Page 1

JBHS 4 CANTONS S e t m a n a r i independent de Sant Cugat del Vallès

™^J^clionk

Núm. 148 Any IV

225 ptes

Un centre vinculat a l'Opus fa un vial i tala a Collserola sense permisos

l'.obra reprodueix un dimoni en moviment. Foto: XAVIER I.ARRO.SA

Un cartell d'influències picassianes anunciarà la Festa Major '96

IM clariana que e/s moviments de terres i la tala d'arbres han deixat enmig del Iwsc de la setra de Collserola és visible des de qualsevol punt alt de la ciutat. La superfície afectada té uns 2000 metres quadrats. Voto: XAV/KR I.ARRÒSA

La Generalitat atura les obres al Mas3 del Bosc quan s'havien remogut 1500 m de terra

Catles Anadón, un jove dissenyador gràfic santcugatenc, ha estat el guanyador de l'última edició del concurs d e cartells Festa Major '96. El cartell q u e ha dissenyat Anadón recupera l'estil q u e ja va tenir el cartell q u e a n u n ciava la festa major en anteriors edicions. Anadón, q u e s'emporta les 100 mil pessetes del premi, ha hagut d e competir a m b més de 30 objes d ' a l t r e s a r t i s t e s . El cartell reprodueix, amb clares

influències de la pintura de Picasso, un dimoni en movim e n t sobre un fons de color verd pistatxo. El jurat va decidir gairebé per unanimitat el cartell q u e e n g u a n y anunciarà la festa major, q u e , com sempre, se celebrarà al voltant de la festivitat de Sant P e r e . Així, d o n c s , a partir d'ara el cartell de la F e s t a Major '96 començarà a voltar pels carrers d e S a n t C u g a t fins a finals d e juny, m o m e n t e n q u è c o m e n ç a r à la festa.

S'ofereixen més de 1 5 0 0 places per a activitats d'estiu

La restauració del Judici frustrat al Monestir recupera primer insubmís racons amagats de Sant Cugat fins ara que processen

-Sant Cugat-

I n a empresa de colònies que dóna serveis a l'Opus Dei, Establecimientos Culturales del Meditcrràneo, ha estat la promotora de la tala d'arbres i els moviments de terra que es van detectat fa uns dies en plena serra de Collserola, en uns terrenys qualificats com a zona forestal. El

-Sant Cugat/ BarceMtaa-

L'Ajuntament i les entitats han preparat un any més propostes per aprofitar les vacances d'estiu. En total, s'ofereixen més de 1500 places per a nens i joves d'entte 3 i 16 anys. Enguany, una de les novetats és que l'Escola d'Excursionisme del CMSC ha recuperat els campaments de muntanya. Plana 23

Les obres de restauració del Monestir no han servit només per a la consolidació del monument, sinó que ha donat l'oportunitat a arquitectes i arqueòlegs de treure a la llum petites dependències que ara es poden visitar amb restriccions. És el cas d'una escala de cargol del segle Xll. Planes 3. 4,5 i 6

Tecnicismes legals han provocat que el tribunal de Barcelona que ahir havia citat a judici l'insubmís Pere Sanjurjo, veí de Sant Cugat, es declari incompetent. El cas passa ara a Manresa. De tota manera, Sanjurjo manté la seva negativa a comparèixer davant de qualsevol tribunal. Plana 18

Patronat, avisat per membres de l'Associació per a la protecció del patrimoni cultural (APAC), va alertar la Generalitat, que va aturar les obres quan s'havia talat 25 arbres, construït un camí de 200 metres i remogut 1500 nV de terra. Segons el Patronat, les actuacions es van fer sense els permisos corresponents i poden ser sancionades, mentre que el

responsable d'Establecimientos Culturales del Meditarràneo, Isidor Ramos, s'ha limitat a assegurar que s'està tramitant la llicència. Els terrenys afectats estan situats al costat de Mas del Bosc. un edifici situat prop de la carretera de l'Arrabassada que s'utilitza per fer exercicis espirituals i trobades de joves de l'Opus Dei. Plana 11

A SANT CUGAT FEIA FALTA

UN ÀimPOTMT... (pàg.21)


ELS /CANTONS Divendres. 1 de juny de 1996

Sumari

Taller de joguines ecològiques, el Dia Mundial del Medi Ambient. Plana 8

Negociació i educació, a la Universitat de la Pau. Plana 12

Setmana

Entorn

3

L'Ajuntament i els veïns contraposen les seves opinions sobre el funcionament dels consells de districte: el regidor de Descentralització, Xavier Cortés, creu que "s'ha aconseguit un alt nivell de resolució de les peticions que s'hi fan". Els representants de les associacions, en canvi, es queixen de la manca de comunicació i del poc poder de decisió d'aquests òrgans de participació. Planes 3 a 5.

Política

7

l.'KMI) de Valldoreix acomiada l'enginyer municipal per un p r e s u m p t e frau l a b o r a l . La l ' G T denuncia irregularitats en el procés. Plana 7.

8

Més de 200 veïns de la Floresta s'oposen a la remodelació del carrer Diputació que ha planificat l ' A j u n t a m e n t , ja q u e creuen que denota "una falta absoluta de sensibilitat paisagística i ecològica". Plana 8 L'àrea de Medi Ambient inicia la campanya d'estiu contra incendis amb la distribució de cartells i tríptics amb consells i normes. Plana H

Societat 12 l n grup de veïns de la Floresta organitza una festa benèfica per ajudar una n e n a m a l a l t a d e leucèmia. Plana 12

I Marató d'Aeròbic al parc de Torre Blanca. Plana 2 5

Inauguració de la Mostra d'Art Contemporani Català. Plana 2 8

Proposen una festa major continuïsta quant al contingut, però que estrena escenaris. Plana 14

Economia 22

Els s a n t e u g a t e n c s o p i n e n a l'Enquesta sobre la festa major dels últims anys. Plana 15

Boehringer prepara la inversió de 12.000 prevista a la seu de Sant Cugat després d'haver posat la primera pedra de l'edifici. Plana 22 i Editorial, plana 10

Nou parelles santeugatenques van arribar a les finals del concurs de balls de saló d e diumenge passat. Plana 17 La radiografia recull aquesta setmana la història de Joventuts Musicals. Planes 18 i 19 Els propietaris de la finca Mas del Bosc negocien amb la G e neralitat la restauració de la zona de Collserola afectada per la tala il·legal q u e van fer la setmana passada. Plana 8 i Editorial, plana 10

El gerent d'Apple Center a Sant Cugat, Xavier Sitja, explica a Les empreses que "la meitat" dels seus clients "són de Barcelona". Plana 23

Esports

30

L'equip de futbol americà Els Astors s'integra a Sant Cugat amb una festa organitzada a la discoteca Chic per presentar el club a la ciutat. Actualment, ja entrenen al municipi. Plana 24

Solé i Sabaté reivindica el Museu d'Història al C M S C . Plana 3 0 Els quarts de final de bàsquet de la Copa de Promoció en què participen els cadets de la VE Sant Cugat es resoldran aquest vespre, al pavelló. Els partits del cap de setmana es van anul·lar, i dimecres es va repetir el primer, que va perdre el Sant Cugat per 85 a 75. Plana 26

Cultura

l'r Teatro presenta avui al Teatre-auditori un Romeo y Julieta reactualitzat queel grup portarà al festival Gree 96. Plana 27

La noveLla 35 Continua la novella per capítols Misteris de Sant Cugat, d'Eduard Jener. Plana 35

ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Sutscriu-t'hi i demana la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la Benzinera Griful, de la Carretera de Cerdanyola.

*

*

*

,OM* iltfiy *

t

$

27


ELS4GUVraNS £

1

El tema de la

hetmana

3

Divendres. 31 de maig de Í990

El

m o n e s t i r

d e s p r é s

de

la

r e s t a u r a c i ó

El monument redescobert Les obres de restauració del monestir han permès recuperar per al visitant aspectes amagats de Fedifici Les entranyes dels monuments evidencien el pas de la història, però sovint són desconegudes. En el cas d'un monestir com el de Sant Cugat —que havia estat regit per una comunitat feudal—, mirant les de-

pedències interiors es descobreix la superposició d'usos i d'estils arquitectònics aplicats en un edifici que els monjos no consideraven cap monument, sinó una propietat que calia adaptar a les necessitats de cada

moment. Convertir en visitables aquests indrets és una de les tendències del segle XX, un cop que aquests edificis han estat elevats a la categoria de patrimoni. I la necessitat de consolidar el monestir de Sant Cugat per

pal·liar les patologies estructurals que pateix va proporcionar als arqueòlegs i els arquitectes una oportunitat d'or per recuperar racons que ja es coneixien i d'altres que s'han descobert durant els treballs iniciats el 1993.

S Í I A Ï A BARROSO

- Sant Cugat -

Kl mateix cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, Antoni Navarro, reconeix q u e la r e c u p e r a c i ó dels petits espais interiors del monestir ha estat el vessant "més agraït de la restauració, sobretot de cara al patrocinador, que hi ha invertit 200 milions de pessetes i no s'ha queixat mai de la quantitat de feina oculta que s'ha fet". El president de Catalana Occidente, Josep Serra Santamans, no considera, però, q u e a q u e s t a a c t i t u d sigui meritòria: "No vam fer aquesta inversió com a publicitat —assegura— sinó perquè ens sentim santeugatencs". I na escala de caragol del segle XII que puja des de l'església fins a una cavitat situada sota terrat, a la banda de l'absis, ha estat una de les troballes. La reparació i independització de les teulades q u e cobreixen la sala capitular i la sagristia vella va portar els arquitectes accidentalment fins a un punt cobert amb sorra i runa on hi havia indicis d'una obertura. Alfred Pastor, director de l'equip, recorda que "gratant, gratant", van trobar l'escala. El mateix grup d'arquitectes va condicionar la sala capitular del claustre i el soterrani per tal que la muralla romana excavada arqueològicament es pugui visitar. I a l'ala sud del monestir, les actuacions de l'equip de Lluís Vidal van descobrir una pintura mural amagada sota una capa de guix al frontal de la capella de

La restuaració que el Servei de Patrimoni A rquitertònic de la Generalitat va iniciar el 1993 al claustre ha recuperat i descobert espais i aspectes inèdits del monestir de Sant Cugat. Foto: XAVIER LARROSA

Santa Escolàstica, van recuperar el mecanisme del rellotge del campanar i la cavitat que separa el sostre de les capelles barroques del de les romàniques, i van reparar la teulada. Els inconvenients La majoria d ' a q u e s t e s d e pedències presenten, però, dificultats considerables d'accés, per les limitacions d'espai i la perillositat de l'alçada on estan situades. La visita només és possible guiada i en grups reduïts. "El problema —explica l'histo-

riador i m e m b r e del Patronat del M o n e s t i r D o m è n e c Miquel— és que caldria tenir un guia que s'encarregués de les visites, i això vol dir un pressupost que, de moment, no s'ha trobat". Les queixes en aquest sentit han arribat també de l'arquitecte Lluís Vidal, autor de la passera habilitada damunt de les capelles barroques, i de l'artista i estudiós del claustre Joan Tortosa, que reclama el guia "no només per als punts d'accés difícil, sinó també per a la resta del monument, p e r q u è els visitants no

poden apreciar el significat i la història d'aquelles parets". Les excavacions Els arqueòlegs que han participat en les excavacions també volen l'aproximació del seu treball als ciutadans. Així ho van expressar Pere Lluís Artigas, Mònica Blasco i Maria Sardà quan van guanyar el premi Gausac pel treball de recerca en què exposen les seves conclusions. El més important, segons Blasco, és entendre que "no s'han fet descobriments espectaculars, sinó que s'ha reprès la

recerca de Bosch-Gimpera i Serra Ràfols als anys M) per aprofundir els coneixements". De la seva actuació, el més visible són les restes de muralla que es poden veure sota la sala capitular i les de la basílica paletxristiana, que han deixat al descobert en el pati del claustre: és el que popularment i amb ironia s'ha batejat com la piscina. Els arqueòlegs, però, estan convençuts que "té molt més sentit deixar a la vista l'absis i la nau, que tornar-ho a la situació anterior a la restauració, en què només es veia l'absis fragmentàriament".

ée tortes

4#$«rat£t* SISTEMES I EQUIPS D'ALTA SEGURETAT

S a l a

5 0

T e I

CONTROLS VIA RADIO PORTES A U T O M À T I Q U E S

S 8 9

17

9 9

S a n t

C

u g

ftfrfr*.* ^ l'j?


Setmana

ELS4CANTONS Divendres, M de maig de 1996

Ei

m o n e s t i r

d e s p r é s

de

l a

r e s t a u r a c i ó

I ,cs imatges La muralla excavada Aquest indret és una de Ics noves curiositats condicionades per poder-les visitar amb un accés més fàcil: s'hi entra per la trapa que lli ha al terra de la sala capitular, i només cal aixecar la llosa que cobreix la cavitat, amb la supervisió del vigilant del claustre. I.a muralla que queda a la vista pertanya la fortalesa romana altimperial que sempre s'havia considerat com el Castrum Octavianum. La recerca dels arqucólges ha trencat cl mite, però les restes són igualment interessants.

L'escala de caragol que no va enlloc Fa un recorregut que va des de la planta baixa fins a una antiga cavitat a la part superior de la façana nord de l'església, situada prop de l'absis. Es calcula que es va construir al segle XII amb l'objectiu de facilitar als monjos un accés ràpid a un amagatall que hi havia sota terrat. Amb tot, no es va arribar a fer servir i estava tapiada i plena de terra i runa. Els arquitectes que han restaurat la sala capitular la van descobrir casualment quan reparaven la teulada.

Façana sud

El mecanisme del temps a la vista Ha estat una de les actuacions de l'arquitecte Lluís Vidal en el seu afany per recuperar racons amagats del monument. Durant molt temps, el recorregut dels pesos del rellotgehavia estat cobert per una paret que li feia de capsa protectora. Ara, tant el mecanisme central com el recorregut dels pesos es pot veure, en cada pis, a través del vidre instal·lat.

L e s teulades que cicatrizen els punts de sutura És una de les parts més discretes i més importants alhora de la restauració que s'ha fet a l'ala sud del monestir. Aquestes teules que conserven l'aspecte original, han estat aixecades per cosir des de dalt les esquerdes que amenaçaven les voltes de les capelles. A més, s'han reparat i consolidat també les cobertes. Ara, s'hi pot caminar i descobrir la vista de la ciutat que ofereix aquesta plataforma.


Setmana

ELS4CATVIWB Divendres, 7 dejuny de 1996

Les

m a n c a n c e s

dels

c o n s e l l

Les Planes S.B.

Els veïns que representen entitats de les Planes en el consell de districte del barri tendeixen a fer reclamacions concretes abans que a analitzar el mecanisme de funcionament de l'òrgan. En general, es mostren descontents amb els resultats, però immediatament aporten exemples que consideren perentoris, cosa que també fan els altres barris, però amb més vehemència. Els angoixa, sobretot, la necessitat de la urbanització dels carrers i la legal. IHzació dels habitatges, que ha quedat interrompuda per l'anul·lació del PERI.

Lluís M e s t r e Associació de Veïns de C a n Borrull

Carlos Granado

Àngel Gracia

C a r m e Soriano

Associació de Veïns de les Planes

Associació de Propietaris i Veïns

G r u p d'Autoprotecció de les Planes

• Es "simpatitzant" de C i l i era a les llistes de la coalició "com a idependent" en les municipals. P e r ò a s s e g u r a q u e "això no vol dir que no hagi de criticar l'equip de govern". Afirma sense contemplacions que els consells d e districte "s'han convertit en una comèdia amb entrada gratuïta q u e es representa cada dos mesos". Creu que el funcionament d'aquest òrgan de participació "s'ha anat espatllant", i ara el troba "anquilosat, a m b peticions repetitives que no es resolen".

• A les Planes, és el que fa una avaluació més positiva dels consells de districte. Admet que "mai no funcionen tan bé com els veïns voldrien", però creu que "són una bona forma dec o m u n i c a c i ó a m b l'Ajuntament, p e r q u è l'administració sàpiga quines són les prioritats del barri. Tanmateix, troba que les peticions i els problemes es resolen "amb molta lentitud". N o creu que calgui votar res, perquè "si una cosa es demana és perquè fa falta, i si hi ha diners es fa i, si no, no".

• Posa molt mala nota als consells, que creu que "han decebut els veïns, que inicialment n'esperaven molt, d'aquest òrgan". La prova d'aquesta manca d'efectivitat és, segons Gracia, "que hi ha problemes de les Planes que fa anys q u e es demana que es resolguin". Per això considera q u e l'Ajuntament utilitza els consells "per omplir paperassa i prou". "La solució - a p u n t a - l'hauran de buscar totes les entitats que integren els tres consells del municipi, reunint-se i parlant-ne".

• "La lletra és bona, però la pràctica en queda molt lluny". Així resumeix Soriano la seva visió del consell de districte. Creu que és poc efectiu, "en part per les limitacions de press u p o s t i e n part p e r q u è les prioritats d'inversió no passen per les Planes". Adverteix que "els veïns que formen part de l'òrgan estan desmotivats i hi ha molt mal ambient entre ells i l'Ajuntament". " N o sé si la solució és dotar de més competències els consells, ni m'interessa. Només vull operativi-

RETÒRICA-LECTURA: arcaismes? LLEGIR: val la pena l'esforç?

tant o més important que el primer. Si hem demostrat la importància fonamental de llegir —o ens ho sembla—, queda una altra qüestió: llegir què. Lògicament hi ha textos de qualitat superior a la d'altres, però el realment important és que es llegeixi i, per tal d'aconseguir-ho, és imprescindible no fer avorrir el gust per la lectura. Cal cercar obres de la màxima qualitat amb la màxima adequació a cada edat i pensant més en el allò que pot agradar al destinatari que no pas en el que agradaria a qui ho tria: òbviament Pobjectiu definitiu és que sigui íalumne mateix qui vagi a la IIbireria, fullegi i triï el seu propi llibre. Si ho aconseguim ja tindrem un primer èxit.

Alternatives

electorals

c.c. • En les passades eleccions municipals, tots els partits, sense excepció, van reservar un espai en els seus programes electorals per fer propostes sobre una iniciativa que va néixer durant el primer mandat de Cil". La coalició presentava com a novetat la intenció de destinar un regidor específic per a cada districte, intenció que va quedar en paper mullat quan els resultats electorals van donar deu regidors enlloc d ' o n / e , com estava previst. I també es prometia, entre d'altres coses. la construcció d'una piscina a Miraa-sol i la instal·lació d ' e n l l u m e n a t a tots els carrers. Kl l'SC proposava -i encara ho fa- crear dos consells de districte més al centre ja que, com explica el regidor socialista Francesc Serra, "si la desconcentració i la possibilitat de participació són avantatges, també ho han de ser per als veïns del centre". El P P feia suggerències bastant òbvies ( a t e n d r e les especificitats de cada barri). I els tres

partits a l'oposició coincidien en un punt: que el procés de descentralització ha d'anar més enllà i que és necessari que els consells exerceixin totes les competències que tenen atribuïdes en el capítol cinquè del Reglament Orgànic Municipal i, fins i tot, ampliar-les. En aquest sentit, ICEV era la m é s e x p l í c i t a i

c o n c r e t a : "progressiu augment de llurs competències, a partir de l'actual ROM, i en funció de les necessitats de cada districte". La federació, a més. proposava canviar cl sistema d'elecció dels representants dels consells perquè sis d'ells fossin e s c o l l i t s d i r e c t a m e n t pels electors censats al districte.

Però cal fer un pas més: Com es treballa aquesta expressió per tal de millorar-la? Evidentment, hi ha exercicis específics sobre aquest aspecte (còpia, redacció, dictat, exposició oral de temes...), però el punt de partida fonamental és l'adquisició d'un volum de llengua i, això, només es pot aconseguir a través de la lectura.És cert que, en una societat on van predominant els mitjans de comunicació àudiovisuals, la major part de textos ens arriben a través d'aquests (televisió, ràdio, música, cinema, vídeo. ..), però, ara com ara, la lectura és insubstituïble donat que l'actitud passiva, de mers receptors, en què ens situen aquells mitjans, atrofia la capacitat reflexiva, creativa i imaginativa de l'individu. A més, des d'una perspectiva estrictament lingüística:

Departament de Llengua

1) la qualitat lingüística dels textos orals, per la seva immediatesa i manca d'estructuració prèvia, és sempre menor que la dels textos escrits (evidentment quan algú utilitza el seu bagatge lingüístic oralment aquest perd qualitat, però, si la font d'aprenentatge ja ha estat oral, aquesta pèrdua es fa encara més palesa, 2) la necessitat d'atenció que reclamen els textos escrits és superior a la que reclamen els textos orals i, per tant, l'aprenentatge que se'n pot obtenir és major, 3) els textos escrits permeten augmentar la competència lingüística de tipus gràfic, tant pel que fa a l'ortografia com pel que fa a la puntuació, aspecte aquest sovint negligit però

ÍÀGORA wmmtmmmm» 4WWUUW-HXKaW»PRMÀRIA • Escola prva, u , : a itaJana rxraista i otjerta. • T"ebalter- <_r *.•**- tengues: Català. Coslete i Angles • Aorer.PpUïtye . rir-,yt''j;T\^r.ts ov 0 3»cals.

• • • •

Escola esportiva. Menjador Zona de boscos 4 Ha. - Autocar Estació de FFCC a 100m (St.Joan)

INFORMACIÓ: Tel. 589 00 01 MATRICULA

OBERTA


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR iiiiumviuiJi!

Cinema de franc. Amh la targeta del Club podeu trucar per demanar una de k"- entrades de què disposem per a les SCSMOII-. cultes que es tan a la

Sala .1 dels ('mes Sant Cugat. Aquesta setmana poden demanar les entrades per anar a veure la pel·lieula Maldita Generación, que es proieela en \eisin original el dissabte 8 de juny. a 2/4 d'I de la nit.

Hípica Severino Sortides a cavall cada dissabte i diumenge on podrà gaudir del paisatge de CoUserola a cavall. Demani el seu val gratuït al telèfon del subscriptor

Demana la targeta Aquesta campanya va començar el 15 d'abril i és restringida a tots els subscriptors que tinguin la targeta. Cal portar-la a la benzinera Gríful de la Ctra. de Cerdanyola, la targeta és gratuïta, la podeu demanar al 589 62 82 i, una vegada codificada, ja la podeu utilitzar. Presentant la targeta i el D.N.I. tindreu un important descompte sobre el litre de benzina, descompte que inicialment serà de 4 ptes. Amb la targeta d'El Club tindràs molts avantatges, infotma-te'n al 589 62 82. PAGAR EN MATÀL.LIC

6

•kJ**^ .

PELUQUEROS

Amb la targeta del club del subscriptor podràs gaudir de sessions de sauna, solàrium i manicura. Totalment de franc. Per obtenir els vals cal trucar al Tel. del subscriptor matins de 9 a 1 h. 589 62 82. Preguntar per Srta. Anna.

Posa't a punt Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'aeròbic, taekwondo esquaix, hidromassatge Sauna i Piscina Al Squash Sant Cugat (e/ Sant Jordi. 11-15). ade franc. L'horari per als subscriptors és els migdies de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, les tardes de dilluns a dijous de 17 a 22 h i els dissabtes al matí de 10 a 12 h. Per obtenir els vals cal trucar al telèfon del subscriptor.

IDIOMES TRADUCCIONS

Cursos Way-In Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'anglès, francès, alemany a l'acadèmia WAY-IN, al carrer Rius i Taulet, 2 Pral. la. Totalment de franc. Per obtenir els vals, cal trucar al telèfon del subscriptor: 589 62 82

589 62 82

K#tfW^I%tf H'^< -<Srta. Anna)


MS4CANTON5

Política

7

Divendres, 7 de juny de 1996

UEMD acomiada 1 enginyer municipal per un presumpte "frau" laboral El treballador no vol fer declaracions i la UGT denuncia "irregularitats" L'equip de govern de L'Entitat Municipal Descentralitzada ha emès un comunicat en què argumenta que l'enginyer de l'administració, que va ser acomiadat de forma fulminant el 24 de C È L I A CERNADAS -VaRdorelx-

L'argumenc de l'equip de govern de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, q u e encapçala el c o n v e r g e n t Jaume Sanmartí és contundent. L'enginyer municipal va ser acom i a d a t p e r q u è va i n c o m p l i r "greument i culpablement les seves obligacions contractuals amb aquesta E M D " . Entrant en detalls, l ' e q u i p de govern afirma que el treballador va utilitzar de forma "fraudulenta" una baixa mèdica, segons la qual l'enginyer tenia una incapacitat laboral transitòria. E n un co-

maig passat, havia utilitzat de forma "fraudulenta" la baixa mòdica, perquè va utilitzar els dies de baixa "per disfrutar d'unes vacances d'oci". Segons el Diario de Terrassa, l'EMD va arribar

municat emès per l'entitat s'afirma que el treballador, que feia sis anys que prestava serveis a l'entitat, "va utilitzar els dies prescrits per l'esmentada baixa per disfrutar d' unes vacances d'oci". Arran d'aquest fet, el treballador va ser acomiadat de forma fulminant el dia 24 de maig, poc després de reincoporar-se a la feina. Detectius L ' E M D assegura q u e té "proves irrefutables" que demostren aquests fets. E n l'edició de dissabte passat, el Diari de Terrassa afirmava q u e , per assegurar

a utilitzar una agència de detectius per investigar el treballador. El sindicat UGT ha denunciat que en l'acomiadament hi va haver "irregularitats" i que presentarà una denúncia.

sospites i prendre aquesta decisió, l'administració va recórrer als serveis d' una agència de detectius, que va investigar les activitats de l'enginyer els dies que suposadament estava malalt. Els investigadors, segons la mateixa font, van concloure que etre el 30 d'abril i el 8 de maig, el treballador no es va quedar al seu domicili de Sant Joan D e s p í . El seu cotxe, en canvi, va estar aparcat tota la setmana a les proximitats de la casa. En el mateix comunicat, es recorda que deixar passar "una falta d'aquestes característiques" seria una "irresponsabilitat" per

part de l'equip de govern, ja que constituiria "una burla per al conjunt de ciutadans que mitjançant els seus impostos fan viable la gestió pública". "Considerem q u e és la nostra obligació com a representants del conjunt dels ciutadans vetllar perquè fraus com aquest no es produeixin", conclou el comunicat. Consultat per aquest setmanari, l'enginyer, que treballla també a altres administracions locals, no ha volgut fer declaracions. P a u Santavalla considera q u e aquesta "és una qüestió que s'ha d e portar a m b molta reserva".

Jaume Sanmartí' Per la seva banda, la Federació de Serveis Públics de la U G T , q u e és qui va fer públic l'acomiadament, ha anunciat q u e presentarà una denúncia contra l ' E M D perquè considera que el procés ha estat "irregular" i no s'ajusta a la legalitat vigent. L'equip de govern de Valldoreix assegura q u e en tot m o m e n t ha actuat assessorat pels serveis tecnicojurídics de l'entitat.

El PSC s'oposa sota la pluja al vial del Monestir

NTRE DE REHAILITACIÓ SUSANA NICOLETTI

ce.

Sant Antoni, 74 - baixos Tel. 674 74 37 0819 Sant Cugat del Vallès

-Sant Cugat-

El Partit Socialista d e Catalunya ha volgut traslladar al carrer la seva oposició a la construcció. projectada per l'equip de govern, d'un vial que connectarà la zona de darrera del M o n e s t i r a m b la Rambla del Celler i que constituirà el primer pas per a la conversió del centre en zona de vianants. Els socialistes van muntar diumenge uns plafons informatius -passats per aigua- on explicaven l'alternativa que proposa el partit: construir un túnel soterrat, enlloc del vial aeri que defineixen com a "escalèxtric", per evitar construir una "meridiana" q u e "divideixi els barris d ' a m b d ó s costats del M o n e s tir". El PSC denuncia, a més, q u e els problemes del centre urbà s'estan resolent "a base de retalls" i r e c l a m e n un e s t u d i global d'ordenació i un debat públic que impliqui a entitats i associacions. Durant l'acte es va repartir arròs entre els pocs assistents.

• Tractament del dolor d'esquena. •Tractament de fibromiàlgies, osteoporosi, artrosi i d'altres malalties reumàtiques. •Desviacions de la columna vertebral i alteracions de la postura dels nens, adolescents i adults. •Recuperació d'accidents traumàtics. Tècniques utilitzades: En primer terme, la socialista Carme Pérez reparteix arròs. Alfons, el primer secretari de l'agrupació del PSC, Jordi Menéndez. Foto: XAVIER LARROSA

ALUMINI

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix.53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

•Hipertèrmia profunda. • Electro-termoteràpia. •Massatge. •Gimnàstica específica (Mètode de Schoth) per al tractament de l'escoliosi i d'altres desviacions de columna. •Gimnàstica de manteniment.


US 1 C4NTONS

Entoni D/vitu/m. 7 t/e juny de 1996

8

O b r e s

i

s e r v e i s

2 0 0 veïns de la Floresta s'oposen a la remodelació del carrer Diputació Acusen VAjuntament de "falta de sensibilitat" en la urbanització del barri Un grup de 230 veïns de la Floresta han signat un manifest en contra de les modificacions que l'Ajuntament vol introduir al carrer Diputació, una de les vies més transitades del districte. El projecte, co-

municat. segons els veïns, de forma verbal, consistiria a construir voreres a les dues bandes, convertir-lo en carrer de direcció única i eliminar les places d'aparcament. Els veïns consideren queaques-

tes remodelacions agreujaran els problemes d'excés de velocitat i acusen l'equip de govern de "falta absoluta de sensibilitat paisatgística i ecològica" en la urbanització del districte.

CKUACI·.RNAD.VS

- La nureita I .es queixes es divideixen en dos apartats. 1-11 manifest que han signat 2M) veïns i usuaris del carrer 1 )íputació és clar i coneís: "\<> a l'estremiment de la calçada, no a la direcció única, sí a la col·locació de barreres dissuasi\es de velocitat i no a la prohibició d'aparcar". Aquest projecte de remodelació. que. segons els veïns, l'Ajuntament els ha comunicat de forma verbal, afectaria una de les vies més utilitzades actualment al districte a causa de la confluència dels autocars escolars i els compradors de la fleca i la botiga de queviures que hi ha en aquest carrer. Kl projecte, segons Josep Homcdcs, portaveu dels veïns signants, "és una aberració". "Ara els cotxes baixen a tota velocitat; si el carrer es converteix en via de direcció única, el problema empitjorarà", argum e n t a . Segons H o m e d e s , els veïns estan pendents que l'àrea

Segons elsvetn\, IWiuntament piojetta converttr el tarrei Diputada enuna via de \entit únic. Foto: X.L. de Serveis Urbans de l'Ajuntament - a m b la qual no ha estat possible posar-se en contacte- els presenti per escrit una alternativa d'aparcament per als vehicles que utilitzen actualment el carrer Diputació. De forma paralel·la a aquestes

queixes, quatre d'aquests veïns han adreçat una carta a l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, i al tinent d'alcalde de Serveis Urbans, Joan Recasens, acusant l'equip de govern de "falta absoluta d e sensibilitat paisatgística i ecològica" en les obres que s'han

fet darrerament al districte. Els veïns prenen com a referència la remodelació que s'ha fet al carrer Pearson, on s'ha habilitat una vorera que, segons Homedes, "és més pròpia de la Diagonal de Barcelona que d'un districte situat al mig de Collserola".

P r e v e n c i ó

2 5 0 escolars construeixen joguines amb residus

C.C.

El president del consell d'administració de l'empresa Establecimientos Culturales del Mediterràneo, propietari de la finca Mas del Bosc, està pendent del que dictamini Medi Natural per restaurar tant com sigui possible la zona afectada per la tala i les obres no autoritzades que es van fer fa dues setmanes. "Som els primers interessats que això quedi perfecte", ha assegurat Isidor Ramos a aquest setmanari. En aquest sentit, l'empresa està pendent d'una inspecció conjunta deia Generalitat i el Patronat de Collserola que servirà per determinar com s'hauran de recobrir els talussos que han quedat al descobert després de les obres. Ramos assegura que, de moment, "ningú no m'ha parlat de sancions", però en cas que s'imposessin, "les satisfaríem". El responsable de l'empresa propietària de Mas del Bosc -promotora de les obres que fa dues setmanes van suposar la tala de 25 arbres i l'obertura d'un vial de tres metres d'amplada, entres altres coses- ha rebut també la trucada de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament La de Medi Ambient, de moment, no ha dit absolutament res.

d ' i n c e n d i s

L'Ajuntament reparteix pòsters i fullets amb normes per evitar els incendis SÍLVIA BARROSO

El Dia Mundial del Medi Ambient va tenir dimecres a Sant Cugat un vessant pedagògic: uns 250 nens d'entre 7 i 12 anys van participar en un taller de construcció de joguines a partir de residus domèstics com tetrabriks, llaunes i ampolles de plàstic. El taller, amb el nom iXEcomagtia, es va organitzar a la plaça Barcelona i tenia com a objectiu, segons el tinent d'alcalde de Medi Ambient, Jaume Busquets, "conscienciar els més petits per educar les generacions futures en l'ecologia". Les joguines s'exposaran posteriorment. / C.C.

Mas del Bosc negocia la restauració de la zona

El taller Kcomagina teniu com /i objectiu consciència rels nens sobre la importància del reciclatge en el Dia Mundial del Medi Ambient. Foto: X.L.

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha iniciat la campanya d'estiu contra incendis amb la distribució de tres cartells i un tríptic amb consells i normes per a la prevenció dels focs forestals. Les entitats i edificis públics han rebut una carta on s'explica que la prohibició de fer foc en tot el terme municipal va començar el 15 de març i acaba el 15 d'octubre. Tanmateix, Medi Ambient recorda que el període d'alt risc comença al juny, i per això s'ha distribuït ara un pòster que, sota el lema Aturem els incendis forestals^ resu-

meix el pla integral contra incendis de Sant Cugat. El cartell recorda, entre altres coses, que no s'han de llençar puntes de cigarretes enceses al bosc, que no es poden fer focs de camp ni cremar restes de vegetació, i que és convenient evitar que les plantes del jardí estiguin en contacte amb la casa. El mateix tipus de consells són els que s'inclouen al trípic de resum del pla contra incendis. Les prohibicions de fer foc i altres activitats perilloses es recullen en un cartell on també hi ha el telèfon dels bombers i un altre, més detallat, on s'especifiquen els sis casos sancionables, segons la llei del Parlament.


Política 9

H^CANTONS Divendres, 31 de maig de 1996

El "fet

Els peatges

diferencial 9 5

<.(.

IORDI CASAS I ROCA

Sempre he pensat que l'estadística és una disciplina precisa -no debades es basa en les xifres- però enganyadora. Les dades publicades recentment per aquest setmanari, d'acord amb un estudi de la Cambra de Comerç de Terrassa, m'ho han confirmat. Segons aquest estudi, els santeugatencs gastem un 40,5% de la compra d'aliments en peix, fruita i verdura, davant el 30,7% de mitjana de l'Estat. Per contra, només gastem un 31,1% en pa i carn, mentre que la mitjana de l'Estat és del 34,7%. Aquest fet estaria reforçat per la nostra tendència a comprar en botigues i centres especialitzats, en detriment de les grans superfícies. No cal dir que els botiguers, amb molt bon criteri estadístic i corporatiu, qüestionen la veracitat d'aquesta darrera preferència, que si fos certa seria realment diferenciadora. Però vull centrar el meu escepticisme estadístic en la referència que es fa a la compra de diaris, revistes i llibres. Segons les dades aportades, i si la meva lectura és correcta, un 86,3% i 72,2% de famílies santeugatenques comprarien, respectivament, els productes esmentats. A mi aquests percentatges no em quadren. Pel que fa al primer i partint de la base que el nostre

municipi té unes 17.000 unitats familiars, els diumenges -dia en què quasi tothom compra el diari a casa nostra- les piles als quioscos haurien de ser més voluminoses (una observació a la papereria més propera ha reforçat el meu dubte). A més, els contenidors haurien d'estar més plens. En tot cas, aquest percentatge no s'adiu amb els tiratges declarats per les editorials. Pel que fa als llibres, si fos certa la xifra, estaríem en una altra galàxia gutenbergiana. Que ho preguntin, si no, a la biblioteca Marià Vayreda d'Olot, la qual ha posat a la venda un 10% dels seus fons per falta de lectors. M'ha sorprès, en canvi, l'escassa insistència en el fet que estem per sobre de la mitjana estatal en la compra de begudes. Aspecte aquest que entroncaria amb la nostra llarga tradició vitivinícola i que podria constituir realment la base del nostre "fet diferencial". La recerca de la diferència, però, no ens pot fer esbiaxar la realitat Proposo com a prova irrefutable estudiar les nostres diferències respecte a les dades aparegudes fa poc sobre l'activitat sexual dels espanyols (és a dir, la nostra desviació respecte a les 1,4 actuaaons setmanals). Dades que, d'altra banda, personalment m'han reconfortat considerablement.

son u n g r e u g e r>9 comparatiu p e r als catalans c.c. - Sant Cugat ERC demana una supressió progressiva dels peatges que afecten les autopistes perquè suposen una "discriminació" dels usuaris catalans respecte als de la resta de l'Estat, segons va denunciar dimarts en roda de premsa el diputat del partit republicà Joan Ridao. A més, el grup parlamentari d'ERC considera que els alts costos de les autopistes "tenen una incidència negativa en el conjunt de l'economia" i que acaben provocant que els usuaris busquin alternatives i optin per utilitzar la xarxa viària comarcal. El partit ha recollit aquestes consideracions en una proposició no de llei que ha presentat al Parlament. ERC proposa que la Generalitat negociï un acord amb les empreses concessionàries que depenen de l'administració autonòmica -Tabasa i Autema- "per obtenir un equilibri de peatges a la baixa". L'objecti u final, segons va exposar Ridao, "és assolir finalment la gratuïtat dels peatges" mitjançant la reforma de la llei estatal d'autopistes.

Eldtputut tl l-.RC, Joan Ridao, ui exph/ni Iti propostao no de llei que el partit ha presentat al Parlament per a la supressió dels peatges. Foto: X.L.

.rjp_

ALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix,53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

A &A1N Jl I^UIJAJL

* CtASBS míPARTIDES PER rÜÏSONAL <Hr*IIÉeAT *AUi>lO

:; BDATS^Iiii^MiDiLitoiàtfÉ, «Ç>Í»|BE1ÒÀÍ4É. ;;DAm!pÉgi;AL lijpB^IUlïil X iDEi;||:^26ifiuodL.,. • i ;i • i

AMB LA GARANTIA DE: HÍPICA

SEVERINO

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A WAY-IN RIUS ITAULET, 2 Pral. 1* Tel: (93) 677 82 15

n - r

m IDIOMES • TRADUCCIONS


_..u - MANEL BAR*RIS V I I A N I N M

.

. - CARME MIRADA I SUAREZ - CARLES P0CIB14 ! < £ $ * * *t4 M. ESPINOSA I RODRÍGUEZ - PERE GARRIDO I LLES -

M l

^ANOVAS MOLINA - MIQUEL SARDANS I RIBERA - JOSEP SAR JSEP

BARBA I MAGRINÀ - CARME PUIG I ARTOLA - JOSEP UltíS

^ ^ ^ .

jUERALT ESCODA - JOSEFINA MATEU ROYO - MERITXELL QUERALT i M * : - ROSER PALAU CASALS - VICENÇ PIQUET FERRET - PAU PIQUET P L A t u Ç - XA " AMADEU BONELLS I RIU - ANTONI ANDREU DEL AGUILÀ - LLUÍS ROS R PI - ROSA VECIANA PUIGCERVER - FRANCESC RIBA ROCA - ANTÒNIA ROV1 Z ESCRICHS - JOAN ANTONI NONELL CANALS - JOAN CARLES NONELL SENDROS ASANCH I RIBES - PEPA ARRUEBO CLAVERIA - LLUÍS SERRAVINALS QUERA -MASES I THIÓ - F. XAVIER JUAN CLAVEGUERA - M§. ASSUMCIO TORTAJADA FERRER .TE"**' - JOSEP B O R P A t w , · " l l , c - A V E L - L I N A CAMPI I G*»' ;

\ TEP

r

,

T

T A

°< ANELLA S ü t ó

JAUME-

T

'A

Museu del FC. Barcelona

Esport de Base

^^ypfïr • * . * •

Futbol Base

Ja són més de 20.000 promotors els que, a través de la Fundació, donen suport al F.C. Barcelona. Amb la Fundació, els barcelonistes han trobat la millor manera d'impulsar i protegir el Barca, perquè aquest no perdi la personalitat i els valors que el fan ser un club esportiu únic. El nostre reconeixement a les persones que ho fan possible, i benvingudes al Barca del futur les que encara s'hi han d'afegir. A totes, *

v~*

Fes-te'n promotor a qualsevol oficina de

í £ BANCA OVTALANA N**

.**

&&>

<*v*f o? c

F U N D A C I Ó FC BARCELONA

Tel. (93) 227 82'-81


Opinió n

ELSÍCANTONS Divendres, 7 de juny de 1996

La

l l o t j a

Per un món més digne CARLES BRUGAROLAS I CONDE

L

a premsa local s'ha fet ressò darrerament de la presentació d'un nou col·lectiu de joves anomenat "Per un món més digne", que té com a objectius omplir el buit existent respecte a les preocupacions socials i polítiques dels joves santcugatencs, així com oferir informació i possibilitats de debatre sobre le.s inquietuds que podem tenir. Aquest grup es manifesta escèptic respecte a les possibilitats d'acció de les seccions juvenils dels partits polítics. D'entrada voldira felicitar els membres impulsors d'aquesta associació i aplaudir la seva iniciativa. Encara que l'associacionisme a Catalunya té una empenta considerable, qualsevol esforç addicional ha de ser ben rebut per a tothom i dóna una mostra més de la consciència dels individus que cal ser present i contribuir a la construcció d'un món millor per a tothom. Aquesta situació, que no ens agrada, l'hem d'anar corregint entre tots, donat que serem els principals afectats de les tendències presents de més gran abast. Les raons que impulsen aquest article es fonamenten en la creença que ca) aprofundir, i molt, en l'esforç dels partits polítics per projectar-se a la societat a la qual volen servir. Existeix, no cal dir-ho, una imatge molt negativa de la política en general, però tinc el convenciment que cal mirar que el seu funcionament sigui més eficaç, més digne i més proper a les aspiracions ciutadanes. Per tot això, valdrà la pena començar recordant que és la ma-

L

teixa societat la que per aclaparadora majoria acorda constituir agrupacions geogràfiques de persones que intentaran solventar els problemes del conjunt de la població. D'aquesta idea tan simple sorgeix el sistema democràtic. Aquestes es plasmaran en un projecte que explicitarà els objectius a assolir, què cal prioritzar i quina metodologia cal seguir. Dels diferents posicionaments envers aquestes matèries neixen les ideologies polítiques, les quals es materialitzen en els partits polítics. La millor manera de canviar les coses que no ens agraden és intentant convèncer els òrgans amb poder de decisió. Per això, pot dirse que per entrar a formar part d'un partit polític no cal que hi hagi una afinitat completa amb la seva línia, però sí una identificació amb les seves arrels ideològiques. La "massa social" dels partits som moltes persones, la majoria anònimes, sense participació professional i sense càrrecs d'importància. La nostra tasca es fonamenta en quatre punts: estudiar els problemes de la societat, escollir els nostres representants a les llistes electorals, impulsar i controlar la seva acció de govern o d'oposició i explicar el nostre pensament. Els partits polítics són organitzacions al sevei dels ciutadans. El que succeeix, però, és que aquestes organitzacions no sempre funcionen com haurien de fer-ho. A vegades, la comunicació interna no és prou bona i es perd el contacte entre les bases i els més alts nivells. En altres casos, es produeixen diferències massa

importants entre el grau d'informació acumulat pels representants d'un partit en l'administració i la resta de la militància. També s'han donat casos de gravíssimes traïcions als ciutadans i a les bases, que s'han traduït en escàndols de corrupció i en un alt grau de desconfiança de la societat envers els polítics. Evidentment, tot això és conegut pels militants dels partits polítics. I ens dol. Però la nostra actitud és sempre la de l'encarament de les dificultats, essent coneixedors que la millora de les coses exigeix la presència de persones que, per la nostra identificació amb unes idees, estem disposats a dedicar una part del nostre temps a la trans-

' A c u d i t

formació en positiu de la societat, per un món més digne. Els joves juguem en tot aquest procés un paper capdal. En primer lloc, com a sector important de la població que ha de ser representat. També per a ocuparnos de la nostra especificitat com a segment d'edat Però especialment perquè nosaltres serem els hereus de les polítiques actuals de caire més estructural. A més, quan la nostra generació hagi d'ocupar les principals responsabilitats de la societat haurà d'estar prou bregada i formada, jugant la política juvenil un paper fonamental en aquest aspecte. Per tot el que s'ha exposat cal que la política, especialment en el seu seg-

La

ment juvenil, conservi sempre el seu caire d'associacionisme no institucionalitzat, d'obertura sincera a la societat, de la qual ha de reclamar l'expressió de les seves tendències i opinions. Les organitzacions juvenils dels partits polítics, finalment, hem de lluitar per apropar la política a la juventut, explicant les possibilitats reals que la veu jove sigui escoltada en les més altes instàncies del poder polític i afirmant que és possible ajudar a construir un món més digne, perquè aquest és el nostre paper. Carles Brugarolas i Conde és militant d'Unió de Joves d'Unió Democràtica de Catalunya

f i n e s t r a

El triangle i altres formes JOSEP MARIA J A I M À

^—-^ «*"-

T

e m a d e l'exposició: la c a s a . L ' a n u n c i , unes cadires apilades de qualsevol manera, però formant un triangle. S'hi entra pel plànol d ' u n pis, dibuixat a m b esparadrap a terra, i d e seguida et sents en un món t r a n s f o r m a t p e r la imaginació. Testos amb flors de paper (no hi falta la carnívora, feta a m b un c a r t r ó d'ous); cabanes, mobles, menjars dels materials més i m p e n s a t s ; les mil m a n e r e s d e s e u r e en una c a d i r a ; la casa vista per un forat (del p a n y ? ) o per algú (qui d e u ser?) q u e ens observa des de l'exterior, per una finestra de cel·lofana. Cada espai, obj e c t e o material habitual (un

plat de paper, un tovalló, la boga d ' u n a cadira) es m e t a morfosa ja en qui sap q u è . Els infants i joves que ho han fet saben q u e aconseguiran meravellar-nos. Els e n v e gem. Si haguéssim estat educats així, segur que no seríem p r e s o n e r s de q u a t r e tòpics. Davant per davant, Ja Biennal d'Art Contemporani Català. F o r m e s més difícils d e reconèixer. És d a r q u e l'artista ha de sorprendre, però, ho aconsegueix, si no veiem per on va? Una tela en blanc, o amb uns gargots, o amb uns pèls e n g a n x a t s , o amb roba planxada, o cintes d e màquina d ' e s c r i u r e . . . Vull c r e u r e q u e algun dia a q u e s t e s formes ens enriquiran. Però d e

m o m e n t - h o s e n t o - em deixen fred. M'hi falten la imag i n a c i ó , la passió, la t r a n s formació de la vida q u e h e trobat abans. Potser hi ha enginy, però, voleu dir q u e hi ha gaire i n t e r è s en a q u e s t s troncs a la finestra (Tarzan a New York), o fins en aquesta barca capgirada, de fustes molt boniques i fulles flotant a l'interior? No parlem del somier amb llumetes a sota. H e m d'agrair l'organització d ' a q u e s t a mostra. Però recomanaria als artistes q u e visitessin la del Triangle i hi llegissin Bachelard: "L'espai viscut transcendeix l'espai geomètric". L'art és més q u e la s u m a d ' u n s e x p e r i m e n t s a m b materials. O no?


Esperant Sant Per* La festa major de Sant ('u^at continua en la línia d'anys anteriors, però l'Ajuntament ha previst fer un.i sèrie de canvis en els escenaris. A més, el «remi de professionals començarà a treballar per organitzar els espectacles. I'l,nm I-I

Societat

12

180 parelles ballen al pavelló El pavelló municipal de Sant Cugat es va convertir el cap de setmana passat en una pista de ball excepcional. I In total de 180 parelles de tot l'Kstat s'hi van reunir per participar en cl II Trofeu Ciutat de Sant Cugat de líalls de Saló. Plotm 17

Divendres, 7 de Juny de 1996

P a c i f i s m e

Negociació i educació seran la base del programa de la Universitat de la Pau

Mota explica la República a Sant Cugat - Sant Cugat -

El paper dels mitjans de comunicació s'analitzarà en un dels seminaris El programa de la Universitat de la Pau comença amb la recerca de respostes alternatives als conflictes. L'estructura del temari s'ha dissenyat a partir dels fonaments de les perspectives de la coeducació, l'anàlisi del conflicte, el seu valor, la diversitat i la relació

amb les persones. El programa analitza (es relacions interpersonals: estereotips, prejudicis i generalitzacions, i intenta extrapolar les situacions corrents. El segon gran tema de debat de la XIII edició de la Universitat de la Pau serà l'efectivitat de la negociació.

També es tractarà de la negociació com a c o n c e p t e , els estils, les estratègies i les actituds negociadores. A més, la mediació i la intervenció del tercer porta a analitzar el paper que tenen els mitjans de comunicació en el conflicte bèl·lic.

CM. - Sant Cugat -

HI programa tic la XIII edició tic hi Universitat de Ui Pau es basarà, tul com ha fet en els darrers an\s, en la importància de la mediació en els conflictes. La primera part d'aquest seminari es basarà e n l ' e d u c a c i ó i la segona part en la negociació. Segons ha explicat Arcadi Oliveres, cap d'estudis de la Universitat, "l'èxit que han tingut els seminaris els darrers anys ha estat clau a l'hora de decidir continuar amb la mateixa filosofia". La Universitat de la Pau, que obrirà les portes el 14 de juliol al Centre Borja, ha distribuït el programa en forma de seminaris, alguns dels quals tenen entitat pròpia. Segons Oliveres, "aquests són els seminaris que es mantenen perquè són els temes més sol·licitats a les enquestes q u e fem en finalitzar els cursos". La professionalització de l'exèrcit al 2001, la necessitat d'un òrgan de defensa europea i les transformacions que ha viscut en els darrers anys l'Kuropa de l'Kst són els temes més clàssics i que t e n e n més demanda. D'altra banda, però, la Universitat de la Pau recupera cl debat del paper de la

Identificació d'objectes robats -Saat Cugat LM Universitat de la Pau arriba a la tretzena edició. Foto: MA NE

dona a l'Islam des del punt de vista de la societat d'acolliment i introdueix l'anàlisi del paper dels mitjans de comunicació. El seminari analitzarà la premissa periodística anglosaxona, segons la qual "les males notícies són bones notícies". Arcadi Oliveres creu que "és important tenir en compte actituds com les que s'intenten engegar des de la re-

vista El Temps o des del diari El /"««/(Girona)". Per això, alguns dels ponents d'aquesc seminari són treballadors d'aquests mitjans de comunicació. Respostes alternatives Sota el títol 1.es grans notícies de la guerra i les petites pàgines de la pau es resumeix cl contingut

ESPINOSA.

del debat que dóna pas a l'anàlisi de casos concrets. El p u n t final el posen el dia 19 de juliol els acords de Dayton i les eleccions a Rússia, i l'endemà, la reconciliació dels cristians a E u ropa i l'anàlisi del conflicte de Basilea. Però, sens d u b t e , un d e l s r e m e s m é s e s p e r a t s és l'anàlisi del paper dels mitjans de comunicació.

S o l i d a r i t a t

Els veïns de la Floresta organitzen un festival benèfic per ajudar una noia que pateix leucèmia Volen recaptar diners per evitar un transplantament de medula òssia CM.

Els veïns de la Floresta han organitzat un festival benèfic per recaptar fons i ajudar la família de "Pato", una noia de 17 anys que pateix leucèmia. Segons ha explicat Encarna, la mare de "Pato", el tractament que s'està fent a la

L'historiador s a n t e u g a t e n c José Fernando Mota participarà dimarts en el cicle de conferències sobre Sant Cugat Aula Cultural que organitza el Club Muntanyenc. Mota. que a banda d'historiador és coordinador d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds a la ciutat, explicarà com es vivia a Sant Cugat durant els anys d e la II R e p ú b l i c a . Durant la xerrada, Mota també es referirà a la manera com els santeugatencs van afrontar l'esclat del 18 de juliol i la Guerra Civil. La c o n f e r è n c i a sobre a q u e s t p e r í o d e històric començarà a les vuit del vespre a la sala d'actes del club. Aquesta xerrada l'organitza el Grup d'Estudis Locals en col·laboració a m b el C l u b M u n t a nyenc. / À.C.

noia respon de forma positiva, però és car i això suposa despeses extraordinàries per a la família. Actualment, tant la mare com la seva parella estan a l'atur. I aquest ha estat un dels motius que ha impulsat els veïns a organitzar la festa que se celebrarà diumenge a partir de les 12 del migdia a les pistes poliesportives de la Flo-

resta. l'n total de 17 grups musicals de la comarca s'han ofert per participar a la festa. Encarna diu que la idea del festival va sorgir després que molts veïns del districte s'interessessin per l'estat de la noia. "Alguns van suggerir la possibilitat d'obrir un compte corrent", explica Encarna, però la família no ho va semblar adient.

Encarna creu que organitzar un festival perquè els veïns que coneixen la "Pato". Encarna diu que ni a ella ni a la seva filla els agrada veure patir els altres. L'enfermetat de "Pato" es troba en l'estadi anterior al trasplantament de mèdula òssia i la família vol garantir el funcionament del tractament actual i evitar l'operació.

Un individu d'origen belga que vivia a les Planes ha estat detingut aquesta setmana per la Policia N a c i o n a l com a p r e sumpte autor de 10 robatoris en domicilis del districte santeug a t e n c . A m b la d e t e n c i ó i l'escorcoll del seu domicili s'han recuperat electrodomèstics, videos, televisors, escopetes, aparells per soldar i altres objectes. Els efectes recuperats són a la comissaria de Sant Cugat perquè els seus possibles propietaris els identifiquin i demostrin q u e en són els amos, per tal que se'ls puguin retornar. Segons la policia, els robatoris s'haurien comès al llarg de l'últim any. / S . B .

Xerrada sobre Txetxènia Amics de la Unesco ha organitzat pel proper dijous una xerrada sobre la història i els conflictes de l'ex república soviètica de Txetxènia. La conferència començarà a dos quarts de vuit.


QUALITAT Higiènic 4 rotlles DOVAY

[Tomàquet triturat 400 g

ORLANDO Lleixiu normal o rentadora 2 litres

'

^síSSis

[ALFONSO Pastes 500 g

DOVASA

HERAS •li^-^ftóciS


14 Societat

ELS4CANIÜNS Divendres. 7de juny de 1996

F e s t e s

La festa major manté la línia continufeta, però canviarà d'escenaris LAjuntament contracta el gremi professional conveni amb l'Associació de Firaries de Barcelona per garantir que. aquest any, o fem la fira bé o no n'hi haurà mai més", afirma amb rotunditat Jordi Gonzalo/.. Les atraccions s'instal·laran a la /.ona de la rotonda que hi ha al costat dels cinemes. Aquest és l'últim intent que ta l'Ajuntament per muntar una bona fira.

A\(;KI.SC,VSTI"ERA

"I lem mantingut el mateix esquema dels últims anys. La comissió de festes té previst fer una línia de continuïtat perquè ha funcionat, i possiblement l'única cosa nova són els canvis de lloc. Anem coneixent Sant Cugat de punta a punta". Així resumeix Jordi Gonzalo/., cap de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat i membre de la comissió de festes, el contingut del programa de la festa major d'enguany, que començarà el dijous 11 de juny a les vuit amb cl pregó i acabarà el diumenge dia M). l'na de Ics novetats que destaca (ïonzaloz en les activ itats previstes per a aquest any és la incorporació d'una fira d'atraccions, que no visitava la festa major des de feia dos anys. "Kspero que aquest any sigui de qualitat, perquè l'última vegada va passar completament desapercebuda. I lem signat un

La resta de la programació no presenta canvis especials. I ,a festa major s'iniciarà amb el pregó, i abans hi haurà una cercavila animada pels membres de la comissió de festes. L'any passat van protagonitzar un pregó estripat i li han agafat el gust. El dia 27, tot i que hi haurà una persona que farà el pregó, la gent que ha organitzat la festa major precedirà la lectura amb alguna sorpresa. Pressupost contingut L'nes 11 entitacs de tot Sant (]ugat han volgut muntar les seves pròpies activitats per celebrar la festa

l.ii fes tu m/ijor mniité tl nmteix esquema d'edicions anteriors, h oto:l·:i.S4C.\yro.\s

major. Els diners que ha costat preparar la programació són. aproximadament, els mateixos que s'hi van invertir l'any passat. I .'Ajuntament hi ha contribuït amb quinze milions de pessetes, l'n membre de la comissió està tancant aquesta setmana els contractes amb els possibles espònsors que aportaran diners per augmentar el pressupost. Aquesta fórmula mixta ja es va utilitzar l'any passat. Entre les poques novetats que presenta le programa, hi ha una trobada d'Organitzacions no Governamentals que han muntat un taller de música magribí, contes sud-americans i cuina als jardins

del monestir. Els Castellers de Sant Cugat es presentaran durant aquesta festa major; serà el dia 30, amb la presència dels castellers de Vilafranca i de Granollers. ''Espero que els santeugatencs els donin el caliu que necessiten en un dia tan important", diu Gonzàlez. El correfoc d'aquest any no l'ha muntat la comissió, sinó els mateixos Diables de Sant Cugat, que s'engloben dins els Geganters i Trabucaires. "Hem pensat que seria una bona manera de dinamitzar l'activitat d'aquest grup i afavorir el contacte amb l'exterior", assegura Gonzàlez. Alguns canvis d'escenari, com

• *

SQUASH C/Lleó. XIII

X 1 «f X m M A M l i

Vingui a provar els nostres menús PRIMER, SEGON PLAT i _££_

692 24 24

Cam a la brasa i calçots

Av. Flor de maig, 122

580 88 39

Cuina de mercat

REST. EL VIEJO ROBLE

a Altamira. 36

691 73 55

Peix i marisc

Obeït tota la setmana

LA FLORESTA

REST. RANCHO EL PASO

g Pas Estació. 15

674 38 03

Cuina catalana, banquets

Tancat dium. nit i oH. no festius

MIRASOL

MASJANER

C/Guadalajara, 14

674 2 3 1 5

Cuina variada

Tancat dimecres tarda

LA PONDEflOSA

C/Victoria, 18-20

589 25 71

Braseria

SANTCUGATOELVALLÈS

POSTRES 950 +CAFÈ 990 PTA

Dijous tancat excepte festius

BAR ENRIC

Pg. Baixador, 8

674_10_20_

Entrepans i menús

Tancat diumenge

LA NANSA

Ctra. Sabadell, 47

69911 52

Paelles, marisc. Iregid.

Tancat dimarts nit i dimecres

EL PORTALET

PI. del Dr. Guardiet, 14

HOSTAL DEL GALL

1

PARADA;

RESTAURANT CAN OLIVÉ

RUBÍ

Tl. 7

*

NI \ Tt F CERDANYOLA DEL VALLÈS

Clu S r>t Cu t C/S ntJ r

ara els focs artificials del primer dia, que es faran a ('oli Fava, completen les novetats del programa. Per a després s'ha programat un macroconcert amb la Piper Band i els Sirex. Les orquestres que s'han triat per animar els balls de nit són també clàssics entre els clàssics: Tràfic o La Salseta del Poble Sec en són dos exemples. La intenció dels organitzadors és perllongar l'horari de les actuacions,després que el públic ho demanés l'any passat. El dia 29, la (.'omissió de Festes recupera un sopar popular amb butifarres per a 2(XX) persones.

Pizzeria, cuina catalana

Tancat diumonge-oMIuns taroa-ntt.

588 42 81

Menú, carta i degustació

Tancat dissabtes excepte reserves

LA PALTA

Rambla Can Mora, 24

5895011

Frankfurts

Obert tots els dies

CAN AMETLLER

Camí can AmetMer, s/n

674 9JUÏ1

Cuina mercat

Especialitzat en bacat»

CHEZ PHIUPPE

Plaça Pep Ventura, 5

674 94 84

Cuina francesa/menú diari

Tancat dies, mlgdto I oTum.

CANTINA EL MEXICANO

C/Endavaüada, 10

5891BJ5

Cuina i música autèntica

mexicana. Tancat dtans

LA GRANJA

C/ SL Antoni-placa Barcelona

675 52 46

Cuina casolana

SNIPPER'S

C/Enric Granados, 7

675 31 41

Braseria

GRANJA BAR EL H O N E S T »

Placa Augusta, 2

5895492

EsmorarsAapes casolanes Obert ds 8 a 10 nrl

RESTAURANT CA L'AVIA

q Sant Antoni, 13

674 05 85

Cuina catalarvíntemac.

Servei òe bar

MESOMENYS

q Efes Rogent. 14

589 38 23

Mexicà-menú català

Obert al mlgrJa

BAR REST. EL M O Ü

Placa Pep Ventura, 3

5 8 9 1 7 40

Menú diari i prod. bene

CAN BARATA

Ctra. Rubí a Sabadell, km 15.200

697 06 52

Cargol llauna/arròs negre

LA CAR80NER1A

C/Wà.8

675 14 51

Tapes casolanes, torrades

LA CANTONADA

Plaça Monestir, 1

584 23 32

Creps, amanides, menús

EL TAST

C/Alfons Sala, 9

58915 02

Marisc, menú, cuina mero. Repartirà partir de les 12 h

REST. PANXA CONTENTA

Pg. Olabarria, I

589 06 07

Cuina de mercat

PARADA I FONDA

Rbla. Can Mora, s/n

589 26 97

Cuina catalana

Dilluns vespre tancat

BRASERIA LA BOLERA

a Baixada de l'Alba, 20

674 16 75

La nostra esp. és quaüt

Tancat diumenges nit

BAR RESTAURANT EL MESON

Plaça Oclavià, 5

6 7 4 1 0 47

Braseria i cuina de merc.

BRASERIA DEL MERCAT VELL

Plaça Pere San, 6

589 52 40

Calçotada

Obert tot el dia

LA PASTA BOIXA

C/Alfons Sala. 24

6 7 5 1 5 03

Pizzeria. creperia

Tancat dilluns

TY-BIHAN

C/ Indústria, 27

675 14 02

Creperia bretona

Menú de dilluns a divendres

MNIGOLF BAR MGSC

C-' Santa Engràcia, 15

589 29 71

Cam a la brasa, tapes

CAPITÀN COOK

Pi Lluís Millet, i

589 61 61

Cuina colonial

Obert tots els dies

SQUASH

C.' Sant Jordi, 33-35

58914%

Cafeteria, pizzes^ menú

Pasta fresca

CASINET

Camí Can Ganxet, 47

589 50 83

Menú diari i entrepans

Obert tota la setmana_

ITALIANS 3

Sant Bonaventura, 6

674 64 33

Menú diari

Diumenge matí tancat

ELS DESMAIS

Plça. Dr Galtes. 2

674 10 27

Tapes variades i convinats

Tancat diumenge

LA MUSCLERA

Sant Bonaventura, 14

675 09 05

Entrepans variats

Tancat diumenge

CELLER STA. MARIA

Santa Maria, 17

675 28 97

Embotits i 320 vins i caves Tancat dimecres

TERRA MAR

Vic. 28

589 77 23

Comidas econòmiques

RESTAURANT VALL D'OR

R a m b l a ^ . Jacint Verdaguer,

674 11 41

Dies festius bufet lliure

RESTAURANT MAS ROIG

Plaça Mas Roig, 4

675 00 86

Xai, emrecol a la brasa

Rambla Can Mora, s/n 08190 SANT CUGAT Dtt VALLÈS Tel. 589 26 97

xíMutín

y

Obert cada J a

Obert tot el d u

PI. Octavià, 5. Tel. 6741047/589 27 02 SANT CUGAT DB. VALLÈS

^

»

ÜELUAU* <%<*Í!*SB

CUINA üfc M*G\T ESTHLINUCAtiA

Cap de setmana fins les tres

$-'>' ;Vr*.·irite-., í i Tancat diumenge nit

mim mmà fi*«w*tó


MQUIROSIIÍ

•íí?^'"

^h.

• Tractaments facials i corporals personalitzats • Quiromassatge • Drenatge limfàtic • Depilacions: freda, calenta, elèctrica • Solàrium • Presoteràpia

••>w·üí§«Íàí :

A

QÍ*

&

<

(Depilacions - Cera - 'Elèctrica Tractaments facials 9{eteja de cutis Massatge facial i corporal - Quiromassatge - 'Drenatge Maquillatge Manicura i pediatra

• Gimnàstica passiva Col·laboració mèdica Reservi hora al tel. 589 07 06 C/ Valldoreix, 76 bis. Sant Cugat

Hores Convingudes 3(6(à. del Celler, 87, 2°, 2" 08190 Sant Cugat del Vallès

ROSARA

*<&

•VAL 6 SESSIONS SOLÀRIUM •1 CREMA SOLAR

m^LALA SE SEVA BELLESA • Tractaments corporals anticel.lulítics i per aprimar • Massatge circulatori i de relax • Tractament per als pits • Tractaments facials regeneradors • Tractament de l'acné • Rehidratació-Cathiodermis • Depilació a la cera, definitiva i elèctrica • Neteja de cutis • Sol artificial • Sauna finlandesa

DE REGAL C/ Francesc Moragas, 25 Telèfon 675 58 55 - Sant Cugat del Vallès

Dos de Maig, 22, 2n 2a Tel. 674 43 47 SANT CUGAT DEL VALLÈS

ÀNGELS SAYOL • Tractaments corporals: drenatge limfàtic, circulatori, tractaments anticel.lulítics. • Massatge psicofisiològic (stress) lumbalgies (ciàtica), reflexoteràpia podal • Depilació higiènica.

PERRUQUERIA

FORMAS HOME

DONA

PILAR

HEREDIA

ESTILISTA

• Tractaments per a la salud Dos de Maig, 9 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 589 44 80

Elies Rogent, 18 A (a tocar mercat Torreblanca) Tel. 675 40 06 Sant Cugat del Vallès


EUS4CANT0NS

Opinió

16

^^^^m

Divendres, 31de mtiigde 1996

E d i t o r i a l

ELS C4tfra\S ii.m i-nicivn-li-nt .k s.tr:t r , - , : .tL.

É N v ^ 1 ^

\V!c

Continuïtat malgrat eh canvh

P ' i m u Local de Sani Cugat. S L

Consell d'Administració li. I.

.

|

M

T'

l

••,

\

.••

!

.i

ic

1-

l\u-

l-s.i

,,-I.LÉ

Directora

Redacció v

.

i;

' • ! .

,i ..

.

s .

i-, M .

,i

i'.

,

.

I

! • • . - ,

\i

.

I

I

.

:

• • !

-.-i.

| , I K - :

Equip comercial ,,

.

i

.

I

. .

I'..',

Consell Editorial

'. !

1 •

I1

1'.

! Su

i.'-dcil ii.'- t e n , •. i ' . , . | , . . l n , . . „ . \ i, . 1 . ,1 i c e , \ i. i 1 .. . , - . , M i I* M i l k i l - . i i / n c i m c í . .. :< -, ., I'..,, 1 I K 'i i", l-.ni·l. Ri-ilc. S"'.. 1' . , S . „ . - Ic*. p \ . I C I S K Í . . . | ..!• 1 :, .... |.,., , >•

bscripcions i Club del Subscriptor \ ,i • l l n m . l . i

Fotografia \ | , | C I 1 .,!!..v. Re

spon sable de disseny maquetació 1 s.r.., li imií/. Impressió Hi.- :I |"cs • ' ' 7 . ' I 41)1

Distribució \ l r r . \ , k's S 1 Ic l ) i ; i i ~ l I c ; , : l . l 4i

.-;;.-'i:i

E

ren quarts de deu de la nir ilel 28 de maig d'ara ta un any. (al torna\.i;i guanvai". però li faltava un regidor pci repetir la majoria absoluta. I .a ciutat enectav LI un nou període polític que podia implicar can\ is substanc i.tU en !a gestió del municipi per als propers quatre an\s. l.l 1 7 de |im\, Joan Avmench tornava a rebre hi vara d alcalde per tercera v egada ei insecutiva. Els vots de ( a l van ser suficients. En el discurs de constitució del nou consistori. Aymerich picava l'ullet a ER( .: "A Sant Cugat ha guanvat una majoria nattiral nacionalista". Al juliol -tot i els intents del noti portaveu municipal del PSC. Àngel Casas. de crear un front comú amb l'oposició-, arnbav a el pacte Cil"-ER( '.. Avmerich havia encetat el mandat amb una majoria relativa : la incorporació de Jaume Busquets a l'equip

El Guillem Agulló, crim d'Estat! FI dimarts dia 21 de maig es va donar a conèixer la sentència dictada per l'audiència de Castelló en el cas de l'assassinat del nostre company Guillem Agulló, una sentència que, parlant clarament, fa pena. Dels cinc feixistes que van participar en l'assassinat, quatre els han deixat en llibertat d'una manera injusta i només l'autor material dels fets ha estat condemnat a una pena de catorze anys de presó, dels quals només n'haurà de complir cinc. Un cop més, l'Estat espanyol ha exercit com a defensor del feixisme, però, podíem esperar cap altra cosa d'aquest Estat? L'únic que s'ac o n s e g u e i x amb a q u e s t a sentència és obrir les portes de bat a bat perquè fets com els que l'I 1 d'abril de 1993 van posar fi a la vida d'en Guillem es repeteixin. La gent q u e , com nosaltres, vol posar fi a tots aquests moviments feixistes no es farà pas enrera, i lluitarem tots junts fins al final perquè els cinc assassins d'en Guillem tinguin el que realment es mereixen. Per tot això, des de l'acusació popular, exigim a l'Estat espanyol que,

EU texu • líliut u

La dimissió del tinent d'alcalde d'Urbanisme i més tard les del gerent de Promusa i del director de l'àrea d'Economia van despertar suspicàcies. El fetes que Aymerich va superar la crisi sense problemes importants, al menys fins ara. El mateix alcalde assumia directament la gestió urbanística; a

l e c t o r

més. el manteniment a la direcció tècnica de Francesc Borràs ha implicat una continuïtat en aquesta àrea i ha restat impi ii tància a la dimissió de Franquesa. Se'n va anar i no ha passat res. Possiblement, per això se'n va anar. D'altra banda. els atacs al pacte de l'esquerra. sobretot d'K', han servit de poc. I )urant els primers mesos del mandat, Francesc Cod.ïs \a atacar repetidament en els plens el tinent d'alcalde de Medi Ambient, Jaume Busquets. I A van buscar les pessigolles ecològiques però Busquets no ha cedit en favor de la cohesió del nou govern. Està per veure què diuen els votants republicans al 1999. Fa ,1(0 dies, CiU va perdre la majoria absoluta i resulta que. a la pràctica, és com si no hagués passat res. Perquè? Es poden aventurar algunes causes: 1. Aymerich ha mantingut

K *..- -i .ti|iiest.t -.ei L'ió ni) han d'excedir de Ic- .."I1 nul Ics mecanografiades, I .' tutor els podrà

vergonyós

Acabo de rebre (23-5-%) el comunicat de la junta directiva del C M S C pel qual convoca eleccions per al dia 26 d'octubre de 1996. Després de llegir-lo m'ha caigut la cara de vergonya i de pena - m é s que d'indignac i ó - davant d'algunes de les afirmacions que s'hi han fet. És

trist que la junta directiva - o alguns dels seus membres, perquè em consta que no tots van donar suport a la missiva- vulgui solucionar la discrepància de bona part dels socis de l'entitat a través de l'insult generalitzat. Frases com les següents, que surten en l'escrit ("Sabem de la distància que hi ha entre la dimensió global i responsable i la dimensió egocèntrica i irresponsable a"alguns socis del club (...) Després d'una campanya (...) que ha continuat mal intencionadament (...) Una frase que vam escoltar aquell dia a l'Assemblea de la Casa de

U t i l i t z e u el diari

de casa.

la cohesió de la coalició de C D C amb l'I XI, cedint quotes de poder als demòcratacristians sense perdre, de moment. el control del consistori 2. ERC sembla presa del pacte. La política urbanística de ( a l ! no ha v ariat ni un milimetre. La creació de l'àrea de j Medi Ambient, on regnen els ; republicans, ha tingut un cosí polític insignificant. 3. FI PSC [ no té la cohesió ric l'anterior equip. I x-s primeres interv en- ! cions "apocalíptiques" de (lasas en els plens van soprendre els mateixos regidors socialistes. El darrer episodi sobre una nota de premsa del partit ha posat en evidència la descoordinació entre la direcció del partit i el grup municipal. 4. El PP mai no hi ha estat gaire, però des del 3 de març. ha desaparegut. 5. Tot i els esforços. Godàs i Balada, no fan oblidar l'anterior portaveu d'IC.

e s c r i u

, ,iN n pseudònim si hn sol·licita, però l't»ritj.ii-.i' ;i i d'estar signat i es unprcst mdihlc i|uc hi • niu ih. cl telèfon i cl número de DNI o passa pon del seu autor. EI.S 4 ( 7\V] ( ) \ S es dret de piihliL.ir els textos tramesos, i el dret de icsumir-ltis quan ho consideri oportú.

per una vegada en la seva història, faci justícia, si és que en sap fer. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó! La lluita continua./ASSEMBLEA LOCAL DE MAUL E T S . Sant Cugat.

Un comunicat

de govern li tornava la majoria absoluta, amb el que això o importa respecte al diàleg amb l'oposició.. El l'SC i l('. veien com la presumpta debilitat del tercer govern d'Av mench s'esvaïa. Ciairebé ha passar un an\ de tot això. I li ha hagut diversos episodis compromesos per a l'equip de govern que podien deixar entreveure febleses. però, de moment, el pacte ( al ; ERC a un anv vista està fort. Aymerich sembla que no té més problemes que els que va tenir en el període 91-95.

Cultura ens va xocar, 'aquests, que treballin, que nosaltres anirem a la muntanya'. Potser vam pecar d'ingenus en pensar que aquella expressió d'un soci reflectia únicament el pensament individualista d'aquell; la realitat no ha estat així"), entristeixen per la virulència de l'insult generalitzat. Ara bé, també reflecteixen un t a r a n n à , q u e qualificaria de refús del diàleg, i busquen la confrontació a través de la calúmnia. N o m é s des del propi cofoisme, que no admet altra veritat que la d'un mateix, es pot pensar que els que discrepen són "egocèntrics i irres-

Feu-nos

v o s t r e s pre«postes, p r e g u n t e s ,

a r r i bar les

q u e i x e s de t o t a l l ò

q u e us i n t e r e s s i i a f e c t i 5 8 9 62 82

ELS4GVNT0NS

ponsables", tutti quanti. sense parar-se a analit/.ar les raons que, gratuïtament, es titllen de "malintencionades". Potser si en lloc d'insultar s'haguessin obert les vies de comunicació, la junta encara en funcions no s'hauria vist abocada a convocar eleccions anticipades. tf"A sant de què, una frase que diuen que van sentir d'un soci (no n'aporten cap prova) s'atreveixen a carregar-la a les esquenes dels socis que van a la muntanya, o sigui, se suposa que de la majoria dels socis d'un club que es diu muntanyenc? El rancor és mal conseller i sembla que ha jugat una mala passada a alguns. Pel bé del club, l'única esperança que em queda és que els qui fan servir els càrrecs de confiança de l'entitat per adreçar aquests pamflets denigrants als socis contra altres socis no rebin de nou la confiança en les properes eleccions que han convocat. La construcció i el manteniment del club els hem de fer amb idees, amb il·lusió, amb ganes de treballar, amb la col·laboració de tots, i no amb la desqualificació dels qui busquen un diàleg constructiu. /PERE ROBERT, membre del sector crític del CMSC. Sant Cugat.


Opinió 17

Ï L S 4 C A N I W S Divendres, 31 de maig de 1996

La

l l o t j a

La imprescindible cultura religiosa IOAN T O R T O S A

A

ra, quan la societat dita occidental a poc a poc ha anat dessacralit/.ant la major part del context q u e la configura, quan cl sentit religiós va perdent adeptes i és absent de l'oficialitat política, i els actes multitudinaris ja no són de signe cristià, la cultura general se'n ressent amb unes mancances considerables. Com a cons e q ü è n c i a , els c o n e i x e m e n t s culturals religiosos, als quals s'accedia automàticament, ara han quedat com un espai erm. En un futur força immediat, el patrimoni cultural i artístic es mostrarà en forma d'enigma i amb multitud d'incògnites per causa de la incapacitat que les noves generacions hi puguin penetrar en el sentit més genuí, aquell que, en definitiva, va ser el mòbil generador de la seva creació i de la seva existència. N o voldria q u e el q u e he exposat s'entengués com una necessitat d'una regressió als cul- • tes tradicionals religiosos, siguin del signe que siguin. El que vull destacar és la necessària recuperació dels cada vegada més ignorats coneixements religiosos, ja que han estat una de les m é s f e r m e s b a s e s s o b r e les quals s'han bastit la major part de Ics formes culturals, i eonfiguradora del gruix més important del nostre patrimoni. Es difícil trobar res en les societats actuals que en cl passat més remot o immediat no s'emparenti amb un inici de marcat signe religiós. Com, per aquest motiu - i a tall d ' e x e m p l e - , pràct i c a m e n t és impossible d ' e n t e n d r e la m o n u m e n t a l i t a t

arquitectònica i artística egípcia sense conèixer el pensament filosòfic - e n el fons essencialment religiós- d'aquella cultura. o la seva contemplació sols por produir l'emoció estètica deies formes i no es pot penetrar en el món misteriós dels continguts que donen tot el sentit i la raó de la seva existència. En l'entorn més immediat, en cultures que ens són més pròpies, voltats com estem de romànic, d'esglésies i m u s e u s que guarden autèntics tresors i obres de tots els temps, en una gran majoria motivades pel profund sentit religiós, caldria no posar impediments en forma de barreres culturals - e l desconeixem e n t religiós n'és una d'import a n t - perquè tot aquest bagatge pugui representar quelcom més que un munt de pedres i hermètiques pintures del passat, de vegades tan sols sobtevalorades en el més prosaic sentit especulatiu. I la religió no sols ha estat bàsica en aquest aspecte apuntat, sinó t a m b é en tota l'extensió que inclou el pensament organitzador de la societat, i n'és una c o n s e q ü è n c i a el gran ventall d'activitats humanes, siguin artístiques o no. La música, la literatura, la poesia, el cançoner i la dansa popular, així com els centenars de costums arrelats a la vida q u o t i d i a n a , familiar i col·lectiva, tot té arrels que entronquen amb un món en què qualsevol acció, fet o actitud eren marcats per la sacralització. Ignorar aquest fet, i no afavorir-ne el coneixement, porta a les dificultats a m b q u è es tro-

Il·lustració: TXEMA ben les escoles d'art, i que es repeteixen en les visites habituals dels escolars a monuments i museus, en q u è es fa palesa una incapacitat per entendre les singularitats de cada cultura - e n aquest cas, materialitzada en el nostre m a t e i x m o n e s t i r i els seus continguts-, ja que no es coneix el més elemental vocabulari i, en detriment de les assignatures d'història de l'art, cal e s m e r ç a r un t e m p s i m p r e s cindible per a la mateixa assignatura percpiè els alumnes memoritzin un vocabulari addicional mínim que els possibiliti accedir al coneixement del que estudien o contemplen.

Cal no confondre cultura religiosa a m b religiositat, q u e de vegades porta a situacions tan absurdes com la que vaig presenciar fa poc. En una de les h a b i t u a l s visites al m o n e s t i r d'un grup d'un institut santeugatenc, algú es va negar a entrar a l'església. La seva actitud li impedia conèixer pràcticament allò que sols havia estat ensenyament teòric. Però el que és més greu, per generalitzat, és l'actitud gairebé analfabeta en la matèria d'aquests mateixos escolars a l'hora d'entendre res més enllà de les e v i d e n t s estructures formals. És possible q u e més endavant no pu-

La

A c u d i t

guin e n t e n d r e t a m p o c YAl.leluia de H à n d e l , ni la Divina Comèdia de Dant, les misses i el fabulós Rèquiem de Mozart o el Poema de Nadal de Segarra. Cal prendre consciència que la religiositat ho ha impregnat tot establint unes bases sobre les quals es basteixen temes aparentment tan intranscendents com la bona menja: amb els panellets reafirmem Tots Sants; amb la crema. Sant Josep; amb la coca, Sant Joan, i a m b els torrons, Nadal. Fins i tot no podríem descansar ni el diumenge, si no hagués quedat sacralitzat amb allò de: "I el setè, descansà".

f i n e s t r a

Pel·lícules que mai no veurem aquí 4 \

t ' «T "*» FONTCUBERTA >

-__J

>

.

L ftvi I ft&uesT

FS

EL

COET

T3\S?P.WiT f

' e n t r e v i s t a a m b el comentarista de cinema Àngel Comas publicada fa dues setmanes a Els 4 Cantons, m'ha fet reflexionar sobre les pel·lícules que es poden veure a Sant Cugat. I, sobretot, sobre les que mai vam arribar a veure. Als Cinemes Sant Cugat s'exhibeix la créme de la créme del cinema de Hollywood. Pocahontas, Itarin to basico, Waterworld... Totes són pel·lícules de gran pressupost. Caríssimes. Aquest cinema el tenim assegurat perquè l'empresa que fa la programació és una multinacional nordamericana i, lògicament, tracta de promocionar Ics seves pel·lícules. Veiem també Ics espanyoles i algunes europees perquè hi ha una llei que obliga a passar-les un mínim de dics. 1 poca cosa més. El cinema català serà di-

fícil que el veiem perquè, a part que se'n fa molt poc, normalment no entra dins d'aquesta categoria de cinema de l'Estat amb possibilitats comercials. De fet, la filosofia comercial de Cinemes Sant Cugat és lògica i segueix la mateixa línia d'aquestes grans companyies exhibidores. A Sant Cugat, a Barcelona, a Nova York o a Pequín. Només es passen les pel·lícules que, suposadament, han de tenir més acceptació. I les altres es marginen. Però el problema d'aquestes empreses tan grans és la falta d'imaginació dels seus dirigents. Tenen tantes sales de cinema que no saben, ni volen, diferenciar les pel·lícules segons els gustos de barris o poblacions. No és el mateix Sant Cugat, amb una gran població d'estrangers i molts catalanoparlants, que Sabadell o

Terrassa. Acceptant que a Cinemes Sant Cugat han de passar les pel·lícules nordamericanes que decideix l'empresa, per què no s'actua amb més autonomia en certes sessions? Hi ha dies de la setmana que hi va molt poca gent. En aquesta situació, és el mateix passar una pel·lícula que una altra. Potser tindríem alguna sorpresa. Per què no passar aquells dies les pel·lícules independents que es poden veure en cinemes com els Renoir, els Verdi o el Casablanca... i algunes a Rubí o Cerdanyola? L'experiència d e les sessions golfes hauria d e servir per pensar q u e

hi ha una població molt variada a qui li agrada el cinema de Hollywood, però a qui també li agradaria veure cinema d'altres països. A mi m'agrada molt el caviar, però no m'agrada menjar-ne a tots els


18 Societat

E1S4CANTONS tf,tw™, i <),• iunx f/r IVV6

La

r a d i o g r a f i a

L E S

HOft*

Do* q u M t à* * * 1 *

U.OC

C«*>»a *>» C o l J W » » • « w * » '

*• • * * » •

J O V E N T U T S

•,

M U S I C A L S

El podis i la participació en les xarxes d'intercanvi són les principals activitats que s'han potenciat des de la delegació de Sant Cugat

La interpertació i la composició són les dues vessants que treballen el músics que participen en les activitats de l'entitat

JJMM vol potenciar els joves músics en l'etapa final de la seva formació FRANCESC CARBÓ

Data de t'uní ació: 14 de desembre de 198» Socis: ,S0 (Juota: 450 al trimestre Local N o en tenen Presidenta: ( arme liilleda

Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès es va donar a conèixer el 14 de desembre de 1980 en un concert de presentació que es va fer a la capella del Col·legi Santa Isabel, l ' n concert d'un quintet de cant vocal i un altre d'un grup de vent una setmana m é s tard van p e r m e t r e obrir aquesta entitat a la població. Kl seus impulsors, Carme 'Fulleda,

una dona que sempre ha estat al capdavant d'aquesta iniciciativa cultural, i el pintor Joaquim Vinolas van aglutinar un grup de melòmans que volien fer seus els principis de les joventuts Musicals Europees. Actualment en són una cinquantena que paguen una quota bastant reduïda i que gaudeixen de forma gratuita de les activitats que es fan des de JJMM. Com moltes associacions santeugatenques, s'estan plantejant la necessitat de tenir un local propi

per donar-se a conèixer. Els membres de l'entitat, per una banda, treballen perquè joves intèrprets de diferents poblacions puguin oferir concerts i donar-se a conèixer al públic interessat. Generalment, aquestes persones estan en trànsit entre la formació i la interpretació. El seu objectiu a la llarga és esdevenir professionals de la música i els pòdiums en són el camí. Es tracta de recitals no convencionals entre hora i hora i quart que joves intèrprets de di-

ferents instruments ofereixen en públic. Des de fa diversos anys se'n fan dos anuals: un per la Festa de Tardor al novembre i l'altre per la Festa Major, a finals de juny. També potencien les xarxes d'intercanvi amb la participació de músics d'arreu del país i per Europa. Unes iniciatives que també es fan a Sant Cugat i que s'espera ampliar amb una tercera proposta com és l'Audició per a Escolars i que ha arrelat en altres poblacions del país.


Societat 19

ELS-ÍCAIVIWS Divendres, 7 de juny de 1996

La

L E S

J O V E N T U T S

r a d i o g r a f i a

M U S I C A L S

A Catalunya, amb la p r o m u l g a c i ó de la Llei d'Associacions el 1968, es consolida a Barcelona una associació que en l'actualitat té més de 50 Delegacions escampades arreu del país

JJMM es va fundar a Bèlgica i actualment té delegacions a Europa i Amèrica F.C. El 1945, un cop acabada la segona Guerra Mundial, al petit país de Bèlgica, es va fundar Jeunesses Musicales. L'entitat, a m b el t e m p s , ha t i n g u t una p r o j e c c i ó q u e va m é s e n l l à d'Europa i que té delegacions a America del Sud i del Nord. Cap a la dècada dels cinquanta, a m b el nom de Joventuts Musicals de Catalunya, es crea l'associació a Catalunya, q u e

amb el temps ha vist com s'ha anat implantant en tot el país. T é una secretaria permanent a la ciutat comtal que aglutina i coordina totes les delegacions , que periòdicament es troben en assemblees per parlar de la vida interna de les entitats, de potenciar la vida associativa, promoure a la gent jove, avançar cap a la xarxa d'intercanvis i aconseguir la relació entre diferents músics. Narcís Bonet i Jordi Roch han estat membres

impulsors de la Junta que hi ha a nivell nacional. A Sant Cugat, apart del que han estat els pòd i u m s i les trobades d'intercanvi, cal destacar la relació que des de JJMM s'ha tingut amb altres entitats i la vinculació que s'ha viscut amb el poble. Durant molts anys, el concert de Nadal de la Coral Sant Cugat del CMSC, l'organitzava JJMM. Ja entre el 1991 i el 1993 la nostra població va viure tres seminaris internacionals de piano di-

rigits pel mestre Frederic Gev e r s d e Bèlgica. M é s de 60 alumnes entre oients i actius van participar en la formació que dóna Gevers a la Casa de Cultura a alumnes entre quart i desè nivell de piano. Destacar t a m b é el paper q u e la presidenta de l'entitat, Carme Talleda, ha tingut en la difusió, consolidació i dinamització de la Festa de Tardor, enla que hi parteipa no només com a entitat sinó també en la coordinadora.

Després de la Segona Guerra Mundial s'origina, entre amants de la música, un desig de potenciar la música entre el joves intèrprets i compositors


O S 4 CANTONS

Classificats

20

Divendres. 7 de juny de I W/6

guia pràc tíca

• MENJARS PREPARATS TASTA'M 589 29 29 : 589 35 35

•SUPERMERCAT VILARÓ

• J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona. 9 - baixos 675 30

12

•AUTOESCOLA

#!GMIM ALUMINI I VÏDRE

674 1285

Mercat Torreblanca. pdes. 1.6-1.7 675 30 65

Tel urgències 9C8 89 8'.36

• LA FAUNA. Rambla del Celler 35-37

VALLDOREIX, 53

539 22 47

675 36 53

589 74 42

• ARMAN'S Plaça Augusta. 2

FAX 67"> 28 61

C: Cami Crist T'eDaliador, s<'n

Sani Cugat del Valies CASAS C; M a r t o r e l l . 4 7 674 14 97

mm • PAPIOL -VENDA I NETEJA Cl Cànovas del Castillo, 4

• FILACAR Ctra. Cerdanyola, 8 569

099:

• MOTO RALLY PEUGEOT Ctra. Cerdanyola. 67-71 765 93 00

• PÀRQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8 - local garatge

675 59 53

• TALLER GERONI MORAGAS Av Viladelprat, 79

674 7598

674 50 48

674 74 49

•SQUASH SANT CUGAT C/ Sant Jordi, 33-35 _

-. _

• GIMNÀS SANT CUGAT C/ Anselm Clavè, 20 Baixos

• BAR MUSICAL Karaoke La Bohèmia Av. Catalunya. 14

675 18 03

6752403

• SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg Habana. 41 Mirasol

• CEYLAN Cl Castiltejos, 9

675 32 97

• GRANJA LA SORT C/ de la Sort. 3

• MARTÍ FINET MIRA Rbla. del Celler. 89 3r 3a

67528 64

583 64 55

• MERMELADA EXPRÉS C/ Valldoreix. 56 589 Í Í S 5

• GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler. 87 •CABANAS C/ Santiago Rusinol. 54 674 06 49

•CUGART C/ Torrent de la

• SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ Del R i o c / 1 num 61 Can Barata

675 42 03

&Z4 L5 09

G E S T I Ó , S.A.

Servei d'assessorament administratiu.

• CELLER CAL CABALLU Nova ubicació: C/ Plana Hospital, 3-5 674 01 69

•SANT CUGAT ESPORTS S.L. Pça Quatre Cantons S N ToL 67431181

VICOMCA • CAL CRISPIN C/ Santiago Rusiriol, 23 • ESTANC MONESTIR Plaça Octavià, 3 674 01 74

- .

de

finques.

(Plaça Barcelona) T675 17 01

• NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler, 91

(/ SonHogo Russinyol, 32. Tel 58917 02 fax: 589 27 74

875-25 02

• DOMÈNEC AYALA C/ Carme, 31

•TIEN21 C/ Valldoreix, 44 674-7154

> FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 674 13B1-676I82Q

. -

.

•TOBELLA Cl Santiago Rusinol. 49

• FLORISTERIA SANT JORDI Cl Sant Jordi, 39

674_06_57

674JC.53.-

• VILAR ELECTROLLAR, S.A. Cl Santa Mana, 20

• ROSA M. SEGURA Cl Santa Mana, 8

-

589 64 75

- -

5890271

589 2'

'5

• L'ACADÈMIA

C/ Balmes, 39 • MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i clàssica), piano i teclats electrònics. Harmonia i composició.

• FLECA LA GARRIGA. Obert tot l'any Rambla del Celler, 15 674 7681

674 7Í 42

• BLUE MOON C/Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h

589 47 42

6750267

• ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 C/ Major, 33 (Junt Monestir)

•CAMPMANY C/Valldoreix, 16 C/Martorell, 15

• LA LIONESA C/ Valldoreix, 79 674 07 71

< RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat Cl Sant Salvador, 47 - torre 674 4223

_

•PERRUQUERIA CARNÉIBOSCH Cl Francesc Moragas, 29 •PERRUQUERIA DURDAN C Santiago Rusinol, 2 -entl. 2 •PERRUQUERIA PRESENZA Cl Martorell, 20 5SS46J1

6750852

•COPERSE C/Sant Esteve, 11

• TOT PUNT C/Sant Antoni, 19

674 62 39^306 9 £ 5 3 A L _

•FERRON Jardins i Piscines Cl Rius i Taulet, 20 674 6 8 4 7

•CASTELLVÍ HONDA Cl Rosselló, 15

Ferrer i Guarda. &'n Tel 589 0001 Fax 674 24 86 06190 Sant Cugat del Va«es (davant TV2I

5 8 3 2 6 49

•T.M.G. Exposició i

• MUSICA I DANSA FUSIÓ C/ Cànovas del Castillo, 20

Alfons Sala 36 TeL 675 56 53

• RANGO 10 C/Pous, 13-local 1 •VALLÈS NET C/ Sant Ramon, 4

588 05 01

674 89 18

•ARENASAN Especialitats en lloguers Endavallada 21 bxs

• MARMOLES SANT CUGAT C/ Can Fatjó dels Aurons - C/ Campoamor, 12 - N a u 3 675 5 1 0 8

589 1931

• FUSTERIA EBENISTERIA LS

6755Z55-

• MARMOLES GRANITOS GUIMAR C/ Stravinski, 8. Pol. Can Jardí. Rubí

674 12 04 -Fa*674 l l f l l

-

699 67 48 • 674 70 68

• MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 674 fiti ."M

• FINQUES SANT CUGAT C/Dr. Murillo 14

674 0 3 3 3

• FUSTERIA EBENISTERIA.

•INSTALACIONES A. ZAMORA, S . L Cl Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix •XOX1K

• RIVER IMMOBILIÀRIA» SERVICE PI. Octavià

• APPLE CENTER Plaça Unió, 3 589 33 00

• MARCS VALLÈS C/ Vallès, 23

674 0897

(Fincas Sant Cugat) _

•TALLER MECÀNIC P. CANALS C/ Sant Llorenç, 27 •TALLERS TORNER C/Plana de l'Hospital, 35 674 6350

._ .....

•TALLERESMENA Passeig Torreblanca, 13 S7453JU

« 9 33 71

589 0605

•THECARTOON CENTER C/ Martorell, 1 - cant. C/ Santa Maria 589 7028

• LA FESTA C/ Santiago Rusinol, 8

(Fincas Sant Cugat)

• ÜNEA DIRECTA Cl Enrique Granados, 15 - local 8 seama

•TINTORERIA SANT CUGAT C/ Sant Antoni, 1 •TINTORERIA SANT CUGAT C/Santego Ruànol, 35 •TINTORERIA SANT CUGAT Rambla Ribatallada, 34 6752228-

• CONSTRUALPA C/ Santa Maria. 9-1r1a

•VALLÈSTECNOLÒGIC Plaça Unió, 3

589 32 89

5890151

•CONSTRUCCtONES Reformes - Torres Noves

• ZONA PARC CENTRAL Nou, 4 hab., amb armaris de paret, cuina «office», ampli menjador saló, 2 banys, lavabo, terrassa, dues places de pàrquing, pis amb excel·lents acabats, tot exterior, sol tot el dia. Zona comunitària. 46.000.000 674 72 54

• A L A VORA PLAÇA MONESTIR. Àtic de 2 hab., menjador saló, cuina, bany nou i terrassa. 11.000.000 674 7754

•TINTORERIA SANT CUGAT C/ Alfons Sala, 2 674 4 1 6 7

51 SI

(Fincas Gironella) • ÀTIC DÚPLEX de luxe. Zona C/Àlvarez, 190 m2, consta de 4 hab., hab. planxa, saló menjador amb xemeneia, 40 m2. Estudi en dúptex de 60 m2, terrassa. Barbacoa, tres places de pàrquing. Jardí i piscina comunitaris. 49.000.000

• VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca

674 0897

vxim?*

•ZONA CENTRE. Àtic de 4 hab., menjador saló, cuina, bany, lavabo, terrassa de 30 m2. 23.000.000

• USSIA TOURS Cl Plana de l'Hospital, 10

(Fincas Sant Cugat)

mdJíXt

(Fincas Gironella) • CANSALADERIA JULIANA C/Francesc Moragas, 26

• LA BRASERIA PI Pere San, 6

• ÀTIC Z. ALTA, 150 m2 + 18 m2 terrassa, 4 hab., 2 banys, calefao, llar de foc, 1 pi. pàrquing. mort bon estat 29.000.000 «74 67 1S

5S952 4C

(Finques Saka) • ORNALLAR C/ Martorell, 59 cant Cl Alfons Sala

•CUCARRÓ C/ Santiago Rusinol, 30

6254495

67455.80

6753304.

• SOLSONA C/ Rosselló, 2

• ÀTIC DÚPLEX NOU. Zona Parc Central. Superi, const. 215 m2, 3 hab., estudi 100 m2, 2 banys, saló ampli, luxe. Preinstal.lació aire condicionat parquet, PVC, armaris de paret, terrassa. Sol. Piscines comunitàries. 31.000.000 «74 IM 97

S740BM1

•FIOTTO Cl Sant Jordi, 32

675 15 56

589 33 00

• MAIUNG VALLÈS, S.L Cl Sant Domènec, 10-baixos

675 49 43

• PROGRAM ACCÉS Cl Santiago Rusiriol, 14

__

• ASSOCIACIÓ RADIO TAXI

. __.

flZt£ZJ5^589_33.flfi

• ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2

675 56 74

.

•T.M.G. Tallers C/Borrell6

• J. LLAMAS C/Valldoreix, 14 • ZOOM. Centre de la imatge Cl Santa Maria. 14

• PNEUMÀTICS SANT CUGAT C/ Anselm Clavé, 16-18

•RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola, 55

• FINQUES SAKA C/Valldoreix, 60

• TALLER ELECTROSOL C/Sol, 19

674 1.1 83

5893211-

• ÒRGAN Plaça Octavià, 7

ÀTICS NOUS • ÀTIC DÚPLEXNOU. Zona C/ Solsona. Superi. const. 158,50 m2, 3 hab., 2 banys, saló 30 m2, preinstal.lactó aire condicionat, parquet, armaris de paret, terrassa, etc. Piscina comunitària. 31.000.000

674 1182.

•PAPARAZZI PI. Dr. Galtes, 2

6740097 _

•FINQUES GIRONELLA PtenadBrHrjepfeilO 637254

674 32 08

58928 19

674 01 60

• FORMAS PERRUQUERIA Cl Elies Rogent, 18 A (a tocar mercat Torreblanca)

fi^Airw

58903.07 : Eai 583 1 L04_

• FINQUES SERIN Plaça Augusta, 4 - baixos

(Fincas Gironella)

6755506

•AUX-VYD C/ Alfons Sala, 50

675.2353

674 14 K>

•ESTELA Cl Santa Maria, 18

• FINQUES BACHS C/ Hospital, 41

674 08 97

• FLECA MARÍ Plaça Borràs, 1. Mirasol

•TATERS C/ Sant Antoni, 62

5BS5ZSS

•ARWENBOUTIOUE C/ Elies Rogent, 52

• ADMINISTRACIÓ NUM. 1 Cl Valldoreix, 67 A

Tel. 569 45 66

ÀGORA

•SAGARRA C/ Endavallada. 22

•TEIXIDÓ ÒPTICA Cl Sant Jordi, 30

• TABOADA. PERRUQUERIA MASCULINA Rbla. Can Mora, 10

F I R O M E

67473 68

589 06 42

674 7254

H74KQ15

• INDUBRUC Av. Ragull, 9-19

67SÜ1 75

569 19 83

• J.P. PARRA Cl Enric Granados, 15 - local 7

5892954

• PERRUQUERIA A. SALINAS C/ Sant Jordi, 25

5835X63

• EL PONT Cl Girona, 3

• FOTO VÍDEO F.R. Rambla del Celler, 93

589 00 79

216.1996

6Z4J6aS_

• VORAVIU Sant Antoni, 25-27

6752)81

• INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9

5890266

674 01 74

COMUNITATS DE PROPIETARIS Cl Sant A n t o n i , 10

Assegurances

administració

• SANBER-5 C/ Anselm Clavé, 20

.

• VINS NOÉ, S.A. Baixada Sant Sever, 4

generals i

•SABATERIA BOLONIA C/ Sant Jordi, 24

fiw-iPfirl

675 44 SB-

SANT C U G A T

• SERRALLERIATIERRAI COMAS C.B. C/Mozart,9. Barcelona

• PROP MONESTIR. 2 hab., menjador saló, cuina, bany, dues terrasses. Possibilitat de pàrquing. 11.000.000

589 1739

• MAJIK Cl Sant Jordi, 29 - Rbla. Can Mora

6147776.

(Inmarba, S.A.)

674 00 14

589 00 14

589 55 49

675 23 90

• EUROPA C/ Alfons Sala, 24

•COAP C Villa 22 • CICLES CARDONA Cl Valldoreix. 41

> JOIERIA SPADA C Balmes, 39 - 1 r dta.

• HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12

B o m b a , 14 6744390.

• D G . D'ASSEGURANCES Rambla del Celler. 95.

•JOIERIA AUGUET C Santiago Rusinol. 40

674 45 71

•UESC C/ Cànovas del Castillo, 9

C/ Sol,

• PIS ÀTIC. Cl Alfons Sala, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, 40 m2 de terrassa, 1 plaça de pàrquing. 22.000.000

Mercat de Torreblanca

• EGA MOBLES Cl Cànovas del Castillo. 2 - local 2

6 4 99 40

• HÍPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n s/w no 45 • HÍPICA SANT CUGAT Av. Corb Cafeteres - Prea LaPefere

674 03 08

• BAR GRANJA CAN DIM C/La Mina. 19

674 9097

589449

• ANNA FUSET JOIES C ; Santiago Rusinol. 45

• JOIERIA MIREIA'S C Valldoreix, 33

674 18 77

• CUINES JAUME DÍAZ Rbla. del Celler, 17

5892232

(KSA Gestió Immobiliària).

• REPARACIONS DE CALÇAT I còpies de claus C/Sol, 16 • REPARACIONS DE CALÇAT i còpies de claus

67540H8.

675 03 5 !

• C L DENTAL BANARES Cl Francesc Moragas, 8 - 2n

674 15 32

• CASAJUANA. Galeries Sant J o r d i . C/ Santiago Rusinol. 37 - C/ Maior, 6

D * 58 54

02

674 3862

• JOGUINES MARGA C: Santa Maria. 44

569 5C 72 ' SflS 50 <2

• HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54. Valldoreix

• ESPORTS TERRANEU C Sant Antoni, 15 674 62

• DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada 31 B3 4r 1a

675 11 61

674 nnm

674 65 00

67<flSÍI3--_675 58.54

• JOSEP M. CASAS MEDINA Av. Torreblanca. 2-8 despatx 1F

•GERD Plaça Pere San, 9 • SUPER-NATURAL C/AnseftiOavé, 1. Obert també dBsabte tarda

TEL. 673 B 02

• FOAP S.A. BANYS C/ Rius i Taulet, 27

589 44 11

674 09 95 - 674 15 50

675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 43

675 32 74

674.05.37.

•PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 • CARRE MOBLES C/ Francesc Moragas, 33

Moragas, 6

•MARCOVE C/ Sant Esteve. 29

SO) 17 32

• EURASIA TOYS Plaça Coll. 9

L22Q1

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

5S9 65 61 0 906 49 45 19

569 30 65

• D4 CONSTRUCCIONS C/Valldoreix, 10

«74 14 Ou

674 36 94

6755353

• SPRINT IDIOMES C; Francesc Moragas. 8

569 CL* 99

• JORDI MERCADÉ Cl Creu, 6-8.2n 3a

569 49 12

12 39

•GARDEN ROCAMORA C/Llaceres, 12

5892264

589 70 10

58924 6 !

• BONAVENTURA ARAN CORBELLA Fibla. Ribatallada 6-5

• J . MIRET Mercat de Torreblanca, parada 1-42

• TRINITY Rbla. Can Mora 18

569 20 00

• COPISTERIA THER Cl Sant Antoni, 24,

8740882

TALLER: ORIENT, 68

• LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n

• COPY-GRAFIC Cl Can Matas, 8

C74

674 6306

674 65 98

• ANTONI CAMPOS C/ Francesc Moragas, 21

674 03 81

674 13 05

• ANTENEX C/ Àngel Guimerà. 2

•NOVAULA O Valldoreix 22 Sant Cugat

> SUMINISTROS I VALLDOREIX C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 107

• PATUFET C: Sant Jordi, 22

675 13 69

> MATERIALS DE •TALLEDARICOMÀ I LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C Balmes 11 C/ Rius i Taulet, 27 o'4 58ti2 | 674 05O3

569 14 18

• POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda. 1-5

589 4753

INSTRUMENT DE MÚSCA

674 62 15 0 6740693

Mercat Torreblanca. pda. 104

EXPOSICIÓ I VENDA: • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S L . Urgències 2-1 ~ C< Sabadell, 23 Sani C,;gat

C/Camí de la Creu. 14 - baixos 1 a

• WAY-IN C: Girona 16 C: Rius i Taulet 2, pral Sant Cugat

•TUBAU Cl Latorre. 14

• PERYBEN C/ Valldoreix, 45-47 674 53 35 -67451114

• REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA C/Francesc

• ÀTIC DÚPLEX. Zona Mercat Nou. 120 m2 + 2 0 m2 terrassa, 4 hab., saló menjador amb xemeneia, cuina «office», 1 bany, 1 lavabo, calefacció, marbre, parquet, PVC i climalit, pàrquing i traster opcional preciós. 22.000.000

•CASA EN VENDA Z.Can Cortes, 100 m2 4- pàrquing. molt bon estat, terreny 500 m2.10.000.000 S74ÍZJS

(Finques Saka) • CASA A LA FLORESTA. 90 m2,4 hab. + 1 hab. separada, jardí particular 200 m2, 17.000.000 674 6Z15.

(Finques Saka)

...


' * • .«TMnsfp <„ íè>

-**£££***


22

Societat

ELS /CANTONS Divendres, 31 de maig de 1996

I n t e g r a c i ó

S a n i t a t

El Policlínic fa una campanya per prevenir el càncer de mama S'adreça a dones més grans de 40 anys La p r e v e n c i ó i la d e t e c c i ó d e l s p r o b l e m e s c o m a b a n s millor són d u e s e i n e s f o n a m e n t a l s p e r lluitar c o n t r a el c à n c e r d e m a m a . El Policlínic T o r r e b l a n c a , ha iniciat una c a m p a n y a d e revisió i p r e v e n c i ó gratuïta que p e r m e t a moltes d o n e s santc u g a t e n q u e s c o m p r o v a r el seu estat d e salut al respecte d'aquesta malaltia. ANGKUSCASTURRA

.1 questii és In primera vegada que el taller treballa per a l'Ajuntament. Foto: ELS 4 CANTONS

Tres treballadors del Jeroni de Moragas netejaran els vials de Mas Janer ÀNGEI-SCA.STI'KRA

- Valldoreix Dos treballadors del taller ocupacional Jeroni de Moragas s'encarregaran de netejar els vials de la zona de Mas Janer, a Mirasol, supervisats per un coordinador que dirigirà la feina. L'Aj u n t a m e n t de Sant C u g a t ha concedit aquest servei al taller

m

iitwiiii

Jeroni de Moragas per primera vegada. Per al director del taller ocupacional, Salvador Strino, aquesta és una fita important "pel seu significat social". Strino ha explicat q u e es van presentar al concurs perquè el tipus de feina que requereix el servei és un dels que s'adequa a la capacitat

dels treballadors del taller. Altres feines similars q u e estan fent les persones que hi treballen és netejar abocadors en diferents muncipis de la comarca. S e g o n s el c o n v e n i a m b l'ajuntament, el taller Jeroni de Moragas tindrà el servei de neteja dels vials de Mas Janer durant cinc anys.

Des d'aquest mes de maig, totes les dones que tenen més de quaranta anys poden fer-se una visita al Policlínic Torreblanca per sab e r e n q u i n e s t a t es t r o b e n . Segons els especialistes, aquesta és l'edat en que comencen a a aprèixer els riscos que ocasionen el càncer de mama. La campanya s'adreça a les clientes del Policlínic,però especialment a aquelles que no ho són. D'aquesta manera, amb una visita exhaustiva per detectar qualsevol anomalia, el centre sanitari es dóna a conèixer e n t r e la g e n t d e S a n t C u g a t . Aquest és un objectiu que els responsables de les instal·lacions han mantingut des que el Policlínic va inaugurar-se a Sant Cugat.

El centre mèdic desenvolupa, des de fa tres anys, "una feina d'atenció mèdica diferenciada de l'assistència convencional, i aposta decididament per la medicina preventiva com a via que garanteix la salut de la població", segons el director mèdic del Policlínic Torreblanca, Manuel Jiménez. En aquest sentit, s'ha preparat aquesta campanya, que consisteix en una visita mèdica i una mamografia a aquelles dones que ho sol·licitin. La iniciativa es mantindrà fins que acabi el mes de juny. El Policlínic Torreblanca havia fet ja a principis d'any una altra campanya de prevenció de l'osteoporosi, una malaltia degenerativa que afecta el mateix sector de la població: dones que sobrepassen els 40 anys. Aleshores, els resultats van ser positius.

i*

«4 Uumflüti»

DENTAL MWOR :^<l»(ftt«!9te*t96r)*íal.O»toflStictt_, J»ftM*|Of. 23-S6 lr.3a

Pediatria

•*<M8m*mtMx><xmQMm

•*)^«LCOA0Mi^<M8AftM«f>M7«ff*MHto&5*ntC«g3t « 68» fc4Mtf$86N6tft69t$f:UNC!&

Ittt*. AlMWfe<*t,30, lr3» 3*ttC«g«t

eek$i*«lfato» ttèto QnMont i SwtG^Ht

*mnt* •-""

<Mfeft|ftft6«&M«iny«, Zt.it ** fentCagni »!S&eAB|^BQgg|mT_ • « f c t t CANOSA ÚB&Mt

"—**•*'

im^mj|nniiiiiMVittw j v,..i^ai W ^ V i

vmsudte ftentm:SlM$*3>M9^*~ * - " ' ^ '


Economia 23

ELS/CANTONS Divendres, 7 dejuny de 1996

JLes

empreses

Apple Center del Valies és una empresa dedicada a la informàtica que funciona a Sant Cugat des del 1989. Primer, estava a l'avinguda de Rius i Taulet, mott a prop de la discoteca Chic. Des de fa tres anys i mig, ofereix els seus serveis a la plaça de la Unió. De bon principi, aquest establiment distribuïa només la marca Apple. El mercat s'ha fet cada cop més gran i els responsables d'Apple Center han volgut diversificar l'oferta. Per això, des del desembre ofereixen també altres marques. Aviat canviaran el nom, però no l'actitud cap al client. Els treballadors d'Apple Center volen demostrar que el comerç santcugatenc s'esforça per donar el millor servei a la clientela.

X A V I E R S I T J A . Gerent d'Apple Center, empresa

d'informàtica

"La meitat de la gent que ens compra és de Barcelona" quantitats importants de diners quan s'acaba la garantia. També donem formació i oferim una connexió amb Internet per fer trucades locals. Un altre aspecte interessant per a les empreses és que els permetem connectar-se a la RSDI, la qual cosa els proporciona molta més rapidesa. Tenim també un departament que es dedica a desenvolupar programes adequats a les necessitats de cada client"

ÀNGELS CASTW.RA

-Per què hi ha hagut aquesta diversificació? - " E l fet de tenir l'exclusivitat d'una marca és bo, d'una banda, però també és perjudicial. La quota de mercat que tenim a Sant Cugat és bastant alta, però no podíem limitar-nos només a una marca. Apple és sinònim de qualitat, però no tothom la compra. Per això, hi ha gent q u e compra els p r o d u c t e s informàtics en altres botigues, que ja està bé. Però volem evitar que la gent compri a Barcelona. Ara som distribuïdors d'altres marques, donem connexions d'Internet, creem pàgines de web... Estem fent moltes coses perquè l'habitant de Sant Cugat trobi aquí el que vol. D'aquí a poc, serem Vallès Computer. El nostre objectiu és aconseguir el 25% de les vendes de Macintosh i el 75% de peces en un any i mig." -Quin percentatge d'empreses i de particulars hi ha entre els clients? - " P e r començar, el 50% de les nostres vendes es fan a Barcelona. Hi ha un focus de compra molt important a Barcelona. Sant Cugat està creixent, però no deixa de ser encara una ciutat petita. Les em-

Xavier Sitja davant les instal·lacions de Fempresa a Sant Cugat. Foto: Xavier LARROSA preses que s'instal·len a Sant Cugat són, la majoria de vegades, de gent que ve de fora i que no té l'hàbit de comprar aquí. També sónfilialsd'altres empreses i els imposen el material que han de comprar. Després dels clients de Barcelona, els sant-

CREACIÓ l DISSENY

OCHMO SARDA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS RELLOTGES D'ACTUALITAT DE LES MILLORS MARQUES

JOIERS- TALLERS PROPIS BHEITLING

Santiago

KRONQS

Hamilton

Rusinol,

40

MEGA *JUNCHANS

Tel. 674 58 54

fflourfca locrohc

Sant

Cugat

cugatencs ocupen el segon lloc en vendes, i el tercer lloc és per a Terrassa. -Quins serveis oferiu? - " E l s serveis de manteniment a través de contractes, que eviten als clients haver de desembutxacar

-El negoci de la informàtica és tan rendible com diuen? -"Aquest és un tòpic que s'ha de trencar. Uns anys enrera, segurament era més negoci vendre ordinadors que aparells electrodomèstics. En programació sí que hi havia bons negocis, però els aparells informàtics són una altra cosa. Nosaltres tenim uns preus molt baixos i el marge que n'obtenim és força petit. Una cosa que ha de tenir clara la gent és que el manteniment també té un preu, i això no sempre s'entén. Hi ha clients que es pensen que poden començar a carregar-li coses de qualsevol manera, fent un mal ús de l'ordinador. Aquí és on a vegades es p r o d u e i x e n a l g u n e s queixes, perquè alguns clients es pensen que estem fent negoci".

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDARICOMÀ Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc.

VENDA D'INSTRUMENTS MUSICALS

Una empresa amb una clara vocació santeugatenc a À.c. •Tot i que l'actual Apple C e n ter té la meitat d e la clientela a Barcelona, aquesta companyia té una clara vocació santeugatenca. Segons el gerent de l'empresa, la intenció és "que la gent de Sant C u gat vinugi a c o m p r a r a Sant C u g a t , p e r q u è pot trobar-ho t o t " . Per a Sitja, s'ha d e fer un esforç per aconseguir crear entre els santeugatencs un hàbit de compra més gran. " N o es tracta n o m é s de comprar p r o d u c t e s i n f o r m à t i c s , p e r q u è aquí la c o m p e t è n c i a de preus és molt gran, sinó de c o m p r a r tota m e n a d e p r o d u c t e s " , explica Sitja. El director gerent d'Apple Center, q u e aviat canviarà de nom, assegura que aconseguir una xifra tan important d e v e n d e s a Barcelona significa molts contactes amb els p o s s i b l e s clients, i un esforç molt gran per demostrar que s'ofereix el millor servei. És el mateix servei q u e els santeugatencs només poden trobar entre els comerciants santeugatencs. "El v e n e d o r d ' u n a gran superfície mai no et tractarà com si fossis un a m i c " , assegura el g e r e n t d'Apple C e n t e r .

C/ Balmes, 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat

EL RACÓ DE LA POESIA Els diumenges les paraules encara són més protagonistes a la ràdio. Amb l'afany d'apropar-vos més a la poesia i al seu sentiment Joana Francesca Garcia us convida cada setmana al seu "Racó de la poesia". Un espai i un temps per a la poètica. Per conèixer els autors i escoltar les seves creacions.

"El racó de la poesia" Els diumenges de 9.30 a 10.00 h a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM


HS4CANTONS Marmtó en paimatg» ostàtic El gimnàs Sant Cugat celebra diumenge vinent la I Marató d'Aeròbic de Sant Cugat. Segons els organitzadors, es preveu l'èxit de participació, ja que en altres ciutats catalanes la convocatòria ha acollit un important nombre d'esportistes. Plana 25

Repetició dW partit L'equip cadet de la l'E Sant Cugat repetirà avui el partit que es va jugar diumenge passat al pavelló de Valldoreix perquè el comitè de competició l'ha anul.lat. Dimecres els santcugatencs van perdre a Manresa. Plana 26

24

Divendres, 7 de juny de 1996

Futbol

Handbol

Americà

Antic substituirà Josep Maria Comet a la porteria RAFA M O K K N O - Sant Cugat -

l'equip santcugattnc es vol inscriure al campionat de lliga la temporada que ve. Foto: J.A. MULA

Els Astors s'integren en la vida de la ciutat Organitzen una festa de presentació a Chic Sant Cugat Els Astors van començar a volar gairebé per casualitat. L'equip de futbol americà va néixer després que alguns jugadors de Sant Cugat es reunissin R.M. - Sant Cegat -

Els Astors entraran en competició la temporada que ve, però s'entrenen des de l'octubre de l'any passat. Fins fa ben poc, els jugadors santcugatencs han hagut de fer servir les pistes de l'empresa de Cerdanyola Valldor-Sala, a la l'AB, però les converses dels creadors de l'equip

i decidissin muntar l'estructura necessària per tenir un conjunt local. La impossibilitat d'entrenar-se a les instal·lacions de Sant Cugat els va

amb l'Ajuntament han possibilitat que els Astors es puguin entrenar, els dilluns, al camp del col·legi Catalunya, i els dimecres al camp de Can Magí de la PB Sant Cugat. Ara els jugadors de l'equip santeugatenc de futbol americà han iniciat converses amb els Búfals de Barcelona, el conjunt que vindrà a jugar contra els santcugatencs en el partit de presentació

portar a Bellaterra, però després de converses amb l'Ajuntament ja han aconseguit tenir camp dos dies per setmana.

que es farà el dia del pregó de la festa major. Segons explica Ignasi Ballesta, un dels jugadors santcugatencs, "s'ha abandonat la idea de compartir jugadors amb els Trons (Sant Just) perquè les condicions no sols no afavorien els Astors, sinó que els perjudicaven". Abans, però, de començar en la competició, els jugadors volen acabar de formar la plan-

tilla i presentar-la a la ciutat. Ho faran en una festa que se celebrarà a la discoteca Chic divendres vinent. Ballesta creu que aquest és el primer pas per aconseguir un patrocinador que ajudi a mantenir l'equip durant la temporada. Els Astors estan pendents d'una resposta de Dragados i Construcciones, però no descarten trobar una firma comercial de Sant Cugat.

Pere Antic serà el substitut del porter santeugatenc Josep Maria Cornet a partir de la temporada que ve. Antic, de vint anys, és jugador del conjunt de primera divisió estatal OAR Gràcia, on té fitxa de júnior. Precisament, una de les raons de la decisió d'Antic d'abandonar el club sabadellenc ha estat els pocs minuts que ha jugat a l'equip sènior. Pere Antic va començar a jugar a handbol a l'edat de benjamí, al col·legi Pare Manyanet. Als divuit anys va ser el porter titular de l'equip de Joan Sancho, amb el qual va participar en les fases de sector a Melilla. Quan Joan Sancho va marxat det Manyanet, Antic va rebre una oferta de l'OAR Gràcia, que va acceptar. La UE Sant Cugat li ha ofert la possibilitat de jugar en un equip amb aspiracions d'ascens en substitució de Josep Maria Cornet, que fa unes setmanes va anunciar que deixava el club per anar a Sant Esteve Sesrovires. Segons Joan Sancho, entrenador santeugatenc i principal promotor del nou fitxatge, "tot i que Pere Antic no podrà assolir d'entrada el mateix nivell que Cornet, que ha fet aquest any potser la millor temporada de la seva vida, el nou porter serà molt bo", ja que, "atesa la seva joventut, garanteix la millora del seu nivell de joc en els anys vinents".

N

EL

I LLOR Q U E ET POT P A S S A R DE NOU»

DESCOBREIX-LO EM EL TEU COMCESSIOMARI. .. MOU DISSEMT:-Diferent, atrevit, potent. MOU ESUIPAMEMT: -Doble Coixí de seguretet. laterals. -Ant i engegada codificada. -Aire NOVA SENERACIÓ DE HO TOMS: SASOLIMA (1.1,

CERDANYOLA MOTOft C/Sant Ramon 183, TBI 580 ^ 4 3 CERDANYOLA DELÍ EL SEU'

TE l

EXPORTARÀS VOLANT.

-ASS. -Paddings d'absorció condicionat. .. 1.4, 1.6) i DIESEL (1.5)

d'impactes PER A ntt

INFORMACIÓ, TRUCA

A*

MOTOR RALLY Ora. Cerdanyola, St» Tai. 67415 03 SANT CUGAT DEL VALLÈS 08190 EL SEU à&EÜX PEUGEOT

PEUGEOT


Esports 25

ELS4CANTONS Divendres,?de juny de 1996

Aeròbic El parc de Torre Blanca acollirà diumenge la I Marató d'Aeròbic Ciutat de Sant Cugat, organitzada pel gimnàs Sant Cugat. Des de les onze del matí fins a dos quarts de tres de la tarda els participants hauran de fer exercici continuat sense aturar-se, seguint les instruccions dels monitors del gimnàs Sant Cugat, si no volen quedar eliminats. L'organització preveu que entre unes 500 i 600 persones s'inscriguin a la marató i que hi hagi participants de les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona. L'organització repartirà un milió i mig de pessetes per als primers classificats. Tots ets inscrits rebran una gorra, una samarreta, un dorsal i un diploma acreditatiu. El lliurament de premis es farà en una festa organitzada a la discoteca Chic Sant Cugat el pròxim dissabte 15 de juny.

El sènior B, a un pas de la possibilitat d'ascens R.M.

1

Aero... 'dinàmics a dojo La marató tindrà un milió i mig de pessetes en premis ALEX LÓPEZ

La I Marató d'Aeròbic Ciutat de S a n t C u g a t , o r g a n i t z a d a pel gimnàs Sant Cugat, tindrà lloc aquest diumenge al parc de Torre Blanca. L'objectiu de la marató, que començarà a les onze del matí i acabarà a dos quarts de tres de la tarda, és resistir aquestes tres hores i mitja que seran d'exercici continuat. Segons Lucas Pérez, l'organitzador de la prova, la finalitat és doble: en primer lloc, que els participants s'ho passin d'allò més bé, i després que aquesta marató serveixi per poder patrocinar els mateixos participants. Els inscrits, que hauran de tenir més de setze anys per poder prendre-hi part, no podran parar de fer els exercicis que els instructors estiguin fent. Malgrat que a l'hora de tancar aquesta edició només hi havia cent persones inscrites per a la prova, l'organització preveu que finalment hi participin de 500 a 600 esportistes. Cal tenir en compte, però, que com que la gent es podrà inscriure el mateix dia de la prova, l'organització creu que hi haurà força gent. També està previst que vinguin esportites de fora de Sant Cugat, fins i tot de

El gimnàs Sant Cugat esperaque la marató sigui un grau èxit de participació. Foto: ELS 4 CANTONS les comarques de Tarragona i Girona. Tots els inscrits a la marató rebran una gorra, una samarreta, un dorsal i un diploma acreditatiu de la cita esportiva. Per a aquest certamen es preveu l'assistència d'alguns esportistes molt importants de l'especialitat. El rècord actual de marató organitzada fora d'una gran ciutat (Barcelona o Sevilla) el té Sant Feliu, que va registrar una participació de 750 persones. La inscripció per a la prova es pot fer mitjançant dues vies: la

primera és inscriure's directament a les instal·lacions del gimnàs Sant Cugat i la segona és fent la transferència de l'import de la inscripció, que és de mil pessetes, a la Caixa de Terrassa. L'organització, que ha tingut el suport del gimnàs Beat Sport de Barcelona, ha preparat un milió i mig de pessetes en premis. D'aquesta manera, els tres primers classificats de la marató rebran un curs Fead de monitor o entrenador, títol reconegut per la Generalitat de Catalunya i valo-

rat entre 80.000 i 190.000 pessetes, i un lot esportiu Nike valorat en unes 60.000 pessetes. Del quart classificat cap endavant, que dependrà del límit de premis que es puguin donar, rebran un lot esportiu valorat entre unes 10.000 i 15.000 pesetes. Entre els espectadors se sortejarà un viatge per a dues persones a les illes Canàries. El lliurament de premis es farà en una festa que se celebrarà el disabte dia 15 de juny a la discoteca Chic Sant Cugat.

Solo la t e c n o l o g i a H o n d a p o d i a c o n s e g u i r l o : un c o c h e de g a s o l i n a c o n el c o n s u m o de un Diesel. Però el CÍVIC 5 puertas r o es solo sinónimo de bajo consumo, es un automovií construido con la màxima exigència Honda y es el único coche de su categoria con 4 anos de garantia. Venga a probarlo Lo va a disfrutar Hay un Honda CÍVIC 5 puertas 16V 90cv a partir de 1.890.000 Pts. TeCtlOValléS,

S.A.

AvüaJai.'ie.'. 95-97 Tei "3'6-; 82 TERRASSA. Oa. * Terrassa 225 Te, 726 31 66. SABADELL Cira oe Ce'Oanola. 55 T&. 675 36 02. SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sant Cugat

Si el sènior B d e la H E Sant Cugat aconsegueix no perdre de més de 12 p u n t s contra el Font d'en Fargues aquest diumenge, l'equip que entrena David Barbens haurà aconseguit la plaça a tercera preferent, però no podrà ocupar-la, ja que el sènior A ha baixat aquesta temporada de segona a tercera, i ha impedit d'aquesta manera l'ascens del segon equip. Barbens i els jugadors del sènior B han assumit amb resignació el fet de no poder pujar, però segons l'entrenador santcugatenc "durant els partits els jugadors no han p e n s a t més que en guanyar, i n d e p e n d e n t ment de les conseqüències dels resultats". El sènior B va aconseguir eliminar el Pius XII a la primera eliminatòria, tot i perdre en el partit de tornada. L'anada els jugadors vermell-i-negres havien a c o n s e g u i t una diferència de 17 p u n t s al seu favor, i per tant la derrota per només 10 els classificava per la segona eliminatòria. D i u m e n ge es disputarà el segon partit de la segona eliminatòria, i el Sant Cugat n o m é s necessita evitar perdre de més de 12 gols, després de vèncer la setmana passada a Valldoreix per 69-75. Segons Barbens, tot i q u e el més probable és q u e aconsegueixin l'èxit final, el partit serà complicat pel fet d e jugar en pista aliena.

F* U

E F I T /V S

HONDA


ELS4CA1VIONS

Classificats Divendres, 31 de mai«\ de 1996

26

•SQUASH SANT CUGAT C/ Sant Jordi, 33-35 674 98 62

• PÀRQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8 - local garatge

guia pràc tïca

5B324 81

• PAPIOL -VENDA I NETEJA C/ Cànovas del Castillo. 4 674.85 00

• GIMNÀS SANT CUGAT C/ Anselm Clavè, 20 Baixos 67503.51 .

SÍS

• MENJARS PREPARATS TASTA'M 5flS 23 23 • 589 35 35

• SUPERMERCAT VILARÓ 589 35 82

ALUMINI I VIDRE EXPOSICIÓ I VENDA:

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 SZdJUJí

• C L DENTAL BANARES C/ Francesc Moragas, 8 - 2n «M « 77

• DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S L . Urgències 24 h. C/ Sabadell, 23. Sant Cugat

VALLDOKEIX, 53

TE1.675MM

• CUINES JAUME

674 63 45

FAX«752S«1

Tel. urgències

Rbla. del Celler, 17 B2A2ÍÍ3-.._

Sinl Cugat t W W f e

908 8981 36

TALLER: ORIENT, 68

674 13 05

5B54

• BAR GRANJA CANDIM C/ La Mina, 19

• ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2 5892247

• COPY-GRAFIC O Can Matas. 8. fi 75 36 53 • COPISTERIA THER C ; Sant Antoni. 24. 583 74 42

•ESTANC MONESTIR Plaça Octavià, 3 674 OI 74

.

• NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler. 91

• BAR MUSICAL Karaoke La Bohèmia Av Catalunya, 14 675 24 03 ... . •CEYLAN C/ Castillejos, 9 5396455 • GRANJA LA SORT C/ de la Sort, 3 675 28 64 • MERMELADA EXPRÉS C/ Valldoreix 56 583 I ' 35

• BONAVENTURA ARAN CORBELLA

•CABANAS C/ Santiago Rusinol. 54

Rbla Ribatallada 6-5 SH9 4* K>

•CUGART C Torrent de la Bomba, 14 674 43 30

• D.G. D'ASSEGURANCES Rambla del Celler, 95. 675 42 03

• CICLES CARDONA C.' Valldoreix. 41 674 15 09

• T1EN 21 C/ Valldoreix. 44 •TOBELLA C/ Santiago Rusinol, 49 674 06 57

administratiu. Assegurances generals i

• CELLER CAL CABALLU Nova ubicació: C/ Plana Hospital, 3-5 674 0 ( 6 9

• VINS NOÉ, S.A. Baixada Sant Sever, 4 589 19 83

de finques. • INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9 589 00 79

.

Tet 589 17 02 Fox S89 27 H

• J.P. PARRA C/ Enric Granados, 15-local 7 5890842-

• COAP Cl Villa. 22 58921 15 • L'ACADÈMIA

Cl Balmes. 39 875-44.56

• MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i clàssica), piano i teclats electrònics. Harmonia i composició. 67521 81

' J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona. 9 - baixos 575 3Q 12

• FILACAR Ctra. Cerdanyola. 8 589 09 91

• LUCAS AUTOMOTIVE Ctra Cerdanyola, s/n

785 23130

Fener i Guàrdia. &n Te). 589 00 01 f i » 674 24 86 18190 Sant Cugat *IVaNes Idavanl TV2|

• MÚSICA I DANSA FUSIÓ Cl Cànovas del Castillo. 20 19 • WAY-IN Cl Girona 16

Cl Rius i Taulet 2, pral. Sant Cugat 674 62.150 674116 9.3

674 03SI

674 0160

• PATUFET Cl Sant Jordi, 22 674 1? ,39

•TUBAU Cl Latorre. 14 Mercat Torreblanca, pdes. 1.6-1.7

• ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Cl Major, 33 (Junt Monestir)

•CAMPMANY C/Valldoreix, 16 Cl Martorell, 15 674 14-82

«74 m 74

COMUNITATS DE PROPIETARIS Cl Sant Antoni, 10 (Plaça Barcelona) T 675 17 01

• ESTELA a Santa Maria, 18 675S3H3

• FINQUES BACHS C/ Hospital, 41 563 0307-£1*583 11 04

• FLORISTERIA SANT JORDI Cl Sant Jordi. 39 674 10 53

•FINQUES GIRONELLA PenadsrHospiBL 10 6747254

• ROSA M. SEGURA C/ Santa Mana, 8 56964 75

• FINQUES SAKA Cl Valldoreix, 60

Mercat Torreblanca. pda. 104 583 14 18 • POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda.1-5 675 13 AS

674 76 81

• FLECA MARÍ Plaça Borràs. 1. Mira-sol • LA LIONESA

C/ Valldoreix, 79

• TOT PUNT C/ Sant Antoni, 19

• CASTELLVÍ HONDA Cl Rosselló, 15 5893211

674 32 06

• FOTO VÍDEO F.R. Rambla del Celler, 93

•ARENASAN Especialitats en lloguers. Endavallada 21 bxs

•T.M.G. Tallers Cl Borrell 6 •T.M.G. Exposició i vendes Alfons Sala 36

674 03 93

• SPRINT IDIOMES Cl Francesc Moragas. 8 5692264

• ZOOM. Centre de la Imatge C Santa Maria, 14 675 56 74

• FUSTERIA EBENISTERIA. 699 67 48 - 674 70 68

• FUSTERIA EBENISTERIA LS C/ Camí de la Creu, 14- baixos 1a 539 4753

• ANTONI CAMPOS C/ Francesc Moragas, 21 674 0882

• TRINITY Rbla. Can Mora 18 6752201

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Cl Camí Crist Treballador, s/n • ESPORTS TERRANEU Cl Sant Antoni, 15 6746202

• APPLE CENTER Plaça Unió. 3 569 33 00 • PROGRAM ACCÉS Cl Santiago Rusinol 14 675 15 56 • VALLÈSTECNOLÒGIC Plaça Unió. 3

• MARMOLESI GRANITOS GUIMAR C Stravinski, 8. Pol. Can Jardí. Rubi 588 05.01

• MÀRMOLES SANT CUGAT Cl Can Fatjó dels Aurons - C/ Campoamor, 1 2 - N a u 3

•GARDEN ROCAMORA C/Llaceres. 12

• ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 589 19 31 • MARCS VALLÈS C7 Vallès, 23 675 49 43

• SOLSONA C/ Rosselló, 2 5693269

__

675 5152

• SUPER-NATURAL C/Anserndavé.1 Obert també ofesatte tarda 675 59 53

• HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54.

Valldoreix 674 7598

• VALLÈS NET Cl Sant Ramon, 4 674 B9 1B „

.

•COPERSE a Sant Esteve, 11 miax-mag

mm

•FERRON Jardins i Piscines C/ Rius i Taulet, 20 • PNEUMÀTICS SANT CUGAT Cl Anselm Clavé, 16-18

• JOGUINES MARGA Cl Santa Maria. 44 674 15 32

• MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C/ Rius i Taulet, 27 674 05 03 • SUMINISTROS VALLDOREIX Cl Mossèn Jacint Verdaguer, 107 674 1A3Q

•CARRÉ MOBLES C Francesc Moragas, 33 674 03 95 - 674 15 50

• THE CARTOON CENTER C: Martorell, 1 - cant. Cl Santa Maria 539 70 26

• LA FESTA O Santiago Rusinol, 8

• CONSTRUALPA Cl Santa Mana. 9-1r 1a

•INSTALACtONES A. ZAMORA, S.L Cl Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix • MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18

• JOIERIA AUGUET C/ Santiago Rusinol, 40 674 58 54

•TINTORERIA SANT CUGAT Cl Sant Antoni, 1 „

• TINTORERIA SANT CUGAT C/SartegoRusifiol,35 6241183 •TMTORERIASANT CUGAT Rambla Ribatallada, 34 «75PÍPS •TINTORERIA SANT CUGAT Cl Alfons Sala, 2 674 4167

• ASSOCIACIÓ RADIO TAXI 5B34é_22.:82551-5l

•VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca •USSIATOURS C/ Plana de l'Hospital, 10

•MAILING VALLÈS, S.L C/ Sant Domènec, 10-baixos 71

• CANSALADERIA JULIANA Cl Francesc Moragas, 26

•LABRASERIA PI. Pere San, 6 q«04n

674 63 08

• D4 CONSTRUCCIONS Ci Valldoreix. 10 674 65 98

•CUCARRÓ C/ Santiago Rusinol, 30 674 5580-- ._

•PERYBEN Cl Valldoreix, 45-47 674J53J5.--67L5l·0il

• REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Cl Francesc Moragas, 6 •REPARACIONS DE CALÇAT I còpies de daus

•PROMUSA Av. Torreblanca. 2-8

6749097

• SERRALLERIA T1ERRA I COMAS C.B. C/ Mozart, 9. Barcelona

>"

. . __..

• REPARACIONS DE CALÇAT I còpies de claus C/Sol, Mercat de Torreblanca • SABATERIA BOLONIA C/ Sant Jordi. 24 58929 54

• MAJIK Cl Sant Jordi. 29 - Rbla. Can Mora 589 02 66

•TATERS C/ Sant Antoni, 62 675 55 06 .

•TEIXIDÓ ÒPTICA Cl Sant Jordi. 30 563 44 3

• EGA MOBLES C/ Cànovas del Castillo. 2 • local 2 589 00 14

•AUX-VYD CV Alfons Sala, 50 589 1799 • FORMAS PERRUQUERIA Ci Elies Rogent, 18 A (a tocar mercat Torreblanca) 675 40 06

• TALLER ELECTROSOL C/ Sol, 19 674 38 «8

• ÀTIC DÚPLEX de luxe. Zona C/Àlvarez, 190 m2, consta de 4 hab., hab. planxa, saló menjador amb xemeneia. 40 m2. Estudi en dúplex de 60 m2, terrassa. Barbacoa, tres places de pàrquing. Jardi i piscina comunitaris. 49.000.000 674J3S 97

(Fincas Sant Cugat) • Z O N A CENTRE. Àtic de 4 hab., menjador saló, cuina. bany. lavabo, terrassa de 30 m2. 23.000.000 674 72 54 (Fincas Gironella) • ÀTIC Z. ALTA, 150 m2 + 18 m2 terrassa, 4 hab., 2 banys, calefac, llar de foc, 1 pi. pàrquing. molt bon estat. 29.000.000 (Finques Saka)

K7644<K

ÀTJCS_ ÀTIC DÚPLEX. Zona Mercat Nou. 120 m2 + 20 m2 terrassa, 4 hab., saló menjador amb xemeneia, cuina -offjce», 1 bany, 1 lavabo, calefacció, marbre, parquet, PVC i climalit, pàrquing i traster opcional preciós. 22.000.000

•CASA EN VENDA Z.Can Cortés, 100 m2 + pàrquing, molt bon estat, terreny 500 m2.10.000.000 67< 87 15 (Finques Saka) • CASA A LA FLORESTA. 90 m2, 4 hab. + 1 hab. separada, jardí particular 200 m2, 17.000.000 63-67 15 ^ (Finques Saka)

(KSA Gestió Immobiliària).

• FIROME Comunitats de pro-

• P I S ÀTIC. Cl Alfons Sala, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, 40 m2 de terrassa, i plaça de pàrquing. 22.000.000

• FIROME Venta pisos r..8Z5-I7J21

R74 77 7fi

(Inmarba, S.A.) • PROP MONESTIR. 2 hab., menjador saló, cuina, bany, dues terrasses Possfcilitat de pàrquing. 11.000.000 674 7? .54

• CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. Ci Santiago Rusinol. 37 - C/ Major, 6

ÀTICS OCASIÓ • A L A VORA PLAÇA MONESTIR. Àtic de 2 hab., menjador saló, cuina, bany nou i terrassa. 11.000.000 6747254 . _ (Fincas Gironella)

fiwnw.qwjfiil

6713274

Cl Sol, 16 •MARCOVE Cl Sant Esteve, 29 674 05 07

• Z O N A PARC CENTRAL Nou, 4 hab., amb armaris de paret, cuina «office», ampli menjador saló, 2 banys, lavabo, terrassa, dues places de parquing, pis amb excel·lents acabats, tot exterior, sol tot el dia. Zona comunitària. 46.000.000

67A£7J5L

• ORNALLAR Cl Martorell, 59 cant. C/ Alfons Sala

58901 51

218 1996

589 22 32

• ANNA FUSET JOIES C/ Santiago Rusinol, 45 569 50 72/589 50 12

• LÍNEA DIRECTA O Enrique Granados, 15-local 8 5030174

625205329072311

624-00 J4

• EURASIA TOYS Plaça Coll, 9

(Fincas Sant Cugat)

K?ir4>m

• FIOTTO C/ Sant Jordi, 32 5899605 .

589 1732

674 47 04

• GERD Plaça Pere San, 9 6740060

• RANGO 10 C/Pous, 13- local 1 675 5755

•CONSTRUCCtONES Reformes - Torres Noves

674 36 94

• J. MIRET Mercat de Torreblanca, parada 1-42

5894651

6'5 5* 38

*MQ.wnn

• TALLEDA RICOMA C/ Balmes, 11 674 56 62

•PERRUQUERIA PRESENZA C/Martorell, 20

ezíeosa

Tel 589 45 66

• J . LLAMAS C; Valldoreix, 14

SZÍ2153.

58926 49

674 06 97

• ÒRGAN Plaça Octavià, 7

• PERRUQUERIA DURDAN a Santiago Rusinol, 2 -entj.2

• RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola, 55

• FINQUES SANT CUGAT O Dr. Murillo, 14 • FINQUES SERIN Plaça Augusta, 4 - baixos 674 12 04 -Fa* 674 11 31

•TALLERESMENA • PERRUQUERIA CARNÉIBOSCH C/Francesc Moragas, 29 5saa2 sa

674 0097

674 67 15 • 569 33 86

674 07 71

674 14 53

• ARMAN'S Plaça Augusta, 2 539 70 10.583-6339

• PAPARAZZI PI. Dr. Galtes, 2

Tel. 6755653

• FLECA LA GARRIGA. Obert tot l'any Rambla del Celler,15

«74 «8 «

K74 111»

• RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat Cl Sant Salvador, 47 - torre 62L42-22

• VORAVIU Sant Antoni, 25-27 5898855

• FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni. 13 674 1361 -675 1620

675 30 65

5892000

• MOTO RALLY PEUGEOT Ctra. Cerdanyola, 67-71

VICOWCA|

"74 ntt 07

• TALLERS TORNER a Plana de l'Hospital, 35

• ARWENBOUDQUE C/ Elies Rogent, 52

••«0 47 4?

• ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Cl Valldoreix. 67 A

67453JU

•TABOADA. PERRUQUERIA MASCULINA Rbla. Can Mora, 10 5835785

• BLUE MOON C/ Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 675 02.87 _..

674-1140

Torreblanca, 13

•TALLER MECÀNIC P. CANALS Cl Sant Llorenç, 27 6Z4fil62_

5896163.

• HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12

• EL PONT C/ Girona, 3 675-0175

weESCÍXAI! I

•SAGARRA C/ Endavallada. 22

674 12 85

•AUTOESCOLA CASAS C/ Martorell, 47 674 14 97

, ÀGORA

•NOVAULA C/ Valldoreix 22 Sant Cugat

• DOMÈNEC AYALA C/ Carme, 31 674 71 42

• EUROPA Cl Alfons Sala, 24 625J2JD-

Ü74 45 71

674 79 68

administració

( / Sunlrago Russinyol, 32.

6748335

• SANBER-5 Cl Anselm Clavo, 20

• INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 589 0023

• ÀTIC DUPLEX NOU. Zona Parc Central. Superi, const. 215 m2,3 hab., estudi 100 m2, 2 banys, saló ampli, luxe. Preinstal lactó aire condicionat, parquet, PVC, armaris de paret, terrassa. Sol. Piscines comunitàries. 31.000.000

• PERRUQUERIA A. SALINAS a Sant Jordi, 25 67489 15

TtH 1 f/M 674 3475

• VILAR ELECTROLLAR, S A . C/ Santa Maria, 20 583 02 71

G f S l l O . SA. Servei

• HÍPICA SANT CUGAT Av.CateCafateres-finca La Referia

• JOIERIA SPADA C/ Balmes, 39 -1rdta. 58355-43

674 71 64

SANT CUGAT

d'assessoro ment

• HÍPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n 569 00 45

FIROME

• JORDI MERCADÉ C/Creu. 6-8. 2n 3a 58.9 E5 5' ,;.-?('* d*- 4-, l.J

674 99 40

•SANT CUGAT ESPORTS S.L Pça. Q u * e Cantons SrN r«i R7j-nai _ _

• CAL CRISPIN Cl Santiago Rusinol. 23 674-03-06 ...

• FOAP S.A. BANYS C/ Rius i Taulet, 27

• LA FAUNA. Rambla del Celler, 35-37.

•UESC C/ Cànovas del Castillo, 9 62523.9a

• JOIERIA MIREIA'S C/ Valldoreix, 33

(Fincas Gironella) ÀTICS NOUS • ÀTIC DÚPLEXNOU. Zona C/ Solsona. Superi. const. 158,50 m2,3 hab., 2 banys, saló 30 m2, preinstal.lació aire condicionat, parquet, armaris de paret, terrassa, etc. Piscina comunitària. 31.000.000 674 01017 . (Fincas Sant Cugat)

Tfzsjzm. ..—

• CONJUNT RESIDENCIAL Set-Vall Valldoreix. A cinc minuts estació. Torre 235 m2, 4-5 Dormitoris, Menjador-Estar 38 m2, Cuina-Office equipada, 3 Banys, Estudi 30 m2. Garatge, Calefacció, Jardí privat 600 m2, Acabats i distribució al seu gust.42.500.000 Ptes. VICOMÇA-FIROME. T 675 17 01 •FIROME Comunitats de propietaris L675170!• FROME COMPREM SOLARS 3Ü2S17DL


Classificats

ELS^CAIYTONS Divendres, 31de maig de 1996 des de 1.700.000 6747776

(Inmarba, SA.) • CASA ADOSSADA 240 m2, a prop estació, 2 pàrquing, tot en perfecte estat. 43.000.000 675 43 24

• a ABAD D'AVINYÓ na14 (Z. Monasterio) Varias medidas. Desde 7.500 ptsjmes

(Finques Roca) • SANT CUGAT. Casa 3 hab., 16.000.000 ptas.. totalmente reformada. financiable. sin entrada. jAprovéchala! Trato directo. 583 B7 j '

• PARC CENTRAL. Pisos de 120 m2, 4 hab., piscina comunitària i places de pàrquing. Preu a convenir 674 08 97

(Fincas Sant Cugat)

•LOCAL 170m2, C/ Camí Colomer, 2 portes al carrer, en venda o lloguer. 25.000 000 o 160.000 ptes/mes. 675 4324

(Finques Roca) • ES VEN LOCAL de 500 m2 570 12 55

• PIS 80 m2, nou a estrenar, 3 hab., 2 banys, tot exterior, pàrquing opcional.14.500.000 675 4324

(Finques Roca) • PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat, 2 dormitoris. 13.500.000 674 1204 • 674 11 81

• EMPRESA NECESSITA LLOGAR MAGATZEM, de 200 a 500 m2. Zona entrades a Sant Cugat, fàcil accés, càrrega i descàrrega. R74 ofí w

___

(Srta. Maribel)

(Serin)

• PIS PER ESTRENAR de 3 hab., cuina equipada, menjador saló, bany, lavabo, jardí particular de 150 m2. Pàrquing i traster. Tot exterior. Acabats de qualitat. 29.000.000 B7Í223A

• ZONA TORREBLANCA. Places de garatge

(Fincas Gironella) • PIS RESIDENCIAL planta baixa 100 m2

+ 80 m2 jardí, 3 dorm., 2 banys, 2 pàrquings i traster. Nou a estrenar. 26.800.000.

d'alumini i portes d'ernber.19.000.000

675*324

• SANT CUGAT pre ciós pis de 120 m ! i 4 hab. A l'av. Alfons Sala. 2 banys, saló menjador, cuina equipada, ascensor, calefacció, pàrquing. assolellat, finestres d'alumini. 26.500.000

(Finques Roca) • PISOS NOUS PER ESTRENAR. En diverses zones de Sant Cugat. Pisos de 2 a 5 hab , 2 banys complets, menjador saló. cuina «office» terrassa, calefacció.

banys complets, terrassa. Pàrquing. 32.000.000

5fl0 ílfi fi<) - Wl <tfí 54

(Foto Piso Cerdanyola) fí74 na 97 (Fincas Sant Cugat)

580 86 69 - 580 98 54

• A PROP DE P. DE LA CREU. Pis de 150 m*, compost de 4 hab. dobles. cuina «office», dos banys i un lavabo, saló menjador de 45 rrv. Jardí de 120 m'. 37.000.000

(Foto Piso Cerdanyola)

674 08 97

(Fincas Sant Cugat)

674 72 54

(Fincas Gironella) • SANT CUGAT pis de 3 hab , banys, cuina. saló menjador. balcó, ascensor, exterior i assolellat. 12.700.000 580 Se 69 - 580 38 54

(Foto P/so Cerdanyola)

• SANT CUGAT P. Cànovas, pis de 4 hab. (3 dobles), 120 m ; , 2 banys, cuina • office». balcó, entresolats, ascensor, calefacció, exterior, pàrquing, assolellat 21.500.000

•FIROME Comunitats de propietaris T-E75 1701

•FIROME Venta pisos r. 675

fice», 2 places de pàrquing. Zona comunitària amb jardí i piscina. Exterior. 28.500.000

molt bona vista, pàrquing. 22.000.000

674 57 714 - 675 43 02

(Imdesa) • C/ RIUS I TAULET 160 m . 4 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina "Office» terrassa, plaça de pàrquing. 27.500 000 674 57 04 - 675 4 j 02

(Imdesa) • C/ SANTIAGO RUSINOL 11C m . 4 hab., 1 bany, 1 lavabo. saló-menjador cuina «office» nova, terrassa, p^aça de pàrquing. 24 150.000 674 57 04 - 1:75 4J u'7

(Imdesa)

?7 0l

58C 86 69 • 580 98 54

•C/.Mariné 130 m2. (Foto Piso Cerdanyola) Menjador-Estar 35m2 3 Dormitoris (2 suite). 2 Banys complerts, Cuina equipada, Safareig, Terrassa, 2 • PARTICULAR, Places d'aparcament planta baixa tot exterior, 70m2, zona Sant (1 doble), Traster, Armaris encastats, CaFrancesc, cuina i lefacció, Fusteria exbany reformats, 3 haterior d'alumini, Jardí bitacions, saló men% 580 86 69- 560 98 54 comunitari amb pisci(Foto Piso Cerdanyola) jador, pati exterior, 2 na. 33.000.000 R e s . trasters. Per entregar VICOMÇA-RROME el 6/97. 12.300.000 • SANT CUGAT preT. 675 17 01 (de 14a15'30h) ciós pis al c/ Alfons Sala, amb 3 hab., TeL£2A51 70 •FIROME 110 m2, bany comCOMPREM SOLARS plet reformat, lavabo, • A P R O P T. 6 7 5 1 7 0 ! saló menjador de 35 Cl Cànovas del Casm2, cuina equipada, tillo. Té 1 6 0 m ' , cons- • C/ DOCTOR MURIterrassa de 25 m2, ta de 4 hab., saló LLO 130 m2, 4 hab., ascensor, calefacció, menjador de 45 m ! , 2 banys, saló menjador, 35 m ! , cuina «ofexterior, finestres cuina «office», 2 • SANT CUGAT pis maco de 90 m2 i 3 hab., 2 banys complets. saló menjador, cuina «office», 2 balcons, ascensor, calefacció, tot exterior, pàrquing opcional, assolellat. 14.800.000

• C / V I L L A . Oportunitat. Apartament estudi estil americà, bany complet i ter'assa 6.500.000 674 08 97

(Fincas Sant Cugat) • OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assolellat, en casa amb jardí. 589 74 10

• PIS 110 m>, 4 hab., 2 banys, parquet, armaris, pàrquing, alt. exterior, cèntric, finca nova: 3 anys. 25.000.000 675 4 3 2 4

(Finques Roca) • P I S DE 120 m°, 4 dormitoris, 2 banys.

6I4_12A4j£741im

Pàrquing opcional. RFA. Nous 14.200.000

(Serin)

568 40 17-588 54 99

• PISOS OCASIÓ. Zona Monestir, 75 m \ menjador 20 m', cuina. 3 hab.. 1 bany, safareig, terrassa 4 m \ ascensor, sol, tardes, vistes a Montserrat. perfecte estat. 11.600.000

' RUBÍ. C/ Duran i Bas, 90 m-, 4 hab.. cambra bany completa. sol de matins. menjador 24 m places de pàrquing opcionals. 10.500 000

675 33 55 - 589 26 42

(Incusa)

(Finques Vallhonrat)

(KSA Gestió Inmobiliarla)

• PLANTA BAIXA amb jardí a zona residencial, 4 dormitoris. 2 banys, cuina. totalment renovat piscina, pàrquing 38.000.000 674 1204-674

118!

(Serin)

699 65 48

674 67 )5

(Finques Saka) • PIS Z. CORREUS, 87 m , 3 hab.. 1 bany, calefac , exterior, 2 pi. pàrquing. 18.000.000. 674 67 15

(Finques Saka) • PIS Z. CORREUS. 90 m-, 3 hab.. 1 bany, calefac, pk opcional. 14.500.000.

58840

(Finques Saka)

674 67 15

(Finques Vallhonrat) • RUBÍ. Av. L'Estatut. 75 m s , 3 hab., molt de sol 7.250.000 699 65 49

(Incusa) •RUBÍ. Cl Casp. Per estrenar. Dúplex de 118 i 135 m ! . De 4 a 5 hab., 2 i 3 banys, 2 terrasses. Calefacció. gas, pocs veïns. Acabats de qualitat.

589 74 10

• SANT CUGAT. Sin gtos. de contrato. piso 4 hab., balcón, exterior ysoleado ,Oportunidad! Llamar al 589 74 10

• SANT CUGAT. Por 90.000 ptas. Piso 3 hab.. trato directo. jOcasión! 589 27 C 1

• PIS Z. ESTACIÓ, 80 m2, 3 hab.. 1 bany, tot exterior 11.500.000.

• RUBÍ. Av. L'Estatut. edif. nou, 85 m2. 3 hab., bany i lavabo. Calefacció. Elec. Entrada 3.000.000. Resta hipoteca. 17-5885499

ciación, muy interesantes. Llamar al

• jOCASIÓN! Directo propletario. 6 000.000 ptas. Piso 3 hab. Financiación: 45.000 ptas./mes, sin entrada. A 14 min. de Barcelona. 5893460

• SANT CUGAT. Piso. part. apart., cerca estación. jOportunidad! Diversas posibilidades de finan-

4 Economia

•S'OFEREIX VIVENDA, nova.totalment equipada, per a compartir entre dues persones, a Castellar del Vallès (a 7 km de Sabadell i a 27 km de Barcelona). Trucar a les nits T 580 30 10 •BUSCO apartament de lloguer a St Cugat. Màxim45.000Ptes Telf.588 61 02-908 94 99 54

üimm ARENASAN • APARTAMENTO. C/Rosselló (z. estación). Sup.60m2, hab. doble, bano compl., arm. emp., sal-com., coc. americana, suminist. contr. Alq.55.OOOpts

27

bano, cocina, galeria, sal-com., trza., tot ext., calefac. gas, suministr. contr. Alq.65.OOOpts • DÚPLEX A ESTRENAR, C/ Santiago Rosiriol Sup. 80 m2. 2 hab. dobles, bano, aseo. amplio sal-com.. calefac. acab., alto stand., Suministr. contr. Alq. 80 OOOpts • TORRE AISLADA CON JARDÍN Y PISCINA. C. Pere Mas (z.EI Pinar) Sup. const. 100 m2. 3 hab. bano comp.. aseo. sal-com., con chimhogar, cocina. lavaò1., garaje. trastero, barbacoa. suminist contr. Alq. 135.OOOpts • DESPACHO. C/ Sant Domènec (junto mercado Pere San) Sup. 100 m2, con divisiones, totalmente iluminado, aire acondicionado, calef a c , mobiliario, suminist. contrat., ideal para escuela. Alq. 95.000 pts

TEL. 589 45 66 C, ENDAVALLADA, 21 BAJOS

• PISO C/ Estapé. Sup. 70 m2, 3 hab.,

ELS /CANTONS Divendres. 10 de maig de 1996

La

be n z i n a

LA BENZINA TORNA A APUJAR-SE

Nou record del preu de la súper S'apuja fins a 119,6 pessetes per litre El preu màxim de la benzina súper s'ha apujat deu cèntims i se sitúa en 119,6 pessetes, la qual cosa suposa un nou record de preus en el mercat. La benzina normal i la benzina sense plom es mantenen en el preu anterior —116,1 i 113,3 pessetes respectivament—. Els gasolis s'abarateixen una pesseta. El gasoli tipus A queda en 89,9 pessetes, el gasoli tipus B e^ 54,4 i el tipus C, en preus amb n-» '

utilitzada pel consum diari de l'automòbil a l'Estat Espanyol. El mercat regula els preus de la benzina en funció de l'oferta i la demanda del producte. Precisament per això, aquesta notícia afecta bona part del parc automobilístic espanyo' Igualment es pot compr segons les dade1gasolis tend'>:"

Igualment, les benzines sense plom i normal es mantfperquè encara aconsegu'* massi '

per

...MENYS PELS SUBSCRIPTORS DE ELS 4 CANTONS

ARA TENEN UN DESCOMPTE DE 4 PESSETES PER LITRE FACI'S SUBSCRIPTOR ARA

l ' a l ç a .-••'••

I ACONSEGUIRÀ MOLTS AVANTATGES

de*""*

£€0"**


28

Cultura

H,S írAMTMNS Divendres, 7 de iunv de 199L

A r t

En pi••timr tirmi

I 11.1 carn 1.1. aigua i llavors, una de les peces que vel tenir més èxit entre eh assistents a la inauguració e/e In mostra. .4 la dreta, el soparà la plaça d'Ortavià. Fe/te/s: XAVIER

LARROSA

Winterthur continuarà patrocinant la Mostra Més de 200 persones van assistir a la inauguració de la desena edició al claustre del monestir L'esponsorització de l'asseguradora Winterthur, que va arribar a última hora, quinze dies abans d'inaugurar la Mostra d'Art Contemporani Català, es podria repetir indefinidament en cada edició de la biennal. Així ho va anunciar el director de l'empresa a SÍLVIA BARROSO

Kl galerista Josep (lanals ha rebut la notícia que Winterthur patrocinarà de forma estable la Mostra d'Art Contemporani Català com una garantia que assegura la vida de la biennal, "ara que arriba als vint anys i que està en un moment

l'Estat espanyol, Pere Cabrafiga, divendres, en l'acte d'obertura de l'exposició al claustre del monestir. Més de 200 persones vinculades a l'àmbit de l'art, la cultura i les entitats de Sant Cugat van assistir a la inauguració, divendres al vespre, i un bon

crític, com tot el món de l'art". A més, el president de la comissió organitzadora està convençut que la convocatòria tindrà '"molta més projecció i arribarà a més artistes i possibles participants" amb la publicitat complementària que se'n podrà fer. Aquest any, l'esponsorització ha arribat quinze dies abans d'obrir la

grapat van participar també en el sopar artístic servit pel restaurant El Mesón que els organitzadors van preparar a la plaça Octavià. El periodista santcugatenc VIadimir de Semir -director del diari Eco- va actuar com a mestre de cerimònies en uns par-

mostra, i el milió de pessetes de Winthertur ha servit, segons Canals, per pagar el catàleg. A més de l'aportació de la companyia asseguradora, els ajuntaments de les ciutats on es veurà l'exposició itinerant paguen 300.000 pessetes per a despeses d'organització. Però és sobretot la línia dels patrocinis la que s'ha de continuar

laments en què van intervenir, a més de Cabrafiga i el galerista i directoi de la mostra, Josep Canals, la direc tora territorial de Cultura de la Ge neralHat, Guiomar Amell, i la tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àn gels Ponsa.

explotant. Aquesta és, almenys, l'opinió de la responsable territorial del departament de Cultura de la Generalitat, Guiomar Amell, que va reivindicar "el paper de la societat civil" en aquestes iniciatives. D e fet, aquesta fórmula és habitualment defensada per la Ge-. neralitat: va ser des de la seva àrea d'esponsoritzacions que Pere Clo-

M m ú u s s ii c c a a

Presentació de la Camerata di Phonasci

Una c a n ç ó que descriu la marginalitat d e la societat guanya el premi Enrocka't

- Sant Cugat -

h.ljurat dóna només un premi a les lletres A \ < ; K L N C vsn KRA

-Sant Cugat Kls guanyadors del concurs Enrocka't de lletres en català, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, rebran avui els premis. L'acte d e lliurament es farà a l'Espai Jove aquesta tarda. Aquesta és la segona vegada que s'organitzà el concurs, tot i que en aquesta ocasió. Ics responsables han estat les àrees de Joventut i Ensenyament de l'Ajuntament, sense la col·laboració de la Generalitat. Perdedor és el significatiu títol de la cançó que ha guanyat el primer premi de lletra i música. L'autor n'és Sergi Virgili, un est u d i a n t de segon de B Ü P d e l'institut Arnau Cadell. Virgili és, a més, la veu i el guitarra del grup Skum, una formació que fa no-

més sis mesos que assaja. Estudia solfeig des de fa més de deu anys i ha fet dos anys i mig de guitarra. Sergi Virgili toca amb dos nois més, l'au Sànchez, estudiant de primer de B l ' P a l'escola Avenç i que toca el baix, i Joan Guasch, que fa tercer de B l ' P a l'Arnau. Kll posa ritme a les cançons amb la bateria. I ,a cançó que van presentar els Skum és una mena de metàfora sobre els aspectes més marginals de la societat, que es reflecteixen en la persona d'un perdedor. Els Skum han fet ja diverses actuacions en alguns centres educatius i el dia 21 faran un concert amb altres grups a la Floresta. La guanyadora del segon premi en la categoria de lletres en català és Laura Fontanet, que va presentar una cançó amb el títol de Ehome dels ulls de pluja. El pri-

tas-veí, a més, de Sant C u g a t - v convèncer Winterthur perquè in vertís, per primera vegada, en ar contemporani. La mateixa Ponsa va destaca també l'interès de l'Ajuntamen a fer un vot de confiança per l'ai jove, "una de les línies que mar ca la voluntat política" de l'àre de Serveis Personals.

E/s tres membres del grup Skum. l·ote/: Skum

mer premi va quedar desert. Segons l'autora, aquesta és una història d'amor "especial entre una noia i un home que ha perdut la raó".

Cap dels guanyadors pensava que obtindria aquesta distinció. El grup Skum interpretarà la seva cançó en un concert durant la festa major.

L'orquestra de cambra per instruments de corda Camerat di Phonasci es presenta oficial m e n t aquest cap de setman amb dos concerts: un avui, a do quarts d'onze de la nit, i un al tre diumenge, a les set de la tai da. Les dues actuacions seran l'aula magna del conservatoi municipal, i el preu de les en trades és de mil pessetes. La Ca merata, dirigida per Jordi Piccc relli i acompanyada del pianist Jaume Fàbregas i el cor Aulo; interpretarà peces de Vivald Pachebel, Jamacek i Haydn. L Camerata de Phonasci es va foi mar el novembre del 1994 am músics de la Jove O r q u e s t r Sant Cugat per a un concert oi ganitzat per la Residència Ra mon Llull. Els resultats obtin guts han anat convertint 1 formació en una orquestra es table. Per això, Piccorelli ha de cidit ara presentar-la oficial ment a Sant Cugat. / S.B.


EHJfKí A PARTIR DELS 10 ANYS HORARI I)E 10 A14 H. DAIA: DEL 1 AL 12 DE JULIOL I DEL 15 AL 26 DE JULIOL

AMB LA GARANTIA DE: HÍPICA SEVERINO

B

IDIOMES «TRADUCCIONS

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A WAY-IN RIUS I TAULET, 2 Pral. l a

Tel: (93) 674 8215


ELS4CAlVrQINS Nova temporada

Primer torneig de golf a Sant Joan VA camp de golf Sant Joan va acollir durant el cap de setmana passat la primera prova del torneig K\pi>ui>lt'. que organitza el Poble l·'.spanvol i >|iic rindra continuïtar aquest cap de setmana a (baldes de Mnnthui. Plana ''/

handboiística

F.ls responsables de la secció d'handbol de la l'K Sant (lligat comencen a perfilar la situació esportiva de tots els equips per al pròxim campionat de lliga. El sènior comprarà un altre any amb el capità Jordi Tomis. Plana .13

30

Divendres, 31 de maig de 1996

Pol

i

e s p o r t i u

Pedró A. Martín creu que s'ha de potenciar el mecenatge El nou secretari d'Estat per a PEsport visita el CAR de Sant Cugat L'estudi de noves fórmules de mecenatge i patrocini en l'esport és una de les línies de finançament que el recentment nomenat secretari d'Estat d'Esports, Pedró Antonio Martín, pensa impulsar aquesta legislatura per fer front a la retallada de pressupost. Martín creu que és necessari també gestionar millor, augmentar la productivitat de la despesa i aprofitar al màxim totes les infreestructures construïdes A.1../K.M. - Sant Cugat -

El nou titular del màxim òrgan de govern per a l'Esport, Pedró Antonio Martín, és conscient que "la retallada pressupostària afecta totes les partides ministerials, incloent-hi la secretaria d'Estat per a l'Esport", segons va explicar en la seva visita al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, dimarts passat. Per a Martín, la consecució dels criteris de convergència de Maastricht és un objectiu per a tots, "la qual cosa no ha de significar deixar d'invertir en l'esport espanyol, sinó que cal encoratjar els encarregats de gestionar els diners públics a ser millors gestors, a trobar la major productivitat de la despesa, utilitzant amb més eficiència les infraestrutures

G i m n à s t i c a

pels anteriors governs. El director general del Consell Superior d'Esports, Santiago Fisas, va acompanyar Martín en la seva estada de dimarts passat al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Tots dos dirigents populars, que ja havien visitat el centre en altres ocasions, van coincidir a lloar-ne tant les instal·lacions com la gestió. Pedró Antonio Martín ha estat vinculat al bàsquet des de l'escola.

que el govern anterior va tenir l'encert de construir". Precisament, Martín va anunciar que pensa introduir reformes legislatives, amb el màxim consens possible, en el marc legal del mecenatge i del patrocini, per donar més entrada als diners privats com a fórmula de finançament de l'esport espanyol. Martín vol que els esportistes d'elit que paguen els impostos a l'estranger li facin arribar propostes que els facin reconsiderar el fet d'haver marxat a paradisos fiscals. Aquesta podria ser una primera passa per aconseguir que la retallada pressupostària afectés de forma menys directa el departament d'Esports del govern central. Pedró Antonio Martín va aprofitar la visita que va fer al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat dimarts passat per aclarir

quines són les prioritats de l'actual responsable d'Esports sense oblidar-se de destacar el bon funcionament i la bona gestió que es fa al CAR.

Pedró A. Martín, entre Francesc de Puig i Santiago Fisas Foto: X. LA RROSA

Lloances al C A R El director general del Consell Superior d'Esports, Santiago Fisas, també nomenat recentment, va acompanyar Pedró Antonio Martín en la visita al CAR. Els dos màxims dirigents de l'esport espanyol ja havien visitat el centre i van coincidir a lloar les excel·lents instal·lacions "que estan gestionades amb eficàcia". De tota manera, Pedró A. Martín va declarar que, a diferència de l'anterior govern, no mostrarà preferència per cap dels tres centres d'alt rendiment que hi ha arreu de l'Estat espanyol.

Atlanta i Sevilla • Pedró Antonio Martín és advocat. Té 47 anys i ha mantingut contacte amb el bàsquet des que va ser escolar. Ell es declara optimista respecte a les possibilitats d'èxit dels esportistes espanyols als Jocs Olímpics d'Atlanta, tot i que creu que "com a esportista, és molt més important la lluita pel triomf que la mateixa consecució de l'èxit". Martín lamenta molt que el bàsquet espanyol no tingui representació a Atlanta i pensa

fer tots els possibles per rellançar aquest esport la temporada que ve. Pel que fa a la candidatura de Sevilla per als Jocs del 2004, el secretari d'Estat està convençut que "la ciutat andalusa està dissenyant la seva candidatura amb rigor i sentit comú, i té els avantatges de gaudir d'infraestructures bàsiques, de tenir l'experiència d'organitzar grans esdeveniments i d'assegurar una resposta ciutadana excel·lent". / R.M.

r í t m i c a

La UE Sant Cugat aconsegueix la tercera posició a la Copa Catalana ílequip tanca una temporada excel·lent A.L. - Sant Cugat / Montmeló -

L'equip benjamí de gimnàstica rítmica de la Unió Esportiva Sant Cugat va acabar a la tercera posició en la final de la Copa Catalana que es va disputar diumenge passat a Montmeló. L'equip santeugatenc, amb una puntuació de 12 punts, va ser superat per l'equip de l'Eulàlia Castanyer de Sabadell i pel Gimdans Vilafranca, de Vilafranca del Penedès, amb una puntuació de 12.50 i 12,40 res-

pectivament. El quart lloc va ser per a l'Eulàlia Castanyer B, amb 11,80, el cinquè per al Club Patrícia de Lleida, amb 11,10, i el sisè i últim per al GEiEC de Girona, amb 10,90. La final d'aquesta competició es va celebrar al pavelló municipal de Montmeló, on unes 500 persones van seguir en directe l'evolució de l'esdeveniment. En aquesta Copa Catalana, totes les participants van haver de fer un sol exercici: el de mans lliures. Per arribar a la final, l'equip de Sant Cugat es va classi-

U equip benjamí de la UF, Sant Cugat. Foto: FLS 4 CANTONS

ficar en el primer lloc de l'última fase. disputada a Lloret de Mar, on els sis primers classificats en van aconseguir el passaport. En aquest examen final de la Copa Catalana, tots el equips partici-

pants es van queixar de l'actuació de les deu jutgesses de taula i de les dues de pista. La coordinadora de gimnàstica rítmica de la la UE Sant Cugat, Paqui Leplat, considera que "la pun-

tuació d'exercicis pels jutges ha estat molt particular". Per a l'equip benjamí de gimnàstica rítmica de la UE Sant Cugat aquesta ha estat una temporada extraordinària.


Esports 31

E!S4CANIO>6 Divendres, 31 de maig de 1996

Golf

Nou forats per a 1 5 . 0 0 0 pilotes diàries A.L. • Des que es va inaugurar el camp de golf de Sant Joan, situat entre els termes municipals de Sant Cugat i Rubí, tocant a Ics Fonts, cada cop hi ha més gent que practica aquest esport. La inauguració oficial d'aquestes instal·lacions es va celebrar el 2 de gener de 1995 i en el seu moment es van presentar com el primer camp de golf públic de Catalunya. Actualment, el golf de Sant Joan, que va ser dissenyat pel golfista espanyol Severiano Ballesteros, disposa de nou forats, però està previst que a finals d'any se n'hagin construït nou més, segons un projecte que ja ha estat dissenyat i que, segons els responsables, es durà a terUn grup de participants en la primera prova del torneig, que » va velebrar a les instal·lacions santcugatenques de! golf Sant Joan. Foto: XAVIER IARROSA me tan aviat com sigui possible. El club de golf Sant Joan també té previst fer algunes millores, com, per exemple, fer quatre o cinc forats a la /.ona de pràctiques, que es farien a l'estiu, i ha dissenyat una casa club d'uns mil metres quadrats q u e es construirà un cop hagi passat l'estiu.

El camp de golf Sant Joan acull la primera prova del Torneig Expogolf

La segona prova es farà diumenge a Caldes de Montbui

Les instal·lacions del camp de golf de Sant Joan han acollit aquest cap de setmana el primer Torneig Expogolf, que ha organitzat el Poble Espanyol (Montjuïc) i que s'emALEX LÓPEZ - Sant Cugat El camp de golf de Sant Joan va acollir el cap de setmana passat el primer torneig de golf que es disputa en aquestes instal·lacions. La primera prova del Torneig Expogolf, que organitza el Poble Espanyol, s'hi va disputar dissabte passat. Aquest torneig s'emmarca dins el segon Saló Monogràfic d e

marca dins el segon Saló Monogràfic de Golf del Poble Espanyol. Aquest campionat es continuarà disputant aquest cap de setmana al Caldes Internacional Club, a Cal-

Golf del Poble Espanyol i tindrà continuïtat diumenge al Caldes Internacional Golf C l u b , a la població d e Caldes de M o n t bui. E n un principi, estava previst que la competició es jugués al llarg de tot el cap de setmana, dissabte i d i u m e n g e , però els prop de noranta inscrits no van ser suficients p e r q u è es continués celebrant diumenge. El guanyador de la prova disputada entre Sant Cugat i Rubí,

des de Montbui. En categoria masculina, el guanyador va ser Rafael Gallardo, mentre que en categoria femenina la vencedora va ser Maria Isabel del Mas.

en categoria masculina, va ser Rafael Gallardo, amb 36 punts nets, mentre que en categoria femenina la vencedora va ser Maria Isabel del Mas, amb 37 punts nets. Categoria

scratch

Pel q u e fa a la categoria d'scratch, el primer classificat va ser José Llonch, a m b 28 punts bruts, m e n t r e q u e la primera

classificada va ser Núria Clau, amb 31 punts bruts. El lliuram e n t de premis, tant del primer torneig com del segon, q u e es disputarà a C a l d e s d e M o n t b u i , tindrà lloc al P o b l e Espanyol el mateix d i u m e n g e a la tarda un cop s'acabi el torneig. D e m o m e n t , tot apunta que els primers classificats d e la primera prova p o d r i e n ser els més afavorits de cara a la prova final.

Actualment, el camp de golf te una mitjana d'assistència de c e n t p e r s o n e s d i à r i e s , mentre que a la zona de pràctiques la xifra és també de cent persones, els dies laborables. El cap de s e t m a n a aquestes xifres es dupliquen, segons expliquen els responsables de la gestió del camp. Com a dada significativa, el gerent del club, Ignacio Magro, esmenta que, cada dia, es llancen unes 15.000 pilotes a les instal·lacions del club de golf Sant Joan, xifra que no està gens malament per a un camp que encara no ha obert els divuit forats.

P ATTQ G JEVÜL H O En domiciliar 4 rebuts

JMaviStar «£ATf-LHC400 Característiques •principals |min. d'eutonoirtsaa

En domiciliar la n ò m i n a o pensió Em domiciliar el rebut d'autònom

• tfautonomia

En formalitzar el vostre Préstec Personal

W\ CAIXA DE TERRASSA Persones. Servei. Qualitat. És un producte ofert per Catalònia d'Inversions i Gestions Immobiliàries SL, distribuïdor del Servei MoviStar i MoviLine de (W/muMniea

Màyüet, per als Clients de la Caixa de Terrassa.


32 Cultura

ELS4CANTONS Divendres, 7 de juny de 1996 :N

• 4 > ~* * «v>i»

^i

SANTS • D ' l l a 12 h., Oame Over. La p r o p o s t a Programa dedicat al món informàtic. R A D I O S W I C I <;\T Divendres 7 • Robert De dilluns a divendres: • D e 12 a 13 h„ Kl MagatDissabte 8 zem. a m b Oriol Costa i • D e 7 .i 1:M) li.. Kl DesAmanda Sans. • (iuillem pertador, .mih Joan \allvc. •De 13 a 14 h.,A\ant Matx. Diumenge 9 • D e 7:.iO a Id li.. Kl Call I ,'a\ ane de l'actualitat es• (lorpus Chrisri ilel MoncMir. Re\ i\ta d'acDilluns 10 tualii.it. De 7:M) a (>:M) li.. portiva del cap de setmana. • Màxim repassa les priíu ip.ils notíDimarts 11 eies il àinl·it general i de •De 14 a 15 li.. \alies Sen'):.\0 a 1() ineloii la primera se fronteres (repetició).• Bernabé edició de l'intonnanu. Sant De 15a lo h.. Aquells MeDimecres 12 ( nuat \\ in, amli totes les ravellosos Anvs. Amb Jo• ( ) no fre notícies d àmbit local de la sep Maria Alvira. Dijous 13 ciutat. Kl programa el diri• D e l o a 20 h.. Súper DJ. • Antoni de Pàdua geix i presenta \ a \ ler I' orIota la música màquina Divendres 14 nells. d'actualitat. • Kliscu • D e 20 a 21 h.. Bones Vi•De Illa 1 J:4.S h.. Dies de bracions. Amb David \ iRàdio. Kl maga/ine. Kspais ACTIVITATS llena. de divulgació. entreteniment i participació. Pre• D e 21 a 11 h., Salmaia. sentat per Maribel ()ayueamb Jesús Aguilera i Lídia las. (lerón. DIVENDRES •De 22 a 8 h.. Música al teu • D e 12:45 a U h., Amb • L a h i s t ò r i a d ' a m o r p e r e x c e l · l è n c i a . Ni els amants de Terol, ni Juli Cècostat. Molt de (Just. Kspai de gassar i Cleopatra ni els milions de parelles enamorades que hi ha al món superen els Concert tronomia amb Pep Blanes. sentiments entre Romeo i Julieta, els eterns enamorats. La companyia basca Ur • A dos quarts d'onze de •De 13 a 13:30 h., Sant Cupresentarà aquesta nit una revisió del clàssic de William Shakespeare Romeo i Jula nit, al conservatori Vicgat Avui. I/Informatiu se• D e 8 a 9 h., El Dia del lieta. Actors joves, vestits contemporanis i una escenografia inspirada en les rús tòria dels Àngels, presengona edició. Kditat i preSenyor. tiques escultures basques són alguns dels elements que caracteritzen aquesta tació de la C a m e r a t a di sentat pels serveis • D e 9 a 9:30 h., Esports en adaptació, dirigida per Helena Pimenta. La companyia, després d'actuar al Teatre Phonasci. Amb obres de informatius de Ràdio Sant Marxa, primera edició. auditori, presentarà el muntatge a Barcelona dins el festival Grec 96. Vivaldi, Haydn, Pachelbel Cugat. • D e 9:30 a 10 h., El Racó i J a n a c e c k . Direcció de de la Poesia. Amb Joana • D e 13:30 a 14 h.. Entitats. Jordi Picorelli, amb la parKrancesca Garcia. Teatre ball per a la gent gran orFestival infantil Dirigit i presentat per Xaticipació del cor Aulos. • D e 10 a 10:30 h., Arrels. • A dos quarts d'onze de ganitzat pel col·lectiu de • A les 12 del migdia, al vier Miralles. Un programa de Rogeli Pela nit, al casal de cultura la gent gran de la Florescasal de cultura de Vall• D e 14 a 18 h.. Vol de Tardró. de Valldoreix, el grup de ta. doreix, c o n t e s escenifida. Música suau seleccioteatre Espiral presenta EI • D e 10:30 a 14:30 h.. Roda cats amb Veta Kika. nada per Josep Maria Nodrapaire, d e P i l a r AlConcert d'Amics. Amb Pere Pahisguera. DISSABTK m e n d r o s i Trini E s c r i • A les set de la tarda, a sa i Joan Fàbregas. Diapositives • D e 18 a 21 fi., Al Lloro. huela. l'aula magna del Conser• D e 14:30 a 15 h., Esports Castellers • A les set de la tarda, al l'n programa de Salva Vallv a t o r i , m ú s i c a clàssica en Marxa, segona edició. C l u b M u n t a n y e n c , pro•A les dotze del migdia, a vé. Kls divendres de 20 a amb la Camerata di Pho• D e 15 a 16 h., Aquells jecció de diapositives. Itil'escola Catalunya, a Mi21 h., inclou l'espai. Riff nasci. Obres de Vivaldi, Meravellosos Anys. nerari pels cims del Pirira-sol, assaig públic de la Raff. Música heavy amb Haydn, Pachelbel i Jana• D e 16 a 20 h., Súper DJ. neu, amb explicacions de colla castellera d e Sant Marc Pieanyol. DU'MENGK c e c k , a m b un repertori • D e 20 a 21 h.. Bones ViJordi Bachs. Cugat. • D e 21 a 21:20 h., K'Ksclàssic però poc conegut. bracions. Aeròbic portiu. Dirigit i presentat Direcció: Jordi Picorelli. •A partir de les onze del per Patrícia Mota. Ball Teatre • D e 21 a 22 h., Esports en matí, a l'avinguda del Pla • D e 21:20 a 23 h.. Sons i •A les deu del vespre, a • A les cinc de la tarda, al Marxa, tercera edició. del Vinyet, marató d'aKstels. Presentat per Pere les pistes esportives de la Festival casal cultural de Mira-sol, •De 11 a 7 h.. Música al teu eròbic. Organitza: gimnàs Pallissa. F l o r e s t a , al c o s t a t d e l el grup de teatre de l'es• A les 12 del migdia, a costat. Sant Cugat. • D e 23 a 24: centre cívic del districte, cola Catalunya represenles pistes esportives de la •Dissabte i diumenge de 8 ball popular amb l'actuatarà l'obra Mans enlaire. Floresta, festival benèfic a 11 h., connexions amb Dilluns: Aquest Any, Sí!. ció de l ' o r q u e s t r a M e L'entrada és gratuïta. Oramb la participació de setBall (latalunya Informació i but1 n programa de Salva Vallditerrània. Organitza: ganitza: APA de l'escola ze g r u p s m u s i c a l s . Hi • A les cinc de la tarda, al lletins amb informació lo\é. l RKF. C a t a l u n y a d e Mira-sol. haurà dinar i servei de bar. casal cultural de Mira-sol. cal i comarcal. Dimarts: K'Kstrena. K'espai de cinema de RSC. 1 )imccres: 11 ores l.xtrcs. Amb Kduard (iarcia i Rosa H&RABÍ AUTOBUSOS Maria Jané. Dijous: (lafè Blue. La nit • LJNIA & SANT Ctí GAT-IA FtORESTA-tES PLANES * "UNIA 1. SANT CUQAT-MWA^Ot-MAS JANER temàtica, amb Oriol Costa. SerttdM des d» F. COte*. t a * * * » * » d* MM Divendres: \alies Sense dècada >»rS fins a les 22.20b. -Oles feiners, ta sortida: 96.3ah del mati i cadet he»M»^iifc*teB$1jen* ~Df*»f»f»*». -Dissabtes i festius. 1« sorftfe: 08.00» d e t m a * i i ^ ^ i i a g $ f i s t ^ 2 t . 3 0 h . Fronteres. Presentat per «kRaC-deSantCugai. L'úitwserwfiBaStea 10 tnwuts <Se cada nora fins a les 221 Oh -0Í3W*fMÍfeftÍtM.1a lathia i Hamed Ben HamSortides des de rEsïaei*. f \ > * L·'Ü)Sms«wettMitt8*ljí»í -Ble* feiners. lasortfda' 0?aoh deiinatl Í c ^ hom I <at$ifl)$ « $ » & & & . mou. tortMei 9»i de P**Sig«tó «Dissabtes! festius. 1a sortida: 08.50h del matficadal»» t ítl^títesAtBfcJKjaJh, , •I )e 24 a 7 h., Música al teu minuts de cada hora fins a les 2150h -Otos feiner*. la sortida: 06.56rM3?.59íi Recorregut. F. Colom, ta fíoreste, Plaça Centre, ttemt, ÇARA&m &$Làstas8> Pteça F.6.C de Sant Cugat. L'últim servei HnaMza el seu costat. Centre, La Floresta, F. Ctíom, i als 50 minuts de cada hora fins a les 21.50h. -Dissabte* i festius, la • D e 7 a 24 h., cada hora. F.G.C. de Sant Cugat. l'últim servei RnaSfca é mi • A^SANTCU&AT·RUSÍ-TtRBASSA connexions amb CatalunReconegui Mas Jamr, Estaeiéitòa·aof,Ptím Cm Cadena, Estació St. Cugat, Mercat -&*e feiners. 1a soitíía: 05 40ri-06.25ri i ais2$rrii«*d»cfftel»taí:ÍH»«.*»22^i. s, ItSteaó Mka-sot, Mas Jsner. ya Informació i butlletins Torm>bnca,CAP.AitOfí£Sa!tt,' -Dissabtes t festius. 1a sortida: 06.25b i ais 25 nÉHte#&a&|K de Sant Cugat i el Vallès -Sortides addicionals a Terrassa: 06 55h, 07.55rtl í l ^ S r t ^ S i V LÍNIA 2. NUCLI URBÀ OC SANT CUGAT dels ser\ eis informatius de • A 3. SANT CUGAT-BARCELONA BuiUrtsi d i i de l « H HWpn^wjiti't l'emissora municipal.

8

• D e 8 a 10h., A Primera Hora. Música i informació per al cap de setmana. Amb David Villena. • D e 10a 11 h.. Hora Kxtra (repetició).

-Q*i*>tnsr«.1aeorfidfcfle.t»»$<^ -Dissabte* i festius. Is se*8dB.- Sfclèh-fflMBMate Í6 í 46 minuts de cada hora fins ales 22.16h. $ortMe* des de Sant Francesc. -Dies feiners. ia sortida: G8.23h·OB.$3h i ais 23153 minuts de cada hora tos atee22.23h -Dissabte* I festius. 1a sortida: 09.23iKi953r> t ais 23 i 53minute d» cada nora Sns atea ZZ2%i

-Dtesieiners. 1asofÉ^t».15-05.4Oiat$40e*a»dr«f·tkh9««f»»!l»ía. -Dissabtes, ta sortida: 0515-05 40106. ton I als i0«»|n$ft»d«AiMBc ate»22.iek -Kumenges i (estius. 1a sortida: O7.i0h i afe IQminais d* t a d 8 Ü « : -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40S < mtXSfi^bm^W^

• A 3 . BARCELONA-SANl CÜeAT SerMMd·sd·i'Eslaeüroo. . -««feiner*. 1a sortida: S6.05tv«.35ti i ais 05135 minuts de eada horaflnsa ies22.3Sh. -Wesfeiners,ta sortida 0545*aísl5i45r -Diatabtes i fesUus. 1 a sofStíà: 09.(»h-09 35h i ais 05 i 35 mirtós de cada nora ftisaies22.35h. -Olssabtes. la sortida: 05.451 ais 45 minuts de eadftf^a $rs a ' f e l Recorregut Sant Dmèrm, CAP, Saní Francesc Plaça Coft (tocat ïteteblanca. Monestir, Estació -Ohanenges i festius, 1a sortida: 0S.45h lal*«5 rtÉwtsdefadafeom «nsa tes2l.45h FGC, Cotomt. Sanf Domènec. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15f>^eàwrs).


Cultura 33

ELS /CANTONS Divendres, 7 de juny de 1996

10 DILU'NS

Teatre •A les set de la tarda, al casal cultural de Mira-sol, es representarà l'obra Els tres pèls del diable.

11 Dl M ARTS

FARMÀCIES DE TORN

TELÈFONS D'INTERES SERVEIS

T.

%ftt4m*nt

m&®

Aftfcu&í&n Us Planes

SfS&m

BomtereSeUatemt

692 «!«fi «5

Bon**»G«fle«Biaf

MPFiWMfcMsí

©42018

UefeftS

AA»?Ve(pC»meMim-»l

6741003

MVg$yjoan*fóa-sot

6747103

JfeM^fe. 2 7 «74Í5S1

BombetsFtot»

6988^8»

«42167

CAf>

5w«a mm®

(WPP<WCMon(jeB«tWI S74ÏÍ05

GAPmgaiàes CasaifeCtAwa

5891382

Casal Va&fcssíx

67445» 725^4*

M W « S u a r i a Rar.

Conferència

GemtiftKiAftottí»,

Ast.Cowuwíttes

• A les vuit del vespre, al C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat, l'historiador José Fernando Mota oferirà la conferència titulada Un episodi excepcional, II República i Guerra Civil.

QartsGíiifcL» Planes

mmt m&m

12

DIMECRES

0*eÇi#wafMSra^ot

S8S29Í6

OiMtm»St€u$K^Mr.}

S8S094Í

Gana»

mn&

OrattftafrSantCagaS

«741ÍM

GH»ftja\&8dttB«

«742*8»

Ofspssfifí la Floresta

€747615

M'*fcfciSt«»íWf*ï»

mm%

emmmn

9003131»!

Cine

fECSAíawi***}

900 23 Kl 23

• A dos quarts de deu del vespre, a l'Espai Jove, es projectarà la pel·lícula El dia de la bèstia.

RrCC

«74193*

Pansraii*

wm&

&CMtiMttMX# .

»42a79

HMN*

sasiiss

Dijors

Conferència • A dos quarts de vuit del vespre, G e m m a Charles, d'Acció Solidària pels Pobles, parlarà sobre Txetxènia, història i conflicte. O r g a n i t z a : Amics d e la UNESCO.

14

DIVENDRES

Concert • A dos quarts d'onze d e la nit, al Casal Cultural de Mira-sol, concert audició amb Acrílik.

• Les activitats del cor, adreçades a nois i noies a partir de 4 anys, inclouen concerts, sortides de cap de setmana i tallers complementaris. Informació i inscripcions a la Casa de Cultura. Telèfon: 589 13 82. Casa de Cultura

• Balls de saló i tallers de manualitats i cuina. I n formació al telèfon 589 13 82. Ateneu Santcugatenc

•Curs-taller d e dibuix i pintura a càrrec del professor Adolf, curs-taller de manualitats a càrrec de Maria Antònia Navarro, curs d e m o d e l a t g e i es-

«ta.1

S4704

H,VaR*H(ÉfW

• C o l ò n i e s d ' e s t i u a les Preses (la Garrotxa). Informació i inscripcions: de 16 a 20 hores. Telèfon d ' i n f o r m a c i ó 5 8 9 20 78.

«T4&30

« 7 » DO

mmw ww^wawj)»tt i iaia

í4eio4ü

s.

Q

MHMMJIH

"""

TEATRE-AUDITORI

""

i

ft**H3«S6R£»f.

«7*2? 49

n M

«Ma»w*»iw*»iiM'aflSniÉuWa

50* 31 «5

Ote^tawtópaltaftossja 5890847 P3n*q«i«tS!. I*«*e 0«a¥»a

'

n:

er*«696

*jp

«i

Biblioteca d e l Centre Borja

«*1t*

PWÜQfatyMMfc

*?<*#

pmmtimkmv&toníi*

67546»

CusçeteciwííítePaSda

6747638

mww

ENTITATS

#t

liqdficS*»

mm,mt«ttytim.Già . <ÍK W.*Mídm&v4 * » » * * Çtxm**Akto?gm.

'

f^16|t,.V " rtiMnitiriiiilf

#m«

ÍII

v

smm^ttme^':

.Miiiv

;p*fss $»*•>

«**<$<*

C**í*MaW»íS

ÍÇNSMfc

I

SERVEIS

Vaittófflfeípwatlít

0wen<*s$ 14

i

inwtmifinirtiim

3890&J1 1

iiiiBÏiiííimíitnfffiii

674*1?

%&$«a&}

* * ^

" &w)S«p. (fwntoarts infln,<MtyNinw^w..>»>.Tii^

B748661 * Í74S3 14

—» ,).é

^...»

i„«>.1

Mawt Farts. 95 674-9512 ™—

„ ir :

•;• ? " —

1 ï i i r a n t t u l s_l n u s J Í . J I I I I \ p e l s d t s t r t i u * i \ llklort i\

o . r u els d i u m e n g e s i

f e s t i u s d e *> d e l m a t i a 9 d e la n i t Ui f a r m à c i a I s e r n d e l P a s s e i g d e la F l o -

s»»n

Gm

cultura a càrrec d ' E . Llopart i fdatèlia i numismàtica tots els dijous. Insc r i p c i o n s al local d e l ' A t e n e u o als t e l è f o n s 674 60 28, 675 43 88 i 674 72 08. VALLDOREIX

Ca—I de cultura

•Cursos de balls de saló per a persones majors de 16 anys. Informació i inscripcions al telèfon 674 45 99. •Tallers d e dibuix, pintura, artesania, teatre per a nens i joves, plàstica per

Biblioteques

Universitària. Oberta tots els dies de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 8. Telèfon 674 11 50.

Exposicions

.20*75»

Panxut tas Planes

•Divendres, 7 de juny, a les de la nit, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, amb la companyia L R Teatro. Direcció, H e lena Pimenta.

12:

«*tflNW

ALTRES ACTtVITATS Cor Infantil

•Activitats d'estiu: casals d'estiu, tallers de dibuix i ceràmica per a infants i adults, còmic, flauta de bec i fantasia literària per a nens. Informació i inscripcions al casal cultural de Mira-sol de 16 a 20 hores. Telèfon d'informació: 589 20 78.

8$B1*S2

RECSA{^ÉBtóóalcfenlj

13

MIRA-SOL

6?4St

-**~^*—

12 de juny a la Casa de Cultura. •Exposició de l'obra inèdita de Miquel Cabanas a la sala Rusinol. Coincideix amb el desé aniversari de la sala. Fins el 21 de juliol. • Exposició de pintures de Gaixet a Canals Galeria d'Art. F i n s el 27 d e juny. •Estudi Ferran Martí. Exposició permanent d'obres de Ferran Martí. •Espai d'Art Lluís Ribas. Exposició permanent d'obres de Lluís Ribas. •Mercantic. Fira permanent d'antiquaris i d'art. Obert tot el cap d e setmana. •Firart. Exposició i venda d'art el primer i tercer diumenge de cada mes, a la plaça Octavià, als matins.

Casal cultural

JLi£.

Ci&daigtfeOas

675 51 05. O r g a n i t z e n : AM l'Esclop i l'Ajuntament.

resta. '), t e l è f o n f i 7 4 1 H M .

a infants i ioga integral. Informació al telèfon 674 27 19. LA FLORESTA

Centre chric

•Tallers de ceràmica, expressió corporal, expressió plàstica dansa-jazz, guitarra, piano, solfeig i cant coral. Inscripcions de dilluns a divendres d e 4 de la tarda a 8 del vespre. Telèfon 589 08 47. Organització a càrrec de A E E A L'Esplai i l'Ajuntament.

UREF

• C u r s de balls d e saló, ioga, karaoke i cafè literari d e l'Ocell Radiant. Informació i inscripcions al telèfon 674 78 33. L E S PLANES

Centre chric • Tallers d e m ú s i c a d e banda, costura, manualitats, gimnàstica d e manteniment i pintura. Casal per a joves ia dults, i altres activitats. Informació i inscripcions, des de les sis de la tarda fins a les 9 del vespre. Telèfon:

•Exposició de cartells concursants al premi Cartell d e F e s t a Major d e Sant Cugat 1996. La mostra es pot veure a la Casa de Cultura. •Exposició de treballs dels alumnes de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny. Fins el 28 de juny a la Casa de Cultura. • Exposició dels treballas de Is alumnes del taller de l'Obrador. Fins el dia 15 de juny a la Casa de Cultura. • Exposició d'art religiós i monàstic al Palau Abacial, amb obra de Paco Salas. Es pot veure els dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de juny. Els horaris són: d i v e n d r e s i dissabtes de 7 a 9 del vespre. D i u m e n g e s , d e 10 del matí a dues de la tarda i de sis a nou del vespre.

Centre Cultural. Oberta tots els matins del dimarts al divendres d'l 1 a 2. Tardes del dilluns al divendres de 4 a 2/4 de 9. Diss a b t e s d e 10 a 2. El telèfon d'informació és el 589 27 49. Biblioteca d e l CMSC

Plaça Barcelona. La biblioteca és oberta de 5 a 9.Podeu demanar informació al telèfon 674 53 96. Arxiu Municipal de Sant Cugat

• M o s t r a d'Art C o n t e m porani Català al Claustre del Monestir. Fins el 23 de juny. • Pintures d'Albert H e r nando . Fins el 18 d e juny a 1' Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. •Primera Mostra d e treballs de M a n u a l i t a t s d e l'Escola d'Adults.Fins el

A l'Arxiu Nacional de Catalunya. El telèfon d'informació és el 674 69 93. Biblioteca de l'Atenen Plaça Pep Ventura. Oberta dijous, divendres i dissabtes, de 4 a 8. LA FLORESTA BtMieteca d e l'AssoclacM d e PrenletaH» I Welu»

Plaçad'Aiguallonga, 1. La biblioteca és oberta de dilluns a divendres de 10 a 1. Podeu demanar informació trucant al telèfon 674 20 89.

Si v o l a n u n c i a r - s e a

HS4CALVT0NS

Els 4 C A N T O N S ,

truqui'ns

5 8 9 62 82


Cultura 35

ÍLS4CA1VIWB Divendres, 31 de maig de 1996

T e a f r e

L l i b r e s

Ignasi Roda s'estrena com a autor de contes infantils Ueditora és la seva companya, Ivette Noguera La recuperació del conte tradicional, "amb contingut",

ra, el seu marit, Ignasi Roda i les il·lustradores Car-

és l'objectiu de la col·lecció Tusitala que l'editorial

me Solé i Maria Espluga són els quatre noms que do-

ING, dirigida per Ivette Noguera García, acaba d'i-

naran uniformitat a la sèrie. La família Roda, esta-

niciar amb dos títols: Grúmic, el follet de les estacions

blerta a Bellaterra i vinculada des de fa anys a la

i Teli, el noi que s'empassava les llàgrimes. Nogue-

vida cultural de Sant Cugat, torna a l'actualitat.

SÍI.VIA BARROSO

- Sant Cugat -

El follet Grúmic. que protagonitzava una obra de teatre d'Ignasi Roda, s'ha convertit ara en el fil conductor d'una col·lecció de contes. L'autor, que es defineix com "un home de teatre", ha reconvertit el personatge per a la col·lecció Tusitala, d'ING Edicions, i s'inicia així en el terreny de la narrativa. D'aquesta manera es materialitza la idea de l'editora Ivette Noguera -companya d e R o d a - d e rescatar de l'oblit el conte tradicional, "transmissor de valors però no de normes de conducta". La col·lecció - q u e pren el nom dels contacontes de Polinèsia-ja té al mercat dos dels tretze títols previstos, tot i que es podria allargar si hi ha demanda. En aquest sentit. Noguera ha pensat en la funció didàctica dels contes i els ha posat sota la supervisió de la pedagoga Carme Romia, que al final de cada història suggereix les línies de treball que poden utilitzar els mestres. "Amb la reforma escolar - e x plica- necessitaran material per treballar conceptes com la solidaritat, la tolerància i la con-

Un moment de la representacióa la Unió. Foto: XAVIER

LARROSA

Tetrateatre farà tres representacions cP4Una nit qualsevol' a PAvenç S.B. - Sant Cugat -

Voguem i Roda amb els dos primers llibres de la col h un,

vivència en la diversitat que s'inclouen en els nous plans d'estudis". Però Noguera i Roda esperen que Tusitala serveixi també com a mecanisme de relació entre pares i fills, a través de la lectura dels textos. D e fet, no volen assignar cap franja d'edat a la sèrie perquè, tot i que conté

I m

\.l..

més text escrit que la majoria de col·leccions de literatura infantil, asseguren que la pot "llegir o escoltar un n e n de qualsevol edat". "La il·lustració -puntualitza Roda— ha de ser un suport del relat, però jo reivindico també la necessitat d'un text ben explicat i ben construït".

Exposicions

La malenconia en la natura

La companyia 'lètrateatre acabarà les funcions previstes d'£*na nit quals/i oi la setmana que ve, a l'escola Avenç, on farà dues representacions per a alumnes del centre i una per als pares dels estudiants. Tot i que podria fer una gira amb la comèdia d'SIawomir Mrozek a la tardor, el grup ha completat el cicle vital de la peça després del seu segon pas per Sant Cugat,

el cap de setmana passat, a la I n ió Santcugatcnca. L e s 240 p e r s o n e s q u e van veure l'obra entre Ics dues funcions són una xifra "millorable", segons la directora del grup, Dolors Vilarasau, que ha assenyalat que "els tres dies de festa seguits que van deixar la ciutat deserta han perjudicat les representacions". En canvi, assegura que el resultat artístic "és molt bo, perquè l'obra està en el moment precís de maduresa."

MIQUEL CABANAS 10 A N Y S DE PINTURA

(1985 - 1994)

Nom de l'artista: Begona Valcàrcel Lloc: Ateneu Santcugatenc

Fins a l'11 de juny

Dates: fins al 2 de juny

PERE PICH

B

egona Valcàrcel presenta la seva primera exposició individual a l'Ateneu Santcugatenc. La dinàmica de l'artista és més que coneguda; presidenta i fundadora de Firart, Begona s'ha convertit, en poc temps, en un model d'artista implicada en la promoció de l'art des de la base. D u r a n t a q u e s t s últims anys, havíem pogut seguir la seva trajectòria en diferents exposicions col·lectives, però aquesta és la primera oportunitat per conèixer millor la seva pintura. El resultat és més que notable. La coherència d e les natures mortes dóna unitat i personali-

11artista al costat d'una de les seves pintures. Foto: XA VIER LA R R OSA tat a la resta de l'exposició. A m b a q u e s t a col·lecció d e mostra tenir una capacitat de despullar el quadre d e tots els e l e m e n t s no essencials per ar-

ribar al nucli i m p o r t a n t del tema. En el mateix sentit, cal dir q u e tota la sèrie està tractada a m b una malenconia molt sincera.

SOCIS FONS D'ART

Sal|

usfnol

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat del Val»

Horari: matí, de 9 a 2h tarda, de 5 a 9h

Tel. 675 47 51


36 Cultura !

^^:*^S^-^

ELS /QUYTONS Divendres, 31 de maig del 1996 •*'»Vv*.~

;

SANTS •D'llal2h.,GameOver. La p r o p o s t a Programa dedicat al món informàtic. R A D I O S A M C l C;AT Divendres 31 •De 12 a 13 li.. El MagatDe dMuns a divendres • Visitació Mare de Déu zem. a m b Oriol Costa i • D e 7 a 7:M) li.. HI DesDissabte 1 • Laura Amanda Sans. pertailor. amb Joan Yalhé. •De 15 LI 14 li., VantMatx. • D e 7:3(1 a 10 h.. l'.l Ciall • SantíssiniLi Trinitat 1,'avanç, de l'actualitat esdel Monestir. Re\ ista d'acDMuns 3 portiva del cap de setmatualitat. De 7:.il) .i l):.s<) 1,.. na. • Carles Lwanga repassa les principals notícies d'àmbit general i de Dimarts * •De 14 a 15 h.. Vallès Sen'•l·.M) a 10 inclou la primera se Fronteres (repetició).•• Francesc Caracciolo edició de l'int'i irmatiu. Sant De 15 a 10 h„ Aquells MeDimecres 5 ( aigat Avui. amb totes les ravellosos Anys. Amb Jo• Bonifaci notícies d'àmbit local de la sep Maria Alvira. Dijous 6 ciutat, l'.l programa el diri• Norbert • De 10 a 20 h.. Súper DJ. geix i presenta Xavier ForIota la música màquina Divendres 7 nells. • Robert d'actualitat. • D e 20 a 21 h.. Bones Vi• D e 10 a 12:45 h.. Dies de bracions. Amb David ViRàdio. El maga/ine. Espais llena. de di\ ulgaci('), entreteniment i participació. Pre• D e 21 LI 22 h.. Salmaia, sentat per Maribel C'ayueamb Jesús Aguilera i Lídia las. ( XTÓll. •De 22 a Sli.. Música al teu • D e 12:45 a 15 h.. Amb DlVKNDRKS • Balls d e S a l ó a l P o l i e s p o r t i u M u n i c i p a l . L'escola de ball de Pepe Asencostat. Molt de (Just. Espai degassio i Elvira Ayesa organitza per segona vegada el Trofeu de Balls de Saló Ciutat de C i n e m a triinumia amb l'ep Blanes. Sant Cugat. Hi participaran 180 parelles de ballarins aficionats, que arribaran d'a• \ les vuit del vespre, al •I )e 15.i 15:5.0 li.. Sant ( àiDiumenge: rreu de Catalunya i de l'Estat Espanyol. En total, es repartiran 22 premis, tot i que centre cívic de la Floresta, gat \\ ui. 1 "Informatiu se- • De S a 0 h.. El Dia del només es triaran sis parelles com les millors. Entre el jurat, hi haurà represenes projectarà la pel·lícula gona edició. Editat i preSenyor. tants internacionals. L'espectacle l'obrirà una parella de ballarins alemanys que són Hi>rt)ries del Kronen, de sentat pels serveis •De 0 LI 0:50 h.. Esports en els millors del món en ritmes llatins: txa-txa-txàs, rumbes, sambes i altres. TV3 hi Montxo Armendariz. informatius de Ràdio Sant Marxa, primera edició. estarà, igual com l'any passat, per televisar una part del concurs. ( àlgat. • D e 0:50 a 10 h.. l'.l Racó de la Poesia. Amb Joana D a n s a •De 15:50 LI 14 h.. Entitats. Francesca Garcia. parelles concursants. lli • A les deu del vespre, a la ta de final de curs. La fesDirigit i presentat per Xano. La xerrada, organitzahaurà una exhibició de placa de Barcelona, ballata serà a la plaça de Bar\ icr Miralles. • De 10 a 10:50 li.. Arrels. da pel Club Muntanvenc ball amb la famosa pareda de final de curs de l'escelona. I n programa de Rogeli Pe• D e 14 a IX h.. Vol de TarSant Cugat, s'inclou dins lla alemanya formada per cola tle dansa de l'Esbart tin'). da. Música suau seleccioel cicle Aula Cultural, que Ralf Muller i Olga Muller Sant (lugat. Organitza: EsBall nada per Josep Maria No•De 10:50 a 14:30 h., Roda es fa cada dimarts a l'enO m e 11 x e n k 11. c a m p i o n s titat. bart Sant Cugat. • A les cinc tle la tarda, guera. d'Amics. Amb Pere Pallisdel nu'm en hi modalitat ;il CLisal cultural tle Mirasa i Joan Fàbregas. • D e IN a 21 h.. Al Llom. sol. ball per a la gent gran. de llatins. • De 14:30 a 15 h„ Esports 1 n programa de Saba Valldins les activitats que orDIMF.CRHS en Marxa, segona edició. \ é. I·lls divendres tic 20 a niüMENGK ganitza el Col·lectiu de • D e 15 a 16 h., Aquells M ú s i c a 21 h.. inclou l'espai, K i t't" C e n t Gran del districte. Meravellosos Anys. Sardanes •A les nou de la nit, al bar Raff. Música hea\ > amb Dada de la Floresta, acMarc l'icainol. • A les dotze del migdia, • De Hi a 20 h.. Súper DJ. DIMARTS Balls d e saló tuació del grup Dr. Fly. • D e 21 a 21:20 h., I.T.sal casal de cultura de Vall• De 20 a 21 h., Bones Vi•A les dotze del migdia, O f e r i r a n un One Mim portiu. Dirigit i presentat doreix, audició del final Conferència bracions. al pavelló municipal, II Show. A q u e s t c o n c e r t per Patrícia Mota. del c u r s e t de s a r d a n e s , • A les vuit del vespre, a la • D e 21 a 22 h., Esports en (iran Trofeu de Balls de s'inclou dins la progra• D e 21:20 a 2.i h.. Sons i amb la cobla La Principal sala d ' a c t e s d e l C l u b Marxa, tercera edició. Saló Ciutat de Sant Cugmació que presenta el Bar Estels. Presentat per Pere de Terrassa. Muntanyenc, l'historiador •De 22 a 7 h., Música al teu ta, organitzat per l'escola Dada, situat a la plaça de Pallissa. Josep Maria Solé i Sabacostat. de Ball Pepe Asensio i Ell'estació de la Floresta. • D e 25 a 24: t é , d i r e c t o r del M u s e u Dansa •Dissabte i diumenge de 8 vira Avesa. Cinc jutges inCada dissabte hi ha anid'Història de Catalunya. •A les dotze del migdia i a 22 h., connexions amb Dilluns: Aquest Any, Sí!. ternacionals titulars, nous mació per als nens a les parlarà sobre aquesta ena les sis de la tarda, l'esCatalunya Informació i butl'n programa de Salva Valla l'Estat espanyol, supersis i jam sessions a partir titat. (ïlossarà l'historiador cola de dansa de l'Esbart lletins amb informació lovc. visaran l'actuació de les tle les dotze del migdia. santeugatenc Joan Troyaactuarà en la ballada-fescal i comarcal. Dimarts: L'Estrena. L'espai de cinema de R S C Dimecres: Hores Extres. Amb Eduard Garcia i Rosa HORARI AUTOBUSOS Maria Jané. I )ijoiis: (lafè Blue. La nit TUrUA 3. SACTCUGAT-UlFlORESTA-i^S PLANES T UWA 1 , SAIIT CUGAT-MIRA-SOt-MAS JANER temàtica, amb Oriol Costa. Sortides des de F. Caiem. Sortides des de M»i JMtWt Divendres: \alies Sense -Olss feiners, la sortida: 06.30h del matí i cada hora i mitja feu a tes 21.3Qh. -Dies feiner*. U mM&MtQM&~mmnm*to<kl<i>aito hora fins a les 22.20h. : -Dissabtes i festius. 1a sortida: OS.OOh del matí í cada hora i mitja fins stíes 21.3Qh. Fronteres. Presentat per L'últim sewflriB«W#^#qopgerar8St«a6<!9Í .Q.a{te Sant Cugat lathia i 1 lamed Ben I lamSortWesdesdePEstacié. LISMjnt servei 1N*í»e*<^»«B99Ut*re$tatíé<teï ! ,6.0.^ Sant Cugat -Dies feiners. ia sortida 07 20h del mati i cada hora * mitja ffesales &3Sh, mou. •dissabtes ifestiua. 1a sortida, os 50h del matf| cada ha* iwSfftfit»* te*2&aQn, DwUtliti Ui i Jo rAWiiUMde Éltww l a t s •I )e 24 a 7 h.. Música al teu -Dies feiner*. 1a sofWa: 0&$0h"Q7.5Qh i ais 58 ttrteuis«Is cada hom «ns a !es2l.50rt Recorregut E Gokxn. ta Floresta, Ptaça Centre, Mercat, CAP, AMm $akt, £s*wfc Plaça L'últim serveifinaWzaei seu teeoffagutarastatSó^af.è.C. de Sant Cugat. costat. Centre, La Floresta, F. Colom, -Diaaabta* i festius. l a s « « ( i K ^ . a e ^ ^ 50h. • D e 7 LI 24 h.. cada hora, L'últim serveifinaüzs e( **8 t^mg^^mà&m £ & C <& Sant Cugat • A 3. SANT CUOAT-RUBÍ-THRRASSA connexions amb Catalunftecerrag&I^JM#y£ià6tí·ïà»*BÍ Plaça Cm Cadena, Bstació §t. Cugat, Mercat -Dies feiners. 1a sortida 05 4Gh-0&,25rt i als 2$ mmut$ de cada hora finsa tes 22.25h. ya Informació i butlletins Torreblanca, CAP. AÈtorwSafe CmCadena, Estació masot, Mas Janer, -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 06.25h í als 25 minuts de cada hora fins a tes 2fc2$h. de Sant Cugat i el Vallès -Sortides addicionals a Terrassa: 06 55h, &7.55h i 11,55ft.{f8ir*f$) r LÍNIA 2. NUCLI URBÀ DE SANT CUGAT dels ser\ eis informatius de SortW··dMd·SMtDomèM·ft. l'emissora municipal. BWWiffltTOn-

31

Dissabte:

• D e S a lOh.. A Primera 1 lora. Música i informació per al cap de setmana. Amb David Villena. • D e 10 a 11 h.. I lora Extra (repetició).

-Dies « n e t s . 1a sortida:£&19r9M0ri«iB 1$ i 46 minuts de cada hora fins a les 22 16h. -Dissabtes i festa». 1 a sortida: 0916h-09 46ft t als 16 i 46 minuts de cada tiara fins a les 22.16h. Sortides des de Sant Francesc. -Dies feiners. 1a sortida. 06.23h-06.53h i ais 23.53 minuts de cada hora fins a tes 22 23rt -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09 23W)9 53r> i als 23153 minute de cada hora fins a les 22.23h.

-Diesfeiners, la scida oí 15-0540!ai$40roinat$oecadaho(aflr»s.teí22.l0h. -Dissabtes, lasortat as 15-05 401 oe ion lats to minuts de cadafeora fins a tes 22.101» -Diumenges 1 festius.' a sortida. 07.tOh i ais 10 minuts de cada hora ites a tes22.10h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40h 12300h (feiners). 23.00a {dissabtes t festes).

CUGAT Sortides des de restaoto F6C. -Dies feiners, ta sortida: 06.05h·O6.35h i afs 05 i 35 mmuis de cada hora fins a tes 22 3Sh -DiesWners. 1a sortida 05 451 ais 15145 minuts de cada hora fins a tos 21 Mte, -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09 05h-09.35h t als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22 35h. -Olssabtes. 1a sortfda: 05 451 ats 45 minuts de cada hora fins a les 2l45h. -Diumenges i festius. 1 a sortida: 06 45h i als 45 nunute de cada hora fms a les 21,45h Reconegut. Saní Domènec CAP. Sant Francesc Plaça Coll. Mercat Torreblanca, Monestir. Estació -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners) FGC. Colomer, Sant Domènec.

Diari de Sant Cugat 148  

Diari de Sant Cugat 148, 31 de maig de 1996

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you