Page 1

Divendres, 18 d'octubre de 1996

ÜS 4 CANTONS Setmanari Independent de

SMIT CUGAT DEL VALUS

Núm. 163 Any IV 225 plM

Entrevista amb Valcalde de Sant Cugat

Aymerich:"L?IBI pujarà per sobre de FIPC"

L'estudi d fia congelació dels sous, la privatització dWguns serveis, Faugment dels preus públics i un nou pla econòmic, entre les mesures per afrontar el 97. Planes 8

Anthony Quinn a Sant Cugat Lescenari del Centre Cultural es transforma durant tres dies en un plató aTestil de Hollywood - Sant Cugat •

"M'agradaria actuar en la intimitat d'aquest teatre", va dir, el mite vivent del cinema, Anthony Quinn, nascut a Chihuahua, ara fa 81 anys. Kn una roda de premsa de les més multitudinàries en la història del municipi, Freixenet va presentar el seu anunci de Nadal, en què, a més de l'actor, hi participa el seu fill Lorenzo i les tres top-models espanyoles Mar Flores, Sofia Mazagatos i Juncal Rivero. Plana 17

Maria del Mar Bonet, avui al Teatreauditori

El Sant Cugat Esport, líder imbatut en solitari de la regional preferent després de sis jornades

Plana 37

Plana 32

irÏFÀHTlL SERRA DE COLLSEROLA 20 d'octubre de 1996


ELS £CANTONS Divendres, 18 tTwtubrttie 1996

Sumari

La Marxa Infantil mobilitzarà els santcugatencs.

Linsubmís h/an Ambrós queda inhabilitat durant

La propietària del Mas del Bosc no ha pagat encara

Planes3, 4,

VUit a n y s . Pkma 10

l a m u l t a . Plana 12

5i6

Setmana

3

Més de 2.(XX) nens passejaran diumenge per la serra de Collserola en la 38a edició de la Marxa de Regularitat, un dels actes populars més arrelats entre els santcugatencs. Planes 3, 4, 5 i 6

Política

8

L'alcalde de Sant Cugat explica en una extensa entrevista com afrontarà la situació econòmica de l'Ajuntament. Planes 8 i 9 Els santcugatencs que van participar en el congrés socialista han quedat satisfets dels resultats. Plana 10

Entorn

12

Els veïns del carrer Villa es queixen perquè l'Ajuntament va canviar el lloc on han d'aparcar els cotxes a l'últim tram de la via sense avisar. Plana 12 L'Ajuntament de Sant Cugat aplaudeix la reducció del 15% del peatge que la companyia Tabasa ha anunciat per als túnels de Vallvidrera. Plana 13

Societat

17

El Teatre-auditori es vesteix de gala per rebre els protagonistes de l'anunci de Freixenet. Plana 17

L'aplec de la Salut d'enguany va tenir menys participació que en edicions anterios i va coincidir amb la mort del capellà de Sant Cebrià. Plana 19 Les planes de La radiografia estan dedicades al Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat, el CASC. Planes 20 i 21 L'amo de la botiga La Paris ienne ha estat condemnat a sis mesos de presó per vendre màquines de fusteria robades. Plana 24 Vallès sense Fronteres estrena nova junta i s'entrevista amb l'alcalde per primera vegada des de la seva creació. Plana 25

No hi ha cap proposta per construir a Torre Negra. Plana 13

El Winterthur ha de guanyar demà al pavelló per evitar

Economia

Esports

28

Els treballadors de l'Ajuntament esperen que, tot i l'anunci de retallades dels sous, es mantingui el conveni de l'any 1995. Plana 28 L'àrea de comerç de l'Ajuntament ha començat a fer un cens entre els botiguers de Sant Cugat per conèixer l'activitat del municipi. Plana 28 Ricard Rodríguez, administrador de la constructora Conàrtic, que fa cases de fusta, és el protagonista de la secció Les empreses . Plana 29

U n a C r i s i . Plana 33

32

El Sant Cugat Esport es manté líder de la categoria regional preferent sense haver perdut encara cap partit. Plana 32 La ciclista santeugatenca Estela Peris guanya el IV Memorial Fermin Torres que es va fer el cap de setmana a la Floresta. Plana 34

Cultura

33

Maria del Mar Bonet oferirà aquesta nit un recital de cançons populars de la Mediterrània al Teatre-auditori, on actua per primera vegada. Plana37

EIS 4 CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta (TEL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina.

A la benzinera Gríful,

pOBtà

BtMtl**

^ L

de la carretera de Cerdanyola.

f*<*

4* Cal presentar el D.N.I. i realitzar el pagament en metàl·lic


EIS4C4NTONS £

1

El tema de la

hetmana Divendres, 18d'octubre de 1996

Marxa

i n f a n t i l

de

R e g u l a r i t a t

l.ii Mana Infantil de Regularitat (onvma cada any nne< 6 ÍW penom \ tntrc manaires. atnmpanyants i ioluntans. l'hora de màxima conrentraàó és al dinat. Voto F.I.S 4 C.XKTONS

El dia més marxós de Pany Diumenge es fa la 38a Marxa Infantil, un ritual que congrega els santcugatencs a Collserola JOIRR LLOMBART - Sant Cugat El ritual es repetirà per 38è any c o n s e c u t i u . D i u m e n g e a les 9 del matí el dorsal número 1 de la marxa obrirà el pas a les quasi mil perelles q u e el seguiran. Donarà la sortida el director general de l'Esport, Fidel Sust. Serà l'inici d'un llarg dia d'excursionisme i passeig per la muntanya que cada tardor en aquestes dates atura l'activitat de la ciutat per desplaçar-la a la serra de Collserola sota la treballada organització (uns nou mesos de preparació) del Club M u n t a n y e n c , que a n u a l m e n t mobilitza uns 300 voluntaris entre efectius de la mateixa entitat, policia m u n i c i p a l , C r e u Roja i altres col·laboradors. En-

guany, el tradicional dinar, al qual a més dels 2.000 participants s'hi han d'afegir els acomp a n y a n t s , s o b r e t o t familiars seus i joves majors d e 14 anys q u e no r e n u n c i e n a c a m i n a r a m b els seus predecessors, es farà a l'ermita de Sant Medir. Allà els més m e n u t s trobaran l'alè i el dinar dels seus pares, m e n t r e que els no tan m e n u t s buscaran un lloc per reunir-se a m b altres participants de la seva edat i comentar la jugada. El r e c o r r e g u t Com ja és tradició, els organitzadors recomanen als acompanyants de la Marxa, que no poden seguir el mateix itinerari ni ajudar els nens, que es desplacin fins a Sant Medir a peu

i pel camí habitual, és a dir el que passa pel Pi d'en Xandri, Torre Negra i Can Borrell. Els primers participants hi arribaran a partit de les dotze del migdia, m e n t r e que Ics parelles amb els dorsals més alts ho faran dues hores més tard. Allà el t e m p s estimat per la organització perquè es pugui dinar sense presses és de 120 minuts exactes. A partir d'aleshores comença la segona part del camí. que conclou amb l'arribada a la plaça Barcelona, el mateix lloc d'on hauran sortit unes sis hores abans. En total, 14 quilòmetres de recorregut. Els últims a arribar (no els darrers a la classificació) ho faran al voltant de les 18 hores. E c s i n s c r i p c i o n s per p o d e r participar en la Marxa es van

tancar ahir. Per a aquesta edició el preu era de 1.400 pessetes per parella (700 per p a r t i c i pant), però en cas de ser soci del Club hi havia un descompte de 200 pessetes. En aquest preu hi va inclòs un val per a una samarreta commemorativa de l'edició d'enguany q u e es podrà recollir, juntament a m b els dorsals, demà a la tarda a la seu de l'entitat muntanyenca. Les cucs que es formaven anvs

rt4*t£> 5<Uf t

enrere de sis a nou pot ser q u e es tornin a repetir, però en tot cas seran més fàcils d e pair. Ajudaran en aquest intent els Castellets de Sant Cugat, els Bastoners de l'Esbart i el Grup de Malabars, que durant tota la tarda actuaran a la plaça de cara als participants. P r e c i s a m e n t els Castellers han anunciat que d e d i c a r a n l'actuació al C l u b M u n t a n y e n c per ser l'entitat promotora del col·lectiu.

RUBÍ MÀRMOLES Y GRAPQTOS S.L

itfi.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÀRMOL, GRANITO Y SILESTONE EXPOSICIÓNY OFICINA: TALLER: Ctra. de terrassa, 97 bis 08191 RUBl(BCN) Tel./Fax 699 78 02

C/Polit, 15 - Pol.lnd. La Llana 08191 RUBl(BCN) Tel. 699 94 56

Automatftxxdé <fe Portat

SISTEMES I EQUIPS D'ALTA SEGURETAT

-JT% V, >%,K * , * n s

S a l a

5 0

T e I

&

S 8 9

C O N T R O L S VIA R A D I O PORTES A U T O M À T I Q U E S

I

7

9 9

S a n t

C u g a

t

4 * i i:M *h \ k *


Setmana

ELS /CAMUNS Divendres, 18 d'octubre de 1996

Marxa

Infantil

de

R e g u l a r i t a t

GRÀFICA DE PARELLES A LA MARXA DE REGULARITAT INFANTil, | i l l i Ptrctu partictpMtt

1500

1200

20

&.,:•

n

El gràfic mostra la tendència a l'alça en la partiàpació a la Marxa i la consolidació en un nombre determinat de parelles

Comitè organitzador de la Marxa Infantil. Cal afegir-hi tots els socis del Club

La Marxa: un clàssic a Sant Cugat La projecció extraordinària d'una prova que va néixer recollint la idea d'un mestre del poble XAVIKR M I R A L I . K S -Sant Cugat-

Iniciar els nens en l'excursionisme ha estat i continua sent un dels o b j e c t i u s p r i n c i p a l s dels organitzadors de la Marxa. Donar entrada al C l u b als joves (]iie vénen a viure a Sant (aigat i fomentar el respecte al medi ambient en són d'altres. Ha plogut molt des d'aquell 13 d ' o c t u b r e de 1959 en q u è trenta parelles participaven en la primera Marxa Infantil d e Regularitat. Aquell any la inscripció costava 12 pessetes per parella i la marxa es feia només al matí. A més, el control del temps, ja que en una prova com a q u e s t a no g u a n y a qui corre més sinó qui segueix un ritme

més regular, anava a càrrec dels participants. La cinquena edició ja va durar tot el cl i LI i l'organització va començar a controlar el temps de les parelles. Aquells m e r a v e l l o s o s anys Els anys setanta marquen una nova etapa en el desanvulupament de la Marxa: La dotzena edició c o i n c i d e i x a m b la IV Marxa Infantil del Vallès, i dos anys mes tard, l'any 1972, es forma un nou comitè organitzador sota la direcció de Josep Pros. La participació va augm e n t a n t fins al p u n t de convertir-la en la primera marxa de Catalunya quant a participació i T a c t e o r g a n i t z a t pel C M S C en q u è participen més

persones. Tot això fa que el comitè decideixi concedir premis als primers classificats i records a tots els participants. La informatització de les dades és un altre pas important en la millora de la pova. Per celebrar els 25 anys de la Marxa Infantil de Sant Cugat i IV de Catalunya, l'organització va editar un llibre commemoratiu. El que va començar com una prova, com la q u e feien els grans, s'ha convertit en una festa que implica els pares, els fills i nombrosos voluntaris i col·laboradors. L'entrega de dorsals, el dia de la prova i el lliurament de premis ha augmentat encara més la popularitat d'aquesta marxa, que enguany celebra la 38a edició. Setzena edició de la Marxa. Corria l'any 1974. Foto: CMSC

El grup humà que en porta el control FRANCESC CARBÓ

N

i ells s'ho poden creure, ni s'ho podien imaginar. Van agafar la responsabilitat d'organitzar la Marxa ara fa 24 anys quan eren gent força jove que voltava la vintena. Esperit de renovació i de donar una estructura a una prova q u e fos funcional i pràctica. D ' a l e s h o r e s e n ç à ha p l o g u t molt, però ells continuen sent els mateixos. T e n e n , però, un avantatge: ara ja es coneixen i saben cada un quin paper i quina responsabilitat han d'assu-

mir perquè res falli el cap de setmana que s'ha fixat per a la prova. R e c o r d e n el q u e va supos a r a j o r n a r la m a r x a l ' a n y passat i no ho voldrien fer mai més. Ara b é , la seguretat i la responsabilitat fan a vegades p r e n d r e decisions dures i perjudicials per a tots. Sempre han dit que ells són el nucli, però que sense la massa social de l'entitat i molts voluntaris la marxa no seria possible. Mobilitzar gairebé 300 persones s'escriu e n u n m o m e n t p e r ò

comporta hores de reunions i cuidar fins al més mínim detall. Els procupa, però, que el grup es vagi renovant i, com ja va passant darrerament, gent jove que ha viscut la Marxa Infantil d e Regularitat s'hi vagi involucrant. D e tot el grup, el Pepe Pros és el que assumeix el liderat ben e n t è s com a amic i disposat a aglutinar les opinions i els esforços de tothom. Sempre porta la seva carpeta q u e obre a principi de setembre i on papers i més papers es van acumulant.

És el pensador, el filòsof, aquella persona que, com ell ha dit més d'una vegada, "des del dissabte que es reparteixen els dorsals fins que acaba la Marxa gairebé no dormo." I és que portar 2.500 nenes i nens a la muntanya sense q u e es p e r d i n i p e r q u è gaudeixin de la natura i entenguin q u è han d e fer és força complicat. S e m p r e diuen q u e sense marxa i empenta no farien res i que el diumenge previst la feina ha calgut fer-la abans: itinerari, impresos, seguretat, con-

trols, premis, relacions institucionals, economia, mitjans de comunicació i trenta mil coses més q u e el tema de la setmana explica a m b molt més detall. Gràcies amics i amigues del C l u b Muntanyenc Sant Cugat p e r fer-nos v i u r e i m a n t e n i r aquesta tradició q u e a uns ens omple de molts records i a altres de vivències que comencen ara. Francesc Carbó és soci del Club Muntanyenc Sant Cugat des de fa 22 anys


Setmana 5

ELS/CAlVrCWNS Divendres, IS d'octubre de 1V96

M a r x a

I n f a n t i l

de

R e g u l a r i t a t

Josep Pros és des de 1972un dels motors de k Marxa. Foto: CMSC

El Pepe REDACCIÓ

Josep Pros, el motor de la Marxa, n'és des de l'any 1972 el director i un dels responsables que aquesta prova sigui avui el que és. Sempre està pensant coses noves que facin encara més atractiva, any rere any, la celebració de la Marxa Infantil. A banda de ser el màxim responsable de l'equip, ha aglutinat un conjunt format en gran part per joves i també amics de la seva edat que s'hi van incorporar amb ell, que porten l'organització i el desenvolupament de la jornada. Josep Pros, Pepe com li agrada que el coneguin, és també la veu de la Marxa. Tot santcugatenc de més de 25 anys que en els seus temps d'infantesa va participar-hi el recordarà

amb la famosa frase que deixa pas als dorsals que ben aviat sortiran del lloc on el CMSC té el local. La frase en qüestió és: "Del dorsal 300 al 400, que es posin a la cua, repetim, del 300 al 400, a la cua". Aquesta veu és l'autèntic esperó que acaba d'il·lusionar els nens que estan entre els números convocats. Els que encara no els han cridat s'impacienten a mesura que passa el temps. En Pepe els tranquil·litza amb el micròfon a la mà: "Tothom sortirà, tranquils, i no us aglomereu a la fila." Sap que res es pot deixar a la improvisació i si agafa amb veu ferma i segura el micròfon el dia de la Marxa és conscient que abans ha calgut que lligués i ordenés a la gent de l'equip la

Cartell de la 38a edició de la Marrxa, que hafet Bibiana Pedemonte

Un cartell innovador multiplicitat de la feina que cal fer. Els té tots a la butxaca. Amb paciència espera que una bona part dels marxadors surti, atén amb la junta de torn les autoritats, i cap a la meitat ,emprèn la Marxa per seguir a peu un itinerari que ja es coneix amb els ulls tancats. Saluda els controls, vigila que els llocs difícils hi hagi la gent adequada i es persenta al lloc del dinar amb la seva motxilla i la carpeta dels horaris oficials. Respira generalment tranquil quan observa que tot marxa i veu que els controls saben i segueixen les instruccions que se'ls han donat en reunions prèvies. Arriba a la plaça i com si res torna a agafar el micro per agrair col·laboracions, donar consells i citar tothom en el repartiment.

EUs i elles Els grans protagonistes de la Marxa. Tot i que hi ha puntuacions, classificacions i premis, la Marxa Infantil de Regularitat no té ni de lluny una vocació competitiva. 1:1 tòpic roiihertinià cpic assegura que "l'important és participar" té en la Marxa un bon exemple. Hi ha també c/s qui s'ho prenen com una cursa i voleu ser els primers a arribar, però tampoc falten casos de parelles massa lentes. .1 la fotografia, els dos participants més regulars de l'any passat: Ferran Mestres i Adrià Tenorio. I J.L.

JOFRE LLOMBART

"Fugir del cartell estàndard dels altres anys evitant el tòpic de la parella i la motxilla". Aquest és Pobjectiu que s'ha proposat l'artista santeugatenca Bibiana Pedemonte a l'hora de dissenyar el cartell de la 38a edició de la Marxa. La imatge del cartell d'enguany representa un joc de l'oca, perquè "en definitiva és un recorregut que arriba a un punt, com la Marxa, i els laberints i recorreguts són presents a les vivències personals dels nens i nenes", assegura l'autora, que és coneixedora dels nens com a professora de plàstica d'una escola de Barcelona. Precisament, la dibuixant l'ha elaborat amb la il·lusió que suposa "sintetitzar el treball que dia a dia faig amb els nens amb el meu

vessant artístic".El fet que surtin conills, esquirols, ocells o llangardaixos tampoc és casualitat: "Els animals són molt freqüents en la meva obra." Pedemonte reconeix que el cartell pot ser qualificat de "poc infantil", però aquest fet no la preocupa perquè "els nens i nenes que participen a la Marxa estan capacitats per entendre'l". Sense criticar-les, l'artista, que és sòcia del club, vol trencar amb "les imatges excessivament edulcorades d'anys anteriors perquè no sóc partidària de fer un art per a menuts i un per a grans si els nens ja poden comprendre'l". Diumenge, Bibiana també anirà a la Marxa, però no per promocionar el cartell. Acompanyarà allà on pugui la seva filla gran, la Núria, que per primera vegada hi pot participar com a marxaire.


6 Setmana

ELS /CANTONS Divendres, lli d'ortubre de 1996

L ' e n q u e s t a

Què és per a vostè la Marxa Infantil de Regularitat? - Smmt Cugat Des de fa 3 8 anys, Sant Cugat és una ciutat buida el diumenge de la Marxa. El dia de la Marxa els nens I nenes de Sant Cugat es concentren a la plaça de Barcelona per viure la "gran aventura". Nens i nenes de set a catorze anys aparellats de dos en dos i amb els dorsals posats surten amb petits intervals de temps i comencen la marxa pel cami de Sant Medir travessant boscos i matolls fins a la vall de l'ermita, caminant sols

DANIEL CAMPS

ISAAC DE SILVA

20 ANYS

18 ANYS

sense pares ni germans grans. Els participants han de complir un horari de controls regulars. Al migdia pares i germans els esperen a l'esplanada amb el dinar, i després els nens emprenen la tornada passant pels controls. Amagats entre el boscam, la marxa paral·lela dels grans, pares, monitors i controls no perd de petja els menuts, i vetllen perquè tot sigui correcte però sense interferir mai, només caminant amb ells. És la Marxa de Sant Cugat. / M.S.

ESTUDIANT

ESTUDIANT

FERRAN GORCHS 19 ANYS ESTUDIANT

"És tota una festa i una tradició de sempre. Hi vaig participar des de petit i quan vaig superar els catorze anys vaig anar durant un temps a la marxa paral·lela amb els amics de la colla."

"Està molt bé. És una distracció. Jo hi vaig participar dos o tres cops. És un dia en què et lliures dels germans petits. Ells s'ho passen bé i no molesten. Llàstima que cada any plou."

"M'agrada molt, és una gran festa, donen regals, trobes amics. És llàstima que als catorze anys s'acabi. Haurien d'ampliar l'edat de participació com a mínim fins als 25 anys."

"És una bona activitat per als nens. És interessant ja que fomenta l'amistat i el respecte pel paisatge, i els petits disfruten molt. És interessant per al poble. Llàstima que tan sovint plogui el dia de la Marxa."

"Ja és una tradició del poble. És bo per a l'educació del nen. Fomenta el fet de participar més que el de guanyar, no té un esperit tan competitiu com altres activitats, fomenta l'amistat i el respecte per la natura."

CRISTINA DE LA CONCEPCIÒN 29 ANYS DEPENDENTA

JOSEP M. CARDONA 4 9 ANYS COMERCIANT

NÚRIA GO.NZALEZ 34 ANYS COMERCIANT

ROBERT BARTUAL 21 ANYS INFORMÀTIC

ANTONI LÓPEZ ADMINISTRADOR DE FINQUES

"És bona per als participants perquè fomenta l'amistat i l'esperit d'equip i el respecte a la natura. A més, Sant Cugat i Collserola tenen un nom conegut a la comarca per una activitat com aquesta."

"És un fet prou simpàtic i ja és una tradició a Sant Cugat. La canalla es diverteix. La marxa paral·lela dels acompanyants fa que coneguin els veïns i trobin nous amics i fomenta l'esperit de poble."

"La Marxa té 38 edicions. Jo he participat en 24 marxes des de petita, primer com a participant i després a la paral·lela. Ni tan sols l'any que estava embarassada vaig faltar; em van dur en cotxe fins a Sant Medir."

"El dia de la Marxa i el de Sant Medir són els dos dies que tothom es retroba. Ens ajuntem tots, nens, joves i grans, per compartir l'alegria. És un dia d'il·lusió i d'esplai per als menuts."

"És un fet cultural prou important perquè la Marxa sigui protegida i conservada per sempre. Un moviment de més de dos mil nens és un fet remarcable per a Sant Cugat."

CARME CONESA 37 ANYS E N ATUR

MARIBEL SANZ 61 ANYS DEPENDENTA

38 ANYS


QUALITAT Gel de bany 750 ce

SANEX

SERVEI D'INFORMACIÓ

HORARI

LOCAL CLIMATITZAT

En el nostre servei Mentrestant realitzeu d'informació atenles vostres compres, drem amablement, podreu gaudir d'una tots els v o t r e s temperatura ideal, dubtes i sugged'acord amb l'època de riments. l'any, amb els sistemes de climatització més avançats del mercat.

Un ampli horari al vostre servei, de OÉ DftLUNS A OtSSABTÏ dilluns a dissabte de DE ?30 A 2130 HOfiES 9'30a 21' 30 hores. miiMMJummn No tanquem al migdia.12 hores ininterrompudes per a la vostra millor

HORARI

LOCAL SENSE BARRERES

PARQUING

El nostre centre comercial està dissenyat per a fer una compra fàcil sense barreres arquitectòniques.

Aparcament de fàcil accés al vostre servei.

comoditat.

VALS

TELÈFON PUBLIC

GARANTIA Kampio us garanteix la qualitat de tots els seus productes. Si no quedeu satisfets us retorna-

Disposem de cabines públiques al vostre servei.

CARROS I CISTELLS Podreu fer la vostra compra amb vals de banca

rem els diners.

En totes les nostres places de pàrquing i en el supermercat trobareu zones equipades amb carros adaptats a les vostres compres i necessitats, amb departaments per a productes frescos i cadireta per als nens. Tenim també a la vostra disposició cistells de mà, per a les vostres petites compres de cada dia.

TARGETES DE CRÈDIT

CONSIGNA En el nostre establiment tenim a la vostra disposició 125 consignes, en les quals podeu dipositar els vostres objectes personals mentre realitzeu la compra.

El més avançat sistema informàtic àgil i ràpid. PODEU PAGAR AMB

REPARTIMENT A DOMICIU Per a la vostra millor comoditat, disposem de servei de repartiment a domicili. Per la compra superior a 15.000 ptes. us la portem gratis a casa. Sí la vostra compra és inferior a 15.000 ptes, portar-vos-la tan sols us costarà 400

CAFETERIA En el nostre bar podràs gaudir d'esmorzars, menjars preparats, menús, plats i una gran varietat d'entrepans.

OFERTA VALIDA DEL 18 AL 24 D'OCTUBRE DE 1996


US 4 CANTONS

Política

8

Divendres, 18 d'octubre de 1996

L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, es planteja diverses solucions per afrontar la situació econòmica de l'Ajuntament que impliquen l'augment per sobre de l'IPC de l'impost de béns immobles (IBI), el manteniment de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i l'increment d'alguns preus públics. La congelació dels sous dels funcionaris també entra en les previsions econòmiques de l'any 1997. Amb tot, l'alcalde mostra la seva resignació i queixa davant l'administració central i la Generalitat que no fan cas de les reiterades peticions d'ajuda que fa l'administració local.

J O A N AYMERICH. Alcalde de Sant Cugat

"No ens queda cap altra via que apujar l'IBI per damunt de PIPC" Des que jo estic com a alcalde no l'hem a u g m e n t a t més enllà de l'IPC i potser ja és hora de fer-ho. —L'augment d e l'IBI es r e petirà en altres impostos com l'IAE (impost sobre activitats econòmiques)? - L ' I A H és diferent perquè afecta un sector mes reduït dels contribuents. com és el del comerç serveis o indústria, al qual ja li cobrem l'IBI i que està molt castigat. L'IAE

veis obligatoris (neteja, bibloteca), els q u e no ho són (escoles bressol, escola d'art, etcèt e r a ) , i a i x ò t é un c o s t addicional. N o volem tancar a q u e s t s serveis i per tant la solució serà n e c e s s à r i a ment augmentar els preus públics d e l s s e r v e i s vol u n t a r i s p e r tal d'acosrar-nos a la relació entre cost i servei.

"UIAE augmentarà el que pugin els preus. Crec que serà una mesura —Quina és la r e ació real entre encertada lcost i servei? L'Apera un sector juntament està donant tan castigat com d'all stnndine'í / . ,*. >> - L n exemple: l n elpetit comerç ncn a ,. CS e»ia

I.'alcalde no descarta "concedir a l'empresa privada part de la gestió de serveis municipals " Foto XAVIER Jol-RK Ll.OMBART - Sant Cagat -

-L'Ajuntament està intentant t a n c a r el p r e s s u p o s t del 9 6 sense q u e s'escapi el dèficit una altra vegada. S'aconseguirà? - E s t e m retallant el pressupost del 96. En els tres últims m e sos de l'any h e m de reduir 138 milions de pessetes per equilibrar la previsió de tancament de pressupostos. E n aquest sentit, els regidors i les seves àrees han estat molt receptius

i s'han pogut retallar. La retallada s'ha fet a costa bàsicament d e la d e s p e s a o r d i n à r i a . Els pressupostos del 1997 es preparen doncs a m b la congelació de dos capítols molt importants com són m a n t e n i m e n t i obres ordinàries. —Serà suficient la retallada de la d e s p e s a o es va cap a un increment dels i m p o s t o s c o m ja han anunciat diferents ajuntaments? - E l dèficit que s'arrossega per l'escassetat d'ajudes de les adm i n i s t r a c i o n s fa q u e n o m é s

.15. ALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix.53

Tel. 675 29 02

SANT CUGAT

Fax 675 28 61

1.ARR0SA

quedi una via per reduir-lo, que és augmentar els impostos q u e graven els ciutadans. Fins ara ens h e m mantingut a u g m e n tant cada any n o m é s l ' I P C i això és insuficient. D e cara al 1997 apujarem alguns impostos c o m l ' I B I ( i m p o s t s o b r e béns immobles) una mica per d a m u n t de l'IPC. Sant Cugat, que pot semblar una ciutat cara, pel q u e fa a aquest impost és molt barata. L'IBI, q u e grava la p r o p i e t a t p a g a n t m é s q u i més té, a ciutats s e m b l a n t s a S a n t C u g a t , com E s p l u g u e s (PSC) o Vilanova i la G e l t r ú (CiU), és molt més car. Per una propietat a m b un valor cadastral de cinc milions de pessetes, a Esplugues o Vilanova es paguen 50.000 pessetes, mentre q u e a Sant C u g a t són 30.000. Paguen un 85 per cent d'IBI m é s q u e a Sant Cugat. Per això dic q u e ens h e m de posar al dia amb aquest impost.

augmentarà el que augmenti l'IPC, que per al 97 serà un 2,6 per cent, i bressol costa a per tant serà com l'any 900.000 pessi el congeléssim. P e n s o q u e setes. Deduint el que paga l'userà una mesura encertada per suari i la petita subvenció de la tal d'afavorir el petit comerç, Generalitat, l'Ajuntament en fique a Sant Cugat és molt imnança 700.000. Això és imposportant. sible d'aguantar. A més, aques- T o t i a i x ò , l'Ajuntament ta quantitat la paguen tots els haurà de p r a c t i c a r la q u a santeugatencs tan si fan servir dratura del cercle. Quines all'escola bressol com si no. tres fórmules s'utilitzaran en - Q u i n a obligació té l'admiel futur p e r e q u i l i b r a r els nistració local de donar serpressupostos? Quina serà la veis n o obligatoris? tendència a curt termini: més -D'obligació, per llei, cap. Ara impostos o menys despeses, i bé, si no ho fem nosaltres no ho per tant m e n y s fa ningú. I et posaÍÍ serveis? ré un altre exem - A q u e s t a és la p l e : el t r a n s p o r t pregunta del milió urbà no és obligade dòlars. Q u è és tori fins als 50.000 millor per al ciu- Q,U6 aUgmeUtem habitants. É s per t a d à , q u e a ug m e n t e m els im•» c a pp ss uu bo vv ee n c i ó , postos o ue erò l sú pot e r e d u ï m els ser imaginar Sant Cuv e i s ? El 9 0 p e r gat s e n s e tres lícent de santeuganies com a mínim tencs dirà q u e es d'autobusos? A on redueixin els serveis municianirien a reclamar els veïns de pals perquè només u n d e u per la Floresta o les Planes? c e n t els utilitza i en canvi el - L a Generalitat i l'Estat cent per cent els paga. Com a s'haurien de fer m é s càrrec administració, però, estem oblide les responsabilitats que els gats a cobrir, a banda dels sersón pròpies?

Què és millor per al ciutadà,

-

- els impostos o ^quenoicbem

q

que reduïm els p * & serveis?"


Política

ELS4GUVTON5 Divendres, 18 d'octubre de 1996

- E v i d e n t m e n t , p e r ò no ho fan. Mira, l'Ajuntament no té cap c o m p e t è n c i a en e n s e n y a m e n t , p e r ò e n v u i t anys h e m invertit en aquesta matèria uns 2.000 milions de pessetes. Si aquestes administrac i o n s n o c a n v i e n el x i p , la s i t u a c i ó es farà cada vegada més i n s o s t e n i b l e . Eixugar el dèficit q u e s'acosta als mil milions de p e s s e t e s serà impossible. Els ajuntaments r e b e m una misèria del fons local de Madrid i dels 4.000 milions que s'han de repartir entre tots els municipis catalans provinents de la Generalitat. Això no és suficient ni per afrontar el mant e n i m e n t dels serveis obligatoris que ens pertoquen per tenir m é s d e 5 . 0 0 0 h a b i t a n t s (biblioteca, neteja...) ni els que no ens són obligatoris.

e x e m p t s d'IVA en el tema d e les inversions si estem fent país i estem estalviant la despesa a la G e n e r a l i t a t i a l ' E s t a t e s panyol? Per q u è si triguem dos mesos a pagar un proveïdor ja estem obligats a pagar interessos d e demora? La llei de contractes ho diu així i això és molt g r e u . Ara r e s u l t a r à q u e e l s ajuntaments e n s convertim en bancs ja q u e estem obligats a pagar interessos molt més interessants q u e no pas els que d o n e n les entitats financeres. La llei de contractes d e l'Estat està convertint els ajunta-

m e n t s en guardioles. —Hem quedat abans que n o reduiran els serveis, però quina solució q u e d a p e r a la seva continuïtat? - E n s h e m d'anar plantejant privatitzar part de la gestió dels serveis q u e oferim. Ara fa poc ho h e m fet a m b a m b el c e mentiri, i no descarto aplicar-ho a les g u a r d e r i e s m u n i c i p a l s , p e r q u è si són gestionades per la iniciativa privada, s e m p r e q u e es mantingui el nivell de qualitat de l'ensenyament, pot ser una sortida més econòmica per a l'usuari i per a l'admi-

nistració. Tenim la prova q u e en alguns casos són més barates les guarderies privades q u e les públiques. - U n a d e les d e s p e s e s m é s fortes que té l'Ajuntament se situa e n el capítol primer. El control del pressupost també pot comportar, enguany, una congelació dels sous dels funcionaris de l'Ajuntament? - A q u e s t a és una qüestió q u e e s t à m a r c a d a p e r la L l e i d e Pressupostos de l'Estat. N o s altres tenim signat un conveni a m b els treballadors però poden haver-hi condicionants le-

Aymerich considera que els ajuntaments "estan molt mal tractats per les administracions superiors". Foto:

X.I.ARROSA

"No tenim cap intenció de reduir serveis socialment necessaris, però estudiem ampliar la privatització de la gestió d'alguns, com ara les escoles bressol" "No descarto compliria llei de pressupostos i si se'ns ordena congelarem els sous dels funcionaris"

MUNICIPI

HABITANTS

TIPUS D'IBI URBÀ (%) am 1996

44.T>ó

- H e m parlat de l'IAE, de TIB I , de les ordenances, però ens falta parlar d'una t a x a q u e s'ha i m p l a n t a t a q u e s t any: la de sanejament. L'ha molestat la c o n t e s t a c i ó que ha tingut per part dels c o n tribuents el seu cobrament? - M ' h a molestat q u e a l g u n s partits hagin utilitzat la taxa per fer la seva c a m p a n y a . El fet q u e un n o m b r e molt respectable de veïns hagi presentat al·legacions e m p r e o c u p a perquè segurament no h e m sabut explicar per a q u è serveix. Potser ens hem avançat massa al que passarà en un futur a tot Catalunya, però estic satisfet p e r q u è hem agafat la via adequada. La recollida selectiva és l'opció de futur. C o n t i n u o creient que cobrar 2.500 pessetes per persona i any per un servei que es farà tots els dies de l'any, i que la gent sap a què es destinarà, no és car.

:iï

—S'ha plantejat suprimir ser* ? veis: - N o s a l t r e s no tenim cap voluntat ni intenció de tancar cap servei d'aquest últim grup perq u è c r e i e m q u e tot i no ser obligatoris, són socialment necessaris i s'han d'intentar mantenir. Estic fent una crida a les administracions que en tenen la c o m p e t è n c i a p e r q u è sàpiguen que els ajuntaments no tenim prou finançament. - S ó n els ajuntaments la ventafocs del c o n j u n t d e les administracions? - J o no diria tant. N o sé si són la ventafocs però sí que és veritat que estan molt mal tractats. Q u a n es va signar el pacte entre C i l l i PP, una de les raons que em van fer abstenirme en el consell nacional d e C D C va ser que no hi havia ni una sola línia q u e parlés dels ajuntaments. Es l'administració m é s p r o p e r a al c i u t a d à però aquesta proximitat està molt poc r e c o n e g u d a p e l s p a r t i t s d'àmbit català i espanyol. N o més cal recordar q u e l'any 94 l'Ajuntament va pagar en IVA per inversions el mateix q u e va rebre del fons d e Madrid. La p r e g u n t a q u e surt davant d'aquesta aberració és: per q u è els A j u n t a m e n t s no e s t a n

gals que obliguin totes les adm i n i s t r a c i o n s a c o n g e l a r els sous. No descarto, doncs, complir la Llei de Pressupostos i si se'ns ordena congelar els salaris, no cometrem cap irregularitat. Quan s'ha d'estrènyer el cinturó, se l'ha d'estrènyer tothom.

—Quin és Testat d e salut del pla e c o n o m i c o f i n a n c e r ? Es p o d r à acomplir? - E n aquests m o m e n t s , com he dit abans, estem sobre els mil milions i escaig de dèficit i en el pla econòmic financer ens vam marcar l'any 99 per eixugar-lo. Aquest pla no és viable i tots els factors q u e t ' h e e s m e n t a t abans no hi ajuden. N o p o d e m ni apujar impostos ni reduir serveis dràsticament. Per tant, encarregarem un nou pla economicofinancer s e n s e data de finalitat q u e partirà totalment de zero. Serà una e m presa externa a l'Ajuntament la q u e ho farà, i el mateix nou pla e n s indicarà a m b q u a n t s anys podrem reduir el dèficit. Segurament se'ns dirà que deixarem un dèficit e n els anys q u e vénen però la inversió feta salta a la vista.

EXEMPLE D'APLICACIÓ pagament d'Hi! per una propiera de valor cadastral de 5 milions de pessetes

m.:\7A\

ESPLUGES DE LLOBREGAT

48.310

1,00

50.000

VILANOVA I LA G E L W •

48.955

1,00

50.000

GRANOLLERS

48.955

0£5

42.500

VILADECANS

51.873

0,673

33.650

GIRONA

68.656

0,59

29.500

RKTS

90.221

0,80

40.000

LLEIDA

112.093

0,53

26.500

TARRVJOW

113.260

0,82

41.000

BADALON\

218.725

1.1273

56.365

L'HoslMTM.KT DU LLOBRlC,-\T

262.501

0.8363

41.815

0,89

44.500

BARCELONA

1.643.542

i


10

PoKlica

ELS4CAIVTONS Dkmrfrrs, IS d'octubre de 1996

I n s u b m i s s i ó

Vuit anys d'inhabilitació i 7 2 . 0 0 0 pessetes de multa p e r a Ivàn Ambrós

El PP s'oposa a la moció de suport al jove

• Tots els partits polítics a excepció del Partit Popular van votar a favor d'una moció presentada per Iniciativa per Ca"una alternativa a la mi//'amb què l'Estat ens sepagar una multa de 72.000 pessetes. L'insubIvan Ambrós va viure dimarts el judici de la talunya en què es demanava, gresta durant uns mesos", ara no podrà accemís santcugatenc va defensar la seva postura seva vida. Pel fet de ser pacifista, de rebutjar entre altres qüestions, l'absodir a cap beca ni a cap feina que ofereixi l'adantimilitarista davant el tribunal de la secció l'exèrcit i de negar-se a fer el servei militar o la lució de l'insubmís santcugaprestació social substitutòria, que considera ministració durant vuit anys, i, a més, haurà de cinquena de l'Audiència de Barcelona. tenc. El grup municipal popular va apel·lar a la Constitució espanyola per "mantenir la inA N C Í K I . S C A S T I T.RA d e d e c i d i r si es c o n f o r m a v a dependència del poder judiamb la pena o no. FI president - Sant Cugat cial, un dels tres pilars que gadel tribunal va assenyalar que ranteixen l'imperi de la llei", no es podia avançar si hi hauria El fiscal havia d e m a n a t en segons va afirmar el seu portao no absolució abans del judici. principi una pena de nou anys veu, Jaume Tarragó. Tarragó Ivan Ambrós es va conformar d'inhabilitació i 3.000 pessetes va subratllar que a l'Ajuntaamb la modificació de la pena diàries de sanció d u r a n t dos ment " n o m é s hi són repreque finalment havia proposat anys. però poc abans q u e cosentats un d'aquests tres poel fiscal. " E n acceptar aquest mences el judici va oferir una ders i no és competència dels càstig, que se m'imposa per imrebaixa considerable a la depolítics interferir en les deciperatiu legal, sento q u e estic fensa. Aquesta modificació de sions judicials". Precisament traint la meva consciència i l'esla pena va originar una intensa un dels arguments que van esperit del col·lectiu antimilitadiscussió entre cl president del grimir els altres grups polítics rista que m'ha donat suport." tribunal, el jutge Modesto Aríva ser l'oposició a una sortida Ambrós va aprofitar per explinez, i l'advocat defensor del judicial als casos d'insubmiscar els seus motius per declararsantcugatenc, Francesc Arnau. sió perquè la consideren una se insubmís, i va insistir en el FI defensor va demanar al fisqüestió política. En aquest senfet q u e no es considera culpacal que concretés quina pena tit, els portaveus dels partits ble de cap delicte per haver reproposava per a Ambrós, pervan destacar l'acord entre Cil" nunciat a fer el servei militar i què "en el text de l'acusació i PP que aboleix l'obligatoriela prestació social obligatòria. en diu una, i al passadís, abans tat del servei militar i de la PSS "Es titlla els insubmisos d'ind'entrar, s e ' n s n'ha proposat però sempre, tal com va exsolidaris, i no ho som en absouna altra de ben diferent". pressar el portaveu de la coalilut. La nostra lluita és en favor Arnau va insistir també en la ció, Pasqual d'Ossó, "des del d'una societat més justa. A més, possibilitat de l'absolució, que Ambrós i elseu advocat abans que comencés el judici. Foto: XAVIER LARROSA respecte més profund a la increiem que l'Estat ens utilitza el president del tribunal havia dependència de les institumoltes vegades per ocupar plapena i prou", va dir Ambrós en van reunir d e s p r é s del judici apuntat. Si Ivàn Ambrós no es cions judicials". ces que podrien tenir treballaacabar ei judici. per discutir com havien anat c o n f o r m a v a a m b la p e n a , se dors d e l'administració", va dir E l s m e m b r e s del col·lectiu les coses. " N o ets cap màrtir, l'hauria de jutjar, i en aquest El regidor d'IC Joan Martí Ambrós, q u e precisament hauantimilitarista de Sant Cugat no t ' h a s d e sentir m a l a m e n t cas, el j u t g e podria aplicar la Balada, que va presentar la moria d'haver-se presentat a comC A S C , i d'altres grups de super haver-te conformat a m b la mateixa pena que demanava el ció, va defensar el dret no replir la PSS a l'Ajuntament de port als insubmisos, el regidor pena. N o has traït ningú. fiscal o augmentar-la. Una alconegut dels joves a declararSant Cugat. "Estic satisfet perd'Iniciativa per Catalunya T ' h a n posat entre l'espasa i la tra opció seria el d'absoldre l'ase i n s u b m i s o s . A q u e s t a q u è , com a m í n i m , he p o g u t Joan Martí Balada i amics i fap a r e t " , va dir u n d e l s j o v e s cusat. El defensor es va afanyar reflexió la van compartir tots exposar els m e u s a r g u m e n t s , miliars d'Ivàn Ambrós el van q u e n o van voler d e i x a r sol a deixar clares totes les opcions els altres grups a excepció del no m ' h e limitat a acceptar la acompanyar dimarts. Tots es l'insubmís santcugatenc. q u e tenia Ivan Ambrós abans PP./J.L.

El fiscal va rebaixar la pena poc abans de començar eljudici

C o n g r e s s o s

La delegació del PSC santcugatenc torna del congrés

66

molt satisfeta99

S Vian aprovat dues esmenes presentades per Vagrupació local J o i RK Ll.OMBART

La delegació de l'agrupació local del PSC ha tornat del congrés que aquest cap de setmana s'ha fet a la Farga de l'Hospitalet "amb satisfacció i ganes de treballar". Així ho ha manifestat el primer secretari dels socialistes s a n t e u g a t e n c s , Jordi M e néndez, que ha destacat que finalment "s'ha fet el relleu a la primera secretaria del partit amb tota normalitat". A banda del canvi de Narcís Serra per Raimon Obiols com a màxim responsable de la formació, una de les resolucions més importants per a l'organització ha estat la confecció d e part del

consell nacional del PSC". El fet que només dos dels cent consellers siguin itb'wlistes és "exagerat", per a Menéndez, per dues raons. La primera és que encara s'ha d'acabar de confegir (queden per escollir els consellers provinents de les federacions territorials) i la segona és que "si es repassa la llista es veuen totes les tendències". Amb tot, Jordi Menéndez fuig una vegada més de les classificacions de les persones en grups i assegura que "no tothom està arrenglerat". Afegeix que moltes delegacions "eren partidàries del consens, com és el cas de la de Sant Cugat". Tot i així, afegeix el responsable dels socialistes santeugatencs, "és innegable pensar

que el sector dels capitulis controla el partit". D'altra banda, l'agrupació local del PSC va anar a l'Hospitalet amb dues esmenes a sota el braç amb un objectiu comú: evitar la repetició de casos de corrupció. Amb aquesta objectiu, les dues propostes q u e ara a m b menys d'un any haurà d'haver resolt el partit són referides a definir un règim d'incompatibilitats i a limitar els càrrecs electes a un temps determinat. Totes dues esmenes van tenir el suport majoritari dels congressistes, que ara les hauran d'elaborar. L'esperit de l'Olivera catalana també va ser present al congrés. Així, el president d'Iniciativa per Catalunya, Rafel Ribó, i el can-

Jordi Menéndez, primer secretari del PSC local. Foto:XAVIER LARROSA didat a secretari general d ' E s querra Republicana Josep Lluís Carod-Rovira van intervenir en dos discursos "plens de contingut", ha subratllat Ménendez, que "ens obliga a cuidar l'entesa amb les dues formacions". El secretari general del P S O E i expresident del govern cen-

traí, Felipe Gonzalez, també va parlar des d e la tribuna, i va fer una "reflexió sense estridències", q u e demostra, conclou Menéndez, "la talla d'estadista que té Gonzalez en contra d'intervencions desmesurades com les d'Alvarez Cascos e n congressos del P P " .


^ueSf

estiu

PLATJA d'ARO

Barcelona Platja d'Aro Puigcerdà

TE PREMI

La millor pell al millor preu

Aquest estiu Platja d'Aro està de moda.

d'AGARó HOTEL

I per celebrar-ho tenim molts regals

Colurníjttó ^ o t d

per a tu.

Passeig del Mar, 100 E-17250 Platja d'Aro (Girona-Espafta) COSTA BRAVA TeL (9-72) 81 71 66 / 82 60 00 FAX: (9-72) 81 75 03

Vine a la platja i troba el teu. Si vols més informació

Platja de Sant Pol 17248 S'Agaró (Girona-Espa&a) COSTA BRAVA Tel. (9-72) 32 52 00 FAX. (9-72) 32 45 33

H O T E L BELL REPÒS *

d'aquesta campanya, GUITART

recull les bases als

PLATJA D'ARO

establiments

Avda. d'Estrasburg, 10 • E-17250 Platja d'Aro COSTA BRAVA (Girona-Espana) P. O. BOX 201 Tel. (9-72) 81 72 20 FAX: (9-72) 81 61 68

C/ Verge del Carme, 2 Platja d'Aro COSTA BRAVA Tel. (972) 81 71 00

coLktboradors obéal

GUITART HOTELS

Foment de Turisme 9C.

f

$

<AU

* *

LA MARINA

"la Caixa" CAIXA D'ESTALVIS t PENSIONS DE BARCELONA

*

FOMENT MUNCWAL De TURISME

CflSTai-PLATJA D'flRO

C/Ciutat de Palol, 1 17.250 Platja d'Aro COSTA BRAVA TeL (9-72) 81 71 82


EIS 4 CANTON

Entorn

12

Divendres, 18 d'octubre de 1996

Medi

a m b i e n t

Els amos de Mas del Bosc no han pagat la sanció per talar arbres Els responsables donen allargues perpagar el mig milió de multa L'empresa propietària de la casa de colònies de Mas del Bosc, Establecimientos Culturaies del M e d i t e r r à n e o S A . no ha pagat encara la sanció de 5 0 0 . 0 0 0 pessetes ni ha restaurat la zona, segons la resolució dels expedients oberts per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L'em-

RIMI

BOU.IM.I.R

- Sant Cugat A finals de maig d'aquest any membres d' \1'A(' \ an d e n u n ciar LI VA111 ii t .i m e n t de Sant Ciutat que s'estaven lent nw\ i m e n t s de terra al costat de la casa de colònies de Mas del Bosc. q u e es troba al mig de la serra de Collserola i que està vinculada a l ' O p u s Dei. Però abans que els agents rurals poguessin aturar les obres, q u e no tenien un permís legal, les m à q u i n e s excavadores ja havien avançat molt. El resultat va ser 1..S00 m e t r e s cúbics de terra r e m o g u t s , divuit pins i set alzines tallades, l'obertura d'un camí de 200 metres i l'eix a m p l a m e n t d'una esplanada en una superfície de Z.000 metres quadrats. Kn detectar a q u e s t e s obres,

presa és responsable dels moviments de terra que es van produir sense permís a la serra de Collserola fa cinc mesos. La Generalitat de Catalunya també ha obert un expedient contra l'empresa construct o r a , però aquesta investigació encara està pendent de resolució.

l'àrea de M e d i A m b i e n t de l ' A j u n t a m e n t de Sant C u g a t va obrir el 13 de jun\ de 1 lM>6 tres e x p e d i e n t s a h s t a b l c c i mientos Culturaies del Medit e r r à n e o SA. e m p r e s a p r o pietària de la casa de colònies Mas del Bosc. Segons la resolució dels e x p e d i e n t s , l'empresa responsable havia d'aturar les obres, pagar una sanció de mig milió de pessetes i restaurar la zona afectada, en un termini de sis mesos. Actualment, el pagament de la sanció encara està p e n d e n t i s'han començat els tràmits per fer l'arranjament dels terrenys afectats. Segons afirma el t i n e n t d'alcalde d e M e d i A m b i e n t , Jaume Busquets, "l'empresa ha optat per fer una política de d i l a c i ó " , m e n t r e q u e el resp o n s a b l e de l ' e m p r e s a Estab l e c i m i e n t o s C u l t u r a i e s del

M e d i t e r r à n e o SA. Isidor Ramos. afirma que v.m rebre la resolució divendres de la setmana passada. Paral·lelament, els Ser\eis Territorials del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca també han obert un expedient a l'empresa constructora q u e encara està pendent de resolució. Segons ha informat el cap de Seveis de C o o r d i n a c i ó Administrativa dels Serveis Territorials de Barcelona, Francesc P i q u é , T e m p r e s a c o n s t r u c t o r a ha d e pagar 50.000 pessetes per haver estat obert l'expedient, pagament que t a m p o c s'ha e f e c t u a t . Isidor Ramos afirma q u e Tempresa està estudiant la situació però considera q u e s'ha d'arribar a un acord entre les dues institucions -la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant

Vista de les obres al mig de Collserola al maig de 1996. Foto.X. l.ARROSA Cugat del Vallès- per no "haver de respondre als dos expedients oberts q u e corresponen al mateix tema". Tot i així, considera "que mig milió de pessetes és excessiu". J a u m e B u s q u e t s afirma q u e els m o v i m e n t s de terra al costat de la casa d e colònies d e Mas del Bosc es consideren un fet molt greu p e r q u è les obres es van fer dins del parc natu-

ral d e la serra de Collserola, q u e forma part del Pla E s p e cial d'Interès Natural ( P E I N ) . Per part d'APAC, Tomàs Grau assegura q u e ells no han rebut cap notificació de la resolució, però en cas de ser una sanció d e 500.000 p e s s e t e s "és per riure-se'n, ja q u e haurien de rebre un bon escarment", perq u è les agressions a Collserola no p o d e n quedar impunes.

T r à n s i t

Els veïns del carrer Villa volen els cotxes a una sola banda També es vol evitar Fexcés de velocitat M U N I C . \ BIOÍNAHK - Sant Cugat -

Des de la setmana passada, els cotxes han d'aparcar a la banda esquerra a l'últim tram del carrer Villa, a diferència de la resta de la via, on els vehicles estacionen a la dreta. Així ho ha decidit l'Ajuntament per fer que els automòbils que circulen pel carrer redueixin la velocitat. Els veïns, en canvi, consideren que aquesta mesura només provocarà accidents, ja q u e "ara els cotxes han de fer un ziga-zaga

perillós, i algú perdrà el control del volant". Per la seva banda, Joan Recasens, tinent d'alcalde de Serveis Urbans, ha assegurat que els mateixos veïns van demanar aquesta mesura. El carrer Villa, que és un dels q u e porten al golf Sant Cugat des del centre de la ciutat, és una via totalment recta, d'una única direcció, i poc transitada. Això fa que els vehicles hi circulin a gran velocitat, i que els veïns de l'últim tram del carrer s'hagin queixat reiteradament a l'Ajuntament. Per aquesta raó, el

IL.1

in/

consistori ha decidit que, a partir del número 49 de la via, els vehicles aparquin a l'esquerra, en lloc de fer-ho a la dreta com a la resta del carrer. Segons Joan R e c a s e n s , a q u e s t a m e s u r a ja s'ha posat en pràctica en altres vies del municipi, i és efectiva p e r q u è els conductors dismi-

' amb cotxes aparcats a dreta i esquerra. Foto: X.L. nueixen la velocitat. En canvi, els veïns dels carrer Villa asseguren que "els cotxes continuen corrent tant com abans'". A més, afirmen q u e ara hi ha el perill que un vehicle que vagi a molta velocitat s'encasti contra els automòbils que estan estacionats a la banda esquerra.

Els vehicles es veuen obligats a fer una essa molt tancada, perquè hi ha poc espai entre els cotxes aparcats a la dreta i els de l'esquerra. Els veïns critiquen que el consistori no els informés que els cotxes s'haurien d'estacionar a l'esquerra a partir del dia 7 d'octubre.


Entorn 13

ELS /CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

Torre

Negra

L'alcalde nega que Núnez i Navarro hagi proposat edificar a Torre Negra

Sant Cugat registra 8 4 , 4 1/m2 de pluja

"Si rebo cap proposta, passarà immediatament per la comissió"

R l . T H BOLLINGF.R

- sant Cagat Ha estat rotund. L'alcalde de Sant Cugat i president de la comissió de la Torre Negra, Joan Aymerich, ha negat taxativament que l'empresa propietària d'una JOKRK LLOMBART

"És absolutament fals. No he rebut cap proposta per part de ningú. No se m'ha fet arribar res a la comissió en aquest sentit." Així de contundent s'ha mostrat Aymerich per negar la informació de La Vanguanïia que assegurava que la immobiliària Núnez i Navarro havia fet arribar a la comissió per a la preservació i la conservació de la Torre Negra una proposta per edificar en determinats punts de la zona. "Sóc molt respectuós amb les comissions que es creen a escala institucional", ha afegit l'alcalde, "i evidentment hauria convocat la de la Torre Negra en cas que s'hagués formulat la proposta". En aquest sentit, l'alcalde ha avançat que s'està pendent d'un estudi que s'acabarà l'any 98 i que detemiinarà què és el que es pot fer amb els rodals de la Torre

bona part de la «ma, Núnez i Navarro, els hagi proposat una alternativa per construir en aquesta àrea. Segons publicava dissabte el diari La Vanguardia, Núnez i

Negra. Fins aleshores, "poden haver-hi propostes però quedaran sotmeses al que digui l'estudi i en tot cas hauran de passar abans per la comissió". L'alcalde ha destacat que "sorprèn molt que ara es faci aquesta proposta quan damunt de la taula", ha reconegut, "n'hi ha una de semblant que jo mateix vaig fer però que davant del rebuig d'alguns es va congelar". Es tracta d'un sondeig fet en petit comitè a m b les parts afectades que va sorgir per part del mateix alcalde "de ja fa molts anys" i que consisteix en una preservació de l'àrea compresa entre la masia de la Torre Negra, el forn ibèric, l'ermita de Sant Adjutori i Sant Medir. Seguint aquesta antiga iniciativa, molt semblant a la que presumptament ha fet el propietari, la zona es mantindria com a propietat municipal però es podria construir prop de l'Arrabassada.

P e a t

Navarro hauria proposat a la comissió renunciar a edificar en zona de bosc a canvi d'assegurar-se poder construir a l'àrea més propera al nucli urbà.

La policia local d e Sant C u gat va haver d e reforçar els seus serveis al llarg del dia i els b o m b e r s van fer q u a t r e sortides al m u n i c i p i a causa d e la pluja. A la carretera de l'Arrabassada hi va haver dos accidents sense ferits i un arbre va caure a la calçada i va ser retirat a trossos amb l'ajuda dels bombers. A banda, la pressió de l'aigua va provocar l'aixecam e n t de diverses tapes de la Membresde la plataforma al costat a't I l'i diu \iiniln l'utn FAS 4 CANTONS xarxa de clavegueram. E n t r e altres incidents d e m e n o r importància, destaca l'assistèng e s cia d e la p o l i c i a local i e l s b o m b e r s a una c o n d u c t o r a q u e es va q u e d a r a t r a p a d a a m b la seva f u r g o n e t a d i n s d ' u n bassal format al vial Interpolar. El t i n e n t d ' a l c a l d e d e Serveis Urbans, Joan Recasens, afirma que s'estudiarà a part com ha incidit la pluja a les zones no asfaltades dels afluència de vehicles i tots els dies acció s'afegeixi una reducció de districtes. festius, costant així 380 pessetes. l'IVAen l'import del peatge. L'alLa mesura és el resultat de la micalde ha defensat l'adequació dels En canvi, els b o m b e r s van llora econòmica de Tabasa, que ha preus a l'usuari perquè, segons va haver d e fer un n o m b r e suampliat el capital en 11.500 midir, l'ús de les autopistes és avui perior de sortides a les localilions de pessetes, sufragades per la dia "una necessitat" tats de Sabadell i Terrassa, on Generalitat En aquest sentit, l'alLes rebaixes s'aplicaran també e s van registrar r e s p e c t i v a calde Joan Aymerich ha qualificat als sistemes d'abonament multim e n t 67 i 127 litres per m e la proposta del conseller d ' e m viatge. Així, els usuaris que distre quadrat. portant" i ha fet una crida al goposin de teletac s'estalviaran fins a vern de l'Estat perquè a aquesta un 31,7% de l'import actual.

L'Ajuntament de Sant Cugat veu amb bons ulls

la reducció del peatge dels túnels de Vallvidrera Tabasa anuncia una reducció de fins al 15% en el preu del peatge G E N I LOZANO

L'anunci de la reducció de fins a un quinze per cent de l'import del peatge dels túnels de Vallvidrera ha estat molt ben acollit per part de l'Ajuntament, L'alcalde, Joan Aymerich, ha celebrat la notícia i ha aprofitat l'avinentesa per demanar al govern central que es re-

dueixi el tipus d'IVA que afecta la taxa. La notícia la va donar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Artur Mas, que va assegurar que a partir de gener de 1997 no només es congelarà el preu del peatge durant les hores punta, mantenint-se les 445 pessetes actuals, sinó que es reduirà en un 15% durant les hores de menoi

D i l l u n s passat. S a n t C u g a t del Vallès va registrar 84,4 litres per metre quadrat a l'observatori situat al parc de Sant Francesc. "La pluja, però, no va causar incidents greus", segons ha informat el cap d e la policia local en funcions, Àngel Pastor, "ja q u e l'aigua no va caure d e forma i n t e n s a " . T o t i així, el m u n i c i p i es va trobar fins l ' e n d e m à e n alerta L i va estar en situació O fins dimarts a les d u e s d e la tarda.

GRIFUL Ara, el pa i la bolleria que compris al "súper" de la benzinera GRIFULté descompte de

50 ptes.

RetaUa la butlleta!

Compra sii|vrior a 5(X) ptcs


EIS4C4NTON3

nuo

14

Divendres, 18 d'octubre de 1996

E d i t o r i a l

ELS C4IVTCHNS

Any (o anys) de restricció i de rigor

Set m i n o r i independent de Sjnt < IIIIJJC del \ aliés

r

«• tart Cu««. » i

C O R M I I d'Administració R j m n n ( i rau I president I Jusep \ l C i b r c r i / i » , \ j \ i e r Fornells, Pere Ksqucrda Coordinador Editorial Kraneesc C j r b ó Coordinador Rodaccló Jofre L l o m ha rt

Ànycls Castuera. Mònica Bcrnabc, Ruth Bnllmgcr. A u u ( À>MJ. Klena CastcIL·irnau, ( ï e n i l - o u n o , Hafa Moreno, Alex [./ipcx, Pere Ptch. Kduard Jencr

Anna Barncda

Núria Olivé, Kva Po

Ramon (trau (president) Josep M . í^abrerizoivïccpresiUcni) Montserrat Rumbau (vteepresidenia) I-rancese ( I j r b ó , Jordi ( j s a s . Narcís ( j s t a n y e r , Pere Esquerda. Xa\ ler Fornells, K r i s t u n Herbolzhcimer, Rogcli Pedró. Ramon Pros, Lluís Puig, K m i l i R e W , J j u m c Sàbat. Paco Soler, Josep A. Teixidó. Joan lortosa. Joan Troyano Jofre L l o m b a r t (secretari) SubscriDckma i Club dol Subscriptor Anna Barncda

Xavier Larrosa r t o · p o n s · b l · do d t w t i y 1 maquoteclo Kduard M a r í n . Roma Auge Iwtprwtò Rotimpres (972) 40.05.95

Mailing Vallès S.L. T e l . 589.23.71 Dipòsit legal: GI-405-93

D

e la lectura de l'entrevista a l'alcalde de Sant Cugat que publiquem aquesta setmana, se'n desprèn, ràpidament, que la sortida de la recessió serà llarga i difícil. L'executiu local de Cill i ERC s'havia marcat l'objectiu de deixar sense números vermells la casella del dèficit pressupostari acumulat en els darrers anys. La finalitat era arribar al 99 havent-lo eixugat. Aquesta era la intenció del pla economicofinancer aprovat l'any 1995. Fent un exercici de realisme pur i dur, l'equip de govern ha arribat a la conclusió que l'empresa era impossible: no es podia cosir el ciutadà a impostos i, al mateix temps, fer una reducció dràsti-

ca dels serveis. S'ha optat per una sortida més suau, no traumàtica, però que s'allargarà més enllà de l'actual mandat. Serà una herència feixuga per al futur de l'administració local, però Aymerich la justifica amb l'important inversió feta a la ciutat en els darrers vuit anys. La magnitud de la inversió -xifrada al voltant de 20.000 milions- ha fet de Sant Cugat una ciutat que té una imatge innegable arreu del país. Però tot té un cost. El manteniment de la infraestructura realitzada fa que la despesa ordinària s'hagi disparat i es faci difícil de controlar. Aquest haurà de ser l'objectiu primoridal dels futurs pressupostos, el del 97 i els següents.

Però el dèficit pressupostari és només una part del problema. El deute a proveïdors, a bancs -a curt i a llarg termini- i els interessos que tot això genera han format una bola que no pararà de créixer si no hi ha rigor pressupostari. Sense aquest rigor no cal que es trenquin el cap a fer nous plans financers. El contribuent entendrà que s'apugin els impostos, quin remei, sempre que es vegi que per part de l'administració no es produeix un malbaratament dels recursos. El govern municipal ha de ser curós, però també ho ha de ser l'oposició, que ha de defugir de les demagògies populistes. Es demana rigor per a tothom.

Insubmisos de ple dret

A

questa mateixa setmana han jutjat l'insubmís santeugatenc Ivan Ambrós. L'han jutjat per haver comès el presumpte delicte de negarse a fer la prestació social substitutòria. Un jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona s'ha declarat prou competent per jutjar la consciència d'una persona que s'oposa, com tantes altres, a l'obligatorietat de fer un servei a l'Estat, ja sigui militar o civil, a partir d'una determinada edat. Des d'aquest set-

El

manari ens adherim a les mostres de suport que Ivan Ambrós ha rebut per part de l'administració local i ens oposem a la sortida judicial per casos d'insubmissió perquè considerem que cal una solució política per resoldre una qüestió absurda com és el manteniment de penes de presó i inhabilitació quan s'està a les portes de l'abolició definitiva de la mi/i. Caldria destacar, però, una absurditat encara més gran. Després de la reduc-

l e c t o r

ció de pena que demanava inicialment el fiscal, al jove santeugatenc se l'ha inhabilitat durant vuit anys per exercir càrrecs públics. Just quan acabi aquest període farà un any que el servei militar haurà deixat d'exisitir si s'acompleix l'acord entre CiU i PP, però l'Ivàn no podrà rebre ni tan sols una beca ni podrà optar a vivendes de protecció oficial. És el preu que haurà de pagar per creure que a l'Estat espanyol la llibertat total de consciència existeix.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de Ics 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de D N I o passaport del seu autor. E L S 4 C A N T O N S es reserva cl dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

La ruptura antiètica tTERC La ruptura traumàtica i antiètica amb ERC, portada a terme amb nocturnitat i traïdoria per l'exsecretari general Àngel Colom i uns quants fidels seguidors, ha estat una surrealista fugida endavant que pot fer molt de mal al teixit social del catalanisme, del nacionalisme i sobre tot de l'independentisme, i alhora omple de satisfacció a l'espanyolisme més recalcitrant. De tota manera, el pitjor d'aquest desgraciat episodi és la pèrdua de credibilitat dels ciutadans cap als afers públics i els polítics, i sobre tot la caiguda en un pessimisme antropològic de la majoria dels electors i militants de base independentistes que pensen, de bona fe, que encara algun dia la nostra nació gaudirà de sobirania plena. Perquè, és clar, si segons una darrera enquesta, actualment només un 24% de la població de Catalunya es declara independentista (la qual cosa denota el fracàs absolut de la pedagogia política), encara pot re-

menar-se independent i a la vegada publicar setmana rere setmana informacions (per dir-ne alguna cosa) del CMSC, quan té en el consell editorial tres membres significatius de la junta directiva d'aquesta entitat que són, pel cap baix, una de les parts de la crisi? I encara faré un altre comentari previ. Es sobre el qualificatiu m'ticlcrítics. Es molt comú en el periodisme actual, i potser els de Els 4 Cantons són dels que volen seguir la moda. A molts dels companys els molesta. A mi no. Potser perqè m'hi he acostumat i perquè, realment, valoro una crítica. A la feina i a la vida, l'he demanada sovint. Quan l'he tinguda, l'he agraïda, però la major part de les vegades m'he hagut de conformar amb una autocrítica, que

és molt més dura, laboriosa i insegura. Però quan es qualifica als uns de crítics, automàticament es qualifica d'acrítics a uns altres. I en això hi estic d'acord. (És com el brugès gentilhome de Molière, aquell que parlava en prosa sense saber-ho). Amb aquests preàmbuls crec que serà més fàcil d'entendre que el soroll no ha estat per a res. Va començar la crisi per la creació de la Cooperativa Pi d!en Xandri. Evidentment tothom (exactament, tothom no, cal que sigui un col·lectiu d'un mínim de persones) pot crear una cooperativa, però no es poden implicar socis en la cooperativa sense el seu consentiment, /JOSEP M.LOSTE no es pot domiciliar la cooperativa Pera res? al domicili del club i tampoc se'n poden pagar les despeses de consAquestes ratlles són en resposta a titució a càrrec l'editorial del 4 del club. I en d'octubre passat. U t i l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r tot això hi va Abans d'explicarles v o s t r e s p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , q u e i x e s me, em faig una estar d'acord de t o t a l l ò q u e us i n t e r e s s i i a f e c t i pregunta que faig tota la junta di589 62 82 també extensiva rectiva. I quan als lectors: com pot va començar la un periòdic anocrítica, uns

sultar més desencoratjador veure com uns senyors que una i mil vegades han afirmat que la ètica era un pilar bàsic del seu corpus polític, ara, per por a perdre un congrés i per no trobar-se a l'atur en un futur proper, han actuat com el típic trànsfuga (demagògic i adulador del poder) de més enllà de l'Ebre. Per altra banda, la independència no s'obtè per obra i gràcia de l'Esperit Sant, és a dir, la febre essencialista té un límit, a més a més aquest és un projecte i alhora un procés en el qual la realitat social del dia a dia s'ha de tenir molt en compte.

HS4CANTOi\5

quants se'n van adonar immediatament, i van actuar en conseqüència, cosa que els honora, però altres no van considerar res. I com que, a més, una part de la junta va monopolitzar l'ús del butlletí, per fer-ne la seva tribuna, les qüestions es van haver de tractar en altres mitjans. Però en cap moment es va parlar deferfora la junta, ni tan sols el president L'objecció no ha estat mai a les persones sinó a les seves actuacions. Però, finalment, gràcies a aquest "soroll", alguns membres de la junta van pensar que havien ficat la pota, o potser, quan les coses no s'expliquen clarament cal considerar totes les opcions, que eren els altres membres, no ells, els que l'havien ficada. El cert és que la junta va partir peres i va convocar eleccions. I espero que el record d'aquest "soroll" sigui d'utilitat també a la futura junta i mediti els seus projectes abans de tirar-los endavant La imaginació és mok bona, és essencial per al progrés, però calen més coses. / NARCÍS PLANAS (Sant Cugat)


Opinió 15

ELS/CANTONS Dwetidm, 18tfoctvbrede 1996

La

l l o t j a

Debat sobre la Torre Negra? IOSEP M. CABRERIZO

D

e sobte obro un diari i em trobo amb un titular que em deixa esparverat. El diari és La Vanguardia del 12 d'octubre passat i diu: "Sant Cugat debaté que Àacer con Torre Negra, zona urbanizable alpie de Collserola." Per un moment he pensat que l'article era conseqüència del lema de la Festa de Tardor d'enguany, on la Torre Negra torna a ser protagonista un cop més, però no. Busco un altre motiu inspirador per a l'articulista... Potser l'espai de l'Aula Cultural del CMSC, alguna xerrada recent sobre el tema, no ho recordo. Em pregunto què pot donar peu, doncs, a un titular com aquell. Sobretot si tenim en compte que no hi ha en els santcugatencs postures enfrontades sobre què cal fer a la Torre Negra, sinó voluntat, que és molt diferent. Fins avui encara no hi ha debat. Ningú ens ha ofert alternatives diferents a les que ja coneixem. Dit de manera clara, els propietaris hi

£ /

S e v e r

volen construir bàsicament habitatges i l'opinió general dels ciutadans és que es declari la zona com a forestal; no hi ha més que això. I segueixo amb els dubtes sobre el rotatiu barcelonès. No paro fins a fullejar el Tot. Repasso la seva agenda cultural, no fos que s'hagi programat algun acte solidari amb les reivindicacions d'aquell entorn i tampoc hi trobo res que tingui a veure amb la Torre Negra. Els dubtes van creixent. Qui i q u è provoca aquest fals debat en aquests moments? A qui interessa remoure un tema que sembla q u e està, almenys aparentment, en fase d'estudi? Lle-

el

geixo: "La preservarien de Toformació de l'estudi que fa la rre Negra, un àrea de 175 hectà- comissió que treballa aquest reas, entra tras tres anos de dis- tema, doncs... la veritat sigui cusiones, propuestas, compromisos dita, no sé si avança o si aquesi recogida deftrmas en su recta fi- ta ja està arraconada per inútil. Deu ser per això, per aquest silenci, que se'm fa difícil de creure que el tema de Torre Negra es troba ja a la recta final, sense més ni m é s . . . sense més soroll!

na/..." Renoi!! Creia que tot just érem a l'inici de la recerca de solucions al problema, no pas a la recta final. I és que com que no s'ha donat encara in-

T i t o

De l'article de La Vanguardia preocupa, sobretot, el que diu r e s p e c t e d'unes manifestacions de fonts de la direcció de la promotora Núnez i Navarro. Unes declaracions que als santcugatencs poden fernos creure que no hi ha res a fer, que no hi ha possibilitats

E I

de canviar la qualificació urbanística com nosaltres voldríem. O que si es fes, ho seria, però, a gust sempre dels constructors. Aquests deixen ben clar que no volen renunciar a edificar a la zona, que, si més no, ho faran encara que sigui a la part més propera al nucli urbà, amb la qual cosa estan dient també que posen el llistó de la possible indemnització molt alt. I, en tot cas, quan arribi, l'última paraula la volen tenir ells. Arribat doncs en aquest punt de desinformació més que d'informació, fóra interessant per part de les entitats locals implicades en el tema i, sobretot, la comissió per l'estudi de la rivalitat de la Torre Negra, i si és cert que sobre aquesta problemàtica Sant Cugat debat sobre la Torre Negra, que no es deixi refredar la voluntat manifestada en el seu moment pels deu mil santcugatencs. Que el debat, si és que hi és, hi sigui però de veritat, no només en especulacions i rumors.

b u s c a i r e

Jazz PACO SOLER

T

inc dos amics terrassencs que no trempen, encara que, segons ells, aquest fet no té res a veure amb l'extremada cura tinguda amb les xem e n e i e s de la seva c i u t a t i la simbologia fàl·lica que representen. A q u e s t s amics m'asseguren que allò seu és accid e n t a l ; la cura, però, que es té de les x e m e n e i e s respon a un afany de l'Ajuntament de preservar el patrimoni i la genuïtat històrica. Aquesta mateixa actitud ha servit per salvar, una vegada més, el Jazz Club de Terrassa. Després d'un daltabaix econòmic d'aquest col·lectiu, el consis-

toris'ha afanyat a apuntalarlo, conscient que no només salvarà un club privat sinó també una part del patrimoni

cultural de la ciutat. A Sant Cugat també vam gaudir durant alguns anys d'un lloc on es podia escoltar jazz amb una

programació regular i de molta qualitat. Per diverses raons, aquella il·lusionada oferta se'n va anar en orris, i en tot el temps de la seva durada no va poder tenir mai el suport i l'interès del nostre consistori. Això va passar amb el Bebop; més e n d a v a n t , però, el Cafè Belgrado va agafar el relleu, també amb una programació estable, i va rebre la mateixa atenció, és a dir, cap. D'aquesta manera, les nostres xemeneies, que són els camps de conreu, des C u g a t , que té antecedents de swing des de fa més de quaranta anys, ha acabat optant pels decadents balls de saló.


16

Opinió

BLS-ÍCANIWB Divendres, 18 <Toctubre de 1996

El

campanar

Un malentès

La

generalitzat

Sant Cugat del Campus

IMMA CASAR ANA I VILLADELPRAT

E

n el darrer número d'a- que la de l'acudit, que amb un quest setmanari apareixia simple cop d'ull tothom pot ina la secció Coses d'en Sot terpretar. Per això demano al Sr. un acudit sobre l'experiència Re- Sot i a tots els mitjans que abans sidu Mínim i la famosa taxa de d'expressar públicament les sesanejament. Res més que el re- ves opinions s'informin per ferho amb propietat flex d'un malentès generalitzat que vull aclarir. Actuacions d'aquest tipus, fetes En primer lloc, en el dibuix que- al meu parer amb irresponsabilida palès que el senyor Sot no està tat i fins i tot amb frivolitat, pogaire informat del que és l'expe- den invalidar tota una tasca de riència Residu Mínim (què hi fan, conscienciació, informació i edusi no, un contenidor de llaunes i cació vers l'autoresponsabilitzaun de plàstics en el dibuix?). En ció dels propis residus, que és la segon lloc, atribueix equivocada- que realitzem des del Residu Míment (o intencionadament?) la nim. És trist que una experiència taxa de sanejament a la "cam- com aquesta, que parteix d'un panya Residu Mínim". Aquesta vessant social que vol que els ciutaxa serveix per cobrir el cost de la tadans siguem conscients de l'imrecollida diària i abocador de les pacte que provoquen les nostres escombraries que cada dia gene- actituds com a consumidors, en rem i dipositem en els més de mil lloc d'inculcar simples actituds contenidors repartits pel munici- mecàniques, es vegi perjudicada pi, d'una banda. De l'altra, i en per fets com aquest. una proporció molt menor, per a la Aprofito aquestes ratlles per inrecollida i tractament dels mate- troduir un element de reflexió enrials de les recollides selectives torn de la generació de deixalles. (unes 2.000 tones a l'any, davant Des de la creació de la nova taxa de les 24.000 de brossa que ac- hi ha hagut queixes de ciutadans tualment no s'aprofita). Final- i al·legacions d'algunes associament, també cobreix la neteja i cions en la manera com s'ha aplimanteniment de les clavegueres. cat. Em sembla bé que els ciuta(liim mostren aquestes xifres, dans reclamem cl nostre dret a la aquesta taxa només es pot impu- informació i que ens queixem per tar en una petita part a les recolli- allò que no creiem just, però pendes selectives. La llàstima és que, so que el debat entorn d'aquest com diu la dita. una imatge val tema ha estat una mica pobre. En per mil paraules: la incidència d'a- cap moment ningú no s'ha prequestes ratlles no serà la mateixa guntat quins són els motius de

C o s e s

d'en

f i n e s t r a

lOSEP M. lAl'MÀ

l'augment d'aquesta taxa. Només cal que ens passegem un vespre pels carrers de Sant Cugat o de qualsevol altra ciutat, i donem un cop d'ull als contenidors d'escombraries. La majoria estan sobreeixits, amb bosses a terra i sovint se n'instal·len de nous per cobrir les necessitats. És un fet que cada dia generem més escombraries. Però el que no podem fer és queixar-nos que això cada dia surt més car, no podem seguir consumint al ritme actual i alhora no voler assumir el cost del tractament dels residus que generem. Un dels aspectes prioritaris que treballa l'experiència Residu Mínim és la reducció o no generació dels residus innecessaris. I^es campanyes adreçades als comerços i als consumidors (...) volen iniciar entre els ciutadans i ciutadanes i tots els estaments implicats una reflexió vers l'augment imparable del volum i pes de les nostres deixalles. Tots els ciutadans i associacions que han expressat la seva denúncia vers la nova taxa, no haurien d'afegir a les seves al·legacions l'exigència a l'administració que vertebri mesures per la reducció en origen de les deixalles, i alhora adoptar tots els canvis en la seva manera de consumir adreçats a aquesta reducció?

E

l rector de l'Autònoma tat de trobar-se, de passar-s'ho deia que un dia, tornant bé, d'educar-se, de créixer. És en tren, es va sorpren- possible que els nostres unidre de la quantitat d'«studiants versitaris no tinguin les mateique baixaven a Sant Cugat. xes necessitats? En tenen prou És sorprenent, sí, que n'hi amb l'aprovat i el títol? hagi tants i que, en canvi, amb Tot això ve a tomb perquè s'aprou feines se'ls noti. Suposo caba d'inaugurar a l'Autònoma que deuen participar indivi- un gran complex -la Plaça Cíd u a l m e n t en les vica- on, a més de més de dues-centes Es pOSSlulC centres comercials, associacions que tehi haurà també un nim; però com a Çíie eiS HOStreS teatre, un cine, una col·lectiu, no són . . _ sala multiús (danquasi invisibles? Ho UtltVerSttartS etl sa, assaigs, trobaendevinaríeu mai, des) i un local per que tenim una unia les associacions versitat a quatre estudiantils. Tot passes, que gairebé junt donarà, per formem part del seu força, un gran imcampus? puls a la vida exEl mateix es potraacadèmica. dria dir dels profesHem de témer sors, és clar. Fora que els residents d'alguna aparició aquí encara partipuntual (J.M. Figueres i J. Es- ciparan menys en les activitats truch, aquests dies, a l'Aula de la vila? Afortunadament, no. Cultural del Muntanyenc, per En educació i cultura, les coses exemple), aconsegueixen pas- funcionen al revés que en ecosar d'incògnit. És bo poder te- nomia: van per contagi, no per nir vida privada, evidentment; competitivitat. L'ambient culperò quin contrast amb els tural fa. la Plaça Cívica acabarà campus nord-americans, per repercutint en nosaltres, i els exemple, on els alumnes (so- nostres universitaris començabretot) no paren d'organitzar ran per fi a fer-se visibles, a troactivitats: esportives, de lleu- bar-se, a organitzar, a dialogar re, de formació, de debat, del en veu alta, a ensenyar i a Imma Casajuana és membre de que sigui. No per cap obliga- aprendre. A fer que siguem una requip Residu Mínim del CEPA ció, sinó per la simple necessi- mica més part del campus.

Sot

tinguin prou només amb Vaprovat i el títol?

El

porxo

El retorn de la Mare de Déu

L

a nostra opinió sobre el retorn de la Mare de Déu de Sant Cugat que es troba al Museu Municipal de Terrassa, és que ens agradaria molt poder recuperar una peça tan valuosa del segle X que va sortir del nostre patrimoni cultural. El motiu pel qual va anar a parar allà i les condicions en què es va dur a terme el trasllat ens són desconeguts. Si la Verge es troba catalogada en aquest museu, serà molt difícil poder-la recuperar si no és amb algun conveni per ambdues parts. El que ens sorprèn més és que ara vagin sortint motius de recuperacions culturals, com el sistema de museus que es vol o necessita la nostra ciutat, quan hi ha altres recuperacions que tenen una prioritat més que urgent. No volem dir que les exposades no siguin importants, ni de bon tros, al contrari. En el lloc en què està situada actualment la Mare de Déu de Sant Cugat no té cap perill de conservació, i pel que fa al museu o museus, tot i ser molt impor-

tants, s'ha d'estudiar la forma més idònia perquè restin instructius i amens, tal com. s'estan muntant en altres llocs. Tots aquests temes són molt interessants i cal que se'n facin projectes. Nosaltres volem primordialment recuperar monuments de la nostra història que sembla que amb aquests nous projectes esmentats s'hagin relegat a segon o tercer terme. L'Associació per la Preservació del Patrimoni Cultural de Sant Cugat fa quasi un any que es va constituir, per recuperar primordialment l'ermita circular de Sant Adjutori, del segle XII, l'estat de la qual no pot ser més deplorable, tot i que uns benefactors anònims van netejar l'ermita i els voltants i la van deixar una mica decorosa dins del seu mal estat Aquesta ermita i el forn ibèric, encara en més mala situació, eren el primer que calia resoldre. Però no són els únics. Hi ha l'església de Santa Maria de Campanya, amb la seva volta interior enrunada, la teulada de la qual caurà

aviat si no se n té cura. L'ermita de Sant Domènec, que ja fa temps que està sense sostre i on el temps ho destrueix tot no té gaire història tret de la batalla contra el francès que va viure. Però, a banda de recuperar-la, seria molt convenient arranjar-ne l'entorn, que li dóna molt mala imatge. Gairebé no hi ha ningú que estimi la nostra història que aprovi Xarranjament del pont de Gan Vernet. Crec que abans de fer aquest disbarat ens haurien pogut preguntar l'opinió a les associacions que ens dediquem a aquest tema. Seria molt convenient donar a la Creu de Coll Fava l'emplaçament i l'arranjament que requereix, ja que és de les poques creus de terme que posseïm. Per acabar, fer la llista dels monuments històrics del nostre terme dels quals fa temps que es parla i encara no els ha arribat el seu moment. No serà pas que no els faci falta. Associació per la Preservació del Patrimoni Cultural (APAC)


* •

-

y>.

U S 4 CANTONS

Societat

17

Divendres, 18 d'octubre de 1996

Vida

S o c i a l

F/s cinc protagonistes de l'espot de Freixenet que s'ha enregistrat aquesta setmana al l'catre-auditori amb l'escenari de fons. Foto: MARC MA DIA

Dos Quinn i tres reines roden l'anunci de Freixenet a Sant Cugat L'actor diu que té ganes de fer una "peça íntima" al Teatre-auditori M a i a la h i s t ò r i a d e l C e n t r e C u l t u r a l una r o d a d e p r e m s a h a v i a a i x e c a t t a n t a e x p e c t a c i ó . La v e r i t a t ós q u e m a i s'hi havien aplegat un actor famós mundialment amb 150 pel·lícules a Jol'RE LLOMBART - Sant Cugat -

El cafè auditori, lloc on habitualment se celebren les rodes de premsa dels espectacles que es fan al Centre Cultural, es va fer petit. Pot sonar a tòpic però l i t e r a l m e n t va ser així. D ' a questa manera els responsables de la campanya nadalenca dels c a v e s c a t a l a n s van h a v e r d e traslladar els més de cent periodistes i reporters gràfics a l'interior del teatre. D e s p r é s d ' u n a hora d ' e s p e r a causada pel m a q u i l l a t g e i d e s m a q u i llatge de les tres models, el teló es va obrir. Es va poder veure l'escenari d e l ' a n u n c i , i a q u e l l a va ser l'única pista q u e fins ara és té sobre com serà l ' a n u n c i . La campanya publicitària més hermètica de l'any n o m é s va deixar deduir q u e l'espot por-

l'esquena, el seu famós fill Cper la fama d e l s e u p a r e ) i t r e s top-models estat a l s . A n t h o n y Q u i n n , e l s e u fill L o r e n zo, M a r Flores, Sofia Mazagatos i Juncal Rivero van marxar ahir de Sant

tarà els seus protagonistes al fons del mar en un m ó n subaquàtic. Allà els dos intèrprets m a s c u l i n s b r i n d a r a n p e r un bon Nadal i un feliç any nou acompanyats de les noies bombolla, e n a q u e s t cas, F l o r e s , Mazagatos i Rivero. Quinn, l'eclipsi L'estrella, però, era Anthony Quinn. L'intèrpret d e pel·lícules com Los dientes del diablo, Zorba elgriego o les més recents com Revenge o Un paseo por las nubes va explicar en persona el seu darrer paper: la felicitació nadalenca amb una copa de cava a les mans. L'actor d e 81 anys nascut a Chihuahua (Mèxic) es va mostrar com els cànons d e tot divo humil r e q u e r e i x e n , és a dir, a m a b l e i simpàtic a m b aquells q u e l'acullen. El menys important era

Cugat. Durant tres dies han estat al municipi, concretament al Teatre-auditori, per enregistrar l'anunci nadalenc de l'empresa de cava Freixenet. D i m a r t s v a n f e r - n e la p r e s e n t a c i ó .

el q u e d i g u é s . C o n e i x e d o r d'això, tant ell com el seu fill L o r e n z o , establert a Castelldefels, es van dedicar a transformar la t r o b a d a en un divertimento. Així d o n c s , van abundar les bromes entre parc i fill i moltes vegades les respostes poc tenien a veure amb les preguntes. " U n lloc íntim" Malgrat això, Quinn va fer declaracions dignes de destacar. L e s q u e m é s i n t e r e s s e n els santeugatencs no es poden pasar per alt: "M'agradaria treballar en aquest teatre i fer una peça íntima." L'actor mexicà nacionalitzat nord-americà va quedar frapat de la "intimitat" de l'espai santeugatenc després que en la seva carrera hagi actuat davant de teatres amb una c a p a c i t a t d e 6.000 p e r s o n e s .

Més detalls: Quinn té en projecte dos nous projectes cinematogràfics en cartera i amb un denominador comú, les biografies. Quinn encarnarà properament l'escriptor rus Lleó Tolstoi i el pintor Pablo Picasso. Com a convidades de pedra, les tres models. Es van limitar a somriure a tort i a dret i a dir que estaven "molt c o n t e n t e s de treballar amb Anthony Quinn" i q u e mai "oblidaran" la gravació d e l'espot. La més agosarada va ser la model i Miss Europa 85, Juncal Rivero: "L'anunci us sorprendrà." L'anunci l'ha dirigit Jaime de la Pena, una autèntica personalitat en la realització de curts publicitaris. N o m é s una dada: és el creador dels anuncis dels cossos Danone. Ara, pel seu darrer projecte, a exeepció d'Anthony Quinn, ha tornat a comptar a m b models similars.

S a f a r e i g • La roda de premsa es va retardar una hora. La causa: Sofia Mazagatos, Juncal Rivero i Mar Flores s'havien de desmaquillar del maquillatge utilitzat a l'anunci i després tornar-se a maquillar per a l'acte. • A la presentació de l'anunci hi havia periodistes d'arreu a causa de la popularitat dels Quinn. Hauran marxat amb una idea errònia: el dossier de premsa de Freixenet diu textualment "El spot se rueda en Barcelona, concretamente en el Teatm-Auditorium de Sant Cugat". • Una periodista de la premsa rosa - e n s estalviarem el mitjàva preguntar a les models en què es gastarien els diners que havien cobrat per fer l'anunci. Davant de la sorpresa, les tres van ser unànimes: "Aniran al banc." • Anthony Quinn, de 81 anys, va dir que, després de veure néixer el seu fill número tretze fa només tres mesos, "s'ha acabat". • Lorenzo Quinn, que va negar tenir una casa a Sant Cugat, sap parlar en català. En una de les batalletes que ell i el seu pare van explicar, se li va escapar un "això és molt fort".


18

Societat

U S /CANTONS nkaif/irf. ISd'mlubredc !VV6

E m s e n y a m e r t t senyament secundari obligatori. La seva experiència és fonamental per als nois que han de venir després. Les opinions dels pares, professors i administració respecte al funcion a m e n t d ' a q u e s t p r i m e r mes són

Avui fa j u s t a m e n t un mes que els alumnes de primer d'ESO han fet el gran salt de l'escola, on havien estudiat fins a sisè d'EGB, fins a l'institut, on tot just acaben de començar el primer curs d'una nova etapa: l'en-

unànimes: en l'àmbit pedagògic, els primers resultats són excel·lents. Pel que fa als aspectes logístics, aquest primer mes està servint per perfeccionar les coses que no acaben d'anar bé del tot.

ESO: dia 3 0 de la nova era El primer mes de la reforma serveix per polir detalls logístics ÀNGELS CASTl'KRA

La primera valoració que fa Anhels Ponsa, tinent d'alcalde de Serveis Personals, sobre el desenvolupament de la ESO és positiva: tots els alumnes van com e n ç a r el curs el dia 18 d e setembre amb normalitat, després de la presentació que s'havia fet els dos dics abans. "Aquest és un bon començament, i no es pot dir cl mateix d'altres municipis de Catalunya, on es va haver de retardar l'inici", assegura Ponsa. I .a tinent d'alcalde destaca la feina que han fet els professors perquè cl canvi de l'escola a l'institut en nens de dos anys fos al menys traumàtic possible. "En aquest aspecte, la tasca més gran l'han fet els centres, el mèrit és seu". També hi coincideix Joan Barba, president de la Coordinadora d'APA del municipi. "Els professors s'han preocupat perquè els nens

i nenes se sentissin còmodes en arribar al centre, i que l'ensenyament rutlli a un bon nivell." Els professors s'estimen més que siguin els altres els qui jutgin si aquesta feina està sortint

temps amb cursos de reciclatge per assumir l'arribada dels nens de dotze anys als instituts. Les qüestions logístiques són les que han presentat incidències "habituals en processos nous en

Els nens d'ESO s'han adaptat beats instituts. Eo/o:, I/. 1RC RA DIA els quals s'introdueixen canvis", segons l'opinió d'Àngels Ponsa. "El menjador i el transport dels nens d'ESO funciona de manera diferent que el curs passat, en què encara anaven a primària, i això

bé o no, però, en general, també consideren que els primers dies, els més importants, el funcionament del curs és bo. L'equip docent dels centres d'enseyament s'està preparant des de fa molt de

sempre sorprèn", segons Joan Barba. Uns cent alumnes dels instituts han demanat un abonament per utilitzar el transport públic. Els passis econòmics es poden comprar encara durant el mes d'octubre perquè els primers dies no havien tingut prou ressò. El transport gratuït que s'ha establert al Leonardo da Vinci funciona correctament, i pel que fa al transport municipal, "els primers dies hi va haver alguns problemes perquè alguns conductors no sabien que hi havia els títols de transport per a estudiants", explica Àngels Ponsa. Una altra de les preocupacions de la comunitat escolar abans d'afrontar el nou curs era la dels menjadors, i aquesta qüestió també ha quedat resolta, amb propostes provisionals en alguns casos. Així, l'Arnau Cadell, per e x e m p l e , espera començar el curs vinent a m b u n menjador adient, en lloc de la sala d'actes actual.

Bona resposta als tallers dels centres cívics Rl'TH BOLI.INCÍKR

Els tallers i els cursos organitzats pel casal de cultura de Valldoreix i els c e n t r e s cívics de Mira-sol, la Floresta i les Planes han començat sense incidents aquest mes d'octubre. La resposta ha estat molt bona, segons tots els organitzadors de les activitats. Dansa o manualitats, balls de saló o informàtica són algunes de les propostes que en diferents franges horàries es fan en aquests centres. La coordinadora del casal de cultura. Núria Steinger, diu que quasi tots els cursos estan plens, encara que moltes activitats es fan per primer cop, com ara el taller de còmic. La nova proposta a Mirasol és un espai lúdic per als nens i nenes de set i vuit anys i els tallers a la Floresta han començat aquesta setmana. Carme Soriano, professora de costura, afirma que la participació és molt bona tot i que l'espai al centre cívic de les Planes és molt limitat. Alguns cursos començaran al novembre i recordem que la matrícula encara està oberta per inscriure's en aquelles activitats on queden places vacants.

Art

SANTCUGATENCS DE L'ANY

95

Q u i n és e l t e u Santcugatenc de l'any? Fes o r r i b a r la t e v a p r o p o s t a a R à d i o Sant C u g a t , c/ Sant J o r d i n ú m . 5, o a l TOT SANT CUGAT, c/ Sant A n t o n i n ú m . 4 2 . 0 bé per f o x al 6 7 4 20 24 o a t r a v é s de l ' A p a r t a t de c o r r e u s

224.

O m p l e a q u e s t a b u t l l e t a a m b les d a d e s d'una persona o e n t i t a t que s'hagi d e s t a c a t d u r a n t l ' a n y 1995 i que m e r e i x i ser r e c o n e g u d a a m b e l g u a r d ó .

Nom

-

El m e u c a n d i d a t

Pels s e g ü e n t s

Podem

-

és I c > e 3 L e -" p ? • s 0 n c 0 e 1 ' 1 1 0 1 .

motius

locolirzor

el c o n d i d o '

cl

telèfon

Presentació de propostes fins al 2 8 d'octubre

0 i gon itza

Col

ui» sui ami

®G Í M n

Io b o ro

ELSEJCANTONS ^ M l C l M *

Encara queden places per al taller infantil de plàstica Triangle Uescolafomenta la relació amb Fentorn E L E N A CASTELLARNAU

A Sant Cugat hi ha escoles i tallers de plàstica que permeten a l'alumne establir contacte amb l'art des de ben petit. D'una banda, el municipi disposa de l'Escola Municipal d'Art, situada a la casa Mònaco, on es fan uns cursos oficials de dibuix artístic i lineal, modelatge, història d e l'art o tècniques de color. Aquest any s'han matriculat en aquests cursos 95 nois i noies a partir de 14 anys. Segons la directora de l'Escola M u n i c i p a l d'Art, Conxa Martínez, "aquests cursos d'art no s'han de confondre amb l'anomenat batxillerat artístic v ja que només és una possible branca per accedir als cicles formatius". Així doncs, un cop aprovats els dos cursos oficials bàsics i haver superat, posteriorment, un cicle de formació especialitzada de dos anys, l'alumne rep cl títol de tècnic superior (o mitjà) en disseny gràfic

i en il·lustració artística, tots dos homologats per la Generalitat. N o obstant, t a m b é pots especialitzar-te, ja en altres centres d e Catalunya, en ceràmica, orfebreria o joieria. A més, l'Escola Municipal d'Art dóna als majors de setze anys l'oportunitat de participar en els tallers lliures de pintura, ceràmica, escultura o composició que proposa. D'altra banda, els tallers de plàstica Triangle, del Patronat Municipal d'Educació, també ofereixen l'oportunitat de posar-se e n c o n t a c t e a m b les arts, e n aquest cas d'una manera extraescolar, tot i q u e no es perd la concepció pedagògica, ja que "es potencien els treballs relacionats amb l'entorn", segons la directora dels tallers, Dolors Serra. Aquest any, Triangle, situat a la Casa de Cultura, ja acull uns 150 nens d'entre 6 i 15 anys, i ofereix 4 places més per als alumnes més grans (12 a 15 anys). Triangle organitza tallers de fang, dibuix i pintura, fotografia i construcció.


Societat 19

ELS-/CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

Un moment de la ballada de sardanes que es va fer durant l'aplec. Foto: XAVIER LARROSA Diverses activitats, com la tirolina, van entretenir durant la jornada els asssistents. Foto.X.L.

El cap de setmana traeix l'aplec de la Salut Els valldoreixencs van preferir marxarfora que reunir-se al puig Madrona MÒNICA BERNABÉ

Hi va haver sardanes, un concurs de petanca, un concert coral i, fins i tot, una sortida a la muntanya de l'Alzinar. En canvi, el que va faltar a l'aplec de la Salut d'enguany va ser gent. El fet que la festivitat del Pilar coincidís amb el cap de setmana vaferque molts valldoreixencs aprofitessin els dos

dies de festa per anar-se'n fora i trenquessin la tradició de pujar fins a l'ermita del puig Madrona. A més, la celebració del funeral de mossèn Jordi Salas, antic rector de la parròquia de Sant Cebrià, dissabte al matí, també va restar públic a l'aplec, ja que molts valldoreixencs van assistir a l'ofici religiós que es va fer en memòria del capellà. De fet, alguns membres de la coral L'Harmonia, que havia de cantar a l'a-

plec, van participar en el funeral i es và haver de retardar l'actuació de la coral a l'ermita de la Salut. No obstant, el recital va començar sense que hi fossin tots els integrants del grup, ja que només hi van participar trenta dels cinquanta cantaires. Malgrat això, el director de la coral, Guillem Borràs, es va mostrar satisfet amb l'actuació del grup, ja que la perita ermita de la Salut es va emplenar de gom a gom.

Exposicions

Però el que realment va salvar la jornada va ser un concurs de paelles que va organitzar l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, ja que, a partir del migdia, la gent va començar a pujar al Madronafinsa arribar a reunir-se un miler de persones a l'esplanada de l'ermita cap a la una de la tarda, quan començaven les sardanes. La cobla La Principal de Terrassa va tocar sis peces d'autors clàssics i moderns, i es van formar

forçarotllanesde gent ballant En canvi, l'assistència de públic va ser moltfluixade bon matí, i això va repercutir en el concurs de petanca i en l'excursió que l'Associació Veïnal Amics de Valldoreix va organitzar pels antics marges de les vinyes de la muntanya de l'Alzinar. Així, per exemple, a la catorzena edició del concurs de petanca Jaume Duran hi va haver tan sbls 24 participants, quan altres anys n'hi havien par-

Entitat

Prop de trenta entitats confirmen la seva presència a la Festa de Tardor La celebració convida col·lectius ecologistes neralitat, com també col·lectius ecologistes, com el Grup Natura. La xerrada es farà a dos quarts Ja són una trentena les entitats de deu del vespre a la Casa de santeugatenques que de mo- Cultura. L'endemà continua la ment participen en la 21a Festa festa amb la cercavila, el pregó i de Tardor. Les activitats que els Castellers de Sant Cugat. No conformen la festa d'enguany, obstant, la Festa de Tardor arrique es farà del 8 al 10 de no- ba al seu màxim exponent amb vembre, ja estan mig perfilades, la tradicional exposició de parasota un lema reivindicatiu: Del des que munten, com cada any, Vallès en quedarà res? Carme Ta- diferents entitats santeugatenlleda, membre de la comissió or- ques al voltant del monestir. La ganitzadora de la festa, assegura novetat d'aquest any la porta la que el Grup Natura del Club UESC, que reproduirà un camp Muntanyenc i el grup CEPA són d'handbol a petita escala. Per la entitats que han treballat molt seva banda, el Patí Hoquei Sant per crear aquest nou lema, que Cugat muntarà un tir a porteria. "pretén reflectir la preocupació El mateix diumenge, s'inaugud'entitats santeugatenques per- rarà a la tarda la Mostra Cultural què es preservi el que s'ha con- de la Unió Santcugatenca, on hi solidat com un model de vida: haurà sessions temàtiques de el Vallès". La Festa de Tardor música, teatre i arts plàstiques. començarà el divendres 8 amb També cal destacar l'actuació de el debat obert que planteja la companyia de teatte Fila Zero aquest lema. A la tertúlia hi són prevista per al mateix diumenge convidades les altes instàncies als jardins del monestir, que, semunicipals i l'Àrea de Descen- gons aquesta, sorprendrà el pútralització Territorial de la Ge- blic assistent. ELENA CASTELLARNAI'

- Sant Cugat -

Vista general de la sala on s'exposa la mostra. Foto: XAVIF.R LARROSA

Mostra de col·leccionisme a PAteneu MONTSE SANT

- Sant Cagat L'Ateneu presenta durant uns dies la dinovena exposició de col·lecionisme. La mostra es fa cada dos anys com una de les seves activitats regulars, part de la tasca cultural que du a terme envers el nostre poble. Aquesta mostra és una de les exposicions que més simpatia desperta i més visitants aple-

ga per la diversitat i raresa dels objectes que és possible colleccionar. Els diferents participants socis i no socis de l'entitat exposen una petita selecció, les millors peces, de les seves col·lecions, ja que per falta d'espai no es pot donar cabuda a una col·lecció completa, i és que n'hi ha de tan nombroses com la que conté 4.000 sobrets de sucre.

A la sala d'exposicions de l'Ateneu trobareu aquests dies campanetes de sobretaula, nines antigues, bitllets de tren cap-i-cua, banderins, dracs, fotografies del segle passat, miniatures i altres objectes curiosos fins a arribar a una vintena de quadres i vitrines plenes d'imaginació i originalitat. L'exposició estarà oberta fins al diumenge 20 d'octubre de sis de la tarda a nou del vespre.


20 Societat

ELS/CAlYroíVS Divendres. 18 ei'octubre <ie 1996

La

COL·LECTIU

r a d i o g r a f i a

ANTIMILITARISTA

DE S A N T

CUGAT

Uns trenta joves han creat el CASC com a nucli per treballar l'objecció de consciència, la pau i la solidaritat, en defensa de l'opció dels insubmisos en contra del servei militar i la prestació social substitutòria Alternen les accions reivindicatives i de protesta amb les trobades lúdiques, xerrades i setmanes culturals

La insubmissió és una aposta més del principi antimilitarista del CASC ^JS><

Entitat: Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) Any de fundació: febrer del 1995 Local: Casa de Cultura Socis: una trentena Quota: voluntària

FRANCESC CARBÓ

A principis de l'any 1995, gent jove vinculada a la plataforma 0,7 per cent i a partits polítics es va trobar per crear un grup que defensa l'ideari i l'opció antimilitarista en una societat que, segons creuen, està desinformada i en un municipi que cal sensibilitzar respecte del que representen els desastres de les guerres i els que produeixen els exèrcits. El febrer del mateix any van fer el primer acte informatiu i fins avui s'han anat incorporant al grup una trente-

na de joves que recullen diners per poder difondre els principis del CASC a partir de la venda de les samarretes, els adhesius, el material que editen i el bars que munten en trobades culturals. El febrer del 1995 van editar el seu manifest, en què informaven l'opinió pública sobre què representa ser antimilitarista i objector de consciència i per què es declaren insubmisos al servei miliar i a la prestació social substitutòria (PSS). No volen els exèrcits, no creuen en els valors militars, troben totalment injustes les grans despeses

que es fan en qüestions militars i, en definitiva, denuncien l'existència d'exèrcits, que enfronten els països rics davant els pobres. Des d'aquests principis antimilitaristes volen fer veure a l'opinió que el servei militar desperta el bel·licisme i no defensa la llibertat i la diversitat. En aquest sentit, han apostat per declarar-se insubmisos no només davant de la mili, sinó també davant de la PSS, ja que creuen que els que la fan no tenen drets democràtics, no poden tenir un desenvolupament de l'objecció de consciència i perquè aquest projecte, opinen,

fa perdre llocs de treball o fa que se'n deixin de crear. Són conscients que aquesta aposta els pot portar a la presó ja que així ho preveu el Codi Penal. Fa temps que l'organització treballa per assessorar vallesans que poden ser jutjats. Han iniciat converses amb entitats santeugatenques que tenen objectors. En un futur, el CMSC no en demanarà més i

properament parlaran amb la Creu Roja, el Casal Borja, l'Ajuntament i el Centre Jeroni de Moragues per fer entendre la seva postura i que es plantegin no oferir places per a la PSS.


Societat 21

ÏLS4CAIVI€NS Dwmdns, 18 d'oclubrt de 1996

La

r a d i o g r a f i a

COL·LECTIU ANTIMILITARISTA DE SANT CUGAT

Mantenen un bon nivell de coordinació amb entitats vallesanes i de tot Catalunya que treballen per l'antimilitarisme i la insubmissió. Aquest any van organitzar una trobada de col·lectius de tot el país a Sant Cugat

Conscienciar tothom que el militarisme no porta enlloc FRANCESC. C A R B Ó

- Sant Cugat Si bé són una entitat d e creació recent, porten ja una dinàmica q u e els ha p e r m è s a m b poc temps donar-se a conèixer a Sant C u g a t i e s p e c i a l m e n t entre el públic jove, q u e és el que se sent més vinculat a la seva proposta i principis. En ser pacifistes i antimilitaristes volen deixar clar " q u e sempre p r e t e n e m n o arribar a a c t e s violents ni aconseguir res q u e no sigui a través del diàleg i el convenciment", ha manifestat Ivan A m b r ó s , u n dels m e m -

bres actius del Col·lectiu Antimilitarista d e Sant Cugat. És ben clar el seu logotip, on hi ha un casc partit per la meitat. D e s p r é s d e la presentació i de la col·locació de parades informatives, com per Sant Jordi, van protagonitzar un acte per d o n a r - s e a c o n è i x e r a la població e n el marc d e la festa major d e 1995. Q u a n l'alc a l d e d e la p o b l a c i ó e s t a v a p r e s e n t a n t e l s p r e g o n e r s , el van i n t e r r o m p r e a m b crits i portant pancartes e n contra de la PSS a l'Ajuntament. Ja post e r i o r m e n t han assistit e n u n

ple municipal on a precs i preg u n t e s van llegir un manifest en cjuè van e x p o s a r la seva problemàtica, e n un m o m e n t en què joves vallesans anaven a ser jutjats per haver-se d e clarat insubmisos. Aquesta setmana ha estat jutjat el santeugatenc Ivan Ambrós. Estan organitzats com a grup, si b é no p o d e n s e r legals ja que, com diu Ambrós, " p e l q u e persegueix la nostra entitat estem fora d e la llei". Cada segon i quart dimarts de cada mes es troben al vespre a la Casa de Cultura, on parlen d e la situació dels insub-

misos, d e com fer arribar a la població els seus principis antimilitaristes i de com a t e n d r e els joves preocupats pel tema. Han estat també a m b parades a la Festa d e Tardor. A m b Vicenç Fisas van organitzar una xerrada contra el comerç d'armes al món i cl maig passat van fer la primera jornada per la i n s u b m i s s i ó q u e va t e n i r u n a b o n a r e s p o s t a santeugatenca i general a t o t el país. U n a a s s e m b l e a d ' i n submisos d e tot Catalunya, la botifarrada contra la PSS, una pel·lícula antimilitarista, la creació d ' u n mural i u n c o n c e r t

final van ser tot un seguit d'actes q u e es van fer paral·lelament a l'exposició Antimilitart, q u e e s va p o d e r v e u r e a la Casa d e Cultura. Un col·lect i u s e g u r i ferm e n e l s e u s principis que es coordina a m b grups semblants d e tot el Vallès i de Catalunya. En definitiva, un grup segur en les seves conviccions q u e , com diu el manifest instància q u e es presenta per ser insubm í s , " e s nega a fer l ' S M o la PSS, malgrat l'amenaça de presó, com a gest d e responsabilitat social, continuant mantenint la nostra condició d e civils".


pBHN

J0,Ers Assaboriu el gust del veritable pa artesà

Joiers a Sant Cugat des de 1947

• Pa de totes les classes Distribució diària a domicili • • Gran varietat de pastes Obert tot el dia • de forn i reposteria ded^.*™^.^^.!,»..,

Especialitzats en

Rbla. del Celler, 15 (Davant Zona Esportiva) Tel. 674.76 81 08190 Sant Cugat del Vallès

Avda. Catalunya, 1 Tel. 674 00 26 Sant durat <lcl Vallí's

carns a la brasa, espàrrecs verds i

* * % Jï»9§ fr"

SontMedlr

ara fem peus de porc. Baixada de l'AIba,20 fel. 674 16 75

RECOMACIONS ALS PARES

^vguro/^

Lloc dinar: Sant Medir /LJM|fjl·|I

Anar i tornar pel camí tradicional

v\>W/#

NO ÉS PERMÈS ENCENDRE FOC Insul·l.r.,...-

er tal de no interferir en el funcionament de la Marxa ELS PARES NO PODEN SEGUIR EL MATEIX ITINERARI DE LA MARXA

A Cerdanyola Carrer de la Torre, 14 Tel. 674 12 85 Mercat Municipal Torreblanca 1-6 Tel. 675 30 65

ES PROHIBIT D'ENCENDRE FOC |

Mercat Pere San Parada 1,04 Tel. 589 14 18

CREU ROJA

+

08190 Sant Cugat

Sant Cugat daiVaRès

Protecció C M »

VOLUNTARIS SANT CUGAT

BOMBES D'INJECCIO DIESEL PELS VEHICLES DE TOT EL M O N Lucas

r

f/4UJV

Lucas Diesel Systems S.A. Ctra. de Cerdanyola s/n9 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona


SERVEI 2 4

H

ccn 589 44 22 675 51 51

Tenim servei de farmàcia

Carrer Major, 16 T. 675 02 67 Sant Cugat del Vallès 08190

Qub Muntanyenc Sant Cugat

SERRA DE COLLSEROLA 20 d'octubre de 1996 Per a nens i nenes de 7 a 14 anys Inscripcions al Club Muntanyenc Sant Cugat, del 7 al 17 d'octubre de 6 a 8 del vespre

Membre de l'Associació Catalano-Balear de Centres Especialitzats en l'Ensenyança dldiomes Membre d'APAC (Associació de Professors d'Anglès de Catalunya)

IJUU*"**

^K

Rius o Taulet, 2, Pral. la. Tel. (93) 674 82 15 — Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


24 Societat

H S - f CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

G e n t

T r i b u n a l s

Sis mesos de presó per a un santcugatenc acusat de robatori Elfiscalrebaixa la pena de sis anys a sis mesos

D i a b è t i c s

g r a n

El casal d'avis celebra la Setmana del Jubilat

Torna el cicle de xerrades per a diabètics d'Adiva

FRANCESC CARBÓ

Antonio López Garcia, veí de Sant Cugat, espera que la secció cinquena de l'Aitclència de Barcelona emeti la sentencia definitiva que ha de decidir el seu futur. L'home, que va acudir als tribunals dimarts passat, està acusat de robar maquinària de fusteria que després coA I R \ COSTA

- Sant Casat Kl judici oral per a la resolució del cas finalment no s'ha ha^ut tic celebrar ja q u e acusació i defensa han arribat a un acord pel q u e ta a la pena, q u e ha permès passar per alt aquest tràmit judicial. Dimarts al matí, el r e p r e s e n t a n t del ministeri fiscal va rebaixar la pena de sis anys d e p r e s ó q u e havia d e manat en un principi, fins a sis mesos i un dia, afegint-hi el pagament d'una multa diària de 200 pessetes durant tot un any. La defensa d'Antonio L ó p e z García es va afegir a la nova sol·licitud de pena, per la qual cosa el judici oral no es va haver de celebrar. La reducció de la condemna ha estat possible gràcies a l'a-

mercialitzava en una parada que tenia al mercat dels Encants de Barcelona i a la botiga La Parisienne, situada als baixos del número 3 del carrer Enric Granados de Sant Cugat. El fiscal ha rebaixat la pena de sis anys que havia demanat en un principi a sis mesos i un dia.

plicació del nou Codi Penal, q u e preveu p e n e s menors pel delicte de venda d e material sabent-ne l'origen il·lícit. Després d'aquest acord, ara l'acusat ha d'esperar q u e la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona emeti la sentència definitva que, en principi, hauria d'ajustar-se a la petició feta pel fiscal. L'n c a s d e fa cinc anys Els fet q u e han d u t Antonio López García fins als tribunals es van produir al 1991. Segons recull el fiscal en el seu informe, durant aquell any el processat es dedicava a la compravenda d'objectes diversos a la parada que tenia al mercat dels E n c a n t s de Barcelona i en la botiga La Parisienne, situada

al número 3 del carrer Enrique Granados de Sant Cugat. Després de detectar algunes v e n d e s s o s p i t o s e s , el j u t j a t d'instrucció número 1 de Rubí va ordenar al setembre de 1991 un escorcoll policial a la botiga de Sant Cugat. Va ser allà on els agents van interceptar maquinària d e fusteria, valorada en 600.000 pessetes, pres u m p t a m e n t sostreta a un taller d e l'Hospitalet d e Llobregat a l'abril d e l m a t e i x any. E n t r e els estris intervinguts, es van trobar dues fresadores, una llimadora, un taladre i un raspall elèctric que ja s'han retornat al seu propietari. A partir d'aquests descobriments, la policia va obrir una investigació judicial q u e finalment ha culminat en el procés vist ara per sentència.

À N G E L S CASTUERA

A q u e s t dilluns i d u r a n t tota la setmana el casal d'avis de Sant C u g a t organitza la Setmana del Jubilat, per als socis i els interessats a participar en les activitats q u e s'hi han preparat. El dia 21 a dos quarts de cinc està prevista la inauguració d e les j o r n a d e s , a m b assistència d e les autoriats de l'Ajuntament i del d e p a r t a m e n t d'Acció Cívica d e la G e n e r a l i t a t . Els socis d e l casal volen oferir algunes d e les a c t i v i t a t s q u e a s s a g e n i preparen durant l'any, com és l'actuació de la coral o el show q u e tanta expectació desperta. C a m p i o n a t s d e d o m i n ó o p e t a n c a i actuacions d'altres corals i d e l'esbart o els bastoners transcorreran durant durant una setmana q u e es tancarà el d i u m e n g e 27 a m b cl ball del jubilat q u e animarà la g e n t gran d e S a n t C u g a t . Totes les activitats es faran al casal, al carrer Santa Rosa.

L'Associació d e Diabètics del Vallès (Adiva) inicia dimarts vinent un nou cicle d e xerrades per a malalts i familiars. El cicle ja arriba enguany a la seva tercera edició. Josep M. Adell, e d u c a d o r en diabetis. oferirà dimarts, dia ZZ, una intorduceió a la malaltia: les característiques, els s í m p t o m e s i el tractament. La conferència serà a partir de les set de la tarda a la sala d ' a c t e s d e la Casa d e Cultura. El cicle d e x e r r a d e s p e r a d i a b è t i c s i familiars vol ser una eina de suport per a afectats p e r a q u e s t a malaltia. Els diferents professionals q u e hi participen recorden a cadascuna d e les conferències els conceptes bàsics d e l'afecció, i donaran consells, sobretot, p e r q u è els malalts aprenguin a c o n v i u r e a m b la m a l a l t i a . Les activitats d'Adiva s'adrecen als d i a b è t i c s , familiars i amics per educar i ajudar.

CENTRE DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL

ia Medica CAUSSA ASC.AGRUP MUT tt» Torabtanca 2-8,3r 10a

Cirurgia » ORreMiAKMZUHO* Ctrur jia genan!. aparat dgaçk*. * S O Prewaaa-S·mta·. Av D M M M M A S # > . 2n,Al &MtCugtt * M · { ? M F

HW0iy*rf24h iTQAflRKiA tta»·*n*lMntfe«>. t í * » Cugat

Consult. Centre M CartHtoaSUte 40ACMna1AMa»tfl

Vlutues

• ORA. LUZONDO Cínica dental intenti. ExdusM nans t ortodòncia Francesc Moraga^S, ertNWOt Sant Cugat, P 674 OS 0 8

• DRA. A N N A P U j ^ R T i C A L O S S Pedtatna VrtaWo SaM Maptdk EhdavaIiads2i, lerpis Sant Cugat » 589 2 9 9 9 - 6 7 5 4 7 » 9

* OR*. M. JAUME SAUS*

Podologia

Tocrjginecologici-Ob'jtetncici

•Or.

jmH.tfO&&M&&m*

SUSANA NICOLETTI

ÏHfa&WCWïttQmmí0(&. iria,

PS SartMssfcaa.e·StBe. 8 * * Cugat

ttj»»^.,

•aflBllQH

Maíaftiw Ï W peu, 0 * * * % j&mttfv* or* >£$&#>•»»< ï>aplta(W(·v ^PM^^HA ff#tt*

•cKMmmmm «CWJ*

Psicologia

C/ Sant Antoni, 74 Tel. 674 74 37

• CENUtE 0 1 *8K&M>6i* te paria Ken^adetacanlsj adula. A A CwWunya S i , » 1 * 8w»<Sf»g« «6749673

•CAftMSUU Psíeoto^a,

Ifítà, S-7.tr 2a. SaiACu^

c sw» ta is

Institut Psicomèdic

<

• CENTRE PSKtotttlà&à. D£L VAULES

Sant Cugat

Troumatoloc

Píicotoeta. paquiaWa, ioge^èdla). Ptaça Dt. GBJlés.S,2n, 3». Sant€u0|& t r 88» 40 SI '

•en. JO«* çA&mmfW"

D O N A Psicatogu ctírwj*. ftota. Can

Ttnimfrilntfn. UilHitl*!' MÈ, ripÜWI." Madyaa

Mota.f Sant Cugat »8884344 « 0 < S »

mmm^***#^*m#* mm. • IIIMI i i H I M i ian n> inartiV

.aamaii^Ht^comíttfuaas

•flÍMiiN>Mniiia>,aa, \ía*.&H*ctm •oftAEyofcw««r-<soytA

rmnifruí, lomiMwtt, WMIU»»»»»

P f AFF. PvM*. San*», C«ft StíuJ. Agn*. MUT MEfcimTto.Catsttttyi*.

* * MhllftliÉatliÉ JHMakllaï "•WH'MlIÉi TlMMÉi "st

• O R A . PALERM Ptkxk&L Anaatat, &#Mfè&utm#> ralao», trastorns «. ftWoWl%ata, patoalao*», 26-27,2n IcLÇantCgaat «r « 7 4 3 6 5 3 - 4 1 » 4 » 4 «

-

rlii»iiïÉ>i·<ii»iiiii< nti» ntniiii

Metge capçalera

fiu Tiatià««:iÉ_Tri riiti·tj^aitriïi*

1

••• •'••^•TF^'^T^'a T l * • ^•••^••^Bah aaawanvaaBfBar

nmsrm •HttltWIIII

* Illll

MHHMtHlllllllllllllllllllll

Edifici TORRE BLANCA Av. Torre Blanca, 2 - 8, 3r B

Pulmó i cor

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

pedant*. mmm %***»*, **•*•

Tel. 589 37 87

nrtte«a,a»JÍ.Sr:pÍk8«TtCa9·t

*m*tm*wgmm •

Servei d'orientació i Tractament de les addiccions Unitat de Tabaquisme

TratMaBUtaOtti CdWMtBMkHÉHT

aAMABaBtia^B^atiafaBA.

niiïiÉiilïiTtmdi^U JÉiriaftW

Servei de Psicologia Clínica i Psiquiàtrica

mmmm

mm

Fax589 35 18


Societat 25

ELS f CANTONS Divendres, 18 d-octubre de 1996

Amics de la

S o l i d a r i t a t

UNESCO

La nova junta de Vallès sense Fronteres es presenta a l'alcalde

oferirà un cicle sobre el món monàstic

Deu membres de Passociació integren el nou òrgan directiu

GENI LOZANO

C i n c anys d e s p r é s de la seva c r e a c i ó ,

c e n ç Fisas, però la seva intenció és que

na d'integració dels immigrants, i perquè

l'associació Vallès sense Fronteres s'ha

siguin els altres m e m b r e s de l'òrgan di-

en una època en què les entitats busquen

presentat per primera vegada a l'alcalde

rectiu els qui prenguin el protagonísme en

cada cop més la col·laboració d e les ins-

de S a n t Cugat, J o a n Aymerich. La nova

les actuacions de l'entitat. L'alcalde va fe-

titucions, " V S F no ha demanat mai res" al

junta directiva continua presidida per V i -

licitar els membres de la junta per la fei-

consistori.

tellà. També funcionen cursos per als catalans que tenen interès a a p r e n d r e àrab. L e s dones de Vallès sense Fronteres es reuneixen i fan treballs artesanals que després exposen. El grup participa en qualsevol de les festes populars que s'organitzen a Sant Cugat. "Des del principi, hem tingut molt bona rebuda, s'ha comptat sempre amb nosaltres", diu lones Amtia. "Vallès sense Fronteres ha estat un exemple per a la comarca i Catalunya, per la seva preocupació per integrar els immigrants, per mirar d'apropar-los a la nostra cultura", segons l'alcalde. Aymerich, que estava molt satisfet per aquesta primera trobada oficial amb el col·lectiu, va destacar el programa de ràdio que fan els membres de Vallès sense Fronteres a l'emissora municipal com "una prova d'aquesta integració".

A\<;KI.SCASTUI.H\

- Sant Cugat-

El \ iec-president de l'associació. lones Antia, creu que el grup de suport als immigrants Vallès sense Fronteres ja està consolidat després de cinc anys de treball. "La funció que té ara el grup ja no és la mateixa que quan va néixer", segons Antia, "però és clar que continuem donant assessorament jurídic als estrangers que acaben d'arribar". Els membres de Vallès sense Fronteres van explicar a Joan Aymerich totes les activitats que organitzen i es van mostrar molt satisfets per la reacció de l'alcalde: "Ens ha agraït l'esforç que estem fent per tirar endavant l'associació amb les activitats". Des de la seva creació, a Vallès sense Fronteres s'han organitzat tallers d'alfabetització per als estrangers que volien aprendre cas-

SQUASH $

$

l.ei nova junta de Val/is sense Fronteres, amb l'alcalde. Foto: X.

La importància del món monàstic en la societat medieval prenent com a punt de referència el Reial Monestir de Sant Cugat. Aquest tema centrarà bona part del nou programa de l'Associació Amics de la l ' N E S C O Valldoreix-Sant Cugat, que enguany abandona les tradicionals xerrades mensuals i aposta, segons la mateixa presidenta, Montserrat Rumbau, per "un seguit de conferències sobre temes puntuals". A més d'aquest cicle de xerrades, que començarà a principis d'any, una de les activitats més destacades de l'entitat torna a ser la presentació del llibre l'.estat del món, que aquesta vegada se centra en el reclam de moderar el consum dels recursos de la terra i, específicament, de l'aigua. La presentació serà el 19 de novembre al Teatre-auditori i hi estan convidats tots els estudiants de Sant Cugat de 14 a 18 anys. Així mateix, l'associació preveu organitzar una excursió al mes. La primera cita serà el 26 d'octubre a Sant Quirze de Pedret.

I.ARROSA

ON MENJAREM?

$

Cafeteria Restaurant

Agraeix l'exit d'acollida que ha tingut el nostre menú

BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÈS LA FLORESTA MIRASOL

RUBÍ

diari de: SANT CUGAT DEL VALLÈS

9 5 0 Pts. Club Sant Cugat C/Sant Jordi Tel. 674 98 62

Com si fos

:ota la vida

la xocolata...

^fvffv

eix entrepans el cafè...

<ffv*)f*

4fs4fK

les pastes... * f v * K el suis...

II

*fv**b

PI. Barcelona Tel. 675 52 46

VALLDOREIX

RESTAURANT CAN EDO C'Llec XIIRESTAURANT CAN OLIVÉ Av Flor de maig, 122 REST. EL VIEJO ROBLE C/ Allamira, 36 REST. RANCHQ EL PASO Cl Pas Estació, 15 MASJANER C/ Guadalajara, 14 LA P0NDER0SA C/Victòria, 18-20 Pq. Baixador. 8 BAR ENRIC LA NANSA Ctra. Sabadell. 47 ELPORTALET ___ PI.delDr. GuardieL 14 HOSTAL DEL GALL LAPALTA Rambla Can Mwa, 24 CAN AMETLLER Camí can Ametller s/n CHEZPHHJPPE Plaça Pep Ventura, 5 CANTINA EL MEXICANO q Endavallada, 10 LA GRANJA Çl St_Antonj-J)Jaça Barcelona SWPPERS C/ Enric Granados. 7 GRANJA BAR EL MONESTIR Placa Augusta, 2 RESTAURANT CA L'ÀVIA a Sant Antoni. 13 MESOMENYS _ O Elies Rogent. 14 BAR REST. EL MOU Placa Peo Ventura. 3 CAN BARATA Ora. Rubí a Sabadell, km 15.200 LACARBONERiA Cl Vila. 8 LA CANTONADA Placa Monestir. 1 EL TAST C/Alfons Sala, 9 _ REST. PANXA CONTENTA Pg. Olabama, 69 PARADA I FONDA Rbla. Can Mora, s/n BRASERIA LA BOLERA C; Baixada de l'Alba, 20 BAR RESTAURANT EL MESÓN Placa Octavià. 5 BRASERIA DEL MERCAT VELL Plaça Pere Sanj 6 LA PASTA BOXA Ç/_AJtonsSalaJ.24 TY-BWAN C/ Indústria. 27 WNIOOLFBARMGSC C/ Santa Engràcia, 15 CAPIT A N C O O K PI. Uuis Mittet. 1 SQUASH C/ Sani Jordi, 33-35_ __ CASINET Carni Can Ganxel, 47 BARALCAZAR Poe. MuseMas. 3 BISTROCAFE Rbla. del Celler. 87 ITALIANS 3 Sant Bonaventura, 6 ELS DESMAIS Pica, Dr. Galtes LA MUSCLERA . Sant Bonaventura, 14 CELLER STA-. MARIA Santa Maria. 17 TERRA MAR Vic, 28 RESTAURANT VALL D'OR Rambla M. Jacint Verdaguer, 181 RESTAURANT MAS ROKS Placa Mas Roto. 4 CAFÉ-BAR SOL Rbla M Jacint Verdaguer, 113

692 24 24 580 88 39 691 73 55 674 38 03 674 23 15. 589 25 71 674 10 20 699 11 52 588 54 66 . 588 42 81 569 50 11 674 9J 51 674 94 84 589 18 25 675 52 46 675 3141 589 54 92 674 05 85 589 38 23 58917 40 697 06 52 67514 51 584 23 32 58915 02 589 06 07 589 26 97 67416 75 674 10 47 _ 589_52 40 675 15 03 675 14 02 .589 29 71 589 61 61 5891496_ 589 50 83 589 10 26 675 5566 674 64 33 674 10 27 675 09 05 675 28 97 589 77 23 674 11 41 675 00 86 674 67 21

Carn a la brasa •: j l ç Cuina de mercat Peix i marisc Cuina catalana, banquets Cuina variada

Di.ous tanca: exceote tes- us

YPARADA/ FONMtr Vingui a provar els nostres menús PRIMER, SEGON PLAT i POSTRES 950 +CAFÈ 990 PTA Rambla Can Mora, s/n D8190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Tel. 589 26 97 Obeí tota la setmana Tancat dium. nit i dill. no testes Tancat dimecres tarda

Entrepans i menús Tancat diumenge PaeNes, marisc, freqid. Tancat dimarts nit [dimecres Pizzeria, cuina cal_ajana_ Tancat diunwnge-diHuns tarda-nit^ Menú, carta i degustació Tancat dissabtes excepte reserves FranKfurts Obert tots els dies Cuina mercat Especialitzat en bacallà Cuina francesa/menú diari . Tancat dss. migdia i dium. Cuina i música autèntica _jnejoçana/Tancaidilluns Cuina casolana Braseria EsmorzarsAapes casolanes Obert de 8 a 10 nit Cuina calalan/intemac Servei de bar Mexicà-menú català Obert al migdia Menú diari i prod. ibèric Cargol Hauria/arròs negre Tapes casolanes, torrades Creps, amanides menús Obert cada dia Marisc, menú, cuina merc. Repartir a partir dp les 12_h Cuina de mercat Obert tot el dia Cuina catalana Dilluns vespre tancat La nostra esc, és qualit. Tancat diumenges nit Braseria i cuina de merc. Calçotada Obert tot ejdia Pizzeria. crepena Tancat dilluns Creperia bretona Menú de dilluns a divendres Carn a la brasa, tapes Cuina colonial Oberttotsejsdjes

Cafeteria, pizzes, menú J > asMresça___ Menú diari i entrepans Obert tota la setmana Menjars casolans Diumenge tancat Amplia oama d'entrepans DjumenojjmnM Menú diari Diumenge matí tancat Tapes variades i convinats Tanca! diumenge Entrpans variats Tancat diumenge Embotós i 320 vins i caves Tancat dimecres Menjars economies Caos de setmana fins a les tres _ Dies festius bufet lliure Xai, entrecot a la brasa Tancat diumenge nit Jazzüve Obert tots els dies

f<*i>

PI. Octavià, 5 Tel. 67410 47/589 27 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS

^ « É DEL GALL* CUINA DE MERCAT ESPEC. EN BACALLÀ C/ Xercavins, 8 Tel. 699 05 60 • 588 42 81 08191 RUBÍ (Barcelona)


26 Societat

R S /CANTONS Divendres. IS d'octubre de 1996

R e l i g i ó

P e r s o n a t g e s

Jordi Salas es va abocaren la vida cultural de Valldoreix. Foto: ELS 4 CANTONS

El Centre Borja era el lloc perfecte per a la reunió. Foto: ELS 4 CANTONS

Mor mossèn Jordi, Pimpulsor del museu de Valldoreix

Congrés de jesuïtes al Centre Borja

El capellà estava molt arrelat a la localitat

Els participants són d'arreu d'Europa

M Ò N I C A BERNABÉ

Jordi Salas Masferrer, rector de la parròquia de Sant Cebrià durant catorze anys i impulsor i president del museu de Valldoreix e n t r e 1986 i 1992, va morir divendres als 76 anys després d ' u n a llarga malaltia. El mossèn, q u e era natural d ' O sona, estava molt arrelat a Valldoreix i va escriure diversos llibres sobre la localitat, a més de promoure diferents iniciatives de caire cultural. Així, mossèn Jordi va ser un

dels fundadors del m u s e u d e Valldoreix, j u n t a m e n t a m b Josep Altct. "La seva empenta va ser decisiva per la creació del museu, ja q u e va permetre que s'instal·lés a les d e p e n d è n c i e s d e la rectoria", explica Juanjo Cortés, actual president de la sala. L'interès de Jordi Salas per la història, però, va anar m é s enllà, ja q u e va ser el primer rector de l'església de Sant Cebrià q u e es va preocupar de la consevació i classificació de la documentació parroquial, a més de promoure la restauració del retaule Confraria del Roser que

S e r v e i s

hi ha a l'ermita. Mossèn Jordi també va ser un autor prolífer, ja que va escriure tres obres sobre Valldoreix: Rectorologia de la parròquia de Valldoreix (1984), La parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix (1985) i Campanars i campanes de Valldoreix (1988). D'altra banda, com a capellà, Jordi Salas es va caracteritzar pel "tracte personalitzat als fidels", segons Jaume Sanmartí, president de l'Entitat Municipal Descentralitzada, que va assistir d i s s a b t e a la missa funerària del mossèn.

M Ò N I C A BERNABÉ

El C e n t r e Borja va acollir la setmana passada el segon congrés europeu de directors d e col·legis de la Companyia de Jesús, al qual van assistir 130 persones d'arreu d ' E u r o p a i del Pròxim Orient. La trobada, que pretenia analitzar la importància de la religió en l'educació dels joves entre onze i divuit anys i intercanviar experiències pedagògiques, es va dividir en cinc ponències i va durar tres

dies. L'arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, es va encarregar d'inaugurar el congrés i va animar els jesuïtes a continuar la seva missió educativa. Els directors d e les escoles de la Companyia de Jesús van escollir el Centre Borja per la seva reunió pels seus e q u i p a m e n t s , i t a m b é p e r q u è la majoria dels assistents provenien de l'Estat. Els congressistes, però, també van aprofitar la seva estada a Sant Cugat per visitar Montserrat, la cova de Sant Ignasi de Loiola a Manresa i l'escola jesuïta de Sarrià de Barcelona.

s o c i a l s

Cavis acaba amb èxit el curs de voluntariat social Els alumnes demanen una nova sessió d'aprofundiment El.ENA CASTKl.l.ARNAi: - Sant Cugat La Coordinadora Interinstitucional d'Atenció a l'Ancianitat (("avis) va acabar divendres passat el curs bàsic d e formació de voluntaris socials. A Pacte de cloenda hi van assistir el president de Cavis. Vicenç l'rius, la coordinadora de voluntaris d'aquest col·lectiu, N ú r i a R i b a s , la r e g i d o r a d e S e r v e i s Socials d e l'Ajuntament, Sílvia Flury, i el gerent de l'Institut Català del Voluntariat, Ramon Turrull. El president de Cavis, Vicenç Trius, ha valorat el curs de manera "molt interessant" i n'ha res-

saltat "la gran atenció q u e han mostrat els assistents". Durant Ics d o t / e hores lectives que ha durat cl curs, que va començar el 8 d'octubre, s'han analitzat Ics actituds i aptituds q u e requereix un voluntari, d o n a n t especial importància al treball en e q u i p i .i la comunicació. Davant P c n t u s i a s m e mostrat pels a l u m n e s . CAVIS ja prepara un nou eurs per al primer trimestre de Pany vinent que tractarà d'aprofundir més en la matèria. El curs bàsic es recomanava a totes aquelles persones que volen exercir de voluntaris i oferia els c o n e i x e m e n t s elementals, l ' n cop finalitzades a q u e s t e s sessions,

els 21 a l u m n e s , majoritàriament joves, q u e hi han assistit, poden fer de voluntaris, no només amb la gent gran sinó també amb disminuïts físics o psíquics, immigrants o altres col·lectius socials q u e ho requereixin. A partir d'ara, només cal q u e presentin el certificat d'assistència Inacavol ( I n s t i t u t Català del Voluntariat) q u e han r e b u t . A q u e s t curs de formació de voluntaris, q u e s'ha fet per tercer any consecutiu a la Casa de Cultura, ha tingut la col·laboració del professorat de la Federació Catalana de Voluntariat Social i el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat.

El curs ha tractat les actituds i aptituds del voluntari. Foto: X.L.


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR

ME IDIOMES TRADUCCIONS

Cinema de franc. Amb la targeta del Club podeu trucar per demanar una de les entrades de què disposem per a les sessions golfes que es fan a la Sala 3 dels Cines Sant Cugat. Aquesta setmana podeu demanar les entrades per anar a veure la pel·lícula Mall Rats que es projecta en versió original el dissabte 19 d'octubre, a tres quarts d'una de la nit.

CURSOS WAY-IN

Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'anglès, francès, alemany a l'acadèmia WAY-IN, al carrer Rius i Taulet, 2 Pral. la. Totalment de franc. Per obtenir els vals, cal trucar al telèfon del subscriptor: 589 62 82

Hípica Severino Sortides a cavall cada dissabte i diumenge on podrà gaudir del paisatge de Collserola a cavall. Demani el seu val gratuït al telèfon del subscriptor

J

B

ük>e&*

PELUQUEROS

Amb la targeta del club del subscriptor podràs gaudir de sessions de sauna, solàrium i manicura. Totalment de franc. Per obtenir els vals cal trucar al Tel. del subscriptor matins de 9 a 1 h. 589 62 82. Preguntar per Srta. Anna.

SOUASH %

%

%

Club Sant Cugat

U

Posa't a punt Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'aeròbic, taekwondo esquaix, hidromassatge Sauna i Piscina. Al Squash Sant Cugat (c/ Sant Jordi, 33-35), ade franc. L'horari per als subscriptors és els migdies de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, les tardes de dilluns a dijous de 17 a 22 h i els dissabtes al matí de 10 a 12 h. Per obtenir els vals cal trucar al telèfon del subscriptor.

illili

La Muntanya Màgica Vols passar un dia fantàstic? Doncs; Vine a la Muntanya Màgica de franc. Cada subscriptor, té dret a 1 entrada mensual per anar gratuïtament al Tibidabo. Només cal Trucar al 589 62 82 i demanar-la.

wm

ó'àlílMt^ia 10 h. (Srta, 4iWi>


EISI CANTONS

Economia Divendres, 18 d'octubre de 1996 WMawtw»àwWaw»MBMaaWaM8B8«»g98^

Els treballadors de l'Ajuntament itingui el conveni volen que es mantingui (Jna assemblea discuteix lapossible possiblecongelació congelaciósalarial salarial

Es reinicia el procés de gestió privada del cementiri GKNI L O / A N O

- Sant Cugat Els representants sindicals de l'Ajuntament de

sures de pressió. Els treboral per plantejar mesures

supostos que ha anunciat el govern central en el

Sant Cugat esperen que el consistori es pro-

en balladors del consistorii es van reunir dilluns en

sou dels funcionaris i de quina manera pot afec-

nunciï sobre el compliment del propi conveni la-

cutir la retallada de presuna assemblea per discutir

tar en els salaris dels treballadors municipals.

A M . I . I . S ( A S I I I-.KA - Sant Cugat -

" L e s respostes que ens han llimat, de m o m e n t , els m e m bres de l'equip de govern són les lògiques en aquests easos: els pressupostos g e n e r a l s de l'Estat nu estan aprovats, i no tenen una decisió definitiva." \ i \ í resumia I ernaiulo (Cabez u e l o . p r e s i d e n t del c o m i t è d'empresa de l'Ajuntament i representant d'l GT. la situació en què es troba ara la discussió ilel conveni laboral que el comitè i l'equip de govern van signar l'any passat. Els representants sindicals van admetre a l'assemblea, a la qual van assistir uns cinquanta treballadors dels 400 q u e estan a l'Ajuntament, reconeixen que la congelació salarial q u e ha anunciat el govern de José Maria Aznar podria alterar les con-

d i c i o n s del c o n v e n i q u e actualment regeix a l'Ajuntament de Sant Cugat. L'alcalde, Joan Aymerich, ha declarat en una entrevista en'aquest mateix setmanari que està disposat a complir la llei pel que fa a la congelació de salaris. "L'Ajuntament ha de saber jugar més amb la seva pròpia autonomia per establir Ics condicions amb els treballadors. \ o és una qüestió de pressupostos, ni de la situació de més o menvs e n d e u t a m e n t en què es trobi cl consistori. Alguns ajuntaments ja s'han pronunciat negativament" respecte a la proposta del govern central, segons F e r n a n d o C a b e z u e l o . El representant sindical afirma que "encara q u e s'aprovés cl zero a la llei de pressupostos de l'Estat, queda un marge de viabilitat perquè això es pugui dur a terme".

Fernando Cabezuelo, responsable d'VGT. Foto: FAS 4 CANTONS El conveni laboral vigent es vàlid fins a l'any 1997, i es va redactar tenint en compte la situació econòmica de l'Ajuntament. El text preveu un aug-

m e n t del sou a n u a l d ' a c o r d amb l'IPC, i a més s'haurien de recuperar 2,2 punts dels 11 que els funcionaris van perdre en l'anterior retallada salarial.

L'Ajuntament paralitzarà per un període màxim de tres mesos el procés de privatit/.ació de la gestió del cementiri municipal, després que tots els partits polítics votessin a favor de revocar l'acord assolit sobre el tema el mes de juny passat. Segons el nou acord. tancat en el ple ordinari de dimarts passat, queda anul·lada l'aprovació del plec de bases per a la convocatòria d'un concurs públic per adjudicar la gestió del cementiri a una empresa privada. En aquest marge de tres mesos. l'equip de govern deixa sense efecte la convocatòria del concurs i retorna l'única plica que s'havia presentat fins ara, de l'empresa l ' t e Conste-Nomber. Així mateix, el consistori es compromet a afegir a l'expedient una memòria justificativa que aporti les dades suficients per demostrar la conveniència del canvi de gestor. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament acceptava les al·legacions que la secció local d'Iniciativa per Catalunya havia presentat el mes de setembre passat.

C o m e r ç

ia el cens L'Ajuntament inicia de l'empresa local L'objectiu és afavorir el desenvolupament iel comerç del comerç al municipi al municipi GKM

LOZANO

- Sant Cagat La regidoria de comerç de l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquesta mateixa setmana un cens de l'activitat econòmica del municipi amb l'objectiu d'estudiar la situació i els problemes que ha d'afrontar el comerç de Sant C u g a t i, p r i n c i p a l m e n t , provar de trobar-hi sortides. El procediment que seguirà el treball de camp engegat per comerç és ben simple: un total de vuit investigadors d ' u n a e m presa contractada per l'Ajuntament visitaran els representants del sector de la indústria i serveis d e la població i els faran omplir un qüestionari. La pro-

cedència del capital de l'empresa, algunes pinzellades sobre la seva història, la descripció de la principal activitat; el nombre, la procedència, el sexe i les condicions laborals dels treballadors, l'evolució de les vendes, la superfície de les instal·lacions i el motiu que ha portat l'empresa a emplaçar-se a Sant Cugat són n o m é s algunes de les moltes qüestions q u e planteja l'estudi econòmic, q u e disposa de la col·laboració, a través d'una subvenció, de la Generalitat de Catalunya. " U n a base d e d a d e s " Aquesta iniciativa, batejada amb el nom de Cens d'Activitats

de Sant Cugat del Vallès, va ser aprovada en el ple extraordinari que es va celebrar el mes de juiol passat, tot i que, segons ha manifestat el regidor de Comerç d e l ' A j u n t a m e n t , Manel Gavaldà, "la inquietud per conèixer a fons la situació del comerç a Sant Cugat existeix des de fa temps". Per a Gavaldà, la finalitat de la investigació és "disposar d'una base d e dades de les activitats econòmiques del municipi" per tal de "poder informar la gent de la situació de la indústria i, sobretot, del comerç en cadascuna de les seves variants". El regidor de Com e r ç d e l ' A j u n t a m e n t ha explicat que l'objectiu final del projecte serà, després de l'anà-

l'Ajuntament estudia l'activitat econòmica del municipi. Foto: X. LARROSA lisi pertinent dels resultats del cens, "elaborar tota una sèrie de propostes positives per desenvolupar i afavorir el comerç de Sant Cugat". Es preveu que l'empresa q u e fa l'estudi econòmic lliuri l'informe a m b els resultats i les conclusions corresponents a mitjans del mes

de d e s e m b r e vinent. Sobre la situació del comerç al nostre municipi, el regidor Manel Gavaldà ha apuntat q u e "el sector a Sant Cugat es troba en un bon m o m e n t " , tot i q u e ha reconegut q u e potser cal assumir una reconversió per afrontar el futur.


29 Economia

ELS/CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

Les

empreses.

Conartic,

constructora

de

cases

de

fusta

Ricard Rodríguez, santcugatenc, és economista. A més d'una etapa com a professor d'estructura econòmica a Mèxic, ha treballat en l'àrea d'administració i gerència en el sector d'assegurances, tèxtil i de serveis a empreses. Rodríguez va muntar una empresa de consultaria a petites i mitjanes empreses, a través de la qual es va posar en contacte amb una constructora que va sol·licitar assessorament. Després d'analitzar possibles propostes de futur, Rodríguez va decidir no només aconsellar l'entrada en el món de la construcció de fusta, sinó involucrar-s'hi personalment Ricard Rodríguez és ara administrador i, junt amb Caries Jané, soci de Conartic. Una empresa jove, com ho és el mercat de les cases de fusta a Catalunya i Espanya.

RICARD RODRÍGUEZ. Administrador i soci de Conartic

"Els nord-americans diuen que vivim en búnquers99 RAPA MORENO

-"Totalment diferent. Els anglosaxons en diuen feefíng. És difícil de definir com és difícil de definir sentiments. És una sensació de benestar que s'ha de viure. El caliu que dóna una construcció de fusta no es dóna ni a la millor casa convencional. Els americans, quan veuen les nostres ciutats, diuen que vivim en búnquers."

- S a M Cagat -

—Viure en una casa d e fusta és una simple elecció de tipus de vivenda o un estil d e vida? - " É s , sens dubte, un estil de vida. Viure envoltat de material natural i orgànic no és el mateix que viure entre parets de pedra inerta. Qui viu en una casa de fusta escull la natura com a hàbitat." —No és contradictori l'ecologisme a m b el fet que la matèria p r i m e r a provingui d e la tala d'un arbre? - " E n absolut. Les empreses són les primeres interessades que els boscos segueixin vivint. És un cas clar que els interessos econòmics i ecològics van units. Si les empreses no es preocupessin de repoblar els boscos, s'estarien suïcidant. A més, als països pioners en la producció de cases de fusta els ministeris de medi ambient són molt poderosos i controlen fins a l'últim detall la tala d'arbres. Per exemple, a Finlàndia, el nostre proveïdor més important, el ministeri de Medi Ambient controla des de l'edat dels arbres talats fins a la repoblació posterior."

—Per què hi h a tantes e m p r e ses d e cases d e fusta precisament a Sant Cugat? - " E l client potencial de l'habitatge de fusta és o bé estranger o bé gent que ha viatjat i ha vist cases de fusta pel món. A Sant Cugat tenim molts ciutadans estrangers i, a més, els santeugatencs són molt viatgers, apart d'ex i g e n t s q u a n p l a n t e g e n la construcció del seu futur habitatge."

Ricard Rodríguez. Foto: XAVIER LARROSA i els països escandinaus. Si les societats més desenvolupades es decanten per la construcció de fusta, per alguna cosa deu ser." —Quins avantatges té una casa d e fusta davant una de tradicional? - " P r i m e r de tot, el procés de construcció és molt curt. En quatre mesos, a partir de la signatura del projecte, es pot ocupar la casa i viure-hi. D'altra banda, l'aï-

-Quantes cases de fusta hi ha a Sant Cugat? - " E l mercat de l'habitatge de fusta, tant a Sant Cugat com a Catalunya i la resta de l'Estat espanyol, és molt escàs, però té una projecció de futur molt interessant. És un tipus de construcció absolutament habitual a països com els Estats Units, el Canadà r

_

llament de les cases de fusta és molt més gran que el de les cases tradicionals, amb el conseqüent estalvi energètic. A més, les parets de fusta eliminen l'electricitat estàtica i els corrents electrom a g n è t i c s , i r e g u l e n el grau d'humiditat de l'ambient. Per tant, són cases fàcils de construir, saludables i ecològiques." —Es viu diferent en una casa de fusta?

—Quina relació hi ha entre els viatges i la fusta? -"Qui ha viatjat a països escandinaus, els Estats Units, el Canadà, Austràlia o el centre d'Europa, molt p r o b a b l e m e n t ha passat uns dies en una casa de fusta, i sap el que se sent. La millor publicitat que fem és el boca a boca. Per e x e m p l e , el m u n dialment reconegut violinista Gonçal Comellas -amic de Gerard Claret- ha viatjat per tot el món per raó de la seva professió. Ell ens va venir a veure i ens va din 'Em vull construir una casa i només tinc dues coses clares: ha de ser a Sant Antoni de Vilamajor, que és on tinc el terreny, i ha de ser de fusta."

Uefecte Faraday • LEnciclopèdia catalana defineix l'efecte Faraday com la "producció d'una doble refracció en un cos o en un líquid normalment isòtrop per a la llum quan, mitjançant l'acció d'un camp magnètic apropiat, es produeix una anisotropia." Aquestes paraules només les pot entendre un físic, però la resta dels mortals hem experimentat el fenomen algun cop sense adonar-nos-en. Igual que patim contaminació atmosfèrica i sorolls al carrer, hi ha formes de pol·lució que no es veuen ni se senten. Els corrents electromagnètics són molts cops la raó de maldecaps i insomnis. Les parets dels edificis on vivim i treballem estan fets de materials en molts casos radioactius. La fusta com a material de construcció de vivendes és, per a molts, una alternativa saludable a l'obra tradicional. Els qui viuen a la ciutat, quan marxen a la muntanya ho fan per descansar i per això tornen renovats. Els promotors de les vivendes de fusta estan convençuts que el fet de tenir fusta als quatre costats contribueix de forma definitiva a aquesta renovació. Qui no ha somniat en una llar de foc dintre d'una casa de fusta perduda al mig del bosc... / R.M.

K

Voldria fer-me Subscriptor d-ELS ïïl CANTONS i rebre gratuïtament el carnet d E L C L U B D E L S U B S C R I P T O R . Nom Adreça Tel. Ciutat - • Data de naixement Professió Banc/Caixa Cte. corrent Fes-nos arribar la butlleta per correu al C/Xerric, 5 lr. o al fax 589 20 91

Informació 589 62 82


EIS 4 CANTONS

Classificats

30

Dhemim.

IX /l'ortnlirr

dt

1996

! Servei

guia pràctica

i

SANT C U G A T

|

G E S T I Ó , S.A. d'assessorament administratiu.

•CELLER CALCABALLU Nova ubicació: a P t o » Hospital. 3-5 S2àm3t •Vt*SNOE,SA Baixada Sani Sever, 4

Assegurances generals i

•MENJARS PREPARATS

administració

TASTAM 5092329 -5993535.

de

finques.

• SUPERMERCAT VILARÓ 58925 82

•INSTAL·LACIONS TETE

C/Sairngo Russinvol. 32

Ptge. Torreblanca, 9 saauo2a-_ _ • J P . PARRA

W .56? 17 02

C/ Enric Granados, 15

f u : 58? 27 74

-local7

•DISPENSARI VETE-

51006 42 .

•COAP C/VTrlà, 2 2 5fl821_ÍS_

A. r u i u i Guarida. s/n ÀGORA Tel. 5890001

• F L E C A LA GARRKàA. Oberttotrany

Plaça Borràs. 1 .

BUILDING SANT CUGAT, S X

Mira-sol • L A LIONESA O Valldoreix, 7 9 6ZÍBZ.21

Fax 674 24 U (HI90 Sant Cugat Ida^ant iieTV2)

•PELUQUERIA

•TALLERS TORNER

Ctra. Cerdanyola, 5 5 5B12649 •TJULaTafcr»

LOURDES

Plana de

O Monestir 3 3 ,

r Hospital, 3 5 674£BS!L-. •TALLERESMENA

C/Borrel6 ÜBUEax67A34 75. •TJktaExpoeiddl

R a m b l a del C e l e r , 1 5 «74 7KRt •FLECA M A R

•RENAULT-ACERSA

NWIHiL

A«onsSafa36

Ase sona inmobiliaria Administración de fincas

Rambla del CetY>r, 93 sziaaa

szíajjUL

• J . LLAMAS

C/RkJSiTaulat,20

15-bcal8

Classes d e guitarra

C/Valdorecx, 14

52*3342

58403»

•PNEUMÀTICS SANT

•TINTORERIA SANT

CUGAT

CUGAT

aAneernOavé,

Cl Sant Antoni, 1 3741132 •TMTORERIASANT

• M A V t o t è K k a d a regal I b | u M a

CWaHes171r.2a.Sl Cugat fi74Si22 -AUTOESCOLA CAS-

soaasaias • L A FAUNA. Rambla del Celler, 35-

TELLVÍ

37.

C/Sta Maria, 3 8 1 M a Sant C u g a t

suítiia

SZÍSOJH

•PATUFET

•TUBAU C / Latorre, 14 az4i2as Mercat Torreblanca,

C / S a n t Jordi, 2 2 «74 tJIO •MÚSICA I DANSA

pdes. 1.6-1.7

C/Cànovasdel

Mercat Torreblanca,

Castillo, 2 0 589.20.19 •WAY-IN

'AUTOESCOLA CASAS

Sant Cugat 5243215 •NOVAULA

O Àngel Guimerà. 2 •POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, •FKACAR O r a . Cerdanyola, 8

•COPY-GRARC

saamsi

C/Can Matas, 8. 6753653 •COPISTER·ATHER O Sant Antoni, 2 4 . 53974.42-

. . _ _

._

FUSIÓ

C / R i u s i Taulet 2, pral

C/Martorel, 4 7

•ANTENEX

posició

•LUCAS AUTOMOTTVE Ctra. Cerdanyola, a/n «jnoan/xi • M O T O RAU.Y PEU-

C e n t r a d a la i m a t g e C / Santa Maria. 14

pda.1-5 6751389

Plaça Augusta. 2

etMt74iirc747am • FUSTERIA EBENISTERIA LS C/CamidelaCreu, 14-baixos 1a

• SPRINT IDIOMES

•ANTONI CAMPOS

C/Francesc Moragas.S 53922» FRANCÉS P E R A

a

Francesc

• C L U B NATACIÓ

ARAN CORBELLA F**LPJbatalarJa6-5 S89J2Í2 YUD Rbb. Rtoatafada 31 -

_

•SANTIAGO CASANOVA NAVARRO

ALUMINI I VIDRE

VAU0C«HX,S3 TAUEI: ORIENT, U

Rbla. del Celler, 89 3r3a

Mercat de Torreblanca, parada 1-42

•GALERIA ARQUI-

SANT CUGAT

•SUPER-NATURAL

C/CamICrist

OArattnOaMXI Cbat

Rusinol, 14 675J5-5S •VALLÈSTEC-

C Sant Esteve, 29 3UOUZ •PROMUBA

NOLÒGK Plaça Unió, 3 5393300

Av Torreblanca, 2 - 8

ESPORTS S . L

despatx. 1 F

Av. Torreblanca,

6747449

Pça. O d e Cantns S4M

a?ílLBL^

2 - 8 • local garatge

•SUBMINISTRAMENTS PER A LA

• C A L CRISPIN O Santiago RusirVX, 2 3 674.0308 • ESTANC MONESTW

RRELL

• B A R GRANJA CAN

CONSTRUCCIÓ

Av. V a l d'or 2

DM*

Del Rio tí 1 núm. 61

C / L a Mina, 1 9 •GRANJA LA SORT C / d e i a Sort, 3 •MERMELADA O Valldoreix, 5 6

•D.G.DASSEG

5391135

RANCES

C Carme, 31 674 71 42 •J.G. ASSOCIATS

•CABANAS

ba, 14

9-baixos __

• A S E S O M A JURÍDI-

Plaça Octavià, 3

C / Rius i Taulet. 2 7

C / U a c e r e s , 12 «74 .US 34

«74 4 3 XI

674 0503-675 5854

Finca La Peteria 67463»

•EURASIATOYS Plaça Coll, 9 674 47 04

CONSTRUCCIÓ, FO-

«74 í » «S. «74 < « «

• FINQUES BACHS

C/Santiago Rus#tol,40 6745654

•FINQUES

•JOIERIA MIREIA'S

GIRONELLA

Cl Valldoreix, 33

Raracel-tepÈtlO 5742254 • RNQUES SAKA

Cl Girona, 3

C/ Valldoreix, 44

Ptge. Sant Antoni, 1 3 674 I 3 8 1 - 6 Z 5 Í S 2 0 . . _ • FLORISTERIA

PI. Octavià • R N Q U E S SANT CUGAT C / D r . Murillo, 14 674_OS97. ...

589.4422-6755.15

O Sant Domènec, 10-baixos SB217J

•VUTJES Mercat Torreblanca fXBinx

•LABRASERU

•USSUTOURS

PI. Pere San, 6

C/Plana de rl·lospital, 10 MB«iyi.F^qKl<OM

C/Santago

-CANSALADERIA

Rusrct,30

JULIANA Cl Francesc

LA LLAR CA4ARTORELL49 Pf"^1 — . — _ — •AQUHJNO De9a19h.NOcerramosporvacadones. StJorrJ.18 wa.viai •FORMASPERRUQUERM C/ Efes Rogent, 18 A(a tocar mercat Torreblanca)

Plaça Octavià, 7 524-32-03

LLARSJV

O Sant Jordi, 3 9 674 1053. • ROSA M. SEGURA

a Santa Maria, 20

Cl Santa Maria, 8

•ARENASAN Especialitats en noguers. Endava«ada21bxa. TM « m «

•REPARACIONS D E CALCATIcoptoed»

asoi

hab. 2 banys saló

MswiidBTuiwUbvica «X4«ni4

3 0 m 2 Preinstal l a a ó

CARNÉIBOSCH

sa ete. Piscina comuniasantjad,24 •TAT aSartArrtori,62

Cl Francesc •REPARACIÓ DEL

•REPARACaONSDE

Cl Anselm C l a v é , 2 0

SZS23J53

CALCAT

674 45 71

675J3267 •CAMPMANY

•PERRUQUERIA PRESENZA a Martorel, 2 0 5394651

c/soLie

Cl Valldoreix, 1 6

m

•ADMINISTRACIÓ NÚM. 1

C Major, 3 3 (Junt Monestir) 5740174.

C/Martorell, 15 5741432. _ •ESTELA O Santa Maria, 18 6ZS53JH. _ •PAPARAZZt RDr.Galtés,2 6750352 •TOTPUIVT

CALCAT SABATA O Francesc MoragBB,6

Icipis·atciM·

3749092

2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 pta 674 OS 37fricas St Cugal •ATKDUPLEXDE L U X E Z. C/Alvarez 190 m 2 consta d e 4 nab dobles m é s estudi e n e l duptex d e 7 0 m 2 , 2 banys i un aseo Jardí i piscina comunitària 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 pla. 6740997firessSt Cugal MTICDUPLEXTZona (Nou. 1 2 0 m 2 + 2 0 m 2 temenjador a m b x e m e -

TRÍCIA MARM

•PERRUQUERIA ANNA

tària

rrassa, 4 hab., saló

•PERRUQUERIA PACl Sta. Joaquima, 18 «74nfi*W

aire cond. Parquet armaris d e p a r e t terras-

CULINA Roba. C a n Mora, 1 0 5B3J2JS

•ATICDUPLEXNOU 2 . S t Domench S u peri, const 1 5 8 , 5 m 2 4

C7 Santiago Rusinol, 2 enrj.2

C/Balmes, 3 9 - 1rdta. 56355 43 • SANBER-5

Plaça Augusta,

B24J23aJaa.tI4JU.3L

anssas-murn

C Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h

6743940. • JOIERIA SPADA

NÚM. 2

•ÒRGAN

C Alfons Sala

PERRUQUERM MAS•MOUBRUC Av Ragull 9 - 1 9

•ORNALLAR C / Martorel, 5 9 - c a n t

avafctoretx, 46-47

Moragas, 2 9 5S9_fXL4EL•PERRUQUERIA DURDAN

• R N Q U E S SERIN 4-baixos

5243331 DONATETOTPER

•ARWENBOUTUUE C/ Elies Rogent, 52 «•«"" •BLUEMOON

C/ Valldoreix, 6 7 A 5394742. • ADMINISTRACIÓ

SANT JORDI

5890271

atuàa»-

SZSJOJX

a Hospital, 41 5393302--FaL5B9 11 04

Rbla del Celler, 91

6747164_ •TOBELLA

•CARRÉ MOBLES Moragas, 3 3

C'Santiago Rusirtol45 5895072-589S0J2. • JOIERIA A U G U E T

SANT CUGAT

• F L O R S RIERA

5330014

Cl Santa Maria, 4 4

•ANNA FUSET JOIES

58954 54

•TIEN21

SJ_

smizat

•TABOADA.

C / Alfons Sala. 2 4 6755250 _ _ • E L PONT

675 0 ( 7 5

C / Santiago Rusinol, 3 7 - O Major, 6 5392232 •EGA MOBLES C/Cànovas del CasbHo,2-local2

Pg.Calado, 12

R I A * SERVICE

67525 0?

•ASSOCIACIÓ RADIO T A » • M A U N G VALLÈS,

Av.Ton»blBrca,2-8

•CASAJUANA. GalariaaSantJardL

Cl Francesc

• HÍPICA S E V E R I N O

• EUROPA • NOVA ELÈCTRICA

«744) «7

C Rius i Taulet, 2 7 4Z40603

• JOGUINES MARGA

• RIVER IMMOBILIÀ-

O Santiago Ruàfid. 4 9 67A06S2_ • VILAR ELECTRO•CICLES CARDONA C/Valdoreòt41

•HÍPICA C A N CALDES

Cl Valldoreix, 6 0 6246215^5393335 _.

aSan*arpRusrol,54 67406jl9 . . _ _ •CUGART O Torrent d s la B o m -

PI. Barcelona.

Can Barata 5880249 •FOAPS.A. BANYS

EXPRÉS

Rambla del Ceier, 25. 58934 62

Rambla del Celler, 95. 675 4203 •DOMÈNEC AYALA

ROCAMORA

TeLÉZAltlíl

58924ÍI

JORDI CUFÍ BO-

•MEDIFIACT

•GARDEN

Av. Corts Catalanes -

Rbla. del Celler, 17

JORDI FRONTONS Av. Rius i T a u l e t J 3 5094142

• MATERIALS D E L A AP

51425.95

• H f P C A SANT CUGAT

TORREBLANCA

CUGAT

EUROCLOT •MARCOVE

C/SantJorrJ,30

675?3.90

MEDINA

CIONS OValdonw,10

C/Santiago

Varaorerx

Castillo, 9

C/Elisenda, 11 5745122 SANT CUGAT

daguer, 18.

Moragas, 2 6

SANARES

DÍAZ

9-Iria fWtH.'it •CON6TRUCCIONES

• TEOODÓ ÒPTICA

•CL. DENTAL

•PÀRQUNG

RarrriaRbatal90a.34 B2S2223 •TMTORERIASANT

O Mossèn C r t c r Ver-

C/Santa Maria,

Av. J o a n Borràs, 5 4 .

SANT CUGAT

SANT CUGAT

CUGAT

ZAMORA, S J -

•MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 1 8

•H·DROFLOR

C/AnserriCtavè,

GIMNÀS ESCOLA

•TWTOREMASANT •MSTALACIONESA

•CUCARRÓ

Masia Can Caldes, s/n «ami»

Rbla. del Celler, 8 7 5394411

.

•SOLSONA C/Rosselló, 2

C Sant Antoni, 15 5243232 •SOUASH

Moragas, 8 - 2 n «74 1» 77 •CUINES JAUME

«aoaiafi—

Plaça U n i ó , 3 «MTinn

MORAGAS

Pg. Torreblanca, 29 « i a ^ _

CUGAT OSartagoRusrtias «74 n i »

•CONSTRUALPA

Retormes tones noves 524333» • 0 4 CONSTRUC-

•APPLE CENTER

daguer, 1 0 7

TECTURA

C/Montserrat 37

FIROME

•ATELERBLAU Av. Torreblanca, 2 5331931 • M A R C S VALLÈS C/Vallès, 2 3

C / M o s s è n Jacint Ver-

•VKAT-3ST.

»7»M«i.»i>yi<l.mtaw

C/Alfons Sala. 2

C / B a l m e s , 11

SANT CUGAT C / Sant Jordi, 3 3 - 3 5 sztaa^ •GIMNÀS

16-18

VaUoralx

TERRANEU

Av. Vtedetorat, 79

aSantBgoRu8rcl,8

VALLDOREIX

C / C à n o v a s del

• JOSEP M. CASAS

«7!4 4ftW

• TALLER OERONi

C/Francesc

CA GÓMEZ

Plaça Pere San, 9 «74 no an

FAX6752861 Sant C u p t M Valès

Santa Maria 5392023 • L A FESTA

•PROGRAM ACCÉS

TEL675MD2

5893066.

aMertonl,l-cantC/

rons - Cl Carnpoarnor,

•J.I

2 0 Baixos 6Z5JHS1 •UESC

• MARTÍ R N E T M R A

C/CanFatjódelsAu-

•TALLEDARICOMA

CUGAT S . L

Mirasol 67532S7„

•THECARTOON CENTER

SANT CUGAT

•ESPORTS

EXPOSICIÓ I VENDA:

Pg. H a b a n a , 4 1

6753Q 12

C/St. Antoni, 10 (Plaça Barcelona) Tel. 675 17 OI

Trebaiador, s m «74 14 I ?

• DANIEL CALAT A-

•MARMOLES

524X32

•JORDI MERCADÉ

•BONAVENTURA

C/SantJcfd,32 SBBOim

Moragas, 2 1

5252231 C/Creu, 6-8,2n 3a aoa«L4sjí__

C a n Jardí. Rubí •marxin

12-Nau 3

6740331

versació per adults. 5251299 •TRMTY

C / S t r a v i n s k i , 8 . Pol.

ga3 S7504IU •PIOTTO

5884753

Rbla Can Mora 18

C t a Cerdanyola. 67-71

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Sant Cugat

(Jocs i cançons) C o n •ARMAUTS

«7SM74

•FUSTERIA

C/AlfonsSala,12Bc«•MÀRMOLESI GRANtrOSGUIMAR

C / Valldoreix 2 2

NENS

GEOT

B3 4 r 1 a 6751333

VICOMCA

C/Endavarlada, 2 2

pda.104

Cl Birique Granados,

• FOTO VÍDEO F.R.

C/Balmes, 3 9 67i44Sa •MÚSICA.

5243333.

£746945 Tel. urgències

•FERRON JarrJns i PIsdnes

•L'ACADÈMIA

• ZOOM.

NESTIR

Carretera de Cerdanyola, 4 9 53937112 •ÜNEA DIRECTA

• VALLÈS NET a Sant R a m o n , 4

nics. Harmonia I c o m -

Sant Cugat

comunicacions

C/Pous,13-bcal1 «7^47^5

(elèctrica i clàssica),

SAGARRA

5333352

•AIR TELECOM Tetekxitai

piano i teclats electrò-

AUTOESCOLA MO-

S t Jordi 1 9

•RANGO10

RINARI DEL

O Sabadell, 2 3 .

•VIROJNAPAtS

11LB2SS5S3.

VALLÈS. S . L Urgències 2 4 h

entresol 4 «7440 X

neia. cuina «office», 1 •AUX-VYD

bany, 1 lavabo, cale-

C/AltonsSala.50

facció, marbre, parq u e t P V C i dimalit,

a Major, 14 67401 m

pàrquing i traster opcional preciós

O Sant Antoni, 1 9 6740337 •VORAVIU

•PERRUQUERIA NUEVAIMAGENANA YENCARNA

• TALLER ELECTROSOL

(KSA Gestió

Sant Antoni, 2 5 - 2 7

DeplarJories, Umpwa,

a Sal, 19

liària).

St Llorenç, 7

• T A L L E R MECÀNJC

3Z432M

P. C A N A L S

I b a n y , 1 lavabo a m b

• PELUQUERIA ANA

aSantLtorenç,27

dutxa, 4 0 m 2 de te-

22.000.000 <PB.·n.«-·aia·4i Immobi-

•PtSÀTIC. • RESIDÈNCIA SANT S A L V A D O R 3 a Edat Cl Sant Salvador. 47-torre

• C A S T E U V Í HONDA C / R o s s e l ó , 15 5833211.

C / Alfons Sala, 4 hab.,

C a m í d e la Creu 14

rrassa, 1 plaça d e par-

Baixos. H . convenidas 5833548. __

quing. 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 BU2273


Classificats 31

ELS-/CAIYTOÍNS Divendres, 18tfartubretie 1996 (Inmarba, SA.) • PROP MONESTIR. 2 hab., menjador saló, cuina, bany, dues terrasses. Possibilitat de pàrquing. 11.000.000 6747254

(Fincas Gironella) ÀTICS NOUS •ÀTtCDUPLEXNOU. Zona O Solsona. Superi, const. 158,50 m2, 3 hab., 2 banys, saló 30 m2, preinstal.ladó aire condicionat, parquet, armaris de paret, terrassa, etc. Piscina comunitària. 31.000.000 K74IK17 (Fmcas Sant Cugat) •ÀTIC DÚPLEX NOU. Zona Parc Central. Superi. const. 215 m2,3 hab, estudi 100 m2,2 banys, saló ampli, luxe. Preinstal.lació aire condicionat, parquet PVC, armaris de paret, terrassa. Sol. Piscines comunitàries. 31.000.000 624C6S7

(Fmcas Sant Cugat) •ZONA PARC CENTRAL Nou, 4 hab., amb armaris de paret, cuina «office», ampli menjador saló, 2 banys, lavabo, terrassa, dues places de pàrquing, pis amb excel·lents acabats, tot exterior, sol tot el dia. Zona comunitària. 46.000.000 SZLZZ5É

ÀTICS OCASIÓ •ALA VORA PLAÇA MONESm ÀSc de 2 hab., menjador saló, cuina, bany nou i terrassa. 11.000.000 KM?**

(Fincas GironeHa) •ÀTIC DÚPLEX de luxe. ZonaC/Àlvarez, 190 m2, consta de 4 hab., hab. planxa, saló menjador amb xemeneia, 40 m2. Estudi en dúptex de 60 m2. terrassa. Barbacoa, tres places de pàrquing. Jardí i piscina comunitaris. 49.000.000

6740697

(Fincas Sant Cugat) •ZONA CENTRE. Àüc de 4 hab., menjador saló, cuina, bany, lavabo, terrassa de 30 m2.23.000.000 6742254 (Fmcas Gironella)

•SANT CUGAT. Casa 3 hab., 16.000.000 ptas., totalmente reformada, financiable, sin entrada. jAprovéchala! Trato directo. «a»7m TORRE untfamillar 90m218 mill. def 0012 BuikJing St. Cugat

•CASA ADOSSADA Z St Domènech. 3 hab. més estud, traster. Garatge per a 4 cotxes. Jardí privat. Només 30.000.000 pta

fili ?5 ?.1

-TORRE adOMda 200m 2 28 mill. def 0040 BuikJing St. Cugat

fiques SL Cugat 674 06 97

•RROME Venta pisos

(Fmcas Sant Cugat) • SANT DOMÈNECH 7 pisos nous, baixos amb jardí i àtics duplex, amb jardí comunitari i piscina, des de 22.000.000pta 674 0637

(Fincas Sant Cugat)PIS 80 m2, nou a estrenar, 3 hab., 2 banys, tot exterior, pàrquing opcional.14.500.000 R7543P4

.

(Finques Roca) •PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat, 2 dormitoris. 13.500.000 674 1904-674

T 675 1701

•RROME Comunitats de propietaris TK7St7m • CONJUNT RESIDENCIAL Set-Vall VaWoreix. A cinc minuts estació. Torre 235 m2,4-5 Dormitoris, Menjador-Estar 38 m2, Cuina-Office equipada, 3 Banys, Estudi 30 m2, Garatge, Calefacció, Jardí privat 600 m2, Acabats i dtetribució al seugust.42S00.0OO Pies. VICOMÇA-FIROME. T67S 1701

•RROME Comunitats de propietaris Tfími7m

•RROME COMPREM SOLARS TRKnm

•CASA A L A FLORESTA Pje. FumetDe2hab., més annex de 2 hab. més, saló amb xernaneta, terrassa, 800m2 de jardí Pou Només 21 téanys. 15.000.000pta 674 06 97 Fincas St. Cugat

•CASA ADOSSADA 240 m2, a prop estació, 2 pàrquing, tot en perfecte estat. 43.000.000 62Í4124 (finques Boca;

tlfít

(Serin) • PIS PER ESTRENAR de 3 hab., cuina fincas Sant Cuget 674 08 97 equipada, menjador LOCAL 170 mï. Cl saló, bany, lavabo, jarCamí Colomer, 2 dí particular de 150 portes al carrer, en m2. Pàrking i traster. venda o lloguer. Tot exterior. Acabats 25.000.000 o de qualitat. 29.000.000 674 Tg-a 160.000 ptes^mes. (Fmcas GironeHa) (Finques Roca) • PIS RESIDENCIAL • E S VEN LOCAL de planta baixa 100 m2 80 m2 jardí, 3dorm., 2 500 m2. banys, 2 pàrkings i •EMPRESA traster. Nou a estreNECESSITA LLOnar. GAR MAGATZEM, 26.800.000. de 200a 500 m2. Zossjíia na entrades a Sant (Finques Roca) Cugat faci accés, cà•PISOS NOUS PER rrega i descàrrega ESTRENAR. szíaejí En diverses zones de (Srta. Marbel) St Cugat Pisos de 2 a 5 hab., 2 banys complets, menjador saló, PLACES DE PÀRcuina «offioe», terrasKING C/ Abad d'Avinsa, calefacció... 6242254 yó n»14(Z. Monestir), (Fmcas Gironella) C/Domenech n"3 y •SANT CUGAT pis C/Abelan«41. Apart» de 3 hab., banys, cuide 7.500 ptas. na, saló menjador, baln.iitusm -ZONA TORREcó, ascensor, exterior i BLANCA Places de garatge des 12.700.000 de 1.700.000 on as no. tan mm «74 77 TMnmubtSà (FobPtoCmínida) •SANT CUGAT pis macode90m2i3 hab., 2 banys com•PARC CENTRAL.

• LOCAL Carrer Girona-Dos de Maig 132m2 32.000.00pta

Només 2 pisos de 90 m2 3 hab. saló de 23m2,2 banys. Jardí i piscina comunitària. 22.000.000 pla. 62Í06S7

cuina -office», 2 balcons, ascen. calefacció, tot exterior, pàrquing op. assotetet 14.800.000

560 a66S-560 SB 54 quing. 32.000.000 (FotoRsoCeKtnyoa) 674 0697 •SANT CUGAT pre(Fmcas Sant Cugat) ciós pis al cl Alfons Sa- •A PROP DE P. DE la, amb 3 hab., 110 LACREU. m2, bany complet rePis de 150 ITÍ, comformat lavabo, saló post de 4 hab. dobles, menjador de 35 m2, cuina «office», dos cuina equipada, terras- banys i un lavabo, saló sa de 25 m2, ascenmenjador de 45 rrí. sor, calefacció, exteJardí de 120 rrí. rior, finestres d'alumini 37.000.000 i portes rfemsaoas? _ ber. 19.000.000 (Fincas Sant Cugat) wiflfifiq .tjfínoa^ •RROME (FotoRsoQxtryob) Comunitats de propie• SANT CUGAT pretaris T6751701 ciós pis de 120 rrí i 4 •RROME hab. A rav. Alfons Sala, 2 banys, saló menVenta pisos 21675 < ™ jador, cuina equipada, •PISO 85m2 9,5 mill. ascensor, calefacció, pàrquing, assoletet fi- def 0020 BuüdingSt Cugat S L nestres d'alumini. 26.500.000 67A2523-

(FobPi&Catiryjt)) •SANT CUGAT P. Canovas, pis de 4 hab. (3 dobles), 120 rrí, 2 banys, cuina «office», balcó, entresolats, ascensor, calefacció, exterior, pàrquing, assolellat 21.500.000 (FotoRsoCSKtry^

• PARTICULAR A PARTICULAR. Pla del Vinyet piso de 140rrí,4hab.2baftos, 2 terrazas, jardín privado, piscina yjardtn comunitarios, 2 plazas pàrking. 38.500.000 pta seaoísz • PARTICULAR, planta baixa tot exterior, 70m2, zona Sant Francesc, cuina i bany reformats, 3 habitacions, saló menjador, pati exterior, 2 trasters. Per entregar el 6/97. 12300.000 (de14a15-30h) 6215110 •APROP C/Canovas del Castilo. Té 160 n i , consta de 4 hab., saló menjador de 45 rrí, cuina «office», 2 banys complets, terrassa. Pàr-

•PISO 210m2 70 mill. def 0022 BUWingSt. Cugat S L 67A2SZI

•C/.Marfné 130 m2. Menjador-Estar 35m2 3 Dormitoris (2 suite), 2 Banys oomplerts, Cuina equipada, Safareig, Terrassa, 2 Places d'aparcament (1 doble), Traster, Armaris encastats. Calefacció, Fusteria exterior d'alumini, Jardí comunitari amb piscina. 33.000.000 Ptes. VICOMÇA-FIROME 6751701 __

COMPREM SOLARS 675 nm

• Cf DOCTOR MURILLO 130 m2,4 hab, 2 banys, saló menjador, 35 rrí, cuina «office», 2 places de pàrquing. Zona comunitària amb jardí i piscna. Exterior. 28.500.000

1 bany, 1 lavabo, salómenjador, cuina «office» nova, terrassa, plaça de pàrquing. 24.150.000

rrasses. Calefacció, gas, pocs veïns. Acabats de qualitat Pàrquing opcional. RFA. Nous 14.200.000

6745704-675 4302

5664017-5665499

(Imdesa) •C/ VILLA. Oportunitat Apartament estudi estil americà, bany complet i terrassa. 6.500.000

(Fmques Valnonrat) • RUBÍ Cl Duran i Bas, 90 rrí, 4 hab, cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrí, places de pàrquing opcionals. 10.500.000

6740697

.

(Fmcas Sant Cugat) •OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assoteíat, en casa amb jardí,

(Incusa) •PISZ.MARAGALL 75rrí,3hab., 1 bany, i cuha reformats, parket 569 74 II) 10.500.000. pta • H S 1 1 0 rrí, 4 hab., 2 BuezAí. banys, parquet, armaranques Saca; ris, pàrquing, alt, exterior, cèntric, finca nova • P S Z. CORREUS, 95 rrí, 3 hab., bany i cui3 anys. 25.000.000 na reformats, pàrquing 6754.TM opcional. 14.500.000. (Finques Roca) •PIS DE 120 rrí, 4 dor- Pla *Wfi7f; mitoris, 2 banys, mot finques Saca) bona vista pàrquing. •ÀTtCZ-MARAGALL 22.000.000 180 rrí, 4 hab., armaris 674 1204-6741131 _ _ encastats, 2 banys, ca(Serm) lefac, parket lar de foc, •PISOS OCASIÓ. terrassa 18rrí, tot exteZona Monestir, 75 m' rior, pàrking i traster. menjador 20 rrí, cuir i. 27.000.000. 3 hab., 1 bany, safaSTASTIS reig, terrassa 4 rrí, as(Finques Saca) censor, sol, tardes, visOkSAPROPESTAtes a Montserrat perOÓMRA90L fecte estat 11.600.000 200rrí amb 2 plantes, 4 675,tl« - » i a i « hab. 2 banys, jardí de (KSA Gestió Irmctíta2Li0rrí, garatge ha) •PLANTA BAIXA amb jardí a zona residencial, 4 dormitoris, 2 banys, cuha, totalment renovat piscina pàrquing. 38.000.000 674 tpni-674 if ai

(Serin) •RUBLAv. L'Estatut 75 rrí, 3 hab., molt de sol. 7250.000

(mcusa) • RUBÍ Av. L'Estatut (tmiesa) eo*. nou, 85 m2, •CRRJSITAULET 3 hab., bany i lavabo. 160 rrí, 4 hab., 2 Calefacció. Elec. Entrabanys, saló-menjador, da 3.000.000. Resta f * cuina «office», terrassa, porxa. plaça de pàrquing. -Mmni7.-«n-u<io (Finques Vattionrat) 27.500.000 • RUBÍ. C/Casp Per 62aS704.r67S.43iE estrenar. DOptex de (Mesa) 118i135rrí.De4a5 • C/SANTIAGO RUhab., 2 i 3 banys, 2 teS#toL110rrí,4hab., wvai.KTCíina

6746715

(Inques Saca) •CASA EN VENDA A LA FLORESTA 700 rrí de parcel·la casada 90 rrí en bon estat 19.000 OCOpta

6.000.000 ptas. Piso 3 hab. Fnanaaaón 45.000 ptas^nes, sin entrada.A14min.de Barcelona. 5aa£4m •SANT CUGAT. Piso, part apart, cercaestación. jOportunidad! Diversas poslxidades de financiación, muy interesantes. Uamar al 56924 lO _ •SANT CUGAT. Sin gtos. de contrato, piso 4 hab., balcon, exterior y soleado. jOportunidad! Uamar al 56924111 •SANT CUGAT. Por 90.000 ptas. Piso 3 hab., trato directo. iOcasión! aaaazflj «OFEREKVIVENDA, novajotarnent equipada, pera compartir entre dues persones, a CaslelardelValès(a7kmde Sabadeiia27kmde Barcelona). Trucaràtesnits SBüsoia « t I S C O apartament de loguer aSt Cugat Maxrn45000Ftes

•PISO Ctra Cerdanyola Sup. 80 rrí 4hab. 1 bario, sal-com, cocina, lav., balcón, redén pintado, ascensor. Alquiler 65.000•PISO SOBREATICO Ctra Cerdanyola amueblado opcional, sup. 80 rrí, 3hab., 1 bano sal-com, oocina, lav. catef. gas, 2 terrazas:^ y 35 nrí muy soleado, suministr. contral, ascensor. Alquíer 75.0001SBBJSM

•SANT CUGAT Tenim tota mena de pisos i torres de lloguer ALQUILO DESPACHOllOm2 Junto estación. Valor muebtes gtlBIMnHimil

Tsneno 1.409 m 2 Valdoreix28mil.def0033 BuMhgSt Cugat S.L 6742521

ARENASAN TORRE UNFAMUAR ADOSADAZgof 2

Sup.oonst·.450m ,jar0*1 priv. 20OTI2 y com. con pisona ISODrn2 4 hab.tposute(1ccn 6UJZ15 vestidor), 2 aseos, coc(HiquasSaca, off, gran satcom con •CASAABELLATEcrim. buhard TOm2, RRA Preciosa 50Orrí constuts, 1000 de jardí, arm.emp.ytzaento9 hab. menjador 50 rrí das hab. garage 3 c+ parket catef., banys, ga- trastero, catef. gas, alarlatpe m a sumhstr. oontr. Alaztfizjs 1 quter330,000ptas. (FnjuesSaca) A*nasm5B94566 •CASA ADOSSADA • RSO Zona quake canZ.ALTA.150m2,3hab. tons, Sup.: 65 m2,2hab. +estud, 2 banys jardí particular. Garatge cale- doctes, bafto completo, ooor&arner, satcom, hrxió, parket tar de larraza muy sdeada, Altoc, ase 30000.000 pta, quten 75.000.624SZ15

(FhquesSaca) •(OCASIONI

Z. Monastir C/Domenech, 3 C/Avella, 41 A partir de 7500ptes.

•PÇA DE PÀRKING C/Abad d'Avinyó, 14

«T.CUGATZGol·B PharOEnnque LantancoSupediae600rn2 19.000.00Opta 67406 97 FkicasSt Cugat

•VALLDOREIX C/Esparver 1.000m2 13.500.00 pta 674 06 97 Fnm Sí Cugat

• ^ L TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors festes infantjs. .un regal inoblidable 6743091-319S676

EsturJant s'ofereix per a donar classes cTEGB i cangurs

Bzsnom •VENC MOTO kawasaki KLX 650cc Matrícula B-PK 11.000 ton.

7«limJ!7tl<1X • VENC YAMAHA Jet-Ski 6 5 0 . Ramon fill ™ « «

(Hn-*ri nIL·ln.)

Ü S 4 C A N T 0 P B CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful, de la carretera de Cerdanyola.

H9

%

*

%

patM UMIÍUI •

f^


EIS 4 CANTONS

32

Divendres, 18 d'octubre de 1996

Esgrima

Futbol

El Sant Cugat visita el Ripollet com a líder en solitari

Se celebra a Sant Cugat el Màster de Catalunya

Josep Alonso destaca el bon ambient que regna al vestuari ALEX LÓPEZ

- Sant Cagat El Ripollet és el proper adversari del Sant Cugat Esport a la lliga. L'equip de Josep Alonso es desplaça al camp del Ripollet, que és un dels equips candidats a l'ascens a primera divisió catalana. Malgrat aquest fet, el tècnic santcugatenc afirma que "anirem a Ripollet

a endur-nos els tres punts en joc. A l'adversari li tenim respecte però no li tenim gens de por." La veritat és que l'adversari dels santeugatencs també han de témer el conjunt santeugatenc perquè en aquests moments és, amb 14 punts, el líder en solitari del grup pri-

mer de la regional preferent. Després de sis jornades disputades fins ara, cap dels dos conjunts sap el que és perdre un partit de lliga. El Sant Cugat buscarà una nova victòria que consolidi l'equip al primer lloc de la classificació.

Al-KX LÓPEZ - Sant CugatKl Sant ( àigat Ksport visita diumenge a les dotze del migdia el Ripollet, en partit corresponent a la setena jornada de llisa del grup primer de la regional preferent. Kl conjunt santeugatenc es desplaça com a líder en solitari del grup amb 14 punts, mentre que el Ripollet, un dels ferms candidats a pujar de categoria, ocupa la sisena posició amb 10 punts, quatre punts menys que els vermelli-negre. L'entrenador santeugatenc Josep Alonso afirma que "el partit és molt complicat perquè el Ripollet és el màxim aspirant a pujar de categoria. D e totes maneres, anirem a Ripollet a endurnos els tres punts en joc. A l'adversari li tenim respecte però no li tenim gens de por." El balanç de l'equip santeugatenc és de 4 victòries i 2 empats. D'aquesta manera, el Sant Cugat encara no coneix la derrota al campionat de lliga, igual que el Ripollet. L'objectiu són els tres punts Kl conjunt santeugatenc buscarà una nova victòria que consolidi l'equip al capdamunt de la classificació. Kl Sant Quirze és l'equip que més a prop es troba del Sant (aigat. Kn aquests moments és segon amb 13 punts i aquest cap de setmana rep l'Arbúcies. vuitè a la taula amb 10 punts. La temporada passada, l'equip santeugatenc va classificarse en la setena posició final de di\ uit equips. Aquesta temporada. la segona del Sant Cugat Esport a la regional preferent, s'espera q u e l ' e q u i p lluiti en les últimes jornades per aconseguir el tan desitjat ascens a la ptimera divisió catalana. Darrerament, el planter s'ha vist incrementat en dos jugadors més que són Xavi

M Sa* Caait Eawt * h prat* tMSMMB. Fs* XMfH UUHM» i Pineda. El fet que l'equip no hagi trigat a conjuntar-se i q u e els davanters Nando i Javi Méndez, de tan sols 17 anys, hagin estat els h o m e s més inspirats fa possible q u e ara mateix el conjunt mantingui una línia asc e n d e n t . Ara mateix, tots dos

jugadors compten amb la confiança del tècnic Josep Alonso. Alonso comenta q u e "estan d e m o s t r a n t la confiança q u e hem dipositat en ells i serà molt difícil que algú els pugui prendre el lloc". Per al partit de dissabte, els jugadors del primer

equip, Climent, Javi Gonzàlez, Barrio i Pineda tornen a entrar en la convocatòria després d'estar lesionats. D'altra banda, Miguel, sancionat, Jançà, per motius personals, i Xavi, lesionat, són baixa per a aquest interessant partit.

Josep Alonso fuig de l'eufòria • "L'ambient al vestidor és sensacional". Amb només cinc paraules, Josep Alonso, el tècnic del Sant Cugat Ksport. constata el bon moment que passa l'equip. D'una banda, el conjunt que ell dirigeix és líder en solitari del grup primer de la regional preferent, i de l'altra. el nou i renovat Sant (iugat és un equip ja conjuntat on es respira un clima càlid. Josep Alonso és conscient que s'està treballant correctament i que els seus homes \ an cap al bon camí. Malgrat tot, l'entrenador santeugatenc no vol

sentir parlar d'eufòria i explica que "no m'agradaria que ningú es pensés que això ja està fet; només hem jugat sis partits de lliga i tot just hem començat". Alonso encara és més explícit quan afirma que "encara no hi ha res fet i no hem de pensar que amb el que estem fent en tindrem prou". Kl tècnic vcrmell-inegre reconeix, però, que l'equip no juga com a ell li agradaria: "L'equip no té fluïdesa en el joc però ho està suplint amb treball, que és molt important". Aquesta temporada sembla que res

tindrà a veure amb la temporada anterior. Josep Alonso opina que "el soci i l'aficionat del Sant Cugat ha d'estar content perquè s'han fet coses per estar content, el que passa és que per mi no és suficient el que s'ha fet sinó que encara s'ha de fer millor". Ara, només vol sentir a parlar del proper adversari, el Ripollet: "És un partit difícil, només espero que la pressió de ser líders no ens afecti". Kl Sant Cugat.pot consolidar-se encara més a la classificació si guanya aquest diumenge a Ripollet./À.L.

El C l u b Esgrima Sant Cugat, a m b la col·laboració d e l'Aj u n t a m e n t de Sant Cugat i la Federació Catalana d'Esgrima, organitza dissabte el Màster d ' E s g r i m a d e C a t a l u n y a 1996 ( m o d a l i t a t e s p a s a ) . Aquesta és la primera vegada que es munta una activitat d'aq u e s t tipus a Sant Cugat. El president del C E Sant Cugat, Ricard Rodríguez, afirma que aquest Màster "representa l'entrada solemne de l'esgrima a la nostra ciutat" i destaca t a m b é q u e "aquesta prova vol donar a conèixer públicament i notòriament aquest esport". Així, aquesta entitat es donarà a conèixer públicament d i s s a b t e . El C l u b E s g r i m a Sant C u g a t va néixer el mes d e maig del p r e s e n t any i a q u e s t M à s t e r r e p r e s e n t a la seva consolidació. D e fet, ha estat la mateixa Federació Catalana d'Esgrima la q u e s'ha posat en contacte a m b el C l u b Esgrima Sant Cugat perquè sigui aquest club l'organitzador del Màster, q u e es fa un cop cada any. L'escenari d'aquest c a m p i o n a t estarà s i t u a t a la plaça del c e n t r e cultural, davant del Teatre-auditori. El Màster tindrà lloc al matí i a la tarda. D e les dotze del migdia fins a les dues de la tarda es faran les presentacions, m e n t r e q u e de les cinc a les set d e la tarda es farà la competició. E n aquest c e r t a m e n s'enfrontaran els vuit primers esgrimidors del r à n q u i n g de la F e d e r a c i ó C a t a l a n a d ' E s grima. Els participants són per ordre del rànquing: Tomàs T é s tor, A g u s t í G a s s e t , A l f r e d M ü h l b a c h e r , Cèsar L l o r e n ç . Carles Lerín, Joan Manel Araujo, Mario Masucci i Jordi Rodríguez. Cèsar Llorenç va formar part de l'equip espanyol d'esgrima als Jocs Olímpics d e Barcelona i Atlanta. Els col·laboradors d ' a q u e s t Màster d'Esgrima Catalunya han estat Òrgan, Marcove, C a l t a n o i Immobiliària Sant Domènec.


Esports 33

f L S /CAIVroiNS Divendres, i 8 d'octubre de 1996

F u t b o l

s a l a

Rugbi

El Winterthur necessita urgentment una victòria Navarro afirma que "comencen afaitar resultats " Una victòria dissabte a la t a r d a al pavelló municipal d e S a n t Cugat d a v a n t el Rubio Burlada és l'únic objectiu immediat del Winterthur S a n t Cugat. Els tres punts en j o c són o b l i g a t s si no e s v o l començar a parlar de crisi al club sant-

c u g a t e n c . El tòcnic C a r l e s N a v a r r o ho t é molt clar: "Tot el que ens passa s'arreglarà si guanyem dissabte." El partit es preveu emocionant. Tots dos equips tenen un punt en c o m ú : no han puntuat al c a m p i o n a t de lliga.

ÀLKX LÓPEZ

El Winterthur Sant Cugat disputa dissabte a partir d'un quart de set de la tarda al pavelló municipal un transcendental partit davant el Rubio Burlada, l ' n cop jugades Ics dues primeres jornades de lliga. el FS Sant Cugat, igual que el Rubio Burlada, encara no ha puntuat en cap partit. Segons l'entrenador santeugatenc Carles Navarro, "a l'equip li falta jugar partits, però a banda d'això ara ja comencen a faltar resultats". La primera ensopegada va arribar fa dues setmanes, quan els vermell-i-negre van caure derrotats a casa davant el Centelles per 0 gols a 4. FI cap de setmana passat, el conjunt santeugatenc va tomar a perdre, aquest cop davant l'Èpic Casino per 5 gols a 2. Navarro creu que "a les primeres meitats l'equip juga molt bé, és a la segona quan fallem, hem de trobar el que ens passa, els jugadors es descentren". L'equip necessita urg e n t m e n t una victòria que els doni confiança. Una derrota, en canvi, no faria altra cosa que empitjorar la situació. De fet, però, l'adversari és, apriori, un dels equips més fluixos d'aquest grup B d e la divisió de plata. E n aquests moments, el conjunt santeugatenc és tretzè amb 0 punts de catorze equips. El Rubio Burlada és dotzè també amb 0 punts. Tot i que només s'han celebrat dos partits del campionat, cl conjunt \ ermell-i-negre és, amb tan sols dos gols, l'equip que fa menys gols a la lliga. Amb tot, els jugadors

El Sant Cugat Júnior ultima els preparatius del torneig d'inauguració El camp està gairebé a punt RAFA M O R E N O - S a a t Cagat -

"El camp està preciós", ha d e clarat J a u m e Asensio, cap tècnic del club. "Només falta clavar els pals, i ja es podrà jugar", ha afegit. L'ambient al club d e rugbi de Sant Cugat només pot ser optimista, ja que per primer cop a la seva història tindran un camp estable on jugar. El Sant Cugat jugarà el primer partit al camp el dia 10 de n o v e m b r e , contra el Sitges. Abans, però, el club celebrarà un torneig d'inauguració del camp i de la nova etapa del club. La diada es farà el proper 2ò d'octubre, i els jugadors de Salvador i Vicente

-entrenadors del sènior- s'enfrontaran a l'Hospitalet, un equip que milita a primera divisió nacional, la segona categoria més alta, després de la divisió d'honor. El primer equip del Sant Cugat Júnior juga a la segona divisió catalana, l'última de totes. De moment els jugadors santeugatencs no han guanyat cap partit, però, segons Asensio, 'Tobjectiu d ' a q u e s t any no és guanyar, sinó consolidar tant l'equip sènior -pràcticament n o u - com els inferiors". El cap tècnic del club s'ha mostrat molt content de la trajectòria dels equips infantil, aleví i. sobretot, del cadet, que per primer cop està complet.

V o l e i b o l

bit tant MK una UUIM» confien en el triomf. Per a aquest partit, el tècnic Carles Navarro podrà comptar amb els tretze jugadors del planter però un d'ells haurà de ser finalment descartat. Una bona oportunitat Sens dubte, el Rubio Burlada és un dels pocs equips d e la categoria que s'han de derrotar al pavelló municipal de Sant Cugat. Una derrota és un pas enrere. El mateix Carles Navarro reconeix que "qualsevol equip que vulgui fer alguna cosa a la lliga, el primer que ha de fer és guanyar a casa". El conjunt de Navarra ha aconseguit l'ascens a la divisió de plata després de militar la campanya anterior a la primera

estatal A. L'equip es va classificar en la segona posició, després del FS Castro Urdiales, en una segona volta espectacular on va vèncer tots els partits. Fa dues temporades, el Winterthur Sant Cugat i el Rubio Burlada ja van jugar plegats a la divisió de plata. Mentre el FS Sant Cugat es classificava en la vuitena posició amb 25 punts, l'equip navarrès acabava situant-se en l'onzè lloc amb 17 p u n t s de c a t o r z e e q u i p s . Aquell any, el Winterthur Sant Cugat va empatar a 4 gols a Burlada i va guanyar a casa per <S gols a 7. Després de tot aquest temps. el Rubio Burlada ha renovat tot el planter, que, segons fonts del club, té una mitjana d'edat de tan sols 22 anvs.

El C V Sant Cugat lluitarà amb l'A Pinguela per la primera victòria a fora L'equip confia a oferir una imatge diferent ALKX LÓPEZ - S a a t Cagat -

El Club Voleibol Sant Cugat es desplaça aquest cap de setmana a Monforte de L e m o s (Lugo) per enfrontar-se al CV A Pinguela. Després de la ensopegada de l'equip santeugatenc d i u m e n g e passat a m b el L a s Palmas per 3 sets a 0, l'equip dirigit per Kiril Metodiev espera oferir una imatge diferent. A Ics joves jugadores santeugatenques els va afectar el factor pista i la pressió que significa disputar un partit lluny de Sant Cugat. Cal tenir en compte que aquest partit el van presenciar 600 espectadors. Amb tot. el CV Sant Cu-

gat provarà d'aconseguir la primera victòria fora de casa, davant d'un equip d'un nivell molt s e m b l a n t q u e a q u e s t a n y ha a c o n s e g u i t l'ascens a divisió d'honor. Ara mateix, l'equip gallec ocupa la vuitena posició amb 4 punts d'onze equips, mentre que el conjunt santeugatenc és novè a m b 3 p u n t s i un partit menys. El pattit es jugarà dissabte a partir de dos quarts de set de la tarda. D'altra banda, el CV Sant Cugat farà la presentació oficial dissabte 26 d'octubre al pavelló olímpic de Valldoreix. Tots els diferents equips del club santeugatenc acompanyaran cl sènior femení.

LVIA'T FINS A 415.000 PTES. -U n

'-

i-\ fc. - -

#o

• - e; ¥ t- -;HS, f*i c >•

P e u g e o t 3 0 6 T a r i f f a . A m b t o t l ' e q u i p d e s è r i e : Direcció Assistida. T a n c a m e n t centralitzat. Alçavidres elèctrics. Coixí d e seguretat conductor. Equip d'àudio. E n g e g a d a codificada. Pintura metal.litzada". Retrovisors exteriors i agafadors de les portes del color d e a . 3 I 5 p o r t e s I S e d a n . G a s o l i n a o dies

MOTOR RALLY Ctra. Cerdanyola, 69 Tel. 674 15 03 Sant Cugat del Vall s 08190 EL SEU CONCESSIONARI PEUGEOT

i i "

•Us? • M •' o avantatge equivalent r*| en motors 1 6 > 1 9 TD P v p recomana: a Península i Balears Peugeot 306 Tanfta i 4 3p 2 060 000 Pies Inclou impostos, despeses de matriculació transport > promoció. Vàbd per a vencies en estoc, no acumulatte a altres promocions en vigor

CERDANYOLA MOTOR C/Sant Ramon, 183 Tel. 580 59 43 Cerdanyola del Vall s 08290

PEUGEOT


34

Esports

US

C i c l i s m e

/ ( v W I O N S Dknuim.

/.V irwtulm· //,• 1006

H a n d b o l

La santcugatenca Estela Peris guanya el I V Memorial Fermin Torres

La lesió de Xavier Rovira no li permetrà jugar fins Cristiàn Cardona i Celestino Suàrez vencen en categoria tàndem la temporada que ve L'organitzadora del torneig, la santcugatenca

dóna nom a la cronoescalada, és la pionera i

Montserrat Torres, es va mostrar satisfeta amb

principal impulsora del ciclisme femení. Tant

el d e s e n v o l u p a m e n t d e les curses, tot i que

Torres c o m la guanyadora de la cursa, Estela

en va lamentar l'escassa participació: només

Peris, van d e m a n a r una oportunitat per a la

quinze c o r r e d o r e s en la cursa de dones i vuit

p r o m o c i ó d'un e s p o r t q u e , e n c a t e g o r i a fe-

en la de t à n d e m s . Torres, filla del ciclista que

menina, és molt minoritari al nostre país.

R u \ MOKÍ-.XO

- Sant Cugat La corredora tlorestana Kstcla l'eiïs \ a guainar el IV Memorial l'crmín l'orrcs, que es va celebrar dissalite passat a la l'loresta. l'eri-s. m e m b r e de l ' e q u i p Pons del Poblenou. \ a t'er els -.\_'0l> m e n e s de iccorregut en quatre mmuts i 55 segons. sis nieins que la segona classificada. Km arni (lon/àle/.. I.a santcugatenca es \a mostrar molt eontenta pel t'et que ha\ in guan\at a la loealitat on resideix. A mes, l'ens no lia\ la guanyat encara cap cursa de dones. I ,a pro\ .1 era pnnruable p e r a la ('opa catalana femenina, i \ a situar l'ens en i|tiarra posició a la classificació general de la categoria élite amateurs. De fet, només queda una prova -l'escalada a M o n t j u ï c - per acabar la competició. I.a (.'opa catalana l'encapçala Marta \ ilajosana, de l'equip \ ictorietas de Polinyà. En categoria juvenil lidera la taula M. del Mar Giner, i en cadet Sandra Jordà, corredores q u e també van participar en la cronocscalada de dissabte. Les líders de les tres categories van rebre el maillot i les cintes oficials durant el lliurament dels trofeus, al frontó de l'Associació Esportiva i Cultural de la Floresta. D'altra banda, després de la prova de dones, vuit t à n d e m s amb s e t / e corredors de l'equip O N C F , van recórrer el mateix traçat. Els guanyadors van ser Cristian Cardona i Celestino S u a r é / , que van fer un temps de quatre minuts i trenta-dos segons.

FUTBOL 12.1)0 HiHlrt-.Sum (4ie-.il (Diu.)

RAKA M O R E N O Estela Peris en el ••ment rwrifcar a la Mta. Fet»: X/kVKI UMOSA

I V M e m o r i a l Fermin

Torres - C l a s s i f i c a c i ó

corredora

temps

1.

Estela Peris

4'55"

2.

Encarni Gonzàlez

5'01"

3. 4.

Sandra Jordà

5'02"

Montserrat Alonso

5'08"

5.

Marta Ponce

5'20"

6.

Marta Vilajosana

5'20"

7.

Milagros Rodríguez

5'33"

8.

Maria del Mar Ginés

5'34"

9.

Cristina Mascarreras

5'34"

10.

Elena Carbonell

5'35"

11. 12. 13.

M. Montserrat Escorsa

5'41"

Cati Vallribera

5'55"

Meritxell Ferrer

6'16"

14.

Sandra Ferrer

6'22"

15.

Susana Reigada

6'45"

1.1.15 Ksponiu K s,i„t Cuujt-S^min: Mirasn! tDis.l

10.30 La Salle MnnuadaI V Sani Cugat IDIS I

BÀsçuer

HAMOBOL

VOLEIBOL

11.-45 SantCugata.es Fonts (Diu.)

19.00|-rccsts!ca l-'SaiuCugailDisl

I2.00júmor-1 lUtrclKDm.l 17.30 (:.in l'.trilUla-1'H Sant (aigat I Dis. I

18.00 l'B Sant (àigat-l Salut Sabadell I Dis I

12.00 l'B SantCtigat-HoriíwintahDui.) Suk.22 UF. Sant Cugat descansa PB Sant Cugat descansa

10.00 Juin.it- Toircsana 11)iu.) I0.IK) l'H Sant ( àlgat- Adcsa (I >ls>

16.30 l ' K Sant Cugat-Jnvcntut tl)iv>

10.00 SiNimng Mira-sol-is setembre I Diu. I

10.30 Mcroi! Mataro-PB Sant ( àjgar ( D i u . l

Çautat

HOQUSI

S O BUS

HERBA

FUTBOL

seus rivals més propers, que estan empatats a 68 punts. D'altra banda, el també santeugatenc Jordi Montserrat continua ocupant la desena posició a la general, amb deu punts. EI primer classificat, el pilot de Sant Adrià Albert Salas, té 117 punts, 47 més que el santeugatenc. La setena prova del Fórmula Catalunya es disputa aquest diumenge al Kàrting Móra d'Ebre (Tarragona). La prova, penúltima del campionat, té una al·licient especial, ja que els pilots obtindran un 50% més de punts que habitualment. Si Illa venç, obtindrà trenta punts en lloc de vint, però en cap cas podrà igualar el líder.

12.00 PH Sant Cugat-Ribes I Dis.) 11.00 PH Sant Cugar-Palau de Plegamans (Dis.)

í a ^ w t o M fnimwifcwi Júnior 1^17-ClubK^ara

BUSBI

HOouei

soBne

PATIHS

11 J00 S » t Cugat Júnior-Castellct (Diu.)

SALA 12.30 l·ll Sant Cugat-JMJ (Diu.)

18.00 Sant < iiiyt-Borlada (Dis.)

21.00 CH Sant Cugat-Palau Plcpimjlns (Db.)

Olímpvv descansa

19.45 CD Torrelavit-I>H Sant Cugat (Dis.)

20.00 Sant ( Uigat-Pnisperitat (Dis. I gg ctftaaawa H t&muúwi

18.15 'tiirrcIjwr-PH Sant Cugat (Dis.l

11.31) \ las Jancr-Granollers < Diu. I

11.00 PI I Sant C:ugat-Arenys de Munt (Diu.)

PtTAMCA Mos Gtnardò-AL Sant Cugat

17.30 Joventut F. Tcrrassa-CF. Sant Cugat (Diu.)

tadftrtaJéUMftiwift

o—nitoicun

17.00 í Ihampion-Balsareny (Dis.)

1030 Sama-PB Sant Cugat (Ois.)

16.00 Chcss-Mas Janer (Dis.)

10.00 Icrrassa-Júnior (Diu.)

16.00 PB Sant <:u|pii-PB Ramon Llorens (Du.)

D'altra banda, dos equips, tic categories benjamí i aleví de l'escola Avenç participaran en la diada de minihandbol que organitza cada any la federació catalana simultàniament a deu punts de tot Catalunya. Els equips santeugatencs jugaran dissabte des de les nou del matí fins a les dues de la tarda al pavelló de (^an Jofresa, a Terrassa. Ea diada mobilitzarà 4.(XK) esportistes, que jugaran 175 partits de minihandbol.

(Ji'lcrrjssj-Júnior

A l'inguela-CV Sant Cugat

18.(10 Vicsa-CanClapilDisl

El pilot santeugatenc Xavier Hla ha aconseguit pujar dos llocs a la classificació general de la categoria Júnior del campionat Fórmul Catalunya de Kàrting. Illa va fer una cursa excel·lent al kartòdrom de Lliçà de Vall, la qual cosa el va portar directament a la segona posició a la taula. Al santeugatenc, però, el segueixen a molt poca distància -només dos punts de diferència- el segon i tercer classificats, Jordi Palomeras i Francesc Clanchet. De fet, Illa ha aconseguit, en les sis proves que s'han disputat, setanta punts, només dos més que els

fcjiiira 19.Ï5-júnior ( D i u J

3a r n l w t r t 3n Pr«bum* fwiMwn

9.00 Sant Cugal-CanTrias <!>rO

Diada de miiiihaiidi>ol

Jordi Montserrat ocupa la desena posició

19.00 Súria-Sun i ( \\gdi if >is |

17.00 Ruhi-Sant Cugat (Dis.>

El pivot de l'equip sènior de la l ' E Sant Cugat, Xavier Rovira, serà baixa per la resta de temporada després de la lesió que es va fer en el primer partit de lliga, contra el Salle Montcada. Rovira s'haurà d'operar d'un trencament de lligaments encreuats al genoll dret, i la recuperació posterior es calcula en sis o set mesos. Rovira va caure fortuïtament, va clavar cl peu dret a la pista i es va girar el genoll. El jugador va sortir de la pista pel seu propi peu, i ningú no va donar importància a la caiguda fins que el genoll es va inflamar. De fet, en el segon partit

de lliga, Rovira, tot i portar la cama enguixada, va treure importància a la lesió, i va dir que es recuperarà ràpidament.

Xavier Illa s e situa segon a la classificació general del Fórmula Catalunya

19.45 1 K Sant Cugat-IIniMi Dis. i

10.00 ( kin Parcllada-Adesa (Diu. I

RAI- \ MORENO

K è r t i n g

12.IK) Sporting Mira-sol-Pajaril (Om.) Tnrcnr* B · f ^ · n a l

18JO Sant ( àigat-Rubí 11 >is.> J*ivo«tl SO«<HU OhitoM

EI pivot santeugatenc s'haurà d'operar

Mira-sol-Sanc Francesc Sant Franccsc-Ai.Ribera At. Sant Cugat-Cerdanyola

16J0 l'U Sant Cugat-CT Bareíno (Dis.)

TBMtiLS

TAULA

15.30 l'H Sant Cugar .W à.·rdany·ila (Dis.) 12.15 Oassó-UK Sant Cugat (Diu.)

10.00 Sant Cugat-Kscola Pia RicoWDiu.)

PH Sant (;ugat B dest-ansa

UK Sant Cugat-Arcnys de Munt

12.00 t'K Sant Cugat-Sant Ramon Nonat (Dis.)

9.00 Sant Cugai-Mahsfes Adcmar (Diu.)

16.00 l'orrelavit-PH Sant liigat (Dis.)

HE Sant CJagat-Sant Vkenc HJ


Esports 35

ELS/CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

Tennis

taula

II Lliga Europea de tennis taula al CAR

ÉUSSÈFICACiONS FUTBOL

El Sant Cugat guanya l'Abadassenc i es col·loca líder en solitari

A q u e s t cap d e s e t m a n a es disputa a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat la II Lliga E u r o p e a d e t e n n i s taula. En aquest torneig, correspon e n t a la s e g o n a divisió femenina, hi participa la selecció estatal de tennis taula, a banda de les seleccions de Iuguslàvia, Àustria, Grècia, Portugal i Suïssa. D ' a q u e s t s països, que configuren el grup B, tan sols dues seleccions passaran aquesta eliminatòria.

Esquaix

L'Esquaix Sant Cugat, a Sabadell - Saat Cagat -

El cap d e setmana passat es va disputar a l'Esquaix Creu Alta de Sabadell una nova prova del circuit català d'esquaix amb la participació de noranta jugadors. Els jugadors de l'Esquaix Sant Cugat Santi Grau, J o s e p Maria C i u r ó i D a n i e l Guerrero, es van classificar per a la segona categoria però van caure en quarts de final. D'altra b a n d a , Marc Bieto, t a m b é m e m b r e de l'Esquaix Sant Cugat, va entrar al quadre principal del torneig però va ser derrotat per Albert Codina ( E s q u a i x M a l i b ú ) , q u e f i n a l m e n t es va p r o c l a m a r c a m p i ó d ' a q u e s t torneig. El j u g a d o r c a t a l à e s va e n d u r ZOO.000 p e s s e t e s i va s u m a r 300 p u n t s en el r à n q u i n g d e la f e d e r a c i ó c a t a l a n a d ' e s quaix. En a q u e s t c a m p i o n a t van participar els millors jugadors catalans d'esquaix. Fins aleshores s'han disputat 24 proves d ' a q u e s t circuit català d'esquaix. El proper campionat d'aquesta modalitat se celebrarà a q u e s t cap d e setmana a l'Esquaix M e t a s p o r t , a Polinyà. El g u a n y a d o r sumarà c e n t p u n t s e n el r à n q u i n g . / À.L.

1

3

1

5

Dinàmico Sarrià

11

3 6

2

3

I

0

I-

9

í'.astcllat

5

0

0

Casablancas 6

0

0

Pajaril

13

Israel. M i g u e l , Juan Carlos,

Trinitat

lli

H e r v à s , Javi (Krancis), C o t t a (Jané) i N a n -

Poble-sec

10

d n (Joan).

M Mina

0

Dilme, Marc, Gerard

Roberto,

(Isma),

Tripi,

Juanit» (Jodï), Joel. Birosta i Moi (Albert).

Gols:

Hospitalenc 6

1

Cracks

1

4

10

5

1

5

S a n t C u g a t : Lorente. Jançà. Gerard,

A b a d a s s e n c : Parra, T u b a u ,

0

1

Barberà

17

2

2

5

10

St Ignasi

Jacobo,

Cefdanyo!cnc6 C.Cicu

In

1]

L a propera (20 octubre): Marina-Can Casablancas; Can RullRoureda; PB St Cugat-U.S. Sabadell; Espronceda-Pirineu; La Romànica-Sp Macarenos; Barberà-Campoamor; Can Puiggen e r - L a Planada; C a s t e l l a r C.Creu; Cerdanyolenc-Can Fatjó.

14

Montbau

6

I

10

16

C a n Serra

5

1

3

14

Veterans

6

0

HANDBOL

17

1-0 N a n d o ( 4 1 ' ) , 2 - 0 J a c o b o ( 8 1 - ) .

À r b i t r e : P o / o N i e t o . Va m o s t r a r

tagetes

^ t o g u e s als locals M i q u e l (2). J a n c à i G e r a r d i al v i s i t a n t J u a n i t o .

Sant Cugat El S a n t C u g a t

E s p o r t va d e r r o t a r

c a p ç a l a e n s o l i t a r i la c l a s i f i c a c i ó . E l c o n j u n t s a n t e u g a t e n c v a d e c i d i r e l p a r t i t a la s e g o n a m e i t a t , d e s p r é s d ' u n s p r i m e r s 4.s m i -

r í o d e va s e r cl g o l d e l j u g a d o r local N a n d o , q u e v a a r r i b a r p o c a b a n s d e l d e s c a n s . A la represa, l'equip entrenat per Josep

Alon-

s o v a m i l l o r a t la s e v a i m a t g e i a l s

últims

m i n u t s va a c o n s e g u i r el gol d e

la

tran-

quil·litat. q u e va m a r c a r J a c o b o . / C . R .

Regional preferent GRUP 1 Torelló-Sant Celoni 0-1 Cassà-Sant Quirze 2-1 Arbúcies-Lloret 5-3 Blanes-Canovelles 1-2 Sant Julià-Singuerlín 3-1 Sant Cristòfol-Farners....2-2 Sils-Roda de Ter 1-0 Roses-Ripollet 1-1 Sant Cugat-Abadassenc...2-0 Ma*

IM..IS....ÍJ. ..tf. .9*

«.£»•«*-

T e r c e r a Regional G R U P 13 Matadepera-Adesa 2-0 C a n Colapi-Montserrat..5-4 Viladecavalls-Les Fonts..2-2 25 s e t e m b r e - S a n t C u g a t . 2 - 2 Poble N o u - C a n Boada 1-3 St P e r e - J ú n i o r 3-0 Ullastrell-Matadeperenc...2-2 Juan XXIII-Cazadores...4-2 C a n T r i a s - C a n Clos 1-4 Equip

PJ PG

PE

PP

1

(I

GF

CC Punt* (

Can Boada

6

5

Can Clos

5

4

13

Viladecavalls:*

3

11

Sant Pere

6

3

II

Matadepera

5

3

II

25 s e t e m b r e 6

3

2]

l

16

16

14

11

molt

igualat. El joc, n o m é s i n t e r r o m p u t p e r u n s

Les Corts

4

2

2

285

F.pie

4

2

2

290

285

Ksctila Pia

4

2

2

302

300

Ateneu

4

2

2

Caudí

4

2

2

Laietà

4

2

2

248

Fustef

4

2

2

268

6

II

13

8

3

11

Júnior

6

0

9

20

2

9

19

favorit uns

santeugatencs que juguen a m b molta

291

L e s F'onts

8

Sant

del g r u p , p e r ò n o van p o d e r s u p e r a r

8

8

pid i entretingut. Els jugadors del

Q u i r z e v a n s o r t i r a la p i s t a a m b la i n t e n c i ó d e t r e u r e e l s d o s p u n t s e n j o c al

17

7

mi-

à r b i t r e s m o l t d e s e n c e r t a t s , va s e r m o l t rà-

16

1

guretat en situació de victòria. Els

se-

sant-

quirzencs no van poder r e m u n t a r els dos gols d e diferència a m b q u e els e q u i p s van a n a r al v e s t i d o r . A la s e g o n a m e i t a t d e l p a r -

L a propera (20 octubre): Gaudí-Masia Bou; Fuster-Laietà; Ateneu-Gràcia; Les Corts-Vendrell; Sant Cugat-Horta; Vilaseca-Escola Pia; Barberà-Epic Casino; Viladecans-Súria.

tit, c a d a c o p q u e el S a n t Q u i r z e

s'apropa-

va e n el marcador, els j u g a d o r s

santeuga-

t e n c s E d u , Javi o Jordi T o m à s

marcaven

u n gol a m b j u g a d e s s e g u r e s i m o l t e s g a d e s i n d i v i d u a l s . T o t i la v i c t ò r i a , trenador, Joan Sancho, no estava

vel'en-

content

11

Montserrat

6

0

1

a m b el nivell d e joc del seu e q u i p .

6

0

21

1

c h o va d i r q u e " l ' e q u i p e s t à p i t j o r q u e la

6

0

19

1

Sant Jul'à

6

3

2

1

10

6

11

Cazadores

Ripollet

6

2

4

0

9

6

10

Adesa

8

5

10

10

7

10

Cassà

6

3

1 2

7

10

10

St Cristòfol

6

2

1

3

7

8

7

Farners

6

2

1

3

7

9

7

Sils

6

2

1

.1

10

13

7

R o d a Ter

6

2

0

4

6

9

6

Blancs

6

1 2

3

4

7

5

« 1 1

c a d o r <jue f i n s a l e s h o r e s h a v i a e s t a t

290

6

2

i

305

2

Matadeper.

3

1

2

2

8

6

1

2

4

10

ROJCJ

\

4

Vendrell

3

6

6

Viladecans

6

17

b

mar-

Ullastrell

16

Torelló

n u t s d e la p r i m e r a m e i t a t d e s f e r u n

213

1

Sineucrlín

269

298

6

2

2

180

Poble Nou

2

2

3

13

1

4

0

14

1

(iràcia

3

17

2K-23. final.

l ' e q u i p s a n t e u g a t e n e va r e a c c i o n a r d e s e -

Masia Bou

13

13-11.

g u i d a í va a c o n s e g u i r als ú l t i m s d e u

8

14

11-9.

1

lli

1.1

fc-6-.

3

14

2

P a r c i a l s : 1-2. 4 - 3 . 5 - 5 .

d e s c a n s . 14-12. 17-13. 19-15, 22-1H. 24-22,

4

6

1

acumula-

Barberà

C a n Trias

6

la b a n q u e r a . i a M e m b r a d o , p e r ció d e targetes.

Kl S a n t Q u i r z e va c o m e n ç a r g u a n y a n t , p e r ò

220

6

geta v e r m e l l a a Ivan. per protestar ties d e

i

226

Can Colapi

A r b i t r e s : Kortas i P e n a s . Van m o s t r a r tar-

1

226

6

3

López,

3

4

3

3

Sant Quirze: Canamero,

J o r g e G a r c í a ( 4 ) . Y o s u ( 3 ) . I v à n < 1),

:t

1

8

6

^

. W O

4

2

10

6

^ \

4

0

1

Arbúcies

t e b a n (1). A r m a n d (4), J u a n j o (4), A l b e r t (2). R o m e r o (3) i E d u (6).

St C u g a l

4

0

Sant Celoni

Antic,

Pizarro(l), Es-

Súria

3

1

5

PP

Hotta

4

9

PG

Vilaseca

4

1

PJ

9

6

2

C u g a t : Joan Pere.

Sant Cugat Equip

12

6

3

T e r c e r a preferent GRUP 1 Ateneu-Viladecans 87-80 Gràcia-Fuster 84-58 Laietà-Gaudí 63-60 Masia B o u - B a r b e r à 64-68 Èpic-Vilaseca 80-76 Escola Pia-St C u g a t 84-87 Horta-Les Corts 62-78 Vendrell-Súria 80-77

14

St Q u i r z e

6

Q S a n t

b r a d o 11), J o s é L u i s , D a n i e l G a r c í a i T o r i

5

Sani Cogal

Canovelles

^%

wOjordi(4),Javi<3>,

(4).

Juan XXIII

Sani Cugat

2

El Sant Cugat pateix per vèncer un Sant Quirze molt potent

J u a n M o r e r a (3), A l b e r t M o r e r a (6), M e m -

L a propera (20 octubre): Bordeta-Montbau; Veterans-Trinidad; Dinàmieo-Sc iKnasi; Sp Mira-sol-Pajaril; Sarrià-Cracks; La Florida-Sp Meridiana; Hospitalenc-Bruc; Poble See-Polvoritenc; M.Mina-Can Serra.

l'Aba-

d a s s e n c . un d e l s c u e r s del g r u p , i ara e n -

n u t s apàtics. El millor d ' a q u e s t p r i m e r p e -

Els guanyadors s'hauran d'enfrontar a m b els dos vencedors del grup A per saber quin serà l'equip que aconseguirà l'ascens a la primera divisió. La selecció espanyola està integrada per Mònica Weisz (Terrassa), Elisabet Arnau (Cerdanyola), Sara Pérez, Roser Vilar i Marta Illa.

3

l'ulvutitene

Bordeta

ALEX LÓPEZ

- Sant Cugat -

Sp Mcridiana.s

5

L a p r o p e r a (20 o c t u b r e ) : 25 s e t e m b r e - P o b l e Nou; Can Boada-St Pere; Júnior-Ullastrell; Matadeperenc-Joan XXIII; Cazadores-Can Trias; Can Clos-Matadepera; Adesa-Can Colapi; Montserrat-Viladecavalls; St Cugac-Les Fonts.

Tercera B GRUP 2 Cardona-Beeth Fons....39-66 Clot-Can Parellada 64-49 P B St C u g a t - G a s s ó 78-64 Montjuïc-Bosco H...ajornat Maristes-La Font 96-60 M a r t i n e n c - S a f a H....aj'ornat Coll-Cerdanyola 61-82 C B 96 descansa

San-

temporada passada". L'entrenador q u e " s ' h a n d e corregir les p e t i t e s

creu

errades

d'imprecisió que es repeteixen cada tit". L a victòria santeugatenca en

par-

conjun-

c i ó a m b la p u n x a d a d e l C a r d e d e u - q u e va e m p a t a r c o n t r a el M o n t g r í - s i t u a el C u g a t l í d e r e n s o l i t a r i a la t a u l a

Sant

classifi-

catòria. C a l tenir e n c o m p t e , p e r ò , q u e el M a n y a n e t té n o m é s d o s p u n t s m e n y s els s a n t e u g a t e n c s

i ha j u g a t

un

que

pattit

menys. / R.M. 1

4

5

6

4

Abadassenc

6

1

1

4

5

11

4

Lloret

6

1

1

4

6

12

4

L a p r o p e r a (20 o c t u b r e ) : Blanes-Sant Julià; SinguerlínSant Cristòfol; Farners-Sils; Roda de Ter-Roses; Ripollet-Sant Cugat; Abadassenc-Torelló; Sant Celoni-Cassà; Sant Quirze-Arbúcies; Canovelles-Lloret. Segona Regional GRUP 8 Sp.Merid.-Hospitalenc....4-l Polvoritenc-Gan Serra 2-0 Bordeta-M.Mina 1-1 Montbau- Veterans 3-2 Trinitat-Dinàmico 0-2 St Ignasi-Sp.Mira-sol 4-4 Pajaril-Sarrià 1-1 Gracks-La Florida 0-6 Poble-sec Descansa •«dir La Florida

W...HÍ....H!....!"?.

fflí

QC.fmD·..

6

5

0

1

26

6

15

SpMira-solé

3

3

0

IS

11

12

T e r c e r a Regional G R U P 14 Campoamor-C.Puiggener.4-0 La Planada-Castellar 5-1 C . C r e u - C a n Fatjó 0-2 Marina-Cerdanyolene 2-1 C.Casablancas-C.Rull 1-7 R o u r e d a - P B St Cugat 3-2 l"D Salut-Espronceda....l-4 Pirineu-La Romànica....1-2 Barberà descansa

Equip

PJ

La R o m a n i c a 6

PÇ 5

PE

PP

1

(I

GF 21

PCPtinls

0

265

1SS

6

3

1

188

159

5

Cerdanyola

2

134

96

4

Montjuïc

2

155

Clot

2

131

Maristes

5

201

187

Coll

3

149

178

Sala 1 l o n a

2

113

105

Can Parellada 2 Catdona Cassó

3 3

Martinenc

I

CB96 5

2

154 186

197

1

1

12

7

13

C a n Rull

4

0

2

25

12

12

P B St C u g a l 6

4

0

2

24

12

12

Can Fatjó

4

0

1

8

4

12

Espronceda

6

4

2

1

211

9

11

Roureda

6

3

2

1

13

8

11

Pirineu

6

3

1 2

9

5

10

La P l a n a d a

5

3

1 2

9

5

7

CPuigeener 5

2

1 2

5

7

7

l ' D Salut

6

2

1

3

5

10

7

Matina

6

2

1

3

8

16

7

PE

PP

GF

GC Punt*

Sl Cugat

PJ PG 3

3

0

0

73

62

Carei culeu

3

l

\

0

74

67

5

Manyanet

2

2

(1

1)

4K

,!<í

4

Si Cniirze

,1

1

1

1

67

65

2,

Martorelles

,!

1

0

2

7(1

«0

?

Montcada

.i

0

1

?

5K

67

1

Montgrí

,1

0

1

2

56

67

1

Sútia

2

II

0

7

54

58

(1

279

16

4

Primera c a t a l a n a GRUP 2 Martorelles-Súria 29-27 Cardedeu-Montgrí 21-21 Manyanet-Montcada 25-20 St C u g a t - S t Q u i r z e 28-23 Equip

2

GC Punt*

Campoamot 6

5

PP

Bcelh Fons

Bosco Horta

6

PC

P B St C u g a t 3

La F o n t Equip

PJ

1

L a propera (20 octubre): Beeth Fons-CB 96; Safa Horta-Cardona; La Font-Martinenc; Bosco Horta-Maristes; Gassó-Montjuïc; Can Parellada-PBSant Cugat; Cerdanyola-Clot; Coll (descansa).

6

La propera (20 octubre): SúriaSt Cugat; Montgrí-Martorelles; Montcada-Cardedeu; St QuirzeManyanet.


Esports

ÍLS /CAIYIHNS Dhvmirrs. I'S d'ortubrr de 1996

36

CLASSIFICACIONS rassenes ho van aprofitar pet sentenciar

VOLEIBOL

El C V Sant Cugat perd amb Las Palmas i ocupa els darrers Uocs

3 O

r c r n a n d e / . Hcr-

I.as Palmas: Ochoa,

n a n d c / . (íasiola, Garcia i Fucnt'

C V

Sant

C u gga t : T e r à n ,

va,

M o n c u n iiill l!, A t a n a s s o v a ,

das, Castarïé, Marqués

Parcials:

lordanoBoa-

i Salto.

l.S-S. l.S-í, i 15-X.

Ripollet

cl

2

I

II

Platja d ' A r o 2

1 0

p r i m e r s v i n t m i n u t s a m b u n g o l d ' I n a k i . al

Palamós

2

II

segon període l'equip

Mollet

1 0

Sant Cugat

2

I..Control

2

partit. T o t i a v a n c a r - s e e n el m a r c a d o r

local e s va

als

mostrar

molt superior. / .VI..

Divisió de Plata GRUPB L a Massana-S. Portainé....3-2 Albelda-Andorra 1-4 Gentelles-D. Noticias 3-5 Èpic G a s i n o - S a n t Cugat...5-2 R. Burlada- Martorell 4-7 Vilassar Mar-Alicant 7-3 Saragossa-Tenerife 5-2

1

5

5

3

1

ft

10

3

D

2

6

S

u

1)

1

0

3

(i

O

(I

2

3

12

0

0

(I

2

3

17

(I

davant el G D Terrassa

1

Júnior:

•«•i»

K l C Y Siliit ( H i R . i l v a p e r d r e e l p r i m e r

par-

PJ PC

K

PP

or

ce

2

2

0

(I

13

6

6

Centelles

2

2

0

II

11

6

(i

Martorell

2

2

(I

I)

li

J

n

Síturis

2

1

I

0

N

4

4

s a h e r a g u a n t a r la p r e s s i ó ( ) t i e v a e x e r e i r c l

Alicanl

_'

1

II

1

II)

8

3

p ú b l i c local i \ a n r e n d i r à u n nivell m o l t in-

Massana

.'

1

II

1

7

5

3

ferior

Tenerife

2

1

l>

I

')

4

3

Vilassar Mar J

I

n

1

7

h

3

Saragossa

1

"

1

•'s

X

3

l l i g a a la p i s t a

conjunt que entrena

a l'habitual.

de

[.as

Palmas.

Kiril M e t o d i e v

L'equip

El

santeugatenc

t a i n h c v a n o t a r el fet q u e les j u g a d o r e s cara no e s t i g u i n c o n p i i u a d e s

n e r a l s . el ( A S a n t ( a i g a í va s e r m o l t rior

al

l.as

l ' a l ni a s

i \a

en-

Kn línies ge-

perdre

infe-

contra

p r o n ò s t i c . ,' O . Y

Divisió d ' h o n o r femenina Murcia-A Pinguela 3-0 C. C a n t à b r i a - Tenerife 0-3 Alcorcón-Albacete 0-3 (iranada-lienidorm 2-3 Las l'almas-Sant Cugat....3-0 (üaja Àvila descansa Equip

PJ PG

PP

2

Nogueres. Jany Negre i

L a propera (20 octubre): Lloret-Mollet; La l'nió-Castellar; Sant Cugat-Prospericat; RipolletEscodines; C. Sabadallès- Palamós; Platja d'Aro-Camprodon; Olímpyc de la Floresta (descansa).

Andorra

_•

1

0

1

(.

>)

i

K. B u r l a d a

_'

u

I

I

3

h

1

Equip

\.i

t ; ( J nraliri M m

3

VI.II

(1

1

II

0

5

íípic

Casino:

nando.

cial-,

Diego

Moreno,

Reina,

i Quique

-cinc

Toni, Javi, Joan

i

tonio.

2

Winterthur

Sant

(àigat: José

l.uis.

l'inol.

l'alilo. J o s e p .

(itils: n-1 I c r n i i i d e /

PE

i 2 V ) . 0-2 l'au

<2b'l.

l.iT'l.

À r h i t r c s : ( 'asas i \ l o t i l l o . Van n i o s n a r g c l a g r o g a al j u g a d o r l o c a l

Sant Cugat

Pablo.

___

l-l \ \ i i i t e i t h i i r S . i n i C u g a t , d e s p i e s d e l o i n a d e s d e lliga, c r u ara n o ha puntuar.

I-'.I d c r b i

lat-

vallesa

( a s m - , i ei W i n i e i t h u i

entre

1

1

2

1

0

')

0

(iavà

1 0

1)

1

0

5

0

Vallès D e p .

1 0

0

1

0

h

0

Atl. T e r r a s s a 1 0

0

1

0

1

0

Serrahima

(S5').

L a p r o p e r a (20 o c t u b r e ) : Juniorl917-Egara; Gavà-Pedralbes; CD Terrassa-Junior; Iluro-Atlètic Terrassa; Vallès Deportiu-Línia 22.

Sant Cugat FI Júniot

no va p o d e r

passar de

l'empat

dav a n t el C l ) T e r r a s s a e n e l p r i m e r

partit

d e l l i g a a la d i v i s i ó d ' h o n o r m a s c u l i n a .

El

partit c u l t e s a n t e u g a t e n c s i terrassencs

va

ser forca d i s p u t a t . El c o n j u n t e n t r e n a t

per

Andrés

va a c o n s e g u i r

l'empat

desprens d ' u n p e n a l c ò r n e r q u e va

Barricntos

transfor-

m a r en gol G u i l l e m

L'empat.

Serrahima.

Segona c a t a l a n a GRUP 1 St. Cugat-Universitari... 17-20 Castellet-Crancs 5-40 Sitges descansa

i]ue n o va satisfer c a p d e l s d o s e q u i p s , va s e r

I)

(1

J4

2

2

el r e s u l t a t f i n a l , t o t i q u e a l s ú l t i m s I S m i -

Eqjilp

0

(1

17

1

2

nuts de pattit qualsevol dels dos e q u i p s

Crancs

2

AllieUla

:

(I

II

J

4

12

0

\rcnvs Mu i -

2

(1

II

1(>

1

2

g u é s p o g u t marcar algun gol. / A.L.

I mvcrsirari

1

-

2

<l

II

1K

Casreller

2

2

II

11

17

.3

2

1

1

1)

21

o

1

l ' H St <'.upat2

1

II

1

12

fi

1

B,«,«:s

2

1

"

(ielida

J

i'

1

Navarcles

- " " 2 - 11 » o

JAU

()línipvc

de

Reixach.

David. J a n

la F l o r e s t a :

José

l.opcv

I.uis.

i Dani

-

Mur

Winterthur

Sant

Cugat

Sanche/

inicial-, S i m ó n . C a p d e v a l l ,

B:

-cine

Ramírez.

Pas-

cual i Serra.

domo. \'jn ensenvar

Mayor-

tatgetes grogues

j u g a d o r s d e l S a n t (.'ugat (ïrau

o

als

i Pascual.

" "

'•

1 i

s

7

d

>

S

u

1_>

11

II

3

1)

1)

s

I)

11

1

2

Aiguafreda

il

íl

L a propera (20 octubre): YicSt Feliu; Univcrsitari-Navarcles: PH St Cugat-J.M J.; Arenys de Munt-('aldcs; Bigues-Arenys de Mar; Aiguafreda-St Celoni; Sentmenat-Gelida. Segona catalana GRUP 4 Sta. P e r p è t u a - P e n y a BB..6-4 Folgueroles-Masquefa....6-5 L a Garriga-Vilanova 55-1 Tona-Monjos 7-5 Barcino- Voltregà 6-6 C.E.S.-Sant Cugat. P. Plegamans-Esplugues..3-6 Pf

PP

GF

2

2

(I

II

h_'

5

4

Masquefa

2

1

(1

(1

15

b

4

terthur S a n t C u g a t . L ' e q u i p florestà e s va

Tona

l

1

I

II

X

3

trobar a m b un parut c ò m o d e

Barcino

1

1

(1

II

10

3

.'

1

15

1

el s è n i o r

B del

lliga Win-

davant

a d v e r s a r i m o l t fluix, l.a m a j o r

d'un

experiència

fcavlai

. PJ aPC

StaPcrperuai

1 0

d e l ' e q u i p q u e e n t r e n a À n g e l R u i z . i la s e v a

CH St Cuiíat l

supetioritat tècnica van set (actors clau en

P.Plegamans 1

1

un

C.E.S.

2

1 0

Monjos

:

matx

en q u è Joan

Reixach,

autot

de

q u a t r e g o l s , \ a m a r t ar I c s d i f e r è n c i e s . / 1 . 1".

Primera B GIU P 2 Olímpyc-Sant C u g a t B 6-1 Prosperi tat-Ripollet 4-1 Palamós-Camprodon 2-3 Mollet-La l nio 0-3 Lloret-Platja d'Aro 6-1 hscodines-(:. Sabadcllès...9-2 Castellar descansa Equip

PJ PG

PE

PP

GF

CC Punts

Divisió d'honor Atl. Terrassa- V.Deportiu.. 3-0 FC] Barcelona-Polo 2-5 Jolasetíi-A.Valdeluz 5-0 Sardinero-C.Campo 4-3 K g a r a - l i g a r a 1935 5-0 Junior-G D T e r r a s s a 1-1

' • '

niversitar

Vilanova

de

ha-

2

Josep.

i Bernal

À r b i t r e s : J o a q u i m Ciarcía i O x i d i

l

< ' ''

l

o

1

P.BIane-hlaiai

1 0

Voltregà

2

II

St Ignasi

1 0

o (1

(I

Equip

Pa PG

Fgarj

1

Jnlaseta

1

I'

1

1

PE

PP

0 I

1

II 0

GF

GC Punta

0

.3

0

5

0

0

5

2

0

Val T c i r a s v i

1

1

0

0

3

II

Sarilinero

1

1

0

0

4

3

C l ) Terrassa 1 0

1 0

1

I

Júnior

1

I

1

1 0

CCani|iii

1 0

Barcelona

I

Valies D e p .

1 0

A.Valdelu/.

1

Kgara l ' M 5

1 0

0

2 2

2

(1

5

3

2

1

K

H

>

I

11)

J

1

0

14

2

I

1

''

10

1

0

1

4

d

(l

l.a ( i n t r i g a

2

I)

li

2

0

14

0

Esplugues

2

0

u

2

«

II

II

Folgueroles

2

0

0

2

2

(.4

0

L a propera (20 octubre): St Ignasi-Sta Perpètua; Penya Blancblava-Folguen>les; Masquefa-La Ciarriga; Vilanuva-Tona: MonjosBarcino; Noltregà-C.K.S.; CH St ("ugat-Palau de Plegamans; F.splugiies (tlcscansa).

l'V.msiil

PJ PG 2 1

PE

PP

II

n

ïl

II)

0

20

17

2

I

21

47

2

0 1

o

GF

Ulllgl.lt

, 1 . , paït

Va

Kl J ú n i o r debuta a la lliga amb un empat

GC Punta 4

Sirges

1

II

0

1

7

10

li

Sant ( u g i i l

2

0

0

2

22

.<<

O

La propera (13 octubre): Sant Cugat-1'ni versi tari; CastelletCrancs.

mmmmmm> Segona provincial Vilanova Camí-St.Cugat..5-4 PETANCA

5a D I V I S I Ó

0

1

.3

4

0

II

I)

I

2

5

0

0

1

0

.3

0

I)

0

1

0

5

0

0

1

0

5

0

La propera (20 octubre): Vallès F.sportiu-F"C Barcelona; PoloAtlètic Terrassa; Aldeasa Valdeluz-Sardinero; Club de CampoJolaseta; F.gara 1935-Junior; CD Terrassa-F.gara.

GC Punta

5

O

3

II

2

Arenvs Mar

3

0

2

St C e l o n i

0

0

2

La p r o p e r a (20 o c t u b r e ) : La Massa na-Albelda; Andorra-Centelles; Diario \oticias-Kpic Casino; YV. Sant (lugat-Rubio Burlada; Martorell-Vilassar tic Mar; Alicant-Saragossa; Sícuris l'ortainc- Tenerife.

I

3 1

0

2

lli

0

2

1

Caldes

St r'cliu

í

0

Primera divisió femenina Lliga c a t a l a n a Línia Terrassa-Iluro 9-0 A t l . T e r r a s s a - C D Terassa.0-1 Egara-Vallès D e p 6-0 Pedralbes-Junior 2-1

Mira-Sol-Sant Genis L'Eixarnple-At St Cugat Montcada-St Francesc

6-10 12-4 9-7

L a propera (20 octubre): Mas G i n a r d ó - A t l è t i c Sant Cugat: Mira.Sol-Sant Francesc. 6a D I V I S I Ó At St Cugat B-Cerdanyola..5-ll St Francesc-L'Eixample 8-8 At St Cugat-Mira.Sol 11-5 Can St Joan-At St Cugat B..10-5 L a propera (20 octubre): Sant Francesc B-Can Sant Joan B; Atlètic Sant Cugat B-Unió Ripollet B.

EIS CANTONS horari d'atenció matins:

l< <)ll ;i I I h .

V.nl ( ugat v ,

, I li'.' l'ubdn,..!., Mi-MIgOCMi... l e l .. la l i . m i b o i . a ,,

dues

aconseguit

GC Planta

GF

PP

0

0

Iluro

\ u

Ifiaki. C a r l o s i

I i - i V e r d e j o l . ï l ' i . (1-4 l ' c r n a i i d c /

ln-cl

PC

0

J ú n i o r 1917 1

I.lanas.

0

Seigl

l.pu

PJ

3

Armengol.

(I

Batet. Pottell. l'iuell i J.iunie -cinc ini-

n.il-,

1-1

0

(I

9

després d e golejar

An-

(l(l'),

3

6

0

I. S i m a r r o i P r a t s .

Balcells

I)

I)

I)

GC Paatt

I

Alcaraz, Balcells. Simarro. Sallés.

C o l s : ll-l

9

C l ) Terrassa I

l . ' O l í m p v e d e la F l o r e s t a v a a c o n s e g u i r la

ini-

sas. M o l i n s , (ïaly. Forrellat.

GF

0

(;a-

Flotats, Llovcras.

'.

p r i m e r a v i c t ò r i a e n el c a m p i o n a t

Fer-

Terrassa:

2

Sant Cugat

David,

1

2

(ïrau. Pajuelo.

El Sant Cugat perd el segon partit de lliga davant l'Èpic Casino

1

1

2

1

FUTBOL SALA

1

Pedralhes

0

i Oriol.

La propera (19 octubre): \ l'inguela-CY Sant Cugat; Benidorm-Las l'almas; Caja AvilaGranada; Murcia-Alcorcón; Albacete-Caja Cantàbria; Tenerife (descansa).

Júnior

Romagosa.

PP

0 1

II

• '

.'i

1

1

li

cinc inicial-, Atancla. C h c l í i i . R e g u e t .

1

* 2

Kgata

I)

6 \ I'l K l i e l j

Serrahima.

PC

1

2

Cl.,11 i>l.i

Siint ( i i K H l

1

C D

Vidal. Serra.

5-0

PG

Kpic C a s i n o _'

L'Olímpyc goleja el segon equip del Sant C u gat en el derbi local

IICIM.I..II

1

Sant Cugat

ICICIIV

t:.,p

PJ

Línia

Arbitres: Ferrer i D e o .

Segona c a t a l a n a GRUP1 Vic-Sentmenat 10-2 St Feliu-Universitari 12-5 N a v a r c l e s - P H St Cugat...4-7 J.M.J.-Arenys Munt 4-8 Caldes-Bigues 6-2 A r e n y s Mar-Aiguafreda.15-3 St Celoni-Gelida 4-3

Senrmenal

ML.i, .-le

Equip

PMM*

lliarioN.

n o va

tit d e

Pat-

Hoffman.

Saltés.

llé, P a l a u r r i b e s . J o a n \ ' i d a l .

HOQUEI SOBRE PATINS Las Palma» / Sant Cugat

Bo/.al. B a g u n y à .

Junior-Gavà

t a r d e s : ,u- in.nuo.,, vi" <liiiiail> i d i j o u s


EIS4CANT0N3 Espectacles

37

Divendres, 18 tf octubre de 1996

Música Maria del Mar Bonet actua aquesta nit per primera vegada al Teatre-auditori de Sant Cugat. El públic santcugatenc ja ha pogut gaudir moltes vegades de la seva veu en directe, però aquesta serà la primera vegada que trepitjarà l'escenari del Centre Cultural. La cantant mallorquina presentarà el seu últim espectacle, Solatges, i incorporarà també algunes de les peces del seu últim disc, Salmaia. El muntatge que es veurà aquesta nit al Teatre-auditori ós una síntesi dels dos treballs anteriors de Maria del Mar Bonet, que s'ha definit com "un cuidat viatge al llarg de la geografia del nostre mar".

M A B Í A DEL M A R BONET. Cantautora

"Hi ha un esperit creatiu molt especial a Sant Cugat99 Què esperes d'aquest escenari? - " H e actuat moltes vegades al monestir de Sant C u g a t al llarg de molts anys, i també en altres llocs del municipi. L'auditori potser l'he vist en fotog r a f i e s . però no hi he e s t a t mai. Me n'han parlat, g e n t amiga, però no és mai cl mateix que parlar d'un lloc on has estat i que coneixes. Sé q u e està molt bé. tinc moltes ganes d'actuar-hi."

AXOKL.S CAS'IÏKRA - Sant Cugat - Q u è és " S o l a t g e s " ? - " É s un espectacle de música popular, de la Mediterrània meva més íntima. Seguint l'itinerari més habitual, però dins un món més particular: el de la música tradicional. S e m p r e m'hi he dedicat, tard o d'hora. T i n c tres discos de música popular tant de Mallorca com amb el grup de música Al Tall, amb el qual vaig fer un àlbum de cançons tradicionals. De música mallorquina en cinc dos discos, un que es diu Cançons r/r fes ta i un altre q u e es diu Suba r/r ferrer. Les cançons que presento a Solatges també són tradicionals, però potser més personals, i en un sentit geo g r à f i c m é s a m p l i : hi ha cançons de Sicília i Nàpols. Sigui com sigui, és música mediterrània." - S e s e p a r a g a i r e d e Salmaia! - " N o , d e fet no. És semblant, però hi ha música més popular. Algunes cançons que vaig presentar a Sa/maia també les cantaré. Sempre hi torno, a la m ú sica p o p u l a r , p e r q u è é s u n exercici molt maco. Jo intento interpretar aquesta música tradicional sense afany ni de fer m a n u a l s , ni d e c a n t a r - l a tal qual una cosa o un altra, ni fer música ètnica. El q u e vull és fer música viva, donar-li vida actual, fer-la c o m jo la s e n t o ara. És el q u e s e m p r e he fet, cantar la música a la meva manera. Els intèrprets q u e jo h e sentit ho han fet t a m b é així, han cantat la música tradicional com podrien haver triat un altre estil, però sense establir un dogma." -Aquesta nit actuaràs acompanyada del teu grup habitual. És m é s fàcil apropar-se al públic amb un espectacle s i m p l e , amb m ú s i c a i veu? - " J o crec q u e apropar-se al públic no és més fàcil o més

Maria del Mar Bonet actuarà aquesta nit al Teatre-auditori. Foto: X. IA RROSA

difícil pel nombre de persones q u e hi hagi a sobre d e l'escenari. Encara q u e sigui una sola persona, cantant tota sola, a veg a d e s c o n n e c t a r a m b els e s p e c t a d o r s és m é s difícil e n aquesta situació. La senzillesa no està relacionada a m b el fet q u e l'espectacle tingui més o m e n y s e l e m e n t s . P o t s e r la i m p l i c a c i ó a m b el p ú b l i c é s més fàcil q u a n no hi ha tants elements q u e intervenen, però no resulta m é s senzill cantar sol davant els espectadors. Jo, a més, tinc la sort d'estar molt b e n acompanyada per músics q u e ja fan espectacle. S e m p r e m ' h e decantat per tenir bons solistes." - D e s p r é s d e rodar les cançons e n actuacions en direct e , trauràs un d i s c . - " S í , això està absolutament p e n s a t per fer-ne d e s p r é s un disc. E n c a r a no sé q u a n sortirà, p e r q u è tinc un altre projecte en preparació. El disc de Solatges sortirà l'any q u e ve,

però abans n'hi haurà un altre. - S e r à la p r i m e r a vegada q u e a c t u a r à s al T e a t r e - a u d i t o r i . . .

—Ja t e n s u n a c e r t a e x p e r i è n c i a a m b el p ú b l i c s a n t e t i g u t e n c . Q u è en p e n s e s ? - " J o diria que és un p ú b l i c molt barceloní, però Sant C u gat és una població q u e sempre m'ha agradat. Culturalment és un dels llocs on es fan m é s c o s e s , hi ha molts artistes... Hi ha un esperit creatiu molt d i f e r e n t a Sant C u g a t respecte d'altres pobles. Hi ha molta g e n t q u e viu, q u e treballa e n un altre m ó n molt diferent: pictòric, de teixits o de ballets. Hi ha un m o v i m e n t c u l t u r a l m o l t gran, jo he anat a veure moltes coses a Sant C u g a t . "

Canals Galeria d'Art al Centre Comercial Sant Cugat AURA COSTA

-SantCueatCanals Galeria d'Art tindrà dos nous espais al C e n t r e C o mercial Sant Cugat, q u e obre les portes al públic dijous vin e n t . E s tracta d ' u n m u s e u d'escultures i d'una sala d'exposicions que acolliran diverses obres, en un intent d e fet un recorregut des dels moviments artístics d e postguerra fins als moviments plàstics de l'últim quart de segle. El Museu d'Escultures pretén centrar-se en els nous talents de l'escultura santeugatnea. Així, presentarà obres de joves artistes com ara Jordi Traperho, Neus Colet o Javier Lozano. El museu acollirà vint escultures m o n u m e n t a l s q u e representen tècniques tan diverses com el treball amb la fusta, el ferro, el bronze o la pedra. Pel que fa a l'exposició. Josep Canals té previst presentar-hi obres de Tàpies, Miró, Muxart, Mejan, Maria Teresa Casas i José Luis Alvarez. entre d'altres. Aquest segon espai, dissenyat pels a r q u i t e c t e s F e r n a n d o Artacho i Jordi Fia, ocuparà una superfície de 500 rrr i portarà per nom Canals d'Art. La intenció és q u e l'exposició aculli obres d'artistes q u e en algun m o m e n t d e la seva carrera han t r e n b a l l a t a Sant Cugat. L'art a la xarxa Internet

Inspiració a Coüserola • Maria del Mar B o n e t ha recorregut tot el món a m b els seus e s p e c t a c l e s . Ha actuat amb artistes d'arreu, q u e h a n col·laborat en els seus treballs a c o m p a n y a n t la a m b i n s t r u m e n t s o ballant. " H e estat a dalt d ' u n escenari a m b el millor ballarí d'Espanya, Nacho Duato", diu a m b un orgull q u e no pot amagar i q u e l'omple de satisfacció. D u a t o és només un exemple de totes les p e t s o n e s q u e han treballat al costat de la c a n t a n t mallorquina. C o n e i x força b é el p ú b l i c d e Sant C u g a t , i destaca la feina de l'Esbatt, del qual lloa la coreografia

q u e va fer per a Un pont de mar blava, d e L l u í s L l a c h . Q u a n és al Principat, passa una bona part del t e m p s en una casa q u e té a Vallvidrera. L a serra d e C o l l s e r o l a inspira les seves creacions. "Assajo m o l t e s v e g a d e s a casa m e v a " . P e r ò no d ó n a gaire més explicacions, perq u è g u a r d a z e l o s a m e n t la seva vida privada. Tot i a q u e s t a discreció, reconeix q u e d e s q u e hi ha la torre de t e l e c o m u n i c a c i o n s de N o r m a n F o s t e r c l a v a d a al bell mig de Collserola, l'entorn ha canviat molt i li costa una mica c o n c e n t r a r - s e per treballar. / À.C.

Canals Galeria d'Art inaugurarà també un espai virtual. La iniciativa, pionera dins del món de l'art, consisteix a presentar simultàniament a la realitat i dins d e la xarxa I n t e r n e t les obres exposades al nou centre santcugatenc, de manera q u e puguin ser consultades per tots els navegadors cibernautes. Josep Canals, propietari d e Canals Galeria d'Art, no creu q u e la pàgina d'Internet resti visitants a la mostra del Centre Comercial de Sant Cugat, perquè "qualsevol persona q u e estigui realment interessada en la mostra, preferirà veure-la en directe, ja q u e l'ordinador no perm e t apreciar la qualitat d e la pinzellada". El codi del webúc Canals d'Art a Internet és: Http://www.intercom.es/Sc web.


38

Cultura

U S ÍCANTONS

T e a

Divendres. 18 d'octubre de 1996

C o n c e r t s

El grup Fuzzoff enceta els concerts de Connexió V.O. Quatre grups santeugatencs com a teloners AURA COSTA

Els iiipiiiifz<it/ors vil n acomodar els nens a les escales del teatre. Foto: XAVIER

LARROSA

U n miler de nens desborda el Teatre-auditori amb La Xarxa K/s organitzadors asseguren que no es tornarà a repetir M Ò N I C A BKRNABK

- Sant Cugat HI grup La Xarxa (antic Rialles) es \a veure desbordat dium e n g e passat en la presentació del musical Les aventures d'en l'iimtMt al Teatre-auditori davant una gran allau de públic, que va superar de llarg l'aturament de la sala. Kls organ i t z a d o r s van p e r m e t r e a l'últim m o m e n t q u e tots els que feien cua per entrar accedissin al teatre, tot i infringir les m e s u r e s d e s e g u r e t a t . M e m b r e s del grup han recongut que no ho haurien d'haver permès i han afirmat que no ho tornaran a repetir. Més de S00 persones van veure d i u m e n g e Les aventures d'en

Pinotxo. d'Ignasi Roda, que la companyia TAC Teatre va posar en escena al Teatre-auditori. La majoria dels assistents van esperar a comprar les entrades a Túltim moment, i això va fer q u e a l'hora que havia de començar l'espectacle encara hi hagués una cua de 200 persones que reclamaven entrar a la sala, tot i q u e ja estava plena. Davant això, els organ i t z a d o r s , d e s b o r d a t s , van prohibir l'entrada als adults i van acomodar els nens a les escales i passadisos del teatre per evitar q u e cap q u e d é s fora. "Ens va fer por la responsabilitat q u e suposava tenir tanta gent a la sala", ha afirmat Marta Alvir, m e m b r e del grup La Xarxa. Malgrat això, Alvir ha

argumentat que van permetre l'entrada de tots els nens, perq u è es van sentir " i m p o t e n t s " davant les reclamacions dels pares q u e demanaven que els seus fills no es quedessin sense veure l'espectacle. El g r u p La Xarxa, però, ha anunciat q u e "això no es tornarà a repetir" i ha criticat que tothom esperés fins a Túltim moment a adquirir les entrades quan es van posar a la venda dues hores abans de l'inici del musical. D'altra banda. Alvir ha explicat q u e , tot i que els agradaria oferir d u e s sessions d'un mateix espectacle per evitar situacions com la de dium e n g e , no ho poden fer perquè el Teatre-auditori no està sempre disponible.

El grup Fuzzoff donarà aquest vespre el tret de sortida al circuit de música jove Connexió V.O. d'enguany, que en aquesta tercera edició presenta una cinquantena de grups. Entre ells es troben quatre formacions santcugatenques que actuaran de teloners en alguns dels concerts. Per bé que l'estil predominant en Connexió V.O. és Tindie i el punk-rock, aquesta nit s'encetarà al ritme del funky-jazz dels Fuzzoff i del funky-rock d e Xavi Bazan. Els concerts començaran a dos quarts d'onze a la Casa de Cul-

tura de Sant Cugat i l'entrada serà lliure. Connexió V.O. és un circuit de música jove que presenta diversos concerts en ciutats del Vallès Occidental. L'objectiu d'aquesta iniciativa és, segons el tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat. Manel Turón,"donar sortida als grups que comencen perquè puguin ensenyar la música que fan i animar les sales perquè programin concerts de pop-rock de petit format, p e r q u è no n o m é s s'han de fer Doctors Músic". Els organitzadors del circuit d'enguany han previst concerts fins al 19 de desembre, que es faran a tota la comarca.

A r t

La Mostra d'Art arriba a Encamp Enguany s'exposen obres de 32 artistes REDACCIÓ - Encamp -

La desena Mostra d'Art contemporani català es va inaugurar el 8 d'octubre passat a la sala d'exposicions del C e n t r e Esportiu i Sociocultural d'Encamp. A Tacte, p r e s e n t a t per J o s e p Canals, director de la mostra, hi

van assistir el cònsol menor, Jaume Ramond. i la consellera de Cultura, Elena Picart. La mostra, que enguany celebra el vintè aniversari, presenta l'obra de 32 artistes i recorre vuit o deu ciutats, i fa possible que el públic prengui contacte amb la realitat plàstica de joves artistes.

E x p o s i c sons

La geometria humanitzada de les natures mortes \i/m í/e t'tirtista: l.aura .Sa'f/r/íezLluc: espui privat rle In discoteca Chic Dates: fitis a finals d'octubre Obres: pintures

PKRK P I C H

l ' n dels espais d ' e x p o s i c i ó més desconeguts de Sant Cugat és la zona privada de la discoteca Chic, on artistes de la ciutat exposen regularment des de fa un temps. En aquesta ocasió trobem una mostra de la pintora santeugatenca Laura Sànchez, membre fundadora de la coneguda associació d'artistes Firart. La pintora presenta un conjunt d'obres q u e per les seves característiques d'unitat temàtica i tècnica es poden definir

com una s e n e monotematica. Laura Sànchez treballa la natura morta i en totes les seves obres repeteix els mateixos elements: fruites i gerros i sobretaules a m b estovalles estamp a d e s són e l s m o t i u s m é s representats per l'artista. Moltes de les obres de Laura Sànchez són composicions fetes amb un eix de simetria i en altres apreciem un gran sentit de l'equilibri estètic. Laura sap organitzar bé els e l e m e n t s pintats i el resultat són obres perfectament organ i t z a d e s en l'espai pictòric. L'artista fa servir una g e o m e tria creativa per c o m p o n d r e les seves obres. En el dibuix, els colors i els t e m e s pintats, l'artista fa un

mestissatge entre un cubisme suau i un fauvisme tranquil, dos estils allunyats de qualsevol moderació, però q u e digerits per Laura Sànchez resulten dòcils i decoratius. L'artista té un domini tècnic i una visió plàstica de la pintura. Les seves obres resulten agradables i transmeten una visió moderna i moderada d'un tema molt tractat de la història de la pintura com és la natura morta. La pintora ha cursat estudis a l'Escola de Belles Arts de Saragossa i a l'Escola Municipal d'Art de Sant C u g a t . Ha fet diferentes exposicions col·lectives a la nostra ciutat. La m o s t r a d e la d i s c o t e c a Chic és la seva primera exposició individual.

Natura morta de Laura Sànchez. Foto: ELS 4 CANTONS


Cultura 39

ELS4CAJYTONS Divendres, 18 d'octubre tte 1996

E s p e c t a c l e s

L?augment de cinemes provocarà "el canibalisme", segons Cinesa Es descarta que s'hagi de tancar cap sala a Sant Cugat Aviat hi haurà tantes sales de cinema a la comarca que, inevitablement, els exhibidors es delcararan la guerra els uns als altres. "És una llei de vida", segons Ricardo Gil, director de màrqueting de Cinesa, la companyia que explota les quatre sales que hi ha a Sant Cugat. Per a Gil, l'augment À N G E L S CASTUERA - Sant Cugat -

"No estem espantats, però s'ha de trepitjar amb els peus a terra, i la proliferació de sales de cinema ens obligarà a ser més competitius", segons Ricardo Gil. Al complex d'oci Santa Margarida, a Terrassa, funcionaran 24 sales. A aquesta xifra s'han d'afegir les nou pantalles que projectaran pel·lícules al centre comercial Sant Cugat, que s'han adjudicat a l'exhibidora Yelmo Films. El Vallès Occidental es convertirà així en un batibull de sales de cinema on l'oferta quedarà saturada: hi haurà noranta pantalles a tota la comarca, fet que suposarà una mitjana de 8.000 espectadors per sala. A Barcelona i a la resta de l'Estat,

de sales de projecció que es preveu al Vallès Occidental generarà una competència "caníbal", que, d'altra banda, és perfectament normal quan molts concorren per oferir el mateix servei. Gil es mostra contundent en afirmar que amb una oferta de qualitat no s'ha de passar por.

aquesta xifra és d'uns 19.000 assistents. Per al responsable de Cinesa, els exhibidors no han d'estar espantats. "Hem d'estar alerta, però no tenir por. El bon servei i l'atenció al client, les tàctiques per atreure clientela, les practica Cinesa fa molt de temps". Segons Ricardo Gil, un cine s'identifica més amb una empresa de serveis que amb un negoci. Per això, "la fidelitat dels espectadors és fonamental, el que donem a les sales de Cinesa no es dóna enlloc". Gil no té por de la competència que faran les nou sales que obriran al centre comercial Sant Cugat. "Les sales de Rubí quedaran més afectades, el públic santcugatenc és especial i fa un ritus d'anar al cinema: es vesteix amb els texans i se n'hi va passejant."

Ricardo Gil descarta "rotundament" que s'hagi de tancar cap de les quatre sales del Centre Cultural. Per a l'alcalde de Sant Cugat, el problema de la saturació de sales "és un debat llarg, i entenc els exhibidors que estan preocupats". L'alcalde confia que les quatre sales del Centre Cultural mantindran la qualitat i no perdran espectadors respecte de les nou pantalles del Centre Comercial. L'alcalde ha posat com a condició als exhibidors de les noves sales que la competència entre ambdós multicines sigui sana, perquè els comerciants que estan instal·lats al voltant dels dos multicines en treguin el màxim profit. Segons Aymerich, "val més que els espectadors no es moguin del municipi per veure cine".

Les quatre sales de cinema del (.entre Cultural es mantindran, h olo: A. LARROSA

A punt de fer quatre anys • Les quatre sales de cine que hi ha a Sant Cugat es van inaugurar al novembre de 1992. Encara no han fet quatre anys, i els santeugatencs ja tenen la sensació que hi són de tota la vida, tot i que durant una bona part dels

C o n f e r è n c i e s

L'Aula Cultural serà cada quinze dies Dues de les xerrades previstes s'ajornen REDACCIÓ

P a t r i m o n i

La tribuna de la nuj&mjhrre Blanca MONTSERRAT RUMBAU

Com a membres de la UNESCO, interessats per la conservació del patrimoni de la nostra ciutat, voldríem advertir que a l'hora de remodelar la masia Torre Blanca caldria tenir en compte l'aspecte que havia tingut sempre la masia, abans que s'hi construís, a principis de segle, la tri-

buna que ara veiem a la façana principal. Aquesta tribuna trenca totalment la bellesa i l'harmonia que tenia abans la masia. L'aspecte de la masia abans de tenir la tribuna no es pot comparar amb el que té després, quan aquesta ja està acabada. Aquesta obra va aconseguir des-

figurar totalment la masia. I qui sap si en la seva rehabilitació es podria arribar a trobar el túnel que, segons la veu popular, unia el monestir amb la masia.

anys 80 i el principi dels 90, a Sant Cugat no hi havia cines. En els tres primers anys de funcionament, hi han passat 900.000 persones, uns clients als quals Cinesa "cuida, perquè són gent fidel", segons Ricardo Gil. / A.C.

Les xerrades que el Club Muntanyenc Sant Cugat feia setmanalment, dins del cicle de conferències Aula Cultural, tindran lloc a partir d'aquesta setmana cada quinze dies. Amb aquesta nova política, dues de les xerrades previstes canvien de data.

La conferència del sociòleg Joan Estruch, prevista per dimarts passat, s'ajorna fins al 19 de novembre, mentre que la de Francesc Sanahuja, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, tindrà lloc el 29 de novembre. Les xerrades de l'escriptor Josep M. Cadena i de l'alpinista Jordi Pons no canvien de data.

LAPORTA dijous dia 24 inauguració

Montserrat Rumbau, presidenta de /'Associació d'Amics de la l'S ESCÓ

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art Horari: matins de 9 a 2 Tardes de 5 a 9

SaliyRusffiol Moment de la construcció de la tribuna de la masia Torre Blanca. Foto cedida per la família Pujol

Santiago Rusiifol, 52-Sant Cugat ddVSdlès

Tel. 675 47 51


Cultura

RÀDIO S W

I CI

OVÍ

De dilluns a divendres: • D e 24:0(1 a 7:00 h.Alúsica al teu costat. M úsica non-stop tota la nit. •De 7:00a 10:00 li.. KlCall del Monestir. Revista d'actualitat. Ac|iiest programa repassa Ics principals notícies d'àmbit general i totes Ics notícies d'àmbit local tic la ciutat. Kl programa el dirigeix i presenta \ . i \ i e r Fornells. •De 111:00 a 1 J:45 li.. Dics de Ràdio. Kl m a g a / m e . I'.ntre\ istes, reportatges, cinema, teatre...! el concurs l na de Ires. dirigit i presentar per ManOel ( !a\ uclas. • D e U:4.Sa l.vOOh.. Amb molt de gust. lots els secrets gastronòmics de la ma d'en Pep Blanes. . • D e 13:00 a 13:30h, Sant Cugat avui. l'informatiu. Kspai dels serveis informatius per a conèixer tota l'actualitat del dia. • D e 13:30 a 14:00h.,Entitats. Xavier Miralles dirigeix i presenta aquest espai per a les entitats de Sant (Jugat. • D e 14:00 a 17:(X)h., Entre tu i jo. Música d'actualitat amb les novetats internacionals i els grans èxits de sempre, amb Sandra Barneda. •Del7:(X)a18:(M)h., Hem d'anar més lluny. Programa dedicat a la música i als grups catalans, presentat per Joan Vallvé. • D e 18:00 a 20:(X)h., Al lloro. Espai musical amb totes les n o v e t a t s , c o n c e r t s i grups, presentat per Salva Vallvé. • D e 20:00 a 20:30h., L'Esportiu. Carme Reverte dirigeix i presenta aquest espai que recull l'informació esportiva local i comarcal. • D e 20:30 a 23:0()h., No m'agrada la tele. La bona música, pels que no tenen ganes de veure la televisió, amb Josep M. Noguera. • D e 23:00 a 24:()()h..programes de nit: dilluns, Tttanita nit; dimarts, L'estrena; d i m e c r e s . Arrels; dijous, Cafè de les temptacions; divendres, Vallès sense fronteres. •I )e dilluns a divendres, a Ics hores en punt. informació de (iaralunya i el món en con n e x i ó a m b ('atalunva Informació. La informació local i comarcal LI càrrec dels Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat. Dissabtes • D e 24:00 a K:00h., Música al teu costat, tota la nit.

ELS /CANTONS Divendres. /<V d'octubre de 1996

• De 8:(X) a l 1:00 h., Amics del dissabte. Programa que ofereix música i la participació dels o i e n t s . A m b Pere Pahissa. • De 11:00 a 12:00h.. Nostra Dansa. Sardanes, amb Joan Fàbregas i Pere Pahissa. • D e 12:00 a 13:()0h., El Magatzem. Informació destinada a la gent jove, especialment als universitaris. • De 13:00 a 14:00h.,Avantmatx. Previsions esportives del cap de setmana amb (larme Reverte. • D e 14:110 a 15:(M)h., Vallès sense fronteres. Repetició del programa emès el di\ endres a la nit. • D e 15:00 a 16:00 li.. Aquells meravellosos anv s. Josep M. Alvira presenta els grups i esttelles que han esdevingut clàssics. • De 16:00 a 19:00 h.. Súper DJ. Tota la música dance del moment, amb la participació dels oients. • D e 19:00 a 20:00 h.,Book d'assaig. Rock de casa amb grups santeugatencs, a càrrec de Carles Roca. • D e 20:00 a 21:00 h., Bones Vibracions. M u s i c a suau per als vespres, amb David Villena. • D e 21:00 a 22:00 h., Etiqueta Negra. La millor música del moment amb Salva Vallvé. •De 22:00 a 8:00., Música al teu costat. La millor música per escoltar tota la nit.

• D e 8:00 a 9:00 h., El Dia del Senyor. Emissió de la missa del dissabte celebrada al Monestir de Sant Cugat, i informació religiosa de l'esglèsia evangèlica Eben Ezer de Sant Cugat. • D e 9:00 a 9:30 h., Esport en marxa, l'edició. Prime-

res informacions locals i comarcals de la jornada esportiva del diumenge, amb (larme Reverte. • D e 9:30 a 10:00 h..El Racó de la poesia. Poesia catalana recitada amb Joana Francesca Carcia. • D e 10:00 a 11:00 li., Arrels.Recordant les nostres tradicions, amb Rogeli Pedró. • De 11:00 a 12:00 h.. Nostra Dansa, Sardanes amb Joan Fàbregas i Pere Pallissa. • D e 12:00 a 13:00 h.. La Sarsuela, un programa obert a Li participació dels oients, amb Joan Fàbregas i Pere Pahissa. • De 13:00 a 14:30 h., Esports en marxa, 2'' edició. Actualitat esportiva local i comarcal, amb els resultats de la jornada. • D e 15:00 a 16:00 h., Aquells meravellosos anys. Fls grups i estrelles q u e han esdevingut clàssics. • De 16:00 a 19:00 h., Súper DJ. La música dance més actual i la llista dels principals èxits. • D e 19:00 a 20:00 h.,A la descoberta del més nou i millor de la comarca en matèria de rock, amb Carles Roca. • D e 20:00 a21:00h.. Bones Vibracions. Música suau amb David Villena. • D e 21:00 a 22:00 h., Etiqueta negra. La millor música negra del moment, presentada per Salva Vallvé. • D e 22:00 a 7:00 h., Música al teu costat. Música non-stop per gaudir tota la nit. •Els caps de setmana, a les hores en punt connexions amb Catalunya Informació i butlletins amb informació local i comarcal, a càrrec del Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat.

p r o p o s t a

• Recital de Maria del Mar Bonet al Teatre-audUori. La cantautora Maria del M a r Bonet oferirà avui divendres un recital al Teatre-auditori. El concert inclou t e m e s dels espectacles Salmaia i Solatges,

i presenta alhora una

selecció de temes de casa nostra i de diversos pobles del Mediterrani. En definitiva, un cuidat viatge al llarg de la geografia del nostre mar, en què M a r i a del M a r Bonet estarà acompanyada per Javier M a s (guitarra de dotze cordes, bandúrria, arxillaüt), Feliu Gasull (guitarra), Jordi Gaspar (contrabaix) i Dimitri Psonis (percussions, bouzuki).

18

DIVENDRES IS

• Lluc DtesaMa 19

• Pere d'Alcàntara Dtameafja 20 •Laura, Irene HhMií

• Ursula, Hilarió > 22

• Maria Salomé DtaMcres 23 • Severí D*Mt·24

• Martirià i 25

• Crispí. Bernat Dissabte 28 • Marcià i Llucià

Música • A les 21.00 hores, a la plaça Estació d e la F l o resta, c o n c e r t d e b l u e s a m b el g r u p Alan Bike. Organitza el bar D a d a . • A les 22.30 hores, a la Casa de Cultura, conc e r t d e la C o n n e x i ó VO'96 amb l'actuació del grup de jazz-fusió Fuzzoff i un g r u p t e l o ner local. Recital • A les 22.00 h o r e s , al Teatre-auditori del C e n t r e - C u l t u r a l , recital d e Maria del Mar Bonet a m b Recull de la diversi-

tat mediterrània, un recull de t e m e s p o p u l a r s d e C a t a l u n y a , València. les illes Balears, Itàlia, Grècia i Turquia, e n t r e d ' a l t r e s . P r e u : 2.000 pessetes.

20 TJÜ MENGE Marxa • A les nou del m a t í , sortida d e s d e la plaça B a r c e l o n a d e la 3 8 a Marxa Infantil de la Regularitat. Organitzada pel C l u b M u n t a n y e n c Sant C u g a t . BaN •A partir de les 17.00 ho-

HORARI AUTOBUSOS r ÜN<A 1. SANT CUGAT-MIRA-SOL-MAS JANEft

• Ü8IA 3. SANT CUGAT-U FLORESTA-LES P L A N E S

Sortides d«e de Mes Jerter.

Sortides des d» K Cots». 'Hv -Oiesfeirws.ta8QrÉía;üT4Shattroa«^ -Dissabtes i teafJut ta s o t í t e & & ^ ^ ^ Sortides d M de Kstacie, -Dies feiners. 1as«1kfe:0&35hoWmatíi<M^rtófa.iít«ïafin»*i9»Zt.a», -Dissabtes i testa*. 1a sortida: 08.05h del mati i cada noftl nfl|ftflHt*>IW 21.35h.

-Otos Mrwrs. 1 a sortida: O6.OQh-C7.OQh-0e.OOh I a tes hores an puntfinsa les 22.00H L'úRIm servei finalitza ef seu recorreguta restaeic- deF.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius, la sortida: O7.00h-08.00ft-09.00 i a les hores ert punt fins ates22 OOh L'últim servei finalitza et seu recorregut a ("estació de F.G.C. de Sant Cugat. Sortides des de l'Avinguda M a n t Sali. -43it·Wner».tasorï<Je:0M0ri-f#.^ L'útóui serveifinaStzae» seu reeorwga* a restada de F.G.C de Sant Cugat -Dissabtes I festius. 1« sortida: 0?.4fjW».40h i aJs 40 minuts de cada horafinsales 21 40h L'últim serveifinaStza«t «eu racotwgtó a restado de F.G.C. de Sant Cugat fleeerregut Mes Jener, Estació Mm-sol, Puça Can Cadena, Estació St. Cugat, Mercat Torreblanca, CAP, Afloris Sfefe, Gaàttodem Estació Mím-sot, Mas Janer.

Recorregut. F Colom, la Floresta, Plaça Centre Mercat, GAf>,A$M.$ala. estació. Placa Centre. La Floresta. F. Colom. " «i» MaM·aMJHia·WeVin

rrMinrMiííiftiiwfrTffl -Dies feiners. 1a sorïda: 05.40M»i25h i als É5 rr*tBf#^«ad*Ns»*»al»s22.25h. -Dissabtes i fea»js.la sortida--06.25ht ais 25 m « ^ -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55h. Q7.55hl tl^SMWrnHf

* úm x mm mm BE SANT ÇSQAT Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h t als 16146 minuts de cada hora f ms a les 22 16h. -Oissabtes i festius. 1a sortida; 09.i6h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. Sortides des de Sant Francesa -Diestorners.1 a sortida: 06.23MJ6.53h i als 23153 minuts de cada hora fins a !es 22.23h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.23h-09.53h i als 23153 minuts de cada hora fins a les 22.23h.

ÏMIü'SiiÉ'·rtiJ -Dies feiners. 1 a sortida- 05.15-05.40 i als 40 (mm* dsM^»wÍé.ínsales22.iOrt. -Dissabtes. 1a sortida: 05.15-05.40106.10R i ais 19 «***»<& cada hora hw a les 22.1Gh. -Diumenges i festius. 1a sortida: 07.10h í als 10 miratetíe <»0*|«l*fins a les 22.1$». -Sortides addicions a(ïerc^iiycla: 22.40^123 Q O h í J s ^ ^ MMMèNÍtaHM

Sortides des de l'Estació FOC. -Oies feiners. 1a sortida: 0S.4S i als }5i45ffl»iutSítfr$«IÍÍÍ -Oies feiners, ta sortida: 06.0Sn-06.3Sh i als 05 i 35 minuts de cada hora £ne a les 22.35h. -Dissabtes. 1a sortida: 0S.45 i a f e 4 S r r # ^ # < ^ J K ^ f | r * * | t f « | -Dissabtes 1 festius, la sortida: 09.05h-09.35h i ais 05135 minuts de cada hora Arts a tes22.35ti. -Diumenges i festius. 1 a sortida: 06.456) afs45 rffiW*deeaa%kfffliflftí:a tes 21,45h. fíeconvggt. Sant Domènec, CAP, Saní Francesc, Plaça CoR. Mercat Torreblanca. Monestir,-Sortides Estació addicionals a Cerdanyola: 22.15B {feiners}, FGC, Colomer, Sant Domènec.


Cultura

&S4CANIWB Divendres, 18 d'octubre de 1996

:&?£*••

res, al casal cultural de Mira-sol, ball per a la gent gran. Música •A lesl9.()0 hores, a la plaça Miquel Ros, 3 de la Floresta, blues amb el grup Eddy Garcia Blues Duo. Organitza el bar Dada.

21

DlLUNS

Setmana del Jubilat •A les 16.30 hores, inauguració de la Setmana del Jubilat, que organitza el casal de gent gran de Sant Cugat. •A les 17.00 hores, actuació del show del casal d'avis de Sant Cugat.

DIMARTS

Setmana del Jubilat •A les 10.00 hores, campionat de dòmino. •A les 16.30 h o r e s , actuació del show del casal d'avis de Can Roca.

fEL|FÍNl8*INTÉRÉS

SERVEIS 5892288 AmtotatofiLss Planes

67SS10S

Bombers BeBaterra

«92 «090

• A les 22.00 hores, a la Casa de Cultura, dins del cicle de xerrades Anem de viatge, conferència a càrrec de Lluís Puig sobre Sud-àfrica i cascades Victòria.

23 DIMECRES

Setmana del Jubilat •A les 10.00 hores, campionat de petanca. • A les 17.00 hores, ac-

086

Bombes Generalitat

AjgOesl·aFtereaia

6742069

AAPPtWM*a-aot

6742018

AAW Verge Carme M r a « l

m 1003

AAWSataJoatiMr***

674711»

67*2197

Bombers Rubi

6998080

AAPPtWVaMotelx

CAP

5691122

AAPPtWC. Montserrat Va*. «742106

CAPurçencfas

5894455 AAFPWCyMajav*.

, W M

Casa de Cultura

5891382

Casat VaSdoreix

$7446»

Mfty,IVeirBUScwsta

Catalana * Gas

7252944

MWAiyttaonsaUftof. _ 67451 29

Centra Ciwe La Floresta

589 08 47

Ass. Consunuciofs

Centre Cívic Les Planes

67551 tS

C**eCuftufaH*a-soi

588 2018

Cinema» S Cugat Pes».}

5896841

Coteus

6747096

Creu floj* Sant Cugat

6741234

Creu Roja VaMOfeix

6742459

Dispensar? La Floresta

6747615

fint. Municipal descertraM.

6742719

ENHER fobí

6991892

recSA(atenctóaieiiem)

908 St 3131

FECSA (avaries)

900232323

H.Va8cfHabroa

4272000

Tet.def&petança

WonriaciífieïlFB

aCwSPw-soQ

«742379

HlsenrJB

5891155 Ftt«rJniclin»btanca

Parròquia Wdctorea

674» 69

PSaona Mumcipa) valdoreí*

6754055

CwrpftWaofeRatteFofcia

6747858

S » * , «ària, 27 $7415.31

PtuffieflgegQ

Üiuns21

4144646

67404.%

»CursosTtàïïeFs dTEx pressió, Música moderna, Fotografia i Còmic per a nois i noies de 13 a 25 anys. Els cursos s'iniciaran el 7 d'octubre i finalitzaran el 20 de desembre. Informació i inscripcions a l'Espai Jove, de la Casa de Cultura,de dimarts a dissabte, de 18 a 22 hores. Telèfon: 589 13 82. Fins el 5 d'octubre.

•Divendres 8 de novembre, a les 10 del vespre: Entremeses de Miguel de Cervantes, amb la Companyia Teatro de la Abadia. Dirigida per José Luís Gómez i Rosario Ruiz i interpretada per Pere Martí, Inma Nieto, Lydia Otón. Preu: 2.000 pessetes. •Divendres 15 de novembre, a les 10 del vespre: Concert de la Cobla Mediterrània i Albert Guinovart, sota la direcció de Jesús Ventura. Preu: 2.000 pessetes.

Casada

47*501»

•Taller de Plàstica per a nens i nenes de 6 a 15 anys. Telèfon: 589 13 82. •Cursos de Català per a adults. Informació al telèfon 010.

67406.45

etaeores23 $$91732

mmm

pot formar part d'aquesta coral, que assaja dimecres o divendres de 21.30 a 23.00 hores, a la Casa de Cultura. Informació al telèfon:674 24 20.

2042247

569318S

6746696

2047503

Uoren*

Doctor M u r i o ( 1

3*88750

Jutjat

tats del cor inclouen concerts, sortides de cap de setmana i tallers complementaris. Per a més informació i per formalitzar inscripcions podeu anar o trucar a la Casa de Cultura. Telèfon: 589 13 82.

Dissabte 19

%»W®

tokmaà&Pm. orno

Parrac* les Planes

874,33.53

K.SartJoaBdeOeu

6740525

6741163

" E I » mm

S74 03.64

fuflwlria.

5890847

Domènech

OM

5691212

mtmcíitmpai

Ofiórtattumctpatl a Floresta

2664567

RSeneral de Catalunya

6741934

Panàqute St Pere Ocrsvta

ffi2089

CWI(Cteprfew)

FFCC

1eXÍfJ6

Comissaria <te Policia

6747612

Dar (f Avis Parròquia

Taxis (panxía)

6740997

Club Muntanyenc

6745396

flat» Taxi

5894422

Coral de la Unió

6741006

Oivertdres 25

Repsot-Bu»

6741580 Esbart Sant Cugat

6752652

Moral

•Tallers de ceràmica, costura, manualitats, teatre, música i altres activitats als Centres cívics de La Floresta, Les Planes i al Casal Cultural de Mirasol. Per a més informació podeu trucar als telèfons: 589 08 47 (La Floresta), 675 51 05 (Les Planes) i 589 20 18 (Mira sol).

6748661

Santa Teresa, 40

La Unió Sancapatenca

El Tot Sant Cugat Grup Sup, Immigrants

8749314

Ràdio Saní Cugat

6755956

091

Urgències

Conferències •A les 20.00 h. Dins del cicle Aula Cultural, organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat, xerrada de l'escriptor, periodista i comentarista Josep Maria Cadenajoan, sobre Periodisme a Catalunya i el periodisme comarcal. El periodisme avui, presentat per Jofre Llombart, coordinador de redacció d'aquest setmanari. La xerrada tindrà lloc a la sala d'actes del C l u b M u n t a nyenc.

FARMÀCIES D£ TORN

PotkfeÍfenic«)aliP(9LCM

P$

mi^çmam

0» 908795125

Sant Cwget Comerç

674(322

SMiR (Aigües)

5890021

(

slavas

VanoVeéí-lparads}

<•. - j 6741111

R « r * f e del Celler, 9 7

674,77.49

EMTtTAIS

0J0US24 Arxiu Gavin

6742570

Casal d*Avis SC

5691638 5990598

Televisió Sant Cugat

5895366

El* 4 Cantons

5996282

Alfons Sala. 4 6

67404.83

^u. ^ .2*.

675.3344

l-.l rnt-s <I'<H tuhk 11 t.inii k 1.1 (.{ueesur.i ulKrt 1 iIsdiMiut^s 1 .i \ illdorcixeKduimenta-s 1 fCNtius de V del matí a 9 del \ c^pre íS la H..V Pinto de Valldoreix, al

6 7 4 ® 71;

&Ua •;,

• Tallers de formació teatral per a totes les edats. Informació i inscripcions als telèfons: 675 20 57 i 909409573.

carrer KsfjliSiu, í. Telèfon: 674 92 51.

Swtcmiataitc

tuació de les Corals del Casal Avis Valldoreix, Llar d'Avis Sant Cugat i Casal Avis Sant Cugat.

24 Dijous Setmana del Jubilat •A les 10.00 hores, al casal d'avis, campionats de billar. •A les 16.30 hores, al casal d'avis de Sant Cugat, actuació del grup Tardor L l u m i n o s a , del casal d'avis Sant Andreu.

zat pel bar Dada. DlVENDRES

Setmana del Jubilat •A les 10.00 hores, al casal d'avis, campionats de cartes. •A les 16.30 hores, Actuació show del casal d'avis de Can Boada.

Teatre • A 22.00 hores, al Teatre-auditori del Centre Cultural, representació de l'obra de Paco Mir Pel}davant i pel darrere, amb Mercè Comes, Joan Croses i Abel Folk. Preu: 2.500 pessetes.

Música • A les 12.00 h o r e s , a la plaça Estació d e la Floresta, recital de poemes i música beat a m b el grup Gregory Corso. Organit-

AURES ACTIVITATS

•Pera nens i nenes a partir de 4 anys, les activi-

• Cursos i tallers de dibuix, pintura i escriptura a partir del mes d'Octubre a l'Ateneu Santcugatenc. Informació als telèfons 674 60 28.

• Tallers d'expressió, balls de saló, teatre, estampació, ioga, dibuix, pintura, còmic i artesania al Casal de Cultura de Valldoreix, per als mesos d'Octubre, Novembre i Desembre. Informació i inscripcions al Casal, d'l 1 a 13 i de 17 a 19 h.

Tothom qui ho desitgi

EIS4CAINTONS Si vol anunciar-se a Els 4 CANTONS, truqui'ns

5 8 9 62

82

TiATRE-AUOITORí

• Dissabte 23 de novembre, a les 10 del vespre: òpera, Le nozze di Figaró,

de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida per Albert Argudo i interpretada per Ismael Pons, Rosa Mateu, Àngel Odena, Maria José Martos i Susana Santiago, entre d'altes. Preu: 6.000 pessetes. • Dissabte 30 de novembre, a les 10 del vespre: Teatre amb l'obra Casa de Nines, de Henrik Ibsen, dirigida per Juny Dahr i interpretada per Mercè Managuerra, Josep Minguell i Albert Pérez. Preu: 2.000 pessetes. EXPOSICIONS

•Exposició a la Galeria Canals de l'artista Josep Maria Mejan. Fins el 27 d'octubre. •Monogràfic "La Guerra Civil 60 anys després i mai més" al Museu de Valldoreix, els diumenges 22 i 29 de setembre i els 6, 13, 20 i 27 d'Octubre de 10 a 13 hores. •Mercantic. Fira permanent d'antiquaris i d'art. Obert tot el cap de setmana. •Sala Rusinyol: Exposició Grup de Pintors Temporada 1994-1995. Del 5 al 22 d'octubre. •Estudi Ferran Marti. Exposició permanent d'obres. •Espai Lluís Ribas. Exposició permanent d'obres.


Cultura

ELS/CANTONS Divendres, 18 d'octubre de 1996

SANT

SABADELL

CUGAT

Sani Cugat 1

Dragonheart

, **QB,&t5,8.30i 10.45

Sant Cugat 2

E! ultimo vtaje de Robert R j f c t i t *,1&&2Bl·8.30,10.40

Sant Cugat 3 Et professor chiBwto

la m <tei Doctor tíotm

- r ^«38, R2S..8.36.10.35

Sant Cugat 4 Reaccion en cader» S e s sí a n s g o l f e s Djagonheart

Sani Cugat 2

Mall Rals (V.O. Subttutete)

MM «5.45

Sani Cugat 3 El profesor ehifiado

00.45

Sant Cugal 4 Reaccion en cadena

01.00

Phenoswnsw EI profesor chiftado

« I I B I

Phenomenon

5.00,7.15,10.00

Rubí Palace 2 El profesor ehifiado

4.30. 6.30, 8.30,10.30

CE8BAMVOLA

Rubí Palace 3 Dragon Heart

4.15, 6 15. 8 15.10.15

Kursaal

Rubí Palace 4 La isla del Doctor Moreau Rubí Paiace 5 Reaccion en cadena

4.45, 6.45. 8.45. 10.30

Bwana

500 6J0 8 35 10.40

4.15.6.20,8.25.10.30 i i s s s ii ! e

Tiempo de matar

4 30 7 20 10 20

Independene&ctay

450 7 40 1030

INDEPENDENCE DAY

El profesor chrflado

4 40 635,8 30.10.35

Director: Roland K m m e rich.

Rubí Paiace 2 El profesor ehifiado

JXX30 500 700 900 11.00

Rubí Palace 3 Dragonheart

00.30

Rubí Palace 4 Beautiful giris

00.30

Rubí Palace 5 Reaccion en cadena

00.30

l a isis de! Doctor Moreau

Phenomenon

4.00.6.00,8.15,10.30

Beautiful Giris

5.00,7.45,10.30

445 645,845 10.45

.

J 2 5 . 6 4 0 855 1110

Beauttful Giris

SABADELL

Reaccion en Cadena

4 5Q 6 55 900 11.05

Phenomenon

400,620,840 11.00

Jóvenesybfljjas

450 650,8501050

TCRBfiSSa Trainspottíng

4.00,6.00,8.15.10.30

Jównes i brujas

4.00,6.00,8.15,10.30

Sostiene Pereira

5.15,7.30,10.30

Horaris sense determinar

Principal Beautiful Giris

El profesor ehifiado

4.00,6.00,8.15.10.30

Euterpe

Dragonheart

4.00,6.00,8.15.10.30

Independent» Day

Principal

Independertce day

5.00,8.00,10.50

Reaccfófl en Cadena

Rambla

Reaccion en cadena

4.10,6.20,8.30,1f 50

un governant que amb el seu despotisme té tiranir/ats els habitants d'aquell lloc. RY-

Director: Gracia (Jucrejeta. Intèrprets: William Kran-

klyn. Ben Cross, Cathy l'ndervvood.

Sales: Sant Cugat. l'n eminent arqueòleg que va abandonar ta deu anys el seu càrrec a la universitat torna a Oxford quan està a punt de complir setanta an\s. Durant la visita a un

S StfMT CUGAT

m

I M A 1 >l

Director: Andreu Fleming. Intèrprets: Robin Tunney, Fairu/.a Balk. Sales: Principal (Terrassa) (lineart, Kix Macià.

\ ell amic, li explica la relació amorosa que va tenir amb un altre professor.

EL PROFESOR CHIFLADO

Director: Tom Shaulac. Intèrprets: Kddic Murpln. Jada Pinkert. James (;(iluirn. Sales: Kix Macià, Rubí l'alace. Kursaal. Sant (iiigat. Cineart-tres Sherman Klump és un professor universitari, famós per la seva mala sort amb les dones i per la seva obesitat. Però un dia una pòcinia màgica el converteix en l'atraetiu i seductor Buddv Love. LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU

Director:John l'rankenheimer. Intèrprets: Marlon Brando. Val Kilmer. Sales: Kursaal, Kix Macià. Rubí Palace. Kl doctor Moreau, un famós enginyer genètic, ha aconseguit crear una raça d'homes a partir d'animals.

R Torreblanca

TIEMPO DE MATAR

Director: Joel Schumacher. Intèrprets: Sandra Bullock. Matthevv McConaughey. Sales: Kursaal, Eix Macià.

Josep Puig i Cadafalch. s/n . T. 589 24 81 25() pic \ I A NI

T

Tots els Dissabtes SESSIONES "GOLFES" 2a SETMANA

ESTRENA

ESTRENA

Intèrprets: Will Smith, Jeff (íoklblum, BillPullman. Sales: Rambla (Terrassa), Kursaal. Kix Macià, Principal (Sabadell). Kl 4 de juliol, el planeta Terra és envaït per un exèrcit extraterrestre, amb l'objectin d'aniquilar-ne els habitants. JOVENES I BRUJAS

Horaris sense determinar

Phenomenon

Cmeart-tres

t l l »Nt* >R l ' U H I . M

Director: Danny Boyle. Intèrprets: Kwan McGregor. Jonny Lee Millor. Sales: Kursaal, Cineart. Les desventures d'un grup d'heroïnòmans escocesos.

4 30 6 45 8 50 10.50

j)a30_

Dragonheart I )irect<ir: Rob ('ohen. Inrcrprcts: Dennis Quaid, Dina Mever. Sales: Sant ( àigat, Kursaal, Rubí l'alace. Kix Macià i Kuterpe. Kl ca\ aller Bowen y Draco. un drac. lluiten per destronar

Director: John Turteltaub. Intèrprets: John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker. Sales: Rambla (Terrassa), Kix \ lacià, ( àneart, Kursaal, Rubí l'alace. (ïeorge Mallc\ és colpejat per una estranya llum i la seva intel·ligència i capacitat humana es tornen immenses.

Oragonheatt

Rubí Paiace 1 Phenomenon

Cineart

Quatre adolescents, discriminades per les companyes d'institut, descobreixen que tenen poders sobrenaturals.

'" t u l , &1& 8.30,10.46 de d i s s a b t e

Saní Cugat t

Rubí Palace 1

Un home negre de classe humil és acusat i jutjat de matar dos racistes que van violar la seva filla.

3a SETMANA

l ( l i »( .

DKACi^NHl·lAKr

the nutty professor

• < t »M \ , ' s >% i >( I >u \ t . O r s :•

4,00-6,15-8,30-10,45 GOLFA: 1,00 - Apta

4,10-6,20-8,30-10,40 7 anys

4 , 0 5 - 6 , 1 5 - 8,30-10,45 GOLFA: 1,00 - 7 anys

4,20-6,25-8,30-10,35 GOLFA.00,45 - Apta

Dissabte dia 19 a la 0,45 "golfa": MALL RATS en V.O. / Dissabte dia 26"golfa": GIRL 6 en V.O.

©CINESR Al i t r v c i d« l'«ip«ctador

Q

Pàrking 2 h. gratis

Carnet d'estudiant universitari

as su s Accessos minusvàlias

Carnet Jove

Venda anticipada

PopSnack

Pagament amb targeta crèdit


EIS4C4NTON5

Divendres. 18 d'm-tubn de 1W(>

La Ntwel·la Cap

XXV

43

EDUARDJKNKR

U

n altre cop, la història vinguda de l'edat mitjana s'apropava viva en els fets dels últims dies. El rubicund no li va donar el paper fins que ell no va pagar les cinquanta mil pessetes que van anar a buscar a la sucursal de "la Caixa", amb els àngels de l'infern fent d'àngels de la guarda, darrere seu. Després va marxar ben content i, més enllà, al carrer Cànovas del Castillo, Odó veié com sortien en tres típiques Harley Davidson en direcció a Valldoreix, on li havia dit que tenien el cau. Va examinar el paper era el característic missatge fet amb lletres retallades de revista o de diari, posades, per cert, amb prou poca-solta, i només calia imaginar que el lloc on havia succeït el fet luctuós era a les obres del monestir, des d'on l'assassí havia portat el cos després d'haver-li escapçat el cap i els atributs de mascle, que, "per cert -va pensar mentre circulava en direcció a la Torre Negra-, encara no sabem on són". Va parar el cotxe a uns cinquanta metres de la porta principal amb la confiança de tenir aviat esdeveniments i intentava elaborar mentalment un procés coherent amb relació a tots els fets ocurreguts. D'antuvi semblava bastant pueril que tot un Belcebú es dediqués a concertar entrevistes a base de missatges d'aquella mena. Ori estava el seu poder? O era precisament aquesta ambivalència allò que el feia més proper als humans? Va dir-se que ho preguntaria al pare Andreu, i després es va plantejar quina classe de casualitat havia fet que hagués coincidit a trobar-se en el lloc adient en el moment oportú la nit de dissabte. No eren massa coincidències? Ell no hi creia, en les casualitats, i tot aquell maleït embolic començava a semblar massa una perfecta i sincronitzada operació de rellotgeria. Va tenir la sensació que, des d'algun lloc, algú l'estava observant, i va recordar la primera vegada que havia llegit Les diemins de la liàeríe'd'cn Sartre, on un personatge descregut sent la presència constant d'un ull omnipresent que sempre està vigilant els seus mínims moviments. "I no és pas Déu -va pensar mentre es girava a guaitar en totes direccions-, ni el dimoni" -refermà en veu alta com si volgués exorcitzar la seva improbable presència amb el so de la veu trencant el silenci del bosc, curull de sorolls, de la vida de la natura circumdant. Però la realitat era que tot portava com un segell que remetia a l'arcàngel caigut, incloent-hi els inefables Heli Àngels, companys del testimoni miraculosament present en la troballa de l'occís Berenguer i prou observador per detectar, com a interessant, un paper a terra en plena nit. "Decididament això fa certa pudor de socarrimat." I no va poder evitar un somriure còmplice veient la imatge de les

On Odó, trasbalsat per la irrupció del passat, continua cercant la veritat en els trets quotidians sense poder escapolir-se de l'irreal

calderes d'en Pere Botero dels últimament recobrats Pastorets. Fou aleshores quan un Mercedes negre passà pel seu costat i tombà fins a arribar a la porta de ferro. Mentre el conductor baixava per obrir, Odó s'hi atansà ràpidament abans que poguessin desaparèixer, i en observar que, efectivament, es tractava d'una senyora d'edat madura, va respirar tranquil, tot i que el xofer, un tipus alt i eixut amb la pell molt colrada, s'hi interposava amb cara de pocs amics. -Bon dia! Suposo que vostè és la dida de la Núria, oi? La senyora se'l mirava encuriosida, sense respondre, i l'home li barrava el pas: -Què vol? Qui és vostè? -La veu semblava sortir d'unes profunditats ignotes, alienes a la seva estampa física.

CTots els personatges que apareixen en aquesta novella són ficticis)

-Abans de venir he telefonat per mirar de concertar una entrevista amb vostè -deia Odó dirigint-se a la dida, que seguia observant darrere les espatlles del criat-, però com que no hi era he demanat per la Núria o el seu germà, que també estan absents, i un individu que no conec m'ha deixat amb la paraula a la boca després d'un llarg interrogatori. -A la casa no hi ha ningú més que la meva dona... -respongué l'escardalenc- i vostè encara no ha dit què vol ni qui és! -Sóc amic de la Núria, estic fent una investigació històrica encarregada pel Centre Borja i m'agradaria parlar amb la senyora, que, segons m'han dit, fa molts anys que està amb la família Saltells i coneix dades que poden ser precioses per

a la meva tasca. Mentre anava parlant inventant-se tota aquella empatollada es feia creus interiorment de la seva capacitat d'embolicar la troca mantenint exteriorment una expressió que fos convincent. -Deixa que el senyor passi, Asmodeu. -La dida fou concisa però era clar que les seves paraules eren ordres, i abans que el cotxe es posés en marxa i Odó anés a buscar el seu, va treure el cap per la finestreta dient amb un mig somriure en els llavis-: I recordi que es tracta de la família Castells, senyor Taltavull. Era probable que la Núria hagués posat en antecedents la seva dida, i a Odó aquella nova situació li semblava molt millor per poder anar directe al gra. Ella l'esperava en una sala àmplia de la planta baixa, asseguda en un canapè, i li va oferir la butaca que tenia davant. Era una dona d'una bellesa serena, les faccions fines en un rostre d'oval grec, els ulls intel·ligents i lleugerament humits, els llavis d'una carnositat vermellosa atractiva i els cabells negres i recollits en un monyo clàssic i una mica insòlit. Era difícil establir-ne una edat, tot i que la part del cos que podia veure's mostrava una pell jove sense cap mena de marciment, i encara que potser pels cànons de la moda li sobraven uns quilets, la sevafiguraera esvelta amb la contundència d'una pitrera potent que seguia mantenint la fermesa original. -Pensava que trobaria una velleta, quan la Núria em parlava de la seva dida. -Vaig alletar-la quan només tenia vint-idos anys i aleshores ja havia tingut tres parts, l'últim mort, per desgràcia, i em sobrava llet pertot arreu. Estic amb aquesta família des de llavors. -Així doncs, vostè ho sap tot... -Tot? -La dona tenia un frunziment de llavis que a Odó li semblava encisador-. Segons què vulgui dir amb això. -Si, com jo penso, la Núria li ha explicat qui sóc i què busco, caldria que ens estalviéssim els preàmbuls. Què pot dir de la desaparició d'en Berenguer de Saltells? -Ningú ha dit que el senyor Castells hagi desaparegut. -Cap canvi facial donava senyals que la pregunta l'alterés mínimament. -Per què creu que Saltells va cercar un exorcista dient que la seva neboda estava endimoniada, i aquesta va dir al pare Andreu que, a més a més de no estar posseïda, era el fruit dels amors incestuosos de l'amo de la Torre Negra i la seva germana petita? -Perquè... -la dona semblava mantenir una lluita emocional que no li permetia enraonar, fins que esclatà- ...està realment en poder del dimoni, la meva nena, la meva pobrafi1 leta!! Continuarà


EU54CANTONS 44

Dn-c/idres, 18 d*octubre de 1996

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÉS

r

ha Verge

R U B E N X A U S . Motociclista, setè classificat al Campionat mundial de 'thunderbikes'

Per desplac ar-me, jo prefereixo el cotxe R.\\\ MORKNO -SantCusat-

Rubén Xaus té divuit anys i sempre ha viscut a Sant (lligat. S'acaba de treure el carnet de conduir i ja ha guanyat curses internacionals, com l'última prova del Mundial tic rhioide/irikes, a Montmeló, on va arribar a la meta en primera posició. —('.om condueixes quan vas per carretera o ciutat? -"Per desplaçar-me. jo prefereixo cl cotxe a la moto. Ks més segur. Només vaig en moto, de vegades, al taller del meu pare." —Ets prudent, doncs? - " N o n e g o q u e de vegades vaig ràpid, sobretot c]iian els amics m ' i n c i t e n , però sol sóc molt calmat." —De» de quan corres en moto? -"Kn competició des del 91, però ja als cinc anys anava a Can Borrell i altres zones de bosc a m b una cota 25 que havies d'aturar-te per canviar de marxa. Cinc o sis anys després els meus pares em van comprar una Kawasaki 80 de motocròs, i m'hi vaig aficionar molt." —Per cpiè et vas decantar per la velocitat en floc del motocròs? - " P o t s e r perquè el nivell de motocròs a l'Kstat és molt baix, hi ha més oportunitats amb la velocitat." —Quines habilitats especials ha de tenir un c o r r e d o r d e velocitat? - " D o m i n a r la moto i no tallatse a l'hora d'obrir o frenar el rival. S'ha de tenir molt coratge, no t'han tle fer por els revolts. S'ha de tenir molt control mental i fer càlculs intuïtius molt ràpidament quan vas a 260 quilòmetres per hora." —FI as tingut por algun cop durant nua cursa? -"No. Ks millor no pensar en el perill. Després d'una caiguda important passes una etapa de respecte al circuit, però de seguida que veus que tornes a agafar el control, la por desapareix." - L a teva m a r e p a t e i x q u a n

Rubén Xuus. Foto: XAVIER LARROSA vas e n m o t o ? - " D e vegades em diu que tingui cura, però m'ha vist a sobre de motos des de molt petit, i a força de costum ja no pateix. A més, ella sempre ha anat en m o t o a m b cl meu pare."

mestratge. Jo diria que cap als trenta anys ja no pots aspirar al Mundial de 600 ce, però això no vol dir que hagis de deixar de córrer." -Què faràs tu quan se t'acabi la carrera esportiva? -"M'agradaria continuar vinculat al món de la m o t o . Vull crear

"M'agradaria ajudar els bojos que es tiren en moto per FArrabassada" i i n ' ^ < > l a t k m «>-

- T u Iens divuit anys. Ouanl creus q u e d u r a la carrera d'un corredor de motos? - " A m b l'edat es pertl coratge però es guanya experiència. I ..i combinació de les ducs qualitats és fonamental. Les curses amb corredors joves i no tan jo\ ei són molt maques precisament perquè s'uneix el risc i el

flodWel Monestir deZOOhalO.OOh

tnciclisme. M'agradaria donar una alternativa a aquests bojos que es tiren amb la moto per l'Arrabassada i s'hi juguen la vida pròpia i la dels altres." - P e r què creus que ho fan? -"Ks gent a qui li agrada molt

Í » ^ * " " * de dilluns a divendres

1

Ràdio Sant Cugat, »a petita gran radio

D •>•>

les motos, però no tenen on demostrar-ho. D'altra banda, són joves que no veuen clar el seu futur, i els és igual tenir un accident, perquè l'endemà no han d'anar a treballar." -Creus que hi ha odi entre conductors de cotxes i d e motos? -"No. Es un tòpic. Igual que dir que els taxistes es creuen els amos de la carretara o que les dones no saben conduir. A tot arreu hi ha de tot, i tots hem estat imprudents amb el cotxe algun cop." -Com és que te'n vas a Itàlia? -"L'equip Team Rumi no estava del tot content amb el corredor que tenia i em va fitxar. En aquest món no s'escull l'escuderia, et criden si els agrades. Fins ara m'ha costat diners córrer. Ara, a m b Team Rumi, tinc l'oportunitat de fer el que m'agrada í a més cobrar. És hora de tornar els diners que els meus pares han invertit en rhi." - E s car aquest esport, oi? -"Molt. Mantenir una moto en condicions obliga a gastar-hi molts diners." -Creus, doncs, que el motociclisme és un esport per a privilegiats? -"Sí, però en aquest cas els meus pares han sabut treure el màxim profit d'uns mitjans escassos. Tot és qüestió de prioritats. Potser no em gasto els diners en el que la gent acostuma a fer-ho. Jo, quan tinc un duro, l'inverteixo en la meva carrera esportiva. Quan tens una cosa, l'has de saber aprofitar. Ks clar, això sí, que és molt més assequible aficionar-se al futbol o al bàsquet que al motociclisme." - N o et s e n t i r à s m o l t sol, a Itàlia? - " N o hi tinc gaires amics, allà, però no m'importa, perquè estaré més concentrat." - L a c a r r e r a q u e h a s escollit exigeix m o l t a disciplina. No l'importa haver de renunciar a la diversió n o r m a l d ' u n noi d e la teva e d a t ? -"Tinc molt clar que no. Kl meu estil de vida és la moto, i després ve la resta."

La informació de casa, abans que ningú

de dilluns a divendres

IORDI CASAS

e bon principi tenia la intenció d'escriure sobre l'exuberant vegetació q u e està poblant cl nostre mapa polític: primer va ser \'arl>re no identificat ú\m dels dos partits de la coalició que governa Catalunya, fa poc va aparèixer una possible olivera esquerrana i fa uns dies ens hem vist obsequiats amb una nova espècie, el/»/. Després vaig pensar a referir-me. emportat per l'enrabiada que em va produir un article seu, a aquest demagog i dinamiter de potencials nous models de finançament autonòmic que es diu Juan C. Rodríguez i Barra. Però, finalment i endut per la cosa local, m'he decidit per la Verge. De verges, en el sentit més ampli de l'expressió, no hi entenc un borrall. No cal dir que de mares de Déu (que és en concret i en rigor terminològic el que ens ocupa) encara hi entenc menys, atès el meu estat permanent d'ateisme (respectuós i gens militant, això sí). Però la iniciativa d'un grup de persones -les quals, segons se m'ha indicat, volem romandre ara com ara en l'anonimat- ens ha obligat a uns quants, empesos per la curiositat insaciable dels mitjans de comunicació, a dir quelcom pel que fa al cas. En concret se'ns ha preguntat què pensàvem del retorn de la Mare de Déu de Sant Cugat, una talla del segle XIII. A mi el primer que em va venir a la memòria, més enllà de l'interès de la peça, va ser un concepte molt català (i espanyol) no traduïble a altres llengües: guerrilla. Ja se sap. és sinònim de guerra sense ordre ni concert, però no forçosament de resultats decebedors. Km pregunto: és útil anar plantejant batalles puntuals (es diguin Verges de Sant Cugat, Sant Adjutori. Torre Blanca o com vulgueu i mancats com estem d'un criteri general? Si no ens hem posat d'acord sobre quin és el patrimoni històric i cultural que cal conservar (i com l'hem de conservar), on ens portarà una talla (o una masia) de més o de menys. Primer definim el marc i després, institucions i societat civil, intentem omprir-lo de contigut. I a partir d'aquí, que cadascú es dediqui a allò que més li plagui.

Butlletins horaris de 7.00h a 24.00h Cada dia

de13.3Óhal4.00h de dilluns a divendres

Diari de Sant Cugat 163  

Diari de Sant Cugat nº163, 18 d'octubre de 1996

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you