À.L.


36

Esports

ELS /CANTONS Divendres, i d'octubre de 1998

Handbol

K à r t i n g

La UE Sant Cugat perd a la pista de la Roca, però convenç Lequip santcugatenc mostra el seu potencial davant un

Sandra Bel acaba en el desè lloc a dels aspirantsl'estatal À.L.

L'equip sònior d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat va debutar a la Roca amb una derrota per 2 7 gols a 26. Malgrat tot, l'equip que dirigeix Joan Sancho va deixar ben clar que és un equip compacte i perillós i que

té moltes coses a dir en aquest campionat. Els santcugatencs vencien al descans, però a la segona meitat no van poder sostenir el resultat I van acabar perdent. Diumenge al matí, l'OAR Gràcia visita el pavelló munici-

pal de Sant Cugat després d'imposarse per la mínima a la seva pista davant el Teide. D'aquesta manera, el conjunt que dirigeix Joan Sancho provarà de sumar els dos primers punts a Primera Estatal.

Al.l-.X 1/ll'KZ - Sant CugalFn cl seu clcbuc a Primera Estatal A, l'equip d'handlx>l de la Unió esportiva Sant (aigat va ser a un pas tic fer saltar la sorpresa a la pista de la Rota. equip que la temporada passada va'ser segon i va jugar fins i tot el pltix-iiff d'ascens a Divisió d'l lonor B. Finalment, però, els locals van acabar imposant-se per tan sols un gol de diferència. 11 a !(•>. Segons Jordi Tomàs, segon entrenador del conjunt santcugatenc, "el resultat no és just. ja que tots dos equips hem dominat una part. FI més just hauria estat un empat". FI primer període va ser dominat per l'equip vermell-i-negrc que al descans dominava per 13 gols a 14. Però a la represa, en deu minuts el BM la Roca va fer un parcial de 8 a 1 que va sentenciar els jugadors de Joan Sancho, que van reaccionar però que no van capgirar el signe del partit. Diumenge, l'OAR D i u m e n g e al matí, l ' e q u i p d'handbol de la l i E Sant Cugat rep l'OAR Gràcia, un conjunt que

Hoquei

L'equip femení del Júnior no disputarà la final del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor d e s p r é s de p e r d r e contra tot pronòstic davant el Club Egara, de Primera Divisió, per 4 gols a 2. Qui sí q u e la jugarà serà el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa, que en l'altra semifinal va desfer-se del RC Polo per 10 gols a 1. El Polo serà, doncs, l'adversari del conjunt santcugatenc en la lluita per la tercera posició final. D'aquesta manera, el Júnior no disputarà la final d'aquesta primera competició de la temporada, tal com ho va fer la temporada anterior. L'equip femení debutarà al campionat d e lliga el proper 10 d'octubre al

Sandra Bel va finalitzar el passat cap de setmana en la desena posició de 18 pilots al Campionat d'Espanya de Kàrting de 125 ce, que es va celebrar a Saragossa. D'aquesta manera. Bel, de 22 anys, ha millorat el lloc assolit en l'última edició. Dels divuit pilots participants, Bel ha estat una de les dues úniques fèmines que hi ha pres part, assolint la millor posició d'aquestes. Diumenge se celebra al Kartòdrom Catalunya de Lliçà de Vall la sisena prova puntuable per al Campionat Fórmula Catalunya de Karts. Aquesta prova es correrà en sentit invers al traçat tradicional d'aquest circuit. Xavier Illa, en categoria de 125 c . c . Jordi Monserrat, en júnior, i els germans Campos, Oliver i Daniel, en cadet. El millor pilot santcugatenc classificat a la general és Oliver Campos, q u e ocupa la segona posició.

Tennis [eqiip d'handbel de la UE Saat Casn rap

en la primera jornada va imposarse al Teide per 26 gols a 24. La classificació diu que l'equip santcugatenc és vuitè sense punts, mentre que l'OAR Gràcia és sisè amb dos punts. La UE Sant Cugat va ser guar-

riAR Gracia al pavelló municipal de Saat Cagat Feta: M E I E D U N

donat divendres en la Xll edició de la Festa de l'Handbol Català amb dos trofeus: el de campió de Primera Catalana la temporada anterior i també un trofeu per haver assolit l'ascens de categoria. L'entrenador santcugatenc Joan

herba

El Júnior femení perd amb l'Egara i no accedeix a la final del català - Sant Cugat -

- Sarago««n / Sant Cugat -

camp de l'actual campió, la Reial Societat d e Sant Sebastià. El conjunt masculí del Júnior va debutar al Campionat de Catalunya amb derrota davant el Club Egara per 0 gols a 3. El títol català es juga per sistema de lliga a una sola volta i hi prenen part els set equips catalans que militen a Divisió d'Honor: Vallès Esportiu, Club Egara, C D Terrassa, F C Barcelona, Atlètic de Terrassa, RC Polo i Júnior. Aquesta competició consta de set jornades i acabarà el 8 de novembre. Aquest cap de setmana, el Júnior juga al terreny de joc del Club Deportiu Terrassa, que en la primera jornada va imposar-se al camp del Vallès Esportiu per 1 gol a 3. Els de Barrientos buscaran el primer triomf al català. /À.L.

Sancho també va rebre una medalla en reconeixement a la seva trajectòria com a tècnic. La UE Sant Cugat també va optar al guardó de club de l'any però finalment se'l va endur el Joventut Collie de Mataró.

Voleibol

El masculí d e l C V S a n t C u g a t puja a S e g o n a e n s u p e r a r la fase d ' a s c e n s - Sant Cugat -

L'equip sènior masculí militarà aquesta temporada a la Segona Divisió després d'aconseguir el cap de setmana passat l'ascens de categoria. El pavelló de voleibol de Sant Cugat a Valldoreix va ser l'escenari d'aquest play-off d'ascens amb la participació de quatre equips: Palamós, Atlètic Segre de Lleida, Santa Coloma i CV Sant Cugat. Atlètic Segre i CV Sant Cugat són els dos conjunts que han assolit l'ascens. L'equip que dirigeix Zoran Nikolovski va derrotar el Palamós per 2 sets a 1 i el Santa Coloma per 2 sets a G, mentre que va perdre amb l'Atlètic Segre per 2 sets a 0. Nikolovski ha declarat q u e l'equip masculí, que va formar-se la temporada

passada, continuï acumulant nous èxits i que a mig-llarg termini es puguin crear equips de base en categoria masculina. El tècnic s a n t c u g a t e n c ha a p u n t a t q u e aquest ascens és "tot un èxit" i que és fruit "d'un treball constant". El sènior masculí debutarà en la nova categoria el proper 10 d'octubre. El sènior femení, en canvi, va caure dissabte davant el Winterthur Barcelona per 3 sets a 0 en la tercera jornada de la Lliga Catalana de Primera Divisió "A". El CV Sant Cugat també va perdre en el partit pel tercer i quart lloc amb el Sant Martí per 3 sets a 1, acabant quarts en aquest primer campionat oficial de la temporada. L'equip debutarà a Primera Nacional el 10 d'octubre contra el CV Terol a Valldoreix. /À.L.

Salvador venç el I Obert al Júnior Cristian Salvador, 321 al rànquing estatal, va guanyar dimecres passat el I Obert de Tennis al Júnior, celebrat del 18 al 30 de setembre a les instal·lacions santeugatenques. El finalista va set Joaquim Monsó, que va perdre la final per 6-3 i 6-1 a causa de problemes físics. Monsó ocupa el 163è lloc al rànquing de la Federació Espanyola de Tennis. En aquest torneig hi han pres part 100 jugadors. À.L.

G u a r d o n s

La UE Sant Cugat, premiada L'equip d'handbol masculí i el de bàsquet femení de la UE Sant Cugat reben aquesta nit en la XV edició de la Nit dels Campions un trofeu per haver assolit la temporada passada l'ascens de categoria. El sopar se celebrarà al Palau d e Pedralbes a partir d ' u n quart de nou del vespre, i està previst que hi siguin presents representants de més de cent entitats. /À.L.


Esports

ELS/CAI>iTOÏ>S Divendres, 2 d'octubre de 1998

37

Aeromodelisme

B à s q u e t

Debut a la lliga amb derrota de la UE Sant Cugat a Ripollet

Rombaud es proclama sotseampió de Catalunya

Joan Rama no es mostra preocupat perquè creu en la reacció dels seus

À.L.

- Mollet / Sant Cugat -

L'equip sènior masculí de la Unió Esportiva Sant Cugat va encaixar la primera derrota a la competició a la pista del CB Ripollet, en la primera jornada de lliga a Segona Catalana. Una sego-

na meitat que el tècnic Joan Rama ha definit com "per oblidar" va sentenciar el conjunt santeugatenc, que va acabar perdent per 81 punts a 68. Malgrat la derrota, l'entrenador vermell-i-negre

està convençut que el seu equip jugarà aviat a un bon nivell si augmenta la seva "concentració" a la pista. Dissabte a la tarda el Bàsquet Ribes visitarà la Sala Escolar.

Al.KX LÓI'KZ - Sant Cugat-

"Una segona meitat per oblidat" va acabar sentenciant l'eq u i p masculí de bàsquet de la UE Sant Cugat a la pista del CB Ripollet per 81 punts a 68, en la primera jornada de Segona Catalana. El conjunt, q u e aquesta temporada dirigeix Joan Rama, e x t è c n i c del sènior B del Ripollet, va oferir una i m a t g e b e n d i f e r e n t e n cada una de les dues parts de l'enfrontament. A la primera, l'equip vermell-i-negre va sup e r a r l ' a d v e r s a r i . R a m a ha a p u n t a t q u e els seus jugadors van desplegar a la perfecció el joc q u e ell vol implantar: una bona defensa i velocitat. A la segona part, però, el Ripollet va i m p o s a r - s e a m b c l a r e d a t gràcies, sobretot, a dos factors: el seu e n c e r t e n els l l e n ç a m e n t s - 5 3 p u n t s n o m é s al segon p e r í o d e - i la falta de concentració del conjunt santeugatenc. Joan Rama s'ha queixat de "falta de c o n c e n tració" dels jugadors. E n canvi, l ' e n t r e n a d o r e s t à p l e n a m e n t c o n v e n ç u t q u e , si se

.4

- Quito / Sant Cugat -

L'equip mascrií de bàM|Mt de l i BE Seat Cagat va perdre el primr ceanranis de lliga, •entre que el feueal debat* diumenge al pavefle. Feta: A. B.

solventa aquest factor en contra, els seus h o m e s jugaran a un alt nivell, tot i q u e a p u n t a que " l ' e q u i p no jugarà al cent per c e n t fins d ' a q u í a tres o quatre j o r n a d e s " . Joan Rama ha explicat també q u e , a m b vista al segon par-

Uns 2 . 0 0 0 ciclistes pendran part a la Bicicletada del Pryca i Centre C o m e r c i a l Pryca Sant Cugat i ('entre Comercial Sant (Àigat organitzen diumenge. a partir de dos quarts d'onze del matí, la primera edició de la Bicicletada Popular on s'espera la participació d'unes 1.500 persones. La sortida tindrà lloc al Sant (Alga: Centre Comercial i l'arribada serà a Pla del Vinyet. La prova. que té un caire participatiu i no competitiu, compta amb un recorregut de set quilòmetres. Els participants transcorreran pels carrers del municipi. La inscripció a la cursa, que és gratuïta, pot fer-se al Sant Cugat Centre Comercial fins demà a les deu de la nit. Malgrat que Pryca Sant Cugat té una llarga experiència en aquest tipus de celebracions socials, per pri-

v e n t u r a

Prat diu adéu al Raid Gauloises

T r o b a d a

- Sant Cugat -

Els s a n t e u g a t e n c s C r i s t ó b a l Rombaud i Miquel Baldi, president del Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat, van quallar una excel·lent actuació al Campionat de Catalunya celebrat el passat cap de setmana a M o l l e t en la m o d a l i t a t d ' a crobàcia F3A. Rombaud va proclamar-se sotseampió i Baldi setè d'un total de catorze participants. Els santeugatencs participaran del 10 al 12 d'octubre a l'estatal a Campos (Palma de Mallorca), un poble situat a uns 30 quilòmetres de la capital.

mera vegada des que es va ínagurar aquesta gran superfície comercial, l'octubre de 1996, Sant Cugat veurà vestits els seus carrers d'aficionats al món de la bicicleta. A l'arribada, tots els ciclistes rebran una samarreta commemorativa i també es lliuraran regals sorpresa. L'organització també sortejarà un total de deu regals entre els assistents, entre ells cinc carrers de compra amb productes Pryca valorats en 30.000 pessetes cadascun, un ordinador personal, un televisor, dues cadenes de música i una bicicleta. La jornada viurà el seu punt i final amb una demostració a càrrec de dos dels millors pilots del món de biketrial, Ot Pi, onze cops campió del món, i Cèsar Canas, cinc vegades campió mundial. /À.L.

tit del campionat, el més imp o r t a n t serà " s u m a r els dos primers p u n t s de la temporada". Dissabte, a partir de les set de la tarda, el sènior masculí rebrà el B à s q u e t Ribes. Rama no té cap baixa. Segons l ' e n t r e n a d o r d e la U E S a n t

Cugat, el rival és " u n e q u i p dur i difícil de jugar". L'equip femení d e la U E Sant C u g a t , q u e e n t r e n a Oscar P e d r o c h e , s'estrena d i u m e n g e a la lliga a la Sala Escolar, davant el C B Imma d e Barcelona, en el seu d e b u t a Segona Catalana.

Després de les lesions de Mònica Aguilera i Xavier Fruitós, l'equip Xtrem Team de Terrassa, integrat per la santeugatenca Rosa Prat, va decidir posar punt i final al Raid Gauloises, que s'ha celebrat a Quito (Equador) des del 18 Fins al 30 de setembre. Aquesta prova és un raid d'aventura on al llarg d'onze dies els 54 equips participants han hagut de recórrer uns 600 quilòmetres. Aquesta era la primera vegada que hi participava. /À.L.


Esports

38

Ü S 4 C A N I O H S Divendres, 2 d'octubre de 1998

Tíbktabo-Can Rull

„2-l

Sabadell-Badia «rfe

Primera Catalana

Barberà

Igualada-Sant Cugat

3

C. Montbui

0-1

Júpiter-Olot

PJ PO

(ajornat)

PI

3

3

1-2 PP

0

0

CP

0

0

0

Tibidabo

3

2

1 0

Llano

3

2

0

8

2 1

9

5

2

7

7

3

6

1-2

Juv. 25

3

2

0

1

9

5

6

Palafrugell-Perelada

0-0

Can Rull

3

2

0

1

K

5

6

Masnou-Tremp

0-0

Rómulo

3

1

1

1

H

7

4

Valls-Manresa

3-2

Merengues

3

1

1

1

3

4

4

Gramenet-Guíxols

1-0

Mil·lenari

3

1

Rubí-Ripoüet

0-0

U r > r

3

0

Girona-L'Hospitalet

2-1

GranoUers-Prat

1-1

Lumen

IvV (jirona Palafrugell Cornellà

PJ PC 4 4

3 3

4

3

4

?

PI 1 1 1

PP 0

er 7

0 II

3

1

3

0

1 0

San [.orenzo 3

2

1 0

5

7

4

4

4

3

7

2

«

6

i

8

3

5

0

T.Cortada

1 0

0

1

2

3

1

3

0

Indústrias

1 0

0

1

4

5

0

Can Boada

0

0

1

1

3

0

Primera Estatal

T-2Gr4cia

0

1

5

7

0

CanFatjú

0

0

1

0

2

0

GRUPC

P. N uevo

0

0

1

0

3

0

0

0

1

1

5

0

1

Ullastrell

2

.S

1

4

1

7 7

Fatjó; Ullastrell-Júnior;

Les

sa-San P e d r ó .

Maurina

3

1 0

2

3

6

3

Badia

3

1 0

2

5

9

3

Segona Catalana

Sabadell

3

0

1 2

3

5

1

Grup 3

0

0

4

11

0

BÀSQUET

Sant Jordi-L'Hospitalet..45-49

y

H

h

L a propera (4 d'octubre):

Guíxols

4

2

0

2

4

4

n

Mil.lcnari-Sabadell; Caldes Mont-

Sant Ougal

4

2

0

2

4

6

6

bui-La Farga; J u v e n t u d 25 S e p -

Tremp

4

1

-'

1

5

4

5

tiembre-Rómulo; Barberà-Rubí;

Júpitcr

3

1

?

Masnou

4

1

2

1

3

2

3

l'rar

4

1

2

1

7

7

5

Cranollers

4

1

2

1

6

6

5

Valls

4

1

z

1

1

o

5

L'Hospitalet

4

(1

3

1

6

7

3

Igualada

4

I

II

3

1

3

3

Barccloneta

4

1

0

3

4

10

3

Ripollet

4

0

2

3

S

7

Manresa

4

I)

1

3

4

OI<«.

3

1)

(1

3

2

1

2

S

7

1

3

1)

neta; Cornellà-Palafrugell; P e r e -

Ripollet-Girona; L'Hospitalet-

MaragaU-Cornellà

88-86

Rull-Llano; B a d i a - T i b i d a b o .

S a n t Medir-Gelida

110*64

Tercera Regional G R U P 14

3-0

Cerdanyola-Juan X X I I I

5-4

C a n Fatjó-PB Sant Cugat.0-2 Júnior-Castellar

1-3

Montserrat-Ullastrell

i^to

pj pe P I PP

Montserrat

1

Kspronccda

11

1

0-5

San Lorenzo-Barberà

1 0

0

1

3

6

0

Andorra; Frutas Martín-IndúsMontserrat; L'Ametlla Merola-

CF 32

16

2

Vilassar de Mar; Talleres Cortada-

Sant Esteve

1

0

0

28

20

2

Alfa 5; T-2 Gràcia-Maxon; R u b í -

Castcllon

1

0

0

23

18

2

Bordils

1

0

0

24

20

2

Epic

Casino;

Pería

La

Murga-Winterthur Sant Cugat.

P. Sagunto

1

0

0

26

24

2

O A R Gràcia

1

0

0

26

24

2

La Roca

1

0

0

27

26

2

U E St Cugat

0

0

26

27

0

Teide

0

0

24

26

0

Montsant-Olímpyc

3-3

Gavà

0

0

24

26

0

P.Castellón-Caldes

4-5

GEiKG

0

0

20

24

0

Cambrils-Ripollet.

5-2

Manyanet

0

0

18

23

0

Sant Quirze

0

0

20

28

Calvià-Català-Babar

4-4

0

Pardinves

0

0

16

32

0

L a propera (4 d'octubre): Sant Quirze-Pardinyes; GEiEG-Sant

0

or

0

5

0

3

PP

Sagunto-Castellón; Telde-Palautor-

9? .

SamMedir

I

1

0

110

64

2

dera; U E Sant Cugat-OAR Gràcia;

Vilafranca

1

1

0

90

58

2

Sarrià de Ter-La Roca.

Castelldefels 1

I

0

74

53

2

Ribes

1

0

96

82

2

Ripollet

1 1

1

(I

81

68

L'Hospitalet

1

I

0

49

45

Maragall

1

I

(I

88

86

ComcHa

I

0

1

86

88

Sant Jordi

I

0

1

45

49

H E St Cagat 1

0

1

68

SI

Almeda

0

I

82

96

1

FUTBOL SAL

Primera Estatal A GRUP 6

Manresa-L'Hospitalet

5-2

C N Sabadell-Elèctrica

3-3

Llopart-Benicarló

0-2

Girona

(descansa)

Primera Estatal A

2

GRUP 5 Indústrias-P.Lepanto

4-5

W. S a n t C u g a t - R u b í .

5-2

Èpic C . - T - 2 G r à c i a

7-5

5

2

3

Benicarló

1

1

0

0

2

0

3

Caldes

1

1

0

0

5

4

3

C N Sabadell

1 0

1 0

3

3

I

Catala-Babar

1 0

1 0

4

4

1

3

Calvià

1 0

1 0

4

4

1

Elèctrica

1 0

1 0

3

3

1

OUaapve

1 0

1

0

3

3

1

Montsant

1 0

1 0

3

3

1

Girona

0

0

0

1

0

0

0

Playas

1 0

0

1

4

5

0

6-4

Llopart

1 0

0

1

0

2

0

Gelida

1

0

1

64

110

Vilassar Mar-Barcelona

3-6

Ripollet

1 0

0

1

2

5

0

Valls

0

0

0

0

0

0

P B Montserrat-F.Martín

4-7

L'Hospitalet

1 0

0

1

2

5

0

Reus

0

0

0

0

0

0

P.Andorra-Pefta Murga....5-3

«p>* 1 0

L a propera ( 3 d'octubre):

3 3

L a p r o p e r a (4 d ' o c t u b r e ) :

!••»•

PJ «

PI

PP

ÇT

0

6

GÇ {Sorts

1

1

0

0

7

4

3

1

0

0

5

2

3

l'Andorra

1

1

0

0

5

3

3

Alfa 5

1

1

0

0

6

4

3

ÈpkCasmo

1

1

0

0

7

5

3

0

2

0

3

Valls-Castelldefels; Almeda-Reus:

0

5

4

3

UE Sant Cugat-Bàsquet Ribes

0

4

4

1

Casal Vilafranca-Ripollet; Geli

1 0

4

4

1

II

1

II

0

0

1

0

1

11

II

0

1

da-Horta

Segona Catalana Fèm. ' Primera Divisió 12.00 UF Sant (iugat-lmma (Diu.)

16.00 Gràcia-Chcss (Dis.)

Sub-20

Segona divisió "A"

Primera Catalana 12.00 A1.SDS-UF Sant Cugat (Diu.)

11.45 Olímpyc-Mobles Molí (Diu.)

Segona divisió "B"

Júnior 16.00 VE Sant (:ugat-( :N" 1 errassa (I)is.)

Tercera Regional 19.00 UF Sant Cugat-SESK (Dis.)

SALA

18.00 Sant Just-Sant Cugat (Dis.)

1130 Mas Janet-Manlleu (Diu.)

Segona Divisió "B" fem. MC Sant Cugat (Descansa) 17JO Les Planes Mas Janer (Diu.)

Primera Estatal A 18.15 Murga-W. Sant C Aigat (Dis. I

1

Maxon B

1

P. L c p a n t o

1

1

0

1 1

II 0

3

3

0

3

2

3

0

5

4

3

Cadet Segona Divisió 10.30 \V. Sant Cugat-Maristes (Diu.)

10.00 Cardedeu-Olímpyc (Dis.) 10.00 \V. Sant Cugat-Maristes (Diu.)

Juvenil 2a divisió 11.30 W. Sant Cugat-Olímpyc (Diu.)

Cadet l a divisió

19.00 UE Sant Cugat-Ribes (Dis.)

09.00 Olímpyc-Esparraguera (Dis.)

Ripollet-Calvià; Caldas-Cambrils; Girona-Playas de Castellón (descansa).

PETANCA Sant Cugat-Betolo

Las Torres-Mira-sol

5a Divisió

Primera Estatal 12.30 l F Sant (kigat-OAR Gracia (Diu.)

Cadet masculí (IF Sant (:ugat-Granollers

HERBA

Divisió d'Honor masc. CD Terrassa-Júnior (Diu.)

Segona Catalana

Sabadell; Català-Babar-Manresa;

4 a Divisió

HANDBOL

HOQUEI

Benicarló-Prosperitat; Elèctrica C I E M - L l o p a r t ; L'Hospitalet-CN

3 a Divisió

Infantil

17.00 Mas Janer-1 .'Ametlla (Dis.)

Primera Divisió fem.

Júnior Fèm.

Olímpyc Floresta (Descansa)

0

Maxon-Talleres Cortada...3-2

1

FUTBOL

0

Alfa 5-Ametlla Merola

W. St (jigat

3-0

1

74

E Martin

1

1

90

nellà-Sant Jordi; Gaudí-Maragall

1

2

Cambrils

53

3

Les r o m s

OC Parts

58

1

San Pedró

5

1

3

3-0

0

1

0

L a P l a n a d a - C a n Oriol

PI

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

CF

1

1

Màra-aol

0

PJ PO

Horta

Barcelona

1

PP

Manresa

Gaudí

L ' H o s p i t a l e t - S a n t M e d i r ; Cor-

1 0

•*•**

2

3

Matadep.

BÀSQUET

0

Vilassar Mar

0

1

.2-1

Veterans

7

PP

3

Maurina Egara-Lumen

12.00 l'ucblo-Nuevo-La Farga (Diu.) 12.00 PS Sant Cugac-Cerdanyola (Diu.) 17.00 Ullastrell-Júnior (Dis.) 12.00 Mira-sol-San l'edro (Diu.)

4

0

0

1 0

12.00 Caldes-I.a Farga (Diu.)

1

pa.

0

La Farga

Segona Regional

0

1

1

1-3

12.00 Sant Cugat-l'rat (Diu.)

PJ PC

1

1

FUTBOL

1 0

Sarria de Ter

Castellar

Cerdanyola

Llano-Merengues

0 I

PBSlCiaa·lll

Rubí-Juv. 25 Sept

0

Montserrat

5-1

1-3

1-1

(ajornat)

l>J...r>C

C a n Boada-Mira-sol Adesa

2-4

5

Esteve; Manyanet-Bordils; Puerto

Prat.

L a Farga-Mil·Ienari

96-82

M e r e n g u e s - L a Planada; Can

0-0

Rómulo-C.Montbui

Ribes- A l m e d a

74-53

S a n Pedro-Les F o n t s

GRUP 5

81-68

Ca8telldefels-Gaudí

G r a n o l l e r s ; S a n t C u g a t Esport-

Segona Regional

R i p o U e t - U E St C u g a t

C a n O r i o l - M a u r i n a Egara; L o s

lada-Masnou; Tremp-Valls; Manresa-Gramenet; Guíxols-Rubí;

58-90

Reus-Valls

Espronceda-P.Nuevo

Igualada-Júpiter; Olot-Barcelo-

Horta-Vilafranca

San P e d r ó L u m e n - S a n L o r e n z o ;

L a Farga-Matadeperenc....4-4 L a propera (4 d'octubre):

2

trias G a r c í a ; F C B a r c e l o n a - P B

Fonts-Montserrat; Mira-sol-Ade-

3

1

1

Pinturas Lepanto-Polideportivo

3

(1

0

Pardinye8-Sarrià de T e r . 16-32

8

1

1 0

E s p r o n c e d a ; PB Sant C u g a t - E s -

6

3

0

Rubí

cuela Cerdanyola; C a s t e l l a r - C a n

6

1

0

5

L a propera (3 d'octubre):

4

2

6

3

24-20

2

4

4

1

Bordils-GEiEG

2

4

1

0

blo N u e v o - L a Farga; Juan XXIII-

1 0

Rubí

0

1 0

24-26

1 0

(iramenet

1 0

Pena Murga

23-18

10

1

Ametlla.

Gavà-Puerto Sagunto

10

3

26-24

0

Castellón-Manyanet

4

28-20

1

0

M a t a d e p e r e n c - C a n Boada; P u e -

3

3

St Esteve-St Quirze O A R Gràcia-Telde

L a p r o p e r a (4 d ' o c t u b r e ) :

3

3

HANDBOL

L a R o c a - U E St Cugat...27-26

U Planada

h

7

4

1

c e ••wrt.

1

0

1

CanOriol

Rubí l'crelada

1

0 0

9

Barceloneta-Cornellà

1

0 0

SC Pinto

13

1

Juan X X I I I Jórtior

Sant Cugat Atl.-Can Déu Sant Francesc-Amics i Jub. Vilanova-Mira-sol Sant Francesc (descansa)

6a Divisió Mira-sol-Riera Santa Lucia-Sant Cugat Can Palet-Sant Francesc Llano-Sant Cugat Ad.


US4CANTONS

* « .

*

-

• • •

Espectacles

39

Divendres, 2 d'octubre de 1998

Jordi Boixaderas. Presenta avui i diumenge El silenci és or al Teatre-Auditori

"La paraula és la fornia més complexa, sofisticada i plena de comunicar-nos" JOSEP MARIA M I R Ó

tors. -El fet que les veus siguin semblants i els físics diferents agrada. Jo penso que dóna una mena de gràcia perquè ell és molt alt i jo més aviat baixet. Semblem, una mica, una parella de pallassos ben vestits. No ho explotem, però, perquè l'espectacle és molt sobri i no volem passar-nos en la dramatúrgia, sinó mantenir-nos més a la banda de la lectura. Crec que ho hem encertat perquè la plasticitat de l'espectacle agrada. - El silenci és or, Paraules encadenades, Laberint d'ombres, doblatge... Professionalment no em negaràs que vius un moment immillorable?

<#«

- Sant Cagat El Teatre-Auditori s'omplirà avui i d i u m e n g e a la nit amb dues grans veus -Jordi Boixaderas i Lluís Soler-, però sobretot de la força de la paraula. - E s curiós que u n espectacle en què la protagonista és la paraula es tituli El silenci és or. -El mateix títol ja dóna una mostra de la ironia de l'espectacle. Ens passem tota la funció xerrant i acabem arribant a la conclusió que el silenci és or. Hi ha una sèrie de personatges que expliquen les seves manies, passions, preocupacions... ens resulten graciosos i anacrònics. La gràcia dels diàlegs és aquesta: presentar un personatge que només amb el que diu i pensa, sense caracacteritzarlo ni vestir-lo, s'aconsegueix ironitzar sobre com la gent pot arribar a actituds peculiars. - R e c e n t m e n t , el d r a m a t u r g Sanchís Sinisterra explicava en una entrevista que fa pocs anys s'apostava pel t e a t r e espectacular però que ara, en canvi, el púclic torna a buscar el teatre de text. Potser aquest és el secret d'E/ silenci és or. - L a paraula és la manera més complexa, sofisticada i plena de comunicaT-nos. Evidentment el teatre plàstic i de gest ocupa el seu espai però a l'hora d'explicar una situació, crec que no poden arribar a la complexitat i la precisió del teatre parlat i escrit. -A banda de la paraula, la música també hi té un paper important. -Cada peça té una funció diferent. Una és il·lustrativa, l'altra pica l'ullet i fa de diàleg amb l'actor que llegeix... Introdueixen el públic i l'animen a escoltar. La gent entén llavors que allò que vindrà li entrarà per les orelles. -Com s'ha trobat l'equilibri en-

L'actor Jordi Boixaderas. FOTO: ELS 4 CANTONS del públic i pots ajustar els nivells. tre aquests dos elements? En els monòlegs costa molt més -En Lluís Carmona ha dissenyat perquè no pots estar tan pendent l'estructura musical en funció de de la seva reacció. l'espectacle. Al- I com és per a gunes peces, que l'actor, enfronja tenia, únicatar-se ell sol amb m e n t les ha un text davant el adaptat. De fet, públic? és una estructura molt senzilla: -Tenir el text davuit monòlegs vant és una seguintercalats entre retat. Després de en Lluís i jo, que tantes funcions, ja van in crescendo. ens l'hem après i Els primers, més sorprenents i els li dones una altra dinàmica. Tot i últims, potser, més còmics. Això així volem mantenir la convenció fa que el públic vagi agafant el de llegir. No ens obsessiona si ens codi. embarbussem, si ens passem de ratlla... En la mesura que arris- P e r ò , al púbtic li costa entrar ques, l'espectacle dóna de si. en els monòlegs? - E i silenci és or també ho po-D'això ens n'hem adonat. En dríem qualificar com un especuna obra de teatre normal tot està tacle de contrastos i l'exemple més previst i captes molt més l'àmés clar sou els mateixos acnim de la gent. Veus la resposta

"A l'obra, en Lluís Soler i jo semblem una parella de pallassos ben vestits "

- N o es pot deixar de treballar... - P e r ò , la veritat, no tothom pot dir el mateix. - N o em puc queixar, la veritat, però tampoc sóc un cas aïllat. Les sèries ajuden, també altres coses que abans eren més escasses, com les lectures poètiques; el doblatge ha crescut, també la publicitat, una mica de cine que es fa... -Tu vas ser un dels primers a participar en sèries de televisió autòctones, han acostat molta gent al teatre? - E s una tendència i les xifres ho indiquen. La gent s'acosta cada cop més al teatre. Un bon senyal és que cada cop hi ha més joves i això demostra que hi ha interès. A vegades semblem triomfalistes quan parlem de teatre, però la veritat és que Catalunya, com a sector geogràfic, es mereixia un nivell millor i una ocupació més gran de la que tenia. Ara, caldria preguntar-nos perquè no tenim més indústria cinematogràfica. - E n el teu cas, sobretot, de cine poc. -A mi ja m'agradaria fer-ne, però l'interès no el desperta el mitjà sinó la il·lusió de participar en un projecte que valgui la pena. Sigui el que sigui.

étm* t & quee* traeta<fttn espectacle fàe&'dc transportar, muiM^iíttHÍ>mokíx»«re8ïiE«ts a «Ss M púbBc Totpkgàt ya ser «na idea de Frederic Boda» professor a l'Íft?tkat del Tfeatre ï persona císcontsctei p&ocxtpaeiò peírnatKWjpeJïeat^eatóSieís seus aoters/Sii agosti moment, Roda havia organitzat »& cicle d'auto «m&àft&fes i va oferir la |K»^btí»t4i3e Lfeií» Soierilortfifio&adsr&sfessfeunes tectures" Davantfeboes resposta éch ahïtrwe«4e l'institut vaaatíúnar. se «gosar èk textos d'Apel·les Mestres afe escenaris. Boixadeara fe un aay aquest muntatge, sense més pretensions que la d'aco&car ai públic uns monòlegs intel·ligents i brillants d'Apel·les j Mestres. L'escenari escollit per, fer-ho va ser a la fira de teatre al i carrer de Tàrrega. D'aleshores ençà el muntatge ha girat per bcalirats d'arreu de Catalunya amb yna molt bona acollida per part ddpúMc i també de la crítica. Un any de^tósd'esirenars^et Grec'98*am&é va vofesr recuperar aquest muntatge per mossraf4o a reparador teatral 4ÏBWÍÍÏ sí© jB»*ç$oria. La gira,

B&4 «as» dfc g&ut Cugat hm fet um4xeept&iiVK*0r Jordi Bo*, i

íagratàBmtpossSbatequehan es <>rtaml^ t e s t a t una bona excusa per recuperar aquest autor, que v» viure a cavall dels segles XíXiXXjiquetotilaquàfeíat de Sa seva dbra, no és encara molt coneguda./j. M. M.

Des de sempre donant suport a la vida cultural de la nostra ciutat

Lucas

^5\RITV

Lucas Diesel Systems S.L

Treballant des de Sant Cugat per a tot el món O r a . de Cerdanyola, s/n

- 0 8 1 9 0 S a n t C u g a t d e l Vallès - (Barcelona)


Cultura

40

ELS /GAIYIWS Divendres, 2 d'octubre de 1998

Música

Emotiu i espectacular inici de trimestre amb rOSV al Teatre-Auditori J. M. M. - Sant Cugat -

l'OSV va haver d'oferir un parell més de peces fora del programa. FOTO: AYF. BFII RAN

C r í t i c a

t e a t r e

Brotons superstar EDUARD IENKR

Música. CIASSICSDE PEL·LÍCULA amb l'Orquestra Simfònica del Vallès Director: Salvador Brotons Lloc i dia: 26 de setembre. TeatreAuditori L'èxit dels concerts amb música que "surt" a les pel·lícules és evident. És lògic, en la música del segle XX -el segle del cine, no ho oblidem p a s - és una de les aportacions més característiques de la centúria que està a punt de tancar-se. Aaron Copland ho deia de forma taxativa: "Milions de persones senten una música que pocs escolten". Aquesta és la ironia, el mitjà arriba a tota mena d'espectacles incapaços, a vegades, de "descobrir-la", ficada com està dins el "teixit" estètic del film. El concert va començar amb la

famosa obertura d'// barbiere de Siviglia, un Rossini que va sonar poc rossinià, utilitzat per Huston a l'honor dels Prizzi, continuant amb l'obra mestra de Williams: IJI llista de Schindler un score basat en dos temes executats pel violí solista, el concertino Sergio Prieto, amb un to marcadament intimista i trist, modulacions dramàtiques fins a un crescendo de gran força emotiva. Acabant la primera part, música de l'òpera de Borodin Elpríncep Igor, les conegudes Danses polovtsianes, emprades en el musical de Broadway Kismet. So oriental d'exquisides melodies, ritmes contundents amb la percussió irregular i l'entrada fora de temps del clarinet.La segona pat s'inicià amb la grandiloqüència de Somriures i llàgrimes de Rodgers, compendi de so brillant, lleuger i amb "aires" vienesos. A

continuació una aproximació al gran Mancini: Dies de vi i roses, Hatari, La pantera rosa, un medley molt ben aconseguit, per passar a la fanfarra de Horner per Apollo XIII, amb una magnífica intervenció del trompeta solista i aires de Copland. Final del concert amb Williams i la seva La guerra de les galàxies, extraordinària mostra de música amb leitmotiv: heroic per a Luke Skaywalker, líric per a la princesa Leila, fanfarra per a la presentació de Hank Solo, serè i «ascendent per Obi Wan Kenobi, recordant a voltes Holst. Tancat el concert, del mateix Williams, la rodona música de A la recerca de l'arca perduda, amb el mateix estil i un so de metall i fusta contundent i eficaç. Davant la insistència del públic, Brotons va donar dues propines: New York, New York i Forrest Gutnp.

Espectacular i emotiu. D'aquesta forma es podria definir el concert de bandes sonores de cinema que va interpretar dissabte passat l'Orq u e s t r a Simfònica del Vallès (OSV), sota la direcció de Salvador Brotons, i que va obrir el nou trimestre al Teatre-Auditori. La primera part es va centrar en peces de pel·lícules basades en música simfònica i en la segona aquelles que s'havien composat de forma expressa per a cinema. L'orquestra vallesana va interpretar algunes de les peces més c o n e g u d e s del cinema, com \'cmoúvz La llúta de Schindler, les trepidants .4 la rrcerca de FArca perduda \ La guerra de les galàxies o un aplaudit repertori d e peces de Henry Mancini. A petició del públic, Salvador Brotons va oferir tres peces fora de programa: New York, New York en homenatge al desaparegut Frank Sinatra i dos temes de FomstGump.

nen la intenció de fer-ho més endavant. En aquest sentit, el director de l'orquestra va explicar que les partitures americanes són més assequibles. Tot i els gairebé 600 espectadors que van assistir al concert. Brotons va lamentar que la sala del Teatre-Auditori no fos plena del toL "Es nota més quan és una sala tan bonica i gran. Tot i així, el públic que hi ha assistit ha gaudit de debò perquè és música i agradable", va afirmar. El director de l'OSV va explicar que, a banda de fer aquests concerts per acostar la música simfònica a un públic més massiu, també s'intenta dignificar el gènere de les bandes sonores que "a vegades, es considera de segona, una mica fàcil i, en canvi, hi ha melodies amb molta força i molt ben escrites". Brotons reconeix que aquest tipus de concerts, que han fet arreu de Catalunya, apropen la música clàssica a "un públic diferent, que s'adona que no hi ha tanta diferència entre les bandes sonores i la música simfònica". L'OSV només te onze anys de vida i ha fet més de 800 concerts. En els últims anys, la formació ha aconseguit nombrosos èxits i t a n t bé eixugar el dèficit econòmic que arrossegava.

El concert de bandes sonores vol dignificar el gènere i acostar la música clàssica a un públic més ampli

La configuració del repertori, segons el director de l'OSV, es fa a partir "de la qualitat" i "que siguin conegudes i ofereixin varietat". En aquest concert no hi havia peces de cinema europeu, tot i que Brotons va explicar que te-

Cant

Coral

L'Escola Fusió actua a la parròquia romànica de Sant Cebrià El cor i Porquestra han participat recentment al Festival de Vic VIVIAN JUAN

Et Cor Jove Fusió va néixer ara farà tint anys. FOTO: \. fí.

En un marc tan simbòlic per a Valldoreix com la parròquia de St. Cebrià van actuar divendres passat l'Orquestra de Cambra i el Cor Jove de l'Escola Fusió sota ladirecció de Pilar Roig. En principi, el concert estava pre-

vist realitzar-se dintre de la Festa Major de Valldoreix, però tal i com va declarar J a u m e Sanmartí, p r e s i d e n t de l ' E n t i t a t Munincipal Descentralitzada de Valldoreix, "la distribució dels diferents actes festius i la coordinació a m b els organitzadors i la pròpia Escola Fusió van fer més adequat i convenient rea-

litzar el concert el dia 26 de set e m b r e " . Sanmartí va definir l'actuació de l'Escola Fusió de "cloenda simbòlica de les festes" i va elogiar la interpretació musical de l'Oquestra de Cambra, dirigida per Guerassim Vbronkov, i que interpretar peces dels compositors Aslamazyan i Britten.

Griful Oil, s L %

Ge! Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

Llenya Butà

H (

^*035004555

Servei Estació EL PAGAMENT DEL GASOIL "C SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O

Botiga 24 h Pa les 24 h Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Cultura

FI£ íCANTONS Dktnílm. > t/'wtul·iï ili- IWS

C o n c e r t s

41

P a t r i m o n i

La Coral lleidetava Shalom. formada per nens, complirà el seu J^t annasa/r ar/uc·f an\ I 010.

\ BL·l.l R.\.\

L·ladiDui/i ha trigat dos anys a Jet aquestes piufute* murals. l'OTO-X. L.

Les corals Shalom i Scherzo, a les La Floresta inaugura les Jornades Europees del Patrimoni pintures de la parròquia en un acte íntim El claustre del Monestir va acollir Vactuació V. J. V. - Sant Cugat -

E n un marc tan religiós com el claustre del Monestir de Sant Cugat, la Coral infantil Shalom; de Lleida, i el Cor de Cambra Scherzo, de Vila-Seca, van actuar diumenge passat a la quarta edició de les Jornades E u r o p e e s del P a t r i m o n i . U n a cita q u e anualment congrega quarantatres països de tota Europa a realitzar tot tipus d'activitats culturals durant un mes i de forma simultània. Enguany, més de trenta municipis i vuit consells comarcals de Catalunya es van posar en marxa per tal que el

darrer cap de s e t m a n a de setembre el patrimoni cultural de les seves localitats fos una mica m é s conegut arreu del país. I Sant Cugat ha volgut col·laborar amb un parell de corals, convidades per l'Oficina de Gestió de Monuments d e la Generalitat de Catalunya, i que va apropar fins al monestir una vuitantena de persones que van seguir a m b atenció les gairebé dues hores de concert. La directora de la Coral Shalom, Maria del Carme Valls, va destacar la gran acústica del Monestir i el bon acolliment del públic, que va gaudir amb peces de caire tradicional com La clo-

queta delcloqueig o Cançódel'bressoli altres més modernes com / feel pretty, America o Tan que-me amb pany i clau. Per a les onze veus que comp o s e n el C o r d e la c a m b r a Scherzo, aquestes Jornades Europees del Patrimoni han estat la primera oportunitat de participar en una cita cultural d'aquest tipus. La seva directora, Sílvia Gil-Pérez, va qualificar de "magnífica" la seva col·laboració a les jornades i va manifestar que "trobava molt bonic que diferents corals de diferents llocs es trobin en un marc tan esplèndid com el M o n e s t i r d e Sant Cugat".

J. M. M. - La Floresta -

Els feligresos de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Floresta han inaugurat les noves pintures murals de Pedifici en un acte íntim que va consistir en una missa. Els frescos són obra de l'artista cgarenc Eladi Duch, que hi ha treballat durant més de dos anys. L'absis és la part més espectacular del treball de Duch, i consisteix en un mural de 200 metres que representa el Virolai de Mossèn Cinto Verdaguer. El treball més recent són els laterals de l'església, de trenta metres cadascun, on hi ha l'Anunciació i la

Mare de Déu trobada. Duch també ha fet un retaule on s'hi pot veure la passió de Jesús en els últims dies de la seva vida. Eladi D u c h ha explicat q u e se sent "molt gratificat" per aquest encàrrec, en què ha volgut destacar "els símbols espirituals però també els que representen la catalanitat". L'absis a m b frescos d ' E l a d i Duch ja es va inaugurar de forma oficial el passat juny, en un acte presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Carles Soler i Perdigó, i amb un concert de la Coral Serra d'Or. L'acte es va fer coincidir amb la celebració del centenari d e la m o r t d e m o s s è n C i n t o Verdaguer.

C e r t à m e n s

EXPOSICIÓ GRUP PINTORS Temporada 1996-1997 -Presentació llibre àgata-

El Grup d'estudis locals convoca el sisè premi GAUSAC de recerca

Fins el 20

La baixa participació en Pultima edició no fa variar les bases J. M. M.

El G r u p d ' e s t u d i s locals d e Sant Cugat ( G E L ) , en col·laboració a m b l'Ajuntament, ha convocat les bases del sisè premi G A U S A C d e recerca. El G E L no ha modificat les bases del concurs, que és continuista respecte dels anys anteriors, tot i q u e en la passada edició n o m é s van p r e s e n t a r - s e dos treballs i va acabar dcclarantsc d e s e s e r t . " E n la d a r r e r a j u n t a del G E L es va p e n s a r a m b optar per un altre tipus de premi. Finalment, es va donar una última o p o r t u n i t a t a la modalitat q u e hi ha hagut fins ara", explica la m e m b r e

del G E L G e m m a Foj. En funció dels resultats de la present edició es podria plantejar un tipus d'estudi o de dotació econòmica diferent a m b vista a l'any v i n e n t . Foj assegura q u e la baixa participació en el c e r t a m e n t a m b é es podria relacionar a m b la t e n d è n c i a a la baixa en l'interès per la recerca històrica. E s t i m u l a r la r e c e r c a La finalitat del premi GAUSAC és estimular la recerca sobre t e m e s relacionats a m b la ciutat o el Vallès Occidental. El tema és lliure i pot abarcar c a m p s tan d i v e r s o s c o m Ics ciències socials, la història, l'e-

conomia o l'antropologia. La investigació, d ' u n a e x t e n s i ó mínima de 50 folis i un màxim de 150, ha de ser inèdita i ha de reunir les característiques pròpies d ' u n treball científic. Els participants en aquest cert a m e n p o d e n lliurar els seus treballs a la seu de l'Arxiu Municipal fins a les dues del migdia del p r o p e r 26 d e febrer, a m b les corresponents dades personals q u e es posaran en un sobre a part sota un p s e u d ò n i m . El guanyador el premi GAUSAC rebrà una dotació e c o n ò m i c a de 200.000 pessetes i un diploma acreditatiu. El lliurament del premi es farà e n un acte acadèmic el pròxim 22 d'abril.

d'Octubre

J. Sanagustín Laporta R. Moscardó Andreu Martró Mariné F. Vilasís-Capalleja F. Calabuig Mercè Flores Brugalla Siïlué *^ Socis fons d'Art Parramon i Servei de taxació obres d'art

Sateljusínol

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9

Santiago Rusiríol, 52-Sant Cugat del Vallès

TGl. 9 3 6 7 5 4 7

51


Cultura

42

ELS-/CANTONS Divendres, 2d'octubre tie IWX

P a t r i m o n i

El concurs de pintura ràpida de Valldoreix premia 16 nens

El sector privat finançarà el manteniment del taller museu Casa Aymat JOSKP MARIA M I R Ó - ItàHa/ Sant Cugat -

L'alcalde Joan Aymerich i l'artista Josep Grau-Garriga van trobar-se el passat cap de setmana a la localitat Italiana de C o m o per parlar sobre el futur centre d'investigació del tèxtil, que acollirà la Casa Aymat. El finançament anual del centre, que pujarà a uns 55 milions de pessetes, és ara l'aspecte pendent més important en el qual Aymerich treballa, ja que ha començat a buscar patrocinadors. Per això s'estan buscant els patrons que formaran la fundació i que permetran el seu funcionament anual. El finançament. a través d'institucions o empreses, ha d'assegu-

rar, segons Aymerich, " q u e el cost sigui el mínim per a l'ajuntament". D e m o m e n t , el projecte de remodelació de la Casa Aymat c o m p t a a m b una subvenció de 97 milions de pessetes de la Unió Europea i 50 de la Generalitat d e Catalunya, que serviran per finançar les obres. D u r a n t la trobada, Aymerich també va parlar amb Crau-Garriga de la polèmica del ple extraordinari en el qual es va aprovar el p r o j e c t e bàsic d e remodelació de la Casa Aymat. En aquest ple, el PSC, IC i ERC, tot i manifestar el seu reconeixement i admiració per Grau-Garriga, van criticar que el projecte contempli un taller-habitatge per a l'artista i també la falta de dià-

A r t

J. M. M. - Valldoreix -

El concurs d e pintura ràpida d e Valldoreix, organitzat a m b motiu d e la seva Festa Major, ha premiat setze nens del districte en cinc categories diferents. Enguany el cert a m e n va arribar a la seva siJosep Grau-Garriga serà elfutur director del centre. FOTO: ELS 4 CANTONS sena edició i hi van participar 74 n e n s i joves, en les c a t e leg amb CiU. Aymerich ha assea q u e s t cap d e s e t m a n a es va gories de bressol, infantil, alegurat que "és un tema que no inaugurar la vuitena edició de ví, cadet i juvenil (Jordi Adrol'ha preocupat però, en canvi, sí l'exposició Miniarte tèxtil Como er, Jordi Vàzquez, Marta Pich, que s'ha mostrat molest. Grau98, on es va retre homenatge a N a c h o Àlvarez i Maria Pires. Garriga sap que es tracta d'un l'artista santeugatenc. La mosrespectivament, es van e n d u r tema polític, però no comprèn tra, en què participen uns 180 el primer premi en Ics cateque no s'entengui el que està artistes d'arreu del món, busca gories citades). Jordi Adroer, fent per la Casa Aymat". cada any un artista de prestigi ina m b n o m é s dos anys, ha esJoan Aymerich i Josep Grauternacional relacionat amb l'art t a t el p r e m i a t m é s j o v e en Garriga es van reunir a domo, on tèxtil. aquesta edició, que abarea des dels n e n s q u e fan els primers t r a ç o s fins als j o v e s d e 16 inauguració de l'espai també va anys. El concurs, que ha reassisitir-hi la tinent d'alcalde de gistrat u n a e l e v a d a particiserveis personals de l'Ajuntapació, ha d o n a t tres p r e m i s ment. Àngels Ponsa, en repreper cada una de les categories sentació de l'alcalde que es troi un accèssit en els juvenils. bava al PaTl·am&at-Ponsa va

L'espai Gorina obre les seves portes amb l'objectin de 'donar servei al pintor'

La galeria mostra una col·lectiva de vuit artistes locals J. M. M.

L'Espai Gorina va obrir aquest dimarts les seves portes amb una exposició dels artistes santeugatencs Adolf, Begonya Valcàrcel, Carme Castellsagués, Emma Sabadell, Laura Sanchez, Tatiana Blanuuer, Marta Belmonte i

Albert Herrando (tots ells membres de Firart). El propietari de la nova galeria, Javier Marruecos, va explicar durant la inauguració de la sala que a m b a q u e s t nou espai pretén "donar servei al pintor" ja que les galeries comercials "no donen mai oportunitats a aquelles persones que comencen". "No

hi ha cap criteri de selecció. És un espai obert als artistes, a aquelles persones que vulguin comunicar allò que fan", va explicar el g a l e r i s t a . M a r r u e c o s reconeix que aquest no és un sistema viable des del punt de vista econòmic però que es tracta simplement d'una iniciativa amb finalitats de tipus artístic. A la

destacar aquest tipus d'iniciatives i la creació d'una zona dedicada a l'art al centre de la ciutat. La tinent d'alcalde va explicar que està bé que es promocioni a artistes joves. Ponsa va explicar que la Casa de Cultura també ofereix espais per exposar de forma quinzenal. Tot i així, en l'actualitat hi ha una llista d'espera de més de dos anys. Ponsa va dir que aquesta és una mostra del potencial que hi ha en el camp artístic de la ciutat.

C r í t i c a

disseny Ordinador

;'..<"jark. PageMak iPhotoShop-

Una plaça

L e s obres guanyadores estaran exposades fins al pròxim 20 d e n o v e m b r e al v e s t í b u l de l'estació dels Ferrocarrils de la G e n e r a l i t a t de Catalunya de Valldoreix. L'associació d e v e ï n s d e C a n Majó, q u e s'ha encarregat de l'organització del concurs, ha agraït la col·laboració veïnal q u e han r e b u t i q u e ha fet p o s s i b l e aquest acte i la corresponent entrega de premis per als participants.

d ' a r t

d'artistes

galeristes

TATIANA BLANOUK

O P E R A NENÍ c/ Sant Domènec, 7-1 r 1a

D DISSFNÏ

O O L N /

Tel. 93 589 78 86

w v /

SANT CUGAT DEL VALLÈS

ASSIST

' —

Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació

Bones

m

Festes

Ensenyament, solfeig, piano, violí orgue, flauta travessera, violoncel. guitarra, etc. OBalmes, 11 - TeL 674 58 62 - Sant Cugat

lloc: Placa Gorina Autors: Joan Maní, Lluís Ribas, Ferran Martí i ara Franciscà Marruecos Tècnica: Olis, aquarel·les, dibuix, tècniques mixtes... Dates: Sempre i sense interrupció Queda ben clar que Sant Cugat, cada cop més, s'està convertint de manera definitiva en una terra d'artistes, a més de galeristes artistes. Una ciutat on les ganes de fer quelcom per l'art queda ben latent en aquesta plaça que, poc a poc, va agafant un aire gratament artístic. El passat diumentge vaig voler viure el moviment que hi havia a la plaça, així que em vaig comprar el diari i vaig participar en el despertar d'un entorn que a mesura que anaven passant els minuts anava agafant un caire de roman-

ticisme "pictòric" total. Les persianes de Ics nostres quatre galeries protagonistes, finalment es van decidir a obrir les seves portes per deixar-ne sortir pinzellades de colors, convertides en diferents peces cada una d'elles d'un estil diferent, d'una temàtica diferent o igual, però sempre amb un toc personal, carregat de qualitat pictòrica i creativa. Si més no, sempre amb ganes d'arribar a la gent que, aquesta, és a dir, vosaltres, us hi arribeu per participar de la seva capacitat de comunicació. Són aquests uns espais culturals que han aconseguit donar un toc de personalitat en una zona en què no hi acostumava a passar molta gent. Cada una de les galeries, a més de presentar obra del mateix artista que la dirigeix, comencen

cada cop més a deixar que altres artistes hi exposin conjuntament, aconseguint d'aquesta manera que la divulgació pictòrica arribi encara més lluny. Galeries d'espais amplis, nítids, plens de llum on les peces respiren tranquil·litat, on dona gust d'anar-hi a gaudir de l'art. Pintors que s'han arriscat a compartir la seva tasca d'artista amb la de galerista. Pintors que quasi sense volerho s'ajuden mútuament en la seva tasca; pintors que sempre obren les seves portes a qualsevol que els demani consell, pintors que transmeten la pau que es respira en el seu entorn, en definitiva, pintors galeristes que han aconseguit crear un espai pictòric real, amb moviment amb colors, amb vent, amb pluja; bé, només ens caldria poder prendre un bon cafetó per acabar-ho de pair t o t


Cultura

ELS<f CANTONS Dwendm, 2 d'octubre de 1998

El

43

r e p o r t a t g e

La iconografia dels capitells del Monestir és un ventall ben ampli d'història sagrada i laica, com un còmic. Era la bíblia pels illetrats. Animals, frares i altres figures, tot representa, a més a més, una altra història. Joglars i ballarines acròbates amb flautes i corns també expliquen els seus contes. Algun capitell és inusual al romànic.

1 4 4 capitells i 1 4 4 històries al Claustre del Monestir "Jo vaig tenir un somni..." (M. L. King) M A R I À N G E L A ROVIRA

- Sant Cugat Mireia Navarro demostrà, al curs d'Història de Valldoreix, el seu c o n e i x e m e n t de la iconografia (estudi descriptiu de m o n u m e n t s figurats) dels capitells del claustre de Sant Cugat. Va remarcar l'interès específic d'alguns d'ells: les Maries al sepulcre, són un tema insòlit al romànic. C o m p r e n perfums per ungir el cos d e Crist, i ja no esculpeixen les escenes de la creu i la resurrecció. Els artistes tallaven el que el client els e n c a r r e g a v a , en aquest cas qui pagava eren els monjos. La finalitat d'explicar la història q u e ells volien fer arribar a la gent, feia q u e el significat sempre anés més enllà de la pura imatge. N o és pura decoració, tot representa més. L'any 1180 el taller del claustre de Girona tenia avançats els treballs de sant Pere de Rodes i sembla q u e van venir a treballar a Sant C u g a t d e u anys després. Arnau Cadell n'era un m e s t r e d e s t a c a t , c o m a arquitecte i escultor. A vegades es fa difícil seguir el relat als c l a u s t r e s r o m à n i c s , però no a Sant Cugat, on la funció didàctica és ben clara. S'hi demostra q u e hi havia un pro-

grama al darrere. A l'última galeria construïda la qualitat no és tan bona; les diferències són mínimes perquè, si ja no hi havia el mestre, els deixebles seg u i e n el pla d i s s e n y a t . N o r m a l m e n t els claustres els començaven per la galeria m e ridional i aquí no es va fer perq u è estaven e n d a r r e r i d e s les obres de la nau de l'església. El testament de Guillem de Claramunt parlava de les obres del claustre al 1190. F o u realitzat en dues fases, marcades pel trasllat del taller des de les terres del nord. El projecte era q u e fos més gran pel sud, però van reduir-ne les dimensions. El ric i el pobre El capitell 69 - a la galeria occ i d e n t a l - ensenya la paràbola del ric Epuló i el pobre Llàtzer. Parla de la humilitat, ja que són els àngels qui v a n a buscar Llàtzer, mentre Epuló és rebut pels dimonis. Abraham recull l'ànima dels humils, és el q u e els frares volen dir als fidels, també exemplificat en l'escena del rentament de peus d e Jesús als deixebles. T a m b é al Costumari dels anys 1221 i 1223 es r e p r e s e n t a v a l'abat e n actes d ' h u m i l i t a t i s ' i n f o r m a v a la gent dels dies q u e es feia.

C r í t i c a

de

Naixement, epifania, presentació al temple... es poden cont e m p l a r als capitells q u e d e s d e fa 800 anys e n s a c o m p a n y e n . D e l'Antic T e s t a m e n t veiem la creació i com després Adam i Eva fan cas a la serp i són expulsats del paradís. L n a altra escena, la del càstig, ens informa de la vida quotidiana m e d i e v a l : Eva, ja vestida, treballa a m b una filosa, i Adam s'ocupa en tasques agrícoles. L'arca d e N o è sura a la mar, i més enllà Jesús duu un pa i dos peixos. E n la matança dels Innocents el soldat no va vestit com a l'època romana, sinó que porta u n a cota m e d i e v a l , tal com vestien els militars coetanis. A l ' e n t r a d a a J e r u s a l e m l'escena sembla seguir el text de l'evangelista Mateu, que descriu els mantells damunt someres i pollins i com les masses tallaven branques per donar la benvinguda als qui entraven a la ciutat. " H o s a n n a al fill de David..." La figura de Crist, a u n angle, és gastada pels s e gles. La pedra dels capitells, q u e sembla ben tova, és de Montjuïc, mentre q u e la de les columnes és de Girona. Dins l'estil anomenat "Gironí-Vallesà" hi ha figures dins d'una petxina, com és típic als monestirs

c i n e

Un còmic de luxe

Capitells capitals del Claustre del Monestir Sant Cugat. FOTO: MA .RO VIRA de Sant Cugat i Girona. L e s figures són simètriques i en post u r e s forçades p e r q u è no es buscava un interès estètic i natural, sinó expressiu. Així tenia més força el relat dels fets. Els animals q u e hi són representats no són humanitzats. El gos que llepa les nafres del pobre no és mostrat com a compassiu; els gossos eren impurs. Si anem fent un passeig de circumval·lació veurem, doncs, la història q u e la gent calia q u e sabés... Davant la sala capitular, Crist renta els peus, amb el gibrell, seguint aquell verset tercer. Els apòstols s'esperen descalços a les cadires. L ' A n u n c i a c i ó , la N a t i v i t a t , l'anyell del sacrifici... Bèsties i

vegetals acabaven de conformar el món conegut, així com la vida dels frares: l'abat toca la campana i els frares, en comitiva, se'n van a missa. S'afaiten el cap o escriuen a m b la ploma. Escuts de nobles, que semblen dels Rocabertí (per les roq u e s ) i els C a b r e r a ( p e r les cabres) i lluites q u e no diuen qui va vèncer. Bernat de Claravall creia q u e els claustres dels monestirs havien d e ser diferents dels d e les catedrals, ja que eren destinats principalment als fidels o als monjos. Proverbis, llegendes, supersticions, novel·les... significats que a vegades resten ignorats al llarg dels temps.

SUBSCRIVIU-VOS A

ISABEL SÀEZ

Pel·lícula: Los vengadores Director: Jeremiah Chechik Actors: Ralph Fien ties. Urna Thurman. Seat/ Cottnery Durada: 80 minuts Que el director Jeremiah Chechik va dirigir durant nou anys espots publicitaris i vídeos musicals es fa sentir al llarg de Los vengadores, un còmic de luxe on el tret més destacat és el disseny que es converteix en l'autèntic protagonista. Castells, jardins, laberints, laboratoris, a cada espai li correspon la seva atmosfera propi a. Ris altres trets que sobresurten són l'elegància i la finíssima ironia molt britànica que impregna molts moments i detalls de Los vengadores, començant pel tema central q u e gira al voltant del temps atmosfèric, el tòpic pre-

ferit en la conversa d'un anglès, i passant pels caps del Ministeri de torn, amb un intercanvi de sexe i de rols molt humorístic. Més ironia: l'actor Patrick McKnee, l'original i indiscutible John Steed de la sèrie, té una petita intervenció com a l'home invisible, enterrat als soterranis dels arxius del Ministeri. Urna Thurman, més felina que mai, forma amb Ralph Fiennes una de les parelles d'atractiu sexual més gèlid que s'han pogut veure en la pantalla. Si alguna cosa tenen en comú els dos actors és un aire distant i sofisticat, fins i tot enigmàtic. A Urna T h u r m a n , la doctora Pell, li correspon una dosi d'agressivitat superior a la del seu company, acompanyada, això sí, d ' u n a i n t e l · l i g è n c i a fora d e l comú. John Steed, com a la sè-

rie, és tot un gentleman impertorbable. Desaprofitat, d'altra banda, aquest gegant que amb la seva sola presència ja imposa: Sean Connery. El seu paper és pobre i gens desenvolupat. Amb un altre actor el personatge passaria inadvertit. Una escena que destacaria és la del laberint en el qual es troba la doctora Peel dins el castell, amb escales que no baixen i espais que sempre condueixen al mateix lloc. Per finalitzar, no es pot ignorar que l'argument no està ben lligat i q u e Los vengadores busca més una estètica que no pas un contingut. Com ja he dit, li correspon l'esquema d'un còmic on l'efecte visual és el q u e mana. Amb escenes i detalls molt ben construïts.

CAVALLi Una revista en català per a nois i noies Plaça de Lesseps 33, entresol 2a. 08023 - Barcelona Telèfon: (93) 218 65 66 i 218 62 20 Fax:(93)217 61 00

Subscripcions les 24 hores

ServiCaixa TK laCaixc


^filiSÈk

ON MENJA Carner de la Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 •

Mercat Municipal lorrebbnca Taula 1.6

BAR GLOPS

Rosselló, 2

93 674 36 36

Cuina cassolana

BAR MERMELADA

Valldoreix, 56

93 589 11 85

Cafeteria i menjars casolans

VALLÈS PA El pa de cada dia

BARPICCOLO

Valldoreix. 29

93 589 11 98

Cafeteria, pizzes i entrepans

BAR EL MONESTIR

Plaça Augusta, 2

93 589 54 92

Tapes casolanes

BARBOKATA

Plana Hospital, 35-37

93 589 19 72

Cafeteria i entrepans

BOI BÉ

Rbla. Celler, 131

93 589 84 22

Marisqueria

CA L'EUGENI

Alfons Sala, 9

93 589 19 01

Marisc, menú, cuina mera

CAN CABASSA CASTANO

Puigmal, s/n

93 674 02 67 "'""

Cuina de mercat

CAN EDO

Lleó, XIII

93 692 24 24

Carn a la brasa i calçots

CAN BARATA

Ctra. Rubí a Sabadell, km 15.200

93 697 06 52

Cargol llauna/ i arròs negre

CAFE-BARSOL

Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, 113

93 674 67 21

Jazz Live

CELLER STA. MARIA

Santa Maria, 17

93 675 28 97

Embotits i 320 vins i caves

CASINET

Camí Can Ganxet, 47

93 589 50 83

Menú diari i entrepans

CA^CASOLÉÍA

Sant Bonaventura, 39 Baixos

93 675 10 33

Peix i marisc fresc

CHEZ PHILIPPE

Plaça Pep Ventura, 5

93 674 94 84

Cuina francesa i menú diari

93 674 11 18

Amanides i entrepans

~ Sant Jordi, 39

EL JORDI'S ELPEROLET

Av. Francesc Macià, 67

93 675 53 03

Tapes i menú diari

ELMESON

Plaça Octavia, 5

93 674 10 47

Braseria i cuina de mercat

ENTROIDO

Plana de l'Hospital, 7

" 93 674 58 60

FRANKFURT LA PALTA

Rambla Can Mora, 24

93 589 50 11

Frankfurts

ITALIANS 3

Sant Bonaventura, 6

93 674 64 33

Menú diari

Mercat Pere San

KROXAN

Avda. Catalunya, 15

93 589 81 97

Cafeteria i pastes

LA CANTONADA

Raça Monestir, 1

93 584 23 32

Creps, amanides, menús

Parada 1.04

LA LUNA

Sol, 25

93 674 08 10

Tapes i plats combinats

L'ALBA

Ctra. Cerdanyola, 13

93 675 35 80

Cafeteria, croissanteria

LA GRANJA

St. Antoni-plaça Barcelona

93 675 52 46

Cuina casolana

LA PASTA BOIXA

Alfons Sala, 24

93 675 15 03

Pizzena, creperia

LAMUSCLERA

Sant Bonaventura, 14

93 675 09 05

Entrepans variats

MASIA MAS ROIG

Plaça Mas Roig, 4

93 675 00 86

Xai, entrecot a la brasa

Passeig de Rubí, 108

MÈSOMENYS

Elies Rogent, 14

93 589 38 23

Mexicà-menú català

PARADA 1 FONDA

Rbla. Can Mora. s/n

93 589 26 97

Cuina catalana

Tel. 93 674 57 47

SQUASH

Sant Jordi, 33-35

93 589 14 96

Cafeteria, pizzes, menú

Tel. 93 675 30 65 •

Tel. 93 589 14 18 t

El pa de Sant Cugat •FORN "LACARRETERA" Ctra. Cerdanyola, 6 • FORN DE "COLL FAVA" Psg. Fcesc Macià, 57 • FORN "L'AVINGUDA" Avda. Alfons Sala, 32 • FLECA LA RIERA Psg. La Riera, 15 • FORN DEL MERCAT Mercat Torreblanca, (exterior) • FLECA ROSSELLÓ Rosselló, 22 •FLECA TORREBLANCA Psg. Torreblanca, 14 • FORN MERCAT VELL Mercat Pere San (interior) • FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 • ELS FORNETS "DISTOP" Colon, 30 i Girona, 23 • FORN GABRIEL Plaça del Centre - (La Floresta) • FLECA EUNICE

Braseria

líilllllíillill •

D i p u t a c i ó , 3 1 - (La Floresta)

h^%.

@S

Centre Mèdic Sàbat MEDICINA GENERAL Dr. I. Sàbat Bonich Dr. I. Sàbat Santandreu Dia. Al. .S".?/)<!f Santandreu RADIOLOGIA PSICOLOGIA INFERMERIA Especialitats vinculades al Centre Mèdic ïeioKKt (Barcelona) PEDIATRIA Dr. I Barraran Milàn NEUROLOGIA i ELECTROMIOGRAFIA Dr. I. Serra Cata/au DERMATOLOGIA Dr. O. Servitje Bedate

Guia Mèdica wmmm

• SUSANArflCOLETI

Sant Antont. 7d » 9 3 674 74 37

sidenctas t d'atfres recuraps.lfr fermena. Formació, cf Aftget Quintarà, 3 Q8t90 Sant Cugat »93SW»0*

• W«*oss.

Cirurgia • O R . F E R N À N D E Z LAVOS Qrurgia generat, apsrett digestiu ASC-Previasa-Sanitós. Av. Torrablarica 2-B, Zn, A1. Sant Cagat »9359B47iO0 ^ ^

Consult. Centre Mèdic • C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i a-mes Medicina interna, las ert er apta <# Santiago Rusinof, 2 tntof la, S « * Cugat »95167416 S

Dietètica-Nutrició • ORA. M . D O M I N G O G A LLART Mediona general, dietètica. Dilluns, dimecres i dijous, hores convingudes, ei Enrtgv»r!j»d>,

Atenció i companyia a perennes grans, "CANSURS" av» I nens, corrtrat de malalta, ajuda * la ftr, tranatoma eepeciftia. Satul ï serveis a domicili Av To«»WartcaL·?-&, Ser, dep. 11112 S e r í O i Ü R * * » 5893967

• TELE ASSiSfÉNcSA »NPROSS 24 HORES. Servei d'ajuda 8 les (Jaraones grans, matelts crònica. 9 convalescents, a qualsevol íior» del dia a la nit Sistema ecnilliipid, segur i d* poc cost A * Torreblanca, 2-8, 3ar, A . 0 e i » 3 s M Cu-

LABORATORIS • LABORATORI O f t E C H E . VARNE

Metge capçalera • J.R. E S Q U 8 W L C A U S S A GenaSia. Av. TcWéMaric*, 2-8 Ass «anit Agr. Mütua. Sanitat. MSS«Ç.J5«,* i fctHQC tr

Ortodòncia I Odontologia general C/Santa Maria S, ler, 2a. - Sant Cugat « 9 3 5897040 • CLÍNtCA O R T O D Ò N C I A I DiSFUWII^TSMPOROMANDIBULAR Av Torrabtórtca,2-S,2nA, despatx 6 Sant Cugat « 5 8 9 0390-075 2212 • CLÍNICA DENTAL MAJOR d Major, 23-2S, 1* 3° W 9 3 «74 7 2 4 0 0 • D R A . M . Í Í I J Í J & SAURA Omioa oentat. a , a dv. 9-13 h i 16-20 h P9SartMaQt 22, tatxos. Sant CÜgat *93«74W«T

Qttatrpologte, Conveni amb ta* prtttcipals mútues C/ SanDr*. Ama R, CmSi*

Pediatria • JOSEP M. C O R O M I NAS CASARAMONA Pediatria, asma infantil. Horea convingudes Fibla. Fttbataítaaa, 20, ir 3a. Sant Cugat « 9 3 6 7 4 7216 • PILAR C A N O S A ÚBEDA Pediatria Medicina adolescent. Av Torreblanca. 2 - 8, 3r pis, Sant Cugat

« 93 674 57 98 93 509 35 48 • DRA. ANNA PUJtBET I CALDES Pediatria Vitalicio Salut Maf**. Endavallada 2t, 1er pis. Sant Cugat.

« 9 3 589 29 95 93 674 20 7»

Podologia « JOSEP M.FREIXEDES Malalties del peu, ortests, ptantiKes ortopèdiques» papSomes, cirurgia del peu. Hores a convenir. « 9 3 5896313 929109506

Psicologia-Psiquiatria

Mútues ___ M U S E B A « E S _. tKttaa d'acctdeftt» et» 1r*ÍK#*«Sm. «71. pia

Fisioteràpia « S O F I A R O M A F C * WÉ Hstaterapla. Asatatèncfe

Santiago Rusinol. 2 ents

Geriatria

93 674 15 26

Odontologia • Ü p C A f l M » CENTRAL íte TRt·ny Haaeoet OdorttoDra. Nathlie C/ J o a i r } ^ » . Sant Cugat «935895842 » t h 9 7 0 2 7 9 8 SO •

Atenc» a persona» gran* m et seu domte*. AasaaSsramara« tiors * j m a í a t » , 0 · * « 6 d» Pt*-

CENTRE

DENTAL

I

Otorinolaringòleg • O R . FERRAN FERRAN VRA Wtrterthur - Prevlawt - A*tilstèncis sanitària Medtttac. Francesc Moragae, 46, entr. 2 a Sant Cugat « 9 3 675 4 0 5 3

Pedagogia Logopèdia • B E O O S A VrSALLONOA Pedagogia, logopèdia. Problemes lianguatga 3 aprenentatge C/VBta, 5-7.1r 2a. Sant Cugat « 9 3 $891215

casc Moragaa, 26-27, 2rt 1a. Sant Cugat. « 9 3 674 3 5 53 934184848 * ,

INSTITUT

PStCO-

SANTCUGAT Pafeologia ettniea, psiquiatria. depressions, alcohoüsme, toxicomania trastorns (S'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. TorraWancaí-S 3er. A drasp. 11 i 15 Sant Cugat «935893787

TaminecokmObstetrida • D R . JESÚS FERNANOE2 BAKAN TboogtnBcología. Hores convirtAv. Catalunya, 21, 4ít 1a. Sant 9094008 Parsoutar:936747409 • DR. E N « l O 0 e CAVUELAEOW Q « « c « e g . obítetijwa-ecograSa, asteritttat, menopausa, rew-

atofta. fraiwasc Moragss 1-3, 3r2a. Sant Cugat

Wf'

• CENTRE OEI>SfCOLOQIA CLÍNICA Trastorns d'aprenentatg» i de la paria. N e n * , adolescents ï adults. Av.CaWratya 21,3r ta. Sant Cugat, «936743073 « CENTRE PSICOTERÀPIA D E L VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia Plaça Dr Galtes, 5. 2ít. 3a. Sant Cugat. « 9 3 589 4 0 5 1

ASSISTÈNCIA A DOMICILI •Teleassistència. servei 24 hores • "Cangurs" d'avis i nens •Atenció i companyia a persones grans • Controls a malalts: medicació, cures, sondes.,, •Ajuda ala llar: neteja, bugaderia, compres, menjars.,,

»»3«T4«0Tl Fwt 93 5891145,

Traumatologia

Sw,fg»-

« 9 3 5894357 93 68» 43 «8

93 674 01 47

• CUNtCA DENTAL DOCTOR 8RAN0T

•jft^itfte o* $ALUT

PSIQUIATRIA

Revisions per a armes Carnets de conduir i esportius Certificats especials

• CLÍNICA DENTAL A U * TRAN Odontologia genera!, tmptantologia, pròtesis DdontcpediBlnB. ortodòncia, mútua*. Av. Tarrebtanca.2-8,2a. 11. sant Cugat « 9 3 675 0 9 0 3

Oftalmologia

TRAUMATOLOÇIA CIRURGIA ORTOPÈDICA Dr. j. Casanas Sintes Dr. I. C. Valdés Casas OTORI NOLARI NGOLOGIA

Fax 93 589 0313

INPROSS

•Transports especials: individuals i en grup

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

«8tenc(a Medytec Poltcl S*3W" "

• 0». emmu ARAM- BORO

• DRA. P A L E R M Psicologia. Ansietat, depfea», dificultats de relació, trastorns a radolescemsia, osteoteràpiat Horas convinguda*, c/ Fran-

Hòn*$ çonvirigwt»», i 9 9 0 8 9 0 5 34

Av.Torre Blanca 2-8.3r A, desp. 11-12 Saní Cugat del Vallès


Cultura 45

ELS /CANTONS Divendres, 25 de setembre de 1998

poso*

B0iB£

PELUQUERIA

FORMAS

• "MONTADITOS"

C/. Elias Rogent, 18A (junto mercado nuevo) Tel. 93 675 40 06 - 08190 St. Cugat del Vallès

II JWht

• TAPES • MARISQUERIA

Bar Restaurant

~w

Tota una tradició

• BOUTIQUE

' •

r

<

:

«Ai- *

Sant Cugat 1

Yelmo 1

i

16,10-18,20-20,30-22,40

Barrio

Menú diari, però de diumenge!!

Sant Cugat 2

SI nombre que susurraba...

16,00-18,10-20,20-22,30

Salvar ai soldado Ryan Yelmo 3

Sant Cugat 3 16,30-16^30-20,30.22,40

toavengadon» Sant Cugat 4

Losvetigadores

Yelmo 6

—•-

17,00-1$4§« 22,40

Sia

„..,„, .

^ 17,00-IMS «22,45 |f

00,40 Usamantesdelcircut»|||ir 17,15-19,45*22,45 Yelmo 9 V.

U s vengadores SantCugat4

la xocolata... «ffvfft els entrepans... -ffvfK el cafè... Ü^hles pastes... - f f v f H el suis... *fvft"k

% Jt

00,40 Oodzlte Yelmo 8

Sant Cugat 3

1 $ » - 1 8 , 1 5 -20^30-22,45 - -l&

«.SO Utrama Yelmo 7

fttfsgoii mortal

, 16,00-18,15-20^30-22,50 10,00 -18,15 - 20,30 -22,80

edfesjrwches

Sianí Cugat 1 Sant Cugat 2

Rbla. del Celler, 131 Tel.: 93 589 84 22 Sant Cugat del Vallès

Yelmo5

Sessions golfes de dissabte Barrio

16,00 • 19,15-22£0

OBERT TOTS ELS DIES

*

Yelmo 4 Dr. Doimíe/ Salvar al *oW*ïo... 16,00/17,4» - 21,'EO Doctor OoBttte

Com si fos de tota la vida

t5£S * 19,10 - 22.15

Yelmo 2

Heíación mortal

Pl. Octavià, 6 Tel. 93 6 7 4 10 4 7

D'ALIMENTACIÓ

•YELÍKICI

•CINESA

: . | 17,15-20^-22,50 00,30 BaBaoonmigo * Dissabtes vespre varia fhjÉtti de l'última«essió

SatoaratsotdadoRyan

'Diumenges i festius $es«i«& matinals a M 12,00 h

üiüEgüiS M Í I vm vtsmmsnumm *

~

"•—•

- -

*'*••

'•"•

T PARADA /

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

• CUINA CATALANA • SERVEI DE CARTA I MENÚ • TANCAT DILLUNS NIT

II Pl. Barcelona ..Tel. 93 675 52 46

FONDAïr

mmmmM

RAMBLA C A N MORA S / N - 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS T Tel. 9 3 5 8 9 2 6 9 7 W

S S m T CUGAT

http://www.cinesa.es

%m Cugat Centre Comercial

Tots els Divendres i Dissabtes SESSIONS "GOLFES"

ESTRENA ||^§|<ͧ|f||#;p:t ilÈíííifi i i i ! '

SALA 3: 16,10-18,30 20,30-22,40 GOLFA: 00,40 - APTA

RELAClON MORTAL

SALA 1: 16,10-18,20-20,30-22,40 GOLFA: 00,50 -13 ANYS

SALA 2:16,00-16,10-20\20-22,0 GOLFA: 00,40 -13 ANYS

SALA 3: DIVENDRES GOLFA: 00,40

"EVE'S BAYOU"

., CARNET/. JOVE

^ - I I ^ H — j n

^^^/üjjíMw:

Pàrking

2 h gratis

Dia de

ies

P

ec,ador

mamut Carnet Jove

Carnet d'estudiant universitari

Venda anticipada

Carnet més grans de 65 anys

SALA 4:16,00 13 ANYS

53

Reserva per telèfon

233 S£

Venda les 24 h. als ServCaixa

minusvàlids

SALA 4:17,45-21,10 GOLFA: 00,30 - APTA

Pagament amb targeta de crèdit

Sessions numerades

Venda per telèfon 902-33 32 31


46 Cultura

ELS4CAIVroNS Divendres, 25 de setembre <ie 1998 s**à2

LA

R À VMMÉmmM

De dilluns a divendres • I)e7.00haH.00h El despertador, amb Salva Yallvé • De 8.00 h a 10.30 h Primera Plana, amb Geni Lozano i l'entrevista. amb Jofre Llombart • De l O J O h a 13.00h La revista, el magazine de Vanessa Raja • De 13.00 a 13.30 h Sant Ciliat Avui: íiu/ormatiu. ciutat per Josep M. Mir(') • De 13.30 h a 14.00h And' nmlt di gust. amb Pep Blancs • De 14.00 h a l.S.OOh Vol de tarda, amb I. Casas i l ; .ste\e l.lop • De 18.00 h a 20.00 h M//oro. cl musical ilc Sal\ a \.ill\c • I )c 20.00 h a 20.33 h Ets portin • De 21.00 h a 22.00 li I',.•Iiai,i ulilliuisi. PtKtii l·iií/iia'a (dimarts i. lluu rutlla (dimecres). Iliii d assaig (ilijoiïs). Jazz- (dia i.iluciulrcs). • De 22.00 h a 24.00 h (di\endrcs no) El '/i/e queda deld/a. amb Joan Villvé • De 22.00 h a 23.00 h Uli\cndres) Ma/1 t/i/ii, amb Núria Bomchí. • De 23.00 h a 24.00 h divendres) Vallès sense fronteres. • De 24.00 h a 24.35 h l'.esportiu (repetició) • De 24.33 h a 7.00 h M/ísiea al teu rostat

Dissabte • De 9.00 h a 10.00 h Es eap de setmana, amb Joan Vallvé • De 10.00 h a 11.00 h Tiramilles, el eoneurs • De 11.00 h a 13.00 h

La

*P:.; F M

p r o p o s t a

Pasta Eullada • De 13.00 h a 14.00 h Avant-matx • De 14.00 h a 15.00 h Vallès sense fronteres (repetició) • De 15.00 h a 17.00h Cotton Club. amb David Villena • De 17.00 h a 18.30 h V.estrena • De 18.30 h a 19.00 h El.xip, amb Xavi Montero • De 19.00 h a 21.00 h Bm d'assaig. amb (ïarles Roca • De 21.00 ha 22.00 h Eop 91.5, amb 1 )avid Villena Diumenge • De 8,00 h a 0.00 h El dia del si nyor • De 0.00 h a 0 . 3 0 h El raeo ii, la poesia • De 0.30 11 a 10 h. Esport ni marxa I"edició • De 10.00 h a 11.00 h Xostra dansa • De 11.00 h a 12.00h L·i sarsuela, amb J. Fàbregas.i P. Pallissa • De 12.00 h a 13.30 h Roda d'amics • De 13.50 h a 14.00 h Esport en marxa 2" edició • De 14.00 h a 16.00 h Tal com érem. amb J.M. Alvira • De 16.00 h a 19.00 h Bon tvtl/o, presentat per Raquel Iniesta • De 19.00 h a 21.00 h B//r d'assaig, amb Carles Roca • De 21.00 h a 22.0 h Esport en marxa 3" edició

Col·lecta popular per salvar l'ermita del Sant Crist de Llaceres L'APAC (Associació per a la Preservació del Patrimoni Cultural de Sant Cugat) ha iniciat una campanya de col·lecta de diners per tal de poder salvar l'ermita del Sant Crist de Llaceres, que conté pintures de l'artista Josep Grau-Garriga. La necessitat de recuperar aquest testimoni del patrimoni santeugatenc és indubtable, i per això tots els santeugatencs sensibilitzats per la història de la ciutat estan cridats a col·laborar en aquesta iniciativa. I poden fer-ho adquirint les butlletes que es troben a la Parròquia i que també es podran obtenir en altres punts de la ciutat. Les persones que adquireixin aquestes butlletes tindran un al·licient afegit, i és que desgraven a Hisenda; per tant, tindran un descompte del 20% en fer la declaració de renda. Un motiu més, doncs, per participar en aquesta campanya.

Exposicions SALES MUNICIPALS • Imatges Castelleres. A la Casa de Cultura. Fins al 28 d'octubre. Elpasseig solitari. Fotografies de Pere Formiguera. Claustre del Monestir. Del 10 de setembre al 4 d'octubre.

. * ï*#*è«t visita a les 10.15 fi. Segona; a Jss I

4 DR'MENCF.

BldCLCTADA POPULAR PRYCA * Afe»Wh IMmment de pitraüs. • AlesíOJO h Sortida de Pryca Sant Cugat

2*.

al Parc Pla del Vmyec Sorteig i regals pern tothom,

'Aigües i dones. Pintures. Local Social de la UREF de la Floresta. Només els caps de setmana. Fins al 18 d'octubre SALES PRIVADES

• Passeig per Coliserola: el Turó de CtatS^j||&Q0 h Sortida des delCfab Muntanyenc Sant Cngit * "E^ptfsnaaia*, Conferència de claeo§|||§$Èfe la figura dei iaraó Amenofis IV, també conegut com Afchenaton. r A Je* l i $ a Al Kíüseu de Valldoreix. AjiSfcde Sara Torné. Ififbanació ai tel. 93.674.05,69. del Valies. À les 1? h Casal de Cultura de Valldoreix.

DIU.WS

* Els dtes 5,'oV 7j9^<*etMl)iSS:ïS^Súbàquest cursd^ra|*ura a càrrec de Sara Torné Casanovas, de í 9. hotpvat Convent de Las Misioams de fos Sagradoí^Éttï>hes de Jesús y Maria El p*eu del curs és de 2.000 ptes. i es Haiforà un cerepclt d'assistència. Informació al 93.674.41.42

EXPOSICIÓ '• laatigoració de i' exposició "Retaules de De I1 arrisca Michel Goday. A les 20b. al Claustre del ASSEMBLEA *SL/.V * Assemblea de k Plataforma Cívica en ée&dmés%bm Negra. t9. hores. Club Muntanyenc Sant Cugat.

8 DIJOUS

Ales 2Q.00horcs. A la sala d*exposÍcÍons de iaCasa de tura,

•Exposició Soto- Villena. A la | Galeria (c/Sant Jordi, 14). Fins I al 15 d' octubre. 1 'Grup de pintors a la Sala Rtt| sinyol. Obres dej. Sanagustín, Lapona, R. Moscardó, A, Martín...A la Sala Rusinyol. Fins al 20 d' octubre. •Sandra Figueras, pintura. Pou d'Art (Balmes, 35) Del 5 de setembre al 9 d'octubre. -•Espai Lluís Ribas. Exposició J. L. Fuentetaja i L. Ribas. Carrer Gorina, 13. Fins al 12 d'octubre. Centre Cultural • El silenci és or, d'Apel·les Mestres. Direcció: Frederic Roda. Divendres 2 i dissabte 4 d'octubre, a les 10 del vespre • Teatre Negre de Praga. Direcció: Jirí Srnec. Dissabte 10 d'octubre a les 10 del vespre


Cultura

ELS / C A M U N S Dimitires, >5 de setembre rle IMX

EMD Valldoreix 93 5892288

SOREA

93 5890021

93 6928080

Valldoreix iparatíal

936741111

Grua

93 674 33 71

Bombers Rubi-Sant Cugat 93 6998080

Aigües La Floresta

93674 20 89

CAP

93 5891122

AAPPÍWM'ra-so'

936742018

CAP urgències

93 589 44 55

AAW Verge Carrre Mira-Sd 93 674 10 03

CasadeCuSura

935891382

AAW Sant Joan Mira-sol

93 674 7103

Centre Social i Sanitari tF

93 589 7800

AAPPiWValldofeix

936742197

Casal ValWoratx

93 674 4599

AAPP i W C. Montserrat Valí.93 674 21 05

Catalana de Gas

93 725 2944

AAPP W Can Majó Vall,

Centre Civicia Floresta

935890847

AA Prop. i Veïns La Floresta 93 674 20 89

Centre Cívic les Planes

93 6755105

AA W AíguaBonga La Flor.

936745129

Casal Cultural Mira-sol

935892018

Ass. Consumidors

93 268 45 67

Bombers Ballaterra Bombers Generalitat

085

Cinemes St. Cugal (Resen) 93 5890941 93 674 7096

Correus

CreuR0iaSant^t«^936741£^ Creu Roja Valldoreix

936742459

Dispensari la Floresta

936747615

Errí. Municipal Descetàfalit 93 674 2719 ENHER Rubí

93 6991892

FECSA íatenció al dient)

900 73 73 73

_FECSA (avaries)

900 7474 74 93 6741934

FFCC Funerària

93 58955 52

G. Civl (Mira-sol)

93 674 2379

HtsentJa

93 5891155

Jutjat

93 674 66 96

Parròquia St. Pere Octava

93 6741163

Parròquia Les Planes

93 2047503

Parròquia Valldoreix

93 674 05 69

93 674 50 49

DNI (Cita prèvia) Greenpeace

93 589 30 80 (91)5434704

H. General de Catalunya

93 589121í

H.Valld'Hebron

93 4272000

Policia Municipal i Prat. Oví

092

Pol. Municipal (Valldoreix!

908795125

Comissaria de Policia

93 6747612

Taxis (parada)

93 674 0997

Ràdio Taxi

93 5894422

Repsol-Butà

938741580

Sant Cugat Comerç

936740322

• Informació i inscripcions: Be dimarts a divendres, o l i a 13 h. i de 17 a 18 h

Tel. i fax 93 589 82 69 (Casal de Cultura de Valldoreix).

Dissabte 3, a les 16.30 h. X O C O L A T A D A I J O C S I N F A N T I L S . A la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: EMD Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix.

H. Sant Joan de Oéu

932034000

Unitat Coronària

932481040

Tel. de l'Esperança

93414 48 48

Informaçó Carreteres

93204 2247

Informació Aeroport

93 4785000

rrec dels Marxossoss del Vallès. A l Casal de Cultura de Valldoreix. O r g . : Casal d'avis de Valldoreix. Col.: EMD Valldoreix. D i u m e n g e I I, a les 19.00 h. R E C I T A L G A R C Í A

LOR-

C A . A Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: Teatre O b e r t . Col.: EMD Valldoreix Dilluns 12, a les 13.00 h. S A R D A N E S A P L E C D E L A SAL U T . A l'Ermita de la Salut.

Informació RENFE

9349002 02

Informació Port.

9331887 50

GMIC

935893188

Policlfnic Torreblanca

9358918 88

PROMUSA

9358917 32

ASDI

83 675 35 03

Arxw Gavfn

93674 25 70

Casa! d'Avis SC

935891638

Llar d'Avis Parròquia

935890598

Club Muntanyenc

936745396

Coral de jaUràó

936741006

Esbart Sant Cugat

9367526 52

Cuerpo Nacional de Policia 93 674 78 58 091

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

D i u m e n g e 4,a les 17.00 h. T E A T R E " L a D o l o r o s a " , a cà-

Piscina Munwpal Valldoreix 93 675 40 55

Urgències

Ak

47

Tot Sant Cuga) GrypSup.!WÍgtant$

93:67486 61 '936749314

Ràdio Sant Cugat

935» 59 59

Els 4 Cantons

935898282

Org.: EMD de V a l l d o i n x C o l

•JAZZ INFANTIL I JUVENIL •GIMJAZZPERA ADULTS • DIBUIX I PINTURA PERA JOVES I ADULTS •PUNT-TALLERDE PLÀSTICA • ESTAMPACIÓ SOBRE ROBA I BATIKI SEDA

Cieu Roia de Villdornix

•JOIERIA ALA CERAPERDUDA • VITRALLS DECORATIUS • ORFEBRERIA •CANT CORAL •IOGA •ESCOLA DE MÚSICA «ANDANTE» •TEATRE PERA NENS I JOVES

HORARI AUTOBUSOS IA 1 . SANT CUGAT-MIRA-SOL-MAS JANER Sortides des de Mas Janer. -Dies feiners. 1a sortida: 06.00h-07.00h-08.00h i a les hores en punt fins a les 22.00h. L'últim serveifinalitzael seu recorregut a l'estació de F.6.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: O7.00h-08.00h-09.00 i a les hores en puni fins a les 22.00h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.6.C. de Sant Cugat. Sortides des de PAvinguda Alfons Sala. -Dies feiners. 1a sortida: 06.40h-07.40h i als 40 minuts de cada hora fins a les 21.40h. L'últim serveifinalitzael seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 07.40h-08.40h i als 40 minuts de cada hora fins a les 21.40h. L'últim serveifinalitzael seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. Recorregut. Mas Janer, Esíac/d Mira-sol, Plaça Can Cadena, Estació St. Cugat, Mercat Torreblanca, CAP, Alfons Sala, Can Cadena, Estació Mira-sol, Mas Janer,

• UNIA 3. SANT CUGAT-LA FLORESTA-LES PLANES Sortides des d«F. Cotom. -Dies feiners. 1a $ortida:Q5'45b del matí i cada hora i mitjafin$ates22.15h. -Dissabtes i festius. 1a sortila: 07.15h del matí i cada hora i mitja fins a les 22.15h. Sortides des de l'Estació. -Dies feiners. 1$ sortida: Q6,35ri del matí i cada hora i mitja fins ates21.35h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 08.05h del matí i cada hora i mitja fins ates21.35h. Recorregut. F. Cotom, /a Ftofesfa, Plaça Centre, Mercat, CAP, Alfons Sala, Estació, Plaça Centre, La Floresta, F. Colom.

V A 3. SANT CUGAT-RUBI-TERRASSA -Dies feinera. 1a sortida; 05.4Qrt-06.25h i als 25 minuts de cada hora fins ates22.25h, -dissabtes i fesSus. 1 a sorScSa: 0625h i als 25 minuts de cada hora fins ates22.25h. -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55h, 07.55h i 11.55h.(feiners) Q44M9Ú0MMM4MQ'

Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.16h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h, Sortides des de Sant Francesc. -Dies feiners. 1a sortida: 06.23h-06.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.23h-09.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. Sortides des de l'Estació FGC. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.05h-06.35h i als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.35h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.05h-09.35h i als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.35h.

• A 3. SANT C U G A T - B A R C E L G H A

-Dies feiners. 1a sortida: 05.15-05.40 i als 40 minuts de cada hora fins a les 22.10h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.15-05.40 i 06.10h i als 10 minuts de cada hora fins ates22.1 Oh. -Diumenges i festius. 1a sortida; 07.10h i als 10 minuts de cada hora fins ates22.10h. -Sortides addteionals a Cerdanyola: 22.40h i 23.00h (feiners). 23.00h (dissabtes i festius).

-Dies feiners. 1a sortida: 05.45 i als 15 i 45 minuts de cada hora fins a les 21.45h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i als 45 minuts de cada hora fins a tes 21.45h. -Diumenges i festius. 1 a sortida: 06.45h i als 45 minuts de cada hora fins ates21.45h. Recorregut, Sant Domènec, CAP, Sant Francesc, Plaça Coll, Mercat Torreblanca, Monestir, Estació -Sortictes addicionals a Cerdanyola: 22,15h (feiners). FGC, Colomer, Sant Domènec.


ELS4CANT0NS

48

Divendres, ' d'octubre de 1998

S e t m a n a r i d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

Ossos

Michel Goday. Pintor

loRDi CASAS

"He intentat domar el Monestir" fer confluir aquesta influència amb les meves arrels, les meves vivències, els meus records, el Mediterrani... - El 7 d'octubre estrenes una exposició al Monestir. Què suposa, això, per a tu? - És un lloc molt bonic per'mostrar Ics teves obres, però ho he hagut de preparar molt acuradament durant un any i mig, perquè jo no vinc al Monestir per penjar quadres, sinó que hi faig una instal·lació. Jo crec que la finalitat de l'obra no és l'exposició sinó la instal·lació. Cada quadre té un espai determinat, que he pensat i meditat molt bé perquè les parets valorin les obres i les obres tomin a valorar les parets. És a dir, he intentat domar el Monestir, predeterminar uns ritmes que embelleixin l'obra.

MARTA FAI.GIIKRA

Viu a Sant Cugat des de fa quatre anys. on va venir a trobar les seves arrels catalanes. Fill i nét de catalans, va néixer en un petit poble de la costa francesa, a Port Vendres, al Rosselló, on encara hi viuen els seus pares. Kl 1963. als 14 anys, va deixar l'escola per fer d'electricista fins que va decidir marxar a París, a canviar d'aires. Durant un temps va sobreviure venent begudes alcohòliques i, el que són les coses, a través d'un dels seus clients va conèixer un pintor avantguardista que, després de veure algunes obres que Michel havia fet sense pretensions, el va animar a continuar creant. A partir d'aquest moment, s'aboca al món de l'art, es compra revistes, visita tantes exposicions com pot i investiga sobre ell mateix per descobrir la seva pròpia expressió. L'oportunitat li ve l'any 79, i de casualitat. Col·laborava amb una galeria d'art i muntaven una exposició. A la sala hi havia una finestra de grans dimensions que deixava entrar massa llum i en Michel, sense pensars'ho gaire, va demanar 48 hores per solucionar-ho. Es va tancar a casa seva i va fer una maqueta que, finalment, van decidir instal·lar. Era una peça de paper estripat damunt de vidre que, per sorpresa seva i dels galeristes, va esdevenir el centre d'atenció. Potser llavors va començar a creure que podia tirar endavant en el món d e l'art. Va continuar experimentant., i de moment ja són prop de trenta exposicions. - Estàs en permanent investigació... - Sí, des del meus inicis, que ja van ser producte d'aquestes ganes que he tingut sempre d'investigar i fer coses noves. Al principi experimentava amb el surrealisme, però de manera lúdica, sense pensar mai que em dedicaria a això. I, el 79, quan em va passar això amb aquesta exposició, vaig continuar fent un munt d'obres de paper

Goday s'inspira sovint en el Mediterrani. FOTO: XAVl LARROSA que és pintada fora del quadre i després és transportada al quadre. - Amaga alguna simbologia, aquesta fixació teva per l'estrip? - No, és un concepte molt simple. Mira, parteix d'un fet tan senzill com és escriure i ratllar. Quan ratlles una paraula ho fas per "esborrar-la" però, en realitat, no la restes sinó que li sumes matèria perquè li poses més tinta al d a m u n t . Així, amb la meva pintura expresso les coses de la mateixa manera. - P e r ò així sempre s'hi pot afegir més... - És que les meves pintures són vives. Vaig buscar aquesta fórmula perquè així els quadres es poguessin transformar. - D'on et sents més influenciat? - De l'art americà, a partir dels anys 50. Però sempre he mirat de

trencat sobre vidre. - I quan dones el pas a la pintura? - L'any 84 va arribar un moment en què les peces de paper trencat sobre vidre em van saturar i havia de buscar noves formes d'expressió. Vaig parar un any per continuar el camí de l'experimentació, però fins al 90 no vaig trobar la solució p e r transportar al món pictural el que podia evocar amb el paper trencat sobre vidre. - 1 amb quins elements c o muns jugue*? - Amb tota la part de l'estrip. El més complicat és trobaren la pintura el mateix efecte. - 1 com es fa? - Treballant a base de collages. És a dir, hi ha una part de la pintura

"En essència, rofici de pintor és crear una successió d'errades permanents "

- Quan algú compra un dels teus quadres, et preocupa on el col·locarà? - No. Perquè el posa on creu que l'ha de posar ell. En canvi, quan fas una exposició estàs creant un acte cultural. - Què és el que t'agrada menys d'un vernissatge? - No poder estar per tothom - I el que més? - Poder-te despullar com a artista davant dels amics. - Això que dhieu els artistes de "despullar-se davant el públic", és una metàfora del sentiment de vergonya? - No. És una inquietud interna perquè estàs donant el més profund de tu. - Encaixes bé una crítica negativa? - Sí, p e r q u è s'ha d e tenir en compte el que pensa tothom. En essència, l'ofici del pintor és crear una successió d'errades permanents i és per això que ho pot presentar com una veritat - Però això és una farsa... - Total. Però per això la pintura està oberta a crítiques i interpretacions. D e vegades, una crítica negativa es pot convertir en positiva, perquè t'ajuda a veure l'errada i a explorar altres camins...

Llegeixo, amb sorpresa, un escrit als mitjans locals d'informació sobre l'emmagatzematge en caixes d'un conjunt d'ossos humans, procedents de les excavacions de 1993-94 al Monestir. No em sorprenc pas per la notícia, sinó pel fet que quan, fa uns mesos, vaig tenir l'ocasió de veure els esmentats ossos -i fins i tot tenir-ne alguns a les mans, recordo concretament un parell de cranis-, no se'm va ocórrer res del que ara he llegit. El que no em sé explicar és si això és degut a la meva inveterada irreverència envers els morts, o perquè en aquells moments no vaig tenir la suficient sensibilitat per diferenciar els ossos de la resta d'objectes arqueològics. N o nego, Déu me'n guardi!, el dret al descans etern - e n un lloc adient. s ' e n t é n - de tota resta humana -sigui d'un monjo o n o - , però e m sembla q u e , un cop més, l'anècdota ens perd. Evidentment que és greu q u e aquests ossos estiguin encara en caixes -com la resta d'objectes procedents de l'esmentada excavació-, però més que pel fet en si -que, probablement, ho és-, pel que significa. És una mostra més de la necessitat de definir una política clara sobre el nostre patrimoni històric. Què fer amb el que ens han deixat les generacions precedents, des d'uns ossos a una ermita, passant per una masia o per les restes d'un poblat romà o preromà? És una pregunta per a la qual encara no tenim una resposta clara, entre altres coses perquè no ho hem discutit en profunditat. Per què ens hauria de preocupar greument un assumpte tan concret com aquest, quan n'hi ha d'altres de més envergadura (des del meu punt de vista) sobre els quals no sembla que hi hagi gaire interès per convertir-los en polèmiques creatives. Alguns exemples: com ha quedat el tema MuseurTorre Blanca? Quin serà el futur concret de l'edifici Aymat? Què donarà de si i, sobretot, a què servirà de precedent la prospecció arqueològica de Can Cabassa (futura zona urbanitzada)? O n para el projecte de restauració de Sant Adjutori?... Ras i curt: discutim sobre el patrimoni o fem focs d'encenalls.

PI. de la Unió, 3 - Tel. 93 590 80 60 Sant Cugat del Vallès www.valles.com

Hardware, Software &Webs

Diari de Sant Cugat 256  

Diari de Sant Cugat nº256, 2 d'octubre de 1998

Diari de Sant Cugat 256  

Diari de Sant Cugat nº256, 2 d'octubre de 1998

Advertisement