Page 1

PERIÒDIC

INDEPENDENT

D'OPINIÓ,

Q

Any 2. N 33

SL·IIV/IARI Ple Extraordinari per al proper dimarts sobre l'acord de competències del' EMD PAG.3 L'Any del 50 è. aniversari del CMSC presenta les seves activitats PAG. 4 Opinions diferenciades sobre la vaga general del proper 27-G PAG.8 Okupes (II) "Un modus vivendi" molt particular de viure PAG.

20-21

disminueix un 50 per cent la delinqüència en els últims tres anys. PAG. 24 Futbol sala La Floresta Ciutat Meridiana 1 Champion 14

INFORMACIÓ I SERVEIS Divendres 21 de gener de 1994

DE SANT

CUGAT

DEL VALLÈS Preu. 100

Risc deprossesamentper a l 'Alcalde

Les zones blaves portaran cua El jutge de Rubí tramet al TSJC la denúncia d'un ciutadà contra Aymerich Arran de diferents informacions que ha pugut esbrinar el nostre setmanari, Els 4 Cantons, ha pogut obtenir una còpia de l'Auto" del Jutjat d 'Instrució num 4 de Rubí, com a diligència prèvia, a una denúncia presentada pel senyor Josep Maria Llauradó Olivella, a l'Alcalde de la ciutat. Aymerich podria haver de respondrà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per haber utilitzat bulletins de denúncia de la Policia Local de la nostra ciutat, a l'hora de sancionar, 1' aparcament incorrecte a les zones blaves. Josep Maria Macias Castano, jutge d' Instrucció de Rubí passa la documentació al TSJC, per la necessitat, si arribés el cas, de sol·licitar de la Cambra Parlamentària el suplicatori d'Aymerich a causa de la seva condició de Parlamentari Català. Aquesta denúncia sembla sortida de curs lògic perquè un contenciós administratiu podria haver estat la via més correcta.

PAG. 26

Kampio continua la polèmica

Pag 6

Entrevista a Jordi Franquesa sobre la cloenda de l'Any Miró "La ciutat ha quedat a una bona altura "

L' obra que comercial S.P.S. Barcelona està contruint a Sant Domènech-Colomer continua envoltada de polèmica,a causa del resultat de l'informe que ha encarregat Sant Cugat Comerç Pàg. 9

Jornada de Portes obertes El 28 de gener 1994 celebrem el primer Aniversari

Els 4 Cantons.

RWo. Con Mora, 9 Tel. i Fax 675 30 52

% Pça. Soni Francesc, 1 Tel i Fax 589 0 8 3 3

Esteu tots convidats a visitar la nostra redacció de 11deí matí a 5 tarda


SERVEIS

E L S 4 CANTONS

DIVENDRES, 2 1 GENER 1 9 9 4

I Tendència pels propers dies

POLICLINIC TORREBLANCA

ïa « IM i

uilüfl i

els informa d e les

Farmàcies deTorn D e l Divendres

^

R

K

Dissabte

T

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

R T

S. Rusinol, 38 Tel. 674 06 45

L

\\ Dimecres

Dijous

D O

Diumenge

N

St. Magí, 50 Tel. 675 35 53

Sta. Maria, 27 Tel. 67415 31

s

R. Celler, 97 Tel. 674 77 49

c Divendres

28

126 127 C H

2 8 - 0 1 - 9 4 \

Dilluns

„ M

Dimarts

i 22 i 23 I 24 «25

«•I

A

2 1 a l

\

Pg. Diputació, 1 Tel. 67403 64

E Alfons Sala, 46 S Tel. 674 04 83

L

Sta. Teresa, 40 Tel. 675 33 44

Els dissabtes tot el dia i diumenges al matí, també resten obertes: Pintó de Valldoreix, c/ Església, 3 Tel 674 28 71 - Serret de Mira-sol, Pg. Baixador, 78 - Tel. 674 23 72

Per avui divendres la tendència és a millorar, però encara hi ha la possibilitat de petites nevades al Pirineu a cotes altes. Dissabte i diumenge es situarà un anticicló sobre la península que facilitarà la pujada de les temperatures. Temps estable i sol. La tramuntana es reforçarà degut a l'aire que ens arribarà del nord. Boires a l'interior i possibilitat d'inversió tèrmica a les muntanyes. Gelades durant la nit. Es recomana precaució a l'hora de conduir a causa de plaques de gel. InformacióJüiililudti

PERRUQUERIA • SALO D ESTÈTICA

homes, dones i nens SERVEI DE MASSATGES

m jm

SERVEI PERMENENT D'INFERMERIA Injeccions - Control Pressió Arterial - Cures POLICLINIC TORREBLANCA - Telèfon 5 8 9 18 8 8

Horari Autobusos

R E F R A N Y E R CATALÀ

i.-i SANT(T(,AT-MIRA-SOL-NUSJANKR \k-.,\-

M\SJ\M'R

li ' . r i . L

\-iWx-,

I llim.-. v i f , : j

I ,R1J li.ir.i i ^iiarl

?l v i ' , Ji.s.v.-v

-i.,-,,,, . : i iíi h'

\ M * . i j j j h.Tj iquan

l i M.H'.:.I ' I"'. '•:.!!' ! W ' " k ' M \ " J .., j S 'Mlh í \v- . i -.r.i, L . " ' ' ' h

! Jv^jhlt.^; ti. slm^ .i Z Z ] .^ hi

KKU1KKM.I T: V U Jjnc: l *IJCI.> M i r i - v l . l > u t i u Vjlldurei'. l.sULi I S . I M Í ' U L J I

vlm.il C:i-. R..i|j. \ \ -\!inn- Sali

I - 2 M C L I l RB\ DESANTQGAT IV-:l; s\N! IXiMtNK'H S.-nidi'- (idj lo nl,njv :

li '.n'id.i 'i

ill i|!'„ihli·MK-'.l j , j ' i i : -.•

'

:

I In;: j - . i r i . U . ' : h h . U r s i h k - s , l o l i u - i " ! h i Ü o . k T I . M \ ( III S . ' l d e - ( j d i ÏI'MIIIHII'.j v t i . J j

f-ïtlh n u l , D U M N C M ' C M I U S j i í l l h '

l'Iliim snmda

" • " ! ' ilh-vihlcsi l;-l:,.si " ' - " l ' I .

RK(ORRKCl T: S „ n IViiicncàr Crc;. R,.|j. SJIII France*. PI l'H' M a c a

Mm'olir C i r ( '..n.ma. l-.M\k.n. Ari* R K

1.-3 SANT (TGAT - LA FLORESTA - LES PLANES J

I (II HM S..nn!i-s' ('jil·ih.iral mil.j.

Mlllljj

' ' l ' l i [ll.lli . D l ^ j h l l ' V

k-NtlUS J ' i - . M « I li I

l'íini,..."-!'..!.! : i ' M I - . | ) h N i h k - . i l ^ l ' . . : w k ' - : i . i « l h i .

IV-.1;

1 M A I 1!) S'.nidi- ( • i d i r n . - j . m i l l i

l i -. nul., " J I 1 - -..iii t D i - i h i i ' - i l c - i ü - a l e s » *l''hi i liuv.1-,'[".!,: : Z 2 l ' l i

|IIV-ÍII:L-

u - o u - , : - - : ' _'i r

KKCDKRKI.l T: I i ' . « . i , . I . . I •.T·.V.I. I' i .-niií. M . r . j i . C'r-ju K....I A l l . " , s.r ,1 I - i i i i r

A -3 SANT ( l GAT - Rl BI - TERRASSA IV dilkin- i ,li'.;ndrc-

' J -,'aidj i .•> i JO-* ^ h . i ai- 25 minuts

.u-..i.:.,i."-..i-- , - - : : M I S..M •'..' •...•..:.... n.i - i".™-- . J J J I i ' i i i - . .

r-.SSh " .^Jh I I 5 5 h.

[l.-.inu--. Ji'jircnL.'-1 :.'-lui- l i - r r i d i ^ 2J i . n - 1 ; *:'::nil-Je l·,i.:,iitTil··i-

;

.'-::

:'i:

\ - 3 S\NTCUGAT-BARCELONA l v S.,w l UEil .1 Ha.'-.'I.J!..

.!.• ,,i-;.i lu.r.il''.-.'-.;:'.niiv.r.u!.. i lc- J. !i s.-'

I-;-...;,:,.li li.,.- t " - C.i.'.jir. il„ .1 U " Vtl l > !i |l;--.il-:.-n i :;

: : in. I'

' ..•".'.•

•.

- - ••'•!' I ' l ' t l - ' i l l " l i l l - , l . - . ...'.i -•.-;. ' ' " - u l l

••::.:,! i l r - : :

' , n ' . i .

i ' l ' •-. i ' u ! . i j J J k

i''-:iu-

. - j | ! :,,.'.'.I..:'.,!,,

' . . - ' i .:.i . ' . • - "

:• •

i'"" J I - I liiiinr-J.,.:.:..

. : i u „ ., - i , : . , i I . - : . ' ' 1 + s , , ; „ . , . , , ! „ . . , ,jl •.:,-.

...li', 'i...iii

li

:••<•

l'..:l. i l . i l . . , | S . . . •'. . . I I

l.i i.l

MA!'

' . ' i ' l ' IIM:I •:.^. ! l·k-, i i.->i... A ~ i~ - i

IVMI V l ' i N S w l

De,,.'«.-I

f'ffl

iluii-..1i..·!trrl'.'ij'.i,-/

1.. - u : i , l i

- 4 - l · i . u - I - ,-:5-..:i.;:-.!.-

-.in,. - . ' : n l . : i l i , :

. i.

W i s , r'u!.: l l i ' - i . T i . i m ,i, ;

i i,'-t

yj Joan

del llibre Amades

-&3 Si t'encerto t'endevino

Aplicat quan hom obra de pura pensa, sense premeditació La tradició ens parla d'un metge molt famós que com més malalts visitava més complexa veia la ciència mèdica; cada dia se sentia més ignorant en l'art de medicar. Convençut que els malalts es guarien sols i que l'acció del metge era nul.la, un dia redactà quatre mil receptes dels tipus més variats i diversos, una per a cada un dels quatre mil mals que segons les quatre mil opinions dels seus metres podien existir, i les posà totes dintre la cartera. En visitar un pacient el subjectava a un estret interrogant per donar a la visita el màxim to de serietat, després obria la cartera i li allargava la primera recepta que li venica a ma mentre deia: Si t'encerto, t'endevino. La tradició afegeix que malalt que visitava, malalt que guaria. • ELECTRICITAT • AIGUA • GAS

MIQUEL RAMS

• AIRE CONDICIONAT • CALEFACCIÓ • INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Canvi ('.ui Matas. 0 -SANT CUC AT- Tds. 674 80 39 mòbil 908 897882

pel Centre MeieoroU>u,k de Catalunw

MoniUÜ È

Alfons Sala, 23 baixos-Tel. 675 16 51

U 9

08190 Sant Cugat del Vallès 44&A-.

g

ftíW

•OM·&KÍ·H* <4

^«'.«^.víií-W»'

JS * «

**HJSWfcHWS!S.,r s*

*-*$!*«•'•'• #*?<«?? ÍWíÇtiK'aa-*

TELÈFONS D'INTERÈS

SERVEIS -Ajuniamenl - Ambulatori Les Planer, - Bombers Bellalerra - Bombers Generalitat - Bombers Rubí -CAP • C.A.P. Urgències - Casa de Cultura - Casal Valldoreix -Catalana de Gas - Centre Cívic La Floresta - Centre Cívic Les Planes - Centre Cultural Mira-Sol -Cinemes Sant Cugat i Reserves] -Correus - Creu Roja Sant Cugat - Creu Roja Valldoreix - Dispensari La Floresta - Em. Municipal Descentralitzada - ENHER (Rubíl -E.E.C.S.A -E.F.C.C -Funerària -Grua -G. Civil i Mira-sol) -Hisenda

589 22 88 675 51 05 692 80 80 085 6998080 5891122 5894455 5891382 674 4599 725 29 44 589 08 47 675 5105 5892018 5890941 6747096 6741234 674 24 59 674 76 15 67427 19 6991892 58912 26 67419 34 67405 25 6743371 6742379 5891155

-Jutjat

6746696

- Oficina Municipal La Floresta 5890847 - Parròquia Sant Pere Octavià 67411 63 - Parròquia Les Planes 204 7503 • Parròquia Valldoreix 674 05 69 - Piscina Municipal Valldoreix 675 40 55 - Cuerpo Nacional de Policia „ 674 78 58 -Urgències -091 - Policia Municipal „ 092 - Voluntaris Protecció civil .„092 - Policia Municipal (Valldoreix) 908 79 51 25 - Comissaria de Policia „ 674 76 12 - Taxis iparada) 6740997 -Ràdio Taxi 5894422 Repsol-Butà 6741580 Sant Cugat Comerç. 674 03 22

ASS.

RADIO

T A XI SANT CUGAT I VALLDOREIX

- SAUR l Aigües) -Valldoreix (paradai

589 00 21 674 1111

UTILS - Aigües La Floresta 6742089 - AAW iPP Mira-sol 674 2018 - AAW Veree Carme Mira-Sol 6741003 -AAW Sant Joan Mira-Sol 6747103 - AAW iPP Valldoreix 6742179 - AAW i PP Colònia Montserrat Vall. .674 21 05 - AAW i PP Can Majó Valldoreix 674 50 49 - AA. Prop. i Veïns La Floresta 674 20 89 - AA.W Aiguallonga La Floresta 674 5129 - Ass. Consumidors 26845 67 - Alcohòlics Anònims 317 77 77 -D.N'.IiCita prèviai 5893080 -Greenpeace (91) 54347 04 - H. General de Catalunva 58912 12 - H.Vall d'Hebron 427 20 00 - H.Sant Joan de Déu 203 40 00 - Unitat Coronària 2481040 - Tel. de 1' F2sperança 41448 48 - Inf. Carreteres 204 22 47 - Inf. Aeroport 4785000 -lnf. RENFE 4900202 -Inf. Port 318 87 50 -OM1C 589 3188 -Policlinic Torreblanca 58918 88 - PROMUSA 589 17 32 ENTITATS -ASD1 - Arxiu Gavin - Casal d'Avis S.C - Llar d'Avis Parròquia - Club Muntanyenc -Coral La Unió - Esbart Sant Cugat - El Tot Sant Cugat - Grap Sup. Immigrants - Ràdio.Sant Cugat -Televisió Sant Cugat -Els 4 Cantons

6753503 6742570 58916 38 589 05 98 6745396 6741006 675 26 52 674 86 61 674 93 14 675 59 59 58914 86 6740166

5894422 Servei dia i nit SERVEI de Grua Cobrament amb Targetes de Crèdit i Teletac

CONSULTES SOBRE LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS AL MUNICIPI i I

'" ' " .

' '"""!A"^""·'"·«·'^^f- > "'^'-· • ' . . — n ?.' ^ « **-'. , Í _ Í i

Brigada Municipal Tel. 674 01 48

PATRULLA DE LIMPIEZA S.C.P.

B- 674 9584-674 9612

CASAS PARTICULARES - COMUNIDADES DESPACHOS - LOCALES - PÀRKINGS - ETC... PERSONAL CUALIFICADO SERIEDAD RAPIDEZ DISCRECCIOK Ora. Cerdanyola, 50 -SANT CUGAT- FAX. 674 95 84


DIVENDRES, 21 GENER 1994

PRIMERA PLANA

ELS 4 CANTONS

3

Ple ordinari del mes de gener

L'acord sobre les competències de l'EMD anirà a ple extraordinari El ple del mes de gener va quedar reduït a 14 punts de pur tràmit Anna Cabassa Menys de tres quarts d'hora van caldre als membres del consistori per aprovar sense gaire discòrdia els 14 punts de l'ordre del dia de la sessió plenària d'aquest primer mes de l'any. El punt que es preveia més interessant pel ple. celebrat el passat dimarts dia 18, va ser retirat i no s'aprovarà fins al proper dimarts 25 en una sessió extraordinària. Es tracta del punt que feia referència al marc competencial que l'Ajuntament de Sant Cugat proposarà per a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMD). Un cop aprovat, l'informe s'entregarà a la Conselleria de Governació de la Generalitat que serà l'encarregada de decidir quin és finalment el marc que delimiti les competències de Valldoriex. Per altra banda, la Junta Veïnal de l'EMD també haurà d'entregar un informe similar amb les seves propostes. A fi d'evitar posteriors recursos la Conselleria de Governació, va demanar el passat desembre a l'Ajuntament de Sant Cugat i a l'EMD que aprovessin als seus respectius

Sessió plenària a l'Ajuntament de la nostra ciutat

plens les respectives propostes competencials.

Consens entre grups Els diferents grups que configuren el Consistori de Sant Cugat van decidir en la darrera junta de portanveus ajornar l'aprovació de l'informe per lograr un consens. L'alcalde, Joan Aymerich, va dir que tots els grups volien aprovar aquest punt per unanimitat, perquè així s'havia fet amb totes les qüestions que feien referència a Valldoreix en els darrers anys.

L'alcalde ja va avançar en passada roda de premsa que el document que aprovarà l'Ajuntament de Sant Cugat el proper dimarts 25 proposarà que tant la seguretat ciutadana com el transport siguin competències seves, així com el dret d'efectuar plans parcials en matèria d'urbanisme. Aymerich va mostrar-se confiat que la Conselleria de Governació respecti la proposta, encara que va dir que acatarà la resolució final, sigui quina sigui. Ara cal esperar per veure quina serà la proposta de l'EMD. •

Tres quarts d'hora pels problemes d'un mes A.C. Catorze punts configuraven el dimarts passat dia 18 l'ordre del dia del ple corresponent al mes de gener. Catorze punts que feien referència a qüestions d'urbanisme. d'economia, de comerç o de personal. Catorze punts i tres quarts d'hora per resoldre'ls. De l'ordre del dia cal destacar, juntament amb l'aprovació del padró municipal i del cens electora] presentats pel regidor Pasqual d'Ossó, la concessió per part de la Diputació de Barcelona d'uns ajuts que sumen un total de 43.200.000 pessetes. 31 milions i escaig es destinaran a la urbanització del carrer Àvila i la Rambla del Jardí de Mira-sol i 12 milions a la prolongació d'una claveguera d'aigües residuals. Per altre banda, els ajuts

també preveuen l'atorgament de 50 bancs de jardí. Aquests ajuts estan inclosos en el PCAL per l'exercici 94/95. Segons el regidor d'economia, Enric Renau, els ajuts que anualment s'inclouen en el PCAL han augmentat enguany en un 64 per cent per a la comarca del Vallès occidental, mentre que la dotació per persona ha pujat fins les 1270 pessetes. Renau també va proposar l'aprovació d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la neteja d'abocadors incontrolats que suma uns sis milions de pessetes. Com a dada curiosa destaquem que els representants del PP no van demanar aquesta vegada la col·locació del bust del Rei, sinó un museu d'utensilis antics. •

AMB PRICOA VIDA

SEGURS DE PER VIDA

Sant Cugat arriba als 43.373 habitants El creixement del cens de l'any 93 es situa entorn al 1,3 per cent, dada que si es manté farà que l'any 2000 Sant Cugat tingui 50 mil habitants A.C. En el darrer ple de l'Ajuntament va aprovar-se la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants i del Cens Electoral, que en data de primer de gener del 94 va situar-se en un total

de 43.373 habitants. L'I,3 per cent d'augment del nombre de santcugatencs fa preveure que en 7 anys la nostra ciutat arribi ja als cinquanta mil habitants, ja que des del 1987 el creixement demogràfic ha estat sempre al voltant de l'I per cent.

Per altra banda, el cens també ha deixat veure que el nombre de dones (21.949) és lleugerament més alt que el d'homes (21.484). Pel que fa al nombre de baixes, Sant Cugat va perdre en aquest darrer any 1.154 persones, de les quals 247 van ser per defunció i 907 van marxar a un altre lloc. 380 ha estat el nombre de naixements.

1.421 estrangers A la nostra ciutat hi ha 1421 estrangers empadronats com a santcugatencs. Entre aquests, el col·lectiu més important el formen els europeus que sumen un total de 851, dels quals 628 són dels països de la UE i 223 de la resta d'Europa. Per acabar, els habitants de Sant Cugat de procedència no europea sumen la xifra de 570. • Noves vivendes del creixement de Sant Cugat

Ella enviduà fa un any, té dues filles petites i una hipoteca a 20 anys. Altres famílies en una situació semblant es trobarien abocades al desastre econòmic. Elles estan protegides per la pòlissa de PRICOA VIDA que el seu marit decidí signar just tan sols uns dies abans de sofrir l'accident. Ara la casa els pertany, les nenes van al col·legi de sempre i en el seu dia aniran a la universitat. La vida per a elles, segueix.

PRICOA Vida <M Segurs de per Vida <*-í ii

li

IBflii

•\

///i u i \\ Truqui'ns als telèfons 2 2 7 20 09 227 21 06


LOCAL

ELS 4 CANTONS

Any del Cinquantenari del CMSC Joan Aymerich: "De la mateixa manera que el Barca és més que un club, el Club Muntanyenc Sant Cugat també ho és a casa nostra"

DIVENDRES, 2 1 GENER 1994

Sant Cugat i Font-Romeu s'agermanaran el 1994 Mont Carvajal

.losi'P M. ( iilnt/ri/o I ! \\:~--,:\ .ll-s.inK'. .; I., s.'ll .!•/, í h.l' M i n : i m r i \ Saiii I 'II M l .

1

. . .

•I i- M - ; r

U I . I I

K

i'

v i ' I I . II I , l l i

\

:

/

,

, • • • . , . '

I akaldt' entri' I . ( ari

Soler, president de l'entitat.

celebració de la Marxa Infantil de Regularitat, que enguanv l'nu representació del coincidirà amb la 15a. de CaCMSC serà rebuda pel Pre- talunya, i d'altres actes que Hls 4 Cantons anirà publicant ex\'iin I .i - M ( , tu 1.1 Ac\ B.il sident Pujol al Palau de la tensament. a partir d'ara. (ieneralitat, eh primers dies I', ,k' Li . i,:l;i;. It>;m \ \ IIKTKII. de febrer, l.a presentació, que va cod N'.'üv >'i I l'.ii.ihi Su!,'i. I'IYM mençar amb un petit parlament Jnil de IVnM,:l. I M;K . -c l '.ir 1 ,a presentació del progra- del P r e s i d e n t de l ' e n t i t a t . U> I V l ' l l M . i's \ ,; k ' l ,1 O'IU'1 l-.duard Soler, va estar seguida ma \ a anar a càrrec d'en Franxi.-: . ; IN m i l | , I I I N ii i n 11 > i I I I . K I O per nombrosos mitjans d'inforcesc Carbó, el qual \;i destacar I Vxtciïs pniLü'.mui J'.K li\ i lat v mació. ja que és un esdevenique ,il il.n ;: ik' I' an\ N ami .111 la importància d'actes tan desment important, no només a tac.ibles com la celebració de di-'som olupanl per a celchiar la XI Mitja Maiato. el proper 6 casa nostra, sinó també arreu Famu'i s.ii i I )ins de la ptVscn de febrer; la participació al 25è del país, pel q u e r e p r e s e n t a t:IL'Íiv eal .lc\lacar la mterxen amv ei sari de la Renox ació de c o m a e n t i t a t q u e ha s a b u t .• l<> ilc 1 \ U akk'. que \ a ler la Flama de la l l e n g u a Catala- mantenir-se fidel i impulsora. una i·iunpai.k m entre l'entitat na. en la qual es commemorarà durant cinquanta anys, del sensanleuLMletiea 1 ei F.(' Bareetir català a través d'activitats Imia. tol ilienl que "FI C l u b amb una exposició fotogràfica, tan arrelades a Catalunya, com Miintaiixeue es per a Sant t ' u - del 12 al 29 de febrer: les cinc són les de muntanya. • ;jut mes que un cluh. lla servit vegades que el CMSC ha part i c i p a t c o m a o r g a n i t z a c i ó pei apletiar moltes inquietuds i activitats al llatí: deK cmquan- d'aquest esdeveniment, també la anvs de vida de Sant C'u- que el Club acollirà l'Assem- Festa de Sant Antoni Abat; el escollit yal". Va manifestar també que blea de la FFFC. el 17 d'abril. Club que ha estat de la Festa, I'A|imtament donaria el suport que serà un dels moments im- com abanderat també amb un necessari perquè l'oriianit/acio portants per a l'excursionisme hi participarà de l'anx del cinquantenari los català, en el qual es reuniran carro simbòlic del primer lova el mes brillant possible, lín el totes les entitats excursionistes cal social que l'entitat catalanes a Sant Cugat, l.a pugaudir: "La Casa de les Llodecurs de la roda de premsa. d'Octa\ a destacar un tet simpàtic. \ a blicació d ' u n llibre que reco- rençones" a la Plaça llirà la història de l'entitat, i vià. Aquest edifici avui ja ha dir que 110 li agradava iiaire reque a través d'historiadors lodesaparegut. c o i d a r . 1 es q u e ell t a m b é . cals. s'estava completant. La aquest a n \ . Iaia 50 anv v

Sant Cugat s'agermanarà amb la localitat de Font-Romeu aquest any. [.'alcalde lo an Aymerich va explicar que a q u e s t p r o j e c t e va n é i x e r l'any PKS9. però que havia es tat ajornat fins al m o m e n t . Font-Romeu. situada a la Cer danva francesa lambe compta amb un centre d'alt rendiment ;C-\Ri per a esportistes d'èlit. igual q LI e ! a n os i u \ i 1; i Aquesta coincidència tou el motiu que s'obrissin expcctali ves d'unir totes dues ciutats. I. interès principal del projecte és la possibilitat que eK es p o r t i s t e s q u e s ' e n t r e n e n en ambdós CAR puguin utilitzar indiferentment l'un o l'altre. A mes. el conveni de col. laboracii'i s'estendra també a d'altres àmbits, c o m el cultural o ei social. /-./ Club Muntanyenc de Sant Cugat, que organitzi excursions i sortides setmanals a Ics pistes d'esi/ití. serà un dels beneficiats del futur agennanament.

HI CAR d'altura de FontRomeu l'ou creat als anvs seixanta amb l'ohjeetiu de preparar l'equip francès per als Jocs O l i n i p k s de Mèxic. Paral·lelament. el CAR de Sant Cugat neix pei a entrenar els esportistes p; nicipauts dels darrers J o c s O l í m p i c s , ce l e b r a t s a Barceló ía. F. I c o n \ en i e s t a t o r ç a a\ ancat. fins i tot en els mes mimnis deta'ds. I I document .•sia :•..•.!.i. u : en v akila i en I rances. i esia llest per a ser signat L'alcalde d e Sant C u <iat. ,|oan A v i n e r i c h p r e t é n a p r o v n r el c o n v e n i e n u n p r o p e r ple municipal.

l'd m u n i c i p i d e F o n t - R o iiK'ii és un centre turístic d alta m u n t a n y a . Compta a m b una t r e n t e n a d bol els i un gran nombre de cases de descans i esbarjo. A Font-Romeu hi ha també el forn solar més gran d'Furopa. instal·lat pel 'Centre National de la Recherche Cientifique'' de França.

ELSBCANTONS :<.'pu>.ui i VT.CIS jc Sant Cagat JL\ Valle-,

r.dita: Diari do Sani Cugat. S.L S\i !•:!( CIICT.'M

iiSl'UlSa-it'uwtile'.Vall

l'IK:Bím>!3ftT Director: Jost-f M (.'ahren/u

Sots-Direclor: \ u t n : Mnn-rj Cap d'Edició: Roma Yenlura Cap de Publicitat: Carlos Borda Dipòsit Legal: GI-1.405-93 Impressió: Rmimpres-Gimna

Col·laboradors: Talo. J tan-Marc do Semir. Kinniíi •\rNiki. ?CK Pich. Anna Cabassa, Núria de Ma>. \avcr Borràs. Adolf. Anna Borau. Mont Carvajal. Rovi Carrasco .M 4. Devesa, Fina Pere/, \V-S \.. M:nse Sani. FotoprafU: J M Mula, M V;,llcv Cristina l'Mnana Redacció: 674 01 6* PubikiUt: Tel i Fax 674 02 04 Distribució: Mailing - Vallés S.L. K!> 4 ("anions no comparteix necessariamenl ies opinions que es publiquen a les seves pagines

Membre de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal

CENTRE DE LA IMATGE

/ / / / /

Fotos en color en 1 hora Diapositives en 1 hora Diapositives a paper en 2 hores Venda de material fotogràfic nou i usat Reparació de tot tipus de material fotogràfic (taller propi a la mateixa botiga) / Servei públic de fax / I ara també un nou servei: li passem les fotos de color a blanc i negre

Sta. Maria, 14 - Tel. 675 56 74 - Fax. 675 57 24 - Sant CugatMembres del Club Muntanyenc Sant Cugat fa cinquanta anys.

Av. Catalunya, 72 - Telèfon i Fax. 580 19 53 - Cerdanyola


SANT CUGAT AL DIA

DIVENDRES, 21 GENER 1994

ELS 4 CANTONS

5

La Cavalcada dels Tres Tombs

SAUR canvia de domicili

Montse Sant

L'empresa trasllada les oficines al nou edifici de servei? Torreblanca

Diumenge, a les 10.30 del matí. començarà la gran desfilada dels Tres Tombs, que sortirà del Pla del Vinyet. Enguany, es vol retre. dins d"aquesta Cavalcada, un homenatge al Club Muntanyenc, que corn ja informen en altres espais, l'entitat celebra quest any el seu 50è aniversari. Els representants de la Junta del CMSC. Eduard Solé. Tere Rigol i Asensi Giménez, seran doncs, els abanderats i cordonistes de la tradicional festa dels Tres Tombs. "Quaranta cavall ben amagats". Els joves dels setanta demostren La Cavalcada estarà in- que els tractors també tenen cavalls. tegrada per un gran nombre entitats que hi prendran part la animals i el lliurament d'obsede cavallistes. a més a més del Massa Coral Vinya de Sants, quis a tots els participants. "Carro gros de bous'*, i molts la Banda de Música A.C. de la Més tard, la desfilada contid'altres, com per exemple el Cooperativa de Barberà del nuarà pel carrer Major i altres del CMSC que simbolitzarà la Vallès, i el Grup de Bastoners carrers de la població, fins seva primera seu "Les Llo- de Sant Cugat. En Joan i la acabar el recorregut a la Plaça rençones". el carro de Els 4 Marieta tampoc es volen per- Barcelona. Cantons i molts d'altres faran dre aquest esdeveniment, i fide la festa centenària una de guraran en un lloc destacat del Tarda a l'envelat les més nombroses participati- seguici. ves. Els actes s'iniciaran ales A la tarda, a les 6. tindrà Cal destacar entre d'altres 11.30 amb la benedicció dels lloc el gran ball d'envelat. amenitzat per l'Orquestra Rosalcda. Enguany la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat ha volgut donar un caire molt més animat a aquesta tradicional desfilada. per tal d'unir-se. així, a les felicitacions que les entitats del poble reten al Club Muntanyenc pels seus cinquanta anys de vida. Cal recordar que aquesta festa dels Tres Tombs és una de les festes més tradicionals, junt amb Sant Medir, que Sant Cugat té com a festes centenàries. • L'any cinquanta-tres, foren banderers R. Masó, R. Mengual i P. Pahissa

Redacció L'empresa SAL'R subministradora d'aigua a Sant Cugat i districtes, trasllada el seu domicili al nou edifici de serveis Torreblanca. a la /ona del mercat nou. Les noves oficines han estat obertes al públic la setmana passada, amb la qual cosa queden tancades les que fins ara tenien al carrer Hospital. SAUR ha fet arribar als mit-

jans d'informació el canvi de domicili posant a disposició dels seus clients el número de telèfon 589 00 21. Les noves dependències permetran disposar d'un millor espai per atendre els nombrosos usuaris que l'increment de la població ha registrat en els últims anys. El nou domicili està situat a l'avinguda Torreblanca número 2-8-local 8. de Sant Cutiat. •

L'Esbart participa en concerts destinats a apropar la música als nens Mont Carvajal L'Esbart Dansaire de Sant Cugat participa en el programa que du a terme la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música destinat a apropar la música a les escoles. Al Palau. l'Esbart Dansaire. juntament amb altres grups prestigosos com són la Simfònica del Vallès. la Camerala de Música Tradicional. Percussions de Barcelona, la Big Band del Taller de Músics i l'Orquesta de Càmara del Real Circulo Artístico interpreta cançons i

danses populars, ja/./ en viu. música clàssica i "la volta al món amb 80 instruments" de percussió. Ja fa vuit anys que la Fundació practica programes d'aquest tipus. Aquesta edició es titula "Les escoles al Palau", que just comença aquest dies i que comptarà amb la participació de 50 mil escolars del principat. La seva principal funció és la d'apropar la música als joves d'entre 4 i 17 anys. de manera que l'entenguin, la gaudeixin i la sàpiguen escoltar sense avorrir-se. •

J-

Griful

TOTAL GAS-OILA SENSE OLOR

CAMIONS

Ctra. Gràcia a Manresa, km. 14,800

Botigues d'accessoris

SÚPER PREMIER 98 SENSE PLOM

SERVEI

ESTACIÓ DE SERVEI

CANVI D'OLIS I DE PNEUMÀTICS

DE GAS-OIL A CISTERNA

AMB

DOMICILI COMPTADOR

GRATUÏT A LES RODALIES A PARTIR DE 400 LITRES

Telèfon 24 hores

(contestador

589 45 55

ESTACIÓ DE SERVEI Ctra Cerdanyola, k m . 4,900

automàtic)

Llenya i carbó


6

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 2 1 GENER 1994

Les zones blaves, les denúncies i les retencions de comptes corrents .1. Ma. Llauradó i Olivella . U N *

.•//

H

e lleei'. l'opimo eiel meu

niinp.ins \lloiis Perona. publicat en el pioppassa; iiunieio. : imnai "i v',,. lonameiti ::wi:<n. i' ímnnií ia ./!//,;'". \mh lot el lespcttc pei al meu a>m panv. t o t a l m eeoinpailei\o n t en d c s a c o piaet\ o l . q u aai'.ici'.t n n. !o| 'i'arl\ l-e. pe:o In ne d/e-e.M

Local. alguicn que no ostenta la condicion de agente de la aLitoridad actua _v se utribuyc en el doenmento la condicion de agente.

apareamiento ni se facilita fluide/, de trafico.../.. al existir suficicutes, pla/as... seria lógico preguillar a quién o a què sirven es-

lo que pudicra ser constitLUi\ o de un dehto de usurpaciòn de IniKiones pnblieas. art. 320 del Cod;go Penal, asi como lamhien laUeda.d. art. 302 _v 303 del (ii digo l'enai. . siendo preciso deterniina;'. . qnienlos\ boletmes por orden de . oikcsioiian.i de quvn ha entregado a la empres. 1-1 U A

tas linniaciones va que de ellas no se beneficial! ni la admimstracion ni los administrados... p r o b a d o s afanes r e c a u d a t o rios .." Crec i|ue el dictamen és prou aclaridor. \i i'\inittaineni vi ordenar cl

\'! ''','

\ni.,

l'i i' 'i:... i. K \

que

aceri si que es pol disv u

tir la localitat d'aquestes /ones. No només a Sant Cug.it. sinii a d'altres ciutats on s'han implantat: hem vist com els Tribunals han declarat la il·legalitat de les malei\es. el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, entre d'alues. I si be el que s'ha discutit fins a la data, no es pròpiament en si la /ona, sinó la tonna de g e s t i o n a r - l a . ja que hi ha sentencies en el sentit que els vi;_:ilants d'aquestes /ones no tenen el caràcter d'autoritat, i per lant. les seves denuncies no son pro\ LI fefaent. Kl prnblema a Sant (u«at és greu Primer, perquè s'han estat utilitzant denuncies de les zones blaves amb paperetes de la Policia Local, signant uns suposats agents, que no ho són, ja que son vigilants de l'empresa concessionària. Ai\ò va donar lloc a les Diligències Prèvies 333/93 que es tramiten en el Jutjat n" 4 de Rubí. on es va dictar "auto" (intcTlocutòriai i on es diu "un holetin de denuncia que se encabe/a con la mención de Policia

.

He de dir que aquestes res ;,;i,,., „,,, i ;,. „, , ,,, pousanihlals penals son en estu

I'/I/ÍIM'.'. anant

d limitar

. . . i/ i \tiicianamcnt

cl

cu un

mateix

d i . en a q u e s t e s d i l i g è n c i e s pe-

''<''"' i garantir

ne.ls pei a \eure quines persones

es pei ter sense haver de pa^ar. senzillament. tal com es jeia íihiiiw. amb iiijiielly </ivi/if<·f.v-/i<;rari\ i/uc m\lal.!a\'en al cotxe.

de l'Ajuntament afecten, perquè en multitud de recursos administratius es va advertit la incorrecció jurídica, i cL recursos es varen desestimar. No hi ha secret sumaria!. Tot això \ a donar lloc a un canvi de paperetes, que durant un temps han estat signades pels vigilants i no per agents. Fins aquí. podríem dir que només es discutiex la legalitat de les paperetes o denuncies. però també he de dir. que els Ajuntaments no poden, en les facultats d'ordenació que tenen atribuïdes del trànsit, fer els actes discrecionals que vulguin. Tots els actes administratius, reglats o discrecionals han de ser proporcionals i congruents. Així puc dir que en el recurs contenciós administratiu 217/92 que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra les zones blaves i contra les denúncies imposades a Sant Cugat, i que està pendent de sentència. a la prova pericial, el perit afirma amb rotunditat, respecte a algun sector on s'ha implantat la /.ona blava a Sant Cugat, que: "ni se facilitan las plazas de

una rotació,

tcmn\

això

Se'm pot dir que es podria l'er una trampa canviant l'hora cada temps limitat. Bé. això també passa avui a Sant Cugat. ja que hi ha un possible frau. que m'han explicat i no he l'et. que consisteix en deixar que et posin la multa i al final del dia anul.lar-la amb 200 ptes. Així amic Perona. he de dir que sí que es pot discutir la legalitat d'aquestes /ones. Si és veritat que es paga l'impost de circulació). i l'estacionament no constitueix un ús especial del carrer, sinó un ús normal i general. que a més no és de vigilància. evidentment el fet d'imposar un preu públic o taxes significa una doble tributació per a un mateix concepte: estacionar. Per tant. seria bo que l'Ajuntament revisés realment a quines zones de Sant Cugat és necessari l'establiment d'estacionament amb horari limitat, i si s'implanta, ho fes sense afany recaptatori. HI que més em preocupa ara, és que en el meu despatx professional, han començat a venir ciutadans amb comptes corrents retinguts per les suposades denúncies ímpagades de zones blaves, fet que l'Ajuntament, a través de la Diputació, està fent i que tristement en aquests dies de Nadal, ha estat el regal de Reis per a molts. Resulta que aquestes retencions, que només fan algunes entitats bancàries a Sant Cugat (no t o t e s , i el que és d'agrair que les que s'hi oposen. s ' h a g i n e s t u d i a t el tema) no acompleixen amb la legalitat per diversos motius que aquí no exposaré del tot. però si resumiré, fet que he posat en coneixement de l'Alcalde, el qual atentament ha estat sensible al problema i em va assegurar de cercar una solució favorable, malgrat que les retencions les ordena la Diputació. Kn primer lloc. diré que moltes retencions es fan damunt de comptes indistints, i per tant, hi ha part de saldo que no es pot retenir, perquè no és del sancionat. En segon lloc, no s'acompleix el que se'n diu la preferència de béns a embargar, és a dir l'ordre, el primer a embargar ha de ser diner en efectiu metàl·lic, i els comptes corrents són uns dipòsits, que no forçosament són del titular del compte (per exem-

ple en els advocats poden ser p r o v i s i o n s de fons dels seus clients). Però a més s'ha d'advertir personalment o individualment a l'afectat que es procedirà a la retenció del compte. Comprovats molts expedients. resulta que ni es va notificar individualment la sanció o denúncia. però es mes. s'han l'et puhlicacions manifestant que el denunciat té domicili desconegut i gent coneguda de Sant Cugat que tenen comerços, pagant impostos. e t c . ) resulta que són desconeguts els seus domicilis. Recordin que ai.xo ja \a passar a l'Ajuntament de Barcelona, on resulta que el mateix Ajuntament tenia domicili desconegut. segons la Diputació. Que vingui Déu i ho vegi! Jo ja ho he advertit a les entitats llançaries amb les quals treballo, que si em retenen el saldo, ampliaré aquella denúncia penal contra la pròpia entitat, fel que he comunicat per escrit, i que en algunes entitats ha estat acceptat i ben rebut. Kn tercer lloc, la retenció dels comptes pot donar lloc a retenir els salaris o guanys de les persones, sense autorització judicial, per ingrés de la nòmina o del guany en el c o m p t e , i en aquest cas, l'article 1.447 de la Llei d'Kiijudiciament Civil, diu clarament que per a embargar salaris, primer s'ha d'haver intentat embargar diners en efectiu, joies, valors, crèdits, rendes, béns mobles, etc..., per tant no

es poden embargar, sense motiu. els salaris ni les pensions. Com veus. company Perona. sí que cal discutir la legalitat dels estacionaments limitats i de les seves conseqüències, i en definim a. els Tribunals ja ho resoldran. que t'ho dic amigablement i esperant que em perdonis la gosadia de no compartir lot cl teu article, si bé amb la resta hi estic totalment d'acord. Ah! un consell: amb l'Administració sempre és bo comprovar la legalitat dels seus actes. pcrqui si be es cert que gaudeix de p i c s s u u i p c i ó tic legalitat. molles vegades s'extralimita. Lspero que el Sr. Alcalde pugui resoldre ben aviat aquests regals de Ré,s de retencions de comptes corrents: que la Diputació sàpiga qui viu a Sant Cugat, i notifiqui. segons la Llei. i sobretot que Ics entitats bancàries no es facin còmplices d'aquest incorrecte procediment de retenció de comptes no ordenat pel Jutge. Quan tinguem sentències de tot això, si Els 4 Cantons ens deixen, i espero que si. ja us explicarem com acaba. De moment el que podeu l'er és recórrer, denunciar i no romandre quiets, si penseu com jo. que Sant Cugat era més bonic abans que els carrers fossin blaus i per a estacionar no s'havia de pagar, tenint present que les zones blaves no han beneficial l'administrat o conductor. •

La denúncia a Joan Aymerich pendent de la decisió del TSJC Víctor M. Morera L' article que publiquem en aquesta mateixa plana i signat pel Sr. Llauradó, va ser el punt d'arrencada de la informació que avui encetem amb un tema que sens dubte pot crear una important polèmica. Rebut aquest article d'opinió a la redacció del nostre diari, vàrem consultar al Sr Llauradó per esbrinar quelcom més de la diligència legal, que aquest havia interposat contra i Alcalde de la ciutat. El Sr Llauradó confirmà en aquest setmanari que ell havia demandat, al vigilant de la zona blava, que s' acredités com a agent de /' autoritat cosa que no era. El Sr. Llauradó no va voler fer més cap tipus de declaració sobre això. El fet que figurés en el seu article el número de les diligències prèvies presentades al Jutjat número 4 de Rubí, ens va permetre arribar fins a obtenir una còpia l' Auto, dictat pel Jutge amb data 13 de Gener 94 només uns dies deprés de rebre /' article del Sr. Llauradó. Fonts juristes consultades de tota solvència han informat a Els 4 Cantons, que V escrit, que el Jutge de Rubí, ha enviat al Fiscal Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, deixa prou clar que es tracta d' una actuació contra el Sr Joan Aymerich Aroca, com a responsable final de V Ajuntament de Sant Cugat. Així mateix la diligència 333/93 de data 13 de Gener de 1994, adverteix malgrat tot, que en moltes ocasions la frontera entre la cosa penal i V administrativa és difusa i difícil i que amb aquesta base les hipotètiques acusacions, podrien decidir que la via adequada per la resolució de la qüestió fos la de contenciós administratiu i no la de penal, cosa que obligaria al sobresseïment de V expedient per falta d'acusació. Aquest fet, doncs en el cas d' un sobre sseïment, només serviria per generar greu alarma social en relació a una suposada conducta irregular d' un Alcalde que recordem que a més és Diputat electe al Parlament de Catalunya .


OPINIÓ

DIVENDRES, 21 GENER 1994

EDITORIAL

A

Molts ciutadans es plantegen

7

Federica Montseny i les velles banderes

Vaga sí, però no tesa la situació econòmica del país, i que molts ciutadans pateixen, hi ha motius més que sobrats per a prendre part en una vaga. Els ciutadans s'adonen que es troben en moments d'extrema gravetat, tant pel que fa a la malmesa economia, amb pèrdua continua de llocs de treball, com pel que fa a la credibilitat envers els seus polítics. Veuen perillar l'estabilitat social per la pressió que produeix la necessitat de trobar, com més aviat millor, vies de diàleg a tres bandes que siguin efectives per a complaure les demandes socials que cada vegada són més justes. El ciutadà comença a estar fart que se'l porti cada dos per tres "a l'hort", i sinó, com ha d'interpretar que des de diferents estaments públics, a toc de campana, es donin missatges de recuperació, com si fossin "nadales"? Hom diu que: "a mitjans d'any començarà a notar-se una certa recuperació de la recessió econòmica"'. Només els manca afegir-hi el dia i l'hora. Lluny de donar ànims, el que provoca aquesta mena de propaganda surrealista és desengany, ja que els hem sentit repetides vegades, abans i després de l'any gloriós del 92, fet que provocarà que el ciutadà no canviï d'opinió, sobre si és o no justa la vaga del 27 de gener. EI que vol aquest ciutadà, que veu perillar el seu lloc de treball, són fets, solucions, acords i compromisos que no acaben d'arribar.

ELS 4 CANTONS

el proper 27 de gener la Vaga General. Uns pensen afegir-s 'hi, altres no, ja que se senten manipulats, i el fet és que motius per a estar-hi a favor i en contra n 'hi ha per a tots els gustos. Es hora que s'adonin les "grans cúpules" que ja no volem seguir continuant més a ritme "bananero " perquè, en aquest país ja no ens agrada fer més el mico. Sabem captar el desafinament de "bones composicions", com per exemple: Eilesa, Kio, Ibercop, Banesto, o Cooperativa PSV, entre moltes d'altres, i aquests concerts tan peculiars no els tolerem més. Es moment de posar punt i final a tanta manipulació i retrobar, si és que alguna vegada ha existit, el NORD; és evident que avui estem a la deriva i els timonells encarregats de fer-ho no se'n surten. Vaga si, però no. Sí, perquè és la manifestació popular, després del dret a votar, on el ciutadà pot expressar-se i a la qual més temen els polítics, sobretot quan es fa evident la seva incompetència. NO, perquè està mal convocada. Aquesta vaga no correspon als sindicats convocar-la, i menys encapçalar-la. Som els CIUTADANS els que hauríem d'haver-la convocat per a expressar-los, a ELLS, Govern Patronal i Sindicats, el nostre desacord pel lamentable treball que estan fent. Només cal que ens remetem als resultats que ens mereixem: una vaga general diferent.

seguir

Frederic Roda Com que eren molt poques, sonen molt les dones intrusses en el món Jels homes durant el primer terç d'aquest segle que s'esgota. Una d'elles l'anarquista Federica Montseny, nascuda a Madrid (1W5.) i morta, fa pocs dies. a Toulouse (Tolosa de Languedoc. segons els mediavalistes). I.'anarquisme. i molt especialment l'ibèric. és una mística humanista de confiança en la bondat dels homes. en l'eficàcia de l'espontaneïtat i en la creença que l'Estat és una invenció opressora. Per a ells "l'anarquia és la suprema expressió de l'ordre", (concepte ben divers a l'accepció popular del terme anarquia!) i que. en els seus extrems, l'acció directa es justifica per "destruir allò que ens destrueix". L'anarquisme rebutja tota participació en el joc polític i en responsabilitats de govern. Federica Montseny, autodidacta. intel·lectualment molt ben dotada, autora de llibres, opuscles, novelles, articles, era, per a entendren's i simplificar, el més contrari a Dolores Ibarruri "la Pasionaria", comunista rígida, propugnadora d'un Estat de tall totalitari, mal fos el de la dictadura del proletariat. S'ha parlat de l'exigent coherència de la Mont-

seny. potser per contrast, amb tanta incoherència contemporània. I també s'ha recordat que. acceptant el Ministeri de Sanitat l'any 1936. sota la presidència d'un socialista. Largo Caballero, va vulnerar els principis anarquistes de no participació. Des d'allà, la seva lluita per l'alliberament femení, fou realment revolucionària: avui el que ella inicià són ja qüestions legislades, propostes de diàleg, idees de curs social reconegut. La Història potser sí que ensenya alguna cosa, però. especialment relativitza els conceptes, aquieta les passions. Federica Montseny passa ara definitivament al record, però l'anarquisme com a reflexió

intel·lectual i com a mística personal, no deixa de ser una constant en el comportament i en els ideals col·lectius.

Vostè QUC opins •#• • • • Creu que Sant Cugat hauria de tenir un petit parc de bombers?

Administrativa

Rafael Ortega Tècnic gruista

Sí. crec que sí, és una cosa necessària per a la ciutat, perquè per a qualsevol cosa que passa tarden a poder donar el servei amb la urgència que moltes vegades es necessita. Podríem tenir un petit parc de bombers.

Creo que sí, si no lo hay tendrían que mirar de ponerlo. En verano es muy peligroso el bosque que rodea Sant Cugat. Seria extraordinario ya que la ciudad crece y poder llegar a tener un servício como este seria muy importante.

Maria Jesús Rodríguez

Maria Panina

David Canela

Mestressa de casa

Jenaro Segarra

Cambrer

Bri colat ge

En el crecimiento de una ciudad como Sant Cugat seria interesante que estuviera ya prevista la ubicación de un pequeiïo parque de bomberos Ademàs hay que tener en cuenta que los alrededores hay que preservarlos y los bosques en verano son un peligro.

Està bien. claro que esto ya no es un pueblo es una ciudad. La verdad es que cada vez somos mas y no somos una ciudad dormitorio, sinó que hay actividad y por lo tanto también se producen situaciones de riesgo

Sant Cugat ha crecido mucho y necesitaríamos un Servicio propio de bomberos en la ciudad, al igual que lo hay en otras ciudades parecidas. Rubí por ejemplo lo tiene desde hace muchos afíos y es un ejemplo a imitar.


8

KLS -1 ( 'ANTONS

LA VAGA DEL 27-G

DIVENDRES. 2 1 GENER 1994

Opinió de L's Cambres Oficials de Comerç. Indústria i Navegació de Catalunya. manifestada en ei Ple del Consell de Cambres de Catalunya del 13-01-1994

Sant Cugat Comerç es manifesta sobre la vaga genial

Una vaga sense objectius

E

I ,i convocatòria d'una vaga ge l lio;i IcpaMillieiil di'l iivl\:!'. ni i'l - • i»> i - i cqneí ei \ uii e-- acial per k's organitzacions sindit v i l'i. ik' kl Mn'ICtal pel ,i !ll L ak ha vlc SLM' ohiecte il'uiki anàlisi crciticiilai la i. oïtipcli'iici a de Ics • • • s p L ' L ' k l l . I na \IIJ;ÍI general convocada empicscv I .i iik'K'.il ja au pul oicru cu moments de grans dificultats oi que i'k'i la I ins ala ücbail -.I'L'III econòmiques a Ics empreses, nopel .. 'nia ki \ ala. ^cioc ne. cssiiat .! 1.1n K\ k lulge pel maneu; i s.tl.n o més té sentit amb criteris de curt estables. |k'i que liai; . .;:i\ :al lei -. termini <> de defensa d'interessos personals. I na vaga general, per l'Cg k's de |i n. . c- IU'I.'NMI I.l la li'loi legítima o comprensible que pulli,l laboral Ouc la K'l ai l)k: del llk'l Cal de gui ser, no resoldrà en cap cas els licball i c-kilta majoi 'nahle ho uv ala p r o b l e m e s d e f o n s de la c r i s i econòmica. al k'l que ei mercat laboral cspau ka manca de circumstancies ohv oi ha ai 11 ha I a un punl ei itu du lanl k>o k amb la pcukia de i n c - d c jcclivcs obliga, doncs, a evitar la cinc ccni- mil lloc- de tichall. en vaga. que no resoklrà e k problemes noiik's ili·i/e iinMK. que té plantejats l'economia espanlol i ejiie la crisi econòmica L|IIC >ola. tindrà inil.kt incidència en el pateix el país e- molt intensa, li ha govern. que compta amb el suport costat molt temps al C o v e m deeimajoritari del Parlament en l'àmbit dir se a canviar la legislació labo- de la reforma laboral, i només sural. i Ljiian ho ha l'et. han estat en posarà perjudicar l ' e c o n o m i a esmcsiires L|iie. tenint una \aloracio panyola, amb el deteriorament del positi\a, quant a implicar un canvi clima de conliança necessari per a de s i i u a c i ó . e n c a r a no son sut'ila inversió i la creació d'ocupació. cients. La vana no sols no ajudarà a recu-

perar l'economia ni. per tant. a assegurar llocs de treball, sinó que tindrà un impacte negatiu sobre les expectatives per a la inversió que és l'única via de poder crear llocs de treball. Kn qualsevol cas, i si la convocatòria sindical a la vaga es manté. cal garantir els drets de tots aquells que no es vulguin afegir a la vaga i decideixin exercir el seu també legítim dret al treball. l a reforma laboral no crearà llocs de treball ni resoldrà la crisi econòmica per si mateixa. Cal que s'actuï sobre tots els costos, i no només els laborals. Per tant. la ref o r m a del m e r c a t de t r e b a l l ha d'anar acompanyada de la reforma t r i b u t à r i a , la b a i x a d a dels t i p u s d'interès i el control definitiu dels preus. Tots hauríem de prendre consciència que ens estem jugant el present i el futur del país i actuar -també davant d ' a q u e s t a vaga a m b la responsabilitat corresponent. •

Redacció lot i considerant absolutament legítimes les causes i objetius que p o r t e n a les c e n t r a l s sindicals a convocar la vaga general Llei 27 de gener, la Junta Directiv a de l ' A s s o c i a c i ó de Sant C u g a t C o m e r ç creu ejue la \ aga. llum de resoldre o suavitzar cap dels problemes esgrimits. els agreuja aportant crispació, pèrdues econòmiques. i aprofundint més encara la crisi de moral que ja patim. Conseqüentment, advoquem per una activitat normal el proper 27 de gener, confiant que sigui escrupulosament respectat el dret al treball garantit per la nostra Constitució. Tant la Policia Nacional com la Local han estat assabentats de la nostra postura, i ens han ofert el seu suport per desenvolupar la nostra normal activitat. Jaume Roca President de S.C.C.

Simón Rosado. secretari del Metall de CC.OO a Catalunya fa unes fortes manifestacions, a Rubí contra el PSOE

IC de Rubí inicia la campanya local de suport a la vaga general l'ep Català I.l dissabte passat. Iniciativa per Catalunva de Rubí va comcnçai ki campanva local de suport a la vaga geneial convocada peK sindicals, per al proper ilia 27 de L-eikT I I míting \a haver de celebrar-se a la seu de Comissions Ohicrcv pciqae k \ula Cultural de "La Caixa" i.i romandre laiicada, malgrat haver-la llogat LIL'S del desembre. I.k participants t'oren Josep Maria Pijuan, president local de la loimacio política, lernaiklo l'crnandcv. ineiiihie Ce la Comissió Política local, i Simón Rosado. sec i el ari < icuci al del mel al I de ('onussion- ()breres,

altra sortida, és mentida", i que les mesures de la reforma del mercat laboral son maquinàries infernals de destrucció de treball", posant com exemple que les mesures preses podran acomiadar el deu per cent de la plantilla, sense que hi pugui intervenir l'autoritat laboral ni eU sindicats en un primer moment. També va criticar ek contractes d'aprenentatge, tol afirmant que això sig-

"Taiwanitzar" el país

Pel mal camí

Iciiiando Ivoiaudc/ iilaiini que es volia "tavvanil/,-a" c'l país amb la k'tornia del mercat laboral i una bo na inosiia cicu ek . ouiracics d'aprenentatge per als jo

Josep Maria Pijuan, president local d'IC. va recordar que l'agrupació 1C-KU ja havia indicat que la situació anava pel mal camí. També va assenyalar que la formació política havia presentat una alternativa per a sortir de la crisi econòmica, basada en un creixement sostingut i solidari. Entre d'altres mesures proposaven: mantenir la despesa social, elaborar normes d'austeritat a totes les administracions públiques, aprofundir la reforma de l'administració per agilitzar-la, defensar el patrimoni industrial públic, impulsar una política selectiva d'infrastructures. atacar les bosses de frau fiscal, millorar la formació dels joves i gravar amb impostos les importacions de països on no es respectin les normes internacionals de protecció social i del treball.

'> L ' s

I ciii.ndc/ \a asscrivalar que "Espanya era el país amb més aturats de tota la l nio Europea, i que el govern de l'Estat seguia la política inonetarista de Convergència i l'nio". \ I \ I mateix, va destacar que desprès del b LIC junv. dala de les eleccions generals. O I ' era la formació política que comptava amb el beneplàcit de la dreta econòmica i social de lot l'k.siat. Va remarcar també que el govern central feia una política L onlradicloíaa. i partia d'una anàlisi simplificada. ja que el govern de kelipe (ion/akv venia la imatge d'una rigidesa del mercat laboral, quan a Kspanya més ilel quaranta per cent dels contractes són eventuals i la mitjana a la l'nio Kuropea és del deu per cent.

Simón Rosado, Acabar amb les coartades que imposa el PSOE Per la seva banda. Simón Rosado. secretari general del Metall de CC.OO. de Catalunya, va destacar que "la idea que vol vendre el govern Conzàlez, que no hi ha

Kl dirigent sindical va afirmar que Pujol tampoc s'escapava, esmentant el cas de la "protecció a Javier de la Rosa en el seu projecte del parc d'atraccions". A més. en matèria de política industrial. Pujol havia demostrat "el seu estil, desmembrant el teixit industrial". Kl sindicalista va destacar que calia un canvi de la cultura de l'especulació per una de potenciació del teixit industrial que s'havia deixat perdre. Recorda els incompliments electorals per part del govern en temes com l'increment de les pensions, el mercat laboral i de la qüestió del pagament de 1TRPP per als aturats. Així mateix, recorda que el frau fiscal és d'un bilió i mig. i que les diferents crisis bancàries han costat al país uns dos bilions de pessetes

Altres activitats nilïcava tornar a la situació de principis de segle. Rosado va afirmar que "el PSOE elabora coartades per a mantenir-se en el poder i que les polítiques neoliberals han fracassat tant als Estats Units com a la (iran Bretanya, fins i tot a Espanya. La crisi té característiques pròpies d'aquest país, i no només per l'efecte de la recessió mundial'

Altre acte previst per IC és portar un autobús, el proper dia 23, des del qual es farà propaganda de la vaga general per a tota la població. Josep Maria Pijuan va fer una crida a l'assistència al míting central, que tindrà lloc a Barcelona el proper 22 de gener, i que comptarà amb la participació de Julio Anguita i Rafael Ribó. •


DIVENDRES, 21 GENER 1994

ÚLTIMES NOTÍCIES

ELS 4 CANTONS

9

Sant Cugat Comerç presentarà un informe desfavorable a la implantació de Kampio

Les obres de Kampio continuen a bon ritme no exemptes de contínua polèmica La venda directa del terreny no rep la informació favorable de la Generalitat de Catalunya Víctor M. Morera La Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va trametre a mitjans de desembre, segons filtracions de tota solvència arribades a la nostra redacció, un escrit a l'ajuntament de Sant Cugat informant, favorablement, com és preceptiu per la llei sobre la subhasta pública de la venda dels terrenys de Sant Domènec-Colomer. L'esmentat document, rebut a mitjans del passat mes de desembre, no informa ni a favor ni en contra de l'alineació directa o venda directa per part de l'Ajuntament d'aquests terrenys. Cal recordar que es preceptiu per llei un informe favorable a la venda directa segons el mateix Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Una història poc clara L'adjudicació dels terrenys de Sant Domènec-Colomer a Comercial S.P.S. de Barcelona per la construcció d'una àrea comercial de venda, sota la denominació de Kampio arrossega una controvertida polèmica que fa d'aquesta una història poc clara. Al marge d'aquest document confidencial al qual ha tingut accé la redacció d'aquest setmanari, no es pot oblidar una de les principals fonts de polèmica d'aquesta obra, com el fet que sembla insalvable que Comercial S.P.S. de Barcelona, ha de passar obligatòriament pel vist-i-plau de la Comissió Territorial d'Equipaments Comercials. Pel que fa a quest aspecte, la llei és taxativa "les Comissions Territorials d'Equipaments Comercials han d'emetre informes amb caràcter preceptiu, en establiments d'una superfície edificada total superior a 3.000 metres quadrats od'una superfície neta de venda superior a 2.500 metres quadrats, en poblacions de més de 25.000 habitants". D'altra banda la llei estipula amb tota claredat que per superfície edificada total no es considera les places d'aparcament, tant si és cobert

La primera fase de les obres de Kampio continuen a bon ritme tot i no saver presentat encara el projecte definitiu. La possible final ització es pot veure retardada pels inconvenients sorgits.

com en superfície. Aquesta nova lectura detallada de la llei podria fer pensar que si el lloc destinat a aparcaments per Comercial S.P.S. de Barcelona a Sant Cugat del Vallès fou elevat, la superfície de venda podria quedar reduïda a menys de 2.500 metres quadrats, amb la qual cosa Kampio no necessitaria el permís de la Co-

Informa encarregat per Sant Cugat Comerç a què ha tingut accés el nostre setmanari.

missió Territorial. Malgrat que aquesta és una simple conjectura, diverses fonts consultades per Els 4 Cantons, ens confirmen que l'única explicació lògica és el fet que S.P.S. de Barcelona no hagi presentat encara el projecte definitiu de l'obra malgrat l'avançat estat d'aquestes. Fent menció a aquest mateix tema i posats en contacte amb Josep Bernabeu, cap de premsa del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, ens confirmà que fins ahir no

s'havia presentat cap sol·licitud d'informe favorable o contrari per part de Kampio a la Comissió d'Equipament Comercials.

Informe parcial Des de la redacció del nostre setmanari Els 4 Cantons, ha tingut accés a un informe sobre l'impacte del centre comercial projectat a Sant Cugat. que encarregat per l'Associació Sant Cugat Comerç ha preparat l'empresa Marcel Tarragó Associats, S.R.L. Aquest informe que analitza amb projunditat les característiques del centre que es vol instal·lar a Sant Cugat, es farà públic la propera setmana per als socis de Sant Cugat Comerç i del qual farem un ampli ressò la propera setmana. Malgrat això una lectura ràpida d'aquest informe ens fa pensar que amb uns paràmetres força objectius s'ha arribat a la conclusió que la ubicació de Kampio a Sant DomènecColomer no aporta cap millora a les estructures comercials de Sant Cugat i provoca una pèrdua d'eficàcia conjunta del sector comercial de la ciutat, segons el gabinet de Marcel Tarragó.

Considera les obres i l'estructura de Kampio força avançades i recorda que "la Cambra de Comerç de Terrassa va emetre un complert informe per sol·licitud de Sant Cugat Comerç de l'impacte que una àrea comercial com aquesta tindria per les demarcacions de Ru-

bí i Terrassa. Es cert, diu el Sr. Obiols, que s'han mantingut diferents consultes i comentaris sobre la ubicació d'aquest centre comercial, però la postura de la Cambra en aquest respecte té el suport exclusivament dels estudis i informes fets pel nostre departament tècnic. •

SRS. Continua les obres D'altra banda el Sr. Laimon, director comercial de S.P.S. de Barcelona, confirma que les obres continuen a bon ritme i és d'esperar que el puguin complir sense cap tipus de problemes, els temps marcats per la fïnalització del projecte. Cal recordar, que en unes declaracions fetes a Els 4 Cantons el Sr. Laimon afirma que el Nadal del 94 es podria inaugurar el Centre Comercial. Pregutat al Sr. Laimon sobre el tema de l'obligatorietat d'haver aconseguit l'informe favorable de la Comissió Territorial, el Sr. Laimon no va voler fer cap tipus de declaració comentant simplement "en el seu moment es veurà". Sense dubte aquesta nova vertent que pot variar els platejaments de l'actual situació de Kampio, fa pensar que l'obra de Sant Domènec-Colomer es mantindrà, encara, bastant de temps a l'eix de la informació de la nostra ciutat.

Obiols es desmarca El president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Sr. Obiols ha declarat a aquest redactor que el decret 97/1993 de 23 de Febrer, publicat per la Generalitat de Catalunya és molt clar.

Instal·lacions de Kampio a Vall d'Hebron a Barcelona


10

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

m

CARTES DELS LECTORS Atentados contra vehículos

Resposta a l'article publicat en el núm. 15

Sr. Director Sov una vccina de Sani Cugat de h>da la vida; creu. hueIHI. màs hien creia que no hahía tanta "mala le" contra las propiedades ajenas. Tengo una furgoneta "Mercedes Ben/ 140". no se encuentra aparcainiento en la callo Valies, entre cohes que no son de los \ e c i n o s y coches abandonados nos \emos ohligados a dar vuellas para encontrar sitio. Pues bion. las veces que por l'in aparcamos entre la callo Vallès, desde el Paseo Torreblanca basta los jardines que hay, es un c a l v a n o para nosotros, entre espejos rotos v eneiina, el jueves dia 13 nos pincbaron dos ruodas. l'uvimos que cambiar camaras v neumalicos, \ encima la seniana anterior, en un lateral, nos dioron un trompa/o. No dejaron nota ni nada. como os natural, y luego tanta policia que tenemos. ('.de què sirve'.'. ya que on la callo Vallès a cualquior hora. siempre hay coches encima de las aceras.

Sr. Director Hn el n° 15 dol seu periòdic os publicava un article rol oient a la desaparició de l'ultima empresa artesanal de catifes de Catalunya. En Joan I.ope/ ens explicava que ni la (ieneralitat ni l'Ajuntament do Sant C u g a t s ' h a v i e n fot ressò de les seves propostes perquè l'únic teler de la casa Aymat, amb unes dimensions gairebé úniques al món. no es perdés. Que jo sàpiga, els únics seguidors de la casa Aymat a Sant Cugat, foren en Joan López i en Francesc Sabaté, en catifes, i en Paco Minuesa en tapís. Ho varen tenir molt difícil per manca d'ajut per part d'aquests dos organismes. L ' ú l t i m en r e n d i r - s e a aquesta evidència fou en Joan López; les seves propostes a l'Ajuntament que el teler i la continuació de l'artesania de catifes no es perdés a Sant Cugat, tampoc varen tenir ressò, i ara, ara que tot ha desaparegut. resulta que el Sr. Tinent d'Alcalde do Cultura diu que volen fot un Museu a la casa Aymat. Jo cm pregunto: amb quines peces es vol

Desde hace algun tiempo esta callo se paroco un pooo al "saK.ijo ()cste". pero a la e'spahola. Ma. ( 'oncepcio Clisso Royo

fer aquest Museu, si la majoria ja no hi són a Sant Cugat, i el gran teler l ' h a n deixat perdre. Són capaços de gastar 22 milions amb les exposicions do l ' A n y M i r ó ( q u e per desgràcia, sembla ser que ha tingut poc èxit a la nostra ciutat, ja que l'assistència de públic ha estat molt minsa), i no són capaços de fer una inversió per a conservar allò que és de casa nostra, i ara que gairebé tot ha desaparegut, volen fer un M u s e u , i igual se'ls acut fer una escola de catifes, i a més a més, cercar gent de fora perquè la regeixi, oblidant els b o n s p r o f e s s i o n a l s que tenim a casa nostra i que han viscut als Tapissos Aymat fins al Final.

Llibertat d'expressió

Contenidor perillós

Senyors: era necessari esperar l'Any Miró per adonarse q u e fer un M u s e u o una E s c o l a de C a t i f e s - T a p i s s o s era una cosa important?

En Mira-sol en la esquina de la c a l l e S a l a m a n c a y P. Baixador hay un contenedor que causa p r o b l e m a s seriós, he estado a punto de colisionar con otro vehículo en dos ocasiones, hoy mismo han sido otros dos coches que han colisionado, aunque sin consecuencias. Los vecinos hemos retirado de la esquina el contenedor en varias ocasiones pero a la que pasan los basureros vuelven a colocarlo en la esquina. No se quien es el responsable de la c o l o c a c i ó n de los contenedores en las esquinas pero se merecería una denuncia por incompetente y hasta de inductor al homicidio.con perdon. Agradeceríamos que algun responsable se desplazara por Mira-sol y luego decida. Muy Atentamente,

N. Febrer

R. Cortés.

Les cartes destinades a aquesta secció han de tenir una extensió màxima de trenta línies i han de dur prou dades per a poder identificar i localitzar l'autor, nom complet, adreça, telèfon i DNI. En tot cas el periòdic Els 4 Cantons es reserva el dret de publicar-les, senceres o bé resumides.

Només fa 4 dies Simi secció per rciordar dits. fets o comentaris de persones • entitats que umtràriament al que estem acostumats a llegir, aquests, tenen un temps curi fixeu de recordar per a molt* i que de regades sim oblidats amb certa facilitat. mchh pels mateixos personatues.

Adreceu les vostres cartes a: Rbla del Celler, 91-08190 Sant Cugat

STOP

Manca de sensibilització Municipal

Atenent la solicitud d'un lector t o r n e m a publicar el mateix S T O P de fa u n s m e s o s . Són moltes les cruïlles en què s'han instal·lat contenidors i aquests priven la visibilitat, provocant un alt risc per als conductors. La solució a aquest p r o b l e m a n o és tan difícil n o m é s caldria una mica més de sensibilització per a aquest problema.

Llibertai per a dir que. a vegades hom es veu obligat a explicar, opinar. reivindicar, escridassar,quan la pressió de les circumstàncies que l'envolten culmina amb la intolerància, poc respecte i no assimilació de la convivència diana. per pan dels altres. Llibertat i coresponsabilitat: tots tenim drets i obligacions per a complir. Tots tenim responsabilitats, però el joc democràtic , teòricament, ha d'existir entre les persones, entitats; no es pot entendre sense un mutu reconeixement i respecte des deis diferents punts de vista mantinguts per tothom. A favor de la llibertat d'expressió i en contra de les manipulacions, maquinacions, pressions, consignes en contra de... a favor de..., des d'esiamenis públics. personalitats públiques que porta un tarannà que complica l'existència i relació entre molta gent. Tol això. amb quin objectiu" Qui en treu profit'.' No deixant de ser foscos interessos que ningú no arriba a entendre. A favor de la transparència, eficàcia, veracitat informatives i d'opinió honesta i ben intencionada, en relació amb els afers i convivència diària entre persones i entitats donadores i receptores d'informació. Expressar una opinió que no agradi a d'altres, ha de motivar que els altres clarifiquin si l'opinió ha estat desacertada o no cal crear "marro"; hem de ser objectius i transparents, no hipòcrites.

Escrit publica! en el butlletí mensual "Sant Cugat" en el número 0 de 1979

El comerç de Sant Cugat en perill Fa pocs mesos, es \a obrir un "hipermercat" entre Terrassa i I.es fonts. Com és típic d'aquests grans centres, els primers dies varen practicar uns preus rebentats per avesar els compradors de la comarca a agafar el cotxe un cop per setmana i anar-hi a comprar. Una vegada la gent s'avesa al sistema, els preus tornen a normalitzar-se. De totes maneres, el trajecte de Sant Cugat a Terrassa és massa feixuc perquè aquest centre pugui influir gaire en el nostre comerç local. Iín canvi, ara sabem que abans d'un any s'obrirà un altre centre molt més important i molt més proper, prop de Ripollet. Quins efectes tindrà vers el comerç local i vers la vostra població'1 Només hi ha 8 km. entre Sant Cugat i el nou '"Baricentro": en autopista podem considerar que serà realment deu minuts ben comptats. Allà esperaran als compradors 600 places d'aparcament, dos grans magatzems tipus "Corte Inglés", més un centenar de botigues de mobles, electrodomèstics, restaurants, bars, alimentació, vestit, calçat, ferreteria i farmàcia, parc d'atraccions i jocs infantils. Realment, si l'impacte del Centre de Terrassa no va durar massa i només es va fer sentir a les botigues d'alimentació, podem assegurar que el "Baricentro" tindrà una

afluència permanent, sobretot al comerç de Stittt Cugat. Algú pot pensar que això només és el problema dels botiguers; res de més fals. F:.s un problema per a tot el poble. Sense comerç, ens convertirem ràpidament en suburbis. en ciutat dormitori. HI comerç és el factor principal que dóna vida i caràcter a una població. La gent es coneix a les botigues; els comerciants miren per a millorar els carrers on estan instal·lats. Si això és així. qui s'està avui preocupant pel nostre comerç'.' Qui mira de donar facilitats als comerciants perquè els nostres carrers més importants siguin un atractiu per a la població? És hora de pensar i d'actuar. Cadascú, individualment, poc hi pot fer. Hem d'aconseguir un ajut eficaç de l'Ajuntament perquè aquesta és una qüestió que ens afectarà a tots. Per desgràcia, i fins ara, poca sensibilitat ha demostrat l'actual Consistori, de majoria marxista, en temes com el Mercat o en la fira agrícola que tradicionalment tenia lloc per Sant Isidre. I que aquest any, per primera vegada no s'ha fet, gràcies als entrebancs de l'Ajuntament. Cal preparar amb urgència un programa d'estímuls comercials per a Sant Cugat, i cal comptar amb un ajut considerable de l'Ajuntament. El nostre comerç està amenaçat: Sant Cugat està en perill.


PÚM/fCflï/ít

DIVENDRES, 2 1 GENER 1994

ELS 4 CANTONS 1 1

Un barri, an carrer, al sau comerç {

wmàm msmmmmm

&..

^

EL

y

¥\m màm

S

QUIOSC

GERD MARCS LAMINES

PORTARETRATS

CA Enric Granados, 15 (Pça. Mercat Pere San) Pça. Octavià, 3

Tel. 589 12 58

Tel. 6 7 4 0 1 74

L_

Enric Granados, 15 (Pça. Pere San) Tel. 589 14 29

CALÇATS I ARVCLfS DF- PELL

C-3'e-Sr'di

• es:vorç3rs ?ntrepans 'reds < caien!s

Major, 1 Tel. 674 00 27

^LLÏ^it

CAVINS

P E R R U Q U E R I E S

Maior, 9

Av. Catalunya, 12 (junt Mercat Pere San)

S*

Tel. 589 21 52

6744804

CENT PEUS Majo'. 13

^ 6755908

SERVEI A DOMICILI

Ci K I F*

Plaça Pere San, 11 CJ Tel. 675 56 63

#fSAI3ATA

£ms«, '**Tçfl0*'

EMPRESA HOMOLOGADA PER LA CT |

Enric Granados, 15 I Tel. 589 03 74

!•£•' LSÜÍSiMeGINflRi

Mac, 12

^T 6740109

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Àv. C a t a J ü H p | f l Í | Tel. 6 7 4 ; 5 ' f l í Í Í : l ;

BLAN/ZW Í/OLOR

CC

VENDA

INSTALUCIOI REPARACÓ I

Pça. Pere S a n . 9 Tel. 6 7 4 OO 6 0

v^

òptics diplomats

L'Endavallada, 1 5 Tel. 674 58 46

Cortines i accesoris per la decoració Major, 10 Tel. 674 51 72

CARNISSERIA I POLLERIA

còpies de claus a l'instant

alfons

Plaça Pere San (parada exterior)

Major, 11 Telèfon 674 92 10

MENÚ DIAQIO

XERCAVINS

> !>//,, TELEFONA I -f^Sf ^ AUTORRADO IS

*^^tU *

DIETÈTICA

LI drena o;;pec n'an'H - j j v y n Jocs d'dacucï

Major, 25 ^ 5 8 9 00 73

PAPER A'PljNT O O O O

Material escolar Material d o f i c i n a Segells d e g o m a Objectes d e regal

Plaça Ptre S.n 15 08190 Sant Cugat

Tctèfan i fas (93) *74 42 04

CAI.ZADOS

• (.AIUÏÍ LA BOMBETA

reqols

ELECTRICITAT GARRELL

Av. Catalunya, 3 Tel. 674 00 24

CAIXA IS

Major, 5 Tel. 674 55 35

£çpàcana Major, 19 Sant Cugat


12

OPINIÓ'

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 21 GENER 1994

Política catalana

La Primmirada

Després de la tempesta de CiU arriba la calma Carnu'ii l'enlices i Domínguez

L

,1 p o s s i ' M

II.tl . l i / ' . K U C . !

m e n i de i.i i. n a l k IO e n t r e

í

• . i I . v I - . • I I v. I , .

. (

I X

1 1

l ir.ii i l I ) ( ' • h.i q u e d a t . -.i - l u ' ii.' a'.'.n .i.l.i I ,i u c e i \ .i <k K q u e j H II - . C l :

l j IIC

i , I i I ' . I I I . i i •.

' I M II i.l

', ;i [K'l .i,• ií • i 1. - ; \ : : l I- '].: s,i | V l . i l ',l i l ' . u | i k - | i s q a c I H U I C - li

M!I

'. U I U I u \ ,IKI,:I

p-oh i-n, que u

I ,'•• >jUc i .il

l'U 1 . - . . a l e n i

g:a

L k ' S ,1 . k | . k ' M , l U ' . ; ! . U n L,UC U ' N M.lUl i l l a l l s l e s L'I >', l'I I k ' l l ( ' a l à l u i l

\ ,i amb m,i|i i| i.i absi ikíki i l.nnlv c^ gràcies ,i aquesta iiia|ona i a l'estabilitat ik' Li coalició que cl President Pu|ol ha pnijLii mantenir una pikkiri terma a l'hora d'ai ribat a .Hniik amb I clipc ( lon/ale/ I ornen a a p a i u \ u Ics \.\ \c Ik's escletxes entre ui Roca i u i Pujol, i entre Con\ LT^t'iK'ia i l nio. I es legítim que ui Miquel Ruca tinjiui un projecte de partit que presenti dicrcpanues al que vol el NCU president. i lamhc es acceptable que presenti encara nies d i l e r e n c t e s a m b cl cap d'l'nio. Antoni Duran i Lleida. Però, lli ha una cosa que hauria d'estar per damunt d'aquestes discrepàncies, i aquesta cosa es el propi partit, sobretot si es juga tant com ara es juga C'il1. I aquí tothom ha tibat la corda cap a la se\a banda, Unió ha volgut ter una demostració de partit independent, cosa que no es. en votar en contra de Convergència al Senat. Hn Miquel Roca ha aprofitat la circumstància per a dir-hi la se\a i deixar clar que l nio ha perjudicat la coalició, trencant la disciplina de \ot. Pujol ha vist com aques-

ta situació calia reconduir-la per la pròpia imatge del partit, i discretament ha començat a parlar amb uns i altres, per tal de portar les aigües al seu lloc. per al be comú. S e m b l a que f i n a l m e n t , aquesta ha estat l'opinió majoritària. Que tant a Convergència com a L'nió, han vist que el fet de formar una coalició de go\ e r n és difícil, però necessari per ambdós partits. Perquè, imaginem-nos que la coalició es trenca. De moment, el govern hauria d'intentar un pacte, i no pas amb Unió, per tal de mantenir la majoria absoluta. Possiblement, amb el Partit dels So-

El C ò m i c

cialistes (PSC), per tant. Unió quedaria fora del govern, perdent la seva capacitat d'incidir en la política catalana. I Convergència, no tindria pas la capacitat negociadora que té ara, entre d'altres coses, perquè formaria govern gràcies als socialistes catalans, i si més no, estarien empatats amb el govern de l'estat. Per tots aquests motius, i tot i no sent ni de Convergència ni d'Unió, un veu que les actituds de força mantingudes per alguns membres de la coalició, han estat negatives, i que al final, tot ha quedat en una. amb perdó, "arrencada de cavall i aturada de ruc". •

El fracàs dels altres Fina Pérez • a fa t e m p s q u e e l s I psicòlegs ens conviden t l a interrogar-nos sobre els nostres desitjós nies inconfessables. Iís tracta, u estic convençuda, d'un exercici saludable i revelador. M'inclino a creure que som molts els que. en algun moment o altre, hem desitjat el fracàs oportú d'algun rival. I no em refereixo al fracàs resultat del joc net -cosa que no fóra inconfessable- sinó) que pensi) en el desig de posseir algun anell màgic o. si jo fos patinadora, potser algun guardaespatlles que enllestís la feina gairebé sense que me n'adonés: costi el que costi a l'altre. No dic que hagi estat precisament la Tonya Harding la que féu que el seu guardaespatlles i consoci ocasionés les lesions a les cames de la seva rival Nancy Kerrigan; això, de tota manera, ho ha d'esbrinar la justícia nord-america-

na. Però sí que ho volgué algú, i el més segur és que hi ha diners mafiosos i jugesques al darrera. Inútil negar que. en reflexionar hi. molts descobriríem algun desig per l'estil -o pitjor- com ara: •Tant de bo l'hagués atropellat un camió. aleshores m'hauria tocat a mi aquell premi... aquell treball... aquell amor...» Per sort, hi ha una distància de seguretat natural entre pensar bestialitats i f e r i e s : l'aparició de semblants pensaments o desigs no significa en absolut que hagin de dominar-nos. Al contrari, el fet que existeixin i que en prenguem consciència és el que en fa possible la superació, la d e r r o t a final en p r e s è n c i a d'altres reflexions i desitjós més salubres. Hi ha estratègies i mètodes q u e , si fossin coneguts pel públic, vindrien a entelar la glòria dels victoriosos. Perquè l'èxit d'un mateix és més que el fracàs dels altres. •

Debat sobre la vaga general Intervenció de Montserrat Turu regidora de IC a l'Ajuntament de Sant Cugat M. Jesús Izquierdo sociòloga, professora de 1' U.A.B. Rosa Fabian advocadessa laboral.

Dimarts 25 de gener Hora: 8 del vespre Lloc: Casa de Cultura


LOCAL

DIVENDRES, 21 GENER 1994

ELS 4 CANTONS

Entrevista a Jordi Gonzàlez. cap de cultura de l'Ajuntament

"Ara podem atendre bè l'usuari i les entitats"

Prosseguint amb les obres que realitza el Departament Arquitectònic de la Generalitat

S'enforteixen els fonaments del Monestir

Redacció

Redacció

Des de principis d'any el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha traslladat a les dependències de la Casa de Cultura. Des d'allà hem parlat amb el cap del Departament Sr. Jordi Gonzàlez, que ens explica les raons del canvi i el seu nou funcionament. Segons Gonzàlez, "hem guanyat amb possibilitats d'atendre bè l'usuari i les entitats", pel que fa el seu funcionament ens diu "els serveis seran els mateixos que fèiem a la casa de l'Ajuntament, però la possibilitat de fer un servei molt més acurat on la gent pugui assessorar-se millor ha estat el canvi més substancial". Aquest nou canvi a l'edifici de la Casa de Cultura és perquè, segons Jordi Gonzàlez, "aquí

estem desenvolupant un projecte de transformació d'espais que donarà peu que en un espai curt de temps sigui ansiat per entitats i activitats per a joves."

13

El Departament de Cultura s'ubica en la primera planta de la Casa de Cultura, gestió, administració i despatxos. L'atenció al públic es desenvolupa en el mateix indret. •

Ja fa uns mesos que duren les obres que el Departament Arquitectònic de la Generalita realitza al Monestir de Sant Cugat. El projecte inicial de les obres era enfortir l'estructura del Monestir que fa temps s'estava debilitant. A més. s'havia de construir un drenatge al recinte del Claustre perquè les aigües no fessin malbéles parets que suporten Ics arcades i on es troben els capitells esculpits per Arnau Cadell. Recordem que aquesta primera arcada també subjecta

la segona arcada que es realitzà en anys posteriors. Actualment l'exterior de l'edifici també ha sofert les obres d'enfortiment, per la qual cosa s'està injectant en el subsòl materials per tal que en anys posteriors quedi assegurat tot el Monestir. Totes aquestes obres s'estan fent amb un exhastiu estudi que controla les forces dirrecionals que afecten el Monestir. Els treballs arqueològics també han estat un punt central en el treball dels professionals que creuen que el projecte pot quedar acabat a finals de febrer. •

Detinguts nou joves per diversos robatoris MCF La Policia ha detingut cinc joves que robaven radiocassetes i altres articles als interiors dels cotxes. Dos d'ells van ser detinguts "in fraganti", just en el moment en què es disposaven a robar un radiocassete de dins un cotxe, a la Rambla de Ribatallada. Un vianant havia vist com els joves trencaven el vidre de l'automòbil i va telefonar al

091. Després de la detenció d'aquests dos nois, la policia va agafar tres joves més, relacionats amb aquests robatoris. Tots ells són de Sant Cugat, tenen edats compreses entre els 16 i els 21 anys i dues són noies. La policia també ha detingut quatre joves -tres nois i una noia- que robaven caixes de begudes en un establiment del carrer Francesc Moragas. Els nois escalaven una paret que comu-

nica amb la Via Cívica, on hi ha emmagatzemades bastantes caixes de begudes. Aquest cop. també fou un ciutadà que els va veure com escalaven, extreien les caixes i les ficaven en un cotxe. El vilatà va apuntar-se la matrícula del cotxe i també va telefonar de seguida a la policia. Tots ells viuen a Rubí i tenen entre 14 i 20 anys. Els nou detinuguts han passat a disposició judicial. •

Estat actual de les obres

GASTRONOMIA LA CREU wmim ®(mmM KJIMMU^ Av. Mas Fuster, 45 -VALLDOREIX-

RESTAURANT

Aquesta setmana, d'entre tots el plats que us hem preparat, us recomanem:

de primer: "Espinacs a la de segon: "Perdiu a la

La Nansa

catalana"

vinagreta."

MENÚ DIARI 850 PTES. "Escudella i Carn d'olla"

DIMECRES:

F E U EL V O S T R E E N C À R R E C A L T E L È F O N

6 7 5 1 3 2 2 SERVEI A DOMICILI

Fregidoria - Marisqueria Ctra. Sabadell.47 - Rubí - Telèfon 69911 52

La Sra. Carme, propietària i cuinera de LA CREU, us v o l explicar com prepara la "Perdiu a la

Restaurant Bodas - Comuniones Convenciones Menú diario 1200.-ptas. Cerrado Miércoles tarde y noche

Tel. 674 23 15 Guadalajara, 14-18 Mira-Sol

PERA 4 PERSONES: 4 Perdius.6 cebes una mica groses. I cap d'alls. I fulla de Hauré, pebre, suc de llimona. 1/2 d'oli. 1/21, de vinagre. Es netejan be les perdius, i es perreixen per la meitat s'hi possa sal i pebre i el suc de la llimona, es possen amb una cassola amb una mica d'oli. Sense que estiguin masa roses es treuen de la cassola, s'hi afegeix mes oli, una

vinagreta":

mica de vinagre, les cebes fallades i el cap d'alls, unas fulles de Hauré i es possen les perdius, es tapa la cassola i es couen ben poc a poc .unes dues hores; una mica abans de que s'acabin de coure s'hi possaa una mica de pebre i la resta de vinagre i s'acaba de coure. Es serveixen les perdius en el plat i s'hi tira la vinagreta per sobre.

/

& Af ^ f/imkA l·i-AVs^%

La nostra especialitat és la qualitat **

Reserves al Tel. 674 16 75 Baixada de l'Alba, 20

•Xvrrosco •Pollastres • X a i «Braons •Albergínies •Carxofes «Calçots •Espàrrecs verds


14

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 21 GENER 1994

Entrevista Jordi Franquesa: Regidor de Cultura de VAjuntament de Sant Cugat De l'any Miró a la Casa Aymat

" Sant Cugat ha quedat realment a una bona altura" I.mm.i \iisul.i ... I m a l r / a k I'U .u ics .unb iK quals S.rii ( "j'j.'.i '. ,i c om meni. '' ,:l vi , cilk'iMl i del nul xcircil de I ..i [isi.i ,. Cala .huii Mim. I Is 4 C a n t o n s - .n'i c e . L1 • -" •_• 11 K M :\c i

, llllll!.;

M

JolC

l·i .ii'.qucsa : l·'i inl> u li;.-i .u !.-. '. .i I' i| ac m a d l..i . Í. ;...' >.e . ..L I \ unkmicil i.'- !.. •K'l :u - c l

: 111 \

í ii a il i c i n tel i'\ p."i i'.i: :h isii i.' i'l a cl c.nv i <,l'! :isial la LI.MI'- .k'l I Cpa; icncril .lo ( a l Iaia. 1 ui 11- a ç i c C m , a l t e s picaiiilcs al Si li a a q u c ; cik manilcsla la sev a opinió -Com valora t'ls actes qui' s ' h a n celebrat a Sant C u g a t un cop ai aliat I* An\ M i r ó ? I.\ idenliiient L's una v aloracio posiiiv .1 |a que Sani Cugat i's una de k's ciutats que es \ a adherir a l'Any Mim 1 la que. sens dubte. ha organitzat mes actes. I ns mes lluïts que altres. pern que penso eren d'un interès evident. A nies ha estat força he perquè pensem que és ho que les iniciatives parteixin de la societat civil 1 que les institucions donin el suport necessari. L'Anv Miró ha estat un hon e x e m p l e d ' a i x ò . ha comptat anih el suport de la institució m u n i c i p a l . Durant tol l'any s'han fet exposicions importants, espectacles de música 1 dansa, el públic infantil. a través de les escoles, és el que mes intensament a treballat i ha conegut l'obra de Miro. Hem tingut contactes amb institucions de I ora que també

I

i calli/,r> cu aclcs, eiis hem desplaçat .1 Ma'.loica 1 Montroig. 1 s pei tot a.i \ o que luig una v aloracio molt posiíiv a. 1 penso que cap altra població ha let aC iv iiats , 0111 aquesta. I I I et q u e la i n s t i t u c i ó m u n i c i p a l no s ' a f e g í s a la ( o m i s s i ó o r g a n i t z a d o r a fins al J u n y . pot haver incidit ncuativ anient en les c e l e b r a cions'.' 1 l'alguna manera aquí hi v a ! i a v ei' u n cert ma l e n t e s . 1 ' \jnniament v a rebre un calla del C o n s e l l e r de ( ' u l t u r a dient que properament el comissari de l'Auv Miro es posaria en contacte amb nosaltres. Fer no ser quines raons, en la primera reunió no vàicni rebre la convocatòria de part del comissari. Certament, a 1111 em va arribar per part del Sr. Canals la informació que es munirien. però havíem de moure les coses tal i com s'havien de fer, és a dir, havíem d'esperar la convocatòria. Després vam tenir reunions amb ells. vern rectificar possibles e q u i v o c a c i o n s i a partir d'aquest moment vàrem estar plenament integrats i es constituí la Comissió institucional. S ' h a p a r l a t d e la p o c a afluència de púhlic que varen tenir diferents actes, quines en poden ser les raons? Penso que això es un problema de tot el país. S'organitzen conferències 1 rarament hi ha gaire p ú b l i c . Potser no s'arriba a interessar prou a la gent o potser son temes que a la gent. de moment, li rellisquen. Fistem en una societat on

la gent està molt ocupada i si algú disposa de temps lliure. normalment ja ha trobat quelcom que li encaixa be en els seus hàbits 1 canviar-los costa moh. Anirem però. intentant i m p u l s a r a c t e s q u e facin a c o n è i x e r p e r s o n a t g e s de la nosii a ciutat que s'inscriuen com a catalans u n i v e r s a l s . S'ha d'anar insistint i no desanimar-se. C o m e s t a n els p r o j e c t e s sobre la conservació de la casa \ymat que vostè ja \ a explicar? Bé. des de la molt temps tenim la il·lusió 1 la intenció de recuperar, no l'edifici, que ja és de l ' A j u n t a m e n t , sinó les funcions de la casa Aymat que va representar un moment determinat a Sant Cugat. Caldrà esperar moments propicis, han de coincidir determinades circ u m s t à n c i e s per d i s p o s a r de materials adients per tal que allò pugui ser, no la fàbrica de tapissos d'aquell moment, però sí un cert espai d'història del que va ser la casa Aymat. L.a revolució en la creació i concepció de tapissos que va néixer en aquella escola s'ha de tenir ben present, i és això el que volem recuperar. D u r a n t l ' A n y M i r ó han sorgit a la llum certes persones com Joan López que posseïen talers únics per conservar i els quals l'Ajuntament no li ha prestat prou interès. Q u i n h a e s t a t el p a p e r d e l'administració en aquest assumpte? A m b Joan López, no hem tingut absolutament cap con-

L'artista català Joan Miró va treballlar molt estretament amb Royo, un dels nostres artistes

Jordi Franquesa, regidor de Cultura de l'Ajuntament. tacte, Joan López té muntat a la Floresta un taler per catifes. que em penso, que és dels més grans del país. No hem tingut contactes en cap altre aspecte. ni per part nostre ni per part d'ell. No hi ha cap malentès, és més, nosaltres ara ja iniciem la selecció de materials que hi havia a la casa Aymat quan vàrem adquirir-la i que estaven

molt d e s o r d e n a t s . Tan aviat tinguem arreglades aquesta noves dependències del Departament de Cultura recollírem el material existent i prepararem aquest fons cultural. Molt d'aquest material ha estat cedit pel Sr. Samaranch, antic propietari de la casa Aymat, i amb el qual es va arribar a un acord per adquirir-la. •

El Departament de cultura es trasllada a un nou domicili La Casa de Cultura acull des de principis d'any el Departament de Cultura que estava a les dependències de la casa Consistorial. El regidor, Jordi Franquesa ens en explica les raons. A la casa de l'Ajuntament estàvem en un situació un xic precària, no tenint gaire espai. Per alta banda hi havia altres àrees que es trobaven col·lapsades i va semblar bo que tot el treball que es fa des de cultura es traslladés al lloc on es desenvolupa la majoria de la nostra feina. D'alguna manera hem guanyat amb qualitat de vida. S'ha comentat que el Departament de Cultura no celebra els seus Consells des de fa temps. Quines en són les raons? Bé, l'any passat potser no vam fer més que un consell de cultura i evidentment no trigarem gaire temps a convocar-ne altre. De totes formes, a nivell de cada entitat tenim contactes oberts. Tenim converses, escoltem quins són el seus projectes i estudiem de quina manera els podem impulsar. 1 pel que fa a les queixes de certes entitats sobre el retard de les subvencions, s'arrosega la crisi en el Departament de cultura? Hn part sí, hi ha alguna entitat que parla de subvencions que tampoc havien estat acordades. Com totes les institucions nosaltres ens movem amb un pressupost determinat, t'em l'estudi de les despeses que s'han de fer i del que es pot destinar a subvencions. No ens podem moure del pressupost que té el Departament de Cultura de l'Ajuntament.


DIVENDRES, 21 GENER 1994

rC:i

E SQ ü I

LUIFUI mim: SHÍ1T SUSrW Pça. Barcelona, 5

m.

Tel. 674 53 96 Fax. 589 05 68 UfilTI Com ja deuen saber els lectors, el Club Muntanyenc Sant Cugat és una institució molt arreiada a la nostra petita ciutat. Dins del Club conviuen diferents seccions relacionades amb la muntanya entre les quals es troba la Secció d'Esquí que es divideix en esquí de fons, esquí alpí i esquí de muntanya. Des de fa més de quinze anys, la nostra secció s'esforça en posar el meravellós món de l'esquí a l'abast de tothom organitzant diferents activitats. L'esquí de fons té, des de fa anys, un fort equip de competició format per uns 30 corredors que han aconseguit nombrosos títols al llarg de la seva història. També són els organitzadors de la Copa Sant Cugat d'esquí de fons, una cursa que està inclosa dins del calendari de competició de la Federació Catalana d'esquí. Quant a l'esquí alpí, l'activitat en competició no ha sigut mai tan intensa. D'altre banda, en aquest camp, sempre hem destacat per la gran quantitat de sortides a la neu que fem cada temporada. Les activitats d'aquest últims anys han sigut les següentes: sortida als Alps pel pont de la Púrissima;curset d'esquí de quatre dies per Nadal al Pirineu;sortida d'una setmana als Alps per Reis; sortides al Pirineu tots els caps de setmana fins a Setmana Santa durant la qual un altre setmana als Alps. Totes aquestes sortides inclouen un curset d'esquí per tal de millorar-ne el nivell. La temporada passada, però , vam formar un equip de competició alpí que es va estar entrenant i que auquesta temporada comenzarà a competir. Aquest equip està format per a nois i noies d'edats compreses entre els 11 i 15 anys. Els membres són: Joan Castanyer, Albert Reijosa, Joel Vidal, Jordi Esteve, Oriol Gironès, Joan bartrina, Patrícia Arner, Geòrgia Casanovas, Joan G. Sardà i Elisabeth Buscallà. De totes formes, esperem poder augmentar el nombre de corredors al llarg d'aquesta temporada. Amb la formació d'aquest equip el Club Muntanyenc és conegut a la Federació com l'únic club de Catalunya amb equip de competició en les dues modalitats. Independenment de tot això, la nostra secció organitza una fira d'esquí cada mes de novembre, en la qual es pot comprar i vendre toto tipus de material de segona mà relacionat amb l'esquí i que tanmateix té una forta acceptació popular. Per finalitzar hem d'incloure les sortides d'esquí de muntanya i l'organització d'unes proves socials tant d'alpí com de fons. En aquestes curses hi poden participar tots els socis del Club. Esperm que amb aquesta presentació de la nostra secció d'esquí, us hagueu pogut fer una idea de qui som i què fem. Estarem encantats de rebre-us al nostre Club per informarvos-en.

ELS 4 CANTONS 1 5

INFORMACIÓ Llençat al 1990 per salomon, l'esquí Monocoque està reconegut com una gran innovació dels 90. L'alt nivell de satisfacció de l'esquiador, una forta presència en els pools, resultats de competició a la Copa del Món i reconeixement del producte dins del mercat, en són una prova. Calculada al mil·límetre, directa i segura, la millor trajetòria cap a la victòria és sempre la més precissa. Està dissenyat per transmetre la potència de l'esquiador sobre el cantell en tota la seva integritat. Gràcies a la seva construcció i materials, ultralleuger i ultra-resistent, l'esquí monocoque transmet sobre el cantell directament i eficaçment els menors requeriments de l'esquiador. El perfil progressiu permet un perfecte control, constant i òptim el tipus de neu. Perquè s'adapta a les diferents pràctiques i a la morfologia de cada esquiador, l'esquí Monocoque respon a totes les exigències. Concebut sobre les bases d'una tecnologia totalment nova, aquest esquí ofereix als esquiadors de competició les centessimes que els j porten a la victòria. Permet també a tots aquells que bus quen abans que res el plaer d'esquiar, d'obtenirla seguretat d'una perfecta adherència en totes les

circumstàncies i la resposta d'un esquí sense fatiga

-

SANI CUGIT ESPORTS TENIM TOT EL MATERIAL D'ESQUÍ A PUNT VINE A VEURE'NS Rambla del Celler, 23 Tel. 674 7215

Plaça Quatre Cantons s/n. Tel. 674 30 81 f~fmmm.->&>.'** M M H U « & »

PARTE

DENEU

PETITS CONSELLS Compte amb l'altura La muntanya és un dels factors de risc per ella mateixa. Amb l'altura, la humitat disminueix i el cos es deshidrata. Per compensar aquesta deshidratació cal beure molt: de 1,5 a 2 litres d'aigua entre àpats. Segons els metges, molts accidents es poden evitar fàcilment si els esquiadors esmorzessin de manera consistent. Els experts consi}* deren que disminuirien molts dels accidents que es produeixen cap a la franja horària de les dotze del matí, quan els esquiadors són en estat d'hipoglucèmia, és a dir, estan com "si fossin sacs". Aquests consells semblen tan evidents i senzills que molts esquiadors no en fan cas o els paren poca atenció. Però tan els metges com els especialistes insisteixen en la seva importància.

PRIMA-

DURA

TREPI I

ESTACIONS

POLS

ALÇADA DE NEU ESTAT DE NEU

REMUNTAD0RS OBERTS

PISTES OBERTES

ACCESOS

COTA SUPERIOR

mimm0

110

150

X

32/32

40/40

X

ST. PIERRE

90

125

X

17/17

26/26

X

VERA

COTA INFERIOR

JADA

Robert Manich i Welke President Secció d'Esquí del CMSC

OBERT

90

125

X

1111 7

26/26

X

130

150

X

7/19

20/29

X

FORMIGUERES

80

150

X

7/7

17/17

X

PUYVALADOR

80

160

X

9/9

12/12

X

65

120

X

12/13

16/17

X

ERR -PUIGMAL

100

120

X

8/9

19/19

X

AIX LES TERMES

80

140

X

X

17/17

26/26

X

ARINSAL

125

145

X

15/15

22/22

X

PAL

75

95

X

15/15

20/20

X

70

200

X

1 1/11

19/19

X

110

160

X

30/30

47/47

X

SOLDEU / ELTARTER

105

180

22/22

32/32

X

LA MOLINA

40

110

X

26/27

15/15

X

LA MASELLA

50

85

X

42/42

10/10

X

BAQUEIRA BERET

150

250

X

43/43

22/22

X

EYNE LES ANGLES

PORTE PUYMORENS

ORDINO/ARCALÍS

™wms($N

X

| CADENES


i ! i

I 0 CA L

LS

:!ÍNER 1994

Aymerich demana ÉRC de Sant Cugat obre les seves paciència als proveïdors portes als ciutadans L>_() fi cinc s!' u r' a 11'.u n d rics d'Esquerra proven d'apropar la realitat social al Parlament

Anna Cabassa

Xavier Cavn "l'I l'ailaiuenl iii- ( ' a l a i u n v a no L'S LIn club tancat. ; ha d estar obert a la paí 1 icipacn > de tols i l·'vtikisL'un dcU c i u t a d a n s c a t a lans". Om ai\i [\u la k' 22 a n s s . i's cap de premsa de !a ^cccio local d ' b s q u e i r a R e p u b l i c a n a tic ( ' a l a l u n s a d e s d e g e no i" del I 1 )') i. I es diu D a \ ui B a j o n a . Malgiul la sc\ a cd.it. mestra una s1111 da o 111! \ u L '. i < i-;i l o - - i ' \ i ' s iiloo- i una oi au -coauolal i|tian lo- o \ pi o - -,i ( '.'li: a o a p do pioiü-a. ha lol publiques dts er-o- p i o o u u k ' - ailiooaJo- al l'ai lainoiil ilo < '.ikiluns a M ui iaikanl l'( MK '.na l'ailanionlaria dol parli! a Sara ( hoai I - un lopio-on:aill dol "i ans i g c i l c r a c i o n a l " . i|iii' s a o \ poi i iiioiikir I R( e l s dai lo: - an\ - i do I e m p e n t a i|UO aqno-la U'l mai ii. política lo cnIio oi- jos o-

" E s un p r o b l m a q u e afecta totes les administracions". així definia Joany Aym e r i c h el r e t a r d que m o l t s ajuntament es veuen obligats a fer en el pagament dels seus proveïdors per culpa de la crisi e c o n ò m i c a . L'Ajuntament de Sant Cugat no s'ha quedat al marge d'aqusta llast i l'alcalde va reconèixer, en un acte "de sinceritat i humiliat", que els pagaments s'allarguen enguany fins als dot/e mesos.

David Bajona, cap de premsa de la secció local d'E.R.C.

relacionades amb problemes d'àmbit local o comarcal que s'incloguin dins les competències del propi Parlament, l's oberta a tots els ciutadans que vulguin endegar alguna acció p a r l a m e n t à r i a que e s t i g u i i )Ynliada -"i pion una mica d'acord amb la línia política la lo\ a |n\ oiHul. l'or la :c\ ••. pròdel partit. L'Oficina de Sant pia c\pcii'onoia [)oi-"aa!. c r e u s Cugat obre les seves portes caque 1R( ' k n d o i x ,i esdes ouir un da dimarts i dijous, d'onze a parlil poi als |i is o- ' una del matí al local d ' L R C i I - ooi I I os idoni ijüi' la no-U .1 1 m m a i i n li .1 aikp.i i lli u n a tramet les seves preguntes de la mà d'en Xavier Bosch, pargran lollosalioia entre oi- | o \ c s . lamentari del partit. i ai\i 'no demostren oi- l o - u h a l c k \ h i r a l - , I '..ugtiieni do miliQuina o- !a propera pregunta tants n oi relleu ipao -dia produït que tramitareu'.' al- .H'LMll- do dlioooiu. polo aixu La pregunta que plantejanu >, o| du i|uo deiNoni de banda rem properament des de l'Ofila resta di' -OL'inonl- do pohlacina de Sant Cugat fa referèno 11' l .a i'n '-11 a p u l : 1 loa s a cia a l'ancronisme que reprea d u v a d a a lutos los c a p o - -o senta que als Ferrocarrils de i uil- \ nio- 1 l\C' lo una s oca- la (ieneralitat encara existeii h de ; 11,111' 11. i do ous orn. i cl xen diferents classes de vanuslio piuioolo k pio-oul a lol gons, una situació que a més. huin al nu-lio paial meu entendre, dificulta el 1 .'ulioiiia o- uborki a i|in s ul- servei. gui oiidoL'ai alguna ai'oiu parla Aparentment, aque-ta mieialllollial'ia lisa de le- Oficines Parlamentàries. es molt democràtica però. l'ai lom iaia nuí a do lo- ()li t'ins a quin punt e-ta realment cincs l\u lamentaries d l.-v|uorra oberta a la participació popular'.' R e p u b l i c a n a de ( 'atu'iur.s a I li nuo l u n s i - l i ' i x ,K|UOs;a miciatlCom ja he comentat, l'acsa' cés a aquest canal de comuniL'Oficina l'a r lament ària cació entre els ciutadans i el és un intent per apropar la re- Parlament és obert a qualsealitat social a la política parla- vol que plantegi un tema que mentària. Mitjançant aquesta no contradigui el nostre ideari eina. les seccions locals poden polític. En aquest sentit em enviar al Parlament preguntes sembla injust que hom dubti

jti JMSWNS • ï^xmmmmgmmmmwmmmmm^zmm·

I n greu problema "Reconec que amb aquests retards estem provocant un greu problema per a moltes empreses de Sant Cugat i de fora del municipi". va afirmar el batlle, i va afegir que també a l'Ajuntament li arribaven amb retard partides de diners que rep de l'administració central i autonòmica. Tot a q u e s t p r o b l e m a ha provocat un tercer retard, l'aprovació del pressupost d'enguany "perquè volem reduir a l m à x i m les d e s p e s e s sense retallar serveis, i si no es pot evitar quant afreqüència, alm e n y s m a n t e n i r la q u a l i tat".!

L'Ajuntament ha retardat els seus pagaments fins a un any

Orquestra de Cambra de l'Empordà

Empresa de Sant Cugat vol contactar amb una persona jove que li agradi la venda. Es demana bon nivell cultural, simpatia. Que sigui activa, emprenedora i seriosa.

del seu tarannà democràtic. més tenint en compte que és l'única iniciativa d'aquesta mena que ha fet algun partit polític. L'única limitació a la utilització d'aquest canal a la ciutadania, és la poca agilitat (jue. malauradament, a vegades demostra com a institució el Parlament. lent un ràpid repàs als últims "'mulladers" de la política local, encara ós recent l'escàndol que va provocar l'Alcalde quan sa assegurar que tenia uns "papers amagat- al calaix", que demostraven que els socialistes has ien c o m è s i r r e g u l a r i t a t s mentre varen dominar cl consistori. Quina és la \o-tra posició -obre aquest tema? La nostra política és molt clara: si el senyor Aymerich té cap "paper al calaix" que sigui prova d'un delicte: el que ha de fer és treure'l del calaix. Si no és així, el que no es pot acc e p t a r és a q u e s t a p o l í t i c a d'amenaça a l'oposició municipal. En aquest sentit, vàrem fer pública una carta oberta en la qual demanàvem a l'Alcalde que les pública qualsevol prova d'irregularitats en la gestió de l'Ajuntament, per tal d'evitar una major erosió de la imatge que dels polítics i les institucions polítiques tenen els ciutadans. •

Tot i així. aymerich va recordar en roda de premsa amb al- mitjans de comunicació local que quan el seu partit va accedir l'any 19X7 a l'alcaldia del nostre municipi els pagaments es feien amb 3 0 4 anys de retard. Lent una clara al·lus i ó als g r e u s p r o b l e m e s econòmics amb què el govern socialista sa deixar l'Ajuntament. l'alcalde sa dir que els proveïdors que aleshores van patir retards tant llargs haurien ara de tenir paciència. Aymerich va explicar que en els prim e r s a n v s de g o v e r n van

a c o n s e g u i r s u p e r a r el deute anterior i. fins i tot. pagar als proveïdors en 3 mesos, això sí, l'alcalde va reconèixer que els anys en qitè van treballar més fort per a Sant Cugat van ser de b o n a n ç a e c o n ò m i c a i això va suposar grans ingressos pera l'Ajuntament. Després però. amb la crisi i tot ha tornat enrera i ara els pagaments han tornat a retardar-se.

i

|c |c

E

N

T

R

E|

director CARLES COLL

U L I U R A L|

15

Is A N T

C L G AT |

dissabte 29 de gener 22 hores teatre-aditori

W.A. Mozart - E. Toldrà - G. Coll - E. Elgar - E. Gruig


ACTUALITAT

DIVENDRES, 21 GENER 1994

ELS 4 CANTONS

17

Rubí

Les obres dels cinemes de Rubí estan aturades per un conflicte entre un llogater i 1'amo dels locals Estava previst inaugurar les cinc sales de cinema el proper mes de Març de les obres, segons han manifestat les parts en conflicte.

Pep Català HI titular dol jutjat número 4 va ordenar la paralització dels treballs el dijous passat 13 de gener. La inauguració de les noves sales de cinema previstes a la ciutat per a principis del mes de març es retardaran, ja que una ordre del titular del jutjat número 4 de Rubí va paralitzar les obres el passat 13 de gener. La causa ha estat la denúncia presentada contra el propietari dels espais. Josep Llaseras. per un dels llogaters de les dties botigues previstes en el projecte, i que res no tenen a veure amb els promotors de les cinc sales de projecció considerades, Cines delVallès. S.A. F.l motiu de la denúncia està relacionat amb la modificació del projecte inicial que ha suposat un canvi d'ubicació de l'espai que havia emparaulat el llogater. En aquests moments, s'espera la celebració del judici previst per a un d'aquests dies i que, juntament amb les negociaicons que s'estan portant a terme, permetrà la continuació

Enmig de l'embolic Cines del Vallès s'ha vist enmig de l'embolic entre el llogater i l'amo dels locals. Però. és ben cert que la modificació del projecte s'ha fet a base de solucionar d'una forma més satisfactòria la qüestió de les sortides d'emergència, segons que han posat de manifest des de l'Ajuntament de Rubí. La variació dels treballs que es feien la va detectar una inspecció d'obres municipal, segons el Consistori. Immediatament. l ' à r e a d ' U r b a n i s m e va sol·licitar la documentació del nou projecte, ja que als seus arxius només hi constaven els plànols del projecte inicial, la qual cosa fou satisfeta en pocs dies per part dels responsables de l'obra. L'aturament dels treballs per ordre judicial, va posar en moviment l'Alcalde de la ciutat, Miquel Llugany, el qual amb una vocació negociadora, vol que les obres dels cinemes tirin endavant sense entrebancs, perquè

que s'ha posat ara de nou en comunicació amb ambdues parts per a intentar trobar una solució satisfactòria. El tema s'està negociant encara, tot i que hi ha indicis que s'arribarà aviat a un acord que permeti la continuació de les obres dels cinemes, segons que

han anunciat les parts en conflicte. Això no impedeix que la inauguració dels cinemes es retardi. Des d'Urbanisme han posat de manifest que si els treballs recomencessin, la setmana vinent l'equipament es podria obrir per al mes d'abril. •

La Cambra de Comerç i indústria de Terrassa presenta el seu balanç anual

Les JERC donaran suport a la vaga general Xavi Cava

considera que faran un bon servei a la ciutat. Llugany va anunciar la construcció dels cinemes durant la Festa Major, el juny passat. Ell fou qui va posar en contacte el propietari dels locals amb l'empresa interessada en fer les sales de projecció i és, a més a més, el

Més de 30.000 consultes en un any El president Ramon Trench anuncia que no es presentarà a les properes eleccions Redacció

Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya donaran suport a la vaga general del proper dia 27, segons Patrici Cros, que presideix la secció santcugatenca d'aquest moviment polític. L'acord de donar suport a la vaga general es va adoptar en l'últim consell nacional de les Joventuts, que es va celebrar el passat 15 de gener. La s e c c i ó l o c a l d e les J o v e n t u t s d'Esquerra té previst convocar una roda de premsa informativa per al proper dimecres dia 26, vigília de la vaga, per fer a conèixer els motius pels quals la formació s'adhereix a la protesta dels sindicats. •

La passada setmana es va celebrar en un conegut restaurant de Terrassa una roda de premsa convocada per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per presentar el balanç anual de tot l'any passat d'actuació de la Cambra al 1993. La roda de premsa que va comptar amb la presència de tots els mitjans de comunicació de la zona, fou presentada pel Sr. Ramon Trench, president de l'entitat que va aprofitar la presència dels companys en els mitjans de comunicació, per anunciar que aquesta seria l'última legislatura que ocupatia en aquest càrrec. Els assistents reberen completa informació de cada una de les comissions de la cambra que durant aquest any passat han atès més de 30.000 consultes referides a comerç interior i exterior. Ha canalitzat un total de 67 cursos i seminaris i 8 conferències que han suposat 1600 hores lectives i hi han assistit un total de 3.650 persones. El president anuncia la mateixa línia d'actuació per al proper 1.994. •

Un moment de la roda de premsa en un conegut restaurant de Terrassa a la qual varen acudir tots el mitjants de la zona

TREBALL FÀCIL I BEN RETRIBUÏT PER A NOIES RESIDENTS A SANT CUGAT DEL VALLÈS. SIMPATIA I BONA PRESENCIA ENTRE 2 0 i 25 ANYS - CATALÀ PARLAT AMB LES TARDES LLIURES DE 17 A 21 H. TREBALL EN EQUIP i AMBIENT AGRADABLE

rCRRCTCRIfl

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS MAQUINARIA ELECTRICITAT BRICOLATGE JARDINERIA

NO SON VENDES PRESENTAR-SE DILLUNS DIA 24 DE 10 A 14 H. A LA C A S A DE CULTURA -JARDINS DEL MONESTIR-

1T 675 01 75 FRANCESC MORAGAS, 44 - GIRONA, 3 Sant Cugat del Vallès


18

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

Els oblidats: Galeria de personatges santcugatencs

El Peret de la Mare de Déu Joan Tortosa En néixer. ningú no hagués dit que era diferent dels altres. tret que no \ a plorar mai. tan sj era l'hora de mamar. eom quan es leia un nyanvo, |a que no li posaren goiia de eop. lot sigui dit, la seva mare un e s c a r r à s de la leinal'atipava a l'hora que li \ e m a bé. de manera que el m e n u t Peret. a b a s e d'irregularitats i desorientacions. acaba acostumant se a tot acceptant amb re sigu.iuo el que li venia. sense que li produís neguit el quan. el com, ni el per que. No cal du que a q u e l l e s primeres experiències de nadó pi el comandaren a marcar per a toia la wda. () es que potsei pi portava una altra inclinació i del neixei estava predestinat a ser dilerent. \ n a creixent com si quedes una nuca allunyat de tot; els estudis no li entraven, no participa\ a en els jocs violents dels seus c o m p a n \ s . era poe destre i qualsevol el podia atabalar i aleslioies eia incapaç de reaccionar i es quedava sense esma Amb la crueltat pròpia d e b niiaiHs, gairebé tots el provocaren pel a tastar el maligne plaer de deixar lo així. com un en/e. De gran. continua, com en la infantes, i. una nuca allunyat ric tot, pasturant un petit ramat de sabres del qual en treia, amb la venda de llet. l'únic recurs e c o n ò m i c per a la seva subsistència. Ningú no s'havia adonat encara que en el Peret s'hi reunien totes les condicions favorables del que va passar més tard Innocent, bona persona "benaventurat ". deien i pastor. Per això. un bon dia va sorprendre tothom quan \ a du que tot pasturant les cabres per Can Mora se li havia aparegut la Mare de Deu .Aleshores, és clar. la gent va dir que

si de petit ja era "raro", que si ja es veia venir, que si menjava poc i la debilitat se li posava al cap... Els f a m i l i a r s m é s p r o p e r s . creient que s'havia trastocat del tot. el portaren a un metge especialista de Barcelona. Ell s'hi prestà amb docilitat, però tot dient: "Com voleu que em curin els de baix. si el meu mal em \ e de dalt!" Com que les a p a r i c i o n s s o v i n t e j a v e n , els incrèduls, entre burles, li deien que el volien acompanyar per a poder veure també la Mare de Déu. El Peret -d'aleshores ençà "de la Mare de Deu"- sense perdre mai la calma. els responia sempre el mateix: "No la podríeu veure. A vosaltres no s ' u s a p a r e i x e r i a " . Els qui es mostraven més incrèduls foren els de missa diària i els de c o m u n i ó setmanal, que fins i tot. s'escandalit/aren davant la irreverència que suposava el l'et que un pobre desgraciat s'adjudiqués un dels més grans privilegis només reservat per aN sants. El mossèn se'n va assabentar tic seguida, va parlar amb ell i va t'er el seu autoritzat i inapel·lable dictamen: era una bona persona. però estava un xic trastocat i això li t'eia veure visions, però que la M a r e de Déu se li a p a r e g u i . d'això si que res, Tothom restà tranquil, i el Peret de la Mare de Déu anà continuant la seva pacífica vida pasturant les cabres, consolat i confortat amb la visió de la Verge. Així, mentre cada dia era contemplat a missa de set. el sant que pertocava i se'n feia el panegíric a l'homilia per a destacar-ne les virtuts exemplars. ja fossin la resignació, la humilitat. l'heroisme o les seves visions celestials, mai ninmí no va associar el Peret

de la Mare de Déu amb aquella família celestial santificada del passat. l'n bon dia, el peret de la Mare de Déu se n'anà directament al cel sense que ningú no ho sospités. El trobaren mort una matinada d'hivern. Si hagués estat un altre, ben segur que d'allà dalt estant els hagués fet pam i pipa a tots. però era incapaç. El seu cos mortal no mostrà cap evidència de la seva condició de sant i l'enterraren com qualsevol

altre. D'aquesta manera es va perdre per sempre més la possibilitat que en el futur Sant Cugat esdevingués un centre de peregrinació per a venerar les relíquies del Peret. Encara que, tot sigui dit, això de "Sant Peret de la Mare de Déu", potser no hagués inspirat massa devoció. Qui sap si és per manca de costum i tot hauria estat qüestió d'avesar-s'hi. •

Sant Cugat abans i ara Plaça Octavia. Abans 1962. Es pot veure la casa "les llorensones" que en aquell moment va ser el primer local social del Club Muntanyenc Sant Cunat.

Plaça Octavià. Ara 1994. Es pot apreciar el canvi sofert a la plaça i també a la ciutat. Les fotografies són preses des del campanar del Monestir.


LOCAL

DIVENDRES, 21 GENER 1994

ELS 4 CANTONS

Convocatòria d'Eleccions en el C. Natació Sant Cugat

Els 4 Cantons vol celebrar la festa amb tothom Jornada de "portes obertes de la redacció" el proper dia 28 amb motiu del lr Aniversari

L'entitat santcugatenca convoca eleccions de junta pel proper 5 de març Redacció

j.c. Amb l'arribada del primer aniversari el setmanari d'inf o r m a c i ó Els 4 C a n t o n s farà una edició especial tot c o i n c i d i n t a m b el n ú m e r o 34. Per aquest motiu la direcció del Diari de Sant Cugat, S.L. ha decidit celebrar una j o r n a d a de p o r t e s o b e r t e s el p r o p e r dia 28 a partir de les 11 del matí per acabar a les 5 de la tarda. Durant tot el dia, la redacció romandrà oberta a fi que tots els qui vulguin conèixer per dintre el mitjà d'informació local puguin accedir-hi i dialogar amb els que cada setmana el fan possible No faltarà el cava, els refrescos i algun petit àpat, perquè xics i grans puguin gaudir d'aquesta especial diada en el "diari" .

Els 4

Cantons no cursarà invitacions esg > h o fa d e s d e Ies s e v e s P l a n e s a tothom <iue v u l g u i assistir-hi amb la qual cosa dona P e r convidats a tots. El fet de cclerar ^ l'aniversari en la redacció és donat per l'interès que pares i nens han demostrat en visitar ' dialogar amb la gent de la redacció i v e u r e c o m e s fa el " d i a r i " de Sant Cugat. • P

19

e c i a l s a nin ú

D'acord amb els estatuts el Club Natació Sant Cugat ha convocat els socis de l'entitat a l'elecció de la nova junta que haurà de dirigir la propera legislatura del Club. El total de càrrecs que es presentaran seran de 20 inclòs el de President. La junta electoral es constituirà formalment el proper 24 de gener i estarà formada per tres socis designats per l'actual junta entre els 100 socis de més antiguitat dins l'entitat. El cens electoral estarà a disposició dels socis a partir del proper 24 de gener fins al 29 del mateix mes. El CNSC rebrà qualsevol reclamació, tant per omissió com per recti-

ficacions, sempre que es facin per escrit i adreçades a la Junta Electoral dins el temps d'exposició pública de les llistes. Les candidatures es podran presentar dins dels dies 3 al 16 de febrer i hauran de fer-se en sobre tancat segons consta en l'article 31 dels estatuts de l'entitat. Les eleccions es faran el dia 5 de març a la seu social des de les 12 hores fins les 15 hores del mateix dia. No serà admesa la votació per correu amb la qual cosa queda clar que qui vulgui exercir el seu dret haurà defer-ho a la mateixa taula electoral. El Sr. Gironella, actual President del CNSC manifesta al nostre periòdic Els 4 Cantons el seu desig de donar pas a noves inquietuds per al bé del Club un comp complerts els seus quatre anys al capdavant de l'entitat. •

'HfmmmmamrTmmmimm

MímmtmmmàSm

_^—mmm

Sant Cugat podria acollir la segona estació per al Tren de Gran Velocitat

JHHNHH

Joan Aymerich considera que unaestació del TGVa la Sagrera seria compatible amb una altra línia que passés pel Vallès i parés a Sant Cugat. Anna Cabassa El Ministre d'Obres Públiques, Josep Borrell, va anunciar el passat dia deu de gener l'inici de les obres de la línia del Tren de Gran Velocitat (TGV) que unirà Barcelona amb la frontera, borrell va dir també que el govern i la Generalitat havien acordat finalment que l'estació terminal del TGV a Barcelona es faria a la Sagrera. El ministre, però, va evitar mencionar el Vallès on, en un principi, s'hauria de construir una altra estació de la línia que evitaria als viatgers que no volen parar a Barcelona el pas per la ciutat. Després de les declaracions de Josep Borrell, tot semblava indicar que Sant Cugat, municipi que la Generalitat va incloure en el seu projecte per a construir-hi l'estació del Vallès, es quedava finalment sense la parada. Fins i tot, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de la nostra ciutat, Joan Franquesa, va dir que eslava poc satisfet amb aquesta decissió i que Borrell contradeia amb les seves paraules el que

havien manifestat mesos enrera els enginyers i tècnics del Ministeri d'Obres Públiques.

Compatibilitat L'alcalde, Joan Aymerich, confia encara en una segona estació del TGV que pari a la nostra ciutat "escurçant el trajecte per a aquells viatgers que no vulguin anar a Barcelona", va dir el batlle en roda de premsa. Segons Aymerich seria del tot compatible l'existència de l'estació termi-

fc

nal del TGV per a Barcelona a la Sagrera i una bifurcació que travessés el Vallès, situant així una segona estació a Sant Cugat. "Espero que imperi el seny i l'estació es faci allà on ha d'anar: a Sant Cugat, que ja té uns terrenys reservats a Coll Fava perquè així es va considerar en el projecte de la línia en el qual ha treballat la Generalitat des de fa molts anys", va concloure l'alcalde. •

IWiUílfíí'

^^^L

MUSEU J

1 MÉS GRANH CATALUNYA

02 -

^V

=m rtif

vm

.cm, kNtdlfiïi·m·i·*

uf a i i j i l H i ü i i j i l u n i

I un T x <• ttJ k Ini dr KMirjw^ 4 11

Kl 95 s'iniciaran les obres deia línia del Tren de Gran Velocitat

• trt.irl • UtulJtTK retk <Ji. I «llis ' • > «.(.CTdjiqyl·.C.K*^

i '


REPORTATGE

20

DÏVKNDMFS. 21 G E N E R I99-J

;<

Okï!pes", un modus vlvendi molt particular

!;.h "nkupes", evidentment no estan aïllats de la resta del món: tenen família, amics i veïns, com gairebé tothom \osaltres vam intentar parlar amb eh pares dels protagonistes d'aquest reportatge, però, finalment no ens va ser possible. El que si vam aconseguir fou xerrar una estoneta amb una veïna, entrevistar un propietari d'una casa que va estar "okupada" i el comissari de la Policia Nacional de Sant Cugat, el senyor Avelino Mestres. Tots ells van aportar a la qüestió eh seus punts de vista respectius. Llllllia \nsola i

Mont (';ir\;ij:il

'Wnis normals que nu l'un l'itlklori'" - e l l •• • i| 1 \ ! . i ! I , : \ l l i a

\ 1

.1

.'!•.' HOl / ,• .-li I , •' . U K - : : iL. i., il i ' l :.i;ii. | V I M no ! 11'11,•-',!•.' •'i I V I ,i K's. se m li hi ven

ii >'1 p a , i: u s • M I 1 I c i e n

lulkliiK-

I a si·in UI,I Marta es una duna de mitjana edat. do mirada reposada i amb un gest ale LIIV permanent

l - nota que no

to pa-, un nia] record dols seus ex veïns. l a una pausa i continua oi sou relat. - De tot. la relació eom a veïns era força normal i, com amb la rosta do veïns, cadascú s'ostava a oasa seva i gairebé no ens vèiem. Ara ja no hi són. Sé que va venir la policia i els va fer t'ora. Kls policies els van llençar algunes coses seves pel balcó, i ells. abans de marxar definitivament, les van escampar per tot arreu: hi ha roba i s a b a t e s entro els a r b u s t o s i, tïns i tot, penjant dels arbres.

En una de les nostres visites vam observar l'estat en que havia quedat una de les cases que havienestat ocupades anteriorment. Matalassos, mobles, roba, ampolles, etc, estaven abocats i fets malbé per la humitat.

existe el problema de Sí/ualtcrs o okii/nt, en un lenguaje mas próximo a nosotros. en la cual se diga que ocupen una vivienda con caràcter de permanència continuada. No so ha dado aquí ningún caso de ese tipo. Sí se ha producido algun hec h o a i s l a d a m e n t e . de forma ocasional, en que algunos j ó venes. por problemas familiares y a traves de las referencias que tenían d i r e c t a m e n t e han La Marta arronsa les espat- ocupado alguna vivienda en la lles amb les mans esteses i les /ona de Sant Cugat. La Florespalmes mirant el cel. LI gest ta. Valldoreix o Mira-sol. Por sembla dir-nos que ella. no sap parte de comisaría se han seros do ros. guido unas actuaciones poli- No sé si ho van ter per ràbia o per que. però la qüestió és que encara avui estil tot escampat i hrutíssim. La roba. els matalassos, els mobles...es veu tot des del carrer i os força d e s a g r a d a b l e . L'a a s p e c t e d'abandó i brutícia. Crec que algú se n'hauria de fer càrrec i netejar-ho.

ciales que han abocado a una imposición judicial porqué la mayor parte de uno o dos casos que han habido en lo que va de afio solamente lo han hecho con caràcter de acojimiento temporal. Luego, cuando los propietarios han tenido noticia de ello, han visto que les h a faltado efectos d e sus propiedades, entonces, la comisaría ha seguido actuaciones policiales, c o m o robo de una vivienda. al ser realizado el inventario por el propietario. Insisto en que el problema de okupas no existe como tal en Sant Cugat. Al menos, no-

sotros oficialmente no tenemos tales heehos constatados. Sí c o m o h e e h o s a i s l a d o s . que n o son p r e o c u p a n t e s en Sant Cugat. - C ó m o se enteran que la casa està habitada por alguien que no es el propietario? - Los casos que se han producido en Sant Cugat que han sido uno o dos, han sido a través de la d e n u n c i a de algun vecino que al saber que el propietario no se encontraba allí, lo ha puesto en conocimiento del propietario y éste ha venido a denunciarlo a la comisaría. Automaticamente, la comi-

"Solo es un acogimiento temporal" l ii dels imprescindibles a l'hora de recollir informació per a aquest r e p o r t a t g e e r a . sense oap mona de dubte, el comissari de la Policia Nacional a Sant Cugat Avelino Mestres. LI sonvoi \ \ e l i n o ens \ a atendre al seu despatx. Han t m g u t mai a l g u n problema a m b algun okitpii'' N'heu detingut algun.' •\uiii. en Sant Cimal no

saría se ha puesto en funcionamiento procediendo a la detención de todos los okupas temporales. El propietario ha visto si le faltaba algo y si es el caso se ha tramitado la denuncia como danos o como robo dentro de una vivienda. Según las declaraciones de los okupas se h a revelado la vountad de ocupar la casa solamente como refugio temporal, no con la voluntad de ocupar la vivienda, que es lo que hacen los okupas. - Qué características tienen? - Son chavales q u e tienen p r o b l e m a s c o n sus p a d r e s y adoptan la postura de una espècie de fuga temporal. Solo buscan refugio, por tanto pertenecen a todos los estratos sociales. P u e d e s e n c o n t r a r con chavales de familias de cierta posición econòmica, holgada. No se los puede catalogar, no son de ninguna clase social det e r m i n a d a . A l g u n o s eran de Sabadell, de Barcelona, de Terrassa, de Sant. Cugat.

"Suelen ser casas desatendidas"

El caràcter temporal de la seva estada no permet fer certes reformes. Els espais comuns, com poden ser la cuina o el lavabo, són els més afectats per la incertesa.

- Qué proceso se sigue para desalojar la casa okupada'l - Una ve/, se ha admitido la denuncia en comisaría. se ha pueto en conocimineto los danos que presenta csa vivienda y so produce la deteneión de los moradorcs temporales. se los toma declaración v pasan a


DIVENDRES, 21 GENER 1994

de seguretat ciutadana. Li ho vaig explicar i va dir que si, que s'hi posarien immediatament. Em van demanar que els acompanyés a la casa. A l'endemà, a les 7 del matí, van anar-hi amb un cotxe "zeta", uns quants policies de paisà i uns altres uniformats. Al carrer. davant la casa hi havia la moto aparcada. Van demanar informació per ràdio. No era robada. Van envoltar la casa en un moment. Actuaven en silenci. Avançaven amb "les pipes" a l'aire. Semblaven "los nombres de Harrelson". Jo duia la clau perquè era casa meva però les portes (la del jardí i la de la casa) estaven obertes. Jo anava l'últim. Van entrar a la casa. Només hi havia un d'ells que va començar a dir, tot espantat ";Sólo estava durmiendo, solo estava durmiendo! ;No hago nada!" Els policies van preguntar-li el nom, que no coincidia amb el del propietari de la moto. Ell va dir que encara no havia fet el canvi de nom. Passats els primers moments, Yokupa va explicar que no feia res, que a més havia arreglat una reixa, i que havia endreçat la casa. Era veritat, estava bastant millor que l'última vegada que jo l'havia vista. Finalment, se'l van endur a la comissaria a declarar. A mi, em van fer dir Propietari que va tenir quines pertinences trobava a faltar. Vaig fer una llista de coproblemes ses que ja no hi eren, però no Com ja dèiem en el primer sé qui se les havia endutes, ja capítol del número anterior, que havien entrat a robar molà'okupes, com de tot, n'hi ha de tíssimes vegades. tota mena. Vam saber que. a En sortir, quan érem al caLa Floresta, hi havia hagut fa rrer, va passar damunt d'una temps, uns joves que van oku- motoreta, una noia jove, amb par una casa i que van ser de- pinta de "hippie" que resulta nunciats i desallotjats per la que també era okupa però policia. El propietari de la casa d'una altra casa. Els policies la en qüestió, al que anomenarem tenien "clitxada" perquè tant senyor Joan, ens va explicar sols veure-la li van dir (criels fets des del punt de vista dant-la pel nom): que ell va viure. - Qué, dónde has dormido - Visc a Barcelona però tinc hoy? una casa a La Floresta. Un dia Ella, al veure'ls, es va coels veïns de La Floresta em mençar a escridassar-los i a invan avisar que hi havia gent sultar-los. instal·lada a casa. Vaig anar a Em vaig quedar al·lucinat. parlar amb ells. Em van dir Van escridarassar-se una estoque eren dos, que semblava neta i llavors ella va donar més bona gent, que hi anaven a gas i se'n va anar molt de presdormir, que tenien una moto sa. gran i que per tant, "devien tenir diners". (Una veïna vella "Que en una casa no hi em va fer passar a casa seva visquin, no vol dir que perquè tenia por que la veiessin parlar amb ella.)- comença estigui abandonada" el Joan. - Vaig anar a la Policia NaAl cap d'un temps, una nit, cional de de Sant Cugat a fer la vaig arribar a casa (a Barcelodenúncia. Els policies, després na) i la meva dona em va dir d'escoltar-me, em van dir que que els okupes havien estat podien passar dues coses: una, allà. Ella s'havia espantat, però que els de seguretat ciutadana ells van dir "no se asuste, no els semblés bé d'encarregar-se pasa nada, somos buena gente, del tema i actuessin de segui- solo queremos hablar con su da, (de vegades troben coses marido, que nos dejen estar robades dins de cases abando- ahí, que arreglaremos Ja casa." nades) Dos: que no els interesElla va dir que no hi era. Van sés i que s'hagués de fer per dir que m'esperarien al carrer, via judicial. Llavors, podien per parlar. Però jo vaig arribar passar 3 o 4 mesos abans no quatre hores més tard i no hi actuessin. Quan ja marxava, va eren. Jo no tenia ganes de parentrar a la comissaria el senyor

disposición judicial. Nunca. se ha dado el caso, que ellos hayan reincidido nuevamente a ocupar la misma u otra casa. Por tanto, creemos que el caso ha quedado resuelto. - Qué tipos de casa suelen ser las ocupadas? - Cuando hay presencia continuada de los propietarios o cortos lapsos de tiempo, no se da el caso. Las que se habitan de verano a verano no las ocupan. Suelen ser casas desatendidas por sus propietarios durante largo tiempo. - En qué estado encuentran ustedes la casa después de haber si do ocupada? - Un poco lamentable porqué ellos han estado poco tiempo (como mucho dos o tres setnanas) han tenido desprecio y poca consideración hacia las propiedades que allí había. - Una vez detenidos, qué se hace? - Se les detiene, con lectura de sus derechos, como a todos los detenidos, pasan a disposición judicial. Y son las instancias judiciales las que resuelven si les procesan o no. Un cop finalitzada l'entrevista, el comissari Mestres, ens va acompanyar fins la porta i ens acomiadà cordialment.

REPORTATGE lar amb ells. A l'endemà vaig "pujar" a La Floresta perquè volia canviar el pany. Els okupes estaven a la porta, esperant-me. Quan els vaig veure, vaig marxar perquè no volia parlar amb ells, no volia saber-ne res, senzillament, no els volia ni veure. Vaig tornar-hi al cap de dues hores i encara hi eren! La reixa del jardí tenia una cadena amb un candenat i ells en tenien la clau. No podia entrar. Em van dir que "pagaremos la cerradura, que nos dejen estar ahí..." també van dir que eren del "Movimiento de okupas de Europa, que okupaven quan estaven segurs que ho podien fer.

ELS 4 CANTONS

Em van explicar que havien marxat de casa perquè no tenien feina ni diners i que a casa no els mantenien. Dexien tenir uns 20 anys. Realment, semblaven bona gent. pacífics, i tenien una pinta bastant normal, no eren "quinquis". Crec que sabien el que feien. Arribats a aquest punt, decidim de fer-li una pregunta; - Què opina del fet que s'okupin cases abandonades? - Mira, que en una casa no hi visquin, no vol dir que estigui abandonada i si okupen una casa abandonada i I"arreglen em sembla molt bé. però si es fiquen en una casa semi (o mie) muntada, amb nevera,

21

cuina etc. com és el cas. ja no m'ho sembla tant. Després d'haver-nos dedicat una hora d'explicació, sense estalviar-se la seva "salsa " personal, ens vam acomiadar del Joan i vam començar a redactar aquest reportatge que acaba aquí. Tot i que encara vern parlar amb més gent relacionada amb YOkupació, creiem que els fets destacats en ambdós números de Els 4 Cantons il·lustren prou bé la nostra intenció a l'hora de fer aquest reportatge: apropar-nos a una manera de viure diferent, alternativa a la generalitzada, sense ànims d'ofendre ni molestar ningú. •

Dins les seves possibilitats, s "arreglen les vivendes al seu gust. La diferència d'una casa habitada a una abandonada, és evident.

aAUK • » '

SAUR, Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A., concessionària del Servei Municipal d'Aigües de Sant Cugat def Vallès, comunica que, des del dia 10 de gener, les seves oficines d'atenció al públic són a l'Avinguda Torreblanca núm. 2-8, de Serveis) d'aquesta població.


22

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 21 GENER 1994

Benestar Social ofereix fer centres d'ocupació per a disminuïts psíquics, en lloc d'una residència Pep Català. L'Alcalde de Rubí. Miquel I.Uigunv. i hi Regidora de Serveis Personals. Pilar Bel. varen rcunu M' amh cl ('onsel ler de Benestar Social. Amoni Comas. per paí lai de tenies relacionals amh ek disminuïts psíquics. enlie ek quals hi ha\ la el d'una residència pel ,i aquest eol leeliu Als ilo- '.epu-M MiaüN miiineí pak. ek '. a ai i >nipag;iai el Picsi ..lenl de l'A-MH I.-A i" d.e l*..res de I Msinimiils Psique s de Rubí. 1 a ( onsel le: la de Benestar Soei.d |,i Ic la documentació nev essaii.i -odM ^ ,.-\ i.e: i ens on eoiislruii la icsidcncia. segons la Ke'jidoia l'ila: Mel II lloe tou di mal .; I \ \ | aalainenl pei un nienihie de la launha Xcrcaviíis. amh aquesta : 11.1hl.it. a primers viel I mi í 1 ;i superi leie es de v ml i un mil nielres quadrats.

l.a família \ e r c a \ i n s continua amb la idea de destinar l'indret per a aquest grup de persones. l.a resposta del Conseller Comas. cu la passada reunió, que pi loneivia l'afer, tou que es podria aprohtar el lerrenv per a construir centres de formació ocupacional per a disminuïts psíquics. |a que es el lema prioritari del seu Departament en aquests moments.

Llars-residència

Tant Miquel l.luganv com Pilar bel varen sol.licilar al Conseller Comas una alternativa a la construcció de la :csidència. Aquest els v LI olerir la possibilitat d'un tipus de recurs, anomenat llars-residòncia. Aquests equipaments són habitatges situats a les plantes b u i \ c - dels edificis, amh la finalitat d'evitar totes les barreres arquitectòniques que hi puguin haver. 1 ' A lUiïtamenl •> a traslladar aquesta voluntat a Benesiar Sol.a proposta tou habilitar una eial. i la resposta que va obtenir sèrie de pisos d'aquesta mena en aquell moinenl. aürma Pilar per a persones disminuïdes psíBel. tou que no era una prioritat quiques que tinguin una certa del Departament, ja que hi havia autonomia i que, amb un suport prou residències per a cobrir la professional, puguin viure perdemanda l.a regidora va recor- fectament. l.'olerta va destinada dar que si en el termini de cinc a p e r s o n e s que es troben en anv s no s'utilitzava aquest te- aquesta situació), ja sigui indivirrenv per a la finalitat proposada. dualment. perquè no tenen pares. l'espai tornava al seu propietari. o per a parelles.

Signada la cessió de l'estació vella dels ferrocarrils de la Generalitat R(

.

l.a Direcció General de transports de la Generalitat i l'Ajuntament de Rubí varen signar, la set mana passada, hi cessió de l'cstacio vella dels Ferrocarrils de la (iencrahlat. I ,a signatura es va realitzar durant la reunió) que periòdicament nuíntc la comissió de seguiment de Ics obres del seniísoterrament. on hi ha inclosos representants dels diferents departaments de la Generalitat i del Consistori. I ins la s e t m a n a p a s s a d a . l'Ajuntament només disponia de la paraula dels representants de la Generalitat i feia óts de l ' e q u i p a m e n t r e g i n t - s e per aquest compromís. L'estació vella \ a servir de lloc de trobada per a uns 300 nens i nenes d u r a n t el N a d a l p a s s a t , on l'Arca Municipal de Cultura hi va organitzar diverses activitats per a la mainada: jocs de rol i sales de lectura de còmics, entre d'altres.

La R e g i d o r a d ' I T b a n i s m e . Lourdes Vi nas, ha manifestat que ara ja es una cessió de dret i es pot començar a treballar en el seu aprofitament com a nou espai públic. L'Alcalde de la ciutat, Miquel Llugany. ha du en diverses ocasions que l'estació) vella podria a d e q ü a r - s e per a fer les funcions d'oficina d'informació del municipi i de sala d'exposic i o n s , entre d ' a l t r e s utilitzacions. L'cstacio vella dels Ferrocarrils de la Generalitat ha estat molt sol·licitada, des de l'Associació) de Veïns de Les Torres, fins a Benestar Social, segons es va posar de manifest durant l'any passat. Fins i tot. estava inclosa dins els plànols que el grup municipal de Convergència i Unió ( C i l ' i va presentar fa un any com alternativa a la rem o d e l a c i ó p r e v i s t a per a la plaça del Doctor Pearson. En aquell projecte de C i L . l'estació vella estava sentenciada a mort, volien enderrocar-la.•

La regidora va assenyalar que. ja que s'estaven construint habitatges socials a Rubí. l'Ajuntament podria oferir una part dels pisos que ja s'estaven acabant i dels que encara havien de construir-se. La resposta del Conseller Comas fou positiva, perquè entrava en les prioritats del seu Departament.

Residència per als avis Kn tercer lloc, els representants municipals varen preguntar com estava el tema de la residència per als avis prevista a la Zona Nord, ja que havien sentit rumors de congelació d'aquesta mena de projectes, i que la seva realització trigaria al menys dos o tres anys en ser viable. Antoni Comas va respondre que si la Conselleria tingués la cessió del terreny per part de

l'Ajuntament durant aquest any. es treballaria per a fer el projecte el 1994, una vegada comprovada la validesa de Vindret. Aleshores. la construcció de la residència podria r e a l i t / a r - s e per al 1995. FI terreny és propietat d'una societat anomenada "Inearesa". que té un problema legal que està en vies de solució, pràcticament immediata, segons va destacar la regidora. •


CULTURA-ART

DIVENDRES, 21 GENER 1994

agenda cultural DISSABTE 22 TEATRE "Lazarillo de Tormes". A les 22 hores al Teatre Autitori. Org. Centre Cultural. DIUMENGE 23

FESTIVITAT DE SANT ANTONI Cavalcada de Sant Antoni a les 10.30 hores el següent itinerari: Pla del Vinyet-Merc.it Nnu-Cànuvu* del r.islilh.-F, Moragas-S. Ru^iniil-PI. Oeun la-Majoi-Sl. Dnmèniv-Sant Magí-IndiKlna-Castellv Í-C.imí de la Creu-PI. St Franee^e-Passeig Turreblanea-PI C'oll-Cïra Ccrdanyol.i-l.a Torre-S. Rusinol-Sia. Maria-Valldoreix-PI Lluís Millei-Angel Ciuimerà-Ribatallada-Vinolav-Pl. Barceloiia.

BALL DE SANT ANTONI amb l'orquestra Rosaleda. A les 18 hores a l'envelat dels Jardins del Monestir. Org. Comissió de Sant Antoni. Col. Ajunt. DIMARTS 25 CONFERÈNCIA "La Nova Era (New Age)". La nova religió dels temps moderns o una secta més? Per Cristòbal Sàrrias. crític literari. Al Centre Borja a les 19.45. Org. Centè Borja. 674 11 50. ó XERRADES d'orientació acadèmica i professional. "Veterinària" per Armand Sànehez. vice-degà d'ordenació Acadèmica de la Facultat de Veterinària de la UAB i "Medicina" per J.Maria Grau. degà de la Faculutat de Medicina de la L'AB. A les 20 hores a la Casa de Cultura. Org. Ajuntament.

DIMECRES 26 XERRADES d'orientació acadèmica i professional. "Informàtica, Física i Ciències Exactes" per Agustí Reventós, professor de matemàtiques de la Facultat de Ciències de la UAB. A les 20 hores a la Casa de Cultura. Org. Ajuntament.

Balls de Saló al Casal Cultural de Mira-sol. Inici Curs: dilluns 14 de febrer. Inscripcions a partir del 17 de gener al Casal Cultural de Mira-sol. De 17 a 21 hores. 589 20 18, o a L'OMET carrer Sant Antoni, 10.589 09 73

MCF

Avui divendres, dia 21, comença un cicle de pel·lícules dedicat a Passolini. amb el film "Edipo Rey". El cicle el componen quatre obres, que es projectaran els quatre divendres vinents, a les 23.00 hores a l'URE. L'acte està organitzat pels Amics del cinema fòrum. El calendari és el següent:

GENER

divendres 21 Edipo Rey divendres 28 Decameron

FEBRER divendres 4 Mil y una noches divendres 11 Los cuentos de Canterbury

Durant els mesos de febrer i març es celebraran a la Sala Res diversos concerts sota el nom genèric "res-sò d'hivern". La primera actuació anirà a càrrec de Santi Arisa i Lacatans, els dies 2 i 3 de febrer. Més endavant tocaran també Ricki Sabates & Xavi García, Pau Riba, les Stupendams, Els Bruts i Que et moqui la iaia. A més de les actuacions musicals, a la sala hi actuarà també el grup teatral Solubles Teresa, que oferirà el seu espectacle "A boca di boca". Tots els espectacles començaran a les

23.00 hores.

/JRT$E.\ML

Q

R

El fotògraf Enric Carmona exposa el seu darrer treball intimista

ALTRES ACTIVITATS Premi Gausac de Recerca. Temes relacionats amb Sant Cugat o àmbit comarcal. Termini de presentació: 28 de febrer. Inf. 674 69 93. Org. Grup d'Estudis Locals. Col.Ajuntament

Comença un cicle Stupendams actauran dedicat a Passolini a la Sala Res MCF

23

DIJOUS 27 XERRADES d'orientació acadèmica i professional. Ciències Ambientals, Biologia. Bioquímica i Química" per Lluís Fort. Professor de Fisiologia Animal de la Facultat de Ciències de la UAB. A les 20 hores a la Casa de Cultura. Org. Ajuntament.

Pau Riba i

La Floresta

ELS 4 CANTONS

I

A

La Galeria d'Art a Sant Cugat

MCF El fotògraf Enric Carmona presenta el seu darrer treball a la sala de L'Associació d'Idees, a Sant Cugat. El treball és una col·lecció que du com a títol "El somni del naufragi". L'acte d'inauguració va consistir en una visió de les obres que formen part del darrer treball de Carmoa. També es va celebrar un col·loqui en I què s'analitzaven les motivacions i els mecanismes creatius de l'autor. "El somni del naufragi" és un recorregut intimista a través del litoral mediterrani, que recrea una atmosfera

Concurs de dibuixos per il·lustrar un conte de Joies Senell MCF L ' O b r a social i Cultural de la Caixa d'Estalvis de Terrassa convoca el 14è concurs de dibuix escolar. El concurs té la finalitat d'il.lustrar els textos guanyadors del X Premi Lola Anglada, de contes breus per a nois i noies.

COL·LECTIVA D'OLIS D'IMPORTANTS PINTORS DE LA GALERIA Del 20 al 25 de gener, a la Sala Rusinol AGUILAR MORÈ

J. M O S C A R D O

PASQUAL B U E N O

I. M U N D O

SIMÓ BUSOM CASADEMONT

Exposicions

LLUÍS ROURA

-Le v i e u x -

SARQUELLA

ERNEST DESCALS

R A M O N VILANOVA

RAFAEL GRIERA

VIVES FIERRO Horari: mati de 9 a 2 tarda de 5 a 9

Carrer Valldoreix, 58

Tel. 589 00 97 Matins de 10.30 a 13.30 Tardes de 17.30 a 18.30 - Diumenges i festius tancat

de soledat, decadència i altres sensacions que hom té a l'hivern. La costa catalana i la seva iconografia queden recollides des del punt de vista de Carmona. Enric Carmona ha exposat en diverses ocasions i ha col·laborat en mitjans de comunicaió. Les seves fotografies han estat publicades en les revistes "nueva lente", "Photo", "Diorama", "La Fotografia" i d'altres. L'exposició es podrà veure al llarg de gener a la sala de l'Associació d'idees, al carrer St. Bartomeu, 1 1 (Pça. Pep Ventura). •

Sala Rusinol

Tel. 675 47 51 Santiago Rusinol, 52 Sant Cugat del Vallès

L'obra guanyadora d'aquesta desena edició és "Qui vol un conte?", escrit per Joies Sennell. La data límit per presentar els dibuixos que entraran a concurs és el 28 de febrer d'enguany. Totes les oficines de la Caixa de Terrassa tenen la informació i les bases del concurs de dibuix. •

GALERIA CANALS Carrer de la Creu, 16 Tel. 675 49 02 "Josep Royo, obra recent" Fins al 16 de gener Org. Comissió Any Miró SALA D'ART CENTRE CULTURAL "Royo tapisser". Fins ai 16 de gener Org. Ajuntament i Comissió Any Miró FEBO GALERIA D'ART Tel. 674 1955 "Col·lectiva de Nadal" Fins al 31 de gener RACÓ DE L'ART Tel. 675 20 53 Expo-coJ.lectiva de pintura i escultura. Fins al 18 de gener CASA DE CULTURA Carrer Castellví, s/n. Tel. 589 13 82 "Hsiaoyu-Liu" (Tapís) Fins al 25 de gener


LOCAL

2 4 ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

Exhibició de gossos de detecció de droga i explosius a les instal·lacions de la Policia Local a "Villa Felisa" Montse Sant ,-\ causa de 1"increment de l""esp o n " de donar falsos avisos de homba (més de cinc cents avisos en un any). la Policia Municipal s'ha plantejat la poss.ibilit.it d'iucieuientar la seva dotació a m b gossos detectors d ' e x p i o

ment tenim dels gossos policies. S'utilitzen animals de raça "labrador". "coquer". o "perdiguer", d" oltacte molt fi i tarannà joganer i l'estiu. A q u e s t s a n i m a l s , gens a g r e s s i u s , es prenen la recerca de la droga c o m un joc m e s . i el seu nas fa q u e detecti tina m í n i m a q u a n t i t a t d e d r o g a o

d'explosius. encara que aquests materials estiguin ben amagats i embolcallats gairebé hermèticament. P.ls dos e x e m p l a r s de " l a b r a d o r " negre que \ a r e n fer la d e m o s t r a c i ó , sapigueren trobar un sobret de cel.lofana tancat, que contenia, a m b prou tcines. un gram de succedani de coc a ï n a . a m a g a t rera un arxi \ a d o i i u n a altra quantitat igual que v a estar dipositada sota el tauler de control d ' u n c o t x e patrulla. A m b lot. l ' a c t u a c i ó mes inter e s s a n t t o u la d e l gos especialitzat en detecció d'explosius. lil fals explosiu ha\ ia estat col.locat p e r un d e l s a g e n t s municipals a una c a i x a de c a r t r ó tancada i dissimulada entre altres caixes damunt d ' u n arxivador. a Ics oficines . HI g o s va c o m e n ç a r El g o s indica la presència d'explosius dins aquest arxiu. una recerca exhaus-

sills I ilruglies

I ' \ g e n c : a de Serveis C a n i n s ilc SI-L.MII l't.il. S I .. e s p e c i M l n / a d a en l'cnsisiiisii uincnl d'aquests gossos. va IIT n:ia di-iiii isii acio di- la seva utilitat als notis locals di' "Yi lla Ivlisa' i.. omple:.uncni \ijiu-a-, •-,,-.M |iic maioriiaiia d i l c i . ' i i ' s ,i ;a "d

El gos Casiu, sota les indicacions del seu guia, escorcolla la roda del cotxe patrulla buscant la droga que havia estat prèviament amagada. tiva de totes les dependències. Localitzant l'explosiu. en menys de quinze minuts, i assenyalant la seva presència a m b la seva actitud, mentre bordava. Tal i c o m va declarar un m e m b r e de la Policia, el fet de tenir aquests gossos seria un gran avantatge, ja que la recerca que es desencadena per una alarma de bomba, sovint els obliga a desallotjar els locals afectats, tant escoles c o m instituts i altres llocs, per

espai de d u e s o tres h o r e s , q u e pot portar l'escorcoll de l'edifici per part de les patrulles sense comptar el risc personal qtie corren els agents durant aquestes tasques. La p r e s è n c i a dels g o s s o s fa q u e aquesta tasca sigui molt més ràpida i segura, ja que els animals, a m b el seu olfacte, poden detectar molt ràpidament qualsevol mena d ' e x p l o s i u s . sense confondre's a m b altres paquets sospitosos. •

La policia nacional presenta el balanç de l'activitat delictiva de Tany 1993

La delinqüència a Sant Cugat ha disminuït un 50% en els últims tres anys El comissari Avelino fa una crida a la coüaboració ciutadana per continuar la tendència a la baixa I n altre dels factors pels quals el comissari es va mostrar I ai los ultimos ues anos se optimista és l'all índex d'efeetiha pioducido un deseeiiso de! 50 v ital -un Ps ' i - en la resolució ' : ile ia del meueiii'ia en Sani deP leis denunciats amb la de(nuat". \iiih aquestes paiaulcs leiieio d'unes 300 persones que e N|ie i a nç aduí c-. el comissari v all passar a disposició |udicial. Aquests resultats s'han po V, clino de !a Policia Nacional \ a cloiue I ,it !e de pieseul.icio gut ohleini gràcies a la incorporació d'un alt nombre de funciodel balanç de factivitat delicliva a la iiosiaa ciutat de l'aiiv '> ; ei naris en el cos de la Policia Napassal dimeeii's P) de gener in- cional peni el lomissari v a atesistint en el fet que "Sani Cugat gir que aquesta tendència a la es atia ciudad rclaiiv amcíue se- baixa s'està donant a tota l'àrea metropolitana de Parcelona. ieu ra \ tranquila" P'anv passal el delicte que A v e l m o \ a declarar en el iraiiseuis Je la roda de premsa mes s'Iui produït es el robatori a l'interior de vehicle, seguit en que els resultats de l'any passat son "acceptcihlementc saltslaclo- importància pols robatoris a dorios" ja que eK delictes han dis- micilis o torres. Pn aquest últim minuït en un 4 '< respecte de apartat hem de tenir en compte l'aiiv 02. P)e fet, el nombre de un factor certament interessant. Pis que fent un desglossament d e l í c i e s va ser al l>3 de 5 30 mentre que Pany anterior van per districtes es pot dir que a Sani C'uüat-eentre el delicte de tenir lloc 22 delictes mes.

.lonii-Miire de Si·inir

robatoris aP pisos és el quart en importància després del robatori de cotxes i establiments mentre que a la resta de districtes és el primer. ¥.n la repartició dels delictes a la nostra ciutat, Sant Cuuat centre acumula el 70 % dels

delictes. Valldoreix el 15 ck i els tres districtes restants es reparteixen un 15 %. PI c o m i s s a r i A v e l i n o va aprofitar Pacte per agrair a tots els santeugatenes la participació i colaboració ciutadana amb

Policia que ha ajudat a resoldre molts casos a la nostra ciutat. Tot i això el comissari va insistir que la gent s'ha de eonseieneiar encara més en denunciar qualsevol acte que considerin que pot ser delictiu. •


DIVENDRES, 2 1 GENER 1994

ESfORTS

ELS 4 CANTONS 2 5

Es prorroga la investigació de la ressonància magnètica

f

Signat el conveni que gestionarà el CAR

Vilaseca: 'el que importa són els resultats" El Centre d'Alt Rendiment i l'empresa Sandoz van signar dimarts la pròrroga del conveni sobre la investigació de l'aplicació de la ressonància magnètica nuclear (RMN) en l'àmbit esportiu. El Secretari General de l'Esport, Sr. Vilaseca va afirmar que: "el prorrogament d'aquest conveni va lligat al prestigi del CAR (...), i si aquest ha tingut bons resultats és, en gran part, pel seu treball d'investigació".

bé que "l'alt rendiment és alt risc, i això vol dir estar al límit, tant de les possibilitats humanes com de les científiques".

El CAR, un dels centres més importants d'Europa

Sandoz Sport Research

Anna Borau El grup Sandoz i el CAR de Sant Cugat van signar el passat dimarts el conveni de col·laboració per a la continuació del projecte d'investigació sobre la ressonància magnètica Sandoz Sport Research. Josep Lluís Vilaseca, secretari General de l'Esport de la Generalitat, va destacar la impotència d'aquest projecte i va afirmar que "en l'esport el que importa són els resultats, els quals es deuen, en gran part, al treball d'inves-

Rafael Cortès i Josep Lluís Vilaseca van signar dimarts a la tarde el conveni que otorga la gestió del Centre d'Alt Rendiment de la nostra localitat, que fins al 1998 continuarà en mans del Govern Central i la Generalitat, institucions que compartiran el 5(Y/< de la responsabilitat que el CAR conyinuï endavant. Amb dos secretaris, el de l'Estat per a l'Esport i el d'Esports de la Generalitat, van coincidir an l'impotància d'aquesta col·laboració que segons el Sr. Vilaseca "és un exemple tant de resultat con d'efícacia". El Sr. Cortès també va destacar que el CAR "és una mostra de treball ben fet de la col·laboració entre dues administracions".

tigació". Vilaseca va dir tam-

A. B.

"El projecteSandoz Esport Research ha permès l'aplicació de la ressonància magnètica nuclear a l'estudi de les modificacions anatòmiques, fisiològiques i bioquímiques produïdes en l'organismme en relació amb la pràctica esportiva d'alt rendiment" Aquesta és la presentació del projecte del qual dimarts es va signar la pròrroga. Sandoz Sport Research va començar la seva investigació el 1989 i

fins ara, s'ha centrat en l'estudi de dues tècniques exploradores: la imagineria (IRM) i l'espectroscòpia (SRM). La primera destinada al seguiment de l'exploració cerebral d'esportistes que practiquen esports d'alt risc de lesió encefàlica, com ara la boxa i l'alpinisme; i la segona, per a profundir sobre els coneixements de la composició corporal i sobre la distribució dels teixits que formen l'organisme.

Per la seva banda, el Secretari d'Estat per a l'Esport. Rafael Cortès, també va afirmar que "un centre d'alt rendiment és un lloc on els esportistes milloren, ino només pel seu entrenament, sinó per les tècniques que s'apliquen sobre ell"; i va destacar l'importància d'aquesta signatura perquè "un conveni con aquest demostra que la realitat esportiva del nostre país anirà més enllà del mític 92". Rafael Cortès va parlar del futur de l'esport espanyol d'èlit on hi havia "una clara tendència a pensar que el 92 era la fi d'un procés d'esforç", i va afirmar que aquest conveni demostrava la "vocació de permanència" i que "el món de l'esport podia estar tranquil". El Secre-

El CAR és, segons el Sr. Cortès, "un centre on els nostres esportistes i els de tot el món, milloren el seus resultats dia a dia, un centre que esta adquirint gran prestigi internacional i que té la vocació de constituir-se en un centre capdavanter de l'assistència als esportistes". Des que es va construir fins ara, ha estat residència i lloc d'entrenament dels esportistes d'èlit d'arreu del món que gaudeixen de les inmillorables instal·lacions d'aquest gran centre situat a Sant

tari d'Estat va finalitzar dient que "avui un resultat esportiu no és casual, i a m b convenis com aquest queda ben clar que Atlanta és l'objectiu de consolidació i modernització de l'esport espanyol i dels seus resultats. El legat dels JJ.OO.és poder dir que l'esport espanyol ha madurat i que és m o d e r n " . •

Cugat.B

Futbol

CREACIÓ I DISSENY

El Sant Cugat s'imposa a casa C.E.Sant Cugat 3 - Banyoles 1

OCTAVIO SARDA

/f/J» „,.__,„

T 1 M r n /

,nnnnin

Redacció

n El conjunt de la nostra localitat va demostrar el proppassat diumenge que també sap remuntar quan vol i que començar perdent no vol dir res quan hi ha ganes de quedar bé. El partit al Municipal va començar per al Sant Cugat amb una primera meitat una mica desorientada, sense trobar bé el lloc al terreny de joc i deixant-se dominar per un Banyoles que va sortir al camp amb la intenció d'imposar el seu ritme. L'equip visitant va dominar la posessió de la pilota, sobretot a les línies del mig, però només va saber materialitzar una vegada, gol que deixaria el marcador al descans amb un parcial de 0 a 1 a favor de l'equip visitant Els segons 45 minuts, però, van ser una altra història L'equip local no volia perdre el matx i va sortir a jugar amb l'esperit gens enfonsat. Mentre el Banyoles es contentava amb provar d'assegurar l'avantatge. el Sant Cugat no perdia res provant

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS RELLOTGES ^ACTUALITAT AMB LES MILLORS MARQUES

JOIERS - TALLERS PROPIS

OMEGA

1É* BREITLING

Hamilton

®

KRONOS «JUNGHANS

IBM

Santiago Rusinoi, 40 Tel. 674 58 54 Sant Cugat del Vallès

üosefrwis ^r

d'atacar. I els va sortir bé, perfecte, perquè Francis va aconseguir transformar un penalt (a causa del qual van expulsar Terradas, jugador del Banyoles) i fer pujar l'empat. Aquest gol va revifar l'esperit als de casa mentre sobtava als visitants que poc després tomarien a encaixar un altre gol, aquesta vegada transformat per Queralt. Amb el

mig del camp ben reforçat, als homes d'Antoni Garrigó només els quedava assegurar la pilota per tenir l'oportunitat de rematar el marcador. Però el partit no es va decidir fins al final, quasi fora de temps, quan el nou fitxatge del Sant Cugat, Vidal, va fer el gol que seria definitiu, el 3-1 que donava la victòria a l'equip localU

M o r r a t Pere Paro Ç Í Mercat San

SERVEI GRATUÏTA DOMICILI

Parada 123

SANT CUGAT, VALLDOREIX IMIRA-SOL

tr 589 44 81

S

Uf i I V

V

X

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS TALLEDA-RICOMÀ C/ Balmes, 11 - Sant Cugat

*& 674 58 62

s


26

ESPORTS

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

Futbol Sala

Els "olimpycs" cauen La Sagrera 12 - Olimpyc 4 l-ol. J.A. M a b

Golejada històrica a La Floresta Champion 14 - Ciutat Meridiana 1

Mont < arvajal

Bàldrich Negre I

•( )

. C

•'. .1 . . I . U C

l ' I • i. ü I

..

I .l'I \ C

segona m e i t a t , ja que a la m i t j a pari el resultat era de 3 - 1 .

V I 11 L• Vall

l.es noies del C h a m p i o n re

\u;..•-•;•

b i e n un e q u i p que encara no ha

lulars de les noies de l a

\ i a g u a n v a l c a p partit en aques

la csl.-u: cuca u de b a i x a pe: 'es-

ta t e m p o r a d a . T o l i a i x í . en e k

s i n u s , pei

p r i m e r s m i n u t s de l ' e n c o n t r e .

d o r a N n n . ia de p o r t e r a ,

res no t'eia p r e v e u r e ut~\ m a r e a

dos p . c . ü - , a . m i e s T i

dur

,|.>-, g^f-

! M .i c s I.I.

! K , . . > . v

c a l v s g r o s . p e r ò . \ a a r r i b a r a la

l\'s

I iiia'. l a n l

ple.

1 oi s d e s

e q u i p s s a n a v e n i r . e s u i a i i ! les

l'Olimpyc

- : ! l . i : n u e n : :e • •ii,-! < •'. i •; •:. •M ,. :.! i. | \ - i < • 1

i

|\..

ii:.i\.

i;i. V C Í C I M Ics v e r n :

V " h ooca

, ' s i , i ! i l L o k i k ' I ,i ^ . . " . i . i

ian

l e i q u a t r e s > u i l r , a . •; >s c u c es

'•.••i | > e v r pel ..

'.leveniien

.e--

a q u e s t s se li a t c g i í c i t i e s g o l s

\

,.i e i a

i,

m:!|a ;

de

_"

•i i. " i n e i i e a i " k i i.ii^es

,j

lei

- . j o . s ' . i,.e;

i., pi-.

quai-c

cols.

\

m e s c o n v e i t i l s de l a l i e s d i r e e les o d o b l e s p e n a l ' s v'ls .a b ' n e- e-, a , .

diferenciades-

ikllorc

seiK's

a ki

m o l t a H ' I l e - · i l a . ' . a la

ben

primer,i.

J o r d i R e i x a c h v a m a r c a r els

U

K ; I |.I i.iga\im

encaix.ii

P i ! Cka.ii'eioi'.. van marca: \ l >u: i i i . 1 \ uní i k v .i i .V.. M , mi

grat ser clar que les locals c o n

se i M a u r i i 2 i. k l g o l de l ' h o n o r

t r o l a v e n e l joc. l ' n a b o n a lugada

'.'el C. x l c n d i a i i a el va ir,a;e,a

trenada per toies i c a d a s c u n a de

\ ; .-eves. i ) c m a d i s s a b i e . el C h a m p i o n

p r i m e r go';. 1 n eop va ser C I R C

l e n i e n i juga l o i a . desprès de des

Pul,i la p o r t e r i a de les v i s i u m i s .

p a i ' i N dispuiats a camp

els g o l s v a n anal" e n t r a n t a m b molla

facilitat

i lluidesa. kl

propi.

quchaiiacabatcnducsvictor.es , o n m i u l e n l s : o I i 14 1.

Els del Bokatas es mentalitzen

q u a t r e g o l s d e l seu e q u i p . D e m à dissabte, a parin les

pii.k

segona.

gran disbauxa.

kdles que

-..haLiiisi no

| \ i i a \ en d ' ; i s s e n \ al i;

ï--li r e s u m . d u e s p a r t s

: ,i

kloics-

t n i e e s a m b m o l t respecte, m a l

k's l ! o i e s c n q u e s va aealiai en cl La S a g r e r a v e n c

R e c o r d e m q u e dues de les t i -

I M.00 h o r e s . l ' O l m i p v c

Ruhinenc 2 - Bokatas 3

de ju

g a i a c o n t r a el S i . J o r d i I l a v a n c r e s . al p a v e l l ó de V a l l d o r e i x .

L'Hospitalet sorprèn el líder Hospitalet 6 - K S. Sant Cugat 4

Towundu Partit emocionant el que va encarar el passat diumenge els jugadors del ruhinenc i els del Bokatas. 1.'equip santeugatenc va sortir a la pista molt mental i t / a l . a m b el clar objectiu d'aconseguir un bon resultat, i així ho va fer. l.a primera meitat, igual que la resta del partit, va ser molt igualada. HI Ruhinenc jugava a l'atac mentre el Bokatas es quedava a la defensa, amb un dels jugadors tancant i amb la pretensió de jugar al contracop. Als

Però ja al començament de la segona meitat es \a veure un Massa conhança es \ an eli- petit indici del que seria el rediu I ins a 1 .'Hospitalet eU juga- sultat final: l'equip local va sordors de Carles N a v a r r o , els tir dicidit a tot i vii aconseguir quals \an tornar amb la ena en- l'empat. Malgrat que el conjunt tre les eames i. eom abans, com- de la nostra localitat va reaccionar. marcant tres gols que donapurtint el liderat. 1-lls jugadors de FHospitalet 0ven un avantatge quasi decisiu a minuts pel final del matx. els van saber jugar les seves eartes. de l'Hospitalet no es van ensoaguantant força be els atacs dels santeugatencs a la primera mei- rrar i van encetar una espectacutat. durant el transcurs de la qual lar remuntada que un cop aconseguit l'empat a quatre deixava n o m é s van e n c a i x a r un gol d'Estrada. que d e i x a v a veure que tenien les de guanyar. l'electrònic reflectint el 0-1 du- A partir d'aquí tot va canviar. els locals controlaven el joc a la rant el descans. A n n a Boi a u

pista aprofitant els nervis i els continus errors dels seus rivals. Aquesta inestabilitat del Sant Cugat es va fer més pronunciada quan el seu amfitrió aconseguia posar-se al davant: amb el 5-4 quasi estava tot fet, perquè els homes de Navarro van oblidar de cop com s'havia de jugar i van caure dins la pressió de l ' H o s p i t a l e t que els n e g a v a qualsevol opció. Al final, un inesperat 6-4 que obliga al conjunt santeugatenc a haver de compartir de nou la primera posició, igualat a 20 punts amb el

Premià. •

5 minuts de joc el conjunt de la nostra localitat va marcar el primer gol i cinc minuts després l'equip de casa aconseguia 'ornar a igualar el marcador. l'd teva-meva va continuar durant el segon període, ambdós equips ara jugant a l'atac i amb els dos porters jugant quasi be al cent per cent. Però dues jugades de David per la banda van desfer la igualtat del marcador. el qual mostraria a la fi del matx el 2-3 que donava els dos punts als santeugatencs que a la propera jornada jugaran contra el Navas. •

Mala actuació dels àrbitres NavasF.S.3- AEC3 Redacció Quan només mancaven 10 segons pel final del partit, els jugadors de l'AEC van tenir una oportunitat de gol tan clara, que des de dins i fora de la pista es va cantar gol. Si la pilota hagués entrat a la porteria dels locals, hagués significat la victòria dels floresencs. Finalment, però. el marcador mostrava el mateix número 3 a tos dos bàndols, i és

que la igualtat va ser tan clara que es va reflectir fins i tot al marcador final, quan els de La Floresta encara esperaven endur-se els dos punts de la pista del Navas. Per l'AEC van marcar: Gómez, Rueda i Jordi Salvador, jugadors que també j u g a r a n la propera jornada, aquesta vegada a casa contra el Muebles Secura. •


ESPORTS

DIVENDRES, 21 GENER 1994^

ELS 4 CANTONS 2 7

Hoquei patins

Voleibol femení

Els dos equips santcugatencs guanyen fora de casa

Unes hores de viatge però només 45 minuts de partit

Penya Blanc-blava 5 C.H.SantCugat8 Els jugadors de Domingo Garcia es van imposar a l'equip de Barcelona durant el partit de l'onzena jornada de la lliga de 2a. Catalana (grup 2). Ja a la primera meitat els tercers classificats a la general es van avançar al marcador per dos gols a zero i tot i que després es van relaxar, afavorint el joc de l'equip local que atacava amb tota la seva força, els de Sant Cugat aconseguien mantenir l'avantatge que es va veure un altre cop igualat abans d'arribar al descans. A la segona meitat, els santcugatencs van fer fora el desconcert que els havia produït l'empat del seu amfitrió i van continuar marcant gols, portant un altre cop la iniciativa. Tot i que el joc de la Penya va esdevenir molt perillós, pel continu atac i la forta pressió al mig de la pista, el porter del Club Hoquei va saber estar al seu lloc i va promoure en bona part la merescuda victòria dels de Sant Cugat, que al final tornaven a casa amb tres gols d'avantatge i dos punts a la butxaca.

C.V. Josefines 0 • C.V. Sant Cugat 3

Anna Borau A la darrera jornada, el Club Voleibol Sant Cugat va apallissar les seves amfitriones, les jugadores del Club Voleibol Josefines d'Alacant. Les alacantines no van presentar cap tipus de problema per a les pupil-les de Víctor Hugo Rupil que van guanyar l'encontre per tres sets a zero en menys d'una hora de joc. El partit només va tenir un equip, el Sant Cugat, qui s'encarregava de fer punts per a arribar al final mentre les seves oponents no oposaven cap resistència. Així, el primer set finalitzaria amb un contundent 5-15 que demostrava la gran diferència que hi havia sobre la El patí a Sant Cugat va sobre rodes pista. victòria als de Sant Cugat que tot i CESBanxkna7 El segon set va seguir de la que portaven (a deu minuts pel final) PJL Sant Cugat 11 mateixa manera, amb un fort Igual que els seus companys, però un avantatge de nou gols van patir atac de les santcugatenques que al primer grup de la mateixa catego- l'expulsió del seu porter titulat; i, amb no donava opció a les jugadoria, els del Patí Hoquei van vèncer els els nervis d'haver donat el partit per de Barcelona, aquest cop aprofitant la guanyat, van veure com els de Barcevelocitat dels seus jugadors per inti- lona continuaven pressionant fins a midar la poca tècnica del seu contrin- reduir la diferència als cinc gols finals. Però no hi va haver temps per a cant, onzè classificat a la taula J. Villalonga, Jul i Pérez van acon- res més; el Patí Hoquei també va seguir els onze gols que donarien la guanyar.1

res locals, desbordades per la fàcil consecució dels punts, el marcador a la fi d'aquest set intermig reflectia les xifres 2 i 15 i l'equip de la nostra localitat se l'adjudicava. Només al tercer es va poder apreciar un xic de reacció per part del C.V. Josefines, un equip sense gaire tècnica que tot i que en aquest darrer intent va marcar 9 punts va perdre el seu partit a casa devant el Sant Cugat que tot i que encara no ha recuperat a la seva rematadora no va tenir cap problema per a fer-se amb la victòria d'un matx que va ser enllestit de seguida. El Club Voleibol Sant Cugat descansarà a les dues jornades properes, i tornarà a jugar el dia sis de febrer, data del partit contra l'equip de la Ciutadella que tindrà lloc al Pavelló de Valldoreix.B

Handbol

L'UESC jugarà la fase d'ascens U.E.S.C. 27 - La Roca 26 Anna Borau Victòria per la mínima per a la Unió Esportiva Sant Cugat en un partit difícil i emocionant que no es decideix fins a l'últim minut de joc. Els jugadors de Ramon Grau van aconseguir superar diumenge passat el gran repte que suposava vèncer al líder i classificar-se per a la fase d'ascens. El partit va començar però amb el domini de La Roca, que demostrava el perquè de la seva posició a la taula jugant amb decisió i aprofitant la fluixa defensa de l'equip local per a avançar-se al marcador. El Sant Cugat errava al darrera i mantenia un atac amb poca iniciativa i regularitat, factors que van influir de forma decissiva en el resultat que es podia observar al descans: 14-17 a favor de l'equip visitant. Al segon període tot va canviar. Els santcugatencs van sortir amb força dels vestidors, esperonats per la necessitat de la victòria i impulsats pel bon inici d'aquesta segona meitat, durant el qual van encetar una

Bàsquet

S'accentua la crisi C.B. Premia 85 - C.B. Sant Cugat 79 Redacció

Els de Ramon Grau, a la fase d'ascens

gran remuntada afavorida per la millora dels llençaments i de la defensa, un cop solventats els problemes que havia plantejat abans. Al minut 13 s'arribaria a l'empat a 21 i a partir d'aquí començaria un esprint final caracteritzat per la igualtat de possibilitats d'ambdós equips per a anotarse la victòria. Només hi havia una diferència; La Roca ja estava classificat a la fase d'ascens i l'UESC necessitava guanyar per a accedir-hi. Va ser a l'últim minut que es va decidir el resultat final, Armand Mora va transformar el penalt que deixaria el marca-

dor en el 27-26 que donava el passi a la propera fase. Aquest jugador va declarar a Els 4 Cantons: "hem aconseguit ('objectiu que ens havíem marcat en un principi i ara h a u r e m de t r e b a l l a r p e r a aconseguir una de les places per a la següent fase", mentre tant, la Unió Esportiva Sant Cugat j u g a r à fins el 27 de març contra l'Adrianense, el Gavà, l'Arrahona, el Manyanet i el La Roca en una fase d'ascens que s'encetarà aquest proper diumenge amb el partit que tornarà a encarar l'equip de la nostra localitat amb el seu darrer rival.•

Sembla que la crisi ha arribat fins a la pista. Els jugadors que entrena Àngel Martín Benito no només estan desmotivats sinó que juguen sense cap mena de concentració, al menys així ho van demostrar durant el partit que es va jugar a la pista del premià el passat cap de setmana. L'encontre va començar de manera igualada i durant els vint minuts del primer període els santcugatencs van saber guardar les aparences aconseguint fins i tot un mínim d ' a v a n t a t g e de tres punts. Però l'equip local va reaccionar a temps, va saber desfer aquest marcador i va marxar al descans amb un favorable 49 a 43. A la segona meitat es van

perdre del tot els papers i el que s'havia encetat de manera equiparada va esdevenir un recital de j u g a d e s del P r e m i à . El Club Bàsquet Sant Cugat es va deixar impressionar i va veure com el conjunt local anava sempre per davant, controlant en tot moment el joc. Així, el partit arribaria a la seva fi amb una derrota contundent, un 85 a 79 pel Premià que trencava les aspiracions d'un Sant Cugat que havia viatjat amb la intenció de plantar cara. Amb aquest resultat els jugadors de la nostra localitat es veuen relegats a la darrera posició de la classificació ( e n c a p ç a l a d a pel Santfeliuenc) a l'espera del partit ajornat contra l'Alcúdia que es disputarà aquest vespre al Pavelló.»


CLASSIFICATS ADMINISTRACIÓ DE FLNgUES •Sejí'S

;APMAN'> Car-or Jnio 2 FL 3

ES

AUTOESCOLES

AJTO--E5COLA CASAS Martorell, 47

F NOJESG^NÍ.. Plaïa Hesaía '0

674'49 7

SAKAFNQ'jES Vaildcre<x 60

674 57 15

ALTO ESTEBAN Rambla de Celler 39

675 32 57

PAFAEL.CPE S L

674 35 70

4UT0-RECAMBI0S VAo.ES Carn de la Creu, 24

575 19 5'

SERN P AugLSta 4

6741204

VICOMÇA Sar! Arii-.r. T

674 78 5C

N'SSAN ROMAN Martorell, 41

b:4'"s

NMARBA Mors Sa a 54

CLARAMUNT INST YOGA... 674 2' 03 Riera.' 5 baixos

MINGO, S.C.P.. 0mn[ 41 -

GIMNÀS O'.IMPO Av Alfons Sala. 29 B

675 37 07

SANT CUGAT ESPORTS Rambla del celler, 23

674 72 15

m

SQUASH SANT CUGAT Sani Jordi 33-35

674 9B62

CARBONERIA NURI S.L. -GJMIIIS A i C

-Petroli -Servei a domicili GRATUÏT amh camions-i.>tema i amb copiador Je litre-. -Carhons i llenyes de una mena

5892649

V'LAFASAUCTROEN -raicesc Moragas."

6744144

CARBONERIES

,6754579

RENAUL'-ACERSA Ctra Cerdanyola, 55

• 1 ESPORTS - GIMNASOS

MINGO.SCP Onent, 4t

AUTOMÒBILS

ESTANCS

ESTANC MONESTIR Plaça Octavià, 3

C/Santa Maria, s/n-692 0694

CARNISSERIES POLLASTRERIES ADVOCATS

Objectes de regal

_AMONTAN-SA 674 15 93 A'. v--';r aç Vor-açrat 7?-_a "bresta 5EPRA Me-cat "•

BARS CAFETERIES!

Santiago R u s i n u l . 23 T e l . 674 03 OS

08190 Sant Cucut

CATIFES R S*FC

1*1

AGEN'CIAS DE VLVTGEI

= A=.QL.. Car::v is

NETEJA-

EJI

t74 65i30

i. i

,HI a - o i p n ; 55-:

]

-: .a 7 i u l - '

ALUMINI - VIDRES

ARP GA alidoreu 53

"5 286'

Pi.5~4.ER FS: ira Cen.aa.'-'a 26 • i

L.EP: C^5ALL_ p'E' T F u i ~IA^: 19

CANBL-'A Cdr-er Je ji Tn-re '-6

DON BAR Posseilo 2

ESTÈTICA

674 10 05

589 00 97

SALARUSINOL Santiago Rusròl

675 47 51

CANALS GALERIA D'ART Caier de la Creu, 16

675 49 02

m^

ET

ET HÍPICA SEVERINO Pg Calado, 12

ET

DOLCERIES

ANIMALS VETERINARIS

DROGUERIES

575 05 12

ELECTRODOMÈSTICS ALTA FIDELITAT

08190 Sant Cugat del Vallès M.ARTCBELLA San:-ago Rus rol. 49

D

'Z' MUSICA Aitana Saa 28

674 1913

ARTS GRAFI9UES COPISTERIES

Tel. i Fax. 675 32 03

674 12 7'

589 3" 02

D.G. D'ASSEGURANCES .675 42 03 Rambla del celler. 95

7

NOG.IERA;'=A\CINO

67442 30

6

F-arc-?^ M: ra.^s • -3 Eii. la j G A35ÜC A"5 ? Barcelona 9tiai>

5 5 2CC"

674 '5 09

*la

H:

G.C.I. CONSULTING 675 49 05 San Bonaventura. 8 Entlo 3a. 3

3ES"D ACA5AS A»onso Sala. 22

5B917 57

674 '491

Sí 3 -:

VINS

•0 'd ' I °i-'·

1:69 "9 63

BUGADERIES i TINTORERIES

SO_- NE' - Tarre0'arca, 52

TINTORERIA SANT CUGAT ,674 ' .on •

*i

! ^ ' ^

CENTRE AUTORITZAT MÈTODE IRENEU , SEGARRA

Cànovas del Castillo, 14 Tel. 675 1 1 9 4

sb\. FUSIÓ

Tel 589 22 32

ROC JOAN JOIERS Av Catalunya, 1

674 30 26

SANBER-5 Anselm Clavè, 20

674 45 71

T

M à q u i n e s d'escnurc Pru^essadors de lextes

675 56 74

TNTORERIA SAN CUGAT 674 41 57 Al'ons Sala, 21

m

FUSTERIES

VALLÈS TECNOLÒGIC S.A...589 33 00 Plaça Unió. 3

ES

ET

LOTERIES

ESTANC M0NESTR Plaça Octavia, 3

DECMO DECORACIÓ F'ancesc Moragas, 4

574 38 92

CASAOELESCORT'NES

697 20 71

674 0174

FALGUERA Villa. 1 local 2

MODA I CONFECCIÓ

CAMPMAN'v'a bare :•: '6

TOUS

GILCA ,, Valldo-ei» 10

5C5C2

joiers

TEIXiTSCARMEN Map-, 30

Cartier Tag Heuer Breitling Caniel

EL

LLENCERIES MERCERIES

QUENAPANTY Rambla del Celler, 2

589 09 96

MOTOS

CASTEu.V HONDA Rosselló 15

369 32 11

MOTOS GINES E: es Pogen: ^ocal 13

589 42 07

MOTO 77 SANT CJGA" Castellví 27

674-7 59

Et

NETEGES

PAMOBESL. . Sort. 32 ler. la TOT PUNT Sant Antoni 19

VALLÈS NET Sant Ramon 4

MARBRES PEDRA ARTIFICIAL

MARMOLES SANT CUGAT. 675 51 08 Campoamor. 12 Nau 3

<§>

OBRES I CONSTRUCCIONS

PROMUSA Av Torreblanca. 2-8

58917 32

ÒPTIQUES

ÒPTICA MIRASOL.. Endevallada. 15

.674 5846

ELABORACION EN MARMOLES Y GRANITOS

CXD

NATURALES

^

699 38 98

Carretera de Terrassa, 97 08191 RUBÍ

MARCS

FRUITERIES

CENTRE ÒPTIC S A L D ON 1 9 5 6 Especialistes en lents d'alta definició Francesc Moragas, 4 Tel. 675 07 54

674 58 62 ATEUERBLAU Av Torreblanca, 2

58919 31

08190 Sant Cusat PEIXATERIES

JARDINERIA MATALASSERIES

J MIRE* , , 575 53 53 Mercat Toreblanca, oarada 1-42

674 36 51

ASSUMPCIÓ Monestir 33

SOLSONA... Rosselló. 2

JOSE FRUITS ,, 589 44 31 Me'ca' p ereSai oarada 123

E

674 E

MJUMOUSRUBi:

INSTRUMENTS DE MÚSICA

ANTONI CAMPOS Francesc Moragas. 21

Sant Cgat del Va :es

Víctor Balaguer, 26 RUBÍ

674 03'6

TALLEDA RICOMA.. Balmes, 11

Ca're' Map-, 6 -Tel 6^4 16 00

ROSITA 6743147 Pg. Rubí, 110 -VALLDOREIXMEDECINA FISIOTERÀPIA

GAS - ELECTRICITAT

PERRUQUERIES'

El_JfcXedro

Si Ú11: c u LA BOMBETA, S.L.

Construccions • Manteniment de jardins i piscines - Regs per aspersió Cimi * 'J Creu. Hi-LiK'dl i Te.. W114IMV. 111^119(111.59 25 53 :iSll)i''Sr.'.CiisjlJel Vallès

SUSANNA NICOLETTI 674 74 37 Sant Antoni, 74 baixos (Fisoteràpia)

MRW Sant Cugat

MISSATGERS

6751011

DUR-DAN 675 23 53 Santiago Rusinoi 2 ent. 2a FORMAS Elías Rogent. 18-A PRESENZA.. Martorell 20

539 46 51

MlSK"\il),\Nv\

ELECTRICIDAD

5ai:Al

'ItTORERA SAN" CUGAT 675 22 28 RamCla Ribata^ada 34

Santiago RosirW, 37

Fax- 588 24 53

tu

BODEGUES

ET

brother

rrvmnf CUHTnOL

^

1*11—

BIKE HOUSE DUYASA Can Matas. 2-4

LOGIC

Rosselló, 32 baixos. 08190 Sant Cugat Tel. 675 19 11 Fax. 675 37 11

Sarta Mana. 14

JAUME S03REGRAU M na 63

'5'_

CICLES CARDONA Va-ldoreix. 41

TINTORERIA SANT CJGA* 674 " 83 Sant·a·jo Rus rol. 35

ASSESSORIES| GESTORIESJ

674 66 49

674 15 36

VÍDEO CLUB ST CUGAT Arfons Sala. 52

ENSENYAMENT

BICICLETES,

: N5 NOE = A B.ixada Sarrl Scve' 4

ML'JA;,RA- SEGLRC-S

HARDWARE SOFTWARE SUMINISTRES SERVEI TÈCNIC

AIFA Ctra. Cerdanyola

674 06 57

589 02 71

^ 1 LÍILÍIO] ic^tVEii mr inPO^IïlACïCi

VÍDEO

Santa Mar 3 40

l

ASSEGURANCES

FOTOGRAFIA

Mobles i Decoració Mobles de cuina amida Matalassos i Somiers

674 58 54

PEDRA'S 674 0014 Mercat Torreblanca parada 14C

08190 Sant Cugat del Vallès

FLECA VALL D OR, .674 2195 Roa Mossèn Cinto Verdaguer, 21 Vall

674 19 95

'C~ ART "a-rer Je LaC'ea, 1

ET

,,PAFGLESi_E_!_E:":: 11

AUGUET Santiago Rusinol. 40

Apt.Correus 350

2 0 0 M

V J t.ECTROLLAP S A

3RJP 7 BELLES ARTS Montserrat 3' 7 0 ? MATGE R,!r~ri:Y-IC=k·-

JOIERIES RELLOTGERIES

Rbla. Can Móra, 9

6747968

674 D6 43

Sa-.-arjcRjSTOi 54

GALERIES SANT JORDI

Rambla Rihatallada. 24 C Tel. 675 52 52 -589 02 29 08190 Sani Cu«at

Informàtica d'Empresa

FOTOVIDEOFR Rambla del Celler. 93

BELLES ARTS

3ELLEÈTARTS CABANAS

E

DIDO JOGUINES.. Vinyoles. 10

INFORMÀTICA

ORDINASOFT

PUJOL Ctra Cerdanyola, 6

,675 30 52

Carrer Valldoreix. 23 Tel. 674 93 35

ifi71í

6 7 4 " 40

FORNS DE PA

1 LA BAIXADA Montserrat. 22

674 42 82

A P JROG CAN MORA Raiioia Can Mora, 9

CASAJUANA

HÍPIQUES

FERRETERIES MAQUINÀRIA

CL DENTAL BANARES 674 18 77 Francesc Moragas. 8 2on

BASSARS - REGALS

REGALS

674 '234

ANIMALS Perruqueria 58913 29 Carrer de la Creu. 33 Local 2

674 00 60

h3ROFLOP „5„71!598 Av joai Bo'ras 54 -VAL.DOREIX-

AMBULÀNCIES

CREJ PO.A Sarl Jul 2

HERBOLARIS DIETÈTICA

674-5 32

EI -PONT Francesc Moragas 44

CONSULTORISI DISPENSARIS

BL

674 36 36

674 07 41

DOLCE'S ... Artrjns Sala 20

Q

ARTSENAL Valldoreix. 58

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44

GRUP EME SERVEIS 589 23 13 Francesc Moragas. 3 Entl. 3a.

CREP Carrer Valldoreix

1:~:H:JN

GALERIES D'ART

MOBLES - DECORACIÓ

JOGUINES

Pa-bacelCele'. 37 JKATib

l ' I / J AIGUA TRACTAMENTS

HIDROCULTIUS

CAL CRISPÍN

P.CASADO COCA.. Pg. Castanyer, 13

.674 41 44

GERD Plaça Pere San 9

iro

08290 CERDANY(EA

E

674 0174

C/L'Oim, 32-5800018

574 13 2'

R QUERAL ELEC'RICnVT 674 55 47 Av Castellot, 73 -VALLDORE X-

CALEFACCIÓ

*S 589 2819 Cànovas del Castillo, 20 SANT CUGAT DEL VALLÈS

INDUBRUC

GARRELL

Av. Catalunya. 3 Tel. 674 00 24 Sant Cugat del Vallès

,: IrTust'ial Can Mag Ragjli s.'n-nau !9 569 0O23-Fa.< 674 38 71

Sa :

Cjgal del Vanes

El^S*

CANTONS


674 02 04

s MARVER 58918 26 Pg Rubí, 11C -VALLDORE-X-

PUNTS DE SERVEI FECSA

TALLERS MECÀNICS

PERSIANES

BORRÀS 675 3500 Plana Hospital. 3-5 Local 2

BERROCAL MOTOR SPORT...589 47 87 Can Matas. 10

INSTALACIONES ZAMORA 589 26 38 Mossèn Cinlo Verdaguer, '8 Valldoreix

PISCINES

FERRON Rius i Taulet 20

6746847

PNEUMÀTICS

MANTSERV, SA Av. Catalunya, 18

Q

PERE CANALS Sant Llorenç, 27

674 63 62

TALLERESMENA passeig Torreblanca, 13

674 5301

FRANCESC SITGES PINA Martorell, 55

674 56 78

674 01 44

TRANSPORTS

RESTAURANTS

674 03 02

42232?

...6741675

CASABLANCA Sabadell, 47

674 5307

ELMESON P Octavia. 5

6741047

EL MOU P Pep Ventu-a. 3

5891740

tl

06 Ambulàncies

32 Estètica

07 Animals i Veterinaris

33 Ferreteries • Maquinaria

08 Arts Gràfiques-Copisteries

34 Forns de Pà

09 Assegurances

35 Fotografio i Video

60 Òptiques

10 Assessories Gestories

36 Fusteries

61 Peixateries

11 Autoescoles

Fruiteries

62 Perruqueries

Gas - Electricitat

63 Persianes

Galeries d'Art

64 Piscines

Herbolaris - Dietètica

65 Pneumàtics

675 55 06

56 Moda i Confecció 57 Motos 58 Netejes 59 Obres - Construccions

14 Bars - Cafeteries

Espana

15 Basars - Regals

41 Hidrocultius

16 Belles Arts

42 Hípiques

17 Bicicletes

43 Informàtica

18 Bodegues • Vins

44 Instruments Música

19 Bugaderies

45 Jardineria

20 Calefacció

46 Joguines

21 Carboneries

47 Joieries - Rellotgeries

22 Carniceries

48 Loteries

72 Sabateries

23 Catifes

49 Llenceries - Merceries

73 Tallers Mecànics

24 Cistelleries

50 Marbres - Pedra Artificial 51 Marcs 52 Matalasseries

74 Transports

- 900 300 400 TRENS DE RENTAT TREN SANT DOMINGO Ctra. Sant Cugat a Rubí

674 58 13

TREN SANT MAGÍ .2

674 03 02

^ H

SABATERIES TATERS Sant Antoni 62

31 Estancs

toda

675 1011-900,300,400

MAILING VALLÈS, S i . 58923 71 Sant Domènech 10-baixos

Carrer Montseny. 28 Tel. 589 40 10 Sant Cueat del Vallès

05 Alumini - Vidres

55 Mobles i Decoració

13 Alimentació

,,674 6847

REPARTIDOS DE CORRESPONDÈNCIA MRW Sant Cugal

30 Esports - Gimnasos

54 Missatgers

urgente a -

REGS AUTOMÀTICS

FERRON Rius i Taulet. 20

04 Aigua - Tractaments

53 Metges

37 38 39 40

ENVIOS L'RBANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

Paqueteria

RVSE

03 Agència Viatges

27 Drogueries 28 Electrodomèstics-Alta Fidelitat 29 Ensenyament

01 Administració Finques

WOKLDWIDC COUK1CS

PUBLICITAT

fcteSKjob

INDEX de S E C C I O N S 02 Advocats

FX Servei Of. BOSCH Castellví'. 25

LABOLERA Baixacade.'Aba 20

gj

67516 06

QUEVIURES

^ 2 TREN SANT MAGÍ Estapé 2

674 60 58

DANVIL MOTOS. S L Sabadell. 32 B

GENER 1994

XARCUTERIES

CAFÈS PERE BUSCALLA Francesc Moragas, 5

6741524

CRISTO FRAN, S.L Carme, 32

6740211

CANSALADERIA JULIANA.. Francesc Moragas .26

12 Automòbils

25 Consultoris - Dispensaris 26 Dolceries

66 Publicitat 67 Punts de servei FECSA 68 Queviures 69 Restaurants 70 Regs automàtics 71 Repartidors correspondència

75 Tren Rentat Cotxes 76 Xarcuteries

classificats • particulars BORSA DEL TREBALL ofertes Jove de 25 anys busca treball en empreses properes a Cerdanyola, Sant Cugat. No importa treballar de nit. Tel. 580 31 63 Dibulo técnico y artístico, pintura y modelaje.Ninos y adultos. Tel. 674 62 89. ISABEL (17 a 2 1 h.) Carpintería, ebanistería. RAFAEL MUNOZ, mantenimiento y servicio urgente. presupuestos sin compromiso. Tel. 675 14 2 8 - 6 7 4 1041 Administrativa,dependenta o monitora. S'ofereix. T. 589 26 10 Susana. Noia estudiant d'empresarials dona classes d'EGB i fa cangurs. Mònica Tel. 674 38 44

Chica, se ofrece para canguros. Sàbado (mariana, tarde i noche). Friné Tel. 674 40 08 Àlgebra, calculo y estadística. clases particulares ajustadas a cada asignatura y con buenos resultados. (Alta proporción de notables). Tel. 675 03 68 Se dan clases de repaso de EGB. matemàticas de BUP y Inglés y contabilidad de FP. Ma. Dolores 675 36 58 (mananas). Gemma 674 16 10 (tardes) Es donen classes de bateria. Raó 674 26 44 Se ofrece estudiante de derecho. Recientemente diplomada en Graduado Social para Gabinete Jurídico o similar. Tel. 726 00 56.

demandes Si t'interessa el món de la Televisió i el vídeo, a T.V. Sant Cugat ens interesses. Truca al 589 14 86.

cia. Entre 20 i 25 anys. Català parlat. Amb tardes lliures de 17 a 21h. Treball en equip i ambient agradable. NO SÓN VENDES.

Treball fàcil iben retribuit per a noies residents a Sant Cugat. Simpatia i bona presèn-

Presentar-se dilluns 24 de 10 a 14h. a la Casa de Cultura. Jardins Monestir.

DIVERSOS Professora universitat busca pis de lloguer Tel. 780 93 33

Vendo Mountain Bike por 8.000 ptas. EsperanzaT. 691 79 56

VENC Piano "KAWAIT". 589 28 84

Nieves Valverde Sànchez. Reflexologia. Horas convenidas. Ctra. Cerdanyola. 3-5° 4 a . Tel. 674 82 74

VENDO CARAVANA ADRIÀ 5,50 mts. doble eje, equipada, calefacción, AVANCÉ, como nueva, cama matrimonio montada, comedor en rotonda, Perfecta para nieve. Buén precio. Llamar horas oficina 674 01 66 - 674 02 04 preguntar por Carlos.

Retratos al óleo. Victor Ros. Estudi d'Art. C/ Guadinana, 8 3°l a (Barna) Tel. 331 97 77 Diseno moda por ordenador. Subvencionado 100%. Menores 25 anos. Tel. 675 34 90

LLOGUERS-VENDES VALLDOREIX petita torre, 2 dormitoris, estar-menjador. cuina equipada, moblada. 45.000 ptes. de lloguer. Tel. 589 13 89

Places de pàrquing en venda al Centre de Sant Cugat T. 674 18 40 (Cont. automàtic)

Alquilo apartamento (dormitorio. terra/a. lavadero) P Torreblanca. Tel. 589 22 20

Alquilo o vendo locales en zona campo futbol de o Ca n'Oriach de Sabadell. De 50 a 200 m2. Tels. 717 13 II716 95 53

Alquilo habitación amplia. exterior v sol. Trato familiar. Cerca estación, precio razonable. Glòria. 674 32 67

Alquiler de naves industriales en Sabadell. Can Roqueta. cl Milà i Fontanals, c/ Jaciento Verdaguer, cl Anselmo Turmeda. T. 725 96 00

parquings Llogo pàrquing cl. Vallès - Torreblanca Tel. 675 12 30

Despatxos de lloguer a Sabadell, c/Sardà, cl Sant Llorenç. Inf. 725 05 04

Els 4 Cantons Telèfon de publicitat 674 02 04


IMMOBILIÀRIES - CLASSIFICATS VICOMCA

APARTAMENTS VENDA \ \l I \M>KKK\. 135 m re

AP\

IncusSíSs::;

construcciones RAFAEL LOPE S.L 674 33 70 - 674 52 81

674 78 5 0 - 6 7 4 91 61 TORRES EM VENDA S.l·lt I UU.1I

- \ M 1 l (, \ l -I \ 1 I URI v

\ IIIIÍMI. i i

s . i n l I nu.il

, \ \ . Barcelona. 70 Tel. dWfiS 48 RUBÍ

TERRENYS EN VENDA

' i li!

M M U i, \1 - / 0 \ \ 1 \ III IN \\l>\ \. s •" . '!• !

OFERTflS flLQUILERES sant cugat l'isn j m i i c l i k i d n •.•' M.aMtcl.

li:

I

pala

1.11, \ i -1 \ n o m - v

S\M \

. , . • • • !

,,.

v . . -•'

SEKIN 67412 04

RESIDENCIAL CAN MAGÍ PISOS LOCALS I PARQl INGS AMB TRASTER l'l·i"> ili ; . - .l·.··ri.ioris \.'a : \:'s dl a oi.a'i:..:

IÍi;i h . i v V k -

r.' ! ..l·ii."ii i \ \ ' " i ' " k

< l Ull'n L'illtLllI S?III . I ' Í M

M.iMi'i. S '..'.'is ;\'" .:sv'a.,i

( ai iii' liiirinii lllllm . ; luh. - " •

2 \tiu>~ duplcx lllllnv. ••..i' . I M "

S.nil ( i r . a l

CASAS

\ .ilnl·ir.ix.

.

: ' . ' i ' ' . . . ctaciikik

hal..,' • . 'i i • is .'i:|),"!Mil.is

l . " l .';i

VISITI PIS l)K MOSTRA \kR1icu!l.':-w

\

;

i

i"

l,ii"vL-i]i

r

i i i i i i

>-

•. . . S . ' H . , a k ' l : i L . " " i i . i '1,'IIJa's

estación

•\. :.• ;n i ii ii i piav'mcs Pisos ,i tstri'iiar. Zona resi-

APi

Finques

674 67 1 5 - 5 8 9 33 68

dencial W ni 2 nah . \iiio \ ase-, ..2."...'. i"il. .'Villa Ci|ük p a i l a . k l'ia.'a p.llkklC

JOSEP M. CASAS EROLES 1

Ik'sdi

•'!! IHIII

pia-.nc-

' ' • ' ' " - I E Í O C A . ; TERFEN'-'S

San ( iiual - M a s J a n i

TORRES . •:141jt~'rs

C:'"iu''. lats ce Vc-ins

GaPinet Junc c •«.ml < n i y l

l.sk C\ J u s l W k

/i'M.1 l·l < " I I I I I I I T

Acc"'^ i Assegurances

I o m indmdual seminueva. ", !n.M'a'"l'.' ,'i'ra 25H m2. 4 i. i' , 2 "uii'is. I asco. hivloçai. j'l .s,. 'I,: I).K'l " " C U '

m l I uii.il

/.in.i i ; . I>H|IIII!U.

OFKINflS

3ES

INMARBA, S.A.

6747254-6747466

0 -.SCAL-COMPTABLE

PISOS PARA TODOS

-ip Societats ,-P M e -oa Pat'-rrcr

LOS

PRESUPUESTOS

Obra: d Borrell

ASSESSORAMENT L A B O R A L

Seg-'e:at Sociai i Norr "es

-

Acabados de calidad

-„„D acions

i haoi'ac on

-V .aje'at

PISOS EN VENDA

:

-IL.T.

/IIÜ.I Miri.il l iirri'hl.tnv;

'.'••.: s i c a v a

600 OCO

' 1 255 000 2 ha t: taciooes 1 i ' 2 5 OCO

:AH NET ,uRIDIC

- A R K NG OPCIONAL ' A5C 000.- i. D 'aza grance'

" , ; r h ' . " í 2 ASSEGURANCES \l,nal

linii'lila

Torres a estrenar, \arias /onas. Locals comercials en venda i lloguer.

TORRES VENDES

I50.0IHI, Atieu Dúplex. anuchadic .' Jormitunns. 2 i\;nos. cali'k.ccinn IÜII i.ii.ii.i. Columer, ! liornia-rais, salón cor chMieik'a.

Apartamento nuevo. 2 dorniitnnos, /ona con-

calelaicinni. 2 haiios. terra/a. 2 p a/as pse

tro. ;nu> solcado 1 ò 5(>(i.(MHÍ.Cénricu. 4 .,:cnniil'.''ncis. hano \ uv:na 'lucos. calelaccion 15 (líüi.ililil

APROVECHE LA

Av A i t j r s Sa.a 22 :: 2

OFERTA DE

A p a d a : do correus "<L

LANZAMIENTO:

S : t c ; C i::i:i' j e i Valies

hasta el 31-12-1993 Entrega de llaves:

674 15 6 6 - 6 7 4 10 54

30-6-1994

( • Cranollers. AlnsaJa ('.'Ma. l'eresa. Aii.-saJa (',' \Kariv. NJi'sa.la

VENDfl PISOS ('•' U\are/, 2m: n ('.' Iterüara. i".n r ('/ Sant Mayin. k'! T. P'Torrehlanca. "s r

ca. asceii-o:. 4s,piik Oiili. Torre aislada, /ona Pinar, nue\a coiisirikci.'!:.

Kn Cerdanvola, anueblado. ò d o n c o i i i k .

hucac visia. mucho s 0 | 511 Milloncs

55.i)i)ii.. Piso amueblado. ò dnrmilonos. todo r.ucvn. ca-

Torre aislada a 150 m. estación Mira-sol, 5 dnniíiMri'K. 2 haiios, oiscma. solar de W ir

ietaconri. Ml.ni'i'.-

-11 MII'.OIÍCS

Anuncis • Tel, 674 02 04 ULTIMES PLACES DE

PÀRKING CARRER GORINA (Quatre Cantons)

DES DE 1.800.000."

VARIS LLOGUERS loiales Mtrins. Pisns \ arins. Na^e Indústria

INFORMACIÓ

TEL. 674 18 40

A L EDIFICI SOLVALLÈS Plaça de La Unió, 1

.'.• ,, ,i, S i l a . -:F. E O I I A 1,, :• . » - !

5 8 9 0 2 11 k, 675 58 80 A N " ' '.I' , A I C'LL V A U ES

TORRES EN VENTfl Tdrre adosada cerca estación, 4 dnr:vii;onos, 2 MIICS. . a w . sal'"i ..enedo-, estudií'. huha'''.!i-

1.800.000.Av.n

U5.ML-

ALQUILERES

ULTIMES PLACES DE PÀRKING

SOLVALLLS SANT CUGAT. S.A.

si''i.Mil,i

\ p a r t a m e n t o de 2 donnitonos. O-;M ;en.;/a. s,-,\ su iiii'i.

Passeig de la Creu. I nilainiliar Zona Golf El Pinar. I nifamiliar Tenis Valldoreix. Umt'aniiliur Bellaterra. l'niLnnliar

2 - o b taciooes

-Conciliacions -Acomiadaments

/.,na

TE EAX 674 77 76

Oriente

Monasterio

Aulcnon-s enso s

" i ' ' v 2 harïov r.ni\ hiion.i \'s'.a

cion. /una cèntrica. 12.75(1 i'KKt.Atico I>úple\- Mejornuc nuexo. 2S .llim W< l'iso /ona centro, .' durmitiirios. hann. salnn, ..ikiaa. hicriconsci'\ado. !29tK!.tl(Ki

589 42 05

Moc. als i V A

n

Znna P«. l'urrthlania. üiah. •.a.l.'la.'.'lii. Ini l'MiTl'ik scllsi as .'.-ns'ir. V'SI'U Zcma \larai;all a'n cup i \ . '24-1' . : li-cras.as. • lialv Iha I

GIRONELLA A.P.I.

's p ' , ' ' l ' s l " ' l . : k ' S . tllt.l'i-

Sin Muehles. i.o:.-.lr,icnic reao'.adk. 4 dkrmil·..-

pisuaa ..un., ai'rt.'.k' cslal.

rk'i'k .s.a "aila- l)i\ iilidas. a k' ,k.'i.,ik.i'"i.k:.'. Tudas las

•i'-s^kl

Es* " i a c c OD ectiva

3

i-.i\.)nipk' HMIlir -I laa . ? a ,a a'.k.l·i aik'H.'-. 2 ai p'kp .

k..i-l.;>,pa-,rk"|'L'al',:,. Kuhí, /ima llimat. Cs 1: kla|. . 1 hain.l.al .kk-in- MININ! Valldoreix, prop isiaira. 2 h.ih . I hack.ia'.'la... parkcl. II M.

i j i 5 NE~ A2T \ SHA~ J

s a n t ( iil·il - \ j l l i l n r i ï v

0\1

i li L'I ..s e i '. .i"k"icas l'ala

CASAS FERRERAS. S.L. T

pa:kic I- " .--i i !-n 'O.a.'k.a . a 5 VI Prop estació. 95 nr ' ha'i 2 " s . . alu.u, . p s ; . i p ,

;'.r > n •. li i r a n l i l l a . lai'óin \

C & F

PISOS EN VENDA Sant Cunat. .'iaia Janvni e-ia

PISOS EN VENTfl Apartamento a l'slrcnai. 2 il'.c'nitunrs lak'lai

ÚNIC PÀRKING HOMOLOGAT AL CENTRE DE LA CIUTAT GRANS FACILITATS DE PAGAMENT NOMÉS FINS AL 15 DE FEBRER


DIVENDRES, 21 GENER 1994

ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS 3 1

S'esgoten les entrades per anar a veure l'obra "El Lazarillo", interpretada per Rafael Alvàrez "El Brujo" L'obra està interpretada per Rafael Alvarez "el Brujo ". El seu èxit perdura des de 1990 Redacció Des del divendres passat estan esgotades les entrades per anar a veure l'obra teatral "Lazarillo de Tormes", versió de Fernando Fernan Gómez. al Centre Cultural de Sant Cugat. L'obra que es representarà demà dissabte, dia 22. a les deu de la nit. és l'última oportunitat de veure l'actor Rafael Alvarez." el brujo" en aquesta obra, que des de la seva estrena el 26 d'abril de 1990 ha realitzat unes 350 representacions. La novel·la anònima del "Lazarillo" és una versió del també actor i director. Fernando Fernan Gómez, qui adaptà el llenguatge per ferlo més entenedor per al públic actual. L'obra ha estat representada a l'Amèrica Llatina, Bèlgica i Jerusalem. L'interpretació de "El Brujo" ha estat força guardonada per la crítica en general. El seu treball,

així com el de Fernando Fernan Gómez, ens aproxima a una crítica social que, si bé pertany a l'època en què aquesta va ser escrita, segle XVII. es pot extrapolar perfectament als nostres dies. Després de la representació a Sant Cugat, l'espectacle es traslladarà a Vic en la seva última actuació a Catalunya. L'actor es retirarà temporalment dels escenaris per preparar la seva darrera obra sobre la figura del "Tenorio". L'actuació de "El Brujo" es caracteritza per la seva proximitat amb el públic assistent, la relació íntima que crea el personatge discriminat s'accentua en el públic que, de ben segur, s'implicarà com mai en les vivències d'aquest murri. Actualment, aquest tema de la picaresca ens resulta molt més entenedor si tenim en compte que possiblement avui siguin molts els estrats socials que s'han de plantejar aquesta manera de viure partint del seu propi enginy. •

Rafael Alvarez, "El Brujo", en un moment de la seva personal interpretació de l'obra monòleg "Lazarillo de Tormes".

Centre Divulgador de la Informàtica S.A. Generalitat de Catalunya

CAETI

El Centre Cultural inicia l'aventura de l'any 1994 Redacció

Durant aquest any i segons confirma el seu director Tomàs Seix s'ha volgut provocar el públic en diferents tipus d'espectacles per a establir i conèixer a fons les possibilitats de l'espai del Centre Cultural. Per tal motiu i per agrair la fidelitat que molts clients han mostrat aquest any es crearan unes targetes que identificaran aquests clients fixos. Per mitjà de les targetes es podrà abonar la programació del teatre per a aquesta propera temporada. El sistema de pagament per targeta començarà a funcionar aviat i es podrà utilitzar en el servei de préstec de la biblioteca. Durant els tres primers mesos, el Teatre Auditori va produir cinc muntatges. La direcció enguany segueix una altra política que es desenvo-

luparà seguint les possibilitats de l'espai. Amb aquest motiu es continua l'acord amb TVE, per la qual cosa ja s'han gravat dos programes especials. A més s'han establert converses amb diferents orquestres per aprofitar les bones condicions acústiques de l'espai. "La Joven Orquesta Nacional de Espana" oferirà quatre concerts a canvi de la cessió del teatre per gravar tres discos amb repertori de: Manuel de Falla, el pianista Rafael Orozco i la soprano Teresa Berganza. Durant el 1994 també arribarà una de les novetats més esperades: l'ajuntament ha firmat un conveni amb la filmoteca per oferir pel·lícules antigues, d'autor o del gènere que no compten amb la gran acceptació de la majoria del públic. L'empresa CINESA cedirà les seves sales per projectar les pel·lícules. •

Ajuntament Ijftyi de Sant Cugat del Vallès Àrea de Promoció del Treball

Oferim deu beques per formar: Caps de Projectes de compra-venda telemàtica Adreçat a titulats d'economia, empresarials, informàtica o enginyeria, amb nivell universitari o equivalent, sense feina i residents a Sant Cugat del Vallès. Els seleccionats es formaran tot "treballant" en una empresa simulada durant cinc mesos (febrer - juliol 94). Cada participant ocuparà un "lloc de treball" equipat amb tots els mitjans necessaris per executar les funcions que li corresponguin. L'import de la matrícula és d'un milió de pessetes; serà totalment gratuït per als candidats que obtinguin les beques. Aquest programa tindrà lloc als locals del CAETI a Sant Cugat, amb la col·laboració d'un Consell Assessor constituït per empreses interessades en l'ús d'aquesta tecnologia. Durant els sis mesos realitzaran experiències de compres entre empreses de diferents països europeus via EDI; en acabar, rebran un certificat d'estudis que els reconeixerà la seva capacitació com a Caps de Projectes. Es celebraran sessions informatives, per assistir-hi o rebre més informació adreceu-vos a: Lidla Corredera, secretària del programa, CAETI, avinguda Torreblanca 2, Sant Cugat del Vallès Tel. 589 23 24 Fax 589 20 61


32

MOTOR

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

Coches del arïo En Europa d Ford Mondeo Ford sustituyó los Sierra por los Mondeo, con lo que ha conseguido en poco tiempo un buen nivel de ventas, y ahora por lo demés recibe un importante g a l a r d ó n "coche del arto" otorgado por la mejor prensa especializada en Motor de Europa. Los Mondeo pertenecen a loc coches de 4,4 m. de longitud, o sea, berlinas familiares con buen maletero A diferencia de los Sierra, los Mondeo son tracción delantera, dentro de la gama existe en carrocería 4 o 5 puertas y Familiar, con motorizactones de gasolina. 1 .Si 16v 115 cv, 2.Oi 16 v 136 cv y, en Turbo Diesel 1 8 90cv, velocidades 175-205 Km/h. y c o n s u m e s 7-10 litros según versiones. Pueden c o n s e g u i r s e en a c a b a d o Sport, CLX o GHIA, con un perfecto acabado y buena calidad de fabricación

Reconocido el justo primer lugar del Mondeo, no podemos oxidar la segunda posición ocupada por el Citroen Xantia, muy duro rival, y que también està presente en el mercado con una gama muy amplia y de excelente calidad, con softsticaciones como la suspensión hidroneumàtica o hidroactiva, digno rival del Mondeo para conseguir este premio y disputarle el primer puesto del rànking de ventas en 1994. A destacar también la quinta posición del Ranaurt Twingo (en Espana considerado por la prensa especializada como el mejor coche del arïo) empatado con el Xantia Citroen, y de los que hablaremos próxrnamente, así como el resto de modetos premiados, todos ellos de excelente calidad, però que por sus características, ya sea por su exclusividad o difusión, dentro del mercado les ha restado posibilidades para ser el coche del ano.

LOS MiJORC* DEL ANO {Votacions.) 1*,F0RÍ3MDNG$O. ..

...290 .„„.2g4 #< emom mm* ^MEROÇDESggRfgC,. .^m AK CPGL COBSA, 1$& £* *ENAlítTTVW**3<X... .174

^reu<a6C>rao&.„

PUtffDS PÜNTOS

PWTQ$ PUOTDS PUNTQS

„ .106. puwros

^ S A A B s o a . . _ . .w ,. ..&? PWTGS ,64 PUNÍ05 #>.S£A.ri$IÍA ^.rtOVÇftéoò ., .. ..3S PUNTGS WWNOAAÇCQFD^ „ Z$ PUNTQS íi».u««aADeLT* M WOTOS t PUOTÜS ÍJ2?,6ÜBA«l)IMPR6ZA mflWHATSUCHlSftADE Í PUNTOS

FLASH DE NOTICIAS UN SONOTONE CONTRA EL SUENO DEL CONDUCTOR.

En Espana el Renault Twingo T/.mgo, c o c h e p e q u e i i o o podríamos llamarlo mini Espace o monovolumen, de pequeno tamaho con una excelente habitabilici-íd conseguida gracias al minimo espacio que ocupa la mecànica (gran batalla), asientos f a s e r o s abatibles y desplazables hacia adelante i atras en función del espacio n e c e s a n o para e q u i p a j e o transporte de pasajeros c ó m o d a m e n t e en el asiento tiasero aunque ne por ser de tamaiïo pequen o. nos c o n d i c i o n a a un uso de Ciud a d , si no t o d o lo c o n t r a r i o , el motor de 1 239 ce con 55 cv nos permite una utilizacion àgil tanto en c i u d a d como en carretera y sus consumos dificilmente llegan a los 7 htros. siendo su velocidad màxima de 150 Km /h

colores de carrocería, resaltan aun mas su futurista diseho estético. La única opción d i s p o n i b l e p r ó x i m a m e n t e s e r à el a i r e acondicionado. Al no existir opciones, se ha podido conseguir reducir enormemente los costes de f a b r i c a c i ó n y ofrecerse al p u b l i c o a un p r e c i o a t r a c t i v o de 1.095.000 -ptas No obstante, en Francia ya han aparecido múltiples preparaciones mecànicas, aditamentos, embellecedores, llantas, alerones, faros . con los que se pretende personaltzar aun més, si cabé, la imagen del Twingo

La onginalidad y versatilidad de su carroceria (dos p u e r t a s laterales y un p o r t ó n tiovt-ioj. p.into con un vanguardista salpicadero novedoso tapizado y con alegres

El Doze Alert se adapta alrededor de la oreja y, si agacha la cabeza mientras conduce, su alarma sonora le ayudarà a no dormirse. FIAT HA COMENZADO A VENDER EL NUEVO PUNTO (19 v · r · l o n · » ) . El modelo bésico es el PUNTO 55 S 3 puertas con un precio de 1.180.000 pts., siendo el modelo màs caro el GT TURBO y su precio es de 2.003 000 ptas. LA ESCUELA DE TECNICAS AUTOMOVILISTICAS DE CONDUCCIÓN ( T A C ) , que dirige Juan Amèlia presenta los primeros Cursos d e Conducción de este ano 1994 en las fechas 15-16 de Enero, 5-6 de Febrero 19-20 de Febrero (12 de febrero master de Conducción).

COPA PORSCHE 9 6 8 CS (circuíto) Rnalizada con éxrto su primera edición, en el 94 se disputaran 8 pruebas, aumentando los premios hasta 1.000.000 ptas para el primer clasrficado y 100.000 ptas. para el 15°, siendo el precio del coche 5.895.000 ptas. Existe la posibilidad para los interesados de p r o b a r el Porsche 968 CS en el c i r c u i t o d e I J a r a m a en las f e c h a s previstas para Enero y Febrero

Talleres Auto Sport, S. A. Carrossers oficials de totes les des. asseguradores 1 0 . 0 0 0 m.2. d Instal·lacions amb els sistemes mes moderns Sistemes Credit-racll per a les seves reparacions Tramitació d Informes de sinistres I col·lisions (sense preocupacions per a vostè)

Ctra- Cerdanyola, 67

Telefono $7518 11

SANT CUGAT üBL VALLÈS


MOTOR

DIVENDRES, 21 GENER 1994

ELS 4 CANTONS 3 3

Una personalidad única. Líneas nuevas y aspecte distinguido

Escort Ghia Ei kjjo ve* esl»k> VÍU. íK.n.fi.tttTí-ei'ne iirwjoï. ••("> e; •HÍL·V.· í SÍ.;*"- Ciíita comDtnan neHfïci;»:*:*»!' f! Ohio Itene KXÍO k; quf sr rK'Sr.i er» un COC*W. co*i nrve*cí- itc- '-.oí-K-ff que ie scpfefv dera^ caoa V.J :jue <o cooctuca Caràcter isttos

• Cafroct**i.n íie a n c a auenas. » Mí>rí;t,-*r, : & s6v caiafizaao :9C CVS, ' 3- *6v cïiat.zadc 'í05 CV' ' 3 D-esei •so :;•/:

• Dwerc ->.- as's-'^is • TacomeiTí » Ca.•::•"• ptí';aotxeics Eïajc ei astenlo 'te- Cíisa^'-* - P&c oa^a ry^cas <*^ et -ascaioc 3e • Aiigr-ï-; 'a.^ero ;i)>3í;b<e 3$Jí~èt"·ca• C *£•"€• ce:iíf 5··'íit!o

twjsos je j r soiO kxi-je en e. açò de1 -jonsu:.;* » A:-^3íe uf^üinr -íè ; os 3í.'«ntcs Jeia-"

• Tac-ce-5 opace·'Angsfs ton oe->e ws :ïe -Ï: c-^nas a ueç:; • fíeDGSJcaoecss líeü-aefDS <tra seies Opckmes • Stsse-rta anj·DiocRjec de -re^íos A8S (ècír'cos v iecfïo sola' eiecy-ec • Paque?e rc esngto V e acondicic"adc oip·í·jfa metai-zaaa y ^aci-ccasssíte 29Q5P • Car>t>tu aüíc<r>aticc CTX (pnoío* *J; t6v K;5 CV • PtTíura metai .zaaa • Aire acor-dcionadc" • L-a^ias 3e 3ieacíon

• Zacocasser-

2006°. y 2003P •a 3(fecc>oo

BORSA DEL MOTOR T. SANCHEZ 699 48 79 CITROEN AX 11 TREblanco B-JX

450.000

CITROEN AX11TRE Azul metalizado B - KE

500.000

RENAULT 5 Azul metalizado B-DW 150.000 RENAULT 9 gns metalizado B-GL

250.000

FORD FIESTA XR2 blanco B-GT

400.000

LAND ROVER Gasolina250.000

TOYOTA ...LandCruiserE.xtras

FORD FIESTA U Any 80

B-LD

B-EH

JEEP

Viasa

B-DC JEEP

B-FW Wrangler

400.000

OPEL CORSA LS blanco B-HP

375.000

HNANCIACIÓ FINS A 60 MESOS

B-MN

SENSE ENTRADA

LANCIA B-LV

Y-10LX

LANCIA

_. Y-lOFire

B-LC

CONDICIONS ESPECIALS 9.5% INTERÈS SENSE ENTRADES

OPEL CORSA SWING 1.2 gris met. B-GK

RENAULT 11GTL Any 83

AUTO TALLER MORRAL 699 55 04

HNOS. MATEOS 6745229 SELECCION-GARANTIAGESTKM RENAULT 9 verde

PERE CANALS 674 6362 Seat Panda Vermell

B-DN B-EW

•Diversión B-.MU ..575.000 ptes. 7 (XX) Kms

FordFiesta

B-FW

•FZR600 B-KT

Renault R.S

B-DX

B-FP

YAMAHA Súper Tenere 750 ce.

150.000

l7.000Km-BLW

RENAULT 12

blanco

B-AC

50.000

BETA50cc.Mini-Triall992 Paraninos 85.000.-

gris

CHAQUETE DAINESE

RENAULT 21 B-HU

SEAT PANDA azul

recció!

800.000

PEUGEOT 605 SV 3 Any 91

CrTROEN AX

B - Ml. i Procedent de Direcció)

B-JU

CascoSHOEY

PEUGEOT 405 SRI Any 88

600.000

(Kosinski)

B-KN

.'25.000

B-Fl

225.000

PEUGEOT 309 GT A/A Any 89. B - JZ PEUGEOT 309 GT Any S"

FIAT LANCIA 589 09 91 SEATIBIZA

Sportl 2cc

FIAT UNO B - l.Y

Turbo

FIAT l NO

45 S 60 S

B-LV F1ATTIPO B-LD

CHAQUETA DAINESA blanco

16v

Reparación general del automòbil Reróamos su coche j se k) llevamos a la [TV. Preciós económieos. Gestíón Compra* Venta.

B - IM

(Gorotex)

AUTO COMARCA DEL VALLÈS SEAT 674 68 50

92. B-S'C

Seat lbizal,5GLX..B- 8658 HH

DERBI Variant BOX.... 160.000.A estrenar. Obsequi Candado Piton

PEUGEOT 205 XRD i Diesel)

CilroenBXGTI

B-5641 [W

GolfGTI16V

B-0505 IV

OPEL KADETT 1.8 I3p. Any

FordFiesta

B-8530KN

89. B -KW

FordFiesta

B-5947KY

Alfa 33

B-7535IU

i .'.us/v rviiis,

SUZUKI

•GSX llOORB-MMSOO.OOOptes.

RENAULT Supercinco GTL 5P

8ÍXX1 Kms

B-HP

•GS500

450.000 ptes.

B-I.I.

•XT600 B-JU

13.000 Kms

850.000 pies.

80.000 Km.

650.000 ptes.

BMVY

28.IXXI Kms. HONDA

RANGER ROVER TD A Cond. B-IV

•ZZR6IXIB-NZ 250.000 ptes.

375.000 ptes.

KAVVASAKI

3.000 Kms.

•VFR750 B-MH 10.000 Kms.

HONDA Sant Cugat 58943 40

700.000 ptes.

4.000 Kms.

5(X).000 ptes.

•K KK.iRS I6\

IAB.S.IB-LD

1 lOO.OOOpk-. 28.iXXlKms.

HUNDAY 67555 01 WOLKSVAGEN

Cucaracha

1302S. BGZ

MOTO 77 Sant Cugat 6741759

Any 89 B -Kl

Any 88. B - JS

Ural. 700ce. Color negro475.000

46.000.-

DERBI GPR 75 Sport...289.000.-

Any 89 B - II

Vendo Moto con sidecar Marca

30.000.-

A estrenar Regalo de la matrícula i seguro

PEUGEOT 205 STVI.E 3P Any

B-LS

38.995-

PEUGEOT 309 Automàtic A/A PEUGEOT 205 XI.D Diesel

B-JC

FIAT UNO

(Goretex)Comp

B-JN (amb extret

SEAT PANDA negro

525.000.-

16.000 Kms. •XX 650 NA-AB.. 400.000 ptes. 1 í IXXI Kms

•TOM 850 B-MY....750.000 ptes. B-MX

SUAUTO 674 7848

•CBR 600 B-MD.... 550.000ptes.

4.000 Kms •XT600

8(X).000 ptes.

11.000 Kms

•DR8IXI T-AB 8.000 Kms.

16.000 Kms

MOTOGINES 58942 07

•CBRNXIB-NF

450.000 ptes.

35.000 Kms •E7RKX10B-KJ

Any 9? B - OB i Procedent de Di-

SEAT PANDA Manco

YAMAHA

Lancia HPE 2.000

PEUGEOT 306 XT 1.8 A/A.

150.000

B-HM

AutobianchiA112

TALBOT HORIZON GTD Azul met. B-GS 250(100 B-Fl

MOTO TRÀFIC Sant Cugat 674 07 73

DERBI Variant Sport ES. 140.000.- A estrenar

Borsa del Motor. Tel. 674 02 04


34

CINEMA-RÀDIÒ-T.V.

ELS 4 CANTONS

Cartellera de Cinema iilfrUv

"RANKING" DE LES PEL·LÍCULES DE VÍDEOS MÉS LLOGADES 12345678910-

Súper Mario Bros Jennifer-8 Made in America Tortugas Ninja III Stalingrado La asesina La chica del ganster Aguilas de acero III La fuerza del viento Una Navidad con Mickey

video-club sant cugat

^fN^Ni*.

DIVENDRES, 21 GENER 1994

De07ha9.30h. "El Gall del Monestir" Revista d'informació despertador, noticies de Sani (ugat i el Món, la tertúlia. De09.30h.al3h. Dies de Ràdio" El Magarine Del3h.al3.30h, "Sant Cugat Avui" L'informatiu. 0el3.30h.al4h "La tertúlia" (Repetició) De 14h a 15h "la gramola" Les cançons de la teva vida Del5h.al9h. "Vol de tarda" El plaer de la música i res més. Del9h.a21h. "Al lloro" La música dels 90 als 91.5. De21.10h.a21.20h. "L'esportiu" 10 minuts amb tot l'esport locol i comarcal De21.20h.a23h. "Somnis i estels" Música sobre els clàssics.

(Sí 'RSC* RADIO SANT CUGAT

Prograrracio de n { Dilluns. De 23h. a 24h "Un pam de món" Entrevistes insòlites sobre personatges mai entrevistables. Dimarts. "L'estafeta" Un espai de lectura de cartes. Dimecres. "Això es pot salvar" Programa d'ecologia i medi ambient. Dijous. "Una proposició indecent" Propostes pel cop de setmana. Divendres. "Vallès sense fronteres" Programa de suport als immigrants De24h.a07h. "Música al teu costat" Música per amenitzor la ni t

Programació cap de setmana Dissabte: -8.00h. "Nosequeting" -lO.OOh. "Vallès sense fronteres" -1 l.OOh. "Això

Alfons Sala, 52 Tel. 674 66 49 Sant Cugat

SALA1 Tirano Banderas V sio y e m e n d sta dels avata r s de la vida d'un dictador s u d - a m e n c a protótiD'c Adaptació del sainet h o m ò n i m d e Valle-lncian (.Majors de 18 anys)

Horaris: 16.25, 18.30, 20.35, 22.45

' m/r»^í.f-

SALA 2

SALA 3 El piano Una dona r c a a • amD una filla arnoa a Nova Zelanda per casar-se a m b L.r r c terratinent n e r c e seu a m o ' serà un capataç mestís. El seu piano. nne viava a m b ei n. es la seva eina d'expressió.. i M a j c r s de 13 anys)

Horaris: 16.30, 19.30,22.30

SALA 4 Demolition Man Stallone torna a reoartir llenya. Ara es un pohcia h vernat fins el futur, o n s'en'rontara al pitjo' cnmmal de' segle (Majors ' 8 anys.)

16.10,18.20, 20.30, 22.45

OC OHK joiErs

J!

Diumenge: -8.00h. "Missa" - 9,00h. "Esports en marxa" -lO.OOh. "Roda d'amics" (Racó de la poesia, Sardanes, La sarsuela, La música de sempre) -14.00h. "Esport; en marxa" -15.00h. "Súper DJ" -lo.OOh. " No m'agraden els dilluns" -2l.00h. "Esports en marxa" -22.30h." Històries"

Comentari de cinema

La madre muerta

Horaris: 16.20,18.20, 20.25, 22.30

món" -15.00h. "SúperDJ"-18.00h. "Marató" -23.00h."Elsona?"

K , - ^ 1 ^ **?;***

^

"Psycho Killer" a la basca

Una chica entre un millón : Majors oe 18 anys)

és pot salvar" -12.00h. "L'estafeta" -13.00b." Avant-Matx" -H.OOh. "Un pam de

Director: Juanma Bajo Llloa. G u i ó : J u a n m a Bajo L'lloa i Eduardo Bajo L'lloa. Fotografia: Javier Aguirresarobe Música: Bingen Mendí/àbal. Intèrprets: Kama Elejalde. Ana Alvare/. Li». Producció: Espanya. l l W Xavier Borràs Euskadi. a més de cuiners. ni:knIaris i jugadors de futbol, també té bona cantera de directors de cinema. Darrerament han sortit uns quants joves realitzadors d'una qualitat sorprenent, sobretot si tenim en compte la seva inexperiència i la manca de recursos econòmics que, inevitablement, pateixen. Julío Medem. Alex de la Iglesia i Juanma Bajo Llloa van aconseguir. amb les seves respectives òperes primes, sorprendre i cridar l'atenció de la crítica i dels espectadors inquiets... i. fins i tot, van aconseguir estimables èxits de taquilla. Encara que es tracti de films molt diferents, Vacas, Acción Mutante i Alàs de Mariposa demostren un rar domini del llenguatge cinematogràfic i un acurament tan exquisit en la producció que semblen productes molt més cars del que en realitat són. Darrerament, Medem ha revalidat amb notable amb IM ardilla roja. i el mateix fa ara L'lloa amb aquesta Madre Muerta. Ell és el mes enjant terrible del trio:

vint-i sis a n y s . n o m é s dos llargmetratges fets i seixanta premis guanyats són les seves impressionants credencials, a més d'una gran capacitat per crear polèmica. Quasi res. Si Alàs de Mariposa pot ser definit com un dens i mòrbid melodrama, IM Madre Muerta pot ser definit com un dens i mòrbid film de suspens psicològic. subgènere Pyscho Killer. Fincara que ben lluny dels arquetips convencionals del gènere. L'estranya relació que es crea entre el brutal criminal protagonista i la traumatitzada l'illa d'una de les seves víctimes pot recordar una mica i de lluny la relació entre el doctor Annibal Lecter i l'agent del 1-'B1 Clarice a El silencio de los corderos, de Demme. un altre Psycho Thriller innovador. Conforme passa el temps, l'argument deriva en un claustrofòbic joc d'interrelacions entre tres personatges. El guió. encara que apunta bones maneres, té alguns altibaixos. Però la posada en escena és meticulosa i brillant, el muntatge precís i el treball actoral, excepcional. Karra Elejalde, un veritable Robert de Niro a la basca, està magnífic. Molt destacable també l'actuació de Ana Alvarez, en un difícil paper sense diàleg. l'lloa, com el seu compatriota Alc\ de la Iglesia, demostra una gran habilitat en l'ús del format seepe. i un bon coneixement dels

trucs del millor cinema B:el tractament del suspens és digne de Hitchcock, i el de la violència és digne de Walter Hill. Però Ulloa és més moderat que el protegit d'Almodóvar en el recurs al pastiche: l'empra com contrapunt de la història, no com la seva justificació final. Potser alguns trobin La Madre Muerta un plat massa fort per al seu paladar, però es tracta d'un plat molt ben cuinat. És alhora bell, delicat, colpidor i angoixant, com el -magnífic- cartell que l'anuncia. I

Articles de regal i concessionaris oficials de: ;cL,r FESTINA

SEIKO

Av. Catalunya. 1 1T 6 7 4 OO 26 Fax: 589 05 65 Sant Cugat


PASSATEMPS

DIVENDRES, 21 GENER 1994

35

MOTS ENCREUATS

HORÒSCOP ÀRIES (21-3/2-4)

ELS 4 CANTONS

Per: Lin Mithal-Hir

Per Jordi Alins

/ y t No rumiïs enfrontaments passats, I j que ni tan sols són recordats pels altres. Més val oblidar i començar de nou. A la llarga hi sortiràs guanyant. I no et desesperis, aviat t'arribarà algun regal.

BALANÇA (22-9/22-10) f» No vagis a les rebaixes, que la teJ ^ ^ va butxaca pot sortir-ne molt mal parada. Ja has gastat massa, i és millor que ara intentis estalviar un xic, que si no el més que ve el veig molt negre.

TAURE (21-4/20-5) ^ ^ ^ No somniïs truites, que després r ^ poden venir les patacades. Toca de peus a terra, que aquest mes és bo per als estalvis i dolent per a les teves butxaques. Compta les pessetes.

ESCORPIÓ (23-10/21-11) M Jugues massa amb el destí. Pen11 l i s e s 9 u e s e m P r e cauràs dret; no tot I I " serà sempre així. Vigila, i sobretot tingues cura de la teva salut, que en el futur s'hi veuen ossos trencats.

BESSONS (21-5/21-6) taM Et vaig dir que vigilessis el men11 jar, el teu estómac et farà la guitza aquesta setmana. En canvi, pot ser que els afers dels diners se t'arreglin d'una manera impensada.

SAGITARI (22-11/20-12) • Sagitari. No corris, fes les coses a ^ V poc a poc. Que a poc a poc i amb bona lletra, tot pot sortir més bé. La setmana que ve pot ser una bona setmana, si no t'entestes en fer-ho tot alhora.

CRANC (22-6 / 22-7) ^ « ^ Si només et mires a tu mateix, noW A més veuràs els teus defectes. Mira ^ • ^ una mica més enllà i no pensis que tot va malament. Que a la llarga els afers es resolen, i no ets tan mala persona com penses.

CAPRICORN (21-12/19-1) ^ ^ Tranquil, la teva salut estarà molt >A* bé durant aquesta setmana. En ^ ^ canvi, els teus estalvis corren un perill eminent. Arribarà una despesa que no et pensaves i quedaràs molt mal ferit.

LLEÓ (23-7/22-8) ^ ^ La roda de la fortuna gira i gira. El Q 1 que avui et sentis com un rei, no » vol dir que demà no siguis un pobre. No et posis medalles, que no has guanyat ni pensis que tothom té l'obligació d'adorar-te.

AQUARI (20-1/18-2) ,_ ^ Ja saps que aquesta setmana és la — —. més freda de l'any, i tens tots els números per pescar qualsevol grip, refredat o qualsevol altre microbi que s'hagi perdut al teu costat. Cuida't.

VERGE (23-8/21-9) m * Per què t'amoïnes tant? No veus l | l f que els teus maldecaps només t'enteranyinen el cervell i no et treuen de cap entrebanc? Allunya de tu aquesta depressió i anima't, que veuràs com tot s'arranja.

PEIXOS (19-2/20-3) • * Portes un temps que ho arreple• H " gues tot. Sigui bo o sigui dolent, tot ve cap a tu. Tens un veritable iman per als esdeveniments. Igual es pot tocar la rifa que la grua es pot emportar el teu cotxe. Vigila.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

HORITZONTALS.-1.Femení, que prové d'ultramar.- 2.Aigua blanca que recobreix alguns indrets de la terra. En singular, relatiu a les vocals.- 3.Relacionat amb la Itàlia antiga. La llista de plats que ofereix un restaurant.- 4.Femení, extens, dilatat. Vocal oberta. Tros de terra on se sembren hortalisses.- 5.Part d'un avió. Al revés, seient múltiple d'un estadi. Consonant dental.- 6.Símbol de temperatura. Un dels vèrtex d'un políedre. Al revés, matèria de procedència orgànica fins que es va sintetitzar.- 7.Sortir subtilment. Unitat de pressió.- 8.Nota musical. El nom d'una ciutat estat. Maquinació secreta.- 9. El nom d'un golf situat a la vora de la zona del conflicte. Toro sense tants atributs. Al revés, símbol del calci.- lO.Pronom de tercera persona. En números romans, cent. Arsènic-11.Acció d'omplir de joia. VERTICALS.-1. Decisions preses sense tenir en compte l'opinió de l'altre.- 2.Mortal. Pla que divideix el cos de l'home en dues parts.- 3.Rèptil amb ungles. Lletra que pot representar dos sons vocàlics. Consonant dental- 4.Símbol que representa el radi d'una circumferència. Nota musical o article. Invent publicitari que invita a consumir- 5.EI pare del pare o de la mare. Aràcnic petit. Lletra que pot representar dos sons consonàntics.6.Peça de tela usada per recollir determinades secrecions. Alè.- 7.Símbol de l'actini. Vocal oberta. Població de la comarca de la Segarra.- 8.Bagassa. Casa de les abelles.- 9.Antecedent dels lleidatans. Al revés, el nom de la tercera lletra de l'abecedari.-10.Variant dialectal de nen. Planta olorosa mditerrània.-11.Procés de canvi cultural.

T.V. SANT CUGAT 38-39 UHF

ENDEVINALLA

Linformatiu

N_ t_ c_m_s _ c _ m _ n _ , t

Resum setmanal de les notícies més destacades de Pactulitat local. Presentat i dirigit per Mano de la Mano. L'Informatiu cada divendres en directe a les 21.30h de la nit. Repetició a les 10 -14 - 21 i 24.00 hores cada dia

l_s

p_r.

n_ v _ l _ , t_ l_ f _ r m _ d _ c_ss_l_: _ v

r_ q u _ h

nd_v_n_ WJjeq 19 .oionios eujAapua og mb ajnaA e :e|Osseo ap euuoj e| a; 'e|OA ou oiad se|B aj 'euiweo | saweo ai ON

Informació 589 14 86 - Sant Cugat del Vallès

COPISTERIA PROFESSIONAL I OFERTA ESPECIAL FOTOCOPIES COLOR A DUES CARES REPRODUCCIÓ DE PLANELLS DIAZO FOTOCOPIA

ENQUADERNACIONS Can Matas, 8 baixos Tel. 675 36 53 -SANT CUGAT DEL VALLÈS Pere Esmendía, 23 Tel. 697 50 05 -RUBÍ

CANONET ESPIRAL TERMOENCOLAT

MATERIAL D'OFICINA COMERCIAL I TÈCNICA

DICIEMBRE FOTOCOPIAS

COLOR CANON LÀSER DINA 4

1 0 0 Ptas


Wm$È^Bt98fàí%

:

a^ÍSJH:

^^Sfc'^fcÍ#

L'art d'ensenyar a gaudir amb l'art. Georgina Vila, pedagoga d'expressió plàstica

Pere Pich Rosell •jipyr I creixement d'infrasa L . ^ tructures culturals a J la nostra ciutat resul%wm ta del tot evident; el Centre Cultural, amb la seva sala d'art, el teatre, els cinemes i la Biblioteca del Mil·lenari, han esdevingut les iniciatives realitzades des dels estaments públics. També des de la iniciativa privada, han aparegut noves galeries d'art i espais per a la reflexió de temes artístics. Paral·lelament a les noves construccions de formigó, la ciutat disposa d'una ferma xarxa de persones i d'institucions que fan possible l'aprenentatge i el plaer per l'art, i formen als nous usuaris de les infrastructures culturals. Entre aquests artistes d'ensenyar i difondre l'art, hi trobem Georgina Vila, artista

que fa set anys va fixar la seva residència a Sant Cugat. La seva família esdevé un repertori d'artistes; d'Ivori, pseudònim de Joan Vila, el seu a v i , fou un i m p o r t a n t il·lustrador, col·laborador de la revista "Papitu"; "Cesc" el seu oncle, pintor i dibuixant, col·laborador dels periòdics Tele Exprés, Diari de Barcelona o l'Avui, entre d'altres; el seu pare Jordi Vila, va compaginar l'ensenyament a l'Escola M a s s a n a amb la pintura de retaules, murals i vitralls, i la seva mare, Carme Llurens, reconeguda esmaltadora. Inquieta i curiosa, Georgina Vila va realitzar cursos a l'Escola Massana i a la Facultat de Belles Arts, estudiant definitivament la carrera de Magisteri. Una de les seves primeres feines com a

mestra consistí en ensenyar arts plàstiques en un barri especialment difícil com La Mina, de Barcelona. Posteriorment, va treballar a l'institut de formació professional Leonardo da Vinci, de Sant Cugat. Els últims anys, pertany a l'equip del "Triangle", grup de professionals de la pedagogia de l'expressió artística. Col·labora amb l'I.CE., i assessora en temes visuals i p l à s t i c s els m e s t r e s de l'Ajuntament de Barcelona. Per a Georgina, l'ensenyament ha de ser plaer, creant fils de doble comunicació entre el mestre i l'alumne. El joc esdevé l'eina que més utilitza a les seves classes, i creu que l'assignatura d'art a les escoles permet un desenvolupament integral de l'infant. •

Complements de fusta tractada per al seu jardí

Avda. Ragull, nau 19 Zona Industrial Can Magi Telí. 589 0023 • Fax, 674 38 71 08190 Sant Cugat del Vallès

AMERICANS Per Víctor M. Morera ~T"stedes saben por qué los amerieat nos dicen que son tan inteligentes? 9 | No podemos garantizar que sea ,.- por su cultura, ni tan siquiera por una història que no tienen, es mas ni se les puede adjudicar el gusto italiano, la mentalidad alemana o el "savoir faire" francès. l.os amercianos saben tanto. simplemente porqué poseen mas int'ormación que los denuís. Kso les salva Créanme cuando les digo que si esta última semana en lugar de vivir en Sant Cugat del Vallès huhiera vivido en Los Angeles o en Washington I).('.. no huhiera notado la diferencia hasta incluso con terremoto v todo. Y e^ que se està poniendo de moda en nuestra ciudad aquello de llamadas telefonicas para contar aquello de este o aquel. romores iniundados o no -.obre importantes canibios polítieos y todo un largo etc. de chismorreos, filiraciones y "soplos" que hacen nuestra profesión mas arriesgada però mas di\erlida. ;Oye! que te pases por mi despahco que tengo que darle algo. pern como si no huhieras pasado. eh'.' Mira... que me he enterado de que ha pasado esto però no digas mi nombre. Me gustaria que publicarais esto però cuidado ;Yo no he dieho nada' ;Tu >a me entiendes'.. Al final resulta imposible saber cuando te dicen la verdad, cuando quieren que les creas. cuando estan manipulando. cuando tienes la portada de tu periódico solucionada o cuando vas a meíer la pala has mas arriba de la rodi11a. Algun dia en nuestro consejo de redacción podria entablarse un dialogo parecido a este: -Mira. me han dicho que en Sant Cugat... ya sabes, no? -;No jodas! jYa tenemos portada! ..Lo has eonfirmado'.' -Sí, me lo ha dicho... que es del partido. -No me fio. -Sí hombre. ;,no te acuerdas aquel dia que nos comento lo del PP y después resulto que era PSC. però que ni unos ni otros si no que fue 1C?. |Ha sí! que después resulto que también lo sabían los de CiU. Però esto nos lo dijo confidencialment aquel... independiente que le había informado al respecto, el otro... -Sí, però aquel como se llama... implico "off de record" al otro en lo de la venta aquella... -;No jodas tu! <,eso fué? ^Quién te dijo en aquella cena, que me dijo que no te dijera. no se que tenia que decirte? <,Pero que te dijo que el diria si le preguntaban que el no había dicho nada? -Conoü con perdón. ahora recuerdo quien me lo dijo. que ademàs no dijo nada. Por suerte esto no es America del norte però sí que se parece a Amèrica del sur i esto cuando todavia falta mas de un ano para las municipales. |Que dios nos asista!

Diari de Sant Cugat 033  

Diari de Sant Cugat nº33, 21 de gener de 1994 (Els 4 Cantons)

Advertisement