Page 1

Setmana

ELS/CWTONS Divendres, 1 de març de 1991

S a n t

M e d i r

Hi ha qui vti ei la muntanya molt ben equipat. Foto: Al.EX CALSIXA

El bata t/t la pana Regalima ajuda a isiol/ar les sardanes millor. Foto: A. C

Mitjanes, costelles i llagostins

3 5 metres per descansar - Sant Cugat -

Al cap i a la fi, la gent puja a dinar ANGKLS CASTUERA - S a i t Cugat-

Cap a la una de la tarda, s'encenien les fogueres i uns, més avançats q u e d'altres, ja feien fumejar la carn, preparaven torrades o l'all-i-oli. Tots portaven p e n j a n t la fava d e rigor, imprescindible en una jornada de Sant Medir. Algú havia tret la barbacoa, les taules i les cadires de c à m p i n g i tenia reservat el termo amb el cafè ca-

lentó per a la sobre taula. Alguns, en una mostra de generositat, van voler celebrar la diada de Sant Medir a m b llagostins a la brasa. El combinat d e mar i m u n t a n y a o b r i a la gana al m e n y s golafre. T a m b é hi havia, però, qui es conformava a m b el simple e n t r e p à de truita de patates. N o faltaven les pilotes de futbol ni les mantes d e quadres per fer la migdiada al sol d e març. Els m e m b r e s d e Protecció Civil,

la policia local, els voluntaris de Creu Roja i els vigilants forestals vetllaven perquè no hi hagués cap incidència i cl foc de les brases no comportés cap desgràcia. L'afició de passar al nit al voltant d e l'ermita de S a n t M e d i r és cada cop mes habitual entre els joves. Dilluns, l'esplanada va despertar-se a m b 24 tendes de campanya e s c a m p a d e s per tot arreu. És la seva manera de celebrar la festa.

Entre les novetats que aquest any presentava la festa de Sant Medir, hi ha un banc de 35 me.tres de llargada que els veterans voluntaris de la Penya Regalèssia van construir dissabte a dissabte. Els materials, com és habitual, els van cedir empreses santeugatenques i la feina la van posar els membres de la Penya. Segons Joan Buscallà, membre del col·lectiu, aquest banc s'havia de construir a pams, però el forat es va obrir sencer, i això va obligar a treballar més de pres-

sa per evitar que s'enfangués amb les pluges d'aquest hivern. "Si haguéssim de cobrar pel que fem, probablement ho deixaríem estar", afirma Joan Buscallà quan parla de la feina altruista de la penya Regalèssia. Els seus membres són els que coneixen millor l'ermita de Sant Medir i el seu entorn, no en va s'han ocupat d'adequar-la any rera any p e r q u è el dia de Sant M e d i r llueixi més que mai. El banc que han col·locat aquest any va ser una ajuda perfecta per gaudir de Ics sardanes més còmodament. /À. C.

Es recupera una vella tradició: el concert coral

L·i Coral Sant Cugat va estimar algunes peces en aquest concert. Foto: X\YI

CAMPANYA ANIVERSARI!!

MUNTURA i VIDRES PROGRESSIUS Lents progressives amb

garantia d'adaptació.

4.000'VÀUD FINS_alí S _ 30/3/97 T_ll!<'"eS No acumutable o d'altres oferte;

IARRÜSA

La coral Sant Cugat del Club Muntanyenc no s'esperava que el públic respondria tan bé a la convocatòria del concert de Sant Medir que es va fer diumenge, el dia abans de la festa, a l'Aula Magna del Conservatori de Música. "Havíem buscat un espai que fos relativament petit, amb bona acústica, per p o d e r fer aquest recital"., va dir el director d e la coral Sant C u g a t , Enric Azuaga. L'espai era l'idoni, però molta gent va quedar-se fora per sentir l'actuació de la coral la

Per veure-hi bé atotesles distàncies. W Qualsevol graduació en lents incolores, v 5 orgàniques minerals i d'alta definició.

MUNTURA I VIDRES

Qualsevol graduació en lents incolores, orgàniques o minerals. Per veure-hi bé. Lents d'alta definició, sense reflexos i amb la OptiqueS màxima transparència. Francesc Moragas, 4 - Tel. $ffi§tSANT CUGAT DEL VALLÉS Estreni les seves ulleres en 1 h. (*) Local 152 Centre Comercial SANT CUGAT - Tel. 674 70 60 Laboratori propi.

ESTRENI LES SEVES ULLERES A R A ! !

Lira, de M o n t o r n è s , la coral Montbau de Barcelona i la pròpia coral santeugatenca. Els altres conjunts tornaven així la visita que els locals havien fet a Barcelona i Montornès per oferir sengles recitals. La tradició del concert coral de Sant Medir, que havia desaparegut feia molt de temps tot i haver estat molt seguida, es podria tornar a recuperar. L'èxit d'aquesta convocatòria ha esperonat a la coral Sant Cugat a organitzar el concert cada any. /A. C.

OPTI-VAL _

de

2.00 Lents blanques VAUD FINS al 30/3/97 {') Consulti posiíbifrtafc

i


ELS4CAN1W6

Política Üh. •e/idres, 7 de març de 1991

I n s u b m i s s i ó

C absència de Padvocat d'ofici obliga a suspendre el judici contra Sanjurjo a Vic Linsubmís del CASC sol·licita el suport del bisbe de la ciutat l'advocat d'ofici no va aparèixer i la vista oral va quedar immediatament suspesa. L'insubmfs Pere Sanjurjo, membre del C A S C i resident a Sant

Tenia previst no presentar-se i esperar fora de la sala on s'havia de celebrar el judici, al jutjat penal de V i c Aquesta decisió, però, no va servir de gaire perquè G K N I LOZANO

El membre del Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) Pere Sanjurjo es va enfrontar aquest dimecres a una nova vista oral, aquesta vegada al jutjat penal de Vic, acusat d'insubmissió. Sanjurjo havia decidit plantar-se i no aparèixer a la sala judicial perquè és contrari "a la llei i específicament al nou Codi Penal" que pretén jutjar-lo " s e n s e q u e hagi comès cap delicte". Tot això, però, no va fer falta, ja q u e l'advocat d'ofici va tenir la mateixa idea i,

per causes encara desconegudes, no es va presentar a judici. Amb l'absència del lletrat, la vista oral contra Pere Sanjurjo ha quedat suspesa i pendent d'una nova convocatòria. Aquest ajornament, però, va servir com a mínim per dues coses: d'una banda, per concentrar davant del penal de Vic una vintena de persones que es van solidaritzar a m b el jove insubmís i, d'altra banda, per sol·licitar el suport explícit del bisbe de Vic, Josep Maria Guix, el mateix que també ha demanat l'indult per a l'empresari Puigne-

Cugat, haurà d'esperar ara una nova convocatòria perquè s'iniciï definitivament el procés judicial que dictaminarà sentència.

ró, acusat de delicte ecològic. Pere Sanjurjo ja va ser jutjat el mes de maig de l'any 19% a l'Audiència de Barcelona, on, tot i que també va decidir plantar-se, el jove insubmís va poder lliurar un escrit en què expressava els motius que l'obligaven a renunciar al servei militar i també a la prestació social substitutòria (PSS). Juntament amb aquesta carta, Sanjurjo va presentar un document de suport signat per l'Assemblea d'Insubmisos d e Catalunya, q u e va ser redactat a Sant Cugat. Aquest jove de 22 anys, estudiant de Filosofia a la Universitat

Ramon Llull, es declara "antimilitarista i objector de consciència" en el sentit més literal d e l'expressió, perquè és contrari a "tots els valors que exalta el servei militar, com ara l'autoritat, el masclisme, la disciplina i les armes". Sanjurjo, a més, s'oposa a la PSS perquè legitima el servei militar en la mesura que "una possibilita l'altre". Per al jove insumbís, posar fi al servei militar obligatori "és un pas endavant", però ara cal també "eliminar l'exèrcit". El ministeri fiscal demana per a ell una pena de dos anys, quatre mesos i un dia de presó.

Polèmica pel quarter de Mira-sol La caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quirze del Vallès, que es troba emplaçada al districte de Mira-sol de Sant Cugat, ha estat aquesta setmana objecte de polèmica. La secció local d'ERC de Sant Quirze troba injust que l'Ajuntament de la localitat destini "recursos humans i econòmics" per pintar aquest quarter perquè creu que hi ha moltes altres prioritats al municipi, com per exemple la urbanització d'alguns carrers. L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Quirze ha destinat tres treballadors de la brigada municipal d'obres perquè pinti la caserna d e Mira-sol p e r q u è , segons han assegurat fonts del consistori, és "políticament oportú respondre a la petició formulada" per la Guàrdia Civil i perquè l'operació no ha suposat "cap despesa de material ni d'hores extres". / G.L.

C o n v i v è n c i a

Ruiz i Aymerich apel·len a la concòrdia social en el Dia d'Andalusia El president del CPA insisteix en la independència de l'entitat A.\(iK[..S CASTl'ERA - Sant Cugat Kl president del C e n t r e Popular Andalús, Gabriel Ruiz, i l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, van donar dissabte una incidència especial a les paraules concòrdia i convivència. q u e habitualment utilitzen en el Dia d'Andalusia. A(juc>r.i jorn.itJíj .^L.·/'VC·/V .sempre d ' e x c u s a per recordar cl respecte i l'acollida e n t r e andalusos i catalans, però a la celebració dels actes de dissabte, el sentit d'aquests dos termes era especial: tant Ruiz com Aymerich van fer una crida a la tranquil·litat i la convivència entre els veïns d e Sant Cugat, per evitar q u e hi hagi enfron-

t a m e n t s q u e farien molt poc en favor del progrés de la ciutat. Gabriel Ruiz. ja ho havia advertit uns dies enrere, i es va mantenir ferm en l'actitud ind e p e n d e n t del C e n t r e Popular A n d a l ú s . " H e m de saber estar en el nostre lloc a la societat: si practiquem la cultura, que sigui només cultura, i si pructHjucni política, q u e sigui política". Ruiz va recordar q u e el (.'entre Popular Andalús es va fundar l'any 1977 "per conrear la cultura e n totes les seves variants". El president del ( l ' A \ a afegir a m b c o n t u n dència q u e l ' e n t i t a t "vol ser prou coherent i manifestar públicament q u e els seus plantejaments cívics com a ciuta-

M.

&mm&

ALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix,53 Tel. 675 29 02 SANT CUGAT Fax 675 28 61

dans lliures no els lliguen a cap carro partidista sigui del color que sigui". El president del CPA es referia a m b aquestes paraules a l'actuació del primer secretari del P S C a Sant C u g a t , Jordi M e n é n d e z , q u e va enviar una carta als responsables de l'entitat a m b q u è els convidava a afegir-se a la protesta veïnal q u e es va fer el 18 d e febrer davant el ple municipal. M e néndez, q u e era present als actes d e la jornada, c o m altres represenrants d e partits polítics, va escoltar estoicament el discurs de Gabriel Ruiz. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va voler agrair a tots els socis del C e n t r e P o p u l a r Andalús la seva actitud, q u e demostra q u e l'entitat respecte els valors democràtics. "El C e n t r e Popular Andalús, per més q u e alguns s'entestin q u e no sigui així, ha demostrar una línia ferma p e r la i n d e p e n dència". Aymerich va destacar la cordialitat a m b q u è sempre ha tractat l ' A j u n t a m e n t i els partits polítics c o m a institu-

l'.alralde i elpresident del CPA entranta la seu social de íentitat. Foto: X.L. cions. " M e n t r e alguns han intentat manipular l'entitat i utilitzar-la a m b altres fins q u e no siguin potenciar la cultura andalusa, el CPA ha decidit q u e -

dar-se al marge d'objectius q u e no són seus". L'alcalde va felicitar el president, la j u n t a i tots els socis per aquesta posició.


Política

ELS4CANIUNS Divendres, 7 de març de 1991

I n i c i a t i v a

per

P P

Ca t a I u n y a

IC vol que es destitueixi el cap de Medi Ambient per un incident amb Balada Mota diu de Sampere que té una actitud "prepotent i intolerant"

De Beneyto, presidenta de Nuevas Generaciones J.L.

JOFRE LLOMBART - Sant Cugat -

Nova polèmica entre Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. Aquesta setmana la formació que a Sant Cugat coordina José Fernando Mota ha demanat a l'alcalde Joan Aymerich que destitueixi el cap d'àrea de Medi Ambient, David Sampere, després d'un enfrontament verbal que van tenir aquest darrer amb el regidor d ' I C , Joan Martí Balada, durant el transcurs del ple extraordinari dels pressupostos. Segons Balada, l'incident "va pasar desapercebut perquè va ser fora de la sala de plens". La història comença durant la intervenció del portaveu municipal d'Iniciativa a l'Ajuntament, Francesc Godàs. Godàs, atenent a la "poca informació sobre els sous dels càrrecs de confiança de les tinences d'alaldia", va dir el següent: "És poc coherent que el director de l'àrea de Medi

Ambient i el de l'àrea d'Hi- nomínia , p e r q u è "la trasenda cobrin el mateix amb la jectòria tant d ' I C com del diferència de responsabilitats PSUC (quan formava part de que t e n e n " . La frase no va l'equip de govern en època de agradar gens a David Sampe- mandat socialista) no és la de re, que era entre el públic. Mi- tenir cap xanxullo". Les crítinuts més tard, Balada es va ab- ques d'IC s'han limitat, però, sentar un moment de la sala. a la persona de Sampere, de El va seguir Sampere i, segons qui consideren que té una acBalada, " e m va a m e n a ç a r titud "intolerant i prepotent", dient que si tornava a sortir el tal com afirma Mota. El portema, faria públic el sou de la taveu municipal de la formadona de Francesc Godàs -que ció, Francesc Godàs, assegués tècnica municipal- i trau- ra, però, que "no hi ha cap ria el xanxullo d'Iniciativa per obsessió amb ERC". Catalunya a l'Ajuntament". S a m p e r e va acabar d i e n t : Crítiques al PSC i "Passa el missatge." a l'alcalde El missatge ha estat rebut i ara Godàs ha enviat una carta Durant la roda de premsa, a Aymerich demanant que el Godàs també va criticar, amb cessi i al president de la secció relació a la protesta veïnal de local d'Esquerra Republicana, fa dos dimarts, la postura d'AyEduard Pomar, exigint expli- merich i del PSC respectivacacions. Per Godàs, "la pri- ment. De l'alcalde va dir que mera amenaça no és important "ha fet una interpretació a la perquè ens hem mostrat favo- defensiva del que va passar". rables a fer públics els sous de "No es pot reaccionar dient l'Ajuntament". Pel que fa a la que la manifestació la van or"bicoca", la direcció local d'IC ganitzar PSC i IC", diu Godàs, ho considera greu i una "ig- "perquè és un menyspreu a

RÀDIO SANT CUGAT <?

I

5

F

Se\

- Sa«t Cugat -

Francesc Godàs les associacions veïnals que d e m a n a v e n coses r e a l s " . Godàs és tan afí a la causa veïnal com contari a la forma. El portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya critica en aquest sentit "el paper del Partit dels Socialistes, que va intentar capitalitzar el moviment posant al seu servei tot l'aparell de propaganda del partit". Per Godàs, "l'error d'estratègia del PSC dóna arguments a Aymerich", i per això els recomana " m é s prudència".

Els objectius que s'ha marcat la nova junta són "fer més activa la presència de Nuevas Generaciones al poble i aportar solucions per resoldre els problemes de Sant Cugat".

p^mo mm m (Mm

RADIO SANT CUGAT IAUTOCUGAT BUSQUEN ELS MILLORS ESPORTISTA

£\>GAT *

Co-organitza i patrocina:

sl

Francina de Beneyto és des d'aquesta setmana oficialment la nova presidenta de las Nuevas Generaciones de Sant Cugat, la formació juvenil del Partit Popular. De Beneyto substitueix en el càrrec Martín García, que deixa la responsabilitat per motius professionals. La resta de la junta local de les NG la conformen les persones següents: Susana Martín com a secretària general, Francisco Pintado, responsable d'acció política, Axel Galve, de medi ambient, Lorenzo Valls, de la revista interna, i Sílvia Falcón i Mònica Ferrer com a responsables de premsa. De Beneyto ha explicat que pensa "continuar la mateixa línia que la de l'anterior president".

#

&

Col·laboren:

Autocugat

«Estem amb l'esport a Sant Cugat»

Oie-fl"

ELS4CANTONS

é

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


OS 4 CANTONS

Entorn Divendres, 7 de març de Í997

8 HI

Torre

Negra

La plataforma ultima els detalls per a la Marxa Unitària del dia 16 Es volen penjar dibuixos des del monestirfinsalpi d'en Xandri La Plataforma Cívica per a la Defensa de Torre Negra i Rodalia està acabant de tancar el gran acte lúdic i reivindicatiu que sota el lema Defensem Torre Negra vol sensibilitzar diferents estaments sobre la preservació d'aquest espai situat entre JOFRK LLOMBART • Sant Cugat La Marxa l nitària del 16 d e març promet moviment. N o u dies abans de la manifestació ja estan previstes diverses activitats q u e per la seva espectacularitat asseguren un ressò q u e p r o b a b l e m e n t traspassarà la muntanya. La mostra de dibuix q u e s'ha organitzat, en iiuè els santcugatencs poden expressar gràficament com els agradaria q u e fos el pi d ' e n Xandri i Torre Negra, pretén a c o n s e g u i r els o r i g i n a l s d e 5.000 s a n t c u g a t e n c s . Les làmines, que s'han repartit entre totes les escoles de Sant Cugat i q u e t a m b é es poden trobar a les pàgines d'aquest setmanari, es penjaran de forma contínua des del m o n e s t i r fins al

Can Trabal i Can Calders. El col·lectiu d'entitats que la conformen, ja són més de setanta, estan preparant G ho faran fins a última hora) el desenvolupament de la jornada, que té un doble objectiu: cohesionar la ciutadania de Sant Cugat i fer-se no-

pi. Aquest serà el recorregut d e la M a r x a , q u e sortirà d e l'històric m o n u m e n t a les onze del matí. L'acte final, en q u è s'inclouran els parlaments i les actuacions d'artistes invitats, es farà a l ' e s p l a n a d a d e l pi d'en Xandri. Mesela d e reivindicació i festa Q u e d e n encara aspectes per acabar de concretar, però ja es coneix el funcionament de la Marxa i la seva filosofia. La reivindicació es barrejarà a m b a s p e c t e s lúdics. Així, la banda musical de les Planes, una xaranga, el drac de la Floresta, els Castellers de Sant Cugat, els bastoners i els grallers, entre altres col·lectius, acompanyaran el gruix de la manifestació. Un cop arribats al pi

P a r c s

i

tar "a l'aitra banda de Collserola perquè hi ha molts més problemes que els propietaris'', diu el seu portaveu, Kristian Herbolzheimer. Es refereix als projectes d'infraestuctures que també amenacen la integritat de l'àrea.

d e ' n Xandri es preveu que hi hagi els parlaments (l'organització vol sintetitzar al màxim aquest capítol) i q u e diversos personatges del món de la cultura catalana i n t e r p r e t i n alguna peça musical, poètica o teatral. Hi han estat convidats, tot i q u e no han confirmat la seva assistència, una impressionant llista d e p u n t a l s : E l s P e t s , G o s s o s , R a i m o n , Maria d e l M a r B o n e t . Tricicle, J o s e p Grau-Garriga, Sílvia Munt, Ram o n M a d a u l a i Marta Angelat, e n t r e altres. T a m b é s'està acabant de tancar una cantada conjunta de totes les corals d e Sant Cugat. A causa d e la poca d i s p o n i b i l i t a t t a n t de temps com d'espai per assajar, els grups podrien cantar conj u n t a m e n t una peça tan cone-

Kristiati Herbolzheimer guda com El rossinyol. Dimarts se celebrarà la darrera reunió de la comissió d e Tacte i dissabte 15 la d e f i n i t i v a . L ' e n demà serà el dia D.

j a r d i n s

S'obre el concurs públic per a F adjudicació del manteniment de zones verdes de Valldoreix

Ajornat el debat sobre el futur de Torre Negra • Per problemes d'agenda de quatre dels sis convidats al debat sobre el futur de Torre Negra, organitzat per Els 4 Cantons, Tacte que s'havia de celebrar dimecres vinent a la Casa de Cultura s'ha ajornat fins a una data posterior. Els dos únics convidats q u e havien confirmat la seva presència e r e n l'alcalde, Joan Aymerich, i el portaveu de la Plataforma Cívica per a la Defensa de la Torre Negra, Kristian Herbolzheimer. T a m b é els dos advocats encarregats de Testudi juridicoeconòmic sobre les possibilitats de preservació de la zona, Antoni Casamor i Albert Cortina, havien acceptat la invitació, però a última hora motius professionals els haurien impedit la seva presència. El director d'Institut d'Estudis Metropolitans, Oriol Nel·lo, el director general d'Urbanisme de la Generalitat i Josep Lluís N ú n e z no s'han pronunciat sobre la invitació. L'ajornam e n t del d e b a t no suposa, però, q u e aquest se suspengui. Aviat es proposarà una nova data als implicats. / J.L.

Veïns demanen millores a Valldoreix RlJTH BOLLINGER

El servei s'adjudicarà per un període de quatre anys prorrogables A( RA COS-IA

L'Entitat Municipal Descentralitzada ( E M D ) de Valldoreix ha obert cl concurs públic per a la contractació del servei de manteniment de les zones verdes, arbrat i jardins públics de Valldoreix, després d'haver-se aprovat en el darrer ple del districte celebrat el 27 de febrer. El contractista s'haurà de fer càrrec de Tadequació i manteniment de les zones verdes i jardins públics de Valldoreix d'acord amb les condicions establertes per T E M D . Així, el concurs preveu l'adjudicació de les obres per un període de qua-

tre anys, a m b possibilitats d e pròrroga. El preu base de la contractació s'estableix en la quantitat de 3.640.000 pessetes per any, més l'increment de l'IPC corresponent. Les empreses que optin al concurs hauran d'aportar la seva experiència en l'àmbit de la contractació administrativa, formular un programa d'execució integral de tota la prestació de serveis i aportar documents justificatius que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador. A banda, les empreses interessades en el concurs hauran de presentar la documentació pertinent d'acord amb les bases disposades a T E M D .

Representants de les associacions de veïns de la Colònia Montserrat, Can Majó i Can Casulleres de Valldoreix van llegir una carta adreçada a l'equip de govern de TEMD durant la celebració de la Junta de Veïns del mes de febrer. En el text, els veïns demanaven, entre altres qüestions, que s'urbanitzin més carrers, que s'arregli l'enllumenat públic o que es convoquin més consells de participació ciutadana. El president de TEMD, Jaume Sanmartí, va respondre als veïns que en el temps que fa que CiU és a l'equip de govern de Valldoreix, s'han fet moltes coses per milorar el barri, i va demanar un vot de confiança i temps per continuar la feina que Els carrers de Valldoreix mantindran cuidades les zones verdes. Foto: E4C ja s'havia començat.


Entorn

ELS4CATVTONS Divendres,!de març de 1997

I n f r a e s t r u c t u r e s

L?Ajuntament buscarà el consens sobre el futur del CPA Ruiz cedeix a traslladar la seu "si és necessari" No e s prendrà cap decisió si no ha estat prèviament consensuada. Amb a q u e s t e s paraules l'alcalde d e Sant Cugat, Joan Aymerich, va

-Sant Cugat -

El dia d'Andalusia va servir enguany per resoldre una de les incògnites (]uc encara amagava el projecte d'allargament de l'avinguda Francesc Macià i és l'interrogant sobre el futur de la seu del ("entre Popular Andalús (CPA). Actualment les dependències de l'entitat andalusa estan emplaçades a mig camí d'una de les noves calçades asfaltades, cosa que impedeix la petllongació total d'aquesta via. un pas imprescindible per fer efectiva la connexió amb la 1 ' ' i del (Celler i l'arranjament

trencar el silenci mantingut fins ara sobre les repercussions del vial d e connexió e n l'actual recinte del Centre Popular Andalús.

ilel centre històric de la ciutat. Després de mesos d'incertesa. l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, es va pronunciar sobre aquest tema fent servir un missatge tranquil·litzador: l'Ajuntament no resoldrà res si no s'ha negociat a b a n s a m b els membres de la junta directiva del centre. Davant d'aquestes paraules, el president del CPA. Gabriel Ruiz. va explicar que calia donar per "tancat" el desconcert dels últims dies i. amb aquest, "tot el seguit d'especulacions sorgides fins ara". Ruiz no va dubtar a garantir la total col·laboració de l'equip directiu

del centre amb F Ajuntament per facilitar el desenvolupament deies obres, i fins i tot va accedir a traslladar l'emplaçament actual de l'entitat, al Camí de la Creu. "si és necessari pel bé de tots els santeugatencs". Els dos pilars de la negociació han coincidit a puntualitzar, però. que els acords es troben encara en fase de converses, de manera que els interrogants sobre e! futur de l ' e n t i t a t c o n t i n u e n oberts. Aymerich va aprofitar també per avançar que les obres d ' a l l a r g a m e n t d e l'avinguda Francesc Macià s'acabaran en un termini màxim de deu dics.

1:1 CPA es troba 11 ii. _ d'nua de les noi v /

;J'Í , ' / ,.'. \ / \l\Rn\

\

e cn oI ogI a

San Cugat podria tenir la xarxa de cable Pany 2 0 0 5 Més de 800 municipis han ratificat el pacte del cable Ai RA C O S T A

signar la Generalitat, la F e d e ració d e M u n i c i p i s d e Catalunya i l'Associació Catalana S a n t C u g a t , i de fet tot el d e Municipis. Vallès Occidental, podria esL'acord ha p e r m è s crear la tar c o m p l e t a m e n t c a b l e j a t xarxa del segon o p e r a d o r de Pany 2005, si es c o m p l e i x e n cable de Catalunya, i ha estat els t e r m i n i s p r e v i s t o s en el ratificat per 850 dels 941 muF.lcarter Valldoreix serà un delspritnen en cablejar-se. Foto: ELS 4 CANTONS pacte del cable q u e acaben de nicipis del país - Sant Cugat -

Fd pas següent, després de la s i g n a t u ra d e I pacte del cable, é s l'adjudicació de les obres del cablejat dels municipis, a efect e s d e les q u a l s cada c i u t a t crearà un consorci q u e les supervisarà i alhora estudiatà les possibles aplicacions t e l e m à t i q u e s del cable.

Vandalisme

Augmenten els incendis provocats en contenidors d'escombraries El 1996 es van incendiar 29 contenidors a la ciutat Ai RA C O S T A

- Sant Cugat -

l'incendi de contenidors ha augmentat el 1996. Foto: FAS 4 CANTONS

GAS0I1I Ports gratuïts

s*K

El parc de bombers de Rubí ha demanat a l'Ajuntament de Sant Cugat de adopti les mesures pertinents pet ptevenir i reduir els actes vandàlics que es perpetren contra els conte-

<~?s*K Gs*K

&

Contestador les 24 h

nidors d e recollida d ' e s c o m braries de la ciutat. Kl darrer informe dels bombers de Rubí posava de manifest que al 1 9 % van haver d'assistir en 29 ocasions a sufocar p e t i t s i n c e n d i s provocats en c o n t e n i d o r s d e Sant C u g a t . Aquesta xifra suposa un aug-

ment d e dotze casos respecte a l'any anterior. Es per això que el cos d e bombers de Rubí es va posar en contacte a m b el consistori per buscar la manera de disminuir aquest tipus d'incidències. Els responsables tècnics hi busquen solucions, com ara l'augment de la vigilància.

Tel, 580 77 62 ESPAI

Distribuïdor oficial


MS4CANT0NS

Opinió

10

^ H _

Divendres, 7 de març de 1997

E d i t o r i a l

ELS ICArYIÜNS

Un Sant Medir

Setmanari independent de Sant Cugat del Valies

nXcmc.1. | l . M | · n S u N < : n B M i i c l \ . l'íLWtWlU·KiiWS'K

Con»tu d'Arfmlnl·tocló Ramon Grau (president) Josep M . Cabrenzo. Xavier Fornells, Pere Esquerda

Jofre L l o m b a r t

Mònica Bernabé, Ruth Bollinger, Elena Castcllamau, Àngels Castuera, Aura ( x « t a . Eduard Jener, Àlex [-ópez. G e n i Ixjzano, Josep Maria M i r ó , Rafa Moreno, Pere Pich. Clara Roig, Montse Sant Equip C o w r c l a l Núria Olivé Montse Sesí

Corneli EdHorW Ramon Grau (president) Josep M . (iabrerizo(vicepresidcnt) Montserrat Rumbau Uiccpresidcma) Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcfs Castanyer, l'ere Ksqucrda, Xavier Fornells, Krisnan Herbolzhcimer. Rogcli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig, K m i l i René, Jaume Sàbat, Paco Soler, Josep A. T e i x i d ó . Joan Tortosa, Joan Troyano Jofre Llombart (secretari)

S

i el Sant Medir de 1996 el recordarem per la victòria del PP i la coincidència d'aquesta convocatòria electoral amb la nostra festa local, el d'aquest 1997 passarà a la història pel naixement i presentació en públic de la Cobla Ciutat de Sant Cugat i per l'homentage institucional al Pi d'en Xandri. Feia un mes i un dia de l'atemptat al referent natural per excel·lència del camí de Sant Medir. L'acte, organitzat per l'Ajuntament, va ser senzill però molt emotiu i va ser un bon punt de sortida d'un magnífic aplec. Algú comentava que seria bo que, no per Sant Medir, que ja té prou pes específic, que aquest homenatge al Pi d'en Xandri es repetís cada any i que els santeuga-

especial

tencs celebressin la nostra festa de l'arbre que recollís el sentiment majoritari de la població en defensa de l'entorn natural del municipi. Potser l'efemèride tràgica del 2 de febrer seria una bona data i un bon recordatori per a tots, sobre el fet que hem d'estar sempre vigilants en les qüestions medioambientals. Però el moment culminant de dilluns passat va ser la presentació de la Cobla Ciutat de Sant Cugat, dirigida per Jordi Barceló. La idea de fer una cobla a Sant Cugat l'hem sentit diverses vegades al llarg del temps, però qui va treballar per materialitzar-la més va ser del pare d'en Jordi, en Josep Cosme Barceló. Malauradament, ens ha deixat abans de poder veure la culminació dels

seus esforços. Sortosament, el fill ha fet realitat el somni del pare. Tenir una cobla que porti el nom de la ciutat ens ha d'omplir d'orgull i com va dir l'alcalde en la seva presentació, "és l'únic que ens faltava en l'important representació de folclore que tenim al municipi". I és que potser els santeugatencs no sabem valorar gaire el que tenim. Per a una ciutat que no arriba als 50.000 habitants, tenir geganters, grallers, trabucaires, una orquestra, un esbart, dimonis, castellers, bastoners, etc és un fet excepcional. La Cobla culmina un gran esforç de la societat civil santeugatenca. Sant Medir ha tornat a ser especial, fa molts anys va fer florir unes faves, aquest 1997, una cobla.

S u b · e r i p c i o n · I C t w b émÀ S u b s c r i p t o r Núria Oliva

Fotografia

Qui sembra

Xavier l.arrosa, Alcx Calsina R · · p o n · a b J · d o rflwny I m a q u o t e d ó Kduard Marín

vents.,,

Iwprwlò Rotimpres (972) 40.05.95

Distribució Mailing Valies S.L. T e l . 5K9-.Í.V71 [)ipòsit legal: < ; Ï - 4 0 5 - 9 3

utiini cuptcaM únicimcm 1* »ew opinió a t o l'on·nHxJcl) « u i «iituft. que K * •*< J

L

a petició de cessament, per part d'IC, del director de l'Àrea de Medi Ambient i ex president de la secció local d'ERC, David Sampere, no el podem analitzar com un fet aïllat en el panorama polític del municipi. És cert que l'estira i arronsa que IC i ERC porten des que aquesta formació va pactar amb CIU la seva entrada al govern municipal, poEl

I 0 c to

dria estar en el rerafons del cas. Però han estat les actituds personals de Sampere, excessivament apassionades i que moltes vegades han arribat a la grolleria, les que han determinat el fet No fa pas massa, parlàvem des d'aquesta editorial, de la importància que té en democràcia saber mantenir les formes, c\fairplay. Les actituds de Sampere vers membres del coUectiu de r

la premsa local i d'associacions del municipi no són pròpies d'un càrrec de confiança política de l'Àrea de Medi Ambient de l'ajuntament. En la vida pública, moltes vegades un ha de saber mossegar-se la llengua i deixar els nervis a la butxaca. Si no se n'és capaç, cal canviar d'ofici. Ja se sap: qui sembra vents, només pot recollir tempestats.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Indignació i rebuig pal darrer ple Vull expressar públicament la meva indignació i rebuig pels fets ocorreguts a l'Ajuntament de Sant Cugat durant la celebració del ple de) dia 18 de febrer.

El grup de gent que, manipulat, va ocupar l'Ajuntament i la sala de plens per tal de reivindicar una millor gestió de l'equip de govern, es va desacreditar a si mateix i a les seves reivindicacions, per la seva actitud de mala educació i d'incivisme. Quant a l'actitud dels polítics que ho van permetre i, fins i tot, incitar... són aquests els que volen un Sant Cugat diferent i millor per a tots nosaltres? Si aquests són els seus mitjans per aconseguir-ho, cal que ho tinguem en compte a les properes eleccions municipals! D'altra banda, m'ha dolgut

molt que aquestes persones, pel fet de no estar d'acord amb la gestió de l'equip de govern (a la qual cosa hi tenen tot el dret, si així ho consideren), optessin per la via barroera de l'insult personal contra el nostre alcalde. Crec sincerament que el senyor Aymerich no es mereixia un tracte com aquest. Tot i que alguns no estiguin d'acord amb la manera com ho fa, és evident que està dedicant una part molt important de la seva vida, sacrificant segurament moltes altres coses, a governar la nostra ciutat. Tasca gens fàcil, d'altra banda. I sé que, com jo, molts

U t i l i t z e u el diari

altres santeugatencs estan satisfets de com ho fa. (Potser seria hora de fer-li-ho saber. Per què només escrivim als mitjans de comunicació quan tenim alguna queixa o alguna cosa no funciona?) Voldria acabar amb un missatge d'encoratjament i ànim al nostre alcalde, perquè fets com aquests no facin trontollar la seva vocació política i la seva dedicació a la ciutat; i perquè continuï la seva tasca al capdavant del govern municipal. Sant Cugat el necessita, senyor Aymerich. / GEMMA F. A. (Sant Cugat)

de casa.

Suport a l'alcalde Vull fer constar la meva queixa i la de la meva família, per la manifestació que es va portar a terme el dia 18 de febrer dins l'Ajuntament, convocada pels partits d'IC i el PSC i que podríem qualificar com una mostra total d'incivisme i de mala educació, per l'actuació de les persones que s'hi van manifestar. Quant al senyor Aymerich, el nostre alcalde, vull felicitar-lo per la seva gran serenitat davant d'una falta de respecte tan greu envers la seva persona, i donar-

F e u - n o s a r r i b a r les v o s t r e s p r o p o s t e s ,

p r e g u n t e s , q u e i x e s de tot a l l ò que us i n t e r e s s i i a f e c t i

589 62 82

EIS4CANTÜINS

li ànims perquè continuï la seva tasca, que considerem tan positiva per a Sant Cugat. / UNA SANTCUGATENCA Unes instal·lacions esportives dignes Només cal anar a les instal·lacions esportives municipals de la sala del pavelló de Sant Cugat per adonar-se que no ho són. Fa temps que s'estan deteriorant, però l'Ajuntament no hi posa remei. Considero que l'esport és una cosa sana per a la joventut (no sé si vostès opinen igual), per la qual cosa s'hauria de potenciar més l'esport i tenir unes instal·lacions esportives dignes. Tenint en compte que Sant Cugat cada vegada és més gran i que hi ha més gent que practica algun esport, les instal·lacions esportives haurien de ser més segures i haurien d'estar més condicionades. / A. GÓMEZ RIBAS (Sant Cugat)


Opinió n

f L S / C f ü V I O N S Divendres, 7 de març de 1'991

La

l l o t j a

La tercera

represa

MIQUEL SELLARÈS

L

a necessitat d'una sacsejada general en la vida política catalana s'està evidenciant dia re/e dia. Al País Valencià, les contradiccions dels dos móns en què està dividida la societat valenciana han arribat al punt àlgid amb la política del president Zaplana. A les Illes, l'afer Canellas pot arrossegar un PP dividit que podria generar una nova majoria més nacional. Al Principat, amplis sectors polítics, culturals i cívics no professionalitzats tenen la sensació que Catalunya pateix una profunda crisi d'idees i il·lusió. Mentrestant, una gran part d'una classe política excessivament professionalitzada i gris sembla no adonar-se'n mentre porta una vida plàcida. Tres són les explicacions que crec que ens han portat a l'actual situació: -Tots els catalanistes, nacionalistes i demòcrates que hem lluitat per les llibertats després de moltes dècades de no tenir-ne, potser vam posar massa esperances en les institucions i persones que les havien d'administrar. -Vam pensar que per aconseguir el màxim de llibertats individuals aconseguiríem les llibertats

Et

Sever

col·lectives, sense tenir en compte els interessos dels poders fàctics, econòmics i internacionals. -Mai vam creure que les persones que havíem situat en els llocs de responsabilitat ens fallarien seduïdes pel poder. Amb això no vull pecar de negatiu ni de pessimista. Al llarg d'aquests vint anys, hem aconseguit consolidar un estat de llibertats i el marc de l'Estat de les autonomies, i això ha representat la consolidació d'uns mínims acceptables, però que per a Catalunya avui són ja un marc superat. Cal, doncs, que Catalunya trobi el seu camí cap al futur. Catalunya, com que no disposa d'un Estat propi -i em refereixo només a aquest segle que acaba-, no ha pogut planificar mai el seu futur amb sobirania, sinó que ha hagut d'unir les seves passes a conjuntures favorables. Després del franquisme, amb la recuperació de les nostres institucions, es va produir la primera represa: les dues primeres legislatures del president Jordi Pujol, en les quals el país va sentir que s'anava endavant. Hi havia il·lusió i credibilitat en la classe política. Després, quan les dificultats de les transferències i del procés au-

i

el

tonòmic i algunes incapacitats començaven a produir cert desànim, va sorgir una nova idea que va produir una segona represa per a Catalunya: la realització dels Jocs Olímpics. Al principi només una part del país es va prendre amb il·lusió aquest segon impuls, però més tard tot el país es va il·lusionar amb els Jocs, que van llançar Catalunya i la seva perso-

Catalunya necessita posaren marxa una tercera represa que posifia aquest declivi i torni a il·lusionar tot elpaís amb un projecte realista nalitat a tot el món. Acabats els Jocs va esclatar el que ja se sabia de sotamà: un reduït però important nombre de dirigents de la classe política i alts funcionaris s'havien aprofitat de les esquerdes, de les pors i dels complexos d'una societat de-

T i t o

mocràtica jove i inexperta per enriquir-se. La classe política, majoritàriament honesta, no va saber o no va voler reaccionar amb contundència, només es va dedicar a eliminar sistemàticament tots els elements crítics, a tapar l'intapable, a dissimular l'indissimulable. Si a tot això afegim que a Catalunya el procés de reconstrucció nacional ha tocat sostre fa anys, i que després de vint anys encara discutim ridículament sobre si nació o nacionalitat, si el 15% o el 30%, entendrem fàcilmet la crisi psicològica a què ha arribat una gran part del nostre país, i especialment la nostra joventut. En la seva gran majoria, els joves se senten anacionals, sense tenir assumides ni l'espanyolitat ni la catalanitat, i demostren una gran indiferència i incredulitat respecte de les opcions polítiques. La gran majoria/wss», i els nuclis sensibles s'inclinen per les ONG i l'acció cívica. Davant d'aquesta situació, Catalunya necessita posar en marxa una tercera represa que posi fi a aquest declivi i torni a il·lusionar tot el país amb un projecte realista i no utòpic d'una Catalunya sobirana, moderna i capaç

Les

Cal engegar, doncs, la tercera represa de Catalunya després del franquisme. Recuperar la il·lusió que va fer possible les llibertats democràtiques. La situació actual és insostenible, i sobretot si una gran part de l'aposentada classe política no entén aquest missatge i es continua mirant el melic. Miquel Sellarès és director de Debat Nacionalista

v o l t e s

Gràcies, amic

itórr-^r*

de formar part dels reptes que haurà d'afrontar Europa. En els mesos vinents assistirem a la presa de posicions per a l'inici d'una suposada nova era que políticament, a Catalunya, es diu que pot ser el postpujolisme, tot i que potser encara és massa aviat per enterrar Jordi Pujol, que encara pot donar moltes sorpreses. Hem vist les primeres picabaralles: per part de l'oposició, l'Olivera i Catalunya Segle XXI, i des del poder, CiU ha trontollat quan els joves cadells de Pujol han començat a tremolar davant el liderat personal de Josep Antoni Duran i Lleida, sense adonar-se que així podien posar en perill un espai polític consolidat. Però ni els uns ni els altres no s'han plantejat seriosament i dinàmicament trencar amb l'actual statu quo.

Barceló

ESTEVE RODÓ

S

empre m'ha sorprès la gran quantitat d'herois anònims que conviuen en pobles i ciutats com la nostra i sense fer massa soroll se'n van de sobte, deixant-nos una herència col·lectiva que resta per al benefici de la ciutat. Fer-ne una llista seria injust i Fins i tot perillós per falta de rigor, ja que segur que me'n deixaria molts, ja que molts són anònims, tal com els defineixo en aquest article. Permeteu-me, però, que faci referència a un que ha estat notícia aquestes darreres setmanes i que pot definir la figura d'aquests homes i dones que ens deixen, però, això sí, amb un pòsit generós d'aportació i entrega. Aquest és el cas de Josep Cosme i Barceló, un personatge que ha agafat rellevància pública, ves per on, després de morir sobtadament en sortir del metge, ves per on. En Barceló, una figura pe-

tità i nerviosa que despertava somnis aventurers quan t'explicava els seus viatges en creuer dirigint orquestres de Vacaciones en el mar. Quantes voltes va donar per aquests mars de Déu! La seva estimació per la música la feia patent

Barceló va tenir la generositat de deixar-nos aquest testimoni musical que segur passejarà el nom de la ciutat en cada conversa i portava aquesta passió fins a l'extrem de fer possible des d'una gran big-band com la brillant Cotton Club fins el seu somni més llargament acaronat: el de

crear la cobla Ciutat de Sant Cugat, estrenada fa pocs dies a l'esplanada de l'aplec, el millor marc per a una estrena com aquesta. A q u e s t 3 d e març, en Josep no va poder ser-hi com li hauria agradat, però sí que hi eren els seus fills, tots ells també dedicats a la música. Josep Cosme Barceló va tenir la generositat de deixar-nos aquest testimoni musical, que segur que passejarà el nom de la ciutat i fomentarà el nombre de ballades a casa nostra, que prou falta fan, i cada vegada que escoltem el nom de la cobla Sant Cugat recordarem la figura petita i nerviosa d'en Josep i recordarem aquelles històries que a la nostra memòria esdevenien nits de luxe en grans transatlàntics que travessaven el mar deixant una estela de boleros, txa-txa-txa i valsos. Amic Barceló, gràcies per la teva aportació ciutadana.


12 Opinió

ELS-íCAIVrONS Divendres. 7 de març de 1997

E l

Ei

c a m p a n a r

Salvarem el pi d'en Xandri?

La Floresta M.ANc;K[,sOr,M)RKs

F

IKSÚS FKBRKR G I R O N E L L A

B

retolada, atemptat v a n d à l i c , assassinat... Tot s'ha dit i tot és poc per c o n d e m n a r l'agressió q u e ha sofert el pi d ' e n Xandri. Vn atac perpetrat per individus malalts m e n t a l s , antagònics d ' u n a societat ordenada i pacífica. Atacar un ser i n d e f e n s , la i m a t g e d e la n o s t r a pròpia casa i símbol e s t i m a t de tots els s a n t c u g a t e n c s és veritablement incomprensible, absurd i, fins i tot, tal vegada misteriós. C o n t r a r e s t a n t a q u e s t a perversn actuació, és realment lloable la reacció que ha tingut la població, que ha manifestat el rebuig i la repulsa per l'agressió a l'arbre estimat. Igualm e n t és admirable i complaent l'actuació del nostre Ajuntament, que ha esmerçat tots els recursos possibles per intentar salvar la vida d'aquest nostre pi e m b l e m à t i c . I n d u b t a b l e m e n t , la ferida que es va fer al pi d'en Xandri el dia 1 de febrer és greu. Però igualment greu és una de les

C o s e s

obres realitzades per salvar-li la vida, q u e possiblement esd e v i n d r à la rematada de l'atemptat. E n s referim a la rasa circular d ' u n s 5 o 6 metres de radi i un metre i escaig de profunditat, q u e s'ha obert al c o n t o r n d e l'arbre i s'ha e m p l e n a t de formigó i armadura metàl·lica, per a fonament de s u p o r t i fixació dels pals o t u t o r s i sirgues d e s t i n a t s al seu sosteniment.

El pi no caurà perquè està ben assegurat. El vent no se Femportarà. Però el búnquer que se li ha construït és un veritable interrogant de la seva vida

Aquest a h a estat una obra qualificada de *** - - • molt atrevida, perillosa i temerària, ja q u e pot provocar un d e s n o d r i m e n t tic l'arbre tan a c c e n t u a t q u e fa perillar g r e u m e n t la vida del pi. \ e r i tablement, aquesta obra no s'hauria d'haver fet. Aquesta rasa ha a m p u t a t un

d ' e n

percentatge molt elevat de les arrels alimentàries de l'arbre, ja q u e la majoria d ' a q u e s t e s estan allunyades del tronc fins a una distància igual o superior a la seva alçada, i generalm e n t estan disposades superficial m e n t ja que d'aquesta in a n e r a b u s quen l'oxigenació i els nutrients necessaris per alimentar I a planta. Quan a q u e s ta està situada en un t e r r e n v de cultiu, com és el cas del pi d'en Xandri. les arrels b u s q u e n per les labors m e c à n i ques de cultiu. 'l'al v e g a d a , p e r p a l · l i a r aquesta desafortunada actuació, podria resultar positiu l'adobat foliar (tècnica moderna i de bons resultats), per compensar parcialment la falta d'a-

S o t

b u s c a i r e

liment radicular. El pi no caurà p e r q u è està ben assegurat. El v e n t no se l'emportarà. Però el b ú n q u e r que se li ha construït és un veritable interrogant de la seva vida. Tenim, no gaire llunyans, de fet dins mateix de Catalunya, alguns p r e c e d e n t s d ' a q u e s t a d e s a f o r t u n a d a a c t u a c i ó . El més singular i conegut e x e m ple, potser és el d ' u n pi e m b l e m à t i c que t a m b é va patir un atemptat similar. Es va actuar ràpidament en defensa de l'arbre, però l'actuació va ser tan negativa, q u e l'arbre ja fa anys que és mort. L'arbre al qual faig referència és el polític Pi de les Tres B r a n q u e s , q u e es trobava al Campllong, a la comarca del Berguedà. A veure si tenim sort, i aconseguim que al pi d'en Xandri no li passi el mateix q u e al Pi de les 'l'res Branques. Jesús Febrer Gironella és enginyer tècnic agrícola, especialista en arboricultura

I

ent una ullada a través del túnel del temps, veurem que als anys cinquanta tenien lloc processons religioses encapçalades pels terratinents del poble. Als anys seixanta arriba gent de tots els indrets d'Espanya, i a la Floresta s'hi barregen intel·lectuals, paletes, pintors i artistes de renom. Es en aquests anys, també, que els primers hippiesabans d'agafar el vaixell cap a Eivissa ja tenien una casa llogada a la Floresta. En la dècada dels setanta, el casal, antic casino de la Floresta regentat per conservadors, passa a m a n s d ' a q u e s t col·lectiu tan particular. Però, senyors!, el casal de la Floresta, avui tancat i barrat, no el van destrossar ni els uns ni els altres. L'Ajuntament el va comprar en condicions correctes i així podia controlar que el poble no s'hi reunís mai més, i es despreocupés posteriorment del manteniment i vigilància. Quan ja estava fet pols el va tapiar. Malgrat tot, la Floresta és una festa i no hi ha qui la pari: ofereix activitats que van des d'un meiraclillo, fins a una castanyada o la representació de Que' listo es Calixto que va fer aixecar de la cadira tot el públic de la l'REF. A la Floresta hi ha més bars que veïns i és una festa contínua. Us hi esperem!

p o r x o

El que és de tots ÍOSKP M . l.MIMÀ r < # V * ' • • * • # , • <# -V

Q nMiv-

I oral Què han f otut aquí? cl pàrking d'un nou ' No. És l'entrada del centre comercial? Centre de Restauració de la Generalitat. seran capaços de restaurar aquest bunyol?

iy«í?#ía * ***1i >£•'*&<

ue un partit del nostre arc municipal - t a n t se val q u i n - hagi pres la iniciativa d'exposar i d'obrir a discussió entre els assistents el seu punt de vista sobre una qüestió tan central com el pressupost, em sembla digne de destacar. Algú haurà de despertar algun dia a q u e s ta bella a d o r m i d a q u e és la nostra vila. i tots els esforços ( m e n t r e no siguin fets a m b m è t o d e s i n a c c e p t a b l e s ) són benvinguts. Llàstima que la mentalitat de confrontació domini encara sobre l'esperit de diàleg obert. N o hi va assistir, q u e jo sàpiga, ningú de cap altre partit o, com a mínim, no ho va manifestar. S e m b l e m c o n v e n ç u t s q u e entre la polèmica i el silenci no q u e d a ni un pam per a res m é s . G r e u error: és en aquest espai on ha fructificat

el millor: la conversa, l'educació. les arts, les veritables relacions personals i socials. Les afirmacions del partit en qüestió no van trobar, doncs, resposta. Per això em plau, ara, de re-

La mentalitat de confrontació domina encara sobre l'esperit de diàleg obert pescar-ne a l g u n e s per d o n a r l'oportunitat a posar en marxa algun mecanisme dialogant. Per e x e m p l e : Q u e el curs v i n e n t desapareixeran de les nostres escoles els professors de música, mentre que, paradoxalment, augmentarà en un 12% la des-

pesa e n personal. Com s'entén? Q u e el cost de recollida de les escombraries ens surt proporcionalment quasi el doble q u e , per e x e m p l e , a Sabadell. És possible? Q u e l'asfaltat ja iniciat darrere el monestir m e n a n t al futur escalèxtric s'haurà d e tornar a aixecar per fer-hi el pàrquing subterrani. E m costa de creure, una cosa així. Q u e el pressupost per a la reparació dels vehicles municipals és d e trenta milions. Voleu dir q u e no hi sobra el zero? D e t e m e s no ens en falten. Segur q u e caldrà matisar-los. corregir-los, explicar-los, desmentir, informar. És del q u e es tracta. La majoria no tenim ni vot ni v e u d i r e c t e s o b r e a q u e s t s t e m e s , però aspirem a sentir-nos p a r t i c i p a n t s del q u e és d e tots.


EIS4CANTCM>S

Societat

13

Divendres. 7 de març de IV97

wmmm E n t i t a t s

Gabriel Ruiz, emocionar, cantant l'himne d"Andalusia amb l'alcalde. Foto:XAVIER

Gabriel Ruiz declara Ana Maria Escoda Andalusa deían\

IARROSA

Gabriel Ruiz reivindica la identitat andalusa en el 28-F

Clavells per a i per a Blas • "Venir c a d a any a q u í és una prova per saber si estàs en l'estat físic ideal, com a mínim per a mi", va dir, en to irònic, l'alcalde de S a n t C u g a t en comprovar l'esforç q u e li havia s u p o s a t salvar els tres o quatre esglaons que el s e p a r a v e n d e l f a r i s t o l . A m b aquestes paraules improvisades Aymerich va com e n ç a r el seu d i s c u r s , un parlament q u e va aclarir de bon principi que llegiria, perq u è no es volia deixar res al tinter. I ho va dir tot, a m b contundència i autoritat, igual com es va manifestar el p r e s i d e n t d e l CPA, Gabriel Ruiz. La diada va tenir la concòrdia com a protagonista, simbolitzada en els clavells vermells que tots els assistents portaven a les mans. T o t s v a n c o m p a r t i r el vi

Els andalusos de Sant Cugat celebren la diada Andalusia ha de trencar els tòpics de l'alegria, la gresca i la castanyola, i demostrar que es un poble culte, seriós i orgullós de ser com és. Gabriel Ruiz, president del Centre À N G E L S CASTUERA

Els andalusos han de portar a m b orgull els trets que els caracteritzen i fer-se banderer de la immensa cultura i de la història q u e els p r e c e d e i x , s e n s e abaixar el cap davant de ningú, segons el president del Centre Popular Andalús, Gabriel Ruiz. Aquest és el missatge que Ruiz va fer arribar als socis del centre en el marc de la diada d'Andalusia, que es va celebrar dissabte. Gabriel Ruiz va insistir en la

Popular Andalús, va fer aquesta crida a tots els andalusos, especialment als que són membres de l'entitat santcugatenca, i els va exhortar a fomentar l'intercanvi cultural.

idea de la integració de la cultura andalusa i la catalana com a exemple de convivència, i va demanar als socis del CPA que no perdin aquesta harmonia, "perquè els nostres fills, que són sang d e la nostra sang, han nascut aquí i són catalans". Ruiz va destacar el profun respecte que els andalusos que viuen aquí tenen per Catalunya, i va fer servir un cop més l'expressió que fa utilitzar sempre per reflectir aquesta idea, la dels "andalusos santcugatencs". "Andalusia és seriosa, culta, soferta, pacient i intuïtiva, i no la

El Pa d e Cada Dia ara també a la Ctra. de Cerdanyola, 6 Tel. 6 7 4 12 71

de la pandereta i la pinta que marca el tòpic", va assenyalar Ruiz. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va assenyalar que, "com a alcalde, estic molt orgullós que porteu el nom de Sant Cugat arreu del món". Aymerich es referia a les excel·lents relacions que el CPA manté amb molts col·lectius andalusos de molts punts de l'estranger. L'alcalde va destacar la implicació de l'entitat en totes les activitats ciutadanes, i l'esforç que han fet els socis del CPA per mantenir la cultura i la tradició andaluses i integrar-les en la vida del municipi.

f-oto. X'l.

Valcalde Infante

d ' h o n o r q u e va s e g u i r els p a r l a m e n t s . D i s s a b t e hi va haver flors a S a n t C u g a t i diumenge, representants del CPA en van portar al líder del moviment andalusista, Blas d e Infante, en un acte q u e es va fer a Barcelona, al barri de la G u i n e u e t a , a m b altres e n t i t a t s andaluses de C a t a l u n y a . Després, es van r e u n i r e n un dinar d e germ a n o r a Manresa per c o m memorar el dia d'Andalusia. Altres noms protagonistes de la jornada són Ana Maria E s coda, a qui van nomenar Andalusa de l'any, i Lara Pried e , guanyadora del concurs d e poesia a m b l'obra El sur. El cos d e dansa del C e n t r e P o p u l a r Andalús va c o m p l e tar la jornada festiva dissabte a la tarda, amb una actuació folklòrica. / À.C.

FORN • GRANJA • DEGUSTACIÓ Pa i Pastes cuites cada dia Obert diumenges No tanquem al migdia

Amb la garantia de

VALLÈS PA, S.A.


Societat

14

ÏLS4CA3VFONS Divendres, 7 de marc de I'997

C o n f e r è n c i a

Mans Unides celebra el sopar de solidaritat

Sant Cugat dóna set milions a un projecte de Mans Unides

CLARA ROIG

Es va presentarà l'Aula Cultural Els santcugatencs han participat, a partir del 0 , 3 5 % del pressupost municipal d e l'any p a s s a t e n el projecte q u e M a n s Unides està realitzant al municipi peruà d e S a n M a r t í n d e Sechura. Agustí Vinamatas, m e m b r e d e la delegació de M a n s Unides a B a r c e l o n a , v a explicar a la x e r r a d a d e l'Aula Cultural q u e l'objectiu principal d'aquest projecte e r a c o m p l e m e n t a r l'acció del govern peruà e n el c a m p d e la salut. CLARA ROIG

L'Ajuntament de Sant Cugat, a través de la cessió del 0,35% del pressupost municipal de 1996 al Fons Català de Cooperació, ha aportat un total de set milions de pessetes al programa de salut integral, que Mans Unides està realitzant a la comunitat peruana de San Martín de Sechura. Agustí Vinamatas, membre de la delegació de Barcelona de Mans Unides, va explicar com està funcionant aquest projecte, en una xerrada a l'Aula Cultural del Club Muntanyenc Sant Cugat. Segons Vinamatas, el pla de salut rural, que va començar el juny de 1994, ha permès realitzar tasques de prevenció i promoció de

la salut a la vall peruana de Piura. D'aquesta manera, s'ha ajudat a la formació de 61 persones autòctones com a llevadores i promotores de salut, amb l'objectiu de fer arribar l'atenció primària a toca la /.ona. "És una comarca tic 52.000 habitants que només té tres metges i, per tant, hi ha una necessitat d'augmentar l'assistència en tot el territori", va explicar Vinamatas, que va afegir que "el pla de salut rural intenta afavorir l'autosuficiència de la població a la zona peruana". Així, per tal de cobrir les zones més allunyades dels nuclis urbans s'ha incrementat la xarxa de postos de salud romunales, que són petits dispensaris que permeten a la gent accedir als medicaments més bàsics. Vinamatas va aclarir que el pro-

í?-^H -W

Agustí Vinamatas en un moment de la xerrada. Foto: ÀLEX CALS1NA jecte no pretenia eradicar les patologies més greus, ja que "aquestes només es poden curar als hospitals que hi ha als nuclis urbans". La viabilitat del projecte q u e Mans Unides està garantida pel suport de govern del país, la participació dels pobladors i l'ajut de la congregació de religioses de Sant Vicenç de Paul, que treballen a la zona. A curt termini els beneficiaris del pla són, de ma-

nera directa, més de 3.000 famílies. I a mitjà termini, se'n beneficiarà tota la població de la regió de Piura. Vinamatas va agrair la col·laboració dels santcugatencs en el projecte i va voler destacar, per finalitzar la xerrada de l'Aula Cultural, la tasca de la comissió del 0,7% que ha impulsat la resposta de l'Ajuntament de Sant Cugat i d'altres entitats del municipi.

Unes 300 p e r s o n e s ja s'han inscrit a la jornada de solidaritat a m b el tercer món que, un any m é s , M a n s U n i d e s a S a n t C u g a t ha o r g a n i t z a t al C e n t r e Borja. Aquesta jornada, q u e se c e l e b r a r à avui, a partir de dos quarts de nou del vespre, començarà amb un sopar de germanor i continuarà amb una subhasta de més de 200 objectes cedits per la majoria d e b o t i g u e s s a n t e u g a tenques. "Cada establiment ha col·laborat a m b el q u e ha p o g u t i a m b el q u e , b o n a ment, estava disposat a donar", ha explicat Maria Àngels H u g u e t , delegada de Mans Unides a Sant Cugat. Enguany els diners recaptats al sopar d e solidaritat es destinaran al p r o j e c t e q u e M a n s Unides a Sant Cugat està fent en una escola d'agricultura alternativa al municipi brasiler de R i b e i r a o - C a s c a l h e i r a , al M a t o G r o s s o . El p r e u d e la jornada d e solidaritat al tercer món és d e 2.000 p e s s e t e s i està obert a t o t h o m .

4\ \

FNÏAR

ON

JL-ém

«&•

i

a l

«A. i^sv. «am.fov

wmmmmmmmmmmm£mgmmmmmmmmmmm ««>^Jtfc,nnftiitf iurtliii

BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÈS

Com si fos de tota la vida

LA FLORESTA MIRASOL

la xocolata... - * f v f H

RUBÍ

SANT CUGAT DEL VALLÈS

ois entrepans... - * * v * H oi cafè... 4 f v » H tmm p « t o > . . .

?f*.tt*.

ol sala... < * K * H

Si encara no ens coneixes,

La granja mereix una visita

II M

PI. Barcelona Tel. 675 52 46

Cam a la brasa i calçote_ Pitous tancat excepte festius Cuina de mercat Av Flor de majaJS 580 88 39 Peix i marisc Ç/ Altamira, 36 . 691 73.55 Obert tota la setmana CV Pas Estació, J5_ 6743803.. Cuina catalana, banquets Tancat dium. nit i dHI. no C; Guadalajara, 14 674 23 15 Cuina variada Tancat dimecres larda O Victòria..18-20 589 25 71 Braseria Pg. BaixarJOAg . 674 10 20 Entrepans i menús . Tancat diumenge Ctra. Sabadell, 47 699 1152 Paelles, marisc, Iregid. Tancat dimarts nit i dimecres PI. del Dr, Guardiet, 14 588 54 68 Pizzeria, cuina catalana Tancat diumenge-dilluns tarda-nit. 5884281 Menú, carta i degystacjó_ JTajjsaJ dissabtes excepte reserves RamblaÇanMora., 24 589 50 11 Frankfuns Obert tots els dies Camí can Ametller, s/n 674 91 51 Especialitzat en bacallà Çujna__rnerçai. Plaça Pep Ventura. 5 674 94 84 Cuina Jrancesa/menij diari. Tancat diss. migdia i dium. C; Endavallada. 10 589 18 25 Cuna i música autèntica ntica mexicana. Tancat dilluns CV St. Anloni-placa Barcelona 675.52 46 Cuina casolana Bra.se.rja . C/ Enric Granados. 7 675.31 41 SNJPPER'S Plaça Augusta. 2 589 54 92 GRANJA BAR EL MONESTIR Esmorzars/tapes casolanes Obert de 8 a 10 nit RESTAURANT ÇA LLAVIA C/.Sa_rt Antoni 13 674 05.85 Cuina catalan/internac. Servei de bar O Elies Rooent. 14 589 38 23 Mexicà-menú català ' Obert al migdia MESOMENYS Placa Pep Ventura. 3 5Ç917_40. Menú diari i prod, jbèriç BAR REST.EL MOLÍ Ora. Rubí a Sabadell. Km 15.200 697.06 52 . Cargol llauna/arròs negre CAN BARATA 675J4_5_1 . Tapes casolanes, torrades c/wa.8 LACARBONERIA Plaça Monestir. 1_._. ..S8Í23J32.. Creos. amanides, menús Obert cada dia LA CANTONADA S8SJÍ02 C/Alfons Sala. 9 ELTASI Marisc, menú, cuina mero. Repartir a partir de les 12 h 589 06 07 Cuina de mercat Pg. Olabama. 69 Obert tot el dia RESTJ>MO»ejNTENTA 5892697 Rbla. Can Mora, s/n Cuina catalana Dilluns vespre tancat PARADA I FONDA 674 16 75 La nostra esp, és_gua|it C/ Baixada de l'Alba. 20 Tancat diumenges nit 674 10 47 Braseria i cuina de merç, BAR RESTAURANT EL MESÓN _PtaçaOctavià, 5 58952 40 Plata Pere San^g.... Calçotada Obert tot el dia Ç/ Alfons Sals..24 675 15 03 Pizzerà, ç.reperia LA PASTA BOtXA Tancat dilluns CV Indústria, 27 675J4 02 Çreperia bretona Menú de dilluns a divendres TY-eiHAN .589 29 71 Cam a la brasa, tapes. Ç/ Santa.EngràciaJS MlfGOl·FBARMGSC 589 61 61 PI. Uuis MiHet. 1 CAPTTANCOOK Cuina colonial Obert tots els dies a Sant Jordu 33:35.. _ Pasta tresca SQUASH 58914 96 Caleteria. pizzes. menú Camí Can GanxeL.47 Obert tota la setmana 589 50 83 Menú diari i entrepans CA5INET Pge. Musellas^.3.. 58910 26 Menjars casolans Diumenge tancat BARALCAZAR Rbla. del Celler. 87 675 55 66 Amplia gama d'entreoans Piumenge tancat BISTRQCAFE Sant Bonaventura, 6 Diumenge mati tancat ITALIANS 3 _eZ4_64 23 Meny diari Sant Bonaventura. 14 Tancat diumenge _63Ü9 05_ Entrepans variats 675 28 97 Santa Maria. 17 Embotits 1320 vins i caves Tancat dimecres _589 7?23. Menjars econòmics Caos de setmana lins ales tres Viç,_28_ Sant Bonaventura. 39 Baixos _ 67510 33. _Pejxj.mariscfresc_ CAN CASOLETA Rambla M. Jacint Verdaguer. 185 Pies festius bufet lliure 67411 41 RESTAURANT VAU POR Xai, entrecot a la brasa Tancat diumenge nrt Plaça Mas Roig. 4 .A71Q0J6 RESTAURANT MASROIG 674 67 21 Jazz Lrve Rbla. M Jacint Verdaguer, 113 CAFÈ-BARSOL Obert tots els dies

RESTAURANT CAN EDO RESTAURANT CAN OLIVÉ REST.EL VIEJO ROBLE RfST. RANCHO EL PASO MASJANEH LAPONDEROSA . BAR ENRIC LA NANSA ELPORTALET HOSTAL PEL GALL LAPALTA CAN AMETLLER, CHEZ PHILIPPE__ CANTINA EL MÈXIC ANO LA GRANJA

a Lleó, XIII

692 24 24

s mt

£0OIt

Tota una tradició

De dilluns a divendres MENÚ DIARI 1.100 ptes. • Dissabtes i diumenges MENÚ 2.000 ptes. • Descobreix el PICA PICA del MESON de la nostra carta

PI. Octevià, 5 Tel. 67410 4 7 / 5 8 9 27 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS


Societat

ELS4CANT0NÍ5 Divendres, 7 de març de 1997

Exhibició

15

Ensenyament

El trofeu de balls de saló torna a Sant Cugat

L'institut Leonardo da Vinci estrena els tallers de pràctiques

Les proves es disputaran el cap de setmana CLARA ROIG

El G r a n T r o f e u C i u t a t d e Sant C u g a t d e Balls d e Saló arriba a q u e s t cap de setmana a la tercera edició. E n g u a n y u n e s 580 p a r e l l e s , d ' e d a t s c o m p r e s e s e n t r e els sis i els setanta anys, ballaran al pavelló m u n i c i p a l s a n t c u g a t e n c . Dissabte 290 parelles intentaran aconseguir el trofeu d e la categoria a la qual pertanyen, e n la m o d a l i t a t d e r i t m e s estàndard, q u e inclou el vals anglès, el vals vienès, el tango no argentí, l'slow foxtrot i el quick-step. 1 el diumenge, 292 parelles participaran en la modalitat de ritmes llatins, q u e c o m p r è n la sambla, la rumba, el txa-txa-txa i el p a s d o b l e . " D e l s deu concursos q u e hi ha al llarg de l'any a tot Espanya, el de Sant Cugat té el r è c o r d d e p a r t i c i p a c i ó " , ha afirmat P e p e Asensio, director de l'escola de balls de saló de P c p e Asensio i Elvira Avesa i o r g a n i t z a d o r d e l trofeu. A q u e s t any el c o n c u r s pren

Unei parella ballant en la mortalitatestàndard. Foto: ELS 4 C.\.\"IO.\ S una d i m e n s i ó i n t e r n a c i o n a l trofeu comença a ser conegut p e r q u è hi participaran p a r e arreu d ' E u r o p a " , ha comentat lles de Portugal i de França. Asensio. A la tercera edició del A més, està prevista l'exhibiCïran Trofeu C i u t a t de S a n t ció d'Andrea i Assis, la parella ('ugat de Balls de Saló, les paalemanya campiona d ' E u r o p a relles r e p r e s e n t a n t s del m u en la categoria d e ball estànnicipi c o m e n c e n a c o m p e t i r dard. "La participació de paen les c a t e g o r i e s m é s a l t e s . relles e s t r a n g e r e s és un bon T V 3 enregistrarà l'esdevenisenyal perquè significa q u e el ment per e m e t r e ' l en diferit.

Els alumnes van visitar els tallen de[>rà('tiques.Eoto:M.EXC.\LSiy.\ -Sant Cugat nes del centre de secundària en una visita que van fer dimarts. Al Els alumnes de l'institut Leonou taller, que acull els laboratonardo da Vinci ja han estrenat els ris de delineació i electrònica, els tallers de pràctiques que es van alumnes podran fer les pràctiques adequar a l'antic espai on es feien de dibuix i muntar circuits. Les les classes pràctiques d'automoinstal·lacions ja funcionen, exció. El director del centre, Ramon cepte una aula que encara no s'ha Casals, i alguns dels professors van enllestit, Les obres han costat uns ensenyar els nous tallers als alum50 milions de pessetes. / À.C.

.. :;;:;j^;:|:isiti|L:;:;:; CX|QNTO-ÍiraMAIOLQGfA

Cirurgia

* Dr. IftQtfrSElfftAT <3ARfMSA Major, 36, a% Sant Cugat * 674 08 26

• O R . PERNÀN&6S UAYOS Cirut^B generat, spareJt díg&s&l, ASGPrevSasa-S&nlts* Ast tí*nrti»n<5ft. 2-6, Mútues 2n,A1, Sant Cugat, « 5 8 » 47 00 •UNK>N*tttóSBAHH5SVtCaM* tua d'aocMrote tfcttetsrt wí»» í í t , Waçs Augusta. 3. Sant Cugat. Consult. Centre Mèdic « 675 tO 02 BW67S1002 ^ n • CfiKTRE MÈDfC SÀBAT

Odontologia 2, «ml. 1a. &arft Cagat «6741526

Dietètica-Nutrició

Or- lïWTfHaseoat <Jdot*c*OB<fta·oef rai, prtttt&Wo*» GtítW ttfd í«. SaPUCuost. « $ 0 » S 6 4 2 Urg, 9 5 3 * 9 48?» _

#MAR»A«USSOU5R rógttfc» tí FranwtcfctorBga*,$&•&, }*2a,San*ÇuB«. « M » 1307; •ORA. tt.Dà«»«OQAUJWT MadToirti general, «ttetalíca. EStoiB, <6rnagres!ti|oue, rvorfesçprwinguíf»». <s'etfa>*!»d»,£vi»f|»,$ailtC:iig«t.

«S6*0Q#«**W60&Í3 •CÜWC*

..„

• ORA.». .JAUME SAURA ÇlHoa dental. Ot a dv, 4-13 h 116-2St\ % Sant Magí, 22, baixos. Sant Cugat « 8 7 4 2 3 36

Oftalmologia « qSSNTOE OE BALtíT OCW.AR Oft*ffi*^.&5rtvertawbl8St3t*>(*ate «mm C/SfKís. Mima. 1 «5895106

Otorinolaringòleg • D f t . «ERRAÍtlïERflAN V « A

Podologia

9Udt«. ftttgetfttaieBt, aS-27, Irsa,-

•Di»MítA||AHÍfNS2 • JOS£Ptt.fR£KED£S M3taHh^;*t pau, CWÍBEÍÍ, plantilles dr'< MEDINA toc«díqM·ií,<wp8(jiti0í(flSwigl»dat p«£'5 ísaisinfïeotogjtt' Hores a«Wwwif. «wvifwdaa, « 325 41 ?S-908 77 85 OS íltoagas, 2S.27,1rí»v 6891307

4> CENTR6 » # l CLJMCATrasltm»: la pa» Nens. « * Catalunya 21, * la San»' «6743673

«sW<^ . PHliatte4Pt^t$}

Pedagogia-Logopèdia

'gua^»l8(i(tner)ia^* ÇÍWÈI, $-7, U ix, « 6 8 9 1 2 ÏS

Fisioteràpia • SOFJA ROMA FERRÉ f íSjotetàpt&Assstenas sanrtànaHateABl· sa,t*Wià.49.S<KtfCugat « 6 7 4 4 9 7 2

Metge capçalera • J.R ESQUJROU CAUSSA Genatra Av. Torreblanca. 2-8 Ass.san1J.A3r Mutus, Sànitas.M fialc, Prsv.Mut HGG « $ 8 9 3926. « 9 0 9 33 10 80 ütg. 24 h cic-mKali

snmrrwrtrwnstaduïí, C&mSaMMhjfe S*Meuaat « S W 7040 • CUNjCA ORTOOÒHCIA 0 & $ • FUWCJÓ TEMPORO-MASCHBULAR Dr Murillo, St Sant Cugat.

Institut Psicomèdic Sant Cugat

Pediatria

Servei de Psicologia Clínica i Psiquiàtrica

mmom

Servei d'orientació i Tractament de les addiccions Unitat de Tabaquisme

9m$Hàti, atma Wan8. Heri» cOrwirtStKte» Rfafat. PBÍ)«sa»rfB, $6,1r 3a. S»ntCMgat «tadó, írastoms a « « 7 4 » 10 tati&pia t*f«*ei • S « A , EUaÈMAFOE5t.-<ÏOUU Mbnsgas.25-27, 2nía. f^K|¥v $>a*«ria. SatitSas, Caja SífiuO, «6743663-4164» Ajjfap « W MetSíflATAv CataKsijia, 32,1t la. Sant Cugat. «S683H3 Pulmó i co

«569*5 86-6762812

4 Ptuà CANOSA ÚBEOA • DR. CARU>$ R0SSETO PaoSswta - MeóKana «dotesoant Av ToOdontoiogfs nens 1 adults, fibla,ftfeBtattaffet,20,1 r 3a. Sant Cugatireblarwí, t - B, 3r pis. Sant Gugat « 6 7 4 8 7 9 3 - 6 6 9 36 48 « 6 7 4 7216 ___ • DRA.LUZOHDO Ctmica dents) Infant;) EXOIUSKÍ nans i ortodòncia. tí Fiancesc Maragas, S, «ntesol Sant Cugat.» 67405 06

Telf.: 589 59 42 Urg. 929 69 48 76

, ·t«£60ÍM i Vl(ÏALU»RSA

«675de0s

• « J S I C A fcas-mt ©wrtOBòàOÀ

• De lunes ,) vit-rnes: de 10a 14 h vde 16 a 20 h

c/ Joan Miró, 16 SANT CUGAT DEL VALLÉS

Medita. Francesc Maragas, 46, enlr. 2,.., »CAR*IELACA$TUAO SantCosat ^BicologtaL problamcf d' « 6 7 5 4 8 SS V8S, 5-?T <f 2a. Sant Cu^at 11*16

A* "&«*)«»»» * 6 , &, t í SaraCsgsÉ.

£>eç««na *«ysjp<lw., a» i«fc*i»fc v i <* 1 e h * && Major, $9-*$, H í*, ^.gi^»ii<^iiyi4|[i*i-i UII-

ODONTOLOGIA GENERAL CIRUGÍA PRÒTESIS ES rÉEICA

FERNAWJEZBAÍJEAU J*toreSccTO*tguíl9t

GfertrjDgfe^^frtMM^ » C e N T 8 8 D'OBESITAT I KKH" CtNAfiSTèraCA Om. Ama fi. Cetàk-Om, Ftotarte Sa> S»ma. • Da, Uum óaws» ' Cúftsàte* EcSffci "RàMütanea. A*. tw»danesa, 2-9. 2a planta. **p> 6-9.081SO $an» Cugat.» $8943 S 7 - M 9 43 68

Doctor Thierry Hascoet Medico francès Cul. 2186

• DRA.AWAPÜJiBEfn·tCAtDES Psíatrta. Vital»» Salut Mapfoa. Endava«ad»2l, larpl» S««CU3« «5892996-67547!»

• Df.JOANVAaC COMBAS

«il&fe, Pfavtasa. tífedytwí;.*

Pulmó i <xr Majof 36, 2n. Sant Çuçjaí. '«*Jar>íía, 2-«, 2a-1Ç,i «6740025 > «v, "

Tocoginecologia-Obstetrício • Or. JUAN JOSÉ GÓME2 CABEZA Obstelnaa t ginBcciDgia. Koras oonvte-

CttWí^OrtOpàtliíia Hows«ún»in$Mdla».

Ssnt Cugat

« 6744346.«»(»a*

Edifici TORRE BLAKA Av. Torre Blanca, 2 - 8, 3r B 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. 589 37 87 Fax589 3 5 l 8


16

Societat

ELS /CAJVTONS Divendres, 7 de març de 1997

R e i v i n d i c a c i ó

Cinc visions del Dia de la Dona ü opinió de cinc santcugatenques sobre la jornada reivindicativa de demà El dia 8 de març, celebració del Dia de la Dona Treballadora, ajuda a reflexionar sobra la situació que realment està patint la dona en el món que l'envolta. Per Maria Sansa, un

CÈLIA CERNADAS

dia com el 8 de març hauria de servir per començar a imposar les idees femenines en el món masculí que ens envolta. Per la seva banda, Àngels Ponsa considera que les rei-

Cèlia Cernadas, periodista de Catalunya Ràdio, opina que "de poc serveixen dies com el de la dona treballadora, ja que només acaben amb paraules i declaracions de bones intencions". Cernadas destaca, a més, que actualment la desigualtat entre homes i dones es troba no solsament en l'accés al món laboral sinó també en la proporció de treballadors dins una empresa. "Aquests fets semblen tòpics però són reals. Personalment conec poques empreses on les dones ocupin alts càrrecs o tinguin un poder de decisió superior al dels homes". Cernadas considera, però, que la igualtat de la dona no existiria tant en obtenir les mateixes quotes dins l'empresa com en el fet que la dona pogués escollir sobre el seu paper en la societat.

ÀNGELS PONSA

MARIA SANSA

"Cal imposar "La dona hauria de poder escollir la visió femenina en el món masculí' el seu paper' "Pel que fa a transmissió de cultura, vivim un món exlusivament masculí." Aquesta és l'opinió de Maria Sansa, regidora del PSC a l'Ajuntament de Sant Cugat. Segons Sansa, aquest és el principal problema amb què es troben les dones a l'hora de treballar. "El món en què vivim té una mena de filosofia de poder i pensament exclusivament masculí, i això és el que cal afrontar i superar." D'aquesta manerta, creu que "les dones hem d'introduir i fer valer solucions femenines per als problemes del món laboral, de majoria masculina". Sansa pensa que la dona té un sentit de la realitat molt més concret que l'home, fet que la pot ajudar a millorar la seva qualitat de vida. Opina que el dia de la dona pot servir "per començar a introduir els valors femenins en la societat en què vivim".

vindicacions s'han de fer dia a dia. Aquesta idea també la comparteix Montse Anton, que afegeix que l'educació té un paper molt important en la millora de la situació femenina

«

La reivindicació s'ha de fer dia a dia"

La tinent d'alcalde de Serveis Personals de l'Ajuntament de Sant Cugat, Àngels Ponsa, considera que és encertat fer activitats diverses i debats, una vegada a l'any, sobre la situació de la dona en el món laboral. Però, a l'hora, Ponsa opina que "el respecte pel treball de la dona no s'aconsegueix revindicant-lo només el dia 8 de març, sinó que és un fet q u e s'ha d ' a n a r guanyant, de mica en mica, amb l'activitat diària". Així mateix, Àngels Ponsa creu que encara hi ha molt de camí per recórrer per tal que la gent es conscienciï sobre la situació laboral de la dona. La tinent d'alcalde de Serveis Personals afirma que "tots els ciutadans haurien de tenir els mateixos drets i deures davant el treball perquè tots som iguals, tant homes com dones".

laboral. En definitiva, i tal com affirmen Maribel Cayuelas i Cèlia Cernadas, el Dia de la Dona serveix per recordar que encara hi ha molta feina per fer sobre aquest tema. / C.R.

MONTSERRAT ANTON

MARIBEL CAYUEIAS

"L'educació té un paper fonamental"

"Encara hi ha molta feina afer perles dones"

"Tot i ser trista la causa que va originar la creació del Dia de la Dona Treballadora, crec que-dies com el 8 de març no han de desaparèixer", explica Montse Anton, professora de l'ICE de la UAB, L'educació de fons és fonamental per començar a canviar la situació que viu la dona en el món laboral. Segons Anton, "la dona sempre ha de demostrar el doble que l'home, només pel fet de ser dona". En duplicar-se les seves funcions, la dona ha de renunciar a molts aspectes de la seva vida "i sempre sota el judici masculf'. Per Anton, "retrospectivament estem millor que fa uns anys, però s'ha de continuar lluitant per aconseguir la igualtat real de la dona envers l'home". La manera més adequada que té la dona per millorar la seva situació és "a través d'una bona formació, preparació i una conscienciació per arribar on ella es proposi".

"No sóc gaire partidària de celebrar dies com el de la dona treballadora, però, tot i així, penso que és interessant perquè gràcies a aquestes celebracions els mitjans de comunicació treuen dades com ara que la majoria dels aturats són dones", afirma Maribel Cayuelas, subdirectora de Ràdio Sant Cugat. Segons Cayuelas, la situació de la dona actualment no és la que hauria de ser, ja que "els homes, per exemple, continuen guanyant més diners per la mateixa feina que les dones, o continuen sense compartir les tasques domèstiques. A més, el Dia de la Dona Treballadora, per Cayuelas, hauria de reflectir també la situació de la dona en el món subdesenvolupat. D'aquesta manera, considera, finalment, que "si es té en compte la situació de la dona en general, hi ha encara molta feina a fer".

P o e s i a

La biblioteca del Mil·lenari evoca la dona a través de la poesia fruit dels llibres Columnes d'hores i Arietta, de la mateixa autora. HI mare escollit per la interLa biblioteca del Mil·lenari pretació poètica és la mateixa commemorarà demà el Dia de biblioteca del Centre Cultural, la Dona Treballadora amb un on a Ics 12 del migdia comenrecital de poemes de Maria Àn- çarà l'actuació. gels Anglada, interpretats pels La iniciativa ha sorgit de la biactors Lourdes Barba, PepSais blioteca "de resultes de la voi Imma Colomer, i musicats per luntat que tenim d'un temps Josep Maria Andreu. El recital, ençà de dinamit/.ar aquest cenque durà per nom Persistència, tre", apuntava l'auxiliar biblioPep Saïs i Imma Colomer, actor i directora del recital. Foto: E4C recollirà poemes d'Anglada, tecari, Xavier Tortosa. La biANCKI.SCASTI KRA

- Sant Cugat -

blioteca ha optat pels poemes d'Anglada perquè el centre de lectura disposa de diverses obres de la poetissa. Xavier Tortosa confirma que el fet d'optar per un recital és un risc pels pocs adeptes que aglutinen els actes d'aquest tipus. Tot i així, afegia Tortosa, "és un risc que hem de córrer si volem col·laborar que hi hagi una major difusió i popularització de la poesia."


MOSTRA DE DlBUlX pEFEÇSEM

Com t'agradaria que fos l'espai del TORRE NEGRA PI D'EN XANDRI - TORRE NEGRA?

EIS4CANTOINS

Plataforma cívica

PER LA DEFENSA DE TORRE NEGRA I RODALS

1 . Podrà participar-hi tothom sense límit d'edat. La tècnica emprada és lliure. 2 . El tema del dibuix és: "Com t'agradaria que fos l'espai del Pi d'en Xandri- Torre Negra" (com fins ara, amb més bosc, un lloc de natura per als animals, etc.)? 3 . Tots els dibuixos s'hauran d'entregar abans del dia 14 de març de 1997. Els alumnes l'entregaran al delegat de l'escola i la resta de participants al Club Muntanyenc Sant Cugat. 4 . Els dibuixos participants seran exposats el dia 16 de març en una exposició itinerant, que anirà des del centre de Sant Cugat fins al Pi d'en Xandri. Com serà...? Això depèn dels dibuixos participants.

PARTICIPA-HI AVUI, DEMÀ ENS HO AGRAIRÀS! Col·laboren: INDUBRUC, S A .

reitpgTspio fCRRCTERIfl

ELp^NT

«El diari de tots»


18

Societat

ELS/CANTONS Divendres, 1 de març de 1997

C a s t e l l e r s

Els castellers obren temporada amb un nou local, grallers i la torre de sis La construcció es considera pràcticament de set Joi-RK Ll.OMBART - Sant Cugat -

La nova seu social dels castellers, situada a l'Ateneu, ha donat sort a la colla. Si dijous est r e n a v e n casa, d i u m e n g e estrenaven castell, [in dos de sis (jiie ja havien aconseguit en nombroses ocasions als assajos, però que. com sempre, s'ha de treure a plaça perquè en quedi constància. El castell va pujar segur des que van entrar els segons fins que l'anxaneta el va coronar. La poca estabilitat i el fet que tendeixi a cargolar-se fan que la torre de sis (o dos de sis) es consideri de set. De fet, "hi ha colles que abans han intentat cl tres de set que la torre de sis", explica el president dels castellers, Pere Vilarasau. Amb aquesta construcció ja només queda el tres de sis aixecat per sota perquè els castellers santcugatencs completin la gamma dels sis. Diumenge, però, la colla va tornar a donar mostres que la resta dels castells de sis pisos els dominen a la perfecció, si bé

el cinc de sis el van haver d'intentar dues vegades perquè el primer va ser desmuntat. L'excel·lent actuació de la colla es va completar amb un 4 de 6 amb agulla que també va pujar ferm. La consolidació del sisos porta Vilarasau a apostar que "per la festa major ja es podrà treure a plaça a l g u n c a s t e l l d e s e t " . Abans, però, els castellers tornaran a actuar a Sant Cugat en el marc de la festa de Sant Jordi, tot i que la data encara no s'ha concretat.

E n s e n y a m e n t

Nova conferència del cicle 4 Eixos transversals' a la Casa d e Cultura

l'anxaneta corona la torre de sis. Foto: XAVl I.ARROSA

T r i b u n a l s

Portes obertes Jutgen u n noi acusat d e robar a les escoles a u n altre que es va haver d e bressol llançar d'un c o t x e e n m a r x a

KIs problemes actuals aplicats a FeducacióEls fets van passar a la sortida de Chic Jo.si·i' M A R I A M I R Ó - Sant Cagat -

El c e n t r e d e r e c u r s o s p e dagògics del Vallès Occidental IV va organitzar ahir a la Casa de Cultura la conferència Educació del consumidor, a càrrec del mestre i m e m b r e del seminari d'educació del consumidor Josep Bonil. La conferència, d e s t i n a d a en e s p e cial al professorat, però oberta a tothom, s'inclou dins del cicle Eixos transversals i intenta donar e x e m p l e s metodològics pràctics. Amb el cicle es pretén acostar el tema dels eixos transversals, que treballen prob l e m à t i q u e s de la societat ac-

tual en les diferents àrees d e l ' e n s e n y a m e n t , al professorat docent. Segons la directora del centre de recursos pedagògics, Fina Martel, és "bàsic treballar aspectes q u e la societat reclama i intentar veure com ho poden treballar de cara a l ' a l u m n a t els d i f e r e n t s professors dins de les respectives àrees". El centre de recursos pedagògics tancarà el cicle dijous vinent a m b la c o n f e r è n c i a La construcció de la masculinitat i la feminitat a rescola, a càrrec de la professora i m e m b r e del programa Dona i Educació de l'IC E de la Universitat Autònoma, Amparo T o m é .

disseny per

Ordinador AULAf ^DISSENy tll

CID'NADOi^.

"

"fO- GPAciCFreeHand C UETACIOQuark. PageMaK "'GRAFIA PhotoShop X TÈCNIC lAutoCad) ^NET'Disseny WWW ACiO PER A NENS/JOVE1

c/ Sant Domènec, 7-1 r 1a

ÍÍSfíX

SANT CUGAT del VALLÈS

Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació

• La colla castellera disposa des d'aquesta setmana d'un n o u local social , d e s p r é s d'haver tingut casa al C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat, l'entitat que els va impulsar i acollir en els primers m e sos d e vida. La funció principal del local és apropar els castells a tots els santeugatencs i aconseguir un p u n t de referència al qual puguin acudir les persones interessades en a q u e s t a activitat. La institució d ' u n local social és un pas més endavant pet obtenir més projecció i aconseguir q u e Sant Cugat conegui i visqui el món casteller. Els castellers van p r e s e n tar oficialment la nova seu en un acte públic q u e van fer dijous de la setmana passada. D u r a n t a q u e s t a presentació, els m e m b r e s de la colla van explicar q u è són els castells i q u è representen, i també van fer un repàs dels castells q u e han fet en aquesta primera temporada. El despatx dels castellers a l ' A t e n e u té un contestador a u t o m à t i c a m b el n ú m e r o 674 47 04, q u e es buida d e missatges d u e s v e g a d e s al dia. / À.C.

Grallers, una altra novetat Les estrenes dels Castellers de Sant Cugat no s'acaben aquí. Per primera vegada, quatre grallers i dues tabales van acompanyar la construcció dels castells. El conjunt de la secció musical el formen, però, una tabala i tres grallers més, és a dir, deu en total. El cap de setmana passat els grallers ja es van vestir amb l'uniforme oficial de la colla i van entrar com a membres de ple dels castellers.

Una casa a VAteneu

REDACCIÓ - Sant Cugat •

El fiscal demana deu anys de presó i una multa de 500.000 pessetes a Francesc Carulla per un presumpte delicte de robatori, intimidació i detenció il·legal al santeugatenc Marc Alminana. Els fets van passar el 12 de juny de 1995 a la sortida de la discoteca Chic Sant Cugat quan, segons el denunciant, l'acusat va demanar que l'acompanyés al bar Karaoke. Enmig del trajecte va treure-li una navalla i el va amenaçar perquè li donés tots els diners que duia. Aquest li va donar 16.000 pessetes, però ho va trobar insuficient i el va obligar a anar a buscar un amic seu perquè li donés més diners. En obtenir-ne només 2.000 més, Carulla va exigir que anessin a un caixer automàtic d e Rubí per e x t r e u r e ' n la quantitat de 50.000. En direcció Rubí, Alminana va saltar amb el cotxe en marxa, l'acusat no va poder-lo controlar i es va estavellar contra un altre vehicle. Poc

després una patrulla de la policia local, alertada per la víctima, va detenir Carulla. Versions contràries La versió de Carulla és diametralment oposada. Francesc Carulla Rapado va negar dimecres, durant la vista oral, els fets que se li imputen i els va atribuir a una al·lucinació de la víctima "producte del consum d'èxtasi". Carulla va assegurar a preguntes del fiscal que aquell dia va demanar a la víctima que el portés amb el seu cotxe des de Chic fins al bar Karaoke, ja que es coneixien a través d'amics comuns. Un cop arribats al bar, segons la versió de Carulla, li va tornar a demanar que el tornés a portar al Karaoke ja que no hi va trobar la persona que desitjava. Quan arribaven a la discoteca, "sobtadament", Marc Alminana va saltar del cotxe en marxa. Aleshores, segons va dir el presumpte agressor, va haver d'agafar el volant però no va evitar estavellar-se contra un altre cotxe.

JOSEP MARIA M I R Ó

"Saber què és una escola bressol és molt i m p o r t a n t . P e r a molts pares és la primera vegada que han de portar el seu fill a una escola i és una gran decisió." Així defineix la directora de les escoles bressol de Sant Cugat, Joaquima Ferrando, l'objectiu de la jornada de portes obertes q u e es farà demà al municipi. En aquesta jornada, com en anys a n t e r i o r s , es p r e t é n d o n a r a conèixer a la població en genera), i e n especial a les famílies que tenen fills d'entre 8 mesos i 3 anys, les funcions de les escoles bressol. Els professionals de cada un dels tres centres s'encarregaran d'acompanyar els visitants, als quals se'ls mostrarà l'espai i l'escola, i se'ls explicarà les tasques que s'hi porten a terme. Actualment, Sant Cugat té 142 places a les escoles bressol i 132 estan cobertes -les deu vacants corresponen a la Floresta-. Ara, les escoles bressol tenen previst repartir una enquesta per veure si hi ha possibilitat d'ampliació dels horaris escolars i de vacances. / R.B.


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR

^Ç\ L

Cinema de franc. Amb la targeta del Club podeu trucar per demanar una de les entrades de què disposem per a les sessions golfes que es fan a la Sala 3 dels Cines Sant Cugat. Aquesta setmana podeu demanar les entrades per anar a veure la pel·lícula Agúrrame esos fantasmas que es projecta en versió original el dissabte 8 de març, a les 0,45 h de la nit.

A

C

A

S A N T

R

P

A

C U G A T

TOTS ELS SUBSCRIPTORS Podeu passar a recollir gratuïtament les vostres consumicions i aconseguir el vostre VIP de la carpa. Només cal trucar al tel. del subscriptor o passar directament a recollir-les.

WWIN IUOME3-TkADUCCIONS

CURSOS WAY-IN

Hípica Severino Sortides a cavall cada dissabte i diumenge on podrà gaudir del paisatge de Collserola a cavall. Demani el seu val gratuït al telèfon del subscriptor.

Amb la targeta de) Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'anglès, francès, alemany a l'acadèmia WAY-IN, al carrer Rius i Taulet, 2 pral. la. Totalment de franc. Per obtenir els vals, cal trucar al telèfon del subscriptor: 589 62 82

•LlilM LES COVES DEL SALNITRE COLLBATÓ

SOUASH %

%

Truqueu al telèfon del subscriptor per visitar gratuïtament aquesta joia turística de Catalunya. Visites: caps de setmana i festius de 10.45 a 13.15 h i de 16.30 a 18.15 h .

%

Club Sant Cugat Posa't a punt Amb el carnet Club de subscriptor podeu gaudir durant aquest mes del següent: D" una sessió de sauna o d'hidromassatge o jugar mitja hora d'esquaix, de 9.00 h a 17.00 h , o bé fer una classe d'areobic els migdies o els vespres de 19.00 ha 22.00 h.

58É É2 82

^dsL·

PELUQUEROS

Amb la targeta del club del subscriptor podràs gaudir de sessions de sauna, solàrium i manicura. Totalment de franc. Per obtenir els vals cal trucar al Tel. del subscriptor matins de 9 a 1 h. 589 62 82.

InfoNii^cié matins; 9 a 10 h. (Srta. Anna)


20 Societat

ELS /CAtYTONS Divendres, 1de març de 1997

La

r a d i o g r a f i a

ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC

"Sempre deixem clar que l'Escola de Patinatge no és una entitat recreativa, sinó competitiva. Nosaltres sortim a competir", diu Cristina Murïoz

Vint anys sobre rodes... SANDRA MORALES

Entitat: Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat Any de fundació: 197^ Local: Pistes municipals Socis: 50-60 patinadors

Tot va començar en un cercle de joves amigues que volien practicar el patinatge artístic. Una d'elles, Cristina Mufioz, ja feia anys que s'entrenava primer a Cerdanyola i després fitxava a Sabadell i ja es trobava a la categoria nacional. Les amigues li van proposar que les entrenés, que els ensenyés tot allò que Cristina Mufioz havia après. Ella va acceptar i va ser així que es van decidir a posar-se en contacte amb el Club Hoquei Sant Cugat per tal que els deixessin les pistes. Així va néixer el que aleshores es va anomenar Club de Patinatge

Artístic de Sant Cugat. Durant uns cinc anys l'equip d'hoquei i el de patinatge van compartir instal·lacions. Però el nomenament d'una nova junta de direcció va portar la Cristina Mufioz a abandonar el Club de Patinatge. Amb ella van marxar les noies que l'havien tingut d'entrenadora i van crear l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat; no es van anomenar club ja que no hi poden haver dues entitats amb el mateix nom. Durant aproximadament un any, Sant Cugat va tenir dues entitats esportives per practicar el patinatge artístic. Després, però, el Club de Patinatge Artístic va desaparèixer, mentre que l'escola en-

cara és vigent. De fet, ara celebren el vintè aniversari. En aquests vint anys els patinadors de l'escola han participat en tot tipus de campionats. Han obtingut títols importants individualment i també per parelles. "El primer trofeu que vam guanyar va ser el de campió d'Espanya, que va guanyar el meu germà el 1985", ens diu Cristina Mufioz, entrenadora de l'Escola de Patinatge. Els patinadors de competició passen primer per una fase preselectiva. Els classificats participen en el Campionat de Barcelona i després en el de Catalunya. La Federació Catalana de Patinatge decideix, aleshores, qui

competirà en el Campionat d'Espanya i els primers classificats d'aquest campionat arriben a les competicions internacionals. La pràctica del patinatge, doncs, requereix moltes hores d'entrenament per perfeccionar la tècnica i la qualitat individual dels patinadors. Segons Cristina Mufioz, entrenadora de l'escola, els patinadors, quan arriben a un cert nivell en el qual les hores d'entrenament s'intensifiquen, deixen l'esport per falta de temps ja que treballen o estudien i els és impossible compaginar-ho amb els entrenaments. Ara per ara, l'escola es proposa treballar molt la base i és per això que només agafen nens i nenes de quatre a vuit anys.


Societat 21

ELS /CANTONS Divendres, 7 de març de 1997

La

r a d i o g r a f i a

E S C O L A DE P A T I N A T G E A R T Í S T I C

En aquests vint anys, l'escola ha canviat moltíssim, però l'únic que no canvia són les ganes i la il·lusió de les nenes quan comencen

...sense fer cap patinada SANDRA MORALES

"Ara que tinc vint anys...", que deia la cançó de Serrat. Això mateix és el que han pensat els responsables de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat en organitzar l'exposició que fins al dia 12 d'aquest mes hi ha a la Casa de Cultura. En aquests vint anys, l'escola ha vist passar molts patinadors, molts trofeus, cartells, fotografies... I és tot això el que es mostra a l'exposició. "És un recull, una retrospectiva d'aquests vint anys", diu Yolanda Munoz, presidenta de l'entitat. De fet, tenen tan material que els ha resultat difícil decidir què incloïen i

què no incloïen en l'exposició. A més d'aquesta exposició, preveuen organitzar altres actes commemoratius d'aquest vintè aniversari. El festival anual de finals de maig, que inclou números de patinatge individuals i de conjunt, prendrà aquest any un caire festiu especial. Es pretén que es converteixen una celebració de germanor amb entitats del poble en què participin, entre altres, els Castellers i l'Esbart, per amenitzar la festa. Aquest festival s'acostumava a fer coincidint amb la festa major del municipi, però per la quantitat d'hores d'entrenament que requereix era incompatible amb els exàmens de final de curs de les patinadores. Així,

doncs, des de fa uns anys es fa uns dies abans de la festa major. Aquest any, la data prevista és el 25 de maig, però encara falta la confirmació per part de l'Ajuntament, ja que se celebra al pavelló municipal on s'entrenen normalment. Actualment a l'escola hi ha un total de cinquanta nens i nenes que practiquen l'esport, tot i que normalment n'hi passen una vuitantena. Els patinadors es preparen molt per a aquests festivals. "Es valora més l'estètica que la tècnica", diu Cristina Muric-z. Això vol dir que es necessita molta preparació per a aquest tipus d'espectacles, ja que els patinadors estan acostumats a entrenar-se per a indivi-

duals i no a muntar un espectacle col·lectiu, però hi posen molta il·lusió. Una altra activitat que estan organitzant per celebrar aquests vint anys és dins el marc de la Festa de Tardor. Cada any l'entitat hi participa posant una parada als jardins del monestir i muntant un festival. Aquest any volen reunir patinadors de tot l'Estat en les diferents categories i fer un macrofestival de patinatge anístic. "Provarem de posar-nos en contacte amb la campiona del món de patinatge artístic que viu a Madrid i també amb la parella que ha obtingut el títol de subcampiona d'Europa", explica Cristina Munoz, entrenadora de l'Escola. Als

membres de l'entitat els agrada participar en les festes de la ciutat, però, com ens comentava Cristina Munoz, "moltes vegades no podem, perquè ens coincideix amb campionats, i és una llàstima". A més, Yolanda i Cristina Munoz ja han començat a posar-se en contacte amb expatinadors de l'escola per muntar un espectacle d'exhibició d'antics alumnes. L'Escola de Patinatge Artístic també preveu participar, com cada any, en les competicions a què accedeixin per categories i no descarten organitzar altres activitats. De moment treballen en la fabricació de pins i samarretes commemoratius del vintè aniversari de l'entitat.


CMi^MWtT^

Plataforma CĂ­vica p e r a la Deien de Torre Negra i Rodalies diumeĂ­Kie i 6 de mati, a les ! I h . Sortida del M<; -. -

;

v


Ni cases ni vials a Torre Negra i Roda/s! • QUÈ SÓN ELS RODALS DE LA TORRE NEGRA?

Es el conjunt de camps de conreu, erms, boscos i rieres comprès entre el casc urbà de Sant Cugat i el Parc de CoUserola, des del terme municipal de Cerdanyola fins a Can Trabal. Aquest espai destaca pels seus valors ecològics, paisatgístics i històrics, i té un importantíssim ús social com a zona de lleure i de contacte amb la natura. Els rodals de Torre Negra tenen una importància estratègica pel conjunt de l'Àrea Metropolitana. • QUINES SÓN LES AMENACES?

Grans promotors immobiliaris han comprat la major part dels terrenys amb la intenció d'urbanitzar. El Club de Golf hi té prevista la seva ampliació. La Generalitat hi preveu dos importants infrastructures viàries: el Túnel Central de CoUserola (per la vall de Sant Medir) i el vial de Cornisa (per unir Molins de Rei amb Cerdanyola, travessant CoUserola). També es contempla que passi el vial Sud de Sant Cugat. • QUÈ DEMANEM?

La Plataforma Cívica per a la defensa de Torre Negra i Rodalies, que aplega més de 50 entitats de tot caire i està recolzada per més de 10.000 signatures, té com a objectiu preservar aquesta zona amb tots els seus valors actuals. A tal efecte demanem: - La requalifïcació dels terrenys cap a no urbanitzables per mantenir el seu ús agrícola i forestal. - L'elaboració d'un Pla Especial per comptabilitzar l'ús social amb els objectius de protecció - L a supressió dels projectes d'infrastructures viàries: Túnel Central, Vial de Cornisa i Vial Sud.

No hifaltis!


EIS4CANTCW>B

Classificats

24

Divendres, 7de març de 1997

•J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-

guia pràctica

•CICLES CARDONA CJ Valldoreix. 41

82S3Ú.J,

•COAP C/ Villa, 22

•FLECA LA GARRIGA Obert tot l'any Rambla del Celler, 15

58921 15

C/St. Antoni. 10 (Plaça Barcelona) Tel. 675 17 01

• EULÀLIA PINYOL RIBAS O Manel Farrés. 15 D 674+4 69

674 44 69

•ASESORIA JURÍDICA GÓMEZ C; Montserrat, 37 589 83 66

•MENJARS PREPARATS TASTA'M 5392929

• CELLER CALCABALLU Nova ubicació: O Plana Hospital, 3-5 674 Cí 63

•INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9

SANT C U G A T

• SUPERMERCAT VILARÓ

G E S T I Ó , S.A.

•MQiYíTQ

589 35 82

d'assessorament administratiu.

• DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L Urgències 24 h. O Sabadell, 23. Sant Cugat Obert nit i lesius

Assegurances

906flflflï.36-674fi945_

•LA FAUNA. Rambla del Celler, 3537.

•J.P. PARRA C/ Enric Granados, 15 -Iccal7 589J1642

generals i

SAGARRA C/Endavallada, 22 £70110)

•TUBAU C/Latorre, 14

[/Sonlngo íuanyol, 32 Tel. 5891702 tac 589 27 74

Mercat Torreblanca, pdes. 1.6-1.7 6Z5JQ-65-.

AUTOESCOLA CASTELLVÍ C/Sta Maria. 38 1r 1a Sant Cugat . .

_

_

AUTOESCOLA CASAS C/ Martorell, 47

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca. pda. 1-5 675 a as

674 14 97

•WAY-IN C/Rius i Taulet 2, pral Sant Cugat 674 82 15

•NOVAULA C/ Valldoreix 22 Sant Cugat

5892264

FRANCÈS PER A NENS (Jocs i cançons) Conversació per adults.

-ARMANS Placa Augusta. 2

Ctra. Cerdanyola, s/n

589 70 w -589

• MOTO RALLY PEUGEOT Ctra Cerdanyola, 67-71

• BONAVENTURA ARAN CORBELLA

7859300

Bbla. Ribatallada 6-5

. .

69

lifisi • PAPIOL Venda i neteja O Cànovas del Castillo, 4

674 62 02

675 IS 03

ç^omim

• SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg. Habana, 41 Mirasol

ALUMINI I VIDRE

6753297

• MARTÍ FINET MIRA C/Sta. Maria, 38 3r 2a 5S930 65

EXPOSWÓIVHNDA:

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 67450 46

ULLB; ORIENT, fJJ

589441)

TEL 475 29 Í2

• JOSEP M. CASAS MEDINA

FAX6752861

. //•//*/

6995Z 48--674-70 68 . .

Mmin'isÍTOCijn tir iima* API.

• FUSTERIA EBENISTERIA LS C/ Camí de la Creu, 14-baixos 1a *Mq47.^

•UESC C/Cànovas del Castillo, 9

58954 43

6752330

•CUINES JAUME DÍAZ Ruta. del Celler, 17

Sant & p t del V*fe

5894147

• PARQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca. 2-8 - local garatge

JORDI CUF1 BORRELL Av. Vall d'or 2 __

•M»DELMAREJAROUE St.a Maria, 38,3r. 2a.

•RAMON SASTRE SATRE Escola d" Arquitectura C/Pere Serra s/n

•GRANJA LA SORT C/de la Sort, 3 6Z&2&M •MERMELADA EXPRÉS

O Valldoreix, 56

.

• GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT C/Elisenda. 11 SANT CUGAT ESPORTS S.L Pça QuateCantraSN

• SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ Del Rio cl 1 mim. 61 Can Barata

¥"»>•

•ANTONI CAMPOS C/Francesc Moragas. 21 •J. MIRET Mercat de Torreblanca. parada 1 -42

«q.^fio

•D.G.D'ASSEG RANCES Rambla del Cster, 95. •DOMÈNEC AYALA C/Carme, 31

6Z40648

•CUOART C Torrent de la Bomba, 14

ASESORAMIENTO

539-1931

C'Dwfiir.VtMnJlw. 14 Tel. Íi74 OS 97

• MARCS VALLÈS C/ Vallès, 23

• APPLE CENTER Plaça Unió, 3 56S 33 00

•VALLÈSTECNOLÒGIC Plaça Untó. 3

• SUPER-NATURAL C/ArBarnCtaéJ.Cbart terrtédBsabe&rca 675 5 3 5 3

589 33 00

• TALLEDA RICOMÀ C.' Balmes. 11

• HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54. Valldoreix

569130-45

SB9J3332Z-Fai583.il

04

•FINQUES GIRONELLA Ftrecfel-tspH.1u

•EURASIATOYS Plaça Coll, 9 6744704

•JOGUMESMARGA C/ Santa Maria, 44

•ANNA FUSET JOIES C/Santiago Rusriol,45

•JOIERIA MIREIA'S C/Valldoreix, 33

6740503 6755S54

5895454

674Ü657

.

. _.

• EUROPA C/ Alfons Sala, 24 fi7S<L?nn

6Z4Q897.

• E L PONT C/Girona, 3

• FINQUES SERIN Plaça Augusta, 4-baixos

67410.SL .

•VM-ARELECTROLLAR.SA. O Santa Maria, 20

• ROSA M. SEGURA O Santa Maria, 8

• SUMINISTROS VALLDOREIX C< Mossèn Jacint Verdaguer. 107

• CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. C' Santiago Rusinol. 37 - C; Major. 6

589 00 14

•CARRÉ MOBLES C/Francesc Moragas, 33 6 7 4 0 9 3 5 - 6 7 4 1550

6743238-

_

•ARENASAN Especialilats en lloguers. Endavallada 21 bxs. roL589-45í6

•101 PISOS Sant Cugat

•INDUBRUC Av Ragull 9-19

5K>

•TINTORERIA SANT CUGAT Rambla Ribatallada. 34

• M A U N G VALLÈS, SL a Sant Domènec, 10-baixos

6752228

•TINTORERIA SANT CUGAT C/Alfons Sala, 2 674 41.67

•ASSOCIACIÓ RADIO TAXI 5894422.-6755151

SBS2U1

•VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca

•LABRASER1A PI. Pere San, 6

• USSIA TOURS C/ Plana de l'Hospital. 10

nt -it

589 10 25

5696) 50- Fan58959 65

_

674 6596

•MARCOVE O Sant Esteve, 29

•CUCARRÓ C/Santiago Rusrioi, 30 6745560

CANSALADERIA JULIANA C/ Francesc Moragas. 26

6740607

•PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 539 1732

•SERRALLERIATIERRAICOMASCB. C/Mozart.9. Barcelona

•DONATETOTPER LA LLAR C/MARTORELL 49 6740Ü23

•PERYBEN O Valldoreix, 45-47

•TEIXIDÓ ÒPTICA C/Sant Jordi, 30

•REPARACIONS DE CALÇAT i capies de claus C/Sol, Meicat de Torreblanca

•FORMAS PERRUQUERIA C/Eles Rogent, 18 A(a tocar mercat Torreblanca)

•SABATERIA BOLOMA C/SantJorrJ,24

fï7A(r> 14

6Z199J0

• JOIERIA SPADA C/Balmes, 39-1rdta.

•ARWENBOUTÜUE C/ Efes Rogent, 52 •BLUEMOON C/Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 6750267

•CAMPMANY C/Valldoreix, 16 C/Martorell, 15 fi74J4&2

•ADMINISTRACIÓ NÚM.1 C/ Valldoreix, 67 A •ADMMSTRACIÓ NÚM.2 C/Major, 33 (Junt Monestir)

•TA80ADA PERRUQUERIA MASCULINA Rbla. Can Mora, 10

•PERRUQUER» CARNÉIBOSCH

• JOIERIA AUGUET C/Santiago Rusinol,40

•FOAPS.A. BANYS C/ Rius i Taulet, 27

•FLORISTERIA SANT JORDI C/ Sant Jordi, 39

•INSTALACIONESA. ZAMORA, S.L C/ Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix

•CONSmjCCIONES Reformes torres noves

6Z540ÍE

5SS5548

•TOBELLA O Santiago Rusrid, 49

• MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, FOAP &' Rius i Taulet, 27

674 1532

6245154.

•FINQUES SANT CUGAT O Dr. Murillo, 14

•CONSTRUALPA a Santa Maria, 9-1r1a

•D4 CONSTRUCCIONS C/Valldoreix, 10

674-1140

• FINQUES BACHS C/Xospital. 41

674 11 62

•TINTORERIA SANT CUGAT G'SanüagaRusrïct.aS

•THECARTOON CENTER C/Maitorel,1-canC/ Santa Maria

• EGA MOBLES C/ Cànovas del Castillo, 2 - local 2

_-

• HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12

•TINTORERIA SANT CUGAT C/ Sant Antoni. 1

6752853.907 23 04 01 tA±4

•MANTSERV, SA. Av. Catalunya, 18

5890605

585 2232

674 36 94

• HÍPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n • HfctCA SANT CUGAT Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria

53903 74

HÜÇJ • ORNALLAR C/ Martorell. 59 - cant. CV Alfons Sala 675 44 96

•SANBER-6 C/ Anselm Clavé, 20

675 1820

• PNEUMÀTICS SANT CUGAT O Anselm Clavé, 16-18

5898702

• LÍNEA DIRECTA C/ Enrique Granados, 15-local 8

6745335-67451M

•GARDEN ROCAMORA C/Llaceres, 12

674 75 96

• FKxrro

674S108

t,74 '4 90

•RIVER IMMOBILIÀRIA* SERVICE PI. Octavià

B74UB1-

m

674 05 03

674-6715:58933-86-

62471 6 i . . . . . .

• SOLSONA C> Rosselló, 2

675 15 56

•ESTANC MONESTR Plaça Octavià, 3

• FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13

•VALLÈS NET a Sant Ramon, 4

-

675 49 43

C/Valldoreix, 60

•TIEN21 a Valldorebc, 44

...

• PROGRAM ACCÉS &' Santiago Rusinol. 14

6755353

674 1204 Fat 6 7 4 U - 8 1 _

•CABANAS OSar*agoRusfol,54

6755755 .

•LA FESTA a Santiago RusfVi, 8

• ATEUER BLAU Av. Torreblanca, 2

674 OS 82

•ÒRGAN Plaça Octavià, 7 •MEDIFIACT Rambla del Ceier, 25.

ALQUIIERES

•FINQUES SA KA

6752502

•RANGO10 C/Pous, 13-local 1

5692028

67Í03J3S

•NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler, 91

Ora. de Terrassq, 97 08)91 RUBÍ

VENTAS

• C A L CRISPIN ©Santiago Rusrioi, 23

5880249

6746847

C/ Sant Jordi, 32

COMPRAS

6746172

TeL 674 3081 _

675 U fil

JORDI FRONTONS Av. RiusiTaulet. 13

• GIMNÀS SANTCUGAT C/ Anselm Clavè. 20 Baixos

rei 6755653

6250454

Yjuçr///

VALORACKDNES

6 74 98 62

•VKAT-3ST. CUGAT S.L Pg. Torreblanca. 29

Av. T o r r e b l a n c a . 2 - 6

despatx. 1F

•SQUASH SANT CUGAT C; Sant Jordi, 33-35

6750351

VAUDOKIX, 53

•GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87

NNMMM

• FUSTERIA EBENISTERIA.

674 14 53

• ESPORTS TERRANEU C/Sant Antoni, 15

589 49 12

• DANIEL CALATAYUD Rbla Ribatallada 31 B3 4r 1a

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C, CamíCrist Treballador, s/n

•FERRON Jardins i Piscines C/ Rius i Taulet, 20

• MA VI objectes de regal I bijuteria C/Alfons Sala, 12 Boíga3

Tel. 699 38 98

674 00 60

ni

•T.M.G. Exposició I vendes Alfons Sala 36

•AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Carretera de Cerdanyola, 49

674 1)63

• ZOOM. Centre de la imatge C/Santa Maria. 14

• GERD Plaça Pere San, 9 99

674.6239 906996381

6743916

F I R O MH

675 1299

•LUCAS AUTOMOTIVE

58920OQ

9064945 19

.

._ ^

•COPERSE C/ Sant Esteve, 11

674 0323

•TRINITY Rbla. Can Mora 18

•JORDI MERCADÉ C; Creu. 6-8. 2n 3a

674360)

674 7366

•J. LLAMAS O Valldoreix, 14

Fox588 24 53

•MÚSICA I DANSA FUSIÓ a Cànovas del Castüo, 20

•SPRINT IDIOMES C/Francesc Moragas,8

675 36 53

5tí9 74 42

MARMOUS RUBÍ si

• FOTO VÍDEO F.R. Rambla del Celler, 93

675.56.74

6740381

•COPISTERIATHER O Sani Antoni. 24.

5895561

• MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i clàssica). piano i teclats electrònics. Harmonia i composició.

•wqjwio

6741255

Mercat Torreblanca, pda. 104

• COPY-GRÀFIC O Can Matas, 8.

6755109

674 1239

d e finques.

674 6 8 0 3

_

67521 SI

administració

674 1305

•ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2

6754458

• MARMOLES SANT CUGAT C' Can Fatp dels Aurons - C/ Campoamor, 12-Nau 3

C/St. Antoni. 10 i Plaça Barcelona i Tel. 675 17 01

674 0 7 7 )

• L'ACADÈMIA C/ Balmes, 39

l.

• PATUFET C/ Sant Jordi, 22

674 6915

Tel. urgències

F 1 R O M

5891983

9GrW!l

-5693535

ÀGORA

•VINSNOÉ, SA. Baixada Sant Sever, 4

• FLECA MARÍ Plaça Borràs, 1. Mira-soi • LA LIONESA C/ Valldoreix, 79

•RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola, 55

538 05 01

«7476JÍ

•J. PINYOL C/ Manel Farrés, 15 D

• MARMOLES I GRANTTOSGUIMAR C/ Stravmski, 8. Pol. Can Jardí. Rubí

_

•ESTELA C/ Santa Maria, 18

C/ Francesc Moragas, 29 539_60_fiS

•PERRUQUEMA DURDAN C/Santiago Rusirtol, 2 entl.2

599465Í

•PERRUQUERA PATRÍCIA MARM C/Sta. Joaquima, 18 fi74rww

• PAPARAZZ PI,Dr.GaJtés,2

•PERRUQUERIA NUEVAMAQENANA YENCARNA Depilariones, Limpieza, aromaterapia St Llorenç, 7

•TOT PUNT C/ Sant Antoni, 19 674 0037

674Ü174

_.

•VORAVIU Sant Antoni, 25-27 5696855

•RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat C/ Sant Salvador, 47-torre 6744223

•PELUQUERIAANA Camí de la Creu 14 Baixos. H. convenidas

sana •CASTELLVÍ HONDA C/Rosseló.15

•TATERS O Sant Antoni, 62 62555.06

•REPARACIÓ DEL CALCAT SABATA Cl Francesc Moragas, 6 B7Z3ZH

•REPARACIONS DE CALÇAT icòptoadedaut a Sol, 16

67Í23.53.

•PERRUQUERIA PRESENZA C/Martorel,20

67S33j0a.

67JL0BS2- .—

5682954

•PELUQUERU LOURDES a Monestir 33, entresol 4 fi24*laS__

•AUX-VYD C/AkmsSala,50 sesjzm

• TALLER ELECTROSOL OSrJ,19 67436JB

•TALLER MECANC P. CANALS O Sant Llorenç, 27 •TALLERS TORNER Plana de rHosp«al,35 BZ4JBSD

•TALLERESMENA Torreblanca, 13 67453Ü)

ÀTICS • ÀTIC DUPLEX NOU Z. St. Domench Superi, const. 158,5rrï 3 hab. 2 banys saló, estudi. Preinstallació aire cond. Parquet armaris de paret, terrassa etc. Piscina comunitària 27.000.000 pla 67408 97

FiDcas Sani Cugat •ÀTIC DUPLEX DE LUXE Z. C/Aivarez 190 m'consta de 4 hab dobles mes estudi en el duplex de 70 m2, 2 banys i un aseo Jardí i piscina comunitària 46.500.000 pta. 674 0697

Fincas Sant Cugat •ÀTIC DUPLEX. Zona Mercat Nou. 120 m2 +20 m2 terrassa, 4 hab, saló menjador amb xemeneia, cuina «office», 1 bany, 1 lavabo, calefacció, marbre, parquet, PVC i dimalit, pàrquing i traster opcional preciós. 22.000.000 6753355-58926.43

(KSA Gestió Immobiliària). •PIS ÀTIC. C/ Alfons Sala, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, 40 m2 de terrassa. 1 plaça de pàrquing. 22.000.000 6747Z26

(Inmarba, SA.) • PISOS A ESTRENAR Zona Centro, 3-4 dorm, amplio salóncom. 24 m* codna, lavadero, 2 bancs campi


Classificats

a S - í C À l V r o N S Divendres, 7 de marc de 1991 armaries emp. calef. terraza, 2 pàrking. Todo exterior. A partir de 28.950 000- pta. 6742254

(Fmcas Gironella) •PARC CENTRAL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, 4 dorm, gran salón-com de 32rrf coc-off. de 18m* 2 bafios compl. gran terraza, jardín particular, armarios emp. 2 park. y trastero. Acabades 1* calidad. a partir de 37.600.000IVA Incluído 674 7 2 5 4 .

(Fincas Gironella) •COLL FAVA Pisos de 2 a 5 dorm, pi. bajas y dúplex. Amplio salón-com, cocoff. .2 banos terraza park y trastero. Acabades de calidad. zona comunitària, a partir de 16.000.000- ptas. 674 7254

(Fincas Gironella) PISOS OCASIÓN •FRENTEAMBULATORIO.3 dormitorios, salón-com. cocina, lavadero con patio, armarios empot.. Todo refor. Se vende con muebles. Todo en muy buen estado. 12.600.000.-pta. £74 7254

(Fincas Gironella) • PLADELV1NYET4 dorm., gran salón-com. con chimenea, coc-off. lavadero, bano completo. aseo con ducha reformado, arm. empot. parquet todo el piso terraza de 32 rrf pàrking todo exterior Muy buen estado. Zona comun. con jardín juegos infantiles y piscina. 35.700.000.-pta. 6Z4Z2S4

(Fincas Gironella) ZONA AMBULATORK> COLL FAVA 4 dormitorios, gran salón-com. con chimenea cocina-off, 2 banos compl. 2 terrazas, 2 park En perfecta estado. Todo exterior. Mucho sol. 27.600.000-pta. 674 7254

(Fincas Gironella)

132 m' 32.000.000pta 674 08 97

•CASA ADOSSADA Z St Domènech. 3 hab. més estudi, traster. Garatge per a 4 cotxes. Jardí privat Manés 27.000.000 pta 6740997

Fmcas Sant Cugat •FtROME Venta pisos Z.fiZ5JZfll_.

•RROME Comunitats de propietaris 7.675 1 7 0 !

•CONJUNT RESIDENCIAL Set-Vall Valldoreix. A cinc minuts estació. Torre 235 m2,4-5 Dormitoris. Menjador-Estar 38 m2, Cuina-Office equipada, 3 Banys, Estudi 30 m2. Garatge, Calefacció, Jardí privat 600 m2, Acabats i distribució al seu gust.42.500,000 Res. VICOMÇA-FIROME.

Fincas Sanf Cugat •LOCAL 170 m2, C/ Camí Colomer, 2 portes al carrer, en venda o lloguer. 25.000.000 o 160.000 ptes./mes. 6Z54324

(Finques Roca) • E S VEN LOCAL de

500 m2. 570)255

• EMPRESA NECESSITA LLOGAR MAGATZEM, de 200 a 500 m2. Zona entrades a Sant Cugat, fàcil accés, càrrega i descàrrega. 674 03 39

(Srta. Maribel)

• ZONA TORREBLANCA Places de garatge des de 1.700.000 674 77 76 limalba SA .

7" 675-170)

•FROME COMPREM SOLARS T. 675 1701

• CASA A LA FLORESTA Pje. Fumet. De 2 hab., més annex de 2 hab. més, saló amb xemaneia, terrassa, 800m2 de jardí Pou Només té 21 anys. H.OOO.OOOpta 674 0697

Fmcas Sant Cugat •CASA ADOSSADA 240 m2, a prop estació, 2 pàrquing, tot en perfecte estat. 43.000.000 6ZS4A24

(FmqvesRoca) •SANT CUGAT. Casa 3 hab., 16.000.000 ptas., lotalmente reformada, financiable. sin entrada. iAprovéchala! Trato directo. 589B701

lOCSESíNE&CS • LOCAL Carrer Girona-Dos de Maig

• PARC CENTRAL. 90 nv 3 hab saló de 23m•. 2 banys. Jardí i piscina comunitària. 22.000.000 pta. 674 0897

(Fincas Sant Cugat) •SANT DOMÈNECH 7 pisos nous. baixos amb |ardi i àtics dúplex, amb jardí comunitari i piscina, des de 22.000.000pta 674 03 97

(Fincas Sant Cugat)' PIS 80 m2, nou a estrenar, 3 hab., 2 banys, tot exterior, pàrquing opcional. 14.500.000 675.4324--

(FmquesRoca) • PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 rn2, acabats de 1a qualitat 2 dormitoris. 13.500.000 6741204^62411-81

(Serin) • PIS RESIDENCIAL planta baixa 100 m2 80 m2 jardí, 3 dorm., 2 banys, 2 pàrkings i traster. Nou a estrenar. 26.800.000. 675 4124

(Finques Floca)

•SANT CUGAT pis de 3 hab., banys, cuina, saló menjador, balcó, ascensor, exterior i assolellat. 12.700.000 •»i«fi«.«r)wu (FctoRsoGacferjcÇ) • S A N T CUGAT pis maco de 90 m2 i 3 hab., 2 banys complets, saló menjador, cuina "Office», 2 balcons, ascen. calefacció, tot exterior, pàrquing op. assolellat. 14.800.000 5 8 0 8 6 6 9 - 5 3 0 98 54

dín comunrtarios, 2 plazas pàrking. 38.500.000 pta sssasfiz • PARTICULAR, planta baixa tot exterior, 70m2, zona Sant Francesc, cuina i bany reformats, 3 habitacions, saló menjador, pati exterior, 2 trasters. Per entregar el 6/97. 12.300.000 (del4a15'30h) 67451 70

•A CTRA. CERDANYOLA 4 hab. bany, terrassa. 10.500.000.-pta.

(FobPlaoCeKÈryda) 674 08 97 •SANTCUGAT preciós pis al c/ Alfons Sa- (Fincas Sant Cugat) • RROME la, amb3hab., 110 Comunitats de propiem2, bany complet retaris format, lavabo, saló 7.6751701 menjador de 35 m2, • FIROME cuina equipada, terrasVenta pisos sa de 25 m2, ascenT 675 1701 sor, calefacció, exte•C/.Mariné130m2. rior, finestres d'alumini Menjador-Estar 35m 2 i portes d'ember. 3 Dormitoris (2 suite), 19.000.000 2 Banys complerts, sflQflefiajsoflfi 54 Cuina equipada, Sa(FctjFboCenirt^) fareig, Terrassa, 2 • SANT CUGAT prePlaces d'aparcament : ciós pis de 120 m i 4 (1 doble), Traster. Arhab. Al'av. Alfons Samaris encastats. Cala, 2 banys, saló menlefacció, Fusteria exjador, cuina equipada, terior d'alumini, Jardí ascensor, calefacció, comunitari amb piscipàrquing, assolellat, fina. 33.000.000 Ptes. nestres d'alumini. VICOMÇA-FIROME 26.500.000 675 170) sanMsa; 5809854•FROME (FrtoFtoCerdaryda) COMPREM SOLARS • S A N T CUGAT P. 675 17(11 Cànovas, pis de 4 • C/DOCTOR MURIhab. (3 dobles). 120 LLO 130 m2,4 hab, 2 rrf, 2 banys, cuina «Ofbanys, saló menjador, fice», balcó, entreso35 m2, cuina «office», lats, ascensor, calefac2 places de pàrquing. ció, exterior, pàrquing, Zona comunitària amb assolellat. 21.500.000 jardí i piscina. Exterior. vtnfífifío- <Mnqn54 28.500.000

(Fct>Ftx>Catíry2i) ~f* •ClGIRONA OPORTUNITAT. 4 hab. amb armaris, saló menjador ampli, bany. Park. op. 13.700.000 ptes. (Finques Sant Cugat) 674-08-92

• PARTICULAR A PARTICULAR. Pla del Vinyet, piso de 140rrf, 4 hab. 2 banos, 2 terrazas, jardín privado, piscina y jar-

6745704 - 67543-02—

(Imdesa) •C/RIUSITAULET 160 rrf, 4 hab., 2 banys, sakS-menjador, cuina «offjce», terrassa, plaça de pàrquing. 27.500.000 674 5704-67543Q2

(Imdesa) • C/SANTIAGO RUSINOL110rrf,4hab, 1 bany, 1 lavabo, satómenjador, cuina «Office »nova, terrassa. plaça de pàrquing. 24.150.000

8245204-87543112

(Imdesa) •OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assolellat, en casa amb jardí.

•PIS NOU a C o i Fava. planta baixa, 103rrr\ 3 dorm. dobles, jardí partcularde97m ! .calefacció. Possibiitat pàrking 21.400.000. pta

58274.10

62467-15

•PIS 110 trí, 4 hab, 2 banys, parquet, armaris, pàrquing, alt, exterior, cèntric, finca nova: 3 anys. 25.000.000

(Finques Saca) • TOCANT ESTACIÓ, FFCCSt Cugat pis usat 90 rrf, molt tranquil, 3 habjnolt bo per •ogar. 13.750000. pta

675 4324

(Finques Floca) • PIS DE 120 m', 4 dormitoris, 2 banys, molt bona vista, pàrquing. 22.000.000 674 1204-674 V s:

(Serin) • PISOS OCASIÓ. Zona Monestir 75 m-. men|ador 20 m , cuina, 3 hab. 1 bany, safareig. terrassa 4 rrr, ascensor, sol. tardes, vistes a Montserrat, perfecte estat 11 600.000 675 33 55 -58926 43

(KSA Gestió Inmobiliaria) • PLANTA BAIXA amb jardí a zona residencial. 4 dormitoris, 2 banys. cuina, totalment renovat. piscina, pàrquing. 38.000.000 674 1204-674 1181

(Serin) • RUBÍ. Av. L'Estatut. 75 m . 3 hab. molt sol. 7.250000 6396548

(Incusa) • RUBÍ. Av. L'Estatut edif. nou, 85 m2, 3 hab., bany i lavabo. Calefacció. Elec. Entrada 3.000.000. Resta hipoteca. 58£4QJZ^5BBS499

(Finques VaHhonrat) • RUBÍ O Casp. Per estrenar. Dúplex de 118i135rrf.De4a5 hab, 2 i 3 banys, 2terrasses. Calefacció, gas, pocs veïns. Acabats de qualitat Pàrquing opcional. RFA. Nous 14.200.000 58840 12^588-5499

(Finques VaHhonrat) • RUBÍ. C/ Duran i Bas, 90 rrï, 4 hab., cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrí, places de pàrquing opcionals. 10.500.000 6996548

(Incusa)

ción. jOportunioad! O versas poabitdades de finandación, muy iiteresantes. Uarnar al SBS141Ü _

•SANTCUGAT. Sin gtos. decontrato, piso4 hab., balcón, exterior y soteado. iOportunidad! Uarnar al 589741Q

•SANTCUGAT. Por 90.000 ptas. Piso 3 hab., trato directo. iOcasión!

674 67)5

5898701

(Finques Saca) •À'nCZ.MARAGALL 160 nf, 4 hab., armaris encastats, 2 banys, catefac, parket lar de foc. terrassa 18rrf, tot exterior, pàrking i traster 27.000.000. 674 67 15

•S'OFEREIX VIVENDA, novajDtaknent equipada. per a compartir entre dues persones, a Castellar del Valès (a 7 km de Sabadell i a 27 km de Barcelona). Trucar ales nits

(Finques Saca)

580 3010

• A 1 0 0 m. ESTACIÓ de St. Cugat casa de 6 hab., jardí particular, aïllada. No té pàrking 50.000.000 pts.

•BUSCO apartament de tagueraSt Cugat Màxrn45.000Ptes

_

5886102.95894 9954

674 6 7 f 5 _

(Finques Saca) • A 200 m. ESTACIÓ St. Cugat Triplex 300 rrf 4 hab. 3 banys, pàrking 2 cotxes, 2 trasters. assolellat Jardí i piscina comunitaris. Molt ben equpat 65XMO.OO0 pta 674 6715

(Finques Saca) •CASAABELLATERRA Preciosa 500rrf construís, 1000 de jardí, 9 hab. menjador 50 rrf parket calef., banys, garatge 67467)5

(Finques Saca) •CASA ADOSSADA Z.ALTA.150m2,3hab. + estudi, 2 banys jardí particular. Garatge calefacció, parket fer de foc, aseos, terrasses. 27.000.000 pta 67467)5

(Finques Saca) • iOCASIÓNIDk·cto propietària 6.000.000 ptas. Poo 3 hab. Fhandación: 45.000 ptasAnes, sri entrada A14 rrin. de Barcelona 5898460

•SANT CUGAT. Peó, part. a part, cerca esta-

.

TORRE UMFAMIUAR ADOSADA.P'Olaba rria Sup. 350rrf 4 hab. doctes (líposuite), 2 bancs, 1 aseo, amplia cocina oflice, gran salón oon dimenea-hogar. corredor, terraza 150rrr trastero, 2 pza pàrking, jardín prrv. ycomunitario con pisdna Aquier 225.000 ptas.

•TORRE UNIFAM. ADOSADA. P» Olabarria Calefacctón radial, terraza 100 m'. Alquiler: 200.000.'"«»"ff4iff •PISO SOBREATICO Ctra Cerdanyola amuerjlado opcional, sup. 80 nf, 3hab., 1 bano sal-com, cocina, lav. calef. gas, 2 terraz a s : ^ y 35111* muy soleado, suministr. contrat, ascensor. Alquiler 70.000.-

•ALQUILO DESPACHO110m' Junto estactón. Valor muebles K75

415PNnrti~:diriniiR1

PIS PER A LLOGAR A La Floresta 70nrf 3 hab. Finques Calvet 53.000 pta. 2 3 7 6 5 7 2 .4152474

_

•TORRE, junto estación Mira-sd con o sin muebles. 3 dorm, amplio sal.com. con chimenea, cocina, cuarto bano, aseo. lavadero, despensa. calef. doble vid. Jardín de 585nf 157.000.-pta 674 7254

Fincas Gironella •APARTAMENTOS alquiler. Con o sin muebles 1-2 dorm, sal-com con parquet cocina bano compl. terraza pk. opcional. Desde 50.000.-pta

"EL TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors festes infantils. Palassos, titelles.. un regal inoblidable 674 3091-319 58 76

• VENC Opel Tigra 1.4 16V Tots els extres, alarma. B-PF 1.500.000-ptes 908 99 87 43 Jordi

•ESTUDIANT s'ofereix per a donar classes d'EGB i cangurs 67500)0

• VENC MOTO ka wasaki KLX 650cc Matricula B-PK 1 1 . 0 0 0 k m 750 000.. 674 6)26

• VENC YAMAHA Jet-Ski 650 . Ramon fill 723 58 68 íhora/i olicinal

• CLASSIFICATS 589 62 82

674 7254

Fincas Gironella •ZONACENTRO 4 dorm, sal-com cocina. lavadero, bano compl.aseo, galeria calefacción. 75.000.-pta 674 7254

Fincas Gironella • JUNTO MONASTERIO C/Plana de l'Hosp.2 dorm. con armarios, s a k x m . con parquet, bano compl., cocina terraza, todo exterior. Mucho sol 65.000.-pta 6747254

Fmcas Gironella

•ST. C U G A T EL PINAR Canal Manega. 300nf 8.000.000pta 674 08 97

Fincas Sant Cugat •ST. CUGAT Z Golf-B PharC/Enrioue Lanfranco Superfície 600rrí 19.000.000pta 674 0897

• SANT CUGAT Tenim tota mena de pisos i torres de lloguer 674 0837

.

Fincas Sant Cugat

Fincas Sant Cugat •VALLDOREIX C/ Plaça dels Ocells 1.000m212.800.00 pta 674 08 97 Fincas ST Cugat

EIS4QVNTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes.

,0tt1A ff«£l*A

per litre de benzina. >

À la benzinera Gríful, de la carretera de Cerdanyola.

«1* 40ff

9

25


26

Societat

ELS /CAOT0N5 Divendres. 7 de març de 1997

L ' e n q u e s t a

La dona està marginada encara per raons del sen sexe? - Sant Cugat -

Aquest dissabte se celebra a tot el món el Dia de la Dona. Aquesta diada recorda els molts obstacles que la dona ha de patir, sobretot als països àrabs i als del tercer món, per assolir un mfnim de drets, com ara el dret a disposar del seu propi cos, el dret al treball remunerat, el dret a una educació, el dret a la llibertat personal. Són drets primaris inalienables de l'ésser humà, però que, a diferència del que passa amb

MARIA LLUÏSA GARCIA DEPENDENTA

.

"És clar que la dona està discriminada. En igualtat de condicions per a un lloc de treball, sempre es tendeix a donar el lloc a un home per raons que no tenen a veure amb la seva vàlua per a la feina."

l'home, a la dona no se li reconeixen. També es donen casos de discriminació de la dona en països diguem-ne civilitzats. La Constitució espanyola diu que ningú ha de ser discriminat per raons de sexe, religió o raça. Malgrat aquesta igualtat legal de drets entre home i dona, al nostre país sovint es discrimina la dona només per raons del sexe i no per la seva preparació o el seu currículum, per accedir a determinats llocs de treball, i moltes vegades es fa obertament. / M.S.

ISABEL ORRIOS

ESTHER HACHUEL

EMÍLIA RIBOT

FINA TORRES

63 ANYS

25 ANYS

MESTRESSA DE CASA

COMERCIANT

MESTRESSA DE CASA

PROFESSORA DE LA UAB

"Crec que en molts casos sí que està discriminada. No és el meu cas, però moltes dones encara són maltractades i discriminades al nostre país, com si fossin propietat dels seus homes."

"Moltes vegades la dona està discriminada. Els homes encara són molt masclistes, i n'hi ha que encara creuen que la dona ha de treballar fora i a casa, mentre que l'home arriba de treballar i jeu tranquil."

"Crec que la dona encara està marginada. Sortosament, s'ha avançat molt en aquest camp i té accés a tot tipus de feina."

"Sí, rotundament sí. Jo sóc una privilegiada en aquest tema, però hi ha moltes dones discriminades per la feina i per altres raons. Encara avui, per a molts homes la dona és una propietat

65 ANYS

37 ANYS

*

11

mes.

NATI ENCINAS

MARIA JESÚS

JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA

PEDRÓ CRESPO

37 ANYS

38 ANYS

37 ANYS

COMERCIANT

COMERCIANT

COMERCIANT

COMERCIANT

28 ANY'S COMERCIANT

"És clar que sí. Molts homes encara pensen que la dona és inferior a ells en molts camps. Es pensen que ells són superiors. La feina de casa encara no la comparteixen, per més que tu també treballis."

"Només en cas que ella es deixi marginar. La dona té armes per fer-se valer i l'home l'accepta segons l'actitud que prengui. Si vols ser una dona independent, ningú et pot obligar a ser d'una altra manera."

"La dona és més treballadora que l'home, i es per això que molts homes tenen por i intenten deixar-la de banda. Sempre és la dona la que s'encarrega de dues feines, la de fora i la de la llar."

"Avui crec que ja no es pot parlar de discriminació de la dona. Crec que moltes vegades la dona té més facilitats per accedir a una feina que molts homes."

"No crec que estigui discriminada. Pot accedir a tot tipus de feina, igual que els homes. Només en cas de quedar-se embarassada pot tenir problemes amb alguns llocs de treball."

MARIA ÀNGELS BAYELL 41 ANYS


HS4CANTO>S

Economia

11

Divendres, 7 de marc de 1997

O c u p a c i ó

Sant Cugat participa en un projecte europeu de dinamització del treball La comarca és Púnic lloc de Catalunya triatper aplicar elpacte "Trobar la més àmplia col·laboració, integració i mobilització de recursos" entre totes les poblacions del Vallès Occidental per materialitzar "accions model per afavorir el treball". Amb aquests termes, el director general d'OcupaGENI LOZANO - Sant Cugat -

Aquesta és una iniciativa engegada pel president de la Unió Europea, Jacques Santer, amb la intenció de combatre l'atur i fer de l'Europa de la unió monetària una Europa que també m a n t i n g u i llaços socials. Per aconseguir-ho, els q u i n z e estats membres han acordat dur a t e r m e s e i x a n t a p r o v e s pilot arreu del continent, una de les quals, l'única a tot Catalunya, s ' e f e c t u a r à p r e c i s a m e n t al

Vallès Occidental. El director general d'Ocupació de la G e neralitat, Lluís Gavaldà, ha explicat q u e , en d e f i n i t i v a , es tracta de "posar en marxa actuacions innovadores" de manera experimenta] "com una línia més de lluita contra l'atur", que es manté, tot i l'"aplicació sistemàtica dels fons e s t r u c turals". Aquest Pacte E u r o p e u de Confiança p e r a l ' O c u p a c i ó , aplicat a la comarca fins al desembre de 1999, necessitarà la participació dels agents socials

ció de la Generalitat de Catalunya, Lluís Gavaldà, definia els objectius de l'anomenat pacte europeu per a l'ocupació, que es desenvoluparà experimentalment al conjunt de la comarca i ja té el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. i de les administracions locals, que estaran coordinades a través del departament de Treball de la Generalitat, i comptarà a m b l'assistència tècnica per part del Fons Social Europeu. Gavaldà ha justificat la tria del Vallès Occidental p e r q u è "té una de les taxes d'atur més altes de tot Catalunya" i és una zona que ha patit el "declivi industrial" dels darrers anys. D e moment, la prova pilot té la participació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, q u e serà l ' e n c a r r e g a t d ' i m p l i c a r "els

Ampliació de la matalasseria Solsona REDACCIÓ

lladat la botiga a un nou local, situat al carrer Alfons Sala núm e r o 10. El nou e s t a b l i m e n t , q u e ofereix el millor servei des d e fa sis a n y s als s a n t c u g a tencs, funciona des del 17 de febrer. C o m s e m p r e , els usuaris disp o s e n d e t o t e s les m a r q u e s d'articles d e descans i roba de nit e n a q u e s t a m a t a l a s s e r i a .

cal i que avui mateix es preveu r e d a c t a r un d o c u m e n t marc consensuat per poder-lo presentar a la conselleria de Treball el 1Z de març vinent. Aguilar ha e x p l i c a t q u e les m e s u r e s q u e es p r e n d r a n en aquesta prova pilot inclouen la formació professional dels treballadors, la promoció d'infrae s t r u c t u r e s que g e n e r i n ocup a c i ó , la d i n a m i t z a c i ó d e l pluritreball o l'aplicació de plans estratègics de desenvolupament local en totes les poblacions de ia comarca.

/ c/b(uitn|iic ile la fruita és al carrer ManelFanM

La matalasseria ha ampliat les instal·lacions. Foto: ALEX CALSINA

- Sant Cugat L a m a t a l a s s e r i a Solsona, un c o m e r ç q u e ja c o n e i x e n tots els santcugatencs per la seva qualitat i l'atenció al client, ha ampliat les instal·lacions per poder donar u n millor servei a aquells que busquin bons matalassos per descansar. L a matalasseria Solsona ha tras-

agents socials i econòmics del territori". E n aquest sentit, el tinent d'alcalde de Serveis Interns de l'Ajuntament de Sant Cugat, Jordi Ferrés, ha declarat q u e el consistori està "plenament obert" a qualsevol iniciativa que pretengui "dinamitzar el mercat de treball i l'economia del municipi". Per la seva banda, el secretari d'Ocupació i Formació Ocupacional de la Unió Comarcal de C C O O , Francisco Aguilar, ha avançat q u e s'han iniciat converses amb el Consell Comar-

Jordi Farrés

Els nòrdics, les fundes nòrdiq u e s , els llençols, els somiers g u a r d a e s q u e n e s i tot el q u e necessita un bon dormitori es p o d e n trobar al local ampliat de la matalasseria Solsona. Els responsables de la botiga ofereixen la qualitat i l'atenció de s e m p r e en un nou espai, més c ò m o d e i ampli, per millorar l'atenció als clients.

/ «/"

\(.

S'obre El Racó de la Fruita REDACCIÓ - Sant Cagat -

El R a c ó d e la Fruita é s un nou e s t a b l i m e n t q u e ha o b e r t les portes a Sant Cugat, i q u e encantarà als amants del m e n jar vegetarià i els p r o d u c t e s frescos. En a q u e s t Racó, s'hi poden trobar productes de primera qualitat al millor preu,

tot tipus de fruits exòtics i una gran varietat de l l e g u m s i fruits secs. Un dels avanatatges d ' E l Racó d e la Fruita és q u e es poden fer les c o m a n d e s per telèfon i fax, i les rem e t e n gratuïtament a domicili. D e s del dia 21 d e febrer, El Racó de la Fruita funciona a S a n t C u g a t , al carrer M a n e l Farrés n ú m e r o 15.

Griful Oil, SL. Servei Estació Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

Llenya Butà

EL PAGAMENT DEL GASOIL "C" SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O A M B TARGETA DE CRÈDIT

Botiga 24 h Pa les 24 h

Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


28

Economia

ELS ICAIVrONS Dkrudrr.;, 1 dr maq-dr It'Jl

Les

empreses.

Esplai

Alpí,

muntanyisme

Té 28 anys i ós santeugatenc d'adopció. S'hi va convertir quan es va casar amb la seva dona, una animadora de l'escola Ferran i Clua que, com ell, sap moltes coses de muntanyisme. Gabriel Portí dirigeix una empresa que té molts dels seus usuaris a Sant Cugat, on reconeix que hi ha una gran afició a l'escalada i al muntanyisme. Està fent un curs d'educació en el muntanyisme al Club Muntanyenc Sant Cugat que té força usuaris. La seva empresa es dedica precisament a muntar plans per aprendre, amb una tècnica pròpia, els secrets de la muntanya.

GABRIEL PORTÍ. Gerent d'Esplai Alpí

"El més difícil és vendre la muntanya" ÀNGKI-S C A S T U E R A - Sant Cugat -

- C o m s ' a p r è n a anar per la muntanya? - "Sóc llicenciat en Educació Física i estic especialitzat en activitats a lu natura, conc r e t a m e n t al ram de la m u n tanya. La meva va ser la primera promoció d ' a q u e s t a branca. D'altra banda, jo vaig anar a l ' E s c o l a C a t a l a n a d e M u n t a n y i s m e . Així q u e la meva formació es d o b l e . " - Quinti s e r v e i s r u n c r e l s p r o p o r c i o n a Esplai Alpí? - "Jo em dedico a ensenyar a anar a la m u n t a n y a . Des d'aquell q u e vol fer excursionisme fins al q u e tria el nivell potser m é s difícil, a m b m é s t è c n i q u e s e s p e c i a l s , q u e és l ' a l p i n i s m e . Com a p e d a g o g q u e sóc, això significa introduir aquesta activitat a les escoles. Ja la reforma en parla. L'escalada i l ' e x c u r s i o n i s m e són dues activitats excel·lents per al cos q u e no s'arriben a treballar a les classes d ' e d u cació física. Intento portar això amb una certa rigorositat. Aquí, a Catalunya, es practica molt, i requereix una certa tècnica p e r q u è es pugui convertir en una pràctica segura." -L'alpinisme o l'escalada són versions clàssiques dels e s p o r t s d e risc? - " L a gran e q u i v o c a c i ó és a n o m e n a r a q u e s t s esports de risc. Aquesta denominació l'ha introduït el m à t q u e t i n g . Una e m p r e s a no pot p e r m e t r e ' s el luxe q u e una activitat sigui ptri/K>.*>a, p e r e j u e si cl risc

de

Gabriel Portí escalant la carn iwnd del Mont Blanc. Foto:G.P. pre es c o m p l e i x e n . " —El teu mercat bàsic són les e s c o l e s i les entitats. - "Les e s c o l e s són el c a m í m é s fàcil, p e r q u è els professors d ' E d u c a c i ó Física e n t e n e n molt bé el q u e e m proposo. Cada cop s'està e n t r a n t més en l'especialització en un tema que s'ocupi d'aquella activitat. L e s e n t i t a t s excursionistes són, encara q u e no ho sembli, una de les portes més difícils."

sinistralitat és molt gran, l'empresa no funcionaria. El risc és nul. El q u e passa és que no es pot anar a la m u n t a n y a de qualsevol manera, p e r q u è no se sap q u è et trobaràs." —Com es conjuga el món sal u d a b l e d e la n a t u r a i la competitivitat del m à r q u e ting?. - "Vaig fer un màster d e psïc o e s t è t i c a q u e e m va ajudar molt. P e r s o n a l m e n t , haig d e r e c o n è i x e r q u e v e n d r e és la part de la meva feina q u e m'agrada m e n y s . S e m p r e et miren de dalt a baix, i molt més si ets jove, i els acords no sem-

—La gent n o confia e n els professionals? - "Les entitats excursionistes e r e n a b a n s un r e d u c t e d e la

catalanitat, i ara s'han conversi t en un lloc on es fan u n e s ictivitats. P e r ò els g r u p s es t a n q u e n cada cop més i func i o n e n a base de c a p e l l e t e s . Són p o d e r o s o s s o c i a l m e n t , però les activitats q u e fan t e nen algunes m a n c a n c e s . " - E s difícil, d o n c s , q u e deixin la feina per a altres? - "Sí, aquest és un problema bastant habitual. Però, de mica en mica, ens anem obrint portes. Jo ja fa quatre anys que hi estic, i en fa tres q u e he int e n t a t donar un curs de formació al C l u b M u n n t a n y e n c S a n t C u g a t . F i n a l m e n t , ho han e n t è s . Es normal q u e no hi confiïn d'entrada. Al cap i a la fi. jo venc una cosa molt poc h a b i t u a l , q u e és un m è t o d e per ensenyar a anar a la m u n tanya. El cap d e setmana passat vaig estar al M o n t Blanc a m b uns quants a l u m n e s . La primera classe va ser familiaritzar-se amb el piolet, perquè un piolet no és qualsevol cosa, és un i n s t r u m e n t q u e pot salvar la vida." - Q u è té la muntanya d'especial, q u è atrau d'ella? - "És el contacte a m b la natura el q u e atreu. El m e d i natural és necessari per a l'hom e , q u e al f i n a l s ' a c a b a cansant de tant asfalt. L'aire de la m u n t a n y a et p e r m e t regenerar-te, reflexionar. Sona molt tòpic, però és la veritat. I com a exercici físic, caminarhi és molt sa. L'avanatatge és que hi ha diferents gradacions. A més, és una esport q u e pot practicar gent de qualsevol edat."

TELEFUNK en C O N C E R T Divendres 7 de Març a la U.R.E.R (La Floresta) 22 h. 3 0 0 ptes. consumició inclosa

1

La pau de les muntanyes nevades • La m u n t a n y a és la seva passió, i no ho pot amagar. É s la p r i m e r a p e r s o n a al món que està elaborant una tesi s o b r e l ' e d u c a c i ó del muntanyisme, i treballa a partir dels c o n e i x e m e n t s que li proporcionen els seus a l u m n e s . Vol e s t a b l i r un model, unes n o r m e s sobre la millor manera d'enfront a r - s e a m b la m u n t a n y a i pujar-la sense riscos, a partir de l'experiència del seu propi treball. A Sant C u g a t té a p r o x i m a d a m e n t trenta a l u m n e s q u e un c o p a la setmana segueixen atentam e n t les seves indicacions. Ha t r e b a l l a t a m b g e n t d e totes les edats i diu q u e el resultat és molt gratificant. " A p r e n c molt m é s d e les persones grans q u e no pas ells d e m i . " Els n e n s . en c a n v i , són p e r s o n e s a qui s'ha d ' e n s e n y a r a afrontar la muntanya, p e r q u è t e n e n ganes de fer-ho tot. No creu que l'allau de mountain liites sigui fruit de l ' e s n o b i s m e . "La muntanya ha estat sempre aquí, és una realitat, i potser el q u e ha canviat és la manera de tractar-la." Per ell, és normal q u e la g e n t de Sant Cugat, q u e té tan a prop Collserola, s'hi apropi en el t e m p s lliure. "Hi van a m b les bicicletes perquè ja han passat d e moda les xir u q u e s . " Per Gabriel, accedir a la m u n t a n y a és anarse s u p e r a n t , m a r c a n t - s e reptes personals, i pensar q u e tot es pot aconseguir. " N o cal ser un gran e x p e r t per anar per la m u n t a n y a , p e r ò si s'hi va, cal anar-hi p r e p a r a t . " Una bona roba, el calçat a d e q u a t , un mapa i una brúixola són suficients p e r m o u r e - s ' h i . Li faria il·lusió que algun dia es creés una expedició alpinista a Sant Cugat. / À.C.


Un telèfon amb millors prestacions .*mm* *

-'•••**

XI

4161000 Ampliació de l'horari d'atenció telefònica: de 8h a 21 h, de dilluns a divendres Desviació automàtica de telefonades als serveis d'informació dels departaments Més informació de la Generalitat de Catalunya

E.mail: sdginfo@correu.gencat.es Infovia: http://gencat.inf Internet: http://www.gencat.es Teletext: Teleservei de TV3 Videotex: (nivell 031) *CATALUNYA#

Generalitat de Catalunya


EIS1GWTONS

30

Divendres, 7 de març de 1991

Futbol

Golf

L'Abadessenc trenca la imbatibilitat del Sant Cugat

Sorprenent actuació d'Hospital a Dubai

Alonso reconeix un "excés de confiança" perpart dels seusjugadors D e s p r é s d e 2 2 j o r n a d e s d'imbatibiiitat, el S a n t C u g a t Esport v a c a u r e d e r r o t a t d i u m e n g e passat al c a m p d e l'Abadessenc per 2 gols a 1 . El tècnic Josep Alon-

so s'ha queixat que "els seus j u g a d o r s v a n s o r t i r al t e r r e n y d e j o c a m b m o l t poca actitud d e treball". A l minut 2 0 de partit, els santeugatencs j a p e r d i e n p e r

2 g o l s a 0 . D i u m e n g e al m a t í , l ' e q u i p santcugatenc rep el Ripollet, l'equip q u e a principi d e t e m p o r a d a e r a el m à x i m c a n d i d a t a assolir l'ascens.

.\l.KX LÓI'KZ - Sant Cugat"L'excés clc confiança" va pro\ocar diumenge passat a Sant Joan de Ics Abadesses ( Ripollès) la primera derrota del Sant (lligat Esport LI la lliga després de 22 jornades d'imbatibiiitat, segons ha explicat el mateix tècnic santcugatenc Josep Alonso. L'Abadessenc, un equip que ara mateix ocupa l'onzè lloc a la classificació amb 31 punts de divuit equips, va ser el botxí de l'equip vermelli-negre, que els va derrotar per 2 gols a l. Alonso s'ha queixat que "els seus jugadors van sortir al terrenv tic joc amb molt poca actitud de treball", i que "quan ens en vam adonar era el minut 20 i ja perdíem de 2 gols a 0". Alonso també creu que "el fet que els jugadors coneguessin els resultats dels e q u i p s perseguidors q u e s'havien jugat al matí" va influir n e g a t n a m e n t en el seu rendiment. Després dels dos gols locals, el Sant ( aigat Esport "va reaccionar i va començar a jugar a futbol". Alonso es lamenta quan afirma que "si haguéssim pres aquesta postura des del primer mmut de partit, no hauríem sortit derrotats del camp de l'Abadessenc". A niés, per Josep Alonso "el que molesta no és la derrota sinó la manera com l'hem encaixat". Dels setanta minuts restants de l'enfrontament, "la pilota va estar en joc uns quinze minuts", explica l'entrenador santcugatenc. Per ell, l'equip contrari "va utilitzar les seves armes" per alentir el partit i com a mínim fer-lo estrany. I ,'únic gol santcugatenc el va marcar de penal Juan Carlos al minut 42 de la primera meitat. Dimarts a la nit, el.tècnic Josep Alonso es va reunir amb el plan-

Després d* 22 jereaiet, el Sant Cugat Esperi ve encaixar la primera derreta a la Higa. Foto: XAVIER UtRRQSA

ter del Sant Cugat Esport al llarg d'una hora als vestidors del camp municipal d'esports amb l'objectiu de fer "un examen de consciència". Alonso reconeix que tothom va "entonar el mea ailfia \ i espera que "no torni a passar més". Josep Alonso creu que no seria lògic que es fes servir la paraula crisi perquè al cap i a la fi és una derrota que arriba després d'una marxa triomfal al campionat de lliga. A m b un "no passa res", Alonso apunta també que "en aquests moments, els dos màxims preseguidors, el (lassa de la Selva

i el Roses, segueixen a vuit punts de distància i el marge d'error continua sent gran". De fet, en aquesta darrera jornada de lliga, el Cassà va caure al camp del Sant Quirze per 3 gols a 1, mentre que el Roses va empatar a 0 gols al camp del Ripollet, precisament l'adversari de l'equip santcugatenc aquest diumenge. Ripollet, proper rival "No oblidem que abans de començar la lliga, el Ripollet era el màxim favorit per assolir l'ascens".

comenta un Josep Alonso que no es refia gens de l'adversari, sisè a la classificació amb 34 punts. Tot i q u e a q u e s t e q u i p està fent una lliga molt irregular, per Alonso "és un e q u i p molt perillós q u e vindrà a guanyar el p a r t i t " . Alonso afegeix q u e "aquest és un dels equips que q u e d e n d'aquí a finals de lliga que poden guanyar el Sant Cugat". De fet, Alonso afirma q u e "és l'equip més perillós que ha de passar pel camp municipal d'esports". Tot i la seva irregularitat, el Ripollet va després del líder, el Sant Cugat Esport, a m b 48 p u n t s , j u n t a m e n t a m b el Sant Julià i el Canovelles, l ' e q u i p q u e acumula m e n y s derrotes, cinc en total. L l u n y del seu camp, però, el Ripollet només ha guanyat el Sant Cristòfol i el Sils. Per contra, el Sant C u gat Esport ha guanyat els tres últims partits q u e ha disputat a casa, a m b el Cassà, el Lloret i el Sant Celoni.

El golfista santcugatenc T x o min Hospital es va classificar en la 20a posició final del torneig Desert Clàssic de Dubai, capital dels Emirats Àrabs l "nits. Aquest primer torneig del circuit europeu de golf professional va finalitzar diumenge passat, després de quatre dies de competició. Txomin Hospital, de 38 anys. va tenir una magnífica actuació en aquest torneig, i més si tenim en compte que en les dues primeres jornades va liderar la classsificació final del campionat. El golfista santcugatenc, que l'any passat va ocupar el 37è lloc en l'Orde del Mèrit i fa quatre anys que participa en el circuit europeu, va ocupar la primera posició en la jornada inaugural amb una exel·lent targeta de 65 cops. El liderat el va mantenir amb l'escocès Colin Montgomerie, de 26 anys, i defensor del títol. A la segona jornada, va continuar de líder però ara en solitari, amb 69 cops. Però. un cop celebrada la tercera jornada del Torneig de Dubai, Txomin Hospital no va poder mantenir el liderat amb 74 cops i va haver de cedir la seva privilegiada plaça al gal·lès Ian Woosnam, que en va aconseguir 67. Llavors, Hospital va passar a ocupar I'l la posició. Einalment, en la quarta i última jornada el golfista santcugatenc es va acabar classificant en la 20a posició amb 281 cops, a nou cops del líder, que va ser l'australià Richard Green, de 26 anys, amb 272 cops. Precisament, (ireen es va endur com a premi uns 25 milions de pessetes. El millor golfista espanyol classificat va ser José Maria Olazabal, que reapareixia a Dubai després de 18 mesos d'absència en els tornejos a causa d'una lesió per una artritis reumàtica. F i n s ara, T x o m i n H o s p i t a l havia aconseguit una segona posició a l ' O p e n d e M a d r i d l'any 1993.

LESANA DE FUTBOL-SALA Inscriu-hi el teu equip (inclou Prelliga, Lliga, Copa i Recopa) Les millors condicions en unes instal·lacions úniques

Al.KX LÓPEZ - Dubal/Sant Cugat -

ORGANITZA

Carretera de Sant Cugat a Cerdanyola, km 4,6 Tel. 674 28 00


Esports

ELS4CAJVIOVS Divendres, 7 de mar? de 1997

31

Esq ua ix

Handbol

La UE Sant Cugat i el Manyanet es juguen la independència El guanyador només dependrà d'ell mateix per classificar-se

Lluis Castellà i Santi Grau, al Circuit Català d'esquaix ÀLEX LÓPEZ

L'equip d'handbol de la UE Sant Cugat juga demà el partit més transcendental da la temporada, contra el Manyanet. Tots dos equips comparteixen la segona RAI-A M O R K N O

- Sant Cugat Construir una defensa sense forats és l'objectiu de l'equip d'handbol de la UE Sant Cugat en l'enfrontament de d e m à a la pista del Manyanet. El conj u n t barceloní es caracteritza pels seus atacs ràpids i sobtats. Els jugadors del Manyanet són prou joves per t e n i r agilitat, però t a m b é prou e x p e r i m e n tats per ser capaços d e m a n t e nir la calma necessària per fer passades d e precisió i llançaments encertats des de lluny. Per aquestes raons, l'entrenador Joan Sancho està preparant el seu e q u i p per defensar aferrissadament. El tècnic santcugatenc ha fet veure el seus hom e s q u e el M a n y a n e t és un e q u i p q u e fa molts gols. P e r e x e m p l e , el cap d e s e t m a n a

posició a la taula classificatòria. L'equip que aconsegueixi la victòria aquesta jornada pràcticament tindrà la classificació a les mans. Segons Joan Sancho,

passat en va marcar quaranta. N o obstant, el M a n y a n e t també encaixa molts gols, raó per la qual els rivals q u e són capaços de construir una defensa efectiva n o m é s necessiten marcar la quantitat normal de gols per imposar-se als barcelonins. D e fet, l'única vegada q u e la U E Sant C u g a t ha guanyat el Manyanet ha estat l'últim cop que es van enfrontar, p r e c i s a m e n t l'ocasió q u e els vermell-i-negres van defensar millor de tota la temporada. El secret, doncs, segons Joan Sancho, és "defensar fort i fer que els jugadors del Manyanet corrin i es cansin". El partit m é s transcendent L'equip s a n t c u g a t e n c encaixaria molt m a l a m e n t una derrota demà. L'equip entraria en

Bàsquet

En els tres últims partits, la UE Sant Cugat rep dues derrotes

"qui guanyi demà, si després no fa cap ximpleria, està classificat". El guanyador del Manyanet-Sant Cugat dependrà d'ell mateix per ser a la fase de sector.

una crisi anímica molt perillosa, p e r q u è suposaria posar les coses molt difícils per a la classificació per a la fase de sector. N o m é s quedaran d u e s jornades per al final, i els vermelli-negres només podran esperar

Voleibol

El C V Sant Cugat visita el Caja Cantàbria pensant en l'Alcorcón ÀLKX LÓPEZ - Sant Cagat -

LMsrWCII van deixar una bona imatge. Vuit jornades abans de la finalització d e la lliga, el conjunt L'equip de bàsquet de la Unió santcugatenc, líder del seu grup Esportiva Sant Cugat va caure amb 41 punts i amb un balanç apallissat diumenge passat a la pisde dinou victòries i tres derrotes, ta del Súria per 18 punts de direp la visita del J o v e n t u t L e s ferència , 77 a 59. Dels últims tres Corts, segon classificat amb 39 partits de lliga, l'equip santcugapunts, i amb un balanç de disset tenc n'ha perdut dos, el primer a victòries i cinc derrotes. Malgrat la pista del Vendrell i la segona els últims resultats, els homes amb el Súria. Des de llavors, la de Lluís Folch confien a aconUE Sant Cugat tan sols havia perseguir el q u e seria la vintena dut un partit en la present temvictòria a la competició. porada, a la Sala Escolar davant el Laietà. Per derrotar el conjunt enD'altra banda, tan sols falten vuit trenat per Lluís Folch, el Súria va jornades perquè acabi la lliga i d'ahaver de fer el millor partit de la questes jornades, la Unió Esportemporada. Tot i perdre per moltiva Sant Cugat n'ha de jugar cinc ta diferència, els santcugatencs a la Sala Escolar. / À.L.

q u e el Manyanet punxi i deixi escapar dos punts, cosa improbable, però no impossible. D e fet, el Manyanet encara ha de visitar la pista del líder imbatut de la segona fase, el Pardinyes, que, tanmateix, jugarà a m b la relaxació de qui ja està classificat m a t e m à t i c a m e n t . La U E Sant C u g a t i el Man y a n e t comparteixen la segona posició a la taula classificatòria, amb tretze p u n t s . L'equip q u e guanyi tindrà la segona posició p r à c t i c a m e n t a c o n s e g u i d a . E n el cas d e l Sant C u g a t , una victòria exigiria q u e l'equip no deixés escapar cap p u n t contra Molins i Sant Quirze. E n c a s d ' e m p a t c o n t r a el Manyanet, la U E Sant C u g a t es q u e d a r i a a m b la s e g o n a plaça a la classificació, p e r q u è té m i 11 or goal average.

El sènior femení del CV Sant Cugat es jugarà definitivament la p e r m a n è n c i a a la d i v i s i ó d ' h o n o r f e m e n i n a a m b l'Alcorcón de Madrid després de perdre el cap de setmana passat a M o n f o r t e de L e m o s (Lugo) davant el Ribeira Sacra per 3 sets a 0, en partit corresponent a la segona i penúltima jornada de\ p/ay-off per la permanència. Els parcials d'aquest enfrontament e n t r e gallegues i s a n t c u g a t e n q u e s va ser d e 15-12, 15-11 i 15-10. L'entrenador santcugatenc Pasquale Morabito considera q u e les seves jugadores "van fer un bon p a r t i t " , tot i q u e "els va faltar experiència". Per Morabito, "en aquests moments, el q u e més importa és jugar b é " de cara al transcend e n t partit q u e l'equip ha de jugar d a v a n t l'Alcorcón. D e fet, per a aquest enfrontament el CV Sant Cugat no va poder comptar ni amb Irene Moncunill, q u e segueix lesionada, ni amb la col·locadora titular Lau-

ra Castanyé, que tampoc es va desplaçar a m b l'equip. D i u m e n g e a les d o t z e d e l migdia, el conjunt s a n t c u g a t e n c visita la pista del Caja Cantàbria, a Torrelavega (Santander), en l'últim partit de la lligueta. Segons Morabito, "l'objectiu és el de fer un bon partit i jugar bé". Tot i aquest enfrontament, Morabito reconeix q u e ara el que cal és començar a pensar en l'Alcorcón. El CV Sant Cugat haurà d e rebre l'equip madrileny i després haurà de viatjar a Madrid. E n cas d'empat, el tercer partit es disputaria a Sant Cugat. Morabito és c o n s c i e n t q u e el seu e q u i p té m o l t s n ú m e r o s p e r "aconseguir la permanència", i de fet espera q u e "no hi hagi sorpreses". D'altra banda, l'equip juvenil femení del CV Sant Cugat, segon a la taula amb 14 punts, rep dissabte a la tarda al pavelló municipal de Sant Cugat a Valldoreix el Winterthur Barcelona, líder amb 15 punts. Aquest partit correspon a la penúltima jornada del Campionat d e Catalunya juvenil.

- Paüayà/Sant Cugat -

Els j u g a d o r s d e l ' E s q u a i x Sant C u g a t L l u í s C a s t e l l à i Santi Grau van participar divendres i d i s s a b t e passat en la cinquena prova del Circuit Català d'esquaix, q u e va tenir lloc a l'Esquaix Metasports de Polinyà. Lluís Castellà va caure eliminat en quarts de final davant Francesc Linan, de l'Esquaix Badalona, per 3 sets a 1. D'altra banda, Santi Grau va perdre en vuitens d e final a m b Oriol Salvis, cap de sèrie número 2 del torneig i tercer millor jugador d ' E s p a n y a . El jugador d e Can Mèlich va derrotar el s a n t c u g a t e n c per 3 sets a 0. E n caure en vuit e n s d e final, Santi Grau va continuar jugant, però a la segona categoria, on finalment la va acabar g u a n y a n t en derrotar J o s e p Molina, d e l ' E s quaix Blanes, per 3 sets a 1. La final d ' a q u e s t campionat la van jugar Oriol Sàlvia, el botxí d e Santi Grau en vuitents de final i el jugador finès J a n n e Kytanen, d e l ' E s q u a i x Rocafort de Barcelona, q u e es va i m p o s a r p e r 3 s e t s a 0. Aquest torneig estava valorat a m b 100 p u n t s i 50.000 pessetes. D'altra banda, l'últim cap d e setmana d'abril se celebrarà a Tolosa (França) un O p e n del Circuit E u r o p e u júnior d'esquaix, en q u è participarà algun representant de l'Esquaix Sant Cugat.

Esc a c s

Partides simultànies a l'AEC L'AEC, l'Associació Esportiva i Cultural d e la Floresta, ha organitzat per dissabte vinent unes partides simultànies d'escacs a càrrec del senyor Zair. Aquestes partides, que tindran lloc a la seu d e l ' e n t i t a t florestana, començaran a les dotze del migdia i finalitzaran als voltants d e les d u e s d e la tarda. D e íet., a q u e s t a actAvitav esportiva ja s'ha fet en altres ocasions. L'organització p r e veu q u e s'hi apunti més g e n t de la q u e hi va participar l'última vegada. La inscripció és gratuïta. / À.L.


32

Esports

ELS-Z-CANTONS Divendres, 7de març de 1997

Futbol

Tennis

s a l a

El Winterthur retroba amb la victòria

Alex Corretja recollirà un premi de l'ATP

l'equip santcugatenc apallissa el Vilassar de Mar per 8 gols a 3

Àl.l-.X I.ÓI'IY.

- Sant Cugat El Winterthur S a n t C u g a t va aconseguir

m é s d e q u a t r e m e s o s sense g u a n y a r ,

sep G o n z à l e z , a m b q u a t r e gols, e s v a

dissabte passat al pavelló m u n i c i p a l

els h o m e s d e C a r l e s N a v a r r o v a n apa-

convertir e n l'heroi del partit. D e m à ,

una v i c t ò r i a m o l t i m p o r t a n t d a v a n t e l

llissar el rival en una segona meitat molt

p e r ò , e l c o n j u n t v e r m e l l - i - n e g r e visita

Vilassar de Mar. I és que després de

e f e c t i v a . El j u g a d o r s a n t c u g a t e n c J o -

la pista d e l líder, e l S a r a g o s s a .

Al IX Li 'l'I / - Sant Cugat I ) c s p i C S d e IllCS i L l 11 i. III C 111 CM IS N.-IISC concINCi"l.i \ ;i l'iii.i. cl \ \ in-

icn luir S;int ( àigat v.! gii.unar al j vi \ cl In iniinR'ip.ii cl \ il.issar d e Mar pci fs gols LI ï. p i c c i s j m c n t : ..i li n n .I'KCIS.IM q u e li.iv I.I d e l'm-

u t ,il i .nnpion.it d e lliga. ( !al rc'. i lül.ir < |iie el J(> d "octubre d e l'í'X) \ .i ser l'ultima vegada q u e l'equip s a n t c i í g . i t c n c e s va e n d u r u n ti lomf. 1 J a v o r s , es disputav a ILI q u a r u |III'IV.KILI d e lliga i cl l ' S Sant ( ÏIILU( v.:i \ e n c c r a la pista del \ iILISSLII d e M a r per 4 gols a 5. D e

fet, cl mateix tècnic (!arlcs \ u \ a r ri» asscnvaki q u e " e s p e r o q u e n o sigui l'última victòria i t a m b é e s pero q u e no h a g u e m d'esperar q u a t r e m e s o s m é s per guanyar". L ' e q u i p s a n t c u g a t e n c va basar la

seva victòria en una exel·lent segona meitat i també en l'efectivitat de Josep CJonzalez, la gran figura del partit, ja que va marcar quatre gols. CJonzalez es mostrava "satisfet per la meva actuació personal". D'aquesta manera, el conjunt vermell-i-negre superava amb bona nota un examen final que si hagués suspès podia haver significat alguna cosa més que una derrota. De fet, el mateix Josep CJonzalez, l'heroi d'aquest en-

Hoquei

11 unta m e n t . reconeixia q u e "aquest era un partit clau" i que "al \cstidor teníem molt clar que si no guanvàv em aquest partit ens \èicm abocats al descens, en cas que tliiLilment la Lliga Nacional de Futbol Sala decideixi que a banda de l'Albelda d'Ircgua baixi l'últim chissificar del nostic grup". En aquest mateix sentit. Carles Navarro apunta que "en tot cas. per no haver d'estar a 1 expectativa ilc ILI Lliga Nacional, el que hem tic fer és no quedar últims i així segur que res de tot això ens afectarà". Respecte a ILI decisió que ha de prendre abans dei 15 de març la junta directiva de la Lliga Nacional, cal dir que aquesta setmana fonts del gabinet tic premsa d'aquest organisme han assenyalat a Els 4 Cantons que encara no s'han reunit. La Lliga Nacional continua en la seva línia habitual. Malgrat tot. CJonzalez també té molt clar que "per podernos salvar hem de guanyar la majoria de partits que tenim al pavelló". A cinc punts Tot i la victòria santeugatenca, l'Andorra de Terol, que abans de jugar-se aquest enfrontament era penúltim a la taula classificatòria,

herba

El Júnior accedeix a les semifinals de la Copa Federació L'equip masculí del Júnior disputarà aquest cap de setmana una de les dues semifinals de la Copa Federació després d'empatar a 3 gols diumenge passat a les instal·lacions santeugatenques davant el CD Terrassa. Aquest partit va correspondre a la tercera i última jornada d'aquest torneig. Finalment, els homes entrenats per Andrés Barrientos s'han classificat en la segona posició per darrera de l'Atlètic de Terrassa, que jugarà l'altra semifinal amb el Polo. Els jugadors Eskberg, Juan I ,obo, Quique Nogueras són baixa segura per aquesta semifinal que els ha d'enfrontar amb l'Egara. El partit es jugarà a Terrassa malgrat els loclas no podran

comptar amb els seus jugadors internacionals, concentats amb la selecció estatal. Aquests són Jaume Amat, Víctor Pujol, Ramon Sala, Pau Amat i Narcís Ventalló. D'altra banda, l'entrenador del Júnior, Andrés Barrientos, ha confirmat que finalment l'equip que ell dirigeix no farà l'stage a Anglaterra que en un principi s'havia programat. El que sí es durà a terme és el torneig a Holanda que els mateixos integrants del planter del Júnior s'han encarregat de preparar de cara la Semana Santa. Barrientos també ha confirmat que el dia 2 d'abril un equip alemany s'enfrontarà al conjunt santcugatenc a les instal·lacions del Júnior. D'altra banda, un equip italià també podria jugar un partit amb el Júnior. / À.L.

El t e n n i s t a s a n t c u g a t e n c Alex Corretja ha estat un dels deu jugadors seleccionats per rebre el premi LI l'esportivitat que

eada

LIIIV

concedeix

l'ATP. Aqucsf;i d i s t i n c i ó la rebrà al torneig de Kcv R'scayne (Florida). Des de l'anc passat, cl p r e m i s'Liimnicnu Trofeu de l ' K s p o r m itai S t c fan l'Alberg.

Primera derrota del Winterthur després de més dequatre mesos sense guanyat Foto: XAVIER LARttSA va saldar el seu compromís de lliga amb una victòria a la seva pista davant l'Epic Casino per 2 gols a 0. Per tant, ara é s onzè amb 17

punts. Tot i la victòria, l'equip santcugatenc segueix ocupant la penúltima posició amb 11 punts, segons la classificació oficial de la Lliga Nacional. L'últim classificat és l'Albelda d'Iregua, amb 3 punts. Ara, l'equip situat per sobre del Winterthur Sant Cugat a la classificació és precisament el Vilassar de Mar, que és antepenúltim amb 16 punts, cinc més que els santeugatencs.

F u t b o l

L'entrenador santcugatenc Carles Navarro opina que "encara queda molta lliga i el fet que hi hagi cinc punts de distància no vol dir res; l'Andorra de Terol encara ha de venir a jugar a Sant Cugat". Dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda, el Winterthur Sant Cugat visita la difícil pista del Saragossa, líder en solitari del grup amb 46 punts. Navarro creu que per treure un bon resultat "hauríem d'aconseguir jugar molt bé i intentar que ells ho fessin malament, i això és molt difícil".

s a l a

L'Olímpyc sorprèn el La Unión i es col·loca segon a la taula L'Olímpyc de la Floresta va aconseguir diumenge passat a la pista del La Unión una victòria molt important en derrotar per 5 gols a 8 el fins llavors segon classificat. I és que el conjunt florestà, que va fer un gran partit, passa a ocupar la segona posició a la taula amb 27 punts, els mateixos que l'Escodines, que és tercer. Precisament aquest equip del Bages es va imposar dissabte passat al pavelló municipal davant el sènior B del Winterthur Sant Cugat per 4 gols a 6. Sens dubte, els millors jugador de l'Olímpyc de la Floresta van ser el debutant Jordi Reixach, que va ser el màxim golejador del seu equip amb tres gols, i Javi López. Gràcies a aques-

ta victòria, l'equip florestà se situa segon, posició que dóna accés directe a la primera nacional A. Dissabte a la tarda, el conjunt d'Angel Ruiz rep el Lloret, setè amb 24 punts, a només tres punts de l'Olímpyc. Els de la Floresta ja fa sis setmanes que no perden i confien a continuar aquesta línia ascendent de joc i de resultats. Per a aquest partit, Àngel Ruiz no podrà disposar de David Martín, sancionat. Per contra, Manolo, que encara no ha jugat aquesta temporada a causa d'una lesió al genoll que es va fer la temporada passada, podria entrar a la convocatòria. Cal recordar que aquest partit es disputarà dissabte al pavelló municipal de Sant Cugat a Valldoreix a un quart de set de la tarda. / À.L.

D'altra banda, dilluns pjssLit. Alex Corretja v LI caure novament eliminat en p r i m e u ronda, a q u e s t a vegada LI I' VI'P Tour d e R o t t e r d a m ( H o l a n da), en pista ràpida. L'italià Renzo Furlan v LI ser el botxí del tennista santcugatenc. q u e cl va derrotar per (>-4. 3-6 i (•>3. Aquest principi d'anv, el t e n n i s t a s a n t c u g a t e n c no ha aconseguint bon resultats en els tornejos q u e ha participat. Actualment,

Corretja

ocupa la 22a posició al r à n q u i n g d e l'ATP amb 1.383 punts. / À.L.

F u t b o l

L'Escola Arquitectura de futbol a l'Intercampus - Saat Cagat -

L'equip de futbol de l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat s'ha proclamat r e c e n t m e n t campió de la lliga universitària de segona divisió, tot i que en l'última jornada va caure derrotat al camp de l'Escola Nàutica de Barcelona per 4 gols a 2. Precisament, aquesta ha estat l'única derrota d e l conjunt santcugatenc al Campionat Intracampus de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies a aquest primer lloc, el conjunt universitari santcugatenc aconsegueix l'ascens a la primera divisió. Properament, començarà el Campionat Intercampus, on l'Escola d'Arquitectura s'haurà d'enfrontar als equips del campus de Terrassa, Manresa, el Baix Llobregat, Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Ara, l ' o b j e c t i u de l ' E s c o l a d'Arquitectura de Sant Cugat és classificar-se per al Campionat de Catalunya. D'altra banda, el proper pas seria el de classificar-se per al Campionat


ELSíGVYroNS

Esports

Divendres, 7 de març de 1997

33

P a t i n a t g e

Vint anys de patinatge artístic a Sant Cugat grafies s'hi p o d e n v e u r e actuals i antics c o m p o n e n t s d e l'Escola de Patinatge Artístic: els g r u p s d e c o m p e t i c i ó d e L'exposició q u e ha organitcada temporada, els pòdiums, zat l'Escola de Patinatge Arc a m p i o n a t s individuals i per tístic de Sant C u g a t a m b m o parelles, campionats internatiu del seu vintè aniversari va cionals... T a m b é hi ha un reser inaugurada dissabte pascull de p r e m s a on apareixen sat a la Casa de C u l t u r a per diferents articles q u e parlen Àngels Ponsa, t i n e n t d'alcaldel c l u b . Així m a t e i x , hi ha de de Serveis Personals de penjats uns quaranta vestits, l'Ajuntament de Sant Cugat, i els més representatius de l'est a m b é p e r Xavier F i g u e r e s , cola. Són els diferents uniforregidor d'Esports del consismes q u e els patinadors i patitori. Unes 150 persones es van n a d o r e s han anat p o r t a n t al congregar per celebrar aquest llarg de tot el t e m p s . Els troacte. Yolanda M u n o z , p r e s i feus c o m m e m o r a t i u s t a m b é denta d'aquest club santcugasón una peça clau d e l'expotenc tan tradicional, ha explisició. Però a q u e s t no és l'únic cat q u e "és una trobada i un acte o r g a n i t z a t per c e l e b r a r recorregut molt e m o t i u " . La aquest vintè aniversari. A fim o s t r a f i n a l i t z a r à el 12 d e nals de maig, l'Escola de Pamarc. tinatge Artístic organitzarà un Aquesta exhibició permet fer festival de germanor a m b diun recorregut per als vint anys verses entitats de la ciutat end'existència d'aquesta escola. cara p e r c o n f i r m a r . D ' a l t r a Hi ha exposades més de ?>()() banda, està previst q u e a l'ocf o t o s q u e r e c u l l e n t o t a la tubre el club santeugatenc orhistòria del club (28 de febrer ganitzi una exhibició d e pati197S-199H), i també vídeos renatge a m b la participació de trospectius dels moments més p a t i n a d o r s i p a t i n a d o r e s nadestacats tant de competicions cionals i internacionals. com de festivals. A les fotoALEX

LÓPEZ

- Sant Cugat -

Escola de Patinatge Artístic

Algwis del trateus del ctab saitcafattw. Foto XAVH1AIUSA

*1

**ÍÍ'

•&

ÍÈ ¥-

Al fons, alguns dels vestits més representatius de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat Foto: XAVIER LANWSA

C l a s s i f i c a c i o n s

Premis Esport en Marxa 1 9 9 7 Ràdio Sant Cugat i Autocugat Opel CLASSIFICACIONS "CATEGORIA MAX" FUTBOL 5 3

Mar Kscudero

5

JÚNIOR MASCULÍ

Marco Carceles

1

Esther Cussó

Eva Sagalés

4

Christian YVein

8

Josep M. Espot

3

Júlia

5

Mari Cano

3

Jany Vidal

6

Oriol Villoro

3

Mònica Martínez

3

Eskberg l l o p

3

Pasqual d'Ossó

3

Blanca Molina

3

Xick Carpentier

3

Núria Olivé SANT CUGAT ESPORT

6 5

Israel Laubartc Miguel íionzalez Jordi Hervàs Xavi Jansa Miquel Olmo David Barrio

.i

3 3 3

JÚNIOR IKMKNÍ

FUTBOL SALA VOLEIBOL WlNTKKTHl'R SC

PB S A N T Ci CA r

HANDBOL

Anna Negre

7

Carol Abad Gina Abelló

5 4

l'ESC

Violant Tarrach

7

Josep Gonzàlez

11

CY S A N T C U G A T

Elisabet Maragall

4

Armand Mora

Montse Balsa

4

Alex Costals

6

Katya Atanassova 13

Elena Maragall

4

Xavi Pizarro

7

Sara Montero

4

Josep Pinell

5

Laura Oastané

Pere Antich

Jaume Estrada

5

Carlota Santamaría 6

7 2

9

Xavi Montilla

13

HOQUEI PATINS BÀSQUET CY S A N T C U G A T M A S JANIÍR

UESC Ferran Quinto

7

Cheli Serrano

Toni Ballart

6

M a José Martín

Miguel (Crespi

5

Maite Alemany

UESC

CHAMPION

13 6 4

PATÍ H O Q U E I

Roger Moreno

3

Jordi Cervantes

10

Lluís

3

Jordi Rius

9

Roger Rivera

?

Gonzalo Munoz

6

Pol Carulla

6

Jordi Solé

HOQUEI HERBA

CLUB HOQIT:I

*Primers de cada

classificats esport


Esports

34

aS-ÍCAlYIWS

H

FUTBOL

09.15 Juv. ZS Setembre-Sant Cugat (Dis.) 15.00 Sant Cristòfol-PB Sant Cugat (Dis.) 18.45 N.Terrassa-CEF Sant Cugat (Dis.) 0 9 3 0 Adesa-Cerdanyola (Dis.)

Regional Preferent 12.00 Sant (Itigat-Ripollet (Diu.)

Aleví

Segona Regional

1 0 3 0 Can Boada-PB Sant Cugat (Dis.)

12.00 Pajaril-Sporting Mira-sol (Diu.)

Benjamí

Tercera Regional 17.00 Ullastrell-Júnior (Dis.) 1 1 3 0 I .es Fonts-Sant Cugat (Diu.) 12.00 l IS Sabadell-PB Sant Cugat (Diu.)

12.00 Can Vidalet-Sant Cugat (Diu.)

Pre-benjamí

BÀSQUET 3a Preferent 12.15 HE Sant Cugat- Les Corts (Diu.)

Cadet

1 6 3 0 Sicília-Júnior (Diu.)

Sub-22

2a catalana A fem.

Júnior

11.30 Granollers-Mas Janer (Dis.)

16.45 Corbera-PI 1 Sant Cugat (Dis.)

1a divisió Barcelona

Juvenil

17.00 Chess-Mas Janer (Dis.) 16.00 Balsareny-Champion (Dis.)

18.30 Masquefa-PH St Cugat A (Dis.) 11.00 PH St Cugat B-Aiguafreda (Diu.)

18.00 H E Sant Cugat-Les Corts (Dis.) 10.30 PB Sant Cugat-Coll (Diu.)

Júnior Masculí 1 6 3 0 VE Sant Cugat-Sants (Dis.) 09.00 PB Sant Cugat-Brafa (Diu.)

Juvenil Infantil

HANDBOL

Cadet

l a catalana

1 1 3 0 Escola Pia-W. Sant Cugat (Diu.)

1 6 3 0 P H Sant Cugat-R Plegamans (Dis.)

18,15 Manyanet-l'K Sant Cugat (Dis.)

Juvenil 2a Divisió 18.00 Sant Cugat-Júnior(Dis) 18.00 Adesa-Rubí (Dis.) 12.00 Jàbac-PB Sant Cugat (Diu.) 11.30 Can Boada-SportingMira-sol (Diu.)

*

16.30 Centelles-W. Sant Cugat (Dis.)

09.45 KF Blaugrana-PB St Cugat (Dis.) 10.00 Mollet-Sant Cugat (Dis.) Maurina Egara-Adesa

1 3 3 0 Terrassa-Agora (Dis) 1 2 3 0 PB Sant Cugat-EF Blaugrana (Dis)

Juvenil Preferent

D

Divendres, 7 de març de 1997

Aleví

VOLEIBOL

HOQUEI

Divisió d'honor fem.

Semif. Copa Federació

12.00 Caja Cantàbria-CV St Cugat (I )iu.)

12.00 Egara-Júnior (Diu.)

Benjamí

Juvenil fem.

1a divisió femení

17.00 Capellades-PH St Cugat (Dis.) 12.00 P H St Cugat B-Prat (Dis.)

16.00 CV St Cugat-W. Barcelona (Dis.)

15.30 Júnior-Egara (Dis.) Iluro-Júnior 1917

FUTBOL

HERBA

PH St Cugat (descansa) 18.00 Capellades-PH St Cugat B (Dis.)

Prebenjamí

SALA

11.00 P H Sant Cugat-Sfèric (Dis.)

18.00 Adesa-PB Ramon Llorenç (Dis.) 16.15 Sant Cugat-Can Parellada (Dis.) 18.00 Júnior-Juventud 25 Setembre (Dis.)

Divisió de plata

3a Preferent Femení 1 8 3 0 VE Sant Cugat-Pallejà (Dis.)

3a B

Infantil 0 9 . 0 0 Sp Mirasol-PB R. Llorenç (Dis.)

12.00 PB Sant Cugat-Clot (Diu.) 12.00 PB St Cugat-Beeth-Fons (Diu.)

1 7 3 0 Saragossa-W. Sant Cugat (Dis.)

HOQUEl

1a nacional B

2a divisió catalana

12.30 Palamós-W.Sant Cugat (Diu.) 18.15 O l í m p y c F l o r e s t a - L l o r e t (Dis.)

2 2 3 0 P H St Cugat-Aiguafreda (Div.) 20.30 Masies Voltregà-CH St Cugat (Dis)

E

S

U

l

Aleví

T A

FUTBOL

SALA

Cadet Juvenil Arnau Cadell-Zona Nord

4-2

Aleví Verdaguer-Avenv Thau-Zona Nord Sta. Ísabcl-Pau Casals

3-13 0-5 2-8

Infantil Schiila-Catalunya Verdaguer-Thdii Liceu Politètnic-Santa Isabel Pins Vallès-Avenç, Zona Nnrd-L. da Vinci Viaró-Thau

MINI

5-7 0-4 3-1 S-l H-2 7-1

HANDBOL

Infantil Avcnc-Carmc St. Quir/.e-St. Cugat St. Cugat-Balsareny Creu Alra-Angcleta Ferrer

32-12 36-10 13-14 23-21

S

C

O

L

6-2 0-8 7-1 8-0

Pureza Maria-Ferran Clua

4-4

Avenç-Collscrola Catalunva-Purcza Maria

8-0 7-1

CelmeübiVtAlaristcs Rubí Pins Vallès-Avenç Montscrrai-Sta. Isabel Catalunya B-Àgora Sant Jordi-Catalunya

A *•

"W "...

Beniamí

Infantil 0-2 0-2

Aleví

Schola A-Pinar Schcila-Ferran Clua Joan Maragall-Pla Farreres

2-0 2-0 0-2

Aleví

Pins Vallès B-L.Politècnic Montserrat-Joan Maragall Pins Vallès-Agora Avenc-Purezi Maria

42-27 .VS-14 43-14 22-4

0 0l

' n i ó Esportiva-Scala Dei (Dis.)

0 9 . 0 0 Pins Vallès-Maristes Rubí (Dis.) 11.00 Montserrat-Centre O b e r t (Dis.) 10.00 Catalunya B-Avenç (Dis.)

Infantil

12,0 Sc

11.00 Avenç-St Nicolau (Dis.) 1 2 . 0 0 S t Cugat-Agustí Bartra (Dis.) 18.00 Angeleta Ferrer-St. Cugat (Dis.)

ord _Sta Isabel ( D i s

-

>

^ t a l u n y a - À g p * (Dis.)

VOLEIBOL Aleví

Aleví Aleví Schola-Avenç (Dis.) Thau-Verdaguer (Dis.) Santa Isabel-Zona Nord (Dis.) Avenç-Zona Nord (Dis.) Sta. Isabel-Schola (Dis.)

12.00 Montserrat-L. Politècnic (Dis.) QQPinsvyiès_PinsValiès B(Dis) 13.00 Avenç-Joan Maragall (Dis.) 10.00 Pureza Maria-Àgora (Dis.)

13.00 Pla Farreres-Schola (Dis.) 12.00 Pinar-Ferran Clua (Dis.) 10.00 Catalunya-Joan Maragall (Dis.) 11.00 Schola-Montessori (Dis.) 11.00 Ferran Clua B-Avenç (Dis.)

12

Infantil

Infantil

09.00 PB St. Cugat-Sgda. Família (Dis.)

Infantil

Ml NI HAN D BOL

11.00 12.00 13.00 12.00

Benjamí

12.00 Avenç-Verdaguer (Dis.)

13.00 Ferran Clua-Pureza Maria (Dis.) 09.00 Avenç-Catalunya (Dis.)

11.00 Santa Isabel-Verdaguer (Dis.) 11.00 Ferran Clua B-Sta. Isabel (Dis.) 11.00 La Floresta-Catalunya B (Dis.) 10.00 Joan Maragall-Catalunya B (Dis.)

° "J '

F U T B O L S A L A r . . . • . . . » Y...••. . » * • « . * •

2a catalana Sant Cugat Júnior-Sitges

Aleví

H • M A *t« gm «•> 0A9(ftft I

11.30 Maristes Rubí-Adesa (Dis.)

13.00 12.00 11.00 09.00 09.00

BÀSQUET

·

i 2 M

9.00 Júnior-Castellbisbal (Dis.)

Montessori-Pinar Pureza Maria-Mon te ssori

'°° Schola - Thau (Dls>

1 1

Benjamí C II T B II I .rj·Ç.XM."...™

VOLEIBOL

2-0 34-17 15-63 13-20 16-44

RUGBI

A 13

Rnninml

Avenç-Verdaguer Ferran Clua B-Catalunya A Ferran Clua A-Catalunya B Floresta-Joan Maragall

PATINS

Rubf-Pla Farreres (Dis.) Pureza Maria-St. Cugat (Dis.) Montessori-Angeleta Ferrer (Dis.) Sc Cugat-Sta. Teresita (Dis.)

12.00 Pureza Maria A-Collserola (Dis.)

CLASSIFICACIONS

FUTBOL

Regional preferent GRUP 1 Ganovelles-BIanes Singerlín-Sant Julià Farners-St. Cristòfol Roda Ter-Sils Ripollet-Roses Abadassenc-Sant Cugat St. Celoni-Torelló St Quirze-Cassà. Lloret-Arbúcies. «••*

PJ p e

PI

PP

1-1 2-2 2-0 1-4 0-0 2-1 2-1 3-1 3-1

<*

CSC

Punta 48

S u i l Cuga! 2 3

13

9

33

12

Cassà

23

12

4

7

34

30

40

RoSCS

23

11

6

6

30

16

39

Sani Cclon 23

II

5

7

35

? 7

3X

Arbúcies

23

II

5

7

40

28

38

Sils

23

H

2

13

29

37

26

La Florida

22

12

65

32

40

Roda Ter

23

6

3

14

29

52

21

I) Barllú

21 11

36

42

35

Blancs

23

3

8

12

22

55

17

SpMu-uol21

9

57

32

34

Farners

23

16

20

49

15

Mcridiana

21

9

37

30

34

Trinitat

21

9

41

34

33

La propera (9 m a r ç ) : St. JuliàBlanes; St. Cristòfol-Singuerlín; Sils-Farners; Roses-Roda Ter; Sant Cugat-Ripollet; Torelló-Abadassenc; Cassà-Sant Celoni; Arbúcies-Sant Quirze; Lloret-Canovelles.

Segona Regional GRUP 8 Mediterrani-Bordeta 1-1 Veterans-Montbau 2-1 Dinàmico-Trinitat ajornat Sp.Mira-sol-Sant Ignasi....4-2 Escolapis-Pajaril 3-2 La Florida-Cracks 6-1 Hospitalenc-Sp Meridiana.0-1 A t Barrio-Bruc ajornat Can Serra-Polvoritenc...2-l

Ripollet

n

H

10

3

32

28

34

l.l.oret

21

10

4

9

33

31

34

St. Q u i r / c

23

10

4

9

35

44

34

St. Julià

23

7

11

5

35

2),

32

Canovelles 2.i

7

II

5

32

24

32

Abadasscn

8

7

8

37

36

31

St. Cristofi 1 23

8

6

9

33

30

3(1

M"»P

SinRuerlin

8

5

10

30

36

29

Polvontcnc 21

28

Mcditerrani2l

Torelló

23

23 2i

7

7

9

24

W K

PI

PP.

GF

CC Punta

13

4

4

35

15

43

12

6

3

40

26

42

Les Fonts-Viladecavalls..0-0 Montserrat-Can Colapi 3-4 Can Clos-Can Trias 1-2 Cazadores-Joan XXIII ,0-13 Sant Cugat-25 setembre...0-2

Bordeta

22

8

34

31

M

At. Barrio

21

10

46

47

33

Can Serra

21

9

36

37

31

Viladccavalls23 15

71

33

50

Cuulp

PJ PG

..m.i

Viladecavalls-Terrassa; Les FontsSant Cugat. Tercera Regional G R U P 14 E8pronceda-Salut. 1-1 P B St. Cugat-Roureda 0-1 C a n Rull-Casablanques....6-0 C a n Fatjó-C. Creu 1-0 Castellar-La Planada 2-4 C.Puiggener-Campoamor. .1-1 L a Romànica-Pirineu 4-1 Cerdanyotenc-Marina. 3-6 Barberà Descansa

Escolapis

22

8

38

40

30

Can Clos

23

15

69

32

49

St. Ignasi

2Z

1

47

45

27

Sant Pere

22

15

69

34

49

Cracks

21

5

26

43

20

Can Trias

22 12

49

34

41

Veterans

22

4

8

10

23

44

20

JoanXXIll 22

12

62

45

40

Montbau

22

4

7

II

30

49

19

Can Boada 23

11

74

46

39

Pajaril

22

3

5

14

24

44

14

l.es Fonts

11

' 53

41

39

Hospitalent 22

2

7

13

21

13

Can Colapi23

11

60

55

38

Matadepercnc23!l

55

51

36

Matadepera 21

43

38

33

tm*r

25 Sctembre22

52

53

31

Romànica

22

17

2

3

74

28

53

Sant Cugat 2 3

52

56

26

Roureda

22

15

5

2

54

22

50

lllastrell

46

La propera (9 març): MontbauBordeta; Trinitat-Veterans; St. Ignasi-Dinàmico; Pajaril-Sp. Mirasol; C r a c k s - E s c o l a p i s ; S p . Meridiana-La Florida; Bruc-Hospitalenc; Polvoritenc-Barri Poble Sec; Can Serra-Mediterrani. Tercera Regional G R U P 13 Matadeperenc-Uüastrell..2-3 Júnior-St. Pere 4-9 Can Boada-Poble Nou....5-0

23

_.W.._M....Í*....íf...

<•? oc PUM».

22

43

45

25

Can Rull

2116

1

4

63

24

49

Montserrat 23

38

57

17

CanFatjó

21

12

5

4

40

24

41

Júnior

21

22

45

70

17

C. Creu

11

6

4

44

19

39

Poble Nou 21

47

66

16

P B S t Cug*l2212

3

7

63

42

39

Ca/adores

29

102

23

Campoamor22

11

2

9

45

43

35

La Planada 21

10

4

7

44

28

34 32

La propera (9 març): Poble Nou-Joventut; St. Pere-Can Bo-

Pirinco

22

8

8

6

38

34

Barberà

21

9

1

II

44

52

28

ada; Ullastrell-Júnior; Joan XXIII-

F.spronccda 22

7

6

9

53

50

27

Matadeperenc; Can Trias-Cazadores; Matadepera-Can Clos;

6

4

12

41

57

22

C. Puiggcncr21

4

7

10

29

48

19

Marina

22


Esports

ELS/CANTONS Divendres, 7de marçde 1'997

35

CUSSíFlCACiONS Salut

4

5

13

27

55

17

Cerdanyolenc22 5

22

2

1,5

30

68

17

Castellar

21

4

2

15

29

49

14

Casablancas21

0

1

20

18

93

1

La propera (9 març): Can Casablanques-Marina; Roureda-Can Rull; Salut-PB Sant Cugat; Pirtneu-Espronceda; Macarenos-La Romànica; Campoamor-Barberà; La Planada-Can Puiggener; Comerç Creu-Castellar; Can FatjóCerdanyolenc.

Tercera preferent GRUP1 Escola Pia-Gaudí 72-68 Epic-Fuster. 62-73 Masia Bou-Ateneu 61-52 Laitetà-La Salle.. 68-86 Súria-UE SantCugat....77-59 Vendrelt-Vilaseca 83-71 Horta-Barberà 82-68 Les Corts-Viladecans 84-82

•tete

PP

rr

PJ

PG

U E St C u g a t 2 2

19

3 1658

1399

41

Les Corts

22

17

5

1571

1457

39

Gràcia

22

14

8

1626

1726

36

Súria

21

14

7

1468

1358

35

Escola Pia Gaudi

21 22

13 12

8 10

1513 1432

PCPuuta

1436 1400

34

22

10

12

1586

1625

32

Èpic

22

10

12

1506

1521

32

Horta Lima

22

10

12

1543

1621)

32

Ateneu

22

10

12

1582

1579

32

Viladecans

22

9

13

1576

1668

31

Vila Seca

22

8

14

1629

1739

31

Barberà

22

8

14

1486

1548

30

Masia Bou

22

8

14

1394

1509

30

Laietà

22

7

15

1412

1561

29

Vendrell

11

6

16

1601

1744

28

La propera (9 març): Viladecans-Laietà; Gràcia-Masia Bou; Ateneu-Epic; Fuster-Escola Pia; Gaudí-Horta Lima; Barberà-Vendrell; Vilaseca-Súria; UE Sant Cugat-Joventut.

Tercera catalana femenina GRUP 5 Pallejà-Sta. Perpètua 57-50 Caldes-Vilatorrada 64-48 St. Joan-Collblanc 44-46 PB Montserrat-Freestyle....42-51 Montpedrós-Voramar 62-34 U E Sant Cugat-Clot 61-40

PG

PP

PF

Divisió d'honor femenina

Segona catalana GRUP1

R. Sacra-C. C a n t à b r i a R. Sacra-Sant C u g a t Eauia

__._P\f ..PO...PP..

R. Sacra Equip

PJ....Pe..PP

Safa Hotta

19

17

2

P B St C u j j « 2 0

16

*

Cerdanyola

20

15

Monrju.c

18

Clot BeethFons

PF

PCPu.t»

1393

1058

36

1460

1235

36

5

1350

U7S

35

14

4

1430

1145

32

18

14

4

1209

1079

32

19

11

8

1219

1121

30

Maristes

19

11

8

1239

1112

30

Cardona

19

8

11

1197

1285

27

Can Parelladal9

6

13

1113

1166

...P..P"»]*

i

3

0

171

141

8

C.Cantàbria 2

1

1 123

115

3

S u i Cugat

0

3 136

174

3

3

18

7

11

926

1096

25

Martinenc

17

7

10

1021

1049

24

Gasso

19

4

15

1083

1335

23

CB96

19

4

15

984

1228

23

Bosco Horta 16

5

II

907

1007

21

L i Font

1

19

1137

1577

21

FUTBOL SM.A

Divisió de plata GRUPB

L a propera (9 març): GassóCardona; Horta-Beeth Fons; ClotMontjuïc; Cerdanyola-Maristes; Can Parellada-Martinenc; PB Sant Cugat-Coll; La Font (descansa). Tercera B GRUP 4 Penya Culé-Beeth Fons....46-61 Vilomara-PB S t Cugat...34-56 Capellades-La Lira 63-73 Horiteontal-Pardo Bazàn..78-59 Poble Sec-Coll 33-56 Azzurro-Franqueses...89-78 Júnior-CB96 28-45 Cosmos-Sicília 67-58 Equip

PJ...PO..PP

La Lira

20

18

2

(410

PF

1176

38

Horitzontal

20

17

3

1452

1275

37

CB96

21

16

5

1295

1117

37

Coll

20

15

5

1155

1016

35

Capellades

21

14

7

1422

1222

35

Azzurro

21

13

8

1437

1333

34

Andorra-Centelles Andorra T. - Èpic D . Noticias-Burlada W.St. Cugat-Vilassar Martorell-Saragossa Alacant-Tenerife PJ PC

PI

PP

1-5 2-0 7-5 8-3 4-4 6-2

20

14

6

1522

1310

34

20

12

8

1324

1156

32

PBSlCugat21

9

12 1 2 7 1

1324

30

Penya Culé

21

7

14

1114

1235

28

Sicília

21

7

14

1159

1211

28

Poble Sec

20

5

15

1156

1260

25

Cosmos

19

5

14

1011

1248

24

Pardo B a u n 18

6

12

964

1129

24

Júnior

1

18

894

1151

20

0

16

789

1210

16

16

19

18

1

1172

803

37

Vilatorrada

19

14

5

1019

885

33

Kreestyle

19

13

6

938

840

32

Mallorca

17

12

5

993

817

29

9

9

871

93(1

27

Clor.

16

1(1

6

739

65(1

26

Sant Cugat

15

11

4

769

605

26

Sant Joan

17

9

8

852

792

26

Collblanc

HANDBOt

Primera catalana Grup 2 U E St Cugat-Banyoles.29-24 St. Quirze-Pardinyes....26-27 Molins-Manyanet 33-40

19

6

13

802

915

25

8

8

800

757

24

Voramar

17

5

12

724

832

22

Equí»

Pallejà

19

3

16

744

1085

22

Pardinycs

St Sadurní

17

4

13

711

957

21

Montserrat

17

1

16

622

888

18

La propera (9 març): CollblancMallorca; Vilatorrada-Sta. Perpètua; Clot-Montpedrós; VoramarMontserrat; Freestyle-Carme; UE Sant Cugat-Pallejà; Sant Joan (descansa); Caldes (descansa).

PJ PG

PE

PP

6

1

0

l ' E St Cugat 7

5

0

Manyanet

7

5

1

Molins Rei

7

3

Banyoles

7

Sant ü u í r / e

7

7

Copa Federació Júnior-CD Terrassa 3-3 Egara 1935-At. Terrassa...0-3

GC

Punts

183

172

15

2

197

168

13

I

215

194

13

0

4

189

197

9

1

0

6

162

182

3

0

0

7

178

209

1

La propera (9 març): Manyanet-UE Sant Cugat; BanyolesPardinyes; Molins-Sant Quirze.

ftiulp

P.J..PO....PI....PP

Sant Celoni 20

18

0

2

GF 158

PJ .PC

CC.PuM·

At. Terrassa 3

73

36

Júnior

3

PI

FP.

GF

0

0

12

1 1

1

3

GC Pasta.

6

3

9

8

4

Vic

20

17

1

2

184

39

35

Egara 1935

3

1

0

2

4

7

3

Bigues

20

13

3

4

116

92

29

C D Terrassa 3

0

1

2

7

II

1

Arenyt M u n t 2 0 12

2

6

108

68

26

Arenys Mar 20

II

4

5

125

90

26

Sant Feliu

20

12

0

8

111

78

24

Caldes

20

II

2

7

116

122

24

Gelida

20

9

2

9

100

103

20

Sant Cugat 20

8

1

II

108

95

17

Navarcles

20

5

5

10

78

105

15

JMj

20

5

1

14

79

140.

11

Sentmenat

20

5

1

14

90

130

11

Universitari 20

1

1

18

72

190

3

Aiguafreda 20

1

1

18

68

188

2

La propera (9 Març): Sentmenat-JMJ; Navarcles-Caldes; Sant Feliu Codines-Arenys de Mar; Vic-Sant Celoni; Universitari-GeUda; PH Sant Cugat-Aiguafreda; Arenys de Munt-Bigues i Riells.

Primera divisió femenina Campionat de Catalunya Júnior 1917-CDTerra8sa...l-3 Pedralbes-Júnior 0-7 Línia 22-Gavà. 1-3 Egara-At. Terrassa 12-0 Vallès Deportiu-Ituro 5-0 La propera (8 Març): CD Terrassa-Gavà; Iluro-Júnior 1917; Atlètic Terrassa-Vallès Deportiu; Júnior-Egara; Pedralbes-Línia 22.

15

1

1

107

59

46

13

2

1

99

58

41

Martorell

17

13

2

2

%

55

41

Andorra

16

9

2

5

74

56

29

Alacant

17

8

1

8

89

87

25

Mul»

PJ PC

PI

PP

GF

Portainí

16

7

3

6

79

70

24

Júnior

15

IS

0

0

104

4

45

Centelles

17

7

1

9

64

73

11

Kgara

15

14

0

1

113

10

42

Èpic

17

6

1

10

69

78

19

Cavà

15

11

0

4

58

19

33

Burlada

17

5

4

8

79

90

19

Línia 22

15

10

0

5

49

22

30

Tenerife

17

5

3

9

54

78

18

Vallés I ) c p 15

8

0

7

37

24

24

P. Andorra

Pcdralbes

16

5

2

9

52

73

17

Vilassar Mar 17

5

1

11

59

75

16

w. si CugMn

3

2

12

56

"6

11

Albclda

1

1

11

27

76

3

13

Primera B GRUP 2

La propera (9 març): Coll-Horitzontal; Pardo Bazàn-Capellades; La Lira-Vilomara; PB Sant Cugat-Beeth Fons; Sicília-Júnior; CB 96-Azzurro; Les FranquesesPoble Sec; Cosmos-Penya Culé.

Montpedrós 17

HOQUEI SOBRE HCRBA

17

La propera (9 març): Epic-Andorra; Rubio Burlada-Andorra Terol; Vilassar Mar-D. Noticias; Saragossa-Sant Cugat; Tenerife-Martorell; Alacant-Sícoris.

BeethFons

Vilomara

JMJ-Navarcles 4-4 Caldes-Sant Feliu 7-6 Arenys Mar-Vic 1-5 Sant Celoni-Universitari.13-0 Gelida-PH Sant Cugat7-6 Aiguafreda-Arenys Munt 0-8 Bigues i Riells-Sentmenat...8-7

D.Notícies 16

Saragossa

POP»*

Franqueses

. 1 9

Masquefa-CES; Vilanova-Palau de Plegamans; Monjos-Esplugues; Masies Voltregà-CH Sant Cugat.

Euulp

25

Coll

20

T

3-2 3-0

La propera (9 març): Caja Cantabria-Ribeira Sacra; Caja Cantabria-Sant Cugat.

PCPutita

Caldes

Sia Perpetua 18

Coll-Beeth Fons 46-66 CB 96-La Font 90-63 Cardona-Bosco Horta. 75-58 Martinenc-Gassó 70-54 Maristes-C.Parellada.ajornat Montjuïc-Cerdanyola.. 112-97 P B Sant Cugat-Clot....83-75

V0UIBGI

HOQUfil PATINS

34

Fuster

E q u i p P J

Tercera B GRUP 2

Platja d'Aro-Mollet 4-3 Lloret-Castellar 8-4 La Unión-Olímpyc 5-8 Sant Cugat-Escodines 4-6 Ripollet-Palamós 8-5 L. Control-Camprodon....2-5 Prosperitat descansa

E«u!p.

P J . PG

Prosperitat

1.5

12

PE 3

PP.... GP 0

94

GC Punt. 37

39

Olirnpyr

15

8

3

4

65

48

27

Escodines

15

9

0

6

68

54

27

Camprodon 15

8

2

5

72

68

26

La L m ó n

16

K

1

7

57

47

25

Ripollet

15

7

.1

5

64

57

24

Lloret

16

7

3

h

88

82

24

Castellar

15

7

2

6

71

XI

23

Palamós

16

5

4

7

68

64

19

Muller

15

5

2

8

68

82

17

1.. Control

16

5

1

10

61

84

16

Platja D'Aro 1.5

4

2

9

35

61

14

Sani Cimal 16

1

2

13

16

92

5

L a propera (9 març): CastellarMollet; Olímpyc-Lloret; Prosperitat-La Unión; Palamós-Winterthur; Camprodon-Ripollet; L. Control-Platja d'Aro; Escodines (descansa).

Segona catalana GRUP 4 Folgueroles-Sta Perpètua.3-11 La Garriga-Sant Ignasi 7-4 Tona-Penya Blanc Blava 7-3 Barcino-Masquefa 4-10 CES-Vilanova , . 6-6 P. Plegamants-Monjos 8-3 Esplugues-Voltregà 2-3 CH Sant Cugat. descansa •aui*

PJ PC

Vilanova

19

15

P». PP 2

2

185

71

32

Pkgamants 18

14

2

2

110

58

30

15

5

2

8

20

33

17

C D Terrassa 15

5

ü

10

12

62

15

Atl Terrassa 15

2

1

12

3

74

7

Júnior 1 7 I S

1

2

12

12

92

S

lluro

0

3

12

3

71

3

15

GF. . GC Punta

Masquefa

19

12

4

3

136

83

28

Tona

19

12

3

4

131

80

27

Perpetua

18

10

4

4

113

66

24

Monjos

19

Segona catalana GRUP B Cornellà-Bonanova Castellet-Sant Cugat Sitges-Reus

II

1

7

110

99

23

SaatCuital 17 1 0

2

5

111

61

22

Barcino

19

7

3

9

99

119

17

Voltregà

19

8

1

10

97

117

17

«•ulp

Esplugues

17

6

3

8

78

71

15

Reus

CES

19

6

2

11

90

126

14

La Garriga

19

5

1

13

75

111

Folgueroles 19

6

0

1}

80

Blanc Blava 19

2

0

17

St Ignasi

I

0

17

18

GC Pusta

27-17 7-26 10-22

*•"«•

PJ PG

PE

PP

PF

7

6

0

1

232

81

12

Cornellà

7

5

0

2

199

115

10

II

Sant Cugat

7

4

1

i

152

172

9

IKK

11

Castellet

6

?

1

3

129

146

5

68

136

4

Bonanova

7

2

0

5

119

193

4

65

162

2

Sitges

6

0

0

6

71

195

-2

L a propera (9 m a r ç ) : Santa Perpètua-La Garriga; Sant IgnasiTona; Penya Blanc Blava-Barcino;

PC 1

L a propera (8 març): ReusCornellà; Bonanova-Castellet; Sant Cugat-Sitges.

EIS CANTONS horari d'atenció

al públic n i a t i i i s :

. 1 , «>i, a 1 n.. il<- «1 ïlfiita — ;i <li\ « I H I I 1-

t a r d e s :

,.,. .71, ,,201,.


EIS 4 CANTONS Espectacles

36

Divendres. 7 de març de 1V97 Bgani

Teatre

4

Dakota% comèdia de somnis, gelosia i protèsics dentals

V.obra de Jordi Galceran assegura riures Dakota, l'obra de Jordi Galceran produïda per Tres per 3, es presenta aquesta nit al Teatre-auditori amb totes les entrades venudes. Els actors prometen riures a dojo. Albiol. Des ilel m o m e n t q u e aquest somni es produeix en la ment del protagonista, la seva obsessió és continuar, per boca dels Ara ta deu an\s, Ics companvies I )agoll 1 )agom. Tricicle i l'agència mateixos personatges, aquesta sude iiiiiiiii·j,! imni Aiícxa \an fundar posada infidelitat, l'n quart perTres per ,\ la societat que ties de sonatge completa el quadre d'acllavors ha gestionat i programat el tors de la comèdia. Ks tracta del teatre Victòria del Paral·lel barceguàrdia ci\il interpretat per Riloní. I !na de Ics grans produccions card Borràs, que amb un marcat de Tres per.í ha estat Dakota. una accent mallorquí, i com a mutilat obra del jo\e autor català Jordi de guerra, oferirà un còmic monòGalceran (llX>4» (|ue es presenta leg basat en la llegenda de (iuia\ ui a les deu del vespre al Teatrellem de Cabestany. auditori i que ja ha rebut el Premi Iglesias 1WS. Bomba d'ironia i humor l·'.l.l·W ( ASIT.I.I.vKWI - Sant Cugat -

I ,'obra v a de gelosies malaltisses, més aviat patològics. Tot comença arran d ' u n s somnis q u e té l'odontòleg Hipòlit, protagonitzat per Abel Folk, que pel que sembla seran premonitoris. Kn una d'aquestes il·lusions veu la seva ilona 1 .aura. encarnada per Victòria Pagès, fent-se un passional petó amb el (iuillem, el ridícul protèsic dental que interpreta Francesc

La diversió d'aquesta comèdia una mica surrealista està assegurada. Tot i que en un principi l'entrada de Dakota pot semblar desconcertant, al cap d'uns quants minuts el públic anirà recomponent les diferents peces del puz/le aconseguint donar un clar sentit a l'obra. Aquest muntatge presenta tres plans en escena sota

Victòria Pagès. Francesc Albiol i Abel Foll-protagonitzen l'obra de Guiaran. Foto: 1:1.S 4C.AS'TOSS

el denominador comú de la co micitat: l'odontòleg explica al públic la seva pròpia història i l'escenificació dels seus somnis i dels seus records, una acumulació d'elements aparentment desordenats però amb un clar fil conductor. 1 ,a comèdia pretén ser una bomba d'ironia contra la fi del nostre segle. Kls somnis absurds i les ridícules gesticulacions pretenen reflectir les nostres obsessions simplistes. mancades de qualsevol

element tràgic. Ni tan sols l'assassinat massiu perpetrat a Dakota pet un excombatent del Vietnam toca la tragèdia. L'obra té una bona escenografia de M o n t s e A m e n ó s i una imaginativa direcció de Josep Maria Mestres. Aquest nom suposa una garantia, t e n i n t en compte el seu recent historial: Krampack. de Jordi Sànchez, .1 l'est de qualsevol lloc o Enemic de classe. I a aquesta garantia s'hi

afegeix l'èxit de taquilles, ja que el Centre Cultural ha venut sense problemes totes les entrades. Dakota es va estrenar al teatre Poliorama de Barcelona el 20 d'octubre passat. I ara la comèdia es presenta al nostre Teatre-auditori. La gelosia, el riure i la comicitat són els principals ingredients de l'obra de Galceran que es presenta avui davant els ulls dels santcugatencs. La cita és, com cada divendres, a les deu del vespre.

Òpera

'Je t'aime\

Carmen

tot i que està plena de color local '('.firmen' de Ceorges Bizet i fins a aconseguir ser la quinta llibret de Meilhae i llalévy essència de Vcspag/tolade total. Director nmsicul: .Miquel'Ortega Al marge d'això, és una òpera Director iTescena: Serafí Giiiscafré plena d'inspiració, refinament, Director del rar: Rosa Ribera sensualitat i transparència meKscenofirajht:. Miquel. Massip Múnica: Cor dels A inics de l'Opera de ridionals amb poder per caracSabadell i Secció de nois i noies de l'Or- teritzar els personatges des de la primera intervenció (veieu si feó de Sabadell. no l'havanera U.amour est un oiOrquestra Simfònica del Vallès. seau rebel/e) i una qualitat que va lloc: Teatre-auditori. 2S de febrer del delicat belcantismu fins a un equilibrat romanticisme, curulla de fragments memorables. KlU'ARl) ll-.NKR Nancy Fabiola va ser una Carmen carnal, atractiva i convinGran coneixedor de l'òpera itacent a m b domini de la mezza liana, principalment Rossini i voce, avellutada, i un timbre molt Doni/.zeti, Bizet amb un talent bell. El tenor Gamgucbelli com innat i un estil m a r c a d a m e n t D. José va fer una interpretació francès ple de refinades meloajustada, potser massa decantat dies i una imaginativa i rica orcap al canto dibravura, magnífic questració, va ser autor de treten el seu Le fieur que tu m'avais ze ò p e r e s , p e r ò n o m é s a m b jetée. En el paper d'Escamillo, Carmen ja té un lloc dins l'anoel baríton Charles van der Linm e n a t v e r i s m e francès, és la den va passar per l'escenari amb més gloriosa del repertori gal,

més pena que glòria, amb greus defectes d'afinació i imposició de la veu. Malgorzata Zygmaniak va ser una Micaela correcta. La resta dels intèrprets van arrodonir el conjunt de veus amb un molt bon nivell; a destacar l'actuació de Mireia Casas com a Frasquista. FI Cor dels Amics de l'Opera de Sabadell i els nois i noies de l'Orfeó van tenir una actuació immillorable, tant pel que fa a les veus com a l'actuació i els m o v i m e n t s escènics. I finalment cal dir, amb alegria, que l'orquestra va sonar molt bé en les extraordinàries o b e r t u r e s dels quatre actes, sense tapar mai els cantants durant la representació amb el control precís del director Miquel Ortega. Llargs i m e r e s c u t s a p l a u d i ments del públic q u e omplia t o t a l m e n t el Teatre-auditori. una vegada més.

Un moment de l'actuació de Carmen. Foto: XAVIER

lARROSA


Cultura

ELS/CANTONS Divendres, 1 de març de 1991

37

T r a d i c i o n s

Caminada f W J ; <,S

La ruta comença al monestir de Sant Cugat. Foto: ELS 4 CANTONS

El miheii de Valldoreix telebra deu anys al setembre. Foto: ELS 4 CANTONS

Cinquena edició d e la Ruta dels Monestirs La caminada es fa Ai :RA COSTA

L'anomenada Ruta dels Tres Monestirs, que comprèn el pas pels monestirs de Sant Cugat, Sant Llorenç de Munt i Montserrat, arriba aquest diumenge a la cinquena edició. Els santcugatencs que s'animin a participar-hi encetaran aquest llarg recorregut de 53 quilòmetres al claustre del monestir, des d'on començaran a sortir els primers participants a la trobada d'excurisonistes diumege entre les 5 i les 7 del matí. Des de Sant Cugat i fins al coll de les Onze Hores, la ruta discorrerà pel c a m í d e l s M o n j o s (PR31). Després, els excursionistes es dirigiran al monestir de

museu de Valldoreix presenta documents de en una mitjana d'entre 13 i 15 hores la història de l'indret

Sant Llorenç, la cova del Drac, la torre de l'Àngel i l'Obac, des d'on s'encetarà el camí fins a Montserrat pel camí Romeu. Per participar en la ruta és imprescindible efectuar tot el recorregut a peu; tot i així, l'organització ha establert un servei d'autocars per a la tornada des de Montserrat, al preu de 900 pessetes. Les inscripcions per participar en la ruta es poden formalitzar al Club Muntanyenc de dos quarts de 8 a les 9 d'aquest vespre o bé a qualsevol de les altres entitats que organitzen la caminada, entre elles, el Centre Excursionista de Terrassa o la Unió Excursionista de Sabadell. Tot i així, les inscripcions estaran obertes fins al mateix diumenge al monestir.

Segons es desprèn de les edicions anteriors, el temps mitjà que s'inverteix a fer els 53 quilòmetres de la ruta és d'entre tretze i quinze hores, tot i que els esportistes que decideixen fer-la corrent tarden unes nou hores en fer tot el recorregut. L'organització recomana "que la gent es conscienciï de la llarga extensió de la caminada per evitar situacions perilloses o ext r e m e s " . Tot i així, al llarg d e tota la ruta hi haurà diversos controls que subministraran beguda i menudalles als parteipants, i vetllaran perquè cap es perdi, malgrat que tot l'itinerari estarà senyalitzat amb marques de pintura blanques i grogues i a m b sagetes als arbres.

RrTH BOLLINGER - ValldoreUD o c u m e n t s i pergamins q u e expliquen la història d e Valldoreix estan exposats d e s d e d i u m e n g e d e la setmana passada a la seu del m u s e u del barri. Aquesta exposició forma part de les activitats q u e organitza el m u s e u per celebrar el d e s è aniversari d e la seva fundació. La mostra presenta un repàs d e la h i s t ò r i a d e V a l l d o r e i x amb documents que daten des d e l'any 1047 i arriben fins a l'actualitat. Una part molt important de l'exposició està d e s t i n a d a a p r e s e n t a r la trajectòria d e la família C a m p -

derros, que tenia una masia a la zona de la Panxa C o n t e n t a . Els seus m e m b r e s van t e n i r una gran importància a definir la trajectòria del barri. A banda, es p o d e n trobar tot tipus de documents i pergamins al m u s e u q u e e x p l i q u e n la història d e l'indret. T a m b é es p r e s e n t e n els l l i b r e s sagram e n t a l s d e l'església romànica Sant Cebrià d e Valldoreix. El m e s de s e t e m b r e vinent, farà deu anys q u e el m u s e u d e Valldoreix va obrir per primer cop les portes. Per aquest motiu, ha organitzat aquesta mostra, que es podrà visitar tots els d i u m e n g e s fins al juliol i q u e estarà o b e r t a d e les d e u d e l matí a la una del migdia.

Conferències

El museu organitza el primer curs sobre cultura medieval a Valldoreix

MERCÈ FLORES - dijous dia 13 inauguració -

S'engloba dins dels actes de celebració del desè aniversari Rl TH BOLUNGER

El museu de Valldoreix i l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzen el primer curs sobre cultura medieval a Valldoreix. Aquest curs, que estarà format per conferències i xerrades que es faran les tardes de la setmana que ve, s'engloba dins dels actes que el museu organitza per celebrar el desè aniversari de la seva fundació. Sota el títol Castell de canals, el curs monogràfic començarà dilluns vinent a dos quarts de vuit del vespre amb la presentació del dotzè número de la revista Me-

dievalia a càrrec de J.E. Ruiz, director de l'Institut d'Estudis Medievals d e la UAB. Aquest número inclou dos articles que fan referència a Valldoreix. La mateixa tarda també hi haurà una conferència sobre les quatre grans cròniques a càrrec de Frederic Udina, exdirector de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Al llarg de la setmana, els participants podran assistir a les conferències sobre les institucions polítiques medievals o els orígens històrics i arquitectònics de l'església de Sant Cebrià. En aquesta darrera, el director del museu, Juanjo Cortés, explicarà l'origen romànic d e l'església, " q u e molta g e n t d e s c o n e i x " ,

com també les excavacions realitzades l'any 1994. T a m b é es tractarà els usos polítics d e la miniatura a l'edat mitjana i la lectura i escriptura de Ics dones en aquesta època. Totes aquestes xerrades seran a dos quarts de vuit d e la tarda. El curs finalitzarà dissabte al matí amb una visita a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Tots els interessats a participar-hi es podran matricular el m a t e i x d i l l u n s a b a n s d e començar el curs. EI preu és de 2.000 pessetes per als socis del museu o estudiants, i 3.000 pessetes per al públic èn general, tot i q u e també és possible participar en una sola conferència.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

sííïol Santiago R^nxi 5--Sant Cugat del Wlès

Horari: matins de 9 a 2 Tardes de 5 a 9

Tel. 675 47 51


38

Cultura

ÍLS /CANTONS Divendres, 7 de març de 1997

E x p o s i c i ó

Llatinoamèrica s'acosta als santcugatencs de forma interactiva Una exposició i un taller de recerca fan descobrir el continent Redescobrir America Llatina. Aquest és l'objectiu i alhora el tftol de l'exposició que es pot veure a la Casa de Cultura fins Al ;RA COSTA

Amèrica Llatina és molt més q u e conflictes, pobresa i dictadures. Per demostrar-ho i alhora t r a n s m e t r e la realitat de l'altre cantó de l'Atlàntic, Int c r m ó n p r e s e n t a una exposició q u e aquí a Sant Cugat es pot veure a la Casa de C u l t u ra sota la supervisió i organització de l'Ajuntament. La mostra vol anar més enllà d'una simple exposició, per això es c o m p l e m e n t a a m b un taller de recerca, ideat sobre-

al 19 de marc. La mostra pretén trencar la imatge catastrofista que es té de Llatinoamèrica, per mostrar-ne l'altra cara: la

tot d e cara als alumnes d e secundària. El taller proposa diversos t e m e s d'actualitat perquè els estudiants en facin una investigació utilitzant t è c n i q u e s d i n à m i q u e s com ara les taules rodones o els jocs de rol. Rosa Pitarch, tècnica de cultura de l'Ajuntament, s'ha referit a aquestes tècniques educatives i n'ha assenyalat: "La interacció que p e r m e t e n facilita l'aprenentatge dels joves, alhora q u e e s d e v é una forma m é s didàctica p e r q u è els est u d i a n t s a d q u i r e i x i n els coneixements."

de la riquesa cultural i ei patrimoni, l'art, la història i tot el necessari per despertar el respecte cap a aquest poble.

Per acabar de facilitar l'estudi, I n t e r m ó n proporciona als centres d ' e n s e n y a m e n t tot el material pedagògic necessari (dossiers informatius, vídeos, guies d e treball...). Un cop feta la investigació i tractat el t e m a en profunditat a classe, els estudiants poden visitar la mostra que discorre a través d'onze grans t e m e s . El passat d'Amèrica Llatina és l'apartat q u e obre l'exposició. El segueixen els apartats dedicats al medi físic, l'ecologia i el medi h u m à . R e s p e c t e a la societat indígena, la mos-

tra tracta la realitat sociopolítica, el fet religiós i el p r e s e n t cultural. L'exposició, però, no oblida els temes més crus de la realitat llatinoamericana, com ara la delicada situació socioeconòmica, marcada pel d e u te extern, i el negoci del narcotràfic. Totes aquestes temàtiques són à m p l i a m e n t il·lustrades a l'exposició de la Casa d e Cultura amb objectes, explicacions escrites i vídeos didàctics, a més d ' u n gran trencaclosques q u e reconstrueix la imatge de q u a t r e personatges

Una de les fotos de la mostra simbòlics de la realitat d'Amèrica Llatina. A m b la m o s t r a Redescobrir Amèrica Llatina, I n t e r m ó n i l ' A j u n t a m e n t d e Sant C u g a t pretenen col·laborar en la sensibilització i educació dels santcugatencs. Rosa Pitarch ha afegit q u e un dels grans o b jectius de l ' A j u n t a m e n t en aquest sentit és "afavorir la interculturalitat".

T e a t r e

Toc de Retruc presenta el seu nou muntatge a Barcelona 7 5 són quinze' és un resum d'espectacles anteriors RUTH Boi.l.INGKR

La companyia santeugatenca Toc de Retruc presenta tots els caps de setmana d'aquest mes cl seu nou muntatge 15 són quinze al teatre Nou Tantarantana de Barcelona. Aquest espectacle infantil recull situacions, personatges i cançons que el grup teatral ha creat al llarg dels seus setze anys en de Retruc presenta l'obra al teatre Sou Tantarantana. Foto: 1:1 S -/ CAiVFOXS

Una de les fotografies tTAndira-1-em f-oto 0( l·ll RADIWT

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDARICOMÀ VENDA D'INSTRUMENTS MUSICALS C/ Balmes, 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat

d'espectacle", comenta Marta Albir, actriu del grup Toc de Retruc. En el muntatge actuen els músics-actors Quim Ollé, Igor Cortadellas. Marta Albir i Carles Bertrand, mentre que Alfons Rius assisteix en la part tècnica. Toc de Retruc representa aquest espectacle infantil cada dissabte a les sis de la tarda i cada diumenge a les dotze del migdia d'aquest mes a Barcelona.

1:1 trio musualia ofmi rmhuaptr al capvespre. boto: OCELL RADIANT

H o m e n a t g e a PIndia ÀNGELS C A S T I E R A

Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc.

escena. Com és habitual en la companyia, el muntatge combina la música en directe i les diverses tècniques escèniques, com ara la dansa o la llum negra. En l'obra, Palumna Na Maria Lluïsa Plantada viu aventures fantàstiques per aclarir cl misteri que envolta la desaparició del seu tiet, el mestre Eustaqui Pinyol. La història inclou fantasmes i pirates. "És una antologia en forma

La L n i ó Esportiva i Recreativa de la Floresta va acollir diumenge el XVI Cafè de les Arts, organitzat pel col·lectiu Ocell

Radiant, amb un notable èxit de públic. I n trio de músics van oferir al públic peces de m ú s i c a original del nord de l'índia amb instruments autèntics. T a m b é hi va haver jazz, blues i boleros, que va inter-

pretar un grup santeugatenc. Es van veure diapositives i es va d e g u s t a r m e n j a r típic de l'índia. La jornada es va completar amb poemes de Rabindranath Tagore i amb una exposició fotogràfica.


Cidturu

ELS4CANTONS Divendres, 7 de marx de 1997

39

I n v e s t i g a c i ó

A c t i v i t a t s

La Casa de Cultura programa Tres treballs participen 3 3 activitats des d'ara fins al juny en la quarta edició Actuaran Labordeta, grups santcugatencs i companyies infantils del Premi Gausac

La Casa de Cultura es consolida com un dete nuclis forts en l'àmbit cultural santcugatenc. Així, des d'ara i fins al juny, Serveis Personals ha programat més de trenta activitats diferents entre concerts, exposicions i espectacles infantils. És

una oferta que permetrà assistir, de mitjana, a una activitat cada quatre dies. Han començat aquesta setmana amb un parell d'exposicions i continuen avui i demà amb dos concerts ben diferents: rock aquesta nit i Toti Soler demà.

JOFRE LLOMBART

Divuit setmanes d'intensa activitat cultural: concerts corals, de cantautors, de pop-rock, espectacles infantils de butxaca, exposició i un acte commemoratiu al centenari del naixement de Josep Pla. Així és com es prepara la primavera a la Casa de Cultura. Destaca particularment el cicle de tres concerts que sota el títol La nit dels cantautors reunirà, per aquest ordre, Toti Soler (demà), José Antonio Labordeta (12 d'abril) i Javier Krahe (24 de maig). Seguint la política ja utilitzada a la darrera edició de Nadal a l'envelat, "s'ha volgut fer poques actuacions i de qualitat", explica la tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àngels Ponsa. De fet, són les úniques activitats que tenen una entrada, de 500 pessetes inclosa una consumició, "per un mínim respecte als artistes". Els cantau-

Àngels Ponsa tors seran el plat fort de la programació, però hi ha altres espectacles, com els infantils de butxaca, en què els organitzadors posen especial èmfasi. Prestigioses companyies com La Closca o Titelles l'Estaquirot vindran també a la Casa de Cultura a presentar els seus darrers muntatges. En total seran quatre dissabtes (els primers són els Roca-

mora, el dia 22) en què el públic infantil tindrà l'oportunitat de presenciar espectacles dirigits a ell. "És la voluntat -diu Ponsa- d'arribar a totes les edats." En aquesta línia també estan programats tres concerts de pop-rock, en què actuaran sis grups (dos pcvshow) i en què els teloners seran formacions santcugatenques (Tocar Madera, Nihil i Alcohòlic Sisters). Tots es faran en divendres i l'entrada serà gratuïta. L'oferta musical es completa amb tres concerts més de cant coral també de grups de la ciutat. Finalment, la companyia Ara Pla! commemorarà el centenari del naixement de Josep Pla amb un espectacle, el 9 de maig, en què es farà una lectura dramatitzada sobre l'obra de l'autor empordanès. L'àrea de Serveis Personals, però, no ha previst la celebració de cap conferència perquè "l'oferta de diverses entitats ja satisfà la demanda existent".

El veredicte es publicarà el 4 d'abril RUTH BOLLINGER

Tres treballs han estat presentats per participar en la quarta edició del Premi Gausac de Recerca, que convoca el Grup d'Estudis Locals (GEL) amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. Divendres passat a les dues de la tarda es va tancar el termini de recollida dels treballs a l'Arxiu Municipal per aquesta convocatòria. La segona República, la Guerra Civil i les primeres juntes franquistes a Sant Cugat del Vallès. 19311941 és una de les obres presentades, com també Els 'clamores' de Sant Cugat contra rhatu del Gran Senescali altres episodis de terrorisme nobiliari (11611162). El tercer treball que participa en el premi és Inventari de l'Arxiu Parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix. Actualment, s'està formant el jurat, que estarà integrat per cinc persones qualificades en el món de la recerca. Aquestes emetran

el seu veredicte el divendres 4 d'abril i el dia 22 es lliurarà el premi. El guanyador obtindrà una dotació econòmica de 200.000 pessetes i un diploma acreditatiu. El treball premiat serà publicat després a la revista Gausac, que edita periòdicament el GEL. Segons dicten les bases, la finalitat del premi és "estimular la recerca sobre temes relacionats amb Sant Cugat o amb l'àmbit comarcal del Vallès Occidental en el seu conjunt". "Volem potenciar aquestes investigacions", afirma Alba Rodríguez, vocal i responsable del Premi Gausac. El tema d'investigació, que havia de reunir formalment les característiques pròpies dels treballs científics, podia ser lliure, mentre tractés qualsevol aspecte dins l'àmbit de les ciències socials. "Ens agradaria que hi hagués més participació en el premi", afirma Rodríguez, tot i que enguany s'hi han presentat el mateix nombre de treballs que l'any passat.

3r GRAN TROFEU CIUTAT DE SANT CUGAT D E BALLS D E SALÓ ORGANITZAT PER L'EBS PEPE ASENSIO I ELVIRA AYESA

8 i 9 de març al Pavelló Municipal VENDA D'ENTRADES A partir del 24 de febrer a l'Escola de Balls de Saló C/ Anselm Clavé, 17 (Unió Santcugatenca) • Els dies 8 i 9 e n el Pavelló

CMéPelttcetiM

Col·labora. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

HS4CC4LNTOI«

<&!*&

QJCTT


40

Cultura

ELS /CANTONS Divene/ns, 7de març de 1997

C o n c e r t s

Toti Soler obre 'La nit del cantautor' El programa inclou concerts de Labordeta iJavier Krahe J o s i r \ l \m \ \liki') - Sant Cugat -

El cantant, guitarrista i prolífic compositor 'l'nti Soler serà l'encarregat d'obrir demà a la nit el cicle /.a nit del.', eanlautnrs a la (iasa de ('.ultura. l.a nit dels lan/antors fornia part de les activitats programades per al segon s e m e s t r e LI la Casa de Cultura i oferirà dos concerts mes: un del saragossà J. V Labordeta. <|iie escriu lletres inspirades en hi s e \ a pròpia experiència i (|iie reflecteixen la seva realitat, i per acabar el madrilcm Jav ier Krahe. Aquest autor s'ha donat a con è i x e r en n o m b r o s o s locals nocturns de Madrid, on s'ha fet

popular a m b les s e \ e s lletres iròniques i les versions de Cieorges Brassens. Kl cicle de concerts "intenta oferir una oferta diferent de la d ' a l t r e s locals nocturns de Sant Cugat", segons el tècnic de l'àrea de Cultura Rogeli Padró. Així mateix, Rogeli Padró considera q u e la n o \ .1 proposta trenca a m b els cicles intimistes q u e s'havien organitzat en anvs anteriors i porten cantants que "tot i que acostumen a actuar en grans escenaris, també estan disposats a fer-ho en espais més recollits". Els concerts de la ('asa tic ( àdtura tenen el preu simbòlic de 500 pessetes i inclouen una consumició. Aquest dissabte és el torn de

Jordi Soler, m é s conegut per Toti Soler, un cantautor q u e interpreta una síntesi de molts estils, des del pur flamenc, la música tradicional i cl j a / / fins als temes d'inspiració clàssica i q u e defineix com a guitarra catalana. Toti Soler, que ha publicat un total de cator/e treballs des del 1968. va rebre el premi al millor disc en català el 1995 pel disc l.ydda i ha participat en d e s t a c a t s f e s t i v a l s , c o m el Grec'9.5 o la cerimònia de cloenda dels Jocs de Barcelona. Toti Soler oferirà demà a la nit un concert per primera vegada a Sant Cugat. La cita és a dos quarts d'onze a la Casa de Cultura.

'Ihti Soler portarà la sna música dissabte a la Casa de Cultura.Eoto: E-IC.

T e a f r e

El grup de teatre Espiral presenta tres obres al casal de cultura R r i ' H Boi.l.lNtiKR - Valldoreix -

/•.'/ t;nip l: \piial: a n/ne molls aplaudiments. Foto: XAVIER I.ARROSA

C r í t i c a

Fer un zoom sobre el paisatge Xoiii <l<> l'artista: Eerra 11 Martípintor analitza m é s el motiu escollit. E n aquestes obres vol t'.alvria: Espill Ei iran Marti e x t r e u r e , per una satisfacció Datrs: fins n finals it'alnit pròpia, tot els secrets que pot Ti-rnira: pintures amagar la c o m p l e x a realitat. Cada fragment de fulla, teula o pedra és analitzat com si es PI.RI-: P i c n tractés d'una sola obra. D e s prés, és u n i t a m b u n e s corEa p o q u e s s e t m a n e s , el pinrectes entonacions d e colors i tor Ferran Martí va presentar textures. les seves obres recents. E n la Resumint, recomano la visiseva particular sala d'exposita d e l ' e x p o s i c i ó , p e r q u è hi cions, t r o b e m les p i n t u r e s a podrem veure pels ulls pintor què l'artista ens té acostumats, i aquest exercici sempre aporfrescos paisatges pintats a m b ta e x p e r i è n c i e s gratifieants. rigor. Aquestes obres c o m e n Cal recordar q u e la seva sala cen a haver de conviure a m b d'exposicions té una petita reles noves teles. Tot i que manbotiga q u e el pintor fa servir tenen una total coerència amb d'estudi. P e r aquesta raó, nola seva trajectòria, en a q u e s més en entrar, sentirem l'olor tes últimes Ferran Martí fa un d e la pintura a l'oli i t a m b é hi zoom sobre el paisatge. Sense trobarem el pintor sempre disrenunciar a la frescor d e la pinposat a parlar d'art. tura d e p r i m e r a sensació, el

Els monòlegs Kl naixement de Gorgona i La Monyos, i la comèdia Civilitzats, tanmateix van ser les tres obres que el grup de teatre Espiral de Valldoreix va representar diumenge al casal de cultura amb la sala plena de gom a gom d'espectadors. La tarda va començar amb la interpretació per part d e tres

actrius d'AV naixement de Gorgona, monòleg escrit per Isabel Clara Simó q u e narra la història d'una dona q u e embogeix. "Es un text fort i gru", afirma Trini Eserihuela, directora del grup de teatre Espiral, però ''al públic li va encantar". A continuació, l'escenari es va convertir en una illa deserta on dos h o m e s i una dona van interpretar Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila. Finalment, el

grup de teatre va presentar /.// Manyós, de Nicasi C a m p s i Pinós, obra q u e ja havia interpretat en la darrera Mostra de Teatre de Valldoreix. Aquesta va ser la segona sessió teatral q u e el grup Espiral organit/a el primer d i u m e n g e de cada mes a Valldoreix. Per l'abril, està previst q u e actuï un grup de teatre de Tarragona q u e interpretarà una comèdia de Cario Goldoni.

Mercè Flores exposarà a la sala Rusinol - Sant Cugat -

Mercè Flores presentarà a partir de dijous una col·lecció d'acrílics i aquarel·les a la sala Rusinol de Sant Cugat. L'artista barcelonina exposarà per primera vegada al municipi un recull de les seves obres sobre temes de flors i jardins, com també edificis de la capital catalana. "L'exaltació de la llum i el color" fa que la seves pintures siguin "altament creatives", afirma Francesc Galí, crític d'art de la galeria. Flores, que prové del món de la decoració, ha exposat al llarg de la seva carrera artística arreu del país, com també a França, Bèlgica, Alemanya, Hongria o els Estats Units. El vernissatge de l'exposició al municipi serà dijous a les vuit del vespre i la mostra estarà oberta fins al Un dels quadres de Ferran Martí que s'exposen a la seva galeria. Foto: A.C. dia 1 d'abril. / R.B.


ELS í CANTONS

SANT Sant Cugat 1 1Std8rRB$a$-SantCugatS

Cultura

Divendres, 7 de març de 1997

(Terrassa), li ix Macià, Cincart, Rubí Bugs B i i n i n i els s e u s col·legues, els Loone\ Tunes, desafien els N e r d lucks, uns alicnígenes amb un cap sense piei.it, a un torneig de bàsquet.

4,06t6.tS,8,25,1Q,35

ft.my.iMo>»

üttmpr#jà«<Siratíw

.tot

430, 7.20,10.15

SantQjgata 3 « s c É ) d ^ # y % f l ) t

l a mujer def predicador

415,7.05,10.00

Sar»i€agat4 ftfctiaetCofr* Sessions

S A I A O E U

CUGAT ,

golfes

de

d i s s a b t e

lOídÉraatas

08.45

Slarjreck

La HHJJSÍ MçntòmkK

00.40

los demonioe de ta noche

SantCugatS 8 escàmlatoíte Lanyf%«

09.45

Et crisol

Sant Cugat 4 Agàrrame esos fantasma»

00.35

Sant Cugat 1 SantCugatS

CEKDItN!rOi

4.15, $.15,8.15,10.15

Rubí Raiatse 2 Romeo yJutieta

4.45,7A$, 10,1$

Rubí Palaca 3 TeiTítorío comançhe.

4,30.630, 3-36,10.30

101 Délmaías

4.30,6.30,8.35,10.40

RoWPafecç4 Urnujerdet predicador

5.00,730,10.00

SpaceJam

4 40,6.35,8.20.10.30

Kursaal

4.15,6.00,8.00,10.00

la

4.05,6.20,8.35.10.45

d i s s a b t e

StarTreck

410.6,20,8.30,10,50

RubíPaJacel 101 Dàlmata*

00.15

De qué se ríerttesmujeres

4 00 615,8.30,10.50

RuoíPaiace2 Romeo y Julieta

0030

g o l f e s

de

Rubt'Pa)ace3 TerrtaróCom&ncne

los demomos de ta nocne

4 30,6.46, 8.50,11.00

Todosdieert''ltowyou:''

4.45,6.40,835.10,35

Rubí F^ilace 4 l a mujer del predicador

00.15

Undíataolvidabte

4.55,7.00,9.05.11.10

Rubí PaSace 5 SpaceJam

00.00

Romeo y Jufteta

4.10.6.25,8.40,10<5S

B pacieríe íngiés

4,15,7.15,10.15

Matte ataca

4.40,6.45,8.50,10^5

MICHAEL COIXINS

S « 8 i > B £ U

Oneart

Director: Graham Loone Intèrprets: Den/el Washington, Wirliney Houston Sales: Sant C u g a t . k i \ Macià. Kursaal, Rubí Palace, Principal (Terrassa) l'n musical protagonitzat per la potent \ cu d'una de les e s t r e l l e s d e l s e s t a t s \ nits, Wiihney 1 luusum, a m b un dels actors niés consolidats, D e n / e l Washington

Marts ateca

RubíPaiaeel 101 Dàlmatas

Ses s l e n s

101 Dalmatas

. 4.00. $.00,8.15,10.30

Muerte en Granada

4.00, $.00,8.15,10.30

8 escandafo de Larry Fftit

5.00.7.40.10.30

Todostíçenlloveyw"

4.0a 6.00, 8.15,10.30

SpaceJam

5.00,7.40,10.30

Ctneart-tres

Marts Attack

Euterpe

'.

quan riuen. Normalment, dels homes.

I )irecció: \ e i l Jordan Intèrprets. Liani Neeson, ian Mart i Julià Roberts Sales: Sant ( àigar, Principal (Terrassa), Kursaal. Exi Macià. Cinearr. Michael ( ollins ui néixer a Irlanda a finals del segle XIX, en mig de l'esclavitud en què viu el seu poble per part d'Anglaterra. De ben jove, lluita contra el poder de l'exèrcit britànic.

SPACEJAM

EL CLUB DE LAS PRIMERAS

Director: Ivan Reitman. Intèrprets: Michael J o r d a n , Wayne Knight, Thercsa RandleSales: Sant Cugat, Rambla

ESPOSAS

TEUR A5SÍ4 Principal

l affloJBfdel predicador

Horaris sense deterfliaftr

TodosdJcertltoveyou"

Horaris sense determi9»

lOIOirnatas

Notaris sense detemwar

4,00,6.00,8.15,10.30

Mars attack

Horaàssense determinar

U mujer deí predicador

Horari per determinar

De qué seriestesmujeres .

Principat

De què se ríen fas mujeres

4.00,6.20,6.25,10.50

Rambla

Romeo yJufeía

4.00,6.20,8.30,10,50

LOS DEMONIOS DE LA NOCHE

Director: Stcphcn Hopkins Intèrprets: Michael Douglas, Val Kilmer, Brian Me Cardie Sales: Sant Cugat.Cincart 3, Eix Macià, Kursaal, L'enginyer Patterson i el

Rambla

i D E QUÉ SE RÍEN LAS MUJERES?

Director: Joaquín Oristrell

Intèrprets: C a n d e l a Pena. Verònica Korqué, Adriana Ozores Sales: Sant Cugat, Kursaal, Eix Macià, Rambla (Terrassa Tres dones de dfierents edats s'expliquen les seves relacions i coneixen millor de q u è r i u e n les d o n e s

fTi^ïrïTN

**\

>>•

ESTRENA

«.: ï- «> «

ÏO:

«^1

WASHINGTON

,

Director: Mugh Wilson Intèrprets: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton

Director: Sec ve Lord Intèrprets: Glenn Close i una colla de dàlmates. Sales: Sant (Jugat l"na versió del clàssic de l'isney amb personatges de carn i ossos. Cruella de Yille s'ha encaparrat a fer-se un abric de pell UN DÍA INOLVIDABLE

Director: Michael Hoffman. Intèrprets: MicheUe Pffeiffer, George Clooney, Mae W'ithmanSales: Kursaal, Kix Macià, Rubí Palace. Principal (Sabadell). Melanie, divorciada, és arquitectessa i té un fill de cinc anys. Jack, un periodista que denuncia les corrupteles de l'Ajuntament de Nova York, es coneixen en un dia caòtic i fan torns per cuidar els seus fills. EL ESCANDALO DE LARRY RJNT

Director: Milos Eorman Intèrprets: Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton Sales: Sant (Jugat El reconegut autor txec d' Amtideus, explica la història del famós magnat de la pornografia Larry Klinten una pel·lícula que ha guanyat l'Os d'Or de la Berlinale.

Tots els Dissabtes SESSIONS «GOLFES»

SHSJTNT CUGAT ESTRENA

; •, .n'm « . . .

caçador Remington es disposen a caçar una parella de lleons, coneguts com els dimonis de la nit, que el 1869 va acabar amb niés de 130 vides humanes.

Sales: Sant Cugat, Kursaal, Eix Macià, Euterpe. Tres dones madures decideixen aliar-se per venjar-se dels seus marits, q u e les han abandonades per tres noies jovenetes. 101 DALMATAS

LA MUJER DEL PREDICADOR

Romeo yJlíeta

OlíBt

Rubí N a c s 5 SpaceJam

2a S E T M A N A

3a S E T M A N A

HOUSTON

tJ* HAmum

.lujer Predicador 4,15- 7,15-10,10 G O L F A : 0,40 APTA

4,05-6,15-8,25-10,35 G O L F A : 0,45 APTA

POXmA WBLàlKr*

wcwmtss&ifiN n>i vrtgi uwí

tm.immrm

BescancModeLaityFlvTit 4 , 3 0 - 7 , 2 0 - 10,15 G O L F A : 0,45 1 8 a n y s

4,15-7,05-10,00 G O L F A : 0,35 18 a n y s Dissabte dia 8 a les 0,45 «golfa» en V.O.: AGARRAME ESOS FANTASMAS / Dissabte 15 «golfa» en V.O.: AFINIDADES ELECTIVAS

CINESR Al i«r»«t i* l'tiptcttdar

f^rtínf 2ipvtis

41

UmtcmHa dttaptclméor

CanutatuMmm anücifmé*

Kettrvm

'mffS

ftfSmac*


42 Cultura

ELS/CANTONS Dweudres, 7de març de 1997

»*?/.#% ^'gr^g- É--

V' -

nada a la gent jove, especialment als universitaris. •Del.WX)al4:00h,Avantmatx. Previsions esportives del cap de setmana amb Carme Reverte. • I X 14:00 a 15:00h, Vallès sense fronteres. Repetició del programa emès el divendres a la nit. • I X 15:<X)al6:(K)h. Aquells meravellosos anys. Josep M. Al\ ira presenta els grups i estrelles que han esde\ ingut clàssics. • I X lf>:00a lM:00h. Super I )J. 'Iota la música tli/iui del moment, amb la participació dels oients. • D e 14:00 a 20:00h. Buc d'assaig. Ri >ck de casa amb grups santeugatenes, a càrrec de (larles Roca. • I X 20:00 a 21:00h. Bones \ ibracions. Música suau per eompaitir els capvespres en la millor sintonia, amb Dav id Villena.

dicions, amb Rogeli Pedró. • D e 11:00 a 12:00h, NosRÀDIO S A N T O (;vi" tra Dansa. Sardanes amb Joan Eàbregas i Pere Pahissa. De dWuns a i • D e 24:00 a 7:<K)h, Música •De 12:00 a 13:(X)h, La Saral teu costat. Música nonsuela, un programa obert a stop tota la nit. la participació dels oients, •IX- 7:00 a <S:00h, HI Desamb Joan Fàbregas i Pere pertador. amb Joan Vallvé. Pahissa. •DcS:(K)a 10:()0li, IX Sant • I X 13:00 a 14:30h. Roda ( innat al mi'm. I-'.I primer ind'Amics de diumenge. Múformatiu del ilia Kditat per sica de sempre, peticions i (íeni 1 .o/ano i Auri ( losta. premis amb Pere Pahissa. • De 10:110 a 12:4.S li. Dics • I X 14:30a LS:00h. Esport ile Uàilio. l'.l maga/in. Enen marxa, 2a edició. Editat tre \ istes. reportatges. cineper Ignasi 'Iraperò. ma, teatre...i el c< mciirs l na •De 15:00 a ló:00h, Aquells de I res. amb 1 .luis (iuilemeravellosos anys.Kls grups ra. El maga/ín el dirigeix i i estrelles que han esdepresenta Maribel ('avuelas. vingut clàssics. Amb Josep •De 12:4.S a l.vOOh. Amb Maria El\ ira. molt de gust. lots els se• I X lf>:00a 19:(K)h. Súper crets gastronomies tic la ma DJ. La música daiue. més d'en l'ep blanes. . actual amb Xavier Monte• I X l.rOO a l.v.íOh, Sant ro i Raquel Iniesta. ( iugat a\ ui. l'informatiu. • D e 19:00 a 20:00 h, Buc l'er conèixer tota l'actualid'assaig, amb Carles Roca. tat del dia. • D e 21:00 a 22:OOh, Eti• I X 20:00 a 2l:00h, Bones • D e ].V.M) a 14:(H)li..l·'.nti- queta Negra. So///. ////>. ////> Vibracions. Música suau tats. \ a \ ICI Miralles i San-hup... Les novetats de la amb David Villena. «De dra Morales p r e s e n t e n millor música negra amb 21:00 a 22:OOh, Esport en aquest espai per a les entiSalva Vallvé. Marxa, 3a edició. Actualitats de Sant ( aigat. • I X 22:00 a 8:00h, Música tat esportiva local i comar• D e 14:00 a 17:00h. EntreLil teu costat. La millor mú- cal. Editat per Carme Reni i jo. amb Josep Maria sica per escoltar tota la nit. verte. Noguera. • D e 22:00a 7:(X)h. Musica • I X 17:00 a 18:00 h. Hem al teu costat. Música nond'anar més lluny. Programa • D e 8:00 a 9:<)<)h. El Dia stop per gaudir tota la nit. presentat per Joan V'allvé. del Senyor. Emissió de la •Els caps de setmana, a les • I X 18:00 a20:(K)h. Al llomissa del dissabte celebrahores en punt, connexions ro. Espai musical amb toda al Monestir de Sant Cuamb Catalunya Informació tes les novetats, concerts i gat i informació religiosa de i butlletins amb informació grups, presentat per Salva l'esglèsia evangèlica F^ben local i comarcal, a càrrec Vallvé. Ezer de Sant Cugat. dels Serveis Informatius de • D e 9:00 a 9:30h. Esport • I X 20:00 a20:.Wh.. [.'EsRàdio Sant Cugat. en marxa, la edició. Priportiu. Carme Reverte dimeres informacions locals i rigeix i presenta aquest esELS SANTS comarcals de la jornada espai que recull la informació portiva del diumenge, amb esportiva- local i comarcal. •Perpètua i Felicitas Rafa Moreno. • D e 20:30 a 23:()0h, N o «••abteS •De9:3()alO:(X)h, El Racó m'agrada la tele. La bona •Joan de Déu de la poesia. Poesia catalamúsica, pels que no tenen DtanengeS na recitada amb Joana Franganes de veure la televisió, • Francesca cesca Garcia. amb Pere Pahissa. ÍO • D e 23:00 a 24:0()h, pro• D e 10:00 a 11 :(K)h, Arrels. • pAigènia Milleret grames de nit: dilluns, TiRecordant les nostres tra11 tanita nit; dimarts, L'estrena: dimecres. Arrels; dijous, ('.atè de les temptacions; diHOBiRi AUTOBUSOS vendres, Vallès sense fronteres. LARÀDK)

• D e dilluns a divendres, a les hores en punt, informació de Catalunya i el món en connexió amb Catalunya Informació. La informació local i comarcal a càrrec dels Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat, • I X 24:(K) a 8:(M)h, Música al teu costat, tota la nit. • I X «:00 a 11:00 h. Amics del dissabte. Programa que otereix música i la participació dels oients. Amb Pere Pahissa. •De 11:00a 1 2:001i, Nostra I )ansa. Sardanes, amb Joan I alnvgas i Pere Pallissa. •I >c 12:110.1 l.vllOh, El \lagat/em. Informació desti-

•''*.~\M

mmm^-'íï^

Cicle d'història medíev^ Aquells a qui els interessa la història de l'Edat Mitjana tenen aquesta setmana una molt bona oportunitat de conèixer com vivien els catalans fa mil anys. El Museu de Valldoreix ha preparat el I Curs de Cultura Medieval Castell de Canals, que organitza en col·laboració de la Universitat Autònoma i altres entitats. El curs s'obrirà dilluns, amb la presentació de la revista Medievalia i al primera conferència. F. Udina, exdirector de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, farà un repàs de les cròniques catalanes. La parròquia de Valldoreix, la utilització de les miniatures medievals, les institucions polítiques de l'Edat Mitjana, centraran les altres xerrades. El cicle acabarà el dia 15.

• Constantí Dimecres 12 • Nicodem

• A 2/4 d' 11 de la nit. ala Casa de Cultura, concert de pop-rock a m b els grups 'Foca Madera (rock urbà) i 'l'he Bucker (povver pop)

DQOUS13

• Salomó Divendres 14 • Matilde

8

DlVKNDRKS S o p a r solidari • A 2/4 de nou de la nit, al Centre Borja, sopar que servirà per recaptar diners per a un projecte sanitari al Perú.

Disco mòbil • A les 9 de la nit, al Casal Cultural de Mira-sol, discomòbil per als joves.

Concert

les 7, xocolatada (cal portar tassa).

Balls d e saló •A les 5 de la tarda, a la Unió S a n t c u g a t e n c a , 3r gran Trofeu Ciutat de Sant Cugat. Venda d'entrades anticipades a la Unió Santcugatenca.

BlSSABTK Dia d e la dona • A les 12 del migdia, a la Biblioteca del Mil·lenari, recital de poemes de M. Àngels Anglada. Amb Lourdes Barba. Pep Sais i Imma Colomer. Direcció d'Imma Colomer

• A 2/4 d'onze de la nit, a la Casa de Cultura, concert de Toti Soler, dins la programació La nit del cantautors. Venda d'entrades a la Casa de Cultura. Preu: 5(X) pessetes.

Entitats

Dia d e la dona

• A partir de les 5 de la tarda, a la Creu del Terme, II Trobada d ' E n t i t a t s de Lleure de Sant Cugat Animació amb Jaume Barri. A

•A les 5 de la tarda, al Centre Cívic de les Planes, el Grup de Dones ha organitzat una obra de teatre, un bernear i una xerrada in-

Concert

» LÍNIA 1. SANT CüOAT-MiRA^OL>ÍÍVS JANER

f UNIA 3. SANT Í ^ G A ^ U f LiRtSIi·LES PLANES

«orMM··KtftMM.tM·r. -ttectataers. 1a sortida. 0600h·07.00W».OOh i ad en punttesa les ZS.OOfv L'últim setvei finalitza ei seu reconegut a resiaciéc de Sant Cugat -fitanbtM i festius, la sortida: ensm-Mi tes hores en punt Snsa tes 22.0Oh. L'últim servei finalitza et seu recorregut B r« .& de Sant Cugat

$wtf*»4»4fr*eol«n. -OtetBtaftK. ta sertida:05*45h det mati I cada hom U -tftt·ttoMI tatfko. ta sortida: 07,i5n del mati i cada íwtòt·eda·deHS·ttcié. -Í3^íelners,1asortjda:06.35hde)mati·ícadar«fat -OlsaabtW (festius, ta sortkte: 08.05h del mati i

ffflsa)w22.15ri.

*MtMM des de I1 Avinguda AHw» Sala. àle$M.35rt. -Ofe» feiner», la sortida: 06 4Oh-07.4Gh í ets 4$K cada hora fins a fes 21.40h. Hecotngut f? Cofero. ía Roresta, Plaça Centre, Matat Safc.Iafacfe Plaça L'útttm servei finalitza el seu recorregut a l'estaoé * f de Sant Cugat Centre. La Plorem. £ Colom. -OfasaM» Ifestius.1a sortida: 07.40h-OS.40tt Jf#'4$6)iroSs de cada'nora fírts afes21.40h. L'útfim servei finalitza el seu recorregut a l'estacto de ?&,€> de Sant Cugat. iW.tM&.y Recorregut Mas Janer, Estació Míra-sd, Plaça QmCdltena, Estació St. Cugat, Mercat ~Die*femers, 1a sortida: 05.40h-06.25h i ais 25 min^8ïi|if}eraffnsafes22.25h Toftebtanca, CAP, Aifons Sala, Can Cadena, SsfaçSí JUra-so/, Mas Janer. -tKsaabtes I festius. 1a sortida: 06.25h t afs 25 minats * c ^ t e m l t w a fes 22 2Sh -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55h. 07.5Sh i í1.5Sfl|&É)*m) •ÉilIliilJi wiflíifmmitll^riii SESA8TCUQAT

Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. ia sort.ca. 06,16tv06.46h i «Is tS 146 minuts de cada horafinsates22.l6h. -Dies feiners 1a sortida 05 15-05 401 als 40 minuts deíada hom fins a les 2210h -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.16h-09.46h i ais 16 í 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. -Dissabtes. 1a sortida 05 15-05 40 106 lOh i als 10 minuts defiadanora fins a les 22.10h -Diumenges i festius. 1a sortida 07 10h i als 10 mmujsttóodattdrsfitisates2210h Sortides des de Sant Francesc. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22 40h 123.00h (feiners). 23.00h (dissabtes i festius) -Dies feiners. 1 a sortida: 06.23M)6.53h t als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.23h-09.53f! als 23 i 53 minuts de cada hora fins a !es 22.23h. Sortides des de l'Estació FQC. -Dies feiners. 1a sortida: 06.05h-06.35h ; als : :' , 35 minuts de cada hora fins a les 22.35h -Dies feiners. 1a sortida r- s ^ l 5 , 4 5 n | n u ( s d e ^ ^ h o r g f m g g ^ ^ 4 5 n -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.05h-09.35n i als 05 135 minuts de cada ho-a fins a les 22.35H. -Dissabtes 1a sortida j , . j= rr„r,j<s de cada hora fins a les 21 45n Recorregut. San! Domènec. CAP, Sant Francesc. Plaça Coll. Mercat Torreblanca -Diumenges Monestir Estació i festius.la sortida 06.i5h i als 45 rranuts de cada hora fins a :©s 21 45h -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners). FGC, Colomer. Sant Domènec.


Cultura 43

H S /CANTONS Divendres, 7 de març de 1997

SERVEIS 692 80 80

èoftieríBeüaterra

085

Bombers GeneraSaí

Ruta • V Ruta dels Tres Monestirs: Sant Cugat del VallèsSanc L l o r e n ç de M u n t Montserrat. Per a més informació, adreceu-vos al Club Muntanyenc: plaça de Barcelona, 5. Telèfon: 674 53 %

6742187

Pa^Ügulac&e 6740384

CAP

5891122

AAPPW Can Majó Vall

6745049

CAP urgències

5894455

589 t3)

MPffipJVeírs la Floresta

Casa de Cultura

6742089

Riera

MWAigwllongaUftor

6745129

Doetor Murillo, 1

?L

5897800

Centre Social i Sanitari LF

• A les 4 de la tarda, inici de la competició de balls llatins. Venda d'entrades anticipades a la Unió Santcugatenca. Anselm Clavé, 17.

Projecció

Casal vaSdoieix

6744599

Catalana* Gas

7252944

Centre Cfwc Is f k « 8 t a

589084?

CwtfsCíwlesPtanes

875511»

&.mm*«*i

«»Ï379

mení»

S89115S

Ass> Owsumldefs

2684587

DtSpapoXiaí

5S9SQ»

aeenpeacs

(91)5434704

' •%

$740645

R$»*AMM*8&I

2034990

í

RstoçSerret Telèfon; 674 23 ÍZ

ílsWCwwi*

2481640

ÍBt.dfl^apasnpt

414484$

Ífotíti8à6tG$n&&B8

2042247

^tanaxftMttpMt

4785000

WfetttUUítfïéSfí;

4980202

MMKfefDrt

31887 SO

&*C

5838188

í

ffi»<teiCeler,97

€74?T49 ftafeíç: ísamTeftfoa: 6 7 4 1 8 8 3

tSmartstt AifcisSate,46

PattfxpaUsPfaHee

2947503

i

$7494 83

SSMP*

«feÉç; S M T e f t f o n ; 675 2$ 72

8B8JÈ&

.9J|I»HMH2

*terai ^Israfe,*) ENTITATS *i<

musst

)

»•

*pa# Bgto^Jsetn Telèfon: # 4 1 8 6 3

'H"

3F4&&

091

st*** ílibN^frfe»95

308 79 5Í 26

Comissaria dsPofcia

67476J2

«74 0512

T#te$wwaj

6749987

ll|(MÇ:l}Mçí»Tçlèfori;€74t53t

RàfftjTtoS

5884422

m*m

«7415»

Sant Cugat C o s » ?

m<& a

mmwn&tí

589002*

VaSfct*((isfa4^

«T411 ií

Ï'SEÍWIIS

<7*«i|tt:

i

Curs medieval

Gm

6743371

• Presentació del núm. 12 de la revista Medievalia a càrrec de J. E. Ruiz, director de l'Institut d'Estudis Medievals de la UAB. *Les 4 grans cròniques catalanes, conferència a càrrec de F. Udina Martorell, exdirector de l'Arxiu Corona d'Aragó. A partir de 2/4 de vuit del vespre,a la sala de plens de l'Entitat Municipal Descentralitzada.

Ai(j8es La Floresta

6742089

casal de Cultura.de Valldoreix conferència a càrrec d'A. Udina Abelló, de la UAB: Institucions públiques medievals. Conferència • A les 8 del vespre, xerrada a l'Aula Cultural del Club Muntanyenc. El patrimoni arquitectònic a Catalunya.

11

12

DIMARTS

DÍMF.CRKS

,>-

ftàfe

092

Curs medieval • A 2/4 de 8 del vespre, a

• A 2/4 de vuit del vespre, a l'esglèsia de Sant Cebrià d e Valldoreix, G e r a r d o Boto, de la Universitat de Girona, farà la xerrada titulada Sobre los usos políticos de la miniatura en la Edad Media.

28. Coral Serra d'Or

• Tothom qui ho desitgi pot formar part d'aquesta coral, que assaja dimecres i divendres de 2/4 de 10a 11 de la nit, a la Casa de Cultura. Podeu demanar informació al telèfon 674 24 20. Casal Cultura de Valldoreix • Pallers d'expressió, balls de saló, teatre, estampació, ioga, dibuix, pintura, còmic i artesania al Casal de Cultura de Valldoreix. Informació i inscripcions al Casal, d'l 1 a 1 del migdia i de 5 a 7 del vespre. CENTRE CULTURAL

liMtóó

WJw^PUOS1

PfiQKU$A

I

,1,

QiünetO

«7411 «5

PdLtM^tçimam

Salaren

4272009

569Ó847

Ufgàafte Í><^«a*s^íP«stChÍ

fií..

KMmstm

fttó>$&StP«aQeia&i

6749569

Curs medieval

Ohísengèè ' S,Rasio),3S

OÉ^Mwiefaitsflawsta

«75 40 55

*

«740430

589)212

6748898

PasfcpteVttilONfe

Tetèton: 6?4 Í8 63

Dissabte S

H,aer«rat*Cattluft)at

Jt#at

vwMmmpà^mtsm

M o r ç : Isern

íteforç: Sattet TeSèton: 6 7 4 2 3 ; ^

POWfckí^ntifemca

CimptUaóssetmemtí

• A les 7 de la tarda, projecció de muntanya al Club Muntanyenc. Trekkingen tres continentes: Himalaya, Andes y Alto Atlas. A càrrec de Paco Chàvarri, membre de l'Expedició Basca Gasherbrum IV'97 i soci del Club.

Curs medieval • A 2/4 de 8 del vespre, al

ANfriWWtimu

CtJell

M P P Í W C Montserrat felí. 6742105

Balls de saló

DILLUNS

6747183

699 80 80

58920 tS • A les 12 del migdia, al Ca- Cattfctttutaltlr&toi sal Cultural de Valldoreix, Cffléote* S t CtQtt pteWf^ 5890941 activitats infantils. El grup Coneus 6747096 Guixot de vuit oferirà l'es- CiwRcfciS** Cugat «741234 pectacle Gargot dejoc. 6742459 CFfttAgaVaUbirtt Fira «M7615 DfÇpBftgBri l&r%nflt8 • De 10 a 3 de la tarda, fira MMmmimefmSí «74Í719 d'artesania i d'art Prunu- SNHEft&Oí «991892 salba: ceràmica, pintura, m&tí**mét!m WJ3Í3Í31 ' menjars casolans, llibres, FECSA{ararí86) 3mn&to roba...Al Casal de Cultura FFOC «41934 de Valldoreix. 6740525 %wàna

10

AAW Sant Jtaa Mira-sol

Bombers Ruta- Sant Cugat

Festival infantil

al Centre Cívic de les Planes, es farà una conferència amb el títol de Racisme al costat de casa. Conferència • A 2/4 de vuit del vespre, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Borja de Riciuer parlarà sobre Noblesa i burgesia. Els nous nobles dels seülesXIXiXX.

F A R M À C I E S DS T O R N

AAWVwaa emm tm-## 67410 $3 5892288

DlUMKNGE

8742019

tmmmm

TEUlfONS Ó'lNtl8feS

formativa.

-. \ *..#

Pywdmsl4

ÜP ; ; 674866*

>$,£ai«<*>r.78

OmpSup. WWiüyW»

674 9314

S748372

R^O SantC^BÜ

8755959

«efexç: CoiHI Telèfon: 674 03 64

S s 4 Cartons

l'esglèsia de Sant Cebrià de Valldoreix, el director del Museu de Valldoreix, Juanjo Cortés, impartirà la conferència Orígens històrics de l'esglèsia de Sant Cebrià de Valldoreix. Conferència •A 3/4 de 8 del vespre, al Centre Borja, Josep Maria Xarrié, cap de servei de restauració de béns mobles de la Generalitat, parlarà sobre Present i passat de la restauració a Catalunya. Conferència •A les 10 de la nit, al Club Muntanyenc, Isaac Rigau i

Marc D i n a r e s , socis del Club Muntanyenc, impartiran la conferència Pujant el Montblanc.

13 Di.iors Conferència •A 2/4 de d de la tarda, a la Casa de Cultura. Amparo Torné, professora i membre de l'ICK de la UAB, parlarà sobre I.a co/istnicció de a masculinitat i la feminitat a l'escola. Conferència • A 2/4 de vuit del vespre,

wmmtmmm •Per a nens i nenes a partir de 4 anys. Les activitats inclouen concerts, sortides de cap de setmana i tallers .Informació a la Casa de Cultura o al tel. 589 13 82. •cttHtat» m rfajwl J w » 97 •Cursos i tallers a l'Espai Jove de música moderna, teatre, fotografia, còmic, clown, jocs malabars, Internet, xarxa-net... Informació i inscripcions de dimarts a dissabte de les 6 a les 10 de la nit a la Casa de Cultura. •Taller d e plàstica per a nens i nenes de 6 a 15 anys. Telèfon: 589 13 82. • C u r s o s d e català per a adults. Més informació al telèfon 010. Contres càwfcs

•Tallers de ceràmica, costura, manualitats, teatre, música i altres activitats als centres cívics de La Floresta, Les Planes i al Casal Cultural de Mira-sol. Pera més informació, podeu trucar als telèfons: 589.08 47 (La Floresta), 675 51 05 (Les Planes) i 589 20 18 (Mira-sol). La Unió Santcugatenca • Tallers de formació teatral per a totes Ics edats. Informació i inscripcions als telèfons: 675 20 57 i 909 40 95 73. Meneu Santcugatenç

• Cursos i tallers de dibuix, pintura i escriptura a l'Ateneu Santcugatenç. Informació als telèfons 674 60

• Divendres 7 de març, teatre al Centre Cultural a les 10 de la nit. Sota la direcció de Josep Maria Mestres, Able Folk, Ricard Borràs, Victòria Pagès i Francesc Albiol presenten Dakota, una comèdia de Jordi Galceran. Les entrades estan exhaurides. EXPOSICIONS

•Mercantic. Fira permanent d'antiquaris i d'art. •Firart a la plaça Octavià. Obert el primer diumenge de cada mes de 10 a 2 del migdia. •Estudi Ferran Martí. Exposició permanent. Carrer Gorina, 8. Feiners, de 7 a 9 del vespre i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 3 del migdia • E s t u d i Lluís Ribas. Exposició permanent. Carrer Gorina, 6. Feiners, de 7 a 9 del vespre i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 3 del migdia. • Exposició dels olis de Francesc Calabuig. Fins a l'I 1 de març, a la Sala Rusinol. • XX aniversari de l'escola de patinatge artístic. De l'I al 12 de març. Exposició a la Casa de Cultura. Org.: Escola de Patinatge Col·l,: Ajuntament • Del 4 al 12 de març, exposició sobre el Tercer Món amb el títol de Rfdescobrir Amèrica Llatina, a la Casa de Cultura. • Del 2 de març al 6 de juliol, al Museu de Valldoreix,exposició Valldoreix, 1041-1991. 950 anys de memòria d'un poble.

EIS4CANTONS Si vol anunciar-se a Els 4 CANTONS, truqui'ns

5 8 9 6 2 82


ELS4CATVTONS

44

Divendres, 7 de març de J 997

S e t m a n a r i d e SANT CUGAT DEL VALLÉS

MANEL MURILLO- Atleta. Campió d'Espanya dels 100 km els últims quatre anys

tancaven les portes. Però el dia 12 de març haig d'anar a una reunió on aprovaran els pressupostos. justament quatre dies després d'haver corregut el Campionat d'Espa-nya. Així és q u e a m b aquesta cursa de dissabte me la jugo." - L a m a r c a Adidas, p e r ò , per p r i m e r a vegada l ' e q u i p a r à . . .

Àl.KX LÓPKZ

Manel Murillo, de 40 anys. va ser el tercer classificat a la Mitja Marató de Sant Cugat. KIs últims (]tiatre anys s'ha proclamat campió d'Kspanya en la prova dels cent quilòmetres. I d e m à . a Madrid, vol escriure una a l t r a p à g i n a d ' o r en la h i s t ò r i a d ' a q u e s t a c u r s a . Si guanya, li agardaria q u e l'anom e n e s s i n l'índurain dels 100 quilòmetres. De ganes, precisament, no li'n falten. - N o m é s fa set anys q u e es va iniciar en el m ó n <le l'atletisme. .. - "Jo \ a i g c o m e n t a r als SS anvs a fer tootiirj.. Sempre havia practicat molts esports com el tennis, la natació, el motocròs, el trial... Kn quasi tots els esports que he practicat he anat a campionats d'Kspanya. Quan vaig començar a córrer no sabia ni que existia la prova dels 100 quilòmetres. A poc a poc, em vaig anar e n t r e n a n t , em vaig comprar llibres d'atletisme. He corregut milers de q u i l ò m e tres. La veritat és q u e s e n t o una gran afició per l'esport, per mi córrer és un repte. Qui m'havia de dir que als SO anys em dedicaria a l'atletisme." - E n s pot e x p l i c a r q u i n és el seu seeret p e r m a n t e n i r - s e tan b é ? - "Kstic orgullós perquè a m b 40 anys hi ha molts esportistes que es retiren i en canvi jo em noto que cada cop vaig eap endavant. Kstic corrent més ràpid que l'any passat. Kl que és important és que l'organisme et respongui. M'agradaria sentir-me així deu anys més." —Ens pot explicar el seu curr í c u l u m c o m a atleta? - "Kls títols més importants que he aconseguit són els últims quatre Campionats d'Kspanya consecutius en la prova dels 100 quilòmetes, la meva e s p e c i a l i t a t . Fora d ' a q u e s t a

- "Vull deixar ben clar q u e no h e fitxat p e r A d i d a s . Hi vaig parlar i els vaig explicar la meva situació. E m van regalar tot el material esportiu que necessités. Però, a banda d e l m a t e r i a l e s p o r t i u , no m ' h a n d o n a t cap r e t r i b u c i ó econòmica. Estic content i orgullós de dur una marca com a q u e s t a , com els millors esportistes. Segurament, si aconsegueixo un bon resultat es fixaran més en mi."

Murillo es podria eoircettir en l'Induruin dels 1(X) quilòmetres. Foto: .1. CM.S/.XA

m o d a l i t a t , no he a c o n s e g u i t cap altre títol destacat. Malgrat tot, he aconseguit classificar-me en bones posicions, en marató i e n m i t g e s maratons. H e participat en unes 300 maratons no oficials. Precisament aquestes últimes setmanes, q u e he estat preparant el Campionat d'Ksp a n y a d e l s 100 q u i l ò m e t r e s , estic corrent tres i quatre hores i faig d e 30 a 50 quilòmetres. Les mitges maratons, però, són més divertides, es corre més ràpid."

suport de cap patrocinador ni de cap marca. Kn canvi, hi ha altres esports que reben ajuts. A q u e s t any tinc una il·lusió molt especial. Kls mitjants de comunicació m'han comentat que si guanyo aquesta prova.

És un orgull *

poder fer història dins ratletisme. Aquest any tince una il·lusió il·lu. molt especial

—I a q u e s t d i s s a b t e p a r t i c i p a en el C a m p i o n a t d ' E s p a n y a ? - "Ser campió d ' E s p a n y a et fa molta il·lusió, però ni sent campió d'Kspanya he trobat el

De Sant Cugat d món de 8.00ha10.00h

-;n;m—/ I na urani dels 100 quilòmetres. N o m é s p e l sol fet d'aconseguir el e i n q u è C a m pionat d'Kspan-

ya

« ,nsccul »; i*

es tot un repte i és un orgull pod e r fer h i s t ò r i a dins l'atletisme." - C o n t i n u a t r e b a l l a n t d e valent p e r b u s c a r un p a t r o c i n a d o r . .. - " H e demanat un ajut o subvenció al govern, fins i tot alguna marca m'ha donat esperances. mentre que abans em

de diluns a divendres

St Cugat avui L'informaHu

del3$0ha13.30h de dilluns a divendres

- M a r x a a Madrid il·lusionat... - " P e r tots a q u e s t s m o t i u s q u e t'estic explicant, hi vaig a m b més il·lusió i més ganes d e g u a n y a r . Ara, això sí, si guanyo i no aconsegueixo cap suport e c o n ò m i c i tot q u e d a en no res, potser sí que ho deixaré. Cal no oblidar que vaig deixar el meu taller oficial de cotxes per dedicar-me a l'atletisme." —Quanta g e n t c a l c u l a q u e participarà en aquest campionat? - "Potser hi aniran uns 400 o 500 corredors. La por més gran q u e tinc és q u e tots vulguin córrer igual q u e jo i l'alegria m é s gran és q u e tots s u r t i n disparats i em deixin l'últim. Cada cop em t e n e n més respecte." - Q u a n t t e m p s fa q u e p r e para aquest campionat? - " N o r m a l m e n t , sóc un dels que em poso a p u n t ràpid. Amb q u a t r e o cinc s e t m a n e s en tinc prou, tot i q u e el més normal és entrenar-se deu setmanes abans. Kaig una mitjana de 30 ciuilòmetres.

La informació de casa, abans que ningú Ràdio Sant Cugat, la petita gran radio

JORDI CASAS

E

"El repte és aconseguir el cinquè consecutiu" - Sant Cngat -

Contraatac stà vist que hom -en un intent d'objectivar els fetsnoes pot mostrar equidistant. A l'anterior columna apuntava -davant l'afirmació del màxim responsable local que darrere el moviment veïnal organitzat hi ha la mà negra de l'oposició)- la necessitat d'atribuir una certa capacitat d'inicitiva pròpia i autonomia a la societat civil. Amb això, ho dic de bon principi, no intento justificar totes i cada una de les expressions que es van sentir al ple municipal del 18 de febrer. Però, i seguint la mateixa lògica, no puc acceptar que s'utilitzin les armes que es blasmen quan se suposa que són emprades pels altres. Vegem-ho. <'Algú pot creure's que la invasió de cartes al director -en aquesta i altres revistes locals i no locals- és producte d'una societat civil espontàniament enfurismada pel desenvolupament de l'esmentat ple? Evidentment, no. El seu origen, per poc que es conegui el personal local, és fàcilment localitzable. Kl leitmotue de cada una d'elles, anònima o no. és prou evident: va constituir un atac personal a l'alcalde i no una crítica a l'acció del govern municipal (aspecte al qual sembla que ens haurem d'anar acostumant, ara que el Molt Hble. ha tornat a treure l'espantall de l'enemic propi) i, a més, es dóna per fet que darrere hi ha dos partits de l'oposició molt identificats, en una d'elles fins i tot s'afirma que eren els convocants (sic). No pretenc negar el dret a rèplica i amb la contundència que faci falta. Però que no se'ns vulgui fer passar gat per llebre. Si darrere la primera acció si vol veure una mà negre, no hi ha cap motiu per pensar que el contraatac s'ha fet sense mans. Repeteixo, no critico les cartes al director, però sí el fet que es vulgui jugar amb les cartes marcades (i perdó per la redundància). Si es pretén fer una lectura crítica del que va passar el dia 18, m'hi apunto. De fet, el meu article anterior anava en aquest sentit. Però si el que es vol, aprofitant l'avinentesa, és originar un moviment difús d'acomboiament i suport al leader, això ja és una altra cosa. En tot cas, però, aquesta segona opció no aporta gaires solucions al contenciós plantejat.

_ horaris de 7.00h a 24.0Qh Cada dia

cnmais de13.30ha14.00h de diluns a divendres

Diari de Sant Cugat 183  

Diari de Sant Cugat nº183, 7 de març de 1997

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you