Issuu on Google+

Divendres, 11 d'octubre de 1996

ÜS4CANTOINS S e t m a n a r i i n d e p e n d e n t d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

Súm. 162 Any IV 2 2 5 ptos

La construcció contínua creixent A Sant Cugat s'inicia la construcció de més de cent habitatges cada mes

El primer semestre de 1996 redificació ha experimentat un augment del 3,6%

Segons dades fetes públiques per l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona (APCE) i el Col·legi d'Aparelladors, Sant Cugat continua mantenint un dels índexs més alts del país pel que fa a la construcció d'habitatges. Si l'any 1995 es batia el rècord de construcció, amb 1.300 vivendes, aquest any es va pel camí de superar aquesta xifra, ja que en els primers sis mesos del 96 s'ha iniciat l'edificació de 677 pisos, que representa un creixement del 3,6% respecte del 95. Plana 9

La urbanització de Coll Fava ha fet pujar els índexs de construcció d'habitatges nous a Sant Cugat gairebé un 4 0 % els anys 9 5 i 9 6

Evolució d'habitatges iniciats en els darrers anys

Any Habitatges

vm m

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

19%*

519

452

,344

478

466

672

1300

677*

Font Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona (APCE)

* primer semestre

La crisi d'ERC no afectarà el pacte de govern municipal L'escissió a escala nacional d'Esquerra Repulicana provocada per Àngel Colom i Pilar Rahola no afectarà la secció local d'ERC, ni tampoc el pacte de govern que la formació independentista manté amb Convergència i Unió a l'Ajuntament de Sant Cugat. En una conferència de premsa celebrada dimecres

passat, els màxims dirigents d'ERC a Sant Cugat feien pública la seva posició alhora que criticaven amb duresa Colom i els seus seguidors. Ja fa temps que és coneguda l'alineació de la secció local d'ERC amb el plantejament dels renovadors, que encapçala Josep Lluís Carod-Rovira. Plana 6

Jaume Busquets i Eduard Pomar. Portaveu municipal i president de la serció local d'ERC

Dotze anys de presó per a l exgerent de VHGC Plana

26

La policia de barri ja funciona als districtes Tema de la setmana i editorial

Planegen construir un hotel al costat del Pryca Plana

26

Plzalk. Galtes nf Ci>

°

815

^ S** C^gat del Vallès

XW- e*S»*»a. ^ M M ï j g ^ ï i =

589 854Í


ELS /CAIVIÜNS Dwendrts,ll<ractubrtdel996

Sumari

Ivàn Ambrós serà jutjat dimarts per negar-se a fer la

Bona entesa entre els afectats pel PGM del Monestir i

Noves activitats en la política de joventut d'aquest

La campanya antigrip del CAP començarà aquest

Primera presentació del futbol base de la PB de Sant

P S S . Plana 6

l ' a l c a l d e . Plana 8

C U r s Plana 14

d i l l u n s . Plana 18

C u g a t . Phna 28

sificació d e cromos i ninots de la sèrie Gogo's. Plana 19

i falsificació de d o c u m e n t s . Plana 26

3

Setmana

Entorn

8

El e c o l o g i s t e s p r e s e n t a r a n al·legacions contra el projecte de la benzinera a Can Borruil i no d e s c a r t e n p r e s e n t a r un contenciós administratiu. Plana 8

Kls veïns dels dictrictes tenen, des de principis d'octubre, un policia "particular" per atendre les necessitats del barri. Planes 3, 4 i 5

Política La governabilitat de Sant Cugat no es veurà afectada per l'escisió en el sí d ' E R C . Plana 6

La construcció d'habitatges a Sant C u g a t continua la seva línia ascendent. El primer sem e s t r e d'any s'han iniciat al municipi 677 pisos nous. Plana 9

Jordi F a r r é s és, d e s d e d i s sabte passat, el nou president de l'executiva d ' U n i ó D e m o c r à t i c a d e C a t a l u n y a al Vallès Occidental. Plana 6

El Patronat del Parc de Collserola està estudiant un proj e c t e d ' a c o n d i c i o n a m e n t del camí de Can Borrell i la Vall de Sant Medir. Plana 9

Societat

14

El casal de cultura deValldoreix ofereix aquest trimestre deu cursos i diferents tallers per a alumnes de totes les edats. Plana 14 Entrevista a Narcís Castanyer, nou president del Club Muntanyenc Sant Cugat. Plana 15 El comitè d'empresa de Televisió Espanyola a Catalunya denuncia els sous que cobren tres nous directius del centre. Plana 16 La Guàrdia Civil deté un santc u g a t e n c com a p r e s s u m p t e responsable d'una xarxa de tal

La radiografia d'aquesta setmana recull la història del grup Fila ï.ero, teatre estable de la l'nió Santcugatenca. Planes 22 i 23

E conomia

26

La promotora Stim Batir E s pana, S.A. projecta per a principis d'any la construcció d'un hotel a l'Augusta Park Plana 26

L'exgerent de l'Hospital G e neral d e Catalunya c o n d e m nat a 12 anys d e presó per un delicte d'apropiació indeguda

Esports

28

C o m e n ç a la c o m p e t i c i ó d e t e n n i s taula d e la U n i ó E s portiva Sant Cugat. Plana 29 L'equip juvenil de handbol de la U E Sant C u g a t es q u e d a a les portes d e la lliga al perdre la final davant el Lloret. Plana 29

Cultura

33

Suport general dels santeugatencs al naixament d ' u n moviment que reivindiqués el retorivde la Mare d e D é u . Plana 33

EIS 4 CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful,

tonia BMMZIM* •

4 ^

de la carretera de Cerdanyola.

44*

#

*

<

*

Cal presentar el D.N.I. i realitzar el pagament en metàl·lic


ELS4CAN1W6 £

^

El tema de la

Setmana Divendres, lldoctubre de 1996

La

p o l i c i a

l o c a l

Agents al servei del ciutadà La policia local inicia una nova etapa d'apropament als veïns que suposa un esforç de personal S ó n 6 1 persones entre agents, capo-

enrera la imatge coercitiva d e la poli-

a m b els altres cossos de seguretat que

rals, sergents i el responsable e n cap.

cia local. Els t r e s màxims responsa-

hi ha al municipi és cada c o p millor i

cal ha trencat la imatge imperativa que

Treballen als carrers d e Sant Cugat i la

bles coincideixen a afirmar q u e la fun-

això ha afavorit perquò S a n t C u g a t es

tenia, i vol demostrar que els seus

seva feina els obliga a conèixer les ne-

ció dels agents d e la policia municipal

converteixi en una ciutat tranquil·la pel

agents tenen altres funcions que no es

cessitts de tots els ciutadans per poder

és fonamental p e r aconseguir una mi-

que fa als índex d e delinqüència. A m b

limiten n o m é s a posar multes quan un

oferir-los el millor servei. Ha quedat

llor quafitat d e vida.

l'entrada en funcionament de la policia

cotxe està mal aparcat.

•wwSBMWMWWWKWMgSJgffiggj

Joan

La col·laboració

Aymerich

rich assumia la regidoria de Seguretat Ciutadana, un àmbit en el que, com alcalde de Sant Cugat, n'és el màxim responsable fins i tot respecte als cossos de seguretat no municipals: la policia estatal i la guàrdia civil, implantades al municipi. Aymerich destaca els princpis bàsics de la filosofia d e la policia local, q u e e s fan e s p e cialment evidents en la policia de barri.

RKDACCIÓ - Sant Cugat -

L'alcalde de Sant Cugat ha postat per la policia de barri des de bon principi. "Aquesta e x p e riència ja es va iniciar fa un parell d'anys al c e n t r e " . Fins la primavera passada, Joan Ayme-

La primera característica, segons Aymerich, és la integració del policia en la societat. E n c o n s e q ü è n c i a , l'actuació del policia local és molt m é s efectiu: "el c o n t a c t e a m b el ciutadà dóna una visió d e la realitat q u e p e r m e t actuar a m b més eficàcia". L'alcalde destaca l'esforç que fan els funcionaris d e la policia

Àngel

local per estar a tot arreu quan cal, sobre tot tenint en compte l'evident manca de personal de la plantilla. L'any 1994, a la policia local hi havia un intendent en cap, dos sergents, o n / c caporals i 49 policies, que dirien les necessitats del municipi. Des d'aleshores, la plantilla s'ha modificat i ha reduit el número de treballadors, ara són només 61. L'alcalde de Sant Cugat destaca la col·laboració entre tots els cossos de seguretat, que han fet de Sant Cugat una de Ics ciutats més segures de Catalunya. En aquest punt coincideix cl comissari de la prefectura estatal de policia, Avelino Maestre. qui ha destacat que en els primer 8 mesos de 1996, l'índex de delinqüència ha baixat d'un 14% respecte el mateix període de l'any passat.

Enric

Renau d'economia i finances. L'alcalde havia tingut fins a leshores la responsabilitat tic la seguretat ciutadana. En el parèntesi. Renau havia estat vocal del consell de districte de Mira-sol. Aquesta condició l'ha ajudat, probablement. a assumir el projecte de la policia de barri amb "entusiasme i il·lusió", segons va dir el dia deia presentació. " E s p e r e m que sigui una experiència important perquè es puguin detectar qüestions que potser no hauríem vist sense aquest servei".

RKDACCIÓ

- Sant Cugat -

Enric Renau és regidor de seguretat ciutadana des d e la prima ve ra, q u a n cl canvi en el cartipàs municipal després de la renúncia de l'cxtinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Franquesa, va provocar un ball de carteres. Renau va tornar a leshores a la vida política del consistori amb una competència diferent de la que havia assumit mentre havia estat tinent d'alcalde

d e carrer i de barri, el cos d e policia lo-

Pastor gó que es desplaçava pels districtes. "Així s'afavoria el servei als c i u t a d a n s , i s'eviten d e s plaçaments inútils", segons Àngel Pastor. Aquesta oficina mòbil servia de punt de contacte entre la policia local i el veí, i s'hi feien els atestats. "D'aquesta manera s'estalvien molèsties i pèrdues de temps". Va ser el primer e m b r i ó del q u e desprès s'ha convertit en la policia de barri, que ha començat a funcionar en les últimes setmanes. El servei s'ha e x p l i c a t e x h a u s t i v a m e n t als veïns en els consells de districte del mes de setembre..

RKDACCIÓ

- Sant Cugat -

Àngel Pastor, el cap en funcions de la policia local, reclama una policia oberta. T é al seu càrrec a 60 persones que es distribueixen per tot el municipi. La policia de barri és el projecte més nou que té sota la seva responsabilitat, de moment, no es pot ampliar la plantilla i n'és conscient, però està fent esforços perquè tots els serveis funcionin e x a c t a m e n t igual al centre o als districtes. I n precedent d'aquest servei d'atenció a la societat és el fur-

UMAGRA 4<(*i4. s*tf t

itft.

La vocació de servei del cos de policia local té clars exponents també en !a formació, dels agents. L'any 1994 es va fer a la comissaria el primer curs de policia judicial. Els m e m b r e s de la policia local han assitit també a cursos de capacitació i c o m a n d a m e n t de l'Escola d e Policia de Catalunya. La preparació dels agents suposa tenir c o n e i x e m e n t s en tir, defensa personal, tipus de drogues i primers auxilis. "La feina estrcitament social que fem ho exigicix així

RUBÍ MÀRMOLES Y GRANITOS S.L.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÀRMOL, GRANITO Y SILESTONE EXPOSICIÓNY OFICINA:

TALLER:

Ctra. de terrassa, 97 bis 08191 RUBi(BCN) Tel./Fax 699 78 02

C/Polit. 15- Pol.lna. La Llana 08191 RUBÍ(BCN) Tel. 699 94 56

Sistemes Electrònics ée Seguretat

|lÀ«tornatÍti»efó Òe P o r t e s

Extintor»

SISTEMES I EQUIPS D'ALTA SEGURETAT

A

V * . A f f © n s

Pastor.

S a l a ,

SO

T eI

& CONTROLS VIA RADIO PORTES A U T O M À T I Q U E S

5 8 9

I 7

9 9

S a n

t

ll|lll^|liíliilïl * t Hilli

llliilrlflll


Setmana

ELS /CANTONS Divendres. 17 d'octubre de 1996

La

p o l i c i a

local

Dedicació exclusiva "full time

!>•>

Els veïns dels districtes tenen dos agents a la seva disposició per garantir la seguretat Hi ha un veí nou al barri, es diu X i treballarà per garantir la seguretat, per escoltar les demandes dels veïns, per conèixer quines son les necessitts concretes del barri i posar fil a l'agulla per resoldre-les. El nou veí és un dels vuit policies de barri que des de principis del mes d'octubre té, cada dia, un recorregut fixe. el d'un districte determinat. El concepte del policia de carrer, proper al ciutadà i que està més per servir-lo que per penalitzar-lo, ha arribat també als distirctes. Era una aspiració tan vella com la mateixa creació dels Consells de Districte. El 1989,

quan l'equip de govern va impulsar la descentralització dels districtes, ja era present le projecte d'incorporar a cada barri agents que es dediquessin en exclusiva a aquella zona. El coneixement de terreny afavoreix la prevenció i permet actuar amb més rapidesa. La policia de carrer, una idea semblant a la dels agents de barri però aplicada als districtes del centre de la ciutat, ja funciona des de fa dos anys. Posar en marxa la policia de barri exigia un esforç mes gran, perquè l'orografia del terreny a les urbanitzacions de Coilserola posava les coses més difí-

cils. Aquesta és una de les causes per les que la policia de barri ha arribat més tard als districtes. Els veïns confien en què aquest nou servei millori la situació als districtes, i en repetides ocasions hanmanifestat que potser dadria més persones per cobrir els torns. Els policies de barri que estan treballant a Mira-soi, les Planes, la Floresta i Valldoreix ho fan en estreta col·laboració amb els agents que hi ha al centre de la ciutat. A Valldoreix, els dos vigilants de l'EMD treballen sota les ordres dels policies de barri que hi ha designats.

Ordre i concert a Valldoreix

RKDACCK')

"l'.s molt d'hora encara per fer valoracions. I lem de treballar sobre fets consumats i elaborar estadístiques". Són paraules del cap en funcions de la comissaria de la policia local. Àngel Pastor, pocs dies després que la policia de barri sigui una realitat. "Es cert, però. que en una primera impressió, i rev isant diàriament els informes, ja podem arribar a algunes conclusions importants que permetin uns primers plans d'actuació". Kls veïns dels districtes tenen al policia de barri, sempre el mateix al matí o a la tarda, a la seva disposició durant un parell d'hores a les oficines municipals de descentralització que hi ha las centres cívics. Aquesta preocupació per atendre els ciutadans i conèixer els seus problemes a través del contacte directe és una de les novetats del sistema de la policia de barri. "La integració és l'objectiu bàsic dels policies als districtes", segons l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, que va presentar dilluns a la seu de la policia local. Aymerich va destacar que la policia de barri reforça la vigilància als districtes. "No és que abans no n'hi hagués, de policia. És que ara el servei serà millor, hi haurà més atenció per als veïns". Funcionament Els agents de la policia de barri estan a disposició dels veïns cada dia de la setmana a partir de les sis del matí i fins les deu de la nit La vigilància es reparteix en dos toms de matí i tarda. Segons Àngel Pastor, els policies no faran un itinerari concret, tot i que sí incidiran en alguns punts que consideren especialment conflictius. Com que la integració en la vida del barri és un objectiu fonamental, l'intercanvi d'opinions amb la gent és bàsica per trobar zones problemàtiques. La millor manera de copsar les incidències d'una comunitat és passejar-s'hi i entrar en contacte amb els veïns. Per això, les patrulles de vigilància seran tan importants com les estones en que els

• Si la policia de barri s'haguès posat en marxa molt abans de les eleccions municipals de 1995, potser la seva aplicació a Valldoreix hauria suposat alguns problemes. L'entesa entre els equips de govern de l'actual E M D i de l'Ajuntament de Sant Cugat és perfecta, i no hi ha cap conflicte competència! que valgui. En les antigues trifulques Sant Cugat- Valldoreix, la seguretat ciutadana havia estat un os especialment dur: l'agent auxiliar que tenia l'Entitat Municipal Descentralitzada tenia unes funcions que potser sobrepassaven les seves competències. l'n dels agents que patrulla per. Mira-sol, durant una de les inspeccions que ha fet aquesta setmana. Foto: X. LARROSA

policies de barri estan a disposició dels ciutadans als centres cívics. Passejar pels carrers es pot fer a peu, com passa al centre, i també en motocicleta. Kls agents que tenen asignats els distirctes de Valldoreix i Mira-sol circulen en sengles scooters que s'han incorporat a la flota de vehicles dels que disposa la policia local.

per iniciativa pròpia. En aquest sentit, una de les funcions de la policia de barri serà elaborar campanyes de prevenció i establir criteris d'actuació d'acord amb les necessitats de cada districte, iagual com els policies de carrer tenen assignats un grup determinat de carrers al centre urbà.

Els veïns de les Planes i la Floresta, de la seva banda, s'estan familiaritzant amb els cotxes tot terreny que utilitzen els policies que hi ha en aquests dos districtes. Per a aquests barris s'ha triat el cotxe perquè els seu terreny és més abrupte. Les comunicacions a mb la central de comandament i les altres patrulles es fan per radiotransmissió, amb un aparell portàtil de telecomunicacions. Un agent de la policia de barri pot actuar perquè li ho demanin els mateixos veïns, especialment per resoldre conflictes. També pot respondre a les demandes que provinguin de la Prefectura de la Policia Local, o poden treballar en col·laboració amb les diferents àrees de l'Ajuntament de Sant Cugat, si això és necessari.

Àmbits d'actuació

Una altra de les novetats que presenta el servei de policia de barri és la possibilitat que sigui el mateix policia, bon coneixedor del terreny, qui prengui les decisions

Per al cap de la policia local en funcions, Àngel Pastor, el reforç que suposa la policia de barri es notarà "en una especial atenció pel trànsit i la delinqüència", que és més habitual als districtes que al centre. La policia local és especialment coneguda precisament per la seva tasca com a controladors del trànsit en les vies principals de comunicació i accessos al barri. A més, hauran de preocupar-se de què els cotxes estiguin ben aparcats. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, el policia de barri tindrà un paper rellevant en la resolució de conflictes entre veïns i la vigilància espeical en zones d'enllumenat insuficient. Aquesta ha estat una de les demandes que han fet els veïns quan han reclamat que s'agilitès el procés d'incorporació dels policies de barri. En el cas

dels districtes, els policies que hi treballen específicament també tindran molt a dir en matèria mediambiental. Una de les seves tasques serà vigilar l'abocament de residus, perquè no es facin allà on no toca; tindran també un paper destacat en la prevenció d'incendis, perquè les patrulles de vigilància permetran detectar qualsevol incident al respecte. La figura de la policia de barri pemetrà al ciutadà sentir el cos de seguretat local molt més proper. Per això, la tasca assistencial que ja comporta en si mateix el fet de ser policia local es veu accentuada en els districtes, on hi viuen força avis sols que necessiten companyia i atenció. La situació socioeconòmica d e determinades famílies q u e t a m b é v i u e n e n aquestes zones condiciona la feina que faran els policies de barri. Aquesta feina enllaça amb el concepte de policia al servei del ciutadà a partir del qual s'han desenvolupat les seccions d e les polices de carrer i de barri. De moment, hi ha poca informació per afirmar que la policia de barri ha esdevingut un èxit, però la primera impressió és bona. L'alcalde de Sant Cugat, però, es mostra confiat: "Si l'hem encertat o no amb la creació de la policia de barri, el temps ho dirà".

"La qüestió de Valldoreix es va arreglar en el moment en què es van fer les eleccions de 1995, i tots aquells malentesos que hi havia hagut en el seu moment durant anys, no només amb el nostre equip de govern si no també abans, s'han superat", afirma l'alcalde, Joan Aymerich. Una de les coses que quedava clarament determinada en el conveni que van signar l ' E M D i l'Ajuntament l'any passat era precissament el de la seguretat ciutadana. Un decret de l'alcalde va nomenar auxiliars de policia els dos agents que treballaven a l'Entitat Municipal Descentralitzada. "Els dos depenen jeràrquicament del cap de la policia local, i les feines les fan smepre d'acord amb l'EMD i la Prefectura Local", explica l'alcalde. La col·laboració entre aquests dos auxiliars i els dos policies de barri assignats per a matí i tarda és "molt bona", segons el president de l'EMD, Jaume Sanmartí. Valldoreix té així un reforç que els veïns dels districtes han trobat a faltar. Sempre que el projecte de policia de barri s'ha explicat als consells de districte, els veïns han cosiderat insuficient la dotació. Un cop estigui en marxa el servei, es veurà si n'hi ha prou o no.


Setmana 5

ELS4CAINT0NS Divendres, 11 d'octubre de 1996

La

p o l i c i a

l o c a l

L'esforç d'arribar a tot arreu La plantilla de la policia local es queda petita però fa esforços per cobrir-ho tot " V i u e n " e n una g r a n casa, que van reformar definitivament l'any 1 9 9 4 . La casa Jaumandreu, més coneguda com a Villa Felisa, és la seu d e la policia local des de fa més de dos anys. Els seixanta agents que f o r m e n la plantilla disposen allà d'un lloc estratègic d e s del qual desplaçar-se. La policia local disposa de molt bons mitjans, però necessita més recursos humans.

RKIUCCIÚ

- Sant Cugat -

Kl m a t e i x a l c a l d e d e S a n t Cugat, màxim responsable de la s e g u r e t a t c i u t a d a n a , recon e i x q u e la p l a n t i l l a s ' e s t à q u e d a n t petita. "Per llei, l'efectiu de la policia local ha de tenir tres agents per cada mil h a b i t a n t s " , diu Aymerich. Si a S a n t C u g a t hi v i u e n u n s 5 0 . 0 0 0 v e ï n s , el r e s u l t a t és q u e la plantilla hauria de ser d ' u n s 150 policies. Ara hi treballen una mica més de la tercera part. La introducció de la policia de barri ha suposat un esforç molt gran p e r q u è s'han distribuït els esforços sense q u e el servei al ciutadà se'n ressentís. En a q u e s t sentit, l'alcald e ha felicitat Àngel Pastor i a tots els policies locals pel seu c o m p r o m í s e n v e r s els santeugatencs. "La gran c o m p l e x i t a t q u e té el nostre m u n i c i p i aconsella p r e c i s s a m e n t a m p l i a r la vigilància a les zones més allunyades del c e n t r e " , afirma Aymerich. Per a i x ò e s va i n t r o d u i r la policia de barri. Falta personal Equilibrar el n ú m e r o de treb a l l a d o r s d ' a c o r d a m b les ncessitats del municipi significa a u g m e n t a r el pressupost m u n i c i p a l . "Jo crec q u e són poques persones per cobrir tot S a n t C u g a t " , afirma À n g e l Pastor, però el cos es mostra comprensiu amb l'Ajuntament perquè ara no és el millor mom e n t per fer inversions. Tot i reconèixer el dèficit- Sant Cugat té gairebé 50.000 habitants i 48 q u i l ò m e t r e s q u a d r a t s - , Pastor afirma q u e la s e g u r e tat ciutadana està ben coberta. En a q u e s t sentit, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, afirma q u e la bona e n t e sa e n t r e tots els c o s s o s d e s eguretat del municipi subsana aquesta deficiència reconeguda dels recursos h u m a n s de la policia local. "Hi ha una sèrie d e microespecialitats, com ara l'elaboració d'atestats, l'evacuació de vehicles abandonats o el mant e n i m e n t de vehicles q u e són e l a b o r a d e s . Assumir el compromís d'eficàcia no és fàcil",

a s s e n y a l a P a s t o r . " P e r ò em faig càrrec, i soc solidari a m b al situació de l ' A j u n t a m e n t " . afegeix. El servei es presta, però a m b qualitat, i s'arriba allà on cal, però la millora de la qualitat e n l ' o f e r t a p a s s a r i a p e r un augment de la platilla q u e . de m o m e n t . no es pot c o n t e m plar. No cal alarmar la societat santeugatenca, perquè, segons Pastor, la s e g u r e t a t està garantida. Per a Àngel Pastor, el màxim responsable tècnic d e la policia local, la seva feina és bàsicament assistencial, "va més enllà del q u e marca el llistat oficial de f u n c i o n s " , s e g o n s Pastor. El responsable tècnic d e la policia local i n s i s t e i x e n la idea de q u è s'ha acabat a m b la imatge coercitiva del cos. A q u e s t a nova p e r c e p c i ó q u e es p r e t é n donar al ciutadà es fa extensiva a la policia estatal, la guàrdia civil i els mossos d ' e s q u a d r a . " N o e n s p o d e m limitar les funcions, no p o d e m q u e d a r nos enrera en l'atenció als ciutadans ,que c o n s t a n t m e n t ens estan reclamant l'atenció, perquè estem al seu servei", afirma Pastor. Una tasca import a n t d e la p o l i c i a l o c a l é s tranquilitzar els usuaris. " N o saltres arribem fins allà on podem. Si no podem resoldre els p r o b l e m e s , o r i e n t e m els ciutadans". À n g e l P a s t o r és c o n s c i e n t , però, que tot i q u e hi ha hagut canvis i la societat mira a m b uns altres ulls els cossos de seguretat, la imatge del guàrdia urbà q u e només posa multes encara es manté. " H e m de c o m b i n a r la funció d e àngel d e la guarda a m b la d e Pepito Grillo q u e recrimina els ciut a d a n s " . P e r ò això no és repressió, aquesta part d e la tasca d e la p o l i c i a m u n i c i p a l " t a m b é ha de ser b e n e n t e sa", segons Àngel Pastor., qui reivindica la tasca p e d a g ò g i ca q u e té en m o l t e s ocasions la policia m u n i c i p a l . Campanyes de p r e v e n c i ó La policia local té una funció importantíssima en la prev e n c i ó d ' a c c i d e n t s . La seva col·laboració en els circuits de

l'.ahaldc de Sant ( u^iit ILIKII·I 'a inaugti/aaó de la remodeltuió iit ui ninj Jaumainlitii. I o/o: 1:1.S 4 CANTONS karts en miniatura que es fan per als escolars és f o n a m e n tal. A q u e s t a c a m p a n y a s'inclou dins el programa tic dinamització q u e prepara cada curs l'Àrea de Serveis Personals d e l'Ajuntament. Els agents de la policia local realitzen t a m b é controls d'alcoholèmia els caps de setmana i en le zones on creuen que hi pot haver més incidència. La carretera de Sant Cugat a Rubí, a l'alçada de la discoteca C h i c és un dels p u n t s on les patrulles incideixen més. El control d e la velocitat les nits del cap d e setmana també és una feina dels agents de la policia local. A q u e s t e s són les feines més properes al carrer que fan els a g e n t s d e la p o l i c i a l o c a l . T a m b é n'hi ha d'altres, de les q u e s'encarrega la secció Administrativa , i q u e són de règim intern. La divisó de Trànsit del cos de policia s'encarrega de la vigilància de la zona blava i d'un grup d'especialitats com ara la grua, el dipòsit d e vehicles o el radar. La secció de la policia judicila s'encarrega d e les investigacions, els atestats i els inf o r m e s . La feina mai no és fixa, i els agents es van rotant en les seves funcions, segons les ncessitats de cada àrea.

Un agen/de la poliria local fa un con/rol d'alcoholèmia a un conduc/or. lot,,: ELS 4CANTONS

Material de la policia local de Sant Cugat • Dos vehicles patrulla Nissan Primera • Una centraleta telefònica amb dues línies d'entrada, incorporant-hi el 092 i diverses línies interiors • D o t z e walkie-talkie portàtils • Dos ordinadors personals connectats a la xarxa de l'Ajuntament i amb suport informàtic avançat • Equips de senyalització mòbil i d'autoprotecció


US 4 CANTON

Política iïkviulm.

C r i s i

a

11 rl'nitubrt <t, /W/fi

E R C

L'escissió en el si d'ERC no afectarà la governabilitat de Sant Cugat Bajona qualifica la marxa de Colom i dels seus seguidors"d'acte de pirateria"

Jordi Farrés, n o u president d e l'executiva d'UDC al Vallès

i**:EDUARD POMARi

JAUME BUSQUETS:

"No hi ha cap militant de Sant Cugat que s'hagi donat de baixa d'Esquerra Republicana" AURA COSTA

La governabilitat de Sant Cugat no es veurà afectada per l'escissió que s'ha produït aquesta setmana en el si d'ERC, perquè de fet la cúpula directiva d'aquesta formació a Sant Cugat sempre s'ha identificat amb la línia defensada per Josep Lluís Carod-Rovira. Així ho refermava el regidor d'ERC al consistori de Sant Cugat, Jaume Busquets, quan deia que la formació "continuarà treballant amb fermesa i es mantindrà al peu del canó al servei de Sant Cugat". CiU, soci d'ERC a l'executin municipal, també refermava-U continuïtat del treball conjunt^ capdavant del govern dcSawtCtigat En aquest sentit, el president de COC i alcalde de la ciutat, Joan Aymerich, afirmava que els canvis en el si d'ERC no afectaran Sant Cugat i que les molt bones relacions que hi ha entre aquesta formació i CIU estan garantides."

J O A N AYMERICH:

"Esquerra Republicana continuarà al peu del canó treballant amb fermesa per Sant Cugat"

Pel que fa a la secció local d'UDC el seu president, Joan Recasens, assenyalava que "ni tan sols s'ha plantejat que la crisi pugui afectar localment perquè l'entesa entre les dues formacions és molt bona." Un exemple que la crisi no tindrà conseqüències a escala local és que ERC mantindrà totes les activitats i congressos que tenia previstos, tal com assenyalava el president de la secció local d'ERC, Eduard Pomar. Tot i així, la formació santcugatenca no es va abstenir de criticar l'abandó d'Àngel Colom i la seva voluntat

de crear un nou partit. Una crítica que el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Cugat, Jaume Busquets, explicava a través d'un clar paral·lelisme: "Un capità no pot abandonar mai el seu vaixell i menys quan aquest està fent aigües. La seva obligació és portar-lo a port i després, si vol, que canviï de vaixell." El secretari executiu d'ERC, David Bajona, era més punyent i afirmava que si els secessionistes creen el PIC (Partit per la Independència de Catalunya), aquest "no tindrà legitimitat perquè els seus ingressos

Hfxrod-Rovira aSant •ftei segona vegada -en menys d'fck4hcs, el «ector (^'Esquerra Republicana encapçalat'.per Josep Lluís Carod-Rovira, va fer una reunió a la Casa de Cultura de Sant Cugat. Com ja va passar fa tres setmanes, "la proximitat geogràfica de Sant Cugat amb el Parc Tecnològic del Va-

Les previsions no han fallat. En

"Les bones relacions entre CiU i ERCl'assemblea comarcal que es va estan garantides en el compliment del fer dissabte a Matadepera, el dipacte de govern" rigent d'Unió Democràtica a Sant

Cugat

llè**^'habi^àlment se celebreij'elsjpofífoeils nacionals- fa que.-Ü Bector çarod-revirista li resulti idoni reunir-se aquí", segons fonts d'ERC. Malgrat l'hermetisme amb què es va portar la reunió, va transcendir que els militants van debatre diversos punts congressuals. / J.L.

provindran dels càrrecs que ni Colom ni Rahola han abandonat Serà un partit creat a partir d'un acte de pirateria." Eduard Pomar ha garantit que tota la militància continua a la secció local i comarcal d'ERC. D'altra banda, Pomar va constatar que per bé que l'escissió és un fet greu, el partit no modificarà la seva línia habitual de lluita republicana d'esquerres i independentista. En aquest sentit, la formació va anunciar que fins i tot es reforçarà la unitat del partit, que, segons David Bajona, a partir d'ara només tindrà una línia oficial perquè "un cop desaparegudes les malversacions de fons i la falta d'ètica, «o hi ha cap motiu que justifiqui l'existència de diferents sectors dins de la formació." Pel que fa a la creació del PIC, avançada aquesta setmana, Pomar confia que Colom i Rahola es replantegin la viabilitat d'aquest projecte.

Cugat i tinent d'alcalde de Serveis Interns, Jordi Farrés, ha estat escollit president de l'executiva del partit al Vallès Occidental després que no es presentés cap més candidatura que la seva. El període del mandat és de dos anys i el càrrec atorga a Farrés una lloc a l'executiva intercomarcal de Barcelona. Mentre duri la presidència del polític santeugatenc, "s'intentarà enfortir la militància d'UDC a la comarca", assegura Farrés, "però no només per fer-la créixer en nombre sinó per fer-la més representativa dins la societat". Pel que fa a un dels punts calents que es debatrà en el congrés de la formació democristiana que es farà el desembre, les relacions amb Convergència Democràtica, Jordi Farrés ha assegurat que a la comarca són "normals", però reconeix que hi ha hagut "diferències a escala local", com és el cas de Matadepera. Amb tot, Farrés no ha volgut fer cap més balanç de la situació dels dos socis de la coalició fins d'aquí a uns mesos. / J.L.

I n s u b m i s s i ó

La JNC l o c a l , procliu a la fusió e n t r e IC demanarà una petició d'absolució alple CDC i U D C A m b r ó s s e r à jutjat d i m a r t s per negar-se a fer la PSS

JOFRK Ll.OMHART - Sant Cugat -

l'.ïnsubmis santcugattnc amb el seu advocat Francesc Arnau Foto: X. L.

M. ALUMINI

I

VIDRE

E X P O S I C I Ó I VENDA C/ Valldoreix.53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

Una condemna de nou anys d'inhabilitació i una multa de 2.190.000 pessetes a raó de 3.000 diàries durant dos anys. Aquestes són les penes que haurà d'afrontar l'insubmís santeugatenc Ivan Ambrós si el jutge el considera culpable d'un delicte d'insubmissió a la Prestació Social Substitutòria aplicant el nou ('odi Penal. La vista oral comença dimarts vinent a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona, després que el cas passés del jutjat penal de Terrassa a aquesta instància superior. Ambrós continua amb la seva

postura de "no enfrontament al sistema judicial sinó als ministeris de Defensa i de l'Interior, perquè es tracta d'un problema polític". Tot i que la nova llei pretén no empresonar els insubmisos, Ambrós passarà un dia a la presó per cadascun que no pugui pagar. Aquest fet no espanta l'insubmís santugatenc, que assegura que "no em veig a la presó. Se'ns ha venut així i així ho faré." D'altra banda, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya presentarà una moció de suport a Ivàn Ambrós durant el ple que es farà el mateix dia del judici. IC demana, entre altres punts, una petició d'absolució per part de l'Ajuntament.

- Sant Cagat -

La secció santcugatenca de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), branca juvenil de Convergència Democràtica, ha manifestat la seva "coincidència absoluta" amb la ponència que a escala nacional, i amb vista al congrés que es farà aquest mes a Sabadell, proposa la fusió o separació entre els dos socis de la coalició CiU. El cap del col·lectiu local, Carles Figuerola, ha anat més enllà i ha manifestat que "la militància de Sant Cugat s'inclina cap a la fusió definitiva". Per a Figuerola, aquesta tendència és "per les excel·lents relacions que hi ha entre els dos partits a escala municipal". /J.L.


Detergent 3,5 kg, color 3,5 kg, total 1,7 kg o ecorecàrrega ^ ^ lotal^color 2 k g ^ C Q L Q N ^ il!aa *>RARf f j ^ W A 1 2 o ' O C R P l t l EN ELS DIFERENTS CEMTPPc; Berruguete, s/n {BARCELONA}

Rius i Taulet, 4 9 - 5 1 tSANTCl

Suavitzant NORMAL, SEDA, PARAISO O NATURAL 4 litres FLOR

OFERTA VALIDA DEL 10 AL 21 D'OCTUBRE DE 1996


HS4CANT0NS

Entorn

8

Divendres, 11 d'octubre de 1V96

E x p r o p i a c i o n s

Bona entesa entre els afectats pel PGM del monestir i l'alcalde Aymerich promet "que no es farà res sense consens" A poc a poc i bona lletra. Aquest és el missatge que semblen haver entès tant els veïns afectats pel Pla General Metropolità (PGM) de l'entorn nord-est del monestir com l'Ajuntament de Sant Cugat després de les trobades que han Joi-RK Ll.OMHART - Sani Cugat -

Totes d u c s parts consideren c o m a " m o l t p o s i t i v e s " les t r o b a d e s e n t r e l'alcalde Aymerich i els veïns. La raó d'aquesta bona entesa cal trobaria en la bona disponibilitat a l'hora de negociar del consistori i dels propietaris. D ' u n a banda, l ' A j u n t a m e n t ha promès (pic "no s'obligarà ningú a marxar si no \ o l " i que "no hi ha pressa per a les negociacions". Aquesta tranquil·litat ha p e r m è s , d'altra banda, q u e els afectats "no hagin tancat cap porta al consens i a vies de sortida", segons l'advocat q u e representa una gran part dels divuit propietaris, Albert Cortina. Cortina ha manifestat q u e els seus clients "han d e t e c t a t un canvi d e tarannà institucional i això s e m p r e és fructífer". El canvi institucional al qual es referia el lletrat correspon a la

mantingut els propietaris i l'alcalde. Segons el PGM del 76, les parcel·les de les divuit finques s'han de destinar en part a zona verda, i ara, amb l'arranjament de l'entorn del monument, s'ha decidit que s'executi a mitjà termini.

delegació q u e ha fet el director general d ' U r b a n i s m e de la Generalitat, Lluís Solans, a la persona d'Aymerich per dur a t e r m e les n e g o c i a c i o n s . El consistori va decidir participar en el procés arran de les cartes q u e l ' I n s t i t u t Català del Sòl (Incasol) va enviar als afectats pel P G M en q u è se'ls a n u n ciava q u e les e x p r o p i a c i o n s eren immediates. A partir d'aleshores, l'Ajuntament va portar el cas al ple i es va decidir paralitzar cl procés e s p e r a n t una negociació més pausada e n t r e l'administració i els div u i t p r o p i e t a r i s . La c o n s e qüència més directa de l'aturada d e q u a l s e v o l a c t u a c i ó urbanística va tenir lloc la setmana passada a m b les converses q u e Aymerich va mantenir un per un a m b els afectats. C o n e i x e n ç a mútua L'advocat Albert Cortina creu q u e l'aspecte m é s positiu d e

les entrevistes és q u e tant els seus representats com el consistori "han conegut la situació actual". Els veïns, explica Cortina, "han vist q u e hi ha la promesa de paralitzar-ho tot a m b la tranquil·litat q u e això suposa", i per part del consistori "s'ha detectat el teixit social q u e viu a les cases afectades". En concret, l'alcalde s'ha t r o b a t a m b un c o l · l e c t i u de veïns a m b una mitjana d'edat a v a n ç a d a i molts d ' e l l s a m b més capacitats. Però més prob l e m à t i c q u e a q u e s t a circumstància és el fet que molts dels i n q u i l i n s van n é i x e r en a q u e s t e s cases. Els veïns lam e n t e n q u e " n i n g ú e n s pot fer fora d'una casa q u e és nostra", diu una d e les afectades, Asunción Cava. Cortina ratifica la postura dels seus clients i assegura que els preocupa un sentiment contradictori. "S'est i m e n com ningú el monestir p e r q u è h a n v i s c u t a la seva ombra tota la vida i ara v e u e n

Alguna (k les cases afectades pel PGM. Foto: ELS 4 CANTONS com un projecte d'arranjament i millora del m o n u m e n t , q u e d'altra b a n d a c o n s i d e r e n b e neficiós per a tot Sant C u g a t , els pot fer fora". E n a q u e s t s e n t i t , el m a t e i x Aymerich reconeix q u e els p u n t s més difícils d e resoldre són "els sentimentals, p e r q u è els e c o n ò m i c s s e m p r e t e n e n

una solució m é s fàcil". L'alcalde ha fet una valoració optimista d e les trobades perquè "cap veí ha t a n c a t la porta a res", i Cortina t a m b é se sent "satisfet per les p r o m e s e s de l'alcalde", però tots dos coinc i d e i x e n e n la m a t e i x a frase feta per definir el futur: " N o serà u n camí de roses".

B e n z i n e r a

Els ecologistes portaran les al·legacions de la benzinera a Barcelona No descarten presentar un contenciós administratiu - Rr n i B O I . U N G E R -

- Sant Co«at El Grup d'Autoprotecció de la Floresta ( G A L F ) ha anunciat que sol·licitarà "una entrevista a m b la comissió d'Urbanisme de Barcelona per presentar les nostres al·legacions contra el projecte de la benzinera a Can B o r r u l l " , s e g o n s ha a f i r m a t Quim Garcia, m e m b r e del GALF. Aquest serà el primer pas que farà el col·lectiu ecologista i veïnal després de l'aprovació provisional del projecte inicial del pla especial per a la construcció de la benzinera a Can Borrull en el ple municipal de setembre.

Per tant, segons afirma Kristian Herbol/.heimer, m e m b r e del G r u p de Natura del C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat, "es confirma que els ecologistes no es quedaran amb els braços plegats". Els representants dels Grups d'Autoprotecció de la Floresta, les Planes i la Colònia Montserrat, juntament amb els membres del Grup de Natura i l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC), es van reunir dijous de la setmana passada per extreure les primeres conclusions de l'aprovació provisional de l'estació de servei a Can Borrull. Els ecologistes asseguren que continuaran lluitant per

evitar la construcció de la benzinera dins el parc natural. "No descartem la possibilitat de presentar un contenciós administratiu davant del Tribunal S u p e r i o r de J u s t í c i a p e r q u è determini la legalitat de la benzinera", afirma Quim Garcia, i afegeix q u e serà un g a b i n e t d'advocats el que s'encarregarà d'estudiar l'estat jurídic del cas. A partir d'ara, una empresa neutral haurà d'elaborar un informe per avaluar l'impacte mediambiental de la gasolinera a la zona. Finalment, serà la comissió d'Urb a n i s m e de Barcelona la q u e s'encarregarà d'aprovar definitivament el projecte de l'estació de servei a Can Borrull.

I ,si„ aena deh túnels de Valhidrera. Foto: ELS 4 CANTONS


Entorn 9

Ï L S í C A N T O N S Divendres, 11 d'octubre de 1W6

H a b i t a t g e CONSTRUCCIÓ AL VALLÈS OCCIDENTAL

La construcció d'habitatges continua creixent

(Primer

semestre

Durant el primer- semestre de l'any, la construcció d'habitatges a Sant Cugat ha experimentat un creixement del 3,6% respecte al 1995, segons dades de l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona (APCE). Segons aquest percentatge, els primers sis mesos de l'any 1 9 % s'ha iniciat al municipi la construcció de 677 nous pisos, davant dels 653 q u e es van començar l'any passat. Amb aquestes dades, Sant Cugat es confirma, en xifres absolutes, com el tercer municipi del Vallès Occidental amb millor ac-

jor nombre de pisos. Segons les dades del Col·legi d'Aparelladors, al Vallès Occidental es van iniciar 4.314 habitatges el primer semestre de l'any, respecte als 4.339 que es van començar durant els primers sis mesos del 1995. Al conjunt de Catalunya, el nombre d'habitatges iniciats durant el primer semestre han estat 24.353, mentre que el mateix període d e l'any passat van ser 24.322. Això suposa un increment del 0,13%. Segons l'informe, les à r e e s u r b a n e s s'han m o s t r a t "molt més expansives que les de l'interior, i destaquen, a banda del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Barcelonès.

ACMMttS

, 0

0

BADIA

ÏS4 166 83 283 t 5? 7$ 23, 4

BAftB£ftÀ»8t,VAUJ&S

CASr£LUÍS»AL Elprimer semestre de l'any s'han iniciat al municipi 677 nous pisos tivitat constructora, només al darrere de Terrassa i Sabadell, i com el primer municipi en xifres relatives a la població. Pel que fa al nombre d'habitatges acabats, Sant Cugat ha experimentat la tendència contrària, i ha passat de 500 el primer semestre d e 1995 a 301 e n t r e gener i j u n y d'enguany, fet que suposa una reducció del 29,8%. Amb l'increment experimentat a Sant Cugat, el municipi s'ha desmarcat de la tendència general de la comarca, on el sector de la construcció d'habitatges ha experimentat un descens del 0,5% respecte a les xifres assolides l'any passat, tot i que és també la comarca on s'han iniciat un ma-

1996)

tNICfATS

CxsrrthtetèmLVAhiM

REDACCIÓ

de

CEM&timji. GALUfA ( M\i*M%&tA

MowratftM

REIXAC PALAU D£ÏIEGAMAN&

Pouwk, REU^tiap Rn>ot&ift: ftt/aí - p"è SA8AÏ5St& STA. PiaífiriJAOF. MCDA. S \ M Cl«AT SANT L t ^ N ç SAVALL SANT Qï$$kt t*x VALUS

TfcRRMfe'

uu^srtmt \\CAÍU$SÍ$k VlLAU£G$g&i.$ IpTAl*

z m 424 ^m m 077 s

86 865 6 18 10

. - .

sa m m$

•.

" t

\

3$ IS2 *>Z 5 S Z 219

'»**

* * * ' *£

7SS5 » :*o i

*

N

984 4 0 36

1^

¥ íH^^^Wff

8084

Evolució d habitatges iniciats en els darrers anys

1989

1988 UNIFAMK4AS&

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996»

67

46

81

91

99

49*

303

432

385

581

um

«28*

478

466

m

1300

6^7*

44 ;

W

PUUUR&MtMAKS

463

47$

385

m

51$.

452

Font Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona (APCE)

Medi

* primer semestre

a m b i e n t

El Patronat estudia condicionar el camí forestal de Can Borrell Larranjament es farà amb el consens de VAjuntament RUTH BOLLINGER - Sant Cagat Els tècnics del Patronat del Parc d e Collserola estan elab o r a n t un e s t u d i p e r fer un projecte de condicionament del camí d e C a n Borrell i la vall de Sant Medir. L'objectiu és aconseguir q u e la via estigui en condicions per ser transitada a m b un vehicle tot terreny i completar així la xarxa de camins d'evacuació forestal de la serra en cas d ' u n incendi al bosc. El projecte englobarà el cond i c i o n a m e n t del camí de Can Borrell, q u e comença a la masia Torre Blanca, s'endinsa per la vall de Sant Medir i acaba a la carretera d e l'Arrabassada, que uneix Sant Cugat amb Barcelona. L'estudi d e la zona es troba

en una fase molt embrionària. A c t u a l m e n t , els t è c n i c s del Patronat del Parc d e Collserola estan estudiant la zona per elaborar un projecte per habilitar el camí forestal q u e serà revisat d e s p r é s per l'Ajuntam e n t de Sant Cugat. "Nosaltres supervisarem la proposta del Patronat del Parc d e Collserola perquè considerem q u e aquest camí té un gran interès ecològic ja q u e passa per un dels indrets més frondosos de la serra", afirma el tinent d'alcalde d e M e d i A m b i e n t , Jaume B u s q u e t s . La v e g e t a c i ó a f e c t a d a La vegetació q u e es troba a les voreres del camí forestal q u e uneix el límit urbanístic de Sant Cugat a m b la carretera d e l'Arrabassada passant per

la popular ermita, és pròpia de fons d e vall i d ' u n a zona molt h u m i d a q u e és minoritària a la serra, com les falgueres, els avellaners, roures, pollancres i altres e s p è c i e s d'arbres i arbustos. "Per tant, l'ecosistema és e n a q u e s t indret molt valuós i qualsevol acció a la zona ha de respectar el medi i seguir unes mesures molt estrictes", afirma el tinent d'alcalde d e M e d i Ambient, Jaume Busquets, que assegura q u e no s'efecturà el condicion a m e n t si no s ' o b t é una garantia q u e la vegetació no corre c a p m e n a d e p e r i l l . E l s tècnics del Patronat de Collserola calculen q u e el projecte inicial estarà enllestit a principis d e l'any q u e ve. El f i n a n ç a m e n t de la p r o posta d'arranjament encara està p e n d e n t d e discussió.

Visió de la pista forestal del camí de Can Borrel. Foto: XAVIER LARROSA

EIS4CANTONS horari d'atenció al públic m a t i n s : .i,. <>i, a i n,. de dilluns a divendres

t a r d e s : dei7ha20h, els dimarts i dijous


EIS 4 CANTONS

Onnuo JL

10

/,/;

''t ,'ntlres, 11 d'octubre de 1996

E d i t o r i a l

O S CANTONS

Més seguretat per ah barris

Setmanari independent de Sant Cugat del Vallès

^

Con—II d'Administraria Ramon Grau (president) Josep M (labreri/o. Xavier Fornells, Pere Esquerda Coordinador Editorial Francesc Carbó Coordinador FWdaccIo Jofre Llombart

Anhels Castuera, Mònica Bcmabe. Rinh Bdllinger. Aura Crosta, Elena Castcllarnau, Cïcni Lozano Rafa Mnrcnti, Alcx López, Pere Pich, Eduard Jener Coordinadora sarvals-coaaarclal Anna Barneda Equip c o w r c l a l Núria Olivé. Eva Pozo Consol Editorial Ramon Grau (president) Josep M. (^abrerízo(viccprcsident) Montserrat Rumbau (vicepresidenta) Francesc Carbó, Jordi Casas. Narcís Castanyer, Pere Esquerda. Xavier Fornells, Kristian Herbolzheimer. Rogcli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig. Emili Rcfté. Jaume Sibat, Paco Soler, Josep A. Teixidó. Joan Tortosa, Joan Trosano Jofre Llombart (secretari)

A

questa setmana l'alcalde, Joan Aymerich, ha presentat el projecte de la policia de barri, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Enric Renau, i el cap de la policia local, Àngel Pastor. L'aposta per portar més seguretat als districtes és un nou repte que enllaça amb la proposta existent de la policia de carrer, que ja des de fa temps s'ha implantat al centre. La idea que el ciutadà se senti més protegit i vegi patrullar pels carrers i per les places del seu districte la policia municipal pensem que mereix un reconeixement a una proposta més de l'Ajuntament santeugatenc. La iniciativa és una resposta a la problemàtica existent d'aquests distric-

tes, que allunyats del casc, tot i que han avançat en aspectes com les comunicacions i equipaments, presentan encara algunes insufici��ncies i aquest és el cas de la seguretat. Es clar però que Mira-sol, La Floresta, Les Planes, Valldoreix i també zones com Can Barata, que també és terme municipal han de veure com la nova proposta no és només la de vigilar o disuadir, que de per si són ja importants, sinó d'estar aprop del ciutadà per rebre la informació que faci falta i avançar cap a una solució més inmediata dels problemes que en moltes ocasions des del centre podem veure petits però que la llunyania accentua.

Sovint el ciutadà associa la policia amb un servei de repressió que tant sols posa multes, i la nova imatge d'una societat moderna i democàtica es demostra també amb la perfecte convivència dels cosos de seguretat amb els qui van destinats que són els ciutadans, els destinataris dels serveis i del treball de les institucions. Esperem doncs que aquesta bona iniciativa treballi en aquest sentit i que els santeugatencs, allunyats en zones on els problemes quotidians moltes vegades es fan difícils de resoldre, trobin en la figura d'aquest funcionari, el policia de barri, un enllaç que li faciliti la convivència en el nostre extens municipi.

La Verge ha de tornar a Sant Cugat

Subscripcions I Club dol Subscriptor Anna Barneda

Xavier Larrosa Rasponsabla do dlsaany I maquatado Roma Auge, Eduard Marín Imprassto Roiimprcs (972) 40.05.95

Distribució Mailing Vallès S.L. Tel. 589.23.71 Dipòsit legal: (ÍI-W5-M

L

a iniciativa que la Mare de Déu de Sant Cugat vingui al municipi és una bona idea. Que persones de la societat civil s'hagin mogut per començar a treballar i a sensibilitzar l'opinió pública per portar la imatge romànica a Sant Cugat (actualment és al Museu Municipal d'Art de Terrassa) és una proposta que me-

£ I

reix el suport de tots els santeugatencs que vulguin que el patrimoni que era nostre torni a casa. Des d'ELS 4 CANTONS també ens afegim a aquesta proposta. És clar que els passos a seguir caldrà que siguin ben meditats i planificats per aconseguir una fita que ha de tenir el suport de totes les entitats i ins-

l e c t o r

titucions. Més complicat serà estudiar el lloc on emplaçar-la, que de ben segur caldrà que sigui la mateixa església o el museu del monestir que esperem veure obert en un futur. La visita de l'històric monument cal que vagi acompanyada d'imatges i objectes que formen part del patrimoni santeugatenc.

e s c r i u

nifestar el meu absolut suport a la ment pot fer Sant Cugat, tot pencapçalada pel Sr. Castanyer no la formen solament aquest senyor i junta presidida pel Sr. Castanyer. sant, no únicament en Sant CuEm sembla del tot desencertat i els Srs. Troyano i Castells, sinó que / MANUEL MONTEYS ORTIZ gat, sinó en termes molt més amplis geogràficament i mentalment. inexacte el títol de l'editorial J/o/f a més i entre d'altres també la for- (Sant Cugat) men el Sr. Josep M. Aymà i la Sra. Quan aquestes planes van recollir soroll pera res, del 4 d'octubre, ja la meva pregunta: "Sant Cugat, que com a conseqüència de les ac- Carme Jordi, persones que sem- La Torre Blanca i capital de què?", la intenció anava cions engegades per l'anomenat pre han estat identificades amb el el mite museístic en aquest sentit. Hi ha una defisector crític, s'ha promogut la di- denominat sector crític. missió de la junta i la convocatòria El concepte de museu com a ma- nició molt interessant i suggestiPer tant, d'alguna manera, és una d'eleccions abans d'acomplir-se candidatura de consens. gatzem de records ja no té cap sen- va de Malraux, que va ser ministre mitja legislatura. I que la junta es tit. Els grans museus heretats, de Cultura amb De Gaulle i auTinc el convenciment que aquesdividís i que un sector d'aquesta ta nova junta farà tot allò que el arreu del món, són una càrrega sen- tor d'un important llibre, El muescoltés i forcés la redacció d'un soci del CMSC va demanar, sen- se cap guany efectiu per a la cul- seu imagnari, que ve a dir "La cultura és allò nostre que interessa els document de consens amb el sec- se obtenir-ne resposta, a la junta tura. (...) El fet de disposar d'una tor crític, aprovat aclaparadorament presidida pel Sr. Ramon Pros, que cosa no ens ha de dur a pensar en altres." En aquest sentit i escoltant, especialment, aquests "alen la darrera assemblea, celebrada a títol de síntesi seria: ser receptiu un museu: fins i tot cal tenir en l'li de juliol passat, és quelcom i respectuós amb totes les iniciati- compte que una remodelació fóra tres", es podria començar a pensar i a treballar. Fem una acurada més que "res". ves i crítiques que rebi, i també més cara que fer un edifici nou i La utilització del legítim dret d'e- que governarà l'entitat, sense ex- que una runa pensada com a ha- teoria del que volem i arribarem a xercir la crítica envers una mane- tralimitar-se ni vulnerar la lletra i bitacle humà no serveix per fer- una bona pràctica. Hi ha en el nostre món grans tene un lloc d'exhibicions. l'esperit dels estatuts. ra de fer absolutament de caire mes que no tenen museu, que no presidencialista, no ha de comCal pensar, doncs, quin equipaAprofito aquesta tribuna per maportar necessàriament la presentació d'una alternativa a la junta U t i l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r l e s del club. v o s t r e s p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , q u e i x e s de tot a l l ò Les puntualitzacions que cal fer amb relació a la notícia Eleaionsal que us i n t e r e s s i i a f e c t i Club Muntanyenc del 4 d'octubre són les següents: la) El sector crí5 8 9 62 82 tic no ha manifestat mai la possibilitat de presentar una candidatura alternativa a les properes eleccions. 2a) La candidatura enEleccions al CMSC

EIS4C4NTONS

tenen habitacle: posem per cas el feminisme, l'ecologia... Tot sigui trobar per a Sant Cugat i la seva normal limitació de recursos, una idea diferent, original: una capitalitat. (...) Si volem concretar hauríem de pensar en temes monogràfics i seguir l'exemple contemporani de museus dedicats a un sol artista: podríem pensar en Rusinol, en Nonell, en Mir, etc. (...) És evident que el pairalisme només serveix per a l'enyorament d'uns quants i acaba esdevenint receptacle de coses velles de les quals algú es vol desprendre. (...) Tenim ocasió d'un ampli debat, d'un objectiu que permet fer treballar la imaginació i, ben portat, ser un objectiu comú per als santeugatencs i per als qui no ho són. En resum, que el gènere museu és, com el parc zoològic, una herència anacrònica del segle XIX i que fóra un error perpetuar-lo pel fet de trobar-nos amb una runa no gaire gloriosa. No perdem massa temps en un debat artificial que només té pretensions de debat cultural: quan les idees esdevenen edificis es fan pesades. / FREDERIC RODA (Sant Cugat)


Opinió 11

ELS/CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

La

l l o t j a

Sant Cunyola del Vallès IOSEP M. CABRERIZO

A

quests darrers dies sortia publicat a la premsa un tema que és possible que d'aquí a no gaires anys tingui incidència en la nostra ciutat, que és l'ampliació del Parc T e c n o l ò g i c del Vallès al terme de Cerdanyola. I sobretot per la intenció d'encabir en aquesta expansió un d e t e r m i n a t n o m b r e d ' h a b i t a t g e s e n d i r e c c i ó al nostre municipi. Una mena de barri de Cerdanyola a les mateixes portes de Sant Cugat; per això, el titular de Sant Cunyola del Vallès. Els terrenys, la majoria de l'Institut Català del Sòl, són una bona part de l'extensió que de fet separa les dues ciutats, Sant Cugat i Cerdanyola, i que de tant en tant provoquen rumors sobre la seva urbanització. Si féssim cas de les declaracions fetes pel director general d'Urban i s m e , Joan Antoni Solans, amb referència a la suposada necessitat d'expansió del Parc Tecnològic, podríem pensar que cada cop està més propera l'entrada de les màquines

£ I

Se ver

suposa cada cop més l'evident geixo d'aquestes declaracions a moure terres en aquests pamassificació del cinturó de és que hi ha molt més del que ratges. Solans deia: "Fa falta Barcelona? Potser, filant molt planificar altres usos a la zona es diu, al darrere de tot pleprim, la necessitat de trobar per poder compensar els cosgat. I em fa la sensació q u e un projecte vàlid que no pastos espectaculars que suposa només resta, aprovat inicialsi tant per una qüestió de dola urbanització del polígon, i a m e n t , servir el q u e ja e s t à nar respostes a cada una de la v e g a d a t a m b é donar o p amanit, fins i tot per la c o c i o n s als missió propietaris d'Urbanisparticulars, me de BarOOfVA VTIUràTrltUoR P0D6ÍÏM el 4 0 %, celona. perquè puAmb guin rendi*»T-M eAJC^MS, /PSAMon, la qual bilitzar les cosa, el seves inque avui és versions"... un corredor A partir verd de ted'aquestes rres de culdeclaratiu, d'aquí cions, les a dos o tres preguntes anys, es que ens pot cohem de fer mençar a els santcuconvertir gatencs en un gran semblen òbvies. Quins altres centre empresarial, amb un les parts, com per la d'aprofiusos poden fer viable el pronombre important d'habitattar l'excusa per iniciar projecte, i fins a quin punt afecges, oficines, comerços, equij e c t e s molt més a m b i c i o s o s tarà el nostre municipi. Són paments culturals, universitaque van més enllà d'una exreals les necessitats del políris i àmplies zones verdes... pansió puntual. També es diu gon empresarial? Són prou vaàmplies zones verdes!!! Mai en l'entrevista que cal fer-hi lorats els inconvenients que seran més grans que les que 2.000 pisos. El q u e entrelle-

\^jtr*™*"*9«z^£

I

Les

T i t o

ja existeixen d'un bon principi. Coll Fava, per exemple, és més verd ara o abans? Si tenim en compte el ventall d e p r o j e c t e s q u e e n aquesta zona planegen des de fa temps: l'estació de l'AVE (el tren d'alta velocitat), el túnel d'Horta, nova línia de tren entre Rubí i Cerdanyola, arribada d'una línia d e l m e t r o barcelonès fins a la Universitat Autònoma de Bellaterra... Tot és possible entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Fins i tot la construcció del cinturó de cornisa que encara preveu el Pla General Metropolità i q u e e n certs despatxos s e g u e i x e n considerant com una possible alternativa a la descongestió de les rondes altes de la ciutat de Barcelona . N o cal gratar gaire per veure per on aniran els trets quan soni la campana de sortida en aquesta àrea tan propera a casa nostra; Sant C u n y o l a del Vallès o potser Sant Cunyola del Castell. D e m é s v e r d e s n'han madurat.

voltes

En què quedem? ESTEVE R O D Ó

L'altre dia i a través d'aquest setmanari, em vaig quedar astorat en veure la reacció del representant dels comerciants, millor dit, president de l'associació que aplega una part d'aquest col·lectiu a la nostra ciutat, pel que fa a la imminent inauguració de la gran superfície que Pryca ha instal·lat a l'Augusta Bussines Parc. Dic astorat perquè m'ha sorprès la resignació amb què els dirigents d'aquesta associació han acceptat la implantació amb relació a l'afer Kampió o amb relació a la imminent implantació d'una superfície mitjana al centre de Sant Cugat a l'edifici de la Cooperativa i. per cert, sembla que gestionada per un destacat membre d'aquesta associació. No estic convençut que el principal paper d'una associació comercial sigui el d'impedir l'obertura de nous establiments que suposen noves possibilitats per a l'oferta comercial d'una ciutat. Ks evident que hi ha d'haver un diàleg fluid amb l'administració per tal de planificar les noves implantacions, però el paper d'inquisidor crec que ja ha passat a la història i

un dels greus errors d'una bona part del sector comercial sempre ha estat culpar elements exteriors de la falta d'iniciativa o capacitat renovadora, elements intrínsecament lligats amb una manera de concebre el comerç tradicional, o una bona part d'aquest, perquè és evident que a casa nostra tenim clars exemples d'imaginació. Fent una mica de memòria o tan sols fullejant les planes d'aquest setmanari dels últims darrers anys, veurem la clara actitud hostil que la nostra associació local ha portat en tot el que feia referència a la implantació de Kampió; jo diria que fins i tot es tracta d'una fixació particular. No tinc el plaer de conèixer els propietaris d'aquesta firma comercial, però us asseguro que es mereixen cl premi a la resignació o més concretament al masoquisme. El pla urbanístic deia zona hi preveia un equipament comercial o de serveis, ja que tot l'entorn (Parc Central) representava centenars de noves famílies. Aquest terreny, per cert municipal, és ofert a persones representatives del sector comercial o més concretament urbanistico-comer-

cial, i aquestes defugen l'oferta. L'Ajuntament el treu novament al mercat i la cadena Kampió veu possibilitats per expandir-se al Vallès, i és aquí, amb totes les promeses i facilitats de l'administració, on els comença un calvari que encara sembla que no ha acabat Que si tants metres menys, que si no volem galeries comercials, que si es fan han d'estar fora del supermercat i primer l'associació ha de donar-hi el vistiplau, que si feu oficines en lloc de locals, que si un recurs darrere l'altre, etc. Quin paper de la trista figura ha fet l'associació, quantes hores p e r d u d e s , quant d'esforç llençat quan el que realment fa falta és aconseguir impulsar una modernització dels associats i totes les facilitats del món per accedir al centre, promocionarlo i fer al mateix temps una vcr i t a b l c tasca p e d a g ò g i c a al col·lectiu. Avui falten escasses setmanes perquè el ('entre Comercial Sant Cugat, amb 120 b o t i g u e s i una superfície d e 48.000 m : , obri les p o r t e s , i, ben aviat, un centre comercial a 300-metres del monestir.


12 Opinió

& S /CAMIONS Divendres. II d'oetuhede IMfi

El

negoci

campanar

La

Cultura: o inversió de

futur?

Tabasa,

POMJ··.NKC R.KVKKTKR

L

a reforma de l'ensenyament és el tema del dia. S'han dit moltes coses i de rotes les maneres possibles. S'ha criticat en primera instància el paper de la conselleria d'Knsenyament com a responsable total de l'assnmpte. 'També han sorgit crítiques d'algunes associacions de pares i. també sobretot, d'un gran nombre de professionals afectats. Jo ja \aig dir que, de moment, em reservava les opinions per a una millor i nova ocasió. Fer tant, no vull posar més llenya al foc i cansar l'amable públic lector amb queixes i protestes que podrien resultar reiteratives o, si més no, à m p l i a m e n t recurrents. Ja hi haurà temps de parlar del nou sistema. Ja hi haurà temps de fer vessar tinta i més tinta sobre la problemàtica de l'ensenyament al nostre país. De moment, el millor que es pot fer és esperar... Esperar i vcure-lcs venir. Heus aquí una expressió tan nostra i tan oblidada en el món fantasmagòric actual. Voldria plantejar un altre problema, encara que força relacionat amb la cultura. Avui ens trobem davant d'una flagrant contradicció. Kls nostres dirigents es preo-

C o s e s

cupen desaforadament per l'Estat del benestar, per les pensions, per les congelacions salarials dels funcionaris, per poder abaixar l'import dels peatges de les autopistes. per Ics receptes mèdiques i per un munt de coses per l'estil. Mentrestant es passen per alt temes tan fonamentals com l'educació dels fills, del seu hitur el dia de demà. I és que en aquest món, en què el consumisme. el capitalisme, en definitiva el diner, sembla que hagi guanyat la partida al sentit comú i al seny, del qual tant ens hem d'enorgullit al llarg dels anys, bastant llargs, de la nostra història. S'està considerant l'educació com un negoci, un negoci en què es busquen els guanv s fàcils sense pensar que l'educació representa el futur de les si metats modernes dels estats desem olupats actuals. I ara ve la primera qüestió: tenim en compte la situació realment esgarrifosa dels nens i nenes de més de les tres quartes parts del món actual? La cultura no ha estat mai un negoci. La cultura ha estat sempre un bé comú a totes les societats, una reserva per al futur. Ara va la segona qüestió: quants nens i nenes. els nostres fills, trien una ca-

d ' e n

f i n e s t r a

desperta

KKISTI \N HKRBOLZHKIMKK

rrera humanística actualment? Només cal veure les llistes de les preinscripcions universitàries i ens a d o n a r e m fàcilment q u e aquest tipus d'estudis formatius. d'una sòlida cultura personal, no gaudeixen de la més mínima acceptació. Tothom vol fer estudis rendibles monetàriament parlant. I què passa amb els antics oficis? Avui gairebé ningú vol embrutarse les mans. I qui estudia un ofici o un mòdul professional, o un curset ocupaeional d'aquests que organitza la Ciencralitat, ho fa, normalment, pèrdues quüestions. () bé són gent que no poden fer res més, o bé són aturats, fins i tot amb magnífiques carreres universitàries, que no troben feina. Algú em titllarà de pessimista. Ho comprenc perquè en aquest món hi ha de tot i ara mateix és molt possible que sorgeixin un munt de persones que em podrien contradir amb arguments insalvables. Ara bé. cal pensar i reflexionar si aquest és el model de societat que volem o bé s'ha de fer alguna altra cosa. Què s'ha de fer? No ho sé. Això ho han de decidir els qui manen molt. o sigui, els qui nosaltres mateixos hem votat en aquest món meravellós de la democràcia.

S o t

T

ots hem après que la feina mal feta no té futur. Allò que no deia l'anunci és que la feina ben feta, a vegades, tampoc en té. Sembla que a Tabasa no acaben d'amortitzar Ics inversions que van fer per reduir l'impacte ambiental de la construcció de l'autopista. Per això se'ls ha ocorregut la brillant idea de construir una benzinera, per veure si així atreuen més clients i milloren els números. La volen posar justament on en el seu dia es van gastar alguns milions per restaurar l'espai malmès per les obres. Sembla que Tabasa pateix d'anèmia. Que no se'n recorden, que els esforços per reduir l'impacte ambiental van ser fruit de la pressió de l'opinió pública de Sanr Cugat, contrària als túnels? Que s'han oblidat que es troben a la serra de (Collserola, que està sotmesa a un Pla Especial de Protecció, i al Pla d'Espais d'Interès Natural ? Crec que no han valorat la taca que suposa aquest projecte en la seva imatge verda que tants esforços els havia suposat assolir. L'Ajuntament de Sant Cugat i el Patronat de Collserola no hi han posat cap impediment. D e fet, potser les obres ja s'haurien iniciat si no hagués estat pel maleït

E /

^mm

moviment cívic. Efectivament, una dotzena d'associacions veïnals, culturals i ecologistes han presentat al·legacions en contra de la benzinera perquè consideren que (Collserola no és un espai per emplaçar-hi aquest tipus de serveis i perquè prou mal va causar ja la construcció de l'autopista perquè ara s'hi vagin afegint més ferides. Ningú ha volgut escoltar els arguments de les associacions. I ,es al·legacions no s'han contestat. No s'ha pogut demostrar que les associacions anessin errades en observar que no hi ha cap raó objectiva perquè la benzinera s'hagi de fer a Collserola. Simplement s'han desestimat, exactament amb els arguments donats per Tabasa. La construcció no suposarà cap impacte ambiental catastròfic a la serra. Però la seva aprovació torna a posar de manifest la falta d'una política de protecció de (Collserola amb criteris coherents, i els obstacles que es posen a la participació ciutadana, especialment quan hi ha interessos econòmics i polítics. Esperem que Tabasa desperti, que recordi el compromís adquirit amb Collserola i Sant (.ugat i que reconsideri l'ubicació d'una benzinera que suposaria una nova agressió a la serra.

porxo

Droga dura FONTCUBERTA

A

un amic meu de la Floresta l'han hagut d'internar d'urgències a un hospital psiquiàtric. Els metges li han diagnosticat un estat d'extrema gravetat provocat per la falta de partits de futbol a la televisió. Se li havia espatllat el televisor i havia estat una setmana sencera s e n s e p o d e r veure cap partit televisat. I com que es va posar malalt quasi i m m e d i a t a m e n t , tampoc podia anar a veure'ls a casa d'algun amic o en algun bar. Resultat: ansietat en els límits del q u e podia tolerar. Els metges l'han classificat com un cas de teleaddicció futbolística no satisfeta. I no és l'únic. En aquest psiquiàtric s'havien creat u r g e n t m e n t espais nous per tractar aquella nova malaltia. Feia n o m é s sis mesos q u e es coneixia i, encara que, de mom e n t , no matava, anava creixent de manera vertiginosa, aïl l a n t d e la v i d a r e a l e l s individus. El vaig anar a veure

a l ' h o s p i t a l . I l ò g i c a m e n t el vaig trobar davant un televisor. "M'estan desintoxicant a poc a poc d o n a n t - m e petites dosis d e futbol, c o m e n ç a n t per enregistraments de partits de tercera divisió d'Islàndia. Els metges no s ' a t r e v e i x e n encara a passar-me partits del Barca. Podrien p r o v o c a r - m e un xoc. Diuen q u e ho faran més endavant." Al seu costat, una infermera vigilava q u e no canviés de canal. T o t e s les televisions d o n a v e n futbol. Li vaig p r e guntar que com era posible que una persona com ell, un executiu solter, de 35 anys, ple de vida, sobrat d e diners i de dones, s'hagués e n g a n x a t d'aq u e l l a m a n e r a als p a r t i t s d e futbol per la te/e: " N o ho sé. N o m ' h o explico. Però ara són la m e v a ú n i c a raó d e v i u r e . M'està passant el mateix q u e quan vaig viure e n aquella comuna a Londres. No podia d e s e n g a n x a r - m e d e la droga dura ni del sexe. E m pasava el

dia p u n x a n t - m e i fent l'amor. Sort vaig tenir d'un metge amic molt professional i d'una dona de qui em vaig enamorar." El problem és q u e ara té metges però no té cap dona enamorada perquè no a totes les dones els agrada el futbol ni encara menys els addictes al telefutbol. Anar al camp seria una altra cosa. D u r a n t la visita, el meu amic no deixava de mirar el televisor. N o coneixia cap jugador però mirava hipnòticament la pilota anar d'un costat a l'altre d e la pantalla. El joc era avorrit d e s o l e m n i t a t però no li importava. Me'n vaig anar silenciosament i vaig pensar q u e , q u a n d ' a q u í a u n s quants mesos surtin els canals d e p a g a m e n t , el m e u a m i c tindrà futbol s e m p r e q u e vulgui. Li serviran legalment a domicili tota la droga dura q u e pugui pagar. I potser serà feliç oblidant-se d e la realitat q u e l'envolta seguint una petita pilota d e cuiro.


MOLTES PARELLES A L'HORA DE FER EL PAS PER CONSTRUIR 0 COMPRAR UNA CASA NO SABEN COM FER-HO.COMPRAR BÉ COMPORTA ESTALVIAR AQUESTS DINERS NECESSARIS PER A LA NOSTRA ECONOMIA, PERÒ EL MÉS INTEL·LIGENT ÉS SABER ESCOLLIR ELS PROFESSIONALS QUE ENS HAN DE DONAR AQUESTA SATISFACCIÓ.


EIS 4 CANTONS

Societat

14

Divendres, li d'octubre de 1996

J o v e n t u t

Noves activitats reforcen la política de joventut per a aquest curs Aquest octubre s'inicien unes jornades deformació de delegats de classe

Matrícula d'honor per un estudi històric de Sant Cugat JOFRE LLOMBART

El SIJ i l'Espai Jove coordinen, amb la col·laboració d'altres departaments socials, les accions de política de joventut previstes per l'Ajuntament per a aquesta temporada. Aquestes E L E N A CVSTKI.I.ARNAI! - Sant Cugat -

"Kl Servei d'Informació Juvenil (SIJ) és l'eix vertebrador de la política de joventut que planteja aquesta temporada l'Ajuntament de Sant Cugat", segons va afirmar la tinent d'alcalde de Serveis Personals. Àngels Ponsa, en una roda de premsa celebrada dimarts a la Casa de Cultura per presentar els projectes de política juvenil previstos per l'Ajuntament per a aquest nou curs. Kntre les n o v e t a t s d ' a q u e s t a temporada, Ponsa va destacar les dues jornades de formació per a delegats i delegades d e classe que s'han programat, amb la col·laboració dels tres centres públics de secundària, "per fer conèixer als estudiants com funciona, realment, un centre de secundària". Kl 26 d'octubre comença la primera sessió i està prevista una segona jornada p e r a l ' l i de no-

dependències responen a les demandes educatives, laborals o professionals que plantegen els joves. Entre altres activitats, ja per a aquest octubre, es prepara un curs de formació de

vembre. El SIJ. però, va centrar una part important de la conferència com a coordinador de tota la informació juvenil q u e ofereix el municipi. Aquest servei, q u e va rebre l'any passat més de 3.000 consultes per part dels joves, properament es traslladarà de la planta baixa de la Casa de Cultura a la primera planta del mateix edifici, per així concentrar totes les dependències de joventut en un únic espai. A través del SIJ els joves fins i tot poden demanar feina, a partir de la base de dades connectada amb el Servei Català de Col·locació, mostrant el seu perfil professional. Pel que fa a l'Espai Jove, Ponsa va declarar que aquesta temporada oferirà activitats artístiques més lúdiques, "perquè és el que demanen els joves", tot i que va assegurar que el trimestre vinent seran de caire m é s formatiu. A q u e s t trimestre s'ofereix un taller de música moderna, un de fotografia,

delegats de classe. No obstant, aquests serveis també donen cabuda a qualsevol tipus de manifestacions culturals i artístiques que presenti la joventut del municipi.

Àngels Ponsa ta presenta/ Its niA.es amo//.- tit //•/m'im tujutthfuf. I 'oto:M. BADIA

un d'expressió i un altre de còmic, dirigits a nois i noies d'entre 13 i 25 anys. D'altra banda, aquest espai continuarà fent el concurs de lletra i música en català, l'Enroka't, el cicle de xerrades d'Orientació Acadèmica i Professional per als alumnes que volen accedir a la Universitat i

continuarà oferint bucs d'assaig per a grups de música santeugatencs. A més, el departament de Serveis Personals continuarà potenciant les exposicions dels joves artistes de la ciutat. D'altra banda, als districtes es pretén promocionar més els serveis de biblioteca.

L'historiador santeugatenc José Fernando Mota ha aconseguit la màxima qualificació, matrícula d'honor, amb una tesina titulada Segona República, guerra civil i primer franquisme a Sant Cugat, q u e analitza profundament el període històric comprès entre els anys 1931 i 1941. Mota, que ha trigat cinc anys per elaborar el treball, s'ha centrat en la vida política, associativa, social i sindical del municipi durant aquesta dècada fent especial emfàsi t a m b é en el nivell de vida dels santeugatencs i la repressió viscuda amb la invasió d e les t r o p e s f r a n q u i s t e s . A l'historiador l'han dirigit els professors de la UAB Pere Ysas. Joan B. Culla (del departament d e periodisme) i el prestigiós expert santeugatenc Borja de Riquer. La documentació de la tesina prové en gran part de l'arxiu municipal, al qual Mota agraeix "les facilitats donades", a més del Govern Civil i de la premsa barcelonina a m b corresponsals a Sant Cugat com El matí, Diluvio o La Vanguardia.

L l e u r e

Deu cursos i tallers al casal de cultura de Valldoreix Balls de saló i informàtica, les novetats EI.KNACASTKU.ARNAI:

El casal de cultura de Valldoreix ofereix, durant aquest trimestre, deu cursos i tallers diferents per a alumnes de totes les edats. Com a novetats d'aquesta temporada, el casal destaca el taller d'informàtica, que disposarà de sis ordinadors oferts per l'escola pública Jaume Ferran i (llua de Valldoreix. Una altra novetat la porta el taller d'estampació sobre roba i batik, tècnica antiga que consisteix a fer un dibuix que, un cop recobert amb cera, rep les tonalitats desitjades. Per participar en aquest taller, que començarà el novembre, encara q u e d e n places

vacants. No succeeix el mateix amb el nou taller de còmic que rep, ja aquest octubre, alumnes a partir de dot/e anys. N o obstant, el curs de balls de saló, que es farà a les nits a partir de novembre, és una de les activitats de les quals s'espera una major d e manda de places, tot i que també es mostra atractiu el curs de rítmica q u e s'iniciarà el mateix mes. D'altra banda, el tradicional taller de plàstica es renova i passa a ser el Punt, un taller d'expressió que treballarà a fons la representació sobre el pla i el volum. La resta de les activitats que proposa el casal d e cultura d e Valldoreix (dibuix i pintura, ioga i artesania per a adults) tornen a oferir-se aquest any arran de l'è-

xit obtingut la temporada passada. Els tallers són variats tant en matèria com en inscripcions. Els preus oscil·len entre les 6.000 i les 15.000 pessetes trimestrals, segons la durada del taller i la quantitat d'alumnes que hi hagi per grup. Cada taller admet fins a onze alumnes i és portat per un professor especialitzat en la matèria. Aquest és el cas del taller de teatre, que està muntat per Eva L e p e , sota la direcció de Trini Escrihuela, del grup de teatre Espiral de Valldoreix. Les activitats del casal de cultura de Valldoreix no acaben, però, aquest trimestre. Ja es preparen, de cara al gener, dos nous tallers: un de joieria i un altre de vitralls decoratius.

Els tallers es fan al casal de cultura de Valldoreix. Foto: ELS 4 CANTONS


Societat 15

ELS/CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

Club

M u n t a n y e n c

NARCÍS CASTANYER. President del Club Muntanyenc Sant Cugat

"Sotmetrem la nova junta del CMSC a votació JOFRE LLOMBART

- Sant CugatD e s p r é s d e m e s o s d e crisi oberta al CMSC, l'entitat té des d'aquesta setmana un nou president, Narcís Castanyer. El flamant màxim dirigent del club ha estat l'únic que s'ha presentat a unes eleccions q u e finalm e n t no s'han fet p e r q u è ni l'expresident Ramon Pros ni l'anomenat sector crític s'hi han a v e n t u r a t . L ' a c o m p a n y e n en aquest nou període els altres dos impulsors de la llista: el viccpresident Joan Troyano i el tresorer Xavier Castells.

Narcís Castanyer, president del CMSC

Un alpinista que haurà de fer la quadratura del cercle • Narcís Castanyer i Bachs va néixer a Girona l'any 52 i viu d e s d e l'any 81 a S a n t C u g a t . Ja el m a t e i x any es va fer soci del club, després de deixar la Unió Excursionista d e Catalunya, p e r q u è va veure q u e era " l ' e n t i t a t m u n t a n y i s t a del p o b l e per excel·lència". Matemàtic d e professió i alpinista d e vo-

cació, C a s t a n y e r és g e r e n t d e la fundació C I R E M , d e dicada a estudis sociològics. Tant en alpinisme com en política ha fet pics b a s t a n t considerables: ha aconseguit pujar a m é s d e vint cims alpins d e més de 4.000 metres i a més ha estat portaveu del grup municipal socialista entre els anys 87 i 9 1 . / J.L.

- Q u è us ha fet decidir a presentar-vos a les eleccions? - D e s p r é s de l'assemblea del mes de juliol es van formar dos pols difícilment reconciliables: el sector aplegat al voltant de la secció de muntanya i que ha estat anomenat crític i el del president. A partir d'aquesta polarització em vaig proposar arribar a un consens amb un document q u e s'havia d'aprovar a l'assemblea, però allà mateix es va veure que no era possible. Com que no veia la manera d'arribar a una entesa i tampoc era clar q u e es presentés algú que pogués tirar endavant el projecte de l'anterior junta, uns quants membres vam decidir promou-

D i s t i n c i o n s

re una candidatura. -Això explicaria per q u è ni el s e c t o r crític ni R a m o n P r o s s'han presentat? - E l sector crític diu que se sent representat per nosaltres i la veritat és que vam tenir la iniciativa d'integrar-los a través de Carme Jordi i Josep Maria Aymà per evitar noves polaritzacions. Volíem aplegar el màxim de seccions. Sabíem que eren afins al sector crític, però d'altra banda són dues persones que han fet una oposició constructiva. Com que el col·lectiu ha vist que no hi havia la figura d'un president tan conflictiu i té dos membres a la junta, s'hi ha vist representat i no s'ha presentat. - I Ramon Pros? - E n c a r a no sé amb seguretat per què ho ha fet, però em sembla que s'ha pensat que a última hora podria trobar més suport en algun sector i més especialment en la junta sortint, i no l'ha trobat. Ha vist que una candidatura coixa no tindria sortida. —Torna a haver-hi una j u n t a n o votada... - E l 13 de novembre hi haurà una assemblea general en q u è presentarem el programa i el debatrem. Pensem demanar un vot de confiança a la nova junta. Serà una forma no completa d'elecció però sí una manera de veure

la confiança que el soci ens diposita. No volem que es torni a dir q u e la junta actua sense el suport del soci. - Q u i n s o b j e c t i u s es m a r c a aquesta nova junta? —Bàsicament tres. Primer pacificar els ànims després del procés relativament traumàtic que ha afectat el club arran d e les tendències personalistes de Ramon Pros i el sector crític. En segon lloc, tenir una línia continuista respecte a la idea que les activitats es vertebren al voltant de les seccions, a més de refermar les iniciatives com l'Aula Cultural o l'escola d'excursionisme. El tercer gran objectiu és, òbviament, portar a terme el debat sobre el model que es vol del club. —I q u è canviarà al club respecte a la junta anterior? - P e n s e m que el C M S C ha de ser un club de socis que organitzen les seves activitats i que a la vegada ofereix uns serveis q u e li són donats per la junta. Últim a m e n t ens havíem decantat massa cap a aquest darrer punt. Volem delimitar els dos aspectes p e t q u è les activitats d'uns i altres no divergeixin. N o té sentit, per exemple, crear una escola d ' e x c u r s i o n i s m e s e n s e c o n s u l t a r - h o a m b el g r u p d e muntanya.

E x

Emma Vilarasau lidera les votacions dels Santcugatencs de Pany Uescola defutbol i RSC, nous nominats JOFRK Ll.OMBART

Quan queda menys d'un mes per a la cerimònia d'entrega dels premis Santcugatencs de l'any 95, l'actriu santeugatenca Emma Vilarasau, nominada per la seva participació en les sèries de TV3 Secrets de família (en el paper de l'obsessiva Laura) i Nissaga de poder (fent de l'ambiciosa Eulàlia), com també per la seva interpretació en l'obra de teatre Busco el senyor Ferran (estrenada al Teatre-auditori) és la candidata que té més vots. La segueixen Juanjo Cortés, un dels fundadors del mu-

seu de Valldoreix, i Sant Cugat Ajuda Bòsnia-Europa per Bòsnia, per haver convocat deu minuts de silenci cada dilluns a la plaça Barcelona en els moments més crítics del conflicte a l'ex-Iugoslàvia. Aquesta setmana han aparegut nous candidats que han complert amb el requisit de sumar els deu vots necessaris per avalar-los. Es tracta del col·lectiu de tècnics i delegats de l'escola de futbol base del Sant Cugat Esport i de Ràdio Sant Cugat. Alguns dels vots a l'emissora s'han concretat en els populars locutors Joan Fàbregas i Pere Pahissa, presentadors del programa Roda d'amics.

Ja s'han inscrit més de 200 p/uelles per participar en la marxa del dia 20. Foto: X.

l.ARROSA

S'obren les inscripcions per a la Marxa FRANCESC CARBÓ - Sant Cugat -

Dilluns passat, de les 6 a les 9 del vespre, van començar les inscripcions per participar en la 38a edició de la marxa infantil que cada any organitza el Club Muntanyenc. Puntualment, nens i nenes i bastants

pares feien cua per apuntar-se a un esdeveniment q u e tota la mainada i famílies santeugat e n q u e s ja estan esperant. 700 pessetes i una parella són els únics requisits q u e d e m a n e n els organitzadors, així com els de respectar la natura i e n t e n dre que la marxa és per caminar i no córrer. J u n t a m e n t a m b el

reglament, en el moment d'inscriure 's es lliura un full d e recomanacions i un altre que permetrà recollir el dorsal el dia 19, data que també, amb la presentació prèvia del val, es lliurarà la samarreta. L'organització aconsella no esperar al dia 17, data d e tancament, per formalitzar les inscripcions.


16

Societat

E L S / G W T O N S Divendres, 11 d'octubre de 1996

C o m u n i c a c i ó

Els castellers carreguen un quatre de sis amb agulla

El comitè d'empresa de TVE denuncia els sous de tres directius

JOFRE LLOMBART

Els càrrecs anteriors seran acomiadats Els Castellers de Sant Cugat han carregat aquest cap de setmana per primera vegada el quatre de sis amb agulla. La colla castellera va aixecar aquesta complicada construcció a Ripollet. El castell té la dificultat afegida de desmuntar el castell de quatre mentre queda en peu un pilar de sis a la vista. Per aquesta raó es consideren els castells amb agulla com uns dels més bells i espectaculars. A la mateixa actuació, els castellers també van carregar i descarregar el tres de sis, en una jornada que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Els amfitrions de la festa. els Vailets de Ripollet, no van tenir tanta sort com els santeugatencs i en la curta participació a la diada castellera només van poder carregar una torre de sis, és a dir, una construcció amb sis pisos amb dues persones a cadascun d'ells. La colla de Ripollet també va intentar abans de la pluja

H comitè d'empresa de Televisió Espanyola de Catalunya, situada en terrenys paral·lels a l'autopista A-7, ha denunciat el nomenament de tres nous dfoectius del centre, que s'han fet oficials en les últimes setmanes. B comitè considera injust el sou dels nous càrrecs i el fet que s'hagi acomiadat els s e u s predecessors. ÀN(;KI.SCASTI'KRA

La sren situació econòmica que travessa Televisió Espanyola, lligada a la polèmica que s'ha donat en les últimes setmanes respecte a la feina que fan i els sous q u e cobren els nous nomenaments que arriben a la direcció de l'empresa, ha tingut a Sant Cugat una resposta contundent: el comitè d'empresa de Televisió Espanyola a Catalunya ha denunciat tres nous càrrecs que hauran d'incorporar-se a la plantilla de treballadors del centre territorial de Sant (lligat. El motiu principal que fan servir els membres del comitè d'empresa per denunciar un nomenament que consideren irregular és el sou

que cobraran els tres directius. Segons el comitè, el seu salari serà massa elevat, molt per sobre de la resta de la plantilla i en absoluta discordança amb les retallades de salaris que s'han aplicat a altres treballadors de l'empresa. Els representants del comitè d'empresa lamenten que la direcció de Televisió Espanyola a Catalunya vulgui suprimir 33 comp l e m e n t s salarials a sengles treballadors per estalviar set milions de pessetes. En canvi, els nous càrrecs directius cobraran, segons el comitè, uns trenta milions de pessetes l'any. I n altre fet que el comitè també considera lamentable és que s'hagi acomiadat les tres persones que havien ocupat els càrrecs directius que ara ha denunciat el comitè d'empresa.

FA centre territorial de '1\E-Catalunya a Sant Cugat. Foto: X. I.ARROSA

C o m u n i c a c i ó

Ràdio Sant Cugat digitalitzarà les instal·lacions en dos anys La programació s'adequa al creixement de la ciutat

Com

u n i c a c i o

Els 4 C a n t o n s p a r t i c i p a e n la p r o d u c c i ó d e l p r o g r a m a d e T V 3 'Vides p r i v a d e s ' A Vespai hi col·labora la premsa local RKDACCIÓ

ANÍÍKLS CASTUERA - Saat Cwaat -

L'emissora municipal afrontarà els mesos vinents un procés d e d i g i t a l i t z a c i ó q u e és "absolutament necessari"' per al funcionament de la ràdio, segons cl director de Ràdio Sant Cugat. Xavier Fornells, q u e \ a presentar la nova programació en una roda de premsa di\ e n d r e s passat. Els tècnics de l'emissora estan treballant des de fa dos anys per elaborar cl projecte, i ara es busca la manera de finançar hi instal·lació ilcls nous sistemes. Segons Xavier F o r n e l l s . T a c t u a l i t / a c i ó t e c n o l ò g i c a s'ha d e fer com abans perquè ara ja arriben .i l'emissora fonts d'informació en suport informàtic, i de moment no es poden utilitzar. La digitalit/ació permetrà, a més, millorar la qualitat sonora de l'emissió s e n s e haver d ' a m pliar-ne la potència, q u e , per llei. es molt reduïda. El sistema digital estarà llest, segons Ics previsions, en dos anys.

l ' n altre projecte que té previst la direcció de l'emissora és i n f o r m a t i t z a r t o t a la r à d i o . Aquests canvis tecnològics impliquen també el trasllat de l'emissora a un nou local, però aquest nou espai encara està per determinar. Xavier Fornells \ a destacar també la continuïtat en la programació de la nova temporada. F.K serveis informatius s'han ampliat, "en un creixement lògic. p e r q u è Sant C u g a t cada vegada es fa mes gran i genera m é s i n f o r m a c i ó . s e g o n s Forncllv T a m b é la informació esportiva ha ampliat el temps d'emissió, i ara l'importin dura mitja hora diària. La musica, l ' e n t r e t e n i m e n t i una aposta especial per l'aud i è n c i a mes jove c o n t i n u e n sent alguns dels contignuts de la programació d'aquesta temporada. Fls caps de setmana es m a n t e n e n els p r o g r a m e s de m ú s i c a c a t a l a n a i pren m é s força l'espai Arrels. dedicat a les tradicions catalanes, dirigit i presentat per Rogeli Padró.

un tres de sis, però no el van poder carregar.

- Sant Cugat Els 4 Cantons, com a m e m bre de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), col·labora en la producció del programa de televisió Vides privades, que s'emet els dimecres a la nit per T Y 3 . Realitzada per Joan L b e d a i F'rancesc Escribano. Vides privades és una sèrie documental que reflecteix la geografia humana de Catalunya a través de les vivències i records d'un seguit de ciutadans anònims. A través del seu testimoni, l'espectador descobreix aspectes desconeguts de (Catalunya, alhora q u e troba reflectida una part del seu propi passat. Cada un dels tretze episodis de la sèrie se centra en una zona del territori català, des d'espais clarament delimitats com el delta de l'Ebre o les Rambles de B a r c e l o n a , fins a à r e e s m é s àmplies però molt característiques, com la costa, la frontera o els camins. F.n cada p r o g r a m a , q u i n z e

personatges expliquen records, memòries i anècdotes que han viscut personalment. Per tal que,els protagonistes fossin gent arrelada al lloc on viu i les seves m e m ò r i e s rep r e s e n t a t i v e s de la història i paisatges de la nostra terra, els responsables del programa van d e m a n a r la col·laboració de TACPC. Els 4 C a n t o n s , a través del seu delegat, Ramon Luque, actual cap d'informatius de Ràdio Sant Cugat, participa en la sèrie buscant ciutadans que tenen a veure d'alguna manera a m b el paisatge i l'entorn que descriu el programa en els successius episodis. La sèrie s'ha rodat íntegrament en exteriors, amb un tractament acurat i modern de la imatge i la posada en escena. Vides privades entronca a m b els treballs anteriors de Joan Ú b e d a i Francesc F-scribano, Ciutadans, El cangur i Les coses rom són, programes que van tenir una bona acollida en la societat i on els p r o t a g o n i s t e s eren també gent anònima.


Societat 17

ELS/CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

C o n c u r s

A n i v e r s a r i

Els valldoreixencs van portar els seus gossos al casal de cultura per desfilar davant eljurat. Foto: X. LA RROSA

Valldoreix tria un gos com a mascota MÒNICA BERNABÉ

El centre veterinari de Valldoreix La Masia dels Animals va organitzar dissabte passat un concurs caní a ta plaça del casal de cultura de Valldoreix, en què van participar 25 gossos de diferents races, com el canitxe o el bulldog francès. Entre els animals participants,

el jurat va escollir com a mascota de Valldoreix un gos que es diu Clic, té dos anys i no és de raça. El guanyador va ser premiat amb una copa, cupons per rebre serveis gratuïts al centre veterinari La Masia dels Animals i un lot de productes que incloïa pinso, un collar i insecticides. A més, també es va concedir un premi al gos més maco de Valldoreix

i l'escollit va ser un pastor belga. Segons Jordi Domènec, un dels organitzadors, l'objectiu del concurs era promoure que els valldoreixencs surtin a passejar amb el gos al carrer, i aconseguir que els veïns es relacionin. A més, Domènec ha anunciat que la intenció de La Masia dels Animals és repetir el concurs per la festa major de Valldoreix. / M.B.

A n i v e r s a r i

Un moment de la representació que van fer els avis a la festa. Foto: X. L.

Ensurt a Mira-sol La celebració del tercer aniversari del casal de la gent gran de Mira-sol va quedar deslluïda, perquè, quan tot just s'iniciava l'espectacle, un membre del públic va patir un tall de digestió que es va complicar a causa d'una úlcera estomacal. L'home, que va començar a treure sang per la boca, va ser traslladat a l'hospital, men-

A c t i v i t a t s

tre que una dona també va rebre atenció mèdica perquè es va desmaiar en veure el que passava. A part d'aquest incident, l'espectacle d'aniversari, que es va fer a la sala d'actes del casal cultural de Mira-sol, va ser un èxit i hi van assistir unes 300 persones. El festival va incloure teatre, acudits, poesia i les actuacions del grup de ball La Alcazaba i de la coral Valldoreix-Mira-sol. / M.B.

i n f a n t i l s

La Xarxa obre la temporada per a nens amb el conte de Pinotxo Uobra es fa diumenge al Centre Cultural "una superproducció", perquè hi participen set actors, a diferència de la majoria d'espectacles inEl grup La Xarxa obre diumen- fantils, en què normalment trege la temporada d'espectacles in- ballen dos o tres intèrprets. fantils al Teatre-auditori amb la Precisament, segons Meritxell representació de Les aventures d'en Roda, la major dificultat de la Pinotxo, d'Ignasi Roda. L'obra és posada en escena de Les avenun espectacle musical destinat a tures d'en Pinotxo és "el gran nens de més de cinc anys, que es nombre de personatges que hi basa en el conte de l'escriptor ita- intervenen" i que obliguen els lià Cario Callodi i que la com- intèrprets a demostrar la seva panyia TAC Teatre s'encarregarà versatilitat a l'escenari. "L'obra de posar en escena. segueix un ritme frenètic, amb canvis ràpids", afirma Roda, que Les aventures d'en Pinotxo es va estrenar el gener de l'any passat afegeix que l'espectacle agrada a Granollers, i s'ha representat tant a un públic adult com inamb un gran èxit de públic en di- fantil. versos escenaris catalans, com la El conte de Pinotxo que es resala Artenbrut de Barcelona, o la presentarà al Teatre-auditori és Fira de Teatre al Carrer de Tàr- una versió musical que inclou rega i d'Igualada. Ara, el grup La peces molt variades, com el tanXarxa porta l'espectacle al mu- go o cançons de caire popular. nicipi, sota la direcció de la sant- La funció dura una hora i deu cugatenca Meritxell Roda. minuts i el preu de l'entrada Segons la directora, l'obra és serà de 400 pessetes. MÒNICA BERNABÉ

Membres del col·lectiu Ocell Radiant en un moment de la trobada poètica. Foto:X. LARROSA

Un any de cafès literaris a la Floresta El col·lectiu L'Ocell Radiant va celebrar diumenge passat el primer any de vida del cafè literari que cada mes organitza al local de la Unió Recreativa i Esportiva de la Floresta (UREF). La celebració va consistir en un acte artístic i cultural de gairebé tres

hores, on van assistir una seixantena de persones i que va incloure lectures poètiques, audició de peces de música clàssica, rumba catalana i tango, i la projecció d'un audiovisual sobre el cubisme. La trobada també va servir per fer balanç dels primers dotze mesos del cafè literari, i Jordi Traperho, un dels organit-

zadors, va afirmar que la iniciativa ajudava a "enriquir culturalment" el país. De la mateixa manera, el regidor de Descentralització Territorial, Xavier Cortés, que va assistir a l'acte, va destacar que els cafès literaris de L'Ocell Radiant haurien de ser un punt de referència per a la resta del municipi. / M.B.


18

Societat

& S /CANTONS Mentires. II d'octubre dt 1906

S a n i t a t

S a n i t a t

La campanya aiitigrip del CAP començarà dilluns

Les farmàcies de Sant Cugat discuteixen els horaris per al 9 7

S'avisarà les persones dels grups de risc El canvi de t e m p s inevitable dels mesos d e s e t e m b r e i octubre provoca t a m b é canvis e n la salut, i c o m p o r t a moltes vegades refredats, malestar general i estats febrils q u e acostumen a pas-

ANGKI.SCASTIÍF.RA

sar a m b un dia d e IIK i una aspirina. Hi ha persones especialment dteposades a infectar-se a m b

- Sant Cuejat -

dotze o 24 hores, segons marca el nou decret del govern. Segons Riera, és poc probable que hi hagi algun farmacèutic a Sant Cugat q u e adopti aquesta decisió. Aquests establiments també s'hauran d'incorporar a la ronda de guàrdies, i mantenir les farmàcies obertes del dilluns al diumenge durant tot el dia o dotze hores suposa un esforç molt important. El decret d e la G e n e r a l i t a t d e t e r m i n a t a m b é q u e les farmàcies q u e obrin més hores hauran de tenir un farmacèutic per a cada torn. Els treballadors, a més. hauran de tenir un dia setmanal de descans.

el virus d e la grip, que c a d a any varia i pot ser més o menys intens. Per a aquests grups q u e es poden considerar de risc, el Servei Català d e la Salut ha preparat la c a m p a n y a d e vacunació, que a S a n t C u g a t c o m e n ç a r à el dia 14 d'octubre. AMíKl.S C-VSTliKRA

- Sant Cagat • La fase de preparació i organització de la campanya de vacunació contra la grip ja s'ha engegat a tots els centres d'assistència primària de Catalunya. A Sant Cugat, el subministrament començarà el dia 14 d'octubre, després d'haver citat Ics persones que es consideren més susceptibles de contraure cl virus. Kl p e r c e n t a t g e de p a c i e n t s que s'han de vacunar és torça important a Sant Cugat, si es té en compte que es considera un grup de risc les p e r s o n e s més grans de 6.S anys. Kl CAP avisarà totes Ics persones que consideri afectades i les citarà per inoculat-los la vacuna. A més de les persones més grans

de 65 anys, els p a c i e n t s q u e tinguin alguna malaltia crònica són un altre grup considerat de risc. Els responsables del C e n t r e d'Assitència Primària de Sant Cugat revisen l'historial clínic de totes les persones q u e tenen una fitxa oberta al CAP i que compleixien qualsevol de les d u e s condicions anteriors. A tota la comarca, els pacients que en principi necessitarien rebre la vacuna són uns 50.000. La comprovació e x h a u s t i v a de les persones que s'han de v a c u n a r és m o l t i m p o r t a n t , p e r q u è d e s p r é s d e fer cl recompte de les persones que es considera q u e necessiten vacunar-se contra la grip. Ics ampolles s'han de demanar al Servei Català de la Salut, que és el (pic les proporciona.

Segons fonts del Centre d'Assistència Primària, els pacients accepten en general vacunarse contra la grip, tot i q u e són c o n s c i e n t s q u e la vacuna els serà relativament útil. Els virus d e la grip no són mai els mateixos d'un any per l'altre. El virus pot haver mutat respecte al que va atacar l'any passat, i la vacuna q u e s'ha preparat podria resultar absolut a m e n t innòcua. El fet q u e dies enrere hagin baixat s e n s i b l e m e n t les t e m peratures no contribueix a preparar la campanya. Aquesta és una qüestió purament anecdòtica. Els experts afirmen que el virus que es preveu aquesta temporada no serà gaire intens. i aconsellen superar la infecció de la grip a m b medicació controlada i repòs.

Els propietaris de les tretze farmàcies q u e hi ha a Sant Cugat han començat aquesta setmana les reunions per decidir quins seran els horaris de funcionament per a l'any 1997. Les trobades duraran com a mínim un mes, de manera que fins a m i t j a n s d e n o v e m b r e no es podrà saber quines farmàcies s'acolliran a les condicions que estableix el decret de la G e n e ralitat que s'ha fet públic en els últims dies. Els farmacèutics de Sant Cugat consensuen sempre els horaris q u e regiran el funcionam e n t dels seus establiments. Les reunions per decidir aquests horaris es fan a finals d'any, i entren en vigor a partir de I'l de g e n e r d e l'any seg ü e n t . Segons Mònica Riera, portaveu dels farmacèutics, no hi ha cap constància que alguna de les farmàcies de Sant Cugat estigui disposada a obrir

Els farmacèutics discutiran també a les reunions que han de fer els dies vinents quin serà el sistema de funcionament deies v a c a n c e s i m a r c a r a n ics guàrdies de 24 hores que s'han de mantenir durant els 365 dics de l'any 1997. Els horaris estaran enllestits, segons les previsions, cap a la meitat del mes de novembre.

Guia Mèdica Cirurgia • D R . F E R N À N D E Z LAYOS Cirurgia general, aparat* tfgestfu. ASCPreviasa-Sanitas Àv Torreblanca. 2-B. 2n. A l . Sant Cugat » 5 6 9 4 7 0 0

Consult. Centre Mèdic • C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, laserterapfa. Santiago Rueritol, 2, entol la. Sant Cugat » 674 I S 2 6

Dietètica-Nutrició • MARIA R f U S S O t E » Acupuntura, nutrició, dietètica. fóra* convingudes Francesc Moragas, &•&, Ir j a . Sant Cugat. « 5 6 8 t | f f | n • DRA. M. D O W N G O Q A L L A R T Medicina generat dWtèSea. Düturts. dimecres j csjous,fcón»COíWtagude*, Ertdavattada. 2 t , tef (»». Sant Cugat P674g3ü9/S89»W

• CENTRE wmm*n mmCINA E S T È T I C A Dra Anna R Caní» « Dr*. ftoaatfe Saoama·Dra.UWnQatt» ConsuHoos Edifci 'rorruUanda. Ast Tor» blanca, í-8, Sa planta. desp. S-S. 0*190 Sant Cugat. « 6 » 4 3 ( 5 7 - 8 8 0 4 3 5 8

Fisioteràpia • SOFIA R O M A MERRÉ Fisioteràpia. Assistència atnM&ria Fiatc C/Vjga.43 3antCu8«t » C 7 4 4 8 - 7 a • QBF^ABWCTRECW^SïACtó FUNCIONAL Fisioteràpia, rahabjrüacis, aurfcutopuntura, massatge tarapte», podotog». Convé'n entitats cantaries. PoBçümc Toirabtanea. Sant Cugat «9800150

Metge capçalera

• J.R. ESQUIROL CAÜSSA Capçalera, geriatría ASC.AGRUP MUT MFlACT.etc Av Torreblanca 2-8,3f 10a Sant Cugat.

«5893026, t f 008 3 3 1 0 8 0 Urgent 24 h • Or. M O N T S E R R A T G A R R I G A Metgarfecftpeafera Vistei>atfomic8nrutu»s « a f í * 36, Ssn. Sant Cugat ««7400»

Mútues

• ORA.LUZONDO Climes dantat tnranR todoncia Frs-ieesc Moragas, 5, gai « 6 7 4 0 5 0 8

•DRA. ANNA PUJISErTn CALDES

• ORA.M.JAtJMS

Podologia

Pediatria XTíWIcioSaMWsp^SndBVBr Ilads2i, tarots. Sant Cugat «5892995-6754799

Chmca dantat. D t *

• e73t$02F«e731«02

• J O S E P M. F R E I X S D E S Malalties dal pau, ortasts, pjartMes DFtopètfques, papDoinc·, driagla (Jet pau Hores a oanvaijli; « 3 2 5 4 1 7 $ . 88* §911 3*

Oftalmoloui

Odontologia

OftatmofeB!*. © « & # « . pals mútues D'Santa. Mana, K|t.í « 5 8 9 Sí 06 ' -— * Wfr">>Vl

•CEWfREDEHrALtQUrRURGIC Av. Catalunya, £ 1 , baixos. Sant Cugat «5890000 fi»5880313 • C U « C A DENTAL AÜTRAN Oftmoloafe generat Impteraotogía, pròtesis, oBorÉDpacteme, ortodòncia, mútues. Av. TotreWanca, 2-S, 2a. 11. Sant Cugat « 8 7 5 08 08 * CLÍNICA D E N T A L MAYOR Odontologia en general Ortodòncia mv De dilluns a drvendres. de 10 h a 13 h i de t Ç h a ï u h Major, 23-25.1r. 3a SantCug a t « 6 7 4 7 2 40 «CUraCAQEIfTftL D'ORTODÒNCIA Doctor Ftainer Brandt Ortodòncia exetusftrsrnent nena i adtíte. Cl Santa Mans 9, Sant Cugat « 5 8 8 7 0 4 8 • CLÍNICA ORTODÒNCIA O DISFUNCtO TEMK)RO>MAN0lBOlAfl Dr. Murtto, 21, Sant Cugat « 5 8 8 4 6 8 8 - 8 7 5 Zt 18 • DR. C A R L O S R 0 S S 6 T T I Odontologia nens i adults. Rbta. RS»taIada,20,1r3a Sant Cugat « 8 7 4 7 8 1 6

CIÓ FUNCIONAL

Tocoginecologia-Obstetricia • Dr. J U A N JOSÉ G C t t t Z C A B E -

SUSANA NIC0LETTI

Otjstetricia i gmeooiooia rtow»«op»*v

•Sr»v ««LA MARTÍNEZ MEDINA OhsialriÒltlgjnÉtplòfl». HM«a«dH«k^id|^ „ . aawj,™ frarie6·aMatfaqtts4d8wf liflü nawjirl

' gat tg 5 8 9 1 3 ^ ,

Psicologia • C E N T * * D t PSICOtOtSI* CLÍNICA t»»tom» -fi&Mamttifi i de

Ortodòncia Oir

» ADEVtLL CLÍNICA D E N T A L OR. P E D R Ó V I L L A L V A A O E S A Manis i tardes, CV Francesc Moragas, 25, pafros Sant Cugat « 6 7 4 0 1 4 6

REHABILITA-

SartCagat. « 5 8 9 1 3 0 7

Pa Sant Magí, afc; « 8 7 4 23 36

•CENTRE 0 f (OTtfaeadentsdetfStMlnúrn 271.Plaça Augusta, a Sant Cugat

CENTRE DE

C/ Sant Antoni, 74 Tel. 674 74 37

«6894»<

Catalunya JH, ^ W a w S Cugat VILA

^^jJÍJBW,,^,,,^,,,,,,. „ ,„„ü,;„*„ • Viaa.S-7,-tríÍ, Ç a * Cugat

Pedagogi Pe*^0^,togípW«iPl»Í!tWWSlB«nr/wtr^iapranerta«rj»t!^ia,S*í,·tr 2a. aantCug**«»-1^|

Pediatria ••WSEm<àÉrOl·NA$CASApBdtaWe, asma mfel·llt. tafaewiytigudes Ffcta. FrbataUadavM í*3st Sani Cugat «67472:16 ^ | | ^ • ORA. EUGÈNIA FOESWSrOUU PFAFF. Pediatra. S a n i t e , C w Sekid. Agrup MUT MeOlFlATAv.CaraftmyB, » . i r i a S a H t C « e a t , * 5 8 8 9 i 13 • PILAR C A N O S A Ú 8 E Q A Pedtatna - Medtcirat adolescent Av. "&• rrebtartca. 2 - » . 3f ris. Sant Cugat V 674 S7 9 8 - 5 8 9 3 6 4 8

• CENTRE PSICOTERÀPIA D E L VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Galtes. S, 2ft, 3a. Sant CugM. « 5 8 9 4051 • M . ANTÒNIA E W 1 A R D O C A U . D O N A Psicotogfa clínica. ftb)a. Can Mora, 1 SantCugw «5884344-43098» • DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, deprasfO, fjrjcutetede relació, trastorns a l'adolescència, psteoteràpta Hores convingudes FrancBecMo* ragas. 25-27. 2n ta. Sant Cugat « 6 7 4 3 6 5 3 - 4 1 8 48 4 8

Pulmó i cor •Dr.JOANVALLDEPERASCOMBAS Pulmó i cor. Major, 36,2n, Sant Cugat «6740025

Institut Psicomèdic Sant Cugat • DR. JOAN C A S A N O ^ l l . . . LUR6S Trawrialatogi», attapMkbi Medytac Av. Totrablanca^ í*8,8a*t$.! «5881888

Servei de Psicologia Clínica i Psiquiàtrica Servei d'orientació i Tractament de les addiccions Unitat de Tabaquisme

rr___r__

• ML.GO2ZJDELATOÜÍIRq*0 Traumatotogia. Columna lea^aatl», Atf.Tcni*(ar^2-a.Po8ri(níCx&««CtSHt, « 6 7 6 5 7 56 •• TT

•JXJ^PDOMWGOPe»» Tfaarnjatotagte artopMfe.AwiWsiwftl mrum. Pfavtasa, «ed)*re. *&em> %• frs«arioa,2-B,aa·taSirt&Mit» 5 8 9 1888 " ^ • OR. F E R M I N A R A M B U R O Cir«{|ia drtopBtfea teatjma*s«ps. Hores a>n«ngudee. Ctmon*, t% I r à a . Sant Cugat.« 6 7 4 4 3 4 6 - 5 8 9 0 6 34

Edifici TORRE BLANCA Av. Torre Blanca, 2 - 8, 3r B 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. 589 37 87 Fax 589 35 18


Societat

ELS4CANTONS Divendres, íl d'ombríde 1996

Frau

La Guàrdia Civil deté un santcugatenc per falsificació de productes Gogo's

19

Detinguts dos 'skinheads' per robatori REDACCIÓ

El material confiscat tenia un valor de venda al mercat de 818 milions El s a n t c u g a t e n c Raúl C M . , de 4 1 anys, ha quedat en llibertat provisional després de ser detingut com a presumpte responsable d'una xarxa de falsificació de cromos i ninots de Rl'lll HOl.I.INGKR - Sant Cugat Raúl C M . . tic 41 anys i resident a Sant Ciliat, ha quedat en llibertar pro\ isional després de declarar davant del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona i està pendent de judici. Kl santcugatenc va ser detingut per la (iuàrdia ( avií de Barcelona dimecres passat 2 d'octubre com a presumpte responsable d'una xarxa de falsificació de cromos i ninots de la sèrie (iogo's. Amb la detenció, el grup d'investigació fiscal i antidroga de la Guàrdia Civil va confiscar onze milions de cromos i tretze milions dels ninots juntament amb el motllo de fabricació per injecció, tot valorat en SI8 milions de pessetes. Kl santcugatenc era el repres e n t a n t legal tic l ' e m p r e s a barcelonina Promoidea. pre-

la sòrie Gogo's. Amb la detenció, la Guàrdia Civil de Barcelona va confiscar material valorat en 8 1 8 milions de pessetes. Promoidea i Enfran són, presumptament, les empreses bar-

celonines acusades de ser les encarregades de fabricar i comercialitzar, respectivament, els productes Gogo's. Actualment, Raúl C M . està pendent de judici.

s u m p t a m e n t encarregada deia fabricació dels p r o d u c t e s Gogo's. Aquests eren després comercialitzats per l ' e m p r e sa Knfran, t a m b é d e Barcelona. Actualment, la Guàrdia Civil investiga si hi ha més empreses implicades en la xarxa de falsificació dels productes Gogo's. La investigació va començar fa uns mesos, quan l'empresa de Sabadell G r u p o P o m e r - M o n Gràfic, que té la patent per fabricar els cromos i ninots Gogo's, va denunciar la xarxa de falsificació. Posteriorment, l ' e m p r e sa Ensobrados Martorell, q u e s'encarrega de la comercialització dels p r o d u c t e s , t a m b é va presentar una d e n ú n c i a . Kls ninots Gogo's han estat ideats per Ricardo Joaquín Fernando/. de Sabadell i es venen en botigues infantils i quioscos.

Funcionaris de la Policia estatal de Sant Cugat va detenir dos joves, pertanyents a la tribu urbana dels skinheads, com a autors d'un delicte de robatori amb intimidació. Kls fets van succeir dimecres 2 d'octubre a la matinada, a un quart de tres aproximadament, quan un ciutadà que es dirigia al seu domicili va ser sorprès per un grup de jo\es caps rapats que el van agredir i li van robar la documentació i els diners que portava. Afortunadament, un veí va presenciar l'agrossió i va avisar immediatament la policia, que es va desplaçar ràpidament al lloc dels fets. Després d'una persecució per diversos carrers de la ciutat, van set detinguts Ramon M.K. i José I.uis R.T., tots dos veïns de Terrassa. Kn el moment do la detenció, als joves se'ls va intervenir un bat de beisbol i la llibreta d'estalvis de la víctima. Kls detinguts van reconèixer ser els autors del robatori, juntament amb quatre joves més, t a m b é caps r a p a t s , q u e van aconseguir fugir.

^PARADA i

SQUASH

ON

\*r

Vingui a prn\ ir ois nostres menús

PRIMER. POSTRES « l! - í AH J ".1 PTA

SK-SVr

Cafeteria Restaurant

K.lrv! RESTAURAN T CAN EDC

i!;.' • SAM

RESTAURANT CAN CL <•

Tel.

REST BLViEJC ROBLE

1 DÍL

VMIfs

>H9 .

REST RANCHO EL PASO MASJANtP LA o-A'OFROSA

ES B iHrsnn

roto

gntfíifH

- - : A c . u | , .-, _ . " i ; , - . -

.

I"

.

_A PAS1A E ' / l ;

ía x o c o l a t a . .

-y^-yt^. • i.Nlii: , - - . - . p . - v c r :A?ITAN

OA^iNET ú CAZA D

les pastes... el suís...

|| ••

ff^f^y,

f$^..J4».

PI. Barcelona Tel. 6 7 5 52 46

C?-'-

-•ór:„<

.

Ca'.--

C a - 0 .i •

Mer.

ü.i.ra

SQUASH

el c a f è . . . yp%í-<i*,.

".,!-•. ;

CCÜI<

"iir

" -ï Musel, i

r . s ' Í'J ' : - E

-:• i del Ce.le-i ;•

ITALIANS 3

:

F L S CESt/A S

• S^r-avtnv

.

Cl-rr

Meriai. . • • - '

.

"•

•.

i

:

- .

ÀTipl.a :i i

1

Menú eia-

1

PI;-, Dr Ga.lès

Dl.n-i , i- . ..r-s

Taoes va-i-rjdr-s

Dmn-.

IWLGALL»

Dt.ro .-:•••

- i i - f f - '.J . ^ i C ^ 3 G

LA K'USCLEPA

Sar- 3ona'.'&n!Lfd, '•!

•• 'Si't. 03

Ei-.lroans variats

CELLER STA MAP A

Sana Mapa 17

' "•'• it

r

E - n t K t s 1320 v.ns

TERRA MAR

'/•c. 28

56? 77 23

Men.ars econòmics

674 '1 -T

Dies lestius rjufel flujre

-"M.II3O

Xai entrecot a la brasa

"arca -1 •j-'ierae di!

Jazz L \ e

ODer ets els dies

RESTAURANT VALL D'OR

Ranola M. Jacn: Ve-dac. ' ' P f

RESTAURANT MAS ROIG

Plaça Mas Roig 4

CAFÈ BAR SOL

Rbla M Jacint V p r j 3 a i l · ™~™™™««»-»^™«. ™*

1

r~4h-,1

ravi

™- ~.™> «.««w™^™»,:« « « « H w w n f l O M M a M M »

' Í I i ,•

J .."'ic-rae

"in.

J nejres

T i:". •( í e t n a r a *TS a les tres

CUINA DE MERCAT ESPEC. EN BACALLÀ C/ Xercavins, 8 Tel. 699 05 60 • 588 42 81 08191 RUBÍ (Barcelona)


20 Societat

l·l.S /rAlVRJINS Divendres. II cfo, ml/ir//e IW6

I n t e g r a c i ó Són 230 persones, entre els divuit i els seixanta anys, i treballen per a importants empreses de tot Catalunya en una fàbrica molt especial: els tallers de la Fundació Amat Roumens-Fupar de l'Obra Social de la Caixa de Terrassa. Aquests tallers ocupen persones disminuïdes psíquiques en diferents graus.

La Caixa de Terrassa va ser pionera a treballar per la integració dels disminuïts fa 25 anys, quan va crear aquest taller d'ocupació, un dels primers a l'Estat. Les persones que treballen a la Fundació Amat Roumens s'han convertit, amb els anys, en una gran família on els discapacitats tenen el seu propi lloc.

Protagonistes, nosaltres La Fundació Caixa de Terrassa ajuda a integrar discapacitats . W . M . s CVSTI I R \

- Sant Cugat "M'ho passo molt be i faig coses que m'agraden. 1 laig de posar tores a q u e s t e s anelles en aquesta barra i quan acabi, pujo a dinar." Es en Ja\ier, un noi de \all\ idrera <|iic treballa al taller des de ta a n \ s . en una de les plantes de manipulació del centre especial de treball. Amb ell. In ha 1 1 J nois i noies que tenen una tema digna i treballen pera altres empreses en alguns dels s e n c i s <|ue la fundació ha creat per ocupar-los. 1 li ha r>1) nois més ipie tenen una disepacitat més gran i no estan encara contractats. i 5(J niés t|tie fan teràpia ocupacional al centre. El manipulat i el termoemasat son les isf/rllcs en la producció dels tallers. 1-11 termoenvasat suposa "una experiència molt important per als nois", segons el

director gerent del taller, Ramon Costa. Les altres activitats en què també treballen els nois són s e n c i s a l'usuari: wxxgardcii on es p o d e n c o m p r a r flors i plantes i un servei de manteniment de jardins. Altre nois renten cotxes a mà fins a deixar-los impecables. Ramon Costa destaca que els serveis i productes que ofereixen tenen dos objectius clars: primer, ocupar els menys discapacitats. Aquest és el cas deies persones que treballen al centre especial. Després, "ser competitius", segons Costa. La feina la fan sense cap defecte, i això es valora. Tot i així, el taller no pot mantenir-se només amb els ingressos de la producció. Per això, "la contribució de la ( atixa de Terrassa és fonamental", com destaca Costa. Les coses han canviat molt en els 25 anys que fa que el taller

funciona. Va començar amb W nois quan a l'Estat espanyol no hi havia cap referència, ni tan sols la idea que els discapacitats poguessin fer una vida tan normal com els fos possible. Dels primers seixanta treballadors que hi havia el 1971, ara se'n mantenen ,>9, i la plantilla ha a u g m e n t a t c o n s i d e r a b l e ment. I ns deu nois dels que hi ha al taller són de Sant Cugat. Toni Pagan és un d'aquests santcugatencs. Per Nadal, presenta l'espectacle Protagonistas, nosotms, que preparen tots els nois del taller. En aquest muntatge participa també Manolo Carmona, un dels balladors més estimats del Centro Popular Andaluz, que balla sevillanes i fa un phiy back de Cantando luijo In ////via. Segons Costa, "la preparació i la representació són molt emotives, i el muntatge és l'exponent que som una gran família".

.1 dalt. Toni Paga» amb altres companys, h baix, Manolo Carmona. Foto: XI..

T r o b a d e s

S A N T C U G ATENCS

DE L'ANY

95

Q u i n és e l t e u Santcugatenc de l'any? Fes a r r i b a r l o t e v a p r o p o s t a a R à d i o Sant C u g a t , c/ Sant J o r d i n ú m . 5, o a l TOT SANT CUGAT, cl Sant A n t o n i n ú m . 4 2 . 0 bé per f a x al 6 7 4 20 24 o a t r a v é s de l ' A p a r t a t de c o r r e u s O m p l e a q u e s t a b u t l l e t a amb d ' u n a p e r s o n a o e n t i t a t que destacat durant l'any 1995 í m e r e i x i ser r e c o n e g u d a a m b

224.

les d a d e s s'hagi que el g u a r d ó .

Som [I neu

concidai

Pels s e g ü e n t s

és la s e g u e m p e r s o n a

o entitat.

motius

Podem l o c a l i t z a ' e

candidat

cl

-elèlon

Presentació de propostes fins al 2 8 a"octubre

CoI Ia b o ta

0 r g a n i 11 o :

fií UMUKICIMI

jBÉÉliaaSn

ELSHCAiMÜNS

^ ^ W *

Excursió i concurs de paelles, novetats de Paplec de la Salut UEMD torna a organitzar Pacte MÒNICA BKRNABÉ

A l'aplec de la Salut, que tindrà lloc demà a l'ermita de la Salut de Valldoreix, es farà enguany un concurs de paelles i una sortida per la muntanya de l'Alzinar, a més dels actes tradicionals d'altres edicions, com un ofici religiós i sardanes. Per segon any consecutiu, l'Kntitat Municipal Descentralitzada s'encarrega de l'organització de la trobada, amb la col·laboració de les entitats veïnals de la localitat, a excepció de l'Associació de Veïns de Can Major. que enguany s'ha desmarcat de l'aplec. D'aquesta manera, una vegada més, la majoria dels veïns de Valldoreix s'impliquen en la preparació de l'acte, a diferència d'anys anteriors, en què l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix era l'única que se'n feia càrrec. Precisament, en l'edició d'enguany, aquesta entitat introdueix una novetat. Es tracta de l'organització d'un concurs de pa-

elles, que es farà en una esplanada prop de l'ermita de la Salut. De fet, anys enrere, els assistents a l'aplec acostumaven a dinar en aquesta zona, però la prohibició dels bombers de fer foc va posar fi a aquesta tradició. Enguany, però, l ' E M D ha aconseguit un permís del Patronat de Collserola per encendre foc amb bombones de butà, segons ha informat la vocal de Serveis Personals de l'entitat, Mercè Calafell. A l'aplec d'aquest cap de setmana, l'Associació Veïnal Amics de Valldoreix també organitzarà un recorregut d'uns dos quilòmetres per la muntanya de l'Alzinar. Segons Juan José Cortés, president de l'associació, l'objectiu de la sortida "és conèixer l'entorn de l'ermita de la Salut", on el segle passat hi havia els marges de les vinyes. També es farà un recital de la coral L'Harmonia de Valldoreix i sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Terrassa, a més d'una missa, jocs infantils i un concurs de petanca.


O

SERVEI 2 4 H

589 44 22 675 51 51

I llit

o,

iCCIl

% % **,

Tenim servei farmàcia

°'Jí

Carrer de la Torre, 14 Tel. 674 12 85

• Xocolates desfetes Mercat Municipal

• Entrepans

Torreblanca Taula 1,6 Tel. 675 30 65

• Pastes acabades de fer • Sucs de fruita • Tes i cafès

Mercat Pere San Parada 1,04 Tel. 589 14 18

• Botiga de cafès i complements

08190 Sant Cugat del Vallès

^tvguroiV,

-Retoquem tot tipus de roba d'home i dona -Fem roba a mida

Club Muntanyenc Sant Cugat

-Tallem i emprovem

SERRA DE COLLSEROLA 2 0 d'octubre de 1 9 9 6

-Fem transformacions en pelleteria -Tenim servei de guarda-roba

Per a nens i nenes de 7 a 14 anys Especialitzats en carns a la brasa, espàrrecs verds i ara fem peus de porc.

Inscripcions al Club Muntanyenc Sant Cugat, del 7 al 17 d'octubre de 6 a 8 del vespre.

una de II losi

Baixada de I'Albo,20

Tel. 674 16 75

WSSENY n W U «00*0*71

08190 St. Cugat

Te lo I* 08P)()St.

BOMBES D'INJECCIÓ DIESEL PELS VEHICLES DE TOT EL M O N Lucas

r

4ARI1Y Lucas

Systems S.A.

Ctra. de Cerdanyola s/n8 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona


22 Societat

ELS /CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

La

r a d i o g r a f i a

FILA ZERO T E A T R E E S T A B L E DE LA U N I Ó

Un moment de I obui 7«M.-, B.i'x.i

SANTCUGATENCA

d Anqei Guimerà, a la Unió. Foto: ARXIU FZ

Fila Zero ha aconseguit crear un grup de teatre estable a Sant Cugat i manté un caràcter no professional però de qualitat

La Festa de Tardor, N a d a l , els espectacles al teatre de la Unió i les actuacions e n diverses poblacions de la comarca i algunes fora centren l'activitat del grup durant l'any

'Salvem el monestir', representació dins dels actes de la Festa de Tardor de 1989. Fota:A»QUFZ

: , ü,

:

lat. U ' '-.:til\

eoi !t * i** IN

H

k

~^

i ?*

•'oiii a amateur

\ \

i !e ' n i i ' i i i s M i ' p e r p i '•; e ena "i " i n p a n \ I.I .ur-c" • Ü ' . . ; a< gl l l ( l ic. n i s c u i i i a 1

ass i j a i a e -

I

eio. q u e \ a se; nuttt :.i ai • ' a jans de c o m u n i í .aa.'. ••.. ; a un i ai ai ter rei viiidic.ai u pe"

de BWWOÏUUNWWNrCUGAnNCA

I-Jllltlll .T'ila / . c

< i

i c s c u . .'!! aca representar

en i ic

•iit

B. M .

:

a la

I' i : ' / c i o . i p.e es di Inicis o mi

,.:>r.. /•.. i;

I'.IH ,ii.i sense

'lli

• „. R n -

'I

I SL'l'sv.

port eeoni m m . i I '-,• ap

N

i•

.i g r u p de t e a t r e a m a t e u r . ha

tar els santeugarencs i subretot

LInat c o m b i n a n t les aia. ions de

les institucions sobre cl mal estat en q u è es trobava l'historic

• l·ivr amb teatre d'autor i m u n -

monestir.

li,<l\iïHCHf.

partir entre el públic unes uir-

i l'j.i'-- de cr.Kii'i p r ò p i a , 1 na

N o r m a l m e n t Lietuen al teatre

i iler reeonl.ü

getes a m b cl nom de l'i la Zero

d' -.questes representacions al

de Li l ' n i ó . però també han es-

que quasi deu ;m\ - abans. l'any

( n o m (|iic es dóna a la tibi IIULI-

earier. dins dels ;ictes de la l'es-

tat al casal Pere Quart de Saba-

ginària d ' u n teatre per donar su-

ta de 'l'ardor de l'JN'). va pro-

dell o LII teatre Alegria tic Ter-

pi ce I M I I K ni

,M\

Ull

.\nx ih iiintlih ió: 1M.SS l .in i/l: la l llió SLIII t t i i ^ L i c c n c L i Sot is: \ i n t SDI' IS L l C t l U S . m é s

Aquesta ací li i -

n o m b r o s o s col-' a b o r a d o r s

solemne cntarunit

port econòmic).

\ocLir l'espant d ' a l g u n s veïns

rassa. LLI testa major i Nadal són

(Jiwtti: mil p e s s e t e s m é s I LI C | l l O -

grupació Teatral Maragall. que

que després esdevindria el nom

de Sant Cugat, que es van creu-

tLirnbé una bona ocasió per pre-

ta d e 1a l ' n i ó

plegava després de molts anys.

d e l g r u p . C o m a secció de la

re la venda i posterior trasllat

sentar el seus treballs.

l

(

l >7 '. s'ha\ia proeedií .i ter un n!: el de l'A-


Societat 23

ELS /C4IYIUNS Divendres, 11 d'octubre de 1996

La

FILA

r a d i o g r a f i a

ZERO

T E A T R E E S T A B L E DE LA U N I Ó

SANTCUGATENCA

Van actuar al Teatre-auditori amb motiu de la seva inauguració, l'any 1992. Un teatre que havia estat reivindicat des de feia molts anys. El grup està estudiant la possibilitat de crear una associació d'amics de Fila Zero, que donaria suport a l'entitat

Mordisco desgarrador'. 1994. Foto. ARXIU FZ

nb muntatge i direcció d'Eduard de Riquer, l'any

Tècnics, actors i actrius i un gran nombre de col·laboradors X.WÏKR MlRAl.I.KS - Sant Cugat L'any 1990 marca l'entrada de nous membres al grup, sobretot gràcies als cursos de teatre organitzats per Glòria Rognoni J altres professors. Lna nova onada de socis i col·laboradors es dóna després de la representació de l'obra Històries de Sant Cugat amb motiu de la inauguració del Teatre-auditori. l'any 1992, on van prendre part prop de ZOO persones i nombroses entitats de Sant Cugat.

El grup, que té estatuts propis, s'organit/.a en quatre àrees concretes: tècnica, producció, publicitat i relacions públiques i administració i secretaria. Per ser soci actiu cal ser membre deia Unió, tot i que quan han de preparar un nou espectacle, tenen l'ajuda d'un bon nombre de col·laboradors.Tot això en un règim asscmhlcari i sense perdre de vista el que són i cl que volen ser. En aquest sentit, cal remarcar que de Fila Zero han sorgit altres grups com Quin Pal o, més r e c e n t m e n t , el grup Te-

trateatre, a m b una visió professional. Amb una direcció compartida per M. Dolors Vilarasau (ara al Tctrateatre), Xano Porti, Eduard de Riquer i Guillermo Avesa, han anat estrenant en els últims anys obres com Havel a escena. dirigida per M. Dolors Vilarasau. que va ser una estrena a Catalunya; Història del zoo. amb direcció de Xano Porti: Mordisco desgarrador, d ' E d u a r d de Riquer, que s'anuncia\a com un espectacle de cabaret contemporani; Jekyll <ï Hyde en una

adaptació de Guillermo Avesa, o Aquesta és la qüestió, última obra, fins ara, del grup q u e han representat diverses vegades i que vam poder veure per la festa major d'aquest any. La temporada passada el grup va arribar a estrenar quatre muntatges. Es tracta d'obres a m b una gran escenografia, cosa que fa més difícil poder traslladaries a altres teatres. Han estat nomenats Santcugatencs de l'any, uns premis que convoca cada any l'associació Amics de la Ràdio per destacar

persones i entitats de Sant Cugat. Ara tenen previst, un any més, participaren la Festa de Tardor q u e es farà el mes de novembre, amb una representació que donarà suport al lema de la festa d'aquest any (Del Vallès en quedarà resí'). També tenen previst participar en la Mostra de Teatre, Música i Dansa q u e organitzarà la Lnió el dia 1 de desembre, amb l'obra Quina nit, d'un text de Pere Calders, en una adaptació teatral que portava per nom Antaviana, del grup Dagoll Dagom.


EIS 4 CANTONS

Classificats

24

Divaidres.

Servei

guia

SANT C U G A T

pràctica

G E S T I Ó , S.A. d'assessorament administratiu. Assegurances

•CELLER CAL CABALLU Nova ubicació: O Plana Hospital. 3-5

•COAP C Villa, 2 2 56921 15

539 1963

I /'" ^IllliU ÀGORA

administració

5893535

d e finques.

• SUPERMERCAT VILARÓ 569 35 82

Tel. 58917 02 ta 589 27 74

• DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L. Urgències 24 h. O Sabadell, 23 Sant Cugat 6/4 6315

Tel. urgències 9ceaaai36 • LA FAUNA. Rambla del Celler, 3537. «74 ii n/í

•INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9 • J.P. PARRA C/ Enric Granados. 15 -Iccal7 58986.42

AUTOESCOLA MONESTIR C/VaHès17 1r.2a.St Cugat 67A9L20

AUTOESCOLA CASTELLVÍ C/Sta Maria. 3 8 1 H a Sant Cugat 8748803

SAGARRA O Endavallada, 22 SZÍÜUO

•TUBAU O Latorre, 14 KZ4 12IK

Mercat Torreblanca, pdes. 1.6-1.7 «7«qnfi«

Mercat Torreblanca, pda.104

-AUTOESCOLA CASAS C/Martorei.47

•ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2

• COPY-GRARC O Can Matas, 8. «7S.T«A?

•COPBTERIATHER a Sant Antoni, 24.

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda.1-5

saanaai

•LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, sAi «aoannn

•MOTO RAU.Y PEUGEOT C f e Cerdanyola. 67-71

• L ACADÈMIA C/ Balmes, 39

• ARMAN*S Plaça Augusta, 2 « a m i n .«««aaa

•NOVAULA C/ Valldoreix 22 Sant Cugat ezímai : • SPRINT IDIOMES C/Francesc Moragas,8 FRANCÈS PERA NENS (Jocs i cançons) Conversació per adults. 6751233

•TMNrTY Rbla. Can Mora 18

• PAPIOL

C/Creu,6«,2n3a

V·ndaiiMBja C/Cànoves dal Casfc.4

•BONAVENTURA ARAN CORBELLA RWa. Ribatalada6-5

•CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C/ Camí Crist Treballador, s/n

8748500

Tel. 699 38 98 Fox 588 24 53 ;

Ctra. de Terrassq, 97 i 08191 RUBÍ

6740393

•ZOOM. Centre de la Imatge C/ Santa Maria, 14 67556 74

._

COMUNITATS DE PROPIETARIS

•FUSTERIA EBEMSTEHA. «Bil«74».«74;nffl

•FUSTERIA EBEMSTERIALS C/Camí de la Creu, 14-baixos 1a

ALUMINI I VIDRE

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Vaadebral, 79

675 18036Z4504S-.

•SANTIAGO CASANOVA NAVARRO

EXPOSICIÓ I VENDA:

Pg. Habana. 41 Mirasol 675 3297

• MARTÍ FINET MIRA Rbla. del Celler, 89 3r3a

VALLDOREIX, 53 TALLER: ORIENT, U

FIRO M E

azsíisa

•GERO Plaça Pere San, 9 fiznaai •SUPER-NATURAL OArearnCMil.Cbat torrbé deseOBtada

• APPLE CENTER Ptaça Unió, 3 stajasn •PROGRAM ACCÉS C/Santiago Rusinol, 14

•GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87

675 IJ 61

FAX675 2861 Sant Cupt del tafe

• PÀRQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8 - local garatge

JORDI FRONTONS Av Rius i Taulet, 13 5894147

JORDI CUFf BORRELL Av Va» d'or 2 6742601

•MEDIRACT Rambla del Ceter, 25. Wfllitf _.. • D G . D'ASSEC RANCES Rambla del Celar, 95. _

•DOMÈNEC AYALA

C/Carme, 31 674-7142.

•J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona. 9-t

6750351

TEL. 675 29 02

58944 11

• JOSEP M. CASAS MEDINA Av. Torreblanca, 2-8 despatx. 1F

•VICAT-3ST. CUGAT S L Pg. Torreblanca, 29

• BAR GRANJA CAN DM O La Mina, 19 •GRANJA LA SORT a d e i a Sort, 3

•CL. DENTAL BANARES C/Francesc Moragas, 8 - 2n H7ÍM77 • CUINES JAUME DÍAZ Reto. del Celler, 17 «74 74 49

67523a!

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT C/Elisenda, 11 6746172

SANT CUGAT ESPORTS S.L PçaCuEie Cantre SN

• SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DelRioc/1 núm 61 Can Barata 5880249

•NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler. 91

•EUROPA Cl Alfons Sala, 24

• RIVER IMMOBILIÀRIA* SERVICE PlOctavià

6755260.--

SltQ'Wid

•ELPONT C/ Girona, 3

•FMQUESSANT CUGAT C/Dr. Murillo, 14

«74 71 «4

..

•TOBELLA C Santago Rusrol. 49 6740657

•CICLES CARDONA C/Valldoreix, 41

•FLORS I Ptge Sant Antoni, 13

qfpyi in

•MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C/ Rius i Taulet, 27

• TALLEDARtCOMÀ C/Balmes, 11

•SUMNSTROS VALLDOREIX Cl Mossèn Jacint Verdaguer, 107

67imm

•GARDEN ROCAMORA C/Llaceres, 12

•CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. Cl Santiago Rusinol, 37 - Cl Major, 6 •EGA MOBLES Cl Cànovas del Castillo, 2 - local 2

•EURASIATOYS Plaça Coll, 9

58900 14

6744704

• JOGUINES MARGA O Santa Maria, 44

•RNQUESSERIN Plaça Augusta. 4-baixos Jlfll—

• JOIERIA MIREIA'S C/VaSdoreix, 33 BZÍMM • JOIERIA SPADA Cl Balmes, 3 9 - 1rdta. •SANBER-S C/Anselm Clavé, 20 «74 45 71

.._.

•INDUBRUC Av. Ragul,9-19

•THECARTOON CENTER OMartorell-canta o B n B MBnB £M2L2L_

•LA FESTA aSariagoRuanot8

•CONSTRUALPA a Santa Maria, 9-1r1a « ° "i«' _ •CONSTRUCaONES Reformes torres noves •D4 CONSTRUCCIONS C/VatJoretmo

Av. Torreblanca, 2-8

•LÍNEA DIRECTA C/ Ennque Granados, 15-tocal8

«74«H47

5890374

•PNEUMÀTICS SANT CUGAT C/Ansehi Clavé, 16-18

imsrifavírztmmuni

•MSTALACIONESA ZAMORA, S J a Mossèn Chtor Verdaguer, 18. Vaktoreix ssiasas •MANTSERV.SJL Av. Catainya, 18

• M A U N G VALLÈS, SJ_ a Sant Domènec 10-baòece 5892221

5898163

•BLUEMOON C/Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h «75flP«7

_

•CAMPMANY a Valldoreix, 16 C/Martore», 15

•ADMNSTRACIÓ NUM.1 C/ Valldoreix. 67 A sauna •ADMWaSTRACIÓ NÚM. 2 a Major, 33 (Junt Monestir)

674 11153

•ARENASAN Especialitats en lloguers. Endavallada 21 bxs.

•RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat O Sant Salvador. 47-torre

TfiL 5894566

674422X

•ESTELA a Santa Maria, 18 •PAPARAZZI R.O.GaHés.2 «Tinn/p

•TOT PUNT O Sant Antoni, 19 «741*137

.

•VORAVIU Sant Antoni, 25-27

674320B

S7523 53

•PERRUOUERW PRESENZA aMartorel,20 589J465J

•PERRUQUERUPATRKIAMARM aStaJoaqurna,18 «74rt«W

•PERRUQUERIA ANNA O Major, 14

•PERYBEN C/VaHoreix. 45-47

6746286

•CASTELLVÍ HONDA aRosseló, 15

• PELUQUERIA ANA Camí de la Creu 14 Baixos. H. convenidas

•VUTJES EUROCLOT Mercat Torreblanca •USSUTOURS CV Plana de mospital, 10

•ORNALLAR a Martorell, 59 -cant. a Alfons Sala 62344.95

PM.n.mtiM

•TATERS O Sant Antoni, 62 •REPARACIÓ DEL CALÇATSABATA C Francesc Moragas, 6 «Z5J274

CALCAT I OÒphW d^ClMal

C/Sol 16 tUSOSL

•AUX-VYD C/AlonsSala,50

674C1Í3

•PERRUQUERIA NUEVAMAGENANA YENCARNA Decorac»nes, Umpieza, ajomoterapia St Llorenç, 7

SB8 44 a?-«7BJl.<T

«74n««i

•DONATETOTPER LA LLAR CWARTORBX49

•FORMASPERWÍ" •REPARACIONS DE QUEWA CALÇAT i còpies de Cl EHes Ftogent, 18 A(a tocar mercat TorreblanC/Sol, ca) Macat ds Tonebtanca 57SJC1Ú6 Boauí^ •TABOADA. PERRUQUERM. MAS- •SABATERIA BOLOMA CULINA O Sant Jordi, 24 Rbla Can Mon, 10

•PERRUQUERM DURDAN C/Santiago RusinoL 2 ens.2

B7441K7

•CANSALADERIA JUUANA OFrancesc Moragas, 26

674a023_-

5S9JQja

__

•TNIORERUSANT CUGAT O Alfons Sala, 2

«°«'«"g"«»'iw««

218_1996_.

Cl Francesc Moragas, 29

6752228

5801025

•LAi RPereSan,6

SBBJlai

•ARWENBOUTIOUE O EHes Rogent. 52

•TNTOREHASANT CUGAT Rambla Rbatafada, 34

•ASSOCIACIÓ RADIO T A »

RRAICOMASCB. CMozart,9. Barcelona

•AQUUNO De9a19h. NOcerramos porvacaclones. St Jordi, 18

•TNTORER1ASANT CUGAT a Sant Antoni, 1 «74n«7 •TMTORERIASANT CUGAT OSanSaaoftjaftol,36 «74J1S3

5M1Z32

•PERRUQUERA CARNÉIBOSCH

6741482

•ÒRGAN Plaça Octavià, 7

5896175 . . _ .

8741580

• JOIERIA AUGUET C/Santiago Rusirtol,40

674 1281.- 5751820-

5890271

•CARRÉ MOBLES Cl Francesc Moragas, 33 674 0935

•FLORtSTERIA SANT JORDI C/Sant Jordi, 39 • ROSA M. SEGURA C/ Santa Maria, 8

OSantJoro5,32

• IL·IXJUÓÒPTICA aSantJorcS.30

624 L204 Fm874

• VILAR ELECTROLLAR, S.A. C/ Santa Maria, 20

fí7snà*à.

5898702

•FERRON Jardins i Piscines C Rius i Taulet, 20

•MARCOVE O Sant Esteve, 29

67ÍSBM

«74fMfl7

•TIEN21 O Valldoreix, 44

•MAVI objectes de regallbMarla a/UlonsSate, 12 Botiga 3

S74J5JE

•ANNA FUSET JOIES C/Santiago Rusinol,45

•FMQUESSAKA C/ Valldoreix, 60

tTiOSJB

6746239 906996381

siàmsa.

«74 114T1

6747251

•CABANAS OSanlagoRuBïWM

675 30 12

•HÍPICA SANT CUGAT Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria &imm • HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12

Plaça Octavia, 3

• FOAP S.A. BANYS a Rius i Taulet, 27

•SOLSONA C/Rosseló,2

ezàSBja

•PROMUSA

•HPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n

• ESTANC MONESTR

fi74 03JJ8_

•AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Carretera de Cerdanyola, 49

• VALLÈSTECNOLÒGrC Ptaça Unió, 3

6743694

•FINQUES OnONELLA RsnKfeHqfcHO

674Q5Q3 6755654

•CUGART C7 Torrent de la Bomba, 14

6747596

• FINQUES BACHS C/Hospital, 41 • C A L CRISPIN Cl Santiago Rusinol, 23

•COPERSE Cl Sant Esteve 11

674 1490

•HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54. Valldoreix

Ta 674 JO 61

EXPRÉS C/Valldoreix, 56

«74 4330

•ASESORIA JURÍDICA GÓMEZ O Montserrat, 37

•UESC Cl Cànovas del Castillo, 9

6'4 530-

«Z5JÍ56

674 62Ü2

•GIMNÀS SANT CUGAT C/ Anselm Clavè, 20 Baixos

•MARCS VALLÈS C/Vallès, 23

8248882

•J.I Mercat de Torreblanca, parada 1-42

B749862

VtQS*4.1

5893065

«754203

. . _.

• MARMOLES SANT CUGAT O Can Faljó dels Aurons - Cl Campoamor, 12-Nau 3

SBSJSJ1

•ANTOM CAMPOS Cl Francesc Moragas, 21

•ESPORTS TERRANEU Cl Sant Antoni, 15 •SOUASH SANT CUGAT C/ Sant Jordi, 33-35

" " M l

•ATEUERBLAU Av. Torreblanca, 2

67414Í3

• DANIEL CALATAYUD RWa Ribatallada 31 B3 4r1a

•MÀRMOLESI GRAMTOSGUIMAR C/ Stravinski, 8. Pol. Can Jardí. Rubí

C/St. Antoni, 10 I Plaça Barcelona) Tel. 675 17 01

saaiLsa

Tmoam •JORDI MERCADÉ

5893262 . _

•VALLÈS NET Cl Sant Ramon, 4

..

«74 1?.TQ

•WAY-M Cl Rius i Taulet 2, pral Sant Cugat

Alfons Sala 36

674 695C

7M 675 56 53

• FOTO VÍDEO F.R. Rambla del Celler, 93 6747968.

""""

•TJM.G. Exposició i

• TALLERES MENA Passeig Torreblanca, 13

67557J5._ _

• J . LLAMAS O Valldoreix, 14

• MÚSICA I DANSA FUSIÓ C/Cànovas del Castillo, 20

674 4Ü26_

•VIRGINAPAIS St.JorrJ19

!Ml£ai674 34 75

•RANGO10 C/Pous, 13-kxal1

675 44 56

• PATUFET C/ Sant Jordi, 22

•TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35

•T.M.G. Tallers Q Borrell 6

• FLECA MARÍ Plaça Borràs. 1. Mira-sol • LA LIONESA C/ Valldoreix, 79

• MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i clàssica), piano i teclats electrònics Harmonia i composició. 6Z521R1

• PELUQUERIA LOURDES C/Monestir 33, entresol 4

58926 4»

• FLECA LA GARRIGA. Obert tot l'any Rambla del Celler, 15

• ; ifv?r

6Z4j52Jf

«74 14A7

•FILACAR Ctra. Cerdanyola, 8

• RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola, 55

mmaem

674 07 71

5810079 [ / Sonhogo Russmvol, 32

flr IViíó

674 76 81

674 01 69

•VINSNOÉ,S.A. Baixada Sant Sever, 4

generals i

• MENJARS PREPARATS TASTA'M 5892929

Bmme

II rl'nitu/'/r

• TALLER ELECTROSOL

a sot, 19 S7A3BM

•TALLER MECAMC P. CANALS C S a m Llorenç, 27 674S362

ATJCS _ • ÀTIC DUPLEX NOU Z St Domench Superi. const. 158,5m2 4 hab. 2 banys saló 30m2 Preinstal·lació aire cond. Parquet armaris de paret, terrassa etc. Piscina comunitària 27.000.000 pta 674 08 97 Flncas SL Cugtt

•ÀTIC DUPLEX DE LUXEZC/Atvarez 190 m2 consta de 4 hab dobles més estudi en el duptex de 70 m2, 2 banys i un aseo Jardí i piscina comunitària 49.000 000 pta. 674l»g7fihoa»St Cugat

•ATK DUPLEX Zona Marcat Neu. 120 m2 4-20 m2 terrassa, 4 hab., saló menjador amb xemeneia, cuina «office», 1 bany, 1 lavabo, catetacctó, roarbre, parquet PVC i cümalH, parquing i traster opcional preciós. 22.000.000 «7«n-ii.«i»a;4.i <KSA Gestió Immobh karia). • P B ÀTIC. C/Alfons Sala. 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, 40 m2 de terrassa, 1 plaça de parquing. 22.000.000 674 77 76


Classificats 25

E L S / C A N T O N S Divendres, 11 d'o, lubre de 1V96

(Inmaiba, SA.) • PROP MONESTIR. 2 hab., menjador saló, cuina, bany. dues terrasses. Possibilitat de pàrquing. 11.000.000

•ZONA CENTRE. ÀSc de 4 hab., menjador saló. cuina, bany, lavabo, terrassa de 30 m2. 23.000.000

674 7? 54

(Fincas Gironella) • ÀTIC Z. ALTA, 150 m2 +18 m2 terrassa, 4 hab, 2 banys, calefac, llar de foc, 1 pi. pàrquing, molt bon estat 29.000.000 ezASZts

(Fmcas Gironella) ÀTICS NOUS •ÀTICOÚPLEXNOU. Zona C/Solsona. Superi, const. 158,50 m2, 3 hab, 2 banys, saló 30 m2, preinstal.lació aire condicionat parquet armaris de paret, terrassa, etc. Piscina comunitària. 31.000.000 624-0697.

_.

._..

_

(Fincas Sant Cugat) •ÀTIC DÚPLEX NOU. Zona Parc Central. Superf. const 215 m2,3 hab, estudi 100 m2,2 banys, saló ampli, luxe. Preinstal.lació aire condicionat, parquet, PVC, armaris de paret, terrassa. Sol. Piscines comunitàries. 31.000.000 6740B97

(Fmcas Sant Cugat) •ZONA PARC CENTRAL Nou, 4 hab, amb armaris de paret cuina «offioe», ampli menjador saló, 2 banys, lavabo. terrassa, dues places de pàrquing, pis amb excel·lents acabats, tot exterior, sol tot el dia. Zona comunitària. 46.000 000 674 7254.

ÀTICS OCASIÓ A LA VORA PLAÇA MONESTIR. Àtic de 2 hab., menjador saló, cuina, bany nou i terrassa. 11.000.000 674 7254

(Fincas Gironella) • ÀTIC DÚPLEX de luxe. Zona C/Àrvarez, 190 m2, consta de 4 hab., hab. planxa, saló menjador amb xemeneia, 40 m2. Estudi en dúplex de 60 m2, terrassa. Barbacoa, tres places de pàrquing. Jardí i piscina comunitaris. 49.000.000 GTAmaz_.

(Fincas Saní Cugat)

6741251

.

(Finques Saka)

de 7.500 ptas. Amnasan 569 46 66.

•CASA ALA FLORESTA Pje. Fumet De 2 hab., més annex de 2 hab. més, saló amb xemaneia, terrassa, 800m2 de jardí Pou Només 21 té anys. 15.000.000pta 674 06 97 Fincas St Cugat

•CASA ADOSSADA 240 m2, a prop estació, 2 pàrquing, tot en perfecte estat. 43.000.000 675*324

•CASA ADOSSADA Z St Domènech. 3 hab. més estudi, traster Garatge per a 4 cotxes. Jardí privat Només 30.000.000 pla. Fngus StOjgat 674 0897

•CASA EN VENDA ZCan Cortés, I00m2 + pàrquing, molt bon estat terreny 500 m2. 10.000.000 61467 15

(Finques Saka) •F1ROME Venta pisos T. 675 1701

•CASA ALA FLORESTA. 90 m2,4 hab. + 1 hab. separada, jardí particular 200 m2,17.000.000 674 6715

(Finques Saka) •FIROME Comunitats de propietaris £ 6 7 5 (701

•CONJUNT RESIDENCIAL Set-Vall Valldoreix. A cinc minuts estació. Torre 235 m2,4-5 Dormitoris, Menjador-Estar 38 m2, Cuina-Office equipada, 3 Banys, Estudi 30 m2, Garatge, Calefacció, Jardí privat 600 m2, Acabats i distribució al seu gust.42500.000 Pies. VICOMÇA-FIROME. T67JI701

•HROME Comunitats de propietaris

(Finques Fleca) •SANT CUGAT. Casa 3 hab., 16.000.000 ptas., totalmerrte reformada, financiable, sin entrada. iAprovóchala! Trato directo. 569 6701

TORRE unrtamillar 90m218 mill. def 0012 Building St. Cugat 6742523

TORRE adosada 200m 2 28 mill. def 0040 Building St Cugat

S»_77/

•PARC CENTRAL. Només 2 pisos de 90 m2 3 hab. saló de 23m2,2 banys. Jardí I piscina comunitària. 22.000.000 pta. 674JjaS7

("Fincas Sanf Cugat) •SANT DOMÈNECH 7 pisos nous, baixos amb jardí i àtics duplex, amb jardí comunitari i piscina, des de 22.000.000pta eztaiaz (fincas Sant Cugai> P B 80 m2, nou a estrenar, 3 hab., 2 banys, tol exterior, pàrquing opcional. 14.500.000 6751324

-

(Finques Roca) •PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat 2 dormitoris. 13.500.000 ff74ljn4.«74ll«l

(Serih) • PIS PER ESTRENAR de 3 hab, cuina • LOCAL Carrer Giequipada, menjador rona-Dos de Maig saló, bany, lavabo, jar132 m2 32 OOO.OOpta dí particular de 150 Fincas Saní Cugat 674 0897 m2. Pàrking i traster. •LOCAL 170 m2.C/ Tot exterior. Acabats Camí Colomer, 2 de qualitat. 29.000.000 portes al carrer, en 674 7254 venda o lloguer. (Fincas Gironella) 25.000.000 o • P I S RESIDENCIAL 160.000 ptes./mes. planta baixa 100 m2 6754324

.

(Finques Roca) • E S VEN LOCAL de

500

m2.

57B125S

•EMPRESA NECESSITA LLOGAR MAGATZEM, de 200 a 500 m2. Zona entrades a Sant Cugat, faci accés, càrrega i descàrrega. 674.03 3S

(Srta. Maribel)

T67S 171)1

80 m2 jardí, 3 dorm., 2 banys, 2 pàrkings i traster. Nou a estrenar. 26.800.000. 67SJ32Í

.

(Finques Roca) •PISOSNOUS PER ESTRENAR. En diverses zones de St Cugat. Pisos de 2 a 5 hab., 2 banys complets, menjador saló, cuina -ofrice», terrassa, calefacció... 674 79 54

COMPREM SOLARS ZS7S1701

•ZONA TORREBLANCA Places de garatge des de 1.700.000

• PLACES DE PÀRKING C/ Abad d'Avinyórf>14 (Z Monestir). C/Domenech n°3 y Cl Abella r « 1 . A partir

(Fincas Gironella) •SANT CUGAT pis de 3 hab., banys, cuina, saló menjador, balcó, ascensor, exterior i

assolellat. 12.700.000 (FotoPfioCaoanjcÇ) •SANT CUGAT pis maco de 90 m2 i 3 hab., 2 banys complets, saló menjador, cuina «office», 2 balcons, ascen. calefacció, tot exterior, pàrquing op. assolellat. 14.800.000 wmfi/W.'M0<MS4

(FabfísoCa&nyoty •SANT CUGAT preciós pis al c/ AKons Sala, amb 3 hab., 110 m2, bany complet reformat, lavabo, saló menjador de 35 m2, cuina equipada, terrassa de 25 m2, ascensor, calefacció, exterior, finestres d'alumini i portes d'ember.19.000.000 50066 69^530-9654

.

(FobPisoCadBnyola) •SANT CUGAT preciós pis de 120 rrf i 4 hab. A rav. Alfons Sala, 2 banys, saló menjador, cuina equipada, ascensor, calefacció. pàrquing, assolellat, finestres d'alumini. 26.500.000 560565S- 58113654.

(FotoFtoCadanyda) •SANT CUGAT P. Cànovas, pis de 4 hab. (3dobtes), 120 rrf, 2 banys, cuina «office», balcó, entresclats, ascensor, calefacció, exterior, pàrquing, assolellat. 21.500.000 (RtoPisoCadanycb)

• PARTICULAR A PARTICULAR. Pla del Vinyet piso de 140rrf, 4 hab. 2 banos, 2 terrazas, jardín privado, piscina y jardín comunitarios, 2 plazas pàrking. 38.500.000 pta 5B90S67

• PARTICULAR, planta baixa tot exterior, 70m2, zona Sant Francesc, cuina i bany reformats, 3 habitacions, saló menjador, paí exterior, 2 trasters.

Perentregarel6/97. 12.300.000 (de14a15'30h)

banys, saló-menjadot, cuina «cffice», terrassa, plaça de pàrquing. 27.500.000

•APROP C/ Cànovas del Castillo. Té 160 rrr\ consta de 4 hab.. saló menjador de 45 m2, cuina «office», 2 banys complets, terrassa. Pàrquing. 32.000.000 STAmai(Fincas Sant Cugat) •A PROP DE P. DE LA CREU. Pis de 150 rrf, compost de 4 hab. dobles, cuina «office», dos banys i un lavabo, saló menjador de 45 rrf. Jardí de 120 rrf. 37.000.000

fí74 57u4-fí754.?n?

6ZÍ0B97

(Fincas Sant Cugat) •FIROME Comunitats de propietaris T.6751701

• FIROME Venta pisos J. 675 1701

•PISO 85m2 9,5 mill. def 0020 Building St. Cugat SL. 6742523

•PISO 21 Omz 70 mill. def 0022 Building St. Cugat SL. 6742523

•C/.Mariné130m2. Menjador-Estar 35m2 3 Dormitoris (2 suite), 2 Banys complerts, Cuina equipada, Safareig, Terrassa, 2 Places d'aparcament (1 doble). Traster, Armaris encastats, Calefacció, Fusteria exterior d'alumini. Jardí comunitari amb piscina. 33.000.000 Ptes. VICOMÇA-FIROME 675 Í 7 0 L -

•HROME COMPREM SOLARS • C/DOCTOR MURILL0130 m2,4 hab, 2 banys, saló menjador, 35 rrf, cuina «otfice», 2 places de pàrquing. Zona comunitària amb jardí i piscina. Exterior. 28.500.000 674 5704 = 675 431)2

(Imdesa) •C/RWSITAULET 160 rrf, 4 hab., 2

(Imdesa) • C/SANTIAGO RUSINOL110rrf,4hab, 1 bany, 1 lavabo, satómenjador, cuina «office» nova, terrassa, plaça de pàrquing. 24.150.000 674 5704 • 675A302

(Imdesa) •a VILLA. Oportunitat Apartament estudi esB americà, bany complet i terrassa. 6.500.000 674DSS7-

(Fmcas Sant Cugat) •OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab, assolellat en casa amb jardí.

(Finques Vaflhonrat) • RUBÍ. a Casp. Per estrenar. Duptex de 118i135nf.De4a5 hab.,2i3banys, 2 terrasses. Calefacció, gas, pocs veïns. Acabats de qualitat. Pàrquing opcionai. RFA. Nous 14.200.000 (Finques VaUhonràt) • RUBÍ C/Duran i Bas. 90 rrf, 4 hab., cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrf, places de pàrquing opcionals. 10.500.000 (rncusa) •PBZ.MARAGALL 75rrf,3hab., 1 bany, i cuina reformats, parket 10.500.000. pta 67467-15

• P B 110 rrf, 4 hab., 2 banys, parquet armaris, pàrquing, alt exterior, cèntric, finca nova 3 anys. 25.000.000

(Finques Saca) • P B Z. CORREUS, 95 rrf, 3 hab.. bany i cuina reformats, pàrquing opcional. 14.500.000. pta

67S4.1P4

6745715

(Finques Roca) • PIS DE 120 rrr\ 4 dormitoris, 2 banys, mofi bona vista, pàrquing, 22.000.000

(Finques Saca) •ÀTTCZ.MARAGALL 160 rrf, 4 hab., armaris encastats, 2 banys, calefac, parket lar de foc, terrassa 18rrf, tot exterior, pàrking i traster. 27.000.000.

56924 10

674 1204 • 674 t! 61

(Serin) •PISOS OCASIÓ. Zona Monestir, 75 rrf, menjador 20 rrf, cuina, 3 hab., 1 bany, safareig, terrassa 4 rrf, ascensor, sol, tardes, vistes a Montserrat perfecte estat 11.600.000

6746715

(Finques Saca) •CASA PROP ESTACIÓ MIRASOL 200rrf amb 2 plantes, 4 hab. 2 banys, jardí de 250rrf, garatge

6753355 - 5 6 9 2 6 4 3

6746715

(KSA Gestió Inmobifaria) • PLANTA liAIXA amb jardí a zona residencial, 4 dormitoris, 2 banys, cuina, totalment renovat, piscina, pàrquing. 38.000.000 674 12 04- 674 11 61 (Senil) • RUBÍ. Av. L'Estatut 75 rrf, 3 hab., molt de sol. 7.250.000

(Finques Saca) •CASA EN VENDA A LA FLORESTA 700 rrf de parcel·la, casa de 90 rrf en bon estat 19.000.000.pla

6396546.. .

6746ZJ5

(Incusa) • RUBÍ. Av. L'Estatut ectif. nou, 85 m2, 3 hab, bany i lavabo. Calefacció. Sec. Entrada 3.000.000. Resta hipoteca.

(Finques Saca) •CASA ADOSSADA Z.ALTA.150m2,3hab. + estudi, 2 banys jardí particular. Garatge calefacció, parket Har de foc, aseos, terrasses. 30.000.000 pta.

50640-17 -5865439-

6Z45715

(furgues Saca) •CASAABELLATERRA Preciosa 500nf construits, 1000 de lardí, 9 hab. menjador 50 rrf parket catef., banys, garatge

624.6715-

Z. Monastir C/Domenech, 3 C/Avella, 41 A partir de 7500ptes.

(Fmques Saca) •jOCAStON! Directo 6.000.000 ptas. Piso 3 hab. Friandadon: 45.000 ptasjrnes, sin entrada.A14min.de

AaxBsan599-4&£6

5896460.

•SANTCUGAT. Piso, part a part., cerca estadón. iOportunidad! Diversas posibildades de financiación, muy interesantes. Uamar al 539 74 10. _

•SANT CUGAT. Sin gtos.de contrato, ptso 4 hab., baicón, exterior y seteado. {Oportunidad! Uamar al 5697410

_

•SANT CUGAT. Por 90.000 ptas. Piso 3 hab., trato rjrecto. jOcasión! 58aa7Qi «•OFEREIX VIVENDA, nova,totalment equpada, per a compartir entre dues persones, a Castelarde!Valès(a7kmde Sabadelia27kmde Barcelona). Trucarà les nte 5603310

•BUSCO apartament de loguer aSt Cugat Màxhi^&OOOPtes 5336102-906948954

la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful, de la carretera de Cerdanyola.

SANT CUGAT Tenim tota mena de pisos i torres de lloguer •ALQUILO DESPACHOllOm2 Junto estación. Valor muebtes fi7S4.T SP NtYiHMi 41BORB1

Terreno 1.409 rr^Valdoreix 28 mil. def 0033 Buédng St Cugat S.L 6742523

_

•ST.CUGATZGol·B Pinar G€nrique Lanfranco Superfície 600m2 19.000.000pta

ARENASAN

674 08 97 Fincas St Cugat

TORRE UNFAMKJAR ADOSADA. Z ge*

•VALLDOREIX O Esparver 1.000m2 13.500.00 pta. 6740897Fincas St. Cugat_

Sup. constr. 450 m2, jardín priv. 200m2 y com. con piscina ISOOm24 hab. tipo suite (1 con vestidor), 2 aseos, cecoff, gran sal-com con chim. buhard. 70n?, arm. emp. y tza en todashab.garage3c.-itrastero, calef. gas, alarma, suminstr. cor*. Aiquiter330.000 ptas.

•"EL TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors festes infantils. Palassos, titeles...un regal inoblidable 674X91-31956

76

Estudiant s'ofereix per a donar classes Awnasm5a94566 d'EGB i cangurs • PBO Zona quatre can- fizsjaoio tons, Sup: 65 m2,2 hab. • VENC MOTO kadobles, bano oompteto, wasaki KLX 650cc Matricula B-PK 11.000km. ccena-amer, sakxm, terraza muy scteaoa, Al- 7virinn.is74/<ix • VENC YAMAHA quíer. 75.000.Jet-Ski 6 5 0 . Ramon PÇA DE PÀRKING fill C/Abad d'Avinyó, 14 72356 BB-tï

EIS 4 C A N T O S CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana

•TORRE UNIFAMIUAR ESQUINERA ADOSADA.(Z Sant Domènec) Sup. conslr: 230 m2 Jardín priv. 150 m2 4 hab. (1 topo suite), 2 barfos, 1 aseo, cocina office, amplio salon-comedor, estudio, sala de maq. bodega, sala de juegos, calef. gas, garaje 2 coches, piscina y jardín comunrtario. Ocupación Doembre. Alquíer 175.000 pta


EIS4CANTONS

Economia

26

Divendres, 11 d'octulire de 1996

Empreses

Stim Batir construirà un hotel a l'Augusta Park a principis d'any

Tres empreses de Sant Cugat al Matelec AI"RA C O S T A - Sant Cugat -

Primera actuació a Sant Cugat de la nova empresa gestora La promotora Stim Batir Espafta SA, que

siness Park, a Sant Cugat. Es tracta d'un

per a estudiants i una altra per a la trecera

des de fa pocs mesos és la gestora oficial

nou complex d'oci i serveis, que inclourà

edat. Aquesta iniciativa s'inscriu en la pri-

del Grup Dorn, projecta ara la seva prime-

un hotel, restaurants i diversos centres de

mera fase del projecte global i ocuparà una

ra gran actuació a la zona de l'Augusta Bu-

diversió, aixi com dues residències: una

superfície de 10.000 metres quadrats.

(ÍI;M

LOZANO

- Sant Cugat La primera fase de d e s e n v o l u p a m e n t del parc e m p r e s a rial disposa d ' u n a superfície de sostre edificable de 130.000 m e t r e s q u a d r a t s . Tot i així, i segons ha explicat el director de Stim Batir a l'Estat espanyol, Jean-Marc Farnier, l'empresa ha signat un c o n t r a c t e a m b cl G r u p Dorn per la gestió d e 60.000 m e t r e s quadrats de terreny, en virtut del qual la companyia immobiliària es compromet a complir "un conveni d e prestació d e serveis" a m b la propietària de la macrozona de negocis. S e g o n s ha afirmat P a r n i e r , a m b a q u e s t acord " l ' e m p r e s a Dorn vol aprofitar els contactes a m b els clients i possibles inversors de què disposem

com a companyia gestora . L'actuació immediata amb q u è s ' e s t r e n a l ' e m p r e s a immobiliària és un complex d'oci i serveis, que ocuparà un total delO.000 m e t r e s quadrats. Oficines i s e r v e i s D ' a q u e s t s terrenys, una superfície de 1.500 m e t r e s quad r a t s e s t a r à d e s t i n a d a a la construcció d'edificis d'oficines. A banda d'això, ara l'empresa negocia, a m b d i v e r s e s c a d e n e s d ' h o s t a l e r i a , la instal·lació d ' u n hotel d e tres estrelles i l ' e m p l a ç a m e n t de quatre restaurants, una gasolinera i diversos c e n t r e s d ' e n t r e t e n i m e n t , destinats prim o r d i a l m e n t als i n f a n t s . Jean-Marc Parnier ha calculat q u e les obres de construcció del nou c o m p l e x d'oci i ser-

BWifeïí " nuaei

rEillff EÍMS^S^HPR «^ft*» i

M Wr

f.

^•^HHRSSHBB^K--' 1 "**

'jf'tjí

^4f

• • ~ j^dH^L^L^L^L^LHr*H>r rASC)

*>mttm1*m*imè*V*à

!?£9j!f»fl9^^a"* <*** •*-*

La primera fase delprojecte de l'Augusta Park. Foto: ELS 4 CANTONS veis podrien començar a princ i p i s d e l ' a n y v i n e n t si s'acompleixen les previsions amb q u è treballa la companyia. En els 50.000 metres quadrats de superfície de terreny edificable restants, q u e s'inclouen

dins el conveni signat a m b el Grup Dorn, la companyia Stim Batir també té previsions fetes. E n concret pretén instal·lar-hi més edificis d'oficines, una residència d'estudiants i una altra destinada a la tercera edat.

Frau

Les empreses santeugatenques Laborda Iluminación, Melco Ibérica SA i Ciama C SL, j u n t a m b unes altres vuit corporacions de Terrassa, rep r e s e n t a r a n el Vallès O c c i d e n t a l al Saló I n t e r n a c i o n a l d e Material E l è c t r i c ( M a t e lec) d'enguany. El saló, q u e es farà a Madrid del 11 al 26 d ' o c t u b r e , p e r m e t a les e m preses del ram de l'electricit a t p r e s e n t a r els p r o d u c t e s n o u s i establir c o n t a c t e s dir e c t e s a m b els i n s t a l · l a d o r s elèctrics. A la Fira hi participaran e m p r e s e s v i n c u l a d e s a m b els subsectors de la il·luminació, els suports informatitzats, les t e l e c o m u n i c a c i o n s , la i n s tal·lació d e sistemes elèctrics i els e q u i p a m e n t s industrials. El Saló Internacional de Material Elèctric t a m b é acollirà el VII C o n g r é s N a c i o n a l d ' E m p r e s a r i s d'Instal·lacions i el I Congrés d'Instal·ladors d e Telecomunicacions. A banda d e les tres corporacions santeugatenques, al Saló hi participaran també 205 empreses catalanes més.

Banc Sabadell gestionarà els comptes de Pryca

L'exgerent de PHospital General, condemnat a dotze anys de presó Alegrí es va apropiar de 845 milions

- Sant Cugat Ai i<\ C O S T A

- Sant Cugat L'Hospital General de Catalunya no aconsegueix superar els problemes que passa des de fa uns anys. Quan la forta crisi econòmica encara no s'ha resolt, un tribunal acaba de condemnar José Alegrí Molas, exg e r e n t de l'hospital, a d o t z e anys de presó per un delicte d'apropiació indeguda de 845.100.000 pessetes i per la falsificació de documents oficials. Així mateix, l'Audiència de Barcelona ha decretat que José Alegrí indemnitzi l'Hospital G e neral de Catalunya amb els 845 milions de pessetes que va sostreure més els interessos, i a més q u e pagui una multa de

prop de set milions i mig de pessetes. Els magistrats de la secció cinquena, però, ja han declarat la insolvència d'Alegrí. Durant el judici. José Alegrí ha reconegut haver desviat els diners però ha negat haver-se'ls apropiat. L'exgerent de l'hospital addueix que va invertir el capital en la societat de valors Cister, que posteriorment va fer fallida. El tribunal, però, argumenta que aquesta és una empresa fantasma que la policia no ha pogut localitzar, i per això resol q u e Alegrí va desviar els diners en benefici propi. La història Els fets pels quals s'ha jutjat ara l'exgerent de l'hospital van

ocórrer entre el juliol de 1989 i el gener de 1991. Durant aquella època, José Alegrí Molas va contractar un e q u i p de col·laboradors q u e captaven inversors per a l'Hospital General de Catalunya, que aleshores ja estava e n s i t u a c i ó e c o n ò m i c a precària. Els col·laboradors van trobar diverses persones disposades a invertir en l'equipament mèdic, i per bé que es van recaptar fins a 845.100.000 pessetes, aquestes mai van anar a parar als fons de l'hospital. Per contra, l'exgerent de l'hospital va anar incrementant els seus ingressos fins que al gener de 1991 es va donar de baixa coincidint amb el moment en què l'hospital va suspendre l'emissió d'obligacions per captar inversors.

l'.HGC afronta ara un altre conflicte econòmic. Foto: ELS 4 CANTONS Va ser aleshores quan Alegrí va manipular el D N I d'un dels seus col·laboradors, falsificantlo a m b la seva foto. Així, l'exgerent d e l'Hospital General va aconseguir un passaport i un carnet d e conduir a nom del col·laborador, q u e li van p e r m e t r e fugir a l'estranger.

El Banc Sabadell i els C e n tres Comercials Pryca han signat un conveni en virtut del qual el banc esdevé l'entitat financera de la cadena d ' e s tablimçnts, q u e pròximament inaugurarà un c e n t r e a Sant C u g a t . D ' a c o r d a m b el conv e n i , l ' e n t i t a t bancària gestionarà els ingressos i els pag a m e n t s als p r o v e ï d o r s catalans d e Pryca en tot l'Estat espanyol, així com les nòmines dels treballadors i les liquidacions a la Seguretat Social i a Hisenda corresponents als c e n t r e s comercials. Alttes a s p e c t e s d e l'acord es refereixen a línies de finançament i ofertes específiques de prod u c t e s i serveis. / A.C.


27 Economia

ELS /CANTONS Divendres, 11 d'octubre dt 1996

Les

empreses

V e t e r i n o s

c l í n i c

v e t e r i n à r i a

Veterinos és més que una clínica veterinària. És evident que es cuiden els animals, es visiten, se'ls vacuna i desparasita i se'ls recomana un tractament mòdic si és necessari. Però les dues propietàries d'aquest centre veterinari tenen un altre concepte del que ha de ser cuidar animals. Maria José Blabia ha mirat de reflectir en aquesta clinica totes les idees que se li han acudit mentre treballava fent pràctiques en altres centres: aixi, ha nascut un centre veterinari on s'han cuidat molt els detalls perquè el client, que és un animal, es trobi a gust, i perquè el propietari de la mascota estigui segur que el seu animal de companyia està protegit.

MARIA J O S É BLABIA. Responsable de Veterinos

"A més de com a professional, penso com a propietària d'un gos" ÀNGELS CASTUERA

vacunar-se ni cuidar-se, i això no és cert. Es posen malalts. Jo crec q u e aquí, a Sant Cugat, la gent cuida molt els seus gats. Tinc més fitxes obertes de gats q u e de gossos. T a m b é he visitat alguns ocells, concretament agapornis. Però m'estimo més consultar-ho a m b un e x p e r t . L e s especialitzacions encara no estan generalitzades en veterinària, però confio a tenirne algun dia a la consulta."

- Sart Cugat -

—Es difícil q u e entre clíniques veterinàries variïn gaire els s e r v e i s . Què t é d e n o u Veterinos? - " N o és tant la diferència del que es pugui oferir com la manera com s'ofereix. Jo he volgut tenir una clínica distinta perquè he cuidat tots els detalls: des de la decoració fins al fet q u e hi ha fil musical o caramels per als q u e vulguin p r e n d r e ' n q u a n e n t r e n . Són exemples simples, però que es n o t e n q u a n el c l i e n t marxa. H e m de tenir en c o m p t e q u e els nostres clients són animals, i jo penso q u e els animals també t e n e n dret a visitar-se en un centre atractiu i pensat per a ells. L'aparell d'anestèsia és específic per a animals, per exemple." - E l s s e r v e i s , p e r ò , s ó n els c l à s s i c s d ' u n a clínica v e t e rinària. - " T e n i m un laboratori, una sala d'hospitalització, un quiròfan i un prequiròfan, per poder preparar els animals... T a m b é tenim una perruqueria q u e h e m posat b e n b é al carrer, p e r q u è la g e n t vegi q u è és. A vegades es fan fins i tot d u e s files d a v a n t d e l v i d r e , p e r q u è és molt divertit i curiós veure com pelen els gossos. - D ' o n has tret aquesta experiència? - " H e treballat fent pràctiques

r

- Q u i n a atenció bàsica n e cessiten els animals de companyia? - " H i ha d u e s coses bàsiques: una són Ics vacunes, i l'altra la desparasitació, tant de paràsits externs com interns. La vacunació és una mica pesada quan són cadells, p e r ò és necessària. Q u a n e l s a n i m a l s s ó n adults, només s'han de vacunar un cop l'any i jo mateixa m'encarrego de recordar-ho als amos. És molt important que la g e n t no tingui mandra per comprar un bon pinso als seus animals. És molt còmode comMaria José, responsable de la clínica, amb el seu gos Nico, que s'ha convertit prar el menjar del gat o el gos en la mascota del centre veterinari. Foto: XAVIER LARROSA al mateix súper on es fa la resta de la compra, jo ho e n t e n c . en un hospital v e t e r i n a r i d e ve aquí a m b un animal i se'n Però, sempre q u e puc, intento Barcelona on h e vist c o m la preocupa." convèncer els propietaris q u e gent estava a gust. Alguns dels —La gent é s c o n s c i e n t q u e comprin un pinso de qualitat. clients eren de Sant Cugat. I ha d e cuidar els animals q u e T a m b é r e c o m a n o q u e sigui vaig pensar q u e a Sant Cugat, té a casa? p i n s o i no carn d e llauna, é s on la gent acostuma a tenir ani- " A mi m ' a g r a d a molt, p e r millor per al seu cos i les s e mals de companyia, feia falta e x e m p l e , comprovar q u e els ves dents. E v i d e n t m e n t , no é s una clínica com aquesta. Si e m propietaris de gats s'estan hag e n s aconsellable q u e els anifixo tant en els detalls, és perbituant a portar l'animal al vemals de companyia prenguin q u è a més de veterinària sóc terinari. S e m p r e s'havia p e n el menjar de casa. Aquest cospropietària d'un gos, i em poso sat q u e com q u e el gat gairebé tum s'hauria d'eradicar." sempre en el lloc.de l'amo q u e no surt de casa, no necessita

X

Un hospital per a gossos • L a clínica V e t e r i n o s é s oberta des de fa tot just un mes, i la seva responsable ja té previst que hi hagi el q u e seria el primer hospital per a a n i m a l s a Sant C u g a t . D e m o m e n t , s ' e s p e r a q u e el centre estigui" funcionant a més rendiment. "Ja he tingut aquí alguns animals hospitalitzats. però ha estat només una nit." La seva intenció és que gats i gossos hi puguin passar més t e m p s si ho necessiten. "Ells acompanyaríem tota la nit, perquè jo tinc un gos al qual est i m o molt, i si h a g u é s d e p a s s a r la nit fora d e casa m'estimaria més q u e el veterinari n'estigués pendent." Abans de visitar-los, vacunar-los i treballar a m b ells com a veterinària, la Maria J o s é s'estima els a n i m a l s . "Sempre he tingut clar q u e volia ser veterinària." Just quan s'acaba de celebrar el Dia Internacional de l'Animal A b a n d o n a t , Blabia fa una reflexió: " S ' h a u r i a d e conscienciar més la gent perq u è no compri un animal d e companyia si no és capaç de cuidar-lo. Les botigues d'animals i les escoles haurien de tenir un paper important en aquest sentit. / À.C.

Jllljpll

Voldria fer-me Subscriptor d-ELS Wà CANTONS i rebre gratuïtament el carnet d E L C L U B D E L S U B S C R I P T O R . Nom | Adreça Tel. i Ciutat Data de naixement Professió ! Banc/Caixa Cte. corrent- • i Fes-nos arribar la butlleta per correu al C/Xerric, 5 lr. o al fax 589 20 91

Informació 589 62 82


EIS 4 CANTON

28

Divendres, II d'octubre de 1996

Futbol

Primera presentació del futbol base de la PB Sant Cugat El president, Martín Reverte, afirma que el club inicia una nova etapa "Aquest acte oficial no s'havia fet mai, aquesta és la primera vegada que s'han presentat tots els equips de futbol base junts i espero que es repeteixi la temporada vinent." D'aquesta manera, un satisfet Mar-

t í n R e v e r t e , p r e s i d e n t de la PB S a n t C u g a t , explicava la importància d'aquest fet per al club que dirigeix. Dissabte passat, els tretze equips de l'entitat santcugatenca i blaugrana es van presentar

oficialment al camp de futbol de Can Magf. El màxim mandatari va aprofitar l'ocasió per assenyalar que aquesta nova t e m p o r a d a el club obre una nova etapa en el seu llarg historial. Reverte va remarcar

el fet que la PB Sant Cugat ha de canviar la imatge oferta fins ara i que en aquest camí cal que treballin tots els integrants de l'entitat, tant jugadors i entrenadors com pares, socis i directius.

ALKX LÓPEZ

La idea que s'organitzés per primera vegada una presentació oficial de la Penya Blaugrana Sant Cugat amb tots els equips que configuren el futbol base va sorgir a petició dels entrenadors i del coordinador Josep Maria Félez. D'aquesta manera, tots els equips de la l'B Sant ( aigat es van presentar dissabte passat al camp de futbol de Can Magí. li Is tretze equips de futbol basc -és a dir, dos prebenjamins. dos benjamins, dos alevins. dos infantils, un cadet, dos juvenils, un tic noies i l'equip amateur de tercera regional- són la màxima representació de l'entitat vmteugarenca. El president, \ larrín Re\ erte, va confirmar que "si \ olem tenir una escola de futIxil basc, necessitem el suport dels directius, dels pares i dels entrenadors, perquè sc'in nois joves i el que ells volen és tenit el suport de tothom". Respecte a la temporada passada, un equip infantil i un de cadet s'han dissolt pet falta d'entrenador i de jugadors. El prasMaat te la PI Sart Cugat, Mart» Itverte, en aa dels moments del seu discurs Fota: WWIEP. UUH9SA

Diada blaugrana Aquesta diada va consistir bàsicament en un discurs del president de la Penya Blaugrana, Martín Reverte, i la formació de tots els conjunts. En el discurs que Martín Reverte va oferir a tots els assistents, va deixat ben clar que el club que ell presideix obre una nova etapa en el seu llarg historial, que data des de 1979. l ' n dels objectius més importants que la PB Sant Cugat es va marcar a l'hora d'organitzar aquesta celebració va ser que tota la família blaugrana es reunís i es conegués. A més, aquest any, el club santcugatenc ha creat una nova secció de bàsquet per tal d'eixamplar la magnitud de l'entitat. Reverte

va aprofitar també per ressaltar el fet que la PB Sant Cugat la integren mil persones, entre equips, socis, directius, etc. Sens dubte, una xifra molt important. Per a aquesta nova temporada, Reverte ha dipositat totes les seves esperances en un dels equips juvenils. en el cadet i també amb l'amateur de tercera regional. Martín Reverte també va afirmar que "aquest acte oficial no s'havia fet mai; aquesta és la primera vegada que s'han presentat tots els equips junts i espero que es repeteixi la temporada vinent". D'altra banda, la PB Sant Cugat va participar diumenge passat en el programa La porteria de T V E a Sant Cugat.

Nova etapa de prestigi i respecte • Martín Reverte, p t e s i d e n t d e la P B Sant C u g a t , es va dirigir a tots els a s s i s t e n t s d'aquesta primera presentació oficial per deixar-los ben clar cpie l'entitat blaugrana i santeugatenca q u e ell presideix obre una nova etapa en el seu llarg historial q u e data des de l'any 1979. El màxim m a n d a t a r i va d e m a n a r una estreta col·laboració a tots els penyistes per aconseguir que la PB Sant Cugat fos respectada i admirada a tot arreu.

De fet, el mateix p r e s i d e n t va explicar q u e aquest canvi ja s'estava produint. Martín Reverte va comentar que "la veritat és que sembla q u e de mica en mica ho estem acons e g u i n t . Ja h e p a r l a t a m b molta gent i m'han dit que la PB Sant Cugat està canviant; m'han comentat que la imatge q u e oferim és diferent". Segons Reverte, cal q u e tots els equips demostrin seriositat i entrega. Reverte, que ha dirigit el club en dues etapes

ben diferents, va matisar també q u e a q u e s t any ha d e ser diferent. Cal q u e tots els int e g r a n t s d e la p e n y a : jugadors, entrenadors, coordinadors, pares, socis, directius, e t c , formin u n bloc compacte q u e e s t e n g u i una imatge b e n d i f e r e n t d e la i m a t g e oferta fins ara. D'aquesta manera, la PB Sant Cugat va fer un pas e n d a v a n t e n a q u e s t camí cap a una nova etapa de p r e s t i g i i r e s p e c t e al c l u b blaugrana. / À.L.


Esports 29

ELS /CAIVIONS Divendres, 11 (Tambre de 1996

Tennis

t a u l a

T e n n i s

Comença la competició de tennis taula de la UE Sant Cugat

Alex Corretja perd la final de Marbella amb Goellner

Lequip es vol mantenir a la segona divisió provincial Al.KX LÓPKZ

La UE Sant Cugat vol potenciar la secció de tennis taula del club, la gran desconeguda fins ara. Des de fa dos anys el tennis taula s'inclou dins l'oferta dels jocs escolars. A més, els partits de l'equip juvenil es juguen a les instal·lacions de l'esbart dansaire

amb l'objectiu de fer més conegut un esport clarament minoritari. La principal preocupació dels responsables de la secció és la base. El club només té dos equips, un de sènior —que juga a la segona divisió provincial— i un de juvenil. Des que el Tennis Taula Sant Cu-

gat es va integrar a la UE Sant Cugat, els directius s'han proposat aconseguir motivar els escolars per què escullin el tennis taula. "És molt difícil competir contra el bàsquet, l'handbol i l'hoquei", s'ha lamentat Joan Minguell, responsable de la secció.

RAI \ MORKNO

El principal problema de la secció de tennis taula de la l E Sant Cugat és la base. De fet. el club només té dos equips: un de juvenil i un de sènior, de sis i vuit jugadors respectivament. Segons el responsable de la secció, Joan Minguell, "és difícil trobar nens interessats en el tennis taula". Fer a ell, "Sant Cugat és una ciutat amb molta oferta esportiva, i cl futbol, el bàsquet, l'hoquei i l'handbol atreuen molt més els nois", 'lot i això, Minguell reconeix que la situació està canviant, com ho demostra cl fet que aquest és el segon an\ que els jocs escolars inclouen tennis taula. "El problema és que els nens que s'hi inscriuen són massa joves", ha dit Minguell, per a qui seria molt convenient trobar nois d'entre deu i dotze anys per crear equips de base. D'altra banda, els escolars que s'inscriuen a tennis taula "no acostumen a ser constants en el temps". Per Minguell, "de deu nois potser acaba la temporada només un". A més, els membres de la secció troben difícil donar-se a conèixer. Els partits de tennis taula es disputen sota la graderia del

Eh jugaden i l'entreud·r — a l nig de la fot»— de la seeeié de temis taula de la UE Sairt Cagat, darant i n entreaaneaL Feta: XAVIFJt UMMOSA

pavelló. Per tant, no és un esport fàcil de veure. Una de les mesures que ha adoptat la directiva és que els partits dels juvenils es juguen, des de fa dues temporades, a les instal·lacions de l'esbart dansaire. De fet, però, la secció de tennis taula de la UE Sant Cugat és la gran desconeguda. El pressupost del club dóna mig milió de

pessetes al tennis taula, una xifra molt modesta en comparació amb els quatre milions i mig del bàsquet o als dos i mig de l'handbol i la gimnàstica rítmica. De fet, la secció s'autofinança amb les quotes del socis. No obstant això, la nova directiva del club s'ha declarat molt predisposada a potenciar la secció. El club de tennis

taula de Sant Cugat té vuit anys, però només en fa tres que es va integrar a la UE Sant Cugat. L'equip juvenil de la secció juga a la divisió principal barcelonesa, i el sènior a la segona divisió provincial, després d'haver pujat de tercera la temporada passada. L'objectiu per a aquest any és mantenir-se a la segona provincial.

H a n d b o l

El juvenil de la UE Sant Cugat es queda a les portes de la lliga L'equip guanya tots els partits excepte la final davant el Lloret RAKA M O R E N O

- Sant Cugat Els jugadors juvenils d'handbol de la U E Sant Cugat van perdre davant el Lloret la final de la fase classificatòria a la lliga catalana per 23 gols a 14, e n un p a r t i t d e clar d o m i n i dels d e L l o r e t . L ' e q u i p rival dels santeugatencs era més alt i corpulent, però la superioritat no es va notar fins al final d e la primera part. Fins aquell moment, el marcador reflectia e m p a t , però el Lloret va apro-

fitar una mala ratxa vermell-inegra i va marcar tres gols, que, u n i t s a un p e n a l fallat p e l s santeugatencs, van posar el resultat al descans en 12 gols a 9 p e r al L l o r e t . L ' e f e c t e p s i cològic d'aquest m o m e n t es va notar a la segona part del partit, i els jugadors de Jordi de la C r u z es van anar enfonsat d e mica en mica fins a un resultat final potser massa pronunciat, però que no deixa d u b t e s r e s p e c t e a q u i va ser l'equip superior. Tot i això, els santeugatencs van lluitar a m b

ganes per a la classificació fins a l'últim segon de joc. La decepció dels jugadors santeugatencs es va fer evident als vestidors, on la tristesa era l'únic s e n t i m e n t . Els v e r m e l l - i - n e gres havien aconseguit fer un paper molt bo en els dos partits previs a la final. Els santeugatencs havien guanyat div e n d r e s el M a r t o r e l l per un clar 35 a 27, i l'endemà, contra el C a r d e d e u , van fer un resultat encara m é s rotund: 32 gols a 19. L a c o n t u n d è n c i a d e l s marcadors finals, però, no in-

dica q u e els partits fossin fàcils d e g u a n y a r . D e fet, e l s s a n t e u g a t e n c s van h a v e r d e lluitar molt per la victòria. Per e x e m p l e , el resultat al final d e la primera part del partit del C a r d e d e u era n o m é s d e 12 gols a l l . Aquest és el segon cop q u e els jugadors d e Jordi d e la C r u z i n t e n t e n la classificació per jugar la lliga catalana - l a màxima c o m p e t i c i ó d e la categoria-. Els santeugatencs tenien més possibilitats aquest any, p e r q u è el passat els va tocar el Granollers Atlètic.

- Sant Cugat-

El t e n n i s t a s a n t e u g a t e n c Alex Corretja va perdre diumenge passat la final de l'ATP de Marbella davant el jugador alemany Marc-Kcvin Goellner. 73è del r à n q u i n g m u n dial, per 6-7 (4-7), 6-7 (2-7). Aquest torneig, q u e s'ha disputat des del 30 de s e t e m b r e a les instal·lacions del C l u b de Tennis Manuel Santana a P u e n t e Romano, està dotat a m b 35 milions d e p e s s e t e s en premis. L ' A T P T o u r de Marbella sobre terra b a t u d a ha reunit molts t e n n i s t e s espanyols. però tan sols Corretja, cap de sèrie n ú m e r o 4 del torneig, ha estat l'únic que ha arribat a la final. Per arribar-hi, el tennista santeugatenc, 19è a la c l a s s i f i c a c i ó f i n a l d e l'ATP, ha h a g u t d ' e l i m i n a r Nicolas L a p e n t t i , l'holandès Johan van Herck. l'uruguaià Filippini i l ' a l e m a n y Bernd Karbacher en semifinals per un doble 6-4 respectivament. Aquesta va ser la tercera final d e la t e m p o r a d a , d e s p r é s d ' H a m b u r g i K i t z b u e h e l , on va caure derrotat davant Carretero i Berasategui respectiv a m e n t . L'últim triomf q u e Corretja va aconseguir va ser al 1994, al Torneig de Buenos Aires. En aquests m o m e n t s , Alex C o r r e t j a , 19è a l ' A T P a m b 1.478 punts, és el quart jugador espanyol millor classificat en el rànquing mundial. Davant té Albert Costa, 14è a m b 1.758 p u n t s , Fèlix Mantilla, 16è amb 1.584 i Alberto Berasategui, 18è amb 1.479 punts. Ciutat d e B a r c e l o n a El t e n n i s t a s a n t e u g a t e n c Alex Corretja va caure dilluns passat en primera ronda d e la III edició del C i u t a t d e Barcelona, q u e es d i s p u t a al C T Bonasport. Alex Corretja, cap d e s è t i r e n ú m e r o l d e l torneig, no va poder superar el jugador català Francis Roig, un jugador repescat a última hota i que va substituir al lesionat Joan Albert Viloca, i va acabar cedint el partit per 63, 4-6 i 6-2. La derrota d ' À l e x Corretja és c o m p r e n s i b l e si t e n i m e n compte que des d'abans de l'estiu està particicipant en molts tornejos d e tennis, com ara T O p e n dels Estats Units, el Flushing Meadows o el darrer, el torneig d e Palerm.


Esports 31

ELS /CAIVTOPe Divendres, 11 d'octubre de 1996

CLÀSStRCACJONS 4

12

25 septicmb 5

14

12

( j n Trias

.S

13

6

Matadepera 4

<l

5

CanClo,

San l'cdro

5

13

1(1

lllasttcll

5

II

8

Matadepct. 5

14

15

5

9

11

Sant C u g a t 5

13

Poble Nou

5

15

14

Juan XXIII 4

10

10

Les Fonts

9

13

Júnior

5

0

9

17

Montserrat

5

0

5

14

Cazadorcs

5

7

17

Adesa

5

6

17

Can ('clapi 5

Hi

Aleneu

3

191

197

4

va d e b u t a r a la lliga Acevol a m b una \ ictò-

Centelles

1

1

10

Les Corts

3

207

215

4

ria. El t r i o m f santc u g a t e n c va arribar e n

Martorell

1

1

Laietà

3

185

197

4

u n partit irregular per part dels dos e q u i p s

Sícoris

1

Horta

3

164

220

i a m b d i v e r s e s a l t e r n a t i v e s en el marca-

Alicant

1

M a s i a Bou

2

116

145

dor. La bona e n t e s a e n t r e la col·locadora

Massana

s a n t e u g a t e n c a , L a u r a C a s t a n c , i Ics d u e s

Tenerife

L a p r o p e r a (13 o c t u b r e ) : Montserrat-Viladecans; GràciaF u s t e r ; L a i e t à - G a u d í ; Masia Bou-Barberà; Epic-Vilaseca; Escola Pia-Sant Cugat; Horta-Les Corts; Vendrell-Súria.

L a p r o p e r a (13 o c t u b r e ) : 25 s e t e m b r e - S a n t Cugat; Poble Nou-Can Boada; San Pedro-Júnior; Ullastrell-Matadeperenc; Juan X X I I I - C a z a d o r e s ; Can Trias-Can Clos; MatadeperaAcresa; Can Colapi-Montserrat; Viladecavalls-Les Fonts. T e r c e r a Regional G R U P 14 Espronceda-Roureda 0-0 P B St Cugat-Casablanc...3-0 C a n Rull-Marina 7-1 C a n F a t j ó - L a Planada....2-1 Castellar-Campoamor 1-2 Barberà-Pirineo 1-4 L a R o m à n i c a - U D Salut..4-0 Cerdanyolense-C.Creu....l-5 Campuiggener descansa PI

PP

GF

La Romínica.S

4

1

0

15

4

10

P B St C u g atS

4

0

1

19

9

9

Pirinco

5

3

1

1

16

8

7

Campoamor 5

3

1

1

10

6

7

Can R u l l

5

3

0

2

4

2

7

Can r'atjó

Eaaip

PJ PÍ-

GC Punts

4

3

0

1

4

2

7

Esproneeda 5

2

2

1

5

3

7

Roureda

5

2

?

1

6

6

7

Campuig.

4

2

1

1

4

3

6

i : D Salut

5

2

1

2

11

10

6

Cerdanyol.

5

2

0

3

9

15

6

C. Creu

4

1

1

2

3

2

4

L a Planada

4

1

1

2

5

8

4

Marina

5

1

1

3

6

13

3

Barberà

5

1

0

4

0

3

1

Castellar

5

0

0

4

2

6

0

Casablaneas 5

0

0

5

4

23

0

Tercera B GRUP 2 C B 96-Goll 49-54 Beeth-fons-Martinenc...60-62 Safa H o r t a - M a r i s t e s . . 6 5 - 4 7 L a Font-Montjuïc 51-75 Bosco-PB S a n t Gugat..49-79 Gassó-Glot 55-67 Parellada-Cerdanyol..ajornat Cardona descansa Equip

BÀSQUET

T e r c e r a preferent GRUP 1 Gaudí-Gràcia 57-53 Fuster-Ateneu 74-68 Súria-Horta 73-55 Les Gorts-Escola Pia 63-69 Sant Cugat-Epic 69-68 Vilaseca-Masia Bou....ajornat lïarberà-Laietà 69-57 Viladecans-Vendrell 77-68

PC P P

PP

P B St Cugat 2

2

0

187

HaPMto...

1)

i,

5

3

(I

[1

3

2

3

1

1

(1

II

3

2

3

1

0

1

I]

1

1

1

j u g a d o r e s b ú l g a r e s d e l ' e q u i p local, Ata-

Vilassar Mar 1

0

1

0

1

1

1

Caldes

nassova i l o r d a n o v a , e x c e p t u a n t un tercer

Saragossa

1

0

0

1

5

6

0

Atenys Munti

set desastrós, va possibilitar

finalment

1

2

3

0

2

3

0

p r e s e n t a v a un e q u i p ple d e n o v e t a t s res-

Èpic Casino 1

0

0

1

z

4

0

Sant Feliu

1 1 0

p e c t e a la plantilla d e la t e m p o r a d a p a s -

Sant Cugat 1

0

0

1

0

4

0

Gelida

1 0

1 0

sada. / À . L .

Albelda

0

0

1

3

8

0

Arenys Mar 1 0

1 0

Divisió d'honor femenina L a s Palmas-A Pinguela 1-3 Sant Cugat-Granada 3-2 Tenerife-Alcorcón 3-0 Albacete-Murcia 3-0 C. Avila-C. C a n t à b r i a 3-0 Benidorm descansa ««•i»..

PJ PG

PP

F

Tenerife

2

2

0

6

0

Albacete

2

2

0

6

0

4

2

2

0

6

0

4

4

3

3

6

3

2

1

A Pinguela

2

0

Benidorm

1 1 0

3

I

2

Sant Cugat 1 1 0

2

3

2

120

3

96

3

Cerdanyola

1

1

0

52

35

2

Parellada

I

1

0

47

34

2

Cardona

1

1

0

52

39

2

Clot

1

1

0

67

55

2

62

60

2

Martinenc B 2

1 0

CB 96 B

2

0

2

88

106

2

Maristes

2

0

2

105

127

2

Gassó

2

0

2

90

119

2

La Font

2

0

2

126

183

2

Bosco Horta

1

0

I

49

79

1

1

5

2

1

C.Cantàbria 2

0

2

1

4

2

Múrcia

2

0

2

0

6

2

Alcorcón

2

0

2

0

6

2

Las Palmas 2

0

2

1

6

2

4

R i p o l l e t : Joan L u i s , Carlos, R u b é n

1

O l í m p y c d e l a F l o r e s t a : M o r t e s , Aran

da, David, Javi, Mauti -cinc inicial-, C h e -

lín, R a g u e r , D a n i (1) i R e x a c h .

L a propera (13 octubre): Murcia-A Pinguela; Caja CantabriaTenerife; Alcorcón-Albacete; Granada-Benidorm; Las PalmasSant Cugat; Caja Àvila (descansa).

Ripollet / Sant Cugat L'Olímpyc d e la Floresta va p e r d r e el seu p r i m e r partit d e la t e m p o r a d a a la pista del R i p o l l e t . El c o n j u n t fiorestà va fer u n mal partit d a v a n t un Ripollet molt s u p e r i o r q u e es va imposar a m b c o m o d i t a t . L ' e q u i p

RITBOi. SACA

e n t r e n a t p e r Àngel Ruiz va e v i d e n c i a r fal-

El Sant Cugat perd amb el Centelles amb un sistema massa arriscat

ta d e c o n j u n c i ó d e l s s e u s j u g a d o r s , q u e m o l t s d ' e l l s són n o u s . T o t i q u e la p r i m e ra m e i t a t va

finalitzar

a m b un 1 a 0 q u e

e n c a r a no deixava el p a r t i t resolt p e r als

Primera Catalana GRUP 2 Súria-Cardedeu 27-29 Martorelles-Sant Cugat.22-24 Montgrí-Manyanet 19-23 Montcada-Sant Quirze..21-21 GF

O

S a n t C u g a t : Nino. Portell, Pinell,

locals, a la segona part l ' e q u i p local va d o -

Àlex, J o s e p - c i n c i n i c i a l - , Batet, J a u -

m i n a r a m b autoritat. / À . L .

m e , P i n o l , Carlos i P a b l o .

4

C e n t e l l e s : D a n i , Pau. E m i l i , Aureli, V e r d e j o - c i n c i n i c i a l - , Tantifia, P e t -

n à n d e z , Q u i n t a n a , Molina i F a r r é s .

« P M i

G o l s : 0-1 F e r n à n d e z ( 2 5 ' ) . (1-2 P a u ( 2 6 ' ) . 0-3 V e r d e j o ( 3 D , 0-4 F e r n à n d e z ( 3 7 ' ) .

Primera B GRUP 2 La Unió-Lloret 4-2 S a n t Cugat-Castellar 2-6 Ripollet-Oiímpyc 4-1 L . Control-Prosperitat 1-8 Camprodon-Escodines 1-0 Platja D ' A r o - P a l a m ó s 5-4 Mollet descansa

Cardedeu

2

2

0

0

59

46

4

St. Cugat

2

2

0

0

45

39

4

St. Quirze

2

1

1

0

44

37

3

À r b i t r e s : Casas i Morillo. Van mostrar tar-

Manyanet

1

1

0

0

23

19

2

g e t a groga al j u g a d o r local P a b l o .

Montcada

2

0

1

1

38

42

1

Equip

PE

PP

GF

Súria

1

0

0

1

27

29

0

Prosperitat

1

1

0

0

8

1

Montgrí

2

0

0

2

35

46

0

Castellat

1

1

0

0

f>

2

Martorelles 2

0

0

2

48

53

0

El W i n t e r t h u r Sant C u g a t \.i d e b u t a r a m b

Camprodon 1

1

0

II

6

3

mal p e u a la divisió d e plata c u p e r d r e per

Ripollet

1

1

0

0

4

1

u n clar 0 a 4 davant el C e n t e l l e s . Tot i q u e

La l'nio

1

1

0

(1

4

2

va ser l ' e q u i p local cl q u e , en un p r i n c i p i .

Platja d ' A r o 1

1

0

0

5

4 0

L a propera (13 octubre): Martorelles-Súria; Cardedeu-Montgrí; Manyanet-Montcada; Sant Cugat-Sant Quirze. VOtSBOt

El GV Sant Cugat debuta a la lliga amb una victòria davant el Granada

Sant Cugat

Mollet

0

0

1)

0

(1

1

0

0

1

4

5

d e l s i s t e m a d e joc del F S Sant C u g a t p e r

Lloret

1

(1

(1

1

2

4

m a r c a r d e c o n t r a c o p els q u a t r e gols q u e

Kscodines

1

0

0

1

3

6

f i n a l m e n t van f a c i l i t a r é ! p r i m e r triomf d e

Olimpyr

1

0

0

1

1

l

0

la t e m p o r a d a al C e n t e l l e s . Si el W i n t e r t h u r

Sani Cugat

1

0

0

1

2

6

0

S a n t C u g a t h a g u é s aprofitat les ocasions

L.Conttol

1

0

0

1

1

H

0

2

1

225

201

5

1

194

181

5

t e s -sis i n i c i a l - . A r a n d a , B r a v o i O j e d a . P a r c i a l s : 15-10. 14-16, 3 - 1 5 , 15-5, 15-4.

na, H e r m s , G o n z à l e z , L o z a n o , M o n -

Barberà

3

s

1

185

175

5

Escota Pia

3

l

1

218

213

5

À r b i t r e s : N a v a r r o L i l l o i L L o r e n s Ma-

Fuster

3

2

1

210

207

5

grinà.

Gaudí

3 2

?

1

195

195

5

Vilaseca

2

0

150

140

4

Vendrell

3

1

2

210

200

4

Èpic

3

1

2

210

209

4

Graeia

3

1

2

185

185

4

Sant Cugat

•«•1»

L e q u i p sènior femení del CV Sant C u g a t

Diario N.

PJ PG PE 1

1

0

PP

GF

0

8

GC P U M . 3

3

0

2 1 2

0

7

0

13

10

1 2 2

0

6

5

2

6

6

1

6

6

1

P H St C u g t l

0

0

1

S

6

0

Sentmenat

I

0

0

1

10

13

0

J.M.J.

1 0

0

1

1

7

0

Navarcles

1 0

0

1

1

8

0 0

Aiguafreda

I

Wc

o o

0

Universitari 0

0

0

I

2

11

«

o

a

o

o

0

0

0

0

0

L a propera (13 octubre): VicSentmenat; Sant Feliu-Universitari; Navarcles-PH Sant Cugat; J.M.J.-Arenys Munt; Caldes-Bigues; Arenys Mar-Aiguafreda; Sant Celoni-Gelida. Segona c a t a l a n a GRUP 4 P Blanc Blava-St Ignasi...6-4 Masquefa-Sta Perpètua....6-5 Vilanova-Folgueroles 55-1 Monjos-La Garriga 7-5 Voltregà-Tona 6-6 Sant Cugat- Barcino (ajornat) Esplugues-C.E.S 3-6 Equip

PJ PG

PC

PP

GF

0

0

55

Vilanova

1

Monjos

1

1 1 0

CC

Pum

1 2

0

7

5

2

1 0

0

6

4

2

CES.

1 1 0

0

6

3

2

Masquefa

1 1 0

0

6

5

2

'['ona

1 0

1 0

6

6

1

Voltregà

1 0

1 0

6

6

I

P Blanc Blaval

Sta Pcrpèrua 1 0

0

1

5

6

0

La Garriga

1 0

0

1

5

7

0

St Ignasi

1 0

0

1

4

6

0

Esplugues

1 0

0

1

3

6

0

Folgueroles 1 0

0

1

1

55

0 0

CH St Cugt 0

0

0

0

O

0

P Plegamans 0

0

0

0

0

0

0

Barcino

0

0 0

0

0

0

0

L a propera (13 octubre): Sta Perpètua-Penya; FolguerolesMasquefa; La Garriga-Vilanova; Tona-Monjos; Barcino-Voltregà; C.E.S.-CH Sant Cugat; Palau-Esplugues.

Equip

d e q u è va disposar en la p r i m e r a meitat, al

Divisió de P l a t a GRUP 2 Andorra- L a Massana 2-3 Diario Noticias-Albelda...8-3 W.SantCugat-Centelles...0-4 Martorell-Èpic Casino 4-2 Alicant-Rubio B u r l a d a 3-2 Tenerife-Vilassar Mar...1-1 Sícoris P . - S a r a g o s s a 6-5

1

2

Segona c a t a l a n a GRUP 1 Crancs-Sant Cugat 13-5 Sitges-Castellet 7-16 Universitari descansa

Palamós

diferents. / À.L.

1 1 0

GC P u n u

GC Punta

l ' e q u i p visitant va aprofitar la p c r i l l o s u a t

M o n c u n i l l , A t a n a s s o v a , Boadas, C a s -

C D U G r a n a d a : Martínez, Matura-

PJ PC

va c o n t r o l a r el partit, a la s e g o n a m e i t a t

segon p e r í o d e les coses h a u r i e n estat molt C V S a n t C u g a t : Teràn, lordanova,

Bigues

Sant Celoni I

7-1 2-11 6-6 10-13

( 2 ) . M a r t í n e z (1), P e r a l (1) - c i n c i n i -

cial-, Ruiz, M a n e l i J o s e p .

HANDBOL

PP

L a p r o p e r a (13 o c t u b r e ) : La Massana-Sícoris Portainé; Albelda-Andorra; Centelles-Diario Noticias; Èpic Casino-W. Sant Cugat; Rubio Burlada-Martorell; Vilassar Mar-Alicant; SaragossaTenerife.

À r b i t r e s : Àngel P a l o m o i Raül García.

L a propera (13 octubre): Cardona-Beeth Fons; Clot-Can Parellada; PB Sant Cugat-Gassó; Montjuïc-Bosco; Maristes-La Font; Martinenc-Safa Horta; CB Coll-Cerdanyola.

PJ PC P I

1

Un fluix Olímpyc cau a Ripollet en la primera jornada de lliga

C h a .

Granada

88

8

1

3

122

0

1 0

0

4

1

11

0

99

1

GF

0

0

105

I

PP

0

0

113

1

PE

1

1

133

2

1

1

1

2

PJ PC

R Burlada

0

BecthFons

Equip

Andorra

1

Coll B

una

Bigues i Riells-J.M.J Aiguafreda-Caldes Gelida-Arenys M a r Sentmenat-St Celoni

treballada victòria del CV Sant C u g a t , q u e

2

2

21(1

II

1

2

3

(1

1

2

t a n é -sis inicial-. M a r q u é s i S a l t o .

PÇpun·· 175 6

1

Montjuïc

3

3

PF

3

2

Caja Àvila

St Cugat

i

PG P P

1)

4

4

Vil adeia ni

Súria

PJ

4

1)

124

3 2

Equip

u

(1

Safa Horta

Equip

L a propera (13 octubre): Marina-Cerdanyolense; Casablancas-Can Rull; Roureda-PB Sant Cugat; UD Salut-Espronceda; Pirineo-La Romànica; Sp Macarenos-Barberà; Campoamor-Campuiggener; La Planada-Castellar; C.Creu-Can Fatjó.

PJ

1)

PE

PP

GF

Crancs

PJ PC

I

1

0

0

13

5

2

Castellet

1

1

0

0

16

7

2

Sitges

1 0

0

1

7

16

0

0

0

0

0

0

0

1

S

13

O

( nivcrsitari 0

0

Sani Cugat 1 0

L a propera (13 octubre): Lloret-Platja D'Aro; Mollct-Palamós; Olímpyc-Sant Cugat; Prosperitat-Ripollet; Kscodines-Lògic Control; La l'nió-Camprodon; Castellar (descansa).

GC P U M »

L a propera (13 octubre): Sant Cugat-Universitari; CastelletCrancs. TENNIS TAUU

HOQUEI SOBRE PATÏNS

Segona c a t a l a n a GRUP1 Universitari-Vic ajornat P H Sant Cugat-St. Feliu...5-6 A r e n y s Munt-Navarcles...8-1

Segona provincial S a n t Cugat-Vilanova

2-5

Juvenil St A n d r e u - S a n t Cugat

5-2


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR

Cinema de franc. Amb la targeta del Club podeu trucar per demanar una de les entrades de què disposem per a les sessions golfes que es fan a la Sala 3 dels Cines Sant Cugat. Aquesta setmana podeu demanar les entrades per anar a veure la pel·lícula August que es projecta en versió original el dissabte 12 d'octubre, a un quart de dues de la nit.

mi

IDIOMES TRADUCCIONS

CURSOS WAY-IN

Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'anglès, francès, alemany a l'acadèmia WAY-IN, al carrer Rius i Taulet, 2 Pral. la. Totalment de franc. Per obtenir els vals, cal trucar al telèfon del subscriptor: 589 62 82

Hípica Severino Sortides a cavall cada dissabte i diumenge on podrà gaudir del paisatge de Collserolu a cavall. Demani el seu val gratuït al telèfon del subscriptor

**ÇjgfòC^^* PELUQUEROS Amb la targeta del club del subscriptor podràs gaudir de sessions de sauna, solàrium i manicura. Totalment de franc. Per obtenir els vals cal trucar al Tel. del subscriptor matins de 9 a 1 h. 589 62 82. Preguntar per Srta. Anna.

SQUASH %

%

%

Club Sant Cugat Posa't a punt Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'aeròbic, taekwondo esquaix, hidromassatge Sauna i Piscina. Al Squash Sant Cugat (c/ Sant Jordi, 33-35). ade franc. L'horari per als subscriptors és els migdies de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, les tardes de dilluns a dijous de 17 a 22 h i els dissabtes al matí de 10 a 12 h. Per obtenir els vals cal trucar al telèfon del subscriptor.

58962 81

%.

1 La Muntanya Màgica Vols passar un dia fantàstic? Doncs; Vine a la Muntanya Màgica de franc. Cada subscriptor, té dret a 1 entrada mensual per anar gratuïtament al Tibidabo. Només cal Trucar al 589 62 82 i demanar-la.

r l ^ ^ ü ^ ^ ü É l l ^ p W l ^ ' i i . (Srta. Anna)


Ü54C4NV0NS Espectacles

33

Divendres, II d'octubre de 1996

Patrimoni

Suport general al moviment que vol la Mare de D é u a Sant Cugat El museu de Terrassa diu que la imatge "està bé allà on és" La majoria de representants del món polític, cultural i social de Sant Cugat veurien amb bons ulls el naixement d'una iniciativa que reivindiqués el retorn de la M a r e de Déu de Sant Cugat, que actualment es troba al Museu Municipal d'Art de Terras-

G K N I LOZANO - Sant Cugat -

Reaccions per a tots els gustos. La majoria dels enquestats sobre el tema, però, es mostren partidaris del retorn de la Mare de Déu de Sant Cugat, una escultura del segle XIII que fa 79- anys que, en condicions poc clares, va abandonar el Reial Monestir. El primer a opinar ha estat l'alcalde, que s'ha mostrat absolutament obert a la iniciativa del retorn. Joan Aymerich ha explicat que "seria bo que tot allò que ens pertany torni al nostre municipi", tot i que ha volgut puntualitzar q u e "ha de ser sempre d'una manera consensuada, sense presses però sense pauses". Per demostrar aquest esperit de diàleg, l'alcalde de Sant Cugat ha assegurat que "si tinguéssim alguna peça de Terrassa, no hi hauria cap inconvenient a fer el trasllat", sempre que "es garantissin les condicions de con-

Aula

sa. L'opinió del principal representant d'aquest museu, però, no sembla del tot favorable. El director del centre ha declarat que "la imatge està molt bé allà on és" i que la propietat de l'Ajuntament de Terrassa és "absolutament legítima".

servació i cura". Aymerich s'ha inclinat per aquesta postura perquè "aquesta Verge és una de les moltes parts del nostre patrimoni que estan repartides per tot Catalunya i tot el món". Però no totes les expectatives poden acomplir-se a la primera: el director del Museu Municipal d'Art de Terrassa, Domènech Ferran, ha afirmat que la peça "està molt bé allà on és", i que qualsevol santeugatenc pot tenir-hi accés tots els dies de la setmana excepte els dilluns, a través de l'exposició permanent del museu, on està instal·lada actualment la imatge. Ferran, p e r contra, ha considerat interessant "el retorn de peces que es troben a l'altra banda de l'Atlàntic", i ha posat com a exemple el frontal de l'altar del Reial Monestir, q u e es troba als Estats Units, i no pas "lluitar per una imatge q u e és aquí al costat". El director del museu ha recordat q u e "històri-

C u l t u r a l

cament aquesta peça algú o altre se la va vendre" i. per tant, "és propietat legítima de l'Ajuntament". Domènech Ferran és del parer que, "per aquesta regla de tres, s'haurien de devastar la majoria dels museus de Catalunya". Tot i això, el director del museu ha expressat el desig de no entrar en cap polèmica, perquè l'última cosa que vol el centre és "una guerra oberta per decidir a qui pertany la imatge". "Tornar al lloc de sempre" La presidenta de l'Associació Amics de la UNESCO, Montserrat Rumbau, per la seva banda, no només ha expressat el seu suport total a la possible reivindicació, sinó q u e s'ha mostrat partidària de "retornar la Verge allà on ha estat sempre, és a dir, al monestir de Sant Cugat". Rumbau ha destacat sobretot la bellesa i el valor cultural de la imatge, es-

ib Muntanyenc SantCugat

Garrigós creu que s'ha d'assumir l'empenta que el jovent té per l'excursionisme FRANCESC CARBÓ -Sant Cugat-

A m b la presència de Narcís Castanyer i Ramon Pros, presidents entrant i sortint del CMSC, dimarts passat unes vint persones van assistir a una nova xerrada que l'entitat santeugatenca va oferir e n el cicle d e l'Aula Cultural. Jordi Permanyer, expresident de l'entitat, va ser l'encarregat de presentar el conferenciant. Un record a l'empenta que l'excursionisme català va agafar la dècada dels setanta, en q u è les entitats assumien un paper aglutinador del catalanisme i una visió de la renovació q u e va caldre fer va servir p e r q u è Joan Garrigós, també membre

actiu aleshores, centrés la seva xerrada en el q u e com a F e d e ració Espanyola d ' E s p o r t s d e Muntanya i Escalada s'està fent. Cinc eixos va destacar l'actual president de la federació, que anteriorment ho havia estat de la catalana. L'ensenyament com el repte de fruir amb la creació de l'escola catalana d'alta muntanya a Venbasqueé; la promoció del joves q u e comencen a d e s p u n t a r e n alpinisme i dels quals va destacar " q u e els cal oferir el q u e ens demanen perquè no facin altres coses"; la coordinació en estreta col·laboració a m b les c o m u n i t a t s autònomes en el disseny i fom e n t del senderisme; el fet de saber canalitzar la competició apinista i d'esquí, i l'avenç cap

La Verge de Sant Cugat està actua/menta Terrassa. Foto. X. LARROSA pecialment d'ençà que el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat en va poder desxifrar els orígens. Del mateix parer és el president del Grup d'Estudis Locals ( G E L ) , Jordi Casas, però a m b matisos. Casas ha reconegut que "el retorn de qualsevol peça amb un determinat valor històric al

Exposicions

Concentrat Nom de Vartista: Mejan Lloc: Canals (j/iirriti d'Art Dates:fins al 27 d'octubre Obres: pintures

PKRE PICH

Joan Garrigós a una bona xarxa de refugis a tot l'Estat van ser els eixos d'una exposició ordenada i didàctica d ' u n veritable amant de la muntanya i la natura que al final va fer un toc d'alerta als polítics i les administracions q u e arbitràriament estan dictant normes que perjudiquen cada vegada m é s els esports de muntanya.

seu lloc d'origen é s p o s i t i u " , però ha puntualitzat q u e "des d'un punt de vista global, aquest no és un tema primordial pel q u e fa a la conservació del patrimoni santeugatenc". Així mateix, ha advertit q u e "aquesta serà una lluita molt difícil perq u è es tracta d'una peça adquirida legítimament".

L'obra q u e presenta Mejan a Canals Galeria d'Art pot semblar q u e és a la frontera q u e hi ha e n t r e l'art figuratiu i l'art contemporani amb elements naturals. Trobar-se en un cantó o desplaçar-se en l'altre pot semblar poc important, però e n d e v i nar a m b q u i n e s expectatives estètiques treballa el pintor és d e t e r m i n a n t per c o m p r e n d r e millor el s e u treball artístic. L'obra de Mejan és, abans q u e res, una pintura estètica, pensada, feta i presentada sota uns paràmetres de bellesa arrelada

de

natura

en la tradició pictòrica. Q u a n o b s e r v e m a l g u n e s de les p i n t u r e s p o d r í e m p e n s a r q u e són l'inici d'una altra obra. Però és en aquest p u n t on la seva pintura pot tenir bifurcacions. Personalment e n t e n c q u e Mejan fa un treball d e síntesi, d'eliminació de tot el q u e no és important. És e n aquesta estratègia, la d'eliminar per anar a l'essència, on trobem la clau de la seva obra. Mejan cerca la natura en el seu estat més pur, i deixa tot e l e m e n t a n e c d ò t i c fora d e la tela. La seva pintura és com un concentrat, una essència e n q u è podem endevinar elements q u e han estat e n un estadi inferior. L'obra de Mejan aposta per un camí modern, e n q u è la reflexió é s m é s important q u e la còpia mimètica.


34 Cultura

ELS íCAlVrCBNS Divendres, U d'octubre de 1W6

L ' e n q u e s t a

La Verge d e Sant Cugat ha de tornar al monestir? - Sant Cugat -

La Mare de Déu de Sant Cugat falta del nostre monestir des del 1919. Com tants tresors artístics del monestir, la imatge va ser venuda. En aquells anys, pocs es van adonar que marxava per sempre del monestir. Eren altres temps i cap veí va alçar la veu en defensa de la nostra Verge. Després, la memòria és feble, la gent de Sant Cugat va oblidar la seva exiliada Verge, que restava al museu Soler i Palet de

Terrassa, fins quasi l'any 84, quan la Mare de Déu va tornar per un curt temps a Sant Cugat per ser restaurada. La sorprenent aparició dels documents de la consagració d'aquesta imatge amagats a l'interior de la imatge va fer que la tornada temporal i discreta de la Verge es fes pública. I la gent de Sant Cugat va recobrar la memòria, i es va començar a reclamar que tornés. Ara l'opinió general és que la Mare de Déu de Sant Cugat ha de tornar al seu poble. / M.S.

ROSACIRILO

D E S I R É E VAN DKK VIKI

DANIEL TESTOR

E N R I Q U E T A ABAD

54 ANYS

4 3 ANYS

32 ANYS

62 ANYS

75 ANYS

ARTISTA PINTORA

R E L A C I O N S PÚBLIQUES

ECONOMISTA

M E S T R E S S A D E CASA

JUBILAT

" Q u e torni. Jo pregaria als de Terrassa q u e siguin simpàtics, que es facin càrrec que és part de la nostra història i que la tornin. Kstà bé que les coses marxin fora durant un temps, però crec que ja és hora de tornar-la."

"Per descomptat, al museu de Terrassa saben q u e la imatge és de Sant Cugat. N'han de facilitar el retorn al monestir com a part del patrimoni del poble."

"Si la té el museu de Terrassa, no crec que hagi de sortir d'allà. Si la té legalment, no té per què tornar-la. No és pas tan lluny de Sant Cugat. Crec que ara ja no som a temps de cridar per la seva tornada."

"Ha de tornar. És nostra, és part de nosaltres i de la nostra herència. S'hauria de fer tots els possibles per aconseguir q u e tornés a Sant Cugat."

" L a Mare de D é u no hauria d'haver sortit mai d'aquí, ningú tenia el dret de vendre-la. Crec que no és lògic i que a més s'hauria d'investigar per què i qui la va vendre."

JUAN BAGUERA

JOSÉ M. PERCEYAL

JESÚS BLAZQUEZ

ARIADNA B O N E T

T O T I CANAS

35 ANYS

40 ANYS

45 ANYS

33 ANYS

38 ANYS

CUINER

HISTORIADOR

ADMINISTRATIU

BIÒLOGA EN ATUR

PROFESSOR

"És nostra i ja fa temps q u e la té un museu. Si la tingués un particular seria més complicat, però com q u e és un m u s e u , crec q u e h a u r i a d e fixar un preu raonable sembant al q u e es va pagar i tornar-la."

"És complicat. La seguretat d'aquestes peces és preocupant. No crec q u e el monestir tingui la preparació adient per custodiar una peça de tan valor històric. Se'n podria fer una bona reproducció per al monestir."

" C r e c q u e hauria d e tornar, però, com passa en totes les coses, hi ha matisos. N o sé si la seguretat del monestir és l'adient per poder custodiar una obra d'art tan valuosa. La talla no pot estar sense protecció."

"Fa poc q u e conec la imatge, però va ser el primer q u e vaig pensar en veure'n el retrat penjat al monestir. És dur q u e només tinguem un quadre. Hauria d'estar a m b nosaltres."

"És nostra i el seu lloc és aquí. Les piràmides han de ser a Egipte i no pas al Museu Britànic i la nostra Verge ha de ser aquí. Cada cosa té el seu lloc i per a les coses de casa aquest és el lloc."

M A N U E L RASO


Cultura 35

E I S 4 C A I V F 0 N 5 Divendres, 11 d'octubre de 1996

A r t e s a n i a

Teatre

Un moment de la representació de Macbeth que es va fer divendres al Teatre-auditori. Foto: X. LARROSA

El fracàs d'una ambició lloable Macbeth, de William Shakespeare. Traducció de Josep M. de Sagarra. Direcció: Tamxtn Townsend. Intèrprets: Pep Tosar, Anna Güell, Pep Torrents, Pep Pla, Marc Puig, Miguel Gelabert, Albert Pérez, Pere Font, Oscar ïntente, Julio Manrique, Maite Brii, Montse Esteve, Mireia Ckalamandi i Quint Dalmau. Escenografia: Eduard Bucar. Vestuari: Maria Cusachs i Lucas Zarraluki. Música: Lluís Carmona. Disseny de llums: Marío Luque. Lloc: Teatre-auditori. Dia: 4 d'octubre.

EDUARD IENER

-Per a molts, les grans tragèdies de l'obra shakesperiana representen alguna de les passions que dominen el comportament h-umà: Hamkt o el dubte, Otel·lo o la gelosia, Macbeth o l'ambició. A mi, de petit, em van ensenyar que no era bo ser ambiciós, és a dir, tenir un desig desordenat d'aconseguir honors, dignitats, fama, poder o qualsevol cosa que afalaga l'amor propi, però, alhora, que no era

aconsellable passar de tot. És per això que, quan va començar l'obra, amb l'aparició de les tres bruixes que amb sortilegis convocaven tots els personatges de la tragèdia que, amb l'ajuda d'una música adient, començaven a entrar en la roda dels fets inexorables cada cop més accelerats, impotents davant els esdeveniments, vaig pensar Heus aquí una sana i renovadora ambició! Però malauradament m'equivocava, i, quan iniciant-se Pobra, el missatger donava un missatge sense que pogués assabentar-me de res, el presagi que partiríem va ser evident Les paraules de tots els actors durant la primera hora de la representació (amb l'excepció éefcp Torrents) eren inintel·ligibles per ala majoria dels espectadors. Això sempre és dolent, perè en una obra de Shakespeare traduïda pel geni de Sagarra, un pecat imperdonable. La versió, no íntegra, havia estat estrenada al Pati Manning de Barcelona i l'acció es

desenvolupava amb els espectadors a prop i al centre. Tots els moviments continuen radials cap al mig de l'escenari i les llums laterals creant unes ombres xineses a les parets del Teatre-auditori, no van ser el més apropiat. Del vestuari (pobra Anna Güell!) no en parlo. Pep Tosar és un Macbeth massa indecís al principi i poc agressiu i dominant després. Cal recordar que aquest és un personatge dramàtic però no histèric. Anna Güell, que debutava en el paper, no és creïble mai. Lady Macbeth és una Lilith del Paradís, uaefemmefaía/e, una serp temptadora, i això no era present a l'escenari. Pep Torrents, en les seves dues aparicions, està correcte i convintent. Maite Brik, Montse Esteve i Mireia Chalamanch, molt presents a l'escenari, van defensar força el seu paper. La resta dels intèrprets navegaven en un vaixell que feia aigües, fins a obligar alguns espectadors a desertar abans d'acabar el viatge.

P i n t u r a

Alguns dek productes que es podien comprarà lafira.Foto: X. LARROSA

Pocs compradors a la fira d'art de Valldoreix La mostra amplia el nombre de parades MÒNICA BERNABÉ

.. El çasaJdè«ukura de Valldoreix va àcrata etcap de setmana passat h segona<àdic^óde lafirad'art i arwssasBà, qHe*s ua ínagurar el 8 de setejnbre per la festa major de Vaikteíelx i qüe es fa el primer dissabte deduïa mes. En aquesta segona edició, l'afluència de compradors a lafirava ser menor que el dia de la presentació, tot i que el nombre de parades es va ampliar de setze a 21. Així ma-

teix, aquest cop la fira va oferir nous articles, com llibres i figuretes de pessebre, a més de pintures, ceràmica, productes gastronòmics o bijuteria. Davant la falta de clients, d casal de cultura ha decidit organitzar activitats paral·leles a la fira el primer dissabte de cada mes per així atreure compradors. De fet, amb aquesta intenció, el cap des setmana passat ja es va fer un concurs caní i una xerrada sobre ioga, i es va preparar una jornada infantil a la plaça del casal.

EXPOSICIÓ GRUP DE PINTORS TEMPORADA 1994-1995

Rusinol edita un n o u llibre retrospectiu d e la galeria

del 19 de setembre a l'I d'octubre

Es recorden pintors del 1994 i 1995 MÒNICA BERNABÉ - Sant Cugat -

La sala d'art Rusinol va presentar dissabte passat una mostra i un llibre que recorden els pintors que van exposar a la galeria durant la temporada 1994-1995. La presentació es va fer a la sala d'art en un acte a càrrec del crític santeugatenc Francesc Galí, al qual van assistir un centenar de socis, entre els quals hi havia el periodista Julià Peiró. EI llibre presentat, Temporada 1994-1995, és una obra retrospectiva que recull pintures de dotze artistes que es van poder veure a la galeria, a més d'un resum dels actes socials que es van organitzar a la sala

durant aquesta temporada. A l'acte, Francesc Galí va fer un comentari de l'obra de cadascun dels pintors, que també van participar en la presentació i van signar exemplars del llibre als socis. L'obra és el setè volum retrospectiu de temporades anteriors que la sala Rusinol publica. Segons Ignasi Cabanas, propietari de la galeria, l'objectiu dels llibres és deixar "constància històrica" de l'activitat de la sala, perquè els catàlegs de pintures "són efímers, i normalment es perden". Per aquesta raó, Cabanas ha declarat que la galeria continuarà editant nous volums, tot i que renovarà el seu format.

Francesc Galí. Foto: X.I.. A més del llibre, la sala Rusinol va presentar dissabte una exposició de seixanta olis recents dels pintors de la temporada 1994-1995, entre els quals n'hi havia de l'artista santeugatenc Solivelles Andreu. La vetllada va acabar amb un sopar amb els pintors i els socis del fons d'art al restaurant Can Ametller.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art Horari: matins de 9 a 2 Tardes de 5 a 9

Sala R usíífol Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat del Vallès

Tel. 675 47 51


36

Cultura

ELS /CANTONS Divendres. 11 d'octubre de 1996

res informacions locals i co• D e 8:00 a l 1:00 h., Amics L a p r o p o s t a marcals de la jornada esdel dissabte. Programa que portiva del diumenge, amb ofereix música i la particiK A n i o S w i (:i <; vi Carme Reverte. pació dels o i e n t s . Amb Pere Pahissa. • De 9:50 a 10:00 h.,El De dilluns a divendres: • De 11:00 a 12:00h.. NosRacó de la poesia. Poesia • l ) c _'4:(IO.i 7:00 li..Músitra Dansa. Sardanes, amb catalana recitada amb Joana ca al teu costat. Música Joan Kàbregas i Pere PallisFrancesca Garcia. non-stop tota la nit. sa. • D e 10:00 a 11:00 h., •De 7:00a 10:00 h.. KI Gall Arrels.Recordant les nosdel Monestir. Revista i!'ac• D e 12:00 a 15:00b., Kl tres tradicions, amb Rogetualitat. Aquest programa \ I a g a t / e m . Informació li Pedró. repassa les principals notídestinada a la gent jove, escies d'àmbit general i totes pecialment als universita• D e 11:00 a 12:00 h.. Nosles notícies d'àmbit local ris. tra Dansa, Sardanes amb de la ciutat. Kl programa el Joan Fàbregas i Pere Pahis• De 15:00a 14:00h.. Avantdirigeix i presenta Xavier sa. matx. Previsions esportiv es Fornells. tlel cap de setmana amb • D e 12:00 a 15:00 h., La Carme Reverte. Sarsuela, un programa obert • D e 10:00 a 1J:4.S h.. Dies a I.i participació dels oients, tic Ràdio. Kl m.in.i/inc. • De 14:00.i l.vOOh., Vallès amb Joan Fàbregas i Pere l.ntrcv istes. reportatges, cisense fronteres. Repetició Pallissa. nema, teatre...i el coocuí^ del programa emès el di: l na tic l'res, dirigit i prev entlres a la nit. • D e 15:00 a 14:50 h.. Essentat per M.iribel ( !.iv ueports en marxa, 2J edició. • De 15:00 a 16:00 h.. las. \etualitat esportiva local i Aquells meravellosos anvs. comarcal, amb els resultats Josep M. Alvira presenta • D e 1.2:45 a I.VOUh.. Amb de la jornada. • C e l e b r a c i ó d e l t r a d i c i o n a l A p l e c d e l a S a l u t . Dissabte 12, a l'ermolt de LÍ 11 -s t. lots els se- els grups i estrelles que han • D e 15:00 a 16:00 h.. esdevingut clàssics. mita de la Salut de Valldoreix, tindrà lloc la celebració del tradicional Aplec crets gastronòmics tic la ma \quells meravellosos anys. de la Salut. La trobada inclou un seguit d'activitats típiques, com el XIV Trod'en l'ep Blanes. . • D e 16:00 a 19:00 h.. SúFils grups i estrelles que feu Jaume Duran de petanca, jocs infantils, un recital de la coral L'Harmo• D e 15:00 a l.v.sith. Sant per I )J. Iota la música tlanhan esdevingut clàssics. nia de Valldoreix, la celebració de la missa, un concurs de paelles i una ba("uf;at a\ ui, l'intormatiu. ce del moment, amb la par• D e 16:00 a 19:00 h., Súper llada de sardanes amb la cobla La Principal de Terrassa. L'any passat, unes Kspai dels serv cis inforticipació dels oients. DJ. La música dance més 2 . 0 0 0 persones van pujar fins a l'esplanada del Puigmadrona per participar matius per a conèixer tota • De 19:00 a 20:00 h.,Book actual i la llista dels princien aquest tradicional Aplec. l'actualitat tlel dia. d'assaig. Rock de casa amb pals èxits. • D e 15:50 a 14:00h.,Kntigrups santeugatencs, a càtats. Xavier Miralles dirirrec de C Carles Roca. • D e 19:00 a 20:00 h.,A la tratlicional Aplec de la geix i prescnr.i .uptest espai • D e 20:00 a 21:00 h„ Bodescoberta tlel més nou i Salut, amb sardanes, troper a les entitats de Sant nes Vibracions. Musica milli ir de la comarca en mafeu de petanca, recital de DlVKNDRHS ( aiiyt. suau per als vespres, amb tèria de rock, amb Carles la coral L'Harmonia, misDivendres 11 David Villena. Roca. sa i concurs de paelles. • M.de D é u de Begonva M ú s i c a •De 14:(H)a 17:00h., Kntre L ' a p l e c e s t à o b e r t a la Dissabte 12 • De 20:00 a21:00h., Bones •A les 21.00 hores, con• De 21:00 a 22:00 h., Ktitu i jo. Música d'actualitat participació de t o t h o m . Vibracions. Música suau • M. de Déu del Pilar cert de música a la Floqueta Negra. La millor múamb les novetats internaamb David Villena. Diumenge 13 resta, a la plaça Miquel sica del moment amb Salva cionals i els gratis èxits de •Eduard Ros, 5 (PI. Estació), amb Yallvé. • D e 21:00 a 22:00 h., EtiBall sempre, amb Santlta Barel grup Sergio O. Cases queta negra. La millor múDHluns 14 • A les cinc de la tarda. netla. •De 22:00 a8:00.. Música al D u o , q u e interpretaran sica negra del moment, preal Casal C u l t u r a l de • Calixt teu costat. La millor músi• D e 17:00 a 1K:0<) h., Hem temes dels Beatles i dels sentada per Salva Yallvé. M i r a - s o l , ball p e r a la Dimarts 15 ca per escoltar tota la nit. d'anar més lluny PrograStone. Organitzat pel bar • D e 22:00 a 7:00 h., Músigent gran. • Peresa de Jesús ma dedicat a la música i als Dada. ca al teu costat. Música Dimecres 16 • A partir de les sis de la grups catalans, presentat non-stop per gaudir tota la • Eduvvigis tarda, a la Unió Recreaper Joan Yallvé. • De 8:00 a 9:00 h., Kl Dia nit. DIJOUS 17 t i v a i E s p o r t i v a d e la • D e l<X:00a20:(X>li., Al llodel Senyor. Emissió de la • Ignasi d'Antioquia Floresta, ball especialro. Kspai musical amb totes •Els caps de setmana, a les missa del dissabte celebraDivendres 18 m e n t dirigit als joves. les n o v e t a t s , c o n c e r t s i hores en punt connexions da al Monestir de Sant (lliDÏSSABTK grups, presentat per Salva amb (latalunya Informació • Lluc gat. i informació religiosa Yallvé. i butlletins amb informació Dissabte 19 de l'esglèsia evangèlica Sardanes Música local i comarcal, a càrrec del • Pere d'Alcàntara • A les dotze del migdia, • A les d e u del vespre, Eben Ezer de Sant Cugat. • D e 20:00 a _'0:50h., L'KsServeis Informatius de Ràa l'ermita de la Salut d e a la plaça del Casal de portiu. Carme Reverte di• De 9:00 a 9:50 h.. Esport dio Sant Cugat. Valldoreix, tindrà lloc el C u l t u r a d e Valldoreix. rigeix i presenta aquest esen marxa, l'edició. Primepai que recull l'informació esportiva local i comarcal. • D e 20:50 a 25:00h., No HORàRÍ AUTOBUSOS m'agrada la tele. La bona música, pels que no tenen • LÍNIA 1. SANT CUGAT-MfRA-SO^MAS JAÍIER mmammm eueAT^u FLORESTA-UES «.ASES ganes de veure la televisió, Sortides des de F. Colem. SsriMMdesdeMa·.lan·r. amb Josep M. Noguera. -«es feiners. 1a soriJda:Q5'45h del matff cada hora »mitja tir» ties 22**5». ~«es feiners. lasertida: 08 00h^7.(X)rK)8.00hiatMrK^Sftpij(«íiíisale3 22.00h • D e 25:00 a 24:()0h.,pro-Dissabtes lfestius, lasorfida or.lShtteln^iicadaboraiBrtfjaSnsetesaaiiat L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de P.G.kdtrSant Cagat -Dissabtes i festius. 1 a sortida 07 00h-08.00h-09.00 i a tes&oçe* en puntfinsa les 22.00h Sortides des de fEstecio. grames de nit: dilluns, TiL'úBim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C.deSBntCugat -Dies feiners, la sortida: 06.35h del matí i cada hora í mitja 6BSales21.36fc. tanita nit; dimarts, L'estre-Dissabtes i festius. 1a sortida- OS.OSh de! mati i cada hwaí «tfaSnsaies 21.3S1. SorfMos des de l'Aràlguda Alfons Sala. na; d i m e c r e s . Arrels; Recorregut. F. Colom, la Floresta, Raça Centre, Matat <*4J»,*fa» Safex £stac& -Hasfeiners. 1a sortida: G6.40h-07 40h i als 40 minutsd66adtft«a ünsatós2t.40h. Centre, La Floresta, F. Colom. ..'•*>;. dijous, Cafè de les tempL'úBim serveifinalitzael seu recorregut a l'estació de F.GX-dJsSWiOaoat »,„ii„...-i— i • i mi II.II iminii íiiiini -Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.40h-08.40h 3 als 40 BÉW*'d*HKtelK»»*f» a,lw21.40h. tacions; divendres, Vallès lüíil üí^Ll fiilïllli'hiriii L'úBim servei finalitza el seu recorregut a l'estactt <fe F&C. daSwí Cugat sense fronteres. fíeeorregut. Mas Jamr. Estació Mira-sol, Pteçst Cm Ceefefít, ©Ü8C# Sr. Cugat, Mercat -«esfeiners, la sortida: 0MQh.06.25h1 als 25 asma* • D e dilluns a divendres, a Torreblanca, CAP. Alfons Sala, Can Cadena, Estatío tém-eet, MasJanm. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 0&25tt i les hores en punt, infor-Sortides addicionals a Terrassa: Q6.S5h.07.55h i tt <m$#mk • LÍNIA 2. NUCtf URBÀ DE SANT CUGAT mació de Catalunya i el m ó n en c o n n e x i ó a m b SwtMeedee d» Sant Domènec. -«es feiners. 1 a sortida: 05.15-05.40 i als 40 minuts de eadat»*a*Ja ftfeftz -M»*f·Ífwrs.1a»rtlte:f«.16rH}6.46hiate16i46w^ Catalunya Informació. La -Dissabtes i festius, la sortida: 09.l6h-09.46fi i als te$4& ratats de cada hora tins ates22.16h. -Dissabtes, la sortida: 05.15-05.40 i06.tOh i als fGnlïr)utSdecadS.herelnsafe$22J0ti. informació local i comar-ffiumenge» i festius. 1asorticfe:07.10híate108*H*de<^»jO»l»»a,^22,íSh. Sortides dw d* Sent Francesc -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40h i &mmm$M&WMmÍ*#m+ cal a càrrec dels Serveis - M i * ïataei* la sortida: 06.23fcQ6.53ht^ I n f o r m a t i u s de Ràdio -Ottsabtet i festius. 1a sorída: 09.23h-09.53h i als 23 í 53 minuts de cada hora fins ales 22.2». Sortides de* de r/Estadó FQÇ* Sant Cugat.

11

12

mmvmTmmmm

• D e 24:(K) a 8:(K)h., Música al teu costat, tota la nit.

4)les feiners, la sortida.-©&0«*<l&35ft i als 05 i » »l festius. 1asort***:®i06f>-09.35h i als 05 í 35minut»<fecada hora fins ales22.3». geeone^Saflí Domènec C4^$atf Fiancem FOC, Colomer, Sant Domènec

Mmumvimmutm

m

-DJet feiners. 1a sortida: 05.45 i af$ 15J 45 Santi** aeCSdahora Bns a les 21.43*. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i ala 4$ frftïsbj de <S**t$i«8jr«* les 81-48», -Diumenge* iteaífu*.1asortida; fJ6,4»iaís 45 R^ -Sortides addtelonatsa Cerdanyola; 22J$h (feiners).


Cultura 37

ELS4CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

•ix,

música per a t o t h o m amb el grup Beer Session.

13 DIUMENGE

-r

FARMÀCIES DE TORN

TELÈFONS ÍS'INTERES

SERVEIS

stfoawi

• Tallers de formació teatral per a totes les edats. Informació i inscripcions als telèfons: 675 20 57 i 909409573.

iÜ83atSe12

Ma

8742089

AjununwlH

5892288

.talbuiatoritss Pianos

67&S10S

Bombers BeSatora

6828080

086

Bombers Gerwralittf

AAPPiWMira-scl

6742018

M W Vsrg*Cat»e Mira-sol

6741003

AAW Sant Joan OBra-soi

6747Í03

7 a » » i i H [ ^ h . f , i i i.

Bombers Rubi

6998080

AAPPiWWaSdoretx

m&w

Espectacle infantil • A les dotze, a l'auditori del Teatre Cultural, et grup Tac Teatre presenta l'espectacle infantil Les

CAP

589Í122

AAPPiWC.MontsefratVaS,

674210S

CAPutgéncíes

58944S5

AAPPW Can Majó Vall.

874504»

Casada Cultura

5*81382

Doctor Muriíte, 1

AA P»p, i V $ t e l a Ftotesta

«742088

€740430

aventures d'en Pinotxo. Organitza: La Xarxa.

0twnenge13

Santiago Ruísiftof, 36

Casal de Cultura Vaadorelx

6744589

C a f e t e r * * Gas

725 2944

AA WAJguafloriga La Ftor.

674 5129

Centre Cïvic La Roresta

5880847

Afifi, Consumidors

2684567

CenfceCMcLesPtafles

875 SI OS 5892018

BNtptpMt)

5893080

Centre CufexalMíra-sot

Ball

Cinemss St Cugat (Resar.)

5890941

GmanpsacB

•A partir de les 17.00 hores, al casal de Mira-sol, ball per a la gent gran.

Correus

674 70 $6

K. General de Catalunya

6891212

Cresfloja Sant Cugat

8741294

ÜVatíHebran

4272000

Crajfto^Vattóoreix

6742459 H Sant Joan de Déu

2034000

Rambla del Celler. 97

«7477 49

Dispensari La Floresta

Música •A les 19.00 hores, a la placa Estació de la Floresta, rock català a m b el grup Tres. Organitzat pel bar Dada.

"DIMARTS

Conferències •A les 20.00 h. Dins del cicle Aula C u l t u r a l , organitzat pel C l u b M u n tanyenc Sant Cugat, xerrada d e J o a n E s t r u c h , professor d e sociologia de la l'AB, sobre Els ciutadans. La sociologia avui. Les enquestes, una inter-

pretació, a la sala d'actes del Club Muntanyenc.

18

DIVENDRES

Música • A les 21.00 hores, a la plaça Estació de la Floresta, concert de blues amb el grup Alan Bike. Organitza el bar Dada. • A les 22.30 hores, a la Casa de Cultura, conc e r t de la C o n n e x i ó VO'96 amb l'actuació del grup de jazz-fusió Fuzzoff i un grup teloner local. Recital • A les 22.00 hores, al T e a t r e - a u d i t o r i del Centre Cultural, recital de Maria del Mar Bonet amb Recull de la diversitat mediterrània, un re-

cull de temes populars de Catalunya, València,

67406 4$

£nt. Municipal descentrant

8742718

U n i a Coronaria

2481040

ENHER Rubí

6991892

Tel.defEsperança

4144848

Wonnació Carreteres

20422 47

FECSA (atenció al efient)

900313131

FECSA (avaries)

900232323

r-fCC

6741934

IntotmacóStiraport

478 5000

Funerària

674 05 28

Irftjfmadó RENFE

4900202

G . O v ï (Mira-sol)

15

6747615

6742379

MòrmastóPort.

318 8750

OMIC

5893188

Hisenda

5891155

.íuç*

6746696

Oficna MMcJpa) U Ftotasta

5880847

Poücline Tocreotarica

58918.88

Parròquia St P»e Octavtà

6741163

PROMUSA

5891732

ParròqwaiasFlanss

2047503

Parròquia Vafctaox

6740569

Pista» Muracüpaf VaSdoreix

6754055

Cueipo Naossiai tiePoücia

6747858

0S1

Urgències

P«Mtinicía}(VaSdor9íi) CoraissaiiafjePoiBÍa

6747612

SàdfcTaS

5894422

fispsor-Bu»

67*1680

SaMCM^CQRwrç

«740322

SAUBWflOBt)

5890021

SERVEIS

mei*&.§wm

6753503

Arxiu Savin

6742570

witti

Tescldó

Dimarts 15

Casal (fAvis SC

5891638

Uar «TA«s Parròquia

5890598

tMMjjròartyenc

6745396

Coral da la Unii

67410 06

Esbart Sant Cugat

6752652

El Tot Sant Cugat

6748661

G«í>Sup.irnfflígrBi*s

8749314

Sàdic Sant Cuaat

6755959

ISNisr} Sant Cagat

5895386

Beríngues

Coral Serra d'Or

• Tothom qui ho desitgi pot formar part d'aquesta coral, que assaja dimecres o divendres de 21.30 a 23.00 hores, a la Casa de Cultura. Informació al telèfon:674 24 20.

§7404 83

16 Motal

6753344 TEATRE-AUMTORI

Fomós Manel Farrés, 95

6740512 18 Domènech Pg. Sant Magí, $0 6T43353 F.l mes d'in tubre. t.i farmàcia que estarà olxrrt.i ,iK districtes i a \jlkkircix els diumenges i lestius de 9 del matí a 9 del vespre és la B.A. Pinto de Valldoreix, al

Qo»

$7*3371

les illes Balears, Itàlia, Grècia i Turquia, entre d ' a l t r e s . P r e u : 2.000 pessetes. ALTRES ACTIVITATS

•Fer a nens i nenes a partir de 4 anys, les activitats del cor inclouen concerts, sortides de cap de setmana i tallers complementaris. Per a més informació i per formalitzar inscripcions podeu anar o trucar a la Casa de Cultura. Telèfon: 589 13 82.

B»4 Cartons

5896282

Espai

•Cursos rtallersTd'Ex *Cur pressió, Música moderna, Fotografia i Còmic per a nois i noies de 13 a 25 anys. Els cursos s'iniciaran el 7 d'octubre i finalitzaran el 20 de des e m b r e . Informació i inscripcions a l'Espai Jove, de la Casa de Cultura.de dimarts a dissabte, de 18 a 22 hores. Telèfon: 589 13 82. Fins el 5 d'octubre.

•Taller de Plàstica per a

• Tallers d ' e x p r e s s i ó , balls de saló, reatre, estampació, ioga, dibuix, pintura, còmic i artesania al Casal de Cultura de Valldoreix, per als mesos d'Octubre, Novembre i Desembre. Informació i inscripcions al Casal, d'l 1 a 13 i de 17 a 19 h.

Alfons Sala, 46

17

906795125

. 6740997

laxis {panda}

immms:

AS»

092

PoMa Municipal i Prpt CtvS

Oiun$i4

Saftta Teresa, 40

:

M I Santcugatonc

• Cursos i tallers de dibuix, pintura i escriptura a partir del mes d'Octubre a l'Ateneu Santcugatenc. Informació als telèfons 674 60 28.

Casal Vafldoretx

(91)5434704

\M Mnlé S M I C I U J I I Í I I C »

carrer Església, 3. Telèfon: 674 92 51.

nens i nenes de 6 a 15 anys. Telèfon: 589 13 82. •Cursos de Català per a adults. Informació al telèfon 010.

•Tallers de ceràmica, costura, manualitats, teatre, música i altres activitats als Centres cívics de La Floresta, Les Planes i al Casal Cultural de Mirasol. Per a més informació podeu trucar als telèfons: 589 08 47 (La Floresta), 675 51 05 (Les Planes) i 589 20 18 (Mirasol).

•Divendres 18 d'Octubre, a les 10 del vespre: Recital de Maria del Mar Bonet, que oferirà un recull de temes populars de Catalunya, València, Les Illes Balears, Itàlia, Grècia i altres indrets mediterranis. Preu: 2.000 pessetes. •Divendres 25 d'octubre, a les 10 del vespre: Teatre amb l'obra Pel davant i pel darrera, de Michael Frayn, amb versió de Paco Mir. Intèrprets: Mercè Comes, Joan Crosas, Abel Folk i Maria Lanau... Direcció d'Alexander Herold. Preu: 2.500 pessetes. •Divendres 8 de novembre, a les 10 del vespre: Entremeses de Miguel de Cervantes, amb la Companyia Teatro de la Abadia. Dirigida per José Luís Gómez i Rosario Ruiz i interpretada per Pere Martí, Inma Nieto, Lydia Otón. Preu: 2.000 pessetes. • D i v e n d r e s 15 de novembre, a les 10 del vespre: Concert de la Cobla Mediterrània i Albert Guinovart, sota la direcció de

HS4CALNT01\S Si vol anunciar-se a Els 4 CANTONS, truqui'ns

5 8 9 62

82

Jesús Ventura. Preu: 2.000 pessetes. • Dissabte 23 de novembre, a les 10 del vespre: òpera, Le nozze di Figaró,

de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida per Albert Argudo i interpretada per Ismael Pons, Rosa Mateu, Àngel O d e n a , Maria José Martos i Susana Santiago, entre d'altes. Preu: 6.000 pessetes. • Dissabte 30 de novembre, a les 10 del vespre: Teatre amb l'obra Casa de Nines, de Henrik Ibsen, dirigida per Juny Dahr i interpretada per Mercè Managuerra, Josep Minguell i Albert Pérez. Preu: 2.000 pessetes. • Divendres 13 de desembre, a les 10 del vespre: Teatre amb el vodevil Fora de Servei, de Ray Cooney, dirigida per Paco Mir i amb l'actuació de Pep Ferrer, Mont Plans, i Xavier Ruano. Preu: 2.000 pessetes. • Dissabte 21 de desembre a les deu del vespre, i diumenge 22 de desembre a les set de la tarda, Dansa amb la Compafíía Nacional de Danza, dirigida pel ballarí i coreògraf Nacho Duato. Preu: 3.000 pessetes •Divendres 27 i dissabte 28, a les deu del vespre, Concert de Nadal amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. S'oferiran obres de Franz von Suppé, Frederic Chopin, Piotr Ilyitx Txaikovski i Johann Strauss jr. Preu: 2.500 pessetes. EXPOSICIONS

•Exposició a la Galeria Canals de l'artista Josep Maria Mejan. Fins el 27 d'octubre. •Monogràfic "La Guerra Civil 60 anys després i mai més" al Museu de Valldoreix, els diumenges 22 i 29 de setembre i els 6, 13, 20 i 27 d'Octubre de 10 a 13 hores. •Mercantic. Fira permanent d'antiquaris i d'art. Obert tot el cap de setmana. •Sala Rusinyol: Exposició Grup de Pintors Temporada 1994-1995. Del 5 al 22 d'octubre. • Olis i aquarel·les de Joan Ivern a la Casa de Cultura, de l'ial 14 d'octubre.


38 Cultura

E1S/CANTONS Divendres, 11 d'octubre de 1996

SANT

CUGAT

Sant Cugat 1 Prtenoroenon

SABADELL

Sant Cugat 2

Ta»

**&7,»U&30

l a isfedef Doctor Mofeatí

Sant Cugat 3

El profesor cNflwto

420,8JZS, 8.36,10.35

MuittiafsteFaÉr

Sard Cugat 4

Reacrión ert cadena

•J5,8,15,8.30,10.45

Ses s i o n s Sant Cugat!

g o l f e s

tfe

Ttfgtar

d i s s a b t e fflCwpWowÈ»«y,

Oli»

Pttenomenon

Sant Cugat 2

August (V.O. & * & & & )

Sant Cugat 3

Bprotesorehlado

Sant Cugat 4

Reacción en cadena

-

mm mm mm

feacetòtanCMtaa Heffçoderflatw'

Wmomttm BpïofasoreWésdo

RUBÍ

jovenes y brujas

Rubí Palace 1 Pftenomenon

*0Q,7.t5»1<«»

Rubí Palace 2 El profesor chiflado

4.30, &3Q, 8.30.10.30

eiai«MY9ift

Bubt Palace 3 Seautrfut Q»ts

430,7.30^0.00

Kursaal

Rubí Palace 4 La isla dei Doctor Moreau Rubí Palace 5 Reacción en cadena Ses j i o n s

g o l f e s

tie

Twistej

4^,6.40,055,11.10

4.45, M5,&45,10.30

MuHhollartd Fafte

4.00,6.15,8.30,10.45

4.15,6.20,8.25,10.30 dissabte

Ttempo de matar

4.30,720,10.20

Independence day

4.50. r40,10/30

El profesor chiado

4^0,6.35,8.30.10.35

TrainspoBfng

5.00,7.00,9.00,11.00

U ista def Doctor Moreau

4.4$, $.45,8.45,10.45

BeautiW<3»te

425,6,40,855,11.10

Reacción en Cadena

4.50,6.55,9.00.11.05

Ptenomenon

4.00,6.20,8.40.11.00

Jovenesybrujas

4.50,6.50,8.50.10.50

Rubí Palace 1 Phenomenon

00.30

Rubí Palace 2 El profesor chiflado

00.30

mm mm mm

Rubí Palace 3 Beautrtut Girts Rubí Palace 4 La ista det Doctor Moreau Rubí Palace 5 Reacción en cadena SABADELL Cineart

Goldblum, Bill Pullman. Sales: Kursaal, Eix Macià, Principal (Sabadell). El 4 de juliol, el planeta Terra és envaït per un exèrcit extraterrestre, amb l'objectiu d'aniquilar-ne els habitants.

*3&<7,20,1&2G

4.00,6.00, ai5,10.30

Phenomenon

5.00,7.45,10.30

Beautifui Gífts

Director: Andrew Fleming. Intèrprets: Robin Tunney, Fairuza Balk. Sales: CineartTtres, Kursaal, Eix Macià. Quatre adolescents, discriminades per les companyes d'institut, descobreixen que tenen poders sobrenaturals.

nes i per la seva obesitat. Però un dia una pòcima màgica el converteix en l'atractiu i seductor Buddy Love. LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU

Director: John Frankenheimer. Intèrprets: Marlon Brando, Val Kilmer. Sales: Kursaal, Eix Macià, Principal (Terrassa). Rubí Palace. El doctor Moreau, un famós enginyer genètic, ha aconseguit crear una raça d'homes a partir d'animals.

Director: Ted Demme. Intèrprets: Timothy \ lutton, Matt Dillon. Mira Sorvino. Sales: Cineart Kursaal. Rubí Palace. Willie Conway torna a casa seva per assistir a una reunió d'exalumnes.

Director: Danny Boyle. Intèrprets: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Sales: Kursaal, Cineart, Rambla (Terrassa). Les desventures d'un grup d'heroïnòmans escocesos.

REACCIÓN EN CADENA

Director: Andrew Davis. Intèrprets: Keanu Ree\es. Morgan Freeman, Rachel Weisz. Sales: Sant Cugat, Rubí Palace. Rambla (Sabadell). Rambla (Ièrrassa), Eix Macià, Kursaal. I *n grup de científics descobreix la forma de produir energia a partir d'aigua.

TERRASSA Traswpottíng

4.00,6.00,8.15.10.30

MulhoflanasFaUs

5.00,7.45,10.30

Taxi

4,00,6.00,8.15.10.30

Cineari-tres

Jovenesybrujas

4.00,6.00,8.15.10.30

Euterpe

El profesor chiflado

4.00,600, ai5,10.30

Traínspoiting

Principal

Independence day

5.00,8.00,10.50

Reacción en Cadena

Rambla

Reacción en cadena

4.10.6.20,8.30,10'50

Principal

MuMtands

Horaris sense determwar

LaistódelDr. Moreau Rambla

Horaris sense determinar

Phenomenon

TA»

l )irector: ('arlos Saura. Intèrprets: Carlos Fuentes, Ingrid Rubio. Sales: Sant Cugat, Cineart. Paràbola sobre els mals que amenacen la nostra societat: la xenofòbia, la intolerància i la violència.

Director: Joel Schumacher. Intèrprets: Sandra Bullock, Matthcw McConaughey. Sales: Kursaal, Fix Macià. l'n home negre de classe humil és acusat i jutjat de matar dos racistes que van violar la seva filla.

S SANT ©II

Director: John Turteltaub. Intèrprets: John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker. Sales: Rambla (Terrassa), Fix Macià, Cineart, Kursaal. Sant Cugat. Rubí Palace.

Cieorge Malley és colpejat per una estranya llum i la seva intel·ligència i capacitat humana es tornen immenses.

I ? Torreblanca Josep Puig i Cadafalch, s/n . T. 589 24 81

\

Director: Roland Kmmerieh. Intèrprets: VVill Smith, Jeff

I

\

NIT

Tots els dissabtes SESSIONS «GOLFES»

CUGAT ESTRENA

ESTRENA

Director: Tom Shaydac. Intèrprets: Eddie Murphy\ Jada Pinkett, James (üoburn. Sales: Eix Macià. Euterpe, Rubí Palace, Kursaal, Sant Cugat. Shcrman Klump és un professor universitari, famós per la seva mala sort amb les do-

2a SETMANA

2a SETMANA

i<*

ML

IA.X M

(el wofesor chiflado) 4 . 4 5 - 7 . 3 0 - 10.30 DISSABTE «GOLFA»: 1.00 (18 ANYS)

Dissabte

rlCINESR Al i « r v t i d t l ' i s p c c t i d o r

Pàrking 2 h. gratis

4.30 - 7 . 2 0 (APTA)

4.05 - 6.15 - 8.30 - 10.45 DISSABTE «GOLFA»: 1.00 (18 ANYS)

dia 12 a la 1.00 h «golfa»: August en V.O. / Dissabte

SS S5 S

Carnet d'estudiant universitari

Carnet més grans 65 anys

Accessos minusvàlidj

§

Carnet Jove

10.20

dia 19 «golfa»:

S

Venda anticipada

4.20 - 6.25 - 8.30 - 10.35 DISSABTE GOLFA: 00.45 (APTA)

Mall Rats en V.O.

S

Reserva per telèfon 58*09 41

3 Pop Snack

Pagament amb targeta crèdit


EIS4CAINTON5

Divendres, II d'octubre de 1996

La Novel·L· Cap

XXIV

39

E D U A R D JIÍNKR

D

iumenge, després de l'accidentada i peculiar nit, l'Esther va dormir fins a mitja tarda. Ell, de tant en tant. entrava al dormitori per vetllar-li el son intranquil i, al migdia, abans que fos l'amic Jordi qui telefonés i torbés el seu descans, va trucar per assabentar-lo de la troballa del cos decapitat que ell ja coneixia perquè l'hi havia explicat la seva filla. Van confirmar que les seves investigacions seguirien l'endemà dilluns, d'acord amb allò convingut, és a dir: ell aniria a parlar amb la dida i gent de l'entorn de la Torre Negra i el seu soci aclariria tot allò que fes referència al patrimoni dels Saltells i, si podia, faria indagacions prop de la policia pel que feia al descobriment del cos del delicte. Quan Odó es va interessar per la Montse, el seu soci va semblar ofès. -Ja m'explicaràs què va passar ahir a la nit -li va dir amb veu preocupada- Jo que em pensava que havia trobat un lloc tranquil... - I és un lloc tranquil. Sembla mentida que tu, amb l'experiència que et donen els anys de professió, diguis una cosa com aquesta. Va sortir a comprar els diaris i el pa. En passar per la zona de la benzinera, el Chic i el Belgrado, ara a ple sol, amb els cotxes plens de famílies i l'aire típic d'un diumenge al matí, li semblava mentida l'experiència viscuda feia menys de vuit hores en els mateixos indrets. En tornar a casa, ella seguia dormint i va passar una bona estona fruint de la seva visió sense cap mena d'obstacles. Decididament, era una dona esplèndida, i mentre cuinava unes mongetes vermelles amb xoriço de Cantimpalo, una mica de cansalada, un punt d'all i força ceba, sospirà pensant que la vida era realment complexa i, per a ell, injusta. Quan ella es va despertar, gairebé no van parlar de res que pogués remoure els seus sentiments ferits i van menjar plegats per després fullejar els diaris del diumenge. Al capvespre li va proposar veure Zefíg, de Woody Alien, en una gravació en vídeo que tenia i, finalment, a les deu tocades la dona va marxar cap a casa seva i li va fer dos petons a les galtes amb tanta tendresa que van aconseguir emocionar-lo, mentre li agraïa la seva hospitalitat plena de silenciosa prudència, però ben lluny de la indiferència. El dilluns va trobar-lo al despatx abans de les nou. En Jordi li havia dit que aniria directament al Registre de la Propietat i al Mercantil, de manera que va telefonarà la Torre Negra després d'obtenir el telèfon per mediació de la Montse, ja que a la guia telefònica no figurava ni Castells ni Sal-

On Odó recupera el nord i pren embranzida a la recerca de la veritat del cas del cos amb el cap escapçat presumptament d'en Saltells

telis com a domiciliats en aquesta casa, amb la intenció de convenir una visita per tal de parlar amb la dida. L'individu que es va posar al telèfon no semblava amic d'ajudar ningú sense una identificació prèvia i particularment exhaustiva, i no era el germanastre de la Núria, segons les seves pròpies declaracions, ni ella hi era quan va telefonar. En vista de les inconcrecions del desconegut -possiblement l'espantat secretari d'en Saltells-, Odó va decidir anar a fer guàrdia a la casa i actuar quan veiés alguna persona que probablement fos la desconeguda nodrissa. Així doncs, anava a sortir quan la Neus, una noia que feia les pràctiques de Criminologia en el seu despatx, li va passar una comunicació. - E t s el paio del dissabte a la nit, el d'Antena 3? -Sí, el mateix. - O d ó va reconèixer la veu del rubicund eloqüent que havia trobat el

CTots els personatges que apareixen en aquesta novella són ficticis)

cos sense cap ni collons. - T i n c més per explicar-te, si ho vols saber... - N a t u r a l m e n t que sí, m'interessa. On ens veiem? -Coneixes el bar de les voltes, prop del Mercat Vell: A les deu hi feia cap i, molt abans d'arribar, va saber que passava alguna cosa desacostumada, en veure l'eixam de gent que hi havia. "Aquest tio porta la desgràcia allà on va. Vols veure que hi ha un altre mort?" Però no, era l'expectació que havia generat la filmació d'un espot a la plaça Pere San i carrer de l'Endevallada, amb tots els focus, cables i càmares, i la policia municipal que no deixava arribar els cotxes fins a la plaça, cosa que indignava els comerciants de la zona, incloent-hi el mercat, com comentava en veu ben alta la mestressa de Can Gríful a la del bar quan ell entrava,

comprovant que cl gegant ros ja havia arribat i feia temps bevent directament a morro la segona ampolla de cervesa. - E t s un tio amb sort! -li va anunciar tot seguit-. M'has caigut bé. Tinc més informació s e m p r e que tinguis un gest d e col·lega. - Q u è entens per un gest? -Mira, no vull pas una morterada, no tinc tant morro, però una donació per als Samurais no estaria gens malament. - E l s Samurais?, i què cony és, això? - N o parlis així dels Samurais. Som un grup d'aficionats a les Harley i necessitem ajudes per poder fer les nostres activitats. -Coses culturals, suposo. -Escolta, tio, no sóc cap fantasma i no necessito que ningú em foti canya. Si t'interessa el tema, dabuti, i si no, adéu Andreu! -D'acord, d'acord, no cal que ens posem nerviosos, vols? —No ho estic pas, de nerviós, jo —i per confirmar-ho va emetre un rot ben sonor. - D o n c s explica't, i ja faré una donació prou estimulant. —Ecolicuà\ Però caldria que fessis una avançada, comprens? - N o sé quin valor té el que vols explicar-me, com vols que... - E t s molt cuco tu. Ja t'ho diré jo, què val, tete. cinc de blaus. -Estàs de broma. - A m b el mont no en faig, de bromes, i tu no hauries de fer-ne amb un membre dels Samurais, capullo. - L a mirada del tipus ja no era tan amistosa, i semblava que li hagués clavat les tres síl·labes a l'ull- M'adono que no vols problemes, oi? -D'acord, t'ho donaré, però no porto pas les peles a sobre, anirem a "la Caixa" que hi ha als Quatre Cantons... quan m'ho hagis dit. - M o l t bé, tio, però t'aconsello que no provis de torejar-me. -Tranquil! -va dir Odó, però ell no ho estava. Mentre parlaven, dos subjectes abillats com els clàssics àngels de l'infern reciclats s'havien recolzat a la barra sense mirar-se'l, encara que no feia cap falta preguntar-se per què hi eren. - D o n c s dissabte no vaig dir tota la veritat. - E I gegant va fer una pausa per demanar una tercera cervesa-. Hi havia una cosa prop úc\fiamf>re... Era clar q u e allà l'hi havien portat vestit perquè l'herba estava aixafada metres abans d'on era el cos i ell no tenia cap senyal a la pell. Enganxat en un matoll hi havia un mitjó, d'aquests de/>//>;, però també hi vaig trobar això... -Va obrir-ho i va llegir-: "Berenguer de Saltells, t'espero aquesta nit on tu saps", i ho signa: "Lo Negre."


EXS4CANTONS 40

Divendres, 11 d'octubre de 1V<J6

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÈS

L L U Í S G A V A L D À - Director general d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Protocol JORDI CASAS

"El món laboral està ple de forats, de feina n'hi ha molta" de Brussel·les a c o n s e g u i r e m mantenir un nivell d'acció molt similar al de l'any passat." -Quin seria el perfil de l'aturat català en situació laboral més precària? - " E l d'una persona major de 45 anys, amb un nivell de formació baix, que ha exercit com a mà d'obra poc especialitzada durant anys i que ha de sostenir el nivell de renda d'una família." -El cas dels universitaris també és preocupant. Actualment estudiar una carrera ja no és garantia per trobar feina, oi? -"Jo crec que una persona que acaba una carrera té feina, però segurament no la que vol i evidentment no per a tota la vida. Les noves generacions s'hauran d'acostumar als canvis laborals, ja que potser hauran de canviar deu vegades de treball, fins i tot dins d'una mateixa empresa. El mercat de treball actual exigeix mobilitat i sobretot adaptabilitat."

A I R A COSTA

- Q u i n a és la situació actua] de Catalunya en matèria d'ocupació? - " L a taxa d'aturats és molt més baixa que a la resta de l'Estat i l'atur registrat es manté proper a la mitjana europea. Tot i així, quan hi ha crisi, a Catalunya es nota més i la davallada dels nivells d'ocupació és superior que a la resta de l'Estat." - A Sant Cugat, però, els nivells d'atur es mantenen bastant baixos i estables, i aquest estiu fin* i tot han baixat. - " E n aquest sentit, Sant Cugat està en una situació privilegiada. D'una banda, té una gran activitat econòmica, protagonitzada sobretot pel sector serveis, i de l'altra, és una ciutat residencial on els habitants disposen d'un fort poder adquisitiu. Tot això la converteix en un centre de gran atractiu per a les indústries estrangeres que s'instal·len aquí oferint qualitat de vida, personal especialitzat i capital. Tot plegat fa que Sant Cugat esdevingui una de les ciutats catalanes amb més empenta i també amb menys atur." - C a d a vegada hi ha més gent q u e busca feina a través d e les empreses d e treball temporal (ETT). El govern no és prou eficaç pel que fa a l'atur? - " l ' n a cosa és la quantitat de persones que hi ha al mercat i l'altra la manera com aquestes persones hi estan treballant legalment. Les E T T són instruments, empreses que contracten personal qualificat per facilitar-lo

a e m p r e s e s c l i e n t d u r a n t un temps determinat. La seva eficàcia, però, no té res a veure amb la seva utilització." —De totes m a n e r e s , les ETT són eficaces: actualment fan un 2 0 % dels contractes nous. - " S í , però també hi ha molta gent que troba feina a través del

Lluís Gavaldà. Foto: XAVILARROSA de les competències en matèria Servei Català de Col·locació, end ' o c u p a c i ó , p e r quan? gegat per la Generalitat ara fa un - " D o n c s ja l'estem negociant. any. A més, val a dir q u e les Això vol dir que la gestió de les E T T també són clients habituals oficines de l'Inem i de totes les d'aquest servei." seves polítiques actives es tras—Doncs parli-me'n... passarà a la Generalitat pròxi- " D u r a n t el p r i m e r any d e m a m e n t i s'afegifuncionament del ran a tot el que ja Servei Català d e feia la direcció geCol·locació (SCC), neral d'Ocupació unes 50.000 persodel d e p a r t a m e n t nes hi han trobat de Treball. El que feina. Així, ha dees pretén és que hi m o s t r a t ser una hagi una adaptació eina eficaç, l'èxit de les accions de de la qual creix dia l'I n e m a les d e l a dia. Als inicis re)j SCC], seguint les líbia setmanalment nies d'intermedia500 demandes ció d'aquest." d'empreses i ara ja —1 la retallada pressupostària en rep prop de 2.000. És tan efiaplicada des del Govern c o m caç que Galícia, el País Basc, Baafectarà el seu d e p a r t a m e n t ? lears, Castella-Lleó i Madrid " D o n c s no l'afectarà gaire, ja adoptaran un model similar pròque amb diverses transferències ximament." que rebrem des de Madrid i des -Parlant de Madrid, el traspàs

El gal del Monestir deZOOhalO.OOh

"Els universitaris sí que troben feina, però no la que volen, nt persempre

de dilluns a divendres

-Em sembla un afirmació molt optimista,.. -"Malgrat q u e a Catalunya hi hagi un a t u r del v o l t a n t del 10%, t a m b é és veritat q u e hi ha molta gent que es col·loca. Mirem-nos-ho al revés: hi ha un 90% de la gent que treballa i un 10% q u e està a l'atur. Sí que hem d'intentar reduir aquest 10% i que l'atur estructural se centri al voltant del 5%, però tot i això el camí que estem seguint és positiu."

La informació de casa, abans que ningú

de dilluns a divendres

St.Gugat avui. L'i del3!00hal3.30h

- I el camí perquè els joves poc qualificats trobin feina també és la formació? -"Sí. En aquest sentit, val a dir que els que ho tenen pitjor són els que no acaben ni l'ensenyament bàsic. Tot i així, aquests joves poden optar per la formació ocupacional, amb la qual s'aconsegueixen bons resultats. Un 60% d'aquestes persones troben feina després del curs i alguns retornen als estudis. El món laboral està ple de forats i d'especialitats molt àmplies i, per tant, de feina n'hi ha moltíssima.

Ràdio Sant Cugat, k> petita gran radio

'han fet a mans, per casualitat, el protocol que cal respectar a Catalunya. A ningú se li escapa que es tracta d'un tema cabdal, només cal recordar les trompades (fins i tot físiques) que hi ha hagut en aquest país per sortir a la fotografia.

M

Si hom fa, a partir dels tractaments previstos i la jerarquia establerta entre ells, la piràmide institucional catalana, el primer que observa és el paper subaltern atorgat a l'administració local. Però abans, fem un repàs de com queden les altres. N o cal dir que la Generalitat ocupa el primer lloc del rànquing. Els presidents (i ex) de la Generalitat i el Parlament són molt Honorables i els consellers (i ex) i president del Consell Consultiu són Honorables. I ,a resta de la Generalitat, inclosos els càrrecs d'elecció directa, baixen al darrer graó, i només són Il·lustres. La justícia, malgrat el que es pugui esperar, s'emporta una bona part del pastís. Els seus membres més destacats són de tercer i cinquè grau, però s'emporten pràcticament tots els Excel·lentíssims i Il·lustríssims. Només hi trobem intercalats, de forma quasi imperceptible, l'Excel·lentíssim alcalde de Barcelona i els Excel·lentíssims i Magnífics rectors d'Universitat. L'administració perifèrica de l'Estat, ara per ara, pot estar ben contenta, té dos Excel·lentíssims i un Il·lustríssim. Com ja he dit, l'Administració local -exceptuat l'alcalde de Barcelona, per raons històriques cal suposar- és relegada al penúltim graó protocol·lari. Aquí hi trobem els Il·lustríssims alcaldes i presidents de les diputacions. Cal suposar, en el cas dels alcaldes, que és un premi a la seva proximitat al ciutadà: marcar excessives diferències de tractament respecte a aquest seria de mal gust No m'imagino el nostre alcalde, en cas d'una visita institucional massiva (que Déu no vulgui!), situat a les darreres files. I, a més, la seva condició de diputat no l'ajudaria gaire, ja que aquest càrrec no arriba a Il·lustríssim. Pel que fa als regidors, els podeu tractar de vostè (o de tu, segons el cas) sense problemes. Al protocol ni hi figuren.

Butlletins horaris de 7.00h a 24.00h Cada dia Entitats

del3.30hal4.00h de dilluns a divendres


Diari de Sant Cugat 162