Page 1

LS0CANTONS cí&

PERIÒDIC Q

Any II. N 49

d^t

VCLII&S

INDEPENDENT D'OPINIO, INFORMACIÓ Divendres 13 de maig del 1994

Llargues cues per presentar la declaració de la renda El termini per lliurar les declaracions positives s'acaba el 20 de juny Des que el 2 de maig es va obrir el període de pres e n t a c i ó de les d e c l a r a cions de la renda, llargues cues es formen al davant de la delegació de Finances de la nostra ciutat. Segons que va manifestar la responsable d'administració de Sant Cugat, «diàriament es fan gairebé dues-centes declaracions». Recordem que els qui han de presentar la declaració obligatòriament són les persones que superen el milió de pessetes de renda, si és individual, i el milió dues-centes, si es fa de manera conjunta. Pàgines 16 i 17

f

Preu 100 pies.

SUMARI URBANISME Promusa obre el període d'informació per a la sol·licitud d'habitatges de Protecció Civil PAG.

PAG.

1

ESPECTACLES Les Stupendams actuen de nou a Sant Cugat, aquesta vegada al Teatre-Auditori del Centre Cultural PAG.

Les cues són la tònica general aquests dies davant la delegació de Finances.

Dues-centes persones commemoren el 75è aniversari de l'associació veïnal de la Floresta

29

Una cursa ciclista accidentada

L'Esbart Sant Cugat organitza les V Jornades durant tot el maig

Pàgina 25

El Campionat Juvenil de Ciclisme del Ara haurem d'esperar que decideixin quan Vallès es va suspendre a causa d'un greu acci- tornen a disputar el Campionat. dent entre un turisme i els corredors. En van rePàgina 18 sultar ferits 22 ciclistes. La cursa va ser plena d'incidents a conseqüència de la pluja que en va enterbolir el desenvolupament. La sortida s'havia de fer a Sant Cugat però van haver de neutralitzar la competició fins a Cerdanyola. Tot anava bé fins al moment en què un cotxe que s'havia saltat els controls de la policia va xocar de cara amb els ciclistes a Sabadell.

EN RUBÍ

irffwsn

a 3 minutos de la estación FFCC.

Preciós a partir de 11.000.000.-

TARJETA oc ABONAOO

Maria Vidal Abad

Financiación personalizada

V'

5

ESPORT L'esquiador de fons santcugatenc Aleix Pros passa a la selecció estatal absoluta

Pàgina 13

f

SERVEIS

H

0745

CMUO» 03.12.94

v_

_J TARGETA D ABONAT La targeta d'abonat de Policlínic TorreblancaSant Cugat, li permet rebre la millor assistència per 1.000 ptes. mensuals per família.

ARTUR IMMOBILIÀRIA

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Escala A entrs. 4

©589.18.88

c 588 57 08 FAX. 5 8 8 5 6 9 6 RUBÍ

Rblo. Con Mora,9 Tel. i Fox. 6 7 5 3 0 5 2 • Pça. Sant Francesc, 1 Tel. i fax. 5 8 9 0 8 3 3

Su abono a POUCLINIC TORREBLANCA graus.. Pregúntenos 589 02 88

Banco fMMmt


KLS

S ER V EI S

\ CANTONS

.HVKNDRKS.

MAIG 1 Í ) 9 4

El Temps Tendència per al cap de setmana

TORREBLANCA fc> M

INI I

U

U <^i M I

els informa d e les

Un front de núvols de piv.i intensilat creuarà Cutahuna. I

F a r m à c i e s deTorn Del

nuvolosital atura disminuint 21 mida que pasM la tarda.

1 3 sal 2 0 - 0 5 - 9 4

1. ambient serà més calurós amb temperalures suuiiv

1

* Divendres

Dissabte

M3 M4 K

S. R u s i n o l . 3 8

»

Rbl. del Celler, 97

I

Tel. 674 06 4 5

°

Tel. 674 77 49

1

Dimecres

c

Diumenge

15 I Alfons Sala. 46 S Tel. 674 04 83

Dijous

Divendres

18 i 1 9

20

i.

o R

i. N s

Sta. Maria, 27 Tel. 67415 31

.

Pg. Diputació, 1

Dr. Murillo, 1

Tel. 674 03 64

Tel. 674 04 30

VI

() R 1

Dilluns

J] Dimarts

Per diumenge s'espera una millora i temperatures en

16 M7

Sta. Teresa. 40 Tel. 675 33 44

alea.

C Sant Magí, 50 H Tel. 674 33 53

Els dissabtes tot el dia i diumenges al matí. també resten obertes: Pintó de Valldoreix, d Església, 3 Tel. 674 28 71 - Serret de Mira-sol,

PERRUQUERIA SALÓ D'ESTÈTICA

Pg. Baixador. 78 - Tel 674 23 72

Dilluns tarda obert DESCOMPTES 3" Edat i Carnet Jove

SERVEI PERMANENT D'INFERMERIA Injeccions - Control Pressió Arterial - C u r e s

Alfons Sala. 23 baixos Tel. 675 16 51 Sant Cugat

TELÈFONS D'INTERES

POLICLÍNIC TORREBLANCA - Telèfon 589 18 88 Horari Autobusos

REFRANYER CATALÀ del llibre

i -i M \ l ( l l , M • MIK \-SOI - MAS J\NKR DlMicMVMWl·R

.1 • • ; • . "

fȕ"i.-

\|"i

. i I' ' ..'i .:.l.·i,.i. 1 '.;..

\ •• ü M l ' I ' l ' ' ..-:••.

Joan Amades

t£ $

I

Sant Pol, quina hora és?

s:; .:MI.\1C-....I I'IÍT; Blanca. r \ l : .

í • ' , . , M . ' „ , • \U- ) . . ' ! «

1 - 2 MClIlRBUlKSAVri'UlAT D e s d t S W I IMINUNK 1 . . r j a H'.ld - %,-tbh . j M h i i h ".^ -le. ,i,L Li•'.: 'ui* ;h 22 ''h Dissabtes i festius la Sertida !'• ò •') M' al- •• 1 -Miiimu-.le ^.da Hi'M fins k- 22 '.Ni. Surtidis des de S XX I i RAM'KM I ciiic-s c\ccplc Jisv.bics.la. Yr.i.lal*'2' m. •-h .i.. .'• ' ' lamais Jc ,ada S'ra fris k's 22 2 ; - Dissabtes i festius la s.ir.Ja i " 2 i i*!S;h 1 als 23153 •• -..sec..,,1,, IvraM,.!.•.:: 2=li Sortides des de l.'l·lSTXCIOK.C l-ei-crs exu-pte dissabtes la s.m.Ja :K>'f IV-'Sh u s » 1 ' ; i..sà'.adah,iraf.risles ; ; 'sh Dissabtes 1 fesilus la S.flida: iNO> • (N Ciri 1 als 05 1 3? animis Jc i.,oa n...:.i IH:S es ::.55h RKCORRKGIT: Sani [Vnwic. ! \P Sau: I-.aia-s i' C M . VI-.TSJ: l'erre BUnea. Monestir. Fstacio I ta I ,„ in-.'i s,,-i IVniencc I. •} SAN I ( l <iAT • I.A HORKST* • l.ES Pl.ANLS D e s d i M OI.OM VIT.UCS Ca.la r m 1 mina 1 s.raJa ' l ' n b niatilllissjblesilestiusalesS.IKIh). I 1:1111,1 s.naia 21 ï(l h Dissabte 1 festius a les 21 .'D hi. Dfsdel'KSTUÏÓ SiraJes Cada h.ira 1 miija .1 siaiticla 22,111 mal: Dissabtes 1 'estius a les ysllhl. : li'na si-nula 22 2nli D-ssabiesile-uusales22.211 hi. RFCORRKl.lT: ! C'l.111 I a I ''.-es:.:. P (entre. Mcr.ji. CAP. \ i,.|i> sal., h i . |'| (entre, 1.1l'mcsia. F Colom \ - 3 SANI I K . A I - R I B I - TKRRASSA '1. d' i.":>.idi'.ei'dres 'a sona'.a a les \-lH-b.25ri 1 af 2a minuts de .:,:.! a.i'a la"- e. 22 2'" N.'lalis ad.lkional· inomes . a ] ' . l.rrassa •-,'s'" ' v.. ss i, |i....(.,,.. iiiillu.-,:..^ f^;uh !,• .i rul,, ' s 2 ; •a s 2 ; - '..h.ie.aJ.i hi'l l'in-Is- 22 2u·ri \-.< s i M l l t . V I - H \ R ( h [ . 0 \ \ [>. ,!• ... , i.li.."di:s a - <i:,!.l. e-s |s < 4l''ll i i . í ' - ".jl·e.e ..Hla'lU.i·lllsl ultl'"Jvirl\l.la

L&k*

i ï i i . ; ! , •l'ininulMk-

, . -.i •. • .i l • . '2 2 in I ull'" H'IM'I i',iii!.'.,'.if I H-.. recrreeut .1 ,i. ! 1 v v.- , NL..I Dissabtes i (estius 1J Si-r.iJj 'i 's 1 :!• " II—III v ..,.:! h . i i f ' b o 22 l.lh l'ullin: .. 1 .mi' ,! . •.. •••.:.' il'.'. :.,.-• iirl : C ce V,:.- i'„;.„Surlidesdtsck W. v.lMlXsS\l.V lv.mti.cí;Ji«j):.'' ., Yirtl.la t'VI • 0'' a>.l| , .,., Mia; ;yul. ae .jdj hnrj tiris k's ; : Hi Dissabtes i ftstiu-, la ViudaM~ 5n - (l«.50h.1 als 50 miuius ... ..i.Llvr.,·in-lo:: si'h RKCORKHil'T: Mas Jjner. h l a o

,'s 22 1 I S o r . l . k ' s j d s ' . : s : i ' l l a : s f - >

i'.i.laiis,'l.,..les2;4l'hi2'li li.ssables la MTlda ; '-•- '•>< '• 'i- al- I ''iniiii:-,!. ,„,:a""'.. 'ir- ''ulli'".! s'í',:.:.. .'-22 I is,.iiu!., 1.I.I1. .'.il'ahh'J.:"Mla 2 : - nii.iii;eve-r.'-l . • .1 v . 2 'l'li S, ri,l.:a,k::-'n:,.it '-', .iaalis.'l„al.-2 : l' lli IUR( I.I.IIW i S i M t l l . M : l's .'. III:I-J!I.. . T..ÍJ ' .-'li i , - ; I .i- l'a. .ala h.ral"-s u'l "... ..l'i.L.a ,.'.,' I-1' s, •::,:,, 1"-1 aia 111;, •.. ,, i.-22 l^ii D'ssjie-.. 1 ..n • ,1.1 - : ; il- -s iiiiinii'. .1. ,.'ila ',••.. ' ull'i-a sal ...i.. e-2i - ; il|illt;e'..e- 1 '.-1 .- ..1. - m.,1,1 .1 .e-l' -Ml .1 ~ ^ al- ile'.'.'.e.a

Queixosos els veïns d'aquest poble perquè no tenien rellotge públic, l'Ajuntament decidí de fer-ne un; el féu de sol i tan bonic que tothom es dolia que la pluja el fes malbé, per la qual circumstància decidiren fer-hi al damunt una teulada perquè la pluja no hi toqués. Naturalment, com que no hi tocava la pluja tampoc no hi tocava el sol, i es quedà la població com si no tingués rellotge. En record irònic d'aquesta facècia, en parlar amb un santpolenc o en passar per aquesta població, hom pregunta sempre quina hora és. • ELECTRICITAT - AIGUA • GAS

MIQUEL RAMS

SKRVKIS AliinuiriL'til - Amhula'inn Les Planc - Bulli ners Bdlatcrra... - BiimborsGíncralilat.. - Bombers Rubí -CA.P - C A I' Uieensies , - C i - j Je l'ulmra Casal Valldoren ... , •Catalana de Gas - CiT.'.re Cmc l a Floresta - Ce'iure CIMC Les Planes - Centre Cultural Mira-Sol - Cinemes Sant Cujyt 1 Resen es i... - Correus - Creu Roja SamCujut - Creí Roja VallJoreix • Dispensari La Floresta Fnt. Municipal Deseenlralit/ada.. • KNHER iRubii -F.F.C.S.A -PP.C.C - Funerària -Graa -G. Civil 1 Mira-sol 1 -Hisenda •Jutjat - Oficina Municipal La Floresta Panòquia Sant Pere üctavià - Parríxjuia Les Planes - Parròquia Valldoreix - Piscina Municipal Valldoreix - Cuerpo Nacional de Policia -Urgències - Policia Municipal - Voluntaris Protecció civil - Policia Municipal (.Valldoreix) • Comissaria de Policia • Taxis íparadal •Ràdio Taxi - Repsol - Butà - Sant Cugat Comerç

SAURiAmiíe-i ValMoreixinaradai

CITIS 674 20 H9 Aiüües La Floresta •\APPi VVMira-sol 674 2(118 AAVYYeree Carme Mira-So' 67410 03 AAYY San; Joan Mira-Sol 674 "103 6~4 2 I T AAPPiVV Valldoreix AAPPiVV Colònia Montserrat \ al ..674 21115 AAPP i VVCan Majó Valldoreix... .674 50 49 .674 20 89 AA. Prop. 1 Veïns La Floresta 674 5129 AA.VV AiRuallonca La Floresta.. 268 45 67 .Vs. Consumidor» Alcohòlics Anònims ,317 "7 7 7 ,589 30 80 D N I iCita prèviai (ireenneace i91 54347 04 ,589 12 12 H General de Catalunva H.Valld'Hebron .427 2000 H.SantJoan de Déu 203 40 00 t'nital Coronària 248 1(14(1 .41448 48 Tel. de l'Esperança .204 2247 Int. Carreteres Ini. Aeroport ..478 50 00 .49002 02 lnf. RENFE ..51S SOU lnf.Port OMIC ..SS1 s| SS ..f-S1) ISSS Policlínic Torreblanca ; s 4 i" Ï : PROMUSA ENTITATS ASD1 Arxiu Gavin Casal d'Avis S.C Llar d'Avis Parròquia Club Muntanyenc Coral La Unió Esbart Sant Cugat El Tot Sant Cugat Grup Sup. Immigrants Ràdio.Sant Cugat Televisió Sant Cugat Els4Cantons

675 35 03 ...67425 70 .5891638 .5890598 .67453% .6741006 . 6 7 5 26 52 .674 86 61 674 93 14 . 675 59 59 . 5 8 9 04 38 ...5891401

C U G A T

SERVEI DIA I NIT -servei de Grua-

I VALLDOREIX

Cobrament amb Targetes de Crèdit i Teletix

CONSULTES SOBRE LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS AL MUNICIPI Servei Recollida de Voluminosos 5 8 9 2 8 1 7 PATRULLA DE LIMPIEZA S.C.P. mjf

CASAS PARTICULARES - COMUNIDADES DESPACHOS - LOCALES - PARKIKGS - ETC... PERSONAL CUALIFICADO

Carrer Can Matas. 6 -SANT CUGAT- Tels. 674 80 39 mòbil 908 897882

.5X9 (Ml 21 b _ 4 11 11

VA xí 589 44 22 SANT 674 92 12

• AIRE CONDICIONAT • CALEFACCIÓ • INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

58M 22 8» .6755105 .692 80 80 085 .6998080 ...5891122 ...589 44 55 ...58913 82 .674 45 99 72529 44 .5890847 .675 5105 .589 2018 .589 09 41 .6747096 ..6741234 .674 24 59 .674 7615 ...6742719 6991892 58912 26 6741934 67405 25 674 33 71 6742379 5891155 674 6 6 % 5890847 674 11 63 204 75 03 67405 69 6754055 674 78 58 091 092 _ 092 908795125 674 7612 6740997 58944 22 67415 80 6740322

SERIEDAD RAPIDEZ DISCRECCION

Ora. Cerdanyola, 50 -SANT CUGAT-

FAX. 674 95 84


SANT CUGAT AL DIA

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

Cultura avança novetats de les activitats d'estiu El Parc Central serà l'escenari d'algunes activitats de la Festa Major J. A. Mula

ELS 4 CANTONS

La Festa Major jatécartell Carles Anadon i Ricard Aranda, guanyadors del concurs

Festt M#jor

A.C.

Jordi Gonzàlez, cap del departament de Cultura de l'ajuntament. Anna Cabassa S'acosta l'estiu i al departament de Cultura de l'ajuntament ja comencen a prendre forma les diverses activitats que com cada any organitzen per gaudir d'aquesta època de vacances. Un any més, a causa de les restriccions econòmiques, es mantindran la mateixa mena d'activitats, és a dir, no hi haurà grans canvis però no es deixarà de fer res del que s'ha anat fent fins ara (colònies, casals, festes, etc).

Cinc dies de Festa Major El dia 25 de juny començarà la Festa Major amb l'habitual castell de focs artificials i amb l'actuació de l'Orquestra Pensilvània. Al llarg de cinc dies s'aniran succeint les diverses activitats que, any rera any, conformen aquesta popular festa. Jordi Gonzàlez, cap del departament de Cultura, va explicar al nostre diari que de moment encara queden moltes activitats per concretar i que properament informaran els mitjans de comunicació dels detalls de la Festa Major d'enguany. Tot i així, ens en va avançar algunes novetats. Una de les més importants és, segurament, que moltes de les activitats passaran a fer-se al recentment inaugurat Parc Central. Altres es repartiran entre la recta dels Quatre Cantons i el Pla del Vinyet. «Aquesta serà una festa igual que la d'altres anys, esperem que amb el mateix nivell», diu Jordi Gonzàlez, «canviaran les orquestres i els llocs». D'altra banda, el dia 26 també es presentarà amb força novetats. Des de dos quarts de sis de la tarda i Fins a prop de mitjanit la jornada es dedicarà al folklore català, amb actuacions de l'Esbart, dels bastoners, de diverses cobles amb sardanes, castellers, al voltant de la plaça d'Octavià. Finalment, el dia 29, la Festa Major es tancarà amb el popular correfoc i amb l'actua-

ció, també ja habitual, de l'Orquestra Tràfic. La concessió dels bars de la Festa Major s'ha fet enguany entre tres entitats de Sant Cugat, la UES., la Penya Blau-grana i un grup independent de veïns de la Floresta. Finalment, després de mesurar les diverses ofertes es va concedir l'explotació dels bars a la UESC, que ja ho ha fet d'uns anys ençà. «La UESC ens oferia un nivell d'infrastructura i un nivell humà suficient per garantir un bon servei», explica Gonzàlez. «Evidentment també va fer la millor oferta econòmica, però nosaltres buscàvem totes dues coses, un bon servei i una bona oferta».

Viu l'Estiu 94 Una altra de les activitats que organitza l'ajuntament per aquesta estació és el Viu l'Estiu, un recull d'ofertes de vacances per a nens i nenes de totes les edats. Tampoc no hi ha, en aquest cas, gaire modificacions. Continuen les ofertes de colònies, de casals i s'hi incorporen els esports de natura, els casals a les escoles i les diverses activitats de lleure que organitzen entitats com ara l'Escola de dansa i música Fusió, la Coral Bella Harmonia, diferents escoles d'idiomes, etc. També, com cada any, els centres cívics de la Floresta, les Planes i Mira-sol tindran una àmplia oferta per a l'estiu destinada no tan sols als menuts, sinó també a la gent gran. Teatre, música i pintura també ocuparan l'estiu a la Casa de Cultura, on faran diversos cursets. Possiblement, Ramon Madaula hi impartirà el curset de teatre i el de pintura es dedicarà als murals i tindrà com a escenari la mateixa façana de la Casa de Cultura. Finalment, el curs de música se centrarà en la guitarra elèctrica, la bateria, el baix i els combos. •

Divendres passat, 6 de maig, es va donar a conèixer l'autor guanyador del concurs de cartells de la Festa Major. Enguany es tracta de dos autors de 26 i 27 anys, Carles Anadon i Ricard Aranda, tots dos de Sant Cugat. Aquesta no serà la primera vegada que recullen el premi, perquè ja havien guanyat altres anys. El jurat que valorar els cartells presentats al concurs era format per Rogeli Padró, de la comissió de festes, Conxa Martínez, directora de l'escola d'art, i Pere Esquerda, director del Tot Sant Cugat. Els membres del jurat van haver de triar entre un total de trenta cins obres i finalment van atorgar les cent mil pessetes del premi als dos autors guanyadors. •

Diumenge se celebra la quarta festa del Llibre Gegant A.C. La quarta edició de la festa del Llibre Gegant tindrà Hoc diumenge dia 15 de maig, com ja és habitual a la plaça Barcelona. L'ajuntament de Sant Cugat ha treballat conjuntament amb la comissió del Llibre Gegant, formada per diverses persones relacionades amb el món de la pedagogia i les activitats lúdiques, per fer realitat una festa que reuneix cada any centenars de nens i nenes disposats a explicar la seva història. Des de fa quatre anys la festa ha anat creixent tant en participació com en nivell organitzatiu. Les persones que formen la comissió han decidit enguany crear una associació vinculada al Llibre Gegant però que també organitzarà altres activitats lúdiques, infantils i pedagògiques al llarg del any. El nom d'aquesta associació, que va presentar-se al públic el 29 d'abril, és encara per decidir, tot i que estarà relacionat amb les activitats de dinamització que anirà desenvolupant durant l'any, entre les quals hi ha la festa del Llibre Gegant.

Breu història del llibre La festa del Llibre Gegant va néixer ara fa quatre anys, quan Josep Martínez, que enguany encapçala la comissió d'aquesta festa, va proposar a l'ajuntament visitar la festa del Llibre Gegant que feien a Badalona. L'any següent es féu la primera festa de Sant Cugat, perquè es va considerar una activitat prou atractiva Els primers dos anys es féu en col·laboració amb Badalona, que van ajudar a donar forma a poc a poc a la festa santcugatenca. Des de l'any passat el departament de Cultura de l'ajuntament organitza ja independentment la festa, tot i que, segons Jordi Gonzàlez no es podria tirar endavant si no fos per l'estreta col·laboració que es manté amb la comissió del Llibre Gegant. La comissió s'encarrega de fer els contactes amb els diversos dibuixants que cada any participen a la festa i s'encarrega alhora d'organitzar el dia de la celebració. La festa del Llibre Gegant té, després de quatre anys, un futur molt consolidat. «Aquesta és una fes-

ta molt arrelada entre les activitats que s'organitzen des del departament de Cultura», explica Jordi Gonzàlez, «i el seu caràcter pedagògic i social donen cada any una imatge molt maca de la plaça Barcelona, sobretot pel treball que hi fan els nens». Exposició gegantina De cara a la Festa Major, que se celebrarà entre els dies 25 i 29 de juny, el departament de Cultura té previst de fer una exposició amb els quatre llibres que fins aleshores s'hauran fet, juntament amb dibuixos i il·lustracions originals dels artistes que anualment participen a la festa. Enguany, a més, l'ajuntament ha previst un seguit d'activitats paral·leles, com ara una cercavila, per promoure aquesta exposició i per donar-li un caràcter més lúdic i participatiu. «Altres anys ja s'ha fet aquesta exposició, però la participació no era la que nosaltres volíem», conclou Jordi Gonzàlez. «Enguany intentarem de fer un treball més acurat perquè la gent s'assabenti que hi ha aquesta exposició". •

3


4

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

La XV Fira pro Llar d'Avis de la parròquia obre les portes

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

La pluja obliga a evacuar els nens participants

Gran acampada del Club Muntanyenc a Sol i Aire J o a n - M a r c de Semir L'esplai Sarau del C l u b Muntanyenc Sant Cugat va fer el cap de setmana passat una gran acampada a la urbanització Sol i Aire. Més de dos-cents nens i nenes i 50 pre-monitors i monitors van gaudir de la natura durant dos dies en què el temps no va acompanyar gaire. I.'acte va tenir la col·laboració d'altres seccions del CMSC i de diferents esplais de Sant Cugat i dels districtes. Ld bon dia que \a fer dissab-

MonlM' Sant Des del dia ? i fins al 2} es pol \isiiai als locals de la Llar d'Avis una e \ l e n s a exposició d'ubiecles decoratius de segona ma. 1 Is objectes que s'hi poden trobar son prou curiosos i n'hi ha de preus accessibles a totes les butxaques. Ln el decurs d'una entrcvisia. el semor Sola. president de

la Llar. va mauilesiai que la gran majoria dels (ih c; (es són cedits per persones viik diades a la Llar i que aquesia es la primera vegada que la lira :io es clou amb una subhasta, perquè els oh|etes es posen .1 la venda ties del primer moment 1 amb un preu fixat. .Aquesta iniciativa \ a fer que eN primers dics oc la fira molts dcK ob|cclcs trobessin comprador de manera iuimedia-

la. com ós cl i , b de diversos quadres o un apaie'l de radio. ben curiós, que es v,, quedar un afeccionat només \ eutv'l. Altres objectes que es poden t r o b a r a la Fira de la Llar d'Avis són un llilet balanci de fusta. una bonica selecció de càntirs i gerros de Iang. una col·lecció) de la (i,i,ti<: tir Mtidrid de principi de segle o una màquina de fotografiat del segle passat. •

Els treballadors de l'HGC denunciaran irregularitats del centre Pep C a t a l à Lis set t r e b a l l a d o r s de manteniment que van quedar fora de l'Hospital General de Catalunya 1HGC1. després de la reestructuració del serveis i la subrogació contractual que es \ a fer. denunciaran diverses irregularitats en una conferència de preiisa. I c s qüestions que sortiran a la llum pública es relacionen amb els incompliments del pla de \ labilitat i es referiran a punts concrets; sobre l'estat de comptes de l'HGC; els errors de manteniment 1 els contlicles amb la inspecció de treball; parlaran de la planta pilot; del cas de la informàtica; i, finalment. demanaran una inspecció de comptes des del ( )3 tins ara perquè sospiten que hi ha haguí malversació de Ions. A la conferència de premsa assistiran t a m b é , a més dels treballadors, alguns socis vitalicis, amb els quals ha contaclat aquest col·lectiu d'empleats. D'altra banda, volen fer públic cl sulan de Pere Narbona. actual president de l'HGC. que

és l'únic que ha ocupat aquest càrrec cobrant. També afirmen que l'empresa està enfonsada econòmicament.

Conflicte guanyat Els assessors laborals dels t r e b a l l a d o r s a s s e g u r e n que consideren guanyat el recurs contra la resolució, presentat davant la magistratura de Irehall. per diverses raons. La primera es que a l'expedient de regulació queda clar que l'HCiC s'ha negat a donar cl document contractual formalitzat entre Josep Maria Lanzo i LNTE Serveis SA. La direcció) general d'Ocupació de la G e n e r a l i t a t els v a d o n a r aquest text. que demostra que hi ha subrogació. S e g o n s els a s s e s s o r s , el que la Generalitat no ha contestat és si hi ha l'ol·l igacio que els interventors inici'm un expedient de regulació en pe n o d e de suspensió» de p i g a m e n t s , amb el conci xcuiciu del jutge. Si aquesta actuació no 01: L'iies aniria contra tota la juris

prudència actual i, si ho signa el conseller, trencarà tot el sistema legal referit a aquests casos. En tercer lloc, els assessors indiquen que el contracte de manteniment només és signat per Lanzo. i ho consideren estrany perquè, en suspensió de pagaments, aquest document contractual hauria de ser signat també pels interventors. En quart lloc. falta saber p e r q u è l'HGC, sense resolució c o m p l e m e n t à r i a i sense cap acomiadament segons que fixa la llei. va pactar i v a pagar vint dies per any sense passar pels interventors.

Serveis tancats Els treballadors acomiadats van a s s e n y a l a r que des del mes passat s'han tancat un seguit de serveis, se n'han unificat altres i s'han reduït horaris d'alguns departaments. Un dels membres de la sec cio sindical de la l ' G T que va sci a c o m i a d a t v a suhi all lai que hav ien t a n c a t d e p a r i a ments de consulta i de medi

te va permetre fer la gincana de natura pel camí de Can Borrell i muntar les tendes. A més van tenir lloc diferents espectacles d'animació. 'Lot i la pluja, diumenge es va organitzar la xocolatada però la insistència del mal temps va obligar a evacuar ràpidament tots els nens amb l'ajuda de protecció civil i de la Creu Roja. L'objectiu d'aquesta activitat era principalment la de \iure i conviure a la muntanya i descobrir alhora ColKerola 1 els paratges de la Torre Negra. •

Més de dos-cents nens van conviure en tendes de campanya.

eina preventiva. Això els va d o n a r l'alarma sobre el que podia succeir a l'hospital. Altres situacions que els van induir a niés sospites és que. quan va anar a recollir el d o c u m e n t de les r e t e n c i o n s per fer la declaració de renda, al mostrador d'informació ja no hi havia les persones habituals. Després es van assabentar que les oficines de perso-

nal h a v i e n r e d u ï t l ' h o r a r i . També van saber que el bar de l'hospital tanca al migdia, cossa que abans no ho feia. Un altre departament que ha sofert canvis ha estat el d'odontologia, que s'ha unificat. Els set treballadors tenen p o r de no c o b r a r els d i n e r s que els deuen i van insinuar la possibilitat del tancament del centre sanitari. • '

CENTRE DE LA IMATGE

• • • •

Fotos en color en 1 hora Diapositives en 1 hora Diapositives a paper en 2 hores Venda de material fotogràfic nou i usat (taller propi a la mateixa botiga) • Servei públic de fax • I ara també un nou servei: li passem les fotos de color a blanc i negre Sta. Maria, 14 - Sant Cugat Tel. 6 7 5 5 6 7 4 - Fax. 675 57 24 Av. Catalunya, 72 Tel. 580 19 53 -Cerdanyola-


DIVENDRES, 13 MAIG 1994

SANT'CÜGATAX'DIA

ELS 4 CANTONS

Xerrada de les Joventuts d'ERC sobre l'objecció de consciència

A partir del 16 de maig

«Mil raons per no anar a la mili»

S'obre el període d'informació i sol·licitud dels habitatges PROMUSA

Xavi Cava David Minoves, secretari general de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, calcula que en menys de dos anys la meitat dels joves catalans, en edat de fer el servei militar. s'hauran declarat objectors. Actualment, un 43 per cent ja ho ha fet, i només el mes de març, el nombre de nous objectors al conjunt de l'estat fou de més d'onze mil. Per a Minoves, aquesta presa de posició d'una gran part de la joventut és un exemple de democràcia directa que va obligant els polítics a reaccionar i a variar llurs actuacions. En un acte organitzat per les JERC, David Minoves i el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, van parlar de l'objecció de consciència i de la prestació substitutòria. El secretari de les JERC va afirmar que el sentiment antimilitarista del poble català ja existia el segle passat, amb diversos aixecaments en contra de les «quintes» o lleves obligatòries. Actualment, les raons que, segons Minoves, porten els joves catalans a rebutjar el servei militar són molt diverses. El fet que es tracti d'una obligació imposada i d'una pèrdua de temps, pels costos que implica en molts casos haver de complir-ho lluny de casa, el fet que sigui un llegat del franquisme, el seu caràcter autoritari i que es faci en un exèrcit espanyol, són algunes d'aquestes raons.

Llei penalitzadora Minoves va parlar de l'objecció de consciència i les seves arrels històriques tot fent un breu esment dels primers casos succeïts a la Roma imperial amb el creixement del cristianisme

Redacció La Societat Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA SA*) obre, des del 16 de maig fins al 22 de juny, el període d'informació i sol·licituds per als nous habitatges de Protecció Oficial i Lliures a preu Taxat. Per fer les sol·licituds pertinents és imprescindible acreditar un mínim de 5 anys d'empa-

5

dronament al municipi de Sant Cugat del Vallès. Els interessats poden adreçar-se al local de la societat, situat a l'avinguda Torre-Blanca 2-8, al costat de Saur. L'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous a la tarda de 16 a 19 hores. Aquests nous habitatges es construiran a la zona de Coll Fava, darrera el Monestir, i a la zona Torre-Blanca. •

El Club Muntanyenc organitza la 58a marxa excursionista de regularitat de Catalunya Redacció

primigeni. Però els orígens de l'actual rebuig al servei militar es poden trobar en la fi de la segona guerra mundial i en la presa de consciència dels efectes devastadors que va tenir. El moviment de l'objecció es va anar estenent als països occidentals i es van promulgar diferents lleis des dels anys cinquanta. Tot i això, a Espanya no fou fins al 1984 quan va aparèixer la primera llei d'objecció de consciència, que per a Minoves és fortament penalitzadora envers l'objector: per exemple, la durada del servei substitutori és més gran que la del servei militar, no preveu l'objecció com un dret fonamental, i l'absència de tres dies al servei social és tractada, a efectes pràctics, com una de-

serció. La intervenció de Minoves va anar precedida d'un breu parlament d'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, el qual va recordar que l'objecció no es limita al servei militar, i pot ser també objecció fiscal (no pagar la part proporcional de l'impost de la renda i destinar aquests diners a algun servei social, una pràctica que avui dia encara és il·legal) o laboral, com negar-se a treballar per a empreses de material militar. Oliveres també va denunciar el fet que molts estats, entre ells Espanya, donen crèdits de desenvolupament a països del Tercer Món, els quals més tard fan servir aquests diners per comprar armes als mateixos països creditors.•

El Club Muntanyenc Sant Cugat organitza la 58a Marxa excursionista de regularitat de Catalunya del dia 29 de maig, dins els actes de commemoració del cinquantenari de la fundació del Club. L'excursió tindrà com a base el refugi (Cap del Reg) que té el Club a Lles de Cerdanya. Aquesta prova es farà per equips de dues persones majors de 16 anys. Les inscripcions dels equips es podran formalitzar fins al dia 25 de maig a la seu social del Club. El dret d'inscripció és de 700 pessetes per participant. L'entitat es reseva el dret de tancar la inscripció si el nombre de participants sobrepassa la quantitat de 800. El sorteig per establir l'ordre de sortida tindrà lloc divendres 27 de maig a les 9 del vespre. El mateix dia els delegats de les entitats participants podran recollir les bosses amb la documentació corresponent i amb el full de ruta. •

Su veranda SCHÜCO /\ i., u /vt ï r~

EXPOSICIÓ i VENDA: Valldoreix, 53 TALLER: ()riente, 68

l:liiiiillil!lilliilii|!iilllll!l!n:i

v i i.:> IN

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61 08190 Sant Cugat liti (i:íiiiijjiji;i;

p\DM*oS PPESUP

uesto

Un modelo económico induïda una ventana en la cubierta y una puerta de paso. Aluminio de gran calidad, acabado en el color que elija, vidrio de segurid a d en el techo, II etc. Calidad íüü Alemana, 1° 1 marca en ]ij Europa.


6

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 13 MAIG 1994

Diverses ONG's de Sant Cugat treballen per al Tercer Món L·i II Trobada de ONG's de Catalunya suspesa com a conseqüència de la intensa pluja que va caure diumenge de fer aquestes trobades, van explicar al nostre diari que encara no hi ha una data lintre 25 i 30 organitzacions no go- segura per a la nova convocatòria de les vernamental-. eren convocades diumenge ONG's. HI més probable, però. és que tinpassat per participar en la Segona Troba- gui lloc al final del mes de juny. da d'ONCI's a la plaça d'Octavià de Sant Diumenge, les diverses associacions Cugat. I.a plnia va actuar, un cop m e v que havien de participar en la trobada com a element inesperat ipie al darrer van reunir-se a la plaça del Monestir i moment va obligar a suspendre la segona van esperar que la pluja amaines, fet que edició d'ai|uesta celebració. no es va produir en tot el matí. i finalment van decidir de busear una altra data Membres de Baula, una de les organitzacions de les ui.als va sorgir la idea per fer la trobada. Anna t'abassa

Cinc ONG's de Sant Cugat

-MÓjJJÜÜjíy

Baula. 0,7 'k. Mans Unides. Vallès sense Hronteres i Voluntaris Sant Cugat; tots són ONG's de la nostra ciutat i d'elles va sorgir la iniciativa d'organitzar anualment trobades de diverses entitats que es dediquessin a ajudar el Tercer Món de forma altruista. L'objectiu d aquestes trobades hauria de ser oferir informació sobre el treball de cada organització i donar-les a conèixer entre els ciutadans de tol Catalunya. que d'aquesta manera podrien descobrir que existeixen mil-i-una forma de col·laborar amb els països del Tercer Món. l.'any passat va celebrar-se amb èxit la primera trobada d'ONG's als jardins del Monestir. Més de vint organitzacions van participar-hi i toies van coincidir a valorar molt possitivament els resultats aconseguits. L'objectiu de la convocatòria va quedar més que cobert i moltes persones van interessar-se per les diver-

ses acitvitats que porten a terme les diferent ONG's. Enguany, l'objectiu era el mateix, el lloc era també el mateix, però el temps va arruinar finalment la c e l e b r a c i ó , l.n aquesta segona trobada era prevista fi participació de noves ONG's, com ai\, Equi-tres Mercado. una organització que ven productes importats de països del Tercer Món. •

0,7% de participació amb els més pobres A.C. Noruega, els Països Baixos, Suècia i Dinamarca, aquests són els únics països que actualment dediquen niés del 0,7',-í del pressupost ( P l B ) a ajudes i c o l · l a b o r a c i ó a m b el T e r c e r Món. U n a r e s o l u c i ó de l'ONU del 1^72 recomanava als governs de països d e s e n v o l u p a t s destinar aquesta proporció per ajudar els més pobres.

de fa prop de dos anys l'organització Grup 0,7%. Treballa igualment per aconseguir que. a menor escala, també el consistori santeugatenc aporti el tant per cent per a ajudes als països més pobres.

De fet, arreu de C a t a l u n y a han anat sorgint organitzacions d'aquesta mena que pressionen les diverses administracions locals. Només l'ajuntament d'Arbúcies dedica el 0.7% del A l'estat espanyol va sorgir fa poc PIB al Tercer Món. temps una organització d e d i c a d a a Els grups del 0,7% no tan sols voa c o n s e g u i r q u e el g o v e r n d e s t i n é s len p r e s s i o n a r el m ó n polític, sinó aquest ().7 r í al Tercer Món. Tot i ai- que van més enllà i demanen també xí, enguany només destina el 0,2% el c o m p r o m í s del món empresarial. del PIB al desenvolupament del Ter- cultural, esportiu, etc. U n objectiu cer Món. que malauradament encara és lluny A la nostra ciutat també hi ha des d'aconseguir-se. •

CENTRE D'ESTUDIS \ MUSICALS I HUMANS

SUBMINISTRAMENTS

rCRRCTCRIÍI

INDUSTRIALS

TALLEDA-RICOMÀ

MAQUINARIA

Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue..

ELECTRICITAT BRICOLATGE

VENDA

D'INSTRUMENTS

•yoi Balmes, 11 - Sant Cugat *& 674 58 6 2 ^ ("RHACIOl DISSt'NY

JARDINERIA

^ 675 01 75 FRANCESC MORAGAS, 44 - GIRONA, 3 Sant Cugat del Vallès

MUSICALS

/£/£

OCTAVIO SARDA PRESSUP0ST0S SENSE

JOIERS - TALLERS PROPIS

COMPROMÍS

RELLOTGES D'ACTUALITAT AMB LES MILLORS MARQUES

" • ^ BREITLING

TU -i * ^(UtlUtOIl K.RONOS

M E G A

JTL «HUNCHANS mauricc lacroii

Santiago Rusinol, 40 Tel. 674 58 54 Sant Cugat del Vallès


OPINIÓ

DIVENDRES, 1 3 MAIG 1 9 9 4

ELS 4 CANTONS

7

EDITORIAL Carta del Director mb aquest escrit poso un punt i a part al meu càrrec de director d'Els 4 Cantons. Vull retrobar-me amb els meus i amb mi mateix, ho necessito. Han estat vint mesos de nervis i angoixes d'una tasca molt feixuga. Tasca que a mi m'ha donat de tot, però sobretot satisfaccions i alegries, i és veritat que també algun desencís. No ha estat fàcil lluitar setmana rera setmana contra l'enemic número 1: el rellotge. Enemic que amb l'ajut de tots els meus companys hem vençut sempre; però a còpia de molts sacrificis; sobretot per part de les nostres famílies, que han patit més que ningú l'aventura.

A

Les raons per què plego com a director obeeixen a motius només personals, motius que no m'impedeixen de veure el futur del setmanari Els 4 Cantons amb esperança i renovada il·lusió, perquè penso que cal una nova empenta per continuar aixecant aquestes parets que hem començat a edificar. No hem d'oblidar que la feina està pendent d'acabar per continuar avançant en la consolidació del «nostre diari de casa», Els 4 Cantons. Per aquest motiu vull fer unes reflexions tot basant-me en un escrit de Marcelo Cohen, que ajudin a contribuir en aquest sentit. «Només renunciant a influir en els esdeveniments del meu entorn podré independitzar-me i dominar-me», ho va dir un poeta que sabia

Un poble... una ciutat Els qui hem nascut a Sant Cugat i també aquells que fa molts anys que hi vivim recordem el poble com una vila de pagesia on les distàncies sempre eren llargues. Podríem parlar, per exemple, de les excursions que calia fer per anar fins als jesuïtes, el Poble Sec, el camp del «Tio Malo», el bosc de Can Vullpalleres o fins i tot a les Cases del Chala o al barri de Sant Francesc. Els anys tot ho canvien, millor dit els homes, no pas els anys. Què hi farem, és llei de vida! A la fotografia de sota podem veure una imatge panoràmica feta des de sobre del terrat del Teatre-Auditori des d'un angle no gaire diferent de la fotografia de dalt, que ha estat feta des del pont del carrer de Francesc Moragues, prop de la rambla de Ribatallada. Evidentment el canvi és grant, podríem dir-ne que és el traspàs de poble a ciutat.

Els 4 Cantons "el diari de casa"

que, encara que no pogués canviar l'estat de les coses, sí que podia canviar la seva visió del món. En aquesta decisió ja hi havia un triomf Ho deia no com una excusa artístico-ornamental, sinó perquè creia que la millor poesia suggereix que tota ètica pràctica, d'existir, comença per un gest (en lloc de queixar-nos de la televisió, apaguem-la o, millor, guardem-la a l'armari), contràriament, més val que ens mantinguem en la incertesa. Potser la meva decisió com a director, i més endavant com a editor, no serà ben vista per alguns, però és la meva i de ningú més. Parteixo, i ho sé, del fet que tota vida segura es fonamenta en la intransigència i la incomprensió, i que fer un judici de valors absoluts dels altres és una mentida, de fet. De manera que, amb la meva decisió, cerco altres valors, que passen per acceptar que també poden existir altres opcions, i en reconèixer que jo mateix no en sé prou, i probablement mai no en sabré prou. Perquè ni tan sols no és veritat que els vells siguin savis. Únicament són savis si des de molt abans de ser-ho es fan les preguntes que els evitin una vellesa obtussa i aterrida. Crec que dir prou, ara, no és altra cosa que el fruit de les meves experiències al llarg d'aquests mesos. En tot cas, és una decisió personal que per a molts resultarà estranya. Per a d'altres, que em coneixen, no tant. Sigui com

sigui, demano que no es jutgi la feina dels qui vinguin al darrera abans de fer-la. Com també, que es concedeixi l'oportunitat de poder continuar aquesta tasca, que considero prou important perquè no s'estronqui i tiri endavant amb la mateixa il·lusió que hi hem posat tots fins avui, una tasca basada en la pluralitat i la llibertat d'expresió en benefici només dels ciutadans de Sant Cugat. No vull tancar aquest Editorial sense agrair a tots els meus companys l'esforç i la companyonia, perquè ells n'han estat els principals pilars, juntament amb els lectors i els anunciants, estic segur que tots continuarem fent pinya per consolidar definitivament Els 4 Cantons com el diari de casa. Personalment continuaré vinculat i col·laborant en la nova etapa que comença ara. Demano disculpes per la meva manca de coneixements suficients i si en alguna ocasió he perjudicat algú, ha estat sempre sense cap mala intenció. També hi vull afegir que, durant el temps en què he ocupat el càrrec de director del setmanari, m'he fet moltes preguntes, a les quals no sempre he trobat resposta. Tinc però molt clar que això no ha de preocupar-me. D'això es tracta, al cap i a la fi, perquè també el silenci és prou ampli i a vegades també pot ser hospitalari. A tots, gràcies. Josep M. Cabrerizo


8

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 13 MAIG 1994

La Primmirada

De la constitución Pablo M. Casado Coca

L

a doctrina del Trihunal Constitucional. relati\ a a la obhyatonedad do la coleitiaciòn prolcsional en i.spah.i. ve esta ascnlando en la ic^piiCNla al innatix a a la pregunta que in>s --HAC de titulo. ! n e-a línea ->c imicvc la habitual ,il irm.icion del 'I'ribunal cuaiulo diee.. « l a ohli^atoriedaii IKI c<mtra\ iene al articulo 36 deia constitución sobre coleyios prolcsionaks...*' 1 )K lla posiui a doctrinal iniplk.i la a! irmac 1011 de que nues11 a ( ' n i M H i u MMi, e u a n q u ier constitución. no es una caria de dcrcclios \ (ICIRTCS del ciudano, -nio una carta de derechos \ de proliihiciones. t o m o carta de deieeho-. x deheres. que es su ai. epeion comun. cabé al innat' que lodo lo (|iie la constitución no oblida es i n c o s t i t u c i o n a l : anenii.iv que como earta de dereehos \ pi ohihieiones seria eierto que todo lo que la constitución no prohibe es constitucional, però esta seuunda \erSIOII ..oniicnc la oravtsima posibihdad de adulterar la Constitución li.i-.ia el infimto; llasta llejj.tr ,i lestiliar una Constitución distinta ,i la que había sulo uprohad.i por el puehlo espariol en l'CS. Cu.nulo el articulo 36 de la Consiitucion dice lextualmeme que... «La le> regularà las peculiaridades própias del régiinen jurídico de los colégios

profesiones \ el ejercieio de las profesiones tituladas...», desde luejjo no esta prohibiendo hacer obligatòria a la colegjación. però es toda\ ía mas eierto. en terminos de carta de derechos \ d e b e r e s que el texto

«ftodo lo que la Constitución no prohíbe es constitucional?» constitucional no declara obligatòria uin deberi a las colegiaciones prot'esionale^. es deeir. en la medida en que la Coiistuu eion espanola de l n ^N is una

nales no son obligatórias; y su imposición es un deher inconstitucional (lodo lo que la Constitución no obliga es inconstitucional). Hasta aqui hemos inteniado desarrollar un anàlisis de pura lògica formal: peto un lexto jurídico. \ aun nas un lexto jurídico-constitucional. exige una inlcrprctación lógieo-sistemàtica de los principios o valores juridieos que conliene. b.n primer lugai. su articulo 22 del'ine la asociación cómo un derecho que no un deher; en segimdo lugar. su arlículo 28 detinc a la Sindicación como un derecho. no cómo un deher; tinalmente. y en la medida en que los colé^ios profesionales son asoeiaciones. y a modo de Sindicatos de intereses. en modo alguno eabe sostener sistematicamente que los colégios son ohligatórios: hacerlo asi únicamente puede fundarsc en una -pelilio principi» al inargen de toda consideración estrictamente lògica y jurídica. Id anàlisis preeedeiite es \alido aún en el supuesto de que pudiéremos senlirnos partidarios de la existència de colegios o b l i g a t o r i os; aíinque únicaniente respecto de colegios obligatorios para pro l'e s io n u Ie s

l i l : i | W \ I'l Dl M U N Í ! '

carta de derechos y deberes ciudadanos (que no tic prohibiciones) las colegiaciones profesio-

1i b e r a Ie s

-HMISII

slrictu», y no para toda clase de siluaciones de enipleo publico y privado; que tienden a convertir a los colegios en auténtieos sindicatos verlicales de intereses en Espana. •

Ni tabac per fumar Fina Pérez

J

o mateixa vaig poder comprovar-ho: des del balcó de la casa d'uns amics, veig un home que des del terrat d'un edifici veí llança la punta de la cigarreta —encara encesa— com aquell qui diu «per la horda». bucs avall, per anar a parar qui sap on. Un altre dia. com si hagués estudiat amb el mateix mestre, veig a l'Arrabassada com. des de l'interior del cotxe que segueixo. també es dispara una punta de cigarreta encesa. 1 visca la llibertat per fer l'idiota... Però darrera aquestes proeses difícilment superables. s'amaga també una filosofia d'imbècil, resumible més o menys en la següent mostra de raciocini: — Estic en paus, jo!... He pagat el tabac, el pis. el cotxe, i si es cala l'oc en algun lloc que l'apaguin els bombers! Que per alguna cosa pago la contribució), oi'.' 1 doncs, que es guanyin les garrofes com jo! I els que passin pel carrer que vigilin on posen el cap i els peus i que no m'empipin, i que. al bosc, hi plantin més arbres. En realitat, ningú no està en paus amb la societat. Ningú, trot de l'ermità que viu als paratges més remots i que no depèn dels seus conciutadans per res de res. i que si I urna tabac és perquè el cultiva ell sol. o bé perquè l'hi regalen. Es més: el nostre homenet, que «tot s'ho ha guanyat ell sol» i que «tot s'ho ha pagat ell» i que per tant «està en paus», i que «no l'empipin», resulta que sense els seus conciutadans, el més segur és que no tindria ni cotxe ni pis. ni frigorífic ni vídeo, ni terrat ni carrer, ni tan sols la camisa que li cobreix l'esquena. 1 sí volem parlar del j o i de l'individu, i de la llibertat i els drets individuals —que són també importants i evidentment s'han de respectar— no ens queda altre remei (si és que no volem parlar sols) que parlar-ne amb els que també passen pels mateixos carrers, les mateixes carreteres i els mateixos boscos que nosaltres. Perquè sense tothom no tindríem ni tabac per fumar. •

L'agonia d'una rosa marcida ,|.<i. Delgado

U

n avi. algú que ja havia viscut en la sendera de la vida. m'ho va dir. havia vist diverses vegades la seva pàtria destruïda econòmicament i moral per una ideologia política. I ben aviat hi havia una altra vegada. Però no m'ho vaig creure, perquè nosaltres érem la generació d'una saba nova. l'esperança dels qui no la \ aren poder tenir, la il·lusió dels qui havien nascut sense seniir els primers raigs de sol que donessin llum a uns cors que eren a l'ombra: no vivíem diferències de condició política, reheios.i D social: desitjàv em un lloc on no In hagués forrellats en les cultures ni cad e n e s en els p e n s a m e n t s dels pobles.

de reprimit i no viscut durant tants anys. I així, del prostíbul de la immundícia varen brollar ••bufons» amb la màscara de l'engany i la falsedat per a destruir el sistema, el qual es nega a ser destruït, malgrat ser perseguit per alguns dels més cruels depredadors: l'oblit. Perquè quan els qui governen en nom de tots obliden el poble, es converteixen en el que ells varen combatre un dia: en dictadors opressius, d'un sol ideal, d'una sola raó de ser. la força, que taca les nostres voreres amb la sang. la ràbia i el dolor. L'esperit maligne de l'odi creix i s ' a p o d e r a dels carrers, rebentant els pensaments de les ments en el seu seny. de tots aquells oblidats i que un dia varen creure en la igualtat i la justícia, en uns ideals, en uns drets proclamats per uns pocs i compartits per tots. Va passar el temps i els «bufons»' es varen acostumai a \ iure entre la corrupció de la merda i la podi idura, però va arribar el dia en què ja no els va servir tenir a la boca el carnet polític de la ideologia que ells havien ajudat a morir. KK «bufons» dictadors de l'enveja i el poder a b s o l u t i s t a ara c e r c a v e n un ajut en aquest mateix sistema i en els mateixos cors dels pobles que durant tant de temps varen voler ofegar a l'aiguamoll de la desraó i l'encegament de la injustícia. •

«Ja no queden més primaveres promeses, ni esperes de mentides. Llangueix la rosa marcida tot esperant la rosada d'un nou demà»

I lots els nostres anhels d'un mati millor, els vàrem dipositar dins una urna. d'on ens \ aren dir que naixerien els fills de la mare democràcia. I sorgiren uns cors blancs, però també uns home que tingien ser deus, creadors d'il·lusions, de miratges... que portaveu una flor rosa a la mà esquerra, plens de la rosada d'uns matins que mai no havien nascut, somnials per pobles sencers. 1 \ aren estendre el seu imperi, emprant les llavors de milions de llàgrimes eixutes per manca d'esperances. Varen prometre el camí cap al cel. mentre que a les urnes els pobles només havien dipositat desigs de llibertat, igualtat, respecte i tot allò

ELS H CANTONS Periòdic setmanal d'informació i serveis de Sant Cugat del Vallès Edita: Dian de Sant Cugat. SL. Rambla del Cellera I 0X1W Sant Curat del Valies CIF:B6(i2M3f>7 Director: Josep M. Cahrerizo Cap de Redacció: Joan-Marc de Semir Cap d'Fdició: Romà Ventura Cap de Publicitat: Carlox BOR].; Dipòsit Legal: GI-l.4ll.vTi Filmació: Casas i Girona l Impressió: Rolimpres (Girona i

Col·laboradors: Víctor Morera.TaJo. Emrm Amola. Pere Pich, Anna Caba.ssa. Xavier Borràs. Adolf Anna Borau,Núria de Mas. Fina Pérez. N. Artigas, Rosa Carrasco. Montse Sant. Xavier Cava, Carmen Perdices. Pep Català Fotografia: J.M. Mula. M.Vallés Redacció 589 14 01 Publicitat: Tel i Fax 674 02 04 Distribució: Mailins - Vallès SL.

Membre de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal Aquest mitjà d'informació expressa les seves pròpies opinions exclusivament a la columna editorial tds comentaristes exerceixen la seva llibertat d'expressió, així doncs cl que exposen à les nostres piieines són idees personals de què tan responsables. Per icspecie à la plui.iliiai. 1:1 \ -I C.iiiion* es compromet a aceeplar qualsevol rèplica. sueecnmcn! o matisació que piocedeixin dels lectors i que siguin d'inlerès general. scmprcquc s'ajustin al respecte que mereixen persones i institucions.

Telèfon redacció 589 14 01 Telèfon publicitat 589 08 46 Fax 674 02 04


OPINIÓ

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 9

En record de Manel Tbron

Escola competitiva

Ex-director de l'Escola de Belles Arts de Sant Cugat

Elena Vizcarro

L

'educació no és gestió fàcil. Cal considerar que en aquesta gestió es necessita assignar recursos, coordinar-los, controlar-ne la utilització i valorar els resultats obtinguts en relació amb els objectius previstos. Un centre escolar podria comparar-se —mutatis, mutandis— a qualsevol empresa i una cosa que s'hi té en compte és la competitivitat, la influència positiva de la qual no arriba a valorar-se a l'ensenyament. On hi ha poca competència, la professionalització de la gestió no acostuma a fer-se. En els propers anys —i ja ho vivim- l'ensenyament obligatori tindrà un alumnat reduït per raons demogràfiques.

Josep Canals

M

anel Turon ens ha deixat després d'una llarga malaltia. En Manel Turon fou un home senzill lliurat de ple a l'art, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer, com molts d'altres, en el tren de Sarrià, d'un quart de deu del vespre, els anys setanta, en aquella hora baixa en què molts estudiants tornàvem de Barcelona a Sant Cugat. Fou en aquell tren i a l'últim vagó, on ens ajuntàvem una bona colla d'estudiants, principalment de Sant Cugat i de Sabadell, que tot analitzant l'actualitat del dia estudiantil, completàvem la nostra formació amb diàlegs amb d'altres estudiants i professors, que a aquella hora també tornaven a Sant Cugat i a Sabadell. En aquell tren de Sarrià, molts descobrirem la bonhomia d'en Manel Turon, que sempre estigué vinculat a l'Escola Massana, com ho estigué el seu pare, tant pel que fa a tasques pedagògiques com a d'altres responsabilitats, i ajudà també a marcar la història de l'art a Sant Cugat, en assolir la titulació oficial per a l'Escola de Belles Arts de la nostra ciutat, als inicis de ser de titularitat municipal. A principi dels anys vuitanta fou nomenat director de l'Escola de Belles Arts per l'ajuntament de Sant Cugat, moments prou delicats per a la continuïtat i definició del centre. L'alcalde Francesc Llatjós la va impulsar, tot cedint uns espais municipals a la iniciativa privada creada ara fa vint-i-cinc anys pel signant de l'article. No fou fins al mandat de l'alcalde Àngel Casas quan l'escola creada a l'entitat Estudi d'Art d'Amics de Sant Cugat va passar a ser de titularitat pública, gràcies a la meva donació a la ciutat i finalment l'alcalde Oriol Nicolau va aconseguir que fos Escola Oficial d'Arts i Oficis. La contractació de Manel Turon com a director del centre a inicis dels vuitanta fou definitiva perquè hi esmerçà els esforços necessaris per esdevenir una escola on els estudis que s'impartien tinguessin la titulació oficial d'Arts i Oficis. Malgrat tota la problemàtica interior de l'escola i d'un cert enrenou, que potser es corresponia una mica a aquells primers anys de democràcia, Turon va saber donar l'impuls definitiu a l'escola perquè tingués caràcter públic i fou així com, primer sota la capa de l'Escola Massana i posteriorment com a escola reconeguda, Manel Turon dotà l'ensenyament artístic que s'impartia a Sant Cugat d'oficialitat reconeguda. No foren gaires anys de direcció de l'escola de

Sant Cugat, perquè la situació política i professoral del centre no permetia desenvolupar el càrrec amb les totals condicions humanes que ell desitjava. Malgrat les condicions adverses, ell va saber donar-hi l'impuls definitiu, comprometent els polítics del moment en la creació d'un centre d'Arts i Oficis d'ensenyament oficial, que avui encara continua en la seva tasca. Aquells tres o quatre anys foren per a ell engrescadors, tot i l'ambient regnant, i crec que és just que avui, en memòria seva, es recordi el seu pas i la seva aportació per aquesta Escola Municipal d'Art, perquè sense la seva empenta potser avui la ciutat no tindria aquest centre. Manel Turon en pocs anys va saber assentarne les bases, que posteriorment han permès que molts estudiants no hagin de desplaçar-se a d'altres ciutats per fer els seus estudis artístics Només per aquets motiu cal recordar la figura de Manel Turon a tota la ciutat de Sant Cugat. •

A l'ensenyament no universitari, la competència és més gran entre els sectors privat i públic, encara que podria augmentar la competència entre els sectors públics. Sovint s'afirma que el joc de l'oferta i la demanda tendeix a demanar seriosament la qualitat de l'ensenyament; potser els qui mantenen aquest punt de vista suposen que quan augmenta la competència es tendeix a aconseguir un objectiu, però al menor cost. Aquesta manera de procedir comportaria el sacrifici de la qualitat educativa. Davant aquesta preocupació es pot assenyalar que: no s'ha demostrat que l'existència d'una notable competència entre centres en l'ensenyament superior ha viscut pràcticament l'empara de la competència i no predomina l'opinió que la qualitat del seu ensenyament és satisfactori. El desinterès per les dades econòmiques de l'educació pot atribuir-se a la creença que els educadors han d'estar per da-

munt dels assumptes econòmics. Però el que ja no té una explicació tan fàcil és la inexistència d'una bona base de dades sobre demanda, places escolars, resultats acadèmics, etc; la resistència a publicar tota la informació disponible; i la manca de continuïtat i debat rigorós i públic sobre els resultats escolars. Amb aquest suport informatiu tan inadequat no és estrany que en el procés de descentralització educativa, la majoria dels governs autonòmics tinguin encara un coneixement més imperfecte que el ministeri d'Educació i Ciència sobre l'estructura i les característiques de la seva oferta educativa. Això explica que una bona part de l'anàlisi de la situació de l'educació sigui més a prop de la conjectura que no pas de la tasca científica. El procés de gestió de l'educació espanyola es realitza gairebé entre ombres i, el que és més greu, no es percep una adequada provisió de mitjans per: crear una base de dades idònies i poder valorar i escollir les po-

lítiques educatives amb un adequat coneixement de causa; donar més publicitat a la informació disponible. L'educació no és aliena a l'escassedat de recursos i, per tant, s'imposa una bona gestió d'aquests recursos. •

Resposta a Cartas al diablo P.T. Fernàndez Mascaraque Abogado

E

n esta "aldea global", en la que procuramos simplemente subsistir cada dia, y en lo que hace tiempo que el ànsia de lo visible declaro "non grato" a lo invisible, era de esperar que, en cualquier momento, el pobre diablo se decidiera a reclamar sus derechos: cuando menos a la existència y a la propiedad intelectual. Y es que a ese ancestral y secular companero (con el que hicimos tan buenas migas desde que una mariana de hace algunos siglos comimos juntos una manzana), sin darle tiempo a reaccionar, le hemos dado con la puerta en

las narices, y por toda explicación le espetamos en la cara que ya no se puede ir por aní vestido de rojo, con orejas puntiagudas, un ridículo rabo y esos cuernecitos que seguramente seran una pròtesis de plàstico. Claro, el pobre ha sufrido una fuerte depresión. Per, por lo visto, después de superado el trauma (y aúnque parece guardar nostàlgia por su viejo atuendo, que ha debido guardar en espera de mejores tiempos), no le ha quedado mas opción que vestir nuestra "postmoderna" indumentària sociològica para volver a gozar de nuestra compafiía. nada mas apropiado para ello que comenzar a tomar parte activa en

los debatés que cada dia ofrece nuestra civilización, convertida en una "magna tertúlia radiofònica", y reclamar la paternidad de Lucifer sobre un buen paquete de brillantes ideas que circulan por ahí, con la etiqueta de "progresía cultural y religiosa" que, encima, se resiste descaradamente a pagarle derechos de autor. Naturalmente, al viejo Belcebú le ha sentado a cuerno quemado descubrir plagiados sus mejores postulados en los discursos de sus peores enemigos, y para colmo, sin los exquisitos aromas de azufre sulfuroso y el tradicional y rancio sabor a caverna. Y claro, ha tenido que apresurarse a formalizar en el registro de la "opinión publicada" el

Te comprendo, amigo diablo»

"copy-right" de sus ideas para clarificar posturas. Està en su derecho, no se lo vamos a negar. A lo que parece, sin embargo, la cuestión no va a ser pacífica, porque hay alguno que otro de los llamados "practicantes" que no tiene intención de reconocer la reclamada "paternidad avérnica" de la ordenación de "pastoras", del "rock litúrgico", de la "homoparjea", etc. Veremos cómo termina el contencioso: si en "querella judicial" o en "comisión de investigación". Aúnque debò reconocer que seria emocionante que acabarà en "exorcismo". Entre tanto, viejo Lucifer, me alegra que vuelvas a estar entre nosotros. •


10

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

CARTES DELS LECTORS L'estrella d'Israel en els bitllets d'un dòlar Agrairia al senyor Ronald l'up po. el llibre del qual Independència i unió dels II :\ ha estat anunciat en aquest setmanari. que tmgues l'amabilitat de donar una tireu explicació sobre el perquè l'estrella de l)a\id i d'Israel I figura impresa en els bitllets d'un dòlar, al medalló de la dreta, explicació que no he trobat enlloc al llibre esmentat. També m'agradaria saber el significat de la simbologia, figures i llegendes, impreses en el medalló de l'esquerra del mateix bitllet de banc Per això, em permeto adjuntat li fotocòpies ampliades del bitllet de dòlar. Atentament.

bada. sota la vigilància de l'Esser Suprem: deisme optimista que ja intcl livil·les les Hisendes de Virgili: amunt eoeptis i no\ us ordo seelorum ! •• / Deu I empara la nostra empresa» i • jneixl un nou ordre en el temps ••. Per últim, queda la pregunta de per que tol això sobre la unitat de ( urs legai. i el difícil problema de l'equilibn entre els grans poders polític i d ononiH tema, però, d'un altre llibre. - Ronald Puppo

Treballs a domicili

A França. davant la proliferació de les feines a domicili —des de l'atenció de gent gran fins al transport de nens a la guarderia . el grup privat Ksfin Ides ha decidit crear Jordi Verdaguer i Vila una societat que coordini l'oferta i la demanda d'aquests serveis. Aquesta hi simbologia no es cap misteri. mena de «supermercat- de treballs Anem /ni parts. A la dreta. í o trel:e domèstics respon a una necessitat barres de tesi ui M'III /es Irt r.v coiocreixent, afavorida per la mesura mes angleses ijiif es < onveitcnen in que adoptà el govern l'any passat, de t stat wlurit, simbo!it;at per i'aguiUt: permetre que les famílies redueixin ocell llibertat qut no es degueu de l'impost sobre la renda la meitat precisament per la seva simpatia. del que gasten en aquests serveis. pern tjiie es fa respectar davant qualfins a un màxim de 12.50(1 francs. sevol a^resor. 1.1 ram il'olivent que uns 2.230 dòlars. aguanta amb una urpa, ni pau; i les La iniciativa del grup Ksfin Ides també trel;e lleixes u l'tillru. el monopoli tic la torça, en aijtiest cas ledera- pretén que hi hagi una direcció a la lil:adii. ipie te tot estat polític, fer qual puguin dirigir-se tant les llars damunt, lambe tret:e estrelles dins un que necessiten un servei com les núvol, l'ideal, el concepte guiador i persones que s'ofereixen a prestarÍHISI jnr a l'aicio ijiu . etei Itvamcnl, lo. Entre els treballs a domicili s'insuggerí i.\i n l'estrella de Dinid: figu- clou l'atenció de nens. de persones ra icnlral de la tradició veterotesta- grans o de malalts, les ajudes a la inciuarta t/ite també forja una nació dona embarassada, les classes partiunida i independent: e plunbus unum culars o d'altres serveis a persones. El director de desenvolupament ' unitat a partir dt la pluralitat-1. A lí'squerra. la piràmide de tamlh' tret- d Ksfin Ides. Pasqual Dorival. la."<• pisos, amb l'ans de Ui uulependen- menta que es valorin més alguns trei ta ii la base. s'aixeia amunt, inaca- balls. com la fabricació d'un cotxe.

que no pas els que consisteixen a atendre les persones. «El nostre objectiu és respondre a la demanda de les llars: els llocs de treball es crearan com a conseqüència natural d'aquestes peticions. Es hora de reconèixer la noblesa i utilitat d'aquestes feines, en comptes de parlar d'una nova servitud». A m b el d e s e n v o l u p a m e n t del treball de la dona fora de la llar i de l'augment de l'esperança de vida. les necessitats de serveis a domicili han a u g m e n t a t c o n s i d e r a b l e m e n t . HI 1992 a França hi havia més de mig milió de persones declarades treballadors a domicili amb dedicació parcial. Però la llei de desgravació fiscal p r e v e u que es creïn uns 50.000 llocs de treball més a temps complet i al voltant de 150.000 a temps parcial. Fins ara. tres regions han donat els vist-i-plau per crear «supermercats» de treballs domèstics a quatre ciutats del país. Maria l'L'art e

A voltes amb els noms Cada dia estic més sorprès i més astorat del meu poble; i ve al cas de les darreres denominacions que han estat fixades en un grup de carrers de nova execució i on viuran nous santeugatencs. En primer lloc, han deixat de banda els noms tradicionals i populars. locals que hi ha establerts als indrets on són carrers, sigui a la Zona de Coll Fava, sigui al Parc Central. Sort que diuen que encara en manquen per posar. Que hi pensin. Segon, els noms que hi han

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

<

,

<3&

d'anar per anomenar les coses i els llocs. Seria bonic que fossin sen/ills. entenedors, clars i. si em permeteu, amb bon so a l'oïda. Segur que els noms de lloc tradicionals tenen moltes d ' a q u e s t e s característiques i per això han perdurat al llarg dels anys. T e r c e r , la t i p o l o g i a del nom. no s'hi val apuntar-se als noms dels «culebrons». perdoneu per la llicència, per exemple Eduard Maria. Josep Vicenç o també Bonaventura Carles, per no dir que molts honorem i potser poc precisem. Fixeu-vos que n'és de fàcil que el Sr. Pere Pons, visqui al carrer de Joan Cots i amb el temps. sigui el Sr. Joan Cots qui visqui al carrer de Pere Pons. Els serveis postals tenen molta experiència a llegir a ratlla passada. I si tant es vol conrear el culte a nominar. cal tenir present que, de noms. n'hi ha una pila, però que a la societat catalana hi ha Homes i Dones. Sí, ho dic bé. de la trentena de « n o m i n a l s » n o m é s hi tenim una dona: Clementina Arderiu. Per què deu ser'.' Ho deixo amb interrogant. Jo pregaria que es fes un nou criteri de n o m i n a c i ó de llocs, carrers i rodals, tot prenent exemple de les normes que de sentit comú figuren a molts ajuntaments, a la vegada que demanaria que fessin que els nous terrenys siguin objecte d'urbanització futura, la recerca prèvia dels noms de lloc existents. Això ens ajudaria molt en el moment de significar un lloc o un carrer. Ramon Pros

#

#

Aquest espai ha estat pensat per recollir, a tall de flash. aquelles petites coses que passen en una ciutat com ta nostra. en què de vegades cal cridar l'atenao de petits fets. no forçosament amb ànim tan sols de critica, sinó també que puguin ajudar a millorar la convivència ciutadana. Aquesta secció és oberta a tots els lectors que desitgin fer -hi les seves observacions.

Ca coíamn^ta Reforma laboral

La reforma laboral es l'assignatura pendent de tots els agents socials. Donades les discrepàncies existents, poques possibilitats hi ha. de moment, perquè la fruita no sigui «pecat». FI govern pretenia arribar al dia 12 de maig amb la reforma laboral en marxa. És una retoima en la qual aquest hasomniat des de l'any I9K6, que va provocar la vaga general del 14 D i també l'aturada del 27 de gener. FI Parlament, com a mirall de les diferents ideologies que representen sobiranament l'opinió del poble, ha deixat patent que el 92 per cent de la Cambra creu que la reforma laboral plantejada és imprescindible perquè es redueixi la desocupació. Nicolàs Redondo, ex-secretari (L'GT) i Antonio Gutiérrez (Comissions Obreres), en el seu moment van anunciar que. davant l'esterilitat de l'última vaga general, serà en la negociació col·lectiva d'enguany quan apuntaran amb la seva millor artilleria. Segons la reforma del govern, es deixa la negociació entre els agents socials per pactar les jornades laborals, hores extres, salaris, vacances, mobilitats... Als empresaris, per la seva banda, no els fa gaire gràcia que el govern mantingui en el projecte proposat l'autorització prèvia en els acomiadaments, i el més negatiu per a ells és que no es rebaixi el preu d'aquests, actualment en 45 dies per any treballats. Contràriament, els sindicats critiquen la possibilitat que els empresaris puguin acomiadar el 10 per cent de la plantilla cada 90 dies. Tot ha quedat en «taules», malgrat tot i tothom sembla que es confirma que l ' e c o n o m i a comença a caminar i els indicadors marquen una certa recuperació. Sembla que tothom, òbviament, espera temps millors. El «toro» és a la plaça, tots l'hem de torejar; no ens n'escaparem fàcilment. És l'assignatura pendent.

Només fa 4 dies SANT CUGAT

Article publicat a L a V e u de Sant C u g a t el juliol del 1982

Catalunya per a turistes i Extracte

E

s evident que si tothom conduís a la velocitat adequada no hi hauria tants accidents de trànsit. Aquesta seria una bona excusa per justificar molts accidens. Però és evident que també hi ha d'haver una obligació o responsabilitat de senyalitzar els llocs que són perillosos. A la fotografia podem veure un revolt de c)()° en el cinturó de l'HGC que va afavorir que es produís, fa un any. un accident molt greu. Kl cotxe va caure pel desnivell fins arribar gairebé a la via del tren. el conductor va estar internat a l'hospital uns mesos. Només cal veure. avui. la quantitat de senvuls de rodes marcades al terra per adonar-se del perill que hi ha. sobretot de nit. Aquesta denúncia es pot afegir a la cruïlla del cinturó amb Can Cabussa, que ja vam fer notar en un altre S l'OP .

d'un article signat per Joan Barril,

L'Alba té quatre anys i cada dia, en anar a l'escola, em demana un caramel de pal. El gust tant se li en dóna: l'important és un adhesiu dels Mundials que hi ha a l'embolcall. A la nit. l'adhesiu en qüestió va a incrementar la pinacoteca mundialista que l'Alba té al capçal del llit. El Mundial, tanmateix, ha permès a l'Alba adquirir la seva primera concepció del món. Fila sap ara que la terra és rodona com una pilota, que les taques blaves són el mar i que les laques de colors són els estats. Gràcies al Mundial - o per culpa del Mundial, tant li fa— l'Alba ha conegut primer l'Argentina que Catalunya. en Maradona abans que el president Piqol. No cal. però. amoïnar s'hi IIKISSJ

De fet tampoc no

seria gaire digne veure l'efigie del nostre president a l'adhesiu d'un caramel de pal. Deixem, doncs, que el temps i l'ambient vagin permetent a l'Alba fer-se una idea de quina és la se. a pàtria. La. primera definició que l'Alba rebi del seu país serà decisiva, l'na

escriptor)

definició sembrada en una raó verge assoleix ràpidament el caire de dogma. És força diferent considerar Catalunya com «una industriosa región del Nordeste de Espana». que afirmar. per exemple, que Catalunya és el bressol de les democràcies parlamentàries. Aquests dies darrers una intensa campanya amb voluntat didàctica ha ofert als turistes estrangers una nova. i alhora antiga, definició del nostre país: «Catalunya (resaven els fulls) és una nació oprimida». A la bescara. la mateixa frase en anglès feia més universal la p r o c l a m a . L'Alba, tot baixant per la Rambla. ha recollit un full i. a la nit, l'ha enganxat entre el Naranjito i la Norma. Imperceptiblement, la definició essencial de Catalunya ha començat a prendre cos. L'Alba encara no sap quin és el significat de l'opressió. però intueix ja la necessitat de la revolta i l'existència d'un enemic poderós més enllà d'on es pon el sol. Segons aquests fulls, a l'Alba li espera un futur ben galdós.


LOCAL

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

CASES AMB ESTIL PROPI

Apropament a Gaudí amb envasos de iogurts i ampolles de vidre Molts són els qui, de la casa, en fan una obra pòstuma i posen en la construcció tota la seva creativitat personal amb un clar desig de deixar per a generacions posteriors alguna presència seva. Aquest podria ser el cas d'en Miquel Camps, veí del carrer d'Àvila, entre Valldoreix i Mira-sol Josep M. Cabrerizo

Tot passejant pel carrer d'Àvila, hom pot admirar les façanes d'un habitatge amb formes estranyes i composicions que, en certa manera, recorden l'estil d'Antoni Gaudí. La utilització d'elements tan naturals i tan al nostre abast, com són les ampolles de vidre, miralls o pedres de riu, han

servit per donar formes, juntament amb els envasos de iogurt i la imaginació creativa d'en Miquel Camps. El resultat de tots aquests elements junts el podem contemplar en aquest habitatge del carrer d'Àvila. L'home, ja jubilat, primer dibuixava el projecte, després feia un panot amb ciment i creava al damunt, amb els culs d'ampolles de vidre i els envasos de iogurt, les formes de la

composició. Enumerats panot per panot no eren col·locats fins que no tenia una façana completa. Eren peces inferiors a un metre quadrat, que ell, per l'edat, no podia moure; només amb l'ajut d'altres persones es van poder anar col·locant a les parets fins arribar a completar les façanes de la casa. Aquell afany per aconseguir la seva il·lusió el va portar

Un treball molt especial, obra d'un sol home que va decidir imitar Antoni Gaudi. Les façanes són de panots de mesures petites que, un cop col·locats a les parets, formaven els dibuixos.

T V S C - ^ Itoafai mvmmmmsmmmm

ELS 4 CANTONS 1 1

a la recerca, per rius i platges, molts d'altres barcelonins, hade pedres de diferents for- via construït per passar-hi els mes i color; guardava totes caps de setmana. les ampolles de cava i els Quan va començar a planenvasos de iogurt per donar tejar a l'arquitecte el que volia les formes que li fer, aquest va inspirava l'obra Miquel Camps tenia considerar que de Gaudí. La desvariejava. senyora Encar- prop de 70 anys quan Ell, però, li va na, nora d'en va iniciar la façana de la demostrar, al

Miquel Camps, casa. La va construircom diu que el seu

.r

.

,

llar

g

de s sis

i

anvs que

si fos un trencaclosaues. ,

y

va

,

J Ul sogre era un u*,u.u*.iwHluca. d u r a r J a c o n s enamorat de l'obra de Gaudí, trucció de la façana, que Ja quantenia feia posada motlles laperidea al m o l tmica e s v eboig, g a d e s sobretot cal e s t asir tèxtil, una de fer algun dia un treball és d'il·lusió i constància per amb estil gaudinià, i ho va aconseguir moltes fites en fer en aquella casa que, com aquesta vida. •

Detalls de ia construcció. Cal assenyalar la part superior per adonarse de les figures i formes aconseguides amb els envasos de iogurs buits.

Divendres a les 21 hores LA REDACCIÓ en directe

Per als abonats a

Recull de l'actualitat local • Espai setmanal

La Pel·lícula

" Vuelo a ciegas "

Si vostè és abonat a Canal Plus ara en pot gaudir a tots Repetició a les els aparells de televisió de la 10.00 - 14.00 - 21.00 - 24.00 wn seva llar. dissabte, diumenge i dilluns '-'• informació

Servei Tècnic. Antenex Sr. Rabassa 589 22 47

m-

^ 589

0438


12

LOCAL

EI.S 4 CANTONS

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

L'ambient cultural en l'adolescència d'Eugeni Canas (IV) J o a n Auladell i S e r r a h o ^ u n y à

«La Casa del Vallès» Una entitat d ' a m b i t c o m a r c a l . I.a Casa del V a l i e s m a l d a v a per r e c u p e r a r la pròpia uleniilal i d i n a m i t / a r accions culturals vallesanes. I.' Isidre Rita. delegat a Sani Cugat, pro|>>sa en la reunió teta a Mollet. març del ll>32. la creació d ' u n Museu local al Monestir, q u e H ' H C \ les troballes arq u e o l ò g i q u e s q u e hi a p a r e i x e n , i d ' u n a hil·lioleca pulilica. p r o p o s t e s que toren acollides a m b moll d'intercs

Ressorgiment I I lessoiL'imeiii cultiu.il de Sant Cugat d e l \ a l i e s • e i a el títol a m b q u e c a p c a l a - . a u;ia c i ò n i c a / ,Í \ ni hlir,,i

cl

|(, d ' a h l l l

del

dt

en

( a!a

F)!2.

l'siiieuia'- a les entitats que. al seu judici i cadascuna en la seva eslera. - realitzaven: una tasca p r o i n c l c d o t a d ' u n esde\ en nií )i ple d e s p e r a n c e s , e n m i g dels coricnts d e m a g ò g i c s que han procurat o t e g a r lot alio que la nostra terra te d'innat i tradicional ••: la C o n t r a r i a de Nostra Senyora de Montserrat, el cor I.a Lira, el Sant Cugat Futbol C l u b . l'Esbart Infantil de Dansaires. la d e l e g a c i ó de l ' E n s e n y a n ç a Catalana. etc. lat aquells m o m e n t s , s'inaugurava la Biblioteca Popular, a m b intervencions de C a r r e r a s Costajussà. C a r m e Montunol, Allvrt Bastardes i Ventura Ciassol. Ii.li el periòdic local (larhti. l'inesgotable i m p u l s o r d ' i n i c i a t i v e s Joan Berenguer es referia c o n c r e t a m e n t als infants, • en aquests m o m e n t s en què sembla que Sant C u g a t vol r e n é i x e r a una nova vid a - . - Q u e l c o m s'ha fet — e s c r i v i a — en el sentit de m i l l o r a r a q u e s t a m a n c a n ç a d ' a m b i e n t cultural-: l ' o r g a n i t z a c i ó de la B i b l i o t e c a p e r I.a U n i ó . el C o n c u r s de Lectura i Lscriplura. l'establiment d ' u n a Lscola Industrial per A c c i ó C a t a l a n a , l'L.xposicio d ' A r t per iniciativa particular. les visites col·lectives, el concurs de lectura, escriptura i historia, la inaugurac i ó de la B i b l i o t e c a p e r la b e n e m è r i t a Protectora de l ' L s e n y a n ç a . . . són d e m o s tracions paleses d ' u n a iniciativa cultural digna de r e m a r c a r - , R e m e m h r a r ••aquell Llenç juvenil — tot referint se al que creà a La Unió fins que I ou forçada a a b a n d o n a r - l o . dissortadament per la p a s s i ó p a r t i d i s t a i q u e tan e n t u s i a s m e i admiració havia desvetllat ací i a t'ora: la tasca educativa, les lesles i els actes culturals: l'obra de germanor tan n e c e s s à r i a en aquest poble, que significat i,i a p l e g a r nois de pares de les nies o p o s a d e s t e n d è n c i e s • \ c a h u invitant a l,i meditació i a la creació d un Insinuí de ( lilliua lulantil.

L'Institut de Cultura Infantil I n efecte, l'anv següent, el ll>33. queda-

Portaveu N - • • * . . 1.

Institut de Cultura Infantil. Caramellaires i orquestra (1934 ). A l'esquerra, Sr. Bozzo; a la dreta, Sr. Berenguer. va constituït el Consell Directiu del Patronat a m b Santiago B o / . / o . Joan Berenguer, director, Narcís Oller, secretari, Miquel Buscallà. tresorer, Santiago Rodó. Jaume Sorra i Manuel [.tires, vocals. Els p r o p ò s i t s eren ••aconseguir que l'Institut sigui un c o m plement de l'escola i evitar que la llavor s e m b r a d a no q u e d i m a l m e s a per m a n c a d ' u n a m b i e n t de c u l t u r a ; a c o n s e g u i r el perfeccionament cultural dels infants físic a m e n t . intel·lectualment i m o r a l m e n t » . L'instal·laren a l'antic local de la Unió. a la carretera de Barcelona, i el van dotar de c o n s e r g e , bar i escenari. Per als esports i els actes a l'aire lliure, llogaren l ' a m p l i c a m p envoltat pels m u r s d ' u n fallit projecte de convent al Pla del Vinyet. C r e a ren s e c c i o n s de t e a t r e , o r f e ó , r í t m i c a i plàstica, esports i futbol i bàsquet)... Rep r e s e n t a r e n /-.7\ Pastorets, El rector de Vallfogona, interpretat pel mateix Berenguer. El timbaler (,'<7 Hruc. Si jo fos príncep, a l g u n e s o b r e s de les q u a l s t a m b é oferiren al Casal Popular de Rubí. LI 3 de setembre del 1933 fou beneït i inaugurat l'estatge i els c a m p s d ' e s p o r t . a m b c e l e b r a c i ó de jocs per a la m a i n a d a . L ' e n d e m a . un grandiós L'estival Esportiu. a m b partits J e lutbol. proves atlètiques. exhibicions gimnàstiques, cançons amb gestos. BalU de Bastons, ballets i Ball de G i t a n e s i. finalment, una ballada de sardanes i una sorollosa traca. S'hi s u m a r e n en n o b l e c o m p e t i c i ó la U n i ó E s p o r t i v a

de. I' 1 N S TI T U T S K T t. M B K K

D E. C U L T U R A

A v a n t g u a r d i s t a de T e r r a s s a , la S e c c i ó Atlètica, els L'alcons i Les E i x e r i d e s , dels fejocistes locals, el g r u p mixt Els E i x e rits i l'Esbart D a n s a i r e de Rubí. P a r t i c i p a v e n d i g n a m e n t en les l'estes locals tradicionals, com ara en el cant de les caramelles, amb acompanyament orquestral. El p o r t a v e u en fou Renaixement, revista mensual en la qual participaven activament els m a t e i x o s nois ( s e t e m b r e o c t u b r e . 1933). El C o m i t è Auxiliar Infantil p r o v i s i o nal es f o r m à a m b - J o s e p B i r l a y n , S i m ó Girbuu. J o s e p G ó m e z , Joan C l a v é , Francesc T o r t o s a , Eugeni C a n a s i J o a n Pros. En el definitiu, a m b G ó m e z p r e s i d e n t i B i r l a y n s e c r e t a r i , hi a c c e d i r e n , a m é s , J o a n Borràs i V i c e n ç L ó p e z . En unes o altres activitats es destacaren els Barberà, Buscallà. Benet, Guirao, Soto. Capmany. Portabella. Feliu. Ramos, Martínez, Trabal. Vizcarro, Minarro, Espanol, Jané, Serradell, etc. En l'aspecte musical, tenien la col·lab o r a c i ó del m e s t r e R e g u a n t . d i r e c t o r de La Lira, tant per a les c a n ç o n e t e s ( « L a papallona»,...) com per als espectacles (Els Pastorets,...) i incidentalment a m b la de J o s e p B o r r à s , fill d ' u n p r o f e s s o r de les Escoles Ribas de Rubí. que intervenia en el Casal P o p u l a r . J o s e p a M a r t i , la p r o pietària del local, tenia cura de les n e n e s . i Manel f a r i e s , dels balls folklòrics i dels bastoners. Es feren sortides c o n j u n t a m e n t a m b e l s e s b a r t s de R u b í i T e r r a s s a , d u e s a Sant Feliu de G u í x o l s per via m a r í t i m a des de B a r c e l o n a a m b el vaixell V e r g e d'.M'rica i IN aüost 1 9 3 ? ) . E l l s m a t e i x o s

es c o n s t r u ï r e n la p i s c i n a . Ja e n l l e s t i d a . tenia data s e n y a l a d a per a la i n a u g u r a c i ó : el dia 18 de juliol del 1936. Així mateix. l ' E s b a r t era a punt a m b els vestits per actuar a les O l i m p í a d e s Populars de l'estadi de Montjuïc. L ' e s c l a t d ' u n a lluita fraticida h o va c o n d e m n a r a la frustració.

Les «Montserratines» A s e m b l a n ç a dels anteriors, Avel·lina Casadevall, bibliotecària i instauradora de la Confraria de Nostra Senyora de M o n t s e rrat, h a v i a f o r m a t un g r u p f e m e n í , les Montserratines o Iastitut de Cultura Femenina. que venia a ser com la versió per a noies del g r u p fejocista l o c a l . El 7 d ' o c t u b r e del 1934 foren visitades pel dr. Bonet. T e n i e n el local al carrer de S a n t a Maria, o n aprenien m ú s i c a les petites, danses tradicionals i d e c l a m a c i ó . En formaren part, entre m o l t e s d ' a l t r e s , J o s e p a Castellví, Victòria C l e r i s , Matilde C a r o l . Isabel G i r b a u , L o l a C a s t e l l s , Cristina Català. Sitge. etc. Col·laboraven sovint en eís actes que feien els nois fejocistes. Recital de c a n ç o n s en la vetllada de 1' 11 de d e s e m bre del 1932; l ' E s c o l a C o r a l en l ' a p l e c de Can Busquets del s e t e m b r e del 1934. a m b c o n c u r s femení de salts de corda; la s e c c i ó d e d e c l a m a c i ó i t e a t r e , el 2 8 d ' a b r i l del 1 9 3 5 , a la S a l a T a d e o . p r e sentà l'episodi L·i bola roja i la p e ç a c ò mica /. 'ànima esperitada. El 7 de j u n y del 1 9 3 6 p r e s e n t a r e n a m b gran èxit al Casal Popular de Rubí L'amiga, enemiga'.', de l ' a u t o r i director Francesc Rovira. •

INPANT I Ú *A N v

1 9 3 c!

-'-?•

t-

Renaixement era la revista portaveu de l'Institut de Cultura Infantil. Equips de futbol, júnior i infantil de l'Institut (1935). Fotos cedides per J. Barberà.


DISTRICTES AL DIA

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 1 3

La Floresta

Jocs Florals de la Floresta

200 veïns celebren l'aniversari de l'associació

Miquel Cabanes guanya la Flor Natural

Redacció Els actes de commemoració del setanta-cinquè aniversari de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta Pearson van començar el passat divendres 6 de maig amb el sopar al restaurant Rancho El Paso. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, i va aplegar uns dos-cents veïns del districte.

Descentralització i participació En el decurs del sopar l'alcalde va prendre la paraula per destacar que «no concep un Sant Cugat sense la Floresta, Mira-sol, les Planes i Valldoreix». Ay-

merich va subratllar que, si els consistoristoris anteriors se n'haguessin ocupat una mica, avui dia no hi hauria problemes com el de l'asfaltatge de carrers. L'alcalde també va fer referència als consells de districte que tenen lloc cada mes i que va considerar com una eina de descentralització i de participació ciutadana.. Per la seva banda, el president de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, Jesús Martínez, va fer un petit balanç dels setanta-cinc anys de vida del districte tot rememorant les juntes anteriors amb l'objectiu de millorar el barri. Diumenge hi va haver una missa per

l'aniversari a l'església de la Mare de Déu de Montserrat.

Propers actes Els actes de celebració de l'aniversari de l'associació s'allargaran fins al mes de juny. Ara, la propera fita és el concert de la Jove Orquestra de Sant Cugat del Vallès, el dia 28 de maig, a les 10 de la nit, a l'església de la Mare de Déu de Montserrat. L'endemà hi haurà una actuació dels castellers de Terrassa, a les 12 del migdia a la plaça de l'estació i els Jocs Florals. Altres activitats que tindran lloc seran l'actuació de l'Esbart, el concert de cants corals, un festival infantil i una cursa de BMX. • Montse Sant Diumenge dia 8 es van lliurar els guardons dels segons Jocs Florals de la Floresta convocats per la Floresta Esportiva i Cultural. A l'acte, presidit pel tinent d'alcalde de Descentralització i Participació Ciutadana, Josep Romero, es van obrir els sobres tancats on figuraven els noms del guanyadors. Tant el guardó de la Flor Natural, al millor poema d'amor, com la Viola de Plata, guardó al millor poema sobre la natura, van ser atorgats al poeta i pintor santeugatenc Miquel Cabanes i Alibau. El premi Eglantina d'Or va quedar desert. El jurat va atorgar per unanimitat una menció especial al poema en prosa: La meva Filla de l'escriptora i pintora Glòria Corrons, veïna de la Floresta. •

El sopar va ser el primer acte del setanta-cinquè aniversari.

Foto: Mané Espinosa

Noves promocions d'habitatges 1994

\j ^f

PROMUSA PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS S.A. Habitatges de Protecció Oficial i Lliures a preu Taxat Informació i Sol·licituds: DATES; del 16 de maig al 22 de juny HORARI: dilluns a divendres de 9 a 14 dijous de 16 a 19 LLOC: Avda. Torre-Blanca 2-8 local en planta baixa al costat de Saur TELÈFON: 589.44.06 Imprescindible acreditar un mínim de 5 anys d'empadronament al Municipi de Sant Cugat del Vallès


14

ELS 4 CANTONS

D I S T R I C T E S AL D I A

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

Mira-Sol/Valldoreix

La Floresta

Les oficines municipals Convocats dos concursos dels districtes informatitzen els serveis de fotografia als districtes l*q>( atalà I 'entrada de Li nn\ a tecnologia a Ics oi k'iniN municipals dels disti ictes ha permès d'augmentar els serveis que s'olcrci xen aK ciutadans. I.' i ih|oe 11 u de Li

I C g l d o l i.i

de'

D c s C C ü i l .Ull

',:

cio i Participació ( "iiilad.ri, . .'i capeulada per Josep Romero. \ ni d' aquesta manera apropar I\ntmini-U";IL 10 aK u^ii.ii is i e\ ila; que s'hagin de dcspfuai al ccnlic per lesoldre unes deler llimades i|iiesiioiis. que noi mul nu'iu son les mes habituals. I ' ampl wicio de sci \ ei s eoinpren els de \essanl uihulan. Mitjançant la e o n n e \ i o informàtica de les oficines municipals dels d i s i n e l e s amh el centre neuràlgic de l'administracio loeal. els eititadans de Mira-Sol. la Floresta i les Planes podran t'c i" tràmits ile l'anihit de Finances. d'estadística. d'ensenyament i d'altres àrees. ('oncTctameni, els habitants dels districtes poden fer ja a les tres oficines, una per districte: consultar informació municipal. presentar instàncies al registre

L'any 1991. aquesta fotografia va ser la guanyadora a Valldoreix Redacció

general de documents i accedir al padró municipal d'habitants. Així mateix s'hi poden patíar els rebuts, fer reclamacions fiscals, domiciliacions i d'altres relacionades amh l'àrea tributària. També s'hi pot fer la tramitació de llicències d'obres, certificats urbanístics i soldicitar-

hi inspeccions municipals. Altres serveis són la compra dels abonaments d'autobús. rebre les informacions de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), conèixer les tasques de la recollida selectiva d'escombraries i fer les preinscripcions a les escoles bressol. •

Valldoreix

Unes bandes sonores provaran de reduir la velocitat al passeig de Mossèn Cinto

Dissabte 14 de maig es clou l'admissió de fotografies per optar als premis del quart Concurs de Fotografia de Mira-sol. organitzat per l'Associació de Veïns Sant Joan. Hi pot participar tothom, excepte els fotògrafs professionals, i el tema de les fotografies és lliure. Cada participants hi podrà aportar tres fotos de color amb unes dimensions compreses entre el format 15x20 i el de 24x30. que hauran d'estar reforçades amb una cartolina blanca de 34x40 centímetres. Al darrera, hi haurà de figurar el nom i el telèfon de l'autor. Tres premis seran atorgats: el primer de 20.000 pessetes, el segon de 15.00 i el tercer, de 10.000. Els participants només podran optar a un dels tres premis. Els guanyadors es faran públics durant la festa del segon aniversari del Casal, el 29 de maig. El lliurament dels premis tindrà lloc el mateix dia a les cinc de la tarda.Ecs fotografies participants es podran contemplar en un.-, exposició que s'obrirà el mateix dia 2[).

Concurs fotogràfic a Valldoreix L'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix organit/a per segona vegada el Concurs Fotogràfic de Valldoreix. Al concurs, hi poden participar tots els residents de la Comunitat Econòmica Europea amb un màxim de tres fotografies en blanc i negre o en color. El tema és lliure i la mida de les còpies haurà de ser de 18x24 o de 24x36. Cada una de les fotografies ha de portar un títol a la part posterior i un sobre a part amb el mateix títol, el nom, l'adreça i telèfon del participant. Els originals es rebran amb data límit del 20 de setembre als locals de l'Associació. Cada participant només pot optar a un dels 8 premis: Primer premi: 50.000 ptes Segon premi: 35.000 ptes Tercer premi: 25.000 ptes Cinc accèssits: 10.000 ptes Totes les fotografies participants seran exposades al loeal social de l'Associació de Propietaris i Veïns del 9 al 23 d'octubre. tot i que el resultat del concurs es farà públic en el tradicional sopar Taronja-!,hmoiiu de l'I 1 d'octubre. •

r< )|i/llL C L. L'EMD vol impedir que els cotxes vagin tan de pressa en aquest passeig. Joan-Marc de Si·iiiir I i ntilal Municipal I V ^ c r r,ii'.l/ada de \ ulldoicix iii-l;il-l.ii'ii abans de l'estiu unes bandes sonores al passen: de Mossèn Cuito Verdaguer pci m tenlar de reduir la \eloeitat deN cotves que hi circulen. lds nombrosos accidents que es produeixen a la /ona. en es

:\cial eK caps de setmana, han e.eeidit l'FMI) a iniciar una pro\.i pilot eol loeallt-hi dues sèrie's de nou bandes abans i dc'sprcs de la cruïlla amh el carrer de Jo au Borràs. L'f.Ml) ha buscat el sistema més adient per evitar que la gent pogués molestar-se posanl-hi quelcom que fes malbe la suspensió del cotxe. D'aquesta manera les bandes

sonores trenen la marxa del colxe sense brusquetat i fan reduir Li \eaieilal II cosí de la pro\a sc:a inicialment d'un irulio de pessetes. 1 ,a intenció, si la prova pilot anés be. es d'instal·lar aquestes bandes en diversos llocs prohlemàtics de Valldoreix com podnen ser la plaça del Mas Roig i da\ ant el bar 1 lotvtes. •

#fe

C0N5TRUCCI0NE5 ï •

"

"

»

_J

mm mmsawm WIPW§ om®! m ®MM©mm© m mas mwmm. ^674.17.38/97 Sant Cugat del Vallès


RUBÍ

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS

15

Eduard Pallejà és el nou alcalde amb els tretze vots d'IC Pep Català-Fot. JA. Mula Eduard Pallejà és el nou alcalde de Rubí amb el suport dels tretze vots dels regidors d'Iniciativa per Catalunya, que té la majoria absoluta del consistori. Els quatre regidors de Convergència i Unió van votar el seu candidat. Lluís Ridao. Aquesta fórmula, també la va adoptar l'únic regidor d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, que va votar per ell mateix, mentre que els regidors del PSC i el del PP optaren per votar en blanc. Després de la seva elecció, Eduard Pallejà va llegir el discurs que portava preparat, respondre directament les intervencions de l'oposició. Va destacar que portava una nova il·lusió i desitjava continuar millorant Rubí fins a convertir-lo en una «ciutat saludable, educadora i solidària. Hem de guanyar el futur, amb il·lusió i coratge, i aprendre del passat».

Un any de feina Pallejà va subratllar que continuarien reivindicant competències, potenciant ciant el ei diàleg diaieg ii la ta tolerància tolerància aa il'ajunta ajunta-

Pallejà va acabar la intervenció subratllant que espera ser l'alcalde de Rubí i dels rubinencs.

Currículum

ment, tot respectant el medi natural, treballant per a les urbanitzacions, mantenint l'aposta de la multiculturalitat i fent realitat les biblioteques escolars als barris. «Les persones i els estils han de canviar, però compartint el model de projecte que s'ha dissenyat al llarg d'aquests anys». El nou alcalde va recordar que du-

rant aquest any que faltava per a les properes eleccions encara quedaven projectes per acabar i va prometre que es farien realitat: l'obertura de la plaça de Can Fatjó, la plaça del Doctor Guardiet, les depuradores, el Centre d'Assistència Primària, nous equipaments als barris, les urbanitzacions i d'altres que s'anirien materialitzant.

Eduard Pallejà va néixer a Rubí el 5 de juny del 1962. aviat farà 32 anys. És llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i va fer un curs de postgrau de Psicologia Comunitària. Parla diversos idiomes a nivells diferents (francès, anglès i italià). Va fer de director adjunt a la subseu de València pel COOB 92, on realitzà diversos programes de motivació per als voluntaris olímpics. Actualment treballava per a una empresa assessora de l'administració pública, Ingeniería del Conocimiento, SA (INGECON SA). Ha estat regidor de l'ajuntament des del 1983 i ha estat responsable de les àrees de Joventut, Serveis Personals i finalment com a coordinador de les diferents àmbits municipals. També ha tingut, al llarg de la seva vida política, càrrecs a la Federació de Municipis de Catalunya i ha participat en un congrés sobre el futur de les ciutats i regions d'Europa el 1990.

Llugany subratlla que són molts més els polítics honrats que no pas els corruptes PP.. C C. Durant el ple extraordinari, Llugany va donar les gràcies a tots els assistents i a la població rubinenca en general, i va destacar que «ha valgut la pena ser l'alcalde d'una gent com la d'aquesta ciutat», però va subratllar sobretot que els ciutadans no perdin la confiança per la trista situació provocada per la corrupció, perquè «hi ha més polítics honrats a l'estat que no pas corruptes, i això no surt als mitjans». Va assegurar que «jo surto igual que quan vaig entrar i com jo molts més, i n'he conegut bastants al llarg d'aquest

quinze anys». anys». quinze L'ex-alcalde L'ex-alcalde de de Rubí Rubí va va tenir un record per a Pere Aguilera, batlle durant la República i regidor a la primera legislatura democràtica a l'Ajuntament. També va donar les gràcies a Manel Bertolín a qui va destacar com un exemple de coratge i fortalesa. No es va oblidar dels seus companys d'equip de govern ni dels treballadors municipals, tot fent menció especial de la seva secretaria per la seva dedicació i treball durant aquests quinze anys.

Desig acomplert Miquel Llugany va realitzar

"" dels H<»ls desigs Hp«io« amb nmh què nuè somiava un des de fa unes setmanes: votar un alcalde. Després de quinze anys al capdavant del govern de la ciutat, Miquel Llugany es va acomiadar com a alcalde durant un ple extraordinari que va ser transmès per la televisió privada local, Canal 10, i l'emissora municipal, Ràdio Rubí, en directe, gràcies a una col·laboració tècnica entre tots dos mitjans de comunicació. El ple va començar minuts després de les vuit del vespre. A Tacte van assistir membres destacats d'Iniciativa per Catalunya, com ara Joan Saura, responsable

L'oposició va acomiadar Llugany amb elogis però va ensenyar les ungles al seu substitut P.C. Els portaveus dels diferents grups municipals van elogiar de forma general la tasca realitzada per Miquel Llugany, salvant les diferències ideològiques i algun enfrontament típic de la discussió política i de la visió des d'una òptica diferent de les solucions als problemes. Aquesta suavitat va desaparèixer en el moment de donar la benvinguda al nou alcalde. Tots eren conscients de l'expectació creada per la renúncia de Llugany.

Model en crisi En primer lloc, Joan Ridao, d'ERC, va destacar al discurs més llarg de les

diferents intervencions que «el model d'IC ha entrat en crisi, que el Pla General d'Ordenació de la ciutat s'ha desvirtuat i que s'ha perdut la concepció de planificació de la ciutat». Subratllà que no s'havien assumit les necessitats ciutadanes i que «de teatres i piscines ja n'hi ha a qualsevol localitat i el que cal són projectes més incisius». Ridao va destacar que la ciutat «és estrangulada pels polígons industrials sense cap zona residencial de veritable qualitat». Va aconsellar de «superar les inèrcies del passat» i recomanà «la centralitat de serveis i equipaments per projectar la ciutat cap a l'exterior, més enllà de l'Esbart Dansaire i de la Unió Esportiva Rubí». Titllà el funcionament de l'ajuntament «d'anarquia organitzada, on només se soluciona el que passa pel

d'organització de la formació política. A la nit, Miquel Llugany va rebre un homenatge al pavelló polisportiu de Can Rosés, organitzat per un col·lectiu de particulars, al qual van assistir més

despatx de l'alcalde». El representant d'ERC va acabar la intervenció tot destacant que «la gestió econòmica i financera és efícienr, però que, com a projecte polític, no serveix. Els pressupostos any rera any manquen de criteris programàtics», tot criticant la política de tributs, el baix percentatge del capítol d'inversions i dubtant de la rendibilitat social de la revista i la ràdio municipals.

Més castellà i menys impostos El regidor del PP, Armand Querol, va fer aquesta vegada el discurs en castellà i va destacar que espera de la nova etapa una major atenció als barris i urbanitzacions i un respecte més gran per les llibertats, tot referint-se a l'ús del castellà. També va criticar la minsa inversió municipal, reclamà una congelació impositiva i demanà il·lusió i enginy en l'any que els quedava per governar. Recordà que Rubí s'apropava al

d'un miler de persones. A l'acte li van regalar l'escut d'or de la ciutat i va ser objecte de diversos elogis de companys de partit i d'altres persones que l'han conegut al llarg de la seva vida política. •

24 per cent de desocupació i va reivindicar plans per reservar la naturalesa que hi queda.

Candidatura vacil·lant Lluís Ridao, portaveu de CiU, va començar la intervenció subratllant que la candidatura d'Eduard Pallejà «és vacil·lant i feble. Els resultats que surtin avui són una ficció. És un candidat sorgit de pactes febles i, per ser alcalde, se n'han de tenir ganes, perquè no pot ser que ho sigui un que no volia ser-ho davant altres que sí que volien». Va destacar que «IC entra en una situació de provisionalitat». Els socialistes van ser el grup municipal que hi van fer una intervenció més breu. Miquel del Pino, portaveu a l'ajuntament, va assenyalar que no «farem cap valoració en un principi, ni direm el que s'ha de fer. En funció de la tasca que es desenvolupi, valorarem en positiu o en negatiu». •


16

ACTUALITAT

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

Cues des del primer de maig per fer la declaració de la renda «Des del primer dia es fan aproximadament unes dues-centes declaracions diàries a les nostres oficines» Pep Català- I i i V Mul i No havia començat cl període oficial per ter la declaració de la icuda > ja hi ha hagut persones que s'han mteressai pcis impicsMis necessaris per Ici la declaració-, na deslacal la icspoiisable de i'adiniiiislia cio de San! C 'ugat. i anibe \ a suhrul llar cuc des del primer dia hahil del pe ni me. el 2 de maig. la pol·L, io i ,i , i.e- a l'adnnni^'i'acio pe: que 11 I ;iem la deelai a^ !o pel si^icin.i üilormalie de que dis puv.! l.i delec.u h ' de ' 'agencia ]'Í'"IIII.M i i que la 'aa a Sant Cu;\u i ks del primer dia es lan ipi o\ i l'.'adameni unes dues cenics dei laracioiis .lianes en es ;n istrcs o| iemes • Igualment. a i' .idiniuisii a cio de la iiosiru ciutat, hi ha un., pei sona eiicai regada d'in toiinai sobre l'apartat dels mo duls respecte a les activitats empresarials i professionals L|UC hi ha a la declaració ordinària. Per donar suport a les tasques informatives sobre els dubtes dels contribuents. s'ha posat a l'abast de tothom un número de telèfon per fer les consultes sobre qualsevol tema tributari, el 902 20 20 40. Les persones que atenen les preguntes han estat preparades per respondre sobre qualsevol tema a l'instant o posteriorment si la consulta s'ha d'investigar. Una altra possibilitat que tenen els declarants que disposin d'un ordinador PC propi és adquirir el programa informàtic «Padre-. D'aquesta manera. la poden ter ells mateixos. Hls obligats a declarar són

aquells que per rendiments del treball hagin superat el milió de pessetes si fan la declaració individual i 1.200.000 pessetes si fan la declaració conjunta. així com també tots aquells que hagin guanyat més de 250.000 pessetes per rendiments del capital mobiliari (comptes bancàries, accions i d'altres).

Cura dels terminis Els contribuents han de presentar les declaracions abans del 20 de juny si la liquidació els surt positiva, és a dir,

si han de pagar. F.n canvi, si són negatives (o sigui que no han de pagar ni els han de tornar diners) o si els surt a tornar qualsevol quantitat, el límit per presentar-la és el 30 de juny. La responsable de l'administració va destacar respecte a les persones que havien de pagar que no es retardessin en la presentació perquè "el recàrrec per un dia de retard puja el deu per cent i arriba al 300 per cent si la declaració positiva es presenta després de tres mesos d'haver-se acomplert el termini».

Agilitar devolucions Una novetat per als contribuents que hagin de rebre diners de Finances és que el període de devolució començarà al juliol i s'acabarà el desembre, segons la voluntat manifestada des de les més altes instàncies del ministeri. Es tornaran abans les declaracions que puguin ser comparades més ràpidament perquè les oficines tributàries ja tenen la informació per contrastar-les: les que es fan nómes amb les dades de les rendes del treball, del capital mobiliari i d'altres que utilitzen el sistema simplificat.

Punts conflictius Fer la declaració no és una tasca fàcil i molts contribuents dubtem segons quins conceptes. És per això que sempre hi ha conceptes més conflictius que altres. Els dubtes més habituals a resoldre enguany són els relacionades amb rendes exemptes. fons d'inversió, increment de patrimoni, deduccions per familiars que conviuen amb el declarant, comptes habitatge i lloguers d'habitatge a familiars. (Vegeu l'altra plana.)

In cinc per cent més HI volum d'acomiadaments de l'any passat, el més alt de la historia, farà que la tendència creixent de les declaracions que hi ha hagut els últims anys es trenqui i baixi. La previsió

feta per aquest any és d'un increment d'un cinc per cent. HI 1992 va créixer d'un vuit per cent respecte al període anterior, mentre que el 1993 va augmentar el volum de declaracions d'un 11 per cent. L'administració de Sant Cugat agrupa les dades tributàries de cinc municipis de la nostra comarca: Sant Cugat. Rubí, Montcada i Reixac. Ripollet i Cerdanyola, que signifiquen un cens de 200 mil persones. Del conjunt d'aquesta població, Pany passat van declarar un total de 74.862 persones, de les quals a la vora d'un trenta per cent (22.991) van ser positives; un 68 per cent (51.331) van sortir a tornar diners; 291 negatives i 249 que han renunciat a la declaració. D'aquestes, prop de 75 mil declaracions, 61.072 van ser simplificades mentre que 13. 821 eren ordinàries. Expressat en termes dineraris i sumant tots dos tipus de declaracions, es van tornar 3.320 milions de pessetes. mentre que es van ingressar 2.533 milions. A l'exercici 1993 s'han finalitzat per la inspecció de Sant Cugat del Vallès 278 expedients amb un total de deute tributari de 1.288.624.772 ptes. 1 en el termini transcorregut el 1994 el nombre d'expedients finalitzats és de 123 amb un deute tributari de 210.194.826 ptes. •


ACTUALITAT

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 1 7

Els punts més conflictius de la declaració de la renda del 93 Quant a les rendes exemptes, el que més preocupa els declarants són les indemnizacions i les prestacions per atur. Rosa Navarro va aclarir que les primeres no s'han de declarar sempre que hagin estat fruit d'acomiadament improcedent, per regulació de treball i les quantitats no superen els límits marcats per la llei, a l'Estatut dels Treballadors. Respecte a les prestacions per atur ha de quedar clar que aquest any no s'han d'incloure en la declaració, perquè la llei que s'ha modificat no afectarà fins al pròxim exercici tributari, el 1995.

1

Sobre el fons d'inversió, la directora de l'administració va assenyalar que no s'havien de declarar sempre que no es venguessin.

4

Rendimientos del capital mobiliario ><

oa

^óW4*M^mímmii&&&<#%&>

(nMfUmÉMMi RctenuOMt jw i^pvmn e cuenta

Rendimientos del trabajo A , Retribuctones dinerarias (l^i^tepewl*(WMiipíBMtoràylB»wltoilíspMaltoMte»«»itss|»re '*. v*S»;SíW#W'

Persona o «ntldad pagadora

Perceptor

\ Retwetone*

Ineresos tnti

1.- Intereíes de cuentas, depositos y demés rendimientos expKcitos

.

2.- Dividends* y participaciones en beneficiós de entidades 3.- Rendimientos implícitos positives derivados de activos financieros 4.- Rdtos. de li pfesael&i de «ast. tècnica y del arMdamiemo de btenesrauebtes, negocio» c-minas. 5,- Rentas tempwatai y vitalieias, y otras remíiinteates sujetos a retenci6n o a ingreso a cuenta Tota) retenciones e ingreto» Integres

I

C 2 Rendimientos de Letras del Tesoro y otros rendimientos no sujetos a retención Total retenctonet e IrtcreM* totwm»._

oi

2

Una tercera problemàtica es dóna en el càlcul de l'increment de patrimoni des del moment en què han passat dos anys des de la compra fins a la venda. - Si no han passat dos anys des de l'adquisició nos'han d'aplicar els coeficients de càlcul.

Rendimientos positives de letras del Tesoro y otros rendimientos no sujetos a retención

1

Per acabar, la qüestió de lloguers a familiars es poden deduir sempre que el rendiment net superi el dos per cent del valor cadastral, del valor d'adquisició o del valor atorgat per Finances respecte a l'immoble. Això es fa per evitar possibles fraus que es donen quan algú lloga un habitatge a un familiar per un preu simbòlic i després en dedueixen tots els costos il·legalment (conservació, amortització, etcètera)

5

H 2 Incremento; y disminuciones de patrimonio irregulares EtaMfito pfttHittoftwl (o majora) Descripción

Eternaitto pttraiti (o majora)

™.

B 2 Inmuebles urbanos y rústicos arrendados o subarrendados 1.- Inmuebles urbanos y rústicos arrendados en general 2.- Inmuebles urbanos arrendados a familiares 3.- Participación del propietario o usufructuario en el precio del subaniendo o traspaso. Total ingreso» integrat

Valor de transmisión

Valor de adquisición, o de la majora

„.

1.- Intereses de los capitales ajenos invertides en la adquisición o mejora de los inmuebles arrendados o subarrendados (con el límite para cada inmueble de los ingresos integres obtenidos por su eesión).

Ci

iC

2.- Tributos y recargos no estatales, tasas y contrlbuciones especiales estatales (no reparcutibles legalment 3.- Gastos de conservarien y reparaci6n_

3

Les deduccions també plantegen dubtes com són els que es fan per ascendents o per descendents.

-Ascendents són només pares, avis i besavis. -Descendents són fills, nets, etc. -S'apliquen les deduccions sempre que no tinguin rendes superiors al salari mínim interprofessional. - Una pregunta habitual és si poden deduir vivint en residències i altres llocs.

Deducciónes de la cuota

4.- Amortizacion de los inrnuebies y demés Menes cedidos conjuntamente con los mismos. 5.- Otros gastos fiscalmente deducibles

6

El comptes d'habitatge són vigents només per quatre anys, després dels quals s'ha de comprar la casa, perquè si no s'ha de tornar la quantitat deduïda amb els interessos que marca la llei.

jjp^lt ^ahÉdAMHa^pjiJtl· jB|M^BMajarfB^KH0l^Bab|l· • • § " • » S JKtiajafefc

JaViat r a T à ^ f t f t t t A

-Èk

V

-0

u W

.

^mÈMthi

*


18

ESPORTS

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

Esquí de fons

Ciclisme

Aleix Pros, entre l'elit estatal

Un accident suspèn el Campionat del Vallès

El corredor del Club Muntanyenc passa a la selecció espanyola absolta J o a n - M a r c de Seinir I a noticia so s;ibia disendrc-. passai \ l c i \ l'ros, esquiador de loiïs del Club Muniansenc Sant Cugat. scra membre de la seleeeio absoluia esiaial d'aquest esport. I 1 proper enlrcnador que Uiulr.i serà Cario /oller. que ha entrenat l'equip nacional italià lenieni lins aN passats Jocs Olímpics d'Hivern de l.illehamer. Aleix, que es iroba a Lleida esiudiaiil la cairer.1 de (icografia. n'estasa molt contem, tot i que 110 gaiic sorprès. LI j o \ e corredor, de gairebé \ 1111 a n \ s . ha declarat que per a ell el mes iinporiani aia nialeiv es la seleeeio. per la qual cosa es molt probable que dcivi de banda els esludis. Aquesta selmana l'ros es eo-

mença a entrenar amb vista a la propera e o n e e n iraeio a h Alps italians del dia .1 de junv, per preparar la temporada 1 per partieipai' als C a m p i o n a t s del Mon al Canadà, el mes de tebrer del llW:v Aleix Pros serà el més jove de la s e l e c c i ó i compartirà equip amb els ires representanis espanvols que van ser als darres Jocs Olímpics. LI c o r r e d o r s a n l c u g a t e n c fins ara ha obtingut moll bons resultats en la categoria tumor.

Un conductor no fa cas de les advertències de la policia i provoca una col·lisió en cadena que implica una vintena de ciclistes

Aleix Pros Recordem que l'any passat Pros va ser campió d'Espanya i va participar en cl campionats del món de la seva categoria. H

Atletisme Redacció

Es disputa amb èxit el I Cross Àgora Redacció Diumenge passat, dia S de m a i g , va t e n i r lloc el I Cross Àgora. La c u r s a , q u e traïtscorria pel voltant de l'escola organitzadora. \ a tenir la participació de prop de cinc-ccnts escolars de tot Catalunya. una participació forca elevada si tenim en c o m p t e q u e el temps no va acompanyar gaire aquell diumenge. La c u r s a e s va desenvolupar sense incidències i els nens van arribar sense p r o b l e m e s fins a la meta. A la Tribuna d'arrib a d a hi h a v i a F i d e l Sust, director general de l'Esport de la Generalitat, i Gabriel Foix, regidor d'Ensenyament de l'ajuntament de la nostra ciutat, entre d'altres personalitats. •

Els guanyadors de les diferents categories van ser aquests: Mini Fem.: Àngela Fio Masc.: Aitor Aiguaviva Tots dos de l'Àgora Benjamí Fem.: Nadala Zarroca Masc.: Carlos Ibars De l'Àgora i el Catalunya respectivament. Pre-aleví Fem.: Maria Sancho Masc: Xavier Castellví Tots dos de l'Àgora

Aleví Fem.: Elisabet Casals Masc: Nicolas Escribano De l'Àgora i la Sagrada Família respectivament.

Infantil Fem.: Ainoa Infantes Masc: Israel Calvillo Del Joan Maragall i el Sagrada Família respectivament.

Pre-infantil Fem.: Ivette Torner Masc:Lluís Barbé Tots dos de l'Àgora

Cadet Fem.: Sara Beltran Masc: Àngel Llasera Del Jes i l'Àgora respectivament.

EQUIP SOCI-SANITARI DE RUBÍ

Servei d'atenció per a la Gent Gran i Malalts a domicili

La Nansa

t a c 10 d e

697 22 06 \v. Ifs Flors, I Per enviar missatges al ESS, marqui el 900292929, in27 - diqui a l'operadora el numero d'abonat 833 92 02 i el RlB ' missatge a transmetre.

Fregidoria - Marisqueria Ctra. Sabadell,47 - Rubí Telèfon 6991152

El Campionat del Vallès de ciclisme juvenil va haver de ser s u s p è s a c o n s e q ü è n c i a d'un greu accident que va tenir lloc a d o s quarts d'onze del matí m e n t r e el gruix de la c u r s a corria per la Gran Via de Sabadell. Un Renault Clio que anava en direcció a Barcelona no va fer cas de les advertències de la guàrdia civil ni de les de la policia municipal, encarregades de mantenir la seguretat de la cursa, i es va saltar el control. Uns metres end a v a n t e s va t r o b a r de c a r a a m b el gruix de ciclistes i va provar de frenar, però el cotxe relliscà pel p a v i m e n t mullat per la pluja, va anar a parar contra els corredors i va causar una caiguda en cadena que implicà una vintena de participants, els quals van haver de ser atesos de ferides lleus. No-

més dos corredors van haver de ser ingressats: Jordi Garcia Roviralta, que es va fer un traumatisme cranial, i Marcos Gonzalez Morales, que van atendre per una fractura de fèmur. Aquesta prova, puntuable per a la Copa Catalana, va tenir una participació de 143 corredors i era organitzada per la Unió Ciclista de Sant Cugat. des d'on s'havia donat la sortida. Ja a la Rambla del Celler hi havia hagut alguns petits incidents, atès que la meteorologia no era la més adient per disputar la p r o v a i els pares dels corredors havien demanat que la suspenguessin. Però la cursa va sortir neutralitzada fins a Cerdanyola i va arribar fins a S a b a d e l l , on va tenir lloc la colisió. Ara hauran de decidir quan es torna a disputar i mentre fan les diligències oportunes per solucionar l'incident. •

La recepta Tomàquets farcits de tonyina Ingredients (4 persones): 4 tomàquets madurs, 1 llauna de tonyina en oli, 50g. de tàperes, 1/2 got de vi blanc, paprika, sal. Per a decorar: 1 enciam, 5 olives negres 1. Tallar la tercera part superior dels tomàquets, buidar-los amb una cullera petita i reservar la polpa 2. Barrejar la tonyina a trossos amb la polpa de tomàquet, el vi blanc i les tàperes; amanir amb sal i paprika i omplir els tomàquets amb la barreja. Posar en el centre una oliva. 3. Una vegada buits els tomàquets és convenient posar-los de cap per avall perquè s'escorrin be avans d'omplir-los

obsefruüs


ESPORTS

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 1 9

Futbol

Bàsquet

El Sant Cugat empata fora però no s'allunya del descens

La UESC guanya l'últim matx, però perd la categoria UESC 62 - Big Ben Golmés 51

Santboià 0 - Sant Cugat 0 Raubò

Idgie T.

Partit difícil el que van disputar el cap de setmana passat els homes de Carles Munuera. El Santboià els revia a casa amb la ferma intenció d'anotarse la victòria, però els de la nostra localitat van jugar un matx seriós que va donar fruits: un punt importantíssim per allunyarse una miqueta més de les perilloses zones de descens.

Els jugadors que s'entrenen sota les ordres d'Enric Tomàs han aconseguit vèncer l'últim partit d'aquesta lliga 93/94. El rival en aquest matx disputat a casa era el Big Ben Golmés, que no va evitar que els santcugatencs s'adjudiquessin els dos darrers punts del campionat. El partit, però, fou molt igualat. Tots dos conjunts disputaven al màxim les jugades. Els de Sant Cugat eren els qui volien dur el pes de l'encontre i els visitants els qui no volien que els locals tinguessin avantatge. Al final dels primers vint minuts de joc, el marcador afavoria els visitants per una cistella: 24 a 26. El segon període va començar seguint aquesta línia. Els de l'UESC es van relaxar i els del Golmés ho van aprofitar per distanciar-se un xic. Però poc els va durar l'avantage, perquè poc després els locals van reaccionar i van acon-

Tots dos conjunts eren conscients de la responsabilitat que tenien i això va quedar palès al joc desenvolupat al terreny, força impracticable per la constant pluja. El Sant Cugat va saltar al camp força motivat, i va fer un joc tancat a la defensa, mentre que era l'equip local qui volia agafar la iniciativa. Però van arribar al descans

amb l'empat amb què havien començat. A la segona meitat tot va continuar de la mateixa manera: els de Sant Boi provant de fer gols i els de Sant Cugat tancats fermament a la seva porteria, impossibilitats de sortir al contraatac a causa de la insistència dels rivals. En aquest segon període,

Munuera va intentar d'agilitar el joc. Hi va introduir alguns canvis, però el marcador va continuar sense moure's en tot l'encontre. Ara només queden quatre jornades per al final de la lliga i els de Sant Cugat són a dos punts de la zona de descens, la qual els obligaria a deixar de jugar a la primera catalana. •

seguit altre cop el control del partit. Van mantenir una seriosa defensa i un atac força estable i encertat. Així ran arribar al final, amb un resL ltat de 6251, li punts de diferència per als de Sant Cugat. Tot i la victòria l'equip sènior de bàsquet, la UESC perdrà la categoria 1 a temporada que ve, atès que la tiassificació final ha quedat de la següent manera: Claret Font Castellana

Sarrià La Salle Condal C.B. Prat Bosco Horta C.B. Alisos Sant Martí Bàsquet Almeda Abat Òliba U.E. Gaudí Big Ben Golmés La Salle Gràcia C.B. Cervera A.E. Bon Pastor UESC

54 punts 54 1 51 1 50 1 48 47 * 47 • 46 45 45 1 1 42 41 41 ' 1 39 36 ' 34 ' i

t

t

i

SEMPRE AMB PRODUCTES NATURALS PER AL JARDÍ

Els nostres productes en fusta són càlids i confortables. No contaminen el medi ambient i contribueixen a regenerar la massa forestal. Dels frondosos boscos de Finlàndia procedeix la fusta que, un cop tractada, és elaborada a Holanda on es creen productes de la més alta qualitat i garantia per al seu jardí.

INDUBRUC, S.A. Av. Ragull, nau 19 Zona Industrial Can Magí

Tel. 589 00 23 Sant Cugat del Vallès


ESPORTS

2 0 ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

Futbol Sala

Handbol

L'UESC continua líder de la Catalana Comencen amb mal peu la Copa Catalana UESC 3 0 - Martorell 21 Santa Coloma 4 - Sant Cugat 3

Rauhò- I ni .1 v Mul,,

Marta Altaïr

PK jugailois de Ramon ( i r a n . líders del tercer grup d'aquesta ( 'opa ( alalana d'Handbol. \ an vèncer el eap de setmana pas sal a casa l e q u i p del M a r t o r e l l . cuc; de la laula c l a s s d u aloí la

Un cop conquerit el campionat de lliga, els jugadors que entrena Carles Navarro han de disputar ara la Copa Catalana. composta per equips de la. A i la. B. Sembla, perí). que no han començat amb bon peu. perquè al primer partit van perdre contra el Santa Coloma per només un gol de diferència. I és que els jugadors santcugatencs s'ho van prendre amb molta calma, van deixar que l'equip local portés el pes

I )es d'aquesl punt de \ isia. el pau H nu v a tenir gaire emoció. i eK de Sant ('u;jal es \ an l i m i t a t a inarear una nuca el |oc per imposur-sc sense eap p n i b l e i i i a : des del p r i m e r gol es >. an nianienu amb a\ antatgc. \ an pigat" amb comoditat i polset. Ini-, i 11 >1 amb un gran leLixameiil I >'.;i|iu-~.t.i manera. \ au arribat al de^eaiis amb un parcial de I S I 1 l a \ n r a b l e als saiileu '.'aieiiev. eK quals \ an c o n t i nii.:i la s e g u i a m e i t a t en la maieiva línia. I Is qui \ an can .,iai \ an ser els de M a i t o r e l l que van intentar remuntar un p a i i n L|IIC I e m e n ben i l i l ' i e i l . l'.K i n e a t l o i s v i s i t a n t s v a n

t o r ç a r un \ i e el r i t m e i v a n provocar hi reacció dels de casa. que no van entrar, pero. en el |oc hrut dels rivals i només \ LLU aconseguir qucLlai -se amb quatre homes a la pista i per d re el partit per una LÜfeiència final de nou gols: 30 a J I.

del partit i el Santa Coloma així ho va fer i al descans ja tenia un avantatge de dos a zero. Amb aquest primer parcial desfavorable, fruit d'una primera meitat molt dolenta, eK santeugatencs van intentar reaccionar i van moure més la pilotaa. períi ja era massa lai\l. perquè els amfitrions no s'hi van resignar i van impedir que el campió capgirés el marcador. Kn tot moment van mantenir l'avantatge i van aconseguir la victínïa d'aquesta primera jornada per la mínima. •

Kls de la U n i ó 1-sportiva Sant Cugat. Llunes, es consoliLICII c o m a l í d e r s LICI t e r c e r grup i, quan l'alta una jornada per a la ti de la primera fase. ja s'han c l a s s i f i c a t per a la següent. amb nou punts al conipte particular. •

Voleibol femení

L'Esplugues torna a fer de les seves C. V. Sant Cugat 1 - C.V. Esplugues 3 errors, però lT'splugucs va ser capaç d'aconseguir ires sets i No es el pruner cop en aL|iiesta endur-se la v ictoria LIC Sant temporaila que l'Hsplugues Cugat. HI partit en si va tenir guanva les jugadores LICI Club moments brillants, punts molt Voleibol Sant Cugat, però sí disputats que no es donaven que és la primera vegada que per perduts i que al final, genel'apatia d'un camp i LI nat de ralment. aconseguien les visicompromís s'encomana a la tants, sovint gràcies a la mala sort de les santeugatenques. pista. Les jugadores de Víctor Però el que va quedar palès és Ilugo Kupill van començar el que eap dels dos equips no s'hi partit amb la intenció de no jugava res: tant l'Hsplugues tornar a caure en els mateixos com el Sant Cugat ja s'havien \una llorau

classificat per a la propera fase d'aquest campionat, els quarts de final, que disputaran d'aquí a dues setmanes. Això es va poder observar al llarg de l'encontre, en el qual, tot i les bones jugades, no es va veure res de nou i es va acabar amb uns parcials d'l 1-15, 7-15. 15-12 i 8-15. Ara les jugadores santeugatenques hauran d'esperar els partits d'aquesta jornada per saber quin equip serà el rival als quarts de final. •

Director: JOSÉ LUIS ALCAZAR CASAS

Junio y Julio por

4.500 ptas Adultos 3.500 ptas Infantil (por cada mes sin cuota de inscripción)

Con derecho a las actividades de: •Gimnasia de Mantenimiento •Gimnasia Deportiva Infantil •Aeròbic •Musculación y Fitness •Judo •Jiu-üitsu •Karate •Taekwondo •Kick-Boxing

•Sauna

AV. A L F O N S S A L A , 2 9 B

TEL 6 7 5 3 7 0 7


DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 2 1

Antoni Llavería C O N S E J O S P A T R O C I N A D O S POR: SERVEIS ADMINISTRATIUS

v""} ..,„ Z SIMÓN, S.L. c t r a Cerdanyola, 24-26 Tels. 674 52 16/66 Fax.589 07 32

SEAT

TOLEDO

COMPRAR U N COCHE DE SEGUNDA MANO Si su presupuesto no le pemnite acceder a un coche nuevo y opta por la compra de uno de ocasión, tenga en cuenta antes de su compra que: La tienda le inspire confianza y a ser posible le ofrezca por escrito una mínima garantia. Procure valorar el estado mecanico del coche, asesórese por un mecanico que usted conozca (compresión motor, suspesión, frenos, embrague, dirección...) Inspeccione el interior, estado del tapizado, mandos, etc; también por fuera la corroceria debe observarse para controlar en que condiciones esta la pintura (oxidaciones, abolladuras, reparaciones de golpes disimuladas). Por ultimo compruebe que la documentación esté en regla, permiso de circulación, I.T.V., impuestos... todo ello influiria a la hora de concretar el precio.

HASTA

300.00

• •• breves • • •

El Volkswagen Golf de tercera generación por fin en cabriolet.

Respecto a las anteriores versiones mejara en habitabilidad, mayor maletero, aumento de la visibilidad trasera. Posee arco central que contribuye a mejorar la rigirez del chasis y favorece la seguridad de los ocupantes, la estabilidad es irreprochable. Disponible con motores 1.8 75cv, 1.8 90cvy2.0 115cv. Sus preciós oscilan entre 2.715.000 y 3.515.000 ptas.

^

Doge Viper R/10. La bèstia vestida de rojo. Este deportivo de 2 plazas se construye de forma artesanal, con un motor V-10 de 7.990 cv, aceleración de 0-100 Km/h en 4,5 sg., su velocidad màxima 266 Km a la hora. Un ultimo dato, solo cuesta 12.375.000 ptas.

infórmese en:

Alfons Sala, 29-35 Tel. 6 7 4 6 8 50 Fax. 6 7 5 24 11 SANT CUGAT DEL VALLÈS

No deje que el verano le coja por sorpresa

>

\

RED DE CONCESIONARIOS

Autocomarca del Vallés, S.A.

{CASAS Í G. S.L v

POR SU COCHE USADO

CARGAMOS Y REVISAMOS E L AIRE ACONDICIONADO GRATUITAMENTE*

GESTORIA AUTO-ESCOLA

•Administració i gestió empresarial • Fiscal • Laboral

venga a

• Renda i tributació en general • Assegurances • Vehicles

Av. Alfons Sala, 22 Tel. 674 14 91 -67414 97 Fax. 589 40 09

BOLSA DEL MOTOR

* PR0M0CI0N DEL 30/4 AL 30/5

FILACAR, S.L SERVICIO OFICIAL

LANCIA

Ctra. Cerdanyola, 22 Tel. 589 09 91 Sant Cugat

OFICINA GESTORA DE SEGUROS

MOTO TRÀFIC S ANT CUGAT 6 7 4 0 7 7 3 CBR 600 F

HONDA B-ON

CBR 600 F

B-NF

CBR 600 F VT600 CRM125

B-KK B-MX B-NM YAMAHA FZRIOOOEXVP B-MF FZR 1000 EXVP B-KJ XT600 B-NV

>-

XTZ750 XT600 SR250

B-LM B-JJ B-HG KAWASAKI ZZR600 B-LJ TENGA1650 B-LS GARANTIA DE 3 MESES v toda la gama de modelos nuevos de HONDA, YAMAHA, SIZUKI Y KAWASAKI a los mejores preciós.

TODAS LAS COMPANÍAS TODO TIP0 DE SEGUROS

Rambla del Celler, 95 (lado Farmàcia)

PRECIÓS ESPECIALES PARA LOS JÓVENES

Tei. 675 4 2 0 3

PAGO FRACCIONADO SE RESPETAN BONIFICACIONES

Fax 589 48 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS


classificats ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

CONSTRUCCIONS MATERIALS

$ S U Z U K I ÏSÍ

iSTCG'

' ' -J.JL2J J £ : » V 5 Í

" . t r r s Saa 52

J. Guix

FUSTERTES

DOLCERIES íLVE3CBREGR4J

IT4 L

674 0 9 1 0 - 5 8 9 1 3 1 0 :

HARDWARE SOFTWARE SUMINISTRES SERVEI TÈCNIC

Santa Mar -. 1 -

- un repte -

l»,UuE S :.• R O N Í

Francesc Moragas. 42

DROGUERIES

08190 Sani Cugat A3

DPOG CAN MORA

6~5 3C 52

ET

FRUITERIES

ANTONI CAMPOS Francesc Moragas. 21

MMMOtfíi

LOGIC

brother

CONTRO.

iv,;^'.,,,.-' ,,.-,!M^

OPTlgUES!

l i S,i:

ELABORACIÓNEN MÀRMOLESYGRANITOS NATURALES

CENTRE ÒPTIC S A L D O N 1 9 5 6

' S ' 699 38 98

Kossdlu. Ï : baixos. OKOJHSam C u a a l Tel. (.75 l'í 11 r';i\. 6 7 5 3 7 II

Fax- 588 24 53

Ks.peuiali.ste>. en lents d'alia definició

( ' a i r e t e r a Ji- T o r r a d a . l ' 7 IWOM k l H I

|

RaTtrla Can Mora ^ . H0NRA T • [-.'i

588 54 99

j RLBI

. ' - i . ».'] 1:'

'.'• J R A S A U C "BOEN

d·-··.·

F-aneesc Mcragas 11

ELECTRODOMÈSTICS ALTA FIDELITAT

AUTOSERVEIS! ALIMENTACIÓ!

VALLÈS TECNO-CG'C 5 A 589 55 DO

J MIRE Ve-caí Tor'eblanca, Datada 1 -42

„OSE FRUITS

r.i'LAF'03ELLA

7

4 36 5^

...

56" 44 31

Mercat Pere Sa'' aaraca ' 2 5

Sartiago RLS "•' 4 C

ADVOCATS!

RUBIO Villa, 1 Local 5

VILAELEC'RO-.ARS

A

539 C2 7'

Santa ' . V •. 4:;

[j3

W ALUMINI

BARS CAFETERIES

g^

GAS • ELECTRICITAT

R|a:a Jn o 5

EI]

INSTRUMENTS DE, MÚSICA!

-i

4 53 52 l í f l l

Moracav-

Tel. 675 07 54

ÜK11)0 Sant Cuiía!

.589 '5 51

ATEUER BLAU A'. arreo anca. 2

^

PASTISSERIES

MATALASSERIESl

"

SOLSONA... Rosselló, 2

JARDINERIAi ENSENYAMENT

MEDECINA FISIOTERÀPIA

VIDRES

TAl·LECA SUSANNA N'COLE^TI 674 74 35 Sant Antoni. 74 baixes ;Esctorapa

LA BOMBETA, S.L. CENIBE..

ELECTRICIDAD GARRELL Av. Catalunya. 3 Tel 674 00 24 Sant Cugat del Valies

AUTORITZAT

MÈTODE IRENEU SEGARRA

AMBULÀNCIES!

3 BELLES A R T S | ,

4> P QJEPALELÍ.:.

•a

El_dsXedro Construccions - Manteniment 'dejardns. pisenes - Regs oe'asoerso

Castll'O.

Ui '

1 4

gj>

MOBLES - DECORACIÓ PEIXATERIES

.-.: ...

Va!'.'

CASAJUANA A=SLV=';

GALERIES SANT JORDI GALERIES D'ART

r/coles i Decora:1': iv' .des ij-j uunaa r'aa fv1a:alassos S:~ie'$

INFORMÀTICA MUSICAL

SA.ARürlt,''. Sjrtiaa:: Ri.s

FORMAS. Elias Rogent, 18-A

fZ DECORAOC'

ÍJarv. •. ' r

•-•='-' PRESEN2A

HERBOLARIS: DIETÈTICA!

^

VINS

fi s i o

- ^ • '" l -'

~JLV" U L ^ 31

PERRUQUERIES

•• • v i a p - >.-!••: Í"I"-I •;:;>:. IKIMIsTRK BODEGUES

Mones1 r 5

m

INDUBRUC

ARTS G R A F i g U E S j COPISTERIES IMi I !M V 'i s i I Ks()s{ \\)\

Monherrai. 22 Suri Cuüal Tel. 674 19 \i

Onent 4 '

^ ^

BICICLETES

\\eoV a

Sa1!agal

Tei. 675 11 94

Carrer de la Creu, 33 Local 2

MISSATGERS

MRW

Canovas del

o:

5S913 29

E3

Rhl.i. Mossèn Cimo Verdaguer. 21-Yalldorei\ Tel. 674 21 95

" • ' ' ' <-:'• : . : , r

•:

'- ' " i S . i i i i i

ANIMALS VETERINARIS ANIMALS Perruqueria

l·'rancesc

|

^

TALLEDA RCOMA Bai~ies

m

MARCS!

674 55 95

ES: Vo-agas 4 '.'.AR'.'EF

r i - SArrr,E=

"" " "• GASA. DE LES CORONES JOGUINES' •/ clor Balaguer 26 RUBl

p r;,-l·

G;

-J:.

11.!

-VALLCL'F:.

Tel. 589 41 77-589 2819 FALGUERA

H1DROCULTIUS CALEFACCIÓ ESI'OKTS

ASSEGURANCES

^ ^

Villa, 1 local 2

H

OIDO JOGUINES.. Viiyoles, 10 HÍPIQUES;

JOIERIESi RELLOTGERIES

CARBn\i:K!'r

MODA I CONFECCIÓ

vaüa-fix 16 PNEUMÀTICS

h = CA Í E ' . ' - P •••

CARBONERIA NURI S.L , ' . . . . , '

, U.,s...:s \ ! C

MOTOS] os| —'

--.'r. "-' ratal.jd.5 HONDA

IDIOMES SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35

674 98 62

A. ferso Sala. 2

s •,•..•! . u l u n i o ü t i R . V n l'T

ESTANCS

674 01 74

C,'i:Olm,32óhíHH)IS ESTÈTICA!

O'Sanu Maria, s/n-692 0fi 94 0S2WCF.RDANYOLA

S

P R I N T

COLÒNIES ANGLESES Francesc Moragas. 8

G.CJ. CONSULTING San Bonaventura, 8 Entto. 3a. FERRETERIES MAQUINÀRIA

AUTOESCOLES CATIFES A.J'C -ESU M i r ri-l 4 "

FORNS DE PA PA3CL-ïE1sDAlMETCJA.

CISTELLERIES

ORD1NASOFT Informàtica d'Empresa

C-a Cf-rlHni'0.1 55

FOTOGRAFIA

La-re' ,1e La " : - r -

CONSULTORTS] DISPENSARIS CL. DENTAL BANARES 674 18 77 Francesc Moragas. 8 2orL

VÍDEO

PAMOBES.L

LLENCERIES MERCERIES -- - -

W&k 674 00 97 Sant Cugat del Vallès

"Hardware. Software i CiimpleratsWormàikV

RaniD'acelCeler, 93

Api COTCJS 350

0S19C Sant Cugat de; Valies

»d«siiaofe

Sort, 32 1er.1a.

MARBRES PEDRA ARTIFICIAL!

Tel i fax: 675 32 03 a

58914 01

Rbla. del Celler, 91

674 j r

Map- ? ; • . - : Manes'n

Rrjia. Can Mora. 9

FOTO''.''CEO F

ELS 4 CANTONS

NETEGES ADMINS^RACION. 2

MAF'.'CLESSAN'GUGACa-coa-rar

12 Nau 3

675 5 ' 0 6

Hïd» mdwtràl SttnomSr

•A„EsNET..

..674 89'6

bar! Panon i

67415 01 INFORMÀTICA

674 ' 7 59

LOTERIES

h74 6 5 J J

PtG Mi

539 56 49

MOTO " SANT CUGAT.... Castelvi.27

Cl Sant Antoni. 19 ^

A L· LRSA

A r s ; " - G a : e . 2C

Santiago Rus'no1,2 Tei.

AUTOMÒBILS

RFNA.J

SANBER-5

Tel. 589 22 64 CARNISSERIES! POl.LASTRERIES

NlSE.AN PO'.IAN

PUBLICITAT

..574 07 ?3

M C ' O TRÀFIC

... . ..elaJVr Je]:IG> ASSESSORIES | r . i r h „ n s l | | „ ^ . ; , , . , , , . , . , GESTORIES

'.:i'KíM5

TPEt, SANT f.'AG tsíape

SiTaco Rjsncl.;

„ n h s1J'r»>iis-t':s:L,m;i: ainh

A

569 32 11

AJGJEÏ

IV:-i''i i-75 ,•'.'.'

PERSIANES

GIMNASOS

OBRES I CONSTRUCCIONS PROVUSA A.

T

RVS 589 04 38

5 8 9 - 7 32

orreDlanca 2-8

REFORMAS INTEGRALES DE LA VIVIENDA BANO - COCINAS PARQUETS I MOQUETAS CERÀMICA Presupuestos sin compromiso

Tel. 209 14 10 Sr. Ferran

Els seus anuncis i s

i

spots a Cinemes Sant Cugat

!

Cara1 ' Montsoin. h Tel. 5ïi4 4il 10 Sant ( upit de. Valies


^ 674 02 04 REPARTIDOS D E CORRESPONDÈNCIA

PUNTS D E SERVEI FECSA

MAILING VALLÈS, S.L 5892371 Sani Domènech, 10 • baixos

TINTORERIA SANT CUGAT 67411 B3 Santiago Rusínol, 35

01 Administració Finques

26 Ensenyament

51 Metges

02 Advocats

27 Esports • Gimnasos

52 Missatgers

03 Alumini • Vidres

28 Estancs

53 Mobles i Decoració

04 Ambulàncies

29 Estètica

05 Animals i Veterinaris

30 Ferreteries • Maquinaria

06 Arts Gràfiques-Copisteries

31 Forns de Pó

07 Assegurances

32 Fotografia i Video

08 Assessories Gestories

33 Fusteries

09 Autoescoles

34 Fruiteries

10 Automòbils

35 Gas • Electricitat

59 Pastisseries

Paqueteria urgente a /

11 Alimentació

36 Galeries d'Art

60 Peixateries

toda

12 Bars • Cafeteries

37 Herbolaris - Dietètica

61 Perruqueries

13 Belles Arts

38 Hidrocultius

62 Persianes

14 Bicicletes

39 Hípiques

63 Pneumàtics

15 Bodegues - Vins

40 Informàtica

64 Publicitat

16 Calefacció

41 Idiomes

65 Punts de servei FECSA

17 Carboneries

42 Instruments Música

18 Carniceries

43 Jordineria

19 Catifes

44 Joguines

20 Cistelleries

45 Joieries • Rellotgeries

21 Consultoris • Dispensaris

46 Loteries

22 Construccions-Materials

47 Llenceries - Merceries

23 Dolceries

48 Marbres - Pedra Artificial

24 Drogueries

49 Marcs

72 Transports

25 Electrodomèstics-Alta Fidelitat

50 Matalasseries

73 Xarcuteries

SABATERIES TINTORERIA SANT CUGAT .674 41 67 Alfons Sala, 21 TATERS Sant Antoni, 62

INDEX de SECCIONS

TINTORERIA SANTCUGAT..674 11 82 Sant Antoni, 1

TINTORERIA SANT CUGAT..675 22 28 Rambla Ribatallada, 34

Línies M.T. i B.T. Transformadors Enllumenat públic

AB RIU 994

675 55 06 TRANSPORTS

54 Moda i Confecció

Carrer dos de Maig, 25-Local 4A

Tels. 675 5010 908 89 79 50 (mòvil)

3 3

TALLERS

MECÀNICS

42E27

08190 Sani Cugat del Vallès DANVIL MOTOS, S.L Sabadell, 32 B

F a x 6 7 5 50 58

67516 06

w o i t i D t v r o f COURIES BORRÀS 675 35 00 Plana Hospital, 3-5 Local 2 INSTALACIONES ZAMORA .589 26 38 Mossèn Cinto Verdaguer,18. Valldoreix MANTSERVS.A Av. Catalunya, 18

PERE CANALS Sant Llorenç. 27

ENVIOS URBANOS. NACIONALES EINTERNACIONALES

674 63 62

TALLERESMENA passeig Torreblanca, 13

674 5301

F.X. Servei Of. BOSCH Castellví, 25

674 56 78

674 60 58

Espana

(>75 1(1 II -90(1300400

RESTAURANTS TELEFONIA LABOLERA Baixada de L'Alba, 20

6741675

CASABLANCA Sabadell, 47

674 5307

LINEA DIRECTA 589 03 74 Enrique Granados, 15 - Local 8

ELMESON P. Octavià. 5

6741047

TINTORERIES

EL MOU P Pep Ventura 3

58917 40

XARCUTERIES

SOL-NET P Torreblanca, 52

CAFÈS PERE BUSCALLA Francesc Moragas, 5

67415 24

CRISTO FRAN, S.L Carme, 32

6740211

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas 26

57-108 81

6744149

#Caca «<• -

§

> i *

ta& setman

Sense moure's de casa TOTS ELS SERVEIS A DOMICILI Només li cal trucar ^

BORSA DEL TREBALL Se ofrece chica para c^nguros. Sra. Pilar. Tel. 674 87 88 (Noches)

*Oi*

Se dan clases de Francés, nivel 1. Sàbados (2 a 16 horas) Tel. 674 40 08 FRINE El Taller: Se dan clases de grabado. Doleres Mayorga. Tel. 589 20 04

Mercado Mercado Pere San Torreblanca Parada 120 Parada 1-5 Tel. 589 14 48 Tel. 675 13 89

xarcuteries

FELIU GRIFUL Plaça Pere San. II

T. 675 56 63

Mercat Pere San

T. 675 52 67

Mercat Torreblanca, 38-39 T. 675 29 55

Chica s'ofereix per fer cangurs de dilluns a divendres. També dona classes de Alemany. Nicole Gonzàlez. Tel. 775 08 87

Mercal Torreblanca. 14-15 T. 675 32 06

OSlW.SuniCiigai

Sant Cugat del Vallès

SUPERMERCAT VILARÓ 589 35 82

Menjars Preparats TASTA'M

Sbsefruits

5892929-589 3535 Mercat Pere San

vans CONSTRUCCIONES Reformas - Torres - Nuevas 674 6 3 0 8

Parada 123

589 44 81

56 Neteies 57 Obres - Construccions 58 Òptiques

66 Restaurants 67 Repartidors correspondència 68 Sabateries 69 Tallers Mecànics 70 Telefonia 71 Tintoreries

classificats ofertes

alimentació

55 Motos

Noia s'ofereix per fer de cangur, dissabtes (Matí, tarde, nit) Tel. 674 40 08 FRINE Me ofrezco para trabajar en cualquier cosa, bar, parada, en un mercado, canguros... Tel. 691 79 56 (Esperanza Navarro)

DIVERSOS Venc piano Estela Bergareggi. 100.000 Ptes. Color negre, antic. Tel. 675 24 42 i 675 27 37 Pintor estucador. Pressupostos econòmics. Som professionals, pare i fill. Tel. 716 39 38 i 717 71 08

Se vende Lavadora OTSEIN carga alta. Tel. 589 01 65

LLOGUERS-VENDES Alquilo piso en Rambla del Celler, 80m2, 3hab., bano, aseo, calefacción, telefono, pàrquing. Impecable. Tel. 674 94 97 PISO EN ALQUILER, Rambla del Celler (frente zona deportiva) 80 m.2. 3 hab. Salóncomedor, 1 bano 1 aseo Cocina office SOL calef. gas telf. 75.000.- pàrking opcional TEL. 674 94 97

pàrquings Plaza de pàrquing con trastero, adosada. En venta, buen precio. Tel. 675 10 92

Petits anuncis classificats

Els 4 Cantons - publicitat

674 02 04


classificats mm»*m

APi

i | r % / V | I C / " 1 S Promoclofws i I I I W U 9 U I 1 kvisobnionoi i

674 78 50-674 91 61

Av. Barcelona, 70

Tel 699 65 48

TORRES EN VENDfl Sant ('u(;at - Valldoreix.a! tv%[;ii Jc I'CSIÍRIU I I C C

tcn-L'in

RUBI

SH> m , IOTC

l'Hi :r. . meni -.;Li de^ai" }0 m . a u IUI. 4 luh 2 h.ir\-. il.ir de \>K uncuta

CASAS

OFERT fi S ALQUILERES

u n i \i>k^ i.'va*l leniSant Cugat • Valldoreix AMI.-. l'.is

JOSEP M. CASAS ER0LES

M-IIÍ Ruhi. titrrc I H) ni . terren) >Oll

PIS0S-T0RRES-L0CALS-TERRENYS

ni . nk'ii|ajur. Nühi Jt'sl.ir. CiiiïKi-níTia \ ^ dormiltiriv 2 hany», estudi, caiotaa·ii·.. IMPI-.CAHl.l·

Administració de finques. Lloguers i Comunitats de Veïns

Sant Cugat -Valldoreix, / u n a Ma^

Gabinet Jurídic

Knhj. O P O R r C M T M . Terrai> I n ^

Agents d'Assegurances

i n , torre '^i ni (amphahk'si. irn-nia tloT. vil.t dVstai. ui ma. ï hab h a m . i.Ji·kkUH. traskT. p i ^ i n a amh depu-

Sant Cugat, /ona c7. Granollers. iurre adi^^ada utiitunera. 240 m . menl·idiir-LLiina ^o m2. -«ala d'estar 50 n r , 4 dnnnibiris > 1 suitei. dos banys, un NLT'.CI. uil.letaeun. hah . planxar, trasier. |.irdi pn\al amb pivina Sant Cugat - Valldoreix, /una Ram1

bla Verdaguer, k-rreny I M m . torre

C & F

2M) ni . men|adnr --ala d'estar 4(1 in , i. nina-ottk'e equipada. ' dormitoris d o b l e \ estudi ^ in . dos k i n \ v servei. cal.lcUkeio, llar de UK

CASAS FERRERAS, S I . GABINET ADMINISTRATIU

San Cugat - Mas Janer. terreny ^Xl (

in . torre H\ in , meniador vila d'estar.

GESTIÓ FISCAL-COMPTABLE

cuina equipada, tres hab . banv i tras-

Estimació objectiva.

ter

Mòduls I V.A. Imp. Societats Imp. Renda i Patnmoni

Sant Cugat - Zona FI Colomer, tone adossada iDO m . ineii|ador sala destar. ctnna-olïice. > hab., iuna -.uitei, •>ala d estar, tres hanvs. servei, estudi amb solàrium, armaris encantats amb m l u i o r v iktralik- ires cuixes, viLtmg, trasier. sistem,: de lele-seguretat i cai-

ASSESSORAMENT LABORAL Seguretat Social i Nòmines Autònoms Pensions

-Jubilacions -Viudetat

xa torta Sant Cugat - / o n a d. Orquídia, casa de dissenv, torrem NK) m . torre ^IK) in

A 14Km.de FIGUERES

'nenj^dor sala d'estar SO in , cinc

dormitoris i m u suitei. uiiiu-ufïioe. dns runys. servei, caieíaccto, iMrultie tres cuixes i saíareiji Sant Cugat - Valldoreix, ,vna K l i v

-I.L.T. Magistratura: -Conciliacions -Acomiadaments GABINET JURÍDIC AGENTS D'ASSEGURANCES

.;ui'la. terreny 1405 m . torre 2^5 ni en una soL pl.inta. ineniadoi | h in i

Av. Alfons Sala 22, bj. 2. Apar-

sala d estar 50 in . cuina-ollke 15 in ,

tat de correus, 12

4 durmilor-s dobles, dus h.m\s. dus

Sant Cugat del Vallès

:i.:steis celler rebost, colles, caíet'ae-

674 15 66-674 10 54

cin, p.aquet. garatge >2 m . piscina

Centro del pueblo 100m2, 3 hab. (lsuite), 1 bano. calefacción, balcón. armarios empotrados. 95.000ptas /mes 1 Atico dúplex 100m2, C7 Martorell. 4 hab., bano y aseo, calefacción. A 5 minutos estación. l(K).(K)()ptas/mes C/ Reus, àtico a estrenar, 90nr. 2 hab., bano y aseo, calefacción, terra/a, pàrking. 110.000 ptas/mes Cerca estación piso 1 1 2m\ 4 hab., bano y aseo, exterior, amueblado. 90.000 ptas/mes

Molí antic restaurat 300m2, enmig d'l hectàrea bosc centenari, riu, camí bon estat. Gran taller artístic i sala assolellats, 2 banys, molta aigua potable, llum, calefacció central, telèfon, TV sat., alarma central. Piscina coberta i pista tenis petites.

27.000.000.Part. a part. 674 87 4 0

WÍSACA

GIRONH.M

Al

Finques

API 674 67 15 589 33 68

Plana l'Hospital, 10

674 72 54 674 74 66

PISOS EN VENDfl Zona estació, c/ Villa, : 85m , 4h, lbany. I aseo amb dutxa, exterior, terras. parket, calefa., 16 M. Zona Mercat nou, àtic 80m : . 40nï terrassa. 3h, 1 bany, laseo amb dutxa, nous, calefa. parket tot el pis. 17 M. Zona Mercat nou, 95nr, 3h, parket. calefa., lbany i aseos nous. En perfecte estat tot el pis. 16,5 M. Ctra. Cerdanyola, 80m ; , 4h. lbany, menj. cuina, terras. 1 1 M. Pg. Torreblanca, 70m;, 3h, lbany, laseo, calefacc, armaris encastats. 13 M. PISOS LLOGUER Zona estació, c/ Villa, sobre-àtic, 3h, 1 bany ext, terrassa. Tot exterior, calefa., 80.000 Pies/mes. Zona estació, Alfons Sala, 90m 2 , 3h, lbany, calefa., bon estat, sol matí. 75.000 Ptes/mes

VENDA I LLOGUER DE: TORRES LOCALS TERRENYS PISOS I APARTAMENTS ( a m b mobles i sense) ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS: De totes les característiques

i Extensa cartera amb molt bones ofertes!

TORRES

Torre individual seminueva, inmejorable zona. 250nr, 4hab., 2 banos, 1 aseo, bodega, pakg, buhardilla, jardín y piscina. Buen precio. Torre alto standing junto campo de golf, 450nr construidos, salón-comedor 50nr, 4 hab. dobles + 1 hab., servicio. 3 banos, 2 aseos. jardín privado. garage y piscina

Torre particular a Matadepera Informació 674 99

53.000.000.- Ptes.

4 habitacions, 2 banys complerts, 1 aseo, menjador-sala d'estar 60rrï, bodega 55m2, garatge dos cotxes. Total construït 390m2. Acabats de primera qualitat. Terreny de 2.200m2. Totalment ajardinat

,ii ib depuradora

PISOS EM VENPfl Zona M m a t lorrt'blania. N4 m . iv-[]|,alui s.ii.i ,l,'v;a[ ..nb p.iituicl. al ^

k > ' ! h i k H > n . l l . .l'.'s J n i ; | l l l , , r u .

l.l-.s. j ' . i ; \ | U l l l ^

aïlli.:

1 4 *'.1I i » H l

Piso Masnou céntrico, 4 habitaciones, todo exterior, 2 terrazas,2 banos, parket, calefacción. 16.000.000.-Ptes. Tel. 555 50 18

Guia immobiliària

NOVA FASE I NOU ESTIL A RUBI

ELS 4 CANTONS

/(ina Mercat Torreblanca 12' in . ineiiKul.u vil.i d ó f . u 'II in , aïro cun .ikini'.ii. i h,;h '.ma --.r.lci, .uin.i olti : ^ cik.^i.ii-. p.irqtnni! 2* M APARTAMENTS VENDA Y \ U . \ l l > K l · ' . R \ . 135 m ; . mcnu.d.v v.L i.l.'M.:! ^ lli til.r..l allK'IK.ill.:

u

ni , 2 h.ih . Jnhlo- L-Niiuli. t \ m \ . ,-alcl.i^'io. pic IIINI.I! I.IL'I.' llar Jo tou

S\M

C l K i A T • l.A

l·I.ORKSTA

1IK) in iL- |ardi. iiu'ii|aJor sala Jo>[ar. .uina, Jov diTiniliTiv. h a m . llar di1 liv. 7 M TERRENYS EN VENDA SANT C l ( l A T - Z O N A l.A B O N \ NOV\.

Solar J e fil 111 in , i - w d k'nl

TERRA N O V A

162m: construïts - 50nf de jardí privat -4 habitacions (1 suite) - Menjador i saló a dos nivells • Cuina equipada iencimera, forn) - 2 banys - Garatge 2 cotxes (planta baixa)- Carpinteric int. roure natural - Carpinteria ext. alumini Calefacció a gas per radiadors

Preu: 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 ptes. Entrada: 1.900.000 ptes. Resta: hipoteca 9,5°c i fins a 15 anys per a pagar amb Coixa d'Estalvis de Catalunya.

Particulars i professionals Venda, lloguers, traspassos. . . Consulti els p r o f e s s i o n a l s d'aquesta guia

oriL'nLK'Hi

SANT ( l ( ; \ T - l.A H . O R K S T \ , •ailar 7i~() in , orii'inacin sud. \isia c \ -

FINQUES V A L L H O N R A T

a'I.lL-nl S A N T c r i í A T . s.dar de h M m a IrMK• nits si-rt'Jj 4 ] imcls de \.tllvi da-ra

INFORMACIÓ

l··\CII.IT\TS[)l·.l'-\(;\N!I-:NT

Pg. Francesc Macià, 80 -RUBI-

Tels 588 54 9 9 - 5 8 8 13 24

674 02 04


CULTURA i ART

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ELS 4 CANTONS 2 5

D'aquí a un mes Sant Cugat serà centre de Part jove J. Canals El 22 de juny a la Casa de Cultura de Sant Cugat, veureu exposades per primer cop les obres de trenta-set artistes joves, dins la Mostra d'Art Contemporani Català d'enguany. Tot seguit la mostra començarà el recorregut itinerant per Mollet del Vallès, Encamp (al Principat d'Andorra) i per altres localitats. Els trenta-set creadors seleccionats per a la novena edició de la Mostra han estat escollits d'entre els 348 artistes plàstics de Catalunya i Principat d'Andorra que s'hi havien presentat.

En la Mostra d'Art Contemporani Català del 1994, coma proposta descentralitzada de l'art, hi participen trenta-set creadors joves.

Artistes joves d'arreu del país i del principat d'Andorra Els artistes que participen en aquesta IX Mostra són: Montserrat ALTET, Miguel ANDRINO, Bibiana CRESPO, Alexandre-Lluís DE FLUVIÀ, Charo GÀLVEZ, Conxita MARTÍNEZ, Magdalena MESSEGUER, Gemma MOLERA, Fernando MOLERO, Rosario MUR i Marc Valls (de Barcelona); F. Xavier ALTIMIRAS (de Rubí): ANZANO (de Vilanova de Sau); Sergi BARNILS, Víctor HERRERO i F. Xavier LOZANO (de Sant Cugat del Vallès); Marta BERROCAL (del Masnou); Àngels CANTOS (de Tarragona); Manuel CLAVER (de Vilanova i la Geltrú); Jacint COMELLAS (de Terrassa); DALMAU-GORRTIZ (de Santa Coloma de Gramenet); Esther FIGUEROLA (de Badalona); Felip GAIG (de Sant Just Desvern); M. Antònia HERNANDEZ i M. Jesús OLIVA (de Sant Feliu de Llobregat); Matías KRAHN (de Sitges); M. Neus LLATGE (de Tortosa); Gabriel MARTÍN, (de Pala-

IX Mostra d'Art Contemporani Català 1994

mós); Roger MAS (d'Andorra la Vella); Héctor MILLA, Montserrat MONTERO i Anna RECIO (de l'Hospitalet de Llo-

bregat); Fiona MORRISON (d'Encamp); Roser ODUBER (de Manresa); Montserat REMACHA (de Lleida); SALOM (de

L'Esbart de Sant Cugat organitza les V Jornades aquest mes de maig

Durant tot aquest mes de maig, l'Esbart de Sant Cugat duu a terme les V Jornades amb un programa variat i atractiu d'activitats. Aquestes jornades s'organitzen amb l'objectiu de donar a conèixer altres activitats artístiques no sempre relacionades directament amb la dansa. Les jornades van començar l'I de maig amb la tradicional cercavila pel centre de Sant Cugat i s'acabaran el dia 29 de maig.

Ballada anual del soci Entre les programades activitats per a aquest cap de setmana, cal destacar la Ballada anual del soci, que enguany tindrà lloc al Teatre Auditori del Centre Cultural de Sant Cugat. Durant aquest acte, es farà lliurament de les ensenyes a tots els socis que pertanyen a

l'entitat des de fa més de vinti-cinc anys.

bart s a n t c u g a t e n c actuarà juntament amb el Grallers Toc i Gresca, a la plaça del

Canals, Galeria d'Art, de la nostra ciutat, amb el suport de diverses institucions, com són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Sant Cugat, entre d'altres, tindrà la responsabilitat d'organitzar aquesta edició. En uns moments preocupants per difondre l'art i malgrat les dificultats econòmiques que afecten aquestes activitats, la Mostra ens ve a demostrar la vitalitat creativa del país i la il·lusió per tirar endavant les ofertes artístiques més joves. •

Centre Cultural a les 12.30 del matí. A les 17. 30 h o r e s , la plaça Barcelona acollirà la Ballada de l'Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa. Les Jornades inclouen, a final de mes, la Fi de Curs de l'Escola de Dansa. Durant tot el cap de setmana del 28 i el 29, també aquest mes de maig. els diferents alumnes de tots els nivells de dansa de l'Esbart

La Ballada anual del soci, l'acte més destacat de les jornades, té lloc enguany al Teatre Auditori del Centre Cultural diumenge vinent Emma Ansola

Begues) i Guillem TORNÉ (de Calella). Aquests artistes representen les tendències actuals, en què la figuració, l'abstracció i la matèria són presentats amb tota la diversitat. Una diversitat, amb continguts postmodernistes i algunes dosis d'eclecticisme, que segueixen els mestres de les avantguardes històriques. Dels trenta-set artistes, vint-i-un són pintors, dotze escultors, dós són gravadors i els dos més són fotògrafs. El jurat que ha fet la selecció d'aquests artistes ha estat format per: Pere Falcó, vice-degà de la facultat de Belles Arts; Daniel Argimon, president de la Federació Sindical d'Artistes Plàstics de Catalunya; Imma Julian, catedràtica d'Història d'Art Contemporani de la Universitat de Barcelona i crítica d'art; Conxita Oliver, crítica d'art de l'Associació Catalana de Crítics d'Art; i Josep Canals, director de la Mostra i membre del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

actuaran a la plaça Barcelona de la nostra localitat. L'últim d i u m e n g e de m a i g hi haurà el r e p a r t i ment de premis del I Concurs de Dibuix de l'Escola de Dansa. Amb aquesta d i a d a es clouran els diferents actes que l'Esbart de Sant Cugat organitza enguany amb motiu d ' a q u e s t e s c i n q u e n e s Jornades durant tot el mes de maig. •

VII Concurs Germans Claret Aquest dissabte s'acaba el Concurs Germans Claret al Conservatori Victòria dels Àngels i diumenge tindrà lloc l'acte de cloenda, amb un concert i el tradicional repartiment de premis als joves que més s'han destacat amb els instruments de corda.

Torneig Triangular de Futbol Durant tot el cap de setmana, Ràdio Sant Cugat, Vallès sense Fronteres i l'Esbart Sant Cugat s'enfrontaran en el Torneig Triangular de Futbol al Pavelló Municipal d'Esports.

Altres activitats El cap de setmana que ve, concretament diumenge 22, el grup de bastoners de l'Es-

L'Esbart de Sant Cugat va actuar en la Renovació de la Flama de la Llengua catalana. Aquesta diada es va celebrar a l'emblemàtica muntanya de Montserrat.


26

AGENDA CULTURAL

E L S 4 CANTONS

ra, a partir del 8 de maig). Org. Ajuntament. Àrea de Cultura i Joventut

Divendres 13

MÚSICA AL CKNTRK C l LTLRAL Diumenge 15 Actuació del grup Stupendams amb la Coral Renaixença. Recital "a capella" d'autors pop i IV FESTA DEL LLIBRE GEGANT moderns. Al teatre-auditori del Centre CulA partir de les 11 hores a la pi. Barcelona. tural a les 10 del vespre. Venda anticipada d'entrades al c/ Francesc Moragas. 30 0 8 9 22 Org. Ajuntament i Comissió Llibre Gegant. 88). Org. Centre Cultural Col. Llibreria Paideia i Tot Sant Cu^al MÚSICA A LA FLORESTA Actuació de The harmonies (l'olk). A les 23 hores a La Unió Recreativa d'Esports. Org. U.R.H.K

RESSÒ DE PRIMAVERA A LA SALA RES (Divendres i dissabte). Música amb el grup Ai. Ai. Ai. Presentació del nou disc A les 23 hores a la Sala Res (c/ Sant Domènec, 19)

Dissabte 14 MÚSICA AL CONSERVATORI MUNICIPAL Concert de Trio Bàrkino. Patrícia de No (flauta), Carles Gervilla (clau) i Eva Sedó (cello) Obres de Hàendel. Bach, Teleman. Blavet... A les 21 hores a l'Aula Magna (entrada lliure) Podeu recollir invitacions a la Casa de Cultu-

ALTRES

- Torneig triangular de futbol: equips de Ràdio Sant Cugat, Vallès sense Fronteres i Esbart Sant Cugat A les 16 hores al Pavelló Municipal d'Esports - Ball d'Envelat. A les 22.30 h al Local social

Diumenge 15 - Cloenda del Concurs germans Claret. A les 12 hores al Conservatori Victòria dels Àngels. Org. Esbart Sant Cugat - Lliurament d'ensenyes XV anys. A les 17 hores al Centre Cultural - Ballada del soci. A les 18 hores al Centre Cultural

CURS DE MONITORS DEL LLEURE INFANTIL I JUVENIL. Inscripcions i informació al telèfon 675 02 13. Org. El Faristol CURS DE BALLS DE SALÓ A LES PLANES. Fins al 5 de juliol. Inf. i inscripcions al Centre Cívic Les Planes. Org. Ass. Monitors l'ESCLOP

XV FIRA DE LA LLAR D'AVIS DE LA PARRÒQUIA. Fins al 23 de maig al local de la llar, carrer Valldoreix, 9. Horaris de visita: feiners de 16 a 20 i festius de 12 a 14 i de 16 a 21 hores. Org. Llar dAvis CONCURS GERMANS CLARET. Fins al 14 de maig al Conservatori Victòria dels Àngels. Inf. 675 26 52 CONCURS DE FOTOGRAFIA A MIRASOL. Dissabte 14 de maig recollida d'originals al Casal de Mira-sol. Org. Ass. Veïns de Sant Joan de Mira-sol

M. CAPDEVILA ^ • : ^ M m •••;>« ;''.•-. 1 ii^'!.'\f',txDosi{ions d'ert; •& .' ! | r |< ; ' '] S3:i1 Cugat ^ i..^.. '*--·i,^ , de Valies ,_, '. •- V r

Fins al 7 de juny

•• < / • — f h r CASA DE CULTURA Carrer Castellví, s/n. Tel. 589 13 82 Exposició fotogràfica i de material de la vida del CMSC Fins al 15 de maig. Org. CMSC. Col. Ajuntament

EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA VIII ANIVERSARI \

Santiago Rusinol, 52 Sant Cugat del Va I

Horan: matí ae 9 a 2 taxa de 5 a 9

Tel. 675 47 51

ATRE

Dissabte 14

TKATREA LA FLORESTA Mira-sol Teatre presenta La Comèdia de l'Olla. A les 22 hores a la Unió Recreativa i d'Esports de la Floresta. Org. U.R.F.F. MOSTRA DE TEATRE A VALLDOREIX Poesia i vida d'en Joan Salvat Papasseii amb Grup Teatre Espiral. A les 21.30 hores al Casal de Valldoreix. Org. Grup Teatre F.spiral

V JORNADES DE L'ESBART SANT CUGAT Dissabte 14

ACTIVITATS

FIRA D'ART AL CARRER: "FIRART". Cada diumenge d'11 a 14 hores a la plaça Octavià.

Sala Rusínol

D I V E N D R E S , 13 MAIG 1 9 9 4

Diumenge 15 MOSTRA DE TEATRE A VALLDOREIX Poesia i vida d'en Joan Salvat Papasseit amb Grup Teatre Hspiral. A les 18 hores al Casal de Valldoreix. Org. Grup Teatre Hspiral TEATRE A LA FLORESTA Mira-sol Teatre presenta La Comèdia de l'Olla A les 18.30 hores a La Unió Recreativa i d'Esports de la Floresta. Org. U.R.E.F. TEATRE A MIRA-SOL Representació de L·i Capsa de les sorpreses a càrrec dels alumnes de 8è curs de FEP Ferran Clua de Valldoreix A les 10 de la nit al Casal Cultural de Mirasol. Org.: Grup Teatre Espiral

Presentat a Barcelona el llibre de J. Manuel de la Pezuela Redacció Ha estat presentat a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona el llibre del santeugatenc J.Manuel de la Pezuela La gran eontradkción. L'obra és una antologia de poetes grecs dels segles VII a II aC, realitzada per Príapo de Clytoris i en versió del poeta. Aquest llibre va ser presentat, per primer cop, durant la festivitat de Sant Jordi a la Casa de Cultura de Sant Cugat. La presentació, per aquesta ocasió, ha estat a càrrec de Carmen Barbosa-Torralbo, directora de Brethren Colleges Abroad a Espanya, dins l'espai Aula de Poesia de Barcelona i celebrat a la Universitat de Barcelona. Escola d'art Saint Etienne Fins al 15 de maig Org. Ajuntament Exposició Cartells Festa Major de Sant Cugat 94 Fins al 17 de maig Org. Comissió Festes i Ajuntament "El futur existeix" Exposició itinerant de la Fundació Villavecchia. Del 17 al 31 de maig Org. Ajuntament

SALA RUSINOL Santiago Rusinol, 52 - 675 47 51 "M. Capdevila" Fins al 7 de juny

SALA PLUS ART Rbla. Ribatallada, 26 "Adolf" (Olis i Flors). De 10 a 13h. i de 17 a 20h.

CANALS GALERIA D'ART C7 de la Creu, 16 Tel. 675 49 02 "Papers de París 1990-1991" Uclcs. Fins al 15 de maig

A N A L . . UCLES GALERIA D"ART Carrer de la Creu, 16 SANT CUGAT • Tel. 675 49 02 - Fax 675 57 69


DIVENDRES, 13 MAIG 1994

CULTURA i ART

D'art... parlem-ne

Saint-Etiènne & Sant Cugat Pere Pich Rosell Les mostres d'artistes joves, com en el cas de l'exposició de la Casa de la Cultura, són premonitòries dels nous camins de l'art contemporani. Els joves artistes que inicien la seva trajectòria artística es caracteritzen per una capacitat de trencar els motlles d'art de la seva època i esdevenen el forat del pany per on mirem les noves tendències artístiques. En el cas de l'«Exposició de 4 Joves Artistes de Belles Arts de Saint-Etiènne», podem evidenciar l'encreuament de direccions en què es troba l'art del final del nostre segle. El títol de l'exposició resulta altament

il·lustratiu parlant-nos de «4 joves artistes», però podríem subtitular-la amb el nom de «4 punts cardinals» o de «L'encreuament de 4 direccions». Fent referència als corrents o direccions d'art, podem situar les pintures en diferents espais cardinals. D'esquena a la plaça d'Octavià, trobem les pintures de Sophie Dupré, obres que volen fugir de la tradició decorativa i que ens porten impressions de caràcter oriental. Són sis ampliacions realitzades amb els binocles d'una artista que ha sabut aprendre dels mestres francesos de començament de segle. De gairell al Monestir, hi ha situades les obres d'Helène Ja-

cob, pintures que plantegen l'assignatura pendent de la figuració, com és la seva renovació; Jacob pretén trobar l'equilibri entre la tradició d'un dibuix figuratiu i l'aportació personal d'anàlisi de l'espai. Les pintures de Philippe Clot es troben al davant, com el nord paral·lel al sud, com la figuració davant l'abstracció; la pintura Clot esdevé el camí del mig, el de l'equador i de l'equilibri entre els grans freds. Les vuit pintures de Françoise Morizon, les trobem d'entrada, i són obres intimistes, gestuals, subtils i d'un llenguatge personal, quadres de colors abstractes, però de sentiments clars. •

Exposició del pintor i orfebre Manuel Capdevila a la Sala Rusinol Redacció El poeta i crític d'art Rafael Santos Torroella, ja l'any 1972, en un admirable article, situava el pintor Manuel Capdevila entre els artistes destacats de la que en deia «generació prohibida». formada per un heterogeni grup d'artistes allunyat, a la vegada, tant de la tradició com de les avantguardes gratuïtes... Aquesta voluntat li ha fet confessar —com recorda el crític Daniel Giralt Miracle, aquesta vegada sí com a precepte— que «una muntanya, un arbre, una forma, una figura, ja no serà mai més ni muntanya. ni arbre, ni forma, ni figura. Seran part integrant d'una unitat plàstica on el valor físic del tema haurà passat a ser un valor estètic on la conjunció de formes i colors tindrà un valor

transcendent. Procura, per tant —continuar confessant el pintor—, que la teva plàstica del tema que pintis s'allunyi, tant com et sigui possible del seu aspecte físic aparent... Sense que deixi mai de ser, en essència muntanya o poma». Es així com, atorgant el protagonisme de la interpretació al color, aquest té la segura col·laboració, restringida però afermant, d'un dibuix, tant sigui lineal, geomètric, a penes pura grafia o quasi del tot descriptiu;

ajut o participació que li val per configurar unes interpretacions estructurades, amb una intenció figurativa de sentit ascendent: els temes, per diferents que siguin, conviden la mirada a créixer, tal com ho fan els arbres, un element que abunda a la seva obra. •

Colònies de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

COLÒNIES per a infants de 6 a 12 anys Mas Suro, Cartellà, (Gironès)

CASALS D'ESPLAI A LES ESCOLES Per a infants de 4 a 12 anys

72 places de l'I al 10 de juliol, organitza El Faristol, i 54 places del 10 al 19 de juliol, organitza Esplai Sarau (CMSC). Preu: 26.500 ptes.

Del 4 al 15 i del 18 al 29 de juliol. 15 places per torn i escola, organitzen: APAS de les escoles Collserola i Joan Maragall. Les inscripcions continuen fent-se a la Casa de Cultura, Jardins del Monestir, cada tarda de 18 a 21 hores.

ESPORTS A LA NATURA Cavalls, mountain-bike, senderisme, piragües, recòdrom... al Refugi Casanovas, Cercs (Berguedà). De l'I al 10 de juliol, per a joves de 10 a 12 anys, 45 places, organitza A.M. L'Esclop. Preu: 35.000 ptes. Del 10 al 19 de juliol, les estades més canyeres, per a joves de 13 a 17 anys, 36 places. Organitza CMSC. Preu: 39.000 ptes.

CASAL DE NATURA Per a infants de 6 a 12 anys. Del 4 al 15 i del 8 al 29 de juliol. 40 places per torn. Organitza: CMSC. Preu: 10.000 ptes.

Fornells Pla a Canals-Galeria df Art Coincidint amb la mostra retrospectiva, que la Generalitat presenta d'aquest artista català al Palau Robert de Barcelona Redacció Una síntesi de la trajectòria artística de Fornells-P!a, es pot admirar des del dia 3 de maig al Palau Robert de Barcelona, una mostra auspiciada pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Coincidint amb aquesta antològica, l'artista Fornells-Pla presenta a la Galeria Canals de Sant Cugat una selecció de pintures i escultures mòbils, realitzades els darrers anys. L'obra de Fornells-Pla es troba àmpliament difosa en museus i institucions, així com també en espais públics de moltes ciutats, on es poden veure murals, vitralls, mòbils... que tant han caracteritzat la produc-

ció d'aquest insigne artista. Del 17 de maig fins al 20 de juny podem veure aquesta interessant exposició de Fornells-Pla a Canals-Galeria d'Art de Sant Cugat. •

Joan Collado i Anton exposa a la Sala Febo Redacció

yhgs--\ Activitats d'estiu per a infants i joves l® O ^

ELS 4 CANTONS 2 7

TALLERS ALS DISTRICTES A tots els districtes santcugatencs hi haurà casals d'estiu i tallers per a infants. Cal adreçar-se directament al centre cívic o casal cultural del districte. Centre Cívic de Les Planes, telèfon 675 51 05, Centre Cívic de La Floresta, telèfon 589 08 47 Casal Cultural de Mira-sol, telèfon 589 20 78

Per Q més informació, SIJ Sant Cugat, Casa de Cultura, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, tel 589 13 82

A partir del 14 de maig Joan Collado exposa les seves obres a la Sala Febo. Collado va néixer a Barcelona i des de molt jove va sentir una gran afecció i sensibilitat per la pintura, com també per les diferents tendències artístiques. Un cop acabats els estudis, treballà durant un curt període en el món de la publicitat i a la mateixa època es matriculà a les classes de dibuix i pintura de la Llotja de Barcelona. Estudià la Pintura Catalana de final del segle xix i la del xx. L'any 1966 entrà a formar part del Cercle Artístic de Sant Lluc i del de Sant Jordi. El seu estil, molt particular en el culte als espais ambientals, crea una atmosfera

al voltant dels objectes més propers i dóna un to especial a paisatges i interiors, que envolta d'un aire intimista i contemplatiu. A partir dels anys setanta exposà en mostres col·lectives. Les ressenyes d'art de L·i Vanguardia el qualificaven de jove promesa. Més tard, exposà a Vic, a Olot i al Saló Blau del Palau Mar i Cel de Sitges. Ara tenim l'oportunitat de contemplar les seves obres a Sant Cugat. •

^2^

TERESA SANCHEZ ARIAS Llicenciada en Història de l'Art Especialista en Conservació i Restauració

INVESTIGACIÓ coNmmn VACIÓ i RESTAURACIÓ d'obres d'art i antiguitats S E R V E I DE P E R I T A C I Ó Major. 29 t ' 1 1 Sant Cugat Tel 5 8 9 4 5 3 8

Restauració pictòrica Restauració de paper Restauració de daurats Tractaments de desinfecció Conservació Investigació


28

ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS

La crisi castiga el teatre en general Sant Cugat sobresurt amb l'oferta d'aquesta temporada ponent d'aquesta dinamit/acio a la nostra ciutat. Fa tasca que fitis avui ha portat a terme Sant Cugat es pot considerar un l'et aïllat en l'actual situació de recessió teatral, motivada per la disminució de pressupostos en general. Desprès de les repreentacions de I.es Annsiais Perilloses. I.d Ciaiela i El Mussol (que veiem a la lotogratiai. Ilomt s i les representacions previstes per al 3 i el 4 de juny .ntih Ea (M/I i na i el dia II j n i b Eii Sninhrii <hl Et'iiiirm son clai's exponents de l'aportació quilles de Sant C u g a t es ta en a q u e s t s m o m e n t s al teatre a Catalunya.

,J.\I. ( uhrcrizo -I ni I \ Mula I. actual e n - i i \ ononi n u alcci.i molls pio|ivlcs leali'.iK en l,i piesenl lempoiada. l a r c d u c c i o de p r e s s u p o s i del (iiec i la quasi impossibilita! de realil/ai eap producció propia. en el Mercat de les Flors. en son les mes rcllc\aiis. si hé eal a l c e n hi que lamhe a lot (alahuiva s ha let notar aquesta reducció de produccions teatr.ils per aquest any Sant Cugal es un cas cxcpcional en aquesta piohlematica donada la s e \ a olerla teatral des de la ,naugurac,o del Centre Cultural

sions per al i °o I creí: dolentes. Aquestes es con! u maran. sobretot, en els actes de la piopera Festa de la Mercè i en el Festival d'Fstiu G r e c ' M l.inr he l'Inslilul Miinieipal Barcelona F s p c c l a c l c s . que diiigcix Víctor Blanes, es mosira picoc u p a t pel que pol p r o \ o e a r aquesta disminució en cF pn-ssupostos d'enguany . perquè implica entrar en una mena llespi ral negativa que tara difícil la recomposició de molles agrupacions de manera immediata. „ ^ t

„ .... Cugat, Un CUS aïllat

i an> passat

en la crisi actual del teatre

Fn informe de Barcelona 1 spectacles afirmava al final de fan) passat que Ics previ-

FI programa de representacions del Centre Cultural pei al segon trimestre es un clar ex-

Els districtes també hi compten Mira-sol, la Floresta i Valldoreix també potencien el teatre cada cop mes. Aquests darrers dies diverses agrupacions han actuat dins el marc de la Mostra de Teatre a Valldoreix. Fa properes obres seran a càrrec del Grup Teatre Fspiral amb Poesia i vida d'en Josep Salvat Papasseit. el dia 14 vinent al Casal de Valldoreix. A M i r a - s o l ho faran els a l u m n e s de 8è. curs de FFP Ferran Clua, també el dia 14, amb l'obra La Caixa de Sorpreses al Casal de Cultura de Mira-sol. A la Floresta Mira-sol Teatre representarà /.// Comèdia de l'Olla a la Unió Recreativa i d'Fsports de la Floresta. •

Darrera jornada de la Mostra de Teatre de Valldoreix «Poesia i vida d'en Joan S. Papasseit» en serà l'última representació Anna ( abassa \iiiii si cap Jc sclamana es Iaia la d,,11 ei a i cpi csculacio de la \l,.-t:,i de I catre de \ alldoI cl X . u u c

• a c . HIICIU al

L'I I () d e

mai LJ i .|Uc s ha an.it realit/ant ii 11! .mi cnii setmanes al ('as.il de ( n'iiii.i 1 a Moslra \'A mlci-lat acosta: ad ptihlií' el teatre de caràcter mtumsla. de petit !oi mat. de rcllexio. I li han participat dl \ ci'ses companvu-s de Valliloiei x i de Barcelona com ara la comp.i nv ui d'l dual d I lerrer.i i .Siscu Garcia. cl grup Klaka. Icmnnal lealre. la Casa de Vulic i. es clar. el grup Fspiral qtic n'ha estat lorgamt/ador. Fins ara. l'èxit d'aquesta ini ciativa del grup de teatre Fspiral ha estat moll gran i els organitzadors esperen fer anualment aquesta mostra. Iot i així. els membres d'aquest grup de Vall-

doreix esperen rebre un suport mes important de "aiunlamenl. perquè, segons que \au declarar. •• la mostra ha i cpt esental un gran esloiç •• i l'.m .K a l \i: esgotats-,

Homenatge a Papasseit l'U dies 14 i I s J aqucsl mes lli representaran 'a dairera obra. Fs UaCl.I dC /'": 'OM ' i i :.'':.' d't I! .Iii,in x /',:/;,, •. ,, 11 i I eneart eeada de p. -i tai la a escena c> la eompainia Casa de Vidre de Baicclona. Fa peça vol ser un petit homenatge en el centenari del naixement ilel poeta J. S. Papasseit que es conmemora el propei I d de maig. Aquest genial poeta va morir molt jove, als trenta anys. però. no obstant això. va deixar un extens llegat poètic. Fls seus poemes seguiren el caire avantguardista de l'època en què vis-

qué i. a mes a mes. eren autèntics cants a la \ ida. Cinc actors i dues actrius donaran vida als diferents personatges d'aquesta obra. Fa direcció) i el muntatge de la peça van a càrrec de I Hm Fscrihuela. una de les p e r s o n e s que mes ha col laborat en aquesta primera mostra.

DIVENDRES. 13 MAIG 1994

Blues, a la Res, ambSmiling Service QUY

K. A. I I grup de musica blues Smiling Scivice va actuar dijous dia 12 de maig a la Sala Res. dins les activitats que presenta aquesta sala en el programa Res-so de primavera. F'agrupació) és tormada per Marc Compie. Marti Duch. Davni Fernandèz. Oriol Franquesa.

Maic < iuix i Dani Martí Smiling Scrv ice ja hav la acluul a la Sala Res I unv Fíc.i.2. aquella vegada sola el nom de Do AS. 1.'actuació de la dos unvs va ser I orca acceptada pel públic, i això els ha permès de tornat ara amb més experiència i una peça ben treballada a la Sala Res. •

«L'amor truca a la porta», teatre a l'Esbart A. C. F'Fsbart Sant Cugat va presentar els darrers dies 7 i 8 de maig l'obra de teatre L'amor truca a la parla, de l'autor Ramon Turull. FI teatre és una de les activitats incloses en les Cinquenes Jornades de l'F.sbart que es fan des del dia 30 d'abril i Fins al 29 d'aquest mes de maig. Al llarg del eap de setmana. més de cent persones van desfilar pel local social de l'entitat santeugatenea. on van gaudir d'una comèdia divertida d'embolics. l'obra va ser interpretada

per gent de l'FUshart, concretament, tres actrius i cinc actors de diverses edats. FI més jove era un actor de 14 anys. Maria Teresa Canes fou l'encarregada de la direcció d'aquesta peça. Josep Maria Canes, un dels actors de l'obra, va mostrar-se satisfet dels resultats, però va dir que la coincidència amb el partit de futbol entre el Barca i el Reial Madrid va perjudicar l'assistència de públic. L'obra gira a l'entorn d'un home que guanya la loteria i que ha d'afrontar una allau de dones a les quals va prometre la lluna si mai li tocava cap premi «ros. •

La feina del grup Espiral Fscrihuela ha actuat com a actriu en l'obra ,\WÍI eanio per a lu. representada els dies 7 i S de maig passats, i tou la directora de l'obra anterior, l'ose </< lluna, una de les de més èxit. Tot el grup Fspiral. de fet. s'hi ha abocat perquè aquesta primera moslra tirés endav ant amb èxit i amb aquest esperit e s p e r e n aconseguir que la segona mostra de teatre de Valldoreix sigui. l'anv vinent, una realitat. • Un moment de l'actuació a l'Esbart.


DIVENDRES, 13 MAIG 1994

ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS 2 9

Les bandes musicals de pel·lícules Música pop a capella Stupendams al omplen el Teatre Auditori Teatre Auditori Divendres passat hi va actuar VEuropean Symphony Orchestra J.C Amb la sala ben plena, va actuar a la nostra ciutat l'European Symphony Orchestra, dirigida pel mestre romanès Christian Flores. El concert es va iniciar amb una trepidant interpretació de la banda sonora de Superman, amb la qual es va obrir el concert. El públic va gaudir de les interpretacions tot recordant les bandes musicals de les pel·lícules Carros de foc, My fair ludy. El Padrí, la suite d'E.T., El golpe, o la brillant interpretació de Mort a Venècia.

com també una important participació de joves intèrprets que li donen el dinamisme que l'actualitat demana. Cal fer especial esment de la participació en el grup de violins del Concertino Stephan Ruha, virtuós solista de talla internacional, que va obtenir el prestigiós premi Txaikowski de Moscou; també del mestre Alexander Kaushanski, deixeble destacat de David Oistrach. El concert va finalitzar amb dues peces d'especial delicadesa interpretativa com són

Mort a Venècia (Adagietto Sa. simfonia) de Gustav Mahler, i la suite E.T. de John Williams, i com a final la repetició de Superman, amb la qual s'havia iniciat l'audició. L'European Sympony Orchestra, en el seu pas per la nostra ciutat, ens ha recordat amb les seves interpretacions de «música del cinema» formacions tan prestigioses com ara les de Paul Mauriat, Frank Pourcel o James Last. En general. es pot dir que la seva actuació va complaure el nombrós públic assistent. •

Un ventall de músics L'orquestra, constituïda recentment, ha estat formada amb la intenció de reunir música de diferents escoles i nacionalitats. La integren, en total, uns cinquanta instrumentistes de la CEI, Romania, Alemanya, França i Espanya. Entre els components es troben reconeguts professors,

Ai Ai Ai presenta el nou disc a la Sala Res La banda rumbera formada pels antics membres del grup de Gato Pérez

E.A. La collita d'èxits que ha anat recollint el grup vocal Stupendams ha permès que molts espectadors puguin tornar a gaudir del so melòdic d'aquestes sis dones. Aquest divendres, 13 de maig. actuen al Teatre Auditori del Centre Cultural. Viv Manning, Heather Murray, Helen Rowson i Selina Worsley, Anna Subirana i Mary Davison, les components de Stupendams. estan cada cop més interessades per la música d'arrel popular, la investigació de la veu com a únic suport per la música i la interpretació d'unes cançons a partir de la mímica i d'unes coreografies simples però de gran impacte visual. Stupendams ha actuat a teatres, festivals, auditoris i sales, tant de música com de teatre, de tot Catalunya i de gran part de l'estat espanyol. Des de el mes de setembre

del 1993 Stupendams ha estat treballant el seu espectacle acompanyada d'una formació de 70 persones, la Coral Renaixença de Sant Boi. La primera representació es va fer a San Boi. ara i després de vuit mesos l'Auditori de Sant Cugat acull aquest espectacle, basat en un seguit de cançons interpretades a capella amb algun toc de percussió. El repertori inclou cançons pròpies de Bob Marley, Talking Heads, Txiki Berraondo, Eurythmitcs i George Michael, entre d'altres. D'altra banda, la Coral Reinaxença fou fundada l'estiu de 1975. Actualment és formada per 80 cantaires més grans de 15 anys. Disposa d'un repertori ampli i variat, amb més de 300 partitures de tot tipus de música: Renaixement, Barroc, Romanticisme, populars catalanes i d'arreu del món, fragments d'òpera i sarsuela, espirituals negres. música de Broadway, etc. •

Continua el Circuit de Música Jove del Vallès Occidental A.C. «Connexió V.O.», el Circuit de Música Jove del Vallès Occidental continua els propers dies amb més actuacions repartides per diversos punts de la nostra comarca. Dissabte, 14 de maig. actuen a Montcada i Reixac Buboavus, a les onze de la nit a Redacció La Sala Res de Sant Cugat ha estat escollida per la presentació del nou disc del grup Ai Ai Ai, antics membres de la banda rumbera de Gato Pérez. Concretament, Ai Ai Ai actuarà a la nostra ciutat els dies 13 i 14 de maig a les 11 de la nit. Ben aviat, després d'haver fet dos únics concerts a l'estat,

el grup farà una tournée per Europa. El primer disc Això brama va ser presentat l'any passat a l'Espai, a la travessera de Gràcia de Barcelona, amb un gran èxit de públic i durant l'estiu va aconseguir una gran popularitat gràcies a una de les cançons, Sota la palmera, amb lletra i música de Josep Lladó. L'abril de l'any passat també es van poder sentir a la Sala

Res, poc després de la presentació del disc. Ara, el segon disc Neguits, Angúnies i Forats, ha estat compost per Pep Lladó, a excepció de la cançó «Em torna boig», original de Willy Chirino. A les lletres, hi han intervingut tots els components d'Ai Ai Ai. Ells són Rafalitu Salazar, ventilador i veus, Miquel Gorriz, veu. i Pep Lladó, piano i teclats. •

la sala Parèntesis. El mateix dia i a la mateixa hora, actua a la sala la Nau de Castellar del Vallès el grup Serial Killers. Diumenge, 15 de maig. serà el torn de la formació Black ombligo, que farà la seva actuació a Palau de Plegamans, al bar musical Xopluc, aquesta vegada a les vuit del vespre. •

Josep Puig i Cadafalch, s/n. T. 589 24 81

250

PTES. TOTA LA N I T Pàrking gratuït C i n e m e s i Auditori Pàrking b i c i c l e t e s PUPIL·LATGE - S'ADMETEN ABONATS


30

CINEMA-RADIO-T.V.

ELS 4 CANTONS

vídeo-club santcugat Fresa y chocolate Historia de dos seres humanos en busca de un ambito en el cual ser ellos nisrros David estud^ante de ciencias sociales en la unive's dad de !a Habana y Diego. un artista homosexual que vive por v para exa.tar la cultura cubana David se abre al compleio mundo de las relaciones mterpersonales mientras que Diego lucha por ser reconocido sm ser discr minado por sus tendenc as sexuales (Majors de 13 anys)

Horaris: 16.20, 18.30,20.35,22.35

SALA 2 Enemigo publico n9 1, mi padre (Apta)

Alfons Sala, 5 2 Tel. 6 7 4 6 6 4 9 Sant Cugat De07ha9.30h. "El Gall del Monestir" Revista d'informació, despertador, noticies de Sant Cugat i el Món, la tertúlia. De09.30h.al3h. "Dies de Ràdio" El Mogazine Del3h.ol3.30h. "Sant Cugat Avui" L'informatiu. Del3.30h.al4h. "La tertúlia" (Repetició) Del4hol5h. "la gramola" Les cançons de la teva viaa. De I5h: a 19h. "Vol de tarda" f El ploer de la música i res mes. De I9h. a 2lh. "Al lloro" La música dels 90 als 91.5. De21.10h.a21.20h. "L'esportiu" 10 minuts amb tot l'esport local i comarcal De21.20h.a23h. "Somnis i estels" Música sobre els clàssics. P'DcramGció de ri1 Dilluns. De 23h. a 2 4 "Un pam de món" Entrevistes insòlites sobre personatges mai entrevistobles. Dimarts. "L'estafeta"

DIVENDRES, 13 MAIG 1994

"RANKING" DE LES PEL·LÍCULES DE VÍDEOS MÉS LLOGADES 12345678910-

Màximo riesgo El fugitivo Bambi Un proposición indecente El ultimo gran héroe Pasajero 57 Sin testigos Como agua para chocolate Este muerto esta muy vivo II Un abril encantado

Un espai de lectura de cartes. Dimecres. "Aixa es pot salvar" Programa d ecologia i medi ambient. Dijous "Una proposició indecent" Propostes pel cap de setmana. Divendres "Vallès sense fronteres" Programa de suport als immigrants De 24h. a 07h. "Música al teu costat" Musica per amenitzar la ni t

li ^ li

Programació cap de setmana

RÀDIO SANT CUGAT

Dissabte: -8.00h. "Nosegueting" -lü.OOh. "Vallès sense fronteres' ll.OOh. "Això és pot salvar" -12.00h. "L'estafeta" -13.00h.' Avant-Matx1 ROOh. "Un pam de mon" -15.00h. 'Súper DJ' -lB.OOh. "Marató" • 23.00h."Etsona?" Diumenge: -8.00b. "Missa" - 9.00h. "Esports en marxa" -lO.OOh. "Roda d'amics" (Racé de la poesia, Sardanes, La sarsuela, La música de sempre) • 14.00h. "Esports en marxa"-15.00h. "Súper DJ" -1 B.OOh. "No m'agraden els dilluns" -21.00h. "Esports en marxo" -22.30h. "Històries"

Horaris: 16.40,18.40, 20.40, 22.50

Comentari de cinema

SALA 3 Sin miedo a la vida Un home una dona pateixen un gran traume després de sobreviure a un accident a avio en el que perden un amic i ella al seu fill. Un psicòleg els posa e r contacte perquè provin d'ajudar-se mútuament. (Majors de 13 anys)

Horaris: 17.00,19.35,22.30

SALA 4 Agàrralo como puedas III y 1/3 (Apta)

Horaris: 16.30,18.35, 20.35, 22.45

Get Back (to the beat) Backbeat

S H E R Y L LEE

DORFF

Títol original: Backbeat Director: Ian Softley. Guió: Ian Softley, Michael Thomas i Stephen Ward. Producció: Stephen Woolley i Hnola Dwyer. Fotografia: Ian Wilson. Música: Dem Was. Intèrprets: Shervl l.ec. Siephcn Dorlï. Ian Hart. Garv Bakewell. Xavier Borràs London callin fi. now duu't l<>ok to us/ all this phonex beatlemania has hitlcn the dust (Trucada de Londres: deixeu de mirarnos/ tota aquesta estafa de heatlemania ha mossegat la pols). Això cantaven els Clash a principis dels vuitanta. Qui havia de dir que. deu anys d e s p r é s , tota aquesta estafa de beatlemania revifaria. els iai-os Beatles anunciarien que es tornarien ajuntar (encara que. al capdavall, fos mentida), es reeditarien els àlbums blau i vermell i la desprestigiada generació del 6 8 . tipa que els seus fills monopolitzin el tocata amb Guns'n'Roses i Nirvana, ens castigaria amb una campanya de recuperació mítico-nostàlgiea. de la qual un dels puntals havia de ser aquest film sobre els primers anvv de l'emhafós grup de Liverpool.

vell director i guionista de Backbeat. all this phonex beatlemania tampoc li treu ni el fred ni la calor: el seu film acaba just quan els Beatles comencen a ser els Beatles. De la seva història oficial només ens n'assabentem per uns cartellets que surten al final. El film es centra en el període inicial, quan eran un desconegut grup de rockers-heatniks bastant bronques. dels de tupé i jupa de cuir. que tocaven rock'n'roll de repertori a rònecs locals de StripTease. i s'hi assemblaven més als Clash que no pas als Beatles. Ni tan sols són els veritables protagonistes: Paul i George són poc més que un parell de comparses, i Ringo només fa una breu aparició sense diàleg. La banda sonora molt proteica- té moll rock'n'roll pur i dur. i molt pocs lemes Beatles rcconeixihles.

l'.l veritable protagonista de la Reconec que sóc bastant impermeable al mite Beatles: els història és el pintor Stuart Sutmeus grups generacionaK van ser clilt. que va poder ser un Beatle i el- Se\ Pisiols i els Clash. 1 pel no va voler. l:.l film es centra en que sembla, a Ian Softley. cl no- el relat de la seva amistat amb

Els 4 Cantons

STEPHEN

WKPEAT John Lennon i la seva relació amorosa amb la fotògrafa Astrid Kirchherr, la que va recomanar als Beatles el seu famós serrellet. Filmada amb un estil molt free cinema, amb un treball de fotografia en color que sembla en blanc i negre, aquesta història d'amor i amistat en els temps del beat queda molt més a prop de Jack K e r o u a c q u e de Los 40 Principales, i tot això que sortim guanyant; Backbeat és una revifant bufada d'aire fresc i bon cinema en aquesta temporada més aviat baixa. Això sí, decepcionarà als beatlemaníacs. Ho sento. carrosses, haureu d'esperar una altra ocasió. •

Telèfon de publicitat 674 02 04


PASSATEMPS

D I V E N D R E S , 1 3 MAIG 1 9 9 4

rj^*-

HORÒSCOP

BALANÇA (22-9/22-10) ** No et desanimis ni creguis en les ^ ™ paraules dels ignorants que no saben la vertitat i només parlen per parlar. Fes el teu camí ignorant les llengües que només saben garlar. Veuràs que al final, sempre guanyes.

TAURE (21-4/20-5) Aquesta setmana no és del tot favorable per als teus projectes i els » teus somnis. Vigila els canvis sobtats, que les sorpreses poden ser dolentes i una crisi s'apropa en el terreny professional.

ESCORPIO(23-10/21-1I) El teu cap vol una cosa i el teu cor en vol una altra? Cerca dins teu i veuràs com el cor sempre sap que per damunt de les coses pràctiques hi ha els veritables sentiments. El guany material no porta la pau de l'esperit.

BESSONS (21-5/21-6) taM Aquesta setmana has de ser més 11 reflexiu i prudent, perquè pot molt bé ser que es presenti l'ocasió de fer un pas important per la teva vida i necessitat. Molta claredat d'idees per a ferho com cal.

SAGITARI (22-11/20-12) j ^ Cerca sempre els consells dels sa*rr vis i dels entesos, però no paris esment en els falsos consellers que només volen tenir raó. Per més que els consells assenyats siguin més difícils de seguir.

ÍTb

CAPRICORN (21-12/19-1) CRANC (22-6/22-7) ^ — ^ Aquest és el moment de jugar ^ ^ No ploris per les flors tallades que V ^ fort. Sigues agosarat i llença't, j ^ \ moren en un gerro. Moren felices ^ • ^ que un nou camí obra les seves ^ ^ per fer la vida més agradable. Molportes per a tu. Vigila la teva llengua, no tes vegades val la pena un gran sacrifici sigui que per molt parlar perdis la teva per la felicitat que porten. ocasió. AQUARI(20-l/18-2) ~ — El temps no sempre millora el vi. - i , - Si el lloc on el poses no és, adient, el vi es fa agre i no serveix per a res. Vigila doncs on poses els teus sentiments, no sigui que el temps els faci agres.

PEIXOS (19-2/20-3) VERGE (23-8/21-9) • * El timoner que guia la nau no pot fwy» No et faci por demostrar el teu perdre de vista el cel i sap conèixer \\y amor, que la persona que tu esti- W ben bé els seus senyals i els presames fa temps que espera el teu senyal per a fer un pas endavant. No tin- gis de tempesta. Si vols ser un bon pilot, guis por de demostrar els teus sentiments. no badis i vigila atentament, no sigui que per badar et perdis tu, i amb tu, la nau.

3 1

MOTS ENCREUATS Per Jordi Alins

Per: Lin Mithal-Hir

ÀRIES (21-3/2-4) ^ ^ Si segueixes pel camí que t'has Q traçat, amb constància i ànim podràs aconseguir allò que cerques. Potser no serà avui. ni demà. ni dins d'un mes, però sigues constant i un dia vueràs el teu somni fet realitat.

LLEÓ (23-7 / 22-8) ^ ^ Només quan tu estiguis segur rt I d'allò que vols fer i sàpigues de * cert que allò és el que el teu cor desitja, aleshores llença't i avança segur per aconseguir-ho, però si encara dubtes, espera i reflexiona.

E L S 4 CANTONS

12

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

mz

34 5

6 • "^• 7

• • •

5

9 10 • Horitzontals.-1. Que fa saber una cosa- 2. Posar una cosa o un fet fora de la vista Lloc 11 on es viu- 3. Beguda típicament anglesa. Individu que fa nusos. En números romans, cinc centenes- 4 Al revés, antònim d'algú. Vocal repetida a la capital de la Garrotxa. Cap d'estat en una monarquia.- 5. Emetre el so de la granota. Contacte físic que demostra afecte- 6. Vocal oberta. Nota musical. Al revés, va acceptar. Consonant velar- 7. Depredador que no és ni el lleó ni és fosc. Metall preciós- 8. Al revés, conjunt de troncs lligats que baixa pelriu.El seu. Part de l'extremitat superior-9 El llampec fa soroll. Humitat suficient des del punt de vista agrícola. Consonant usada per imitar el tren-10. Ocell. Relatiu a l'oïda. Mesquí.-11. Femení, que té tendència a tremolar. Verticals . - 1 . Manca d'afecció o d'artificialitat- 2. La darrera lletra de l'alfabet grec. Al revés, relatiu al camp.- 3. Determinant possessiu de segona persona. Nombre. Lletra repetida al nom d'un famós jugador de futbol brasiler. - 4. Roentor. Allò que posava el padrí.- 5. Conjunt d'animals que viu en un lloc. Pensador grec que relacionat amb l'amor ideal.- 6. Pecat capital que reclama paciència. Que no és fictici. Al revés, símbol del liti7. En números romans, tants dits com vint mans. Nota musical. Femení, contrari de suau.8. Al revés, au que pot fer de vigilant. Tros de terra molt dur. En números romans, cinc centenes.- 9. Contrari de primer. Bioquímic lleidatà que treballa als Estats Units- 10. Element de l'esquelet humà. Pronom de segona persona. El nom d'un arbre. Metall preciós.-11. Placa fotogràfica obtinguda amb raig ics.

SOLUCIONS

Prediccions biològiques per a la propera setmana Els canvis continus de temps afavoreixen els refredats i els dolors de tipus reumàtic o artrític. Catarros i infeccions als bronquis estaran a l'ordre del dia. Vigileu si sou propensos a aquestes malalties. Recomanem prendre llimona amb mel i portar un calçat adient per a mantenir els peus eixuts. També per a aquells que pateixen migranyes, aquest és un temps perillós. L'eclipsi de la setmana passada fa que la influència dels astres sigui més forta i renovada damunt els signes. Alerta.

LA

PEtUQUERlA

F0RMAS HOMBRE - MUJER PILAR HEREDIA ESTILISTA

V 1 O W 3 H X 3 1 X oHii V V N OH X V N H H»'V I li H V i o a l l 1 H K v í> m* 3 8 , 3 d H v ; D i n | v ^ o xa M IJNJO .1 i Ja H a v h ^Ifa X H v ! oiv|w V Si V H o a V 3 1 1 J I X [ 0 fi V HO

a ijo M B Tpfo v

B

oi

n^]i

tf • M|

1V

1101 6 8 i 9 5 f f Z I

S E B O R R E A

La seborrea se considerea una secrección exagerada de grasa. Siempre se localiza en los lugares donde hay glàndulas sebàceas. Es una alteración del saco folicular y las glàndulas sebàceas. Originan un estado grasiento sobre el cuero cabelludo lo que contríbuye de una forma indirecta a provocar la caida del cabello y, generalmente en el hombre, la Alopecía (calvície). La grasa es un elemento importante en su grado justo que beneficia per, en exceso, es nociva y destructiva.

cl. Elías Rogent 18 A (tocant mercat Torre Blanca) T e l . 6 7 5 4 0 0 6

GLÀNDULA SEBACEA

Sant C u g a t


ÍPftSM^S***!^

^^m^mmmm^m^

Romà Ventura i Sala J. M. Santesteban Alonso

A

l'era de les comunic a c i o n s és en el mitjà t e l e v i s i u on m é s es n o t e n els avenços tecnològics dels camps de la informació i la comunicació. Aquests fins i tot també han arribat a les televisions locals, si bé fins avui moltes d'aquestes emissores, com és el cas de TV Sant Cugat, funcionen de manera provisional fins que sigui aprovada la normativa que els faciliti una implantació més estable que no pas l'actual. Roman Ventura, actual ànima de la nostra televisió a Sant Cugat, porta un bon feix d'hores i experiències que, segons ell, •<han de servir en un futur per engegar un projecte pensat per a les necessitats d'una ciutat com la nostra». Les seves vinculacions dins el mitjà daten de l'any 1985, en què va i n i c i a r les p r i m e r e s e m i s s i o n s de televisió local. Això va ser a la Festa Major de Sant Cugat, «disposava d'un equip molt precari instal·lat en una de les habitacions de casa meva i des d'allà vaig emetre les primeres imatges del que avui coneixem com a TVSC». Roman, sempre vinculat a cadenes de televisió locals, ha ocupat els càrrecs de director de TV Sabadell i realitzador en programes a la TV de Manresa, que li van servir per adquirir con e i x e m e n t s bàsics d ' a q u e s t mitja. Durant els últims mesos ha compartit la dedicació professional també amb tasques del setmanari local Els 4 Cantons, amb el càrrec de cap d'edició. La seva participació i col·laboració han estat decisives en la creació d'aquest nou mitjà santcugatenc des de l'any 92, en què va sumar-se a l'equip que

ha fet possible a q u e s t a p u blicació. Però és en el món de la televisió on espera desenvolupar les seves inquietuds dinamitzant TV Sant Cugat, de la qual espera ampliar la programació en un futur immediat. «Ara preparo la programació de la propera Festa Major; aquest any serà millor que altres anys, això espero». Se sent satisfet d'haver retrasmès per primer cop i en directe actes tan importans com el ball del Paga-li Joan o les ultimes eleccions munici-

pals, on es va fer un seguiment puntual i ampli en directe, fet que van sorprendre molta gent. Roman Ventura no es cansaria de parlar de la televisió i concretament de la televisió local, amb cara de «seriot», cosa difícil en el seu caràcter, diu, «amb poc temps ha de canviar la problemàtica de les televisions locals i s'hauran de professionalitzar una mica, només una mica». A Sant Cugat parlar de Ventura o Roman és parlar de la televisió local, de TV Sant Cugat. •

El cinquè cantó 39...yfm Per Víctor M. Morera

sí es si así os parece. Este serà el ultimo "Cinquè cantó", la última columna de opinión que en la contraportada de mi periódico, intentaba con su atrevido nombre, buscarle la quinta esquina a algo totalmente cuadrado. Y eso siempre es difícil. Miren ustedes, nada es mas complicado de lo que nosotros queremos hacerlo. Hace unas semanas dejé mi cargo como subdirector por razones de mi proíesion. Mi relación directa con la agencia de publicidad en que trabajo podia originar malos entendidos y hacer pensar a alguien en la tan temida "corruptela por aprovechamiento de cargo". Y eso hoy en dia està muy mal visto. Hoy. el "Cinquè cantó" deja de publicarse por un motivo muv diferente: esta columna de opinión nació de la mano del director y editor de mi periódico. Josep Maria Cabreri/o. \ se va con él, por justícia, por solidaridad y sobre todo. por coherència protesional. No sé quién dirigirà desde mariana los destinos de Kls 4 Cantons, però de momento la abslención no deja de ser en mi caso. un voto de confianza. Felicidades a los que se van y suerte a los que entren. Exijo por última ve/., desde estas líneas. un periódico digno, democràtico. plural. informativo, que cree opinión \ que no favorezca a unos pocos en detrimiento del resto de la ciudad. estoy seguro de que el nuevo equipo serà capaz de conseguirlo. però que conste por escrito que si por mala fortuna así no fuera. que si Els 4 Cantons no mantuviera la misma línea que hasta hoy, la joven cabe/era del periódico de Sant Cugat, los José Marías. los Roman, los Carlos. los Víctors, y todos y cada uno de los que han hecho nacer este periódico pasaremos factura a los que ahora regiran los destinos del medio de comunicación màs libre de la ciudad. Y no son ganas de provocar, es simplemente un aviso sin mala intención. Permitidme que dirija mis últimas líneas a las todas personas que han permitido las 39 columnas del "Cinquè cantó": mi director del medio, y a todos los demàs Gracias por confiar en mi verbo tosco. simple. y a veces fuerte, però del todo natural, vera/ y sincero. Gracias por aceptar el juego democràtico. por permitirme criticar al que manda. que en el fondo es de lo que se trata. Obviamente. estimados lectores, ustedes saben como yo. que si los políticos fueran aburridos, los comentaristas estaríamos muertos. Y los políticos de mi ciudad jamàs han sido aburridos. Richard Bach, en su libro "Ilusiones", escribió un dia: "Nunca te concedas un deseo sin concederte también la facultad de convertirlo en realidad. Sin embargo, es posible que te cueste bastante". Gracias lectores de Sant Cugat, sois sin duda. lo mejor de la ciudad. Punto y final. •

Diari de Sant Cugat 049  

Diari de Sant Cugat nº49, 13 de maig de 1994 (Els 4 Cantons)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you