Page 1

ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В РЕГИОНИТЕ КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-423 / 18.12.2013 год, сключен с Министерство на правосъдието Кръгла маса “Състояние на превенция на домашното насилие в региона” 20.03.2014 год Смолян


Представяне на проекта и партньорите Проект "Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашното насилие с Участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян" Срок на проекта - 6 месеца Кратко описание : Проекта е насочен към превенция на домашното насилие чрез мобилизиране на местните заинтересовани страни в областите Кърджали и Смолян : социални служби, учители, НПО, които работят в тази сфера с цел минимизирае на рисковете от насилие над уязвими групи (жени, деца, възрастни хора) и предоставяне на адекватна подкрепа, както на жертвите, така и на извършителите. Конкретните цели на проекта включват : • 1. Подобряване на информираността на местните заинтересовани страни относно ресурси за превенция и реакция при случаи на домашно насилие (чрез изготвяне и разпространение на карта на ресурсите и основните действащи лица) • 2. Създаване на устойчиво партньорство между НПО, социални служби, училища и местна власт по проблемите на домашното насилие и развитие на добри практики за справяне с проблема в местните общности. • 3. Увеличава на капацитета на социални работници и учители за ранно разпознаване на насилието и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие (чрез разработка на онлайн справочник) • 4. Анализ на генерираните добри практики за превенция на домашното насилие в различните региони на страната и мултиплициране на ефекта чрез транс - регионално споделяне на опит.


Представяне на партньорите

София, ул Парчевич 37Б, ет 2 02 981 56 04 bgfund.women@gmail.com www.bgfundforwomen.org

Учреден през 2004 год Мисия – набиране на средства в подкрепа на неправителствени организации, които работят за правата на жените и постигане на равнопоставеност във всички сфери на обществения живот В периода 2004 – септември 2013 год са отпуснати общо 128 гранта на обща стойност 411998 лв към неправителствени организации и неформални групи от 43 населени места в страната. Резултат : - 1547 жени – жертви на трафик или домашно насилие са получили достъп до по-качествени услугиза социална интеграция - 960 младежки лидери от 12 града са обучени да разпознават дискриминацията, основаваща се на пола, и да я предовратяват - 194 млади жени от социално слаби семейства са получили достъп до висше образование - 136 жени са победили трайно безработицата - 26 000 социално слаби жени от 7 града са получили безплатни прегледи за рак на гърдата


Партньор СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – СМОЛЯН • Регистрирано като НПО в обществена полза – 2010 г. • Приоритетна цел – подпомагане на пълноценното развитие на личността и интеграция в обществото чрез предоставяне на консултативна помощ и прихосоциална подкрепа на лица в криза, обучение на деца със СОП,при планиране на кариерното развитие на младежи и лица със специфични възможности, др. • Експертен опит – тренинги и обучения за социални умения /ключови социални компетентности/; диагностика и планиране на развитие на възможностите; иновативни практики за психосоциална подкрепа – социално посредничество, педагогическо посредничество Реализирани проекти

“Модел за социално включване на младежи с увреждания чрез развитие на социалните им

компетентности” – 2011 – 2012 г., финансиран чрез програмата “Овластяване на безвластните по време на криза” на Институт Отворено общество. Партньорство СНЦ “Развитие 21 век” и СИБ Смолян • “Нови възможности за реализиране на пазара на труда на младежи с увреждания”- 2013 г. Финансиран чрез Национална програма за младежта 2011-2015, реализирана от НЦЕМПИ Превенция на домашното насилие чрез работа с млади родители в детските градини и училище – Одобрен проект от БФЖ и Движението “Милион жени за милион добрини” 2012 г. “Добри слова, добри дела – добри деца” . Основни цели: • Повишаване на родителските компетентности за прилагане на позитивни модели на общуване с децата • Въвеждане на „педагогическо посредничество” в подкрепа на деца със затруднена адаптация в училище, или дискриминирани поради други – физически, интелектуални, социални различия • повишаване чувствителността на цялата общност към модели за ранна превенция на прояви на “тихо”насилие в детска възраст,


ДОМАШНО НАСИЛИЕ

http://vbox7.com/play:57f85277


Резултати от допитване Вие лично познавате ли човек, подложен на домашно насилие?

Говорим ли открито за домашното насилие?


С кои форми на домашно насилие сте запознати?

Резултати Най – често срещани форми на насилие


Какъв тип професионална подкрепа, предоставяте на пациентите си, жертви на домашно насилие?

Резултати

Колко често се обръщат към Вас за помощ и закрила хора, които са подложени на домашно насилие?


Резултати С кои институции си сътрудничите, когато работите по случаи на домашно насилие?

Прилагате ли Закона за зашита от домашно насилие в работата си?


ПРЕПОРЪКИ

Провеждане на активна информационна кампания, която да даде информация за основните права Провеждане на информационна кампания, насочена към агентите на промяната“ (педагози, социални работници и др) Подобряване на взаимодействието между институциите Провеждане на обучителна кампания, насочена към представители на местната преса по въпросите за превенция на домашното насилие, ред и институции за решаването на проблема


Информационни материали Структура и предложения за дизайн


Наръчник за превенция на домашното насилие Предназначение : да се ползва от заинтересованите страни Съдържание : I.Същност на проблема 1.1 Съдържание на понятието “домашно насилие”, съгласно ЗЗДН 1.2 Митове и факти за домашното насилие 1.3 Насилникът – какво знаем за него II. Какво разбираме под “превенция” на домашното насилие 2.1 Същност на превенцията 2.2 Причини за домашното насилие 2.3 Видове домашно насилие 2.4 Последици за жертвата в случаите на домашно насилие 2.5 Как да разпознаваме домашното насилие III. Осъзнатост на заинтересованите лица за ролята им в борбата с домашното насилие и сътрудничеството между тях 3.1 Ролята на спецциалистите в превенцията на домашното насилие 3.2 Роля на училището и детската градина в превенцията на домашното насилие 3.3 Роля на социалните работници в превенцията на домашното насилие IV. Законова рамка и политически мерки за превенция на домашното насилие 4.1 Международно законодателство 4.2 Национално законодателство и политически мерки Приложения : ЗЗДН, Правилник за прилагане на ЗЗДН, Инструкция № 13-2673 от 10.11.2010 г., Интерактивни методи за превенция на домашното насилие към деца, прилагани в обучителния и възпитателния процес в детската градина


Карта на Услугите Цел : Информиране на жертвите на домашно насилие за техните права и действия, които трябва да предприемат Структура : Какво е домашно насилие? съгласно формулировката в ЗЗДН Визуализация на връзката контрол и сила Какво можеш да направиш? Какво може да направи полицията при случаи на домашно насилие? Защита по съдебен ред Потърси помощ и подкрепа от екип от специалисти Контакти на регионални служби и агенти на промяната, към които могат да се обърнат : РПУ, Комисия за борба с обществените прояви , НПО Формат: печатна брошура за разпространение


Карта вариант 1/1


Карта 1/2


Карта 2/2


Карта 2/1


Благодарим Ви, за вниманието!

ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В РЕГИОНИТЕ КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-423 / 18.12.2013 год, сключен с Министерство на правосъдието

Roundtablesm 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you