Page 1

ELS CANTON M

Divendres, 31 de març de 1995

SETMANARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

COMERÇ

• Punt i seguit L'EMD aprova un pressupost molt similar al del 1994, mentre s'espera el resultat de les eleccions. Plana 3 Promusa adjudica per mil milions la construcció de la promoció dels pisos del 94. Plana 3

I Economia La possible aplicació de la subcontractació a llarg termini preocupa els sindicats de Lucas. Plana 11

Núm. 87 »Any III«I2S pessetes

La III Mostra Sant Cugat Actiu s'obre avui al camp de futbol Hi participen 140 estands, representants de la diversitat comercial

La fira arriba després de la forta crisi que ha patit el sector

• La inauguraran aquest vespre el conseller Subirà i l'alcalde

• Cultura i espectacles Mingo Ràfols diu que la televisió ha perjudicat la seva carrera. Plana 16 Sant Cugat recupera al setembre el Festival de Música. Plana 18

I Esports La Unió Esportiva Sant Cugat ha signat aquesta setmana la carta fundacional de la primera fundació esportiva de la ciutat. Amb aquesta iniUNIÓ ciativa, la UESC vol impulsar l'esport amateur. CUGAT inicial de la fundació és El capital d'un milió de pessetes. Plana 23

.BXS.C

HE*™"

I Punt divers L'Ajuntament obre un cens de voluntaris forestals. Plana 29 Els bombers voluntaris de Valldoreix s'integren a l'ADF. Plana 30

Compte enrere..—Els treballs s'han accelerat aquesta setmana per enllestir la instal·lació de l'envelat de quasi 5.000 metres quadrats que acollirà la tercera edició de la Mostra de Comerç, Indústria i

Serveis Sant Cugat Actiu, encara que la feina principal ha estat la preparació dels 140 estands que hi participen enguany. La mostra, que es va haver de retardar a causa de la crisi, la inauguraran aquesta tarda

El CAP obrirà nous serveis i es descentralitzarà I Trofeu de balls de saló El pavelló d'esports rep 3.000 visitants pel I Gran Trofeu Ciutat de Sant Cugat de balls de saló, el més important d'àmbit estatal. Plana 32

I S'acaben les pre-inscripcions Els cursos de P-3 són els únics on s'han detectat problemes de places, un cop ha acabat aquesta setmana el període de pre-inscripció a escoles públiques i instituts. Plana 4

Presència Amb aquesta edició us donaran on exemplar de la revista Presència

Suplement Sant Cugat Actiu Aquest número inclou un suplement especial sobre Sant Cugat Actiu

El centre, amb més de vint mil usuaris, compleix dos anys de gestió privada • Sant Cugat.— El Centre d'Assistència Primària obrirà enguany nous serveis de salut mental, oftalmologia, traumatologia i cardiologia amb metges especialistes que es combinaran amb els dels centres hospitalaris. L'objectiu és eliminar el nivell assistencial intermedi entre l'atenció primària i l'hospitalària. Un se-

gon repte és la descentralització del CAP, amb l'obertura dels centres de Valldoreix, la Floresta i el programa de salut de les Planes. A l'hora de fer balanç dels dos anys de gestió privada, els responsables de la Mútua de Terrassa destaquen l'increment dels usuaris i l'agilitació del servei. Plana 2.

Unesco demana al Govern que mantingui el compromís de retornar els arxius HSant Cugat.— La Federació catalana de clubs i associacions Unesco ha instat el govern de l'Estat a mantenir el compromís de retornar els arxius de la Generalitat republicana que es

conserven a S a l a m a n c a . Aquesta petició s'ha fet a instàncies de l'agrupació Sant Cugat-Valldoreix, que fa dos anys va organitzar un dels primers debats públics sobre aquesta qüestió. Plana 13.

el conseller d'Indústria, Antoni Subirà, i l'alcalde, Joan Aymerich, i serà oberta al camp de futbol fins diumenge. Els organitzadors esperen igualar els vuitanta mil visitants de l'edició anterior. Plana 10.

S'atura la construcció del «búnquer» del Monestir • Sant Cugat.— Després d'una reunió amb el Patronat del Monestir, la Generalitat ha decidit paralitzar la construcció del «búnquer» soterrani on s'han de traslladar part dels serveis del Centre de Restauració i Béns Mobles.

A més, se n'haurà de reestudiar l'emplaçament. Es tracta d'una mesura cautelar mentre continuen els treballs arqueològics que es fan al costat del claustre i que han posat al descobert un mur gòtic del segle XIV. Plana 15.

ARRIBA LA NOVA INFORMÀTICA Cursos per a totes les edats Word Perfect

Comptabilitat

Lotus 1-2-3

Programació

Windows Excel-Word

Program Accés t

- 7 ESCOLA D'INFORMÀTICA

c. Santiago Rusifiol, 14 Tel. 675 15 56


INSCRIPCIONS A LESJÍSCOLES

2

Fls parcs de 3(12 nens de tres anys han demanat una plae;a tic les 275 vacants de Ics set escoles publiques de Sant Cugat. Un sorteig servirà per descartar aquells nens que no ciihi'ii en almins centres. Plana 4.

. D i v e n d r e s . M de marc, de 1995

l \ SANI' CUGAT MÉS VERD

PUNT 1 1 1

Aymerich inaugura Ics quatre zones verdes i d'esharjo que l'Ajuntament ha construí', els darrers anys a la zona de la carretera de Cerdanyola. entre ells el parc de Sant Francesc. Plana 5.

SANITAT FI C e n t r e d A s s i s t è n c i a P r i m à r i a (C A P ) d e S a n t C u g a t va c o m e n t a r a ser g e s t i o n a t p e r la M ú t u a d e T e r r a s s a el I W 3 . Tant els s e u s r e s p o n s a b l e s c o m els r e p r e s e n t a n t s polítics d e l ' A j u n t a m e n t q u a l i f i q u e n

d e m o l t p o s i t i u l ' e x p e r i m e n t , en el m o m e n t d e fer b a l a n ç del s e g o n any d e g e s t i ó . FI C A P inicia el I W s a m b n o u s p r o j e c t e s c o m són la i n c o r p o r a c i ó d e m e t ges e s p e c i a l i s t e s p r o v i n e n t s de R u b í i T e -

r r a s s a . l ' a m p l i a c i ó d e l s s e r v e i s als dist r i c t e s i la m i l l o r a d e l ' a t e n c i ó t e l e f ò n i c a . un servei q u e a m b l ' i n c r e m e n t d ' u s u a r i s ha a r r i b a t a la s a t u r a c i ó . FI 1 W 4 . el C A P ha a t è s p r o p d e 23.1)00 s a n t e u g a t e n e s .

El CAP compleix dos anys de gestió privada i arriba als 23.000 usuaris L'alcalde qualifica de molt positiva la prova pilot i destaca l'augment de serveis que ofereix

La incorporació d'especialistes i els nous centres als districtes són el repte per al 1995

NAVI CAVA

M Sant Cugat.-— I n el darrer any l'activitat al Centre d'Assistència Primària s'ha incrementat en un 7 per cent. i ha passat de 183.000 prestacions el 1W3 a les 196.000 al llarg del 1994. Els serveis que han augmentat més són el de pediatria, les urgències i cl d'infermeria. Jaume Suana, director general de la Mútua de Terrassa. va destacar l'esfore personal de molts dels treballadors del centre. que 'diari anteposat la voluntat que el projecte funcionés a una situació laboral molt complexa -. Suana va parlar a Tacte de presentació de la memòria d'activ ilats del centre, on tamhe hi va ser present l'alcalde. Joan Aymerich. la regidora de Sanitat i Benestar Social. Silvia l ' I m v i el director del CAP, Josep M a n a Yinué. Vinue va destacar l'increment d'hores de dedicació dels metges de capçalera, que actualment són quatre i miqa dianes, gairebé el doble que ta uns anvs. Si s'afegeixen les hores de treball de recerca i tomiació, els metges del C A P Sant Cugat tenen una dedicació eqiiiparable a la d'un metge que treballa 36 hores setmanals. Però l'increment d'hores ha anat seguit d'un increment de la demanda. Ara moltes persones fan servir més el servei de metge de capçalera, i tamhe s'ha de tenir en compte l'increment constant de la població de Sant Cugat. Tot això ha comportat que sovint encara es produeixin retards en les visites de fins a una setmana.

[ZZ] 1993 1994

Millora telefònica l a incorporació de 5 nous professionals a urgències ha servit. segons Josep Maria Vinué, per donar un nou impuls a un servei que històricament arrossegava molls problemes. Al mateix temps s'esla treballant per millorar el servei d'atenció, tant a la centraleta telefònica com al taulell d'informació. Segons Vinue. tot plegat fa que el C A P Sant Cugat estigui considerat cada cop millor. com ho reflecteix el fet que «ara hi ha 10 institucions que l'han escollit perquè els seus alumnes hi facin les pràctiques».

II CAP Sant Cugat v;i iniciar un proce·, tic renovació amb el trasllat ;i la nova sou al carrer de la Mina. l'oln: JA MULA. t ii oi is 1 I l't N'l".

15.800 11.300 visites visites

18.500 13.257 14.296 12 000 consultes visites visites consultes

Urgències

FI Centre d'Assistència Primària porta a terme diferents campanves de sensibilització i educació a la població. Col·labora amb l'Arca de Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat dintre del programa d'e-

C0NSULTES TOTALS

dueació sexual a les escoles, i també col·labora en el cicle de xerrades per a diabètics, organitzat per l'Associació de Diabètics del Vallès (Adisa). I ambé continua treballant en Ics campanyes de vacunació escolar, i en el pla de

prevenció de salut dental, iniciat el 1994. Joan Aymerich va ser present a Pacte de presentació de la memòria d'activitats per «donar suport a la important tasca feta en cl C A P . que ha millorat molt en els últims tres anys». Aymerich es va mostrar molt satisfet per aquesta millora, i va recordar «els problemes que. a nivell municipal, significava l'elecció de la gestió privada al C A P . Afortunadament, al final ha estat un gran èxit». Per l'alcalde de Sant Cugat, «a l'Ajuntament no ens arriben queixes del servei d'assistència primària. i això demostra que funciona bé. perquè la gent només se'ns adreça quan les coses no van he».

Introducció d'especialitats i potenciació dels districtes x.c I . FI Centre d'Assistència Primària encara l'anv 1995 amb el projecte d'integrar una gran part de les especialitats que actualment no hi ha al municipi, i per les quals cal traslladar-se a Terrassa o Rubí. Pins ara s'han incorporat els serveis de reumalologia i endocrinologia. i ja ha començat el pioces per fer cl mateix amb salut mental, \ b a n s que acabi l'any.

e h responsables del centre volen incloure les especialitats d'oftalmologia. cardiologia, pneumologia i traumatologia .Aquestes novetats formen paït del pioces que el Servei Català de la Salut ha engegat per eliminar l'assistència intermèdia entre l'alencio primària i l'atenció) hospitalària. l ' n altre punt important en la planificació de la fumia assistència primària passa per la poten-

ciació del metge de capçalera. Per aquest motiu es vol incrementar la capacitat tècnica dels metges. S'esla organitzant un piograma d'estades en diferents serveis hospitalaris perquè els metges de capçalera adquireixin les habilitats tècniques Concretes necessàries per tractar temes pulmonars, de reumalologia i dirigits a la terapèutica del dolor. FI c o i l s u i l · a i de la I loiesta es

una de les principals novetats que s'espera que entri en funcionament durant les properes setmanes. A mes d'un increment en l'espai, aquest centre ha d'augmentar i millorar els serveis que Uns ara es realitzaven al districte. I 'Entitat Municipal Descentralitzada també ha remodelat un nou espai on traslladarà el servei sanitari. i ha previst inaugurar-lo el mes vinent.

Portabella continua criticant Tactitut de CiU respecte a Torre Negra NAVI ( \ \ A

flSant Cugat. I I parlamentari d ' F R C Jordi Portabella va criticar la negativa de Convergència i Unió a integrar immediatament la zona de la Torre Negra en el Pla d'Fspais d'Interès Natural ( P E I N ) . Portabella va oferir una roda de premsa el passat dia 24 on va assegurar que la «queixalada» pot entrar en el PEIN abans de la revisió del programa de desenvolupament que s'ha de realitzar el 1996. Segons el representant republicà, «aquesta revisió no té res a veure amb el procés d'incorporació de paratges al pla». Jordi Portabella va acusar el diputat de CiU i alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich, de «desinformar o estar ell mateix desinformat». i va dir que. sí vol protegir la zona realment, pot demanar una requalificació perquè els terrenys deixin de ser «urbanitzables». Joan Aymerich va afirmar dilluns passat que el) no va dir en cap moment que l'os obligatori esperar la revisió del FW6. però que «tampoc hi ha cap pressa per fer-ho abans, perquè la zona té la qualificació d'urbanitzable no programada i, fins que es programi. no es pot edificat''. L'alcalde va reiterar que. per ara. l'Ajuntament no té cap mtencio de programar aquest sol. Avtncrich també va explicar que el consistori no vol promoure una iequalificacio dels terrenys perquè no vol trobar-se amb una negativa per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i C U C i . A més, per Avmerich «la requalificació d'una zona tan gran com la que la Plataforma anomena la «queixalada.» és molt complexa econòmicament, i s'ha de pactar amb molta gent».

ERC demana suport als partits polítics per a Eduard Pomar H Sant Cugat.— Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat s'ha adreçat als diferents partits polítics amb representació al municipi per sol·licitar d'ells un suport explícit al militant de! partit Hduard Pomar, que serií jutjat el proper 3 d'abril. Pomar va ser un dels detinguts en l'operació contra independentistes organitzada pel jutge Baltasar Garzón el juliol de 1992. Fa secció local d ' F R C d e m a n a als partits que signin una carta de suport a Pomar on denuncien la seva detenció com a injustificada. HI secretari de la secció local. David Sempere, ha recalcat la vàlua humana i la tasca que ha fet fins ara pci Sant Cugat Eduard Pomar. X < .

Vidal-Quadras presentarà el candidat delPP B S a n t Cugat.— FI president del Partit Popular a Catalunya. Aleix Vidal-Quadras. acompanvat de dirigents autonòmics del partit, seran els encarregats de presentar oficialment als militants el candidat del PP a Sant Cugat per a les properes municipals. Jaume Tarragó. I/acte es farà avui divendres. a partir de les \ u i i del vespre, a la Casa de Cuhur.;. X(


PUNT I SEGUIT

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

3

VALLDOREIX

Valldoreix aprova un pressupost de transició que puja a mil milions de pessetes L'oposició, de CiU, creu que aquest fet pot condicionar el govern que surti de les urnes XAVICAVA

• Valldoreix.— L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha calculat en 1.034 milions de pessetes el pressupost del 1995. Les inversions arriben als 470 milions, mentre L'EMD va aprovar els pressupostos en un ple extraordinari celebrat el dia 23, amb els vots favorables de l'actual equip de govern —format per representants d'UNIS i del PSC— i els contraris de CiU. L'oposició va votar negativament els pressupostos per la proximitat de les eleccions municipals i els canvis en l'equip de govern de l'EMD que es poden produir. Segons Jaume Santmartí, representant de Convergència i Unió, «hauria estat una més bona solució prorrogar el pressupost de l'any passat, i no aprovar-ne un de nou». També va trobar a faltar un programa seriós de reducció de despeses fixes, cosa que vol dir que aquest «és un pressupost que crearà endeutament». Santmartí va qualificar el pressupost de «fotocòpia dels anteriors», i va trobar a faltar el diàleg necessari per consensuar-ne el contingut. Pactes i pressupostos Lluís Ginjaume, responsable d'Economia de l'EMD, va reconèixer el caràcter «conservador» del text. Ginjaume va explicar que la gran diferència respecte al de l'any passat és la signatura prèvia del pacte econòmic puntual amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Per Lluís Ginjaume, amb aquesta signatura «es va consensuar la part que es rebia i la que es pagava del pressupost municipal», de manera que queden assegurats uns ingressos fixos per a l'EMD. Pel responsable d'Economia de l'EMD, la proximitat de les eleccions ha obligat a redactar un pressupost de transició, molt semblant al d'anys anteriors. Pel president de l'EMD, Miquel Masa-

que les despeses de personal s'emportaran 186 milions més. Jaume Santmartí, representant de l'oposició convergent a la Junta Veïnal, va definir el pressupost com «una fotocòpia dels anteriors», i va dir que s'hauria d'haver

esperat fins després de les eleccions per aprovar-lo. Lluís Ginjaume, responsable d'Economia de l'EMD, va explicar el retard en la aprovació per la necessitat de signar prèviament el pacte econòmic amb Sant Cugat.

PRESSUPOST PEL 95 DE L'EMD DE VALLDOREIX • Pressupost a Valldoreix pel 1995 Principals ingressos

|

Pessetes

Taxes i similars

376.663.059

Transferències de Sant Cugat

336.116.986

Alienació d'inversions reals

143.588.207

Principals despeses

i

milions. El segon apartat el formen les contribucions especials calculades per les diferents urbanitzacions i instal·lacions d'enllumenat, que arriben als 325 milions. D'altra banda, s'han previst 143 milions de pessetes d'ingressos provinents de la venda de terrenys de l'administració a les zones de can Calopa i can Monmany.

Pessetes

Despeses en urbanització

Inversions reals

470.057.326

Despeses del personal

186.713.960

Despeses en béns corrents i serveis

159.972.808

Les despeses principals són les destinades a inversions, que arriben als 470 milions. D'aquests 73 milions es destinaran a la urbanització del carrer Esparver i 76, a la del carrer Eivissa. Can Monmany, una de les zones on fins ara s'han realitzat grans millores urbanístiques, rebrà 50 milions més. També s'han destinat 8 milions per al condicionament de la seu pel centre d'assistència primària, que s'ubica a l'antiga seu de l'Entitat Local Menor, i que es té previst obrir molt properament. Cinc milions més es destinaran a les obres de condicionament del pàrquing de l'estació dels Ferrocarrils Catalans. EI segon capítol en importància és el de despeses de personal, que arriba als 186 milions, repartits entre el personal funcionari i el laboral. Entre aquest s'hi inclouen els treballadors de l'escola Bressol, el col·legi Ferran Clua, la brigada de neteja i la Casa de Cultura. Pel que fa al manteniment i els serveis, s'hi dediquen 160 milions. En aquest cas, les partides principals corresponen al manteniment general dels carrers, amb prop de 20 milions, i al manteniment i l'energia per a l'enllumenat públic, que arriba als 31 milions.

j

Total pressupost

159.972.808

• Pressupost d'inversions | Urbanització i millores a can Monmany

50.000.000

Altres urbanitzacions

292.000.000

Enllumenat

40.000.000

Remodelació Ferran Clua

10.000.000

Remodelació Casal Cultura

7.000.000

Remodelació seu EMD

9.000.000

Adaptació Centre d'Assistència Primària

8.000.000

Adaptació pàrquing estació

5.000.000

Honoraris tècnics

23.000.000

Altres

22.000.000

L'EMD de Valldoreix ha aprovat els nous pressupostos. Foto: MANÉ ESPINOSA. nés, la signatura del pacte puntual va provocar un gran retard en l'aprovació del pressupost. Però Masanés considera que aquesta aprovació s'havia de fer abans de les eleccions, perquè en cas contrari «s'hauria retardat fins després de les vacances d'estiu».

Les xifres aprovades per Valldoreix inclouen uns ingressos amb dos grans apartats. El primer és la part que Valldoreix ha de rebre del conjunt d'ingressos que es recapten a Sant Cugat i que, segons el pacte puntual signat amb l'Ajuntament, s'estima en uns 336

ERC escull els números 3,4 i 5 de la llista electoral • Sant Cugat.— La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya va escollir en la darrera assemblea de militants David Bajona, Montserrat Obiols i Eduard Pomar, respectivament, com a números 3, 4 i 5 de la llista per a les eleccions municipals. Bajona és l'actual president de les Joventuts d'Esquerra Republicana a Catalunya, i també desenvolupa la tasca de cap de premsa del partit. Obiols va encapçalar la llista en les anteriors municipals, i està vinculada al món del comerç de Sant Cugat. Pel que fa a Pomar, ha participat en diferents mobilitzacions ecologistes i de solidaritat amb el Tercer Món, i és representant sindical en una important empresa de Sant Cugat. Aquests candidats s'uneixen al cap de llista, Jaume Busquets, i David Sempere, president de la secció local i candidat número dos. Segons Sempere, la composició de la llista vol reflectir totes les sensibilitats del partit i la pluralitat geogràfica del municipi. / x.c.

Declaren contra Anton Canellas per l'antiga gestió de l'HGC • Sant Cugat.— Alguns antics alts càrrecs de l'Hospital General de Catalunya han declarat en contra de l'ex-president de l'entitat Anton Canellas davant els membres de la Guàrdia Civil que porten les investigacions sobre un presumpte frau de l'antiga gestora del centre contra 25 socis. Els directius que formaven part del consell d'administració quan l'Hospital General de Catalunya va presentar la suspensió de pagaments van assegurar en les seves declaracions que no se signaven les actes del consell d'administració, presidit per Canellas. Els testimonis, que han prestat declaració per ordre del titular del jutjat número número 4 de Terrassa, van dir que les decisions importants sobre el futur de l'entitat sanitària les prenia un dels consellers delegats, Carles Soler i Durall. Segons alguns alts càrrecs, es desconeixia en quina junta de govern de la societat es va aprovar el canvi d'obligacions per participacions. / À.c.

HABITATGE

Els nous pisos de Promusa a Coll Fava i Torreblanca s'acabaran abans de Festiu del 1996 Les obres s'han adjudicat aquesta setmana ÀNGELS CASTUERA

• Sant Cugat.— El consell d'administració de Promusa va concedir l'execució de Ics obres per construir les tres promocions d'aquest any a les empreses Lain SA. Copcisa i OCP SA, després de la reunió que van fer dimarts. El consell d'administració de Promusa. presidit per l'alcalde. Joan Aymerich, va rebre quinze sol·licituds de diferents constructores per portar a terme aquests treballs. La concessió de les obres a les tres empreses es va aprovar per unanimitat. El pressupost dels habitatges supera els 1.000 milions de pessetes. Segons les previsions, els propietaris tindran els seus pisos l'estiu de l'any que ve. La promoció del 1994 de Coll Fava 1 tindrà 54 habitatges, 8 locals, que ocuparan 552 metres q u a d r a t s , i 67 aparcaments. Aquest paquet d'habitatges el construirà l'empresa LAIN SA per valor de més de 336 milions de

pessetes. La segona obra de Coll Fava, que tindrà 51 habitatges i 51 aparcaments, l'han concedida a la constructora Copcisa. El pressupost d'aquesta promoció és de gairebé 338 milions. Finalment, el consell d'administració de Promusa va adjudicar l'execució de les obres de la tercera promoció, la de Torreblanca C-2, a l'empresa OCP Construccions. A Torreblanca s'hi edificaran 58 habitatges i 61 aparcaments, i hi haurà 3 locals, que ocuparan 341 metres quadrats. La construcció d'aquests equipaments està pressupostada en gairebé 384 milions. Segons les previsions, els habitatges de Coll Fava 1 i de Torreblanca s'acabaran d'aquí a 15 mesos. La segona promoció de Coll Fava es perllongarà tres mesos més, d'acord amb el que s'havia establert en el projecte. Si les obres evolucionen com es preveu, els veïns podran habitar als nous pisos a l'estiu del 1996.

* > £ % r Servei • O p f ) * Gratuït a / J f i S i * Domicili Mercat Pere Son, 120 5891448 Mercat Torreblanca, Parada 1-5 67513 89

//' ofereix els seus SERVEIS: 33032/017 M

Mercat Pere San Parada 306 Sant Cugat del Vallès 34139/06062

SEGURETAT

Portes Blindades

j 8 j VALLÈS NET, S.A.

FSI

Un

Sant Cugat del Vallès, •a· 589 17 99

• • • •

NETEJA GENERAL (També vidres) NETEJA OBRA NOVA ABRILLANTAT DE TERRES MANTENIMENTS (Oficines, Comunitats, Comerços, Garatges, etc.) •14 ANYS ENS AVALEN • PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS Estem al seu servei a: c/ St. Ramon, 4 baixos Tel. 674 89 18 SANT CUGAT VISITI'NS A LA MOSTRA

SANT CUGAT ACTIU! COL·LABORA: VVETROK MESDI, S.A.


PUNT I SEGUIT

4

ELS 4 C A N T O N S ,' Divendres. 31 de març de 1W5

ENSENYAMENT

Les escoles que no poden assumir tota la demanda recorreran al sorteig Pins del Vallès, Maragall, Catalunya i Ferran Clua adoptaran la mesura de la Generalitat ANGKl-SC'ASTU·.RA

• SiliiI Cu^ai Un eop tancat el període de prc-mscí ipcio per a Ics escoles bressol. Ics d'cducacio primària i els instituts, les xifres no son uauc pieocupants. Pel que fa a Ics l.'oteita de vacants de P3 a Ics escoles publiques de Sant Cugat per al curs Ki(i-Íl7 es de 275 places, i en total hi ha hagut 302 sol·licituds d'accés als set centres públics del municipi. Segons ha explicat la cap tècnica de l'arca d'ensenvament de l'Ajuntament, Conxa Martínez, aquest any hi ha hagut un augment de la demanda de P3 peique a l'escola Pla i I arreras es \a obrir una altra aula pei a nens de tres anys. lot i aquest petit augment de l'ofert;!. Ics sol·licituds continuen superant les vacants. encara que la dileréiicia aquest curs no és gaire elevada. Només hi ha 27 nens que. de moment, no tenen la plaça ad|udicada a cap escola publica de Sant Cugat. Cada centre te exposades Ics llistes de batem. amb la relació dels alumnes que han demanat una plaça i la seva puntuació, d'acord amb els ciitcris que marca la normativa de la (iencralilat. I ins al proper cinc d'abril, els pares que considerin que la puntuació dels seus fills no es la que preveien, peique consideren que les condicions del nen o de la tamilia els fan merèixer una altra situació a la llista, poden reclamar

sol·licituds de P.\ que son Ics que en els últims cursos han provocat nies problemes de distribució, només .wbroi 27 nens. Per primera vegada, una disposició del I X K i estableix que cl repartiment d e b nens que no

una revisió de la sol·licitud. Els responsables dels diterents centres els donaran totes les explicacions necessàries sobre els resultats de la puntuació. Aquest any hi ha quatre escoles que hauran de seguir el procediment del sorteig, dictaminat per

poden triar un centre en primera opció es tarà per sorteig. Si aquest excedent de nens es manté quan hagi acabat el període de reclamacions i un cop s'ha fet el sorteig, la Generalitat podria crear un altre grup de P3.

la Generalitat, per distribuir els nens que tenen una mateixa puntuació, L'escola Catalunya ofereix 511 places i té 55 sol·licituds. l'd sorteig s'haura de fer entre I fi nens que estan empatats en la llista provisional, [ai el cas de l'escola l'ins del Vallès. 73 nens

Llistes provisionals als instituts B 611 joves han demanat una plaça per als cursos de primer dels tres instituts d'cducacio de secundària que hi ha a Sani Cugat. La normativa obliga a publicar les llistes provisionals amb la puntuació de cada sol·licitant. A l'Arnau Cadell, s'han tel I d* pre-inscripcions de piimcr. i al nou institut s'han lebul 1411 sol·licituds que s'han admès provisionalment. L'institut de formació professional només olcreix 126 places per als grups de primer, però ha rebut 303 sol·licituds, bis responsables ja estan acostumats a tenir una elevada d e m a n d a de joves rubine'ics que voldrien estudiar alguna de les especialitats que s'imparteixen a Sant Cugat. Ma-

lauradament. aquest nois queden descartats Les llistes dels centres de secundària son provisionals, i fins al setembre no es podrit saber quins alumnes estan admesos definitivament. Lai el cas dels instituís. s'ha de tenir en compte el nombre d'alumnes de prinKi que n<> podran passar de cuiv La distribució dels grups es mes susceptible de modificacions. Les escoles bressol olereixen aquest curs SI places a les u c s llars d'infants, i tenen 132 demandes de plaça. En aquests moments. els tècnics de les atees d'bnsenyamcnt i de Serveis Socials revisen les sol·licituds per determinar quins nens es podran acceptar.

voldrien accedir a una de les 50 places que s'ofereixen. Se sortejaran 24 nens que tenen la mateixa puntuació. L'escola l'crran i Clua haurà de sortejar 24 nens p e r a 16 places. Aquest centre, amb 77 sol·licituds, es el que ha generat més demanda. 1 inalment. 12 pares que han demanat matricular els seus fills al col·legi Joan Maragall h a u r a n d'entrar al sorteig, que es farà el 6 d'abril. 1 a resta dels centres cl celebraran el mateix dia. cl IS del mes vinent, a les cinc de la tarda. Un cop hagi acabat el període de reclamacions i s'hagin celebrat els soitejos. la comissió de matriculació discutirà si és necessari cycitr una nova línia de P3 o no. 1 i n s p e c t o r del D e p a r t a m e n t d'bnsenyamcnt. Mai (lassol, es reunirà amb els directors dels centres i tècnics municipals per revisin el nombre de nens que encara no tenen adjudicada una escola d e s p r è s d ' a q u e s t p r o c é s . I inspector concretarà aleshores si es necessari crear o no una nova aula. i on s'hauria d'instal·lar. La publicació definitiva dels admesos i no admesos a cada centre es tara cl 21 d'abril.

Xerrada sobre la reforma educativa dels 3 als 12 anys H Sant Cugat.-- L'inspector d'educació primària Blai Gassol va explicar dimarts Ll ] ; l Casa de Cultura les novetats que comportarà la reforma per als cicles compresos entre els tres i els d o t / e anys. Segons Gassol, hi haurà tres canvis substancials i intrínsecs que ja s'estan començant a produir. En primer lloc. la creació dels projectes a u r i c u l a r s , que permeten una educació mes adequada als alumnes tic cada escola. L'avaluació continuada es un altre element important, que permetia ter un seguiment dels estudiants. Això implicarà un canvi substancial en la mentalitat d e b mestres, i exigirà un treball mes acurat per elaborar Ics línies d'escola. instruments bàsics de la reforma.; À.C.

El conservatori se solidaritza amb els seus homòlegs de Catalunya • Sant Cugat.— El director del Conservatori Municipal Victoria dels Àngels, Jaume Abat. ha manifestat la posició solidària amb les protestes que aquests dics han protagonitzat diversos conservatoris d'arreu de Catalunya. Les associacions de pares protesten per l'augment de les matricules que l'aplicació de la L O G S E represetarà per als estudis musicals. Segons Abat, aquests augments seran un greuge comparatiu respecte d'altres comunitats autònomes que no tenen traspassades les competències d'Ensenyament. i on el Ministeri d'Educació i Ciència subvenciona gairebé la totalitat de les matrícules. Abat considera que la Generalitat hauria de posar el màxim de mitjans per solucionar aquest problema, v e

INCENDIS foRESt */

msonpao per a ¥ Inscripció: Requisits:

sa frjresk]! de Sent Cuacrf

Fins al 10 d' Edat compresaipre í Persones disposades a equip d'extinció de bombers Certificat mèdic i Foto mida carnet Lloc d'inscripció: Servei dlnfopacioiJJuvenlrf^Sgfe de Cultura. C/ Castellví, s/n Entitat Municipal D ^ e n W i t ^ É r de Valldoreix. Mossèn Cinto Verdaguer, 185 Oficines Municipals dels Consells de Districte Mira-sol. Victòria, 42 La Floresta. Can Llobet, s/n Les Planes. Molí, 2

• Es faran cursets a càrrec del Parc è Bombers Rubí-San! Cugat • Es lliurarà certificat i acreditatiu^ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


5

PUNT I SEGUIT

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

EQUIPAMENTS

MUNICIPALS 95

Més de nou-eents veïns han respost l'enquesta d'Angel Casas Representen un 3% dels qüestionaris enviats CÈLIA CERNADAS

• Sant Cugat.— Un 3,1 per cent dels votants a qui el cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, Àngel Casas, va adreçar un qüestionari demanant-los la seva opinió sobre la ciutat, han respost a l'enquesta. Aquest percentatge suposa més de nou-centes respostes sobre els poc més de trenta-mil qüestionaris que Casas va adreçar als veïns majors de divuit anys.

L'alcalde, durant el seu parlament al parc de Sant Francesc. Foto: MANÉ ESPINOSA.

Aymerich inaugura 50.000 metres quadrats de pares i jardins c.c. • Centre.— Tot i que alguns ja fa mesos que estan acabats, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va aprofitar el recent acabament de les obres del parc de Sant Francesc per inaugurar oficialment els espais verds i d'esbarjo que l'Ajuntament ha habilitat en els darrers anys a la zona de la carretera de Cerdanyola. Acompanyat dels bastoners i el

grup juvenil de ball de l'Esbart Sant Cugat i el grup de ball del Centro Popular Andaluz, l'equip de govern, encapçalat per Aymerich, va inaugurar quatre parcs: el de la Pollancreda, el parc Cerdà el de Sant Francesc i el de la carretera de Cerdanyola. En total, sumen cinquanta mil metres quadrats de zona verda, on s'han habilitat, en la majoria dels casos, jocs infantils, arbrat, gespa i mo-

biliària urbà. L'alcalde va destacar en el seu parlament al parc de Sant Francesc, on també s'han construït noves pistes de petanca. que se sentia satisfet «d'haver iniciat una ciutat jardí de la qual altres poblacions senten enveja». Aymerich va voler remarcar que la inauguració no s'havia d'interpretar com un acte electoral, sinó com una manera «que els veïns s'assabentin que es fan coses».

Quasi la meitat dels que han retornat, amb les respostes escrites, el qüestionari que el cap de llista del PSC, Àngel Casas, va adreçar a trenta mil veïns de Sant Cugat tenen entre 35 i 50 anys; més d'un 25% en tenen entre 20 i 35; un 17 %, entre 50 i 65, i el 12% restant són jubilats. Dels que han respost el qüestionari, també són més els que viuen al centre que els que resideixen a Valldoreix o als districtes, on la quantitat de població és menor. És significativa la xifra que es refereix a l'ocupació: més del setanta per cent treballen; la resta són estudiants, jubilats o estan a l'atur. La intenció del cap de llista socialista és elaborar el programa electoral del partit per a les eleccions municipals del 28 de maig a partir de les propostes, queixes i suggeriments que s'han rebut per mitjà d'aquestes enquestes. De moment, Àngel Casas no ha volgut avançar-les. Més problemes té el partit per confeccionar les llistes definitives, que es tancaran, segons Casas, aquesta ma-

1

x^k \^H

pfi1 # v ^

$Jy

JH^HSF t

m$L

WÈ^&i

- **J3P *

;

f

i,

Àngel Casas teixa setmana. Oficialment, es presentaran en un acte convocat pel proper vuit d'abril al que assistirà el ministre d'Obres Públiques i Transports, Josep Borrell.

MUNICIPALS 95

Carod-Rovira subratlla que els candidats d'ERC es presenten «amb les mans netes» XAVICAVA

B Sant Cugat.— El diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya Josep Lluís Carod-Rovira va participar el dia 28 en un sopar organitzat per la secció local d'aquesta formació política en el qual es va debatre el contingut del programa electoral per a les properes eleccions municipals. Carod-Rovira va explicar que la proposta d'ERC per a aquestes eleccions es basa en tres idees bàsiques. En primer lloc, hi ha el compromís que els seus representants polítics es presenten amb les «mans netes», de

la mateixa manera com acabaran els pròxims quatre anys de tasca municipal. En segon lloc, volen treballar amb les «idees clares», és a dir, defensant la independència de Catalunya des d'una òptica d'esquerres. Finalment, segons Carod-Rovira, «la gent notarà que hi ha regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya allà on siguin escollits» perquè aquest partit vol adoptar una posició de presència útil als consistoris. Carod-Rovira va destacar la importància que per a ERC té la zona del voltant de Barcelona amb vista a aquestes eleccions. «Per nosal-

peixos i rèptils

tres, cada municipi que envolta Barcelona, com és cl cas de Sant Cugat, és tan important com Barcelona mateix», va manifestar. Josep Lluís Carod-Rovira també va anunciar que el seu grup ha presentat una proposició al Parlament de Catalunya per demanar que la representació política a les entitats municipals descentralitzades, com és el cas de Valldoreix, estigui d'acord amb la població que les componen. Si s'aprovés aquesta iniciativa, la Junta Veïnal de Valldoreix tindria 8 vocals i un president, gairebé el doble dels actuals.

Carod-Rovira va assistir al sopar d'ERC a Sant Cugat. Foto: MANÉ ESPINOSA.

• Complements per a peixos i rèptils • Aliment per a tot tipus d'animals • Biblioteca animal • Muntatge especial d'aquaris i terraris per a establiments i particulars • Muntatge i disseny de jardins, estanys...

Servei a domicili de menjar i manteniment d'aquaris i terraris c/ Xerrric, 8 - Sant Cugat del Vallès 08190 • Tel. 589 53 65


PUNT DE VISTA

L'eficàcia de la privatització

ELS CANTONS :-nl. m u l a . emmarca! i d e m o e r a í i i

%

Premsa Locat de Sant Cugat SL •

D

O S . K I S j i i t C u p i t ü ï ' l V .tllt—-

President HI M-U-.ib

Director •^•|.

K I I - J

i

I "i

Redactora en cap !',•!,.! IVnuJa.,

Redacció S'in, ,li- M,„ P'Ji'l

• l'all M.in-ll i- Pll'V hlli.llll a-ilii- KcuTV Mar.J Vjllt^,

il-|s

•mana' Manc

I ..rf-• Vn: .i Íí-Tf.--." i W | . V-len M.,.,.1

ELS 4 CAN IONS / Divendres, 31 de marc, de 1995

os anys han servit per demostrar que la gestió privada de l;i sanitat pública és una foi ir.ula mixta molt més eficaç que els ambulatoris de la Seguretat Social. (Juan Mútua de Teitassa \ i assumit la gestió del Centre d'Assistència I1; nuaria de Sant Cugat —com una experiència pilot a Catalunva . l'obsessió dels seus directius va ser eliminar de la sanitat publica !cs famoses cues. Aquest incoïn enieiit. elevat ja a la categoria de tòpic, s'ha aconseguit superar amb un sistema molt mes lògic i funcional: cada pacient té el seu metge de capçalera assignat i pot trucar per demanar dia i hora. Tot i que s'hauta

d'esperar probablement una setmana, almenys serà més segur. Superat aquest escull, d CAP encara l'any 95 amb més de vint mil usuaris —la meitat de la població— i uns objectius més ambiciosos: descentralitzar-se a favor dels districtes i incrementar el nombre d'especialitats. De moment, però. no s'ha pogut eliminar -—i aquest és un altre objectiu— el pas que va de l'atenció primària a l'hospitalària. Aquest salt qualitatiu de la sanitat pública és resultat d'un canvi en el concepte del que ha de ser l'atenció sanitària obligatòria a la qual tenen dret tots els ciutadans, que passen de ser usuaris a ser clients. La Ge-

neralitat va determinar eliminar l'Institut Català de la Salut i cl va substituir pel Servei Català de la Salut. un organisme que funciona com una companyia d'assegurances: el SCS no té recursos propis per donar atenció sanitària i contracte per als seus centres els serveis de les empreses sanitàries privades que li ofereixen la millor relació qualitat-preu. De tot això. se'n deriva una reflexió, que és al mateix temps una advertència. Iniciada aquesta fórmula mixta en la sanitat —i si s'acaba generalitzant—, només quedarà aplicat-la a l'altre gran àmbit competencial de l'Administració: l'ensenyament.

Cap comercial (I.-IIIIIM

11.-..'

Promoció, i no pas recaptació

Equip comercial ( ,.·i.i- i .·. N . n i í l V . m - i Í A

L

Impressió i- :'< -uiu

ii-.

Distribució Mallme Vallrs 1]

D,,.*,

I.U..IS '

Fls articles ünmL\

;«M-ii r.i'iinínkii v t. jjl·irs. .ni*' l·ls 4('anltifb rmtj s^i i

nr\-c*jirianiflit.

a Unió Esportiva Sant Cugat (L.'LiSC) ha constituït la piimera fundació esportiva de la ciutat, tot just quan s'acaba d'aprovar la llei de mecenatge. Sens dubte, un cop més la UESC ha fet ús de la imaginació que caracteritza l'entitat i s'ha fet pionera en aquesta iniciativa. Segons els estatuts, la finalitat de la fundació és promocionar l'esport amateur, amb especial inci-

EL

E S C R I U

nisterial firmada per Carme Alborch, en què s'havia decidit (des de Madrid!) fer justícia i retornar el patrimoni històric als seus autèntics propietaris, va ser similar a la forma que van fer servir els franquistes quan van usurpar els documents de la Generalitat Catalana dels anys 1931-1939: utilitzar la força com a mitjà dissuasiu. El senyor Jesús Màlaga va col·locar efectius polieials, pistola en mà, a la porta dels arxius per si de cas. I després, en tot cas ja es concertarà una entrevista amb la ministra per tractar el tema. El que més sorprèn és la ta-

cilitat amb què es pot orquestrar una campanya anlieatalana fora de Catalunya que fa, fins i tot, que la gent surti al carrer i comenci a proferir els càntics més dignes del gol sud del Santiago Bernabéu que la d'una «ciutat cultural». Aquest «exemple- de democràcia, tolerància, diàleg i raonament, sí que és un trauma. j< )l Rl i l OM BART. Sant Cugat

j\o estem d'acord amb el canvi Fa pocs dies en una conLA

P U N X A

D'EN JAP

amunt? El suro blanc és un derivat del petroli i, com tota indústria del plàstic, contamina en la seva producció. Es tracta de PVC inflat ferència sobre residus industrials amb gasos, antigament CFC i ara es va desmentir la frase «la consubstituïts per pentà (per sort per taminació és el preu que cal pagar a la capa d'ozó). Ocupa molt espai pel progrés», en el sentit que es i té un percentatge elevat a la pot i cal evitar-la. Malgrat tot, bossa de la brossa. Com que no el supermercat Distop d'aquí Sant és biodegradable, s'acumula als Cugat, i en vies del progrés, ha abocadors o, si malauradament va decidit suprimir el servei de cara parar a una planta incineradora. nisseria per una nevera plena de és el causant de la producció de carn, embolicada en safates de gasos molt tòxics (dioxines). Els porexpan. El porexpan és un dels seus efectes nocius encara s'agreuembolcalls més perjudicials, més gen si es descontrola la seva desinútils i, perplexament, més substinació i acaben en zones aquoses tituíbles. Si tan dolent és i tan (rius. llacs, mar), ja que emmetfàcilment es pot evitar el seu ús, zina els animals, que el confonen per què. en lloc de reduir-se, enper menjar i podreixen l'aigua cara s'incrementa mitjançant canconjuntament amb les algues que vis com el que he esmentat més s'hi enganxen. Al supermercat Distop han substituït, equivocadament. el somriure agradable de la carnissera (el carnisser) per la freda blancor del porexpan. Si us plau, eorregiu-vos i. torneu-nos la vida a la carnisseria! VAU.MITJANA S O U R Cirup de Natura.

í\\-\pi)liiici(K una paraula que del i n e ï s e x a c t a m e n t p e r cjuè un> clo-

cuments catalans i dels catalans són ben lluny dels catalans. I es que la no devolució d'aquest material històric, producte d'un robatori. no fa més que convertir aquells que no permeten la seva restitució en còmplices d'aquest robatori. Salamanca ha estat sempre una ciutat relacionada amb la cultura. però en la darrera meitat de segle ho ha estat amb la cultura de la repressió i del pillatge indiscriminat de productes culturals en el quals es basen la formació d'una identitat pròpia que no interessava al conjunt de l'Estat. I com s'ha pogut comprovar, encara continua interessant que les coses es quedin al seu lloc. si més no per al consistori de Salamanca que ara tenia una magnífica oportunitat per treure's l'etiqueta de cultura espanyolista asfixiant que no ha sabut aprofitar. La reacció de l'alcalde de Salamanca en conèixer l'ordre mi-

com ho han fet fins ara, amb la filosofia que les ha caracteritzat: unes potenciant l'esport lúdic i d'altres potenciant l'esport de competició. EI més important és saber mantenir l'equilibri, perquè si això no es fa la formació de fundacions esportives de caire privat es podria arribar a convertir en una alternativa per resoldreels problemes econòmics d'algunes entitats i aquest ús no fóra tan bo.

F.U textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir tic ics 211 ratlles mecanografiades, 1.'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sollicii i pejo l'originat ha de venir signat i és imprescindible i|ue hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. EL·S 4 CANTONS es reserva el dret de publicar-los, i c'i dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

El trauma de Salamanca M De «gran trauma per als ciutadans de Salamanca», ha titllat l'alcalde d'aquesta ciutat castellana, Jesús Màlaga, el retorn dels arxius de la Generalitat Republicana al seu lloc d'origen: Catalunya. La pregunta més espontània es: si és un trauma per a la gent de Salamanca (que encara està per veure quin és el seu abast), com ha de ser de dramàtic per als catalans? Si els que mantenen en vigència un robatori a escala nacional de fa més de quaranta anys estan traumatitz.ats perquè ara se'ls obliga a retornar el seu botí de guerra, els robats, que veuen com això no és possible per mantenir una unitat entre lladre i víctima, haurien d'estar a punt de suïcidar-se i en la nota a la policia escriure-hi: -no entenc res». l'et començar, el futur trasllat ilels arxius a les dependències de l'Arxiu Històric Nacional de Catalunva a Sant Cugat ha estat qualificat pels dirigents tic Salamanca

L E C T O R

dència en l'esport escolar i de participació. De fet. la L'ESC, com a entitat esportiva, s'ha declarat seguidora d'aquesta filosofia des del seu naixement el 1986. Iniciatives com aquesta són bones per a l'esport de Sant Cugat, però no hauríem d'arribar a pensar que tot el que és bo ha de passar obligatòriament per aquí. Les entitats esportives han de seguir funcionant

soumiè rmcj tm^m TOTUÇUE mi mo&wr, HO -rm&'SERVIR / ...fS>

fOT -r/tiM*AK UtUAr

F E

• MK.H'I I Vlcmbr, del

D ' E R R A D E S

I L'empresa Jaume Franquesa S.A. explota les pedreres Berta des dels anys vint i no des de fa vint anys, com es diu en el subtítol de la notícia de la plana 5 del número 86 d'aquest setmanari. Però aquesta dada s'explicava correctament en el desenvolupament del text. B La foto que apareixia a la plana 17 del número passat, referent a la notícia dels Nois de la Mare. correspon a un concert del grup santeugatenc, i no al local on assaja el conjunt, tal com es diu en el peu de foto. • El president del PP a Sant Cugat, Francesc Llatjós, no apareix a la fotografia de la plana 5 del número 86, tal com es diu al peu de foto, tot i que sí que va assistir a l'acte de presentació de la candidatura de Jaume Tarragó.


PUNT DE VISTA

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995 L A

T

R

I

B

U

N

A

7 L

Hem de fer net

A

G

JOSEP DUIXANS

que no son verdad». Pel que fa a Jordi Pujol, un altre solitari que s'ha negat sempre a ser primus inter pares perquè ha volgut ser primer a seques, encimbellat, sol i de dol, eremita que només despatxa amb l'Altíssim del poema espriuà, a mesura que es fa gran accentua el missatge: «Tot passa per mi, fora de mi no hi ha salvació possible.» Les aromes d'aquella dita: Extra ecclesiam, nulla est L

T

E

R

I

A

JORDI PUJIULA •

L

E

L

Els arxius en Vera de les fotocopiadores

IGNASI RIERA

a percepció dels conciutadans i conciutadanes és que hem embolicat la troca. I hem de fer net. Aquesta és la urgència política, condició de credibilitat per a totes les altres (legítimes) urgències. La sensació que «aquí hi ha marro» empastifa la retòrica dels discursos. I els converteix en grotescos. Per un rar efecte teatral brechtià, cada cop que un dirigent polític s'omple la boca d'autoelogis... creix, entre el públic, divertit i incrèdul, una ganyota de sarcasme, i fins i tot una rialla franca. En termes de tragèdia grega diríem que el cor acull les declaracions emfàtiques amb un doll de crits sarcàstics, de mots de befa. Si això és així, també ho és, però, que ens cansen els predicadors apocalíptics. Com es temia el profeta Jonàs del poema Nabí de Josep Carner, la ciutadania té la impressió que les paraules grandiloqüents dels que anuncien el caos sonen com les campanes foradades o contenen les essències de puresa com un càntir esberlat. Tant els uns com els altres —els triomfalistes/retòrics i els apocalíptics— aconsegueixen l'efecte contrari del que desitjàvem. I llauren la terra a l'epidèmia política que més mal ens pot fer: la de l'abstenció, en país massa desequilibrat encara. Si entre els apocalíptics destaquen figures notables de les ramaderies de José Maria Aznar i de Julio Anguita, sense que assessors i amics els facin baixar de la trona, entre els triomfants destaquen, és clar!, Felipe Gonzàlez i Jordi Pujol. De Felipe Gonzàlez m'impressiona la sensació de solitud, que pot acabar en solipsisme, en què es belluga. Li recordaria els versos d'un altre andalús, Antonio Machado: «En mi soledad I he visto cosas claras I

A

R

Í

P

T

salus resumirien molts dels missatges del president Pujol, al cap de quinze anys d'aiatol·là carismàtic. Tot amb tot, els edificis de l'autocomplaença grinyolen. Les noves descobertes del cas GAL, les epidèmies monetàries, la inflació, les tensions a l'interior de la família socialista emboiren el futur. Quant a Pujol, crec que algun dia començarà el seu lent, però inexorable, viacrucis. He estat membre de la comissió sobre Sant Pere de Torelló, que ara ha pogut escampar el resultat dels seus estudis i conclusions. Els detalls van ser explicats en el ple parlamentari d'aquest dimecres. La lliçó resulta d'una claredat sorprenent: Hi ha hagut tants i tants i tants desgavells administratius, tantes i tantes irregularitats. tantes i tantes casualitats... tres dies abans de començar els Jocs Olímpics de Barcelona, el juliol de 1992, que si un és ateu, i no creu en els miracles, ha de creure en informacions privilegiades, en copets de mà, en converses telefòniques (punxades o no). La comissió va ser demanada pel dimissionari Josep Maria Cullell, en un gest que l'honora. El seu grup, però, va emmascarar el seu desig. I en lloc de ser una comissió que pogués arribar a exculpar l'ex-conseller Cullell... es va convertir en una comissió sobre un afer urbanístic.

Conclusió? Que és abusiu treure'n la conclusió exculpatòria o inculpatòria d'un Cullell que no ha estat l'objecte de la comissió. I que sí que queden tocats i tacats els noms de dos altres consellers: Macià Alavedra i Antoni Comas. Acabo, com he començat: Hem de fer net. I menys discursos. Ignasi Riera t i escriptor i diputat al Parlament perIC

I

S

embla mentida que amb els dies que fa que dura la polèmica sobre els arxius de la Generalitat republicana, s'hagi arribat a tal grau de deteriorament, de declaracions apassionades i d'actituds numantines (llegeixi's salmantines), sense que hagin sortit declaracions i senzilles promeses com les que acaba de fer el PSC per boca del senyor Jordi Solé Tura, asssenyalant que els documents poden quedar perfectament arxivats (oh miracles de la teconologia!) en còpies informatitzades, en uns senzills disquets d'un modest CD-Rom, a disposició de tothom i arreu del món. Hem hagut d'arribar als improperis, en una qüestió tan evident que gairebé no fa falta ni discutir-la. Des d'aquella patètica declaració de l'alcalde de Salamanca en què assegurava que emportar-se els arxius de la seva ciutat era r^, , ni més ni menys que

«L·is documents, com

haver de

tancar una fàbrica.c a l u t el p "." p 8 . ^ Partit Popular cremés una mica més el s e u hd er a C a t a l . "nya, el senyor Vimateixa unitat de destí dal-Quadras, tan inen l'universal, que és tel·ligent com es, . . . p a o r d i d o r , declara que es vol que sigui r a n t . s e o p o s a t a j re _ Varxiu de Salamanca» torn dels arxius de la Generalitat. H e m h a g u t de treure el Sant Cristo gros i tornar a recuperar el fantasma de la guerra civil per recordar al món que tota aquella paperassa era un «botí de guerra». Déu n'hi do! Com perquè a ningú se li acudís, en l'era de l'Internet, gairebé gosaria dir en l'era de les fotocopiadores, que els documents, com a qualsevol arxiu modern, poden estar perfectament copiats i conservats en una mateixa unitat de destí en l'universal, que és el que es vol que sigui l'arxiu de Salamanca. Estem realment en temps d'eleccions. Els temes, ja ho veuen, s'han d'estirar i rebregar per convertir l'evidència en arma política, en verborrea indocumentada, i uns simples lligalls de paperassa en nusos gordians, foc d'encenalls.

a qualsevol arxiu modern, poden estar 'r perfectament copiats i conservats en una

C

E L

V

E

S

P

E

R

^*' v '*ftr^.,

uè ho fa que aquests últims temps se'ns aparegui més la imatge del ministre d'Agricultura i Pesca que la del de Defensa? Podríem dir que és un bon*5enyal, encara que per la cara que hi d'Agricultura fa la impressió que bposa o n sl'actual e es vol fondre i que li agradaria més que fos el cap dels uniformats el qui mirés de resoldre els conflictes. Però és que, al darrere de discussions com aquestes que hi ha ara sobre límits i reglaments de pesca —que tan civilitzadament establerts semblaven fins que arriba un dia que s'endevina el llautó pirata de tots plegats—, s'insinua un panorama de-

Q

Qui vulgui peix que es mulli el cul MANUEL CASTANO

solador en què poden desenvolupar-se seriosos enfrontaments en un futur força pròxim. Podem arribar a veure guerres per l'aigua que no raja, pel petroli que s'acaba, pels peixos que se'n pesquen més que no en neixen... Passa que certs béns que semblaven inexhauribles, fins la vida en el mar, fins l'aire, E

L

T

E

I

X

Ó

Primavera s'estan convertint com més va més en béns econòmics, i per tant en susceptibles de provocar lluites per delimitar-ne l'explotació. La política de peix al cove seguida fins ara per í'espècie humana està fent fi per moments, comencem a trobar les parets del cofre del tresor que ha estat el planeta, i comencem a barallar-nos per l'administració del poc en queda. Encara que fem veure que no n'hi ha pas per tant, que el peix és un pretext d'altres pesques d'ordre polític, que la culpa la tenen ministres demagogs o acòlits incompetents, la veritat és que cada cop és més difícil omplir la xarxa.

F

ENRIC SERRA

a pocs dies, ha fet irrupció meteorològica i comercial la primavera. De la primera, ens en donen senyal l'aire, el sol, les flors, la pell i la resplendor dels cossos desitjables. La sang es desperta i la lluminositat de les coses ens empeny a devorar-les; correm pel temps i l'espai mossegant l'aire a l'encalç de les hores llargues de l'estiu, buscant moments amb regust salat, olors de marinada i ombra fresca per tancar-los en les capses on la ment desa els records que s'enyoren. De la segona, ens en reclamen l'atenció des de botigues i grans magatzems, que despleguen pasquins acolorits i cridaners perquè guarnim amb sintonia aquest desplegament sensitiu. Alguns diuen que aquesta primavera desvirtua l'altra. No és ben bé així: el consum fomenta les vivències del present i les sensacions, els records. I a

les portes d'aquest despertar anual, és bo recordar que la dona de Lot es va tornar de sal quan va gosar mirar enrere; no feu, doncs, de les primaveres res més que present, no fos cas que, després, els records també us convertissin en estàtues d'un material amargant.


8

PUNT DE VISTA L A

T

R

I

B

U

N

11S 4 CAN TONS Divendres, 3! de març de 1W5

A

L A

Democràcia participativa

La importància de les petites coses

MARCMOLINI R

V

ivim en un estat democràtic, és a dir, en «una nació o conjunt de nacions que es considera que formen un cos polític», el govern de la qual es en mans dels seus habitants, els quals n'ostenten la sobirania. Així, i si encara no ens hem perdut en confuses definicions. i segons vam aprendre (alguns) a l'escola, es el poble («</i7nav») qui exerceix el govern (»(rarw»). Aquest fet, que malauradament i massa sovint ens sembla avorridament natural perquè és habitual al nostre entorn proper, crec que és de vital importància: és una fita imprescindible per garantir la llibertat personal i una justícia que avali la igualtat entre tots els individus que configuren la nostra nació. Dos elements, d'altra banda, que es valoren poc fins que se'n pateix la mancança en pròpia pell. Crec, doncs, que hem d'estimar el nostre sistema i al mateix temps tenir-ne cura com un dels trets fonamentals de l'organització social en què vivim (juntament amb la seva cultura i l'entorn ambiental on aquest es desenvolupa).

A

m SANTI MASSAÍit i R

comparació, han trobat un sistema ja establert en un pla bastant superior al dels problemes reals, força llunyà freqüentment de les seves inquietuds. Penso que seria molt positiu recuperar el sentiment de confiança entre administradors i administrats. sense el qual és impossible un funcionament normalitzat, que fonamento al voltant de dos punts: —Corresponsabilització clara dels representants escollits pel poble: governar més enllà dels quatre anys de mandat i respondre dels propis actes i decisions. —Proximitat de les institucions als administrats i reducció dràstica de la burocràcia. Considero imprescindible una administració al més descentralitzada possible i un diàleg obert i continuat en tots els aspectes, dut a terme en els diferents àmbits de l'activitat civil (entitats, associacions, empreses, etc). Això no vol dir un gir cap al populisme barat o cap a l'acció de govern MtMXCV basada en enquestes d'opinió que simplement posa pedaços arreu, en lloc de traçar línies generals d'actuació de manera seriosa i eficaç. Això significa fer un esforç l'HRt, MHJAN d'escolta dels representants socials acreditats per trajectòria i un altre de pedagogia del seu mateix nivell, s'han configurat per explicar les actuacions amb una en l'actual classe política i s'han disprojecció més enllà dels resultats imtanciat gradualment per raons de dimediats. Només així crec que es pot versa índole del seu punt de partida. gestionar amb vista al futur implicant Les generacions que van succeir la tot un poble que, segons l'enunciat, primera, deslligades i molts cops mal al cap i a la fi és qui té la sobirania. informades de les èpoques fosques de

Havent arribat en aquest punt, toca, però, criticar constructivament allò que tenim a les nostres mans perquè, no hem d'oblidar-ho, tenim a les nostres mans la possibilitat de millorar-lo o d'abandonar-lo a una progressiva degeneració. Després d'uns primers anys de transició durant els quals tothom va sortir al carrer, la gent ha tornat a casa. Una generació plenament participativa, amb la confiança ingènua que atorga la felicitat, va delegar responsabilitats a un conjunt de membres. Aquests, partint

C

U

D

I

G A L E R I A

T

L A

D

iumenge passat un vehicle que formava part d'una caravana en què estàvem implicats va quedar atrapat en un camí rural pel qual circulàvem. Les dificultoses maniobres per arrabassar literalment el cotxe del fondal on havia entrat es van allargar fins ben entrada la nit. L'esforç comú de tot un grup ens va permetre sortir d'una situació angoixant. Ben mirat res de l'altre món, si no fos destacar la importància d'aquestes petites vivències que ens ajuden a renovar valors —tan fràgils actualment— com la companyonia i la solidaritat. Ens tenen capficats qüestions que qualifiquem de gravetat política límit, o bé temes nacionals que ofenen l'orgull de tot un país, i ara que vénen eleccions patim perquè el consistori del nostre poble en surti ben parat. I tot plegat, portat al terrenv de la quotidianitat de tanta gent que tenen «Una paraula que com a primera preocupació la feina que arriba a temps, un no troben, un congest que és tot un flicte sentimental detall o un pensament mal resolt o una malaltia que mina les seque ens fa sentir ves vides —per posar uns exemples qualspersona esdevé, sevol— no té la més moltes vegades al dia, mínima importància la cosa més important i els rellisca tres vegades el que passi del món» amb els escàndols socialistes. amb els arxius de Salamanca o amb l'alcaldia del municipi on viuen. Quantes vegades tenim la barra o la falta de sensibilitat personal de no valorar petits actes de tendresa o d'amistat que ens venen d'un amic/amiga, d'un conciutadà/conciutadana o de qualsevol desconegut/desconeguda. Una paraula que arriba a temps, un gest que és tot un detall o un pensament que ens fa sentir persona esdevé, moltes vegades al dia, la cosa més important del món, molt més enllà de les grans concepcions de l'univers o dels avenços més inimaginables de la tècnica i la producció. Alguna vegada serem capaços d'apreciar les petites coses que ajuden a viure i deixarem de banda tants romanços que ens expliquen dia rere dia desesperadament? F I N E S T R A

W<J5^S^?*S*s-'

Aquest país no té remei J.G. DELGADO

M

entre uns quants, entre la pantomima, espectacle de circ de la corruptela, se'ns emporten els pocs calés que els d'Hisenda ens han deixat a les butxaques corcades pels impostos. Mentre els de la gavina i els del puny i la rosa ens diuen que en són, de ben plantats i perfectes, i que bé que ho fan tot per intentar repartir-se allò del \agrat ;íf!/)ivv territorial. amb tots els càrrecs possibles per viure bé i treballar poc o gens. bevent i menjant, omplint->c l'estómac fins que rebenten i se'ls afebleixen le-- idees. Si perquè la cosa funcioni se n'han d'anar I '<s [llegats, doncs aleshores, que inaixin! (J'.ic es comprin un bosc perdut i que marxin! 1 amb ells, els que es pixen als caricrs i tants gossos fins, que amb tantes cagades per tota la ciutat, ja n'estem tots lins als ovaris. Que se'n vagin els envejosos de llengües grolleres i viperines. els insidiosos. els xafarders. Que se'n vagi la mentida, la mesquinesa. Oue se'n vagi el racisme, la xenofòbia i aquells que són incapaços de comprendre que cada país té la seva pròpia llengua i cultura. Que se'n vagin! Bé, que se'n quedin uns quants: els que ens diverteixen i entretenen cada dia amb el seu circ, a la televisió, a la ràdio, als diaris o a les revistes. Que prou collats i putejats

estem en aquest país. Aquí, tot s'hi val, tot es compra, tot es ven. Com al rastrn de Madrid o als mercats de poble on es troben des d'espardenyes fins a càntirs d'argila. Que hi ha milions de desocupats sense dret al futur? I què? No passa res. Que demanem per a altres països —acte humà necessari—, però ho fem en tendes de campanya, com indis apatxes. 1 jo, empatxat mentalment de tanta xerrameca, mentre faig un cop d'ull a la correspondència que han deixat a la bústia, només descobreixo kumhuiàs i espavilats. pamflets polítics de lletrats d'un gallineí amb galls i gallines lloques. fent de Quixot despistat, defensors d'un ostracisme polític parit vés a saber per quina ment amb fimosi perpètua en qualsevol illa de Barataria. Però, en fi. els dies passen entre pixada i pixada que ni te n'adones. I aquest eap de setmana tinc una festa a casa de la meva amiga Viky, un nena d'aquestes burgesetes que pensa que, contra la merda que ofega el país, el millor és oblidar-se'n durant unes hores a ritme de festa, on per descomptat anem eixelebrats com jo. Perquè, és clar, la pàtria és la pàtria, la pela és la pela, i la crisi és la crisi, però les festes de la Viky són una disbauxa general de gresca i culte a la carn. Senyor, senyor, aquest país no té remei!


ANT CUGAT ACTIU AQUEST CAP DE SETMANA, VINEAL MÉS GRAN APARADOR DE LA CIUTAT III mostra de comerç, indústria i serveis 31 març, I i 2 abril 1995 zona esportiva municipal rbla. del celler entrada gratuïta

è

accés c/ dos de maig FUNDACIÓ PER AL COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS


TREBALLADORS PREOCUPATS

10

• Divendres, 31 de març de 1995

El comitè d'empresa de Lucas han mostrat la seva inquietud per la possible pèrdua de llocs de treball si s'aplica la subcontractació. L'empresa, però. assegura que no cal patir. Plana 11.

SOPAR SUSPÈS

L'Associació de botiguers Sant Cugat Comerç ha hagut de suspendre el sopar anual que celebra aquesta entitat per manca de participants. El sopar s'havia de celebrar aquesta setmana. Plana 11.

COMERÇ La t e r c e r a e d i c i ó d e la m o s t r a m u l t i - I U n 25 p e r cent d e l s e s t a n d s q u e hi h a s e c t o r i a l d e S a n t C u g a t se c e l e b r a a q u e s t ; a S a n t C u g a t A c t i u p e r t a n y e n a e m p r e s e s c a p d e s e t m a n a . M é s d e 140 e s t a n d s o b r e n q u e h a n a r r i b a t a S a n t C u g a t e n els d a r r e r s avui les p o i t e s a m b la i n t e n c i ó d e t e n i r , clos a n y s . L i s p a r t i c i p a n t s c r e u e n q u e la s a t i s f a c c i ó d e les e d i c i o n s p a s s a d e s . | a q u e s t a m o s t r a b e n e f i c i a r à m é s les e m -

' p r e s e s i c o m e r ç o s q u e s ' h a n instal·lat a ' S a n t C u g a t r e c e n t m e n t , ja q u e e l s p e r , m e t r à fer-se c o n è i x e r a m b la s e g u r e t a t q u e d ó n a l'èxit d e p a r t i c i p a c i ó d e les j edieions passades.

La tercera edició de Sant Cugat Actiu obre les portes amb 140 estands L'èxit de participació de les edicions passades I Aymerich creu que l'esforç dels expositors és una garantia per als nous participants j beneficiarà tota la ciutat ' \ I I Ml IKI·I I • Sant Cugat 1 a tercera Mostra de ( o r n e u . Indústria i Serveis de Sant í iiu.it Sant Cugat Actiu obre .iv ui ics portes, a m b un 25 per cent d'c\posiiors nous. l a inauguració oticial de la mostra, piCNidida pel coiiscllct d'Indústria i Energia. .Antoni Suhua. - que |a va presidir la primera edició de Sant Cugat A d i u - . c- farà a dos quarts de nou del vespre. I. arca de In es es adscrita actualment a la conselleria d'Indústria i Energia i no a la de Comerç. <'onsum i l u n s n i e . l'er això presidiía l'aete el conseller d'Indústria i Encigia i no un representant de l'arca de comerç, En la segona edició va acompanyar l'alcalde de Sant Cugat el d i i e d o r general de Comerç Interior i Serveis de la ( ieneí alitat. i ni ic (iràs. Sant < 'ui'ut Actiu es la mostra I de caiactcr exelual a m b mes èxit de lei \ alies, segons han maion.i d'assistents. I Is expositors han destacat cl fet que en l'ultima edició, celebrada a la tardoi del l'W2. van passar pci !a mostra un total de SO.000 visitants, l a xifra va superar de bon tros els 54.0110 assistents deia piimeia edició i es un llistó diticil de supei ai cniruanv. mulliscetoi sivanieiil i1 p a i C :p.iv u icmaiea

Canvi d'estació I .i leieeia Mostra de Comerç. Indústria i Sctxcis de Sant Cugat s hauria d'haver celebrat la tardor del I ')l)4. si es complia cl calendari que preveia ter una fira bianual. I ins i tot desprès de la segona edició es va parlar d'avançar aquest esdeveniment a la primavera del IW4. En el moment de celebrar-la, la situació econòmica no era favorable per als comerços i empreses locals, que' patien les

conseqüències de la eris: econòmica postolímpica. I n aquests moments, la reactivacio del sector comercial no és total, segons han explicat els participants c n aquesta mostra, però. tol i això. creuen que la fira de mostres pot ser un bon incentiu comercial d'àmbit local. El canvi d'estació no és casual. Segons ha explicat el president de la lundaeió i alcalde

de Sant Cugal. Joan Aymerich, «els entesos en el tema de fires i mostres sempre han afirmat que aquest tipus d'esdeveniments es millor celchiar-los abans de l'estiu que no pas després». A més. hi ha més possibilitats que el factor climatològic jugui a favor de la mostra si se celebra a la primavera que no a la tardor, ha explicat Aymerich. I.'alcalde creu que s'ha

d'agrair l'esforç que han fet els expositors, ja que la mostra portarà beneficis al sector comercial de Sant Cugat i també a tota la ciutat. Segons han manifestat els organitzadors, la tercera edició de la mostra «és essencial per consolidar-la i incloure-la en la vida de la ciutat». La intenció de la fundació és programar altres actes a partir d'ara.

El sector de serveis destaca

carícies

CM. I El recinte muntat per celebrar la mostra ocupa els 5.000 metres quadrats del camp municipal d'esports. La vela que cobreix el recinte mesura 3.bl)0 metres quadrats i té una vela adherida de 450 metres quadrats on s'han instal·lat els automòbils, hi cafeteria de la mostra i un espai reservat per als nens amb servei de guarderia. Més presència dels serveis

O&ext de

a ta

$ del

UKUÍ ^ÚU-

tnatituida.

£i*uyij<vi4,

eàcteti.

i teifiei.

Castillejos, 9 Tel. 589 64 55 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sant Cugat Actiu ha registrat un important índex de participació dels comerços destinats al parament de la llar, decoració i jardineria. Hi participen 2S comerços de Sant Cugat dedicats a aquest sector comercial. El sector de serveis també té una important representació a la fira de mostres

—24 comerços—. De fet, el sector de serveis és un dels q u e actualment van adquirint més importància al Vallès Occidental. Segons els informes econòmics i comercials de la comarca, al Vallès hi ha una tendència a la tercialit/aciò dels sectors. A Sant Cugat només el O.b per cent de la població està ocupada en el sector primari, mentre q u e el 61.4 per cent es dedica al sector de serveis. El Vallès Occidental és una comarca amb una important tradició industrial que s'ha anat transformant al llarg dels darrers anys per poder-se adaptar al que demana el mercat en aquests m o ments. L'exemple més clar és el de Terrassa, que ha passat de tenir una important xarxa industrial del sector tèxtil a tenir una xarxa tèxtil comercial.

La Mostra té una programació ben completa i atapeïda ( Al

I La programació de Sant Cimal Actiu s'inicia aquest ;r.ali amb la jornada de portes obertes pel .-. comerciants i especialistes d e b sectors comercials i empresarials. que tinguin representació a la fira de mostres «Sant Cugat A c i u c La inauguració oficial de la Mostra no es farà fins a dos quatts de nou del vespre, a! recinte íiral. La presidirà el consellei d'Indústria i Energia. Antoni Subirà. juntament a m b l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich. Per a aquest cap de setmana l'Ajuntament de Sant Cugat ha muntat un estand preparat per acollir actuacions de diferents entitats, tal com ja es va fer en les anteriors edieions. El Centro Popular Andaluz actuarà a les I 1 del matí de dissabte, a les 12 ho farà el Jove Ballet de Catalunya i a la 1 del migdia. l'Esbart Sant Cugat. El dissabte, les actuacions començaran a les 4 de la tarda i s'allargaran fins a les S del vespre. Passaran per l'escenari de l'Ajuntament la Jove Orquestra Sant Cugat, el C o r Infantil, Fila Zero. l'Òpera de Cambra, la Coral deia Llar d'avis de la Parròquia i l'Esbart Sant Cugat. Les actuacions de diumenge començaran a dos quarts d'on/e amb la Banda de les Planes. A les 11 del matí hi haurà els Bastoners de l'Esbart Sant Cugat. Després actuaran el drac de Mira-sol. la Coral Sant Cugat del Club Muntanyenc Sant Cugat. Lila Zero -a la una del migdia— i, a partir de les cinc de la tarda, fins a les 8 del vespre. Cor Aulos. la Coral Bella Harmonia, Vallès sense Fronteres i l'Esbart Sant Cugat. que tancarà la fira. Però els estands encara romandran oberts fins a les 9 del vespre. A m b motiu de «Sant Cugat Actiu», Radio Sant Cugat variarà la seva programació i l'ara butlletins horaris a m b un suplement dedicat exclusivament a les notícies de la fira multisectorial. Ràdio Sant Cugat tindrà com a convidats especials, a l'estand de la Mostra, els actors Joan Joel, el conegut Ferran de la sèrie Poble Nou —dissabte a la una del migdia— i Sergi Mateu, conegut per la seva actuació a la sèrie de T V 3 Secrets de Família. El reporter de T V 3 Julià Peiró i la presentadora del programa Bon dia, Catalunya de T V 3 , Glòria Rognoni també aniran a la fira. En l'apartat esportiu Ràdio Sant Cugat ha convidat Joan Patsi i Susanna Griso. Els comerciants i empresaris de Sant Cugat han preparat força sorpreses p e r a aquesta edició de la Mostra. L'associació de botiguers Sant Cugat Comerç aprofitarà per rellançar la campanya dels grums que va començar a la tardor. Els comerciants volen aconseguir q u e els clients s'acostumin a d e m a n a r els grums. Per això, l'associació santeugatenca ha preparat 50 àlbums de grums a m b 4 grums de cada color q u e es distribuiran entre els associats que estiguin a la fira perquè els regalin als assistents. C a d a un dels àlbums que repartirà Sant Cugat Comerç porta un n ú m e r o , i diumenge a la nit es farà un sorteig d'un viatge a l'estand de l'associació de comerciants.


ECONOMIA

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

11 Promusa presenta els comptes de l'exercici del 1994 el dia 18

LABORAL

Els comitès de Lucas estan inquiets a causa dels efectes de la subcontractació

• Sant Cugat.— El consell d'administració de Promusa va presentar l'informe previ dels comptes anuals corresponents a l'exercici del 1994 a tots els seus membres, dimarts passat, en la reunió celebrada per adjudicar les obres i els treballs de control de qualitat de les promocions 1994. Els comptes es presentaran definitivament al consell d'administració el dia 10 d'abril i s'aprovaran en la junta general de la Societat el dia 18, abans del ple ordinari corresponent al mes d'abril. Promusa presentarà també l'informe de Gestió i la proposta d'Aplicació de Resultats. Promusa té un pressupost de 1.138 milions per a l'any 1995 que es destinarà a la construcció de les promocions del 1994. / C M .

L''empresa diu que no s'ha de patir CATI MORELL

• Sant Cugat.— El comitè d'empresa de Lucas Diesel a Sant Cugat ha explicat que els sindicats estan preocupats pel futur dels llocs de treball, si s'engeguen els projectes de la direcció en l'àmbit europeu. Segons els sindicats, la planta de Sant Cugat té 200 llocs que corren perill; l'empresa, en canvi, assegura que la direcció no s'ha plantejat en cap moment reduir la plantilla de producció, sinó al contrari. Els sindicats de l'empresa multinacional Lucas Diesel han mostrat la seva inquietud a causa de la decisió de la directiva de generalitzar la subcontractació a les principals seus europees. Els sindicats creuen que la direcció pretén variar les dades socials de Ics plantes en un període d'entre dos i quatre anys. Això es faria si la progressió de les vendes no continua en la línia que ha seguit en els últims anys. De fet. la directiva creu que aquesta preocupació dels sindicats no te sentit. de moment, «ja que. de les 180 persones que tenen contracte temporal a l'empresa actualment cap d'elles es troba col·locada a les plantes de producció, sinó en serveis administratius». Segons l'empresa, «la norma és que no hi ha treballadors temporals en llocs de producció directa». A més, la direcció de l'empresa a Sant Cugat ha afirmat que en el pre-acord del conveni del 95-96 ja s'ha acordat inclore 75 persones fixes a la plantilla. De fet, la direcció ha afirmat que cada any «es fa una selecció de la gent que hi

ha en contractes temporals i l'empresa absorbeix una part d'aquests treballadors, prèviament pactada amb el comitè d'empresa».

Sant Cugat Comerç suspèn el sopar anual

Punt de trobada Els sindicats de l'empresa Lucas Diesel es van reunir a Blois (França) el 28 de febrer per compartir les seves reflexions i preocupacions envers les diferents perspectives que poden afectar el futur de l'empresa en l'àmbit internacional. Els representants del COP (Col·lectiu Obrer Popular) es van trobar amb els de la CGT, FO i CFTC, entre altres. La branca Diesel del grup multinacional Lucas té plantes a Gillinghan i Sudbury (Anglaterra), La Rochelle i Blois (França) i Sant Cugat. Aquesta última té 1.300 treballadors, 180 dels quals són temporals. Lucas té altres plantes més modestes. Això provoca, segons els sindicats, «la necessitat d'intercanviar reflexions sobre les noves polítiques que es duen a terme des de la direcció de Blois, respecte a altres plantes e u r o p e e s » . Els t r e b a l l a d o r s

B Sant Cugat.— L'associació de botiguers Sant Cugat Comerç ha suspès el sopar anual que celebra l'entitat amb tots els seus associats. La festa, que es va anunciar en la darrera assemblea ordinària de l'associació, s'havia d'haver fet aquesta setmana, però la manca de participació del col·lectiu ha provocat la suspensió. /CM.

L'empresa Lucas a Sant Cugat te 1.300 treballadors, 180 dels quals són temporals. Foto: JA. MULA. creuen que les plantes tendeixen a l'especialització i això els preocupa perquè pot portar a «la pèrdua de llocs de treball a llarg termini». Els sindicats han remarcat que tenen «clar que no es tracta d'una amenaça immediata i per això volen establir contacte

amb la directiva de l'empresa i crear una plataforma de diàleg de caire internacional». D'aquesta manera, estant representats on es prenen les decisions, els treballadors creuen que poden influir a portar la realitat cap als seus beneficis.

Extintors

Sant Cugat del Vallès, re 589 17 99

RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a edat Residència per a la tercera edat Sant Salvador: tracte humà i familiar

Fisioterapeuta Personal qualificat Capacitat 24 places Perruquera Torre amb jardí Ascensor Cuina pròpia

RESIDÈNCIA 3a EDAT SANT SALVADOR

Bugaderia Metge Infermera

• La gent gran sovint necessita una atenció especialitzada i continuada que no els podem oferir a les nostres llars. La residència per a la tercera edat Sant Salvador ja fa cinc anys que treballa a Sant Cugat oferint un servei professional i un tracte humà per a la gent més gran de 60 anys. És un establiment privat amb places limitades, de manera que s'aconsegueix un ambient acollidor i familiar, i es manté la intimitat dels residents. La residència disposa d'assistència mèdica i d'infermeria continuades, de manera que els avis reben una atenció les 24 hores del dia. També hi ha un servei de teràpia ocupacional, de manera que es proporcionen activitats a aquelles persones que ho necessiten per tractaments terapèutics. La residència també és un centre de dia que pot atendre aquells avis que es queden sols durant el dia. A més es poden fer estades durant les vacances o els caps de setmana. Sant Salvador és un centre ben equipat, que disposa d'un ascensor per facilitar el moviment de les persones incapacitades. També té servei de bugaderia i cuina pròpia, que pot preparar menús especials per a patologies concretes. La residència es troba molt a prop del mercat Torreblanca, al carrer Sant Salvador, 47. El seu telèfon és 674 42 23.

Sant Salvador, 47 Tel. 674 42 23 SANT CUGAT


JOGUINES

astellví SKRVKIS I ADMINISTRATIIS. S.K ASSESSORAMENT LABORAL I FISCAL ADMINISTRACIÓ DE FINQUES ASSEGURANCES GENERALS TRÀMIT I GESTIONS ADMINISTRATIVES

Rius . Taulet, 4 - Ap Correus 30 Tel 674 12 41 / 13 66 • Fax 674 12 58 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS iBarcelona)

M/IEGA

Santa Maria, 44 - Tel. 674 15 .VI 08190 Sant Cugat del Vallès

1 CENTRE DE LA IMATGE

fRITOKCOW

CASTELLVÍ • Fotos en color en 1 hora

LES MILLORS BOÍIGUES • LES MILLORS BOÍIGUES • LES

• Diapositives en 1 hora • Diapositives a paper en 2 hores • Venda de material fotogràfic nou i usat (taller propi a la mateixa botiga)

Secció núm. 1 Rius I Taulet, 4 Tel. 674 68 03 SANT CUGAF DfL VALLÈS

• Servei públic de fax • I ara també un nou servei: li passem les fotos en color a blanc i negre

Roba directament

UNITED COLORS OF BENETTON

• a n t a M a r i a , _> 1 I r l (>74 Hr> 01 0 8 1 ! ) 0 Sani Ciinat i k ' i V a l i e s ( B a n t'Iona I

Sta. Mana, 14 i. !.7r) ï d 74 .. | , i \ (,7"i 1 SANT CUGAT Av

( ,II,IIUMV,I.

T

-'

cl. ' U \ r>K0 I1) J ! ( cril.inv

de fàbrica Ja tenim la

k tenim la col·lecció primavem-estiu Placa Dr. Galtes. 2 Tel. 675 08 52 SANT CUGAT DEL

VALLÈS

nova col·lecció

wmi

PRIMAVERAESTIU,

PASTISSER - CONFITER

vine o veure-faü

UNITED COLORS OF BENETTON. ja tenim les col·leccions prímave ra-estiu Santa Viana, 1! Martorell. 43 Telèfon 674 OíJ LI.i 08l90SantC'jç,.i: ''••' '•

Telèfon f>7413 52

Santa Maria. 21 Telèfon 674 85 02

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

OSW SANT CUGAT DE1. VA LIÍS


1 3 • Divendres. 31 de març de 1905

S'ATURA EL «BUNQUER»

PRESSUPOST DE CULTURA

L'àrea de Cultura i Joventut de l'ajuntament recupera el Festival de Música Clàssica i destina dotze milions del pressupost general a subvencionar diverses entitats santeugatenques. Plana 18.

La Cicncralitat, després de reunir-se amb el Patronal del Monestir, decideix aturar la construcció del «búnquer» mentre espera el resultat de les excavacions arqueològiques. Plana 15.

PATRIMONI Mentre a Salamanca s'esforcen per evitar-ne el trasllat, entitats catalanes i locals han instat aquesta setmana el govern de l'Estat perquè mantingui la decisió de retornar els arxius de la Generalitat re-

publicana que es conserven a Salamanca. Ho ha fet la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco —a instàncies de l'agrupació Sant Cugat-Valldoreix—, mentre el president del Grup d'Estudis

Locals, l'historiador Jordi Casas, considera que la proximitat de les municipals dificultarà la resolució del problema i l'alcalde, Joan Aymerich, creu que s'està utilitzant amb finalitat electoralista.

Unesco insta el Govern a mantenir el compromís de tornar els arxius Els constructors de la seu de l'ANC a Sant Cugat acceleren l'arranjament dels accessos

El GEL creu que la proximitat de les eleccions farà difícil tancar la polèmica C.CERNADAS/J.M. VALLÈS • Sant Cugat.— La Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco van acordar el diumenge 26 de març en assemblea i per unanimitat sol·licitar al govern espanyol que mantingui la decisió de restituir l'arxiu de la Generalitat republicana, i també la resta tle documents «espoliats per l'exèrcit en acabar la Guerra Ci\iN. Aquesta proposta es va tractar a l'assemblea a petició de l'Associació d'Amics de la Unesco Vaüdorcix-Saiii Cugat. La Federació d'Associacions Unesco va maihícslar que es criteri de 1 orgatul/ació internacional que tot el patrimoni cultural dels pobles «estigui en el seu lloc d'origen-». Aquest és un dels criteris d'Uneseo; el segon, la unitat d'arxiu. [in aquest sentit, Domènec Miquel. president de l'Associació local d'Amics de la Unesco. considera que s'ha tornat a repetir la història: novament, tal com va fer l'ex-ministre de cultura. Jordi Solé-Tura, s'han malinterpretat els criteris de la Unesco. Per Miquel, si retornen els documents catalans que es conserven a l'Archivo Histórico Nacional «no hi ha cap trencament, perquè Salamanca no té un arxiu unitari, ni molt menys. Està integrat per papers diversos sense sèries completes que es van recollir al final de la Guerra Civil per buscar responsabilitats polítiques». En cl mateix sentit s'ha pronunciat l'associació d'arxivers de Catalunya. EI component electoral Més moderada, però. ha estat la reacció de Jordi Casas, president del Grup d'Estudis Locals (GEL) i doctor en història. Segons Casas, és imprescindible «separar els elements polítics dels que són

Gran part del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya ja s'ha traslladat a la seu de Sant Cugat. Foto: MANÉ USP1NOSA. estrictament d'ordre ancivístic». El president del GEL parteix de la base que «és difícilment defensable» que una documentació originada a Catalunya i espoliada per les tropes franquistes «sigui defensada amb criteris de no posaran», i més «amb la seguretat que estarà en un lloc adient». Tot i això, Casas argumenta que la proximitat de les eleccions fan que en aquests moments sigui molt difícil arribar a una solució. A aquestes opinions, s'afegeix la de Joan Aymerich, com a alcalde de la ciutat que rep els documents.

Considera que, tot i que a qui correspon fer declaracions és al president de la Generalitat, Jordi Pujol, la polèmica s'està utilitzant amb finalitats elcctoralistes. Els esforços de Salamanca D'altra banda, Unesco Catalunya ha manifestat el seu rebuig «més enèrgic» davant la campanya iniciada per tots aquells que són contraris a la restitució dels documents. De fet, a Salamanca s'han redoblat els esforços per aconseguir retenir-los. El pic de la Diputació Provincial va aprovar

dimarts un moció conjunta votada pel PSOE, el PP i el CDS, on es demana al Consell de Ministres que reconsideri la seva decisió i que la «revoqui». Mentrestant, els responsables de l'Arxiu Nacional de Catalunya ultimen els preparatius per a la inauguració de l'edifici de Sant Cugat, prevista per al 23 d'abril. L'empresa constructora, Cubiertas y Mzov. accelera els treballs d'arranjament dels accessos al recinte i del seu entorn. La pràctica totalitat del fons de l'Arxiu ja està dipositada als nous prestatges.

El músic Hopkinson Smith, especialista en llaüt, actuarà al conservatori EMMAANSOLA

H Sant Cugat.— Dins del Cicle de Música Clàssica que organitza el Centre Cultural al conservatori municipal de música Victòria dels Àngels, l'especialista en llaüt Hopkinson Smith actuarà dimecres a dos quarts de nou a l'aula magna. El llegendari poder de persuasió de! llaüt, que ha estat esmentat nombroses vegades en textos literaris antics i intuïtivament imaginat pels primers musicòlegs del segle XX, comença a tenir un públic molt més adepte que fa uns anys. Smith ha estat un dels músics contemporanis que des de jove ha investigat el so d'aquest instrument, estudis que li han permès ser valorat com un dels músics més emotius i musicals del llaüt. Tal com ell explica, el seu «objectiu no és tocar molts instruments diferents, sinó continuar investigant i tocant música interessant, de la qual encara queda molt per descobrir». Smith va estudiar musicologia a la Universitat de Harvard, on. segons ell. va «adquirir una bona basc per cert tipus d'investigació» que li va ser «molt útil» per als seus estudis. «Crec que és molt important tina educació formal al més àmplia possible perquè no tan sols serveix per tocar sinó per viure i entendre la música», afirma. Smith ha realitzat estudis amb el mestre Emilio Pujol, el qual recorda amb nostàlgia i respecte perquè va ser un dels músics que li va ensenyar a formar-se com a músic al mateix temps que desenvolupava la seva personalitat artística. La discografia de Smith inclou nombrosos enregistraments de música medieval, barroca i renaixentista, i comprèn les obres completes per a llaüt de Bach, publicades per la firma francesa Astrée, enregistrament guardonat amb el Gran Premi del Disc l'any 1965. Amb el músic Savall va experimentar amb instruments més antics, com el llaüt àrab. i van enregistrar un disc. Dins de l'àmbit de la música espanyola del Renaixement, ha interpretat obres de Luys, de Narvàez, i ha gravat dos discos més amb composicions de Luys Milàn. El treball més recent està dedicat al compositor del segle XVII Francisco Guerau.

JftROfD'JNFflNTS Funcionament des del 1982 Nens i nenes a partir de 8 mesos fins a 4 anys

Equip f o r m a t p e r P e d a g o g a , Psicòloga i Educadores (Tècnic especialista Jardí d'infància = T.E.J.I.)

Es pot visitar l'escola a hores concertades Carme, 40-42 - Telèfon 674 86 99 - 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)


VICOMÇA

*PI

m-mi

• D!SC5 - LOCALS

Perruqueria

Montserrat li\-h

' C d T ' S : ' V:"1t;- ;iiè r í

SUMINISTRES PER A LA CONSTRUCCIÓ VALLDOREIX, SL Materials per a la construcció i decoració Eines, maquinària, tuberia, revestiments, ceràmica i sanitaris

sia. 6

l,; 6'4 li -17/674 s: y;

\ alldoreix

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 107 - Tel. 674 14 90 08190 VALLDOREIX

fWSt

vH3inis:'=:!:; :e'n:]„e; '-'-.-..-i VNs-Rjiq

081°C VA.. .X:~E;>.

• XARCUTERIA • FORMATGERIA • POLLERIA

• Tan3C: 19 tens x;cles

• CARNISSERIA • FRUITA 1 ,

1

i ,

• :

,• ,

.

i •

1 ' ' •

i

• ALIMENTACIÓ • CELLER • POLLASTRES A L'AST

!

ii.sM!. S A M CUGAT DEL VALLÈS I;.!ÍÍ

.-IIIM.I

LES MILLORS BOÏIGUES • LES MILLORS BOTIGUES • LES MILLORS B!

• PEIX DE PLATJA

PÀRQUING PER ALS CLIENTS

COMANDES PER FAX

Tel. 674 35 34 • Fax 675 04 58

FORN DE PA I PASTISSERIA

ILD1

A Valldoreix diversos professionals al vostre servei

marisc 1

Rbla. V i o l e n ("min \'erdaiíuer. 11 Telèfon h74 11 ^ VA! I.nORUX

PUNT DC SCAVCI Rbla. M.Cinto Verdaguer, 18 Tel. - Fax 589 26 38 Valldoreix

Comerç i servei amb la ciutat i la tercera mostra ST. CUGAT ACTIU

MERCAT MUNICIPAL TORREBLANCA P. 20-22 TEL 675 32 56 P. 10-31 TEL 675 29 04 O ENRIC GRANADOS, 15 LOCAL 10 (CANTONADA AV. CATALUNYA) 33099/04998

lAQUALONGA VALL D'OR INSTAL·LACIONS

A . Zamora.s. L. Ctra. de la Floresta, 32 Tel. • Fax 674 22 91 Ap. Correus 50 Valldoreix

RESTAURANT SERVEI DIARI - SALONS PER A BATEIG. COMUNIONS. FESTES I CONVENCIONS

\ PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES COMPRA-VENDA DE TORRES I TERRENYS CONSULTORS EN CONSTRUCCIÓ OFICINA TÈCNICA D'ARQUITECTURA

DIUMENGES I FESTIUS, BUFET LLIURE Rambla, J. Jacint Verdaguer

Telèfons 674 11 41 - 674 27 30

Mossèn Jacint Verdaguer, 19 Tel. 674 21 83 - Fax 675 56 52

08190 VALLDOREIX (Barcelona)


Canals inicia una campanya per impulsar les arts a Sant Cugat XAVIER BORRÀS

H Sant Cugat.— Sota l'eslògan Sant Cugat, terra d'artistes —que vol que es converteixi en una marca identificativa de la ciutat—, el galerista i promotor Josep Canals ha iniciat una campanya destinada a promoure Sant Cugat, aprofitant-ne el vessant artístic. «Del que es tracta és de, dins el desencant actual, animar una mica la població», va declarar Canals durant la presentació de la campanya als mitjans de comunicació. «Aprofitant que són temps de pre-campanya, també volem cridar l'atenció als nostres polítics, perquè és incomprensible que una ciutat de 50.000 habitants com aquesta no tingui cap museu», va afegir-hi. Canals va dir que considerava de gran importància la instal·lació d'un museu relacionat amb el món tèxtil —ja que a Sant Cugat es va renovar el concepte de l'art tèxtil gràcies a l'activitat de la fàbrica de tapissos Aymat— i la recollida d'obres per formar un fons municipal d'art, aprofitant la nombrosa població d'artistes plàstics (uns 600) que resideixen al municipi. També va dir que calia promoure la presència d'obres d'art a la via pública. Canals va posar l'exemple de Barcelona, que, amb totes les reformes urbanístiques fetes amb motiu del 1992, ha incrementat la presència d'escultures ornamentals als nous espais públics. Un exemple, diu, que caldria seguir. Totes aquestes són propostes que ja ha discutit en reunions amb els diferents partits polítics i amb representants de lAjuntament, al qual diu que. en aquests quatre anys de mandat, ha adreçat mes de 100 cartes. Per a la campanya s'han dissenyat sis models diferents de samarretes. pintades per sis artistes de Sant Cugat, que es vendran al preu de 2.000 pessetes. Aquesta iniciativa la patrocinen les empreses Teixits Gutiérrez, Gràfiques Celler, lndubruc. Pintures Cabanas i Mercantic. També hi ha prevista la confecció d'un cartell que serveixi de record. El pressupost total de la campanya és d'un milió de pessetes. L'eslògan Sant Cucut, terra d'artistes va ser creat l'any 1%6 per Josep Canals, i al 1974 es va convertir en un adhesiu per a automòbils. dissenvat per l'arquitecte Albert de Pablo (un disseny molt pop art en què es veuen juntes les imatges de Marilyn Monroe i el Felip 11 de Velàxquez). Aquest adhesiu ha estat reeditat amb motiu d'aquesta nova campanya, i es distribuirà de manera gratuïta per col·legis i comerços. El seu disseny és un dels sis que es poden trobar a les samarretes de promoció. Hls altres porten com a títol: De l'abadia de Sant Cucufate en el dia de la gran llum, obra de Sergi Barnils: Les bestioles dels camps de Sant Cugat, de Josep Grau Garriga: Sant Cugat, de Josep Pla-Narbona; Sant Cugat, terra d'artistes, ara sí.', de Frederic Cabanas, i El monestir vist des del meu estudi, de Miquel Cabanas Alibau.

PATRIMONI

La descoberta (Fun mur gòtic fa replantejar a la Generalitat l'emplaçament del búnquer El Patronat del Monestir es compromet a reunir-se cada tres mesos per enfortir l'entitat EMMA ANSOLA

H Sant Cugat.— Consolidar i enfortir el paper del Patronat és un dels compromisos que han pres els membres de l'entitat per tal d'agilitar i resoldre els problemes que es derivin de

Electrònica

MM

Sant Cugat del Vallès, -zr 5 8 9 1 7 9 9

l'execució d'obres i dels posteriors usos i serveis que s'instal·lin en el conjunt monàstic. De moment, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat ja ha decidit tornar a estudiar la instal·lació del búnquer a causa

dels jaciments arqueològics que es van trobar fa uns mesos. En una propera reunió es donaran a conèixer aquests estudis i un projecte global del conjunt monàstic que hauran de ser valorats pels membres del Patronat.

«Som conscients de la importància històrica del Monestir. Per aquest motiu, ens hem compromès a convocar els membres del Patronat un cop cada tres mesos perquè volem impulsar el paper del patronat per tal de fer un seguiment constant i per resoldre tots aquells problemes relacionats amb els serveis i els usos que un conjunt monàstic com aquest ha de tenir per al ciutadà.» Amb aquestes paraules, Josep Maria Huguet, director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat i com a tal, president del Patronat del Monestir, va manifestar la voluntat de desenvolupar els presents i futurs projectes que es realitzen al Monestir a través de reunions periòdiques del Patronat. La reunió, que va ser qualificada de «molt positiva» pel que fa a l'acord adoptat, també va servir per aclarir i valorar les recents troballes i reestudiar la instal·lació subterrània que ha de servir per emmagatzemar els materials del Centre de Restauració i Béns Mobles de la Generalitat. Troballes arqueològiques

D'esquerra a dreta: Antoni Navarro. Josep M. Huguet i Joan Aymerich. Foto: JA.MULA.

Les excavacions han deixat al descobert estructures notables d'un mur gòtic del segle XIV amb carreus molt ben fets i contraforts ben executats. Aquest mur formaria part d'una nau porticada que no es va finalitzar mai». Segons Huguet, «aquest descoberta, tot i no tenir un caràcter monumental, sinó més aviat històric, ha estat més important del que estava previst; per això continuarem les excavacions i, un cop tinguem l'estudi complet, es tornarà a convocar el Patronat en caràcter urgent per fixar els objectius de

millorar els serveis del Centre de Restauració i alhora integrar aquestes troballes en l'edificació monàstica». L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, defensor de la ubicació del centre de Restauració als claustres del Monestir va confirmar, però, que la reunió ha permès «deixar clar que les necessitats d'aquest centre no poden malmetre les recents troballes. La ciutat ha de gaudir-ne». Ultimar i treballar en la delimitació exacta del perímetre del monument i elaborar un estudi

dels usos i de les parts visitables també van ser punt de debat en la reunió. Aquest fet es correspon a la necessitat de crear un pla director de tot el conjunt arquitectònic que ja van suggerir els diferents arquitectes que han intervingut en el Monestir. Pel que fa a les obres de la façana sud de l'església. Antonio Navarro, cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic, va explicar que el retard dels treballs va ser conseqüència d'un sistema de programació de les obres. «A partir

d'ara —afegeix— es tindrà cura de solucionar els problemes referents a les esquerdes que han aparegut en els darrers anys». Quant al calendari d'obres, Navarro va anunciar que els treballs finalitzaran tal com estava previst cap al mes de març. Les obres inclouen la restauració de la façana. el campanar i la pavimentació de la voravia. El Patronat serà convocat properament per explicar els nous estudis que afecten les obres de la façana sud i la instal·lació del búnquer.

RUIZ ORTEGA <>

Del 6 al 25 d'abril

<^D

U e

N O U INSTITUT DE BELLESA INTEGRAL A M B PERSONAL ALTAMENT QUALIFICAT / Tractaments facials i corporals / Depflació elèctrica i per sonda

SOCIS FONS D'ART Servei taxació obres d'art

SEGURETAT

Seguretat

15

CULTURA-ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

/ Tractament TUENDA (Anti-Age)

/ Depilació personoütrada

/ Maquillatge

/ Quwomassatge

/ Maquillatge permanent

/ RaNNOteràpia podal .

/ Tint i permanent pestanyes

/ Drerijf|)e limfàtic

/ Decoloració

/ TradJspnt osmosphere +SEA

/ Manicura

100

:

/ Sctóium alta press'tó: facial i

/ Píling coqporal + Hidratació

Sahi R1usílTol

Horari, matí de 9 o 2 tardo de 5 a 9

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat del Vallès

Tel. 675 47 51

-CONSULTA MÈDICAC/ Francesc Moragas, 25 Telèfon 675 58 55 - Sant Cugat del Vallès


CULTURA-ESPECTACLES

16

ELS 4 C A N T O N S i Divendres, 31 de marc. de I W

TEATRE La l a m a televisiva e s a c l a p a r a dJoor a , ppeerròò j p o s s i b l e q u e n o s à p i g u e n q u e a u n d'ells li p o s a v a la c a r a M i n g o R à f o l s , u n d e l s e f í m e r a , i fins i lot t e r g i v e r s a d o r a . R e a c t o r s m é s v e r s à t i l s del t e a t r e c a t a l à a c c o r d e n u n s p e r s o n a t g e s q u e e s; d e i e n e lks A m a d e u s i s o r t i e n al p r o g r a m ai Mag nianiat u a l . i u n s e c u n d a r i d e luxe e n a l g u n e s íiaztne d e l'V'3'.' \ o ? Si els r e c o r d e n , es ( p o q u e s ) p e l · l í c u l e s , a l g u n e s d e t a n t èxit

c o m Que com Que t'hi jugues, Marí Pili? Ara ve a l'Auditori l'Audih de Sant Cugat amb Alaska, un duel d u e l in interpretatiu amb Blanca Pàmpols i uuna n a ave aventura de la seva pròpia comp a n y i a . El panyia. El Camaleó.

MINGO RÀFOLS Actor

úó m'ha perjudicat coi «La televisió com a actor» \ WII-K BORk \s I Sani Cugat. De petit tenia algun actor que prengués com a model'.' •<Si, molla gent. Des del Mai lon Brando a l'Spencci liacv. o al Charles I.aughton. ete. Son actors molt característics, que p-> dicti ler qualsevol cosa: ci.i el qik- m'agradav n d'ells .. l'otsei al pimeipi lema mes idea de convci tu-se en aeloí de cinema que no de leali e •Nu. Al principi, jo v olia ser ballaii I vaig c o m e n e u ballant. peio als Ii7 anvs \ ,IL' lenií una lesió de metiise. qu.m eslava a punt tle nlr.ii .! la e» nnpanvia del ( esc (iclaveil l'm va tuieai poc dcspi es de la lesií > i li \ aie hav ei de dil que no • O u c iceoida elcls seus inics al teatre iiulepeiulenl'. 1 "Doncs i|ue ens ho passàvem moll he, que leiem molt. que leiem moltes bestieses, que impiovisavem mollissnn. que vivíem amb moll poques peles, que dormíem poquet. que dislrulavem moll de la v ida i que reiv indicàvem molles coses perquè érem molt conscients del que passava en aquella època Franco encara ei a v ni ... iot a i \ o barrejat.» I de la seva època al Teatre Lliure'' •Alia In vaig aprendre moltissim. Vaig tenir en Lluís Pascual. en l a h i a Lslapé i l'Albert Planella, que em van ensenyar molt.» Desprès va treballar amh el ( enlre Dramàtic. • Si. alia vaig complir el somni de treballar a m b en .léromc Savary. del Grand Màgic Circus. Va venir a fer unes proves, i jo m'hi vaig presentar, tot i que em van dir que no tenia gaires oportunitats. 1 cl mateix dia de la prova. Savarv va elíi que no sabia en que. però que volia treballar amb un. Sempre he agradat mes a la geni de fora. He. en aquest moment començo a ser triat per la gent d'aquí, que ja tocava.» I n cinema. Ventura Pons també li demostra certa predilecció: amb ell ha fet dues pel·lícules seguides. •<Sí. havia pensat en mi per a un paper de Què t'hi jugues. Mart l'ili!, però després s'hi va repensar i el \ a donar a un altre

L'improbable trobada d'un mariner i una núvia al desert d'Alaska

L'artista Miquel Àngel Peris exposa el seu treball sobre realisme I Valldoreix L'artista santeugatenc Miquel Antiel Peris exposa fins al 17 d'abril el treball El Realisme eoin a opeiii a la sala de Propielaris i Vems. Peris ha treballat la tècnica del realisme estudiant les obres de l'artista holandès Rubens al Museu del Prado durant vuit anys aproximadament. L'artista local ha fet reproduccions i interpretacions de Rubens per accedir al realisme. ja que considera que »el realisme cal estudiar-lo moll. lis necessari observar anys un quadre per descobrir tot el treball i la seva tècnica-. A mes. segons Miquel .Àngel Peris, es necessari un suport tècnic que passa per dominar el dibuix, la perspectiva i el color •••que ajuda a crear l'ambient • .

H Per a un nord-americà. viatjar a Alaska és el més semblant a LI realisme va assolir un gian anar al cul del mon sense nenivell durant els SCÜÍCS W ' - X V I L cessitat de travessar les tronteres A partir elel segle W l l I va copàtries. Alaska és un no-lloe. un mençar anar de baixa en sormr deserl blanc enmig del no-rcs. noves tendències. Ln aquest sen Alia es i roben, com si fos catil. l'ailista considera important sualitat. un obrer de vacances i aconscguii que Li que tècnica que una núvia abandonada. Alaska es utilitza i que eonlmua csiudiaa; un exemple de la recent drama••torni a cobrai p:olaeonis;r,c e túrgia norel-americana, on tenen una l'orla presència les dones au- \ L'exposició que es va in.iueurar c'l 25 ele maiç passal aculi se I/e tores (n'hi ha prou amb un exemquadres, la majoria dcN e|uals -on ple) amb una certa retirada al de gran format, icpaitils entre teatre de l'absurd (així a priori, els tlos pisos del local ele .'.Asa hom li recorda el Tol esperant sociació. IAIA' (iorfot de Samuel Beekett). i és l'obra triada per la jove companyia el'Fl Camaleó per a la seva segona aventura escènica.

M iiigo Ràfols, al Teatre-audilnn de Sani Cugat, on representarà l'obra Ahi\kci. al costat de Blanca Pàmpols. l-ou>:MANl. I Sl'INOSA. actor. Finalment, va (ornar a pensar en mi. o sigui que vaig cnlrar-hi una mica de rebot. Però va al·lucinar molt amb la meva feina amb el personatge, que era molt petitonet, moll anecdòtic. 1 em va oferir un personatge de la seva següent pel·lícula. A m b en Ventura vam riure moltíssim. 1.11 sap crear bons equips, moll cohesionats, i això és important. També ha estat un dels primers actors ficats a presentador de IV: era un dels A m a d e u s de A/iig magazine. — Sí. en això vaig pagar la l'alta d'experiència. La gent em deia

(amb sorna) Per què fas fe/c. si ets actor'?' La veritat és que no veig per què es millor fer teatre que cinema, o cinema que televisió. o televisió que ràdio... tot forma part ele la feina de l'actor.» —Diuen que la televisió crema els actors. —«A mi cm va passar. La gent que pensava en mi per fer alguna cosa, deia que no m ' h o podia donar perquè la gent veuria cu mi el presentador de la tele. La qüestió és que el concurs va tenir tant èxit que em vaig convertir en un personatge popular. 1 això em va perjudicar com a actor, si.»

LI Camaleó és una d'aquestes petites companyies que darreramenl sovintegen (algunes a m b força èxit, com la companyia T de teatre). Mingo Ràfols confessa que ha de compaginar el seu treball a LI Camaleó amb altres feines d'encarrec, perquè tot suri: aquestes feines, per desgràcia, donen més satisfaccions personals que no pas crematístiques. L'acompanya en aquesta aventura àrtica (Alaska és una de Ics terres del sol de mitjanit) l'actriu Blanca Pàmpols, més coneguda com l'amiga més bleda de la Mari Pili (a Que t'hi jugues, Mari Pili?. de Ventura Pons), encara que amb la seva no massa llarga carrera ja ha tingut oportunitat de fer un Genet, un Shakespeare, un Lorca, un Txèkhov i una Meilea, que no està gens malament. F n moltes d'aquestes, i en algunes altres, ha treballat sota la direcció de Josep Costa, el creador i principal director de l'extingit teatre Kaddish. Josep Costa és també el direelor d'Alaska, que ha definit com «una comèdia en què l'absurditat de la vida, de la nostra vida, és la protagonista absoluta (i ja era hora)». A les 22 hores d'aquest divendres 31 de març, a l'Auditori de Sant Cugat, tindrem ocasió de comprovar-ho.

La UAB convoca 400 arqueòlegs en el I Congrés del Neolític

I Sant Cugat.-— U'ns 411(1 arqueòlegs procedents d'arreu de l'Lstat Espanyol participen des de dilluns passat en el I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, que tindrà lloc a Gavà fins dimecres q u e ve. Ln aquest congrés, convocat pel Museu de Gavà i la Universitat Autònoma de Barcelona ( U A B ) . els arqueòlegs analitzaran una etapa concreta d'aquesta època de la prehistòria, cl quart mil·lenni abans de Crist. en ple neolític. L'intcrés per a aquest període rau en cl fet que es tracta d'una etapa en q u è es va produir un procés de transformació econòmica i social, que es va estendre a tota la Península Ibèrica, motiu pel qual els arqueòlegs presentaran un total de \W ponències sobre aquesta etapa històrica. El programa del congrés inclou una visita a les mines prehistòriques de Gavà que van ser descobertes a b anys setanta. Aquestes sérn les mines en galeria més antigues d'Europa descobertes fins ara. i l'objecte arqueològic més important que s'hi ha trobat és l'anomenada Venus de Gavà. una figura femenina de ceràmica negra, que té enlre 5.5(10 anys i 5.SUO anys d'antiguitat,

TEATRE INFANTIL

Els nens responen a la primera actuació de la nova etapa de Rialles 01 I IAt \ RN.ADVS B Sant Cugat.— Pins i tot els mateixos organitzadors estaven sorpresos de la resposta. Un nodrit grup de nens, molts acompanyats dels seus pares —i el mateix alcalde Joan Aymerich-- van ocupar einc-cenies de les vuit-cenles butaques que te el I ealre-auditori del ( e n t r e Cultural, el nou escenari de les actuacions on elI ei up Rialles desenvoluparà la sev ai nova clapa. Pci ler boca elel que scra. a partir de la tardor, unai temporada estable de teatre infantil. Rialles va portar a Sant[ Cugat l'espectacle Cura! Culla'.

elel grup Roseland Musical. Una obra que combina el text amb cl musical i on els sentits, a través d'actors caracteritzats com a nassos i orelles, en son els protagonistes. Rialles tria curosament els espectacles que programa a traves d'una comissió especial. La pròxima actuació de leatie dedicada als nens. amb un preu d'enirada de 400 pessetes, esta progr.tmada per al 4 de junv. lambé al Teatre-auditori. Amb Sant Cuüat. Min 5d els pobles i ciutats de Catalunya on Rialles, un moviment que va néixer fa mes de vint anvs. treballa activament

I iMliíL-.'.ral \ del grup Roseland Musieal. I oia: MANI- I Sl'INOSA

I·I-I-..


CULTURA-ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

17

ESTUDIS L'autor del treball La rodalia de Sant Cugat vers Cerdanyola: interrelacions històriques és Cerdanyola i treballa d'enginyer tècnic industrial en una empresa de paper, però confessa que gaudeix amb els seus estudis i treballs que fa contínuament sobre el Vallès i, més

concretament, sobre Cerdanyola. Doctorat en història, ha realitzat des de 1977 diversos llibres de i opuscles. També ha escrit llibres de poesia i un sobre enginyeria. S'ha presentat al premi que convoca el Grup d'Estudis Locals i que aviat farà públic el treball guanyador.

M I Q U E L S À N C H E Z G O N Z À L E Z . Ha presentat al GAUSAC un treball de masies

«De vius a Cerdanyola, de morts a Sant Cugat» • Sant Cugat.— Quin és l'origen del treball La rodalia de Saní Cugat vers Cerdanyola: interrelacions històriques (segles X-XVIIIjl —«Primer m'he de referir a un estudi que estic fent des de fa uns quatre anys sobre les masies del terme de Cerdanyola o, més aviat, sotmeses a la jurisdicció del Castell de Sant Marçal de Cerdanyola i també en part al monestir de Sant Cugat. Vaig començar la recerca entre els arxius de diversos llocs. He buidat documentació manuscrita d'onze arxius com és el cas del de Sabadell. Terrassa i la Corona d'Aragó. També tinc fotocopiada documentació de la parròquia de Sant Pere Octavià. Aprofitant tota aquesta informació que encara estic recopilant, he escrit coses parcials com és el treball que presento al premi, és a dir, un treball que recull les masies de tota la franja limítrof de Sant Cugat i Cerdanyola de dalt de Collserola fins a la serra de Galliners.»

—Com a historiador, quina masia considera més interessant? —«Per a mi n'hi ha dues que tenen trets interessants. Una és la masia Codonyers que està en una situació privilegiada damunt d'un turonet no massa alt i que domina la plana que s'adreça a la serra de Galliners. És una masia molt bonica, però pobra. Sempre

TALLERS DE DISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR QUARKXPRESS • PHOTO SHOP • PAGE MAKER FREE HAND • VECTORITZACIÓ • SCANNER

EIIBÇTJMICQ

JOSEP MARIA VALLÈS

—Quin és el contingut d'aquest treball? —«Primer he fet una definició d'aquesta rodalia que volia estudiar i que inclou el domini senyoria! del lloc (el Castell de Sant Marçal i el monestir de Sant Cugat). el límit termenal entre Sant Cugat i Cerdanyola, els llocs de Gausac, Eltell i la Torrefera, els llocs de Codonyers i Güell, cl lloc de Magarova i la serra de Galliners i també he fet una introducció als camins medievals. Una vegada definida la rodalia, explico el poblament en masies: mas Riba (abans Puig o Puig de Salit), mas de la Serra, mas Codonyers, mas de Berters (abans Puig i anteriorment Bertrand del Prat), mas de Poals, mas Fatjó dels Xiprers (abans Fatjó Correger i anteriorment Magarova), mas Fatjó dels Ferrussons i mas Galliners i mas Fatjó dels Aurons. Aquest últim és una d'aquelles masies característiques que recorda aquella frase que diem a Cerdanyola "De vius a Cerdanyola, de morts a Sant Cugat" perquè pertanyien civilment al terme de Cerdanyola, però eren parroquians de Sant Pere d'Octavià.»

APRÈN A DISSENYAR AMB "MAC"

C7 St Cugat, 1-2n / Tel. 697 25 52 / RUBÍ

MUSICA EN L'EDUCACIO (2a part.)

L'historiador, M. Sànchez Gonzàlez, considera que l'arxiu de Salamanca només ha de tenir documents de Catalunya microfilmats. Foto: JA. MULA. s'havia d'anar empenyorant sovint i llogant peces a tercers per poder recuperar diners. L'altra que més m'agrada és can Fatjó dels Xiprers, però la vista no és tan maca perquè està situada entre dos torrents que davallen de la serra de Galliners i llavors queda allà més amagada. Realment, si no t'apropes no la veus. Aquesta masia, a diferència de Codonyers, sempre han estat bons negociants. Van casar bé els fills i van fer progressar la masia i van anar adquirint propietats fins convertir-se en una de les més riques.» —Què pensa sobre el retorn o no dels documents de la Generalitat republicana que hi ha a l'arxiu de Salamanca —«Molts dels documents ja els tenim microfilmats aquí. El que passa és que volen que tinguem tots els documents microfilmats,

però no els originals. La interpretació oficial o populista que ens donen és que si retornen els documents es desfaria un arxiu global de tot Espanya de la Guerra Civil i no analitzen el fet original. El fet original és que va haver-hi una espoliació de la documentació de la Generalitat, partits, sindicats, entitats..., uns documents que no van utilitzar per fer un arxiu sinó per generar la gran repressió franquista de la postguerra. Tot el que després dels anys 39-40 van crear judicialment per fer consells de guerra i ficar gent a la presó perquè va sortir d'allà, i tot el que es van endur d'aquí ha de tornar. Si ho volen que s'ho microfilmin, però els originals són els que han de venir aquí perquè formen part d'una espoliació d'un orde de conquesta militar».

... un llenguatge amb la seva estructuració i codi interns, amb la seva flexibilitat formal, amb la seva matèria primera de treball, amb el seu procés comunicatiu i (com tots els llenguatges humans) amb una finalitat que només ens ha estat donada a nosaltres per sobre de la resta d'animals; la de creació, la de creativitat. Si el nen entén la música així serà molt més fàcil que formi part de la seva persona com un llenguatge més, igualment important com qualsevol altre (català, castellà, anglès...) Però, a més, entendrà també que ell mateix és un instrument de creació i que, així, la música li servirà d'estímul per buscar allò que li agrada, que li és «maco», que sent que l'emociona però que potser no troba en altres tipus o formes d'expressió. I això vist des d'un punt de vista col·lectiu però també individual. Col·lectivament creant un procés de comunicació a l'oient però també creant més relacions i esquemes de grup. És a dir, entenent una coral com un conjunt de nens que ens expressen entre nosaltres i expressen als que ens escolten, i a més, disfrutant dels resultats. I individualment com a disciplina d'aprenentatge d'un codi i

com a catarsi que m'ajuda a conèixe'm millor. I també connectant el treball i l'esforç personal (sobretot en el cas del instruments) amb el resultat comunicatiu i sobretot amb la satisfacció artística i creativa. Quan aconseguirem que el nen assimili aquest element és llavors quan, per si sol, entendrà la música com una ciència, com una llengua, com una història, com una filosofia, com un art, com un joc, com un plaer i, el que és més important, com a quelcom que s'estimula perquè forma part d'ell i ha estat arrelat en la seva expressió durant tota la seva infantesa, durant tota la seva formació. I aquest és l'aspecte més definitori, al meu parer, en la seva educació musical: haver arribat a totes aquelles conclusions mitjançant un camí de veritable contacte i experimentació personal amb la música pràctica. Això és el que sembrarà les arrels d'estimulació i respecte cap a l'art en general i cap a la música, concretament. I això també és el que donarà saba als fruits dels arbres que ara estan en les nostres mans. Sigueu conscients que ells són l'herència per al futur de la societat!

El departament de música CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDA RICOMÀ

Extintors

Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc.

VENDA Sant Cugat del Vallès, -s- 589 17 99

Pre-escolar - EGB BUP•COU

D'INSTRUMENTS

MUSICALS

C/ Balmes, 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat

ÀGORA

Mj.iiMj.iiMiii.im

C/ Ferrer i Guàrdia, s/n Tel. 589 00 01 - 06 - Fax 674 24 86 08190 Sant Cugat (Barcelona) (davant de TVE-2)


18

C U L T U R A - E S P E C T A C L E S

ELS 4 CANTONS D i v e n d r e s , 31 de març de 1495

PRESSUPOST CULTURAL

L'àrea de Cultura recupera el Festival de Música Clàssica aquest setembre L'Ajuntament destinarà dotze milions a subvencionar les entitats m e n t e s la per cobrir els dèficits d e l'any passat i per fer p o s s i b l e la t o r n a d a del Festival d e M ú s i c a Clàssica, q u e ja s'havia o r g a n i t z a t a n t e r i o r m e n t p e r ò q u e l'any passat n o es va p o d e r realitzar. 1.'escenari del T e a t r e - a u d i t o r i

EMMA ASSOLA • Sant Cugat. L'àrea de Cultura i J o v e n t u t de l ' A j u n t a m e n t ha rebut cl p r e s s u p o s t d ' e n g u a n v , q u e s'ha i n c r e m e n t a t de v i n t - i - d o s milions r e s p e c t e al d e l'any passat. A q u e s t aug-

i els c l a u s t r e s del M o n e s t i r s e r a n els r e c i n t e s o n se c e l e b r a r à a q u e s t festival. D o t z e m i l i o n s del p r e s s u p o s t total es d e s t i n a r a n a s u b v e n c i o n a r les entitats s a n t e u g a t e n q u e s q u e d u e n a t e r m e activitats culturals a la ciutat.

l·l p r e s s u p o s i q u e e n g u a n y ha rebut l'area d e Cultura i J o v e n t u t de l ' A j u n t a m e n t d e Sant C u g a t ha estat d e 104 m i l i o n s d e p e s s e t e s . 22 nies q u e l'any p a s s a t . U n a de les parts m é s i m p o r t a n t s d e l p r e s s u p o s t es d e s t i n a r à a l'organització i c e l e b r a c i ó del Festival de Música Clàssica aquest setembre. Jordi F r a n q u e s a , regidor d e C u l t u r a i J o v e n t u t , va m o s t r a r - s e c o m p l a g u t pel retorn d ' a q u e s t a activitat. « V a m treballar a m b m o l ta il·lusió i molt d'esforç d u r a n t uns anys i n o v o l í e m q u e s'oblidés aquest (estival p e r q u è era una de les activitats culturals m e s i m p o r tant d e Sant C u g a t i a m b nies t i a s c e n d è n c i a " , va dir. Malgrat la s i t u a c i ó e c o n ò m i c a g e n e r a l , d e la qual c a p e n s públic n o està e x e m p ta. l'atea d e Cultura c o n f i r m a q u e h a fet m a n s i m à n i g u e s per cobrir les d e s p e s e s q u e origina l'organ i t z a c i ó d ' u n a activitat c o m a q u e s ta. h n g u a n v c's t a r a la v u i t e n a e d i c i ó d e l t e s t i v a l . ja q u e l'any p a s s a t n o es va p o d e r c e l e b r a r pe i i n o i u i s e c o n o m i e s .

rò. s'han m o s t r a t d e s c o n t e n t e s ja q u e han c o n f i r m a r q u e , si b é s ó n q u a n t i t a t s p e t i t e s , e n c a r a n o han rebut el total d e les s u b v e n c i o n s d'altres anys. A l g u n e s han d e c l i n a t fer c a p tipus d e c o m e n t a r i , e n vista d e les p r o p e r e s e l e c c i o n s g e nerals. q u e p u g u i b e n e f i c i a r o perj u d i c a r c a p partit polític. D ' a l t r a b a n d a , F r a n q u e s a ha d e s m e n t i t que restessin entitats impagades. « E n g e n e r a l — h i ha a f e g i t — t o t e s les e n t i t a t s han c o b r a t t o t e s les s u b v e n c i o n s . N o m é s tinc c o n s t à n cia d e q u a n t i t a t s m o l t p e t i t e s q u e es pagaran a q u e s t m e s d'abril». P e r s o b r e d e la m i t j a n a

Siihvt'iK'ions h i pi e s s u p o s t de- C u l t u r a i n c l o u un p e t e e n l a g e d e s t i n a t a s u b v e n c i o n a t les e n t i t a t s q u e a m b les s e v e s activi:.ils d o n e n vida a la cuitat i q u e . a nies. son o b e r t e s al c i u t a d à . I n g u a n v la p a r t i d a p e r s u b v e n c i o n s tia estat d e 12 mi' m i l s . hi m.iteiva q u a n t i t a t q u e ;irix pass.ii l ' a i i v i l a i cultural d ' u n a i ullal n o pot d e s c a n s a r n o mes en l'.idininisiiaeio: es molt i m p o i t a n l qiic la s o c i e t a t civil hi

p a r t i c i p i que rel' i el c o n s e q ü e n t s u p o r t inst i t u c i o n . I. A i x ò ,,'s cl q u e e s t e m fen t - . al'ii nia 1 i. n q u e s a . q u e es n i i s l i . : la l o i a b l c a m a n t e n i r Ics s tibv ene M I I S d e ies c u t i t a t - U I L . I ! a ejiie això pus ini a n a i

en d e t r i m e n t d ' a l t r e s a c t i v i t a t s o i ganit/ades des de ('uitlira. A l g u n e s e n t i t a t s c r e u e n q u e les s u b v e n c i o n s a j u d e n a c o b i i i ulLiunes d e les d e s p e s e s o i i g i n a d e s pei la pròpia e n t i t a t . D ' a l t r e s , p e -

A q u e s t a s e t m a n a el Ministeri d e C u l t u r a va p r e s e n t a r el Mapa de infraestructuras, operadores y recursos cullurales, un e s t u d i q u e p r e t é n fixar les q u a n t i t a t s q u e les quatre a d m i n i s t r a c i o n s p ú b l i q u e s g a s t e n en cultura p e r any. S e g o n s a q u e s t e s t u d i , els a j u n t a m e n t s d e m e n y s de 5 0 mil h a b i t a n t s — e l cas d e Sant C u g a t — hi d e s t i n e n una mitjana d e 4 . 3 1 2 p e s s e t e s per habitant. S e g o n s l'informe del m i nisteri. a q u e s t a quantitat e n g l o b a en la majoria de c a s o s la partida d'esports, p e r ò a q u e s t n o és el cas de Sant C u g a t , q u e hi d e s t i n a un p r e s s u p o s t d e 77 m i l i o n s , al m a r g e del q u e rep C u l t u r a . T e n i n t en c o m p t e la q u a n t i t a t d e s t i n a d a a C u l t u i a i E s p o r t s per part d e l'ajuntament s a n c u g a t e n c . la mitjana per habitant se situa e n 4 . 0 2 8 p e s s e t e s , quantitat a la qual cal a t e g i r els 2 4 3 m i l i o n s q u e r e p cl ( entie Cultural.

Ricard Sala, Vart d'emular els déus ^

B B

^ ^

B

l'I Ki l'k li p . u e n i m e n t . les c s c u l t u i e s d e R i c a i d S a l a son l'aciN di l o m p i ' . ' t u ' . i e l l i p o d e m li i o n e ixei s e n s e c a p m e n a d e d a h l . e h iiioluis qi.e '.'artista hi pi i si nia Pei o sei ei u n a ei i a d a p e u s . u q u e la seva eseii'.luia es n. u n e s .dlo q u e v e i e m I ' o b r a d e K le.u ,1 S a i a es ,., p a u ' . a d u n icc h's i ü. la pei l \ isihle d'u:i n'a >n ple d'oi d i c i e q u i l i b r i .

A

I es e s c u l l i . i c s d. Ric ai .1 Sala r i s p i i en la 'hli sa de pei'.s.'inent I aïlisi.i sol li eheilhii a m b m a t e i a h ei >'!' el m a i hi c d e ( ai i. ic. p e d t a l i e b . d i a d a p e b Lii.ms m e l l e s u c l e s c u l l u i a . i el • • b r o n / e ..:e |'i u les d e l í a p t i s t c i' \mb a q u e s t s i n i c i iais I c s e u h . e ; d o n a a i ' l L i a l i s s e v e s o h i e s i un su n ii I a h s e . o ,-.L iisaaii r i s I a que, .l'al d. :•- m a i s : 'aU ..i;., ui il·l e sou i i i ' i u i e i ' i ' O a la .iii a:l r.al de

i ••!•

ai

. "

l'.ii

i,

que

c e l ca

ihin.iii-

i li i e s t a t c a t e d r à t i c

s a •.;• i

I h s e a ' l o : t i c b a l l . ' ••• \ . . ,h h r ' , "sala ..iv. ii i.h • \ ,i , s e < i e r

R e s p e c t e als t e m e s q u e pinta. el crític d'art diu: « s ó n t e m e s diversos —principalment natures mortes, c o m p o s i c i o n s , figures. t a m b é p a i s a t g e s d'aquí i d'allà— e n els q u a l s t r o b e m i m a t g e s creatives e n la s e v a e x c e p c i o n a l pres e n t a c i ó ; o b r e s q u e , en singulars f o r m a t s s ó n r e a l i t z a d e s a p r o p d'una v e r s i ó q u e . a p r i m e r c o p d'ull, p o t s e m b l a r d'orient clàssic i q u e . c o n t r à r i a m e n t , d o n a d a la seva int e r p r e t a c i ó . b e n mirada, cal c o n t e m p l a r - l a c o m un fruit d e recreació no continguda, explotada i p r o c l a m a d a en la seva m é s c o m pleta, per essencial, e x t e n s i ó - , acaba dient el crític F r a n c e s c Galí. R u i z O r t e g a ha tingut una mp o r t a n t r e l a c i ó a m b Sant C u g a t . L'any 1971 va ser b e c a t per l'esc o l a d e Pintura Mural de Sant C u g a t . Fls anys 1l>7(> i IhíNl va realitzar les s e v e s p r i m e r e s exp o s i c i o n s individuals a Sant C u gat. L ' e x p o s i c i ó es una excel·lent possibilitat per gaudir d'una pintura molt interessant r e a l i t z a d a per u n p i n t o r q u e a p o r t a n o v e s s o l u c i o n s a la p i n t u r a f i g u r a t i v a

Minuesa i Lao mostren a Sant Cugat el que exposaran a Miami

P a c o M i n u e s a e x p o s a r à 27 p i n t u r e s , q u a d r e s q u e r e c e n t m e n t ha m o s t r a t a la G a l e r i a 1 iisct d e Bai c e l o n a a m b el n o m d e Stiiin'iüti. M o l t e s de les p i n t u r e s d e P a c o M i n u e s a son reiiilcrpietacions de q u a d r e s f a m o s o s d e la p i n t a ; i d e s e m p r e ; d e s t a c a d e la c o l · l e c c i ó la i n t e r p r e t a c i ó d e la ( u o c o i n l a d e L e o n a r d o . P a c o M i n u e s a diu d e la seva p i n t u r a : «és u n a i m a t g e m o l t s e r e n a , t r a n q u i l · l a i allioie. m o l t d i r e c t a . C o n v i d a m o l ; ,e. m a fer c o s e s a m b e l l a » .

-sa i. h s e r M a r i a ÜIII a. i ' •'' ( nu : :r • •-: i 1 iiiaL'M.-.i el t r e b a l l q u e li. !.: . : . ahl / a e i o d e .es i •; h- ... i l'I q e a. i I a l o.i d 1 i.ii.il s'l:. ; i.i iil un m u s e u ' '•' d e u , n i a q u e :r -. ' ir.v o de m o s ; i a i "Uc

: ii i es lovii: i .is J e l i i . i • a • i' i. -. i' v e s

•. a

FJ crític d'art F r a n c e s c G a l í diu d e l'artista: «(...) q u a n va decidir-se a d o n a r a c o n è i x e r la seva o b r a . R u i z O r t e g a era avalat per i n s t i t u c i o n s d e prestigi e n el m ó n d e l'art». FI crític fa r e f e r è n c i a a la gran quantitat d e p r e m i s q u e han estat a t o r g a t s al p i n t o r . F.ntre ells, el p r e m i F u n d a c i ó G ü e l l , primer premi Fundació Ynglada G u i l l o t i p r i m e r p r e m i d e pintura sala Clara d e G i r o n a .

L ' e x p o s i c i ó té el c a r à c t e r d e p r e s e n t a c i ó i és u n a m o s t r a p e r a t o t s els s a n t c u g i i t c n c s d e hexp o s i c i o q u e els d o s . u t i s t e s p . . i t a r a n a la c i u t a t d e M i a m i als h.stats U n i t s , h a m o s l i a l ' e x p o s a r a n a la g a l e r i a d ' a r t Dcsigr. G a l l e r v oi t h e A m e r i e a ' s i h p r o pers mesos.

de "t íl·i'ij'. p a l ' :.: d e ' s detis e f o sies ( a r m c ' 1 ei: ,m lerrili a i la i ei '•. \ •' .. Iilosolia si m im poitanls h e s H •. s - . s. al; a r e s son la s tesi J ' . m r . h I q u e te c o m m o d e l f' •: .!i - '.li hi n a t u r a l e s . . h e s o b r e s e s t i r i r i s p i - a d e s e n la b e ' l e s a -.l'equ i'il·i i • k o . r^c i ta p e l s il.i"o 11 eh I' •.I i | \ ' "uoltes g e net .n . a r ..I a i : M , s K'. i .1 s, .la. i , m i els s e u s pie d e e i ss, "... h:a 11 o h a i un ai d: e q u e doi . se r i a l- 'l ' ' •. sev i e s c u l t u r a . I I sei . ' . . . v . . a i h i v : . la r e l a c i ó de ... h ' ! - ''•'•'-' s'l l o ! i la c o m pi c n- • ' q u . • t reball a r t í s t i c n e i x i v iu del pi. r s . i i n e n l i dei t r e b a l l . d e hi idea i de ' ea ' '..ca e (

pp I S a n t C u g a t . — hi pintor resid e n t a B a r c e l o n a R u i z O r t e g a exp o s a r à a la Sala R u s i n o l del fi al 25 d e marc,. L'artista, un excel·lent pintor de natura morta i de figura h u m a n a , es catedràtic d e dibuix a la F a c u l t a t de B e l l e s Arts de Barcelona.

I Sant Cugat.Fls pintors de Sant Cugat Francesc Lao Costa i P a c o M i n u e s a p r e s e n t e n en u n a n o v a e x p o s i c i ó Ics s e v e s o b r e s r e c e n t s a la ( ' a s a d e C u l t u r a . I c s p i n t u r e s es p o d r a n v e u r e a hi sala d ' a c t e s d e la C a s a d e C u l t u r a dies d e l 31 d e m a r ç fins al ( ) d ' a b r i l vinent.

ART

I :<l< \K I > s, \ | \ ( a l i e n a : i oa -h I ullat. i Dates: ai's ,.; |', e ...Ini Olilcs: , . ullal, s

El pintor Ruiz Ortega exposa a la Sala Rusinol de Sant Cugat

a: p n :cs.-o:

si p i e i : i '.iral'lela -eiilt u •cullal .;

i d e x p o s i c i ó d e la C asa r '• a -.ei p l e n a d e g o m ' i ui! la i n a u g u r a c i ó d e picsv. n l a d a p e r J o s e p ' ui. m e m b r e de la R e i a l i.a C a t a l a n a d e B e l l e s i a q u a l l a m b i va p a l ' d e hi ,'Mlh-l

Fianccsc Lao Costa presenta 2l> p i n t u r e s , o b r e s c l a s s i f i c a d e s pels crítics c o m d ' u n u n p i c s s i o n i s m e c u b i s t a . FI p i n t o i ha i n . i ; g u a r d o n a t a m b els p r e m i s d e pint u r a a la c i u t a t d e C o t l l u r a • a Miami. L'acte i k i n a u g m . ; c : o de h c v r i sieio es d i u a a tei m e av :i . I, •v nit del v e s p i c a la ( a- : ' i i ir u a d e S a n t ( ' u g : r . oh . 1 - , i''. istes ;'a c s e n l a : a a . a : es -ev v s p i r i i i.. - a l'hi I'l KI : ', !•

•i ••


Fa 24 anys vam apostar per Sant Cugat i ho vam fer sobre segur.

Assegurances 2RĂ­ CATALANA M OCCIDENT Asseguradors des del 1864


li»**1.

• PIS DE am:i n-iirsi me-ijíidcr-Síi

» C DOCTOR MURILLO 30 - i 4 I' J!.: ; •.••y,-'.ac menjado". 35 - ,;j

• t, corrplet b«'o-io' '-l-i...• jc pàrquir.tj I C C I ' ^ M !• :•• àrea cultural 13.650 000 - TT 674 72 54 ^ir.^í-G·^lU' P?t F',' <.*••*• • PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 60 m ncat,.^ de 1a qualitat 2 dorrr, ions 13 500 000TT 6 7 4 1 2 0 4 . 6 7 4 1 1 81 s*"i; Ret j

TT 674 57 04 675 43 02 • O' FRANCESC MORAGAS 48. Ol··.·· mt.-T -^

i»:ocoi

• PIS RESIDENCIAL I iar-a baixa 10C fr* - 30 n- ...i'cli, 3 dorm , 2 banys, ; ; L HfqLings i t'asler Nou a (."ílrr.na-' 26 800 000 TT 675 43 24 • SANT CUGAT pis de 3 nan bíinys c j m a , saló •npniadtir, balcó, ascen-or -'x'e-io' i assolellat \,> /.K.I0X.•a 580 86 69 580 98 54 • SANT CUGAT ns rracc d "aTPterü ne Ceicianyrla, amb 85 vr- 4 nab . tany saló, menjador, cuina. tal co i ascensor I I 800 000 TT 580 86 69 580 98 54 f a t : P-ISC C·sflérvaa; Bat FPf ^ v r

• SANT CUGAT pis <-ac de ?0 m i 3 haD . 2 hany c o m p l í s , salo me'·.adc cuina --et* ce- 2 ba verascensc. calela-C'C, tot efe'·c- parquing opc :,-ia assolellat 14 800 TOC TT 580 86 69 .' 580 98 54 .-:!.! = >:Ct''Ja>:il<: FV

*-

• SANT CUGAT r D s -i C AUor a nat . 110 nr, an> c pf. reformat lavabo a me |ador de 35 m CL n L pada terrassa de 5 n censor, oalefa e«tp . dau f d'e^ber 19.C >C 0"» TT 580 86 69 , 580 98 54 K «lé-V • SANT CUGAT p ois de I2C m d bÏ A. Alfons Sal fc salo menjadc na pada, ascenso le cic. parquing a s lel al nesVes d alurr n 26.50C.OOO TT 580 86 69 580 98 54 l:otc PtsoCsnaryra

•B 674 57 16 ' Fax 674 57 54 l'í 0 ? 8 .'.

=

L '•'•-• 2r,,y:'

• C/ RIUS I TAULET - M rr 4 t a t -~ banys, Ï Í C rr·t·njador. cjma • n'" ~e t e r - a s s a placa d --- r a - q j ' r g 27 50C COC TT 674 57 04 ' 675 43 02 • C SANT TOMÀS. ?A m , 3 oc-m 2 tarv> s-i r mnniad.v. :..jina ?q.i paca .:al^acüir armats ?arqjTíop.ma' ,^d.f--^ -;-- rrXiürjO TT 674 57 16 • ^--1* 674 57 54 i r - t r P-t IN :.'; •.:• d • C/ SANTIAGO RUSINOL 1 'i -i 4 t -.:•: 1 D-Í'-H 1 avat::. sal ï-rrr-r,ado\ -i.in.i • .i».cf - : v , terrassa, p l a ; a !•: ( m qi:mq 24 1S3 OOC TT 674 57 04 675 43 02 • MOLT A PROP t j I

Tt 93 6 4 b 1» h 1 * _ • MOLT A PROP ESTA CIO qa [ 4 r t l a 1 t«

TT 93 674 67 15 • PIS 1 p q t i a «

t

te í 3 TT 675 43 24

H

F

• SANT CUGAT Ps^ a novas. pis de 4 at d blesj, ' 2 0 m b cuina <• nflice fcilc tresoials, as ens le taccio exter c pa \\j n assolellat 21 500 OJ TT 580 B6 69 580 98 54 fcfcPiscCèflir, FF

TT 6 4 1c 04 •

PIS

6 4 1 81

EN VENDA -i a I n plet I , I C I TT 6 4 2 54

II

• PIS EN VENDA t • C/ CANOVAS CASTI LLO, 2. Opo r I 13 nr'. 4 dorm . barn, sal menjador, cu na * fa ció, pànquing p ntal 21.000.000- TT674 57 16 - Fax 674 57 54 ;iiogat. Rt* SC-:

CASAS JOSEP M. CASAS EROLES PISOS-TOFlRES-LOCAL 5 TF RREKYS

LLOGUERS PISde 110 n f . a v Alfons Sala 9 , V i a

3 nab

menado' saa

d'eslar a.mb llar d€ 'oc 1 bany. 1 lavabo Lloguer 30 OOC eles + comiinrtat FINCA de lloguer, 7 bat. 3 Danys ne-jador, saia : estar ar-: la' foc, piscina, fronlc i moll de jardí Ltod^er 350.000 pies..'rr)es TORRE. 7 hab

2 banys, menjadc - . sala d estar, c u r a . ia-:í i_lc

•djer 250 000 pres 'Tes Atalde R a - c n Es:a.:-la iVal dere» LOCAL DAVANT CAP SANT CUGA" c '.1 NA. 15 50 -

^encr,

80.000 ptes. ' L O C A L ú ' C A S T i a E X S , 15 S O r 1

Senda 75 c a p e s

PLACES aparcament a garatge c,' V P O as, per a 4 ^ : t ü s Lloguer mensual per plaça: 4 COC' dea

• J G ASSOCIATS ba n t TT675 30 12

• PLAÇA DE PAflCMNG c Vinotas 15.50C p-es '--nes

VENDES

• MAPFRE

• LOCAL EN VENDA i

Martorell Í O . f j r r -

'

7

»J0

aX-ptes

' LOCAL EN VENDA c' Martorell 26, 70 m 17.CX COC oles TT

589 19 95

• FINCA EN VENDA c Alps 79

90.000 OCA ptes

• TORRE EN VENDA. Clra. de la F l c e s t a Amb ,a-:i

• NOGUERA FRANCINO F- r r , i . ' ' . i tl 1

r,'

' •• i i s

TT 674 14 90

• COLHORA

20 '000 000 pies

i" •

• DOL CETS "•

t

FOTO

VÍDEO

FR

J

TT 6"'4 79 08

V5

1

-r - 4 4. i • CASTELLU Ad'UL. -í • - . • n.!-'1 -TT 674 12 41 I"'"

• G.C.I. CONSULTING

!

TT 67J 06 57

1 1

mb cjma "ibra de terrassa pari i de

p

TT 674 72 54

-; J.M ^Jl^

i • MILAR TOBELLA TT 675 49 05

. : ? ' •n

• PLAÇA DE OAROUING en ve--oa : 5C0 XO p:es

-'

. O C A L E ^ VENDA a Sant Cuçat. r. = i . s ; T a i , * : 25 Ti de taçana. 2:, mricns

TT 675 35 56

n 6?5 26 <l·l

^SS*Í.Í**- Í

•. '

1 •

.

R

• FUSTERIA EBENISTE RIA LS i ' Hi

11389 47 53

• J n >1

•y.KX'I·j

• PIS 60 m u a estie3 hab fanys ml i ca qu ng opc o, 1 1 530.000 TT 675 43 24

GESTIÓ FISCAL-COMPTABLE ASSESSORAMENT LABORAL GABINET JURÍDIC AGENTS D'ASSEGURANCES AV

Al I I INS S M A

M'AH t M

.'.•

- . . u s , ,- .'

1)1 < I I R R I , -• •,..!••

'

SA IS I ( l U ,A 1 I H I \ ' A I I I N (>7-i i •- d i . d ' i i i i ',.;


CLASSIFICATS

ELS 4 CANTONS/ Divendres, 31 de març de 1995 •

PISOS OCASIÓ

Zona

R U B Í c< L l u í s R i b a s , 4

hab. m é s entresolat,

20

parquing

m\

cuina,

3 hab

, 1

Amb

Acabats de qua-

bany, safareig, terrassa 4

litat. P o c s v e ï n s . Llar

m\

foc.

a s c e n s o r , sol

lardes.

vistes a Montserrat,

VICOMÇA

Moneslir, 75 nv. menjador

per-

de

11.600 000.-

(Finques Vatomat

m\

RUBÍ

Montunol, Reformat

teria ember

3

fus-

Porta blinda-

M I R A S O L torre 3 5 0

m\

m2, 6 h a b - ,

solar 600

banys, saló menjador,

4 hab., 2 banys,

calefac-

TORRE

A

BELLATE-

2

R R A u n i f a m i l i a r 1 8 0 nV, 4

60

hab., 2 banys, saló menja-

n f , cuina - o t t i c e » , sala 6 0

dor

nr\ garatge 2 cotxes.

parcel·la 400 m ; .

p a r q u i n g + traster.

65.000.000.-

39.000.000-

15, àtic d ú p l e x + c o m u n i -

26.000 000.-

« 6 7 4 57 0 4 / 6 7 5 43 02

«

tat. R e n d a : 1 0 0 . 0 0 0 Pta. 3

cant mercat. 3 hab., bany i

«

(tmdBsa). FM. 110O70QO2

lavabo.

(KSA Ges-t: • t r c t i a<< »ef KSA

8.900.000- «

699 65 48

ció,

R U B l zona la Josa. toExt

d'alumini

i

persianes

Calefacció. Gas,

aire

condicionat,

1

6 7 5 3 3 55 , 5 8 9 2 6 43

cuina

20

nr, •

674 77 76

hab., 1 bany, 1 saló. 1 cui-

[Inmarba. SAi Ref.' 60006

NOVA PROMOCIÓ

10

TORRE ADOSSADA

C/

cuina nova.

lorres a d o s s a d e s a m b jar-

Bergara,

10.500.000.-

dí i piscina

dorm. dobles, 3 banys, 1

comunitària,

2

-suites»,

2

« 5 8 8 4 0 1 7 / 5 8 8 54 99

240 i r f , 6 m façana, garat-

Trque; Varorifatj Ral FV 4595

g e 4 cotxes. 4 hab., estudi,

m*. 2 p l a c e s d e g a r a t g e i

2 banys, 1 lavabo,

traster gran.

BAIXA

amb

totalmenl renovat, piscina,

« 5 8 8 40 1 7 / 5 8 8 54 99

pàrqumg

(Finques Vaüionran. Re' ^7 4439

banys,

calefacció, plaça parquing,

« 5 8 8 40 1 7 / 5 8 8 54 9 »

(IncuM) Rel 150003

Alfons Sala, 18-20. Consta

Sabadell, impe-

HOSPITAL

GE-

dobles).

(dues

m\

Pg.

Camèlies.

« 6 7 5 33 5 5 / 5 8 9 26 43

dobles)

amb armaris, saló menja-

SANT

C U G A T zona

Sant Eulàlia 20.000.000.«

674 08 97

iFincasSaiiC.jgal). Rel =SC 10040031

dor, cuina, bany i lavabo. •

17.000.000.- « 6 7 4 08 97

i e a l a a ó d e Valldoreix. Su-

e l a ) , sol de matins.

-FTCasSa.·nagal·. *<* FSC10040028

perlioe: 600 nr\

« « 9 9 6 5

assolellat, clar.

(Incun). Ref. 150001

48

SANT

Cànovas

C U G A T zona del Castillo.

d Te

S A N T C U G A T z o n a goff

s a t ó m e n j a d o r d e 4 5 m*.

cuina "Office-, dos

plaça Sant J a u m e

m',

de

complets, terrassa.

3

hab.,

cambra

Par-

seminou, 3 hab.. 1 bany,

6.450.000« 699 65 48

plaça p a r q u i n g , exterior.

(Incua) Rel 150005

ywasSantCjgal) Rel F5C100«g7

(Pg. Torreblanca / Vallès),

« ( 9 3 ) 6 7 4 67 15

hab.,

(Finques Saca] Ref FS 1C1200G7 •

R U B Í Av. Estatut,

nou. 85 m \

Ed.

3 hab., bany I

lavabo. Calefacció

Etec.

E n t r a d a 3 OOO.OQO

cambra bany,

exte-

CUGAT

zona

(Inaist). Ref. 150006

«

Resta hipoteca. « 5 8 8

nar de qualitat

suprema

S O L A R residencial, 650

nV

Z o n a escola arquitec-

tura

Edificació immediata.

32.000.000.-

Una

«

Dos

trasters.

c a m b r a frigorífica. E l sotar

674 08 97

ZONA

SANT

Vinyet,

MERCAT

NOU

C/

GRANOLLERS

a-

zona Josep.

ló m e n j a d o r , c u i n a - o f f i c e »

Pocs veïns.

9 0 rrV. s a l ó 3 2 m? a m b x e -

dossada

amb

ascensor

i u n l a v a b o . A la p l a n t a s u -

(Fugues Vafxmt) Ref FV«16

« 6 8 8 4 0 1 7 / 5 6 8 54 99

meneia, 3 hab . cuina re-

220

jardí

privaf,

5

p e r i o r hi ha 4 h a b .

[FinqmsValtionrat] Rel FV200C11

formada

dorm

3

«suite")

R U B Í Av. L'Estatut. 75

mJ. 3 hab., molt de sol

R U B Í Edifici M e r c u r i . 75

m \ 3 hab., cuina i cambra

7.250.000.-

10.500.000-

(Ireusa) Re' ' 50007

« 6 9 9 6 5 46

trenar.

Dúplex

135 m3

De4a5hab

de

118 i 2 i 3

banys, 2 terrasses. facció. Gas. Pocs

es-

Caleveïns.

Acabats de qualitat. opcional.

ParRFA.

R U B Í local a Les Torres,

4 0 m2, bany, pati. 3.6O0.0O0-

675 33 55 / 589 26 43

(KSA Gestu mnobiiana). Rel. KSA

ZONA

MONESTIR,

90

m', menjador, cuina, bany rior, p e r f e c t e e s t a t .

(Incusa) Ral 150010 Margarida

«

menjador.

(KSA Gesta ^mobiliària). Ref. KSA

cuina, gas, reformat, fuste-

14 2 0 0 . 0 0 0 . -

ria e m b e r i a l u m i n i . E x t . 9.500.000-

(Foques Vallnonral) Rel. FV 2OO0C3

9

675 33 55 / 589 26 43

m .

588 40 1 7 / 5 8 8 54 99

(Fmquw VaFonratl Ref. F>..»13

PEATONAL

meniador.

hab.,

és gran, té

«

500

dorm.

bany. saló, cuina,

«

70

cuina,

3

2 banys, caielacctó,

sol i vistes.

100 nv. saló a m b

« 5 8 8 40 1 7 / 588 54 99

neia,

(Finques Vallnonral) Ref FV 200009 s e p S e r r a , 95 m2, 4 h a b

Jo(3

R U B Í pis n o u de 74 n r .

dobles), bany i lavabo, ca-

En

lefacció, exterior, 2 t e r r a s -

hab.,

ses, parquing.

N o m é s dos veïns.

Av.

Estatut.

bany, cuina

132.

2

equip.

cuina

xeme-

«office»,

3

tar, t e r r a s s a , h a b .

màqui-

s

675 43 24

IRnqua» Roca) Rel. FR 10080016

v a t 4 0 nr", c a l e f a c c i ó . 28.500.000.«

675 33 55 / 589 2 6 43

(KSA Gestid Immobiliària) Ref. KSA 100500)3 •

V A L L D O R E I X Torre So-

• APARTAMENT en lloguer c/ Montserrat, 1 hab., bany, cuina americana. 50.000/mes.9 675 43 24 iFre^Roai FM. FRitoeoom

la, p a r c e l · l a 6 0 0 m*, c o n s truïts 220 m', 4 d o r m . , 2

banys, 1 lavabo, menjador

2 2 , 3 r ( a la v o r a e s t a c i ó ) .

s a l ó 3 5 m1, s e i a d e b i l l a r ,

Renda 80.000 Pta. 3 hab..

barbacoa,

AV. ALFONS

1 bany, 1 saló. 1 cuina, 1

garalge. 46.500.000.-

traster. o

«

iGssaii 1W C10Í3COD

674 77 76

SALA,

674 15 66

(Inmarba SA). Ref I600OB • •

Z O N A MONESTIR

a

ALFONS SALA

110

lorre

nV, 4 n a b . . 2 b a n y s , aalo

a d o s s a d a 140 m ! , 5 hab.,

m e n j a d o r 2 0 rrr\ c u i n a i t e -

2 banys, garatge i jardí 6 0

rrassa. Moblat.

m2. 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 -

90.000/mes.-

W 674 77 76

n

Ormaita S'l Rei > B0OO5

{Imdesa) Rsf 11007O307

674 57 04 / 675 43 02

n e s , g a r a t g e 3 c o t x e s , jar1 0 0 m1 i p i s c i n a

674 57 04

hab.,

«

675 43 02

na. n

Parquing

R U B Í c/ H i s t o r i a d o r

d'es-

55.000/mes.-

«

'0050004

cuina

-office», golfes, sala

llo-

50 000 Pta + comunitat, 3

11.000.000-

;ircusal Ref 150006

6 0 0 m*

5 dorm., 4 banys,

1 lavabo, saló

RESIDENCIAL

ATLÀNT1-

ló- m e n j a d o r , 3 5 n f ,

en

quil. Parquing opcional.

la v o r a e s t a c i ó ) .

r r a s s a . S u p e r í . 6 1 m" ZONA

Sta. Te-

APARTAMENT

guer. Molt cèntric i tran-

57.500.000-

Només dos veïns

ST. C U G A T d

1

pri-

comunitària.

10.500.000-

A m b te-

674 08 97

(FjncasSamCjgai) Ref FSC 10040023 •

- s u i t e » ) , estudi, jardí

f r (93) 6 7 4 6 7 15 ( F u l l Saca) M . FS 10120010

dí privat

«

699 65 48

«

«office-,

b a n y , 1 l a v a b o , 3 h a b . (1

x e m e n e i a llar,

63.000.000-

4 40

na Golf

pàrqumg opcionals

equip.

xes.

vells. cuina

pati privat d'uns

solar 2 9 4 n r habitatge. Zo-

cuina

bany, cuina

nr,

reig i g a r a t g e p e r a 3 cot-

resa, a d o s s a d a 3 2 0 mJ, 4

C O , 5 3 . (Final 95)

KSA Gesk iTTct.lia.'ia) fW. KSA

R U B l pis n o u de 61

celler.

hab., 2 b a n y s , lavabo, sa-

C/ O C É A N O

hab.,

4

6 7 4 5 7 16 /

menjador 2 4 nv. places de

bany

matins,

solar.

(Inogan Re' 'NO 20006 •

A més, al sote-

una hab. de planxa, safa-

tatge.

14.000 000« 675 33 55 / 569 26 43

c o m p l e t a , sol de

m:

que

1 hab., saló i

rrani hi ha u n g r a n

• C / L A S P A L M A S , 4 . (A la v o r a a r x i u ) . 2 2 6 nr" h a b i -

a Av. Estatut, 132. A m b 2

m', 4 hab , cambra

un bany

674 77 76

(InrrBfba SA. Ref i 60009

Fax 674 57 54

ZONA ;

com-

plets. A l'estudi, c o m

48.000.000.-

29.000 000.-

100500C3 •

(una

i 2 banys

j a d o r 4 0 rrr, g a r a t g e tras-

rar. Z o n a u r b a n i t z a d a .

R U B Í pis cí

« 5 8 8 40 1 7 / 5 8 8 54 99

-suites»),

parquing, jardí, per restau-

12.500.000-

Xirgu. 4 hab..

(2

banys, 1 lavabo, saló menter

reformat. 4 hab., tot e x t e -

« 6 9 9 65 48

Nous.

R U B Í ü Duran i Bas, 90

14500.000-

1D050005

(banal. Rei. i 50009

R U B Í c/ C a s p , P e r

amb dutxa, sol i vistes. «

bany reformats, parquing

« 6 9 9 65 48

quing

nv,

2

cotxes, zona rentat, tras-

Sant

de

assolellat,

d ' a l t a . 8 5 OOO/mes Zona

ter, saló estar e n d o s n i -

CUGAT c/

TORRES

exterior,

m1, tranquil, aigua i llum ja

l o n e r a , 1 5 0 m*. g a r a t g e

Tr 5 8 8 5 4 9 9

1 bany, 1 lavabo

674 77 76

tranquil-la, adossada c a n -

C o n s t a , a la planta, d e s a -

A 7 MINUTS a peu

l'estació de Valldoreix, amb

és de 500 m . 6 7 4 0 8 97

hab..

(Inraarta. SA',. Rel. 160003 •

675 43 24

ADOSSADA

2

65.000.000-

Lloguer:

3 dorm., 2 banys, bo-

cot-

per a 2

o

Preu ven-

10 milions.

jFníjwRoca) Rei FRICOBOOIS

i hab. planxa, 2 places de

xa. G a r a t g e

Rel FSC10O4OO22

tFrtasSartCaga» Rel FSCUXHQQ» •

19 0 0 0 0 0 0 -

TORRE

garatge, A.A.

(Fmcas Sant Cugat!

23.000 0 0 0 -

n

674 77 7 6

complets, lavabo a m b dut-

[Fugues 3xa, Ref. FR 1QW0QO6

equipada, bany i lavabo.

60.000 Pta/mes.

«

ria,

banys

EN VENDA

1 1 2 nf.

26.000.000-

hardiHa, sala d e m à q u i n e s

menjador,

«oflice-, 3

«

menjador de 27 m1, cuina

R U B l Dúplex per estre-

V a l l d o r e i x ) . 5 5 7 rrr\

5

LOCAL

da:

ció-estudi, saló cuma

2 9 0 0 0 0 0 0 - « Q75 4 3 2 4

« 6 0 9 65 48

lloguer

hab., m é s una altra habrta-

Golf, 70 nr, 2 hab., saló

rior i a s s o l e l l a d a .

4017

SANT

6.400.000-

Pta.

zona (estació

xes.

674 08 97

13.650 0 0 0 R U B Í c / Z a f i r o . 7 0 rrV. 3

CUGAT

(Fmcas Sa* Cjgati. Rel. FSC 10040030

32.000.OOO.«

SANT

1 B.OOO.OOO-« 6 7 4 0 8 9 7

quing.

amb

ca, a m b piscina c o m u n i t à -

de

n 674 15 66 (Casas). M C 10130007

vidre d o b l e .

C A N T O N E R A molt cèntri-

consta

• LOCAL DAVANT CAP SANT Cugat, d Mina. 1980 m". 80.0O0/mes.-

re i exlerior d e P V C

que

L»ÜS»$GffiO

garat-

vidual

S A N T C U G A T zona pg.

674 15 66

ge, fusteria interior d e rou-

Valldoreix-Gorf. T o r r e indi-

65

bany.

+ 104 de jardí, 4 hab., 2 banys, 3 places de

674 08 97

iFjrcasSaniCjgat) Ral FSC 100*0029

A la v o r a d e C o r r e u s ,

banys

• SANT CUGAT av. Pla def Vinyet. Adossada de 5 hab., estudi. Jardí privat i comunitari amb piscina. Només 45.000.000« 674 08 97

«

NOU

A

23 0 0 0 000.-

(Fnques Saca) Ret E$ 1012000? MERCAT

TORRE ADOSSADA

l.tnrwba,SA) Rel. 160004

t r ( 9 3 ) 6 7 4 67 15

PROP

R U B Í cl V e r g e d e l Pilar

674 77 76

iTTxasSantCjgat) Bel FSC 10040024

1 6 0 m : '. C o n s t a d e 4 h a b . ,

6.300.000-

d

524 nr.

«

(Casas). Ref C10130004

35

(kwrba, SA) Ref. 160007 •

B a l c ó 'te r r a s s e t a .

petit, 3 hab.. molt tranquil.

«

(KSA Gestió ImmcMiírn) Ref. KSA

cuina equipada i reforma-

9.000.000.-

47.000.000.-

«

da (cuina integrada, forn, N E R A L de C a t a l u n y a . Pis

quet, marbre. 38.700.000-

Magnífica vista. 674 57 0 4 / 675 43 02

lavabo, saló menjador

R U B Í per estrenar. 223 m 3

S A N T C U G A T zona o'

de 4 hab

t r ( 9 3 ) 6 7 4 6 7 15

M I R A - S O L 2 solars 6 0 5

i 650

« 8 9 9 65 48

RUBÍ o

par-

(imdesal Ret I •0070013

rirwuesVïlhonrati Re). */ 200005

8.000.000 -

c a b l e , 4 h a b . (3

(Finques Saca). Ret FS W2OQ03 PROP

lefacció, gas. cuina, bany.

28.000 0 0 0 -

(SDQ(S CENTRE INFORMACIÓ

rior.

assolellat, exterior

sant Antoni, 10 (Plaça Barcelona) Tel. 675 17 01 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA

SANT

C U G A T 4 hab . 2

COMUNITATS

R U B Í c/ P a u C l a r i s . A la

v o r a A j u n t a m e n t , 8 0 m2, 3 hab., b e n conservat, exte-

PROP ESTACIÓ

Pisos des d e

7 500.000 Pta. 3 h a b . C a •

;$erin; Rel S1QQ0O003 •

R U B l Zona Les Torres,

prop FF G G

RAMBLA DEL CELLER

na, plaça garatge. •

10050006

35 m \

8.500.000.-

PI. Can Cadena, 2 (Valldoreix) Tel, 674 78 50 - 674 91 61 - Fax 589 03 53 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA

€00(2

nou.

• Compres - Vencies - Lloguers • Administració de finques • Assegurances • Assessorament: urbanístic i immobiliari • Taxació de béns immobles

IBERTEX 0 3 2

TRANQUIL·LA

d a . E x t . a l u m i n i . Millor q u e

PLANTA

« 6 7 4 12 0 4 / 6 7 4 11 6 1

IMMOMUARIA DE CAULUNYA

ZONA

1 0 0 nr" + 1 6 0 nV j a r d í p r i -

dormitoris, 2 banys, cuina,

38.000.000.-

ASSOCIATS AL

jardí a z o n a residencial, 4

TORRES - TERRENYS - PISOS - LOCALS

VICOMCA

Progrés.

vat, s a l ó - m e n j a d o r 30 mJ,

*eí FV 2000:0

C

h a b , 8 9 m"

10050012

Plaça

19.500 0 0 0 « 5 8 8 4 0 1 7 / 5 8 8 54 99

•B 6 7 5 3 3 5 5 / 5 8 9 2 6 4 3

4

RUBl

1 0 0 nv". 3 h a b . (2 d o b l e s ) , calefacció, pis exterior. 'incusai Ref i 50002

fecte estat.

• KSAGfcstia nnorjiiana;. Ref KSA

21

menjador,

equipada,

estudi.

Jardí.

60.000 0 0 0 « 674 5 7 1 6 /

(Imdesa) Ret 110070003

a

P O Z O S , 1 0 , 3r 2 a ( a Renda:

1 bany. 1 saló, 1 cui674 15 66

(Casas). Ref. CI0130002

Fax 6 7 4 5 7 5 4 •

jtooflan ttel K ) 20006

TORRE

RRA

hab.. 2 b a n y s , 1 parquing,

traster, c a l e f a c c i ó , jardí in-

6, baixos. Oportunitat.

Cl

SANTA

ENGRÀCIA, 85

A

BELLATE-

2 5 0 m1, 9O0 m '

de

anys,

4

menjador.

banys,

1 lavabo,

dormitoris,

2

m : + pati

exterior

saló menjador, cuina equi-

estudi golfes.

bany,

ADOSSADA

2

fantil, n o m é s 6 veïns, tol

3 dorm.,

CASA

garatge,

banys,

lavabo, 30 mJ.

salócuina

- o f f i c e » . golfes, traster. teP I S O S , apartaments, to-

rrassa 10 m ' , jardí

privat,

26.000 0 0 0 -

pada, calefacció.

60.000 0 0 0 -

rres, locals i places d e par-

14.800.000-

12.000.000-

V

16.000 0 0 0 « 674 57 1 6 /

« 6 7 4 12 0 4

q u i n g d e lloguer.

«

iKSA Gej' c I T T C E ' I ' 3 ' I Í ) Ref. KSA

Fax 6 7 4 57 54

«67411

170.000/mes.-

« 5 8 8 4 0 1 7 / 5 8 8 54 99

« 6 7 4 1 2 0 4 / 6 7 4 11 8 1

(Roques V a t w a l ' Ret P;200008

1005000:'

pregar; Rel W 2000"

[Sem| Ral SiOOOOOW

t r 674 57 04 / 675 43 02

(Serri. Ret. S10000005

(Inxtoss) Rel 110070009

699 65 48

(injcusa'. Re* 1500W

675 33 55 / 5 8 9 2 6 43

81

d

L a P l a n a , 1 4 0 m", 3 h a b . ,

jardí, u n a antiguetat d e 4

18 r r f i p l a ç a d e p a r q u i n g .

• K-M. SANT CUGAT. Torre a la zona de Mirasol, a la vora de col·legis, 80 m2 de casa, 3 habitacions, 1 bany per rehabilitar. Possibilitat ampliació; jardí 500 nf. Ocasió, només: 12.000.000 Pta. Ref. 15/0005. Tel. 589 20 84. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la zona de la Floresta; jardí de 600 nf, casa de 90 nf, 3 habitacions, 1 bany; per reformar. Ocasió, només 12.000.000 Pta. Ref. 15/0009. Tel. 589 20 84. • K-M, SANT CUGAT. Torre a la zona de les Planes de Vallvidrera, 1106 nf de terreny, casa de 60 m2, zona alta i Servicios d e gestión assolellada. Oportunitat, 11.000.000 Pta. Ref. 15/0010. Tel. 589 20 84. inmobiliaria • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta; solar de 838 nf, 200 n f de casa, 126 nf útils, zona tranquil·la i aïllada. Ocasió: 11.000.000 Pta. Ref. 15/0011. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ, torre zona Els Avets, seminova 140 n f de vivenda, 4 hab, 1 bany, 1 lavabo, jardí de 395 m'. Ocasió • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix, zona tennis, a 500 m. de l'estació. Jardí de 520 m2, 90 nf de casa, 3 25.500.000 Pta. Ref. 1/T. Tel. 588 23 62. hab. possibilitats d'ampliació, zona alta i amb vistes a Collserola. Ocasió 18.900.000 Pta. Ref. 25/1001. z • K-M. RUBÍ, zona Sant Muç. Restaurant amb habitatge i 2.000 m de terreny, el restaurant té una capacitat de Tel. 589 20 84. 150 persones, l'habitatge té 160 nf, 7 habitacions. Ocasió per a família i negocis. 37.500.000 Pta. Ref. 2/T. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta; jardí de 496 m2, casa de 205 nf, útils 85 nf, resta ampliació; zona Tel. 588 23 62. tranquil·la i aïllada. Preu: 17.000.000 Pta. Ref. 25/1002. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Torre nova per estrenar, d'habitatge té 340 m2, més un local de 80 m2, situada entre Mirasol i Rubí, • K-M. SANT CUGAT. Torre a Mirasol. Zona col·legis, a 200 m de l'estació, jardí 330 m2, casa de 96 nf, 3 hab., 1 sol tot el dia. Ocasió 24.500.000 Pta. Ref. SVT. Tel. 588 23 62. bany, en perfecte estat Preu: 25.000.000 Pta. Ref. 25/1003. Tel, 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Torre zona Sant Muç, casa de 280 m 2 ,5 habitacions més estudi, sol i vista panoràmica, jardí de • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Jardí de 600 m ! , casa de 130 nf en 2 plantes, 6 habitacions, 2 banys, 2 1.650 m , urgeix vendre, només 27.000.000 Pta. Ref. 4/T. Tel. 588 23 62. per reformar interiorment, estructura en bon estat. Zona alta i amb vistes panoràmiques. Ocasió, només • K-M. RUBl. Torre al centre del poble amb taller en planta baixa de 120 m ! amb instal·lacions, l'habitatge té 120 21.000.000 Pta. Ref. 25/1004.Tel. 589 20 84. 2 2 m amb 4 habitacions i una gran terrassa de 120 m . Ocasió única, només 42.000.000 Pta. Ref. 5/T. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix per rehabilitar completament, 600 n f de jardí, casa de 150 nf, 4 Tel. 588 23 62. habitacions, zona alt estànding, entom immillorable. Preu: 23.500.000 Pta. Ref. 25/1008. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Torre Sant Muç, 1600 n f de terreny 600 nf de bosc i 1000 nf de zona edificable, la casa té 3 • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Zona aïllada, jardí de 600 m2, casa de 60 nf, 3 habitacions, 1 bany, habitacions, 1 bany, acabats de primera qualitat, com nou. Urgeix vendre, només 14.000.000 Pta. Ref. 6/T. possibilitat ampliació. Preu immillorable: 15.800.000 Pta. Ref. 25/1013. Tel. 589 20 84. Tel. 588 23 62. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Mirasol. Jardí de 200 nf, casa 80 nf, 3 habitacions, 1 bany en una sola planta, • K-M. RUBÍ. Torre en centre urbà, 200 rrf edificats, jardí 50 nf, 2 habitacions, 1 bany, llesta per entrar-hi a viure. zona col·legis, carrer urbanitzat, estació a 700 m. Preu: 18.900.000 Pta. Ref. 25/1017. Tel. 589 20 84. Ocasió, 22.000.000 Pta. Ref. 7ÏÏ. Tel. 588 23 62. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta; jardí de 968 nf, casa de 180 nf edif. útils 125 nf, 5 habitacions, 1 • K-M. RUBÍ. Torre amb 128 nf de habitatge, 3 habitacions, 1 bany, sol i entom excel·lent. Urgeix vendre. banys, 1 lavabo; per rehabilitar. Torre d'estil antic de 1950. Ocasió, només: 22.000.000 Pta. Ref. 25/1020 Preu: 12.600.000 Pta. Ref. 9/T. Tel. 588 23 62. Tel. 589 20 84. ! • K-M. RUBÍ. Torre al centre del poble, 80 nf amb projecte per ampliar 80 nf més d'habitatge, jardí de 40 m . • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta; jardí 760 nf, casa 60 nf, en perfecte estat, 2 habitacions, 1 bany, Oportunitat única, només 12.700.000 Pta. Ref. 10/T. Tel. 588 23 62. possibilitat d'ampliació. Preu: 16.500.000 pta. Ref. 25/1022. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Torre zona Can Fatxo, jardí 200 nf, casa de 100 m2,3 habitacions, 1 bany, situació í entorn molt bo. • K-M, SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Jardí 447 nf, casa 56 nf, 3 habitacions, 1 bany a reformar, possibilitat Ocasió, urgeix vendre 19.000.000 Pta. Ref. 17/T. Tel. 588 23 62. d'ampliació. Zona tennis i a 700 m de l'estació. Ocasió: només 16.800.000 Pta. Ref. 25/1026. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Terreny zona Sant Muç, superfície 1000 m2, alt i assolellat i amb vistes. Oportunitat, saldo • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Jardí 2130 m2, casa de 96 nf, 4 habitacions, 1 bany, zona tranquil·la a 3.500.000 Pta. Ref. 1/TR. Tel. 588 23 62. la vora club de tennis. Vistes i sol tot el dia. Ref. 1030. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Terreny zona Vallès Park, superfície 900 nf. amb instal·lació feta d'aigua i llum. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Zona estació, jardí de 785 nf, casa de 85 nf, 4 habitacions, 1 banys Ocasió 3.800.000 Pta. Ref. R. Tel. 588 23 62. per reformar, Preu: 25.000.000. Ref. 35/2001. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Terreny zona Can Mir, superfície 700 nf, amb caseta de 70 nf, 2 habitacions, zona urbanitzada • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta. Zona aïllada, sol i vistes panoràmiques, jardí 2.000 m2, casa de 135 amb tots els serveis. Ocasió només 9.500.000 Pta. Ref. 8/TR. Tel. 588 23 62. nf, 4 habitacions, 1 bany i 1 lavabo. Preu: 28.000.000 Pta. Ref. 35/2003. Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Terreny zona Can Mir a l'Av. Principal, superfície de 628 m 2 ,19 m. façana, zona urbanitzada amb • K-M. SANT CUGAT. Torre a Mirasol. A a la vora dels col·legis i de l'estació; jardí de 850 nf, casa de 140 nf, tots els serveis. Preu immillorable només 4.500.000 Pta. Ref. 9/TR. Tel. 588 23 62. útils 100 nf, 3 habitacions, 1 bany, per reformar. Preu: 34.000.000 pta. Ref. 35/2004.Tel. 589 20 84. • K-M. RUBÍ. Terreny zona alta i assolellada per edificar 6 cases, total 6.000 nf. Ocasió només • K-M, SANT CUGAT. Torre a la Floresta, d'estil antic, jardí de 1.862 nf, casa de 180 m2 per rehabilitar, 12.000.000 Pta. Ref. 14/TR. Tel. 588 23 62. possibilitat d'edificar una casa més; ocasió única per a dues famílies. Preu: 34.000.000 Pta. Ref. 35/2023. • K-M. RUBÍ. Pis zona Can Fatxo, 80 m2, pis alt i assolellat, 3 habitacions, 1 bany, safareig, entorn bo. Tel. 589 20 84. Preu 8.000.000 Pta. Ref. 12/P. Tel. 588 23 62. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Jardí de 1.000 m2, casa de 100 nf, 3 habitacions, 1 bany, possibilitat • K-M. RUBÍ. Pis zona mercat, entorn excel·lent, 73 nf, 3 habitacions, assolellat. Preu: 9.000.000 Pta. Ref. 14/P d'ampliació. Preu: 33.600.000 Pta. Ref. 35/2026. Tel. 589 20 84. Tel. 588 23 62. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Valldoreix. Jardí de 800 nf, casa de 225 nf, útils 110 nf, per retornar; zona • K-M. RUBÍ. Pis dúplex per estrenar, 185 nf, 130 n f útils, 50 n f de terrasses, 4 habitacions, 2 banys, saló de 35 estació i comercial. Preu: 40.000.000 pta. Ref. 45/3001. Tel. 589 20 84. 2 m , acabats de luxe, parquing opcional. Oportunitat 19.800.000 Pta. Ref. 1/D. Tel. 588 23 62. • K-M. RUBÍ. Pis dúplex, per estrenar, 150 nf edificats, 115 nf útils, 4 habitacions, 2 banys, saló 35 nf, alt i Oficina Valldoreix: d Muntanya, 2 - tel. 589 20 84 - ST. CUGAT assolellat. Oportunitat 20.800.000 Pta. Ref. 3/D. Tel. 388 23 62. Oficina Rubí: d Rafael Casanovas, 19 - Tel. 588 23 62 - RUBÍ

fr K-M


22

CLASSIFICATS •

Important empresa de serveis de la comarca necessita

P. D E L A C R U Z

2 a . 4 hafc la.

plaça

3 5 , 3i

1 men|ad;j'-sa

1 bany

'

lavabo,

paryJing

TORRE

17

f

Renda,

(Mira

70 000

C/ T O P A C I O se!;

Pta,

1 bany

1:1 S 4 CANTONS/ Divemliw 3 I de març; de IW5 Rerdtr

• nab.,

" cuina

,ardi

85 0 0 0 Pla

TT 6 7 4 15 6 6

t r 674 15 66

GiS.i-. - • ' C M l l M >

I • F I A T U n o -iF/-,, FI • ' • • U HU. plateja!

. r-.al:;, j

PIS de 2 d o r m , m e n j a -

dor, cuina, bany terrassa

COMERCIALS

complel

Pis m o b l a ' a

arri.. m o b l e s rrenjador

M-

bany

sala.

Wi'.istjt

55.000-mes -

q u i la

t r 6 7 4 72 54

W

i c iTKas'>yÉ^; " i t F 3 • ..HA"]?

•tr 674 72 54

PIS

de

3

bany complet

cuina.

moit

iran

65 000

FORD

Es demana: • Edat 20-25 anys • Cotxe propi • Bona presència • No és necessària experiència

de

XH3

B-

FORD

Pie:

complet de

4

lAxxwüïl

-i ;• Pv

-e' r ' ( ' L ' Ï L j

G O L F 1.8

G L

de :

t r 5 8 8 5 5 35

LADAN-va,

[-ii-jè! s ; Ref f i x a ' ' : *

B-OO.

Filacar.Í\ • Re- - Kt&yr.-

VINET

t

meniadcr, galfn 2 pltu >

Zora

tu-

LANCIA

R E N A U L T Clio 1 2

vermell

975 0 0 0 tr 588 55 35

P-isma

TDS,

SEAT

; c itea' s ; Ref ^ í f f l i :

t r 675 32 57

I b i z a . 1 5 i. 3 p

B-OB

000-

SEAT

I b i z a 1.2.

B-JX,

i mdesai M .

400.000.TT 588 55 35

10073006

m:,

RIBATALLADA 2

terrasses

150 0 0 0 / m e s -

A L F A 3 3 ' 6 V , n e g r e , B-

LK

6>X- 000 -

SANT C U G A T zona

:.'

Consta de

saló menjador

t r 588 55 3 5 i M x e r - i i ; fiel A;['COO-0

cu-

GSI

B-LK

A L F A R o m e o 33

t r 674 08 97

jFreasSawCugaiy Rel _FSC ' X ^ c : ^

T w r Spark

B-H

PISOS LLOGUER

ALIC £s»6an! Ret A£*(

ALFA

Borneo

?5,

2.0

B-IU

A U D I lOC

B-iG

t r 674 68 50

dobles, menjador

CITROEN

AX

GT

fex-

ffs) B-JU t r 6 7 5 3 2 57

Treas Sant Cugat; Ral FSC ' L W C C I :

ALÍL Fs-atd'i Ret AEtKOCCCÍ •

S U Z U K I Swift

Ttocar, i h Re' - 'i]C?X0i OPEL

Kadelt.

1 8

G T l , B-

pi. de pàrquing. Zona estació, 75 m?, 2 hab.. 1 bany i cuina

GT. •

blanc. B-JZ 600.000 t r 588 55 35 OPEL

Vectra

V O L K S W A G E N G o H 16

V. B-LM.

t r 675 32 57

nous, pis totalment reformat. 65.000 pta. inclosa comunitat.

;Autc Esatan; Rel AE 1Q03001Q

Prop estació, 75 m ; , 3 hab., i bany

f 6 I A A

terrassa, sense ascensor 60.000 pta. •

PASSAT

A.A

Variant

C I T R O E N AX

n .

1 8,

8-MG

F O R D Escort dièsei

HW

B-

t r 6 7 4 15 0 3

i ^ j w o t Moto» Raly-, Re* °MP ' 20004

t r 674 68 50 ;»u!c Canarca íeC/aies.

- e ' *-Cn

N I S S A N P a t r o l 6 al.

bany 46.500 pta.

tr 675 32 57

TRE

PEUGEOT

A/A, B-JT

205

GTl

.Atit EsieUn; Rel AE -0030004

W 6 7 4 15 0 3

l'g-jgog M-atorRa-ly Ret PMR'KiOCi

:--;-0 uüO

N I S S A N Vanette pràctic

diesel. B-MS.

D 589 09 91 • : -mi < ~~»F K·JL·X^

__

PEUGEOT

HW

H-674

205 XL. B

J5

03

inclosa comunitat. Apartament prop estació 40 nf, 1 hab, 1

óiè-

s e l , curt. B - J V

'0090006

H 'W

Apartament moblat zona Mercat Nou. 50 m, 1 hab., 1 bany. 65.000 pta.

t r 675 32 57 cl·jftEsteCan Ref *£ t»3Xu£

c/ Sta. Maria. 75 rrr, 3 harj., 1 bany. 1

Peugeot UcK·RalN· íe* í»*4P '?!»." •

F I A T "^ipc

'6v. A'A.

d'feient^

V 674 08 97

Zona eixample, 150 nr, terrassa. 4 hab.. 2 banys, 1 lavabo, calefacció, cuina gran, 2

lAjtocemral) FW A IC100009 •

rr 675 32 57

t r 674 08 97

a

5 p

1S72-IP. blanc.

• •

t a m e n a d e t o r r e s d e No-

13

i C

comp'el

S A N T C U G A T l e n i m to-

B-

000-

-Ai-tc Eaaban; FW AE IXOCtOf fíï

El b a n y i la cui-

65.000/mes. -

350

B-MN. •

w.t> ...Tj-.fi : - «aiïsi

na e s t a n r e f o r m a t s

O P E L Kadett

l-Uocamsai; Rel A'í'DOOOí.

Consta de rebedor, 3 ha» ••otlice». bany

S E A T Terra, blanc.

KT.

t r 6 7 4 0 9 10

F l o r e s t a . É s u n p i s als b a i -

cuina

iS^Ji.1 Ret. S10110002

La

xos d u n a torre mdividua:

Rel AO.

t r 589 09 91

tr 675 32 57 S A N T C U G A T zona

Jel Val es,

450.000•

1? 589 09 91 F Í W , l. -e -•rffK·Xï

seta o balcó

preus

B-

B-HY.

BO.000/mes.-

i pisos

O P E L Corsa

|*Uú C^n-iè

1

s a f a r e i g , u n a petrta l e r r a s -

guer

S E A T I b i z a 1 5, 5 p

t r 586 55 35

4 : 5 000

IK9000Í

na. bany complel. lavabo,

Petit j a r d í

ascensor. 8.000.000 pta.

lAj-xeruraí *(fi A'Q1-30007

t r 6 7 4 68 50

finques Saca) FW ^5 1P12WQÇ

Prop estació, 72 nf, 3 hab., 1 bany sense

t r 675 32 57

t T ( 9 3 ) 6 7 4 6 7 15

hab

O P E L C o r s a , B-IS

negre,

Ttara- s i Re' - 'Cí&XC

comunitaris.

Alfons Sala

F IXCCOX

t r 589 09 91

assoe-

llal, extenor jardí + piscm.i

^

475,000-

•'•

h a b , 2 b a n y s , i p l a ç a paí • quing, calefacció,

opcional, 12.500.000 pta.

L A N C I A Y - l u . B-HD

325

Zona Mercat Nou, 90 m ! , 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, calefacció + galeria, oi. pàrquing

ALK Eiieten; Ret AE iQCOOOOfl •

bany i cuina noves, parquet - galeria, sol al mati. 14.700.000 pta.

lAjTxenfral' Re1 A'C'K'XB

750.000.tT 589 09 91

>íiiacar ; l

RBLA

3 n

B-OW

t r 589 09 91

160

16.500.000 pta. Zona col·legi Maragall, 75 nr. 3 hab..

ALIÍ. Eseba-r =*> Af -i-., l i " . '

B-KY

cr:r.

175.000/mes -

Interessats, truqueu al tel. 589 62 82 Demaneu per la Srta. Gemma

R E N A U L T Clio. R N - ' 4

t r 6 7 4 57 04 <675 43 02

pi. pàrquing opcional. 15.750.000 pta Prop estació, 108 n", i hab., 1 bany i

0-AK.

«suite-:

nrïària a m b p i s c i n a

• Sou fix + comissions • Alta SS

D e l t a . HF

i-'ncas j»3nsfe; Ret F G ' O Í *

de p à r q u i n g

S'ofereix:

LANCIA

rr 6 7 4 7 2 5 4

t e r r a s s a 3 0 m-

',,,-:

tr 675 32 57 bo

n r . c u i n a «office-.

: i r

cu na noves, exterior oalco sol matí.

t r 589 09 91

790 0 0 0 9 589 09 91

banys, sato

complets, parque". caiefacc ó, cuina gran i r

T

t r 588 55 35

B-NL

tural.

(i

RENAULT

55C.0OO.-

Ce77

DEL

Prop Monestir, 98 m r . 4 hab 2 banys

B-JP

60.000'mes.-

PLA

21

2 5 0 C-C-O -

Junt nou mercat i are.

nr, 4 hab

1 5

A

65C COC -

P l a ç a d e p à r q u m g m.

RENAULT

negre. B - H

ExIeriO' e n

anys

:• i.

PISOS EN VENDA •

t ï 588 55 35

cuina

fareig, cambra

R E N A U L T ?]

• gns ,

B-JT

dorrr.it

-nenjador-salc.

300 0 0 0 -

P s

Finques

TT 674 68 50

t r 674 68 50

3

^|P|

•K·JX·

Escort

rmcasGonate: Ret F 3 • OLÍH.-:<.' PIS

S

Mrr-=aiM % ' - V - IJ'XOf

mel

t r 6 7 4 72 54

T

l .

•': . >

B-IJ

P^V--::

E r •:-'

centre de Sant C j g a t

:

_F_vkd^>l. Re'

|. • M, |, -=.,V C.i F'MP •;•.'

t r 588 55 35

t T 6 7 4 15 0 3

OGO/nes

GTL

650 Qf/j

t r 589 09 91

*1

• R E N A U L T

tlH-t.

KV

ne

cuina

reformat, com nou g u e r al m e s

7onn

dorr-mjiis,

m e n i a d o r - s a l ó , samb<a

IE. B

'-:-i ;-J ríc 5 0 0 n i . A [

rasol.

FIAT Uro \irbo

IK

3 dormitoris,

RENAULT

• •

DE L L O G U E R 1 475 000 -

TORRE

-TT 6 ? 4 15 0 3

!

• Casas; Ret C • L"' TOtt •

t r 674 0 9 10

B-

• •

TT 5 7 4 1 5 0 3

P E U G E O T 309 GT

B-HX

«674

15 0 3

A-A,

RENAULT

s e l , B-JZ

E x p r é s , die-

650 000.-

lavabo, calefacció. 70.000 pta.

tr 589 09 91 r

FirriiSar Cugat; Ret F SC ' it-wx •*

Fsa-^ . i\ . Re' = '0020006

En gaudiran m. Gaudirà d'un conlort i equipament gens habituals. 1 i: ••••; \r ••

Gaudirà de la tecnologia exclusiva Honda :. !

:MrH',: ,-• ^ t t t ' i i . L ; G11..1 ,-. :.- .«I ':

:•]:

:ir.nt:"e

$

Q&¥& Gaudirà de la màxima seguretat. 1. •. . . : • • 1 . : • •

-V,

•.-•I

I..:I

>

!.:"' ••MI

• ::MI

.'-.'

' il i' :• [ '•.','•'11 . H v l r t :: S i . - J . ' í r

•' •':'.'' ü

• "

.'.•. i

1-

.:•

1 ' . , : . . . : -i

' A R S Hi • . ! . : , : . :

. M

:.:e

-il

.I'-J-I::

r

5

R U

E

FR T" /\

li .,i ü -. . . . i " : S Ï ? n i : I ' : ! ' - : : •' l ' O . 1

Vine a veure'ns a la 3" MOSTRA DE SANT CUGAT ACTIU

Tecnovallés, S.A.

^

i;e arar

^

Gaudirà de Iotes les garanties. El C.vic 5 portes té una g ar a 111 de ? aiv; sense limi! úe qu lòT··-ties 2 ar;s d'assiste.ic 3 rjran.'.ta •-••• -.m^w --.% 24 ho;es. Aqi.es;a 3a'ar,:.-. f,s -.T:II .il a 4 anys Vinçji a nreva' el C VIL ; t ü i i i Ei gaL,dr3 H' l'a 1.1 -)o:daC"..i:5.ir:i'H \f,<v;x:^ apaii" :: 1 890 C0Up:es


FLORENCIO GUANYA LA VOLTA La tarragonina Núria Florencio va ser la guanyadora de la primera edició de la Volta de les Comarques Catalanes. La cursa es va desenvolupar principalment a Sant Cugat. Plana 25.

23

EL SANT CUGAT ESPORT GOLEJA

• Divendres, 31 de març de 1995

L'equip santcugatenc va aconseguir una àmplia victòria contra el Vilassar. Aquests dos punts han permès al Sant Cugat pujar dos llocs en la classificació i sortir de la zona de descens directe. Plana 25.

ENTITATS

La Unió Esportiva Sant Cugat ha estat pionera a l'hora de crear una fundació esportiva a la ciutat. Amb aquesta iniciativa l'entitat pretén impulsar l'esport muamateur ii les activititats culturals del mu

nicipi. Dilluns es va signar la carta que formalitza la constitució de la fundació, i, en el decurs de la setmana que ve, es presentarà amb la resta de la documentació necessària al Registre de Fun-

dacions de la Generalitat. L'acte de constitució de la fundació va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament en presència d'un notari. L'alcalde, Joan Aymerich, ha estat nomenat patró d'honor.

La UESC crea la primera fundació esportiva de Sant Cugat Dilluns es va constituir formalment amb la signatura de la carta fundacional

El capital inicial de la Fundació Unió Esportiva és d'un milió de pessetes

CARME REVERTE

H Sant Cugat.— Aquesta setmana s'ha constituït formalment la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat, per mitjà de la signatura de la carta fundacional. La carta es va signar davant de notari i amb la presència de l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, i el president de la UESC, Jaume Espina, que juntament amb el president de Sant Cugat Comerç, Jaume Roca, han estat nomenats patrons nats. Tots ells i la resta de patrons fundadors van signar la carta, que juntament amb tota la documentació necessària es presentarà a l'oficina de Registre de Fundacions de la Generalitat la setmana que ve. Un milió de pessetes és el capital inicial d'aquesta fundació. Amb aquest pas la UESC ha fet realitat un dels seus principals objectius. Segons els estatuts, la finalitat de la fundació és fomentar l'esport amateur tant a escala lúdica com de competició, amb especial atenció a l'esport escolar i de participació; també preveu promoure activitats lúdiques i culturals. En aquest sentit, Jaume Espina afirma que «amb la fundació es pretén consolidar l'esport amateur a Sant Cugat i aconseguir que l'esport. tal com l'entén la UESC, prengui força i que això sigui per molts anys». Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat. Joan Aymerich. que té el títol de patró d'honor, hi afegia que «justament ara que s'ha aprovat la llei de mecenatge és bo que, fent servir la imaginació que la caracteritza, la UESC hagi estat pionera, com en altres moltes coses, a l'hora de constituir una fundació». Aymerich es va comprometre a col·laborar amb aquesta iniciativa. «A l'Ajuntament farem tot el que podrem perquè sigui una fundació realment activa», va dir. Malgrat reconèixer que es tracta d'una gran iniciativa. Joan Aymerich va manifestar: «No crec que tot hagi de passar per les fundacions; fins ara les entitats han funcionat i han de continuar funcionant. El que passa és que la llei de mecenatge afavoreix que es pugui estar en una fundació i que els patrocinadors i empreses puguin desgravar les seves aportacions.» Per l'alcalde, la tasca que cal fer

Júnior Bozal, Abad, Lelet, Vidal, 1 Jany, Romagosa, Nogueres, Negre, Patllé, Serra, Sallés —equip inicial—, Hofmann, Bagunà, Òrsola, Clarassó. RC Polo: Bustos, Bach, Armenteras, Ferran, Fàbregas, Pirretas, Dado, Costa, Garcia, Davis, Masdevalí —equip inicial—, Massana, Canals, Martínez. Gols: 0-1 Pirretas (9'), 0-2 Ferran (24'), 0-3 Ferran (39'), 1-3 Negre (65'). Arbitres: Fiblà i Torres. Regular. Públic: Uns 125 espectadors.

3

H Sant Cugat.— L'equip masculí del Júnior no va aconseguir cap dels 4 punts en joc en la doble jornada del cap de setmana. En el primer partit va caure derrotat per 6 a 1 contra de l'Atlètic de Terrassa, líder de la divisió d'honor, i en el segon va tornar a perdre a casa contra el Polo. El matx contra el Polo va començar amb domini visitant. Fruit d'aquest domini arribava el primer gol dels barcelonins. Aquest gol va provocar la reacció del Júnior, que durant alguns minuts va assetjar la porteria contrària, però sense encert. Abans d'arribar al descans el Polo incrementava d'un gol més el resultat. A la represa els visitants van fer un altre gol, que va trobar resposta en el que transformava Pau Negre per als santeugatenes a 5 minuts de la fi del partit. Diumenge el Júnior visitarà el Club de Campo de Madrid. / A.L. / c.R.

El CV Sant Cugat supera el Ciutadella sense dificultats A dalt, Jaume Espina, president de la UESC, en el moment de signar la carta que formalitza la constitució de la fundació. A baix. la seu de la Unió Esportiva. I oms: VI ESPINOSA.

a partir d'ara consisteix a buscar gent i empresaris, sobretot de la ciutat, que col·laborin perquè la fundació pugui tirar endavant els

MOTOR

seus projectes. Segons els estatuts, els beneficiaris poden ser toies aquelles entitats sense ànim de lucre que

realitzin activitats esportives, culturals i lúdiques. El president de la UESC ha explicat: «La nostra intenció és potenciar la Unió Esportiva; era el primer objectiu, però volem que la fundació sigui capaç de generar prou recursos per poder col·laborar amb qualsevol entitat esportiva que combregui amb aquestes idees; tinc la confiança que d'aquí a un parell d'anys estarem en condicions d'ajudar qualsevol entitat que ho necessiti.» Les aportacions a la Fundació UESC poden ser de dos tipus: humanes i econòmiques. Quant a les aportacions econòmiques, no s'han establert límits, segons Espina, que ha recordat que «aquest tipus d'aportacions tindran la contrapartida de les desgravacions». Aquest cap de setmana la UESC serà present a la mostra Sant Cugat Actiu per informar els santeugatenes sobre la fundació.

CV Sant Cugat: Rubio, Bartra, 3 Salto, Vila, Sànchez, Castaíié —equip inicial—, Massa, Castro. CV Ciutadella: Llorens, Moll. Moll II, Masqués, Castelló, Bosch 0 —cinc inicial—, Moll III. Parcials: 15-10715-2, \fï. Àrbitre: López i Segura. Bé. Públic: Uns 25 espectadors. • Valldoreix— El CV Sant Cugat es va imposar amb relativa facilitat al Ciutadella. El primer set es va complicar més del que es preveia. El conjunt local, amb l'absència d'Anna Mampcl per malaltia i amb Laura Castaíié amb el genoll lesionat, va sortir poc coordinat, i en el primer set va cometre més errors dels habituals. De totes maneres, el set va ser per a les santeugatenques. A partir del segon set el Ciutadella es va començar a desinflar i va acabar el matx amb una desmotivació absoluta. Les de Víctor Rupil es van anotar el segon i el tercer set per un parcial de 15 a 2 en tots dos casos. La nota positiva del matx va ser el retorn d'Anna Castro a l'equip santcugatenc. Castro va sortir en el segon set i va fer una bona impressió, amb un servei efectiu i un joc força segur.,'O.v. c.R.

RALLY

Ctra. Cerdanyola, 69 Tel. (93) 674 15 03 (Ventas) • Tel. (93) 675 18 53 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS su agente

El Júnior no pot fer res contra el RC Polo i perd per 1 a 3 a casa

PEUGEOT

(Taller)

PEUGEOT


LA UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT, UNA ENTITAT AMB PROJECCIÓ CONSTANT AL MUNICIPI.

UNIÓ (SPOHTIVA SANT CUOA1

HISTORIA I CONSOLIDACIÓ

La U n i ó Esportiva Sant C u g a t c a m i n a c a p a l seu desè aniversari. La seva f u n d a c i ó d a t a del 1 9 8 6 . Durant aquests anys h a tinguí la seva seu social a la Penya B l a u - q r a n a i a l'Ateneu Santcugatenc, fins que es va instal·lar a l'edifici actual situat a Cànovas d e l Castillo, c a n t o n a d a Pla d e l Vinyet, d e la nostra p o b l a c i ó . Es tracta d ' u n a torre a m b jardí que pot oferir diferents serveis als associats d e l'Entitat. Actualment en són 3 1 6 , als quals cal afegir un n o m b r e superior al miler d'esportistes q u e estan vinculats a les seccions c o m p e t i t ves o a les d'espor 1 escolar q u e o r g a n i t z e n conjuntament a m b l'Ajuntament. Durant aquests anys, diferents seccions h a n configurat u n a d e les Entitats q u e en l'àmbit esportiu h a a d q u i r i t prestigi i força en el m ó r associatiu santcugatenc. En els seus o r í g e n s f u n d a c i o n a l s es v a e n g e g a r a m b e q u i p s d e bàsquet. El 1 9 8 8 es creen les seccions d e n a t a c i ó i tennis d e t a u l a . Un a n y desprès, el 1 9 8 9 . s'absorbeix el Club H a n d b o l Sant Cugat i es crea la secció d'aquest esport. El 1 9 9 2 s ' o r g a n i t z a la sei.ció d'esport escolar i se signa un conveni a m b l'Ajuntament p e r desenvolupar l'esport dins de les diferents escoles del m u n i c i p i . El 1 9 9 4 s'absorbeix el Club d e Bàsquet Sant Cugat i aquest a n y es crea la secció d e gimnàstica rítmica. Des dels seus inicis l'entitat ha procurat oferir a la ciutat Sa possibilitat d e practicar l'esport d e f o r m a lúdica i a la v e g a d a competitiva, partint d ' u n a a m p l i a base d e p r a c t i c a n t s q u e permetessin el p r o g r é s d e l C l u b i dels seus i les seves esportistes Un objectiu q u e l'entitat pensa q u e s'ha aconseguit i q u e h a anat paral·lel a la integració en la vida q u o t i d i a n a d e la ciutat

en la seva p a r t i c i p a c i ó en activitats populars com Ic Festa d e Tardor, la

Festa M a j o r , les activitats d'estiu i S e ' m a n a Santa, i la p r i m e r a Mitja M a r a t ó sobre patins, e n f e altres activitats. Aspecte extet <or de la seu social de l'entitat.

Foto J.A. Mula.

LA FUNDACIÓ, EN MARXA Per tirar enclavant i d e f o r m a mes c o o r d i n a d a i formal l'objectiu inicial d e l'entitat, la UESC crearà una fundació que només te pendents tràmits burocràtics per tenir la seva carta f u n d a c i o n a l . H a estat un procés Ien' però que a base cí'il lusio

perseverança h a a r r i b a t a b o n p o r t

Han acceptat sei patrons nats d e la Fundació l'alcalde d e Sant Cugat i el president d e Sant Cugat Comerç. Segons els Es'a'uts

a finalitat d e la Fundació és el foment i la p r o m o c i ó d e l'esport amateur

tant a nivell

lúdic com d e c o m p e t i c i ó , a m b especial atenció a l'esport escolar i d e p a r t i c i p a c i ó . També pretén fomentar i p r o m o u r e a r t v •,,,.., | u c j j q u e s j culturals d e p a r t i c i p a c i ó p o p u l a i , que a p o r t i n el coneixement d e Sant Cugat. Segons aquests estatuts

p o d e n ser beneficiaris d e la Fundació aquelles entitats sense à n i m de lucre q u e

realitzin activitats esportives, d ' a c o r d a m b les finalitats d e la f u n d a c i ó La Fundat o. n traves del Patronat o d e les comissions q u e pugo- crear d'assessorament i consell, p o d r à d e t e m v n a i d i v c s o s tipus d'ajuts

aportacions econòmiques, assessorament o r g a n i t z a t i u o desenvolupament,

recursos humans o d e qualsevol altra forma que la Fundació cregui o p o r t u n a . Una Fundació que la Junta de la UESC presentarà a la societat santeugatenca en la mostra Sant Cugat Actiu. Aspecte

interior

de la seu social de l'entitat.

Foto J.A.

Mula.

V I N A A V E Ü R E ' N S A LA M O S T R A S A N T CUGAT A C T I U ! FUNDACIÓ

UNIÓ

FEM MES GRAN LA UESC PARTICIPANT AMB LA FUNDACIÓ

ESPORTIVA SANT CUGAT

Fes-te'n

soci!!

LA GIMNÀSTICA RÍTMICA, LA DARRERA SECCIÓ QUE S'HA INCORPORAT A LA UESC La r e c e n t m e n t c r e a d a secció d e g i m n a s t ..-.i • ' H ' •i c: va fer la p r e s e n ' a c i o o i C a r f a dues setmanes. H a n treballat d e valent per c o m e i \ ; . : i ,i •: onseguir resultats al llarg d e l present curs D a r r e r a d ' a q u e s t a i n i c i a t i v a es v o l e n g e g a r e> p o p e i nies d e setembre u n a E S C O L A DE Les persones o fcmilic-s -íteressades p o d e n dirigir-se a la Poden telefona- ai 6 7 5 2 3 9 0 dilluns dimecres o divendres <:: les tardes, o acostar-se directament al local socuil 'en principi es prevec entrenar els dimarts ' dijous d e 1 8 a 2 0 hores a la Sala Esportiva m u n c ,•0 al costat del p a v c ' l ó . Ja es p o d e n fer P R O M O C I Ó d e gimnàstica rítmica UESC per d e m a n a r més i n f o r m a c i ó

inscripcions per a nenes que tinguin com a m i m m c >. La secció de gimnàstica

rítmica.

Foto J.A. Mula.


25

ESPORTS

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

El Winterthur Sant Cugat perd a Tenerife i passa a ocupar la quarta posició

CICLISME

Núria Florencio guanya la Volta de les Comarques Catalanes

Tenerife: Martín, Fajardo, León, 3 Afranio, Gonzalez —cinc inicial—, Baute i Espeso. Winterthur Sant Cugat: José 1 Luis, Pinol, Juanito, Rafa García, Xavi López —cinc inicial—, Oriol,

El Saunier-Duval és el campió per equips CARME REVERTE

• Centre / la Floresta.— La corredora del Saunier Duval Núria Florencio va guanyar la Volta de les Comarques Catalanes. Florencio va ser primera de la general, amb La tarragonina Núria Florencio va complir els pronòstics i va obtenir la victòria en la primera edició de la Volta de les Comarques Catalanes. La portuguesa Patrícia Pinto, de l'equip Tensai, va ser la guanyadora en categoria juvenil i Miriam Gutiérrez, del Saunier Duval, va ser primera en categoria cadet. La prova es va disputar en tres etapes. El primer sector, de 26 quilòmetres, es va córrer entre Sant Cugat i Polinyà. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va ser l'encarregat de donar la sortida, que es va produir amb alguns minuts de retard. Núria Florencio va guanyar aquesta primera etapa a l'esprint. La corredora de l'equip de Santander va trigar 41 minuts i 36 segons. La segona etapa, una contrarellotge de gairebé 9 quilòmetres, va ser l'etapa més atractiva de la volta. Doris Ruano, del Saunier Duval, va ser la guanyadora, amb un temps de 12 minuts, 46 segons i 75 centèsimes. El segon millor temps va correspondre a Núria Florencio. La guanyadora de l'etapa va qualificar la prova d'atractiva. «Ha estat una contrarellotge força dura perquè el vent ha bufat bastant fort, però el recorregut ondulat l'ha fet molt atractiva», comentava Ruano sorpresa pel triomf després d'un any d'inactivitat. Montserrat Torres, organitzadora de la volta, també va destacar la contrarellotge com la millor prova de la cursa: «El

65 punts. Després d'aquesta cursa, la ciclista de Tarragona encapçala la classificació de la Copa Catalana. En categoria juvenil la guanyadora va ser la corredora de l'equip portuguès del Tensai Patrícia Pinto, amb 12 punts,

Carles Navarro, Jaume i Batet. Gols: 1-0 Fajardo (6'), 2-0 Baute (21'), 3-0 Gonzalez (39'), 3-1 Jaume (40'). Arbitres: Rendón i Espeso (col·legi de las Palmas). Targetes grogues a Batet i Javi García pels sancugatencs, i a Fajardo i Espeso pels canaris, i dues a Juanito, Pinol i Rafa García. Públic: Uns 200 espectadors.

i en cadets, Miriam Gutiérrez, del Saunier Duval, amb 66. La prova, organitzada pel CC Fermin Torres Gil i puntuable per a la Copa Catalana, es va disputar en tres etapes, dues en línia i una contrarellotge individual.

ÀLEX LÓPEZ I Tenerife.— El Winterthur Sant Cugat va perdre a la pista del Tenerife per 3 gols a 1 en el partit corresponent a la vint-i-unena jornada del grup parell de la divisió de plata estatal. Amb aquesta victòria els jugadors de les illes Canàries passen a ocupar el tercer lloc de la taula i desplacen el FS Sant Cugat a la quarta posició. El Tenerife va controlar el partit en tot moment i va basar el seu triomf en una defensa ordenada i un atac eficaç. El respecte que es tenien tots dos conjunts va fer que el primer període no fos de gaire qualitat. Al segon temps, el conjunt vermell-i-negre va obrir línies i el Tenerife se'n va aprofitar per sentenciar l'enfrontament. L'únic gol sancugatenc va arribar en els darrers segons de partit. El capità del FS Sant Cugat, Jaume Estrada, aconseguia de penal l'únic gol sancugatenc. Tot i la derrota, el porter José Luis es va convertir en l'home més destacat del seu equip. Si no hagués estat per la magnífica actuació de José Luis, el Tenerife hauria pogut marcar més gols. Demà, el Winterthur Sant Cugat rep el Gavà, equip situat en la novena posició de la classificació amb 19 punts, 4 menys que els sancugatencs. El derbi català promet ser emocionant.

Una de les corredores, a la rampa de sortida per disputar la contrarellotge. Foto: MANÉ ESPINOSA. circuit ha estat perfecte, el vial perifèric nord és fantàstic per a una contrarellotge.» Després de les dues primeres etapes, l'última va ser molt més tranquil·la per a l'equip Saunier Duval, que va haver de conduir Núria Florencio, líder de la volta,

des de Polinyà fins a la Floresta. La guanyadora del tercer sector va ser Ana Oliveira del Tensai, que va fer el recorregut en 2 hores 15 minuts i 37 segons. El Saunier Duval va ser guanyador per equips. Després de la Volta de les Co-

marques Catalanes, Florencio encapçala la classificació de la Copa Catalana, títol que espera tornar a obtenir aquesta temporada. Montserrat Torres no dubta de les possibilitats de la ciclista i assegura que «ho aconseguirà perquè no té cap rival».

BÀSQUET

FUTBOL

El Montgat s'imposa sense problemes a la UE Sant Cugat en un partit no gaire lluït

£1 Sant Cugat Esport aconsegueix una nova golejada contra el Vilassar Amb aquesta victòria recupera dos llocs en la classificació

Els jugadors d'Esteve van patir al principi 1 A H UE Montgat: Balagué (25), 1 U U Riera (13), Gil (7), Corominas (14), Fernàndez (7) —cinc inicial—, Romena (6), Ribas (2), Antoja (-), Serra (19), De la Fuente (-), M. Luque (4). 3 triples d'onze intents: Riera, Gil i Corominas. 24 de 39 tirs lliures. 25 faltes personals. Eliminats: Fernàndez (35'). Q / : UE Sant Cugat: García~ (6), O U Fontanals (3), Albesa (34), Solano (4), Asensio (12) —cinc inicial—, Sevillano (2), Carazo (2), Moreno (10), Riera (-), Badosa (9), Argento (-), i Comas (3). 6 triples de 14 intents: Albesa (2), Moreno, Comas, Asensio i Fontanals. 11 de 23 tirs lliures. 24 faltes personals. Eliminats: Albesa (34'). 2 faltes tècniques a la banqueta i desqualificant a l'entrenador.

Parcials: 13-7, 21-16, 32-29, 57-38; 70-48,74-60,88-73 i 100-86. Arbitres: Belmonte i Del Hoyo. Públic: 300 persones. CATÍ MORELL

I Montgat.— L'equip sènior A de la UE Sant Cugat només va poder estar centrat a la pista del Montgat els 16 primers minuts, temps en què els jugadors d'Albert Esteve van deixar que els santcugatencs desenvolupessin el seu joc. Posterioment, ja no hi va haver dubtes sobre qui s'enduria la victòria perquè el Montgat es va dedicar a eixamplar la diferència, que va arribar als 22 punts (70-48).

Sant Cugat: Comellas (4), Asen4 sio (4), Miguel Àngel (4), Cartiel (5), Goyo (4) (Óscar 80'), Bayo (4), Aznar (4), Ramos (5), Joan Antoni (5), Gómez (4), Roger (4). Vilassar de Mar: Alonso, Vicente, Moya, Rafa, Horacio, Pepe (Fusté 78'), Rueda, Jacobo, Juan Carlos, Xevi (Francis 46'), Fernàndez. Gols: 1-0 Joan Antoni (4). 2-0 Ramos (63'), 3-0 Joan Antoni (78'). 4-0 Joan Antoni (88'). Àrbitre: Bartomeu-Jérez. Correcte. Targetes grogues a Asensio, Cartiel, Goyo, Roger, Vicente, Moya, Xevi. Públic: Uns 225 espectadors.

0

CARME REVERTE

H Rubí.— El Sant Cugat, que sembla ben adaptat al camp del

Rubí, va aconseguir dos punts molt importants en el matx que l'enfrontava al Vilassar de Mar, un dels aspirants a l'ascens de categoria. Tal com havia succeït en l'anada, el conjunt santeugatenc va tornar a superar clarament el del Maresme. En el gol-average particular entre tots dos equips, els santeugatencs dominen àmpliament, amb 8 gols a favor per només 1 en contra. El gol matiner de Joan Antoni als quatre minuts de joc va facilitar força les coses al Sant Cugat. Amb aquest mínim avantatge, els locals van deixar que el Vilassar portés el pes del partit, per poder sortir al contraatac. Però un Vilassar sense inspiració ni profunditat no

• «IÜWJ.MMÍ

CREACIÓ 1 DISSENY

SEGURETAT

Caixes Fortes

OCMMO SARDA

/<9/£

t=AfJiflA-Do2 -A

Sant Cugat del Vallès, - c 5 8 9 1 7 9 9

va saber aprofitar-ho per controlar el partit amb efectivitat. Els vermell-i-negre van sotmetre el Vilassar a una pressió de la qual aquest darrer no va saber sortir. Un clar exemple d'aquesta incapacitat és el fet que en tota la primera part els visitants només van fer un xut a porteria. A la represa el joc es va mantenir en la mateixa línia fins que va arribar el gol de Ramos, en una excel·lent jugada personal. Amb el 2 a 0 el Sant Cugat va passar de dominat a dominador i va ser aleshores quan els homes de Josep Alonso van crear les jugades més perilloses de tot el partit. Joan Antoni, amb dos gols més, va arrodonir el triomf dels santeugatencs.

5

KA/\.-

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS RELLOTGES D'ACTUALITAT DE LES MILLORS MARQUES

JOIERS- TALLERS PROPIS £

RE

!.L L I N G

Santiago

®

J^amilton

Rusinol,

KRONQS

40

MEGA «UUNGHANS

Tel. 674 58 54

mourtee IOCTOII

Sant

Cugat


FLECA ARTESANA Restaurant Mas Janer

À\flRI

Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 674 15 46 MIRA-SOL • Sant Cugat del Vallès BARCELONA

c / Guadolajara, 14-16 Mira-sol • Sant Cugat • Barcelona Tel. (93) 674 2 3 1 5

BAR LOCAL SOCIAL DE L'ESPORTING MIRA-SOL Tapes

Atiés oer cclçnda lateral, sortida Valldoreix Dinecies. tancat

SALONS INDEPENDENTS PER A BODES, BANQUETS, BATEJOS, ETC.

LES MILLORS BOTIGUES • LES MILLORS BOTIGUES • LES rv

Dire:ní) D. HIDÍIIÍ'3 Àlvaiez

RAMIRO

El seu professionol ée lo rehobilitoció de pintufo i estucs ontics per o interior i exterior. Li donem un certificot ée garantio de 5-10 anys en tots els nostres treballs.

Varrades i Entrepans ,53

Tel 6f4 97 76 08190 MWASOL Sant Cugat

a Mira-sol hi trobareu un comerç que forma inici del gran apai ador de la L niiatSanl Cugat Actiu, una tasca de tots

CULTIUS I JARDINERIA

'Í^^W^ÜSf^

8ANTM, •>«•>•:••:•«:•«•>

Passeig Baixador, 49

Tel. 674 23 80 Fax589 47 59 Horari d'oficina: de 2 a 7 tarda


ESPORTS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 31 de març de 1995

ESPORT ESCOLAR

POLIESPORTIU

J 25 Set., O-PB S t Cugat, 1 25 Setembre: Trujillo, Matías (Domínguez 75'), Hinojo, Espinosa. Villegas, Pérez, Duran (Ramírez 45). Àvila, Palma, C'ortijo, Oliva. PB St. Cugat: Edu, Carre. Luis, Tato, Jaime, Reverte, Marc. Isaac, Raúl (Javi 75). Carrillo, Campos (Estévez 70'). Gols: 0-1 Isaac (35'). Àrbitre: Martín. Malament. Targetes grogues a Àvila, Oliva. Domínguez, Edu. Tato. i vermella a Tato i a l'entrenador i al massatgista de la Penya. Comentari: I.a Penya va derrotar un equip que només va presentar oposició durant el primer quart d'hora. La resta del matx va ser de domini visitant, sobretot en defensa.; C.R. Avam, 1 - Mira-sol, 4 Avam: Roberto. Francisco, Javi, Jaime. Munoz, Dani (Alexandre), Aleaide, David (Peregrí), Gonzàlez (Juan), Antonio, Ariza (Munoz). Mira-sol: Antonio, Juanjo, José Carlos, Luis, Naranjo, Enrique, Manu, Juan, Carlos, Julio, Tini. Gols: 0-1 Tini (35'), 0-2 Enrique (55'), 1-2 Gonzàlez (65'), 1-3 Tini (70'), 1-4 Juanjo (80'), Àrbitre: Marchante. Pèssim. Targetes grogues a Munoz, Antonio, Juan, Jaime, Enrique, José Carlos, Naranjo, Manu i Juan. Vermella directa a Carlos i entrenador visitant. Comentari: El Mira-sol es van encomanar del mal joc dels locals, però tot i així va aconseguir el triomf, en un partit en què la millor cosa va ser el resultat. / C.R.

UESC, 68 Laietà, 61 UESC: Munera (8), Machón (2), Sevillano (10), Moreno (13), Riera (16), García (-), Solano (11), García (2), Badosa (6), Junyent (-), Crespi (-), Carazo (1). Laietà: Ramos (4), Gutiérrez (-), Canellas (2), Casas (6), Krecel (6), Giner (10), Falgueras (18), Rubio (4), Gambús (2), Guia (6), Arch (-), Jové (-). Comentari: L'equip B de la UESC va aconseguir imposar-se davant el líder de la classificació. Amb una forta injecció de jugadors de l'equip sub-23 A, el sènior B va afrontar un Laietà que potser venia massa confiat d'aconseguir una victòria. / CM. UESC, 33 Pallejà, 3 3 UESC: Puig (10), Condo (4), Villar (-). Cusó (5), Rejat (5) —cinc inicial—, Martín (3), Terribas (18), Martínez (-), Cabrera (4), Herrero (1), Baldrich (6), Albiac (4). Pallejà: Merenas (5), Mulero (8), Camacho (12), Alcaraz (3), Vidal (2) —cinc inicial—, Gutiérrez (-), Carreras (3), García (-), Estela (-). Àrbitre: Ramírez. Bé. Comentari: Les noies de la UESC continuen en la línia d'encerts de les últimes jornades. El parcials a l'inici de cada part —15 a 0 i 16 a 0— van fer que el matx es decidís a favor de les jugadores locals. La pivot de la UESC Núria Terribas va ser la màxima anotadora del partit amb divuit punts. / M.M / C.R.

27

N . S a b a d e l l , ! 1 - Olimpyc, 7 Nat. Sabadell: Alex, Grau (2), Santi (6), Juan Carlos Matiano —cine incial—, Vidal. Coll (1), Segura (1), Tudela. Olimpyc: Nortes, Oriol (1), Octavi (1), Joan (2), David —cinc inicial—, Revilla. Pedró, Mur, Manolo (1). Carlos, Jordi (2). Àrbitres: Arias i Rodríguez. Malament. Targetes grogues a Coll. Tudela. Alex. Mur i Manolo. Blaves a Joan. Jordi i Revilla. Comentari: L'Olimpyc no va fer un bon partit i, quan va reaccionar, va ser massa tard. El parcial de la primera part —4 a l — va sentenciar pràcticament el matx. A la represa els florestans van retallar les diferències fins al 4 a 3. però els locals van recuperar el domini del matx per endur-se els dos punts. • C.R. *<SM &mí*é#

%&&frït$~ t&4*J*

<= ~* *

s

R i u d e b i t l l e s ^ CH StCugat, 3 Riudebitlles: Carbona, Pavia (1), Boixeda (1), Lino (2), Lino II —cinc inicial—, Domènech. CH St. Cugat A: Sanz, Bernat, Marc (1), Burnat (2), Solà —cinc inicial—, Anglès, Collado. Evolució del marcador: 0-1, 1-1, 2-1, 3-1,3-2,3-3,4-3. Àrbitre: Gómez. Bé. Comentari: El CH no va poder superar el segon classificat del grup, tot i la igualtat present durant el partit. A la represa i després de l'empat a un gol, els locals van trencar el sistema defensiu dels santeugatencs per conquerir dos punts que li permeten continuar somiant obtenir el primer lloc. / I.S. / C.R.

Volei Pureza de Maria.— Bàrbara Morera, Rebeca Gómez, Andrea Grinón, Laura Toledano, Rosa Vilaró, Leyre Leivar, Sílvia Tort, Laia Riera, Anna Ufió, Núria Pascual i Sara Bayona són les components de l'equip aleví del Pureza de Maria. Susana Gómez és la monitora d'aquest equip, que és quart

en la classificació, amb 8 punts. En cinc jornades disputades l'equip del Pureza de Maria ha guanyat 4 partits i només n'ha perdut 1. La setmana passada va descansar i demà s'enfrontarà al Pins del Vallès, equip que encapçala la taula classificatòria, sense haver perdut cap partit. / C.R.

Volei el P i n a r — L'equip infantil del col·legi el Pinar el formen Carmen Ventura, Aurora Gonzàlez, Vanesa Buesa, Laia Vidal, Maria José Gonzàlez, Mònica Trilla, Isabel Maria Valdró, Agnès Castell, Elisabeth Ramo, Fàtima Palau, Cristina López, Elisabeth Amat, Vanessa Legaz i Montse Cebrian.

Cristina Pomar és la monitora d'aquest equip, que ocupa la quarta posició en la classificació amb 12 punts. El Pinar ha disputat 11 partits i ha aconseguit 6 victòries per 5 derrotes. Aquest cap de setmana, que li correspon descansar, disputarà algun dels partits que té ajornats. / C.R.

Blanc-blava, 2-PH S t Cugat,7 P. Blanc-blava: Roca, Borràs, Xavier (2), Castillo, Ramírez —cinc inicial—, Riera. PH St. Cugat: Torres, Cervantes, Jul, Olmo (2), Costa (2) —cinc inicial—, Vilallonga (3). Evolució del marcador 1-0. 1-1, 2-1, 2-2,2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. Àrbitre: Asensio. Correcte. Comentari: El PH no va tenir gaires problemes per desfer-se d'un rival que només va presentar oposició al primer temps. Després de l'empat a dos de la primera part, els santeugatencs van aconseguir el control del partit i es van endur merescudament la victòria. / I.S. / C.R.

HANDBOL

Manyanet, 28 UESC, 28 Manyanet: Rabinad, Vinaixa (3), Roura (4), Gallardo (6), Rovira (3), Ríos (6), Rodón (2) —equip inicial—, Mantilla (4). UESC: Bell, Fisas (2), Tomàs (6), Alfredo (1), Armand (9), Romero (4), Cinta (3) —equip inicial—, Peli (2), Pere Lluís (1). Arbitres: Garcia i Pastor. Correctes. Comentari: La UESC només va poder empatar a la pista del Manyanet en un partit marcat per l'avorriment. Amb aquest matx els santeugatencs han acabat la seva participació en la fase d'ascens i, per tercer any consecutiu, s'han quedat a les portes de disputar les fases de sector. / P.M. / C.R.

AGENDA ÍÏWÍIÍOÍK

15.30 Viladecavalls-St. Cugat (Ds.) 15.30 Can Boada-PB St. Cugat (Ds.)

SUB-23 18.00 Mira-sol-Roses St. (Ds.)

11.45 PH St. Cugat-M. Sants (Ds.) 18.46 Noia-PH St. Cugat (Ds.)

Divisió d'honor cat. 17.00 Olesa-Champion (DS.)

1a catalana 12 00 Can Vidalet-Sant Cugat (Dg.)

' 3a regional 11.30 Poble Nou-Can Cortés (Dg.) 18.00 PB St. Cugat-Júnior (Ds.) 12.00 Mira-sol-Llano (Dg.)

Aficionats 18.00 Adesa-St. Pere Lumen (Ds.)

. Juvenil 16.00 18.00 9.30 12.00

St. Cugat-Aem (Dg.) PB St. Cugat-Can Deu (Ds.) Tàfad-Júnior (Dg.) Can Jofresa-St. Cugat (Dg.)

Cadet 16.00 PB St. Cugat-St. Pere Lumen (Ds.) 11.00 St. Cugat-Júnior (Dg.) Ï8~Ó0 Adesa-Barberà (Ds.)

BÀSQUET B 2a divisió estatal SÈNIOR 17.30 UESC A-Hospitalet (Ds.) SUB-23 19.30 UESC A-Hospitalet (Ds.)

3a catalana femenina SÈNIOR 19.30 Tona-UESC (Ds.) JÚNIOR 10.30 Diputació-UESC (Ds.)

VÇÜIBOL

JÚNIOR 16.00 Vilafranca-UESC A (Ds.)

ü la divisió estatal

H 3a preferent

SÈNIOR FEMENÍ 17.30 CVOlot-CVSt. Cugat (Ds.)

SÈNIOR 12.00 Ripollet-UESC B (Dg.) JÚNIOR 16.00 UESC B-Torelló (Ds.)

3a categoria A SÈNIOR 19.30 Mira-sol-Roses St. (Ds.)

INFANTIL 10.30 PH St. Cugat-Barberà (Ds.) 17.30 Noia-PH St. Cugat (Ds.)

• 2a divisió 17.00 Olimpyc-Can Palet (Ds.)

H O C t i i í i O S R E HERBA 9 Divisió d'honor masc. 13.00 Club de Campo-Júnior (Dg.)

• 3a divisió 19.00 Gironella-Chess (Ds.) 17.00 Valldoreix-Montmany (Ds.) 16.30 P. Tracap-Bokatas (Ds.)

• Juvenil FUHÉÉllSALAÍ

11.45 Olimpyc-Esc. Joviat (Dg.)

B Divisió de plata

m Cadet

liQÜUii

18.00 W. St. Cugat-Gavà (Ds.)

12.00 Cervelló-Olimpyc (Dg.)

I I Campionat de Catalunya

B 1a divisió A

2a CATALANA 20.15 CH St. Cugat-Barcino (Ds.) 22.15 Sentmenat-CH St. Cugat B (Ds

19.45 Olimpyc-Tàrrega (Ds.)

JUVENIL

W 1a divisió B 17.15 De Prado-PB St. Cugat (Ds.)

HANDBOL Copa catalana SÈNIOR MASCULÍ 19.00 Sarrià Ter-UESC (Ds.)


«DESCOBREIX ELS RACONS DE SANT CUGAT»

_ « * I 1 1K Foto 1. Indret: Antic pas a nivell. Al costat de la p i ' Lluís Millet. Fofo: Jordi Roca

Foto 3 Adreça Frar oebi Mu'agas 8 Qu^ li I Fofo: Jordi Roca

i it un banc

Foto 5. Adreça: Els 4 Cantons. Antiga casa de Can Nadal. Què hi ha actualment: una caixa d'estalvis. Foto: Jordi Roca

Foto 7. Adreça: Plaça Octavià, 6. Al costat del Monestir. Fofo- Jordi Roca

Foto 2. Indret: Central elèctrica dels FFCC de la Generalitat. Entre lr-s estacions de St. Cugat i Valldoreix. Foto: Jordi Roca

Foto 4. Adreça: Xerric, 5. cantonada Sant Bonaventura. Què hi ha actualment: la redacció dels 4 Cantons. Fofo: Jordi Roca

Foto 6. Adreça: Castillejos, 19. Cantonada Santa Joaquima Casa les Farreres. Fofo: Jordi Roca

Foto 8. Adreça: Can Matas, 26. Cantonada Passeig del Sant Magí. 9 i n i n a a l costat? El CP Joan Maragall. Foto: Jordi Roca

Quin colle


BOMBERS D E VALLDOREIX

29

CINQUENA S E S S I Ó DEL CONCILI

. Divendres, 31 de març de 1995

L'equip de la quarta ponència del concili català proposarà aquest cap de setmana, en la cinquena sessió de treball al Centre Borja, la creació d'una conferència episcopal catalana. Plana 31.

El grup de Valldoreix que projectava organitzar un parc de bombers voluntaris a l'EMD s'ha autodissolt i ha acordat amb l'Ajuntament que s'integrarà com a grup d'acció a l'ADF. Plana 30.

L'APLICACIÓ DEL PLA D'INCENDIS

La falta de coordinació dels centenars de voluntaris que es van abocar a ajudar els bombers professionals l'agost passat, sobretot per l'incendi de la Floresta i les Planes, evidenciava la necessitat de

mesures per organitzar el voluntariat. Així és com ho van entendre a l'Ajuntament, i el resultat és que, com estableix el nou pla contra incendis, aquesta setmana s'ha obert un cens on es poden inscriure tots

els qui vulguin ser voluntaris forestals municipals. Un curset impartit per membres del parc de bombers de Rubí assegurarà que tinguin els coneixements bàsics de comportament davant el foc.

L'Ajuntament obre un cens de voluntaris forestals per organitzar-los abans de Festiu Membres del parc de bombers de Rubí els formaran en cursets teòrico-pràctics

I Les classes als grups d'autoprotecció de les | urbanitzacions aïllades comencen demà

SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— L'objectiu de l'Ajuntament és evitar la descoordinació que hi va haver l'estiu passat, especialment l'I 1 d'agost a l'incendi de la Floresta i les Planes. És per això que aquesta setmana s'ha obert un cens municipal de voluntaris forestals: una mesura prevista pel pla integral de prevenció i emergència presentat fa unes setmanes i que ha de permetre la centralització de tots els recursos humans i la formació dels voluntaris. La inscripció estarà oberta fins al 10 d'abril al Servei d'informació Juvenil, a la Casa de Cultura, o a les seus de l'Ajuntament als districtes. Després començarà la segona fase, la formació del voluntariat. Els membres del parc de bombers de Rubí impartiran els cursets teòrico-pràctics perquè els voluntaris tinguin els coneixements bàsics de comportament davant el foc. Les classes inclouran des de nocions sobre les reaccions químiques i els condieionants climatològics que incideixen en l'evolució d'un incendi forestal, fins a les instruccions pràctiques per ajudar els bombers en tasques de suport com la manipulació de mànegues o l'evacuació d'habitatges en perill. Però el que també s'explicarà durant els cursets, segons han advertit els mateixos bombers, són els límits d'actuació dels voluntaris. «Ha de quedar clar—afirma el caporal del parc de Rubí i director dels cursos Roger Llinàs— que els voluntaris no són bombers professionals, però en canvi sí que els necessitem en tasques de suport que faran des de segona línia de foc per fer més ràpida i eficaç la feina dels bombers.» Per facilitar l'assistència a les classes

'BUTLLETA

I Sant Cugat.— El director d'organització de l'Associació per a la Promoció del Desenvolupament Rural de l'Argentina, Àngel Strapazzon, parlarà sobre els problemes dels treballadors del camp argentí dimecres que ve, a 2/4 d'l, a l'institut nou. L'aete forma part del cicle de xerrades sobre desenvolupament que han organitzat el Grup del 0.7% de Sant Cugat i la Coordinadora d'Educació i Cooperació. L'objcctiu d'aquesta fase de la campanya és, segons la portaveu del grup, Alícia Barbero, «continuar la tasca de sensibilització de la plataforma del 0,7%». /s.B.

Detingut per presumpta tinença il·lícita d'armes Els voluntaris estaran preparats aquest estiu per col·laborar en cas d'incendi, segons l'Ajuntament. Foto: JA. MULA. s'ha dissenyat un calendari de cursets de 4 hores que es faran en cap de setmana, a partir del dissabte 15 d'abril, tot i que demà mateix ja començarà la instrucció dels col·lectius organitzats amb la primera sessió, impartida als membres del Grup d'Autoprotecció de la Floresta. Els següents seran un grup que s'està formant a les Planes, els voluntaris de Vall-

CONCURS FOTOGRÀFIC Cognoms Població

Foto 1 Indret Foto 2 Indret Foto 3 Adreça Què hi ha actualment? Foto 4 Adreça Què hi ha actualment? Foto 5 Adreça Què hi ha actualment? Foto 6 Adreça Foto 7 Adreça Foto 8 Adreça Quin col·legi hi ha al costat? &J

I Sant Cugat.— Una cinquantena d'immigrants, la majoria musulmans, van visitar diumenge l'abadia de Montserrat en una sortida organitzada pel grup Vallès Sense Fronteres. Els participants van escoltar l'escolania de Montserrat i van ser rebuts pels monjos del Monestir, que els van explicar la història i el significat de l'abadia. Segons el membre del col·lectiu Hamadi Ameyah, els va «impressionar que un edifici de quasi mil anys estigui tan ben conservat» i els va cridar «molt l'atenció la verge negra». La utilitat d'aquestes visites, com la que fa mesos van fer al Palau de la Música i la Generalitat és, per Ameyah, «el coneixement de la societat catalana que aporten, que afavoreix la integració». / s.B.

Xerrades organitzades pel Grup del 0,7% a Finstitut nou

«Descobreix els racons de Sant Cugat» Nom ! Adreça ! Telèfon

Cinquanta immigrants visiten Montserrat amb Vallès Sense Fronteres

doreix, que finalment s'integren a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), els membres de Protecció Civil i els objectors que fan la prestació a l'Ajuntament. Bones expectatives Tot i que no s'espera la mateixa resposta que en el moment dels incendis de l'agost, els responsables municipals de l'àrea de Man-

teniment, Obres, Serveis i Medi Ambient confien que hi haurà «força inscrits» en el cens de voluntaris. Són les expectatives del regidor de Medi Ambient, Xavier Cortés que. a més, fa «una crida als ciutadans de Sant Cugat perquè demostrin la mateixa capacitat de col·laboració i sentit de la responsabilitat que el dia 11 d'agost».

H Sant Cugat.— Un veí de Sant Cugat que, segons la policia, té nombrosos antecedents per tràfic de drogues i robatori, ha estat detingut aquesta setmana acusat de possessió il·lícita d'armes. Després de diverses investigacions, la policia va començar a sospitar que l'individu tenia armes sense el permís necessari i, en un registre domiciliari, se li va trobar una arma de 9 mil·límetres tipus Parabellum i un ganivet que, segons fonts de la policia, per la llargada de la fulla s'ha de considerar una arma blanca. /s.B.

BASES DEL CONCURS:

«Descobreix els racons de Sant Cugat» 1.- Pot participar-hi tothom tantes vegades com vulgui.

amb la col·laboració:

2.- Per poder participar en el sorteig cal encertar d'on són les fotos, una d'actual i una d'un lloc desaparegut (vuit fotos en total), que sortiran als «4 Cantons» els dies 3, 10, 17 Centre d'Imatge i 24 de març. 3.- Les butlletes originals (no s'acceptaran fotocòpies) cal feries arribar a «4 Cantons», carrer Xerric, 5, de Sant Cugat, del 27 al 30 de març, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores.

Santa Maria, 14 - Tel. 675 56 74 CLUB MUNTANYENC

4.- Entre les butlletes amb les respostes correctes es farà un sorteig el dia 31 a les 18.30 hores, a la redacció de «4 Cantons». El resultat es publicarà a l'edició del dia 7 juntament amb la solució a les 8 fotografies. 5.- Els premis seran: per a la primera butlleta premiada, una camera fotogràfica cedida per Zoom, i per a la segona, un joc d'«el savi».

*Per entregar als 4 CANTONS del 27 al 30 de març 6.- El fet de participar en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

El sorteig entre totes les respostes correctes que es van fer arribar fins al dia 30 es farà a l'estand dels 4 Cantons de la mostra Sant Cugat Actiu el dia 31 a les 18 h.


30

PUNT DIVERS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres. 31 de març de 1995

PREVENCIÓ

Els bombers voluntaris de Valldoreix s'autodissolen i s'integren a l'ADF

L'alcalde reclama que Sant Cugat torni a tenir jutjat de primera instància S B

I Sant Cugat. LI seminari per a jutges de pau que c's va fer dissabte a hi Casa de Cultura va ser el mare en que l'alcalde. Joan Aymerich, va reclamar novament de manera publica la restitució del jutjat de primera instància i instrucció a Sani Cugat. La reforma de la llei de demarcació i planta judicial promoguda per Lnriquc Múgiea mentre \ a ser ministre va eliminar els jutjats de primera instància a Ics ciutats de menys de 51).(101) habitants. Sani Cugat va ser un dels nuclis afectats per la remodelacio. segons A\merieh. «perquè des d'un despatx de Madrid no poden entendre les necessitats d'una ciutat de la a-n u í ' v c i ó de Barcelona, cncaia que : i igia n o u s de Mi.Ui '<'• I .. bila.nls -. ,\\ I : K Í ieh l.-.'iibe •. anunci.u que -,•.,•. .'. de Jusiieia de i i i v i u . - L i . . : . '•. ria de Cispei p . conc ix la i LL .-. maeió i Ics I A O ssii.,1^ i.|^ Sai-a Cugat i ja hi i. s;. a. !-ail;rr. ! !jutjats Je prim. i. |- ,;.a ,. , , corresponen a s. i ; '. • :e . la relumui A/\ v < .. -a • , .v- .'• .•'.•'• Mentrestant, "nuL o- ca i s.r . .i poder itidieial . pu li a.i a S Cugat es el puja! de pala i;.k dissabte \ a oigani'./.u una -ari.ala sobre el registre cixil amb el i.r.cc de primera instància ; i 11 -11 -,\>... i. de Martorell, f ï a n c c s c \ a \ i e i Fernandez. com a eoiileieneiaiit A la jornada de reciclatge, que forma part del cicle de ^ : m i i . : , > que des de fa uns mesos es tan descentralitzats de Barcelona, hi van assistir una trentena de jute.es de pau provinuits de les ciutats i comarques mes properes a San; Cugat.

Han arribat a un acord amb l'Ajuntament per ser el grup d'acció de l'organisme SUA IA UAKKI )S< i j aquesta setmana, amb l'aeord que e' tirnp B Sant Ciliat. l.a polèmica sobre la eliss'integri a rAttnipació de Defensa 1 orcstal pcisio d'csíoiços que. segons l'Ajuntament. de Sant Cugat com a cos operatiu. L.'associació significava la cicacio d'un eos de Bombers Bombers Voluntaiis de Valldoreix s'ha au Volunlaiis a \ alldoie:\ es podria haxci acabat lodissolt. i diumenge va renunciar a la inau

guracio del local provisional que se'ls havia assignat a la seu remodelada de l'Associació de Propici,u is i Veïns de Valldoreix. L'Ajuntament espera ara una relació de ICCUIMIS humans i materials del grup per organit/ai-lo.

l a intcmacio del col·lectiu de Valkloreix a l'Agiupaeió de Defensa 1 orcstal (AD1-'| de Sant Cugat s'ha d'apio\ai eiieaia en una assemblea d'aquc-i organisme. qtie rcunci\ eU p: pi.'Mns forestals del municipi i > '!< -ment. pe!o. l'aeoid a .ji.e ! . n i b a l l'AaniMincni iv>

lo d e

i

Bolll-

'• n e i x . . i i i -

\..lui,l.

: . . . . 1 1 , . i.

; a

viici ada 'oll'.ucio. '.' '.i j u n t a • i. M a n e l •bona• .i I I n u , I.-

a

'11:1.1

I

:

'

'.

I '.. ! X

i.

I

c '

pi i itc ei .-I c- ac : i i _ cai • pe: lot '.I II.I i i ,;'-.. . lai 'i .,i p'Ci I V Hin'.alik lli •. l'i I b:iv .i' ham.a estat loa.c creat un parc de bolllbels \olnr.l ii i- a \ illdoiei\ quan »'ol;i :ieballaul per aeosiai a San! ( uc.l . ! pa: c ptolessional de Rubí I í que ha\ ia de ser el cap del paie de Valldoreix recoida a mes que. amb l'acord. • es podia dolai I' \ l ) l d'un grup d'inter. c i c i o contia ineendis, ja L|iie t'ns ai.: només tenia irganil/ada la pau burocràtica». D'allra banda, el regidor de

Ids bombers pi. >kssionals continuaran sent els unies que actuar.in a Sant C 'usat. l-'otn ,I.A Mttl.A. Medi Ambient de I"Ajuntament, Xavier Cortes, ha insistit també que la decisió c ilai a la dispersió d'esforços, que es c! que s'ha vol-

gut eliminar amo J nou pla d'ineendis centralitza: •. Cortes ha recordat. però. que l'aeord encara s'ha de ratificai en l'assemblea

de l'ADL i que, de moment. «l'Ajuntament espera una relació dels recursos de què disposa el grup per poder-lo organitzar».

COOPERACIÓ

Baula tanca el IV Cicle sobre desenvolupament amb una autocrítica de les ONG sii \ l \ n \ K K O S O • Sant Cugat l e s oiganit/aeions no L'O\ e n iineiitals (ONCi) no pode n ni I- -.i de ecMionar la tolalil.it del p'essiipost d'ajut al leiceí Mon .i'ta- país. Aquesta es la conclusió a que van arribar \eusti Vilamata. representant de M uis ( nides. I luis Casals, membie del I o n s Català de Coopetació. i Daniel ( lomez. de la Plataloima del H, 7 '* i Mes de Sant CuLi.it. a la taula rodona sobre ia capacitat de les O N G per gesdonat el 0.7'; que tancava diineeres el IV Cicle Ics del Sud

e/ lat \<>nl. oiganu/.-.t per Baula. Segons els com idals. a; ha altres sectors de la soeiela'. com els Ajuntaments o les i n . n s i t a t s . que poden partieipai e i la gestió dels diners deslinals a. lereer Món. Malgrat l'a uloci itiea. la mesa va r.ilitic.i la reclamació de les ONCi -abií la necessitat de transparència en els ajuts gestionats direelamenl per Llistat, i Gómez, de la pialaloima de Sant Cugat, va demanat que -els credits LAD es congelin tins que la societat civil estigui d'acord amb la seva utilització

Rail-mon ROHM va explicar contes de Costa d'Ivori en el segon acte del cicle de Baula, l·iitiv MAM l-'Sl'lNt >NA

M. L0MENA S.L CANSALADERIA

DOffiÉS J Carn de vedella, porc, pollastre, conill...

URSSA

Tot en alumini i PVC. Fabricació pròpia V I S I T I LA NOSTRA E X P O S I C I Ó A SANT CUGAT T O R R E , 1 (Plaça del Monestir) Tel. 6 7 4 15 02 PRESSUPOST

SENSE

S I S T E M E S

FÀBRICA: Pintor Fortuny. 149 T

e l . 780 29 24 - Fax 788 07 19

EXPOSICIÓ: Arquimedes, 150

COMPROMÍS

Tel. 733 14 05 TERRASSA

J Embotits artesans LI Formatges Vingui c? conèixer

les nostres c JT/JS tdreides RELLOTGES

pada 1'. l o r r e Blanca, 2-8-1 (>- Tel. rüW 41 K ï

Santiago Rusinol, 50 - Tel. 581) 22 92 Contestador automàtic SANT C U G A T DEL VALLÈS

ristian D i

Disseny de Joies i Joieria de dilluns a divendres (tardes de 5 a 8) (matins hores convingudes) (.' B a l m e s , i ' l , | , dreta - t e l . Ï Í M SS 4<i •;>H1l)0 S A N T C U G A T DEL VALLÈS

S

a OOIK* e,r Tot?

PVC

KlO*


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

PUNT DIVERS

ELS PRIMERS FOCS

31 EL CONCILI CATALÀ AL CENTRE BORJA

El concili proposarà demà la creació d'una conferència episcopal catalana No implica la separació de l'Església espanyola SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— La cinquena sessió de treball del Concili de la Tarraconense començarà aquest vespre al Centre Borja amb un dels temes més esperats a punt de debatre's: demà es presentarà la ponència que proposarà la creació d'una conferència episcopal catalana amb personalitat jurídica pròpia reconeguda per Roma. La demanda no inclou, però, la separació de l'Església espanyola.

Tres cotxes de bombers van anar fins al camí de Sant Crist per apagar el foc de divendres. Foto: MANÉ ESPINOSA

Es cremen 800 metres quadrats de matolls i bosc baix al camí de Sant Crist SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— Una zona cremada d'uns 800 metres quadrats de matoll i bosc baix és el balanç de l'incendi de divendres passat al camí de Sant Crist, en un punt de l'Arrabassada proper al Club Natació Sant Cugat. Tot i que, segons els bombers, no és el primer foc de la temporada, sí que va provocar una columna de fum espessa que va fer que tres cotxes

de bombers es desplacessin fins a l'àrea del focus. Un vehicle del parc de Rubí, un de Sabadell i un de Bellaterra van participar en l'extinció i fins i tot el cap de guàrdia de Bellaterra es va traslladar al camí de Sant Crist. Un altre focus, que va començar dilluns prop de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Valldoreix, va cremar uns 200 m2. Tot i que són focs que han estat

controlats en menys d'una hora i que no han arribat a afectar l'arbrat, segons el caporal del parc de Rubí, Roger Llinàs, «allò que és preocupant és que aquests petits incendis hagin començat tan aviat». «Som al març i ja n'hem apagat uns quants en diferents punts de la comarca. Hem d'esperar que hi hagi un canvi de temps perquè, si no, a l'estiu hi haurà feina», hi afegeix.

La quarta ponència del Concili de la Tarraconense proposà aquest cap de setmana al Centre Borja la creació d'una conferència episcopal catalana amb personalitat jurídica pròpia. La demanda, ja anunciada en l'última sessió i abans de començar el Concili, no implica, però, la separació de la conferència episcopal espanyola. Aquest punt de vista és, almenys, el de la presidència del concili. «La segregació no tindria sentit —ha afirmat el bisbe secretari Carles Soler i Perdigó— perquè l'Església no ha de decidir sobre l'ordenació d'un territori. La realitat política de Catalunya —afegeix—és que som dins de l'Estat Espanyol.» L'únic que reclamen, per tant, segons ha puntualitzat Soler i Perdigó, és que «el Vaticà reconegui una conferència episcopal que ja funciona des de fa anys mitjançant la comunió de les diòcesis de l'arquebisbat tarraconense i la col·laboració amb l'arquebisbat de Barcelona». L'objectiu d'aquest reconeixement de personalitat jurídica per l'Església catalana és,

segons cl text de la proposta que es presentarà a l'aula conciliar, «aconseguir una comunió interdiocesana i una acció pastoral més coordinada, amb vista a una acció evangelitzadora més eficaç i una presència eclesial més significativa a Catalunya, bo i mantenint —continua el redactat— la relació institucional amb la conferència episcopal espanyola». En el mateix sentit, la ponència demana amb «urgència» l'ús del català com a llengua pròpia de l'Església a Catalunya, excepte en parròquies «determinades per un legítim costum, per la condició dels fidels o bé per diverses circumstàncies». Aquestes demandes anirien encaminades a la recuperació de la tradició conciliar catalana, «una de les que més concilis provincials ha organitzat», segons Soler i Perdigó, tot i que ara feia 237 anys que no es reunia amb tots els estaments. Per completar el reforç de la «comunió entre les diòcesis», la quarta ponència demana també «un nou impuls dels secretariats i d'abast interdiocesà ja existents».

SOLIDARITAT

£1 dotzè concert de corals de Mans Unides Sant Cugat tanca la campanya del 1995 SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— El tradicional concert de corals que organitza cada any Mans Unides va tancar dissabte a la nit la campanya de recaptació de 1995 del grup de Sant Cugat-Bellaterra de l'entitat. Amb la nau central del Monestir gairebé plena, vuit corals de Sant Cugat van passar per l'altar major per cantar un repertori que anava des de la cançó popular catalana fins a sis nocturns de Mozart, passant per les havaneres. Era el dotzè concert programat per l'organització a Sant Cugat i, segons

la coordinadora del grup, Maria Àngels Huguet, «l'assistència es manté i es confirma l'afïció d'un sector de santeugatencs per a aquest tipus de música». En un «primer» balanç de la campanya, Huguet va assegurar que «s'ha notat un augment de la conscienciació de la gent relacionat amb el moviment del 0,7% dels últims mesos. Encara que ara sembli una moda —va afegir—, jo crec que és el resultat de molts anys de treball de les primeres ONG, com Mans Unides, i espero que tingui una continuïtat.»

La coral Aulos, dirigida per Jordi Picorelli, actuava per primera vegada per Mans Unides. Foto: MANÉ ESPINOSA.


LA RUTA DELS TRES MONESTIRS

32

DEL SANT CUGAT D'ABANS

. Divendres, 31 de març, de IW?

La quarta edició de la Ruta dels Tres Monestirs. I.a tradicional prova, organitzada per 11 entitats excursionistes del Vallès, va aplegar 78ri persones davant el Monestir de Sant Cugat. l'Iana 34.

Marina Collell encara embolica els productes per als seus clients amb paper d'estrassa. Ho ta perquè estima la natura. Us declara ecologista des d'abans de conèixer aquesta paraula. Plana 35.

LA VIDA SOCIAL

300 persones han visitat el claustre amb Amics de la Unesco

HI campionat de la modalitat de kills estàndard requereix fra. iusiit.1 pala I HM M\M I SI'INosA.

Sant Cugat organitza el millor trofeu de balls de saló de l'Estat Espanyol /:/ certamen reuneix parelles d'arreu, i supera la xifra de participants i públic de la resta de competicions de l'Estat JOSHI'MARIA VAI.I.HS • Sant Cugat. 1:1 1 (iran Trofeu Ciutat de Sani ( ugat ha estat ple de records. Ha esdevingut el primer campionat de balls de saló que ha reunit parelles d'atreu de l'Estat, en què hi l'cpe A s e n s i o i Elvira Avesa, directors de l'escola de balls de saló de Sant Cugat que porta els seus noms, han estat els organitzadors i màxims responsables de l'exit que \ a assolir cl lr ( n a n Troteu Ciutat tic Sant Cugat que es \ a celebrar el cap de setmana passat al pavelló municipal d'esports. Parelles de Valencià. Manresa. Ccrdanvola, Barcelona. Saragossa. Madrid. Sant Ecliu de Llobregat. Terrassa. Vic. Egea de los Caballcros, T a r r a g o n a . Torredembarra. Creixell. Pallejà. Molins de Rei. Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat, van participar durant dos dics en cl certamen. 116 parelles van fer-ho en la modalitat de bulls estàndard (vals anglès, tango no arg e n t i , vals v i c n c s . slow loK-lrol i iju'nksttp) i l J 7 en la modalitat de balls llatina isamba. riimba. pas-dohlc. l\a.

txa.

t\a

i IÍCI'I.

I s

la

|n inicia vegada uuc un Iro• l'ites p M'mai \ . i n I.

P.p. a pic it.iki.

ei; pi--ta de la I edetacio li

ha hagut mes participants, més jutges internacionals i mes públic. Durant dos dics. el pavelló municipal va reunir més de 3.(KM) persones, l.es parelles de Sant Cugat, principiants en el mon de la competició, van assolir un alt nivell. 1 escola

de balls de salo Pepe Asensio i Elvira Avesa de Sant Cugat, que va organitzar el certamen amb el suport de l'Ajuntament, ja ha decidit repetir l'experiència l'any que ve. Abans, però, convocarà un nou trofeu a Saragossa.

I Vl'l\OS.\

tcrnacii via: alcin.uivs i ni: dels quals ha catnpion <' ' de vdo 1 r: de l'Ass,-. i-, de Balls de S i ; o ' i e . i : de les quin/e enmpeti que Ims ara ••' han 1.1 i tat, la d.e San; Cugat h.i gan'l/ad im.1,-1 1 'alci! d, ce San l gat. Joan V.; • v i c i : , qi lliurar algui i s i ' i e l l i r

companyia del regide l'atea d'Esports. Xav n ..aeics. va destaca; !' ;'.'','.cio del cefa-v • i.'ia de tHihhc ;;i,. i

filles de s.n.t < ug (

IpellClo

zàlez i Susana Eernàndez van quedar quarts en la mod. de balls llatins i categ. sènior. Rafael Reyes i Moni Erancos van ser sisens en la mod. de llatins i categ. sènior. A n d r e u Garrell i Pepi Hèlices van quedar sisens en la mod. estàndard i categ. sènior. «Com era la primera vagada que es presentaven a una competició. estaven molt expectants. Després, quan van passar de vuitens de final a quarts, no s'ho creien i ja es c o n f o r m a v e n . D e quarts van arribar a la semifinal i, després a la final. Estan molt contents. Sant Cugat i l'escola han quedat en un alt nivell», explica Pepe Asensio. Els organitzadors del trofeu també han destacat el suport que han tingut de l'Ajuntament de Sant Cugat per tirar endavant aquest projecte. El troteu també va comptar amb una actuació de l'Esbart Sant ('ng.il i exhibicions de iock .md 10II acrobàtic i de • .'i- estàndard, a càrrec de i' -u Ik •• pivfessionals. Disa ia n t , l'organització .••! in Ien va portar una ot1 '.'. a que ca oferir LI 11 con• • r pei a les parelles parii..'"'.!.;'.-. i el públic. El cap .:. •. iiaana es va acabar amb .•; ; 'all de Ics parelles guanyadores i torxes enceses.

JOSl-.P VI \ \l | | s • Sant Cugat.— I .'Associació d'Amics de la Unesco V a l l d o i e i \ - S a n l Cugat va iniciar cl mes de novembic passat un scgiul de visi;es organitzades voluntàriament per mostrar les o h u s de restauració del clauslre del monestir. Els grups, t o rnats per trenta o quaranta persones, han tingui l'op. u tunitat d'observar /ones •. detalls que en visites n-or mals difícilment es pol k r . com és el cas de la muralla que queda sota la Sala ( apitular i l'escala de cargol, També ha estat possible, a través de les explicacions dels historiadors de l'Associació, conèixer les noves obres de l'interior de l'església de la quarta i tercera nau. el problema de les esquerdes i saber com s'actuarà des de la teulada. Aquestes visites organitzades per grups van néixer a partir d'una primera visita multitudinària. Els santeugatencs, desprès que el president Jordi Pujol va inaugurar les obres de restauració, van mostrar molt interès a visitar un claustre que va estar tancat al públic durant dos anys aproximad a m e n t . D e s d'aleshores. Amics de la Unesco ha organitzat 10 visites, l'última de les quals va ser el cap de setmana passat. Segons ha explicat Domènec Miquel. president de l'Associació, una gran part de les visites m o s t r a v e n interès «sobretot per l'escala de cargol. Es molt curiós perquè tothom ha volgut baixar per una escala que acaba en un mur tapiat». Miquel explica que constantment hi ha gent que vol visitar cl claustre. les obres de restauració i les troballes i, en aquest sentit, afirma que. potser després de Setmana Santa, s'organitzi una altra visita si es forma un grup nombrós. E h Amics de la Unesco han portat a m b les seves visites veïns de les poblacions de Terrassa, Rubí, Sabadell, Barcelona i, és clar. Sant Cugat. A més, Amics de la Unesco va guiar uns cent veïns del Berguedà en una visita exclusiva del Monestir.

Xerrada de l'Institut de Rehabilitació I Sant Cugat.— L'Institut de Rehabilitació funcional Susana Nicoletti de Sani Cugat ha organitzat una segona xerrada informativa. E'l dia 3 d'abril, Otilia Defic Metres. doctora en pedagogia i professoia de la l 'ri-.e; : .; de Barcelona, o u .a. d . i.tunció de ia 'a-rdi i e"i •'. torn físic i social. '.! \


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

APUNTS

33

LA VIDA SOCIAL

Una associació cultural i reivindicativa L'Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol aplega 300 socis FRANCESC CARBÓ

• Sant Cugat.— Es va fundar el 1978 i des d'aleshores ha treballat amb constància en àmbits culturals, del lleure i de les reivindicacions en el si del districte de Mira-sol. L'Associació de Veïns de Sant Joan és una Són gairebé 300 associats els que constitueixen l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol. Persones properes a la parròquia que porta aquest nom van decidir agrupar-se el 1978 per aconseguir l'enllumenat del barri. Des d'aquella data, s'ha treballat per dinamitzar culturalment Mira-sol i per aconseguir equipaments, fruit de l'esperit reivindicatiu que des de sempre ha caracteritzat l'Associació. Josep Maria Àngel, el seu president, comenta que «des de fa sis anys hem aconseguit tenir una activitat

de les quatre de Mira-sol que, amb tres-cents associats, ha aglutinat diferents sectors del barri i que ha consolidat una sèrie d'activitats fixes i unes altres que varien en funció de les necessitats de l'entitat i de les persones que treballen en la junta.

constant, regular i de cert nivell, si bé cal que mantinguem el que fem i que millorem algunes coses». Mantenen unes activitats fixes, com són dues excursions amb autocar i dues activitats infantils a l'any, la festa reinvindicativa, el concert de Nadal i la participació a través del Consell de Districte en les festes dels avis, la cavalcada de reis, o el carnestoltes, entre altres activitats. D'altra banda, des de la vocalia d'Urbanisme i Obres, es treballa per aconseguir la urbanització total

del sector. Cal vetllar, diu Àngel, «perquè els compromisos de l'Ajuntament es duguin a terme i hem de fer-hi arribar les nostres preocupacions». Totes aquestes inquietuds i informacions les recullen en el butlletí, que, amb el nom de Mira-Fang i un tiratge d'un miler, editen tres cops l'any. Per connectar amb l'associació es pot fer cada primer divendres de mes a les 10 del vespre al Casal de Cultura, on es realitzen tots els actes que organitza l'Associació, o contactant amb el president.

Exposició fotogràfica a l'Ateneu.— Els 4 Cantons mostra imatges d'espectacles L'Ateneu Santcugatenc ha organitzat una exposició fotogràfica de diferents fotògrafs locals com Josep Antoni Mula, Mané Espinosa, Josep Maria Gavín o la mateixa secretària de l'Ateneu, Montse Sant. Mané Espinosa, un dels fotògrafs del setmanari

teatrals i musicals. Josep A. Mula, també fotògraf del setmanari local, exposa un seguit de fotos de personatges del municipi. Montse Sant mostra la seva visió personal dels incendis de la Floresta i les Planes. / J.M.V.Foto: M.E.

RESTAURANT

^PARADA/ FONDAir

La Nansa

Vingui a provar ek nostres naiús

PRIMER, SEGON PLAT i POSTRES 950 + CAFÈ 990 PTA

| Fregidoria-Marisqueria Crta Sabadell, 47-08191 Rubí Telèfons 69 11 52

BELLATERRA

RESTAURANT CAN EDO

çí Lleó, XIII

CERDANYOLA DEL VALLÈS

XERCAVINS

ctra. Cerdanyola. 9. Sant Cuc

RESTAURANT CAN OLIVÉ

av. Flor de maig, 122

REST.ELVEJOROBLE

c/Altamira, 36

LA FLORESTA

REST.RANCHOELPASO

o/pas Estació, 15

MIRASOL

MASJANER

d Guadalajara, 14

LAPONDEROSA

c/Victoria, 18-20

L A NANSA HACXN ELPORTALET

pi. del Dr. Guarrüet, 14

CAN AMETLLER

d Camí can Ametller, s/n

CHEZPH1.IPPE

plaça Pep Ventura. 5

RUBÍ

Especialitat Mexicà - Català

SANT CUGAT

Al costat dels cinemes ™ » Tel. 589 38 23

RESTAURANT CAN

ffii

BARATA

Ora. de Rubí a Sabadell km 15,200 M11M1223

Tel. 697 06 52

580 580 691 674 674 589

24

Carn a la brasa I calçots

29

Braseria, rostit, banquet

Dijous tancat excepte lescus

Cuina de mercat Peix i marisc

Obert tota la setmana

Cuina catalana, banquets

Tancat dium. nit i all, no festius

Cuina variada

Tancat dimecres tarda

ctra. Sabadel, 4 7

Paelles, marisc, freoM.

Tancat dimarts nri i

c/ Guatlla, 20, els Avets

Menú, degustarà)

Tancat diss. migdia i diumenge nit

68

Piaeria, cuina catalana

Tancat diumenge-rjluns tarda-nrt

51

Cuina mercat

EspeciaBzat en bacallà

84

Cuina francesa/menú diari Tancat diss. migdia I rjum.

26

Creps,

25

Cuina i música autentica

46

Cuina casolana

RESTAURANT CA L'ÀVIA

c/Sant Antoni, 13

ME80MENYS

c/Etea Rogent, 14

588 674 674 675. 589 675 675 589 589 674 589

BARREST.ELHOLl

placa Pep Ventura, 3

589

CAN BARATA

ctra, Rubí a Sabadell, km 15.200

697

52

Cargol llauna/atio» negre

LACARBONEMA

d Vila, 8

675

51

Tapes casotane», torrades

LA CANTONADA

placa Monestir, 1

584

EL TAST

d AHons Sala, 9

589

Marisc menú, cuina mero. Repartir a partir de les 12 h

REST. PANXA CONTENTA

pg. Olabania, 69

589

Cuina de mercat

CREP

c/Valldoreix, 68

RESTJCANTWA ELMEXICANO

d EndavaUada, 10

LA ORARIA

c/SL Anloni-ptoca Barcelona

SWPPEW8

d Enric Granados. 7

BOKATAS

placa Hospital, 35-37

GRANJA BAH EL MONESTW

placa Augusta. 2

Rambla Can M o r a , s/n 08190 SANT CUCAT DEL VALLÈS « r r ^ J e l . 589 26 97

T&Mesón Tota una tradició

Tancat dimecres tarda

PI. Odwtà, 5. Tal. 67410 47/589 27 02 SANT CUGAT DB. VALLÈS

72

Entrepans esperial»

92

Esmorzars/tapes casolanes Obert de 8 a 10 nit

85

Cuina catalan/intematx

Servei de bar

23

Mexica-menú català

Obert al migdia_

Diumenge i (est, oberta partir 18n

Menú diari i prod. fcèric

LA BQAÓEQIA DEL MERCAT VELL

_Obert tot el dia

PARADA I FONDA

rota. Can Mora, s/n

589

Cuina catalana

Dilluns vespre tancat

BRASERIA LA BOLERA

<V Baixada de l'Alba, 20

674

La nostra esp. eaquaW,

Tancat diumenges nit

BAH RESTAURANT EL MESON

plaça Octavia, 5

674

Braseria i cuina de mero.

BRASERIA DEL MERCAT VELL

placa Pere San, 6

589

Calçotada

BAH REST. CASABLANCA

d Sabadell, 47

674

Braseria

CERVESERIA USICILIANO

plana Hospital, 6

675

Cervesa d'importado i

menjar basc

CAPiTANCOOK

pt. Uuis Millet, 1

589

Cuina colonial

Obert tots els dies

RESTAURANT VALL O'OR

rambla M. Jacint Verdaguer, 185

674

Dies festius bufet Mure

Obert M e l dia

PI. Pere San, 6 - Tel. 589 52 40 08190 SANT CUGAT 3«TMo22oHoraride7a24h

VTNSNOE,S.A. Baixada Sant Sever, 4 Tel. 58919 83 Fax: 589 24 62 08190 ST. CUGAT

BeiMJc' CC í'Mre. ?(; Tel. 6 7 4 i 6 75 0 8 ! 9 0 Si C u g a t d e l V a l f e 3<

"™"?"

RESTAURANT PIZZER1A

PANXACONTENTA Passeig Olabarria, 69 • Sant Cugat

Tel. 589 06 07

? CASA F U N D A D A L'ANY 1964 CUINA

CATALANA

SALÓ PER A BANQUETS

VINGUI A CONÈIXER ELS NOSTRES SUGGERIMENTS CADA SETMANA

i ï

ht b t o o o J S - I · l M 3103 N I N Li FLORESTA [Sort Cqd M Velés)


APUNTS

34

ELS 4 CAN I O N S

Divendres. 31 de marc de 1W?

LA VIDA SOCIAL

678 excursionistes acaben la IV edició de la Ruta dels Tres Monestirs

Gavín exposa la seva col·lecció sobre sant Josep

I Sani Cu^at. Despr de seixanta a n \ s eoí lecci nant temàtica loseíina. mv e s t i g a d o r i d 11 e c t o r de í an recórrer 52 (/nilonictres entre Sant Cugat, Sant Llorenç del Muní i Montserrat l'Arxiu ( iav ni .le Valldoreix I !•: \ \ ( l s( < Vvliíi del Valies O.vidcnta! van organ.il/ai aquesta ' edats els que van arribar a Montserrat. Al llarg Josep M a n a '•• lavin exposarà I Montserrat " v i persones es v.u: aplegar tradicional pioca que. de forma biam.. I s ha de! recorregut diversos controls ajudaven els el seu treball a la -ala d'exal MiMiestn de San; Cugat, el passat dia 2(\ [ celebrat pci .piarta vegada. Desprès de '••..'. orrer ' marxadors que \ a n salvar desnivells de més de posicions municipal de la pel p i e n d i c pail cu la IV edició de la Ruta i 52 quilometres i creuar més de 7 !e:r.i. - ma- j 1.000 metres. 1-;| repartiment de premis es farà Casa de Cultura. Gavín te dels'I ics M o i a s t i ï s ( )n/e cnt'.iats cxcuisionistes | nicipaK v m ser '>~S muntanyencs de t'^es 'es j el 22 d'abi il al Centre Munt. inyenc Sant Llorenç. més de 30.00 : i cMampe- diferents de Sani Josep. 1 l'.l dia 2d es despe r lava ítcrit. com un soci del C M S C tracta d'una at'icio que va amb llioia avançada. Mes començar de molt petit i que va efectuar el trajecte d'un es va adiu mii i no en en d hores. La mitjana re- que. problablemcnl. el va lema com podien sei Ics n. sultant va ser d'entre onze engrescar a iniciar una feina Des de les s fins a les d'investigació que avui s'ai li et/c hoics. 7 h. 7Sd nnintanvcucs es van bis controls que marca- nomena Arxiu Gavin. LI treacostar al Monestir de Sani ball que fa l'investigador ven el full de ruta i donaven (àigat per supera! el repte santeugatenc va ser reconeImita, beguda o fins i tot personal, i a vegades de menjar van permetre anar gut per la Generalitat de grup. d'arribar a Montserrat recuperant forces al llarg de Catalunya, que li va atorgatdesprès de passar per can la creu de Sant Jordi. G a \ m l'itinerari. Barata, els barris de can l'a Gent de totes les edats, fa quaranta anvs que arxiva rellada i Sant 1 lorenc de diàriament documentació des del mes gran, un avi lerrassa. Matadepera. Sant de 78 anys de Mataró, fins gràfica o escrita de qualsevol I .lorenc del Munt. la masia a un jove de 8 anys, van tema cultural de Catalunva. de Can Robert, la serra de ser persones que entre les i molt especialment de les l'Obac. Vacarisses. Monisdues i les vuit del vespre esglésies i capelles del país. tiol i Monlsei ral havien d'arribar a Montse- més la Catalunya Nord. la rrat on se'ls donava un re- Franja de Ponent i Andorra. 52 quiloinelies amb la cord c o m m e m o r a t i u . Cal Té un fons particular mes Mola de 1.111(1 meu es d'alimportant referent a temàdestacar l'àmplia participatitud : el Monestir de Montció de santeugatencs i sant- tiques culturals que es poserrat a fi(IO m. enmig de den consultar prèvia \isila cugatenques i d'associats al desnivells i terrenys de tot a l'Arxiu Gavín de ValldoClub Muntanyenc. tipus, LI sentit col·lectiu de reix on col·laboren mes de molts grups que s'animaven. Les entitats organitzado30 persones d'una manera cl repte personal i l'esperit res. entre les quals hi ha desinteressada. D'altra banm u n t a n y e n c de superació el CMSC, han tingut el suda, Josep Maria Gavín ha van ser alguns dels motius Bell indret, abans de \ adosses. per on va passar la Ruta de i I u s Monestirs. I oto. I . t ARHO. port de la F E E C i la Gepublicat 27 llibres i ha col·laperquè tossin (>7S. un I5C neralitat, faran el lliurament borat en més de 300 obres menvs dels que van sortir. vegades sota un sol massa de trofeus el dissabte 22 d'atrastos al llarg de més de lantasttques, camps trebaamb aportacions fotogràfiels que arribessin a final de cinquanta quilòmetres que bril a les 18 hores, al Centre intens, els exc ursionistes van llats. vistes panoràmiques. ..I ques o amb diversos articles trajecte. Muntanyenc Sant Llorenç a descobrir bell s indrets, bos- costat de zones cremades o es van fer a peu. Alguns. o notes. .-J.M.V. la població de Terrassa. A m b un dia esplèndid, a osos. masies però, els van realitzar coeos meravel barris mig abandonats. Con-

Asp,

del Palau Ahae'ial un mossèn Ballarín va fer la conferència. Foto: J.A.MULA.

Mossèn Ballarín completa la seva visió de l'Església catalana h'RANCI·.St'( ARBO

• Sant Cugat.— «Lis cristians estem massa tristos, massa avorrits, i hem de recuperar constantment l'esperança». va cloure mossèn Ballarín en acabar la seva segona xerrada, que era la continuació de la que havia fet el dia 14 sobre la Historia de l'església a casa. El dia 28, amb una sala d'actes plena de gom a gom i de públic de totes les edats. l'autor de Mossèn Tronxo va fer unes breus pinzellades sobre una historia que. en un volum de més de 300

planes, publicarà properament. R e p r e n e n t el fil dels moviments modernistes i noucentistes i del paper de la societat catalana a principi de segle, Ballarín va situar l'església catalana en el marc de la dictadura de Primo de Rivera, de la República, del franquisme i dels nostres dies. En aquesta trajectòria va destacar les persones com Joan Maragall, que va viure una església sòlida i tancada, cl paper dels jesuïtes, i també la tasca de Vidal i Barraquer. de més compromís

que la del bisbe Irurita davant la República. En la postguerra el paper de la Federació de Joves Cristians el va considerar bàsic al costat de l'efectuat pels sacerdots; segons Ballarín. cal que en el Concili que se celebra actualment se'ls doni més protagonisme al costat dels bisbes i dels seglars. «Nosaltres hi som full time i hem d'estar en contacte constant amb el poble. Igual que els bisbes haurien de sortir del Palau i veure's cada tres mesos amb els seus capellans.»


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

35

APUNTS

ELS ENTRETENIMENTS ENCREUATS 1

H o r i t z o n t a l s : 1 . - Barreta d'afait per pintar-se els llavis. 2 . - Nom de dona. Adinerada. 3 . - Mot del llenguatge infantil que acompanya l'acció de destapar els ulls perquè puguin mirar. Agafo amb la mà. Repetida arreu. 4 . - Ulula, auca. Dona que prescindeix de la religió. 5 . - Litre. Fragment d'un escrit que s'aprofita per a un altre. L'argent. 6 . - N o hostil, favorable. Urani. Persona del sexe femení. 7 . - Sodi. Tenir tos. La primera de totes. 8 . - Dit de les persones que n o són de raça blanca. Conjunt d'eines, al revés. 9 . Llatina. Instrument agrícola. Un cas mal donat. 1 0 . - Per males... per mitjans reprovables. Farà oració.

2

3

GIRALT

4

5

7

6

8

9

10 11

1 2

11

3

**

4 *

f<

5 6

» *

*if

•fe

7 '

8

¥

9

H

10 Ocells. Nota m u s i c a l . 7 . Cinquanta r o m a n s . P r o n o m personal. M a n a t s de flors, d'herbes, que serveixen d ' a dorn, al revés. 8 . - Relatiu a Arnau de Vilanova o a les seves doctrines. La primera de l'alfabet. 9 . - Disposició habitual per a les accions contràries a la moral. Adornar, arrear. 1 0 . - Noranta-nou romans. La casa d'en. En aquest lloc a

V e r t i c a l s : 1 . - Immodèstia arrogant. 2 . - Pintor empordanès, de baix a dalt. Capital de Menorca. La primera del rengle. 3 . - Públicament c o negut o sabut. Dilatat, extens. 4 . - Símbol del titani. Llegidors. 5 . - En forma de X. Temps suau i tranquil. 6 . - Dit del camí reial, a l'inrevés.

SIS DIFERÈNCIES

la biorxa. 1 1 . Sorolls, renous, avalots.

•EHUO·suv-·OI SOV •"POJV I -"6 'H!u«a> Joico -"8 1 IISSOX BN -•£ CUOQ -fi -aiiuv -'9

•8y tl^WM 1 -'S «»!<n «lopn S[AÜ[[EIUIJ - | :spqnoz)|Joq 9Pn|°S R. SOLER

Marina Collell, a la botiga. Foto: J.A. MULA.

Marina Collell i Demont La seva botiga forma part dels records de tota una generació de santcugatencs i conserva l'encant dels comerços d'anys enrere

SOPA DE LLETRES

A T E L C

1 C

T A A A L

1 A

R 0

U H

ESCACS

GIRALT

En aquesta sopa hi podreu trobar el nom de vuit vehicles de transport de persones.

1 U 0

J. ESCUDER

Les negres juguen i guanyen material. KarasevPolovdin. Sant Petersburg, 1979.

1 B R B E A T

H U

O

1 Ç T T V P M E L A X T 0 0 0 M 0 L T

M A B 0

C M C A

O U B

1 T

S

u

V H

1 L ÜLI

— « M a l a u r a d a m e n t se so que la botiga s'acabarà. MONTSE SANT • Sant Cugat.— La seva n'hauran de tancar les por- Aquesta no és com les altres botiga encara és del Sant tes. Aquesta botiga es va botigues, on només has de Cugat pagès i tranquil de aguantar perquè el meu vendre el gènere. Aquí has fa uns anys. Té un caràcter home anava a la llotja i com- de preparar les coses; per entranyable, tant com la prava un vagó de fulla d'o- exemple, un dia has de garseva propietària, que és ami- livera o de llavor de canyam bellar el mill perquè, si no ga de tots els clients. A la i després se'n quedava un ho fas, els polsim pot fer Marina li agrada petar la o dos sacs per aquí per ven- mal als canaris. Has d'anar xerrada i escoltar els altres. dre en orri. Els meus sogres triant tots els productes. En A la botiga mai no hi falten tenien molta traça per ven- aquest ofici no hi ha vaels testos florits i una cadira dre. De fet, el sogre va ser cances ni festes. Sempre has perquè un client o un veí el primer d'imposar l'auto- de ser al peu del canó.» s'hi assegui i la faci petar. servei. Ell acostumava a as—A la teva botiga, els La Marina escolta els qui seure's a la plaça dels Qua- productes encara s'embolivénen, mentre fa endreça i tre Cantons i, quan els quen amb la clàssica papeclients se li acostaven i li rina de paper d'estrassa. Ho els despatxa. —Marina, véns de nissaga demanaven alguna cosa, ell fa perquè ets ecologista ? deia que ho agafessin i ho —«Sí. El meu marit era de botiguers? —«Sí. A casa meva el meu deixessin a sobre del taulell. un amant de la muntanya Ara, com que només som i el camp i, quan encara no pare era sastre i teníem una botiga d'aquelles de poble dos per viure de la botiga, es parlava tant com ara del on es venien des de fils i anem tirant, però no dóna mal que fan les bosses de botons fins a llapis i altres prou per poder pujar una plàstic, ell ja pensava que coses d'escriptori. Vaig co- família. És per això que pen- el paper era millor. El meu marit ja creia en tot això nèixer en Francisco en sense haver sentit el un aplec. Ell va tornar mot 'ecologista'. I, ja ho a venir al meu poble , 7 ,, • rveus, el temps li ha doper diferents aplecs i « V u l l V l l U C COIÏl IIIIS nat la raó. Ara els altres ens vam agradar. Com > •% i • tornen a les bosses de llavors les coses eren di- a r a , a l p d l d e l C a i l O » paper. Crec que quan ferents, no podíem fest'agrada molt la natura tejar sense que ens vi- —Nom: Marina Collell i Demont. instintivament ja saps gilessin. És per això que —Lloc de naixement: Sant Feliu de què la fa malbé.» Pallerols. un dia vam decidir ca—A la teva botiga sar-nos. Vam pensar —Data de naixement: 4 de febrer de mai no hi falten els tes1932. que després ja ens cotos plens de flors. Com neixeríem a poc a poc. —Estat civil: vídua. t'ho fas? I ja ho veus, la vam en- —Professió: comercianta. —«El secret és sencertar de ple. Ens vam —Aficions: «Moltes: llegir, tenir cura de les flors, anar a la muntanya.» zill: les plantes són senestimar sempre i vam ser ben feliços. A Sant —Un llibre: «.Catalunya i un japonès, sibles i la meva cunyada de Ko Tazana, i els llibres de Josep sempre els parla mentre Cugat em vaig enamoles rega i en té cura. Pla i mossèn Cinto.» rar del poble i des de llavors... crec que m'he —Una pel·lícula: «Casablanca, de Mi- Les plantes, agraïdes, floreixen més. Jo les chael Curtis.» ben guanyat ser sant—Una música: «La música clàssica, poso a la botiga per pocugatenca.» der gaudir-ne i perquè especialment Beethoven.» —Marina, quan et jubilis, què passarà amb —Màxima aspiració: «Sobretot, aca- els qui passen pel carrer bar la meva vida al peu del canó.» també puguin fruir-ne.» la teva botiga?

1 0

A X

1 R

O R E

1 B P T

V A S A T A

1 T

1 T A R T A N A L IS1 IMS '••&ÍL D'Oi 'fr kK!» 3U í !S ULBi "9! +881

'pc^ï 'mreyni 'snqoinB '[iqouiojnB 'jajdpoipu, 'BIAUÍBJX íwmjog

JEROGLÍFIC

SOLUCIÓ DIFERENCIES

GIRALT

POBLE DE LA CERDANYA Forma unitat de població amb la seva capital, Puigcerdà.

(38)0(«)V'aOV :9Pnt»S


36

APUNTS

E L S 4 C A N T O N S , D i v e n d r e s . 31 d e m a r c d e 1995

ELS SERVEIS ELTIMPS

PERRUQUERIA - SALO D'ESTETICA

Cupó de rOnce

Dilluns tarda obert

Sorteig de d i m e c r e s , 29-3-95

76608

4,

Premis

Número 6608

50.000

608

5.000

" ^ i y ? : . " : : ' ÏSOSSEtljÓ

\ eofefiíT CERDANYA

y

ív

v/nt.::

100

|

V

r

' X

- A.rv

ALT EMPORDÀ

Núm premiat

Dimarts. 28-3-95

51019

Dilluns, 27 3 9b

79919

Divendres, 24 3 95

74655

CUWMMES

',...N

500

Sorteig

Tel. 675 16 51 SontCajat

-£> a f sa

2.500.000

76608

Alfons Sala, 23, baixos

homes - dones i nens

DESCOMPTES 3a «dat i carmí jove

!

-uT^

ï

r

Surt tí^ ti//WS

£MNIMHjtr

«UW

TfikWSM

<Sy%!

GARROTXA

=

PLA DE ( L'ESTANY \ _ / ^ V

>

KWUM

«—1 «-n -*-m

Trio

füfc eofw

— Temperatures d'ahir

vtNrnum vEAiriíooefUï

Països Catalans

Màx. Min.

vwrFfwr

Alacant

30

Badalona

21

9

Barcelona

20

_9 4

275 137

=s=a=

M*«£J0t

La Bisbal

22

^^

kURtGASSA

Blanes

18

4

UAPQfiOSSA

Cadaqués

20

10

Castelló de la Plana

27

8

Eivissa

25

_J_2

L'Estartit

19

__6

Figueres

22

4

Fontcoberta

21

5

Fornells de la Selva

22

3

Girona

21

3

Lleida

22

10

Mataró

19

7

La Molina

10

-1

Palma de Mallorca

22

11

Perpinyà

18

10

El Port de la Selva

15

6

Puigcerdà

12

3

Ripoll

14

1

Roses

20

6

Sant Adrià de Besòs

19

Sant Cugat del Vallès

18

St. Feliu de Guíxols

14

St. Genis de Palafolls

19

Súper 10 Sorteig de dimecres, 29-3-95

4-5-10-11-12 15-24-25-33-34 36 - 40 - 41 - 45 - 49 53 - 54 - 58 - 59 - 67

Loteria primitiva Sorteig de dissabte 25-3-95 9

?1 - ?b

37-38 39 C-11 R-3. Pessetes

Encertants

232.763 376

2 de 6

10 377.016

5 (li; 5 + C 298 de 5

348.222

17 198 de 4

8.548

320 8 / 3 de 3

970

St. Pau de Seguries St. Privat d'en Bas Sta Coloma de Farners

Sorteig de dijous, 23-3-95 5-18-24

36 43 47 C-27 R-3. Pessetes

Encertants

67 352 030

8 de 6

Domini absolut de l'estabilitat

Tarragona

Sol, vents fluixos i progressiu augment de les temperatures

Estat Espanyol

1.152 de 5

114 816

CiliMMA DOKl A

34.903 de 4

D 359

503.934 de 3

787

B U n potent centre d'altes pressions es troba situat sob r e els P a ï s o s C a t a l a n s . L ' e s tabilitat atmosfèrica serà abs o l u t a i e l sol d o m i n a r à a totes les c o m a r q u e s catalanes. T a n sols hi h a u r à a l g u n s i n t e r v a l s d e n ú v o l s alls al Pirineu. F l s vents del nord minvaran progressivament de força. L e s t e m p e r a t u r e s d i ü r n e s a u g m e n t a r a n i les n o c t u r n e s es m a n t i n d r a n est a c i o n a r i e s . A les valls interiors glaçarà.

Loto 6/49 Sorteig de dimecres, 29-3-95

6 - 1 1 - 12 2 3 - 3 4 -44 Complementari

33 Pessetes

Encertants

140 787 537

0 de t,

216 948

2 de 5 - i.: I 7 de 5

21 269

642 de 4

1 576

10.133 de 3

363

Bonoloto Sorteig de dimecres, 29-3-95

4-10-26 31 - 3 8 - 4 2 Complementari

Sta Coloma de G. València

diürnes

2 449 409

27 de 5 + C

J

Tramurtana Mestral i M

vi

,_;

Llevant

i

/-' •

^?S\ GarW

39

.

-r<_ _>•''<_

f Xaloc Mgjom

''p* '—

_? i -

>y< y1 I

•i*

> <

vy f

A les c o m a r q u e s gironin e s la s i t u a c i ó m e t e o r o l ò gica e s t a r à d o m i n a d a p e r Ics altes pressions. I I dia serà assolellat i molt clar ja q u e la h u m i t a t a m b i e n t a l c o n tinuarà sent baixa. bis \ c n t s minvaran d e torça. Les temperatures màximes experim e n t a r a n un progressiu i ràpid a u g m e n t .

a g r a d a b l e s . A la n i t e s m a n tindran baixes. A la C a t a l u n y a N o r d l ' a m bient serà anticiclònic. D o m i n a r à el sol i t a n s o l s hi haurà alguns núvols d e ret e n c i ó o r o g r à f i c a fruit d e l s vents del nord sobre els r e lleus. A l País Valencià i a les illes B a l e a r s e l d i a s e r à totalment primaveral. D o m i n a r à e l sol i l e s t e m p e r a t u r e s s e r a n molt s u a u s . Els v e n t s s e r a n fluixos i d e d i recció variable. A l litoral n o r d b u f a r à d e m a n e r a feble la t r a m u n t a n a i a la m a r hi l l a u r à m a r e j o l . Cap de setmana estable

sol p e r ò e n c o n j u n t l ' a m bicnl serà molt assolellat. I e s t e m p e r a t u r e s a les h o r e s central del dia seran molt

La situació m e t e o r o l ò g i c a c o n t i n u a r à d o m i n a d a p e r les altes pressions. L'estabilitat atmosfèrica serà absoluta i el sol l l u i r à a m b f o r ç a e n totes les c o m a r q u e s catalanes. L i s v e n t s s e r a n fluixos i d'origen marítim. La humitat ambiental a u g m e n t a r à i la visibilitat, e m p i t j o r a r à . De matinada sovintejaran els b a n c s d e b o i r e s i e l s n ú vols d e tipus baix.

16 18 21 20 21 29

0 3 9 10 9

Màx. Min.

Bilbao

14

Burgos

13

Cadis

22

11

La Corunya

16

Granada

26

Huelva

29_

13

Madrid

24

9

Múrcia

30

9

Osca

18

8

Santander

14

11

Saragossa

19

10

Segòvia

15

Sevilla

28

Terol

18

Toledo

25

Valladolid

17

Món Amsterdam Atenes

Al M a r e s m e i al B a i c e lonès els protagonistes m e bilitat. b o n a . t e o r o l ò g i c s s e r a n el sol i l'estabilitat atmosfèrica. Les Al V a l l è s O c c i d e n t a l e l s temperatures seian suaus. núvols d e tipus alt p o d r i e n els v e n t s fluixos i la v i - i - e n t e r a n v i n a r u n a m i q u e t a e l

Reintegrament

..i,;

\

Gregal

10

Ü*fl Afl»SS*£M

Núm. premiat

Dilluns. 27-3-95

Es pon 18,56(so/arj 2 0 , 5 6 (oficial)

-w~^

•tAAS

Dimarts, 28-3-95

E s pon

veu

=

tttfl/tJUW

Sorteig

05,38 (solar) 07,38 fofes/;

1 8 , 1 5 (solar) 20,15íoffciafl

Sorteig de dimecres, 29-3-95

922

Surt

0 5 , 3 6 (solar; 0 7 , 3 6 (ofcal)

flafeSt

PEUV

W.

c

Màx. Min. 6 16

0 11

Berlín

5

0

Bonn

4

-1

Ginebra

5

-1

Lisboa

22

13

Londres

10

Moscou

2

Paris

9

Praga

5

Bratislava Brussel·les

0

Roma

11

Varsòvia

2

Viena

4

Zuric

2

Sorteig de dimarts, 28-3-95 3 - 19 - 72 - 31 - 32 - 47 C-34 R-3. Encertants 0 de 6

-

0 de 5 + C 56 ili; 5

549.342

3 549 de 4

3.921

75.211 de 3

400

Sorteig de dilluns, 27-3-95 5

15 16 - 21 26

Encertants 0 de b 1 de 5 + C

\ï§Jf||1

Pessetes 289.294 355

36 C-14 R-6 Pessetes 269 728.548 20 612.790

97 de 5

85 001

4 405 de 4

2 964

78.960 de 3

400

• C r a n c . 22 junv-22 juliol • Àries. 2i m.iT<;-jii .il·iil -Sembla que les pressions t'aclaparen Aniria he q u e c; : n . •.uicsvs in: dia massa. No et preocupis, perque es tranquil, p e l o .i^ile que un cseolis una situació passatgera. tots els recursos al comeiK.iiccnl

• lialança. 22 set.-22 m m l m - I . e s circumstancies que t'envolten són com una mena tic p r o \ a per demostrar que ets ,;..p,K del que vulguis.

• C a p r i c o r n . 21 des.-19 gener —Ja ets conscient q u e tindràs una feinada d'espant? Q u a n l'acabis f a d o naràs que haurà valgut la pena.

• T a u r e . 21 ahnlO 1 maig -No vulguis fer \ a l e r la leva opinió per sobre ile la dels altres. No sciup's tens raó, encara que t'ho pensis

• I.leó. 2.'jnliol-22 aeust Deixa de preocupar-te pel coses que no serveixen absolutament pci a res I li ha coses molt mes importants

• Kscorpí. 2 i oc! -.2 i noiembre -Si tens aanes de fer un viatge, n o l'ajornis, perque ara és el millor moment per tci-lo.

• Aquari. 20 gener-18 febrer —Deixa't portar p e r la imaginació, és el mètode m é s exacte per triomfar plenament. Prova-ho.

• Verge. 23 agost-21 setembre • Bessons. 21 num-21 jun\ Has de ser conscient que has de treSi n o saps llir que et sents malament. ballar mínimament per aconseguir el tleixa q u e les coses caiguin pel seu que vols. No és tan difícil. pes. T o t h o m ho comprendrà.

• Sanitari. 22 mn -2n desembre -lli ha molles coses en joc. Valora-les i \eiiras q u e te'n surts millor q u e no et pensaves.

• Peixos. W febrer-2ll marí; — Avui hauries d'intentar passar tot el dia a l'aire lliure. Lis espais tancats no t'agraden.


APUNTS

E L S 4 C A N T O N S / Divendres, 31 de març de 1995

37

ELS CINEMES «Cadena perpetua» Director: Frank Darabont. Intèrprets: Tim Robbins i Morgan Freeman. Recomanada: R/13. Sales: Principal, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • A mitjan dècada dels 40, Andy Dufresne, vice-president d'una entitat bancària, és acusat injustament de l'assassinat de la seva dona i el seu amant, i és condemnat a cadena perpètua a la presó estatal de Shawshank, on aviat trobarà un bon amic.

• SANT CUGAT

• SABADELL 4.10,6.20,130,10.45

Divendres, É8ma sessió: 10.45; dàsaotes, última sessió: 11.00

Sant Cugat 2 StarTrek

4,45,7.30,10.30

Montecarlo

Sant Cugat 3 Forrest Gump

4.15,7.15,1&30

Divendres, última sessió: 10.45; dissabtes, última sessió: 11.00

Sant Cugat 4 Dos tontos muy tontos •

4.25,6.30,8,35,10.45

SantCugaM

Nlunpelodetonto

• RUBÍ BuM Palace 1

Rubí Palace 2

Rubi Palace 3

Leyendasóepasión

Dos tontos muy tontos

Causa justa

Laborables: 6.30,8.30,10.30/Dissabtes ifestius:4.00,6.15,8.30,10.45

• SABADELL CmeariSsales 101 dàlmatas

4.00,6.00,8.15,10.30

StarTrek

4.00,6.00,8,15,10.30

Ni un pelo de tonto

«101 dàlmatas»

4.00,6.00,8.15,10.30

Causa justa

4.00,6.00,8.15,10.30

ForrestGump

5.00,7.30,10.30

Divendres, úMma sessió: 10.45; dissabtes, última sessió: 11.00 Cineart-tres

Euterpe

Principal

Cadena petpatua

5.00,8.00,10.50

Prèt-à-pater

4,00,6.20,8.30,10.50

Kursaal

Magnaoax: El gran carión

4.00,6.10,8.20,10.30

Leyendas de pasión

4.05

Magnapsx: Niàgara

7.00

Dostontosmuy tontos

4.30,6.30,8.30,10.30

Star Tmk, la nueva generadón

4.30,6.45,9.00,11.10

Salto el peSgro

4.40,6.40,8.40,10.40

Causa: justa

5.00,7.00,9.00,11.00

Ni un pelo de torno

Laborables: 6.30,8.30,10.30/Dissabte* i festius: 4.30,6.30,8.30,10.45 Rubí Palace 5

4.00,6.10,8.20, IQffU,

Rambla !

Laborables: 6.15,8.30,10.45/Dissattes ifestius:4.00,6.1S, 8.30,10.45

Rubí Palace 4

«Dos tontos muy tontos»

;

tontos

• CERDANYOLA

Director Arne Glimcher. Intèrprets: Sean Connery. Laurence Fishburne, Kate Capshaw i Blair Underwood. Recomanada: R/18. Sales: Rubí Palace 5, de Rubí; Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Un respectat catedràtic de dret de la Universitat de Harvard rep la petició angoixant d'un convicte condemnat a mort perquè l'ajudi en la seva apel·lació d'última hora.

Director: Peter Farrelly. Intèrprets: Jim Carrey, Jeff Daniels i Lauren Holly. Recomanada: apta. Sales: Sant Cugat 4, de Sant Cugat; Rubí Palace 3, de Rubí; Euterpe, de Sabadell; Montecarlo, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Lloyd és un conductor de limusines que recupera un maletí que una clienta, Mary Swanson, havia oblidat a l'aeroport. La maleta conté els diners que Mary havia de pagar a uns segrestadors perquè alliberessin el seu marit.

;

Laborat*»: 6.30,8.30, lOJO/Cfesabíes ifestius:430,6.30,8.30,10.45 ".

Laborables: 6.30,8.30,10.30/DtssaiJtes ttesSu*: 4.30,6.30,8.30,10.30

Reitherman. Intèrprets: dibuixos animats. Sales: Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Un diabòlic pla de segrest de gossos es posa en marxa quan la malvada Cruella somia un abric de pells de dàlmata.

.

Et seductor

«Causa justa»

Director: Wolfgang

.

Dostontosmuy

PrH4foiter

5.15,7.45,10.35

Queraadoporelsol

5.20,7.30,10.35

m

4.30,6.40,8.50,11.00 4.45,755,10.25

«El seductor»

ForostGump

5.00,7.40,1035

101 dàlmatas

450,6.20,850,1050

Director José Luis García Sànchez.

Leyendas de pasión

4.50,8.00,10.30

Dimecres 5: Magnapasc Sessió «deiicatessen»: Quemado por el sol 10.45 V.O.: Las noches salvajes

5.10,7.10,9.10,11.10

V.O.: Pesadilla antes de Navtdad 4.35,6.35,8.35,10.35 V.O.:ReservoirDogs

4.50,6.50,8.50,10.50

Dos tontos muy tontos

V.O.: La estratègia del caracoi

%.05,7.00,9.00,11.00

«Forrest Gump» Director. Robert Zemeckis. Intèrprets: Tom Hanks, Robin Wright i Gary Sinise. Recomanada: R 18. Sales: Sant Cugat 3, de Sant Cugat; Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. I Forrest Gump té un baix coeficient intel·lectual i pateix una malaltia que li ha afectat les cames, però aconsegueix, amb el seu esforç, convertir-se en una persona molt popular.

«Leyendas de pasión» Director: Edward Zwick. Intèrprets: Brad Pitt, Anthony Hopkins i Aidan Quinn.

Recomanada: R'l3. Sales: Rubí Palace 2, de Rubí; Cineart-tres, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Història dels Ludlow, una èpica, tendra i romàntica família composta per tres germans, el pare i la jove mare.

«Nell» Director: Michael Apted. Intèrprets: Jodie Foster, Liam Neeson i Natasha Richardson. Recomanada: R/13. Sala: Kursaal, de Cerdanyola. • Nell és una jove que ha crescut, completament aïllada del món civilitzat, a les muntanyes de Carolina del Nord, fins que és descoberta pel doctor Lovell.

ÀNGEL QUINTANA

• Causa justa comença a m b una sessió pública en la qual un catedràtic de Dret llança diverses proclames contra la pena de mort. Acabada la seva intervenció, el seu rival li pregunta si pensaria les mateixes coses si les víctimes fossin la seva dona i la seva filla. En les escenes finals la pregunta es tarà realitat i el catedràtic decidirà abandonar les seves conviccions i es convertirà en un simple justicier, escapat de qualsevol tlirilhr protagonitzat per Stevcn Scagal. La primera paradoxa és que Sean Connery no ha estat mai Stevcn Scagal, sinó un dels actors de més prestigi de Hollywood. En la primera part. Causa justa adopta la forma d'una pel·lícula liberal. El seu

tema és el mateix que el d'un dels primers films d ' E lia Kazan, Boomerang. El catedràtic haurà de defensar un jove negre condemnat a mort i escoltarà el seu relat. El jove li explicarà com va ser torturat per la policia fins que aquesta va arrencar-li la confessió. El director A r n e Glimcher articula totes les seves armes per fer creure a l'espectador que ens trobem davant una pel·lícula liberal que assumeix una clara posició contra la pena de mort i contra la tortura. Els recursos utilitzats en la primera part de Causa justa no són, p e r ò . més que una trampa. A mitja pel·lícula es revela que el condemnat a mort no era innocent, que l'advocat ha estat enganyat per les seves creences. Després que el jove negre és alliberat de la presó es converteix en un psicòpata, en un perill públic. Arne Glimcher no vol fer una pel·lícula contra la pena de mort, sinó un simple thriller efectista en què s'acabi demostrant la importància de la presó preventiva i es

Intèrprets: Maria Barranco, Antonio Hortelano i Santiago Ramos. Recomanada: R/18. Sala: Rubí Palace 1, de Rubí. • Un jove de quinze anys, obsessionat pel sexe, decideix iniciar-se sexualment amb una atractiva veïna seva de trenta anys.

Sessions goles dissabtes a la 1.00 de la «f, matinals, diumenges ates12.00 del nigdk

«Star Trek, la pròxima generación»

«Ni un pelo de tonto»

Director David Carson. Intèrprets: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spinner i Levar Burton. Recomanada: apta. Sales: Sant Cugat 2, de Sant Cugat; Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola.

Director. Robert Benton. Intèrprets: Paul Newman, Mclanic Griffith i Bruce Willis. Recomanada: apta. Sales: Sant Cugat 1, de Sant Cugat; Rubí Palace 4, de Rubí, i Cineart 5 sales, de Sabadell. • Sully, un sexagenari que es nega a envellir, lloga un apartament a Beryl Peoples, que va ser la seva professora de l'escola primària i que és la mare del seu advocat.

«Prét-à-porter» Director: Robert Altman. Intèrprets: Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Basinger i Lauren Bacall.

Recomanada: apta. Sales: Rambla, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. H L'acció del film succeeix a París, capital de la moda, on cada dos anys es reuneixen els més diversos personatges, dissenyadors, models, periodistes, fotògrafs, empresaris i aristòcrates, per inspeccionar, durant una setmana, entre festes, recepcions i passarel·les, les darreres creacions.

«Quemado por el sol» Director: Nikita Mikhalkov. Intèrprets: Oleg Menchikov i Ingeborga Dapkounaite. Recomanada: R/13. Sala: Kursaal, de Cerdanyola.

• Després de sis pel·lícules interpretades pels protagonistes de l'antiga sèrie de televisió, la saga cinematogràfica de Star Trek fa un gir transcendental en presentar a la gran pantalla els tripulants que han conduït la sèrie televisiva pels camins de l'èxit. El capità Pickard i el capità Kirk s'hauran d'enfrontar al malvat El-Aurian Dr. Soran.

En la primera part del film, un catedràtic de Dret (Sean Connery —a l'esquerra—) haurà de defensar un jove negre (Blair Underwood) condemnat a mort.

Sean Connery, de liberal a justicier I «CAUSA JUSTA» Títol original: Just Cause. EUA, 1994. Director Arne Glimcher. Intèrprets: Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw i Blair Underwood.

«Salto al peligro» Director. John Badham. Intèrprets: Wesley Snipes, Drop Zone i Gary Busey. Recomanada: R/18, Sala: Kursaal, de Cerdanyola. B Durant un vol regular en un avió 747, dos agents de policia escorten el pirata informàtic Earl Leedy cap a una presó federal. De sobte, un aparent atemptat terrorista provoca una explosió, la mort d'un dels policies i la desaparició del pres.

Cadena perpetua

Divendres, última sessió: 10.45; dissabtes, última sessió: 11.00

Laborables: 4.30,6.20,8.10,10.30/Dssables i festius: 4.15,6.10,8.15,1030

• Dimitri arriba a casa de Maroussia, una jove de la qual va estar enamorat i que no veia des de feia més de deu anys. Durant aquest temps Maroussia s'ha casat amb un coronel i ha tingut una filla. L'arribada de Dimitri coincideix amb el dia més calorós de l'estiu de l'any 1936.

justifiqui la pena de mort com a mesura legal. Causa justa posa en dubte tota mena d'ideari liberal i democràtic. En les escenes finals, el personatge interpretat per Sean Connery s'oblidarà de les seves creences i deixarà que al dolent se'l mengin els cocodrils, i no intentarà salvar-lo p e r q u è es torni a realitzar un judici. El director tampoc no dubta a mostrar-nos una escena en què un dels protagonistes és executat a la cadira elèctrica. E n cap moment són posats

en dubte els mètodes, simi ben al contrari, el director els assumeix plenament. En vista d'un producte tan sospitós ideològicament, la pregunta que tothom es fa es què hi fa un liberal com Sean Connery interpretant-lo i. sobretot, produint-lo? Com a pel·lícula. Causa justa no té cap mena de gràcia, no és més que un refregit d'escenes copiades. C o m e n ç a com un film de Costa-Gavras, continua com Boomerang, d'Elia Kazan, dóna un tomb espectacular per re-

convertir-se en una mena de pel·lícula de Charles Bronson i acaba com El cabo

del miedo, de Martin Scorsese. A mitja pel·lícula apareix un personatge que n o és més que una mala fotocòpia de l'Hannibal Lecter d'El silencio de los corderos. Causa justa avança a partir de diversos cops d'efecte q u e p r e t e n e n c a n v i a r el tomb del relat. Qualsevol espectador m í n i m a m e n t intel·ligent no pot q u e d a r gens sorprès per tot el que veu, tot és més que previsible, l'única cosa que se surt de la norma és la presència de Sean Connery en un subproducte d'aquesta mena.

R Torreblanca Josep Puig i Cadafalch, s/n . T. 589 24 81

2 5 0 ptojs T O T A L A \ I >MI. II \ \H( >\

NIT


APUNTS

38

ELS 4 CANTONS / Divendres. 31 de març de 199?

L'AGENDA L

31

• Ràdio Sani Cugat De dilluns a di\<-iulri -. I)c 7 ;i <>.3I1 h /./ Call del Monestir. la mtonruicio ;unh Xavier I oiiiL-lls i els Serveis Intoi matins de R S C De 'l.3l> a 1(1 li. Sunl Citrat dia ii ilm. anili \ . Casanovas. De lila U . l l i li. l'na habituem unib iWi'i. a m h M. Arnal.

Streil.l.

De

IS a l'Ml. / í o ,/

\etite

D I S S A B T E

Reveite

I >e 31 IH a 23 li. Sons ; estels. , 11111 > l\ l'alnssa 1 V 3 i .i 24 h I )illnns:l 'aire ,; /;.' te/ui: dimaits: / / niu:;a>'..nr dimeeres: / estutetu: it'ii MIS / esirenu. i divendres: I alies ^e/íS(' fronteres I k ni) a 7 li. \lusn ii ui teu M llsk a

'lOllstop

• Dissahtts De .-, a III h. /-.,' Call del Mo.'.• Í• -..'.'/ (eilieio dissabte). De l i l a 11 h / • / I iepeheio).

O

M'.ngo Ràfols es un dels protagonistes d'.Maska.

magatzem

;

Dv 1 a 14 h. AvuiU-nuitx. ( l'eveite i l'equip vi'espiorts. De 14 a Is h. l'alies sense 'routeies i iepetieio). De 13 a Ib h. Mueieu! Mvsten I, •ui. amb.I M Alvira. De b . a l'( h. Su/h-r /)/. Miisiea amb \ . M o n t e r o De I'l a 211 h. Rtíf-Raf! Mus u a iieae\. a m b M. IVanvol. I )e 2b a 22 b I raek u I raek. Roekoom' i lunkv a m b .1. M;,l<|tles. I )e 22 a S li. \htsteii ui teu i i ''tul Musiea nou-stop. • Diumenges I )e s a '< li. / / diu del Senyor. I ii'issio de !a missa vle dis-..11• ts i mloiniiRio de l'esule si i . v.niLts hea 1 ben b / e r . I k i a 'l.;i) :i l.sport m D. 'e^b ., 14 h Roda d'amtes. ( ondint pel b Pallissa. Voe ..M mili I I ( iaiei.i. saiaianes i • ai-aela a m b .1. I abremis, I ,•• m, p,o. perl'l shurt. De 14 a 13 li. I.sports en inii1 \u. 3i/ edu to. IK I- a Ib li. Manual \ / w . n

/./.„• D. 1'. a b> h Surer IV De b ' a 21 h. /íweA „• />•„•, A De 21 a 22 li / \ , > « m e«i mai ui iuedi.io. I >e 22 a t h. Musieu al teu i OOÍ//. Musiea non-stop. I unia hora... Butlletins lio: a n s intuí matins. C o n n e \ i o amb Catakmva lníormaeio. inloimaeio l·iea! i eomateal. Seiveis Intormatius de RSC.

•ïi

T

A

A

F

• Sants Venanci i Macari.

• Centro Popular

• C a f e d e Helgrado A 2 4 .1. '. 2 de la tut. musica de ball . -i directe.

3

6

D I L L U N S • Sants Ricard de Cliischcster Liirulofora.

2

Vndalu/

Bin

4

D I U M E N G E

Pesta 1 lamenea al l entro Popular Aiklalu/. en col·laboració a m b altres cases andaluses i icgionals. Informació al telèfon 5 S ' U I 33.

ins al d i a 2 d ' a b r i l t o t s e l s a f i c i o n a t s a la f o t o g r a f i a t e n e n t e m p s d ' a n a r a v e u r e l ' o n z e n a e d i c i ó d e l'ExposicicS d e F o t o g r a f i a q u e e s fa c a d a a n y a l ' A t e n e u S a n t c u g a t e n c . En a q u e s t a m o s t r a , e n la q u a l e x p o s e n t a n t fotògrafs aficionats c o m professionals, aquest a n y s ' h i i n c l o u la s e c c i ó S a n t C u g a t D e t a l l s . u n a m i r a d a d e s d e d i v e r s o s p u n t s d e vista d e S a n t C u g a t i el s e u e n t o r n . , s.G.

D I M A R T S • Sants Francés, de Padua

• Sants l·lm,

P l a t ó i Benet de P a l e r m .

í re-

(íelieiol.

H

S

XI Exposició de Fotografia

pelieiol.

H

O

L'exposició es la cada any a l'Ateneu Santcugatenc

q u e s t a n i t , si h o d e s i t g e u , p o d e u g a u d i r d'una entretinguda vetllada teatral, l a C o m p a n y i a d e l C a m a l e ó pot t a r à a l ' e s c e n a r i de l'Auditori del C e n t r e Cultural d e Sant Cugat l ' o b r a Alaska. A v u i a les 1(1 d e la n i t . B l a n c a P à m p o l s i M i t i g o R à f o l s , s o t a la d i r e e e i o d e Josep Costa, representaran aquesta obra d e CituK l . o u J o h n s o n , t r a d u ï d a p e r J o a n B a r b e r o . s. (il \OHt-R

I )e I I a 12 li / 'estrena l i e De 12 a I > li / estaleta

P

«Alaska», de Cindy Lou Johnson

1

I )e I'' .i 2 lli. \l lloro. novetats miisieak amb S Y.ilKc. A les 21.111 h. / esponut. a m b

' r.l·ll

R

• Sants — A m a d e u . Amos i Osees.

í lepetieio)

i

P

D I V E N D R E S

• Centre Cultural De 12.31) a 13.311 h. Res « | —A les II) de la llit. a l'Auditori n a n ' , pieseiuat per M. Ri- | del Centre Cultural: Alaska. balla i M. ( avuelas. de Cimly I.ou Johnson, a càDe 13.Ml a 14 h Sant ('iiiint • rree de la Companyia del Cat'iii n tliu I repetíem). maleó. Tradiieeio de Joan De 14 a 17 li. I oi de tarda Barbero, Direeeio: Josep Presentat per A. Martin. Costa. I n t è r p r e t s : Blanca De \1 a IS h. \,juesta ííírc/íí P à m p o l s i M i n g o Ràfols. /!(/»/(/;; í/e : dilluns la realitat Preu: llKHIptes. ' dels immigrants a l alies sense I t/onteres: dimaits praetie]iieni [ la solidaritat a I inrf a la terra. j amb \ . Casanovas i M. Costa. 1 l i m e e u s entrem a /:/ imi• Cafè de Helgrado e:i!:em. a m b M Castillo, C. --A les I 1.3(1 de la nit, eotinin C.ilüido i M C a i t a s e o . Oi en directe a m b Countrv J o c |i ais obi un el ^orreu dels aland llis Perfect Show. Rius b e s a / 'i stuteia. a m b I', bar i l a u l e t . 1211. belefon d'ini I ( asai es. I t e n d r e s 1 formacio: b ^ s 3S 3 1. AILLI l \ Honet piesenlen / ',

A

• Casa de C u l t u r a A les f) de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. • Club M u n t a n y e n c dins el cicle bspcctacles InII diumenge 2 d'abril, a 2 4 fantils de Uutvtca, teatre de tic S ilcl mati. a la placa del titelles: /.,' serpent suplent, del Monestit, sortida de l'exeurllibre di les llesttes, de Rasio m a t i n a l a M o n t s c n a t mon I liill. A càrrec de l'A(colves pi-opis). vc\ut\u.

it*Tt **-*••

-

>.»•»*»•»»•*»»*»-

• » - •

--....••.

5 D I M E C R E S • Sants Irene i Vicent 1 eriei

2ML

Sortides des de Mas Janer. -Dies feiners. 1a sortida: 06.10h-07.10h i als 10 minuts de cada hora fins ates22 20h L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius. 1asortida:07.10h-083 0hi als 10 minuts de cada hora fins aies 221 Oh. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estacio de F.G.C. de Sant Cugat. Sortides des de l'Avinguda Alfons Sala. -Dies feiners. 1a sortida: O6.50h-07.50h i als 5C minuts de cada hora fins a les 21.50h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.50h-08.50h i a:s 50 minuts de cada hora fins a les 21.50h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estacio de F.G C de Sant Cuga:. Recorregut. Mas Janer. Estació Mira-sol, Piaça Can Cadena, Estació Sí. Cugat, Mercat Torreblanca. CAP, Alfons Sala, Can Cadena Estació Mira-sol, Mas Janer. ....S«~.~

• Sants Diògenes. Pere de Verona i Prtidenci (ialind.

• Cafè de Belgrad» • - A 2:4 de 12 de la nit. Nues en directe.

• Centre Cívic de les Planes —Tallers de música, de costura. manualitats. casal per a joves i adults i altres activitats. Informació i inscripcions: de 3 de la tarda a l) del vespre Tel.: f)75 51 Os. Org.: A M L.'Lsclop i àrea de Cultura de l'Ajuntament.

• C a s a l C u l l u r a l de Mira-sol —Taller de teatre p e r a nens i adults, manualitats. boixets. esplai diari, casal d'avis i altres activitats. Taller d e Na• C o r infantil i juvenil tura Descobrint el nostre en-Nois i noies a partir de 4 torn. p e r a nens i nenes de anys. Informació i inscrip7 a 12 anys. Dissabtes de 10 cions a la Casa de Cultura. del matí a 1 del migdia. InI es activitats del cor inclouen formació i inscripcions, de 5 concerts, sortides de c a p de de la tarda a V del vespre setmana i tallers complemenal telèfon 5S9 211 7S. Org.: taris. 'l'el.: 673 32 23. AT M a d e a c i arca de Cultura de l'Ajuntament. • ( e n t r e Cívic de la Floresta

...L Sortides des de F. Colom. -Dies feiners. 1 a sortida 06 30h del mati i cada hora i mitja fins a les 21,30h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 08.00h del mati i cada hora i mitja fins a les 21.30h. Sortides des de l'Estació. -Dies feiners. 1 a sortida: 07.20h del matí i cada hora i mitja fins a les 22.20h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 08.50h del matí i cada hora i mitja fins a les 22.20h. Recorregut. F. Colom, la Floresta. Plaça Centre, Mercat, CAP, Alfons Sala, Estació, Plaça Centre, La Floresta F Colom

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.40h-06.25h i als 25 minuts de cada hora fins a les 22.25h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 06,25h i als 25 minuts de cada hora fins a les 22.25h. -Sortides addicionals a Terrassa: 06 55h, 07.55h i 11.55h.(feiners)

..*.->:W,^ ...^IAJ..

Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a ies 22.16h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.16h-09.46h i als 16 i 46 minuts oe cada hora fins a les 22.16h. Sortides des de Sant Francesc. -Dies feiners. 1a sortida: 06 23h-06.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.23r-09 53h i als 23 • 53 minuts de cada hora f ns a les 22.23h. Sortides des de l'Estació FGC. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.05h-06.35h i als 05 i 35 m.outs de cada hora fins a les 22 35h -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09 05h-09.35h i als 05 i 35 minuts de cada ho'a fins a les 22.35h. Recorregut. Sant Domènec. CAP, Sant Francesc, Plaça Coli Mercat Torreblanca. Monestir, Estació FGC, Colomer, Sant Domènec.

AS S. RÀDIO

SERVEI DIA I NIT

^ ^ ^ H

T

A

Jr\. 1

Servei de grua

^ ^ ^ H

§

A

N

Cobrament amb

j^^H

C U G A T

targetes de crèdit

t a p i

1 VALLDOREIX

iteletac

T

D I J O U S

— C e r à m i c a , ludotcca, piano. guitarra, solfeig, dansa i altres activitats. Informació: de 3 de la tarda a 4 del vespre Tel.: 384 ItS 47. Org.: AP.HA L'Esplai i arca de Cultura de l'Ajuntament.

.589>44 22 - 675 51 51

-Dies feiners. 1a sortida: 05.15-05.40 i als 40 minuts de cada hora fins ales 22.10h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.15-05.40 i 06.l0h i als 10 minuts de cada hora fins a les 22.10h. -Diumenges i festius. 1a sortida: 07.1 Oh i als 10 minuts de cada hora fins ales 22.10h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40h i 23.00fi (feiners). 23.0Oh (dissabtes i festius).

-Dies feiners. * a sortida: 05.45 i als 15 i 45 minuts de cada hora fins a les 21.45h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i als 45 minuts de cada hora fins a les 21.45h. -Diumenges i festius.la sortida: 06.45h i als 45 minuts de cada hora fins a les 21.45h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners).

MIQUEL RAMS • Electricitat - A i g u a - G a s • Aire c o n d i c i o n a t - C a l e f a c c i ó • Instal·lacions Industrials c/ C a n M a t a s . 6 Tel. d 7 4 SO 30 / CK)8 8 9 7 8 8 2 ( m ò b i l ) Sant Cugat del Vallès

Si creus en la Humanitat, ajuda aquells que lluiten pels seus drets. Fes-tt Miii di Creu Roja|

+


APUNTS

E L S 4 C A N T O N S / Divendres, 31 de març de 1995

39

L'AGENDA •Ateneu Santcugatenc —2n Curset Taller de Manualitats: centres florals, policromia, porcellana russa, cuina i altres. Fins al mes de juny. Telèfon d'informació: 675 43 88 (M. Antònia Navarro). —2n Curset Taller de Dibuix i Pintura, a càrrec del professor Adolf, cada divendres feiner a la tarda, des del mes de marc. fins al juliol. Per a més informació us podeu adreçar a la secretaria del centre, dijous i divendres feiners, de 6 a 9 del vespre. o bé al telèfon 674 15 66. —Grup Literari. Dijous feiners. de 6 a 8 del vespre, a l'Ateneu. • C u r s d'esperanto

—Organitza: Grup d'Esperanto Jozefo Anglès. Telèfon d'informació: 674 61 80. • Club Muntanyenc

—Grup de muntanya per a nois i noies de 11 a 14 anys. Telèfon d'informació: 674 53 96. —Grup Xàfec. Activitats infantils al club cada dimarts de 2/4 d'l del migdia a 2/4 de 8 del vespre. —Classes d'anglès (conversació). Telèfon d'informació: 674 53 96. —Classes d'atletisme per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Telèfon: 674 53 96.

FARMÀCIES DE TORN Dta/PoWe

Ajuntament

58922 88

*

Cerdanyola

Lluís (Altimira, 18)

6924708

Ambulatori Les Planes

6755105

T

Rubí

Batallé (Francesc Macià, 23)

6990430

Bombers Bellaterra

6928060

I

Montcada

Capdevila (Conca, 10)

|

Papiol

A. Vila (Av. Generalitat, 35)

Valldoreix (parada)

67411 11

Grua

674 33 71

6683967

Bombers Rubí

6998080

Aigües La Floresta

674 20 89

5891122

AAPPiWMira-sol

674 2018

589 4455

AAW Verge Carme Mira-scJ

6741003

Bombers Generalitat

065

Sant Cugat

M. Domènech (P. St Magí, 50)

674 3 3 5 3

CAP

5

Cerdanyola

Sànchez (Passatge Xops, 2)

6922184

CAP urgències

r

Rubí

Serra (Francesc Macià, 86)

6991343

Casa de Cultura

5891382

AAW Sant Joan Mira-sol

6747103

í

Montcada

Duran (RWa. Montcada, 37)

5751543

Casal Valldoreix

6744599

AAPPiWValkloreix

6742197

H

Papiol

A.Vilà(Av. Generalitat, 35)

6683967

Catalana de Gas

725 2944

AAPP i W C.Montserrat Vall

674 21 05

Sant Cugat

C. Llorens {Sta Maria, 27)

6741531

Centre Cívic La Floresta

589 08 47

AAPPW Can Majo Vall.

674 5049

*

Cerdanyola

Ordis (Av. Argentina, 17)

5807859

Centre Cívic Les Planes

675 51 05

AA Prop, i Veïns La Floresta

674 2089

n

Rubí

Faretl (Sant Jordi, 25)

6990291

Centre Cultural Mra-sol

5692018

AA W Aiguallonga La Flor

6745129

i

Montcada

Duran (Rbla. Montcada, 37)

5751543

Cinemes St Cugat (fleser.)

5890941

Ass. Consumidors

2684567

A . V f è ( A v . Generalitat, 35)

6683967

674 7096

OM (Cita prèvia)

jj| Papiol

Correus

P. Cullei (P. Diputació, 6)

6740364

Creu Roja Sant Cugat

67412 34

1} Cerdanyola

Selva (Torrent, 12)

6918901

Creu Roja Valldoreix

674 24 59

H. General de Catalunya

5891212

:

Rubí

Torres (Passeig les Fonts sfn)

Dispensari La Floresta

6747615

H.VaBtfHebron

427 2000

"

Montcada

Pardo (Can Sant Joan. Masia, 2)

5642139

Ent. Municipal descentrant

6742719

H. Sant Joan de Déu

2034000

Papiol

A. Vila (Av. Generalitat, 35)

6683967

ENHER Rubí

69918 92

Unitat Coronaria

2481040

6740430

FECSA (atenció al cient)

900313131

Tel. de l'Esperança

4144848

6926721

FECSA (avaries)

900232323

Intorrrado Carreteres

2042247

FFCC

6741934

Informació Aeroport

4785000

Sant Cugat

| •

Sant Cugat

j

Cerdanyola

Riera (Dr. MuriUo, 1) Àlvarez (Galeres Unicentro)

(91)5434704

!

Rubí

Ruiz(Ctra.Sabadel,95)

6995012

=

Montcada

Guix (Major, 25)

5641645

Funerària

6740525

Informació RBffE

4900202

6683967

G. Civil (Mira-soT)

6742379

Informació Port

3188750

Hisenda

5891155

OMIC

5893188

JuÇat

87466 96

Potidinic Torreblanca

5891732

Oficina Municipal La Floresta

5690847

PROMUSA

5891732

Parròquia St. Pere Octavià

6741163

Parròquia Les Planes

2047503

Papiol

A.VSà(Av.Generaitat,35)

Sant Cugat

R. Salaven" (Santiago Rusinol, 38)

6740645

jj

Cerdanyola

Bach (Passeig de les CordeBes, 67)

6922367

x

Rubí

Via (Conjunt Rubí-2000)

6991301

í

Montcada

E. Relat (Av. Catalunya, 65)

p

Papiol

A.Vilà(Av.Generari1at,35)

6683967

Sant Cugat

C.Texidó(Rbla del Celler, 97)

6747749

• , =

Cerdanyola Rubí

Valls (Av. Catalunya, 17)

6921130

Roca (Av. Barcelona, 55)

6990953

6740569

ASDI

6753503

Piscina Municipal Valldoreix

6754055

Arxiu Gavin

6742570

Cuerpo Nacional de Policia

6747858

Montcada

Puig Ferragut (Can Cuyàs. Bloc Otquí ï a , 8)

Papiol

A.VSà(Av. Generalitat, 35)

6683967

Policia Municipal i Prot. Civil

1

Sant Cugat

Beringues (Alfons Sala, 46)

6740483

5

Cerdanyola

Rivera (Sant Ramon, 182)

6920676

Rubí

Oriol (Zafiro, 28)

Montcada

J. Relat (Major, 89)

Ï

ï ? jj

Papiol

A . V t à ( A v . Generalitat, 35)

6994398 5841481 6683967

(1) D'1/4 de 10 del matí d'avui a 1/4 de 10 del matí de demà. (2) D'1/4 de 10 del matí d'avui a les 10 de la nit. (3) De les 10 de I a nit a 1/4 de 10 del mati de demà.

-El dissabte 20 de maig a les 7 de la tarda. La responsabilitat moral de la imatge, a càrrec de Jesús Prieto.

CONFERÈNCIES •Casa de Cultura —El dimarts 11 d'abril a les 10 de la nit, dins el cicle de conferències i àudio-visuals Viatgem amb en Gavin: La Terra del Foc, amb Josep Maria Gavin. —El dia 18 d'abril a les 8 del vespre. Espectacles multimèdiu. a càrrec de Claudio Zulian, compositor, creador d'espectacles d'aquest tipus i professor convidat de la UB.

• Música

•Jocs Florals de la gent gran —XIII Jocs Florals de la gent gran. Bases i informació: llar d'avis de la parròquia (c/ Valldoreix, 9) i casal d'avis (c/ Santa Rosa. s/n).

• Sales Municipals —Fins al 16 d'abril a la sala 1 de la Casa de Cultura s'hi podrà veure una exposició d'escultures de Ricard Sala. —De 111 al 28 de maig a la sala 1 de la Casa de Cultura, exposició del Taller Triangle. —Del 2 al 18 de juny a la sala 1 de la Casa de Cultura, exposició de l'Escola d'Art. —El mes de juliol a la sala 1 de la Casa de Cultura, exposició de les obres guanyadores i concursants del VIII

Concurs de Pintura Ràpida Francesc Cabanas Aubau. —Del 30 de març al 2 d'abril a la sala d'actes de la Casa de Cultura, Sant Cugat-Miamí: Paco Minuesa i Francesc Lao. —Del 3 al 18 d'abril, a la Casa de Cultura. Poetes i paraules. X Aniversari de la mort de Salvador Espriu. —Fins al 16 d'abril a la sala 2 de la Casa de Cultura: Sani Josep en el món. Col·lecció propietat de l'arxiu Gavin. —Del 3 al 14 de maig a la sala 2 de la Casa de Cultura s'hi podrà visitar una exposició del Residu mínim u l'escola. —Del 3 a l'H de juny a la sala 2 de la Casa de Cultura. exposició del Taller d'Art l'Obrador. —Del 16 de juny al 9 de juliol a la sala 2 de la Casa de Cultura, exposició Llibre gegant. —Fins al 2 d'abril al Museu de Valldoreix, exposició de trens en miniatura de la Col·lecció Oltra. Es pot visitar els diumenges de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. • Sales Privades —Fins 4 d'abril a la Sala Rusinol, exposició de l'obra d'Almudena F. de Liencres S. Cada dia de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Diumenges i festius d'l 1 del matí a 3 de la tarda. Telèfon: 675 47 51. —Del 25 de març al 23 d'abril a Canals Galeria d'Art, exposició de pintures de Domènech Corbella. Telèfon: 675 49 02. Horari: cada dia de 5 de la tarda a 8 del vespre.

ENTITATS

Parròquia Valldoreix

Urgències

Pol. Municipal (VaSdoreix)

Casal d'Avis SC

5891638

091

Llar d'Avis Parròquia

5890598

092

Club Muntanyenc

674 5396

Coral de la Unió

6741006

908795125

Comissaria de Policia

674 7612

Esbart Sant Cugat

67526 52

Taxis (parada)

6740997

El Tot Sant Cugat

674 8661

Ràdio Taxi

58944 22

Grup Sup. Immigrants

674 9314

Repsol-Butà

8741580

Ràdio Sant Cugat

67559 59

Sant Cugat Comerç

6740322

Televisió Sant Cugat

589 5366

SAUR (Aigües)

5890021

Els 4 Cantons

5896282

Dissabtes d'H del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Festius d'l 1 del matí a 2 del migdia. Dilluns tancat. Telèfon: 675 49 02. —Fins al 31 de març a Febo Galeria d'Art, pintures de l'artista Didier Lourenço. Durant tot el mes d'abril, exposició col·lectiva i monogràfic de Tharrats. De dimarts a dissabte de 10 del mati a I del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Diumenges de 12 a 1. Telèfon: 674 19 55. —Fins al 31 de març a Plus Art. olis de la pintora Josefina Escoda. Rambla Ribatallada, 6. —Fins al 7 d'abril, a la Sala d'Associació d'Idees, Quatre propostes + quatre propostes. exposició col·lectiva d'escultura i obra sobre paper. De dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 del vespre. Telèfon: 674 2450. —Del 25 de març al 17 d'abril a la Sala d'Art de l'associació de propietaris i veïns de Valldoreix: El realisme com a opció, de Miquel A. Peris. —Del 25 de març al 2 d'abril a l'Ateneu Santcugatenc, XI Exposició de Fotografia. Aportació de fotografies fins al 17 de març els dijous i divendres feiners, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Informació al telèfon: 674 15 66. —Obert tot el cap de setmana: Mercantic. Fira permanent d'art i antiquaris. Telèfon d'informació: 674 49 50. —Firart. Mostra d'art original. Primer i tercer diumenges de cada mes de 9 a 2 a la plaça del Monestir.

9 del vespre, recital de música de cambra amb Duet Cambra: Neus López, piano, i Núria Padrós, violoncel. Concert d'obres barroques i romàntiques. -El dia 19 de maig a 2/4 d'H de la nit, música popular brasilera, a càrrec d'Euclides Mattos: Roger Blavia, bateria i percussió; Nono Fernàndez, contrabaix, i Euclides Mattos, veu i guitarra.

ÍALLS0ESALÓ •Casa de Cultura —El dia 8 de juny de la nit, balls de Quintet Lisboa. —El dia 17 de juny de la nit, balls de Quintet Fibonacci.

a les 10 saló amb a les 10 salo amb

5893080

Greenpeace

• Seminari de piano —Seminari de piano per a adults de qualsevol nivell. Escola d ' E s t u d i s Musicals Montserrat Calduch. Dirigit per Ludovica Mosca. Informació al telèfon 675 11 94.

• Fòrum —El dissabte 22 d'abril, a les 7 de la tarda. Vida social dels habitants de Bòsnia i Hercegovina. a càrrec d'Eva Alòs i Carlos Guerra.

SERVEIS

6753344

|

—El divendres 21 d'abril a 2/4 d'H de la nit, Princes of Time, pop. —EI divendres 19 de maig a 2/4 de 10 del vespre, concert de cant coral: Coral l'Harmonia de Valldoreix i Obrador Coral de Rubí. A l'església de Sant Cebrià de Valldoreix. —El divendres 16 de juny a dos quarts de deu del vespre. recital de cant i violoncel: Joana Vilaplana, soprano: Carles V. Xirinachs, pianista. í Pere Cardoner, \ ioJonccHísta. El recital es farà a l'església de Sant Cebrià de Valldoreix.

•usi

M. Moral (Sta. Teresa, 40)

• Seminari de trompeta —Seminari de trompeta per a alumnes de tots els nivells, a càrrec d'Isidre Delgado. Informació al telèfon 675 11 94. Escola d'Estudis Musicals Montserrat Calduch.

•Teatre —El dissabte 8 d'abril a 2/4 d'H de la nit. Poesia i vida de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec del grup de teatre Espiral. —El dissabte 13 de maig a 2/4 d'11 de la nit. Pels pèls, a càrrec del grup de teatre Sogtulakk. —El dissabte 10 de juny a 2/4 d'l 1 de la nit. Nit de nuvis de tres. a càrrec de teatre Espiral.

i Telèfon

Sant Cugat

P

• Clàssics del Cinema —El divendres 7 d'abril a 2/4 d'H de la nit. El lesoro de Sierra Madre, de John Huston. —El divendres 5 de maig a 2/4 d'H de la nit, El tercer hombre, de Carol Reed. —El divendres 2 de juny a 2/4 d'H de la nit, Rebeca, d'Alfred Hitchcock.

I Farmàcia (adreça)

1

• Balls de saló —Iniciació i perfeccionament. Professora: Marta Planas (titulada de la Royal Academy de Londres). Informació i matriculació a la Casa de Cultura (telèfon: 589 13 82).

ssiilíbíÉ

: —

MUSICA • Centre Cultural

—El diumenge 23 d'abril a les 8 del vespre: Concert de Sant Jordi, a càrrec de la Jove Orquestra Sant Cugat i del Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat. Direcció Orquestra: Josep Ferré. Direcció cor: Elisenda Carrasco i Martí Marín. Violoncel solista: Ludmila Kozhinma. Preu: 1.000 ptes. —El divendres 5 de maig a les 10 de la nit, actuadó de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Director: Franz-Paul Decker. Violí: Chantal Juillet. Preu: 2.500 ptes. —El divendres 19 de maig a les 10 de la nit, recital a càrrec de Victòria dels Àngels. Albert Guinovart, piano. Preu: 3.500 ptes. —El divendres 26 de maig a les 10 de la nit, El Misteri de les Veus Búlgares, actuació del cor femení de la Ràdio Búlgara. Preu: 3.500 ptes. • Casa de Cultura

—El dia 7 d'abril a 2/4 d'H de la nit, Tango argentí. Repertori de música de Buenos Aires, a càrrec de Música amb Tango: Elba Picó, veu; Rabito Vélez, guitarra, i Jorge Serraute. contrabaix. —El dia 21 d'abril a 2/4 de 10, Swing dels anys quaranta, de Django Reinhardt a Nat King Cole, a càrrec de Swing Guitar's: Jay Wallis, trompeta-veu; Bernard Dossin, guitarra; Foly Lamas, guitarra; Christian Martínez, contrabaix, i Ricardo Hochberger. bateria. —El dia 12 de maig a 2/4 de

INFANTIL •Casa de Cultura —El dia 29 d'abril a les 6 de la tarda, dins els Espectacles Infantils de Butxaca, espectacle sobre papiroflèxia: Flèctics, a càrrec de Teatre de sac. Ninots de paper plegat representen la faula d'Origami i expliquen com i per què es va inventar el paper. —El dia 13 de maig a les 6 de la tarda, dins els Espectacles Infantils de Butxaca: La història de Babar, a càrrec de Federic Roda, amb imatgesi música en viu del conte original. •Jardins del Monestir —EI dia 17 de juny a les 6 de la tarda, esclat i festa final dels Espectacles Infantils de Butxaca.

TEATRE • Centre Cultural —El divendres 7 d'abril a les 10 de la nit. La lluna per a un bord, d'Eugene O'Neill. Versió d'Amparo Valle. Traducció d'Albert Mas-Griera. Direcció: Gerardo Malla. Preu: 2.000 ptes. —El divendres 12 de maig a les 10 de la nit, Tant per tant Shakespeare, a càrrec de Tant x Tant Teatre. Dir.: Penny Cherns. Preu: 2.000 ptes.

DANSA •Centre Cultural —El dissabte 17 de juny a les 10 de la nit, Castanyola viva, de José de Udaeta, a càrrec de Arsis, Ballet de Cambra. Direcció: Berta Vallribera. Preu: 2.000 ptes.

BIBLIOTEQUES • Biblioteca Centre Borja —Universitària. De 9 del matí a 1.30 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Telèfon d'informació: 674 11 50. • La Floresta —Biblioteca de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta Pearson. Plaça d'Aiguallonga, 1. La Floresta. De dilluns a divendres de 10 a 1. Tel.: 674 20 89. • Biblioteca del Mil·lenari

—Centre Cultural. Biblioteca pública. De dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8.30 del vespre. Dimarts d'li del matí a 2 del migdia. Dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia. Tel.: 589 27 49. • Biblioteca Club Muntanyenc —Plaça Barcelona. Cada tarda de 5 de la tarda a 9 del vespre. • Arxiu Municipal —Rambla Can Mora, s/n, 2n. Matins. Telèfon d'informació: 674 69 93. • Biblioteca de l'Ateneu —Plaça Pep Ventura. Dijous, divendres i dissabtes de 4 de la tarda a 8 del vespre. • Servei d'Informació Juvenil —Casa de Cultura. Telèfon d'informació: 589 13 82.


ELS

40

CANTONS

Divendres, 31 de mare de ll>l>è

Sant Cugat del Vallès un I i « i l ill·l V i l k v

L ' E N T R E V I S T A

L A

Varxiu

J O S E P M A R I A B A L L A R I N . Sacerdot «

L'Església ha de connectar amb el país

Enguanv lia complert 75 anys i en fa més de 42 que es sacerdot. Va viure la guerra al front. En acabar, va estar b anvs a Matadepera, on va llegir molt. I's un pou de coneixement i ho ha demostrat en conferencies. llibres i programes televisius. Ha viscut a Queralt i actualment ajuda el rector de (iosol i prepara un viatge a Terra Santa. Aquests dies ha estat a Sant Cugat, convidat per la parròquia de Sant Cerc Octavia. 1 K \ M 1 S( ( 'AKHO

I Sant Cugat. Vos que vau viuie Li guerra, que en penseu dels actuals conflictes'.' -I n una mierra ningú té raé> i tothom te la seva. Ningú te cap culpa, però tothom té la seva. Ara be. el mes perillós son aquelles perdones que es pensen que lenen tota la ventat.' I l'I sglesM. que hi ha de dir'.'

••Cada església s'ha de comprometre amb el país on viu. I la catalana s'ha de comprometre a C a t a I u n v a . l'e i o n o a m h o p c i o n s p a i t i d i s t c s . |.i que els capellans han de confessar i estar oberts a tothom." I del concili català, que en pensen' 1 «Es bo que es faci. Què n'espero'.' Mira, penso que cal que es descobreixi que el nucli vital de l'Església son els capellans. No voldria que passes com amb el Concili Vaticà II, en què va parlar moll del paper dels bisbes, del dels seglars i es va oblidar el dels capellans. 1 tinc por que es torni a repetir.» I els seglars. quin paper han de tenir en el moment actual.' «Cal que molestin, que preg u n t i n , q u e es c o m p r o m e t i n i siguin un neguit.» ( om definiria l'I -sglcsia d'avui'1 •• I a veig amb un pioblcma principal, l'sia com a r r o n s a d a , trista. ('al que els cristians no visqtiem tant d'il·lusions i ens movem intensament pei l'esperança No podem viure pensant en el que le l'all re. Estem com massa a v o r i i K he ni de cantar i heu: de sei conscients que l'Es-

\'o voldria que al concili català passés com amb el Vaúca II, que va parlar moll del paper dels bisbes, del dels seglars i es va o,blidar dels capellans»

glesia. malgrat tot. es manté al llarg tlel temps.» --I del jovent, que n'opineu'.' — Jo sempre he tingui contactes amb la gent jove. I a joventut és variada en la vida i en cl temps. Durant la postgucria he vist els d'influència marxista, els /i//;/nv, els concrets i els actuals WI/>/>Í'I'S que volen fer màsicis I ois iK joves tenen una ntiiada ikscai.ula

C O L U M N A

al món, que és vida. II que em sap més greu és que sempre hi ha els aprofitats. I. d'aquests, n'hi ha hagut en totes les èpoques.» —Canviant de tema, el seu èxit amb Müsscn Tronxo a que creu que és d e g u t ' —«Al llibre parlo de l'unica persona de l'Església que amgu pot discutir: el capella de pagès. l.a tasca que han fel al llarg dels

J O S h l ' M IONAI 1 1 RAS •

»

segles ha estat molt important. Has de p e n s a r que el país, en certs m o m e n t s , s'ha m a n t i n g u t gràcies a les p a r r ò q u i e s . I ara, que treballo ajudant el rector de Gósol, redescobreixo molts dels valors i de les tasques del capellà de poble.» — Q u è hi trobeu a Gósol? —«Mira, a Queralt em venien a veure els meus. A Gósol em segueixen visitant i, a part, els caps de s e t m a n a tinc c o n t a c t e amb la gent del poble, i això sempre s'agraeix.» — Diuen que sou un pou de ciència i que expliqueu tot el que sabeu als altres? — « P r o c u r o fer-ho. Ara marxo c a p a T e r r a S a n t a i em fa la impressió que el que veuré ja ho sé. però ara ho vull tocar. Em fa molta il·lusió anar-hi. pel viatge en si i p e r q u è m'hi a c o m p a n y a r a n una b o n a colla d'amics de tota la vida.» — I.a vostra incursió al món Iclcvisiu. com ha anat'.' —«A la televisió m'hi he trobat. 1 sincerament hi estic bé. Pret e n c c o n n e c t a r amb un públic ampli explicant les meves vivències i pensaments.» —Quin llibre ens aconselleu? —«Es fa difícil. Jo recomanaria a la gent que llegís els evangelis seguits i hi descobriran Jesucrist movent-se. Els primers capítols del G è n e s i t a m b é són i n t e r e s sants. A part. d'entre els meus llibres, tinc una estima especial per La paràbola dels retorns. 1 si pot ser q u e e s c o l t i n m ú s i c a de Mozart, Bach o cant gregorià. — I . per acabar, goseu donar un consell final? —«A vegades tinc la impressió que la vida cal descobrir-la n o com te la donen, sinó com te la prens. Molt sovint hi ha unes funcions bàsiques que ja no valores. Tenir una família, uns amics, simplement respirar o posar un ram de flors damunt la taula és el més meravellós del món. M'entens el que et vull dir'.'» — G r à c i e s , mossèn. A m b vé»s respirem tranquil·litat entre tant tràfec q u o t i d i à . Ens a g r a d a r i a que tornéssiu a Sant Cugat per explicar-nos Ics vostres impressions del viatge per Terra Santa. --••Si puc, i tinc un foral a l'agenda. ho l'arc.»

E

l gran p r o b l e m a que ens planteja el tema dels arxius de la Generalitat republicana a Salamanca és. sens dubte, polític. Tècnicament, no hi ha cap mena de discussió, a pesar que hi ha historiadors i arxivers més o menys seriosos que han volgut justificar de mil maneres la conservació d'aquests papers en un local que era just a tocar del q u a r t e r general de l'exèrcit franquista just quan aquests p a p e r s t e n i e n u n a significació repressora capital. N'han dit de l'alçada d'un c a m p a n a r i, entre d'altres joies, han assegurat que. a m b a q u e s t voler r e c u p e r a r cl que és nostre, es vol destruir la memòria, es vol passar per alt un període de la història que. amb els arxius dispersats, quedaria en el no-res. També han di'. d'altra banda, que la reivindicació catalana revifa innecessàriament cl mateix p e r í o d e q u e . en teoria. maldàvem per fer oblidar. Exèrcits de jubilats han fet guardià davant l'arxiu i pancartes mon ben editades advertien de. poder c a t a l à : «Avui. l'arxiu. i d e m à . què...?» Posats a analitzar aquest contenciós des de l'òptica política. potser ens hauríem de preguntar com és que els socialistes han tingut la mala grapa de proclamar que retornaven els arxius justament ara. Justament en unes circumstàncies en què una simple qüestió de justícia com és aquesta s'entén com un nou impost revolucionari per part de la coalició nacionalista que dóna suport al govern socialista de Madrid. Hi ha algú r e a l m e n t i n t e r e s s a t a engegar, mantenir i revifar una campanya anticatalana tan grollera? A quins objectius responen aquesta mena de ficades de pota de primer grau? Es tracta només d ' u n e r r o r m o n u m e n t a l de la ministra de Cultura o son ganes de ser més papista que cl Papa? Q u e se m'entengui: no qüestiono la reivindicació, però em pregunto per què no va ser escoltada ara fa deu anys. No podria ser que algú —per damunt d'inoport u n i t a t s , de p r e s s i o n s - - tingui unes ganes enormes d'enfrontar pobles a m b intencions que ara mateix desconec? No tinc ganes de p e n s a r en Ics f l a m e s q u e aquest foc amb què ara juguem pot fer néixer d'aquí a un temps.

ASSOCIACIÓ ORQUESTRA SANT CUGAT Serem presents a la Orquestra de Cambra Sant Cugat Jove Orquestra Sant Cugat

^ /tf,

III

M O S T R A DE COMER , I N D Ú S T R I A \ S E R V E I S DE S A N T CUGAT 31 DE MARÇ, 1 D'ABRIL 1995

Passatge Sant Antoni, 19 local dreta Tel.: 589 31 94 - Fax: 589 32 54 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

>

Us Convidem a conèixer-la més directament!!!


III mostra* de coi indĂşstria i sentis


<& '•es

eyïfe·

JA ay

rt i •

1

'

. - c n s e m o u r e ' s de

' .

1 ••

'

Vils.

i qualsevol

%*'

s

' s si b ! 1

lhv

preferència

\ , o n tu i ' j .

;

.i torn i.ieio p e r 11 i a;. •. nt ui

p o d r à s coc

Mar les pel l i c u l e s . hora

Reserva d'entrades per telèfon • ornés cal una t r u c a d a al 5 8 9 0 9 4 1 . ! o n e s e! ten n o m i j a t e n s a s s e g u r a d a ia c ,'jhUH per a la p e l · l í c u l a que \ u i e u i s i

.eer,ole

• s.sio que m i l l o r et vagi

• .•'].' ital andí s i s t e m • ' • i ^ Í ' .i

ms$m

' i s . e t c . i > en les ?,\ liores del dia

•: t n! i w . de so D o l b y SR q u a d r i !

'firmi

ica' : 'osa al teu .* :cc-1

i; 11 i e I e I o ;

Les darreres novetats en so, imatge i comoditat

I 'ultima

-nió les 24 hores

' i nenies S

,'is e

comèdia. humor, acció..

c e per s;ila i

m

*^íè

Info

ntre

Vi

Ktr

jji^àj.^·p

•-es 'i·i p o d e r encolin !

i fmi m l m

4 cinemes en i

itff-'f·l*

(• 1 - •*

ne i

x'V

A t \ i tk i.

i L . j i i . ' s s v s t e m ). i butacjiu

Arribar i aparcar

oi t a h k ' :

espcci

reco! va-n''

' ] ' i ';' !

'••' -

presses,

els i

• u i l c m . -• . i ' j p a i c a m e n ! .

i bar

•' p e

mi lloí

( f i vjlCtv

'i: u * - .

abor al

plemci

' !• ; ' I

''•''!<'rrohianca ;

\ í d m c - • • • • -: ;

nu i c e ! '. '•

Ü c a m e n l gt al u.'i . j . . .

i c \ a i o . •s: t a t .

^CINESR A l s e r v e i de ! ' e s p e c t a d o r

Q /ïïrCnr

1 Ihmccrvs •Jia ih'

1

n<< ffsau> i\spt\!üdor

Centre Cultural S a n t r

®

sy

S

*nvi.h\f

?M

&

M,

3

Servi,-, qm.llUí! iprvu en Pop Snuí k

at - Avda P!-A de! Viny

'n ^ant Cugat de! Vallès

'•..•luimt-nt ,imf-


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres. 31 de març de 1995

3 Els establiments participants a la Mostra poden agrupar-se en nou grans sectors que abarquen des de la petita botiga d'alimentació a les grans multinacionals de serveis.

SECTORS REPRESENTATS A LA MOSTRA Equipament i decoració de la llar/jardineria

Serveis i tecnologia

24 comerços Diversos

22 comerços

Gràfic: F.L PUNT

Alimentació

9 comerços

Equipament personal

4 empreses

/ Papereria i llibreria

9 comerços

5 comerços Els establiments dedicats al parament i decoració de la llar i jardins són el sector majoritari de l'ampli ventall que es presenta a la tercera Mostra Sant Cugat Actiu. Aquesta edició es caracteritza per la nombrosa participació de comerços i empreses que van obrir recentment les seves portes a Sant Cugat, especialment les dedicades als serveis, un sector en expansió a Sant Cugat. Un cop més es demostra que el gust es pot trobar en la varietat.

De la llar al menjar i la roba Els més de cent expositors de la Mostra representen nou grans sectors c\c. • Sant Cugat.— Els establiments dedicats a l'equipament i la decoració de la llar i jardins són els que més han apostat per la Tercera Mostra de comerç, indústria

i serveis Sant Cugat Actiu. Dels quasi cent deu expositors que s'hi presenten, vint-i-nou es dediquen. Unes s'inscriuen en el sector de la decoració de la casa, centrant-se en la venda de

mobles, objectes de vidre. instal·lació de llars de foc. roba de llit i llums. Dins del mateix grup s'inclouen els establiments dedicats a la venda d'electrodomèstics, materials per a la decoració

i la construcció, on es poden adquirir tapisseria, pintures, rajoles de cuina i bany, suros i parquets o comerços dedicats a la instalació de portes i finestres i material elèctric. El mobiliari i l'equipa-

ment de jardins i piscines és també un sector representatiu: un total de vuit establiments muntaran el seu estand a la Fira. Aquesta tercera edició de Sant Cugat Actiu es carac-

teritza també per la participació de noves empreses i establiments de serveis que volen donar-se a conèixer per primer cop a la ciutat en una fira d'aquestes característiques. En total, suposen un vint-i-cinc per cent del total dels expositors. És significativa la participació de tres empreses dedicades als serveis de missatgeria i transport i altres tres a la informàtica i video. Una de les novetats de la Fira serà l'exposició que farà el Centre Divulgador de la Informàtica —el CAETI— sobre l'aplicació de les noves tecnologies que es farà en els propers anys a Sant Cugat.

LUAIIC QUE NO PODEM FER ÉS CASAR-TE ja sols e n « i t i t n un p a r e l l l e n e s i s ..haurem de buscar una casa per v i u r e . .

i. . /

Is llista

de nocis?

I els mobles

I

cosplsments?...

anirem a v e r s à t i l , allí ens f a r a n un projecte . . / us serà

melt

cap?...

no t ' h o p e n s i s , i a més a m é s , hi ha de tot / le llista

úe aecesf...

perquè...

ens casaren,

ell...

versàtil Pnmer de mag, 2-4 • 08240 MANRESA Telèf 874 35 58

Fax 877 11 6 5

Rambla S.Ferran, 52 08700 IGUALADA Telèf. 804 63 91

Fax 805 08 26

PI. Unió • 08190 SANT CUGAT VALLÈS Cantonada C. Alfons XIII / C. Colom Telèt. 675 24 51

Fax 675 25 00


SANT CUGAT ACTIU 3

<$m f%

*(fc!lJ*

ELS 4 CANTONS / Divendres. 31 de març de 1995

DESGLOSSAMENT DELS SECTORS Equipament i decoració de »llar i jardineria (28) • Servei» 1 Mobles, llums, pintures

11

Vídeo i informàtica

5

Electrodomèstics i materials de construcció

9

Aigua, gas, electricitat fusteria i neteja

8

Jardins i piscines

8

Missatgeria, assessoria, immobiliària, viatges i comunicació

11

'JVfll ^

30 anys

Alimentació (9)

al seu

servei

Mercat Pere San Pda. 120

Mercat Torreblanca Pda 1-5 Tel. 675 l.j 89

Fotografia

Supermercats

Ensenyament

Pastissos i dolços

Salut i serveis socials

Dietètica

Esportius

General

Entitats cultu'als Diversos Vendes

Tel. 589 14 48

SERVEI GRATUÏTA DOMICILI

*8» " V ,

Recanvis i reparació

Farmacèutica Hostalena Assegurances

Roba infantil i d'adults

Motors

Sabates Joies

I ? Torreblanca Josep Puií: i ("adalalch. s/n. Tol. 589 24 SI

2 5 0 ptes. T O T A I. A N I T Pàrquing Cinemes i Auditori Obert les 24 h. l·LPIL·I.AKíl - S ' A D M I U I N ABONATS

r

Restriu-^nts

o

,*S >,

Maqinrar a

UBjectes de paper; llibres

Catenng ...

Impressió i copistena .

I li a.i ;.'.inbe empreses d'iusi i .K la Je conduccions d'aieaa. gas. electricitat i sis\ nies Je seguretat. De t e l . ^s ni- sector m o l l a m p l i , o n s '. i:, lobcn també eonsultoi es. i m m o b i l i à r i e s , agències de •- . a g e v b e n / m e r e s , bancs i l'emissora m u n i c i p a l R à d i o , , ,. , Sani ( ugat. S o i p i e i i e n t m e n l . la part i c i p a c i o d e l sector de l'al i m e n t a e i ó i la c o n f e c c i ó n o es t a n nombrosa com es podria esperar. T o t i això, es

p o d i . m a o l v u i.K - J ^ grans supet i n c : c a l s . luis a c o m c i yns mes j v l i l s de dolços.',1aiiiinaduí es. p istis-,ci la. i \ a i euteria. l i : l'apailat de p.i tatnent p c i s o n . i l i 'oh.idc senyora de n e n . .<, mes de Li |oieria. -o:i les que m a n e n . , . . l i s multinacionals — Podi ia semblin que a una gran empresa no li la l'alta p a r t i c i p a r en una tira d e dieada especialment al petit i mitjà comerç.. Probable-

meni c o m a e-ti aleyia de paí lieip.ició i i m p l a n t a c i ó a Li c i m a l . han estat q u a t r e 'es que han optat per parlicipar i n . 1 Is \ jsu.mls que s'acoslin acules! eap de setmana al ] ' a \ e l l o M u n i c i p a l d l spotls p o d r a n eoneiver altres sec, , , . , tots del comerç: des de les ultimes m a q u i n e s t o t o g r à f i ques litis c o m o r g a n i t z a r el viatge de l'estiu a m b una agència de Sant Cugat, com posar-se en fornia fent ae-

robic a un gimnàs. e u m p o vai c o m •-'han apujat e L preus ile les d i l c r c r . t s niai ques de tabac. eoiicivci p a í ; de l'oferta d ' c i i s c m . i m c n ; p r i v a ! de Li c i n t a ! i les ui linies tendències en p e i r i : queria i esletiea o eU pi eus p e l l e u r e ' s el carnet de con , , • , . . . dinr. 1 m l o r m a r - s e t a m b é de les activitats d'ultumes c n titats de Sant C i m a l , e o n eretamenl de l'Hsbart, l'Orquestra i la l u n d a c i ó de la U n i ó Ksportiva Sant Cugat.

Francesc Moragas, 25

Tel. 675 58 55 SANT CUGAT DEL VALLÈS <r

a

i

M

N O U INSTITUT DE BELLESA INTEGRAL AMB PERSONAL ALTAMENT QUALIFICAT Un concepte nou d'estètica, íntimament lligat a la salut, és a la base dels tractaments que ofereix l'Institut de Bellesa RVB. Amb la tecnologia més avançada i amb un seguiment mèdic permanent, RVB vol oferir un servei d'acord amb els temps. I pensant amb aquesta mentalitat actual que posa l'estètica a l'abast de tothom, ha dissenyat un catàleg de serveis personalitzables i ha establert la possibilitat de l'horari flexible fins a les deu de la nit i sense interrupció al migdia.

/ Tractaments facials i corporals

/ Tractament TUENDA

/ Depilació elèctrica i per sonda / Depilació personalitzada

(anti-age) / Maquillatge

/ Quiromassatge

/ Maquillatge permanent

/ Reflexoteràpia podal

/ Tint i permanent pestanyes

</ Drenatge limfàtic

/

Decoloració

/ Tractament Osmosphere +

/

Manicura

SEA100 / Píling corporal + Hidratació

/ Solàrium alta pressió: facial i corporal


5

SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

El sector serveis troba un aliat al Vallès

Lloyds Bank

CATI MORELL

• Sant Cugat.— El procés de tercialització del Vallès Occidental no és un fet desconegut de ningú. Tradicionalment, la comarca del Vallès Occidental ha tingut una basc productiva en les activitats industrials que. des del 1990, viuen un procés de transformació important, sobretot a Ses ciutats de Sabadell i Terrassa. Les tendències més terciàries es registren als municipis de Sant Cugat, Cerdanyola, Sant Quirze, Matadepera, Vacarisses i Gallifa. Aquest últim té un 65,7 per cent de la població activa ocupada en el sector serveis, seguida de Sant Cugat que dedica un 61.4 per cent a aquest sector econòmic. De fet, el sector comercial ha començat una lluita per potenciar el centre de la ciutat, sobretot en els casos en què tendeix a convertir-se en una ciutat dormitori. Els desequilibris entre el sector terciari i el primari queden més remarcats en el cas de Sant Cugat que en el cas de Gallifa —un 11,4 per cent de la població activa està ocupada en el sector primari, mentre que a Sant Cugat el percentatge és molt inferior, només del 0,6 per cent—. Igual que Sant Cugat mostra una certa especialització terciària, és important remarcar l'increment de la mobilitat de la població. Els viatges intracomarcals han augmentat d'un 32,9 per cent i han contribuït a la

BANCA PRIVADA Y DE INVERSIONES LI CALIDAD DE SERVICIO -í ESTILO PROPIO

Un gran banco internacional especializado en banca privada. Lloyds Bank (BLSA) Ltd. Dos de Maig, 25 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona Tel. (93) 589 37 46/589 36 26

VISITENOS

SAUNAS P

E

L

U

Q

U

E

R

O

Dona - Home - Nens - Estètica Sant Cugat Actiu vol ser un aparador dels sectors de la ciutat. 1utoM.SANT. intcrconnectivitat dels municipis. Generalment, els especialistes relacionen l'augment dels fluxos de mobilitat amb la pèrdua d'autosuficiència de la comarca i això implica que, cada vegada més, la població ocupada resident en un municipi ocupa llocs de treball localitzats en altres ciutats de la comarca o de fora i al revés. El Vallès Occidental és una comarca amb una forta tradició industrial que s'ha

T

transformat per poder-se adaptar a les exigències del període. El sector més destacat dels primers anys 90 ha estat el de la construcció, que ocupa un 1,03 per cent del sector respecte a la població activa de Catalunya. Sant Cugat del Vallès mostra una clara especialització terciària. Igual que Sant Cugat destaca Ullastrell, l'únic municipi de la comarca especialitzat en aquest sector. El càlcul del

coeficient d'especialització relativa per sectors econòmics permet parlar d'una tendència destacada pels subscctors superiors de la indústria tèxtil, construcció de maquinària i material elèctric, matèries plàstiques i de serveis. Sens dubte, els sectors predominants són: la construcció de m a q u i n à r i a , —Terrassa—, i de material elèctric, on el municipi més important és Sant Cugat.

• Tall • Modetat-voluminador • Desrissador • Reflexos-MetxesDegradats

• Departament de perruques i postissos. • Tiquet Jove • Rentar i eixugar equip júnior • Cabina estètica

• Color

• Quiromassatgista

• Tractament del cabell

• Tractaments personalitzats

ASSISTÈNCIA MEDICA A TOT TIPUS DE TRACTAMENTS . SANT CUGAT DEL VALLÈS

Santaló, 24 - ? y 200 33 84 - 200 41 91 • 08021 BARCELONA

CENTRE DE JARDINERIA MASÓ - NAVARRO

Arbres

- Arbusts

Rocalla Bonsais Ceràmica

- Plantes interior - Plantes temporada - Flors seques

Centres

- Accessoris 2

A les nostres instal·lacions de 25.000 m hi trobarà tot allò que necessita Ctra. Sant Cugat a Rubí, km 4 • Telèfon 675 37 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS


SANT CUGAT ACTIU

6

EN LA 3a EDICIÓ DE LA

NOMI 71*7 ' -ÜT 1 ! OJ ^ i : } l\*M U.-ü * - ^ j A \ lSÍ í 1 4 ; 3 - "

'

".,#'

>—*m lllIlilIlMliriíL ... . j a M H H H k H b À ^

Ajuntament i Promusa Ferrer Internacional S A. Catalana Occident S A CAR

Promoció d habitatges Productes farmacèutics Assegurances Centre esportiu

Lucas Diesel S.A. CAETI

Equips diesel Centre divulgador d'Informàtica

CMR Foap S.A.

Rehabilitació Material de construcció

La botiga de Peryben Carme Prat-Digec S.A. Edit SCP

Tapisseria Promotora Enciclopèdia Catalana Consultora i enginyeria

SAF Mape Construcciones Fa Ramon Grau S.A. Copygrafic SAUR

Fotografia Construccions Publicitat i edicions Copisteria Subministrament d'aigua

Taller Jeroni de Moragas

Taller ocupacional

Inversions immobiliàries S.A Feldman S.L.

Squaix Sant Cugat Material i productes de piscina

Indisfer S.L.

Maquinària d'hostaleria

Policlinic Ferreteria el Pont

Serveis mèdics Ferreteria i bricolatge

Jardineria El Trèbol S.L. Indubruc í5.A.

Jardineria Complements de jardi Autoservei d'alimentació

Caprabo Fusteria d 'alumini J. Cruz Carrilet-Dolcets Dinos

Estructures d'alumini Calcat infantil-llaminadures Animals de companyia

Bici-moto agrícola D.Àlvarez Autorecar vis E. Julià S.L. Sant Cug at Gestió

Venda i reparació bici-moto Recanvis d'automòbil Assessoria i immobiliària

Jordi Llibr es i Papers Lloyd Ban k La Tabaqijeria (estanc nj6) Matalasse>ria Solsona Cucarró 5,.L.

Papereria i llibreria Banca Estanc Matalasseria Moda infantil i puericultura

Novotel

Hostaleria

ELS 4 CANTONS : Divendres, 31 de març de 1W5

1

2 3-4 5 6-7 8 9-10 11-12-13 14 15 16 17 18 ™ 19 20 21 22 23 24-25 26-32 27 28-34 29-35 30-31-36-37 33 38 39 40 41-47 42 43-49 44 45 46 48 50 51

Verd Natura , Papiol alfombres S.A. T. y C. Gutiérrez S.L. Premsa local Sant Cugat S.L. Chupi's Gerd Blancolor Griful-Oil S.L. Arpal Joieria Spada Patino Gracia S.L. (Gilda) Lobrador Maria Griful S.L. Vert Tèxtil S.C.P. Tendals Tous Ega Mobles Zoom Travel Vallès Net Bohèmia Cristall Wall Street Anna Fuset Joies Rosa Maria Capmany Millar Tobella S.L. Toni Mestre Pastisser Gimnàs Sant Cugat Més Marcs Esbart Sant Cugat UESC Fundació Weru Espana S.A. MDB (M.Duran Bellido) Gràfiques Celler S.A. Gelats i torrons Pros Centre de jardineria Masó Navarro ACE Vallès Tecnològic Fusión Aquilino Residencial Galtes House Machine

' — M ^ M ^ » : ,

•• 52-58 53 54-55 56 57 59 60 61 62 63 64 65-66 67 68-69 70 71

Jardineria Neteja i restauració Confecció Premsa Llaminadures Dietètica Decoració Petrolis i Derivats Papereria i copisteria Joieria Venda roba senyora Xarcuteria Roba interior Toldos i mobiliari de jardí Importació i venda de mobles Agència de viatges Neteges Venda cristall de Bohèmia Centre d'anglès Joieria Confecció Electrodomèstics Pastisseria i bomboneria Gimnàs Marcs Esbart

72 73 74 75 76-82 77-83 78 79 80 81 84 85 86 87 88 89-95 90 91 92 93 94

Esports Distribució de finestres Laboratori d'anàlisis Arts gràfiques Gelats i torrons artesans Jardineria Assessoria empresarial Informàtica Perruqueria Immobiliària Informàtica

possibilitats en fusta tractada

Amb bruc i fusta tractada pel jardí, deixi's aconsellar pel seu professional de jardineria, ferreteria i construcció, ells com a bons professionals coneixen els nostres productes... els de millor preu-qualitat del mercat.

INDUBRUC, S.A^informació 5890023

M-

m-feftwl

tm

SL·L·


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

7

NOM I NÚMERO D'ESTAND DE LES EMPRESES I COMERÇOS QUE PARTICIPEN EN LA 3a EDICIÓ DE LA MOSTRA Àgora Aigua verd "Aux^VydJ.A."_ _" Gonu Il·luminació Contrallum Garpe VaÏÏès~S. L~ JDrnailar ~ARB"§4Sl7 SamagasS.A. Àngel Rodríguez Ramiro Pintors Vallès Electromecànica

Ensenyament Piscines i regs Sistemes de seguretat Venda de llums Fotografia Material elèctric Llars de foc Servei exprés Instal·lacions de gas i calefacció Decoració

137 136 135 134

jJMenex Avenç_ Zoom Fotografies

**CHQ EU

4

12

18

19

18 24 25

Arranjament i roba a mida Orquestra Càtering Missatgeria i transport Decoració Bar-restaurant Autoescola Electrodomèstics Elaboració de pa i pastisseria Calefacció i aire condicionat Missatgers plantes Taller mecànic Comercialització de fruita Decoració Associació Emissora de ràdio Automòbils Entitat social Cafeteria

131 117 118 119 120 121 122

130

3 9

2 8

16 15 14 22 21 28 28 27 28 ';.# 33 32

132

42 41 .48 47

48 39 38 48 45 44

t|7 99 188

m 102 183 184 105

Zona infantil

123-124 125-126-127

128 129 130-131

132 134-135

136 137 138 139-140-141

142 143

CURANT (Y) **j>

^

13

6

133

Aluminis Garriga Novaula Centre Verge de Montserrat Arreglos Aurora Orquestra Sant Cugat Caligust Bedos Ibàrïez Trullos S.L Tertúlia Restaurant El Mesón Autoescola J. Valls Vila Electrollar Vallès Pa S.A. Instal·lacions Tete Internacional Courrier Garden Center Sant Cugat Taller mecànic J.Trabal Hermanos Sanahuja S.L. Donate Tot per a la llar S.L. Sant Cugat Comerç Ràdio Sant Cugat Tecnovallès Honda (cotxes) Creu Roja Cafeteria-bar

98

138

F

a més de trenta anys, en Gerard i la Maria Gómez van canviar les tisores de la barberia pels fogons i les cassoles d'un restaurant que van batejar com a Cafeteria El Paso. Però, en aquells anys, el nom de cafeteria no podia usar-se si se servia menjar, i en Gerard va canviar el nom pel de Restaurant Rancho El Paso, en record dels seus orígens cubans. La Maria i en Gerard hi servien conill amb allioli i altres plats de carn, oferint sempre una atenció molt especial a la seva qualitat. Mentrestant, la família Gómez anava augmentant. Els dos fills del matrimoni, Josep Maria i Guillermo, també es van afegir a la feina del restaurant.

*

Pas Estació, 1 5 Tel. 6 7 4 3 8 0 3 LA FLORESTA CASA FUNDADA L'ANY 1964

L

'establiment va esdevenir aviat un punt de referència obligat a la Floresta. Com diu en Gerard, «som una mena d'oficina d'informació i turisme al barri. La gent queda per trobar-se al Rancho el Paso, o davant de l'indicador d'El Paso. Han fet del nostre nom un punt de referència en la vida quotidiana». Ben aviat el restaurant va fer-se popular a la Floresta i Sant Cugat, tant per la bona relació preu-qualitat, com per l'agradable lloc on és construït, a pocs metres de l'estació, entre arbres i jardins, i en un carrer tranquil, de fàcil accés i amb poc trànsit. Els clients són amics de la casa i tot sovint algú entra a la cuina per saludar la Maria.

E

l restaurant va anar engrandintse de mica en mica fins arribar a les actuals dimensions. Disposa de dos grans menjadors: un amb una capacitat per a cent quaranta persones, l'altre per a setanta i un de més petit per a uns quinze comensals. Especialitzat en cuina de mercat i, sobretot, en tota mena de carn a la brasa, però sense defugir el peix fresc i altres menjars. També s'ha especialitzat en banquets, tant de casaments i comunions, com de convencions i d'altres esdeveniments. És un dels restaurants més antics i amb més tradició de Sant Cugat i amb un local magnífic, envoltat de natura, amb llum natural tot el dia. Tranquil i agradable, amb una comunicació perfecta, per la seva proximitat a l'estació dels FGC, i per la seva qualitat i atenció.


8

SANT CUGAT ACTIU

FUNDACIÓ

HÏIW ESPORTIVA SANT CUGAT Cànovas del Castillo, 9 Tel. 675 23 90 • SANT CUGAT

ELS 4 CANTONS , Divendres. 31 de març de 1995

La earpa instal·lada com a recinte per la tercera edició de Sant Cugat Actiu fa 4(1 metres d'amplada. W de llargada i II).5 melics d'albada al centre. L'csquclct és d'alumini ultralleuger i la lona. de plàstic PVC, està tractada químicament perquè no sigui combustible. Però. malgrat tota aquesta tecnologia. desenvolupada a Huiopa, l'origen de l'invent és cl tradicional envelat català de festa major.

L'herència de l'envelat El tendal de festa major és l'origen del tipus de carpa instal·lat per la mostra SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— Fa uns 25 anvs que empreses especialitzades del centre d'Furopa van començar a desenvolupar la tecnologia de l'alumini aplicada a la fabricació de carpes per usos empie viiials. La idea d'utilit/ai lendals per a activitats q.ic •-'han de fer a l'aire lliure ^s herència, però. dels ttadicionals envelats catalans de festa major. Així ho e\' i k j fontas I:eliu. el cenv llei-gerent de Yolumcn I i·.einaeional S.A.. l'empie-

HI-FI • VÍDEO - TELEVISIÓ - ELECTRODOMÈSTICS AIRE CONDICIONAT g Santa Mana. 411 • Tel 5S9 02 7 1 | (IM'XÍSiïnt CUJUI Jcl Vallès

guru'"' 1 Ser\'el •

. ,1.. (iirona .1 qui l'Ajun: ii-:en; ha encarregui la ins' il l.ieio de la carpa per a i,> •,i'.a;i edició de la t ra • i.eieial San; Cagat Actiu Al camp municipal d'esports s'ha muntat un tenda! de 40 melics d'amplada, "-'tI de llargada i 10,5 metres d'alçada al centre, des d'on baixa fins el 4 metres dels laterals. 1 al costat, s'hi ha instal·lat una earpa més petita, de HI d'amplada en el pòrtic i 45 de llargada, on exhibiran els seus productes II material de la lona de la carpa és PVC tractat perquè no sigui combustihe. Foto: JA. MULA. els concessionaris d'automòvils i on, a més a més, hi «Se'n pot dir així o se'n pot en un recinte adecuat per quil·litat. Així —afegeix— el haurà un «pàrquing per a dir guarderia —matisa Fea ells, on es distreuran men- recinte també respirarà més criatures», segons paraules liu. La qüestió és que els tre deixen que els adults vi- i la fira, en definitiva, serà textuals de Tomàs Feliu: pares puguin deixar els fills sitin la mostra amb més tran- més comercial.»

En gaudirà.

Hi ha un Honda Civic 5 portes 16 v 90 eva partir d'1.890.000pt.es.

Tecnovallés, S.A, CONCESSIONARI OFICIAL HONDA Ctra. Cerdanyola, 55 Tel. 675 36 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Ctra. Terrassa, 225 Tel.726 31 66 SABADELL

Av. Jaume I, 95-97 Tel. 731 64 82 TERRASSA


ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 31 d e març d e 1995

feina, es tradueix en els 5 dies que ha trigat un equip de 8 homes per instal·lar la carpa gran i els 2 dies que ha necessitat un altre equip, amb 4 operaris, per la petita. «Ha estat un temps rècord —assegura Sallent—, i ho ha permès el fet que no hagi plogut.» El disseny de la carpa està pensat per rendabilitzar al màxim l'espai. Es per això que no hi ha cap columna, i la lona s'aguanta amb un esquelet d'arcs d'alumini: n'hi ha un cada cinc metres de fondària, cada mòdul. «La simplicitat és la base Parquet flotant dels tendals per fires comerEl suport per al tendal cials —explica Tomàs Feés el que en el llenguatge liu— però aquestes carpes tècnic utilitzat per Sallent tenen altres utilitats i cada s'anomena «parquet flo- una requereix un disseny ditant». És una base de fusta ferent. Si en muntem una dura que s'ha instal·lat 15 per fer-hi un casament o una centímetres per damunt del convenció, també hi posem nivell del terra. «L'objectiu la decoració que calgui». d'aquesta elevació —diu SaSegons Feliu, l'ús de les llent— és que, en cas de carpes està molt estès a Eupluja, l'aigua corri per sota ropa i, a l'Estat Espanyol i la fira no s'inundi.» és un mercat «emergent» Per muntar aquesta om- que pot obrir portes al cobrel·la gegant de 58 potes merç: «Amb una carpa —deixant a part la carpa —sentencia— es poden fer anexa— han calgut uns 400 fires en ciutats petites que claus, «clavats un per un», mai no podran construir un apunta Sallent. En hores de palau de congressos.»

SANT CUGAT ACTIU

9

L'alumini ultralleuger per a l'esquelet que el sostenen i el plàstic PVC per a les lones que el cobreixen són els materials utilitzats per a aquest envelat modern. La lona està tractada químicament per eliminar el risc de combustió. El nivell d'ignifugació és l'M2, «el màxim possible en plàstics», segons el cap de producció de Volumen Internacional S.A., Antoni Sallent. «El nivell zero, l'aplicable a un material que no crema, seria l'Ml. Per tant, l'M2 és òptim per a una lona de PVC».

La carpa instal·lada per la fira fa 40 metres d'amplada per 90 de llargada i 10,5 metres d'alçada. Foto: J.A. MULA.

MOTOR RALLY Ctra. Cerdanyola, 69 Tel. (93) 674 15 03 (Vendes) • Tel. (93) 675 18 53 (Taller) 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

El seu agent PEUGEOT

4 S VALLÈS NET, S.C.P.

PEUGEOT

carré mobles 4 6 anys... Sempre

Li ofereix els seus SERVEIS: •

NETEJA GENERAL (també vidres)

NETEJA OBRA NOVA

qualitat!

• ABRILLANTAMENT (vitrificat) DE TERRES • MANTENIMENTS (oficines, comunitats, comerços, garatges, etc.) •

14 ANYS ENS AVALEN

• PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Armaris fets a mida des de 71.860 ptes. J~

•4

\-

_|

(armari

102X243, lacat iVA inclòs

blanc)

Tot en fusta Estem al seu servei a: c/ Sant Ramon, 4 baixos

Tel

i f a x 6 7 4 8 9 18

SANT CUGAT DEL VALLÈS

F r a n c e s c M o r a g a s , 3 3 Tel. 6 7 4 0 9 9 5 Sant C u g a t

674

15 5 0


10

SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 C A N T O N S , Divendres. 31 de març de 1995

L'alcalde de Sant Cugat i president de la Fundació Sant Cugat Actiu. Joan Aymerich, creu que la tercera edició de la mostra de comerç, indústria i serveis serà un èxit, tot i que el moment en que os ta no és gaire positiu pel petit comerç. El nombre d'expositors iguala el de l'edició passada. J O A N A Y M E R I C H . A l c a l d e de Sant Cugat.

«Apostem per la diversitat de l'oferta» '.' > k i i i

Sani ( u>'al

lei ce ia IndusCnsiat -

d.ik-s

. i : \ l t s,.'

: i h u s.

V i .a'.l 11 •- u niem la \oluntal de k i Li mostra a la data pi e\ isia, a la tardor del l | 4. Això suposa\a que has lem de començat <t prep a r a r i a al ueiiei •< tehrer de l'anv passat i en aquell moment ningú no ens recomanava que cus emboliquéssim amb una lira de comerç perquè la crisi econòmica estava en el punt culminant. l'er tant. l'ajornament va ser totalment voluntari. En primer lloc, a causa de les recomanacions que vam rebre dels entesos en el tema. sobre al crisi econòmica i, en segon lloc.

perquè els especialMe r l'ires sempre liar d. des del pum mereial. es ml.i •; . . . "i :i aquests e s d d c r : T abans de l'estiu i ia tardor, tal i com es pi • • • i ma\a des de la primc".. eio de la mostra ,!•_ s a ( "ugat Actiu. A mes. I .riba es important tenií en i., Tip te el l'actor climatoloL'ie —Hi ha hagut pot a l'hora de preparar aquesia mostra :' — <-Si. p re pa i.i \ em mostra amb el temo: de no arribar al llisto que ens ...m posar al 92. tant en nomhie d'expositors, com d'est,auls. qualitat i participació... De moment, ja hem superat el llistó en els primers aspectes i hem resolt els dubtes, ja que tant en nombe d'expositors com d'estands, si no hem superat el llistó, estem pràcticament igual que a l'edició del 92. Per tant. podem afirmar que és un gran èxit. I quant a la qualitat,... només veient la gent que hi par-

Jnan Avnierich aposta per l'c\il ile la tercera edició de la mostra. FoioM.HSPINOSA. licipa alguns ja han participat i d'altres ho tan per piinier cop— podem pensar que la qualitat també està assegurada. Ara només ens queda posar la guinda al pastís perquè sense participació no hi ha èxit.» Ouin tipus de comer-

Iberplan

ciants aniran a la mostra? —<lli ha tot tipus de comerciants. Hi ha una gran varietat que permet l'er honor a l'eslògan /-.'/ mes gran aparador de la ciutat. T r o bem diversitat de productes, tant d e l'àmbit comercial com de serveis. Sobretot en-

guany hi ha moltes empreses de serveis que es presenten per primer cop i que volen d o n a r a conèixer el que poden oferir a la població. És important remarcar que a la tercera edició hi ha més diversitat que en les passades, ja que, potser hi ha el

mateix n ú m e r o d'estands. però hi ha més comerciants. Els expositors disposen de menys espai, p e r ò la fira s'enriqueix perquè hi ha més oferta.» —Per què s'aposta per una fira exclusivament local?

JA TENIM VACANCES!! PRIMAVERA i SETMANA SANTA

PARIS - VENÈCIA - EURODISNEY - LONDRES - FLORÈNCIA - ROMA - VERONA - AMSTERDAM RÚSSIA - EUA - MARROC - PRAGA - VIENA - BERLÍN - MUNIC - HÈLSINKI - COPENHAGUEN BUDAPEST - ESCANDINAVIA - ÀUSTRIA - CENTREUROPA - IRLANDA - ROMANIA - EGIPTE - ÍNDIA

TRASLLATS INCLOSOS EN TOTS ELS VIATGES V

I

A

T

G

£

s

SANT CUGAT DEL VALLÈS C/VALLDOREIX, 59. TEL. 589 16 78 G.C. 123


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

—«És un repte que ens vam proposar a la primera edició. La Fundació Sant Cugat Actiu no te cap estatut, però ens sembla mes positiu per Sant Cugat que tot el que s'exposa en aquesta mostra —comercial, serveis o d'altres— estigui ubicat a la ciutat.» —Quines aspiracions té la fundació Sant Cugat Actiu? —«Aquesta fundació va néixer amb la primera mostra de comerç, indústria i serveis al 1990 i la vam crear perquè vam pensar que era bo incorporar la participació d'organismes externs a l'Ajuntament. En aquell moment, hi participava la Unió de Botiguers, que ara ha passat a ser Sant Cugat Comerç, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa i. fins i tot, es va buscar la intervenció del departament d'Indústria de la Generalitat. Des de la fundació sempre hi ha hagut un interès per convertir aquesta entitat en quelcom més. Ara per ara, la fundació només es dedica a la preparació de la fira, però sempre hi ha hagut la inteció d'organitzar cicles de xerrades d'àmbit comercial o empresarial a Sant Cugat, o organitzar mostres sectorials cada cert període de temps, però per desenvolupar totes aquestes activitats és necessària la col·laboració de molta gent i, de moment, no la tenim. Ara estem absorvits per la mostra del 95 i el que hem de fer és no esperar al 97 per fer la següent mostra, sinó intentar moure'ns i organitzar alguna cosa abans.»

11

El president de Sant Cugat Actiu creu que s'ha de potenciar la fundació. Foto:M.ESPINOSA. —D'aquesta motivació se n'havia parlat quan es va acabar l'edició del 92? —«Sí, perquè de fet sempre hi ha hagut aquesta motivació, amb idees i suggerències per part dels integrants de la Fundació, però... clar els membres van

canviant. Jo, a la fundació Sant Cugat Actiu, per exemple, ja he conegut 3 presidents del que abans era Unió de Botiguers i ara és Sant Cugat Comerç. Això també ha passat en el cas de la Cambra de Comerç de Terrassa. Cadascú ha tin-

gut les seves idees, suggerències i això complica una mica la feina. Però després d'aquesta edició, crec que ens hem de centrar en el tema i intentar que Sant Cugat Actiu sigui una fundació, més activa, com diu el nom.» —Per què es presenten

els comerciants de Sant Cugat a la mostra? —«Jo crec que ho fan perquè és bo col·laborar en una iniciativa d'aquest tipus, surti d'on surti. En aquest cas, ha sortit de l'Ajuntament amb la fundació Sant Cugat Actiu però, a més, el co-

merciant o l'empresa de serveis té necessitat d'ensenyar qui és als ciutadans de Sant Cugat i a la gent que ve de fora. A mi, per exemple, m'ha succeït haver estat passejant per la fira i descobrir establiments que no sabia on eren. I això ho vaig viure tant a l'edició del 90 com a la del 92. Aquesta és una prova més de que Sant Cugat és molt gran i hi viu molta gent, i el que em va passar a mi, els passa a molts altres visitants de Sant Cugat.» —Una xifra de visitants com la de l'edició passada no és gaire normal. —«És un èxit complet. Altres mostres de la comarca no han registrat mai 80.000 visitants tal com va fer la mostra de Sant Cugat al 92. Hem de tenir esperances de superar-la, però no marcar-ho com un repte.» —Com s'animarà la fira des de dins? —«Tal i com ja es va fer a l'edició del 92, s'organitzarà un programa d'actes i s'enllestirà un escenari on hi haurà actuacions de diverses entitats de Sant Cugat i ajudarà els més grans i els més joves a entrar en contacte amb la fira d'una forma més intensa. La coordinació de totes les entitats que poden participar en aquests actes la porta Jordi Gonzàlez, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i s'ha posat en contacte amb les entitats de Sant Cugat.» —Espera sorpreses? —«Espero que hi hagi una grata sorpresa de participació de la ciutat.»

CENTRE D'ESTUDIS

• EGB, BUP, COU I SELECTIVITAT DISSENY DE JOIES I JOIERIA

• FORMACIÓ PROFESSIONAL • ESTUDI VIGILAT

_

RELLOTGES

Christian

_

íor

Ja han arribat a &L Cugat els autèntics

MAGANIS «Els teus amics maganinus»

EL NOSTRE GABINET PSICOTÈCNIC US OFEREIX: • INFORMES PSICOTÈCNICS • INFORMES D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL • INFORMES D'ORIENTACIÓ ESCOLAR

de dilluns a divendres (tardes de 5 a 8) (matins, hores convingudes)

c/ Balmes, 39, 1 r dreta 081 90 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel. 589 55 49


SANT CUGAT ACTIU

12

TRADICIÓ I DISSENY, UN NOU ESTIL DE JOIERIA t RAYMONDWEIL

._,

•^

CfflPJQB

ANNA

ELS 4 CAN I O N S / Divendres. 31 de març de )W5

27 AL 29 DE MAIG PLDELDR.ROBERTDESABADELL

BERTOLUCCI

FU8ET

f

^>

MOSTRA DE -5 1 KA.-- -•• i t "

-.

l a mostra de l'urismc tic Sabadell acull empreses ile tol el mon

>:l I s -• l

\NÏ()NS.

La c o m a r c a del V a l i e s O c c i d e n t a l viu m o l t e s m o s t r e s d e c o m e r ç , i n d ú s t r i a i s e r v e i s al llarg d e l'any, s o b r e t o t a la p r i m a v e r a . A m b tot. l'índex ile p a r t i c i p a c i ó q u e ha r e g i s t r a t d e s d e la p r i m e r a e d i c i ó , la m o s t r a d e S a n t C u g a t A c t i u . n o té p r e c e d e n t s . N i n g ú n o h a v i a acollit 8 0 . 0 0 0 v i s i t a n t s en u n a tira local.

c/ SANTIAGO RUSINOL, 45 • TEL. 589 50 72 - 589 50 12

Les mostres per sectors van endavant Sant Cimat té la fira local més destacada del Vallès l ' U i MORI 1 I.

Visiti'ns a l'estand N. 112 a part de Sorpreses i Novetats li farem una neteja i revisió gratuïta del seu equip fotogràfic

• Vallès O c c i d e n t a l — La crisi econòmica dels últims anvs ha estat una de les raons principals per Ics quals molts comerços han hagut de tancar Ics seves portes i d'altres han invertit quantitats grans de diners i esforços en intentar refer-se mitjançant una adaptació a lu fai\a a les noves circumstàncies. 1.1 cert es que les fires de mostres del comerç han servit, en alguns casos. per ajudar a reactivar sectors que. sense ajut. haurien

quedat oblidats en el passat. HI Vallès Occidental registra un nombre destacat de lires i mostres de diferents sectors al llarg de l'any. Aquest costum s'accentua a la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa ( C O C I T ) . Segons Francesca Soler, organitzadora de les fires del consorci de Terrassa, «totes les fires que s'organitzen des de la C O C I T tenen participació d'empreses o comerços de fora de la demarcació i. fins i tot de fora de la comarca». FJ cas es fa ex-

S P R I N T

®

C E N T R E D'ESTUDIS DE LLENGÜES

ESPECIAL ESTIU 95 • COLÒNIES ANGLESES • C J ^ ' S C S A L'ESTRANGER • CJivSQSO ANGLES FRANCÈS TURÍSTIC

Santa Maria, 14 Tel. 675 56 74 Fax 675 57 24 08190 SANT CUGAT Dí.'-L VALLÈS

traord in ària ment remarcat en el cas de la Mostra de Turisme de Sabadell que. amb només tics edicions s'ha consolidat com una fira anual i te assegurada la participació d'empreses del sector estrangeres. A la quarta e d i c i ó , q u e es p r e p a r a aquests dies. hi participa l'Oficina de Turisme de Portugal. Segons la cap del departament de Comerç Interior de la Cambra de Sabadell, Raquel Romeu, «per aquesta mostra e;s molt important la participació de les empreses de fora de la demarcació de Sabadell perquè es tracta d'una mostra molt sectorial». De tota manera, en el cas de les agencies de viatges es fa una selecció molt acurada per tal que les de la demarcació de Sabadell tinguin preferència per sobre de la resta. FJ cartell de la mostra de Turisme de Sabadell surt d'un concurs i la decisió del guanyador recau en un jurat format pel president de la Comissió, un representant de l'escola l'Illa, i un iepresentanl de l'escola de Disseny de Sabadell. La quarta edició de la Mostra de Turisme de Sabadell, que se celebrat a els dies 2(\ :7 i 2S de m.ug. juntament amb !a see aia r . l i l s l [ .•

\.

i V c g U - l l . ; C h '•

" • mo-iuc i. té !

•'

'.1

':,

Sant Cugat del Vallès

l'a

via

e.:s

d,


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

13

1

Regali art on fort "

Confiï r > r > m m IJ^JT2_

en autèntics professionals

S.A.

TT^TTT^^

Gran selecció en catifes orientals i extens assortiment en catifes mecàniques de totes les mides.

IMPORTADOR DIRECTE

VENDA - NETEJA i RESTAURACIÓ CATIFES - KILIMS - MOQUETES

ESPECIALISTES E N CATIFES ORIENTALS Terrassa té una important oferta tèxtil Foto ELS 4 CANTONS. sada, 25.000 persones van visitar-la. El nombre de visitants és similar en el cas de les fires de Terrassa, segons explica Francesca Soler de la COCIT. Soler creu que «aquestes xifres es poden considerar tot un èxit, ja que les fires que organitza la Cambra de Terrassa també són molt sectorials». De fet, l'última mostra que es va celebrar va ser Expo-Cerimònia, que recull empreses i comerços dedicats als casaments. «Va tenir més èxit que la primera edició», afirma Soler. 25.000 persones van passar pel recinte firal de Terrassa per veure els 60 expositors que van participar en la preparació de la mostra. A Terrassa es fan 5 o 6 mostres anuals. Enguany, la Cambra de Terrassa organitza la primera edició de la mostra de l'automòbil. «Aquesta mostra s'ha organitzat perquè el sector l'ha sol·licitada» explica Francesca Soler. De fet, segons ella «aquesta edició es dedicarà al vehicle de segona mà perquè també ho han sol·licitat les empreses que hi participaran». Però, sens dubte, la mostra més destacada de totes les que organitza la Cambra és Expo-Vallès que acull des de fa uns anys Ofimat i Vallès Construcció. «Aquesta és la mostra que respon millor, tant pel nombre d'exporsitors com per la gent que la visita», segons Soler. La responsable d'organitzar les mostres a la Cambra de Terrassa creu que la Mostra Gastronòmica també té èxit. De fet, són les mostres que atrauen més al públic, però segons Soler i Romeu, «són les més difícils de preparar». De totes les mostres que s'organitzen al Vallès, poques es fan amb el mateix caire que Sant Cugat Actiu perquè tendeixen a actuar com a potenciadores de sectors determinats. El cas de Sant Cugat Actiu és molt particular. La mostra de Comerç, indústria i serveis de

Sant Cugat és una mostra local que acull empreses grans i petites, comerços i entitats de la ciutat. De fet, es tracta d'un aparador que ofereix als seus visitants una maqueta de Sant Cugat en un recinte tancat de les mides del Camp Municipal

d'Esports. Amb 25.200.000 pessetes, la Fundació Sant Cugat Actiu organitza l'edició de Sant Cugat Actiu, que pretén consolidar aquesta mostra com a indispensable pel futur i Sant Cugat com una ciutat cada dia més activa.

CATIFES DE SISAL AMB SENEFA (Fetes a mida)

Botiga: c/ Cànoves del Castillo, 4 Tel. 6 7 4 6 5 0 0 589 22 21 Tallers: Av. Can Caldes, 16 Tel. 5 8 9 4 6 5 6 5 8 9 4 7 16

* I

FUSTERIA • ALUMINI • P.V.C. • VIDRES GLe.c.oj.acj.o PROJECTES I REALITZACIONS DE TREBALLS D'INTERIORISME

CRUZ, S.L

• Pintures • Papers pintats • Parquets ' Moquetes • Suro • Cortines i coordinats Pressupostos sense compromís LA NOSTRA EXPERIÈNCIA ES LA MILLOR GARANTIA

Finestres mixtes d'alumini i fusta

Francesc Moragas, 4 (Quatre Cantons) • Tel. 674 38 92

Fabricació pròpia de MARCS • LÀMINES • POUTWETRATS

Enric Granados, 15 (Plaça Pere San) Tel. 589 14 29

Rbla. Ribatallada. 6 Tel. 674 19 55

Brusc/iSysíems INSTAL·LADOR

FIRA ST. CUGAT ACTIU estem a l'ESTAND N. 80

Sol·licita també al mateix estand la teva TARGETA DE CLIENT, amb la qual et beneficiaràs d'interessants descomptes »««,

Us

esperem!

autoritzat

TECHN ALT E3 R a m b l a del Celler, 7 9 Tel. 6 7 5 2 5 8 9 • F a x 6 7 5 2 5 8 9 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès


SANT CUGAT ACTIU

14

ELS 4 C A N T O N S / Divendres. 31 de març de 1995

J o s e p J u l i à e s m e m b r e J ' u n a d e les cins a s s o c i a c i o n s de c o m e r c i a n t s q u e hi h a a R u b í . J u l i à c r e u q u e cl c o m e r ç t r a d i c i o n a l n e c e s s i t a u n a e m p e n t a , eles de t o t s els à m b i t s , i s o b r e t o t « n e c e s s i t a a d q u a r - s e al canvi d e c o s t u m s d e l s c o n s u m i d o r s » , q u e ja n o b u s q u e n , a la b o t i g a , el m a t e i x q u e a b a n s . JOSIÍP

J U L I À . V o c a l d e la F u n d a c i ó .

«El petit comerç és massa individualista» < ••. ! V' if-.-i ! '. • IVrrassa \ i j : i i "-M i \ l , i I Mim.. • ,i .'.In :•••.'•. ! •. " i . i V a u ( ii'.M. \ i . ••. i •.•'.'' i . ' i a ! i i i. • • 11 \ >.\ I.; ! . r i d : i c n •. /.. i. I.; . .! -..:,; ! • . ! .

q u e evidentment ^ moll i m p o r t a n t - l . m i l v e s mo-.i! ;i q u e l a u n •< •. m i e e K '-'• liüiiei's p o t , i | j . l . i . a ; e i q . i . el c o i l s u m i d o i ^ -eilti n l l o í . 1 v p e i o q.i, !:- I i u , i ' - a; r i b i n .; c< n ' i ie IK Í..I

'. Miai la íi:a

P-<ssades?

cuml • - C l ' l

| 'i

aquell

pe l lles l·iM.n u-lilat- absiudes enli e eN i omeieiants de Kuhi i els de Sant Cugat. Ara suposo que |a estan completament trencades i representar la Cambra de Comerç, en aquesta mostra em la molla il·lusió. •> - - O u è espera d'aquesta l'ira? —<'l.es fires locals son importants perquè demostren que una ciutat com Sant Cugat també viu el sentit d'unió del comerç.. Jo crec que va més enllà del sentit pràctic d ' e x p o s i c i ó tic p r o d u c t e s

•No. no hi he pogut anar mai... Peto, de tota ma nera. per les relacions qi.e tinc a m b Sant Cugat, piu assegurar que sempre m'haa donat opinions molt posi tives de les impressions que ha causat la fira en les dues edicions anteriors, sobretot, la del 92.» —La xifra de 80.000 visitants no és una broma, e h ? —«És una xifra important que. a més demostra que la mostra de comerç de Sant Cugat ha tingut el suport de la gent de la ciutat i. a més, l'han visitada els consumidors d'altres poblacions

Josep Julià és president de la eomissio de ( oniere Interior de la COC'I'I'. FotoJ.A. Ml.'I.A. i comerciants del Vallès i de Barcelona.» Sant Cugat Actiu és un fira exelusivament local, això tanca portes? — « D e p è n dels objectius que es plantegi la mostra. Si es pretén buscar la unió del comerç local amb el p o -

ble. amb el ciutadà i els consumidor, no tanca portes. sine) que és molt encertada. Però si es busca un àmbit d'actuació més ampli, evidentment sí les tanca. Però jo crec que per fer això hi ha fires sectorials que ja s'hi dediquen, com el cas de la

Lira de Barcelona q u e està aquí al costat... L'eslògan publicitari ja diu Vine al més gran aparador de la ciutat. i el nom de la mostra és Sant Cugat Actiu... J o crec que l'esperit de la fira, que és demostrar l'activitat, la movilitat de Sant Cugat i

ser precisament el més gran aparador d e la ciutat, queda perfectament reflectit en el que es fa a l'espai del camp Municipal d'esports de Sant Cugat.» — C o m veu el futur del comerç tradicional a Sant Cugat?

AUTOESCOLA

SISTEMES I EQUIPS D ALTA SEGURETAT

JAUME VALLS

ASSISTÈNCIA „, T È C N I C A

9CHW& SEGUROS BE

v

.

fttfti

*

a 58917 99 SMtrCUGATDaVAUiS Rosselló. 2

TT 589 32 89

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

PROMO

gràfiques celler, s.a.

LA ORAN MARCA DE ROBA DE CASA

c7 de la Creu, 16 • S 675 47 02 081 9 0 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

ARA JA PODEU TROBAR A SANT CUGAT « DONATE, TOT PER A LA LLAR»

f" •%

• Disseny

Gràfic

• Impresos •

Comercials

Publicacions

• Cartells,

Targetes

• Catàlegs, Ç<x Cettim la. nava eai-ttceiS pUmetveiA eú&u <* /k*eic& de ^àénicei.

i

Rosselló,! 2 - tel. 674 32 00 - 08190 Sant Cugat

ItKfiíeiúad

£%?

que

opuscles

CÍUHUMÚ^UCK!

C Vic, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. (93) 589 37 02 - Fax: (93) 675 21 72

ènçols • Cortines • Tovalloles • Edredons • Tovalles • Nòrdics • Catifes • Decoració integral de la llar La nostra qualitat és avalada per més de 40 anys decorant llars •ns trobareu al carrer Martorell, 49 - 51. de Sant Cugat del Vallès Telèfon 674 00 23


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

—«El comerç tradicional es troba en una situació crítica. Ha de lluitar contra la implantació d'una gran superfície, té problemes amb les mitjanes superfícies que hi ha al centre de la ciutat... És evident que hi ha un cert desànim perquè la preocupació del petit comerciant s'ha de fer palesa d'alguna manera. Però jo sempre he cregut que el comerç tradicional ha de subsistir per diverses raons: proporciona un tracte humanitzat al client, crea riquesa i seguretat a les zones urbanes. Per això, espero que totes les forces implicades, des de l'administració municipal fins a l'autonòmica, reaccionin com ho han de fer. Però el botiguer no hauria de badar.» —Però no podem dir que el petit comerç tendeixi a desaparèixer, o sí? —«Jo no em vull imaginar una ciutat sense petits comerciants perquè seria com un desert,... només carrers, sense vida. És una situació que no me la vull imaginar, però si anem a l'últim extrem hem de pensar que és perfectament produïble, però jo no he perdut la confiança, i crec que amb la col·laboració i el suport dels consumidors, l'administració i els propis comerciants, això s'arreglarà.» —Quines mancances pateix ara el sector comercial? —«El sector comercial té un defecte que no tenen altres sectors: és individualista. Això és innat en aquelles persones que tiren endavant amb els seus mitjans. El botiguer és qui ha d'anar en-

15

SANT CUGAT ACTIU

tradueix en una competència en desigualtat de condicions pel comerciant individual.» —Com podrà absorvir Sant Cugat tota aquesta oferta? —«Hi ha oferta pels consumidors de Sant Cugat i per la gent de fora. Nosaltres hem de pensar que vivim en un lloc, on la climatologia i el caràcter van molt lligats. No hi ha cap altre país al món, exceptuant els països llatins, on poguem trobrar gent passejant llargues estones al carrer, o sentada a la terrassa d'un bar en una rambla. Aquests costums només van lligats al clima i al caràcter llatins i això és un punt a favor dels petits comerciants... Perquè a la gent no li agrada estar tancada. Nosaltres com a empresaris hauríem de saber treure profit d'aquests avantatges.»

La Cambra de Comerç de Terrassa forma part de la Fundació Sant Cugat Actiu. Foto: ELS 4 CANTONS. davant amb la seva botiga. La pròpia independència del botiguer l'ha portat, moltes vegades, a situacions de desànim real. De fet, per crear una imatge de conjunt de botigues, d'un entorn agradable, l'administració juga un paper molt important i

ha de ser conscient de la seva importància.» —Aquesta fira, prevista per la tardor del 94, es va haver d'ajornar degut principalment a la crisi econòmica que patia el comerç, com veu ara l'actitud dels comerciants envers la pro-

blemàtica econòmica actual? —«Jo no puc dir que tot va malament, però el que sí és cert és que hi ha un desencant general. El problema és greu i els petits comerciants estan intentant recuperar-se de la forma

més ràpida possible, però han de fer front a molts canvis. La prova la tenim a Sant Cugat, on d'aquí a un temps s'implantaran unes grans galeries comercials i en un futur més immediat un nou supermercat que s'afegeix a l'oferta que ja hi ha i es

—Aquests costums també són bons pels centres comercials. —«Per mi, el millor centre comercial és un carrer. Jo sóc un enamorat del caràcter llatí i crec que els comerciants hauríem de veure que a fora, al carrer, hi ha tanta feina com a dins de la botiga. Els comerciants hem de treballar per millorar la nostra imatge i la imatge de l'entorn, per atreure l'interès dels consumidors. Ara anem pel bon camí: s'estan equiparant els preus. Qualsevol mitjana superfície dóna els mateixos preus que un petit comerciant, però aquest últim té un valor afegit: el servei i l'atenció cap als seus clients.»

L'enciclopèdia universal més original, més completa, més rigorosa i més actual que mai s'hagi escrit en català.

GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA Aprofita la Fira SANT CUGAT ÀCTÍU per fer la subscripció a l'Enciclopèdia Catalana i obtenir u n ATIES 0>E ®B~

@ NACIONAL HISTORIA NATURAL DELS PAÏSOS CATALANS CATALUNYA ROMÀNICA - BIOSFERA HISTÒRIA DE BARCELONA

DEMANEU INFORMACIÓ SEMPRE QUE VULGUEU: CARME PRAT TEL. 674 35 65

Ç ) REGIONAL Q

PROVINCIAL

SÍ*


16 l·ls disscnvadors del logotip de la Fundació Sant Cugat Actiu volen representar la unitat de tots els sectors comercials. I.'esperit de la campanya es basa en la diversitat de comerciants. de productes, d'oferta. Fs tracta de

SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 31 de març de

\W5

fer una campanya que transmeti l'activitat de Sant Cugat, d'un Sant Cugat Actiu, i per això es juga amb colors molt vius —vermell, groc. verd. blau i negre — que. en diferents combinacions donen resultats visuals dinàmics.

H S Q U I Í R D A I S A L A R I C H . D i s s e n v a d o r s del logo de la M ostra.

«Sant Cugat Actiu ha de tenir una imatge activa» ( vi l \l< >kl I I -Per què heu decidit ler • Sant ('nuat. Oiim es combinacions de n o m e - d o l'c-pci i', s'h.i di i-ial .( I.i carncolors'.' panva de la teiceia edició " H o hem pencat així de Sani ( ugai \cliu'.' perquè es me- sen/ill cul l que nos.iltic- hem tendre el mis-atge. Ilcin les vole.il le: i - a i o n - c g i m -ei ics de missatges diferents li iiisin-ciic un l'c-peii! p'u per captivar millor l'atencio i al. actiu. vital que !c cl !o de l'espectador i hem volgut LM •. \ . > k - • r' icci-Ti l·il- eller mi —atge--cn/ill-pcti|iii -ee!i"v u'iiioii.'.l- vic Sani cu- adrecem a un pub'.ic ( ugai I c - d i . c - c d i c i o n - u n moll diver-ilicat. •• letioi- c- \a Ici ,m logo CHiantc- /?; Í.OI /. v..-/. - ci-la:k u i i', uici m i.-cn-c peii|aran a Sani ( ueal ! dciv.r de '-auda c'- colot-'Se'n pcn'aian d ii pe '• ai ais. Iicni Ici di\ ei ses Ires-cente- al- lanai- de Sani \c:-n a i - d e d'inbu'.aci.Mis de Cugal i c- repartiran pelculi ii- nu ill viu- que I i doneu diferent- nuclis de la cuilal. niiiviíiKiil • N'hi haurà a la plaça de I K Ch.eia i c l a u o eiiarda 4 Cantons, a la / o n a del amb cl qui - u c i c i i c a Sani Pla del V'invel. elc. I a mes, < neai1 -'han dissenval 4 loirru-, Pieei-ament el que ei]ue nosaltre- a n o m e n e m vol iilciir c- ai\o. Volem tohlcromw i que c- col·loli a n - m c u c la idea de vilacaran en llocs c-Uatceiclilal del -ciliii comercial. una a l'eslaeio. una a l'enPei ai\o cl- eoloi- vius -on trada de la l'iia. una a Pla moll cnccilal-: pel que el del Vinyet i una a la plaça que e - n a I e - q u e cl comerç d e l - 4 Cantons..e- viu i. en els do- anvs i Ouines diferencies hi mil; que han pa—al d e - de ha entre l'aplicació que - ha l'ediein uiitciinr cl comerç l'et del logotip en aque-la de Sant ( ueul ha canviat mostra amb la que e- va mulles IO-CV •• fer a les alt i e- edicions'.'

El k a r a o k e «La Bohèmia» oferirà actuacions en directe de música, ball i màgia • El karaoke «La Bohèmia», que ja porta dos anys entre nosaltres, vol ampliar l'esperit amb què va obrir les seves portes per primer cop. Amb aquesta intenció oferirà quatre actuacions cada setmana per amenitzar les nits, mantenint, això sí, l'habitual karaoke. L'Eduard, propietari de «La Bohèmia», vol que el seu local sigui un espai on els artistes de Sant Cugat tinguin una

—"A la primeia edició vam fer un logotip estàtic. on només hi havia l'anagrama de la Fundació Sant Cugat Actiu i un Ions blanc. A la segona edició vam jugar amb el-colors de l'anagrama inicial —el vermell, el blau. c: verd, el groc i el ni ere -vam col·locat l'anagrama -obre un tons de in i-aic. Id mosaic sortia d'una combinació determinada deis anaeiumes i ajudava a destacar la importància dels colors. Però en aquesla edició hem anal mes enllà i hem let un logotip viu Hem posat l'anagrama en negatiu a -obie de distints fon- i farem coiubinaeióiis dilciciits que a me- d'ajudar a atreure l'aleiició de la geni. ens ajug a d a r a n a d i n a m i t / a r la imatge de la tua i ler-la mes activa.» - l-'steu -ali-lcl- amb el resultat final? «Si. Ouan vam fer les primeres proves cicicm que era molt arriscat i no -abiem si anar endavant o no. Però. després de mirar-nos les proves, en- van convèncer."

oportunitat, i amb aquesta intenció els ha reservat les nits del dijous. Les «nits de La Bohèmia» seran per als amants de la música, que un cop acabada l'actuació podran continuar la vetllada cantant les cançons del karaoke. Les primeres actuacions seran les del cantant i ballarí francès Bernard. Músics i cantants compartiran d'aquesta manera amb els clients l'aplaudiment general. Els dimecres seran «el dia del bevedor». Sota el lema «beu i no condueixis» s'oferiran les begudes a preus populars, assequibles a totes les butxaques. I els divendres i dissab-

IV re i'-qucnla i Allvit Salaiicli volen oferir la imatge ile la unitat del comerç. I>>ii> 1 V vil I \

tes les actuacions del màgic Joaquim aproparan els trucs de cartes a la mateixa taula del client. D'aquesta manera l'Eduard vol que «La Bohèmia» incrementi el caràcter bohemi i obert a tothom amb què va començar. Les activitats del karaoke i de la cocteleria es mantindran juntament amb les actuacions. amb el desig d'augmentar els serveis mantenint els mateixos preus. En el local es manté l'ambient familiar i acollidor amb què ha aconseguit una clientela assídua i fidel, unida pel desig de passar-s'ho bé. El gran sofà que ocupa tot el local ajuda a aconseguir aquest

o

ambient on tots comparteixen un espai comú i no es necessita ser cap «Pavarotti» per oferir un divertit concert. L'esperit que anima «La Bohèmia» és en bona part el de l'Eduard, que ja de jove se sentia atret per la música popular, fins al punt que va formar part de la Tuna Universitària de Barcelona. Aquesta il·lusió es desprèn del local, on cada detall recorda una part de la seva vida. L'Eduard i el seu fill, en Cristian. donen aquest estil característic al local, que l'ha convertit en un clàssic en el seu gènere entre nosaltres.


17

SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

El petit comerç creu que la Mostra és necessària per promocionar-se. A. Gómez, gerent de Vallès Net diu que «és la fira de la ciutat i la gent de la ciutat hi ha d e participar». Ell és un dels set empresaris i comerciants que Els 4 Cantons ha triat aleatòriament com per representar el petit comerç. A N T O N I G Ó M E Z . G e r e n t de Vallès Net.

«La mostra és de la ciutat i no hi ha excuses» CATI MORELL

• Sant Cugat.— Què espera obtenir de la seva participació a Sant Cugat Actiu? —«Vull remarcar el fet que no hi vaig per obtenir cap benefici, sinó perquè és un esdeveniment que l'organitza la ciutat i són les empreses i comerços de la ciutat qui ha de respondre i donar el suport necessari perquè la fira vagi endavant. A més, Vallès Net farà la neteja del recinte firal i, tal i com van dir-me els organitzadors quan vaig presentar el pressupost, no seria lògic que una empresa de Sant Cugat que fa la netaja del recinte no tingués un estand i participés com a expositor a la mostra.» —És cert que el comerç i les empreses de Sant Cugat necessiten una fira d'aquestes característiques? —«En el meu cas, no resulta efectiu ser a la fira, però penso que s'hi ha de

ser només pel fet de ser de Sant Cugat. Crec que una fira d'aquest tipus és bona no només per la ciutat, sinó també per les empreses i els comerços. És bo que s'organitzi cada dos anys perquè si es muntés la fira cada any, estaria massa junt i potser això repercutiria en la participació dels expositors i, fins i tot, dels participants. En aquesta edició he trobat a faltar empreses importants arrelades a Sant Cugat que han renunciat a col·locar un estand enguany, no se sap ben bé per què, tot i que ha influit força el fet de pertànyer a la junta de l'associació de botiguers Sant Cugat Comerç.» —N'ha tret algun profit de la seva participació en anteriors edicions? —«De l'edició que en vaig treure més profit va ser la última, la que es va celebrar al 92. Vaig guanyar un client que no sabia que existíem i des d'aleshores s'ha con-

Antoni Gómez, al seu despatx de Vallès Net. FotoJ.A. MULA. vertit en un dels nostres clients habituals. Però insiteixo en que jo no munto un estand a la mostra per obtenir-ne beneficis —si arriben millor—.» —És possible que aquesta mostra sigui més profitosa per les empreses noves que

3CIO d i L i . dirigit per J. Manich

í

s'han instal·lat a Sant Cugat al llarg dels últims dos anys? —«He estat mirant el plànol d'estands que hi ha a la fira i he descobert noms d'empreses que no coneixia i d'altres que no sabia que s'haguessin instal·lat a Sant Cugat. Jo penso que aquesta

mostra pot resultar bona per les empreses noves, que es podran donar a conèixer, però això no hauria de servir d'excusa perquè els comerços arrelats a la ciutat deixin de participar-hi.» —La mostra es va ajornar per evitar les últimes espur-

nes de la crisi econòmica. És aquest un bon moment per fer-la? —«La crisi del 95 és la mateixa que la del 94, tot i que es veuen unes perspectives de revifament del comerç. Potser sí és millor fer-la ara.»

VISITI'NS Som a: Taller: Camí de Can Caldes, 1. Tel. 674 34 75 SANT CUGAT

Li ofereix TALLER DE - Planxa - Mecànica - Pintura BOTIGA D'ACCESSORIS PER A VEHICLES - Llantes - Pneumàtics ]}£ - Amortidors 1 .I :" - Volants i* - Portabicicletes - Barres de transport 4 - Àudio - Telefonia •

OFERIM COTXE DE CORTESIA, MENTRE EL SEU S'ESTÀ REPARANT

fi£§«*

h

• Tenim tota mena de MARQUES de pneumàtics a uns PREUS molt interessants Pregunti!!! N O H O DUBTI!!!

Oferta del mes fins al 30 d'abril Canvi d'oli 20 x 50 Motul Reposició de nivells Revisar filtres </ Revisar bugies • Comprovar pressió de pneumàtics y Revisar pastilles i discs de fre f Tot això per tan sots

PREU: 9.999 ptes. • Comprovi-ho vostè mateix i no en sortirà gens decebut


18

SANT CUGAT ACTIU

El comerç, local de Sant Cugat ha patit en els últims anys dues sotregades importants: la crisi econòmica que ha afectat tot l'estat i l'aterrament, gairebé sense temps de reacció, de les grans superfícies comercials. Aquests dos fets

ELS 4 CAN TONS Divendres, 31 de març de 1<W5

han provocat diferents reaeeions en cl sector comercial. Segons Josep M. Cabrerizo. uns s'han trobat amb un enemic al qual no es pot fer front i d'altres han aconseguit el revulsiu necessari per reaccionar i posar-se al dia.

J O S E P M . C A B R E R I Z O . G e r e n t d'Indubruc.

«És necessari invertir en imatge, servei i gestió» ( A l l MORKI.I.

M Sant Cugat. - Què espera obtenir de la seva participació a la fira de Sant Cugat Actiu'.' —"Nosaltres participem a la tira perquè eree que trencar la periodicitat de la mostra. en aquests moments, és el més negatiu que es podria fer. La Mostra ben entesa ha de servir precisament per reconduir en el futur les il·lusions i els projectes que els comerciants han de tenir des d'ara.» - Pensa doncs que el sector comercial i empresarial de Sant Cugat necessiten una tira d'aquestes característiques'.' -—Penso que Sant Cugat Actiu ha de ser el nostre aparador, l'aparador del comerç de Sant Cugat, no pas el de les grans superfícies i això només serà possible si els comerciants ho volem i ho fem palès amb la nostra participació. LI fet que es torni a fer la fira es decissiu pel seu futur, perquè s'acabi consolidant." Que creu que li falta

a la mostra de Sant Cugat Actiu? —«Crec que Sant Cugat hauria de tenir un espai fixe, permanent on es poguessin celebrar esdeveniments d'aquest tipus. Ens cal una instal·lació on poder organitzar actes culturals, com actuacions de teatre amateur, actuacions musicals i celebracions estiuenques o nadalenques. Amb un recinte adquat a aquest tipus d'esdeveniments, Sant Cugat podria prescindir de llogar costosos embalats cada dos per tres i la mostra es refermaria i, fins i tot. es podria celebrar cada any.» —Aprofitarà la tercera edició de la mostra per presentar aluuna novetat al públic.' —"Presentarem l'especialització que estem adquirint en els últims anys que consisteix en la comercialització de la fusta tractada i el conegut teixit de bruc. La nostra empresa te un caire familiar, però ara per ara importem productes d'Alemanya i Holanda principal-

ment i els venem a tot l'Estat Espanyol. Participem a la mostra per donar-nos a conèixer al públic i promocionar-nos, però vull destacar el fet que els nostres principals clients avui són els Centres de Jardineria, empreses de construcció o de materials de ferreteria, i empreses relacionades amb el món del jardí principalment.» —La mostra de comerç. indústria i serveis es va ajornar per evitar Ics últimes espurnes de la crisi econòmica, creu que ara és un bon moment per fer-la? —«La crisi ha estat un cop molt fort pel comerç local de Sant Cugat, igual que la instal·lació de grans superfícies comercials. Tots els empresaris i comerciants sabien que arribaria però. ara han d'assumir que ja hi som. Alguns creuen que parlar de competitivitat i especialització és cosa del futur. Pocs són els que s'adonen de la necessitat d'invertiren imatge. servei i gestió si volen seguir vivint del seu negoci.»

< aluerizo creu que Sant Cugat necessita un espai exclusiu per la mostra. Into:J.A. MULA

A RUBÍ • PISOS DE 2 - 3 - 4 HABITACIONS * * * * * * *

2 BANYS TANCAMENTS EXT. ALUMINI FUSTERIA INTERIOR ENVERNISSADA CALEFACCIÓ GAS CUINA EQUIPADA _ ___^ ACABATS DE Q U A L I T A T ^ "~"' ^ ' ^ I A MÉS A MÉSrJPÀRQtlïftG I N C L Ò S - EN EL PREU

DE 8 0 A 90 m 2 ÚTILS

H

X.

WVTÏNCMTI

•'OïSffíf,

•S5SS

INFORMACIÓ I VENDA: Passeig Francesc Macià. 80 Tel. 588 13 24 Fax 699 56 00 08191 RUBÍ (Barcelona) - EN OBRA Tel. 697 29 31

EDIFICI B A R C E L O N A PREUS: 2 H., 8.300.000

(c/ Barcelona cant. Lleida)

3 H., DES DE 9.200.000 A 10.750.000

4H., DES DE 10.000.000 A 11.600.000 INTERCOWSULT

IMMOBILIÀRIA,

8.A.


c/ Sant Jordi, 22 • Tel. 674 12 39 08190 SANT CUGAT

8 0 ^3

• Escola infantil de 0 a 6 anys. • Vint-i-tres anys al servei dels nens i nenes de Sant Cugat. • Centre de desenvolupament infantil «Ajudar a créixer és ajudar a viure».

Primària, EGB BUP i COU. Català, castellà i anglès. Club esportiu. • Taller de teatre. Cursos d'estiu mes juliol escola esportiva, vela, golf i hípica. Anglès intensiu. Repàs assignatures. Colònies.

Ferrer i Guàrdia, s/n • 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) • Tel. 589 00 01-06 • Fax 674 24 86

Tel. 589 28 81 • Fax 674 24 86


SANT CUGAT ACTIU

20

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 31 de març de 1995

Maria Ciriful es tinti de les veteranes de la Mostra Sant Cugat Actiu. No ha fallat a les ducs edicions que ja s'han fel. perquè considera gairebé obligatori que tots els sankugatencs participin en aquesta exposició de la realitat comercial i empresarial de la ciutat. M A R I A ( i R I F U L . Xarcuteria (iriïul

«

El comerç és el sector propi de Sant Cugat»

w< -i i Siint ( ugnt (.hic espe.H l u ipacio ra de la SLA.I al Sani ( \ I L M I V algú que. eotn \ o s k - . i'n > I aUa l mai a cap'.'

« P e n s o que no serà menvs que els an\s passat. i espero que scra satisfactori. Sempre ho es. \ u sL si \ Índia mes gent o n... [íerò. de tet, tampoc em somnia el mes interessant .lo espero d'aquesta Mostra que sigui un autèntic punt tic tiobada e n t r e els c o m e r c i a n t s de Sant Cugat i la seva clientela... La seva experiència li fa pensar que aquesta fira no es gaire útil per augmentar el negoci? «Aquestes coses no es fan per vendre, sinó per connectar amb la gent. A mi em sembla que el tret característic d'aquesta Mostra de Comerç i Indústria no es tant poder aconseguir tots els clients del món. sinó acurat encant més el servei que

proporciones cada dia a la gent que el \ e a comprar a la dia. En aquest-, tres dies tens la oportunitat de connectar amb la gent mes directament.» »Jo he participat en les dues ocasions anteriors, i ara tone moltes ganes de que arribi aquesta tercera edició. No ens podem quedar enrera, i tampoc no podem pensar que la Mostra ens farà fer l'agost. No es pot anar tant al beneefici. perquè això el consumidor ho nota. A mi m'agrada fer coses com la L'ira. No ens podem tancar». —Encara la creu necessària, aquesta fira? —«Més que mai. Es molt important que hi gent et conegui per poder tenir èxit en aquest negoci. Tenim 2 camins per afrontar aquesta crisi. Com mes súpers ens posen, mès ens hem de promocionar. Ens hem de bellugar, i sobre tot, no posar-nos negatius. El secret.

Maria (iriful sempre ha participat a per a mi. es \iure hi professió i dedicar-te al client». ---Aquest any també hi haurà degustacions? «Sí. si. evidentment. Presentarem un altre cop les safates de degustació, entre les quals destaco la del salmó. El procediment serà

l'habitual: es repartiran uns tiquets. Jo crec que és per aqui que s'ha d'anai. Ilauriem de fer més regals. Donar tiquets vàlids per a algunes coses, regalar paneres. I.'objectiu sempre és el mateix: tenir el client content. La Mostra serà encara

millor per a la gent nova que encara no te costum de comprar aqui. El comerç és el gran què de Sant Cugat». —Vostè, que ha aprticipat a les d u e s e d i c i o n s boiants de la Mostra, com veu aquesta que comença ara?

—«La crisi és un factor determinant. Els dos primers anys ens vam decidir ràpidament, gairebé ni ho vam pensar. En aquesta ocasió sí que o hem hagut de discutir més detingudament. És una inversió important per al nostre sector».

CENTRAL EDIFICIS DELTA

COMUNITAT DE PROPIETARIS

Propera construcció de: 6 pisos de 103 m2 2 pisos de 100 m2 4 apartaments de 70 m2 + 40 m2 golfes

PREU DE COST

Jardí • Solàrium • Pàrquing • Traster Acabats i disseny de gran qualitat

xíïi

INFORMACIÓ I VENDA

/

VICOMCA M

A Sant Cugat C/Sant Antoni, 10 (PI. Barcelona) Tel. 675 17 01

A Valldoreix Plaça de Can Cadena, 2 Tel. 674 78 50

TORRES • TERRENYS • PISOS • LOCALS


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

21

L'especialista en fusteria d'alumini J. Cruz ha participat de la Mostra de Comerç cada any, perquè pensa que com a santcugatenc, ha de fer-ho. Està en joc el seu sector. Segons Cruz, els botiguers i comerciants d e Sant Cugat tenen una fama d e cars mal guanyada, perquè el que donen és qualitat. J . C R U Z . Propietari del taller J. Cruz

«Sant Cugat té una falsa fama de ciutat cara» ÀNGELS CASTUERA

• Sant Cugat.Quines expectatives li desperta aquesta tercera Mostra Sant Cugat Actiu? —«Jo, francament, espero el mateix que sempre. Si vaig a la fira, és per estar allà, i per demostrar el públic que al nsotre taller donem servei i qualitat. Algú que ens demani que l'instal·lem una persiana quedarà satisfet». «És més un acte de solidaritat que una ocasió per fer negoci. Jo, dels anys anteriors, no he notat res. No he fet cap contacte espectacular, continuo treballant». —És una fira que Sant Cugat necessita? —«Crec que ho seria encara més si la població consumís el que fabriquem. Això no passa encara, perquè malhauradament Sant Cugat és una ciutat dormitori. La gran majoria de gent que viu aqui no menja, ni

compra. La que viu i compra, se'N va fora perquè aqui ens hem guanyat unaa ureola de cars i no és cert». «Jo, perexemple, treball per a gent de Rubí i de Cerdanyola. Tenen més diners aquesta gent?. No. Busquen qualitat, servei, i la garantia de la feina ben feta» —Quines novetats presentarà en aquesta edició? —«Presentaré les instal·lacions Cernal, de les quals som fabricants al taller, i el Brusystem, un sistema barrejat d'alumini i fusta que dona gran qualitat. Nosaltres també en som fabricants, i garantim els resultats. pensem que és una bona oportunitat per donar-lo a conèixer». —Creu que hi haurà alguns sectors que treuran més profit que d'altres? —«El profit o el perjudici el treurem tots igual. El problema és que la gent mira, remira, i quan pregunta el preu, recula. Però és que

OeH-

J. Cruz presentarà algunes novetats en aquesta Mostra.Foto: J. A. MULA els consumidors van només a buscar preus més econòmics. Aquest no és l'estil del meu taller. És clar que jo podria oferir altres pressupostos. Però no podria fer-ho amb la tranquilitat amb que els plantejo ara». »De tota manera, si hi

ha un sector empresarial que sortirà beneficiat del Sant Cugat Actiu, és el de la publicitat. Moltes empreses hauran aprofitat per confeccionar petites campanyes de promoció, i això dona molt joc a les companyies publicitàries».

c&ctelenia,

—La crisi no perdona? —«No. No perdona. Les males condicions econòmiques continuen. Els especialistes diuen que ens trobem tot just a les acaballes, però jo tinc la sensació que no s'acaba mai. No se li veu la punta. Tot i així, la Mostra

no es podia aturar». — Es massa local, el Sant Cugat Actiu? — « J o p e n s o q u e si. Aquesta Mostra s'hauria d'obrir a d'altres poblacions del Vallès, que ens puguessin conèixer i veure el que podem oferir a Sant Cugat».

Castillejos, 9 - Telèfon 589 6 4 55 081 90 S A N T C U G A T D E L V A L L È S

El Ceylan és un d'aquells racons on es pot prendre una copa, menjar qualsevol cosa amb un veritable gust casolà, jugar a cartes, llegir una revista de moda o d'actualitat, jugar un parxís o fer petar la xerrada amb els amics de sempre o amb els que es facin dins el bar. Perquè l'encant d'aquest establiment, que està al carrer de Castillejos, és precisament que no hi ha temps per avorrir-se. Un hi entra sol, i potser trist, i en surt amb l'ànim pujat de to. Sí no és algun altre client que l'engresca a parlar, seran els mateixos propietaris, la Mercè o l'Ari, els que s'encarregaran d'alegrar-li la tarda. Perquè, tot i que el Ceylan és obert tot el dia, quan de veritat es converteix en un formiguer de gent de tot tipus és a partir de les sis. A la nit, l'ambient arriba al màxim. La clientela del Ceylan no es pot catalogar. No hi ha un públic determinat ni es pot dir que el bar tingui un ambient concret. Com explica la Mercè, que tant et prepara unes torrades amb embotits com et fa en un tres i no res un còctel com no en trobaràs cap més a les rodalies, «aquest bar vol ser una ampliació de la saleta de casa teva. No et sabria definir quins objectius ens vam marcar quan vam començar a reformar el local. Només sé que la nostra intenció és que la gent aquí es trobi ben a gust». Aquesta filosofia, tan senzilla en aparença però tan difícil d'aconseguir, exigeix alguns ingredients que l'Ari i la Mercè combinen extraordinàriament.

A banda la gastronomia i l'oferta del bar, la decoració és un altre factor que convida a passarse una estona llarga en aquest local. L'estil és auster i acollidor, i recorda el de les antigues tavernes. El material més abundós és la fusta. Destaquen unes curioses làmpares realitzades per la mateixa Mercè, i de les parets pengen fotografies d'arreu del món que ha fet l'Ari. Les especialitats de la casa són els embotits gallecs i un vi tèrbol també de la terra que acompanya les torrades. La cuina és oberta a qualsevol hora de la nit, de manera que aquells que han hagut de córrer per entrar al cine o no fer tard al començament de la funció de teatre, ja saben que a la sortida poden trobar un local càlid amb un servei afabilíssim. Sigui l'hora que sigui, tant la Mercè com l'Ari es preocuparan de posar-te a taula allò que et vingui més de gust. Tot i que no és un bar musical, l'Ari, un noi holandès que va aterrar a Sant Cugat després d'haver treballat en diferents locals de la costa, té molta cura de la música ambiental. La selecció és molt acurada i acompanya suaument la conversa, el joc, la lectura o la copa. Al Ceylan se serveixen tot tipus de cerveses, algunes d'importació, les begudes de nit habituals i uns còctels autèntics. Els reis de la coctelera són el bloody mary i la caipirinha. Tant se val si és per copiar els apunts, repassar les últimes lliçons, fer una partida de daus o discutir aferrissadament per mirar d'arreglar el món: al Ceylan hi ha el teu lloc.


22

SANT CUGAT ACTIU

La M o s t r a S a n t C u g a t A c t i u s ' h a u r i a d e c e l e b r a r c a d a any. e n c a r a q u e t o s m é s p e t i t a , p e r p o t e n c i a r el c o n t a c t e e n t r e el client i el c o m e r c i a n t . O s i n ó . buscar un rccimte m é s gran i captar l ' a t e n c i o ( . r e s t a b l i m e n t s d e t o t a la c o -

ELS 4 C A N T O N S ; Divendres, 31 de març de 1995

m a r c a . S ó n a l g u n e s d e les s u g g e r è n c i e s q u e llença F r a n c e s c P a p i o l , g e r e n t d e «Papiol a l f o m b r e s » . d e d i c a d a a la v e n d a i r e s t a u r a c i ó d e catifes. P a p i o l c r e u q u e la M o s t r a c o m p l e i x la seva l'unció. p e r ò es q u e i x a del p r e u d e l s e s t a n d s .

FRANCI-SC PAPIOL. Propietari de «Papiol alfombres» «

Hauria de ser més gran i intercomarcal > i I 1 I M I KNADAS

• Siint CiiKiit. Ouò espera obtenit de la seva participació a la mostra «Sant ( ii^i.il A c t i u ••'.'

•• I n principi, el que nies esperem es que hi hagi molta afluència de gent.» — Pensa que el comerç, i l'empresa de Sant Cugat necessiten una l'ira d'aquestes característiques'.' --• -Si, però considerem que enlloc d'una mostra pròpiament dita es nies una fira. Ls presenten entitats junt amh els e o m e i \ o s . i no la veig com en altres edicions. Penso que s'ha de destacar la quantitat de gent que hi participa, tol i que alguns no han repetit respecte a l'edieio anterior. I segurament no ho han fet per culpa dels preus dels estands.» - lla tret algun benefici concret de la seva participació en altres edicions? — d i e m venut algunes alfombres posteriorment i ens encarregat alguns treballs de restauració, sempre gent del mateix poble. Potser també hem aconseeuit algun con-

tracte d'algú de fora-. — Ouin producte s'ha inventat per presentar expressament amb ocasió de la Mostra'.' •«Muntarem un petit teler perquè la gent vegi com fem la restauració de catifes. Ls un aspecte del nostre negoci que el públic no coneix tant». — Creu, en tot cas. que la Mostra Sant Cugat pot ser mes útil per a les empreses que s'hi han instal·lat recentment i que per tant no son tan conegudes per part de la ciutat? — «Si. realment crec queies e m p r e s e s n o v e s en treuen més profit, l e s botigues de solera no necessitem tanta presentació.» — Hi ha cap sector dels representats que cregui que pot sortir mes a t a u i r i t ï — «Les grans empreses. perquè es veuen més, o potser entitats bancàries». — Tenint en compte que aquesta tercera edició de la Mostra es va haver d'ajornar a causa de la crisi, creu que ara és el moment més adient

per fer-la? - «Jo considero que ara es un bon moment, i afegiria a mes que cada any podria o r g a n i t z a r - s e una p e t i t a mostra, perquè els comerços poden incrementar i millorar el sou contacte amb la geni. 1 s'hauria de fer per aquestes dates, que s'aprofita el bon temps, tal com fan a Cïirona. Jo m'hi apuntaria cada any. Seria bo que l'Ajuntament ens consultes aquesta possibilitat, perquè estic segur que la majoria participarien d'aquesta mostra anual. Crec que. ara per ara. l'estand és car en relació a la categoria de la fira, haurien de ser més assequibles. — Ls massa local, la Mos tra" •Senzillament, no hauríem de lancar-nos: podríem buscar un lloc més gran i convidar comerciants de les ciutats del voltant, com ara Sabadell, Terrassa o G r a n o llers, i distribuir-nos per sectors. Així incrementaríem la clientela. Però Sant Cugat Actiu, com a mostra de la ciutat, està bé».

Francesc Papiol a la seva botiga del carrer Francesc Moragas. Foto: JA Ml LA

VALLÈS PA, S.A. Elaboració i venda a l'engròs i al detall de tota classe de

EL N O U HORARI DE LES NOSTRES INSTAL·LACIONS PER ESTAR MÉS EN FORMA

PA, PASTES i PASTISSERIA

Moll aviat estrenarem la

Esperem la vostra visita a la III Mostra de Comerç, Indústria i Serveis Estands: 125,126 i 127 25

Oberta la piv-insviïpció limitada a 150 socis

QUASH

Monestir, 58-60 Tel. 674 66 00 SANT CUGAT DEL VALLÈS

metres

Apunta-t'hi \a\\

Club Sant Cugat

C/Sant Jordi Tel. 674 98 62

PROMOCIÓ ftiAST.CU«AÏ ACTIU , M M ikicnbmrtfS


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

23

Des de fa sis mesos, a un pis del carrer de Balmes, es poden comprar joies clàssiques i les últimes tendències del sector. Montse Franquesa experimenta amb aquesta modalitat per atreure els clients. Aquesta petita empresària espera treure'n el màxim profit de la Mostra a on es presenta per primer cop. M O N T S E F R A N Q U E S A j o i e r i a Spada

«La Mostra és un revulsiu per al comerç local» ÀNGELS CASTUERA

• Sant Cugat.— —Què pensa treure de la seva participació a la fira? —«Una mica, un major coneixement de la gent. Jo busco una relació amb els santcugatencs. He nascut aquí, i és clar que conec a tothom, i tothom em coneix a mi. Però el meu negoci és una mica especial. La gent està acostumada a veure joies a un aparador, però no a pujar escales per mirar-les dins un pis.» «El servei que jo proporciono als meus clients és diferent. Més privat, més proper a la persona que vol comprar. Al cap i a la fi, adquirir una joia és un acte força íntim, i Joieria Spada dóna un ambient propici per a aquest tipus de compra. A més, aprofitaré per presentar algunes peces de la col·lecció d'aquesta primavera, fets amb esmalts i laques.» —Fins a quin punt és ne-

cessària aquesta fira? —«A mi em semblaque una exposició d'aquest tipus no es estrictament necessària. Si haig de ser sincera, no em moriria si no es fes. Però, ara com ara, no es pot negar que és un revulsiu per a la economia del petit comerç local. La crisi no ha passat encara, però tampoc no podem deixar que ens arrossegui. Els botiguers, vulguis o no, per desencantats que estiguin, s'ho prenen amb il·lusió. El públic, de la seva banda, espera una mica expectant les novetats que pugui trobar en cada nova edició». «Jo no la consideraria indispensable. Tanmateix, la inversió de temps i de diners que realitzen els organitzadors per muntar-la, no serà inútil. Penso que una mostra com aquesta dóna vida al poble. No és imprescindible, però, si no hi fos, la trobaria a faltar.» —Pensa vostè treure mi-

El diseny és un element molt important en la joieria.Foto: J.A.MULA

Uor profit de la Mostra pel fet que es una nova empresària santeugatenca? —«Si el que vols dir és que com que tot just ara el meu negoci comença a rutllar, tindré més possibilitats de que la gent es fixi en el que ofereixo que no

pas qualsevol dia normal, el cert és que no puc negar-ho. En aquest punt estic d'acord. Potser si que és més important per a nosaltres, els nous». »Però això no vol dir que les empreses i botigues veteranes de la Mostra surtin

perjudicades. El Sant Cugat Actiu és bó per a tothom. per exemple, si a mé m'anés bé aquest any, no deixaria de participar a properes edicions». —Hi ha cap sector, d'acord amb la seva opinió, que obtingui més beneficis?

—« T'hauria de parlar segons la meva^ experiència, i no la tinc. És la primera vegada que m'exposaré. Però amb 80.000 persones que van passar al 92 per la Mostra, no seria agosarat pensar que alguns sectors hauran sortit guanyant».

MM/9&S9

• Orientacions vocacionals i professionals: elaboració de currículums. • Diagnòstics psicopedagògics. • Reeducacions psicopedagògiques. • Trastorns d'aprenentatge. • Tècniques d'estudi.

frUl·/l·(M COAP Nova col·lecció primavera / estiu de sabates, bosses, cinturons... Gran varietat de mocadors, foulards i «pareos»!!

• EGB, FP, COU, ESO (REFORÇ) • Adults: ' Accés universitat. - Graduat escolar. - Català. - Aula d'esbarjo i activitats extraescolars TREBALL INDIVIDUAL I EN GRUP. PORTAT I DIRIGIT PER LLICENCIATS EN PEDAGOGIA IESPECIAUSTES EN PSKSOPEDAGOGIA

«L J U m/i fs?

c/ Sant Jordi, 24

Tel. 589 29 54 ST. CUGAT

MhpixoL

C/VWM2 SANT CUGAT OEt


SANT CUGAT ACTIU

24

ELS 4 CAN I O N S

Divendres. ?l de mare de 1W5

\ a \ i e r S a m p o n s participa per primera S a m p o n s n o té p o r d e la crisi, i p e n s a v e g a d a a la M o s t r a de C o m e r ç Sant q u e iniciatives c o m la M o s t r a d o n e n O r n a t .Actiu. I I s e u o b j e c t i n es d o n a r i agilitat al c o m e r ç d e S a n t C u g a t . X a v i e r a c o n è i x e r la seva h o t i c a . i els articles j S a m p o n s c o n s i d e r a q u e el S a n t C u g a t e l e c t r o d o m è s t i c s q u e c o m e r c i a l i t z a al actiu e s . c o m indica el s e u l e m a . u n m a j o r n o m b r e d e p e r s o n e s p o s s i b l e . | v e r i t a b l e a p a r a d o r d e la c i u t a t . X A V I K R

S A M P O N S .

Propiciar, de Electrovila

«No ens podíem esperar que passés la crisi» \N< il I s ( \ s l l l K \

I Sant (ujíiil. O n e espera nhtenir de la seva participació al Sant ( u g a l Actiu' 1 • I o n a m c n t a l m e n t . el mateix que tots els expositois: que la gent conegui mes i millor cl meu establiment. que sàpiga on es. bn definitiva, portar mes clients a la botiga-. Pensa que el comerç i l'empiesa de Sant Cugat necessiten una lira d'aquestes cai aeteristiques? •Si. I na mostra com la que es la cada dos anvs a Sant Cugat aplega molta gent que ve de nou, i pot veure tot allò que es capaç d'olcrir Sant Cugat. Crec que esta be que es faci cada dos anvs No m'he plantejat si seria millor celebrar-la un cop l'anv. I a Mostra es. sobretot. un aparador per als nous habitants de Sant Cugat. que necessiten integrar-se i aqui troben tot el que necessiten saber de la ciutat Penso que aquesta exposició es necessària per Sant ( nuat».

lla participat mai d'aquesta l'ira? -<• l a veritat és que es la primera vegada que vinc. i ho he fet perquè penso que és necessari per al poble. Això dona vida a la comunitat. I spero que l'experiència em surti b e - . Aprofitarà la Mostra per presentar cap novetat'.' <• Be. de fet. ja que hi vaig. aprofitaré per exposar-ho tot. Sobre tot. els productes més nous. és clar. això es llogic. Per exemple, m'he guardat per a aquesta ocasió l'últim model de vídeo eàmeras de Sharp. Aquests articles ja es poden veure ara a la botiga, tot i que la Mostra de Comerç es una bona o p o r t u n i t a t p e r q u è els clients la puguin veure de prop i en un altre ambient. Però em faria un favor petit si no mostrés tot el que jo puc vendre al meu establiment-. I.es empreses que tot just ara s'acabeu d'instal·lar a Sant Cugat, o. pei exemple. la seva, que participa per primera vegada, tenen

mes possibilitats de promocionar-se? —«Tothom sortirà beneficat. o al menys, això es el que jo penso. Potser si que és cert que les empreses o els comerços de nova aparició a la mostra aixequen més interès. Però també és veritat que Ics botigues que han participat en les dues edicions anteiiors compten amb un aspecte favorable: l'experiència. • • «Per exemple, tampoc no crec que hi hagi un sector específic que tingui més benefici. Això, dependrà de les necessitats del mercat. De fet. aquesta mostra és fa perquè ja és una mena d'institució al poble. No crec que un àrea o un altre puguin treure més benefici». —Pensa que aquest és un bon moment per muntar la Mostra, quan els especialistes assenyalen que estem sortint de la crisi? —«l.a crisi hi és. no ens hem de enganyar. Però això no es podia endarrerir més, perquè s'haurien oblidat de nosaltres».

IMPORTANT EMPRESA DE GESTIÓ EMPRESARIAL NECESSITA:

EXECUTIU COMERCIAL

Xavier Sampons. ;i lu seva botiga.t'oio: J.A.Mt II.A

rCRRGTERIfl

4.500.000 brut anual El perfil desitjat és: • Persona responsable, activa i dinàmica, amb experiència en el sector serveis. • Amb entrevistes dirigides a gerència. Mínim 3 anys. • Bons dots d'organitzador. • Edat entre 25 i 35 anys (ambdós sexes) • Vehicle propi. Visites concertades, formació a càrrec de la companyia. Els interessats que reuneixin aquestes condicions poden posar-se en contacte trucant al telèfon: 589 31 33 -675 53 92 Per concertar entrevista pregunteu per la Stra. Lídia Estella. Horari d'oficina

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS ELECTRICITAT

MAQUINARIA - BRICOLAGE

5^ t^^

JARDINERIA

**:

34

«ta**- *ò

c/ Francesc Moragas, 44 c/ Girona, 3 Tel. 675 01 75 SANT CUGAT DEL VALLÈS


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

SANT CUGAT ACTIU

25

La Mostra Sant Cugat Actiu no només té com a objectiu prioritari potenciar el petit comerç. De fet, hi participen, com a expositors, grans empreses instal·lades a Sant Cugat i que no es dediquen a la venda de productes al públic.

«És un bon moment per fer la Mostra» Les grans empreses opten per la fira com una forma de promoció interna CATÍ MORELL

• Sant Cugat.— L'empresa Lucas es una de les que exposen a Sant Cugat Actiu. A mes, hi ha estands de Catalana Occident, de l'empresa Ferrer Internacional i de Novotel. Hem mantingut una entrevista amb el responsable de relacions externes de l'empresa d'automoció Lucas Diesel, Àngel Solà. —Què esperen obtenir amb la seva paticipació a Sant Cugat Actiu? —«M'agradaria remarcar el fet que la nostra empresa no es dedica a vendre res. Es tracta d'un centre de producció. Això ja dóna una idea de la nostra intenció de participar a la Mostra de Sant Cugat Actiu amb només un ànim de formar part de la xarxa empresarial i comercial de Sant Cugat.

Volem donar constància de la nostra participació a la vida de la ciutat, però no hi anem per vendre ni productes ni nom.» —Pensa que el comerç i l'empresa de Sant Cugat necessiten una fira d'aquestes característiques? —«Sí, és necessària perquè resulta positiva per tots els petits i grans empresaris de Sant Cugat.» —L'empresa Lucas ha participat en les anteriors edicions de la Mostra? —«Sí.» —N'ha tret un profit concret: més consumidors o clients? —«És molt difícil contestar aquesta pregunta, precisament perquè som una empresa que no es dedica a vendre. Podem dir que de la nostra participació a la fira en podem treure un be-

"

•—

J

TI in

<«—•

Els productes de l'empresa Lucas s'exposaran a l'estand de Vallès Automocio Foto M ESPINOSA nefici en l'àmbit intern de l'empresa. Aquest tipus d'esdeveniments provoquen la satisfacció del personal de l'empresa. Als treballadors els fa goig veure una representació de l'empresa per la qual treballen. De fet, l'estand que munta Lucas es fa amb treballadors volun-

AVANTATGE VOSTÈ. SET BALL!

* • • * . .

Avantatge de poder disposar d'unes magnifiqués instal·lacions enclavades dins un entorn verd, a tían súiíÉOi minuts de Barcelona, on vostè i la seva família podran gaudir f e 13 pistes de tennis (terra batuda), 2 frontons, piscina voítada ijjfef gespa, salfr social, restaurant i d'un ambient sa i divertit on elssjus fills podran saltar i córrer, i aprendre a jugar a tennis assistir^, fes classes de l'escola de tennis mentre vostè juga uns sets amb tfns amics .cjúe ja estan desitjant conèixer-lo. "-" Ei convidem a conèixer SET BALL TENNIS. Tots èfs avantatges seran per a vostè.

Ctra. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 4'6 Ap. de Correus 49 - Tel. 674 28 00 Sant Cugat del Vallès

taris que volen participar a la fira de mostres.» —Aprofitaran la Mostra per presentar alguna novetat? —«Nosaltres, en les edicions anteriors de la Mostra presentàvem productes del sector de l'automoció de Lucas, però no eren els pro-

ductes que es fan a Sant Cugat. En canvi, enguany fem èmfasi en la manera de treballar del centre de producció de Sant Cugat. Fem un estand, on les inversions actuals i la promoció del treball i de la producció tenen una importància rellevant. De fet, a més, aquesta edició

PROMUSA

Autorecanvis Vallès exposarà els productes de Lucas.» —Quants estands tenen? —«Tenim un estand de dos mòduls i a més hi haurà un estand d'Autorecanvis Vallès. Podem dir que per aquesta edició de Sant Cugat Actiu, les coses ens han sortit prou bé, tot i que no

ofereix les places d'aparcament a 1.350.000 ptes. a la 3a Mostra de Comerç, Indústria i Servei de Sant Cugat, del 31 de març al 2 d'abril. Oferta vàlida per a les següents promocions: La Mina, Can Magí, H. Torreblanca, E. Serveis, Colomer 2, Colomer 3, Can Gatxet. Informació i venda a la mateixa fira o a les oficines de Promusa, a l'Av. Torre Blanca, n. 2 Of. 1h

Tel. 589 17 32.


SANT CUGAT ACTIU

26

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

maguu/v ^ INI'ERIOKISME i DECOkAU.O

* MOBLES

*» OBJECTES REGAL

i

!

j

..J

(wina, i !

[ i ' l . h74 JO OC1 Ofi 1 í".' s.,,.- ; i ; :u: del Vallès

#M< Gènere de punt interior - Llenceria home/dona

c/ Sant Antoni, 19 • Tel. 674 00 97 08190 Sant Cugat del Vallès

Sani Client Actiu tindrà l.i >'ir'k![>;:

In i teniem previst. Ens ha •-ortir rodó.» -Podem dir que Sant Cugat Actiu és una fira més profitosa per Ics empreses que s'han instal·lat a Sant Cugat recentment? —«Sí, potser sí. Jo suposo que per a una empresa que fa poc que s'hagi instal·lat a Sant Cugat una fira de mostres per la qual poden arribar a passar 80.000 persones resulta molt positiva. Sens dubte, et pot arribar a conèixer més gent que si et quedes a casa. Però jo

•-•li a vendre uK seus productes, l·iitn:!-.! S l ( A \ j i i

-•mpieee

crec que la Mostra es hona pe i a toihum. lots els sectors que lu participen en surten beneficiats d'una manera o altra i la prova la podeu trobar en nosaltres. Lucas no es dedica pas a vendre productes, tal i com ja he dit abans, però crec que sortim molt beneficiats de la nostra participació a la Mostra. Ens ajuda a donar una empenta, com una renovació d'aire.» —La Mostra es va ajornar per evitar les últimes espurnes de la crisi econòmica.

I s aquest un bon moment per fer-la? — Si, ara és un bon moment. Parlo evidentment referint-me a la nostra empresa. L'ambient polític està bastant crispat, però jo crec que pel que fa a l'àmbit econòmica, les coses van prou bé. Potser l'any passat, la situació era diferent, no de recessió però sí d'estancament. De fet, nosaltres des del gener i fins ara hem fet 90 contractes nous i tenim previst arribar als 100 d'aquí al maig. El creixement de

A l'hora d'aprendre:

treballadors sempre es tradueix en creixement empresarial. Per nosaltres es un bon moment per participa; a la fira. Ens trobem en un moment d'expansió i aquest tipus de mostres ajuden a donar la última empenta.» —Podem dir que la Mostra Sant Cugat Actiu és massa local? —«No, jo crec que val la pena fer una fira només amb gent de Sant Cugat. De fet, una fira més gran seria poc profitosa en un lloc tan proper a Barcelona.»

lexid-oo-ptica

TlififíTX

ÒPTICS DIPLOMATS

Sant Jordi, 30 Tel. 589 44 95

MTHELANGUAC'FL· M ^^0^

\'ï"WTE0FSANT FSANTHl·.·

GIANNI VERSACE C.IOHCIO \H\1WI OCCHIMI

LfSlUNOTÏS

TIFF ANY»

VALENTINO

Muntures de moda

L·*,-'··

EMPORIO^ÉTARMAM OCWAU

ILocolclimatitzat

ANGLES • ALEMANY • FRANCÉS - Tots els nivells - Varietat d'horaris - Preus especials per a germans.

Vidres de qualitat Lents de contacte

FL©QEK:E ®

VDQUE

KIEIIZO L U N E T T E S

«On the còrner SANT JORDI» Rambla Can Mora, 18 - Tel. 675 22 01 • 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Li graduen la visió LAN V i :

t&fcrrTÉf.


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

SANT CUGAT ACTIU

27 C / Elies R o g e n t , XX TeL $ 8 9 5 9 1 8 SANT CUGAT

c ©ÍMSOISS usa & ©íiuiíBsyí 3C©KÍS

üg^^gO|g/g^ Lmd&S^MmtiSÈ^È Ferrer Internacional és una de les empreses de Sant Cugat que es dedica a la fabricació de productes hirmanutics i'nto:M.ESPINOSA.

Una vida empresarial molt diversificada CM.

• Sant Cugat.— La participació de les grans empreses a la fira de mostres Sant Cugat Actiu dóna un caire dinàmic i diferent, ja que, en cas contrari es tractaria d'una mostra purament comercial. El projecte d'aquest esdeveniment intenta anar cap a la creació d'un aparador que realment doni la idea del que és Sant Cugat com ciutat. Les grans empreses tendeixen, cada dia

més, a instal·lar-se fora dels centres urbans. Els polígons empresarials de Sant Cugat són un exemple clar d'aquest fet. Una zona privilegiada La situació geogràfica de Sant Cugat afavoreix la instal·lació de centres de producció i centres de recerca i desenvolupament que necessiten grans àrees amb la possibilitat de continuar creixent.

Actualment, la importància de Sant Cugat en l'àmbit empresarial és indubtable. Cada dia més, les empreses instal·lades al Vallès creixen i la prova la tenim a Sant Cugat. La multinacional n o r d a m e r i c a n a Hewlett Packard ha anunciat fa pocs mesos la construcció d'un nou edifici, la multinacional japonesa Sharp va construir un nou centre de producció, on fa gairebé mig any va inaugurar una nova línia de

producció de faxos i els projectes tendeixen a la implantació de noves línies de producció, segons ha explicat en diverses ocasions l'empresa. Davant de la importància que cobra Sant Cugat en aquest àmbit i la creixent implantació d'empreses amb l'objectiu d'expandir-se i poder gaudir d'un espai obert, només podem reafirmar la participació de les grans empreses en un gran aparador de la ciutat.

Venda d'ordinadors •;Consipnib^|i

4 •\:'Wi.'

SEMPRE A PROP TEU També a la fira Sant Cugat Actiu

C/ Sant Antoni, 4244 Tel. 674 86 61 Fax 674 20 24 Sant Cugat del Vallès


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

29

Un Sant Cugat més actiu que mai va ser el que van veure tots els assistents a la primera i a la segona mostra de comerç, indústria i serveis de Sant Cugat. La segona edició de la Mostra va registrar una afluència de més de 80.000 visitants.

Les primeres passes de la Mostra Dos grans èxits avalen la tercera edició de Sant Cugat Actiu CATÍ MORELL

B Sant Cugat.— La segona Mostra de Comerç, Indústria i Serveis de Sant Cugat va tancar les seves portes (a la tardor del 92) pensant en la consolidació de l'esdeveniment i en cl possible avançament de la tercera edició —es va anunciar la possibilitat de celebrar-la a la primavera del 94 — . El llavors president de l'associació de botiguers Sant Cugat Comerç, Jordi Simó, va destacar en el seu moment el refermament del certamen i l'impuls que representa aquesta mostra pel comerç local. Va ser a partir d'aquest moment que Sant Cugat Comerç va engegar una campanya en favor del comerç local i l'associació santeugatenca va arribar a aconseguir la col·laboració de la Caixa de Terrassa per

promocionar el comerç mitjançant una targeta 6000, de taxes baixes pels comerços. A l'inici de la crisi Enric Gras, director general de Comerç Interior de la Generalitat, que va presidir l'acte a l'edició del 92, en companyia de l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va felicitar l'organitzacó i els expositors per tirar endavant un projecte tan important com aquest en uns moments en què ja s'aproximava un clima de crisi important. De fet, la crisi va arribar després de la celebració dels Jocs Olímpics i precisament va ser la raó per la qual es va aturar el possible avançament de la Mostra per la primavera del 94. Tampoc no es va celebrar en el moment en què, teòricament s'hauria hagut

Al final de la segona edició, els expositors van assegurar la seva participació a la tercera. Foto:ELS 4 CANTONS.

de fer —a la tardor del 94— i, finalment ha arribat a la primavera del 95. D'aquesta manera, segons els organitzadors, la fira s'assegura la seva consolidació com a mostra de comerç exclusivament local. Alguns comerciants pensen que si es deixa de fer

un any, ja serà impossible recuperar-la com a mostra de comerç local amb la participació d'un elevat percentatge de comerços i empreses de Sant Cugat. Però al 92, els mitjans de comunicació del Vallès ja anunciaven la consolidació definitiva d'un esdeveniment que

preveia ser l'inici d'una important campanya de potenciació del comerç local i del desenvolupament constant de la ciutat. Per això, a la primera edició es va decidir crear la Fundació Sant Cugat Actiu. El nom no és casual: vol ser la constància del canvi. Al 92, Enric Gras va afir-

mar, que la Mostra de Sant s'havia situat, fins i tot, per davant d'altres esdeveniments d'àmbit comarcal; a més, Gras va incidir en la projecció general de Sant Cugat. Amb més de 160 expositors repartits en una superfície de més de 5.000 me-

SUPEROFERTES PER A LA SEVA PISCINA PISCINES I MANTENIMENTS DUTXA ACER IN0X. 18/8 amb telèfon i rentapeus

MÀNEGA AUT0FL0TANT B38 • 8m/10m/12m

DOSIFICADOR DE CLOR * AUTOMÀTIC

PROJECTOR EXTRAPLA També pera piscines construïdes

FILTRE POLIESTER

COMANDAMENTA DISTÀNCIA FOCUS

7.200 +IVA 29.500+IVA (instal·lat)

5 +IVA

'17.900 + IVA

NETEJAF0NS AUTOMATIC ^ POOL-VAC t

34.000 + IVA (0 400) sense bomba

TERMÒMETRE SUBMERGIBLE

D0SIFICAD0R FLOTANT Clor pastilles 200 gr

^

NETEJAFONS MANUAL

RASPALL CORBAT 37.200 + IVA (instat

1.050 + IVA 975 +IVA

^

^

1.950+IVA

7 7 5 +IVA

115.000 + IVA ESCALA ACERINOX. PUNXA PER RECOLLIR ^ ^ FULLES

NETEJAFONS AUTOMÀTIC MANTABARRACUDA

NETEJAFONS AUTOMATIC POOL SWEEP

305 escalons

19.495 +IVA

% j ^ 59.913+IVA y

/

«mo mànec aiumiin

incorpora! 1.675 +IVA

199.000+IVA (Bomba i instal·lació incloses)

(3(

^s

Recordi: si desitja mantenir l'aigua de la seva piscina cristal·lina, utilitzant els mínims productes químics, assegurí's que el sílex del seu equip de filtració no té més de tres anys. Altres ofertes: •Clor 90% pols. 5 kg. 3.335 +IVA • Clor 90 % pastilles. 5 kg. 3.540 + IVA • Antialgues, 5 litres. Abrillantador. 1.758 + IVA •Sílex. 25 kg. 1.025 +IVA

COMPRA PER TELÈFON • Servei a domicili gratuït a partir de 15.000 ptes.


SANT CUGAT ACTIU

30

flLS 4 ( ANTON'S ' Divendres, ,sI de març. de | W 5

CUINES I BANYS

«SE*

INSTAI -LACIONS COMPLOT;-, MOBLES DE F A B R I C A C I Ó PRÒPIA A M I D A

Renovem la seva cuina i el seu bany j a preus molt econòmics ; i

30 anys d exoenen va a Barcelona I ' ens avalen vc\ ,o o veurens i fa-c-^ • ; un pressurx -v.* yratuít i sense c a p ••iDc;rnís.

SANT CUGAT DEL VALLÈS

RAMIRO El seu professional de la rehabilitació de pintura i estucs antics per a interior i exterior.

Li donem un certificat de garantia de 5-10 anys en tots els nostres treballs.

Telèfon 675 33 72

I.;t pruner, i c u i J ó \ a ser un e\it pern la segona ei va sobrepassar. IV >t<>:FL S 4 CAN |'< >\S

ties q u a d r a t s , la segona Mostra de Comerç, Indús tria i Serveis va ser un esdeveniment elau per aixecar la il·lusió d'alguns comerciants i fer renéixer la nec e s s i t a t de p r o m o c i o n a i l'amplia oferta del petit i mitja comerciant. La Fundació Sant Cugat Actiu, constituïda al maig del IWd i presidida per l'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich. es va proposar engegar una sèrie d'activitats culturals. conferències, i altres esdeveniments culturals i d'in-

RADIO SANT CUGAT

leies comercial. Però totes les propostes, idees i objectius van quedar parats quan a principis del l í3, la crisi de la qual se'n parlava al l C \ a esclatar ric veritat i va arribar al petit comerç. l.s cert que els petits comerciants van ser els últims d'adonar-se dels problemes econòmics, però ara. segons ells. també seran els úilinis de recuperar-se. Una ciutat que creix A finals dels anys 80 i principis ilels W seran anys

que marcaran una epoca per Sant Cugat. En poc més de cinc anys Sant Cugat va cobrar un aspecte completament diferent. La seva estructura urbana, la indústria i els serveis. Els santeugatencs més arrelats a la ciutat enyoren aquell poble que podia mirar el Monestir des de qualsevol indret i que. segons ells, era suficient. És un fet que el Sant Cugat actual no té res a veure amb el Sant Cugat d'abans: tot ha canviat i podem afirmar, sense por a equivocar-nos,

que es troba en la millor lase del seu desenvolupament. A aquest desenvolupament s'afegeixen els inconvenients i els avantatges d'organit/ar una mostra de comerç, empreses i serveis local, un aparador que ajudi a potenciar els sectors comercial i industrial de la ciutat i que potenciï Sant Cugat com a ciutat que s'acopla al que li depara al futur. una ciutat especialitzada i preparada per entrar, sense problemes, al segle XXI.

NOVETAT ESCALES prefabricades sense necessitat d'obres • de cargol, rectes, angulars, etc. • adaptables a cualsevol espai. • acabats en fusta, metàl·lics, PVC o combinats. • muntatge ràpid. PARQUET de tot tipus i restauracions, enganxats, flotants, tarimes clavades, etc. Preus ajustats i gran experiència.

ftostt* Vine ei conèixer la ràdio, com es fa i qui la fa 31 de març i 1 i 2 d'abril, a la mostra Sant Cugat Actiu

Sr. Ferran. Tel. 6 7 4 0 5 0 7


ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

SANT CUGAT ACTIU

31

• SERVEI GRATUÏTA DOMICILI CAMIÓ CISTERNA AMB COMPTADOR • PAGAMENTS EN EFECTIU I AMB TARGETES DE CRÈDIT • CONSULTI'NS

La primera edició va néixer am l'ànim de potenciar el sector comercial de Sant Cugat. FotoiELS 4 CANTONS.

Una passa més per donar color a la ciutat CATI MORELL

• Sant Cugat.— Un Sant Cugat més actiu que mai torna a vestir el Camp Municipal d'Esports amb la vida del sector comercial, industrial i de serveis de Sant Cugat. Les novetats que han arribat a Sant Cugat en els dos anys i mig que han passat des de l'última edició de Sant Cugat Actiu s'exposaran aquest cap de setmana en els més de 5.000 metres quadrats de la zona

esportiva de Sant Cugat. Després de dos grans èxits, al 1990 i al 1992, amb més de 50.000 visitants a la primera edició i més de 80.000 a la segona, el llistó sembla difícil de superar. I no és cap tonteria. Es tracta de l'única mostra local de la comarca que, a més, ha pogut superar qualsevol altra mostra de tipus sectorial de les que es fan al Vallès Occidental. La primera mostra que es

Opti MIRA-SOL

va fer a Sant Cugat, els dies 19, 20 i 21 d'octubre del 90, inaugurada pel Conseller d'Indústria i Energia, Antoni Subirà a més de l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich va ser un anunci de la intenció de l'Ajuntament i els comerciants de consolidar Sant Cugat com una ciutat per viure-hi, i deixar oblidada la imatge de ciutat dormitori. Per això, la mostra que es va fer en aquell any era una bona pos-

sibilitat pels comerciants i empresaris que volien fer conèixer els seus productes 0 serveis. La tercera edició se celbra els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril, tot just abans de les eleccions, perquè tal i com ha explicat l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, en diferents ocasions, es tracta d'un deute pendent de l'actual equip de govern i, segon Aymerich «no se sap qui governarà l'Ajuntament a la tardor».

ACE ASSESSORIA:

COMPTABLE FISCAL LABORAL JURÍDICA INVERSIONS

Serafí Moncunill Assessor Empresarial i Fiscal

C/ Endevallada, 15 • Tel. (93) 674 58 46 SANT CUGAT DEL VALLÈS 08190 Barcelona

c / d e la Creu, 18 08190 Sant C u g a t del Vallès Tel. i Fax 589 58 82

ornaljar • LLARS DE FOC JOTUL / BARBACOES S ESTUFES • RECUPERADORS DE CALOR • TAPARADIADORS / TUBS I ACCESSORIS Martorell, 59 Tel. 675 44 96 - Fax: 675 44 96 08190 Sant Cugat del Vallès

Srriploriiini ^ ° [CENTRE DE PERFECCIONAMENT D'ESTUDIS | Si tens problemes amb la filofofia, el grec, la física, la química o qualsevol altra assignatura... VINE A L'SCRIPTORIUM Si necessites un lloc per estudiar i a casa no pots... VINE A L'SCRIPTORIUM En nosaltres trobaràs tot el que necessites per estudiar sense problemes. DISSABTE AL MATÍ, REPÀS INTENSIU • Preus assequibles. • Descomptes a partir de dues persones. • Matrícula gratuïta. INSCRIPCIÓ OBERTA Tardes de 5 a 8h c/ Sant Domènec 7- 9, 1 r 1a Tel. 675 27 56 SANT CUGAT

Pla personalitzat de

ENGLISH WITH EXPERTS

Empresa col·laboradora

SAMA

S.A.

SI LI INSTAL·LEM UN PER MANCA D'ESPAI, DIPÒSIT DEL PLA UNA BATERIA DEL PERSONALITZAT «NOU PLA» DE INDUSTRIAL DE REPSOL- BUTANO obé 35 KG

C O

TOT AMB CALEFACCIÓ, L( REGALEM TOTA LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS

SANT DOMÈNEC, 7 IR 2A 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA TEL. 675 21 06

• Bar musical • Billars professional • Campionats tot l'any C/Sant Martí, 12 - 08190 Sant Cugat - Tel. 589 47 90

GAS PROPÀ, LA MILLOR ENERGIA CONSULTI OFERTA DE CALEFACCIÓ BARCELONA: c/ Shumann,45 (pd.ind. Can Jardí) Tel. 588 67 52 -Fax 588 43 28 08191 RUBÍ

GIRONA: c/ Massana, 77 - cí Turó, 16 Tel. 40 19 49-Fax 40 17 44 17005 GIRONA


32

SANT CUGAT ACTIU

m o s t r a d e s d e l c e l . . - - No es \ a estalviar en recursos perquè ,,A,BJ l'oblides e|iie a la gran carpa de! p.Acllo municipal d'esports de Sant t 'li! al passava alguna cosa. l ' n gran globus aeiostatic i un dirigible van servir per anunciar durant tres dies i ties nits la darrera edició de la Mostra de eon ici\\ indústria i serveis Sani Cugat Actiu, que es va celebrar al mes d'octubre pa- vit. Impossible determinar si Li in-ialaeio d'aquests artilugis va ser un ele nent decisiu per atraure als mes de \ uilanta-mil visitants que \ a n passar pel leenile de la lna.

ELS 4 C A N T O N S / Divendres. 31 de març de 1W5

Cues a la Rambla.. Alguns dels visitants van tenir la moral de fer fins i tot cues per poder entrar a la lira. A les hores de més afluenncia de gent durant el cap de setmana,

la Rambla del Celler oferia aquest aspecte, l'e: evitar aglomeraeions a l'interior de la carpa. els organitzadors de la Mostra dosificaven l'cntrada de públic.

A l l a u ( T i l l f o r m a c i ó . . — HI primer estand que es troba només entrar a la carpa és el que cada edició instal·la l'Ajuntament de Sant Cugat. Pels mes desorientats, s'hi pot demanar infor-

mació sobre la distribució dels estands: pels curiosos, aspecte s de funcionament de l'administració local. [)e fet. es pot fer qualsevol tipus de consulta.

la

SL

CENTRE DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL SUSANA NICOLETTI Sant Antoni. 74 - baixos Tel. 674 74 37 - 0819 Sant Cugat del Vallès

Tractament del dolor de la columna vertebral. • Tractament de fibromiàlgies. osteoporosi, artrosi i d"altres malalties reumàtiques. • Desviacions de la columna vertebral i alteracions de la postura dels nens. adolescents i adults. • Prevenció del dolor d'esquena i de les desviacions de columna. • Últimes novetats en aparells d'eleetroteràpia per al dolor. Tècniques utilitzades: • Electro-termoteràpia. • Massatge - Tècniques manuals passives. • Gimnàstica específica (Mètode de Schoth) per al tractament de l'escoliosi i d'altres desviacions de columna.

CASA FUNDADA EN 1895

1895 - 1995 Aquest any celebrem el 1r centenari. Hem pogut arribar a aquesta cita gràcies a la serietat en el tracte amb els nostres clients i a la qualitat dels nostres productes. Quan es decideixi pel seu tendal, ha de confiar en l'experiència de TENDALS TOUS. Pressupostos sense compromís. Serem a la fira amb alguna sorpresa. Passi a veure'ns. L'esperem!

TOLDOS TOUS SOM FABRICANTS

DES DE

1895

• Gimnàstica de manteniment per a la 3a edat. C/ Castellví, 19 • Tel. 675 51 03 • SANT CUGAT


SANT CUGAT ACTIU

ELS 4 CANTONS / Divendres, 31 de març de 1995

33

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Q u e ningú no se n'oblidi..— No hi ha cap mena de dubte que la fira l'organitza l'Ajuntament, gràcies als grans cartells informatius i els plafons que es poden trobar a l'entrada.

Verd a dojo..— Zones verdes tant als parcs com als recintes tancats. Perquè el passeig per la fira sigui més agradable, s'aprofiten els racons per instal·lar arbres i gespa artificial.

Il·lustríssims....— No es va oblidar de passar per la fira. El conseller d'Indústria i Energia, Antoni Subirà, que la va inaugurar en companyia de l'alcalde, Joan Aymerich.

Quin control!.— Un petit aparell a l'entrada de la Mostra serveix per poder disposar d'informació fiable sobre el nombre de visitants que entren i surten cada dia del recinte i fer després el recompte definitiu.

Amb l'estomac ple.— Així d'engrescadors llueixen alguns estands. Més val no anar-hi amb massa gana, tot i que sí que hi ha la possibilitat d'acostar-se a uns quants i degustar alguns productes.

Al teu costat.— Dos que no hi podien faltar de cap manera. Pere Pahissa i Joan Fàbregas emetran en directe des de l'estand de Ràdio Sant Cugat el seu popular programa Roda d'amics.

NOVA IMATGE CORPORATIVA

ONU í-

ILUMINACION VAPOR£TTO

i

5<

cMPff ""~>m,''*JRk

Rambla del Celler, 1 1 7 - 1 1 9 Telèfon 5 8 9 4 4 4 6 - Fax 7 8 3 3 5 41 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

:

C/ Hospital, 4 1 . Cantonada P. Octavià


SANT CUGAT ACTIU

34

AS 4 C A N T O N S , Divendres. 31 de mare de 1W5

Kstic cansat!. l'er tots els pare- i les mares que s'aticvcixiu a portar els seus nens a la Mo-.ua. al reeinle hi haurà instal·lats tot de jocs infantils per ..'//ciííyn/· la ronda.

M e s t r e s de cerimònia.. I n aquesta ocasió no ballen. però oficien la inauguració, i 1 Joan i la Marieta, els gegants de Sant Cugat, vigilen de-, de la seva privilegiada posició el concert.

A t a b a l a m e n t . — Per molts comerciants, segur que son els dies més atrafagats de l'any. Tot i dxò, mantenen el somriure davant tots aquells potencials clients que s'acosten a preguntar.

Divcrsitat. I K coixes de luxe es barrenen amb una amplia varietat que otereixen la resta dels expositors. De carn. dolços. roba, materials pci a la casa i lotogralia. I n la v.u ietat hi ha el tuist.

Senzillesa \ part de tots J-. clements de luxe que pogueu trobar a la fira. al costal també hi trobareu peces mes modestes que poden servir pet omplir d'una altra manera els vostres moments d'oci.

T o r n e m - h i . . — Els treballs s'han accelerat les ultimes setmanes per tenir enllestida la carpa que acollirà la tercera edició de la Mostra de comerç, indústria i serveis Sant Cugat Actiu.

S 7 T T 5 1

Can Matas, 8, baixos Tel. 675 36 53 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS - Barcelona

J. Solé COPISTERIA PROFESIONAL

Pere Esmendia, 23 Tel. 697 50 05 08191 RUBÍ- Barcelona

• REPRODUCCIÓ DE PLÀNOLS - Sistema Diazo Paper Vegetal - Sistema Fotocòpia Poliester Canson ENQUADERNACIONS «Canutillo» Espiral Termo-engomat

Visiti'ns!! - ^ ^ S * í f e s : : -W^*-^-"

FOTOCOPIES B/N

. - -t-s^g;.-. ;

FOTOCOPIES COLOR LÀSER DE DIN A-4 A DIN A-1 PÒSTERS PUBLICITARIS

mr"mw^M **«QUl«toRÍWv Rius i Taulet. 27-29 SANT CUGAT DEL V A l | j |

•* l> y

m4

MATERIAL PER A PLOTTER - Paper fosc - Paper vegetal - Poliester - Polipropilè

• MATERIAL PER A IMPRESSORES - Cintes - Toner - Paper impressores Ink-Jet - Transparències


CREMA ANTICELULITICA VITAL-ROBERT

ESTILIZA TU CUERPO GRUPO FERRER

P.V.P.: 1.520.- ptas. VENTA

EN

FARMACIAS


CUGAT ACTIU

VINE AL MES GRAN APARADOR DE LA CIUTAT III mostra de comerç, indústria i serveis 31 març, I i 2 abril 1995 zona esportiva municipal rbla. del celler FUNDACIÓ PER AL COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE SANT CUGAT ÜFL VALLÈS

Carim OktfdiCmif

Ajuntament de Sant Cugat del V

SANT

Diari de Sant Cugat 087  
Diari de Sant Cugat 087  

Diari de Sant Cugat nº87, 31 de març de 1995

Advertisement