Page 1

ELS

püm'SDJmamtACfd i EL CENTRE $§à&às^Es

Divendres, 6 de febrer de 1998

FARAN REMATA SANT*

US 4CAMONS S e t m a n a r i I n d e p e n d e n t d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

Núm. 226 Any VI

225 ptos.

Primer aniversari de P atemptat al Pi d 9 en Xandri L'arbre s'arrela a la vida

piana 13

La crida d'E4C mobilitza Sant Cugat

Unes obres causen desperfectes a la sala d'arqueologia del museu. FOTO:

Patrimoni Cultural: "No hi ha perill que Vestructura s'esfondri"

CEDIDA

El futur del museu de Valldoreix obre la polèmica al districte

Joan Aymerich: "S'ha d'estudiar el problema i solucionar-lo"

El rector de Sant Cebrià destitueix la Junta,

Amics de la UNESCO: "Farem una col·lecta popular per al Monestir"

canvia els estatuts i reestructura Forganisme Plana 42

Els militants del PP local faran una col·lecta per a la protecció dels regidors d'Euskadi Plana 7 El gall continua dempeus. FOTO: AVE

CoHaerdla peus 4 cantons

Avui, la segona

í\aC?f DaGo||DaGOM ••;?ÍÉÉtMStlÉ

Aquesta

setmana al

Club del Subscriptor, entrades per anar a veure un gran musical al teatre Victòria de Barcelona Plana 12

BELTRAN

Plana 39


¥1S Í C A N T D N S Divendres, fi de febrer de /VVX

Sumari

Els bombers exigeixen nou parc abans de l'estiu Plana 14

Comença la I Mostra d'Ensenyament

Èxit de participació a la Mitja Marató

L'AOSC interpreta demà Cançó d'amor i de guerra

Nacho Duato triomfa al Teatre-Auditori

Plana

Plana

Plana

Plana

Setmana

d e l'IVA a l e s C o m u n i t a t s Autònomes. Planti 7

3

La serra de Collserola celebra enjiuanv el seu desè aniversari sota la gestió del Patronat. La gestió del parc natural és posada en d u b t e per diverses organitzacions ecologistes. l'llims

Entorn

7

LI primer secretari del l'SC! local, Jordi M e n é n d e / . promou la cessió dels impostos especials i el traspàs del 409?

34

D e s q u e van c o m e n ç a r les obres s'han produït tres accidents de trànsit a la zona. Plana 14

La modificació del trànsit rodat per la construcció de l'aparcament del \ial de connexió provoca q u e i x e s veïnals.

41

Sant Cugat recull signatures per exigir la creació d'una comissió internacional d'investigació sobre vulneració dels drets humans a Algèria.

13

Després d ' u n an\ de l'atemptat contra el Pi d ' e n Xaiulri, els tècnics municipals encara no poden d e t e r m i n a r si l'arbre viurà o no. Plana 13

3 // 5 / cnt/uc.</<t

Política

17

Plana

Societat 1 6

/<V

Economia 2 8

Sant Cugat es prepara per dur a la pràctica els clos projectes que lidera dins de LASP1. LI centre d'empreses es farà realitat el mes vinent, i la instal·lació dels punts d'informació interactius es materialitzarà abans de l'estiu. Planti 17

Les P I M L S de Sant Cugat comencen a fer números per beneciar-se de la reforma d e la fiscalitat aprovada pel consell de ministres. LI nou sistema fiscal p e r m e t r à d e d u i r pels béns d'inversió. Plana 38

43

Esports 3 4 La l nió Esportiva Sant C u gat d e b u t a a la fase d'ascens g u a n y a n t el B a n y o l e s p e r 8 gols de diferència (34 a 1M. Plana 36

Cultura 3 9 L ' A j u n t a m e n t i el d e p a r t a ment de Patrimoni Cultural' de la Generalitat intenten aturar l'alarma social a i x e c a d a arran del d e t e r i o r a m e n t de la torre del gall del Monestir. Plana 39

fteSÍ-í-

Com si fos de tota la vida

BEUAffiBBÍL

RESTAURANT CAN EDO

C/Ueó.XIII .

692 24 24

Carn a la brasa i calçots

CERDANYOLA DEL VALLÉS

RESTAURANT CAN OLIVÉ

Ait-Elorsltmaio. 122

580.88 39

Cuina de mercat

I A FLORESTA MIRASOL

RESLRANCHOELPASO

Cl Pas Fstariri, 15

6 74 38 03

Cuina catalarjaJíanQuets

Tancat dium. nit i dill. no festins

6742315

Cuina variada

Tancat dimecres tarda

RUBl

d

MASJANER LAPQNDEROSA

C/Victòria. 1S--2A

BAR ENRIC

Pg Baixador, H

LA NANSA PI rfel Dr Oi,arrii«t 14

ELPQRMLEI

la xocolata... *f%*H

Guadalajara. 14

HOSTAL DEL GALL UfiALTA

•Is •ntr·p·ns... * H * f v

674 11120

Entrepans imenús

Tancat diumenge .

Paelles, marisc, fregid.

Tancat d

-5B8_54 6B

Pizzfiria. cuinacatalana

Tancats Tanrat dissabtes e*r.apte reserves

Menú. cartaidsguslació.

675 35 SP

Cafeteria. rroissanrena

5B9 5011

Erankfurts

_ Obert tolsfitsdie Fspfn-ialitTat «n hara[|A

CAN AMETLLER

Camí ram AmnHIar a/n

CHEZPWUPPE

PlacaPm)Vnnliiia,5-

674 94 84

C/Snl, 75 y Rhla. Can Mor» 1f)

589JB_25_ 5a9JKLB0_

Cuina francesa/menú diari Tancatd Cuina i musica mexicana Tancat dilluns. Menjar xinès Ohert Inta la sarmana

674 n« m

TapfiS 1 Plats CQmbBatS

CANTINA EL MEXICANA _

al cafè...

Biasena

.699J152 - 588 42 81 ntra Muntanyola. 13

L'ALBA

.589_25.71

Dijous tancat excepte festius

*h*h.

_CiSoL25

Tancat riiumanQB

VALLÈS PA El pa de cada dia El pa de Sant Cugat

675 35 fln Cafeteria, rrnissflntBria CJ St Antnni-plaça Rarcetona

LA ORARIA

los pasta*... f f v f H

JiOa ELPERQLET

al sui*... * K * K

675 31 41

Braseria

589 54 92

Esmorzars/tapes casolanes Obert de 8 a 10 n»

509 38 23

tteücà-rneníi català

S«ai74n

Mnraï riiari i pmri jbènC..

C/Elies Rogent, 14 Pfarj. P«p Uantiira a r*»

Ri.hiaSah.rrtl IrmlSTItn _ f i 9 7 J ï l 5 2

Cargol llauna/arròs nanra

674 4 5 4 6 584 23 3?

Especialitat tapes i calés Creps. amaiides. menús

_PJacaJita»stiiJ-

LA CANTONADA CALEUQENI R E S t PANXA CONTENTA PARADA I FONDA

mereix una visita

1EBA_ BARRFSTAlffiAMTFI MFSdM

TÏ-BMAR MINIOOLF BARMQSC CAPiTANCOOK

II

PI. Barcelona Tel. 675 52 46

C/AHnnaRal» 9 Pg Otaharria, 69

^_589J5Ü2

Rhla Can Mora, s/n

^589_2&9L

C/R»«arlartel'Alha 70

674 16 75

ObaiLaJjiMadia-

Ohert tots als dies nhm» rjuia rta Ohert tot el dia

Cuina catalana La nostra esp agqiialrt

_PJaca_Qctaxií.5. a Alfons Sala. 24 C/Indústria 77

_.._

Marisc menú, cuina mem . Repartir a p

-._589II6JH _.CuirjadajiiBEat..

a i cuina de marc.

BRASERIA C LA PASTA B O K A

i!

• FLECA MARIA Ohert tots els dies .

GRANJA BAR-EL M6SOMENVS

BAR ESTACIÓ.'

La granja

Cuina casolana

J3Z4_54m._. .... 675 53 03 £smorz.Aapes/manú diari

SNIPPER'S

BARREST.ELMQÜ CAN BARATA

Si encara no ens coneixes,

8I5.52J46-

Pizzeria. emparis

a Santa Fnrjraria. 15

BZSJAuZ __Cmpfina bretona. 5Ba2SLZl_ . C a m a la brasa. tapes

PI. Lliiis MiHet. 1

SB9 61 61

DberLtoleidja_.. Tancat dilluns

Cuina colonial

Ohert tots ate dies

5ft9 77 73

Menjar* ecnnAmics

Caps de setmana_5ns_aJB«Jn·_

675 10 33

I

PEIIFRCTA MARIA Sani Bonaventura 39 Rahtn» RESTAURANT VALL D'OR

RamhlaM .lacutVwrtaoiier 185

RESTAURANT MAS R O M

Plac. Ifa» Roig i

6 7 5 0 0 86

lHlure . Xai entmeof a la hrasa

TanratdNWlang»nll

RHa_M. JadntVerdaguer, 113

6746721

JaaUve

Obert tots e b dies

C. Castilleios, 31 • MERCAT PERE SAN Parada 10 • FORN GABRIEL Plaça del Centre, 2 LaFloruta

• FLECA ROSELLÓ Rosselló, 22 •FLECA TORREBLANCA Passeig Torreblanca, 14 •FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 • EL FORN DE LA CARRETERA Ctra. de Cerdanyola, 6 •ELFORN DE COLL FAVA Psg. Fcesc Macià, 57 • EL FORN DE L'AVINGUDA Alfons Sala, 32 •FLECA DE LA RIERA Psg. de la Riera, 15 •MERCATTORREBLANCA Locals exteriors, 221-222 • FORN BASANY Diputació, 33 - u


US 4 CANTONS £

1

El tema de la

hetinaiia Divendres, 6 de febrer de 1998

b a l a n ç

Collserola es coneix principalmentpels seus boscos, tot i que inclou paisatges ben diferents a un i altre vessant de la muntanya. FOTO: ELS 4 CANTONS

Collserola, deu anys de protecció La serra celebra el seu desè aniversari sota la gestió del Patronat Ja han passat deu anys des que es va aprovar el Pla Especial de Protecció de C o l l s e r o l a . D u r a n t t o t aquest temps, la serra ha anat canviant amb la creació de parcs, miradors i zones de lleure, i la millora de LAIA PORTACELI -Sant Cagat-

Amb deu anys de Patronat a les espatlles, la serra de Collserola continua sent un dels punts amb més atractius per als ciutadans del Vallès i de Barcelona. Milers de persones es passegen cada cap d e s e t m a n a per les 8.073 hectàrees del parc. Però des que es troba sota el Pla Especial de Protecció, la serra ha canviat molt i ara compta amb diverses infraestructures que la fan més accessible als visitants. D u r a n t a q u e s t t e m p s , s'han construït sis àrees de lleure, quatre miradors i tretze torres de vigilància. També s'han restaurat set parcs, diverses rieres i zones d'acampada. Altres projectes han estat la reforma de deu camins i pistes forestals i de més de vuit quilòmetres de passeigs. A més, la superfície del parc no ha deixat de créixer, amb l'adquisició de 2.500 hectàrees de

camins i pistes forestals. Tot i així, encara queden moltes coses per fer. S'han d'adquirir mós terrenys privats per evitar la construcció incontrolada, eradicar les urbanitzacions il·legals de la serra, obrir-la a

sòl. Per fer aquests projectes, el Patronat Metropolità de Collserola, format pels nou minicipis que tenen territori a la serra, ha invertit 4.000 milions de pessetes en el parc. Durant el 1997, l ' e n t i t a t va c o m p t a r a m b un pressupost d e 792 milions de pessetes, la majoria dels quals (85 milions) es van destinar a edificacions i obres de condicionament, i 55 a inversions en el medi natural. Finalment, 5 milions van anar a parar a les iniciatives d'educació ambiental. Participació ciutadana Després de deu anys, el gerent del P a t r o n a t M e t r o p o l i t à d e Collserola, Marià Martí, considera que "la gent ja veu la serra com a seva, tot i que cal una major participació dels ajuntaments en la protecció, sobretot pel que fa a les àrees perifèriques ". Per la seva banda, el president del Club Muntanyenc de Sant Cu-

altres zones verdes del Vàlids, o integrar i protegir les àrees agrícoles perifèriques que estan en perill. El major repte de Collserola ve, però, del creixement incontrolat de la gran ciutat i les noves infraestructures

gat, Narcís Castanyer, afirma que s'ha millorat molt Collserola, però que encara s'ha de reordenar el sistema de senyalització q u e continua sent "una mica caòtic". A més, Castanyer creu que encara que no tingui competències legals, el Patronat s'hauria d'implicar més en la defensa de certes zones.

comunicatives que es volen construir entre la comarca del Vallès i Barcelona. Alguns d'aquests projectes urbanístics continuen posant en dubte el futur de l'emblemàtica serra.

toixonera artificial i embassam e n t s p e r a les a u s . T a m b é s'han fet periòdicament tasques de repoblació, estudis sobre diverses espècies i, amb l'objectiu de controlar la caça, un servei de vigilància de deu hores

d i à r i e s q u e funciona d e s d e 1992. Altres projectes d'aquests deu anys han estat la restauració de set fonts de la serra i de sis edificis, entre centres d'educació ambiental, masies i la mateixa seu del Patronat.

M

Els projectes La Pedrera dels Ocells a Santa Creu d'Olorda, que consisteix en un mirador i una zona humida per a les aus, és una de les àrees més noves destinades als visitants del parc. Altres zones de lleure són l'observatori d'aus del turó de la Magarola o la Riera de Sant Cugat i el Parc de Canaletes i Guiera, al terme municipal de Cerdanyola, restaurada recentment. Amb l'objectiu de potenciar la fauna i la vegetació, el Patronat ha construït emplaçaments com ara una

SISTEMES DE SEGURETAT COMPLEMENTS JOMO'ICS I DE PROTECCIÓ

SERVEIS • Sistemes seguretat • Portes b l i n d a d e s i cuirassades • Caixes fortes • Claus mestres • V i d e o portes • Circuit tancat de T V • Sistemes c o n t r a icendis • Controls d'accés • Automatismes per a portes Sistemes d ' a l a r m a sense fil (via ràdio) Av. Alfons Sala, 50. Tel. i Fax 589 1 7 99 Sant Cugat del Vallès

m


Setmana

U S ÍCArVTONS Divendres. 6 de febrer de 1998

Les

b a t a l l e s

e c o l ò g i q u e s

Les noves infraestructures del Vallès amenacen la serra L'ADENC es queixa de Pactitud massa passiva del Patronat de la serra se situen a la perifèria. És el cas de Can Montmany o Can Codina (on es volen construir camps de golf), o la Via de Cornissa. "Aquests espais agrícoles no s'han protegit massa ja que la gent no els considera importants perquè no tenen boscos" -argumenta Cunill; "l'administració els ha vist com a espais lliures a ocupar, sense tenir en compte que també tenen el seu valor ecològic". En aquest sentit, l ' A D E N C ha demanat la integració d'algunes d'aquestes zones dins el territori protegit del parc, com Torre N e g r a a Sant Cugat.

LAIA PORTACKI.I

- Sant CugatLa ciutat es menja Collserola. A<|ticsta és la conclusió més comuna entre els grups ecologistes que actuen a la serra.Tant l'Assocaeió per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya (Adenc), com el G r u p Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat coincideixen a afirmar que avui dia el parc està seriosament amenaçat pels projectes urbanístics provinents dels municipis que hi tenen terrenys. "Collserola pateix una gran pressió per estar envoltada d'una zona urbana, amb projectes que encara estan vigents al Pla General M e t r o p o l i t à com el t ú n e l d'Horta o la benzinera de Vallvidrera" -explica el president' de l ' A D E N C , Manel Cunill. És per això que Cunill creu que el Patronat Metropolità de Collserola no ha fet una política ecològica homogènia a la zona. S e g o n s el p r e s i d e n t d e l'AD E N C , l ' o r g a n i s m e va c o mençar amb actuacions més radicals, però d e s p r é s "ha mantingut una actitud defensiva, en lloc d'actuar com a motor per a la conservació". Més garanties p e r Collserola Segons l'associació, el Pla Especial de Protecció de la serra és una figura d'ordenació urbanística amb moltes limitacions,

Ris Túnels de Ytilkidrera han fragmentat part de In serra. FOTO: R4C sotmesa al pla general urbanístic, on es preveuen actuacions q u e podrien fragmentar el parc i trencar l'equilibri ecològic. "El pla no és garantia perquè Collserola es conservi per sempre" - a f i r m a el p r e s i d e n t d e l'AD E N C . Cunill pensa q u e "a més de conscienciar els polítics i els ciutadans sobre el tema, s'han de fer algunes modificacions al pla especial". Des del punt de vista de les e n t i t a t s e c o l o g i s t e s , els t r e s grans enemics de (Collserola són les noves infraestructures comunicatives del Vallès, els projectes urbanístics a les àrees per i f è r i q u e s d e la s e r r a i la construcció en terrenys del parc que encara són propietat priva-

da. En relació a les vies de comunicació, hi ha diverses "batalles ecològiques", com són el túnel d'Horta (que enllaçaria el barri barceloní amb Cerdanyola); el túnel Central (que aniria des del Tibidabo fins a la zona de Torre Negra) i la Via Cornissa (que connectaria la zona de Molins de Rei amb Cerdanyola). Altres projectes són els túnels de Vallvidrcra, una "batalla perd u d a " , segons fonts del C l u b Muntanyenc, o la carretera de les aigües. La perifèria d e la s e r r a Però, malgrat la importància d'aquestes propostes urbanístiques, els punts més vulnerables

de la Quadra) i la construcció d ' i n f r a e s t r u c t u r e s vials (els túnels de Vallvidrcra. ja fets, els previstos túnels central i d'Horta i la carretera de Cornisa). El Patronat no té cap autoritat en urbanisme, que d e p è n del PGM i dels ajunt a m e n t s . Per altra banda, el Pla Especial marcà els límits del Parc d e i x a n t fora zones q u e per lògica ecològica haurien d'haver-sc inclòs (Torre N e g r a . Turó de M o n t c a d a ) . 1 lem de dir també que al Parc de Collserola li manca el mateix q u e a tots els espais protegits de (Catalunya: una garantia de connectivitat biològica amb el seu entorn i, en especial, amb la resta d'espais p r o t e g i t s . El P a t r o n a t com a ens gestionador ha demostrat poca i n d e p e n d è n c i a respecte als a j u n t a m c n t s q u e el formen. Tot i no tenir au-

toritat urbanística, el Patronat ha d ' o m e t r e informes i recom a n a c i o n s p e r q u è totes les actuacions dins el Parc siguin c o h e r e n t s amb els objectius del Pla Especial. Però cl Patronat no ha volgut o no ha sabut oposar-se a actuacions de tan gran i m p a c t e a m b i e n t a l com la torre Eoster, la benzinera dels túnels de Vallvidrcra. o els camps de golf de (Can Codina a Cerdanyola i de (Can M o n t m a n y a Sant Cugat. El Patronat ha priorit/.at el seu esforç en obres "dures ", com l'ampliació de la carretera de les A i g ü e s , la p e d r e r a d e l s oce'lls a Santa Creu d'Olorda o les àrees d'acollida. En canv i , n o h a n d e d i c a t el s e u quantiós pressupost a la compra de terrenys (p.ex.: les poq u e s zones de camps q u e recomana mantenir el propi Pla E s p e c i a l ) . P e r altra b a n d a ,

L.P - Sant Cugat -

Les urbanitzacions il·legals

Des dels grups d'excursionistes del municipi, els deu anys de gestió del Patronat Metropolità es veuen des de punts de vista molt diferents, l ' n dels mes veterans del C l u b M u n tanyenc Sant Cugat, Pepe Rodríguez, es queixa de l'excés d'urbanització a la zona. Segons Rodríguez, s'han fet moltes edificacions i potser no se n'haurien d'haver fet tantes". L'excursionista, que després de 48 anys d'experiència es coneix la serra pam a pam, diu q u e "la cosa està una mica abandonada, però la gent es comença a conscienciar i avui dia la manté més neta".

L'ADENC i altres associacions ecologistes demanen la desaparició de les urbanitzacions il·legals q u e encara existeixen al parc. "S'hauria de continuar la política que al seu dia va fer la corporació d'enderrocar els ass e n t a m e n t s il·legals i ampliar l'espai protegit" -explica Cunill. Segons el president de l'associació, el Patronat ha fet massa intervencions urbanístiques perquè té una visió molt urbana del parc. D'altra banda, Cunill t a m b é creu q u e s'ha d e connectar la serra amb altres zones verdes del Vallès per afavorirne la conservació, amb projectes com la "Via Verda", q u e e n llaçaria Collserola amb Sant Llorenç del Munt.

Per la seva banda, Jordi Roca, un altre excursionista experimentat del C l u b Muntanyenc, creu q u e Collserola ha millorat molt amb el temps. "La serra està d'allò més bé i el Patronat treballa correctament" -afirma; "llàstima q u e no hagin fet res a Sant Cugat per raons polítiques". Roca t a m b é aprova les intervencions urban í s t i q u e s q u e hi ha hagut al parc i afegeix q u e "abans sí que estava urbanitzat, i no ara". Tot i així, aquest gran coneixedor de la serra es queixa de la manca de plànols detallats per orientar els excursionistes. "Els senyals i els mapes de camins són massa generals i no serveixen perquè la gent recorri la serra sense perdre's".

Balanç del deu anys del Pla Especial • Es indiscutible q u e el Pla Especial i la gestió d'aquest per part del Patronat de Collserola ha estat una eina útil i necessària per contenir l'expansió urbanística per a la serra, per conservar la biodiversitat, per p o t e n c i a r una percepció ciutadana positiva i conservacionista i per regular l'ús social d'aquest espai. T a n m a t e i x , el Pla ja n a s q u é amb greus limitacions i la gestió del Patronat durant aquesta dècada sovint ha demostrat mancança de criteris i de fermesa. El Pla Especial nasqué sotmès al Pla General Metropolità ( P G M ) del 1976, les previsions del qual entren en contradicció a m b els objectius conservacionistes del Pla E s p e c i a l : la c o n t i n u a c i ó d e l'expansió urbana en certs indrets (la Floresta, les Planes, Can Busquets, Sant Bartomeu

Debat sobre l'excés de ciment a la serra

de

hem de lamentar el paper de l'Ajuntament de Sant Cugat, que no ha participat en el Patronat per no voler col laborar a m b ajuntaments d'altres colors polítics, prioritzant així raons partidistes a la lògica i necessària unitat d'acció sobre una unitat ecològica. L'Aj u n t a m e n t de Sant C u g a t , a més, ha consolidat les urbanitzacions il legals enmig de la serra de S a n t M e d i r i Sol i Aire, no ha sabut enfrontar-se al projecte de c a m p d e golf als camps de Can Montmany, i el propi Ajuntament ha fet un abocament que ha tapat la capçalera d ' u n t o r r e n t a les Planes. El G r u p d e N a t u r a i altres col·lectius ecologistes de l'entorn de Collserola considerem q u e , tot i haver estat un instrument útil, el Pla E s pecial i la gestió pel Patronat d e Collserola no garanteixen

Collserola la preservació dels valors naturals de la serra. (Collserola es veu agredida per l'obertura d e n o u s vials, a m p l i a c i ó d'urbanitzacions, creació d'eq u i p a m e n t s com c a m p s d e golf o benzineres,..això sense c o m p t a r les grans a m e n a c e s de la vialitat prevista al P G M . N o m é s es podrà garantir si es prenen decidides mesures, com: Ampliació dels límits del Parc, Requalificació del PGM de les zones urbanitzables o d ' e q u i p a m e n t s dins el Parc. Desafectació de la vialitat prevista al P G M , Acció valenta i ferma del Patronat davant iniciatives dels ajuntaments - o p e r m e s e s per a q u e s t s - a m b gran impacte ambiental dins el P a r c . P a r t i c i p a c i ó c o n vençuda i unitària d e tots els m u n i c i p i s e n la preservació d e la serra./ Grup Natura del Club Muntanyenc.


Setmana

ELS-/CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

Els

reptes

El Patronat vol modificar el pla Lorganisme proposarà la integració de zones perifèriques com Torre Negra L L. PP - Sant Cugat El Patronat Metropolità ha assegurat que una de les conclusions dels deu anys d e gestió és la necessitat de modificar el Pla Especial de Protecció d e Collserola. Aquest instrument urbanístic no especifica res sobre la possible fragmentació de la serra quan es construeixin les noves vies de comunicació previstes al Vallès, sinó que només permet ter recomanacions sobre els projectes. Ks per això que, segons ha explicat el gerent del Patronat, Marià Martí, l'organisme començarà a elaborar propostes de modificació durant aquests mesos per prescntar-les a la Direcció General d'Urbanisme a finals d'any. T o r r e Negra Entre els projectes de futur, el Patronat vol ampliar la serra als t e r r e n y s p e r i f è r i c s . E n aquest sentit, Martí ha dit q u e "és possible q u e es proposi a finals d'any incloure Torre N e gra dins el parc". Segons Martí, l'organisme s'ha mantingut al

marpe pel nel qmie dumarge u e fa al tema du rant tot aquest t e m p s p e r q u è "és una qüestió conflictiva que correspon a una altra administració, i no està bé que una administració es fiqui en les coses d ' u n a altra". P e r la seva banda, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, ha dit q u e el Patronat no s'ha preocupat de Torre Negra mentre hi ha hagut problemes, i ha especificat que "si l'organisme es pensa q u e quan estigui solucionat el pla de requalificació dels terrenys entrarà en la zona, s'equivoca". L'alcalde ha explicat q u e l'Aj u n t a m e n t vol q u e Torre N e gra sigui un parc de Sant Cugat que faci d'entrada a la zona forestal de Collserola i que, per tant, el conisistori santeugatenc ha de ser qui gestioni la zona. Una de les prioritats per al calendari de l'any vinent són les urbanitzacions il.legals q u e hi ha a la serra. "Aquestes edificacions, del tipus de Sol i aire o Sant Medir, són un dels principals perills q u e a m e n a c e n Collserola" -exlica Marià Martí. Tot i que el Patronat va arribar a proposar l'enderroc d'aquestes urbanitzacions a

ha serra de Collserola, "elpulmó verd del Vallès" • La serra de Collserola és un dels principals parcs met r o p o l i t a n s d ' E u r o p a i un important punt ecològic per al Vallès i la ciutat de Barcelona. T é 8.000 hectàrees de vegetació natural que produeixen l'any 60.000 tones d ' o x i g e n , n e c e s s à r i e s per als tres milions de persones que hi viuen a prop. La serra es caracteritza per l'enorme presència de boscos i rieres que afavoreixen l'existència de moltes espècies animals i vegetals. Tot i així, al seu interior hi ha z o n e s boscoses d i f e r e n t s , com ara la Reserva Natural de la Eont Groga, formada majoritàriament per alzines i roures, o la zona de Can Busquets, de b-arrancs profunds i vegetació diferent. A q u e s t a varia s e g o n s el v e s s a n t d e la serra a q u è pertany. El que dóna a Barcelona es caracteritza per estar desforestat, mentre q u e la part vallesana és humida i verda. Les espècies d ' a r b r e s més f r e q ü e n t s , a més de les alzines, són el pi, l'arboix, la surera i els oms. Els turons més desta-

cats de la serra són el T i b i d a b o , a m b 512 m e t r e s d'alçada. Can Pasqual, de 468, i Puig d'Olorda, de 435 metres. Malgrat q u e és un parc aïllat per les zones urbanes i les infraestructures comunicatives de Barcelona, Collserola encara conserva importants poblacions d'animals, sobretot d'amfibis i peixos, i t a m b é d ' o c e l l s i de m a m í f e r s c o m el porc s e n g l a r o la g u i n e u . A la serra hi ha a l g u n e s z o n e s reservades especialment per la seva riquesa natural. Es el cas d e l T o r r e n t d e Tres Serres, la Reserva de la Eont Groga, o la de Can Catà. El municipi de Sant Cugat inclou zones destacades de la serra com la vall de Sant M e d i r i el torrent d e la E o n t d e l ' E r m e t à , amb una important presència d ' e s p è c i e s animals. Tot i la i m p o r t à n c i a d e la vegetació natural del parc, la serra t a m b é c o m p t a a m b e l e m e n t s arquitectònics típics com les fonts (n'hi h a . més de 190 censades), les e r m i t e s o les masies.

El calendari del Patronat per a 1'any 1998 preveu la restauració de diferents entorns de la zona. FOTO: E4C l'Ajuntament de Sant (Jugat, l'alcalde, Joan Aymerich, ha assegurat que el consisitori va rebutjar totalment la idea i que el Patronat, finalment, va haver de retirar-la. Segons Aymerich, actualment l'ajuntament continua treballant per la legalització de les urbanitzacions de Sant Medir i Sol i aire, de la

mateixa manera que ho ha fet fins ara a m b altres zones del municipi com Les Planes. Més a c t u a c i o n s a Sant Cugat El Patronat preveu diverses actuacions al municipi d e Sant Cugat com ara la restauració de l'ermita de Sant Adjutori i la

construcció de la Via de Cornisa . Per complir aquests objectius, invertirà 87 milions de pessetes en obres de millora de les àrees de lleure i 50 en medi natural. De moment, però, està treballant en noves intervencions, com ara la rehabilitació de la Masia de Can Balasc i del pantà de Vallvidrera.


6

Setmana

ELS/CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

L ' e n q u e s t a

Com els agrada més Collserola, com és ara o com era abans? -SartCwsat-

Collserola és la s e r r a q u e s e p a r a el Vallès i B a r c e l o n a i q u e fa d e p u l m ó v e r d tant d e la g r a n ciutat c o m d e Sant Cugat. És u n espai p e r passejar i gaudir d e la natura; un espai natural compartit pels habitants d e Barcelona, Molins d e Rei, Sant Cugat i Cerdanyola; es una zona e n perill constant de desaparició. Collserola és u n indret q u e als ulls n o avesats sembla n a t u r a l , ple d e vida, p e r ò és u n a impressió falsa. El bosc, l ' a r b r e d a , é s r e c e n t , a t o t estirar t é u n s cent-cinquanta

anys. La presència humana en aquest indret va ser constant durant segles, tant per conrear vinyes c o m p e r edificar grans equipaments c o m el gran Casino d e la Rabassada o algunes urbanitzacions. I aquest és el g r a n problema. Nosaltres, els que coneixem Collserola, sabem q u e el paradís d e verd i d e vida és u n ecosistema fràgil, delicat i en perill. No fa més d e vint anys n o e r a estrany sortir a passeig i entreveure la silueta furtiva d ' u n conill o u n a guineu i els senyals d ' u n tuixó: ara aquesta visió no és possible. Collserola necessita respecte per sobreviure.M/S

PEPI LÓPEZ

MARGARITA CARRETERO

C I N T A BELTRAN

GREGORI GARCIA

37 ANYS

4 5 ANYS

39 ANYS

4 0 ANY'S

28 ANY'S

P E Ó DE L'AJUNTAMENT

P E Ó DE L'AJUNTAMENT

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIU

"A mi m'agradava més com era abans. Sense tanta gent i lluny de les urbanitzacions. Es gaudia més d e la natura i de la cal-

COMERCIANT

"Trobo que ara el bosc està més brut, hi ha massa brossa, massa gent, i tot això fa q u e cada cop sigui més perillós a m b vista als focs."

"M'agradava més abans. Ara hi ha m a s s a v e h i c l e s q u e d e s t r u e i x e n e l s c a m i n s , i massa caçadors q u e fan perillós el passeig."

REYES L E P P

RAMON I'SSIA

ROSA FARRÉ

JUANVERNAT

35 ANYS

39 ANYS

39 ANYS

47 ANYS

37 ANYS

A G E N T DE VIATGES

A G E N T DE VIATGES

EDUCADORA

EMPRESARI

ADMINISTRATIU

"Abans no estava tan degradat. Cada cop hi ha més edificacions properes i més trànsit, i no es protegeix el que cal. Hi ha massa caçadors q u e la fan perillosa per passejar, i massa cotxes i motos."

"Abans estava millor. Jo sóc boletaire, però ara està molt d e gradat i amb els caçadors, q u e disparen a tot el q u e es mou, no s'hi pot anar. A més, dubto q u e e n pogués trobar, a m b la degradació q u e hi ha."

" N o trobo q u e estigui pas tan malament per anar a passeig. Els camins estan molt millor senyalitzats. Encara que la zona es va degradant i quant a la vida animal i vegetal crec q u e està desapareixent a poc a poc."

"Abans era una natura salvatge i neta. Jo anava a buscar bolets amb el pare. Ara no es pot fer, tot això s'ha perdut, hi ha massa gent, massa vehicles i massa permisivitat p e r als caçadors, que poden anar i destroçar-ho."

"És veritat q u e ara els camins estan més marcats, però hi ha massa trànsit i massa cotxes. A més, s'ha de vigilar molt, hi ha caçadors q u e no fan les coses com cal, i és perillós."

ANTONI C A S T A N É

"Abans estava millor. Sobretot els rodals d e Sant Cugat, q u e estan cada cop pitjor; hi ha massa edificacions i cada cop q u e da més encerclat i ofegat per la pressió humana i urbana."

FRANCESC BOGUNÀ

"Abans estava millor, era més salvatge i no estava contaminada ni massa descoberta. Ara estan destrossant-la a poc a poc. I no la protegeixen."


EIS 4 CANTONS

Política

7

lïneniiin. f> di fehnr/li ÍWS

P a r t i t s

El PP de Sant Cugat pren precaucions Tarragó: "No ens agrada ser a la possible llista dels assassins d'ETA " Al.BKUT BAI.ANZÀ

-Sant CugatLa secció local del Partit Popular va tractar per primer cop dimarts passat Ics mesures de seguretat (pic hauran de prendre els càrrecs e l e c t e s de la formació, després de l'atemptat contra el regidor del PP a P A j u n t a m e n t de Sevilla, Alb e r t o J i m c n e z - B e c e r r i l , i la seva dona. Kl portaveu del PP al consistori santeugatenc, Jaume Tarragó, ha assegurat q u e "no ens agrada ser a la possible llista dels assassins d'KT A " . i ha c o n v i d a t l'alcalde Joan Aymerich, com a responsable de la Junta de Seguretat Ciutadana, a coordinar la policia estatal i municipal com a previsió. Tarragó ha afirmat no tenir notícia dels cursos d'autoprotecció q u e ha anunciat el P P català en els Ajuntaments q u e p u g u i n ser o b j e c t i u d ' E T A , però s'ha mostrat resignat al fet q u e "tots hi estem e x p o s a t s " . E n a q u e s t s e n t i t , ha considerat "lògic" q u e la delegada del Govern, Júlia Gar-

cía-Valdecasas. hagi afirmat q u e és molt difícil fer més del q u e s'està fent. " D e s g r a c i a d a m e n t . si ets a la llista, trigaran més o menys, però t'acabaran t r o b a n t " , ha afegit el portaveu del PP a Sant Cugat. El senyal d'alerta al PP català va disparar-se el dia de l'at e m p t a t de Sevilla. Kl temor a possibles accions terroristes a Catalunya contra el partit va ser cl comentari més repetit e n t r e els c o n s e r v a d o r s catalans. "Kl pròxim serà a Madrid o a Barcelona", a s s e g u r a v e n els militants q u e van assistir al minut de silenci convocat a la plaça Sant J a u m e . El Partit Popular a Sant C u gat compta a m b uns 200 militants, alguns dels quals participaran a l'Escola d'Hivern q u e el partit ha programat per a aquest mes de febrer a Alp. En aquesta trobada, s'hi han programat xerrades informatives sobre les m e s u r e s d'autoprotecció. Pel q u e fa a la crida del partit a recaptar fons privats per protegir els s'eus càrrecs p ú blics al País Basc, la secció lo-

F./s dirigents del PP /o/v// rebran xerrades sobre autoprotecció en la propera Escola d'Hivern del partit. Foto: F.4C cal d e l P P e s t à d e c i d i d a a col·laborar-hi. C o l · l e c t a p e r al P P basc El portaveu municipal Jaume Tarragó ha afirmat q u e els m i l i t a n t s d e S a n t C u g a t no han r e b u t la carta en q u è el coordinador general del par-

tit, Àngel A c e b e s , d e m a n a r à d i r e c t a m e n t una donació per pagar els e s c o r t e s dels r e g i dors bascos. Així, el president del P P a Sant Cugat, Francesc Llatjós, ha afirmat q u e la fórm u l a triada serà l ' a p o r t a c i ó com a secció local i no com a militants individuals. Llatjós no ha volgut revelar la xifra

q u e s'ingressarà en el c o m p t e corrent obert per l'Executiva nacional i q u e ha d'ajudar a sufragar els 1.000 milions de p e s s e t e s q u e el P P vol destinar a la c o n t r a c t a c i ó d e vigilància privada. J a u m e Tarragó ha justificat la col·lecta com un exercici "voluntari, quan la policia no dóna l'abast".

F i n a n ç a m e n t

Menéndez (PSC) promou la cessió dels impostos especials i del 4 0 % d'IVA La proposta eliminaria els traspassos a les autonomies A. B. -Sant CugatEl primer secretari del Partit Socialista a Sant Cugat. Jordi M e n é n d e z , participa en la iniciativa del PSC sobre un nou finançament de la Generalitat que advoca per cedir la totalitat dels impostos especials i el 40% de l'IVA a les comunitats autònomes. Aquesta mesura, presentada dimarts pel primer secretari del PSC. Narcís Serra. incorporaria també la sanitat en el finançament i afegiria el 30% de l'IRPF i la resta d'impostos que ja gestiona Catalunya. M e n é n d e z ha destacat q u e la proposta socialista "garantiria l'au-

tonomia fiscal" en atorgar la gestió d'ingressos a la Generalitat i en reduir a zero la participació de l'Estat. La distribució de recursos per a Catalunya es distribuiria en un 30% d'impostos especials, un 28% de l'IVA, un 26% de l'IRPF i un 16% dels altres tributs cedits. El desnivell d e l ' I R P F VA primer secretari dels socialistes santeugatencs ha qualificat d'"inacceptable" el desnivell e n t r e les a u t o n o m i e s , causat per l'avaluació segons el seu nivell d e r e n d a . S e g o n s M e n é n d e z , els impostos especials i l'IVA presenten menors

diferencies territorials de recaptació que l'IRPE "més dep e n d e n t dels cicles e c o n ò m i c s " , i això pot millorar l'estabilitat de les hisendes autonòmiques. "La proposta del P S C " , ha a d m è s el d i r i g e n t santeugatenc. "no serviria per equiparar, però reduiria el decalatge" entre les comunitats històricpies. La proposta feta pública dimarts per Narcís Serra va sorgir a l'últim congrés del P S C l ' o c t u b r e de 1996 i el febrer d e 1997 v a n f o r m a r - s e e l s grups de treball, on s'ha integrat Jordi M e n é n d e z . El P S C intentarà ara pactar la iniciativa a m b el P S O E .

Jordi Menéndez és primer secretari del PSC de Sant Cugat. FOTO: ARXIU

OP

W[\

<^>Q^JW(GA

^^s/KÈKKKt^^^UtÈKÈKjÈ,

ALUMINI

1

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA |388§IH|HHH8HS^^^^^^K

£^^^fe^flfjf^^^^6^fe^^V

, L

,

Cl Valldoreix,53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61


EISiOUNTONS

Opinió

8

^ H L

divendres, fi de febrer de 1WX

E d i t o r i a l

El gall de la torre es fa sentir

H.S CANTON oa Sant Cugat S L

Consell d'Administració I.- ii . ,. i

i, ,i. I . .

i'.

L

a informació apareguda Li setmana passada en aquest setmanari sobre el mal estat de la torre del gall ilel monestir, denúncia feta pel rector de la parròquia, ha despertat no\ ament la necessitat de la ciutat d'estar alerta de la conserv ació del nostre gran monument. Aquesta setmana, i també en aquestes [llanes, hi trobareu les reaccions a la noticia: reaccions des de l'administració i des de la societat civil. D'una

,i.-> ,U-.t • i \ .ici I . . m d M o l i l "

Coordinadora de Redacció \

I I ( -NI I

Redacció

I • : , . , . i,. , I , l , .

'•..

i , ,• i s , i i . - . I \ i i r i . t S c t r . l :

I . - . |. V | i

\|-

I .|

V V \ l..i|V/.

Comercial

Consell Editorial !< i. ., <„.. n p i c H l c t l l·i.. I MIIIO

i \l

t .,l·i l -:vi·.',. l l -|ir(.·M>k·nt)

( i I' i I..1.I1 ( IN.IV \ J K I S O a s u m c r .

I'.-i,- I ,.|i , h. \ r . l·i I I.-IIL-IK, kriMun llcrl·iil·lKinicr, !<,•...• I- I'.-.-.. K i tu..n IV.v • .l.ii- l'uic. I.mili Rcnc. l ' . i f S L V I . J'INV|' \

IciXKlo.

banda, representants del patronat, com a organisme respons. ible del manteniment del monestir, han afirmat que no cal ser alarmistes i que aquest és un tema pendent que es té en compte,. De l'altra, entitats preocupades per la preservació del nostre patrimoni s'han començat a mobilitzar per recollí! els recursos necessaris per reparar la torre a trav és d'una campanya popular. L'alcalde i vieepresident del Patronat afirma que cal fer un

diagnòstic de l'estat i que, tot i que troba bé la mobilització popular que volen tirar enda\ ant entitats com Amics deia l'nesco, qui ha d'assumir els costos de la restauració han de ser les institucions responsables. l'.s e\ ident que en els darrers anys el monestir ha sofert diverses restauracions. HI claustre i part de l'església en son exemples evidents, però encara queda molt per fer. Cal exigir a qui en té la res-

ponsabilitat que s' accelerin les accions, moltes vegades massa tèbies i controv crtidcs. D a v a n t d ' u n anunci m é s o menys alarmant que afecta un dels nostres símbols, però. és bò que tothom hi digui la sev a. No és la primera vegada, el Fi d'en Xandri n' és un bon exemple. La ciutat sencera ha de remoure la seva consciència i tocar els ressorts necessaris per activar una restauració que. també creiem, ha de ser global i definitiva.

|...oi l.ri.s., I„..II li ...MI... IV:. liir.iCN. ViruZalwla \i l i ( ..NU .-,-, vtarijV

La Unió Europea dóna una empenta a Sant

Subscripcions i Club del Subscriptor IV,.

limticN

Fotografia Ve llclii.in. Vtiljinljíim-ia

A

Responsable de disseny i maquotaxló J.mll l ' j s u u l

Impressió kutiiiiprc·.WJi 40.05 vs

Distribució \I.IIIII^\.,IICNS|,

I i-I

SH<).:.WI

I)I|>..NI[ ICKJI (.I-40S-'<N . KlNirt.tk-N«.i:nj.

(S)ACPC

quests dies hem rebut la notícia que el Centre d ' E m p r e s e s i els Punts d'Informació Interactius es faran realitat al nostre municipi abans de l'estiu. Ks tracta de dos dels cinc projectes q u e s ' e m m a r q u e n dins d e LASPI. tina iniciativa duta a t e r m e per l'Ajuntament de Sant Cugat amb els consistoris de Figueira Da Foz a Portu-

Ei

gal i de la regió sueca d'S'IX), i finançada el 50% per la l'nió Europea. Iots dos projectes faran avançar Sant Cugat cap a un model de ciutat més moderna, amb més serveis i sobretot amb més atenció cap als seus ciutadans. Però el que és especialment important d'aquest projecte és el fet que obre la porta a altres iniciatives. No és cap secret que,

l e c t o r

si no comptessin amb ajuts d'aquest tipus, les ciutats mitjanes com la nostra quedarien moltes vegades excloses de projectes que demanen inversions molt importants que sovint els consistoris no poden assumir. H e m de donar-nos, doncs, l'enhorabona. Sant Cugat sembla que ja s'ha fet un lloc entre els despatxos europeus que decideixen on van els diners. N o

Cugat

hem d'oblidar, però, un altre gran projecte de futur per a la nostra ciutat com la Casa Aymat, que també ha rebut una subvenció europea. I'ns ajuts que, sens dubte, no s'haurien atorgat si no s'hagués fet una bona feina. Només cal esperar que continuïn presentant-se noves idees i que aquestes estiguin d'acord amb el tipus de ciutat que tots volem.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de Ics 2(1 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin cl domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. F.I.S 4 CAN TONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Un Telemann

dissortat

El divendres dia 9 de gener es representà al Teatre-Auditori la cantata de Telemann El mestre de eapella. en versió catalana d'Albert Romaní. Durant la funció, un dels cantants del Cor Infantil que feia el paper d'alumne entremaliat deixà anar la frase: "com una almeja!", amb la qual volia qüestionar la poca traça de la veu del pobre mestre... Val a dir que la traducció que s'ha fet d'aquesta frase és del tot desencertada i incorrecta, a més de barroera. Quan es tradueix un text d'un idioma a un altre, s'ha de procurar que les locucions i frases fetes de la llengua original,tinguin la corresponent equivalència en l'altra llengua i, per descomptat, cal rebutjar sempre cl poti-poti lingüístic. En català, el verb cantar s'utilitza també com a sinònim d e cosa inadequada ("aquest sofà

canta, no fa conjunt amb la resta de mobles") i també per designar" quelcom q u e put, que ta mala olor ("aquest peix ja canta"). Mai es fa servir per blasmar els que canten malament i si en la traducció no hi surt i és un afegitó de qui ha fet la versió del català, el pitafi comès és encara més greu... Si us plau, si mai torneu a representar l\l mestre de capella, torneu a revisar el text. no us inv e n t e u res, sigueu fidels a la normativa i deixeu tranquil·les les "almejes" (cloïsses, en català) que no tenen res a veure amb el fet de cantar millor o pitjor. Així doncs,una estirada d'ore-

lles al traductor del text i, de passada, una altra estirada al director del Cor Infantil per permetre aquest acte de terrorisme lingüístic, tan barroer i de mal gust./ JOAN ROVIRA (Sant Cugat). Agraïments Voldria agrair des d'aquestes pàgines als santeugatencs, als mitjans de comunicació i al nostre Ajuntament, l'interès mostrat pel meu treball, recollit en l'exposició retrospectiva, celebrada al novembre-desembre de l'any passat a la Sala Municipal de la Casa de Cultura de la nostra ciutat.

Aprofito també l'ocasió per encoratjar tots els ciutadans, entitats. grups, societats culturals i institucions a seguir aprofundint en la difusió de les arts i les cultures, autèntic camí enriquidor d'una societat més justa, humanitzada i rica./JORDITRAPKRIKHLa Floresta). Tirallonga

de

disbarats

Es paradoxal que els qui no volen de cap de les maneres que el català entri amb normalitat i igualtat de condicions a l'Administració de justícia, al món del comerç i en general a tots els sectors clau

U t i l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r l e s v o s t r e s p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , q u e i x e s de t o t a l l ò q u e us i n t e r e s s i i a f e c t i 5 8 9 62 82

EIS4GVNTONS

del país, exigeixin al govern de la Generalitat la retolació bilingüe als edificis públics. Es sorprenent que un regidor de la capital de la Garrotxa consideri que el català no és quelcom exigible a una persona que vol treballar a l'Administració municipal. És intolerable que des de fora de Catalunya, (a través de certa gent del país) s'incentivi la xenofòbia lingüística contra la llengua pròpia de Catalunya i que s'arribi a dir bestieses tan grans com q u e aquí s'està perdent el castellà o que es tracten els ciutadans de llengua materna castellana com els nazis tractaven els jueus. Senyors... Ja n'hi ha prou de despropòsits! Perquè tota aquesta tirallonga de disbarats no és més que una actitud negativa de mala fe política, que no té res a veure amb la defensa d'uns determinats drets lingüístics. /JOSEP M. L O S T E (Portbou)


Opinió 9

ELS /CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

La

l l o t j a

Un viatge a la Vall Santa MONTSERRAT R I M B A I

V

allbona de les Monges té un encant especial. Rodejat pel petit poble de Vallbona, l'antic monestir sembla que estigui ancorat encara a l'època medieval. Aquest cap de setmana un grup de santeugatencs. amb alguns barcelonins, hem anat a visitar-lo. L'excursió entrava dins. el cicle dedicat al món monàstic i en concret al món del ( a'ster, en commemoració dels 900 anys de la fundació d'aquest orde, que han organitzat els Amics de la l ' N K S C O i l'Arxiu Nacional de Catalunya. Vam trobar Vallbona submergit en una calma i un silenci que et colpia. El cel estava tapat i senties com el fred i la humitat t'anava penetrant cada vegada més endins. m e n t r e passejàvem per aquell claustre tan entranyable, un claustre que es va anar construint al llarg de tres segles. Es petit, de forma trapezoïdal, i cada galeria té un estil diferent; passes d'un romànic pur a un altre de més evolucionat, d'un gòtic esvelt i armoniós a un neoromànic construït en ple segle XV. Res a veure amb el nostre claustre de Sant Cugat, tot ell homogeni, gran i majestuós; però si bé són molt diferents, el silenci i el recolliment que pots trobar entre aquestes pedres, els iguala.

El

S e v e r

l'i irde del ( à'ster insistia en l'austeritat, no era permès cap concessió en la decoració, es buscava la nuesa dels edificis. La riquesa escultòrica dels capitells de Sant Cugat no la trobem a Vallbona. els capitells són llisos o. com a molt, decorats amb elements vegetals. Però aquesta austeritat i aquesta nuesa fan ressaltar encara més la puresa de les formes i la bellesa a tot el conjunt. Si per un cantó ens sembla que el monestir de Vallbona es troba ancorat al passat i que el temps s'ha aturat en aquelles velles pedres, malgrat que estiguin tan erosionades i desgastades pel pas dels segles, la comunitat de religioses ha sabut evolucionar i adaptar-se als nous temps. Tenen una botiga on venen productes originals, alguns fets per elles mateixes, i han obert, des de fa poc, un hostal amb unes instal·lacions modernes i de disseny innovador. I les monges s'han modernitzat i s'han posat al dia: tenen ordinadors i entren en contacte amb gent de fora a través d'Internet. Sembla que l'experiència ha estat un èxit. El monestir necessita, però, moltes ajudes per poder fer front a les restauracions que encara s'han de realitzar, algunes força urgents.

i

e n

El nostre país té la sort de poder comptar amb una població civil que és capaç d'organitzar-se i tirar endavant projectes força ambiciosos. La població de Guimerà n'és un exemple. Prop de Guimerà hi ha les restes dels altres dos monestirs cistercencs femenins: Vallsanta i la Bovera. La Bovera és actualment un santuari, i es conserven alguns elements de l'antic monestir cistercenc bastit al s. XII, entre un antic claustre i un pòrtic. La restauració de la Bo-

vera l'han dut a terme els mateixos veïns de Guimerà, que hi han treballat i han fet totes les obres desinteressadament. L'han restaurat i estan convertint-lo en un alberg. E n s ho va explicar el mossèn de Guimerà, il·lusionat amb el projecte, i també en Joan Duch, historiador local que ens va acompanyar en la visita. La gent de Guimerà ha respost davant una iniciativa engrescadora: restaurar aquest santuari que tenen ben a prop.

El

T i t o

Als peus de la Bovera hi ha les restes de l'antic monestir de Vallsanta. que havien fet construir les mateixes monges de la Bovera. Les restes que queden pertanyen a l'església. (laldria consolidar aquestes restes, la bellesa dels elements gòtiesque encara es conserven bé s'ho mereixen. Guimerà és dels únics pobles de Catalunya que ha sabut conservar el seu caire medieval. No l'han malbaratat amb construccions que poguessin trencar amb tot l'entorn. Gràcies a aquesta voluntat han aconseguit convertir Guimerà en un poble turístic que milers de persones visiten cada any. La imaginació i les ganes de treballar aconsegueixen moltes vegades trobar sortides a poblets petits com els de Guimerà. Pepita Duch ha restaurat dues cases antigues del poble, amb dependències que es remunten al s. XV. Ara es poden visitar, i la part superior l'ha convertit en un restaurant molt especial. Allà s'hi fan menjars medievals, amb moltes de les receptes que han estat rescatades dels antics documents del monestir de Poblet. Vam anar-hi a dinar i la mestressa, que és una apassionada de la història i del món monàstic, ens va recrear parlant de tot aquest passat. Va ser un dinar excepcional.

t e r r a t

Què passa al Mas del

bosc?

ASSOCIACIÓ l'KR 1.A PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI C T I T l RAL DE SANT Cl GAT

M

embres de l'Associació de Preservació del Patrimoni C u l t u r a l de Sant Cugat (APAC), en un dels nostres recorreguts acostumats que fem per Collserola, ens hem arribat fins a comprovar si s'ha\ ien subsanat o no els desperfectes que es van fer fa més d'un any al Mas Gener. La nostra sorpresa fou majúscu-

la en comprovar que a banda de la brossa que hi havia crescut, en el terreny malmès no s'hi havia fet res: cap repoblació, com ens havien comunicat que s'havia de fen és a dir, que continua com restà el dia que es .van aturar els desperfectes. Si s'ha pagat la sanció econòmica imposada aleshores, ho desconeixem, ja que no ens pertoca a nosalres, aquest tema,

encara que no ens faria res d'assabentar-nos-en. Costa molt fer complir les ordenances establertes per la llei? Demanem a les autoritats compet e n t s q u e facin c o m p l i r les ordenances i la llei que en el seu moment es va publicar, i que els responsables dels fets paguin la sanció que se'ls va aplicar, si encara no ho han fet.


Opinió

10

¥1S /CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

El

El

campanar

Ermites

en

perill

Comerç

DoMKMKCMlOUKI.

R

ecentment, el C.MSC va prendre la iniciativa de donar a conèixer un parell d'exemples del nostre patrimoni cultural immoble. L'objectiu era doble: d'una banda, es volien d e s t a c a r els valors històrics i artístics que justifiquen la preservació i transmissió a les generacions futures. De l'altra, sensibilitzar sobre el precari estat de conservació en què es troben i tic la urgent necessitat de consolidar-los. Malgrat q u e i n i c i a l m e n t s'havia anunciat la visita a les ermites del Sant (irist de I .laceres i Sant Adjutori, per problemes d'horari aquesta darrera es \a canv iar per la més propera de Sant Niccnç de Ccrccdol, desconeguda per la inaioria de participants a la sortida. l'.l Sant ( i ist es troba al peu de I antic camí de Sant ( o g a t a Barcelona pel l.i Rabassada. |tist al cim d una petita caiena des tic la qual. abans, es dominav a el gran l'la del \ i n v e t . el monestir i el casc antic, mes enllà de la riera. Ks tracta d'un petit edifici de totxo, del segle \ \ lli. amb volta de canó de mati pla, reformada per dos arcs faixons i llunetes. Posteriorment s'afegiren els contraforts i la sagristia. Si bé exteriorment no pre-

Les

coses

RlCKROT

senta cap element valuós, el seu consolidació urgent. interior destaca pel propi volum La sortida es va acabar amb la arquitectònic i sobretot per les visita a la cova de la Torre N e pintures de gran interès artísgra, que els homes de fa 5.000 tic, que han resultat recentment anys van aprofitar per fer un danyades com a conseqüència gran sepulcre col·lectiu. Tamd'un atac de tèrmits que probé aquí s'ha pogut comprovar vocaren l ' e n f o n s a m e n t d e la com uns brètols havien arrenteulada i l'entrada de l'aigua de cat la porta que evita q u e algú pluja. Una reparació d'urgència pugui caure accidentalment pel portada a terme per l'AP.U l, ha pou de la cova. aconseguit aturar el procés de Els e l e m e n t s v isitats no són degradació, però manca una inels únics que p r e s e n t e n prot e r v e n c i ó "més blemes més o completa. menys greus d e Sant Vicenç d e conservació. Cercedol és un I lem p o g u t asdels edificis més sistir a la degraantics de la oca I IILK > dc cr

Hi ha moltes associacions interessades en la " tasca cle preservació

ci propi. Això no impedeix q u e aquelles persones que tinguin especials inquietuds al respecte puguin p r e n d r e la iniciativa e n actuacions específiques, o que fins i tot des de l'Administració se'ls pugui confiar una tasca concreta. Però, per sobre de tot, ha d'existir un esperit cívic que deixi de banda protagonismes particulars i posi la ciutat per sobre dels interessos concrets i, conscients q u e no tot pot fer-se alhora, ajudi a establir un pla de prioritats i urgències.

Aquesta sortida ve a sumar-se a altres iniciatives precedents "' d e S a n t de col·laboració entre entitats. itat. ja que possiossita d e S ilement data del / CO/lSC/'ÍY/CÍÓ del 1)( u i i e n e c , priMalgrar que la proposta i l'organització van correspondre al segle X. Situada . . • /. / mer a l'ensulsiaCMSC, va rebre el suport i la en una de les peparticipació activa de membres t i t e s valls d e l i da de la teulada. de l'AP.U:, d e l ' I R A R T i del (ollserola. ties de Col·lcCtill d e s p r é s d e les C E L , associacions totes elles ta més d'un segle \ oi t e s d e m a ó , interessades en aquesta tasca es troba enderrocada. Recentmolt semblants a de preservació i conservació del ment ha estat desenrunada per les del Sant ( nst o a l'esfonpatrimoni cultural col·lectiu, de un grup de v oluntaris anònims. drament tic la v olta de totxo de la qual ningú té l'exclusiva. Cal amb més bona voluntat que coSanta Maria de ( 'ampanyà. que confiar, doncs, que en properes neixements, els quals, amb la havia estat una important parròactuacions aquesta col·laboraseva acció, han destruït la inquia rural a l'edat mitjana. La ció pugui a m p l i a r - s e e n c a r a formació arqueològica continconservació del patrimoni culmés, per tal q u e finalment puguda en els fonaments. Avui, tural d'una població és, essenguem sentir-nos, tots plegats, mancada del farciment interior, cialment, un afer col·lectiu que orgullosos de com mantenim els corre el perill d'una ensulsiada afecta tots els habitants per un testimonis de les nostres arrels. total si no es procedeix a una pot patrimonialitzar en benefiigual i q u e cap grup o entitat

patrimom cultural , , ,

d'en

b u s c a i r e

''

, ,

Sot

El

Adés hom s'afigurava, quan decidia anar a cercar, per exemple, provisions per a la llar, els responsables de la botiga triada pet fer la compra ocupats, sobretot, en procurar tenir allò que desitjàvem en bon estat físic i, si s'esqueia, pecuniari. Ara hem conegut les recomanacions que el portaveu de la junta gestora provisional de S.C. Comerç fa amb vista als venedors. Lli considera que allò important és que el client sigui rebut amb un somriure i sigui acomiadat amb un altre. Hem de dir que l'acudit no ens fa gaire gràcia. Imaginemnos un dependent que ens fa la mitja rialla quan li estem demanant quelcom i l'altra mitja quan s'ha embossat els calers que li donem a canv i de la mercaderia que ens ha subministrat. No faria l'efecte que amb tant somriure ens vol portar v enutsr Potser seria bo que el sr. portaveu aconsellés conductes que resultessin menvs sospitoses per al client. Posem per cas que orientés els seus socis en el camí d'un autèntic coneixement dels productes que ofereixen. I que alhora es mostressin disposats a fer partícip al client del que és, en realitat, aquell producte. Interessar-se pel contingut més que no per l'embolcall.

porxo

Ésser cornut i pagar el beure Sembla que el pi d'en Xandri pot salvar-se!!

FONTCUBERTA

F

\/v

S&H «

: ."xr.éff:

a una separació selectiva de les deixalles, a casa seva? Aquest era l'enunciat de l'enquesta de la setmana passada a E4C. Les opinions publicades, totes elles favorables, m'ha confirmat que els nostres governants tenen uns ciutadans que no se'ls mereixen i també que allò més fàcil per a un polític és descarregar sobre el poble (que som els qui finalment paguem) els errors, les injustícies i els mals funcionaments d e la societat. Sempre es va cap al més fàcil o cap al més dèbil. Ks cert que hi ha un problema ecològic. Ks cert que fent una separació selectiva de les deixalles se soluciona una part relativament important del problema, o almenys s'abarateix el cost del tractament de residus. Però una vegada més es comença a construir la casa per la teulada, i no contents amb aquesta barrabassada se li carrega el cost de les obres, no al propietari de la casa, sinó a aquell que passa pel carrer, que no té res a veure amb si la casa s'ha construït malament.

El problema de les deixalles no reciclables, o difícilment reciclables, no comença amb la seva separació o recollida. Comença en el mateix moment que es produeix la deixalla, quan una determinada empresa decideix escollir uns envasos (normalment més barats) i no uns altres, de la mateixa manera que la majoria de contaminacions ambientals

Es deixa que es contamini per així crear negocis descontaminants comencen per les indústries que les fan. Per què no es prohibeix que s'utilitzin envasos difícilm e n t reciclables? Per q u è no s'impedeix que certes fàbriques contaminin els rius i l'atmosfera? N o m é s caldria crear, i aplicar, unes lleis adequades, una decisió lògicament fàcil però molt difícil a la pràctica pels grans inte-

ressos econòmics que es belluguen al seu voltant. Això en la societat que vivim sembla impossible. S'afavoreixen interessos particulars contra els col·lectius. Només hem de veure el merder que s'ha armat en el cas Puigneró per adonar-nos'que els nostres governants t e n e n una visió simplista i interessada del problema. Als productors contaminants, ni tocar-los. Es fa pagar tot al consumidor final i, a més, així es creen noves indústries descontaminants. És a dir, que es deixa que es contamini per així crear negocis descontaminants. I si no n'hi ha prou amb aquest procés, aleshores no hi ha cap mena de rubor en treure's de la màniga una perversa i abusiva taxa de sanejament, l'ecotaxa. Nosaltres fem la feina de separar les deixalles i en lloc d'abaratir la seva recollida amb la nostra feina, ens c a r r e g u e n u n a n o v a taxa d e 10.000 pessetes. N o en tenim prou amb ser cornuts que també hem de pagar el beure.


Opinió 11

ELS ÍCATYTONS Divendres, 6 defebrerde 1998

A

tiu({(<

grans

t r e t s

Ramon

Pros

Un home amb les idees clares El dibuixant Frederic Cabanas i la grafòloga Eugènia Barrachina retraten la personalitat d'aquest entusiasta de les entitats i la vida social santcugatenca.

^t£*i

E

l grafisme de Ramon Pros indica en l'àmbit intel·lectual linealitat en el seu pensament, és a dir, que es tracta d'una persona que quan creu que està en el camí correcte difícilment canvia d'opinió. Aquesta actitud el converteix en una persona poc influenciable que de vegades es mostra incisiva en les seves afirmacions, fins a arribar a ser una mica tossut. T é un caràcter fort i afronta totes les proves i dificultats que se li plantegen amb coratge i valentia. A més, adopta posicions precises i no es deixa sotmetre a pressions que exerceixin sobre ell les circumstàncies o l'ambient que l'envolta. Això sí, com tot ésser humà pot equivocar-se en els seus plantejaments, però el que el diferencia és que és molt conseqüent amb la força i rectitud dels seus objectius.

a

Fidel als seus compromisos, si dóna la seva paraula la man-

Prioritats Tot a la vida és una qüestió de prioritats: què és el que considerem prescindible, què el que ens sembla innegociable, on concentrem els nostres esforços. Per exemple, era de veritat tan fonamental la tediosa visita del Papa a Cuba, com per ocupar aquella barbaritat d'espai als diaris? És clar que encara és molt pitjor l'afer dels "afers" de Bill Clinton. En realitat, a qui importa que Clinton tingui la cremallera fàcil i el cor de papallona, i que la seva "pertinaz coqueteria" li faci anar posant ullets (i també manetes, si es deixen) sobre totes les dones que se li acosten? I que no em diguin que allò transcendental és que hagi enganyat: si els anglosaxons no fossin tan histèrics i hipòcrites amb el sexe no hi hauria necessitat de mentides tant tontes. Tot això, en definitiva, és pura "filfa"; i, no obstant això, pot ser que, per tal tonteria, Clinton acabi perdent la presidència. I, mentrestant, hi ha altres notí-

cies tràgicament substancials que no tenen ni aquesta difusió ni aquestes repercusions. Com aquell assassinat de tota una família a Algèria. Van agafar els sis nens i els van anar torturant fins a la mort davant dels pares. Primer el més gran: li van amputar les cames, després els braços, després el van degollar. I així tots, un per un, fins als més petits, que només tenien tres i quatre anys. Ja veuen, això sí que em sembla fonamental i prioritari. Aquest infern hauria de ser l'epicentre dels nostres diaris i les nostres inquietuds: i hauria d'obligar-nos a fer alguna cosa. Això que el president dels Estats Units pot caure pel fet d'arrambar-se a unes quantes noies, però l'atroç mutilació de nens a AlgèTia no tindrà conseqüències?Estem bojos. (Per cert: encara que és poca cosa, Amnistia demana que el 7 de febrer, a les 12 del matí, dipositem una flor davant l'Ambaixada d'Algèria). ROSA M O N T E R O

(El. PAÍS, gener)

'hem&rotec Acudits d'arreu

del món Per entendre i conèixer un país cal estudiar la seva situació econòmica i la seva demografia, però també cal fer una ullada als seus acudits. De fet, l'humor constitueix el principal revelador de les característiques d'un poble (...). Per exemple, a Kenya, la corrupció és tan gran que s'ha fet popular la següent història: Un pobre captaire està assegut a la carretera quan, de sobte, veu passar a tota velocitat, amb una motocicleta, el president kenià Daniel Moi. Immediatament després, un lladre que porta sota el braç el cap tallat d'un xai -que, evidentment, ha robat- també passa corrent, l'n minut més tard, una parella de policies, desesperats, pregunten al captaire: "Perdoni. Que per casualitat ha vist passar per aquí un lladre gras i alt?" "Sí", contesta el captaire, "però no aconseguiran enxampar-lo si van a peu".

(...) Al Pròxim Orient, on les paraules "procés de pau" fan esclafir de riure qualsevol, palestins i israelians demostren el seu negre sentit de l'humor amb el següent acudit: Un escorpí, que volia creuar un riu, va demanar a una granota que el portés fins a l'altra vorera. "Et portaria de grat", va respondre la granota, "però no ho faré, perquè estic segura que m'injectaràs ei teu verí quan estiguis dalt de la meva esquena". "No", va dir l'escorpí, "perquè si ho fes, tots dos ens enfonsaríem". La granota, que va adonar-se de la lògica d'aquest raonament, va accedir a portar l'escorpí fins a l'altra banda del riu. A mig camí, però, va sentir un terrible dolor a l'esquena. L'escorpí l'havia picat sense contemplacions, i ambdós es van començar a esfonsar. "Per què dimonis ho has fet?", va preguntar la granota, i l'escorpí va respondre: "Perquè això és el Pròxim Orient". (...) L'humor, però, cada cop es globalitza més amb la millora de les comunicacions i la desaparició

emotiu-^

/

for^-^-h'v^

c<e

té per sobre de tot i lluita fins al final per aconseguir els seus objectius. Això sí, exigeix fidelitat a allò que s'hagi establert i difícilment tolera els errors. És una persona que aprèn amb molta facilitat i el seu sentit pràctic li fa buscar i obtenir de forma immediata uns resultats contundents. En Ramon Pros és una persona molt apta per dur a terme tasques que requereixin fermesa de propòsit, sentit de responsabilitat i esperit de sacrifici. Ordenat, puntual en els horaris i correcte en el tracte, estem davant un bon comunicador que fa gala de seducció sempre que ho creu convenient. Amb la cul·laboració:

QQCRJPT SELECCIÓ - F O R M A C I Ó Aragó, 208,3r 3ero - 0801 \ Barcelona Tel. (93) 451 04 39" - Fax (93) 451 73 96

de les barreres entre països. Per exemple, de ben segur que Bill Gates serà el blanc de molts acudits durant el pròxim segle, com aquest que ja es comença a explicar arreu: Bill Clinton, Bill Gates, el Dalai Lama i un hippy carregat amb motxilles viatgen en un avió que vola fora de control, i on només hi ha tres paracaigudes. Clinton n'agafa un i, abans de saltar de l'avió, diu: "Jo sóc el líder del món lliure, per tant, és lògic que em quedi amb un dels paracaigudes". Bill Gates fa el mateix i argumenta: "Jo sóc l'home més intel·ligent del món i, per tant, és necessari que em salvi". El Dalai Lama, en canvi, resignat, diu al jove hippy: "Noi, jo ja sóc un home gran, mentre que tu tens tota una vida per endavant. No t'ho pensis més i agafa el paracaigudes que queda". EI hippy respon: "Trenqui, vell. Els dos homes més intel·ligents del món acaben de saltar de l'avió amb un parell de les meves motxilles". (publicat a The Eronomist)


TEWRE mCTORIb 3xtr3s s.a. I I M M M B — n

Els

í\at?f DaGo||DaGO

SUBSCRIPTOR, pots anar a veure "ELS PIRATES" el dijous 12 de febrer a les 21,30 h. Telefona ara mateix al i reserva les teves entrades

C 902

33 22 11

Venda d'entrades les 24 hores

ServiCaixa ;J\ laL·aixa


US 4 CANTON

Entorn

13

Divendres, 6 de febrer /ie I99H

A n i v e r s a r i

/.es ferides s'hem omplen amb resina i produí tes betuminosos. FOTO: F.4C

Després d'un any de /'agressió el Pi encara ha de ser subjectat per tota una estructura de cables i fusta. FOTO: F.4C

El Pi d'en Xandri s'arrela a la vida Caldrà esperar un any més per determinar les seves possibilitats de continuar viu Ai 'RA COSTA

Aquest dimarts passat va fer un any que unes mans tan covardes com anònimes van ferir pràcticament de mort el Pi d'en Xandri. Amb una serra mecànica i emparades només per la llum de la lluna van enfonsar-se tres vegades en la soca de l'arbre, després de cremar-ne part de l'escorça. Dotze mesos després, el símbol de Sant Cugat continua lluitant per sobreviure, de moment més artificialment que naturalment. Kl veredicte dels enginyers tècnics agrícoles que se'n cuiden és força moderat: "L'evolució del pi durant aquest primer any ha estat positiva, però això no ens permet ser del tot optimistes". I és que el Pi d'en Xandri és una conífera, un tipus d'arbre que es caracteritza per la lentitud amb què reacciona davant les adversitats. Durant el darrer any, l'arbre ha pogut viure gràcies a les substàncies de reserva q u e tenia emmagatzemades, "però és a partir d'ara, quan ja ha esgotat aquestes reserves, que hem de veure si sense elles és capaç de tirar endavant", ha indicat Jordi Torrijos, enginyer tècnic agrícola munici-

pal. Els responsables de l'estat i evolució del pi no planyen esforços per aconseguir salvar-lo. Actualment lluiten en 4 fronts diferents: la prevenció de les plagues de barrinaders, que són uns insectes que taladren el tronc i que poden fer perillar la sostentació de l'arbre; la nutrició, mitjançant abonats foliars que s'apliquen a la capçada del pi, la descompactació i aireació del sòl, perquè la terra estigui flonja i faciliti el creixement i

afiançament de les arrels; i el control de Pempelt-pont que ha de reconstruir els vasos libcrians perquè la saba pugui circular. D'altra banda es manté tot l'entramat de cables tensors i suports de fusta q u e a p u n t a l e n el pi. Gemma López, enginyera tècnica agrícola de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, ha avançat la possibilitat de retirar els puntals de fusta si l'arbre continua evolucionant favorablement i l'empelt-pont compleix les seves fun-

cions. "El que de moment és impossible de suprimir són els cables que subjecten l'arbre a la rasa de formigó construïda al seu voltant, perquè el pi encara no està preparat per aguantar-sc dempeus tot sol". Res del que es faci, però, pot garantir al cent per cent que l'arbre se salvarà. "Si l'arbre s'arriba a morir, es quedarà al mateix lloc on és ara, com a arbre emblemàtic de Sant Cugat", assegura amb aire trist Gemma López, una afir-

mació que l'altre tècnic, Jordi Torrijos, matisa: "Encara q u e fos mort, però, aguantaria molts anys dempeus perquè és un magnífic exemplar". De totes maneres, continua sent massa d'hora per fer pronòstics en qualsevol sentit. Els tècnics han assegurat que caldrà esperar encara un any més per poder determinar les possibilitats de viure que té. El Pi d'en Xandri continuarà mantenint amb l'ai al cor bona part dels santeugatencs.

Història d'un arbre que ha fet història • El Pi d'en Xandri va néixer ara fa uns 224 anys, enmig dels terrenys que tenia la família homònima, en el camí que tradicion a l m e n t unia S a n t C u g a t i Barcelona i que passava a la vora de la riera de Sant Medir. Va sorgir pràcticament del no res, però aviat va despuntar amb força i va créixer tan dret i ferm com el mateix poble. Ja de ben jove va atreure l'atenció dels santeugatencs. La història d'amor entre Sant Cugat i l'arbre que s'ha convertit en el seu sím-

bol va començar amb Ics excursions que els ciutadans feien les tardes de primavera i tardor per berenar a l'ombra de les branques més dretes de l'indret. Amb el pas dels anys, el Pi d'en Xandri va guanyar-se el respecte i l'admiració dels ciutadans del municipi, fins al punt que al 1995 va ser declarat arbre d'interès local. Només la mateixa natura va gosar doblegar l'orgull d'aquest símbol santeugatenc. I ho va fer a força de neu, l'hivern del 1962, aconseguint que el Pi perdés una

part important del seu brancatge. 2?> anys més tard era la mà de l'home la que s'alçava contra l'arbre. Una mà agosarada i traïdora que enmig de la nit va intentar segar la vida del Pi a cop de serra mecànica. La ciutat sencera, i especialment els enginyers agrícoles municipals, va abocarse per ajudar l'arbre i ell va respondre al clam popular resistint a l'atemptat. Un any després continua intentant ancorar les arrels a un sòl que per dret i tradició li correspon.

Hotel 3a edat Rossinyol.

Per la seva tranquilitat • benenestar confií en la nostra experiència

Tel. 589 62 58 - 865 27 07


14

Entoni

ELS /CAIVIONS Divendres. 6 de febrer de 199H

R e i v i n d i c a c i o n s

Els bombers s'encenen El cos de seguretat de Rubí-Sant Cugat exigeix la construcció d'un nou parc deElI Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat presentarà una de núncia a inspecció de treball i al departament de sanitat de la Generalitat abans de l'estiu, si en aquest període de temps no comencen les obres de construcció d ' u n nou parc de bombers. El comitè de mobilitzacions del parc radicalitza, d'aquesta manera, la seva postura en un conflicte entre cos de bombers i Generalitat que va començar el passat mes d'octubre i que continua sense cap acord.

Mii; Linv \(|iicst es cl termini que cl I'LIve de Bombers de Rubí. que t.imbc cobreix Li /ona de Sant ( lligat, ha fixat perquè l'Administrat. K'> comenci les obres de construcció d'un nou edifici pera aquest cos de seguretat. "Si abans de l'estiu no \eicm camions movent terra presentarem tina denúncia perquè s'ha demostrat que aquesta és una eina molt eficaç de pressió, i nosaltres tenim molt clar que no continuarem treballant en aquestes condicions", ha advertit el Comitè de Mobilitzacions del l'arc.

un nou local i l'ampliació de material i personal "que ens permeti garantir la protecció dels ciutadans", asscnvalen membres del comitè. 1 .a (icneralit.it encara no s'ha manifestat concretament sobre aquest aspecte i es que. ara per ara. està mes pendent de totes les reivindicacions que en l'àmbit general estan fent els b< imbers de la (ïcneralitat. Quant al cas de Rubí i Sant Cugat. l'Administració només ha avançat que el nou parc podria construir-se als terrenys de Can San Joan. a la vora del l'estany dels Alous, però la construcció de les instal·lacions està pendent de la cessió dels terrenys.

I és que aquest cos de seguretat fa mesos que reclama el trasllat a

Tot i que en els pressupostos de la (ieneralitat d'enguanv es con-

\ u < \ (:< is'i \ - Sant Cugat -

S'

jaM

fj?

IIA! ^i

1

I

I

I

/•./> bombers de Rubí ntiis'ulercn que són elels '/ne es troben en pitjar situeiejú e/eCul/llunya. tot/i FOTO:AYE HV.ITR.W templa una partida de 3(1 milions de pessetes per costejar les noves instal·lacions, els portaveus del comitè de mobilitzacions no es mostren gaire optimistes en aquest sentit, ja que asseguren que amb aquests diners no n'hi ha ni per començar. Les reivindicacions d'aquest cos de seguretat, però, van molt més enllà. En poques pa-

ratlles, es podrien resumir amb un dels lemes més colpidors i alhora il·lustratiu de la seva situació: "Si hi ha dos accidents de trànsit, procureu estar en el primer, perquè els nostres mitjans humans i materials no poden donar resposta simultània a més d'un sinistre". La realitat és que els bombers compten amb 29 homes per cobrir tot

Sant Cugat i Rubí, quan les directrius internacionals marquen com a necessària una plantilla d'l bomber per cada l.(XK) habitants, és a dir: "perquè Sant Cugat i Rubí fossin zones realment protegides caldrien 110 bombers i actualment som 29. Només cal tenir sentit comú per veure que la cosa no funciona", conclou el comitè.

U r b a n i s m e

L'EMD aprova nous projectes urbanístics

Els veïns es queixen dels canvis fets al trànsit arran del pàrquing del vial de connexió

ALBERT BALANZÀ

A. C. - Sant Cugat Q u a n e n c a r a no ta un m e s que es va alterar el trànsit rodat per p o d e r c o m e n ç a r les o b r e s de c o n s t r u c c i ó de l'aparcament soterrat del vial de connexió, els primers problemes de trànsit ja han aparegut i. a m b ells. Ics c o n s e q ü e n t s protestes veïnals. Els primers en manifestar-se públicament han estat els membres de l'Associació de Veïns d e Sant Cugat, presidida per P e d r ó Arm e m . q u e han presentat una queixa formal a l'Ajuntament. En una carta signada per una seixantena de veïns i lliurada al consistori, els habitants deia zona protesten per la prohi-

bició d'aparcar al carrer Orient ja q u e , segons la carta, "això perjudica moltíssim tot un sector obrer q u e des de s e m p r e ha e s t a c i o n a t el c o t x e e n aquest carrer, tenint en compte que la majoria treballen en e m p r e s e s i e s t a b l i m e n t s de la /ona"-. Els v e ï n s a s s e g u r e n que durant els primers dies de Ics obres van aparcar en aquesta via i q u e això no provocava cap molèstia, ja q u e el carrer és de direcció única. Com a solució, l'Associació de veïns d e m a n a a l'ajuntam e n t q u e faci unes enganxines que identifiquin els vehicles p r o p i e t a t dels veïns del carrer i que els permeti aparcar-hi, almenys durant el dia. Les ((neixes però no es limi-

La Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix va dedicar el gruix de la sessió del passat dijous a aprovar nous projectes urbanístics, com ara la urbanització dels passeigs Violetes, Liles, Cirerer i carrers Sarrià i Planes, per valor de 61 milions de pessetes, o la reordenació de l'avinguda Vall d'Or per valor de 57 miels pnmi i - problemes ni eentre. VOTO: .1. li. lions. El president de l'EMD, Jaume Sanmartí, va destacar que els ten a aquest carrer. N o m b r o tir s'han convertit en un culnous acords marquen la tendència sos h a b i t a n t s de la / o n a han de-sac. on cada dia es fan llarque "Valldoreix cada vegada estigui fet arribar les seves protestes gues cues de vehicles i la dimés urbanitzat i millorin els proal 010 i als mitjans de comuficultat de trobar a p a r c a m e n t blemes de circulació". El ple va viunicació perquè consideren que es multiplica e n o r m e m e n t " , re una nova discussió entre Sanmartí la modificació del trànsit no indiquen alguns treballadors. i el vocal del PP, Pantaleón de Miestà ben senyalitzada i que la Els més p e s s i m i s t e s asseguguel, sobre els terminis de consplanificació no s'ha fet de forren que el caos circulatori q u e trucció de l'edifici per a la Brigada ma prou acurada "ja q u e els comença a provocar-se serà l'od'Obres i Serveis de Valldoreix. carrers d e darrere del M o n e s rigen d'accidents.

Promoció Estudi Fotogràfic Per cada revelat i còpies l'obsequiarem PI. Dr. Galtes, 9 - C. S a n t a amb una foto d'estudi 1 5 x 2 0 a Mana, 14 Tel. 6 7 5 5 6 7 4 - Tel. 6 7 5 57 2 4

CENTRE DE LA I MATGE E-mail: z o o m @ l i x . i n t e r c o m . e s S a n t C u g a t del Vallès

Promoció fins al 14-2-98

ptí&P* ^ o&%%

Se*

i OFERTA! MARC DE FUSTA FOTO 30x45 3.500.- Ptes.


Entorn

H S / C A N T O N S Dimecres, 6 de febrer de 1998

15

i^i.

I n f r a e s t r u c t u r e s

La caserna de Mira-sol cau a trossos Ningú se'n fa responsable agents q u e la delegació de Govern requeria l'edifici per a d'altres finalitats. Des que van marxar, però, la caserna resta tancada i sense cap previsió de funcionament. Alguns veïns del districte han alertat sobre el ràpid estat de deteriorament en què ha incorregut l'edifici, que actualment presenta els vidres i les persianes de les finestres trencats i comencen a desfer-se les portes. La Caserna de la Guàrdia Civil de Mira-sol es va instal·lar al districte ara fa uns 50 anys per iniciativa de l'Associació d e Propietaris i Veïns que van veure-hi la manera d'acabar a m b els robatoris c[ue es produïen a la zona.

Ai RA C O S T A - Sant Cugat -

La Caserna de la Guàrdia Civil de Mira-sol. situada al número 59 de l'avinguda del Baixador es troba en un estat total d'abandó, sense q u e ningú se'n faci responsable. Fins fa només 36 dies, l'edifici era habitat per les vuit famílies dels guàrdia civils que encara operaven a la /.ona, però una ordre imprevista de la delegació del Govern va obligar els agents a abandonar precipitadament les instal·lacions i traslladar-se a d'altres casernes de Catalunya. Les p r e s s e s e n el trasllat i la ignorància d e Jes q u e i x e s dels guàrdia civils van fer pensar als

Aquest és l'estat que present// In caserna de la Guàrdia Civil de. Mira-sol des de fa gairebé un mes. FOTO: AVK

BELTRAN

INPROSS btaràa, && 3 » , dèfi 1 lli Í2 Sàfrt Cugat w 589 39 67 • TELE ASSISTÈNCIA INPROSS 2* HORES. Servei d'buda a !es persones grams. maiattè crònics o convalescents. % qualsevol nota det dia 0fenit. SstBfna atenzHt, ràpid, segur i de poC cost Av. Torreblanca, 2-: 8, Ser; À. OBÍ90 Sant Cugat; «.:: « 589 3967

Cirurgia • DR. FERNÀNDEZ LAYOS Df urgia general, aparell digestiu. ASCPreviasa-Sanitas. As, Torreblanca. 2-B. 2n.A*. Sant Cugat. « 5 8 9 4? 0 0

Consult. Centre Mèdic

• J.R. ESQUIROL CAUSSA Geríatrra.AV:To«ebtsrica,?-8 | Ass. ssnit. A0: Mü*«a, Sénjtas. M, Fiatc, Prev,/Muf,ÍHGC:;tr 3 8 9 3 9 2 6 , .; •B 9 0 9 3 3 tO 6 6 VrQíi4 r l domicili.

Dietètica-Nutrició

• Or. l ^ r f è e É r ^ GARRIGA MetgéidB capç^eraslíjsifís a dorrwjir-rsúíues. Éajoti 36j Én. Sant Bàgat Tf 6 7 4 0Qi.2S:;s

• M A R I A RHJS S O L E R AoupuntuíS. iWMciè. éftatètica. Hores convingudes, o/ FrafféesCÍMcííagas. 25Z?i 1 r S» Sant Cugat, «g; 5 8 9 Vj 0 7

• UNION M U S E 8 A IBESVICO.

rfteÉtés f y|o6ir, CsScas cén%gíjtteS; cl Endavattadàí 2tï :1«épis.;SanÍCu8èt. g ; 6 ? 4 ^ ; 2 i | | S g i j l S j | : ; » | , ; ,;.;. %

• I R. IARLOS R o s s i m

-OWAliSfpt^É 11

Odontologia

;.Dfi:An(ía RlïÇBrià «ï^|$os3sq S*B**. ;;na*ir^:í3urSí3aija i s Dr

"Éaiüé, &<k ^ : ( a | | a ; ! Í à ^ ; : 8 - ^ - 0 » t k ) Sant C u g » w 589 4 3 5 7 - 6 8 9 43 56

Fisioteràpia

merp/»íaso«.0<lonici»ílom^<io-

dorxaa. C Jo«n Mrò. 16 Sant Cugat «S89S942 Uf»970279866 • C E N T R E DENTAL I Q U I R U R -

• SOFIA R O M A FERRÉ l;:i FisioWrap*. Ais<«èr>ci8 sanrtàrta Fiatc Ü S Ü s i ' l M i . üÀ^üüili. l i •

Ifite ï l i l l l l t l f t l f l ' l f

(S-éílSiSí

ortodòncia.

San» Cugat Aterwtó alperjónas grans art ei * » &jfmiíi c*. Así»soramwt a «un farmtara.Ges· tio de R«6«Jènaes i tfafcw recureoslntairwns Famaoó. a Anga Guïtwa. 3

fi;

• MPR0S& Atenció i oompsn»» a per»rw» grans, -CANÜURS· av« i net». «twc< de r n a l ^ a j i ^ ato1 ^ tr^istoms tepeo a * SaM I servei» a domlc» Au. fon-

INPROSS TELEASSISTÈNCIA

24 HORES

'.'

• ORA. M . J A U M E S A U R A # n í a | dentàt. (31 a cM &131:! 1«-J0 h í>g, S««t Magí, 22. àaixos, SèíS Cugat

m67|23i:35l

Oftalmologia sC»SÏÈ!«^^j^sï>3r^rÉatt^í^;^rirte^ pa» mútues C/ Santa. Marfe. 10. Sant

• OH. RERRAN FERRAN VILA Wmerthut - Pnsvtasa - A&setàrtcia sar.i taii» làtdinac. Francesc_Mora9afc. JB »nti_2a.SafltCuciat « 6 7 S 4 8 53

•ffi<30«A VINALLONGA

f

Pedasop». tosopedia- Problemes om-

•^^m^ké^íí^miwsw^i7-it

Doctor Rairar Bt«n«. Ortodòncia exclusivament nan» i adults. C Santa

• CARMELA CASTtLLO Psicbbgia. probtemés^fj'i Wlià;^7,U2e,S»JtCtíi ï aÍ • CENTRE ! VALLÈS Psicologia, psiquiatrïs, i Dr Gartès. 5,:2n, 3a. & a i i | £ £ p : # 5 9 9 4 0 51 : ' sïssissíSíss

*Í|RA..:P«^RMÏ:;;Í 1 1 1 1 1 i* Psííiólogía. Àns!état,stle]^|i^^|;ui;; latside réíaeia, trastoSis^iï • iSa. ^ic4ftra|ia. : r * M ^ ; C ! i Í | | | ^ p í : i ü i fraftéesu Moíàgasi 2 S Í 2 Í ^ . ';|ugji>. « S 7 # . 3 6 ; g 3 i ; : 4 l l

Pediatria

Piímà ícor. Mipr, 36,2r>. Sant Cugat. 'W«7*»25l ••••

Tocoginecologia-Obstetrícia • Dr. JUAN JOSÉ GÓMEZ CÀBEZA '• I · Obstetrícia i ginecologia. Hore3 convingudes. Francesc Moragas, 25-27. 1r 2a. Santa^at.#:5B9:1307 :

ASSISTÈNCIA A DOMICILI •Teleassistència,

servei 24 hores

• Ora. MILÀ MARTÍNEZ ~~ MEDINA Obsteirícla t gw^çologia. Hores convinJ gudes, Fratwssc Moràgas. 25-27, V 2 a l SantCugat,» 5 8 9 1 3 0 7 -

•"Cangurs" d'avis i nens

• DR. JESÚS FERNÀNDEZ •BAÍZAN; -Í Tc0gineí^ogfe, Hores convir^udés ; Av. èataíSsva, §t. 4è isil Sani cuejat i ttS^4&l^jParti^lar:6i7474a6 1

•Atenció i companyia a persones grans

. •DR.ENRKIUECAYUELAFONT : C^iwiillioSsjilisti^píi^^ec^rató : ; tàtíïrrliaapp^íiivisi^iFréic^:^

llraíàs M, Wm. iaflt^íàigàt. 1

• Controls a malalts: medicació, cures, sondes.,,

:;y;ptp:l|^a|9^iiitsi. f i l • D R ANTONI P E S * R R O 0 O N A íanacotcgía * PésíetrtóaASC. MecStec Av. ioi^io^íííii. S&ittluiàt s;)

Traumatologia • DR. J O A N CASANOVA SALLARES Traumatotóg^iortgpèdta ASC, PrevHEa, . SiypWis^:Éj^ÍàÍi^^-Íi.2al!É' : -: &BTtï»#ti I s : .

l^;^ ; r«fÍ^|||;l|g|;l|||:-;f|-11 : II: " • ML. G O Z O W LA T O U R ROYO Traim#<oría:imrnr«Jes«!uef)S Av:lbrr«bl8^2-aPo«írfe:Sara^C^

•Ajudaala llar: neteja, bugaderia, compres, menjars.., •Transports especials: individuals i en grup

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

COROmWIAS CA-

Psóíij*. asma infantil. Hota» convingudes Rofa. RtoaUJIada. 20. 1r 3a Saní

íiiiiilfiCaiBAt: i í l l è o ^ i a ;ijniiï8, | | i f í | | p | Í l ^ S d%siÈfk, íStüif i ^irlIlbl^^i^aliisiiiAlí

• • J C * B > ^ Í É G Í > PCCH

I I W Í W M I W É Í Í!Í M Í . ^ m ^ i l i l ;iiwé)ii»*i^:^Íi ^ir*C^^s

589 39 67

:g|i||;u3«. «Í:SP'$Í<ÍK

-wii^MiiPMiMKV • cUwcAoenw. owrooòHWA

Psicologia-Psiquiatria • CENTRE DE PSf#!ÍÉOGIA CLÍNICA Trastorns d a r ^ É í t g e i .<íe la parla, ttens. àaï>te^<tí|sii^rjute. Av. Catalunya 21.3r la. i'""''' •0-674 3 6 73 . 1- .||||:

-•^ANTÒNIA!.. , _ . „ . . 0 O N A Psicdipgil c f Ü i ^ i ï ï g«n : MoauíSantCugàii miíííSSKi Ü 1 ^;5S9.4344.-·:43|i9|;|l|||| ||.

Pedagogia-Logopèdia

• ^ ^ M .

Podologia • JOSEP M. F R E 1 X E O Í I I I MalaltMjs útti peu. orteS», : í^É|fes ortopèdiques. papiíomes. Çttiil^|tei petí. Hores a convenir. ...k-Wm^í. W 589 6 3 13 - 929 1 6 : S Í Í | ; 1

1^5891215: "1

mèmMami«i§^íà»Mk:a^ :

• DRA. ANNA P U J I B Ü I C A L O E S Pediatria. Vitalicio Sa)uf:::$i|^e. Endavalíaca21. 1erpis. SantiS^ÉitL 0 589 2 9 9 5 - 6 7 4 2 0 ^ 1

; 1

• O R A . LUZONDO 0f*>ica;:!tíeníal íntant», Éscluèni nens i ortodòncia. s2 Frenctóc MOragas, 5. en: tre^j, Sak Cugat. # 6 7 4 1 0 6 0 6 _

• CLÍNICA OCKTM. AUTRAN

111 Geriatria

rrebianca. 2 - 8. 3rpis.:Sar*í5|ijiat •S 674 5 7 9 8 - 5 8 9 3 5 4 | Í

Odíjntotpjjia nens i aduSs is Sbla. Ríbàtallada. 20, ir 3a. Sant Cugat.

Otorinolaringòleg

• C E N T R E D'OBESITAT t M E O I -

^^^jt^^Mmm^M

ASísToíiebianca. 2 * 2riA. despatx 6. Sàttt C#K.<lr 589 0 3 9 6 1 6 7 5 : .2212

• CENTRE DE SALUT OCULAR

Mútues

• D R A . M . D O M I N G O GALLART

Wm&M

f^lCÍO tp«l%?0-MWfWBULAR

«•674 7216

Metge capçalera

• CENTRE M È D I C SACAT Certificats de çorxiuir i armes. Medicina internà, iaserteràpia. c/ Santiago Rusinol, 2, ento!. 1a. SantCugat •B 674 1 5 2 6

:

• CLÍNICA ORTODÒNCIA I D I S -

Pulmó i cor s· ; flÍÍ:cA»OSAI Paotatfe • Medicina adotovtul· Av To-

• Dr.JOANl C0M8AS

Mor« oonvmoMdej, C/Gror». 21. 1f 3a. i . W i l l ^ f c W i . l · ' f í i ' · ^

Av.Torre Blanca 2-8,3rA, desp. 11-12 Sant Cugat del Vallès

Què és la Teleassistència? Es un servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Çom funciona la Teleassistència? És un aparell connectat al telèfon que es comunica amb una central de consultes i d'urgèncití,. Ptement un botó que pona a sobre l'usuari, podrà parlar amb un professional que l'aconsellarà. TRANQUIL·LITAT, COMPANYIA, Es un sistema molt senzill, ràpid, segur i de poc cost.

PROTECCIÓ I SEGURETAT

mtmk-


ELS 4CANTONS

Societat

16

Dur,nins.

(> tle febrer ife IWH

S e r v e i s

El projecte LASPI es posa en marxa Els programes liderats per Sant Cugat es faran realitat abans de Vestiu Sant Cugat comptarà amb un Centre d'Empreses i posarà en marxa un sistema multimèdia d'informació interactiu abans de l'estiu, en aplicació del projecte europeu LASPI, que l'ajuntament municipal duu a terme juntament amb els consistoris de Figueira da Foz (Portugal) i el de la regió sueca d'STO. Aquesta setmana els alcaldes d'aquestes dues ciutats han visitat Sant Cugat amb l'obr jectiu de posar en comú els projectes en què estan treballant i conèixer el nostre municipi, per veure les possibilitats d'aplicar-los-hi.

Ai IÍ \ ( '.nsr\ - Sant Cugat-

LI projecte europeu LASPI és nua iniciativa i|ue han emprès conjuntament els consistoris de Sant Cugat. Figueira I )a l'o/ (Portugal) i els de la regió d'S'l'O (Suècia) i (|ue inclou 5 projectes diferents: la instauració d'un sistema d'ensenyament a distància, la implantació d'un programa de formació continuada, l'establiment d'una xarxa de biblioteques públiques, la instal·lació d'un sistema multimèdia de punts d'informació i la creació d'un centre d'empreses. Aquests darrers dos projectes corren a càrrec de l'Ajuntament de Sant ( aigat, que els ha dissenyat i que es disposa a fer-los realitat al municipi abans de l'estiu.

i intercanviar inf< irmació des de diversos punts que s'instal·laran a la ciutat, o bé des de casa. connectant-se a la xarxa local d'informació a través d'un mòdem. Així, ties deia pantalla de l'ordinador es pi >dran pagar factures municipals, •vibcr l'horari de les biblioteques o be fer gestions escolars, entre d'altres activitats.

IA-* inicialivo «antciujatciuiut's

El segon projecte impulsat per Sant Cugat se centra en la creació d'un consell tecnològic que posi en relació les empreses ubicades al municipi amb les companyies de serveis i les institucions municipals, per col·laborar i resoldre problemes comuns. I/a iniciativa, que ja va apuntar l'ajuntament el 1991, contempla a més la captació de noves empreses, l'organització de cursos de formació per als professionals i l ' i m p u l s d ' e s t r a t è g i e s empresarials comunes.

LI projecte Punts d'Informació que lidera Sant Cugat consisteix en hi creació d'un sistema multimèdia i interactiu d'informació municipal, Cràcies a aquest sistema els ciutadans podran consultar

Per tirar endavant aquests dos projectes, l'ajuntament compta amb el finançament d'un 30% per part de la l'nió Europea. La resta es costejarà amb fons municipals i amb inversió privada. Precisament la instal·lació dels punts d'infor-

I N V E R T E I X EN J U S T Í C I A

s^Éllli!

I</s a/rMï <fí<r //WM^H/V ZYM pa^^ mació depèn ara del finançament privat. L'alcalde, Joan Aymerich, referendava: "estem buscant un soci financer perquè puguem fer realitat el projecte en un termini màxim de mig any". Pel que fa a la constitució del consell tecnològic es preveu que es faci entre febrer i març d'enguany, donat que els estatuts ja estan aprovats. L'intercanvi de projectes Els ajuntaments de Figueira Da Foz i d'STO, per la seva banda, han desenvolupat altres 3 projectes. La idea és que cada un dels tres municipis treballi en els seus programes "i un cop instal·lats els exporti a les altres ciutats, de ma-

FOTO: WE Hl·.ll'RXS nera que a finals d'aquest any tots tres municipis haurem inclòs els 5 projectes de LASPI", ha explicat Joan Aymerich. Perquè això sigui possible ha calgut molta col·laboració entre els coordinadors i els responsables dels projectes a les tres ciutats, (.'na col·laboració que aquesta setmana s'ha materialitzat en la visita oficial a Sant Cugat que han fet l'alcalde de Figueira Da Foz, Pedró Miguel de Santana, l'alcalde de Tjorn ( a la regió d'STO), Jan Evert, i el coordinador general del projecte LASPI, Folke Brolin. L'estada al nostre municipi ha servit per posar en comú i acabar de repassar les 5 iniciatives, i "perquè coneguessin Sant Cugat i totes les possibi-

• Mans Unides > b ck- t r e n t a anys d ' e x p e r i è n c i a en f i n a n ç a m e n t de projectes al Tercer M;n ; sensibilització de l'opinió pública. ' En els cl - i i r \ s s'han finançat 4 . 9 8 3 projectes le desenvolupament i, 593 p:;>:i ' :••- icopecuans. 737 projectes sanitaris. 1.422 pi'..|i- ' c - suca's. 1.743 profecies educatius. •\Hb pioi-^te-s de promoció de Ui dona.i

Col·labora amb Mans Unides

Gràcies. DONATIUS: a -La

/LttJLA\ A ^ -^

Mans Unides

n-c 3291-2500049778. per Servi m e l : www.lacaixa.es Rambla de Catalunya, 32, l e r l a 08007 BARCELONA Tel. (93) 487 78 78 internet: www.seker.es/munidas

Directe al tercer Món

litats que té", afegeix Aymerich. Unes expectatives que s'han vist satisfetes sobradament. Després de visitar el Monestir, el Centre Cultural, la Casa Mònaco i els nous sectors de població, com ara Coll Fava, els tres dirigents estrangers han coincidit a lloar la ciutat i la seva organització. Miguel de Santana, alcalde de Figueira Da Foz, va destacar: "El que més m'ha impressionat és la capacitat de Sant Cugat de reafirmar-se com una ciutat plena de vida, malgrat trobar-se tan a prop d'un nucli urbà com Barcelona". Els dos alcaldes també van destacar la qualitat dels equipaments municipals i la bona organització administrativa.


Societat

ELS í CANTONS Divendres. 6 de febrer de 1998

17

E n s e n y a m e n t

Els centres d'ensenyament de Sant Cugat posen a debat Pescola pública La I Mostra d'Ensenyament Públic s'inicia elproper dimecres N f ' k l A SKRKA - Sant Cugat -

Sant (lligat acollirà aquesta setmana la 1 Mostra d'Ensenyament Públic que es farà a la Casa de ('ultura de I' 11 al 14 de febrer. Aquesta iniciativa consistirà en una exposició permanent sobre panells i un audiovisual que, a més de presentar la informació, servirà de marc per desenvolupar altres activitats addicionals, ja siguin per treball de les escoles durant el dia, o amb sessions de taula rodona per als adults, als vespres. "La Mostra vol donar a conèixer a tots els ciutadans els valors educatius i pedagògics, la diversitat i la qualitat de servei de les escoles públiques. També es pretén donar suport i reconeixement a la tasca dels professionals que fan escola cada dia, i agrair la confiança de les més de 5.0(X) famílies del municipi envers aquests centres des de fa molts anys", diu Rafael Cao, director de l'Institut Pla Farreras. La comunitat educativa de Sant Cugat en l'àmbit públic integrada

per 7 escoles de primària i 3 de secundària, a més de les escoles bressols, l'Kscola Municipal d'Art. el Conservatori Municipal "Victòria dels Àngels" i les Associacions de Mares i Pares d'alumnes, debatran la situació actual i les propostes de futur en aquest marc, com una proposta oberta a la ciutadania perquè tothom hi participi activament. La coordinadora de l'associació de pares d'alumnes (Apas) i els equips directius dels instituts públics de Sant Cugat han elaborat ja el programa d'activitats de la Mostra. Segons una enquesta realitzada per la coordinadora d'Apas sobre l'estat de l'escola pública a Sant Cugat, Ramon Pros, president de l'Ateneu, diu que l'ensenyament públic a Sant Cugat compta amb la participació activa de tota la societat, i que sense aquesta plural vinculació avui no estaríem als nivells de qualitat d'e què gaudim. Les actituds dels diversos grups polítics respecte al futur de l'Ensenyament Públic, l'aplicació de

I « D I M E C R E S 11 -Col·loqui: "Ens agrada l'es-1 i cola Pública". Modera: Josep '• M. Balcells, periodista. 20:30h. j | Presenta: Anna Fito. ]

i

la Reforma Educativa, els valors socials i la influència dels mitjans de comunicació, són els aspectes que més preocupen els organitzadors. La presidenta de l'Esbart Sant Cugat, Pepa Sala, creu que no tots els problemes de l'ensenyament són de recursos, sinó també del que espera la societat de l'ensenyament.

"

i

! «DIJOUS 12 ' -Conferència: "La ciutat i l'e-' ducació, un compromís mutu", per Cèsar Coll, psicòleg i Conseller Delegat d e l ' I n s t i t u t Municipal d'educació de Barcelona. 20:30h. • D I V E N D R E S 13 -Col·loqui: "Lina Escola Píi! blica més enllà del 2000". Mod e r a : Rafael C a o , d i r e c t o r d'Escola Pública. 20:30h. • D I S S A B T E 14 - G o n c e r t dels alumnes de l'Escola Municipal d e Música "Victòria dels Àngels". ll:30h.

La Mostra comptarà amb la participació de diversos professionals d'àmfe Sent Cugat da^MM bits relacionats amb l'ensenyament: la Elcartellde la Mostra d'Ensenyament catedràtica Victòria Camps, l'empresari FrancesRaventós o el psicopel'Esbart, el grup d'animació "Toc dagog Jaume Funes, entre d'altres. de Retruc" i un concert que oferiLa Mostra es clourà el dissabte, amb l'actuació del grup infantil de

Programa d'activitats

ran els professors de l'Escola Municipal de Música.

-Escola de dansa d e l'esbart Sant Cugat. G r u p Infantil. 12;15 h. Crea del terme. Acte d e cloenda: - C o n c e r t dels professors d e

l'Escola Municipal de Música "Victòria dels Àngels". Aula Magna de t'Escola. 20h. (Amb invitació).

E n s e n y a m e n t

El programa d'orientació acadèmica i professional amplia els continguts LAjuntament oferirà assessorament personalitzat als alumnes

El projecte farmacèutic Tomcur, a Sant Cugat LAIA PORTACELI

anualment l'Ajuntament té com a principal objectiu oferir assessorament als joves que es troben en edat de decidir el seu futur. La tinent d'alcalde de serveis Personals de l'Ajuntament, Àngels Ponsa, explica que cada any intenten des d'aquesta àrea adaptar-se d'una manera més precisa a la Reforma.

N Ú R I A SKRRA - Sant Cugat -

Un total de 12 xerrades d'orientació acadèmica, un minisaló d'ensenyament i entrevistes personalitzades. Aquests són els tres grans blocs que integren el programa d'orientació acadèmica professional que, des de fa 6 anys, l'Ajuntament ofereix als joves i pares santeugatencs per qüestionar i orientar la seva opció de futur. "Aquest any volem anar més enllà de la informació, amb l'assessorament individualitzat dels alumnes que ens ho demanin ", explica la tinent d'alcalde de serveis Personals de l'Ajuntament, Àngels Ponsa. Les xerrades d'orientació a c a d è m i c a i professional comencen aquest dimarts amb la conferència: "Com podem els pares i les mares orientar els nostres fills i filles", que impartirà la psicòloga Isabel Arimany. Totes les xerrades es faran a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, del 10 de febrer al 5 de març.

L·s xerrades orientatk.es compten sempre amb una gran participat ió. bOlO D u r a n t a q u e s t s dies, diversos professors i responsables d ' e s c o l e s u n i v e r s i t à r i e s , facultats i altres centres educatius oferiran als assistents informació sobre els plans d ' e s t u d i a c a d è m i c s , les vies d'accésa la Universitat, les aptituds q u e se suposen desitja-

b l e s i el v e n t a l l d e s o r t i d e s professionals existents. L'aplicació de la Reforma de l ' E n s e n y a m e n t a Sant C u g a t provoca nous dubtes i necessitats en el col·lectiu d'alumnes de secundària del municipi. El curs d'orientació acadèmica i professional que programa

Les xerrades del curs se centraran en àrees concretes com la sanitat, la informàtica o l'empresa. Enguany, s'ha introduït com a novetat, durant el mes d'abril, un minisaló d'Ensenyament des d'on es podrà accedir al C D - R o m q u e edita el D e partament d ' E n s e n y a m e n t de la Generalitat, a m b tota la informació sobre el món de l'en1:4(. senyament a Catalunya, i accés a Internet per conèixer de primera mà la informació sobre universitats, ensenyaments no reglats i d'altres q u e circulen per la xarxa. EI Servei d'Informació Juvenil (SIJ), s'ha implicat t a m b é en la confecció del programa del curs.

- S M I T CIGAT -

Sant Cugat col·labora en el projecte Tomcur, impulsat per la Xarxa d'Atenció Primària de l'estat, amb la participació d'una farmàcia del municipi. L'est u d i , q u e començarà a q u e s t mes, consisteix en fer un seg u i m e n t continu dels clients per evitar els problemes causats pel consum incorrecte de medicines. El projecte va néixer després que es detectés un alt índex de pacients ingressats als centres d'atenció primària a causa d'una ingestió incorrecta de fàrmacs, freqüentment deguda a l'automedicació o la barreja de substàncies incompatibles. A Sant Cugat, la farmàcia Montserrat Moral, al carrer Santa T e resa, farà un seguiment d e deu o 15 pacients durant tot un any, a m b el seu consentiment i el dels m e t g e s del C e n t r e d'Atenció Primària del municipi. L'objecthi d e l'estudi és d e mostrar q u e el control dels pacients per part de la farmàcia millora la seva qualitat de vida.


Societat

18

S o I í

FI >S í ( ',W1X >NS

- Sant Cugat-

Hl (irup Natura del (ilub Muntanyenc i el (ail·lectiu de Treballadors de Ràdio Sant (àigat han iniciat una recollida de signatures per exigir la formació d'una comissió internacional que investigui les raons tic Ics matances de ci\ ils al país magribí, i qui són els seus veritables responsables. La recollida - q u e s'emmarca dins lluna campama per la pau a Algèria que es desemolupa arreu de (iatalunya en què participen més d'una trentena d'entitats-es realitza a la ('asa de ( àikura. al ('lub Muntanyenc, als estudis de Rallin Sant ( àigat (al carrer Sant Jordi, 5) i al 'lot Sant ( àigat, i durarà

ADIVA fa un curs de cuina per a diabètics

fins a finals de febrer. Amnistia Internacional i altres ON(i que treballen pel respecte dels drets humans a Algèria, lliuraran les signatures a l'( ) \ U a començaments de març per demanar que els governs europeus s'impliquin en el conflicte algerià. De fet, "Occident és responsable de l'actual situació al país magribí", segons va denunciar Arslan Maz.ouni. membre del Front de Forces Socialistes d'Algèria, que dissabte passat va oferir una conferència al Club Muntanyenc -juntament amb cl membre de l'ONG Sodepau. José Nieto-, que va congregar tanta gent que fins i tot alguns assistents \ an haver de seguir la xerrada des de l'exterior de la sala.

N.

S.

- SANT CUGAT -

Mazoiini i Sura ni un moment /le In xunuiti sobir Afaèrin.l·iito:)'. (1. Ma/.ouni va explicar que els governs occidentals van donar suport a la instauració d'un govern militat a Algèria el 1992. mitjançant un cop d'Fstat que va suposar la fi del procés electoral democràtic iniciat LII país, que donava la majoria parlamentària als islamistes. "Les autoritats algerianes estan implicades en Ics matances".

.va declarar, "perquè sobretot es produeixen en /.ones controlades pel Front Islamista de Salvació". A tall d'exemple. Ma/.ouni va explicar que més d'un cop les víctimes han demanat ajuda a l'exèrcit i, segons va afirmar, l'única resposta que han aconseguit ha estat: "Truqueu als islamistes del 1- IS, que són els qui vau votar".

S o l i d a r i t a t

Mans Unides recapta fons per a les dones índies a l'Arxiprestat de Sant Cugat

La delegació d'ADlVA organit/.a aquesta setmana un curs de cuina que s'impartirà a l'Kscola "Cuinarama" de Terrassa. HI curs explica de forma pràctica diverses maneres de cuinar plats per a diabètics. L'Associació de Diabètics del Vallès, ADIVA, s'ha reestructurat fa poc en dos delegacions que depenen directament de l'Associació de Diabètics de Catalunya. ADC. Així, els 250 socis amb què comptava ADIVA queden repartits de la següent manera: 200 persones pertanyen a la delegació local de SabadelI-Sant Cugat, i 50 corresponen a la delegació de Terrassa. Segons Montserrat Soley, secretària de la junta local de diabètics Sant Cugat-Sabadell. la nova estructura d'ADIVA respon a la necessitat de poder tenir més participació dins l'ADC.

Mor la mare de Mossèn Blai Blanqué N.

N. S. - Sant Cugat -

/•,/'tliiitibh 141\

IW

r í í a f

Sant Cugat se solidaritza amb el poble algerià M l l \ | [ \ Bl-'.KN \BK

Du, min.i. 6 ilr Ul·irr rlr

Aquest diumenge Mans Unides fa la recaptació anual a l'Arxiprestat de Sant Cugat que enguany anirà adreçada als grups de dones de la comunitat d'adi-dràvides de l'Fstat de Tamil-N'adu, a l'índia. Amb el lema "Inverteix en justícia, guanya en solidaritat", lii l'iiinsii (l't·spflmt·s <i In Plii(ii (JitiitreCuntoim. FO'/'O: I-.4C. i a través de la coordinadora de

serveis socials Tassos de I'amilNadu. Mans Unides Sant Cugat organitza un programa específic per dinamit/.ar el paper de les dones d'aquesta ètnia. L'objectin és donar suport a les dones índies en la lluita per la seva identitat, personalitat i dignitat. "FI pressupost del projecte es de 6.152.400 pessetes", diu M'. Àngels Huguet, presidenta de Mans l "nides Sant Cugat.

S.

- SANT CUGAT -

F.1 divendres dia 50 va morir al seu domicili de Sabadell Ramona Cutrina, als 05 anys, mare d e M o s s è n Blai B l a n q u é . A l ' e n t e r r a m e n t , c e l e b r a r a la Parròquia de Sant Fèlix de Sabadell, van assistir un munt de feligresos, tant de Sant Cugat com de Granollers, anterior destinació del nostre rector.

P a u

^

-i%"

m

Especialitzats només en IDIOMES I TRADUCCIONS

'Jy-^'

<X^

Rius iTaulet 2, Pral. 1 s - T e l . (93) 674 82 15 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

VENDA D INSTRUMENTS MLISICALS Ensenyament, solfeig, piano, violí. orgue, flauta travessera, violoncel. guitarra, etc. C/Balmes. 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat

Vicenç Fisas torna d'un viatge d'investigació a Chiapas Al maig es reunirà per parlar sobre el conflicte SALVA T O R D K R A

- Sant Cugat Kl santeugatenc Vicenç Fisas, de la Càtedra Unesco de Pau i Drets humans, acaba de tornar d'un viatge a la regió de Chiapas. Mèxic, amb motiu d'una investigació sobre drets humans. HI catedràtic, i|uc exerceix actualment a la l'niversitat Autònoma. \a tornar el passat dia 2°desprès d'estar deu dies visitant diferents /ones del país i aconseguint informació de primera mà sobre el conflicte en què es veu immergit la regió. Hntre altres llocs, Fisas va poder visitar cl poblat indígena que, fa menys d'un mes, va ser l'escenari d'u-

na de les pitjors matances de l'enfrontament. Ua informació de Fisas serà exposada en una reunió que es farà a finals de maig a m b gent del món diplomàtic i e x p e r t s en drets humans per valorar la situació de diversos països de l'Amèrica Llatina. Entre aquests països es troben Nicaragua, Costa Rica, Colòmbia i Mèxic. Fisas diu q u e " n e c e s s i t a v a estar a prop per acabar de concretar coses. tant amb la gent que vindrà de Mèxic com amb la Universitat Iberoamericana ". L'objecriu d'aquesta reunió no és altre que proposar solucions als conflictes polítics de la zona i entendre millor què és el que pas-

sa al país. Fisas creu que és possible obrir una finestra de diàleg entre les diferents faccions. S e g o n s ell, "hi ha una mica d'esperança, suficient perquè hi hagi opcions de diàleg". La valoració q u e fa Fisas deia zona és força negativa. Segons ell, existeixen una sèrie d e d e f i c i è n c i e s per part del govern mexicà i un desconeix e m e n t força generalitzat del fet d i f e r e n c i a d o r i n d í g e n a . E n t r e els t e m e s p e n d e n t s del govern es troba la militarització d e la zona de Chiapas, la poca credibilitat del seu discurs polític i la invalidació del tractat d e d r e t s h u m a n s q u e es va signar l'any passat.


..'is

Q

r

oms/re/a s

BREITLING 1SB4

MOVADO The M u s e u m Watch.

JOIERS

JOIERS

ÍTlourlce Locroix Switietland

C/Valldoreix, 33 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS

Santiago Rusinol, 40 • Tel. 674 58 54 • Sant Cugat

Tel. - Fax 93-674 99 40

habitual

BAR-MUSICAL SI ESTÀS ENAMORAT VINE AMB LA TEVA PARELLA! ET CONVIDEM A UN

CÒCTEL AFRODISÍAC C. Sant Domènec, 19 • Sant Cugat del Vallès

ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR -X: Voldria fer-me Subscriptor d •ELS fï CANTONS i rebre gratuïtament el carnet d E L C L U B D E L S U B S C R I P T O R Nom Adreça Tel. : Ciutat Data de naixement Professió Banc/Caixa Cte. corrent - Fes-nos arribar la butlleta per correu al C/ Sant Antoni, 15, baixos o al fax 589 20 91

Informació 589 62 82


Societat

20

ELS (CARTONS Divendres, 6 defebrer de 1998

P u b l i c a c i o n s

Èxit del col·leccionable d'E4C El setmanari duplica el tiratge per fer front a la demanda creixent C<o>M§er<®!ai p e l s 4 camtomig» Mnerarí, Font <fc VÈrmetà i Torre Negra \mne<Qi <l«t punt mubewa*i é* 3 « * < ttpat * ^ « n M**jt, £• ïr*h» «ituMU *. í Otl e™ (ix* «le U TOITC- (UwiMts n t

D >M in •)'»« >^*e(<8 Ítíor«ptí >|»tpfc£UMI)>M j Ml* titil·li?* *• í* í * * tte PBtwWi, fet «#rt**ü*tt»M* i » ti» N i»»*»*»»

ïhxruàm m m U n t t o i llur'l \j«ui*»rt8i ití I'SIIF ('u&tt tix •Jr-oi·.ont qitfyrçoi

^^,s**à*·Atu«'w

Í<KT- Xrftit

' I iR«, KH fr> (úf*r* if·r »**.

.j..-vjHrt*(.t J i ( ,K. ÏV n^WllMlVWI -««VJÍI.UAN·*. t*ut (rof·cviitara

I ^ J '

.«*««<* « . d ^ t i ; V>ffí i K ml». l i n i W n . t W g k t f r tinfMun*» « « 4 SH *y*r<*

ií»rïM«I.WJWtT,il.it^»

«Mfp/2." f.". (»-.>.t~^. J.K-

fítf'fílHtH jimlUMKMW I CA M dW» tr4H • »,*•' At * • •llwiwft' fe ! • « * »«td^t*«-

iv»)M|»«

l'n«ní». 4 !II tn^fM rÜH lli

H-LWn'l

Aquesta setmana es distribueix la segona fitxa del col.leccionable. FOTO: E4C

AURA COSTA

- Sant CugalEl llançament del col·leccionable Collserola pels 4 cantons ha disparat Ics vendes del setmanari Els 4 Cantons, que d'aquesta manera ta un pas més cap a la seva consolidació definitiva en cl mercat santeugat e n c . La b o n a a c o l l i d a d e l col·leccionable per part dels c i u t a d a n s s'ha r e g i s t r a t als quioscos amb un increment del 50% de les vendes, així com en el nombre de suscripcions, que t a m b é han a u g m e n t a t en aquesta primera setmana. Per fer front a la d e m a n d a creixent de la publicació, que s'ha produir arran de la sortida al mercat dels 20 itineraris per Collserola, l'empresa editora d'E is 4 Cantons ha decidit inc r e m e n t a r el t i r a t g e s e n un 30%. El seu màxim responsable, Ramon Grau, s'ha mostrat molt satisfet per l'èxit que ha suposat el llançament del producte complementari de la publicació local: "Per força en faig una valoració molt positiva, els

resultats són evidents". Entitats i ciutadans de Sant Cugat coincideixen també a valorar molt p o s i t i v a m e n t la iniciativa empresa per l'editor del setmanari. "Tot el q u e sigui donar a conèixer l'entorn d e S a n t C u g a t i m o t i v a r la gent perquè surti, camini i conegui cl què ens envolta, ho trobo molt positiu. I crec q u e el col·leccionable acompleix aquesta finalitat", diu Andina Ballester, suscriptora del diari, que s'ha mostrat "molt satisfeta" amb les fitxes d'itineraris per Collserola. D u r a n t a q u e s t a s e t m a n a la meitat dels suscriptors ja han passat per la redacció a recollir tota la promoció sencera. L'excel·lent resposta tant per part dels suscriptors com dels lectors que compren el setmanari als quioscos ha animat l'editor d'Els 4 Cantons a programar la continuïtat d'aquesta iniciativa. Ramon Grau ha explicat: "La resposta dels lectors ha estat molt, molt bona i c r e i e m que hem de consolidar aquesta iniciativa. La nostra intenció

és t r e u r e un c o l · l e c c i o n a b l e cada any." Avantatges per als suscriptors La nova promoció editorial d ' i t i n e r a r i s per Collserola coincideix amb un increment de Ics avantatges del Club del Suscriptor. Així. per e x e m p l e , a q u e s t a s e t m a n a s'ofcrcixcn e n t r a d e s per veure a Barcelona l'espectacle teatral Els Pirates de la C o m p a n y i a Dagoll D a g o m . La iniciativa c o n t i nuarà en els p r ò x i m s m e s o s a m b l'oferta de localitats per a a l t r e s e s p e c t a c l e s al Teatre Victòria o al Teatre Nacional de Catalunya. C o i n c i d i n t a m b la diada de Sant Jordi, Els 4 Cantons obsequiarà també els seus suscriptors amb un present molt especial. Es tracta d'un llibre editat conjuntament per l'editor del setmanari i l'artista santeugatenc Frederic Cabanas: és un recull de refranys populars recopilat pel santeugatenc Miquel Cabanas i Alibau. El llibre es regalarà a tots els suscriptors.

C o m u n i c a c i ó

Xavier Fornells és nomenat nou director de la Fundació de Ràdio i TV Locals de Catalunya Uexdirector de Ràdio Sant Cugat substitueix Joan Granados en el càrrec

Mariano Mariano rep un premi a la discoteca Chic N Ú R I A SERRA

SAI.VATORDKRA

Xavier Fornells, exdirector de Ràdio Sant Cugat (RSC), va ser nomenat el passat dijous dia 5 nou director general de la Fundació de Ràdio i Televisió Local de Catalunya. I -a relació de Xavier Fornells amb l'entitat es remunta a anys enrere. Tot va començar quan F"ornells dirigia RSC i va passar a formar part de la junta directiva de la Federació de ràdios locals de Catalunya, organisme que agrupa una cinquantena d'emissores catalanes. Precisament, l'alcalde Joan Aymerich és membre del patronat de la fundació. F'ornells va tenir l'oportunitat

d'exposar la seva opinió sobre la situació dels mitjans locals i va establir contacte amb Joan Granados, el seu predecessor en el càrrec i antic director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Les funcions del nou càrrec de Fornells són les de coordinar tots els esforços que afavoreixin els medis locals ja sigui des del punt de vista econòmic, jurídic o tècnic. Segons F~ornells "s'ha d'enfortir la comunicació local" i encara que tot just acaba de prendre possessió del càrrec pensa que hi ha molta feina a fer. Tot i això, reconeix estar "molt satisfet" amb els mitjans locals de Sant Cugat i de la seva evolució. Com diu ell, "això fa deu anys era impensable".

- Sun C W B -

Xavtet hornelhia fertap depremsa de l'Ajuntamenti directordeRSC. F: E4C

El còmic televisiu Mariano Mariano va rebre dissabte passat el premi de popularitat que la discoteca Chic atorga a personatges famosos d'actualitat. L'acte va ser tot un èxit, ja que el popular Mariano va connectar ràpidament amb els assistents que omplien la sala de gom a gom, explica Manel Farré, cap de Relacions Públiques de Chic. Chic Sant Cugat convida des del passat m e s d e s e t e m b r e personatges de moda, cóm ara el c o m t e L e q u i o , Martí Galindo o el pare Apel·les, per augmentar la popularitat de la discoteca arreu d e Catalunya.

Griful Oil, s. L. Servei Estació Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

EL PAGAMENT DEL GASOIL "C"

Llenya Butà ^LSW4555

SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O A M B TARGETA DE CRÈDIT

Botiga 24 h Pa les 24 h Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Societat

ELS'íCAIVroiV·; Divendres, 6 de febrer de 1998

21

A s s o c i a c i o n s

Maria Femisola presidirà el sopar contra el càncer La fira de la ciutat egarenca seria més elitista que Factual

El CPA analitza el problema de la "Feria" a Terrassa

NÚRIA SERRA

publicada a "La Vanguardia" el passat diumenge dia 1, Terrassa ha decidit celebrar la seva pròpia "feria", amb un caire més elitista, per una partició de terrenys a Can Zan, seu tradicional de la festa. La meitat d'aquests terrenys estaran destinats a zones verdes i en conseqüència l'espai destinat a la festa queda reduït a la meitat.

SALVA T O R D E R A

- Sant Cugat-

Caseta del CPA a la 'feria' F: E4C

El Centro Popular Andaluz (CPA) de Sant Cugat encara no s'ha pronunciat a favor o en contra del projecte de Fira d'abril alternativa de Terrassa en oposició a la tradicional, celebrada a Santa Coloma de Gramenet. Segons una informació

Gabriel Ruiz, president del CPA de Sant Cugat, creu que, en principi, és una idea positiva, però es manifestarà totalment en contra si la festa alternativa té aquest caire més elitista del qual parlava "La Vanguardia". Segons Ruiz "les cases han d'estar obertes a tothom. Fer el contrari seria anar en contra del tarannà andalús".

E s p e c t a c l e s

Els titelles de "PEstenedor" arriben al Casal de Cultura de Valldoreix S. T. • Sant Cugat-

El Casal de Cultura de Valldoreix acollirà demà passat dia 8 un espectacle de titelles infantil titolat Tutti colori. L'actuació començarà a les 12 hores i anirà a càrrec de la companyia "l'Estenedor".

Es tracta d'un espectacle dirigit bàsicament als més petits, que està especialment recomanat per a infants de tres a set anys. Altres activitats programades per a aquest cap de setmana són un sopar medieval que es farà avui a la Floresta, i una sessió deballs de saló, que es farà diumenge, també a la Floresta.

Els titelles són un dels espectacles preferits pels més petits. FOTO: ARXIU

- S«MT C M M T •

La dona del president de la Generalitat, Marta Ferrusola, presidirà el proper dissabte, dia 14, el sopar benèfic organitzat per la Junta local de l'Associació Espanyola contra al Càncer a Sant Cugat. A l'acte també hi assistirà Jaume Sanmartí, president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'acte es farà a Vila Sàbat, a les 9 del vespre. Més de 400 persones participaran de la vetllada anual contra el càncer. Després del sopar hi haurà ball i una subhasta d'obres d'art i joies cedides per artistes, com ara Josep Grau-Garriga. "La població de Sant Cugat està molt sensibilitzada amb aquesta malaltia i, en general, estem molt contents amb totes les aportacions", afirma Marta Martí de Farrés, presidenta de l'Associació contra el Càncer a la ciutat. L'objecti u del sopar és recaptar fons per la lluita contra el càncer al municipi. El 1997 es van atendre 26 afectats per aquesta malaltia, fet que suposa una despesa d'uns 5 milions de pessetes.

&££&*•

r "

"" ensenyament » * *

ESCOLA THAU-SANT CUGAT Fundació Institució Cultural del CIC Fundada fa més de 25 anys i sota la direcció general de Joan Triadú, l'Escola Thau forma part d'un grup educatiu amb més de 5000 alumnes, amb cicles educatius des de parvulari fins a titulació universitària. Escola Thau Sant Cugat, des dels 3 anys fins als 16 anys. Escola concertada. Escoles esportives. Servei de transport i menjador. Vial Interpolar, s/n - Tel. 589 81 08

OR*


OS 4 CANTONS

22

L'Arnau Cadell Divendres, 6 defehrerde 1VVÜ

E n t r e v i s t a

La febre

Raquel Gonzàlez. Doctora del CAP

CLARA VIRGILI

Tallers sobre la SIDA S\BI\ \ VlKCII.I -Sant CugatI ,a Sil ).\ \a començar sent, o niés ben dir. semblant, una prob l e m à t i c a q u e a f e c t a v a el col·lectiu ga\. però a\ ui en dia és un problema que afecta tota la societat i. especialment, els joves. Per aquest motiu el CAP de Sant ( àigat ha organit/.at uns tallers sobre la SI 1)A dirigits a la jo\entut del nostre poble. 1 lem parlat amb Raquel GonzàIcv, una de les organitzadores i realitzadores d'aquests tallers: - ( J u è és cl que expliqueu als jo\es sobre la SIDA? -Nosaltres intentem no explicar gaires coses, sinó fer que ells mateixos reflexionin i que treguin les conclusions del taller, el qual es divideix en dues parts. A la primera, volem que prenguin consciència de la possibilitat que tenen de contagiar-se d'una malaltia de transmissió sexual, com pot ser la SIDA. I a la segona, fem una reflexió sobre com poden ells/es, com a persones. prevenir aquest contagi,

quines mesures poden ter servir que no tallin les se\ es emocions, les seves ganes de comunicarse o de relacionar-se i que, a la vegada, puguin prevenir el contagi. Podria dir que aquest és l'objectiu que pretenem aconseguir amb aquests tallers. -Els recomaneu alguna solució? - N o hi ha solucions màgiques, nosaltres no volem dir a ningú el que ha de fer i el que no ha de fer, sinó que els intentem donar la possibilitat de poder pensar sobre un cas en el qual ells poden estar involucrats. Alguns poden arribar a la conclusió q u e l'abstinència fins a tenir una parella estable, fins a casar-se o fins a conèixer a una p e r s o n a és la millor solució. D'altres poden pensar que els agradaria conèixer sexualment més gent, i per això el preservatiu és una bona solució. Kn resum, es tracta que cadascú arribi a una conclusió; això sí, que sigui seva i raonada. Nosaltres pensem que no hi ha una solució per a tothom,

- Sant Cugat -

Se li acudí A/nr los o/os durant tina forta grip, segurament a causa de l'alta rebre. Es curiós com sorgeix, en només una setmana de febre, el que no ha sorgit en mesos de reflexió. Alejandro Amenabar. amb els seus 25 anys. ha produït i dirigit curts, i dues pel·lícules amb gran èxit a la cartellera. lis/s, i Almlos ojos. 'lànt l'una com l'altra. no deixen de ser ducs pel·lícules que tracten de la problemàtica juvenil, però sobretot al principi, ja que la trama es mescla amb diferents problemàtiques i així) fa que la juvenil es dilueixi en un entramat argumental.

Aquest és el logotip fi'una de les cumpmiyes e/e prevenció de la SIDA

sinó q u e cadascú pot trobar la seva. - D ' o n va sorgir la idea de realitzar aquestes conferències? -Va sorgir, potser, de la necessitat. Tots els que ja fa anys est e m parlant de la SIDA, i sab e m que Espanya i Catalunya són països en q u è el n o m b r e d'afectats és molt alt, i que la

miracles"

prevenció és l'única eina q u e t e n i m en a q u e s t m o m e n t , ja que no disposem de cap tractament capaç de combatre aquest virus. Es important que nosaltres, els joves, arribem a ésser conscients del q u e és aquesta malaltia, i hauríem de prendre les mesures necessàries per evitar-la.

Un dels actors principals de Abrv los ojos, Eduardo Noriega, ha fet un treball esplèndid, ha carregat sobre les seves espatlles un paper amb tres característiques molt diferents: el seu rostre habitual (ja conegut a Tesis), el seu rostre mutilat, i el seu rostre cobert amb una pròtesi. En aquesta pel·lícula podem percebre la realitat de tantes maneres, que ja no sabem el que és real, o el que és un somni, que acaba convertint-se en el pitjor malson.

Urbanisme

0 c i

Els joves a Sant Cugat

Mirant per la finestra

Com es mouen els joves d'avui en dia i per on

Sant Cugat canvia a ritme trepidant

GABRIKLA VALLS

La redactora Gabriela Valls, de l'Institut Amau Cadell, ha volgut saber els llocs on es reuneix la joventut de Sant Cugat del Vallès. Per això, ha fet una sèrie de preguntes dirigides a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Els resultats han variat molt. Alguns dels llocs de teunió són: el bar "Unió", el bar "Imma", el bar "Els Italians", el bar "Catalunya", a casa d'algú, a salons recreatius, al cine, a l'espai jove... El més curiós és que, una bona part de les persones interrogades, es desplacen a Barcelona per sortir a m b els amics. Molts ho fan pel simple fet q u e hi te-

nen els amics, però altres ho fan perquè pensen que a Sant Cugat no hi ha gaires llocs on els joves es puguin reunir per parlar i alhora passar-s'ho bé. Cal preguntar-se: La ciutat de Sant Cugat no és capaç de crear llocs on els joves ens poguem reunir i passar-ho bé sense haver de desplaçar-nos a Barcelona contínuament? A més, la població de Sant Cugat del Vallès és majoritàriament jove i, per tant, aquest problema serà més important d'aquí a uns anys. La m e v a p r o p o s t a és la s e güent: la possibilitat q u e l'Aj u n t a m e n t de Sant Cugat deixés un local a un grup de joves q u e el poguessin administrar i

q u e tingués diferents opcions: jocs recreatius, revistes j u v e nils per set consultades, begud e s i reftescs, b o n a música i ambient. El seu hotari hauria d e ser més ampli q u e el dels altres bars d e la ciutat. A q u e s t article m ' a g r a d a r i a q u e fos un estímul per moure la joventut de Sant Cugat del Vallès, incloent-m'hi, a resoldre aquest problema mitjançant agupacions que estud i ï n a q u e s t t e m a i facin propostes a l'Ajuntament explicant quines són les necessitats dels joves. S a n t C u g a t no és c o n s c i e n t q u e els joves d'aquesta ciutat necessiten llocs on reunir-se i desfogar-se.

AINET CANUT

Qui havia de dir que el paisatge d'una finestra podria canviar tan radicalment en onze anys. Vam venir a viure a Sant Cugat del Vallès, justament, perquè estava als afores d'una gran gran ciutat, com és Barcelona, i encara guardava un ambient de poble. Davant de casa meva hi havia un camp amb ametllers, on cada estiu anàvem a jugar tot enfilantnos i instal·lant gronxadors. En aquest camp havíem anat creixent i veient com d'un camp llaurat passava a un camp abandonat, però on hi passejaven les ovelles. En aquell moment sempre havíem pensat que tant nosaltres

com els veïns nous que vinguessin, tots passarien a jugar pel camp de davant de casa; ningú no havia d'imaginar-se que això canviaria. Fins que un dia van aprovar un pla d e construcció per urbanitzar-lo. El nostre camp no va trigar a convertir-se en una r e s i d è n c i a d e g e n t gran, els ametllers e n un centre comercial i tots els altres prats'en urbanitzacions. En un període de tres anys el paisatge de la nostra finestra va canviar i segurament continuarà fent-ho perquè Sant Cugat del Vallès cada cop creix més ràpidament. Potser massa. Ens hem preguntat alguna vegada si a Sant C u g a t són necessàries tantes modificacions?


Collserola p

NL/ »«*«.

*

*

*

E L S 4 CANTONS

^ l i > ' ,*u*»

i consta tfcuna carpeta i

l / ; C / V stijioi

I lli

:

Generalitat

OPEL^ v

Autocugat

| l | | Club Muntanyenc .'11$ Sant Cugat

xe$


24 Societat

ELS ÍCAJVFQNS Divendres. 6 de febrer de Í99H

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

LA TORRE DEL GALL DEL MONESTIR, A DIAGNÒSTIC El departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat i l'alcalde del municipi, Joan Aymerich, demanen calma davant Vanunci de mossèn Blai Blanqué del perill que corre la torre del gall del Monestir. Les autoritats coincideixen a demanar un diagnòstic de l'estat real de la torre, abans d'emprendre cap actuació. Plana 39. Foto: AVE BELTRAN.

EL PI D'EN XANDRI

CONTINUA DEMPEUS

Coincidint amb el primer aniversari de l'atemptat contra el Pi d'en Xandri, els enginyers agrícoles municipals auguren que l'arbre té moltes possibilitats de continuar viu, encara que fan un pronòstic moderat del seu estat. Segons els tècnics, caldrà esperar encara un any més per veure com reacciona un dels símbols més estimats del municipi. Plana 13. Foto: ELS 4 CANTONS.

LA DANSA DE DUATO DEIXA BOCABADAT EL PÚBLIC DEL MUNICIPI L'espectacle de dansa Romeo y Julieta, dirigit i coreografiat per Nacho Duato, obté un èxit sense precedents al Teatre-Auditori. El teatre municipal fa un ple absolut els tres dies en què s'interpreta l'espectacle, que és ovacionat pel públic santcugatenc. Plana 40. Foto: AVE BELTRAN.


Societat 25

ELS /CAIVroNS Divendres, 6 de febrer de 1998

LA

S E T M A N A EN I M A T G E S

SANT CUGAT ENTRA A LA RECTA FINAL DEL PROJECTE DE LA UE LASPI Els alcaldes de Figueira da Foz i de Tjórn visiten Sant Cugat per acabar de repassar i posar en comú els 5 projectes que duen plegats amb rajuntament de Sant Cugat. Els alcaldes queden gratament sorpresos amb el Monestir i el Centre Cultural. Plana 16. Foto.AVE BELTRAN.

ts» ELS BOMBERS EXIGEIXEN UN NOU PARC ABANS DE L'ESTIU El Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat radicalitza la seva postura en el marc de les mobilitzacions generals d aquest cos de protecció i amenaça amb denunciarjudicialment la seva situació, si abans de restiu no es construeix un nou parc de bombers. Plana 14. Foto: AVE BELTRAN.

corre mobles Des de 1949 oferint sempre qualitat

BOMBERS EN LLU I TA PER LA NOSTRA DIGNITAT

LATEVASEGURETAT

El dormitori dels seus somnis Francesc Moragas, 33 Apartat de Correus, 33 Tel. 674 09 95 - 674 15 50 Fax 674 08 98 08190 Sant Cugat del Vallès

Dissabtes obert als migdies


26 Societat

ELS / C O T O N S Divendres,fide febrer tie MH

La

r a d i o g r a f i a

SOCIETAT CORAL LA UNIÓ SANTGUGATENGA

La Unió és una entitat centenària. L'any 2000 complirà els seus cent anys de funcionament

Una entitat centenària van començar a fer un nou local. Seria un local amb cafè, sales de reunió, teatre, terrassa per prendre la fresca i fer ball L'any 1M00 un grup d e veïns al'estiu, i tot allò que poguessin de Sant C u g a t van reunir-se fer. Ks c o n s t r u í els anys per fundar una societat coral. cinquanta, l ' n gran local a m b La van batejar amb el nom de tot el q u e pogués somiar una Societat Coral la Unió Santcuentitat: sales de reunió i d'esgatenca, però com que el nom barjo, un gran cafè amb lloc per era un xic llarg, des del primer al billar i per jugar al dòmino, se la va conèixer s i m p l e m e n t una bonica terrassa adossada al com la Unió. bar i, sobretot, un teatre a m b La Unió era un cor, però tam450 localitats i un escenari de bé era una mica el lloc equivaset metres de boca, apte per relent a "el casino" del poble. Allà presentar des de Eh pastorets els socis es reunien, xerraven, Entitat:L·iVnióStintrugatenca. fins a qualsevol obra de teatre feien la partida de botifarra i asNombre d'integrants: 600. seriós i. si l'ocasió ho demanasajaven. Seu social: .\vdei. Anselm Clavé, 17. va, fer-hi festes, ball i cinema Cada dia eren més, i el lloc Horari: de dilluns a divendres de 6 a I, és clar, amb un local així l'enquedà petit per a tots. Un dia 2l4de9. MoN'isK S A N T - Sant Cugat -

titat va prendre aviat encara més embranzida per fer centenars d'activitats... i van sorgir, una després de l'altra, seccions d e teatre, música, fotografia, escacs i organitzava tota mena d'actes i festes. En ser l'únic teatre del poble, la sala era llogada a companyies, tant d'aficionats com professionals, del poble o de fora. A la sala de la Unió s'hi han fet tota mena d'obres i hi han treballat centenars d'actors. D e s de l'agrupació teatral Maragall fins a la C u b a n a , han desfilat pel teatre de la Unió. I, com totes les entitats, la Unió ha passat èpoques bones r dolentes. Anys de forta embranzi-

da en què semblava imparahle i en què duia la seva veu coral a tot arreu, i anys en què l'entitat semblava mig adormida en les boires d e l'anar fent, d e l'anar tirant. Com totes, va tenir etapes bones i d o l e n t e s però mai va plegar veles. Avui, gairebé cent anys després de la seva fundació, la Unió té vuit seccions que funcionen de forma autònoma i que ofereixen als socis l'oportunitat de fer teatre amb Fiía Zero, cantar en la coral, formar part d'un grup d'havaneres, jugar als escacs, fer fotografies, practicar música i, des d'aquest gener, fer balls de saló. I, a més, tallers diversos i altres activitats.


Societat 27

ELS4CAIYroNS Divendres, 6 de febrer de 1998

La

r a d i o g r a f i a

SOCIETAT CORAL L A UNIÓ

SANTCUGATENGA

I de Tardor. Foto: 4C

La Unió vol ser més dinàmica i democràtica en el seu funcionament

que vol renovar-se en democràcia MONTSE SANT

El funcionament de les diferents seccions de La Unió és autònom. Cada secció té un responsable que és qui posa en contacte els integrants i els convoca per fer les diferents activitats. Cada secció pot fer i desfer, i l'entitat només els dóna el seu suport. Poden ser activitats tan diverses com les classes d'escacs q u e organitza per ai

nivell escolar o per a joves i adults; pot ser l'estrena d'una obra teatral del grup Fila Zero; els balls de saló dels dissabtes a la nit; exposicions de fotografia, assajos de música o pre-

parar un concert de la coral. Per als més tranquils, la secció d'esbarjo organitza campionats socials de dòmino o botifarra, i cada dia partides d'aquests i altres jocs. A part de les seccions, la Unió organitza diversos tallers que es fan durant el curs i que gaudeixen d'un gran èxit, sobretot entre els joves. Tallers de teatre, cursos d'educació de la veu, tallers d'escriptura creativa o de guions de cinema i de televisió, que són oberts a tothom, però que gaudeixen de descomptes especials per als socis de la Unió. El mes d'abril l'entitat té programada una excursió social de

primavera, de dos dies de durada. I, com sempre, un diumenge de maig es farà la gran festa de l'entitat; una festa en què el principal atractiu és la tradicional paellada, després les actuacions de les diferents seccions i l'entrega de guardons als socis antics, i l'esperada cantada d'havaneres. El mes de juny, amb el bon temps, organitzaran un sopar i cantada d'havaneres i, a la tardor, una excursió social de tardor, també de dos dies de durada. Com es pot veure, tot un munt d'activitats i actes. La quota per fer-se soci és modesta: mil pessetes d'entrada i una quota anual d'unes quatre mil set-centes pessetes els socis

numeraris, i unes set mil els familiars. La Unió vol ara canviar una mica els seus estatuts per ser més democràtica i anar més d'acord amb els temps. És per això que ara vol convocar, en el decurs d'aquest mes de febrer, una assemblea de socis extraordinària perquè la renovació de càrrecs d'ara en endavant sigui més oberta, plural i democràtica. La Unió vol que els seus càrrecs directius ho siguin per períodes de quatre anys, i es puguin elegir en llista tancada de candidatures per elecció lliure de tots aquells socis que faci més de sis mesos que en siguin.

Això propiciarà una major agilitat en la junta de la veterana entitat. I, en exigir que els socis cap de llista portin deu anys a l'entitat, donarà als joves oportunitats de gestionar i rejovenir La Unió, sense trencar el funcionament habitual ni entorpir la continuïtat La varietat de tallers i l'oferta cada cop més oberta de les seccions vol fer que un major nombre de joves entri a formar part de la Unió; i l'oportunitat de votar des de la seva arribada farà que el socis nous també se sentin més implicats i més immergits en la marxa de la seva entitat. La data de les eleccions serà, si tot rutlla, el 22 de març.


EIS4C4INTOre

Economia Dk-?ruirrs, 6 /iefebrertie 199{t

P e t i t a

i

m i t j a n a

e m p r e s a

Les 'pimes' locals fan números El nou sistema fiscal inclou deduccions pels béns d'inversió passats i futurs Els a u t ò n o m s i la p e t i t a i m i t j a n a e m p r e s a de Sant C u g a t han com e n ç a t a f e r n ú m e r o s p e r acollir-se al m i l l o r s i s t e m a d e t r i b u t a c i ó , u n

c o p el C o n s e l l d e M i n i s t r e s ha aprov a t e l r e g l a m e n t d e r e f o r m a d e la f i s c a l i t a t . En e s p e r a d e l ' o r d r e d e f initiva i d e la s e v a p u b l i c a c i ó al But-

presari es quedaran a mòduls, tot i pagar una mica més, perquè la nova aplicació de l'IVA els afavoLa reforma de l'estimació ob- reix". Abans l'Impost sobre el Vajectiva per mòduls, de l'estima- lor Afegit resultant s'havia de pació directa i de l'estimació direc- gar íntegre, mentre que ara de ta simplificada conté una sèrie l'IVA de vendes podrà deduir-se d'incentius que suposaran una re- l'IVA de compres ara amb les deducció fins a un 15% deia càrrega duccions incloses. Això. segons la fiscal i un augment del control del titular de Gestoria Casas, farà que "tothom demani factura i es refrau. Segons la titular de Gestoria Casas, Antònia Casas, les me- dueixin els cobraments en negre". sures més destacades de la reforma fiscal es poden comprovar en La taula d'amortitzacions el sistema de mòduls, que perLa nova taula d'amortitzacions meten la deducció de l'IVA, l'amortització de béns d'inversió i permet deduccions anuals fins a els incentius per a la creació de 500.000 pessetes i no té res a veullocs de treball i de negocis. Casas re amb la taula que segueix l'esha advertit, però, que els mòduls timació directa normal, que se sede cada activitat seran un 8% o guirà regint per l'impost de societats. La taula de mòdulsun 9% més cars. Antònia Casas ha afirmat que els permet l'amortització d'edificis canvis de sistema de tributació (a un 5% anual del valor de compra durant 20 anys), eines i equips dependran molt de cada sector "el petit comerciant i el petit em- informàtics (a un 40% anual o reAl.BKRT B A I . A N Z À

- Sant Cugat -

lletí O f i c i a l d e l'Estat, e l s t r e b a l l a d o r s i n d i v i d u a l s i les ' p i m e s ' ja c o m p t e n q u e e l nou s i s t e m a d e m ò duls s ' o b r e , c o m a m e s u r a més d e s -

partit en un màxim de 5 anys), vehicles (a un 25% en 4 anys) i béns immaterials com patents o fons de comerç (a un 15% anual en 10 anys). Els autònoms, per sectors Pel que fa als autònoms, els camioners i els taxistes, per exemple, s'acolliran també als mòduls sota l'empar de la taula en el capítol de transports. L'altra cara de la moneda serà els lampistes i els paletes, que no podran deduir cap element material. En aquests casos, es recomana el pas a l'estimació directa simplificada. L'estimació objectiva per mòduls també anima la creació de negocis amb una rebaixa dels mòduls del 10% al primer any i del 5% al segon. L'empresa que faci nous contractes indefinits per a joves menors de 30 anys i adults majors de 45 no haurà de com-

putar-los i rebrà una reducció del 50% al mòdul del primer treballador. Per la seva banda, a l'estimació directa simplificada, els petits empresaris i els autònoms evitaran l'anterior estimació directa per coeficients, que els obligava a funcionar com una societat durant tres anys per evitar un sistema de mòduls poc favorable. Més 'pimes' a la simplificada Antònia Casas constata que "les empreses es passaven abans a Pestimació directa, perquè els mòduls estaven tancats". Les obligacions formals de la nova estimació es redueix als llibres d'ingressos i despeses, a més d'un llibre de béns d'inversió per ressenyar a l'hora de fer amortitzacions. Si abans el sistema de tributació només podia acollir empreses que facturessin menys

EL NOU SISTEMA FISCAL ESTIMACIÓ OBJECTIVA

E S T I M A C I Ó DIRECTA

PER M Ò D U L S

SIMPLIFICADA

• Nova taula d'amortteackms: - Edificis:

5% a i t ò f fos a 20 anys

• Per a contribuents amb facturació inferior

. 12,5% anual fins a 8 anys

» Totes les despeses són deduïbles • Deducció generat del 5% det rendiment net per despeses de difícil justificació

- Béns immaterials {patents, fons de comerç...): 15% anual fins a 10 anys

* Obligacions comptable» llibres regtstre d e vendes* de compres 1 de béns

• Incentius a ta creació de negocis

d'inversió

10% descompte en mòduls (1r any) 5% descompte en mòduls (2n any)

E S T I M A C I Ó DIRECTA

• Incentiu* a focwpacfé - No computen els nou» contractes indefinits a menors de 3 0 i * majors de 45 -Reducció del 50% al mòdul d e l i r empleat

Tres empreses de Sant Cugat, a la fira per a cerimònies A. B.

40% anual fins a 5 anys - Transport: 25% anual fins a 4 anys

de 50 milions de pessetes, ara l'espectre s'ha ampliat fins als 100 milions, fet que ajuda a evitar encara més l'estimació directa per a societats. El nou sistema, però, redueix el percentatge de desgravació sobre el rendiment net en el capítol de despeses de difícil justificació; és a dir, la llum, l'aigua, les primes d'assegurances i els interessos de leasing, per exemple, aplicaran un coeficient d'un 5% en comparació amb el 10% del sistema fiscal anterior. Per familiaritzar-se amb la nova legislació, més de 300 representants d'empreses de comerç i serveis i autònoms del Vallès Occidental han assistit ja a les sessions sobre la tributació per mòduls de la Cambra de Comerç de Terrassa. Per la seva banda, l'Agència Tributària ha anunciat que farà de manera gratuïta les declaracions trimestrals de mòduls.

a 100 milions de pessetes

2,5% anual fins a 40 anys - Eines i equips informàtics:

t a c a d a , a l'amortització d e l ' I R P F d e l e s i n v e r s i o n s i a la d e d u c c i ó d e l'IV A r e p e r c u t i t e n la c o m p r a d e b é n s d'inversió dels últims cinc a n y s .

• La tributació es farà conforme ais orjtsri* per a empreses amb personalitat jurfdica, dins l'Impost de Societats.

- Sant Cugat -

El sector de la restauració i l'hosraleria i el de regals i complements de Sant Cugat estarà representat per les empreses Mas Janer i Masia Can Ametller, d'una banda, i per FYT-11 Club Internacional del Llibre, de l'altra, en la cinquena edició d'Expo-Cerimònia, la fira per a casaments, bateigs i comunions que es farà a Terrassa aquest cap de setmana. El recintefiralde Terrassa obrirà portes aquesta tarda amb una setantena d'expositors majoritàriament del Vallès, els quals s'han marcat enguany l'objectiu de professionalitzar les relacions amb el públic assistent perquè el certamen guanyi qualitat


Economia

ELS4CANTONS Divendres, 6 defebrerde 1998

B a n c s

c a i x e s

Caixa Penedès augmenta un 4 0 % els beneficis a Sant Cugat

29

Àngels Bover participa en la fundació del gremi de neteja A.B.

- Sant Cugat-

La caixa obrirà al maig la tercera oficina al municipi ALBERT BALANZÀ

- Sant Cugat . El grup Caixa Penedès ha incrementat en un 40% el volum de moviments actius i passius de les seves oficines a Sant Cugat respecte a l'any 1996. La raó d'aquest augment es troba, segons Enric Rosich, delegat de l-'oficina-mare al municipi, al carrer Rius i Tauler, en el seguiment de la política d'atenció personalitzada i la implantació de Caixa Penedès a la comarca. La caixa, que compta actualment amb dues oficines als carrers Rius i Tauler i Torreblanca, prepara per al proper mes de maig la inauguració de la tercera sucursal al barri de Coll Fava. Després de demanar els permisos d'obra a final d'any, Caixa Penedès ha iniciat ja les obres menors de la nova oficina, que estarà situada en un edifici de nova plan-

ta que s'està construint al carrer Francesc Macià cantonada amb Carles Riba. La sucursal de Coll Fava s'obrirà quatre anys després de la inauguració de l'oficina de Torreblanca (1994) i catorze més tard de la primera incursió del grup, amb l'oficina de Rius i Taulet (1984), en la xarxa d'entitats d'estalvi amb implantació a Sant Cugat. Caixa Penedès manté quinze oficines en funcionament al Vallès Occidental i té en estudi altres localitzacions a la comarca, a banda de l'esmentada oficina de Coll Fava. D'aquesta manera, el grup situa la comarca en el sisè lloc en nombre de sucursals pròpies, després del Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia. El grup de Vilafranca va obtenir l'any passat, globalment, un benefici net consolidat de 4.998 milions, amb un aug-

Caixa Penedès ampliarà serveis al municipi amb una nova oficina. Foto: A.B.

m e n t del 27% r e s p e c t e al 1996. Els recursos de clients van ascendir a uns 600.000 milions, amb un augment del 16,3%. El director general de Caixa Penedès va declarar, en la presentació del balanç la setmana passada, que aques-

tes xifres representaven "el creixement més important entre les caixes catalanes. El 1997, l'entitat ha obert 14 noves oficines fins a arribar a 417. El 1998 vol obrir-ne una quantitat similar, inclosa la nova sucursal de Sant Cugat.

L'empresa Neteja Àngels Bover (PAMOBE), que es dedica al condicionament local i industrial, és la representant santcugatenca, des de divendres passat, a la nova Associació Catalana d'Empreses de Neteja i Recollida de Residus. PAMOBE compta actualment amb 17 treballadors i actua tant en oficines com en indústries de Sant Cugat, Valldoreix i Mira-sol, principalment, però també té acords signats amb constructores de Barcelona, com ara OCP Construcciones. El nou gremi agrupa una trentena de firmes de tot Catalunya amb diversa activitat i implantació geogràfica. L'Associació s'ha marcat inicialment uns principis per millorar la qualitat dels seus serveis en relació a la preservació del medi ambient, intervenir en la recollida selectiva industrial i en la llei d'envasos i unificar la disparitat de convenis del sector en una negociació col·lectiva.

L a b o r a l ASSOCIACIÓ ORQUESTRA SANT CUGAT

Un referèndum contra CCOO retorna la tensió a Lucas

CICLE DE CONCERTS A SANT CUGAT 97 - 98

CANÇÓ d'AMOR Un 36% d'empleats demana la dimissió en una consulta il·legal i de GUERRA ALBKRT BALANZÀ

- Sant Cugat -

Quan la situació semblava asserenada, Lucas Diesel System ha viscut un altre enfrontament. Aquesta vegada la crisi ha mantingut la direcció al marge i s'ha circumscrit als sindicats. El motiu: un referèndum organitzat divendres passat per COP i UGT per ratificar entre la plantilla la petició de dimissió dels membres de C C O O q u e van aprovar l'Acord d'Eficàcia Limitada amb la direcció, el passat 2 d'octubre. La majoria del comitè va convocar dimecres els 1.400 empleats de la planta santcugatenca per votar en un procés qualificat de "totalment il·legal" per la secció sindical de C C O O . , q u e va d e m a n a r l'abstenció d e la plantilla.

Un 38,9% dels treballadors van secundar la convocatòria de COP i UGT i un 35,9% van votar finalment a favor de la dimissió dels representants sindicals de Comissions Obre-

res. El procés i el resultat ha rebut lectures oposades de les dues parts implicades. D'una banda, el portaveu del comitè d'empresa, Antonio Becerra (UGT), ha matisat que el referèndum no va fer-se per fer dimitir els m e m b r e s de C C O O . , sinó que es tractava d'una "penalització" per l'actuació de la secció sindical, quan va negociar l'Acord d'Eficàcia Limitada "a esquenes de la plantilla". Becerra ha criticat que C C O O . consideri il·legal la consulta, "quan ells han comès tota mena d'il·legalitats al llarg d'un any". De consulta a eleccions?

Per la seva banda, el portaveu de la secció sindical de C C O O . a Lucas, Jordi Casas, ha afirmat que els resultats de la votació representen una "desautorització més del comitè, que ja està obsolet". El portaveu d ' U G T ha admès que la poca participació en la contesa pot raonar-se pel cansament o "a favors que sem-

pre es deuen". Ara bé, segons Becerra, "nosaltres ja sabíem que el referèndum no era vinculant, encara que haguéssim tret el 90% dels vots". La majoria del comitè d'empresa ha insinuat que, si Comissions Obreres fa els tràmits per revocar l'autoritat dels sindicats majoritaris, la situació podria derivar en la convocatòria d'eleccions sindicals anticipades a Lucas Diesel Systems. Les eleccions, previstes a la planta per l'octubre de 1999, ja van donar peu a suposicions dels sindicats sobre uns resultats influïts pel clima de tensió que ha viscut la planta des del 10 de gener, amb l'inici de la negociació col·lectiva i que va tancar-se el proppassat 7 de gener amb el laude arbitral del Departament de Treball de la G e n e r a l i t a t . El Col·lectiu Obrer i Popular va afirmar que el conflicte no tindria costos electorals per al comitè, mentre que CCOO. va advocar per una cultura sindical "diferent" per analitzar els problemes.

Música: Rafael Martínez Valls Lletra: Lluís Capdevila i Víctor Mora FRANCINA, Maria Munoz; ELOI, Antoni Comas; AVI CASTELLET, Ramon Gener; BALDIRI, Ferran Campabadal CATRINA, Tamara Mapua; HORACI, Manel Esteve NARRADOR, Joan Berlanga

AGRUPACIÓ POLIFÒNICA DE VILAFRANCA Director: Xavier Cervera

COR JOVE DE L'ORFEÓ CATALÀ Directora: Conxita Garcia

JOVE ORQUESTRA SANT CUGAT Direcció: JOSEP FERRÉ Dissabte 7 de febrer de 1998 a les 10 de la nit TEATRE-AUCHTORi DEL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT Patrocinada per:

Sant Cugat <M VsMs

OCATALANA OCCIDENT

C E N T R E CULTURAL

SANT

CUGAT


Economia

30

Les empreses:

ELS /GVIYTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

AUTOCUGAT

Josep M" N e g r e i Carrió va fundar ara fa 6 anys un concessionari O p e l a la comarca: Autocugat, a m b 3 0 0 m e t r e s d e superfície de v e n d e a l'edifici d e serveis Torreblanca, i 1.800 metres de servei de postvenda a l'avinguda C a m í C a n Calders, a m b els serveis d e reparació, xapa i pintura, recanvis i vehicles d'ocasió. Autocugat és el responsable de la marca O p e l a Sant Cugat, a Rubí i a Castellbisbal. Josep M" N e g r e és candidat a la C a m b r a de C o m e r ç d e Barcelona.

Josep M. Negre. Empresari

"Els santcugatencs volen vehicles fiables i de disseny \i

RIASKRRA

- Sant Cugat-

—I/'increment tic venda d'automòbils el 1997 ha estat molt important. Com es preveu l'anv 199X? - H e m incrementat Ics sendes en un 1 l ' í durant cl 1997. per la qual cosa manifestem satisfacció pels objectius assolits, fins i tot en l'àmbit nacional, donat que aquest any s'ha sobrepassat el milió de vendes a tot l'estat, xifra rècord en la venda de vehicle nou. - I n dels reptes dels concessionaris locals és que el possible comprador trenqui els hàbits tradicionals de compra i es quedi a Sant Cugat. Autocugat ho ha aconseguit? -Autocugat, per ell mateix, no pot canviar els hàbits dels clients, però sí que és veritat que des de fa uns anys estem constatant que les persones que viuen a Sant Cugat, també hi compren. Això és degut al fet que disposem de serveis més econòmics però d'igual qualitat que a la ciutat comtal. -Quin tipus de vehicle compra el client de Sant Cugat? -Sant (Jugat disposa d'una població d'un alt nivell adquisitiu, d'exigència i de moda. Per això la demanda en vehicle se centra en els d'alta Habilitat, disseny i tecnologia. Aquestes característiques Ics ofereixen diferents models de la marca Opel. El proper mes sortirà al mercat el nou Astra, per e x e m p l e , q u e c o m p l e i x tots

aquests requisits, i serà, indiscutiblement, un boom al mercat que esperem que sigui ben acceptat pels santcugatencs. -Autocugat va ser pioner en la /ona de Torreblanca al gener del 1992. Com veu l'evolució de la zona? -Sense cap dubte, vam ser de les primeres botigues que es van instal·lar a la zona de Torreblanca creient en el seu futur desenvolupament. Avui dia ja es pot comprovar, amb les noves edificacions, la consolidació del Mercat Municipal, el Centre Cultural, i la definitiva urbanització de la riera del Celler que, amb les zones de passeig, uneix el Monestir amb la zona de Torreblanca i la converteix en un lloc privilegiat per viure. -Autocugat i Opel han estat tradicionalment líders de vendes a Sant Cugat. Com esperen mantenir aquesta posició? - E n el terme municipal de Sant Cugat estem sempre als primers llocs en vendes de turisme per dos motius: la qualitat dels vehicles Opel i el servei personalitzat i familiar. -També venen a diverses flotes de vehicles de lloguer. Com està aquest sector: - E v i d e n t m e n t podem vendre cotxes a empreses "rent-a-car". El sector del lloguer de vehicle sense conductor ha tingut un any d'expansió degut al creixement del sector turístic. La Barcelona postolímpica és un dels principals

llocs triats pels grans tour-operadors com a objectiu turístic. -Vostè es presenta a les properes eleccions a la Cambra de ('omerç de Barcelona per aquest sector, i per altres com ara els constructors o el sector immobiliari. Per què ha decidit presentar-s'hi? -Després de la sentencia del Tribunal Constitucional en el sentit que les quotes camerals eren obligatòries, crec que la nostra obligació és participar-hi, amb l'objectiu de renovar els representants dels diferents sectors econòmics, fent arribar a aquesta institució pública les opinions i suggeriments dels sectors pels que em presento, i poder tomar, en forma de serveis, a les petites i mitjanes empreses les quotes camerals. -Sant Cugat, però, depèn de la Cambra de Comerç de Terrassa? -Els empresaris que liquiden la seva llicència fiscal a Sant Cugat depenen de la Cambra de Comerç de Terrassa. Però hi ha molts empresaris que viuen a Sant Cugat i tenen l'empresa a Barcelona i, per tant, són electors de la Cambra de ('omerç de Barcelona. -Quina utilitat tenen les cambres per a l'empresari? - L e s Cambres de Comerç són llocs de reunió dels representants dels empresaris de tots els sectors, on es debaten qüestions d'interès general. S'ha de destacar la tasca que realitzen les comissions (fiscal, indústria, etc.) per fer arribar a les administracions les opinions del sector empresarial per a una

Negn es candidat electeper la Cambra de Comerç de fíwreloiia. FOTO: .11 '/-.' H.

posterior aplicació normativa; la gestió de la Fira de Barcelona; els debats i conferències del Palau de Congressos; els cursets de formació que s'organitzen juntament amb altres organismes; les gestions de comerç exterior, sempre a la recerca de nous mercats per als empresaris exportadors; i moltes altres activitats que van des de les pàgines d'Intemet a l'Institut d'arbitratge, etc. - L a Cambra de Barcelona gestiona la Fira i té representants a diverses institucions. Quines? -El màxim exponent de la Cambra de Barcelona és la Fira de Barcelona, on anualment s'organitzen c i n q u a n t a salons, on l'empresari pot exposar i vendre els seus productes i apropar-se a les darreres novetats dels sectors. Igualment, la Cambra, per normativa d'alguna entitat, té representants als òrgans d'administració d e d i f e r e n t s e m p r e s e s o institucions, com en els casos de diverses caixes d'estalvi o el Port de Barcelona. -Quins són els projectes per a la nova etapa dels sectors que vostè

representa.-' -Aconseguir la màxima participació dels electors de cada sector en aquesta convocatòria d'eleccions, perquè hi hagi una renovació interior que impulsi les inic i a t i v e s dels e l e c t o r s , i així augmentar els serveis que dóna la Cambra, convertint-la en un instrument viu i útil per als empresaris. -Com es dirigeix als seus electors i quins són els trets del seu programa? - E l grup pel qual em presento té prop de nou mil electors de diferents activitats empresarials, des de la promoció d'edificacions fins al lloguer de vehicles sense conductor, això fa que em vegi obligat a donar-me a conèixer per escrit, donat el volum del grup, i posteriorment hi contacto telefònicament. Faig reunions a m b grups empresarials, i recullo les iniciatives i preocupacions dels electors, i he pogut copsar que el millor programa és convertir-se en un vehicle real de transmissió d'inquietuds dels empresaris de la Cambra.

C o m e r ç

'El Centre de la Vila 9 augmenta P afluència de públic als comerços ALBKRT BALANZÀ

- Sant Cugat -

F.l carrer Santa Maria guarnit amb les banderoks de ta i umpanya FOTO: I. G.

Dos mesos després de la instal·lació de les banderoles de la campanya "El Centre de la Vila", la promoció del comerç local ja ha recollit els seus fruits. El president en funcions de Sant Cugat Comerç, Agustí Gutiérrez, ha considerat positiva la resposta del pú-

blic a la unió identificativa de 80 botigues dels carrers Santa Maria i Xerric i de les places d'Els 4 Cantons i del Doctor Galtes. Gutiérrez. ha celebrat els bons resultats de la campanya de Nadal a m b l'ornament adient de les banderoles d'acord amb l'època. "És una manera que el logo identificatiu tingui vida", ha afirmat el president de Sant Cugat ('omerç, que

ha anunciat nous guarniments amb vista a les campanyes de primavera i d'estiu. Per Gutiérrez, "El Centre de la Vila" manté la idea de convertir-se en el centre comercial de Sant Cugat amb el consens sobre els dies d'obertura, els horaris i les promocions, i com a prova assegura que "cada dia s'obren noves botigues que s'afilien a la campanya".


ELS GUANYADORS DE LA MARATÓ DONES

HOMES

L**"

QUINZENA DE, LA BOTA D'ESQUIÜ! FINS A UN

l 2 BENITO OJEDA

l a MONTSE CASTELLÓ

2 S CHEREN SIMATLUA

2* CRISTINA NOGUÉS a

S

3 VIALINA JAIME

3 HENRY RUHO

SANTCUGIT ESPORTS PI. Quatre Cantons, s/n. Tel. 674 30 81 Rbla. Celler, 23 Tel. 674 72 15

5 0 % MI PREPARA'T PER A LA TEMPORADA D'ESQUÍ!

BOMBES D'INJECCIÓ DIESEL PELS VEHICLES DE TOT EL MÓN Lucas

r

4 À R I T y Lucas Diesel System Ora. de Cerdanyola s/n 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona


US 4 CANTONS

Classificats guia pràctica ADVOCATS • EULÀLIA PINYOL RIBAS &' Manel Farrés. 15 D 674 44 69

ALIMENTACIÓ • IL TRASTEVERE Pasta Fresca Carrer dels Pous. 2 675 53 56 • MENJARS PREPARATS TASTA'M 589 2929 -589 35 35 • SUPERMERCAT VILARÓ

589 35 82 • ALIMENTACIÓ GUIMERÀ C. Montserrat. 6 674 OS 96

Cl Montserrat, 37 5898366

AUTOESCOLES

674 6945 Tel. urgències 908 89 8136-67469 45 • LA FAUNA. Rbla. del Celler. 35-37 674 13 05 • DINO'S Av.Can Graells,9 •674 13 OS •VETERINOS Rius i Taulet.31 589 7141

ANTENES PARABÒLIQUES • ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2 5892247

ARQUITECTURA • JORDI MERCADÉ a Creu, 6-8,2n 3a 5896561-9084946»

• BONAVENTURA ARAN CORBELLA PI. Octavià4 675 11 15 • DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada 31 B3 4r1a 675 1803 •SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg. Habana. 41 Mirasol

675 3297 • MARTÍ FINET MIRA C/Sta. Maria, 38 3 2589 3065 • GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87 58944 11 • JOSEP M. CASAS MEDINA Av. Torreblanca. 2-8 despatx. 1F 675 1161 • JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet. 13 589 4147 • M* DEL MAR EJARQUE St.a Mana, 38,3r. 2a.

5S9 30 6S • JORDI CUFÍ BORRELL Av.Vall d' or. 2 67426 01 • R A M O N SASTRE SATRE Escola d'Arquitectura C/Pere Serra s'n 40178 80

ASSEGURANCES • MEDIFIACT Rbla. de) Celler, 25. 5893462 • D.G. D'ASSEG RANCES Rbla. del Celler, 95. 67542 03 • DOMÈNEC AYALA C/Carme, 31 674 7142 • J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-baixos 6753012

PEUGEOT Ctra. Ceidanyaia, 67-71 785 9300

ALUMINIS

irfc ALUMINI I VIDRE EXPOSICIÓ I VENDA: VALLDOREIX, 53 TALLER: ORIENT, 68 TEL. 675 29 02 EAX675 2861 Sant Cupt dtiValfc

PÀRKINGS •PARQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8 - local parit 589248

BELLES ARTS •CABANAS O Santiago Rusirol, 54 6740649 •CUGART C/ Torrent de la Bomba, 14 67443 90

•CUINES JAUME DÍAZ Rbla. del Celler. 17 674 7449

•MWiHMl.l.'ll • SUBMINISTRAMENTS PER ALA CONSTRUCCIÓ Del Rio c/ 1 núm. 61 Can Barata • FOAP S A . BANYS d Rius i Taulet, 27 674 05 03 - 675 58 54

ELECTRICITAT •NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla del Celler, 91 6752502

ELECTRODOMÈSTICS • T E N 21 C Valldoreix, 44 674 7164 • TOBELLA C Santiago Rusinol, 49 674 0657 • VILAR ELECTROLLAR.S.A. C/ Maria, 20 5890271

ENSENYAMENT

BICICLETES •CICLES CARDONA Cl Valldoreix, 41 6741509

BODEGUES VINS •CELLER CALCABALLU Nova ubicació: O Plana Hospital, 3-5 674 01 69 • VINS NOE, S.A. Baixada Sant Sever, 4 5891983

CALEFACCIÓ • INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9 58900 79 • J.P. PARRA C/ Enric Granados, 15 - local 7 5390642

CARNISSERIES •SAGARRA C/ Endavallada. 22 674 01 60 •TUBAU C/ Latorre, 14 674 1285 • MERCAT TORREBLANCA, pdes. 1.6-1.7 675 30 65 • MERCAT TORREBLANCA, oda. 104 5891418

•ARMAND'S Plaça Augusta, 2 5 8 9 7 0 1 0 - 5 8 9 ^ 9 99

ASSESSORIES • J. PINYOL C Manel Farrés, 15 D 6744469 •ASESORIA JURÍDICA GÓMEZ

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat. 79 6745048

• AUTOESCOLA CASTELLVÍ C/Sta Maria. 38 1r 1a Sant Cugat CERÀMIQUES 674 68 03 • VICAT-3ST. •AUTOESCOLA CACUGAT S.L SAS Pg. Torreblanca. 29 C, Martorell, 47 5S954 43 674 14 97 •AUTOESCOLA COPISTERIES PERELLÓ-FARRÉS • COPY-GRAFIC C/ Balmes. 32 C/Can Matas, 8. 589 41 71 675X53 AUTOMÒBILS • COPISTERIATHER C/Sant Antoni, 24 •LUCAS 589 74 42 AUTOMOTIVE •ARPAU Ctra. Cerdanyola, s/n C/Valldoreix ,45 5892000 674 9602 • MOTO RALLY

ANNALS VETERINARIS! • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L. Urgències 24 h. C/ Sabadell. 23. Sant Cugat Obert nit I festius

CENTRES OIS. PSÍQUICS

• PAPIOL Venda i neteja Cl Cànovas del Castilo.4 674 68 00

ÀGORA I-crTer i (iujnjj. *,n Ttl M"ixn)l hax 674 24 Sh IWl'MISunlCurjt • -l'S, íiiav, lifcTVÏ

• L'ACADÈMIA C/ Balmes, 39 6754458 • MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i clàssica), piano i teclats electrònics. Harmonia i composició. 675 21 81 • PATUFET C/ Sant Jordi. 22 674 12 39 • MÚSICA I DANSA FUSIÓ C/ Cànovas del Castillo, 20 58928 19 • WAY-IN C/Rius i Taulet 2. pra! Sant Cugat 674 82 15 • NOVAULA C/ Valldoreix 22 Sant Cugat 674 03 81 • SPRINT IDIOMES C/Francesc Moragas.8 5892264 FRANCÈS PERA NENS (Jocs i cançons) Conversació per adults.

675 1299 • TRWITY Rbla. Can Mora 18 6752201

TALLERS DE RELA^i • GUIO CINEMATOGRÀFIC

•MONOGRÀFICS EBENISTERIA. 699 6 7 4 8 - 6 7 4 70 68 CADA DISSABTE • FUSTERIA A PARTIR DEL EBENISTERIA LS 10 DE MAIG: C/Camí de la Creu. Tatefscfrttiduccoal guaCursos tfescrptLra 14 - baixos 1a 58947 53 Av.Portal de l'Angel.1 3" pis iBarceiona] (A càrrec d'Isabel Saez informació i inscripcions al mateix centre)

ESCOLA THAU SANT CUGAT

FRUITERIES •ANTONI CAMPOS C/ Francesc Moragas. 21 674 08 82 • J. MIRET Mercat de Torreblanca. parada 1-4;:

HERBOLARIS DIETÈTIC

HIDROCULTIUS

wifliffiw»a«gt;aia • CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C/ Cami Crist Treballador, s/n 674 14 53 • ESPORTS TERRANEU Cl Sant Antoni, 15 674 6202 •SQUASH SANT CUGAT C/ Sant Jordi. 33-35 674 98 62 •GIMNÀS SANT CUGAT C/ Anselm Clave, 20 Baixos 675 03 51 •UESC C/ Cànovas del Castillo. 9 675 23 90 •GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT C/Elisenda, 11 674 6172 . _ SANT CUGAT ESPORTS & L Pça CmreCantnsaN 674 3081

•CAL CRISPIN Cl Santiago Rusinol, 23 674 0 3 0 8 • ESTANC MONESTR Plaça Octavià, 3 6740174 __

FERRETERIES • EUROPA C; Alfons Sala, 24 675 52 60 • E L PONT Cl Girona. 3 675 01 75

FLORISTERIES • FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni. 13 6741381-675 1820 • FLORISTERIA SANT JORDI Cl Sant Jordi. 39 674 1053 • ROSA M. SEGURA C/ Sta. Mana. 8 589 64 75

FORNS PASTISSERIES •FLECA LA GARRIGA Obert tot l'any Rbla. del Celler. 15 674 76 81 • FLECA MARÍ Plaça Bonàs. 1. Mira-sol • LA LIONESA Cl Valldoreix, 79 674 07 71

F0TOGRAFIA.VIDE0 • FOTO VÍDEO F.R. Rbla del Celter. 93 674 79 68 • J . LLAMAS Cl Valldoreix. 14 674 03 93 •ZOOM. Centre de la imatge C/Sta. Maria, 14

675 56 74

FUSTERIES • FUSTERIA

• TALLEDA RICOMA C/ Balmes. 11 674 58 62

JARDINERIES •GARDEN ROCAMORA Cl Llaceres, 12 674 36 94

JOGUINES • JOGUINES MARGA C/ Sta. Maria. 44 674 15 32

675 53 53

•GERD ; * • A.\ i N Plaça Pere Sar. 9 \ :MMÍ 674 00 60 Í..M iMIKIAIl.i. • SUPER-NATURAL li ui! W il·ilKllVIS. 1 KVH l)i IR.WSt'ORT OAnBshiaaéi. Obert i MIM.MUIR &rtéds3abtelaca 6755953

412 19 39-674 94 35

INSTRUMENTS MUSICAWOBLES DECORACIÓ

• HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54, Valldoreix 674 75 98

•HÍPICA CAN CALDES Masia Can Cajdes. s/n 589 0045 •HÍPICA SANT CUGAT Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria 674 83 85 • HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 674 1140

COMPLEMENTS HÍPICS •EQUPPOS c/ St. Bonaventura. 24. Sant Cugat 5892211

IMMOBILIÀRIES • FINQUES BACHS C/ Hospital, 41 5890307 Fax 5891104 •FINQUES GIRONELLA Plana de l'Hospital. 10 674 7254 • FINQUES SAKA C/Valldoreix. 60 674 67 15 - 589 33 86 • FINQUES SANT CUGAT C/Dr. Murillo, 14 674 06 97 • FINQUES SERIN Raça Augusta, 4 baixos 6741204 Fa* 674 1181 •ÒRGAN Plaça Octavià, 7 674 32 08 •ARENASAN Especialitats en lloguers. Endavallada 21 bxs. 58945 66 •101 PISOS C. Valldoreix, 58 Sant Cugat 589 73 74

JOIERIES RELLOTGERIES • JOIERIA AUGUET C/Santiago Rusinol,40 674 58 54 • JOIERIA MIREIA'S Ci Valldoreix, 33 674 99 40 • JOIERIA SPADA C/ Balmes. 3 9 - 1rdta. 589 55 49 • SANBER-5 C/ Anselm Clavé. 20 6744571 .

£1 • ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 C/ Valldoreix, 67 A 589 4742 • ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Cl Major. 33 (Junt Monestir) 674 0174

LLARS D'AVIS • RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat C/ Sant Salvador. 47 - torre 674 4223

MARBRES I ARTIFICIALS • MÀRMOLESI GRANrrOSGUIMAR Cl Stravinski, 8. Pol. Can Jardí. Rubí 588 05 01 •MÀRMOLES SANT CUGAT Cl Can Fatjó dels Aurons - Cl Campoamor, 12-Nau 3 6755108

AA. i msBuul· i

«Mlsí

Tel. 699 38 98 Fax 588 24 53 Ora de Terrassq, 97 08191 RUBÍ

• ATEUER Av. Torreblanca. 2 589 19 31

MATALASSERIES

Fincas Sant Cugat

• SOLSONA Cl Rosselló. 2 5893289

MAT. CONSTRUCCIÓ COMPRAS VENTAS ALQUILERES VALORACIONES ASESORAMIENTO CÍDi'itiiT Murillo, 14 Tel. 671 OS 17

INFORMÀTICA • APPLE CENTER Plaça Unió, 3 58933 00 • PROGRAM ACCÉS Rambla Can Mora. 18 6751556 •VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 539 33 00

• MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C/Rius i Taulet. 27 674 05 03 • SUMINISTROS VALLDOREIX C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 107 6741490

MISSATGERS •MRW C/Ildefons Cerdà,4 local 11 675 10 11

MERCERIES • L A PERLA Cl Major, 3 67401,38. ...

• CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. C/Santiago Rusinol, 37 -Cl Major, 6 589 22 32 • EGA MOBLES C/ Cànovas del Castillo. 2 - local 2 589 00 14 • CARRÉ MOBLES C/ Francesc Moragas. 33 674 09 95 - 674 15 50

MOBLES JARDÍ • INDUBRUC Av. Ragull. 9-19

MODA CONFECCIÓ •PEPA MARTIN TALLES GRANS O Valldoreix, 28 589 72 32 •ARWENBOUTrCHJE C/ Elies Rogent. 52 589 6163 • BLUE MOON C/ Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 675 02 67 • CAMPMANY C/Valldoreix. 16 C/Martorell, 15 674 14 82 •ESTELA C/Sta Maria 18 67553 09 •PAPARAZ7J PI.Dr. Galtes. 2 675 08 52 •TOT PUNT a Sant Antoni, 19 674 0097 •VORAVIU Sant Antoni, 25-27

S753304

•aiof&jn

06RES CONSTRUCCIONS* •CONSTRUALPA C/ Sta. Maria. 9 - 1r 1a 5S9 0151 •CONSTRUCCIONES Reformes torres noves 6746308 • D4 CONSTRUCCIONS C/Valldoreix, 10 674 65 98 •MARCOVE C/ Sant Esteve. 29 674 05 07 •PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 589 1732 • SERRALLERIA T E RRA I COMAS O B . C/Mozart,9. Barcelona

218 1996

_

•TEIXIDÓ ÒPTICA C/Sant Jordi, 30

PAPERERIES •ARPAU CA/alldoreix ,45 6749602

PERRUQUERIES

ROBA INFANTIL

•CUCARRÓ Cl Santiago Rusinol. 30 6745580 •NENS C/Endeva«ada,12

5896416

ROBA PER ALA LLAR •PERYBEN

C/Valldoreix, 45-47 674 53 35 - 674 51 04

SABATERIES • REPARACIONS DE CALÇAT i còpies de claus C/Sol, Mercat de Torreblanca

674 0014 •SABATERIA BOLOMA C/ Sant Jordi, 24

589_29_54^_ •TATERS C/ Sant Antoni, 62 STSSRnK

•REPARACIÓ DEL CALCAT SABATA C/Francesc Moragas, 6 675.32 74 • REPARACIONS DE CALÇAT i còpies de claus a Soi, 16 SEGURETAT 674 9Q97 •AUX-VYD cl Alfons Sala, 50

•FORMAS PERRUQUERIA a Hies Rogent, 18 A(a tocar mercat Torreblanca) TALLERS MECÀNICS 6754006 •TALLER •TABOADA. PERRUQUERIA MAS- ELECTROSOL cl Sol, 19 CULINA fi74 3fi«B Rbla Can Mora, 10 •TALLER MECÀNIC 589 57 85 P. CANALS •PERRUQUERIA c/Sant Llorenç, 27 CARNÉIBOSCH tsTtexai C Francesc •TALLERS TORNER Moragas, 29 Plana c^mospitaJ, 35 58S 60 88 S74 m m •PERRUQUERIA •TALLERESMENA DURDAN a Santiago Rusinol, 2 SiSHBrgi Torreblanca, 13 entl. 2 «74 s a n t 67522L53 •PERRUQUERIA TELEFONIA PRESENZA • VENC GOLF GTI •AIR TELECOM C/Martorell, 20 NEGRE, B-IW, Telefonia i 5894651 69.000 Km.. •PERRUQUERIA PA- comunicacions 750.000 Ptas., Carretera de TRÍCIA MARÍN IMPECABLE Cerdanyola, 49 C/Sta Joaquima, 18 674 6428 58957102 674 0655 •ÜNEADWECTA •PERRUQUERIA •MnSUBBH MONTEd Enrique Granados, NUEVAMAQENANA RO GLSCorto 3.0 V6 15-locaJ8 YENCARNA ano 93,80.000 Kms. naDepilaciones, Limpieza, KsnrmA cional, gris metafzado, aromaterapia 2.400.000 pts. Preguntar TINTORERIES St.Uorenç,7 por Carme. • THTOREHIA SANT 6746288 CUGAT 580 44 77 •PELUQUERIAANA O Sant Antoni, 1 •CCCHEMonovdu-nen Cami de la Creu 14 6741182 Baixes. H. convenidas PONTlAC.7Ptezas,3.B •TVnORERIASANT 5893S8S V6,B-NZ,hpecabfe. CUGAT Nacional, 2250.000 Ptas. •PELUQUERIA C/SantBQDHusrioL36 LOURDES 58326 43 •TNTORERIASANT Cl Monestir 33, CUGAT «COCHECOFIVETTE entresol 4 Rtte. Ribatalada, 34 TARGA 1989(49.000 B7J4f)gfi KM.)B-PP.Rojo,piel,rn• TINTORERIA SANT PERSIANES pecaüe 2.500.000 Ptas. CUGAT 675 33 55 C/AKonsSala2 •COPERSE 6744» «7 C/Sant Esteve, 11 •CASTELLVÍ HONDA 674 6239-908996381 C/Rosselló. 15 TRANSPORTS 589 3211 • ASSOCIACIÓ • RENAULT-ACERSA RADIO TAXI •FERRON Ctra. Cerdanyola, 55 ' Jardins i Piscines 5892649 C/Ríusi Taulet,20 •T.M.G. Tallers 6746847 C/Borrell6 •VIATJES Tal i Fax 674 34 75 PNEUMÀTICS EUROCLOT •T.M.G. Exposició i Mercat Torreblanca • PNEUMÀTICS vendes SANT CUGAT •USStATOURS Alfons Sala 36 Cl Anselm Clavé, C/Plana de 675 5653 16-18 l'Hospital. 10 675 28 53 •MOTOS ÀLVAREZ CISant Domènech,28 907 23n4 01MiUifl

XARCUTERIES

674 06 36

•RANGO10 C/Pous, 13 -local 1 675 57 55 •VALLÈS NET Cl Sant Ramon. 4 674 89 18

OBJ, REGAL FESTA • MAVI objectes de regal i bijuteria C/ Alfons Sala, 12 Botiga3 675 04 54 •FIOTTO a Sant Jordi. 32 589 06 05 •THECARTOON CENTER a Martorell, 1 - cant. C/Sta Maria 589 7028 • L A FESTA C/SantiagoRusriol,8

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda. 1 -5

675 13 89

INSTAL·LACIONS • • INSTALACIONESA ZAMORA.SJ. C Mossèn Cmtor Verdaguer, 18. Valldoreix

5892638 •MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 18

674 6058 '

REPARTIDORS CARTES' • MAILING VALLÈS, S.L. C/SantDornènec, 10-baixos

58923_Z1

RESTAURANTS •LABRASERIA R.Pere San, 6

• CANSALADERIA JULIANA C/ Francesc Moragas. 26 S74rKHH

XEMENEIES •ORNALLAR C/Martorell, 59-cant. C/Alfons Sala

«B4<« •PARCELAEN VENTA Con pianos, 2 calles, 400 m2, Les Fonts (terrassa) 4 min. FF.CC., 13200.000-pts. 9flR7412M • Z. RESID. MIRASOL. Mag. solar, tot. Ilano. Sup. 623,70 m2 - 23 mill. 674 0897 • VALLDOREIX: Z. Masia Rosàs. Solar

1.478 m2 para 2 torres unifam.. inmeiorable.

68 mill. 674 08 97 ( Fincas Òrgan) • BELLATERRA: Ir.rneiorable. para un/f. 1 123m2-30mill. 674 08 97 I Fincas Òrgan ) •BELL INDRET Sup. 500 m. Calificación 20 a'10 22.5 Ml!1 674 08 97 í Fincas Sant Cugat J • SANT CUGAT GOLF. Sup 736 m2. Sup. solar 1.800 m2. 6 dor do 13 suites), 1 dor indv. com i sal 98 m2. coc-off. 4 ba. 1 a^'cortesía, trza + sol. y porche, 2 pk, bodega. piscina, z. Servicio. TORRE DE LUJO. 120 mill. 674 3208 (Fincas Òrgan ) • Z. RESID. ESTA. Ados. Sup. 210 m2. 3 dor do (1 suite). comsal con chim hog. 37 m2. coc-off., 2 b., 2 a''du., 3 trzas{1 solàrium), calefac gas. 2 pk, z. comun con jard y piscina, |ard 40 m2. 49,5 mill. 674 3208 (Fincas Òrgan) • JUNTO ESTACIÓN SANT CUGAT. Adosada 4 hab., saton-comedor 40 m2. 2 terrazas, jardín privado y comunitario cl. piscina. Estudio. Garage 4 coches. 47 Mill. 6740897 (Fincas Sant Cugat) • P°. VALLDOREIX. Casa aislada Sol. Vistas. Cinco hab., estudio, sakím comedor a 2 niveles, 4 barios, garage, jardín. 70 Mill. 6740897 (FiocaíSant Cugat) • TORRE UNIF. ESQUÍ. ADOSADA C. Bergara Sup.; 350 m2. y Jardín priv. 60 m2., 5 hab. (1 tipo suite), 3 anos, 1 aseo. gran sal. com. 40 m2.. coc-off., lavad.. buhardilla con bafio y tza. solàrium, garage 3 coches, arm. empot., calef. gas natural, suministros contrat Alquiler: 250.000 ptas. •Ref.82ADOSADAS, ZONATRANQULA, 160 m2, garaje, salón. cocina, 3 hab., estudio conterraz.. 1 hab., (1 b., 2 A , calefac., piscina comunit., 26.500.000.-pts 6753355-5892643 (JfSAJ • Ref.207ADOSADAS,AESTRENAR, 170 m2, garaje, zona lavado. salón-com., coc., 3 hab.. (1 suitte], 2 b., 1 A., estudio jardín priva., calefac.. marmol, parket, etc. 31.350.000.-pts 6753355-5892643 ÍKSAJ. • Ref. 522 ADOSADAS, ZONA EL COLOMER, sup.. garaje 3 c . salón-comedor, cocina, 4 h . , 3 b . , 1 aseo, ascensor, calefacción, 2 terrazas de 20 y 25 m2, ant. 6 arios, 57.00O.000.-pts 6753355-5892643 IKSAl •Ref.430UNIFAMIUARES, MtRASOL, solar a dos cales de 400 m2, edificación de 50 m2 a reformar, admfte ampliación, 12.850.000-pts 6753355-5892643 CKSAJ^ • Ref. 510 UNIFAMIUARES, VALLDOREIX, solar esquinero de 580m2,const. 154


Classificats

ELS4GWTONS m2 en una sola planta, garaje, trastero, salóncomedor 48 m2 cocin, 3 h., 2 b., calefac., parquet, ant. 2 anos, diserio exclusivo. muy luminosa, 39.000.000-pts 675 33 55-589 26 43 (KSA1 • JUNTO ESTACIÓN SANT CUGAT Adosada, 4 hab., salón-comedor 40 m2.2 terrazas. jardín privado y comunitario d. piscina. Estudio. Garage 4 coches. 47 Mill. 6740697 ( Fincas Sant .Cugat). • P° VALLDOREIX Casa aislada. Sol. Vistas. Cinco hab. estudio. salón-comedor a 2 niveles, 4 barios, garage, jardin. 70 Mill. 6740897 (Fincas Sant Cugat)

LOCALS I NEGOCIS • 50 m2. -amb molta llum- vidrieres metàliques -facilitat d'aparcar- propi per oficina o consultori. Preu: 60.000. 674 72 54 • JUNTO ESTACIÓN 100 m2. en alquiler 65.000 Ras/mes. En Venta: 12,5 millones. Otro local en c/. Dos deMayode132m2. En alquiler 150.000 Ptas/'mes. 674 06 97 fincasSantCugat)

PÀRKINGS EN VEND* • ZONA C. SANT JORDI Para coche mediano. Solo 1.350.000 Ras. 6740897 . fncasSantCugafl

9.000.000 Ptas. 675 3 3 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 (JÍSA) • ZONA C / SANT •Ref. 492 JORDI Cl VALLÈS, superfíPara coche mediano. cie 65 m2, coniedor, Solo 1.350.000 Ptas. 3 h., cocina, y bario 6740897 refon-nados. soleado, ( Fincas Sant Cugat) 2* planta sin ascenPISOS NOUS sor, 11.550.000 Ptas. 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 • Z. COLL FAVA Sup. 92 m2. 2 dor do. 1 dor (KSA) ind, com-sal. coc-off, •Ref. 448 ZONA ESPISOS OCASIÓ 2 b completos, calefac TACIÓN, 73 m2, cogas, ase, 1 pi pk, medor, cocina, 3 • Monasterio, 85m2 + parket. viodeoportero, hab., 1 b.. ascensor. tza. de 25m2.. 2 baz. comun con ptse, 10.850.000 Ptas. nos. zona comunitària pràct nvo. a estrenar 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 con piscina, pàrking 22,5 mill. (KSA) grande. Precio: 674 32 08 22.800.000. •Ref. 434 ZONA DE(Fincas Òrgan) PORTIVA, 80 m2, 589 73 74 • Z. SANT FRANCESC comedor, cocina, 3 (Í01 PISOS) Àtico. Sup. 70 rr\2, 2 hab., 1 b., parquet. dor do. 1 dor ind. com- • CALLE ROSELLON, sal. coc-equip., 1 b. ascensor, exterior, (JUNTO ESTACIÓN) trza soleada, calefac Consta de 3 habitacio- vistas Tibidabo, gas, tot reformado, 14.000.000 Ptas. muy tranq. 14,750 mill. nes. bario reformado, 675 3355-5892643 cocina. Solo 11,5 Mill. 674 32 08 (KSA) 674 0897 (Fincas Òrgan ) •Ref. 460 ZONA fhcas Sant Cugat) • Parc Central, OBRA PARK CENTRAL, 85 • CALLE DOCTOR NUEVA, Estudiós de m2+100m2 jardín priMUHLLO 60 m2, también apto vado, salón, cocina, 3 como local. Precio: Consta de 3 habitacíOT 11.900.000. hab., 1 b., 1 A. con nes, salón, comedor, ducha, calefac, aire 589 73 74 dos banos reformaItOÍ PISOS) acondi., 1 pàrking, dos, etc. Solo 14,5 • Estación, OBRA trastero, piscina coMill. NUEVA, piso de 2 munit. ant. 3 anos, 674 0897 hab., 80m2+tza„ A/E, 29.500.000 Ras. (FticasSanfCueaCI exterior, todo parket. 675 3 3 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 • JUNTO GOLF Y ESPrecio: 17.500.000. (KSA) 589 73 74 TACIÓN •JUNTO ESTACIÓN Lujo. Consta de 145 (101 PISOS) 3 dormitorios, gran • JUNTO PARC m2 y se distribuye en CENTRAL 4 hab. dobles, dos ba- comedor-salón. cociPrecioso piso de 91 na reformada, bario, nos completos, cocim2. Consta de 3 habiaseo, terraza. na-office muy bten. taciones, 2 banos, coMucho sol. Lavero con galeria cucína-office, terraza. Ai15.000.000- Ras. bierta, salón-comedor re acondickxiado. ca674 72 54 de 45 m2. Parket en lefacción. Piscina cof FtDcas Gironeffa) 1odo el piso. Calefacmunitària. 19,5 Mill. • CENTRICO Pàrking con trastero ción y aire acondicioopcional (1.5 Mill.). 95 m2. 3 dormitorios, nado. Una plaza de 674 0697 comedor-salón ampàrking Jardín, zona plio, cocina + office. fixas Sant Cugat) de juegos y piscinas lavadero, bario. aseo. comunitàries, • 101 PISOS C/ Valldoreix. 58. terraza. Solo 3 veci32.5 Mill. Amplia cartera de pinos. Buen estado. 674 0897 sos. adosados. dlex. 19.000.000 .-Ptas. fricas Sant Cugat) unifamiliares, terrenos 674 7254 •Ref. 506 PSO. y locales. Consúltenos: (Fincas Gironella) fe ayudaremos a econ- TORREBLNCA. su perficie 60 m2, come- • RAMBLA CELLER trar lo que busca. dor, cocina, 3 h., 1 b.. 4 dormitorios, come589 73 74 todo exterior, saleador-salón con chime• JUNTO PARC do, sin ascensor, nea, cocina. 2 barios. CENTRAL Bajos de 91 m2., tarrza de 50 m2., Consta de 3 hab., 2 banos, cocina + office. Aire acondicionado, calefacetón. Piscina comunitària. 22 Mill. otro piso en la misma comunidad con terraza màs pequeria 20 Mill. Pàrking opcional. 674 08 97 (Fincas Sant Cuaatl

PÀRKINGS

• RUBÍ. C/ Duran i amplia terraza. 67408 97 Sol y vistas. Bas, 90 nf, 4 hab., (Fincas Sant Cugat) Alquiler: 65.000.cambra bany comple674 72 54 PISOS LLOGUERS ta, sol de matins, (Fincas Gironella) menjador 24 rrf, pla•ATICO JUNTO ESces de park. opcio• PISOS A ESTRETACIÓN NAR nals. 10.500.000 Ras. C. St. Antoni. Consta Delante Colegio Euro6996548 de 3 hab. bario y cocipa. Desde 95 a 115 na reformados. Terra(Finques Vallhonrat) m2., con 3 y 4 hab. y za. Sol. Precio. 50.000 • PIS NOU a Coll 2 banos, amplias tePtas/mes. Ademàs teFava. planta baixa, rrazas, jardín privado nemos una amplia 103m-\ 3 dorm. doy comunitario con oferta de pisos y torres bles, jardí particular piscina, armarios y foen alquiler. de 97nf , calefacció. cos empotrados, par674 08 97 Possibilitat pàrking. ket, calef. gas. pàri Fincas Sant CugaL} 21.400.000. ptes. king y trastero. Aca•DUPLEX ZONA RE674 67 15 bados alto standing. SIDENCIAL. BELLADesde 125.000. Ras. (Incusa) TERRA 58945 66 • GOLF Àtico duplex Consta de 3 habita(Arenasan) de 240 m2, + tenaza. ciones dobles, salóncomedor, cocina, •PIS PER A LLOGAR 674 5704-67543 02 5 hab., 3 barios y 2 dos Garage para 2 A La Floresta 70m2 aseos, Salón de 55 • OPORTUNITAT. automóvlies. Precio: 3 hab. 53.000 ptas. m2. con chimenea, Tracte directe. 100.000 Ptas/mes. 23765 72 415 24 74 zona comunitària con Pis 4 hab., assolellat, 674 08 97 (Fincas Calvet) piscina, pàrking para en casa amb jardí. (Fincas SantCugatí. • TORRE. 2 coches. 589 74 10 •PISONUEVO.Z. junto estación Mira56.000.000. ptas. (Itndasa) ._ MONASTERIO. sol con o sin mue589 73 74 • P I S DE 120 m', Sup. 80 m2,2 hab. dobles, 3 dorm, amplio 4 dormitoris, 2 banys, ( 101 Pisos) bles, bario completo, sal.com. con chimemolt bona vista, park.. • CALLE ROSELLON amplio y kjminoso, sal.- nea, cocina, cuarto (Junto Estación) 22.000.000 Ptas. com. cocina con galebario, aseo, lavadero, Consta de 3 habita674 1204-674 1181 ria, tot ext, calef., gas, despensa, calef. dociones, bario reforma- sumirnstr., contrat., í Fjnojjeíftoca-). ble vid. Jardin de Alquiler.75.0O0,585m' 157.000-ptas. do, cocina. Solo • PLANTA BAIXA Parking Opcional. 674 7254 amb jardi a z. residen- 11.500.000. ptas. 589 45 66 (Fincas Gironella) 674 08 97 cial, 4 dormitoris, 2 (Arenasan) • APART AMENTOS banys, cuina, total( Fincas Sant Cugat) C. SANTIAGO ROalquiler. Con o sin ment renovat, piscina, • CALLE DOCTOR SINYOL, MUY COmuebles 1 -2 dorm. park.. MURILLO MERCIAL, Local 2 sal-com con parquet 38.000.000 Res. Consta de 3 habitaplantas. 120mts2, cocina bario compl. 674 12 04-674 1181 ciones. salón, comediafano. varias salas, terraza park. opcioíGestió Inmobiüaría) dor, dos barios reforterraza y jardín poste- nal. rior, aseos nuevos. mados. etc. • RUBÍ. Desde 50.000.-ptas, Ideal despachos, oft14.500.000. ptas. Av. L'Estatut, 874 72 54 cinas. escuelas.... 674 08 97 edif.nou. 85 nf. 3 (Fincas Gironella J 125.000.-Ptas. hab..bany i (Fincas Sant Cugat) • Z. CENTRO 674 72 54 lavabo.Calefacció. • JUNTO GOLF ES4 dorm, sal-com. co( Fincas Gironella ) .. Elec. Entrada TACIÓN cina, lavadero. bario • APART AMENTOS, 3.000.000 Res. compl., aseo. galeria Lujo. Consta de 145 calefacc. Resta hipoteca. m2. y se distribuye en con o sin muebíes.1 dormitorios con ar588 40 17-58854 99 75.000.-ptas. 4 hab. dobles, dos 674 72 54 (Incusa) _- . barios completos, co- mario. comedor-salón. cocina, bario y (Fincas Gironella) • RUBÍ. C/ Casp. Per cina-office muy bien. terraza. • JUNTO MONASTEestrenar, Dúplex de Lavero con galeria Alquiler: a partir de RIO 1 1 8 i 1 3 5 n r . De 4 a 5 cubierta. salon-come- 45.000.- Ras. C/Planadel'Hosp2 hab., 2 i 3 banys, 2 d o r d e 4 0 m 2 . Parket 674 72 54 dorm. con armarios. terrasses. Calefacció, en todo el piso, Cale(Fincas Gironella) sal-com. con parquet. gas, pocs veïns. Acafacción y aire acondi• PISOS JUNTO bano compl., cocina bats de qualitat. Park. cionado. Una plaza MONASTERIO terraza, todo exterior. opcional. RFA. Nous de pàrking Jardin. 2-3 dormitorios, coMucho sol. 14.200.000 Ras. zona de juegos y pismedor-salón amplio, 65.000.-ptas. S8S 40 17-588 54 99 cinas comunitartos. cocina reformada, ba- 674 7254 (Finques Vallhonrat) 32.500.000. ptas. -riocompleto, galeria, (Fincas Gironella)

amplia ten-aza. Mucho sol. 17.000.000.-Ptas. 674 7254 ( Fincas Gironella ) •_.. •C/RtUSITAULET 160 nf, 4 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina «office», terrassa, pi. de park.. 27.500.000 674 5 7 0 4 - 6 7 5 4 3 0 2 (Imdesa) • Ç/ SANTIAGO RUSINOL110rrf,4 hab., 1 bany, 1 lavabo, saló-menjador, cuina "Office» nova, terrassa, pi. de park.. 24.150.000

•ATICO JUNTO ESTACIÓN CA Sant Antoni, Consta de 3 hab. bano y cocina reformados. Terraza. Sol. 67.000 ptas./mes. Ademàs tenemos una amplia oferta de pisos y torres en alquiler. 674 0897 (Fincas Sant Cugat)

OFERTES I DEMANDES • E N VENDA THE EAVESTAFF MINIPIANO ROYAL Antic, de paret, preciós. Sra. Millet (970) Of 30 90 • D O N O GATÉTA MOLT MACA DE 2 MESOS 589 15 40 - 674 87 (5 •EMPRESA SECTOR AUTOMOVIL Precisa persona amb carnet de conduir per reparto a partir de 19 anys. 675UJ5Ü "EL TITELLA TRAPELLA"' Organitza les millors festes infantils. Pallassos, titelles...un regal inoblidable. 674 30 9f - 319 58 76 •SI VOLS SER BASTONER... i tens més de 5 anys ara és el moment. Vine a l'Esbart a inscriure't del dia 15 al 19 de setembre,de 6 a 9 de la tarda. • ES NECESSITAAUXIUAR DENTAL, (Resident a Sant Cugat) amb experiència clínica i a d ministrativa. Interessades enviar c u rrículum amb foto a: Dra. Rodríguez/Clínica Jonadex, P°. Bonanova, 69-3°08017 Barcelona. • ES NECESSITA instal·lador d'antenes parabòliques amb experiència.

73616 78 735 7201 • ES NECESSITANoia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible c o neixements d ' i n formàtica (Word Perfect i Contraplus), interessades telefonar al tel. 675.38.01 i preguntar per Susana, • ES NECESSITANoia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d ' i n formàtica, interessades telefonar al tel 675.38.01 i preguntar per Sr. Frederic. TELEFONISTA I AUX. C L Í N I C A Amb experiència, necessita policlinic Torreblanca, interessades enviar C.V. i foto a: Avgda. Torreblanca, 2-8 08190 ST. CUGAT •Es requereix SERVEI TÈCNIC (Empresa o Autònom) per ocupar-se de la postvenda d'una empresa comercial de maquinària d'embalatge, situada a Sant Cugat del Vallès. Interessats: trucar, en horaris d'oficina, al següent telèfon 58920 60 •TRABAJA DESDE CASA Negocio propio tiempo parcial o completo empresa lider, asesoramiento y apoyo, en trevistas Sr. De Pablo 675 5630

j r ^ 4 CANTONS A

CUGAT

SA NT

' • • ' • ;

*

ALEXANDRIA

*

ESTACIÓ DE SERVEI REPRÍS

PAPERERIA TORRAS Ctra. Ceit/anyo/a, 31

Villa, W

Avda. Rius i Taulet, 137

ANCANA

CALA

Roselló, 23

Mercat

QUIOSC Torreblanca,

PARC CENTRAL

2-15

Manef* Farrés, 49

BLAU CEL PAPERERIA

CRIFUL OiL

PLANA

Francesc Moragas, 28

Rius i Tautet

RambtaCan

BOUTIQUE

LLIBRERIA

DE LA PREMSA

DAMACH

PAPERERIA Mora

QUADRICULA

Sant Domènech,

38

Ctra. Cerdanyola,

CAMÍ

LLIBRERIA

JORDI

QUIOSC

Sant Martí, 18

Santiago Rusinof, 11

Vestíbul estació FF. CC.

DRACS

PAPERERIA

Elies Rogent, 14

Avda. Alfons

DUPLO

CULTURAL, SCP

C. Comerctdl

Sant Cugat

loca i. 42

CRAU

PAPER PAPER, S. L,

PAPERERIA Montserrat, 24

4

EL CLIP PAPERERIA

PAPERERIA LÓPEZ Santa Maria,

EL

Fava)

QUIOSC

Granados,

RACÓ DE PAPER Sant Antoni, 52

Rambla

Alfons Sala, 9 Pc>. Francesc Macià.

(>l (Coll

FUTBOL

Rambla Celler, s/n

Sala, 38

Ribalallada,

Rambla

PAPERERIA SANT

SAIDA

XAMFRÀ

35

Passeig Torreblanca,

LLIBRERIA

41

Celler, 9 7

CUGAT

60

15

A VALLDOREIX CALAIVIA ALBIZ

A MIRA-SOL PADILLA ARENAS

PI. Can Cadena, s/n

QUIOSC MIRA-SOL

A LA FLORESTA QUIOSC LA FLORESTA

Lleida, 70

Pl. Josep Playa, s/n

Estació Valldoreix FF.CC.

PI. Borràs (Estació Mirasol)

• • * $ • •

BOUTIQUE DE LA PREMSA


EIS 4 CANTONS

34

likrnilrr.t, fi di jrhrrr ilt /CWí

M i t j a

M a r a t ó

de

S a n t

C u g a t

Màxima expectació Benito Ojeda i Montse Castelló guanyen la XV Mitja Marató Els corredors del club Domingo Catalan, Benito Ojeda i Montse Castelló es van proclamar diumenge passat campions de la XV edició de la Mitja Marató de Sant Cugat, una prova que organitzen conjuntament el Club Muntanyenc Sant

Cugat i el Club Natació Sant Cugat. Ojeda i Castelló van repetir victòria l'any 1 9 9 2 , en la novena edició d'aquesta prova puntuable per la Copa Catalana de curses de fons de muntanya. Els primers santcugatencs en arribar van ser l'in-

dependent Francisco Martín i Alba Caballé, del CM Sant Cugat. Un total de 775 corredors van prendre part en aquesta cursa, que enguany ja ha arribat a la quinzena edició. Xavier Figueres, regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant C u g a t ,

775 cortadon V M inserim's * la XV edició de la Mitja Marató de Sant Cugat Fets: YOUNDA GARCÍA

Al.i.\ Loi'F.z - Sant Cugat Benito ()jeda, amb un registre d'l hora X minuts i 7 segons, i Montse Castelló, amb un temps d'l hora l 1 ' minuts i 7 segons, \ ,in ser els guanyadors de la XV edició de la Mitja Marató de Sant Cugat, que es va eelebrar diumenge passat pels earrers del nostre municipi. En categoria masculina, el segon i tercer classificats van ser els kenyans Cheren Simarwa i Henry Rutto respectivament, ambdós del Puma Squadra Sportiva. Kl corredor del club Domingo Catalan, Benito Ojeda, vencedor de la prova atlètica, reconeix que la pro-

va s'ha decidit "en l'últim quilòmetre" i qualifica el recorregut d'"entretingut". l-'.n fèmines va imposar-se la també corredora del club D o m i n g o Catalan Montse Castelló, q u e prenia part en aquesta prova per segona vegada. Darrera d'aquesta van arribar ( Iristina Nogués, del l'C Barcelona, i Vialina Jaime, del Cornellà Atlètic. K«·pt't«·ix«'ii victòria Curiosament, Benito Ojeda i Montse (iastelló ja van repetir victòria l'.mv 1992, en la novena edició d ' a q u e s t a Mitja Marató de Sant Cugat. Benito Ojeda no va baixar el rècord

• Clases para niiïos a partir de 8 anos • Cursillos especiales para colegios • Excursiones de 1 dia por Collserola • Profesor titvlado técnico deportivo

HIPÏCA SEVERINO DIRECCIÓN: ENRIQUE FARRÉS VlDALS

de base en equüación • Venta de caballos de todas las razas Tel: 674.11.40

de la prova, que ostenta Kmiliano García des de la setena e d i c i ó , a m b un r e g i s t r e d ' l hora i 6 m i n u t s . Ramon N o guera i Anna Cos. guanyadors d e l'última edició d ' a q u e s t a prova, han acabat enguany en la cinquena posició final i no han pogut repetir l'èxit assolit en la passada Mitja M a r a t ó . Aquesta-cursa està organitzada per la Comissió Atlètica de C u r s e s ( C A C ) , i n t e g r a d a per m e m b r e s del C l u b M u n tanyenc Sant Cugat i del C l u b Natació Sant Cugat. Aquesta Mitja Marató d e Sant C u g a t és una prova p u n t u a b l e per a la Copa Catalana de curses de fons de m u n t a n y a , i des que

TORRE A LA FLORESTA 120 m2, acabats 1 § qualitat 300 mts., jardí 80 mts., terrassa, 26.500.000 ptes. Directe propietari Sr. Morales - Tel 674 98 73

N a r c í s Castanyer, president del Club Muntanyenc Sant Cugat i José Antonio Goitia, president del Club Natació Sant Cugat van ser, entre altres personalitats, els encarregats de fer el lliurament de premis i trofeus als guanyadors.

Els tres guanyadors de la Mitja Manta d l Sant Cugat, al nedi. YOUNDA GARCÍA

va c o m e n ç a r a q u e s t a Mitja Marató el 1984 no s'ha deixat mai de celebrar. Sens d u b t e , aquesta cursa és un dels actes esportius centtals de l'any al municipi. C a p s a n t e u g a t e n c al podi D e l s 775 a t l e t e s q u e v a n participar en aquesta XV edic i ó d e la M i t j a M a r a t ó d e Sant C u g a t , els dos p r i m e r s s a n t e u g a t e n e s en creuar la línia d'arribada van ser l ' i n d e p e n d e n t Francisco Martín i Alba C a b a l l é , del C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat. Martín, que va ser quinzè a la g e n e r a l , va fer un crono d ' l hora 16 m i n u t s i 19 s e g o n s , m e n t r e q u e C a b a l l é va fer una marca d ' l hora 43 m i n u t s i 34 s e g o n s . D ' a q u e s t a m a nera, a d i f e r è n c i a d e la darrera edició d e la Mitja Marató. en q u è un santeugatenc, M a n e l Murillo, va acabar pujant al podi com a tercer classificat, e n g u a n y no ha e s t a t possible.

L'arribada al Passeig Gaudí Una de les novetats de la XV edició de la Mitja Marató de Sant Cugat ha estat el recorregut. Aquesta edició, per exemple, l'arribada, que darrerament s'havia fet a la plaça del monestir, ha estat al Passeig Gaudí, al Pla del Vinyet, on també era la sortida. Va ser j u s t a m e n t en aquest indret on es va celebrar, un cop finalitzada la prova, el lliurament de premis. Els deu primers classificats de la general masculina i femenina van rebre un trofeu i un premi també en metàl·lic. El primer de cada categoria establerta en aquesta cursa, el guanyador per clubs i el primer classificat local en categoria masculina i femenina també van rebre un premi. A aquest acte hi van ser presents, entre altres autoritats, Xavier Figueres, regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, Narcís Castanyer, president del Club Muntanyenc Sant Cugat i José Antonio Goitia, president del Club Natació Sant Cugat.


Esports

ELS í C A r Y I W S Divendres. 6 defebrer de I99S

35

F u t b o l

B à s q u e t

La UE Sant Cugat guanya, quatre mesos després

Hervàs deixa el Sant Cugat i fitxa pel Castelldefels

L'equip de Solana s'imposa per 30 punts de diferència

À. L. - Sant Cugat -

D e s p r é s d e q u a t r e mesos sense conèi-

A q u e s t t e r c e r triomf de l'equip vermell-i-

cesc Solana, nou entrenador de l'equip,

xer la victòria, o ei que és el mateix, quin-

negre no ha suposat que aquest abando-

confia q u e ben aviat l'equip oferirà una

ze jornades consecutives sense guanyar,

ni l'última posició a la taula però com a mí-

nova imatge. El sènior masculí visita diu-

la UE Sant C u g a t va derrotar el C N Tàr-

n i m ha e s t a t un r e s u l t a t q u e a n i m a a

m e n g e a la t a r d a la pista del M a r a g a l l -

rega per 3 0 punts d e diferència, 9 5 a 6 5 .

pensar en la recuperació de l'equip. Fran-

S a n t Josep Oriol, onzè a la taula.

Al.KX LÓI'KZ - Sant Cugat -

El nou entrenador de l'equip de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat \a debutar a la Sala Escolar del pavelló municipal amb una \ ictòria més que contundent davant el ("N Tàrrega per t r e n t a p u n t s de diferència. <>.S a ò.S. Aipiest es el tercer triomf de la temporada del conjunt santeugatenc, després de guanyar el Lima-Horta fora de casa i La Salle Manresa a casa, en les dues primeres jornades del campionat de lliga. Han estat concretament quatre mesos en què la l'K Sant Cugat ha estat incapaç de derrotar cap adversari. En a q u e s t enfrontament, el jugador .santeugatenc Albert N e g r e , amb 37 punts, es va convertir en el millor jugador del partit. Francesc Solana, però, creu que aquesta gesta no tindrà importància si els seu e q u i p no guanya diumenge a la tarda a la pista del Maragall-Sant Josep Oriol. Ks per aquest motiu qvie el tècnic desitja "continuïtat" en la nova línia ascendent que l'equip va mostrar en l'última jornada. El joc que va oferir la UE Sant (lu-

l i K Sant Cugat va acameiuir la tercera rictèria de la temporada. Feta: YOUNU SMCU

gat dissabte passat contra el C N Tàrrega és, segons l'entrenador, el "preàmbul" del tipus de joc que vol inculcar als seus jugadors. Des que Francesc Solana va començar a dirigir el sènior masculí no s'ha cansat de repetir que la seva manera d'encendre el bàsquet és molt diferent a l'establerta fins al moment, és a dir que ell practica una "filosofia diferent".

Salvar la categoria Mantenir la plaça a Segona Catalana és l'únic objectiu que s'ha marcat el tècnic vcrmell-i-negre. "Sembla que amb aquesta victòria l'equip és conscient que té possibilitats de continuar per segon any consecutiu a la categoria". Ara per ara, la UE Sant Cugat és l'últim classificat amb 21 punts, els mateixos que el penúltim, el Cos-

mos de Barcelona. D i u m e n g e a la tarda, l'equip de bàsquet de la UE Sant Cugat visita el Maragall-Sant Josep Oriol, onzè a la taula a m b un balanç d e vuit victòries i deu derrotes. A l'anada, l'equip santeugatenc va caure derrotat a la Sala Escolar per 65 punts a 73. En a q u e s t partit podria tornar a jugar Xavier Campos, el nou base lesionat recentment.

El fins ara jugador del primer equip del Sant Cugat Esport, Jordi Hervàs, ha deixat el club per incorporar-se a les files del Castelldefels, e q u i p q u e milita a la Regional Preferent. D'aquesta manera. Hervàs segueix els passos del també exjugador vermelli-negre Jacobo. que ja fa algunes jornades va acceptar una oferta d'aquest conjunt. L'entrenador del Sant Cugat. Albert Vinas, ha qualificat aquesta baixa d'"important" i ha assegurat que ara el que caldrà és "reestructurar les línies de l'equip". FJ ja jugador del Castelldefels ha estat un dels fixes de l'equip vermell-i-negre aquesta temporada. VA tècnic de Riudoms no descarta fitxar algun jugador els pròxims dies, i més tenint en compte que Juan Carlos va tornar a lesionar-se d i u m e n g e passat al camp del Roda de Berà i és dubte per al partit que ha de disputar el seu equip diumenge davant l'Hospitalet Atlètic. El Sant Cugat Esport va perdre en la darrera jornada per 2 gols a 0 en un partit on va debutar Jordi Mezquita, notí jugador santeugatenc. Aquest diumenge, a partir de les dotze, l'equip vermell-i-negre, catorzè a la taula amb 27 punts, rep un rival directe per eludir el descens de categoria: L'Hospitalet Atlètic, quart per la cua amb 22 punts

Hoquei H o q u e i

herba

El J ú n i o r masculí p e r d t r e s punts i m p o r t a n t s d a v a n t el F C B a r c e l o n a Al.KX LÓI'KZ - Sant Cugat -

L'equip masculí del Júnior va patir diumenge passat Lina ensopegada important en el primer partit de la segona volta del campionat en perdre al seu camp per 3 gols a 4. L'entrenador santeugatenc ha afirmat q u e en a q u e s t e n f r o n t a m e n t el s e u e q u i p va a c u s a r les nombroses baixes que pres e n t a v a per a a q u e s t xoc. Aquesta ha estat la quarta derrota de la lliga, tercera a les i n s t a l · l a c i o n s del Júnior. A q u e s t cap de s e t m a n a , l'equip blau-i-negre es desplaça per enfrontar-se en doble jornada dissabte a l'Apòstol O r e n s e , últim a m b 4 p u n t s , i d i u m e n g e al San Pablo Valde-

luz. tercer amb 22 p u n t s . Barrientos continuarà tenint prob l e m e s per c o n f e c c i o n a r el seu onze ideal ja q u e són baixa per a aquests partits Janny Vidal, Marcos Pérez, Vincent Solleveld i Q u i q u e Nogueres. L'únic jugador q u e recupera és Christian Wein. En aquests m o m e n t s , el Júnior és setè a la classificació a m b 14 punts, els mateixos q u e el F~C Barcelona. Aquest cap de setmana, l'equip femení del Júnior reprèn la competició de lliga al camp del San Pablo Valdeluz, quart a la taula a m b 16 p u n t s . L'eq u i p que dirigeix Núria Olivé, q u e dijous va disputar un partit amistós a m b el conjunt argentí del C l u b Atlético San Vicente, és sisè a m b 14 punts.

F u t b o l

patins

s a l a

J o s e p Gonzàlez, d e l F C B a r c e l o n a , t o r n a al Winterthur com a cedit

El PH Sant Cugat rep el líder - Sant Cugat -

AI.KX LÓPKZ

-Sant Cugat Josep Gonzàlez, actual jugador del FC Barcelona, i exjugador del Winterthur Sant Cugat, ha estat cedit a l'equip santeugatenc fins a final de temporada. Gonzàlez, per motius professionals, ha demanat al club blau-grana aquesta opció que finalment ha estat acceptada. Gonzàlez podria jugar fins i tot aquest dissabte. Després de dues victòries consecutives a la lliga, el Winterthur Sant Cugat va perdre a la ia pista del Medcs per un ajustat 5 gols a 4. De fet, el conjunt vermell-i-negre va merèixer com a mínim l'empat, en un dels millors partits que ha disputat el FS Sant Cugat aquesta temporada. El conjunt de Saragossa ocupa en aquests mo-

ments la tercera posició a la taula i lluita per ocupar els dos primers llocs que donen accés a disputar el p/ay-offd'-àsccm. En aquest xoc. el Winterthur Sant Cugat va deixar ben clar que la millora en el seu joc és un fet. Tot i la desfeta, l'equip santeugatenc continua ocupant la dotzena posició a la classificació amb 18 punts, a tres de la zona de descens. El Rubio Burlada és el proper adversari del Winterthur Sant Cugat al pavelló municipal. 1^1 conjunt de Pamplona és vuitè a la taula amb sis p u n t s m é s que els vermell-i-negre. Per a aquest partit, l'entrenador Carles Navarro no podrà comptar a m b E d u a r d Mayral, q u e va caure lesionat a Saragossa. A l'anada, el Rubio Burlada va imposar-se per 3 gols a 1.

La victòria del Patí Hoquei Sant Cugat en l'última jornada de lliga a la pista del Cornellà per 2 gols a 4 ha confirmat l'equip vermell-i-negre en la cinquena posició, amb 20 punts, a tres del quart classificat, el Ripollet. Diumenge, a partir de dos quarts d'una del migdia, el PH Sant Cugat rep el líder, l'Arenys de Munt, que ha guanyat tots els enfrontaments.del campionat. Per a aquest partit, el tècnic Lluís Sànchez sí que convocarà Jordi Rius, després de no anar convocat al darrer partit.El jugador del primer e q u i p Josep Rossell ha demanat l a baixa al c l u b . S e g o n s Rossell, els pocs m i n u t s q u e disposava ha estat el motiu pel qual ha decidit no continuar a l'entitat santeugatenca. /À.L.


36

Esports

FLS ÍCAXTUNS Dnnid/w, 6 de febrer de 19M

F u t b o l

H a n d b o l

La UE Sant Cugat debuta a la fase d'ascens a m b victòria

sala

L'Olímpyc guanya dos mesos dsprés

Se situa líder del grup empatat a punts amb el Sant Quirze

À. L. - Sant Cugat -

No podia debutar millor l'equip d'handbol de la UE Sant Cugat a la fase d'ascens. En la primera jornada, l'equip que dirigeix Joan Sancho va s u p e r a r a m b molta c l a r e d a t el

Banyoles per vuit gols de diferència, 3 4 a 2 6 , en un dels millors partits que ha disputat l'equip en la present temporada. Aquest triomf, a més, li ha proporcionat el liderat, que os-

tenta juntament amb el Sant Quirze, que és segon. El p r o p e r adversari d'aquesta fase és la Salle Montcada, que el cap de setmana passat va perdre a la pista del Cardedeu.

Al.i \ Lól'KZ - Sant Cugat I .'equip d'handbol de la l niú Kspoim a Sant ( aigat \ a començar amb bon peu la fase d'ascens en derrotar el Han voles per un còmode .i4 nois a 2d, en el primer partit d'aquesta fase. 1*11 conjunt santeugatenc. tal com reconeix el segon entrenador del conjunt. Jordi Tomà-.. \.i fer "un dels millors partits de la temporada". Tomàs també ha declarar que és important començar guanvant per la "tranquil·litat" que això dóna. Aquest triomf de la l 11 Sant ( luga i li ha donat el liderat, tot i que el comparteix amb el Sant Quirze. Ara. ambdós conjunts tenen 5 punts i serien els equips que accedirien a disputar el sector. "Anem pel bon camí", ha manifestat ' 1 i imàs, però ha recalcat que "encara resten nou jornades per disputar". Partit a partit Kl cos tècnic del primer equip d'handbol de la l'R Sant Cugat té molt clar que cal anar "partit a partit", i no fixar-se grans objectius. L'adversari dels vermell-inegres aquesta jornada és la Sa-

La victòria de l'Olímpyc de la Floresta al pavelló municipal davant el Playas de Castellón " B " , tercer a la taula, per 5 gols a 4, ha propiciat cpie els d'Àngel Ruiz sumin el primer triomfa la lliga després de dos mesos sense fer-ho. Aquesta ha e s t a t , a m é s , la s e g o n a victòria de la temporada a casa, després de no aconseguir els tres p u n t s en q u a t r e mesos. L'Olímpyc, q u e és novè a la taula a m b IS p u n t s , visita la pista del C l u b Natació Sabadell, q u e ocupa la c i n q u e n a p o s i c i ó a m b 25 p u n t s . A aquest xoc tornarà Joan Reixach. un cop transcorregudes les d u e s jornades de sanció. per culpa d'una expulsió.

A t l e t i s m e

Àngela Fio venç la Final Territorial

El lanyoto no va ser rival par a ia UE Salt Cugat taw va guanyar per 8 gals de diferència. Feta: YOIANDA GARCU

lle Montcada, un equip que a la fase regular va finalitzar en la tercera posició del grup B amb 18 punts, i un balanç de vuit victòries, dos empats i quatre derrotes. En aquests moments, és cinquè a la classificació sense cap punt, després de perdre en la primera jornada a la pista del Card e d e u pèr 25 gols a IS. Per a

L

aquest compromís, l'equip compta amb quatre jugadors que fins a última hora no se sabrà si podran jugar. Aquests són Xavier Rovira, Carles Casaubón, Oscar Palència i Armand Mora. Així doncs, els jugadors del segon equip Ivan Carpio i Ivan Salas podrien anar novament convocats a m b el sènior A. Kl segon

*= .r Jiiïif;i: ! f c :•*••

tècnic de la VE Sant Cugat ha qualificat el rival de "molt dur" i n'ha destacat la defensa, que és "difícil de superar". "Es un dels partits on hauríem d'esgarrapar algun punt fora de casa", ha manifestat Jordi Tomàs.-El segon entrenador creu q u e si la Salle Montcada perd, "quedarà bastant endarrerit".

•«KIMOWE^

- Matar* / Sant Cugat -

Àngela F i o , del C l u b M u n t a n y e n c S a n t C u g a t , en categoria aleví femenina, es va p r o c l a m a r el cap d e s e t m a na p a s s a t g u a n y a d o r a d e la Final Territorial de cross q u e va d i s p u t a r - s e a M a t a ró. / À . L .

mm\ <$* -rwm-B- x

Premis Esport en Marxa 1 9 9 7 Ràdio Sant Cugat i Autocugat Opel JÚNIOR MASCULÍ

SANT CUGAT ESPORT

Hans Shonhofer Miguel Gonzalez Jordi Hervas

23 14 13

24 11 10

1410 10 8

Luci López

Carol Abad Sandra Settahtma

17 14 9

njfuiL auuui PATf HOQUEI Dant Antón Jordi Montserrat Jordi Vttbkmga Toni Zaptarta

14 13 13 12

Paqui Sànchez Elisabet Escrivà Chcii Serrano Cristina García Pitu Gil

13 12 12 12 11

HANDBOL

JÚNIOR FEMENÍ

PB SANT CUGAT

Vanessa Costas Sara Montero Laura Gallego Rosa García •

Christian Weíft Caries Patüé Pablo Negre

BÀSOUET

MAS JANER

HOQUEI H E H A

FUTBOL

WíNTERTHUR SANT ClGAT 20 Sergi Martínez 13 Antoni Díaz 13 Oscar Monjoncii Paco Boza 10

l'ESC Xavi Pizarro Armand Mora Joan Cinta

- UFESC

Nacbo Argento

24 21 16

Albert Hejgre Rubéo Sénchet UESC Núri*0&#ftf

-'

EHsabeth Baldrkh • 25 15 11

ívíargaiAimagro AJdaSaBs '

Ï3AB1DA CV SANT CUGAT

Melina Dràganic M.C. Domínguez Sandra Vindel

14 10 4

* *

21 U 20 9 -

-


Esports

E L S 4 C 4 N I W S Divendres, 6 defebrer de 1998

09.45 San lx>renzo-CEF Sant Cugat (Diu.)

FUTBOL

Sub-22

18.00 Jabac-Sant Cugat (Dis.)

Primera Catalana

Juvenil 2a divisió

Maragall-UE Sant Cugat 10.30 PB Sant Cugat-Premià Dalt (Diu.)

Tercera Catalana fem.

Segona Regional

15.00 San Cristóbal-PB Sant Cugat (Dis.)

19.00 HE SantCugat-Grgal (Dis.)

12.00 Sporting Mira-soI-Can Rull (Diu.)

12.00 Can Fatjó-Júnior (Dis.)

2 a Divisió Aleví

PB Sant Cugat-Centre la Torrassa

Cadet l a divisió 10.45 Olímpyc-Industries García (Diu.)

Tercera Regional

12.00 Juan XX1II-PB Sant Cugat (Dis.)

11.30 Can Trías-PB Sant Cugat (Diu.)

09.00 Vedruna-Sant Cugat (Dis.)

Cadet masculí

11.30 Les Fonts-Júnior(Diu)

11.00 Can Trías-Adesa (Dis.)

16.00 U E Sant Cugat-S.E.S.K. (Dis.)

Infantil

Benjamí Preferent

Cadet femení

Veterans

09.30 Can Rull-Sant Cugat (Diu.)

1 7 3 0 U E SantCugat-Sant Gabriel (Dis.)

18.00 Sant Cugat-Badalona (Dis.)

10.00 PB Sant Cugat-San Juliàn (Dis.)

FUTBOL 2a Divisió Benjamí

12.00 Terrassa-Sant Cugat (Diu.)

11.30 Adesa-Mollet (Dis.)

Divisió de Plata

12.00 Agora-Santa Perpètua (Dis.)

18.15 W. Sant Cugat-Rubio Burlada (Dis.)

Aleví

Júnior

15.15 Pallejà-Olímpyc Floresta (Dis.)

11.00 PH Sant Cugat-Arenys Munt (Diu.)

VOLEIBOL

Juvenil 0 9 3 0 PH Sant Cugat-Arenys Munt (Diu.)

Juvenil femení

l a Divisió Infantil

16.30 P H Sant Cugat-Sant Josep (Dis.)

12.30 PB Sant Cugat-San Juliàn (Dis.)

Territorial Catalana

Primera Catalana

12.00 Sant Cugat-Alzamora (Dis.)

18.00 Gironella-W. Sant Cugat (Dis.)

12.40 Salle Montcada-l :K St Cugat (Diu.)

Primera divisió "A"

Tercera Catalana

11.00 Fontetes-Agora (Dis.)

12.15 N.Terrassa-Sanr Cugat (Diu.)

Aleví "A"

16.00 PB Sant Cugat-Matadepera (Dis.)

2a Divisió Infantil

Aleví "B"

Femení

16.00 Chess-Multi-Forn (Dis.)

12.30 PB Sant Cugat-FC Barcelona (Diu.)

19.30 PB SantCugat-Manlleu (Dis.)

12.30 PB SantCugat-Provcncalenc (Dis.)

17.30 Parets-Champion (Dis.)

BÀSQUET

11.00 Viladecavalls-Sant Cugat (Dis.)

Segona Catalana 18.00 Maragall-LE Sant Cugat (Diu.)

Cadet masculí

1a Divisió Cadet Tercera A

09.45 Lumen-PB Sant Cugat (Diu.)

12.00 PB Sant Cugat-Premià Dalt (Diu.)

2a Divisió Cadet

Tercera B

PH Sant Cugat (Descansa)

Adrianenc-l 'E Sant Cugat

Segona divisió "A" fem

Prebenjamí " B " Cadet femení

16.00 Sant Josep-PH Sant Cugat (Dis.)

UE Sant (Àigat-Banyoles

18.30 Mobles Molina-Mas Janer (Dis.)

10.00 PB R.LIoreny-Sant Cugat (Diu.)

18.00 Vilafranca-Champion (Dis.)

HOQUEI

HERBA

Segona divisió "B" fem l'B Sant Cugat (Descansa)

16.00 Can Boada-Júnior (Dis.)

Divisió d'Honor masc.

2a Catalana

11.30 Mas Janer-La Marina (Diu.)

16.00 Apòstol Orense-Júnior (Dis.)

17.30 Hospitalet-St Cugat-Júnior (Dis)

Cullserola-Santa Isabel

HANDBOL

X-

Infantil Masculí

Infantil 5-1

BÀSQUET

Angeleta ]• errcr-Handbol Rubí

29-18

Z

Escola A\cr,ç ".V-Escula Pia "A"

34-54

Cul.legi Curme-PB Sant Cugat

43-24

Tecnos "B"-Escola Avenç "B"

2-0

Regina Carmeli-TE Sant Cugat "B"...38-35 l'K Sant Cugat "A"-Ramon Pont

Aleví

Cadet

BÀSQUET Infantil Masculí

Benjamí SALA

BUGBY

10.00 M C Sant Cugat-Dangcrons lDiu.)

mmmmmM, mmmm

Fuenteliviana-Rubí Nord

0 9 . 3 0 Vilafranca-PH Sant Cugat (Dis.)

Prebenjamí "A"

17.00 Mas Jancr-Casscrres Àbac (Dis.) 11.45 Olímpyc Florcsta-Gavà (Diu.)

12.00 Júnior-Les Fonts (Dis.)

Benjamí

Juvenil masculí

Segona divisió "A"

10.00 Adesa-PB Ramon Llorenç (Dis.) 09.00 Sant Cugat-Can Tria; (Dis.)

10.00 Q>rbera-PH Sant Cugat (Diu.)

UE Sant Cugat-Panorama

Gavà-l li Sant (aigat

11.15 PB Sant Cugat-Juv. >S Scpt. (Dis.)

Aneel'eta Ferrer-Duc de Montblanc

1 5 3 0 P H Sant Cugat-Galdcs (Dis.)

12.00 Sant Cugat-Alzamora (Dis.)

13.45 CKK Sant Cugat-Jabac (Dis.)

FUTBOL

Infantil

S.E.S.E.-CV Sant Cugat

HANDBOL

10.00 Sant Ksteve Sesrovires-Adesa (Diti.)

1 2 3 0 PH SantCugat-Arenys Munt (Diu.)

12.00 PH Sant Cugat-Sant Feliu (Dis.)

18.45 C N Sabadell-Olímpyc (Dis.)

Pre benjamí

Segona Catalana Fèmines

Primera Nacional A.

10.00 PB Sant Cugat-Juv. 25 Sept. (Diu.)

PATINS

18.00 Riera-Olímpyc Floresta (Dis.)

10.30 Sant Cugat-Terrassa (Dis.)

11.00 Júnior-Lepanto (Diu.)

HOQUEI

SALA

Preferent Juvenil

2a Divisió Juvenil

Divisió d'Honor fem.

Cadet 2a divisió Winterthur Sant Cugat (Descansa)

Júnior masculí

17.00 Ca n'Oriol-La Farga (Dis.)

16.30 Centelles-OIímpyc Floresta (Dis.)

13.00 San Pablo Valdeluz-Júnior (Diu.)

13.00 Can Boada-Sant Cugat (Dis.)

12.00 Badía-La Farga (Diu.)

11.30 San Pablo Valdeluz-Júnior (Diu.)

12.00 VV. Sant Cugat-Maristes (Diu.)

1a Divisió Aleví

12.00 Sant Cugat-L'Hospitalet (Diu.)

37

Sant Jodi "A"-Escola Avenç

49-52

Cadet Femení

14-51

Pureza Maria-Escola Pia

7-50

i s f %m.n T ÍÍ -mm mmài0 9 . 0 0 Handbol Rubí-Catakinva "B "...(Dis.)

AGENDA

LOCAL

FUTBOL Aleví

12.00 F.Clua "B"-Catalunya "A"

(Dis.)

Benjamí (Dis.) (Dis.) (Dis.)

(Dis.)

(Dis.)

(Dis.)

0 9 . 3 0 Escola Avenç-Regina Carmeli....! Dis) (Dis.)

12.00 Pins Vallès-Sant Jordi "B"

(Dis.)

11.00 Ferran Clua "A"-Avenç "A"

(Dis.)

13.00 Sant Jotdi "C"-Catalunya

(Dis)

(Dis.)

0 9 . 0 0 Ferran Clua-Pureza Maria

(Dis

(Dis.)

HANDBOL Aleví

Infantil Masculí

Benjamí 1 0 3 0 Pins Vallès-R.Carmeli "A"

FUTBOL 7

BÀSQUET

11.00 Angelcta Ferrer-Èpic Casino

(Dis.)

11.00 Blanxart-Hscola Avenç

(Dis.)

VOLEIBOL

11.00 Ferran Clua Maristes Rubí

(Dis.)

10.00 Pureza Maria "B'-Avenç "B" ..(Dis.)

(Dis.)

11.00 Santa Isabel-Pu reza Maria "A"..(Dis.)

10.00 Àgora-Santa Isabel

(Dis.)

Infantil Masculí 12.00Tecnos "A"-Avenç "A"

(Dis.)

11.00 PB Sant Cugat-Vedruna "A"

(Dis.)

10.00 Escola Avenç "B"-Blanxart

(Dis.)

Infantil Femení 11.15 Sagrat Cm-V.) Pinar

(Y>is.)

11.00 CV Sant Cugat-CV Rubí

(Dis.)

Infantil Femení 11.00 Ramon Pont-Angeleta Ferrer....(Dis.) 0 9 . 0 0 l'E Sant Cugat-Castcllbisbal

(Dis.)

1 0 3 0 R.Carmeli"B"-Catalunya

(Dis.)

0 9 . 0 0 I ES Terrassa-l E St Cugat ".V '.(Dis.)

COMARCAL 10.00 I .aSerreta-Angeleta Ferrer

Juvenil Femení

10.00 Ferran Clua "B"-Santa Isabel....(Dis.)

BÀSQUET

Cadet-juvenil

HANDBOL

10.00 Pureza Maria-Torre de Palau

Aleví

12.00 Catalunya-Joan Maragall

13.00 Collserola-Escola Avenç "B"

Infantil 11.00 Escola Avenç-La Serreta

(Dis.)

11.00 Sant Jordi "A"-Àgora

SALA

13.00 Joan Maragall-Kscola Ascnç 0 9 . 0 0 Thau-Cul.lcgi Balmcs 12.00 Santa Isabel-Zona Nord

13.00 Ferran Clua "A"-C<illserola

12.00 Escola Avenç-Sant Jordi

(Dis.)

Cadet Femení Benjamí

0 9 . 0 0 Pureza Maria-Col.legi Martí

(Dis.)

Cadet Femení

10.00 San Pere Lumen-Escola Avenç.(Dis.)

10.30 C.Carme-Angelcta Ferrer

(Dis.)

13.00 Petit Estcl-Pureza Maria

(Dis)


Esports

38

f MT8 0 l Primera Catalana Cerdanyola-Balaguer

1-4

Sants-Palafrugell

1-2

Girona-Vic

0-1

L'Hospitalet-( Cornellà

1-4

F J L S / C A N T O N S iriveiitires. 6 rle febrer fit 1998

La propera (8 de febrer): Sporting Mira-sol-Can Rull; Castellar-Viladecavalls; . \ndalucía-Llano; Pena l.os Mcrengues-San Pedró Lumen; Rubí-Mil.lenari: San Lorenzo- l'ihidaho; Badía-La Farga; Maurina Kgara-Barberà: Rómulo Tronchoni-La Romànica.

La propera (8 de febrer): Lima Horta-Fincas F'raga; SiíriaCornellà: Mollet-Bonairc: RipolletC \ Sabadell; Castelldefels-Oosmos; Les Franqueses-Almeda: Maragall-LE Sant Cugat; C \ Tàrrega-La Salle Manresa.

Roda de Berà-Sant Cugat...2-0 Valls-Olot

1-1

Masnou-Reus

0-1

Barceloneta-( irumanet.

.2-1

Guíxols-Ripollet

1-2

Treni p-Granollers

0-1

PJ

R

Pf

PP

CF

Punta

5

.1

43

50

Tercera Regional

Júnior-Juventud 25 Sept....l-5 San Pedro-Pueblo Nuevo

9-0

Ullastrell-Matadeperenc

6-1

Montserrat-Gan Oriol

0-2 0-10

2!

I5

Balaguer

2s

is

-t

4

Sil

Cim.,

net

-M

12

6

42

27

La Farga-Juan XXIII

l'alaftugell

2.1

li

3

7

.11

21

Castellar-Can Fatjó

Corneli.)

2.1

II

6

6

.16

Citona

2.1

II

5

7

Vir

2.1

12

2

9

Rens

Olot

2.1

lli

7

(i

Masnou

2.1

10

5

H

Ripollet

2.1

X

9

6

(iulxols

2.1

7

9

7

11

2,1

7

7

9

2.1

7

6

HI

25

S U N C u » * 2.)

8

3

12

23

21

f,

X

2.1

7

.1

1.1

Hospitalet

2.1

5

7

II

KIKJJ Rera

IN

.1(1

27

30

>4

PJ PC

46

(>

2

15

Bareeloneta 2.1

5

4

14

42

Sanis

.1

1

17

45

GRUP 5

PP

1

.1

.12

3-3

Mil.lenari-San Lorenzo

3-2

Tihidabo-Badía

2-3

La Farga-Maurina Egara.

6-0

Barberà-Rómulo Equip Casldl.it

PJ PC

PI

3-1

PP

CC I 17

2(1

IS

S

(I

IS

2

.1

47

llaibeia

211

14

.1

,1

45

M e r e n g u e s 2d Badia C.,n K„l

211

lo 1(1

4 .1 .1

.1(1 .10

.11

1.unien

41

42

27

41)

4.1

26

Mil k n . i l

(,

5

9

.In

.52

H9

II

I)

0

25

IH

4

Cambrils

14

1

1

11)

47

S.l

6

1 0

0

1

25

26

2

Sant Andteu 1.1

II

<

1(1

17

69

3

SMontsaila

1 0

0

1

IH

25

1

Ham,ik-s

1 0

0

1

26

34

1

Cardedeu

1

I

Molins Rei

10-1

Divisió de Plata

C D Terrassa-Valdeluz

2-2

GRUP B

Júnior-FC Barcelona

3-4

Medes-W. Sant Cugat

5-4

Atlètic Terrassa-Vallès

7-1

Rubio Burlada-Telde

2-2

I—.Ip

PJ PC

PE

PP

GF

CC Pinta

Gavà-Maxon

1-4

10

0

56

1K

30

Èpic Casino-Premià

3-5

Universitari-Laietà

2-7

24

22

Andorra FC-Diario

5-6

Sentmenat-La Garriga

3-2

Andorra T-Maspalomas

6-6

Arenys Munt-Martinenc

8-0

4-5

Cornellà-PH Sant Cugat....2-4

4.1

RCPolo

12

6

4

.13

25

22

C D Terrassa 12

6

i

II

30

21

Barcelona

12

4

2

46

14

.16

JiUor

12

3

5

18

30

14

S'Arenal Llucmajor.(descansa)

San l ' e d r o

II

2

5

6.1

29

3.5

Vallès

.12

.1

2

23

46

11

Juan XXIII

IX

1(1

4

4

64

.12

34

Jolaseia

12

1

2

7

12

29

11

P B Si 0 9 X 1 8

8

4

6

47

44

28

Sardinero

12

2

.1

7

2.1

.19

9

Montserrat

IX

(i

4

6

.17

.14

28

Taburientc

12

2

2

8

23

36

8

CanKatjó

6

4

H

.1,1

3H

22

Apòstol

12.

I

I

II)

20

52

4

7

I

10

34

42

22

2

IX

4.S

12

14

I llastrcll

IH

2

12

56

14

P.Nucvo

18

()

14

72

12

Castellar

IH

L»Far«>

17

2

2

l.l

40

II

3

12

79

9

La propera (7 de febrer): Jolaseta-Atlètic Terrassa; Sardinero-FC Barcelona; Apòstol OrenseJúnior; San Pablo Valdeluz-Vallès Deportiu; RC Polo-Club F!gara; Taburiente-CD Terrassa. La propera (8 de febrer): Sardinero- Atlètic de'Terrassa; Jolaseta-FC Barcelona; San Pablo Valdeluz-Júnior, Apòstol Orense-V'allès Deportiu; Taburiente-Club Egara; CD Terrassa-RC Polo.

PJ PC

Pt

PP

Cf

Diario

17

16

1

0

124

53

49

Maxon

17

13

1

3

84

52

40

Meiics

Segona Catalana

PE

PP

CF

10

9

1

0

.13

,5

2H

(TlubCamfx 10

6

.1

1

-'7

6

21

R-Socicdad

Grup I Cornellà-Mollet

81-68

Fincas Fraga-Súria

68-65

U E St Cugat-Tàrrega....95-65

CC Punt»

2

5

71

55

32

N«*

PI

PP

GF

10

1

6

72

58

Jl

Arcnys Munt 15

15

0

0

109

35

l.alnión

17

10

I

6

63

61

31

C:onjtrés

15

13

0

2

126

48

26

Maspalomas 17

9

2

6

69

65

29

Martinene

15

11

1

3

84

51

23

Andorra F C 17

9

I

7

69

58

28

Ripollet

14

9

3

2

104

^7

21

R.Burlada

7

3

7

70

70

24

PHStC«j»15

9

2

4

88

56

20

17 17

6

4

7

86

78

22

Sentmenat

15

8

2

5

82

63

IH

6

4

7

62

85

22

Laietà

15

8

2

5

66

58

IH

17

5

3

9

69

74

18

Cornellà

15

5

2

8

62

92

12

San! O v a l

17

5

3

9

62

77

18

La Carriga

15

5

1

9

66

76

11

Andona'i:

17

5

2

10

60

73

17

Ksplugues

14

5

0

9

76

109

10

S'Arenal

16

4

3

9

58

84

15

Castellet

14

3

1

10

66

99

6

típic Casino 17

3

5

9

57

70

14

Santa Isabel 15

1

2

12

.56

13.5

4

l'rcmià

17

4

I

12

63

81

13

l Iniversitari 15

1

1

1.1

62

109

5

Teide

17

2

.1

12

32

77

9

JMJ

1

1

12

59

12.1

3

l'nión-Cavà; Maxon-Èpic Casino; Premià-Andorra FC; Doario de No-

14

9

IX

1

16

H

16

ticias Xota-Andorra Terol; Playas

C [ ) Terrassa l l i

S

1

4

lli

IN

16

de Maspalomas-Centelles; Sícoris

II

Portainé (descansa).

X

5

2

17

20

2

2

6

11

17

H

70-82

V. Sevilla

Kl

2

1

7

K

21

7

Sabadell-Castelldefels

75-63

RC Pulo

lli

2

1

7

12

16

7

Bonaire-Ripollet

63-68

San Viientc

9

(l

7

5

.1.1

2

Cosmos-Franqueses

Teide Salinetas-Vilassar de Mar; La

2

1(1

PJ

PO

PP

PP.

CNSjBadeil

In

IS

3

1440

12.1.1

33

i i n e a s I -r.iga

IS

IS

1

1.1.14

11.57

33

Mollet

IH

1.1

5

1378

1249

.11

Súria

1.1

5

126"

1220

31

hraniiueses

1X

6

14.10 1325

Cornellà

IH

H

1282 12H2

Castelldefels

IH

X

I2IK

Ripollet

IH

II)

AlmeilJ

IN

X

T à r r e g a IH

PÇP·5«·„

2.1

H 12.1.1 10

GRUP B

GRUP 6 SantCugat-CN Barcelona.27-10

22

CN

H

10 1273 112 1

MaraeaM

IX

H

W

Tibid.il*.

2(1

4

d

1(1

51

IX

Bonatre

IH

7

II 11.56

Ri.mnl.. l:

21)

4

.1

1.1

64

1.5

Salle Manresa 1»

.5

1.1 12.51

I ...Ur*,.

20

3

S

12

56

14

l.ima-Horta

4

14 II92

IH

La propera (8 de febrer): San Pablo Yaldelu/.-Júnior; Reial Sociecat-RC Polo; OI) TerrassaClub de Campo; Universidad de Sevilla-San Vicente; SardineroAtlètic Terrassa.

13

Cosmos

IH

3

15

47

II

I K S i l i . o . 1 18

3

15 1 2 2 1

1225

Badalona-Reus

Olímpyc-P.Castellón

5-4

Enginyers-Alella

Canet-CN Sabadell

7-7

Hospitalet

6-4

3(1

Girona-FC Barcelona

5-7

28

Sant Andreu

Hmmm Primera catalana

(Descansa)

Equip

PJ PC

PE

PP

GF

Bentearlii

14

II

I)

7X

Canet

GC P u n t » .14

15-22 (ajornat) (Descansa)

Eqolp

P J PC

PE

PP

PF

Hospitalet

Ii

11

0

0

590

11.1

PC Punt» 22

Alella

10

7

1

2

270

15.1

1.5

Knginycrs

11

6

1

4

3HI

17H

1.1

Reus

10

6

0

4

209

206

12

Badalona

II)

.1

0

7

24H

.177

6

CRStCiíai·llO

1

O

9

68

462

2

Barcelona

1

0

9

12H

405

0

14

9

3

65

49

30

P (.'.,. teli,m 1.1

9

!

62

40

28

1244

Humana

12

9

1

6.5

44

28

12.16

C N Sabadell 14

7

4

7.S

6.5

2.5

Calalà-Balur 14

7

1

H.l

55

22

Reus-CN Barcelona; Alella-Bada-

GRUP 2

12V2 13 52

II

9-0

Beniearló-Cambrils

Burriana-L'Hospitalet

120.1 1216

22

La propera (8 de febrer): La Garriga-Laietà; MartinencSentmenat; PH Sant Cugat-Arenys Munt; JMJ-Cornellà; Santa IsabelEsplugues; Castellet-Congrés; Ripollet-Universitari.

Primera Nacional A

4-13

1216

14

Segona catalana

Llopart-Català-Babar

1245 28

30

17

3

Atl. Terrassü lo

50-47

CC Punta

Sleotis

1

Júnior

Almeda-Maragall

PJ PC

Cavà

5

10

Valdeluz

(ajornat)

10

<) .5

Sardinero

Ripollet-Castellet

17

terthur Sant Cugat-Rubio Burlada; PC

11-4

Vilassar Mar 17

S'Arenal Llucmajor-Medes; Win-

PJ

(ajornat)

CC Pwrt»

La propera (7 de febrer):

BÀSQUET

Esplugues-JMJ Congrés-Santa Isabel

M**lp

Centelles

La propera (8 de febrer): Can Trías-PB Sant Cugat; Les Fonts- Júnior; Juventud 25 Septiembre- Pena San Pedró; Pueblo Nuevo-Ullastrell; MatadeperencMontserrat; Can Oriol-La Farga; Juan XXIII-(Castellar; Olímpic Can Fatjó-Can Boada.

GRUP1

Atl. Terrassa 12

27

Boada

Segona catalana

57

4

19

rioooi·i ?mm

0

51

59

Sant Andreu de la Barca; FC Bar-

12

2

28

Català Babar-Canet; LHospitalet-

C l u h Egara 12

.1

11

Sabadell-Olímpyc de la Floresta:

Vilassar Mar-La Unión....4-7

II

1

Playas de Castellón-Cambrils; C \

ló; Llopart (descansa).

16

18

La propera (7 de febrer):

celona-Burriana; Girona-Benicar-

U s Fonts

48

1.1

52

Centelles-Sícoris

.1.5

5

9

.11

41

2

1

42

.1(1

\iUli·ijulls2(l

14

.17

Kl

2.1

Llopart

21

1(1

21

5

2.1

4

11

25

.1

4

7

26

1

6

2

0

1

.1

l>

\IITH-XII2»

14

II

I

4

l..iH,.m.imi-j.'(l

S,i.

74

II

San L..ien/o 20

39

15

52

Egara-Apóstol Orense

6

7

2(1

59

5

3-3

12

7

I.I.IIIM

Matiriiia

16

2

Taburiente-Sardinero

Valdeluz

4

2(1

7

4

13

Equip

12

!

14

S.Manresa-Lima-Horta...72-55

2(1

21)

I

Cirona

FHTB0L SAU

43

.50

\IHI.IIIHI.1

Rul„

1 l

5

SjntOuir/c

Pam.

17

La Romànica-Sp.Mira-sol..3-5 3-3

Olímpye

26

1H

Viladecavalls-Andalucía....0-2 Llano-Merengues

CC

34

Can ï h a s

1-2

San Pedró Lumen-Rubí

GF

0

3-4

Divisió d'Honor femenina Can Rull-Castellar

PP

0

Can Oriol

Can

Segona Regional

GC Pwfrta

PI

PE

1

14

Júnior

La propera (8 de febrer): Palafrugell-Balaguer; \ic-Sants; Comellà-Girona; Sant Cugat Esport-L'Hospitalet Atlètic; OlotRoda de Berà; Reus-Valls; Ciramanet-Masnou; Ripollet-Barceloneta; Granollers-Cuíxols; Tremp-Cerdanyola de Mataró.

1-2

Jolaseta-RC Polo

PC

1

Juv.25Scpt.lH

MatadcpercnelH

2.1

21

27 26

9

Cerdanyola

1-1

Can Boada-Can Trias

IS

Ctanollers

\alls

49

Eaujl.

Tremp

Divisió d'Honor masculí

PB Sant Cugat-Les Fonts..4-4

PJ

SaiU Ciuial

I ,a propera (8 de febrer): Salle Montcada-LE Sant Cugat; Molins de Rei-Cardedeu; Banyoles-Sant Quirze.

HOQUEI 308RE H£«BA

G R U P 14

Equip

Cardedeu-s.Montcada....25-18

H4S

Sant Quirze-Molins

1440 1306

21

1(1

La propera (8 de febrer):

26-25

IC B a n e l < i n a l 4

6

3

72

62

21

lona; l'niversitari-Enginyers; Hos-

U E St Cugat-Banyoles...34-26

I.'Hospitalet 14

6

0

42

56

18

pitalet-CR Sant Cugat-Júnior.


EIS 4 CANTONS Espectacles

39

Divendres, 6 de febrer de 1998

P a t r i m o n i

l/i torre del Monestir pateix hi malaltia de la pedra, que va deteriorant-la. FOTO: AVE

BELTRAN

FJ contacte amb Taire i la pol·lució són els causants del desgast. FOTO.A.B.

Una mirada a la torre del Monestir Patrimoni Cultural i l'alcalde diuen que cal buscar solucions, però no alarmar-se JOSEP MARIA MIRÓ - Sant Cugat •

El v i c e p r e s i d e n t del patronat del monestir i alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, ha dit que no cal alarmar-se per la crida d e Mossèn Blai sobre el mal estat de la torre on hi ha cl gall del monestir, tot i q u e cal buscar sortides."S'ha d ' e s t u diar aquesta esquerda i solucionar el problema, no tan sols de la torre sinó del conjunt del Monestir", ha dit l'alcalde. Aymerich ha recordat q u e des de l'any 1987, quan va assumir el seu càrrec d'alcalde, va iniciar contactes per restaurar el Monestir i que s'han fet obres importants, com ara les del claustre o d'altres a l'interior q u e encara no s'han acabat. L'alcalde i cl rector d e la parròquia es reuniran e n breu per parlar sobre l'estat de la torre. Fonts del Departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya han tret dramatisme a la crida de Blanquer i asseguren q u e tot i haver-hi una fissura i diversos desper-

fectes no hi ha cap perill q u e l'estructura s'esfondri. L e s mateixes fonts han explicat que les estructures gòtiques del nnonetir eren les parts més malmeses i van ser restaurades ara fa dos anys. El delegat episcopal d e l'arxidiòcesi i de patrimoni artístic de l'arquebisbat de Barcelona, Josep Maria Martí i Bonet, va visitar aquesta setmana el Monestir. Col·lecta popular M e m b r e s dels A m i c s d e la l INESCO Valldoreix-Sant Cugat també van reunir-se aquesta m a t e i x s e t m a n a a m b Blai Blanquc per interessar-se sobre l'estat d e la torre del gall del Monestir. L'associació pensa que cal restaurar la torre com més aviat millor i q u e cal elaborar un projecte de fotma immediata. L'associació és del parer q u e en cas q u e es faci una restauració es podria recuperar la suposada estructura original d e la torre, que va plantejar el rector de la parròquia. L'entitat iniciarà una col·lecta popular q u e

preveu finalitzar coincidint amb la Festa Major del municipi. La c a m p a n y a consistirà en q u è , aquells comerços q u e vulguin afegir-s'hi, tindran als seus establiments unes guardioles que reproduiran la forma de la torre i en les qual s'hi podran dipositar les donacions. En referència a aquesta proposta, l'alcalde de Sant Cugat considera que "és positiva tota aquella iniciativa que surt de la societat civil" tot i que "s'està parlant de molts milions i això no ho ha de pagar la societat sinó les institucions c o m p e t e n t s " . Per la seva banda, el president del GF,L i també membre del Patronat del Monestir, Domènec Miquel, ha qualificat " d ' e xagerades" les paraules de Blanq u é i ha dit q u e "el deteriorament de la torre no és res de nou". El president de l'APAC, Tomàs Grau, tot i no tenir competències en els temes del Monestir, ha dit que el grup ja va exposar el mal estat de la torre fa uns cinc anys, quan van netejar el campanar, sense que se'ls fes cas.

VIVES FIERRO "Entre VHavana i Barcelona" - fins el 17 de febrer -

obra: Mobbylette i plataners. Barcelona. G.s.p. 25x36 cm.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

sínol

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9


40

Cultura

ELS /CAIVTON!» Divendres. 6 de febrer de 1908

Teatre

L'amor i la dansa triomfen al 4 Romeo y Julieta' de Dnato Romeo y Julieta, a m b direcció i coreografia de N a c h o Duato i coproduït pel C e n t r e Cultural Sant Cugat, va aconseguir un èxit sense precedents en les tres representacions que es van fer del muntatge al Teatre-Auditori. El públic dempeus, bravos i aplaudiments durant més de cinc minuts van repetir-se e n les tres funcions del clàssic d e Shakespeare. Nacho Duato va dir sentir-se satisfet tot i que va assegurar que farà modificacions. Josi.r \ I \RI \ M I R Ó

- Sant Cugat -

Romeu v Julieta, coreografia! per Nacho Duato i amb la música de l'rokoficv interpretada per l'Orquestra de Bohèmia, no va decebre el públic del Teatre-Auditori, on Min exhaurir-se les entrades mesos abans de les funcions. Durant els tres dies de representacions de la Compartia Nacional de Dan/a va repetir-se la bona acollida per part del públic santeugatenc. Kls ballarins d'aquesta versió humanista del drama de Shakespeare van haver de sortir a saludar en diverses ocasions davant d'un públic entusiasmat. Nacho Duato va destacar l'actuació dels ballarins:"S'han sentit molt còmodes, perquè l'escenografia s'ha fet aquí i s'adapta molt bé". Tot i destacar la bona reacció per part del públic, l'exballarí t a m b é va dir que, tant aquí com a la resta de l'Estat, no actua amb espontaneïtat. "Sembla que va a missa. No estan còmodes, no aplaudeixen quan els ve de gust, els sembla que estan en un concert". Kn referència a la seva tasca com a director de la ( Nimpanyia. Duato va dir que és

molt '"exigent" com "'qualsevol persona que vol fer alguna cosa ben feta". HI ballarí Kim McCarthy, en el paper de Romeo, també va reconèixer que és un director "molt dur, perquè exigeix molt". Mar Baudesson, en el paper de Julieta, va dir que les tres representacions a Sant Cugat havien estat "fantàstiques, amb un públic molt afectuós". El director del Centre Cultural Sant Cugat, Tomàs Seix, va assenyalar que van ser els tres dies amb més intensitat d'aplaudiments al Teatre-Auditori. Seix va destacar la forma de treball de N a c h o D u a t o , q u e "cuida molt el nivell de tots els ballarins" de forma que cada un faci un paper protagonista en alguna de les coreografies. El Centre Cultural va enregistrar l'actuació de l'Orquestra de Bohèmia per a properes funcions en les quals no pugui participar en directe. El muntatge Romeo V Julieta es reprendrà al setembre a Madrid. Per la seva banda, Nacho Duato estrenarà com a coreògraf el dimarts a Holanda i després farà una petita gira per Hong Kong, França i (irècia, on farà les últimes representacions com a ballarí.

l'estrena eli Romeo v Julieta </ Cutiiliinyu :;/ triomfi/ren les representin ions ni Teatir-Aia/itori. /• (J'l '<).•. 11'/-.'

C r í t i c a

de

Classicisme

i

lll.l.'ÍRAX

dansa

modernitat

ElM'ARP IKN'KR DANSA.

Romeo

y

Jidwta

intèrprets: Kim McCart/ty. Mar Baudesson i Compaïiía Nacional de Danza. Directoricoreògraf: Nacho Duato. El conegut drama d'amor dels dos adolescents de Verona, que acaba amb la seva mort per culpa de l'odi i de la incomprensió, sempre ha fascinat molts creadors de ballet, des de la seva estrena l'any 193H a Brno, amb coreografia de Vana Psota, passant per la versió de Nijinkaia per Diaghilev. l'any 1926 a Montecarlo, o la magnífica de Béjart de 1966 a Brussel·les. Aquesta fascinació, nascuda, segons Duato, des de la seva visió a la València natal, de la pel·lícula de Zeffirelli, ha suposat la creació d'una

joia coreogràfica que mostra, en dues hores i poc més, la història passional i humana amb un vocabulari ric i senzill, ple de qualitat i força, aconseguint una difícil simbiosi entre el tradicional classicisme i la modernitat del llenguatge gestual, un veritable plaer per al públic. Extraordinària l'actuació de Mar Baudesson com a Julieta: és una noieta enjogassada en el deliciós scherzino i una dona enamorada a l'escena del balcó, demostrant una tècnica sòlida. Kim McCarthy recrea l'evolució de Romeo amb convicció i bones maneres. Thomas Klein i Emmanuelle Berard són uns pares arrogants i autoritaris. Patrick de Bana fou un magnífic i perillós Tibalt i Luis Martin Oya, en el paper de Mercuccio, una recre-

ació plena de qualitat en les diverses facetes. Yoko Taire, com a dida, va estar molt emotiva i José Cruz, l'enamorat Paris, fou d'una elegància exquisida. Cal destacar la brillant actuació del conjunt de ballarins de la Compania Nacional de Danza. La sòbria escenografia, creada per Pau Rueda i Carles Pujol (una col·laboració del Centre Cultural que porta el nom de Sant Cugat arreu del món) és d'una eficàcia i polivalència immillorables. El vesturari, de gran bellesa i el disseny de l l u m s , c o r r e c t e , a m b certa tendència a l'enfosquiment. La música de Prokofiev és tan bona que alguns desequilibris de l'orquestra no van fer perillar la seva audició. Èxit total i llargs aplaudiments.

T e a t r&

Calixto Bieito porta aquesta nit 6 La Tempesta' al Teatre-Auditori El muntatge es basa en el clàssic de William Shakespeare J O S K P M \RI \ M I R O

- Sant Cugat -

:\(juestei nit arriba un altre clàssic de Shakespeare al Teeitre-Auditori. F()TO:E4C 1 PELUQUERIA - Especial Novias y Comuniones * ESTÈTICA - Limpieza de cutis - Depilaciones - Manicura - Pedicura - Tinte y Permanente de pestanas - Tratamientos corporales - Tratamientos faciales PELUQUEROS - Maquillaje - Quiromasaje Rambla Can Mora, 10. Tel. 5» 57 «5 * SAUNA - Masaje - Aromaterapia Sani Cugat del Vallès * SOLÀRIUM

\èoO^

La tempesta de William Shakespeare, sota la direcció de Calixto Bieito i amb versió tic Miquel Desclot, arriba aquesta nit a l'escenari del Teatre Auditori de Sant Cugat. Calixto Bieito ja ha dirigit d'altres muntatges basats en l'obra de Shakespeare c o m El Rey Juan, El sueïio de una noche de verano o Los dos caballeros de Verona.

La història de La tempesta es situa a la illa de Pròsper on tot és relatiu, res és el que sembla i depèn de l'experiència de cada persona. L'argument parteix del naufragi d'un vaixell i dels seus

passatgers que van a parar a la illa. Dos personatges prenen especial protagonisme: Pròsper, l'intel·lecte, i h a n , els instints més primaris. L'actor Eduard l'ernàndez. que fa el paper d'Ivan, reconeix la dificultat d'interpretar un clàssic de Shakespeare: " D e m a n a actuar d'una altra manera. No és realista ni naturalista, tot té un tot molt elevat. Es molt gran Shakespeare i d e m a n a molta energia". Fernàndez també pensa q u e és una obra que tot i ser escrita al segle XVI continua vigent als nostres dies. "Les guerres, l'amor, la traïció... parla de sentiments humans. No hem evolucionat gaire, c o n t i n u e m sent

iguals", afirma factor. En aquesta obra. Bieito ha volgut crear un espectacle sincer. intimista i filosòfic per explicar aquest clàssic de Shakespeare. La tempesta és una obra de la qual es poden fer diferents lectures. L'actor Eduard FernandezBieito ha destacat q u e un dels grans objectius del m u n tatge és "acostar-lo al públic". Calixto Bieito ha dirigit diversos muntatges q u e han passat pel Teatre-Auditori de Sant Cugat. Precisament és el director d e coproduccions del C e n t r e Cultural c o m La verbena de la paloma o Pierrot Lunaire, que ac-

tualment es pot veure al Teatre-Lliure de Barcelona.


Cultura

ELS /CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

41

M ú s i c a

UAOSC interpreta sarsuela Més de 200 persones participen a la representació de demà al Teatre-Auditori JOSEP M J M I R Ó

personals a l'Ajuntament, Àngels Ponsa, també va assistir a la roda de premsa en què es va presentar el muntatge, i va destacar "el rigor i entusiasme musical" de la formació. "Volem manifestar el reconeixement a la seva tasca positivament ambiciosa i constant", va dir. Ponsa va manifestar "el suport" de l'ajuntament a l'orquestra i va destacar l'aportació en l'àmbit musical per "portar Sant Cugat més enllà del municipi". Per a Ponsa. aquesta és una forma de continuar "en la línia de donar suport a totes les entitats i associacions que treballen en ei camp artístic a la ciutat".

- Sant Cugat I .'Associació Orquestra Sant Cugat. amb la col·laboració de l'agrupació Polifònica de Vilafranca i el Cor Jove de l'Orfeó Català, interpretaran demà a la nit la sarsuela Cançó d'amor i de guetra, de Rafael Martínez Valls, al TeatreAuditori de Sant Cugat. Més de 200 intèrprets actuaran en aquesta versió íntegra d'una de les obres més emblemàtiques de la lírica catalana, que va estrenar-se cl 1926 i iles d'aleshores s'ha representat en múltiples ocasions. També intervenen en la sarsuela les sopranos Marta Muno/., 'l'amara Mapúa. els tenors Antoni Comas i Ferran Campabadal i el baríton Ramon Oener. El director de l'Associació Orquestra Sant Cugat. Josep Ferré. va destacar en la presentació de l'espectacle l'elevat nombre de persones que hi participen i la possibilitat de representar-la a la ciutat. L'AOSC ja havia representat anteriorment Cançó d1 amor i de Sierra a Mallorca, Súria i al Palau de la Música de Barcelona. L'acció de Cançó d amor i de guer-

C r í t i c a

Escenaris

L'AOSC a internet El director de l'AOSC, Josep Ferré, asseguin que els fa molta i ra se situa al Vallespir, a l'època de la revolució franccsa,i combina els passatges cantats amb els parlats. Aquesta sarsuela va tenir diversos problemes per motius polítics. Setanta-dos anys després de l'estrena, però, la música i l'argument d'aquesta obra encara continuen vigents i l'han convertit en una de les més representades a

Composicions coloristes, espais plens de vida, carregats de t e x t u r e s . Oollages col·locats allà on se'ls pot col·locar, passant d e s a p e r c e b u t s , integrats totalment en el seu espai, fent l'efecte òptic desitjat per l'autor. F'ons absolutament aconseguits. Combinacions de colors c o m p l e m e n t a r i s , linies rectes, geometries urbanes, però sempre pictòriques. I na pintura que ens descriu el tarannà d'una ciutat, una ciutat diferent a la nostra, en els edificis, en els colors, en l'ambient. I n ambient que en Vives Fierro aconsegueix plasmar sense cap problema. Un ambient q u e al meu parer no necessitaria ni la presència de la gent, un ambient que parla per ell mateix. F<n definitiva, és aquesta una exposició q u e s'ha de veure. per la seva tècnica, per la seva professionalitat i e v i d e n t m e n t

Catalunya. F"erré va destacar que a l'estrena de l'obra a Mallorca, fa dos anys, van "poder comprovar l'entusiasme i l'èxit que tenia". Els assajos del muntatge van començar fa dos anys, tot i que Ferré va explicar que s'han fet "de forma intermitent". Durant l'acte de presentació el director de l'AOSC va criticar que interpretar

d ' a r t

Pictòrics

T A T I A N A BLANCH É

Lloc: Sala Rusinol Autor: Vives Fierro Tècnica: oli d/t, guash d/p Dates: del 29 de gener al 17 de febrer

ieatre-Auditors i '

per poder seguir la trajectòria d'un pintor que ha aconseguit, mitjançant el tractament sempre temàtic, crear una 'marca' a m b la seva pintura. Però no puc deixar de banda el comentar l'impacte que em va fer anar a veure aquesta exposició. V7aig t e n i r una grata sorpresa el fet de t r o b a r - m e tanta gent a l'entrada que vaig h a v e r - m e d'esperar. S e m p r e hauria de ser així. Seria fantàstic que la gent omplís els espais culturals, tant amb pintors figuratius com abstractes, tant en exposicions fotogràfiques com d'escultura. Jo els repto a envair els espais culturals, a passejar-se e n t r e obres d'art, boscs plens de pinzellades, de creativitat, de sensibilitat, de passió per quelcom q u e es pot aconseguir només observant. Vagin i vegin, intentin ficar-se dins els escenaris pictòrics d'en Vives F'ierro, siguin vostès les figures que s'hi r e p r e s e n t e n , trobin-se a Cuba en un no res. Serà, de ben segur, un viatge que passarà a ocupar un lloc en la seva memòria.

n/ /;///A:.!.V

una peça en català sigui més car que fer-ho de qualsevol compositor estranger. Josep Ferré també va manifestar la voluntat que l'espectacle arribi a escenaris d'altres ciutats. Suport i reconeixement La tinent d'alcalde de serveis

F-l director de l'AOSC va aprofitar l'ocasió per anunciar que l'entitat ja disposa d'una web, de més de 60 pàgines, on s'hi pot trobar qualsevol tipus d'informació de l'associació i de la música en general (des de l'agenda de concerts, informació per als socis, acudits o autors q u e celebren l'aniversari). L'adreça de la formació musical a internet és: www.ctv.es/aosc.

M ú s i c a

El Conservatori de música entrega els premis d'honor als millors alumnes Els guanyadors són Octavi Català i Caterina Pérez JOSEP MARIA M I R Ó - Sant Cugat -

El Conservatori Municipal de Música Victòria dels Àngels va e n t r e g a r d i m a r t s els p r e m i s d'honor a aquells alumnes que han obtingut excel·lent al darrer grau elemental del curs 96-97. L'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich, que va presidir Tacte, va fer entrega dels premis. Octavi Català i Gil va rebre cl premi d'honor de guitarra i Caterina Pérez Gómez el premi d'honor de saxó. El premi, que contempla el pla d'estudis de l'any 1966, s'ha e n t r e g a t enguany per darrera vegada. L'alcalde Joan Aymerich \ a felicitar els premiats i t a m b é la tasca i professionalitat dels professors del Conservatori. L'alcalde va afirmar que al centre s'imparteixen classes a uns 450 alumnes i que "el llistó és molt alt" i això és "un motiu d'orgull". Aymerich va dir que des de l ' a j u n t a m e n t s e m p r e s'ha volgut millorar l'ensenyament

p ú b l i c i privat i q u e " d e s d e l'administració s'ha intentat posar el seu grau de sorra". L'alcalde va afirmar que és important pensar en l'ensenyament perquè és sinònim de futur. L ' a l c a l d e t a m b é va fer r e ferència a la visita dels alcaldes que participen al projecte de cooperació europea LASPI, que van elogiar les instal·lacions de Sant Cugat. "Els hem ensenyat la ciutat i s'han quedat impressionats del nivell cultural q u e hi ha", va afirmar Aymerich. L'alcalde va afegir: "És un fet del qual ens hem de sentir orgullosos". Treball i constància Els alumnes premiats van afirmar sentir-se satisfets a m b aquest premi. "Es un reconeixement que em fa molta il·lusió", va dir Caterina Pérez. La guanyadora del premi d'honor de saxó va destacar els equipaments que hi ha a Sant Cugat i la bona entesa amb els profes-

sors. L'altre premiat, Octavi Català, també va assegurar sentirse molt satisfet amb el premi d'honor de guitarra. Català va assegurar que és molt important la constància, tot i q u e va reconèixer que podria haver-s'hi dedicat més del que havia fet. Els dos joves van lamentar que ara, un cop finalitzat el grau elemental, hauran de desplaçar-se a estudiar a un altre lloc perquè no poden fer estudis superiors a Sant Cugat. Un cop finalitzada l'entrega de premis, el Duo Bottesini, format per Luis Manuel Cojal al contrabaix i Maria Mestre al piano, van interpretar un concert amb peces d'Eccles, Glière, Bottesini, Beethoven i Bruch, entre d ' a l t r e s . L'actuació del D u o Bottesini s'emmatca dins del cicle d e música de cambra Una hora de música. Aquest cicle, que es fa de forma periòdica, està dirigit a tothom, tot i q u e especialment als alumnes q u e estudien al Conservatori de Música Municipal.


42

Cultura

l·l.S /CAIYIXWNS l)k;»///;,. 6<lr(thnr,l, l·i'i

a f r #m o n s

El futur del museu de Valldoreix obre la polèmica al districte

Nova edició del premi literari de Valldoreix

Els desperfectes causats per unes obres desencadenen el debat ALBKRT BAI.ANZÀ Ai KA COSTA

-Sant Cugat Kl futur del Museu de Valldoreix està aquests dies a debat, arran tic la diferència de postures pel c|iic ta a la gestió (|ue mantenen els seus actuals responsables i la junta anterior. Kl museu es va constituir a la Parròquia de Sant Cebrià l'anv 1986, sota la super\ isií'i del rector, mossèn Jordi Sales. I )esprés d'aprovar-se els estatuts, l'organisme va començarà funcionar a partir d'un grup de ^ cïns que junt amb mossèn Sales es constituireu en junta i assumiren Ics tasques d'adequació i manteniment de Ics instal·lacions. I .'anv ]'ií>2 \a produir-se un can\ i ilc rector a la Parròquia de Sant (.ebrià <|iic seria "cl prcccdcnrde l'actual situació", asseguren membres històrics de l'organisme. Kl mossèn que assumí la tasca pastoral LI Valldoreix tou l'actual rector. Conrad J. Marcí. "Des d'un principi |a vam \cure que no estàs LI interessat en el museu", declara l'ranccsc Marques, ex-membre d ' u n a d e les j u n t e s d e l'organisme. Ara fa un any la situació va canviar. Conrad Martí ho explica així: "Aprofitant que l'any passat el museu va fer 10 anys vaig pensar que era un bon moment per posar les coses en solfa perquè no s'observava el reglament. I ,'únic que vaig fer va ser assumir la tasca de president del Museu Parroquial de Valldoreix i actualitzar els estatuts. Vaig dessignar

una junta directiva, que al seu tom va dessignar-ne una d'executiva i vam presentar els estatuts i el nou ordre al bisbe de Barcelona que va donar-ne la seva aprovació." La interpretació dels fets que fan els antics col·laboradors del museu és ben diferent, ja que asseguren que el rector ha nomenat aquesta nova junta arbitràriament i "sense ni demanar l'opinió als que formàvem part de l'anterior". diu un dels membres de la junta anterior. Kèlix Mestres. Kll i d'alcres estrets col.laborad< >rs del museu estan molestos per aquests canvis "sobtats" i asseguren que el rector els ha deixat al marge sense motiu.

- ValldoreixLa Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada ( E M D ) de Valldoreix va ratificar dijous per unanimitat les bases de la nova edició del Premi Literari de Valldoreix 1998. La convocatòria, q u e se celebra cada dos anys, destaca la revisió de la dotació econòmica i de la composició del jurat com a novetats més importants. La Junta de Veïns ha decidit augmentar fins LI 200.000 pessetes el premi per a l'obra escollida. Això suposa u-n augment c o n s i d e r a b l e r e s p e c t e a les 150.000 pessetes de l'edició de 19%. Enguany el jurLit es manté en sis membres i incorpora l'escriptor i veí de Valldoreix Enric Larreula, fer que ha estat destacat pels membres de la j u n t a com un prestigi per LII premi literari.

l'n acriílfiit precipita els fets Kl fet desencadenant tic la tensió actual ha estat un desLifortunat accident que va pn iduir-se LI finals de l'any passat. A causa de les obres de restauració que s'estaven fent a l'habitacle que es troba damunt del museu, el sostre de la sala dedicada a l'arqueologia es va esfrondar parcialment causant diversos desperfectes, com ara el trencament d'algunes vitrines. Amb tot, cap de les peces del museu va patir danys ja que ptèviament s'havien retirat. El que sí va deteriorar-se va ser la relació entre els membres de la junta suposadament cessada i el rector de la parròquia i és que l'accident ha obligat a tancar el museu, segons asseguren alguns

Y 'na de les sales di I museu ele I'alldoreixdesprés, de les ahres. FOTO: CEDIDAEl tema del certamen seguirà sent lliure i de relats inèdits veïns. Kèlix Mestres, manifesta "No només no s'ha tancat el muen llengua catalana. Els origitemerós: '"Kl museu no disposa seu sinó que un arquitecte n'està nals, amb sis còpies, s'hauran de diners per reparar els desperfent un escudi per veure com el d e presentar abans de 11 d'afectes i no sé si els membres de la podem ampliar i millorar, ja que la bril a l ' E M D i hauran d ' o s junta actual s'arremangaran per gent que ve a visitar-lo té dret a cil·lar entre les 20 i les 40 pàsolucionar-ho". La seva preocuttobar-se amb unes instal·lacions gines d'extensió. pació la referenden part dels joamb cara i ulls." El jurat e m e t r à el seu v e r e ves que habitualment col·laboraAmb tot, mossèn Conrad ha voldicte el 28 de maig en la sessió ven en el museu i que temen que gut treure ferro a l'accident i ha mensual ordinària de la Junta això serveixi com a excusa per no assegurat que el primer diumend e Veïns. P o s t e r i o r m e n t , el tornar a obrir les instal·lacions. Una ge de març s'obriran de nou les lliurament del premi es farà possibilitat rotundament negada portes. "Pel que fa a les reparad u r a n t un sopar literari i pel rector, qui en declaracions a cions no cal que ningú es preocul ' E M D mateixa publicarà l'oaquest setmanari ha assegurat: pi perquè ja s'hi està treballant." bra guanyadora.

A r t

Canals obre la inscripció de

mostrà

P onzena mostra d'art contemporani L objectiu de la biennal és potenciar Partjove i innovador JOM.P \ I \ R I \ M I R O - Sant Cugat -

contemporani català

La biennal d'art contemporani arriba a /'o/nena t dieu't. /• OI 0: l\4C

sseny per

• DISSENY GRÀFIC (FreeHand, Co • MAQUETACIO Quark. PageMake • FOTOGRAFIA PhotoShop ' DIBUIX TÈCNIC (AutoCad) « INTERNET·'Disseny WWW • INICIACIÓ PER A NENS/JOVES

Ordinador AULAf ^ DISSENY

c/ Sant Domènec, 7-1 r 1 a

SKWK?

» w i _ # »V_L » ~ w~ SANT CUGAT del VALLÈS Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació

Canals Galeria d'Art de Sant Cugat ha obert el període d'inscripció per a l'onzena mostra d'art contemporani català 1998. Aquesta biennal, que fa un recorregut itinerant per (Catalunya i el Principat d'Andorra, es fa des de l'any 1977 amb l'objectiu de promocionar l'art jove i innovador. FA propietari de la galeria santeugatenca. Josep Canals, ha destacat que se seleccionaran les obres "més novedoses, més provocatives, més fortes". Enguany, i segons Canals, s'ha volgut donar importància a l'any 1998 que

serà l'última edició de la mostta del segle i del mil·lenni i també perquè coincideix amb el centenari de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles i amb el començament del modernisme. A la mostra hi poden participar tots els artistes plàstics de Catalunya i el Principat d'Andorra (excepte els seleccionats en les dues darreres edicions). La tècnica i el tema són lliures i la inscripció, gratuïta. Per participar a la mostra, però, és imprescindible lliurar un dossier amb sis fotografies a color d'obres diferents de l'autor, amb les corresponents dades personals a Canals Galeria d'Art.l'n jurat especialitzat en

les arts plàstiques serà l'encarregat de seleccionar les propostes més interessants que podran participar en aquesta biennal que des de finals de maig i fins a finals de juny, recorrerà les principals ciutats de Catalunya i del Principat d'Andorra. La inauguració de la mostra a Sant Cugat es farà el pròxim 22 de maig, en un acte que podria presidir el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. Canals també ha explicat q u e s'ha convidat els Reis d'Espanya i la Infanta Cristina, perquè és "una persona molt sensible al tema artístic" i per "potenciar la figura dels joves".


Cultura

ELS/CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

E s p e c t a c l e s

43

C o n f e r è n c i e s

L'actuació dels artistes d'ElMolino a Sant Feliu de Guíxols ha estat tot un èxit. FOTO: M.A.QUADRAS V

Continuen les xerrades sobre el Cístera l'ANC. FOTO: ELS 4 CANTONS

Gonzalvo parla de la vida quotidiana del Quadras s'estrena /7 de maig al Teatre Jardí de Figueres Císter a TANC La florestana M. Àngels Quadras actuarà amb El Moliíio N Ú R I A SKRRA - Sant Cugat -

La veïna de la Floresta, M. Àngels Quadras. actuarà l'I de maig a Figueres amb la companyia itinerant de music-halid'El Molino. L'actriu florestana interpretarà el paper còmic de la "rauxada de la tramuntana", en al·lusió als seus orígens empordanesos. El Teatre Jardí de Figueres, al barri de la Santa Creu de la capital de l'Alt Empordà, acollirà l'estrena de Quadras al costat dels emblemàtics artistes Merche Mar, Diomy i Antonio Vargas, entre d'altres, en el reconegut per les comarques gironines. La proposta ha arribat a la florestana després de l'èxit assolit en les darreres actuacions dels artis-

tes a les províncies de Barcelona i Girona. Dissabte passat els artistes van actuar al Teatre Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i demà seran a Cervera, a la província de Lleida. Quadras té programades actuacions fins al mes de novembre arreu de Catalunya. Fins i tot, vol dur el music-hall òç\ Paral·lel al cinema. "Estic recopilant informació sobre la història i la música d'El Molino per presentar-ho a un guionista i fer una pel·lícula d'aquesta companyia. Vull q u e EI Molino es torni a obrir", diu Quadras.

"Salvem El Molino", el grup ha actuat ja a diferents teatres, com ara el Teatre Malic, el Teatre Villarroel i el local de la Penya Barcelonista Llorençana de Sant Llorenç Savalls. Quant a la situació legal del teatre del Paral·lel, a principis de març el jutge que porta la causa del tancament del local permetrà als artistes recollir les seves "eines de treball", vestits i complements. L'actual manager de la companyia explica que "de moment, Carmen de la Torre, la dona del Diomy, s'encarrega de crear el vestuari per als artistes".

Des de que M. Àngels Quadras va portar els artistes d'El Molino a la UREF, el passat mes de desembre, tot han estat èxits per a aquesta companyia. Sota el lema

M. Àngels Quadras vol obrir camí a la companyia de musk-hall en pobles petits i mitjans d'arreu de Catalunya, ja que aquests indrets tenen una "màgia especial".

C r í t i c a

de

D'homes

JOSKP MARIA M I R Ó

- Sant Cugat La vida quotidiana en els monestirs cistercencs durant l'època medieval va centrar la xerrada de l'historiador i arxiver de T à rrega, Gener Gonzalvo, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Gonzalvo va fer un repàs per diversos aspectes, passant per l'oració, el treball, la cultura. L'arxiver i historiador va explicar a aquest setmanari que el seu treball com a historiador li ha estat molt útil per "conèixer la vida de l'orde del Císter". Gonzalvo també va dir que la societat té un interès creixent sobre els ordes monàstics medievals i que això es comprova amb l'aparició i bona acollida de llibres sobre els templers

i els càtars. La conferència de Gonzalvo va ser la tercera del cicle El món del Císter que organitzen conjuntament els Amics de la U N E S C O Valldoreix-Sant Cugat i l'ANC. La setmana vinent es farà una nova conferència que anirà a càrrec del monjo i historiador, pare Agustí Altisent, i que tractarà sobre Poblet i la seva història. Més de 60 persones van fer el dissabte la ruta del Císter femenina a Santa Maria de Vallbona, organitzada per l'ANC i els Amics de la U N E S C O Valldoreix-Sant Cugat. D'altra banda, l'organització ultima els detalls per l'acte institucional, obert a tothom, que es farà el 28 de febrer a Poblet per commemorar els 900 anys de la fundació del Císter.

cinema

SUBSCRIVIU-VOS A

i bèsties

ISABEL SÀKZ

Pel·lícula: Giro al infierno Director: Oliver Stone Actors: Sean Penn, Jennifer López, Nick IS'olte Durada: 110 minuts I n home (Sean Penn) avança a toca velocitat pel desert amb el seu descapotable. Escolta música lleugera. Un parell de voltors s'estan cruspint un xacal a la cuneta. L'n contratemps, el cotxe comença a treure fum. Continua el seu camí o es desvia cap a un poble proper? Penn gira. El que hauria de ser només una parada es converteix en un malson. Una fraseclau: "Tots els homes duen un animal dins seu". Thriller amb accent de western modern i paràbola de l'Amèrica profunda, tancada en ella mateixa, en el marc d'un paisatge majes-

tuós i inhòspit que amaga un paranv sense sortida, on les persones es devoren les unes a les altres. Cim al infierno és una proposta ambiciosa amb el pes d'una durada excessiva. 1 /argument s'ha estirat, més que girs fa tirabuixons complets. Stonc mostra les seves dèries en un exercici en què no pren distància per a una reflexió més assossegada. Aquesta manca de perspectiva perjudica la pel·lícula carregant-la amb massa missatges alhora, situacions inversemblants i el dibuix caòtic d'algun personatge. Concretament, el de la protagonista femenina, Jennifer López, que aguanta el pes d'una ambigüitat atractiva, no sempre controlada. En relació amb les situacions inversemblants, hi ha un moment en el qual és inevitable pensar Per

què Penn no demana ajut al sheriff? Però està clar, de fer-ho ens quedem sense pel·lícula, almenys la pel·lícula que Stone vol fer. La realització porta el segell d'autor, està executada amb domini però peca d'un punt d'exhibicionisme. Al seu favor, la creació d ' u n a m b i e n t o p r e s s i u , asfixiant, al que contribueix not a b l e m e n t la música d ' E n n i o Morricone. Giro al infierno té escenes poderoses, algunes d'efectistes i un to general de fatalisme. Així, doncs, llargmetratge interessant però no rodó, amb la característica de donar-ne una de freda i una de calenta en tots els aspectes: bon argument amb un tractament forçat, personatges potents, no sempre creïbles, i realització vigorosa, una mica passada de voltes.

CAVALL Una revista en català per a nois i noies Plaça de Lesseps 33, entresol 2a. 08023 - Barcelona Telèfon: (93) 218 65 66 i 218 62 20 Fax:(93)217 61 00

Subscripcions les 24 hores

ServiCaixa 7* "laOaixa


44

Cultura

ELS4CANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

El

r e p o r t a t g e

Pels camps propers a la zona de Can Borrell pot haver-hi enterrada una vil·la ibera de fa més de 2.000 anys. Les campanyes modernes de prospecció arqueològica, amb fotografies per satèl·lit, en facilitarien la detecció. Ara es descobreix i reinterpreta cada dia el món dels ibers. Eren tribus agrupades, sedentàries i jerarquitzades que vivien en poblats potser des del segle IV a. C. El poblat era en un turó i davant s'hi troba la necròpol i.

Una possible vil·la ibera al poble "La meva infància és poble. Pastors, camps, cel, soledat" (F. García Lorca) \ I A R I A \ < ; I ; I . \ ROVIRA - Sant Cugat-

Kl tenia de 1 n cultura ibera és actualitat, una exposició notable a Barcelona e n s l'acosta una mica niés. k s q ü e s t i o n e n falsedats d i t e s d u r a n t anys, com la de ser una gent salvatne sense unes arts desenvolup a d e s . A C a t a l u n y a no s'ha trobat escultura important com la del sud d e la P e n í n s u l a , però sí ceràmica i joies. Potser les p e c e s s ' e s c u l p i e n en fusta i no s'han conservat. A p r o p dí'l f o r n , u n a vil·la? Parlem a m b l'arqueòleg Xavier López sobre la possibilitat d ' u n poblat iber pels voltants del forn de Sant Cugat. -Seria estrany un forn sol, aïllat allà. Hi ha d u e s possibilitats: o bé hi havia una vil·la, tot i que és al mig de la vegetació. o bé hi era p e r q u è t e nien a prop els materials nec e s s a r i s , l ' a i g u a , la llenya i l'argila. N o molt lluny hi ha alguna bòvila, i la riera i pins i al/ines allà mateix. Les matèries primeres a l'abast. - N o gaire lluny, a Santa Creu d'Olorda, hi ha un poblat forca important, q u e està excavat.

Aquí, si no un poblat, potser sí una q u e hi havia una vil·la. A q u e s t e s vil·les d e v i e n ser una agrupació de cases, com una gran masia a m b m o l t e s d e p e n d è n c i e s . De romanes n'hi ha nombrosos testimonis i sovint s'alçaven d a m u n t les construccions iberes anteriors. Kren explotacions agràries, sovint a m b tallers. Potser al forn d ' a q u í s'hi feien g e r r e s per transportar i vendre el vi, cereals i altres p r o d u c t e s de les collites. Si es fan p r o s p e c c i o n s a m b aparells per o n e s (sonars) es p o d e n d e t e c t a r les e s t r u c t u res. Les fotografies aèries pod e n mostrar indicis d e construccions enterrades, a v e g a d e s per v a r i a c i o n s en l'herba de la zona. I na prospecció s i m p l e pot c o m e n ç a r a m b l'exploració del terreny. Si es troba ceràmica és el primer indici q u e p e r m e t continuar les investigacions. Els senyors d ' O c c i d e n t La c u l t u r a ibera - e l s ibers som nosaltres, s'ha d i t - és part de la riquesa i varietat de les arrels d ' E u r o p a . Va ser una II E d a t del Ferro tan avançada com la dels gals, etruscos o la

G r è c i a a r c a i c a . Els n o s t r e s avantpassats, aquells ibers que ara van a d q u i r i n t fama m e n tre es desfan els mites malèvols que els havien imprecat. Treballaren la terra i crearen i n d ú s t r i e s p i o n e r e s com ara l'encunyació de m o n e d a i el torn de ceràmica, i una mitologia heroica pròpia. Al llarg d e l s anys es formà l'idioma q u e es llegeix però no s'ha p o g u t traduir, l'alta un d o c u m e n t en d u e s lleng ü e s - p o d r i a ser llatí o g r e c q u e p e r m e t r i a el seu d e s x i frament, com va passar a m b la pedra Rosetta el 1824. quan C h a m p o l l i o n va poder interpretar els jeroglífics egipcis. Hi ha similituds a m b el basc: una sigarra és una poma en els dos idiomes,( i el nom de la comarca ve d'aquí, de terra de p o m e s ) . Els darrers e s t u dis p a r l e n d ' u n tronc c o m ú , t a m b é a m b l'etrusc i el berber. Es diu q u e fa 1 ().()()() anys hi va h a v e r u n a o n a d a m i gratòria, en c o m e n ç a r una època càlida, del nord d'Africa a la p e n í n s u l a .

Peces de ceràmica romana trobades al voltant delfoni ibèric. FOTO: M. ROVIRA tres, importants, q u e es guarden al Museu Arqueològic de Barcelona, com el mil·liari on hi figura l'etimologia del nom d'aquí, (ktav'uinunu per les vuit milles q u e hi ha de Barcino tins aquí. I un sepulcre notable amb la cara esculpida de la dita primera santeugatenca. Vestigis d'una realitat que es manté, per un fil molt fi. fins ara, com un contínuum de treballs i somnis que poden aportar un alè vital. Els nens jugaven al carrer m e n t r e els grans treballaven al camp. Allà on el forn rep l'aigua de la pluja, la mateixa pluja, unes altres pluges d ' u n e s aigües q u e no es cansen mai de fer el seu cicle.

Eren grups amb una jerarquia molt m a r c a d a , n o m é s els aristòcrates podien ser guerrers. La dona hi és molt represenxada, plena de joies per denotar la seva posició. Els deus podien adoptar formes animals i h u m a n e s i s'hi comunicaven a través dels morts. Guardaven lleialtat fins a la mort, això els distingia d'altres cultures. E l s e x v o t s q u e o f e r i e n als d é u s e r e n imatge d'ells mateixos, afirmant-se, a diferèneia dels grecs. Si arribes al nostre forn iberoromà pots imaginar com devia ser la vida allà, organitzada p e r q u è fos a g r a d a b l e dia a dia. F e i e n les p e c e s de

Els ibers no tenien sentit unitari de nació ni van oferir una resistència conjunta a l'entrada dels romans, n o m é s hi va haver lluites aïllades, com a Dues membres del C.lub Excursionista treballen en la protecció delforn ibèric. FOTO: MARIA DOLORS I .A/ARO Lleida i E m p ú r i e s .

ceràmica al torn i teixien vestits i t ú n i q u e s , potser de lli. El color grana era el seu preferit, el v e i e m en àmfores i gerres q u e s'han conservat d u r a n t t a n t s anys.

GASOIIi Port

9 ratuïts

La història a Barcelona l ' n forn, c e r à m i c a . . . r e s t e s molt a n t i g u e s . N ' h i ha d'al-

Tel. 580 77 62 c: ^\ S ^\

\/

Contestador les 24 h

^\

ESNl

Distribuïdor oficial


Cultura 45

ELS -/CANTONS Divendres. 6 de febrer de 1998

• - 3 ^ ^ ^

W". << SANT

CUGAT

Cineart

Starship Traopers

4.Q0, 610. 8.20,10.30

Citwart

CaricSasV.O.Catatena

4.30,6.30,6m 10.38

4,10,7^5, lajQO

Cineart

CosaaipüdípenlaNabara

4.30,6.30,8.30,10.30

SaniÇugat2 Stareriiptroopers

4.15,7,10,10.05

Cinosrt

Giro ai interno

5.00,7.40,10.30

SaniCugalS Chaeal

4,30,7.15,10,1$ ,;

dueartttas

Paeiar«»el<labio

5.00,7.40,10.30

PÉX$af

SéfcxjdehMsteis...

4.10,6.20 8.25,10,50

Raaftrta

Títgafc;

• C i N £ S A SariCygatí

Pactar con et díabte

Sani Cugat 4 T^rsC Sessions SamCt/gatl

goffes

5.00,8.4$ dissabte

úe

OMS

Pactaroon«Jdlabto

SamCugat2 Starshfptroopers

Gtroalstfiame

5.00,7-2$: «M)0

Pactarien el <Sabto

4.45,7,30,10.15

Chacal

5.30,8.15-, 10.35

Starship Troopert

6.30,8.00,10.45

MiÉicíffflS Eix Macià

00.46

Horaris sense determinar

ï«tS«A!SS* Principat

SterShipTroopffls

Eixteià

Sé Icnjjúehkísteíssl tltmo verano

RarflbJa

Gtealtrrfíemo

BxMac*

Titanie

Barreta

Titànic

Eixttaoià

Abrefosc^B

Rambla

Giro ai triferno

4.15, «.00

BxMaoà

Màtamé rmxíio

ftambte

Séloquerscisteis...

4.45,7.30,1&Q0

00.38

SantCíigat4 Johns VtQ.S. RU8Í

Horaris sense detarminar

RubiPalace

Titànic

RubfPsíaBS

Pactar cofttíílíabfo

Eix Macià

Most Vfented

RubiPalac»

Sfarship Típopere

. 4.30,7.1410.00

Ew Macià

OiroalBJfiemo

Yelmo 1

Strarship Traopers

5.00,7.45,10.45

FtubíPatac*

Atòmica '

4.15,6.16, B.í$,t0.í$

EkMatíè

PacíàfíantísMito

%lmo2

Cüiacal

5.00,7,46,16.40

BubíPaiace

ScftnemestoptifflfflT)

4.36,6,30, 8,30,10.30

íaMaeSà

Ctecaf.

%lmo3

Pactar con ei diabto..

4.45,7.46,10.40

íin Macià

Siarsrsplwpers

*Wno4

Georga da la Jungla / Titànic

4.00/6.00,9.45

>Wmo5

Matamemucho

Yeimoe

Giroalinfiamo

M*no7

Se busca

4.00,6.15,850,10.50

Wmo8

Cffno pei esefaguà

4.00,6.15,8.30,10.60

séJoquefiícistefe.,,

4.90,6.15,8,30,10,5

S e s s i ó us

golfes

«Se ei) s s a t t t e

Rubí Patace

Tftawc

08.15

Rubí Paiace

Pactar cort efdiablo

08.15

Rubi Patece

StBrshipTroopers

00.30

RubíPateoe4 Sébqueftítistets...

00.15

flubíPaSacé5Eldneroastoprimefo

00.15

CE8S»»«Yg.t« Karsaal

-

$.15,9.00

Titaate

5.15,9.00

Titanfc

5.15,9.00

QéotpdBlàjurt^a/Comopezfin ... 4.45/6.45,8.46,10.4$

SA8AOEU Ctneart

Títer*?

4X)0,6,m 8.20,1030

'

ta hp <te Robert Po$te V.O- n#ç&ti» •'

S t t S D E U

00,48

Sant Cugat 3 LafeabitaciòBsilenciosa V.OSJ Chacat

4.00,7.20,1050

4,486.40, &4Dt1fM0

4.00,6.15,8,30.10.50 5.15,8.00,10.40

Sélotiuehicstefsel...

4.25,6.30,8.40,10,40

*Éra>«

Hfec^$s#Abf9!osoj06

4^5/«.3§, 8.50,11.05

Uluraarrçjes í festius sessions- mafinate a tes 12.00 h

TITÀNIC

Director: James Cameron Intèrprets: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Francés Fisher. Sales: Cinesa, Yelmo, Sabadell Rambla, Eix Macià, Kursaal, Terrassa. Rubí Palace. I n caçador de tresors submarins, Lowett, recupera en una de les seves immersiones al Titànic el dibuix d'una jove que du un valuós penjoll. Lowett descobreix que la dona retratada va ser una de las supervivents del naufragi i es posa en contacte amb ella per trobar la joia. La centenària dona s'enfronta així al seus records de joventut quan viatjava en el Titànic amb la seva mare i el seu promès.

Director: humana del cap, que amaga una Taylor Hackfodr veritable condició satànica. Al PaIntèrprets: Keanu Reeves, Al Pa- cino temptarà el jove advocat que cino, Charlize Theron, Jeffrey Jo- entra a treballar al seu despatx, nes. Kursaa, Rubí Palace.l Keanu Reeves, amb luxe i poSales: Cinesa, Yelmo, Cineart-tres, der. La seva escassa moralitat Eix Macià, Terrassa. trontolla i la relació amb la seva El glamour del món dels advo- dona s'omple de mentires, cats es barreja amb l'apariència menyspreus i infidelitats.

PELUQUERIA

FORMAS

>2 £ fWtW

C / . Elías Rogent, 18A (iunto mercado nuevo) Tel. 675 4CT06 - 0 8 1 9 0 Sr. Cugat del Vallès

Tots els Dissabtes SESSIONS «GOLFES»

2S S £ N T CUGAT 2a

ESTRENA

McDonald's Sant Cugat Centre Comercial

SETMANA

5a

SETMANA

SETMANA

iïlANIC SALA1: 4,10-7,05- 10,00 GOLFA 0,45 18 ANYS

SALA 2: 4,15-7,10-10,05 GOLFA 0,45 18 ANYS

SALA 3: 4,30-7,15- 10,15 GOLFA 0,45 18 ANYS

SALA 4: 5,00-8,45 GOLFA 0,30 13 ANYS

Divendres dia 6 a les 0,45 "golfa" en V.O.: LA HABITACIÓN SILENCIOSA / Divendres dia 13 "golfa" en V.O.: ÀNGEL BABY

CE< *^S

,™«i»uv

-mmmm< Pàrking

http://www.clnesa.es 2h.grans

HUUKH98»

Dimecres dia de l'espectador

MUW&UtflKSaw

Carnet d'estudiant universitari

>65í IIUIMIIIUIIIMMIIII·

Carnet més grans 65 anys

VKt SflSBBBBHÜBÍ

Accessos minusvàlids

Venda anticipada

fhpSnack

s

Venda per tel. 589 09 41


46 ClÜtUIU

La ftàdio De dilluns a divendres

EüvICANTONS Divendres, 6 de febrer de 1998

Dt)OMS 1 2

• De 15.50 h a 14

• De 8 h a 9 Dia del Senyor. Retrasmissió de la Missa del dissabte des del Monestir. Prèdica de l'Església Evangèlica • De 9 h a 9.30 FI racó de la poesia Joana Francesca Garcia • De 9.30 h a 10 F.sport en marxa Carme Reverte. • De 10 h a 11 Xostra Dansa Joan Fàbregas ere Pahissa. • De 11 ha 12 La sarsuela Joan Fàbregas ere Pahissa. • Del2hl3.50 Roda d'amics Pere Pahissa

Sant Cugiit es mou f repetició)

• D e 15.50 a 14 F.sport en Marxa 2 edició

• De 14 h a 1<S Vol de tarda Josep NI. Noguera

• De 14 a 15 l'al com érem Josep Maria Alv ira • D e l S a 19 Vol de tarda Caps de setmana David Villena. • D e 19 a 21 Buc d'assaig Carles Roca. • D'Esport amb marxa 3 edició • De 22 h a 7 Música al teu costat

•De 7 h a K /'7 despertador Salva Vallvé • De 8 h a 9.30 Primera Plana Jofre Llombart i (Jeni Lozano • De 9 JO li a 10 Sant Citrat es mou Marihcl (luyuelas. • De 10a 12.45 l .ii revista Yancssa Raja i I 4uís (ínilera • De 12.30 h a 15 . 1 ////' molt de 'tiust l'ep Blanes. • De 15 h a 15.50 Sant Ciliat avui: /,' informatiu Josep M . M i n i .

• De IS ha 20 M Lloro

Sal\a\all\e • D e 2 0 h a 20.55 l'esportiu (larme Revcrte • De 20.55 h a 21 Dilluns: Ciutadans de Sant Cugat Dimarts: Dones Dimecres: Consum ecològic Dijous: Psicologia Divendres: Didaseàlia • D e 21 h a 23 Cau de Llops Ksteve Llop • De U h a 0. de dilluns a dijous Pasta Fullada • Els divendres de 23 a 24 Vallès sense Fronteres • De 0 h a 7 Música al teu rostat

Santoral

• Sant Pau Miki 17

•Sants Ricard Rei i Sergi • Sant Jerònim Emilià •as 9

• De 8 h a 10 Hem d'anar més lluny Joan Vallvé • D e 10 h a 11 F,estrena: el món del cinema • De 11 h a 12 Fita nit anit Roc Fages i Oriol Vidal • De 1 2 h a l 3 Bon Rotllo Raquel Iniesta • D e 13hal4 Avant Matx Carme Reverte • 14hal5 Vallès senseFronteres (repetició) • De 15 a 19 Vol de Tarda cap de setmana David Villena • D e 19 a 22 Súper DJ Xavi Montero • De 22 h a X matí: Música al teu rostat

[MVKNDRKS

Sopar a la Floresta •Sopar medieval. "Viu la Nit dels divendres". 11 h. Espai Jove del Centre Cí\ic la Floresta. Org: A.M. l'Esclop. Conferència •( airs de psicologia de l'èxit. 19h. Casa de ( ailtura. Org: Carmen ('errada. Teatre • La 'l'empesta, de \V. Shakespeare. Direcció de Calixto Bieito. Versió Miquel I )esclot. 22h. Teatre-Auditori . Il·lustració i disseny • "El món de la Il·lustració infantil". Biblioteca del ('entre Cultural.

DISSABTE

A c t i v i t a t s d e muntanya i natura • Conèixer el Parc de Collserola. "L'aigua i les fonts". De 10 a 13h. Activitats conduïdes per personal especialitzat. Sortides cada 30 minuts. Gratuït. Org: Parc de Collserola.

• Sant Alexandre • Santa Escolàstica ; 11

Dissabte

• Sant Benedicte Divendres 13 • Sant Benigne

• Nostra Senyora de Lourdes

Activitats d e lleure • Campionat de joc de taula a l'Espai Jove de la Casa de Cultura. 18h. Org: Factor Jove.

La sarsuela "Cançó d'amor i de guerra"al Teatre-Auditorí Aquest dissabte els santcugatencs podem assistir al concert extraordinari que ofereix el Centre Cultural: la sarsuela del mestre F. Martínez Valls. Aquesta sarsuela és, sense cap dubte, l'obra més popular i emblemàtica del mestre Valls. La interpretaran en versió de concert amb solistes, cor i orquestra. L'audició comptarà amb la participació del Cor Jove de l'Orfeó Català, sota la direcció de Conxita Garcia, i la Jove Orquestra Sant Cugat amb la concertino Anna Calvo i el director Josep Ferré. És un concert espectacular, amb més de dues-centes persones a l'escenari. Aquesta és la cinquena vegada que la Jove Orquestra Sant Cugat interpreta la Cançó d'amor i de guerra: dues funcions a Mallorca, al Palau de la Música Catalana i a Súria el mes passat. Música • "Cançó d'amor i de guerra" .Cor Jove de l'Orfeó Català i Jove Orquestra Sant Cugat. Director: Josep Ferré. 22h. Teatre-Auditori. Org: ('entre Cultural.

8^ DIUMENGE

Activitats d e muntanya i natura • Visita a l'Ermita de Sant Crist de Llaceres, per ensenyar l'estat en què es trobe l'ermita i les pinture murals de J.Grau-Garriga. Activitats per a la gent

gran • Balls de saló, sardanes i berenar. 17h. Centre Social i Sanitari la Floresta. Org: Col·lectiu Gent Gran la Floresta.

Cugat. Recaptació de fons per al projecte Tiruchirapalli. Església del Monestir. Org: Mans Unides.

DILLUNS

Teatre • "Toti colori", a càrrec de l'Estenedor titelles. 12h. Casal de Cultura de Valldoreix. Org: E M D .

Cinema • "Seven", dins del cicle de cinema de les Planes. 19h. Lokal de Joves de Les Planes. Org: A.M.l'Esclop.

• "No et tiris pel balcó...talla't les venes!. 20:30h. Teatre Habitual. Entrada lliure. Sant Domènec, 19.

DIMARTS

Solidaritat • "Col·lecta de Mans Unides a l'Arxiprestat de Sant

Cinema a Mira-sol • "Men in balck". Dins del cicle de cinema de Les Pla-

10

HORARI AUTOBUSOS T UXIA 1. SAN* CU«AfÍMïRA*SÓl-MAS JANER

L*«*!>9«^ft««t2ae(8eui«coire9Ut8rí^(^(teF.&C.íteSarrtCugaf. .*r*Mrí»»i»it*stru*.1a8orfWa:0?^^^ VMm servei Analitza el aew recorregut a l'estació de F.Q.C, d> Sant Cugat. S·rMttdMferAvtngwt·AlfoiMSaia. HDÍ» <*>•». 1a sortícia: O6.4Qh~0?.4^ L'fien serveifinalitzael s*u recorregut a restada de K&& de Sant Cugat -ÜMabtes i festius. 1a sortida: 07.40h-08.40h i íí&4Q8*iUÉ»d»íaSihèmfiftíia)e&21.40h. L'Stht Servei finalitza el seurecorreguta f'estació de F.G.C. de Sant Cugat tt·MftW0tft Mas Jan». Estació MSra-sot Pfaçà Cm <&mi&&ehi& Cugat, Mercat Tomttafíca. CAP, Alfons Sala. Can Cadet* Estoiò íMfea-SOÍ, Mfc's*»*r. • LÍNIA 2. NUCU URBÀ DE SANT CUGAT

• UNIA 3. SANT CUGAT-IA RORESTA-LES PLANES Softktodifc-fflfc&OQipiM·: % -«es feiner*, 1**3rao^f^45ftc^ matí icacfeíioraí -^fegafatjwlie^JasQrt^^ Sortides des de l'CstadcV -0tesfetners.tascrtt^^^$hcta1rnatíícadttftar«iïr|^í -Dissabte* H B * * * . 1* sortida: (&Ü5h del reti f '

èies»y*5r».

Recorregut F. Cotor», & fforesta, Ptaça<&m,iàMX& Centrt, LaFtorest», £ Cotom. •W * 3, SANT CUGAT-RUa«TERRASSA -«es feiner*. laeartjrfa: 05,40rt-rje,25hf a f e » * * * l * # 'ttssatte·lfeftJua. lasortjda: 0&35h fate25mrtsí»^

MMta

T A 3. SANT CUGAT-BARCELONA -Otos feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 ittnjfeà&dteadahora fins a tes 22.16fi. -Dies feinera. 1a sortida: 05.15-05.401 als40 if#)u»#c«r|i^i|f»»,ies22.tth. -Dissabtes i festius, la sortida: 09.16h-09.46h t als 16< «I n*wte de cada hora fins ates22.16h. -Dissabte*. 1a sortida: 05.15-05.40 i 06.10b i ats 1fJ n*w«B#ÍÉ#f(éraSr»*Í»22.10h. -Diumenge* i festius, la sortida: 07.10h i als 10 minuts Açir|a|»tà*«*les22.10h. Burllfles; dse de Tinti rtrunooic. -S<wtide9 addicionat* a Cerdanyola: 22.40B 12&<«HMr^làMí#lssat>if* i festius). -Dies feiner», la sortida: 06.23M&S3h i als 23153 minuts d»cadahorafto$ate$22.23h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida; <S,23h-Q9 53h • als 23 i 53 minuts d» cada hora tmsa les 22.23h. • A3.8ARCELONA.SANTCUGAT Sortides des de PEstacteFGC «O«feirierfcla$0rtlda:fl5.45la!slSt45<8r^ ' -Dies feiners. 1 a sortida; QB.O5te06.35h i als 05135 minuts de cada hom fírtsa(ss22.35h. -Dissabtes. 1a sortida: 05.45 i ala 45 mifttóçdecadatmitos*le*í!l,45h. ^Maa«faU»if«36us.tasort)oa;Q9,05h-09.35hialsO -Orumenge» jie*Su*.1a sortida: 06.45hïalí 45 minuts de cada iwra fins a les Z1.45h. ftecdrregot Sant Domènec, CAf>,Sant Francesc, Plaça CoH, Mercattenèlanca,Monestir, estació -Sortides addictonab a Cerdanyola: 22í5n (feífws). FGC, Colomer, Sant Domènec.


Cultura 47

E L S I C À N T O N S Divendres. 6 de febrer de I99H

s^rtpsiS s;;:

ENTITATS Ajuntament

589 n 85 632 8080

Bombers BeBaterra

085

Bombers Generalitat

699 8Q80

Bombers ftubi- :Sant Cugat

Pofeia Municipal i Prot, C M Pol. Munkjpa! (Valldoreix)

S7535f8 908 79 5125

AnBuGavïii

67425 70;

Comissaria de Policia

6747612

ÇaMla%isSC;i

5891638;

Taxis (parada)

6740897

UarcfAvis Parròquia

5890596:

GAP

5891122

RadioTaxi

5894422

CAP urgències

5894455

Repsol-Butà

6741580

Coral de ta Unió

Casa <fe Cultura

5891382

Sant Cugat Comerç

6740322

Esbart Sant Cugat

Centre Social i Sanitari Vt

589 ?8 00

SAUR (Aigües)

Casal VaSdoreòc

6744599

VaBíorefx (parada)

i: 589 00 21 6741111

674 5396

:QBB Muntanyenc i:

6741006

:

675 26 52

iifriiijgal;

674866J

G|)p:^)mrnigrants

Grua

67433 71

RiBollantÇugat

675 5? 59;

Centre Cfvic la Ifloresta

Aigües La Floresta

6742089

Tetevistó Sant Cugat

5895366:;;

Centre C M C leé Planes

/

AAPPíWM«Miol

6742016

7252S44

6755105

::psÍCirK# % ••:•

Casal Cultural Mira-sol

5892018

AAW \ferge Carpe IsBra-so)

1741003

Cineme* SL Cugat psset4

5890941

AAWS«rtJoan|i|irftsol ;

674 7103

Correus:

6747096

AAPPiWVafttoÉJt ::•

674 2f 97

Creà Roja Sartf Cugat

6741234

À A f V l W C . Montserrat Va».

6742ÍS5 6745049

>:••::.

-

:

; : . : :

:

'

•'•>

\ - . ' .

:

:

58962:82;;;: :

'

" . : • .

'

--

:

mmM^wgf&^ ; PH^ÉIlpHI ili^^lllillll

i

6742459

AAPPWCanMajoVaffi

Dispensari La Floresta

:

674 7615

AA Prop. i Veïns La Floresta

\ 674 20 88

:|^^|i||;|l::illil

got. Wunicipai ttescefitraSt.

:

6742719

AA w Ajguaaonja M> Ftóf;

L6745129;

6991892

Ass. Consuríjdors

: 2684567

•^^^ÈiiSWMM W^UiWm.

FECSA (atenc» afciiiftt)

900737373

DN! (Cita prèvia)

FECSA Javaries)

90074 74 74

Greenpeace

FFCC Furwària

';

5893688

:

H. Genera! de Catalunya

5891212

589 5552

H.Valld'Hebron

4272000

iÍ|li|HÍ||:|||||

2034000

lrj|i§:f|.

674 2379

H. Sant Joan de Déu

5891155

Unitat Coronànai

i: 2481040

Jutjat

6746696

Tel. de l'Esperança

:

Oficina Municipal La Floresta

5890847

Informació Carreteres

2042247

Parròquia St. Pere Octava

6741163

Informació Aeroport

4785000

Parròquia Les Planes

204 7503

Informació RENFE

4900202

Parròquia Valldoreix

674 0569

Informació Port

31887SS

Piscina Municipal VaSdoreix

6754055

OMIC

58931 88

Cuerpo Nacional de PaScta

674 78 58

PofeSnic Torreblanca

58918.88

PRÓWUSA

58917 32

091

nesl. I9h. Kspai Jove del Casal C u l t u r a l de Mira-sol. Org: A.M.l'Ksclop. Conferències • "Origen i evolució de l'univers". A càrrec de Francesc Lozano. Cicle "Cultura i Societat"en commemoració dels 900 anys de la Fundació del Císter. 20h. Arxiu Nacional de Catalunya. Org: Amics de la Unesco i ANC. • "Com podem els pares i les mares orientar els nostres fills i filles?"A càrrec d ' I s a b e l Arimany, especialista de l'Idep 20h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament.

11 DIMECRES Activitats de muntanya

• Xerrada sobre "Posets", a càrrec del Grup Mini de Muntanya. 21h. Aula Cultural del Club Muntanyenc. Org: C M S C .

4144848

&

674 23 72

Ffeforç;;: Dimecres 11 Teixidó : R b ü d e i Celler, 97 Í?4?74f

NOUS TALLERS AL C A S A L ULTIMES

B§ousí2 ;AfesSàla,46; «Q4ÍÏ

lMt$ç:·;; ÍÍftflffNÍ'3

Üoril .401 # 5 33 44

|HÉ:^|:;11.;|||Í

fonts de salut. A càrrec del mestre Luís Pedreros. I9:30h. Casa de Cultura. Org: OM E'l'

Música • Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Director: Franz-Paul Decker. O b r e s d e M o t s a l v a t g e , Mendelssohn i R.Strauss. 22h. Teatre Auditori.

Conferències

• "El Monestir de Poblet en la seva història". A càrrec d'Agustí Altisent, monjo i historiador. 20h. Arxiu Nacional d e Catalunya. Org: Amics de la Unesco i ANC. • Ciències de l'Educació (Pedagogia, Mestre, Educació Social i Psicopedagogia) i Psicologia. A c à r r e c d e M à r i u s Martínez, d e la UAB i Antoni Castelló, vicedegà d e la UAB. 20h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament.

13

DIJOUS

Activitats a Les Planes

Activitats de lleure •Taller de disseny d e samarretes per ordinador. 19h. Espai Jove de la Casa d e Cultura. Org: Factor Jove.

Xerrades • Jornades de Tai-txí C h u a n i massatge tradicional xinès, dues

• Informació i inscripcions: De dimarts n d i v e n d r e s . d 11 a 1 3 i d c 1 7 a 1 9 h . Tel. i lax 589 82 69 (Casal de Cultura de Valldoreix).

Diumenge 8 de febrer, A les 12h. Al Casal de Cultura de Valldoreix Org.: EMD Valldoreix

"RECITAL LORCA" Diumenge 15 de febrer, A les 19 h. Al Casal Cultural de Valldoreix Org.: Teatre Obert - Col.: EMD Valldoreix

ESCOLA BRESSOL DE L'EMD VALLDOREIX • 1 plaça vacant per a nens de 24 a 35 mesos. • 1 plaça vacant per a nens d'11 mesos.

;i^l||llivillllll

• "Entrevista con un vampiro". Cinema-sopar. 21:30h. Espai Jove de la Casa de Cultura. Org: Factor Jove.

també Guitarra elèctrica. • TALLER PLÀSTICA De representació en pla De representació en volum de 4 a 9 anys • GIMJAZZ de 5 a 9 anys amb música

Centenari Federico García Lorca

.^ÍÍ&SriI/llIB;: Bm: %:È0gm 5^||^;:p[ .1111

Activitats de lleure

PLACES

A càrrec de l'Estenedor.

WWWSí% WÈfft. 1..

• Xerrada sobre "Esports d'aventura", dins del cicle Parlemne. 18:30h. Lokal d e Joves de Fes Planes. Org: A.M.l'Esclop.

TITELLES "TUTTI COLORE"

ïftM«fÍ#ll

Exposició documental

12

• SOLDADURA (Complementari al Taller de Joieria a la Cera Perduda) • TEATRE PER A JOVES D'11 a 15 anys. • ESCOLA DE MÚSICA "Andante". A partir de 6 anys. Guitarra - Violí - Violoncel Saxòfon - Flauta travessera - Piano A partir de 12 anys i adults.

flii!

Exposicions

Cursos diversos C a s a d e Cultura

• Taller de fotografia: 2 nivells Grup A: dilluns i dimecres, de 18'30a 21 h o dissabte de 10 a 14h. Prof: Vicente Zambrano. Org: Factor Jove. • Espai d e música m o d e r n a . Saxó i flauta travessera. Nivells d'iniciació i perfeccionament. Dimarts, 11 a 12h o 16 a 22h. Prof: Tomàs Romero.

P I N T U R A I DIBUIXOS

• Any Pla a Sant Cugat. Exposició en commemoració de Josep Pla. Fins al 10 de febrer. A la Canals Galeria d'Art. • Exposició de pintura d'Oriol Rius. Celler Centre Sales d'art. Fins el 26 d e febrer. • Exposició de pintura:Marina Caicedo. Del 19 de febrer al 15 d e març. Casa de Cultura.

Activitats als districtes • Informació i inscripcions als tallers del Centres Cívics d e la Floresta (589.89.42), les Planes (675.51.05) i Casal Cultural de Mira-sol (589.20.18) • Inscripcions als Tallers a Valldoreix - 2 n trimestre- Teatre per a nens i joves, Escola de música " A n d a n t e " , Balls d e Saló, Gimjazz, vitralls, e s t a m p a t s i joieria a la cera perduda. Telí: 589.82.69.

•Tallers de Guió de cinema i TV. Dimarts tarda. Prof. Isabel Suez. Tclfs. 674 94 35-675 20 57 Meneu Saatca patètic

• Classes de dibuix i pintura amb l'Adolf. Divendres de 6 a 8 de la tarda. Telf: 674.51.95 M. CaMach, Escola ee Música

• Ensenyament de música clàssica, jazz, dansa catalana, mim i classes de manteniment i de relaxació. Balls de saló i musicoteràpia. Nens i adults. Informació al tel 589 43 20 Cer lafaaol I J — — Sa— Casat

•Treball individualitzat i col·lectiu, concerts, tallers i cursets d e formació. Org: Associació Musical Aula de So.C/ Orient, 56. D e 10 a 13, i de 17 a 19 h. Telf: 589.76.40 Cera! Serra d'or

• Assaja dimecres i divendres, d e 2/4 d e 10 a 11 de la nit, Casa d e Cultura. Inf: 674 24 20.

Mostíes

•V Premi Gausac 1998. Bases a la Casa d e C u l t u r a i Ajuntament. Fins al 27 de febrer. Org: GEI.

Cast • Informació a Internet. Web :[http://personal.redestb.es/cmsc /]. Correu electrònic: cmscamx3.redestb.es

• I Mostra d'Ensenyament Pública Sant Cugat. D e 1*11 al 14 d e febrer. Org: Apas, Escoles P ú b l i q u e s i Ajuntament. A la Casa d e Cultura.

• Taller de creció literària per a joves i adults. Prof: Isabel Sàez. Dijous tarda. Inf: 674 94 35-675 20 57

DIVENDRES

• I Mostra de l'Escola Pública a Sant Cugat. Inauguració. 20h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament.

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

' : !

:ÍÍ|ÍÍÍpllt;||

6741934

Hisenda

*

Wm&MmM llll'li, Íi;|.ll 11

(91)5434704

G. Civil (Mira-sol)

i%

9HNSH111 í:ÍiBlÉlll;illll

Creu Roja VaB<joreix

SNHERRubí

>

% Baixador, 78 ".

6749314

i! 5890847

Catalana de Gas

%

l|l·l

Centre Cultural • Chicago. Companía Coco Comín Creacions Teatrals. Llibret d e Fred E b b i Bob Fosse. Divendres 20 d e febrer a les 22h. • Carlos Núnez, "gaitero do mundo". Divendres 27 d e febrer a les 22h. Espectacle a m b màgia' garantida.


HS4QVNIONS 48

Divendres, 6 de febrer de 1W8

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÈS

Xavier P o m e s . Conseller de Governació.

IORDI CASAS

"Prudència, perseverància • v

99

i paciència MARTA E A I X U E R A

responsabilitats polítiques determinades i amb un càrrec polític que he acceptat i que exerceixo. Però cadascú té la seva personalitat, i això ho diuen perquè sempre he procurat expressar-me a m b la màxima naturalitat i sense fer manifestacions agressives o declaracions altisonants. Jo s e m p r e he dit q u e sóc un mal entrevistat p e r q u è no acostumo a donar grans titulars, p e r q u è no faig frases i m p a c t a n t s , p e r ò cadascú és com és."

- Sant Cagat El Conseller Pomes, santcugatenc d'adopció, va néixer a Barcelona fa 49 anys. Es va casar a m b una Raventós, d e Codorniu, i t e n e n tres filles: unes bessones de vint anys i una de setze. De jove, quan va triar la carrera de medicina, no s'hauria pensat mai que acabaria fent de polític. Aquesta setmana ha complert tres anys com a Conseller de Governació; un nom e n a m e n t que el va sorprendre fins i tot ell mateix. —Com h o r e c o r d a ? - " A m b sorpresa. E m va sobtar d o b l e m e n t . D ' u n a banda, de manera agradable, pel q u e suposava de confiança, però per l'altra, un cert neguit, perq u è passava a tenir molta responsabilitat. M ' h a g u é s p r e o c u p a t complir el principi d e " P e t e r s " , q u e és allò d'arribar al màxim grau d ' i n c o m p e t è n cia." -Content? -"Sí. 1 satisfet. Sobretot quan veus que lleis, com per e x e m ple la de protecció civil o la del servei català de trànsit, exceptuant algunes discrepàncies, s'aproven per unanimitat. Per mi. p o t s e r p e r q u è v i n c d e l camp sanitari, els temes de seguretat no tenen ideologia i són un dret per a tothom." - P e r q u è va t r i a r Sant Cugat p e r viure? - " P e r q u è m'agradava. La meva dona i jo volíem una casa amb més espai del que teníem al pis de Barcelona, i ho vam trobar aquí. S'hi està molt bé. Jo estic molt content de viurehi. Però, bé, més que viure, hi dormo, perquè viure, viure. s e m b l a q u e v i s q u i m é s a la Conselleria." - N o té t e m p s p e r g a u d i r d e la c i u t a t ? - " S í . Però només els caps de setmana q u e no tinc actes oficials ni i n a u g u r a c i o n s . . . La

Pomes ha complert tres anys com a Conseller de Governació. VOTO:

A.fíkl.TRAX

meva dona i les m e v e s filles sobretot, en situacions de tent e n e n uns horaris q u e els ho sió. Has d'analit/ar els fets des facilita més, perquè cap a dos d'un punt de vista global i, si quarts de sis de la tarda ja són no ho tens en compte, pots córa casa. Jo, hi ha dies q u e a les rer el perill d e perdre la person/.e del vespre encara sóc al pectiva h u m a n a dels conflicdespatx." tes. Per això, de vegades faig c o s e s , com a C o n s e l l e r , una —El President Pujol, en Clos, mica heterodoxes; perquè m'aen T r i a s , v o s t è . . . p e r q u è es grada parlar amb persones de p r o m o c i o n e n tant els metges, l'últim graó de la Conselleria, ú l t i m a m e n t , e n la p o l í t i c a ? un mosso d'es- " P e r un simquadra, un ple canvi. Abans, b o m b e r o un per exercir de "E/s temes de auxiliar admipolític havies de seguretat no tenen nistratiu, i copser advocat, ecosar les seves innomista, engiideologia i són un q u i e t u d s . A m b nyer industrial... una trobada no i els m e t g e s no dret per a tothom' prendré mai es m o v i e n d e l una decisió imcamp m è dic. portant, però Ara. els m e t g e s m'ajuda." t a m b é exerceixen com a polítics. No té més explicació." - D e v o s t è s ' h a dit q u e és - Q u è a p r o f i t e n d e la seva f o r m a c i ó m è d i c a , en la nova professió? - " P o t s e r la visió h u m a n i s t a de les coses, que et fa aproparte a les persones. Te n'adones,

m é s un h o m e d ' i d e e s q u e d e p a r t i t . A r a , se sent m é s c o m u n polític o c o m u n c i u t a d à , i m m e r g i t en política? - " J o ara no sóc un ciutadà normal. Sóc un ciutadà a m b unes

—Com es p o d e n t o r e j a r els problemes, en política? - " A m b les tres " P e s " de Pomes: a m b P r u d è n c i a , P e r s e verància i Paciència. Es molt bo exercitar-ho." —Els mossos c o m e n c e n a ser u n fet normal? - " J o crec que una cosa és difícil d'estimar si no la coneixes i, en el moment en què els mossos s'han desplegat i la gent ha vist el que feien i la seva feina ha començat a tenir ressò als diaris, la imatge del policia ha millorat. Afortunadament, a Catalunya la resposta de la gent és molt positiva." —Què li a m o ï n a , en aquests moments? - " M a i no hi ha una sola preocupació, però una de les tasques que m ' o c u p e n ara és la dels bombers. Avui en dia el bomber, a més d'apagar focs, té moltes altres feines, com és l'assistència en accidents d e carretera, t a s q u e s d e protecció o recerca de persones q u e s'han perdut per la muntanya, per posar alguns exemples. En aquests moments tenim un pla director, que volem implem e n t a r e n els p r ò x i m s t r e s anys, per adequar la tasca del b o m b e r a les noves n e c e s s i tats i això, probablement, provocarà q u e hi hagi un replant e j a m e n t d e l q u e ha d e ser l'escola de b o m b e r s , per passar a ser una escola de seguretat civil".

k W-gi—1^1 « f

VK

sant cugat ^

#

^

VENIU AINFORMAR-VOS-ENI OBTINDREU LA TARGETA DE SOCI GRATUÏTA >—*-•-**

Acabats Ningú no pot posar en dubte el gran creixement que està "experimentant" Sant Cugat, el qual l'està dotant d'una nova fesomia. Ara bé, hi ha motius per dubtar de la qualitat d'alguns aspectes dels seus "acabats". Em refereixo concretament a la pavimentació del nucli urbà. Com a prova, els proposo que facin amb mi el següent recorregut. Comencem a l'encreuament Sant Esteve/ Plana Hospital: una vintena de lloses que el cobreixen estan esquerdades o trencades (que acostuma a ser la fase subsegüent a l'esquerda). D'aquestes, les més destrossades comencen a fer un clot de dimensions considerables, clot que anuncia el pitjor si les autoritats no hi posen remei (aspecte que començo a considerar difícil, tenint en compte el seguiment que n'he fet durant els darrers mesos). Un cop hem acabat el carrer Plana Hospital, les llambordes del qual encara resisteixen, i superada la perversa disposició de l'empedrat de la Plaça Octavià, ens endinsem pel carrer Major, el qual esdevé un manual del que no s'ha de fer en un carrer destinat al maltractament per part de vehicles lleugers i semipesants. El mapa de les desgràciespavimentak es divideix en quatre parts: la) una llosa de grans dimensions trencada en tres trossos; 2a) una dotzena de lloses trencades en multitud de trossos, que ofereixen un aspecte francament desagradable; 3a) dues lloses, de diferent mida, també trencades; i 4a) trencament de dues lloses més. Aquest recorregut, que he vist evolucionar dia a dia, ofereix un soroll esgarrifós quan un cotxe, o simplement una bicicleta, el fa de forma completa i sense contemplacions. Arribar a la senectud després d'una vida tan curta és lamentable, encara que se sigui un tros de pedra (real o artificial). En aquest recorregut també hi ha la seva part positiva. Un cop hem travessat la plaça Pere San, de l'empedrat de la qual ometo qualsevol comentari per no espatllar el missatge esperançat transmès als lectors, ens trobem amb un carrer Sabadell encara impol·lut. Això confirma el fet que les llambordes són més sofertes que les lloses. Esperem que duri. Així no es tancarà aquest desgraciat perímetre que hem fet conjuntament.

íineoanK 24 hores) • Major quantitat de novetats • Millors preus • Servei a domicili gratuït

• Venda de pel·lícules

f Servei a domicift 24 h i |Tel. 589 30 30

Diari de Sant Cugat 226  
Diari de Sant Cugat 226  

Diari de Sant Cugat nº226, 6 de febrer de 1998

Advertisement